Page 1

ALL YOUR INSURANCE NEEDS AT ONE STOP!

AUTO HOME BUSINESS

ICCRC AMAN BAJWA (RCIC) Member Member CAPIC

• Super Visa • Student Visa • Visitor Visa • PNP

Dir: 647-640-1989 Ravinder Singh

*Declaration (rfhdfrI) dIaF syvfvF pRdfn krdy hF[

Associate Broker

905-673-9000

ravinders@kmibrokers.com

info@aimsimmigration.ca 2355 Derry Rd East, Unit # 44 Mississauga, ON L5S1V6 w w w. a i m s i m m i g r a t i o n . c a

1430 Hurontario Street, Port Credit, Mississauga, ON L5G 3H4

‘π‰ √Ó«¶◊∆ ‹ØÛ∂ Ú∆ ωÈ◊∂ Ó≈Í∂

LASER SERVICE AVAILABLE

Çìñ BH åÇÔå Ô¹ä ÃðàÆÇëÕ¶à Óå¶ îçð-ëÅçð çÆ æ» ÇñÇÖÁÅ ÜÅò¶×Å ê¶ð˺àÃ

Specialist in: Bridal Make-up & Mehandi, Beard cut & Beard Perms, Color, Eyebrows (threading), Manicure, Pedicure, Facial, Highlights, Waxing etc.

d 2 Experience r ai Lady H Stylists needed

499, Ray Lawson Blvd., Suite #18, (Mclaughlin Village Plaza) Brampton, ON L6Y 4E6

GUARANTEED LOWEST PRICE Residential & Commercial Carpeting Quality Carpet Sales & Installation

• Laminate &

• Broadloom

We deal with suppliers such as Shaw Industries and Mohawk

• Floors

• Free Delivery

Free Shop at Home Service Top Quality Carpeting For A Price You Can’t Beat

www.superchoicecarpet.ca

Jimmy Singh

Harjinder Singh

BE SMART! USE YOUR WORK BENEFITS! clinic & supply

905.671.0200 www.orthomedical.ca HEALTH SERVICES • AwkUpYNcr • nYtropYQI • mswj QYrpI

COSMETIC SERVICES

• PyiSAl Aqy AYkny trItmYNt • cmVI dy dwg imtwauxw

NEED GOOD SAFETY SHOES? • FOR MEN & WOMEN • LIGHT WEIGHT COMPOSITE TOE

SHOE PRODUCTS

• AOrQoitks • AOrQopYifk SUz • syPtI SUz / bUt

MEDICAL PRODUCTS

• mYfIkl kmpRYSn hOjrI • mOibltI Aissitv iekupmYNt

NEED MEDICAL PRODUCTS ?

• TENS UNITS • PILLOWS • MS UNIT • BLOOD PRESSURE MONITORS • BACK/NECK /FOOT MASSAGER

ìð˺êàé/ ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ : ñÅÂÆàê¯Ãàðà Áå¶ êìÇñÕ êzÅêðàÆ÷ Óå¶ Ôð êÅö øËñ¶ ԯ¶ ÃÅÂÆé¶÷ Áå¶ ì¯ðâ» çÆ íÆó éÅñ ñ¯Õ ÁÕÃð êz¶ôÅé Ô¹§ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ êÈðÆ B@,@@@ 寺 åð·» éÅÜÅÇÂ÷ Ôé Áå¶ òè¶ð¶ éÅÜÅÇÂ÷ ÇÃàÆ Õ½ºÃñ é¶ ÇÂÕ î¹ÇÔ§î ÃÅÂÆéì¯ðâ ÚñŪÇçÁ» ԯ¶ B@ Ô÷Åð ÔàŶ ׶ 寺 òè¶ð¶ éÅÜÅÇÂ÷ ñÅé ÃÅÂÆ÷, ÃÇàÕðà Áå¶ ê¯Ãàðà ù ÔàÅ Çç¾åÅ þÍ íÇò¾Ö ÇòÚ ÇÂôÇåÔÅð Õðé çÆÁ» ÇÂ¾Û¹Õ Õ§êéÆÁ» ù Ô¹ä êÈðÆ êzÇÕÇðÁÅ çÅ êÅñä ÕðéÅ êò¶×Å Áå¶ ÇÂà ñÂÆ ÇÃàÆ êðÇîà òÆ êzÅêå ÕðéÅ Ô¯ò¶×ÅÍ À¹é·» é¶ ÇÂÕ î¯ìÅÇÂñ ÃÅÂÆé¶÷ (ìÅÕÆ ÃøÅ @D Óå¶)

*ORTHOTICS FOR ADULTS & KIDS* FREE CASTING / FITTING/MODIFICATIONS

LEGS ACHE OR SWELL?

M.A. LLB. Barrister & Solicitor

Tel: 905 450 4700

7045 Edwards Blvd Unit 402, Mississauga ON L5S 1X2

PROTECT YOUR HOME

FROM PESTS

Residential/Commercial/Industrial LOW COST PEST CONTROL SERVICE

ÕÅìñ é½ÜòÅé» ù ÕËé¶âÆÁé Õ§êéÆÁ» ç¶ ñÂÆ Õ§î Õðé ç¶ ñÂÆ ÁÅÕðÇôå ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂà éÅñ ÕËé¶âÆÁé

Õ§êéÆÁ» ù ÇÂé¯ò¶ôé Õðç¶ Ô¯Â¶, å¶ÜÆ éÅñ Á¾×¶ òèä Áå¶ ÕËé¶âÆÁé ÇÂÕÅéîÆ (ìÅÕÆ ÃøÅ @H Óå¶)

Furniture

100% Success rate for Bed Bug Treatment BED BUG MATTRESS COVER ALSO AVAILABLE

FREE HOME INSPECTION CALL TODAY PL

ANE

T

(RELY ON US, WE RELY ON EXPERIENCE)

Ltd.

www.atozpestcontroltoronto.com

Ranjit Sidhu

Certified Exterminator

www.deepsangha.ca deepsangha@gmx.com

50 Cottrelle Blvd, Unit 29 Brampton, ON L6S 0E1 Off: 905-913-8500 / Fax: 905-913-8585

(North Of Derry Rd.)

Set your mind at rest we will get rid of the pest. COMMERCIAL

647-339-3926

100% natural way without any medicine.

Total Interior & Exterior Pest Control

!srtIPIkyt afPL trU kfpIjL

!zYklYrysLn/spONsr lYtr !notYrfeIjLysLn afPL zfkUmYNt !muwKiqafr nfmf

7916 Hurontario St. Unit #28, Brampton, ON

DR. CHANDANDEEP KAUR FAMILY DENTIST t t t t

Govt. approved Pest Control licence Holder Technician

Call Paresh Patel : 416-938-4598

" Real Estate " Affidavits " Declaration Letters " Sponsorship Letters " Letter of Invitation

" Consent to Travel " Certification of True Copies " Notarization of Documents " Power of Attorney " Independent Legal Advise (ILA)

Tel: 905-232-8700 Fax: 905-232-8701

Fillings, Extractions, Root Canals, Crowns, Bridges, Dentures and Gum Treatment t Invisalign (Clear Braces) Teeth Whitening and Other Cosmetic Dental Treatments t Conscious Sedation for Children and Nitrous Oxide Sedation Evening & Weekend Appointments t Electronic Insurance Claims & Flexible Payment Plans Queen St. E. Free Consultation for Children and Seniors t Seniors Discount t Waiting Area with Entertainment Burnhamthorpe Rd.

fw. cMdndIp kOr fYNitst

Queensway

N

Dundas St.

iPilMg, rUt knwl, krwaUn, ibRj, fYNcr, gm tRItmYNt, kosmYitk fYNtl tRItmYNt b`icAW Aqy bzurgW leI mu&q slwh-mSvrw 3025 Hurontario St., Suite 501, Mississauga, ON - L5A 2H1

Call: 905.277.9213

143 Clarence Street, Unit 4, Brampton, ON - L6W 1T2 (behind Tim Horton’s)

Call: 905 497 9213

Ard gle n

Clarence St.

Dr.

!knsYNt tU tRYvl lYtr

2250 Bovaird Dr. E, Unit 409, Brampton

ESTIMATES

WE SELL THE BEDBUG PROTECTED MATTRESS COVER.

www.mnd-imaging.com

Contact with Appointment: 647-884-1663

FREE

UNMARK VEHICLE AVAILABLE

E-mail : aristopest@gmail.com www.aristopestcontrol.com

!aYPIzYivt

Visit our Website

Email: royalpestgta@gmail.com www.royalpestcontrol.ca

UNMARKED VEHICLE AVAILABLE

!GrF dI kloijLMg

Rohit

SPECIALIST IN BEDBUGS SERVICE

RESIDENTIAL COMMERCIAL INDUSTRIAL

ALL PEST CONTROL Mouse & Rats Cockroaches Bedbugs Silver Fish Spiders & Fleas Carpenter Ants & Various type of Ants

SANKET Government licensed Exterminator

5200 Dixie Rd., Unit 53, Mississauga, ON L4W 1E3 (Dixie/Hwy 401/Matheson)

Cell: 647-668-3944 Off: 905-455-0648 atozpestcontrol.rs@gmail.com

Royal Pest Control

Protect yourself & your family from the Pests:

100% removal of all pests written guarantee

A TO Z PEST CONTROL INC.

www.ritzfurnitureplanet.ca Email: furnitureplanet@hotmail.com

MND IMAGING CENTRE INC is one and only one company which provides the consultation for how to plan your family

INDUSTRIAL

Ants Bees Bed Bugs Beetles Cockroaches Centipedes Flea Hornets Rat & Mice Raccoons Squirrels Silverfish Spiders Wasps

Ministry of the Environment (Ontario)

Homelife Silvercity Realty Inc. Brokerage

7200 AIRPORT RD., MISSISSAUGA

• COMPRESSION SOCKS & STOCKINGS

!lYtr afPL ieMvItysLn

BALRAJ GULATI

905-782-6600

• DIABETIC

CUSTOM MADE ORTHOTICS

#1 service in Bedbug & Cockroach removal

GULATI LAW OFFICE

Sales Representative

HAVE FOOT AND BACK PAIN?

RESIDENTIAL

ÇîÃÆÃÅ×Å/ ÇìÀ±ð¯ ÇéÀ±÷ : ÃÆ.ܶ.ÁËî.ÁÅð. ×°ðÈ éÅéÕ ð¶âÆúæÅé Á˺â øÈâ âðÅÂÆò é¶ ìÆå¶ Ççéƺ öòÅ øÈâ ìËºÕ ñÂÆ A ñ¼Ö AE Ô÷Åð âÅñð çÅ çÅé Áå¶ BB,@@@ 꽺â øÈâ êz¯âÕôé ÇÂÕ¼åð ÕÆå¶Í ÇÂà î¹ÇÔ³î çÆ Á×òÅÂÆ ÃÆ.ܶ.ÁËî.ÁÅð. ACB@ ¶.ÁËî. ð¶âÆú Ãà¶ôé ç¶ ÇéðîÅåÅò» é¶ ÕÆåÅ Áå¶ ÇÂÔ êz¯×ðÅî ÃzÆ ×°ðÈ éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ EDHò¶º êzÕÅô ÇçÔÅó¶ Óå¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ Ã¶òÅ ëÈâ ìËºÕ ç¶ ëÅÀ±ºâð âÅÇÂðËÕàð Õ°ñìÆð ÇÃ³Ø Ç×¼ñ é¶ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÁÃƺ ÇÂà ïåé ç¶ îÅÇèÁî ðÅÔƺ ÃzÆ ×°ðÈ éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ ÃîÅéåÅ, ÃîÅÇÜÕ ÇÂéÃÅø Áå¶ ñ¯Õ» çÆ Ã¶òÅ ç¶ Ã³ç¶ô ù ÁÅêä¶ Á³çÅ÷ ÓÚ êzÃÅÇðå ÕðéÅ ÚÅÔ°³ç¶ ÃéÍ Ã¶òÅ øÈâ ìËºÕ òÆ ñ¯Õ» çÆ ÇéôÕÅî öòÅ ÕðÇçÁ» Ãðì¼å çÅ íñÅ Õð ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ÁÃƺ ÃÅð¶ òÆ À°Ã çÆ îçç Õð ðÔ¶ Ô»Í ÇÂà 寺 êÇÔñ» AD éò³ìð ù AC سචçÆ Û¶òƺ ÕîðôÆÁñ ëzÆ ð¶âÆúæÅé ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂà ÓÚ H@@ ÕÅñðÃ é¶ çÅé ç¶ä çÅ êzä ÇñÁÅÍ ð¶âÆúæÅé ç¶ ìÅÁç AI éò³ìð ù øÈâ âðÅÂÆò ô°ðÈ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂà ù B@@ öòÅ òÅñ§àÆÁð» é¶ òÆ Ãîðæé Çç¼åÅ Áå¶ À°Ô B@ ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁé ×zÅÃðÆ Ãà¯ð» Áå¶ ×°ðÈ-Øð» ÓÚ ×¶ Áå¶ êÆñ Ö¶åð ç¶ ñ¯Õ» é¶ Ö¹¼ñ· Õ¶ À°é·» ù øÈâ À°åêÅç çÅé ÕÆå¶Í öòÅ øÈâ ìËºÕ ç¶ êzì³èÕ Ãðìܯå Õ½ð ì¶çÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ÇÂÕ ôÅéçÅð ÔøåÅ ÇðÔÅ Áå¶ ÇÂà éÅñ ÃÅⶠéÅñ Ü°ó¶ ñ¯Õ» çÆ Ç÷³ç×Æ Óå¶ ÇÂÕ ÃÅÕÅðÅåîÕ êzíÅò êò¶×ÅÍ ÁÃƺ ܯ òÆ ø³â Áå¶ øÈâ ÇÂÕ¼åð ÕÆåÅ ÔË, ÇÂà éÅñ òÈñøâ¶ñ Áå¶ îÅñàé øÈâ ìËºÕ ñ¯Õ¶ôé÷ Óå¶ ×ðÆìÆ Áå¶ í°¼Ö éÅñ ÜÈÞä òÅñ¶ ñ¯Õ» ù í¯Üé ÕðÕ¶ À°é·» çÆ îçç ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕ¶×ÆÍ Ã¶òÅ øÈâ ìËºÕ é¶ Ãå³ìð B@A@ ÓÚ ÁÅêä¶ çðòÅ÷¶ Ö¯ñ·¶ Ôé Áå¶ ç¯ò¶º æÅò» Óå¶ Ôð îÔÆé¶ G@@ êÇðòÅð» çÆ Ã¶òÅ Õð ðÔ¶ Ô»Í ÇîÃÆÃÅ×Å øÈâ ìËºÕ çÅ êÈð¶ ôÇÔð ÓÚ éËàòðÕ Ôé Áå¶ ÇÂÔ ñ×ÅåÅð ñ¯óò³ç» ù øÈâ öòÅò» êzçÅé Õð ðÔ¶ Ô»Í

ÔÅÂÆ ÃÇÕ¾ñ òðÕð» ù å¶ÜÆ éÅñ Çîñ¶×Å ÕËé¶âÅ çÅ òÆ÷Å, Çéò¶ô ù ìóÅòÅ

ÇîÃÆÃÅ×Å/ÇìÀ±ð¯ ÇéÀ±÷ : ÕËé¶âÆÁé Õ§êéÆÁ» ù Ô¹ä ÁÅêäÆ ÷ð±ðå ç¶ Áé¹ÃÅð ç¶ ê±ðÆ ç¹éÆÁŠ寺 ÔÅÂÆ ÃÇÕ¾ñ îÅÇÔð Áå¶ òðÕð» ù ÕÅøÆ å¶÷Æ éÅñ ÕËé¶âÅ ÇñÁÅ ÃÕä×¶Í ÇÂà éÅñ íÇò¾Ö ÇòÚ ÕËé¶âÆÁé é½ÜòÅé» ù òÆ ÇìÔåð ð¹÷×Åð Çîñ ÃÕä×¶Í éòƺ ×ñ¯ìñ ÃÇÕ¾ñ ÃàËàÜÆ ç¶ Áé¹ÃÅð ê±ðÆ ç¹éÆÁŠ寺 ÔÅÂÆñÆ Õ¹ÁÅñÆëÅÂÆâ,

Deep Sangha

• WATER PROOF WINTER SHOES/BOOTS • EUROPEAN FUR LINED BOOTS • MEN/WOMEN/KIDS

• SPORTS • COMFORT

ÇòµÚ ÕÂÆ Çñìðñ ÁËî êÆ êÆ òÆ çµÃ¶ Ü»ç¶ Ãé ÇÜé•» ìÅð¶ ÃîÇÞÁÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ À°é•» 鱧 ÇÂà Çìµñ ìÅð¶ ô§Õ¶ ÇÂåðÅ÷ Ôé¢ ÇÂé•» ÇòµÚ Çñìðñ ÁËî êÆ êÆ îÅðÆú ÃðÜÆú Áå¶ Ü¯Á ÇâÕÃé ç¶ éÅî Çòô¶ô ÕðÕ¶ ÚðÚÅ ÇòµÚ Ôé¢ ÇÂö åð•» Õ§÷ðò¶Çàò êÅðàÆ ç¶ ÁËî êÆ êÆ î½ºàÆ îËÕé½àé Áå¶ ÇðµÕ ÇéÕ¯ñà òÆ ×ËðÔÅ÷ð ðÔ¶¢ ×ËðÔÅ÷ð (ìÅÕÆ ÃøÅ @D Óå¶)

×ñ¯ìñ ÃÇÕ¾ñ ðäéÆåÆ çÅ ÇÂÕ¯ îÕÃç ÕËé¶âÆÁé ç¶ ñÂÆ Ú§×¶ ð¯÷×Åð

éÅÜÅÇÂ÷ ÃÅÂÆé¶÷ Áå¶ ì¯ðâ ç¶ ÇÖñÅø î¹ÇÔ§î

NEED WARM WINTER SHOES?

SHOES • ORTHOPEDIC

ÇÃðë ÒîÅêÅÓ ÇñÇÖÁÅ ÜÅäÅ ÕÅëÆ Ô¯ò¶×Å¢ ìµÚ¶ çÆ êðòÇðô éÅñ Ãì§Çèå ÕÅ×÷Ååź ÇòµÚ Ö±é ç¶ Çðôå¶ çÆ æ» Õ鱧éÆ ôìçÅòñÆ òè¶ð¶ ÁÃðçÅð Ô¯ò¶×Æ¢ Çìµñ BH êÅà ԯä ò¶ñ¶ Çñìðñ, ÁËé âÆ êÆ Áå¶ Õ§÷ðò¶Çàò êÅðàÆ ç¶ ÇîñÅ Õ¶ Õ°µñ GI ÁËî êÆ êÆ êÅðñÆî˺à ÇòµÚ ÔÅ÷ð Ãé Ü篺 ÇÕ BI ÁËî êÆ êÆ ×ËðÔÅ÷ð ðÔ¶¢ ×ËðÔÅ÷ð ðÇÔä òÅÇñÁ»

à¯ð»à¯ : ÃîÇñ§×Æ îÅÇêÁ» 鱧 ìµÚ¶ ׯç ñËä Áå¶ ÇÂµÕ ìµÚ¶ ç¶ ÚÅð îÅê¶ Ô¯ä ñÂÆ ðÅÔ Ö¯ñä òÅñ¶ Çìµñ BH ç¶ êÅà ԯä À°µå¶ êzåÆÕðî Õðç¶ Ô¯Â¶ ÁËé âÆ êÆ ç¶ ÇâêàÆ é¶åÅ Ü×îÆå ÇÃ§Ø é¶ Ö°ôÆ çÅ ÇÂ÷ÔÅð ÕÆåÅ ÔË¢ ÁÅÂÆ êÅñÇàÕÃ ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ Ü×îÆå ÇÃ§Ø çÅ ÇìÁÅé ÔË ÇÕ “îÅÇêÁ» 鱧 ÇÂÔ ÃéîÅé ÇîñäÅ ÚÅÔÆçÅ ÃÆ¢ ÇÂÔ À°Ô ×µñ ÔË Ü¯ ÕÂÆ ÇÚð 寺 Ô¯äÅ ñ¯ÚçÆ ÃÆ¢ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅð ÃÅÇðÁ» 鱧 Çîñä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé Áå¶ ÇÂÔ (Çìµñ BH) ÇÂµÕ îÔÅé ÃëñåÅ ÔË”¢ ÇÂà Çìµñ ðÅÔƺ ÚÅð ÇòÁÕåÆÁ» 鱧 ÇÂµÕ ìµÚ¶ ç¶ îÅê¶ Ô¯ä çÅ ÔµÕ Çîñ¶×ÅÍ

Cawthra Rd.

• Free Underpadding

• Hardwood

ÃîǦ×ÆÁ» ñÂÆ ì¾Ú¶ ׯç ñËä çÅ ðÅÔ Ö¹¾Çñ·ÁÅ : Ü×îÆå ÇçØ

Hurontario St.

• Free Installations

à¯ð»à¯/ÇìÀ±ð¯ ÇéÀ±÷ úéàÅðÆú çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ÇÃÁÅÃÆ Çèð» é¶ Çìñ BH ç¶ Ô¾Õ ÇòÚ ÇÂÕùð Ô¹§ÇçÁ» ÇÂà ù êÅà ÕðÕ¶ ÃÅð¶ êÇðòÅð» ù ìðÅìðåÅ çÅ ÁÇèÕÅð ç¶ Çç¾åÅÍ ÒëËîñÆ÷ ÁÅð ÇÂÕ¹Áñ ÁËÕàÓ ç¶ êÅà ԯä éÅñ Ô¹ä ÃîǦ×Æ Ü¯ó¶ òÆ îÅê¶ ìäé ç¶ Ô¾ÕçÅð Ô¯ ׶ ÔéÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÇÂÔ òÆ åËÁ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ ì¾ÇÚÁ» ç¶ ÃðàÆÇëÕ¶à Óå¶ îçðëÅçð ÇñÖä çÆ Òê¶ð˺àÃÓ ôìç ÇñÖäÅ ÔÆ ÕÅøÆ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂà Çìµñ ÃçÕÅ ÇÂµÕ ìµÚ¶ ç¶ ÚÅð îÅê¶ ìä ÃÕç¶ Ôé ÇÜÔé» ÇòµÚ¯º ÇÂµÕ çÅ Õ°çðåÆ îÅêÅ Ô¯äÅ ñÅ÷îÆ Ô¯ò¶×Å¢ ÚÅð îÅÇêÁ» çÅ éÅî ìµÚ¶ ç¶ ÇðÕÅðâ ÇòµÚ çð÷ Õðé ñÂÆ ÇÕö ÁçÅñåÆ Ô°Õî çÆ ñ¯ó éÔƺ Ô¯ò¶×Æ ìñÇÕ ìµÚ¶ ç¶ Üéî 寺 êÇÔñ» Õ¯ÂÆ òÆ ÚÅð ÇòÁÕåÆ ÁÅêÃÆ ÃÇÔîåÆ éÅñ ÇÂµÕ ÇÂÕðÅðéÅî¶ À°µå¶ çÃåÖå Õð ÃÕç¶ Ôé¢ ìµÚ¶ ç¶ ÃðàÆëÆÕ¶à À°µå¶ î» Ü» “ÇêåÅ“ ôìç çÆ æź

ÃÆ.ܶ.ÁËî.ÁÅð. ð¶âÆú é¶ Ã¶òÅ øÈâ ìËºÕ ñÂÆ A ñ¼Ö âÅñð B@ Ô÷Åð 꽺â ÇÂռᶠÕÆå¶

Centre St.

LADIES, GENTS, KIDS

AWARD WINNING NEWSPAPER

Main St. S.

quhwfw Awpxw pirvwirk hyAr sYlnU

905.451.0241

Email: office@parvasi.com

ÎÀ«ÓÒ∆ ¡≈ «¬’π¡Ò ¡À’‡ Í≈√

INDIA BEAUTY PARLOUR

Mon – Fri: 10am to 8pm Sat & Sun: 9am to 8pm Call: Sunita Joshi Tuesday Closed www.IndiaBeautyParlour.com

02 December, 2016

Cornwall Rd.

N Kennedy Rd. S.

www.parvasi.com

Toronto Edition 905-673-0600

• Oriental Area Rugs

• Skilled Category • Work Visa • Farming Category • Business Immigration


02 December, 2016

Parvasi Weekly, Toronto

×°ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶ ÚÅð¶ ÃÅÇÔì÷ÅÇçÁ» Áå¶ îÅåÅ ×°Üð Õ½ð ÜÆ çÆ ïÅç ÓÚ ôÔÆçÆ ÃîÅöî BC 寺 BE çóìð ù

×°ðÈ å¶ö ìÔÅçð dzàðéËôéñ ÃÕÈñ Çò¼Ú é½ò¶º êÅåôÅÔ ×°ðÈ å¶ö ìÔÅçð ÜÆ çÅ ôÔÆçÆ-ê¹ðì ôðèÅ éÅñ îéÅÇÂÁÅ ìð˺êàé/âÅ. Þ³â : ¦Ø¶ ôéÆòÅð BF éò³ìð ù Çüֻ ç¶ é½ò¶º ×°ðÈ å¶ö ìÔÅçð ÜÆ çÅ ôÔÆçÆê¹ðì ×°ðÈ å¶ö ìÔÅçð dzàðéËôéñ ÃÕÈñ Çò¼Ú ìóÆ ôðèÅ Áå¶ À°åôÅÔ-êÈðòÕ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà Ãì³èÆ BD éò³ìð ù ÃÕÈñ Çò¼Ú ÃzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÅ ÁÖ³â êÅá ÁÅð³í ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÜà çÅ í¯× BF éò³ìð Ççé ôéÆòÅð ù Ãò¶ð¶ A@.C@ òܶ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ À°êð³å, ÃÕÈñ ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ ÁÅêäÆÁ» ó×Æå-ÁÇèÁÅêÕÅò» ÁðéçÆê Õ½ð Áå¶ Áå¶ îéçÆê Õ½ð çÆ Á×òÅÂÆ Çò¼Ú ÔÅðî¯éÆÁî Áå¶ åìñ¶ éÅñ ×°ðìÅäÆ ç¶ ê³Ü ôìç» çÅ ôìç» çÅ ÕÆðåé ÕÆåÅ ÇÜé·» Çò¼Ú ôÅîñ ÒÒÁËÃÆ êzÆå ÕðÔ° îé î¶ð¶ÓÓ ù ðÅ× Áå¶ Ã¹ðåÅñ ÇòÚ ×Ŷ ÜÅä Óå¶ ÇÂÃ é¶ ÔÅ÷ð ó×å» çÅ ÇèÁÅé Çòô¶ô å½ð Óå¶ ÇÖ¼ÇÚÁÅÍ Â¶éÆ Û¯àÆ À°îð Çò¼Ú ðÅ×» çÆ ÃîÞ Ô¯äÅ ÔËðÅé Õðé òÅñÆ ×¼ñ ÔÆ å» ÃÆÍ ÇÂà 寺 ìÅÁç éÅéÕÃð ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ ðÅ×Æ íÅÂÆ ÁòåÅð ÇÃ³Ø ÜÆ å¶ À°é·» ç¶ ÃÅæÆÁ» ç¶ Ü¼æ¶ é¶ ×°ðÈ å¶ö ìÔÅçð ÜÆ ç¶ ôìç» ÒÒÔð Õ¯ éÅî ÃçŠùÖçÅÂÆÓÓ, ÒÒÕÅÔ¶ ð¶ ìé Ö¯Üé ÜÅÂÆÓÓ Áå¶ ÒÒÃÅè¯ îé° ÕÅ îÅé ÇåÁÅ×À°ÓÓ éÅñ ó×å»

ù ÇéÔÅñ ÕÆåÅÍ Â¶Ã¶ ç½ðÅé Õ°Þ Çî³à» ñÂÆ âÅ. ùÖç¶ò ÇÃ³Ø Þ³â é¶ ÇüÖÆ Çò¼Ú ôÔÆçÆ ç¶ Ã³Õñê ìÅð¶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð êz×à ÕðÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» ×°ðÈ å¶ö ìÔÅçð ÜÆ çÆ ÇÔ³çÈ èðî ù ìÚÅÀ°ä õÅåð Çç¼åÆ ×ÂÆ ñÅÃÅéÆ Õ°ðìÅéÆ çŠóֶê Ç÷Õð ÕÆåÅÍ À°é·» ÃÕÈñ Çò¼Ú ÁÇÜÔ¶ êz¯×ðÅî ÁÅï¯ÇÜå ÕðÕ¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅà Áå¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅð ìÅð¶ ÇÂ¼Õ åð·» êzËÕàÆÕñ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä ñÂÆ êzì³èÕ» çÅ è³éòÅç òÆ ÕÆåÅÍ ÃîÅöî ç¶ ÁõÆð Çò¼Ú ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ç¶ îÅÇêÁ» Áå¶ ÃÕÈñ ÃàÅø ò¼ñ¯º Çîñ Õ¶ ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ñ§×ð ó×å» é¶ ìóÆ ôðèÅ éÅñ ÛÇÕÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ ó×å Çò¼Ú ôÅîñ Òùð ÃÅ×ðÓ àÆ.òÆ. å¶ ð¶âÆú óÚÅñÕ ðÇò³çð ÇÃ³Ø ê³é±, ÒûÞÅ ê³ÜÅìÓ àÆ.òÆ. å¶ ð¶âÆú Òê³ÜÅìÆ ç¹éÆÁ»Ó ç¶ Ã³ÚÅñÕ ÔðÜÆå ÇÃ³Ø Ç×¼ñ, ÇÕö Ã îÆâÆÁÅ éÅñ Ü°ó¶ ðÔ¶ î»àðÆÁñ 寺 À°Ú¶Ú¶ å½ð Óå¶ ÁŶ dzçðÜÆå Çó³Ø Ô°³çñ, ÒÇÃ¼Ö Ãê¯ÕÃîËéÓ éÅñ Ãì³Çèå âÅ. ùÖç¶ò ÇÃ³Ø Þ³â å¶ êz¯. Ü×Æð ÇÃ³Ø ÕÅÔñ¯º, ùÖç¶ò ÇÃ³Ø ðÂÆÁÅ (Á³ÇîzåÃð) ÁÅÇç é¶ òÆ ÁÅêäÆ ÔÅ÷ðÆ ñ°ÁÅÂÆÍ ÇÂ¼æ¶ ÇÂÔ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ

BD Áå¶ BE åðÆÕ ù ÃÕÈñ Çò¼Ú Ú¼ñ ðÔ¶ ×°ðìÅäÆ ç¶ Ú¼ñ ðÔ¶ êzòÅÔ ç½ðÅé ç¯ò¶º Ççé ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ Ôð ÇÕÃî çÆÁ» öòÅò» ìó¶ À°åôÅÔ éÅñ ÇéíÅÂÆÁ»Í BE éò³ìð ù ÇÂà ê¼åðÕÅð é¶ Á¼Öƺ ò¶ÇÖÁÅ ÇÕ À°Ã Ççé Ú¼ñ ðÔ¶ ×°ðìÅäÆ ç¶ ÁÖ³â êÅá ç½ðÅé ÇÜ¼æ¶ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ À°µêð Õ°Þ ÇòÇçÁÅðæÆ òÅðÆ-òÅðÆ Ú½ð Õðé çÆ Ã¶òÅ Õð ðÔ¶ Ãé, À°µæ¶ ÕÂÆ Á³çð ñ§×ð òðåÅÀ°ä Çò¼Ú ð°¼Þ¶ ԯ¶ Ãé Áå¶ ÕÂÆ ìÅÔð ܯÇóÁ» ù æ»-ÇÃð åðåÆì éÅñ ð¼Öä çÆ Ã¶òÅ ÇéíÅ ðÔ¶ ÃéÍ ÇÂÔ Ã¶òÅò» ÁÅêä¶ Ô¼æÆ ÕðÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ñÂÆ ÒÇüÖÆ Çò¼Ú öòÅ ç¶ Ã³ÕñêÓ ù ÃîÞäÅ ìóÅ ÃÇÔÜ ñ¼× ÇðÔÅ ÃÆÍ ÃÕÈñ ç¶ Çêz³. óÜÆò èòé é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà ôÔÆçÆ ÃîÅöî çÅ Ãî¼°ÚÅ êz¯×ðÅî ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ò¼ñ¯º ÁÇèÁÅêÕ» çÆ Á×òÅÂÆ Çò¼Ú ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ Áå¶ Ã¹ï¯× åðÆÕ¶ éÅñ ÇéíÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ À°é·» Ô¯ð ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÕÂÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ ×°ðìÅäÆ ç¶ ÁÖ³â-êÅá ç½ðÅé ç¯Ô» ðÅå» ù ÔÆ Ã¶òÅçÅð» çÆÁ» öòÅò» òÆ ÇéíÅÂÆÁ»Í ÇÂÔ ôÔÆçÆ ÃîÅöî ÃøñåÅ-êÈðòÕ Õðé ñÂÆ ÃÕÈñ çÆ Ãî¼°ÚÆ îËé¶Üî˺à òèÅÂÆ çÆ Ô¼ÕçÅð þÍ

ÇîÃÆÃÅ×Å/âÅ. Þ³â : Ãðì³ÃçÅéÆ çÃî ÇêåÅ ÃzÆ ×°ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ îÔÅðÅÜ ç¶ êÈÜéÆÕ îÅåÅ ×°Üð Õ½ð ÜÆ Áå¶ ÚÅð¶ ÃÅÇÔì÷ÅÇçÁ» ìÅìÅ ÁÜÆå ÇóØ, ìÅìÅ Ü°ÞÅð ÇóØ, ìÅìÅ ÷¯ðÅòð ÇÃ³Ø Áå¶ ìÅìÅ øÇåÔ ÇÃ³Ø ÜÆ çÆ ñÅÃÅéÆ ôÔÅçå ܯ ðÇÔ³çÆ ç¹éÆÁ» å¼Õ ïÅç ðÔ¶×Æ, çÆ Çé¼ØÆ ïÅç ù îéÅÀ°ä ñÂÆ ìÅìÅ ÷¯ðÅòð ÇÃ³Ø ìÅìÅ øÇåÔ ÇÃ³Ø ôÔÆçÆ ïÅç×Åð Õî¶àÆ øÇåÔ×ó· ÃÅÇÔì Áå¶ à¯ð»à¯ ÇÂñÅÕÅ ÇéòÅÃÆ Ã³×å» ò¼ñ¯º úéàÅðÆú ÖÅñÃÅ çðìÅð ÇâÕÃÆ ð¯â ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ ÔÅñ é§ìð C Áå¶ D Çò¼Ú ô¹¼ÕðòÅð ÇîåÆ BC çóìð ù Ãò¶ð¶ A@.@@ òܶ ×°ðìÅäÆ ç¶ ÁÖ³â êÅá ÁÅð³í Ô¯ä׶, ÇÜé·» ç¶ í¯× BE çóìð Ççé ÁËåòÅð ù Ãò¶ð¶ A@.C@ òܶ êŶ ÜÅä×¶Í À°êð³å, ×°ðìÅäÆ çÅ îé¯Ôð ÕÆðåé, ãÅâÆ òÅð» Áå¶ Ãðì³ÃçÅéÆ ×°ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶ ÜÆòé Ãì³èÆ ÇòÚÅð» Ô¯ä×ÆÁ»Í ÇÂà ÃÅñ ÇÂà îÔÅé ôÔÆçÆ ÃîÅöî Çò¼Ú ÁÅêäÆ ÔÅ÷ðÆ ñ°ÁÅÀ°ä ñÂÆ ÃzÆ ÔÇðî³çð ÃÅÇÔì Á³ÇîzåÃð ç¶ ÃÅìÕÅ Ô˵â ×z³æÆ ÇÃ³Ø ÃÅÇÔì Ç×ÁÅéÆ ÜÃÇò³çð ÇÃ³Ø ÜÆ Ü¯ H ÃÅñ ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÈÖ ÇéòÅðé êÇàÁÅñÅ Áå¶ AB ÃÅñ ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì øÇåÔ×ó· ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÕæÅòÅÚÕ Áå¶ Ô˵â ×z³æÆ òܯº öòÅ ÇéíÅ Ú¹¼Õ¶ Ôé Áå¶ À°é·» çÅ ÇêÛ¯Õó òÆ øÇåÔ×ó· ÃÅÇÔì éÅñ Ü°ÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, òÆ À°Ú¶Ú¶ å½ð Óå¶ êÔ°³Ú ðÔ¶ ÔéÍ ÃîÈÔ ×°ðÈ éÅéÕ éÅî ñ¶òŠó×å» ù ì¶éåÆ ÔË ÇÕ ÁÅê êÇðòÅð» Ãî¶å ÇÂà ôÔÆçÆ ÃîÅöî Çò¼Ú êÔ°³Ú Õ¶ ôÔÆç» ù ôðèÅ ç¶ ë¹¼ñ í¶ºà Õð¯ Áå¶ ÇÃ³Ø ÃÅÇÔì Ç×ÁÅéÆ ÜÃÇò³çð ÇÃ³Ø ÜÆ Õ¯ñ¯º ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅà çÆ ÕæÅ Ãðòä Õð¯ ÜÆÍ ÇÂà ÃîÅöî Ãì³èÆ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ø¯é é§ìð FDG-HCCBGDH Ü» I@E-FG@-CCAA Óå¶ Ã³êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

í×å ÇóØ- Á³ì¶âÕð Ãà¼âÆ ÃðÕñ ç¶ Ã³ÚÅñÕ ÁÅé§ç å¶ñå°³ìⶠéÅñ îÆÇà³×

ìð˺êàé/ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ íÅðå 寺 ÁŶ êzÇüè ÃÕÅñð ÁÅé§ç å¶ñå°³ìⶠܯ ÇÕ îËé¶Üî˺à êð¯ëËôéñ, ÇÃòñ Ô¼Õ» ñÂÆ ÕÅðÕ°³é, ðÅÜéÆåÕ êóÚ¯ñÕ, ÕÂÆ ÇÕåÅì» ç¶ ñ¶ÖÕ Áå¶ çÇñå» çÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» ù è¹ð å¼Õ ÃîÞä òÅñ¶ Ôé éÅñ ôzÆ ×°ðÈ ðÇòçÅà Ãí» ìð˺êàé ç¶ êzì³èÕ» ÜÆòä ÇÃ³Ø êðèÅé Áå¶ Ôðî¶ô ÇÃ³Ø ÃÕ¼åð ç¶ ïåé» ÃçÕÅ ÇÂ¼Õ Çòô¶Ã îÆÇà³× Ô¯ÂÆÍ ÇÂà îÆÇà³× Çò¼Ú çÇñå» çÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» Áå¶ À°Ôé» éÅñ î½ÜÈçÅ ç½ð Çò¼Ú òÆ Ô¯ ðÔ¶ Áäîé¼ÖÆÆ òðåÅú ìÅð¶ Ö¹¼ñ· Õ¶ ×¼ñìÅå Ô¯ÂÆÍ ÇÂà ÇîñäÆ Çò¼Ú âÅ: ÁÅé§ç é¶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð êð×à ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃçÆÁ» 寺 çÇñå ìzÅÔîäòÅç Áå¶ îùòÅçÆ éÆåÆÁ» çÅ ÇôÕÅð Ô¯ Õ¶ ìÔ°å ÔÆ Ç÷¼ñå íðÆ Çܳç×Æ í¯× ðÔ¶ ÔéÍ À°Ôé» ç¶ ÔÅñÅå ùèÅðé ñÂÆ ÕÂÆ ñÇÔð» Ú¼ñÆÁ» Í í×åÆ ñÇÔð Ã í×å ðÇòçÅà , ÕìÆð Áå¶ éÅî ç¶ò é¶ ÜÅåÆòÅç çÆ Ö¹¼ñ· Õ¶ Çòð¯èåÅ ÕÆåÆÍ ÇÂà éÅñ çÇñå» Çò¼Ú æ¯óÆ ìÔ°å ÜÅ×ðåÆ å» ÁÅÂÆ êð ìzÅÔîäòÅç çÆ î÷ìÈå ÜÕó ÕÅðä À°Ôé» ç¶ ÜÆòé çÆ ç¹ðçô» Çò¼Ú Õ¯ÂÆ Á³åð éÅ ÁÅÇÂÁÅÍ òÆÔòƺ ÃçÆ Çò¼Ú çÇñå» ç¶ é» å¶ ê˺æð êÅðàÆ Áå¶ ÇðêìÇñÕé êÅðàÆÁ» ìäÆÁ» êð ÇÂÔ ÁÅêäÅ ìäçÅ ð¯ñ ÇéíÅÁ éÅ ÃÕÆÁ» å¶ êðéÅñÅ À°µæ¶ çÅ À°µæ¶ ÔÆ ÇðÔÅÍ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ ìÅÁç íÅðåÆ ÃÇò³èÅé Çò¼Ú çÇñå» ñÂÆ Çð÷ðò¶ôé Õð Õ¶ ÇÂÔ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÇÕ Ô°ä çÇñå» ç¶ Ççé Çëð ÜÅä׶ êð³å± ÇÂà çÅ ñÅí Õ°¼Þ Õ° êÇðòÅð ÔÆ ñË ×¶ å¶ Ö¹ôÔÅñ Ô¯ Õ¶ ÁÅêä¶ íÅÂÆÚÅð¶

ù í°¼ñ ×Â¶Í Ãׯº ÇÂÃçÅ À°ñàÅ ÁÃð ÇÂÔ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ î³é±òÅç óÇòèÅéÕ å½ð å¶ îéÜÈð Ô¯ Ç×ÁÅ ÇÜà éÅñ îé°¼Ö» çÆ ÜÅå» Çò¼Ú ò³â óÇòèÅéÕ ìä ×ÂÆÍ íÅò¶º ÜîÅåÆ å½ð å¶ íÅðå ç¶ ñ¼×ê¼× é¼ì¶ êzåÆôå ñ¯Õ ÁÅðÇæÕ êÛó¶ òð× Çò¼Ú ÁÅÀ°ºç¶ Ôé êð çÇñå» ù ÜÅåÆ Áå¶ ÜîÅåÆ å½ð å¶ çÈÔð¶ êÛó¶êä çŠóåÅê í¯×äÅ êË ÇðÔÅ ÔËÍ ÁÅé§ç ÃÅÇÔì é¶ ×¼ñ ù Á¼×¶ å¯ðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðåÆ Ã³ÇòèÅé çÅ ðÚËåÅ âÅ: Á³ì¶çÕð ù ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË å» Ü¯ çÇñå» çÆ ò¯à ÇÖ¼ÚÆ ÜÅ ÃÕ¶Í êð Û¶åÆ ÔÆ ÔÅñå» éÅñ âÅ: Á³ì¶çÕð ù ÇÂÔ ×¼ñ ÃîÞ ÁÅ ×ÂÆ ÃÆ ÇÕ Çð÷ðò¶ôé òð×ÆÁ» éÆåÆÁ» éÅñ ÁÅî çÇñå» ù Õ¯ÂÆ ëðÕ éÔƺ êËä òÅñÅÍ À°é·» é¶ AIEC Çò¼Ú ÔÆ ðÅÜ ÃíÅ Çò¼Ú ÁËñÅé Õð Çç¼åÅ ÃÆ, ÒÒÇÂÔ Ã³ÇòèÅé î˺ éÔƺ ÇñÇÖÁÅ îËù òðÇåÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÓÓÍ ×çð êÅðàÆ çÅ Ç÷Õð ÕðÇçÁ» ÇÂÔ ×¼ñ À°µíð Õ¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆ ÇÕ íÅðåÆ ÇÂÇåÔÅà Çò¼Ú ×çðÆ ÔÆ Ãé ÇÜé·» Çò¼Ú Çò¼Ú Õ¯ÂÆ ÜÅåÆ Áå¶ èÅðÇîÕ í¶ç-íÅò éÔƺ ÃÆ å¶ Ãíé» çÅ ÖÅäŠǼկ ÔÆ Ú¹ñ·¶ å¶ ìäçÅ ÃÆ å¶ À°é·» ç¶ ìðåé û޶ Ãé¨ ÁÅé§ç î¹åÅìÕ Á¼Ü

ÁÅð ÁËà ÁËà çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ÃðÕÅð Ã çÇñå» éÅñ Áäîé°¼ÖÆ ÇòÔÅð Ô¯ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ À°Ôé» å¶ ÁŶ Ççé Ôîñ¶ Ô¯ ðÔ¶ ÔéÍ À°Ôé» î¹åÅìÕ Çê¼Û¶ ܯ Ô¯ Ç×ÁŠï Ô¯ Ç×ÁÅ êð ÇÂÔ ÜðÈðÆ ÔË ÇÕ ÁÅÀ°ä òÅñÆ êÆó·Æ ÇÂà çñçñ Çò¼Ú¯º Çé¼Õñ¶ å¶ îé°¼ÖÆ ÜÆòé ÜÆò¶Í Ôð êËçÅ Ô¯ä òÅñ¶ ì¼Ú¶

ñÂÆ ÇÃÔå Áå¶ ÇüÇÖÁÅ çÆÁ» ìðÅìð ÃÔÈñå» ñÂÆ ×Åð³àÆ Ô¯ò¶Í ÃÅð¶ ì¼Ú¶ ÇÂ¼Õ ÃîÅé ÔÅñå» Çò¼Ú êÅñä ê¯ôä êðÅêå Õðé Áå¶ À°Ôé» ù Øð» ç¶ ñÅ׶ ÔÆ ìðÅìð çÆ ÇüÇÖÁÅ ñÂÆ êðì³è Ô¯äÍ À°Ôé» ÇÂÔ ×¼ñ òÆ ÕÔÆ ÇÕ íÅðå òð׶ ç¶ô Çò¼Ú ÇÂéÕñÅì ÇÕö ÇÂ¼Õ ×¼ñ éÅñ Ü°ÇóÁÅ éÔƺ ÇÂÔ å» ñ×ÅåÅð åìçÆñÆÁ» éÅñ óíò ÔËÍ ÁÅé§ç î¹åÅìÕ ÇÂÔ ×¼ñ Ãêôà Ô¯ Ú¹ÕÆ ÔË ÇÕ î½ÜÈçÅ ÃðÕÅð 状ܳâÅ ÇÔ³çÈ ðÅôàð çÆ ÃæÅêéÅ ÕðéÅ ÔËÍ À°é·» ÇÂÔ Öçô» ÜÅÔð ÕÆåÅ ÇÕ Ü¶ B@AI Çò¼Ú ìÆ Ü¶ êÆ î¹ó üåÅ Çò¼Ú ÁÅ ×ÂÆ å» À°é·Å dzâÆÁÅ ù ÇÔ³çÈ ðÅôàð دÇôå Õð ç¶äÅ ÔËÍ ÇÂà éÅñ À°µæ¶ òÃç¶ çÇñå» Ãî¶å Ô¯ð ؼà Ç×äåÆÁ»

çÆ ÖËð éÔÆºÍ Çëð ÇÜ³é» îð÷Æ ÛàêàÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ Õ°¼Þ éÔƺ Ô¯ò¶×ÅÍ À°é·» ñ¯Õ» ù ÜÅ×ðå Õðé òÅÃå¶ í×å ÇóØ- Á³ì¶çÕð Ãà¼âÆ ÃðÕñ ìäÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË å¶ À°Ô ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù ñÅîì³ç Õðé ñÂÆ é˵àòðÕ À°ÃÅð ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂà ׼ñìÅå Çò¼Ú ôzÆ ×°ðÈ ðÇòçÅà ÃíÅ ìð˺êàé ç¶ Ãð×ðî î˺ìð ÜÃÇò³çð ÇóØ, îù îÔÅÜé, îÆñÈ ÇÃ³Ø ìÅñÈ å¶ ÕÂÆ Ô¯ð î˺ìð» é¶ íÅ× ÇñÁÅÍ ÇÂÔé» å¯º Çìé» âÅ: Á³ì¶çÕð dzàðéËôéñ Çîôé ç¶ êðèÅé êz¯: Áð°ä ×½åî Áå¶ åðÕôÆñ ùÃÅÇÂàÆ ç¶ ìñç¶ò ðÇÔêÅ Áå¶ ÔðÜÆå ÇÃ³Ø ì¶çÆ òÆ ÔÅ÷ð ÃéÍ ðòÆçÅà ÃíÅ ìð˺êàé çÅ ÃÇÔï¯×Æ î˺ìð ìäé Ü» ÇÕö òÆ åð·» çÆ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ÃÕ¼åð Ôðî¶ô ÇÃ³Ø Üƺç¯òÅñ (DAF-HC@-FHBA) Ü» êzèÅé ÜÆòä ÇÃ³Ø (FDGBCC-FEBB) éÅñ óêðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

ÒÇÔ³ç çÆ ÚÅçð ×°ðÈ å¶ö ìÔÅçðÓ éÅàÕ ÁËåòÅð ù Ô¯ò¶×Å

ìð˺êàé : ÒÀ°éàÅðÆú ê³ÜÅìÆ æƶàð Á˺â ÁÅðàÃÓ Áå¶ Òë¹ñÕÅðÆ îÆâÆÁÅÓ ò¼ñ¯º ÇÂà ÁËåòÅð, D Ççóìð çÆ ôÅî ù ê³ÜÅìÆ çÅ ôÅéçÅð ÇÂÇåÔÅÃÕ éÅàÕ ÒÇÔ³ç çÆ ÚÅçð ×°ðÈ å¶× ìÔÅçðÓ ìð˺êàé ç¶ ÇÚ³×ÕÈÜÆ ÃËÕ³âðÆ ÃÕÈñ Çò¼Ú Ö¶ÇâÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ éÅàÕÕÅð âÅ. ÔðÚðé ÇÃ³Ø çÅ ÇñÇÖÁÅ ÇÂÔ éÅàÕ ×°ð° å¶ö ìÔÅçð ÜÆ çÆ ôÔÅçå çÆ ÕÔÅäÆ ê¶ô ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂà éÅàÕ ç¶ ×Æå Õ°ñÇò³çð ÖÇÔðÅ ç¶ ÇñÖ¶ Ôé ÇÜé·» ù ÁÅòÅ÷ ðÅÜ Ø°³îä é¶ Çç¼åÆ ÔËÍ ÜÃêÅñ Çã¼ñ¯º çÆ Çéðç¶ôéÅ Ô¶á Ô¯ä ÜÅ ðÔ¶ ÇÂà éÅàÕ Çò¼Ú ùðÜÆå ãƺâÃÅ, ÇñòñÆé

ÇóØ, ܯÇ׳çð óضóÅ, ܶÁ ÇóØ, ÜË× èÅñÆòÅÿ, ÜÃêÅñ Çã¼ñ¯º, Çòò¶Õ Õ¯ÔñÆ, ðÅÇܳçð ì¯ÇÂñ, êðîÜÆå Ççúñ, ÕðîÜÆå Ç×¼ñ, ÔðêðÆå Çã¼ñ¯º, ðîäÆÕ ÇóØ, Áå¶ Ü¯ìé Ççúñ ÁçÅÕÅðÆ Õð ðÔ¶ é¶Í ÇÚ³×ÕÈÜÆ ÃËÕ³âðÆ ÃÕÈñ ACG@ ÇòñÆÁîÜ êÅðÕ ò¶Á, ìð˺êàé Óå¶ ÃÇæå ÔË Áå¶ ÇÂÔ ô¯Á áÆÕ D.@@ òܶ ô¹ðÈ Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ðÅÜ Ø°³îä(FDG-DEGACB@), ÜÃêÅñ Çã¼ñ¯º (DAF-EFD-IBI@), Ü» ùðÜÆå ãƺâÃÅ (DAF-FDH-ABBB) éÅÿ óêðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

ÁêÅÔÜ ÁÅôðî ÃðÅíÅ ç¶ Ã¶òÅçÅð âÅ. î»×à H 寺 AB çóìð å¼Õ ìð˺êàé-ÇîÃÆÃÅ×Å Çò¼Ú

ÇîÃÆÃÅ×Å/ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ Ç÷ñ·Å ñ°ÇèÁÅäÅ ç¶ îôÔÈð Çê³â ÃðÅíÅ é÷çÆÕ ìä¶ ÒÒ×°ðÈ Áîð çÅà ÁêÅÔÜ ÁÅôðîÓÓ ç¶ Ã¶òÅçÅð âÅ. é½ð³× ÇÃ³Ø î»×à ó×å» éÅñ ÇòÚÅð û޶ Õðé ñÂÆ H 寺 AB çóìð å¼Õ ÃzÆ ×°ðÈ ÇÃ³Ø ÃíÅ ×°ðç¹òÅðÅ îÅñàé (ÇîÃÆÃÅ×Å ) ÇòÖ¶ êÔ°³Ú ðÔ¶ Ôé Í ÇÂà ÁÅôðî ç¶ ìÅéÆ Ôé Çê³â ÜàÅäÅ (é÷çÆÕ ç¯ðÅÔÅ) ç¶ Ü³îêñ âÅ. é½ð³× ÇÃ³Ø î»×à ܯ ÇÕ êÆ.¶.ïÈ. ñ°ÇèÁÅäÅ, ïÈéÆòðÇÃàÆ ÁÅø Çò³âÃð (ÕËé¶âÅ), î½ðÆÃé ÃÅdzÇàÇëÕ ÇðÃðÚ Õ³êéÆ ÕËñ×ðÆ (ÕËé¶âÅ) ç¶ ÃÅìÕÅ êz¯øËÃð Áå¶ ÃÅdzÃçÅé Ôé Í Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ À°é·» éÅñ Ã˵ñ ë¯é D@C-

RT Automotive LTd.

D@A-HGHG å¶ Ü» ÂÆ-î¶ñ nsmangat14@ hotmail.com å¶ Ã³êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ www.apahajashram.org å¶ òÆ ÕÇñ¼Õ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

AM INDIAN VISA CENTER INDIAN VISA & PASSPORT SERVICES

Madhu Aggarwal Ashwani Aggarwal

647-624-5336 647-703-0234

AM

INDIAN VISA CENTER

amindianvisa@gmail.com

(ALL KIND OF CARS)

RAJ

We Provide Assistance in:

Tel: 905-876-1666 Dir: 416-823-1921

Rtautomotive1094@gmail.com

1094 Westport Cres., Mississauga, ON L5T 1G1

CRIMINAL CHARGES Assault, Theft, Bail Hearings, Sexual Assault, Drug & Weapons offences, Drunk Driving, etc.

www.Saundlaw.com

Tel: 905.672.7272

All kinds of affidavits, Power of Attorneys, Declarations & Notary Public Services

163 Richvale Dr. S Brampton, ON L6Z 4P6

Independently Owned & Operated

Looking for a Successful Career ? JOIN THE WINNING TEAM & GET FREE TRAINING FROM REAL ESTATE PROFESSIONALS NEW & EXPERIENCED AGENTS ARE WELCOME CALL FOR A CONFIDENTIAL INTERVIEW

905-471-0002 I 416-335-4335

Amar Singh Saini

www.remaxdynasty.ca Broker of Record/Owner "Serving the Community Since 1983"

Amit Saini Broker/Manager

8 Shadlock St. Unit 7, Markham ON L3S 3K9 (Opp. Walmart on Steeles)

IMMIGRATION All appeals, Spousal/Parents Sponsorships, Family/Business & Point System applications, Detention/Addmissibility Hearings, Work Permits, Student Permits, etc.

7050, Bramalea Road, Unit 14 email: mail@saundlaw.com Mississauga, ON L5S 1T1

Passport Renewal Indian VISA (6 months/5 years/10 Years) OCI (Lifelong Visa) Marriage Certificate Attestation from MEA Surrender of Indian Passport Police Clearance Certificate form India (PCC) Newspaper Advertisements in India & Canada Affidavit Services

DYNASTY REALTY INC. BROKERAGE

CRIMINAL AND IMMIGRATION LAWYER

(Corner of Derry & Bramalea)

ìð˺êàé : ×°ðÈ å¶× ìÔÅçð ÜÆ ç¶ îÔ»òÅÕ ÒíË ÕÅÔÈ ÕÀ° ç¶å éÇÔ éÇÔ íË îÅéå ÁÅéÓ¨ ç¶ Áé°ÃÅð BA éò³ìð 寺 BE éò³ìð å¼Õ, ÃÕÈñ Çò¼Ú ÒÁ˺àÆ ì¹Çñ§× òÆÕÓ ÁÅï¯ÇÜå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ç½ðÅé ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ ÃÕÈñ» Çò¼Ú Ô°³çÆ ì¹Çñ§× çÆ íÅðÆ ÇéÖ¶èÆ ÕÆåÆ Áå¶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð û޶ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ì¹Çñ§× Ô¯ä éÅñ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ç¶ Ççñ ù íÅðÆ á¶Ã êÔ°³ÚçÆ ÔËÍ Ü¶ Õ¶ 寺 ×z¶â H å¼Õ ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ ÒÕ¶ ÃÆ ÁËà ÇÂ÷ ì¹Çñ§× ëðÆ ÷¯éÓ çÆ ÃêËôñ ÁÃ˺ìñÆ Çò¼Ú íÅ× ñË Õ¶ ì¹Çñ§× éÅ Õðé çŠùé¶ÔÅ Çç¼åÅÍ ÇîÃàð ÇÕÀ± îËÕ Áå¶ ÇîÃàð ܶ ì½ÕÃ é¶ ì¹Çñ§× ù ð¯Õä Áå¶ ÇÂà çÅ ÃÅÔîäÅ Õðé ñÂÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù îé¯ð³ÜÕ åðÆÕ¶ éÅñ ÜÅ×ðÈÕ ÕÆåÅ, ÇÜà ÃçÕÅ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ÓÚ À°åôÅÔ çÆ ñÇÔð ÃÆÍ

QUICK OIL CHANGE BRAKES SUSPENSION PERFORMANCE TUNE-UP EXHAUST GENERAL REPAIRS

Barrister, Solicitor & Notary Public

M.A., LL.B.

ÖÅñÃÅ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ÃÕÈñ ìð˺êàé ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ ì¹Çñ§× ù ð¯Õä ñÂÆ ÒÁ˺àÆ ì¹Çñ§× òÆÕÓ Çò¼Ú íÅ× ÇñÁÅ

WE DO ALL KIND OF CAR REPAIRS & MECHANICAL WORK

SAUND LAW FIRM

Parvinder S. Saund

02

ACCORD LAW PROFESSIONAL CORPORATION REAL ESTATE LAW  IMMIGRATION LAW BUSINESS LAW Angat Singh Saini Owner, Barrister & Solicitor

T: 905-471-8700 Trusted Advice & Clear Fee Quotes

8 Shadlock Street, Suite 8 Markham, ON L3S 3K9 E: info@accordlaw.ca www.accordlaw.ca


02 December, 2016

Parvasi Weekly, Toronto

03

ìð˺êàé ÃÅÀ±æ ÔñÕ¶ ñÂÆ À°éàÅðÆú êÆ ÃÆ êÅðàÆ çÆ C çóìð ù Ô¯ä ÜÅ ðÔÆ é½îÆé¶ôé êzåÆ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ ç¶ Õ˺ê çÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ» î¹Õ³îñ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ Áå¶ ÃÇÔï¯×ÆÁ» òñ¯º òÆÕÁ˺â ç½ðÅé ò¯àð» ù Øð¯-ØðÆ ÜÅ Õ¶ óêðÕ Õðé ÃçÕÅ Ãî¹¼ÚÆ àÆî ÇòÚ À°åôÅÔ

î¶Áð ǦâÅ ÜËøðÆ é¶ ìÜà çÆ ÇåÁÅðÆ ÕÆåÆ ô¹ðÈ

ìð˺êàé/ ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ ÃÅñ B@AG ñÂÆ ìð˺êàé Õ¶ ìÜà ñÂÆ ÇåÁÅðÆ ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆ þÍ ÇÃàÆ ÁÅø ìð˺êàé ÃàÅø é¶ êzÃåÅÇòå Çì÷éà êñÅé Áå¶ ìÜà ù ê¶ô ÕÆåÅÍ ÇÂà Ãì§è ÇòÚ ÕÂÆ Á§ô èÅðÕ» éÅñ ÇòÃæÅð éÅñ íÅÂÆòÅñÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ ìÆå¶ ÃÅñ î¶Áð ǦâÅ ÜËøðÆ é¶ Õ½ºÃñ ç¶ ìÜà ÓÚ ÇÃàÆ ÃðÇòÃ÷ ù ìäÅÂÆ ð¾Öä Áå¶ Ç§ëzÅÃàð¾ÕÚð ÓÚ Ã¹èÅð ñÂÆ D.I êzåÆôå çÅ òÅèÅ ÕÆåÅ þÍ ççìð B@AD ÓÚ ÃÅìÕÅ ÁÅâÆàð Üéðñ ÇÜî îËÕÕÅðàð ù úéàÅðÆú ÃðÕÅð òñ¯º ìð˺êàé ôÇÔð çÆ Çò¾åÆ ÃÇæåÆ ìÅð¶ ÔÅñÅå Óå¶ Çðê¯ðà ç¶ä ñÂÆ Çéï¹Õå ÕÆåÅ ÃÆÍ À¹é·» é¶ ÇÂà Ãì§è ÇòÚ Õ½ºÃñ ç¶ ìÜà ØÅචÓå¶ òÆ ÁÅêäÆ Çðê¯ðà Çç¾åÆÍ ÇÃàÆ ÃàÅø òÆ ìÆå¶ ÃÅñ 寺 ÇÜî îËÕÕÅðàð çÆ ÇÃøÅÇðô» Áé¹ÃÅð ìÜà ìäÅ ÇðÔÅ þÍ ìÜà B@AG 寺 ôÇÔð çÆ å¶÷Æ éÅñ ò¾è ðÔÆ ÁÅìÅçÆ òÅñ¶ éò¶º Ö¶åð» ÇòÚ éòÆÁ» ÃÔÈñå» Áå¶ ê¹ðÅä¶ Ö¶åð» ÓÚ ÃÔÈñå» ç¶ ÇòÃæÅð ñÂÆ òÆ ø§â ç¶ êzì§è ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂà ÇòÚ B êzåÆôå ǧëzÅÃàð¾ÕÚð ñ¶òÆ òÆ ôÅîñ þ, å» Ü¯ B@BE å¾Õ FE@ ÇîñÆÁé âÅñð çÆ Ç§ëzÅÃàð¾ÕÚð ìÜà ÕîÆ ù êÈðÅ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í Õ½ºÃñ ÇÂà åð·» ç¶ Çéò¶ô éÅñ øËâðñ Áå¶ êz¯ò˺ôÆÁñ

Çéò¶ô ù êzÅêå ÕðÕ¶ àz»ÇÜà Áå¶ àð»Ãê¯ðà¶ôé êz¯ÜËÕà ù Á¾×¶ òèÅÀ¹ä Áå¶ ×zÆé êzê¯÷ñ êzÅêå Õð ÃÕ¶×ÆÍ ìÜà B@AG ÓÚ ìð˺êàé çÆ ò¾èçÆ ÁÅìÅçÆ ñÂÆ éòƺ Áå¶ ÇìÔåð àz»ÇÜà Áå¶ øÅÇÂð öòÅò» çÅ ÇòÃæÅð òÆ ôÅîñ þÍ ÇÂà Ãì§è ÓÚ ÃàÅø é¶ B,FD,@@@ âÅñð çÆ ÇÃøÅÇðô ÕÆåÆ þ å» Ü¯ éò¶º ïÈéÆòðÇÃàÆ îå¶ Óå¶ ï¯ÜéÅ ù ìäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í À¹æ¶ ÔÆ ïÈéÆòðÇÃàÆ ñ¶òÆ çÅ òÆ îåÅ ÁÅ ÃÕçÅ þÍ À¹æ¶, ìÜà B@AG ÓÚ A.C ÇîñÆÁé çÆ éòƺ ø§Çâ§× òÆ Çîñ ÃÕçÆ þÍ ÃàÅø ÇÂà Ã H ñ¾Ö âÅñð ç¶ òÅè¶ çÆ ÇÃøÅÇðô Õð ðÔÆ þ å» Ü¯ ôÇÔð ç¶ ìÜà ù òèÅ Õ¶ ǧëzÅÃàð¾ÕÚð Óå¶ ìÜà ù òèÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í À¹æ¶, ÇÂÔ òÆ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ ÕÂÆ Ô¯ð îÇåÁ» éÅñ òÆ Õ¹Þ ì¾Úå ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ þÍ   B.D êzåÆôå êzÅêðàÆ àËÕà êzíÅò çÆ òÆ åÜòÆ÷ þÍ Á¾×¶ òÆ ìÜà Óå¶ ÚðÚÅ ÜÅðÆ ðÔ¶×Æ Áå¶ ñ¯Õ» ù ÇìÔåð ìð˺êàé êzçÅé Õðé ñÂÆ Õ½ºÃñ é¶ AD ççìð ù ôÅî G òܶ ÇÂÕ Çòô¶ô ìËáÕ òÆ ì¹ñÅÂÆ þ, ÇÜà ÇòÚ ÁÅî ñ¯Õ» ù òÆ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð ð¾Öä ñÂÆ Ã¾çÅ Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þÍ À¹Ã 寺 ìÅÁç Õ½ºÃñ B@AG ñÂÆ ìÜà ù øÅÂÆéñ ÕðÕ¶ ÁÅÇ×ÁÅ êzçÅé Õð¶×ÆÍ

ìÆìÆ å¶÷ Õ½ð òµà± éÔƺ ðÔ¶

ìðËêàé : ÁÅê Ãí 鱧 ñÇÚå ÕÆåÅ Ü»çÅ þ ÇÕ ìÆìÆ å¶÷ Õ½ð òµà± Ãê°åéÆ ÃðçÅð Õ°ñçÆê ÇÃ§Ø òµà± (î¯×¶ òÅñ¶) ìðËêàé ÇòµÚ ÁÕÅñ ÚñÅäÅ Õð ׶ Ôé ¢ À°é·» çÅ Áǧåî çÃÕÅð Ççé ÁËåòÅð D ççìð ç°êÇÔð AAòܶ 寺 Aòܶ åµÕ Brampton Crematorium 30 Bramwin Court, BRAMPTON, ON CA L6T 5G2  ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å ¢ìÅÁç ÇòµÚ í¯× å¶ Áǧåî ÁðçÅà B òܶ ÁËåòÅð ×ñÆâé ð¯â ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÅÇÔì Ô¯ò¶×¶ ¢ êÇðòÅð éÅñ ç¹¾Ö Ã»ÞÅ Õðé ñÂÆ Ã§êðÕ é§ìð ÔË I@E-GIF-@HAI Ü» (DAF) IEC-BBDE

C çóìð B@AF ù ôÇéÚðòÅð òÅñ¶ Ççé ÕËé¶âÆÁé ÕéòËéôé Ã˺àð ÇòÖ¶ ìð˺êàé ÃÅÀ±æ ÔñÕ¶ ñÂÆ À°éàÅðÆú êÆ ÃÆ êÅðàÆ çÆ éÅîÆé¶ôé ñÂÆ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ ç¶ Õ§ê¶é ÇòÚ À°Ã ç¶ ÃÇÔï¯×ÆÁ» é¶ ÇÂà ¦Ø¶ òÆÕÁ˺â ç½ðÅé BF Áå¶ BG éò³ìð ù ò¯àð» ç¶ Øð¯-ØðÆ ÜÅ Õ¶ óêðÕ ÕðÕ¶ À°Ã ç¶ Ô¼Õ ÇòÚ ò¯à» êÅÀ°ä çÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ Í ÇÂà Ãî¹¼Ú¶ êzì³è ù é¶êð¶ ÚÅóé ÇòÚ ÇÜæ¶ ÇêÛñ¶ B-C çÔÅÇÕÁ» 寺 íÅÂÆÚÅðÕ ×åÆÇòèÆÁ» ÇòÚ ò¼è-Úó· Õ¶ ï¯×çÅé êÅÀ°ä òÅñ¶ B@-BE ÃÇÔï¯×ÆÁ» çÅ ÃÅæ ÃÆ À°Ã ç¶ éÅñ ÔÆ é½ÜòÅé òð× ç¶ E@ ç¶ ÕðÆì òñ§àÆÁð» ÇòÚ Çòô¶ô À°åôÅÔ ò¶Öä ù ÇîÇñÁÅ Í êzíîÆå ÇÃ³Ø ç¶ ÕËîê¶é ÇòÚ Ô¼æ ò³âÅÀ°ä òÅñ¶ é½ÜòÅé, Çô³çÅ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ïÈéÆòðÃàÆ Ççé» å¯º ÔÆ êzíîÆå ÇóØ, Çô³çÅ ÇóØ, ÜÃÕðé ÇÃ³Ø Ã³èÈ, îéçÆê ÇóØ, êzÇî³çð ÇÃ³Ø Çé¼Üð 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÃîðêzÆå Õ½ð Áå¶ ÔðñÆé Õ½ð òð׶ é½ÜòÅé ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ç¶ îé» ÇòÚ À°Ú¶ðÆ êó·ÅÂÆ êzÅêå Õðé 寺 ÇÂñÅòÅ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ÁÕà ù ÕËé¶âÆÁé î¹¼Ö-èÅðÅ ç¶ îé» Á³çð Ô¯ð òèÆÁÅ ìäÅÀ°ä çÆ ñ×é ÃÆ ÇÜà ÃçÕÅ À°é·» é¶ Ô¯ð ÃÇÔï¯×ÆÁ» ç¶ éÅñ ðñ Õ¶ ÇÜæ¶ àð»à¯ âÅÀ±éàÅÀ±é ÇòÚ ï³×-â³âÅà çÆ é°¼Õð ÇòÖ¶ àðìé-Á¼ê òð׶ êz¯×ðÅî ÁÅï¯ÇÜå ÕÆå¶ À°æ¶ ÕðîÅ-×ð¯ ÕÇîÀ±ÇéàÆ òËÜÆà¶ìñ ×Åðâé ù ìð˺êàé ÇòÚ ÃæÅÇêå ÕðÕ¶ ÇüÖÆ ç¶ ò³âÛÕä ç¶ ëñÃë¶ ù ÁîñÆ ÜÅîÅ êÇÔéÅÀ°ºç¶ ԯ¶ ìð˺êàé ÇÂñÅÕ¶ ç¶ ëÈâ-ìËºÕ ù åÅ÷Å Ãì÷ÆÁ» çÅä òܯº ç¶ä çÅ êz¯×ðÅî ÃæÅÇêå ÕÆåÅ Í ÇÂæ¶ ÇÂÔ òðéäï¯× ÔË ÇÕ àð»à¯ ÇÂñÅÕ¶ 寺 ô¹ðÈ Ô¯Â¶ àðìé-Á¼ê Áå¶ ÕðîÅ-×ð¯ éÅî ç¶ ç¯Ôò¶º êzÅÜËÕà Ô°ä éËôéñ ê¼èð À°êð ÃæÅÇêå Ô¯ Ú¹¼Õ¶ Ôé Áå¶ ç¯Ô» êzÅÜËÕà çÅ Áé¶Õ òÅð éËôéñ îÆâƶ ÇòÚ òÆ Ç÷Õð Ô¯ Ú¹¼ÕÅ ÔË Í ÕËé¶âÆÁé ïÈéÆòðÃàÆÁ» 寺 À°Ú¶ðÆ ÇòÇçÁÅ êzÅêå ÕðÕ¶ ò¼Ö¯-ò¼Öð¶ Ö¶åð» ÇòÚ òèÆÁ» ê¹÷ôÆé» À°êð êÔ°³Ú¶ ÇÂà ÃÅð¶ é½ÜòÅé Áå¶ ÇÂé·» ç¶ Ô¯ð ÃÅæÆ ÇÜé·» ÇòÚ òÕÆñ, ÁÕÅÀ±ºà˺à, âÅÕàð, ïôñ ÃÅdzÃÇàÃà ÁÅÇç ôÅîñ Ôé, À°éàÅðÆú êÆ ÃÆ êÅðàÆ çÆ ìð˺êàé ÃÅÀ±æ éÅîÆé¶ôé ñÂÆ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ ç¶ Ô¼Õ ÇòÚ êzÚÅð Õð ðÔ¶ Ôé Í ÔðñÆé Õ½ð é¶ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ òñ¯º ðÅÜéÆåÕ Ö¶åð ç¶ ÷ðƶ ÃîÅÜ çÆ Ã¶òÅ Õðé ç¶ ëËÃñ¶ êzåÆ ÇÕÔÅ ÇÕ Áé¶Õ»

êzÅÜËÕà» ÇòÚ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ ç¶ éÅñ Õ³î Õðé ç¶ å÷ðì¶ ç¶ ÁÅèÅð ÃçÕÅ À°Ô ÇÂÔ ÕÇÔ ÃÕçÆ ÔË ÇÕ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ, íÇò¼Ö ÇòÚ À°éàÅðÆú çÆ ÇÃÁÅÃå ÇòÚ ÇÂÕ ìÔ°å ÔÆ êzíÅòôÅñÆ ÇòÁÕåÆ òܯº À°íð¶×Å Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ é¶ ÇÜæ¶ ÇêÛñ¶ C ÃÅñ ç¶ Áðö ç½ðÅé òðñâ ÇÃ¼Ö ÁÅð׶éÅÂÆܶôé çÆ À°éàÅðÆú ÇÂÕÅÂÆ ç¶ î¹¼ÖÆ òܯº óÃæÅ ç¶ òëç çÅ î˺ìð Ô°³ç¶ ԯ¶ Áé¶Õ» òÅð ò¼Ö¯ò¼ÖðÆ ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ç¶ Ú¹ä¶ Ô¯Â¶ é°³îÅÇÂç¶Á» Õ¯ñ ÕËé¶âÆÁé Çüֻ ç¶ î¹¼ç¶ À°áŶ Ôé À°æ¶ À°Ã é¶ ÇÂà Áðö ç½ðÅé Áé¶Õ» òÅð ×Ëð-ÇÃ¼Ö Ã³ÃæÅò» ÇÜé·» ÇòÚ ÇÕ ÜÆÀ±ô Áå¶ î¹ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ çÆÁ» éËôéñ ê¼èð çÆÁ» óÃæÅò» ç¶ é¹îÅÇÂ§ç¶ ôÅîñ Ôé éÅñ ÇòÚÅð û޶ Õðé Áå¶ Õ³î Õðé çÆ Ãîð¼æÅ ÇòÖÅ Õ¶ ÇÂÔ Çüè Õð Çç¼åÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂÕ ìËÕ-ì˺Úð ìäÕ¶ ÁÃ˺ìñÆ ÇòÚ Ãî» ×°ÜÅðé çÆ ìÜŶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð» ù ÇçzóåÅ éÅñ ð¼Öä Áå¶ ÃÅÔîä¶ òÅñÆ Çèð çÆ ×¼ñ ù ÃîÞä Áå¶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð À°é·» ù ÃîÞÅÀ°ä çÆ ÕÅìñÆÁå ð¼ÖçÅ ÔË Í ÇÂæ¶ ÇÂÔ òðéäï¯× ÔË ÇÕ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ ÇÜæ¶ Çòñëðâ ñ½ðÆÁð ïÈéÆòðÃàÆ å¯º ìËÚÈñð ÁÅë Çì÷éà ÁËâÇîéÃàð¶ôé çÆ Çâ×ðÆ êzÅêå ÕðÕ¶ ÕËé¶âÆÁé ì˺ÇÕ³× ÃËÕàð ÇòÚ Õ³î Õðé çÅ å÷ðìÅ ð¼ÖçÅ ÔË À°æ¶ À°Ã é¶ ÕËé¶âÆÁé ÃîÅÜ ÇòÚ ÁÅêä¶ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ÇÔ¼å» çÆ ðÖòÅñÆ Áå¶ ìÔÅñÆ ÇòÚ ÕÅùéÆ Ö¶åð çÆ îÔ¼ååÅ ù ÃîÞç¶ Ô¯Â¶ ì¶Á ÃàðÆà çÆ é½ÕðÆ ù Û¼â Õ¶ ïÈéÆòðÃàÆ ÁÅë Çò³âÃð 寺 ñÅÁ çÆ Çâ×ðÆ ÕÆåÆ Áå¶ Ô°ä À°Ô ÕËé¶âÅ çÆ éËôéñ ê¼èð çÆ ñÅÁ-ëðî Çîñð æ¯îÃé ç¶ éÅñ Õ½ðêð¶à ëÆñâ ÇòÚ òÕÆñ òܯº Õ³î Õð ÇðÔÅ ÔËÍ Çîñð-æ¯îÃé ñÅÁ ëðî ç¶ çëåð

ÕËé¶âÅ ç¶ ò¼Ö¯-ò¼Öð¶ ôÇÔð» ÇòÚ Ôé Áå¶ ÇÂà ù ÕËé¶âÅ çÆÁ» ÇìÔåðÆé Áå¶ ò¼âÆÁÅ ñÅÁëðî ÇòÚ Ç×ä¶ÁÅ Ü»çÅ ÔË Áå¶ ÇÂà ëðî çÆ òËì-ÃÅÂÆà ÇòÖ¶ òÆ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ ç¶ êz¯ëÅÂÆñ ÇòÚ òÆ À°Ã çÆÁ» íÅÂÆÚÅðÕ ×åÆÇòèÆÁ» çÅ Ç÷Õð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ ç¶ ÕËîê¶é ÇòÚ êzî¹¼Ö í±ÇîÕÅ ÇéíÅÀ°ä òÅñ¶ ÜÃêÅñ ÇÃ³Ø ì¼ñ ܯ ÇÕ ÁÕÃð ê³ÜÅìÆ ÁÖìÅð» ÇòÚ ÇÂ毺 ç¶ îÃÇñÁ» ìÅð¶ ñ¶Ö Çñõä 寺 ÇÂñÅòÅ ð¶âÆú/ àËñÆÇòïé êz¯×ðÅî» ÇòÚ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð Çç³ç¶ Ôé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» é¶ êzíîÆå ÇÃ³Ø ù ÇêÛñ¶ E-F ÃÅñ ç¶ Áðö ç½ðÅé Üæ¶ì³çÕ ã»Ú¶ ÇòÚ ÇòÚðÇçÁ» ò¶ÇÖÁÅ ÔË ÇÕ êzíîÆå çÆ ÃõôÆÁå ÇòÚ À°îð ç¶ Ôð òð× ç¶ ñ¯Õ» ù éÅñ ñË Õ¶ Ú¼ñä çÆ ÕÅìñÆÁå ÔË Í ÜÃêÅñ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» ù êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ òñ¯º ÇÃÁÅÃÆ ÜÆòé ô¹ðÈ Õðé ç¶ ëËÃñ¶ çÆ ÔîÅÇÂå Õðé ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÇÞÜÕ éÔƺ ÔË Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ çÆ ÃõôÆÁå, ÇòÚÅð» Áå¶ ÕÅìñÆÁå 寺 ÇÂÔ Ãêô¼à é÷ð ÁÅÀ°ºçÅ ÔË ÇÕ À°Ô Ô°ä å¼Õ ç¶ ðòÅÇÂåÆ ê¶ôÅòð ðÅÜéÆåÕ», ܯ ÇÕ ÇÃÁÅÃÆ ÜÆòé ù ÇÃðë Çé¼ÜÆ ô¯Ôðå Ü» ÁÔ°çÅ êzÅêå Õðé ç¶ Ã¹êé¶ ù êÈÇðÁ» Õðé ñÂÆ ÇÃÁÅÃÆ Çêó· ÇòÚ Á»À°ç¶ Ôé çÆ åð·» éÔƺ ìñÇÕ ÇÂà ֶåð ù ÁÅî éÅ×ÇðÕ» çÆ Ç÷³ç×Æ ÇòÚ Ã¹èÅð Õðé ç¶ ÇÂðÅç¶ éÅñ ÁÅ ÇðÔÅ ÔË Í Ô°ä å¼Õ Áé¶Õ» ÇÂñËÕôé Õ§ê¶é ÇòÚ ÁÇÔî í°ÇîÕÅ ÇéíÅÀ°ä òÅñ¶ ÜÃêÅñ ÇÃ³Ø ì¼ñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» çÆ Ôî¶ô» ÇÂÔ Õ¯Çôô ðÔÆ ÔË ÇÕ íÅÂÆÚÅðÕ î¹¼ÇçÁ» ù ÃÔÆ ã³× éÅñ À°íðÅä ñÂÆ Ú³×¶ À°îÆçòÅð ù ÃÔÆ ÃñÅÔ Áå¶ ÃÇÔï¯× Çç¼åÅ ÜÅò¶ Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁëðÆÕÆ îÔ»çÆê çÆ Ü×å-êzÇüè ÕÔÅòå ÒÒÇÂÕ ì¼Ú¶ çÆ êzÇòðô ÇòÚ Ãî¹¼Ú¶ Çê³â

é¯à» çÆ ìçñÆ å¶ ÃÅèÅðé ñ¯Õ

Ôðç¶ò ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ

IHAE@-CGBGI H éò³ìð ù ðÅå ç¶ H òܶ ÁÚÅéÕ ÃzÆ éÇð³çð î¯çÆ êzèÅé î³åðÆ é¶ Õ½î ù óì¯èé ÕÆåÅÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÇÖÁÅñ ÃÆ ÇÕ ôÅÇÂç êzèÅé î³åðÆ êÅÇÕÃåÅé ù åÕó¶ ã³× éÅñ ÃîÞÅÀ°ä×¶Í À°åùÕåÅ Öåî Ô¯ ×ÂÆ, Ü篺 À°é·» é¶ ÁðæÇòòÃæÅ ù áÆÕ Õðé çÆ ×¼ñ å¯ð ñÂÆ å¶ ÇÕÔÅ ÇÕ A@@@ å¶ E@@ ç¶ é¯à ì³ç ÕÆå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ ì˺ջ Çò¼Ú éòƺ Õð³ÃÆ í¶ÜÆ ÜÅ Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ ò¼â¶ é¯à B,E@,@@@ å¼Õ Çìé» ÇÕö ò¶ðò¶ ç¶ Üî·» ÕðòŶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ À°Ã çÆ Õ¯ÂÆ ê¹¼Û êóåÅñ éÔÆºÍ ñ¯Õ ò¼â¶ é¯à ç¶ Õ¶ ۯචñË ÃÕç¶ ÔéÍ êÇÔñ» D@@@ å¼Õ çÆ Õð³ÃÆ Çîñ ÃÕ¶×Æ, ۯචé¯à» çÆ Õ¯ÂÆ ØÅà éÔƺ ÁŶ×ÆÍ ÇÂÔ ×¼ñ áÆÕ ñ¼×çÆ ÃÆ ÇÕ ÕÂÆ ÁîÆð å¶ ò¼â¶ ñ¯Õ» é¶ Øð Çò¼Ú ò¼â¶ ì˵â», ÁñîÅðÆÁ» å¶ ñÅÕð» Çò¼Ú ÁÇÜÔ¶ êËö ð¼Ö¶ Ô°³ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ Ã¹ä Õ¶ Ú³×Å ñ¼Ç×ÁÅ ÇÕ ò¼âÆ Ö¶ê ÜñçÆ ÔÆ ìÅÔð ÁÅ ÜŶ×Æ å¶ ÇÂÔ ×¼ñ áÆÕ ÔËÍ ÇÂÔ êËö ð°Õ¶ å¶ ç¼ì¶ ìÅÔð ÁÅ ÜÅä×¶Í ÇÂà Çò¼Ú ç¶ô çÅ íñÅ ÔËÍ îÇÔ³×ÅÂÆ Øà¶×Æ ÚÆ÷» ç¶ íÅÁ æ» ÇÃð ÁÅ ÜÅä×¶Í î¶ðÆ C-D ç¯Ãå» éÅñ ×¼ñ Ô¯ÂÆ, ÃÅð¶ ÔÆ Ö¹ô Ãé ÇÕ ìÅÔðñÅ ÕÅñÅ èé å» éÔƺ ÁÅÇÂÁÅ ç¶ô ç¶ Á³çðñÅ ÔÆ ìÅÔð ÁÅ ÜŶ×ÅÍ ç¶ô Çò¼Ú ìÔ°å ñ¯Õ ÔéÍ ÁîÆð» 寺 Çìé» çðÇîÁÅé¶ å¶ ×ðÆì ñ¯Õ òÆ Øð Çò¼Ú êËö ð¼Ö ñËºç¶ ÔéÍ

ÇÂÔ ÷ðÈðÆ éÔƺ ÃÅðÅ ÕÅñÅ èé Ô¯ò¶Í Ô°ä ì˺ջ ç¶ ìÔ°å ÖÅå¶ Ö¹¼ñ· ׶ Ôé, êð ÕÂÆ ñ¯Õ ÁÇÜÔ¶ Ôé ܯ ì˺ջ ç¶ Þî¶ñ¶ Çò¼Ú êËäÅ éÔƺ ÚÅÔ°³ç¶, Øð çÆÁ» ñ¯ó» ñÂÆ AE-B@ Ô÷Åð ÃèÅðé Øð» Çò¼Ú Ô¯ä×¶Í Ö»ç¶ êÆºç¶ Øð» Çò¼Ú ÁÕÃð ñ¼Ö â¶ã ñ¼× Çîñ ÜŶ×ÅÍ ÇîÜÆçÅð ÁÅóåƶ 寺 êËö ñË Õ¶ ÁÅÀ°ºçÅ ÔË, À°Ô ìÚçÅ êËÃÅ ìËºÕ Çò¼Ú éÔƺ ð¼ÖçÅ, Øð ÔÆ ð¼ÖçÅ ÔËÍ AIDG Çò¼Ú ç¶ô çÆ ÁìÅçÆ CF Õð¯ó 寺 ò¼è ÃÆ, Ô°ä ABG Õð¯ó ç¶ ñ¼×í¼× ÔËÍ êð ÁìÅçÆ Áé°ÃÅð ÃÅèé éÔƺº òè ÃÕ¶Í ÇÂÔ õìð ÃèÅðé ñ¯Õ» ç¶ ÔÅòíÅò ù ÖðÅì Õð ×ÂÆÍ êzèÅé î³åðÆ é¶ ÇÕÔÅ, ÇÕ Ãí êzì³è Õð ñ¶ Ôé, êð À°Ô êzì³è ۯචê¶ ñ¼×ç¶ ÔéÍ I å¶ A@ éò³ìð ù àÆ.òÆ. å¶ ÁõìÅð» Çò¼Ú ñ¯Õ» çÆÁ» ò¼âÆÁ»-ò¼âÆÁ» ñÅÂÆé» ñ¼×ÆÁ» ç¶ÖÆÁ» ×ÂÆÁ»Í ò¼â¶ ôÇÔð» Çò¼Ú ò¼è ò¼âÆÁ» ÃéÍ Û¯à¶ ôÇÔð» Çò¼Ú Õ°¼Þ ؼà ÃéÍ ñ¯Õ» çÆÁ» ñÅÂÆé» ìäÅÀ°ä Çò¼Ú ÃðÕÅðÆ êzì³è êÈð¶ éÔƺ Ãé, Á½ðå» çÆ Õ¯ÂÆ ò¼ÖðÆ ñÅÂÆé ìÔ°å ؼà ÃÆÍ òâ¶ðÆ À°îð ç¶ ÇÂéôÅé» ù ÁÅî ñ¯Õ» Çò¼Ú ÔÆ Öó·Å Ô¯äÅ ÇêÁÅ å¶ è¼Õ¶ ÖÅè¶Í ÁÅî ñ¯Õ À°é·» ç¶ ì¹ãÅê¶ çÅ îÖ½ñ À°âÅ ðÔ¶ ÃéÍ Ü篺 ÇÕ C ñÅÂÆé» ìéäÆÁ» ï¯× ÃéÍ ò¼âÆ À°îð òÅÇñÁ» ù å¶ Á½ðå» ù Õ°¼Þ ò¼è ÃÔÈñå ÇîñäÆ ï¯× ÔË, êð ÇÂÔ ÃðÕÅð éÔƺ Õð ÃÕÆÍ ÕÂÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ î¹ñÅÜî» çÅ ðò¼ÂÆÁ», ÖÅà ÕðÕ¶ ò¼âÆ À°îð òÅÇñÁ» éÅñ Õ½óÅ ÃÆÍ ì˺ջ ç¶ Á¼×¶ ÇÜÔó¶ Öó·¶ Ãé, À°é·» Çò¼Ú¯º ÕÂÆÁ» ç¶ ì˺ջ Çò¼Ú ÖÅå¶ ÔÆ éÔƺ ÃéÍ îËù ÇÂ¼Õ ìËºÕ îËé¶Üð ç¼Ã ÇðÔÅ ÃÆ, ÇÕ çÅäÅ î³âÆ ç¶ ÁÅóåÆÁ» é¶ ÁÅêä¶ Õ¯ñ¯ êËö ç¶ Õ¶ ìÔ°å îÜçÈð í¶Ü Çç¼å¶ Ôé, À°é·» ù ÇçÔÅóÆ Çîñ¶×ÆÍ êËÃÅ ÁÅóåÆÁ» çÅ ÔËÍ îîåÅ ìËéð÷Æ çÆ ÇÂÔ ×¼ñ áÆÕ ÔË ÇÕ ñ¯Õ» ù Ö¹¼ñ·Å Ãî» ÇîñäÅ ÚÅÔÆçÅ ÃÆ, å» ÇÕ À°Ô ÇåÁÅðÆ Ú³×Æ åð·» Õð ñ˺ç¶, ê³ÜÅì Çò¼Ú

ÇÕÃÅé» ù Þ¯é¶ ç¶ êËö éÔƺ Çîñ ðÔ¶Í ÇÕÃÅé» çÆÁ» Çñîà» Çò¼Ú êËö êÅÀ°ä¶ Ôé, éÔƺ å» ÇòÁÅÜ ò¼è ÜŶ×ÅÍ àÆ.òÆ. ÇçÖÅ ÇðÔÅ ÃÆ, ÇÕ ì»çðÅ, î¹³ìÂÆ Çò¼Ú ò¼âÆÁ» ñÅÂÆé» Ãé, ÇÂ¼Õ Û¯à¶ ñÅñ Öó·Å ÃÆ, ÛÅåÆ Çò¼Ú çðç Ô¯ÇÂÁÅ, À°Ã ù Õ°¼Þ ñ¯Õ êzÅÂÆò¶à ÔÃêåÅñ ñË ×¶ å» À°Ã Õ¯ñ êËö éÔƺ Ãé, å» çÅÖñ éÅ Ô¯ ÃÇÕÁÅ, Ü篺 å¼Õ

ÃÅèÅðé ÔÃêåÅñ ê¹¼ÇÜÁÅ À°ÔçÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ Çëð¯ÜÅìÅç Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ì¼Ú¶ çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã ç¶ òÅðû Õ¯ñ E@@ å¶ A@@@ ç¯ é¯à ÔÆ ÃéÍ Û¯à¶ é¯à éÅ Ô¯ä ÕÅðé ì¼Ú¶ çÆ ÜÅé ÚñÆ ×ÂÆ, Õ¯ÂÆ ÁÇÜÔÅ ÁÅçîÆ îçç ñÂÆ éÅ òÔ°ÇóÁÅÍ ÇÂ¼Õ ÁÅçîÆ àÆ.òÆ. å¶ B@@@ ð°ê¶ ç¶ é¯à ç¶ ð³× ù Á³×ÈᶠéÅñ ñÇÔ³çÅ ÇçÖÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ ÇÂà çÅ ÇÂåðÅÜ Ô¯ÇÂÁÅ,

Çò¼å ÃÕ¼åð ôôÆ Õ»å çÅà çÅ ÇìÁÅé ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ ÃîÞ¯ ÇÂÔ ÁÃñÆ é¯à ÔËÍ ìçdzåÜÅîÆ å¶ ñ§îÆÁ» ñÅÂÆé» ÕÅðé AD éò³ìð å¼Õ AD ÜÅé» ì¶å°ÕÆ î½å ÜÅ Ú¹¼ÕÆÁ» Ãé, AH åÅðÆÖ å¼Õ ÇÂÔ Á³ÕóÅ DE ù à¼ê Ç×ÁÅ ÔËÍ àÆ.òÆ. ÇçÖÅ ðÔ¶ Ãé, ÕÂÆ ìÆîÅð ÇêôÅì çÆÁ» æËñÆÁ» íðÆ Ú¹¼ÕÆ Çëðç¶ Ãé ÇÕÀ°ºÇÕ À°é·» Õ¯ñ ñ¯ó òÅñ¶ êËö éÔƺ ÃÆÍ ÇÂ¼Õ àÆ.òÆ.

ׯÃàÆ å¶ Ã³Ü¶ ÞÅÁ Õ»×ðà çÅ é°îÅdzçÅ ÕÇÔ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ î¯çÆ ÜÆ çÆ ì³×ÅñÅ ë¶ðÆ Ã é¯à ò¼è ì˺ջ Çò¼Ú¯º ÕãŶ ×Â¶Í ÇÂÔ ×¼ñ òÆ ÕÇÔ ðÔ¶ Ãé ÇÕ Ãå³ìð ç¶ ÇêÛñ¶ Ôëå¶ åÅÕåòð ñ¯Õ» é¶ ò¼è 寺 ò¼è êËö ÕãŶ å» ÇÕ éòƺ ÖñÜ×é 寺 ìÚ ÃÕäÍ ÇéÀ±÷ dzâÆÁÅ ÚËéñ 寺 ÇÂ¼Õ êz¯×ðÅî ÁÅÀ°ºçÅ ÔË, À°Ã ç¶ Ã³ÚÅñÕ ÁÇîô ç¶ò ðÅÜ Ôé, À°Ô

çÅ ï¯×çÅé Ô°³çÅ ÔËÓÓ ù î¹¼Ö ð¼ÖÕ¶ À°Ô Áå¶ À°Ã ç¶ ÃÇÔï¯×Æ Ôî¶ô» ÔÆ é½ÜòÅé êÆó·Æ ç¶ ÕÅìñ î˺ìð» ù ÕËé¶âÆÁé ÃîÅÜ Áå¶ íÅÂÆÚÅðÕ Üæ¶ì³çÆÁ» çÆ ñÆâðÇô¼ê óíÅñä ñÂÆ ÇåÁÅð Õðé ñÂÆ å¼åêð ðÇÔ³ç¶ Ôé ÇÜÃ ç¶ åÅ÷¶ ÃìÈå òܯº êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ çÆ ÇêÛñ¶ E-F ÃÅñ çÆÁ» ×åÆÇòèÆÁ» Ôé Í êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ çÆ éÅîÆé¶ôé ù ÃëñåÅ êÈðòÕ ã³× éÅñ é¶êð¶ ÚóÅÀ°ä ñÂÆ Ççé-ðÅå Õ¯Çôô» Õðé òÅñ¶ ×°ðôðé ÇÃ³Ø ÇüèÈ Ü¯ ÇÕ ì½ìÆ ÇüèÈ òܯº òÆ ÜÅä¶ Ü»ç¶ Ôé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» ù ÇÂà ׼ñ À°êð øÖð ÔË ÇÕ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ çÆ ÕÅìñÆÁå òÅñ¶ À°îÆçòÅð ù ìð˺êàé ÃÅÀ±æ ÔñÕ¶ 寺 À°éàÅðÆú êÆ ÃÆ êÅðàÆ çÆ éÅîÆé¶ôé ÇÜåÅÀ°ä ÇòÚ À°Ô ÃÔÅÇÂåÅ Õð ðÔ¶ Ôé Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Çîñð-æ¯îÃé éÅî çÆ éËôéñ ê¼èð çÆ ñÅÁ-ëðî ÇòÚ Õ½ðêð¶à ñÅÁ ç¶ Ö¶åð ÇòÚ êzËÕÇàà ÕðÇçÁ» êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ ì¶ô¼Õ ÃÈìÅÂÆ ÁÃ˺ìñÆ ç¶ î˺ìð 寺 Ç÷ÁÅçÅ îÅÇÂÁÅ ÕîÅ ÃÕçÅ ÔË êð À°Ã é¶ ÕËé¶âÆÁé íÅÂÆÚÅð¶ ÇòÚ Çüֻ ç¶ ÁÕà ù òèÆÁÅ ìäÅÀ°ä ç¶ ÷÷ì¶ Áå¶ Ãî¹¼Ú¶ À°éàÅðÆú ç¶ ñ¯Õ» çÆ Ç÷³ç×Æ ù ÇÃÁÅÃÆ î³Ú ç¶ ÷ðƶ òèÆÁÅ ìäÅÀ°ä ç¶ ëËÃñ¶ ù î¹¼Ö ð¼ÖÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» ðÅÜéÆåÕ Çêó· ÇòÚ ÁÅÀ°ä çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË Í ì½ìÆ ÇüèÈ é¶ ìð˺êàé ÃÅÀ±æ ç¶ À°éàÅðÆú êÆ ÃÆ êÅðàÆ ç¶ î˺ìð» ù C çóìð ù Ô¯ä ÜÅ ðÔÆ éÅîÆé¶ôé ñÂÆ êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ ç¶ Ô¼Õ ÇòÚ ò¯à» êÅÀ°ä ñÂÆ ÁêÆñ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÕ ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ À°îÆçòÅð ÔË Ü¯ ÇÕ ÁÅêäÆ ÕÅìñÆÁå Áå¶ ÃõôÆÁå ÃçÕÅ Ãî¹¼Ú¶ À°éàÅðÆú ÇòÚ ÁÅêäÅ êzíÅò Û¼â¶×Å Áå¶ À°Ã ç¶ ÔîÅÇÂå Õðé òÅñ¶ ÁÅêä¶ ëËÃñ¶ À°êð øõð îÇÔÃÈà Õðé׶ Í êzíîÆå ÇÃ³Ø ÃðÕÅðÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» òñ¯º Ô°ä å¼Õ ç¶ Õ§ê¶é ÇòÚ ÇÂñÅÕ¶ ç¶ À°éàÅðÆú êÆ ÃÆ êÅðàÆ î˺ìð» 寺 ÇÂñÅòÅ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ÃðÕðçÅ î˺ìð» 寺 Çîñ¶¶ ÃÇÔï¯× 寺 À°Ô ìÔ°å Ö¹ô Ôé Áå¶ À°é·» çÅ ÇéôÅéÅ ÔË ÇÕ éÅîÆé¶ôé ÇòÚ Çܼå êzÅêå Õðé 寺 ìÅÁç À°Ô ÕËæñÆé Çò³é çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶áñÆ À°éàÅðÆú çÆ Çñìðñ êÅðàÆ ÃðÕÅð ç¶ Çòð¯è ÇòÚ ÃæÅÇêå Ô¯ ðÔÆ ñÇÔð ÇòÚ ï¯×çÅé êÅÀ°ä 寺 ÇÂñÅòÅ ÁÅî éÅ×ÇðÕ ç¶ î¹¼ÇçÁ» Áå¶ À°éàÅðÆú ç¶ Çüֻ ç¶ î¹¼ÇçÁ» ù À°éàÅðÆú êÆ ÃÆ êÅðàÆ ç¶ ÇèÁÅé ÇòÚ ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ Çòô¶ô ïåé Õðä׶ Í

Ôð àÆ.òÆ. ׯÃàÆ Çò¼Ú ìÆ.ܶ. êÆ. ç¶ é°îÅÇÂ³ç¶ éÅñ¯º òè Õ¶ ÃðÕÅð çÅ Õ³î ÕðçÅ ÔË, ñ¯Õ» çÆ Çç¼Õå ù ñ°ÕÅÀ°ä çÆ Õ¯ÇÃô òÆ Õðç¶ ÔéÍ ÁÅî ñ¯Õ» çÆ ðÅÇ ÔË ÇÕ À°Ô àÆ.òÆ. ðÅÔƺ ÁÅ ðÔÆ ÔË ÇÕ À°Ô ìÆ.ܶ.êÆ. éÅñ Ãì³èå ÇòÁÕåÆÁ» ù ÇÂÔ é¯à ìçñä çÆ ×¼ñ çÅ êÇÔñ» êåÅ ñ¼× Ç×ÁÅ ÃÆÍ ìÆ.ܶ.êÆ. Ü» Ãì³èå ó×áé» é¶ ÇÂà çÆ ò¼è 寺 ò¼è òð寺 ÕÆåÆ

ÔË, ìÆ.ܶ.êÆ. ïÈ.êÆ. çÆ Ú¯ä å¶ Çòô¶ô Á¼Ö ð¼ÖçÆ ÔËÍ ÕÂÆ ÕÇÔ³ç¶ Ôé ÇÕ ìÆ.ܶ.êÆ. ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» ù êåÅ Ô¯ä ÕÅðé E,HH,@@@ Õð¯ó åÅðÆÖ å¯º êÇÔñ» Üî·» Ô¯Â¶Í ÃÅⶠÃÅð¶ ç¶ô çÆ ÁòÅ÷ ÔË ÇÕ ìÆ.ܶ.êÆ. é¶ ÁÅêä¶ êËö òÅÇñÁ» ù ÇÂÔ ×¼ñ ç¼Ã Çç¼åÆ ÃÆ, ÃèÅðé ñ¯Õ» çÆÁ» ÇòÁÅÔ ôÅçÆÁ» ð°Õ ×ÂÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ÕðÕ¶ À°é·» ù (ìÅÕÆ ÃëÅ @D Óå¶)

HAVE A BETTER SCHOOL YEAR WITH OXFORD LEARNING All Ages. All Grades. All Subjects.

ENROL TODAY!

hr Aumr hr gryz sfry sbjYkt

skUl ivc vDIaf sfl leI awj hI afpxy bwcy nMU afksPorz lrinMg dfiKl krfAu!

Pre-K to Grade 12

Reading

Writing

Math

Grammar

oxfordlearning.com Brampton South 905.457.5094

Study Skills

Homework

French

SAT/ACT Prep

Join the conversation!

bramptonsouth@oxfordlearning.com


02 December, 2016

Parvasi Weekly, Toronto

04

hr qrHW dI ieMSr o NY s dy vDIAw ryt leI sMprk kr skdo ho[ MEWA S. BOPARAI Broker, R.I.B. (ONT)

647-988-9598

INSURANCE

BALWINDER GILL Broker, R.I.B. (ONT)

416-520-6264

SUPER VISA INSURANCE • AUTO • HOME • COMMERCIAL • LIFE • CRITICAL ILLNESS • DISABILITY • RESP

BEST RATES for Experienced Drivers

AXA, INTACT, AVIVA, ECONOMICAL, PERTH & many more companies we represent. 1200, Derry E., Unit 4, Mississauga, ON L5T 0B3

éµÕ» ê±ð

ìÅÕÆÁ»

Ûµâ Çê§â Áå¶ ç¶ô ÁŠ׶ ìÔ°å ç±ð 鱧,

‘π‰ √Ó«¶◊∆ ‹ØÛ∂ Ú∆...

Õçƺ Çê§â ÇòµÚ Ö¶âç¶ ÃÆ éµÕ» ê±ð 鱧 ¢ ÇÜæ¯ ×ÅÚäÆ ÃÆ ñËºç¶ ÇÂµÕ ÇéµÕÆ ÇÜÔÆ ÔµàÆ, ìÇÔ Õ¶ Ûµêó ÇÕéÅð¶ Õç¶ ê¯Úç¶ ÃÆ ëµàÆ, êËð ÜźçÅ ÃÆ ÇåµñÕ Üç Ü»ç¶ òµà¯ òµàÆ ¢ çÅçÆ Õ°µà ÃÆ Ö°ÁÅÀ°ºçÆ Çîµá¶ Ú±ð 鱧 ¢ Õçƺ Çê§â ÇòµÚ Ö¶âç¶ ÃÆ éµÕź ê±ð 鱧 ¢ ÁµèÆ Û°µàÆ ò¶ñ¶ ÇÂÕµáÆ Ô°§çÆ ì¶ñÆÁ» çÆ ãÅäÆ, êð½áÆ Á§ì ç¶ ÁÚÅð òÅñÆ ò§â ò§â ÖÅäÆ, Çëð Ö¶âç¶ ÃÆ Ö¶â ÇÜÔ鱧 ÕÇÔ§ç¶ ì»ðÅ àÅäÆ ¢ Ô°§çÆ ç¶ð Üç ÃÇÔ§ç¶ Çëð ê˺çÆ Ø±ð 鱧 ¢ Õçƺ Çê§â ÇòµÚ Ö¶âç¶ ÃÆ éµÕ» ê±ð 鱧 ¢ û޶ ÃÅÇðÁ» ç¶ Ô°§ç¶ ÃÆ À°ç¯ Ôð ç°µÖ Ã°µÖ, Û» ¶ ÃÆ å¯º òÆ á§âÆ ç¶ò¶ ì¯Ôó òÅñÅ ð°µÖ, í§é ÖÅä¶ ÔµèòÅä¶ Üç Ö¶å ñµ×Æ í°µÖ ¢ ÇÖó ÜŶ îé åµÕ Á§ì» òÅñ¶ ì±ð 鱧 ¢ Õçƺ Çê§â ÇòµÚ Ö¶âç¶ ÃÆ éµÕź ê±ð 鱧 ¢ Çê§â ÃÅòä çÆ ê°§ÇéÁ» ÃÆ î¶ñÅ ñ×çÅ, ðä ܯ×Æ çÆÁ» ò»ðÅ ÜŶ ܯô Úó·çÅ, ÃÅîƺ ò¶ÖäÆ ÕìµâÆ ÇÜµæ¶ Çê§â Ü°óçÅ ¢ ×°µà ÷ÅëÆ å¯º Û°âÅ Õ¶ Ü»çÅ íµÜÅ î±Ôð 鱧 ¢ Õçƺ Çê§â ÇòµÚ Ö¶âç¶ ÃÆ éµÕ» ê±ð 鱧 ¢ Ûµâ ê§Ü¶ çµÃ¶ ÇêÁÅð ê˺éÆÁ» éÅñ Ô¯ Ç×ÁÅ, î¯Ô Çê§â òÅñÅ Ô½ñÆ Ô½ñÆ ÇëµÕÅ Ô¯ Ç×ÁÅ, Ç×µñ ìñÇò§çð 鱧 ÇÂÔ¯ Ô°ä Þ¯ðÅ Ô¯ Ç×ÁÅ¢ åðö êêÆÔÅ ÇÜò¶º ìµçñ» çÆ í±ð 鱧 ¢ Õçƺ Çê§â ÇòµÚ Ö¶âç¶ ÃÆ éµÕ» ê±ð 鱧 ¢

Ç×µñ ìñÇò§çð

ðÇÔä òÅÇñÁ» ÇòµÚ æ¯ó¶ Ççé êÇÔñ» ÇéÁÅ×ðÅ òËÃà×ñËéìð°µÕ 寺 Ú°ÇäÁÅ AI ÃÅñÅ Õ§÷ðò¶Çàò ÁËî êÆ êÆ ÃËî À±ÃàðÔ½ë òÆ ÃÆ¢ Çìµñ BH çÅ î°µã ÁËé âÆ êÆ çÆ ÁËî êÆ êÆ ÚËðÆ âÅÂÆé¯ò¯ é¶ ì§ÇéÁÅ ÃÆ ÇÜÃ鱧 Çñìðñ ÃðÕÅð é¶ ÁÅêä¶ Ôµæ» ÇòµÚ ñË Õ¶ ÁËÕà òܯº êÅðñÆî˺à ÇòµÚ ê¶ô ÕÆåÅ¢ ÃðÕÅðÆ Çèð Çñìðñ, Çòð¯èÆ Çèð Õ§÷ðò¶Çàò Áå¶ ÁËé âÆ êÆ ç¶ é¶åÅò» ÇòµÚ¯º ÇÃðë à¯ðÆ é¶åÅ êËàÇðÕ ìðÅÀ±é ÔÆ ÇÂà Çìµñ ç¶ ÔµÕ ÇòµÚ ò¯à êÅÀ°ä ñÂÆ ÔÅ÷ð Ãé¢ ÕËæÇñé Çòµé Áå¶ Á˺âðÆÁÅ ÔÅòðæ Üð±ðÆ ð°Þ¶ÇòÁ» ÕÅðé ôÅîñ éÔƺ Ô¯ ÃÕ¶¢ ÁËé âÆ êÆ ÇâêàÆ é¶åÅ Ü×îÆå ÇÃ§Ø Çìµñ ç¶ êÅà ԯä ò¶ñ¶ êÅðñÆî˺à ÇòµÚ î½Ü±ç Ãé Áå¶ À°Ôéź é¶ ÇÂÃç¶ ÔµÕ ÇòµÚ ò¯à êÅÂÆ¢ Çñìðñ ÇâêàÆ êzÆîÆÁð âËì îËæÆÀ±÷ òµñ¯º à¯ðÆÁź À°µå¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÂÃç¶ ÕÂÆ ÁËî êÆ êÆ ÜÅäì°µÞ Õ¶ ×ËðÔÅ÷ð ðÔ¶¢ ç±Ü¶ êÅö à¯ðÆ é¶åÅ êËàÇðÕ ìðÅÀ±é çÅ Ççé ÇòµÚ òµâÅ ÇÔµÃÅ ÁÅêäÆ ÃÇæåÆ é±§ Ãêµôà Õðé ÇòµÚ ñµÇ×ÁÅ ÇÕ À°Ô åËÁ Ççñ 寺 Çìµñ ç¶ Ãîðµæé ÇòµÚ ÖóÅ ÇðÔÅ ÔË¢ êËàÇðÕ ìðÅÀ±é é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°ÃçÆ êÅðàÆ ç¶ ç¯ ÇåÔÅÂÆ î˺ìð» é¶ ÇÂà Çìµñ ç¶ ÔµÕ ÇòµÚ ò¯à êÅÂÆ ÔË¢ ìðÅÀ±é é¶ Áµ×¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã鱧 ÇÂà Çìµñ ç¶ ÔµÕ ÇòµÚ ò¯à êÅÀ°ä À°µå¶ îÅä îÇÔñà ԯ ÇðÔÅ ÔË¢ ÃÕ±ñ» ÇòµÚ ìçÇñÁÅ ÇÃñ¶ìà ñÅ×± Õðé ç¶ Çòð¯è ÇòµÚ ÁÅòÅ÷ Ú°µÕä òÅñÆ ÚÆéÆ íÅÂÆÚÅð¶ çÆ ÁÅ×± Õ°ÂÆéÆ ï± é¶ ÇÂà Çìµñ çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ ÔË¢ Õ°ÂÆéÆ î°åÅìÕ, “ÕÇîÀ°ÇéÃà ÃðÕÅð» é¶ ÕÂÆ î°ñÕ» ÇòµÚ (À°ÃçÅ ÇÂôÅðÅ ÚÆé òµñ ÃÆ) ÇÂµÕ ìµÚÅ êËçÅ Õðé çÆ êÅñÃÆ ñÅ×± ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÔË Ü篺 ÇÕ À°ºà¶ðÆú çÆ Çòµé ÃðÕÅð é¶ ÇÂµÕ ìµÚ¶ ñÂÆ ÚÅð îÅÇêÁź çÆ éÆåÆ ñÅ×± Õð ÇçµåÆ ÔË¢ Çìµñ çÅ Ãîðµæé Õðé òÅÇñÁ» çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ Ô°ä ÃîÇñ§×Æ îÅÇêÁ» 鱧 Õ°çðåÆ îÅÇêÁ» ç¶ ìðÅìð ÔµÕ Çîñ ׶ Ôé ÇÜà ÃçÕÅ À°é•» éÅñ ÇÚð» 寺 Ô°§çÅ ÇòåÕðÅ Öåî Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ ÇÂà Çìµñ ç¶ åÇÔå ÃîÇñ§×Æ îÅÇêÁ» 鱧 Ô°ä ìµÚ¶ 鱧 ׯç ñËä ñÂÆ ÁçÅñå» ç¶ çðòÅܶ éÔƺ ÖóÕÅÀ°ä¶ êËä׶¢ ÁËïÃƶôé ÁÅë ðÆëÅðîâ ê¯ñÆàÆÕñ ÁËÕôé çÆ Õ鱧éÆ ÃñÅÔÕÅð ܽÔé ÃÇÕéÅ çÅ ÁÅÖäÅ ÔË ÇÕ ÇÂµÕ ìµÚ¶ ç¶ ÚÅð îÅê¶ Ô¯ä çÆ Ã±ðå ÇòµÚ À°Ô ìµÚ¶ çÆ êzòÇðô ìÅð¶ û޶ ëËÃñ¶ ÇÕò¶º ëËÃñÅ Õðé׶? éËôéñ

ê¯Ãà ÇòµÚ Ûê¶ ÃÇÕéÅ ç¶ ÁÅðàÆÕñ î°åÅìÕ ÁµÜ Õµñ ç¶ ÃîÅÇÜÕ ÇòØàé ç¶ ÜîÅé¶ ÇòµÚ å» Õ°çðåÆ îÅê¶ òÆ ìµÚ¶ çÆ ÇìÔåðÆ ìÅð¶ ëËÃñÅ Õðé ÇòµÚ ÁÃëñ Ô¯ ðÔ¶ Ôé Áå¶ ÁçÅñå» çÅ ÃÔÅðÅ ñË ðÔ¶ Ôé å» ìµÚ¶ ç¶ Üéî 寺 êÇÔñ» ÕÅ×÷Æ ÇÂÕðÅðéÅîÅ Õðé òÅñ¶ ÚÅð ÇòÁÕåÆ ìµÚ¶ ç¶ îÅÇêÁź òÅñÅ ð¯ñ ÇÕò¶º ÁçÅ Õðé׶?

éÅÜÅÇÂ÷ ÃÅÂÆé¶÷...

êzçÅåŠ寺 ñË Õ¶ ê¯ðà¶ìñ ÇÂëz¶î ÃÅǧà ܻ ìËéðà ñÂÆ ÃÅÂÆé ð¶à Óå¶ ñËäÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂÔ Çéïî ÃÅð¶ ÕÅð¯ìÅðÆÁ» Óå¶ ñÅ×È Ô¯ä׶, ÇÜé·» ÇòÚ Ô¯î Çðê¶Áð Áå¶ ÇÂé¯ò¶ôé÷ ñÂÆ, àðËòñ ÃðÇòÃ÷, îéÆ ñ˺Çâ§× ÃðÇòÃ÷, ÁÕËâÇîÕ Õ¯ÇÚ§× ÁÅÇç ç¶ ÇÂôÇåÔÅð òÆ ôÅîñ ÔéÍ ÕÇîÀÈÇéàÆ êz¯×ðÅî ñÂÆ ÇÂôÇåÔÅð ñ×ÅÀ¹ä ç¶ ÇÂ¾Û¹Õ ñ¯Õ» ù òÆ êÈð¶ ôÇÔð ÇòÚ A@@ ÃÅÂÆé ÃñÆòà çÆ ÁÅÇ×ÁÅ Ô¯ò¶×ÆÍ ÇÂÔ ÃÅÂÆé ÃñÆòà گäò¶º ÃàðÆà ñÅÂÆà» Áå¶ àzËÇøÕ ê¯ñ» Óå¶ Ô¯ä׶, ÇÜé·» Óå¶ ÇÂé·» ù ÁÃæÅÂÆ å½ð Óå¶

ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ ÇÂé·» çÆ êÈðÆ ÃÈÚÆ ìð˺êàé âÅà ÃÆ.¶. Óå¶ À¹êñìè þÍ ìð˺êàé ÇÃàÆ ç¶ ÃÅÂÆé ìŶ ñÅÜ ÃóÕ», ÃÅÂÆâòÅÕ ÃàðÆà ç¶ ÇòÚÅñ¶ ç¶ Ö¶åð», àzËÇøÕ ÇÃ×éñÃ, ñÅÂÆà ê¯Ãàðà Áå¶ Ô¯ð êìÇñÕ êzÅêðàÆ÷ Óå¶ ê¯Ãàð ÁÅÇç ñ×ÅÀ¹ä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ éÔƺ Çç§ç¶Í ÁÇÜÔ¶ éÅÜÅÇÂ÷ ê¯Ãàð» çÆ ÇôÕÅÇÂå CAA Óå¶ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ þÍ Çê¿×ÃàzÆà ¶êà ù òÆ ÇôÕÅÇÂå ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ þÍ ÇÂà ÃÅñ DH Õ§êéÆÁ» ç¶ ÇÖñÅø DB@ îÅîÇñÁ» Óå¶ ÕÅðòÅÂÆ òÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ àzËÇøÕ ñÅÂÆà» Óå¶ A@ ê¯Ãàð ñ×ÅÀ¹ä ñÂÆ ÇÂÕ Õ§êéÆ ù E@@@ âÅñð çÅ ÷¹ðîÅéÅ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þÍ Ô¹ä å¾Õ ÁÇÜÔÆÁ» Õ§êéÆÁ» Óå¶ Õ¹¾ñ CA,HE âÅñð çÅ ÷¹ðîÅéÅ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þÍ

ÚÅÔÆç¶ ÃÆÍ êð ìÆ.ܶ.êÆ. çÆ ÃðÕÅð ñÂÆ å» À°µåð êzç¶ô çÆ Ú¯ä ÇܼåäÅ ò¼âÅ ÇòôÅ ÔËÍ ÇÕÀ°ºÇÕ À°µæ¶ H@ ç¶ ÕðÆì ñ¯Õ ÃíÅ çÆÁ» ÃÆà» ÔéÍ ìÆ.ܶ.êÆ. ñ¯Õ ÃíÅ òÅñÅ îÔ½ñ ÚÅÔ°³çÆ ÔË, Ü篺 ÇÕ À°Ô ìÔ°å ò¼è ÃÆà» ÇܼåÆÍ êzèÅé î³åðÆ ÇÂ¼Õ íÅôä Çò¼Ú ÕÇÔ ðÔ¶ ÃÆ, ÒÒÁîÆð ÁÅçîÆ ð¯ ÇðÔÅ ÔË, ×ðÆì Ö¹ô Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍÒÒ Ü篺 ÇÕ ÃÇæåÆ ÇÂÃ ç¶ À°ñà ÔËÍ ÁîÆð å» Õ°¼Þ éÅ Õ°¼Þ Õð ñò¶×Å, êð ×ðÆì ñÂÆ êñ-êñ å¶ î¹ôÕñ» ÔéÍ ÃzÆ ôÕÆñ ÁÇÔîç ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ Õ¶ºçð ò¼ñ¯º î¹¼ÖÆ Ãé, À°Ô ÇÂ¼Õ ×¯ôàÆ Çò¼Ú ÕÇÔ ðÔ¶ ÃÆ ÇÕ B@AD çÆ Ú¯ä 寺 êÇÔñ» êzèÅé î³åðÆ ÃzÆ îéî¯Ôé ÇÃ³Ø é¶ ò¼âÆ é¯à» ù ì³ç Õðé çÆ ×¼ñ ÁÅÖÆ ÃÆ, ÖÅà ÕðÕ¶ À°Ô é¯à, ÇÜÔó¶ B@@E 寺 êÇÔñ» ìä¶ Ô¯ä, À°é·» å¶ êÅì³çÆ ñ¼×çÆ ÃÆ å» ìÆ.ܶ.êÆ. ç¶ ì¹ñÅð¶ ÃzÆîåÆ ÇîéÅÕôÆ ñ¶ÖÆ é¶ ÇÂ¼Õ ×¯ôàÆ Çò¼Ú âà Õ¶ Çòð¯èåÅ ÕÆåÆ ÃÆÍ À°Ô À°Ã ׯôàÆ çÆ ë¯à¯ òÆ ÇçÖÅ ðÔ¶ ÃéÍ Ãî» î³× ÕðçÅ ÃÆ, ÇÕ ÁÅî ÃèÅðé ñ¯Õ» ù ÇÂ¼Õ îÔÆéÅ êÇÔñ» ç¼ÇÃÁÅ Ü»çÅ å» À°Ô ÁÅêä¶ ÁÅê ù ÇÂà ñÂÆ ÇåÁÅð Õð ÃÕç¶ Ãé å¶ ÇòÁÅÔ ôÅçÆÁ» áÆÕ Ô¯ Ü»çÆÁ»Í ì˺ջ Çò¼Ú Õð³ôÆ ìçñä çÅ ò¼è Ãî» ÚÅÔÆçÅ ÃÆÍ

ò¼è ÇòÁÅÜ Ú¹¼ÕäÅ ê¶×ÅÍ Ô°ä Õ°¼Þ ÇðÁÅÇÂå» Çç¼åÆÁ» Ôé, ܯ ÕÅëÆ éÔÆºÍ ÕÂÆÁ» é¶ ôÅçÆÁ» F-F îÔÆé¶ Á¼×¶ êÅ Çç¼åÆÁ»Í ÃðÕÅð ù ÇÂÔ ê¼Ö ÇòÚÅðé¶

CANADIAN FORKLIFT TRAINING CENTRE

é¯à» çÆ ìçñÆ å¶...

À°Ø¶ ç¶ô í×å ðÅÜ Õ°îÅð ôðîÅ ÃçÆòÆ ÇòÛ¯óÅ ç¶ ×¶

ìð˺êàé/ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ À°Ø¶ ç¶ô í×å å¶ ÃîÅÜ Ã¶òÆ ðÅÜ Õ°îÅð ôðîÅ é¶ Ãò¶ð¶ éò³ìð BH, B@AF, AA:AE ÁÅêä¶ ì¶à¶ âÅ:åðöî ôðîÅ, âÅ: ùíÅô (ÃËî) ôðîÅ (×ð¶àð à¯ð»à¯ î½ð׶Ü÷), ì¶àÆ Ã¹éÆåŠܯôÆ, çÅîÅç Õðéñ ÁÇîzå ܯôÆ å¶ ê¯ÇåÁ» Çòé¶ å¶ ÇòÕÆ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅêäÅ ÁÅÖðÆ ÃÅÔ ÇñÁÅÍ ÁÅÖðÆ ÃÅÔ ñËä 寺 êÇÔñ» À¹é·» íÅðå îÅåÅ çÆ ÜË å¶ ìŶ ìŶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÜò¶º ÇÕ À°é·» ù êåÅ Úñ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ À°Ô HE ÃÅñ ç¶ ÃéÍ À°Ô ÁÇèÁÅêÕ ç¶ ÁÔ°ç¶ å¯º ÇðàÅÇÂð Ô¯ä 寺 ìÅÁç ÕÅëÆ Ã 寺 ì¶ÇàÁ» Õ¯ñ ÕËé¶âÅ ðÇÔ³ç¶ ÃéÍ À°é·» çÅ Çê³â ùé¶å ñ°ÇèÁÅäÅ ÃÆ ìÅÁç ÇòÚ îÈò Ô¯ Õ¶ ÃðÅíÅ é×ð ÁŠ׶ ÃéÍ À°é·» ÃÅðÆ À°îð ÃÖå ÇîÔéå

ÕÆåÆÍ ì¼ÇÚÁ» ù À°Ú Çò¾ÇçÁÅ Çç¾åÆ å¶ ÇÂà ÕÅÇìñ ìäÅÇÂÁÅ ÇÕ Á¼Ü À°Ô ÃÅð¶ Ö¹ôÔÅñ Ç÷³ç×Æ ×°÷Åð ðÔ¶ ÔéÍ À°Ô ÁÅêä¶ ÇêÛ¶ ç¯ ì¶à¶, èÆ, ÜòÅÂÆ, é±Ô», ê¯å¶, ê¯åÆÁ» ç¯Ôå¶ ç¯ÔåÆÁ», ×ð¶à ×ð˺â ÚÅÇÂñâðé, ç¯Ãå» å¶ Çðôå¶çÅð» çÅ ò¼â» ÕÅëñÅ Û¼â ׶ ܯ À°é·» çÆ ïÅç ÇòÚ ×î×Æé ÔéÍ À°é·» çÆ ç¶Ô ç¶ çðôé Áå¶ ÃÃÕÅð A çóìð

B@AF òÆðòÅð ÕÆå¶ ×Â¶Í ðÅÜ Õ°îÅð ôðîÅ çÆ ÁÅåîÅ çÆ ô»åÆ ñÂÆ ô»åÆ êÅá ÁËåòÅð D çóìð ôÅî B:C@ òܶ 寺 D:@@ òܶ ðÅî î³çð ܯ BG@ ÁËÕÃê¯ðà âðÅÂÆò é¶ó¶ âËðÆ ð¯â å¶ ÔÅÂÆò¶ Çàé ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ À°êð³å êzÆåÆ í¯Ü (Çâéð) çÆ Ã¶òÅ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÃÅÕ Ãì³èÆÁ», ç¯Ãå» Çî¾åð» ù Á³Çåî ðÃî» å¶ ô»åÆ êÅá ÇòÚ ôÅÇîñ Ô¯ä çÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÃÅâÅ ÁçÅðÅ êÇðòÅð ç¶ ç¹¼Ö ÇòÚ ôðÆÕ Ô°³çÅ ÔË Áå¶ ð¼ì Á¼×¶ ì¶éåÆ ÔË ÇÕ ðÅÜ Õ°îÅð ôðîÅ ù ÁÅêä¶ Úðé» ÇòÚ ÇéòÅà ç¶ò¶ å¶ ÇêÛ¶ êÇðòÅð ù íÅäÅ î³éä çÅ ìñ ìÖô¶Í êÇðòÅð éÅñ ç¹¼Ö Ã»ÞÅ Õðé ñÂÆ Ã¹íÅô ôðîÅ (DAF) FGG-DAFE Ü» åðöî ôðîÅ DAF-H@G-IBFD å¶ ÕÅñ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ

AIR BRAKE CLASSES AVAILABLE • OPEN 7 DAYS A WEEK

Counter Balance, Raymond Reach, Walkie, Scissor Lift, Order Picker & WHMIS

• qzrbykwr pRoPYSnl ieMstrktrs • rof tYst bhuq CyqI • AmrIkw dw vIzw lYx ivc mdd

We Welcome people on Employment Insurance & Social Assistance Employment Assistance Available • Employer Approved Certificates Special Discount on

with this coupon

7270 Torbram Rd., Unit #2 Derry Rd., Ph: 905.673.7200

905-216-7800 MILTON OFFICE 289-428-1000

BRAMPTON OFFICE

Raman Dua

145 Clarence Street, Suite 29, Brampton, L6W 1T2 Visit us @www.savemax.ca

(MBA) Broker of Record

MINS TO HWY - 410

HIGH DEMAND AREA

FNSHD BSMNT & SEP ENT

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm

12531 Kennedy Rd

212 Bonnieglen Farm Blvd

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm Kennedy/Mayfield Rd

98 Speedwell St

Kennedy Rd/Dougall Ave

Monarch Built, 3971 Sqft, 2-1/2 Storey,Comes W/5Bdrms & 6 W/Rms, D/D Entrance To Foyer W/Both Sides Closets,Main Level Has Office,Sep Living/Dining & Grt Rm W/F'place.Chef Delight Kitchen W/Granite. $1,099,900

Fully Detach All Brick 4 Bdrm House With Beautiful Double Door Entry To An Open Foyer, Main Floor With Hardwood Floors, Spacious Open Concept Kitchen With S/S Appliances & Breakfast Island, 9' Ceiling On Main & 2nd Floor. Master Bdrm With 5 Pc En Suite $719,900

DESIRABLE LOCATION

A GREAT FAMILY HOME

TRUE SHOW STOPPER

166 Queen Mary Dr

57 Brunswick St

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm Sandalwood / Mclaughlin

Detached Double Car Garage 4 Br Bedroom. Good Size Foyer. Combined Living And Dinning. Separate Family Room. Open Concept Kitchen. Master Bedroom With Full Ensuite. All Rooms Good Size. Finished Basement With Washroom. $689,000 Excellent

Wanless/Creditview Rd

Immaculate Detached Home 2 Yrs Old Double Car Garage, Double Door Entry. Main Floor 9' Ceiling Combined Living And Dining And Separate Family Room With Hardwood Floor. Upgraded Kitchen With S/S Appliances, Island. $939,000

94 Ravenscliffe Crt

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm

50 Manzanita Cres

Amazing Opportunity To Own<<3313 Sqft Of Residential And Commercial Space>> In Heart Of High Demand Area Of Strawberry Fields. Comes W/ Immaculately Kept 3 Bdrms And 3 W/Rms And Chef Delight Kitchen For Living. $949,000

EXCELLENT INVESTMENT OPPORTUNITY

Chinguacousy/Major Wm Sharpe

James Potter/Queen Streeet

MINUTES TO GO STATION

Beautiful Well Maintained 3 Bed +1 Br Double Car Garage Home In A Desirable Location. This Home Features With Combined Living/Dining, An Eat In Kitchen With Pantry. Crow Molding In Living/Dining Area, Oak Stairs. No Carpet. $639,000

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm Bovaird / Pertosa

Must See, Gorgeous Detached All Brick House , Shows A Great Family Home. Very Quiet Street. French Curbs And A Concrete Patio In The Front And Back. Practical Layout Living And Family Room With Laminate Flooring. $609,911

35 Seaborn Rd

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm Archdekin & Seaborn

True Show Stopper.Fully Upgraded From Top To Bottom. 10+++.Main Floor Combined Living & Dining With Quality Hardwood Floors.Brand New Kitchen With Granite Counter Top & S/S Appliances. Master Bedroom With En Suite. $499,000

No intended to solicit buyers and sellers already under contract. * Some conditions apply( 2.5 % extra for the co-operating broker) ** No Purchase Necessary. Contest ends at 11:59: 59 pm E.S.T on Tuesday, March 31, 2015. Enter online at www. savemax.ca. Main in entry also available, and persons who successfully enters a firm Sales Purchase Agreement either for buying and selling any property through one of our Save Max Broker/Agents are automatically entered. Limit of one entry per person. Two(2) Grand Prize to be won consisting of a 2014 Hyundai Elantra. Approximate retail value : $21,000 and 2014 Hyundai Accent, Approx retail value $ 18, 751. Correct answer to mathematical skill-testing question required. Contest winner is responsible to pay applicable federal HST/GST and Licensing Fees upon receipt of the Grand Prize. In an approximate amount of $2,800 for Hyundai Elantra and $2500 for Accent. Odds of winning depend on the number of eligible entries received. For full contest rules, entry and eligibility requirements, visit www.savemax.ca. Not intended to solicit the buyers and Sellers already under contract with any other Realtor or Real Estate Broker. *** Actual Car may differ than shown in Picture. Total Sales Volume and number of transactions by Save Max Real Estate Brokerage from April 2010- Dec 2014 Where Save Max acted as a Listing Brokerage or Co-operative Brokerage.

IPTV BOX

SAKURA Special Offer on U2 II W in White Color MODEL: U2 II w DIMENSION: 29-3/4” W x 25” D x 6”/7” H VOLTAGE: 120 V 60Hz ROTATION: Twin Motors HORIZONTAL DUCTING: 3-1/8” x 10” VERTICAL DUCTING: 6” Diameter REVOLUTIONS: 1700 RPM WIND EXHAUST: 520-680 CFM

Patented Grease

Special $

Model: R727W Dimension: 29” W x 22” D x 6” H Voltage: 120V 60Hz Vertical Ducting: 6” Diameter Revolutions: 1700 RPM Wind Exhaust: 380-580 CFM

369 Reg. $429

Special $

249 Reg. $399

New Product Introducing The

Special $

699

Super Bidet

Reg. $1099 YT 188

55 Desi Channels

y hW rd

As IN H

Extract 85% of the grease in the air, before the fumes enter the interior of the range hood. A layer of tin aluminum filter prevents grease and oil from dripping. Easy to wash and inexpensive to replace.

R727W

HD Box ijhVf ik kdy vI bMd nhIN huMdf, qusIN 1000 qoN Aupr HD cYnl dyK swkdy ho

YT 138

Special $99

Great for people like... Elderly, disabled and over-weight individuals, persons suffering from anal diseases, pregnant women, busy office workers, people who drive long distances.

(Hindi, Punjabi, Pakistani)

200 English Channels

ICE

FRIENDLY SERV

F GTA

SERVING ALL O

416.846.6360

We ship to North America, Montreal & British Columbia

499

Trapping Design & Filters

MODEL: R-747 DIMENSION: 29” W x 23” D x 6” H VOLTAGE: 120 V 60Hz DUCTING: 3-1/8” x 10” VERTICAL: 6” Diameter REVOLUTIONS: 1700 RPM WIND EXHAUST: 350-680 CFM

AsIN hr Price nUM Beat krWgy[

l vI provide cnY k

Reg. $589

R747 II W

iksy hor nUM kwl krn qoN pihlW swnUM kwl kro[

D

• Teflon-coated non-stick fan blades. • Rear oil collectors, grease-free inner parts, Patented twin oil trapping cones with filters, Ultra-quiet operation (58 dBA). • Front steam baffle, Each blower is controlled independently, Smoke and grease baffler, six vents. • One year labour and parts warranty, Lifetime Warranty on motor.

Special $

Slow-Motion Closing

4 Level Temp. Seat

Anti-Bacterial Resin

Warm Air Dryer

Special Tender Spray Head

Teflon-Coated Jet Turbine Vaine.

1/4 HP High Efficiency Motor

Powerful suction with non-stick surface.

Exhausts of 680 CFM of air from cooking area

A620

Special $

899 Reg. $1899

Three section (last, medium, slow) for kneading / tapping with creative wireless remote control with LCD panel, Non section declination of Chair back, S-shaped chair back.


Parvasi

Also available on www.parvasi.com

Matrimonial irsLqy hI irsLqy

torFto aYzIsLn â&#x20AC;&#x2122;c ivafh df iesLiqhfr pUry mhIny leI isrP 80 zflr â&#x20AC;&#x2122;c vYnkovr aYzIsLn â&#x20AC;&#x2122;c ivafh df iesLiqhfr pUry mhIny leI isrP 60 zflr â&#x20AC;&#x2122;c

lVky dI Bfl

Jat

Sikh

girl,

Jat Sikh Girl, December

child, owns U/R Property.

1988

Family and boy are main

beautiful, fair, slim, family

Fair, Beautiful, Smart with

concern.

settled in U.S. seeking a

Excellent English. Born and

Contact:

suitable match. Jat Sikh

brought up in Chandigarh.

hardeepdhillon212@yahoo.

boy,

highly

Educated from PU CHD and

com

moral

Canada. Chandigarh based

data

educated family. Girl only

email,

child, owns U/R Property.

Jat Sikh parents looking for

Jatsikhkuri04@gmail.com

Family and boy are main

a match for their Canadian

/ call 734-642-7487 or 647-

concern.

citizen daughter, 26 years

282-3494

Contact:

:

old, height of 5'3'', beautiful

T1: 762-65

hardeepdhillon212@yahoo.

and family oriented. She is a

com

graduate from the University

T4: 760-63

of Toronto and is working a

handsome,

professional values.

with

Send

bio

photos

by

jWt isWK lVkI,

born

lVky dI Bfl

1983, 5'8" medical doctor,

and

US

lVky dI Bfl

26 sfl, kWd

5-â&#x20AC;&#x153;3â&#x20AC;?, Bsc-Nursing kr cukI aqy

born.

5â&#x20AC;&#x2122;5â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

E

Very

mail

Email

:

T2: 759-62

knyzf rihMdy pI afr jF sItIjLn,

1988

citizen,

KfndfnI, jWt isWK lVky dI loV hY.

Fair, Beautiful, Smart with

and

vDyry jfnkfrI leI sMprk kro:905

Excellent English. Born and

send recent pictures and

334 3153

brought up in Chandigarh.

information

par.bal@hotmail.com

Educated from PU CHD and

hotmail.com or reach us at

T2: 762-65

Canada. Chandigarh based

(647)-821-7797

educated family. Girl only

T1: 758-61

jLrUrI sUcnf Gr dy kMm leI aqy rotI bxfAux leI iek aOrq dI loV hY[ afpxy afp sPLr krny Xog hoxI cfhIdI hY[ ipk krn aqy zrop krny dI shUlq nhIN hY[ Airport Rd qy Countryside Rd dy nyVy[ CyqI sMprk kro 416-568-4671

tall,

educated,

employed. to:

Please r-sohal@

girl, 5' 6", Born Aug 1988, Delhi based Physiotherapist, successful practice, fair and beautiful girl belonging to a very good family. Father retired Senior government RIÂżFLDO

DQG

%URWKHU

LV

based in Canada. Please send biodata and pics to

LINEN HELP

FT Days /PT Wknds. Fold/sort linens. $11.40/hr Apply in person only @1146 Cardiff Blvd., Mississauga

Nanny Wanted PositionEmployer: JOB Title: Location: Vacancies: Terms of Employment: Job Start Date: Wage: Hours: Education:

Nanny NOC: 4411 Home Child care providers Kamaljit K Johal Brampton, ON Nanny Brampton 1 Permanent, Full Time, Day, Evening ASAP $13/hour 35 to 44 Hours/Week College, CEGEP or other non-university certificate or diploma from a program of 1 year to 2 years 1 to less than 7 months English & Punjabi

Experience: Languages: Skills Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Ages: School Age (6 - 12 years), 3 years Weight Handling: Up to 23 kg (50 lbs) Security and Safety: Reference Required Work Location Information: Work in employerâ&#x20AC;&#x2122;s home Work Site Environment: Non-Smoking Personal Suitability: Flexibility, Judgement, Inititive, Reliabilty, Effective Interpersonal Skills, Organized Job Duties: Perform light housekeeping & Cleaning duties. Assume full responsibilty for household in absence of parents, take children to and from school and to appointments, maintain a safe and healty environment in the home, sterlize bottles, prepare formulas and change diapers for infants, prepare and serve nutritious meals, keep records of daily activities and health information regarding children, discipline children according to the methods requested by the parents , Bathe, dress and feed infants and children & help children with homework. How to apply By Email: karamjitjohal4@gmail.com

iemIgrFt jF istIjLn lVkI dI loV

divorced Jat Sikh handsome,

family looking match for their

be beautiful, family oriented,

hY. lVkf cMgI jfiedfd df mflk hY,

kYnyzf rihMdf jwt iswK iemIgrFt

5â&#x20AC;&#x2122;9â&#x20AC;?,

M.Sc

only sonJatsikh, handsome,

well versed in both cultures,

lVky df sfrf pirvfr kYnyzf ivc

lVkf Aumr 29 sfl, kwd 5â&#x20AC;&#x2122;10â&#x20AC;?

Physics, working as realtor/

 \HDU ROG œ´ FHUWL¿HG

Rajput

sYlt hY. vDyry jfxkfrI leI kfl

vfsqy ieMzIaf qoN lVkI dI loV hY.

appraiser

professional

students can be considered.

kro: 604-805-7837, 604-445-

ieMzIaf rihMdf lVkf Aumr 27 sfl, kwd 5â&#x20AC;&#x2122;9â&#x20AC;? vfsqy kYnyzIan

in

born, real

estate.

1988toronto@gmail.com or call 647 838 3650 T2: 758-61

accountant,

Doaba

preferred,

lVkI dI Bfl

T1: 752-55

Prefer those living in Canada/

GRLQJ 0%$ ÂżQDO VHPHVWHU

Contact No are 647 290

9977

86RUSURIHVVLRQDOO\TXDOLÂżHG

from

0198, 905 460 0198

V1: 680-83

from India and having no

Business,

T2: 760-63

jwt uiswK sMDU lVkf Aumr 37 sfl,

jLrUrq hY. vDyry jfxkfrI leI

kids. Send latest pics with

Working

Class

Wanted suitable match for

vYnkuvr kYnyzf â&#x20AC;&#x2122;c ivjLtr vIjLy qy

sMprk kro: 778-865-9497

biodata

Company Girly should not be

Jatt Sikh Boy , Non Smoker,

afieaf hoieaf hY, vfsqy kYnyzIan

gmail.com

more than 26 year, Punjabi

Non Drinker, 32 yrs old,

iemIgrFt jF istIjLn lVkI dI loV

kYnyzf ivc rihMdf jwt iswK lVkf

T1: 760-63

speaking,

professional,

Height 5-â&#x20AC;&#x153;7â&#x20AC;?, Graduate, Boy

hY. zfievors qy vI ivcfr kIqf jf

Aumr 26 sfl, kwd 5â&#x20AC;&#x2122;10â&#x20AC;? vfsqy

adjustable in the family as he

is in India and running his

swkdf hY, lVky df sfrf pirvfr

ieMzIaf qoN lVkI dI jLrUrq hY.

is the only one children

own Agriculture farm in India.

kYnyzf uivc sYtl hY jo iesdI sYtl

ieMzIaf rihMdf lVkf Aumr 21

CPA & doing CPA will be

Parents and Sisterâ&#x20AC;&#x2122;s family

hox ivc mwdd krngy. vDyry jfxkfrI

sfl, kwd 6â&#x20AC;&#x2122; bI ey ivc pVHdf

preference Student & work

well settled in Canada.

leI 604-209-9889 qy sMprk kro

hY leI kYnyzIan iemIgtFt jF

permit, please should not

Very hardworking and smart

V2: 680-83

contact. Contact 647-822-

boy. Looking for Canadian

Seeking

7335

PR or Citizen Girl.

Citizen or PR girl match

T3: 762-65

Contact-

at

spinder3562@

settled match for Jat Sikh

boy should be a Canadian

Very

year old 5-10". Girl should

T1: 761-64

Jat Sikh Girl, December 5â&#x20AC;&#x2122;5â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

Well settled & well established

/RRNLQJ IRU D TXDOLÂżHG ZHOO

rih rhI sohxI sWunKI lVkI leI,

born.

Match for Canadian Citizen

sohxf sunwKf sYxI iswK pirvfr nfl sMbMiDq vYjItyiran lVkf, 33 sfl, 5'7", vrk primt qy hfrz vuwz ienstflr df kMm kr rhy lVky leI sohxI -sunwKI KfndfnI pirvfr vflI pI afr lVkI dI loV hY| isrP iswK aqy vYjItyrIan pirvfr hI sMprk krn| Pon nM: 647768-3013, 647-300-1341

social development job. The

Msc-Nursing kr rhI aqy ieMzIaf

lVkI dI Bfl

1965

lVkI dI Bfl

lVkI dI Bfl

lVkI dI Bfl

Well

Schulich

school

York with

settled

of

University Top

Rajput

sikh

289

652

1035

iemIgrFt jF istIjLn lVkI dI

istIjLn lVkI dI jLrUrq hY. a

Canadian

for handsome and good

(Canada)

looking Ramgarhia Sikh

T3: 760-63

boy, 26 yrs old, 5'10",

their

ieMzIaf rihMdf, jwt iswK sohxf-

Computer engineer and

Indian born and Canadian

sunwKf lVkf, 32 sfl, 5â&#x20AC;&#x2122;7â&#x20AC;?, nisLaF

MBA Marketing in India.

citizen son, clean-shaven 27

qoN rihq, grYjueyt, ieMzIaf ivc

Boy is in India. Sister

afpxf KyqIbfVI Pfrm hY, lVky dI

well settled in Brampton.

BYx aqy mfqf ipqf kYnyzf ivc vYl

Father

Required experienced cylendrical grinder. Training will be provided. Required machinery experience. Good Pay, Full Time, Permanent job. Contact: Ranjit Mandy

sYtlz hY, leI kYnyzIan pI afr

RIÂżFHU

905-799-5899

Doaba

family

suitable

match

JOB

seeking for

V1,T1: 677-80

vDyry jfxkfrI leI sMprk kro: 604-722-8924 V1,T3: 676-79

Wanted

suitable

match

for Sharma Brahmin Boy , Non Smoker, Non Drinker, age

27,

Height

â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;6â&#x20AC;?,

Graduate, running his own business in India. Looking

government

for Canadian PR or Citizen

jF istIjLn lVkI dI loV hY, hor

belongs

jfxkfrI leI sMprk kro: 289-

area in Punjab. Please

Contact- 647 893 6650

652-1035

contact 6479181079 or

T1: 759-62

011919417663452

ieMzIaf rihMdf jwt iswK lVkf, Aumr

email jaspreet21k@gmail.

24 sfl, kwd 6â&#x20AC;&#x2122; vfsqy kYnyzIan

com.

We do quality work that fit your budget

LQ

,QGLD)DPLO\ Girl. Boyâ&#x20AC;&#x2122;s Sister & Uncle to Khanna settled in Canada.

or

(Canada) 01191

98768

04148

India) T1: 751-54

GUARANTEED LOWEST INSURANCE* Mortgage Insurance (Beneficiary is your Family NOT Bank) Age

Life Insurance Critical illness Disability Insurance Tax Free Saving Account Investment Loans

30 40 50 55 60 T10

Male

Female

$14.04 $11.34 $18.18 $15.84 $36.36 $25.20 $51.12 $37.44 $78.12 $56.88 $200,000

No Medical For 50-80 Years Old*

100 % Return of Premium Options* Email: myfamilycoverage@gmail.com

Kawaldeep Lotey CLU, CHS (*Rates are subject to change without notice. Anyone can get these plans & rates after approval from Insurance comp. under their guidelines. )

SUPER VISA INSURANCE

Call: 416.818.3334

2355 Derry Rd. E, # 29 Mississauga, ON L5S 1V6

(


02 December, 2016

Parvasi Weekly, Toronto

Ú¯ä ÖðÚ¶, ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» Áå¶ ÁÅî ñ¯Õ ×¹ðîÆå ÇÃ¿Ø êñÅÔÆ

B@AG ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÓÚ Õ¯ÂÆ òÆ À¹îÆçòÅð BH ñ¼Ö ð¹ê¶ 寺 òÅèÈ çÅ ÖðÚÅ ÁÅêä¶ Ú¯ä êÌÚÅð ñÂÆ éÔÄ Õð ÃÕçÅÍ ÇÂà ðÕî çÆ òð寺 À¹Ã ò¼ñ¯º é×ç ðÅôÆ, ôðÅì Ü» Ô¯ð éôÆñ¶ êçÅðæ» ç¶ À¹êï¯× ÕðÕ¶ ò¯àð» ù «íÅÀ¹ä ñÂÆ éÔÄ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆÍ ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» Ü» À¹îÆçòÅð Ú¯ä» ÓÚ òð寺 ñÂÆ è¿é ò¼â¶ ÕÅðê¯ð¶à ØðÅÇäÁ», À¹çï¯×êåÆÁ», òêÅðÆÁ», èéÅ㻠寺 Ú¿ç¶ ç¶ ðÈê ÇòÚ êÌÅêå ÕðçÆÁ» ÔéÍ ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ù Çîñ¶ Ú¿ç¶ çÅ À¹é·» ù ÇÔÃÅì-ÇÕåÅì ð¼ÖäÅ ê˺çÅ þÍ ðÅÜéÆåÕ çñ» ù Çîñä òÅñÅ B@,@@@ ð¹ê¶ 寺 Û¯àÆ ðÕî ç¶ Ú¿ç¶ çÅ ÇÔÃÅì éÅ ð¼Öä çÆ Û¯à ÇÂéÕî àËÕà ÁËÕà ç¶ ÃËÕôé AC-¶ ÁèÆé ÇîñÆ Ô¯ÂÆ þÍ ÇÂà èÅðÅ Áé¹ÃÅð ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ÇÕö Õ¯ñ¯º òÆ B@,@@@ ð¹ê¶ å¼Õ çÅ Ú¿çÅ ñË ÃÕçÆÁ» Ôé Áå¶ ÇÂÀ¹º çÅé ç¶ä òÅÇñÁ» çÆ ÃÈÚÆ ìéÅÀ¹äÅ ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ñÂÆ ÷ðÈðÆ éÔÄ þÍ ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ÇÂà çÅ ×ñå êÌï¯× ÕðçÆÁ» Ôé Áå¶ ò¼â¶ èéÅ㻠寺 Çîñä òÅñ¶ Ú¿ç¶ ç¶ ò¼â¶ ÇԼö ù B@@@@ 寺 ؼà çÆÁ» ÇÕôå» ÇòÚ ÇçÖÅ Çç¿çÆÁ» ÔéÍ ÃÅñ B@ADAE çÆ Â¶.âÆ.ÁÅð. (ÁËïÃƶôé ëÅð âËî¯Õð¶ÇàÕ ðÆëÅðî÷)Çðê¯ðà ÇòÚ ÜÅðÆ Á¿ÕÇóÁ» Áé¹ÃÅð êÅðàÆÁ» é¶ ÁÅêä¶ Õ¹ñ Ú¿ç¶ çÅ EA% ÇÂö åð·» ÔÆ B@,@@@ ð¹ê¶ 寺 Ô¶áñ¶ Ú¿ç¶ ç¶ ðÈê ÓÚ ÔÅÃñ ÕÆåÅ þÍ ê³ÜÅì ÓÚ ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ëðòðÆ B@AG Ü» îÅðÚ B@AG ÓÚ Ô¯äÆÁ» ÇÕÁÅà ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÔéÍ Ú¯ä ÜÅìåÅ çÿìð ç¶ Á¼è ÓÚ ñÅ×È Ô¯ä çÆ Ã¿íÅòéÅ êÌ×à ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ò¼ñ¯º Û¶ îÔÆé¶ êÇÔñ» 寺 ÔÆ ê³ÜÅì ÓÚ Ú¯ä ç¿×ñ ÁÅð¿ÇíÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ ÔÅÕî êÅðàÆ, Çòð¯èÆ êÅðàÆÁ», ÁÿìñÆ Ú¯ä» ñÂÆ Ã¿íÅÇòå À¹îÆçòÅð ñ¼Ö», Õð¯ó» ð¹êÂƶ ðËñÆÁ», îÆÇà¿×», ò¼â¶ ÇÂռỠÁÅÇç À¹¼å¶ ÖðÚ ðÔ¶ ÔéÍ ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» 寺 ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ñÂÆ À¹îÆçòÅðÆ ÒÇàÕàÓ êÌÅêå Õðé ñÂÆ Õð¯ó» çÅ ñËä-ç¶ä Ô¯ä çÆÁ» õìð» ÁõìÅð» çÆÁ» î¹¼Ö Ã¹ðÖÆÁ» ìä ðÔÆÁ» ÔéÍ ÁÅõð ÇÂÔ êËÃÅ ÇÕ毺 ÁÅ ÇðÔÅ þ? ÇízôàÅÚÅð ÔàÅÀ¹ä çÅ éÅÔðÅ ç¶ä òÅñÆÁ» ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ç¶ ê³âÅñ çðôÕ», ÇÔîÅÇÂåÆÁ» éÅñ íð¶ ÇçÖÅÂÆ Çç¿ç¶ Ôé, À¹é·» ò¼ñ¯º ñ×ÅÂÆÁ» Ô¯ðÇâ¿×÷, ÁõìÅð» ç¶ ÇÂôÇåÔÅð» ñÂÆ îÅÇÂÁÅ ç¶ ×¼ë¶ ÇÕÔé» Ú¯ð-î¯ðÆÁ» ðÅÔÄ ÖðÚ¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé Ü» êÅðàÆ Ú¿ÇçÁ» ç¶ ðÈê ÓÚ ÁÅ ðÔ¶ Ôé? ÕÆ À¹é·» çÅ Õ¯ÂÆ ÇÔÃÅì-ÇÕåÅì ð¼ÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ Ü» ð¼ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ þ? ÿíÅòÆ À¹îÆçòÅð» ç¶ éÅñ Ú¼ñ ðÔ¶ Ã˺ÕÇóÁ» çÆ åçÅç ÇòÚ ÕÅð», Ô¯ð òÅÔé» ç¶ ÕÅëñ¶, ÒÇî¼åð» çÆÁ» ×¼âÆÁ»Ó, ÇòÇçÁÕ ÁçÅÇðÁ» ç¶ ðËñÆÁ»

ñÂÆ òðå¶ ÜÅä òÅñ¶ òÅÔé Áå¶ ÇÂé·» òÅÔé» ÓÚ ìËáä òÅñ¶ ÒÇçÔÅóÆÓ ç¶ ñ¶ î÷çÈð ÕÅÇîÁ» ù Çîñä òÅñÅ í¼åÅ å¶ ðÅôé çÅ ÖðÚ ÕÆ ÇÕèð¶ çðÜ Ô¯ ÇðÔÅ þ Ü» Ô¯ ÃÕçÅ þ? ê³ÜÅì çÆ ÔÅÕî êÅðàÆ ò¼ñ¯º ÁÅêä¶ ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÇòÕÅà ÕÅðÜ» ç¶ ÁõìÅð» ÓÚ ò¼â¶ ÇÂôÇåÔÅð, àÆ.òÆ., ð¶âÆú, ïôñ îÆâÆÁÅ, ÂÆê¶êð» ÓÚ êÌÚÅð, ÁÅÀ¹ä òÅñÆÁ» Ú¯ä» ñÂÆ ò¯à» ìà¯ðé çÅ ÃÅèé éÔÄ? ÇÂÔ Ú¯ä ÖðÚ¶ ç¶ ÇÕà ÖÅå¶ ÇòÚ çðÜ Ô¯Â¶×Å? ê³ÜÅì çÆ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º Çé¼å éò¶º êÌÅÜËÕà» çÆ ô¹ðÈÁÅå Õ¶ºçð ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ÁÅêä¶ êÅðàÆ ÇÔ¼å» çÆ êÈðåÆ ñÂÆ Ú¯ä» å¯º êÇÔñ» Ççé¯-Ççé ð¼Ö¶ ÜÅ ðÔ¶ éÄÔ ê¼æð, Õ¿î» çÆ ô¹ðÈÁÅå ç¶ ÁËñÅé Áå¶ ÇÂé·» ÃîÅ×î» À¹å¶ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ò¼âÅ, ñ¿îÅ Ú½óÅ ÖðÚÅ, ÕÆ ÔÅÕî Çèð ò¼ñ¯º Ú¯ä» ñÂÆ êÌÚÅð ÓÚ ÕÆåÅ ÖðÚÅ éÔÄ Ç×ÇäÁÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ? Çç¼ñÆ çÆ ÃðÕÅð ç¶ î¹¼ÖÆ çÅ ê³ÜÅì ç½ðÅé, À¹Ã ò¼ñ¯º Çé¼å ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ðËñÆÁ», Çç¼ñÆ ÃðÕÅð ç¶ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ê³ÜÅì ç¶ ñ¯Õ» ù ÞñÕ ÇçÖÅÀ¹ä ç¶ éÅî À¹å¶ ÁõìÅð» ÓÚ êÌÚÅð, ÇÂé·» ðËñÆÁ» À¹å¶ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÖðÚÅ Áå¶ ò¼â¶ Ú¯ä òÅÁç¶ Ãî¶å BE ñ¼Ö é½ÜòÅé» ù é½ÕðÆÁ» ç¶ Þ»Ã¶ ç¶ Õ¶ ÕÆå¶ ÜÅä òÅñ¶ ÇÂռỠÓÚ é½ÜòÅé» çÆ ôîÈñÆÁå ïÕÆéÆ ìéÅÀ¹äÅ, ÕÆ Ú¯ä êÌÚÅð éÔÄ? Áå¶ ÕÆ ÇÂÔ ÖðÚ¶ À¹é·» Ú¯ä» ç¶ ÔñÇÕÁ» ç¶ À¹îÆçòÅð» ç¶ ÖÅå¶ ÓÚ Ç×ä¶ ÜÅä ï¯× éÔÄ, ÇÜæ¶ ÇÂÔ ðËñÆÁ» ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÔéÍ íÅðå çÅ ÁÅîçé Õð ÇòíÅ× ÇÂé·» ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÖðÇÚÁ» êÌåÆ ÇÕò¶º ü¼êÆ ÃÅèÆ ìËáÅ þ? ÁÅî ÇÂîÅéçÅð àËÕà ç¶ä òÅñ¶ ù ÁÅêäÆ êÅÂÆ-êÅÂÆ çÅ ÇÔÃÅì ð¼ÖäÅ ê˺çÅ þ Áå¶ Çðë¿â ñËä ñÂÆ Áå¶ Ôð åð·» çÆ ìÚå ÇçÖÅÀ¹ä ñÂÆ À¹Ãç¶ êÃÆé¶ Û¹¼à Ü»ç¶ Ôé, êð ðÅÜéÆåÕ ñ¯Õ, èéÅã» ç¶ êËÇÃÁ» Óå¶ ÁËô Õðç¶ Ôé, ñ¯Õ» çÆÁ» Ü¶ì» ÓÚ¯º êËö Õ¼ã Õ¶ ÁÅêä¶ Ã¹Ö-ÁÅðÅî ñÂÆ òðåç¶ ÔéÍ ÕÆ ÇÂÔ ðÅÜéÆåÕ ì¶ÂÆîÅéÆ éÔÄ? À¹ºÜ ÇÂà 寺 ò¼âÆ ðÅÜéÆåÕ ì¶ÂÆîÅéÆ çÆ ÇîÃÅñ Ô¯ð ÇÕÔóÆ Ô¯ ÃÕçÆ þ ÇÕ Õ¹ðÃÆ êÌÅêåÆ ñÂÆ Õ»×ðà çÅ ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î¿åðÆ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø ì¶ð¹÷×Åð é½ÜòÅé» ù é½ÕðÆÁ» ç¶ä, À¹é·» çÆ Ú¿×Æ êó·ÅÂÆ, À¹é·» ñÂÆ ò¯Õ¶ôéñ Ç¿ÜÆéÆÁÇð¿× ÇüÇÖÁÅ ç¶ä çÆ æ» é½ÜòÅé» ù E@ ñ¼Ö ÃîÅðà ø¯é î¹øå ç¶ä çÅ òÅÁçÅ Õð¶Í õìð þ ÇÕ ÇÂà ÕËêàé ÃîÅðà Õ¹éËÕà ê̯×ðÅî ù ÷ìðçÃå ÇðÃ꽺à ÇîÇñÁÅ þ å¶ Çå¿é Ççé» ÓÚ H ñ¼Ö é½ÜòÅé», ÇÜé·» ÓÚ AF% ï¹òåÆÁ» òÆ ôÅîñ Ôé é¶ ðÇÜÃàz¶ôé ÕðòÅ Çç¼åÆ þ Ü» Çç¼ñÆ çÅ î¹¼Ö î¿åðÆ Õ¶ÜðÆòÅñ ÁÅêäÆ êÅðàÆ ñÂÆ ò¯à» ìà¯ðé çÆ ÖÅåð BE ñ¼Ö é½ÜòÅé» ù é½ÕðÆÁ» ç¶ä çÅ ñÅðÅ ñÅò¶Í ÔÅÕî ÃðÕÅð é¶ A@ ñ¼Ö é½ÜòÅé» ù é½ÕðÆÁ» ç¶ä Áå¶ AAòÄ

å¶ ABòÄ ÜîÅå ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù ñËê-à½ê ç¶ä çÅ òÅÁçÅ ÕÆåÅ ÃÆ, êð À¹Ô òøÅ éÔÄ Ô¯ ÃÇÕÁÅÍ A@ ñ¼Ö å» ÕÆ ÇÂÕ ñ¼Ö é½ÜòÅé òÆ é½ÕðÆ êÌÅêå éÔÄ Õð ÃÇÕÁÅ, Ãׯº ÃóÕ» À¹å¶ Ô¼æ Çâ×ðÆÁ» ëó ÇòÔñÅ ÇëðçÅ, éÇôÁ» çÆ îÅð ÞñçÅ, Ü» é½ÕðÆÁ» ñ¼íä ñÂÆ Üç¯-ÜÇÔç ÕðçÅ ê¹Çñà çÆÁ» â»×» Ö»çÅ ÇçÃçÅ þ Ü» Çëð ÃðÕÅðÆ ñÅÇðÁ»-ñ¼ÇêÁ» çÅ ÇôÕÅð þ, îÅéÇÃÕ Ã¿å¹ñé ×¹ÁÅ ÇðÔÅ þ Ü» Ôð ÔÆñÅ ÕðÕ¶ ç¶ô Û¼â, Çòç¶ô í¼Üä À¹å¶ î÷ìÈð Ô¯ ÇðÔÅ þÍ Ú¯ä» å¯º êÇÔñ» ÕÆåÆÁ» ðËñÆÁ», ÇÂÕ¼á», ÃîÅ×î» ÓÚ ñ¯Õ» ù íðîÅÀ¹ä òÅñ¶ ÕÆå¶ òÅÁç¶ Ú¯ä ܹîñ¶ ìä Õ¶, Ü篺 ñ¯Õ» ç¶ íÇò¼Ö éÅñ ÇÖñòÅó Õðç¶ Ôé, ÁÃñ îÅÁÇéÁ» ÓÚ À¹é·» çÅ îÅéÇÃÕ Ã¯ôé å» Õðç¶ ÔÆ Ôé, À¹é·» ù ÁÅðÇæÕ ê¼Ö¯º òÆ Õî÷¯ð Õðç¶ Ôé, ÇÕÀ¹ºÇÕ Ü篺 ñ¯Õ» ç¶ Ã¹êé¶ êÈð¶ éÔÄ Ô¹¿ç¶, À¹é·» ù Ô¯ð íËóÆÁ» ÁÅðÇæÕ ÃÇæåÆÁ» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ê˺çÅ þ, å» À¹é·» çÅ î½ÜÈçÅ êÌì¿è, ÃðÕÅð, ðÅÜéÆåÕ ÁÅ×ÈÁ» 寺 î¯Ô í¿× Ô¹¿çÅ þÍ ÕÆ ÇÂÔ¯ ÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ, ÇÂÔ ðÅÜéÆåÕ é¶åÅ, Ú¯ä» ÓÚ êËö çÆ ç¹ðòð寺, êËö çÆ ÖÅåð ñŶ ñÅÇðÁ» å¶ òÅÁÇçÁ» ù êÈÇðÁÅ éÅ Õðé ñÂÆ ñ¯Õ-ÕÇÚÔðÆÁ» ÓÚ î¹Õ¼çî¶ í¹×åä ç¶ Ô¼ÕçÅð éÔÄ ìäŶ ÜÅä¶ ÚÅÔÆç¶Í ÇÕÀ¹º Û¯à þ ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ù ÁÅîçé Õð ÕÅùé ÇòÚ ÇÕ Õ¯ÂÆ òÆ ÇòÁÕåÆ À¹é·» ù B@,@@@ ð¹ê¶ 寺 ؼà çÅ Ú¿çÅ ç¶ò¶Í ÇÕÀ¹º éÔÄ ÇÂÔ ê¹¼ÇÛÁÅ Ü»çÅ Ú¿çÅ ç¶ä òÅñ¶ èéÅ㻠寺 ÇÕ ÇÂÔ ðÕî À¹é·» ù ÇÕ毺 ÁÅÂÆ? ÕÆ ÇÂÔ ÕÅñÅ èé å» éÔÄ? ÇÕÀ¹º é¶åÅ, ñ¯Õ» ç¶ àËÕà çÆ ðÕî ù ÃìÇÃâÆÁ» Ü» ë÷Èñ ÃÔÈñå» ç¶ä ñÂÆ «àÅÀ¹ä, Ü篺 À¹Ã ÃÈì¶ ç¶ ñ¯Õ ð¯àÆ, ð¯÷Æ çÆ ÖÅåð îÅð¶-îÅð¶ Çëð ðÔ¶ Ô¯ä! ÇÕÀ¹º Ú¯ä» À¹å¶ ò¼âÅ èé ÖðÇÚÁ» ÜÅò¶ å¶ ñ¯Õ» ù ×¹¿îðÅÔ ÕÆåÅ ÜÅò¶ Üç ÇÕ ñ¯Õ Ô¯ð ò¼âÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ðÔ¶ ÔéÍ Áå¶ ÇÕÀ¹º éÅ êÅðàÆÁ», À¹îÆçòÅð» ù ÇÂà ׼ñ ñÂÆ òÅèå ÕÆåÅ ÜÅò¶ ÇÕ À¹Ô ç¼Ã¶ ÇÕ À¹Ô ðÕî (BH ñ¼Ö) ÇÜÔóÆ À¹Ã ñ¯Õ é¹îÅÇ¿çÅ üä¶ ÜÅä ñÂÆ ÖðÚäÆ þ, ÇÕ毺 ÁÅÂÆ, ÜçÇÕ Ô¹ä ç¶ ÕÅùé Áé¹ÃÅð ÇÂÔ ç¼ÃäÅ ñÅ÷îÆ éÔÄ þÍ ê̶ôÅé êÌç¶ô ê³ÜÅì ç¶, ê̶ôÅé ñ¯Õ» çÅ ðÅÜéÆåÕ ñ¯Õ» ù ê¹¼ÛäÅ ÇÂÔ Ô¼Õ ìäçÅ þ, ÇÂà î½ÜÈçÅ ÃÇæåÆ ÇòÚ ÇÕ ÁÅðÇæÕ, ÃîÅÜÕ å½ð Óå¶ À¹é·» çÅ íÇò¼Ö ÇÕÔ¯ ÇÜÔÅ Ô¯ò¶×Å? ÕÆ ðÅÜ ç¶ ñ¯Õ» ñÂÆðÅÜéÆåÕ ñ¯Õ» òñ¯º À°é·» ñÂÆ ÇåÁÅð ÕÆå¶ Ú¯ä-îé¯ðæ ê¼åð ÕÅùéä ìäé×? ÕÆ À°é·» éÅñ ÕÆå¶ òÅÇÂç¶ òøÅ Ô¯ä׶? ÕÆ Ú¯ä» À°é·» À°¼å¶ Ô¯ð ò¼âÅ ÁÅðÇæÕ ì¯Þ å» éÔƺ êÅ ÜÅä×ÆÁ»? Áå¶ ÕÆ Ú¯ä» À°êð³å À°é·» ù é½ÕðÆÁ» å¶ Ã°ÖÅòƺ Ç÷³ç×Æ ÜÆÀ±ä ñÂÆ ÇÃÔå ÇüÇÖÁÅ ÃÔ±ñå» çÆ æ» Ô¯ð ÁÅðÇæÕ ì¯Þ ã¯ä ñÂÆ î÷ì±ð å» éÔƺ Õð Çç¼åÅ ÜŶ×Å?

â¯é¶ôé Õðé Óå¶ àËÕà ÕðËÇâà ò¼è ÇÕò¶º ñË ÃÕç¶ Ô»?

ÕËé¶âÆÁé ñ¯Õ ìÔ°å ò¼âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ çÅé ÇñÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ ìÅÕÆ ìÚçÆ â¯é¶Ãé Õðç¶ ÔéÍ ÇÂà åðÆÕ¶ éÅñ À°Ô ÁÅêä¶ ÁÅê Á×ñ¶ ÃÅñ Õñ¶î ÕðÕ¶ Ô¯ð òÆ ò¼è àËÕà ù ÃîÅÜ éÅñ Ü°ÇóÁÅ îÇÔÃÈà Õðç¶ Ôé ìÚÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂÔ â¯é¶ôé ù Á×ñ¶ å¶ ñ¯óò³ç» çÆ ÃÔÅÇÂåÅ òÆ Õðç¶ ÔéÍ ê³Ü ÃÅñ» å¼Õ Õñ¶î Õð ÃÕç¶ Ô»Í çÅé ç¶ä å¶ ëËâðñ ÃðÕÅð Áå¶ êz¯Çò³ÃÆÁñ êÇÔñÆ òÅð â¯é¶ôé ç¶ä òÅÇñÁ» ÇòÁ¼ÕåÆÁ» ÃðÕÅð» àËÕà çÅ ëÅÇÂçÅ Ç纳çÆÁ» Ôé Áå¶ òÅÃå¶ Ã¹êð ÕðËÇâà B@AC ÇòÚ ñÅ×È ÕÆåÅ ÇÂé·» çÆÁ» ÕÂÆ ôðå» òÆ Ô°³çÆÁ» Ôé ÇÜé·» Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÜà ÁèÆé ܶ å°Ãƺ Ô°ä Ü» ÇêÛñ¶ ù êÈðÅ ÕðÕ¶ ò¼è 寺 ò¼è àËÕà ìÚÅÇÂÁÅ ÜÅ ê³Ü ÃÅñ â¯é¶ôé çÅ Õ¯ÂÆ àËÕà ÕðËÇâà éÔƺ ÃÕçÅ ÔËÍ â¯é¶ôé Õðé Óå¶ àËÕà ÕðËÇâà ÇñÁÅ å» êÇÔñ¶ A@@@ âÅñð å¼Õ BE% Ô¯ð å°ÔÅâÆ éËà ÁÅîçé çÅ GE% å¼Õ òÆ Ô¯ ÃÕç¶ ò¼è àËÕà ÕðËÇâà ÇçåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà ÁèÆé Ôé Áå¶ ÕÂÆ ÇÕÃî çÆ ÷îÆé çÅé Õðé å¶ ÇÃðë îéÆ ÔÆ â¯é¶à ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ ÇÂà ùêð ÕðËÇâà çÅ å» A@@% å¼Õ òÆ ëÅÇÂçÅ Ô¯ ëÅÇÂçÅ ÇÂÕ ÃÅñ ÇòÚ ÔÆ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂÔ çÅé ÇÂà ÃÅñ ÇñÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ CA çóìð å¼Õ ÔÆ ÕÆåÅ ÜŠܶ å°ÃÆ Õ³êéÆ ç¶ ÇìÜéà ÃÕçÅ ÔË ÇÂà ÃÅñ ëÅÇÂçÅ úéð ç¶ å½ð å¶ Õ³î Õðç¶ ñËä ñÂÆ Áå¶ ÇÃðë ÃÆ ÁÅð Ô¯,ÇÂÔ ç¶ÖäÅ ÚÅÔ°³ç¶ Ô¯ ¶ ò¼ñ¯º ðÇÜàðâ ÚËÇðàÆ ÇÕ â¯é¶ôé Õ³êéÆ ðÅÔƺ óÃæÅò» ù ÔÆ çÅé Õðé Óå¶ ÇçåÆ ÜÅò¶ Ü» ÁÅêä¶ àËÕà çÅ ëÅÇÂçÅ ÇîñçÅ ÔËÍ êzÃéñ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º ÇçåŠܶ ÇÕö óÃæÅ é¶ çÅé ÜÅò¶Í ÇÂà åð·» çÅ ëËÃñÅ ÇÂÕ¼áÅ Õðé ÕÂÆ Õ¯ÂÆ Ôð ÇÂÕ ÇìÜéà òÅÃå¶ Çâéð ð¼ÇÖÁÅ ÔË å» ÇܳéÅ ò¼Ö¯-ò¼Ö Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ å°ÔÅⶠÇâéð çÅ ÖðÚÅ ð°Çê³çð (ðÆÁÅ) Ççúñ ÃÆÜƶ, ÃÆêƶ ÇÂÔ ÃîÞäÅ ÜðÈðÆ ÔË ÇÕ ÔË À°Ô å°ÔÅⶠò¼ñ¯º Ççå¶ BAC@ éÅðæ êÅðÕ âðÅÂÆò ïÈÇéà íÅò¶º ÖÅåÅ Õ³êéÆ çÅ çÅé çÆ ðÕî ÇòÚ¯º ؼà Ô¯ BDE ìð˺êàé, éÅðæ êÅðÕ Áå¶ àÅðìðÅî ð¯â éÅðæ êÅðÕ Ô¯ò¶ Ü» ÇéÜÆ ÇÂà ÇòÚ Ü»çÅ ÔËÍ Ü¯ çÅé å°Ãƺ Á¼Ü DAF-C@@-BCEI ÇÂÕ Çñîà Ôî¶ÃÅ ÔÆ Ô°³çÆ Ü» ÇêÛñ¶ ê³Ü ÃÅñ» ÇòÚ ÕÆåÅ ÔË å» À°ÃçÅ ëÅÇÂçÅ å°Ãƺ Ü» å°ÔÅâÅ ÔËÍ À°çÔÅðä ç¶ å½ð Óå¶ Ü¶ úéàÅðÆú ÇòÚ ÃêÅÀ±Ü Õñ¶î Õð ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÇÂÕ éÅé A@@@@ âÅñð çÆ â¯é¶ôé Õ³êéÆ ç¶ ÖÅå¶ ðÆë³â¶ìñ àËÕà ÕðËÇâà Ô°³çÅ ÔË Áå¶ êÇÔñ¶ ÇòÚ¯º ç¶Õ¶ AE,E% ç¶ ÇÔÃÅì AEE@ âÅñð B@@ âÅñð å¶ Ø¼à ëÅÇÂçÅ ÔË êð B@@ âÅñð àËÕà ìÚÅ ÃÕç¶ Ô»Í Ü¶ ÇÂÔÆ A@@@@ âÅñð 寺 À°êð Ççå¶ çÅé å¶ ò¼è ÕðËÇâà ÇîñçÅ ÇéÜÆ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º ç¶Âƶ å» DF@@ âÅñð çÅ ÔËÍ ëËâðñ â¯é¶ôé òÅÃå¶ G çóìð B@AE ëÅÇÂçÅ Ô¯ò¶×ÅÍ êð ÇÂÔ å» ÔÆ áÆÕ ÔË Ü¶ ù ñÅ×È éò¶º ÕÅùé Áé°ÃÅð ÇÂÔ ëÅÇÂçÅ Ô¯ð å°ÔÅⶠկñ êÇÔñ» ÔÆ Ãðêñ¼Ã ÕËà ÔËÍ Ü¶ òÆ ò¼è Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ Ôð ÇÂÕ êz¯Çò³Ã ç¶ ÁÅêä¶ ÇÂÔ A@@@@ Õ³êéÆ ç¶ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º ò¼è åéÖÅÔ ÁÅêä¶ ðÈñ ÔéÍ ÇÂÔ ÃÅð¶ àËÕà ÕðËÇâà ÕÂÆ ç¶ ðÈê ÇòÚ ñËÕ¶ çÅé Õðç¶ Ô¯ å» ëÅÇÂç¶ çÆ òÅð ÃÔÆ åðÆÕ¶ éÅñ Õñ¶î éÅ Õðé Óå¶ êÈðÅ Ü×Å é°ÕÃÅé Ô¯ ÜÅò¶×Å ÇÕÀ°ÇÕ ÇÂà åéÖÅÔ ëÅÇÂçÅ éÔƺ ÇñÁÅ Ü»çÅ ÇÜò¶º ܶ å°ÔÅâÆ Áå¶ À°êð Ô¯ð ò¼è àËÕà ç¶äÅ êò¶×ÅÍÇÂà նà å°ÔÅⶠÃêÅÀ±Ü çÆ â¯é¶ôé B@@ âÅñð 寺 ÇÜÁÅçÅ ÔË å» ÁÅî å½ð Óå¶ ç¯é» çÆ â¯é¶ôé ÇÂÕ¼áÆ ÕðÕ¶ ÇÂÕ Çðàðé ÇòÚ ëÅÂÆñ Õð ÇçåÆ Ü»çÆ ÔË êð Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÂà åð·» Õðé éÅñ å°ÔÅù êÈðÅ ëÅÇÂçÅ éÅ Ô¯ÇÂÁÅ Ô¯ò¶Í ÇÂÔ â¯é¶ôé ç¯é» çÆ ÁÅêäÆ ÁÅêäÆ ëÅÂÆñ Õðé å¶ Ü» Á×ñ¶ ÃÅñ» ÇòÚ ÕËðÆ-ëÅðòðâ ÕðÕ¶ ÇÂà çÅ ò¼è ëÅÇÂçÅ ÇñÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ àËÕà çÅ ÇÔÃÅì Õðé Ã ÇÂÔ êåÅ ñ¼× Ü»çÅ ÔË ÇÕ å°ÔÅâÆ â¯é¶ôé ñ¯ó 寺 ò¼è Ô¯ ×ÂÆ ÔË íÅò â¯é¶ôé 寺 Çîñä òÅñ¶ ÕðËÇâà å°ÔÅⶠìäç¶ àËÕà 寺 ò¼è Ô¯ ׶ Ôé å» Ø¼à â¯é¶Ãé Õñ¶î ÕðÕ¶ òÆ êÇÔñ» ÇܳéÅ ëÅÇÂçÅ

ÇòÚ Õ³êéÆ ÔÆ â¯é¶à Õð¶ å» ÔÆ ëÅÇÂçÅ ÔËÍ ÇÂà åð·» ÔÆ ÇÂÔ òÆ ç¶ÖäÅ ê˺çÅ ÔË ÇÕ Õ³êéÆ çÆ ÇìÜéà 寺 ÁÅîçé ÔË Ü» Ô¯ñÇâ³× Õ³êéÆ ÔËÍ Ü¶ ÁËÕÇàò Õ³êéÆ ÔË å» êzÃéñ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º çÅé ç¶ä çÅ ëÅÇÂçÅ ÔË êð ܶ Ô¯ñÇâ³× Õ³êéÆ ÔË å» Õ³êéÆ çÅé ç¶ò¶ ÇÕÀ°ÇÕ Ç³òËÃî˺à ÁÅîçé å¶ ò¼è àËÕà ð¶à Ô°³çÅ ÔË ÇÂà ÕðÕ¶ çÅé ç¶Õ¶ àËÕà òÆ Ô¯ñÇâ³× Õ³êéÆ çÅ ò¼è ì¼Ú Ü»ç» ÔËÍ êð ÕÂÆ òÅð èÅðÇîÕ Õ³î» òÅÃå¶ ÁÃƺ ÁÅêä¶ éÅî å¶ ÔÆ çÅé ç¶äÅ ÚÅÔ°³ç¶ Ô»Í ÇÂà åð·» ç¶ ÃÅð¶ ÔÅñÅå ç¶ÖÕ¶ ÔÆ å°ÔÅâÅ ÁÕÅÀ±à˺à ÇÂÔ ëËÃñÅ ÕðçÅ ÔË ÇÕ çÅé å°ÔÅù êzÃéñ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º Ü» Õ³êéÆ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ü¶ å°Ãƺ ëËâðñ ê¯ñÆàÆÕñ êÅðàÆ ù çÅé Çç³ç¶ Ô¯ å» ÇÃðë êzÃéñ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º ÔÆ çÅé Çç¾åÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ ÇÂà çÅ Õñ¶î À°Ã¶ ÃÅñ ÔÆ ÕðéÅ ê˺çÅ ÔËÍ ÁÅî â¯é¶ôé çÆ åð» ÇÂÃù ÕËðÆ-ëÅðòðâ éÔƺ Õð ÃÕç¶Í íÅò ܶ å°ÔÅâÅ Õ¯ÂÆ àËÕà ç¶äÅ ìäçÅ ÔË å» ÔÆ ÇÂÔ â¯é¶ôé ç¶Õ¶ ëÅÇÂçÅ ñË ÃÕç¶ Ô¯ éÔƺ å» Á×ñ¶ ÃÅñ ê¯ñÆàÆÕñ â¯é¶ôé çÅ Õ¯ÂÆ ëÅÇÂçÅ éÔƺ ñË ÃÕç¶Í À°éàÅðÆú ÃðÕÅð ç¶ ÁÅêä¶ Çéïî Ôé ê¯ñÆàÆÕñ â¯é¶ôé çÅ àËÕà ÕðËÇâà ç¶ä Ãì³èÆÍ ÁÅî å½ð Óå¶ Ü¶ å°ÔÅâÅ Õ¯ÂÆ àËÕà ç¶äÅ ìäçÅ ÔË å» À°Ãç¶ ìðÅìð ÔÆ ëÅÇÂçÅ Ô°³çÅ ÔË Í êð À°éàÅðÆú ÇòÚ ÇÂÔ ÕðËÇâà ðÆë³â¶ìñ ÔË, íÅò ܶ å°ÔÅâÅ çÅé ìäç¶ àËÕà 寺 ò¼è òÆ ÔË å» ÇÂÃçÅ ðÆë³â òÆ ÃðÕÅð òñ¯º ÇçåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÁÅðàÆÕñ ÁÅî ì¶ÇÃÕ ÜÅäÕÅðÆ òÅÃå¶ ÇñÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË, ÇÂà Ãì³èÆ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñËä ñÂÆ Ü» ܶ ÇêÛñÆÁ» Çðàðé» éÔƺ íðÆÁ», êéËÇñàÆ êË ×ÂÆ ÔË Ü» ÃÆ ÁÅð ¶ 寺 Õ¯ÂÆ ñËàð ÁÅÇÂÁÅ ÔË Ü» Õ¯ÂÆ Õ³êéÆ Ö¯ÔñäÆ ÔË å» å°Ãƺ î¶ù DAF-C@@-BCEI Óå¶ Ã³êðÕ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í

«¬’ «Íø‚ ÓÀ∫ ◊ØÁ «Ò¡≈!

ÇòÕðîÜÆå ç¹¼×ñ, ÁÅÂÆ.êÆ.ÁËÃ.

î˺ éÅñ×½ºâÅ Ç÷ñ·Å Çò¼Ú ìå½ð ê¹Çñà ÕêåÅé òܯº E ÁêzËñ B@AE ù ÚÅðÜ ÇñÁÅ, å» êåÅ ñ¼×Å ÇÕ ÇÂà Ç÷ñ·¶ çÆÁ» åÇÔÃÆñ» ç¶ ìÔ°å ÃÅð¶ Çê³â ì¹ðÆ åð·» ÇêÛó¶ ԯ¶ Ôé å¶ ÕÂÆ åð·» çÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» ñ¯Õ» Á¼×¶ îÈ³Ô Á¼âÆ Öó·ÆÁ» ÔéÍ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ê¹ñÆÇÃ³× ÃçÕÅ î¶ð¶ ÇêÛó¶ Ç÷ñ¶· Çò¼Ú ÕÂÆ åð·» Çé¼×ð Áé°íò Ô¯ Ú¹¼Õ¶ Ãé å¶ éåÆܶ òÆ Ú³×¶ ÃÅÔîä¶ ÁŶ ÃéÍ î˺ ïÇÚÁÅ ÇÕ ÇÕÀ°º éÅ À°Ã¶ åð·» ç¶ å÷ðì¶ ÇÂæ¶ òÆ Á÷îÅ Õ¶ ç¶Ö¶ ÜÅäÍ éÅñ×½ºâÅ Ç÷ñ·Å å¶ñ§×ÅéÅ çÅ ìÔ°å ÔÆ êÛó¶ ԯ¶ Ç÷Çñ·Á» Çò¼Ú¯º ÇÂ¼Õ ÔËÍ éÇÔðÆ ÇòÕÅà ԯÇÂÁÅ ÔÆ éÔƺ å¶ íðòƺ ìÅÇðô òÆ éÔƺ Ô°³çÆÍ Ôð ÃÅñ ÇÂÔ Ç÷ñ·Å ïն çÅ ÇôÕÅð Ô°³çÅ ÔË å¶ ÇÕÃÅé ñÅÚÅð Ô¯ Õ¶ ðÇÔ Ü»ç¶ ÔéÍ À°Ô ÁÅêä¶ ì¼ÇÚÁ» ù Ú³×Æ åð·» êó·Å òÆ éÔƺ ÃÕç¶ å¶ éÅ ÔÆ Ú³×¶ Øðƺ ÇòÁÅÔ ÔÆ ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÂà Ç÷ñ·¶ çÆÁ» ÕÂÆ åÇÔÃÆñ» ëñÈðÅÂÆâ çÆ îÅð Ô¶á Ôé å¶ êÅäÆ çÆ Ãî¾ÇÃÁÅ ì¶Ô¼ç ÇíÁÅéÕ ðÈê èÅð Ú¹¼ÕÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ ÇÂà Ç÷ñ·¶ ÇòÚ¯º î˺ Çê³â ×°³âñÅ ê¼ñÆ ×¯ç ñË ÇñÁÅÍ ÁÅî å½ð Óå¶ ê¹Çñà çÅ Õ³î íÅò¶º Áîé å¶ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ïÕÆéÆ ìäÅÀ°äÅ å¶ Ôî¶ôÅ ÇÂà ê¼Ö 寺 ÁÇÔî ëð÷ Ô°³çÅ ÔË êð³å± ÇÂÃç¶ éÅñéÅñ ÃîÅÜ Ã¶òÅ çÆ ÇÚä× çÆ Ú³Ç×ÁÅóÆ òÆ Ôð Ã î¶ð¶ îÃåÕ Çò¼Ú Ôî¶ô» îØçÆ ðÇÔ³çÆ ÔË ÇÕ ÇÂà é½ÕðÆ ç¶ éÅñ-éÅñ òÆ Õ°Þ Ô¯ð ÕÅðÜ ñ¯Õ íñÅÂÆ ñÂÆ ÕÆå¶ ÜÅäÍ î˺ ÃîÞçÅ Ô» ÇÕ ÃÅⶠÃîÅÜ ù Ôð ê¼Ö¯º éð¯ÁÅ å¶ Ã¹³çð ìäÅÀ°äÅ òÆ ê¹Çñà çÅ ÔÆ ÇÂ¼Õ ÕÅðÜ ÔËÍ ÇÕÀ°º éÅ ÁÅêä¶ éÅñ Ü°ÁÅéÆ ù ÇñÁÅ ÜÅò¶, À°Ôé» çÆ ÃðÆðÕ Ãîð¼æÅ å¶ îÅéÇÃÕ ìñ çÅ À°êï¯× ÁÇÜÔ¶ ÕÅðÜ» ñÂÆ ÕÆåÅ ÜÅò¶? Ü°ÁÅéÆ Çò¼Ú ÃîÅÜ Ã¶òÅ çÆ ñ×é òè¶Í Ü°ÁÅéÆ íàÕäÅ òÅñ¶ êÅö 寺 î¹ó¶Í ÇÂà åð·» Õðé éÅñ ê¹ÇñÃ å¶ ñ¯Õ» ÇòÚ¯º ÇÂ¼Õ ò¼âÅ êÅóÅ òÆ ÕÅëÆ Ô¼ç å¼Õ êÈÇðÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ Çê³â ç¶ Ãðê³Ú ô³Õð ×½â, ܯ ÇÂ¼Õ ÇÕÃÅé ÔË, ê¹Çñà éÅñ Ú³×Æ ìäÅ Õ¶ ðÖçÅ ÔË å¶ À°Ã éÅñ ܯó¶ ׶ ÇÃêÅÔÆ çÅ é» òÆ Ãì¼ì éÅñé ô³Õð ÔÆ ÃÆ, ÇÂÔé» ðñ Õ¶ Õ³î ô¹ðÈ ÕÆåÅÍ Ãðê³Ú ç¶ î¯àð ÃÅÂÆÕñ Çê¼Û¶ ìËá Õ¶ î˺ Çê³â ×°³âñÅ ê¼ñÆ çÆ Ç¼Õ-ÇÂ¼Õ ×ñÆ ÛÅä îÅðÆÍ ÇÂÔ ìÔ°åÅ ò¼âÅ Çê³â éÔÆºÍ ñ×í× BGC Øð Ôé å¶ AAE@ òÃéÆÕ ÔéÍ ÇÂà Ç÷ñ·¶ ç¶ ñ×í× AB@@ Çê³â» ò»× ÇÂà Çê³â Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÇÃêÅÔÆ Çéï°Õå Õð Çç¾åÅ, å» ÇÕ ê¹Çñà çÆ Ôð ÇÂ¼Õ êÇÔñ 寺 ñ¯Õ» ç¶ Øð-Øð ÜÅ Õ¶ ÜÅäȳ ÕðòÅÇÂÁÅ ÜÅò¶Í î˺ ç¯ò¶º ô³Õð» ù ÖÈì Ô½ÃñÅ Çç¼åÅ å¶ ÇÂÔé» ç¯ò» é¶ Çê³â

ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ Ãí Õ°Þ Ú³×Å Ú³×Å Õðé çÆ áÅä ñÂÆÍ îËù ïÅç ÔË ÇÕ Üç Çê³â Çò¼Ú êÇÔñÆ òÅðÆ ÜÅ Õ¶ ñ¯Õ» ù ç¼ÇÃÁÅ ÃÆ ÇÕ ÁÅê Ãí ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ Ç÷ñ·Å ê¹Çñà å°ÔÅⶠÇê³â ù éîÈé¶ çÅ Çê³â ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔ°³çÆ ÔË, ÕÆ å°Ãƺ ÃÇÔï¯× Ççú׶? Ãíé» ñ¯Õ» é¶ ÇÂÕùð ÁÅòÅ÷» Çò¼Ú ÁÅêäÆ ÃÇÔîåÆ Çç¼åÆ

ÃÆÍ î˺ îÇÔÃÈà ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ öðÆì å¶ íñ¶ ñ¯Õ» ç¶ ÇÚÔÇðÁ» À°µå¶ ÇÂ¼Õ Áé¯ÖÆ õ°ôÆ çÆ ñÇÔð åËðé ñ¼×Æ ÔËÍ Ã¯, Ãí 寺 êÇÔñ» ÁÃƺ Çê³â çÆ ÃøÅÂÆ î¹ÇÔ³î Çò¼ã Çç¼åÆÍ ÇÂà ìÅÁç éÅñÆÁ» å¶ ×ñÆÁ» ê¼ÕÆÁ» Õðé òÅñ¶ êÅö ñ¼× êÂ¶Í êÅäÆ òÅñÆÁ» êÅÂÆê» éòÆÁ» êÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ»Í ÃÆ.ÃÆ. ð¯â ìäé òÅñÅ ÇêÁÅ ÃÆ, Áêð¯Ú ð¯â íÆóÅ ÃÆÍ ÞÅóìÈà ìÔ°å Öñ¯åÅ ÃÆÍ À°Ô Õ¼ÇãÁÅ Ç×ÁÅÍ Ã¶ë âÇð³ÇÕ³× òÅàð ñÂÆ ÕÂÆ ÃîÅÜ Ã¶òÆ Ã³ÃæÅò» ù éÅñ ܯÇóÁÅÍ çÅéÆ Ã¼Üä» é¶ ÇÂ¼Õ ÁÅð.ú. ñ×òÅ Çç¼åÅÍ ëñ¯ðÅÂÆâ çÆ ò¼âÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÃÆÍ ×³çÅ êÅäÆ êÆä ÕÅðé Çê³â ç¶ ñ¯Õ ò¼Ö-ò¼Ö ÇìîÅðÆÁ» éÅñ ÜÈÞ ðÔ¶ ÔéÍ ò¶Öç¶-ò¶Öç¶ ÔÆ ÃàðÆà ñÅÂÆà» ñÅÀ°ä çÅ Õ³î ô°ðÈ Ô¯ Ç×ÁÅÍ À°Ã ìÅÁç ÁÃƺ Çê³â Çò¼Ú Ôð¶òÅÂÆ ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ ïåé ÕÆå¶ å¶ ò³é-ùò³é¶ ê½ç¶ ñÅ Çç¼å¶Í å¶ñ§×ÅéÅ ÃðÕÅð çÆ ÇÂ¼Õ ï¯ÜéÅ ÒÔðÆåÅ ÔðîÓ åÇÔå ÕÂÆ êzÕÅð ç¶ ìÈචñŶ ×Â¶Í Çê³â ç¶ ìÅÔðòÅð çÆ ÇÂ¼Õ Ã¶îéÅñÅ ÇéÕñçÅ ÃÆÍ ÇÂà öîéÅñ¶ 寺 êÅäÆ Ú¯-Ú¯ Õ¶ ÇÂÕ êÅö Û¼êóÆ ç¶ ð°ê Çò¼Ú ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ Çê³â ç¶ ñ¯Õ ÇÂÃç¶ ×³ç¶ êÅäÆ å¯º ⶺ×È å¶ Ô¯ð ÕÂÆ ÇìîÅðÆÁ» 寺 êÆóå Ô°³ç¶ ðÇÔ³ç¶ ÃéÍ Ã¶îéÅñ¶ Çò¼Ú¯º æ»-æ» ò×ç¶ êÅäÆ ù ÁÃƺ êÇÔñ» ÇÂ¼Õ æ» ÇÂÕ¼áÅ Õð ÇñÁÅ å¶ Û¯àÅ ÇÜÔÅ åñÅì ìäÅ ÇñÁÅ î¯àð éÅñ êÅäÆ ÇÕÃÅé» ç¶ Ö¶å» ò¼ñ í¶ÜäÅ ô¹ðÈ ÕÆåÅÍ ÇÂ³Þ Ö¶å» ÇòÚ¯º êÅäÆ çÆ Ú¯ðÆ Ô¯ä¯ Ôà ×ÂÆ å¶ ñ×ÅåÅð Ö¶å» Çò¼Ú êÅäÆ ÜÅä éÅñ ëÃñ òÆ Ú³×Æ Ô¯ä ñ¼×Æ, ܯ Áܶ òÆ ÜÅðÆ ÔËÍ Ç÷ñ·Å ê¹Çñà Çê³â ×°³âñÅ ê¼ñÆ Çò¼Ú íñÅÂÆ Õ³î ÕðÇçÁ» ÕÅøÆ À°åôÅÇÔå Ô¯ ×ÂÆ å¶ ÁÃƺ ÇÃÔåî³ç òÅåòðä íÇðÁÅ îÅÔ½ñ êËçÅ Õðé ç¶ ïåé Õðé ñ¼×¶Í Çê³â Çò¼Ú ÁÃƺ ÇÃÔå Õ˺ê ñŶ å¶ Ç÷ñ·Å îËâÆÕñ ÁëÃð

06

éÅñ ñ×ÅåÅð ðÅìåÅ ð¼ÖÆ ð¼ÇÖÁÅÍ Á˺ìÈñËà A@D ê¼ÕÆ ñòÅ ñÂÆ ×ÂÆ å¶ îËâÆÕñ Ãà¯ð òÆ Ö¼°ñ·òÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ êÇÔñ» ÇÂæ¶ ÁºËìÈñºËà ÕçÆ òÆ éÔƺ ÃÆ ÁÅÂÆÍ ÇìÜñÆ ñÂÆ CC Õ¶. òÆ Ãì Ãà¶ôé ÚÅñÈ Õðé ñÂÆ ÃðÕÅð ù ÃÕÆî ìäÅ Õ¶ í¶ÜÆ, ܯ ÜñçÆ êÅà ԯä òÅñÆ ÔËÍ ñ¯Õ» ù ÇÂռᶠÕð Õ¶ ìðÅìðåÅ ìÅð¶ ×¼ñ» ÕðéÆÁ» ìóÆÁ» ÷ðÈðÆ ÃéÍ ÇÃòñ ÕêÇóÁ» Çò¼Ú îÇÔñÅ ê¹ñÆà åÅÇÂéÅå ÕÆåÆ å¶ Á½ðå» éÅñ Ô°³çÆ Û¶ó-ÛÅó ì³ç ÕÆåÆ ×ÂÆÍ Á½ðå» Çò¼Ú ÁÅåî ôÕåÆ çÆ êz¶ðéÅ, Ö¶åÆìÅóÆ, ÃîÅÇÜÕ ÇéÁ», ÔÅÂÆÜÆé êÆÃ å¶ ÇëðÕÅêzÃåÆ òð׶ ê¼Ö» À°å¶ ÇòÚÅð ÚðÚÅ Õðé çÆ ï¯ÜéÅ ìäÅÀ°ºç¶ å¶ ÇÃð¶ ÚÅóç¶ Ã»Í éò¶º ã³× éÅñ ÇÕÃÅé Ö¶åÆ ÇÕò¶º Õð ÃÕçÅ ÔË, ÇÂà ìÅð¶ Ö¶åÆ îÅÔð» ÇÜñÅ Ö¶åÆìÅóÆ ÁëÃð ù ì¹ñÅ Õ¶ ÇòÃæÅð êÈðìÕ ÜÅäÕÅðÆ Çç¼åÆ ×ÂÆÍ éÅìÅðâ ò¼ñ¯º À°Ú ÁÇèÕÅðÆ ÁÅÂ¶Í ÇÕò¶º ÕðÜÅ ç¶äÅ ÔËÍ Çîñ¶ êËö ÇÕò¶º òðåä¶ Ôé, ÁÇÜÔ¶ ê¼Ö» 寺 ñ¯Õ» ù ÜÅäȳ ÕÆåÅÍ Çî¼àÆ å¶ ìÆÜ» ç¶ àËÃà ÕðòŶ ×Â¶Í ÁÃƺ êÈð¶ Çê³â çÅ î¹¼ãñÅ Ãðò¶Öä ÕðòÅÇÂÁÅ ÇÕ ñ¯Õ» Õ¯ñ ð¯÷×Åð ñÂÆ ÕÆ-ÕÆ ÃÅèé î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÔéÍ ÁÃƺ ÇÂÔ òÆ ÇèÁÅé Çò¼Ú ð¼ÇÖÁÅ ÇÕ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÃîÅÜ íñÅÂÆ Ü» ÇçÔÅåÆ òð× ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ ÃÕÆî» çÅ òÆ êÈðÅ ñÅÔÅ ÇñÁÅ ÜÅò¶Í ñ×ÅåÅð Çê³â òÅÃÆÁ» éÅñ îÆÇà³×» ÕÆåÆÁ» Ü»çÆÁ» å¶ Ôð ÃÕÆî ìÅð¶ À°Ôé» ù åëÃÆñ éÅñ ÜÅäȳ ÕðòÅ Õ¶ Õ³î Çò¼ÇãÁÅ Ü»çÅ ÃÆÍ ÃøÅÂÆ î¹ÇÔ³î 寺 êÇÔñ» ÁÃƺ Çê³â çÅ ÕÈóÅ ÕðÕà Ãî¶àä ñÂÆ â³Çê³× òÅÃå¶ Ü×·Å Ú¹äÆÍ åÇÔÃÆñçÅð ù éÅñ ñË Õ¶ ôîÃÅéØÅà ñÂÆ Ü×·Å ñ¼íÆ ×ÂÆÍ ê³ÚÅÇÂå Øð å¶ ÃÕÈñ çÅ ð°ÇÕÁÅ Õ³î ÕðòÅ Çç¼åÅÍ éÅñ×½ºâÅ Ç÷ñ·¶ Çò¼Ú¯º ÁÃƺ ÃÆÇî³à å¶ çòÅÂÆÁ» òÅñÆÁ» Õ°Þ ò¼âÆÁ» Õ³êéÆÁ» ÃîÅÇÜÕ Ç÷³î¶òÅðÆ ÃîÇÞÁÅ ù êz¶Çðå ÕÆåÅ å¶ Çê³â ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ À°é·» êÅïº ìäçÅ ï¯×çÅé ê¹òÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ Áܶ òÆ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ ÁÅêäÅ ÃÇÔï¯× Çê³â ñÂÆ ÜÅðÆ ð¼Ö ðÔ¶ ÔéÍ î˺ ÃîÞçÅ Ô» ÇÕ ÇÂÕ¼ñÆ Ç÷ñ·Å ê¹Çñà ÔÆ ÇÂÔ Ãí Õ°Þ éÔƺ ÃÆ Õð ÃÕçÆÍ Çê³â ç¶ ñ¯Õ» çÅ ìÔ°ê¼ÖÆ ÃÇÔï¯× Ôî¶ôÅ éÅñ ÇðÔÅÍ î˺ À°æ¶ ÇÜñÅ ê¹Çñà î¹ÖÆ ç¶ å½ð Óå¶ AD îÔÆé¶ ÇìåÅÂ¶Í îËù À°µæ¯º ìçñ Õ¶ ÁŶ ù Ç÷ñ·Å ÁçÆñÅìÅç Çò¼Ú ñ×ê× D îÔÆé¶ ìÆå Ú¼ñ¶ Ôé êð³å± À°Ã Çê³â ç¶ ñ¯Õ ÔÅñ¶ òÆ Çê³â ç¶ ÇòÕÅà ÕÅðÜ» Çò¼Ú ܰචԯ¶ Ôé å¶ Çê³â çÆ ÇòÕÅà ìÅð¶ Ôð¶Õ Ãð×ðîÆ ìÅð¶ ø¯é À°µå¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç³ç¶ ԯ¶ êzóéåÅ îÇÔÃÈà Õðç¶ ÔéÍ


02 December, 2016

Parvasi Weekly, Toronto

07

Green Mountain Giftware

COME AND VISIT OUR LOCATION FOR ALL TYPES OF DECORATIVE ITEMS & CROCKERY SETS

35%

Discount till Dec.

Tel: +1 416 930 7730

7270 Torbram Rd, Unit 5, Mississauga, ON L4T 3Y7

www.greenmt.ca fb.com/greenmountaingiftware

ÕÂÆ ç¶ô» ÇòÚ å§çð°ÃåÆ ÇÔµå Çéò¶Õñ¶ ÕÅùé îÇÔ§çð ÇÃ§Ø òÅñÆÁÅ

Çòôò ÇòÚ ñ×í× B@@ ç¶ô Ôé¢ ÇÂé·» ÇòµÚ Õ°µÞ ç¶ô» çÆÁ» ÃðÕÅð» ÁÅêä¶ ç¶ôòÅÃÆÁ» çÆ ÇÃÔå ìÅð¶ קíÆð Ôé, ÇܧéÅ ÇÕö ç¶ô ç¶ òÅÃÆ å§çð°Ãå Ô¯ä׶ åç î°ñÕ Ö°ôÔÅñ Ô¯ò¶×Å¢ ñ¯Õ» çÆ ÕÅðÕ°ôñåÅ òèÆÁÅ Ô¯ò¶×Æ¢ Õ°µÞ ç¶ô» ÇòÚ ÇÃÔå ç¶ Ö¶åð ÇòÚ Çéò¶Õñ¶ ÕÅùé Ôé ÇÜò¶º : A. ìéÃêåÆ ØÆ (àð»Ã ëËàÃ) À°µå¶ êÅì§çÆ A. ìéÃêåÆ å¶ñ» ÇòµÚ¯º : ÔÅÂÆâð¯Üé ×Ëà ñ§Ø Õ¶ å¶ñ ìéÃêåÆ ØÆ ÇòÚ ìçñ Ü»ç¶ Ôé¢ ìéÃêåÆ ØÆ ÁÅî åÅêîÅé À°µå¶ á¯Ã ðÇÔ§çÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ìä¶ í¯Üé ÃòÅç Ô°§ç¶ Ôé¢ Ç÷ÁÅçÅ ç¶ Ã§íÅñ¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé ÁÅÇç¢ êz§å± ìéÃêåÆ ØÆ ÇòÚ ÷ÇÔðÆñ¶ àðÅà ëËàà òÆ ê§¶çÅ Ô¯ Ü»ç¶ Ôé¢ ÇÂÔ ÔÅðà ÁàËÕ, ô±×ð ð¯×, ìñµâ êzËôð, ñÆòð ÇòÚ Çò×Åó, ÔµâÆÁ» ÇòÚ Õî÷¯ðÆ ÁÅÇç ñÂÆ Ç÷§î¶òÅð Ôé¢ ÇÂÔ ÷ÇÔðÆñ¶ ØÆ ëÅÃà ë±â, ÇìÃÕ°µà, ê±ðÆÁ», íà±ð¶, Ãî¯Ã¶, Õ°ÕÆÃ, ëðËºÚ ëðÅÂÆÜ ÁÅÇç ÇòÚ êŶ Ü»ç¶ Ôé¢ ÕÂÆ ç¶ô» ÇÜò¶º ÃòÆâé ÃÇòàÜðñ˺â, ǧ×ñ˺â, ÕËé¶âÅ, âËéîÅðÕ, ìðÅ÷Æñ, ÁÅÇÂðñ˺â, ÁîðÆÕÅ ç¶ ÕÂÆ êz»å» ÇòµÚ ÇÂé·» çÆ òð寺 À°µå¶ êÅì§çÆ ÔË¢ B. ô±×ð àËÃà : Çòôò ÇòÚ ô±×ð ð¯× Áå¶ î¯àÅêÅ îÔÅîÅðÆ çÅ ð±ê ñË ðÔ¶ Ôé¢ Õ°çðåÆ Ö§â 寺 Çìé» ê°ðô êzåÆ Ççé CE ×zÅî Áå¶ Á½ðå» BE ×zÅî öòé Õð ÃÕç¶ Ôé¢ Á§ÕÇóÁ» Áé°ÃÅð Çòôò ÇòÚ ñ¯ó 寺 ÇÕñ¯ òµè Ö§â ÖÅèÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ B@AB ÇòÚ ëð»Ã ÇòÚ Ö§â éÅñ ñËºç¶ í¯Üé» À°µå¶ òÅè± àËÕà ñ×ÅÇÂÁÅ ÔË¢ Ô°ä ÇÂÔ àËÕà îËÕÃÆÕ¯, âËéîÅð×, éÅðò¶, ÃÅÀ±æ ÁëðÆÕÅ ÁÅÇç ÇòÚ òÆ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ C. ëËà àËÕà : ç¶ôòÅÃÆÁ» ù

òµè ØÆ ç¶ Ã¶òé 寺 ð¯Õä ñÂÆ ï±ðêÆÁÅ ï±éÆÁé âËéîÅð× ÁÅÇç ÇòÚ ØÆ å¯º ìä¶ í¯Üé À°µå¶ òÅè± àËÕà ÔË¢ D. ÜÆÕ í¯Üé À°µå¶ òÅè± àËÕà : íÅðå ç¶ô ç¶ ÇìÔÅð êzźå ÇòÚ Ãî¯Ã¶, ê±ðÆÁÅ, Õ°ñÚ¶, ëðËºÚ ëðÅÂÆÜ À°µå¶ òÅè± àËÕà ÔË¢ ÇÂö åð·» Õ¶ðñÅ ÇòÚ êÆÜÅ, ìð×ð ÁÅÇç À°µå¶ òÅè± àËÕà ÔË¢

Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ î¯îìµåÆ ñÂÆ òµÖðÅ Û¯àÅ Õ¶Õ ðµÇÖÁÅ Ü»çÅ ÔË¢ H. ÇÕâéÆ ò¶ÚäÅ : ÇÂðÅé ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÇòÁÕåÆ ÃðÕÅð Üź ÁËé. ÜÆ.ú ðÅÔƺ ÁÅêäÆ ÇÂÕ ÇÕâéÆ ò¶Ú ÃÕçÅ ÔË¢ I. î¯àÅê¶ À°µå¶ êÅì§çÆ : B@@H ÇòÚ ÜêÅé î°ñÕ ÇòÚ ê°ðô CC.E ÇÂ§Ú Áå¶ Á½ðå» CE.E ÇÂ§Ú å¯º òµè Õîð ç¶ Ø¶ðÅ éÔƺ òèÅ

ÃÕ綢 A@. æ°µÕäÅ : ÇçØÅê°ð, ï±. Õ¶, ÁîðÆÕÅ ç¶ ÕÂÆ ôÇÔð», ÕËé¶âÅ ÁÅÇç ÇòÚ ÃóÕ, Ô¯àñ», îÅñ, ÇÃé¶îÅ Øð», ÃÕ±ñ ÁÅÇç ÇòÚ æ°µÕäÅ öËðÕÅùéÆ ÔË¢ AA. ÃóÕ À°µå¶ ëÅñÕ± ÚÆ÷» ù¾àäÅ : ÇçØÅê°ð, ÕËé¶âÅ, ï±.Õ¶ ÁÅÇç ÇòÚ ÃóÕ À°µå¶ ëÅñå± òÃå±Á» ù¾àäÅ öËðÕÅ鱧éÆ ÔË¢ AB. Õì±åð» ù í¯Üé ç¶äÅ : ÇçØÅê°ð ÇòÚ Õì±åð» ù ÖÅä ñÂÆ í¯Üé ç¶äÅ öËðÕÅ鱧éÆ ÔË¢ AC. ê°ðô» òµñ¯º àÅÇÂñà ÃÆà À°µå¶ ÖóÕ¶ ÇêôÅì Õðé : ÜðîéÆ, ÃòËâé ÁÅÇç î°ñÕ» ÇòÚ ê°ðô» òµñ¯º êìÇñÕ àÅÇÂñà» ÇòÚ àÅÇÂñà ÃÆà À°µå¶ ÖóÕ¶ ÇêôÅì Õðé À°µå¶ êÅì§çÆ ÔË¢ ï±ðê ÇòÚ ÕÂÆ î°ñÕ» ç¶ Ô¯àñ» ÇòÚ Öó Õ¶ ÇêôÅì Õðé 寺 ð¯Õä ñÂÆ ÇñÖ Õ¶ ñ×ÅÇÂÁÅ Ô°§çÅ ÔË¢ ìð˺êàé FDG-HEF-DBH@

IMMIGRATION TO CANADA WITHIN 6-12 MONTHS WE HAVE CONFIRMED JOB OFFERS FROM CANADIAN EMPLOYERS FOR @CONFIRMED EMPLOYMENT @WORK PERMITS @PROVINCIAL NOMINATIONS PROGRAMS WE IMMEDIATELY REQUIRES: "Truck Drivers "Cooks "Diesel Mechanics "Auto Mechanics "Dairy Farm Worker "Construction Workers "Air Condition Technician, Restaurant Supervisor & Lots of other positions

INVEST CAD $200,000 - 350,000 & IMMIGRATE WITH FAMILY UNDER BUSINESS CLASS IMMIGRATION

Visitors in Canada Contact us for information on current immigration streams Member of Immigration Consultants of Canada Regulated Council (ICCRC) The Authority Regualted by Citizenship & Immigration Canada

ATLANTIC IMMIGRATION LIMITED

Tel: 905-362-0202, 905-362-2202 Fax: 905-362-2201 www.atlanticimmigration.com Email: sales@atlanticimmigration.com

2980 Drew Rd, Suite 230, Mississauga, ON, L4T 0A7

TIMING Mon- Fri

9:30 am-5:30 pm Sat: Upon Apointment

SUBHASH PUNIA Immigration Counsel

E. ì¯àñâ òÅàð À°µå¶ êÅì§çÆ : êñÅÃÇàÕ ì¯åñ» ÇòÚ êÅäÆ êÆäÅ ÇÕö åð·» òÆ ñ¯Õ ÇÔå Áå¶ ç¶ô ç¶ ÇÔå ÇòÚ éÔƺ ÔË¢ ìðÇñ§×î, ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ, ñ»Ã ÁËéÜÃñ, ÃÅé ëð»ÇÃÃÕ¯, ñ§âé, ìñ± ÃÅÀ±à¶é ÁÅÇç ÇòÚ ì¯àñâ òÅàð À°µå¶ êÅì§çÆ ÔË¢ F. êñÅÃÇàÕ À°µå¶ êÅì§çÆ : âËéîÅð× ÇòÚ B@@C 寺 êñÅÃÇàÕ ìË× ÁÅÇç À°µå¶ êÅì§çÆ ÔË¢ ÁµÜ Õñ Çòôò ÇÂÔ ÕÂÆ î°ñÕ» ÇòÚ êÅì§çÆ ÔË¢ G. ìðæ â¶ Õ¶Õ À°µå¶ î¯îìµåÆ ù ë±Õ îÅð Õ¶ ì°ÞÅÀ°äÅ: ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇòÚ ìðæ â¶ Õ¶Õ À°µå¶ ñµ×ÆÁ» î¯îìµåÆÁ» 鱧 ë±Õ îÅð Õ¶ ì°ÞÅÀ°äÅ öËðÕÅ鱧éÆ ÔË¢ À°æ¶ ÇÂÔ îÅéåÅ ÔË ÇÕ ÃÅÔ ðÅÔƺ Õ¶Õ À°µå¶ ÇÂéëËÕôé ç¶ òÅÇÂðà êÔ°§Ú ÃÕç¶ Ôé Áå¶ À°Ã Õ¶Õ é±§ ÖÅä òÅñ¶ îÇÔîÅé 鱧 ÇÂéëËÕôé

Õ¯ÕðÆ éÅÂÆà A@ ççìð ù ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶×Æ

Õ¯ÕðÆ Ãê¯ðàà Á˺â ÕñÚðñ Õñ¾ì é¶ ôÇé¾ÚðòÅð, A@ ççìð B@AF ù Á¾áòƺ ÃÅñÅéÅ Õ¯ÕðÆ éÅÂÆà ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂà êz¯×ðÅî çÅ êzì§è êzÆå êËñ¶Ã ÓÚ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å, ܯÇÕ EHCE ÕËé¶âÆ ð¯â, ÇîÃÆÃÅ×Å ÓÚ ÃÇæå þÍ ÁÃƺ ÇÂà êz¯×ðÅî ÓÚ ÃÅð¶ Õ¯ÕðÆ Ãì§èå êÇðòÅð Áå¶ ç¯Ãå» ù þçÅ Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þÍ å¹ÔÅù ÃÅÇðÁ» ù ÇÂà ÇòÚ ÁÅÀ¹ä Áå¶ À¹åÃò îéÅÀ¹ä ñÂÆ Ã¾çÅ Çç¾åÅ Ü»çÅ þÍ Ü¶Õð å¹ÔÅâÅ ÇÂà Ãì§è ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ êzÅêå ÕðéÆ ÚÅÔ¯ å» ÇÂé·» ñ¯Õ» éÅñ çêðÕ Õð¯ : Çí§çÅ Ç×¾ñ, DAF- DAD-GABE, Áîð Ç×¾ñ FDG-D@F-EIFE, ÕðéÆ Ç×¾ñ DAF-HHI-BGBH Áå¶ Ç§çðÜÆå Ç×¾ñ BDH-DAC-IEDE.

Ã˺àÅ ÕñÅ÷ êð¶â ÕðòÅÂÆ

‫ٗيْصةْهٗؿئيسةًخٔيْغكخ‬ ‫ؿًْهرٗفٔف‬٬‫ٗؿذ‬ٞ‫ي‬٠‫ِٕليْؿ‬٫‫ص‬ ‫ُٓيك‬٫‫ٕوْؿبُِْٔطكٓز‬ٍُٟٗ‫ ةًإٍٍُْْٗؿِْيْؿيذًْهرٗفٗؿئْن‬20 ً٬‫سر‬٫‫ِٗغ‬ٙ‫طي‬ٟٙ‫ٕزْذفُك‬٫‫إأؿـُٓيْفًظ‬ ‫ ٖكإأؿذئٍِٓٗيظٖطًْك‬٫‫ُٔؾًوًْٓهرٗف‬٫‫ٍِه‬ُٙ‫طٓٔزٗذ‬٬‫يسٗزؾِْٕصِتٍٔٗؿذٓٗـ‬ಬ‫ُبֿًْكيٍْيٓل ٗؾلاإْطص‬ ‫ ٗيْن‬ontario.ca/bettercare ‫ؾْطٗؿ‬ٙ ٓ‫ُئذ‬ᶣٍ٬‫وؿُِٓق‬٫‫ٍذٓةًخٔيْغكخف‬ᶤٓ‫ֿإِِْٗييذٍَٗك‬

¦Ø¶ Ççéƺ AI éò§ìð, Ççé ôÇé¾ÚðòÅð ù Ã˺àÅ ÕñÅ÷ êð¶â ìð˺êàé âÅÀÈéàÅÀÈé ÓÚ ÕðòÅÂÆ ×ÂÆÍ ÇÂà ç½ðÅé î¶Áð, ÁËî. êÆ. Áå¶ ÁÅî ñ¯Õ ò¾âÆ Ç×äåÆ ÓÚ ÔÅ÷ð ÃéÍ Çîà ìð˺êàé Ö¹ôÆ Ã½ðÆé çò¶ òÆ êð¶â ÇòÚ ôÅîñ Ô¯ÂÆ Áå¶ ñ¯Õ» çÅ è§éòÅç ÕÆåÅÍ ñ¯Õ» é¶ òÆ @ Çâ×ðÆ åÅêîÅé ÓÚ êÈð¶ ܯô éÅñ ÃóÕ ç¶ ç¯ò¶º êÅö Öó·¶ Ô¯ Õ¶ êð¶â çÅ ÃòÅ×å ÕÆåÅ Áå¶ À¹åôÅÔ òèÅÇÂÁÅÍ ìð˺êàé âÅÀÈéàÅÀÈé ù êð¶â ñÂÆ ñÅÂÆàà Áå¶ Ç´ÃÇîà çÆ ÃÜÅòà ç¶ éÅñ ÖÈìÃÈðåÆ éÅñ ÃÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ

BLEED

‫ٍيْذيُخٔيْغكخ‬٬ًᶦ‫ازْٓؿٔذكْؿز ٕه‬ MOH_IHC_P23961_MOH_Generic_HOME_Br_E4_pu_PA.indd 1

11/29/16 5:03 PM


02 December, 2016

Parvasi Weekly, Toronto

Ô§ìðò¹¾â ÃÆéÆÁð Õñ¾ì òñ¯º îÅÂÆÕñ ë¯ðâ çÅ ÃéîÅé

ìð˺êàé/ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ : Ô§ìðò¹¾â ÃÆéÆÁð Õñ¾ì òñ¯º îÅÂÆÕñ ë¯ðâ Õ½ºÃñð çÅ ÃéîÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ Áå¶ êñËÕ í¶à ÕÆåÆ ×ÂÆÍ À¹é·» éÅñ ÃÕÈñ àð¾ÃàÆ ÁòåÅð

ÇÃ§Ø ÇîéÔÅà òÆ À¹Ú¶Ú¶ å½ð Óå¶ êÔ¹§Ú¶ ԯ¶ ÃéÍ Õñ¾ì òñ¯º À¹é·» ù ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ÇÕÔÅ Áå¶ Õñ¾ì ç¶ êzèÅé ܯÇקçð ÇÃ§Ø èÅñÆòÅñ, ÁòåÅð ÇçØ

08

¶ôÆÁÅ òËÇâ§× ñ»Ü ò¾ñ¯º ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ëËôé ô¯Á

ì˺à ÃÕ¾åð, Ú¶ÁðîËé ìÇÚ¾åð ÇÃ§Ø ðŶ, ÕËôÆÁð Áîð ÇÃ§Ø å¶ Ãðòé ÇÃ§Ø Ô¶Áð òñ¯º Õñ¾ì ÇòÚ êÔ¹§Úä Óå¶ À¹é·» çÅ è§éòÅç ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

¶ôÆÁÅ òËÇâ§× ñ»Ü ò¾ñ¯º BG éò§ìð ù ð¯÷ ×Åðâé ÕéòËéôé Ã˺àð ÇòÖ¶ ôÅéçÅð òËÇâ§× Õ¹ñËÕôé ù ñË Õ¶ ëËôé ô¯Á ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ëËôé ô¯Á ÇòÚ À¹Ú¶Ú¶ å½ð Óå¶ ìÅñÆò¹¾â Áå¶ Ç§âÆÁé ëËôé òÆÕ Çâ÷ÅÇÂé ÇÜÁÅ ÇîôðÅ Áå¶ ìÅñÆò¹¾â Çâ÷ÅÇÂéð, ëËôé î±òÆ Áå¶ Çì¾× ì½Ã ë¶î ð¯ÇÔå òðîÅ é¶ òÆ ÇôðÕå ÕÆåÆÍ ÇÂà ëËôé ô¯Á çÆÁ» Õ¹Þ ïÅç×ÅðÆ åÃòÆð» êÅáÕ» çÆ é÷ðÍ

à¯ð»à¯ ê¹Çñà ÚÆë é¶ ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁé íÅÂÆÚÅð¶ çÅ ÕÆåÅ è³éòÅç

×ñ¯ìñ ÃÇÕ¾ñ ðäéÆåÆ çÅ ÇÂÕ¯ îÕÃç ÕËé¶âÆÁé ç¶ ñÂÆ Ú§×¶ ð¯÷×Åð

à¯ð»à¯/ÇìÀ±ð¯ ÇéÀ±÷ : ñ§Ø¶ ô¹¾ÕðòÅð à¯ð»à¯ ê¹ÇñÃ ç¶ ÔËâ

ÕòÅàð (D@ Õ½ÇñÜ ÃàðÆà) ÇòÖ¶ ÁÅï¯ÇÜå ÕÆå¶ ×¶ ÇÂÕ Çòô¶ô

ÃîÅ×î ÇòÚ à¯ð»à¯ ê¹ÇñÃ ç¶ î¹ÖÆ îÅðÕ Ã»âðÃ é¶ ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁé íÅÂÆÚÅð¶ çÅ à¯ð»à¯ ê¹Çñà ù ÃÇÔï¯× ç¶ä ñÂÆ è³éòÅç ÕÆåÅÍ ÇÂà î½Õ¶ ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁé ÕÇîÀ±ÇéàÆ ç¶ ò¼Ö ò¼Ö òð×» ç¶ ñ¯Õ ò¼âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÔÅÇ÷ð ÃéÍ òðäéï¯× ÔË ÇÕ à¯ð»à¯ ê¹ÇñÃ ç¶ ÁëÃð» Áå¶ ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁé ÕÇîÀ±ÇéàÆ ç¶ ñ¯Õ» ç¶ Õ°Þ ñ¯Õ» ò¾ñ¯º Çîñ Õ¶ ÇÂÕ Ã³×áé ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË, ܯ ê¹Çñà Áå¶ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ç¶ çðÇîÁÅé ÇìÔåð åÅñî¶ñ ñÂÆ Õ³î ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂà î½Õ¶ ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁé îÆâÆÁÅ ç¶ é°îÅÇÂç¶ òÆ ôÇîñ ÃéÍ

(ÃøÅ @A çÆ ìÅÕÆ) ù Ãîðæé Õðé çÅ î½ÕÅ Çîñ¶×ÅÍ ÇÜà éÅñ Á¾×¶ ÜÅ Õ¶ ÕËé¶âÆÁé ç¶ ñÂÆ Ç÷ÁÅçÅ òèÆÁÅ ð¹÷×Åð êËçÅ Õðé ÇòÚ ÃÔÅÇÂåÅ Çîñ¶×ÆÍ ÕËé¶âÆÁé î§åðÆ îËÕ¹ñî Áå¶ éòçÆê ìËºÃ é¶ ÇÂà éòƺ ðäéÆåÆ Óå¶ ×§íÆðåÅ éÅñ ×¾ñ ÕÆåÆ Áå¶ ÁËé¯ò¶ôé ¶ܧâÅ òÆ åÇÔ ÕÆåÅÍ ÇÂà Ãì§è ÓÚ

e t vo

B@@H ÓÚ ÃæÅÇêå Áå¶ å¶ÜÆ éÅñ Á¾×¶ ò¾è ðÔÆ ìÅÇÂú ëÅðîÅÇÃÀ±àÆÕñ Õ§êéÆ æ¶ðÅÇêúð ìÅÇÂúëÅðî ç¶ éÅñ òÆ Ö¹¾ñ·Æ ×¾ñìÅå ÕÆåÆ ×ÂÆÍ Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ B@AG 寺 ñÅ×± Ô¯ä òÅñÆ ÇÂà éòƺ éÆåÆ ç¶ Áé¹ÃÅð ÇÂà êz¯×ðÅî ÇòÚ òÆ÷Å ê¯zÃËÇÃ§× çÅ Õ§î ç¯ ÔøÇåÁ» ÇòÚ Ô¯ò¶×Å Áå¶ Ø¾à õåð¶, ÔÅÂÆ ÃÇÕ¾ñ à¶ñ˺à

ù å¶ÜÆ éÅñ òðÕ êðÇîà ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÜÅä×¶Í ÕËé¶âÅ ÇòÚ Çéò¶ô Áå¶ ò¾âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ð¹÷×Åð êËçÅ Õðé çÆÁ» ÇÂ¾Û¹Õ Õ§êéÆÁ» ù ÇÂÕ Áñ¾× ÃðÇòà ÚËéñ éÅñ îçç ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ C@ Ççé Ü» À¹Ã 寺 ؾà Ççé» ç¶ Õ§î ñÂÆ òðÕ êðÇîà çÆ ÷ð±ðå òÆ éÔƺ ðÔ¶×ÆÍ Ø¾à òÕå ç¶ ñÂÆ ÕËé¶âÅ ÁÅÀ¹äÅ Ç÷ÁÅçÅ ÁÅÃÅé Ô¯ò¶×ÅÍ

Prabmeet is a corporate lawyer at Miller Thomson, the former Vice President of the World Sikh Organization, an organizer for the annual Hockey for Humanity tournament and serves on the Brampton Property Standards Tribunal. +HLVDOVRDQDFWLYHĆ[WXUHLQWKHFRPPXQLW\ striving to ensure that youth have the same opportunities to grow and succeed as he did. :LWKVWURQJĆVFDOFRQVHUYDWLYHDQGVRFLDOO\ progressive values, he seeks to represent the constituents of Brampton South in the upcoming election as the Ontario Progressive Conservative canadidate. Saturday December 3rd 9:30 AM - 3:00 PM Canadian Convention Centre 79 Bramsteele Road, Brampton

For rides, or other enquiries contact:

647-204-0169

Prabmeet Singh Sarkaria J.D. University of Windsor

Authorized by the campaign of Prabmeet Singh Sarkaria

02 December 2016, GTA  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you