Page 1

ALL YOUR INSURANCE NEEDS AT ONE STOP!

AUTO HOME BUSINESS

ICCRC AMAN BAJWA (RCIC) Member Member CAPIC

• Super Visa • Student Visa • Visitor Visa • PNP

Dir: 647-640-1989 Ravinder Singh

*Declaration (rfhdfrI) dIaF syvfvF pRdfn krdy hF[

Associate Broker

905-673-9000

ravinders@kmibrokers.com

info@aimsimmigration.ca 2355 Derry Rd East, Unit # 44 Mississauga, ON L5S1V6 w w w. a i m s i m m i g r a t i o n . c a

1430 Hurontario Street, Port Credit, Mississauga, ON L5G 3H4

www.parvasi.com

Toronto Edition 905-673-0600

INDIA BEAUTY PARLOUR LADIES, GENTS, KIDS

We deal with suppliers such as Shaw Industries and Mohawk

• Free Installations • Free Underpadding

• Hardwood • Floors

• Free Delivery

Free Shop at Home Service Top Quality Carpeting For A Price You Can’t Beat

www.superchoicecarpet.ca

Jimmy Singh

Harjinder Singh

BE SMART! USE YOUR WORK BENEFITS! clinic & supply

905.671.0200 www.orthomedical.ca HEALTH SERVICES • AwkUpYNcr • nYtropYQI • mswj QYrpI

COSMETIC SERVICES

• PyiSAl Aqy AYkny trItmYNt • cmVI dy dwg imtwauxw

NEED GOOD SAFETY SHOES? • FOR MEN & WOMEN • LIGHT WEIGHT COMPOSITE TOE

SHOE PRODUCTS

• AOrQoitks • AOrQopYifk SUz • syPtI SUz / bUt

MEDICAL PRODUCTS

• mYfIkl kmpRYSn hOjrI • mOibltI Aissitv iekupmYNt

NEED MEDICAL PRODUCTS ?

• TENS UNITS • PILLOWS • MS UNIT • BLOOD PRESSURE MONITORS • BACK/NECK /FOOT MASSAGER

NEED WARM WINTER SHOES? • WATER PROOF WINTER SHOES/BOOTS • EUROPEAN FUR LINED BOOTS • MEN/WOMEN/KIDS

HAVE FOOT AND BACK PAIN?

SHOES • ORTHOPEDIC

• SPORTS • COMFORT

• DIABETIC

CUSTOM MADE ORTHOTICS

*ORTHOTICS FOR ADULTS & KIDS* FREE CASTING / FITTING/MODIFICATIONS

LEGS ACHE OR SWELL?

7200 AIRPORT RD., MISSISSAUGA

• COMPRESSION SOCKS & STOCKINGS

(North Of Derry Rd.)

ÕìÅó ÓÚ Ççµå¶ àÆ. òÆ. ÇòÚ ÇêÁÅ ÃÆ Ö÷ÅéÅ

úéàÅðÆú : Øð çÅ ÃÅîÅé ê°ðÅäÅ ÇòÚ Õ°Þ çÃåÅò¶÷ òÆ Ô¯ä Óå¶ ÁÕÃð ÕìÅóƶ 鱧 ò¶Ú Ãé, ÇÜé·» çÆ îçç éÅñ ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË êð ÇÂà ÕìÅó ÓÚ¯º ÇÂà ðÕî ç¶ ÁÃñÆ îÅñÕ Ü¶Õð Ö÷ÅéÅ ÇéÕñ ÁÅò¶ å» ÕÆ åµÕ êÔ°§ÚäÅ î°îÇÕé Ô¯ Õԯ׶? ÁÇÜÔÅ ÔÆ Õ°Þ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÇÕÁÅ¢ ÇÂÔ ðÕî ÇÂÕ FH úéàÅðÆú ç¶ ìËðÆ ÇòÖ¶ ÃÇæå ÃÅñÅ ì¯ñïòð éÅîÆ ÇòÁÕåÆ ðÆÃÅÂÆÕÇñ§× êñ»à ÇòÚ, ÇÜµæ¶ çÆ ÃÆ¢ ì¯ñïòð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ðÕî À°Ã ê°ðÅä¶ àÆ. òÆ. ÓÚ ÇÂÕ ñµÖ FH ÃÅñÅ ì÷¹ð× Ô¹ä 寺 é¶ C@ ÃÅñ êÇÔñ» çíÅñ âÅñð (ÕðÆì C@ ÃÅñ êÇÔñ» ÁÅêä¶ Õ¶ ðµÖÆ ÃÆ åź EA ñµÖ ð°ê¶) çÆ ðÕî êÂÆ ê¹ðÅä¶ àÆ.òÆ. ÇòÚ ÇÂÕ Ü¯ À°Ô ÁÅêä¶ êÇðòÅð 鱧 ÃÆ¢ ØàéÅ ñ¾ Ö âÅñð ð¾ Ö Õ¶ í¹ ¾ ñ ýºê ÃÕ¶ êð Ü é ò ð Æ Ã ç¶ éÅñîÔÆé¶ çÆ Ç×ÁÅ ÃÆ éÅñ À°Ô ÇÂà ÔË, Ü篺 ìËðÆ ðÆÃÅÂÆÕÇñ§× êñ»à ÇòÚ ÇÂÕ ìÅð¶ í°µñ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ Ô°ä Ü篺 À°Ã î°ñÅ÷î é¶ ÕìÅó ÓÚ Çîñ¶ ê°ðÅä¶ é±§ ÇÂÔ ðÕî òÅêà Çîñ ×ÂÆ ÔË àÆ. òÆ. 鱧 Ö¯Çñ·ÁÅ å» À°Ã ÇòÚ å» À°Ô ì¶Ôµç Ö°ô ÔË¢ ç±Ü¶ êÅö êËÇÃÁ» éÅñ íÇðÁÅ ÇÂÕ ìÕÃÅ ðÆÃÅÂÆÕÇñ§× Õ§êéÆ é¶ àÆ. òÆ. ÇêÁÅ ÃÆ¢ êñ»à ç¶ Üéðñ îËé¶Üð ÓÚ ê¶ ÇÂà Ö÷Åé¶ ìÅð¶ çµÃä é¶ Ü篺 ÇÂà ðÕî 鱧 Ç×äéÅ òÅñÆ îÇÔñÅ î°ñÅ÷î çÆ òÆ ô°ð± ÕÆåÅ å» é¯à» çÆÁ» ÚÅð åÅðÆë ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ æµçÆÁ» Ç×ä Õ¶ ÔÆ À°Ô ÃîÞ Õ§êéÆ é¶ ì¯ñïòð 鱧 ÇÂÕ ÃñÅÔ ×¶ ÇÕ ÇÂÔ ðÕî Ç÷ÁÅçÅ òµâÆ ÇçµåÆ ÔË ÇÕ Ô°ä À°Ô ÁÅêä¶ ìÚå ÔË¢ À°é·» é¶ å°ð§å ê°Çñà 鱧 ÇÂÃ ç¶ êËÇÃÁź 鱧 çíÅñä ñÂÆ ìËºÕ çÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ¢ ìÕö ç¶ ÇòÚ ÖÅåÅ Ö°µñ·òÅÀ°ä¢

Set your mind at rest we will get rid of the pest. RESIDENTIAL

COMMERCIAL

100% removal of all pests written guarantee

647-339-3926

!srtIPIkyt afPL trU kfpIjL

!zYklYrysLn/spONsr lYtr !notYrfeIjLysLn afPL zfkUmYNt !lYtr afPL ieMvItysLn

!muwKiqafr nfmf

7916 Hurontario St. Unit #28, Brampton, ON

BED BUG MATTRESS COVER ALSO AVAILABLE

Furniture

FREE HOME INSPECTION CALL TODAY PL

ANE

T

(RELY ON US, WE RELY ON EXPERIENCE)

Ltd.

www.atozpestcontroltoronto.com

Ranjit Sidhu

Certified Exterminator

Ministry of the Environment (Ontario)

A TO Z PEST CONTROL INC.

www.ritzfurnitureplanet.ca Email: furnitureplanet@hotmail.com

5200 Dixie Rd., Unit 53, Mississauga, ON L4W 1E3 (Dixie/Hwy 401/Matheson)

Rohit

Cell: 647-668-3944 Off: 905-455-0648 atozpestcontrol.rs@gmail.com UNMARKED VEHICLE AVAILABLE

100% natural way without any medicine. Visit our Website

Email: royalpestgta@gmail.com www.royalpestcontrol.ca

2250 Bovaird Dr. E, Unit 409, Brampton

ESTIMATES

DR. CHANDANDEEP KAUR FAMILY DENTIST t t t t

Govt. approved Pest Control licence Holder Technician

WE SELL THE BEDBUG PROTECTED MATTRESS COVER.

Call Paresh Patel : 416-938-4598

" Consent to Travel " Certification of True Copies " Notarization of Documents " Power of Attorney " Independent Legal Advise (ILA)

Tel: 905-232-8700 Fax: 905-232-8701

www.mnd-imaging.com

Contact with Appointment: 647-884-1663

FREE

UNMARK VEHICLE AVAILABLE

" Real Estate " Affidavits " Declaration Letters " Sponsorship Letters " Letter of Invitation

100% Success rate for Bed Bug Treatment

Fillings, Extractions, Root Canals, Crowns, Bridges, Dentures and Gum Treatment t Invisalign (Clear Braces) Teeth Whitening and Other Cosmetic Dental Treatments t Conscious Sedation for Children and Nitrous Oxide Sedation Evening & Weekend Appointments t Electronic Insurance Claims & Flexible Payment Plans Queen St. E. Free Consultation for Children and Seniors t Seniors Discount t Waiting Area with Entertainment Burnhamthorpe Rd.

fw. cMdndIp kOr fYNitst

Queensway

N

Dundas St.

iPilMg, rUt knwl, krwaUn, ibRj, fYNcr, gm tRItmYNt, kosmYitk fYNtl tRItmYNt b`icAW Aqy bzurgW leI mu&q slwh-mSvrw 3025 Hurontario St., Suite 501, Mississauga, ON - L5A 2H1

Call: 905.277.9213

143 Clarence Street, Unit 4, Brampton, ON - L6W 1T2 (behind Tim Horton’s)

Call: 905 497 9213

Ard gle n

Clarence St.

Dr.

!knsYNt tU tRYvl lYtr

Tel: 905 450 4700

7045 Edwards Blvd Unit 402, Mississauga ON L5S 1X2

Total Interior & Exterior Pest Control

E-mail : aristopest@gmail.com www.aristopestcontrol.com

!aYPIzYivt

M.A. LLB. Barrister & Solicitor

SPECIALIST IN BEDBUGS SERVICE

UNMARKED VEHICLE AVAILABLE

!GrF dI kloijLMg

LOW COST PEST CONTROL SERVICE

BALRAJ GULATI

RESIDENTIAL COMMERCIAL INDUSTRIAL

ALL PEST CONTROL Mouse & Rats Cockroaches Bedbugs Silver Fish Spiders & Fleas Carpenter Ants & Various type of Ants

SANKET Government licensed Exterminator

FROM PESTS

Residential/Commercial/Industrial

Royal Pest Control

Protect yourself & your family from the Pests:

#1 service in Bedbug & Cockroach removal

PROTECT YOUR HOME

MND IMAGING CENTRE INC is one and only one company which provides the consultation for how to plan your family

INDUSTRIAL

Ants Bees Bed Bugs Beetles Cockroaches Centipedes Flea Hornets Rat & Mice Raccoons Squirrels Silverfish Spiders Wasps

GULATI LAW OFFICE

Cornwall Rd.

N Kennedy Rd. S.

• Laminate &

ìËâðÈî ÓÚ òÆ ñ×Åú Ãî¯Õ ÇâàËÕàð : ëÅÇÂð ÚÆë

ëÅÇÂð ÚÆë é¶ ñ¯Õ» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ Øð» ç¶ Ôð ëñ¯ð Óå¶ Ãî¯Õ ÇâàËÕàð ÚñçÆ ÔÅñå Çò¼Ú ð¼Öä, À°é·» ù Ã-Ã ÇÃð ÚËµÕ Ü» àËÃà ÕðéÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ú³×Å Ô¯ò¶ ÇÕ Øð ç¶ Ôð ì˵âðÈî Çò¼Ú òÆ ÇÂÕ Ãî¯Õ ÇâàËÕàð ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅò¶Í ÇÂö åð»· ÕÅìéîÅé¯ÁÅÕÃÅÂÆâ ñÂÆ òÆ ÇâàzËÕàð ù ÚËµÕ Õðç¶ ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ Ã ÇÃð ÇÂé·» çÆÁ» ìËàðÆÁ» ù òÆ ìçñäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂÃ寺 ÇÂñÅòÅ Á¼× ñ×¼ä çÆ ÃÈðå Çò¼Ú Øð Çò¼Ú ëÅÇÂð ÁÃÕ¶ê ðÈà êñËé òÆ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Øð Çò¼Ú ܶÕð Õ¯ÂÆ ÁêÅÇÔÜ ì¼ÚÅ Ü» ì÷°ð× ÔË å» À°Ã ù üí 寺 ìÅÔð Õ¼ãä çÅ ÇÂå÷Åî Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ Á¼× ñ¼× ÜÅä çÆ ÃÈðå Çò¼Ú ê¹Çñà ù IAA ÕÅñ Øð 寺 ìÅÔð ÇéÕñ Õ¶ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ

ç¶ î˺ìð ×Èó·Æ éƺç ÓÚ Ã¹¾å¶ Ãé Áå¶ ÁÇÜÔ¶ ÇòÚ À¹é·» çÅ ìÚ Õ¶ ÇéÕñäÅ òÆ úéÅ ÔÆ î¹ôÇÕñ Ô¯ Ç×ÁÅÍ úéàÅðÆú øÅÇÂð Õ¯â ÓÚ ÇÂÕ òðÇÕ§× Ãî¯Õ ÁñÅðî çÆ ñ¯ó þ, ÇÜé·» ù Ôð Øð çÆ Ôð î§Ç÷ñ Óå¶ ñ×ÅÀ¹äÅ ÷ðÈðÆ þÍ ì˵âðÈî ÓÚ ñ×ÅÀ¹äÅ òÆ ÷ðÈðÆ þÍ éÅñ ÔÆ òè¶ð¶ ùð¾ÇÖÁÅ ñÂÆ ÇÂÔ Ã¹ÞÅÁ Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ Ôð ì˵âðÈî ÓÚ Ãî¯Õ ÁñÅðî ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅò¶Í ò¾â¶ Øð» ÓÚ òè¶ð¶ ÁñÅðî» çÆ ñ¯ó Ô¯ò¶×ÆÍ Øð 寺 ìÅÔð ÇéÕñä çÆ ï¯ÜéÅ Óå¶ Áîñ Õðé éÅñ òÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ çÅ ê¾èð òèÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ Øð» ÓÚ ÕÅðìé î¯é¯ÁÅÕÃÅÂÆâ ÁñÅðî ñ×ÅÀ¹ä 寺 ÇÂñÅòÅ Øð ç¶ ÇéðîÅä ÓÚ ÁÇÜÔ¶ À¹êÕðé» Ü» Ãî¾×ðÆ çÆ òð寺 ÕÆåÆ ÜÅò¶, ܯ ÇÕ Á¾× ñ¾×ä ç¶ Ã ùð¾ÇÖÁÅ ç¶ò¶Í àËÃà ìàé çìÅÁ Õ¶ Ôð îÔÆé¶ À¹é·» çÆ Ü»Ú ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ þÍ Ôð ÇÕö ù Ôð¶Õ Õîð¶ 寺 ìÅÔð ÜÅä ç¶ ç¯ò¶º ðÃÇåÁ» ìÅð¶ êåÅ Ô¯ò¶Í ìÅÔð ÇéÕñä ç¶ ÃÅð¶ ðÃÇåÁ» ç¶ ìÅÔð Õ¯ÂÆ ð¹ÕÅòà éÅ Ô¯ò¶Í ܶÕð ÇÕö ù Õ¯ÂÆ î¹ôÇÕñ Ô¯ò¶ å» Øð 寺 ìÅÔð ÇéÕñä ç¶ ìÅð¶ ðÃÇåÁ» ù ÇìÔåð ÔÅñå ÇòÚ ð¾ÇÖÁÅ ÜÅò¶Í À¹æ¶ ÔÆ ì¾ÇÚÁ», ì÷¹ð×» Áå¶ ìÅÔð ÇéÕñä (ìÅÕÆ ÃëÅ @D Óå¶)

Centre St.

Residential & Commercial Carpeting Quality Carpet Sales & Installation

ìð˺êàé/ ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ ìÆå¶ î§×ñòÅð ù ìð˺êàé ÓÚ ñ¾×Æ Á¾× çÆ ØàéŠ寺 ìÅÁç î¶Áð ǦâÅ ÜËøðÆ Áå¶ ìð˺êàé øÅÇÂð Á˺â ÁËîðÜ˺ÃÆ ÃðÇòÃ÷ é¶ ñ¯Õ» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ þ ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ Øð ÓÚ Ôð î§Ç÷ñ Áå¶ Ôð Õ¯é¶ ÇòÚ ñ¾×¶ Ãî¯Õ ÁñÅðî çÆ Ã-Ã Óå¶ Ü»Ú Õðç¶ ðÇÔä Áå¶ ÇÂÔ ïÕÆéÆ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ ÇÕ ÁñÅðî ÚŬ ÔÅñå ÓÚ Ô¯äÍ Ü¶Õð ÇÕå¶ Ãî¯Õ ÁñÅðî éÔƺ òÆ ñ¾×¶ ԯ¶ å» À¹æ¶ ñ×Ŷ ÜÅäÍ éÅñ ÔÆ Øð ç¶ ìÅÔðÆ ÇÔ¾ÇÃÁ» Áå¶ Ã½ä òÅñ¶ Ö¶åð» ÓÚ òÆ Ãî¯Õ ÁñÅðî ù ïÕÆéÆ å½ð Óå¶ ñ×ÅÀ¹äÍ ÁÅêä¶ Øð ÓÚ ÇÕö òÆ ÁÇÜÔÆ ØàéÅ ç¶ Ã ìÚ Õ¶ ÇéÕñä ç¶ êzì§è òÆ Á×ÅÀȺ Ôð ò¶ñ¶ ÇåÁÅð ÕðÕ¶ ð¾Ö¶ ÜÅäÍ î¶Áð ǦâÅ ÜËøðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅⶠկñ ÁÇÜÔ¶ ÃÅð¶ ÔÅçÇÃÁ» éÅñ Çéêàä ç¶ êzì§è Ôé êð Ú§×Å Ô¯ò¶ ÇÕ ÁÇÜÔÆÁ» ØàéÅò» ù òÅêðé ÔÆ éÅ Çç¾åÅ ÜÅò¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ìð˺êàé ÓÚ ÃÅð¶ ñ¯Õ» ù ÁêÆñ ÕðçÆ Ô» ÇÕ Á¾Ü Ü篺 ÁÅêä¶ Øð ÜÅä å» Ãí 寺 êÇÔñ» Ãî¯Õ ÁñÅðî çÆ Ü»Ú Õð ñËä Áå¶ ÇÂÔ ïÕÆéÆ ìäÅÀ¹ä ÇÕ À¹Ô ÚŬ ÔÅñå ÓÚ Ô¯äÍ ÇÕö òÆ Õ¯é¶ ÓÚ Á¾× ñ¾×ä çÆ ÜÅäÕÅðÆ ô¹ðÈÁÅåÆ ê¾èð Óå¶ Çîñä éÅñ êÇðòÅð çÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ çÅ ê¾èð ò¾è Ü»çÅ þÍ øÅÇÂð ÚÆø îÅÂÆÕñ ÕñÅðÕ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÕÂÆ ò¾âÆ Á¾× çÆÁ» ØàéÅò» ðÅå ç¶ Ã ÔÆ òÅêðÆÁ» Ôé Áå¶ À¹Ã Ã êÇðòÅð

Main St. S.

GUARANTEED LOWEST PRICE

• Broadloom

AWARD WINNING NEWSPAPER

Ãî¯Õ ÁñÅðî ñ×ÅÀ¹äŠùð¾ÇÖÁÅ ñÂÆ ÷ðÈðÆ : ǦâÅ ÜËëðÆ

Cawthra Rd.

499, Ray Lawson Blvd., Suite #18, (Mclaughlin Village Plaza) Brampton, ON L6Y 4E6

ìð˺êàé/êðòÅÃÆ ÇìÀ±ð¯ ìð˺êàé Çò¼Ú ÇâÕÃÆ Áå¶ ÇòñÆÁîà êÅðÕò¶ ç¶ é¶ó¶ îËâÆÃé ÃàzÆà Óå¶ ÃÇæå ÇÂëÇåÖÅð ÇéÁÅ÷Æ Áå¶ ÇÜúåÆ ÕêÅâÆÁÅ çÅ Ô¼ÃçÅ Ö¶âçÅ êÇðòÅð ìÆå¶ î³×ñòÅð Ãò¶ð¶ D òܶ Õ°Þ ÔÆ êñ» Çò¼Ú Ãó Õ¶ ùÁÅÔ Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ î¹åÅìÕ ÇÜúåÆ ÕêÅâÆÁÅÔÅçö 寺 Áܶ ÇÂÕ Ççé êÇÔñ» ÔÆ DE òÇðÁ» çÆ Ô¯ÂÆ ÃÆÍ ÇÂà êåÆ êåéÆ å¯º ÇÂñÅòÅ À°é·» çÆ AH ÃÅñ çÆ ì¶àÆ ÁîÆéÅ çÆ òÆ ÇÂà Á¼× Çò¼Ú Þ¹ñÃä ÕÅðä î½å Ô¯ ×ÂÆ ÜçÇÕ I ÃÅñ çÆ ÇÂÕ Û¯àÆ ì¼ÚÆ ÷¯ÁÅ ÕêÅâÆÁÅ òÆ ì¹ðÆ åð»· ÷ÖîÆ ÔË Áå¶ ÇÃ¼Õ ÇÕâà ÔÃêåÅñ Çò¼Ú ׳íÆð ÔÅñå Çò¼Ú ÷¶ð¶ ÇÂñÅÜ ÔËÍ ÇÂà ì¼ÚÆ ù ԶỠì¶Ãî˺à Çò¼Ú ðÇÔ³ç¶ ÇÂÕ AI ÃÅñÅ ñóÕ¶ é¶ çðòÅ÷Å å¯ó Õ¶ ìÅÔð Õ¼ÇãÁÅ ÃÆÍ Ü篺 å¼Õ ëÅÇÂð ëÅÇÂàðà êÔ°³Ú¶, ÇÂà ì¼ÚÆ ù ìÅÔð Õ¼ã ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÇÂà ñóÕ¶ ù Áëïà ÔË ÇÕ À¹Ô Øð ç¶ ìÅÕÆ ñ¯Õ» ù éÔƺ ìÚÅ ÃÇÕÁÅÍ òðäéï¯× ÔË ÇÕ ÇÂëÇåÖÅð êÅÇÕÃåÅé Áå¶ ÇÜúåÆ íÅðåÆ îÈñ çÆ ÃÆÍ ÇÂé·» ç¯Ô» ç¶ Çðôå¶çÅð Ô°ä ÕËé¶âÅ êÔ°³Ú ðÔ¶ Ôé åÅÇÕ ÇÂé·» çÅ Á³åî óÃÕÅð ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í ÁîÆéÅ, ïÈéÆòðÇÃàÆ ÁÅë ×ñë Çò¼Ú ëÅðîÅùÇàÕñ çÆ êÇÔñ¶ ÃÅñ çÆ ÇòÇçÁÅðæä ÃÆÍ À°Ãç¶ ç¯Ãå òÆ À°Ãç¶ Á³åî óÃÕÅð ñÂÆ ÇÂÕᶠԯ ðÔ¶ ÔéÍ ÇÜúåÆ ð¯÷ðà éÅñ Áå¶ ÇÂëÇåÖÅð Õ³ÃàðÕôé ç¶ ëÆñâ Çò¼Ú Õ³î Õðç¶ ÃéÍ ÇÂà ÔÅçö çÆ Ü»Ú Áܶ Ú¼ñ ðÔÆ ÔË êð³å± Á¼× ç¶ ÕÅðä» çÅ êåÅ éÔƺ ñ¼× ÃÇÕÁÅ ÔËÍ

Hurontario St.

d 2 Experience r ai Lady H Stylists needed

905.451.0241

Email: office@parvasi.com

î¶Áð Áå¶ ëÅÇÂð ÚÆë é¶ ñ¯Õ» ù Çç¼åÆ Á¼× 寺 ìÚä çÆ ÃñÅÔ

LASER SERVICE AVAILABLE Specialist in: Bridal Make-up & Mehandi, Beard cut & Beard Perms, Color, Eyebrows (threading), Manicure, Pedicure, Facial, Highlights, Waxing etc.

Mon – Fri: 10am to 8pm Sat & Sun: 9am to 8pm Call: Sunita Joshi Tuesday Closed www.IndiaBeautyParlour.com

17 February 2017

ÍÒ‑«¤‰ «Ú⁄ ‘æ√Á≈‑÷∂‚Á≈ Í«Ú≈ √Û ’∂ √π¡≈‘

quhwfw Awpxw pirvwirk hyAr sYlnU

• Oriental Area Rugs

• Skilled Category • Work Visa • Farming Category • Business Immigration


17 February, 2017

Parvasi Weekly, Toronto

AKG LAW OFFICE

HOME, AUTO, TRUCKING, COMMERCIAL LIFE & FINANCIAL SERVICES

Save upto 25%

Area of Practice Includes: Divorce Applications Custody Access & Other Child Related Disputes Child Support, Spousal Support Property Disputes FREE 30 min Consultation Wills & Power of Attorney

Tel: 647-362-5991

Life, Disability, RRSP, RESP & Travel Insurance Supervisa Insurance & Non-Medical Insurance REGISTERED EDUCATION SAVINGS PLAN

ANUP GILL (LL.B)

Fax: 289-401-0680 Email: mail@akglaw.ca 1310 Steeles Ave. E., Unit 6, Brampton, On L6T 1A2

02

Barrister, Solicitor & Notary Public

(GOVT. GRANTS UPTO $9200)

Questions about Your Insurance ? We have the answers for all of your insurance needs!

Dir: 647-290-9063 Tel: 905-453-1110

Paul Mann, CLU, CHS Email: paulm@soundinsurance.ca Fax: 905-451-4440 Website: soundinsurance.ca 1310 Steeles Ave E., Unit # 6, Brampton, ON L6T 1A2

ÜÆàƶ ëñ¯Çð§× ÕËé¶âÅ ç¶ éò¶º Ö¹¾ñ·¶ ô¯Á ðÈî ÇòÚ Á˺âÇðÀÈ ÃÚÆð ç¶ êÔ¹§Úä Óå¶ À¹Ôé» çÅ íðò» ÃòÅ×å ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇêÛñ¶ AF òÇð·Á» 寺 úéàÅðÆú ÇòÚ ×ÅÔÕ» çÆ Ã¶òÅ Õð ðÔ¶ ÜÆàƶ ëñ¯Çð§× ÕËé¶âÅ ç¶ ÇÂà éò¶º ô¯Á ðÈî ÇòÚ ò¾Ö‑ò¾Ö Çâ÷ÅÂÆé» Áå¶ êzì§è» çÆ åÅðÆë Á˺âÇðÀÈ ÃÚÆð é¶ ÖÈì ÕÆåÆÍ For more information about GTA Flooring Centre, visit www.gtaflooringcanada.com

ÁËî.êÆ.êÆ. î»×à Áå¶ î¶Áð ´»îìÆ é¶ êÇÔñÅ þÜñ îËÕñé â¶Á îéÅÇÂÁÅ êzÆîÆÁð Çòé òÆ ÁÚÅéÕ êÔ¹§ÚÆ ÇîÃÆÃÅ×Å ÇÃàÆ ÔÅñ ÃîÅ×î ÓÚ

ÇîÃÆÃÅ×Å/ ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ úéàÅðÆú ÓÚ îéŶ ׶ êÇÔñ¶ þÜñ îËÕÕ¹ñé Ççòà ÓÚ Ã˺Õó¶ ÃæÅéÕ ñ¯Õ» ç¶ éÅñ ÔÆ ÇîÃÆÃÅ×Å-ìð˺êàé ÃÅÀÈæ 寺 ÁËî.êÆ.êÆ. Á§Çîzå î»×à Áå¶ î¶Áð ìÅéÆ ´»îìÆ é¶ ÃÅÇðÁ» çÆ î¶÷ìÅéÆ ÕÆåÆÍ êz¯×ðÅî ÓÚ ÁËî.êÆ.êÆ., ÇÃàÆ Õ½ºÃñð Áå¶ ÕÇîÀÈÇéàÆ ñÆâðà òÆ ò¾âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÇÂÕ¾åð ԯ¶ Áå¶ À¹é·» é¶ îËÕñé ù ÇÂà Çòô¶ô ÃéîÅé Óå¶ òèÅÂÆ Çç¾åÆÍ ÇÂà î½Õ¶ Óå¶ êzÆîÆÁð ÕËæñÆé Çòé é¶ ÁÚÅéÕ êÔ¹§Ú Õ¶ ÃÅÇðÁ» ù þðÅé Õð Çç¾åÅ Áå¶ À¹é·» é¶ òÆ îËÕñé ù òèÅÂÆ Çç¾åÆÍ AD ëðòðÆ ù ÔÆ îËÕñé çÅ Üéî Ççé òÆ Ô¹§çÅ þ Áå¶ Ô¹ä À¹Ã ù úéàÅðÆú ÓÚ þÜñ îËÕñé â¶Á òܯº îéÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ìÆå¶ ÃÅñ BF ççìð ù ÁËî.êÆ.êÆ. î»×à é¶ ÇÂà Ãì§èÆ îåÅ ð¾ÇÖÁÅ ÃÆ Áå¶ ÃÅð¶ çñ» ç¶ î˺ìð» é¶ ÃðìçîåÆ éÅñ Ãîðæé ç¶ Õ¶ ÇÂà Çìñ ù êÅà ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÂà Çìñ ÇòÚ îËÕñé òñ¯º ÁÅêä¶ íÅÂÆÚÅð¶ ñÂÆ Çç¾å¶ ׶ ï¯×çÅé ù îÅéåÅ Çç¾åÆ ×ÂÆ Áå¶ Çìñ ç¶ îÅÇèÁî éÅñ êìÇñÕ ÜÆòé ÇòÚ Á½ðå» ù À¹åôÅÇÔå Õðé ÓÚ òÆ À¹é·» çÅ ÁÇÔî ï¯×çÅé þÍ òðåîÅé ÓÚ òÆ ÕËé¶âÅ, Á½ðå» Áܶ òÆ êz¯øËôéñ, Çì÷éà Áå¶ ÕÇîÀÈÇéàÆ ñÆâðÇôê ÓÚ Çê¾Û¶ ÔéÍ þÜñ ÚÅð çÔÅÕ¶ å¾Õ Ãð×ðî ðÅÜéÆåÆ ÓÚ ðÔÆ Áå¶ ÇÂà ç½ðÅé À¹é·» Óå¶ Õç¶ Õ¯ÂÆ ç¯ô éÔƺ ñ¾Ç×ÁÅÍ À¹é·» çÅ ðÅÜéÆåÕ ÕðÆÁð êÈðÆ åð·»

ì¶çÅ× ÇðÔÅÍ îËÕñé çÆ Ç÷§ç×Æ êÈðÆ åð·» éÅñ ñ¯Õ» çÆ Ã¶òÅ ÇòÚ ðÔÆ þÍ ÃÅñ AIG@ 寺 ÇîÃÆÃÅ×Å ôÇÔð çÆ Ã¶òÅ ÕðçÆ ðÔÆ þÜñ ñ×ÅåÅð ôÇÔð çÆ î¶Áð ðÔÆ Áå¶ Õ¯ÂÆ òÆ À¹é·» ù Ú¯ä» ÇòÚ ÔðÅ éÔƺ ÃÇÕÁÅÍ ÁÅêä¶ Õ§î ñÂÆ À¹Ô Á§åððÅôàðÆ ê¾èð Óå¶ òÆ ÃéîÅé ð¾ÖçÆ þ Áå¶ À¹é·» ç¶ Õ§î çÆ ôñÅØÅ ÃÅð¶ Õðç¶ ÔéÍ úéàÅðÆú çÆ êzÆîÆÁð ÕËæñÆé Çòé é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹é·» ù ç¶Ö Õ¶ ÇÂÕ êÈðÆ êÆó·Æ À¹é·» ù ç¶Ö Õ¶ ðÅÜéÆåÆ ÓÚ ÁÅÀ¹ä ñÂÆ êz¶Çðå Ô¯ÂÆ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» é¶ òÆ À¹é·» 寺 ÕÅøÆ Õ¹Þ ÇþÇÖÁÅ þÍ À¹Ô ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ Á½ðå þ, ÇÜé·» é¶ ñ×ÅåÅð ðÅÜ ç¶ ñ¯Õ» ñÂÆ Õ§î ÕÆåÅ þÍ À¹é·» é¶ úéàÅðÆú ðÅÜ ç¶ êÈð¶ ÇòÕÅà ù ç¶ÇÖÁÅ þ Áå¶ ÇÂÕ î¶Áð òܯº ÁÅêä¶ ôÇÔð ç¶ ÇòÕÅà ÓÚ ÁÅêäÅ Ôð çíò êÈðÅ ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ þÍ î¶Áð ìÅéÆ ´»îìÆ é¶ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ ôÇÔð çÆ ÇéðîÅåÅ ù ÇÂÔ ÃéîÅé Çç§ÇçÁ» À¹é·» ù òÆ ì¶Ô¾ç Ö¹ôÆ Ô¯ ðÔÆ þÍ þÜñ ç¶ ï¯×çÅé ù Õç¶ í¹ñÅÇÂÁÅ éÔƺ ÜÅ ÃÕçÅÍ

úéàÅðÆú é¶ éò» ú.ÁËÃ.¶.êÆ. êz¯×ðÅî ÁËñÅÇéÁÅ

B ñ¾Ö A@ Ô÷Åð ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù î¹øå Çîñ¶×Æ ÇàÀÈôé

ìð˺êàé/ ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ : ìð˺êàé ç¶ B ñ¾Ö 寺 òè¶ð¶ ÇòÇçÁÅðæÆ éò¶º ú.ÁËÃ.¶.êÆ. Çéïî» åÇÔå î¹øå ÓÚ ÇàÀÈôé êzÅêå Õðé×¶Í ÔÅñ ÔÆ ç½ðÅé ðÅÜ ÃðÕÅð é¶ ÇÂà Ãì§èÆ éò¶º Çéïî» ù ñÅ×È ÕðÕ¶ ÁÅêä¶ ÃàÈâ˺àà ÁÇÃÃà˺à êz¯×ðÅî ù òè¶ð¶ ÕÅîïÅì ìäÅÀ¹ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ þ å» Ü¯ ÕÅñÜ Áå¶ ïÈéÆòðÇÃàÆ ÇòÚ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù ÇþÇÖÁÅ êzÅêå Õðé ÓÚ ÁÅ ðÔÆÁ» Çò¾åÆ ð¹ÕÅòà» ù çÈð ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í ÁËî.êÆ.êÆ. ÇñÜ Ã˺âñà Áå¶ ÇéÀÈîÅðÕÆà ÁðÈðŠ寺 ÁËî.êÆ.êÆ. Ç´Ã ìÅñÅâð é¶ Ã¶ºà îËÕÃÆ ÇîñÆÁé Õ¯ñì¶ ÕËæ¯ÇñÕ ÃÕÈñ, ÁðÈðÅ ÓÚ ÇÂà éò¶º êz¯×ðÅî çÆ ðÈê-ð¶ÖÅ ìÅð¶ ç¾ÇÃÁÅÍ ÇÂà êz¯×ðÅî ù òèÅÀ¹ä ç¶ éÅñ ÔÆ ðÅÜ ÓÚ B ñ¾Ö A@ Ô÷Åð 寺 òè¶ð¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù îçç Çîñ¶×ÆÍ À¹é·» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÕÅñÜ Áå¶

INDIAN VISA & PASSPORT SERVICES

Madhu Aggarwal Ashwani Aggarwal

647-624-5336 647-703-0234

AM

INDIAN VISA CENTER

“Bookkeeping is a stable and in-demand profession with statistics indicating that 80% of all bookkeepers find fulltime employment.” Service Canada

amindianvisa@gmail.com

Respond to Canada’s need for immigrants. We Provide Assistance in:

Passport Renewal Indian VISA (6 months/5 years/10 Years) OCI (Lifelong Visa) Marriage Certificate Attestation from MEA Surrender of Indian Passport Police Clearance Certificate form India (PCC) Newspaper Advertisements in India & Canada Affidavit Services

Regulated Immigration Consultant Program

163 Richvale Dr. S Brampton, ON L6Z 4P6

Online | In-Class

Both formats are available for students studying full-time or part-time.

@CONFIRMED EMPLOYMENT @WORK PERMITS @PROVINCIAL NOMINATIONS PROGRAMS WE IMMEDIATELY REQUIRES: "Truck Drivers "Cooks "Diesel Mechanics "Auto Mechanics "Dairy Farm Worker "Construction Workers "Air Condition Technician, Restaurant Supervisor & Lots of other positions

INVEST CAD $200,000 - 350,000 & IMMIGRATE WITH FAMILY UNDER BUSINESS CLASS IMMIGRATION

Visitors in Canada Contact us for information on current immigration streams Member of Immigration Consultants of Canada Regulated Council (ICCRC) The Authority Regualted by Citizenship & Immigration Canada

ATLANTIC IMMIGRATION LIMITED

Tel: 905-362-0202, 905-362-2202 Fax: 905-362-2201 www.atlanticimmigration.com Email: sales@atlanticimmigration.com

2980 Drew Rd, Suite 230, Mississauga, ON, L4T 0A7

TIMING Mon- Fri

9:30 am-5:30 pm Sat: Upon Apointment

Immigration Counsel

ÁÅîçé òÅñ¶ êÇðòÅð» ù òÆ ×z»à Áå¶ Õð÷¶ Çîñä×¶Í ÇÂà ï¯ÜéÅ åÇÔå ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù AC,BF@ âÅñð å¾Õ çÆ îçç Çîñ ÃÕ¶×ÆÍ À¹æ¶ îËÇðâ Ü» ê¶ð˺à ÃàÈâ˺àà ù òÆ îçç Çîñ¶×Æ Ü¯ ÇÕ ÃÕÈñ ÓÚ êó·ÅÂÆ ô¹ðÈ Õðé ìÅð¶ Ã¯Ú ðÔ¶ ÔéÍ ðÅÜ ÃðÕÅð é¶ ú.ÁËÃ.¶.êÆ. ÕËñÕ¹ñ¶ºÁð àÈñ òÆ ê¶ô ÕÆåÅ þ Áå¶ ÇÜà ÓÚ Õ¹Þ ÕÇñ¾Õ ÕðÕ¶ ÃàÈâ˺àà ÇÂÔ ç¶Ö ÃÕç¶ Ôé ÇÕ À¹Ô î¹øå ÇàÀÈôé êzÅêå Õðé ñÂÆ Õ¹ÁÅñÆøÅÂÆ Õðç¶ Ôé Áå¶ éò¶º êz¯×ðÅî éÅñ ÇÕ§éÆ îçç Çîñ ÃÕçÆ þÍ À¹æ¶, ÃàÈâ˺àÃ ç¶ ÃÕÈñ Û¾âä 寺 ìÅÁç í¹×åÅé ÇÕò¶º ÕðéÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ÃÕÈñ ÓÚ Ãå§ìð å¾Õ Áð÷ÆÁ» ç¶ä òÅñ¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù éò¶º ú.ÁËÃ.¶.êÆ. êz¯×ðÅî çÅ Ãí 寺 òè¶ð¶ ñÅí Çîñ¶×ÅÍ ÃðÕÅð ÇÂà Ãì§èÆ ÃÅð¶ îåí¶ç» ù çÈð Õðé ñÂÆ òÆ ïåé Õð ðÔÆ þÍ ÃÅñ B@ AG-B@AH ñÂÆ Áð÷ÆÁ» ç¶ä çÆ êzÇÕÇðÁÅ ÃÇêz§× ÓÚ ô¹ðÈ Ô¯ò¶×ÆÍ

AM INDIAN VISA CENTER

IMMIGRATION TO CANADA WITHIN 6-12 MONTHS WE HAVE CONFIRMED JOB OFFERS FROM CANADIAN EMPLOYERS FOR

SUBHASH PUNIA

ïÈéÆòðÇÃàÆ, ÃðÕÅð çÆÁ» ÇþÇÖÁÅ êzÃÅð ï¯ÜéÅò» ÇòÚ ÕÅøÆ ÁÇÔî þ Áå¶ ÇÂà éÅñ ÃÅâÆ ÁÅðÇæÕåÅ ù À¹åôÅÇÔå Õðé Áå¶ ð¯÷îðÅ çÆ Ç÷§ç×Æ ù ÇìÔåð ìäÅÀ¹ä ÓÚ îçç Çîñ¶×ÆÍ â¶ì îËæÀÈÜ, ÁËâò»Ãâ ÁËÜÈÕ¶ôé Á˺â ÃÇÕ¾ñà ÇâòËñêî˺à î§åðÆ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÁÃƺ éÅðæ ÁîðÆÕÅ ÓÚ Ãí 寺 ò¾â¶ ÃàÈâ˺à øÅÂÆé˺ôÆÁñ ÁÇÃÃà˺à êz¯×ðÅî ç¶ éÅñ Á¾×¶ ò¾è ðÔ¶ Ô»Í ÃÅâÆ ÃðÕÅð çÅ î§éäÅ þ ÇÕ ÇþÇÖÁÅ çÆ îçç éÅñ ÇÕö òÆ ÇòÁÕåÆ çÆÁ» Ãîð¾æÅò» Áå¶ ÃÇÕ¾ñ ÇâòËñêî˺à ù ÇìÔåð ìäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ ÇÂà éÅñ À¹Ô ÁÅêä¶ ñÂÆ ÇìÔåð ð¹÷×Åð òÆ êzÅêå Õð ÃÕçÅ þÍ ÇÂé·» éò¶º êz¯×ðÅî» ÇòÚ ú.ÁËÃ.ÁËî.êÆ. ×z»àà Áå¶ Õð÷¶ À¹é·» ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù Çîñä׶, ÇÜé·» ç¶ îÅÇêÁ» çÆ ÃÅñÅéÅ ÁÅîçé E@ Ô÷Åð âÅñð 寺 ؾà Ô¯ò¶×ÆÍ À¹æ¶, òè¶ð¶

NATIONAL ONLINE (604) 628-5784 / 1(844) 628-5784 BRITISH COLUMBIA Vancouver (604) 283-2028 Abbotsford (604) 625-1150

Ashton College www.ashtoncollege.ca

Select programs are eligible for funding under Federal or Provincial Student Loan plans.

1114


17 February, 2017

Parvasi Weekly, Toronto

î¶Áð ǦâÅ ÜËøðÆ ÇÃàÆ é±§ î°ÖÅÇåì ×°µâ î½ðÇé§×, ì¯ðâ é¶ îË鱧 î°ÖÅÇåì Ô¯ä ñÂÆ Çëð õçÅ ÇçµåÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ î˺ ì¯ðâ çÆ ìÔ°å è§éòÅçÆ Ôź¢ ÁµÜ î˺ ÁÅêäÆ ÕÅÀ±ºÃñ ç¶ Õ°µÞ ÃÅæÆÁź éÅñ êÔ°§ÚÆ Ôź¢ ÁµÜ î˺ å°ÔÅⶠéÅñ Çå§é î°µÇçÁź Ãì§èÆ ×µñìÅå Õðź×Æ: ôÕåÆôÅñÆ îÅñÆ ÃÇæåÆ çÅ êðì§è, ÁÅðæÕ ÇòÕÅà Áå¶ ìz˺êàé ç¶ Ú§×¶ð¶ íÇòµÖ ñÂÆ À°Ú¶ðÆ Ã¯Ú¢ &&&&&&&&&&&&&&&& PART A: TRIP TO UAE ÁµÜ ÃÅⶠÚÅð Ú°ë¶ð¶ éòÆÁź ÕÅãź ÕµãÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź Ôé å¶ éòÆÁź ÇòÀ°ºåź ìäÅÂÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź Ôé¢ ÇÂÔ ÃÅⶠòêÅð Õðé ç¶ ÇòèÆ ÇòèÅé Áå¶ ÁÃƺ çÃÅð 鱧 ÇÕò¶º êðÖç¶ Ôź, ÇòµÚ åìçÆñÆ çÆ î§× ÕðçÆÁź Ôé¢ î˺ Ô°ä¶ ÔÆ ï±éÅÂÆÇàâ Áðì ÁîÆðÅå ÇòµÚ, I Ççéź ç¶ Ô˵ñæ àz¶â Çîôé ÇòµÚ, íÅ× ñË Õ¶ êðåÆ Ôź¢ ÇÂÔ î¶ðÅ ç±ÃðÅ ×ñ¯ìñ àz¶â Çîôé ÃÆ, î¶ð êÇÔñÅ — ÇêÛñ¶ ÃÅñ çÆ îÂÆ ÇòµÚ, ÇÂ÷ðÅÂÆñ ÜÅä çÅ ÃÆ, À°µæ¶ îË鱧 ìÔ°å ÃÅðÆÁź ÒñÅÂÆë ÃÅǧÃÒ Õ§êéÆÁź Áå¶ ÇòµÇçÁÕ Ã§ÃæÅòź ÇòµÚ ÜÅä çŠðíÅ× êzÅêå Ô¯ÇÂÁŠܯ êzźå ç¶ Ô˵ñæ Áå¶ ÇÔÀ±îé ÃÅǧÃÜ Çîôé çÅ ÇÂµÕ ÇÔµÃÅ ÃÆ¢ ç¯Ôź ç¶ î°ÕÅìñ¶ ÇòµÚ, ï±éÅÂÆÇàâ Áðì ÁîÆðÅå çÅ à±ð, ìÔ°åÅ îé¯ðæ Áå¶ Áðæ íðê±ð ÔË — ܯ çÃÅð ç¶ Ãí 寺 ê°ðÅäÆÁź ÃÇíÁåÅòź ÇòµÚ¯º ÇÂµÕ ÔË Çëð òÆ éÅ î§é¶ ÜÅä çÆ Ôµç åµÕ îÅâðé ÔË å¶ ìÔ°íÅÂÆÚÅðÕ ÔË¢ à¯ðź௠Áå¶ ìz˺êàé ç¶ àz¶âź ç¶ ì¯ðâ Áå¶ Ô¯ð âËñÆ׶à, ܯ ÇòµÇçÁÅ Áå¶ Ô˵ñæ Õ¶Áð ÃËÕàð òµñ¯º Ãé, é¶ ç¶ÇÖÁÅ Áå¶ ÃòÆÕÅð ÕÆåÅ ÇÕ À°µæ¶ ÇÂµÕ èéòÅé Áå¶ ìÔ° êµÖÆ î§× òÅñÆ î§âÆ ÔË ÇÜà 寺 ìz˺êàé ìÔ°å ÁÅðæÕ ñÅí ñË ÃÕçÅ ÔË¢ À°µæ¶ ðÇÔä Ã ÁÃƺ ô¶Ö î°Ô§îç Çìé ðôÆç Áñ îÖå±î — ܯ ç°ìÂÆ çÅ Ô°ÕîðÅé ÔË Áå¶ ï± Â¶ ÂÆ çÅ êzÅÂÆî-îÇéÃàð ÔË — çÆÁź À°µÚÆÁź Áå¶ À°åôÅÔ ê±ðé ǵÛÅòź 鱧 ðÇäÁź å¶ ÃîÇÞÁÅ, ÇÕ À°Ô À°µæ¯º ç¶ ð¶Ç×ÃåÅé 鱧 ×ñ¯ìñ è°ð¶ ÇòµÚ ìçñ ç¶äÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË¢ À°Ãç¶ À°µÚ¶ çÕñê, íÇòµÖ ÇòµÚ ç¶Öä òÅñ¶, Áå¶ ìÔ°-ÇòÃåÅðÆ Ôé¢ ÃÅñ B@B@ åµÕ Òâ°ìÂÆ ÇëÀ±Úð ëÅÀ±ºâ¶ôéÓ, Òìñ½ÕÚ¶éÒ — ܯ Á½éñÅÂÆé ×°êå ìäÅÇÂÁÅ âËàÅ ì¶Ã ÔË — éÅñ ÁÅêäÆÁź ÃÅðÆÁź ÃðÕÅðź ç¶ ÕÅðÜź 鱧 ê¶êð-î°Õå ìäÅ ç¶ò¶×Æ¢ ÃÅñ B@C@ åµÕ — ÃÅðÆÁź ÇìñÇâ§×ź çÅ BE% íÅ× CâÆ Çêz§à ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ Ô¯ò¶×Å¢ À°Ã¶ ÃÅñ ÇòµÚ, À°é·Åº çÆÁź ÁÅêä¶ ÁÅê Úµñä òÅñÆÁź ×µâÆÁź çÆ Ö¯Ü Áé°ÃÅð, ÃÅðÆÁź ïÅåðÅòź çÅ BE% íÅ× âðÅÂÆòðî°Õå Ô¯ò¶×Å¢ àz¶â Çîôé, ÁÅêÃÆ î¶ñ-ܯñ ðÅÔƺ Ãì§èå î°ñÕź ÇòµÚ ê°ÿ çÅ Õ§î Õðç¶ Ôé Áå¶ ÇîñÕ¶ Õ§î Õðé çÆÁź çíÅòéÅòź Ö¯Üç¶ Ôé¢ ÃÅ鱧, ÇÂÔ ÜÅäÕ¶ ìóÆ ÔËðÅéÆ å¶ õ°ôÆ Ô¯ÂÆ ÇÕ À°µæ¶ ܯ òÆ ÇòÁÕåÆ ÇîÇñÁÅ À°ÃçÅ À°ºàËðÆú ÇòµÚ Çì÷éà Üź ÇéµÜÆ Ãì§è Üź Çëð À°Ãç¶ ÇòµÇçÁÕ Ãì§èź çÆ Õ¯ÂÆ éÅ Õ¯ÂÆ ÕóÆ Üð±ð ÔË¢ ÇÜÔó¶ ÔÆ êñ À°é·Åº 鱧 ÇÂÔ Áé°íò Ô¯ ÜźçÅ ÇÕ ÁÃƺ ÕËé¶âŠ寺 ÁŶ Ôź, ×µñìÅå çÅ òÅåÅòðé ÔÆ ìçñ ÜźçÅ Áå¶ ÃÅⶠÁÅêÃÆ î¶ñ-ܯñ ç¶ ÃÅð¶ çð-çðòÅ÷¶ Úêµà Ö°µñ· ÜÅºç¶ Áå¶ ÃÅâÆ Çì÷éà Ãì§èÆ Ã¯Ú ÇòÚÅð Ãðêà ç½ó ê˺çÆ¢ ÃÅâÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇòµÚ ÇÂÔ òÆ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ ï±Â¶ÂÆ ç¶ òêÅðÆ ÕËé¶âÅ ÇòµÚ èé ñÅÀ°ä 寺 êÇÔñ¯º ÃÅⶠÃì§èÆ Ô¯ð òµè Áå¶ ÇòÃåÅð ÇòµÚ ÜÅäÕÅðÆ êzÅêå ÕðéÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé¢ Çì÷éà ÕÇîÀ±ÇéàÆÁź ÇòµÚ ÁÅî ÔÆ Áé°íò ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÃÅâÆ ÁÅðæÕ ÔÅñå Áå¶ Çµ毺 çÆ ÇµÕÃÅðåÅ å¶ ÇµÕððåÅ, ëËÕàðÆÁź ñÅÀ°ä òÅÇñÁź 鱧, ÇÂÔ¯ ÔÆ Ã§ç¶ô Çç§çÆ ÔË ÇÕ ìz˺êàé ôÇÔð ÇÂé·Åº î°µÇçÁź êzåÆ ê±ðŠקíÆð ÔË Áå¶ À°é·Åº ñÂÆ Ãí 寺 òµè ã°Õòƺ æź ÔË¢ ÇÂÔ ÇòÚÅð ÇÂà ôÇÔð ç¶ òÃéÆÕź ñÂÆ òÆ ê±ðÅ ÃµÚ ÔË – À°Ô ÇÃàÆ ÔÅñ 寺 ÁÅà ðµÖç¶ Ôé ÇÕ À°é·Åº ç¶ Ôð âÅñð çÅ ÇÃÖð çÅ ÃÇåÕÅð ÕÆåÅ ÜŶ¢ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PART B: CITY FINANCES ÇÃàÆ çÆ ÁÅðÇæÕåÅ ÇòµÚ íð¯ÃÅ êËçÅ Õðé ñÂÆ ÃÅâÅ ÕÅëÆ Ãîź ñµÇ×ÁÅ ÔË¢ å°ÔÅ鱧 ïÅç Ô¯ò¶×Å ÇÕ î¶ð¶ ÕÅðÜ Áð§í Õðé 寺 êÇÔñ¯º ÒÃà˺âzâ Á˺â ê±ÁðÓÜÓ é¶ ÃÅⶠÕzËÇâà 鱧 ¶¶¶ éË׶Çàò Áå¶ ÃÆâÆ Ô¯ò ǧÃàÆÇÚÀ±à é¶ ÃÅⶠìµÜà Áå¶ ëÅÂÆé˺ÃÆÁñ ðÆê¯ðÇà§× 鱧 ìÆ- ð¶Çà§× ÇçµåÆ ÃÆ¢ À°Ã Ã ÇÃàÆ çÆ ñÆâðÇôµê Áå¶ çøåðôÅÔÆ ÇÂà íðî ÇòµÚ ÃÆ ÇÕ ÃÅâÅ ÇÃàÆ Ú§×¶ êzì§è Áå¶ ÁÅðÇæÕåÅ çÆ ç±ðÇçzôàÆ çÅ ÇÂµÕ îÅâñ ÇÃàÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñ¯º ÇÕ î˺ ܽìź êËçÅ Õðé çÆ Ã¯Ú À°µå¶ Õ§î ÕðçÆ, î¶ð¶ ÃÅÔîä¶ ÁܶÔÅ ÇÂµÕ ÇçôÅ-îÅð× À°ÃÅðé çÆ ×§íÆð ñ¯ó Öó·Æ ÃÆ ÇÜà éÅÿ î˺ ÁÅðÇæÕ ÇòòÔÅðź 鱧 ñÆÔ å¶ ÇñÁÅ ÃÕź Áå¶ ÇÃàÆ ñÂÆ Ú§×Å ôÅÃé ç¶

ÃÕź¢ ÇÂà ñÂÆ Ü篺 î˺ ÇÜî îËÕ-ÕÅðàð, ÇÜÔóÅ ÇÕ À°ºàËðÆú çÅ êÇÔñź ÁâÆàð Üéðñ Ô°§çÅ ÃÆ, 鱧 ÇÃàÆ ç¶ ñ¶Ö¶ êµå¶ 鱧 ÇéðêµÖ ÜźÚä Áå¶ î°ó ÇòÚÅð Õðé çÅ îåÅ ÇñÁźçÅ åź ÇÂà 鱧 êÇÔñź 寺 Úµñ ðÔ¶ Õ§î ÕÅð ÇòµÚ ÇíÁÅéÕ ÚµÕ-æµñ òܯº ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇîÃàð îËÕ-ÕÅðàð é¶ ÃñÅÔ ÇçµåÆ ÇÕ ÃÅⶠê°ðÅä¶ êË Ú°µÕ¶ ÇÂéëzÅÃàzÕÚð çÆ Ãźí-çíÅñ çÆ ò§×Åð çÅ ÃÅ鱧 åÕó¶ Ô¯ Õ¶ ÃÅÔîäÅ Õðé çÆ íÅðÆ ñ¯ó ÔË¢ ÁÃƺ Ô½ÃñÅ ÕðÕ¶ ÁÅðÇæÕ Ã°èÅð ñÂÆ ×§íÆð Õçî ê°µÇàÁÅ ÇÕ B% ÇÂéëzÅÃàzÕÚð ñËòÆ î°ó Õ¶ ñÅ×± ÕÆåÆ ÜÅò¶ åź ÇÕ íÇòµÖ ÇòµÚ ÃÅⶠկñ ñ¯óƺçÅ ë§â Ô¯ò¶ Áå¶ ÁÃƺ ñ¯ó Áé°ÃÅð ÇÂéëzÅÃàzÕÚð çÆ î°ð§îå Õð ÃÕƶ Üź À°Ã鱧 ìçñ ÃÕƶ¢ Çëð òÆ, ÃÅⶠÇÂéëzÅÃàzÕÚð ç¶ ØÅචòÅñ¶ ìµÜà éÅñ õ÷Åé¶ ç¶ ÃÅð¶ î°µç¶ Öåî éÔƺ Ãé Ô¯ ׶¢ ìÆå¶ Ã ÇòµÚ îÇÔ§×ÅÂÆ, ÇÃàÆ çÆ ÁÅìÅçÆ Áå¶ Øðź ç¶ òÅè¶ ç¶ î°ÕÅìñ¶ ÇòµÚ ÇÃàÆ çÆÁź åéÖÅÔź ÇÕå¶ òµè å¶ÜÆ éÅñ ÁÃîÅéƺ Úó· ×ÂÆÁź¢ ÇÂÔ ÇÕö òÆ ÕÆîå À°µå¶ ÃÔÅÇðÁÅ éÔÆ ÃÆ ÜÅ ÃÕçÅ¢ ÇêÛñ¶ ÃÅñ çÆ îÂÆ ÇòµÚ ÕÅÀ±ºÃñ é¶ ÃÅâÅ éòź Ãƶú ÒÔËðÆ ÃÕñ¶ºÜÓ ÔÅÇÂð ÕÆåÅ, ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã ÇòµÚ ÇÂÔ ×°ä ðäÆçÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô Áâ§ìðÆ Áå¶ å§ç±ÁÅ-÷Åñ òÅñÆ ÁëÃðôÅÔÆ ÇòµÚ îÔµåò ê±ðé ðèÅð ÇñÁÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇîÃàð ÃÕñ¶ºÜ é¶ ÕÅðê¯ð¶à çÆ ìäÅòà ÇòµÚ íÅðÆ Ã°èÅð ê¶ô ÕÆå¶ ÇÜé·Åº éÅñ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ôð ÃÅñ ÇòµÚ Õð-çÅÇåÁź ç¶ èé çÆ B ÇîñÆÁé âÅñðź 寺 òÆ òµè çÆ ìµÚå Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂà 寺 òÆ òµè îÔµåò ê±ðé ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂà éÅñ ÃÅâÅ ÇÃàÆ ÔÅñ ìz˺êàé ç¶ ñ¯Õź êzåÆ òµè ðÇÔðç Áå¶ òµè À°µåðçÅÂÆ Ô¯ò¶×Å¢ ÇÃàÆ çÆ ÁÅðÇæÕåÅ ÇòµÚ ìÔ°å êÇÔñ¯º ÔÆ Ã°èÅð Ô¯ ÜÅä¶ ÚÅÔÆç¶ Ãé¢ îË鱧 ÇÂÔ çµÃÇçÁź ìóÆ ÔÆ êðçéåÅ Ô¯ ðÔÆ ÔË ÇÕ ÇÃàÆ ÔÅñ ç¶ õ÷Åé¶ é±§ î÷ì±å Õðé ç¶ êðì§èź ÇòµÚ ÁÃƺ ìÔ°å Ôµç åÆÕð Ãëñ ԯ¶ Ôź¢ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÃÅⶠÇÃàÆ çÆ ÒÃà˺âzâ Á˺â ê±ÁðÓÜÓ ÕðËÇâà ð¶Çà§× ÇòµÚ ðèÅð Ô¯ Õ¶ ¶¶¶ Ãà¶ìñ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ÇÜà éÅñ ÃÅâÆ ÁÅðÇæÕåÅ ç¶ î÷ì±å ÁÅèÅð À°íð Õ¶ ÃÅÔîä¶ ÁŶ Ôé¢ ÇÂà 寺 òÆ Áµ×¶, ÇêÛñ¶ éò§ìð ÇòµÚ ÃÅ鱧 ÒÃÆâÆ Ô¯ò ÇÂéÃàÆÇÚÀ±à ë½ð ëÅÂÆé˺ÃÆÁñ ðÆê¯ðÇà§×Ó òµñ¯º À°µÚåî ÇîÀ±ºÃêñ çðÜÅ ÇîÇñÁÅ ÔË¢ ÃÅð¶ ÕËé¶âÅ ÇòµÚ¯º Õ¶òñ ê§Ü ÇîÀ°ºÃêËÇñàÆÁź 鱧 ÇÂÔ À°µÚåî çðÜÅ ÇîÇñÁÅ ÔË Áå¶ ÁÃƺ À°é·Åº ÇòµÚ¯º ÇÂµÕ Ôź¢ îÂÆ B@AE ÇòµÚ î˺ Áå¶ ÕÅÀ±ºÃñ é¶ êz½Çò§Ãñ ÃðÕÅð 鱧 ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÇÕ À°ºàËðÆú ç¶ ñ¯ÕêÅñ 鱧 ÇÃàÆ çÆ ÜźÚ-êóåÅñ Õðé ñÂÆ æÅÇêÁÅ ÜÅò¶ ÇÕ ÇêÛñ¶ Ã ç¶ ÇÃàÆ ÔÅñ é¶ ðÆÁñ ÁÃà¶à êzÅêå Õðé Áå¶ êñËÇé§× îé÷±ðÆÁź ñËä-ç¶ä ÇòµÚ çíÅòÆ ÇÕåé¶ Õ° òµâ¶-Û¯à Ø°àÅñ¶ ÕÆå¶ Ôé¢ ñ¯ÕêÅñ ÇÂà ò¶ñ¶ ìz˺êàé ÇÃàÆ òµñ¯º êzÅêå ÕÆåÆÁź êzÅêðàÆÁź À°µå¶ ÁÅêäÆ ÜźÚêóåÅñ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÜÃçÆ ðÆê¯ðà ÇÂà ÃÅñ ç¶ ÁÖÆð åÆÕð Çîñ ÜÅÇÂ×Æ¢ î¶ðÆ ÇµÛÅ ÔË ÇÕ ÃÅâÆÁź ÃÅðÆÁź ÕÅðòÅÂÆÁź ÃçÅ ÔÆ ÇڵචÇçé òÅº× ÃÅë Áå¶ Ãêôà ÇçÖÅÂÆ ç¶äÆÁź ÚÅÔÆçÆÁź Ôé — (ÇÂà àðî ç¶ Öåî Ô¯ä 寺 êÇÔñ¯º ÔÆ) çíÅòÆ ÕÅÀ±ºÃñ çÆ ÃÇÔîåÆ éÅñ, ÇîÃàð îËÕ-ÕÅðàð 鱧 ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÃÅâÆÁź ÇÕåÅìź À°µå¶ òÆ î°ó ÇòÚÅð ÕðÕ¶ êz×à Õð¶ ÇÕ ÁÃƺ Ô°ä åÆÕð ÕÆ Õ°µÞ ðèÅð Õð ÃÕ¶ Ôź Áå¶ Ô¯ð ðèÅð ÇÕò¶º ÕÆå¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢ ÇÃàÆ ÔÅñ ÇòµÚ À°µåðçÅÂÆ Áå¶ êÅðçðôÆ Ô¯ä çÅ ÁÅêäÅ ÇÂÕðÅð î˺ ê±ðÅ ÇéíÅÇÂÁÅ ÔË — Ô°ä Ãîź ÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁÃƺ À°µÚÅ å¶ Ã°µÚŠïÚäÅ Áð§í Õðƶ Áå¶ ìz˺êàé ç¶ Ú§×¶ð¶ íÇòµÖ ÇòµÚ íð¯ÃÅ ðµÖƶ¢ &&&&&&&&&&&&&&&&& PART C: INNOVATION CORRIDOR AND ALL DAY TWO WAY GO TRANSIT ÇÂé·Åº Ççéź ÇòµÚ ÇÕö é¶ î¶ð¶ éÅñ ÇòÚÅð òàźçðÅ ÕðÇçÁź çµÇÃÁÅ ÇÕ î˺ ÃÅⶠìÔ°å¶ é½Ü°ÁÅéź 鱧 À°åôÅÇÔå éÔƺ ÕðçÆ¢ ÇÂÔ ÇòÁÕåÆ Òé½ð¶ â¶î ÕËæ¯ÇñÕ ÃÕ˺âðÆ ÃÕ±ñÓ ÇòµÚ êÇó·ÁÅ ÔË¢ ÇÂà ÃÕ±ñ ÇòµÚ À°ÃçÆ êó·ÅÂÆ ç¶ ÁÖÆðñ¶ ÃÅñ ÇÂµÕ àÆÚð, îñÕ¯ñî ÔÇîñàé é¶ ÁÅêäÆ ÕñÅà 鱧 ÇÂµÕ ìÔ°å ÔÆ Ã½ÖÅ ÇÜÔÅ ÃòÅñ ê°µÇÛÁÅ¢ “å°ÔÅⶠÇòµÚ¯º Õ½ä-Õ½ä ÇÂÔ Ã¯ÚçÅ ÔË ÇÕ ÁÅêäÆ ÃÕ˺âðÆ å¯º Á×ñÆ êó·ÅÂÆ ê±ðÆ ÕðÕ¶ À°Ô ìz˺êàé ÇòµÚ ÔÆ ðÇÔ§çÅ ðÔ¶×Å ÜÅ î°ó Õ¶ Çëð ÇÂµæ¶ ÁÅÇÂ×Å?” C@ ÇòÇçÁÅðæÆÁź ÇòµÚ¯º Õ¶òñ ç¯ é¶ ÔÆ ÁÅêäÅ Ôµæ À°µêð Ú°µÇÕÁÅ! ÇÂà éÅÿ ÃÅë Ô¯ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÁÃƺ Áêä¶ ñ¯Õź 鱧 ÇÃàÆ çÆ îÔµååŠ寺 êzíÅòôÅñÆ ã§× éÅñ ÜÅä± ÕðòÅÀ°ä ÇòµÚ ÁÃëñ ðÔ¶ Ôź¢ ÁÃƺ ÁÅêä¶ ÇÃàÆ çÆ ê±ðÆ ÃîðµæÅ çÅ ñÅí ÔÆ éÔƺ ñË ÃÕ¶¢ î¶ðÆ ñÆâðÇôµê ÇòµÚ, Ô°ä

ÔòÅ çÅ ð°Ö ìçñ Ç×ÁÅ ÔË¢ ìz˺êàé çÆÁź êzÅêåÆÁź ÇòµÚ Çéµå éòź ÇéÖÅð ÁÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÃÅâÅ ôÇÔð îÔÅé ÔË — ÃÅâÆ ÁÅìÅçÆ çÆ Á½Ãå À°îð CE ÃÅñ ç¶ é¶ó¶-å¶ó¶ ÔË, ÁÃƺ î°µÖ å½ð Òå¶ òµÖ¯-òµÖ íÅÂÆÚÅÇðÁź 寺 Ôź Áå¶ ÃÅⶠէî Õðé¶ òÅñ¶ ڧ׶ êó·¶ ÇñÖ¶ ÇòçòÅé Ôé¢ ÃÅâÆ ôÕåÆ ÃÅⶠñ¯Õ Ôé¢ Ã§ÃÅð ç¶ Ú§×¶ ôÇÔðź ÇòµÚ ܯ Õ°µÞ ÁÅêä¶ éÅ×ÇðÕź 鱧 ç¶ä ñÂÆ ÔË À°Ô ÃÅðÅ Õ°µÞ ÃÅⶠôÇÔð ÇòµÚ òÆ ÔË¢ À°îÆç ÔË ÇÕ ÃÅñ B@DA åÆÕð ÃÅⶠôÇÔð çÆ ÁÅìÅçÆ I@@,@@@ ç¶ é¶ó¶-å¶ó¶ Ô¯ ÜÅÇÂ×Æ¢ ÇÂà Ãì§è ÇòµÚ êñ íð ñÂÆ Ã¯Ú¯ — ÃÅâÅ ôÇÔð ÇÂà Ã ÇÂµÕ Çòô¶ô Çì§ç± À°µå¶ êÔ°§Ú Ç×ÁÅ ÔË, ÁÃƺ À°Ã êÅö òµñ òèä òÅÿ¶ Ôź ܯ ÇÕ ÃµÚ-î°µÚ ÔÆ îÔÅéåÅ òµñ ÜźçÅ ÔË¢ À°Ãç¶ ÇòµÚ Õ¶òñ ǵկ ÔÆ Á½Õó ÔË Ü¯ ÃÅ鱧 ÃÅⶠðéÇÔð¶ íÇòµÖ 寺 òðÜ ðÔÆ ÔË À°Ô ÔË ÃÅâÅ Ãí çÅ ÇÂµÕ Ã°ð éÅ Ô¯äÅ íÅò ÃÅâÆ ÃÅÇðÁź çÆ ç±ð-ÇçzôàÆ çŠǵկ ðêé¶ é±§ êðéÅÂÆ éÅ Ô¯äÅ — ìz˺êàé ç¶ íñ¶ ÇòµÚ ÔÆ ÃÅⶠÃÅÇðÁź çÅ íñÅ ÔË¢ î¶ðÆ Ã¯Ú ÇÂà êðÕÅð çÆ ÔË ÇÕ ÃÅ鱧 ÇÂà åð·Åº çÅ òÅåÅòðé À°ÃÅðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÇÜò¶º ìz˺êàé ÇÂµÕ òµâÅ ôÇÔð ÔË¢ ÁÃƺ Ô°ä À°Ã ۯචÇÜÔ¶ ôÇÔð ç¶ òÃéÆÕ éÔƺ Ôź Ü篺 ÇÂÃçÆ ÁìÅçÆ ÁµèÅ Õ° ÇîñÆÁé ÔÆ ÃÆ¢ ÁÃƺ ÁÅêäŠð§çð, ðÔÅòäÅ Áå¶ Ãîðµæ íÇòµÖ À°ÃÅðé ñÂÆ åé¯-îé¯ Ü°à¶ Ô¯Â¶ Ôź¢ ÃÅⶠôÇÔð 鱧 Á§åð-ðÅôàðÆ ìÔ°-êðÕÅðÆ íÅÂÆÚÅÇðÁź ç¶ Ã°î¶ñ Ô¯ä çÅ îÅä êzÅêå ÔË¢ ìz˺êàé 鱧 ÇÂÔ îÅä êzÅêå ÔË ÇÕ ÇÂÃçÅ ìöìÅ éòÆÁź Ö¯Üź ìÆÜä òÅñ¶ Áå¶ éòÆÁź ÇÃÖðź Û°Ôä òÅÿ¶, À°µØ¶ ôÇÔðź ç¶ îÔÅé ñźض ç¶ ÇòÚÕÅð ê˺çÅ ÔË, ܯ ÇÂà ñÂÆ ÁÇåÁ§å ñÅíçÅÇÂÕ ÔË¢ ìz˺êàé, ×ñø, òÅàðñ± ÇðÜé Áå¶ àðź௠ðñÕ¶, ÇÂà ÇòµÚ B@@,@@@ 寺 òµè åÕéÆÕÆ Ü½ìź Ôé, ܯ éÅðæ ÁîðÆÕÅ çÆ ÇÃñÆÕ¯é òËñÆ å¯º ç±Ü¶ ÃæÅé À°µå¶ Ôé¢ ÇÂà îÔÅé ñźض çÆ Ã°éÇÔðÆ ÚÅìÆ éÅÿ ÁÃƺ ç¯Ôƺ-êÅÃƺ å¶ ÃÅðÅ Ççé Úµñä òÅÿÆ ð¶ñ öòÅ êzÅêå ÕðÕ¶ àðź௠Áå¶ òÅàðñ± ç¶ ÃæÅêå ôÕåÆôÅñÆ Ç§âÃàðÆ çÆ Õ¶ºçðÆ Ôµì Ô¯ä ÕðÕ¶ ìz˺êàé ÇòµÚ ÁܯÕÆ, éòÆÁź Ö¯Üź íðê±ð ôÕåÆôÅñÆ Ç§âÃàðÆ ÃæÅêå Õð ÃÕç¶ Ôź¢ ÃÅâÆ ÇÂà ç±ðÇçzôàÆ òÅñÆ ÃÕÆî (êñËÇé§×) çÅ êðî åµå ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÁÃƺ ìÔ°-êÃÅðÆ, ÇðÜéñ, î÷ì±å ÁÅðÇæÕåÅ òÅÿ¶ åÕéÆÕÆ Áå¶ ÁܯÕÆ Áµ×¶ òè± è°ð¶ (Ôµì) éÅÿ Ü°óƶ, êð ÁÃñÆ Áðæź ÇòµÚ ÁÃƺ ÕËé¶âÅ çÆ ÃæÅêå å¶ Áµ×¶òè± Ç§âÃàðÆ ç¶ îÔÅé ñźØÅ ìäéÅ ÔË¢ Áå¶ îË鱧 Ô¯ð Ãêôà Õðé Ççú — ìz˺êàé ÇÂà ñźض ÇòµÚ Õ¶òñ êñ íð áÇÔðÅú ñÂÆ ÔÆ éÔƺ Ô¯ò¶×Å — î˺ ç¶Ö ÃÕçÆ Ôź ÇÕ ìz˺êàé ìä ÃÕçÅ ÔË Áå¶ Üð±ð ìäÕ¶ ðÔ¶×Å, éòÆÁź Ö¯Üź Õðé òÅÇÿÁź, ëËÕàðÆÁź ñÅÀ°ä òÅÇÿÁź Áå¶ ñ§ìÆ Ã¯Ú ðµÖä òÅÇÿÁź ñÂÆ, ê±ðÅ Õðé ñÂÆ ÇÂµÕ Ã°êéÅ å¶ ðÇÔä òÅñ¶ ÇÂµÕ Øð çÅ êµÕÅ ÇàÕÅäÅ¢ î¶ðÆ ÇòÀ°ºå ç±ð çÆ Ã¯ÚäÅ Áå¶ ìz˺êàé ç¶ Çå§éź ÔÆ ×¯ ð¶ñò¶ Ãà¶ôéź ç¶ ÁÅÿ¶-ç°ÁÅÿ¶ ÁÅðÇæÕ À°ÃÅðÆ çÆÁź çíÅòéÅòź 鱧 åÆÖäåÅ å¶ å¶÷Æ éÅÿ ÃæÅêå Õðé çÅ ÔË, åź ÇÕ Ôð èé ñÅÀ°ä òÅÿ¶ çŠðêéÅ Ãí 寺 êÇÔñ¯º À°µæ¶ êËð ÇàÕÅÀ°ä Áå¶ ÁÅêäÅ Çì÷éà ÚñÅÀ°ä çÅ Ô¯ò¶¢ Á×ñ¶ A@ ÃÅñź ÇòµÚ ìz˺êàé çÆ ÁìÅçÆ ÇòµÚ òÅèÅ Áå¶ ÁÅðÇæÕ åðµÕÆ ÕðéÅ Áàµñ ÔË — ÇÂÔ Õ¯ÂÆ ÔËðÅéÆ òÅÿÆ ×µñ éÔƺ ÔË ÇÕ ÒÁ˵ëâÆÁÅÂÆ ÁîðÆÕé ÇÃàÆÜ ÁÅë ÇëÀ±ÚðÓ é¶ ÇÃÖðñ¶ A@ Çì÷éà ñÂÆ ã°Õò¶º Áå¶ òèÆÁÅ ÁÅòÅÜÅÂÆ òÅÿ¶ ôÇÔðź ÇòµÚ ìz˺êàé çÅ òÆ éź ðµÇÖÁÅ ÔË¢ î¶ðÆ ÇòÀ°ºå ìz˺êàé ç¶ Õ¶ºçðÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòµÚ A.E ÇîñÆÁé òð× ë°µà 寺 òµè æź À°µå¶ Òéòƺ À°ÃÅðÆÓ Õðé çÆ ÔË¢ ÇÜÔóÆ òÆ ÇÂµÕ éòƺ åÕéÆÕÆ Ü½ì êËçÅ Ô°§çÆ ÔË À°Ãç¶ éÅÿ åÕéÆÕÆ Ö¶åð 寺 ìÅÔð À°Ã ôÇÔð ÇòµÚ ÁÅêä¶ ÁÅê ê§Ü Ô¯ð ܽìź êËçÅ Ô¯ ÜźçÆÁź Ôé¢ ÇÂÔ îÅÔð Áå¶ Ã¶òÅ ÇÕµå¶ ÇòµÚ Ô°§çÆÁź Ôé — Áå¶ À°Ô ìéÅÀ°ä ç¶ Ö¶åð éÅÿ¯º Çå§é ×°äź òµè Ô°§çÆÁź Ôé¢ Áå¶ î˺ Ô½òðâ ǧÜ. çÆ ññÕÅð À°ÜÅ×ð éÔƺ ÕðéÅ ÚÅÔ°§çÆ Ü¯ å°Ãƺ À°Ã寺 ÔÆ Ã°ä¯×¶, êð ÁÃƺ ÃÅð¶ ÔÆ ÇÂÔ ÜÅäç¶ Ôź ÇÕ êÆÁðÃé ¶Áð ê¯ðà ç¶ Ú°Ç×ðç ÇÂµÕ îË×Å ÷¯é À°Ãðé òÅÿÅ ÔË — ÇÂà éÅÿ ìz˺êàé 鱧 òÆ ç±ÇÜÁź éÅÿ¯º òµè ñÅí êzÅêå Ô¯äÅ ÇéôÇÚå ÔË¢ ÃÅⶠÇðÜé çÆ ÁÅêÃÆ ÁÅòÅÜÅÂÆ ç¶ ÃÅèéź çÅ Ãðò¯åî ìä ÜÅäÅ ÔÆ ìz˺êàé ñÂÆ ÁåÆ îÔµåò ê±ðé ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ Ô¯ä éÅÿ ÔÆ ÕËé¶âÅ Áå¶ Ã§ÃÅð íð ÇòµÚ¯º ëËÕàðÆÁź ñÅÀ°ä òÅÿ¶ ÃÅⶠîÇÔì±ì ôÇÔð ìz˺êàé òµñ Ççé ðÅå ÁÅêä¶ ÁÅê Úñ¶ ÁÅÀ°ä׶¢ ÁÃƺ êÇÔñ¯º ÔÆ ç¶Ö ðÔ¶ Ôź ÇÕ ÃÅâÆ ç°êÅÃÆ, ÃÅðÅ Ççé Çéð§åð Úµñä òÅñÆ ×¯ ð¶ñ öòÅòź çÆ ÇòÀ°ºå éÅÿ êzÅÂÆò¶à ÃËÕàð ÇòµÚ¯º èé ñÅÀ°ä òÅÿ¶ ìz˺êàé ÇòµÚ ÁÅÀ°ä ñÂÆ êµìź íÅð ԯ¶-ԯ¶ Ôé¢ ÇêÛñ¶ ܱé îÔÆé¶ ÇòµÚ,

DE ð¶ñð¯â Õ¯ÿ, ÇðÔÅÇÂôÆ Øð À°ÃÅðé ñÂÆ, ð˵âò°µâ êzÅêðàÆÜ/êzËÃàé Ô¯îÜ é±§ ÕÅÀ±ºÃñ é¶ ÁÅÇ×ÁÅ ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ ÇÂà ÇòµÚ ç¯ ìÔ° î§Ç÷ñÆ Áå¶ ìÔ° î§åòÆ òð寺 ñÂÆ À°ÃÅðÆ, ÇÂÃ寺 òÆ òµè ÇÂµÕ C î§Ç÷ñÆ ÇÂîÅðå ÇÜà ÇòµÚ A@,@@@ òð× ë°µà ÕîðôÆÁñ æź Ô¯ò¶×Æ — ÇÂÔ À°ÃÅðÆ ÇÂö ìÔÅð ð°µå ÇòµÚ Áð§í Ô¯ ÜÅÇÂ×Æ¢ îË鱧 íð¯ÃÅ ÔË ÇÕ ÁÃƺ Ô°ä À°Ã Ú°ðÅÔ¶ À°µå¶ Ôź, ÇÜ毺 ÁÃƺ ÇÂà Òì˵â ð±îÓ Ã°ÃÅÇÂàÆ é±§ éòÆÁź ëËÕàðÆÁź Áå¶ éòÆÁź ܽìź òÅÿÆ éò¶º ð§× ð±ê òÅÿÆ Ã°ÃÅÇÂàÆ ÇòµÚ ìçñ ç¶òź׶I êð ÇÂÔ åź ÔÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË Ü¶ ÁÃƺ ÒÜËö æ¶Ò (Ãà¶àà կ) çÆ èÅðéÅ çÆ ñÛîä ð¶ÖÅ àµê Õ¶ Ãðìµå ç¶ íñ¶ ñÂÆ ç±ð çÆ Ã¯Úź׶¢ &&&&&&&&&&&&&& PART D: JOBS AND ECONOMIC DEVELOPMENT î¶ð¶ î¶Áð Ã ç¶ êÇÔñ¶ ç¯ ÃÅñź ÇòµÚ ÁÃƺ ìz˺êàé ÇòµÚ H@@ 寺 òµè éò¶º Çì÷éà ÇñÁÅºç¶ Áå¶ G@@@ éòÆÁź ܽìź êËçÅ ÕÆåÆÁź Ôé — êð Áܶ åź Õ¶òñ ÇÂÔ Áð§í ÔÆ ÔË¢ ÇÜò¶º ÇÕ ìz˺êàé ÇÂµÕ òµâÅ ôÇÔðÆ Õ¶ºçð ìäé ÜÅ ÇðÔÅ ÔË å¶ ÇÂà նºçð ÇòµÚ îÔµåò ê±ðé ÃæÅé êzÅêå Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÃÅâÆ ÁÅðæÕ À°ÃÅðÆ çÆ êÔ°§Ú òÆ ÁܯÕÆÁź Áå¶ ñ¯óÆçÆÁź éòÆÁź ñÆÔź À°µå¶ êËäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ÇÜÔóÆ, ìÔ°å ÔÆ Ãëñ ÇðÜé çÆ ÕÔÅäÆ Òàðź௠×ñ¯ìñÓ, çÃÅð íð ÇòµÚ êÅÀ°ä ÜÅ ÇðÔÅ ÔË À°Ã ÇòµÚ ìz˺êàé çÅ î°µÖ íÅ× Áå¶ ÇÔµÃÅ ÔË¢ ìz˺êàé, àðź௠ÇðÜé çÆ ÇÔÀ±îé Ô˵ñæ Áå¶ ÃÅǧà çÃæÅ çÅ òÆ ÃźÞÆòÅñ ÔË¢ ÇðÜé çÆ ÇÔÀ±îé Ô˵ñæ Áå¶ ÃÅǧà çÃæÅ, ÚîåÕÅðÆ éòÆÁź ïÚź, ÕÅãź Áå¶ ÕÅðõÅÇéÁź ÇòµÚ èé ñÅÀ°ä òÅÇÿÁź çÅ ìÔ°å ÔÆ îÔµåò ê±ðé ÇÂµÕ ×ó· ÔË¢ ìz˺êàé é¶, Òàú Ô˵ñæ!Ó Áå¶ Ô¯ð ÇîÀ±ºÃêñ ÇԵöçÅðź éÅÿ åÅñ-î¶ñ ÕðÕ¶ ðÇÔðç ïåé ÕÆå¶ Ôé ÇÕ ÇîñÕ¶ Áå¶ Ç×ä ÇîæÕ¶ ÇÂµÕ ÁܶÔÆ ÃÕÆî ÇåÁÅð ÕÆåÆ ÜÅò¶ ÇÜà éÅÿ ÃÅⶠÇðÜé ÇòµÚ ÇÔÀ±îé Ô˵ñæ Áå¶ ñÅÂÆë ÃÅǧà çÆÁź ã¶ð ÃÅðÆÁź ܽìź êËçÅ Ô¯ä¢ ÇÂà 鱧 ÇèÁÅé ÇòµÚ ðµÖÇçÁź, ìz˺êàé ç¶ ÁÅðÇæÕ À°ÃÅðÆ ç¶ ïåéź 鱧, ÇÂµÕ éòƺ ÃËÕàð ÁÅèÅðÆ Ã¯Ú ÁèÆé, ÇÜà ÇòµÚ Õµñ· ç¶ Ô°éð Áå¶ Ç§âÃàðÆ é±§ î°µÖ ðµÖä ç¶ éÅÿéÅÿ êð§êðÅ×å ôÕåÆÁź çÅ òÆ ÇÖÁÅñ ðµÖä çÆ Ã¯Ú Áé°ÃÅð À°ñÆÇÕÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁÃƺ ÇÂé·Åº ÃËÕàðź çÆ Ú¯ä ÇÂà ÕðÕ¶ ÕÆåÆ ÔË ÇÕ ÇÂé·Åº éÅÿ òÃå± çÆ òèÆÁÅ êðÕÅð òÅñÆ, éòÆÁź Ö¯Üź å¶ ñ§îÅ Ãîź Úµñä òÅÿÆ Ç§âÃàðÆ ÇòµÚ Ú§×ÆÁź åéÖÅÔź òÅñÆÁź ܽìź êËçÅ Ô¯ä×ÆÁź ܯ ÃÅⶠìz˺êàé ç¶ òêÅðÕ Ã°êð ñźض ÇòµÚ Ô¯ä çÆ ôÕåÆ Áå¶ ÃæÅé ÕðÕ¶ òêÅðÆ ÇÂÃçÅ ê±ðÅ ñÅí êzÅêå Õð ÃÕä׶¢ ÇÂé·Åº ÚÅðź ÃËÕàðź ÇòµÚ¯º Ôð ÇÂµÕ ñÂÆ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆÁź ÇâÀ±àÆÁź ñÅÂÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź Ôé: A. ÇòÕÃå ÇéðîÅä, B. ÇÂéÃÅéÆ ÇÃÔå Áå¶ ÇòÇ×ÁÅé, C. Ö°ðÅÕ Áå¶ âÇð§Õ ÇåÁÅðÆ Áå¶ D. Ö¯Ü å¶ åÕéÆÕ¢ ÇÂµÕ éòƺ ìäÅÂÆ ×ÂÆ Ü½ì ÒÕÅðÜ ÃÅèÕÓ (Expeditor) çÅ îÔµåò ê±ðé ÕÅðÜ ÇÂÔ Ô¯ò¶×Å ÇÕ À°Ô ÃÅð¶ ÃËÕàðź ÇòµÚ ÕÅðÜ Õð¶×Å, À°é·Åº ç¶ Õ§îź ÕÅðź ÇòµÚ ÃÔÅÇÂåÅ Õð¶×Å, Áå¶ ÃÔÅÇÂÕ òܯº ×ÅÔÕź çÆ Ã¶òÅòź 鱧 ÁÅÃÅé ìäÅÇÂ×Å Áå¶ Çì÷éà ÕÇîÀ±ÇéàÆ ñÂÆ ÇîÀ±ºÇÃêñ öòÅòź çÅ êðì§è Õð¶×Å¢ ÁµÜ ìz˺êàé ÇòµÚ BE@ ìÅÇÂú-àËÕéÅñ¯ÜÆ Õ§êéÆÁź Õ§î Õð ðÔÆÁź Ôé Áå¶ EE@ Õ§êéÆÁź ÇÂà ÃËÕàð çÆÁź ÃÇÔï¯×Æ Ôé¢ ÇêÛñ¶ çÔÅÕ¶ ÇòµÚ ÇÂÔ ôÇÔð ÇÂà ÃËÕàð ÇòµÚ E@ êzåÆ Ã˺ÕóÅ òÇèÁÅ ÔË Ü¯ F,G@@ ÕÅÇîÁź çÆ ÃÔÅÇÂåÅ ÕðçÅ ÔË — êð ÇÂà ÇòµÚ Áܶ Ô¯ð ìÔ°å òÅèÅ Ô¯ä òÅñÅ ÔË¢ ÁÃÅⶠնºçðÆ íÅ× ÇòµÚ êzÅÂÆò¶à ÃËÕàð ÕÅëÆ èé ñÅ ÇðÔÅ ÔË, Áå¶ ÁÃƺ ç¶Ö ðÔ¶ Ôź ÇÕ ÃÅⶠéò¶º ÔÃêåÅñ ç¶ ÚÅð Ú°ë¶ð¶ ÇÂµÕ éòź ÇÃÔå å¶ ÃÅǧà ×ó· ìäçÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÁËàñà ÔËñæ Õ¶Áð òµñ¯º BDA Õ°ÂÆé ÃàzÆà ÂÆÃà ÇòÖ¶ ÇÂµÕ À°ÃÅðÆ çÅ êzÃåÅò ÇîÇñÁÅ ÔË — ÇÜÔóÆ ÇÕ êÇÔñź ܽÔé ñ¯×Åé êzÅêðàÆ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂà ÇòµÚ F î§Ç÷ñÅ îËâÆÕñ ÁÅÇëà ÇìñÇâ§× Ô¯ò¶×Æ¢ ܯ ÇÕ ñµ×íµ× AEE,@@@ òð× ë°µà Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂà ÇòµÚ B@@ ç¶ ÕðÆì Ô˵ñæ Áå¶ ñÅÂÆë ܽìź Ô¯ä×ÆÁź — Õ§ÃàðÕôé ëÅñ B@AG ÇòµÚ Áð§í Õðé çÅ êzÃåÅò ÔË¢ Û¶åÆ ÔÆ ÒÕ§ìðñ˺â ÇâòËñêî˺àÃÓ, ÁÅêä¶ ì¶éåÆ êµåð ðÅÔƺ ADE /ADG Õ°ÂÆé ÃàzÆà ÂÆÃà, ܯ êÆñ îËî¯ðÆÁñ Ã˺àð ëÅð ǧàË×z¶Çàâ Ô˵ñæ Á˺â ò˵ñéËµÃ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÔË, ÇòÖ¶ À°ÃÅðÆ çÆ ÁÅÇ×ÁÅ î§×ä òÅñ¶ Ôé¢ ÇÂà ÇòµÚ ÇÂµÕ BC î§Ç÷ñÆ ÇðÔÅÇÂôÆ ÇìñÇâ§× Áå¶ ÇÂà Ã Úµñ ðÔÆ E î§Ç÷ñÆ ÁÅÇëà ÇìñÇâ§× ÇòµÚ òÅèÅ ÕÆåÅ ÜÅÇÂ×Å¢ Ü篺 ÇÂÔ ê±ðÆ Ô¯ ÜÅÇÂ×Æ åź ÁÅÇëà ÇìñÇâ§× EE,@@@ òð× ë°µà 寺 òµè Ô¯ò¶×Æ Áå¶ ÇÂà ÇòµÚ AE@ éòÆÁź ܽìź Ô¯ä×ÆÁź — À°ÃÅðÆ ëÅñ B@AG ÇòµÚ Áð§í Ô¯ä çÆ êzÃåÅòéÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº À°ÃÅðÆÁź 寺 Õ¯ÂÆ ìÔ°åÆ ç±ð éÔƺ Ôé, À°Ô À°ÃÅðÆÁź òÆ Ü¯ ÃÅⶠôÇÔð Áå¶ âÅÀ±éàÅÀ±é ìz˺êàé ñÂÆ ìÔ°å ÔÆ îÅä òÅñÆÁź

Ô¯ä×ÆÁź ܯ ÃÅⶠòµâ¶-òµâ¶ ðêÇéÁź çÆÁź ÃÕÆîź Ôé¢ ÇÜÃ鱧 ÁÅî å½ð À°µå¶ Çðòð-òÅÕ ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ïÅç ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÃÅâÆ ÇçzôàÆ ÇÂµÕ éòź ñÚÕçÅð Ççzô ÇåÁÅð Õðé çÆ ÔË, ܯ íÇòµÖ ÇòµÚ î½Ãî ç¶ ìçñ ÜÅä éÅñ ÁÅÀ°ä òÅñÆÁź î°ÃÆìåź 鱧 éÇܵá ÃÕ¶ Áå¶ ÇÂà½ìÆÕ¯Õ ÕzÆÕ å¯º Ôó·Åº ç¶ Öåð¶ 鱧 Öåî Õð ÃÕ¶¢ ÇÂÔ î°ó À°ÃÅÇðÁÅ ÇÂñÅÕÅ òµâ¶ êìÇñÕ àzźÇ÷à Áå¶ Úµñ ðÔ¶ àzźÃê¯ðà ÇÂéëzÅÃàzÕÚð ÇòµÚ ÃÔÅÇÂÕ Ô¯ò¶×Å, ôÇÔð çÅ ÔÇðÁÅòñÅ ÇÂéëzÅÃàzÕÚð Ô¯ð òèÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕ¶×Å, éòÆÁź ðÇòèÅòź ñÂÆ éòÆÁź êìÇñÕ æÅòź Çîñ ÃÕä×ÆÁź Áå¶ ôÇÔðÆ òÅè¶ å¶ ÁÅðÇæÕ åðµÕÆ ñÂÆ Ö°µñ·Æ æź Çîñ¶×Æ¢ Ô°ä Ô¯ÂÆÁź éòÆÁź À°ÃÅðÆÁź Áå¶ êzÅêåÆÁź çÆÁź ×µñź ÕðéÆÁź Ôî¶ôÅ ÔÆ Ú§×ÆÁźڧ×ÆÁź ñµ×çÆÁź Ôé — êð ÃÅ鱧 À°é·Åº ܽìź êËçÅ Õðé òÅñÆÁź ç¯ Ã§ÃæÅòź çÅ òÆ òµè 寺 òµè è§éòÅç ÕðéÅ ìäçÅ ÔË, ÇÜé·Åº é¶ ÇÂµæ¶ ìz˺êàé ÇòµÚ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÕÅëÆ èé ñÅÇÂÁÅ ÔË — À°Ô Ôé ÕËé Áå¶ ÁËîÅ÷¯é¢ î¶ðÆ ÔÅðÇçÕ êñËé ÔË ÇÕ Áêä¶ ôÇÔð ç¶ îÅðן Ôî¶ÃÅ éò¶º ÔÆ ìäÅÂÆ ðµÖź ÇÜé·Åº éÅñ ÇÃàÆ çÆ ÃçÅ ìÔ°å ÃÅðÆ ÁÅðÇæÕ åðµÕÆ Ô°§çÆ ðÔ¶¢ ïÅç Õð¯ ÇÕ Ü篺 î˺ êÇÔñ¯º, ÇîÃàð Ô¶Çîñàé é¯àð¶ â¶îÓÜ ÃÆéÆÁð ÃÕ˺âðÆ ÃÕ±ñ çÆ ÕñÅà çÆ ×µñ ÕÆåÆ ÃÆ? îË鱧 ÁÅà ÔË ÇÕ ÇÂà êðÕÅð çÆÁź ÇÜµæ¶ Ã§íÅòéÅòź Ô¯ä, À°Ã ôÇÔð ÇòµÚ ðÇÔä ñÂÆ ìÔ°å ÃÅð¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁź ç¶ Ôµæ Ôź ç¶ êµÖ ÇòµÚ Öó·¶ ÕÆå¶ Ô¯ä׶! &&&&&&&&&&&&&&&& PART 5 & 6 UNIVERSITY AND TRANSIT î¶ðÆ êñËé Áé°ÃÅð ÇÂÕµñÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ÔÆ Ô¯ð ܽìź êËçÅ Õðé, éÇò-À°ÃÅðÆ Áå¶ èé ñÅÀ°ä ç¶ ÃÅèé òܯº îÔÅé Õ§î ìz˺êàé ÇòµÚ ÇñÁÅ ÃÕçÆ ÔË — éÅÿ¶ ê°§é éÅÿ¶ ëÿÆÁź¢ Ú¯äź ç¶ Ã î˺ ÇÂÃ î°µç¶ Ãì§èÆ ìÅðìÅð ðÇäÁź Òå¶ ÷¯ðçÅð ðÇäÁź Áå¶ ÇÂÔ ò§×Åð ÃòÆÕÅð ÕÆåÆ ÇÕ î˺ ìz˺êàé ÇòµÚ ï±éÆòðÇÃàÆ ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ Ôð çíò ïåé Õðź×Æ¢ ìz˺êàé ÇòµÚ ï±éÆòðÇÃàÆ Òìz¶é-âz¶éÓ ØàÅÇÂ×Æ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÃ ç¶ ÃæÅêå Ô¯ ÜÅä éÅñ ÃÅⶠÇòÇçÁÅðæÆÁź 鱧 ÁÅêäÆ ÇòµÇçÁÅ êzÅêåÆ Áå¶ Ã°êé¶ ê±ð¶ Õðé çÅ ÁòÃð ìz˺êàé ÇòµÚ ÁÅêä¶ Øð ðÇÔä éÅñ ÔÆ ÔÅÃñ Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ ÇÕö ôÇÔð çÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ÇòµÚ ÇòÕÃå ÕÆå¶ ×¶ ì°µèÆÜÆòÆ Üź ÕÆåÆÁź îÔÅé Ö¯Üź, À°Ãç¶ ÁÅêä¶ ôÇÔð ÇòµÚ ÔÆ òêÅð ç¶ òèä ë°µñä Áå¶ Ö¯Üź ç¶ òêÅðÆ Õðé çÅ îÅð× ð°ôéÅÀ°ºçÆÁź Ôé Áå¶ À°Ã ôÇÔð 鱧 õ°ôÔÅñ ìäÅÀ°ºçÆÁź Ôé¢ À°ºàËðÆú çÆ ÕÅÀ±ºÃñ òµñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ Ö¯Ü Áé°ÃÅð ï±éÆòðÇÃàÆÁź íÅò¶º ۯචÃÅÂÆ÷ çÆÁź ÔÆ Ô¯ä ÃæÅéÕ ÇîÀ±ºÃêËÇñàÆ ÇòµÚ Ã˺ÕóË ÇîñÆÁé çÅ Ôð ÃÅñ ÇòµÚ ï¯×çÅé êÅÀ°ºçÆÁź Ôé Áå¶ Ô÷Åðź ܽìź êËçÅ ÕðçÆÁź Ôé¢ ÇêÛñÆ ëÅñ ÇòµÚ Ü篺 êz½Çò§Ãñ ÃðÕÅð é¶ ÇÂÔ Ø¯ôäÅ ÕÆåÆ ÇÕ ìz˺êàé ÇòµÚ òÆ ÇÂµÕ ï±éÆòðÇÃàÆ Ô¯ò¶×Æ, ÕÂÆ Ô¯ð ï±éÆòðÇÃàÆÁź é¶ òÆ ÇÂµæ¶ ÁÅêäÆ ÔÅ÷ðÆ ñÅÀ°ä ÇòµÚ íÅðÆ ð°ÚÆ ÇçÖÅÂÆ ÔË¢ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ ÃæÅé çÆ Ú¯ä ÕðéÆ Áܶ ìÅÕÆ ÔË¢ Ü篺 ÇÂµÕ ò¶ð ï±éÆòðÇÃàÆ çÆ êÇÔÚÅé ìä ×ÂÆ Áå¶ ÇÂà çÆÁź ñ¯óź çÅ êåÅ Úµñ Ç×ÁÅ Çëð ã°ÕòÆÁź ÕÂÆ æÅòź À°µå¶ Ã¯Ú ÇòÚÅð ÕÆåÆ ÜÅÇÂ×Æ¢ ï±éÆòðÇÃàÆ åÆÕð ÇòÇçÁÅðæÆÁź Áå¶ Ô¯ð ÁÅÀ°ä ñ¯óò§çź çÆ êÔ°§Ú (íÅò êìÇñÕ àzźÇ÷à Áå¶ ÃóÕź) ç¶ éÅñ-éÅñ ìz˺êàé Áå¶ À°ºàËðÆú ç¶ òÅè¶ çÆ êñËé, æź çÆ Ú¯ä Õðé ÇòµÚ îÔµåò ê±ðé ÇÔµÃÅ êÅÇÂ×Æ¢ î˺ ÁÅêäÆ ÇÂÔ ÇµÛÅ ê±ð¶ ܯð éÅñ çðÃÅ Ú°µÕÆ Ôź ÇÕ ï±éÆòðÇÃàÆ ÕzźåÆÕÅðÆ Ö¯ÜÇòÚÅð íðê±ð Ô¯ò¶ ܯ ìz˺êàé ÇòµÚ ÇÂà ò¶ñ¶ Úµñ ðÔ¶ Áå¶ íÇòµÖ çÆÁź Ô˵ñæ Õ¶Áð çÃæÅòź (ÇÜò¶º ÇÕ ìz˺êàé ÇÃòÕ, êÆñ îËî¯ðÆÁñ ÔÃêåÅñ Áå¶ ÁËðé úÕ ÇÕâÜ) Áå¶ åÕéÅñ¯ÜÆ/ ÁÅð âÆ ÁÅèÅðÆ Õ§êéÆÁź Ô¯ä, ÇÜé·Åº éÅñ ÇÂéÕñÅìÆ Áå¶ Ô˵ñæ Áå¶ ñÅÂÆë ÃÅǧÃÜ çÆ Ôµì À°ÃÅðÆ ÜÅ ÃÕ¶¢ &&&&&&&&&&&&& ÃÅⶠôÇÔð çÆ ÁÅðÇæÕ À°ÃÅðÆ ñÂÆ ìz˺êàé ç¶ Á§çð Áå¶ ÇÂÃç¶ ÚÅð¶ Ú°ë¶ð¶ ç¶ ôÇÔðź ÇòµÚ ÁÅÀ°ä ÜÅä ç¶ òèÆÁÅ ÃÅèé Ô¯ä çÆ ìÔ°å îÔµååÅ ÔË¢ ÇêÛñ¶ ç¯ ÃÅñź ÇòµÚ ëËâðñ ÃðÕÅð å¶ êz½Çò§Ãñ ÃðÕÅð ç¯Ôź Õ¯ñ¯º ÇÂéëzÅÃàzÕÚð ñÂÆ B@@ ÇîñÆÁé âÅñðź 寺 òµè òÆ òÅè± èé êzÅêå Õðé ÇòµÚ ÃÅ鱧 Çòô¶ô ÃëñåÅ ÇîñÆ ÔË¢ íÅò¶º ÇÕ ÇÂÔ òÆ Õ¯ÂÆ Øµà êzÅêåÆ éÔƺ ÇÕ ÁÃƺ ÒÁ˵ñÁÅðàÆÒ ÃàÆñÜ åµÕ ÔÅÃñ Õð ñÂÆ ÔË êð î˺ Áܶ òÆ òµâÆ ÁÅà ðµÖçÆ Ôź ÇÕ ÁÃƺ ÇÂÃ鱧 ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ççéź ÇòµÚ âÅÀ±é àÅÀ±é ׯ Ãà¶ôé éÅñ ܯó ÃÕź׶¢ åź ÇÕ îÔÅé ðêð ñźض òÅñÆ ÃÅâÆ ê±ðÆ çÆ ê±ðÆ êzÅêåÆ Ô¯ò¶¢ ÇÂÔ ðÃåŠׯ Ãà¶ôé åÆÕð ÇÕµèð çÆ êÔ°§ÚçÅ ÔË ÇÂÔ î°µçÅ ÕÅÀ±ºÃñ ÇòµÚ ÇêÛñ¶ ç¯ ÃÅñ

03

ì¶Áðæ ÇðóÇÕÁÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ Ãðìµå ç¶ íñ¶ çÆ æź ÇéµÜÆ ÃòÅðæź çÆÁź Ø°§îäضðÆÁź ÇòµÚ ôÅÇÂç ÇÂÔ ÇÂö åð·Åº ÔÆ ëÇÃÁÅ ðÔ¶¢ Õ°µÞ Õ° îÔÆé¶ êÇÔñ¯º ÔÆ î˺ ðÆúÕËé ç¶ ÃÆÂÆú ÁËâ ÃéôÅÂÆé 鱧 ÁÅêä¶ çëåð ÁÅÀ°ä çÅ Çéî§åðé ÇçµåÅ ÃÆ åź ÇÕ À°Ô Ã¯Ú ÇòÚÅð Õð ÃÕ¶ ÇÕ ÕÆ ÕËé¶âÅ ç¶ Ãí 寺 òµâ¶ ðÆÁñ ÁÃà¶à ÇÂéòËÃàî˺à àzÃà Õ¯ñ ô½êðÜ òðâ ÇòµÚ èé ñÅÀ°ä çÆ Õ¯ÂÆ ÃÕÆî ÔË¢ î˺ À°Ã鱧 ÇòÚÅð ê¶ô ÕÆå¶ ÇÕ Á˵ñÁÅðàÆ ñÅÂÆé ç¶ ÃàÆñÜ òÅñ¶ ÃîÅêåÆ ÇÃð¶ À°µå¶ Ô¯ä ç¶ À°Ã鱧 ÕÆ-ÕÆ ÖÅà ñÅí êzÅêå Ô¯ä׶, é¶ó¶ ÔÆ AD,@@@ ÇòÇçÁÅðæÆÁź çÆ ÚÇÔñ êÇÔñ Ô¯ò¶×Æ Ü¯ ô¶ðÆâ¶é ÕÅñÜ ç¶ ìz˺êàé Õ˺êà ÇòµÚ êó·ç¶ Ôé Áå¶ À°Ã鱧 åÅ÷Æ õìð ï±éÆòðÇÃàÆ ìäé çÆ òÆ ÇçµåÆ¢ î¶ð¶ æ¯óÅ ìÔ°å À°åôÅÇÔå Õðé ÇêµÛ¯º î¶ð¶ çëå𯺠À°Ô ÇÂÔ Ã¯ÚçÅ Ô¯ÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÂà ìÅì¶ ÁÅçî ç¶ ò¶ñ¶ ç¶ ÖÃåÅ ÔÅñå Òô½êðÜ òðâÒ îÅñ 鱧 Çëð ìz˺êàé çÅ ÇÂµÕ îÔÅé îÅñ ÇÕò¶º ìäÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÁÅà ÕÆåÆ ÜźçÆ ÔË ÇÕ ðÅÇÂúÕËé ìz˺êàé çÆ ÕÅÀ±ºÃñ Õ¯ñ¯º ÁÅÇ×ÁÅ ñË ÇðÔÅ Ô¯ò¶×Å ÇÕ À°Ô îÅÃàð êñËé ìäÅ ÃÕ¶ ÇÜà ÇòµÚ C@@,@@@ òð× ë°µà ðÆà¶ñ Áå¶ ÕðÆì A,E@@ ÇðÔÅÇÂôÆ ÇÂÕÅÂÆÁź Ô¯ä×ÆÁź Áå¶ ÇÂà À°µå¶ AE@ ÇîñÆÁé âÅñð ÖðÚ ÁÅÀ°ä׶¢   &&&&&&&&&&& PART G: CONCLUSION ÇÜò¶º-ÇÜò¶º ìz˺êàé ×ñ¯ìñ î§Ú òµñ òè ÇðÔÅ ÔË, Ôð ð¯Ü ÔËðÅé Õð ç¶ä òÅñ¶ òðåÅð¶ òÅêð ðÔ¶ Ôé — éò¶º êÆñ îËî¯ðÆÁñ ç¶ Ú°Ç×ðç¶ ÇÔÀ±îé Ô˵ñæ Áå¶ ÃÅǧÃÜ çÅ Þ°ðîà ìäéÅ, ìz˺êàé ÇòµÚ éòƺ ï±éÆòðÇÃàÆ çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ÇîñäÅ Áå¶ ôÇÔðÆ À°ÃÅðÆ ç¶ îÔµåò ê±ðé êzÅÜËÕà ÇÜò¶º ÇÕ Çðòð-òÅÕ Áå¶ àzźÇ÷à ÇòµÚ òÅèÅ ÁÅÇç ìóÆ ÇÖµÚ êÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ôÇÔð ÇòµÚ Çì÷éà òÅÇñÁź 鱧 Ô¯ð òµè èé ñÅÀ°ä ñÂÆ, À°é·Åº ñ¯Õź 鱧 ܯ Øð ñµí ðÔ¶ Ôé Áå¶ ÁÅêäÆÁź ÇÂµæ¶ Üó·Åº ñÅÀ°äÆÁź å¶ êµÕ¶ êËð ÜîÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé, Áå¶ ÃÅⶠíÇòµÖ ç¶ ÁÅ×±Áź Áå¶ Ö¯ÜÆÁź 鱧, ÇîÃàð ÔÇîñàé çÆ ÕñÅà òÅÇñÁź 鱧, Ô°éð êzÅêå Õð ñËä ÇêµÛ¯º ܯ ÁÅðÇæÕåÅ ÇòµÚ Ãëñ Ô¯äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé Áå¶ ðÇÔä ñÂÆ Üź ìz˺êàé ÇòµÚ î°ó ÁÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂÔ ÕÅðé ìÔ°å À°åôÅÇÔå Õðç¶ Ôé¢ î¶Áð ìäé ÇêµÛ¯º î¶ð¶ êÇÔñ¶ À°çØÅàéÆ ÃîÅð¯Ô ÇòµÚ î˺ ìz˺êàé ç¶ éÅ×ÇðÕź 鱧 ÇÂÔ ò§×Åð êÅÂÆ ÃÆ ÇÕ À°Ô ÃçÅ ÃåðÕ ðÇÔä Áå¶ ÇÃàÆ éÅÿ Ü°ó¶ ðÇÔä — ÃÅⶠÃÅÇðÁź ñÂÆ, ÚÅÔ¶ å°Ãƺ Çì÷éà ÇòµÚ Ô¯ ÚÅÔ¶ ÃðÕÅð ÇòµÚ, ÇÂÔ ìÔ°å ÔÆ À°åôÅÔ òÅñÅ Ãîź ÔË¢ Ü篺 ÇÕ Ô¯ð Õ°µÞ æÅòź ÁÅÀ°ä òÅÇÿÁź ñÂÆ Õ§èź À°ÃÅð Õ¶ ð°ÕÅòàź Öó·ÆÁź Õð ðÔÆÁź Ôé, õÚÆ ×µñ åź ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÁÃƺ ÇÂµæ¶ ìz˺êàé ÇòµÚ À°é·Åº 鱧 ÒÜÆ ÁÅÇÂÁÅºÓ ÕÇÔä ñÂÆ Ã°ÔÅòä¶ ê°ÿ À°ÃÅð ðÔ¶ Ôź¢ ìz˺êàé ç¶ Çì÷éà Áå¶ ÁÅðÇæÕ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ç¶ êzåÆÇéè Ô¯ä ç¶ éÅå¶ å°ÔÅ鱧 òÆ ÁÅêäÅ òµè 寺 òµè ï¯×çÅé êÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ Õ¯ÂÆ òÆ ÇÂÕµñÅ ÇòÁÕåÆ Üź çÃæÅ ìð˺êàé çÆ åðµÕÆ éÔƺ Õð ÃÕçÅ — ÚîåÕÅðÆ ÇõචêzÅêå Õðé ñÂÆ ÃÅ鱧 ÃÅÇðÁź 鱧 ÇÂµÕ Ã¯Ú Áå¶ ÇÂµÕ Ã°ð Ô¯ Õ¶ òµè 寺 òµè ïåé Õðé çÆ ñ¯ó ÔË¢ ÁÃƺ ܯ ÇÃàÆ ÇòµÚ Õ§î Õðç¶ Ôź ÃÅ鱧 å°ÔÅⶠê±ð¶ ÃÇÔï¯× çÆ ñ¯ó ÔË, å°ÔÅⶠçêðÕź, ï¯ÜéÅòź Áå¶ ï¯×åÅòź 鱧 ÁÅêä¶ éÅÿ ܯóé çÆ, åź ÇÕ ÁÃƺ ìz˺êàé ÇòµÚ éòÆÁź çíÅòéÅòź À°ÜÅ×ð Õð ÃÕƶ¢ ÇÂµÕ éòź ï±éÆòðÇÃàÆ Õ˺êà êzÅêå Õðé 寺 ñË Õ¶ ôÇÔðÆ ÇòÕÅà êzÅÜËÕà ÇÜò¶º ÇÕ ÇðòðòÅÕ ê±ðÅ Õðé åµÕ — Ãð×ðî Ô¯ä ñÂÆ ÃÅ鱧 ÇÂµÕ ò§×Åð ÔË Áå¶ ÃÅ鱧 ÃòÆÕÅð ÔË¢ Çéðé¶ À°Ôéź òµñ¯º ÔÆ ñ¶ ÜÅºç¶ Ôé ܯ ÇÔ§îå Õð Õ¶ Áµ×¶ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢ î˺ Áå¶ ÕÅÀ±ºÃñ ç¶ î˺ìð, ÁÃƺ ÃÅð¶, ìz˺êàé ì¯ðâ ÁÅë àz¶â 寺 ÇÂÔ ÁÅà Õðç¶ Ôź ÇÕ Ü篺 ÁÃƺ ÃÅⶠÇÃàÆ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ òµâ¶ î°µÇçÁź 鱧 ðñÞÅÀ°ä ç¶ ïåé Õð ðÔ¶ Ô°§ç¶ Ôź åź À°Ô ÃÅ鱧 ÁÅêäÆ ÇÃÁÅäÆ ÃñÅÔ Áå¶ íðê±ð ÃÔÅÇÂåÅ ç¶ò¶Í î˺ å°ÔÅⶠéÅÿ Õ§î Áå¶ ÃÇÔï¯×, ÕðçÆ ðÔÆ Ôź Áå¶ ÕðçÆ ðÔź×Æ, åź ÇÕ ÃæÅéÕ ÃðÕÅð ÇòµÚ ñ¯Õź çÅ ê±ðÅ íð¯ÃÅ ìÇäÁź ðÔ¶¢ ÁÅðÇæÕ éòÆéåÅ ñÂÆ, Ô¯ð çíÅòéÅòź Ö¯Üä ñÂÆ, ÁÃƺ ÇÂµÕ Ã°ð Ô¯ Õ¶ ê±ð¶ À°åôÅÔ éÅÿ ÕÅðÜ ÕðÕ¶ êz¶ðéÅ íðê±ð òÅåÅòðé À°ÃÅðź׶, ÇÜà éÅÿ éòƺ ÁÅðÇæÕ À°ÃÅðÆ À°êܶ×Æ Áå¶ ÒÜËö æ¶Ó (Ãà¶àà կ) çÆÁź Õ§èź ãË-ã¶ðÆ Ô¯ ÜÅä×ÆÁź Áå¶ ÃÅâÅ ôÇÔð åðµÕÆ çÆÁź ÇÃÖðź Û¯Ô ñò¶×Å¢ å°ÔÅâÅ ìÔ°å-ìÔ°å è§éòÅç ǦâÅ ÜËëðÆ, î¶Áð J J J


17 February, 2017

ëËîñÆ â¶

Parvasi Weekly, Toronto

íÅðå ç¶ ÃÅìÕÅ ë½ÜÆÁ» çÆ ÇÂÕ¼åðåÅ D îÅðÚ ù

ìð˺êàé ÓÚ G ÇîñÆÁé âÅñð çÅ ñÅàðÆ Ü¶åÈ ÖðÆç¶×Å éò» Øð å¶ ÕÅð»

ð°Þ¶ò¶º Ú¯º Ãîź çÂƶ æ¯óÅ ëËîñÆ é±§, ïÅðź ç¯Ãåź ñÂÆ åź íÅò¶º ìæ¶ðÅ Ô°§çÅ ¢ Ö°ôÆÁź òÅð Õ¶ öîź 鱧 Ôð ñÂƶ, ÔÇðÁÅ íÇðÁÅ ÔÆ åç¶ Ú°ë¶ðÅ Ô°§çÅ ¢

ìð˺êàé/ ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ : G ÇîñÆÁé âÅñð çÆ ñÅàðÆ Çܾåä òÅñ¶ ܶåÈ é¶ ÜÆòé íð ð¯÷ÅéÅ A Ô÷Åð âÅñð ñËä çÆ æ» G ÇîñÆÁé âÅñð ÇÂÕ¾ÇáÁ» ñËä çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ þÍ êzÅ×é¶ô êÆàð ÃÅÇÂÜ, é¶ Çܾå çÆ ðÕî 寺 ÇÂÕ ê¿Ü ì˵âðÈî çÅ Øð, ÃÇò§Çî§× êÈñ Ãî¶å Ô¯ð ç¯ éòÆÁ» ÕÅð» ÖðÆçä çÆ ï¯ÜéÅ ìäÅÂÆ þ, ܯ ÇÕ À¹Ã ç¶ âðÅÂÆò¶ ÓÚ Öó·ÆÁ» ðÇÔä×ÆÁ»Í êÆàð é¶ F ëðòðÆ ù âðÅÁ ÓÚ â¶ñÆ ×z˺â

ç°Öź çÆ ðÅå ܶ ÁÅêä¶ éÅñ Ô¯òä, éòƺ À°î§× çÅ åźÂÆú ÔÆ Ãò¶ðÅ Ô°§çÅ ¢ çÅð¶, ÇîñÖ¶ ÇÜÔ¶ ×íð± ê°µå ìäç¶, Ú°§ÇØÁÅ ÇܧéÅ é¶ Øðƺ ñò¶ðÅ Ô°§çÅ ¢ ÁËö Øðź ÇòµÚ ðµì ÔË ÁÅê òÃçÅ, ÇÜæ¶ î¶ðÅ òÆ å¶ðÅ å¶ å¶ðÅ ÔÆ î¶ðÅ Ô°§çÅ ¢ ìÅì¶ ÇÕÔÅ ÃÆ Ãí çÅ íñÅ î§×ƶ, ì§ç¶ çÅ ç°éÆÁÅ å¶ Ü¯×Æ òÅº× ë¶ðÅ Ô°§çÅ ¢

ÜËÕêÅà ÇܾÇåÁÅ ÃÆÍ ç¯ ì¾ÇÚÁ» ç¶ ÇêåÅ ÃÅÇÂÜÅ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ îËù ÁÅêä¶ Üéî Ççé 寺 ÇÂÕ Ççé êÇÔñ» ÇÂà ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ÇîñÆ ÃÆÍ ú.ÁËñ.ÜÆ. êzÅÂÆ÷ Ã˺àð, à¯ð»à¯ ÓÚ ÁÅêäÆ Çܾå Óå¶ Ö¹ôÆ ÷ÅÔð ÕðÇçÁ» ÃÅÇÂÜÅ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ î˺ ÁÅêä¶ Øð ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ Áå¶ î˺ ïÇÚÁÅ ÇÕ î˺ ÁÅêä¶ ñÂÆ Ç×øà òܯº ç¯ ÇàÕà» ÔÆ ÖðÆç ñ˺çÅ Ô»Í ÁÅêä¶ Üéî Ççé Óå¶ ÇÂÔ ñÅàðÆ ÇܾåäÅ ÕÅøÆ Ö¹ôÆ íÇðÁÅ Áé¹íò ÇðÔÅÍ Á×ñ¶ Ççé Ü篺 êÆàð é¶

ÁÅêäÆ ÇàÕà ç¶ÖÆ å» À¹Ô þðÅé ðÇÔ Ç×ÁÅ ÇÕ À¹Ã é¶ àÅê êzÅÂÆ÷ ÇܾÇåÁÅ þÍ À¹Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ; î˺ ÁÅêä¶ êÇðòÅð ñÂÆ êÇÔñ» Øð ÖðÆç»×Å Áå¶ ÇÂà ù ñË Õ¶ ì¶Ô¾ç À¹åÃ¹Õ Ô»Í ÃÅâŠùêéÅ ÃÆ ÇÕ î¶ð¶ Øð ÓÚ ÃÇòÇî§× êÈñ, Ô¯î Çæ¶àð Áå¶ ê¿Ü ì˵âðÈî Ô¯äÍ ÇÂà Çܾå çÅ Áðæ þ ÇÕ ÃÅⶠì¾ÇÚÁ» çÅ íÇò¾Ö òÆ Ô¹ä ÇìÔåð Ô¯ò¶×ÅÍ À¹Ô ÁÅêäÆ îð÷Æ éÅñ êó·ÅÂÆ Õð ÃÕä׶ Áå¶ êÈð¶ êÇðòÅð çÆ Ç÷§ç×Æ ìçñ ÜÅò¶×ÆÍ

ÕËé¶âÅ çÆ ÁÅìÅçÆ C.E Õð¯ó 寺 àµêÆ

ç±ð ÜÅ Õ¶ ÁÅêÇäÁź çÆ Õçð ê˺çÆ, ø½ÜÆ, êzç¶ÃÆÁź çÅ òÆ è§é ÔÆ Ü¶ðÅ Ô°§çÅ ¢ Øð Õñ¶ô åź îÇÔîÅé òÆ ÕÆ ÁÅÀ°äÅ, íÇðÁÅ Õźòź éÅñ íÅò¶º ìé¶ðÅ Ô°§çÅ ¢ Ç×µñ ìñÇò§çð Ô¯ðź 鱧 ç¶ îµåź, çÆÇòÁź æµñ¶ åź ÃçÅ ÔÆ Ôé¶ðÅ Ô°§çÅ ¢ Ç×µñ ìñÇò§çð, DAF-EEH-EEC@

ÁËâÇî§àé : ÃàËÇàÃÇàÕà ÕËé¶âÅ òµñ¯º ÜÅðÆ ÕÆå¶ Á§ÕÇóÁ» î°åÅìÕ ÕËé¶âÅ çÆ ÁìÅçÆ B@AF òð·¶ åÕ òµè Õ¶ C Õð¯ó E ñµÖ E Ô÷Åð G ý ÁáÅÂÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ B@AA ÇòÚ ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ Ãðò¶Öä ç¶ î°ÕÅìñ¶ B@AF å¾Õ ÁÅìÅçÆ ÇòÚ ê§Ü øÆÃçÆ òÅèÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ B@AA ÓÚ ÇÂÔ ÁÅìÅçÆ C.C Õð¯ó ÃÆ å¶ ÃÅð¶ ÜÆ-G ç¶ô» ÇòÚ¯º ÕËé¶âÅ ÓÚ À°Ã Ã òÅè¶ çÆ çð òµè ÃÆ Ü¯ E-I øÆÃçÆ ÃÆ êð Ô°ä صà Õ¶ ñ×í× E øÆÃçÆ ðÇÔ ×ÂÆ ÔË¢ B@AF ÇòÚ ç¯ ÇåÔÅÂÆ òÅñŠǧîÆîðÅàÅ ÕÅðé ÃÆ å¶ ìÅÕÆ òÅñÅ Üéî çð

ÕÅðé ÃÆ¢ êµÛîÆ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ÁÅìÅçÆ ÓÚ òÅè¶ çÆ çð Ç÷ÁÅçÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÜé·» ÇòÚ¯º ÁñìðàÅ ÓÚ òÅè¶ çÆ çð AA.F øÆÃçÆ ÃÃÕ¯Úòé ÓÚ F.C øÆÃçÆ Áå¶ îËéÆà¯ìÅ ÇòÚ òÅè¶ çÆ çð E.H øÆÃçÆ ðÔÆ¢ Áàñ»ÇàÕ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ÁÅìÅçÆ ÓÚ òÅè¶ çÆ çð ÕÅøÆ Øµà ðÔÆ¢ Çêz§Ã ÁËòÅðâ ÇòÚ ÁÅìÅçÆ ÓÚ òÅè¶ çÆ çð A.I øÆÃçÆ ÇéÀ±ëÅÀ±âñ˺â Áå¶ ñËìðÅâ¯ð ÇòÚ ÇÂÕ øÆÃçÆ Áå¶ é¯òÅ ÃÕ¯ÇôÁÅ ÇòÚ @.B øÆÃçÆ òÅè¶ çÆ çð ÃÆ¢ ÇéÀ±ìð§ÃÇòÕ B@AA î°ÕÅìñ¶ ÁÅìÅçÆ çÆ çð @.E øÆÃçÆ ØàÆ¢

îÅñàé : ÇðàÅÇÂðâ Çìð׶âÆÁð éòÅì ÇÃ³Ø ÔÆð çÆ êzèÅé×Æ Ô¶á 4 îÅðÚ 2017, ÃÇé¼ÚðòÅð ù 11 òܶ ¶Áðê¯ðà ì¹ÖÅðÅ ðËÃà¯ð˺à ÇòÖ¶ ÃÅìÕÅ ë½ÜÆÁ» çÆ ÇÂÕ¼åðåÅ Ô¯ò¶×ÆÍ ÇÂÔ ðËÃà¯ð˺à ¶Áðê¯ðà ð¯â å¶ îÅñàé ×°ðÈØð ç¶ é¶ó¶ ÔËÍ ÕËêàé ðäÜÆå ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ, ÃËÕàðÆ ò¼ñ¯º í¶ÜÆ ×ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ì¼Ã é§ìð 30,5, Áå¶ E ¶ ðÅÔƺ ì¹ÖÅðÅ ðËÃà¯ð˺à ç¶ é÷çÆÕ êÔ°³ÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ÁÅðîÆ, é¶òÆ, ¶Áðë¯ðÃ, ìÆ.ÁËÃ.Á¶Ëë Áå¶ ÁÅÂÆ.àÆ.ìÆ.êÆ.ç¶ ÃÅìÕÅ î˺ìð» ù êÔ°³Úä ñÂÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÚÅÔ êÅäÆ Áå¶ ñ§Ú çÅ êzì³è ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ éò¶º î˺ìð» ù íÆ ÃòÆÕÅð ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ô¶á ÇñÖ¶ ÃÅÇÔìÅé éÅñ óêðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË:Õðéñ ×°ðî¶ñ ÇÃ³Ø Ã¯ÔÆ 647-8887644, ÕËêàé ðäÜÆå ÇÃ³Ø èÅñÆòÅñ 647-760-9001, Õðéñ éðò³å ÇÃ³Ø Ã¯ÔÆ 905-741 2666

145 Clarence Street, Suite 29, Brampton, L6W 1T2 Visit us @www.savemax.ca

END UNIT TOWN HOME

79 Cohoe St

2 BED FINISHED BSMNT APT

146 Degrassi Cove Circ

7155 Wrigley Crt Lot 42

3458 Crimson King Circ

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm

Gorgeous End Unit Town Home Better Than Semi, Under Construction Brand New App 2200 Sq Ft, Huge 2 Storey By Liv Communities. Rare 4 Bdrm, 2.5 Washrooms With Stone & Brick Exterior, D/D Entry! Sep Liv & Family With Open Concept! Upgraded $799,900

Welcome To 4 Bed Fully Detached Home With 2 Bed Finished Basement Apartment. Double Door Entry, Separate Living, Separate Dining And Family Room With Fire Place. Hardwood Floor On The Main Floor. Fully Upgraded Kitchen. $939,000

4 Bdrm Detach, In Most Sought After Lisgar Neighbourhood. Livable Space Approx 3500 Sqft Incl. Fin Basement. Nicely Upgraded W/ Brand New Hardwood Flrs In Living, Dining & Family Rm. Recently Painted Thru'out . Chef Delight Kitchen . $1,029,000

FULLY UPGRADED HOME

BEAUTIFUL CORNER LOT

FIRST TIME BUYER DELIGHT

Remembrance Rd & Cohoe St

14 Savita Rd

OPEN HOUSE - SAT & SUN - 1-4 McLaughlin/ Wanless

Gorgeous Fully Upgraded Detached Double Garage Home In Most Demanding Neighbourhood This Meticulous Home Boasts Of Tons Of Upgrades.,Open Concept Liv/Din With Brand New Oak Hardwood Flooring. COMING SOON

Williams Pkway / Chinguacousy

28 Notman Wy

OPEN HOUSE - SAT & SUN - 1-4 Sandalwood/Brisdale

Fully Detached 3 Bedroom Corner Lot Features All Hardwood On Main Floor. Eat In Kitchen, Over Looking Family Room, Walk Out To Beautiful Stamped Concrete Patio. Extended Stamped Concrete Driveway, Double Car Garage. $649,000

Derry/Tenth Line

Derry And Mclaughlin

BRIGHT & SPACIOUS HOME

32 Heartleaf Cres

57 Brickyard Wy #148

OPEN HOUSE - SAT & SUN - 1-4

OPEN HOUSE - SAT & SUN - 1-4

Beautiful Home In High Demand Area, Perfect For First Time Home Buyers. This Town House Has Vaulted Ceilings With An Open Concept Layout That Combines The Liv/Din Areas. Modern Kitchen With Ceramic Flooring. COMING SOON

Bright And Beautiful 3 Bedroom End Unit Features Hardwood Floors, Pot-Lights, Wrought-Iron Pickets On Stairs, Finished Walk Out Basement, , Slate Flooring In Foyer, Updated Baths And Maintained Lovely.

Chinguacousy/Sandalwood

COMING SOON

çÆ ñ¯ó òÅñ¶ Ôð ÇòÁÕåÆ çÆ îçç ñÂÆ ÷ðÈðÆ ï¯ÜéÅò» êÇÔñ» 寺 åËÁ Õð ñËäÆÁ» ÚÅÔÆçÆÁ» ÔéÍ Øð ç¶ ìÅÔð 寺 øÅÇÂð ÇâêÅðàî˺à ù ÕÅñ Õðé çÆ ÃÔÈñå òÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ þÍ ÇÕö òÆ ÃóçÆ ÇìñÇâ§× ÓÚ ç¹ìÅðÅ êzò¶ô éÔƺ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅÍ ÇÕö ÁêÅðàî˺à ÓÚ ðÇÔ§ç¶ Ô¯ò¯ å» Ô§×ÅîÆ ÔÅñå ÇòÚ ÇìñÇâ§× 寺 ìÅÔð ÇéÕñä çÆ êÈðÆ ï¯ÜéÅ ìÅð¶ êÇÔñ» ÔÆ êåÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ

HD Box ijhVf ik kdy vI bMd nhIN huMdf, qusIN 1000 qoN Aupr HD cYnl dyK swkdy ho

vI provid nY l ek Dc

55 Desi Channels (Hindi, Punjabi, Pakistani)

200 English Channels

Bovaird/ Main St

No intended to solicit buyers and sellers already under contract. * Some conditions apply( 2.5 % extra for the co-operating broker) ** No Purchase Necessary. Contest ends at 11:59: 59 pm E.S.T on Tuesday, March 31, 2015. Enter online at www. savemax.ca. Main in entry also available, and persons who successfully enters a firm Sales Purchase Agreement either for buying and selling any property through one of our Save Max Broker/Agents are automatically entered. Limit of one entry per person. Two(2) Grand Prize to be won consisting of a 2014 Hyundai Elantra. Approximate retail value : $21,000 and 2014 Hyundai Accent, Approx retail value $ 18, 751. Correct answer to mathematical skill-testing question required. Contest winner is responsible to pay applicable federal HST/GST and Licensing Fees upon receipt of the Grand Prize. In an approximate amount of $2,800 for Hyundai Elantra and $2500 for Accent. Odds of winning depend on the number of eligible entries received. For full contest rules, entry and eligibility requirements, visit www.savemax.ca. Not intended to solicit the buyers and Sellers already under contract with any other Realtor or Real Estate Broker. *** Actual Car may differ than shown in Picture. Total Sales Volume and number of transactions by Save Max Real Estate Brokerage from April 2010- Dec 2014 Where Save Max acted as a Listing Brokerage or Co-operative Brokerage.

Ãî¯Õ ÁñÅðî ñ×ÅÀ¹äŠùð¾ÇÖÁÅ ñÂÆ ÷ðÈðÆ : ǦâÅ ÜËëðÆ

AsIN hr Price nUM Beat krWgy[

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm Welcome To This Fabulous Ravine Lot Just Over 2 Yrs Home In Most Sought After Neighborhood Of Mississauga Kids Friendly Court Location. Home Has Beautiful Inviting Foyer, Sensational Layout Wt Combined Liv, Dining & Family Rms. $1,250,000

ìÅÕÆ

y hW rd

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm

ìð˺êàé : Õ¯àÕê±ðÅ Áå¶ ÁÅà êÅÃ ç¶ Çê§âź 寺 àðÅ௺ ¶ðƶ ÇòµÚ òÃç¶ Ãî±Ô êÇðòÅðź çÅ Áµáòź ÃñÅéÅ êðÆòÅÇðÕ ÇÂÕµá B@ ëðòðÆ, Ççé ïîòÅð (ëËîñÆ â¶ òÅñ¶ Ççé) II ×Çñâé ð¯â ìð˺êàé ×°ðçòÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË ¢ èÅðÇîÕ çÆòÅé Ãò¶ð¶ çà òܶ 寺 ñËÕ¶ ÃÅ㶠ìÅðź òܶ åµÕ ÃÜŶ ÜÅä׶ ¢ ÇÜÃ ç¶ ÇòµÚ ôzÆ Ã°ÖîéÆ ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ êÅá, ×°ðìÅäÆ ÕÆðåé Áå¶ ×°ðîÇå ÇòÚÅðź Ô¯ä×ÆÁź ¢ À°êð§å Ãî±Ô êÇðòÅðź çÆ Úó·çÆ ÕñÅ ñÂÆ ×°ð± îÔÅðÅÜ ÜÆ ç¶ Úðéź ÇòµÚ ÁðçÅà ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ ¢ Ãî±Ô Õ¯àÕê±ðÅ ÇÂñÅÕÅ ÇéòÅÃÆÁź 鱧 êÇðòÅðź, ç¯Ãåź, Çîåðź Áå¶ Çðôå¶çÅðź Ãî¶å êÔ°§Úä ñÂÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÜÅçƺ ÔË ¢ ×°ð± ÕÅ ñ§×ð Áå°µà òðå¶×Å¢ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ô¶á ÇñÖ¶ é§ìð» Óå¶ ë¯é ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ Ã°ÖÇò§çð ÇÃ§Ø Çãµñ¯º—FDG-FAH-ECGB, ×°ðÚðé ÇÃ§Ø ìðÅó –I@E-DEA-GEEG, Ü×ÜÆå ÇÃ§Ø ÇÃµè± – I@EIAE-DC@H, ÜÇå§çð ÇÃ§Ø ðÅé± – FDG-HEF-ADHH, Ü×î¯Ôé ÇÃ§Ø Ç×µñ – I@E-DED HAAH

iksy hor nUM kwl krn qoN pihlW swnUM kwl kro[

RAVINE LOT

STUNNING LAYOUT !!!!!

As IN H

(MBA) Broker of Record

ìð˺êàé ÓÚ Õ¯àÕê±ðÅ ëËîñÆ â¶Á B@ ëðòðÆ ù

IPTV BOX

905-216-7800 MILTON OFFICE 289-428-1000

BRAMPTON OFFICE

Raman Dua

04

416.846.6360

We ship to North America, Montreal & British Columbia

ICE FRIENDLY SERV F GTA

SERVING ALL O

koeI vI pRfprtI KrIdx jF vycx leI ieko iek nfm

PARAMJIT DEOL

Financing Available for First Time Buyers, Self Employed, New immigrants UPTO 5 % cash Back & Lowest interest rates guaranteed Broker No Income Qualifying Visit my website to see more properties Well Experienced team of top of line lawyers home inspectors, Please And information save your time and money mortgage consultants Email pdeol3@yahoo.ca Free & Accurate Market evaluation of your home Website www.paramjitdeol.com Guaranteed sale of your home LOW LOW Commission Packages available FOR TOP DOLLARS & FAST SALE LIST WITH DEOL

$60,000 Picture Not Available Sale Of Business

Sale Of Business Without Property Beauty Salon

$314,900

$99,000

DIRECT: 416-993-7378

$169,000

SAKURA Special Offer on U2 II W in White Color

$289,999

Picture Not Available Sale Of Business

Well Known & Established Indian Restaurant High Traffic Location, Surrounded By Homes & Businesses, Very Low Rent $3300 Per Month Including Tmi, Net Profit For Restaurant Is $65,000 Per Year.

$389,000

Sale Of Business

East 44 And Lupin

Excellent Opportunity Awaits, Turn Key Operation, Fantastic Business Located Inside Vaughan Mills Shopping Centre, International News & Convenience, Very Low Rent, Great Traffic Flow, One Of The Busiest Malls.

Here Is Your Chance To Get This Cozy Yet Gorgeous 3-Bedroom Home Which Has Been Recently Updated To Modern Elegance While Maintaining The Classic Charm. Neseled On A Quite Family Friendly Street.

$459,991

$499,000

Burnhampthorpe/Confederation

$620,000

Peter Robertson & Dixie Attention Investors!! Unit For Sale In A Excellent & Busy Plaza, Prime Location @ Markham & Finch, Currently Leased For Long Term 3+5+5Yrs Lease Monthly Income Of $3000.

$635,000

Highway 2

Yonge/ Finch Finally! Stunning Lowest Priced Unit For Sale @ Hendon Park Towns. 2 Level Charming New York Style Brownstone Townhouse At Sought Out Yonge/Finch Area 2 Bed, 2 Washrooms 640 Sq. Ft,

On A 0.587 Acre Lot, Fully Upgraded Home Top To Bottom W/ Quality Finishes, 2300 Sq Ft Home W/ A 1600 Sq Ft Auto Garage, W/Painting Booth & Office 40X40 Workshop Has Electricity, Gas, 15' Ceiling Height...

$880,000

$899,000 Picture Not Available

Airport & Humber West

Beautiful Well Kept, Court Location, Lots Of Sunlight Open Concept Through, Separate Living Room On Second Floor, Huge Basement, Patterned Concrete On Porch/ Walkway & Curb, Seeing Is Believing, High Demand Area Will Not

$989,000

Guildcrest Dr / Kingston Rd

Absolutely Gorgeous Detached Condo With Double Garage Ideal For Professional & Families In Great Location, A Rare Find Bungalow In Guildwood Village Surrounded By Million Dollar Homes. Finished Bsmt W/ Sep.

$1,449,000

Sentinel/Murray Ross

Sandalwood Brisdale

Magnificent Family Home, Approx 2900 Square Feet, 1st Owners Of Property, Rarely Available In This Neighbourhood, Ground Floor Separate Apartment With Tons Of Sunlight, Upgraded Home With Gleaming Oak Hardwood Floors

Absolutely Stunning Detached 5+2 Bedroom Home Situated In A Very Desirable Area Of Fletchers Meadow. This Home Is Approx 3600 Sqft, Bright And Clean, Well Maintained, Hardwood Floors , Pot Lights, 5 Huge Bedrooms

Wanless & Mclaughlin Beautifully Built Brand New Home Approx. 3300 Sq Ft., 2 Bedrooms, Corner Lot! 4 Bedrooms + Open Loft + Finished Basement From The Builder A Rare Find In This Neighborhood.

Patented Grease

Special $

Extract 85% of the grease in the air, before the fumes enter the interior of the range hood. A layer of tin aluminum filter prevents grease and oil from dripping. Easy to wash and inexpensive to replace.

369 Reg. $429

Model: R727W Dimension: 29” W x 22” D x 6” H Voltage: 120V 60Hz Vertical Ducting: 6” Diameter Revolutions: 1700 RPM Wind Exhaust: 380-580 CFM

Special $

249 Reg. $399

New Product Introducing The

Special $

699

Super Bidet

Reg. 1099 $

YT 138

Special $99

Great for people like... Elderly, disabled and over-weight individuals, persons suffering from anal diseases, pregnant women, busy office workers, people who drive long distances.

M O R E

L I S T I N G S

CALL PARAMJIT

Horseshoehill/Charlestonsider

Bathurst St & Ranee Ave

A Wonderful 37.5 Acres Property With A Custom Build Home, Everything Is Custom About This Home Grand Entry With 8Ft Door Entry, 10Ft Ceilings On Main Level, Main Floor Offers A Good Size Office

Brand New Custom Built 2 Storey Home Approx 4000 Sq. Feet Plus Finished Basement Loaded With Upgrades, 55 X 132 Ft Corner Lot Steps To Ttc. 4 Bdrms With Custom Baths, 5 Bathrooms All With Heated Floors, Steam Room.

DEOL

416.993.7378

Century 21 Leaders Realty Ltd Brokerage

905-405-8484

Independently Owned & Operated

499

Trapping Design & Filters

YT 188 F O R

Reg. $589

R727W

$1,999,000

Picture Not Available

• Teflon-coated non-stick fan blades. • Rear oil collectors, grease-free inner parts, Patented twin oil trapping cones with filters, Ultra-quiet operation (58 dBA). • Front steam baffle, Each blower is controlled independently, Smoke and grease baffler, six vents. • One year labour and parts warranty, Lifetime Warranty on motor.

R747 II W MODEL: R-747 DIMENSION: 29” W x 23” D x 6” H VOLTAGE: 120 V 60Hz DUCTING: 3-1/8” x 10” VERTICAL: 6” Diameter REVOLUTIONS: 1700 RPM WIND EXHAUST: 350-680 CFM

Picture Not Available In The Heart Of Mississauga *1 Bedroom*+*Den* (As Per Builder's Floor Plan Attached) Amenities Includes: Exercise Room, Media Room, Party Room, Indoor Pool, 24 Hr. Security, Bbq Area.

MODEL: U2 II w DIMENSION: 29-3/4” W x 25” D x 6”/7” H VOLTAGE: 120 V 60Hz ROTATION: Twin Motors HORIZONTAL DUCTING: 3-1/8” x 10” VERTICAL DUCTING: 6” Diameter REVOLUTIONS: 1700 RPM WIND EXHAUST: 520-680 CFM

Special $

Slow-Motion Closing

4 Level Temp. Seat

Anti-Bacterial Resin

Warm Air Dryer

Special Tender Spray Head

Teflon-Coated Jet Turbine Vaine.

1/4 HP High Efficiency Motor

Powerful suction with non-stick surface.

Exhausts of 680 CFM of air from cooking area

A620

Special $

899 Reg. $1899

Three section (last, medium, slow) for kneading / tapping with creative wireless remote control with LCD panel, Non section declination of Chair back, S-shaped chair back.


Parvasi

Also available on www.parvasi.com

Matrimonial irsLqy hI irsLqy

torFto aYzIsLn ’c ivafh df iesLiqhfr pUry mhIny leI isrP 80 zflr ’c vYnkovr aYzIsLn ’c ivafh df iesLiqhfr pUry mhIny leI isrP 60 zflr ’c

lVky dI Bfl

lVky dI Bfl

lVky dI Bfl

lVkI dI Bfl

lVkI dI Bfl

lVkI dI Bfl

lVkI dI Bfl

lVkI dI Bfl

Jat Girl, Canadian Citizen,

isWK lVky dI loV hYY| lVkI dI sfrf

1983, 5'8" medical doctor,

kYnyfIAn

is`K

families

kids. Send latest pics with

permit, please should not

Born 1989 , 5'4", University

pirvfr iegMlYNz ivWc vYl sYtlz hYY|

beautiful, fair, slim, family

biodata

contact. Contact 647-822-

ieMzIaf rihMdf, jwt iswK sohxf-

vDyry jfnkfrI leI sMprk kro:

settled in U.S. seeking a

lVkw aumr 48 swl, k`d 6 Pu`t

T2: 769-72

Graduate, M.ED in Teaching from

suitable match. Jat Sikh

qlwkSudw Awpxw kwrobwr krdy

Parents seeking bride for

gmail.com

7335

647 542 1163

sunwKf lVkf, 32 sfl, 5’7�, nisLaF

boy,

vwsqy 40 qo 45 swl dI aumr

her

T1: 760-63

T3: 762-65

T1: 766-69

qoN rihq, grYjueyt, ieMzIaf ivc

vwlI j`t is`K kYnyfIAn lVkI dI

sikh, 24 yrs old, 6 feet tall,

jrUrq hY[ qlwkSudw Aqy ibnW

handsome, intelligent, B.Sc.

sohxf sunwKf sYxI iswK pirvfr

Well

email,

b`cy vwlI lVkI qy vI ivcwr kIqw

(Comp Sc.), MBA & MBA

nfl

Doaba

family

Jatsikhkuri04@gmail.com

jw skdw hY[vDyry jwxkwrI leI

(executive). Raised educated

lVkf, 33 sfl, 5'7", vrk

suitable

match

their

jF istIjLn lVkI dI loV hY, hor

/ call 734-642-7487 or 647-

sMprk kro- 604-721-4542

and working in India. Father

primt qy hfrz vuwz ienstflr

Indian born and Canadian

jfxkfrI leI sMprk kro: 289-

282-3594

V1,T1: 694-97

engineer,

studying

df kMm kr rhy lVky leI sohxI

citizen son, clean-shaven 27

652-1035

pharmacist. Mother presently

-sunwKI KfndfnI pirvfr vflI

year old 5-10". Girl should

T1: 759-62

for

visited surrey. Caste No Bar.

pI afr lVkI dI loV hY| isrP

be beautiful, family oriented,

permanent

Please Call Savita @ 604-

iswK aqy vYjItyrIan pirvfr

well versed in both cultures,

ieMzIaf rihMdf jwt iswK lVkf, Aumr

settled,

580-0330 or 778-999-5508.

hI sMprk krn| Pon nM: 647-

Rajput

24 sfl, kwd 6’ vfsqy kYnyzIan

handsome Jatt Sikh boy 28

Email: savt@live.ca

300-1341, 647-768-3013

students can be considered.

iemIgrFt jF istIjLn lVkI dI loV

yrs. Old, 5-8�, Masters in

T1: 767-70

T1: 761-64

Contact No are 647 290

hY. lVkf cMgI jfiedfd df mflk hY,

0198, 905 460 0198

lVky df sfrf pirvfr kYnyzf ivc

T2: 760-63

sYlt hY. vDyry jfxkfrI leI kfl

US

and

Canadian

Institutions ,beautiful, fair,

handsome,

professional

slim, Smart, Family oriented, settled in Toronto Canada,

Jat Sikh Brar, Canadian

values.

Seeking a suitable match Jat

citizen

and

Sikh boy, handsome ,highly

5.6',

professional,

,

educated

girl,1989 university

currently

and established with family

Respiratory

value. Should be Canadian

seeking

Citizen/PR.

,PR,well

Send

bio

born, graduate

employed

as

Therapist,

Canadian

citizen

educated

Send

photos

with bio by

highly moral data

and

Need

established

punia2980@gmail.com

in

profession.

5-“3�, Bsc-Nursing kr cukI

T1: 770-73

Send recent photo and bio

aqy Msc-Nursing kr rhI aqy

data

ieMzIaf rih rhI sohxI sWunKI

jWt isWK DflIvfl lVkI, 27 sfl, kWd 5-“6� ieMzIaf

qoN B.Sc.

Lab dI pVHfeI kr cWukI aqy kynyzf

medical

deepkamal_forever@

hotmail.com,

Contact-416

well

seeking

sYtlz hY, leI kYnyzIan pI afr

for

Doaba

preferred,

Well settled & well established

vDyry jfnkfrI leI sMprk kro:905

Software Company based in

divorced Jat Sikh handsome,

family looking match for their

334 3153

Toronto. Looking for a well-

5’9�,

M.Sc

only sonJatsikh, handsome,

Wanted suitable match for

9977

par.bal@hotmail.com

educated, working Canadian

Physics, working as realtor/

 \HDU ROG œ´ FHUWL¿HG

Jatt Sikh Boy , Non Smoker,

V1: 680-83

T2: 762-65

PR/Citizen/Student girl. Email

appraiser

professional

accountant,

Non Drinker, 32 yrs old,

recent pics of girl and bio

Prefer those living in Canada/

GRLQJ 0%$ ÂżQDO VHPHVWHU

Height 5-“7�, Graduate, Boy

jwt uiswK sMDU lVkf Aumr 37 sfl,

data on amrinderbhullar13@

86RUSURIHVVLRQDOO\TXDOLÂżHG

from

of

is in India and running his

vYnkuvr kYnyzf ’c ivjLtr vIjLy qy

gmail.com.

from India and having no

Business,

University

own Agriculture farm in India.

afieaf hoieaf hY, vfsqy kYnyzIan

Parents and Sister’s family

iemIgrFt jF istIjLn lVkI dI loV

Company Girly should not be

well settled in Canada.

hY. zfievors qy vI ivcfr kIqf jf

more than 26 year, Punjabi

Very hardworking and smart

swkdf hY, lVky df sfrf pirvfr

speaking,

boy. Looking for Canadian

kYnyzf uivc sYtl hY jo iesdI sYtl

adjustable in the family as he

PR or Citizen Girl.

hox ivc mwdd krngy. vDyry jfxkfrI

is the only one children

Contact-

CPA & doing CPA will be

(Canada)

preference Student & work

T3: 760-63

born,5.2'

rihMdy pI afr jF istIjLn, KfndfnI,

girl,

jWt isWK, nisLaf qON rihq lVky dI

masters in paralegal studies,

loV hY|

currently employed at a law

vDyry jfxkfrI leI sMprk kro:

ÂżUP VHHNLQJ ZHOO HGXFDWHG

416 749 8417, 416 454 4584

and

T1: 769-72

Canadian

University

graduate,

established citizen/PR

US/ boy.

Send photo and bio data at, brar_swarnjit@yahoo.com,

5-“4�, qlfksLudf sohxI sWunKI,

Contact-416 457 0626

iegMlYNz

T2: 765-68

ieMmIgrfNt lVkI leI, knyzf rihMdy Jat

Sikh

girl,

US

born

prvfsI ivc iesLqyhfr dyx leI kfl kro: 905-673-0600 You can also read parvasi newspaper online www.parvasi.com

Canada

BYx aqy mfqf ipqf kYnyzf ivc vYl

Match for Canadian Citizen

citizen,1989

from

vYjItyiran

sikh

and currently working in a

rhI sohxI sWunKI lVkI leI, knyzf

pI afr jF sItIjLn, KfndfnI, jWt

resident,

sMbMiDq

Rajput

dI loV hY| GREWAL,US

knyizan

Canadian

match

afpxf KyqIbfVI Pfrm hY, lVky dI settled

T1: 765-68

Sikh

aqy

lVkI leI, knyzf rihMdy pI afr jF

suitable

sister

shaven

Engineering

Jatt

jnmI

26 sfl, kWd

clean

spinder3562@

sItIjLn, KfndfnI, jWt isWK lVky

Course kr cuWkI aqy jfb kr

31 sfl, kWd

jWt isWK lVkI,

son,

at

457 0626

ivWc Business Administration

jWt isWK lVkI,

j`t

T1: 762-65

data and photos email to

boy,preferably

pI.Awr

Only Jatt Sikh

1965 in

born, real

estate.

Schulich

Working

school

York with

Top

Class

professional,

We do quality work that fit your budget

kro: 604-805-7837, 604-445-

289

652

1035

leI 604-209-9889 qy sMprk kro V2: 680-83

GUARANTEED LOWEST INSURANCE* Mortgage Insurance (Beneficiary is your Family NOT Bank) Age

Life Insurance Critical illness Disability Insurance Tax Free Saving Account Investment Loans

30 40 50 55 60 T10

Male

Female

$14.04 $11.34 $18.18 $15.84 $36.36 $25.20 $51.12 $37.44 $78.12 $56.88 $200,000

No Medical For 50-80 Years Old*

100 % Return of Premium Options* Email: myfamilycoverage@gmail.com

Kawaldeep Lotey CLU, CHS (*Rates are subject to change without notice. Anyone can get these plans & rates after approval from Insurance comp. under their guidelines. )

SUPER VISA INSURANCE

Call: 416.818.3334

2355 Derry Rd. E, # 29 Mississauga, ON L5S 1V6


17 February, 2017

Parvasi Weekly, Toronto

06

“‹∆‡∆¬∂ «Ï˜È√ Í∂‹√” ‚≈«¬À’‡∆ Á≈ ÈΩÚª Ù≈ÈÁ≈ ¡ø’

¤Í ’∂ «Â¡≈

bhuq jldI mfrikt ivc AuplbD hovygf! adfrf ‘prvfsI’ vwloN sfry ibjLns sihXogIaF, pfTkF aqy sroiqaF df DMnvfd!

www.gtabusinesspages.ca

Mobile APP of GTA Business Pages DIR is available NOW

DOWNLOAD GTA BUSINESS PAGES APP More than 35,000 people are already using this APP

Promote your Business through GTA BUSINESS PAGES APP Call: 905-673-0600

Parvasi MEDIA GROUP


17 February, 2017

Parvasi Weekly, Toronto

FOR ALL YOUR REAL ESTATE & FINANCIAL MATTERS Surinder Thakur NEED MORE LISTINGS Sales Representative

416.857.3118

Services Provided: FREE Home Evaluation FREE Staging Advertise your property Sold

Email: thakurfinancial@hotmail.com

07

170 Steelwell Road, Unit 200 Brampton, ON L6T 5T3 Off: 905-793-1111 Fax: 905-793-1455

Harry Thakur

Sales Representative

647-381-8685 thakurharry04@gmail.com

òËñéàÅÂÆé çÅ Üôé

ÃËñîËÕà ðÆÁñ ÁÃà¶à Áå¶ Â¶Ü¶ îÆâÆÁŠǧàðà¶éî˺à òñ¯º òËñéàÅÂÆé éÅÂÆà B@AG îéÅÂÆ ×ÂÆÍ ÇÂà Üôé íðÆ ðÅå çÅ ÁÅï¯Üé ìð˺êàé ç¶ Ú»çéÆ ì˺չÇÂà ÔÅñ ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅ, ÇÜ¾æ¶ ìÅñÆò¹¾â ÃàÅÂÆñ êÅðàÆ ÇòÚ ÕÇêñ â»Ã, í§×óÅ, ìÅñÆò¹¾â â»Ã ç¶ éÅñ‑éÅñ âÆ.ܶ. À¹å¶ ÇêÁÅð ò§âç¶ ×Æå ò¾Üç¶ ðÔ¶Í ÃðêzÅÂÆ÷ Ç×ëà òÆ ÕÂÆÁ» ù éÃÆì ԯ¶Í

éò¶º ÇìÜéà çÅ àËÕà ÇÕò¶º ؼà ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË?

Ü篺 ÁÃƺ ÁÅêä¶ Õ³î –ÕÅð ù éò»-éò» 寺 ò¼ÖðÅ ð¼Ö¯Í ÃÆ ÁÅð ¶ Áé°ÃÅð ìËºÕ ÇòÚ Õ³êéÆ ÇòÚ åìçÆñ Õðç¶ Ô» å» àËÕà íðé Üî» ÕðòÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÕËà å°ÔÅâÆ ÁÅîçé ç¶ Áå¶ àËÕà ìÚÅÀ°ä ç¶ åðÆÕ¶ ìçñ Ü»ç¶ ÇòÚ Ç×ÇäÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Ü¶ å°ÔÅⶠկñ Õ¯ÂÆ ÃìÈå éÔƺÍܶ å°Ãƺ êðÈò Ôé Áå¶ ÕÂÆ ÇÕÃî ç¶ ã³× Õð ÃÕç¶ Ô¯ ÇÕö âÅÕÈî˺à åðÆÕ¶ òðå Õ¶ ÁÅêäÆ Õ³êéÆ éÅñ ÇÕ ÇÂÔ ÇâêÅÇÜà Õ¯ÂÆ çÅ àËÕà ìÚÅ ÃÕç¶ Ô»Í ñ¯é Ü» ðÆë³â ÔË Ü» Õ¯ÂÆ Ô¯ð Õ³êéÆ ìäÅÀ°ä ÃÅð ÔÆ Á˺àðÆ ÔË Áå¶ ÇÂÔ å°ÔÅâÆ ÁËÚ ÁËà àÆ é§ìð ñËä ñÂÆ ÁÅîçé éÔƺ ÔË å» áÆÕ ÔË ÁêñÅÂÆ ÜðÈð Õð¯ÍíÅò¶ éÔƺ å» ÇÂà Üî» Ô¯ÂÆ ðÕî ÃðÕÅðÆ Õùé Áé°ÃÅð å¶ òÆ Ç³Õî àËÕà ܻ ÁËÚ C@@@@ âÅñð å¼Õ çÆ Ã¶ñ ÁËà àÆ ç¶äÆ êË ÃÕçÆ ÔËÍ Ô¯ä å¼Õ ÇÂÔ é§ìð ñËä çÆ å°Ãƺ ÁÅêäÆ Õ³êéÆ ç¶ ÁÅê ñ¯ó éÔƺ, êð Çëð òÆ å°ÔÅù ÇÂÔ é§ìð ñËä çÅ ëÅÇÂçÅ ð°Çê³çð (ðÆÁÅ) Ççúñ ÔÆ Ã¶Áð-Ô¯ñâð Áå¶ ÁÅê ÃÆÜƶ, ÃÆêƶ ÔÆ âÅÇÂðÕËàð Ô¯ å» ÃÆ ÁÅð ÔÆ Ô¯äÅ ÔËÍÇìÜéà ùðÈ Õðé éÅðæ êÅðÕ âðÅÂÆò ïÈÇéà ¶ çÆÁ» öñë-dzêñÅÇÂâ Ã ÖðÚÅ ÔÆ ÖðÚÅ Ô°³çÅ ÔË BAC@ BDE ìð˺êàé, éÅðæ êÅðÕ Áå¶ àÅðìðÅî ð¯â éÅðæ êÅðÕ çÆÁ» Ãðå» òÆ êÈðÆÁ» Áå¶ À°Ã ÖðÚ¶ À°êð ÁËÚ ÁËà DAF-C@@-BCEI ÕðéÆÁ» ê˺äÆÁ» ÔéÍ ÇÂà àÆ òÆ ç¶äÆ ê˺çÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ùðÈ ç¶ Ã ÇòÚ å°ÔÅâÆ Ã¶ñ ìÔ°å ؼà Ô°³çÆ ÕðÕ¶ ÇÜÔó¶ êËö å°Ãƺ Õ³êéÆ ç¶ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º ÔËÍÇÂà ÕðÕ¶ ÔÆ å°Ãƺ ÁËÚ ÁËà àÆ ÇÜÁÅçÅ ÕãòÅÀ°ºç¶ Ô¯ ÇÂÔ å°ÔÅâÆ ÁÅîçé ìä Ü»çÆ ÇçåÆ Ô°³çÆ ÔË, ÁÅêäÆ ÖðÆç å¶ Áå¶ Ã¶ñ Õðé ÔË Áå¶ ÇÂÃ å¶ òÆ àËÕà ç¶äÅ ê˺çÅ ÔË Áå¶ å¶ ×ÅÔÕ» 寺 ÁËÚ ÁËà àÆ Ø¼à òÃÈñÆ Ô°³çÆ ÇÂÔ ðÕî å°ÔÅâÆ êðÃéñ àËÕà Çðàðé ÇòÚ ÔËÍ Ü¶ å°ÔÅⶠկñ ùðÈ ÇòÚ ÔÆ ÇÂÔ ÁËÚ ÁËà Ç×äÆ ÜÅäÆ ÔËÍܶ å°Ãƺ ÁÅêäÆ Õ³êéÆ ÇòÚ àÆ é§ìð ÔË å» å°ÃÆ ÃðÕÅð 寺 ÁËÚ ÁËà àÆ êËö Üî» ÕðòŶ Ôé Áå¶ Õ³êéÆ ç¶ Ô¯ð ÖðÚ¶ òÅêà ñË ÃÕç¶ Ô¯Í ÇÂà ÕðÕ¶ ÔÆ Ã¹ðÈ ÇòÚ ÔÆ ÕÆå¶ Ôé ÁÅêä¶ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º D@@@@ âÅñð ÁËÚ ÁËà àÆ òÅÃå¶ ðÇÜÃàð Ô¯ä çÆ ÃñÅÔ Áå¶ Õ³êéÆ ç¶ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º DE@@@ âÅñð ÕãòÅ ñ¶ Ôé å» òÅèÈ E@@@ âÅñð å°ÔÅâÆ ÇçåÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂÕ Õ³êéÆ ÁÅêäÅ ÇòåÆ ÃÅñ ùðÈ Ô¯ä çÅ ÁÅîçé ÇòÚ Ç×ÇäÁÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ ÇÂà ÃîÅ ÁÅê ÇéÃÇÚå Õð ÃÕçÆ ÔË Áå¶ À°Ã ðÕî å¶ àËÕà òÆ ñ¼× ÜÅäÅ ÔËÍ ÇÂà ÕðÕ¶ Ã Áé°ÃÅð ÔÆ ÁÅêäÆ àËÕà Çðàðé Áå¶ Ôð ÇÂÕ Á˺àðÆ çÅ ò¶ðòÅ å°ÔÅⶠկñ ÇÕö ìäç¶ àËÕà íð ÃÕçÆ ÔËÍÁÃƺ ÁÅêäÅ ðÃÆç ÜÅ Õ¯ÂÆ Ô¯ð âÅÕÈî˺à ç¶ å½ð å¶ Ô¯äÅ êðÃéñ àËÕÃ å» Õñ§âð ÃÅñ íÅò ÜéòðÆ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ å¯º çóìð å¼Õ íðç¶ Ô» Áå¶ ÁÅêäÆ êðÃéñ ܶ å°ÔÅâÅ ÇìÜéà éËà ÁÅîçé ÇçÖÅ ÇðÔÅ àËÕà çÆ Çðàðé Ôð ÇòÁ¼ÕåÆ C@ ÁêðËñ 寺 ÔË å» å°Ãƺ îÅñÕ Ô¯ä éÅå¶ ÇÂÔ êËö ÕãòÅ êÇÔñ» êÇÔñ» íðçÅ ÔËÍ ÇÂÕ Õ³êéÆ ÁÅêäÅ ÃÕç¶ Ô¯ ÁÅêäÆ åéÖÅÔ Ü» ÇâòÆâ˺à ç¶ ÃÅñ ÇÕö Ã òÆ Ã¹ðÈ Õð ÃÕçÆ ÔË Áå¶ ðÈê ÇòÚÍêð ÇÂÔ ÇèÁÅé ð¼Ö¯ ÇÕ åéÖÅÔ ÃÅñ Öåî Ô¯ä 寺 Û¶ îÔÆé¶ ç¶ Á³çð-Á³çð Õ³êéÆ òÅÃå¶ àËÕà ââ¼ÕàÆìñ ÖðÚÅ ÔË àËÕà Çðàðé íðéÆ Ô°³çÆ ÔË Áå¶ Çå³é îÔÆé¶ êð ÇâòÆâ˺à éÔÆºÍ çÈÃð¶ êÅö ÇâòÆâ˺à ç¶ ÇòÚ –ÇòÚ ìäçÅ àËÕà Üî» ÕðéÅ Ô°³çÅ ÔËÍ ÁÅêä¶ ÁÕÅÀ±à˺à çÆ ÃñÅÔ éÅñ å°Ãƺ ÁÅêäÆ Õ³êéÆ çÅ ÃÅñ òÆ ÁÅêäÆ êðÃéñ Çðàðé ç¶ Ã éÅñ î¶ñ Ö»çÅ ð¼Ö ÃÕç¶ Ô¯ å»ÇÕ Õ³êéÆ å¯º ÇîñçÆ ÁÅîçé çÅ ÇÔÃÅì ýÖÅ ð¼ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í ÁÅêäÆ Õ³êéÆ òÅÃå¶ Ü¶ Õ¯ÂÆ ìÔ°å îÇÔ³×Æ ÕÅð ÖðÆç Õðé ìÅð¶ Ã¯Ú ðÔ¶ Ô¯ å» å°ÔÅù ÇÂÔ êåÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÃÆ ÁÅð ¶ é¶ ÇÂÃçÆ ò¼è 寺 ò¼è ÕÆîå C@@@@ âÅñð å¼Õ ÔÆ Ç×äéÆ ÔË àËÕà òÅÃå¶ Áå¶ C@@@@ âÅñð å¼Õ ÔÆ ðÅÂÆà-ÁÅë Ô¯ ÃÕçÆ ÔË,íÅò¶º å°ÔÅâÆ ÕÅð G@@@@ âÅñð çÆ Ô¯ò¶Í ÁÅêäÅ êðÃéñ ìËºÕ ÖÅåÅ ÁÅêäÆ Õ³êéÆ ç¶ ÖÅå¶

ñËä òÅñÅ ÁÅêäÅ êðÃéñ àËÕà ؼà Çç³çÅ ÔËÍå°ÔÅâÅ ÁÕÅÀ±ºà˺à å°ÔÅⶠÃÅð¶ ÖÅå¶ ç¶ÖÕ¶¶ ëËÃñÅ Õð ÃÕçÅ ÔË ÇÕ å°ÔÅù åéÖÅÔ ñËä çÅ ëÅÇÂçÅ ÔË Ü» ÇâòÆâ˺à çÅÍ Õ³êéÆ çÅ ÃÅðÅ ÇðÕÅðâ ÃÔÆ ã³× éÅñ ð¼Öä éÅñ âÅÇÂðËÕàð Ô¯ä ç¶ éÅå¶ ÁÅðÇæÕ Çܳî¶òÅðÆ òÆ å°Ãƺ ÃÔÆ ÃÔÆ ÇéíÅ ÃÕç¶ Ô¯Í ÇÜò¶º ÁËÚ ÁËà àÆ Áå¶ ê¶ ð¯ñ çÆÁ» Õà½åÆÁ» ÕðéÆÁ» òÆ ÇÂÕ âÅÇÂðËÕàð çÆ ÇéÜÆ ÇܳòÅðÆ Ô°³çÆ ÔË Áå¶ ÇÂÔ êËö ÃðÕÅð ç¶ Õ³êéÆ Õ¯ñ ÜîÅéå ç¶ å½ð å¶ ê¶ ÃîÞ¶ Ü»ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂÔ êËö ÃÔÆ åðÆÕ å¶ ÃðÕÅð ç¶ ÖÅå¶ ÇòÚ Üî» ÕðÅÀ°ä¶º òÆ âÅÇÂðÕËàð çÆ ÇéÜÆ Çܳî¶òÅðÆ ÔËÍ ÇÂé» ÃÅðÆÁ» Ãðå» ù êÈðÅ Õðç¶ Ô¯Â¶,Ã ÇÃð àËÕà Çðàðé» íðÕ¶ å°Ãƺ ÇéÃÇÚº³å Ô¯ ÃÕç¶ Ô¯ ÇÕ Ü¶ ÃÆ ÁÅð ¶ 寺 Õ¯ÂÆ ÇÚáÆ ê¼åð ÁÅÀ°ºçÅ ÔË Ü» ÁÅÇâà òÆ ÁÅ ÜÅò¶ å»òÆ å» À°ÃçÅ ÜòÅò ç¶äŠýÖÅ Ô°³çÅ ÔË Ü¶ ÃÅðÅ ÇðÕÅðâ ÃÔÆ ã³× éÅñ ð¼ÇÖÁÅ ÔË Áå¶ å°Ãƺ ÁÅêä¶ Õ³î ÇòÚ êÈðÅ ÇèÁÅé ç¶ ÃÕç¶ Ô¯Í ÁÅÇâà Ã ܶ Õ¯ÂÆ Á˺àðÆ ìÅð¶ ÃÔÆ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ ç¶ ÃÕ¶ å» ìÅÁç ÇòÚ ÁÅÇâà ÇòÚ À°áŶ ÇÂåðÅÜ» çÅ ÜòÅì ÇçåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ ÃÆ ÁÅð ¶ ù ÁêÆñ òÆ Õð ÃÕç¶ Ô»Í ÇÂÔ ñ¶Ö ÇÂÕ ÁÅî Áå¶ ì¶ÇÃÕ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ÇñÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂà Ãì³èÆ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñËä ñÂÆ å°Ãƺ îËù ÕÅñ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í î¶ðÅ ÕÂÆ ÃÅñ çÅ åÜðòÅ ÔË î¶é ÕÇîÀ±ÇéàÆ Áå¶ ÁÅêäÆ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ÇòÚ ÁÕÅÀ±Çà³× çÅÍ Ü¶ å°ÔÅâÅ êðÃéñ Ü» ÇìÜéà àËÕà ÇÂà ÃÅñ çÅ Ü» ÇêÛñ¶ ÃÅñ» çÅ Ô°ä òÆ íðé 寺 ÇêÁÅ ÔË,êéËÇñàÆ ñ¼× ×ÂÆ ÔË,Ü» ÃÆ ÁÅð ¶ 寺 Õ¯ÂÆ ñËàð ÁÅÇÂÁÅ ÔË Áå¶ Ü¶ ÇìÜéà àËÕà ëÅÂÆñ ÕðéÅ ÔË, Õ¯ÂÆ Õ³êéÆ Ö¯ÔñäÆ ÔË å» å°ÃÆ îËù ÕÅñ Õð ÃÕç¶ Ô¯-DAF-C@@BCEI å¶Í

SAUND LAW FIRM Barrister, Solicitor & Notary Public

CRIMINAL AND IMMIGRATION LAWYER CRIMINAL CHARGES Assault, Theft, Bail Hearings, Sexual Assault, Drug & Weapons offences, Drunk Driving, etc.

Parvinder S. Saund M.A., LL.B.

IMMIGRATION All appeals, Spousal/Parents Sponsorships, Family/Business & Point System applications, Detention/Addmissibility Hearings, Work Permits, Student Permits, etc.

7050, Bramalea Road, Unit 14 email: mail@saundlaw.com Mississauga, ON L5S 1T1 (Corner of Derry & Bramalea)

www.Saundlaw.com

Tel: 905.672.7272

All kinds of affidavits, Power of Attorneys, Declarations & Notary Public Services

ÇîÃÆÃÅ×Å ÃÆéÆÁð÷ Õñµì çÆ éòƺ ÁË×÷ËÕÇàò Õî¶àÆ çÆ Ú¯ä Ô¯ÂÆ

ÇîÃÆÃÅ×Å : ÇîÃÆÃÅ×Å ÃÆéÆÁð÷ Õñµì ç¶ Ã§Ö¶ê êð ôÅéçÅð ÇÂÇåÔÅà 鱧 òµè À°µÜñ ìäÅÀ°ä ñÂÆ F ÜéòðÆ B@AG 鱧 Á×ñ¶ ç¯ ÃÅñ ñÂÆ ÚñÅÀ°ä òÅÃå¶ ÇÂà çÆ éòƺ ÁË×÷ËÕÇàò, âÅÇÂðËÕàðź ç¶ ÁÔ°ÇçÁź çÆ Ú¯ä ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇÂà گä Áé°ÃÅð êðèÅé çÆçÅð ÇÃ§Ø îá¯é, îÆå êðèÅé Ãòðé ÇçØ

ñµèó, ÃËÕàðÆ ×°ðÇî§çð Õ½ð ì˺Ã, õ÷ÅéÚÆ Õ°ñçÆê ÇÃ§Ø ÚÅÔñ 򡊦 ׶¢ ïÅç ðÔ¶ ÇÕ ÇÂà ÁÇÔî îÆÇà§× 鱧 ÃñÆÕ¶ å¶ ÇòèÆìµè ðÆåÆ î°åÅìÕ ÇÃð¶ ÚÅó·ä ñÂÆ ÃðêðµÃå À°ºÕÅð ÇÃ§Ø îáÅð± Áå¶ Ã°ðÜÆå ÇÃ§Ø ìÅá é¶ ìõ±ìÆ ð¯ñ ÁçÅ ÕÆåÅ¢ ÇÂà îÆÇà§× ÇòµÚ ÇêÛñÆ ÁË×÷ËÕÇàò ç¶

ïÅçÇ×ðÆ ï¯×çÅé 鱧 òÅÜì ôìçź ÇòµÚ îÅéåÅ ÇçµåÆ ×ÂÆ Áå¶ éòƺ Õî¶àÆ ñÂÆ ô°í ÇÂÛÅò» çÅ êð×àÅòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÁÅôÅ ÔË Áå¶ ÕÅîéÅ òÆ ÇÕ ÁÅÀ°ºç¶ ç¯ ÃÅñ éòƺ Á×÷ËÕÇàò ç¶ ÕÅðÜ ÁÇèÕÅðÆ ÷°§î¶òÅðÆÁź 鱧 ê±ðÆ ÃîðµæÅ å¶ Ã°ÇÔðçåÅ éÅñ é¶êð¶ ÚÅó·ä׶¢


17 February, 2017

Parvasi Weekly, Toronto

08

ǧ⯠ÕËé¶âÆÁé ×ð¹¾ê é¶ úÃñð ÔÃêåÅñ» ñÂÆ ÇÂÕ ñ¾Ö âÅñð ܹàÅÀ¹ä çÅ àÆÚÅ ÕÆåÅ ëÇåÔ

ǧ⯠ÕËé¶âÆÁé ×ð¹¾ê é¶ úÃñð ç¶ ÔÃêåÅñ» ñÂÆ ÇÂÕ ñ¾Ö âÅñð ܹàÅÀ¹ä çÅ àÆÚÅ êÈðÅ Õð ÇñÁÅ þÍ ÁÅÂÆÃÆÁËëú B@AD ÇòÚ ÇÂà êzÇåÇ×ÁÅ éÅñ ô¹ðÈ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ ÁÃƺ ÇÂÕ ÇîñÆÁé ðÅôÆ úÃñð ç¶ Çå§é ÔÃêåÅñ» ñÂÆ ÇÂÕ¾åð ÕðÕ¶ À¹æ¯º ç¶ îðÆ÷» çÆ ç¶ÖíÅñ ÇòÚ ñ×Åò»×¶ å¶ Ô¹ä À¹Ôé» ÇÂÔ àÆÚÅ ÁÅêä¶ ÃÅæÆÁ» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ëÇåÔ Õð ÇñÁÅ þÍ ìð˺êàé Ö¶åð éÅñ Ãì§èå éÅîÆ À¹çï¯×êåÆ ÃåÆô áÅÕ¹ð Áå¶ À¹Ôé» çÆ êåéÆ Çð§êñ Ô¯ð» é¶ Çîñ Õ¶ ÁÅêä¶ ç¯Ãå» Çî¾åð» éÅñ ÇÂà ֹôÆ ç¶ êñ» ù ûÞÅ Õðé ñÂÆ ¦ØÆ AB ëðòðÆ ù ìàðëñÅÂÆ Ã¯ðÆÁÅ ×ÅñÅ çÅ ÁÅï¯Üé ÕÆåÅÍ ÇÂà ÃîÅð¯Ô ç¶ î½Õ¶ çÆÁ» åÃòÆð»Í

í¼ÜÆ Ãê¯àðà çÅ ôÅéçÅð À°çØÅàé ÁËî êÆ Ã¯éÆÁÅ ÇþèÈ é¶ êÆñ îËî¯ðÆÁñ ÔÃêåÅñ ù ò¾âÆ À¹êñìèÆ ç¾ÇÃÁÅ éò¶º Áå¶ ÁÅè¹ÇéÕ þñæ Ã˺àð ñÂÆ êÅðñÆî˺à ÓÚ Çç¾åÆ òèÅÂÆ

ìð˺êàé : ÇÂà Ôëå¶ éò¶º ÇÃð¶ 寺 Áå¶ ÁÇèÕÅðå å½ð Óå¶ êÆñ îËî¯ðÆÁñ ÁðÜ˺à Õ¶Áð Ã˺àð çÅ À¹çØÅàé ÕÆåÅ Ç×ÁŠܯ ÇòñÆÁî úÃñ þñæ ÇÃÃàî çÅ ÇÔ¾ÃÅ þÍ ÇÂÔ ÔÃêåÅñ ÇÃÔå Áå¶ ñ¯Õ ÕÇñÁÅä ñÂÆ ÁÅè¹ÇéÕ ï§åð å¶ ÃÔÈñå» éÅñ ñËà þÍ ìð˺êàé ÃÅÀÈæ 寺 ÁËîêÆ Áå¶ þñæ ÃæÅÂÆ Õî¶àÆ çÆ î˺ìð ïéÆÁÅ ÇþèÈ é¶ ÔÅÀÈà ÁÅë ÕÅîé÷ ÇòÚ Öó·¶ Ô¯ Õ¶ Çç¾å¶ íÅôä ÇòÚ ÇÂà ÔÃêåÅñ ù íÅÂÆÚÅð¶ ñÂÆ ò¾âÆ êzÅêåÆ ç¾ÃÇçÁ» òèÅÂÆ Çç¾åÆÍ ÔÅÀÈà ÁÅë ÕÅîé÷ ÇòÚ ÁÅêä¶ íÅôä ç½ðÅé ïéÆÁÅ ÇþèÈ é¶ ÇÕÔÅ, ÃzÆîÅé ÃêÆÕð Á¾Ü î¶ð¶ ÔñÕ¶ ìð˺êàé ÃÅÀÈæ ñÂÆ ò¾âÅ Ççé þÍ ÃÅâÅ ôÇÔð å¶÷Æ éÅñ Á¾×¶ òè ÇðÔÅ þÍ

Ô¹ä å¾Õ ÃÅⶠÕËé¶âÅ ç¶ Iò¶º Ãí 寺 ò¾â¶ ôÇÔð Õ¯ñ ÇÃðë ÇÂÕ ÔÃêåÅñ ÃÆÍ Ô¹ä î¶ð¶ ÔñÕ¶ ÇòÚ ñ¯Õ» ù ÇÃÔå ÃÔÈñå» ç¶ä Áå¶ À¹Ôé» ç¶ ÕÇñÁÅä ñÂÆ éò¶º ÇÃð¶ 寺 êÆñ îËî¯ðÆÁ

Ã˺àð Ö¯Çñ·ÁÅ Ç×ÁÅ þ, ÇÜà éÅñ ò¾âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ñ¯Õ» ù ÇÃÔå ÃÔÈñå» Çîñä×ÆÁ»Í ÇÂà éÅñ ìð˺êàé ÇÃòñ ÔÃêåÅñ ç¶ ÁËîðÜ˺ÃÆ ÇòíÅ× Óå¶ ì¯Þ 寺 òÆ ðÅÔå Çîñ¶×ÆÍ êÆñ îËî¯ðÆÁñ ÁÅè¹ÇéÕ Ã¹ÇòèÅòò» éÅñ íðêÈð þÍ éò¶º Áå¶ ÁÅè¹ÇéÕ ÔÃêåÅñ ÇòÚ ÁÅÀÈà ê¶Ã˺à ÃðÇòÇÃ÷ òÆ þ, ÇÜà ÇòÚ â¶ ÃðÜðÆ, âÅÇÂñÇÃÃ, âÅÇÂ×é¯ÃÇàÕ ÃðÇòÇÃ÷, î˺àñ þñæ Áå¶ ÁËÇâÕôé ÃðÇòÇ÷, ÃÆéÆÁð÷ òËñéËà Áå¶ ëËÇîñÆ þñæ ôÅîñ þÍ ÇÂà ÇòÚ ÇÂÕ ÁËîðÜ˺ÃÆ Õ¶Áð ÇâêÅðàî˺à òÆ þÍ ÇÂà ÔÃêåÅñ ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅåð îðÆ÷» ù ìð˺êàé ÇÃÇòÕ å¯º êÆñ îËî¯ðÆÁñ ÇòÚ Çôëà Õðé ÇòÚ ÃëñåÅ Çîñ¶×ÆÍ

àð¾Õà ÃÇñÀÈôé Áå¶ àð¾Õ ÁÕËâîÆ ç¶ éò¶º çëåð çÅ ôÅéçÅð À¹çØÅàé ¦Ø¶ Ôëå¶ àð¾Õà ÃÇñÀÈôé Õ§êéÆ Áå¶ àð¾Õ ÁÕËâîÆ, ܯ ÇÕ úéàÅðÆú ÃðÕÅð 寺 îÅéåÅ êzÅêå ÇÂÕ àð¾Õ âðÅÂÆÇò§× ÃÕÈñ þ, ç¶ éò¶º çëåð çÅ À¹çØÅàé ÇîÃÆÃÅ×Å ÇòÚ ÔÅÂÆò¶ A@ Áå¶ ìð¶à¶éÆÁÅ ð¯â ç¶ ñÅ׶ Çìáñ ÃàðÆà Óå¶ Ö¯Çñ·ÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ Óå¶ ÁËîêÆêÆ ÔÇð§çð î¾ñ·Æ, àð»Ãê¯ðà î§åðÆ ÃàÆëé âËñâÈÕÅ çŠùé¶ÔÅ ñË Õ¶ Çòô¶ô Óå¶ êÔ¹§ÚÆÍ ÇÂà î½Õ¶ Óå¶ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ êåò§å¶ þÜä, ÇÜé·» ÇòÚ ò¾âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ îÆâÆÁÅ ÕðîÆ òÆ, ÇÂé·» ç¯Ô» Õ§êéÆÁ» ç¶ îÅñÕ ÃzÆðÅÜ òÅñÆÁÅ ù òèÅÂÆ ç¶ä ñÂÆ Çòô¶ô å½ð Óå¶ êÔ¹§Ú¶ ÃéÍ

¦Ø¶ ôéÆòÅð ù ìð˺êàé Çò¼Ú ¶Áðê¯ðà ð¯â Áå¶ ñÕ¯ÃචòÅñ¶ êñÅ÷¶ Çò¼Ú ÃÇæå í¼ÜÆ Ãê¯ðàà çÅ ôÅéçÅð À°çØÅàé ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ òðéäï¯× ÔË ÇÕzÕ¶à ÃàÅð ÔðíÜé ÇÃ³Ø í¼ÜÆ é¶ ÁÅêä¶ éÅî çÆ Ãê¯ðàà ×Åðî˺à Áå¶ Ãê¯ðàÃ ç¶ ÃÅîÅé çÆ ÇÂÕ Õ³êéÆ ô¹ðÈ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÔË, ܯ ÇÕ íÅðå Çò¼Ú ìÔ°å ÕÅîïÅìÆ éÅñ Çì÷éà Õð ðÔÆ ÔËÍ ÇÂÔ À°µåðÆ ÁîðÆÕÅ Çò¼Ú í¼ÜÆ Ãê¯ðàà êÇÔñÆ ñ¯Õ¶ôé Ô¯ò¶×Æ, Çܼ毺 Ãê¯ðàÃ ç¶ ÃÅîÅé 寺 ÇÂñÅòÅ àðËÕ ÃÈà, ÜËÕàà Áå¶ ÕÂÆ åð»· çÅ Ãê¯ðàà òÆÁð çÅ ÃÅîÅé òèÆÁÅ Õ°ÁÇñàÆ çÅ Çîñ¶×ÅÍ ÇÂà Ãà¯ð ç¶ êzì³èÕ ìñðÅÜ å±ð Áå¶ ÁÇîzå å±ð, ÔðíÜé ÇÃ³Ø ç¶ é¶óñ¶ Çðôå¶çÅð ÔéÍ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ìÔ°å ÜñçÆ ÔðíÜé ÇÃ³Ø Ô¯ðƺ Ö¹ç òÆ ÕËé¶âÅ çÅ ç½ðÅ Õðé×¶Í ÇÕö òÆ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ I@E-GID-A@@H Óå¶ Ã³êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

17 February 2017, GTA  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you