Page 1

-¿9 9 — Μέ αύτά βέβαια, δέν υποστηρίζουμε πώς ή κληρονομι­ κότητα δέν παίζει κανένα ρόλον δσον άφορα τήν ύγεία μας καί γενικά τή ζωή μας, καί τήν κληρονομική προδιάθεση γιά ώρισμένες άρρώστειες. Πιστεύόμε_δμως, πώς οί ύγιέστατοι καί αίωνιόδιοι πρόγονοί μας μάςκληροδότησαν μιά θαυμάσια κληρονομικότητα, καί δέν ήταν δυνατόν νά φιλο­ ξενούν καί νά μεταδώσουν σέ μάς σ τ ί γ μ α τ α όποιασδήποτε άσθένειας. Έ μεΐς, καί μόνον έμεΐς, οί... πολιτισμέ­ νοι άνθρωποι του 20οΰ αίώνος,. μέ τήν άφύσικη ζωή, τήν κοιλιοδουλεία, τήν άκινησία, τήν μολυσμένη Ατμόσφαιρα, τις μύριες καταχρήσεις καί τόν έκφυλισμό, έπαναλαμβάνομε, διαβρώσαμε κυριολεκτικά τήν θαυμασία αύτήν κληρονο­ μικότητα, δημιουργώντας χιλιάδες χιλιάδων άσθένειες, πού συνεχώς καί νεώτερες παρουσιάζονται, σάν τρομερές πα­ ρενέργειες τής... συμπτωματικής θεραπείας. Τονίζομε λοιπόν πώς μιά υγιέστατη κληρονομικότητα μπορούμε μείς μέ τήν Αφύσικη ζωή μας νά τήν καταστρέψωμε, καί άντίθετα μιά έλαττωματική κληρονομικότητα νά τή διορθώσουμε μείς μέ τήν φυσική καί ύγιεινή ζωή μας. Γιά δσους δέν σχετίζουν καθόλου τή διατροφή, τις συνή­ θειες καί γενικά τήν Ανθυγιεινή ζωή του Ανθρώπου μέ τήν άναιμία — πιστεύοντας δτι τό παν έξαρταται Από τό στίγ­ μα, — άναφέρομε τά έξης: 1) 2)

Γιατί, ή ίδια αϋτή Αρρώστεια άλλοτε νά προχωρή κα­ θιστάμενη πολύ σοβαρή, Απαιτούσα συχνότατες μεταγ­ γίσεις αίματος,'καί άλλοτε έλάχιστες ή καθόλου: Γ ιατί ή ίδια περίπτωση δημιουργεί κάποτε τόν Μογγολι­ κό τύπο έκ γενετής και μέ έ'κδηλη ώχρή δψη, ευθύς έξ άρχής, καί κάποτε παρουσιάζεται πολύ Αργότερα, άνακαλυπτομένη κατόπιν έπανειλημμένων Αναλύσεων, καί συνήθως μετά Από έντατικές Αντιβιωτικές θεραπείες κρυολογημάτων ή άλλων άσθενειών;

Είναι πλέον απόλυτος άνάγκη, έφ’ δσον μέ τά συνήθη θεραπευτικά μέσα, καί τή /συμπτωματική θεραπεία, τό κακό δέν ύποχωρεΐ, Αλλά συνεχώς πολλοητλασιάζεται, νομίζομεν δτι, καί κάτι άλλο θά έπρεπε νά μελετηθή, καθώς άναφέ­ ρομε, καί καθώς θά έξη,γήσωμε στή συνέχεια. Κι άν αύτά τά άλλα, δέν προέρχονται άπό έπίσημες, Α­ ναγνωρισμένες θεωρίες, πιστεύομε πώς έστω καί δοκιμαστικώς θά τεθούν σ* έφαρμογή, κ ι αν τά Αποτελέσματα φανούν ικανοποιητικά νά υιοθετηθούν γιά τό γενικό καλό.


—400— Σημασία έχει ή άλήθεια όθενδήποτε προερχόμενη. Κι. έπειτα, κατά τόν ’Ίψεν: «'Υπάρχει κάποια άλήθεια στήν πλά­ νη τού άλλου, κα'ι κάποια πλάνη στήν άλήθειεα τήν δική μας». Ο ύ δ έ ν ά π ό λ υ τ ο ν .

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗ Σ

ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Παράλληλα, μέ τίς Επιστημονικές προσπάθειες ύποδει· κνύομεν τά πιό κάτω φυσικά μέσα πού είναι πάντοτε εύεργετικά: 1)

Υ γιεινή διατροφή μ έ πλούσια σέ βιταμίνες καί ζωτικά όργανικά, άλκαλικά στοιχεία δπως είναι δλοι οί χωμοί τών φρέσκων φρούτων (κυρίως του σταφυλιού, τών κερασιών, τών πορτοκαλιών καί άλλων ώριμων φρού­ των), καί τών λαχανικών (κυρίω ς. καρρότων, ώριμης ντομάτας, σέλινου κλπ.), καθώς ξηρά φροϋτα, σταφί­ δες, άμύγδαλα μουσκεμένα, άμυγδαλόγαλα, μέ μέλι της μέλισσας ή χυμό άπό μουσκεμένες σταφίδες. ’ Αρκετές ώμές σαλάτες, καί άτμόβραστα λαχανικά φρέσκο γάλα, ή αύγά, άν είναι δυνατό άπό ζώα πού δέν τρώγουν ζωοτροφές* λίγο φρέσκο βούτυρο ή καί φρέσκο ψάρι, στή σχάρα μιά ώς δυό φορές τήν βδομά­ δα, δχι περιπλέον. 1

2)

Μασσάζ σέ δλο τό σώμα, άρκετές έντριβές μ έ τήν βούρ­ τσα, πρωί - βάδυ, πρό τοϋ φαγητού, μέ διεύθυνση δλο προς τήν καρδία.

3)

Άτμόλουτρο, πού μέ τήν Εφίδρωση δλου του σώματος, άπομακρύνει δλες τίς τοξίνες καί τά άλατα, μαλακώ­ νοντας κι άποκαθιστώντας, τή φυσιολογική λειτουργία της σπλήνας καί τών άλλων αίμοποιητικών όργάνων.

4)

Υδροθεραπεία: Σφογγαρόλουτρον ή ντούς χλιαρό ή καί δροσερό (τό καλοκαίρι) καί άυέσως έπειτα έντονες Εντριβές γ ιά άνοοζωογόνηση τοΟ δέρματος, τόνωση της άδήλου διαπνοής, καί ποομήθειαν άοκετοΟ όξυγόνο’», Α­ παραίτητου γ ιά τήν καύση, κ α ί τή δημιουργία Ερυθρών αιμοσφαιρίων.


— 401—

5)

Κίνηση, γυμναστική, πρωΐ-βράδυ μέχρι έλαφρας κοπώσεως.

6)

Αποφυγή καυσαερίων, καί μολύσμένης άτμάσφαιρας — καθαρή ατμόσφαιρα.

7)

Κλύσματα σέ περιπτώσεις δυσκοιλιότητας, πρός κάθαρσιν της όλέθριας μολύνσεως του παχέος έντέρου.

Τονίζουμε καί πάλι δτι «ίχωρίς κάθαρση καμμιά θερα. πεία», καί δτι ή βασιλική δδός γ ιά τήν άνάκτηση καί δια­ τήρηση της ύγείας μας δέν πρέπει νά είναι μονόπλευρη, Όφείλουμεν, «τά πάντα δοκιμάζοντες, τό καλόν νά κατέχωμεν». "Αλλωστε σχετικά με τήν έφαρμογή των ώς άνω δέν πρόκειται π ε ρ ί.. . έπικινδύνων πειραμάτων, άλλά περί άπολύτως φυσικών χιλιοδοκιμασμένων κι ευεργετικών μέ­ σων. Έπικρστσΰμεν τήν πρό τοΰ γάμου έξέταση καί διά­ γνωση, καί τή χρήση τοΰ προγαμιαίου πιστοποιητικού, γιά προληπτικούς σκοπούς, βχι άπλώς καί μόνο γιά τό στίγμα της αναιμίας, άλλά καί γιά άλλες άσθένειες. Μάλιστα, ύπερθε ματίζοντας γ ιά τήν προγαμιαία προπαρασκευήν θά ύποδεικνύαμε μιά πλήρη διάγνωση, καί άνάλογη άποτοξίνωση, τών μελλονύμφων δπότε δχι μόνο οΐ περιπτώσεις άναιμίας θά έξαλείφονται μέ τόν καιρόν, άλλά καί δλων τών άλλων άσθενειών.


— 402—

ΑΦΥΣΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΛΥΤΟΝ Κάθε λογικός άνθρωπος διερωτάται γιατί τά θύματα των καρδιακών νά πολλαπλασιασθουν σήμερον σέ τόσο έπικίνδυνο σημείο, πού κανένας σχεδόν νά μήν είναι βέβαιος δσο νέος καί γερός κι άν θεωρείται πώς είναι. Γιατί άρά γ ε, έκ εϊ πού βλέπεις τόν άνθρωπο γεμάτο σφρίγος, νειατα, ζωή, έξαφνα άστραπιαίως νά σωριάζεται κάτω άναίσθητος, μέ φριχτούς πόνους, καί Κίνδυνο της ζωής του, πράγμα πού δέν, συμβαίνει σέ κανένα άπ' δλα τάλλα ζωντανά; Γ ιατί, έκεΐ πού νομίζει κανένας πώς είναι «ύγιέστατος» καί κτυπα ξύλο, πώς ποτέ του δέν άρρώστησε, παρ’ δλον δτι καμιά κούρα, καί καμιά προφύλαξη δέν έκαμε ποτέ, αύτός, συνήθως νά πέφτη έξαφνα καί άπροσδόκητα θύμα τδς καρδίας, ή τών δγκων, τών δυό αύτών όλεθρίων περιπτώσεων πού ύπάρχει κίνδυνος νά άναλάβουν τό μονοπώλιον τών άστραπιαίων θανάτων; «Κτύπα ξύλο» διατείνονται πολλοί. «’Εγώ, μήτε δίαι­ τες, κάμνω μήτε καμιά προφύλαξη· τρώγω, πίνω, καπνίζω, άπολαμβάνω τή ζωή, κι βμως ΠΟΤΕ μου δέν άρρωσταί· νω». Κι έξαφνα αύτός συνήθως 6 τολμηρός, έστω καί νεαρός . καί θεωρούμενος άτρωτος άπό ¡κρυλογήματα, έντερικά, στομαχικά ικαί διάφορα άλλα όξέα συμπτώματα, αύτός πλη­ ρώνει, κι αύτός κινδυνεύει άπό καρδιακά καί όγκους. Γιατί; Γιατί άραγε; Τήν άπάντηση σ’ αύτό τό μεγάλο έρωτηματικό, «γιατί μέ δλες τις έφευρέσεις τοΰ εικοστού αίώνος, νά πολλαπλασιασθοΰν σέ τέτοιο σημείο τά θάματα τών χρονίων νοσημά­ των, τών δγκων, τών καρδιακών καί τής αναιμίας» — θά τή βρούμε άν έξετάσωμε πόσες φορές κάθε μέρα, μολύνομε κυριολεκτικά τό αίμα μας, μ έ τές άιμέτρητες καταχρήσεις καί παραβάσεις μας ένάντια στόν πάνσοφο ,καί παντοδύναμο φυσικό νόμο, πού δημιούργησε, καί διατήρησε τή ζωή διά μέσου τών αιώνων. Μήπως άλλαξαν καθόλου οί φυσικοί νόμοι, (αύτοί πού δημιούργησαν τόν... λογικόν κυρίαρχον τής Φύσεως, ύγιέστατρν καί αίωνόβιον), καί τώρα, άντί νόμοι τής δημιουρ­ γίας, τής ζωής, τής ύγείας καί τής έπιβιώσεως, έγιναν νό­ μοι τής φθοράς, τής άρρώστειας καί έξαφανίσεως τής ζωής


—403— από τόν πλανήτην μας; “Οχι φίλοι μου· έκείνο πού άλλα­ ζαν είμαστε μεις, πού μέ τις μύριες παραβάσεις μας ένάντια στους θείους καί πάνσοφους αύτούς νόμους, μολύνομεν, έπαναλαμβ άνομε, τό αίμα μ α ς — τό ρεΟμά τούτο τής ζωής — σέ σημείο πού νά δημιουργή ύψηλήν πίεσιν πυκτικότητα, θρόμβους, καί μύριες άνωμαλίες καί συμφορήσεις καρδίας, καί έγκεφάλου, καθώς καί δγκους καί δλες γενικά τις ά· σθένειες πού θερίζουν κυριολεκτικά πρόωρα καί άπροσδόκητα τόν περισσότερον κόσμον σήμερον. Ποιές καί τί είδους παραβάσεις κάνομε; ΠασΙγνωστον: Ιον) Άναπνέομε συνεχώς μολυσμένη άτμόσφαιρα· καί δέν άρκοϋν τά καυσαέρια πού έζ ανάγκης, άς ποΰμε, δη μιουργοΰμε, έχομε καί τό όλέθριον κάπνισμα, πού συνεχώς μέ τή νικοτίνη δηλητηριάζει κυριολεκτικά τά αίμα ,καί τήν καρδιά, καί μέ τή ριτίνη δημιουργεί τά καρκινικά κύτταρα στούς πνεύμονες. 2ον) Μέ τήν πλήρη άκινησία μας παράλυσαν κυριολεκτικά τά έζωτερικά, άλλά συγχρόνως καί τά έσωτερικά μας βργανα, μέ άποτέλεσμα τήν όλέθρια δυσκοιλιότητα καί γενικά δλες τές άσθένειες. 3ον) Μέ τήν όλεθρία άνατολίτικη κουζίνα καί τόν ύπερσιτισμόν σέ ζωϊκά λευκώματα καί λίπη, σέ κονσέρβες, σέ άσπρη ζάχαρι, καί άσπρο άλεύρι, τοξινώνομε, δηλη τηριάζομε τό αίμα σκοτώνοντας τές ζωτικότατες βιτα­ μίνες, καί τά άπαραίτητα ζωτικά άλκαλικά στοιχεία τής τροφής. 4ον) Μέ τά Ισχυρά οινοπνευματώδη ποτά κατερειπώνομε, κυριολεκτικά, τό νευρικό σύστημα, τήν καρδία, τό σηκώτι, καί τόν έγκέφαλο. Λογαριάστε, έπίσης, τές σεξουαλικές καταχρήσεις, τά ναρκωτικά, τήν άϋπνία, κ.ά. Λογαριάστε τήν πολυφαρμακία, καί τήν νάρκωση καί ύποχώρηση δλων τών όξέων και άποτοξινωτικών συμπτωμάτων, πού ό νόμος τής αύτοκάθαρσης καί αύτοσυντήρησης προκαλεΐ, δταν κορεσθή, κυριολεκτικά τό σώμα άπό δηλητήρια. Λογαριάστε πόσα αλατα, τοξίνες, καί δηλητήρια είσάγομε μέσα μας μέ δσα άναφέραμε προη­ γουμένως, καί πόσα έπιτρέπομε νά άπομακρυνθόΟν άπό τό σώμα, δταν στραγγαλίζομε κυριολεκτικά, άμεσα καί πρόω­ ρα δλες γενικά τές φυσικές, καθαρτικές, άποτοξινωτικές ,κι εύεργετικές προσπάθειες τής φύσεως, ή όποία ΠΑΝΤΟΤΕ •Ιχει προοπτική τήν αύτοσυντήρηση τής ζωής, δημιουργών­ τας τόν πυρετό, τήν εύκοιλιότητα, τόν βήχα, τόν έμετό, κλπ.,


— 404-

>,ά τήν ώρίμανση, διάλυση και άιτομάκρυνση τών -οξικών αλάτων καί δηλητηρίων, μέσον τών έντερων, μέ τές δυσώ­ δεις κενώσεις, τών νεφρών μέ τά τοξικά, καί βρωμερά οδρα, μέσον τών αναπνευστικών όργάνων, μέ τά ποικιλόχρω-, μα πυώδη φλέγματα καί μέσον τοϋ δέρματρς μέ δλα τά δερ­ ματικά. ‘Ό λα ϋμως αύτά τά όξέα, καθαρτικά, καί άλλα ένοχλητικά βέβαια συμπτώματα, πού άναγκάζεται 6 όργανισμός. (δχι όλων. άλλά δσων αύτοδηλητηριάζονται καθημερινώς), νά δημιουργήση, μέ σκοπό, έπαναλαμβάνομε, τήν αύτοχάθαρση καί τήν έπιβίωση, γιά δλα γενικώς, λόγω έλλείψεως κατανοήσεως καί λογικής έξήγήσεως τής αύτοσυντηρητικής προοπτικής τής πάνσοφης, θείας καί παντοδύναμης φύσεως, γιά δλα, γενικά, κατόπιν πειραμάτων έπί αιώνες όλόκληρους, μέ τή χρησιμοποίηση δλων τών φυτικών στήν άρχή, κι έπειτα τών ζωικών, καί όρυκτών άκόμη προϊόντων, κατορθώθη νά άνακαλυφθοΰν δλα τά καταπιεστικά, ναρκωτι­ κά, παυσίπονα, πού πράγματι, μέ τήν πρώτη χρησιμοποίη­ ση, ώ του θαύματος, «σχοινί καί κόβεται» ό πόνος, ό πυρε­ τός, ό έμετός, ή εύκοιλιότης, ό Ιδρώτας, ό βήχας, καί δλα γενικά τά συμπτώματα· συμπτωματική λοιπόν καί δχι ριζι­ κή θεραπεία, ή όποία έπιτυγχάνεται μόνο μέ τά φυσικά άφάρμακα κι ευεργετικά μέσα, δπως είναι ή χυμοφρουτοδίαι­ τα, ή σύντομη νηστεία, τό άτμόλουτρο, ή κάθαρση στομάχου καί έντερων, πού άπομακρύνουν δλή τήν τοξικότητα, τά άλατα, τή βρωμιά καί τή σαπίλα, πού είναι Ασυζήτητα ή ριζική αίτία ΟΛΩΝ γενικά τών συμπτωμάτων καί Ανωμα­ λιών πού έξ Ανάγκης ό όργανισμός, παρουσιάζει μέ σκοπό τόν κάθαρση καί τήν αύτοσυντήρηση τής ζωής, έπαναλαμ­ βάνομε. Άφοϋ λογαριάσετε δλες αύτές τές όλέθριες συνήθειες καί έγκληματικές παραβάσεις τών θείων καί φυσικών νόμων, προσθέστε και τές ψυχικές καί όλέθριες τοξίνες, τό άγχος, τό θυμό, τό μίσος, τήν έκδίκηση, τήν πλεονεξία, πού δηλη­ τηριάζουν κυριολεκτικά τό αίμα μας, καί θά βρήτε τήν Α­ πάντηση, για τί νά μολύνεται τό σώμα μας σέ σημείο πού νά δημιουργοΰνται τόσες καρδιακές προσβολές, δγκοι, καί δλα τά χρόνια κι έπικίνδυνα νοσήματα. "Αν λοιπόν έπιθυμοΟμεν ν’ Απαλλαγούμε άπό κάθε άρρώστεια καί κίνδυνο, καί νά είμαστε ύγιέστατοι καί άποδοτικοί. ώς τά βαθειά γεράματα, άς μή παραβαίνουμε τούς θείους νόμους τής Φύσεως, άς κινούμαστε Αρκετά, άς άποφεύγωμε τήν τοξαιμία πού δημιουργεΐται άπό τό κάπνισμα, τόν υπερσιτισμό, τήν πολυφαρμακία τά παυσίπονα, τά ναρ­


—405— κωτικά, τόν αλκοολισμό, καί χές καταχρήσεις. Γιά δσους, θεωροΰν τές πιό πάνω καταχρήσεις σάν ά­ παραίτητα κι εύχάριστα — άπό κακή συνήθεια βέβαια κι δχι άπό άνάγκη — τονίζομεν δτι τό πιό πολύτιμο κι εύχάριστο, ή μεγαλύτερη άπόλαυση στή ζωή, είναι ή πλήρης ψυχο-σωματική υγεία, πράγμα πού δλοι άντιλαμβάνονται καί διαπιστώνουν, οταν ή άρρώστεια καί ό κίνδυνος (γνήσιον προϊόν καί άποτέλεσμα της όλέθριας άφύσικης ζωής), κτυπήσουν τήν πόρτα τους, όπότε άναγκάζονται νά συνετισθρΰν καί νά έγκαταλείψουν ΟΛΑ τά φθοροποιά σαράκια — πού άναφεραμε — πού μέ τόν καιρό, άθόρυβα καί Οπουλα δια· βιβρώσκουν κυριολεκτικά, όλόκληρο τόν όργανισμό καί τήν πολύτιμη ύγεία τους. Τό μόνο πού πρέπει νά εΰχωνται αύτοί, πού άπολαμβάνουν τά... «εύχάριστα» — μέ άποτέλεσμα τήν άρρώστεια καί τόν κίνδυνο — είναι νά μήν είναι πολύ άργά, καί ή ζημιά πού θά προξενήσουν, νά μήν είναι άνεπανόρθωτη· όπότε μέ τήν κατ’ άνάγκην πλέον έγκατάλειψη τών κακών συνήθειων καί τήν άλλαγή δσον άφορά τή φυσική ύγιεινή διατροφή, μέ προτίμηση τών φρέσκων, καί ξηρών φρούτων, καί λαχα­ νικών, μέ τήν κίνηση στό ύπαιθρον καί στόν καθαρόν καί ζωογόνον άέρα, θά άπαλλαγοΰν άπό τήν όλέθρια δυσκοιλιό­ τητα καί τήν τοξαιμία, τήν ψηλή πίεση καί πυκτικότητα του αίματος, άποφεύγοντας έτσι, κάθε κίνδυνο καρδιακών, δγκων καί άλλων έξοντωτικών παθήσεων, έπουλώνοντας τή ζη­ μιά πού θά έχουν δημιουργήσει, ζώντας πλέον φυσική, με­ τρημένη καί ανθρώπινη ζωή, καί άπολαμβάνοντας πραγματι­ κά μιά πλήρη καί πολύτιμη ψυχο-σωματική ύγεία, μέ διατή­ ρηση δλων τών σωματικών και ψυχο-διανοητικών Ικανοτή­ των, ώς τά βαθειά γεράματα. Αύτά διαπιστώσαμε μεΐς, καί οί χιλιάδες μέλη τής Όργανώσεώς μας, του Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέ, σμου, πού γιά σαράντα όλόκληρα χρόνια παρακολουθήσαμε τη φυσική ύγιεινή, κι αύτό θά διαπιστώσουν δσοι μάς μιμηθοΰν προτού νά δημιουργήσουν άνεπανόρθωτη ζημιά με τήν άφύσικη άνθυγιεινή καί την όλέθρια ζωή τών καταχρήσεων καί τοϋ έκφυλισμοΟ.


—406—

Μ ΙΚΡΟ ΒΙΑ ΚΑΙ Α Σ Θ Ε Ν Ε ΙΕ Σ Ή Φυσιοθεραπεία παροοδέχεται ίιώς ύπάρχουν μικρόβια καί πώς αύτά, σχετίζονται άμεσα μέ τήν έκδήλωση μελικών άσθενειών, δχι δμως καί τή ριζική αίτια τών Ασθενειών,_ ή όποία είναι τό γόνιμον έδαφος μέσα στά όποιον φιλοξενούν­ ται τά μικρόβια, άνευ'τοΰ όποίου, κανένα μικρόβιο δέν θά μπορούσε νά ζήση ή νά παρουσίαση κανένα άπολύτως σύμ­ πτωμα. "Απειρες φορές άποδεικνύεται — μέ Επιστημονικές Α­ ναλύσεις δτι πλειστοι Ανθρωποι έχουν μέσα τους τΑ μικρό­ βια διαφόρων μεταδοτικών Ασθενειών, — είναι φορείς δπως όνομάζονται — χωρίς δμως νά παρουσιάζουν τό παραμιχρότερο σύμπτωμα ασθενείας· για τί αραγε; ’Επίσης, ή έπιστήμη άπέδειξε πώς Εκατομμύρια μικρό­ βια ύπάρχουν παντοΟ καί πάντοτε άφοΟ κι αύτός 6 άέρας πού άναπνέομε περιέχει σέ κάθε κυβικό δάκτυλο άπό 6—20 χιλιάδες μικρόβια, πού καθημερινώς δλοι καταβροχθίζομε. Γιατί δέν παθαίνομε λοιπόν δλοι φυματίωση π.χ. άφου δλοι παίρνομε τά σχετικά μικρόβια παρά μονάχα θύματα σύτής γίνονται δσοι τρέφονται άνθυγιεινά — ύπερσιτίζονται άπό Αλλοιωμένες Αφύσικες τροφές — δσοι κάμνουν καταχρήσεις, έκφυλίζονται, διάγουν καθιστική ζωή, ,κι Αναπνέουν συνε­ χώς μολυσμένη Ατμόσφαιρα, ή καί καπνίζουν συνέχεια; Τά μικρόβια είναι ζωντανοί όργανισμοί πού χρειάζον­ ται τροφή γιά νά εύδοκιμήσουν καί νά δράσουν καί τρο­ φή των, είναι πάντοτε ή βρωμιά, ή τοξικότης καί ή σαπίλα πού δέν μπορεί νά βρεθή ο’ ένα πλήρως καθοριζόμενο Εντε­ ρο, σ’ Ενα άλκαλικό αΐμα, σ’ ένα άπολύτως καθαρό σώμα. Καί άπαράλλακτα δτι συμβαίνει μέ τά κουνούπια πού ποτέ δέν πολλαπλασιάζονται σ’ ένα τρεχούμενο καί καθαρό νερό, παρά μέσα στά στάσιμα, ,καί άκάθαρτα νερά πού περιέχουν βρώμικα καί άποσυντεθημένα ύλικά, έτσι ,καί τά μι­ κρόβια, εισέρχονται βέβαια σέ δλους τούς δργανισμοός· δταν δμως δέν συναντήσουν βρωμιά καί σαπίλα στό έντερο — άπό δυσκοιλιότητα, — η ύπερβολικά ζωικά λευκώματα, ή σάπιους πνεύμονες πού είναι ή τροφή τών μι­ κροβίων, τότε... λιμοκτονούν. Ά ντιθέτως δταν βρουν τό γό­ νιμον, καθώς άναφέρομεν, έδαφος, τότε πολλαπλασιάζονται, δρουν, καί Αποτέλεσμα τής δράσεώς των, είναι τά διάφορα όξέα συμπτώματα τής άσθενείας, διάρροια, έντερικά, πνευμονικά, κρυολογήματα, έμετός, πυρετός, πόνοι, πού έξ Λ-


407 —

νάγκης δημιουργοΰνται μέσα στό πλαίσιον τής αύτο,καθαρτικής καί αύτοθεραπευτικής προοπτικής τής πάνσοφης καί παντοδύναμης μητέρας μας Φύσεως. Δηλαδή μέ λ ίγ α λόγια «παμε νά παρουσιάσομε τά μι­ κρόβια σάν ώφέλιμα, καί άπαραίτητα γιά τήν αύτοσυντήρηΟΙ1 τής ζωής;» θά ρωτούσε κάποιος. Μά άκριβως αύτό συμ­ βαίνει οτήν πραγματικότητα. Ή πανσοφία τής Φύσεως δέν μπορουσεν νά δημιουργήση τή ζωή μέ πλήρως αύτοσυντηρητικές καί προσαρμοστικές ικανότητες πρός έπιβίωσιν — αύτές πού διετήρησαν τή ζωή διά μέσου τών αιώνων, μέ δ­ λες τές άντίξοες συνθήκες — νά δημιουργήση δέ ταυτογρόνως καί σάν έξοντωτικόν έχθρό τά μικρόβια. Τότε για τί ύπάρχουν τόσοι θάνατοι άπό διάφορες μεταδοτικές άσθένειες κι έπιδημίες; Έ ν πρώτοις δέν είναι άπαραίτητον δλες οΐ πε­ ριπτώσεις μεταδοτικών άσθενειών νά είναι θανατηφόρες· τουναντίον μάλιστα δσοι άρρωστήσουν άπό μιά μεταδοτική άσθένεια — καί κάμουν φυσική θεραπεία — άποκτοΰν άνοσίαν γιά κάμποσα χρόνια δσον άφορα τήν άσθένεια. "Επει­ τα γιατί σέ περίπτωση μιας έπιδημίας, άλλοι δέν προσβάλ­ λονται καθόλου — ένώ έχουν βέβαια τό σχετικό μικρόβιο μέσα τους — άλλοι τή βγάζουν στό πόδι — δπως λέμε — καί άλλοι ύποφέρουν μήνες δλόκληρους, ή πεθαίνουν; Αύτό άσφαλώς έξαρτδται άπό τό όλίγον ή πολύ τοξικόν έδαφος στό όποιον φιλοξενούνται καί τό όποιον έχουν νά έπεξεργασθουν τά μικρόβια, δημιουργώντας άναλόγως έλαφρά ή σο­ βαρά συμπτώματα, διαρκείας μικρής ή παρατεταμένης πε­ ριόδου. Κιί γιά νά ύποβοηθήσωμε τόν άναγνώστη νά βγάλη εΰκολα τά ουμπεράσματά του δσον άφορα τά μικρόβια, τή δράση καί τό ρόλο τους στην έκδήλωση — μερικών βέβαια καί όχι όλων — τών άσθενειών, άναφέρομε τό παρακάτω πείραμα, πού άποδεικνύει πέραν πάσης άμφιβολίας, δτι είναι τό έδαφος έντός τοΰ όποιου φιλοξενούνται τά μικρό­ βια—πού έχει σημασίαν—τό όποιον τά άναγκάζει νά άναπτύξουν άναλόγους δραστηριότητας καί συμπτώματα σοβα­ ρά ή έλαφρά, άνάλογα μέ τήν τοξικότητα τοΰ περιβάλλον­ τος. Τό πείραμα αύτό έγινε σ’ ένα διεθνές μικροβιολογικόν Ίνστιτοΰτον τής ’Αμερικής- άκοΰστε το: Πήραν ένα κολοβάκιλλον πού βρίσκεται πάντοτε στό παχύ έντερον τοΰ άνθρώπου, καί πού είναι ώφέλΐμον μικρόβιον, υποβοηθώντας τή διάσπαση τής κυτταρίνης τών τροφών, καί τήν 'παραγωγή


—408— βιταμινών. Βάζοντας αύτόν — τόν κολοβάκιλλον — σέ το­ ξικόν, καί Εναλλάξ συνεχώς τοξικώτερον περιβάλλον κάθε Φοράν, τόν άνάγκασαν ν’ άλλάξη δραστηριότητες καί νά γίνη στήν Αρχή μικρόβιον του τύφου, Επειτα μικρόβιον τής χολέρας καί έν συνεχεία μικρόβιον τής διφθερίτιδος καί τέ­ λος — βάζοντάν τον στό πιό τοξικόν περιβάλλον πού μποοοΟσε νά βρεθή — μικρόβιον του τετάνου. "Επειτα κάνοντας άντιστρόψως τό πείραμα καί βάζον­ τας τό μικρόβιον του τετάνου σέ όλιγώτερον τοξικόν περι­ βάλλον, καί κάθε φοράν σέ συνεχώς όλιγώτερον τοξικόν, τό άνάγκαζαν συνεχώς ν’ άλλάζη μορφήν καί δραστη­ ριότητες γενόμενο μικρόβιον τής διφθερίτιδος, Επειτα τής χολέρας, του τύφου, καί τέλος βάζοντάς το μέσα στό περιβάλλον του παχέος έντέρου, κολοβάκιλλος. ’Αντιλαμβάνεται λοιπόν όποιοσδήποτε, δτι δταν άλλάξη τό περιβάλλον, μέσα στό όποιον κατ’ άνάγκην φιλοξενούν­ ται τά μικρόβια, τότε κι αύτά άλλάζουν δραστηριότητες καί συμπτώματα, άνάλογα — έπαναλαμβάνομε — μέ τήν τοξι­ κότητα του περιβάλοντος, δηλαδή άνάλογα μέ τό ύλικόν πού έχουν νά έπεξεργασθοΟν ¡καί νά καταναλώσουν οί σκαπα­ νείς τής καθάρσεως καί τής Εναλλαγής τής Ολης — τά μι­ κρόβια. Τελειώνοντας ύπενθυμίζουμε τούς Ενδιαφερομένους δτι, κι άν δέν κάμουν ποτέ τό προαναφερόμενον πείραμα Αλλα­ γής τών μικροβίων, τό κάνει συχνά ό όργανισμός του Αν­ θρώπου, ό όποιος δταν παρουσιάζη τοξικόν περιβάλλον στό σηκώτι, στά νεφρά καί άλλου, τότε φιλοξενεί — καθώς διεπίστωσαν πολλοί Επιστήμονες — κολοβακίλλους, του πα­ χέος έντέρου οί όποιοι δμως έδώ παρουσιάζουν ένοχλητικά καί δδυνηρά συμπτώματα, στήν προσπάθειά τους, γ ιά τήν Εναλλαγή, τήν κάθαρση κι έξοδο τής τοξικότητος άπό τό σώμα έκείνων πού ζοΰν άνθυγιεινά, ή όποία άν δέν ,κοταναλωθη ύπάρχει κίνδυνος νά μολύνη — ή ν’ άναπτύξη τήν» πηκτικοτητα στό αίμα — μέ μοιραία ώς συνήθως Αποτελέ­ σματα, πού δέν σχετίζονται καθόλου μέ μικρόβια, καί πού είναι σχεδόν ή ριζική αίτια τών συχνοτάτων θανάτων άπό καρδιακά, δγκους κλπ. σήμερον.


-4 0 9 —

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ «AIDS» ΚΑΙ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Τονίζομε πρώτ’ άπ’ όλα πώς δέν πρόκεται νά καταπια­ στούμε λεπτομερώς μέ τήν A ID S, πού δέν είναι της ειδικό­ τητάς μας. Περιγράφαμε, άπλώς, μερικά ριζικά αίτια 'γιά τή μετάδοση τών άσθενειών, πού πιστεύαμε πώς θά ρίξουν κάποιο άμυδρό φώς καί γ ιά τήν A ID S, τήν τρομερή αυτή 'μάστιγα του αίώνα μας, πού χαρακτηρίζεται άπό είδικούς έπιστήμονες σάν ή «μαύρη πανούκλα της Δύσης». Αύτή πλήττει, καθώς λέγουν, τούς πνεύμονες, τό πεπτι­ κόν καί τό νευρικόν σύστημα, καθώς καί τόν γενετικόν κώ­ δικα τών κυττάρων μας· δημιουργεί δηλαδή μιά γενική μό­ λυνση ύλσκλήρου του σώματος καί μεταδίδεται άποκλειστικώς μέσον τοΰ σώματος μέ ειδικόν ιόν (μικρόβιον), όπως συμβαίνει, κατά τήν ’ Ιατρικήν, μέ δλες τές μεταδοτικές άσθένειες. Μήπως δμως ή Φυσιοθεραπεία δέν παραδέχεται τήν ϋπαρξιν καί τόν ρόλον τών μικροβίων, δσον άφορα τή με­ τάδοση τών άσθενειών; Δέν άρνούμαστε τήν ύπαρξη τών μικροβίων. Πιστεΰσμεν όμως πώς αύτά δέν είναι ή ριζική αΙτία, τών άσθενειών; συντείνουν δμως στήν έκδήλωσιν ώρισμένων συμπτωμάτων μερικών —- δχι δλων —ι τών άσθενειών. Δίνομε δέ πρωτεύουσα σημασία στό γόνιμον έδαφος —ι τό τοξικόν καί άκάθαρτον, μολυσ,μένον αίμα — μέσα στό όποιο φιλοξενούν­ ται, έκκολάπτονται καί τρέφονται τά μικρόβια, έξυπηρε-


410 —

τώντάς τήν Εναλλαγήν τής Ολης, τήν σοβαρότατην αύτήν καί σημαντικότατην Ενέργειαν γ ιά τήν Εκδήλωση καί τή διαιώνιση τής ζωής. Είναι πασίγνωστο πώς δέν ύπάρχουν κουνούπια, δπου δέν ύπάρχουν στάσιμα καί Ακάθαρτα νερά. Κατά τόν ίδιον τρόπον, γ ιά τήν ϋπαρξηι καί δράση τών μικροβίων είναι Α­ παραίτητη ή προΰπαρξη στό σώμα μας, γονίμου Εδάφους φιλοξενίας, δηλαδή μολυσμένον, τοξικόν, άχρηστον καί Ε­ πικίνδυνον ύλικόν, Αποτέλεσμα υπερσιτισμού μέ Αφύσικες μολυσ,μένες τροφές, κάπνισμα, ναρκωτικά, καί άλλες ΕκφυλιστικΕς όλέθριες συνήθειες. Τό τοξικόν αύτό κι Επικίνδυνον ύλικόν (συνυπάρχουσας καί τής τρομερής μάστιγας τής δυσκοιλιότητας), είναι τρο­ μερόν έμπόδιον γ ιά τή φυσιολογική λειτουργία δλων τών όργάνων μας. Αύτό Εξ Ενστίκτου τό γνωρίζει δ νόμος τής Επιβίωσης καί φροντίζει πάση θυσία νά ώριμάση, διάλώση καί διώξη δλο τό μολυσμένον ύλικό, συνήθως μ έ τή φιλο­ ξενία μικροβίων, πού δημιουργούν βέβαια καί Αρκετά Ενο­ χλητικά συμπτώματα, πυρετό, πόνο, εόκοιλιότητα, βήχα, πολυουρία κλπ., μέ τά όποια δμως είναι Ανάγκη νά διώξουν τά άλατα, τά όξέα, τά τριγλυκερίδια, τή: χοληστερίνη «λπ ., προϊόντα πού άν Εμεναν μέσα στό αίμα, θά ήταν Αδύνατο νά διατηρηθη ή ζωή. Μήπως δμως μέ αύτά θέλομε νά ύποστηρίξωμεν δ η τά μικρόβια δέν εύθύνονται γ ιά τή δημιουργία τόσον Επιδη­ μιών, πού προκάλεσαν τόν θάνατο σέ χιλιάδες άνθοώπους; Τήν όρθή Απάντηση σ’ αύτή τήν Ερώτηοη θά τήν Εγνώ­ ριζε άπό Ετών δλος ό κόσμος, άν δημοσιεύονταν συνεχώς τά Αποτελέσματα της Ερευνας πού Εγινε — καί ΘΑ μποροΰσε καί τώρα, νά γίνη — σέ Ανώτερο Επιστημονικό ’ Ινστιτούτο Μικροβιολογίας, (καθώς δημοσιεύθηκε σ’ Ενα Επιστημονικό περιοδικό — δυστυχώς δμως μόνο γ ιά μιά φορά) — πού Απέδειξε πώς οί ώφέλιμοι κωλοβάκιλλοι (πού βρίσκονται πάντοτε στό χονδρό Εντερο του Ανθρώπου —. καί τών ζώων — Εκτελώντας ώφέλιμες βιολογικές Ενέργειες), φιλοξενού­


—411—

μενοι συνεχώς καί σέ πιό τοξικόν περιβάλλον, παρουσία­ σαν δραστηριότητες τοΰ μικροβίου, του τύφου, τής χολέ­ ρας, της διφθερίτιδος καί τοΰ τετάνου. Άντιθέτως δέ διά τής έπιστροφής σέ συνεχώς όλιγότερον τοξικόν περιβάλ­ λον, κατέληξαν στόν ώφέλιμον κωλσβάκιλλον. Προωθήθησαν δέ νά κάμουν 'τήν έρευναν αύτήν, άπό τό γεγονός δτι συναντούσαν κωλοβάκιλλους σέ περιπτώσεις ήπατίτιδος, νεφρίτιδος κ.ά. άσθενειών. Διαπιστώνεται λοιπόν, πώς τά μικρόβια, κατ' άνάγκην φιλοξενούνται, καί άνάλογα μ έ τό περιβάλλον, πού έχουν νά έπεξεργασθοΰν, Αναγκάζονται ν’ άλλάξουν δραστηριότη­ τες, γιά τήν έναλλαγήν, έξουδετέρωση, ώρίμανση καί άπομάκρυνση τοΰ έπικίνδυνου τοξικοΰ ύλικοΰ, πού μέ τήν άφύσικη μολυσμένη διατροφή καί τές πασίγνωστες όλέθριες συνήθειες καί καταχρήσεις δημιουργοΰμε. "Αν τό τοξικόν αύτό ύλικόν δέν έπεξεργασθή καί δέν έκδιωχθή άπό τό σώ­ μα, (μ έ τή δράση τών μικροβίων τά όποια καταπολεμούμε μέ χίλια δυό δηλητήρια), τότε θά συσσωρευθή έσωτερικώς, δημιουργώντας τές χρόνιες παθήσεις, ιμέ έπικεφαλής τές θρομβώσεις, τές συμφορήσεις, τούς δγκους κλπ. πού κατά 33% είναι ή ριζική αΙτία τών πρόωρων καί Απροσδόκητων θανάτων τοΰ σημερινοΰ πολιτισμένου ( ! ) Ανθρώπου. Άνακεφαλαιώνοντας λοιπόν, τονίζομε, πώς μοναδική μας έξυγιαντική προσπάθεια, δέν πρέπει νά είναι ή έξόντωση τών μικροβίων — άκατόρθωτη άλλωστε, —- άλλά ή φυ­ σική ύγιεινή διατροφή, ή άποτοξίνωση καί ή διατήρηση; καθαροΰ αίματος Απαλλαγμένου τοξικών ύλικών, πού είναι ή ριζική αιτία δχι μόνον τών μεταδοτικών άλλά τών έξσντωτικών χρόνιων άσθενειών. Προτοΰ τελειώσομε, κάνομε θερμή έκκληση σ’ δλους τούς εύσυνείδητους έπιστήμονές μας πού Αγωνίζονται γιά τήν πρόληψη καί τή θεραπεία τών άσθενειών, δπως ένδια φερθοΰν περισσότερο, γιά τή φυσική ύγιεινή διατροφή, καί την άποτοξίνωση — δηλαδή τήν Απομάκρυνση άπό τό σώμα


412 —

- δλων τών μολυσ,μένων καί τοξικών δηλητηρίων, πασίγνω­ στων βέβαια, πού μολύνουν, κυριολεκτικά τό αίμα, δημι­ ουργώντας τό γόνιμον έδαφος, τή ριζική αίτια ΟΛΩΝ γενι­ κά τών άσθενειών. Αύτό άσφαλώς θά κατορθωθή, δχι άπλώς μέ τά παυσίπονα, άλλα μέ τά φυσικά Ακίνδυνα κι εύεργετικά μέσα, τήν υγιεινή διατροφή, τή φρουτοθεραπεία, τήν εξωτερική άλλά καί έσωτερική κάθαρση, τή σύντομη νη­ στεία, τό άτμόλουτρο, τήν υδροθεραπεία, την κινησιοθερα­ πεία, καί τό μασσάζ, πού γιά πενήντα ολόκληρα χρόνια, εφαρμοσμένα στό Κέντρο τοϋ Παγκύπριου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου ευεργέτησαν τήν πολύτιμην υγείαν τού Κυπρια­ κού λαού, καί πλείστων άλλοδαπών. Τελειώνοντας πιστεύομε πώς δλ’ αυτά θά έφαρμοσθοΰν άπ’ δλους τούς έπιστήμονες μας —- μέ ευεργετικά Αποτελέ­ σματα γιά τήν υγεία τού λαού μας — δταν θά έφαρμοσθή τό Εθνικόν Σχέδιον Υ γεία ς, τό όποιον μελετάται άπό και­ ρού, καί τό όποιον πάση θυσία πρέπει νά προωθηθή άπό την Κυπρακήν Κυβέρνηση. "Εως πότε άραγε θά πελαγοδρομούμε μέσα στον ώκεανό τών καταχρήσεων καί της αφύσικης ζωής, μέ κίνδυνο έξαλείψεως τής ζωής άπό τόν πλανήτη μας; "Η δέν έχει ακόμα συνειδητοποιηθή δτι τά δηλητήρια, καί τά πυο­ σφαίρια έχουν είσχωρήσει καί σ’ αύτό τά σπέρμα τού Αν­ θρώπου — σύμφωνα μέ σχετικές Αναλύσεις —■ μέ Αποτέλε­ σμα τήν ολοκληρωτική στείρωση τού Ανθρώπου. Πότε, κά­ ποιος θά ένδιαφερθή άραγε γιά την Αποτοξίνωση τού σώ­ ματος καί τή συνέχεια τής ζωής; "Εως πότε θά έπιρρίπτωμε δλες τές ευθύνες τής έξαθλιώσεως τής ύγείας κάί τής ζωής μας, στά... μικρόβια,— πού καί αύτά, έπαναλαμδάνομε κατ’ άνάγκην φιλοξενούνται μέσα μας γιά τήν αναγκαιότατη εναλλαγή τής ύλη καί τήν αυτοκάθαρση —. χωρίς νά καταλογίζωμε οϋτε τήν έλαχίστην ευθύνην στές όλέθριες μολυσματικές συνήθειές μας...; Γ ιατί δέν γίνεται ή παραμικρότερη προσπάθεια έσωτερικής κάθαρσης ;— αποτοξίνωσης, πρός άπομάκρυνσιν τού το-


—413-ξικού, μολυσμένου έδάφους, τό όποϊο — αν δέν προΰπαρξη ΚΑΝΕΝΑ άττολύτως μικρόβιο δέν μπορεί νά φιλοξενηθή, έκκολαφθή ή νά τραφή καί νά δράση; Καί ποιό είναι τό Αποτέλεσμα του άντιμικροβιακού πο­ λέμου; Τά ένοχλητικά βέβαια άλλά άπαραίτητα γ ιά τήν ώρίμανσΐίή διάσπαση, κι έκδίωξη των άχρηστων τοξικών υ­ λικών πού Απομακρύνεται άπό τό σώμα, μέ τή δράση των μικροβίων, καί μέ ύποπροϊόντα, τά ούρικά άλατα, τά τριγλυκερίδια, τά πυοσφαίρια, τά λευκώματα, τήν όξύνη, τή χολεστερόλη, κλπ.,"πού — μέ τή νάρκωση των συμπτωμά­ των Αναγκάζονται ώς συνήθως νά ^μποδίζονται έσωτερικώς, μέ Αποτέλεσμα νά δημιουργοΰνται δλα τά χρόνια νοσήμα­ τα, πού δέν παρουσιάζουν μικρόβιμ, άλλά τυρρανοϋν κι έξσντώνουν τόν περισσότερο κόσμο...,, τόσο πρόωρα καί Α­ προσδόκητα. Γιατί λοιπόν, ματαιοπονούμε; Γιατί δέν συνειδητοποι­ ούμε τι φταίει, τί προηγείται καί τ ί κατ’ Ανάγκην Ακολου­ θ εί; Γιατί βάζομε τό άλογο πίσω άπιό τό άμάξι, καί για τί αναζητούμε τό ξύλο γ ιά νά φτιάξομε τό δέντρο, άντί νά παίρνω με άπό τό δέντρο τό ξύλο; Λίγη προσγείωση λοιπόν, καί λίγη περισσότερη είλικρίνεια. Λίγη άνωτερότης καί κοινωνικόν πνεύμα χρειάζεται γιά νά βγούμε μέσα άπό τό λαβύρινθο της Αφύσικης... κολασμένης ζωής μας, καί νά ζήσωμε μέσα στό γαλήνιο λιμάνι τής θείας παντοδύναμη καί στοργικής μητέρας ΦΥΣ Ε Ω Σ , πού είναι «"Ολων των νόσων Ιατρός» κατά τόν Ίππακράτην, καί πού κάθε άρρώστεια, πόλεμος, κι έξοντωτικός κίνδυνος έξουδετερώνονται.

C05


-

414 —

Η ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Φυσιοθεραπεία είναι ή έφαρμογή καί παρακολούθηση τών νόμων της Φύσεως δσο άφορά τήν διατήρηση τής ψυχο­ σωματικής μας ύγείας, τήν πρόληψη καί τήν φυσική θερα­ πεία τών άσθενειών μέ άπλά καί φυσικά μέσα, δπως είναι ή φυσική υγιεινή διατροφή, ή άπστοξίνωση καλ ή άποφυγή τών καταχρήσεων καί του έκφυλισμοΰ. Ή Φυσιοθεραπεία θεωρείται καί είναι «'Ένα δράμι πρό­ ληψη που μάς γλυτώνει άπό ένα τόνο θεραπεία». Γιά νά Εκτιμήσουμε δμως τήν άξία τής Φυσιοθεραπείας άς έξετάσουμε πρώτα τ ί είναι άσθένεια. « ’Ασθένεια είναι ή θεραπεία τής Φύσεως» είπε ένας σο­ φός έπιστήμων. Καί Αλήθεια δλα τά συμπτώματα κυρίως τής όξείας μορφής άσθένειας, είναι μηνύματα πού μας στέλνει ό όργανισμός ειδοποιώντας μας δτι κάποιο δργανο, συνήθως άπό τοξαιμία καί κληρονομική προδιάθεση, έχει Απορροφήσει τό­ σο τοξικό ύλικό πού παύει άπό του νά λειτουργή φυσιολο­ γικά, καί δημιουργεί τά διάφορα ένοχλητικά συμπτώματα, μέ προοπτική τήν ¡ώ'ρίμανση καί Απομάκρυνση τών δηλητη­ ρίων πού φλογίζουν τά διάφορα όργανα, προκαλώντας δλη τήν Ανωμαλία πού όνομάζεται Ασθένεια. "Αν έξετάσουμε τά τοξικά δηλητήρια πού άπομακρύνει τό σώμα μέ τά διάφορα συμπτώματα τής άρρώστειας Α­ σφαλώς θά κατανοήσουμε τήν ριζική αίτία, τό Αποτέλεσμα καί τόν θετικό τρόπο ριζικής θεραπείας τών άσθενειών. Τό σώμα π.χ. μέ τήν Ανθυγιεινή διατροφή καί τήν δυσ­ κοιλιότητα, δέν μολύνει μόνο τό έντερο, άλλά καί τό σώμα όλόκληρο καί τό αίμα πού σχηματίζεται άπό τούς βρώμι­ κους χυλούς πού άπορροφοΰνται άπό ένα δυσκοίλιο καί μολυσμένο τοξιικό ύλικό, πού είναι ή ριζική αίτία δλων τών Ασθενειών. Σ έ ποιό διάβημα προβαίνει τότε ό πάνσοφος νόμος τής αύτοσυντήρησης τής Ζωής; Δημιουργεί τότε τήν εύκοιλιότητα μέ τήν όποια τό σώμα άπομακρύνει δλη τή σαπίλα, τή


—415— βρωμιά καί τή μόλυνση. "Ενα άλλο σύμπτωμα πού έξ ανάγκης δημιουργεί ό όργανισμός γιά τήν αύτοκάθαρση είναι ό έμετός μέ τόν δποίο ό όργανιαμός διώχνει χολές, φλέγματα, καί τοξικά ύγρά. Ό πυρετός πάλιν για τί δημιουργεΐται; Ό περισσότερος κόσμος άδικα τρομοκρατείται άπό τόν πυρετό, που έχει πάντοτε σκοπό τήν ώρΐμανση, διάλυση καί έκδίωξη των άλάτων πού πάντοτε άπομακρύνει μέ τόν βρώμικο καί τοξικό ίδρωτα πού άκολουθεΐ. Κορυφαίοι έπιστήμονες σήμε­ ρα Αναγνωρίζοντας τήν θεραπευτική έπίδραση του πυρετού έφαρμόζουν τώρα πυρετοθεραπεία, γ ιά θεραπεία των άρθριτισμών, των δγκων, καί των Αφροδίσιων νοσημάτων, κ.ά., καθώς διαβάζουμε σέ ’ Ιατρικά περιοδικά. "Αν, λοιπόν, δλα αύτά πού τόσοι Ανώτεροι καί είλικρινεΐς έπιστήμονες παραδέχονται καί ύποστηρίζουν — έπειδή είναι ή πικρή Αλήθεια, καί ή στυγνή πραγματικότης, δσο Αφορά τήν έμφάνιση των καθαρτικών άποτοδινωτικών συμ­ πτωμάτων — σκεφθήτε πόσο λανθασμένα έπι μένουμε μέ προ. οπτική άπλώς τήν ύποχώρηση τών πιό πάνω συμπτωμάτων. Σκεφθητε πού θά καταλήξουν δλα τά τοξικά δηλητήρια πού καθώς Αναφέρουμε Απομακρύνονται Από τό σώμα μέ προο­ πτική τήν κάθαρση καί έπιβίωση. "Ας μήν παρεξηγοΰμε λοιπόν τη θεία φύση πού είναι πράγματι κατά τόν 'Ιπποκράτη «τών νόσων ’ Ιατρός» καί άς άνακαλύψουμε τόν πραγματικό ένοχο τ ή ς ... τρομερής χρεωκοπίας τής 'Υγείας μας. Οί δγκοι, τά καρδιακά, οί θρομβώσεις, τά έγκεφαλικά, οί άρθριτισμοί, ό διαβήτης καί πλεΐστα άλλα έξοντωτικά νοσήματα δέν σχετίζονται καθόλου μέ μικρόβια καί Ιούς, καί δμως τυρρανούν καί άποδεκατίζουν πολύ πρόωρα καί Απροσδόκητα δλο τόν κόσμο σήμερα. Μπορούμε νά παρομοιάσουμε τις όξείας μορφής Ασθέ­ νειες πού σχετίζονται μέ μικρόβια σάν ένα χείμαρο πού δημιουργεΐται μ έ τά πρωτοβρόχια παρασύροντνας πλεΐστες δσες Ακαθαρσίες. "Αν τό χείμαρο αύτό τόν έμποδίσουμε άπό τήν φυσική του πορεία μέ ένα φράγμα, τότε θά ξεχειλίση καί θά διακλαδώση τά Ακάθαρτα νερά του δεξιά καί Αριστερά έκτός τής συνηθισμένης κοίτης τού ποταμού.


—416— Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί στό σώμα μας δταν μέ ένα φράγμα (τά ναρκωτικά, τά παυσίπονα κλπ.) Εμποδί­ σουμε μέσα μας τόν χείμαρο τής βρωμιάς καί τών τοξικών δηλητηρίων — πού πρωτοδημιουργοΟνται στά σώμα μας και πού είναι Απόλυτος Ανάγκη νά Απομακρυνθούν Από τόν δργανισμό μέ τήν διάρροια, τόν Ιδρώτα, τά φλέγματα, τά ούρικά άλατα, τά τριγλυκερίδια, τά πυοσφαίρια κλπ. ύπσπροϊόντα τών καταχρήσεων. Τί θά γίνουν δλα αύτά τά δηλητήρια δταν ΕμποδισθοΟν, μέ τήν συμπτωματική καταστολή δλων αύτών τών άποτοξινωτικών καθαρτικών συμπτωμάτων πού αύτός ό ίδιος ό νόμος τής αύτοσυντήρησης τής ζωής, δημιουργεί μικρόβια πού στήν πραγματικότητα φιλοξενούμενα καί τρεφόμενα μέ­ σα στό μολυσμένο τοξικό περιβάλλον βοηθοόν τήν έναλλαγή 'τής ύλης — πράγμα πού σχετίζεται άμεσα μέ τήν ΰπαρξη καί τή συντήρηση τής ζωής — ώριμάζουν, διασπούν, δια­ λύουν καί διώχνουν δλα τά περιττά τοξικά ύλικά, πού προαναφέραμε, μέ Αποτέλεσμα τήν κάθαρση, τήν Αποτοξίνωση, τήνΑπελευθέρωση καί ριζική θεραπεία δλων τών όργάνων καί τή φυσική Ανοσοποίηση Ενάντια σέ δλες τές Αρρώστειες. ’ Ιδού πού βρίσκεται ή ριζική αίτία δλων τών Ασθενειών κυρίως τών μυστηριωδών χρόνιων νοσημάτων καί τών τε­ λευταίων Εξοντωτικών περιπτώσεων.Τό πρόβλημα λοιπόν πού τώρα έχουμε νά Αντιμετωπίσουμε, μιά πού γνωρίζουμε Αρ­ κετά γ ιά τήν πρόληψη καί τήν ριζική αίτία τών άσθενειών είναι — προκειμένου γιά νά τήν πρόληψη — νά Αποφεύγου­ με δλες τίς Ανθυγιεινές, Αλλοιωμένες, συντηρημένες, ποξικές τροφές, καί τίς πασίγνωστες καταχρήσεις, καί γ ιά τήν ριζική θεραπεία τών Ασθενειών νά βοηθήσουμε τό σώμα νά άπομακρύνη δλο τό τοξικό μολυσματικό ύλικό πού — κα­ θώς άναφέραμε — έντοπίζεται στά διάφορα δργανα, ¿μπο­ δίζοντας τήν φυσική λειτουργία τους. Μέ ποιό τρόπο δμως θά βοηθήσουμε τήν Απομάκρυνση τής ώς άνω ριζικής αίτιας τών Ασθενειών; Μέ τήν Αποτο­ ξίνωση, τήν κάθαρση καί τήν Απομάκρυνση τών άλάτων, τών όξέων καί δηλητηρίων, πού καθημερινώς μέ τίς κακές μας συνήθειες εισάγουμε μέσα μας. Ή δέ κάθαρση αύτή Επιτυγ­ χάνεται:


—417— I Μέ τήν Φυσική 'Υγιεινή διατροφή, μέ φρουτοθεραπείες, καί χορτοφρουτοφαγίες — σέ περίπτωση πού δέν ύπάρχει ανορεξία — ή καί μέ «Απόλυτη νηστεία, μόνο μέ νερό όταν δέν υπάρχει καθόλου όρεξη γιά φαγητό, όπότε είναι έγκλημα νά χρησιμοποιείται όποιαδήποτε τροφή.

2) Μέ έσωτερική κάθαρση τού παχέως έντέρου μέ ένα ύποκλυσμό, πού άπομακρύνει τήν δυσωδία καί τή μολυσμα­ τική αιτία όλων τών άσθενειών, τήν όλέθρια δυσκοιλιό­ τητα. 3) Μέ τήν κάθαρση τού αίματος, χρησιμοποιώντας τό Ατμόλουτρο πού διώχνει τόν ιδρώτα τήν βρωμιά καί τήν το­ ξικότητα του αίματος πού δημιουργεΐται — όπως Ανα­ φέρουμε — Από τήν Ανθυγιεινή Αλλοιωμένη καλομαγειρευμένη! συντηρημένη τροφή, τό κάπνισμα, τό μολυσμένο περιβάλλον, τόν Αλκοολισμό, τις καταχρήσεις σέ φάρ­ μακα καί τόν έκψυλισμό.

4) Τόν τεχνητό έμετό — σέ περίπτωση έμετικής διάθεσης— μέ τήν βοήθεια 2—3 ποτηριών χλιαρού νερού, καί τ ί γαργάλισμα τού λαιμού — πράγμα πού διώχνει όλες τις χολές, τήν ύπεροξύτητα τού στομάχου, καί τά φλέγμα τα, πού είναι ή ριζική αιτία όχι μόνο τών στομαχικών Αλλά καί τών έγκεφαλικών Ανωμαλιών, συνήθως δέ καί τών λιποθυμιών. 5) Μέ τήν κινησιοθεραπεία, τό μασσάζ καί τήν ύδροθεραπεία. 6) Μέ τήν Ψυχοδιανοητική γαλήνη, τήν Αποφυγή τών ψυχι­ κών τοξινών, όπως είναι ό θυμός, ή στεναχώρια, τό μί­ σος, ή έκδίκηση, τό άγχος, ή πλεονεξία κλπ., πού σάν ύπουλα σαράκια διαβιβρώσκουν όπως λέμε τό σώμα ό λόκληρο.


—418— Σ έ ένα ’Α γγλικό Φυσιοθεραπευτικό περιοδικό διαβά­ σαμε πρό καιρού ένα πολύτιμο γνωμικό πού μέ τέσσερις λέξεις μάς υποδεικνύει τήν μεγαλύτερη φιλοσοφία της πρό­ ληψης καί ριζικής θεραπείας τών άσθενειών: «W ITHOUT CLEA N SIN G N O ^jlEA LIN G ». (Χ Ω Ρ ΙΣ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΜΜ IΑ Θ Ε ΡΑ Π Ε ΙΑ ). Καί Αλήθεια, άν καθώς έξηγήσαμε ή ριζική αίτία δλων τών άσθενειών είναι τά άλατα καί τά δηλητήρια (πού παιδιόθεν άπό έγκληματικήν άγνοια πρσερχομένην άπό Αδια­ φορίαν ύγιεινής έπιμορφώσεως άπό δλα τά σχολεία μας) εισάγουμε μέσα μας τότε καμμιά άλλη μέθοδος ριζικής θε­ ραπείας υπάρχει άπό τήν κάθαρση. "Ας προσγειωθούμε λοιπόν καί άς συγκεκριμενοποιή­ σουμε καί άς παρακολουθήσουμε τίς μεγάλες αύτές Αλή­ θειες, πού άν κρίνουμε άπό τά συγχαρητήρια καί τίς Εν­ θουσιώδεις έπίστολές πού παίρνουμε άπό διακεκριμένους Κοινωνικούς παράγοντες καί τούς θεραπευθέντες — γιά δεκάδες χρόνια — άπό θεωρούμενες άνίατες άσθένειες, ΟΛΟΙ γνωρίζουν καί έπικροτούν καί ή μοναδική αίτία Απο­ φυγής τή ς έφαρμογής των στόν προληπτικό καί θεραπευτικό τομέα, είναι μερικά συμφέροντα πού θίγονται, καί μερικές δυσκολίες γιά τήν άλλαγή τών συνηθισμένων μεθόδων δια­ τροφής καί θεραπευτικής αγωγής. Μέ λίγη δμως κατανόηση τών κινδύνων πού δλοι δια­ τρέχουμε καί πού συνεχώς πολλαπλασιάζονται, άσφαλώς θά πρέπει πάση θυσία οί δυσκολίες αύτές νά ύπερπηδηθοΰν άν έπιθυμούμε νά Επιβιώσουμε. . . ύγιείς. Κάνουμε λοιπόν έκκληση στούς 'Επιστημονικούς, Κοι­ νωνικούς καί Έκκλησιστικούς παράγοντες δπως — έστω καί δοκιμαστικώς έφαρμόσουν τά δσα ή μελέτη, ή έφαρμογή καί ή έμπειρία τών 50 χρόνων μάς ώθεΐ νά έφαρμ όζουμε — σύμφωνα μέ τά δσα γράφουμε καί &ν τά Αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, τότε μόνο νά τά παρακολουθήσουν γιά τό γενικό καλό.


ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΑΙτία, Πρόληψις καί θερατΐεία

Τά μάτια είναι ώς γεγονός άπό τά πολυτιμότερα ΰργανα τοΟ σώματος. Τότε όμως «Αναγνωρίζομε τήν «Αξία ΊΟΟς όταν «Αρχίσουν κι’ αύτά νά υποφέρουν συνήθως ένεκα tftc άφύσικης διατροφής καί τών ποικίλων καταχρήσεων, Τίου τοξινώνουν τό αίμα — τό ρεΰμα όλης τής ζωής τ— πού τρέφει — καθώς δλα τά δργ«χνα — καί τά μ«Ατια μας. "Ετσι ένα τοξινωμένο αίμα «ρορτωμένο άλατα καί δη­ λητήρια, σκληρύνει τό όπτικό νεύρο, τές μεμβράνες καί τούς φακούς. Ή δέ έλλειψη άσκήσεων τών ματιών, συμπλη­ ρώνει τό κακό παραλύοντας τούς μύς πού κοντρολάρουν τό κανονικό «Ανοιγμα τού φακού. “ Ετσι ô φακός «Αχρηστεύ­ εται σύν τά> χρόνφ, άν προπαντός μέ τό πρώτο σύμπτωμα «Ατονίας των ματιών, μυωπίας, ή πρεσβυωπίας κλπ. χρησιμοποιήσωμε τά δεκανίκια τής όράσεως — (τά γυαλιά ), «Αντί να κάμωμε ριζική καί φυσική θεροσιεία κάθώς περιγρά­ φομε πιό κάτω. ’Επαναλαμβάνομε λοιπόν δτι, ή άνθυγιεινή διατροφή, ό υπερσιτισμός, οί ζωικές (διατηρημένες, άλμυρές) τροφές, τό άσπρο άλεΰρι, ή άσπρη ζάχαρι, τό κ«Απνισμα, καί δλα τά ναρκωτικά, τοξινώνουν τό αίμα, ,κΓ ένα τοξικά άίμα σκληρύνει τά λεπτεπίλεπτα όργανα τού ματιού, ύψώνοντας τήν έσωτερική πίεσι, καί ναρκώνοντας τό όπτικό νεύρο προκαλώντας συνήθθως άλλοίωσι τών μεμβρανών, καί τών ύγρών τού ματιού, καθώς καί έσωτερική αιμορραγία, πού σύμφωνα με τό ένιαΐον τών νόσων έχουν κι’ αύτές — σαν και οί άλλες άσθένειες — μια καί ριζική αΙτία: τήν τοξαιμία τού όργοτνισμοΰ «Από τήν άφύσικη διατροφή καί γ ε­ νικά τήν «Ανθυγιεινή ζωή μαζ· Δέν πρόκειται σ’ αύτό τό κεφάλαιο νά έξετάσωμε κάθε μια άσθένεια τών ματιών ξεχωριστά, άλλά θά ύποδείξωμε γενικά ώρισμένα προληπτικά, ,καί θεραπευτικά, φυσικά, κι' εύεργεπκσ μέσα, τά όποια έφσρμόζομε έμείς τώρα καί


—420— τόσα χρόνια μέ Αποτέλεσμα καμμιά Από τές Ατονίες ή άρρώστειες τών ματιών νά μή μας πλησιάση καί κανένα τύ­ πον γυαλιών νά μή χρησιμοποιούμε σέ ήλικία 73 έτών. Ή μέθοδος καί αί Ασκήσεις πού περιγράφομε πιό κάτω είν’ έξαιρετικά βοηθητικές γιά πρόληψι καί θεραπεία κυ­ ρίως τής μυωπίας, πρεσβυωπίας, άλλά καί γ ια δλες τές άλλες πααθήσεις τών ματιών. ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 'Υπάρχουν περιπτώσεις πού, κΓ αύτή ή τυφλότης έθεραπεύθη μέ τήν άπόλυτη νηστεία, ή μέ μακρυνή φρουτοδίαιτα, πού έπιτυγχάνουν πάντοτε τήν πλήρη κάθαρσι κΓ άποτοξίνωσι του σώματος. Μιά νηστεία λοιπόν λίγων Λμερών, καί μιά φρουτοθε· ραπεία, έ κυρίως σταφυλοθεραπεια) άποτοξινώνουν τό σώ­ μα, κι’ αποκαθιστοϋν τήν όμαλή λειτουργία του μεταβο­ λισμού, έπιτυγχάνοντας έτσι τήν πρόληψι καί τή θεραπεία καί τών άσθενειών τών ματιών. ’ Εν συνεχείφ μιά Αλκαλική δίαιτα μέ προσθήκη πρα­ σίνων ώμών λαχανικών — πλουσίων σέ βιταμίνες Α — κα­ θώς καί ξηρών καρπών καί φρέσκου άβραστου γάλακτος, πλουσίων σέ άσβέστιο, σίδηρο, φωσφόρο, είναι δ,τι χρειά ­ ζεται γ ιά τήν πρόληψη καί τήν πλήρη Αποκατάσταση τών όφθαλμικών παθήσεων, έάν γίνωνται καθημερινώς 1—2 φο ρές ή τούλάχιστον κάθε πρωί, οί πιό κάτω Ασκήσεις, 15 ή 30 φορές ή κάθε μιά.


— 421—

Α Σ Κ Η Σ Ε ΙΣ Τ Ώ Ν Μ Α ΤΙΏ Ν


—422—

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ ΤΛΜ ΜΑΤΙΛΝ 1) Μέ τές παλάμες των χεριών σου (βάζοντας τή μιά μέσα στήν άλλη κουφωτά), Ετσι πού ή δεξιά παλάμη νά σκεπάζη τό δεξιό, καί Λ άριστερή τό άριστερό μάτι, καί τά δυό κλειστά καί χαλαρωμένα τελείως ("Ιδ ε είκόνα *ρ . 1 ). 2) Βλέποντας κατ’ εύθείαν έμπρός χωρίς νά κουνήσης καθόλου τό κεφάλι σου ύψωσε τά μάτια βλέποντας, δσο πιό πάνω μπορείς, γι,ά 2—3 δευτερόλεπτα. Έ π ειτα βλέπεις πρός τά κάτω, πρός τά δεξιά καί πρός τά άριστβρά. ’Επαναλαμβάνεις άπο τήν άρχή δλες τές κινήσεις γιά 20—30 τουλάχιστον φορές ( Ιδε εικόνα άρ. 2 ). 3) Στήν Ιδια θέση κάνε 10—30 κύκλους των ματιών ■πρώτα πρός τά δεξιά, κι* έπειτα πρός τ' άριστερά, διεύθύνοντας τό βλέμμα δσο πιό κάτω μπορείς, Επειτα δεξιά πά­ νω, άριστερά, κάτώ (καί κυκλικώς συνέχεια) κι’ Επειτα άντιθέτως αρχίζοντας από τ’ άριστερά κ.ο.κ. ( Ιδε είκ. 3 ). 4) Βλέπεις μέ καρφωμένο βλέμμα Ενα μικρό σημάδι πάνω στό νύχι του δείχτου τοΟ ένός χεριοΟ γ ιά 1—2 δευ­ τερόλεπτα, καί άμέσως Επειτα Ενα μικρό σημείο στό πιό μακρυνό άπέναντι βουνό ή σπίτι. Επαναλαμβάνεις Εναλλάξ γ ιά 10—20 φορές τήν άσκησι. ("Ιδ ε είκόνα άρ. 4 ). 5) Κάνεις ήλιοθεραπεία — άν μπορείς βλου του σώ­ ματος κάθε μέρα — Λ τουλάχιστον των ματιών γιά 3—5 λεπτά βλέποντας τόν ήλιο μέ μάτια κλειστά. 6) Ρ ίξε μέ τές παλάμες νερό κρύο στά μάτια σου (μισόκλειστα) γ ιά 10—20 φορές.


-423—

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΑΥΧΕΝΟΣ


—424—

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΟΣ 1) Κάμε κυκλική κίνησι των ώμων 10 φορές Αρχίζον­ τας μέ κίνησι πρός τα έμπρός πάνω, πίσω καί κάτω, καί άλλες 10 φορές Ανάποδα, (είκ. άρ. 5). 2) Σκύψε τά κεφάλι έγγίζοντας μέ τό πηγούνι στό στήθος, έπειτα πίσω, έπειτα δεξιά, κΓ έπειτα Αριστερά. Έπανέλαβε 5—10 φορές τά ίδια ( Ι δ ε είκ. άρ. 6 ). 3) Κάμε μέ τόν ίδιο τρόπο, κύκλο τής κεφαλής μπρός δέξιά, πίσω Αριστερά, καί συνέχεια γ ιά 5—10 φορές κι' Κι’ έπειτα άλλες 5—10 φορές Αρχίζοντας άπό τά Αριστερά (είκ. άρ. 7 ). 4) Ένω Τστασαι γύρισε δεξιά καί Αριστερά τό κε­ φάλι σου ("Ιδ ε είκόνα Α ρΓβ). Μέ τίς άσκήσεις αύτές έν πρώτοις τονώνονται, τό Απτι­ κόν νεΰρον, καί οί μυς πού άνοιγσκλείουν τούς φακούς οί όποιοι έπί σειράν έτών παρέλυσαν έλλείψει Ασκήσεων, καί δεύτερον, γίνεται πιό έλεύθερα ή κυκλοφορία τοϋ αί­ ματος, καί συνεπώς και καλύτερη η θρέψις τών ματιών καί έλαττώνεται ή πίεσις στά μάτια, μέ άσφαλέστατον Α­ ποτέλεσμα τήν τόνωσι καί δελτίωσι τής όράσεως, σέ σημεΐον πού ποτέ νά μή χρειαστούν ξένοι φακοί, δταν γίνωνται τακτικά προληπτικως, ή νά ένκαταλειφθοϋν σιγά-σιγά τά γυαλιά, βελτιουμένης συν τφ χρόνω τής όράσεως. Τά γυαλιά άφαιροϋνται βαθμιαίως κάθε μέρα καί πιότερες ώ­ ρες, χρησιμοποιύμενα μόνο στή δουλειά, Αλλάζοντας κάθε τόσο τούς φακούς, άνάλογα μέ τήν βελτίωση πού θά έχωμε.


-4 2 5 —

Άθήναι, Μάρτιος 1978. ΙΙρός τό -περιοδικό «Φυσική Υ γιεινή», Περιγράφω κατωτέρω τήν περίπτωσιν θεραπείας του, ματιού μου τό όποιο έθεραπεύθη μέ τις κατάλληλες φυσιοθε­ ραπευτικές όδηγίες σας πού δημοσιεύσατε πρόσφατα στό περιοδικό «Φυσική Υ γιεινή». Πρό καιρού ξαφνικά τό άριστερό μου μάτι άρχισε νά μή βλέπη. Βρισκόμουν τότε στή Μυτιλήνη. Πήγα στόν άφθαλμίατρον κ. Καστανάν. ΜοΟ είπε δτι επαθε άποκόλλησιν τού αμφιβληστροειδούς καί δτι έπρεπε άμέσως νά φύγω γιά τήν ’Αθήνα γιά έγχείρηση. Πήγα στήν ’Αθήνα. Μπήκα Οΐήν όφθαλμολογική κλινική τού κ. Δασκαλοπούλου. "Εκα­ μα έγχείρησιν. Τήν έκαμε ό 'Υφηγητής τής 'Οφθαλμολογίας τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Γ. θεοδοσιάδης. Παρέμεινα στήν κλινική ένα μήνα. ’Αργότερα τά μάτι δέν έβλεπε καλά. "Εγραψα στόν Παγκύπριον Φυσιοθεραπευτικόν Σύλλογον. ’Αμέσως ό δια­ πρεπής Φυσιοθεραπευτής κ. Σ . Σαβδίδης μού έστειλε τις κατάλληλες όδηγίες φυσικής ύγιεινής διατροφής καί άσκή* σεων των ματιών. Σήμερα τό μάτι μου βλέπει καλά. θεωρώ ύποχρέωσή μου νά ευχαριστήσω θερμότατα τόν ίξαίρετον έπιστήμονα Φυσιοθεραπευτήν κ. Σ . Σοτββίδην πού χάρις στις κατάλληλες όδηγίες του τό μάτι μου έγινε πολύ καλά. Μόνο ή έγχείρησις δέν έφτανε. Μόνο μ’ αύτήν δέν θά γινόταν τίποτε. Τοιούτοι έπιστήμονες είναι άξιοι θερμών συγχαρητηρίων καί παντός έπαίνου. ΣΤ Ρ Α Τ Ο Σ Γ. ΣΚΛ ΕΠ Α ΡΗ Σ Ό εύχαριστών Διδάσκαλος, Μετσόβου 28, Μουσεϊον, Άθήναι, Τ.Τ. 148.


—426—

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ»

. Λεμεσός, ’ Ιούνιος 19/8. ’ Αγαπητέ κ. Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Η , Σ α ς παρακαλώ θερμώς δπως δημοσιεύσετε τήν έπ'στολή μου αύτή στό περιοδικό σας «Φυσική Υ γιεινή», γιά πα­ ραδειγματισμόν τών ομοιοπαθών. ’Από δωδεκαετίας καί πλέον ύπέφερα άπό μυωπία καί αστιγματισμό μαζί καί στά δυό μου μάτια. Στήν άρχή μ'σό βαθμό, άργότερα δέ έφθασε στούς τρεις καί μισό. Ό για τρός βεβαίως τόν όποΐον συχνά έπισκεπτόμουν γιά έξέταση, συνεβουλευσε εύθύς έξ άρχής γυαλιά, τά όποια καί φο­ ρούσα διαρκώς. Δέν τά Αποχωριζόμουν λεπτό, παρά μόνο τήν ώρα τού ''ύπνου. Δέν μπορούσα ούτε νά διαβάσω οΟτε νά γράψω χωρίς αύτά. Τόν Δεκέμβρη τού 1977 έτυχε νά βρώ τό περιοδικόν σας τό βιβλίον «Καλύτερη δράση». Καί τό βιβλίο σας <Φυ σιοθεραηεία*. Δέν έχασα καιρό. ’ Ερεύνησα καί βρήκα τά βιβλία αύτά. Τά μελέτησα έντατικά. "Αρχισα άμέσως νά έφαρμόζω τά κατάλληλα μέτρα καί άσκήσεις τών ματιών πού περιγράφετε, γ ιά τήν θεραπεία τής περιπτώσεώς μου. Μέ ειδική δίαιτα — άποτελουμένη άπό μπόλικα φρούτα καί λαχανικά, ξηρά φρούτα καί ξηρούς καρπούς, φρέσκο άβραστο γάλα, τυρί, αΰγά. μέλι — καθώς καί είδικές Α­ σκήσεις τών ματιών καί τού αύχένος κατόρθωσα νά Απαλ­ λαγώ Από τά γυαλιά. Τώρα δέν τά φορώ καθόλου τά γυαλιά, κι δμως μπο­ ρώ νά διαβάζω, νά γράφω, νά κινούμαι έλεύθερα. 'Α πί­ στευτο άλλά Αληθινό γιά δσους έχουν τήν καλή θέληση νά δοκιμάσουν. Μιά άλλη περίπτωση είναι τής θεραπείας τού γιού μου (ηλικίας 5 έτών) άπό στραβισμό τού Αριστερού του ματιού (είχε 27 μοίρες στραβισμό). Ό γιατρός ό όποιος τόν έξέταζε σνεδόν κάθε μήνα, συνέστησε ώς μόνο μέσον θεραπείας τήν έγγε(οηση. Μας συνεβούλευσε δέ νά μήν δγάζη τά γυα­ λιά καθόλου τό παιδί για τί θ’ αύξανόταν ό στραβ·σμός. Μέ τήν κατάλληλη δμως δίαιτα καθώς καί τίς Ασκήσεις τών ματιών καί τό παιδί μου έθεραπεύθη. Τώρα εΐμαι πλέον πεπεισμένη δτι πράγματι ή Φρσιοθε ραπεία θαυτατουργεΐ. Σ α ς εύχαριστώ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ’Οδός ’Αλεξάνδρου Φλέμιγκ άρ. 18, Ταχ. Κιβ. 1450, Λεμεσός


—427—

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ 'Έπαινοι καί συγχαρητήρια άνήκουν στόν Γ. Γραμμα­ τέα του Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου κ. Σ . Σαββίδη. Πραγματικόν πρωτοπόρον στόν τομέα τής ύγείας. Δέν κουράστηκε καί ούτε Απογοητεύτηκε άπό τις δυσκολίες καί έμπόδια πού συναντά. Καί συνεχίζει τις Ακούραστες προσπάθειές του, γιά τήν διαφώτιση του κόσμου, στήν πρό­ ληψη καί στήν ριζική θεραπεία διαφόρων άσθενειών. Είναι έντυπωσιακή ή προθυμία του νά άπαντήση σέ κά­ θε έρώτηση, σέ κάθε Απορία, νά δώσει όδηγίες, συμβουλές σ’ δποιον τις ζητήσει, νά βοηθήση δποιο χρειάζεται τήν βοήθειά του, τις γνώσεις, καί τήν πείρα του, έδώ καί στό έξωτέρικό, Αφιλοκερδώς. Ύπόφερα άπό ημικρανίες έόώ καί 8 χρόνια. Τούς τε­ λευταίους 3 μήνες ή κατάσταση μοΰ ήταν άφόρητη. Είχα . καθημερινά κρίσεις καί έπειδή ήμουν ύποχρεωμένη νά ερ­ γάζομαι, έπαιρνα συνέχεια Αναλγητικά γιά νά ναρκώνω τόν πόνο. Οί γιατροί μοΰ είπαν δτι δέν όπάρχει θεραπεία τής ήμικρανίας καί ήμουν Απελπισμένη. Δέν ζούσα κανονι­ κή ζωή. Τά παιδιά έπρεπε νά κάνουν ήσυχία, για τί ή μαμά είχε ήμικρανία. Στήν δουλειά έπρεπε νά πάρω χάπια γιά νά άντέζω νά τελειώσω τήν βόρεια μου στό Ρ ΙΚ . Δέν μπο­ ρούσα νά διαβάσω, νά ζήσω μιά ζωή κανονική. Μέ τήν έπίσκεψή μου στό Κέντρο τού Παγκυπρίου Φυ­ σιοθεραπευτικού Συνδέσμου, μέ τή βοήθεια τού κ. Σ α β β ί­ δη άλλαξαν δλα. Ά πό τήν τρίτη μέρα, ύστερα άπό μιά θε­ ραπευτική κρίση πού είχα τις πρώτες δυό ήμέρες, άρχισαν τά συμπτώματα καί οί πόνοι νά υποχωρούν. Μέ τις όδηγίες του άκολούθησα μιά άποτοξονωτική δίαιτα, τώρα αισθάνο­ μαι μιά χαρά. Δέν φανταζόμουν πώς θά είχα τόσο σύντομα κι εύεργετικά Αποτελέσματα. Ό Ανθρώπινος όργανισμός δέν χρειάζεται πολύπλοκες καί πολύ δαπανηρές θεραπείες γιά νά συνέλθη. Μέ τήν σωστή δίαιτα πού άκολούθησα, τήν ύδροθεραπεία, τήν κάθαρση τού όργανισμού μέ κλύσματα, τή σύντο­ μη Απόλυτη νηστεία καί τεχνητούς έμετούς, τήν γυμναστική, τό μασσάζ, τό άτμόλουτρο, δ όργανισμός μου άπέβαλε τές


-428— τοξίνες πομ έπαιρνε γιά τόσα χρόνια μέ τήν κακή διατρο­ φή, τήν ένταση, τό άγχος καί κυρίως μέ τά φάρμακα. Ελπίζω καί εΰχομαι τό έ'ργο του κ. Σαββίδη ν’ άναγνωρισθή, δχι μεμονωμένα άπό τά άτομα, γιατί αύτά ήδη έχει γίνει, άλλά άπό τίς έπίοημες άρχές, ώστε νά διαφωτιοθή ό κόσμος γιά τό βασικότερο θέμα πού τόν ένδιαφέρει, τήν όνεία του, μέ τά πιό Απλά, φυσικά,''κι εύεργετικ-ά μέσα. Μέ άπειρη ευγνωμοσύνη, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Έκφωνήτρια Ρ.Ι.Κ.

V

ά

V-

ΣΟ Φ ΕΣ ΚΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΛIΙΟ ΤΛ «ΘΑΥΜΑΤΑ Τ1ΙΣ Σ Κ Ε Ψ Ε ί ϊ Σ » ΤΟΥ Ο. ΜΑΡΝΤΕΝ 1)

"Ο ,τι ή ψυχή πιστεύει καί έπιθυμεΐ πραγματικά Αποκτά.

τό

2)

Πιστεύετε μέ δλη σας τήν καρδιά πώς είσθθε ικανοί νά κάμετε αύτό πού πρέπει νά κάμετε.

3)

Ή πίστις άνοίγει τό δρόμο γιά τήν Ικανότητα καί Α­ ναπτύσσει τήν υπεροχήν.

4)

Ή πίστις είναι όπτιμίστρια (αισιόδοξη) διότι βλέπει τόν δρόμον, ή Αμφιβολία είναι πεσσιμίστρια διότι τόν Αγνοεί καί φοβάται πώς δέν είναι ικανή ν' Αιπιμετω­ πίση τό άγνωστον.


—429--

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΦΑΛΑΚΡΑ Φαλάκρα είναι ή γνωστή περίπτωσις κατά τήν όποια; πέφτουν τά μαλλιά του κεφαλιού σέ κυκλικές περιοχές (ο ­ πότε όνομάζεται αλωπεκή) ή μέρους ή καί δλης τής κεφα­ λής κάποτε, Αρχίζοντας άπό τήν ¿μπροστινή περιοχή του κρανίου. 'Η αιτία είναι συνήθως ή έλαττωματική τοξική διατρο­ φή μέ καλομαγειρευμένες(!) τροφές, ή διατηρημένες, ή' τροφές μέ προϊόντα του άσπρου άλευριοϋ καί άσπρης ζά­ χαρης, πού είναι φτωχότατα σέ βιταμίνες, άσδέστιο, σίδηρο,, φωσφόρο καί προπαντός σίλικον (πού είναι πλούσιον μόνο στά φροΟτα και τά ώμά λαχανικά καί πίτυρο τοΟ σιτα­ ριού), μέ τά όποια τρέφονται τά μαλλιά. "Ετσι παθαίνουν άτροφίαν τά μαλλιά καί πέφτουν. "Αλλες αιτίες τής φαλάκρας είναι κάποτε ή έντατική φαρμακευτική θεραπεία άλλων ασθενειών μέ ψηλόν πυρε­ τό, ’ή σοβαρές ψυχικές άνωμαλίες. Ή κληρονομικότης δέν είναι συνήθως ή ριζική αίτια τής φαλάκρας. ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ’Αποφυγή τών προαναφερθεισών αίτιων, καί προσπάθεια άποτοξινώσεως καί πλήρους θρέψεως τγΟ σώματος. ’Αρχίζομε μέ φρουτοθεραπεία 5—10 ημερών (μέ κλύ­ σμα κάθε μέρα τές πρώτες 3—4 μέρες) καί συνεχίζομε μέ άλκαλική δίαιτα (ιδε σχετικά κεφάλαια εις τό βιβλίον) γιά 15 τουλάχιστον μέρες. Προσθέτομε μαΰρο ψωμί, αύγό φρέσκο, τυρί, άνάλατο, ξηρούς καρπούς, κι’ έπειτα λίγο φρέσκο ψάρι ή κρέας 1-2 γεύματα τή βδομάδα) στή σχάρα πάντοτε μέ πόλικη ώμή σαλάτα. ’ Επαναλαμβάνομε κάθε 1—2 μήνες σύντομες φρουτο­ δίαιτες. άλκαλικές δίαιτες κλπ. μέχρι βελτιώσεως τής κα· ταστάσεως. Στό μιεταξύ, ευθύς έξ άρχής κάνομε τακτικά μασσάζ του κεφαλιού ποωΐβράδυ βουτώντας τά άκρα τών δακτύ­ λων μας οέ έλαιόλαδο, τή μιά φορά καί τήν άλλη σέ χυμό λεμονιού άραιωμένο κατά τό ήμισυ μέ νερό. Κάνομε έπειτα ζεστό ντούς τής κεφαλής γιά 3 λεπτά καί έπειτα ^άμέσως κρύο γιά 1 λεπτό, έναλλάξ γιά 3—4 φορές άρχίζοντας μέ ζεστό καί τελειώνοντας μέ κρύο, Αύτό θεραπεύει συγχρόνως καί τούς πονοκεφάλους. Φούρ-


- 430τοιομα έπίοης τής κεφαλής πρωί-βράδυ- τό μασσάζ μέ τά δάκτυλα είν’ ευεργετικό.

*

*

*

ΠΥΤ I Ρ I Δ Α Ή πυτιρίδα — πασίγνωστο σύμπτωμα σέ δλους — σνκαι δέν είναι άσθένεια άφ’ έαυτής έν τούτοις είναι ένοχλητική (κυρίως δταν είναι έλαιώδης). Προκαλεϊτάι δέ άπό υπερβολική άπέκκριση των σμηγματογόνων άδένων του κεφαλιού, πού προκαλεϊται, άπό τοξική κατάσταση τοϋ σώματος, υπερβολική κρεοφαγία, καί προπάντων μέ πολ­ λά λιπαρά, καθώς έπίσης καί άπό δυσκοιλιότητα. ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Ή ίδια περίπτου μέ τή θεραπεία τής φα­ λάκρας, καί λούσιμο του ,κεφαλιού 2—3 φορές τή βδομά­ δα μέ σαπούνι ειδικό, καμωμένο άπό φυτικό λάδι, καί στέγνωμα των μαλλιών (μετά τό λούσιμο) στόυ ήλιο.

Α Ρ ΤΗ Ρ ΙΟ Σ Κ Λ Η Ρ Ω Σ IΣ Ή άρτηριοσκλήρωσις — ή σκλήρυνσις των άρτηριών— 'όημιουργεϊται σέ προχωρημένη ήλικια, άνκαι στή σημερινή εποχή του έκφυλισμου και των καταχρήσεων, συναντούμε νέους μέ προχωρημένη μορφή άρτηριοσκληρώσεως. 'Η περίπτωσις αύτή συντροφεύεται συνήθως μέ ψηλή πίεσι. τής κσρδίας ή όποία έξ άνάγκης δημιουργεΐται γιά νά μπορή νά κυκλοφορή τό αίμα μέσα σέ στενότερες άρτηριες — έξ αιτίας τής άρτηριοσκληρώσεως. Συμπτώματα τής άσθενείας αύτής είναι: Υψηλή πίεση, κεφαλόπονος, ίλιγγος, πόνοι ή τσιμπήματα στά πόδια (στές κνήμες) μέ τήν παραμικρή κούραση, άπώλεια σωματικής


431 —

καί πνευματικής ζωτικότητας, χλωμάδα σιύ δέρμα, ή έξαψις, σπάσιμο της μύτης κατά διαστήματα. "Ας σημειωθη δτι ή πολύ ψηλή πίεσις άν δέν πέση φυ­ σιολογικά καθώς περιγράψομε — υπάρχει κίνδυνος να δημίουργήση καί αιμορραγία στόν έγκέφαλο — κόλπο, Α­ ποπληξία. Βεβαίως δέν παρουσιάζονται δλα τά άναφερόμενα συμπτώματα σέ δλες τές περιπτώσεις άρτηριοσκληρώσεως — καί στόν ίδιο βαθμό, άλλά άνάλογα μέ τό είδος καί :ό βαθμό τής άρτηριοσκληρώσεως. Αίτια τής άρτηριοσκληρώσεως είναι οί καταχρήσεις σέ άλάτι, καί σέ μπαχαρικά, πού καίνε κυριολεκτικά καί σκληρύνουν δλα μας τά κύτταρα· ή χρονία τοξαιμία, ό ύπερσιτισμός μέ ζωικό λεύκωμα (κυρίως μέ λιπαρά καί διατηρημένα), τό κάπνισμα, οί άϋπνίες .κι’ ό έκφυλισμός. Θ ΕΡΑΠΕΙΑ: Ή θεραπεία τής πιέσεως τής καρδίας (Ιβε σχετικόν κεφάλσιον) ,μέ μεγαλύτερη χρήσι υδροθερα­ πείας, έλαφροΰ μασσάζ, ήλιοθεραπείας, άτμολούτρου (κά­ θε 5—6 μέρες), κινήσεως στό ϋπαιθρο, άποφυγή ύπερκοπώσεως καί στενοχώριών καί ή δίαιτα πού περιγράφεται υτό κεφάλαιο τής πιέσεως τής καρδίας.


-4 3 2 —

ΕΚΦΥΛΙ Σ Μ Ο Σ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΊΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ Δέν ύπάρχει μεγαλύτερος Εχθός του άνθρώπου, άπό τόν Εκφυλισμόν. Τί δέ, Εννοουμεν μέ τήν λέξιν «Εκφυλι­ σμός»; Κάθε τι τό άφύσικο, Επομένως καί άνθυγιεινό, που άψορά τές συνήθειες, τή διατροφή καί γενικά τή ζωή μας καί πού Εχει Επηρεάσει τήν ψυχική καί τή σωματική μας ύγεία. Είναι πασίγνωστα τά θλιβερά άποτελέσματα τού Εκ­ φυλισμού, πού σάν όλΕθρια κατάρα τυραννεί σήμερα τόν κόσμο.. Καί είναι άνάλογος βέβαια ό Εκφυλισμός, μέ τον βαθμό τοΟ κακώς νοουμένου πολιτισμού. "Οσο πιότερο ψευδοπολιτισαένος είν’ Ενας λαός, τόσο τραγικότερα είναι καί τ ’ άποτελέσματα του Εκφυλισμού του. Ιόν Εκφυλισμό, τόν Εχει δημιουργήσει τά άσυγχώρητο Εικλημά μας, πού τάξαμε τήν άπεριόριστη ύλική άπόλαυση, σάν μοναδικό σκοπό τής Ζωής. Μέ καταπληκτική ταχύτητα κατρακυλούμε στό όλε­ θρο, θυσιάζοντας στον άνόσιο βωμό των καταχρήσεων κοί τού Εκφυλισμού, δ,τι ώραΐον δσιον καί Ιερόν, μάς δίνει τό δικαίωμα νά όνομαζόμεθα άνθρωποι. Μιά ειλικρινής Επιστημονική μελέτη, μέ τό φακό τής πραγματικότητας καί τής όξυδέρκειας στό χέρι, θά μάς κάμη νά φρίξωμε, μπροστά στά σημερινά άλλά καί τά μελ­ λοντικά μας αναγνώσματα, καί τά άσεμνα θεάματα πού χύνουν άκατάπαυατα λάδι στή φωτιά τοΰ άδηφάγου Εκφυ­ λισμού, πού σοιν Χάρυβδις άπορροφά κάθε σωματική καί πνευματικήν ικμάδα, δημιουργώντας τήν Επίγεια κόλασι πού βασιλεύει παντού... Νοσήματα δλων των ειδών καί π οι­ οτήτων άναρίθμητα. Νευρασθένειες, φρενοπάθειες, φυματι­ ώσεις, ’Αφροδίσια, συμφορήσεις, άναιμίες', όγκοι, καρδια­ κά, Aids, καί μή χειρότερά! Σωματικός, πνευματικός καί ψυχικός μαρασμός· ήθικοθρησκευτική χαλάρωση, άποστροφή πρός τό γάμο καί τήν οικογένεια, καί όλα τά άλλα παρεπόμενα φαρμακερά δώρα τής σημερινής κατηραμένης Εκφυλης ζωής μας. Πρός θεού λοιπόν. "Ελεος, βοήθεια! Άπό που όμως τό Ελεος; Ποιά πολιτική, Εκπαιδευτική, ή Επιστημονική συ­


-4 3 3 στηματική προσπάθεια έχει γίνει γιά νά πμυλτ^φθοΟν τά Τραγικά άποτελέσματα των καταχρήσεων... του έκφυλι-

σμου; Άφίνονται τά παιδιά μας-τυφλά κι’ Απροστάτευτα στό έλεος, των... διεφθαρμένων, σπαταλουν κάθε ζωτική τους Ικμάδα στά διάφορα κέντρα έκφυλισμοΟ... καί Οστερα πε­ ριμένομε προκοπή καί βελτίωση άπά τά έρείπια αύτά, μέ Τή στεγνή μονόπλευρη κλασσική ή έμπορική μόρφωσή τους. Νεκρική σιγή κι' έγκληματική άδιαφορία βασιλεύει παντού, δσον άφορα τήν υγιεινή καί σεξουαλική διαφώτιση. Πώς θά παταχθή λοιπόν ό έκφυλισμός; Μέ κυβερνητικές νομο­ θεσίες; Και υ’ αύτές βέβαια κάτι γίνεται, άν καί ή πείρα μας έχει διδάξει, πώς μέ τή βία, ποτέ δέν έπιτυγχανονται, τέτοιου είδους, Αξιόλογα άποτελέσματα. Τό σκοτάδι ένός κλειστού χώρου ποτέ δέν έκδιώκεται υέ βίαια μέτρα, παρά μονάχα μέ τό άνοιγμα των θυρων και παραθύρων, καί τή\ είσοδο των φωτεινών λαμπρών Ακτινών. Φώς λοιπόν· πε ρισσότερον φώς, στό σημαντικώτερο κεφάλαιο τής Ζωής... τήν ΥΓΕΙΑ. Δυστυχώς δμως, τόσο λίγο νοιζόμαστε γιά τήν 'Υ­ γεία μας, για τί μας έχουν Απορροφήσει άλλους ό έκφυλισμός, άλλους οι βιωτικές μέριμνες, κι’ άλλους τά κομμα­ τικά μας πάθη, χωρίς νά έχω με ύπ’ όψη μας, πώς χΟΛΑ», καί κοινωνία, καί Πολιτεία, καί Πρόοδος καί Εύημερία στηρίζονται στό βάθρο τής σωματικής, πνευματικής καί ψυ· γικής 'Υγείας. Γιατί βέβαια- τι θά περιμένη κανένας άπό ένα έκφυλο έξαντλημένο σακάτικο σώμα, ένα άρρωστο μυαλό, μιά τρισάθλια πονεμένη ψυχή; Νά που είναι ή ρ ί­ ζα του ΚΑΚΟΥ. Ό έκφυλισμός είναι ένα Απαίσιο τέρας, πού τυραννεί σήμερα όλόκληρο τόν κόσμο, μέ προοπτική νά έξαλείψη δ,τι καλό .καί πολύτιμο έχομε, καί τί πολυτιμότερο τής υ­ γείας μας, τήν όποιαν κατερείπωσε; Κι’ άλήθεια! "Ας πάρωμεν έναν άνθρωπον, άπό τούς Αρχαίους προγόνους μας, πού ζοΰσαν πραγματικά πολύ περισσότερα χρόνια, κΓ άς τόν συγκρίνωμεν μέ τόν έαυτόν μας. ΠοΟ θά τόν βρούμε; θά έρωτήσετε. Μπορούμε νά βρού­ μ ε ένα σκελετό του ανθρώπου τούτου, άπ’ αύτούς πού φέ­ ρει εις φώς ή σκαπάνη υέσα στούς Αρχαίους τάφους των. Ά ς τόν έξετάσωμεν για μιά στιγμή. Πρώτα-πρώτα θ ά δοΰμε, πώς οι διαστάσεις του είναι πολύ μεγαλύτερες άπό τές δικές μας. Δεύτερον, τά κόκκαλά του είναι στιλπνά καί σκληρά σάν Ατσάλι, Οστερ’ άπό τόσους αιώνες ποδναι θαμ­


μένα στη γη, ένώ τά δικά μας, είναι τόσο ντελικάτα πού μέ τό παραμικρό θρυμματίζονται, παθαίνουν άπό φθίση καί σαπίζουν, ένώ άκόμη βρισκόμαστε στή ζωή. Κοιτάξετε έπίσης στό κρανίο τόυ, καί θά προσέξετε κάτι πού θά σας έκπλήξη: όλόκληρη ή όδοντοστοιχία του μέ τά τριανταδυό στιλπνά κΓ άτσαλένια δόντια, λάμπει μπροστά σας. Τήν ίδια στιγμή άν θέλετε — γ ιά νά δήτε τή διαφορά — άνοίξετε τό στόμα σας μπροστά σ' Ενα καθρεφτάκι, κΓ όσοδήποτε νέοι κΓ άν είσαστε μετράτε πόσα οόντια σας άπόμειναν καί σέ τί χάλια I Ε λ ά τ ε τώρα, άπ’ δ,τι ξέρομε, νά βασανίσωμέ λίγο τό μυαλό μας, για νά βρούμε τό λόγο, τή ριζική αιτία αύτης της μεγάλης άλλαγής, που έπήλθε στά κόκκαλα καί συνε­ πώς σ' όλοκληρο τόν όργανισμό ,καί τή ζωή βέβαια τού άνθρώπου. ”Ας άρχίσωμε άπό τό ζήτημα τής έπενδύσεως καί της κατοικίας τών άνθρώπων που άναφέραμε. Τά Ελάχιστα φορέματά τους καί τά όρθάνοικτα σπίτια τους έπέΤρεπαν έλεύθερα στόν όλοκάθαρο άέρα — τόν πρώτιστον δρο τής υγείας καί τής ζωής — νά περιλούση τό σώμα τους καί νά πλημμυρίζη τους πνεΰμονές τους, καθαρίζοντας καί ζωογο­ νώντας τό αίμα τους· έμεΐς δμως, άπό τή μιά μέ τό άσφυκτικό ντύσιμό μας, στραγγαλίζομε κυριολεκτικά τό σώμα, κι’ άπό τήν άλλη_ άναπνέομε συνεχώς τόν μολυσμένον άέ­ ρα τών άεροστεγων δωματίων μας, καί τών .κοσμικών κέν­ τρων, τόν άέρα ποΟναι γεμάτος νικοτίνη, διοξείδιον τού άνθρακος, καπνούς κι’ άναθυμιάσεις άπό τά άναρίθμητα μηχανήματα πού μάς περιστοιχίζουν. Καί ξέρετε, βέβαια, πώς δταν τό αίμα δέν Ερχεται συ­ νεχώς σέ άμεση Επαφή μέ τό όξυγόνο, δέν γίνεται ή κανο­ νική καύση, δέν αύτοκαθαρίζεται, καί δέν θερμαίνεται φυ­ σιολογικά, πράγμα πού μας άναγκάζει νά φορτωνόμαστε μέ μπόλικα ρούχα· αύτά Εμποδίζουν περισσότερο τήν καύ­ ση καί τή φυσική θερμότητα, δπως είπαμε- άκολουθεϊ Ετσι μεγαλύτερη αίσθηση τού ψύχους, περισσότερη Επένδυση και... πάει λέοντας, ώσπου χωνόμαστε κυριολεκτικά μέσα στά μάλλινα, Εκφυλίζοντας τό σώμα καί άφοπλίζοντάς το άπό κάθε φυσιολογική λειτουργία καί άντφραση Ενάντια στό ψύχος. Προχωρούμε παρακάτω στή σύγκριση πού άναφέραμε. Είναι πασίγνωστο βέβαια, πώς οί πρόγονοί μας έλάτρευαν καί άπολάμβαναν τόν ήλιο, τήν πηγή τής ζωής, ένώ Εμείς τόν άποφεύγομε μετά φόββου θεού, μή τυχόν μάς μαυρίση, χωρίς νά ξέρωμε πώς οί βιταμίνες καί τό άσβέστιο, πού


—435— είναι τόοο Απαραίτητο γιά τά όστά καί γενικά όλόκληρη τή λειτουργία τής ζωής, δέν άφομοιοΰνται καί δέν χρησιμο­ ποιούνται — δσο πλούσια κΓ Αν ύπάρχουν στές τροφές μας — χωρίς τήν Αμεση έπαφή τοϋ ήλιου μέ τό σώμα μας. Ά λ λά μήπως καί τό ζήτημα τής διατροφής του Αν­ θρώπου τής έποχής πού Αναφέραμε, δέν συνέτεινε στήν πλήρη υγείαν καί μακροζωίαν του; *Ηταν βέβαια ή τρο­ φή του τότε έξαιρετικά λιτή, άλλά Απολύτως φυσιολογική, οτή φυσική της κατάσταση, χωρίς δηλητηριώδη ψεκάσματα, ή χημικά λιπάσματα- ώμη καί φρέσκη, μιά πού δέν ύπήρχε ούτε φωτιά ούτε... «Μαγειρική» βέβαια πού νε­ κρώνει κυριολεκτικά κάθε δυναμικότητα τής τροφής, καί την παραφορτώνει μέ χίλια δυό όλέθρια μπαχαρικά. Δέν ύπηρχαν τότε μισοσαπισμένα τρόφιμα, — κονσέρβες — κι’ ήταν ή τροφή σκληρή, πού Απαιτούσε γερό μάσημα — άναγκαιότοαο γιά τή διατήρηση τών δοντιών καί τή θρέψη γενικά. Ένώ ή τροφή μας σήμερα; Πολτοποιημένη Αφύ­ σικη, κονσερβοποιημένη, Αποκλειστικά μαγειρευμένη, στε­ ρημένη σχεδόν τελείως άπό τά ώμά, τήν πηγή τών βιταμι­ νών, τού ασβεστίου, καί δλων τών Αλλων όργανικών στοι­ χείων, Απαραιτήτων γιά τήν όμαλή λειτουργία τής πέψεως, τής Αφομοιώσεως καί γενικά τής ζωής. Σκεφτήτε γιά μιά στιγμή, πώς ό περισσότερος ψευδοπολιτισμένος κόσμος, γιά δεκάδες χρόνια τώρα, Από μικροβιοφοβία, Αποφεύγει συστηματικά τά ώμά, πού είναι ή πιο ζωντανή κΓ ευεργετική τροφή, γ ιά δλα τά ζώα γενικά. Δόστε αν θέλετε Αποκλειστικά βιασμένη τροφή σέ υιά κό­ τα, σ’ ένα πρόβατο ή σ’ όποιονδήποτε ζώο, καί σέ λίγο διά­ στημα θά διαπιστώσετε τά όλέθρια άποτελέσματα της δια­ τροφής αύτίϊς στήν υγεία, τήν Αναπαραγωγή, καί τήν Από­ δοση τού ζώου αύτου. "Εχουν γίνει πολλές φορές τέτοια πειράματα μέ Απο­ τέλεσμα τήν γενική έξασθένηση, τόν έκφυλισμό, τήν τρο­ μερή άρρώστεια μπέρι-μπέρι, καί τόν θάνατο σέ λίγο σχετικώς διάστημα. Φώς λοιπόν, έπαναλαμβάνομε. Γιά τή βελτίωση τής καταστάσεως, Αναγκαιότατη προϋπόθεση ή Υ γιεινή διαιτολονική καί σεξουαλική διαφώτιση, Απ’ δλα τά Ιδρύματα καί οργανώσεις μας· μαθήματα καί διαλέξεις Από ειδικούς, πού θά ώψελήσουν Ασφαλώς πιότερο Απ’ δλες τές... θερα­ πευτικές προσπάθειες. Νά διδαχθή δ λός μας καί προπάν­ των ή νεολαία μας, τόν κίνδυνον τής Αφύσικης καί έκφυ­ λης ζωής, καί νρ περισώσουν κάθε σωματική καί πνευμα­ τική δυναμικότητα, πού θά τούς χρησιμεύση σ’ δλη τους


-4 3 6 — τή ζωή. Ν’ άντιληφθή ό λαός μας, πώς πρέπει τά πα , — Εφαρμόζοντας παντού τό χρυσό καί σωτήριο κανόνα τής Εγκράτειας καί τοΰ ΜΕΤΡΟΥ — νά σέβεται τό πολυτιμότερον άγαθό τής Ζωής τήν 'Υγεία, κΓ όχι νά τήν φθείρη άσκοπα, θύοντας στόν βδελυρό βωμό τών όλεθρίων έξεων, μέχρι σημείου Εξαντλήσεως καί... άποχαυνώσεως. Κάτω λοιπόν δ Εκφυλισμός, ή μαλθακότης, ή άκρα φιληδονία μας, ή κοιλιοδουλεία μας, ή άκινησία πού σκοτώνει, καί Ζήτω ή φυσική ζωή, τό φυσικό περιβάλλον, ή φυσική ύγιει νή διατροφή, ή κίνησις, ή γυμναστική, τά σπόρτ, ή σκλτ; ραγωγία, πού άτσαλώνουν τό σώμα καί ξανανιώνουν τό πνεύμα. ☆

*

ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ Σ Ε ΣΕΝ Α , Νεολαία, στηρίζεται τό μέλλον τής παιρί· δος μας. Στή νεολαία Εστήριξε πάντα ό κόσμος τές πιό χρυσές Ελπίδες του. Κάθε βελτίωση, κάθε πρόοδος, Εκπολι­ τιστικής, πνευματικής, άπελευθερωτικής ή Εξυγιαντικής μορφής Εξαρταται πάντοτε άπό τή νεολαία. «’Αλλοίμονο, — είπε κάποιος σοφός — στή χώρα τής όποίας ή νεολαία Εχει διαφθαρεΐ σέ άνεπανόρθωτο ιημεΐο Άλοίμονο λοιπόν στόν τόπο μας άν ή νεολαία μας άφοσιωθή γιά πάντα στήν άμετρη ικανοποίηση τών όλεθρίων έ ­ ξεων πού μάς έδώρισεν ό Επάρατος Εκφυλισμός. Στόν ίλιγγιώδη κατήφορο πού πήρε σήμερα & κόσμος είναι σπάνιο νά βρή κανένας νέους συγκρατημένους γερούς ικαί ύγιεΐς στό σώμα, στό πνεύμα, στή ψυχή. ΓΓ αύτό δπου στρέφει κανένας τό βλέμμα θ’ άντικρύση τόν πόνο, τήν άρ· ρώστεια, τήν δυστυχία... Πού όφείλεται αύτή ή κατάστα­ ση; Πού άλλοΰ παρά στόν Εκφυλισμό, τόν κλέφτη τής ευ­ τυχίας μας πού μας ώθησε στήν άπεριόριστη ικανοποίηση τής ήδονής, τής λαιμαργίας, μέ μιά λέξη τών άφύσικων καί καταραμένων Εξεων. Ή άστοχη δικαιολογία πού άναμασοΰν πολλοί — Ενάντια στές προστατευτικές προσπάθειες τής Φυσικής ’ Υγιεινής — πώς τάχα, άν άφαιρέσωμε άπό τή ζωή, ώρισμένες Εστω καί βλαβερές συνήθειες, τότε άφαιρεϊται μαζί μ’ αύτές καί ή απόλαυση τής ζωής, ή... εύτυχία ( ! ) , αύτή συγκινεΐ δσους είναι δέσμιοι σκλάβο, στά πάθη τους, σέ σημείο πού δέν μπορούν νά ξεκολλή­ σουν άπό τό Επίπεδό τους, άλλά προσπαθούν νά μολύνουν δσους μπορούν περισσότερους.


—437— Ιύ π ρ σ γ ματα μιλούν ρητορικώτατα πώς ή — κακώς νοουμένη — ίύτυχία, πού χαρίζει ό έκφυλισμός καί οί καιαχρήσι.ις, εχ ει πάντα σάν αποτέλεσμα τήν άρρώστεια, τή δυστυχία, τήν... έπίγεια κόλαση. Ευτυχία, άνθρωπε, θά πή Υ γεία · υγεία σωματική, πνευματική καί ψυχική, πού έξασφαλίζεται μέ τήν μετρη­ μένη λογική καί Φυσική Ζωή, δηλ. τή ζωή μέ βάση τούς Φυσικούς υγιεινούς δρους, πού είναι ή κατ’ άρετήν ζωή σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τού μεγάλου φιλοσόφου μας Ζήνωνος, πού δροντοφωνούσε κηρύττοντας. «Τή φύσει ζεϊν τούτ’ έστιν κατ’ άρετήν ζεϊν». Κοντά οτή πανώρια καί στοργική μητέρα μας τή ΦΥ­ ΣΗ , θά βρήτε δτι καλό καί πολύτιμο ύπάρχει στή ζωή τήν σωμοτΓΐκή καί ψυχοδιανοητική σας ύγεία. Λατρεόσατε τό ύπαιθρον, τήν κίνηση, τό μυρωμένο άγέρι του βουνού, τό σπόρ, τή γυμναστική πού άτσαλώνει τό σώμα, τό χαρακτήρα καί τήν ψυχή. Γενήτε άπλοι όλιγαρκεΐς καί λιτοδίαιτοι, δπως οί α­ θάνατοι πρόγονοί μας, πιστεύοντες δτι ή όλιγάρκεια καί ή Σπαρτιατική λιτότης δημιουργούν υγεία σωματική, πνευματική καί ψυχική. Κοντά στή Φύση θά βρήτε τήν Ιδανική άπόλαυση, τήν πραγ'ματική Ευτυχία, για τί εύτυχία θά πή... ΥΓΕΙΑ. Μακρυά λοιπόν άπό τήν άφύσικη κι’ όλέθρια ζωή. Μακρυά άπό τόν έκφυλισμό τόν κλέφτη τής προόδου καί τού πολιτισμού. ΜΗ σάς σαγηνεύει τό έκφυλο, τά ήδονικό, τό έφήμερο — καί χαμερπές ώς συνήθως. — Σταθητε λίγο ψηλά. ’Επιδιώξατε τά δύσκολα άλλά εύγενικά άδανικά, πού επιδώκουν οί λίγοι, οί έκλεκτοί, οί άνώτεροι άνθρωποι. Οί δυσκολίες κι’ οί άγώνες γ ιά τήν έξασφάλιση τού καλού είν’ έκεΐνα πού άτσαλώνουν τά φτερά γιά τά ψηλά άνεβάσματα, ένώ τά εύκολα «ευχάριστα!» δπως τά λέν, είν’ άπασχόληση τού δχλου πού τον δελεάζει μόνο ή ύλιστική δψη τής ζωής ή όποια ούδέποτε ικανοποιεί τόν άνώτερον άνθρωπο. Ζήσατε δχι μονάχα γιά τόν έαυτό σας, άλλά καί γιά τούς άλλους, πιστεύοντας πώς 6 καλύτερος τρόπος θετικής βοηθείας στόν έαυτό μας είναι ή βοήθεια πρός τούς άλλους. Ό άλτρουϊσμός, ό άνθρωπισμός κι’ ή αυτοθυσία (γιά ένα Ιδανικό) πού ξεπήδησαν άπό τό Σταυρικό θάνατο τού θεανθρώπου — καί που χάρισαν τήν έλευθερίαν κΓ δ,τι καλό καί ώραΐο στή ζωή — ας έμπνέει δλους έκείνους πού


—436— θέλουν νά έκτελέσουν τόν προορισμό τους, σάν... άνθρωποι στή Ζωή. Μέ μοναδικά, λοιπόν, έφόδια τήν άγάπη, τόν άλτρουϊσμό, μακρυά άπό τά όλέθρια σαράκια τοΰ χωρισμού, του Εγωισμού, τοΰ έκφυλισμοΰ καί τών καταχρήσεων, άς ριχθούμεν δλοι, στόν Εντιμο καί δύσκολον άγώνο τής ζωής πού άνοίγεται μπροστά μας τώρα μέ τήν εύκαιρία τής Εθνικής μας άναδημιουργίάς, γιατί αύτό άπαιτεΐ τό πραγματικό μας συμφέρον κι δλες οι θυσίες πού Εγιναν γιά τό αίσιον πέρας τοϋ άγώνος τούτου. Ο ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗ Σ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣ ΕΩ Σ Τ Η Σ ΖΩΗΣ ΙΙόσο άδικα άλήθεια, κατηγορούμε συνήθως τήν πανσοφία καί τήν τελειότητα, τήν τάξη, τήν άρμονία καί τήν θεια ν πρόνοια τής Φύσεως, πού άπό καταβολής κόσμου είναι χαραγμένα μέσα μας άπό τόν Πάνσοφο Δημιουργό, μέ προοπτική τή διατήρηση τής Ζωής διά μέσου τών αιώ­ νων. Τίποτε τό Φυσικό σ’ αύτό τόν κόσμο δέν Εχει σκοπό νά καταστρέψη τή Ζωή, καί μόνο τ’ άφύσικα καί τά φτιαστά, πού άνακάλυψε ό άνθρωπος — τό λογικόν Ζώον — «ή Κορωνίς τής κτίσεως» στήν προσπάθειά του νά έξυπηρετήση τές άφύσικες καί όλέθριες Εξεις του, τείνουν σιγά-σιγά, νά Εκφυλίσουν καί νά καταστρέψουν τή ζωή, άν δέν προλά­ βουν νά τήν Εξαλείψουν σέ λίγες ώρες, μέ τ£ς ποικιλόμορ­ φες έφευρέσεις, καί μέ τή συνέχεια του άφύσικου ύλιστικοϋ κι Επικίνδυνου τρόπου πού διέπει τή σκέψη καί γενικά τή ζωή τής σημερινής άνθοωπότητος. Καί δμως τ ί κρίμα I “Οπου στρέφει κανένας τά μάτια του, σ’ όλόκληρο τό ζωικό, τό φυτικό, άκόμη καί στό όρυκτό Βασίλειο — καί γενικά στά σόμπαν — νά διακρίνη τήν τάξη καί τήν άρμονία, καί μονάχα σάν κοιτάξη τόν άν­ θρωπο, οιαπιστώνει πώς δέν ύπάρχει άθλιώτερον δν, πού να τυράννήται κυριολεκτικά άπό αναρίθμητους πόνους κι άρρώστειες, πού μετατρέπουν τή ζωή του σ’ έπίγειαν κό­ λαση. Κι άλήθεια δέν πιστεύω νά νομίζη κανένας, πώς στά άλογα ζώα, μπορεί νά συναντήση τές χίλιες μύριες παθή­ σεις πού ό λογικός άνθρωπος με τήν άφύσικη κι Εκφυλη ζωή του ¿δημιούργησε, καί πού σάν μάστιγα Αμείλικτη πέ­ φτει στό σοφό τ ο υ (!) κεφάλι, σάν θ εία τιμωρία γ ιά τήν κακή χρήση τοδ πολύτιμου λογικοΟ του..


439 —

Κάθζ έξι θανάτους, ό ένας προέρχεται άπό καρκίνο' κάθε έκατόν άτομα τά 10 κινδυνεύουν νά γίνουν φυματικοί καί 20 νά γίνουν σχιζοφρενείς καθώς διακηρύττουν οί τ ε ­ λευταίες έπιστημονικές στατιστικές. Καί δμως οί ποικιλώ­ νυμες έφευρέσεις σέ τρόφιμα, φάρμακα καί άπειρα είδη κομφόρτ, δεν περιγράφονται, καί τό κτίσιμο συνεχώς και­ νούργιων νοσοκομείων πολλαπλασιάζεται, παράλληλα μέ τόν άριθμό τών έκφυλιστικών παθήσεων πού όλοένα καί νεώτερες καί δριμύτερες παρουσιάζονται. Τί άλλο συμπέρασμα μπορεί νά βγάλη κανένας άπ' αύτή τήν κατάσταση, παρά δτι, οΰτε οί γνώσεις, ούτε οί έπιστήμες, ούτε ό τρόπος γενικά τής ζωής μας, δέν είν' έκεϊνα πού ένδείκνυνται γιά τήν ύγιεινή, την άνθρώπινη — βιώσιμη έπί τέλους — ζωή μας; Τί ισχυρίζεται δμως ό άνθρωπος γιά νά καλύψη τήν άνικανότητά του, πρός ριζικήν βελτίωσιν τής ύγείας του καί πρός περιορισμόν τών άσθενειών πού συνεχώς πολλάπλασιάζονται μέ δλες τές προόδους καί έφευρεσεις του; Τά μ ικ ρ ό β ια !... Αύτά τά καταραμένα μικροδαιμόνια — λένε — έπιβουλεύονται τή ζωή μας, καί μας σκοτώνουν, άν δέν προκάμωμε νά τά σκοτώσωμε μεΐς προηγουμένως. Καί γ ι’ αύτό κηρύχθηκε αιώνιος πόλεμος, ένάντια, δχι στές άνθυγιεινές άφύσικες κι έκφυλιστικές μας συνήθειες — τή ριζική αίτια τής κακορίζικης ύγείας μας, — άλλά ένάντια σ τ ά ... μικρόβια. ’Ασφαλώς, δμως πρό πολλών χιλιάδων χρόνων θά εΐχεν έκλείψει ή Ζωή, άν τά μικρόβια είχαν τήν προοπτική και τή δύναμη νά σκοτώσουν τά ζωντανά, τόν άνθρωπο. Μήπως δμως μέ αύτά θέλομε νά ποϋμε πώς άρνούμεθα τήνΟπαρξι τών μικροβίων καί τόν ρόλον πού παίζουν στήν έκδήλωση τών άσθενειών; "Οχι βέβαια- κανένας δέν άρνεΐται πώς ύπάρχουν μικρόβια καί πώς αύτά σχετίζονται μέ τήν έκδήλωση τής άρρώστειας· τήν έκδήλωσιν δμως, δχι καί τήν ριζικήν αιτίαν πού τήν προκαλεΐ. Είναι δέ γνωστό, πώς ύπάρχει μεγάλη διαφορά άπό τήν αιτίαν πού προκαλεΐται ένα γεγονός ώς τόν τρόπον μέ τόν όποιον έκδηλώνεται τοΰτο. Συνήθως φέρνομε σάν παράδειγμα, τό δτι γιά νά πολλαπλασιασθοΟν τά κουνούπια, χρειάζεται νερό, άλλά πάν­ τοτε στάσιμο, ,καί άκάθαρτο νερό* καί οί μΟγες, χρειάζον­ ται άκαθαρσίες καί κοπροσωρούς. "Ετσι καί τό μικρόβιο, γιά νά φιλοξενηθή, πολλαπλασιασθή καί δράση, χρειάζεται γόνιμον έδαφος, δηλ. άιςαθαρσία, σαπιίλα, φλεγμονή καί


440 —

τοξικότης στό Εντερο, στό αίμα, καί στά διάφορα όργανα πού φιλοξενούν τά μικρόβια. “ Ενα δυσκοίλιον Εντερον π.χ. πού Εχει μια κένωση κά­ θε δυό τρεΐς, καί πέντε κάποτε μέρες, είναι εύνοϊικό καί κατάλληλον Εδαφος γιά τή φιλοξενία σωρείας μικροβίων. Έ τσι άν τό κατάλληλον Εδαφος, τερρένο, κατά τούς Γάλ­ λους Επιστήμονες, δέν προηγήθή, τά μικρόβια κατά χιλιά­ δες θά είσέρχωνται αιωνίως μέσα μας, χωρίς νά μάς πα­ ρουσιάσουν τό παραμικρότερο σύμπτωμα άσθενείας. Είναι, βέβαια γνωστό, καθώς διδάσκει καί ή ίδια ή έπιστήμη της μικροβιολογίας, πώς μικρόβια ύπάρχουν παντοΟ καί πάντοτε· στόν άέρα, στό νερό, στήν τροφή, στό κάθε τ ι ; · . . Εκατομμύρια μικρόβια μας περιστοιχίζουν καθη­ μερινά. Πώς λοιπόν μπορούμε νά τ ’ άποφύγωμε; ; ; ’Απο­ στειρώνοντας τήν Ατμόσφαιρα καί τόν άέρα πού άναπνέουμε; "Ας τό καταλάβωμε λοιπόν Εστω καί λίγο άργά, πώς, άν άρρώστεια σημαίνει μικρόβιο καί μικρόβιον — άρρώστεια, τότε θά Επρεπε, δλοι άνεξαίρετα σ’ Ενα σπίτι, ή σέ μιά κοινότητα ν’ άρρωσταίνουν συγχρόνως, άπό τήν ίδια άρρώστεια, μιά πού τό μικρόβιό της σέ ώρισμένη περίοδο Επιδημίας π.χ., βρίθει κατά Εκατομμύρια στό περιβάλλον καί τόν άέρα πού άναπνέομε. Έρωτώμεν Εκείνους πού πιστεύουν δτι, χωρίς νά πά­ ρουν μικρόβιο δέν άρρωστοΟν, — καί γ ι’ αύτό μετά δέους Αποφεύγουν τά ώμά δηλ. τά Ζωντανά τρόφιμα, — τό ξέ­ ρουν πώς κάθε ώρα, καί κάθε δευτερόλεπτο, άναπνέουν χιλιάδες μικρόβια, κρυολογήματος, φυματιώσεως κλπ., πού είναι γεμάτη ή άτμόσφαιρα;;; Τούς ξαναρωτοΰμε: Γιατί τό ίδιο μικρόβιο μιας άρρώστειας, σέ άλλους νά παρουσιάζη μηδαμινά καί Εφήμερα συμπτώματα, θεραπευ­ όμενα σ’ Ελάχιστο χρονικό διάστημα, καί σ’ άλλους, σοβα­ ρά καί όδυνηρά μέ γενική καί χρονία κατάπτωση; "Ας τό χωνέψωμε λοιπόν πώς τό μικρόβιο — Εξυπηρετώντας τήν Εναλλαγή τής Ολης — δρα καί παρουσιάζει τά διάφορα συμπτώματα, άνάλογα μέ τήν τοξικότητα του περιβάλλον­ τος μέσα στό όποιον ζή· Επειτα πώς οί σοβαρώτερες άσθένειες, άσθμα, καρκίνος, Αρθριτικά, διαβήτης, ρευματισμοί, ίσχυαλγ(ες, καρδιακά, συγκοπές, συμφορήσεις κλπ., δέν παρουσιάζουν μικρόβια. Ε π ίσ ης έρωτοϋμε: Μήπως δέν γινήκαμεν δλοι φυματικοί 'ώ’ς τώρα, για τί δέν Ετυχε ν’ άναπνεύσωμε μικρόβια φυματιώσεως; ’Ακτινολογικές Εξετά­ σεις, — γράφει τό θαυμάσιο 'Α γγλικό Φυσιοθεραπευτικό περιοδικό «Υ γ εία γ ιά δλους» Απέδειξαν δτι άρκετές περι-


-441— ιτωοεις πνευμονικής φυματιώσεως έσημειώθησαν, χωρίς τή συνύπαρξη τών σχετικών μικροβίων. Επίσης είναι γνωστόν δτι κάποιος, εΤναι δυνατόν νά ίχη μέσα του τά μικρόβια πλείστων άσθενειών, — νά είναι ψορεύς δπως όνομάζεται, — καί δμως οΟτε τά έλάχιστο σύμπτωμα νά παρουσιάζη. Αϋτός, λέγουν, έχει γερόν όργανισμόν, πού παρουσιάζει άντίσταση στά μικρόβια. Ή Φυσιοθεραπεία τή λέξη άντίσταση τήν άντικαθιστδ μέ τή I λέξη καθαριότητα στό αίμα, στό έντερο, καί γενικά στόν I όργανισμό, ή άγονον καί άφιλόξενον γιά τά μικρόβια έ ­ δαφος. 'Εκείνο λοιπόν πού θά άναμένη ό κόσμος άπό κάθε κλάδο τής έπιστήμης, πού σχετίζεται μέ τήν 'Υγεία μας, είναι νά μας ύποοείξη τόν τρόπο πού διατηρή τόν όργανισμό μας καθαρό καί άφιλόξενο γιά τήν άνάπτυξη τών μι­ κροβίων (καί δχι νά μας παραφορτώνη μέ διάφορες ούσίες ξένες καί άφύσικες γιά τόν όργανισμό μας, χημικά, όρυκτά, άντισώματα, όρρούς, ,κλπ. γ ιά τήν νάρκωση καί ύποχώρηση τών έξωτερικών συμπτωμάτων καί δχι τήν άπομάκρυνση τής ριζικής αίτιας, καθώς έξηγούμε) . Ή τακτική αύτή έμπνέει τόν φόβο τής μικροβιοπληξίας, δημιουργώντας τήν όλέθρια μανία καταδιώξεως τών μικροβίων. Τά μικρόβια άπεδείχθηκε πώς είναι οί φιλοξενούμενοι καί καταναλωτές τής περιττής; άκάθαρτης, σάπιας καί νο­ σηρής Ολης, πού άν δέν προϋπάρξη, δέν θά φιλοξενηθούν καί δέν _θά άναλάβουν ένεργόν δρδσιν τά μικρόβια, σαν σκαπανείς, καθαριστές καί άπαραίτητοι βοηθοί τής έναλλαγής τής Ολης* μιας Ολης περιττής, τοξικής, καί άκάθαρ­ της, πού πρέπει ν’ άπομακρυνθή τό ταχύτερο γ ιά νά έπέλθη ριζική βελτίωση τής ύγείας μας. Μόνο κατ’ αύτόν τόν Τρόπον έξηγεΐτται ή ριζική βελτίωση, καί τό ξανάνοιωμα τού σώματος, μετά άπό ένα τύφο, ή μιά άλλη σοβαρή μορφή άσθενείας πού άπομακρύνει δλη τή σκουριά καί τή σαπί­ λα, άπό τό σώμα, μέσον τών έντέρων, τών νεφρών, τών πνευμόνων, ή τού δέρματος. Έ χο μεν ένα θαυμάσιο παράδειγμα γιά τήν άνάπτυξη τών μικροβίων. “ Ενα φρούτο τρύπιο ή κτυπημένο άσφαλώς θά φιλόξενήση στό πληγωμένο μέρος μικρόβια (ζυμομύκη­ τες) πού ύπάρχουν παντού καί πού σέ λίγο θά τό σαπίσουν δλόκληρο. ’ Ενώ ένα τελείως γερό φρούτο, έστω κι άν βρί­ σκεται σ’ έπαφή μέ άλλα σαπισμένα, πάλι δέν θά σαπίση. Έ τσ ι κι ένα γερό καθαρό — έσωτερικά κι έξωτερικά —


442 —

ύγιές σώμα. κι άν άκόμη βυθισθη όλόκληρο μέσα στά μ ι­ κρόβια, ποτέ δέν θά έπηρεασθή άπ’ αύτά, ποτέ δέν παρου­ σιάζει Εδαφος κατάλληλο, δηλ. σαπίλα, φλεγμονή, καί Απο­ σύνθεση, Απαραίτητα γ ιά τήν εύδοκίμησή των. ’ Επαναλαμβάνομε λοιπόν, πώς τά μικρόβια, δέν μπο­ ρούν νά προκαλέσουν σήψιν, άλλοίωσι, φθορά, χωρίς τήν προΟπαρξι εύνοϊκοΰ έδάφους- δέν μπορούν δηλ. αύτά καθ’ έαυτά νά σαπίσουν Ενα πράγμα, άλλα τρέφονται καί πολλαπλασιάζονται μέσα στή σαπίλα ή όποία γ ιά νά δημιουργηθή, προηγούνται άλλοι παράγοντες, στούς πνεύμονες, στό Εντερο κλπ., συμφόρηση φλεγμονής, Ακαθαρσίας τοξικότητος, καθώς καί ή παρουσία περιττών καί όλεθρίων δη­ λητηρίων, πού φθείρουν καί σακατεύουν τά διάφορα όρ­ γανα. Πρός τί λοιπόν δλο αύτός ό σημερινός άντιμικροβιακός άγώνας, έφ’ δσον ύπάρχει τρόπος, Εκατομμύρια μι­ κρόβια νά μπαίνουν μέσα μας, χωρίς νά μπορούν νά μάς βλάψουν; Πρός τ ί δλα έ κείνα τα τεράστια ποσά πού ¿ξο­ δεύονται γ ια τόν άμείλικτον αΰτόν, αιώνιον καί μάταιον πό­ λεμον ένάντια στά μικρόβια, έφ* δσον αύτά συντηρούνται μονάχα μέσα στΛ σαπίλα καί τήν Ακαθαρσία, πού δημιουρ­ γούμε μεΐς μέ την Ανθυγιεινή τροφή, καί τές Αφύσικες, όλέθριες καταχρήσεις μας, καί τόν Επάρατον Εκφυλισμό; "Α ς άφιερωθώσι τό ταχύτερον καί μερικές προσπάθειες γ ιά τήν ύγιεινΛ διαφώτιση τού λαού, δηλ. γ ιά τήν προλη­ πτικήν ’ Ιατρική, όποτε Ασφαλώς θά φθασωμε στό πολυπόθητσν Αποτέλεσμα πού ή ’ Ιατρική έπιστήμη θά Επρεπε, πάση θυσία νά έπιδιώξη, δηλ. «Μ* Ενα δράμι πρόληψι νά γλυ­ τώσομε άπό Ενα τόννο θεραπείας γ ιά δλες τές Αρρώστειες». “ Ετσι καί μόνον Ετσι, θά Απαλλαχτούμε όριστικά, άπό τούς Αμέτρητους πόνους κι άρρώστειες πού δηλητηριάζουν τή ζωή μας όλόκληρη. Τότε καί ή ’ Ιατρική έπιστήμη θά έκτιμηθή δσο πρέπει, θά έξυψωθη στή συνείδηση τοΰ λαού καί θά έκτελέση πλή­ ρως τόν προορισμό της, Ακολουθώντας πιστά τόν θ εϊο κι Εμπνευσμένο πατέρα της, τόν .Ιπποκράτην, ό όποιος διεκήρυξε παντού πώς ό Ιδανικότερος σκοπός καί προορισμός της Ια τρ ικ ή ς πρέπει νά είναι: «Προλαμβάνειν μάλλον πα­ ρά θεραπεύειν».


-4 4 3 —

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «Ό άνθρωπος» είπε κάποιος σοφός, «είναι μιά δέσμη συνηθειών κινουμένη». Κι άλήθεια, είναι τόσο μεγάλη ή έπίδραοη τών συνηθειών άπάνω στόν άνθρωπο, πού μπορού­ με νά πούμε, πώς αύτές κυβερνούν κυριολεκτικά, καί δη­ μιουργούν τόν χαρακτήρα, τήν ύγεία καί γενικά τή ζωή τού Ανθρώπου. Καί αύτή_ ή λογική καί ή έλευθέρα βούλησις — πρά­ γματα πού μας ξεχωρίζουν άπό τά ,κτήνη, — δέν έχουν τή δύναμη πολλές φορές νά μας σώσουν άπό κακές συνήθειες πού σαν Ατσαλένια σχονιά μας περισφίγγουν μέσα στόν όλέθριο κλοιό τους.* Κι έτσι ό άνθρωπος πολιτεύεται, τρέφεται, ζή καί Ανα­ πνέει, άπολύτως σύμφωνα μέ τές συνήθειες του καί μέ τές έξεις, οί όποιες, είναι άλήθεια «δεύτερα Φύσις» καί άπαι τούν, έκτός τής θελήσεως, καί άλλες έξωτερικές βοήθειες, γιά τήν άπαλλαγή τους. "Εχομε ύπ' δψη μας π.χ. τήν έξη τού καπνίσματος, πού μέ τή θέληση μονάχα δύσκολα μπο­ ρεί νά έγκαταλειφθή, άν δέν έφαρμοσθουν καί ώρισμένα άτμόλουτρα, μπάνια, άλκαλική δίαιτα, φρουτοδίατα, σύν­ τομη νηστεία, καί άλλα φυσικά μέσα, πού θα βοηθήσουν στήν ώρίμανση, διάλυση καί έξοδο τής νικοτίνης, όπότε δέν ύπάρχει σοβαρός λόγος συνεχίσεως καί άνανεώσεως τού τρομερού αύτοΰ δηλητηρίου, πού σφικτά κρατεί τό θύμα του δέομιο στα νύχια του καί πού είναι ή ριζική αιτία πλείστων άσθενειών. Αύτή τή δυσκολία τής Απαλλαγής άπό ώρισμένες έξεις Ανθυγιεινές, άς τήν προσέξουν έκείνοι, πού άπό παράλογο ύπερμοντερνισμό, προσπαθούν μέ πείσμα, ν’ Αποκτήσουν τέ­ τοιες όλέθριες συνήθειες, καθώς είναι τό κάπνισμα, 6 Αλ­ κοολισμός κλπ., πού στήν άρχή, μέ δυσαρέσκεια καί δυσκο­ λ ία τά δέχεται 6 ' ργανισμός- μέ τή συνεχή χρήση δμως τά συνηθίζομε, τά θεωρούμε μάλιστα κι Απολαύσεις, καί δύ­ σκολα Αποφασίζομε νά τές άποχωρισθούμε, έκτός άν ύποχρεωτική άνάγκη — κατερείπωση τής ύγείας μας — τό Α­ παιτεί. Καί είναι, δυστυχώς, έντελώς Αδύνατο, νά μένη κανέ­


-4 4 4 — νας διαρκώς Ατιμώρητος γιά Ενα κακό πού διαρκώς διαπράττει. ’Ανέχεται βέβαια ό Φυσικός νόμος, ώρισμένες κατα­ χρήσεις, καί Αντέχει μέχρις ώρισμένου σημείου, πού τά δηλητήρια, δέν Εχουν φθάσει τό άνώτερο σημείο άντοχής, πού μπορεί νά τ ’ άνεχθή δ όργανισμός νά κυκλοφορούν μέ­ σα του, χωρίς συμπτώματα διαλύσεως κι έξωτερικεύσεως τά όποια συνήθως όνομάζομε άρρώστεια. ΓΓ αύτό δίνεται άρκετός καιρός, καί πίστωση χρόνου σ’ Εκείνους πού κάνουν τές ποικιλώνυμες καταχρήσεις· γ Γ αύτό καί ζοΰν γΓ άρκετό διάστημα, χωρίς άμεση τιμωρία. Τί γίνεται δμως στό μεταξύ; Προστίθενται δλα τά δηλητή­ ρια μαζί, δηλ. παρουσιάζονται — άς πούμε — δλες οΐ κα­ τηγορίες διά μιας μέ πρώτη εύκαιρία πού θά προσαχθούμε Ενώπιον τού δικαστηρίου, όπότε ή ύπόβεση θά έκδικασθή άπό τό π λ ή ρ ες ... κακουργιοδικειον, μέ κίνδυνο μεγάλης τιμωρίας γιά ΟΛΑ. Κι Ετσι βλέπομε συνήθως, Εκείνους πού φημίζονται πώς Εχουν στομάχι πού «χωνεύει καί πέτρες», για τί είναι τόσο ναρκωμένο από τές καταχρήσεις, ώστε δέν κάνει ποτέ τό παραμικρότερο παράπονο, αύτούς τούς βλέπομε λέω νά Αρρωσταίνουν μιά καί καλή, ή άπό .καρδιακό νόσημα, νά παθαίνουν συμφόρηση, συγκοπή, κλπ., ή νά ψωνίζουν Ενα χρόνιο νόσημα, άρθριτισμούς, ρευματισμούς, διαβήτη, δγκο, ή άλλες δδυνηρές άρρώστειες. "Ωστε είναι πολύ προτιμότερο, νά Εχη κανένας Ενα στο­ μάχι φυσιολογικό, εύαίσθητο, γιά νά μή μπορή νά δέχεται, χωρίς δαμαρτυρία, τίποτε τό βλαβερό τό άφυσικο, — είς βάρος τής ύγείας τού δλου σώματος — παρά νά Εχη Ενα ναρκωμένο στομάχι, πού νά δέχεται δλα, χωρίς πόνο, χω­ ρίς κανένα παράπονο. "Ε χει έξακριβωθή, πώς δσοι Εχουν Ενα εύαίσθητο στο­ μάχι — πού δέν Επιδέχεται καταχρήσεις — διατηρούν δλα τά άλλα όργανα σέ θαυμασίαν κατάστασιν, ένώ δσοι Εχουν στομάχι «θηρίον» άν δέν τούς κατασπαράξη πολύ νωρίς, θά προξενήση δμως στόν καθένα ,κι άπό μιά Ασθένεια, πού δέν είναι παρά προσπάθεια τού όργοτνισμού, πρός άπομάκρυνσιν ή έξουτεδετέρωσιν τών δηλητηρίων πού μέ πείσμα τού προμηθεύομε.


-4 4 5 — Κι αύτήν τήν καθαρτικήν προσπάθειαν τοΟ όργανισμού, — τήν άρρώστεια, έμεΐς τότε τήν παρεξηγούμε, καί όχι μο­ νάχα δέν τή βοηθούμε — νά έξωτερικεύση μιά ώρα ενωρί­ τερα τά τοξικά δηλητήρια, πού καταβροχθήσαμε, — άλλά συνήθως τή κτυποΰμε, τή ναρκώνομε, καί τήν άναγκάζομε νά ύποχωρήση — προσωρινά βέβαια, καί είς βάρος τής μελ­ λοντικής μας ύγείας, μέ κίνδυνο έπανεμφάνισης ,κι έπιπλοκής τής καταστάσεως. Δεύτερο καί τρίτο κτύπημα τής άρρώστειας, δημιουρ­ γ ε ί τά χρόνια νοσήματα, δηλ. άναγκάζει τόν όργανισμό νά έντοπίση δλα τά δηλητήρια, κάπου έσωτερικώς, μιά πού ή έξωτερίκευσή των, ¿μποδίζεται ποικιλοτρόπως, μέ τήν έξωτερική δική μας ναρκωτική προσπάθεια. "Ωστε λοιπόν, ποιός φταίει, γιά τή διασάλευση τής ο­ μαλής λετιουργίας του όργανισμού μας — τής ύγείας — .καί τή δημιουργία τής άνώμαλης δηλ. τής άρρώστειας; Κανένας άλλος, παρά έμεΐς οί ίδιοι, οΐ κακές μας συνή­ θειες, πού σιγά σιγά μας αύτοδηλητηριάζουν. Προσοχή λοιπόν, πρός θ εο ύ ! Προσοχή έν δσω ύπάρχει καιρός. Μακριά άπό τές κακές καί όλέθριες συνήθειες, πού φθείρουν κυριολεκτικά τήν πολύτιμην ύγεία μας. Πρέπει νά ξέρωμε πώς ό άνθρωπος είναι προορισμένος νά ζήση — χωρίς άρρώστειες — πολύ πέραν τών έκατών έτών. θ ά μάς πήτε δμως: «Τί τά θέλομε τά πολλά χρόνια»; Ν’ άπολαύσωμε τή ζωή, κι άς ζήσωμε λιγώτερο. Δυστυχώς δμως σήμερον Απολαμβάνει κανένας δλα τά εύχάριστα(;) καί στό τέλος μένουν δλα τά δυσάρεστα, καί γ ι' αύτό βα· ριέται τή ζωή. "Αν δμως £χη μέτρο στές Απολαύσεις θά φυλάξη καί στά γηράματα, λίγα εύχάριστα, ,καί τό πιό εύχάριστο τήν «ΥΓΕΙΑ» πού σέ τέτοια ήλικία, μαζί μέ τήν ώριμότητα του πνεύματος καί τήν μακρά πείρα, κάνει... θαύματα. "Έχομε 6π' δψη μας τούς Γιόγκι στές Ιν δ ίες πού ζοΰν καί σήμερον άκόμη πέραν τών έκατόν πεντήκοντα, ύγιέστατοι, καί_ μέ θαλερά γεράματα. Για τί; Διότι αύτοί ζοΟν δσο μπορούν πιό φυσική ζωή, μακριά άπό τές καταχρήσεις καί τόν όλέθριον έκφυλισμό, πού ρίοκανάει ,καί καταβροχθί­ ζει Αχόρταγα, τά νειάτα, τή ζωτικότητα, τήν πολύτιμην Ύ γεία μας καί γενικά τή Ζωή καί τήν εύτυχία μας.


44 6 —

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΣ Είναι πλέον καιρός νά τεθη Ενα τέρμα στήν Εγκλημα­ τική Αδιαφορία καί Αμέλεια δσον άφορα τήν σεξουαλική διαφώτιση πού παίζει τόν σπουδαιότερο ρόλο στή σωματική καί ψυχο-διανοητηική Υ γ εία του άνθρώπου σάν Ατόμου, οι­ κογενειάρχου χαΐ γενικά σάν κοινωνικού παράγοντος. Είναι δέ περίεργο τό γεγονός, δτι, ένώ δλοι γενικά, παραδέχονται τήν μεγίστην βλάβην της έλλείψεως σεξουα­ λικής διαπαιδαγωγήσεως, έν τούτοις καμμιά προσπάθεια δέν καταβάλλεται σ’ αύτό τόν τομέα της ζωής, τόν Ισχυ­ ρότερο καί πλέον βαρυσήμαντον, δσον αφορά τήν δπαρξη καί τήν καθόλου εύημερία του Ανθρώπου. Κι άν Εξαιρέσουμε τις λ ίγ ες «τολμηρές» σεξουαλικές έκδόσεις καί άρθρα πού μερικοί έπιστήμονες μέ κοινωνικό πνεύμα Ετυχε νά μάς προσφέρουν — πού εύεργέτησαν βέ­ βαια — Αλλά μονάχα — δσους Ετυχε νφ τές διαβάσουν — Ελάχιστες Επιστημονικές διαφωτιστικές προσπάθειες Εγιναν, δσον άφορά τό σεξουαλικό ζήτημα, τό σημαντικώτερο κε­ φάλαιο τής ζωής. Πιστεύουμε πώς ή ριζική αίτια τής Εγκληματικής αύτής Αδιαφορίας είναι πρώτα πρώτα ή Ελλειψη είδικών Επι­ στημόνων, . διωρισμένων σέ σχολεία ή σέ όργανώσεις καί δεύτερον πλεΐστοι όπισθοδρομικοί τών όποίων ή Εγκληματι­ κή σεμνοτυφία θεωρεί πολύ άνήθικο νά θίξουν κάν τό σε­ ξουαλικό ζήτημα. Δέν είναι καθόλου άνήθικο, καί οΟτε πρέπει νά ντρέ­ πεται κάθε ειδικός νά μιλα, Ερευνά ,καί διαφωτίζη τόν κό­ σμο, δσον άφορά τό σοβαρώτερο κεφάλαιο τής ζωής — τό σεξουαλικό — αύτό πού μάς Εφερε στόν κόσμο. Σ έ πλεϊστα Εΰρωπαΐκά σχολεία ύπάρχει είδικός σεξολόγος, ό όποιος — ασφαλώς — εύεργετεϊ την νεολαία πολύ περισσότερο, άπό τις πλεΐστες, στεχνές, άχρηστες συνήθως γνώσεις, τελείως άσχετες μέ ιή ν ύγεία, τή ζωή καί τήν εύτυχία τού άνθρώπου. Κάποτε ό Αείμνηστος φίλος μας μ. Λυσιώτης, σχολίατρος Λεμεσού, μάς άνέφερε τό Εξής περιστατικό σε μιά σεξουαλική του όιμιλία. «Γιά νά καταλάβετε πόσο Εγκλη­ ματική! άγνοια Επικρατεί άνάμεσα στή νεολαία μας δσον άφορά τά γενετήσια ζητήματα — μάς είπε — σάς άναφέρνω τό Εξής περιστατικό πού συνέβηκε στήν παρουσία μου. Κά­ ποτε μιά μαθήτρια Γυμνασίου 16 έτών, μή έχοντας στοιχειώ­


447 —

δεις γ νώσεις γενετήσιας Αγωγής, λιποθύμησε μέσα στό άποχωρητήριον άπό τό φόβο της όταν γιά πρώτη φορά παρουσιάσθησαν τά πρώτα συμπτώματα τών έμμήνων της. Έδίησε νά ,κληθώ έπειγόντως καί μετά τήν άνάκτησιν τών «ίσθήσεών της νά τής έξηγώ μίαν ώραν συνέχεια, σχετικώς μέ τά στοιχειωδέστερα γενετήσια ζητήματα πού έπρεπε στήν ήλικία της νά τά γνωρίζη καί μ’ έπιστημονική έξήγηση. Ά ­ πό τότε έκαμα σειράν όμιλιών στά σχολεία καί παντοΟ, δπου διεπίστωσα δτι ό περισσότεερος κόσμος είναι τελείως αστοιχείωτος δσον άφορά τό σοβαρώτερο κεφάλαιο τής ζω­ ής τή σεξουαλική διαφώτιση». ’Επιβάλλεται λοιπόν ή δχι, νά είσαχθή καί στόν τόπο μας μιά σχετική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στή νεολαία μας πού έγκληματεΐ κυριολεκτικά άπέναντι στή σωματική καί διανοητική της ύγεία, μή έχοντας οΟτε ίχνος έπιστημονικής διαφωτίσεως γ ιά τά γενετήσια ζητήματα; ΟΙ ποικιλώνυμες καταχρήσεις καί έπί κεφαλής δλων οί σεξουαλικές, έχουν διαβρώσει κυριολεκτικά δ,τι καλό καί πολύτιμο ύπάρχει στή ζωή — τήν Ύ γεία — καί περι· μένομε μέ τις χίλιες δυό άγονες καί άσχετες μέ τή τή ζωή γνώσεις πού παραφορτώνομε καί σκοτώνομε συνήθως τό μυαλό τών παιδιών μας νά έξυπηρετήσωμε θετικά τήν κοι­ νωνία τής σήμερον. «Ποία είναι ή ζημία τής κοινωνίας μέ τήν έκλυση τών ηθών καί τήν έρωτική κραιπάλη — γράφει ό έκλεκτός έπιοτήμων Πέτρου — δέν είναι δύσκολο νά τό φανταστή κα­ νείς. Ή Απερίσκεπτη ήδονική ζωή μερικών έτών, δταν ή ρώμη καί ή άλκή σώύζουν στά σώματα τών έφήβων καί τών νέων άνδρών, έπιφερει τήν έξασθένηση τού σώμασος, τήν χαλάρωση του νευρικού συστήματος, τρέμουλα, άμνησία, θόλωμα τών ματιών, σεξουαλική Ανικανότητα, ξεχαρβάλωμα τού όργανισμού, κατάπτωσι τού ήθικού έπιπέδου, τελεία χρεοκοπία τού Ακόλαστου κι έρωτομανοΰς Ανθρώπου, δταν περάσουν λίγα χρόνια καί προτού καλά καλά πέση τό ψιλό χιόνι ατούς κροτάφους καί κυρτώση ή ραχοκοκκαλιά. Οί γυναίκες πού νομίζουν δτι «Απολαμβάνουν» τήν ζωή γλεντώντας δπως θέλουν καί παραδιδόμενες κατά κόρον στήν ίκανοποίησι τού έρωτικοΰ ένστικτου, μέ τήν έξι αύτή βαίνουν πρός τόν δλεθρον κυριολεκτικά, γιατί δλων αύτών τά Ανεπιθύμητα έπακόλουθα δέν είναι μόνο οί ζαρωμα­ τιές τού προσώπου, τό σταφίδιασμα ή ή πλαδαρή παχυσαρ­ κία τού σώματος, τά άφροδίσια νοσήματα καί τό ένδεχόμενον τής έκδηλώσεως κάθε άλλης φύσεως τής άρρώ-


— 4 4 8 —»

στειας, άλλά καί τό πιθανώτερον, κάποια σοβαρή Ανωμα­ λία στήν Εμμηνο περίοδο καί συνήθως ή στείρωσις». Νά ποιός είναι μέ λίγα λόγια ό θλιβερός Απολογισμός τοΰ άκόρεστου πανερωτισμοΰ της έποχής μας, τονίζει ό Εκλεκτός, πρωτοπόρος Φυσιοθεραπευτής κ. Πέτρου. Στή σημερινή Εποχή, γιά δλο τόν κόσμον, καί κυρίως γιά τήν νεολαία, οί λέξεις συγχρονισμός, πρόοδος, όπισθοδρομικότης, χειραφέτηση, Ελευθερία, δικαιώματα κ.ά. Ε­ χουν διαστρεβλωμένην Εννοια. ΟΙ νέοι καί οί νέες Εξηγούν δπως τούς συμφέρει τίς λέξεις αύτές. ’ Ελευθερία σ ’ δλα καί κυρίως στόν Ερωτα! Κάτω δλες οί παληές «σκουρια­ σμένες» Ιδέες! . . . Πολλές άπό τές σημερινές έφημερίδες, τά περιοδικά καί τά κινηματογραφικά θεάματα, συναγωνίζονται στό νά παρασύρουν τόν φαντασία καί Ερεθίζουν τό νευρικό σύστη­ μα. Ή κρατική μέριμνα γιά τό κοντρολάρισμα τοϋ κατρακολίσματος, καί τήν διαφωτιστικήν Εξυγίανση του λαού μας μέχρι τώρα τουλάχιστον έξέλιπε τελείως. ΓΓ αύτά δλα ή σημερινή νεολαία μας, άν δέν τύχη στοργικής ήθικής Εξυ­ γιαντικής διαφωτίσεως καί μερίμνης ύπάρχει κίνδυνος νά γ,κρεμισθή στήν πλήρη ήθικοψυχική διαφθορά, στόν σωμα­ τικό Εκφυλισμό, στήν πνευματική Εξασθένησι, στήν άποσύνθεσι καί τήν διαρροή. Τά σχολεία καί οι έπιστήμονες τί Ελεγαν; "Ακρα σιω­ πή. Ή Ελλειψη ειδικών σεξολόγων, ή σεμνοτυφία, καί ή γενική Αδιαφορία δσον άφορά τήν Εξυγίανση τών συναν­ θρώπων μας, ανάγκαζε δλους νά σιωπουν, καί κρυβόμενοι πίσω άπό τό δάκτυλό τους, νά μή διακρίνουν καί τό τί γ ί­ νεται στά παρασκήνια... καί τούς κινδύνους πού μάς άπειλοΰν Ενεκα τής όλοκληρωτικής γενετήσιας άγνοιας πού Επικρατεί παντού. Σ τά σχολεία μας τής Μέσης καί Άνωτέρας Παιδείας σήμερον που θά ήταν εύεργετική μιά σχετική σεξουαλική διαφώτιση, πουθενά δέν βρήκε δ ταλαίπωρος Εφηβος τής έποχής μας τέτοιο πράγμα, πού θά τόν Εσωζε άπό μύριους κίνδυνους Εκφυλισμού καί θά του Εξασφάλιζε μιά ανώτερη καρποφορία, θαλερή Εκπαίδευση καί πρόοδο. ’Αντί τοΟ Επιστήμονας ,καθηγητοΰ πού θά τούς έξηγήση μέ μαθηματική Ακρίβεια τό κάθε τι πού σχετίζεται μέ τήν εύεργετική γενετηοία Αγωγή, 6 μαθητής μας σήμερον βρί­ σκει τόν διεφθαρμένο συμμαθητή πρόθυμο νά τόν μυήση στά μυστήρια του σεξουαλισμού. "Ετσι πολύ νωρίς όρχίζει νά διαβάζη λαϊκά περιοδικά μέ έκφυλιστικό περιοχόμενο, πού φθείρει νοΟ καί ψυχή, ληστρικά καί Ερωτικά μυθιστορή­ ματα της κακής ώρας πού Εξάπτουν τήν φαντασία καί διε-


-4 4 9 — , «^ροι. τό νευρικό του σύστημα, καί παντοειδή άλλα γ α ρ ­ γαλιστικά φυλλάδια καί πορνογραφικά άναγνώσματα πού

έχοσν δυστυχώς, τόοη πέραση, σήμερα, γ ιά τόν πλουτισμό των έκδοτων καί πρός δόξαν τής κοινωνικής μερίμνης καί της κρατικής προνοίας! Ό κινηματογράφος μέ τά έρωτικά άναστενάγματα καί τα παρατεταμένα φιλιά, καί οί έρεθιστικές γαμπίτσες τής μπαλαρινας των σαχλών έπιθεωρήσεων καί τών διαφόρων κέντρων διασκεδάσεως δπου άνενόχλητα μπαίνουν καί δια­ σκεδάζουν έφηβοι άλλά καί μοιράκια, ή ,κακή συμπεριφορά, καθώς καί ή ακατάλληλη διατροφή καί κυρίως οί σάρκες, τά ποτά καί τά καρυκεύματα, στοιχεία έπιβλαβέστατα στήν ύγεία, έρεθίζουν τά νεύρα καί διεγείρουν πρόωρα, βίαια καί αφύσικα τήν γενετήσια όρμή τού παιδιού. Κανένα σχε­ δόν αγόρι ή κορίτσι σήμερα δέν αισθάνεται φυσικά, φυσιο­ λογικά τό πρώτο ξύπνημα τής σεξουαλικής ζέστης, δπως θά συνέβαινε άν δέν έρεθιζόταν τόσο άπό τήν κακήν διατρο­ φή, δσο καί άπό τούς λοιπούς πειρασμούς πού τό περιβάλ­ λουν, πού άραδιάσαμε παραπάνω. Ή ζωή τών σεξουαλικών ήδονών, πού προκαλεΐ τήν απώλεια τών πολυτιμοτέρων συστατικών τού σώματος, είναι ό δρόμος πού όδηγεί στό κρημνό τού πρόωρου γήρατος καί τού θανάτου. Ή ζωή τής έγκρατείας, μέ τήν Αποτελεσμα­ τική διατήρηση τών πολυτίμων στοιχείων, είναι τό μονοπά­ τι πού φέρνει τόν άνθρωπο στόν κήπο τής διαρκούς νεότητος τής προόδου καί τής εύτυχίας. Καμμιά άλλη κατάχρησις δέν βλάπτει σώμα καί μυαλό δσο ή σεξουαλική. Επομένως εύκολα φαντάζεται ,κανείς τήν άπώλεια τής δυναμικότητος καί ζωτικότητος, τόν μαρασμό καί τήν φθορά πού ύφίσταται ή άνθρωπότης μέ τήν σημερι­ νήν έκλυση τών ήθών. Καί τό φρικτότερο Απ’ δλα, είναι δτι ή νεολαία νομίζοντας δτι ή σεξουαλική χρήσις είναι Α­ παραίτητη, — δταν μάλιστα μερικοί έπιστήμονές διακηρύτ­ τουν δτι ή έγκράτεια όδηγεί σέ διάφορες νευρασθένειες, ένώ συμβαίνει έντελώς τό Αντίθετο — ύποκύπτει πρόωρα στή σεξουαλική Αδυναμία. 'Αποτέλεσμα τών άβασίμων καί άψυχολογήτων αύτών θεωριών είναι τό νά γεμίζουν οι κλινικές ,καί τά φρενοκομεΐα άπό τά θύματα τής κατά κόρον άπολαύσεως τού σαρ­ κικού έρωτος. Τόσον ως πρός τις περιπτώσεις αύτές, δσο καί ώς πρός δλες τές άλλες Αρρώστειες, πρέπει τό κράτος, τό σχολείο καί ή κοινωνία γενικώτερον, νά φροντίσουν γιά τήν έκλαΐκευση τών Απαραιτήτων στοιχειωδών γνώσεων πού Αφορούν τόν σεξουαλισμό και τήν ύγεία, εύρύτερα, ώστε


—450— νά προλαμβάνεται τό κακό. Ή πρόληψις είναι τό παν. Ή θεραπεία του κακοΟ δέν είναι βέβαιο πράγμα πάντοτε. Σ κοπός τοϋ παρόντος κεφαλαίου δέν είναι άλλος πα­ ρά \ά τονισθή δτι είναι πλέον καιρός ή σεξουαλική διαπαι­ δαγώγηση νά γίνη ζήτημα προσοχής, μελέτης καί έφαρμογής έκ μέρους των έπιστημονικών κι έκπαιδευτικών παρα­ γόντων μας σήμερον, πού ένδιαφέρονται πραγματικά γιά τήν έξυγίανση καί τήν θετική πρόοδο των συνανθρώπων μας. Συμβουλεύομε δέ δλους τούς νέους της έποχής μας πού δέν θέλουν νά καταδικασθοΟν σέ στασιμότητα καί γ ε­ νικό μαρασμό Από άγνοια τής χρήσεως τής σεξουαλικής δυναμικότητός των σάν πρώτο βήμα, πρός τήν άλλαγή καί τήν έξυγίανσή των νά προμηθευθοΰν τό ταχύτερον έπιστημονικά σεξουαλικά συγγράμματα, άν ποθουν τήν έξασφάλιση τής πλήρους σωματικής καί ψυχοδιανοητικής των ύγείας. "Ας σημειωθϋ δτι ό Παγκύπριος Φυσιοθεραπυετικός Σύνδεσμος άναγνωρίζων εύθύς έξ άρχής τήν σημασία τής σεξουαλικής διαφωτίσεως έπρομηθεύθηκε, Αρκετά άπό τά πλέον ευεργετικά σεξουαλικά συγγράμματα καί διαφωτί­ ζει σχετικώς τά μέλη του, διά συχνών όμιλιών κυρίως κα­ τά τήν καλοκαιρινήν περίοδον. ’Ελπίζοιμιεν δτι τώρα μέ τήν έθνική μας Ανεξαρτησία (πού εύχόμεθα νά Ιχη σάν φυσικό έπακόλουθο τήν πάσης φύσεως αναδημιουργία καί αναγέννηση), νά προέλθη μεγί­ στη πρόοδος καί σ’ αύτό τόν τομέα τής πολύτιμης σεξουα­ λικής καί ύγιεινής διαφωτίσεως, πού είναι Ασυζήτητα τό βά θρον πάσης προόδου καί παντός θαλερού πολιτισμού.

ΤΟ ΞΑΝΑΚΥΛΙΣΜΑ «"Ιδ ε ύγιής γέγονας· μηκέτι άμάρτανε, Τνα μή χείρον τι σοί γένοιται». Μέ αύτά τά λόγια Αποχαιρέτησε ό θεά ν­ θρωπος τόν παραλυτικό μετά τή θεραπεία του. «Νά πού έγινες καλά· μή έπαναλάβης τά Ιδια σφάλ­ ματα γ ιά νά μή σοΰ συμβή κάτι χειρότερο». Κι* άλήθεια! Τίποτε στόν κόσμο δέν εύθύνεται γ ιά τήν άρρώστεια — παρά μονάχα οί Αμαρτίες δηλ. τά σφάλματά μας Απέναντι στούς θείους καί πάνσοφους Φυσικούς νόμους πού διέπουν τή ζωή καί τήν έπιβίωση. Α μέτρητες φορές, δμως, παραβαίνομε τούς νόμους αύτούς, καί γ ι’ αύτό Αμέ­ τρητες είναι καί οί τιμωρίες τής Φύσεως — οί Απερίγρα­ πτες άρρώστειες... γ ιά ... έκδίκησιν άραγε; "Ο χι· α λλ'


-4 5 1 — Ακριβώς γιά διευθέτηση, γ ι' Αποζημίωση, γιά έπαναφορά στην όμαλότητα.. . γιά έπιβίωση. Προτού δμως προχωρήσωμε στό κεφάλαιον τούτο, θά Ιπρεπε νά πείσωμε τόν Αναγνώστην δτι κΑθε άρρώστεια έ­ χει έπανορθωτικό σκοπό. Καί γιά νά μή έπαναλαμβαίνωμε, τά Ιδια πράγματα πολλές φορές, (ανκαι ή έπανάληψη ουδέποτε βλάπτει), συμβουλεύομε τόν Αναγνώστη νά διαβάση μέ προσοχή τό κεφάλαιον «Ένιαΐον τών νόσων», στό Β ' μέρος τού παρόν­ τος βιβλίου. Τονίζομεν δμως καί πάλιν έδώ, πώς ποτέ δέν θά παρουσιαζόταν καμμιά άρρώστεια, Αν δέν ύπήρχε ζήτημα αύτοκαθάρσεως καί αύτοθεραπείας, έπιβιώσεως, ζήτημα διευθετήσεως τών Ανωμαλιών τές όποιες έμεΐς οί ίδιοι μέ τήν Αφύσικη ζωή μας ,καί τές όλέθριες καταχρήσεις μας προκαλούμε. Κάποτε βέβαια — δταν προπαντός έπεμβαίνομε έμεΐς καταπιεστικώς, ναρκωτικώς, έκ τών έξω, κι ¿μποδί­ ζομε Αντί νά βοηθούμε τήν εύεργετική προσπάθεια τής αύτοκαθάρσεως καί αύτοθεραπείας, έπέρχεται τό μοιραΐον, παρά τό δτι ό όργανισμός είχε τήν δύναμη κι έδωσε μά­ χην — άνωτέραν δμως τών δυνάμεών του, — μά χην.. . άπελευθερώσεως κι άπομακρύνσεως τών τοξικών στοιχείων τά όποια έμεΐς τόσο πρόθυμα καθημερινώς είσάγομε μέσα μας. - Δ έν θά παρουσιαζόταν καμμιά άσθένεια — λέγομεν — Αν δέν ύπήρχε έσωτερι,κή αιτία. Δηλ. δέν θά ύπήρχεν οΟτε θάνατος; θ ά ύπήρχε βέβαια, δπως ύπάρχει καί σ’ δλα τά Αλλα ζωντανά· ή Ολη φθείρεται μέ τήν πάροδον τού χρό­ νου. θ ά ύπήρχεν δμως φυσικός θάνατος δπως σ’ δλα τά ζώα- δχι πρόωρος. . . μετανάστευσις κατόπιν πολυετούς άρρώστειας κ α ί... μαρτυρικής ζωής. Ή Φυσική Υ γιεινή καί Φυσική θεραπεία ύποδεικνύουσα πιστήν τήρησιν τών νόμων τής Φύσεως χαρίζει ζηλευτήν όγείαν καί ατούς φαινομενικά ύγιεΐς, άλλά καί στά έρείπια τής ζωής. Είναι χιλιάδες καί στόν τόπο μας, έκεΐνοι πού θεραπεύθηκαν ριζικά άπό πλεΐστες θεωρούμενες Ανίατες πε­ ριπτώσεις, έκζεμα, έλκη, διαβήτη, Ασθμα κλπ. Καί δσοι βέβαια Απ’ αύτούς, μετά τήν θεραπείαν μένουν πιστοί στούς νόμους τής φύσεως, οί όποιοι τούς έχάρισαν τήν ύγείαν τους, έζησαν καί ζοΰν ύγιέστατοι. "Οσοι δμως ξανακυλούν πίσω στόν άμαρτωλό, κι έγκληματικό τρόπο ζωής, τόν έκφυλισμό, τόν ύπερσιτισμό καί


-452— τές ποικιλώνυμες καταχρήσεις, είναι πολύ φυσικό νά ξαναδημιουργήσουν καί πάλιν τήν ίδια, τήν παλιά ή καί νέαν πάθησιν. Αύτό διεπίστωσαν μερικοί άπό τούς θεραπευθέντας καί ν ι' αύτό έξεδήλωσαν απογοήτευσιν πώς τάχα έπρεπε μιά πού έγινε ριζική θεραπεία να μή ξανακυλίσουν, νά μ ή .. . ξαναρρωστήσουν. . . Καί δέν σκέφτονται αύτοί οί άνθρωπο-, πώς μιά μέθοδος πού τούς θεράπευσε άπό τέτοιες τρομε­ ρές παθήσεις, είν’ άδύνατο αύτή ή Ιδια νά τούς ξαναρρωστήση. 'Εκείνοι λοιπόν πού εύθύνονται γιά τυχόν έπανάλη ψιν τού κακοΰ είμαστε μεΐς οί ίδιοι, ή κοιλσδουλεία μας κοιί γενικά τό ξανακύλισμα στήν Αμαρτωλή. . . έγκληματική ζωή, πού πρωτοδημιούργησε καί τήν προηγούμενη Αροώστεια. 'Εκείνοι πού μας ρωτούν: «Καλά δταν κάμω τή δίαιτά μου καί θεραπευθω, ύστερα δέν θά τρώγω άπ' δλα πλέον; δέν θά πίνω, δέν θά καπνίζω κλπ.»; Δέν νομίζετε πώς αύ­ τοί μοιάζουν μέ κείνους πού ρωτούν: «"Εκαμα ώρισμένα έγκλήματα καί μέ καταδίκασαν σέ φυλάκιση. . . τώρα πού βγήκα άν ξανακάμω τά ίδια έγκλήματα καί πάλιν θά μέ πάρουν στήν φυλακά»; Λοιπόν τοΐς φρονίμοις όλίγα. "Οσοι εύεργετήθησαν θεραπευόμενοι άπό διάφορες πα­ θήσεις άς φροντίσουν νά μή Απομακρυνθούν πλέον άπό τούς φυσικούς κι εύεργετικούς κανόνες Υ γ εία ς πού θά βρούν στό βιβλίον τούτο, έχοντας πάντα στό νοΰ τους τό «μηκέτι Αμάρτανε, ίνα μή χείρον τί σοι γένοιται». Λ Λ *

ΤΟ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

"Υστερα άπό τές έπιστημονικές Ανακοινώσεις καί στα­ τιστικές πού διακηρύττουν πώς ό καρκίνος των πνευμόνων, καί τά καρδιακά όψείλονται κατά μέγα μέρος στό κάπνι­ σμα, νομίζομε πώς είναι πλέον καιρός νά έξετασθή σοβαρά έκ μέρους τής έπιστήμης, καί τού κράτους, ή Αφύσικη αύτή καί όλέθρια έξι πού έδημιούργησεν — καθώς λένε, — πε­ ρισσότερα θύματα Απ’ δλους τούς πολέμους τής ’ ίστορίας. Καί δέν ήταν βέβαια Ανάγκη νά περιμένη κανένας τές τελευταίες Ανακαλύψεις, γιά νά διαπιστώση τήν όλέθρια έπίδραση τού καπνίσματος. Ό αίώνιος βήχας τού καπνιστού.


—453—

τά συνεχή καί ποικιλόχρωμα φλέγματα, ή τρομερή Ανορε­ ξία, τό πικρό καί δυσώδες στόμα, καί ή γενική τοξική κα­ τάσταση πού δηλητηριάζει κυριολεκτικά όλάκληρο τό σώ­ μα, είναι ό κώδων του κινδύνου, τόν όποιον δμως ό κα­ πνιστής περιφρονεΐ για τί είναι σιδηροδέσμιος στην όλέθρια έξη του. Πώς είναι δυνατόν νά γλυτώση άπό τήν τοξαιμία καί τή γενική δηλητηρίαση, ό καπνιστής τών 20—70 σιγαρέττων την ή μέραν, άφοΰ κι έλάχιστες σταγόνες νικοτίνης είναι όρκετές νά σκοτώσουν καί τό μεγαλύτερο θηρίο. Μέ τό κάψιμο του καπνοΰ, έλαχίστη νικοτίνη καίεται, καί τή θέση της συμπληρώνει τό διοξείδιο καί μονοξείδιο τοΟ άνθρακος. Είναι δέ γνωστόν δτι έκτός τής νικοτίνης ό καπνός περιέχει καί άρσενικόν μέ τό όποιον ψεκάζεται κα­ θώς καί ριτίνην καί άλλα άρκετά δηλητήρια έξ ίσου όλέθρια γιά τήν πολύτιμην ύγεία μας. Κι αύτά δλα τά δηλητήρια, μέ τήν άναπνοήν εισέρχον­ ται μέσα μας, άπ’ εύθείας στό αίμα, προξενώντας μεγα­ λύτερη ζημία κι άπ’ δλα τ’ άλλα δηλητήρια τών άνθυγιεινών τροφών πού περνούν άπό τά πεπτικά όργανα, καί έξουδετερώνονται όλίγον άπό τά πεπτικά ύγρά. Σκεφθήκατε ή μάλλον άναλογισθήκατε κάποτε, πώς άντί ν’ άναπνέωμε συνεχώς όξυγόνο, πού ύποβοηθεί τήν καύση καί τήν κάθαρση του αίματος, έμεΐς προμηθεύομε τούς πνεύμονες μας μέ νικοτίνη, διοξείδιον του άνθρακος, κα! τόσα άλλα όλέθρια δηλητήρια; ’ Εκείνοι πού διατείνονται δτι δέν καταπίνουν τόν κα­ πνόν, δέν δηλητηριάζονται λιγώτερο, για τί κι αύτοί κατα­ βροχθίζουν — μέ τό σάλιο — μέγα μέρος 'τής νικοτίνης, πού μέ τόν καιρό σκοτώνει τήν όμαλή λειτουργία του στο­ μάχου καί τής καρδίας. Ή νικοτίνη είναι μετά τό πρωσσικόν όξύ, τό πιό δρα­ στικόν δηλητήριον. Προκαλεΐ καταπίεση στά νεύρα, έκφυλισμό καί άλλοίωση τών έγκεφαλικών κυττάρων καί τής μνήμης, άτονία στούς μυς τής καρδίας, έκτός τών πνευμονικών καί στομαχικών παθήσεων. Αύτά άναφέρουν, οί διασημότεροι έπιστήμονες τής έποχϋς μας. ("Ιδ ε έγκυκλοπαίδειαν τής Ύ γείας του ΜΠ. ΜΑΚΦΑΤΤΕΝ, 8ος τόμος). Ή μεγαλύτερη δμως βλάβη γίνεται στήν καρδία. Εί­ ναι παρατηρημένο πώς ό σφυγμός καί οι λειτουργίες τής καρδίας ένός παλαιού καπνιστού, γίνεται πολύ άνώμαλα, καί ή μυοκαρδΐτις κάθώς καί άλλες καρδιακές παθήσεις ί!νο' τά δώρα, πού χαρίζει συνήθως, τό προσφιλές μας κά­


—454— πνισμα πού τόσο δύσκολα Αποφασίζομε νά τό έγκαταλεί­ ψω με. Μέ τή συνέχεια του καπνίσματος δημιουργεϊται έπικίνδυνη καί τρομερή έξη της ναρκώσεως, πού Απαιτεί μέ τόν καιρό, καί μεγαλύτερη ποσότητα καπνού γιά νά Ικανοποιηθή. Σ τ ές γυναίκες ή ζημία του καπνίσματος είναι Ακόμη μεγαλύτερη, για τί έπηρεάζει τά μητρικά δργανα καί συνή­ θως προκαλεί τή στειρώτητα. Βεβαίως δ όργανισμός του Ανθρώπου, είναι προικισμέ­ νος, μέ τέτοια ζωτικότητα, καί προσαρμοστικήν Ικανότητα, πού κατορθώνει νά διατηρήται στή ζωή (Αλλά τί είδους ζω ή;) μέ δλες τές καταχρήσεις, καί υέ τά έξήντα τσιγάρα τήν ήμερα. "Αν βμως δοκιμάση κανένας νά καπνίση, γιά πρώτη φορά έστω καί τά μισά απ’ δσα παίρνει σήμερον ώς καπνιστής συστηματικός, Ασφαλώς θά ύποκύψη είς τό μοιραϊον. Κατορθώνει λέγομεν νά ζή ό άνθρωπος, μέ δλες τές καταχρήσεις του, τές Αφύσικες ,κι έκφυλιστικές έξεις τουτί είδους δμως ζωή; ’ Εκτός του δτι ή άνθηρά μακροβιότης των προγόνων μας, μάς έγκατέλειψε — πράγμα βέβαια πού δέν ένδιαφέρει τόν μοντέρνον Ανθρωπον πού λαχταρά «λίγα χρόνια καί κ α λ ά (Ι)», άπό τήν αλλη, ή συνεχής ά λλ’ Ασυ­ ναίσθητη αύτοδηλητηρίαση, άπό δλες τές όλέθριες συνήθειές μας, είναι ή ριζική αίτία δλων τών — θεωρουμένων — μικρο-άνωμαλιών, τής ΑΟπνίας, Ανορεξίας, πονοκεφάλων, εύ­ κολης κοπώσεως, μαρασμού τής μνήμης, συνεχούς βήχα, Α­ παίσιων ποικιλομόρφων φλεγμάτων, πικρού στόματος κλπ., πού δέν είναι παρά ό κώδων τού κινδύνου, — έπαναλαμβάνομε — πού σημαίνει πώς κάποια σοβαρή πάθησις Αναμέ­ νεται. 'Εννοείται δτι τά παραπάνω συμπτώματα πού άναφέραμε τά έχει ό περισσότερος κόσμος, καί πιο πολύ οί κα­ πνιστές, συνηθίζοντάς τα δμως, μή λαμβάνοντας τα ύπ’ δψίν καί νομίζοντας πώς δέν είναι τίποτε, ή πώς αύτή είναι ή . . . Ζωή I "Α χ ! ! ! ” Ας ήταν δυνατόν, ό αύτοδηλητηριασμένος καί πανάθλιος όργανισυός τού σημερινού άνθρώπου, πού ζή μέσα στές καταχρήσεις, νά ζήση μιά, μονάχα μιά μέρα, μέ ζηλευτή 100% Υ γ εία , σωματική, πνευματική καί ψυχική καί τότε άσφαλώς θά θυσίαζε μπροστά στό μεγαλείο τής Ανώτερης άνθρωπίνης ζωής καί Ιδανικής άπολαύσεως, δχι μονάχα τές Απαίσιες όλέθριες έξεις του, Αλλά καί δλα τα άγαθα τής γής.


—455— Ε κ είνο ι πού υποστηρίζουν δτι τό κάπνισμα είναι μιά απόλαυση στή ζωή, κάτι τό ευχάριστο, τό όποιον δέν πρέ­ πει νά στερήται ό άνθρωπος, άς θυμηθούν τήν εύχαρίστηαη ( ! ) πού ένοιωσαν γιά πρώτη φορά δταν πρωτοκάπνισαν, τές ζάλες, τούς έμετούςς, τό άπαισιο στόμα κλπ.,_ καί άς συγκρίνουν τήν προσωρινή άφύσικη εύχαρίστηση του καπνί­ σματος μέ τά θλιβερά όλέθρια άποτελέσματά του στήν ύ­ γεία των, ή όποια είναι άναμφισβήτητα ή μεγαλύτερη εύ χαρίστηση καί άπόλαυση στή ζωή. Κι ό γράφων τό παρόν ήταν άπό τούς σπάνιους κα­ πνιστές καί έκ πείρας διαλαλεΐ τά περί καπνίσματος, καί κατόπιν έπιστημονικών μελετών καί παρατηρήσεων γ ιά ε ί­ κοσι χρόνια. Καί δμως, έπειδή γιά νά είναι κανένας μοντέρνος πρέ­ πει νά καπνίζη, έπεμέναμε, ώσπου άναγκάσαμε τόν όργανισμό μας, νά συνθη κολογήση, νά προσαρμοστή μέ τά δη­ λητήρια, καί νά τά θεωρή μάλιστα καί Απαραίτητα, ένεκα τής ναρκωτικής των ίδιότητος καθώς έξηγήσαμε. Ευτυχώς λίγο νωρίς έγκαταλείψαμε κι αύτή τήν όλέθρια έξη. Καί είναι βέβαια πασίγνωστα τά όλέθρια Αποτελέσμα­ τα του καπνίσματος' γ ι’ αύτό δ λ ’ οι δυστυχισμένοι καπνι­ στές, πολλές φορές Αγωνίστηκαν νά τό έγκαταλείψουν· ά λ­ λά μέ μόνο δπλο τή θέληση—πού συνήθως είναι χλιαρή κι ή έρμαφρόδιτη — δέν έπιτυγχάνει ένας γερός καπνιστής νά τό κατορθώση, γιατί πρόκειται περί τοξικομανίας, ή όποια έπιφέρει καί μερικές άνωμαλίες στήν Αρχή τής Αποχής, πού Αναγκάζουν τάν καπνιστή νά έπανέλθη. Η μέθοδος τής έγκαταλείψεως, διά τής βαθμιαίας έλαττώσεως, σπανίως έπιτυγχάνει· συνήθως δέ άποδεικνύεται άκαρπος μέ δριμύτερο ξανακύλισμα, γιά «νά βγή ή χασούρα», καθώς λένε. "Ωστε, δέν ύπάρχει έλπίς σωτηρίας, δηλ. τρόπος έλευθερίας άπό τήν τρομερή Λάμια πού συνεχώς περισφίγγει τούς καπνιστές καί Ασυναίσθητα τούς αύτοδηλητηριάζει; 'Υπάρχει, μάλιστα. Έ κ πείρας γνωρίζομε πώς ύπάρχει μιά εύκαιρια καί μιά μέθοδος, — αύτή πού δοκιμάσαμε μεις καί τόσοι άλλοι φίλοι μας, μέ θαυμάσια άποτελέσματα, — πού άν τή χρησιμοποίηση κι ό πιό παλιός καπνιστής εύκολα καί χωρίς νά τό καταλάβη θά έγκαταλείψη τό κάπνισμα. Μέ μοναδικό δπλο τή θέληση, έπάναλαμβάνομε, είναι δύσκολο ν’ άποχωρισθή κανένας έξεις πού σχετίζονται μέ δηλητήρια. Χρειάζεται δηλ. καί κάποια σχετική θεραπεία ή άσθένεια αύτή τής τοξικομανίας, πού προκαλεΐται μέ τόν καιρόν άπό τό κάπνισμα.


—456—

'Ακούστε την λοιπόν, ,κι Αν ποθητέ πραγματικά τήν πο­ λύτιμη ύγεία σας, Ακολουθήστε την καί σείς γιά λίγ ες μέ­ ρες, Αν θέλετε ν’ Απαλλαγήτε όριστικά άπό τό όλέθριο αύ­ τό πάθος, καί τά θλιβερά έπακόλουθά του. “ Οταν κάποτε, κρυολογήσετε — ώς συνήθως — μέ καμιά γρίππη, βρογχίτιδα, άμυγδαλίτιδα, ή όποιαδήποτε Αλλη μορφή ασθένειας, πιστέψετε έν πρώτοις πώς αύτή δέν είναι τίποτε Αλλο, παρά μοναδική εύκαιρία, πού μέ δλα τά συμπτώματα, — πυρετό, βήχα, συνάχι, ανορεξία, ζάλη κλπ., ό όργανισμός φροντίζει νά ώριμάση καί νά έξωτερικεύση τή ¿λεγμονή, τή νικοτίνη, καί δ,τι άλλο τοξικό δηλητήριο, κυκλοφορεί μέσα μας. ’Αμέσως τότε καί σείς έκ των εξω, βοηθήστε τον μέ άτμόλουτρα, μπάνια, μασσάζ, κομπρέσσες, καί σύντομη νηστεία, ή χυμοφρουτοθεραπεία, νά ξεκολλήση δλ’ αύτά καί νά τά διώξη — μέσον των Αναπνευστικών όργάνων, μέ τά άπαίσια φλέγματα, μέσον των νεφρών μέ τά βαθύχρωμα οδρα, μέσον του δέρματος μέ τόν ίδρωτα — πού πρέπει νά έπιδιώκεται συχνά μέ άτμόλουτρα, μπάνια κλπ. — Προπαντός Ατμόλουτρα πού ώριμάζουν έξάπαντος τή φλεγμονή. Συνήθως σέ τέτοια περίπτωση, πού ό όργανισμός όλόκληρος βρίσκεται σέ μιά γενική καθαρτική ζύμωση γιά τήν Αποτοξίνωση, σχεδόν κανένας καπνιστής δέν έχει δρεξη γιά τό κάπνισμα. Είναι λοιπόν ή πιό μοναδική εύκαιρία. Μέ ιήν τελεία ριζικήν Αποφλεγμάτωσιν — άπονικοτινίασιν Ας πούμε — μέ τήν παραπάνω φυσικήν εύεργετικήν μέθοδον, δχι μόνο τό κάπνισμα νά έγκαταλειφθη όριστικά (μιά πού θά εχη φύγει ή προϋπάρχουσα νικοτίνη πού ζητα συνεχώς άνανεωσιν), Αλλά συγχρόνως καί ή γενική Αποτοξίνωση καί ριζική Ανανέωση του όργανισμοΰ νά έπιτευχθή. Έ άν δμως ό καπνιστής μέ δλα τά Αναφερθέντα συμπτώμα­ τα άσθενείας, έξακολουθεΐ νά ύπερσιτίζεται καί νά παίρνη δλα τά ναρκωτικά φάρμακα γιά την βίαιη ύποχώρηση τών πιό πάνω καθαρτικών εόεργετικών προσπαθειών, τότε δέν προλαμβάνει ή νικοτίνη νά έξωτερικευθή, καί συνεπώς ή έ'ζις του καπνίσματος συνεχίζεται καί μετά τήν άρρώστειαν, "σως μάλιστα πιό προχωρημένη, καί Ακολουθεί φαύλος κύ­ κλος. Προτού τελειώσω θά παραθέσω μιά έπιστολή ένός κα­ πνιστού, γιά εϊκοσι όλόκληρα χρόνια, πού Απαλλάχτηκε σ’ έλάχιστο χρονικό διάστημα Από τήν τρομερή έξη τού κα­ πνίσματος. ’Ακούστε την.


457—

X ΑΡ I ΣΜ ΕΝ Ο ΣΤΟ Υ Σ Κ Α Π Ν ΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 100 ΤΣΙΓΑΡΟΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Προορισμένο γιά δλους τούς καπνιστές, πού καθημερι­ νά μολύνονται και .κινδυνεύουν άπό τήν πιό άφύσικη, παρά­ λογη καί όλέθρια συνήθεια, πού, άπό τρομερή άγνοια τών κινδύνων πού συνεπάγεται, έδημιούργησεν ό . . . άνθρωπος. Σήμερα τελειώνουν ακριβώς δύο όλόκληρα χρόνια άπό τήν ήμερα πού έγκατέλειψα τελείως τό όλέθριο κάπνισμα τών 100 τσιγάρων τήν ή μέρα, μ έ εύεργετικά Αποτελέσματα ριζικής βελτίωσης τής ύγείας μου, πού διέτρεχε άμεσο κίνδυο από τήν όλέθρια αύτήν έξη, πού τόσες φορές δοκίμασα νά έγκαταλείψω χωρίς δμως θετικό άποτέλεσμα. Άπό γνήσιο λοιπόν ένδιαφέρον γ ιά τούς όμοιοπαθεϊς καί κινδυνεύοντες συνανθρώπους μου γράφω αύτή τήν έπιστολή θεωρώντας αύτό σαν έπιδεβλημένο καί σοβαρό κοι­ νωνικό καθήκον μου μέ τήν πεποίθηση πώς έστω καί έλάχιστοι θά μιμηθοΰν τό παράδειγμά μου· καί τό πιστεύω καί Αναμένω τό άποτέλεσμα αύτό έχοντας υπ’ δφη μου πώς άν ίγώ μέ τό τεράστιο ποσόν τών 100 τσιγάρων τήν ήμερα κα­ τόρθωσα νά δαμάσω 100% τήν όλέθρια καί σιχαμερή αύτή έξη, οί άλλοι πού καπνίζουν λιγότερο μέ άναπόφευκτον ομως τόν κίνδυνον καθημερινής αύξήσεως του καπνίσματος καί άνα-τόφευκτη καταστροφή τών πνευμόνων, τής καρδίας.


—458— της ύγείας καί της ζωής των θά μπορέσουν ευκολότερα νά Απαλλαγούν Από τήν γενικήν αύτήν τοξαιμία. Τήν τεράστια ζημιά Από τό κάπνισμα τόνισαν διαπρε πεις έπιστήμανες σ’ δλες τΙς χώρες τού κόσμου, διακηρύσ­ σοντας δτι ή νικοτίνη κατερειπώνει τήν καρδία καί ή ρητί­ νη του τσιγάρου δημιουργεί τά καρκινικά κύτταρα στόν πνεύμονα. Είναι βέβαια γεγονός δτι μέ μονοδικόν δπλσ τήν θέλη ση είναι δύσκολο νά άπιομακρύνει ό Ανθρωπος τή νικοτίνη καί γενικά δλα τά ναρκωτικά καί τοξικά δηλητή­ ρια Από τό σώμα του. - 'Εκείνο δμως πού είναι Απαραίτητο σέ τέτοιες περιπτώ­ σεις είναι μ ιά γενική άποτοξινωτική θεροπτεία πού διαλύει καί έξωτερικεύει ΟΛΑ γενικά τά δηλητήρια του σώματος, τή ριζική δηλαδή αίτία δλων των Ασθενειών. Τά μέσα πού έφάρμοσα έγώ είναι: Υ γιεινή διατροφή, χυμο-φρουτοθεραπεία, σύντομη Απόλυτη νηστεία, άτμόλουτρα, είδικές βαθειές Αναπνευστικές Ασκήσεις καί κινησιοθε­ ραπεία. “ Ολα αύτά Εγιναν στό Κέντρο τοΟ Παγκυπρίου Φυ­ σιοθεραπευτικού Συνδέσμου στό Πέρα Πεδί Λεμεσού, μέ τή βοήθεια τού κ. Σαββίδη. ’Απερίγραπτη είναι ή εύγνωμοσύνη μου πρός τήν εύερ γετική Υ γιεινή.

ΜIX. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ, Διδάσκαλος, Δάλι, Λευκωσίας


—459—

ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Τό ζήτημα τής μακροδιότητος άπησχόλησε και απα­ σχολεί τούς μεγαλύτερους έπιστήμονες τού κόσμου. Τεράστιες προσπάθειες καί Ανυπολόγιστα ποσά ¿ξοδεύ­ ονται γιά τήν έξασφάλιση τής μακροδιότητος μέ τεχνητά μέσα, χωρίς αξιόλογη έπιτυχία. Οί μεταμοσχεύσεις καί οί πριώνυμες ένέσεις «ούκ ίσχυσαν» ούτε αύτούς τούς έφευρέτες νά έξυπηρετήσουν άπό άπόψεως μακροδιότητος. «Δέν βαριέσαι» λένε οί Απαισιόδοξοι δλων τών έποχών, «Ματαιότης ματαιοτήτων.. .» αύτός ό κόσμος. Τί κι άν ζή­ σης έκατόν ή πενήντα «χίλια έτη ώς ή ήμέρα ή χθές». «Παρά, πολλά χρόνια ,καί μέ στερήσεις», λένε οι σημερι­ νοί έκφυλοι καί κοιλιόδουλοι, «κάλλιον λίγα κ α ί... καλά». Ά λλά τί κ α λ ά (!) Ά λοίμονο! Καί δμως κακά είν’ τά ψέματα- «ή ζωή είναι γλυκειά» ,κι είναι δυνατόν, δηλ. ύπάρχει τρόπος — νά γίνη χίλιες φο­ ρές γλυκύτερη σέ σημείο πού νά. . . θυσιάζη κανένας.. . τό παν, γιά νά γίνη μακρόβιος. ’Ανεξαρτήτως δμως αύτοΰ, ένας μακρόβιος άνθρωπος — φθάνει μόνο νά είναι ΰγιής — είναι ένας θησαυρός. . . άνεκτίμητος. Φαντασθήτε γιά μιά στιγμή πόσο μεγαλύτερη θά είναι ή πρόοδος, καί πόσο ευτυχέστερος θά ήταν ό κόσμος, άν οι μεγάλοι σοφοί έφευρέτες Αναμορφωτές καί Ανθρωπιστές, διά μέσου τών αιώνων ήσαν ύγιεΐς καί μακρόβιοι καί συ­ νέχιζαν Απρόσκοπτα τήν άποδοτικότητά τους, δταν πλέον θά ήσαν τελείως ώριμοι καί ώπλισμένοι μέ τήν προηγούμε­ νη μακρόχρονη πείρα τους. Δυστυχώς δμως οι μεγαλύτερες έρευρέσεις καί φιλοσο­ φίες τών αιώνων, έμειναν στή μέση, άπό ένα πρόωρο θάνα­ το, πού συνοδεύει συνήθως δλους τούς μεγάλους δλων τών έποχών. Αύτοί δυστυχώς δέν κοιτάζουν .καθόλου τόν έαυτό τους καί άπορροφοάμενοι όλότελα άπό τές σοβαρές έπιδιώξεις των, δέν έζησαν — κοντά στή Φύση — πού χαρίζει δ,τι πολύτιμο υπάρχει στή ζωή, τήν Ύ γεία καί θαλερή μακροβιότητα. Και στό τέλος Αντιλαμβάνονται βέβαια τό σΦαλμα τους αύτό, είναι δμως πλέον άργά. Νά τ! λέει ό Παλαμας:


-4 6 0 —

ΣΤΗΝ

ΦΥΣΗ

« I ήν ώρα τήν υπέρτατη πού θά τό σβή τό φώς μου ά >άλια ά >ά λια ό θάνατος, ένας θά είν ’ έμένα ό πιό τρανός καημός μου.

Δέν θά είναι οί κούφιοι λογισμοί, τά χρόνια τά χαμένα,, της φτώχιας ή έγνοια, τοΰ έρωτα ή ακοίμητη λαχτάρα,, μιά δίψα μέα' τό αίμα μου, προγονική κατάρα, μήτε ή ζωή μου ή άδειανή συρμένη άπ’ τό μαγνήτη •πάντα της Μούσας, μήτ’ έσύ, χιλιάκριβό μου σπίτι. Ό πιό τρανός καημός μου, θά είναι, πώς δέν δυνήθηκα πράσινη, απάνω ατά βουνά, θά είναι πώς δέν σέ χάρηκα ΤΩ ΦΥΣΗ, όλάκερη ζωή κι

μέ σέ νά ζήσω, ώ Πλάστη, στά πέλαγα στά δάση, σκυφτός μέσ’ τά βιβλία, όλάκερη Σοφία». Κ. ΠΑΑΑΜΑ

Κι άλήθεια «όλάκερη ζωή, κι όλάκερη σοφία» είναι ή ΦΥΣΗ, καί πάντοτε Υ γ ιή ς μακρόβιος κι εύτυχισμένος, (άλ­ λα καί πολύτιμος γιά δλη τήν κοινωνία) είναι 6 άνθρωπος πού σέβεται κι άκολουθεΐ τούς νάμους της. ’Απόλυτο δίκαιο, λοιπόν, έχουν δλοι οί Φυσιολάτρες, £ροντοφωνώντας: «Πίσω στή Φύση», δσον είναι δυνατό «Φυ­ σική ζωή», «φυσικόν περιβάλλον» άν ποθούμε νά έπιβιώσωμε καί ναχωμε τήν Υ γ εία καί τήν εύτυχία μας». Μήπως δμως μέ τόν δρο «φυσική ζωή» έννοοΰμε τήν κατάργηση τοΰ πολιτισμού καί τήν έπιστροφή στή ζωή τής Ζούγκλας; Κάθε άλλο βέβαια 'Απλώς, κρούομε τόν κώ­ δωνα τοΰ κινδύνου τής υγιεινής μας έξαθλιώσεως, τόν ό­ ποιον διατρέχομε άπό τόν ύπερμοντερνισμό, τήν άκρα μαλθακότητα καί τόν έπάρατον έκφυλισμό, πού σιγά-σιγά μάς σύρουν πρός τ ή ν ... έκμηδένιση, χαρίζοντάς μας τήν έπίγεια κόλαρη μέ τές χίλιες μύριες έκφυλιστικές παθήσεις. Τονίζομε δέ πώς, άν πράγματι ποθούμε τήν Υ γ εία μας τή σωματική καί πνευματική, άς μάθωμε πώς αύτή έξασφαλίζεται πάντοτε' μέ τήν άγάπη πρός τήν Πάνσοφη καί στοργική μητέρα μας τή ΦΥΣΗ, τό ύπαιθρο, τόν ήλιο, το όξυγόνο." Τήν καταπολέμηση τής όλεθρίας μαλθακότητος. Υποδεικνύομε σέ δσους ποθούν νά έξασφαλίσουν παντοτεινή θαλερήν Υ γ εία , ώς τά βαθειά γεράματα, δπως Α­ κολουθήσουν δσα υποδεικνύομε στά βιβλία μας.


—461—

ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δ Γ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ "Οσοι ύποφέρετε άπό όποιαδήποτε άσθένεια καί χρεία ζεσθε λεπτομερείς όδηγίες φυσικής θεραπείας απαντάτε στες έρωτήσεις του πιό κάτω «Ιστορικού Υ γεία ς» καί θά σάς άποσταλούν αμέσως οι σχετικές όδηγίες πού άλλάζον ται κάθε τόσο δωρεάν έάν έγγραφήτε ώς μέλη στόν Παγκύ ιτριον Φυσιοθεραπευτικόν Σύνδεσμον, Πέρα-Πεδί, Λεμεσού, (Κόπρου). ά ☆ *

ΙΣΤΟ ΡΙΚΟ Ν Υ ΓΕ ΙΑ Σ Γιά νά έχωμεν όλα τά στοιχεία πού μάς χρειάζονται καί γιά νά έξακριδώσωμεν τήν αίτια τής άρρώστειας, κα θώς καί τό είδος καί τή διάρκεια τής Φυσικής θεραπείας σας, άπαντάτε μας ώμέσως (σ’ ένα ξεχωριστό χαρτί) στές παρακάτω έρωτήσεις γράφοντας μόνον τόν αριθμό κάθε έ· ρωτήσεως χωρίς νά γράφετε καί τήν έρώγ|ση καί πολύ σύντομες απαντήσεις. "Ολες οί πληροφορίες πού θά δώσετε θά είναι άπολύ τως έμπιστευτικές. Λεπτομερείς Φυσιοθεραπευτικές όδηγίες, δίδονται μόνον στά μέλη του Π.Φ.Σ. Γ ι’ αύτό, μάζί μέ τές άπαντήσεις, στείλτε καί τή συνδρομή σας. ΟΙ Κύπριοι £ 4 καί οί_έκ τοό έξωτερικοΟ £ 6 ή Γ4 δολλάρια ή 4000 δχμ,,γιά νά σας στέλλωμεν άμέσως λεπτομερείς όδηγίες γ ιά τήν θεραπείαν, στέλλοντάς σας άνευ άλλης έπιδαρύνσεως τά τεύχη τοΟ Περιο­ δικού «ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ» τού έτους πού θά έγγραφήτε. ΣΗΜ.: "Οσοι δέν έχουν τά βιδλία μας «Φυσιοθεραπεία» (5η έκδοσις), καί τό «Τροφή καί ’Υγεία» (2α έκδασις), άπα. ραιτητα γιά τήν έφαρμογή των όδηγιών στέλλουν έπίσης £5 γιά τό πρώτο καί £ 4 γιά τό δεύτερο. 01 τού έξωτερικοΟ στέλλουν Κ£9. 50 σέντ διά τά δύο βιβλία ή 25 δολλάρια ή 3000 δραχμές. ΤΟ Ε Ρ ΩΤ ΗΜΑ ΓΌΛΟΓI ΟΝ 1. "Ονομα, διεύθυνσις καί έπάγγελμα. 2. 'Ηλικία, ύψος, βάρος. 3. 'Αναφέρετε δλα γενικά τά συμπτώμοττα τής περιπτώσεώς σας, καί πότε παρουσιάσθηκε τό καθενά μέ τή σειρά, καί &ν άπότομα ή σιγά-σιγά.


—462— 4

Ποιές διαγνώσεις έκαμαν οί γιατροί εύθύς έξ άρχής καί ιτοιές τελευταίως.

5. Ποιά καί πόσα φάρμακα καί ένέσεις ¿χρησιμοποιήσετε καθ’ δλον αυτό τό διάστημα, (άν θυμάστε), ποιά έπέδρασαν (έστω καί προσωρινώς) καί ποιό ήταν τό άποτέλεσμα άργότερον. Χρησιμοποιήσατε κορτιζόνη; καί πόσην; 6.

’Αναφέρατε τές άρρώστειες σας (δσες θυμάστε) άπό παιδικής ηλικίας καί άν έχετε κάμει γ ι’ αυτές φαρμα­ κοθεραπεία;

7. "Εχετε κάνει άκτινοσκόπηση, ή άναλύσεις, καί τί γρά­ φουν; (Νά σταλούν οί έκθέσεις δχι οί πλάκες). 8. 'Η γλώσσα σας τ ί χρώμα έχει; 9. Μασάτε ,καλά τήν τροφή σας καί πόσα δόντια (άν) έ­ χετε; ή άπό πότε έχετε ξένη σιαγόνα; 10.

Κάματε καμμιά φορά έμετό καί τί βγάζετε; (Ποιου χρώματος, κι άν ήταν άλμυρά, πικρά ή δξυνα);

11. Πόσες φορές τήν ήμέραν ένεργεΐσθε λίαν ή δυσκολίαν).

(κι άν μέ εύκο-

12. Είχανε καμμιά φορά οί κενώσεις σας χρώμα μαΰρο ή άσπρο; 13. Τί χρώμα έχουν τά οδρα σας κι άν άφήνουν κατακά­ θια στό καθηκι ή δχι, ώς τό πρωΐ πού θά σηκωθητε. 14. “ Οταν πιέσετε δυνατά μέ τά δάχτυλά σας στό δεξί μέρος, (ή στό άριστερό) άκριβώς κάτω άπό τές παγί­ δες σας, πονεΐτε ή Οχι, δσόι έχέτε τό βιβλίο μας «Φυ­ σιοθεραπεία...» μελετάτε τό παρακάτω κεφάλαιον «Αύτοδιαγνωστική»), καί γράψατέ μος τή σελίδα τοΟ πίνακος καί τό ψηφίσν πού δείχνει τό σημεΐον πού πο νεΐτε."· 15. "Οταν σδς κτυπήσουν λίγο μέ τόν γρόνθον πίσω άπό τά νεφρά πονεΐτε; (δεξιά ή άριστερα). 16. Φορεΐτε πολλά ρούχα; (πότε; καί πόσα);


Ί7.

463—

Κρυλόγεΐτε, (συναχώνεστε) εύκολα ή όχι;

¡8. ΓΙόσις ώρες κοιμάστε (στο 24ωρο), ροχαλίζετε; τό πρωΐ νοιώθετε (ή δχι) κουρασμένος. 19.

κι

άν

Γρώτε μέ δρεξη, ή κατά συνήθειαν;

20. Πόσες φορές τή βδομάδα τρώτε; Κρέας, ψάρι (φρέσκο ή του κουτιοΰ ή παστό), αύγά (καί πόσα ,κάθε φορά). Μακαρόνια, τυρί, γάλα του κουτιού, άλμυρά, τηγανη­ τά, μέ σάλτσες, μέ ξόδι, γλυκίσματα, γλυκά, κονσέρ­ βες; 21. Πόσες φορές τή βδομάδα τρώτε γάλα φρέσκο, λαχα­ νικά μαγειρευμένα, σαλάτες ώμές, φρούτα φρέσκα καί ξηρά; 22. Πίνετε οινοπνευματώδη ποτά κτικά; 23.

(τί είδος και πόσο; Τα­

Καπνίζετε; Καί πόσα τσιγάρα ήμερησίως;

24. Οί γυναίκες νά περιγράφουν τά έμμηνα, (διάρκεια έμμηνορρησίας κάθε πότε; άν ύπάρχη πόνος πρό ή κατά τήν διάρκεια της περιόδου. "Αν σταμάτησε ή περίοδος καί πότε; 25. Μήπως πέσατε ή γκρεμίσατε κάποτε άςΓ δτου θυμά­ στε άπό κανένα μέρος καί κτυπήσατε; πού; καί πότε; 26. Μήπως συνέδησαν στήν ζωή σας άπρόοπτα ή θλιβερά περιστατικά; 'Αναφέρετε πολύ σύντομη περιγραφή τους, διάρκεια καί χρόνο πού συνέβησαν καί πόσο σάς πείραξαν. 27. Οί άνδρες περιγράψατε ό,τιδήποτε άλλο πού κατά τήν γνώμη σας θά μάς βοηθήση νά κατανοήσωμε τήν περί­ πτωσή σας, κυρίως δσον άφορά τήν κατάσταση καί τή χρήση του σέξ, κλπ. ΧΗΜ .: Τό «‘ Ιστορικόν Υ γεία ς» ύπάρχει καί σέ ξεχωριστόν φυλ-

λλάδιον, τό όποιον στέλλεται Οπό του Κέντρου του Π.Ο.Σ. ( Λεμεσού , Κόπρου), σέ όσους Οποφέρουν, κι ¿νδιαφέρονται (ν ’ όπαντήοουν καί) νά λόβουν λεπτομερείς όδπγίβς φυσικής καί ριζικής θεραπείας, όφοΟ έγγραφοΟν μέλη οτόν Π.Φ.Χ.

Παρακαλοΰμε δπως οί άπαντήσεις είναι πολύ σύντομες.


-4 6 4 “Οσοι πιστεύουν κ«'ι παρακολουθούν την Κοσμοσωτή­ ρια Φυσική 'Υ γιεινή χοή Φυσική θεραπεία δέν θά γνωρί­ σουν ΠΟΤΕ τί είναι πόνος, ανωμαλία ή ασθένεια γιατί τρέφονται καί ζοΰν πάντοτε 'Υγιεινά, άποφεύγοντας τήν ριζική αίτια όλων των ασθενειών, τήν δυσκοιλιότητα καί τοξίνωσι τοΰ όργανισμοΰ των. Πιστεύοντας όλοψύχως πώς «ένα δράμι πρόληψι μας γλυτώνει άπό ένα τόννο θεραπεία» προβαίνουμε στήν έκ ­ δοση Χάρτου πού άκολουθεΐ, έλπίζοντας ότι ό καθένας άφβΰ εξακρίβωση τό μέρος τοΰ πόνου καί γνωρίση μέσον τοΰ Χάρτου «Αύτοδιαγνωστικής» ότι ύπάρχει έστω καί μικρά πιθανότης σοβαράς περιπτώσεως, θά ψροντίση Α Μ £ £ ΰ £ γιά τήν πλήρη επιστημονικήν έξακρίβωσιν τής περιπτώσεώς του καί τήν ριζικήν θεραπείαν του — πράγμα πολύ εύκολο στήν άρχή — καί όχι ν’ άναβάλλη συνεχώς... ο­ πότε ώς συνήθως «είναι πλέον πολύ άργά». «Προλαμβαίνειν μάλλον θεραπεύειν». «Φύσις νόσων Ιατρός». Τά σοφώτατα αύτά αποφθέγματα τοΰ Πατρός της ’Ια­ τρικής Ίπποκράτη, μάς ώθησαν στην έκδοση τών σοβα­ ρών αύτών πινάκων τής «Αύτοδιαγνωστικής (κατόπιν ά­ δειας) τοΰ καθηγητοΰ μας ΜυοίυίΜβη», πιστεύοντας πώς μιά έγκαιρη καί καλή χρήση των είνα ι «“Ενα δράμι πρό­ ληψη πού σώζει άπό ένα τόννο θεραπεία». Συνιστβΰμεν επίσης καί τον πίνακα «’Ανατομία καί Φυσιολογία» προς γνώσιν καί σεβασμόν όλων τών όργάνων τοΰ σώματος καί τής λειτουργίας των. Καί οί δύο πίνακες σέ μεγάλο μέγεθος προμηθεύονται σέ όσους τούς ζητήσουν άπό τό Κέντρο Π .Φ .Σ., άντί τοΰ ποσού £2*— γιά τό έσωτερικόν καί £2.50 σέντ ή ό δβλλάρια ή 450 δραχμές γιά τό έζωτερικόν.


—465—

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚ ΤΗΣ «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓ ΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ BERNA.RH ΜΑΟΡΑΟΟΕΝ Μελετήστε τούς επόμενους πίνακες. Άφου έξακριβώσετε σέ ποιό άκριβώς σημείον αίσθάνε σθε συνεχώς πόνους ρίξετε μιά ματιά στές εικόνες αύτές, πού άκολουθοΟν καί θά διαγνώσετε μόνοι σας άπό τι ύποφέρετε. Βεβαίως δέν πρόκειται νά έχετε δλες τές παθήσεις πού άναφέρονται σέ κάθε σημείο άλλά μιά άπ’ δλες αύτές. Ποιάν άκριβώς; Σ ’ αύτό θά σάς βοηθήσουν τά άλλα συμ­ πτώματα, πού είναι βέβαια δ ια ιρ ε τ ικ ά σέ κάθε περίπτω­ ση. Άφου άνακαλύψετε άπό τί είναι πιθανόν νά ύποφέρε · Τε, άμέσως έπισκεφθήτε τόν Ιατρόν νά έξακριβώσετε ένωρίς άπό τί υποφέρετε, καί κάμετε ΦΥΣΙΚΗ καί ριζική θ ε­ ραπεία καθώς περιγράφομε στό βιβλίο αύτό και όχι συμ πτωματική, γιά ν’ άποφΰγετε ΚΑΘΕ περιπλοκήν ,καί έπιδείνωσιν έχοντες ύπ’ όψη πώς πάντοτε μέ τή νάρκωση καί προσωρινή υποχώρηση των συμπτωμάτων ΟΥΔΕΠΟΤΕ έ πιτυγχάνεται ριζική θεραπεία. Ή μοναδική μας προσπάθεια άφ' δτου καταπιαστήκαμε μέ τό έργο τής Φυσικής Υ γιεινής είναι ή έκλαίκευση τής επιστήμης. Μέ τήν έκδοση τοΟ χάρτου αύτοΰ πιστεύομε πώς δίνομε σέ έκλαίκευμένη μορφή πλεΐατους δρους έπιστημονικούς σχετικά μέ τήν αύτοδιάγνωση τών διαφόρων άσθε· νειών. Πιστεύουμε βαθειά πώς μόνο μέ τήν άπλοποίηση καί τήν έκλαίκευση τής Υ γιεινής έξασφαλίζεται θετικά ή πε­ ριφρούρηση τής 'Υγείας τοΟ λαοϋ μας, πράγμα πού είναι ή προοπτική μας καί ή πραγματική μας έπιθυμία καί έπιδίωξη τώρα καί πενήντα πέντε χρόνια


■ 4 66™ *

Α. Άναιμίά. Χλώρωσις. Δυακοιλιότης. Επιληψία. Υστε­ ρισμός. Νευρασθένεια. Προστατΐτις. ό Β. Νευρασθένεια. 'Οφθαλμική ύπερκόπωσις. Δηλητηρίασις μέ αλκοόλ, δπιο, η άλλο δηλητήριο. Γ. Μαστοειδΐτις, (όταν ό πόνος εΐναι στό όπίσθιο μέρος του αύτιοΟ). ’Ασθένειες του αύτιοΟ. Φατνία. Παρωτΐτις. Νευραλγία. 6 Δ. 'Αδενιτις. ,Οφθαλμική ύπερκόπωσις. Δυακοιλιότης. Νευρασθένεια. Σύφιλις. Νευραλγία. Δηλητηρίασις άπό φάρμακα. Ε. Φυματίωσις των άδένων, ρευματισμοί. Στραβολοαμιά. Μυϊκή ύπερκόπωσις. Ζ. ’Ανεύρυσμα της άορτής. Μυϊκή ύπερέντασις. Φυματίωσις τοΟ άνω μέρους των πνευμόνων. ’Ασθένειες τής σπονδυλικής στήλης. Η. ’Ημικρανία. ’Οφθαλμική ύπερκόπωσις. Δυακοιλιότης. 'Ασθένειες τοΟ αότιου. ©. Τρίδυμος παροξυσμική νευρολνία. I. Περιοριστικόν άπόστημα τής άνω σιαγόνος. Πονόδοντος. Νευραλγία. Καρκίνος τής άνω σιαγόνος. 'Ασθένεια τοΟ άντρου ή πέτρα είς τούς σιελογόνους άρένας. Κ. Περιοριστικόν άπόστημα τής κάτω σιαγόνος. Νευραλ­ γία. Παρωτΐτις. Πάθησις τδν σιελογόνων άδένων. 'Ακτιναμύκωσις* Λ. Άμυγδαλΐτις. Λαρυγγΐτις. Φαρυγγικόν άπόστημα. Λαιμόπονος. Διφθερΐτις. Άνεμοευλουιά. ’Οστρακιά.


-467—

Α.

’Αναιμία. Χλώρωσς. ’Επιληψία. Δυσκοιλιότης. ΤΙστερισμός. Νευρασθένεια. Μητρικά.

Β. 'Αναιμία. Διανοητική ύπερκόπωσις. Δυσκοιλιότης. ’Αλκοολισμός. Γ.

Νευρασθένεια.

Ρινικός κατάρρους.

Δ. Φλόγωσις τών ρινικών κοιλοτήτων. Κόρυζα. Φλόγωσις των όφθαλμων. 'Ασθένειες τοΟ στομάχου. Ε . ’Οφθαλμική ύπερκόπωσις. Κόρυζα. Νευραλγία. Ζ. Ύπερκόπωσις τής όράσεως. Ασθένειες τοΟ όφθαλμοΟ (κυρίως Ιρΐτις). Γλαύκωμα. Έπιπεψυκΐτις. ’Ασθένειες τοΟ κεραχοειδοΟς. Κδρυζα. Ξένα σώματα στό μάτι. Βλάβη τοΟ δφθαλμοΟ. Η. Ημικρανία. Νευραλγία.

Ύπερκόπωσις όφθαλμνώ.

Νευρασθένεια.

©. Άσθένειαι τής μήτρας καί των ώοθηκων.


468--


-

469 -

Α.

Νευραλγία. Ρευματισμοί. Μυϊκή ύπερκόπωσις. Σ τ η ­ θάγχη. Φλόγωσις των αρθρώσεων των ώμων.

■Β.

Πλευρϊτις. Στηθάγχη. Φυματίωσις. μονία.

Γ.

Δηλητηρίασις άπό καυστικά δηλητήρια. Άνευρισμός τής αορτής. ’ Ασθένειες του μεσοδιαστήματος του θώρά­ κος. 'Ασθένεια των δοτών του στήθους. Βρογχΐτις. Καρδιακός έρεθισμός. Αίσθημα καύσου κατά τάν στό­ μαχον. Δυσπεψία.

Δ.

Πλευρϊτις. Πνευμονία. Κάταγμα των παγίδων. Βλάβη τοΟ στήθους. "Ογκος του μαστού. Νευραλγία. "Ερπης ζωστήρ. Χολόλιθοι. Φλόγωσις τής χοληδόχου. Ά σθένειαι του ήπατος.

Κ.

Πλευρϊτις. Πνευμονία. Νευραλγία. Περικαρδϊτις. Διάτασις του στομάχου άπό άέρια. Φλόγωσις του παγκρέα­ τος.

Ζ.

Χολολιθίασις. Αίσθημα καύσου κατά τόν στόμαχον. Δυσκοιλιότης. "Ελκος του στομάχου. Πύρωσις τοΟ στο­ μάχου. "Ελκος του δωδεκαδαχτύλου. Ένδοκαρδΐτις. ’Ασθένειαι τοΟ παγκρέατος. Στηθάγχη ή ψευδοστηθάγ­ χη. Χρονία γαστρΐτις. Ύπερκόπωσις των ύπογαστρίων μυων.

Η.

Περιτονϊτις. Έ ντερΐτις. Διάρροια. Δυσεντερία. Τυφοει­ δής πυρετός. Παράσιτα των έντέρων. Δηλητηρίασις άπό μόλυβδον. Φυματίωσις των έντέρων. Έντερική άπόφραξις. Νευραλγία. Ίνφλουέντζα (έντερική). Νεφρόπτωσις.

©.

Σκωληκοειδίτις. Σ ιγμοειδϊτις. Κοπροστασία. μορψή νευρασθενείας.

Νευραλγία. Πνευ­

Κάποια

I.

Κήλη. Κωλικός του νεφροΰ. Δυσκοιλιότης. Βουβωνική άδενϊτις. Ά σθένεια ι των δρχεων, του προστάτου. Σ ε ­ ξουαλική συμφόρησις.

Κί.

Ασθένειες τής κύστεως. Πυελικόν άπόστημα. Πυελοπεριτονϊτις. Σεξουαλική κατάχρησις. Άσθένειαι τσΰ προ­ στάτου.


-4 7 0 -


— 471—

Α.

Ρευματισμοί. Νευρασθένεια. Νευραλγία. Δυσκολιότης Λάθη έπανοστώσεως. 'Εγκεφαλονωτιαία μηνιγγϊτις "Ογκος τής παρεγκεφαλίδος. Άσθένειαι τοΟ ήπατος κα! χοληδόχου κύστεως.

Β.

Άσθένειαι του νωτιαίου μυελοΟ. Κύφωσις. Νευρασθέ νεια. Νευρασθένειαι των σπονδύλων. Διαστάσεις καί συσπάσεις. Υστερισμός.

Γ.

Άσθένειαι τοΟ στομάχου. Πύρωσις τοΟ στομάχου. Ρευ­ ματισμοί. Άνευριομός τής αορτής. Σεξουαλική έξάντλησις. ’Όγκος του μεσοδιαστήματος.

Δ.

Άσθένειαι τοΟ ήπατος καί τής χολυδόχου.

Ε.

Άσθένειαι τής σπλήνας.

Ζ.

Κωλικός τοΟ νεφρού. Νευραλγία. Απόστημα τού νε­ φρού. Άσθένειαι τής σπλήνας.

Μ.

’Οσφυαλγία. Μυϊκή ύπερκόπωσις. Δυσκοιλιότης. Ίνφλουέντζα. Εύλογια. Νεφρολιθίασις. 'Ασθένεια τού παχέος έντέρου.

©.

Ασθένεια ή μετατόπισις τής μήτρας. Νευραλγίαι. Ένδομητρΐτις. Φλόγωσις των ώαγωγών σωλήνων. Σεξου­ αλική ύπερκόπωσις (κυρίως γιά τούς άνδρες).

I.

Νευραλγία. Σύσπασις των μυών. Άσθένειαι των άρ· θρώσεων τού μηρού. Άσθένειαι ώοθηκων.

Κ.

Δυσκοιλιότης. Ίσχυαλγία. Άσθένειαι τού πρωκτού. Κι­ νητική άταξία.

Λ.

Άσθένειαι τής λεκάνης. Σεξουαλική ύπερκόπωσις Συμφόρησις των όργάνων τής λεκάνης.


-472—

ΕΠΙ ΣΤΟΛΑΙ

ΘΕΡΑΠΕΥΘΕΝΤΩΝ Έ ν Πειραιεΐ τή 4.3.1967.

Φίλε κύριε Σα ββίδη, Ώ ς άθλητής άσχολούμένος μάλιστα μέ τό σκληρότερον των απόρ τήν πυγμαχίαν, άνέκοιθεν προσπαθούσα νά είμαι είς θέσιν ν’ άνταποκρίνωμαι είς τάς τόσον πολλάς άπαιτήσεις του άθλήματος τούτου είς τό όποιον άφιέρωσα τό μεγαλύτερον μέρος της ζωής μου μέχρι σήμερον. ΕΙς τήν προσπάθειάν μου αύτήν άνυπολόγιστα μέ ώφέλησαν αί ώραϊαι έκδόσεις σας καί τόσον χρήσιμοι περί Φυσιοθεραπείας. Δύναμαι δέ νά εΐπω δτι αί διατυπούμεναι είς αύτας άρχαί έγιναν είς έμέ κανόνες άπαράβατοι καί βάσεις δι' έν έπωφελέστερον σύστημα προπονήσεως είς τό όποιον ώφείλω τήν διατήρησιν των δυνάμεών μου καί της φόρμας μου είς ήλικίαν 50 έτών καί εις ένα άθλημα τόσον σκληρόν. Μέ τήν εύ,καιρίαν αύτήν θέλω νά σθς εύχαριστήσω διά τήν εύεργετικήν έπίδρασιν των βιβλίων σας είς έμέ ώς άθλητήν καί νά σάς διαβεβαιώσω δτι πιστεύω είλικρινά πώς μέ τάς έκδόσεις σας αύτάς προσφέρετε μεγίστην έξυπηρέτησιν εις τόν άνθρωπον έν γένει, δίδοντας τόσον δρθάς συμβουλάς είς αύτόν διά τό πολυτιμότερον άγαθόν του, τήν ύγείαν. Μέ ειλικρινείς εύχαριστίες ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρωτοπυγμάχος 'Ελλάδος Μέσων Βαρών. Υ.Γ.— ’ Επίσης θά ήθελα νά μου γράψετε κατά ποΐον τρό­ πον θά ήθέλατε νά σας άποστείλω χρήματα καί πό­ σα διά νά μου στείλετε 15 άντίτυπα του τελευταίου βιβλίου σας μόλις έκδοθή. Σ ΗΜ.—*0 κ. Παπαδόπουλος, πρωτοπυγμάχος Ε λλάδος ένα ζωντανό παράδειγμα πλήρους ζωτικότητας, διαψεύδει δλες τές... φοβίες ένάντια στήν Κοσμοσωτήρια φυσική ύγιεινή διατροφή.


-4 7 3 —

Μόρφου, Λευκωσίας, Διγενή Ά κ ρ ιτ α 4, ί Μαρτίου 1967. Ά ξιότ. ’ Επιτροπείαν

του Παγ,κυπρίου

Φυσιοθεραπευτικού Συλλόγου Πέρα - Πεδί, Λεμεσού.

Κύριοι,

θεωρώ καθήκον έπιβεβλη,μένον δπως έκφράσω πρός ύμάς τάς άπείρους εύχαριστίας καί τήν αίωνίαν εύγνωμοσύνην μου δχι μόνο γιά τήν θεραπεία μου άπό τές σοβαρό­ τατες παθήσεις μου πού άναφέρω πιό κάτω άλλά καί γ ιά τήν έπιβίωσή μου άκόμη πού έξασφαλίστηκε διά τών πολυτίμων καί εύεργετικών φυσιοθεραπευτικών όδηγιών, τάς δποίας δλως άφιλοκερδώς έλαβον άπό τό Κέντρον τίΐς_ Όργανώσεώς σας είς Πέρα-Πεδί. 'Αναφέρω άπλώς καί συντόμως τά τών άσθενειών μου, πρός ένθάρρυνσιν τών όμοιοπαθών μου, οί όποιοι άσφαλώς — δπως καί έγώ άλλοτε — άδίκως άπελπίζονται δτι δέν υπάρχει ριζική θεραπεία γιά τές παθήσεις των μέ δλας τάς έφευρέσεις τής έπιστήμης. Πρό 9 έτών παρουσιάσθησαν πόνοι στήν πτέρνα του δεξιού ποδιού. Κατόπιν σχετικής φαρμακευτικής θεραπείας, γιά ρευματισμούς, έπί 45 μέρες, ύπεχώρησαν όλίγον οί πό­ νοι άλλά έκαμα έξι μήνες γιά νά μπορέσω νά περπατήσω. Τό 1963 καί πάλιν έπανελήφθησαν οι πόνοι στά πόδια. Μετά άπό μιά πιό έντατική θεραπεία έπαθα μέ πορφύρααίματόρροια. Μέ τήν κορτιζόνη γ ιά ένα μήνα (πήρα 400 χάπια) έγινα καλά. Παρουσιάσθησαν δμως σύντομα ρευμα­ τώδεις άρθροιτιαμοί, σέ σημείο πού δέν μπορούσα νά πατή­ σω ο&τε νά κινήσω τά πόδια μου. Μετά άπό μιά πιό έντατική συμπτωματική θεραπεία έπηρεάσθησαν τά νεφρά μου καί είχα ούρικόν όξύ στό αίμα 9.8% καί ούρία 67)00. Μετά 25 μέρες ιατρική κούρα ύπεχώρησαν όλίγον οι πόνοι, άλλά ξσναπαρουσιάζονταν. Σ τές 24 Μαρτίου 1964 έπαθα αιμορραγίαν τού στομά­ χου, καί μου έγινε μετάγγισις αίματος. Σταμάτησα άμέσως τήν κορτιζόνη, αλλά έπειδή τά δυό μου χέρια σχεδόν άχρηστεύθησαν και πάλιν τήν ξανάρχισαν. "Εφθασα στό σημείο νά πάω σπίτι καί νά μείνω τε­ λείως άκίνητος στό στρώμα μέ άκίνητες, φουσκωμένες, καί


-4 7 4 —

άπείρως όδυνηρές δλες γενικά τις άρθρώσεις τοΟ σώματός μου· παράλυτος. Σ ’ αύτή τήν κατάσταση Αναγκασθήκαμε νά ζητήσωμε τή βοήθεια τής Φυσιοθεραπείας. "Εγινα μέλος στόν Παγκύπριο Φυσιοθεραπευτικό Σ ύ λ ­ λογο, καί δ Γεν. Γραμματεύς αύτοΰ καί διπλωματούχος Φυ­ σιοθεραπευτής κ. Σ . Σαββίδης, μου πρόσφερε δωρεάν δλα τά φυσιοθεραπευτικά μέσα, μασσάζ, άτμόλουτρα, όδηγίες καί παρακολούθηση. Σηκώθηκα καί περπατούσα μέ δυσκο­ λία βέβαια στήν άρχή. Έπισκέφθηκα τότε τό Κέντρον του Π.Φ. Σ . είς Πέρα-Πεοί καί μέ τή συνέχεια των ώς άνω εύεργετικών φυσιοθεραπευτικών μέσων, (κυρίως δέ μέ τό άτμόλουτρο καί τό δονητικό μασσάζ), καί μέ σύντομη νη­ στεία, καί φρουτοθεραπεία έγινα καλά. Περπατώ τώρα καί χωρίς μπαστούνι, χωρίς πόνους καί κινδύνους έπαναλήψεως των ώς άνω τυραννικών συμπτωμάτων, για τί μου έγινε, όχι συμπτωματική άλλά ριζική θεραπεία. Είναι τώρα περίπου 26 χρόνια πού δέν έπαρουσιάσθη κανέναν σοβαρό σύμπτωμα. Πάντοτε θά είμαι εύγνώμων πρός τόν Π.Φ.Σ. καί τήν κοσμοσωτήρια έπιστήμη της Φυσιοθεραπείας, πού μ’ έσωσε άπό δλα τά μαρτύρια των Ασθενειών, καί πάντοτε είμαι πρόθυμος νά μεταδώσω σέ όμοιοπαθεΐς τά εύεργετικά φώ­ τα της Φ Υ ΣΙΟ Θ ΕΡΑ Π ΕΙΑ Σ πού έλπίζω καί πιστεύω πώς πολύ σύντομα θά πρέπει νά έπικρατήση σ' βλο τόν κόσμο, γιά τήν άσφαλή πρόληψιν άλλά καί τήν ριζικήν θεραπεία των Ασθενειών. Μέ ειλικρινή εύγνωμοσύνην Α Ν ΔΡΕ Α Σ ΑΔΑΜ ΙΔΗΣ έκ Μόρφου Διευθυντής Σχολείου είς Καπούτι, Λευκωσίας.


—475— Ά ξ. κύριον Σ . Σαββίδην, Γεν. Γραμματέα τού Π .Φ .Σ., Πέρα - Πεδί, Λεμεσού. Αισθάνομαι τήν άνάγκην καί πάλιν νά σάς ευχαριστή­ σω πού μέ τάς φυσιοθεραπευτικός σας μεθόδους ξαναδρήκα τήν ύγείαν μου, άφοΰ έταλαιπωρήθην άρκετά μέ φάρμα­ κα καί έγχειρήσεις. ’ Επί πολλά χρόνια ήμουν συνεχώς άρ­ ρωστη. ’Από δέ τό 1954 έως τό 1959 είχ α ένα τρομερό πόνο εις τήν κοιλιά μετά δυσκοιλιότητος, ό όποιος προήρχετο άπό χρονιάν έντερεοκολίτιδα δπως άπεφάνθησαν μερικοί Ια­ τροί. Είς τήν ’Αθήνα πού κατέφυγα ένας καθηγητής βρήκε δτι ό πόνος προήρχετο άπό γυναικολογικής φύσεως πάθησιν όπόταν ύπέστην τήν έγχείρησιν αύτήν, Λ όποία είχεν ώς άποτέλεσμα τήν έπιδείνωσιν τής καταστάσεως μου. Προη­ γουμένως ύπέστην διά τόν ίδιον πόνον έγχείρησιν τής σκω­ ληκοειδίτιδας. Ά πέμεινεν ή χοληδόχος ή όποία κατά διάγνωσιν ίατρού είς 'Αθήνας έπρεπε να χειρουργηθή έπειγόντως. Εύχαριστώ τόν θεόν που μέ φώτισε νά διαβάσω ένα βιβλίον σας φυσιοθεραπευτικόν. "Εως έκείνη τήν ώραν δέν είχα τήν καλήν τύχην νά άκούσω διά τήν φυσιοθεραπείαν. Μέ τήν νηστειοθεραπείαν, τήν φρουτοθεραπείαν, τήν άλκαλικήν δίαιταν πού μοΰ συνεστήσατε μαζί μ έ άλλας φυσιο­ θεραπευτικός μεθόδους ήτοι ήλιοθεραπείαν, μασσάζ, άτμόλουτρά, γυμναστική κλπ., άρχισε νά ύποχωρή ό πόνος από τις πρώτες ήμέρες χωρίς φάρμακα καί άναλύσεις μέ τά όποια ζοΰσα εως τότε, καί τώρα είναι περίπου έπτά χρόνια πού είμαι τελείως ύγιής. 'Εκείνο πού σάς άνυψώνει πιό πολύ είναι δτι έξυπηρετείτε τούς συνανθρώπους σας άφιλοκερδώς. Τά βιβλία πού έξεδόσατε πάρα πολύ διεφώτισαν έκείνους πού είχαν τήν τύχην νά τά μελετήσουν. *Η γνώμη μου είναι δτι (δσο καί άν καταπολεμηθή) ή φυσιοθεραπεία κάποια μέρα θά συνεργασθή μέ τήν δρθόδοζον ιατρικήν. Μή πτοηθήτε κ. Σα ββίδη άπό τις δυσκολίες πού συναν­ τάτε. Τραβάτε τόν δρόμον σας. Τά έργον σας είναι θεάρεστον. 'Αρκετοί ώφελήθησαν άπό τήν φυσιοθεραπείαν καί πρέπει δλοι νά σταθώμεν είς τό πλευρό σας. Πάντοτε θά


—476— σας ιΰγνωμονώ καί θά υποστηρίζω τήν φυσιοθεραπείαν, διότι μου έσωσε τή ζωή, καί μοΟ ξανάδωσε τήν πολύτιμη χαμένην μου ύγείαν Μετ’ έκτιμήσεως ΧΛΟΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δασούπολις — Στρόδολος *

*

*

Λευκωσία, Μπουμπουλίνας 18. 6 ’ Ιουλίου 1962.

Κύριον Σ . Σαδδίδην, Γενικόν Γραμμρπεα τοΰ Π.Φ.Σ. ’Αγαπητέ Κύριε Σαβδίδη, θ ά σας είμαι αιωνίως εύγνώμων γιά τήν εύεργεσία πού μοΰ χάρισε ή Φυσιοθεραπεία τήν όποιαν γνώρισα άπό τά διδλία σας. θυμάστε πώς έγώ, ύπέφερα μέ άσθμα καί βρογχίτην το 1952 τόσον πολύ γιά 4 χρόνια πού άπεφάσισα νά δοκι­ μάσω καί φυσιοθεραπεία άν καί δέν πίστευα πώς θά έθεραπευόμην. Σ έ πέντε ήμερες μετά άπό 2 άτμόλουτρα καί τρώγοντας μόνο σταφύλι μπόρεσα νά σκαρφαλώσω στό δουνόν ένώ προηγουμένως δέν είχα τή δύναμι οΰτε νά περ­ πατήσω, ή νά μιλήσω έλεύθερα, χωρίς δυσκολίαν. ’Από τότε πιστεύω άκράδαντα στή Φυσιοθεραπεία. Τά φάρμακα στή φυσιοθεραπεία είναι τά διάφορα ώραΐα φρούτα πού έχουμε στήν' Κύπρο, 6 ήλιος, τό άτμόλουτρο καί άλλα. Στό σπίτι έχω τά δ ιβ ϊίίτ σας καί ένα σωρό φυσιοθερα­ πευτικά βιβλία άπό τήχ^Α γγλία , Ε λλά δα , Κύπρο καί τά μελετώ συνεχώς. ^ Έ άν έφρόντιζαν, όλοι νά διαδοθή ή φυσιοθεραπεία ττόν τόπο μας θά ωφελούμεθα ώς κράτος τά μέγιστα μα­ ζί μέ τήν ύγεία έρχεται καί ή διάθεσις γιά έργασία. Πιττεύω πώς γιά μεγάλες άρρώστειες δπως καί 6 ‘καρκίνος πρέπει νά έφαρμοσθή φυσική άποτοξινωτική μέθοδος γιά νά έπιτευχθούν ικανοποιητικά Αποτελέσματα, θ ά ευγνωμονώ αιωνίως τή Φυσοθεραπεία. Μετ’ έκτιμήσεως

ΛΟΥΚΙΑ ΓΑΒΡ1ΗΛΙΔΟΥ Μπουμπουλίνας 18, Λευκωσία.


477—

1. ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ 2. ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΕΥ­ ΜΑΤΑ θεωρούμε σάν ιερό κι έπιβεβλημένο καθήκον μας, (ύστερα άπό τρείς καί πλέον δεκαετίες έπιατημονικές βιαιτολογικές με' λ έτες και παρατηρήσεις όλόκληρης τής διδασκαλικής μας ζω­ ή ς ), νό είσηγηθοΰμε πρός όλους τούς συναδέλφους καί τούς ιθύνοντας τό τής παιδείας μας, ώρισμένα άπλδ κι εύεργετικό μέσα φυσικής ύγιεινή ς πού έκ πείρας άπεδείχθηοαν εύ εργε τικό, γ ιό τήν ύγεία τόσον τών μαθητών δσον καί τώσ διδασκάλων.

1. ΕΙσηγούμακηε δπως στό μάθημα τής Υ γιεινής το ­ νίζεται τακτικά δτι ή όλέθρια κυριολεκτικά, συνήθεια τής συχνής και καθημερινής προσλήψεως τροφής στά διαλείμ­ ματα είναι ή ριζική αΙτία τής δυσπεψίας καί τών όλεθρίων ζυμώσεων στό στομάχι, πού τοξινώνει τό αίμα, φλογίζει τές άμυγδαλές καί προδιαθέτει τόν όργανισμό γιά πλείστες άρρώστειες καί έγχειρήσεις. Αύτή καί μόνον, ή κακή συνήθεια είναι έπίσης ή ριζική ά ίτία πού τά εύπορα παιδιά είναι συνήθως άρρωστημένα κι έχουν δλα σχεδόν βγά λει τές πολύτιμες άμυγδαλές τους, γιατί αύτά τρώνε άρκετά καί σ’ δλα τά διαλείμματα, καί ποτέ τους δέν τρώνε μέ δρεξη τό μεσημβρινό ή τό βραδυνά τους φαγητό, πού άσφαλώς είναι άσυγκρίτως ύγιεινότερο, άπό τές λιχουδιές του διαλείμματος, (σοκολάτες, κοφαμέλες, παγωτά, γλυκίσματα μέ άσπρη ζάχαρη καί άσπρο Α­ λεύρι τσίπς, σάντουιτς, φέτες μ έ . . . σαλάμια κλπ ). Τό στομάχι (όποιουδήποτε), χρειάζεται τουλάχιστον 2 ώρες γ ιά να χωνέψη τά φρούτα, καί 4—5 ώρες γ ιά τό ψωμί, τυρί, αΰγό κλπ. Οταν λοιπόν τόπαιδί, ή κι όποιοσδήποτε φάη τό πρωί ψωμί - τυρί, αύγό, γάλα κλπ. ή πλήρης χώνευση καί ξεκούραση τού στομάχου μόλις τό μεσημέρι επιτυγχάνεται. "Οταν περί τές 10 π.μ. οτό διάλειμμα, (πού μόλις έ ­ χουν μισοχωνευθή δσα Εφοίγαν στό πρόγευμα), ξαναδώσουμε — άπό κακή συνήθεια, κι όχι άπό πείνα — άλλη τροφή


—478— πού χρειάζεται άλλες τόσες ώρες νά χωνευτή, τότε αύτή (έπειδή ένώνεται μέ τήν προηγούμενη πού θά έφευγε άπό ιό στομάχι περί τές 11 π.μ.) κάνει ζυμώσεις, φουσκώματα, ξυνίλες, όέρια, καί μόνο περί τές 2 μ.μ. θά φύγη (μαζί μέ τήν προηγούμενη) από τόν στόμαχο, σέ ξυνισμένη καί τοξική κατάσταση. 'Ά ν τώρα στή 12.30 ή 1 Ρ·Ρ· τό παιδί (μέ τή βία των γονιών κι όχι άπό πείνα φυσιολογική πού έξ αιτίας τών ώς άνω σφαλμάτων ούδέποτε ύπάρχει), άλλ' άπό βία άναγκασθη νά ξαναφάγη, τότε τό κακό χειροτερεύει. Τά γεύματα γίνονται τρία μέσα στό στομάχι· άλλα, παραχωνευμένα, άλλα μισοχωνευμένα, ίινισμένα, καί έτοιμα πρός παραγω­ γήν ζυμώσεων, άερίων, ζονλών, κλπ., τά όποια άργότερα άν συνεχίση ή Ιδια άταξία είς τά γεύματα θά παρουσιάσουν μιά σοβαρή Ανωμαλία στό στομάχι, ή στά έντερα. Αύτό ό­ μως έ μ ε ϊς ... θά τήν άποδόσωμε σ έ . . . κρυολόγημα, καί δόστου θεραπεία μέ φ ά ρμα κα ... καί έ π ε τ α ι... συνέχεια... άμυγδαλΐτις, έντερικά... καί δλα τά παιδικά νοσήματα, πού όφείλονται 100% σέ ύπερσιτισμό άπό φαπρικαρισμένες διατηρημένες τοξικές συνήθως τροφές καί στά Ακανόνιστα γεύματα σέ Ακατάλληλες ώρες. "Αν λοιπόν έμ εΐς σάν γονείς καί σάν διδάσκαλοι θέλο­ με νά εύεργετήσωμε τά παιδιά ιιας καί νά τούς χαρίσωμε πλήρη σωματικήν καί διανοητικήν ύγείαν, άς φρόντίσωμεν οπως τά διαφωτίσωμεν τί, πόσο, καί πότε νά τρώνε. Σ τές σχολικές καντίνες (άντί ζαχαρωτά, γλυκίσματα, παγωτά κλπ. πού είναι τοξικά κι έμποδίζουν τήν χώνευση τών προηγουμένων τροφών τοΟ προγεύματος), νά ύπάρχουν φρέσκα φροΰτα ή χυμοί φρούτων, ή ξηρά φροΟτα (έκλεκτή σταφίδα πού είναι πλούσια σέ βιταμίνες ,καί άσβεστιο). ώύτές οί τροφές λαμβανόμενες προπαντός στό δεύτερο διάλειμμα πού σχεδόν εχει συμπληρωθεί ή χώνευση έχουν περιθώριο 1—2 ώρες ώς τό μεσημβρινό γεΰμα, όπότε χωνεύονται πλήρως, φεύγουν άπό τό στομάχι, καί έτσι προκαλείται φυσιολογική πείνα — πλήρης χώνευσις, άποφυγή ζυμώσεων, τοξινώσεων καί άσθενειων. “Οσον άφορα τή σταφίδα (γιά τήν όποιαν άπό είκσσαετίας κάναμε σχετικό ύπόμνημα στήν Κυβέρνηση), θά έπρε­ πε νά σημειώσωμε τά έξης: *Η σταφίδα περιέχει σέ μιά όκά, 4.000 θερμίδες δηλ. 4 φορές περισσότερες άπό τό κρέ­ ας καί τό γάλα. Περιέχει έπίσης Ασβέστιο, σίδηρο, φωσφόρο, βιταμίνες κ.ά, εύεργετικά στοιχεία. Προλαμβάνει καί


479—

θεραπεύει τήν δυσκοιλιότητα τήν ριζική αΙτία δλων τών Α­ σθενειών. "Αν καθένας μας έτρωγε 50 δράμια σταφίδα κά­ θε μέρα (πού ΙσοδυναμοΟν μέ 150 δράμια σταφύλι), κι άλ­ λο τόσο σταφύλι στήν Εποχή, τότε σ’ ένα χρόνο θά έξοδεύετο δλη ή παραγωγή μας σέ σταφύλι, όποτε δχι μόνον θά έλύετο αΙσίως τό φλεγον Αμπελουργικόν πρόβλημα, άλ­ λά καί ή ύγεία τοΟ λαοΟ θά Εξασφαλιζόταν. "Ετσι «μ ’ ένα δράμι πρόληψη θά γλυτώσωμε άπό ένα τόννο θεραπεία», Εξυπηρετώντας θετικώτατα καί τήν έθνικήν οίκονομία τής πατρίδος μας. Πιστεύοιιε πώς — έστω καί δοκιμαστικώς — θά τεθή γιά λίγο σ’ εφαρμογή ή είσήγησή μας αύτή, όπότε τά εύεογετικά άποτελέσματά της, πού διαπιστώνομε έμπράκτως τώρα καί τριανταπέντε χρόνια, θά έκπλήξουν καί θά ευερ­ γετήσουν ΟΛΟΥΣ. Τελειώνοντας κάνομε έκκληση στό Ύπουργεϊον Παι­ δείας καί στούς διευθυντάς τών σχολείων ιιας δπως ένδιαφερθοΰν (δχι μόνο καί Αποκλειστικά, γ ιά τη μετάδοση γνώ­ σεων, συνήθως άσχετων μέ τή διατροφή, άλλά κα(,) γ ιά τήν διατήρηση της πολύτιμης Υ γ εία ς τών μαθητών άνευ της όποι­ ας καμιά γνώσις καί καμιά πρόοδος δέν σώζει τόν άνθρω­ πον. "Εχομε κάμει Επανειλημμένος τή θλιβερή διαπίστωση πώς στά σχολεία μας, Ελάχιστες — ή καί καθόλου — γνώ­ σεις ύγιεινης κυρίως δέ όγιεινής διατροφής προσφέρονται στά παιδιά μας. "Ας μή παραξενευόμαστε λοιπόν μέ τά οίκτρά άποτελέσματα, καί τές συχνές Εγχειρήσεις τών παι­ διών μας, πού εύθύνονται γ ιά όλόκληρη τήν μ ετέπ ειτα ... μίζερη ζωή τους. Γ ι’ αύτό κάμνομεν — καί πάλιν — Ικκλησιν σέ βλους τούς Ενδιαφερομένους γ ιά τήν μεγαλύτερην έθνικήν οίκονομίαν τής πατρίδος μας — τήν πολύτιιιην Υ γεία ν τοΟ λαού μας, — δπως τό ταχύτερον δυνατόν γίνουν προσπάθειες φυ­ σικής ύγιεινής διαφωτίσεως, π ρ ίν ... νά είναι πολύ άργά.


—480—

ΤΑ Π Α ΙΔΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟ Ν Ε ΙΣ

Διάλογος

(Α π α γγελθ είς στά 30χρονα τοΟ Π.Φ.Σ. ύπό των έγγονών τοΟ Σ υ γγρ α φ έω ς ΣΑΒΒΑ καί ΚΑΘΡΙΝ Δ.

—Κυρίες μου, καί Κύριοι. Μήπως ένδιαφέρεστε, νά μάθετε τόν τρόπο πώς πρέπει γιά νά τρέφωνται, δλων σας τά παιδιά; —Γ ια να να ι πάντοτε καλά, καί νάχουν τήν ύγείαντους. νά χαίρεστε παντοτινά, πίκρες να μή γνωρίσετε, νά χαίρωνται κι αύτά; Σ . —Κάντε καί σεις τά Ιδια δπως έκάναμε καί μεΐς, άπό μικρά πολύ μικρά, καί νάστε σίγουροι λοιπόν, γ ιά τήν ύγεία τών παιδιών Καί πρώτ’ άπ’ δλα μάθετε, νά μή βαρυ φορτώνετε τό στομάχι τών παιδιών, γ ια τί φουσκώνει καί πονεΐ τό καημένο τό παιδί, καί Αρρωσταίνει στή στιγμή. Δ . — Στήν ώρα τήν κανονική, νά δίνετε τό φαγητό, κι οχι τροφή κάθε στιγμή. “Οπότε κλάψη δέ θά π ή δτι πείνα παντοτινά. “ Ισως πονεΐ τό δύστυχο, άπό τό άφθονο φαΐ, καί σείς πάλι του δίνετε συνέχεια παντοτινή, καί έτσι τ ’ Αρρωσταίνετε, καί υστέρα π ιά .. . κλαίετε. Σ . —Φαΐ στήν ώρα, τό λοιπόν, τήν ώρα τήν κανονική, γ ιά νά πεινάση τό παιδί, καί νά χωνεύη τήν τροφή. Σ ά ν δέν πεινά, Αφήστε το, γ ιά να πεινάση κι έπειτα ή πείνα δέν τό άρρωστα, άλλά τό μπόλικο φαΐ σκοτώνει πάντα το παιδί. Δ . —Γλυκά πολλά, ζαχαρωτά, σοκολατάκια καί λοιπά, Αφήστε τα στή πάντα, για τί αύτά μολύνουνε τό αίμα μας, φλογίζουν τό λαιμό μας, κι είναι γ ιά τό κακό μας. “ Εχομε φρούτα μπόλικα, χυυους πού τρέφουν τά παιδιά, και τούς χαρίζουν πάντοτε ύγεία, κι δλα τά καλά. Σ . —Κι άν Αρρωσταίνουν κάποτε νά μήν τρομοκρατήστε.


—481— Ή Φ Υ Σ1Σ διαμαρτύρεται πάσχει κι ένδιαφέρεται νά διορθώση τό κακό κι είναι σέ θέση πάντοτε νά αύτοθεραπεύη, γ ια τ’ είναι Παντοδύναμη. Μονάχα νά προσέχετε, μή δίνετε ΠΟΤΕ τροφή, σάν δεν πεινάνε τά παιδιά, για τί ζυμώσεις γίνονται, καί συνεχίζει ό πυρετός, ό πόνος κι δλα τά κακά. ,

—Λίγη νηστεία κάνετε ώσπου νά έλθη δρεξη, λ ίγο ι χυμοί τών φρούτων, πολλή καθαριότητα καί λίγη κατανόηση, κι ύπομονή χρειάζεται, ώσπου νά καθαρίση τό σώμα καί τό αίμα μας άπό τά δηλητήρια πού παίρνομε κάθε στιγμή, κι άμέσως τά συμπτώματα ύποχωροΰνε μόνα τους χωρίς τές παρενέργειες καί τές έπιδεινώσεις πού πάντοτε τές εχομε, για τί μέ τά φαρμάκια σας, σταγόνες, δηλητήρια ψεκάζοντας τό αίμα μας, ΠΑΝΤΑ κακό μας γίνεται. .

—"Ετσι, μέ τέτοια τακτική χειροτερεύει τό κακό, καί δόστου πάλι φάρμακα πιό δραστικά... συνέχεια σαπίζουνε τά δργανα, καί ύστερα; Τί γίνεται; "Εξω... μέ τό... ψαλίδι...

.+ Σ .—Καί ύστερα... χειρότερα! άλλα κακά πιό τρομερά. 'Ακουστέ μας άν θέλετε νάχετε πάντοτε γερά τ ' Αγαπημένα σας παιδιά ποδναι ζωή· ποδναι ΧΑΡΑ. 'Απαγγελία ύπό τών έγγονών τού κ. Σαββίδη, ΣΑΒ­ ΒΑ καί ΚΑΘΡΙΝ κατά τήν 30ετηρίδα του Παγκυπρϊου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου.


—482—

ΥΓΙΕΙΝΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑIΟΝ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Φρέσκο ώριμο φρούτο της έποχής, καρπούζι, οταφύλι, πε­ πόνι, μήλα, πορτοκάλια, ή χυμός άπ" αύτά * . ΓΕΥΜΑ: "Ενα άτμόβραστο λαχανικά της έποχής: Κολοκυθάκι, κουνουπίδι, κοκκινογούλια, μελιντζάνες, φασολάκια, ή ά­ γρια χάρτα, δλα άτμόβραστα μέ λεμονόλαδο, ή ψητά στά φοΟρνο μέ άρκετό νερά καί φυτικά λάδι. "Ο λ αύτά — ένα εΐδος κάθε μέρα — μαζί μέ άρκετά κρευμύδια καρρότα, σέλινο, σκόρδα, ντομάτες, πού δίνουν γεύση και θρέψη στήν τροφή. "Η σπανακόπηττα .καί σαλάτα — Ιδέ κατασκευεή της στά βιβλίο «Τροφή καί *Υγεία>, στά όποΐον θά βρήτε τρόπον ύγιεινής μαγειρικής γ ιά δλες τές τροφές. ' ΜαΟρο ψωμί, κι ¿να φρέσκο αύγά (δχι της φάρμας) ή λίγο φρέσκο άνάλατο τυρί, ή χαλλούμι έξαλμυρισμένο· (αύτά μιά ή δυό φορές τη βδομάδα), η, γ ιά δσους νομί­ ζουν πώς δέν μπορούν νά έγκαταλείψουν τό... κρέας, πού δέν καθόλου απαραίτητο, δς τό παίρνουν Μνα ώς δύο, τά πολύ, γεύματα τή βδομάδα, ψαχνά (δχι χοιρινά) ή ψάρς φρέσκο, στή σχάρα, κάθε Πέμπτη, ή καί Κυριακή μεση­ μέρι μέ μπόλικη σαλάτα. Ξηρά φρούτα, ξηρούς καρπούς καί μαύρο ψωμί. "Οσοι θέλουν νά άποφύγουν τή τοξαιμία άπό τά κρέατα, δς τά άντικαταστήσουν μέ ξηρούς καρπούς, (καθώς κά­ νομε έμείς τώρα καί 42 χρόνια, μέ άξιοθαύμαστα άποτελέσματα). ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Μιά λεμονάδα μέ χυμά ένάς δυό φρέσκων λεμονιών μέ νερά καί μιά κουταλιά μέλι της μέλισσας. ΔΕΙΠ Ν Ο: Ώ μή σαλάτα και ξηρά φρούτα, ή δν στά γεύμα φάγατε λίγο βαρειά τότε, φρέσκο ώριμο φρούτο, ενα είδος κάβε φορά.

0 -----Σ η μ .:— Λεπτομέρειες γ ιά «Εβδομαδιαία Μενού*· γ ιά δ-


483—

λους καί γενικά, γ ιά κάθε σχετικό μέ τή διατροφή μας Αλκαλικές τροφές, πλούσιες σέ Ασβέστιο, σίδηρο, φωσοόρο, βιταμίνες κλπ., θά δρήτε στό βιβλίο τοΟ κ. Σαββίδη «Τροφή καί “Υγεία, Διατροφή τοΟ Παιδιού, καί 'Υγιεινή

Μαγειρική».

* Τά φρέσκα φροΰτα ή τό χυμό τους, δέν πρέπει νά τά παίρνω με ποτέ σάν έπιδόρπιο, ούτε στά διάμεσα τών_γευμάτων. Ούδέποτε νερό κατά, ή άμέσως μετά τό γεύμα* άλλά 1—2 ώρες Αργότερα, γ ιά ν’ άποφεύγωμε τές ζυμώ­ σεις, τά φουσκώματα ¡καί τ ’ άέρια καί ξυνίλες, πού προκάλοΟνται τρωγομενα μαζί μέ τές Αλλες τροφές, Αλλά πάντοτε στό πρόγευμα (ένα είδος κάθε φορά, ή στό δεί­ πνο, (μόνα τους). * Ούτε ψίχουλο τροφής στά διάμεσα των γευμάτων. * Σηκώνεστε άπό τό τραπέζι πάντοτε μέ έλαφρό στομάχι. "Οποιος βαρυτρώγει, τρώ γει πολύ λίγα... στή ζωή του. * Τρώτε πάντοτε ύγιεινές φρέσκες τροφές. Μή σκάβετε τόν τάφο σας μέ τά δόντια σας, μέ τή λαιμαργία σας.

· -----Σ η ιι-: — Τό ΜενοΟ αύτό είναι γ ιά τούς ύγιεΐς. ΟΙ άσθενεΐς, ανάλογα μέ τήν περίπτωσή του ό καθένας χρειάζονται καί ξεχωριστή διατροφή* αυτοί μπορούν νά πάρουν σχετι­ κές λεπτομερείς όδηγίες έπικοινωνώντας μέ τό Κέντρον τοΰ Π.Φ.Σν Λεμεσού. ΤΗΛ.: 00357-34418,1


48 4

-

ΜΙΑ ΗΠΙΑ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ Τι ενδείκνυται σε περίπτωση που ο άρρωστος που θέλει να θεραπεσθεί ή και ο υγιής που θέλει να αποτοξινωθεί προληπτικά για να αποφύγει την αρρώστια -αυτό είναι το άριστο- δεν μπορεί να κάνει μεγάλη νηστεία λόγω αντενδείξεων του οργανισμού του ή λόγω κακής καταστάσεως της καρδιάς του ή λόγω εργα­ σίας, ή οικονομικών δυσχερειών, που δεν επιτρέπουν απουσία από την εργασία του. Η απάντηση είναι η ακόλουθη: Το έργο, το μεγάλο και πολυποίκιλο της βαθυτάτης κάθαρσης του οργανισμού που επηρεάζει ως ένα βαθμό και το ψυχοδιανοητικό παράγοντα και της αναγέννησης των κυττάρων, που επιτυγχάνει ή παρατεταμένη και μέχρι πλήρους κάθαρσης νηστεία, δεν μπορούμε να το πετύχουμε με άλλα μέτρα στην ίδια έκταση, ούτε να θεραπεύσουμε με αυτά βαριές εκφυλιστικές, χρόνιες παθήσεις, εκτός αν ο κυριώτερος παράγοντας της αρρώ­ στιας είναι συμπίεση νεύρων λόγω ελαφράς μετατόπισης του πρώτου και δεύ­ τερου αυχενικού σπονδύλου οπότε η Οστεοπαθολογική ή Χειροπρακτική επέμβαση έχει τον λόγο και μπορεί να πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα, εφό­ σον αυτή γίνεται από ειδικό Ιατρό - Οστεοπαθολόγο. Μπορούμε όμως με ηπιότερα μέτρα, όπως επανειλλημένες μικρότερης διάρ­ κειας νηστείες κατά διαστήματα, φρουτοδίαιτες διάρκειας χυμοδίαιτες, ωμο­ δίαιτες, -ωμά φρούτα και ωμά χόρτα, αλκαλικές δίαιτες, -ωμά φρούτα- χόρτα και ατμοβρασμένα ή ψητά ή απλομαγειρευμένα χόρτα, γαλακτοδίαιτες με γάλα από υγιές ζώο φρέσκο και όχι εκβιομηχανοποιημένο, να σταματήσουμε τη χειροτέ­ ρευση των χρονιών εκφυλιστικών παθήοεων και να πετύχουμε θεραπεία ηπίων χρόνιων ασθενειών και καλυτέρευση των βαρυτέρας μορφής, καθώς και αναζω­ ογόνηση του οργανισμού του μη εμφανούς ασθενούς, του κατά τη κοινή αντί­ ληψη λεγομένου «Υγιούς» ανθρώπου, που κατά κανόνα κάθε άλλο από υγιείς είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεικτικά μόνο, αναφέρουμε τα ακόλουθα: Ένα σχετικό σχήμα είναι να εφαρμόσουμε μία τακτική που περιλαμβάνει αρχικά μεν και επί ένα μήνα, μια αλκαλική δίαιτα, το πρωί, φρούτα εποχής ωμά, ένα είδος, -το μεσημέρι, ατμοβρασμένα χόρτα δύο τρία είδη με λίγο λαδολέμονο κτυπημένο, λίγες πατάτες ψητές ή ατμοβρασμένες με τη φλούδα τους, ή λίγο μαύρο σιταρένιο ψωμί ανάλατο, με όλο το πίτουρο μέσα. Και μετά 5 ως 6 ώρες ένα βραδυνό φαγητό, αποτελούμενο αποκλειστικά από ωμές τροφές, σαλατικά ωμά 3-4 είδη, συνδυαζόμενο από ένα είδος ωμών αποξηραμένων καρπών-σύκα ή σταφίδες, ή χουρμάδες ή δαμάσκηνα, που τα έχουμε μουσκέψει από το βράδυ και πίνουμε και το σιρόπι τους- και ινδική καρύδα φρέσκια, όταν βρίσκουμε, ή ένα αβοκάτος, «φρέσκο βούτυρο των φυτοφάγων» ονομάζεται. Μιά με δύο ώρες προ του μεσημβρινού φαγητού και μια ώρα προ του βραδυνού φαγητού ένα είδος ωμό ζουμερό φρούτο εποχής. Στο βραδυνό φαγητό προσθέτουμε επίοης και ένα είδος ξηρούς καρπούς, ωμούς 20 μέχρι 30 γραμ­ μάρια ψίχα. Κατά τον μήνα αυτό κάνουμε μιά μέρα κάθε βδομάδα φρουτοδίαιτα, 4 γεύματα ως μισό κιλό φρούτου σε κάθε γεύμα - πάντοτε φρούτα φρέσκα ωμά - και μια άλλη μέρα της βδομάδας κάνουμε απόλυτη νηστεία με νερό. Στην συνέχεια κάνουμε δεύτερο μήνα με όλα τα ανωτέρω του πρώτου μήνα με την διαφορά ότι παραλείπουμε τους ξηρούς και τους αποξηραμένους καρ­ πούς και αφαιρούμε τα μαγειρεμένα, ψητά, ή ατμοβρασμένα χόρτα, βάζοντας στη θέση τους στο μεσημεριανό φαγητό, όλων των ειδών ωμά τρυφερά χόρτα και σαλατικά, όπως στο βραδυνό φαγητό.


— 4β·5—

Στο δεύτερο μήνα κάνουμε δύο φορές την βδομάδα νηστεία απόλυτη σε χωριστές μέρες, όχι συνεχόμενες, με νερό απεσταγμένο κατά προτίμηση. Ακολουθεί τέλος ένας τρίτος μήνας κατά τον οποίο επαναλαμβάνουμε τον δεύτερο μήνα, με την διαφορά ότι στην αρχή κάθε δεκαπενθημέρου κάνουμε μια νηστεία αποκλειστική με νερό διάρκειας δύο με τρείς μέρες. Από τον τέταρτο μήνα συνεχίζουμε ότι εφαρμόσαμε στον πρώτο μήνα, με την διαφορά ότι μπορούμε να προσθέσουμε και στο βραδυνό γεύμα ένα γιαούρτι αλλά από γάλα που δεν είναι εκβιομηχανοποιημένο, αλλά σε φυσική μορφή, από υγιές ζώο τρεφόμενο με φυσικές τροφές. Στην συνέχεια ακολουθούμε και εφαρμόζουμε από την αρχή τον πρώτο μήνα. Μετά τους πρώτους έξι μήνες μπορούμε να προσθέσουμε, 30-45 γραμμάρια ψάρι ψητό στην σχάρα στο βραδυνό φαγητό δύο φορές την βδομάδα. ’ Οταν όμως παίρνετε το ψάρι, δε θα παίρνετε γιαούρτι ή ξηρούς καρπούς, ταυτόχρονα, στο ίδιο γεύμα, ή την ίδια μέρα. Αερόλουτρα, ηλιοθεραπεία - μία με δύο ώρες κάθε μέρα και μεταξύ των ωρών 9 πμ. και 11πμ. καθώς και 3.30μμ. και 5μμ. αναλόγως του ατόμου. Αναπνοές βαθειές, ρυθμικές, αναπνοές συγκρατήσεως, ασκήσεις βαθείας χαλαρώσεως για 15-25 λεπτά καθημερινώς, καθώς και γυμναστική για 15 λεπτά. Ατμόλουτρο - εφιδρόλουτρο κάθε 4 μέρες ή μία φορά την βδομάδα, υποκλυ­ σμός με σκέτο χλιαρό νερό αν και εφόσο για 2-3 μέρες δεν έχουμε μία φυσιο­ λογική, ικανοποιητική κένωση. Ο υποκλυσμός πάντοτε γίνεται με άδειο στομάχι, φαγητό τουλάχιστο μια ώρα μετά τον υποκλυσμό. Ο υποκλυσμός πρέπει πάντοτε να γίνεται στις περιόδους νηστείας με νερό. Κατά τις περιόδους νηστείας με νερό το άτομο πρέπει να βρίσκεται σε ηρε­ μία, σε καθαρή ατμόσφαιρα, σε ήσυχο περιβάλλον, και απαλλαγμένο από άσχη­ μες σκέψεις και συναισθήματα. Τήρηση όσων γράφουμε λεπτομερώς, στο παρόν συμπληρώνουν την ανωτέρω «Ηπια Φυσιοθεραπευτική Αγωγή». Κάθε καλοκαίρι μια σταφυλοθεραπεία, διάρκειας δεκατεσσάρων ημερών, και σε περιόδους που δεν υπάρχουν σταφύλια, μια ανάλογη φρουτοδίαιτα μπορεί να γίνει με καρπούζι, ή κεράσια, ή πεπόνι, ή με πορτοκάλια γλυκόξινα, ή αχλάδια, μήλα, κλπ. Κατά προτίμηση με γλυκά φρούτα εποχής. Τα φρούτα πρέπει να είναι ώριμα. Μια γαλακτοδίαιτα με όχι εκβιομηχανοποιημένο γάλα, έχει πολύ καλά αποτε­ λέσματα σε ορισμένες παθήσεις. Αλλά όχι αυτοσχεδιασμούς. Αν δεν κατέχεις άριστα το θέμα και κυρίως αν πρόκειται για άρρωστο φρόνιμο και συνετό είναι να ζητήσης την καθοδήγηση και την παρακολούθηση από ειδικό θεράποντα Ιατρό που πρόσκειται στις επιστήμες της Φυσικής Θεραπευτικής, NATURO­ PATHY. Μια μέρα την βδομάδα νηστεία είναι ένα θαυμάσιο βοήθημα υγείας και μπορείς να το συνεχίσεις δια βίου. Λευκή μέρα της βδομάδας την λένε οι Γάλλοι. Αν προσθέσεις και μία μέρα την βδομάδα φρουτοδίαιτα, τόσο το καλύ­ τερο. Τελειώνοντας την αγωγή της ήπιας αυτής αποτοξίνωσης συνεχίζουμε με μια ισορροπημένη δίαιτα, που θα πρέπει να ακολουθούν όλοι σαν προληπτική αγωγή έναντι τυχόν επερχομένων ασθενειών, και για ένα καλύτερο και ορθότερο τρό­ πο διαβίωσης. ΧΡΟΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΑΤΡΟΣ


ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΑΡΚΕΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΗΜΟΝΩΝ ΟΣΟΝΆΦΟΡΑ ΤΑ. ΜΙΚΡΟΒΙΑ 1)

' Ενα από τα πιο σοβαρά θέματα που ασφαλώς απα­ σχολεί αρκετούς θετικούς και ειλικρινείς επιστήμονες της Ιατρικής είναι το θέμα των φορέων των μικροβίων, από ανθρώπους που γ ια χρόνια διαπιστώνεται ότι είναι φορείς και των πιο δραστικών μικροβίων, χωρίς να πα ρουσιάζουν το ελάχιστο σύμπτωμα της σχετικής αρρώ στειας.

2)

Εφόσον είναι αδύνατο να εξαλειφθοΰν τα μικρόβια με οποιοδήποτε μέσον δεδομένου ότι σε ένα κυβικό εκατο­ στό μέτριο αέρος που αναπνέουμε παρέχονται αρκετές χιλιάδες μικροβίων, προς τ ι λοιπόν ο συνεχής μοναδι­ κός και αν&νιος πόλεμος γ ια την εξόντωση των μικρο­ βίων με τα τόσα τοξικά φάρμακα;

3)

Τα μικρόβια αλλάζουν μορφές και δραστηριότητες με αποτελέσματα άλλοτε ελαφρά και άλλοτε σοβαρά κα­ θώς αποδείχθηκε επανειλημμένως αναλόγως μ ε την το­ ξικότητα του περιβάλλοντος στο οποίο τα φιλοξενεί. Ό λ α δημιοέργήθηκαν από τον θείο και παντοδύ­ ναμο νόμο της δημιουργίας του Σύμπαντος με τόση πανσοφία, τάξη και αρμονία που διατήρησε την Ζωή δια μέσου των αιώνων, προτού καν ανακαλυφθή η ύ


487—

παρξη των μικροβίων. Γιατί λοιπόν να θεωρούνται τα μικρόβια σαν η ριζική αιτία τόσων ασθενειών καί π ό ­ ση θυσία να αγωνιζόμαστε γ ια την εξόντωσή των, με τα πασίγνωστα βέβαια αποτελέσματα;

4)

;5)

Μήπως όλα τα τοξικά προϊόντα της μολυσμένης δια ­ τροφής και αφύσικης ζωής μας τα οποία απομακρύνον­ ται από το σώμα: οι δασώδεις κενώσεις, το πύον από τα αποστήματα, και τις δερματικές παθήσεις, τα τοξι­ κά ποικιλόχρωμα ούρα, ο βρωμερός ιδρώτας, οι χολές, και ο ι τοξικοί εμετοί, που είναι προϊόντα της μικροβιακής δράσεως, μ ε σκοπό την εναλλαγή της ύλης, μήπως αν δεν απομακρύνονταν όλα αυτά τα δηλητήρια και αποθηκεύονταν μέσα μας συνεχώς, θα μπορούσε να υπάρξη ομαλή, φυσιολογική λειτουργία των διαφόρων οργάνων; και κατ' επέκταση της ζωής; Το αποτέλεσμα της αποβολής όλων αυτών των περιτών δηλητηρίων, εί ναι η κάθαρση, η αποτοξίνωση, και η ανοσία που απο­ κτά το σώμα κυρίως μετά την φυσική αποθεραπεία των πιο πάνω νόσων. Αυτά ας έχουν υπόψο των όσοι τρομο­ κρατήθηκαν γ ια την εξουδετέρωση της ανοσοποίησης του οργανισμού. . Μήπως, ή σχεδόν αποκλειστική μας προσπάθεια, για την καταπολέμηση των μικροβίων με αποτέλεσμα, κα­ θώς εξηγούμε, την συσσώρευση εσωτερικώς όλων των ταξικών δηλητηρίων, συνέτεινε στην γενική τοξαιμία, κ α ι την δημιουργία των χρόνιων ασθενειών και των μοιραίων εξοντωτικών καταστάσεων των όγκων, των καρδιακών, των εγκεφαλικών επεισοδίων κλπ.; Αυτό δυστυχώς αποδεικνύεται εκ των αποτελεσμάτων της αποκλειστικής συμπτωματικής θεραπείας με τα πιο δραστικά φάρμακα... Ό λ ες ο ι χρόνιες και μοιραίες περιπτώσεις που αναφέρομε, φυσικά δεν σχετίζονται με μικρόβια, όμως απειλούν να αναλάβουν το μονοπώλιο των θανάτων.


—488— 6)

Εάν εξετάσουμε το θέμα της φαρμακευτικής διώξεως των εντομολογικών ασθενειών των δένδρων, θα ανακα­ λύψου με πως, ενώ προ 30ετίας τα έντομα ναταπολεμούνταν μ ε το πιο ελαφρό μιικρσβιοκτόνσ, το λευκέλαιον, σήμερον τόσον ιθίσθησαν και ενισχύθησαν που "με ιτα πιο δραστικά φυτοφάρμακα το φολιδόλ, το παράθειον, το μαλάθειον κ.ά. αντέχουν και συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Μήπως το ίδιο πετύχαμε και στην περίπτωσηι των μικρο­ βίων όπου οι κόκκοι έγιναν πενισιλάντοχοι και οι ιοί του Ε 'ΐ’Τ Σ ... άτρωτοι.

Αυτές όλες οι απορίες και τα ερωτηματικά προβλη­ ματίζουν σήμερα τους πιο σοβαρούς και ειλικρινείς επι­ στήμονες, που αντιλαμβάνονται πως μ ε την ανακάλυψη των μικροβίων καί την γενική εντύπωση πως αυτά ευθύνονται γ ια τις ασθένειες, (και όχι η αφύσικη μολυσμένη ζωή των καταχρήσεων και του εκφυλισμού), κυριάρχησε παντού η ανθυγιεινή διατροφή, οι κακές συνήθειες που μολύνουν κυ­ ριολεκτικά το σώμα κ α ι το αίμα μας, σε σημείο που κιν­ δυνεύει η υγεία και η ζωή στον πλανήτη μας παρόλες τις ανακαλύψεις και τις προόδους του 20ού αιώνος. ¡Είναι λοιπόν απαραίτητη μια σχετική αλλαγή όσο αφορά τις επιδιώξεις και τα πιστεύω μας σχετικά με την ριζική αιτία και την πρόληψη των ασθενειών αν θέλουμε να επιβιώσουμε Υγιείς. Κατανόηση λοιπόν, καί συμπλήρω­ ση των Ιατρικών δεδομένων, προς θ ε ο ύ ! Για αυτή σύντομα.

την

επιβεβλημένη: αλλαγή θα γράψουμε


-4 8 9 —

ΜΙΑ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Η ΑΡΡΟΣΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΟΣ Πόσο δύσκολο είναι πραγματικά, γ ια όλες τις πρωτοπο­ ριακές ενέργειες που γίνονται στον κόσμο με σκοπό και προοπτική την ριζική αλλαγή μιας ιδέας, θρησκευτικής, κοι­ νωνικής ή επιστημονικής που γ ια χρόνια και αιώνες επι­ κρατεί στον κόσμο, έστω και αν η αλλαγή και αντικατά­ στασή. τους στοχεύει στην γενική βελτίωση και την σωτηρία, ακόμη της ζωής του Ανθρώπου και γενικά της Κοινωνίας. ιΑλήθεια η Ιστορία μας διδάσκει ότι κάθε τέτοια αλλα­ γ ή αντιμετωπίστηκε από τις επικρατούσες κατεστημένες αν­ τιλήψεις και από ορισμένα συμφέροντα που θίγονταν (με την αλλαγή αυτή) οσοδήπατε ορθή ή κοινωφελής και αν ήταν αυτή — με δυσκολίες, και διωγμούς άκόμη, οι οποίοι μετά την κατ’ ανάγκη ορθή και επιβεβλημένη αλλαγή, κα­ ταδικάζονταν, βέβαια, από την λογική και την ορθώς σκεφτόμενη ανθρωπότητα. Κάτι ανάλογο και παρόμοιο συναντήσαμε και ακόμη συναντούμε — σήμερα και όλοι εμείς οι πρωτοπόροι, και γνήσιοι αγωνιστές για την διάδοση της «ΦΥΣ ΙΚ Η Σ Υ Γ ΙΕ Ι­ Ν Η Σ», που επιδιώκει την υψίστης επιβιωτικής σημασίας αλ­ λαγή, που αδήρητη ανάγκη θετικής εξυπηρέτησης και δια­ τήρησης της Ζωής στον Πλανήτη μας επιβάλλει. Είναι όμως πράγματι, τόσο μεγάλης σημασίας και τόσο αναγκαία, η λλαγή και η διαφώτιση του κόσμου με την «ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝ Η » όσο αφορά τις επικρατούσες λαν­ θασμένες αντιλήψεις, και τόσο ολέθριες συνήθειες όλων σχετικά με την πρόληψη και την ριζική θεραπεία όλων των εξοντωτικών ασθενειών της σήμερον; Οι κίνδυνοι, οι πρόωροι θάνατοι, οι συνεχώς νεώτερες και αθεράπευτες ασθένειες μας δίνουν την θετική απάντηση


-490— για την αδήρητη ανάγκη της αλλαγής των μέχρι σήμερον προληπτικών και θεραπευτικών μέσων. Δυστυχώς επικρατεί η αντίληψη, πως η αρρώσιτεια εί­ ναι κατάρα επικίνδυνη; και εξοντωτική, προσπάθεια της φύ­ σης που πάση θυσία πρέπει να κτυπηθή και να υποχωρήση... γ ια να ζήση υγιής ( I) ο άνθρωπος. Η «ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝ Η » (την οποίαν κήρυξαν σοβαροί επιστήμονες της Ιατρικής κατόπιν πολυετών πειραματικών και επιστημονικών παρατηρήσεων όσον αφορά την διατροφή και γενικά τις συνήθειες του ανθρώπου) κηρύττει ακριβώς το αντίθετο, πως η αρρώστεια είναι καθαρτική, αποτοξινωτική προσπάθεια της Φύσης γ ια την εξουδετέρωση των δηλη ­ τηρίων που καθημερινά εισάγουμε μέσα μας, αρκετά από τα οποία αν την βοηθήσουμε με φυσικά μέσα διώχνει από όλα τα κανάλια απεκρίσεως, άλλα όμως, αναγκάζεται με την βίαιη και συμπτωματική θεραπεία να εντοπίση εσωτερικώς με τα γνωστά αποτελέσματα των χρόνιων, και μοι­ ραίων ως συνήθως ασθενειών, που τόσο συχνά σήμερα αποδεκατίζουν κυρίως τον πολιτισμένο κόσμο, πρόωρα,-άδικα και απροσδόκητα. θεωρούμε τον ίπποκράτη σαν πατέρα της ια τρ ικ ή ς. Και αλήθεια, εθέσπιαε την μεγαλύτερη επιστημονική φιλο­ σοφία των αιώνων, κηρύττοντας το «Η Φύσις νόσων Ια­ τρός» και το «Η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου». ¡Το ρεαλιστικό και πεφωτισμένο μυαλό του, λά­ τρευε την πανσοφία και την παντοδυναμία της Φύσης, που με τόση ακρίβεια, τάξη, σοφία, ρυθμό, και αρμονία δημιούγρησε το ΣΥΜΠΑίΝ ολόκληρο, και όλα τα άλλα ζων­ τανά, που είναι αιωνίως υγιέστατα. Πίστευε λοιπόν ο αθάνατος Ιπποκράτης ότι ο άνθρω­ πος δημιουργήθηκε υγιέστατος και αιωνόβιος, αλλά λόγω της αφύσικης και ανθυγιεινής τροφής και ζωής τιυ δηλητηρίαοΕ κυριολεκτικά το σώμα του και το αίμα του, σπόταν η ίδια ή Φύση που τον δημιούργησε, δημιούργησε και την αρρώστεια γ ια την αποκατάσταση της ομαλής λειτουρ­ γίας του σώματος με φυσικά θεραπευτικά μέσα. Ουτοπία λοιπόν, πράγματι και μωρία, είναι να πιστεύου­ με πως ο άνθρωπος ορμόμενος από την λαιμαργία του, τις ολέθριες συνήθειες της κριλιοδολείας, του καπνίσματος κλπ.


-

491 —

δεν ευθύνεται καθόλου γ ι' αυτήν την αφύσικη ζωή του, με α ποτέλεσμα την αρρώστεια, πιστεύοντας πάντοτε ότι αιτία για την αρρώστεια τού είναι οι καιρικές συνθήκες, το κρύο, τα μικρόβια. Επαναλαμβάνομε κΓ εδώ την πιο Κάτω μεγάλη αλήθεια. Ας εξετάσουμε τ ι αποβάλλει το σώμα μας κατά την διάρκεια της αρρώστειας με τις δυσώδεις κενώσεις, τα τοξικά δύσοσμα ούρα, τον βρώμικο ιδρώτα, τα ποικιλόχρω­ μα φλέγματα, τα πυοσφαίρια που ανευρίσκονται μέχρι και το σπέρμα του ανδρός, τα άλατα, τα ουρικά οξέα, τα τριγλικερίδια κλπ., προϊόντα της αφύσικης τροφής κι’ έκφυ­ λης ζωής που διάγομε σήμερον. Ας αντιληφθούμε επιτέλους πως κανένα ζωντανό στον κόσμο δεν παρουσιάζει τόσα τοξικά και δηλητριασμένα υπο­ προϊόντα της τροφής του, καί μόνο ο άνθρωπος, το λογικό «Ό ν », η, υπέρτατη διάνοια I ο κυρίαρχος της Φύσης που από φρουτοφάγος που δημιουργήθηκε κατάντησε Π α μφ ά γ ο ς ! , τρώγοντας μισοσαπισμένες, διατηρημένες και αφύσικες τοοφές, δηλητηριάζοντας καθημερινά το αίμα, το σώμα, το πνεύμα και την ζωή του ολόκληρη. Και που έχει φθάσει ο άνθρωπος με την αφύσικη μολυσμένη τροφή, τις καθημερινές καταχρήσεις, και τις άλλες διαβρωτικές .του συνήθειες; Να είναι ένα μουσείον ασθενειών, να μογκρίζη από τους πόνους, να αποδεκατίζετάι τόσο πρόωρα και άγρια, οπτό τις μοιραίες ανίατες ασθένειες, τα καρδιακά, τους όγκους, το ΕΗΤΣ και μη χειρότερα. Αυτή είναι η πρόοδος των επιστημών και του πολιτι­ σμού;! Εξετάζοντας το ζήτημα των αιτίων των ασθενειών, και τη θεωρία των μικροβίων, σχετιζαμένων με την εκδήλωση μό­ νον μερικών ασθενειών, θεωρουμένων μεταδοτικών ή «Φυσι­ κή Υγιεινή» παραδέχεται την ύπαρξη των μικροβίων και τον ρόλο τους όσο αφορά την εκδήλωσιν μόνο, όχι όμως και την ριζική αιτία ορισμένων μόνο ασθενειών. Εκείνο που αποδεικνύεται τώρα άτι είναι η ριζική αιτία όλων των ασθενειών είναι η τοξικότης, η φλεγμονή, η βρωμιά και η σαπίλα, που δημιουργούν το έδαφος για τη φιλοξενία μικροβίων, εκκολαπτωμένων και τρεφομένων


492 —

μέσα στο τοξικόν αυτό περιβάλλον, που είναι —■τρόπον τινά —ι ανάγκη να υποστή την εναλλαγή της ύλης για την κατανάλωση, εκδίωξη και κάθαρση του επικίνδυνου για την ζωή μολυσματικού υλικού. Τα μικρόβια, (που είναι οι σκαπανείς της κάθαρσης) παρουσιάζουν, βέβαια με την εναλλαγή της ύλης και ενο­ χλητικά συμπτώματα, — τονίζομε και πάλι —- πυρετό, ευ­ κοιλιότητα, εμετό, ιδρώτα, πυσσι[>αίρια, άλατα, τριγλυκερίδια κλπ., σημεία ολοφάνερα της δράσεως των μικροβίων, που αλλάζουν δραστηριότητες ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκονται. Οι μεταδοτικές ασθένειες δημιουργούνται με προοπτική και ανάγκη εναλλαγής της ύλης που είναι εντοπισμένη στα διάφορα όργανα, που υποφέρουν και έχουν απόλυτη ανάγ­ κη αποτοξίνωσης. Είναι γνωστό πως κάποτε απορούν οι επιστήμονες ανα­ καλύπτοντας σε περιπτώσεις νεφρίτιδος ή ηπατίτιδος κολο­ βακτηρίδια, που ενώ γνωρίζουν ότι είναι ωφέλιμα μικρόβια, τα θεωρούν υπεύθυνα για τηι νόσο. Έ νεκα τούτου προέβησαν στο εξής πείραμα που έγινε σε ένα διεθνές ινστιτούτο μικροβιακής καλλιέργειας, που διευκρινίζει, πλήρως την δράση των μικροβίων σχετικά με το περιβάλλον .— το έδαφος — στο οποίον φιλοξενούνται τα μικρόβια. Αναφέρουμε και άλλες φορές το πείραμα τούτο, που δημοσιεύβηκε μόνο μια φορά σε επιστημονικό Γαλλικό περιοδικό. θ α επανολήφθηκε όμως ασφαλώς, και θα μπορούσε και τώρα να γίνη το πείραμα τούτο, “και να κοινοποιηθή, για να γνορίση επιτέλους, όλος ο επιστημονικός κόσμος, και ο λαός την πραγματική αλήθεια όσο αφορά το ρόλο και τις δραστηριότητες των μικροβίων. Είναι γνωστό πως στό παχύ έντερο όλων των ζώων και του ανθρώπου, φλοξενούνται μικρόβια — π.χ. κολοβακτη­ ρίδια τα οποία κατά γενικήν ομολογίαν είναι ωφέλιμα για την εναλλαγή της ύλης παράγοντας μάλιστα με την ζύμω­ ση που δημιουργούν και μερικές βιταμίνες ωφέλιμες. Απομονώνοντας ένα από αυτά τα κολοβακτηρίδια και φιλοξενώντας το σε ένα πιο τοξικό περιβάλλον το κολοβα­ κτηρίδιο αναγκάστηκε να αλλάξη δραστηριότητες δημιουρ­


—493— γώντας τα συμπτώματα του τύφου. Συνέχισαν την αλλαγή της τοξικότητας του περιβάλ­ λοντος κάθε φορά και σε τοξικώτερον υλικό, ανάγκασαν με αυτό τον τρόπο το κολοβακτηρίδιο να αλλάξη δραστηριό­ τητες καταλήγονιας να έχει δραστηριότητες μικροβίου της χολέρας και στην συνέχεια της διφθερίτιδας, και του τετά­ νου στο τοξικότερο περιβάλλον που υπάρχει. ιΕπιστρέφοντας αντίστροφα και θέτοντας το μικρόβιο σε λιγότερα τοξικά περιβάλλοντα κατάφεραν, χρησιμοποι­ ώντας το περιβάλλον του παχέως εντέρου, να επανέλθη το μικρόβιο στην αρχική του κατάσταση στο ωφέλιμα κολοβα­ κτηρίδιο. Πιστεύουμε πως δεν χρειάζονται, περισσότερες λεπτο­ μέρειες γ ια την κατανόηση της ύπαρξης και του ρόλου των μικροβίων, όσο αφορά την εκδήλωση μόνο —< όχι βέβαια και την ριζική αιτία μερικών ασθενειών. Έ ν α όμως πράγμα πρέπει να γίνη κατανοητό, (από όσιυς δεν γνωρίζουν τα όσα αναφέραμε ανωτέρω, πάσχοντας από μανία καταδιώξεως μικροβίων), ότι και αν ακόμη υποθέσουμε, πράγμα ακατόρθωτο, ότι εξαλείψαμε ΟΛΑ τα , μικρόβια, πάλι η υγεία μας και η ζωή μας κινδυνεύει από χρόνιες, και άλλες εξοντωτικές ασθένειες, όγκους, καρδια­ κά, εγκεφαλικά επεισόδια κλπ. που εξολοθρεύουν σήμερα όλο τον κόσμο, και με μεγαλύτερη συχνότητα τον πιοπολιτίσμένο κόσμο που καταπολεμά πιο εντατικά τα μικρόβια. Είναι λοιπόν δυνατόν να φιλοξενηθούν μικρόβια ή να παροσιασθή έστω και το ελάχιστο ενοχλητικό σύμπτωμα ασθενειών χωρίς την προΰπαρξη ταξικού περιβάλλοντος που πρέπει χάριν της κάθαρσης και της επιβίωσης να φιλοξενησηι τους σκαπανείς της κάθαρσης — της εναλλαγής της ύλης, τα μικρόβια; Εμείς και οι φίλοι της «Φυσικής Υγιεινής» ενώ προ δε­ κάδων ετών ετυρρανούμασταν κυριολεκτικά απ;ό κρυολογή­ ματα και πεπτικές ανωμαλίες, κολίτιδες, βρογχίτιδες, και μεταδοτικές( ;) ασθένειες τώρα έχουμε κλείσει — όπως λ έ­ με συχνά — σύμφωνο φιλίας και συνύπαρξης με ΟΛΑ τα μικρόβια της Υφηλίου να εισέρχονται βέβαια μέσα μας, [(άλλωστε είναι αδύνατον να τα εμποδίσουμε ή να τα εξο­ λοθρέψουμε, με όλα τα μικροβιοκτόνα), αλλά να μην στα-


—494— λώνουν για εκκόλαψη και φιλοξενία ΠΟΥΘΕΝ Α, δεδομένου ότι έχουμε πλήρη εσωτερική πεπτική καθαριότητα στο έν­ τερο, 2—3 άοσμες πλήρεις και φυσιολογικές κενώσεις και αλκαλικό αίμα, χάρις στην ορθή διατροφή και την αποφυ­ γήν όλων των ανθυγιεινών συνηθειών. Ας το χωνέψουμε λοιπόν, πως γ ια να υπάρξουν κουνού­ πια, πρέπει να προϋπάρξουν στάσιμα και ακάθαρτα νερά, και γ ια να πολλαπλασιάζονται οι μύγες χρειάζονται βκτεθημένοι βρώμικοι κοπροσωροί... «Τοις φρονίμοις ολίγα και ας μην βάζουμε το άλογο πίσω από το αμάξι». Ας μην φροντίζουμε λοιπόν να σκοτώσουμε ή να ναρ­ κώσουμε τα μικρόβια εφόσον υπάρχει το γόνιμο έδαφος· ο νόμος της εναλλαγής της ύλης και ο νόμος της επιβίωσης, θα τα κάνη πιο ισχυρά και άτρωτα από οποιοδήποτε μικρόβιοκτόνο φάρμακο (ιδέ Ρετροΐόν Ε Η ΤΣ και μη χειρότερα, που φιλοξενείται στο βρώμικο και μολυσμένο... έντερο) κοι που αναπτύσσει ακατανίκητες δραστηριότητες γ ια την εξουδετέρωση της μολύνσεως και την εναλλαγή της ζωτικότε­ ρης ουσίας της ζωής του ανθρωπίνου σπέρματος, ιδέ περι­ πτώσεις κυρίως σε ομοφυλόφιλους. Επαναλαμβάνομε και πάλι. Τι κατορθώσαμε π.χ. εμείς οι φρουτοπαραγωγοί με τους τσξικούς ψεκασμούς; ενώ προ 30ετίας τα έντομα που πρόσβαλλαν τα φρούτα μας κατα­ στρέφονταν με ψεκασμό ενός απλού λευκελαίου, τώρα ανά­ πτυξαν τόση αντοχή και ικανότητες προσαρμογής που ούτε τα ισχυρότερα δηλητήρια ψοληδόλ, παράθειο, μαλάθειον δεν τα επηρεάζουν. Μήπως δεν συμβαίνει τα ίδιο και ιμε τα μι­ κρόβια και τα μικροβιοκτόνα; Τελειώνοντας τονίζουμε και πάλιν πως αν συνεχώς η προσπάθεια μας είναι η μάταιη εξόντωση, των μικροβίων, τότε ας κατανοήσουμε, πως με αυτήν ακριβώς την προσπά­ θεια παρεμποδίζουμε την αποτοξίνωση; του σώματος συσσωρευόμενου εσωτερικός τοξικού υλικού, με αποτέλεσμα την δημιουργία χρόνιων ασθενειών, και των άλλων μοιραίων εξοντωτικών καταστάσεων. Μήπως όμως μ ε αυτά θέλουμε να πούμε πως δεν πρέπει να καταστέλλουμε τα οξέα συμπτώματα, τον πυρετό, την ευκοιλιότητα, τον εμετό, και όλους τους πόνους, που τυρρανούν κυριολεκτικά τον άνθρωπο, σήμερον.


—495— Ακριβώς αυτό κηρύττει και υιοθετεί η «Φυσική Υγιεινή» όχι με την νάρκωση αλλά προσπαθώντας να βοηθήση θετι­ κά το σώμα, να απομακρύνη την ριζική αιτία των ασθενει­ ών, δηλαδή όλη την μολυσματική σαβούρα του σώματος. Αυτή δε, η κάθαρση επιτυγχάνεται με την καθαριότητα του εντέρου, καθώς αναφέραμε και προηγουίμένως, την κάθαρ­ ση των νεφρών, με υδροθεραπεία, ατμόλουτρα, φρουτοθε­ ραπείες, κλπ. Με αυτό τον τρόπο για 50 ολόκληρα χρόνια με φυσική και ριζική θεραπεία η Φυσική Υγιεινή μέθοδος που αναφέ­ ραμε επέτυχε αξιοθαύμαστα αποτελέσματα σε χιλιάδες μέ­ λη της Οργανώσεως του Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου που μας επισκέπτονται τακτικά με την εφαρμο­ γή όλων των φυσικών θεραπευτικών μέσων. Παντού και πάντοτε τονίζεται το σοφόν λόγιον του Α­ ποστόλου Παύλου: «Τα πάντα δοκιμάζοντες, το καλόν κα­ τέχομε ν». Πολλές φορές έχουμε εισηγηθεί μέσον των βιβλίων, των περιοδικών και του Τύπου ότι οι επιστήμονες της Ορθοδόξου Ιατρικής, που ασφαλώς διαπίστωσαν πως οι παρενέργειες των φαρμάκων, δημιουργούν σοβαρές επιπλοκές στις διά­ φορες ασθένειες, θα ήταν σωστό και επιβεβλημένο, να δο­ κιμάσουν έστω και προσωρινά τα πιο πάνω απλά φυσικά μέσα που αναφέραμε τα οποία σε συνδυασμό μ ε Φυσική Υ­ γιεινή διατροφή, χυμο-φρουτοθεραπεία, σύντομη απόλυτη νηστεία — σε αννορεξία — και αλκαλική βιταμινούχο δια­ τροφή, χορτοφαγία, και αν τα αποτελέσματα δεν αποδειχθούν ευεργετικά, αλλά βλαβερά γ ια την υγεία και την ζωή του ανθρώπου, τότε να διωχθούμε αυστηρά και να κλείσουμε τις πόρτες μας γ ια πάντα όσον αφορά την θερα­ πεία των ασθενειών. Αν όμως τα φυσικά μέσα θεραπείας αποδειχθούν ευερ­ γετικά, τότε να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα Ια­ τρικά μέσα γ ια το γενικό καλό. Κάτι λοιπόν πρέπει και επιβάλλεται να γίνη γ ια την βελτίωση της Υγείας του Λαού. Και αυτό το κάτι είναι η «Φυσική Υγιεινή Διαφώτιση» που σαν θείο δώρο θα πετύχη την δυνατότητα της επιβεβλη­


—496-μένης αλλαγής, στον προληπτικό και τον θεραπευτικό το­ μέα. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια, πως είναι πολύ δύσκολι να αλλάξουν οι επιστήμονες (και ο λαός μας) την ιδέα για την ασθένεια και την θεραπεία της γενικά, πιστεύοντας και υιοθετώντας ακριβώς το αντίθετο από όσα πιστεύονται και εφαρμόζονται σήμερα. Είναι όμως απόλυτη ανάγκη, προς αποφυγή πλήρους αυτοκαταστροφής να κατανοήσουμε πως με όλα τα συμπτώ­ ματα των ασθενειών, δημιουργείται — επαναλαμβάνουμε— αυτοκαθαρτική, αποτοξινωτική, επιβιωτική προσπάθεια της Φύσεως, με προοπτική την διάλυση και εκδίωξη από το σώμα, και το αίμα όλων των δηλητηρίων που καθημερινά, εισάγουμε μέσα μας. Αρρώστεια, είναι η θεραπευτική ιμέθσδος της Φύσης, που αγωνίζεται να απομακρύνη την τοξαιμίαν του σώματος και να αποκαταστήση την ομαλή λειτουργία των ιστών και των οργάνων σε επέκταση, εξασφαλίζοντας την κάθαρση, την αποτοξίνωση και την αυτοσυντήρηση της Υγείας και της Ζωής. Το ότι αρκετά αποτελέσματα ασθενειών καταλήγουν σε θάνατον, δεν διαψεύδει τα όσα πιστεύομε γ ια την αυτο­ καθαρτική και αυτασυντη ρητική προοπτική των ασθενειών. Συνήθως η εσωτερική τοξαιμία και μόλυνση υπερβαίνει και εξουδετερώνει την αυτασυντηρητικήν προσπάθεια της Φύσε­ ως, η οποία πέφτει αγωνιζόμενη επί των επάλξεων της αυτσθεραπείας, όταν κυρίως εμ είς επιμένομεν καταστέλλοντας όλες τες θεραπευτικές της προσπάθειες. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, και θα ήταν ευχής έργον το ένωρίτερον να την παραδεχθούμε και να συμμαχίσουμε μ ε τους θείους παντοδύναμους και πάνσοφους νόμους της δημιουργίας και της αυτοσυντήρησης της Ζωής κοθώς δια­ κηρύττουμε, κάνοντας ένα συνδυασμό και έντιμη ευσυνεί­ δητη συνεργασία Ιατρικής και διαιτολσγικής, αποτοξινωτικής, «Φυσικής θεραπείας» που πιστεύουμε ότι θα ευεργετήση την Υγεία του Λαού μας.


497—

Η ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Η Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΜΑΣ ΥΠΟ ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΙΔΗ Φυσιοθεραπεία είναι η εφαρμογή και παρακολούθηση] των νόμων της Φύσεως όσο αφορά την διατήρηση της ψοί χοσωματικής υγείας, την πρόληψη και την φυσική θεραπεία, των ασθενειών μ ε απλά και φυσικά μέσα, όπως είναι η φυ­ σική υγιεινή διατροφή, η αποτοξίνωση και η αποφυγή των καταχρήσεων και του εκφυλισμού. Η Φυσιοθεραπεία θεωρείται και είναι « Έ ν α δράμι πρό-1 ληψη που μας γλυτώνει από ένα τόνο θεραπεία». •

Για να εκτιμήσουμε όμως την αξία της Φυσιοθεραπείας ας εξετάσουμε πρώτα τ ι είναι ασθένεια. '■ «Ασθένεια είναι η θεραπεία της Φύσεως» είπε ένας σο­ φός επιστήμων. Και αλήθεια όλα τα συμπτώματα κυρίως της οξείας μορφής ασθένειας, είναι μηνύματα που μας στέλνει ο οργα­ νισμός ειδοποιώντας μας ότι κάποιο όργανο συνήθως από τοξαιμία καί κληρονομική προδιάθεση, έχει απορροφήσει τόσο τοξικό υλικό που παύει από του να λειτουργή φυσιο­ λογικά, και δημιουργεί τα διάφορα ενοχλητικά συμπτώμα­ τα, με προοπτική την ωρίμανση και απομάκρυνση των δηλη­ τηρίων -που φλογίζουν τα διάφορα όργανα, προκαλώντας όλη την ανωμαλία που ονομάζεται Ασθένεια. Αν εξετάσουμετα δηλητήρια που απομακρύνει το σώμα με τα διάφορα συμπτώματα της αρρώστειας ασφαλώς θα κατανοήσουμε την ριζική αιτία, το αποτέλεσμα και τον θε­ τικό τρόπο ριζικής θεραπείας των ασθενειών. Το σώμα π.χ. με την ανθυγιεινή διατροφή και την δυ­ σκοιλιότητα, δεν μολύνει μόνο το έντερο αλλά και το σφ-


—498—

,ια ολόκληρο και το αίμα που σχηματίζεται από τους βρώ­ μικους χυλούς που απορροφούνται από ένα δυσκοίλιο και ιολυσμένο τοξικό υλικό, που είναι η ριζική αιτία όλων των /αΟΐνειών. Σ ε ποιο διάβημα προβαίνει τότε ο πάνσοφος νόμος της αυτοσυντήρησης της Ζωής; Δημιουργεί τότε την ευκοιλιό­ τητα με την οποία το σώμα απομακρύνει όλη τη σαπίλα, τη βρωμιά και τη μόλυνση. Έ να άλλο σύμπτωμα που εξ ανάγκης δημιουργεί ο οργανισμός για την αυτοκάθαρση είναι ο εμετός με τον οποίο ο οργανισμός διώχνει χολές, φλέγματα και τοξικά υγρά. Ο πυρετός πάλιν για τί δημιουργείται; Ο περισσότερος κόσμος άδικα τρομοκρατείται από τον πυρετό, που έχει πάντοτε σκοπό την ωρίμανση, διάλυση και εκδίωξη των αλάτων που πάντοτε απομακρύνει ιμε τον βρώ­ μικο και τοξικό ιδρώτα που ακολουθεί. Κορυφαίοι επιστήμο­ νες σήμερα αναγνωρίζοντας την θεραπευτική επίδραση, του πυρετού εφαρμόζουν τώρα πυρετοθεραπεία, γ ια θεραπεία των αρθριτισμών, των όγκων, και των αφροδισίων νοσημά­ των, και άλλα, καθώς διαβάζουμε σε I ατρικά περιοδικά. :Αν, λοιπόν, όλα αυτά που τόσοι ανώτεροι και ειλ ι­ κρινείς επιστήμονες παραδέχονται και υποστηρίζουν —ι επει­ δή είναι η πικρή αλήθεια, και η στυγνή πραγματικότης, όσο αφορά την εμφάνιση των καθαρτικών απιτοξινωτικών συμ­ πτωμάτων είναι αλήθεια—σκεφθήτε πόσο λανθασμένα επιμέ­ νουμε με προοπτική απλώς την υπορώδηση των πιο πάνω συμπτωμάτων. Σ κεφθήτε πού θα καταλήξουν όλα τα τοξικά δηλητήρια που καθώς αναφέρουμε απομακρύνονται από το σώμα με προοπτική την κάθαρση και επιβίωση. Ας μην παρεξηγούμε λοιπόν τη θεία Φύση που είναι πράγματι κατά τον Ιπποκράτη, «ίτων νόσων Ιατρός» και ας ανακαλύψουμε τον πραγματικό ένοχο της .... τρομερής χρεωκοπίας της Υγείας μας. Οι όγκοι, τα καρδιακά, οι θρομβώσεις, τα εγκεφαλικά, οι αρθριτισμοί, ο διαβήτης και πλείστα άλλα εξοντωτικά νοσήματα δεν σχετίζονται καθόλου με μικρόβια και ιούς, και όμως τυρρανούν και αποδεκατίζουν πολύ πρόωρα και απροσδόκητα όλο τον κόσμο σήμερα.


499—

Μπορούμε να παρομοιάσουμε τις οξείες μορφής ασθέ­ νειες που σχετίζονται μ ε μικρόβια σαν ένα χείμαρρο που δημιουργείται με τα πρωτσβρόχια παρασύροντας πλείστες όσες ακαθαρσίες. Αν τον χείμαρρο αυτό τον εμποδίσουμε οπτό την φυσική του πορεία με ένα φράγμα τότε θα ξεχειλίση και θα διακλαδώση τα ακάθαρτα νερά του δεξιά και αριστερά εκτός της συνηθισμένης κοίτης του ποταμού. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο σώμα μας όταν με ένα φράγμα (τα ναρκωτικά, τα παυσίπονα κλπ.) εμποδί­ σουμε μέσα μας τον χείμαρρο της βρωμιάς και των τοξικών δηλητηρίων — που πρωτοδημιουργούνται στο σώμα μας και που είναι απόλυτος ανάγκη να απομακρυνθούν από τον οργανισμό με την διάρροια, τον ιδρώτα, τα φλέγματα, τα ουρικά άλατα, τα τριγλυκερίδια, τα πυοσφαίρια κλπ. υπο­ προϊόντα των καταχρήσεων. Τ ι θα γίνουν όλα αυτά τα δηλητήρια όταν εμποδισθούν, με την συμπτωματική καταστολή όλων αυτών των αποτοξινωτικών καθαρτικών συμπτωμάτων που αυτός ο ίδιος ο νό­ μος της αυτοσυντήρησης της ζωής, δημιουργεί μέσα στο μολυσμένο τοξικό περιβάλλον βοηθώντας την εναλλαγή της ύλης — πράγμα που σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη και τη συντήρηση της ζωής —■ ωριμάζουν, διαλύουν και διώ­ χνουν όλα τα περιττά τοξικά υλικά, που προαναφέραμε, με αποτέλεσμα την κάθαρση, αν βοηθήσουμε και μεις με φυσι­ κά ιμέσα, την αποτοξίνωση, την απλευθέρωση και ριζική θεραπεία όλων των οργάνων και τη φυσική ανοσοποίηση ενάντια σε όλες τις αρρώστειες. Ιδού που βρίσκεται η ριζική αιτία όλων των ασθενειών κυρίως των μυστηριωδών χρονιών νοσημάτων και των τε­ λευταίων εξοντωτικών περιπτώσεων. Το πρόβλημα λοιπόν που τώρα έχουμε να αντιμετωπίσωμε, μια που γνωρίζουμε αρκετά γ ια την πρόληψη και την ριζική αιτία των ασθενειών είναι — πρσκειμένου γ ια την πρόληψη —- να αποφεύγουμε όλες τις ανθυγιεινές, αλλοιω­ μένες, συντηρημένες, τοξικές τροφές, και τις πασίγνωστες καταχρήσεις, και γ ια τη ριζική θεραπεία των ασθενειών να βοηθήσουμε το σώμα να απομακρύνη όλο το τοξικό μολυμαστικό υλικό που —■ καθώς αναφέραμίε — εντοπίζεται


500 —

στα διάφορα όργανα, εμποδίζοντας την φυσική λειτουργία τους. Με ποιο τρόπο όμως θα βοηθήσουμε την απομάκρυνση της ως άνω ριζικής αιτίας των ασθενειών; Με την αποτο­ ξίνωση, την κάθαρση και την απομάκρυνση των αλάτων, των οξέων και δηλητηρίων, — επαναλαμβάνομε — που κα­ θημερινώς με τις κακές μας συνήθειες εισάγουμε μέσα μας. Η δε κάθαρση αυτή επιτυγχάνεται: 1)

Με την Φυσική Υγιεινή διατροφή, με φρουτοθεραπείες, και χορτοφροστσφαγίες — σε περίπτωση που δεν υ­ πάρχει ανορεξία — ή και με απόλυτη νηστεία, μόνο με νερό όταν δεν υπάρχει καθόλου όρεξη για φαγητό, οπότε είναι έγκλημα να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε τροφή.

2)

Με εσωτερική κάθαρση του παχέως έντέρου μ ε ένα υποκλυσμό, που απαμακρύνει την δυσωδία και τη μο­ λυσματική αιτία όλων των ασθενειών, την ολέθρια δυ­ σκοιλιότητα.

3)

Με την κάθαρση1του αίματος, χρησιμοποιώντας το ατμόλουτρο που διώχνει με τον ιδρώτα την βρωμιά και την τοξικότητα του αίματος που δημιουργείται—όπως ανα­ φέρομε —ι οπτό την ανθυγιεινή αλλοιωμένη; καλομαγειρευμένη!, συντηρημένη τροφή, το κάπνισμα, το μολυσμένο περιβάλλον, τον αλκοολισμό, τις καταχρήσεις σε φάρμακα και τον εκφυλισμό.

4)

Τον τεχνητό εμετό — σε περίπτωση εμετικής διάθεσης — μ ε την βοήθεια 2—3 ποτηριών χλιαρού νερού, και το γαργάλισμα του λαιμού — πράγμα που διώχνει όλες τις χολές, την υπεροξύτητα του στομάχου, και τα φλέγ­ ματα, που είναι η ριζική αιτία όχι μόνο των στομαχι­ κών αλλά και των εγκεφαλικών ανωμαλιών συνήθως δε και των λιποθυμιών.

5)

Με την κινησιοθεραπεία, το μασσάζ και την υδροθερα­ πεία.

6)

Με την Ψυχοδιανοητική γαλήνη, την αποφυγή των ψυ­ χικών τοξίνων, όπως είναι ο θυμός, η στεναχώρια, το μίσος, η εκδίκηση, το άγχος, η πλεονεξία, που σαν


—501— ύπουλα σαράκια διαβιβρώσκουν όπως λέμε το σώμα ολόκληρο. Σ ε ένα ένα Α γγλικό Φυσιοθεραπευτικό περιοδικό δια­ βάσαμε προ καιρού ένα πολύτιμο γνωμικό που με τέσ­ σερις λέξεις μας υποδεικνύει την μεγαλύτερη φιλοσο­ φία της πρόληψης και ριζικής θεραπείας των ασθε­ νειών: «W ITHOUT C L E A SIN G NO HEALING».

«Χωρίς Κάθαρση ΚΑΜΜΙΑ θεραπεία». Και αλήθεια αν καθώς εξηγήσαμε —■ κι’ επαναλαμβάνο­ με — η ριζική αιτία όλων των ασθενειών είναι τα άλατα και τα δηλητήρια (πού παιδιόθεν από εγκληματικήν άγνοια προερχόμενη από αδιαφορίαν υγιεινής επιμορφώσεως από όλα τα σχολεία μας εισάγουμε μέσα μας), τότε καμμιά άλ­ λη μέθοδος ριζικής θεραπείας υπάρχει από την κάθαρση. Ας προσγειωθούμε λοιπόν και ας συγκεκριμενοποιήσου­ με και ας παρακολουθήσουμε τις μεγάλες αυτές αλήθειες που αν κρίνουμε από τα συγχαρητήρια *α ι τις ενθουσιώδεις επιστολές που παίρνουμε από διακεκριμένους Κοινωνικούς παράγοντες και τους θεραπευθέντας — γ ια δεκάδες χρόνια από θεωρούμενες ανίατες ασθένειες, ΟΛΟΙ γνωρίζουν και επικροτούν και η μοναδική αιτία αποφυγής της εφαρμογής των στον προληπτικό και θεραπευτικό τομέα, είναι μερικά συμφέροντα που θίγονται, και μερικές δυσκολίες γ ια την αλλαγή των συνηθισμένων μεθόδων διατροφής και θεραπευ­ τικής αγωγής. Με λίγη όμως κατανόηση των κινδύνων που όλοι δια­ τρέχουμε και που συνεχώς πολλαπλασιάζσνται, ασφαλώς θα πρέπει πάση θυσία οι δυσκολίες αυτές να υπερπηδηθούν αν επιθυμούμε να επιβιώσουμε.... υγιείς. Κάνουμε λοιπόν έκκληση στους Επιστημονικούς, Κοινω­ νικούς και Εκκλησιαστικούς παράγοντες όπως — έστω και δοκιμαστικώς εφαρμόσουν τα όσα η μελέτη, η εφαρμογή και η εμπειρία των 50 χρόνων μας ωθεί να εφαρμόζουμε — σύμφωνα με τα όσα γράφουμε και αν τα αποτελέσματα εί­ ναι ικανοποιητικά τότε μόνο να τα παρακολουθήσουν για το γενικό καλό. Διαφορετικά Οι κίνδυνοι πλήρους χρεοκο­ πίας της υγείας μας είναι αναπόφευκτη.


—502 -

ΑΠΟΝΟΜΗ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε Ν Ω Σ Ι Σ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.) Ά ριθ, ΕΚΡ 15058/1962 Χαλκοκονδύλη 50 — Τηλ. 534801 — ΑθΗΜΑΙ Πρός τόν κ. Σ . Σαδδίδην, Γενικόν Γραμματέα Παγκυάρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, Πέρα - Πεδί, Λεμεσού, Κύπρου. Κύριε Σαδδίδη, Εύρισκόμεθα εις τήν εύχάριστον θέσιν νά σας πληροφοήσωμεν καί πάλιν δτι έλήφθη ή ώπόφαοις έκ μέρους της υσιοθεραπευτικής 'Ενώσεως Ε λλάδος όπως σας άπονείμωμεν τό πρώτον Ά ργυροΰν Μετάλλιον τής Ε λλά δος ΑΣΚΛΗΠΙΟ Σ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, διά τάς άνεκτιμήτους ύπη οεσίας σας (εις τόν κλάδον τής Φυσιοθεραπείας) πρός τούς ηάσχοντας συνανθρώπους σας. Τό μετάλλιον αύρό άπονέμεται εις έκαστον καλύτερον φυσιοθεραπευτήν διά ίκάθε χώραν. Δύνασθε νά τό προαναγγείλετε καί νά καθορίσετε τήν ημερομηνία τής άπονομής του.

ί

Παρόμοια μετάλλια άπενεμείθησαν £να εις τόν καθηγη­ τήν Μπρότιν τής Σουηδίας, δεύτερον είς τήν Γενικήν Γραμ ματείαν τής Διεθνοΰς 'Ομοσπονδίας τής Φυσιθεραπείας τής 'Α γγλίας καί τρίτον είς σάς τόν άφοσιωμένον Φυσιοθερα­ πευτήν καί Γενικόν Γραμματέαν τής Παγκυπρίου Φυσιοθε ραπευτικοΰ Συνδέσμου. Μέ φιλικούς χαιρετισμούς Ό Πρόεδρος τής Φ.Ε.Ε. ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ Α ΝΟ Σ ΣΗΜ.: Τό ώς άνω μετάλλιον άπενεμήθη πρός τόν κ. Σ . Σ αδδίδήν ύπό τοΰ έντιμου Έπάρχου Λεμεσού κ. Φ. Ζαχαρ άδη, (τήν 5.8.73 ή μέραν τής 30ετηρίδος τοΰ Π .Φ .Σ.), δστις άνέγνωσε τόν πιό πάνω άπόφασιν τής Φυσιοθεραπευτικής Ένώσεως Ελλάδος.


—503— ’Ακολούθως ό κ. Σαββίδης άπήντησεν ώς έξης: Εύχαριστώ θερμά τήν Ε λληνική Φυσιοθεραπευτική " Ε ­ νωση (γιά τήν τιμή της προσφοράς του άργυρού μεταλλίου τής Φυσιοθεραπείας), καθώς καί τόν έκλεκτόν πρόεδρον αύτής κ. Σπανόν. Δέχομαι τό παράσημο αύτό δχι τόσο γιά τό άτομό μου, άλλά γιά τό έργο, τές έπιδιώξεις καά τά κατορθώματα του Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικοί) Συνδέσμου του όποίου οϊ χιλιάδες τών μελών έδώ καί στό έξωτερικόν, άκολουθούντες τήν Κοσμοσωτήσια μέθοδο τής Φυσικής 'Υγιεινής εάεργετήθησαν κυριολεκτικά, θεραπευθέντες άπό θεωρούμενες άνίατες άσθένειες, διατηρώντας τώρα πλήρη ψυχοσωματι­ κήν Υγείαν. Δέχομαι τό παράσημο αύτό σάν άναγνώριση, έκτίμηση καί έπισφράγιση τών θείων πανσόφων καί παντοδύναμων νό­ μων της Φόσεως, τούς όποίους φροντίζομε νά παρακολου­ θούμε δσο μας είναι δυνατόν. "Οταν πρό 30ετίας ιδρύαμε τόν Π.Φ. Σ . ύψώνοντας τή σημαία τής Φυσικής 'Υγιεινής μέσα σ’ ένα περιβάλλον άπό άνθρώπους πού, (άπό άγνοιαν, κακές συνήθειες, ή καταπολέμησιν τών συμφερόντων τους), μάς περιφρονούσαν, μάς ύπέβλεπαν καί μάς άπέφευγαν δέν έπεριμέναμεν κι ουτε άποβλέπαμε σέ μετάλλια ή παράσημα, διπλώματα ή όποιαδήποτε άλλη τιμή ή ύλική άνταμοιβή. Ή Φύσις δμως μέ τούς πάνσοφους καί παντοδύναμους νόμους του Δημιουργού πού τήν διέπουν· ή Φύσις, ή ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ πού ύπάρχει στόν κόσμον, μας άξίωσε, άνταμοίβοντάς μας γιά τήν παρακολούθηση τών νόμων της μέ άξιοθαύμαοτα άποτελέσματα στόν προληπτικόν καί τόν θε· ραπευτικόν ^ομέα. Υπάρχουν μεταξύ μας αυτή τή στιγμή, άνθρωποι, θε. ραπευθέντες ριζικώς μέ τή Φυσική θεραπεία άπό άνίατες άσθένειες, μερικοί έκ τών όποιων έπιθυμούν νά σ ά ς £ξηγήσουν μέ λίγα λόγια τήν περίπτωσιν γιά τήν θεραπεία τους. ’ Εντούτοις, έπειδή δέν είναι τού χαρακτήρος μας ή διαφήμισις καί ή έμπορική άποψις γ ιά τό έργο μας, άποφεύγομεν όποιαδήποτε προφορικήν ή δημοσιογραφικήν δή λωσιν, παρά τήν έπιμονήν τών εύεργετηθέντων άπό τά β ι­ βλία, τά περιοδικά ή τές συστηματικές Φυσιοθεραπευτικές όδηγίες πού παραχωρούνται δωρεάν έκ του Κέντρου τού Π.Φ. Σ .


—504— Είμαστε στή διάθεση δλων γενικά, (Αναλίσκοντας τόν έαυτό μας γιά τήν έπιτυχία του δύσκολου ά λλ' εύεργετικοϋ άγώνος μας) δπως προσφέρω μεν Αφιλοκερδώς τές ύπηρεσίες μας σέ δσους τές χρειάζονται, έκτελώντας έτσι μιά πρωτοποριακή άποστολή, καί πιστεύοντας πώς 6 πλέον θετικός, ήθικός, και άποτελεσματικός τρόπος νά εύεργετήσωμε τόν έαυτό μας είνα ι. . . βοηθώντας τούς συνανθρώ­ πους μας. Λ ά

Λ

Κύριον Σ . ΣαββΙδην, Γεν. Γραμματέα Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, είς Πέρα Πεδί. ’Αγαπητέ κ. Σα ββίδη, Παρακαλώ νά μου έπιτραπή νά άναφερθώ είς τήν φυ­ σιοθεραπευτικήν άγωγήν, τήν οποίαν έφαρμόζετε εις τό Φυσιοθεραπευτικόν Κέντρον καί τήν όποίαν — κατά καλήν τύχην — έχω παρακολουθήσει. Βεβαιωθήτε δτι αίσθάνομαι ζωηράν ύποχρέωσιν νά σας συγχαρώ θερμώς διά τό Ανθρωπιστικόν καί θεάρεστον έργον σας. Πιστεύσατε δτι τά συγχαρητήριά μου αύτά δέν είναι συμβατικά καί τυπικά, άλλά ειλικρινή καί πραγματι­ κά. Διεπίστωσα, κ. Σα ββίδη, δτι ή μεγάλη σας πείρα, αί πλούσιαι γνώσεις καί ή μεγάλη ετοιμότης καί εύχέρεια, μέ τήν όποίαν λύετε τάς άπορίας των ασθενών, έκπλήττουν τούτους καί έμπνέουν είς αυτούς έμπιστοσύνην. "Ολοι οΐ άσθενεΐς μέ διαβεβαίωσαν δτι είναι ένθουσιασμένοι άπό τήν τακτικήν σας καί δτι έχουν άποθεραπευθή. ’Αντιλαμβάνομαι δτι δλοι, Ανεξαιρέτως, θά γίνουν διαπρύ­ σιοι κήρυκες καί Ιεραπόστολοι τής φυσιοθεραπευτικής Ιδέ­ ας. Μεταξύ τούτων θά είμαι καί έγώ. Μέ έξαιρετικήν έκτίμησιν ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΊ-ΔΗΣ ’ Επιθεωρητής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως


—505—

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Παρακαλεϊται ό Αναγνώστης του βιβλίου τούτου (Αν πράγματι ϊκανοποιηθή Από τήν άνάγνωσίν του, ή Αν καθ’ οιονδήποτε τρόπον ήθελεν χρησιμοποιήσει έπωφελώς τό 'περιεχόμενόν του), δπως άκολσυθήση τές κατωτέρω εΐοηγήσεις. Ιον) Ά πό Αλτρουϊστικόν ένδιαφέρον παρακαλεϊται δπως δανείση τό βιβλίον σέ δλους τούς δικούς καί φίλους του, δντας βέβαιος δτι κάποια θετική εύεργεσία θά τούς προσφέρη. ’ Εάν δέ, λόγω του δανεισμοΟ αύτοΰ φθαρή τό βιβλίον τοϋτο, τότε Ας σταλή είς τόν συγ­ γραφέα πρός Αντικατάστασιν του δωρεάν. 2ον) -” Αν κανένας ύποφέρη άπό καμμιά άρρώστεια και χρειάζεται ειδικές λεπτομερείς όδηγίες άναλόγως τής περιπτώσεως, της ήλικίας καί του βάοους του, τότε μπορεί νά μας γράψη σχετικώς νά του στείλωμε τό «*Ιστορικόν 'Υγείας» πρός άπάντησιν καί παροχή λ ε­ πτομερών όδηγιών φυσικής θεραπείαυ. 3ον) ΣυνιστοΟμε θερμώς δπως Αντί όποίουδήποτε Αλλου δώρου πρός τούς οίκείους σας χρησιμοποιείτε ,όποιδήποτε Φυσιοθεραπευτικό σύγγραμμα, ‘Ελληνικά ή ’Αγ­ γλικό, αέ τήν πεποίθησιν δτι προσφέρετε πολύτιμη εύεργεσία στούς συνανθρώπους σας. 4ον) Οί προμηθευόμενοι Απ’ εύθείας άπό τόν συγγραφέα τό βιβλίον αύτό, ή καί τα προηγούμενα, έάν δέν μεί­ νουν Ικανοποιημένοι άπό τήν άνάγνωσίν των βιβλίων αύτών, δικαιούνται νά τά έπιστρέψουν, μέ έπιστροφήν τών χρημάτων τά όποια θά έχουν πληρώσει είς τό Α­ κέραιον. ☆


—506—

ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ και ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

'Υπό 2 . Σ Α Β Β ΙΔ Ο Υ Τ ό Β ιβ λ ίο ν πού εξασφαλίζει ατούς άσθενείς τή φυσική καί ριζική θεραπεία των, καί στβύς ύγιεΐς τή ν αιώνια καί πο­ λύτιμη ψυχο-σωματική ύγεία. Φυσική 'Υγιεινή — Τροφή καί 'Υγεία — Τά πεπτικά δργΟνα — Άφομοίωσις τών τροφών — Ή άνθυγιεινή τροφή αιτία άσθενειών — Βιοχημεία (άνάλυσις τών τροφών) — Τά 16 συστατικά του σώματος τοϋ άνθρώπου — Τροφές — 'Υπερ­ σιτισμός— Τό έπικίνδυνο πάχος καί τρόπος άπαλλαγής του — θερμίδες» και βάρος τοΟ σώματος — Συνδυασμός τών τροφών — ΒΙΤΑ Μ ΙΝ ΕΣ — Δεκάλογοι 'Υγιεινής Διατροφής καί, 'Υγείας — Φυτοφαγία καί κρεοφαγία ,— Τροφές πού προκαλοΰν καί άλλες πού θεραπεύουν τήν τρομερή δυσκοι­ λιότητα — “Ολα τά φρέσκα φρούτα καί λαχανικά, καθένα μέ τις θρεπτικές καί θεραπευτικές Ιδιότητες — Ξηρά φρού­ τα — —ηρά δσπρια — Τό μαύρο ψωμί — Τό γάλα, τό βού­ τυρο, τό τυρί, τό άλας — Κρέας - ψάρι — Φρουτοθεραπείες — Σταφυλοθεραπεία — ’Αλκαλική δίαιτα — Διατροφή τού Παιδιού — 'Υγεία καί ’Ομορφιά — Υ γιεινή μαγειρική τών κυριωτέρων τροφών — Καθημερινή χρήσι τού σώματος, σέ πρωτεΐνες, άμυλλρ, ζάχαρη, λίπος καί λάδι — 'Εβδομαδιαία μενού κλπ., κλπ. Τ ιμ δ τ α ι £3.75 σεντ — Είμαστε δ,τι τρώμε, δ,τι πίνομε, δ,τι άνάπνέομε καί, δ,τι σκεφτόμαστε. "Οταν πρόκειται νά κτίσωμε ένα σπίτι, διαλέγομε τά καλύτερα Ολικά πού άντέχουν. “ Οταν δμως κτίζομε τό σώμα μας χρησιμοποιούμε. . . ότιδήποτε άφύσικο Αλλοιωμένο, συντηρημένο .καί τοξικό ΰλικό μας προσφέρει τό έμπόριογ.. . ή βιομηχανία. Τό Αποτέλεσμα; Πασίγνωστον. Τραφήτε φυσικά,, ύγιεινά, μέ πρώτης τάξεως ύλικά, γ ιά νά διατηρηθήτε σ’ δλη σας τή ζωή ύγιεΐς. Προυπθευθήτε τό βιβλίο «Τροφή καί Ύ γεία». Γράψετε Π.Φ, Σ . Λεμεσός, Κύπρος. Σ Η Μ .: Ε ίν α ι έγκέκριυέν© άπό τό 'Υπουργείο Π αιδεί­ α ; γιά τές σχολικές βιβλιοθήκες τών Δημοτικών Σχο λείω ν καί των Γυμνασίων καί τές Κοινοτικές βιβλιοθήκες, καθώς καί τά βιβλία τοδ ίδιου συγγραφέως «Φυσιοθεραπεία, ©εωρ*α καί Πράξη», καί τό «Κ άλλιον άογά παρά ποτέ», καί τό περιοδικόν τοδ Π Φ .Σ . «Φυσική Υ γ ιε ιν ή » .


—507—

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΥΣIΟΘΕ ΡΑΠΕΥΤIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (Ίδρυθείς τό 1942 μέ έδραν τό Πέρα-Πεδί Λεμεσού, Κύπρου καί τώρα είς Λεμεσό Ό Π.Φ.Σ. ιδρύθηκε μέ σκοπόν τήν ύγιεινήν διαφώτησιν καί τήν θετικήν έςυπηρέτησιν τής πολύτιμης ύγείας των μελών του. Τήν ύγιεινή διαφώτιση τήν έπεδίωξε μέ φυσιοθεραπευ­ τικές όμιλίες σ’ δλες τές πόλεις καί σέ Αρκετές κώμοπόλ εις της Κύπρου καί στήν 'Ελλάδα καί στό Λονδίνο, μέ Αρθρογραφία έπί 45ετίαν καί πλέον σ' δλες σχεδόν τές Κυπριακές έφημερίδες, μέ συχνές έκδόσεις καί ’ μεταφρά­ σεις βιβλίων μέ τήν έκδοση του περιοδικού «Φυσική Υ γ ιε ι­ νή» πού κυκλοφορεί παγκοσμίως μέ ραδιοφωνικές όμιλίες, καί προμήθεια ατά μέλη Φυσιοθεραπευτικών συγγραμάτων, δικών υας καί ξένων γ ιά τήν θετικήν έξυπηρέτησιν τής ύ· γείά ς. Γιόό,τές φυσιοθεραπευτικές δδηγίες δωρεάν έκ του Κέντρου τσΟ Π .Φ.Σ. , ας έρωτηθίόΰν οΓ χιλίιάδες τών" μελών του. Χιλιάδες έπιστολές θεραπευθέντων ριζικώς άπό (θεω­ ρούμενες) Ανίατες περιπτώσεις, είναι είς τήν διάθεσιν τοΰ κάθε ένδιαφερομένου. Έξέδωσε περί τές 36 χιλιάδες βιβλία καί 90 χιλιάδες περιοδικά. Πλεΐστοι δσοι έπιστήμονες καί Ανώτεροι έκκλησιαστικοί καί κο νωνικοί παράγοντες — μεταξύ τών όποιων καί ό Αείμνηστος Μακαριώτατος 'Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακά­ ριος (έπίτιμον μέλος τοΰ Π.Φ.Σ.) μας ένεθάρρυναν είς τήν διεξαγωγήν τοΰ σκληρού κοινωφελούς άγώνος μας. Ό Π.Φ.Σ. θά χρεωστή εύγνωμοσύνη σ’ δλους αύτούς, διά τήν ήθική καί ύλικήν ένίσχυσίν του. Καλοΰμε τώρα δλους έκείνους οΐ όποιοι υποφέρουν καί δέν άνακάλυψαν άκόμη τό... βοτάνι τής θεραπείας των καί


—508— όλους τούς φαινομενικά ύγιεΐς, δπως σπεϋσουν νά γνωρί­ σουν τά κοσμοσωτήρια δόγματα της Φυσικής Υ γιεινής (πρός άνάκτησιν καί διατήρησιν παντοτεινής καί ζηλευτής υγείας) επικοινωνώ­ ντας μετά του ΧΡΟΝΗ Γεν. Γραμματέως τού Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτι­ κού Συνδέσμου Λεμεσού Κύπρου, Διεύθυνση Γρηγορίου Αυξεντίου 16Β Λε­ μεσός Τ.Τ. 206 ΚΥΠΡΟΣ πρός άπόκτησιν τών φυσιοθεραπευτικών συγγραμμά­ των, καί παροχήν ειδικών φυσιοθεραπευτικών οδηγιών γιά τήν περίπτωσή των. Π.Φ.Σ., Λεμεσού, ΤΗΛ.: 00357-344181


—509—

Η Γ Ι ΟΡ ΤΗ

ΤΩ Ν 3 5 Χ Ρ Ο Ν Ω Ν ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΦΥΣIΟΘΕ ΡΑΠΕΥΤIΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Μέ εξαιρετική έπιτυχία Ιγ ιν εν ή γιορτή των 35χρο· vwv τοΰ Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, τήν βην Αύγουστου 1978. εις Πέρα ΠεδΙ Λεμεσού. ; 'Ενθαρρυντικούς γιά τό εργο τής Όργανώσεώς μας, χαιρετισμούς έστειλαν, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κυπριανού, ό ’Αρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος, ό Προϊστά­ μενος ’Αποδήμων κ. Α. Δ. Χριστοδουλίδης, όλες ei Φυσιο­ θεραπευτικές ’Οργανώσεις Ελλάδος καί ό ’Ορειβατικός Λεμεσού. ’Ενθουσιώδεις χαιρετισμούς άπηύθυναν προσωπικώς ό Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Χρύσανθος, ό κ. Ζήνων Ρωσοίδης· Πρέσβυς της Κύπρου στόν ΟΗΕ, ό ’Αρχισυντάκτης τού «Φιλελευθέρου» κ. Χρ. Κατσαμπάς, ό έν Γερμανία Κύπριος Φυσιοθεραπευτής κ. Μ ιχ. Άντωνιάδης, ό Δρ Τ ηλ. Εύθυμιάδης, έκ ©εσσαλονίκης, όμιλήσας μέ θέμα: «Φυσική 'Υ ­ γιεινή Διατρόφή», κ.ά. Μετά τίς όμιλίες καί τίς φυσιοθεραπευτικές άπαγγελΐες, άπενεμήθη στόν κ. Σ . Σαββίδην Δίπλωμα τοΰ Δρος της Έφηρμοσμένης Ψυχολογίας ύπό της όμονύμου Ε τ α ι­ ρείας μ έ Πρόεδρον τόν πασιγνωστον συγγραφέα κ. Ά ν τ. Πισσάνου. Ένεκρίβη ψήφισμα πρός τήν Κυβέρνησιν γιά τήν φυσι­ κήν ύγιεινήν διαφώτισιν καί ϊδρυαιν «Φυσιοθεραπευτηρίου» είς Κύπρον. Προσφέρθησαν φυλλάδια, καί περιοδικά φυσιοθεραπευ­ τικά καί παρετέθη φυσιοθεραπευτικόν γεύμα ατούς προσκε­ κλημένους.


—510—

ΤΑ 35ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. Λ ίγ α λ ό γ ια το υ Ε κ δ ό τ ο υ Τριανταπέντε όλόκληρα χρόνια πέρασαν άπό τήν ήμέρα πού έγκαινιάσαμε τήν έξυγιαντιχή μας όργάνωση τόν «Παγκύπριο Φυσιοθεραπευτικό Σύνδεσμο» μέ Κέντρο τό Πέρα Παδί Λεμεσού, Κύπρου, τό 1943. Ευχαριστούμε τόν “Υψιστο, πού μας έδωσε τήν έμπνευση τό θάρρος καί τό κουράγιο, νά δημιουργήσωμε μεσα στή φούρια τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, τό τολμηρό αύτό πρωτοπορειακό σωματείο, πού για τρισήμισυ δεκαετηρίδες Αγω­ νίζεται γιά τήν πρόληψη, καί τή ριζική θεραπεία των Ασθε­ νειών, διακηρύττοντας καί παρακολουθώντας τούς αιώνιους, Αναλλοίωτους, πάνσοφους καί παντοδύναμους Φυσικούς νό­ μους τοΰ Δημιουργού, πού δημιούργησαν καί διέπουν τή Ζωή καί τήν Υ γ εία μέ Απολύτως φυσικά Ακίνδυνα κι εύεργετικά μέσα. ’Αναπολώντας τό χρονικό αύτό διάστημα των 35 χρό­ νων, φέρομε στό νοΰ μας τές παρακάτω άναμνήσεις πού μας ένέπνεαν συνέχεια, μας ένεθάρρυναν καί μας έδιναν καί μας δίνουν τά κουράγιο, Αλλά καί τό ιερόν καθήκον νά συνεχίσωμε τόν Αγώνα καί τό έργον τής Κοσμοσωτήριας Φυσικής Υγιεινής. Ύποφέροντας, στα τριάντα μας χρόνια άπό ένα τρομερά στομαχικόν 'έλκος, έκζεμα, ήμικρανίες, δυσκοιλιότητα, αι­ μορροΐδες κι έπικίνδυνη Απαίσια παχυσαρκία μέ 95 κιλά βάρος, γιά τέσσερα όλόκληρα χρόνια, μέχρι τό 1936, περιοριζόμενος στά συνήθη παυσίπονα... καί μη γνωρίζοντας τά ριζικά αίτια τής δημιουργίας τής τρομερής έκείνης κολα­ σμένης ζωής, τή λαιμαργία, τήν κοιλιοδουλεία, τό ποτόν, τό κάπνισμα, τή καθιστική ζωή καί δλες τές διαβρωτικές κα­ ταχρήσεις, προχωρούσα άπό μέρα σέ .μέρα μέ ταχύτατο ρυθ­ μό, πρός τόν πόνο, τόν κίνδυνο, τόν άφάνισμό. Εύτυχώς στήν κατάλληλη καί σωτήρια αύτή στιγμή τής ζωής μας έπεσε στά χέρια μας τό πρώτο έκεΐνο σωτήριο βι­ βλίο τής Φυσικής ’Υγιεινής (τοΰ πρωτοπόρου Φυσιοθεραπευτοΰ κ. Πέτρου), άπό κάποιο φίλο κι έγχώριο συνάδελφο δι­ δάσκαλο, τόν κ. ’Αγαθοκλή Παπαχριστοφόρου. ■“Ήταν άρκετό- κι ήταν σωτήριο· «ό πόνος είναι δημιουρ­ γός» καί τρομερά πονεμένος δπως ήμουν, άπορρόφησα, κυριολεχτικά δλα έκεΐνα τά σωτήρια νάματα τής Φυσικής Ύ-


—511— γιεινής, κι άναζωογονήθηκα, άπαρράλακτα δπως ένα πολυδιψασμένο καί μαραμένο δενδρύλλιο Απορροφά τό νερό πού τοΰ προσφέρουν κι Αναζωογονείται καί σώζεται. Σ έ λίγο χρονικό διάστημα ΟΛΑ κυριλεκτικά τά έπικίνδυνα καί όδυνηρά συμπτώματα ύπόχώρησαν όριστικά, Απαξ καί διά παντός. Ό ένθουσιασμός μας άπό τά εύεργετικά Αποτελέσματα τής Φυσικής 'Υγιεινής, μάς ώθησε νά μη κρατήσω με για τόν έαυτό μας τές πολύτιμες αύτές γνώσεις, τές όποιες συστη­ ματοποιήσαμε μέ έπιστημονικές μελέτες καί Απόκτηση του σχετικού διπλώματος καί Αρχίσαμε άρθρογράφία καί έκδο­ ση φυλλαδίων καί βιβλίων. Τό 1969 έξεδόσαμε τό περιοδικό μας όργανο του Π.Φ.Σ. «Φυσική ‘Υγιεινή» τό όποιον κυκλοφορεί σέ δλες τές χώρες έξυπηρετώντας τή πολύτιμη ύγεία τών μελών της Όργανώσεώς μας, μέ τά φωτισμένα Αρθρα τών σπουδαιοτέρων συν­ εργατών μας. Έξεδόσαμε τά βιβ λία μας «»Κάλλιαν Αργώ παρά ποτέ», ’«Φυσιοθεραπεία, Θεωρία καί Πράξη», «Τροφή και Υ γιεινή Μ αγειρική» μέ έπιχορήγηση του Προέδρου κ. Κυπριανού, του ’Αρχιεπισκόπου καί τών Μητροπολιτών. ; Κάνομε υπεράνθρωπες προσπάθειες, νά έξυπηρετήσωμε δσο είναι άνθρωπινως δυνατόν τήν πολύτιμη ύγεία τών συνανθρώπων μας στόν προληπτικό καί τόν θεραπευτικό το­ μέα μέ τά άπολΰτως φυσικά, άκίνδυνα, άποτοξινωτικά καί ριζικά θεραπευτικά μέσα τήν Φυσική 'Υγιεινή διατροφή, τή φρουτοθεραπεία, τη νηστεία, τό μασσάζ, τό άτμόλουτρο, τήν κινησιοθεραπεία, πού διαλύουν καί άπομακρύνουν τά Αλατα, τές τοξίνες καί δηλητήρια, πού είναι ή ριζική αιτία δλων τών άσθενειών. “Ολ* αύτά τά δηλητήρια πού καθημερινά καί άπερίσκεπτα είσάγομε μέσα μας, μέ τήν άφύσικη «Ανθυ­ γιεινή διατροφή, τά Ισχυρά οίνοπνευματώδη ποτά, τό όλέθριο κάπνισμα καί τά ναρκωτικά, Αν άναγκασθοΰν μέ τήν πολυφαρμακία νά έντοπισθοΰν μέσα μας, άντί ν' «Απομακρυν­ θούν μέ τά διάφορα, έπαναστατικά; καθαρτικά συμπτώματα, καθώς είναι ή εύκοιλιότης, ό έμετός, ό πυρετός, ό βήχας καί ή έφίδρωση, τότε, έχομε τήν έπιδείνωση, τές παρενεργιες, καί τή διαιώνιση των χρονιών, νοσημάτων μέ έπικεφαλής τά συνεχώς αύξανόμενα καρδιακά, δγκους, διαβήτες, άρθριτισμούς κλπ. πού δεκατίζουν άνεξαίρετα καί πολύ πρόωρα τήν... πολιτισμένη ( ! ) σημερινή κοινωνία μας. Καί δυστυχώς πάντοτε, σέ τέτοιες χρόνιες καί προχω­


—512—

ρημένες περιπτώσεις μδς πλησιάζουν, όλα τά έρείπια δταν πλέον άπογοητευθοϋν, ,καί πεισθοΟν δτι δέν ύπάρχει θεραπεία μέ τή συμπτωματική καταπίεση των οίωνδήποτε Α­ σθενειών τους. Και δμως, καί σ’ αύτές τές Απελπιστικές καταστάσεις ό Π.Φ. Σ . γιά 35 δλδκληρα χρόνια Απέδειξε πώς ή παντοδύ­ ναμη ΦΥΣΗ, θαυματουργεί. Οί χιλιάδες έπιστολές τών ριζικά θεραπευθέντων όχι μόνον Από τήν πατρίδα μας άλλα καί άπό τό ΠαγκόΟμιον, έπικοινωνώντας ταχυδρομικώς καί τηλεφωνικώς, είναι στή διάθεση δλων δσων έπιθυμοΰν νά διαπιστώσουν τΙς Αξιο­ θαύμαστες προληπτικές καί θεραπευτικές Ικανότητες της θείας, στοργικής καί παντοδύναμης μητέρας Φύσεως πού άπό καταβολής κόσμου Ιχουν χαραχθή μέσα μας Από τόν Πάνσοφο Δημιουργό. Σπανιώτατα δημοσιεύουμε τέτοιες έπιστολές, για τί ή αύτοδιαφήμιση είναι κάτι πού ουδέποτε έπιδιώξαμε, καί γ ια ­ τ ί τή Φυσιοθεραπεία δέν τήν χειριζόμαστε σάν έπάγγελμα βιοποριστικό, Αλλά σάν Αποστολή· έντούτοις Λ Απεριόριστη εύγνωμοσύνη μας καί Ιερή μνήμη πρός τόν αείμνηστο ’ Ε­ θνάρχη Μακάριο, τόν Αθάνατον εύεργέτην τής πατρίδος μας καί τής ’Οργανώσεώς μας, πού τόσο μάς ένίσχυσε ήθικώς καί ύλικώς, μδς Αναγκάζει καί πάλι να καταθέσομε μιά Α­ πό τις τελευταίες έπιστολές Του πού σάν πολύτιμη διαθήκη μας παραχώρησε γράφοντάς μας .μεταξύ άλλων καί τά κά­ τωθι: «...Έπιθυμοΰμεν νά διερμηνεύσωμεν καί πάλιν τήν βαθείαν ήμών έκτίμησιν διά τά νέα καί πολύτιμα βιβλία σας, «Τροφή καί 'Υγεία καί ’Υγιεινή Μ αγειρική» καί «Φυ­ σιοθεραπεία, θεω ρία καί Πράξη», καί τό περιοδικόν «Φυ­ σική Υγιεινή», ώς καί διά τάς αόκνους προσπάθειας σας διά τόν ζωτικόν κλάδον τής ύγείας τής πατρίδος μας. *Η προσπάθειά σας αϋτη είναι κατά πάντα σημαντική καί Αξιέπαινος. Είλικρινώς πιστεύομεν δτι ό Παγκύπριος Φυ­ σιοθεραπευτικός Σύνδεσμος προσέφερε πλείστας ύπηρεσίας είς τόν Κυπριακόν λαόν έπί ένός τομέως τόσον ζωτι­ κού διά τήν ύγείαν του. Ή προσφορά σας τυγχάνει άναγνωρίσεως καί πολλής έκτιμήσεως». Έ π ί τή εύ,καίρια έσωκλείομεν έπιταγήν έξ £150 πρός ένίσχυσιν του έργου καί του Περιοδικού τής ’Οργανώσεώς


— 513—

Οας «Φυσική Υ γιεινή». ' Έ π ί τούτοις έπικαλούμεθα έφ’ ύμας πλούσιας παρά Θ.εοΰ εύλογίας, εύχόμενοι ύμΐν σταθερόν έπιτυχίαν. Έ ν Χρ'στφ Εύχέτης

+ 0 ΚΥΠραγ ΜΑΚΑΡΙΟΣ , Τελειώνοντας όφείλομε νά εύχαριστήσωμε θερμά δλον-, Ακείνους πού ένεγράφησαν στήν ’Οργάνωσή μας, μελέτησαν :ΚΙ έφάρμοσαν τήν Κοσμοσωτήρια Φυσική 'Υγιεινή, καί τή διάδοσαν, γ ιά τή θετική έξυγίανσητών συνανθρώπων μας. £ύχαριστοΰμεν έπίσης θερμότατα: Τόν Δρα Χριστάκην Μιχα ηλίδην, Πρόεδρον τοΰ ’ Ιατρικού Συλλόγου «Γαληνός» γιά τήν ηθικήν καί ύλικήν ένίσχυσιν, τόν Δρα Τηλέμαχον Εύθυμιάδην, συνεργάτην μας, Ιατρόν έκ Θεσσαλονίκης, πού μέ τά έκλεκτά φυσιοθεραπευτικά του συγγράμματα άπό 30ετίας « α ί πλέον διέδοσε, καί τίμησε τή Φυσική Υγιεινή. Εύχαρι,στοΰμεν έπίσης θερμότατα τόν έκλεκτόν έπιστήμονα ύγιεινιοτήν Δρα Παν. Κοϋμεντάκην, τακτικόν συνεργάτην μας, στή «Φυσική ’Υγιεινή* καί συγγραφέα τοΰ μεγαλύτερου κΐ ένδιαφέροντος φυσιοθεραπευτικού συγγράμματος «Επανάσταση Οέ θέματα ύγείας, άσθενείας, καί Ιασης». Εύχαριστοΰμεν έ­ πίσης τούς δωρητές του Π.Φ.Σ., στές δωρεές των όποιων όφείλεται ή έκδοση τοΰ περιοδικού τής ’Οργανώσεώς μας «Φυσική Υ γ ιεινό *, τόν Αείμνηστον ’Αρχιεπίσκοπον Μακάρι­ ον, τόν Διοικητήν Συνεργατικής Άναπτύξεως κ. Ά . Άζίναν, τόν έκλεκτόν Ιατρόν κ. Ζανέττον, καί άλλους. Εύχόμαστε δπως ό "Υψιστος ένκτχύση τόν άγώνα καί Τό ίργο ν τής Φυσικής 'Υγιεινής, της θετικώτερης έξυπηρέτησης στόν τομέα τής Ανάκτησης καί διατήρησης τής πολύτι­ μης ύγείας μας, ή όποία πιάτεύομεν δτι θά δλοκληρωθή μέ μιά έντιμη καί ειλικρινή συνεργασία τής Φυσιοθεραπείας καί τής 'Ιατρικής, πού ασφαλώς θά έπιτευχθή μέ τήν έφαρμογήν τοΟ μελετωμένου Σχεδίου της Κρατικοποίησής τής Ι α τ ρ ι­ κής. Σ . ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ. Γραμματεύς τοΟ Π.Φ.Σ.


— 514—

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ ΙΚ Η Σ ΣΥΝ ΕΛ ΕΥΣΗ Σ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. Πρός τήν Α.Ε. τόν Πρόεδρον της Κυπριακής Δημοκρατίας Κύριον ΣΠΥΡΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ καί τά μέλη του ΎποιγΎΐκου Συμβουλίου καί τής Κυπριακήο Βουλής.

Λευκωσία.

_, , , Πέρα Πεδί, 6 Αυγουστου 1978.

η ξαν·^®^®1» Ή γενική συνέλευση τοΰ Παγ,κυπρίου Φυσιοθεραπευτι­ κού Συνδέσμου καί δσοι πήρανε μέρος στή σημερινή τελετή στό Πέρα Πεδί μέ τήν εύκαιρία τών 35χρονων τοΰ Συλλόγου, άφοΰ Ακόυσαν σχετικές όμιλίες καί πληροφορήκαν γιά τούς ύψηλούς σκοπούς τής Φυσικής 'Υγιεινής, που υπηρετούν τό πολύτιμο Αγαθό του λαοΰ μας, τήν ύγεία, άλλά καί τήν οικονομική άνόρθωση τοΰ τόπου, παράγοντες τόσο Απαραίτητους σήμερα πού ή Κύπρος μας διατρέχε· θα­ νάσιμο κίνδυνο, ύποβάλλουν πρός τήν Κυβέρνηση τα Ακό­ λουθα: 1) Τονίζουν δτι οι κλιματολογικές συνθήκες καί τά φυσικά προϊόντα τής Κύπρου είναι δυνατό μέ κατάλληλη Αξιο­ ποίηση νά συμβάλουν στό μετριασμό καί, μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου, στήν καταπολέμηση τών Ασθενειών. Πιστεύου­ με δτι ή φυσική διατροφή είναι ή σωτήρια μέθοδος καί ό πιό σωστός τρόπος ζωής. 2) ΓιΑ τήν έπιτυχία τοΰ όψηλοΰ αύτοΰ σκοποΰ, της κατοχυρώσεως τής υγείας καί τής έθνίκής οικονομίας τοΰ λαοΰ μας είσηγούμαστε τά Ακόλουθα: α) Σ * δλα τά σχολεία νά διδάσκεται συστηματικά ή Φυσική 'Υγιεινή καί ή (Καταπολέμηση καταστρεπτικών συνηθειών, δπως είναι ό ύπερσιτισμός, τό κάπνισμα, δ Αλκοολισμός καί Αλλες συνήθειες πού φθείρουν τήν ύγεία τοΰ Ανθρώ­ που. β ) Νά χρησιμοποιηθούν σάν βοηθήματα στά σχολεία τά Φυ­ σιοθεραπευτικά συγγράμματα πού έχει έ γ κρίνει τό Υ ­ πουργείο Παιδείας γ ιά τις σχολικές βιβλιοθήκες. γ ) "Ο λες οί καντίνες τών σχολείων νά χρησιμοποιούν τά όγιεινά φρέσκα καί ξηρά φρούτα καί τούς ζωτικούς χυ­ μούς, Αντί τόσα Αλλα είσαγόμενα ζαχαρωτά καί Αλλα εϊδη, πού βλάπτουν τήν ύγεία της μαθητικής νεολαίας μας καί ζημιώνουν τήν οικονομία τοΰ τόπου.

δ


—515— δ) Νά ληφθεΐ μέριμνα ώστε οΐ μέθοδες Φυσικής Υ γιεινής νά έκλαΐχευθοΰν μέσω του Τύπου, του Ραδιοφώνου, τής Τηλεοράσεως, μέ εΙδικές όμιλίες, άρθρα καί φυλλάδια τών έπιστημόνων - φυσιοθεραπευτών και του 'Υπουργείου 'Υ­ γεία ς καί Παιδείας. ε) Γιά τήν εύρύτερη Ανάπτυξη τής άποτελεσματικότητος τών φυσιοθεραπευτικών μεθόδων καί τήν Απόδειξη τής όρθότητός τους προτείνουμε νά χρησνμοποιηθοΰν—έστω καί δοκιμαστικά — σ' δλα τά θεραπευτικά ιδρύματα τά άπολύτως φυσικά, καθαρκτικά καί Αποτοξινωτ«** μέσα, δπως είναι ή φρουτοθεραπεία, ό άπόλυτη νηστεία, ν , τμόλουτρο, ή υδροθεραπεία και ή κινησιοθεραπεία, με τά όποια έπιτυγχάνεται ή πλήρης αποτοξίνωση, πρόληψη καί ριζική θεραπεία τών Ασθενειών, στ) Ή κρατικοποίηση τής Ιατρικής, πού μελετδται άπό πο­ λύ καιρό, χωρίς νά προωθείται, νά ύλοποιηθεΐ γιά ν’ Α­ παλλαγούν ο ί γιατροί Από έμπορικά. Ανταγωνιστικά κί­ νητρα καί νά έπιδοθοΰν στήν πρόληψη τών Ασθενειών καί στήν έπιστημονική έρευνα, μέ τήν προληπτική διαφώτιση ένάντια στήν Αφύσικη ζωή τών καταχρήσεων καί τοΟ όκφνλισμοΟ. ζ) Ή Φυσική Υ γιεινή —Φυσιοθεραπεία νά άναγνωρισθεΐ έπίσημα μέ νόμο, έτσι πού νά μπορέσει, σέ συνδυασμό μέ τήν έπίσημη Ιατρική, μέ τήν όποία έπιζητοΰμε πλήρη συνεργασία, νά συμβάλει πιο θετικά καί αποφασιστικά στήν άνάκτηση καί διατήρηση της ύγείας του λαοΟ μας. η), "Εκκληση πρός Κυβερνητικήν ϊδρυσιν έπιστημονικοΟ Φυσιοθεραπευτηρίου. Γιά τή γενική συνέλευση τοΰ Παγυκπρίου Φυσιοθερα­ πευτικού Συλλόγου: Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Η Σ , Γ. Γραμματέας Π.Φ.Σ. ΧΡY Σ ΑΝΘΟΣ, Μητροπολίτης Λεμεσοΰ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ, Βουλευτής Λεμεσοΰ ΖΗΝΩΝ Ρ Ω Σ Σ ΙΔ Η Σ , Πρέσβυς στόν Ο.Ή.Ε. X. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΛΙΔΗΣ, Διευθυντής Δ ' 'Αστικής Ν. Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ ΙΔ Η Σ , Δ)ντήςΤαχυδρομείου Λεμεσοΰ ΧΡ. ΚΑΤΣΑΜ ΠΑΣ. Δημοσιογράφος, 'Αρχισυντά­ κτης Φιλελευθέρου Δ ρ ΤΗΛ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ιατρός, είς Θεσσαλονίκη. Σ Η Μ .:— Τά Ιδια θέματα καί είσηγήσεις άπετέλεσαν τό κεί­ μενον τοΰ ύπσμνήματός τοΰ Π.Φ. Σ . (καί βλων τών Φυσιοθερα


—516— πευτικών ’Οργανώσεων Ε λλά δ ο ς), τό όποιον υπεβλήθη στόν Αείμνηστον Πρόεδρον καί ’Αρχιεπίσκοπον Μακάριον τήν Κυ­ πριακήν Βουλήν, καί τούς ’Υπουργούς ’Υγείας καί Παιδείας τόν Μάρτιον τοΟ 1977. Ό Αείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος Μακάριος άπήντησεν συγχαίροντάς μας γιά τό γνήσιον ένδιαφέρον μας γιά τήν ύγειαν τοΟ λαού μας. βεβαιώνοντάς μας και προσωπικώς ότι όλες ο! είσπγήσεις τοΟ ύπομνήματός μας έξετάζονται ύπό της Κΐ'βερνήσεως. Ε π ίσ ης δ νυν Πρόεδρος της Κύπρου κ, Σπΰρος Κυ· πριανοΟ, καί τέως Πρόεδρος της Βουλής μας έβεβαΐμσε γραπτώς « τ ι τό ύπόμνημά μας έξετάζεται από τήν Κοινο­ βουλευτικήν ’ Επιτροπήν ’Υγείας, μέ Πρόεδρον τόν Βουλευν κ. Πελεκάνον. Πιστεύομε καί Αναμένομε σχετική Αντακριση έκ μέρους τής Σεβαστής Κυβερνήσεως. ’Επειδή οΐ είσηγήσεις αύτές δέν άφοροϋν έμάς, ή κανένα Αλλον Ατομικώς, παρά μόνον τήν πολύτιμη ύγεία, ¡καί τήν θετικώτερη ’ Εθνική ΟΙκονομία τοΟ λαοδ μας, γ ιά τήν δποίαν Ασφαλώς ένδιαφέρεται όλόκληρη ή Κυβέρνη&η μας· π'στεύσυεν δέ δτι. Αργά ή γρήγορα, δλα τά κοινωφελή θέματα τών\ε1σηγήσε· ων, ΘΑ έξετασθοΰν μέ πνεΟμα κατανοήσεως καί ειλικρίνειας, γ ιά θετική έξυπηρέτηση τής ύγείας του λαοΟ μας τόν όποιον δεκατίζουν άνεξαίρετα καί πρόωρα τά καρδιακά, οΐ όγκοι, οΐ συμφορήσεις, οί θρομβώσεις, καί τόσες Αλλες σαρωτικές Ασθένειες, ενώ ύπάρχει τρόπος, εύκολος, Ανώδυνος καί Ανέ­ ξοδος, μέ τή Φυσική Υ γιεινή, — καθώς τονίζομε στό ύπόμνηυά μας — νά περιορισθοΟν «λο ι αύτοί ο ί κίνδυνοι, μέ Α­ ποτέλεσμα τήν πλήρη ύγεία μας, καί τήν ήθικο-κοινωνική ί ξυγίανση, σέ βλα τά χρόνια τής ζωής μας.

^

ΣΗΜ .: "¡Εχοντας ύπόψη τές τρομερές κ α ί μοιραίες π ε­ ριπτώσεις Ασθενειών, τούς όγκους, τά καρδιακά, τές συυφορήσεις, τές θρομβώσεις καί τελευταία τήν Ε Η Τ Σ — κοα μή χειρότερα, πιστεύομεν δτι, Αν οί Ιθύνοντες τά τής ύγείας μας, δέν σεβασθοΟν τούς θείους καί πάνσοφους νόμους τής φυσικής θεραπείας θά είναι ύπεύθυνοι έναντι τής Ιστορίας.


—517—

«ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝ Η » Τό μοναδικόν Κυπριακόν Φυσιοθεραπευτικόν πολυσέλιδον περιοδικόν, δργανσν του Παγκυπρίου ΦυοιοΘεραπευτικου Συνδέσμου. ΟΙ σοβαρότερες φυσιοθεραπευτικές έξελίξεις. Συνεργα­ σία έπιστη μόνων Κυπρίων καί ξένων Ιατρών καί φυσιοθερα­ πευτών. — Πρόληψις καί φυσική ριζική θεραπεία παχυσαρ­ κίας, ναρδιακών, καί δλων τών χρονίων Ασθενειών.— Παγ­ κόσμια

φυσιοθεραπευτικά νέα. — ‘ΥγΙεινή διατροφή, καί

έβδομάδιαΐα μενοΰ, πλούσια σέ βιταμίνες,

γ ιά τά παιδιά,

καΤ γ ιά δλους — Σεξουαλική διαφώτισις. — ’Ασύγκριτη φυσική όμορφιά καί υγεία. — Στήλη (Μεταφυσικής) , πνευ­ ματικής τελειώσεως, (μέθοδος Γιόγκα).

Γράψτε: Γρηγορίου Αυξεντίου 16Β Λεμεσός Τ.Τ. 206 ΤΗΛ.: 00357-344181

ΣΗΜ .: ΕΓν* έγκεκριμένο Από τό 'Υπουργείο Παιδείας γιά τές Βιβλιοθήκες τών Διδασκάλων, τών Καθηγητών καί τές Κοινοτικές Βιβλιοθήκες.


—518—

ΕΝΑ «ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ» ΦΑΡΜ ΑΚΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΟΙ συνέπειες της Κορτιζόνης 70 κατωτέρω είναι άπόσπασμα άιτό δημοσίευμα στό ’Α­ μερικανικό περιοδικό «'Υγιεινή Έπιθεώρησις — Χαϊντζιένικ Ρήδιου» τεύχος Νοεμβρίου 1953, σελίς 553 καί 54. Στήν είδική στήλη του «Ή ύγεία σου» τής 6ης Σεπτεμ δρίου 1953, ό Γουώλτερ. Ά λβαρέζ, Ιατρός, καθηγητής τής Ια τρικ ή ς Σχολής τής Μάγιο Φαουντέησσιεν έζετάζει μερι­ κούς άπό τούς κινδύνους τής μέ Κορτιζόνη θεραπείας. Το­ νίζει δτι μέ τό νά προμηθεύωμε τό σώμα μέ κορτιζόνη έκ τών έξω, άπό έξωτερική πηγή, άναγκάζομε τούς άδένες τών έπινεψριδίων τού άσθενοΰς, νά παρατήσουν τήν έργασία τους, ακριβώς δπως συμβαίνει μέ ένα χέρι πού τό κρεμά με μέ έπίδεσμο, ή δπως συμβαίνει μέ τούς άδένες τού στο­ μάχου πού δέν έκκρίνουν πεψίνη, δταν δίδεται στόν άρρω­ στο πεψίνη γιά γιατρικό, ή συνέχεια άναψυκτικά. Λοιπόν, δ άνθρωπός μας, παίρνει τήν κορτιζόνη καί φαντάζεται δτι τόν βοηθεΐ. ’ Επί τέλους, αισθάνεται καλά, καί έξακολουθεΐ νά τήν παίρνη. “Ομως, έρχεται μιά μέρα πού ό άρρωστος νομίζει πώς πήρε άρκετή κορτιζόνη πιά καί κάνει μιά άπόπειρα νά διακόψη τή χρήσι της. Βρίσκει δμως πώς δέν μπορεί νά διακόψη τή χρήσι της. Αισθάνεται τόσο άθλια χωρίς αύτή, ώστε έπιστρέψει στήν έξακολούθηση τής γρήσεώς της. Νοιώθει τήν άνάγκη τής διεγέρσεως πού τού εδιδε ή κορτιζόνη. Τελικά, λ έγει ό καθηγητής Ά λβαρέζ, 6 άρρωστος Α­ ναπτύσσει ένα έλκος ή ζαχαροδιαβήτη καί ό γιατρός του τόν ειδοποιεί, τώρα, δτι πρέπει νά διακόψη τή χρήσι τής κορτιζόνης. Πράγματι, διακόπτει τή χρήσι της καί τότε έπέρχεται ή «καταστροφή». Γιατί; έρωτα 6 καθηγητής Ά λ ­ βαρέζ. ’Απάντων είς τήν δική του έρώτησιν ό Ά λβαρέζ, έξηγεΐ δτι: «Τά έπινεψρίδια τοΰ άσθενους, πού έπί μακρό χρόνο έπαυσαν νά λειτουργούν, λόγω της χρήσεως τής κορ­


-5 1 9 -

τιζόνης, έχουν καταστεί άδύντα, πλαδαρά καί έχουν λ η ­ σμονήσει πώς νά έργάζωνται. Έ ν συνεχεία δ καθηγητής Ά λδαρέζ άναφέρει ένα δη­ μοσίευμα «έξαιρετικής σπουδαιότητος» πού έδημοσιεύθη προσφάτως στήν «Ε φ η μ ερίδα της ’ Αμερικανικής 'Ιατρικής Όργανώσεως», γραμμένο άπό τούς Ιατρούς τής Κλινικής Μαγιό (Μάγιο Κ λίνικ), (μιδς άπό τις πιό φημισμένες τής ’Α μερικής, τής όμωνύμου Ιατρικής Σχολής) στήν όποια οί γιατροί αύτοί «περιγράφουν δύο περιπτώσεις κατά τις ό­ ποιες γυναίκες πού είχαν πάρει κορτιζόνη έπαθαν σόκ, πέβαναν λίγες ώρες ύστερα άπό μιά έγχείρησι. Καί έπειδή αύτό δέν είναι κάτι τό άσύνηθες σέ περίπτωση έγχειρίσεως, ό καθηγητής Ά λδαρέζ, προσθέτει: «01 γυναίκες πού πέθαναν εύθύς μετά τήν έγχείρησι είχαν άντίδρασι άκριβώς δπως θά άντιδρόΰσε ένα πρόσωπο μέ σοβαρή άρρώστεια τών έπινεφριδίων», καί γεγνομένης νεκροψίας διεπιστώθη δτι τά έπινεφρίδια είχαν λυώσει—καταστραφεί, δπως άκρι­ βώς συμβαίνει στήν αρρώστεια τοΰ Άντισον. Γιά νά ένισχόση αύτή τοφ τή διαπίστωσι ό καθηγητής Ά λβα ρέζ προσθέτει: «Νεκροψία πού έγινε έπί 40 προσώ­ πων πού είχαν πάρει κορτιζόνη έπί 5 μερες ή καί περισσό­ τερες διεπίστωσε μιά παρόμοια άτροφία τών έπινεφριδίων. Έ ν συνεχεία ό καθηγητής Ά λβα ρέζ λ έγ ει, δτι, άπό σήμερα καί εφεξής οί χειρουργοί θά πρέπει νά φοβούνται μεγάλως νά κάμουν έγχείρισι «άκόμη καί δχι σοβαρή έγ ­ χείρισι» σέ ένα πρόσωπο πού έπαιρνε κορτιζόνη. Ή μια ά ­ πό τις γυναίκες πού έπαιρναν κορτιζόνη καί έπαθαν σόκ καί πέθαυαν άμέσως μετά τήν έγχείρισι, (έκαμε έγχείρισι γιά έναν κάλλο!) .


— 520—

ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΩ ΤΙΚΑ Στό ’Α γγλικό Φυσιοθεραπευτικό περιοδικό «ΧΕΛΘ ΦΟΡ ΟΛΑ», «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», στή σελίδα 466, διαβάζει κα­ νείς τά παρακάτω: «ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Ε ΙΑ». "Οταν άρχισαν νά διαδίδωνται τ ’ Αντιβιοτικά, έμεΐς, μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα ένθουσιώδους γενικής έπιδοκιμασίας, έπεκρίναμε τήν μελλοντική τους χρήση, προλέγοντας τά άποτελεσματα πού θ ’ άκολουθοΟσαν ένα τόσο Ισχυρό αν­ τίδοτο. Μέ τό πέρασμα του χρόνου, άρχίσαμε νά μαζεύωμε όμολογίες πού ύποστηρίζουν τήν άποψή μας. Τέτοιες δμολογίες έχουν κάμει δχι μόνον Φυσιοθεραπευτές, άλλά καί κο­ ρυφαίοι έπιστημονες τής όρθοδόξου Ιιχτρικής πού δοκίμα­ σαν έπανειλη,μμένως τά άντιβιοτικά. Πλήθος τέτοιων δμολογιών, διαβάζει κανένας στά ια­ τρικά περιοδικά πλείστων χωρών, σχετικά μέ τ ’ Αντίθετα — τών έπιδιωκομένων — Αποτελέσματα, τών νέων αύτών φαρμάκων. Μιά άπ’ αύτές τίς σπουδαιότατες όμολογίες άναφέρεται σ’ ένα γράμμα πού δημοσιεύτηκε στό ιατρικό περιοδικό «Λάνσετ», τής 11ης Δεκεμβρίου 1954. Αύτό άρχίζει ώς έξής: « Σ ’ ένα άρθρο σας στις 13.11.1954 καί σέ δυό άλλα κύρια, δικά σας, κατά τό παρελθόν έτος, έπεστήσατε τήν προσοχήν δσον άφορά τόν σοβαρόν κίνδυνον τής θεραπείας δ ι’ άντιβιωτικών: ’ Επιπλοκές στό έντερικό σύστημα άπό σοβαρές άνωμαλίες έκ σταφυλοκόκκων. Σ έ μιά επιδημία Ιλαρας στήν ’Αθήνα αύτό τό έτος άπό 195 άρρώστους στό παιδικό νοσοκομείο πού ύπέστησαν θεραπείαν μέ άντιβιωτικά, οί 22 έπαθαν άπό σοβαρήν γαστρεντερίτιδα, έκ τής όποιας οί 14 άπέθαναν. Ή στατιστική αύτής τής καταστά σεως δίδεται σάν μιά περαιτέρω προειδοποίησις, σχετικά μέ ι τούς κινδύνους πού είναι δυνατόν νά προέλθουν έκ τής χρήσεως αύτών τών φαρμάκων. Τό γράμμα αύτό, είναι ύπογεγραμμένο άπό ένα καθη­ γητή τής ’ Ιατρικής καί δυό συναδέλφους του, κι έ ρ χ ε τα ι άπό τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών. Συνεχίζοντας παρακάτω ύ


—521— εκδότης του προαναφερομένου φυσιοθεραπευτικού περιοδι­ κοί) «Χέλθ Φόρ ’Ό λλ»: «Δέν χρειάζεται νά προστεθή καμμία ϋπερέμφασις σ' αύτή τήν προειδοποίησιν. Ά πό φυσιοθεραπευτικής άπόψεως ή Ιλαρά είναι μία όξεία μορφή θεραπευτικής κρίσης πού ποτέ δέν παρουσιάζει τόν παραμικρό κίνδυνο ζωής ¿έν θεραπεύεται καταλλήλως. Α κόμα και έκεΐνοι πού δέν παραδέχονται αύτή τήν άποψή μας, συμφωνούν πώς μέ μιά κατάλληλη περιποίηση ή ιλαρά δέν είναι παρά μιά περίπτωση έλάχιστα σοβαρότε­ ρη άπό μιά άπλή άνωμαλία. Μιά μελέτη τοΟ μέσου δρου θνησιμότητος άπ’ αύτή τήν άρρώστεια σ’ αύτή τή χώρα, προ τής άνακαλύψεως τών άντιβιωτικών, πιστοποιεί το γεγονός. Ή δέ θνησιμότης πού άναφέρεται παραπάνω, είναι μιά κτυπητή έκθεσις τών κινδύνων τής θεραπείας τής Ιλαράς μέ άντιβιώτικά». Τό γράμμα συνεχίζει δίδοντας λεπτομέρειες έπί του παθολογικού σημείου αύτών τών περιπτώσεων, πράγμα με­ γίστου ένδιαφέροντος, γιά τόν ίατρικόν κόσμον. Ά π ’ αύτές τις λεπτομέρειες, ό καθένας μπορεί νά βγάλη τό συμπέρασμα, πώς τ ’ άντιβιώτικά, ήσαν ή αίτια πού προήλθε τό πιό πάνω μοιραίον άποτέλεσμα. Κι αύτό δέν τό άρνοΰνται ούτε οί έπιστήμονές οϊ γράφοντες τό ώς άνω γράμμα συνεχίζοντες μέ τά παρακάτω σχόλια: «Είναι γνωστόν, βεβαίως, δτι κατά τήν πορείαν τρς Iέαράς, μπορεί νά παρουσιαστούν έλαφρά συμπτώματα γα ­ στρεντερίτιδας, άλλά σπανιώτατα αύτά είναι θανατηφόρα. Ί1 σοβαρά κατάστασις πού ώς άνω περιγράφεται, ήτο σχε­ δόν βέβαιον πώς είναι τό άποτέλεσμα τής άντιβιωτικής θε­ ραπείας. Καμμιά τέτοια περίπτωσις δέν συνέβη μεταξύ τών 195 παιδ.ών πού δέν πήραν άντιβιώτικά. Καί καταλήγουν: «'Οπωσδήποτε ή πείρα μάς άποδεικνύει πόσο άνόητο είναι νά δίνουμε μέ τό παραμικρό άντιβιωτικά καί προπαντός στά παιδιά. Καί στό τέλος τό «Χέλθ Φόρ "Ο λλ» έρωτά: «Τί θά συνέβαινεν άν οί Φυσιοθεραπευτές — ή όποιοιδήποτε άλλοι, μή ύπαγόμενοι εις τήν έπίσημον όρθόδοξον έπιστήμην — έκαμναν τέτοιες όμολογίες γιά τέτοια άποτεΛ,έσματα, εις βάρος τής ύγείας καί τής ζωής τοΟ άνθρώπου»;


—522—

Ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ Υ Γ Ε ΙΑ Σ ΜΑΣ (Ά πό τό έξαιρετικόν βιβλίον τοΰ διάσημου Αμερικανού Ίατροΰ H EN R Y G. B IE L E R (M .D.) : “ FOOD, YO UR B E S T M ED ICIN E” («ΤΡΟΦΗ, Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ Θ ΕΡΑΠΕΙΑ Σ Α Σ » ) Μετάφραση Σ . Σ Α Β Β ΙΔ Η

«Μόνο μέ την κατανόηση της σοφίας πού διέπει τίς λειτουργίες του σώματός μας, θά κατορθώσουμε νά έξηγήσωμε πλήρως τό θέμα τών Ασθενειών καί τών πόνων καί ν' Απαλλάξομε τήν Ανθρωπότητα Απ’ αύτό τό φορτίο καί τό Αγχος». W ILLIAM HARVEY, M.D. Ή Φύση έδημιούργησε τόν άνθρωπο, μιά άπό κάθε άπο­ ψη τέλεια μηχανή. Α λ λά 6 άνθρωπος άπό άγνοια, φόβο, ή λαιμαργία διαστρέβλωσε αΰτή τή μηχανή. 'Η ύγεία είναι άπλή· πολύ λίγοι τήν έχουν. Γιάτί; Διότι δέν δίνομε στή φύση τήν εύκαιρία νά μάς άπακαλύψη τήν Ιστορία της. 'Ελπίζω νά σάς άποκαλύψω αύτά τά μυστικά της φύσεως, έάν πεισθήτε δτι, ή τροφή καί δχι τά φάρμακα είναι ή τελειότερη θεραπεία σας. Είναι άπόλυτη άνάγκη νά γνωρίζωμε ποιές οΐ ώφέλιμες καί ποιές οί βλαβερές τροφές, καί τήν Αντίδραση τοΰ σώματος σέ περίπτωση ύγείας καί Ασθένειας. Αύτό έχει με­ γίστη σημασία. 'Ελπίζω δτι, δταν άντιληφθεΐτε τές χημικές λειτουργίες τοΰ σώματος, καί τή θεραπευτική άξια της τροφής, τότε καί σείς μαζί μου θά πιστέψετε, δτι (1) ή άρρώστεια προ­ έρχεται άπό μιά Ανθυγιεινή διατροφή, καί (2) δτι μιά ύγιεινή διατροφή μπορεί θαυμάσια ν’ άποκαταστήση τήν πλή­ ρη ύγεία, χωρίς τή χρήση φαρμάκων ή άμφίβολων έγχειρισεων. ί Ή θεραπευτική μου μέθοδος, προϊόν παραμελημένων γ ι’ άρκετό χρόνο Ιατρικών Αληθειών, συνδυασμένων μέ τέ τελευταίες έργαστηριακές έρευνες, βασίζεται στήν ύγείαν άντί στήν άσθένεια. 'Ενώ άλλοι έπίστήμονες φαίνεται νά παραδέχωντσι τήν άρρώστειαν, τό. γήρας καί άναπηρίοιν τοΰ


—523— σώματος καί τές έκφυλιστικές Ασθένειες, σάν φυσικές κα ­ ταστάσεις, πού άκολουθοΰν τήν μέση ήλικίαν, έγώ τές θεω­ ρώ σάν Αποτέλεσμα των Αφύσικων συνηθειών τής ζωής, της

διατροφής (μέ υψηλόν ποσοστόν θερμίδων), και τών διεγερ­ τικών φαρμάκων- Ούδέπστε δέ θά πώ σ’ έναν άρρωστον πώς θά ζήσει μέ τούς άρθριτισμούς, ή τό άσθμα, τό έλκος, ή τές ή μι κρανιές, άλλά πώς θά τόν άπαλλάξω γιά πάντα άπό τήν άρρώστεια του. Κατά τή διάρκεια μισοΰ αΐώνος έργασίας άγωνίσθηκα νά άπαλλάξω τόν άρρωστον άπό τήν πάθησή του, καί στό έξής κρατώντας τον μακρυά άπό τό γραφείο μου. Έ ν τού· τοις οί άρρωστοι, Απελπισμένοι άπό τήν Ασταμάτητη χρήση χαπιών, φαρμάκων, καί έγχειρίσεων, έρχονται συνεχεία κοντά μου, καί δταν τούς διδάξω τόν τρόπον συνεργασίας καί δχι καταπολεμήσεως τής Φύσεως, τούς Αποχαιρετώ γιά πάντα, ύγιεΐς. "Αν σας ρωτούσα, ποιους Ανθρώπους θεωρείτε σάν με­ γαλύτερους ευεργέτες τής Ιστορίας, άσφαλώς θά περιλαμ­ βάνετε αύτοός καί τόν Γάλλον Χημικόν Λοόην Παστέρ, τόν πρώτον πού κήρυξε πώς ή άρρώστεια προ καλείται άπό μι­ κρόβια, μικροοργανισμούς μεταδιδόμενους άπό πρόσωπο σέ πρόσωπο. Ά λ λά τί θά έλέγετε άν σας έτόνιζα δτι διαφωνώ μέ τόν Παστέρ δσον άφορά τή μικροβιολογική θεωρία του; Νά μιλήσωμε κάτι έναντίον του άξιοσέβαστου Παστέρ — «του πιο τέλειου έπιστήμονος, πού έχει μπή ποτέ στο βασίλειον τής έπιστήμης» — είναι γιά τόν πρισσότερον ,κό σμον κοινωνικώς άπαράδεκτον. Καί δμως οί έρευνές μου, (καί πολλές άλλων προηγουμένων), έχουν άποδείξει πώς ή μικροβιολογική θεωρία τών Ασθενειών δέν μας λέει όλόκλη ρη τήν Ιστορία, καί πώς ό παστερισμός τοΰ γάλακτος, κα­ ταστρέφει τήν μεγαλύτερη θρεπτική του άξια. 'Ο Τζών Σώ Μπίλλιγκς, ό ’Αμερικανός, πού ήταν αυ­ θεντία δημοσίας υγείας (1883) έλεγε: «Είναι Αναγκαίο νά τονίσωμε πώς ή άπλή είσοδος τών μικροβίων σ’ ένα ζωντανόν όργανισμόν, δέν προκαλεΐ τόν πολλαπλασιασμόν τους, οΰτε προκαλεΐ τήν άσθένειαν. Μο­ νάχα άπό τήν κατάσταση του όργανισμοΟ έξαρτδται τό ά ποτέλεσμα». Ό Παστέρ, έχει κάμει μιά βεβιασμένη γενίκευση, το ­ νίζοντας δτι ή μόνη κατάσταση πού συντείνει σέ μιά έπιδη · μία, είναι ή μεγαλύτερη, ή μικρότερη ποσότης μικροβίων. Ά ν κ α ι έχει άπσδειχθή λανθασμένη ή θεωρία αύτή, πολ­ λοί γιατροί είναι προσκολλημένοι στή μικροβιολογική θεω-


—524— ρία τών άσθενειών, καί χρησιμοποιούν συνέχεια φάρμακα, γιά τήν καταπολέμησή τους. Τονίζουν δτι ή εύλογιά, ή διψθερϊτις, ό τύφος, και ή πνευμονία, έχουν ήττηθεΐ. Αύτό είναι γεγονός, χάρις στήν ύγιονομική βελτίωση τού β ιο τι­ κού έπιπέδου τή καθαριότητα, τήν καθαρή έπένδυση καί υγιεινή κατοικία, άλλά οι σοβαρότερες χρόνιες άνωμαλίες, δπως ό καρκίνος, τά καρδιακά, ό διαβήτης, ή άρτηριοσκλήρωση, ή νέφρωαη, καί ή ήπατϊτις, έχουν όκταπλασιασθή, καί κανένα άπό τά καταπιεστικά φάρμακα — άντιβιώτικά — δέν μπορούν νά έλαττώσουν τά θανατηφόρα άποτελέσματα τών τρομερών αύτών άσθενειών. ’Αντί ν’ άκολουθώ τυφλώς τόν Παστέρ, (δπως τόσοι ά λλοι), διερωτώμαι: Είναι ή έκ τών έξω εισβολή τών μι­ κροβίων καί ιών, ή μοναδική αιτία καταστροφής τών Ιστών τού άνθρωπίνου σώματος; Μήπως ή άσθένεια προέρχεται ά­ πό άλλα α ίτια ; Δέν πρέπει νά λαμβάνωνται ύπόψιν οί παρά­ γοντες τού όργανισμοΰ καί τού περιβάλλοντος; Δέν Εχει φθάσει άκόμη 6 καιρός νά έπεκτείνωμε τήν άντίληψή μας περί άσθενείας καί θεραπείας πέρα άπό τήν βακτηριολογική θεωρία τού Παστέρ; Μήπως τα μικρόβια ύπάρχουν μέσα σέ δλους μας, καί πολλαπλασιάζοντται μόνον σ’ ένα νοση­ ρόν όργοτνισμόν ένεκα άνωμαλίας τών λειτουργιών τού σώ­ ματος; "Η μήπως δέν είναι γνωστόν πώς ο ΐ πιό πάνω θα­ νατηφόρες άσθένειες, δέν σχετίζονται καθόλου μέ μικρόβια; Προσπαθώντας ν’ άπαντήσω σ' αυτές τές έρωτήσεις ά­ φησα τόν Παστέρ καί τή μικροβιολογική θεωρία του, καί βγήκα σ’ ένα άλλο δρόμο, πού τόν ταξιδεύουν καί τόσοι άλ­ λοι. Δέν θ’ άναφερθώ γιά τήν ώρα στήν κοπιαστική έρευνα γιά τή χημεία τού σώματος, άλλ’ άπλώς τονίζω δτι τά μι­ κρόβια δέν δημιουργούν τήν άρχική αιτία τής νοσηρότητος τού σώματος, άλλά προηγείται ή άσθένεια καί έπονται τά μικρόβια, προϋπάρχει τό μολυσμένο νερό κι έπονται τά κουνούπια. Στήν πειραματική καί έργαστηριακή μου άπασχόληση, δέν μπόρεσα ν’ άντισταθώ, γυρίζοντας πίσω στόν ’ Ιπποκρά­ τη, πού πίστευε πώς ή άρρώστεια είναι τό άποτέλεσμα κά­ ποιας άλλοιώσεως τού περιβάλλοντος. 'Οσάκις παρουσιάται άρρώστεια άυέσως -πρέπει νά ύποψιαστουμε τήν χρήση άκατάλληλης καί άφύσικης διατροφής. "Οπως είχα τονίσει πρηγουμένως ή φαρμακευτική ' I ατρική σήμερα βρίσκεται σέ μιά μαύρη έποχή, καί μιά σκο­ τεινή άγνοια, καί άπάθεια έπικρατεί μεταξύ πλείστων συνα­ δέλφων μου. δσον άφορδ τή διατροφή μας. Σ ’ αύτό τόν το­ μέα ό Ιπποκράτης ήταν ένας φωτισμένος έπιστήμονας. Τό πρώτο του «πιστεύω» γ ιά τή διατήρηση τής ύγείας ήταν ή ύγιεινή διατροφή, κι ένας κανονισμένος τρόπος ζωής.


—525— Πίστευε πώς ή Φύσις κάνει τή θεραπεία, καί 8τι ό ρό­ λος τοΟ γιατρού είναι νά βοήθα τή Φύση στό έργο της. Πί­ στευε πώς το άρρωστημένο σώμα έχει ανάγκη από μιά πε­ ρίοδο ξεκουράσεως, βχι μόνο σωματικές Αλλά κοΛ άπαραίτητης χημικής, πού Επιτυγχάνεται μόνο μέ τήν άπόλυτη νηστεία, καί τήν ύγιεινή διατροφή, πού δίνει στά όργανα τήν εύκαιρία να άπσμακρύνουν τα συοσωρευμένα περιττά όλικά κι έτσι νά καθαρίσουν ,καί θεραπεύσουν τό σώμα. Λίγοι δμως έκτιμουν τές άρχές αύτές τοΟ Ίπποκράτη. *Η θεωρία πώς ή άρρώστεια είναι Αποτέλεσμα της έσωτερικής τοξαιμίας του σώματος, δέν Αρέσει στόν άρρωστον. Σ ημ . του συγγραψέως: Γιά δεκάδες χρόνια τώρα, κηρύττομε τές πιό πάνω σοβαρές κι' εύεργετικές άρχές πού κηρύττει τώρα καί δ άνώτερος έπιστημονικός Ιατρικός κόσμος. "Ας έλπίσωμεν ότι — μέ τήν έπιτυχία του γενικού- έθνικοΟ σχεδίου ύγείας πού οιερευναται τώρα άπό την Κυ­ πριακήν Κυβέρνησιν, πρός έφαρμονήν, Ο Λ Ο Ι οί έπιστή μονές μας θά όμολογήσουν και υιοθετήσουν τές μεγά­ λες Αλήθειες πού αναφέρει ό έκλεκτός δρ Μπάϊλερ, γιατί αύτές θα εύεργετήσουν, κυριολεκτικά, τήν πολύτιμη ύγεία τοΟ λαοΟ μας, κυρίως τώρα πού οί σοβαρότερες έξοντωτεκές παθήσεις, όγκοι, καρδιακά καί Ε Η Τ Σ , καί μή χειρότερα, άπειλοΟν όλόκλήρο τόν κόσμο.

ΤΑ ΣΠ Α ΣΤΙΚ Α ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ Π Α ΙΔΙΑ «Έ ν α δράμι πρόληψη, πού σώζει άπό ένα τόννο θεραπεία» — (Φυσιοθεραπευτική άποψη) (Δηιμοσιεύθηκε στό «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ») Είναι πραγματικά άξ(α παντός έπαΐνου κι εΰεργετική ή περισυλλογή, περιποίηση, μόρφωση κ ι Αξιοποίηση τών σπαστικών και διανοητικώς καθυστρημένων παιδιών. Εΐναι κοινωνικόν καί Ανθρωπιστικόν έργον καί καθήκον όλων γ ε­ νικά νά ένδιαφερθοΰμε γ ιά τή θετική έξυπηρέτηση τών δυσ­ τυχών αύτών ύπάρξεων. Εόλογημένον τό έργον τών Σχολών Άσκησίμων παι­ διών, καί όλων τών σχετικών Ιδρυμάτων, γ ιά κάθε δυνατή έξυπηρέτηση, τοΟ σοβαροΟ αύτου κοινανικοΟ προβλήματος.


—526— *Η θετική βοήθεια, δσων μέ όποιοδήποτε τρόπον υποφέ­ ρουν, είναι κοινωνικόν καθήκον δλων, καί ένδειξη άνωτέρου πολιτισμού. "Ομως, ή πιό θετική, κι ευεργετική βοήθεια, πού θα μπορούσε νά προσφέρη τά μέγιστα, σέ κάθε περίπτωση, πρό-παντός δέ στήν προκειμένη περίπτωση, είναι μιά προ­ ληπτική προσπάθεια, άνασταλτική, πού θά προλάμβανε τή δημιουργία τών δυστυχισμένων αύτών πλασμάτων. 'Υπάρχει δμως θετική πρόληψη, καί σ’ αύτό τό σοβαρώτατο ζητημα, πού θά μπορούσε νά μάς άπαλλάξη άπό άπερίγραπτον πόνο, άγχος, έξοδα καί ταλαιπωρίες; «Κάθε κακό στον κόσμο έχει καί τό βοτάνι του, — τήν ριζική αιτία τ ή ς δημιουργίας του», κατά τόν Όράτιον. Καί δπως, κάθε άρρώστεια, είναι άποτέλεσμα τών πα­ ραβάσεων τών νόμων τής Φύσεως, δσον άφορδ τή διατροφή, τήν αναπνοή, τήν κίνηση, καί γενικά τές συνήθειές μας, έ­ τσι, καί σ’ αύτό τό ζήτημα, ύπάρχει γιά τούς έρευνητές, έκείνους πού δέν καταπιάνονται μόνο μέ τό άποτέλεσμα, ύπάρχει καί ή αιτία ή όποία, άν άνακαλυψθή καί άποφευχθή, άσφαλώς θά προλάβω με «ένα τόννο δύσκολης καί δδυνηρής θεραπείας, μέ ένα δράμι πρόληψη». Είναι δμως γνωστά τά ριζικά αίτια τής δημιουργίας τών καθυστερημένων καί σπαστικών παιδιών; Οί μεγαλύτεροι έπιστήμονες πού καταπιάνονται μέ τήν κληρονομικότητα, πιστεύοντες στό «δ,τι σπείρεις, τούτο θά θερίσης», έχοντας ύπ’ δψη τό «άμαρτίαι γονέων, παιδεύουσι τέκνα», ύποστηρίζουσι πώς ή ριζική αιτία τής δημιουργίας σπαστικών καί καθυστερημένων παιδιών, όφείλεται κατά μέγα μέρος, στον Αλκοολισμό, στήν τοξαιμία άπό κάπνισμα, καί άλλες έκφυλιστικές συνήθειες τών γονέων. Σπουδαιό­ τατο ρόλο παίζει ή ψυχοσωματική κατάσταση τών γονέων, κατά τήν σύλληψη τοΟ βρέφους. "Οταν κατά τήν κρίσιμη τούτη στιγμή, οί γονείς, βρί­ σκονται κάτω άπό τήν έπίδραση τού Αλκοόλ (τό όποιον κατά τόν άφροδισιολόγον Δρα Νεόφυτον Μιχαηλίδην), δημιουργείται προσωρινώς στό αίμα, ή ίδια Αλλοίωση, δπως καί άπό τές σπειροχέτες της συφιλίδος πώς είναι δυνατόν τά προϊόντα μιάς τέτοιας άλλοιώσεως, νά είναι φυσιολογι­ κά άπό ψυχο-σωματική άποψη; Κι Αλήθεια! "Οταν μέ τήν πρόσληψη του Αλκοόλ, Αμέ­ σως ό έγκέφαλος παύει άπό τού νά λειτουργεί φυσιολογι­ κά, καί ό άνθρωπος, παραφερόμενος, φωνάζει, ύβρίζει, έγκληματεϊ, χάνοντας τά λόγια, καί τά λογικά του, πώς εί­ ναι δυνατόν άν διαρκεία αύτης τής διανοητικής καί γενικής


—527— άλλοιώοεως τοΰ σώματος καί τών γονιμοποιητικών στοι­ χείων, νά δημώυργηθοΰν τέκνα 100% φυσιολογικά; Κι βταν σκεφθουμε, πώς έκτός άπό τό άλκοόλ, έρχε­ ται συνεπίκουρο τό όλέθριο κάπνισμα, ή τοξική Αφύσικη διατροφή, ή μολυσμένη ατμόσφαιρα, ή πολυφαρμακία, οί σεξουαλικές καί πάσης φύσεως καταχρήσεις, τότε δέν πρέ­ πει ν' άποροΰμε Αναζητώντας τή ριζική αΙτία τής δημιουρ­ γίας τών νοσηρών σπαστικών καί διανοητικώς καθυστερη­ μένων παιδιών, για τί π ο τ έ δέ θά τή βροΰμε, ,καί πάν­ τοτε θά κτίζωμε καινούργια νοσηλευτικά Ιδρύματα, καί συ­ νεχώς θά είναι γεμάτα για τί άπό ριζική προληπτική άποψη δσον άψορα τίς πιό πάνω όλέθριες συνήθειες, καμμιά άπο λύτώς προσπάθεια δέν έχει γίνει ποτέ. ΟΙ προσπάθειες του Υπουργείου Ύ γείας,, τοΰ Φ.Α.Ο., τών Ηνωμένων ’Εθνών, τών 'Οργανώσεων Φυσικής Υ γ ιε ι­ νής καί του Φυσικοϋ Περιβάλλοντος, έξουδετερώνονται, προσκρούοντας στήν άδιαφορία, τά ύλικά συμφέροντα, ή τίς κακές συνήθειες τ ή ς ... πολιτισμένης Κοινωνίας μας. Τά έκπαιδευτήριά μας, τά τηλεοπτικά μέσα έπικοινωνίας, καί οί έπιστήμονές μας, δέν ένδιαφέρονται γ ιά τήν πρόληψη του κακού. Άρκούμαστε μόνο στή συμπτωματική θεραπεία τών νοσηρών προϊόντων, θυμάτων τής άγνοιας καί τών όλεθρίων διαβρωτικών συνηθειών μας. “ Εως πότε άραγε θά συνεχίσωμε, Ικανοποιούμενοι Απο­ κλειστικά μέ τήν δψιμηι. συμπτωματική θεραπεία( ;) δλων τών κακών, ένώ ύπάρχει τρόπος, μέ τήν Αναγκαία σχετική διαφώτιση, ,καί τή διαφοροποίηση τών συνηθειών μας, δηλ. «μ ' ένα δράμι θετική πρόληψη, νά σωθούμε άπό ενα τόννο θεραπείας», πανάκριβης, Αμφίβολης, καί μέ πλείστες παρε­ νέργειες — έπιδεινώσεις συνήθως. Πιστεύομεν Ακράδαντα, στηριζόμενοι σέ μελέτες καί πείρα, σαράντα όλόκληρων έτών, πώς ύπάρχει τρόπος, μέ μιά σχετική κατανόηση, κι έφαρμογή τών δσων ή φυσική ύγιεινή, δεκάδες χρόνια τώρα διακηρύττει, δχι μόνον ή πρό­ ληψη, τής δημιουργίας σπαστικών καί διανοητικά καθυστε­ ρημένων παιδιών, νά έπιτευχθη, άλλά καί ή έξάλειψη βλων τών Ασθενειών, πού σάν άναγκαΐον καί άνοπόφευκτον άποτέλεσμα, τής όλέθριας Ανθυγιεινής ζωής μας, συνεχώς πολλαπλασιάζόνται. Τονίζομεν έπανειλημμένως δτι ή μόλυνση του έξωτερικου, συγχρόνως βμως καί τοΰ έσωτερικοΰ περιβάλλοντος τοΰ σώματος μας, αλλοιώνει, κυριολεκτικά κι έκφυλίζει κά­ θε ψυχο-σωματική μας ζωτικότητα, μέ Αποτέλεσμα, όχι μό­


—528—

νο τόν διαρκή πολλαπλασιασμό τών άναπήρων παιδιών, ά λ­ λά καί τά συνεχώς αυξανόμενα θύματα τών καρδιακών, τοΟ καρκίνου, τών θρομβώσεων, συμφορήσεως, και μύριων ά λ­ λων άσθενειών, πού θερίζουν τελείως Απρόοπτα καί πρόω ρα τόν πολιτισμένον(!) άνθρωπον του εικοστού αΐώνος. Μέ τύν εύκαιρία τούτη, όρμώμενοι άπό γνήσιον καί άνυστερόβουλον ένδιαφέρον για τή θετική πρόληψη τών Α σθενειων, καί τήν ευγονίαν γενικά, παρακαλοΰμε τούς Ιθύ­ νοντες τά τής ύγείας τοΟ λαοϋ μας, Κυβερνητικούς κι έπι· στημονικούς παράγοντες καί τά Μέλη της Βουλής, πρός τούς όποιους άπό άρκετοΟ χρόνου, έχομεν υποβάλει ένα σχετικόν υπόμνημα Φυσικής 'Υγιεινής, εκ μέρους του ΓΙαγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, καί δλων τών Φυσιοθερα­ πευτικών 'Οργανώσεων 'Ελλάδος, δπως έξετάσουν μ έ κα­ τανόηση τές έξυγιοντικές εισηγήσεις τού ύπομνήματος τού του, και υίοθετήσουν αύτές, δσο είναι άνθρωπίνως δυνατόν, μέ τήν βεβαιότητα πώς προσφέρουν τήν πιό θετική έξυπηρέτηση στή σοβαρότερη 'Εθνική οικονομία τής Πατρίδος μας, τήν πολύτιμη ύγεία τού λαου μας. Τελειώνοντας, τονίζομε καί πάλιν, πώς μέ τήν άνθυγιει νή ζωή πού διάγομε ΚΑ Ν ΕΝ ΑΣ άπολύτως δέν είναι βέ­ βαιος (δχι στό' Απώτερο μέλλον, άλλά καί αΟριον άκόμη), δτι δέν διατρέχει τόν κίνδυνον, άπό τές πιό πανω έξοντωτικές Ασθένειες, ή καί τή δημιουργία άναπήρων παιδιών. 'Επιθυμούμε καί έπιδιώκομε μιά έντιμη συνεργασία Φυ σικής Υ γιεινής, καί Ια τρ ικ ή ς έπιστήμης, γιά τήν πρόληψη καί τή ριζική θεραπεία τών Ασθενειών. Πιστεύομε δέ πώς αύτό ΘΑ έπιτευχθή μέ τήν Κοινωνικοποίηση τ^ς 'Ιατρικής, πού θά έξαλείψη κάθε ύλικόν καί Ανταγωνιστικόν έλατήριον, έξυπηρετώντας θετικότερα τήν πολύτιμην ύγείον τού λαού μας, συγχρόνως δέ καί δλους τούς έπιστήμονές μας, πού μοναδική τους προσπάθεια θά είναι πλέον, δχι, δσον είναι δυνατόν περισσότεροι, άλλά όλιγότεροι Ασθενείς,


ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙ Α ΕΠ ΙΣΚΕΨ Η ΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ Π. Φ. Σ . Λευκωσία, 18 Ιο ύ λ η 1978 Είναι άπό κάθε πλευρά άξιέπαινο τό έργο πού έπιτελεΐ ό Παγκύπριος Φυσιοθεραπευτικός Σύνδε­ σμος για τί σχετίζεται μέ τό ζωτικότατο τομέα της ύγείας του άνθρ«ί>που. Ό φίλος κ. Σάββας Σαββίδης — σταυροφόρος άκούραστος καί άκλόνητος στήν προσπάθεια έξυπηρέτησης τής ύγείας τού άνθρώπου — δημιουργεί μέ τό έργο του έπαινετό προ­ ηγούμενο πού στά θεμέλιά του πρέπει νά συνεχίσουν νά οίκοδομουν καί άλλοι στό μέλλον. “Α ν κά­ τω άπό όμαλές περιστάσεις ή ύγεία τοΟ λαοΟ είναι πολύτιμο άγαθό καί πρέπει νά τυγχάνει πρώτιστης μέριμνας, κάτω άπό τις σημερινές κρίσιμες συνθή­ κες πρέπει νάναι πρόβλημα στήν πρώτη γραμμή τής έγνοιας όλων. Πρόσθετα πρός τή θεμελίωση ύγείας μέ φυσιοθεραπευτικά μεσα, ή θεωρία καί πράξη πού άκολουθεΐ ό Παγκύπριος Φυσιοθεραπευ­ τικός Σύνδεσμος κάτω άπό τήν καθοδήγηση του κ. Σαββίδη είναι τρόπος ζωής σωστός — ή λιλότητα πού κατά τή γνώμη μου πρέπει νάναι ό διαρκής τρόπος ζωής κάτω άπό όποιεσδήποτε συνθήκες. Χ Ρ ΙΣ Τ Α Κ Η Σ Κ Α Τ Σ Α Μ Π Α Σ 'Αρχισυντάκτης έφημερίδος «Φιλελεύθερος»


—530—

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜ ΟΥ Τα νεοεκδοθέν, έργο ταυ1κ. Σαββίδη «Κάλλιον αρ­ γά παρά ποτέ», Β' έκδοση, συμπληρωμένη, πιστεύου­ με πως περιλαμβάνει πολύτιμο διαφωπσηκό φυσιοβεραπευτικό υλικό, που θα πρέπει οπωσδήποτε, να μελετηθή από όλα τα μέλη της Οργάνωσής μας, και όλους του ενδιαφερομένους για την υγεία τους.

Όπως θα διαπιστωθή, το έργο αυτό, είν* ένα Φυ­ σιοθεραπευτικό Δράμα, εγκεκριμένο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για όλες τες Σχολικές Βιβλιοθήκες, και επιχορηγημένο από την Εκ­ κλησία και τον Πρόεδρο της Κ ύ π ρ ο ν π ε ρ ιέ χ ε ι τες κυριώτερες απόψεις της Φυσιοθεραπείας και της Ιατρικής σε διαλογική μορφή, έτσι που ο αναγνώστης μπορεί εύ­ κολα και αβίαστα να ανπληφθή, να κρίνη, και να παρακολουθήση το ορθόν και το ωφέλιμο, θ’ όλη του τη ζωή. Τ Ι Μ Ε Σ :

Για το εσωτερικό

:

Για την Ελλάδα

:

800 Δραχμές

Για την Αγγλία

:

£4.50 Στερλίνες

Για τες^άλλες χώρες :

£2.50 σεντ

β

Δολλάρια


ΕΠΙΣΤΟΛΗ 38 ΛΑΡΝΑΚΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ΠΡΟ Σ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Σ εβασμιώτατον Μητροπολίτην Λεμεσού κ.κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΝ, Ιερόν Μητρόπολη Λεμεσού, Λεμεσόν.

Σ εβασμιώτατε, Εμείς οι πιο κάτω υπογραμμένοι, μέλη του Παγκυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Σνδέσμουυ ή /κα ι οπαδοί της Φυσικής Υγιεινής της πόλης και επαρχίας Λάρνακος, δια του παρόν­ τος, ευσεβάστως Σ α ς υποβάλλομεν τα ακόλουθα:


-5 3 2 -

Με ανείπωτη χαρά και ικανοίηση διαβάσαμε στο 47ον τεύχος του Φυσιοθεραπευτικού Περιοδικού «Φυσική Υγιεινή» και στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» της 1ης Μαΐου 1985, τη βαρυσήμαντη, αγγελία, ότι, με δωρεά της Ιεράς Μητρόπο­ λης Λεμεσού, ιδρύεται μεγάλη Φυσιοθεραπευτική Κλινική, Οίκος Φυσικής Υγιεινής, Κέντρον Υγείας «Ο Τίμιος Σταυρός Κουκάς». Λέμε, «με ανείπωτη χαρά και ικανοποίηση», γιατί, η μεγαλεπίβολη αυτή ενέργεια αποτελεί υλοποίηση- των ονεί­ ρων όλων ανεξαίρετα των φίλων της Φυσικής Υγιεινής τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. ' Εφθασε, πιστεύομεν, επί τέλους, η πολυπόθητη στιγμή, όπου η Ορθόδοξη Ιατρική και η Φυσική Υγιεινή, θα «δώσουν τα χέρια» γ ια μιά αρμο­ νική συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωση. Είναι καιρός να επιστρατευθούν όλα τα σύγχρονα μέσα, οι γνώσεις και οι εμπειρίες του ανθρώπου για τη διάσωση της υγείας του λα­ ού μας, που πανθομολογουμένως τοσο σκληρά δοκιμάζεται και που καθημερινά πάει απτό το κακό στο χειρότερο. Πα­ ράλληλα όμως, μια συντονισμένη και συνεχής διαφωτιστική εκστρατεία μέσω φυλλαδίων, βιβλίων και ειδικότερα των εις την διάθεσή μας μέσων μαζικής επικοινωνίας, πρέπει να αναληφθεί, ώστε να αποφεύγονται τα φοβερά λάθη που εξ αιτίας των καταστρέφομε κυριολεκτικά την υγεία μας. Δεν αμφιβάλλσμεν, Σεβααμιώτατε, ότι έχετε συνειδητο­ ποιήσει πλήρως τη σημασία της ύψιστης αποστολής την οποίαν έχετε αναλάβει και ότι θα την φέρετε οπωσδήποτε εις αίσιον πέρας. Προς τούτο σας απευθύνομε τα πιο ε γ ­ κάρδια και ειλικρινή μας συγχαρητήρια και τη -βαθειά και αιώνια ευγνωμοσύνη μας.


—533—

Ωστόσο, με όλο το σεβασμό μας, παρακαλούμε μας επιτραπεί να αναφέρουμε το εξής:

όπως

Ό πως όλοι γνωρίζαμε, για μισό περίπου αιώνα, εκτε λείται στον τόπο μας ευεργετική φυσιοθεραπευτική αγωγή υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέ­ σμου και την καθοδήγηση του επιστημονικού σπμβούλου και γενικού γραμματέα του Π.Φ.Σ., γνωστού σ’ όλο τον Ελλη. νισμό κυρίου ΣΑ Β Β Α Σ Α Β Β ΙΔ Η . Δεν είναι'υπερβολή να λέμε σήμερα πως, «Φ ΥΣΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝ Η » και « Σ Α Β Β Α Σ Σ Α Β Β ΙΔ Η Σ ς είναι δύο πράματα ταυτόσημα. ΓΓ αυτό, εισηγούμαστε:

Στην πρόσοψη της Κλινικής να εντοιχισθεί μια μ εγα ­ λοπρεπής πλάκα η οποία να αποκαλυφθεί κατά τα εγκαίνια και στην οποία να αναγράφονται τα εξής:

«Η ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΤΙΜ ΙΟ Σ ΣΤ Α Υ ΡΟ Σ ΚΟΥΚΑΣ» ΑΝΗΠΕΡΘΗ ΔΑΠΑΝΑIΣ ΤΗΣ Ι.ΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΙΕΡΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣιΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΑΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΗ­ ΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ, ΤΙΜιΗΣ ΕΝΕΚΕΝ, Ε Ι Σ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΣΑ ΒΒΑ Ν Σ Α Β Β ΙΔ Η Ν Ο Σ Τ ΙΣ ΗιΝιΑΛΩΣιΕ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕ­ ΣΗΝ ΤΗ Σ Υ ΓΕ ΙΑ Σ ΤΟΠ ΛΑΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗ Σ ΚΟ ΣΜ Ο ΣΩ ΤΗΡIΟΥ Φ Υ ΣΙΚ Η Σ Υ Γ ΙΕ ΙΝ Η Σ ».


-5 3 4 -

Πιστεύομεν ότι αυτός ο ελάχιστος φόρος τιμής που μπο­ ρούμε να απστίσουμε στον ακούραστο Σά ββα Σαββίδη τώ ρα που βρίσκεται στη ζωή.

Με τιμή, Ακολουθούν 38 υπογραφές εκ των μελών του Π.Φ. Σ ., από τη Λάρνακα.

Σημ. Φ.Υ.: Ευχαριστούμε θερμά μερικά εκ των μελών της Λάρνακος, γ ια την εμπνευσμένη επιστολή των στο Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λεμεσού κ. Χρύσανθον γ ιά τήν ευεργετική εξυγιαντική απόφασή του στην οποίαν προέβη μιμούμενος τον Μέγα Βασίλειον που έκτισε την «Βασιλειάδα», εκδηλώνοντας εμπράκτως το γνήσιον ενδιαφέρον της Εκκλησίας, γ ια το πολυτιμότερον αγαθόν της ζωής, την βελτίωση της ψυχοσωματικής υγείας του λαού μας.


—5 3 5 -

Όσον αφορά την αφιέρωση της Φυσιοθεραπευτικής Κλινικής, ο κ. Σα ββίδης εισηγείται και επιθυμεί όπως αυτή αναφέρβΐαι (αντί στον ίδιον), προτιμότερον εις τον Παγκύι πριον Φυσιοθεραπευτικόν Σύνδεσμον, του οποίου οι χιλιάδες των μελών αυτού — εντός και εκτός της Κύπρου — επίστευσαν, εφάρμοσαν, εδικαίωσαν ικαι αξιοποίησαν την ευεργε­ τικήν πνοήν και εξυγιαντικήν φιλοσοφίαν της φυσικής υγιεινής.

Α Α Α


—536—

ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ «ΦΥΣΙΚΗΣ Υ ΓΙΕ ΙΝ Η Σ » Π ΡΟ Σ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ Κάνετε κάθε χρόνο σταφυλοθεραπεία ή πσρτοκαλλοθεραπεία ή άλλη φρουτοθεραπεία — όσοι ν ο μ ί ζ ε τ ε πως είστε υγιείς, αν θέλετε να γίνεται πραγματικά υγιείς. Αν είναι δύσκολο να κάμετε συνεχή φρουτοθεραπεία γ ια λ ίγ ες μέρες, μπορείτε όμως ΟΛΟΙ να κάμετε πάρα πολλές μέρες το χρόνο ευεργετική τμηματική φρουτοδίαιτα χωρίς να το καταλάβετε, με τον εξής τρόπον: Κάθε Κυριακήν, μετά από το σύνηθες... γεύμα σας, που δεν νοιώθετε το βράδυ αρκετή όρεξη γ ια δείπνο, φάτε μόνο σταφύλι ή χυμό, ή άλλο φρούτο, και τη Δευτέρα πρωί ως το μεσημέρι το ίδιο, οπότε συμπληρώνετε μια μέρα της εβδομάδος με φρουτοθεραπεία. Αν το ίδιο γίνη .καί τήν Πέμπτην ή Παρασκευήν το βράδυ, και την άλλη μέρα το πρωί, τότε κάνετε δυο μέρες τη βδομάδα, οπότε σημαίνει 96 μέρες το χρόνο φρουτοθεραπεία. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσατε να κάμετε ΟΛΟΙ και μια άλλη μέρα τη βδομάδα απόλυτη νηστεία με νερό, τότε θα έχωμε τη μεγαλύτερη εγγύηση στη ζωή μας ότι απ’ ΟΠΟΙ,ΑΔΗΠΟΤΕ αρρώστεια κι αν υποφέρω με θα ΘΕΡΑΠΕΥΘΟΥΜΕ ριζικώς, και όσοι είμαστε (φαινομενικά) υγιείς θα γίνωμε στην πραγματικότητα Υ Γ ΙΕ Ι Σ , πράγμα σπά­ νιον, ασύγκριτον, αξιοζήλευτον και ποθητότστον... Εάν, επί πλέον, κινησθε, ή γυμνάζεσθε λ ίγ α λεπτά κά­ θε πρωί μέχρι σημείου ελαφράς κοπώσεως, κάνοντας και λίγες βαθειές εισπνοές, κ ι ένα οπμόλουτρσ κάθε βδομάδα (τουλάχιστον), τότε ΟΛΕΣ οι αρρώστειες, ή και απλές αδιαθεσίες, θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΟΥΝ, όλα τα εκατομμύρια που ξοδεύονται γ ια τες ποικιλώνυμες θεραπείες( ;) θα εξοικο­ νομούνταν, και μαζί μ’ αυτά και η μεγαλύτερη εθνική οικο­ νομία, το πολυτιμότερον αγαθόν του κόσμου, τούτου η πλή­ ρης ψυχο-σωματική ΥΓΕΙΑ του κόσμου.


—537—

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ , Υ Γ Ε ΙΑ Σ ΚΑΙ Σ Τ Ι Σ ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Ε Σ ΣΧΟ ΛΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Υπό ΠΑΓΚΟΥ ΚΑΡΑΒΗ, Ιατρού. Με βάση τα άκρως σημαντικά στοιχεία και ευρήματα της επιστήμης, που περιέχονται στον τόμο αυτά και στη σειρά των βιβλίων που θα ακολουθήσουν, κάνουμε θερμή έκικλη,αη στα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και σά ς Ιατρι­ κές Σχολές της Ελλάδας, ζητώντας τους να συστήσουν ειδι­ κή επιτροπή από επιστήμονες, <χνεγνωρισμένης εγκυρότητας, που θα μελετήσουν σοβαρά το θέμα και θα γνωμοδοτήσουν γ ια την εισαγωγή της επιστήμης της σύγχρονης διαιτητικής στις Ιατρικές Σχολές και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί­ δευσης. Η εισαγωγή και η συστηματική διδασκαλία του μορ· θήματος αυτού θα είχε ανυπολόγιστες ευεργετικές συνέ­ πειες πάνω στη υγεία του λαού μας και στην Εθνική μας οικονομία. > Και τούτο γιαπί όπως έχέι διαπιστωθεί από πλήθος έ­ ρευνες τα τελευταία χρόνια, (και αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός), η διαστροφή, ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον παίζουν πρωταρχικό, καθοριστικό ρόλο, τόσο στη διατήρηση της υγείας και την πρόληψη της αρρώστειας, όσο και στην αποκατάσταση τής κλονισμένης υγείας. Αν" δεν γίνει κάτι ουσιαστικό προς την κατεύθυνση αυτή στο κοντινό μέλλον, θα έχουν να δώσουν λόγο ο ι αρμόδιοι, στο λαό της χώρας αυτής, γ ια την εγκληματική αυτή παράλειψη. Ή δη οι Πρυτάνεις των Ι ατρικών Σχολών της Μεγάλης Βρεττανίας και άλλων Δυτικών χωρών, έχουν επίδειξη τα τελευταία χρόνια ζωηρό ενδιαφέρον χιφ^την εισατγωγή του μαθήματος της Διαιτητικής και Διατροφής στις Ιατρικές Σχολές τους. / ^ ' Επίσης τα τελευταία χρόνια η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τονίζει, με ολοένα και πιο εμψατικό τρόπο την τε­ ράστια σημασία του πγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής, στην διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση τής υγείας. Ας επωφεληθεί λοιπόν και η κοινωνία μας από τα ευρή­ ματα και τις κατακτήσεις της διεθνούς επιστημονικής έρευ­ νας.


—538—

Ε Π I ΣΤΟΛΕ Σ Αλιστράτη Σερρών, Ελλάς, 18 Απριλίου 1987. Προς τον κ. ΣΑ Β Β Α Σ Α Β Β ΙΔ Η , Γενικόν Γραμματέα Παγ κυπρίου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, Πέρα Πεδί, Λεμεσού, Κύπρου. Αγαπητέ Δάσκαλε, εννοώντας σε φυσικά όχι δάσκαλο που περιχαρακώνει τα καθήκοντά του και τις δραστηριότη ­ τες ΟΧΙ στους τέσσερεις τοίχους, αλλά δάσκαλο της ζωής με την σφαιρική έννοια. Πέρυσι πέρασα δίπλα σου εικοσιπέντε μέρες για να ανακουφισθώ από πληθώρα προβλημάτων που κατατυραννούσαν το σώμα και την ψυχή μου, όπως κεφαλγίες, εμβοή αυτιών, ψαρυγγίτιδα, έλκος στομάχου, ηπατικές διαταρα­ χές, δυσκοιλιότητες, χολές, μειωμένη όραση, κλπ. και γ ια να τα αντιμετωπίσω αυτά έπρεπε το σπίτι μου να μετατραπεί σε φαρμακοαποβήκη, κατά την ορθόδοξη Ιατρική. Χάρη στην βοήθειά σου και ατην αποτελεσματική σου θεραπεία με την μέθοδο της φυσικής αποτοξίνωσης βρήκα πραγματικά τον εαυτό μου και απαλλάχθηκα' από όλα τα ενοχλήματα, αφού προηγουμένως με "την δεκαεφταήμερη α­ πόλυτη νηστεία απέβαλα όλη τη σαβούρα που κουβαλούσα μέσα μου γ ια χρόνια. Πραγματικά η απόλυτη νηστεία είναι εγχείρηση χωρίς ψαλίδι, και γ ι' «ατό την εφαρμόζει με α­ ξιοθαύμαστα αποτελέσματα και ο καθηγητής Ρομάσιωφ του ΗανεπσΤημίου της Μόσχας. , Μα πάνω απ, όλα με όπλισες με την ψυχική αντοχή και μέ. όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να συνεχίσω μια ομαλή και φυσική υγιεινή ζωή, διατρεφόμενος με αγνά φυσικά τρόφιμα — φρούτα, χορταρικά, ξηρούς καρπούς καί μαύ; ρο ψωμί. Εύχομαι ο θ εό ς να σου δίνει μακροημέρευση γ ια το πανανθρώπινο καλό και προπαντός να χαρείς και να νοιώ: σεις σαν πραγματικότητα την λειτουργία της Φυσιοθεραπευ­


—539— τικής Κλινικής, που ανέλαβε ο δραστήριος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Χρύσανθος, στην οποία πλείστοι Έ λ λ η ν ε ς θα είμαστε τακτικοί επισκέπτες. ΕΟχομαι πλήρη επιτυχία στο Συνέδριό σας. Με σεβασμό και εκτίμηση, ΘΩΜΑΣ ΠΛΤΤΑΓΕΩΡΠΟΥ V V V Πέρα Πεδί, 7 Σεπτεμβρίου 1981. Μου δόθηκε η εκαιρία να παρακολουθήσω από κοντά το έργο και την ζωή του κ. Σα ββίδη γ ια 50 κατά συνέχεια μέρες. Ακούραστος απόστολος της δέας της φυσικής υγιεινής και της φυσικής θεραπευτικής, αγωνίζεται να μεταδώση εις τους πάντας τες γνώσεις και την πείρα που απόκτησε στα 45 τόσα χρόνια πραχτικής εφαρμογής των αρχών της φυ­ σικής υγιεινής. Δ ε ν ε μ π ο ρ ε ύ ε τ α ι ο κ. Σα ββίδης τ ε ς γνώσεις και την εμ πε ιρ ία το υ, τα προσφέρει δωρεάν εις όλα τα μέλη του Παγκύπριου Φυσιοθεραπευτικού Συνδέσμου, και εις όποιον θελήση να παρακολουθήση τες καθημερινές πρωινές διαλέ­ ξεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο βουνό μέσα στο δάσος. Συνταξιούχος δάσκαλος ο κ. Σαββίδης διατηρεί Ξ ε­ νοδόχε ίον εις το οποίον λειτουργεί κουζίνα ευθυγραμμισμέ­ νη προς τους κανόνες της φυσικής υγιεινής. Το Γενοδοχείον απτό, άνκαι με περιορισμένον αριθμό δωματίων, δίδει την ευκαιρία να επωφεληθούν από τες γνώσεις του κ. Σαββίδη πολλές δεκάδες επισκεπτών κάθε χρόνο από το εξωτερικό και cenó όλην την Κύπρο. Εύχομαι να προσεχθή και να αναγνωρισθή από τους υπεύθυνους η προσπάθεια του κ. Σαββίδη πριν να είναι πο­ λύ αργά. Φ Α ΙΔΡΟ Σ Χ Ρ ΙΣΤ Ο Υ


— 540—

Πέρα Πεδί, 7 Σεπτεμβρίου 1986. Αγαπητέ κ. Σαββίδη, Ή ρθα από την Ελλάδα, διότι με απασχολούσε μία αρρώστεια, του εγκεφάλου. Έπασχα από κάτι κρίσεις επι­ ληπτικές. Από 9 χρονών άρχισαν να με ενοχλούν. Οι γονείς μου με πήγαν σε έναν γιατρό στην Θεσσαλονίκη. Εκείνος ο γιατρός με εξέτασε, και είπε ότι πρέπει να μου κάνει εγ· κεφαλαιογράφημα. Μου είπε — επίσης ότι δια να λιγοστέ­ ψουν οι κρίσεις να παίρνω κάτι χάπια, των 200 Μή. Τα «T egretob. Ο γιατρός είπε ότι πρέπει να παίρνω 3 χάπια την Γ/ιέρα για να λιγοστέψουν Οι κρίσεις και όταν Θα πε­ ράσω την εφηβία, 20 χρονών, Θα μου φύγουν τελείως. Μέχρι στιγμής έχω κάνει 8 εγκεφαλαιογραφήματα και 1 Αξωνική. Είμαι 16 χρονών και έχω πιεί μέχρι στιγμής. «4.320 χάπια» των 200 Μ£. Ευτυχώς γνώρισα εσένα κ. Σαββίδη και άρχισα φυσιοθεραπεία. Έ κανα έναν μήνα με σαλάτα, πέντε μέρες με χπμό φρούτου και 8 μέρες ,με νερό. Μετά το νερό ήπια χυμό φρούτων άλλες 5 μέρες, και συνέχισα μετά με σαλόπες, αρκετόν καιρόν. 'Ε γ ιν α καλά. Σταμάτησαν τελείως τα χά­ πια και οι κρίσεις, και είμα ι τώρα υγιής, θ α διδάξω όσο μπορώ την φυσιοθεραπεία σε πολλούς ασθενείς και θα δώ­ σω πολλά βιβλία σου. Με πολλή αγάπη ο φίλος σου Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ ΝΤΟΥΡΠΑΑΗΣ από τη Λάρισσα Τηλ. (041)238-808 Οδός: Τέρμα Φαρσάλων με Ζίτσις I

Πέρα Πεδί, 17 Ιουλίου 1984. Αγαπητέ κ. Σαββίδη, Οι οκτώ μέρες που η σύζυγός μου και εγώ μείναμε


στο Φυσιοθεραπευτικό Κέντρο ασφαλώς δεν ήταν αρκετές για να τύχουμε των καθολικών αποτελεσμάτων των υ γ ιει­ νών θεραπευτικών και αποτοξινωτικών μεθόδων που εφαρ­ μόζετε. Ή ταν όμως αρκετές για να μας υπενθυμίσουν πως οι γευστικές απολαύσεις πόυ η σύγχρονη βιομηχανία τροφί­ μων με τις περίτεχνες διαφημίσεις τής επέβαλε στον άνθρω­ πο, δεν είναι οι μόνες και προπάντων δεν είναι οι γευστικό­ τερες και ύγιεινότερες. Σ τ ις οκτώ μέρες μαζί σας αγκαλιάσαμε ξανά καί μας ξαναγκάλιασε η φύση και απολαύσαμε τα υπέροχα λα­ χανικά και τα θαυμάσια αψέκαστα και αλίπαστα φρούτα ποψ προσφέρετε σε συνδυασμούς, ποσότητες και σε χρόνο κάτω από τη σοφή καθοδήγησή σας. Τα πιο πάνω μαζί με τις διαλέξεις σας, τις ασκήσεις στο ξέφωτο του δάσους, τα ηλεκτρικά μασσάζ. και τα ατμόλουτρα του Φυσιοθεραπευτι­ κού Κέντρου μάς έκαναν να ξανανοιώσουμε στο βαθμό που τούτο επέτρεψαν οι οκτώ μόνο μέρες. Πάνω από όλα, ωστόσο, η δική σας πίστη στα όσα πρεσβεύετε και στα όσα διδάσκετε, η πραότητα και η γαλήνιά σας έκφραση μάς έκαναν να προβληματιστούμε ξανά για τις πραγματικές αξίες της ζωής, μιας ζωής τόσο όμορ­ φης και υπέροχης όταν μπορούμε να την διάγουμε με υγεία σώματος και ψυχής όπως ακριβώς ο θ εό ς και η φύση μας έπλασαν. Μαζί με τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας προς εσάς προσωπικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την υπέροχη σύζυγό σας που με την καλωσύνη της και τον δικό της τρόπο έκανε την παραμονή, μας μαζί σας τόσο ευ­ χάριστη. Και τόσο χρήσιμη. Και πριν τελειώσουμε δυο λόγια ακόμα γ ια ναπσύμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κ. Ε­ λένη, βοηθό της κ. Δέσποινας, που με την προθυμία και την προσχαρωσύνη της κυριολεκτικά σκλαβώνει. Ξανά με τις ευχαριστίες μας και είθε ο θ εό ς να σας ενισχύη στο έργο σας. ΣΩ Κ ΡΑ ΤΗ Σ ΠΥΑΙΩΤΗΣ Ανώτερος Διευθυντής ΊΓραπέζης Κύπρου και σύζυγος Ν ΙΤ Σ Α Σ . ΠΥΛΙΩΤΟΥ


Πέρα Πεδί, 11 Οκτωβρίου 1982.

Ύστερα από 20. ημερών φυσιοθεραπεία, υπό την επίβλεψιν του κ. Σα ββίδη εις το Φυσιοθεραπευτήριόν του εις Πέρα Πεδί, αισθάνομαι την ανάγκη να γράψω τις παρακά­ τω γραμμές. Είναι τοις πάσι γνωστά τα θαυμαστά αποτελέσματα της Φυσιοθεραπείας εις την υγείαν των ανθρώπων. Επίσης τοις πάσι γνωστόν το πολύκροτον και όντως αξιοθαύμαστον έργον του αγαπητού μας κ. Σα ββίδη, ως Φυσιοθεραπευτού, το οποίον εξασκεί επί μισόν περίπου αιώνα, μετά θαυμα­ στού ζήλου, αυταπαρνήσεως και πάντοτε αφιλοκερδώς. Η ιδέα, που ήδη φαίνεται ότι βα ίνει προς πραγμάτωσιν, δημιουργίας του πρώτου Φυσιοθεραπεπτυκού Κέντρου εις Κύπρον και εξοπλισμένου με όλα τα σύγχρονα μέσα ως και επιστήμονας διαφόρων ειδικοτήτων, εκπληρώνει πολυ­ χρονίους βαθείς πόθους και στόχους του κ. Σαββίδη, προς μίαν καλυτέραν και εις ευρυτέραν κλίμακα εξυπηρετήσεως εις την υπόθεσιν της υγείας του λαού. Η Ιερό Μητρόπολις Λεμεσού, εν τω προσώπω του Πανιερώτατου Μητροπολίτου της κ.κ. Χρυσάνθου, ενβαρρύνουσα και επιβρσβεύουσα την ως άνω ιδέαν, καθίσταται ή πρώτη και μεγάλη δορήτρια, γεά την Ιδρυση μιας μεγάλης Φυσιοθεραπευτικής Κλινικής, που θα χρειαοθή δι’ όλας τας ανάγκας του κτιριακού συγκροτήματος. Επίσης, τόσον η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, όσον και η Ιερά Μονή Κύκκου υπεσχέθηκαν ότι θα έρθουν αρωγοί εις την προσπάθειαν του θεαρέστου τούτου έργου. Εκ βάθους ψυχής ευχόμεθα όπως ο Πανάγαθος Κύ­ ριός μας ευλογεί αφθονοπλουσιοπαρόχως την όλην προσπά­ θειαν και συντόμως αι ιδέαι και και τα σχέδια γίνουν πραγματικότης. Εκφράζοντας τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον αγαπητόν κ. Σαββίδην, διατελώ μετά βαθυτάτου σεβασμού, και αγάπης Χριστού, + Αρχιμανδρίτης ΧΑΡΙΤΩΝ Μ ΑΧΑΙΡΙΩΤΗΣ


— 543—

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΥ ΚΑΙ Π Ρ Ο ΣΤ Α Σ ΙΑ ΤΗΣ Υ ΓΕ ΙΑ ΜΑΣ Ανοσοποίηση είνοα*η φυσική αντίσταση του οργανισμού ενάντια στες διάφορες αρρώστειες μεταδοτικές και μη, που τυραννούν και δεκατίζουν ανεξαίρετα όλο τον κόσμο σήμε­ ρον, η ενίσχυση των φυσικών αμυντικών ικανοτήτων του σώματος σε σημείο που να μη προσβάλλεται από εξωτερι­ κούς παράγοντες μικρόβια, ιούς, και δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες. Η ανοσοποίηση; του οργανισμού είναι κάτι που κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει πάση θυσία να επιδιώξη, δεδο­ μένου ότι σήμερο τα μικρόβια, οι ιοί, οι κόκκοι ενίσχύθησαν, ιοχυροποιήθησαν, μετατράπησαν (και από δικά μας σφάλματα έγιναν άτρωτοι, και τώρα .με τη. γενική μόλυνση του περιβάλλοντος) (εξωτερικού αλλά κυρίως κ α ι εσωτερι­ κού)1 είναι πολύ πιο εύκολον από προηγούμενες εποχές να φιλοξενηθούν και να δράσουν οι ενισχυμένοι αυτοί μικρόοργανσμοί δεδομένου ότι το έδαφος στο οποίον φιλοξενούν­ ται σήμερον είναι πιο νόμιμον και κατάλληλον γ ια την δρά­ ση τους. Ας εξηγηθούμε όμως καλύτερα και πρώτ' απ’ όλα το­ νίζουμε και πάλι πως έχοντας υπ’ όψιν την παντοδυναμία και πανσοφία των θείων φυσικών νόμων που εδημιουργήθη το ούμπα ολόκληρον πιστεύομεν πως κάθε αρρώστεια είναι προσπάθεια του οργανισμού γ ια την κάθαρση, την αποτο­ ξίνωση και αυτοσυντήρηση της ζωής. ' Ενεκα του ολέθριου υπερσιτισμού μ ε αφύσικες συντη­ ρημένες και αλλοιωμένες τοξικές τροφές και τις εγκλημα­ τικές συνήθειες του καπνίσματος, των ναρκωτικών καί τής πολυφαρμακίας κλπ. σχηματίζονται μέσα μας τόσα επικίν­ δυνα τοξικά υλικά που αναγκάζουν τον οργανισμόν για να απαλλαγή απ’ όλα τα προϊόντα των καταχρήσεων αυτών με την εναλλαγήν της ύλης να μετατρέψη και διώ ξει όλα αυτά με αποτέλεσμα τη δημιουργία όλων των συμπτωμάτων των διαφόρων ασθενειών.


—544 —

Εάν δε λογαριάσωμε όλα τα τοξικά υλικά που διώ­ χνει το σώμα (στη προσπάθεια της κάθαρσης και επιβίω σης) τα ουρικά οξέα, τα τριγλυκερίδια, το λεύκωμα, τη ζάχαρη, την οξόνη κλπ. τότε θα πρέπει να αντιληφθούμε τη ριζική αιτία των ασθενειών και τους κινδύνους πολλαπλα­ σιασμού και αποθηκεύσεως των δηλητηρίων αυτών εσωτερικώς. Το αίμα που πρέπει να είναι καθαρό και ελαφρώς αλκαλι­ κό, μολύνεται με τα τοξικά υλικά που αναφέρομε, αναπτύσ­ σει ψηλή πυκτικότητα με κίνδυνο θρομβώσεων, καρδιακών, συμφορήσεων ή και όγκων. Για την απσμάκρυνσιν των δηλητηρίων αυτών ο οργα­ νισμός δημιουργεί ευκοιλιότητες, εμετούς, πυρετό, βρώμικα τοξικά ούρα και πυοσφαίρια, που συνοδεύουν όλες σχεδόν τες αρρώστειες. Προς εξουδετέρωσιν όλων αυτών λαμβάνει μέρος η εναλλαγή της ύλης και διάφορες ζυμώσεις με αποτέλεσμα την χημική επεξεργασία των τοξικών υλικών, τήν ορίμανση, τη διάσπαση και την απομάκρυνσιν των με τον τρό­ πο που αναφέρομε πιο πάνω. Αυτή λοιπόν η εναλλαγή της ύλης που είναι πρώτιστος νόμος της δημιουργίας και αυτοσυντήρησης της ζωής, χρη­ σιμοποιεί μικροοργανισμούς, μικρόβια, τους κόκκους, για την επεξεργασία των αναγκαίων λειτουργιών για την ως άνω λειτουργία της κάθαρσης και της αποτοξίνωσης. Αν λοιπόν η μοναδική μας προσπάθεια γ ια θεραπεία των ασθενειών είναι απλώς η εξάλειψη των μικροβίων με μικροβιοκτόνα, χωρίς να εμβοιθύνωμε και κατανοήσωμε τον αναγκαίον ρόλον της απαραίτητης εναλλαγής του αχρήστου και ιμολυσμένου υλικού, αυτό το πράγμα είναι το ίδιο σαν να φρσντίζομεν να εξαλείψομε τα κουνούπια χωρίς τη απο­ ξήρανση των στάσιμων και ακαθάρτων νερών μέσα στο οποίον φιλοξενούνται. Ας μη βάζομε λοιπό το άλογο πίσω από το αμάξι καθώς λέμε συχνά. Ίσω ς βέβαια με | αυτά να νομίζουν μερικοί πως δεν παραδεχόμαστε την ύπαρξη και την δράσιν των μικροβίων. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Μικρόβια υπήρχαν από την δημιουργία του σύμπαντος και αιωνίως θα υπάρχουν άσχετα αν ανακαλύφθησαν την -τελευταία εκατονταετηρίδα. Εν τη φύσει ουδέν απόλλυται


—545— και ουδέν δημιουργείται. Δεν εδη μιουργήθησαν από τον πάνσοφον και παντοδύναμον νόμον της δημιουργίας με σκοπό τη αυτοκαταστροφή; της ζωής στο πλανήτην αλλά την εξυπηρέτησιν και την αυτοσυντήρησή της. Με αυτά όμως μήπως θέλομε να πιούμε πως τα μικρό­ βια είναι απαραίτητα γ ια την ομαλή και φυσιολογική εκ­ δήλωση της υγείας και της ζωής; Αν κρίνωμε από τα τοξικά υλικά που απομακρύνονται από το σώμα όπως αναφέρομε προηγουμένως μέσον και μετά την φιλοξενία και τη δράση των μικροβίων και την κάθαρση και ανοσία που ακολουθεί, αν βοηθηθούν τα μι­ κρόβια στη καθαρτική, αποτοξινωτική τους δράση με φυ­ σικά καθαρτικά μέσα, τότε θα ήταν μωρία του χειρίστου είδους να φορτώσωμεν όλες τις ευθύνες των σοβαρών ασθε­ νειών κα ι των μοιραίων περιπτώσεων, οπτακλειστικώς και μόνον τα μικρόβια. Για τί δεν λογαριάζομεν την αλλοιω­ μένη αφύσικη συντηρημένη τροφή, τη, μολυσμένηι ατμόσφαι­ ρα, την ακινησία, τα ναρκωτικά, τη πολυφαρμακία και την ολέθρια δυσκοιλιότητα, που μετατρέπει το παχύ έντερο σε βρώμικο υπονόμο του οργανισμού μέσα στο οποίον φιλοξε­ νούνται όλων των ειδών τα μικρόβια, που ένεκα των ζυ­ μώσεων που δημιουργούνται εκεί, χρησιμοποιούνται αναλόγως μικρόβια, κολοβάκιλλοι που θεωρούνται μάλιστα και ωφέλιμα, τα οποία όμως σε προχωρημένες περιπτώσεις δυσκσιλιάτητος αλλάζουν δραστηριότητες, μεταβαλλό με να σε «βλαβερά μικρόβια». Εδώ ακριβώς θά έπρεπε να αναφέρω μεν πάλι το πεί­ ραμα που έγινε σε ένα επιστημονικό Ινστιτούτο Ιατρικής. Ανώτεροι επιστήμονες της μικροβιολογίας , εξακριβώνοντας ότι σε περιπτώσεις ηπατίτιδος και νεφρίτιδάς ανακαλύπτουν την παρουσία κολοβάκιλλων δημιουργώντας τα τρομερά συμπτώματα των ασθενειών αυτών, απομόνωσαν ένα από τους ωφέλιμους κωλοβάκιλλους βάζοντας τον σε ένα τοξικό περιβάλλον και το μικρόβισν αυτό μετετράπη σε μικρόβιο του τύφου, αντελήφθησαν λοιπόν πως τα μικρόβια αλλάζον­ τας το περιβάλλον που φιλοξενούνται και επεξεργάζονται, αναγκάζονται ορμόμενόι από τά νόμο της εναλλαγής της ύλης να αλλάζουν δραστηριότητες, συμπτώματα και απο­ τελέσματα ανάλογα με την ποιότητα και την τοξικότητα του περιβάλλοντος που έχουν να επεξεργασθούν.


—546— Εττροχώρησαν λοιπόν στο πείραμά τους και βάζοντας το μικρόβιο του τύφου σε συνεχώς και πιο τοξικά πε­ ριβάλλον μετατράπηκε σε μικρόβιο της χολέρας, της διφθε­ ρίτιδας και τετάνου. Συμπληρώνοντας το πείραμά τους, προς τα οπίσω και αλλάζοντας συνεχώς το περιβάλλον προς το ολιγώτερον ταξικόν κατώρθωσαν να μετατρέψουν το μικρόβιον σέ όλα τα ως άνω μικρόβια και τελικά σε καλοβάκιλλον όταν' τον έβαλαν στο περιβάλλον του παχέως εντέρου. Αυτό το πείραμα (που θα μπορούσε να επαναληφθή και σήμερον, προς εξακρίβωσιν του ρόλου των μικροβίων, και του περιβάλλοντος το υ), δημοσιεύθηκε μόνον σε ένα περιοδικό, μια και μοναδική φορά. Γ ια τ ί;; Είναι λοιπόν ή όχι τα μικρόβια, Οι πρωτεργάτες της εναλλαγής της ύλης που προώρισται εκ φύσεως, να ανα­ λαμβάνουν την επεξεργασία και την εξουδετέρωσιν του πε­ ριβάλλοντος μ ε προοπτική την κάθαρσίν, την αποτοξίνωση και την αυτοσυντήρηση της ζωής; Μας ερωτούν αν δεν παραδεχόμαστε την βλαβερή επί­ δραση; των μικροβίων τη στιγμή που σε περιπτώσεις επιδη­ μιών, πεθαίνουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι με τες θανατη­ φόρες επιδημίες οι οποίες υποχώρησαν μ ε τα εμβόλια. Αυτό είναι γεγονός ο λόγος όμως των υποχωρήσεων των επιδη­ μιών είναι η βελτίωση των υγεινομικών συνθηκών ζωής ό­ σον αφορά την καθαριότητα, την επένδυση, και τη κατοικία. Έ ν α όμως πράγμα είναι φανερόν, πως οι μεν επιδη­ μίες υποχώρησαν, οι θάνατοι όμως από άλλες μη μεταδο­ τικές ασθένειες θερίζουν καθημερινώς κυρίως τον πολιτι­ σμένο κόσμο 33%, για τί αυτό δε .μας τρομοκρατεί; Κρούομε λοιπόν και πάλι τον κώδωνα του κινδύνου το­ νίζοντας ότι οι όγκοι, τα καρδιακά, οι συμφορήσεις και πα­ ραλύσεις, που κάθε μέρα θυματοποιούν πρόωρα και απρο­ σδόκητα όλον το κόσμο υπάρχουν φόβοι να εξαλείψουν σύν­ τομα τη ζωή από το πλανήτη μας. Υποστηρίζοντας όμως πως τα μικρόβια εξ ανάγκης φι­ λοξενούνται, γ ια αποτσξινωτικούς σκοπούς, τ ί έχομε να πούμε γ ια την τρομερή μάστιγα που ετρομοκράτησε ολό­ κληρο το κόσμο, την Ε Η Τ Σ , η οποία μεταδίδεται με ιό θα­ νατηφόρο. Έ χοντας υπ’ όψη τον σοβαρότατον κίνδυνον της περί-


—547— πτώσης αυτής και μη έχοντας ειδικότητα για την επικίνδυ­ νη αυτήν ασθένειαν, δεν Θα έπρεπε να καταπιαστούμε κα­ θόλου με αυτήν, για την ώρα. Εν τούτοις όσα γράφομε γ ια τη μετάδοση των άλλων ασθενειών πιστεύομεν πως δεν είναι καθόλου άσχετα και με αυτή την πάθηση. Εξ όσων έχουν γνωμοδστήσει ειδικοί.επ ι­ στήμονες εξ όλων των φορέων του ιού της Ε.ΗΤΣ υπόκεινται στον κίνδυνον να εκδηλώσουν την ασθένεια αυτή μόνον οι πολύ τοξινωμένοι οργανισμοί που είναι υποψήφιοι γία σοβαρές περιπτώσεις μηνιγγίτιδος, εγκεφαλίτιδος, πνευμο­ νίες και όγκους κλπ.

Συνεπώς μπορούμε να συμπεραίνωμε πως η παρουσία ιών χωρίς την γονιμότητά του εδάφους δεν παρουσιάζει κα­ νένα σύμπτωμα της αρρώστέιας μέχρις ότου και αν μολυνθή το έδαφος σε σημείο που να ευνοείται να πρσκαλείται και η δράσις του ιού της ασθενείας αυτής εάν ο κάτοχός του φιλόξενου αυτού μολυσμένου εδάφους επιζήση από τους κινδύνους των άλλων ασθενειών που αναφέρομε. Γ ια δέκα ολόκληρα χρόνια λένει ο ι ειδικοί επιστήμονες είναι δυνατό να φιλοξενήται μέσα στο σώμα ο ιός χωρίς την εκδήλωση της ασθένειας. Τι άλλο σημαίνουν αυτά πα­ ρά τη αναγκαία προΰπαρξη του μολυσμένου και κατάλλη­ λου εδάφους γ ια τη φιλοξενία και τη δράση του ιού της αρρώστέιας αυτής που είναι εξ όσον φαίνεται προικισμένος και ισχυροποιημένος εκ μέρους της φύσεως σε σημείο που \<χ μη υποχωρεί με όλα τα γνωστά κατασταλτικά μέσα της σημερινής επιστήμης;

Δεδομένου δε ότι η φύσις τα πάντα εδημιούργησε με σοφία» και με προοπτική τη αυτοσυντήρηση, της ζωής γιατί να μη ψροντίσωμε να βρούμε τη ριζική αιτία του κακού προσανατολιζόμενοι εξ ανάγκης πλέον σε νέους ορίζοντες επιβίωσης που είναι η κάθαρση του εδάφους, η αποτοξίνωση, η ανοσοποίηση και όχι απλώς η εξόντωση των ιών και μι­ κροβίων, που χωρίς την προΰπαρξη του μολυσμένου εδά­ φους φιλοξενίας, κανένα απολύτως σύμπτωμα δε είναι δυ­ νατόν να παρουσιάσουν. Η εξάλειψη των κουνουπιών είναι αδύνατη (αν υπάρ­ χουν τα στάσιμα νερά ). Προσγείωση λοιπόν προς θεο ύ, έστω και την δωδεκάτην και όχι περαιτέρω ταλαιπωρίες και κιν­ δύνους. Οι ανώτεροι και ειλικρινείς επιστήμονες της Ια­


-5 4 8 —

τρικής διαφόρων Πανεπιστημίν και του Π.Ο.Υ. ομολογούν τη σημασία της υγιεινής διατροφής και υποστηρίζουν τη με­ γίστη σημασία της μόλυνσης του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού περιβάλλοντος που είναι η ριζική αιτία όλων των κακών... Ό λ ο ι παραδέχονται ότι η πτώση της ανοσοποίησης του οργανισμού είναι η ριζική αιτία όλων των ασθενειών. Ποιοί όμως είναι οι όροι της ελαττώσεως της ανοσοποίησης του σώματος και η ριζική αιτία των μεταδοτικών αλλά και όλων άλλων ασθενειών που ευθύνονται γ ια τα 2 )3 των θανάτων σε όλο το πολιτισμένο κυρίως κόσμο; Τ ι άλλο από: Ιον) Την αφύσικη διατροφή των διατηρημένων, αλλοιωμέ­ νων, τροφών που προκαλούν εν πρώτοι ς, τη δυσκοι­ λιότητα, τη ριζική αιτία όλων των ασθενειών. Από φρουτοφάγος που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος κατάν­ τησε πτωματοφάγος. 2ον) Τη μόλυνση και παράλυση του σώματος από τη ακι ­ νησία που μας καταδίκασε ο τεχνικός πολιτισμός. 3ον) Ο εκφυλισμός και οι αφύσικες καταχρήσεις. 4ον) Η μόλυνση της αναπνοής και το κάπνισμα. 5ον) Οι σεξουαλικές και πάσης φύσεως καταχρήσεις. 6ον) Η κατάργηση του ύπνου που ξεκουράζει, απστοξινώνει κ α ι αναζωογονεί το σώμα. 7ον) Οι ψυχικές τοξικές, τσ μίσος, ο θυμός, η πλεονεξία, το άγχος πιου δηλητηριάζουν κυριολεκτικά ολόκληρο τσ σώμα και τη ζωή μας. Ερωτούμε υπάρχει κανένας λογικός επιστήμονας ή κοινός άνθρωπος που να υποστηρίζη ότι οι πιο πάνω σοβα­ ροί παράγοντες δεν έχουν μια σχέση, όσον αφορά τη πρό­ ληψη και θεραπεία των ασθενειών. Δυστυχώς όμως ελάχιστοι επιστήμονες ερωτουν ή ενδιαφέρονται γ ια τους πιο πάνω όρους που είναι αναμφισβή­ τητα, η ριζική αιτία της πτώσης του ανοσοποιητικού συστή­ ματος, κυρίως όσον αφορά την αφύσικη διατροφή τες δυ­ σκοιλιότητες, την ακινησία, του νέου, τες καταχρήσεις και τες ψυχικές τοξίνες που πιστεύομεν πως είναι η ριζική αι­ τία όλών των ασθενειών, μεταδοτικών και άλλων χρονίων και μοιραίων καταστάσεων. Οι περισσότεροι αρκούνται απλώς στη διάγνωση και


549 —

στη συνταγή γ ια συμπτωματική θεραπεία, χωρίς ουτε μια ερώτηση, ή συμβουλή ενάντια στην αφύσικη διτροφή, τες καταχρήσεις και τον διαβρωτικόν εκφυλισμόν, που είναι η ριζική αιτία της κακορίζικης και επικίνδυνης υγείας και της ζωής'μας γ εν ικ ά ;;;

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μια από τες πιο σοβαρές περιπτώσεις θεραπείας άσθματος σε βρεφική ηλικία. Ευρύχου, 13 Απριλίου 1959. Παγκύπριον Φυσιοθεραπευτικόν Σύλλογον, Πέρα Πεδί, Λεμεσού. Αξιότιμοι Κύριοι, Σπεύδω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη ριζική θεραπεία του μσνάκριβου παιδιού του. Πάνε τώρα σχεδόν τρία χρόνια από τότε που ο Πόλυς μου θεραπεύτηκε ριζικά με τη φυσιοθεραπεία από το τρόμε* ρό άσθμα που παρουσιάσθτ\ικε από την πρώτη μέρα που γεν­ νήθηκε. Δεν θα λησμονήσω ποτέ τες τρομερές κρίσεις που είχε το παιδάκι μου όταν σας επισκεφθήκαμε στο Πέρα Πεδί· ήταν τότε ακριβώς ένδεκα μηνών. Κανένας δεν πίστευε πως σε δεκαπέντε μέρες το παιδί μου θα θεραπευόταν ριζικά και να μην άρρωστήση ως τώρα ούτε μ ια φορά. Είναι όμως αλήθεια πως τηρήσαμε αυστηρά τες οδηγίες σας και θα τες ακολουθούμε πάντα για τί μας ευεργέτησαν, μας έσωσαν κυ­ ριολεκτικά. Πάντα θα σας ευγνωμονούμε και σας και την ευεργε­ τική επιστήμη της Φυσικής θεραπείας. Με άπειρη εκτίμηση ΣΟΝ1Α Α. Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΑ ΔΟ Υ

·*· ·*· Α Πέρα Πεδί, 15 Ιουνίου 1981. Σοβαρότατο έργο μέ πίστη, με πάθος, και βαθειά αγά­ πη γ ια τον άνθρωπο γίνεται πραγματικά από τον βαθύ με­ λετητή, το φιλόσοφο και προπάντων το μεγάλο ανθρωπιστή Φυσιοθεραπευτή κ. Σαββίδη, εδώ στο Πέρα Πεδί. Είχα γνωρίσει τη Φυσιοθεραπεία με αφορμή τα μάτια μον


—550— τα οποία κινδύνευσα να χάσω προ διετίας και παρά το ότι ατελώς γ ια λίγο διάστημα την ακολούθησα* μετά οστό μια επίσκεψή μου στον κ. Κουμεντάκη στην Αθήνα, ξεπέρασα τσ πρόβλημα των ματιών μου και ως συνήθως επανήλθα στο παληό τρόπο ζωής. Προ διετίας περίπου έπαθα για πρώτη φορά μυκητίασηι στα δάκτυλα των ποδιών· θεραπεύτηκα με αλοιφές, όπως νόμισα, αλλά την ίδια περίπου εποχή του επεισοδίου των ματιών μου τον προπερασμένο Δεκέμβριο, επανήλθε και ξαναθεραπεύτηκε σχετικώς γρήγορα αυτή τη φορά. Δεν υποπτεύθηκα τότε ότι σ’ αυτό συνετέλεσε ασφαλώς η σχετική φυσιοθεραπευτική δίαιτα που έκανα την εποχή εκείνη γ ια τα μάτια μου. Τον περασμένο Σεπτέμβριο επανήλθε η μυκητίαση δριμύτερη· αυτή τη φορά προσέβαλε και τα νύχια χεριών και ποδιών και επειδή δεν υποχωρούσε αναγκάσθηκα επί εξάμηνον να πίνω Κρισσβίν γ ια τα νύχια και επί επτά μήνες να βάζω αλοιφές στα δάκτυλα. Σταμάτησα τα πάντα προ τρι­ μήνου χωρίς να νοιώθω τελείως θεραπευμένη. Ευτυχώς από τον περασμένο Δεκέμβριο αναζητώντας διέξοδο στα ακόμη σοβαρώτερα προβλήματα που αντιμετώ­ πιζε η κόρη μου, αλλά και στο δικό μου πρόβλημα, βρήκα διάφορα βιβλία Φυσιοθεραπείας και τα δύο βιβλία του κ. Σαββίδη. Κάναμε, όπως βλέπω, τώρα, προσπάθεια εφαρμο­ γής, και μόνον σε θέματα διατροφής, και όχι πάντα, και δη χωρίς κανένα συνδυασμό των λοιπών απαραιτήτων, όπως διεπίστωσα τώρα, θεραπευτικών μεθόδων Φυσιοθεραπείας (ατμολούτρων, μασσάζ, κινησιοθεραπείας, καθαρού βάρους κλπ.). Προ μηνός με αγωνία διεπίστωσα ότι στο δεξί μου πόδι ξανάρχισε η μυκητίαση. Περιθώρια για άλλα φάρμα­ κα, πού ήξερα πια πόσον δηλητηριάζουν τον οργανισμό, δεν είχα. Προβλήματα είχα και με τα έντερά μου' υπήρχαν όμως τα προβλήματα στο περιβάλλον των παιδιών μου που ήξερα δυστυχώς ότι δεν θ’ αποφάσιζαν και θάταν δύσκολο νάρθουν εδώ. Έ τσ ι αποφασίσαμε, με τον άνδρα μου που είχε και κείνος προβλήματα βάρους, να έρθωμε για 10 μέρες στο Πέ­ ρα Πεδί για να μπορέσωμε να ζήσωμεν από κοντά και να μάθωμε το σωστό και συνδυασμένο τρόπο Φυσιοθεραπευτικών μεθόδων. Πιστεύω πως το κατορθώσαμε και ελπίζω ότι θα καταφέρω με να μεταδώσωμε τις γνώσεις μας στο άμεσο οι-


—551—

/

κογενειαχό περιβάλλον μας όπως θα θέλαμε να τις μεταδώ­ σομε στους φίλους, αλλά και σε κάθε συνάνθρωπό μας, γ ια ­ τί είναι κρίμα να υπάρχη το σωστόν και να χάνωνται πρόω­ ρα τόσοι άνθρωποι από άγνοια, όταν είναι πια τόσο βέβαιο ότι θα μπορούσαν με τη Φυσιοθεραπευτική αγωγή να προ­ λάβουν και να θεραπεύσουν ριζικά όλες σχεδόν τις αρρώστειες. Το εκπληκτικό είναι ότι τόσο σύντομα θα μπορούσαν να προσφέρουν τόσα στον ταλαιπωρημένο λαό της Κύπρου. Τόσον ο άνδρας ¡μου,, όσον κι εγώ φεύγομε από το Πέ­ ρα Πεδί με αίσθημα βαθειάς εκτιμήσεως και σεβασμού προς το πρόσωπο του κ. Σα ββίδη και τον ευχαριστούμε θερμά για τη συνεχή καθοδήγηση και βοήθεια που τόσον αφιλοκερδώς μας προσέφερεν. ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ—Ν ΙΚ Ο Σ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ρόδων 42, Ηράκλειον, Κρήτης

**. Λ A Στρόβολος, 2 Αυγούστου 1986. Είμαι 49‘Λ ετών και φεύγω ornó το Πέρα Πεδί 20 ετών. ' Οχι για τί η φυσική φθορά του σώματος δεν φαίνεται πια, αλλά έτσι νιώθω. Αξέχαστος θα μου μείνει ο καθημερινός περίπατος στο βουνό με την όμορφη συντροφιά των Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών με το μεγάλο ζηλωτή τής Φυ­ σιοθεραπείας ανάμεσά μας. Ο κ. Σ α ββίδης πολλά μας δί­ δαξε και με τα λόγια και το παράδειγμά του. Είναι 80 ετών αλλά πάντα ακούραστος. Εύχομαι ο θεό ς να του δίνει χρό­ νια για να συνεχίζει το ανιδιοτελές έργο του και να αναδείξει ζηλωτές σαν κι αυτόν. Εύχομαι στον Ιατρό Σά ββα Χρόνη να αναλάβει σύντομα το έργο του ζηλωτού Φυσιοθεραπευτού στο καινούργιο Φυσιοθεραπευτικό Κέντρο εις Κουκά, μακριά οπτό τους θορύβους και τα καυσαέρια. Μαζί με τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου προς τον κ. Σαββίδη θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κα Δέσποινα και την κα Ελένη που έκαναν την παραμονή μου άνετη. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΕΤΤΑ (Σ ίσ τερ ) Ορφέως 8, Στρόβολος, Τ.Τ. 105, Τηλ. 427445.


-

552 -

Ε Π I ΛΟΓΟ Σ Χρόνια τώρα, διεξάγομεν τόν δύσκολον αύτδ Φυσιοθε­ ραπευτικό μας Αγώνα, ένάντια στές καταχρήσεις καί τόν όλέθριον Εκφυλισμό, πού είναι Ασυζήτητα, ή ριζική αιτία της κακορίζικης καταστάσεως τής σημερινής μας... υγείας. Δυστυχώς, σήμερον τό ρεύμα, ή καλύτερα τό κατρακύλισμα της κοινωνίας μας, πρός τό κακόν, είναι άκατάσχετον. Δύσκολα δέ, μπορεί κανένας νά σταθή στήν δχθη τοΟ ρεύματος αύτου ανεπηρέαστος. ΜΑ γ ι’ αύτό Ακριβώς, έχρεωκόιτησε κυριολεκτικό ή ύγεία μας σήμερον, σέ τέτοιο σημείο, πού _Λπό πολύ ένωρίς, 6 καθένας ψωνίζει καί τή χρονία του πάθηση, πού τόν συντροφεύει συνήθως σ' δλη του τή ζωή. ’ Αλλά, που βαίνομεν; Καί πού θά καταλήξωμεν, άν δέν βρεθή ένα στιβαρό χέρι, νά θέση ένα δυνατό στόπερ, σ’ αύτό τόν κατήφορο που τόσο Ιλιγγιωδώς κατρακυλού­ με; Στήν 'Α γγλία , σύμφωνα μέ μιά τελευταία στατιστική, κάθε τρία άτομα, τό £να πεθαίνει Από καρκίνο. 'Αλλά μή­ πως έδω, έν Αναλογία μέ τόν πληθυσμό ύποφέρο μεν όλιγώτερον; Ποιός δμως σκέφθηκε ποτέ νά πολεμήση τήν Αφύ­ σικη ζωή καί τές καταχρήσεις πού τόσο όλέθρια έπιδρούν Απάνω στήν πολύτιμη Ύ γεία μας καί τήν Ύ γεία καί Ζωή των Απογόνων μας; Ά λλά , «τί μέλλει γίνεσθαι»; θά μοΟ πητε. Πώς μπο­ ρ εί νά έπιτευχθη τό ευχάριστον Αποτέλεσμα, τής ριζικής βελτιώσεως της Υγείας μας; Νομοθεσίες αύστηρές έκ μ έ­ ρους τής Κυβερνήσεως «δετικά μέ τόν περιορισμό τού έκφυλισμοϋ; Κι αύτες έν μερει Εχουν τή θέση τους, άνκαι ή πείρα μας έχει διδάξει πώς αύτές μόνο, δέν είναι Αποτελε­ σματικές. Τό μόνο πού, έκ πείρας, Εκτιμούμε, είναι ή Υ γ ιε ι­ νή διαφώτιση, προπαντός Λπο παιδικής ήλικίας προτού Α­ κόμη σχηματισθούν Ανθυγιεινές Εξεις πού είναι, Αλήθεια «Δευτέρα Φύσις». Πιστεύοιχεν λοιπόν, πώς άν τά σχολεία μας, παράλλη­ λα μέ τήν άλλη μορφωτικήν προσπάθειαν, έδιναν μεγαλύ­ τερη σημασία στήν ύνιεινή διαφώτιση των παιδιών, δγι μόνο σέ θεωρία, Αλλά και στήν πράξη, δημιουργώντας υγιεινές συνήθειες ατά παιδιά, θά Εφερναν θαυμάσιον Αποτέλεσμα. Πείρα δεκάδων έτών μας Εχει διδάξει, πώς τό παιδί,


—ό:>3— πολύ εύκολα μπορεί νά άποκτήση και τές πιό δύσκολες άλλά ύγιεινές συνήθειες, τές όποιες διατηρεί σ' βλη του τή ζωή. ’Εάν παράλληλα μέ τό σχολείο καί ή έκκλησία, καί οΐ όργανώσεις, κι οί έπιστήμονες, μέ είδικές δμιλίες διαφω­ τίζουν συνεχώς τόν κόσμο σχετικά μέ τόν ύγιεινό τρόπο ζωής, καί τό άποτέλεσμα του έκφυλισμοΟ ,καί τών καταχρή­ σεων· κι άν άκόμη, οΐ έπιστήμονες μας πού μποροΟν νά επιδράσουν άπάνω στόν κόσμο, δώσουν μεγαλύτερη σημα­ σία στήν πρόληψη, παρά στή θεραπεία τών άσθενειών, υποδεικνύοντες τά όλέθρια άποτελέσματα τών άνθυγιειών συ­ νηθειών, ύψώνοντας τή σημαία της Φυσικής Υ γιεινής — τής Φυσιολατρείας μέ τή σωτήρια μέθοδο της κρατικοποιήσεως τής 'Ια τρικής, καθώς άναφέραμε προηγουμένως, τότε, νά είστε βέβαιοι, θά λύσωμε τό δύσκολο πρόβλημα τής σωμα­ τικής καί πνευματικής μας Παλιγγενεσίας. ΈπΙ του παρόντος δέ, σάν άμεσον ευεργετικό μέσο συνιστοΰμε τή μελέτη ύγιεινών διαφωτιστιΚών περιοδικών καί συγγραμμάτων, τά όποια ώδήγησαν καί μας καί τόσους άλλους στό δρόμο τής Φυσικής Υγιεινής καί τής περισώσεως τής πολύτιμης Υ γ εία ς μας. ΣυνιστοΟμε λοιπόν, σ’ όλες τις όργανώσεις, καί στόν κάθε ένα, παράλληλα μέ τά άλλα βιβλία τους, νά προμηθευθοϋν καί Φυσιοθεραπευτικά βιβλία καί περιοδικά, πού θά εύεργετήσουν κυριολεκτικά, ύποδεικνύοντας τόν τρόπο τής άνακτήσεως καί διατηρήσεως τής ’Υγείας, μέ απολύτως Φυσικά κι’ εύεργετικά μεσα. ΣΗΜ.: Γιά άσθένειες πού δέν περιέχονται στό βιβλίον αύτό, καθώς καί γιά λεπτομερέστερες οδηγίες γ ιά βσες περιλαμβάνονται σ' οώτό, μπορούν οί ένδιαφερόμενοι νά ζη­ τήσουν άπό τό Κέντρον τηΟ Π.Φ.Σ. ά μ εσ ό ς, Κύπρος.

Ζητείστε τα άπό τό Κέντρον τοΰ Π.Φ.Σ,, Λεμεσοΰ. ΤΗΛ.: 00357-344181


-554—

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ ελΙς Αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος και Εθνάρχης Μακάριος Γ ' ............................ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ........................ Αγώνας και επιδιώξεις μας ............................................... Ας σεβαστούμε τους νόμους της Φύσης .................... Ανοικτή επιστολή του Εκδότη .......................................... Αλκαλική Δίαιτα ......................................................... Ασκήσεις γ ια άνδρες .................... Ασκήσεις για γυ ν α ίκ ες -............................. Ατμόλουτρο ........ ........................................................... Ανάκτηση και διατήρηση πλήρους σωματικής και διανοητικής υγείας .................................................... Ανατομία και Φυσιολογία' ............................ Αναπνευστικά όργανα .............................................. ........ Αυτοθεραπευτικές ιδιότητες του ανθρώπινου οργανινισμού ............................ Αμοιβάδες ............................................................................ Αιμορρόΐδες ................. Αμυγδαλίτις ............ Ά σθμα ............................ Αναιμία ................................................................................. Αναφυλαξία ............................................................................ Ανειμοευλογιά ......... Αρθριτισμοί ........·............. Ανικανότης ......... Αιματέμεσις ................................ Ασθένειες του ύπατος ............. ;..................................... Ατροφία των μυών ....................... ' Αλατα .................. . ..................... Αϋπνία ............................................................. ............. .... Ασθένειες της κύστεως .................... Ανουρία ............................................................................ Ανωμαλίες και κίνδυνοι της κλιμακτήριας περιόδου της γυναίκας .................. Αιματουρία .............................. Αψυσικος τρόπος ζωής και κίνδυνος από αυτόν ........

5 8 5® 75 83 95 104 105 106 128 149 150 173 229 231 234 266 275 283 287 294 308 334 341 341 344 351 358 362 382 395 402


—5 5 5 Ασθένειες των ματιών ........................................ . ......... Ασκήσεις των ματιών .................................................... -Ασκήσεις του αυχένος ............................ - Ασθένειες των μαλλιών ............................. Αρτηριοσκλήρωσις .............. .......................... Άνθρωπος: Συνήθειες και υγεία Αυτοδιαγνωστική ............................................................. Απορίες και αμφιβολίες επιστημόνων όσον αφορά τά μικρόβια ............................... Απονομή Αργυρού Μεταλλίου στο κ. Σ ., Σαββίδη ... Αντιβιοτικά ............................................................................ Ανοσοποίηση .......................................................................

ΣελΙς 419 421 423 429 430 443 465 486 502 520 543

Βάρος του Σώματος ........................................................ 172 Βρογχοκήλη ...................................... 277 Βρογχίτης και πνευμονία .......... ; .................................. 305 Για πιο πράγμα διερωτάται ο αναγνώστης ........ Γελιοθεραπεία ......................................... Γόνιμα, πολύτιμα και θαλερά Γηράματα . . .................... Γρίππη ................................................................................ Γάγγραινα ................... ·.............................. Γαστρίτις ............................................................................

18 119 158 304 332 338

Δυο λόγια για τις επιστολές που δημοσιεύουμε ........ Δεκάλογος Υγιεινής Διατροφής ..................................... Δεκάλογος της Υγείας .......'............................................ Δυσκοιλιότης ......................... Δυσπεψία .......................................................................... Δυσμηνόρροια .......................................................................

43 136 163 201 214 381

Σ Τ Έκδοση του Βιβλίου ................ Επιστολές στο Βιβλίο μας ............................................... Επιστολές στο Βιβλίο μας ................................. ' Ενα δράμι πρόληψη σώζει από ένα τόνο θεραπεία ... ................... Εδρόλουτρο Ενδοκρινείς αδένες και η υγεία μας ........ Εξοχή και υγεία ........... Επιστολές θεραπευθέντων ...................................

4 7 23 47 110 176 185 208


—556— Σ ελ ίς Ελκος στομάχου και δωδεκαδακτύλου ...................... 215 Επιστολή ................................................................................. 218 224 Εχινόκοκκος ταινία ................................................ Επιστολές θεραπευθέντων από εχινόκοκκο ............. 226 Εντερικά ........................... 230 Επιστολή θεραπευθείσας από αμυγδαλίτιδα ............. 242 Επιστολή θεραπευθέντος από άσθμα ............................ 268 Έ κζεμα ................................. '.. 279 Επιστολή θεραπευθείσας από έκζεμα ............................ 282 Ευλογιά ........................................................ 287 Ελονοσία ............................................. 299 Επιστολή θεροπτευθείσας από ημικρανία ....................... 302 Επιληψία ............................................................................ 308 Επιστολή θεραπευθείσας από φλεβίτιδα ......... 317 Εμδολή ........................................................................... . . . . 3 2 5 Επιστολές στο Περιοδικό μας ................................. 327 329 Ερυσιπέλας ................. Έ ρπης — Ζωστήρ ............................................................. 331 Εμφύση μα ............................................................................ 353 Επιστολή θεραπευθέντος από όγκους ............................ 368 Εμμηνόπαυσις ....................................................................... 379 Επιστολή θεραπευθείσας από ιγ μ ο ρ ίτιδ α ................ ...... . 393 Έ ϊτ ς και ριζική αιτία των μεταδοτικών ασθενειών ... 409 Επιστολή θεραπείας οφθαλμού ..................................... 425 Επιστολές στο Περιοδικό «Φυσική Υγιεινή» ............. 426 Εκφυλισμός .................... 432 Επιστολές θεραπευθέντων ................. 472 Επιστολή 38 Λαναρκιέων προς Μητροπολίτη Λεμεσού... . . . . . . 531 Έ να θαυματουργό φάρμακο καταδικάζεται ............. 518 Εντυπώσεις από επίσκεψη στο Κέντρο του Π.Φ.Σ. ... 529 ' Εκκληση στα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας και στις Ιατρικές Σχολές Ελλάδος ............................... 537 Επιστολές ............................................................................ 538 Επίλογος ............................................................................ 552 Η πολύτιμη ηθική και υλική ενίσχυση του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ' .........

7


—557— Σ ελίς Η συνεχής παραβίαση των θείων νόμων της Φύσης οδηγεί στην αρρώστεια ................................. Ηλιοθεραπεία ................................ . ..................................... Η Φυσιοθεραπεία και η Υγεία μας ............................ Η θεραπευτική κρίση της ασθένειας ............................ Η Υγεία ................................. Η Φυσιοθεραπεία κ α ι η προστασία της υγείας μας .. . Η γιορτή των 35χρσνων του Π.Φ.Σ. ............................

54 ^02 116 146 189 497 509

θεραπευτικό μπάνιο .............. 110 θερμή παράκληση του Συγγραφέα ................... 505 θερμή έκκληση της Φυσικής Υγιεινής προς όλους τους αναγνώστες ........................................................ 536 ' I κτερος Ιλαρά Ιχθϊοσις ' Ιλιγγος Ιγμορίτις Ιστορικόν

.............................................................. ...................................... .............................................................. .............. ...................................................................... Υγείας .............................................................

246 286 330 391 392 461

Καθηγητής του πανεπιστημίου Μόσχας επισκέφτηκε το Κέντρο του Π .Φ .Σ. ........................................... Κινησιοθεραπεία ......... .J ..................... Κυκλοφορία του αίματος και θρέψη του σώματος ... Κρατικοποίηση της Ιατρικής ........................ Κρέας — Γιατί πρέπει να αποφεύγετε .............. Κοκκίτις ....... Καρδιακά νοσήματα ................................. Κιρσοί (Φλεβίτις) ......... ■............. Κολίτις ................................................ Κάπνισμα ........................

79 100 155 180 254 260 268 315 393 452

Λυμφαδενίΐις ....................................... 354 Λεύκωμα ............................................................................ 363 Λευχαιμία ...................................................... 374 Μητροπολίτης Λεμεσού................................................ Μαγικό πανθεραπευτικό ...........

10 49


—558— Σ ελ ίς Μασσάζ ................................................................................. 112 Μέρος Δεύτερον ...................., ....... 188 391 Μυξοίδεμα ................................................................... Μεσογειακή Αναιμία ............................................... 397 Μοκρόδια και Ασθένειες ...........'....................................... 406 Μακροδιότης και Υγεία ......................... 459 Μαθητικές Κάντίνες ................................ 477 Μια επιβεβλημένη ευεργετική καιεξυγιαντική αλλαγή 489 Μία ήπια αγωγή αποτοξίνωσης γιαασθενείς καιυγιείς 484 Νευρασθένεια ...................................................... ................................................ Νεφραλιθίασις Νεφρίτις .................................. 310 Νευραλγία .................... Ο αγώνας μας γ ια πρόληψη καιριζική θεραπεία ... Ό ταν φωνάζει η Φύση ..................................... _ ’ Ο 100% υγιής άνθρωπος ......................................... ” Οστρακιά ........... Οσφυαλγία .— -Ισχυαλγία . Ουρία ........................ Ουλίτις ............ Ουραιμία ...................................................................... Ουρικόν οξύ στο αίμα ........ Ό γ κ ο ι: καλοήθεις καικακοήθεις .......................... Ο ακρογωνιαίος λίθος της υγείας μας ' Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σπ . Κυπριανού Πρόλογος .......................................................................... Προσοχή — Συνεχώς κρούεται ο κώδωνας κινδύνου ................................ Πού βαίνομεν; Προλαμδαίνει' μάλλον παρά θεραπεύει ....................... Προσοχή στη χώνεψη των φ α γητώ ν Πεπτικά όργανα ........................................................ ........[ Πτώσις στομάχου — εντέρων Πολιομυελίτις ..................... ΠαρωτΙτις .................... ’ .................. ” ! Πως γλύτωσα από το μεγαλύτερο κίνδυνο της ζωής μου .................................................................................

252 297 344 44 70 ]7θ 285 296

313 334 361 361 363 522 12 22 66 68 142 148 152 220 243 261 271


—559— Σελίι Πίεσις της καρδίας ......... 274 ........... 301 Πονοκέφαλοι — Ημικρανία Παχυσαρκία και απαλλαγή από αυτή ............................... 320 Πλατυποδία ............................................................................ 331 347 Πλευρίτις . . , ........................................................... Πέτρες στην ουροδόχον κύστιν ’........................ Γ.. . . . . . 358 Προστατίτις ........................... 376 430 Πυτιρίδα ................. Παγκύπρισς Φυσιοθεραπευτικός Σ ύνδεσ μο ς.................. 507 Προς όλα τα μέλη του Π.Φ.Σ. ..................................... 530 Ρευματισμοί ................................ Ραχίτις .................................................... Σ . Σαββίδης ....................................................................... Συνέντευξη του Γ.Γ. του Π.Φ.Σ. μετά του ειδικού αν­ τιπροσώπου του Ρ .Ι. Αθηνών στην τηλεόραση της Ε Ρ Τ 2 ............................................................. Σ κωλη κοειδίτης ................ Σακχαροδιαβήτης ................................. Στηθάγχη ................................................ ΣταφυλοκσκκΙασις ..................................................... Σοφά αποφθέγματα ................................ Σπυριά — Ακμή .................................................................. Συρίγγιον ........... Σκορβούτο ....................................................................... Στειρότης ........................................................................ Σκλήρυνση κατά πλάκα .................................................... Σοφές συμβουλές γ ια όλους ...............'...... , ................. Στη, νεολαία μας ......................... Σεξουαλική Διαφώτιση ....................................................

296 349 19 121 221 248 272 285 293 303 319 350 378 386 428 436 446

Τι είναι Φυσιοθεραπεία ................................................... 85 Τί είναι Απόλυτος Νηστεία .............................................. 88 Τι είναι Φρουτοθεραπεία..................................................... 91 Τι πιστεύει και τι επιδιώκει η ΦυσΙκή ΥγΙεΙνή ........ 157 Το μυστικό της ομορφιάς.................................................. 167 Το κατηγορώ της Φύσεως έναντι στον άνθρωπο . . . . . . 191 Το ενιαίον των νόσων και ηφυσική θεραπεία των ... 198


-560 -

Ταινίες και σκουλήκια εντέρων ..................................... Τυφοειδής πυρετός ............................................................. Τσξαιμία ........................................................................ Τα παιδιά συμβουλεύουν τους γονείς . . . . η .................. Τροφή και Υ γ ε ία ................................................................. Τα 35χρανα του Π.Φ. Σ . , .. ............................\ ...............* Τα σπαστικά και διανοητικώς καθυστερη μίνα παιδιά

Σ ελίς 223 232 355 480 506 510 525

Υγεία υπεράνω όλων ............. ........................................... Υδροθεραπεία ....., ........................ .................................... Υγρές περιτυλίξεις ............................................................. Υπότασις ................................................................ ........... Υδρωπικία .................. , .................. .................................... Υπερχλωρυδρίαση ............................................................ Υπόχλωρυδρία . ................................................................ Υστερία ................................................... ....................... Υγιεινό εβδομαδιαίο μενού ................................ .............

63 98 111 277 313 335 337 339 482

Φυσιοθεραπεία, θεω ρία καί Πράξη ............................ Φυσική Ζωή ............. . ............................... ............................ Φυματίωσις ........................................................................... Φαρυγγίτις ........................... ..................... ......................... Φυσιοθεραπευτικά Αποφθέγματα ..................................... Φυσιοθεραπεία και προστασία της υγείας μας από κάθέ ασθένεια ........ .................................... Φυσική θεραπεία ημικρανίας .......................................... Φυσική Υγιεινή ............................ ’ ..............

20

Χαιρετισμός του Σ υ γ γ ρ α φ έα ...................................... Χολοκυστίτις ......... .....!.! Χολολιθίασις ....................................................„ ................ Χολεστερόλη και καρδιακές ανωμαλίες ....................... Χαρισμένο στους παχύσαρκους .......... ................ Χλώρωσις ....................... ............................ ......... Χιονίστρες ....................................................... Χαρισμένο στους κ α π νισ τές............................... .

58 262 346 396 414 427 517 56 257 258 291 324 375 390 457

Ψωρίασις ........ * . . . ................... 283 Ψαμμίασις ..................................... ...................................... 298 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Π .Φ .Σ............ 516


ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΟΠΗΣΕΟΣ ΚΙ

ΠΟΛΥΤΙΜΟ*

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΝ

ΤΟΜΟ*

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Ο Α Ι Α Ε Ι Α Σ ΤΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Στ<χχυολόγ·ηση τών πλέον σοβαρών κι εύεργετικών έπι(Κημονιικών διοσριβών, μιας δλδκληρης 20ετίας, άπό τούς «ιό έκλεκτούς καί κορυφαίους Φυσιοθεραπευτές (δικούς μας καί ξένους), περυεχόμενες σ’ δλα τά τεύχη του Περιοδικού τής «Φυσικής Υ γιεινής», — όργάνου του Παγκυπρίου Φυσιοθεροπιευτικοϋ Συνδέσμου,

είναι τώρα διαθέσιμα στούς

συνδρομητές καί σ’ δλους τούς ένδ ιαφερομένους σέ τιμές εύκαιρίας. Μέ τό δέσιμο τών Περιοδικών αύτών σέ τόμους, δημιουργεΐται μιά πολύτιμη Εγκυκλοπαιδική Φυσιοθεραπευτική Βιβλιοθήκη, γ ιά δσους ένδιοοφέροντοα γ ιά τήν πρόληψη καί τή ριζική θεραπεία τών Ασθενειών. Σ η μ .:— Ή «Φυσι*ή Υ γιεινή» είναι έγκεκρεμένη άπό τό Ύπουργεΐον Παιδείας τής Κυπριακής Δημοκρατίας γιά βλες τές Σχολικές Βιβλιοθήκες τής Κόπρου.


ΕΡΓΑ ΤΟΥ

κ.

Σ. ΣΑΒΒΙΔΗ

Φυσιοθεραπεία, θεω ρία καί Πράξη, 1η, 2α, 3η-καί 4η Εκδοσις, έξηντλημένη. Φυσιοθεραπεία, θεω ρία καί Πράξη, 5η Εκδοσις. Βελτιωμένη κι έπηυξημένη κατά 25%. Τιμή: £5 ή 1700 δραχμές ή 12 δολλάρια, ή 6VW Στερλίνες. Τροφή καί 'Υγεία καί ’Υγιεινή Διατροφή τοΟ παιδιού καί 'Υγιεινή Μαγειρική. Β ' Εκδοσις έπηυξημένη, Τιμή £3.75 ή 1350 δραχμές ή 9 δολλάρια ή 5Vj Στερλίνες. Κάλλιον Ά ρ γά Παρά Ποτέ, Β ' εκδοσις, £3 ή 1000 δραχμές ή 7 δολλάρια. Διατροφή του Παιδιού, του Μετάφραση του κ. Σ Α Β Β Ι Δ Η . (Έξηντλημένο καί άναδημοσιευμένο στό περιοδικό «Φυσική ’Υγιεινή»), Αύτοδιαγνωστική (έξηντλημένο), ( ’Αναδημοσιευμένο στό βιβλίο «Φυσιοθεραπεία, θεω ρία καί Πράξη»), ’Ανατομία καί Φυσιολογία. ( ’Αναδημοσιευμένο στό βιβλίο «Φυσιοθεραπεία, θεω ρία καί Πράξη»). Φυσιοθεραπευτική (έξηντλημένο). Βιοχημεία των τροφών (έξηντλημένο). Φυσική Ζωή άρ. 1 (έξηντλημένο). Φυσική Ζωή άρ. 2 (έξηντλημένο). Φυσική ’Υγιεινή περιοδικόν του Π.Φ.Σ. Α ' Εκδοσις ’ Ιανουά­ ριος 1969. Έ τησία συνδρομή: ’Εσωτερικού £3, καί Εξω­ τερικού 4 ’/« Στερλίνες, ή /IX) δραχμές ή 7 δολλάρια.

Σημ.: ‘Ό λα τά τεύχη τοΟ Περιοδικοί) «Φυσική Υ γιεινή» άπό άριθμόν 1—50 διατίθενται τώρα σέ τιμές ευκαιρίας. Ζητείστε τα άπό τό Κέντρον τοΟ Π.Φ.Σ., Λεμεσού. ΤΗΛ.: 00357-344181


Η φυσιοθεραπεία θεωρία και πράξη σάββας σαββίδης 2  

greek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you