Page 5

Drejt një turizmi alternativ Prej qershorit 2013 deri në mars 2015 Partnerët Shqipëri dhe organizatat partnere MEDF dhe LDA Struga në Maqedoni punuan për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik nëpërmjet promovimit të turizmit alternativ në zonën ndërkufitare të qarkut të Korçës në Shqipëri, Strugës, Ohrit, Debarcës dhe Vevcanit në Maqedoni. Në krye të projektit, Partnerët Shqipëri kreu një studim për hartëzimin e produkteve dhe shërbimeve turistike në disa nga komunat me potencial më të lartë për zhvillimin e turizmit në Qarkun e Korçës.

Partnerët Shqipëri dhe MEDF hartuan dhe zbatuan një fushatë intensive mediatike për promovimin e rajonit si destinacion turistik, nëpërmjet një reklame televizive, website, një filmi dokumentar dhe një serie materialesh promocionale që pasqyrojnë atraksionet turistike që ofron zona e targetuar. Si pjesë e punës për promovimin e rajonit, u organizuan vizita në të dyja anët e kufirit të përfaqësuesve të biznesit, gazetarë e operatorë turistikë nga Shqipëria dhe Maqedonia të cilat shërbyen për shkëmbimin e eksperiencave dhe promovimin e praktikave më të mira. Projekti “Drejt një Turizmi Alternativ” u zbatua nga Partnerët Shqipëri dhe Fondacioni MEDF e LDA Struga, dhe u mbështet nga Bashkimi Evropian dhe Fondacioni ABC.

Ide të Gjelbërta 2015 Partnerët Shqipëri organizuan në 11-12 maj 2015 në Tiranë, konkursin kombëtar “Ide të Gjelbërta 2015”. Ky është viti i katërt që Partnerët Shqipëri organizoi Konkursin e Ideve të Gjelbërta, i cili synon të mbështesë nisma biznesi që promovojnë përfshirjen sociale (nëpërmjet integrimit dhe punësimit) dhe zhvillimin ekonomik lokal nëpërmjet shfrytëzimit të burimeve lokale e ringjalljes së traditave, duke ndjekur një përqasje miqësore ndaj mjedisit. Risia e këtij konkursi qëndron në bashkëpunimin dhe krijimin e një fondi të përbashkët të krijuar nga dhurime të bizneseve dhe institucioneve filantropike private, lokale dhe ndërkombëtare në mbështetje të ideve të gjelbërta. Konkursi i këtij viti u mbështet nga Fondi Rockefeller Brothers, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Banka Credins dhe Telekom Albania. Shtatëmbëdhjetë finalistë të përzgjedhur nga faza e parë prezantuan projekt – idetë e tyre gjatë dy ditëve të konkurrimit, përpara një jurie ekspertësh e cila përzgjodhi tre ide fituese: “NaturALB Soaps” një iniciativë e “4 sy për natyrën” një iniciativë e “Nga Tradita në Kreativitet” një organizatës Qendra Rinore Pa Kufij, Shoqatës Ornitologjike e Shqipërisë, iniciativë e shoqatës “Zejtarët e Veriut” është një nismë për prodhimin e është një ide e cila ka si qëllim të synon krijimin e një ndërmarrjeje sociale sapunëve organikë nga bimë vajore nxisë Birdwatching dhe mbrojtjen e përmes zhvillimit kreativ të produkteve e aromatike, duke punësuar e biodiversitetit dhe natyrës nëpërmjet artizanale, nëpërmjet riciklimit të mbështetur fermerët vendas. ofrimit të BW në trajtën e një pakete mbetjeve të zejtarisë së thuprës së turistike të gjelbër. shelgut. Nëpërmjet kësaj nisme do të punësohen të rinj nga grupe të disavantazhuara nga rajoni i Shkodrës.

Tre idetë fituese do të mbështeten financiarisht dhe asistohen nga Partnerët Shqipëri gjatë vitit të parë të zbatimit. Tre Idetë fituese morën pjesë gjithashtu edhe në Konkursin rajonal “Filantropia në Mbështetje të Ideve të Gjelbërta” që u zhvillua nga Rockefeller Brothers Fund në Kosovë, në 24-27 korrik 2015.

5

PER NJE SHOQERI ME TE ZHVILLUAR

Një komponent i rëndësishëm i projektit ishte rritja e kapaciteteve të bizneseve për ofrimin e shërbimeve cilësore.

Profile for Partners  Albania

PËR NJË SHOQËRI MË TË ZHVILLUAR  

Gazeta e Partnerëve Shqipëri, edicioni 57, shtator 2015

PËR NJË SHOQËRI MË TË ZHVILLUAR  

Gazeta e Partnerëve Shqipëri, edicioni 57, shtator 2015

Advertisement