Page 25

Aktivitetet e Partnerëve Shqipëri në media Emisione televizive dhe artikuj në median e shkruar mbi iniciativën e PSh për promovimin e filantropisë dhe fituesit e Çmimit të Filantropisë

Emisione televizive dhe artikuj në median e shkruar për fituesit e konkursit Ide të Gjelbërta 2013

Artikuj në median e shkruar mbi studimin e Partnerëve Shqipëri mbi ndërmarrjet sociale si potencial për rritjen e punësimit për grupet e disavanazhuara Artikull mbi konferencën kombëtare “Partnerë Socialë-Koha për Veprim”

Intervistat e anëtareve të Forumit të Grave Drejtuese për zonat rurale dhe PSh në televizionet lokale në Elbasan, Vlorë, Lezhë e Korçë

25

Profile for Partners  Albania

Raporti Vjetor 2013  

Raporti Vjetor i aktiviteteve për vitin 2013

Raporti Vjetor 2013  

Raporti Vjetor i aktiviteteve për vitin 2013

Advertisement