Page 1

PROGRAMMA VAN TEGENWOORDIG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014


COLOFON

PARTIJ VAN TEGENWOORDIG Programma van Tegenwoordig januari 2014, Leiden PROGRAMMACOMMISSIE Bas van Berkum Jerry Gijbels Maarten Jansen Erik Olierook 02


INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

04

ONDERWIJS EN SPORT

05

CULTUUR EN INNOVATIE

07

LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID

09

GELD EN BESTUUR

11

HORECA, MIDDENSTAND EN TOERISME

12

03


INLEIDING

De Partij van Tegenwoordig is ontstaan na verschillende bevlogen gesprekken met jonge Leidenaren die zich interesseren in de lokale politieke vraagstukken. Hoewel Leiden een fantastische stad is om in te wonen en te werken, zijn er altijd verbeterpunten. Met veel enthousiasme werken we met elkaar onze verbeter- en ontwikkelpunten uit zonder in een cynische houding te schieten. Er gebeurt al ontzettend veel goeds in onze stad! Met behulp van een sterk team van denkers, doeners en dromers wil de Partij van Tegenwoordig een bijdrage leveren aan Leiden die ertoe doet!

04

De gemeentepolitiek lijkt af en toe een gigantische kluit. Iedereen kan zijn steentje bijdragen maar soms is het allemaal gewoon te veel om te bevatten. De Partij van Tegenwoordig vraagt leden, studenten, mensen in het werkveld en buitenstaanders naar hun mening over specifieke kwesties en vraagstukken. Op deze wijze zorgen we ervoor dat onze antwoorden en vragen goed onderbouwd zijn. Heb jij interesse in het uitbreiden van ons netwerk? Zoek contact! info@partijvantegenwoordigleiden.nl www.partijvantegenwoordigleiden.nl


Kansen In Nederland is onderwijs een belangrijk deel van je jeugd en eerste jaren van je volwassenheid. Belangrijk is dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, maar dat ook nieuwe Nederlanders de kans krijgen om naast lezen en schrijven een goede basis te leggen voor vervolgonderwijs. Bezuinigingen mogen niet langer leiden tot minder tijd voor de leerling. Daarnaast is investeren in goede huisvesting met een gezond studieklimaat noodzakelijk. Scholen, opleidingen en kennisinstellingen moeten intensief samenwerken om kansen voor leerlingen duidelijk te maken. Excellente leerlingen moeten gestimuleerd worden door extra uitdagingen aan te gaan. De Partij van Tegenwoordig maakt daarbij geen onderscheid tussen excellentie van geest en kennis en excellente vaardigheden. Aansluitend mag er kritisch gekeken worden naar de waarde van meetinstrumenten als de 'Eindtoets Basisonderwijs'.

Hoewel voor de onderwijzer de rol van opvoeder steeds meer op de voorgrond treedt, dient deze groep mensen zich in de eerste plaats met onderwijs en dus kennisoverdracht bezig te houden. De Partij van Tegenwoordig is voorstander van de aanwezigheid van jeugdwerkers op scholen. Deze (jeugdwerkers) moeten voor leerlingen en leerkrachten een bekend gezicht zijn en dus niet een contactpersoon op afstand. Stimuleren van sport De gemeente Leiden heeft als doelstelling sportverenigingen te ondersteunen en met haar Sportbedrijf werkt zij aan verschillende mooie projecten. De Partij van Tegenwoordig wil natuurlijk iedereen de kans geven te sporten. Het is leuk en gezond om bezig te zijn en het geeft veel sociale contacten. Voor iedere Leidenaar moet de kans er zijn om te sporten bij een van de verenigingen of clubs. Daarom dienen de sportvoorzieningen in de openbare ruimte goed onderhouden te worden.

05

ONDERWIJS EN SPORT

“Leerkrachten moeten zich alleen bezig houden met kennisoverdracht.” ● Jeugdwerkers op school.


ONDERWIJS EN SPORT

“Vrijwilligers die met minderjarigen werken verplicht stellen tot aanvraag verklaring omtrent gedrag.” ● Leiden in veilige handen.

Zwembad de Vliet is gedurende de warmere maanden van het jaar een heerlijk en betaalbaar uitje voor veel Leidenaren. Het zwembad moet absoluut geopend blijven. Een mogelijkheid is om een combinatie te maken met een binnenbad aangezien het 5-mei bad niet al te lang meer mee zal gaan. Vrijwilligers en verenigingen Iedere vereniging is afhankelijk van een gigantische groep mensen die zich inzetten voor hun club. Hier zitten natuurlijk risico's aan verbonden, er wordt immers veel met kinderen gewerkt. De Partij van Tegenwoordig wil verenigingen verplichten een “Verklaring Omtrent Gedrag” aan te vragen voor vrijwilligers en betaalde krachten die werken met jeugdleden. Deze verklaring wordt door het Rijk vergoed. Van verenigingen en vrijwilligersorganisaties waarbij gewerkt wordt met minderjarigen verwachten we een concreet plan of protocol hoe om wordt

06

gegaan met seksuele intimidatie (en grensoverschrijdend gedrag) en wat er wordt gedaan aan preventie hiervan. De toolkit 'In Veilige Handen' (ontworpen door Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk: www.inveiligehanden.nl/toolkit) kan hierbij als basis gebruikt worden. Sportverenigingen Leiden kent een aantal clubs die op landelijk niveau furore maken of maakten. Niet alle verenigingen krijgen het voor elkaar om het niveau van topclub te bereiken maar zijn wel van belang voor de sociale cohesie van de stad. Alle clubs verdienen ondersteuning en hulp van de gemeente om samen doelstellingen omtrent sporten en bevolking te realiseren.


Eigen initiatieven De Partij van Tegenwoordig wil initiatieven tot uiting van kunst de ruimte geven om te bloeien en zo bestaansrecht te verdienen. Ontwikkeling van jong talent is hierbij van groot belang. Kunst en cultuur mogen niet geheel afhankelijk zijn van subsidies en moeten zichzelf kunnen bedruipen. Initiatieven moeten de ruimte krijgen en ondersteund worden in hun organisatie door expertise en diensten aan te bieden. Bio Science Park Het idee van een verzamelpunt voor grote kennisbedrijven is prachtig vormgegeven in dit indrukwekkende industriegebied. Andere steden volgen gestaag en het is ook aan de gemeente Leiden om onze vooraanstaande positie vast te houden. De Partij van Tegenwoordig ziet het succes van Leiden Kennisstad alleen ontstaan door een samenwerking van

Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Samen staan we sterk, behouden én verbreden we de kenniseconomie. Het Bio Science Park is door de jaren heen steeds verder uitgebreid en het ziet er niet naar uit dat deze uitbreiding op korte termijn zal stoppen. De grond wordt echter al optimaal benut, waardoor er creatief met ruimte om dient te worden gegaan met daarbij een passende infrastructuur. Overleg met buurgemeenten om deze, economisch zeer waardevolle, bundeling van kennisbedrijven door te kunnen laten groeien is voor de Partij van Tegenwoordig dan ook noodzaak voor het waarborgen van het succes van de ontwikkeling van dit gebied. De Partij van Tegenwoordig wil zich, daarnaast, hardmaken voor het versterken van de band tussen de ruim 12.500 werknemers en de stad in Leiden. Initiatieven om het personeel van de bedrijven ook na werktijd van de binnenstad te laten genieten dienen aangemoedigd te worden.

07

CULTUUR EN INNOVATIE

“Leiden is een bruisende stad vol kennis en creativiteit!” ● Kunst en cultuur hoeven niet enkel afhankelijk te zijn van subsidies.


CULTUUR EN INNOVATIE

“Voor doorontwikkeling van het Bio Science Park is passende infrastructuur nodig.” ● Samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid.

Te denken valt aan het, in dit gebied, promoten van evenementen in de binnenstad en het bevorderen van openbaar vervoer tussen Bio Science Park en het centrum. Leiden Kennisstad en Stad van Ontdekkingen Onze stad is bekend onder deze noemers, in een aantal sectoren wordt hier ook het beleid op afgestemd zoals de organisatie van de Museum Nacht. Vaak is er terechte aandacht voor de prachtige, rijke Leidse geschiedenis maar de Partij van Tegenwoordig ziet ook de waarde van 'Ontdekkingen' in innovatie. De partij wil zich graag inzetten om deze innovatie naar Leiden te halen; zoals de pilot van het contactloze betalen met smart phone en pinpas maar ook het huisvesten van wetenschappelijke en culturele evenementen.

08


Wijken In de verschillende wijken die onze stad rijk is, zijn de problemen net zo divers als haar inwoners. Waar sommige campagnes een tweedeling lijken te willen veroorzaken door een wij-zij gevoel te creëren is het voor de Partij van Tegenwoordig van belang te benadrukken dat er sprake is van één Leiden. Zonder de perifere woonwijken heeft het centrum geen bestaansrecht en andersom. De Partij van Tegenwoordig wil Leiden als geheel de stap vooruit zien maken en ziet daarom weinig in een onderscheid in aandacht tussen centrum en 'de wijken’. Buurt- en speeltuinverenigingen Veel van de buurt- en speeltuinverenigingen hebben te kampen met meervoudige problematiek door o.a. bezuinigingen. Het open houden van de gebouwen is voor de Partij van Tegenwoordig niet voldoende. Er moet gezocht worden naar een structurele oplossing om het tekort aan sturing en vrijwilligers op te vangen. De buurthuizen en verenigingsgebouwen

moeten door verschillende verenigingen gebruikt kunnen worden en ook aan commerciële partners als bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang moet worden gedacht.

Bereikbaarheid De geplande parkeergarages bieden een prima start van een dagje Leiden. Kortparkeerders hoeven niet meer lang te zoeken en dat scheelt in de overlast. Met elke dag meer dan 58 duizend reizigers is Leiden Centraal is een belangrijk knooppunt. Echter zijn de fietsenstallingen rond het station overvol. Meer ruimte is hard nodig! Fietsen nemen ruimte in en zorgen voor een treurig aanzicht, het opruimen van fietswrakken is een goed begin om de stad een beter aanzicht te geven. Bij het station moeten meer stallingen komen en zal de bewaakte fietsenstalling langer open moeten blijven om het gebruik hiervan aantrekkelijker te maken.

09

LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID

“Vrijwilligers zijn essentieel voor het welzijn in een wijk.” ● Samenwerken met commerciële partners en verenigingen.


LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID

“De gemeente dient een belangrijke bijdrage te leveren om tot redelijke huisvesting te komen.” ● Studenten: Grootste minderheid.

Diefstal van fietsen is een ernstig probleem. Samen met de politie moet gezocht worden naar alternatieve aanpak om het aantal diefstallen terug te dringen. Parkeerproblematiek in de wijken Het aantal blauwe zones om de singels moet uitgebreid worden om de bewoners tegemoet te komen. Belangrijk daarbij is dat de kosten voor een ontheffing acceptabel moeten blijven. Oostvlietpolder & Ringweg Oost We moeten erkennen dat de verkeershinder die nu ondervonden wordt, niet ten voordele is voor deze gemeente. We steunen dan ook de initiatieven die ons verkeersnet moeten gaan ontsluiten. Wat belangrijk hierin is dat alle partijen nauw betrokken moeten worden en informatievoorzieningen dienen te worden verbeterd. Een transparant proces is hier van belang.

10

Studenten Met ongeveer achttienduizend studenten is dit misschien wel de grootste minderheid van de stad. Een groep jonge mensen die de toekomst van ons land zijn. Er is een tekort aan (betaalbare) studentenkamers, met de huidige plannen omtrent de studiefinanciering is het noodzakelijk dat de gemeente zorgt voor voldoende betaalbare woningen. Daarnaast behoort een stad als Leiden aantrekkelijke voorzieningen te hebben voor studenten en open staan voor veranderingen.


Overheid en de Leidenaar Er zijn al veel goede stappen genomen in het verbeteren van de service van overheid naar burger. Natuurlijk kan het altijd beter! De meeste Leidenaren willen efficiënt en doelgericht geholpen worden. De Partij van Tegenwoordig wil een meldpunt om verwarrende en/of conflicterende regels aan te geven. Jeugdzorg Het voor Holland-Rijnland geschreven beleidsplan voor de jeugd lijkt een groot deel van de geplande bezuinigingen op te vangen. Budgetten zijn nog niet vastgesteld, maar met de huidige kennis is een uitvoerbaar en sterk plan ontwikkeld. Belangrijk is dat ook de bestuurslagen boven de uitvoering voor ogen blijven houden dat hulp aan het kind en gezinnen ondersteunen voorop staat. De bezuinigingen mogen niet leidend zijn voor het beleid.

slagen die bij gemeentediensten zijn ingezet een belangrijke stap in de gedwongen richting. Mensen verdienen het om in hun waarde te worden gelaten bij hun ontwikkeling en het vinden van werk. Een verplicht karakter is niet uitgesloten, een passende wederdienst kan worden verwacht. Belastingen De bestaande regels en afspraken omtrent belastingen zijn voor de Partij van Tegenwoordig toereikend. Het is vooral belangrijk dat we als burgers kunnen zien en begrijpen waar het belastinggeld naar toe gaat. Een duidelijke toelichting op de begroting in begrijpelijke taal is noodzakelijk.

Participatiewet Met de huidige ontwikkelingen omtrent de Participatiewet zijn de verbeter-

11

GELD EN BESTUUR

“Bezuinigingen mogen niet leidend zijn voor beleid.” ● Transparante overheid en een meldpunt voor conflicterende/verwarrende regels.


HORECA, MIDDENSTAND EN TOERISME

“Ondernemers mogen niet verdrinken in regels.” ● Standaard aanpak voor evenementen.

Regels Iedere winkelier wil graag kunnen etaleren en uitstallen. De huidige blindengeleide-stroken worden nauwelijks gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Het blijkt dat blinden en slechtzienden liever de goot in het midden gebruiken. Maar de winkeliers worden wel gelimiteerd in waar zij kunnen uitstallen. Als een oplossing niet blijkt te werken, moeten we met elkaar een nieuwe oplossing bedenken. Evenementen Initiatieven die het bezoek aan Leiden stimuleren (zoals bijvoorbeeld de (landelijke) intocht van Sinterklaas, Verrassend Winkelweekend, ijsbaan, lakenfeesten, koningsdag en Leidens Ontzet) dienen te worden gesteund door de gemeente. Eventuele benadeelde partijen kunnen, in redelijkheid, worden gecompenseerd door de organiserende partijen en de gemeente gezamenlijk

.

12

Daarnaast mogen de ondernemers niet verdrinken in regels. Afspraken dienen te worden vastgelegd. De Partij van Tegenwoordig is daarom voorstander van formats per evenement. Hier heeft een evenement een standaard uitwerking, waarin gemeentevergunningen, brandvergunningen etc. duidelijk omschreven staan. Conflicterende regels moeten in overleg worden aangepast. Coffeeshopbeleid Het verschuiven van de openingstijden is een positieve ontwikkeling. De Partij van Tegenwoordig wil goed overleg tussen coffeeshophouders en gemeente. De burgemeester heeft initiatieven genomen om gemeentelijke wietteelt toe te passen. Helaas zijn deze plannen door de minister afgewezen maar het is een initiatief dat alleen maar als positief kan worden bestempeld.


Leegstand De lege winkelpanden bieden een triest aanzicht, wanneer we aan winkelgebieden denken is dat een van de zaken die sterk opvalt. Het eventueel herinrichten, of tijdelijk verhuren van panden kan al een mogelijkheid bieden voor kleinere ondernemers.

HORECA, MIDDENSTAND EN TOERISME

“Ondernemers moeten geholpen worden in zwaardere tijden.” ● De ondernemers een stem geven.

De huidige winkelgebieden barsten van de potentie. Winkeliersverenigingen hebben prima voor ogen hoe zij gezamenlijk hun publiek kunnen vergroten, sterkere samenwerking tussen gemeente en ondernemers is noodzakelijk!

13


www.partijvantegenwoordigleiden.nl info@partijvantegenwoordigleiden.nl facebook.com/partijvantegenwoordig twitter.com/pvt_leiden

Programma van Tegenwoordig  

Partijprogramma van de Partij van Tegenwoordig Leiden.