Page 1

Publicació de la Regidoria de Govern Obert

Núm 1 - Maig de 2018

Tresoreria Pàg. 1

Ingressos

Despeses

Contractes

www.transparencia.vinaros.es

Subvencions

Retribucions

bim

Pàg. 2

Pàg. 2

Pàg. 3

Pàg. 4

Deute

Pàg. 4

Pàg. 4

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Els comptes clars El BIM, Butlletí d’Informació Municipal, és un recull de dades sobre la gestió de les diferents àrees de l’Ajuntament de Vinaròs. Neix amb l’objectiu de fer més propera l’Administració local mitjançant la publicació dels comptes municipals. Aquest butlletí informatiu es crea sota la premissa de la importància de la gestió transparent en l’Administració local.

Indicadors de Tresoreria L’objectiu d’aquests indicadors és aportar informació immediata sobre determinats aspectes de la gestió de la Tresoreria municipal que són d’interés per a la ciutadania. *Indicadors econòmics a data 31/12/2017

Aquest butlletí ofereix, en definitiva, un recull d’informació interessant per a qualsevol ciutadà o ciutadana de Vinaròs, com pot ser la liquidació del pressupost del 2017 per ingressos i despeses, així com la previsió inicial d’ingressos i despeses recollits en el Pressupost de 2018; els indicadors de

tresoreria, la informació dels contractes de més de 10.000 € i els que tenen una durada de més d’un any; les subvencions que cada any atorga el consistori a diferents associacions o col·lectius, i els sous dels representants públics.

24.302.500 €

28.000.000 €

831,87 €

841,40 €

76,90 €

524,06 €

6.281.919 €

5.060.777 €

11.342.692 €

18,45 dies

70

83.726,30 €

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Ingrés per habitant

Despeses per habitant

Inversió per habitant

Deute per habitant

Deute amb administracions

Deute amb bancs

Deute total

Període mitjà de pagament

Parc mòbil

Subvencions a entitats

www.transparencia.vinaros.es

REGIDORIA DE GOVERN OBERT

1


Pressupostos municipals En les següents taules podem veure les dades de la liquidació del pressupost de 2017 i el desglossament de la partida d’ingressos i de despeses. També es mostra la previsió inicial dels ingressos i de les despeses recollits i aprovats en el pressupost de 2018. El Pressupost municipal constitueix l’expressió xifrada i conjunta de les obligacions que, com a màxim, pot reconéixer l’Ajuntament. En aquest, es defineixen els drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d’ingressos i despeses. És la màxim indicador de l’acció de govern. L’exercici pressupostari coincideix amb l’any natural i a aquest s’imputen: els drets liquidats en aquest, siga quin siga el període del què deriven i

les obligacions reconegudes durant l’exercici. Els pressupostos s’estructuren d’acord amb la naturalesa econòmica d’ingressos i despeses. Les despeses, a més, es classifiquen atenent les seues finalitats i objectius. Aquesta classificació ha de fer-se d’acord amb l’establida amb caràcter general pel Ministeri d’Hisenda.

Despeses 2017/18 Ressaltades aquelles partides que s’han incrementat més respecte al 2017. Partida

*En aquesta taula, s’han agrupat algunes de les partides i conceptes de despesa amb l’objectiu de fer més fàcil i eficient la lectura.

Despeses efectuades 2017

Interessos i amortitzacions

2.309.166,79

2.463.952,35

Seguretat i ordre públic

2.364.047,26

2.8375.69,52

Ordenació del trànsit i estacionament Servei d’extinció d’incendis Urbanisme, habitatge i infraestructures Accés a nuclis de població i vies publiques Sanejament, proveïment i distribució d'aigües

Ingressos 2017/18

Recollida, eliminació i tractament de residus i neteja viària

Desglossament i comparativa de les partides corresponents als ingressos de l’any 2017 i la previsió inicial de l’any 2018. Partida Total impostos directes Total impostos indirectes

Ingressos nets 2017

Inicial 2018

13.036.611,79

13.051.000,00

Previsió 2018

39.160,39

28.000,00

162.977,17

171.776,00

1.150.207,42

2.703.768,09

297.481,45

196.500,00

66.939,90

32.132,41

1.618.797,03

1.760.540,00

Cementeri i serveis funeraris

123.153,09

164.204,25

Enllumenat públic

982.715,53

1.000.000,00

Medi ambient

134.104,15

170.297,48

Parcs i jardins

381.413,07

474.278,17

Platges

296.934,85

288.280,00

Política social

1.754.055,15

2.551.449,93

Foment de l’ocupació

334.105,53

939.625,68

Sanitat

120.759,01

97.926,70

137.266,14

150.000,00

Total taxes i altres ingressos

2.663.017,70

3.079.234,08

Educació

1.221.357,17

1.612.821,79

Total transferències corrents

7.481.974,99

8.668.623,68

Joventut

171.436,99

208.815,21

Total ingressos patrimonials

545.239,24

584.573,84

Cultura, biblioteca i promoció cultural

637.561,49

674.310,53

Total alienació inversions

105.398,46

55.500,00

Total transferències capital

132.332,83

1.338.469,79

0,00

10.000,00

618.825,49

1.062.598,61

Total actius financers Total passius financers

473.836,90

402.000,00

630.149,01

622.928,34

Agricultura

164.500,45

114.204,79

Comerç

145.483,31

108.830,76

Turisme

319.079,40

424.671,14

Transport col·lectiu urbà de viatgers

*Gràfic comparatiu d’ingressos 2017/2018 2017

Festes populars Promoció i foment de l’esport i instal·lacions esportives

124.511,71

168.670,00

1.456.998,05

1.603.232,08

Administració electrònica i gestió del coneixement

20.520,03

34.500,00

Protecció consumidors i usuaris

36.511,73

37.302,1

286.953,63

303.839,48

Infraestructures, camins veïnals i brigada

2018

Càrrecs electes Administració general i prestacions socials empleats

2.051.286,78

1.988.887,24

Participació ciutadana i govern obert + publicitat

125.352,88

334.500,00

Noves tecnologies

136.046.79

194.550,00

0

258.964,53

871.654,53

1.053.891,44

-

348.000,00

Fons de contingència Economia-hisenda Programes feder (edusi)

*Gràfic comparatiu de despeses 2017/2018 2017

03

2

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

0

REGIDORIA DE GOVERN OBERT

2018

10.000.000 20.000.000 30.000.000

www.transparencia.vinaros.es


Contractes Les següents taules detallen el volum i import dels contractes que ha realitzat l’Ajuntament amb diferents proveïdors formalitzats en els exercicis 2017 i 2018. Es mostren els contractes adjudicats mitjançant procediment de licitació i lliure concurrència.

A Les següents taules detallen el volum i import dels contractes que ha realitzat l’ Ajuntament amb diferents proveïdors, formalitzats en els exercicis 2017 i 2018. Es mostren els contractes adjudicats mitjançant procediment de licitació i lliure concurrència. El text refòs de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, en vigor fins al 9 de març d’enguany, obligava a licitar aquells contractes que superaven les següents quantitats: - Contractes de més de: 18.000 €. - Contractes d’obres: 50.000 €.

La nova Llei de contractes del sector públic, Llei 9/2017, de 8 de novembre, ha baixat les quantitats indicades, fixant-les en: - Contractes de subministres i serveis: 15.000 €. - Contractes d’obres: 40.000 €. Entre els objectius que inspiren la nova regulació està aconseguir una major transparència en la contractació pública i aconseguir una major relació quantitat-preu, simplificant els tràmits i imposant una menor burocràcia per als licitadors, afavorint així l’accés a les PIME.

Contractes 2017 Adjudicataris

Denominació Contracte

Armeria raul SL

Contracte subministrament dels uniformes de la Policia Local de l’Ajuntament de Vinaròs

Arquitectura textil SL

Contracte subministrament i muntatge de part de l’envelat situat a l’avinguda de l’Atlàntic núm. 2

Provita sociedad cooperativa madrileña

Contracte servei públic de vigilància, salvament i socorrisme, així com l’acompanyament de persones amb mobilitat reduïda, i altres actuacions per a les platges de Vinaròs durant la temporada d’estiu 2017-2018

Ofertas costa azahar SL

Servei consistent en l’execució del campus estiu illa

Francisco alvarez SL

Contracte subministrament i 96 nínxols cementeri municipal

Sociedad de fomento agrícola castellonense SA

Contracte servei manteniment de les estacions de bombeig d’aigües residuals i estació depuradora que depenen de l’Ajuntament de Vinaròs

Cristóbal Miravet Sturm

Contracte arrendament immoble amb opció a compra a la pl. Jovellar núm. 2

Planifica ingenieros y arquitectos coop. V

Servei per a la redacció del projecte i direcció de les obres de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis de l’àrea industrial de capçades

Planifica ingenieros y arquitectos coop. V

Servei per a la redacció del projecte i direcció de les obres de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis de l’àrea industrial de la carretera d’Ulldecona.

Ofertas Costa Azahar SL

Servei d’impartició de cursos de Formació de Persones Adultes de l’Ajuntament de Vinaròs durant el curs 2017-2018 i 2018-2019. Lot 1. Cursos esportius, de balls i música. Lot 4. Cursos de creació artística, ment sana i altres. Lot 5. Cursos de cuina.

Centre de formació continua e-Dukalia SL

Servei d’impartició de cursos de Formació de Persones Adultes de l’Ajuntament de Vinaròs durant el curs 2017-2018 i 2018-2019. Lot 2. Cursos d’idiomes. Lot 3. Cursos de tecnologies de la informació, comunicació i imatge.

Central de contractació de la diputació de castelló gas natural comercialitzadora SA

Contracte basat en l’acord marc per a la prestació del subministrament d’energia elèctrica de la central de contractació de la Diputació.

Idecas servicios y mantenimientos SL

Contracte obres millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis de l’àrea industrial del portal del mediterrani de Vinaròs.

Gimecons construcciones y contratas SL

Contracte obres millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis de l’àrea industrial de capçades.

Vainsa infraestructuras SL

Contracte obres de canalització de pluvials projecte d’entroncament camí fondo amb carrer Carreró incloses en el pla castelló 135.

www.transparencia.vinaros.es

Preu adjudicació

Termini execució

20.661,16€/any

2 anys

24.631,00€/any (IVA exclòs)

2 mesos

75.550,00€/any (IVA exclòs)

2 anys

Contractes 2018 Adjudicataris

Denominació Contracte

Hinobepa SL

Contractació de la concessió del servei públic de gestió de l’estacionament a la ciutat de Vinaròs.

Investigacion y desarrollo informático Eikon SL

Tecnicas y tratamientos medioambientales SA (Tetma) 74.545,46€/any (IVA exclòs) 22.662,00€/any (IVA exclòs)

21.660,83€/any (IVA exclòs)

1 any

5 dies

3 anys

42.616,00€ (IVA exclòs)

- 22 dies entrega projecte execució i plecs -6 dies entrega programa municipal

LOT1: 21,30€/hora LOT4: 23,00€/hora LOT5: 36,00€/hora

LOT2: 23,50€/hora LOT3: 23,50€/hora

- 22 dies entrega projecte execució i plecs -6 dies entrega programa municipal

69.794,03 €

21 DIES NATURALS

267.311,39 €

22 DIES NATURALS

104.516,18 €

2 MESOS

4 any

2.800,00€/any

4 any

Contractació de l’alienació de dos vehicles municipals mitjançant subhasta pública. Camions scania 2305dzf i 2314dzf

2305DZF: 28.000€

VENDA

Contractació de l’alienació de dos vehicles municipals mitjançant subhasta pública. Camions scania 2305dzf i 2314dzf

2314DZF: 27.500€

VENDA

Contractació del subministrament d’un visor pressupostari per a l’Ajuntament de Vinaròs.

Jose Luís Vazquez Mata

Contractació explotació de l’activitat de bar del centre social de la tercera edat

Axa seguros generales SA de seguros y reasegurados

2 anys 3.200,00€/any

2 anys

Contracte de diverses pòlisses d’assegurances de l’Ajuntament de Vinaròs- lot 1 responsabilitat  civil/patrimonial.

24.800,00€/any

2 anys

Bilbao compañia anónima de seguros y reasegurados

Contracte de diverses pòlisses d’assegurances de l’Ajuntament de Vinaròs - lot 2 danys al patrimoni

21.163,09€/any

2 anys

Surne mutua de seguros y reasegurados a prima fija

Contracte de diverses pòlisses d’assegurances de l’Ajuntament de Vinaròs - lot 3 vida col·lectiu personal i accidents de membres de protecció civil i conductors professionals i taxistes de l’Ajuntament de Vinaròs

18.948,20€/any

2 anys

Bilbao compañia anónima de seguros y reasegurados

Contracte de diverses pòlisses d’assegurances de l’Ajuntament de Vinaròs- lot 4 - flota de vehicles de l’Ajuntament de Vinaròs

21.000,00€/any

2 anys

Construcciones artana SL

Contracte administratiu de les obres de construcció de 96 nínxols

58.130,00€/any

45 dies

Cítrics roquetes SLU

Contracte d’un servei de conservació, manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del municipi de vinaròs (lot 1- sector 1).

138.984,21€/any

3 anys

Cítrics roquetes SLU

Contracte d’un servei de conservació, manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del municipi de vinaròs (lot 2- sector 2).

154.018,27€/any

3 anys

Cítrics roquetes SLU

Contractació d’un servei de recollida i transport de restes de poda i jardineria dipositades en els 32 punts senyalitzats del municipi de vinaròs.

36.276,11 €/any

2 anys

Unimat prevención SL

Contractació d’un servei de prevenció de riscos aliè en l’ajuntament de vinaròs

12.620,00€/any

4 anys

2 Temporades: 20172018 i 2018-2019

1 any

189.382,00€/any

Contractació d’alienació de vehicles que tinguen la consideració de residu sòlid urbà.

2 Temporades: 20172018 i 2018-2019

285.817,40 €

Termini execució

Desert

2 anys

3.000,00€/mes ( 1.500 arrendament + 1.500 opció compra fins al 3112-2017)

23.216,00€ (IVA exclòs)

Enviro rent XXI SL

Preu adjudicació

REGIDORIA DE GOVERN OBERT

3


Subvencions Les següents taules fan referència a les associacions, entitats i persones que han estat beneficiades aquest any 2018. En cada exercici econòmic l’Ajuntament reserva unes partides per a subvencionar entitats i associacions privades de caràcter lúdic, cultural, social, etc. que duen a terme activitats i actes adreçats bé a la població en general o a un segment en particular, (prè-

viament han de presentar una programació d’accions que realitzaran, han de justificar aquestes activitats i aportar les factures corresponents per a rebre les quantitats assignades). A més persones a títol individual que també es beneficien d’aquestes subvencions.

Retribucions dels càrrecs públics Retribucions netes mensuals dels 21 membres de la corporació local corresponent al mes de març.

Retribucions regidors

Subvencions 2017 Subvencions culturals

Import

Conveni UJI

12.000,00

Amics de Vinaròs

5.000,00

Conveni Associació Nanos i Gegants

7.000,00

Subvenció Escola de Música La Alianza Conveni Escola de Música ESMUVI Conveni Comissió Organitzadora del Carnaval

42.000,00 3.000,00 33.900,00

ONG i entitats socials

Import

Cruz Roja Española

2.000,00

ASPAS-Asociación de Padres y Amigos del Sordo Provincia de Castellón

2.000,00

Creixem

7.000,00

Fraternidad Cristiana Malalts i Minusvàlids de Vinaròs

1.300,00

AMPA Col·legi Educació Especial Baix Maestrat

1.500,00

COCEMFE Maestrat

4.000,00 3.000,00

Subvencions esportives

Import

Fundación Daño Cerebral Sobrevenido Ateneo Castellón

Club de Tenis Vinaròs

2.761,16

AFANIAD

7.100,00

Unió Ciclista Vinaròs

3.123,07

ACEMYF

1.500,00

Club Esportiu Vinaròs

3.747,54

1.000,00

Club Natació Vinaròs

24.621,91

ALCER Castalia-Asociación Lucha contra Enferm. Renales Fundación Amigó

7.100,00

Asociación Familiares Enfermos Alzheimer

3.000,00

Club Patinaje Artístico Vinaròs

2.599,59

Club Basquet Vinaròs Servol

10.207,08

Club Náutico Vinaròs

4.801,23

Club Triatló Jiji-Jaja

2.250,00

Fútbol Club Ets Vinaròs

5.682,77

Club Aula Natura

709,88

Asociación Taekwondo Atencia Club Deportivo Ironman's

2.370,54 1.484,18

Club Esportiu Fortí Femení Vinaròs

925,14

CARITAS Interparroquial

Guillem Alsina

1.081,18 €

Maria Cano

966,00 €

Marc Albella

1.064,93 €

Begoña López

903,00 €

Domènec Fontanet

1.081,18 €

Jordi Moliner

966,00 €

Lluís Gandía

405,00 €

2.500,00

834,91

850,50 €

472,50 €

Rescata-2

Club de Tennis Taula Vinaròs

M. Carmen Ruiz

Juan Amat

6.074,08

CASDA, Asociación Ciudadana contra el Sida en Castellón

1.064,93 €

500,00

Club Esportiu Futur 09 Vinaròs

372,63

Jan Valls

405,00 €

2.002,25

Club de Birles Vinaròs

756,00 €

Juan Bautista Juan

Associació per més Vida

APFERCOM Nord Castelló

1.064,93 €

David Adell

514,50 €

5.996,22

393,00

COMPROMÍS

Hugo Romero

472,50 €

COCEMFE Maestrat

Club Petanca Vinaròs

PSOE

1.922,04 €

Lluís Batalla

1.981,55

Asociación de Fibromialgia-AFIVINA

SOM VINARÒS

Enric Pla

Mª Dolores Miralles

Club Deportivo Vinaros F.S.

2.477,68

Març

PVI

Asociación DAHIA (Déficit de Atención y/o Hiperactividad)

Club Balonmano Vinaròs

2018

ACORD CIUTADÀ

Carla Miralles

405,00 €

1.000,00

Amparo Martínez

405,00 €

224,05

Elísabet Fernández

405,00 €

Miguel Ángel Vidal

405,00 €

Anabel Matamoros

405,00 €

PP

1.000,00 35.900,00

Subvencions a les famílies

Import

Subvenció “Material Escolar” Xiquibó

150.000,00

Beques Transport Escolar

195.000,00

Subvencions mediambient

Rugby Club Vinaròs

1.603,50

Club Ciclista Maikbike Vinaròs

1.418,80

Esportistes d'Elit

4.800,01

Grupo de Recreación Deportiva de Fútbol Vinarossenc

1.938,36

Subvencions comerç

Vinaròs Club de Fútbol

2.068,84

Subvenció Associació de Comerciants

Històric del deute de l’Ajuntament

65.000,00

Import

Subvenció El Cau

4.000,00

Subvenció Proda

2.400,00

Import

Evolució del deute de l’Ajuntament de Vinaròs des de 2014 fins al 2017. En aquesta gràfica es mostra el deute total, disgregat en dos tipologies: el deute amb altres administracions públiques i el deute amb entitats bancàries.

5.000,00

20.000.000 €

*Gràfic de l’històric del deute de l’Ajuntament de Vinaròs

18.131.658,97 €

Deute amb adm. públiques

18.000.000 €

Deute amb entitats bancàries

14.679.649,17 €

8.000.000 €

*Subvencions mensuals a partits polítics

4

PSOE 205 €

COMPROMÍS 105 €

PVI 55 €

ACORD CIUTADÀ 55 €

PP 405 €

REGIDORIA DE GOVERN OBERT

0€

5.060.777,77 €

SOM VINARÒS 255 €

6.555.189,60 €

2.000.000 €

5.741.902,58€

4.000.000 €

7.865.998,66 €

6.000.000 €

6.281.915,25 €

10.000.000 €

Subvencions mensuals a cada partit polític amb representació a l’Ajuntament, les subvencions s’atorguen a despesa i facturació presentada.

7.609.832,87 €

12.000.000 €

14.165.022,47 € 11.342.693,02 €

8.937.746,59 €

Subvencions partits polítics

14.000.000 €

10.265.660,31 €

16.000.000 €

2014

2015

2016

2017

www.transparencia.vinaros.es

Profile for Vinaròs BIM

BIM 1, Maig de 2018  

El BIM, Butlletí d’Informació Municipal, és un recull de dades sobre la gestió de les diferents àrees de l’Ajuntament de Vinaròs. Neix amb l...

BIM 1, Maig de 2018  

El BIM, Butlletí d’Informació Municipal, és un recull de dades sobre la gestió de les diferents àrees de l’Ajuntament de Vinaròs. Neix amb l...

Advertisement