Page 35

35

55. தவ த்3விதீயா ஶ்ருதி: உச்சடக: ரபஸௌ அனங்க3 பா4வாநுகு3ணா கு3ணாம்பு3கத4!

வகஶ நிதா4டயதம் அகஶஷ கஶஷிணம் ககராதி மாத: தவ கர்மகாரகம்!!

िव द्वविीिा िुतिरुच्िकैरसाविङ्गभावािुगुणा जुणाम्बुिे!

वशे तििािैिमशेषशेवषणं करोति मािस्िव कमणकारकम ्!! (५५)

கஹ குணாம்புகத! குணங்களின் கடகல! உயர்ந்து கநராக உள்ளதும், மன்மதனின் பிறப்புக்கு காரணமாக உள்ளதும், முன் பசான்ன

வலக்காதின் கவறானதுமான இடக்காதானது அகில கலாகங்களுக்கும்

தடலவனான ஸ்ரீமந்நாராயணடன தமக்கு அதீனமாக டவத்து தம்டமப் புகழும்படி பசய்கிறது.

சதாடரும்......வழங்குபவர்:

கீ ேோேோகவன்.

************************************************ 35

Srivaishnavism 17 06 2018  
Srivaishnavism 17 06 2018  
Advertisement