Page 1

in zakformaat 2012 Sociale informatie I Partena HR I Uitgave 2012


Memento in zakformaat 2012

Inhoud 1

Proeftijd (verplicht schriftelijk) . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . ... .. . .. ... .. . .. .. . .. . . . . . .. . 4

2

Afwezigheid wegens ziekte .. . .. ... .... . .. . . .... . . .. . .. . . . .. . ... . . .. . ... . .. . . . . . . . .. . 5 Tegemoetkoming van de werkgever voor de eerste 4 weken ziekte.. . .. ... .... . .. . . .... .. .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . 5 1e ziektedag niet betaald voor arbeiders . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . 6

3

Moederschapsrust - Duur van de rust . . ... . .. .... ... .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. 10

4

Economische werkloosheid van arbeiders - Toegestane duur. . . . . . 11 Principes . .. . .. .. . .. . .. . . ... .... . . ... .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. .... . . . . ... . . . .. . .. . . .. . . .. 11 Sectorale afwijkingen (situatie op 15.02.2012) .. . .. ... ... . . . .. . . . . 11

5

Economische werkloosheid van bedienden .. . .. ... .... . .. . . .... .. .. .. . . . . . 14 Principe . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. ... . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . 14 Stelsels van werkloosheid . . ... . .. .. .. . .. .. .. .. . . ... ... . . ... .. . .. ... .. . . . . . . . 14 Vergoeding van de werknemer . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . ... .. . .. ... .. .. . .. . . 14

6

Jaarlijkse vakantie. .. . .. . . . .. . ... . .. .. ... .. . .. . . ... .. . .. ... .. . . . ... . . .. . ... . . .. . .. . . . . . . 15 Duur voor bedienden (voltijds). . ... . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. ... . . . . .. . . . . . 15 Duur voor arbeiders (voltijds) .. . .. ... .. .. .... . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . 16 Richtlijnen voor deeltijdse werknemers (bedienden). .. .. .. . . 17 Werkloosheid bij jaarlijkse sluiting .. . .. ... .... . .. . . .... .. .. . .. . . . . . . . . . 18 Jeugdvakantie . .. . .. . . .. .. .. . ... . . .... .. . .. ... . . ... ... . . ... . .. . .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . 18

7

Opzeggingstermijnen . . .. ... .. . .. .... .. .. . .. .. . .. . . ... . . . . . ... .. . . .... . . .. . .. . . . . . . .. 19 Richtlijnen voor de betekening .. ... ... .... ... .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . . 19 Opzeggingstermijnen voor bedienden in dienst vóór 01.01.2012. .. . . .. ... . . ... . .... . .. . .. . . .. ... . . .. . ... . . .. . ... .. .. . ... . . . .. .. . . . . 20 Opzeggingstermijnen voor bedienden in dienst vanaf 01.01.2012 . .. . .. . .. .. . ... . .. .. . .. .. . .. . . ... .. . .. ... .. . . . ... .. . . .... . . . . . .. . . 21 Opzeggingstermijnen voor arbeiders (op 15.02.2012) . .. . . . . . 22 Ontslaguitkering voor arbeiders, dienstboden en werknemers gebonden door een arbeidsovereenkomst “dienstencheques” .. . .. ... .... ... .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. ... .. .. .. . . . . . . . 31

8

Kort verzuim . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . ... .. . . . ... .. . .. .. . .. . .. .. .... . . ... . .. . .. .. . .. . . . . . . . . 32 Familiale aangelegenheden . . ... . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. ... . . . .. .. . . .. . . . . . 32 Burgertaken . .. . .. .. . . . . ... . .. .. . .. .. . .. . . ... .. . .. ... .. . . . ... .. .. . ... . . .. . .. . . . . . . .. 33

9

Thematische verloven . . .. .. . ... . . ... . .... . .. . .. . . . . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . .. . . . . . . .. 34 Om een zwaar ziek persoon bij te staan of palliatieve zorgen te verlenen .. . .. ... .... . .. . . .... .. .. . .. . . . .. . . . . . . .. 34 Wegens ouderschapsverlof . .. .. . .. .. .. . ... . .. .. . . ... .. . .. ... .. . .. .. .. . . . . . 35

10 Tijdskrediet . .. . .. .. . .. . .. .. .. . ... . .. .. . .. . . . . .. .. . .. . .... . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .... . . . . . .. . . 36 11 Loonbeslag: loongrenzen 01.01.2011 . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .... . . ... . .. . . . . . . . . . 40

2


12 Rechten van werkende studenten. .. .. . .. .. .. .... . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . .. . .. . . . 42 13 Vervoerskosten: werkgeverstegemoetkoming sinds 01.02.2009 . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. ... .. . . ... .. . .. ... .. . .. ... .. .. . ... . . .. . .. . . . . . . . 43 14 Bedrijfswagens: CO2-bijdrage . .. .. . .. .. .. .. . .. ... .. .. . . ... . .. . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . 46 15 Fiscale raming voor privĂŠgebruik van een bedrijfsvoertuig . . ... . . . . 47 16 Taalgebruik. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . .. . .. . . . .... . .. . .... . .. . . .... . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . . 48 17 Voorwaarden brugpensioen. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .... . . ... . .. . . ... . .. . . . .. . .. . . . . .. . 49 Conventioneel brugpensioen (= voltijds) . .. .. . .. .. .. . ... . .. .. . . .. . . 49 Halftijds brugpensioen . . ... . .. .... ... .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. ... .. . .. ... . .. . .. . 52 18 Werkloosheid . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . ... . . . .. ... . . ... . .. . . ... . .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 53 Bedrag van de werkloosheidsuitkeringen (op 01.02.2012) . .. . .. .. . .. . . .. . .... . .. . .. .. . . ... . .. . . ... .. . . . ... . . . . . ... . . .. . .. . . . . 53 Begrensd dagloon voor de werkloosheid .. . .. ... .... . .. . . .... . . .. .. 53 Loontrekkenden: wachttijd voor werkloosheidsuitkeringen . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .... . . ... . .. . . ... . .. . . . .. . .. . . 54 Jongeren: inschakelingstijd voor werkloosheidsuitkeringen . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .... . . ... . .. . . ... . .. . . . .. . .. . . 55 Betaling feestdag bij tijdelijke werkloosheid . . ... . .. .. .. .. . .. .. . .. 55 19 Arbeid gepensioneerden (voorlopige grenzen voor 2012) . .. .. . .. .. . 56 20 Uitzendarbeid . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . . ... . .. . . ... . . . . . ... .. .. . ... . . .. . .. . . . .. . .. . . . 58 21 Outplacement . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . ... .. . .. . .. .. . .. . . ... . . ... ... . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . 59 Cao nr. 51 van de NAR . . ... . .. .. .. .. . .. .. . .... .. . .. ... . . ... ... . . ... . .. . .. .. . .. . 59 Cao nr. 82 en 82bis van de NAR. .. .. . .. .. .. .... . .. .. . . ... .. . .. .. . .. . .. .. .. 60 22 Belastingschaal bedrijfsvoorheffing . . ... . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. ... .. . .. ... . . . 62 Voorheffing op maandlonen (geldig sinds 01.01.2012) . . .. .. . 62 Voorheffing op vakantiegeld, premies en ontslagvergoedingen . . ... . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. ... . . . .. ... . . . . 70

De juridische informatie in dit Memento vormt een beknopte samenvatting. Om deze informatie in de praktijk om te zetten, moet u ervoor zorgen dat u over alle gegevens beschikt. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw beheerder of met onze juridische dienst. Dit Memento bevat de wettelijke bepalingen tot en met 15 februari 2012.

3


Memento in zakformaat 2012

1

Proeftijd (verplicht schriftelijk)

De aanwerving van een werknemer kan op basis van een proeftijd gebeuren. De wettelijke duur hiervan (minimum en maximum) schommelt naargelang het statuut van de werknemer en in sommige gevallen hangt ze eveneens af van het jaarlijkse loon (bv. bedienden). Tijdens de proeftijd worden de opzeggingstermijnen ingekort (zie punt 2).

Duur van de proeftijd Statuut Minimum

Maximum

Arbeiders

7 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Bedienden en handelsvertegenwoordigers ≤ € 37.721/jaar (2012) + € 37.721/jaar (2012)

1 kalendermaand 1 kalendermaand

6 kalendermaanden 12 kalendermaanden

Dienstboden

14 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Studenten

7 kalenderdagen

14 kalenderdagen

Leerjongens (middenstand)

3 kalendermaanden (2)

3 kalendermaanden

Industriële leerjongens

1 kalendermaand

3 kalendermaanden

Uitzendkrachten

3 werkdagen (1)

(1)

(1) Op basis van een overeenkomst kunnen beide partijen een proeftijd vastleggen waarvan de duur gelijkaardig is aan die voor arbeiders of bedienden. (2) In de Vlaamse Gemeenschap bedraagt de minimumduur 1 kalendermaand.

4


2

Afwezigheid wegens ziekte Tegemoetkoming van de werkgever voor de eerste 4 weken ziekte

Onderstaande tabel duidt aan welk gewaarborgd loon de werkgever moet uitbetalen tijdens de eerste vier weken afwezigheid wegens ziekte of ongeval (van niet-professionele oorsprong), gerechtvaardigd door een geneeskundig getuigschrift.

Ziekte Statuut werknemer 1e week

2e week

3e en 4e week

– 1 maand anciënniteit

Ziekenfonds

Ziekenfonds

Ziekenfonds

+ 1 maand anciënniteit

100 %

85,88 %

25,88 % (2) 85,88 % (3)

– 1 maand anciënniteit

Ziekenfonds

Ziekenfonds

Ziekenfonds

+ 1 maand anciënniteit

100 %

86,93 %

26,93 % (2) 86,93 % (3)

100 %

100 %

100 %

100 %

60 % (1)

Ziekenfonds

Arbeiders

Bedienden Proeftijd of bepaalde duur van minder dan 3 maanden:

Onbepaalde duur of bepaalde duur van 3 maanden en meer Dienstboden

(1) Op het loon dat sinds 01.02.2012 beperkt is tot € 126,4894/dag in een zesdagenweek en tot € 151,7873/ dag in een vijfdagenweek. (2) Op het gedeelte van het beperkte brutoloon onder (1). (3) Op het gedeelte van het brutoloon boven de bovengrens onder (1).

5


Sociale inspectie: Voldoet uw bedrijf aan de regels? Verplichte sociale documenten, arbeidsreglement, loon, arbeidstijd, aangiften, enz. Voldoet uw onderneming voor deze zaken wel aan alle regels mocht u sociale controle krijgen (Sociale Inspectie, controleurs van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, RSZ-controleurs, enz.)?

Bent u niet zeker? Doe een beroep op de legal consultants van Partena HR Onze formule ‘Preventie Sociale Controle’ biedt u een onmiddellijke oplossing. Onze legal consultants checken samen met u preventief of u wettelijk en reglementair gezien wel in orde bent. Daarmee willen we u beschermen tegen de risico’s van een sociale controle. We identificeren de voornaamste risico’s waaraan uw onderneming is blootgesteld, bekijken samen met u de financiële gevolgen van de punten die eventueel niet conform zijn en stellen verbeteringen voor.

Interesse? Neem dan contact op met de consultants van het Legal Department via telefoon op het nr. 02 549 30 20 of via e-mail: legal@partena.be.

De overname van teksten, zelfs gedeeltelijk, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en mits de bron wordt vermeld. De redactie streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid ervan. Publicatiedatum: 01.03.2011. Wettelijk depot: D/2012/5183/4N. Verantwoordelijk uitgever: Alexandre Cleven, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel. Partena - vereniging zonder winstoogmerk erkend sociaal secretariaat voor werkgevers bij MB van 03.03.1949 met nr 300 maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel - btw BE 0409.536.968

71


Meer info en het dichtsbijzijnde agentschap vindt u op

www.partenahr.be

Partena HR maakt deel uit van Partena, een dienstengroep met aanvullende activiteiten Partena Ondernemingsloket Partena Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Partena HR (Sociaal Secretariaat) en Partena Sociale Audit Partena Kinderbijslag voor werknemers Partena Ziekenfonds & Partners in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel Partenamut, onafhankelijk ziekenfonds in Wallonië en Franstalig Brussel

Één telefoontje naar Partena brengt u in contact met: meer dan 80 jaar ervaring mensen met een doorgedreven beroepsethiek, people & corporate governance de expertise en de inzet van 3.000 medewerkers (arbeiders en bedienden) talrijke contactpunten in België een uitgestrekt netwerk van partnerships in de dienstverlenende sector, verzekeringen en welzijn een succesvol netwerk van 1.200.000 individuele klanten en 60.000 bedrijven

Maatschappelijke zetel Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel Tel.: 02 549 36 46, fax : 02 512 56 43 e-mail: sales@partena.be

Memento Zakformaat 2012 NL  

De Memento in zakformaat is een onmisbaar naslagwerk voor het dagelijkse personeelsbeheer in uw bedrijf. In deze editie vindt u onder meer c...

Advertisement