Page 1

Informatiebulletin Erkend SociaalSecretariaat van W erkgevers PA RT EN A vzw 32 e jaar - m aand b lad - A fgift eb ureau:BrusselX - Erkenningsnr.:P705107

[ - januari-2010 - nr.1]

H et M em ento van d e W erkgever速

[ Dossiers ]

V erlenging van d e crisism aatregelen en b escherm ing van ontslagen arb eid ers M aatregelen ter ond ersteuning van d e w erkgelegenheid in tijd en van crisis

[ A ctualiteit ]

Sector van de gezondheidszorg:opzeggingsterm ijnen voor arbeiders 14 A rbeidsongevallen:aanpassing van de loongrens voor de berekening van de vergoedingen

14

T ijdskrediet:de cao nr. 77sexies van 15 decem ber 2009 legt nieuw e geneutraliseerde periodes vast

15

V laam se forfaitaire verm indering van de bedrijfsvoorheffi ng vanaf 1 januari 2010

15

O uderschapsverlof en berekening van een ontslagvergoeding

16

G renzen voor loonbeslag en loonoverdracht in 2010 K inderen ten laste

16

Fiscale provisie vakantiegeld 2010

16

V ervaldagkalender 2010:R SZ -bijdragen en bedrijfsvoorheffi ng

17

Loonaanpassingen in januari 2010

18

U w SociaalSecretariaat zalgesloten zijn op maand ag 5 ap ril 2010 (p aasmaand ag)


[ d ossier ]

V erlen g in g van d e crisism aatregelen en b esch erm in g van o n tslagen arb eid ers

D e w et van 30 decem ber 2009 houdende diverse bepalingen

A lgemene kenmerken

(B.S. van 31 decem ber 2009)heeftde bestaande crisism aatrege-

D e arbeidstijd m oet m et 1/4 of 1/5 w orden verm inderd en

len (tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur,crisistijdskrediet

kan w orden gecom bineerd m etde invoering van de 4-dagen-

en econom ische w erkloosheid van bedienden)verlengd,m aar

w eek. O nder ‘4-dagenw eek’verstaan w e de arbeidsregeling

ook lichtjes aangepast. D eze m aatregelen w erden vorig jaar al

volgens dew elke de w erkelijkse arbeidsduur gespreid is over

in onze num m er van m ei uitgebreid besproken.

vier arbeidsdagen,ofw elover vijf arbeidsdagen w aarvan drie

D eze w etvan 30 decem ber 2009 voertbovendien een nieuw ,

volledige en tw ee halve.

tijdelijk stelselvan bescherm ing van de arbeiders in gevalvan ontslag in.

D e arbeidsduurverm indering en/of de invoering van de

H ieronder geven w e een sam envatting van de drie verlengde

tieve arbeidsovereenkom st in de ondernem ing.

en aangepaste m aatregelen en een analyse van hetsysteem van

D eze m aatregelis collectief en m oet dus w orden toegepast

bescherm ing van ontslagen arbeiders. A ldeze bepalingen zijn-

voor hetvoltallige personeelvan de ondernem ing ofeen spe-

van kracht tot 30 juni 2010.

cifieke categorie van w erknem ers.

4-dagenw eek m oeten w orden overeengekom en in een collec-

D e verm indering van de arbeidstijd kan tot slot gepaard

T ijd elijke crisisaanp assing van d e arbeid sd uur D e doelgroepverm indering ingevolge de ‘tijdelijke crisisaanpassing van de arbeidsduur’blijft voorlopig een van de lastenverm inderingen w aarop de w erkgevers aanspraak m aken.

gaan m et een loonverlies voor de w erknem ers. D it loonverlies m oetechter door de w erkgever w orden gecom penseerd. D eze com pensatie is m instens gelijk aan 3/4 van de forfaitaire bedragen die w orden toegekend onder de vorm van verm indering van de socialezekerheidsbijdragen (zie hieronder). D e com pensatie is een brutobedrag w aarvan de storting niet tot gevolg m ag hebben dat een loon w ordt uitgekeerd dat hoger is dan het loon vóór de invoering van de m aatregel.

C oncreet,een ondernem ing die haar arbeidstijd m et 1/5 of 1/4 verm indert,m aaktaanspraak op een verm indering van de patronale socialezekerheidsbijdragen. D ie zalhoger zijn indien de aanpassing van de arbeidsduur w ordtgecom bineerd m etde invoering van de 4-dagenw eek.

colofon Pa rten a - vereniging zond er w instoogm erk - sociaalsecretariaat van w erkgevers erkend d oor M B van 3 m aart 1949 m et nr.300 - M aatschap p elijke zetel: K artuizersstraat 45,1000 Brussel,b tw BE 0409.536.968. H o o fd red acteu r :Francis V erb rugge,fverb rugge@ p artena.b e,02-549 32 23. W erk ten m ee a a n d it n u m m er :C écile A lleb osch,Peggy C riel,O livier H enry,K atleen Soen,Philip p e V an d en A b b eele,H erm an V erschuere. V er a n t w o o rd elijk u itg ev er :A lexand re C leven - De overnam e van teksten,zelfs ged eeltelijk,is slechts toegestaan na schrift elijke toestem m ing van d e red actie en m its d e b ron w ord t verm eld . A bo n n em en ten :A nne-M arie Delain,ad elain@ p artena.b e,02-549 32 57 - jaarab onnem ent:cliënten:€ 30,00,niet-cliënten:€ 36,00,p rijs p er exem p laar: cliënten:€ 5,00,niet-cliënten:€ 6,00 (zb tw ). V erschijnt niet in juli en augustus. De red actie streeft naar b etrouw b aarheid van d e gep ub liceerd e inform atie m aar kan niet aansp rakelijk w ord en gesteld voor d e juistheid ervan. s 2 t P a r te n a H R | H e t M e m e n to v a n d e W e r k g e v e r ®


[ d ossier ]

M aatregelen ter o n d ersteu n in g van d e w erkgelegen h eid in tijd en van crisis

In het kader van de strijd tegen de crisis heeft de regering

D eze m aatregelm oet de w erkgever aanm oedigen om in deze

verschillende m aatregelen genom en ter ondersteuning van de

econom isch m oeilijke tijden die w erkzoekenden aan te w erven

w erkgelegenheid. D eze doelgroepgerichte en tijdelijke m aat-

die het m eest kw etsbaar zijn op de arbeidsm arkt.

regelen zijn in w erking getreden op 1 januari2010. In dit num m er gaan w e dieper in op de versterking van de

D e versterking van de w erkuitkering is echter slechts een tijdelijke m aatregel die enkel van toepassing is op de aan-

w erkuitkeringen en bepaalde m aatregelen ter bevordering van

w ervingen die plaatsvinden tussen 1 januari 2010 en 31

de tew erkstelling van jongeren.

decem ber 2011.

C ategorieën van w erknemers d ie een verhoogd e w erkuitkering genieten

V ersterking van d e w erkuitkering

D e versterking van de w erkuitkering is van toepassing op 5

A lgemeen

specifieke categorieën van w erkzoekenden die bij hun aanw erving aan de onderstaande voorw aarden voldoen.

In het kader van de A ctiva-m aatregel(‘Plan A ctiva’) hebben w erkgevers die bepaalde categorieën van langdurig niet-w er-

W erknemers jonger d an 26 jaar

kende w erkzoekenden aanw erven recht op een verm indering van de w erkgeversbijdragen.

V an toepassing op w erknem ers die voldoen aan de volgende

B ovendien kunnen deze w erkgevers voor bepaalde aangew orven

-

w erknem ers ook een ‘activering van de w erkloosheidsuitkerin-

-

voorw aarden: ingeschreven zijn als niet-w erkende w erkzoekende;

gen’genieten. W erknem ers die op hetogenblik van hun aanw erving hetrecht

m instens 3 m aanden; -

nietbeschikken over een diplom a ofgetuigschriftvan het hoger secundair onderw ijs (G H SO );

openen op de verm indering van de bijdragen en die uitkeringsgerechtigd volledig w erkloos (of gelijkgesteld) zijn,kunnen

ingeschreven zijn gew eest als w erkzoekende gedurende

-

niet m eer leerplichtig zijn en evenm in studies volgen in het dagonderw ijs.

nam elijk een forfaitair bedrag ontvangen ten laste van de R VA , de zogenaam de ‘w erkuitkering’. D e activering van de w erkloosheidsuitkeringen laat de w erkgever toe om hetbedrag van de w erkuitkering (die de w erknem er ontvangtvan de R VA )afte trekken van hetnettom aandloon dat hijverschuldigd is aan de w erknem er.

W erknemers jonger d an 26 jaar V an toepassing op w erknem ers die voldoen aan de volgende voorw aarden: - ingeschreven zijn als niet-w erkende w erkzoekende; - ingeschreven zijn gew eest als w erkzoekende gedurende

D itlevertde w erkgever een loonbesparing op,eventueelbovenop het voordeelvan de verm inderde w erkgeversbijdragen.

m instens 6 m aanden; -

schrift van het hoger secundair onderw ijs (G H SO );

H et K oninklijk B esluit van 21 decem ber 2009 (B .S. 30.12.2009)voorzietm eer bepaald een versterking van de w erkuitkering van de R V A voor 5 categorieën van w erknem ers.

s 1 0 t P a r te n a H R | H e t M e m e n to v a n d e W e r k g e v e r ®

hoogstens beschikken over een diplom a of getuig-

-

niet m eer leerplichtig zijn en evenm in studies volgen in het dagonderw ijs.


[ Dossier ]

M aatregelen ter ond ersteuning van d e w erkgelegenheid in tijd en van crisis

M aatregelen ter bevord ering van d e tew erkstelling van jongeren D e aanw erving van jonge w erknem ers kan m om enteelonder bepaalde voorw aarden recht geven op een verm indering van de w erkgeversbijdragen. B ovendien kunnen w erkgevers voor bepaalde jongeren een activering van de w erkloosheidsuitkeringen genieten.

O m de tew erkstelling van jongeren te bevorderen w il de regering de voordelen verhogen voor w erkgevers die jonge w erknem ers aanw erven. E en voorbeeld is de volledige vrijstelling van de basisw erkgeversbijdragen die voor 2010 en 2011 w erd ingevoerd voor elke aanw erving tijdens deze periode (2010-2011) van een jongere van m inder dan 19 jaar. D e onderstaande tabelgeeft een schem atisch overzicht van alle m aatregelen die vanaf 1 januari 2010 gelden voor jonge w erknem ers.

SAMENVATTENDE TABEL Leeft ijd van d e w erknem er Jo nger d an 19 jaar

V o orw aard en

/

V erm ind ering van d e b ijd ragen (b ed rag en d uur van d e to ekenning) V o lled ige vrijstelling van d e b asisw erkgeversb ijd ragen (1)

Jo nger d an 25 jaar

M instens 1 jaar (= m instens 312 d agen in een regeling van 6 d ./w eek) als niet-w erkend e w erkzoekend e

Jo nger d an 26 jaar

G etuigschrift van het hoger secun€ 1.0 0 0 voor het kw artaalvan aand air ond erw ijs (= laaggeschoold e of w erving + d e 7 volgend e kw artalen erg laaggeschoold e jongere) (2) (3) € 4 0 0 voor d e overb lijvend e kw artalen van een tew erkstelling in het kad er van een startb aanovereenkom st (2) m instens 3 m aand en (= m instens 78 d agen in een regeling van 6 d ./ w eek) als niet-w erkend e w erkzoekend e en geen d ip lo m a of getuigschrift van het ho ger secund air o nd erw ijs

m instens 6 m aand en (= m instens 156 d agen in een regeling van 6 d ./ w eek) als niet-w erkend e w erkzoekend e en ho o gstens een d ip lo m a of getuigschrift van het ho ger secund air o nd erw ijs

Jo nger d an 30 jaar

W erknem er m et een laag loon, d .w .z.m ind er d an € 5.870,71 p er kw artaal

€ 1.0 0 0 voor het kw artaalvan aanw erving + d e 4 volgend e kw artalen

€ 1.0 0 0 voor het kw artaalvan aanw erving + d e 7 volgend e kw artalen (2) (3) € 4 0 0 voor d e overb lijvend e kw artalen van een tew erkstelling in het kad er van een startb aanovereenkom st (2)

/

m axim um € 30 0/kw artaal,d egressie in functie van d e leeft ijd V erm ind ering:(leeft ijd – 30) x (300 x 10 % )

W erkuitkering (b ed rag en d uur van d e to ekenning) / € 50 0 voor d e m aand van aanw erving en d e 15 volgend e m aand en

/

l Ind ien aanw erving in 2010 € 1.10 0 voor d e m aand van aanw erving en d e 23 volgend e m aand en (p ro rata voor d eeltijd se w erknem ers) (4) l Ind ien aanw erving in 2011 € 1.10 0 voor d e m aand van aanw erving en d e 11 volgend e m aand en (p ro rata voor d eeltijd se w erknem ers) (4) l Ind ien aanw erving in 2010 € 1.0 0 0 voor d e m aand van aanw erving en d e 23 volgend e m aand en (p ro rata voor d eeltijd se w erknem ers) l Ind ien aanw erving in 2011 € 1.0 0 0 voor d e m aand van aanw erving en d e 11 volgend e m aand en (p ro rata voor d eeltijd se w erknem ers)

/

(1) V oor een aanw erving in d e loop van 2010 en 2011. (2) V erm ind ering d ie w ord t toegekend voor d e aanw erving van jongeren in het kad er van een startb aanovereenkom st (SBO ). (3) De 7 volgend e kw artalen w ord en vervangen d oor ‘d e 15 volgend e kw artalen’voor d e jongeren d ie zijn aangew orven in een startb aanovereenkom st (SBO ) en d ie ‘erg laaggeschoold ’of ‘laaggeschoold van b uitenland se afk om st of m et een hand icap ’zijn. (4) De w erkuitkering van € 1.100 vervangt tijd elijk d e uitkering van € 350 d ie ond er b ep aald e voorw aard en voorzien is in het kad er van A ctiva Start.

P a r te n a H R | H e t M e m e n to v a n d e W e r k g e v e r ® s 1 3 t


[ Sociale A ctualiteit ]

▶ Secto r van d e gezo n d h eid szo rg: o p zeg g in gsterm ijn en vo o r arb eid ers K rachtens de artikels 127 en 128 van de w etvan 30 decem ber 2009 en overeenkom stig de akkoorden gesloten in de gezondheidssector zullen de opzeggingsterm ijnen voor arbeiders die w erkzaam zijn in de gezondheidssector vanaf1 februari 2010 aanzienlijk w orden verlengd. D eze verlenging van de opzeggingsterm ijnen geldt voor: a) de w erkgevers van de volgende instellingen die geneeskundige,profylactische of hygiënische verzorging verlenen: de inrichtingen die aan de w et op de ziekenhuizen onderw orpen zijn; -

de psychiatrische verzorgingstehuizen;

-

de initiatieven voor beschut w onen; de rusthuizen voor bejaarden; de rust- en verzorgingstehuizen;

-

de dagverzorgingscentra;

-

de revalidatiecentra; de thuisverpleging; de geïntegreerde diensten thuisverzorging;

de diensten voor het bloed van het R ode K ruis van B elgië; de m edisch-pediatrische centra; de w ijkgezondheidscentra. b) de arbeiders die m instens 5 jaar anciënniteit hebben,al dan niet onderbroken,in een of m eerdere hierboven verm elde diensten of instellingen. A nciënniteit - 5 jaar 5 – 10 jaar 10 – 19 jaar 15 – 20 jaar 20 – 25 jaar 25 jaar en +

D uur van d e o p zeggingsterm ijn na te leven d o or W erkgever A rb eid er 3 m aand en 14 kalend erd agen 6 m aand en 14 kalend erd agen 9 m aand en 14 kalend erd agen 12 m aand en 14 kalend erd agen 15 m aand en 28 kalend erd agen 15 m aand en + 3 m aand en p er 28 kalend erd agen b egonnen schijf van 5 jaar anciënniteit

A anvang Ind ien d e op zegging d o or d e w erkgever w ord t b etekend , aanvang op d e 1e d ag van d e m aand volgend op d e b etekening. In gevalvan b etekening d o or d e arb eid er,aanvang d e volgend e m aand ag.

O pgelet! -

D e gew one regels (voor de duur van de opzegging en de aanvang ervan)blijven van toepassing w anneer de overeenkom stw ordt

-

beëindigd tijdens de proefperiode. O ok de w ettelijke opzeggingsterm ijnen (28 of56 kalenderdagen in gevalvan ontslag door de w erkgever) blijven van toepassing w anneer de arbeider m et brugpensioen gaat ofde w ettelijke pensioenleeftijd bereikt. D e opzeggingsterm ijnen die voor 1 februari w orden betekend veranderen niet.

▶ A rb eid so n gevallen : aan p assin g van d e lo o n g ren s vo o r d e b ereken in g van d e vergo ed in gen

V oor elk ongevaldat zich voordoet vanaf 1 januari 2010 is het loon dat in aanm erking w ordt genom en voor de berekening van de vergoedingen en renten w egens arbeidsongevalvan een m eerderjarige (18 jaar en ouder) beperkt tot een grens (zie hieronder). V oor leerlingen en m inderjarigen (jonger dan 18 jaar) m ag het loon dat in aanm erking m oet w orden genom en niet lager zijn dan een ondergrens. In de tabelhieronder geven w e de grenzen die van kracht zijn vanaf 1 januari 2010 (= dezelfde bedragen als in 2009). Lo o ntrekkend e w erknem ers van 18 jaar en + (m axim um lo o n) € 36.809,73

s 1 4 t P a r te n a H R | H e t M e m e n to v a n d e W e r k g e v e r ®

Leerlingen en m ind erjarigen (- 18 jaar) (m inim um lo o n) € 5.948,76


[ Sociale A ctualiteit ]

▶ O u d ersch ap sverlo f en b ereken in g van een o n tslag vergo ed in g In oktober 2009 heefthetH ofvan Jusititie van de Europese G em eenschappen geoordeeld datde w erknem er die zijn arbeidsprestaties verm indertin hetkader van een ouderschapsverlofin hetgevalvan onm iddellijk ontslag rechtheeftop een ontslagvergoeding die w ordt berekend op basis van zijn voltijds loon en niet op basis van het deeltijds loon dat hij verdient op het ogenblik dat zijn arbeidsovereenkom st w ordt beëindigd (H JEG ,22 oktober 2009,zaak M eerts C -116/08). O m in overeenstem m ing te zijn m etdeze Europese rechtspraak die hetbehoud van de rechten w ilgaranderen die w erden verw orven voordatin de ouderschapsregeling w erd gestapt,w ijzigten hersteltde w etvan 30 decem ber 2009 houdende diverse bepalingen (B .S. 31.12.2009,E d. 3) de paragraaf3 van artikel105 van de herstelw et van 22 januari 1985. W anneer de overeenkom st tijdens een periode van verm inderde arbeidsprestaties (m et 1/5 oftot 1/2) in het kader van een ouderschapsverlof (en voorlopig enkelin dit geval!) w ordt beëindigd m et betaling van een com penserende opzeggingsvergoeding,dan m oet de ontslagvergoeding voortaan berekend w orden op basis van het loon w aarop de w erknem er recht zou hebben gehad indien hijzijn prestaties niet had verm inderd,dus in principe op basis van zijn voltijdse loon.

▶ G ren zen vo o r lo o n b eslag en lo o n o verd rach t in 2 010 – K in d eren ten laste In het Memento van de Werkgever van decem ber 2009 hebben w e de bedragen gegeven van de loondrem pels die in 2010 in aanm erking m oeten w orden genom en om de voor beslag ofoverdracht vatbare delen te berekenen. Elke w erknem er die een ofm eer kinderen ten laste heeft geniet overigens een vrijstelling. V oor 2010 is deze vrijstelling gelijk aan een verm indering m et € 60 per kind ten laste op het bedrag van het voor beslag of overdracht vatbare deel. K unnen evenw elniet w orden beschouw d als zijnde ten laste,de kinderen die in de 12 m aanden vóór de aangifte hebben beschikt over netto-inkom sten die een bepaald bedrag overschrijden. D eze bedragen w erden voor 2010 geactualiseerd en zijn opgenom en in een bericht dat is verschenen in het B .S. van 21 decem ber 2009. D e bedragen zijn de volgende voor 2010: - € 2.769 netto,indien de ouder-titularis van de in beslag genom en ofovergedragen inkom sten sam enw onend is; -

€ 3.999 netto,indien de ouder-titularis van de in beslag genom en ofovergedragen inkom sten alleenstaand is;

-

€ 5.070 netto,indien het kind de hoedanigheid van gehandicapt kind heeft in de zin van artikel135 van het W IB 92.

▶ Fiscale p ro visie vakan tiegeld 2 010 D e percentages van de voorzieningen voor vakantiegeld 2010 die in de balansen op 31.12.2009 w orden geboekten die als beroepskosten (artikel49 van het W etboek van de inkom stenbelasting 1992) kunnen w orden aanvaard,bedragen: -

18,80 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2009 zijn toegekend aan bedienden die onder de w etgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de w erknem ers vallen en die nog steeds in dienst zijn op 31 decem ber 2009;er m oet

-

enkelrekening w orden gehouden m etde norm ale en periodieke bezoldigingen,m etuitsluiting van m etnam e vakantiegeld en eindejaarsprem ie; 10,27 % van 108/100 van de lonen die in 2009 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die onder dezelfde w etgeving

vallen. Ter info:de provisie van 18,80 % voor de w edden van bedienden bestaat uit de volgende com ponenten: Enkelvakantiegeld en d ub b elvakantiegeld (8/52,15 w eken)

15,34 %

Sociale b ijd ragen op enkelvakantiegeld (34,72 % )

2,66 %

Solid ariteitsb ijd rage

0,77 %

Totaal

18,77 % afgero nd o p 18,80 %

s 1 6 t P a r te n a H R | H e t M e m e n to v a n d e W e r k g e v e r ®


Het arbeidsreglement wint aan belangstelling en heeft in een onderneming kracht van wet.

Heidi De Cock Studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkt bij Partena HR als juridisch consultant en is specialiste in volgende domeinen: arbeidsreglement, tijdskrediet, thematische verloven en sociaal overleg.

Elke werkgever is verplicht een arbeidsreglement op te stellen zodra hij zijn eerste loontrekkende werknemer aanwerft. Doet hij dat niet, of indien hij geen of een slecht arbeidsreglement heeft, riskeert hij een administratieve boete die kan oplopen tot 1. 250 euro. N ochtans blijkt vandaag dat het meerendeel van de bedrijven niet in orde is met het arbeidsreglement.

D uidelijke afspraken Het arbeidsreglement bestaat uit een aantal verplichte en een aantal facultatieve vermeldingen. De verplichte bepalingen moeten worden opgenomen op basis van verschillende wetten, besluiten en cao’s. De facultatieve bepalingen zijn vrije bepalingen die voortvloeien uit een overeenkomst in de onderneming. Ze leggen bijvoorbeeld duidelijke regels op over het gebruik van internet, of over de controle van de afwezigheden bij ziekte. W aarom niet van deze verplichting een deugd maken, en uw werknemers met het arbeidsreglement een praktische handleiding ter beschikking stellen?

A rbeidsreglement wint aan belang V andaag wint het arbeidsreglement zowel aan werkgeverszijde als bij de vakbonden opnieuw aan belangstelling. Er worden immers steeds meer kaderovereenkomsten gesloten die op sectoraal en ondernemingsniveau verder moeten worden uitgewerkt. V eelal gebeurt dit door aanpassingen in het arbeidsreglement.

A lcohol- en drugsbeleid Zo moet elke werkgever tegen 1 april 2010 een preventief alcohol- en drugsbeleid uitwerken. Bedoeling is het disfunctioneren op het werk ten gevolge van alcohol- of drugsgebruik bespreekbaar te maken, te voorkomen en te verhelpen. In een eerste fase worden de uitgangspunten en de doelstellingen bepaald, en wordt een beleidsof intentieverklaring opgesteld. O p basis hiervan moet het arbeidsreglement aangepast worden.


Houd uw budget in de hand De nieuwe versie van Simul,d e software voor loonsim ulaties,is b eschikb aar. Behalve d e norm ale b ruto -naar-netto -sim ulaties, kunt u m et Simul ook b erekenen hoeveel d e tewerkstelling van een werknem er op jaarb asis b ed raagt, wat zijn jaar- of m aand b ud get is, hoeveel een loonb eslag b ed raagt, hoe lang een op zeggingsterm ijn wettelijk d uurt, hoeveel een op zeggingsvergoed ing b ed raagt,enz. Simul is volled ig aangep ast aan d e m eest recente wettelijke b ep alingen over d e C O 2-b ijd ragen op b ed rijfswagens. N eem contact op m et M oreen De N ulop 02-549 35 25 of m ailnaar simul@ p arten a.b e. O f surf naar onze web site http ://p ayro ll.p arten a.b e voor m eer info.

Memento van de werkgever - januari 2010  

Het Memento van de Werkgever is een maandelijks informatieblad, waarin een of meerdere aspecten van de sociale reglementering grondig worden...

Memento van de werkgever - januari 2010  

Het Memento van de Werkgever is een maandelijks informatieblad, waarin een of meerdere aspecten van de sociale reglementering grondig worden...

Advertisement