Page 1

Partena HR - Legal Department - april 2011


Belangrijkste juridische verwijzingen Wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (B.S. 31 december 2007). Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (algemeen verbindend verklaard door het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (B.S. 2 juli 1981) – art. 38, § 3novies Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december 2010, Ed. 3) tot wijziging van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 bis van 21 december 2010 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007

I.

INLEIDING

De sociale partners hebben in het interprofessioneel akkoord 2007-2008 vastgesteld dat de ondernemingen in de praktijk niet dikwijls gebruik gemaakt hebben van de bestaande wetsbepalingen waarmee niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kunnen worden toegekend (bv. de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen). Daarom zijn ze de verbintenis aangegaan om voorstellen te formuleren die het bestaande wettelijke kader aantrekkelijker moeten maken. Zodoende hebben de werkgeversorganisaties en de vakbonden op 27 september 2007 een gemeenschappelijke verklaring ondertekend met de grondslag voor een nieuw bonussysteem. Dat systeem biedt de werkgevers de mogelijkheid om een collectief, niet-recurrent systeem in te voeren om aan de werknemers bonussen toe te kennen die gebonden zijn aan de resultaten van de onderneming of aan het bereiken van vooraf vastgelegde doelstellingen. In de verklaring wordt ook voorzien dat voor de bonus een gunstige sociale en fiscale behandeling zal gelden. Het akkoord van de sociale partners kreeg op 20 december 2007 concreet vorm in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 90 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Het betreft een kaderovereenkomst waarin de procedures, voorwaarden en nadere regels worden bepaald voor de invoering van die voordelen. Die bepalingen kunnen eventueel verduidelijkt worden door cao’s op sector-, subsector- of ondernemingsniveau. Ze mogen echter in geen geval afwijken van de verplichte bepalingen van cao nr. 90. De wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 legt dan weer het sociaal en fiscaal gunstregime voor de bonus vast en bepaalde procedureregels die niet zijn opgenomen in cao 90. Het doel is om de motivatie van de werknemers te verhogen door ze te betrekken bij het bereiken van de collectieve doelstellingen en resultaten. In de loop van 2010 hebben de sociale partners de werking van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen geëvalueerd. Ze vonden dat er bepaalde wijzigingen aan moesten worden aangebracht ter vereenvoudiging en ter verbetering. Die wijzigingen zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 bis van 21 december 2010 en in de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december 2010, Ed. III). Ze zijn in werking getreden op 1 april 2011. In deze brochure geven we de krijtlijnen weer van het specifieke stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Resultaatsgebonden sultaatsg bonden niet-recurrente voordelen (CAO 90) - Partena HR - Legal Department - april 2011

3 / 24


Inhoud

I.

Inleiding

II. Bedoelde werknemers en werkgevers 1. 2.

Bedoelde werkgevers Bedoelde werknemers

III. Definitie van het voordeel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Collectief voordeel Toekenning voordeel gekoppeld aan behalen van doelstellingen Bedrag van het voordeel is begrensd Niet-recurrent voordeel Voordeel en bezoldiging Voordeel niet ingevoerd om een bestaand loon te vervangen Voordeel en gemiddeld maandelijks minimum inkomen

IV. Sociale behandeling 1. 2.

V. 1. 2.

5 5 5

6 6 6 7 7 7 8 8

8

Wat de werkgever betreft Wat de werknemer betreft

8 9

Fiscale behandeling

9

Principe: vrijstelling Niet-naleving van de voorwaarden: belastbaar loon

9 10

VI. Procedure en formaliteiten 1. 2. 3. 4. 5.

3

Onderneming: toekenningsplan Onderneming: cao of toetredingsakte Wijziging van de te bereiken doelstellingen of niveaus Informatieblad voor de werknemer Sociale balans

VII. Inwerkingtreding

Resultaatsgebonden sultaatsg bonden niet-recurrente voordelen (CAO 90) - Partena HR - Legal Department - april 2011

10 10 13 20 21 21

21

4 / 24


II.

BEDOELDE WERKNEMERS EN WERKGEVERS

1. Bedoelde werk gevers Het systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen ingesteld door de cao nr. 90 en de wet van 21 december 2007 is van toepassing op de werkgevers (en werknemers) die vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Dit nieuwe bonusregime is dus van toepassing op alle werkgevers uit de privésector. Zijn uitgesloten van het begrip van ‘werkgever’:

• de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Gemeenschapscommissies, de provincies, de gemeenten, de daaronder ressorterende openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut met uitzondering van de NV Federale Participatiemaatschappij, van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van het Participatiefonds, van de Nationale Delcrederedienst, van de Nationale Bank van België, van de NV CREDIBE, van de NV Nationale Loterij, van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, van de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscodes van de Gewesten en van de naamloze vennootschappen van publiek recht ‘Brussels South Charleroi Airport-Security’ en ‘Liège-Airport-Security’;

• de centra voor beroepsopleiding met toepassing van de wetgeving betreffende de arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding van werkzoekenden. Opmerking - De autonome overheidsbedrijven (ondernemingen bedoeld door de wet van 21.03.1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven) zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het bonussysteem. De wet van 24.07.2008 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. van 07.08.2008) bepaalt evenwel dat ook deze ondernemingen een systeem van resultaatsgebonden voordelen mogen invoeren. Dit systeem vertoont sterke gelijkenissen met het systeem voor de privésector waarin de cao nr. 90 en de wet van 21.12.2007 voorzien. Een Koninklijk Besluit van 08.12.2008 (B.S. van 19.12.2008) verduidelijkt de administratieve procedure en modaliteiten. Deze bepalingen treden in werking met terugwerkende kracht tot 01.01.2008.

2 . Bedoelde werk nemers De werknemers zijn de werknemers die door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever. De personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon (bv. leerling, stagiair, …) zijn ermee gelijkgesteld. Zijn uitgesloten van het begrip van ‘werknemer’:

• de door het Rijk gesubsidieerde personeelsleden die in dienst zijn van de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs; • de werknemers aangeworven in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst. Assistent- en/of postdoctorale onderzoekers verbonden aan universiteiten en hogescholen, waarvoor reeds een vermindering van 50 % of 65 % in de bedrijfsvoorheffing geldt, zijn ook uitgesloten. Opmerking - De uitzendwerknemers en de permanente werknemers staan op gelijke voet van behandeling. De reglementering op het uitzendwerk (artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers) bepaalt dat de bezoldiging van een uitzendwerknemer niet lager mag zijn dan die waarop hij recht zou hebben gehad mocht hij door de gebruikende onderneming zijn aangeworven volgens dezelfde voorwaarden als een permanente werknemer. Het resultaatsgebonden voordeel moet wel degelijk worden beschouwd als een loon in de zin van de reglementering op het uitzendwerk. Een uitzendwerknemer zou dus in principe een resultaatsgebonden voordeel kunnen genieten volgens dezelfde voorwaarden als een permanente werknemer van de gebruikende onderneming. Voor de bonus die wordt uitgekeerd door een uitzendbedrijf vanuit zijn hoedanigheid als werkgever krachtens een toekenningsplan ingesteld door het gebruikende bedrijf, geldt de sociaal en fiscaal gunstige behandeling zoals bepaald door de wet van 21 december 2007.

Resultaatsgebonden sultaatsg bonden niet-recurrente voordelen (CAO 90) - Partena HR - Legal Department - april 2011

5 / 24


Praktisch gezien moet de gebruiker aan de uitzendonderneming de nodige inlichtingen verschaffen zodat die de reglementering inzake de resultaatsgebonden voordelen correct kan toepassen (bv. controle door de uitzendonderneming van de eventuele overschrijding van de drempel van € 2.358 (in 2011) wanneer meerdere gebruikers een bonus betalen aan een uitzendkracht).

III.

DEFINITIE VAN HET VOORDEEL

Het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel beantwoordt aan onderstaande kenmerken.

1. Collect ief voordeel Het voordeel moet worden toegekend aan:

• het voltallige personeel van een onderneming of een groep van ondernemingen; • een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria (bv. een specifieke bedrijfsafdeling, het kaderpersoneel). Er mag echter geen sprake zijn van discriminatie bij het vastleggen van de werknemerscategorieën die het voordeel kunnen genieten. Er mag met andere woorden geen verschil in behandeling voorkomen op basis van volgende criteria: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming, geslacht. Ook deeltijdse werknemers en/of werknemers die voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk werden aangeworven, mogen niet minder gunstig behandeld worden dan voltijdse en/of voor onbepaalde tijd aangeworven werknemers. Opmerking - Het begrip ‘welomschreven groep van werknemers’, dat betrekking heeft op verscheidene werknemers, mag de kmo’s niet uitsluiten van het mechanisme van de invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Daarom kunnen kmo’s met slechts één werknemer niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen invoeren voor zover dat voordeel niet gebonden is aan een individuele doelstelling.

2 . To ekenning voordeel gekoppeld aan behalen van doelstellingen 2.1

Collectieve doelstellingen

De toekenning van het voordeel moet gebonden zijn aan een collectief resultaat dat afhangt van het bereiken van collectieve doelstellingen. Met andere woorden, de doelstellingen moeten bereikt worden door de onderneming of door een groep van werknemers (en niet door één werknemer). Het mag dus in geen geval om individuele doelstellingen gaan (het is dus niet mogelijk om de toekenning van het voordeel te koppelen aan de voorwaarde dat een werknemer een bepaald verkoopscijfer haalt of aan het resultaat van het evaluatieverslag van de individuele prestaties van de werknemer op het einde van het jaar).

2.2

Makkelijk meetbare doelstellingen

De doelstellingen moeten:

• duidelijk, • transparant, • gemakkelijk aflijnbaar en definieerbaar / meetbaar zijn. Ze kunnen van financiële aard zijn: 15 miljoen euro winst maken in de loop van 2009, het omzetcijfer met 5 % doen stijgen voor een bepaalde datum, enz. Ze kunnen ook gebaseerd zijn op niet-financiële criteria: de uitvoering van een ISO-norm in de onderneming, het maken van een specifiek product door een groep van 6 werknemers die nauw samenwerken aan dit project, de vermindering van het aantal arbeidsongevallen, een daling van het absenteïsme.

Resultaatsgebonden sultaatsg bonden niet-recurrente voordelen (CAO 90) - Partena HR - Legal Department - april 2011

6 / 24


Uitgave 2011

Het Jaarlijks Memento bevat de wettelijke standaardbepalingen. Het is een handig zakboekje waarmee u het ABC van het arbeidsrecht onder de knie krijgt. Het bevat van de eerste tot de laatste pagina praktische info voor het personeelsbeheer van uw bedrijf. U vindt er concrete informatie over: de duur van de proeft ijd en opzeggingstermijnen, de voorwaarden voor werkloosheid en tijdelijke werkloosheid, jaarlijkse vakantie, afwezigheden wegens ziekte, tijdskrediet, vermindering van arbeidsprestaties en brugpensioen, werkende studenten, vervoerskosten, enz ... Als onafhankelijk erkend sociaal secretariaat, staat Partena HR stil bij u, duidelijk en doordacht. Ontdek meer via www.partenahr.be.

Partena HR - Legal Department - Uitgave

2011

Bestel uw exemplaar via ww w.partenahr.be

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen  

CAO 90: haal als werkgever voordeel uit de bonus van uw werknemers

Advertisement