Page 1

‫ويژه نامه شماره ‪ - 1‬معرفی مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه‬ ‫به نقل از اخبار و اطالعات دانشگاه علم و صنعت‬

‫معرفی و عملکرد مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه علم و صنعت ايران تا فروردين ‪9831‬‬ ‫• مقدمه‪:‬‬ ‫آموزش الکترونيکی يک روش آموزش با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد که آموزش گيرندگان از‬ ‫طريق آن می توانند با حداقل حضور فيزيکی ( بدون حضور فيزيکی مستمر و کامل ) در دوره های آموزشی‪ ،‬از آموزش‬ ‫های ارائه شده بهره مند شوند‪ .‬سيستم آموزش الکترونيکی تمام امکانات الزم برای تحصيل و آموزش از راه دور‬ ‫مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات را فراهم می کند و بدين ترتيب عالوه بر رفع کمبودها و معايب موجود‪ ،‬با بهره‬ ‫گيری از تو اناييهای قابل مالحظه حاصل از تلفيق کامپيوتر و سيستم های نوين مخابراتی در امر آموزش‪ ،‬سعی در‬ ‫ارتقاء کيفيت آموزشی دارد‪.‬‬ ‫يکی از مزايای اصلی آموزش الکترونيکی امکان بهره مندی از اساتيد مجرب با ويژگيهای منحصر به فرد که به دليل‬ ‫محدوديتهای معمول امکان استفاده از کالسهای آنان توسط دانشجويان امکان پذير نمی باشد و همچنين امکان‬ ‫افزايش قابل مالحظه ظرفيت پذيرش دانشجو بدون نياز به افزايش فضاهای کالبدی متناسب با اين افزايش ظرفيت‬ ‫می باشد‪ .‬بعالوه‪ ،‬اين سيستم کمک می کند تمامی فراگيران از امکانات يکسان آموزشی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رويکرد گسترده به سوی آموزش الکترونيکی خود گواه اين است که اين سيستم نقاط قوت و مزايای کم نظيری را‬ ‫برای افراد‪ ،‬سازمانها و مراکز آموزشی به همراه داردکه از آن جمله می توان به تنوع‪ ،‬انعطاف پذيری و سرعت اين‬ ‫سيستم آموزشی اشاره نمود و اين خصوصيات باعث گستردگی بهره گيری از آموزش الکترونيکی در ارائه آموزش‬ ‫های مختلف شده است‪ .‬از ديگر مزيت های کم نظير اين سيستم‪ ،‬برداشته شدن مرزهای جغرافيايی و رفع تبعيض‬ ‫های آموزشی و ارائه سيستم آموزشی موثر و منصفانه برای تمامی مخاطبان اين روش در دورترين نقاط و همچنين‬ ‫کاهش هزينه های نشر و توزيع منابع و متون آموزشی است‪ .‬به عالوه سيستم آموزش الکترونيکی امکان آموزش‬ ‫همزمان و هماهنگ با سرعت يادگيری فراگيران را فراهم می نمايد‪ .‬به عبارت ديگر آن دسته از فراگيران که از توان و‬ ‫آمادگی ذهنی بهتری برخوردار باشند‪ ،‬می توانند دوره ها و مراحل آموزش ارائه شده را سريعتر بگذرانند و نيز آنهايی‬ ‫که توان و آمادگی کمتری دارند‪ ،‬متناسب با سرعت يادگيری خود و به دور از هرگونه اضطراب مطالب آموزشی را فرا‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬


‫می توان به اهداف کالن مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه به شرح زير نيز اشاره نمود‪:‬‬ ‫‪ -1‬پاسخگويی به نيازها ی روز افزون آموزش عالی در سطح جامعه از طريق افزايش ظرفيت پذيرش در مقاطع و‬ ‫گرايش های مختلف‬ ‫‪ -2‬استفاده از اساتيد مجرب با ويژگيهای منحصر به فرد بدون توجه به محدوديتهای زمانی و مکانی‬ ‫‪ -3‬ايجاد فرصت گسترده آموزش برای اقشار مختلف و ارايه آموزش به مقتضياتی که به داليل مختلف نمی توانند‬ ‫از نظام آموزشی متداول ( حضوری ) بهره مند شوند‪،‬‬ ‫‪ -4‬کاهش مشکالت فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و يا اقتصادی ناشی از مهاجرت جوانان به شهرهای ديگر و يا خارج از‬ ‫کشور‬ ‫‪ -5‬ارتقا و بهبود کيفی آموزش در دانشگاه از طريق بکارگيری فناوری های نوين آموزشی به منظور تربيت دانش‬ ‫آموختگانی که بتوانند در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران کوشا و موثر باشند‪.‬‬ ‫‪ -6‬استفاده از فضای الکترونيکی جهت ترويج آموزه های اسالم ناب محمدی در ميان دانشجويان‬ ‫‪ -7‬ايجاد منابع مالی جديد برای دانشگاه‬

‫• تاريخچه واحد آموزش الکترونيکی‬ ‫مرکز آموزش الکترونيکی درسال ‪ 1333‬تاسيس و برای اولين بار در کشور‪ ،‬اقدام به جذب دانشجو در مقطع‬ ‫کارشناسی با ظرفيت ‪ 224‬نفر با استفاده از مزيت ها و ظرفيت های آموزش الکترونيکی ) ‪ ( E – Learnig‬نمود ‪ .‬در‬ ‫بهمن ماه سال ‪ 1334‬نيز برای اولين بار در ايران‪ ،‬اقدام به جذب دانشجويان با ظرفيت ‪ 251‬نفر در مقطع کارشناسی‬ ‫ارشد با بهره گيری از آموزش کامال الکترونيکی نمود ‪.‬‬ ‫‪ -9‬دوره های دانشگاهی کارشناسی‬ ‫الف‪ -‬کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات‬ ‫ب‪ -‬کارشناسی مهندسی صنايع – گرايش تحليل سيستم‬ ‫اين دوره ها با مجوز رسمی وزارت علوم‪ ،‬تحقيقات و فناوری تاسيس گرديده و دانشجويان ضمن بهره بردن از‬ ‫خدمات آموزشی اساتيد مجرب دانشگاه در صورت موفقيت در دوره به کسب مدرک کارشناسی مطابق ضوابط‬ ‫دانشگاه علم و صنعت ايران نائل خواهند شد‪ .‬انتظار می رود که دانش آموخته گان با کسب تجربيات الزم و تکيه بر‬ ‫توانمندی های خود بتوانند مت ناسب با نياز دستگاه های دولتی و خصوصی به استخدام آنها در آيند و يا در دوره های‬ ‫کارشناسی ارشد به ادامه تحصيل بپردازند‪.‬‬


‫‪ -2‬دوره دانشگاهی کارشناسی ارشد‬ ‫الف‪ -‬کارشناسی ارشد فناوری اطالعات – گرايش مخابرات امن‬ ‫ب‪ -‬کارشناسی ارشد مديريت اجرايی) ‪( EMBA‬‬ ‫پ‪ -‬کارشناسی ارشد مهندسی شيمی – گرايش طراحی و شبيه سازی و کنترل فرآيند‬ ‫ج‪ -‬کارشناسی ارشد مهندسی شيمی – گرايش طراحی فرآيندهای جداسازی‬ ‫اين دوره ها با مجوز رسمی وزارت علوم‪ ،‬تحقيقات و فناوری تاسيس گرديده و دانشجويان ضمن بهره بردن از‬ ‫خدمات آموزشی اساتيد مجر ب دانشگاه در صورت موفقيت در دوره به کسب مدرک کارشناسی ارشد مطابق ضوابط‬ ‫دانشگاه علم و صنعت ايران نائل خواهند شد‪ .‬انتظار می رود که دانش آموخته گان با کسب تجربيات الزم و تکيه بر‬ ‫توانمندی های خود بتوانند بسته به نياز دستگاه های دولتی و خصوصی به استخدام آنها در آيند و يا در دوره های‬ ‫دکتری داخل و خارج از کشور به ادامه تحصيل بپردازند‪.‬‬ ‫‪ -8‬همکاری در اجرای دوره های مورد نياز مراکز دولتی و غير دولتی‪:‬‬ ‫اين مرکز آمادگی دارد با استفاده از دانش و تجربه اساتيد اين دانشگاه و امکانات توليد محتوا و پشتيبانی درس با‬ ‫استفاد ه از آخرين منابع علمی و کتابخانه ديجيتال آموزش های مورد نياز از قبيل حين خدمت‪ ،‬کوتاه مدت و تخصصی‬ ‫را متناسب با درخواست سازمان تهيه و اجرا نمايد‪ .‬اين دوره ها با هدف پاسخگويی به نيازهای آموزشی موجود‬ ‫بخش تجارت و صنعت کشور و بر اساس آخرين دستاوردهای علمی طراحی گرديده است و می تواند موجب ارتقای‬ ‫سريع دانش و بهره وری کارکنان در اين بخشها گردد‪ .‬در اين راستا می توان به عنوان نمونه به برگزاری دوره‬ ‫آموزشی صادرات گام به گام با همکاری سازمان توسعه تجارت ايران و اتوماسيون اداری با همکاری موسسه آموزش‬ ‫عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق اشاره نمود‪.‬‬ ‫• مزيت های استفاده از آموزش الکترونيکی دانشگاه علم و صنعت ايران‪:‬‬ ‫‪ -1‬آزادی در انتخاب ساعات مطالعه و يادگيری‪ ،‬محل يادگيری‪ ،‬سرعت يادگيری‪ ،‬تعداد دفعات تکرار درس‪ ،‬نوع‬ ‫آموزش ديداری – شنيداری‬ ‫‪ -2‬روزآمد بودن و کاربردی بودن اطالعات ع رضه شده مبتنی بر آخرين دستاوردهای نظريات روانشناسی يادگيری‬ ‫و تکنولوژی آموزشي‬ ‫‪-3‬‬

‫دريافت مدرک معتبر از دانشگاه‬

‫‪-4‬‬

‫امکان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر‬


‫• امکانات و زير ساخت فنی‪:‬‬ ‫‪ -9‬نرم افزار مديريت آموزش‪:‬‬

‫سامانه مديريت آموزش ) ‪ ( LMS‬بصورت کامال اختصاصی توسط کارشناسان اين مرکز راه اندازی و عملياتی شده و‬ ‫با داشتن کليه اجزای وابسته و همچنين ابزارهای ديگر نظير محيط کالس مجازی و غيره در داخل دانشگاه استقرار‬ ‫يافته است‪ .‬از قابليتهای مهم اين سامانه می توان به موارد ذيل اشاره کرد‪:‬‬ ‫• انعطاف در تعيين ساختار و نحوه نمايش دروس ( هفتگی‪ ،‬موضوعی‪ ،‬درخت درس و ‪)...‬‬ ‫• پشتيبانی از استانداردهای آموزش الکترونيکی) ‪( LAMS, SCORM‬‬ ‫• امکانات توليد محتوا به صورت آن الين‬ ‫• قابليت افزودن انواع محتويات آموزشی با فرمتهای مختلف‬ ‫• امکان برگزاری انواع آزمونهای الکترونيکی ( چندگانه‪ ،‬پاسخ کوتاه و تشريحی)‬ ‫• امکان مشخص ساختن تکاليف برای دانشجويان‬ ‫• تقويم شمسی ‪ /‬ميالدی‪ ،‬تعيين و تعريف انواع رويدادها در سطوح سايت‪ ،‬درس و کاربران در اين تقويم‬ ‫• امکان پرسش و پاسخ با سيستم ‪ Forum‬و با کليه امکانات الزم‬ ‫• چت نوشتاری‪ ،‬سيستم نظرخواهی‪ ،‬سيستم ‪ Blog‬و سيستم واژه نامه‬ ‫‪ -2‬پهنای باند‪:‬‬ ‫اين مرکز از پهنای باند ارتباط شبکه دانشگاه بهره برده و با باالترين اولويت از ‪ 151‬مگابيت بر ثانيه ارتباط اينترنت و‬ ‫يکصد مگابيت بر ثانيه ارتباط اينترنت کشوری جهت امکان دسترسی به محتوای آموزشی و کالسهای مجازی‬ ‫استفاده می نمايد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ديتا سنتر‪( Datacenter ):‬‬ ‫مرکز دارای يک ديتا سنتر قدرتمند و با امنيت باال به همراه پشتيبانی الزم می باشد‪.‬‬


‫‪ -4‬امکانات توليد محتوا‪:‬‬ ‫از آنجا که محتوای الکترونيکی در اثربخشی و کيفيت يادگيری الکترونيکی نقشی تعيينکننده دارد‪ ،‬مرکز آموزش‬ ‫الکترونيکی دانشگاه علم و صنعت ايران با بهرهگيری از ديدگاهها و دستاوردهای نوين علمی در حوزه پداگوژی و‬ ‫تکنولوژی آموزشی و نيز امکانات بهروز و آخرين يافته ها و ابزارها در حوزه توليد انواع محتواهای الکترونيکی و‬ ‫چندرسانهایها‪ ،‬به توليد محتواهای ارزشمند و اثرگذار پرداختهاست که در مقايسه با ساير دانشگاهها و مراکز‬ ‫آموزشی مشابه‪ ،‬جايگاهی ممتاز و برتر را به خود اختصاص داده است‪ .‬در اين راستا امکانات سخت افزاری مناسب‬ ‫شامل استوديوها و امکانات صدابرداری و تصويربرداری مجهز مرکز در خور توجه است‪ .‬در پی روندنمای توليد محتوای‬ ‫الکترونيکی در مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه علم و صنعت ايران آمده است‪:‬‬ ‫‪ -5‬واحد پژوهش و طراحی آموزشی‪:‬‬ ‫اين واحد جهت بهره گيری از يافته های علم تکنولوژی آموزشی برای حل مسائل نو ظهور در عرصه آموزش‬ ‫الکترونيکی برای اولين بار در دانشگاه علم و صنعت ايران با همکاری متخصصان تکنولوژی آموزشی کشور راه اندازی‬ ‫شده است‪ .‬هدف آن پياده سازی رويکردهای طراحی آموزشی و حل مسئله تکنولوژی آموزشی در آموزش‬ ‫الکترونيکی است‪ .‬اين هدف از طريق دو فعاليت پژوهش و طراحی آموزشی محقق می گردد‪ ،‬که اهم فعاليت های‬ ‫اين واحد به قرار زير است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬نيازسنجی آموزشی برای توسعه آ موزش الکترونيکی در رشته های مختلف دانشگاهی و آموزش های ضمن‬ ‫خدمت‬ ‫ب‪ -‬مشارکت در طراحی و توليد محتوای آموزشی بر اساس اصول طراحی آموزشی‪.‬‬ ‫پ‪ -‬ارزشيابی فرايندها و فراورده های سيستم آموزش الکترونيکی‪.‬‬ ‫ت‪ -‬بررسی پيشينه فعاليت های انجام شده در زمينه آموزش الکترونيکی در جهان و بکارگيری آن در جهت بهبود‬ ‫فرآيندهای آموزش الکترونيکی و بومی سازی آن در ايران‪.‬‬ ‫ث‪ -‬فراهم سازی زمينه آموزش ضمن خدمت مدرسان و نيروی انسانی مراکز آموزش الکترونيکی‪.‬‬ ‫ج‪ -‬انجام پژوهش های کاربردی در زمينه آموزش الکترونيکی و حمايت از طرح های پژوهشی کاربردي‬

‫‪ -6‬مرکز خدمات مشاوره الکترونيکی‪:‬‬ ‫نظر به نوپا بودن آموزش های الکترونيکی در ايران اين سيستم آموزشی نيازمند يادگيرندگان مستقل است تا بتوانند بر اساس سبک يادگيری و‬ ‫مدت زمانی که برای يادگيری دارند بهترين روش يادگيری را انتخاب نمايند‪.‬در راستای رسيدن به هدف استقالل‬ ‫دانشجويان در فرايند يادگيری الکترونيکی سيستم مشاوره ای با همکاری متخصصان روانشناسی تربيتی در مرکز‬ ‫آموزش الکترونيکی دانشگاه علم و صنعت ايران راه اندازی شده است که عالوه بر انجام مشاوره آموزشی آنالين‪،‬‬ ‫اقدام به اجرای کارگاههای آموزشی مانند مديريت زمان در يادگيری الکترونيکی‪ ،‬يادگيری خود فرمان‪ ،‬مقابله با‬ ‫استرس و اضطراب امتحان و ‪ ...‬می نمايد‪.‬‬


‫‪ -7‬برگزاری همايش های حضوری‪:‬‬ ‫اين مرکز همايش های ويژه ای را بصورت حضوری در هر نيمسال تحصيلی برگزار نموده و فرصتی برای تعامل‬ ‫رودرروی دانشجويان و مسئوالن فراهم می نمايد‪.‬‬ ‫‪ -3‬برگزاری کالسهای حضوری و يا ويدئو کنفرانس‪:‬‬ ‫حسب نياز کالسهای حضوری و يا ويدئو کنفرانس با استفاده از امکانات مرکز بصورت همزمان در محل دانشگاه علم‬ ‫و صنعت ايران و يا در شهرهای طرف قرارداد برگزار شده و جهت تکميل خدمات آموزشی مورد استفاده قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪ -1‬توسعه امور بين الملل‪:‬‬ ‫اين مرکز در حال انجام تهيه مقدمات راه اندازی اولين واحد بين المللی خود در کشورهای حوزه خليج فارس و‬ ‫کشورهای فارسی زبان همجوار می باشد تا بدين ترتيب امکان جذب و ادامه تحصيل داوطلبان ساکن کشورهای‬ ‫خارجی را فراهم سازد‪.‬‬ ‫‪ -91‬فعاليت های دانشجويی شامل‪:‬‬ ‫• بازديد علمی‪ ،‬فرهنگی توسط دانشجويان از مرکز داده شرکت پارس آنالين‬ ‫• جلسات با انجمن علمی دانشجويان‬ ‫• برگزاری مراسمات و همايشها و‪....‬‬


‫• عملکردهای پژوهشی مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه علم و صنعت ايران‬

‫رديف‬

‫عنوان‬

‫‪1‬‬

‫توليد محتوای دروس کارشناسی‬

‫سال‪33‬‬ ‫‪-‬‬

‫سال ‪34‬‬ ‫‪16‬‬

‫سال‪35‬‬ ‫‪21‬‬

‫سال‪36‬‬ ‫‪14‬‬

‫سال‪ 37‬سال‪33‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪7‬‬

‫فناوری اطالعات‬ ‫‪2‬‬

‫توليد محتوای دروس کارشناسی‬

‫‪-‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫‪3‬‬

‫مهندسی صنايع‬ ‫‪3‬‬

‫توليد محتوای دروس کارشناسی‬

‫‪-‬‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ارشد ‪ICT‬‬ ‫‪4‬‬

‫توليد محتوای دروس کارشناسی‬

‫‪-‬‬

‫‪5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪-‬‬

‫ارشد ‪MBA‬‬ ‫‪5‬‬

‫توليد محتوای دروس کارشناسی‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫ارشد مهندسی شيمی‬

‫‪6‬‬

‫پروژه های کارشناسی فناوری‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪41‬‬

‫اطالعات‬ ‫‪7‬‬

‫پروژه های کارشناسی ارشد ‪ICT‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪17‬‬

‫‪32‬‬

‫‪3‬‬

‫پروژه های کارشناسی ارشد ‪MBA‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪55‬‬

‫‪53‬‬

‫‪9‬‬

‫سمينار ‪ICT‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪42‬‬

‫‪41‬‬

‫‪43‬‬


‫آمار دانشجو يان شاغل به تحصيل در مرکز‬

‫مقطع‬

‫تعداد‬ ‫‪2121‬‬

‫کارشناسی‬

‫‪831‬‬

‫کارشناسی ارشد‬

‫‪2188‬‬

‫جمع‬

‫آمار دانشجو يان شاغل به تحصيل به تفکيک رشته‬

‫رشته‬

‫تعداد‬

‫فناوری اطالعات‬

‫‪111‬‬

‫مهندسی صنايع‬

‫‪398‬‬

‫فناوری اطالعات گرايش مخابرات‬

‫‪141‬‬

‫مديريت اجرايی‬

‫‪331‬‬

‫مهندسی شيمی‬

‫‪81‬‬


‫آمار دانش آموختگان به تفکيک مقطع‬

‫تعداد‬

‫مقطع‬

‫‪11‬‬

‫کارشناسی‬

‫‪292‬‬

‫کارشناسی ارشد‬

‫‪129‬‬

‫جمع‬

مجله الکترونيک  

شماره اول مجله