De Augustinus mei 2022

Page 1

Jaargang 8 nr 4 30 april - 6 juni

De Augustinus Mei 2022 - Jaar van de Sacramenten

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, 1e secr., Emmy van der Wilk, 2e secr. + PR, Jan Konst, begraafplaatsen, Dick Remmerswaal, gebouwen Onder vlnr: Pim Kouwenhoven, vicevz., Joost Westgeest, alg. lid, Hans van Mullekom, penningm., vacature: personeel en vrijwilligers

The Passion Het lijdensverhaal van Jezus wordt al jaren lang op vele manieren herdacht. Al eeuwenlang kennen we de Johannes- en de Matthäus Passion. Beide door Johann Sebastiaan Bach gecomponeerd in 1724 en 1727. Hij componeerde deze rond het lijdens- en stervensverhaal van Jezus, volgens de evangelisten Johannes en Mattheüs. In 1870 werd de Matthäus-Passion voor het eerst in Nederland uitgevoerd. Vandaag de dag zijn er in Nederland ruim 100 plaatsen waar de Passion rond de paastijd wordt uitgevoerd. Sinds 2011 kennen we in Nederland ook een eigentijdse versie van het lijdensverhaal, The Passion. Een evenement ontstaan door een samenwerking van radio, tv en de protestantse en katholieke kerken in Nederland. Jaarlijks wordt dit evenement op Witte Donderdag gehouden, op een plein in het centrum van een Nederlandse stad. Er wordt dan een podium opgebouwd, waar bekende Nederlanders het lijdensverhaal vertellen en zingen. Dit aan de hand van bepaalde passages uit het bijbelse lijdensverhaal van Jezus. Verder afgewisseld met live gezongen bekende Nederlandse popnummers. 2

Tijdens het evenement en de live televisie-uitzending draagt een groep van 40 mensen om beurten een groot wit verlicht kruis, in processie naar het podium op het plein. Het kruis weegt meer dan 250 kilogram en is zes meter lang. Een uniek Nederlands evenement, wat inmiddels in een aantal landen is overgenomen. Kleinere uitvoeringen van The Passion worden rond de paastijd op tal van plaatsen in Nederland gehouden. In Wassenaar zijn er al in 2018 plannen gemaakt voor het organiseren van een Wassenaarse Passion. Een van de initiatiefnemers was Gabrie Lansbergen (zie ook pagina 23). Door de corona werd het evenement twee keer uitgesteld. Afgelopen 8 t/m 10 april werden de uitvoeringen in de Messiaskerk gehouden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dit in de St. Jozefkerk te organiseren, iets wat een geweldige afsluiting van deze kerk zou zijn geweest. Maar helaas, de planning voor de sluiting van de kerk werd anders. Ik ben naar de uitvoering van zaterdag 9 april in de Messiaskerk geweest. De kerk was vol. De verteller nam de aanwezigen op een professionele en boeiende wijze mee

door het lijdensverhaal. De rollen van, Jezus, Judas, Petrus, Moeder Maria, Maria Magdalena en Pilatus werden mooi vertolkt en prachtig gezongen. De mannelijke en vrouwelijke spelers/zangers van de discipelen, het volk en zeker ook het koor maakten het verhaal compleet. Het grote orkest met een verscheidenheid aan instrumenten was een lust om naar te luisteren. Hilarisch was dat voor het laatste avondmaal een medewerker van een bezorgcentrum met een mand met stokbrood en wijn de kerk binnenkwam. Ook dat Jezus werd weggevoerd/gearresteerd door twee agenten in de ons bekende uniformen. Het kruis, altijd een probleem in een kleinere setting, werd in grote witte vlakken geprojecteerd. Al met al een zeer geslaagde uitvoering van The Passion in een Wassenaars jasje. Jan Konst, lid Parochiebestuur Bij de voorplaat Madonna met kind, van de schilder Rafaël, Urbino 1483 - Rome 1520, National Gallery of Art, Washington D.C.


Vertrouwen of angst? Niet alleen in de economie, overal in de maatschappij lijkt het wel alsof alles steeds sneller moet gaan. ‘Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijke haast’ zong Herman van Veen al halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ik las ooit een boekje van Anselm Grün. Dat is een benedictijner monnik die wereldwijd de ene bestseller na de andere schrijft op het gebied van spiritualiteit. Hij citeert een tekst uit de profeet Jesaja. ‘Zij die geloven, haasten zich niet.’ (Jes 28,16 in de vertaling van het NGB) Volgens hem houden wijze mensen het op onthaasting in plaats van alles steeds sneller te willen doen. Want de mens wordt daar innerlijk ziek van. De profeet Jesaja zag duidelijk dat haast vaak veroorzaakt wordt door een gebrek aan vertrouwen. Angst speelt vaak een rol. Wie bang is kan niet stil blijven staan. Hij kan niet toekijken. Hij moet alles krampachtig in handen houden, omdat hij anders alle controle verliest. En als hij geen controle heeft, wie weet wat er dan allemaal kan gebeuren. Wie vertrouwt kan rustig aandoen. Wie een diep vertrouwen van binnen heeft, die weet: ‘Alles is van God. Ook mijn leven is van God. Dus hoef ik me niet over van alles en nog wat zorgen te maken. Er zijn momenten dat ik mijn leven mag overlaten aan God. Dat zijn de momenten dat ik rustig mag zijn.’ Het is niet altijd makkelijk om te vertrouwen. We leven in een angstige tijd. Een tijd van oorlog en pandemieën. Juist nu hebben we vertrouwen hard nodig. Ik wens u de komende tijd veel vertrouwen toe. Pastoor Rochus Franken

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 22 23 24 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 4 in 1 Gedachten van uw pastoor Katwijk - H. Joannes de Doper Liturgische Agenda 5 kerken Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Wassenaar - De Goede Herder Wassenaar Gezamenlijk Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef Oegstgeest - H. Willibrord Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken Eindredacteur: E. van Leuken 2e Eindredacteur: A. van der Valk Locatieredacteuren: Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen Oegstgeest: vacature Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: H. Reuser, E. van der Wilk Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Ch. van Steijn Bisdom/Wereldkerk: E. van der Wilk Augustinus, 4 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: E. van Leuken De Augustinus-kids: A. van der Valk Website: www. parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem 3


Pastoraal Team Uit het Pastoraal Team Op 28 mei zullen we afscheid nemen van onze kapelaan. Door het vertrek van de kapelaan verandert een aantal zaken. U hebt daarover kunnen lezen in het aprilnummer van De Augustinus. Het belangrijkste vat ik voor u samen.

V.l.n.r.: diaken Peter Winnubst, Pastoor Rochus Franken, pastor Kees van Vliet en kapelaan Boris Plavčić

Mijn leven in Nederland in drie delen Mijn leven in Nederland kan ik weergeven in drie fasen van ongeveer acht jaar. De eerste fase stond in het teken van vluchteling uit een door oorlog verwoest en onveilig Bosnië Herzegovina (BiH). Voor mijn familie en mij was het de vraag of we in Nederland konden blijven. Op 18 mei 1998 hebben wij een verblijfsvergunning aangevraagd en na een strijd van bijna acht jaar kregen we het goede nieuws dat we hier mochten blijven. Wij hebben ons hier altijd thuis gevoeld. Namens mijn familie wil ik mijn grote dank uitspreken naar alle mensen, die naar ons hebben omgezien en voor ons hebben gezorgd. De tweede fase wordt gekenmerkt door geloof, vorming, en roeping. Een fase van vorming naar het priesterschap toe, om als priester in de Nederlandse kerkprovincie dienstbaar te zijn. Nadat we vernomen hadden dat we hier mochten blijven ontdekte ik dat God mij persoonlijk heeft geroepen tot het priesterschap. In deze fase heb ik God dieper leren kennen, mijn roeping mogen vormen en werd ik klaargestoomd voor het priesterlijk leven in een parochie. Op 8 november 2015 mocht ik mijn diakenwijding ontvangen en daarmee mijzelf dienstbaar stellen in mijn eerste parochie: H. Augustinus. 4

En op 28 mei 2016 werd ik tot priester gewijd van het bisdom Rotterdam. De derde fase van mijn leven, als gewijd persoon binnen de kerk, stond in het teken van liefde, dienstbaarheid en navolging. Liefde voor God, voor priesterschap en parochieleven. Dienstbaarheid als zending van de Heer naar Zijn gemeenschap toe, zonder uitsluiting van wie dan ook. Navolging stond in het teken van, 'niet mijn wil, maar Uw wil geschiede' wat uiteindelijk heeft geleid tot een zending naar BiH voor de komende vijf jaar. Mijn dank gaat uit naar onze lieve Heer die mij elke dag opnieuw bijstaat met Zijn zegen en genade. Mijn dankbaarheid gaat uit naar onze bisschop Mgr. Van den Hende die altijd als (geestelijke) vader zorg heeft gedragen voor zijn priester. Mijn dank gaat ook uit naar alle gelovigen, die mij in het priesterschap hebben bijgestaan. In het bijzonder dank ik de parochie H. Augustinus, waar ik mijn priesterschap kon vormgeven. Last but not least dank ik mijn familie die altijd mijn steun en toeverlaat is. Altijd verbonden met elkaar door het gebed in Christus Jezus, vraag ik uw gebed voor mijn zware zending naar BiH. Vrede en alle goeds, uw kapelaan Boris Plavčić

De doordeweekse missen die blijven zijn de volgende: dinsdag 9.00 u H. Laurentius Voorschoten, woensdag 9.00 u St. Willibrordus Wassenaar, donderdag 9.00 u H. Willibrord Oegstgeest, vrijdag 9.00 u De Goede Herder. De doordeweekse mis van woensdag om 9.00u in de Joannes de Doper te Katwijk, zal naar de donderdag verhuizen. Pastor Van Vliet zal de functie van locatiereferent van Katwijk op zich nemen. Pastoor Franken zal locatiereferent worden van Wassenaar en diaken Winnubst blijft locatiereferent van Oegstgeest en van Voorschoten. De referenten zullen de oecumenische contacten behartigen van hun locatie. De vieringen in de tehuizen zijn als volgt verdeeld: Pastoor Franken gaat voor in Adegeest en Forescate (wanneer dat weer open gaat), pastor Van Vliet gaat voor in De Wilbert, Sophiekehuis en Wijckerslooth en diaken Winnubst in Overduin. Niet onbelangrijk is om te vermelden dat het rooster van vieringen op de zondagochtend blijft zoals het nu is! Op zondag zal er om 9.30 u een eucharistieviering zijn in de Joannes de Doper te Katwijk en de St. Willibrordus te Wassenaar. Om 11.00 u zal er een eucharistieviering zijn in de H. Laurentius Voorschoten en de H. Willibrord Oegstgeest. Ook in het volgende parochieblad zullen wij u zoveel mogelijk informeren over deze onderwerpen. Pastoor Rochus Franken


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk

Ontmoeting met Andrii, uit Oekraine, jongeren luisteren aandachtig. Foto: Bisdom Rotterdam

leden bij de apostelen. In de aanbidding gaan we bij Hem op bezoek. Hij is dicht bij ons in de gedaante van brood. Dat betekent dat je in je eigen woorden met Hem kunt spreken. Misschien wil je Hem ergens voor bedanken, wil je vragen om wijsheid en raad bij beslissingen die je moet nemen, wil je bidden voor anderen die om je gebed hebben gevraagd, of vergeving vragen als dingen niet goed zijn gegaan.” Over het sacrament van boete en verzoening zegt de bisschop: “Jezus zegt: Ik ben met u alle dagen. Dat betekent ook dat Hij ons elke dag opnieuw wil vergeven, want zijn liefde gaat door.'' Medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler leidde de middag en nodigde de aanwezige jongeren van harte uit voor de WJD@Home op Ameland (29 april - 1 mei).

het altaar plaatsen”, zegt de bisschop tijdens zijn korte catechese. “Als je naar de hostie kijkt, geloven wij dat wij heel dicht bij Jezus zijn. Hij is aanwezig in het sacrament en Bron: Bisdom Rotterdam Bij de Tour of Faith op zondag 27 net zo dicht bij ons nu als lang gemaart ontmoetten jongeren en de Bloemenpracht voor Pasen als een teken van vrede en bebisschop de Oekraïense Andrii. Hij vluchtte voor het geweld in Oekraï- moediging in een tijd waarin oorlog dichtbij is ne en wordt opgevangen in Hille- Bisschop Van den Hende zegende op dinsdag 12 april de bloemen die gom. Tijdens de ontmoeting na de op transport gingen naar Rome. Het was voor het eerst sinds de coronaeucharistieviering vertelde Andrii: periode dat de Keukenhof opnieuw gastheer was van het gebeuren. “Jullie steun is belangrijk voor ons.” Namens de Keukenhof heette directeur Bart Siemerink iedereen welkom. De jongeren schreven, geholpen Pastoor Bosma, parochievicaris Kuijk en diaken Iwan Osseweijer van de door Andrii, in het Oekraïens kaar- Willibrordusparochie vergezelden de bisschop. ten voor mensen in de opvanglocatie in Hillegom en in Oekraïne. Bron: Bisdom Rotterdam Andrii was meegekomen met diaken Osseweijer en pastoor Bosma. Hij is nu kort in Nederland en woont in een opvanglocatie van de gemeente in Hillegom. Hij was aangedaan door de steun die hij in Nederland ervaart en werd warm welkom geheten door de jongeren van de Tour of Faith. De Tour of Faith vond plaats bij de blauwe zusters in Den Haag en was een uitgebreide bijeenkomst, met na de eucharistieviering koffie en een korte catechese van de bisschop en daarna een uur aanbidding met gelegenheid om voor Pasen het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Naast bisschop Van den Hende waren daarvoor pastoor Bosma en kapelaan Huntjens aanwezig. “Aanbidding betekent dat we uit het Mgr. Van den Hende zegent de bloemen die naar Rome gaan vanwege het Paasfeest op 17 april tabernakel het heilig sacrament op 2022. Foto: Ramon Mangold

Maandelijkse bijeenkomst van de bisschop en jongeren op de laatste zondag van de maand

5


Spiritualiteit In een Rooms-katholieke kerk vind je bij een tabernakel ook altijd een godslamp. De lamp brandt als het eucharistisch brood in het tabernakel ligt. Aan de godslamp kun je zien of het tabernakel in gebruik is. Ga komende zondag maar eens heel goed kijken in je kerk of je het tabernakel kunt vinden. Misschien dat je aan een koster kunt vragen of je van dichtbij mag gaan kijken.

Waarvoor is die gouden kast, met dat kleine deurtje en dat kaarslampje? Wat een goede vraag! Dat kastje is het tabernakel; dat woord betekent: tent! Dit is een heel belangrijke plek in onze kerk. Hier bewaren wij het belangrijkste dat wij als kerk kennen, de hosties die na de mis zijn overgebleven. Dit eucharistisch brood, dat voor ons het Lichaam van Christus is, wordt in dit tabernakel bewaard, zodat het later weer uitgereikt kan worden. Je zou bijna kunnen zeggen dat juist het tabernakel, met daarin het eucharistisch brood, een katholieke kerk tot Huis van God maakt. In de Bijbel, in het Oude Testament, wordt het tabernakel zelfs al genoemd; namelijk in de dagen dat het volk van Israël door de woestijn trok. De stenen waar de 'tien geboden' op geschreven staan, namen zij toen met zich mee. Dit was het allerbelangrijkste dat het volk van Israël van God zelf heeft mogen ontvangen. Deze stenen tafelen werden door sterke mannen en vrouwen meegedragen in een grote houten kist. Deze grote houten kist heet de Ark van het Verbond. Aan het einde van de dag werd met tenten een kamp opgezet om in te rusten en in te slapen. In het kamp werd ook een tent (een ’tabernakel’) opgezet waar de Ark in kon staan, waar de tien geboden in zaten.

6

In bijna iedere katholieke kerk of kapel, over de hele wereld vind je wel zo’n tent, een tabernakel. Maar, bij ons in de katholieke kerk is dit tabernakel niet meer een tent, meer een soort kastje of kluisje. Voor ons katholieken is onze kerk niet zomaar een plek of een kamer waarin we gewoon maar samen komen om samen te zijn. Natuurlijk doen we dat ook, maar de kerk is voor ons vooral ook het huis van God, de plek waar we altijd welkom zijn en waar we God ontmoeten. Het tabernakel is in de katholieke eredienst heel belangrijk en is in het kerkgebouw van de Katholieke Kerk het centrale punt, als de woonplaats van Jezus Christus onder de gedaante van brood - 'de waarachtig tegenwoordige'. Heel veel mensen maken daarom even een kniebuiging richting het tabernakel en maken een kruisteken, om zo Christus even te begroeten.

Maar, vergeet niet: jij hebt ook een tentje in je hart waar je God de Vader kunt vinden. Zoek Hem daar ook af en toe op, om even je hart te luchten, even tot Hem te bidden en om even samen te zijn. ‘Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.’ Openbaring 21:3 Diaken Peter Winnubst

Soms zeggen mensen dat wij als gelovigen ook een tabernakeltje in ons hart hebben. In ieder mens wil God graag zijn, om zo samen hand in hand door het leven te gaan. Hij wil graag zijn tent bij ons opslaan, om zo altijd bij ons te zijn wanneer wij hem nodig hebben. Iedereen heeft momenten in zijn leven waarop hij denkt dat hij er helemaal alleen voor staat. Dat is niet zo: God is bij jou, heel dicht bij jou. Je hoeft je alleen maar op dat tentje in je hart te richten, om Hem en troost te vinden.

Tabernakel in de Sint-Pieter in Rome Foto van Grazi sem Cauã


Spiritualiteit Cyrillus en Methodius kregen de eretitel ‘Apostelen van de Slavische Volkeren’. De Slavische paus Johannes Paulus II riep de gebroeders in 1980 uit tot co-patroonheiligen van Europa en wijdde in 1985 de encycliek Slavorum Apostoli aan hen. Bidden wij op voorspraak van beide heiligen om vrede en gerechtigheid in Oekraïne en geheel Europa. Pastor Kees van Vliet Bron: My Catholic Life!

Cyrillus en Methodius: patroonheiligen van de Slavische volkeren en van geheel Europa Wie heeft in Oekraïne het Evangelie gebracht? Wie zijn de eerste heiligen van dat land? De tragiek van de oorlog in dat land doet ons die vragen stellen. Het is echter moeilijk om die vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld omdat de grenzen in Oost-Europa voortdurend wisselden. Olga was de eerste heerser van het Kievse Rijk aan de Dnjepr die zich in omstreeks 955 liet dopen. We lezen daarover in de boeiende Nestorkroniek. Olga’s kleinzoon Vladimir maakte van het christendom uiteindelijk de staatsgodsdienst. Moskou bestond toen helemaal nog niet. Dat werd pas drie eeuwen later van betekenis. Olga en Vladimir worden door de Orthodoxe Kerk als heiligen beschouwd. Maar let op: ongeveer een eeuw eerder hebben Cyrillus en Methodius al in De Krim en andere delen van Oekraïne het evangelie verkondigd. Ook in vele andere landen in Oost- en Midden-Europa hebben zij de Kerk opgebouwd en medemensen gediend. Cyrillus werd in 827 als Constantijn geboren in Thessaloniki. Zijn intellectuele vorming kreeg hij in Constantinopel, waar hij ook tot priester werd gewijd. Na een periode filosofie te hebben gedoceerd, vertrok hij met zijn broer Methodius naar Moravië om daar het evangelie te verkondigen.

Gebed God, door de heilige broeders Cyrillus en Methodius hebt Gij de Slavische volkeren het licht van het evangelie geschonken. Wij vragen U: maak ons hart ontvankelijk voor de verkondiging van uw leer en vorm ons tot een volk, dat eensgezind volhardt in het ware geloof en in de rechtzinnige belijdenis. Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen

Methodius, geboren in Thessaloniki tussen 815 en 820, werd tot bisschop gewijd en vertrok als pauselijk gezant naar Pannonië (Hongarije). Daar bekeerde hij velen tot het christendom. Vaak werd hij in zijn missionaire werk gedwarsboomd door medechristenen die jaloers waren op zijn charisma. Vooral de Duitse missionarissen van de Latijnse ritus bekritiseerden hem om zijn missiemethoden; hij zou zich teveel aantrekken van plaatselijke gebruiken en gewoonten. Dankzij de steun van de paus wist Methodius zich staande te houden. Hij stierf als aartsbisschop van het Groot-Moravische rijk te Velehrad (in het huidige Tsjechië) op 6 april 885. Samen verzorgden de gebroeders een Slavische vertaling van liturgische teksten in het door Cyrillus ontworpen Glagolitische alfabet, waaruit het naar hem vernoemde Cyrillische alfabet is ontstaan. De feestdag van Cyrillus en Methodius volgens de Romeinse liturgische kalender is 14 februari, Cyrillus' sterfdag. De Grieks-Orthodoxe Kerk viert beider gedachtenis op 11 mei; de Russisch-Orthodoxe Kerk op 11 mei van de Juliaanse kalender (= 24 mei van de Gregoriaanse kalender).

Bron: katholiek.nl

7


Augustinus 4 in 1 Maandkalender MEI 2022 12 Gespreksgroep Handelingen der Apostelen, p. 8, Aug. nr. 3

25

Gespreksgroep Handelingen der Apostelen, p. 8, Aug. nr. 3

15 Heiligverklaring Titus Brandsma, p.10

26

Hemelvaartsdag, Dauwtrapfietstocht Voorschoten, p. 21

15 Orgelconcert, H. Laurentiuskerk, Voorschoten, p. 20

28

H. Vormsel, H. Willibrordkerk, Oegstgeest

Parochiebedevaarten juni/juli 2022 Na twee jaar onderbreking kunnen wij de parochiebedevaarten weer oppakken. Dit jaar willen wij in ieder geval weer naar de Springprocessie in Echternach (Luxemburg) op dinsdag 7 juni en naar de Nationale Bedevaart in Brielle, ter herdenking van de martelaren van Gorcum op zaterdag 9 juli, gaan. Over beide bedevaarten zal in het juninummer van De Augustinus uitgebreidere informatie worden opgenomen. Ook op de bedevaartensite van De Augustinus (site St. Willibrordus) en achter in de kerken zal informatie worden gegeven. Paus Franciscus roept op tot aanbidding

Erik van Blerk

Bron: WordPress.com

Eucharistische Aanbidding op de laatste vrijdag van de maand Graag biedt het Pastoraal Team na het afscheid van kapelaan Boris op iedere laatste vrijdag van de maand om 19.00 uur een eucharistieviering aan. Aansluitend, dus vanaf 19.30 uur is er Eucharistische Aanbidding van de Heer tot 21.00 uur, met gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Voorganger zal zijn pastor Kees van Vliet. Toelichting: ieder 1ste , 2de en 3de vrijdag van de maand heeft Van Vliet in één van de verzorgingshuizen van onze 4 parochiekernen al een eucharistieviering, daarom is gekozen voor de laatste vrijdag van de maand. Zaterdagmorgen om 8.00 uur wordt hij bij zijn sportclub in Leiden op het veld verwacht, daarom tot 21.00 uur. De komende drie vrijdagen zijn: 24 juni, 26 augustus en 30 september. Vanwege vakantie valt 29 juli uit. Iedereen uit onze Augustinusparochie is van harte welkom bij dit bijzondere en waardevolle gebedsmoment. Pastoraal Team 8

Bisdombedevaart Echternach Bron: heiligelebuinus.nl


Augustinus 4 in 1 De Missionaire Parochie Als God renoveert

Bedevaarten naar Banneux Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: ** Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 13 mei t/m dinsdag 17 mei 2022. kosten slechts € 310,00 ** Een één-daagse bedevaart op zaterdag 28 mei 2022. kosten slechts € 60,00 ** Een twee-daagse bedevaart op 18 en 19 juni 2022. kosten slechts € 132,50 Voor opgave en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen. Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan tel. 015 3693148 e-mail: paula_opstal@hotmail.com Dhr. G.J. de Bruijn tel. 070 3205872 e-mail: gerard.debruijn@planet.nl Bezoek ook onze website: www. banneux-comite-bisdom-rotterdam. nl

MARIA MARIA MARIA Binnenkort speelt de Veenfabriek de muzikale voorstelling MARIA MARIA MARIA in de Leidse stadsgehoorzaal. Op de website van de Leidse stadsgehoorzaal staat over de voorstelling te lezen: MARIA MARIA MARIA is een wonderlijke vertelling over de bekendste moeder ter wereld en haar kinderen. Vol inspiratie, twijfel, troost en muziek. Jacobien Elffers speelt Maria, de moeder van iedereen. Begeleid door muzikanten vertelt ze over haar leven en dat van haar kinderen. Geïnspireerd op de verhalen uit de Bijbel en de Koran, persoonlijke verhalen van de muzikanten en liederen over bizarre middeleeuwse wonderen. De muzikanten van de Veenfabriek laten zich voor MARIA MARIA MARIA inspireren door een rijke historie aan Marialiederen uit de middeleeuwen en het vroege christendom. Van de 13de eeuwse Cantigas de Santa Maria uit Spanje die vertellen over de opzienbarende wonderen van Maria, tot aan oude Marialiederen uit Syrië in het Aramees, de taal waarin Jezus sprak. Als moderne pelgrims feesten, dansen en spelen de muzikanten, met percussie, electronica, gitaar, klarinet, trombone, altviool en de betoverende zang van de Marokkaanse zanger Anass Habib.

Op 24 en 25 maart jongstleden vond in Breda een zeer inspirerende conferentie plaats met meer dan duizend deelnemers. De conferentie was gebaseerd op het boek van Fr. James Mallon Divine Renovation (2014), dat in 2019 in het Nederlands verscheen onder de titel Als God renoveert. De Canadese priester James Mallon beschrijft daarin hoe zij zijn parochie tot bloei heeft gebracht. De conferentie was bedoeld voor het gehele Nederlandse taalgebied, voor allen die ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een missionaire parochie of de missionaire weg die zij zijn ingeslagen in hun parochie verder willen uitbouwen. Het doel van de conferentie – en hoe het programma werd vormgegeven – was om katholieken te mobiliseren om zich (weer opnieuw) met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie met impact op haar directe omgeving. Het boek Als God renoveert staat ook bij protestanten in Nederland en Vlaanderen in de belangstelling. Vanuit de parochie H. Augustinus waren zes personen aanwezig: pastor Kees van Vliet, Ton Beijersbergen, Erik van Blerk, Louis Brackel, Niels Hofkens en Frank Roes. In het volgende nummer van De Augustinus zullen de eerste drie een terugblik geven op de conferentie. Intussen kunt u alvast de YouTube filmpjes over de conferentie bekijken. Els van Leuken

De voorstelling is te zien op vrijdagavond 6 mei, zaterdagavond 7 mei en zondagmiddag 8 mei. Kaarten zijn te bestellen via: https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/veenfabriekmariamariamaria Hans Tangelder, de Veenfabriek

Fr. James Mallon, foto: Trouw

9


Augustinus 4 in 1 Titus Brandsma Titus Brandsma werd in 1881 in Oegeklooster bij Bolsward geboren. Hij trad in bij de karmelieten en werd bekend als katholiek onderwijsman, journalist, pleitbezorger van het Fries en hoogleraar Filosofie en Mystiek aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Al vroeg in de jaren ’30 was hij openlijk kritisch over het opkomende Duitse nationaalsocialisme en Jodenvervolgingen. Als bisschoppelijk adviseur voor de katholieke media keerde hij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog principieel tegen de inbreuk op persvrijheid door het nazibewind. Een openlijke verzetsactie, met steun van de RK Kerk, leidde op 19 januari 1942 tot zijn arrestatie door de Duitse bezetter en gevangenschap in het concentratiekamp Dachau. Daar kwam hij op 26 juli 1942 om het leven. Vanwege zijn heldhaftig optreden, diepmenselijke bewogenheid en marteldood verklaarde paus Johannes Paulus II hem in 1985 zalig. Paus Franciscus erkende op 25 november 2021 een medisch wonder op voorspraak van Titus Brandsma, waarmee de weg naar heiligverklaring vrij was. Heiligverklaring Op vrijdag 4 maart heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat op 15 mei de zalige Titus Brandsma heilig zal worden verklaard. Titus Brandsma’s vele activiteiten voor Kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is pater Titus een van hun belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is heilig verklaard. De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome. Kardinaal Eijk vertegenwoordigt Nederland als metropoliet van de 10

kerkprovincie. Bisschop Van den Hout van Groningen-Leeuwarden en bisschop De Korte van ’s-Hertogenbosch vertegenwoordigen de bisdommen waar Titus Brandsma is geboren (Oegeklooster, Friesland) en tijdens zijn leven woonde en werkte (Oss en Nijmegen). Vanuit deze twee bisdommen worden in samenwerking met de orde van de Karmelieten, waartoe Titus Brandsma behoorde, verschillende gedenkactiviteiten voorbereid in het kader van de heiligverklaring. Kardinaal Eijk noemt de heiligverklaring van pater Titus Brandsma in een reactie op rkkerk.nl “een bijzonder en groots moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis”. Bisschop Van den Hout noemt zijn betekenis voor de Friese taalemancipatie en de katholieke traditie in het noorden en zegt: “De manier waarop hij tijdens de Tweede Wereldoorlog onverschrokken de waarheid verkondigde en dat uiteindelijk met de dood moest bekopen, is een oproep aan ons vandaag om te kiezen voor het goede en het heilige.” Bisschop De Korte geeft aan dat de heiligverklaring onder meer zal worden gevierd met een viering in de Sint-Jan in Den Bosch.

reis naar Rome aan voor iedereen die de heiligverklaring wil bijwonen. Belangstellenden uit heel Nederland kunnen de heiligverklaring bijwonen. Er wordt een vierdaagse vliegreis naar Rome aangeboden van vrijdag 13 mei tot en met maandag 16 mei. Aan de voorbereiding van het programma is al geruime tijd gewerkt. Pater Titus Brandsma wordt samen met nog enkele anderen door paus Franciscus heilig verklaard tijdens de eucharistieviering van zondag 15 mei in de Sint-Pietersbasiliek of op het Sint-Pietersplein. Op zaterdag 14 mei is er voor deelnemers aan de reis een internationale vigilieviering in Rome gewijd aan Titus Brandsma. Op zeer korte termijn wordt meer duidelijk over het programma en de kosten van dit Rome-programma. Geïnteresseerden die graag op de hoogte blijven kunnen zich voor meer informatie aanmelden via: info@huisvoordepelgrim.nl Bronnen: bisdom Rotterdam, bisdom 's Hertogenbosch en rkk

“Titus Brandsma heeft getuigd van de waarheid van Gods liefde en duidelijk gemaakt dat een mens door haat en geweld ten diepste ontrouw is aan zijn of haar menselijke waardigheid”, zegt bisschop Van den Hende, Rotterdam, voorzitter Bisschoppenconferentie. “De heiligverklaring door paus Franciscus laat onder meer zien hoe belangrijk de boodschap van pater Titus Brandsma is en blijft. Ik hoop dat het getuigenis van pater Titus ook nu inspireert en bemoedigt om trouw te blijven in liefde en geloof aan de waardigheid die wij als mens van God hebben gekregen.” Naar Rome Op initiatief van de bisdommen ’sHertogenbosch en GroningenLeeuwarden biedt bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een

Pater Titus Brandsma


Gedachten van uw pastoor

Interieur St. Willibrorduskerk, Wassenaar, foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe

Waarom het in de kerk niet saai is? (1) Iemand zei ooit tegen me: “Het is altijd hetzelfde in de kerk, alleen de preek is iedere week anders. Als de preek ook nog saai is, vraag ik me af waarom ik in de kerk zit.” Wanneer we ons echter verdiepen in de achtergronden van de H. Mis (of Eucharistieviering) blijkt hier iets gigantisch te gebeuren. Iets wat onze categorieën van ‘saai’ en ‘niet saai’ verre overstijgt. Het inspireert mij tot deze serie artikelen met een wellicht provocerende titel. Wat is het doel van naar de kerk gaan? Het gaat in de kerk, als het goed is, over de vraag: ‘Hoe kom ik in contact met God? Hoe wordt God ‘echt’ in mijn leven? Want dan kan Hij mij inspireren tot een goed leven.’ Vorg jaar schreef ik in ‘De Augustinus’ artikelen over ‘Het bewijs dat God bestaat.’ Deze gingen er over dat er een God bestaat. Het is vergelijkbaar met een stel voetafdrukken dat ik voor me zie wanneer ik langs het strand loop. Dan weet ik dat er iemand daar gelopen heeft. Wie het is en hoe de persoon er uit ziet, blijft onbekend voor mij. God is als persoon bovendien oneindig groter dan alles wat ik me kan voorstellen. Hij gaat mijn menselijk begrip ver te boven. Er is maar één manier waarop ik meer over God als persoon kan weten. God moet over zichzelf vertellen en zichzelf laten kennen. Hij moet zichzelf openbaren. Dat heeft Hij gedaan door mens te worden en die mens heet Jezus Christus. Nieuwe buren voor dummies God openbaart zichzelf in een persoon (namelijk de

persoon van Jezus Christus). Dit heeft grote gevolgen voor ons geloof. Stel: gisteren reed een grote verhuiswagen mijn straat in. Ik krijg nieuwe buren. Ik wil hen graag leren kennen en met hen bevriend raken. Ik besluit om over twee weken een ochtend thuis te blijven en rustig na te denken over de informatie die ik over hen bezit. Ik ga een boek over nieuwe buren (titel: nieuwe buren voor dummies) lezen. (Dit boek bestaat niet echt.) Iedereen kan mij vertellen dat ik zo mijn nieuwe buren niet leer kennen. Een andere persoon leer je niet kennen door over hem na te denken alsof het om een stuk informatie gaat. Een persoon begin ik pas te leren kennen wanneer ik met hem of haar spreek. Ik moet op een of andere wijze met hem of haar in relatie treden. Dit geldt ook in het geloof. God openbaart zich in de persoon van Christus. Wil je Hem leren kennen dan moet je in gesprek met Hem gaan. We noemen dit gesprek ‘gebed’. ‘Hoe kom ik in contact met God? Hoe wordt God ‘echt’ in mijn leven?’ Daar kom je uiteindelijk alleen maar achter door met Hem te praten. De enige manier om het te begrijpen De enige manier om de Mis te begrijpen is dat het hier in essentie om die relatie met Christus gaat. We willen Hem ontmoeten. Dit nu is het doel van de Eucharistieviering: Een persoonlijke ontmoeting met Christus in de heilige Communie! Wordt vervolgd! Pastoor Rochus Franken 11


Parochiekern Katwijk – H. Joannes de Doper Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242​ Pastorie: Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk tel. 071 – 402 9402 e-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl website: www.joannesdedoper.nl Secretariaat: openingstijden: di, wo en vr van 8.45-11.45 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Ralph Severens e-mail: ralph4321@hotmail.com

Parochiekerk: H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk Kerkhofbeheerder: Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411 IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 Secretaris Beheercommissie: Paul van Houwelingen e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Penningen Nee, het gaat hierbij niet om het bijbelse ‘Penninkje van de weduwe’. Evenmin gaat het om een verzoek tot een extra financiële bijdrage. U hebt immers met z’n allen dit jaar alweer ruimhartig een mooi bedrag voor Kerkbalans toegezegd! Het gaat echter wel om het financiële reilen en zeilen van onze parochie en wel in het bijzonder om die van onze kern H. Joannes de Doper. Als Beheercommissie (BC) vragen wij u, binnen uw mogelijkheden, wel om uw inzet in deze. Voor de vorming van onze ‘fusieparochie’ H. Augustinus had iedere voormalige zelfstandige parochie (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten 2x en Wassenaar 3x) een eigen Parochiebestuur. Hierin speelden de penningmeesters een belangrijke rol. Vanaf begin dit jaar wordt het financieel beheer van de parochie centraal uitgevoerd door het Parochiebestuur(PB). Het PB stelt een gezamenlijke jaarlijkse begroting op en legt er vervolgens rekening en verantwoording over af. Per parochiekern is er binnen de BC een ‘budgetbeheerder’ die de plaatselijke rekeningen bij de penningmeester van het PB aanlevert en die controle uitoefent. In onze parochiekern, H. Joannes de Doper, heeft Jeanne van der Valk in totaal 22 jaar de functie van penningmeester/financieel beheerder met groot enthousiasme en zeer accuraat ingevuld. Aan alles komt echter een eind. Hoewel we haar voornemen heel goed begrijpen, heeft Jeanne helaas te kennen gegeven haar functie eind dit jaar te willen neerleggen Ongetwijfeld heeft u het ondertussen al begrepen. Als BC en als gehele parochiekern natuurlijk, zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die Jeanne als ‘budgetbeheerder’ wil gaan opvolgen. Uiteraard is Jeanne in deze bereid verdere informatie te verschaffen en t.z.t. haar opvolger wegwijs te maken. Samen en ook individueel blijven werken aan een vitale geloofsgemeenschap! We hopen dat we het als BC moeilijk zullen krijgen om een keuze te maken uit de kandidaten die zich gaan aanmelden! Leen de Best, voorzitter BC

VOEDSELMANDEN: Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw warme aandacht voor. Inleveren tijdens de openingstijden van het parochiekernsecretariaat, op de dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

12

Afscheid kapelaan Boris Plavčić in Katwijk verplaatst naar 8 mei

In de vorige Augustinus kon u lezen dat het afscheid van onze kapelaan gepland stond op 22 mei in Katwijk. Om de kapelaan tijd te geven om van alle parochianen persoonlijk afscheid te nemen hadden we een voorganger nodig voor de viering van 11.00 uur in Oegstgeest (pastoor Franken is van 16 t/m 27 mei op vakantie.) Pater Magnin had toegzegd op 22 mei voor te gaan in Oegstgeest. Nu is pater Magnin door een ongelukkige val voorlopig niet in staat voor te gaan. Een hele reeks telefoontjes leverde geen andere voorganger op. Door overmacht zijn we nu gedwongen het afscheid van kapelaan Boris Plavčić in Katwijk te verplaatsen naar zondag 8 mei. Weliswaar is dit dan niet de laatste viering van de kapelaan in Katwijk, maar we vinden het belangrijk dat iedereen de tijd krijgt om na de viering persoonlijk afscheid van hem te nemen. Pastoor Rochus Franken


Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper

foto's Astrid v.d. Valk

De Vrolijke Noot zingt oud verhaal tot nieuw leven ‘Ik heb het kippenvel nog op mijn armen, wat mooi die gezongen teksten’, ‘Waar vind je nog zo’n kinderkoor met bijna veertig kinderen en die bezieling?’, ‘Ontroerend en zeker die solisten, petje af hoor!’ en ‘Die Martijn Hoevens, knap hoor, hij was verteller, koorlid en solist tegelijk’ waren na afloop van de gezongen Kinderpassie door kinderkoor De Vrolijke Noot zomaar vier reacties op het kerkplein. In drie kwartier werden ruim honderd gasten in de kerk van de H. Joannes de Doper te Katwijk meegenomen in het gezongen lijdens- en paasverhaal. Agnes Bol, dirigente van het kinderkoor: "Ik ben zo trots op ze, vooral ook wetende dat de helft pas september 2021 op het koor is gekomen. En kijk eens, letterlijk en figuurlijk, hoe klein ze nog zijn! Maar ze doen het toch maar. Mooi om zo deze toeschouwers muzikaal mee te mogen nemen op weg naar Pasen. Het zijn ook schitterende liederen die we gezongen hebben, onder andere van Elly en Rikkert, die qua tekst ook echt bij de mensen binnenkomen. En

dankbaar dat onze pianist Niek van der Meij elke keer alles zo prachtig in klanken om weet te zetten.” Deze muzikale uitvoering van 45 minuten is nog op www.joannesdedoper.nl te beluisteren via de knop ‘Beamer Uitzending Gemist’. Scrol helemaal naar beneden en bij ‘vrijdag 8 april’ vindt u de Kinderpassie. De foto’s van deze Kinderpassie vindt u in de rubriek ‘Fotogalerij’ ook op deze website en de filmpjes vindt u in de rubriek ‘Filmpagina’. De Vrolijke Noot muzikaal op weg naar Pasen samen met u? Wilt u meer zien en / of horen van kinderkoor De Vrolijke Noot in de Katwijkse R.-k. kerk in de aanloop naar Pasen? Zij zingen ook in complete bezetting bij de kinderkruisweg op Goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur (u mag dan ook bloemen meenemen om het ruwhouten kruis te laten ‘aanbloemen’ op zaterdag). En op Eerste Paasdag zondag 17 april zingen deze kinderen samen met Cantemus ook in de gezinsviering van 9.30 uur in genoemde kerk. Alle vieringen kunt u ook volgen en terug beluisteren middels genoemde website.

Wilt u meer nieuws over de activiteiten in onze parochiekern, lees dan wekelijks onze nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden bij de administratie of via de e-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl.

13


Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper Vastenactie 2022 Weet u het nog? De Vastenactie 2022 is, net als vorig jaar, voor de bouw van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Community Hospital in Zomba, Malawi. Zoals we al eerder hebben verteld willen we ook dit jaar weer met de gehele parochie H. Augustinus, een unit met vier appartementen laten bouwen, en dit voor het luttele bedrag van € 15.000,-

Quiltgroep 'De Bonnette' Op zaterdag 19 maart hebben we weer een verkoop gehouden in 'de kleine JOANNES'.

Na een voorzichtig begin begon het toch te lopen en er is ook aardig wat verkocht. Het was niet zo druk als vóór corona maar wie weet volgenHoe komen we aan dit bedrag? Allereerst ontvangen we van de Vasten- de keer weer drukker. Er kon weer actie een subsidie van € 3.000,-. Blijft over € 12.000,- die we door de bijgepraat worden onder het genot parochiekernen bij elkaar gebracht hopen te krijgen, dus ongeveer van koffie / thee. € 2.000,- per kern. Dit bedrag hopen we via de olifanten achter in de kerken, en de deurcol- We hebben de opbrengst bestemd lectes bij elkaar te krijgen. Natuurlijk houden we ook nog diverse acties. voor de voedselbank. Zij geven In Katwijk is een wandeltocht georganiseerd. In Katwijk, Voorschoten en voor de zomervakantie aan de kinOegstgeest zijn vasten/sobere maaltijden gehouden. Hiermee is al een deren speelgoed zoals ballen, bedrag van € 616,60 binnengekomen. speeltjes voor op het strand. Zo Door de plotselinge invallen in Oekraïne, waarvoor uiteraard ook uw fi- krijgen ze iets nieuws om in de nanciële bijdrage wordt gevraagd, is de Vastenactie verlengd tot 8 mei. vakantie mee te spelen. Daar wordt De olifanten blijven nu tot die tijd achter in de kerk staan en we proberen onze opbrengst van € 350,- voor in de diverse kernen nog een aantal acties te voeren, want ook de noden gebruikt, samen met giften van in Malawi blijven belangrijk. andere instanties. Helpt u mee om ook dit jaar weer een unit te kunnen bouwen? Namens de MOV Katwijk, en natuurlijk ook de MOV Augustinus, en de Ibolyka Meijer artsen en verpleegkundigen van het Pirimiti Hospital, hartelijk dank, of zoals men dit in Malawi zegt, Zikomo, zikomo bwangiri. Openingstijden secretariaat Namens de MOV Katwijk en de MOV Augustinus, Margriet Heijkoop

Garde viert 100-jarig jubileum De Garde vierde haar 100-jarig jubileum in het Katwijks Museum. Daarna kregen alle gardeleden een unieke jublieumbadge als herinnering uitgereikt, om te gebruiken tijdens onze gardetaken. Uiteraard nog een groepsfoto gemaakt en het feestje werd met een lekker buffet in de bootzaal van het museum helemaal compleet! De gardeleden gaan graag door voor de volgende honderd jaar! Op de foto: Vlnr 1e rij: Margreet van Nobelen, Cok Karremans, Wim Kok, Wil Nijenhuis, Jan Meijer Vlnr 2e rij: Kees Vreeburg, Anne Blankert, Nico de Frêtes, Ben Berk, Ruud van Nobelen, Astrid van der Valk (Mariska Hogewoning was verhinderd). Astrid v.d. Valk

Door het vertrek van kapelaan Boris zal de eucharistieviering niet meer op de woensdagochtend zijn, maar vanaf 2 juni op donderdagochtend om 9.00 uur en daarna aansluitend koffiedrinken in de vergaderzaal. Hierdoor zullen de openingstijden van het secretariaat aangepast worden naar: dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 uur tot en met 12.00 uur. Dit geldt dan ook voor de openingstijden/dagen dat de kerkdeuren openstaan om de kerk even in te lopen om te bidden, een kaarsje aan te steken of zomaar even stil te zitten. Voor vragen of zomaar even langskomen, weet u van harte welkom. Telefonisch ben ik bereikbaar op: 071- 4029402 en per mail: joannesdedoper.katwijk@casema. nl Anneke Noordermeer

14


Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper

Bijzondere vieringen in de maand mei In de meimaand, Mariamaand, zal er iedere woensdagavond om 19.00 uur een rozenkrans-gebedsviering zijn waarin of kapelaan Boris of gebedsleider Anneke voorgaat. Samen bidden we het rozenhoedje en zingen Marialiederen. Op voorspraak van Moeder Maria kunnen we kracht vragen voor deze tijd waarin we nu leven. Zaterdag 7 mei om 19.00 uur zal weer de tweemaandelijkse Taizéviering zijn. Een viering van het Woord, liederen uit Taizé en stilte. En na de viering koffiedrinken om elkaar te ontmoeten. Daar de doordeweekse viering op donderdag zal zijn vanaf juni, zal de verliesviering verhuizen naar de woensdagochtend. De eerste verliesviering op woensdag is dan 1 juni om 9.00 uur. Een viering waarin we stilstaan bij het verlies van een dierbare, van een huwelijk of een vriendschap, van een baan of door ziekte. En daarna zal er koffiedrinken zijn in de pastorie om elkaar troost te bieden en tot steun te zijn. Ik wil u hierbij vragen om alvast in uw agenda te noteren dat op zaterdag 4 juni om 19.00 uur weer de Lichtweg gebeden wordt. Alle 14 momenten dat Jezus aan de leerlingen verschenen is (14 staties) na Pasen horen we opnieuw en we bereiden ons zo voor op het feest van Pinksteren wanneer de H. Geest in ons hart mag ontbranden. We mogen weer samenkomen in de kerk zoals we dit gewend waren, ik hoop dat u zich allen veilig voelt om dit ook te doen, samen bidden en zingen in Gods huis is verbindend en sterkend. Mocht het nog niet goed voelen, dan kunt u altijd mee luisteren via de website: https://www.joannesdedoper.nl/live-tv-uitzending/ Gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans

Alida Maria (Lied) van Bergen en Henegouwen, maatje van Bep van der Breggen Lied is geboren op 10 februari 1932 en is overleden op 13 maart. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 19 maart in crematorium Rhijnhof. Petronella Cornelia Theodora (Thea) Floor - Ouwehand, echtgenote van Paul Floor. Thea is geboren op 19 juli 1969 en is overleden op 6 april. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 april in onze kerk, daarna is Thea begeleid naar het crematorium Rhijnhof. Maria Jacoba Johanna (Ria) van Stijn, weduwe van Kees Zeestraten. Ria is geboren op 20 november 1945 en is overleden op 9 april. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 14 april in onze kerk, daarna is Ria begraven op ons kerkhof.

KINDERWOORDDIENST Op het laatste moment hebben we besloten om tijdens de 40dagentijd iedere week KWD te organiseren. Het was niet iedere week een volle bak, maar er waren er altijd wel een paar. Superleuk! We hebben weer mooie verhalen gehoord en leuke puzzels gemaakt. Veel kinderen van de KWD hebben parochianen blij gemaakt met een zelf gemaakte palmpaasstok. Dank jullie wel. Op zondag 15 mei is er weer een KWD. We zien jullie graag! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Iedereen is welkom. Groetjes, Marit en Linnsey

Mogen wij onze communiekinderen van dit jaar aan u voorstellen? Boven: Vera, Savio en Matthew (of andersom ;-) ), Given, Onder: Delicia, Brian, Milenna, Julia, Matias en Anastacia

Koffiedrinken:

in de kleine JOANNES Zondagen 8 en 15 mei

15


Liturgische Agenda van za. 30 april t/m zo. 5 juni 2022 Datum

Feesten / heiligen en bijzonderheden

H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72

za. 30-apr. zo. 1-mei

Derde zondag van Pasen

za. 7-mei

H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 35

19.00 EV

Kapelaan Plavčić / cantor

09.30 EV

Pastor Van Vliet / Vocalis

11.00 EV

Kapelaan Plavčić / Dameskoor

19.00

Taizéviering

19.00 EV

Pastor Van Vliet

11.00 EV

Pastor Van Vliet / Gemengd koor

11.00 EV

Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Schola

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

zo. 8-mei

Vierde zondag van Pasen

09.30 EV

Kapelaan Plavčić / Cantemus

za. 14-mei

Heilige Mattias apostel (Feest)

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Cantor

zo. 15-mei

Vijfde zondag van Pasen

09.30 EV

Pastoor Franken / Vocalis, KWD

za. 21-mei zo. 22-mei

Zesde zondag van Pasen

09.30 EV

Kapelaan Plavčić / Cantemus

11.00 EV

Kapelaan Plavčić / Gemengd koor

do. 26-mei

Hemelvaartdag

09.30 EV

Pastor Van Vliet / Vocalis

11.00 EV

Pastor Van Vliet / Dameskoor

19.00

viering vervalt

19.00 EV

Mgr Van Den Hende / pastoor Franken / kap. Plavčić Vormsel-viering

09.30 EV

Pastor Van Vliet / Cantemus

11.00 EV

Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst

19.00 WGV

gbl Noordermeer de De Lichtweg / cantor

19.00 EV

Pastor Van Vliet

09.30 EV

Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst

11.00 EV

Pastoor Franken / Dameskoor

za. 28-mei zo. 29-mei

Zevende zondag van Pasen

za. 4-jun. zo. 5-jun.

Pinksteren Deze vieringen worden gestreamd

Vieringen door de week (i.v.m. vakantie van Pastoor Franken vervallen zijn doordeweekse vieringen van 16 mei tot en met 27 mei 2022) Dinsdag Dinsdag Woensdag Woensdag (11/5 niet) Donderdag (26/5 niet) Donderdag (5/5 niet) Vrijdag

09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 19.00 u 09.00 u

EVKapelaan Plavčić EVPastoor Franken EVKapelaan Plavčić EVPastoor Franken EVPastoor Franken EVKapelaan Plavčić EVPastoor Franken

H. Willibrord H. Laurentius en DMG H. Joannes de Doper St. Willibrordus H. Willibrord H. Laurentius en DMG De Goede Herder

Oegstgeest Voorschoten Katwijk Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Wassenaar

Afscheidsvieringen Kapelaan Plavčić Zondag Zondag Zondag Donderdag Zaterdag

08 mei 15 mei 15 mei 26 mei 28 mei

09.30 u 09.30 u 16.00 u 11.00 u 19.00 u

J. de Doper St.Willibrordus De Goede Herder H.Laurentius/.DMG H.Willibrord

Katwijk Wassenaar Wassenaar Voorschoten Oegstgeest

Vieringen Kapelaan Plavčić (t/m 27 mei 2022) Dinsdag Donderdag Vrijdag

08.00 u 18.00 u 18.30 u

Aanbidding tot 09.00 u H. Willibrord Aanbidding tot 19.00 u H.Laurentius/DMG Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 22.00 uSt. Willibrordus

Oegstgeest Voorschoten Wassenaar

Bij alle Aanbiddingen is er mogelijkheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening. 16


Liturgische Agenda van za. 30 april t/m zo. 5 juni 2022 De Goede Herder / Wassenaar Stoeplaan 4

11.00 EV 16.00 EV

11.00 EV

11.00 EV 16.00 EV

11.00 EV

Franstalige parochie Pastoor Franken / Cantores

Franstalige parochie

H. Laurentius en DMG / Voorschoten Leidseweg 98

11.00 EV

11.00 EV

Franstalige parochie Kapelaan Plavčić / Cantores en muziek

Franstalige parochie

11.00 EV

Pastoor Franken / L. Hillen

Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Laurentiuskoor

Pastor Van Vliet / Laurentiuskoor

Sint Willibrordus / Wassenaar Kerkstraat 77

19.00 EV

Pastor Van Vliet

09.30 EV

Pastoor Franken / Pro Deo

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.30 EV

Pastoor Franken / Semper Fidelis

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.30 EV

Kapelaan Plavčić / Cantores Magnificat

19.00 EV

Pastor Van Vliet

11.00 EV

Pastor Van Vliet / Laurentiuskoor

09.30 EV

Pastor Van Vliet / Cantor/Organist

11.00 EV

Kapelaan Plavčić / Laurentiuskoor

09.30 EV

Kapelaan Plavčić / Cantor/Organist

19.00 EV

Pastor Van Vliet

11.00 EV

Franstalige parochie

11.00 EV

Pastoor Franken / Diaken Winnubst

09.30 EV

Pastoor Franken / Cantor/Organist

11.00 EV 16.00 EV

Franstalige parochie Pastoor Franken / Cantores

11.00 EV

Pastor Van Vliet / Laurentiuskoor

09.30 EV

Pastor Van Vliet / Pro Deo / KWD

Speciale vieringen door de week Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Donderdag Woensdag Donderdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag

04 mei 04 mei 04 mei 11 mei 11 mei 12 mei 18 mei 19 mei 25 mei 25 mei 01 juni 01 juni 01 juni

18.45 u 19.00 u 19.00 u 10.00 u 19.00 u 18.30 u 19.00 u 18.30 u 19.00 u 20.15 u 09.00 u 18.30 u 19.00 u

Dodenherdenking Dodenherdenking Rozenkransgebed Seniorenviering Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Verliesviering Rozenkransgebed Actueel Avondgebed

Dorpskerk De Goede Herder H.Joannes de Doper St.Willibrordus H.Joannes de Doper H.Laurentius/DMG H.Joannes de Doper H.Laurentius/DMG H.Joannes de Doper H. Willibrord H.Joannes de Doper H.Laurentius/DMG H.Laurentius/DMG

Voorschoten Wassenaar Katwijk Wassenaar Katwijk Voorschoten Katwijk Voorschoten Katwijk Oegstgeest Katwijk Voorschoten Voorschoten

Vieringen tehuizen Woensdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Woensdag

04 mei 06 mei 13 mei 20 mei 25 mei

15.30 u 11.00 u 16.30 u 11.00 u 10.30 u

Adegeest, Voorschoten Sophiekehuis, Wassenaar De Wilbert, Katwijk Wijckerslooth, Oegstgeest Overduin, Katwijk

Pastoor Franken Pastor Van Vliet Pastor Van Vliet Pastor Van Vliet Kapelaan Plavčić 17


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Kerkelijk Bureau: Leidseweg 102 tel. 071 – 561 2508 e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl website: www:rkvoorschoten.nl Secretariaat: openingstijden: ma, wo en vr van 9.30-12.30 uur

Voorzitter Pastoraatgroep: Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Zaterdag 16.00 uur Zondag 09.30 uur Zondag 20.00 uur Woensdag 19.30 uur Maandag 14.00 uur

7, 14, 21 en 28 mei Christelijke Meditatie (Bondsgebouw) 15, 22 en 29 mei EHC Bijeenkomst (Bondsgebouw) 15 mei Orgelconcert Bert Mooiman (HL kerk) 18 mei Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie) 30 mei Leeskring Laurentius (Pastorie)

Kerkhofbeheerder: Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242 IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL95 RABO 0155 0008 53 Kerkbalans: NL22 RABO 0155 0048 83

Locatiereferent: zie pagina 31

Agenda

Parochiekerk: H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten

Secretaris Beheercommissie: vacature

Godskerk kerkte ze in Huize Bijdorp, totdat dat door corona de laatste jaren niet meer kon. In februari werd ze in het ziekenhuis opgenomen. Omdat het nog niet verantwoord was om terug naar huis te gaan, heeft ze een paar weken in Parkwijk in Hillegom verbleven, waar ze op 3 april overleed. De uitvaart was op vrijdag 8 april in de H. Laurentiuskerk, waarna ze is begraven op Rosenburgh. Wij bidden dat zij opgenomen mag zijn in Gods eeuwige liefde.

Familieberichten

Palmpasen

Gedoopt Op zondag 27 maart is gedoopt: Pola Ostrowska, dochter van Michal Ostrowski en Evelina Ostrowska (in het Pools wordt bij de man de achternaam met een i en bij de vrouw met een a geschreven). Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mag uitgroeien tot een blij en betrokken christenmens.

Op Palmzondag 10 april jl. kwamen de kinderen met feestelijk versierde palmpaasstokken in processie naar de kerk.

Bron: Sint-Gilles-Waas/– kerknet.be Overleden Op zondagochtend 3 april is op 94-jarige leeftijd Emerentia Helena van Steen-van der Helm overleden. Emmy is geboren en opgegroeid in Veur, later Leidschendam. In 1978 is ze met haar man en 4 kinderen naar de Veurseweg in Voorschoten verhuisd. Een klein jaar later overleed haar man na een kort ziekbed en bleef Emmy met 4 pubers achter. Ondanks alles zijn haar kinderen goed terechtgekomen en was ze erg trots op hen en later ook op de kleinkinderen. Emmy is jaren actief geweest in de Wijkcontactgroep van onze parochie. Na de sluiting van De Moeder

18

Foto: Freek van Krevel


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Eerste Communicantjes Tijdens de viering op Palmzondag werden ook de kinderen voorgesteld die op 19 juni hun Eerste H. Communie gaan ontvangen.

Laten we onze moslimvrienden en -kennissen vanuit die liefde begroeten en gelukwensen. Freek Bakker

4 mei 2022 Na twee jaar zal de Raad van Samenwerkende Kerken voor het eerst weer, vooraf aan de officiële 4 meiplechtigheid bij het monument, een vesperdienst organiseren in de Dorpskerk. Pastoor Rochus Franken zal dit jaar als voorganger de meditatie verzorgen. De cantorij van De Dorpskerk zal ook medewerking verlenen, ditmaal o.l.v. Herman Lodder. Foto: Freek van Krevel

Het einde van de vasten bij de moslims Dit jaar valt een deel van de vastenmaand van de moslims in de veertigdagentijd, die bij ons ook wel vastentijd heet. Zij beginnen wel later (op 3 april) en eindigen ook later, op 3 mei a.s. Het einde van de vastenmaand is bij de moslims een groot feest, idulfitr. Het wordt ook wel het Suikerfeest genoemd. De moslims vieren dat met nieuwe kleren, met het eten van veel zoetigheden en heerlijke maaltijden, en door familie en vrienden op te zoeken. Opnieuw zullen we vanuit de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten een bezoek brengen aan de Stichting Assalem in de Vlietwijk. Vorig jaar waren we vanwege de corona-epidemie heel voorzichtig, en heb ik de bloemen om hen te feliciteren alleen kunnen afgeven. Hopelijk zal er dit jaar meer mogelijk zijn. De moslimfilosoof en -dichter, Jalal al-Din al-Roemi, die in de dertiende eeuw in Konya, in Turkije woonde, zei: "Al zou de wereld vol met doornen groeien, een liefdevol hart blijft altijd een hof waar rozen bloeien."

Andere jaren legden we wel een krans neer op een stil moment overdag. Nu zullen we weer samen, met elkaar, de mensen kunnen gedenken die in de Tweede Wereldoorlog en daarna om het leven zijn gekomen. Dat was omdat ze voor de vrijheid hun leven gaven, omdat ze Jood waren, of om een andere reden de bezetters onwelgevallig waren. De oorlog in Oekraïne heeft ons er bovendien weer bewust van gemaakt hoe belangrijk vrijheid en democratie zijn. Iedereen is hartelijk welkom. Freek Bakker

Wijzigingen op het Kerkelijk Bureau Vanaf 1 juni gaat er wat veranderen op het secretariaat. Bernadette Burgers gaat dan met pensioen. Zij heeft ruim elf jaar, gedurende vier ochtenden per week, met enthousiasme op het Kerkelijk Bureau gewerkt. Bedankt alvast Bernadette voor je jarenlange inzet! Gelukkig heeft ze aangeboden nog wel een ochtend vrijwilligerswerk te willen doen op het secretariaat. Daar zijn we heel blij mee. Jacqueline van Beekum zal ook een ochtend per week komen. Tilly blijft nog steeds op maandag-, woensdag- en donderdagochtend als coördinator werkzaam. Door het vertrek van Bernadette gaan de openingstijden veranderen. Per 1 juni is het Kerkelijk Bureau op vrijdag gesloten. Na deze datum is het secretariaat nog wel geopend op maandag-, woensdag- en donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur. Dan kunt u daar met al uw vragen terecht. 19


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods middag op de computer thuis. Verder houdt ze van uitgaan (zoals uit eten en bioscoopbezoek) tot puzzelen, wandelen, lezen, spelletjes op mobiel (o.a. Wordfeud), kaarten maken. Ook heeft ze cursussen gevolgd voor bridgen, bloemschikken, koken en creatieve cursussen. Geen tijd om zich te gaan vervelen denken wij. Het opknappen van de tuin staat ook op haar to-do-lijstje.

Foto: Mini Focke

Interview met Bernadette Burgers Aanleiding tot dit gesprek is het met pensioen gaan van Bernadette. De meeste parochianen zullen haar kennen van het Kerkelijk Bureau, waar ze ruim 11 jaar werkzaam was. Officieel stopt ze met die werkzaamheden per 7 juni a.s. Na die tijd komt ze als vrijwilligster van de parochie nog 1 dagdeel op de pastorie werken. Wij vragen haar of zij in Voorschoten is geboren en getogen, dat is niet het geval, zij en haar man zijn afkomstig uit Den Haag, waar zij tot 1994 hebben gewoond. In 1980 zijn Bernadette en haar man Ed voor de wet getrouwd en in 1981 is het huwelijk kerkelijk ingezegend. Samen hebben ze 2 dochters gekregen. Beide dochters hebben het ouderlijk huis verlaten en zijn gehuwd of samenwonend. Voordat Bernadette ging werken op het Kerkelijk Bureau, part-time, had ze administratieve banen. Zo werkte ze eerst 21 jaar lang bij Eijgendaal Verzekeringen in Den Haag en vervolgens ook op de financiële administratie bij Wasserij Rentex-Dieben in Leiden gedurende 11 jaar. Altijd met veel inzet en plezier. Het werk in de parochie deed ze ook altijd met veel inzet en vreugde. Wij vragen haar hoe ze dan zo in Voorschoten terecht is gekomen. Bernadette vond het bezoeken van weekmarkten altijd leuk, zo kwam ze ook langs de kramen op de Voorstraat in Voorschoten waar de wekelijkse markt plaatsvond, direct sprak haar de sfeer van het dorpse aan. Op een zeker moment stond het huis, waar ze nu nog in wonen, te koop in de Haagse Courant, samen waren ze enthousiast en reageerden bij de makelaar. Met als gevolg dat ze hier nog naar volle tevredenheid wonen. Inmiddels zijn ze ruim 40 jaar getrouwd. Na een pensioen komt er meer tijd vrij, dus zijn we benieuwd naar haar hobby´s waar nu meer ruimte voor is. Hobby’s genoeg. Bernadette is een enthousiast bridge-speelster 2 x per week in clubverband en 1 20

Haar werk op het Kerkelijk Bureau was ook veelzijdig. Zo verzorgde zij o.a. de liturgische roosters, maakte facturen, voor b.v. uitvaarten en verder veel voorkomende administratieve werkzaamheden. Samen met Kees Smolders, die ze enorm mist, volgde ze ook cursussen voor de ledenadministratie. Bernadette is een gezellige, vrolijke, optimistische vrouw. Met haar collega Tilly op het Kerkelijk Bureau heeft ze een vriendschappelijke band en doen ze in de privésfeer ook dingen samen: een museumbezoek, etentje, een concert of een paar dagen logeren in het familiehuisje van Tilly. Een hoogtepunt in haar leven was een bezoek aan Lourdes samen met een zus en haar vader. De saamhorigheid en de vieringen in de kerken en ook de kruisweg, hebben een enorme indruk op haar gemaakt. Ze had het niet willen missen. Als redactieleden, van toen nog de Galmgaten, herinneren wij een 'nagalm' van Pastoor Paardekooper, waarin hij schreef: “Ik kreeg een flesje Lourdeswater en nog wel van Bernadette, hoe mooi kan dit zijn”. In ieders leven zijn er ook dieptepunten, zij vertelt dat het overlijden van haar jongere lievelingsbroer, op 37-jarige leeftijd, er diep heeft ingehakt, daar heeft ze heel veel verdriet van gehad en nog steeds. Daarnaast zijn haar huwelijk en de geboorte van haar dochters ook prachtige momenten in haar leven geweest. We hebben een fijn gesprek met Bernadette gehad, daarbij gezellig koffie gedronken, waarbij haar echtgenoot stille aanhoorder was en poes Mina alleen maar op de stoel heeft liggen slapen. Met alle gegevens voor dit artikel keren wij weer huiswaarts. Corry Zoetemelk Mini Focke

Laurentiusorgelconcert op zondagavond 15 mei Bert Mooiman (orgel) en Thies Roorda (fluit) verzorgen het eerste orgelconcert dit voorjaar in de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98 te Voorschoten. Zij brengen een afwisselend programma met duo’s, maar ook met diverse solowerken. Naast composities van bekende componisten als Joseph Haydn, Camille Saint-Saëns en Sigfrid Karg-Elert, wordt ook onbekender werk van vaderlandse bodem gespeeld: de Nocturne ‘La Serenata’ van de 19e-eeuwse Haagse


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods componist Johannes Meinardus Coenen. Bert Mooiman en Thies Roorda hebben elkaar ontmoet aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waaraan beiden als hoofdvakdocent zijn verbonden. Bert Mooiman is daarnaast vaste organist van de Nieuwe Badkapel in Den Haag, waar hij nauw betrokken was bij de restauratie van het Van Dam-orgel uit 1926. Thies Roorda was tot voor kort fluitist van het Radio Filharmonisch Orkest. Daarvoor speelde hij respectievelijk in het Omroeporkest en het Radio Symfonieorkest. Zie voor verdere informatie de website: www.laurentiusorgelconcerten.nl Op 19 juni is het concert van Herman Lodder met het vrouwenensemble Songs for Friends, dat november vorig jaar niet door kon gaan. De concerten beginnen om 20:00 uur. De toegang is vrij met collecte na afloop. Erik Jansen

Hemelvaartsdag – dauwtrapfietstocht Op Hemelvaartsdag, 26 mei a.s. wordt er weer een dauwtrapfietstocht gereden, waarvan de opbrengst bestemd is voor het parochieproject 'Bouw van veilige slaapruimte voor personeel van het Pirimiti ziekenhuis in Malawi'. Het is een fietstocht voor jong en oud. En wat is er mooier om in de ochtend te fietsen door een mooi landschap, gezellig en een avontuur voor ouders met kinderen. Wij vertrekken om 7.00 uur bij de H. Laurentiuskerk en zijn dan tegen 8.30 uur terug bij het Bondsgebouw, waar een heerlijk ontbijt klaar zal staan, verzorgd door leden van de MOV. Het inschrijfgeld is € 5,00 per persoon. Komt u met het hele gezin dan betaalt u € 12,50. Graag voor 23 mei opgeven bij het Kerkelijk bureau, tel. 5612508 of via e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, evt. via mail bij of.schrage@hetnet.nl zodat we weten hoeveel boterhammen we moeten inkopen. Kom gezellig meefietsen en ontbijten t.b.v. Malawi. Heeft u geen zin in fietsen of is het om welke reden dan ook bezwaarlijk, kom dan ontbijten in het Bondsgebouw. Schuif gezellig aan, maar geef u wel op, anders hebben we toch nog tekort. Werkgroep MOV

Pinksteren Eropuit! Op de vijftigste dag is het geheim van Pasen door de leerlingen doorgrond tot op haar wezenlijke betekenis. Eropuit! Afgesloten kamers open, de markt op, de wereld in. Daar vertellen van de blijde boodschap: God houdt van zijn mensen en draagt ieder op zijn hand! Sinds plusminus het jaar 33 zijn mensen daarvoor gegaan, de hele wereld over om te vertellen van Gods liefde voor al zijn mensenkinderen. Leidende teksten: Handelingen 2, 1-11 en Johannes 15,25-26 en 16,12-15.

Oproep: vrijwilligers gevraagd Bent u op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding, bent u net met pensioen? Draagt u onze parochiekern een warm hart toe, dan zijn wij op zoek naar u! Om onze kern goed te laten functioneren hebben we de volgende vrijwilligers nodig: Medewerkers tuin en kerkhof Ons parochiekerkhof ligt er mooi verzorgd bij, maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor zijn wekelijks op donderdagmiddag vrijwilligers aan het werk. Ook de tuin van de pastorie wordt goed bijgehouden. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Theo v.d. Krogt, kerkhofbeheer@rkvoorschoten.nl of via 06-83715242 of via het Kerkelijk Bureau. Kosters Voor de zondag en dinsdag zijn we op zoek naar kosters. U kunt rekenen op een goede inwerkperiode. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ernie Wielenga: 06-41346016; of erniecj@hotmail.com Beheerder Bondsgebouw: Nu het Bondsgebouw weer volop wordt gebruikt, zijn we dringend op zoek naar een beheerder van het Bondsgebouw. Deze functie is niet vrijwillig. U wordt per uur betaald. Voor meer info kunt u contact opnemen met Jacques Noordermeer, e-mail: gebouwen@rkvoorschoten.nl U kunt voor informatie over de bovenstaande vacatures ook terecht bij het Kerkelijk Bureau; kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl of 071-5612508. Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 16 mei 2022 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

21


Parochiekern Wassenaar – De Goede Herder Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Secretariaat: Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 -517 8278 e-mail: herder20@bart.nl website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Parochiekerk: De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur Kerkhofbeheerder: Funam, tel. 06 4269 3000

Locatiereferent: zie pagina 31

IBAN Bankrek. nr NL73 INGB 0000 0201 43 voor misintenties: o.v.v. misintenties voor: (desbetreffende naam)

Voorzitter Pastoraatgroep: zie St. Willibrordus en St. Jozef

Secretaris Beheercommissie: zie St. Willibrordus en St. Jozef

Openingstijden: di, wo en do van 9.30-12.30 uur

Matthäus-Passion

Misintenties De Goede Herder

Agenda 1 mei, eerste zondag, 16.00 uur, eucharistieviering en uitreiking onderscheidingen aan enkele cantores.

25 maart 2022. Uitvoering Matthäus-Passion door oratoriumvereniging Exultate Deo samen met vierstemmig koor Wassenaar Vocaliter, het jeugdkoor Young Voices en het begeleidingsorkest Sinfonia. Algehele leiding: Leo den Broeder. Foto: Frans van Leeuwen

Voor de intenties van de Maria dagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, Reinout Barge, Caspar Kerckhoff, Loek en Ria KampschöerOlieslagers, Bob Polman, Henny den Hollander-Duport, Yvonne van de Pitte, Cockie Verbeek-Aarden, Herman Funnekotter, Ine Maas-Verdonk, Eduard van Hövell, Jaap van Santen, Pieter Berger, Charlotte ten Hacken, Kees Romijn, Annette van Ravels-Classen, Tine van der Beek-Kuik.

4 mei, 19.00 uur, viering voorafgaand aan de dodenherdenking. Ensemble Archipel en organist Wouter Blacquiere voeren het Requiem van Fauré uit, met woorden door ds. Esther de Paauw namens de Raad van Kerken. 15 mei, derde zondag, 16.00 uur, eucharistieviering en afscheid van kapelaan Boris. Muziek als dank aan de kapelaan.

Johannes-Passion door Ensemble Archipel

Ensemble Archipel - ditmaal niet geleid door oprichter Anneke Huitink maar door David van de Braak - gaf in De Goede Herder op 3 april een mooie uitvoering van de Johannes-Passion. Op de foto de 37 musici, tegen de achtergrond van de Mariakapel. 19 koorleden, 11 instrumentalisten en 6 solisten, gezamenlijk verdiept in de muziek van J.S. Bach. Foto: HR

22


Parochiekern Wassenaar - Wassenaar Gezamenlijk Musical The Passion Wassenaar een groot succes Van 7-10 april is dan toch eindelijk de Musical The Passion Wassenaar opgevoerd in de Messiaskerk. Terugkijkend heeft het wel even geduurd. De eerste gesprekken hierover door Rob Bom en Netty Corèl waren al in mei 2018. Met Evelien Schoenmakers (zaliger) startten de activiteiten. De repetities van de eerste versie in de St. Jozefkerk begonnen in september 2019. Een maand voor de uitvoering in 2020 brak corona uit en werd alles afgelast/uitgesteld. Even is nog gedacht dat het in 2021 kon doorgaan in de St. Jozefkerk, maar ook dat was geen optie. Toen eind 2021 er weer werd gesproken over een uitvoering was het niet meer zeker of dat nog in de St. Jozefkerk kon en is uitgeweken naar uitvoeringen in de Messiaskerk. Daarna zijn de repetities weer gestart in januari dit jaar.

Uiteindelijk is het een prachtige voorstelling geworden met veel inzet (en daarvoor ook dank) van Marcel Woudstra (producent), Margreet Osinga (regisseur) en Kees van der Linden (muzikale leiding) en indrukwekkende optredens van de solisten, verteller, de discipelen, volk en koor. Het is toch mooi om op Palmpasen zo’n prachtige voorstelling van het lijdensverhaal te zien opvoeren. Mijn complimenten.

Mgr. Van den Hende zegent de Jozefkapel in de St. Willibrorduskerk op 20 maart 2022. Foto: Gabrie Lansbergen

Henriëtte v.d. Salm-v.d. Hulst // Anneke de Bruijn-Visser // Aad en Corrie van der Holst-Zwetsloot // Dirk Eduard de Vlugt // Overleden ouders Remmerswaal-van Winsen // Familie Oosterveer-Compier // Klaas van der Poel (8 mei jrgt) // Hans en Josje Mulder // Ties Odijk (jrgt) // Eduard van Hövell // Theo en Coby Teunisse-van der Holst // Ton Gordijn // Ria en Theo Hooijmans-Noordover // Leo en An Ruijgrok-Bos //

Ouders Ruijgrok-van der Kroft // Angelica Gerkamp (jrgt) // Johan van Paridon // Overleden ouders Elgershuizen-van der Holst // Dick en Mien van Leeuwen-Schoorl // Anneke de Bruijn-Visser // Aad en Corrie van der Holst-Zwetsloot // Corrie Knaap // Overleden ouders Knaap-Remmerswaal // Overleden ouders Van SpronssenRemmerswaal // Overleden ouders Van der Kroft-van den IJssel.

Gabrie Lansbergen Misintenties Jozef/Willibrordus Johan Goudeau // Frans Linnebank // Riet Schouten-Baijer // Piet en Riet Seysener-Balk // Maurice Gerse // Thessa Rodenburg // Terese Schijffelen-Miedema // Aad den Hollander // en zus Trudy den Hollander.

Rondleiding door de St. Jozefkerk onder leiding van Leo Elshout, zaterdag 12 maart 2022. Foto: Gabrie Lansbergen

23


Parochiekern Wassenaar – St. Willibrordus en St. Jozef Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Mariakapel: dagelijks open van 10.00-17.00 uur

De Sloep: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 – 511 8133 e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Kerkhofbeheerder: Theo Overdevest, tel. 06 – 8371 5242

Secretariaat: openingstijden: di t/m vr van 9.00-13.00 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Ton Beijersbergen, e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties) NL95 INGB 0000 1164 56 t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus NL37 INGB 0000 5508 96 t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef parochiekern Secretaris Beheercommissie: Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

Voor de 'Jozefparochianen': nieuw e-mailadres: secretariaat@rkwassenaar.nl

In Memoriam Joop Putker 1938 – 2022 Hoe snel kan het gaan. De ene week nog in de kerk bij de eucharistieviering, de andere week ziek. En slechts enkele dagen later het moment dat familie en parochie definitief afscheid moeten nemen. Op zaterdag 19 februari was de uitvaartdienst voor een bijzonder trouwe parochiaan: Joop Putker. Tijdens een mooie, sfeervolle dienst waarin emeritus pastoor Rob Kurvers voorging, werd stilgestaan bij het leven van Joop. Kinderen en kleinkinderen schetsten het beeld van een lieve, zeer betrokken vader en opa. Iemand die graag met zijn gezin (en trouwens ook met vrienden) sportief bezig was: schaatsen, de racefiets, wandelen. Die oprecht geïnteresseerd was in je, die je het gevoel gaf dat jij uniek was! Gedreven, hard werkend, perfectionistisch, altijd bereid om er weer iets bij te leren. Zes verschillende talen sprak hij! Die ook uitkeek naar vakanties met de caravan naar Frankrijk, Italië en naar de dochter in Zwitserland en die na zijn pensionering prachtige reizen maakte buiten Europa. Die zo van muziek hield en het fijn vond om jou deelgenoot te maken van de prachtige stukken die hij kende: “Fantastisch hè”, zei hij dan, samen luisterend. De laatste zondag dat hij de eucha24

ristieviering bijwoonde, zag ik hem na afloop naar de organist lopen…..ongetwijfeld even zijn waardering voor de muziek uitsprekend. In de St. Willibrorduskerk was hij meer dan 40 jaar lid van het St. Caecilia-koor. Hij was nog heel jong toen hij het Ave Maria 'solo' mocht zingen en hij was een van de eerste lectoren. Joop was - beroepsmatig - een 'financiële man' en het was heel fijn dat hij dit talent ook voor de Willibrordusparochie wilde inzetten. Bij de grote restauratie van onze kerk onderhield hij de contacten met Monumentenzorg. Voor al zijn vrijwilligerswerk (met name in de werkgroep Materiële Voorzieningen) kreeg hij in november 2004 de Willibrorduspenning. Bescheiden als hij was, wilde hij nooit op de vóórgrond, maar op de áchtergrond was hij er altijd voor je. En dat bleef; de Willibrordus wist hem - met zijn grote ervaring steeds te vinden voor advies. Hij was in alle opzichten verbonden met de Willibrordus en Wassenaar. Zoals emeritus pastoor Kurvers memoreerde: geboren in Den Haag, gestorven in Leidschendam maar een Wassenaarder in hart en nieren; 40 jaar gewerkt bij de gemeente Wassenaar en ….bijna 60 jaar gewoond aan de Wassenaerstraat.

Joop Putker 1938 - 2022, foto: privécollectie

Wat is het dan mooi dat je, staande bij Joop’s graf, zó de Wassenaerstraat inkijkt, richting zijn huis. Het moet een troost zijn voor Ank, zijn vrouw, en voor hun gezin dat er in Joops' leven zoveel goeds is geweest. Zoveel om dankbaar voor te zijn. Zoveel lieve herinneringen, wetend dat hij van zijn 84 jaar hier, genoten heeft. En wij, parochianen, mogen delen in die troost en de herinneringen koesteren in grote dankbaarheid voor wat hij voor ons en voor onze St. Willibrorduskerk heeft gedaan. A Dieu Joop, Elly Heijstek


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef Voorbereiding Eerste H. Communie: assistent-misdienaars Als aspect van de voorbereiding op de Eerste H. Communie (op 19 juni a.s.) krijgen alle Eerste Communicanten van dit jaar in de voorbereidingsperiode, op een zondag de gelegenheid om assistent-misdienaar te zijn. De bedoeling is dat zij hierdoor ervaren wat de taken van een misdienaar zoal inhouden, maar ook om nog meer dan in de kerkbanken betrokken te zijn bij de eucharistie. Op zondag 27 maart waren aan de beurt: Victor en Tristan. Louis Brackel

Kapelaan Boris Plavčić was voorganger op Palmzondag, 10 april jl. Fotocollage: Louis Brackel

Kapelaan Boris laatste keer bij de Palmzondagviering Op zijn bekende enthousiaste wijze ging kapelaan Boris voor bij de viering op Palmzondag, de laatste keer dat hij Palmzondag vierde in onze parochie, dit vóór zijn vertrek naar Sarajevo eind mei a.s.; er was ook een kinderwoorddienst (KWD) met ca. 30 kinderen met palmpaasstokken op het kerkplein en in de kerk veel parochianen. De viering begon met de palmwijding en zegening buiten op het kerkplein, daarna de processie met alle parochianen de kerk in, het lezen van het lijdensverhaal en het vraaggesprek van de kapelaan met de kinderen na afloop van de KWD. Louis Brackel

Victor en Tristan. Foto: Louis Brackel

Seniorenviering 11 mei a.s. Dat is een poos geleden! Nu kan het weer, de meeste coronaperikelen zijn achter de rug. Wij kunnen weer wat gemakkelijker bij elkaar komen. De seniorenviering zal plaatsvinden op woensdag 11 mei a.s., aanvang 10.00 uur. Pastoor Franken zal voorgaan, het koor Semper Fidelis verzorgt de muziek. Na afloop zijn de trouwe parochianen die koffie verzorgen weer helemaal aktief! U wordt van harte uitgenodigd om deze seniorenviering bij te wonen, en na afloop met elkaar na te praten bij een kopje koffie en natuurlijk wat lekkers. De viering die normaal om 9.00 uur begint vervalt dus! EvdW

Acolietenvergadering St. Jozef en St. Willibrordus

Wie willen er stoppen en wie willen er doorgaan? De Goede Week, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Advent en Kerstmis De vieringen in het weekend Communicatie met elkaar Wieroken

de agenda heen. Als we het eerste punt er even bij pakken dan heb ik goed nieuws voor u: geen van ons wil zijn/of haar vrijwilligerswerk als acoliet neerleggen. Dat betekent dus dat u de vertrouwde gezichten uit beide kerken ook weer in de Willibrordus zult gaan blijven zien! Ook door het jaar heen zullen we zoveel mogelijk samen met de misdienaars op zondag dienen en op de zaterdagen t/m 21 mei zullen wij alleen te zien zijn. Verder is er ook nog gesproken over een acolietenrooster. Jan Riem is bereid gevonden om een rooster voor ons te maken. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat met elkaar en hebben we positief gesteld De Sloep verlaten, samen kijkend naar een mooie toekomst!

Een voorstelrondje was niet eens nodig. De meesten van ons hebben al eens in beide kerken met elkaar gediend, dus konden we snel onder leiding van Marian Noordover door

Daarnaast kunnen we altijd versterking gebruiken! Als je het bijzonder vindt wat wij doen, kun je ons altijd aanspreken na een viering. Tomek Sloekers

Na de sluiting van de St. Jozefkerk is er een heleboel voor en achter de schermen gebeurd en gaande zoals dhr. Ton Beijersbergen, voorzitter van de Pastoraatgroep, al vertelde in de eucharistieviering op 27 maart. Ook op het gebied van liturgie. Zo zijn wij, de acolieten uit de St. Jozef en de St. Willibrordus afgelopen maand met elkaar gaan vergaderen en zijn o.a. de volgende punten besproken:

25


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef voelde je het verdriet van het naderende afscheid, maar toch was het ondanks het afscheid gezellig. Zondag 20 maart was het dan zover, het definitieve afscheid van iets dat ons zo dierbaar was. Bijna alle vrijwilligers hadden een taak in deze laatste viering.

Ondersteuning vanuit de politiek: Jan Komen, Saskia Ettema en Hubert Schokker bezochten de St. Jozefkerk op 12 maart jl.

Ryan, Kai, Demi en Julia hebben voor de catering gezorgd op die laatste St. Jozeffeestdag, 19 maart jl. Foto: trotse grootvader Chris

Heelmakend Maandagochtend liep ik in de lege kerk van de Jozef en alles in mij huilde De ontmanteling van een kerk, hoe triest wil je het hebben. Ik keek naar het kruis. Het kruis dat stilletjes op mij neerkeek. En ik dacht aan de afgelopen weken, waarin we zo druk in de weer waren om alles te regelen. We wilden hoe dan ook dat het feestelijk zou worden! Een waardig afscheid! Dat had 26

Het afscheid was fantastisch! Sint Jozef waardig, het was plechtig, mooi en heel intens. Je zag zo hier en daar mensen een traantje wegpinken. Het welkomstwoordje van de pastoor. De preek van mgr. Van den Hende, de voorbeden gelezen door de vrijwilligers, de goede gaven naar voren gebracht ook door vrijwilligers. De twee enthousiaste huisartsen die er waren, en ook meeliepen in de processie. Het was een ontroerend geheel. Oké: de jubelklokken weigerden dienst te doen, maar dat werd opgelost door de altaarschellen te laten rinkelen. Het was een prachtige viering. Dat is wat ik die maandagochtend, starend naar het kruis met tranen in mijn ogen overdacht. Ik dacht aan zestig jaar geleden toen er een kruis werd geplant op de grond waar de Jozef zou komen te staan. Heilige grond, zei mijn moeder toen tegen mij. Naar het kruis kijkend, dacht ik het komt wel goed met onze Jozef! Immers de definitie van heilig is toch heelmakend. En alle jaren heeft de St. Jozef daarvoor gestaan, om te helen, om te troosten daar waar nodig was, om hulp te bieden daar waar nodig was, een gastvrije plek te zijn voor iedereen die langskwam, te bidden, te vieren. Heelmakend daar waar een kerk voor staat.

Heelmakend en dat blijft het! Een de Jozef verdiend. En een waardig gezondheidscentrum, een plek om en feestelijk afscheid is het ge- te helen, te genezen daar waar weest. mogelijk is. Artsen die een luisterend oor bieden. Een paar artsen Zaterdag op het feest van Sint heb ik mogen ontmoeten, ik ken Jozef was de dag waarop de paro- hun enthousiasme, maar ook hun chianen elkaar konden ontmoeten zorg om de ander. Ik keek nog even en afscheid konden nemen van het op naar het kruis en zei: "Ach Heer, gebouw, foto’s van de muren kon- het kan toch ook niet anders, de den halen.Een middag waarin Jozef is immers op heelmakende oude verhalen werden opgehaald, grond gebouwd!" En wij parochia'weet je nog van toen'. Natuurlijk nen, wij zullen samen doorgaan in


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef de St. Willibrorduskerk. Natuurlijk zal het wennen zijn, maar met goede wil en elkaar de ruimte geven, te luisteren, gaat het ons allemaal lukken. Immers ook de St. Willibrorduskerk is op heelmakende grond gebouwd. Marian Noordover

Vijf JOZEF-Awards Gabrie Lansbergen heeft vijf JOZEF-Awards mogen uitreiken. Voor parochianen die zich – zoals zovelen – al jaren het vuur uit de sloffen lopen, ieder voor een bijzondere activiteit. An van Berkel heeft jaren trouw meegewerkt in de Kerkpoetsgroep. Heel belangstellend naar iedereen om haar heen, en heel bescheiden over haar werk! Mary Bom-Voorham heeft jarenlang iedere week pastoriedienst verzorgd! Zorgt al jarenlang voor het vermenigvuldigen van documenten, belt zelf naar de reparateur als de machine mankementen vertoont. Altijd in voor een grapje. En heeft bij het koor The New Voices gezongen. Leo van der Kooij is al jarenlang penningmeester van de Raad van Kerken. Wandelt met hoogbejaarde medeparochianen. Zorgt voor een 'orgelconcert' met Dick van Sinderen in de St. Willibrordusparochiekern, en regelt dat de luisteraars (bewoners van Huize Willibrord) daar komen. Meegewerkt aan het Straatpastoraat! Bezoekt medeparochianen, brengt communie rond. Zorgt voor de adventskalender die vanuit de Raad van Kerken wordt verspreid. Ben van Spelde heeft jarenlang gezongen in de Magnificat Cantorij. Ook als cantor! Dirigent van blokfluitensembles, kijk maar naar de foto’s. Met verve de pastoriedienst verzorgd! Brengt ons parochieblad De Augustinus (samen met Nicolette) rond! Jacco Willem Verheesen doet pastoriedienst, ruimt zonder mopperen de keuken’zooi’ op! Is acoliet in de gehele parochie H. Augustinus! Is de beste acoliet met wieroken! Brengt bezoekjes aan parochianen. Is altijd bereid om iemand van A naar B te vervoeren. En in voor een grapje.

Leo van der Kooij wordt toegesproken. Foto: Marian Noordover

Deze vijf parochianen van harte gefeliciteerd met de allerlaatste onderscheidingen vanuit de St. Jozefparochiekern op die gedenk-

waardige negentiende maart van het jaar 2022. EvdW

Palmpasen, fotocollage MdM

Reacties na het wegbrengen van de Palmkruizen “We werden heel hartelijk ontvangen, ontzettend lieve dame.” “We mochten naar binnen lopen om het persoonlijk te geven. Mijn zoon vond het heel leuk en heel spannend. Maar de mevrouw was heel blij! “ “Mevrouw vond de paasstok mooi. We hebben nog even een kort praatje gemaakt. Ze vertelde dat ze binnenkort 90 wordt! Heel bijzonder.” “De mevrouw aan wie we de stok gaven vroeg of mijn dochter het liedje “Palm Palmpasen ei koerei” kende. En bij “één ei is geen ei etc.” haalde ze chocolade-eitjes te voorschijn en bij “drie ei is een paasei” een vers eitje van de boerderij! Die hebben we daarna thuis gekookt en hebben we lekker op gegeten tijdens de lunch. Het was een leuke ontmoeting” “We mochten binnenkomen om thee te drinken en te praten. Het was een mooie ervaring met veel betekenis.” MdM 27


Parochiekern Oegstgeest – H. Willibrord Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest tel. 071 – 517 5304 e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl website: www.willibrordoegstgeest.nl Secretariaat: openingstijden: ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Parochiekerk: H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest Mariakapel: dagelijks open van 9.00-19.00 uur Kerkhofbeheerder: Bert Gerritsen, tel. 06 2089 1655

Locatiereferent: zie pagina 31

IBAN Bankrek. nr(s) NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Voorzitter Pastoraatgroep: Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Secretaris Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl

Wij gedenken... ...Cornelis Johannes (Kees) van der Wardt, echtgenoot, vader en opa. Kees werd op 4 april 1938 in Eemnes geboren en overleed op 25 maart. Zijn uitvaartdienst is op vrijdag 1 april gehouden in de H. Willibrordkerk, waarna Kees is begraven op het kerkhof bij de kerk. ...Ludovica Maria Gerarda (Wies) Vollebregt-Elshof, weduwe van Wim Vollebregt, eerder weduwe van Frans Bresser, moeder en (over)grootmoeder. Wies werd op 1 mei 1931 geboren en overleed op 30 maart. Op dinsdag 5 april hebben de afscheidsbijeenkomst en de begrafenis in familiekring plaatsgevonden. ...Petrus Johannes (Piet) Sassen, weduwnaar van Bets Sassen-Pieterse, vader en (over)grootvader. Piet werd op 21 februari 1929 in Leiden geboren en overleed daar op 4 april. De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 9 april in de H. Willibrordkerk, waarna Piet is bijgezet in het familiegraf op begraafplaats Rhijnhof te Leiden.

In de eucharisieviering op Palmzondag stelden deze communicantjes zich voor: van links naar rechts. Thijs, Rafael, Antoni en Claire. Daisy en Charlotte ontbreken op deze foto; zij waren helaas ziek. Foto: Els van Leuken

Op 30 april / 1 mei en op 4-5 juni staan de manden voor de Voedselbank achter in de kerk. Uw gaven zijn van harte welkom!

H. Doopsel Op Palmzondag doopte diaken Peter Winnubst de kleine Amaia. Moge zij een blije en gelovige christen worden.

Zondag 22 mei, 15.00 uur H.Willibrordkerk Jubileumconcert 45 jaar Gemengd Koor st.Willibord

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

(Deel van het) Gemengd Koor H. Willibrord, foto: Bert Gerritsen

28


Parochiekern Oegstgeest - H. Willibrord

Een mooie start van de Goede Week!

Communicantjes en andere kinderen wachten op het begin van de processie. Pastoor Rochus Franken gaat zegenend rond met de wijwaterkwast. Foto's: Marianne Gerritsen

Terugkomst van de Palmpaasprocessie bij het altaar Foto: Els van Leuken

Kleuters van de Willibrordschool zoeken paaseieren in de pastorietuin. Foto: Willibrordschool

29


Parochiekern Oegstgeest - H. Willibrord Heiligen genoemd op het tongewelf van de H. Willibrordkerk in Oegstgeest Het middenschip van de in 1901 ingewijde H. Willibrordkerk in Oegstgeest wordt gedekt door een uit witgeverfde houten delen bestaand tongewelf. Wie de moeite neemt steil omhoog te kijken ontdekt dat er met zwarte verf een aantal namen op is aangebracht. Hierna wordt verteld wat er te lezen valt. Op de vier hoeken van het gewelf staat de naam Willibrord. Gezien vanuit de hoofdingang van de kerk staan aan de rechterkant de namen van acht mannelijke heiligen en aan de linkerkant de namen van acht vrouwelijke heiligen, steeds gevolgd door Ora pro nobis. Deze rangschikking doet denken aan het oude gebruik dat de mannen in de banken aan de rechterkant van het schip zaten en de vrouwen aan de linkerkant. Theresia. De Kerk kent twee heiligen met die naam. De ene is de in 1515 geboren Theresia van Avila die bekend staat als de hervormster van de Carmalitessen, de orde van kloosterzusters waartoe zij behoorde. Zij stierf in 1582. De andere is Theresia-vanhet-Kind Jezus. Zij werd in 1873 geboren in het Franse Alençon en stierf al in 1897 als Carmelites. Zij was het voorbeeld voor velen hoe om te gaan met het kleine leven van iedere dag. Zij werd in 1925 heilig verklaard. Omdat we niet weten wanneer de reeks namen van heiligen is aangebracht kunnen we niet zeggen wie er wordt bedoeld. Rosalia is een van de heiligen die in de officiële kalender van de Kerk niet meer wordt genoemd. Dat was in de 19de eeuw nog wel het geval. Zij wordt nog steeds vereerd in Sicilië, waar zij volgens de overlevering in 1130 werd geboren als dochter van de Normandische edelman Sinibald. In 1166 werd zij het laatst gezien. Eeuwen later, in 1624, zou ze tijdens een pestepidemie in Palermo in een droom zijn verschenen aan een jager. Ze vertelde hem waar de grot lag waarin zij had geleefd en vroeg hem haar gebeente alsnog te begraven. Op de plaats die zij had aangewezen werd inderdaad een skelet gevonden. Toen haar gebeente in processie door de straten van Palermo werd gedragen verdween de pest op miraculeuze wijze. Zij werd uitgeroepen tot patrones van Palermo. Hildegardis staat bekend als Hildegard van Bingen. Voor haar geldt hetzelfde als voor Rosalia, want ook haar naam is uit de kalender verwijderd. Zij leefde van 1098 tot 1179 en was toen al beroemd. Ze heeft een aantal geschriften nagelaten waaruit blijkt dat zij een mystica was van grote eruditie. De parochiekerk van Hilgersberg heeft haar als patrones. Maria Magdalena, wat betekent Maria van Magdala, staat bekend als de openbare zondares en boetelinge die leefde in de tijd van Jezus. Nadat Jezus haar tegenover de Farizeeën had verdedigd, volgde zij hem. Zij stond samen met zijn moeder onder het kruis. 30

Zij was ook een van de eerste getuigen van de opstanding van Jezus. Ursula en haar gezellinnen zijn omstreeks 335 in Keulen als martelaressen gestorven. De legende zegt dat zij op weg naar of op de terugreis van Rome waren. Meer is over hen niet met zekerheid bekend. Gertrudis was de in 626 geboren dochter van Pepijn van Landen. Toen haar vader in 636 was overleden trokken zij en haar moeder zich terug in het klooster te Nijvel, waarvan zij op jeugdige leeftijd abdis werd. Na tien jaar legde ze die functie neer en wijdde ze zich volledig aan een beschouwende leefwijze. Zij stierf slechts 33 jaar oud. Ze wordt vooral vereerd in het voormalige hertogdom Brabant. Geertruidenberg is naar haar vernoemd. Cunera is ook een der lang vereerde personen die uit de heiligenkalender is verwijderd. Volgens de over haar bestaande overleveringen was zij een dochter van de koning van de Orkneyeilanden. Zij was in het gevolg van de bovengenoemde Ursula. Ze ontsnapte bij Keulen aan de dood omdat ze werd gered door zekere koning Radbod of Heino. Hij nam haar mee naar zijn paleis in Rhenen. De daar wonende vrouw van de koning zou haar uit jaloezie hebben gewurgd en in de paardenstal hebben begraven. Door het daarop volgende ongewone gedrag van de paarden ontdekte de koning de moord. Als gevolg van het wonderlijke gedrag van de paarden bekeerde de koning zich tot het christendom en bouwde een kerk bij zijn paleis. In 694 zou Cunera’s gebeente door Willibrord zijn overgebracht naar de kerk van Rhenen. Zij werd in grote delen van de provincies Utrecht en Gelderland vereerd en er bestonden dan ook Cunerawegen die naar Rhenen leidden. Lidwina werd in 1380 in Schiedam geboren. Haar ouders waren arme mensen. Na een val op het ijs in 1395 werd zij ongeneeslijk ziek en begon er een lange periode van lijden. Zij had voortdurend grote pijn tot zij in 1433 in eenzaamheid stierf. In 1615 werden haar relieken naar Brussel overgebracht, maar in 1871 werd een deel daarvan teruggebracht naar Schiedam. In 1890 bekrachtigde paus Leo XIII haar verering. Dit is het eerste deel van een artikel van Jos Hilhorst die het in 2017 heeft geschreven. Jos was een van de voorzitters van het bestuur van de parochie H. Willibrord. Hij is op 27 27 september 2020 op 86jarige leeftijd overleden. Els van Leuken


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS Pastoraal Team

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar tel. 071 889 5938 e-mail: rochusfranken@outlook.com Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk tel. 06 4351 4595 e-mail: borisplavcic@hotmail.com Pastor Kees van Vliet tel. 06 1594 8952 e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten tel. 06 2443 4516 e-mail: pmwinnubst@gmail.com

Parochiebestuur

Voorzitter: Pastoor Rochus Franken Vicevoorzitter: Pim Kouwenhoven, tel. 06 2844 5679 e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624 e-mail: meijer100@planet.nl Penningmeester: Hans van Mullekom e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal, tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417 e-mail: jan.ko@ziggo.nl Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886 e-mail: joostwestgeest@gmail.com Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk, (adviseur) tel. 070 511 1594 e-mail: wilk.eamvander@gmail.com Personeel en vrijwilligers: vacature Secretaresse Parochiebestuur: Désirée de Bruijn Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar ma t/m do 9.30-17.00 uur e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210 e-mail: vanleukenels@gmail.com 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218 e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935 e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: Vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137 e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 386 6039 e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Willibrordus en St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304 e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com Adressenbeheer: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Telefoonnummmers secretariaten: 071 - 402 9402 H. Joannes de Doper 071 - 517 5304 H. Willibrord 071 - 561 2508 H. Laurentius en De Moeder Gods 070 - 517 8278 De Goede Herder 070 - 511 4262 St. Jozef (tot 1 mei 2022) 070 - 511 8133 St. Willibrordus en St. Jozef

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie Inleverdatum kopij juni 2022 uiterlijk 16 mei 2022: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 4 juni - 3 juli 2022 Verschijningsdatum: 31 mei De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31