De Augustinus dec 2022

Page 1

De Augustinus

Kerstnummer

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Jaargang 8 nr 10 3 december 2022 - 29 januari 2023

Uit het Parochiebestuur 1

De laatste van het jaar… Voor u ligt de laatste Augustinus van dit jaar. We zijn op weg naar Kerstmis 2022 en het nieuwe jaar 2023 en terwijl ik dit schrijf, bedenk ikmedatSinterklaasnoginhetland is. We hebben een bewogen periode achter de rug en hebben twee jaardevieringenmetkerstnoodgedwongen sober moeten houden. We zijn blij dat we dit jaar weer gewoon uitbundig kerst kunnen vieren. De voorbereidingen zijn overal in volle gang; het is Advent. Koren verheugen zich erop weer met volle bezetting de vieringen muzikaal te omlijsten.

Uitbreiding bestuur Het vinden van vrijwilligers is voor veel verenigingen en instellingen een groot probleem. We zijn daarom ook ontzettend blij, dat we kandidaten hebben gevonden om ons Parochiebestuurvoltalligtemaken. Joke Meijer schrijft daarover in de bijdrage hieronder.

Dank

In onze parochie zijn overigens honderden vrijwilligers actief, in schoonmaak en onderhoud, administratief, muzikaal, als contactpersoon en in bezoekersgroepen en niet te vergeten in Beheercommissies en Pastoraatgroepen en PCI.

Er is ook het afgelopen jaar weer ontzettend veel werk verzet. Daarvoorzijnwejullieallemaalheelveel dank verschuldigd. Alleen al die helpende handen maken het mogelijk om de parochie en onze parochiekernen in stand en levendig tehouden.Endatinsamenwerking met ons Pastorale Team.

Ook aan hen een woord van dank voor alle inzet op velerlei gebied in onze parochie.

Helaas is, zoals bekend, pastor Kees van Vliet wegens ziekte uitgeschakeld. We wensen hem van harte beterschap!

Tot slot wens ik u allen een Zalig, maar ook feestelijk Kerstmis toe en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter PB

Uit het Parochiebestuur 2

In de afgelopen tijd hebben zich belangrijkeontwikkelingenvoorgedaan met betrekking tot de samenstelling van het Parochiebestuur. Het was erg moeilijk om een penningmeester te vinden na het vertrekvanMikeEmmerson.Hansvan Mullekom heeft het Parochiebestuur erg geholpen door twee jaar ‘intespringen’.Nazijnvertrekdeze zomer, is er na veel zoeken een opvolger gevonden: Jastine Kansiime. Na een inwerkperiode zal zij per

1januari2023benoemdwordentot penningmeester.

Wegens het bereiken van de leeftijd van 75 jaar heeft Jan Konst de portefeuille‘begraafplaatsen’moeten neerleggen. Deze leeftijdsgrens stelt het bisdom aan bestuursfuncties. Het Parochiebestuur dankt Jan zeer voor zijn grote inzet en betrokkenheid. Gelukkig kon deze lege plek in het bestuur snel opgevuld worden. Bert Gerritsen uit Oegstgeest neemt deze portefeuille over. Hij is zeer bekend met deze materie. Eerder is hij in het bestuur actief geweest voor dit werkveld.

Ten slotte wordt binnenkort een lang bestaande vacature in het Parochiebestuuropgevuld:Willem van der Werf uit Voorschoten gaat deportefeuille‘personeelenvrijwilligers’ beheren. In de novembervergaderingishijaanhetParochiebestuur voorgesteld.

Het Parochiebestuur is erg blij met deze nieuwe collega’s en wenst hen veel succes toe in hun nieuwe functie.

Joke Meijer-van der Aa, secretaris PB

Voorplaat: Kerststal in de H. Laurentiuskerk

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, 1e secr., Emmy van der Wilk, 2e secr. + PR, Bert Gerritsen, begraafplaatsen. Onder vlnr: Pim Kouwenhoven, vicevz., Joost Westgeest, alg. lid, Dick Remmerswaal, gebouwen. Vacatures: personeel en vrijwilligers, penningmeester.
2 Van de bestuurstafel

Een Kerst van...hoop!

Ik las een verhaal op internet. Het speelt tijdens de burgeroorlog in Syrië. Je kunt je voorstellen dat het nu in Oekraïne gebeurt. Er heeft een bombardement plaatsgevonden. De hele wijk ligt in puin. Er zijn enkel nog ruïnes en kraters. Een mankruiptuitdepuinhopen.Hijmaaktmeteenpaarplanken een marktkraampje. Hij zet er een groot bord bij met de tekst: ‘Vanaf morgen zijn we weer open!’ Een westerse journalist loopt er toevallig langs en kijkt vol ongeloof toe. “Wat ga je hier verkopen? Er is hier helemaal niets meer.” De man kijkt hem aan met ogen vochtig van de tranen en zegt: “Ik verkoop hoop. Een mens kan niet zonder hoop.”

Hoop? Waar vind je dat nog? Er gebeuren zoveel onbegrijpelijke dingen in onze wereld. Wanneer je leest over de wreedheden die de Russen begaan in Oekraïne, kun je niet anders dan je afvragen: God, waarom? Waarom houdt U hen niet tegen? U bent toch de God die liefde is, die houdt van mensen?

Die vraag kun je blijven stellen. Je krijgt er nooit antwoord op.Geloofgeeftietsanders.Krachtomvoltehouden.Kracht om te vechten tegen het kwaad in onze wereld. “Ik begrijp het niet, wat er gebeurt. Volgens mij is het niet goed. Het kloptvangeenkanten.”Ja,datzegjealsgelovigeook.Maar als gelovige stop je daar niet. Je zegt vervolgens: “Maar ik zoek mijn veiligheid niet in wat ik weet en begrijp. Niet in wat ik eerlijk of oneerlijk vind. Ik zoek mijn zekerheid in een persoon. Een Persoon met een hoofdletter. Een Persoon die tegen mij zegt: ik hou van ieder mens, niemand uitgezonderd. Ik hou voor eeuwig van hen! Ik hou onvoorwaardelijk van jou.”

Dit zegt God persoonlijk tegen ieder van ons in het kind dat geboren wordt met Kerst. De Advent is weer begonnen. We gaan ons voorbereiden op Kerst. Mag het een Kerst van hoop worden.

2Van de bestuurstafel

4Pastoraal Team

5Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk

6Spiritualiteit

8Augustinus, 4 in 1

10Katwijk - H. Joannes de Doper

14-17Liturgische Agenda 5 kerken

18Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods

22Wassenaar - De Goede Herder

23Wassenaar Gezamenlijk

24Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef

28Oegstgeest - H. Willibrord 30Gedachten van uw pastoor 31Contacten

32De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken Eindredacteur: E. van Leuken 2e Eindredacteur: A. van der Valk Locatieredacteuren: Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen Oegstgeest: vacature Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: H. Reuser, E. van der Wilk Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Ch. van Steijn Bisdom/Wereldkerk: E. van der Wilk Augustinus, 4 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: E. van Leuken De Augustinus-kids: A. van der Valk Website: www. parochie-augustinus.nl

Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

Pastoor Rochus Franken
3

Geloven, een werkwoord in stilte

Voor we het door hadden bevondenweonsindekersttijd.Weleven in een onrustige wereld. Ons dagelijks leven wordt vaak beheerst door de drukte en enormiteit die binnenkomen via onze mobiele telefoons, computers en televisie. Wevoelenonssomsopgejaagden meegesleept door de dingen die om ons heen gebeuren. Hier kunnen we onrustig en stuurloos van worden. Juist in deze tijd van onrustige informatiestromen, wereldwijde rampen, kan ons geloof een baken van rust zijn.

Even geen afleiding: TV uit, computeropstand-by,telefoonevenop stil, ruimte voor rust, even stilte. Juist in deze ‘stilte’ vinden we de helderheid die we nodig hebben, omrichtingtegevenaanonsleven, om kracht te vinden in zijn woord. Door ons te herinneren dat geloof een werkwoord is: geloven, herinneren wij ons weer dat ons bidden: ons dagelijks groeten, ons gesprek is met de Heer.

Ook dit jaar word ik weer geraakt doordewoordenvanGerritAchterberg: 'Woord', van meer dan een halve eeuw geleden, zie onderaan 3e kolom. Wij kunnen de heilige familie niet bezoeken zoals de herders dat hebben kunnen doen. Maar wij hebben wel het woord uit de Bijbel, onze traditie en onze herinneringen aan momenten van geloof. Dat wij door tijd te besteden aan een gebed, een moment van inkeer,overweging,eengevoelvan rust en kracht kunnen ervaren: de rust van U in ons.

Deze tijd van het jaar is bij uitstek de tijd om alles wat je bezighoudt in het leven, even op stil te zetten. Om even stil te staan, rust te vinden.

Jezus is voor ons geboren. In een stal, in alle eenvoud. Hij is voor ons geboren als een klein kwetsbaar kindje, zonder rijkdommen en klatergoud. De komst, de geboorte van de zoon van God, kan ons troost geven. Maar het vraagt van ons ook om inzet. Zoals ik al zei, geloven is een werkwoord, geloof heeft inzet en aandacht nodig.

Tijdens de kersttijd beseffen wij dat geloof meer is dan toekijken en oordelen. In deze moderne tijd proberen we het kerstgevoel samen te delen. We zetten ons in, maken afspraken voor een mooi kerstfeest en gaan in gesprek om er samen iets moois van te maken. En bespreken: hoe gaan we het dit jaardoen?Detijdenzijnveranderd, maar één ding is echter niet veranderd: Gods geschenk aan ons: ‘Jezus, het Licht van de wereld’ is er voor ieder van ons.

De vraag blijft: wat gaan wij daar, binneninonszelf,meedoen?Laten wijhiermeeaandeslaggaan.Door krachtteputtenuitzijnwoordende kracht van zijn stilte in ons hart te verwelkomen. Laten wij uit onze manier van leven herkenbaar zijn. Dat het licht en de liefde van Christus uit onze daden mogen gaan stralen.

IkwensualleneenZaligKerstfeest en Gods rijke zegen over het komende jaar!

Uit

het Pastoraal Team

Vorige maand hebben we pastoraal werker Sjoerd Zuidersma mogenverwelkomen.Ineenmooie vieringishijgeïnstalleerddoorMgr. Van den Hende en hebben velen de kans genomen om hem te begroeten en te feliciteren.

Sjoerd is in onze parochie eerst aanspreekbare voor de Eerste Heilige Communie en voor het Vormsel. Voor de Eerste Heilige Communie en voor het Heilig Vormsel kunt u uw kinderen aanmeldenbijhetcentralesecretariaat en bij de plaatselijke secretariaten, met een kort mailtje.

Decentralegezinscatechesezaldit jaar om beurten plaats vinden in onze vier parochiekernen. Alle kernen hebben zo de kans om de gezinnen uit de gehele parochie gastvrij te ontvangen. Zo kunnen alle gezinnen als parochianen kennis maken met elkaars kerken. De eerste samenkomst dit kerkelijk jaar was op 27 november in Voorschoten, waar wij samen hebben gesproken over de Advent.

De volgende centrale gezinscatechese zal zijn op 5 februari in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. U bent van harte welkom.

Wanneer u uw kindje wilt laten dopen in onze parochie kunt u contactopnemenmetdiakenPeter Winnubst.Hijisinalleparochiekernen verantwoordelijk voor de voorbereiding en voor de doop.

Enkelen van u weten al dat onze collega, pastor Kees van Vliet, een moment van rust heeft gezocht. Graag uw gebed voor hem, we zijn in gebed verbonden.

Diaken Peter Winnubst Woord

Ik kan alleen woorden ontmoeten, U niet meer.

Maar hiermee houdt het groeten aan, zozeer, dat ik wel moet geloven, dat Gij luistert; zoals ik omgekeerd Uw stilte in mij hoor.

Gerrit Achterberg

Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (v.l.n.r.)
4 Pastoraal Team

Ad Limina bezoek 7-13 november

Op maandag 7 november, de eerste dag van het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen, vierdenzij’sochtendsvroegdemis in de Sint Pieter bij het graf van Petrus. Daarna volgden de eerste bezoeken aan verschillende dicasteries (onderafdelingen of ministeries van het Vaticaan).

Opdinsdag8novembervierdende bisschoppen de eucharistie in de kerk van Sint Jan van Lateranen. Dit is de kathedraal van het bisdom Rome,waardebisschopszetelvan de paus staat. Op woensdag 9 november vierden de bisschoppen de eucharistie in de Santa Maria Maggiore. Dit is een van de pauselijke basilieken in Rome.

Tijdens zijn ontmoeting met de Nederlandse bisschoppen heeft pausFranciscusvrijdag11november alle katholn in Nederland opgeroepen om vooral vol te houden en niet op te geven. “Ook een kleine minderheid kan heel krachtig zijn,” zo citeerde kardinaal Wim Eijk de paus na afloop van de audiëntie. Ook heeft de paus iekede bisschoppen aangespoord tot nabijheid en een optimale pastorale benadering.

De Nederlandse bisschoppen tijdens hun bezoek aan Rome om daar te praten over de toekomst van de Nederlandse katholieke Kerk. Foto: Ramon Mangold

de hem en wenste hem veel sterktetoe.“Deontmoetingmetdepaus was heel hartelijk, ontspannen en open,” liet bisschop Smeets na afloop weten. “Hij wenste me veel ‘courage’ toe.”

Paus Franciscus nam ruim de tijd ommetdebisschoppentespreken. BisschopHansvandenHendevan Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie sprak na afloop van een “mooie ontmoeting” en een “uitwisseling als broeders in het ambt”. Volgens mgr. Van den Hende benadrukte de paus vooral een viervoudige nabijheid. “Hij sprak over nabijheid tot God, nabijheid als bisschoppen onderling, nabijheid tot priesters en een nabijheid tot alle gelovigen.”

altaar van paus Johannes Paulus II. Voor hem een bijzondere mogelijkheid waar hij dankbaar gebruik van maakte.

Op zondag 13 november vierden de bisschoppen de mis in de Friezenkerk van Rome. In zijn preek vertelde bisschop Van den Hende iets over het Ad Limina en stond hij stil bij de Werelddag van de Armen dieopdezedagwerdgevierd.‘Vandaag vraagt paus Franciscus om solidariteit met vluchtelingen en met mensen in oorlogsgebieden, met hen die gebrek hebben aan voedsel, water, medische zorg en genegenheid. Wanneer wij geloven in Christus, dan volgt daaruit dat wij ook volharden in liefde en solidariteit met hen die arm zijn.’

Bron: rkkerk.nl

De audiëntie bij paus Franciscus was vrijdagmorgen een van de hoogtepuntentijdenshetAdLimina bezoek dat de Nederlandse bisschoppen deze week aan Rome hebben gebracht. Bisschop Smeets nam in zijn rolstoel aan de audiëntie deel. Paus Franciscus – die zelf ook regelmatig gebruik maakt van een rolstoel – informeerde naar de ziekte van de bisschop, bemoedig-

Op zaterdag 12 november stond er nog een laatste belangrijk bezoek voor de bisschoppen op de agenda, namelijk aan het Staatssecretariaat van het Vaticaan, waar zij spraken met onder anderen kardinaal Parolin, de Staatssecretaris. Het Staatssecretariaat coördineert de curie van het Vaticaan, onderhoudt de relaties met de staten en met de pauselijke gezanten (nuntii).

Maareerstwerd’sochtendsdemis gevierd in de San Callisto, de titelkerk van kardinaal Eijk in Rome. Bisschop Smeets vierde ondertussen de mis in de Sint Pieter bij het

Opvang en hereniging van straatkinderen in Congo

In Kinshasa, de miljoenenhoofdstad van Congo, leven duizenden kinderen op straat. De werkgroep MOV H. Augustinus heeft ervoor gekozen om dit project te ondersteunen. Zie verder op pagina 19.

Paus Francicus begroet Mgr. H. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Kerkprovincie. Foto: Ramon Mangold
5 Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk

De toekomst van onze parochie. Hoe komt zij tot bloei? (6)

Wat vooraf ging

In het boek ‘Als God renoveert’ ontwikkelt de Canadese priester James Mallon een praktische aanpak voor parochies die vitaal willen worden en die een toekomst willen hebben. Inmiddels is dit boek een wereldwijde bestseller geworden!

De centrale stelling van Mallon is: we zijn vergeten welk doel de Kerk heeft! Maar wat is dan het doel van de Kerk? Onze ‘core business’ is volgens Mallon de opdracht van de Heer zelf uit het evangelie van Mattheus: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.” (Mt 28,19) “Léérlingen maken. Dat is de kern van de zaak en de lens waardoor we alle activiteiten van de Kerk moeten bekijken – alle pastorale programma’s, alle uitgaven en alle manieren waarop we onze gebouwen gebruiken.” (blz. 26)

Mallon sluit hier aan bij de ‘nieuwe evangelisatie’ waartoe alle pausen oproepen. Samen met alle pausen benadrukt Mallon in hoofdstuk 2 van zijn boek dat deze nieuwe evangelisatie een verantwoordelijkheid is van ons allemaal: priesters en gelovigen. Zij moet leiden tot een ontmoeting met de persoon van Jezus. “Evangelisatie draagt niet slechts informatie over Jezus of over zijn leer over, maar bestaat in de zuivere ontmoeting die iemand tot leerling maakt.” (blz. 36)

De toekomst van onze parochie. Hoe komt zij tot bloei? (6)

Soms moet je je van dingen ontdoen om te kunnen herbouwen. Alles moet opgeruimd worden wat niet bijdraagt aan deopdracht:“Gaatdusenmaaktallevolkerentotmijn leerlingen.” (Mt 28,19)

Het christelijk leven als een soort scoreformulier De ‘rommel’ komt er volgens Mallon vaak op neer dat we doen alsof we Gods verlossing niet nodig hebben. “OpeenkeersteldedekatholiekefilosoofPeterKreeft een groep studenten de vraag wat ze zouden zeggen als ze nog diezelfde avond stierven, voor God verschenen en van hem de vraag kregen: ‘Waarom zou ik jou binnenlaten in de hemel?’ De antwoorden (…) waren allemaal fout. Ze gingen stuk voor stuk over dingendiewedoenvoorGodenzeidennietsoverwat God door zijn Zoon, Jezus Christus, voor ons heeft gedaan.”(blz.80)Hetchristelijklevenwordteensoort scoreformulier.“Alsikbepaalde dingenvoorGoddoe (ik ga naar de mis, doe aardig, bid af en toe) dan laat God me toe in de hemel.” (blz. 81)

Deze houding heeft drie consequenties. 1) “Als verlossing betekent dat ik mijn kaart in de prikklok steek om aan de basiseisen voor verlossing te voldoen, zal dat een cultuur van minimalisme doen ontstaan.(…)Heeftmenaandeminimumeisvoldaan, dan laat men het daar ook bij.” (blz. 81)

2) “Mensen die gerechtvaardigd menen te zijn door hun eigen daden of ‘aardigheid’ zullen nooit de pure stoutmoedigheid van Gods barmhartigheid ervaren. (..) Het goede nieuws van verlossing zal nooit volledig doordringen (..) bij degene die geen behoefte heeft aan een dergelijk geschenk.” (blz. 82)

Goed nieuws met anderen delen is nooit een last 3) “Ten derde, als wij zelf niet verder komen dan het absolute minimum (…) als het authentieke goede nieuws onontdekt blijft, dan moeten we ook niet gek opkijken dat zovelen binnen de Kerk weinig enthousiasme tonen voor de oproep tot nieuwe evangelisatie. Het is duidelijk dat alleen degenen die geëvangeliseerd zijn, kunnen evangeliseren. Alleen zij die het goede nieuws als goed nieuws hebben ontvangen, kunnen het aan anderen verkondigen. Goed nieuws met anderen delen is nooit een last. Er is niets natuurlijker dan het te delen.” (blz. 82)

Een opdracht voor ons allemaal Mallon spreekt nog over een andere hindernis: het onderscheid dat vroeger bestond tussen priesters/ religieuzenendeanderegelovigen.Deeerstendeden het werk van de evangelisatie en de leken moesten bidden, betalen en gehoorzamen. “De leken werden geacht volkomen afzijdig te blijven zodra bij het uitvoeren van de missie van de Kerk de grenzen van het wereldlijk domein werden overschreden. Katholieken bouwden en restaureerden gebouwen (..) smeerden broodjes, deden iets in de collecteschaal en beoefenden hun geloof door de zondagsmis bij te wonen. Geestelijke groei, leerling-zijn, kennis en bekendheid met de Heilige Schrift waren de meeste katholieken vanouds vreemd.” (blz. 88,89)

Leerling-zijnisechtereenopdrachtvooronsallemaal!

Wordt vervolgd. Pastoor Rochus Franken

ALSGODRENOVEERT.Deparochievanonderhoud naar bloei, 2019 Adveniat, Baarn ISBN 978-94-9209-377-6

6 Spiritualiteit

Jeanne

Françoise Frémiot de Chantal, 12 december

Jeanne Françoise Frémiot de Chantal werd op 28 januari 1572 geboren in de Bourgondische stad Dijon als dochter van de edelman Frémiot. Haar vader was voorzitter van het Bourgondische gerechtshof. In 1592 treedt ze in het huwelijk met baron Christophe de Chantal.Hetwerdeengelukkighuwelijk, waarin vier kinderen werden geboren. In 1601 echter kwam daar plotseling verandering in toen haar man om het leven kwam.

Vanaf dat moment wijdde Jeanne haarleven,naastdeopvoedingvan haar kinderen, aan gebed en werken van naastenliefde. Ze liet zich daarbij in haar geestelijk leven begeleiden door Sint Franciscus van Sales. Hij raadde haar aan een kloosterorde voor zusters te stichten. Dat deed ze en de zusters noemden zich 'visitandinnen'.

Deze naam verwijst naar het feest vanMariaVisitatie(hetmomentdat Maria op bezoek gaat bij Elisabeth).

Het nieuwe klooster stond open voor weduwen en vrouwen die zich geroepen voelden tot een kloosterlijk leven, maar die niet gelukkig waren in de nog zeer strenge kloosterordes van die tijd.

De zusters leidden daarbij vooral een beschouwend, contemplatief leven. De vrouwen besteedden tijd aan stil persoonlijk gebed. Hun voorbeeldwasMaria,vanwieinhet evangelie twee keer wordt opgemerkt: 'zijbewaardealdezedingen in haar hart en overwoog ze bij zichzelf' (Lukas 2:19.51). De zusters hadden ook een bijzondere verering voor het Heilig Hart van Jezus, dus voor zijn menslievendheid.

Nadat Jeanne's kinderen volwassen waren, was zij vrij om zich helemaal in te zetten voor haar congregatie. Zij trok de Franse provincies tussen Lyon en Parijs door en zag nog tijdens haar leven, hoe 'haar' kloosterorde in hoog tempo uitgroeide tot 72 vestigingen.

Jeannewasinhaartijdzeergeliefd, zowelinhaarfamiliealsonderhaar medezusters in het klooster. Haar leidsman Franciscus van Sales noemde haar 'een volmaakte vrouw'. Ze stierf rond 68-jarige leeftijd in Moulins, maar werd begraven in Annecy, Savoie. Daar rust zij tezamen met haar vriend (en leidsman) Franciscus van Sales onder het hoogaltaar in de Kloosterkapel van de Visitatie. In1767werdzijheiligverklaard.Tot op de dag van vandaag geniet zij er grote populariteit.

Ze wordt meestal afgebeeld als kloosterzuster, vaak met een hart waarin Jezus naam staat of de letters 'IHS' (de eerste drie letters van Jezus naam in het Grieks, ook wel uitgelegd als Iesus Hominum Salvator wat betekent Jezus Mensenredder).

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

'Onze Emmy' is overleden

Toch nog onverwachts is Emmy vanderWilkop21novemberinhet hospice overleden. Velen wisten al dat zij ziek was, maar de laatste weken ging ze erg snel achteruit. Wat Emmy voor de kerk betekend heeft is niet in één kolom te beschrijven. We komen daar zeker een keer op terug.

'Moederoverste van de Sint Jozefkerk'. Ze probeerde met alle activiteiten mee te doen.

Gebed van de maand

Alsdedonkerenacht van’tverdriet om ’t verlies je overvalt als ‘n overval.

Alsjeinjelevensboot alleenverder moet, beroofd van wie jouw liefste en warmste licht was, dan word je zoeker naar licht en troost, tastend als ’n blinde, beroofd van licht.

Alsjeliefstelichtsterft, sterfjemee, en word je ondergedompeld in ’t donkere water van ’t verdriet.

Als die dingen gebeuren, ontsteek dan een lichtje, omdat ons beloofd is dat de nacht zal overgaan in troostend ochtendlicht.

www.conventvanbetlehem.be

Sinds de tachtiger jaren al actief. Regelmatig opnieuw benoemd als secretarisvanhetParochiebestuur ofdeBeheercommissie.Maaktede verslagen van liturgie-bijeenkomsten, het Breed Overleg, de bazaarcommissie en de herbestemmingscommissie. Lid van de gezinskerk werkgroep en van het Parochiebestuur. Jaren redacteur van 'De Gaffel' en daarna De Augustinus (tot en met dit nummer!).

Ze heeft koren geleid van jong tot oud (kinderkoren, The New Voices enSemperFidelis).Zewaséénvan de drijvende krachten achter 'de Waterlelie', een muzikale middag voor ouderen.

De kroon op Emmy’s werk was wel de uitgave van het boek ‘Als muren konden spreken’, als aanvulling op ‘Op de golven van de tijd’ over het wel een wee van de Sint Jozefkerk en de Sint Jozefgemeenschap.

Emmy, bedankt!

Marian

7 Spiritualiteit

10Kerstsamenzang Vocalis, p. 12

12H. Jeanne Françoise Frémiot de Chantal, p. 7

17Kerstconcert Gem. Koor, p. 29

18Kerstmarkt Zuiderkruis, p. 11

Week van gebed voor eenheid 2023

Doe goed, zoek recht De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht tezoeken.Bijzondereaandachtiservoordeverdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen weverantwoordelijkheidvooranderendoordeproblemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit

25Kerstmis

1Nieuwjaar

14Start Actie Kerkbalans, p. 8

15Start Week gebed voor de eenheid, p. 8

Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het materiaal van dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en wordt gebeden om eenheid.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van KerkenenSamenKerkinNederland(SKIN).Opwww. weekvangebed.nl ontdek je hoe je mee kunt doen en kun je materialen bestellen.

Geef vandaag voor de Kerk van morgen Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari doet onze Parochie H. Augustinus mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als Kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de Kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag .te geven, kan de Kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de Kerk van morgen!

Maandkalender DECEMBER 2022 - JANUARI 2023
8 Augustinus 4 in 1

Parochie H. Augustinus Bedevaarten 2023

In 2023 zal er vanuit de parochie weer een aantal bedevaarten worden georganiseerd. Wij hopen dat het coronavirus deze keer geen roet meer in het eten gooit, in dat geval zal dit zo snel als mogelijk via het parochiebladendewebsitewordengecommuniceerd.

- 18/19 maart: De Stille Omgang in Amsterdam. Stille nachtelijke ommegang door Amsterdam ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam in 1345.

- 30 mei: Echternach Luxemburg. Jaarlijks op PinksterdinsdagdeSpringprocessienaarhetgrafvanSint Willibrord. De pelgrims springen in de maat van een processiemars naar voren, afwisselend op hun linkeren rechtervoet.

- 8 juli: Martelaren van Gorcum in Brielle. Nationale Bedevaart ter herdenking van de 19 Martelaren van Gorcum.

- Datum nader te bepalen: Mariabedevaart naar Kevelaer. Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer in Duitsland, de Troosteres der Bedroefden. Ruim tevoren zullen er in de kerken, in het parochieblad en op de website nadere informatie en aanmeldmogelijkheden worden gepubliceerd.

De volgende bedevaarten worden niet door de parochiegeorganiseerdmaarzijngemakkelijkmet eigen vervoer te bereiken:

- 14 mei: Liduina Ommegang in Schiedam. Eucharistieviering en ommegang ter ere van de H. Liduina van Schiedam. Beschermheilige voor langdurig zieken en schaatsers, 14 eeuw.

- 18 juni: Maria van Jesse Ommegang in Delft. In de 14e eeuw ontstane Mariadevotie naar aanleiding van eenwonderbaarlijkegenezing.In1929weeropgestart door een Delftse student.

- 20 augustus: Jeroen Ommegang in Noordwijk. Twintig jaar geleden gestart ter herdenking van de H. Jeroen martelaar, de eerste christelijke leidsman van het dorp.

Ook van deze bedevaarten zal in het parochieblad en op de website nadere informatie worden verschaft.

Inloophuis voor asielzoekers start woensdag 30 november in school Den Deijl

Al sinds 2015 was er in de Messiaskerk wekelijks een inloopmiddag voor de asielzoekers die in de wintermaanden op Duinrell verblijven, onder auspiciën van de Raad van Kerken in Wassenaar. Dit jaar is de kerk niet meer beschikbaar voor opvang maar de vrijwilligers hebben onderdak gevonden in de voormalige school Den Deijl. De entree is aan de kant van de Fabritiuslaan via het plein.

Vrijwilligers bieden namens de kerken en de gemeente Wassenaar elke woensdag van 13.00 tot 16.00 uur een gastvrij Open Huis voor een ontmoeting met een kopje koffie of thee, een gesprekje, een partijtje schaak en de gelegenheid om te sjoelen of een wedstrijdjetafeltennistespelen.Dankbaarwerk!Komt u eens kijken en neemt u vooral wat lekkers voor bij de koffie of thee mee.

John & Marianne Mewissen, Pim Overdevest en Corinne Remmen (gemeente)

Springprocessie Echternach, bron: Aartsbisdom Utrecht
9 Augustinus 4 in 1

Parochiekern Katwijk – H. Joannes de Doper

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242​

Pastorie: Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk tel. 071 – 402 9402 e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl website: www.joannesdedoper.nl

Secretariaat: openingstijden: di, do en vr van 8.45-11.45 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep: Ralph Severens e-mail: ralph4321@hotmail.com

Parochiekerk: H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk

Kerkhofbeheerder: Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411

IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60

Secretaris Beheercommissie: Paul van Houwelingen e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Achteruit en vooruit (Leen de Best, voorzitter BC)

U heeft alweer het laatste dubbelnummer van De Augustinus voor december 2022 en januari 2023 in handen. Wat bracht 2022 ons?

Achteruit: 2022

De gehele geschiedenis van de mensheid wordt gekenmerkt door ‘ups’ en ‘downs’. Ondanks COVID-19 kunnen we elkaar binnen de kerk en daarbuiten weer zonder noemenswaardige beperkingen ontmoeten! Na en ook al tijdens corona dienden echter alweer de volgende moeilijkheden/crises zich aan. De klimaatverandering en het daarmee samenhan gende probleem rond de stikstof die we samen uitstoten. Asielzoekers die als een ‘probleem’ gezien worden. Het woningtekort en als klap op de vuurpijl kwam de oorlog tussen Rusland en Oekraïne daar nog eens bij. Met als gevolg ontzettend veel menselijk leed, explosief stijgende energieprijzen, een torenhoge inflatie, de angst voor een verder nucleair verloopvandezeoorlogenvoorvelentoenemendearmoede.Ookbinnen onze geloofsgemeenschap waren er minder gunstige ontwikkelingen. In onze parochie H. Augustinus werd na De Moeder Gods in Voorschoten, dit jaar ook de Sint Jozef in Wassenaar gesloten. Zoals eerder gezegd kunnen we elkaar na de corona-lockdowns in familie-, maatschappelijk en kerkverband weer vrij ontmoeten. Na het vertrek van kapelaan Boris mochten we in Sjoerd Zuidersma een nieuw lid binnen het Pastoraal Team verwelkomen. In september konden wij de vrijwilligers tijdens een vrijwilligersmiddag heel hartelijk bedanken. Ondanks alles verkeren de meesten van ons nog steeds in redelijke tot goede welstand en kunnen we daardoor medemensen die het minder goed hebben nog blijven ondersteunen. De kerkdeuren van onze H. Joannes de Doper staan nog steeds voor iedereen open!

Vooruit: 2023

Het blijft in het ongewisse wat 2023 gaat brengen. Wel weet ik zeker dat het, zoals het sinds mensenheugenis is geweest, ‘goed’ en ‘kwaad’ zal zijn. Laten we hopen dat het ‘goede’ het ‘kwade’ zal overwinnen. Kunnen we daar zelf invloed op uitoefenen? Slechts voor een heel…., heel klein deel. Wel weet ik ook zeker dat we met vertrouwen in de toekomst individueel en als geloofsgemeenschap vanuit ons mens-zijn en geloof kunnen blijven ijveren en bijdragen aan een betere wereld. Daar gaan we als parochianen in verbondenheid met elkaar in 2023 toch ook weer voor?

TenslottevooreeniedereenZALIGKERSTMISeneenVOORSPOEDIG 2023 toegewenst en graag tot een elkaar ontmoeten tijdens de vieringen en na de viering van 08/01 tijdens de nieuwjaarsreceptie in 'de kleine JOANNES'.

Actie Kerkbalans

Ondanks dit moeilijke jaar met crisis op crisis ziet het er goed uit wat betreft ontvangen kerkbijdragen. Het toegezegde bedrag voor dit jaar was € 80.000,-, precies gelijk aanwaterbegrootwas,envolgens delaatstbekendestand,dievan31 oktober, was er reeds € 77.180,binnengekomen, dit is al 96%.

De verwachting is derhalve dat we de € 80.000,- ruimschoots zullen halen, een prachtig resultaat, en wederom het bewijs dat u uw parochiekern een warm hart toedraagt. Heel veel dank aan u allen voor uw bijdragen!

De bisschoppen adviseren warmekledingeneventueel eendundekentjebijkerkbezoek deze winter.

Anneke van der Valk
10

Kerstmarkt Zuiderkruis

Kerstmarkt ZuiderKruis: zondag 18 december na de viering in 'de kleine JOANNES".

Eind oktober werd tijdens de viering in de kerk bekend gemaakt dat er nog € 2.000,- nodig is voor ons project in Malawi. Dankzij vele gulle gevers werd tijdens de deurcollecte al € 371,30 opgehaald. Nog € 1.628,70 te gaan dus voor de logeerhuizen die de veiligheid van de artsen en verpleegkundigen in Malawi kunnen waarborgen. Wat zou het geweldig zijn als we dat bedrag bij elkaar weten te halen tijdens de kerstmarktopzondag18decembernadevieringin'dekleineJOANNES'! Helpt u mee?

De werkgroep is nog op zoek naar mensen die voor de kerstmarkt op zondag 18 december een taart of cupcakes kunnen bakken en mensen die een prijs ter beschikking willen stellen voor de loterij. Stuur hiervoor een Whatsappje of bel naar: 06-10677758 (Ingrid).

Kerststukken en tulbanden op bestelling: Aan het begin van de adventstijd zullen er intekenlijsten achterin de kerk liggen voor het bestellen van sfeervolle kerststukken en huisgemaakte tulbanden. De kerststukken kunnen opgehaald worden op zondag 18 decembertijdensdekerstmarkt.Detulbandenwordenbijuthuisbezorgd op vrijdag 23 december. Tijdens de kerstmarkt kunt u: - koffie drinken en daarbij een taartpuntje of een cupcake kopen; - huisgemaakte jam of sfeerlichtjes/kandelaars kopen; - uw geluk beproeven tijdens de gezellige Malawi-loterij. Vergeet u niet om contant geld mee te nemen?

Alvast hartelijk dank, namens Werkgroep Zuiderkruis, Kees, Margriet, Herman, Kees, Pauline, Maria, Ingrid

Kinderwoorddienst

Wat was de gezinsviering van 27 november leuk! Sommigen van jullie waren er bij en hebben het verhaal gehoord en weten ook wat er gaat gebeuren in de eerste kinderwoorddienst van het adventsproject. Wij gaan natuurlijk nog niets verklappen, je moet er gewoon bij zijn! Het belooft superleuk te worden de komende adventszondagen.

Op 4,11 en 18 december is er kinderwoorddienst om 9.30 uur en we sluiten het project af op kerstavond 24 december om 19.00 uur. Kom je ook? Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Of een van je ouders als je graag wilt, maar het toch nog spannend vindt.

Lieve groetjes, Linnsey en Marit

Advent

Ookditjaarwillenweindeadventsperiode ons voorbereiden op de komst van de Heer. Maar hoe doe je dat? In de zondagen van de Advent geeft het evangelie ons richtlijnen. En daar mogen we ons op de twee woensdagen die daarop volgen, meer in verdiepen, meer focussen.Doordatdevieringenwat meditatiever van aard zijn, meer stiltes, kunnen we naar binnenkeren en zien of de richtlijnen in ons hart aarden. De eerste meditatieve viering zal zijn op woensdagochtend30novemberom9.30uur.Het thema zal zijn: wordt eens wakker. De tweede meditatieve viering is woensdagochtend 14 december om 9.30 uur met als thema: drie kaarsen. Het licht van de drie kaarsen zal ons helpen op weg naar Kerstmis. Dit jaar zal er dus geen avond-, maar een ochtendviering zijn. Ik hoop dat de ochtend meer mensen nodigt om naar de kerk te komen om samen te bidden en na te denken over hoe je jezelf voorbereidt op Kerstmis. Het is immers niet alleen een feest van lichtjes, cadeaus en eten. [Adventsbezinning 3 | Kerknet]

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan wens ik u vanaf deze plek een goede en bezinnende adventsperiode toe. En alvast een Zalig Kerstmis.

Gebedsleider Anneke NoordermeerKarremans

Eerste viering kinderwoorddienst in 2023 is al op 15 januari om 9.30 uur.

11
Parochiekern Katwijk - H. Joannes de
Doper

10 december

De kerst in met Vocalis. Zing mee en luister!

Op zaterdag 10 december om 20.00 uur zal er een mooie kerstsamenzang zijn met Vocalis. Wat is er nou mooier dan met elkaar kerstliederen te zingen in onze mooiekerkomzoalhetkerstgevoel te krijgen? Daarnaast zal Vocalis ook nog enkele mooie kerstliederen ten gehore brengen waar u heerlijk naar kunt luisteren.

Wij hopen dat er veel mensen komen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! U komt toch ook? De toegang is gratis en er zal een deurcollecte zijn na afloop.

Hartelijke avond

Feest in de stal!

Feest in de stal 26 december! Op deze tweede kerstdag worden van 9.30-10.00 uur de kinderen van alle leeftijden uitgenodigd om op bezoek te gaan bij de kerststal in onze kerk. Mogen papa’s en mama’s en opa’s en oma’s ook mee? Ja natuurlijk, want het is een prima plek waar het kerstverhaal aan de kleinsten wordt uitgelegd, er wordt meegezongen met klassieke kerstliedjes (middels de beamers ondersteund door pakkendekinderfilmpjes),kaarsjeswordenaangestokenbijdekerststalen… er is nog veel meer te beleven bij de kerststal. We maken er een feestje van!

Vrijdag 14 oktober jl., 40 vrouwen bij elkaar al kletsend en smullend van een taartje! Parochianen, vriendinnen en tantes, allen waren welkom op deHartelijkeavond! Eenavondwaargezelligheidenontmoetingvoorop stond! En dat je dan ook nog met wat leuks naar huis ging dat was mooi meegenomen.

We kregen deze avond hulp van Lisanne Boskamp, die we vanaf deze avond ook tot onze werkgroep mogen rekenen….blij mee….

Iedereen nam ‘het werk’ zeer serieus met als resultaat allemaal unieke kunstwerkjes. Leuk om te zien, zoveel vrouwen zoveel smaken en allemaal uniek!

Onze dank nogmaals voor de gastheer van deze avond Piet, die er maar weer stond en ervoor zorgde dat het ons aan niks ontbrak en uiteraard dank voor jullie aanwezigheid dames!

Wij zeggen: “Op naar de volgende!”

Hartelijke groeten, Debby, Laura, Lisanne en Marloes

Verkoop quiltgroep 'De Bonnette'

Zaterdag 22 oktober jl. heeft 'De Bonnette' weer een verkoop gehouden. Een goede opbrengst voor de voedselbank nl. € 750,-. Ik heb donderdag het bedrag overhandigd aan Joke v.d. Valk van de voedselbank. Zij was heel verrast met het bedrag. Er wordt dan nieuw ondergoed en schoenen van gekocht.

Het aantal cliënten is ook flink gestegen en dat bewijst dat de voedselbank, jammer genoeg, hard nodig is. Dank aan kopers en verkopers.

Namens de dames van de quiltgroep, Ibolyka Meijer

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie 2023

We zijn op zoek naar jongens en meiden in de leeftijd van 7 a 8 jaar (groep 4) die volgend jaar hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen.

Metelkaaropweggaanomdiestap te maken in het geloof! Samen op weg … een weg van leuke, leerzame en gezellige bijeenkomsten … op weg naar die grote dag op 11 juni 2023! De bijeenkomsten zullen in Katwijk worden gehouden in de pastorie, naast de kerk.

De eerste bijeenkomst zal zijn op 27 januari 2023.

Deeersteaanmeldingenzijninmiddels binnen! Twijfelt u nog, of heeft u vragen over het project neem gerust contact op met Marloes Jongeneel.

Dat kan via een telefoontje naar 06-4372 5599 of een mail naar marloes.jongeneel@xs4all.nl. Uiteraard ontvangt u na aanmelding alle verdere informatie!

Groetjes namens de Werkgroep Eerste Heilige Communie,

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma, Marijke, Melisa en Marloes

12
Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper

Nieuws van RKBS De Horizon

De spannendste maand voor veel kinderen staat voor de deur. Want wie heeft er nu niet herinneringen overgehouden aan de Sinterklaas- en Kersttijd op de basisschool?

De voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang. De Sint heeft aangekondigd met een helikopter te zullen landen bij de school vanwege de drukte op de wegen. Dat belooft een spektakel te worden!

En daarna starten we op de woensdagen de adventsvieringen op weg naar de kerstviering in de kerk in de hal voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Met alle kinderen van groep 3 t/m 8 én ouders vieren wedegeboortevanhetkindjeJezusintoneelenzang in de kerk. Ook het koor De Vrolijke Noot zal als ondersteuning zijn beste beentje voorzetten. Het thema is: De herberg is vol. Op onze school is de herberg nog niet vol want ook de Taalklas met kinderen uit de OekraÏne is al aardig geïntegreerd op onze school en zijzullenookwelkomzijnbijdekerstviering.Deviering zal eindigen met het prachtige lied: Het lied van kerst!

Helaas nemen we per 1 januari afscheid van juf Marina die jarenlang vol toewijding het boegbeeld was van de kleuters. Wij wensen haar alle goeds en zijn haar natuurlijk dankbaar voor haar tomeloze inzet op onzeschool! Natuurlijkwensenwijiedereengezegende kerstdagen en een mooi begin van 2023! Wij starten vol goede moed het nieuwe jaar.

Door het H. Doopsel werd in onze parochiekerngemeenschap opgenomen:

Hailey, dochter van Lilian en Berry Voorjans uit Rijnsburg.

Kerkbalans: uw hulp is welkom

Begin dit jaar hebben ruim 60 parochianen aangegeven om in 2023 graag ook digitaal de kerkbalansformulieren te willen ontvangen, hetgeen het totaal aan digitale deelnemers al op 50% brengt! Het is een gemakkelijke en veilige manier, u ontvangt de documenten via het bij ons bekende emailadres, u vult het toezeggingsformulier in (het is géén verzoek tot betaling) en vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw toezegging. Mocht u ook digitaal willen meedoen, of is uw mailadres gewijzigd,laathetmijwetenviamijnmailadres: a.vd.valk@hotmail.com

Voor de kerkbalanslopers worden de lijstjes met de papieren documenten steeds korter en een aangename verlichting. Op zaterdag 14 januari, wanneer zij hun pakketjes komen halen, verwelkomen we hen graag met een walk over de inmiddels bekende rode loper, en uiteraard laten we de klokken vrolijk beieren, om de start van Actie Kerkbalans 2023 aan te kondigen. Deze loopt van zaterdag 14 t/m zaterdag 28 januari.

Adolf Emmanuel (Dolf) Roofthooft, echtgenoot van Cobie Roofthooft – van Triet.

Dolf is geboren op 22 oktober 1935 en op 12 oktober overleden.

De afscheidsbijeenkomst, voorafgaande aan de crematie, was op dinsdag 18 oktober.

Cornelis (Cees) Schaap, echtgenoot van Wil Schaap – van Rijn.

Cees is geboren op 14 december 1947 en op 10 oktober overleden.

De afscheidsdienst in de Dorpskerk te Katwijk a/d Rijn was op zaterdag 15 oktober waarna hijinbeslotenkringisbegravenopdebegraafplaats Blekerij te Katwijk a/d Rijn.

Arnoldus Maria (Arno) Mulder, echtgenoot van Margaretha Maria Huberta Catarina MulderHogervorst.

Arno is geboren op 19 november 1944 en op 11 november overleden.

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag17novemberinonzeparochiekernkerk, waarna Arno is begraven op ons kerkhof.

Bron: pixabay.com

13 Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper
Team van RKBS De Horizon

Datum Feesten/heiligen H.JoannesdeDoper/KatwijkH.Willibrord/OegstgeestDe enbijzonderhedenKerkstraat72Rhijngeesterstraatweg35Stoe za. 3-dec. zo. 4-dec. 2e zondag van de Advent 09.30 WGV PW Zuidersma / Vocalis / KWD 11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Dameskoor / koffiedrinken za. 10-dec. 20.00Kerstsamenzang / Vocalis zo. 11-dec. 3e zondag van de Advent 09.30 EV Pastoor Franken / Cantemus / KWD 11.00 EV Pastoor Franken / Gemengd koor za. 17-dec. 20.00 Kerstconcert / Gemengd koor zo. 18-dec. 4e zondag van de Advent 09.30 EV Kapelaan Kuik / Vocalis / KWD / koffiedrinken 11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Schola za. 24-dec. 18.30 EV

Pastoor Franken Gezinsviering / De Vrolijke Noot 19.00 WGV

Diaken Winnubst / Gezinsviering / Gemengd koor za. 24-dec. 20.30EV Pastoor Franken / Nachtmis / Cantemus 22.30EV Pastoor Franken / Nachtmis / Dameskoor zo. 25-dec. Hoogfeest Kerstmis/ Geboorte van de Heer 09.30 WGV PW Zuidersma / Vocalis11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Schola ma. 26-dec. 2e Kerstdag/ H. Stephanus 1e martelaar 09.30G.Bol / Feest in de Stal za. 31-dec. Oudjaar 19.00 gbl Noordermeer Oudejaarsviering / Cantemus 19.00 WGV Diaken Winnubst Oudejaarsviering / Gemengd koor zo. 1-jan. Heilig Maria, Moeder van God - dag van vrede 11.00 EV Pastoor Franken / Dameskoor / koffiedrinken Deze vieringen worden gestreamd

Vieringen door de week december 2022 en januari 2023 Dinsdag 09.00 u EVPastoor Franken H. Laurentius en DMG Voorschoten Woensdag 09.00 u EVPastoor FrankenSt. WillibrordusWassenaar Donderdag 09.00 u WCVDiaken WinnubstH. Joannes de Doper Katwijk Donderdag 09.00 u EVPastoor FrankenH. WillibrordOegstgeest Vrijdag 09.00 u EVPastoor FrankenDe Goede HerderWassenaar

14 Liturgische Agenda van za. 3 december 2022 t/m zo. 1 januari 2023

OegstgeestDeGoedeHerder/WassenaarH.LaurentiusenDMG/Voorschoten SintWillibrordusenSt.Jozef/ Wassenaar 35Stoeplaan4 Leidseweg98Kerkstraat77

19.00 EV Pastoor Franken / Cantores MC

09.15 16.00 EV EV

Franstalige parochie Pastoor Franken / Cantores 11.00 EV Pastoor Franken / Dameskoor 09.30 EVPastoor Franken

19.00 EV Pater Moons ofm / Cantores MC 11.00 EVFranstalige parochie11.00 WGV PW Zuidersma / Laurentiuskoor 09.30 EV

Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Cantor en organist / KWD

19.00 EV Pastoor Franken / Cantores MC 11.00 EVFranstalige parochie11.00 EV Pastoor Franken / Laurentiuskoor 09.30 EV Pastoor Franken / Pro Deo / koffiedrinken 19.00 WGV PW Zuidersma / Gezinsviering / E.Brouwer + R.Bot 19.00WGV gbl Elshout / Gezinsviering / Kerst-gelegenheidskoor

Franstalige parochie / Nachtmis 22.30EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Nachtmis / Laurentiuskoor 20.30EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Nachtmis / Pro Deo 11.00 EV Pater Pierrot / Frans-Ned. viering 11.00 14.00 EVPastoor Franken / R.Bot Kindje Wiegen 09.30 EV Pastoor Franken / Magnifiat Cantorij 11.00EV Pastoor Franken / Dameskoor 19.00 OCV Ds Boter / gbl Naber Oudejaarsviering 19.00 OCV Oec.viering in het Deijlerhuis / Pastoor Franken 11.00EVFranstalige parochie 11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst

21.00EV

Het liturgierooster is onder voorbehoud, want we weten niet wanneer pastor Van Vliet hersteld is. Wanneer hij weer voor kan gaan bij de eucharistie, zal hij vieringen van iemand anders overnemen. U kunt de website raadplegen voor de meest actuele informatie.

Speciale vieringen door de week december 2022 en januari 2023 Woensdag 07 dec.09.00 uVerliesvieringJ.de DoperKatwijk Woensdag 14 dec.09.30 uMeditatievieringJ.de DoperKatwijk Woensdag 28 dec.20.15 uRozenkransgebedH.WillibrordOegstgeest Woensdag 25 jan.20.15 uRozenkransgebedH.WillibrordOegstgeest

15 Liturgische Agenda van za. 3 december
t/m zo. 1 januari 2023
2022

Datum

Feesten/heiligen H.JoannesdeDoper/KatwijkH.Willibrord/OegstgeestDe enbijzonderhedenKerkstraat72Rhijngeesterstraatweg35Stoe

za. 31-dec. Oudjaar 19.00 gbl Noordermeer Oudejaarsviering / Cantemus 19.00

Diaken Winnubst Oudejaarsviering / Gemengd Koor

zo. 1-jan. Heilig Maria, Moeder van God - dag van vrede 11.00 EV Pastoor Franken / Dameskoor za. 7-jan. zo. 8-jan. Openbaring des Heren (Driekoningen) 09.30 WGV PW Zuidersma / Vocalis / koffiedrinken 11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Gemengd koor za. 14-jan. Zalige Petrus Donders (Gedachtenis)

zo. 15-jan. Tweede zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken / Cantemus / KWD / koffiedrinken 11.00 EVPastoor Franken / Schola za. 21-jan. HeiligeAgnes (Gedachtenis)

zo. 22-jan. Derde zondag door het jaar 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Vocalis en Cantorij 11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Dameskoor za. 28-jan. 19.00 Taizéviering zo. 29-jan. 4e Zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken / Cantemus 11.00 EVPastoor Franken11.00

Deze vieringen worden gestreamd

Vieringen tehuizen december 2022 en januari 2023

Woensdag07 dec.15.30 uAdegeest, VoorschotenPastoor Franken Vrijdag09 dec.16.30 uDe Wilbert, Katwijkgbl Noordermeer Woensdag21 dec.11.00 uJohannahuis, WassenaarPastoor Kurvers Woensdag22 dec.11.00 uVlietwijk, VoorschotenN. Langstraat Vrijdag23 dec.11.00 uWijckerslooth, Oegstgeestpastores vh.huis

Woensdag04 jan.15.30 uAdegeest, VoorschotenPastoor Franken Vrijdag13 jan.16.30 uDe Wilbert, Katwijkgbl Noordermeer Vrijdag20 jan.11.00 uWijckerslooth, Oegstgeestpastores vh.huis Woensdag25 jan.10.30 uOverduin, KatwijkDiaken Winnubst Donderdag26 jan.11.00 uVlietwijk, VoorschotenN. Langstraat

16
Liturgische Agenda van za. 31 december 2022 t/m zo. 29 januari 2023

OegstgeestDeGoedeHerder/WassenaarH.LaurentiusenDMG/Voorschoten SintWillibrordusenSt.Jozef/ Wassenaar 35Stoeplaan4 Leidseweg98Kerkstraat77 19.00 Ds Boter / gbl Naber Oudejaarsviering 19.00 OCV Oec.viering in het Deijlerhuis / Pastoor Franken

11.00 EVFranstalige parochie 11.00 EV

Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Pro Deo / koffiedrinken 19.00 EV Pater Moons ofm / Cantores MC

11.00 EVFranstalige parochie11.00 EVPastoor Franken09.30 EV Pastoor Franken / Semper Fidelis / KWD 19.00 EV Pastoor Franken / Cantores MC 11.00 16.00 EV EV Franstalige parochie Pastoor Franken / cantores 11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Pro Deo / koffiedrinken 19.00 EV Pastoor Franken / Cantor en organist 11.00 EVFranstalige parochie11.00 EVPastoor Franken09.30 EV Pastoor Franken / Magnificat Cantorij 19.00 EV Pater Moons ofm / Cantor en organist Franken11.00 EVFranstalige parochie11.00 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst 09.30 EV Pater Moons ofm / Cantor en organist

Het liturgierooster is onder voorbehoud, want we weten niet wanneer pastor Van Vliet hersteld is. Wanneer hij weer voor kan gaan bij de eucharistie, zal hij vieringen van iemand anders overnemen. U kunt de website raadplegen voor de meest actuele informatie 17 Liturgische Agenda van za. 31 december 2022 t/m zo. 29 januari 2023

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Kerkelijk Bureau: Leidseweg 102 tel. 071 – 561 2508 e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl website: www:rkvoorschoten.nl

Secretariaat: openingstijden: ma, wo en do van 9.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep: Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Parochiekerk: H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten

Kerkhofbeheerder: Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242 IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL95 RABO 0155 0008 53

Kerkbalans: NL22 RABO 0155 0048 83

Secretaris Beheercommissie: Jacqueline van Beekum jmvanbeekum@ziggo.nl

Agenda

Zondag 4 december, 1 januari en 5 februari

Voedselbank

Maandag 19 december 14.00 uur Lees- en Gespreksgroep (pastorie) Woensdag 7 december 19.30 uur Vergadering Pastoraatgroep (pastorie) Maandag 19 december 09.30 uur Vergadering Beheercommissie (Bondsgebouw)

Zaterdag 3, 10, 17 en 24 december, 7, 14, 21 en 28 januari 16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw)

Familieberichten

Is gedoopt

Opzondag20novemberisgedoopt:DavidAlkemade, zoon van Hanneke en Tom Alkemade. Dat hij binnen onze geloofsgemeenschap mag uitgroeien tot een blij en betrokken christenmens.

Overleden

Op maandag 17 oktober is op 82-jarige leeftijd overleden: Catharina Petronella van Bohemen-van Paassen. De laatste tijd woonde zij met haar echtgenoot Kees in TOPAZ Vlietwijk. Kees overleed dit jaar in april. Ze haddeneenmelkhandelenwoondenopdePapelaan. Toos was vele jaren lid van het Dameskoor van de De Moeder Godskerk. De uitvaart was op dinsdag 25 oktober in de H. Laurentiuskerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

Op 8 november is in de H. Laurentiuskerk de uitvaartdienst gehouden voor:

Raymundus Johannes Stikvoort, waarna hij gecremeerd is in het crematorium in Lisse. Hij is op 4 november veel te jong overleden (hij was 68 jaar oud). Weinigen wisten dat Raymund heel bewogen was door mensen die het moeilijk hebben, zoals daklozen en zwervers. Hij gaf ze vaak geld. De toestand van onze wereld, oorlog, klimaatcrisis en honger. Het woog zwaar op hem. Hij las veel in de Bijbel en was gefascineerd door het voorbeeld van Jezus. Zijn moeder, broers en schoonzussen, neef en nichtjes zullen hem erg missen.

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Dinsdagochtendviering

in de pastorie

Het is u vast niet ontgaan dat de stookkosten enorm zijn gestegen.

Dat geldt ook voor de verwarming in de kerk. De Beheercommissie heeft, in overleg met het Pastoraal TeamendePastoraatgroep,daarombeslotenommet ingang van dinsdag 8 november de ochtendviering van 9.00 uur in de pastorie te laten plaatsvinden in de vergaderzaal beneden. Deze zaal zal gedurende de wintermaanden,novembert/mmaart,blijvendworden ingericht als gebedsruimte.

Wij realiseren ons dat dit niet hetzelfde is als een viering in de kerk, maar hopen op uw begrip.

De Beheercommissie

Bron Sint-Gilles-Waas – kerknet.be
18

Nieuw monument voor kinderen op de begraafplaats

Het nieuwe monument voor kinderen op de begraafplaats is ter nagedachtenis aan alle kinderen die hier zijn begraven.

Op woensdag 2 november, bij de Allerzielenviering, is het monument ingezegend door Diaken Peter Winnubst.

U kunt uw kerkbijdrage overmaken op rekeningnummer NL22 RABO 0155 0048 83 t.n.v. Parochie H. Augustinus, inzake kerkbijdrage Voorschoten.

Hartelijk dank.

ActieKerkbalans2023:Geefvandaagvoordekerk van morgen!

In januari 2023 gaat de Actie Kerkbalans weer van start. U ontvangt dan weer een brief van ons met het overzicht van 2022. Wij bevelen deze Actie van harte bij u aan.

Commissie Kerkbijdragen

Adventsactie 2022

Opvang en hereniging van straatkinderen in Congo

De Adventsactie steunt projecten die zich richten op het recht van kinderen op een goede start in het leven, met aandacht voor voeding, zorg en een stimulerende omgeving. In Kinshasa, de miljoenenhoofdstad van Congo, leven duizenden kinderen op straat DewerkgroepMOVH.Augustinusheeftervoor gekozen om dit project te ondersteunen.

Actie Kerkbalans 2022: Fantastisch resultaat !

Het jaar 2022 loopt ten einde. December is een feestmaand,maarookeenperiodevanterugkijkenop het afgelopen jaar en de balans opmaken. Hopelijk komt dan ook de kerk in uw gedachten. Wij hebben onze mooie H. Laurentiuskerk. Daar mogen we blij mee zijn. Het kerkgebouw is de plek, waar we als gemeenschap op zondag en op belangrijke momenten in ons leven vieren. Maar de kerk is meer dan een stenen gebouw. Wij, als parochianen, zijn de levende stenen die de verbinding met elkaar aangaan. Voor het in stand houden van kerkgebouw en gemeenschap is naast uw persoonlijke inzet ook geld nodig. Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is daarom belangrijk.

Met onze actie van oktober is uiteindelijk het bedrag dat wij begroot hadden voor dit jaar gehaald !!. Erisruim€110.000,-binnengekomen.Daarvooronze hartelijke dank.

Helaas hebben wij wel geconstateerd dat de collectebijdragen op zondag zijn teruggelopen. Mocht bij het opmaken van de balans blijken dat u uw bijdrage voor dit jaar nog niet hebt overgemaakt, dan kan dit alsnog. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen.

Congo in Centraal Afrika is door zijn klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale toestroom naar de hoofdstad Kinshasa. Op straat leven veel kinderen diegeencontactmeermethunfamiliehebben,omdat ze zijn weggestuurd of weggevlucht vanwege armoede, mishandeling of beschuldiging van hekserij. Naar schatting zijn er momenteel tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die op straat leven. Met het project willen we met onze lokale partner Chemin Neuf 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om hen uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding op het gebied van lichamelijke en psychische zorg en ontvangen voorlichting hoe ze gezond kunnen leven. Ze krijgen voldoende te eten en ontvangen kleding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten.

Adventsactie gunt ieder kind een kans op een goede start.Allesteuniswelkom,uwbijdragemaakthoedan ookverschil.Ukuntuwgavedeponerenindeolifanten die weer achter in de kerken staan. Ook kunt u geld doneren in de collecten tijdens de Advent of u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

19 Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods

Gezins- en kleuterviering 24 december om 19.00 uur

Dit jaar is er op de vooravond van Kerstmis één gezamenlijke Gezins- en kleuterviering om 19.00 uur. In deze viering van woord en gebed richten we ons op alle kinderen.

Westekenkaarsjesaan,webidden,wezingensamen kerstliedjes en luisteren naar het kerstverhaal. Allemaal in woorden die iedereen begrijpt. Voorganger is Sjoerd Zuidersma (pastoraal werker).

Naast bovenstaande viering wordt op 24 december ook de Nachtmis gevierd om 22.30 uur. Hartelijk welkom allemaal!

De herders hadden hun handen vol eenvoudige geschenken. Zij gaven het Kerstkindje schapenwol en baden het: wil aan ons denken, wanneer Gij zult zijn in uw paradijs. Kyrie Eleis.

Doch ik en gij komen achteraan met duizenden meegelopen. Wij zullen wel lang in de rij moeten staan, maar de staldeur is nog open. Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs Kyrie Eleis

Anton van Duinkerken

Oecumenische viering Oudjaar

Sinds enkele jaren is het in Voorschoten traditie om het kalenderjaar af te sluiten met een oecumenische viering. Oudejaarsavond is voor veel mensen een momentomterugtekijken,herinneringenoptehalen, even stil te worden. Op 31 december is er om 19.00 uurindeH.Laurentiuskerkeenoecumenischeviering, om biddend en zingend bij elkaar te zijn voor Gods aangezicht.

De voorgangers in deze viering zijn bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend en worden later nog vermeld in de zondagse mededelingen. Iedereen is van harte welkom!

Kindje wiegen: 25 december - 14.00 uur

Voordeallerkleinsten:opEersteKerstdagisom14.00 uur 'Kindje wiegen'. Peuters en kleuters kunnen zich verkleden als herders, engeltjes en Jozef of Maria. We zingen kerstliedjes en we luisteren naar het kerstverhaal rond de kerststal. Zo brengen we het kerstverhaal tot leven voor jong en oud. Van harte welkom in de Laurentiuskerk!

Voorbereiden: wie vindt het leuk het 'Kindje wiegen' mee voor te bereiden en te helpen op de dag zelf? Fijn als een paar mensen zich daarvoor (via het Kerkelijk Bureau, tel. 071-5612508) nog willen melden!

'Het is gebeurd op een winterdag' Het is gebeurd op een winterdag des nachts om twalef uren. De kleine kudde met herders lag te sluimeren bij de vuren. Toen klonk uit de hemel een heldere wijs: Kyrie Eleis.

Maar gij en ik waren niet daarbij, ons trokken te vele zaken naar aardse gewichtigdoenerij, naar wereldse vermaken of naar onze zorgen voor drank of spijs. Kyrie Eleis.

Gerarduskalender 2023

De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend grapjes, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

De kosten bedragen dit jaar € 9,00.

Verkrijgbaar bij: Mevrouw Trees Frensch Offenbachlaan 2 Tel. 071-8887440

20 Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods

Vrijwilligers gevraagd voor inwoners van Oud Bijdorp

Tijdens het vrijwilligersoverleg binnen Oud Bijdorp kwamaanbod,datdezusters/patersdiesteedsouder worden behoefte hebben aan individuele aandacht. Het vrijwilligersaanbod binnen Oud Bijdorp is best groot, maar om individueel een zuster of pater te bezoeken zijn meer vrijwilligers nodig. Deaanwezigevrijwilligersbijditoverlegkwamentoen met het idee om bij de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods te informeren of er mensen zijn binnen de parochie die het leuk zouden vinden om eens een praatje of wandelingetje te maken met één van onze zusters of paters. Het hoeft niet elke dag te zijn, maar één dagdeel is al voldoende.

Bij de activiteitenbegeleider binnen Huize Bijdorp is uitgebreide informatie aanwezig voor als er iemand is die dit zou willen oppakken. U kunt hiervoor contact opnemen met Mirjam de Goede,activiteitenbegeleider/coördinatorVrijwilligers Huize Bijdorp, Voorschoten. Zij is bereikbaar op: ma., di., do. en vr. via telefoon 071- 5602560 of per e-mail: mirjam.degoede@marente.nl

IndeScandinavischetalenwordtKerstmisnogsteeds 'Jul' (Joel) genoemd, de oude naam voor het Germaanse midwinterfeest, een lichtfeest, dat ook wel zonnewendefeest wordt genoemd.

Van het Franse Noël is niet zeker waar het vandaan komt. Sommigen zeggen dat het is afgeleid van Natalis (geboorte), net als het Italiaanse 'Natale', maar volgens anderen komt het van 'noio hel': nieuwe zon.

Dan zou het ook verwijzen naar het heidense zonnewendefeest.

Bij de Romeinen was er midden in de winter ook zo’n feest: het feest van de onoverwinnelijke zon. De vroege kerk heeft het feest van Christus daarvoor in deplaatsgesteld.Endatisookweltebegrijpen,omdat ChristusookLichtvoordeWereldwordtgenoemd.Zo is ons kerstfeest in december, in de donkerste dagen van het jaar, terecht gekomen.

De herbergier

Zondag 15 januari: Nieuwjaarskoffie

Na de eucharistieviering op zondag 15 januari zullen we proosten op het nieuwe jaar met extra feestelijk koffiedrinken, met oliebollen en een glaasje. Er is dan ook gelegenheid elkaar Zalig Nieuwjaar te wensen. Komt u ook? Van harte welkom!

De Pastoraatgroep

Weihnachten, Noël, Christmas, Natale, Joel…

Er zijn verschillende namen voor Kerstmis in verschillendetalen.Dienamenzeggensomsietsoverdeoude heidense achtergronden van het kerstfeest. Het Engelse Christmas lijkt nog het meest op Kerstmis.InNederlandis'kerst'dekortevormvoorChristus. En verder zit in Kerstmis natuurlijk het woord 'mis'. In niet-katholieke streken wordt vaker 'kerst' of 'kerstfeest' gebruikt, dan 'Kerstmis'.

In het Duitse Weihnachten herkennen we het woord 'wijden'. De oudste vindplaats van dit woord is een tekst uit de 12e eeuw: “In deze nacht kwam de Genade tot ons, daarom noemen we deze nacht wij-nacht (gewijde nacht)".

Waarom word ik door de eeuwen beticht van onbarmhartigheid? Ik zou het wel uit willen schreeuwen: ik kòn nier anders in die tijd! Ach ja, u hebt wel makkelijk praten, maar moest ik dan een zwangere vrouw tussen die ruwe mannen laten? Als zij haar kind dáár krijgen zou dan was zij ook niet te benijden. Dus heb ‘k hen naar de stal gebracht; ze waren dankbaar en bescheiden (‘k vroeg hun geen geld voor deze nacht). En toen de herders mij vertelden van ’t licht en van het hemels lied dat engelen zongen in de velden, geloofde ik mijn oren niet: Want in mijn stal werd Hij geboren Wiens komst zo lang reeds was voorzegd. Waarom moet ik dan steeds weer horen: ‘Die herbergier was hard en slecht?’

De Redactie van de parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods te Voorschoten wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar toe.

Bij klachten over de verzending van De Augustinus inVoorschotenkuntuzichwendentotRitaZwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: czwaard@planet.nl

Kopij

AlsukopijheeftvoordevolgendeAugustinusgraag inleveren vóór 16 januari 2023 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl)

21 Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods

Parochiekern Wassenaar – De Goede Herder

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Secretariaat: Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 -517 8278 e-mail: herder20@bart.nl website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Openingstijden: di, wo en do van 9.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep: zie St. Willibrordus en St. Jozef

Parochiekerk: De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar

Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur Kerkhofbeheerder: Funam, tel. 06 4269 3000

IBAN Bankrek. nr NL73 INGB 0000 0201 43 voor misintenties: o.v.v. misintenties voor: (desbetreffende naam)

Secretaris Beheercommissie: zie St. Willibrordus en St. Jozef

Mooi gedachtenisconcert op 6 november in Goede Herder

Het jaarlijkse gedachtenisconcert begin november vindt afwisselend plaats in de Dorpskerk en De Goede Herder. Dit jaar was De Goede Herder aan de beurt en door de gezamenlijke organisatoren, o.a. de Raad van Kerken, was een mooi programma gekozen. Het koor Cappella pro Cantibus o.l.v. dirigent Rens Tienstra en Carla Schrijner, celliste, brachten om de beurt troostvolle muziek ten gehore. Medewerking verleende Leonard Seeleman op het kistorgel. Foto: Marjan Kok HR

Misintenties december en januari

Voor de intenties van de Maria dagkapel Henk en An Metkemeijer-Kloos Mat van Dael Reinout Barge Caspar Kerckhoff Loek en Ria KampschöerOlieslagers Bob Polman Pieter Berger Charlotte ten Hacken Cees Romijn Annette van Ravels-Classen Tine van der Beek-Kuik Jan van der Kooij Win Remmerswaal Truus van der Geest-Standaart Hilde van den Haak-Taggenbrock Joost Rueb Vera Lammers-Kramer

Op 31 december is er een oecumenische oudejaarsviering, zie pag. 27.

Plaats: Buurtkerk, Deijlerhuis, Hofcampweg 3. Aanvang 19.00 uur, na afloop om 20.00 uur koffiedrinken, waarbij de oliebollen niet zullen ontbreken.

Communicanten

We hebben acht communicanten voordeEersteH.Communieop11 juni 2023.

Zezijnalmetveelplezierbegonnen met de voorbereidingen. Ze zijn afkomstig van de Bloemcampschool (4), de Sint Bonifaciusschool (2) en de Sint Jan Baptist (2).

De redactie wenst u Zalig Kerstmis en een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar!

Op de foto vijf van hen. U gaat ze ongetwijfeld alle acht leren kennen en mogen we vragen om uw gebed?

Team Gezinskerk Wassenaar Foto: MdM Gezinskerk Wassenaar
22
Oudejaarsviering 19.00 uur

Activiteiten Gezinskerk Advent en Kerstmis

Sinds de start van de Advent op 27 novemberzijnveelvanonzekinderenentienersactiefalsAdventsengel.Zijbrengenelkezondagvande Advent kleurplaten of lichtjes naar zo’n 50 adressen door heel Wassenaar die we kregen van Janny, Thea en Liz. Bedankt hiervoor!

Op zondag 11 december hebben weonzeAdventgezinszondagmet kinderwoorddienst tijdens de H. Misvan9.30uurindeSintWillibrorduskerk (Wassenaar).

Op 18 december is om 19.00 uur onze traditionele Gezinskerstviering (woord- en gebedsviering). Op 8 januari is er tijdens de H. Mis van 9.30 uur weer kinderwoorddienst met het thema Doop van de Heer en H. Doopsel.

Gezocht (groot)ouders en (klein)kinderen voor het kerstkoor Alweer enige jaren hebben we tijdens de Gezinskerstviering een koor voor volwassenen en kinderen. Meezingen is echt heel gezellig en helemaal met Kerstmis! Kom vooral meezingen als je plezier hebt in zingen (je hoeft geen nachtegaal te zijn). Er wordt geoefend op zondag 18 december na de H. Mis (ongeveer om 10.45 uur). Aanmelden: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

Gezocht lectoren en kinderen die mee willen doen in het kerstspel Ook dit jaar hebben we weer herders, koningen en engelen nodig. Geef bij het aanmelden aan naar welke rol je voorkeur uitgaat. Het is ook geschikt voor de kleintjes (het iszondertekst);zelopenmeeinde processie en zitten tijdens de vieringvoorin.Kinderendiegraageen tekst willen lezen kunnen zich ook aanmelden als lector. Ook tieners zijn welkom. Je hoeft niet per se verkleed, er zijn ook voorbedes voor te lezen.

Aanmelden voor 16 december: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

Een vraag en een gebed

We hadden Leo Elshout op bezoek in onze kinderwoorddienst. Hij vertelde dat we op een van de gebrandschilderde ramen het door Sint Willibrord gebouwde Groene Kerkje (Oegstgeest) hebben staan. De kinderen namen een kijkje bij het raam. Weet u waar deze afbeelding zich bevindt?

Op de gezinszondag van 13 november waren er 21 kinderen. Een van de kinderen las een gebedje voor, geschreven door Klaas van der Poel:

Willibrord van overzee bracht het evangelie mee.

Door zijn voorbeeld en zijn werk, zijn wij samen nu Gods Kerk.

God, zo wil ik ernaar streven het geloof ook door te geven. Amen

Zie verder op p. 22: acht communicanten. Gezinskerk Wassenaar

Foto: sceenshot livestream Foto sceenshot livestream
23 Parochiekern Wassenaar - RK Wassenaar

Parochiekern Wassenaar – St. Willibrordus en St. Jozef

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

De Sloep: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 – 511 8133 e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Secretariaat: openingstijden: di t/m vr van 9.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep: Ton Beijersbergen, e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

Mariakapel: dagelijks open van 10.00-17.00 uur Kerkhofbeheer: tel. 070 - 511 8133

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties) NL95 INGB 0000 1164 56 t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus

NL37 INGB 0000 5508 96 t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef parochiekern

Secretaris Beheercommissie: Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

Inwijding nieuwe orgel

Om te beginnen had Dick van Sinderen de eer om als eerste tijdens een eucharistieviering op zondag 23 oktober het nieuwe orgel te bespelen, daarbij geassisteerd door Inge Terpstra als cantor.

Dick had zich al langere tijd enorm verheugd op de komst van dit orgel - dat door insiders als een grote verbetering wordt gezien ten opzichte van het op dat momentingebruikzijndeorgel-enwasdanookenorm blij dat hem de gelegenheid werd geboden dit orgel als eerste tijdens een viering te mogen bespelen.

Daarna heeft hij nog tijdens een zaterdagavondviering, geassisteerd door Astrid van Ginneken als cantor, hetzelfde mogen doen.

Op zondag 6 november is vervolgens het orgel ingezegenddoormgr.VanLuyn,daarbijgeassisteerddoor diakenPeterWinnubst.TijdensdezevieringwasRien Calis de organist, terwijl de zang werd verzorgd door de Magnificat Cantorij, voor die gelegenheid versterkt door een aantal zangeressen uit het koor Pro Deo, terwijl Thom van Leeuwen de dirigent was.

Het was een erg mooie viering in een behoorlijk volle kerk; al met al leidde dit tot erg tevreden gezichten van de personen uit onze totale parochie, die een

belangrijke steen hebben bijgedragen aan de keuze vanditorgel-zekermoetdangenoemd wordenTheo Vogels, (tegenwoordig oud-parochiaan) - en het voorbereiden bij het bisdom van de vervanging van het oude orgel (hiervoor te noemen Richard Bot). Beiden waren aanwezig tijdens de viering, alsmede de uitvoerder van de restauratie Ronald van Braekel, van orgelbouw Adema-Schreurs.

Zondag 6 november jl., Mgr. Van Luyn zegent het nieuwe orgel Foto: Gabrie Lansbergen Dick van Sinderen bespeelde als eerste het nieuwe orgel. Foto: Louis Brackel
24

Seniorenviering en ziekenzalving Aan de uitnodiging voor de seniorenviering in onze kerkisdooreenoverweldigendaantalouderengehoor gegeven. De kerk zat nagenoeg vol….

Tijdens de viering hebben 42 parochianen het sacrament van versterking/bemoediging ontvangen van pastoor Franken geassisteerd door diaken Peter Winnubst. Jammer Emmy dat je niet aanwezig kon zijn…. we wensen jou veel sterkte voor de komende tijd.

Op de foto’s is te zien, dat na afloop van de viering achterin de kerk en links in het gangpad aan gezellige tafeltjes werd bijgepraat met koffie en soesjes…het was een feest…. ook achteraf voor de Commissie Gemeenschapsopbouw en de extra helpers om deze samenkomst te mogen organiseren denk ik!

Daarom nu ….heel veel dank aan de commissie …. vele taken moesten worden verdeeld…. ….gemeenschapsopbouw Janny, Jenny, Clara, Ineke, Lilian, Thea en Liz …. aangevuld met Jan, Angelique, Anneke en Elly…dank voor de grote inzet en de vele uurtjes van voorbereiding….het bestellen van stoelen entafels……wiehaaltpersonenop….…wiebegeleidt de 80 plussers naar hun plaats en voorziet hen van een corsage … wie zorgt voor het inschenken van koffie…. etc. etc…

Enfin….dank ook aan ………….. Angelique voor het makenvandeprachtigecorsagesvoorde42parochianen….dank aan de rijders Eric, Fred, Thea en Leo endekoffieschenkersAlexa,Ank,Corrie,Anneke,Lia en Liesbeth ….dankzij al deze vrijwilligers werd de seniorenviering een heel fijne viering en een warme ontmoeting.

Namens alle senioren oprechte dank!!! Marga Brackel Koffie na afloop van de ouderenviering op woensdag 9 november jl. Foto: Gabrie Lansbergen Mgr. Van Luyn spreekt de zegening uit, 6 november 2022. Foto: Louis Brackel Het koor zong boven bij het nieuwe orgel. Foto: Gabrie Lansbergen Rien Calis aan het nieuwe orgel, 6 november 2022.
25
Foto: Gabrie Lansbergen Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef

Semper Fidelis

Semper Fidelis – voorheen het 'Rouw- en trouwkoor' genaamd –ontstond vele jaren geleden uit leden van het inmiddels opgeheven kerkkoor St. Ceacilia en functioneerthedentendagenogsteeds. Onder leiding van Emmy van der Wilk zingt men de 'noten van de hemel'.

Sinds halverwege de coronapandemie levert Semper Fidelis ook haaraandeel,eenmaalpermaand, in de zondagochtendmis. Een fikse opgave voor onze jongbejaarden, maar ze doen het met liefde en volle overgave!

Bij begrafenissen wordt het koor veelal gevraagd de uitvaartplechtigheid muzikaal te ondersteunen. En als men in de gelegenheid is, dangevendekoorledendaarzeker gehoor aan.

De koorleden van nu zijn allemaal AOW-ers/gepensioneerden die niet alleen de uitvaarten, maar ook de ouderenviering met hun gezang opluisteren.

Met name ook de onlangs gehouden ouderenviering van 9 november die, i.v.m. ziekte van Emmy, muzikaal werd geleid door Rien Calis en waar meer dan 125 ouderen de viering bijwoonden en 42 de ziekenzalving ontvingen.

Vooral het lied 'Ga met God en Hij zal met je zijn' gaf velen een warm gevoelenmenbleeferoverpraten.

Iksluithierafmetheteerstecouplet en mijn wens:

Ga met God en Hij zal met je zijn jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Jenny van der Kleij

Zoon Philip wordt door het H. Doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen. Felicitates voor zoon Philip en zijn ouders Floris en Claartje Zwaferink, 23 oktober 2022. Diaken Peter Winnubst diende het H. Doopsel toe. De ouderenviering was zeer druk bezocht, 9 november jl. Foto: Gabrie Lansbergen
26
DE KERK IS ER VOOR IEDEREEN, OUD EN JONG ! Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef

Oudejaarsdienst 2022

Wassenaar

Op31december2022organiseert deRaadvanKerken de jaarlijkse oudejaarsdienst. In de Raad van Kerken zijn alle kerken van Wassenaar vertegenwoordigd. Dit jaar zijn we te gast bij de Buurtkerk Wassenaar. Het thema voor deze dienst is 'Alles heeft zijn tijd'.

We zullen elkaar ontmoeten, met elkaar zingen onder leiding van Jedidja Ravensbergenenerzaleen korte overdenking zijn. Een mooi moment om dit jaar 2022 af te sluiten en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Dedienststartom19.00uur en is om 20.00 uur afgelopen. U bent welkom in het Deijlerhuis aan de Hofcampweg3inWassenaar Na afloop is er nog de mogelijkheid om met elkaar koffie/theetedrinken,waarbij de oliebollen niet zullen ontbreken.

U bent van harte uitgenodigd!

Zondag 4 december

- Aad en Corrie van der HolstZwetsloot

- Cornelia van Leeuwen-Oosterveer

- Klaas van der Poel - Will en Marianne VarkevisserBredero

- Jo van Wissen-van der Berg - Frans en Riet Schouten-Baijer - Dirk Eduard de Vlugt - Overleden leden familie Van den Barselaar-Remmerswaal - Overleden ouders Ruijgrokvan der Kroft en hun zoon Piet - Familie Oosterveer-Compier

Zondag 11 december - Dirk Eduard de Vlugt

Woensdag 14 december - Bert Ruijgrok

Zondag 18 december

- Bernadina HoogenboomGrundeken - Frans en Riet Schouten-Baijer - Dirk Eduard de Vlugt

Zaterdag 24 december; Kerstavond - Ria en Theo HooijmansNoordover - Aad en Corrie van der HolstZwetsloot - Leo en An Ruijgrok-Bos - Cornelia van Leeuwen-Oosterveer - Will en Marianne VarkevisserBrederode

- Jo van Wissen-van der Berg - Henriette van der Salm- van der Hulst - Koos Ruijgrok

-OverledenoudersVanSpronssen - Remmerswaal - Overleden ouders Van der Kroft-van den IJssel - Overleden ouders Remmerswaal-van Winsen - Rinus Konings - Rob Nagtegaal - Maurice Gersse - Thessa Rodenburg

Zondag 25 december

- Theo en Coby Teunisse-van der Holst - Ton Gordijn - Joop Putker - Bert Ruijgrok

- Bep Putker-Hoek

- Johan van der Kooij - Atie van der Kleij - Wim Paardekoper - Dirk Eduard de Vlugt - Klaas van der Poel - Corrie van der Knaap - Johan Goudeau - Frans Linnebank - Overleden ouders KnaapRemmerswaal

- Overleden leden fam. Van den Barselaar-Remmerswaal - Overleden ouders Ruijgrokv.d. Kroft en hun zoon Piet

Woensdag 28 december - Jan van den Barselaar - Overleden leden fam. Van den Barselaar-Remmerswaal

Zondag 1 januari -HenriettevanderSalm-vander Hulst - Joop Putker - Bert Ruijgrok (jrgt) - Jo van Wissen-van den Berg - Bep Putker Hoek - Frans en Riet Schouten-Baijer - Dirk Eduard de Vlugt - Overleden leden fam. Van den Barselaar-Remmerswaal - Familie Oosterveer-Compier

Zondag 8 januari - Eduard van Hövell - Dirk Eduard de Vlugt

Woensdag 11 januari - Cornelia van Leeuwen-Oosterveer

Zondag 15 januari - Leo en An Ruijgrok-Bos - Wil en Marianne VarkevisserBrederode - Atie van der Kleij - Dirk Eduard de Vlugt - Overleden ouders Remmerswaal - van Winsen

Zondag 22 januari - Dirk Eduard de Vlugt - Overleden leden fam. Van den Barselaar-Remmerswaal

Zondag 29 januari - Wim Paardekooper - Dirk Eduard de Vlugt

27
St. Jozef
Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en

Parochiekern Oegstgeest – H. Willibrord

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie:

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest tel. 071 – 517 5304 e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl website: www.willibrordoegstgeest.nl

Secretariaat: openingstijden: ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep: Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Parochiekerk: H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Mariakapel: dagelijks open van 9.00-19.00 uur Kerkhofbeheerder: Bert Gerritsen, tel. 06 2089 1655

IBAN Bankrek. nr(s) NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Secretaris Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl

Wij gedenken...

…Theodorus Paulus (Dik)

Hoogervorst, weduwnaar van Deliana Hoogervorst-Fallaux, (schoon)vader en opa. Dik werd op 4 september 1946 in Oegstgeest geboren en overleed op 12 oktober in Warmond. De uitvaart vond plaats op woensdag 19 oktober in de H. Willibrordkerk, waarna Dik is begraven op de naastgelegen begraafplaats.

…Manuel Salvador Salas Romero, vader. Manuel werd geboren op 25 december 1957 en overleed op 13 oktober. De afscheidsdienst vond plaats op donderdag 20 oktober in deH.Willibrordkerk,waarnaManuel is begraven op het naastgelegen kerkhof.

…Johanna Louisa Maria (Joke) Prein-Heijstek, weduwe van Joop Prein, (schoon)moeder en oma. Joke werd geboren op 23 november 1932 en overleed op 14 oktober. De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 21 oktober in de H. Willibrordkerk, waarna Joke is gecremeerd.

…Charles Frederik Wilhelm (Karel) van Woudenberg, echtgenoot, zwager en oom. Karel werd geboren op 12 september 1946 en overleed op 19 oktober. De plechtigheid, voorafgaand aan de crematie, vond plaats op donderdag 27 oktober in het crematorium Rhijnhof, waarna Karel is gecremeerd.

…Annie Offenberg-Foulon, weduwe van Theo Offenberg, (schoon)moeder en (over)grootmoeder.Anniewerdgeborenop23

oktober 1934 en overleed op 23 oktober. De afscheidsdienst vond plaats op donderdag 27 oktober in de H. Willibrordkerk, waarna Annie is begraven op het parochiekerkhof.

…HelenaMariaAnna(Lenie)van der Maat-van der Weijden, weduwe van Gerard van der Maat, moeder en schoonmoeder. Lenie werd geboren op 16 april 1932 en overleed op 4 november. De afscheidsdienst vond plaats op donderdag 10 november in de H. Willibrordkerk, waarna Lenie is begraven op het parochiekerkhof.

… Alexander Theo Peter Anton (Lex)Brink,broer,zwagerenoom. Theo werd in Den Haag geboren op 18 november 1952 en overleed op 7 november in Sassenheim. De uitvaartmis vond plaats in de H. Willibrordkerk,waarnaLexisbijgezetinhetfamiliegrafvanzijnouders op het parochiekerkhof. …Aad van Zuuren, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Aad werd op 2 maart 1939 geboren in Meureudoe (Atjeh) en overleed op 13 november. De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 18 november, waarna Aad is begraven op de begraafplaats bij de kerk.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Bron: Pixabay

Pastoraatgroep, Beheercommissie en secretariaat van de H. Willibrord parochiekern wensen u Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar.

Vrede en alle goeds!

Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van het nieuwe orgel. Daarna kost het nog tijd om het te laten stemmen. We hopen en bidden, dat we het met Kerstmis kunnen gebruiken!

Foto: EvL

28

Op zaterdag 17 december geeft het GemengdKoorSt.Willibrordom20.00uureen kerstconcert in de H. Willibrordkerk, Rhijngeesterstraatweg 35, Oegstgeest. Ophetprogrammastaateenselectievanoude en moderne Christmas Carols uit de Engelse koortraditie. In de tekst van deze liederen zijn veelvandemotievenuithetkerstverhaalterug te horen. Jezus gezien als redder, groot licht in de duisternis, herders die te middernacht opgeroepenwordendelichtendestertevolgen naar Bethlehem, engelen die het kindje Jezus lof toezingen. De koorzang wordt afgewisseld met instrumentale intermezzo's en het zingen van een aantal bekende Nederlandse kerstliederen in samenzang.

HetkoorstaatonderleidingvandirigenteMijke de Ru. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Martin Gordijn (orgel en piano), Noortje Gortzak (blokfluit) en Hieke van Hoogdalem (cello). De toegang is gratis; er is een deurcollecte.

Investeren in de toekomst: energietransitie en Willibrord Tuinhuis

Al een paar jaar is de Beheercommissie bezig met de problematiek van de energietransitie. Er zijn al de nodige concrete stappen gezet: zo zijn de stroom- en gasmeters vervangen door ‘slimme’ exemplaren waarmee we veel nauwkeuriger het verbruik van stroomengaskunnenvolgen.Ditsteltonsinstaatom het verbruik ervan beter aan te sturen.

Nieuwbouw: het Willibrord Tuinhuis

Vanwege de sluiting van La France werd de behoefte om (weer) over een eigen grote ruimte te kunnen beschikken,actueel.Alin2012warenerplannenvoor een aanbouw aan de kerk voor ontmoeting, een mortuarium met familiekamer en andere functies. Helaasvooronsmoestditprojectwachtenopdebouw van het Bondsgebouw van de zusterparochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten. Deze ruimtebehoefte is weer opgepakt en is in combinatie gebracht met de energietransitie, en wel in de vorm van een vrijstaand gebouw in de pastorietuin: het Willibrord Tuinhuis. Immers nieuwbouw biedt veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld om veel extra zonneenergie op te wekken en ook om warmte op te slaan voor het gebruik in de winter. Kortom er een energiecentrale van maken. Met een technisch slim, uitgekiend ontwerp is het vrijwel helemaal zichzelf bedruipen (inclusief kerk en pastorie) een reële optie!

Vanuit het Pastoraal Beleidsplan is de behoefte aan en noodzaak van extra ruimtes in het kader van Ontmoetingbenadrukt.Ookdeoverigeruimtebehoeftes voor mortuarium en rouwkamer, werkruimtes en opslag maken zo’n nieuwbouw dringend gewenst.

JuistdecombinatievanOntmoetingenEnergiemaakt deze nieuwbouw een goede en verantwoorde investering in de toekomst. Want natuurlijk blijft de H. Willibrord Oegstgeest bestaan!

De huidige exorbitante stijging van de energiekosten maakt de terugverdientijd van het ‘energiecentrale deel’ steeds korter.

Nadat onze Beheercommissie, Pastoraatgroep, Pastoraal Team en Parochiebestuur groen licht hadden gegeven om dit plan verder te ontwikkelen, is nu ook instemming gekomen van het Bisdom, om de planvorming verder ter hand te nemen.

Pastorie

Omdat de realisatie van onze beoogde nieuwbouw metenergiecentralenogzekereenpaarjaarzalduren, kijkenweooknaarmaatregelenwaarmeeweopkorte termijn met name het gasverbruik (verwarming) voor de pastorie kunnen verminderen.

Begin september zijn twee energiecoaches (vanuit de gemeenteOegstgeest)opbezoekgeweestenhebben wemethenbesprokenwelkeoptieserwelennietzijn. Zo is het installeren van zonnepanelen op de daken van kerk en pastorie, mede vanwege de status van gemeentelijk monument, niet aan de orde. Welke maatregelen wel passend kunnen zijn zal komende winter, wanneer de coaches terugkomen om met een warmtecamera de warmteverliezen te scannen, duidelijk worden.

Verder bereiden we een aanpassing van het CV-systeem (van pastorie en sacristie) voor om beter per vertrek de warmtevraag te kunnen bedienen. We denken hiermee te kunnen besparen op het in de huidige situatie ‘onbedoeld’ meeverwarmen van niet gebruikte ruimtes. Samen met ‘een graadje lager’ mikken we op zo’n 25% besparing aan gas. Helaas zijn er nog geen voor u zichtbare resultaten (behalve de ‘winterdagkapel’ in de bestuurskamer). Maar achter de schermen zitten wij zeker niet stil.

Namens de Beheercommissie, Koos van der Heijden

29
Oegstgeest - H. Willibrord
Parochiekern

Waarom het in de kerk niet saai is? (7)

Wat vooraf ging

Is de kerk saai ? Ik kan die vraag pas echt beantwoordenalsikmeafvraagmetwelkdoeliknaardekerkga.

Het gaat in de kerk, als het goed is, over de vraag: 'Hoe kom ik in contact met God? Hoe wordt God meer dan een idee voor mij? Hoe wordt God ‘echt’ in mijn leven?'

GodopenbaartzichinJezusChristusalseenpersoon. En een persoon leer je uiteindelijk pas kennen door met hem of haar te praten, door elkaar te leren kenen als vrienden, door een relatie aan te gaan. We gaan naar de eucharistieviering en ontvangen de Communie omdat we onze relatie met Christus willen onderhouden. We willen Hem ontmoeten. Dit nu is precies het doel van de eucharistieviering: Een persoonlijke ontmoeting met Christus in de heilige Communie!

In de Communie zegt Jezus tegen mij: ‘Alles wat van mij is, is van jou. Mijn kracht, mijn goedheid, mijn liefde’, ze zijn van jou om er uit te leven.’

Vroeger werd over ‘het heilig Misoffer’ gesproken omdat in de Mis de kruisiging echt wordt voor ons

Waarom het in de kerk niet saai is? (7)

Maar waarom moest Jezus gekruisigd worden? Dat heeft met het volgende te maken.

Tim J. Keller is een dominee. Zijn boeken zijn bestsellers en worden in vele talen vertaald (waaronder in het Nederlands). Volgens hem zijn we in onze westerse wereld de blijdschap kwijtgeraakt. De reden is dat iedereen zo met zichzelf bezig is. Hij schrijft hierover: “Niets maakt ons ellendiger dan narcisme, de eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en onze staat van dienst.” (Tim Keller, In alle redelijkheid, christelijk geloof voor welwillende sceptici, Franeker 2012, blz. 228)

Wanneer je je eindeloos concentreert op je eigen wil, je eigen mening, je eigen positie enz. plaats je jezelf in het centrum van je leven. Je stelt jezelf zo centraal datjejekuntafvragenofernogwelruimteisvoorGod en voor anderen.

Zijn liefde wordt niet meer gehoord

Volgens Paus Franciscus is die ruimte er niet meer, als het teveel om jezelf draait. “Steeds wanneer ons innerlijke leven verstrikt raakt in de eigen interesses en zorgen is er niet langer ruimte voor anderen, geen ruimte voor de armen. De stem van God wordt niet langer gehoord, de stille vreugde van zijn liefde wordt niet meer gehoord, en het verlangen om het goede te doen vervaagt. (…)

Velen vallen er ten slachtoffer aan en worden wrokkig, boos en lusteloos. Dat is niet de manier om een waardig en vervuld leven te leiden; dat is niet Gods wil voor ons.” (Evangelii Gaudium, nr. 2)

Bestaat deze werkelijkheid nog?

'De eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en onze staat van dienst' noemt de katholieke Kerk zonde. Dit vinden sommige mensen een begrip dat ‘niet meer van deze tijd’ is. Maar wil dit ook zeggen dat de werkelijkheid die er achter zit, niet meer bestaat?

Reddingsoperatie

God wil ons verlossen van deze 'eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en onze staat van dienst.' Zijn reddingsoperatie vindt plaats aan het kruis.

Pastoor Rochus Franken

Glas-in-loodraam in De Goede Herder, Wassenaar Foto: Diana Niewold, (kerk)fotografe
30 Gedachten van uw pastoor

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastoraal Team

• Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar tel. 071 889 5938 e-mail: rochusfranken@outlook.com

• Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk tel. 06 1594 8952 e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl

• Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten tel. 06 2443 4516 e-mail: pmwinnubst@gmail.com

• Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma tel. 06 2159 3936 e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Parochiebestuur (PB)

• Voorzitter: Pastoor Rochus Franken

• Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven, tel. 06 2844 5679 e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl

• Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624 e-mail: meijer100@planet.nl

• Penningmeester: vacature e-mail:

• Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal, tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl

• Begraafplaatsen: Bert Gerritsen, tel. 06 2089 1655 e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl

• Algem. zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886 e-mail: joostwestgeest@gmail.com

• Communicatie en 2e secr.: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594, e-mail: wilk.eamvander@gmail.com

• Personeel en vrijwilligers: vacature

• Secretaresse PB: Désirée de Bruijn Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar ma t/m do 9.30-17.00 uur e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210 e-mail: vanleukenels@gmail.com 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Locatieredacteuren:

• H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218 e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935 e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH)

• H. Willibrord Oegstgeest: Vacature

• H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137 e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)

• De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 386 6039 e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR)

• St. Willibrordus en St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)

Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304 e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com

Financiële administratie: e-mail: financieel@parochie-augustinus.nl

Adressenbeheer: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Inleverdatum kopij februari 2023 uiterlijk 16 januari 2023: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 28 jan. - 26 feb. 2023 Verschijningsdatum: 31 januari De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31 Contacten

Lang leve de kringloop..

Tja, u kent dat wel. U loopt te slenteren door de kringloopwinkel. U kijkt hier, neemt wat in uw handen, legt het weer terug en hoopt in een ander schap een nóg leuker item te vinden. Zo keek ik op de boekenplank voor de jeugd. Geweldig wat daar allemaal te vinden is. Mooie lees- en voorleesboeken, prentenboeken en dat allemaal voor bijna niets....

NuvielmijnoogophetboekHETKERSTVERHAAL,vanBrendanPowell Smith. Het kerstverhaal met weinig tekst en veel grote platen. Het bijzondere van dit boek is dat de verhaallijn is uitgebeeld in LEGO. Je weet niet wat je ziet. Voor ons als redactie aanleiding om aan onze kinderen te vragen: DOE JIJ MEE?

De uitdaging aan JOU !

Ja, nu ben JIJ aan de beurt. Knap he, zo'n kerststal van Lego. Zou je een klein stukje van het verhaal zelf kunnen bouwen met LEGO? Denk aan de herders en de schapen bij de stal, de kribbe waar het kindje in lag... Je mag zelf kiezen. Ook hoe groot je het maakt, maakt ons niet uit.

Ben je klaar? Ben jij zelf blij en tevreden? Maak een foto van je werkstuk. Stuur de foto met de mail naar redactiejdedoper@outlook.com Wie weet staat de foto van jouw lego-werkstuk in de volgende Augustinus!