De Augustinus juni 2022

Page 1

Jaargang 8 nr 5 Datum 4 juni - 3 juli

De Augustinus Juni 2022 Editienaam - Pinksternummer

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, 1e secr., Emmy van der Wilk, 2e secr. + PR, Jan Konst, begraafplaatsen, Dick Remmerswaal, gebouwen Onder vlnr: Pim Kouwenhoven, vicevz., Joost Westgeest, alg. lid, Hans van Mullekom, penningm., vacature: personeel en vrijwilligers

Bestuurszaken In de vergadering van het Parochiebestuur op 23 mei jl. zijn diverse zaken besproken. De penningmeester heeft de rekening en verantwoording over 2021 behandeld.

Het orgel van de (voormalige) St. Jozefkerk is bij de orgelbouwer opgeslagen. In Oegstgeest komt er nu een mooi orgel uit Hillegom. Diverse onroerend goedzaken kwamen ter tafel, alsmede de opvolging van de huidige penningmeester.

Er is nog steeds een vacature voor het werkveld personeel en vrijwilligers. Het staat voortdurend met kleine lettertjes onder bovenstaande foto. Spreekt zo’n werkveld je aan? Doe er dan iets mee. Het Parochiebestuur is een goede manier om je enthousiast in te zetten voor onze geloofsgemeenschap. Emmy van der Wilk, 2e secretaris

In overleg met het Centraal Liturgisch Beraad en met de Pastorale Adviesraad heeft het PT besloten om vanaf begin juni op de zaterdagavond om 19.00 uur nog maar één eucharistieviering te houden. Deze zal gevierd worden in de St. Willibrordus in Wassenaar en is dus bestemd voor de gehele parochie. In De Goede Herder in Wassenaar zal alleen op de eerste zondag van de maand om 16.00 uur de heilige mis worden opgedragen.

Afscheid Boris Plavčić In deze Augustinus komt u beslist nog meer foto's tegen van het afscheid van kapelaan Boris. Hier spreekt de kapelaan de kinderen toe, op zondag 15 mei 2022 in de St. Willibrordus, Wassenaar. Foto: Gabrie Lansbergen 2

Bij de voorplaat Pinksteren Getijdenboek KB


Alles in een ander licht Wanneer ‘De Augustinus’ verschijnt bevinden we ons liturgisch gesproken nog in de Paastijd. Die duurt dit jaar tot 5 juni (dan vieren we Pinksteren). De pas gewijde paaskaars staat tot en met 5 juni plechtig te branden op het priesterkoor, om aan te geven dat het Licht van Christus met Pasen onder ons gekomen is. De Paastijd eindigt met Pinksteren. Want Pasen en Pinksteren horen bij elkaar. Ze hebben allebei te maken met dezelfde gebeurtenis namelijk: de verrijzenis van Jezus. De verrijzenis vormt, denk ik, één van de kernpunten van ons geloof. Zonder de verrijzenis is ook Pinksteren niet te verklaren. De leerlingen vroegen zich na Hemelvaart af hoe zij verder moesten leven nu door de verrijzenis van Jezus alles veranderd was. Want de verrijzenis van Jezus betekent dat de liefde van God sterker is dan de dood. Liefde heeft uiteindelijk het laatste woord in het leven van een mens. Uiteindelijk hebben ziekte, honger, leed (en zeker oorlog) niet het laatste woord. Als je daarin gaat geloven, als je je dat goed realiseert, dan staan opeens heel veel dingen in een ander licht. We ploeteren wat af in ons leven. We maken ons druk over van alles en nog wat. De jaren vliegen steeds sneller voorbij naarmate je ouder wordt. Het leven lijkt een droom die voorbijvliegt. Maar misschien mag juist daarom ook de hoop in ons hart groeien dat Gods liefde in ons leven het laatste woord heeft. Alles gaat voorbij, maar zijn liefde is blijvend. Pastoor Rochus Franken

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 22 23 24 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 4 in 1 Gedachten van uw pastoor Katwijk - H. Joannes de Doper Liturgische Agenda 5 kerken Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Wassenaar - De Goede Herder Wassenaar Gezamenlijk Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef Oegstgeest - H. Willibrord Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken Eindredacteur: E. van Leuken 2e Eindredacteur: A. van der Valk Locatieredacteuren: Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen Oegstgeest: vacature Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: H. Reuser, E. van der Wilk Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Ch. van Steijn Bisdom/Wereldkerk: E. van der Wilk Augustinus, 4 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: E. van Leuken De Augustinus-kids: A. van der Valk Website: www. parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem 3


Pastoraal Team Uit het Pastoraal Team Het Pastoraal Team (PT) is kapelaan Boris dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor onze parochie en wenst hem zegen en wijsheid toe bij zijn nieuwe taak in Bosnië.

V.l.n.r. diaken Peter Winnubst, pastoor Rochus Franken en pastor Kees van Vliet

Father James Mallon - een begeesterd priester uit Canada Het was bijzonder om van 23 tot 25 maart jl. met ruim 1.000 personen bijeen te zijn in Breda voor de conferentie ‘De Missionaire Parochie’. Naast ontmoetingen en workshops waren er de lezingen van Father James Mallon. Hij is een begeesterd spreker die de aandacht van de aanwezigen perfect wist te boeien. Dat het een geslaagde conferentie was, blijkt wel uit het gegeven dat iedereen bleef tot de sluiting op vrijdagmiddag om 17.30 uur. Met zijn boek ‘Divine Renovation’ uit 2014 (Nederlandse vertaling: ‘Als God renoveert’, uit 2019, 325 pag.) en zijn wereldwijde organisatie die daarop voortbouwt, probeert Mallon de parochies te vernieuwen. Twee vragen. Een: wat is dan de visie en de aanpak van Mallon? Twee: wat betekent dat voor onze parochie? Antwoord op de eerste vraag: dat is niet met een paar zinnen te zeggen. Mallon bepleit een cultuurverandering in de parochies: ‘Van onderhoud naar missie’. Pastoor Franken geeft elders in dit juni nummer een samenvatting van de eerste hoofdstukken. Het vraagt tijd en concentratie om je in zijn visie en aanpak te verdiepen. Zie hiervoor ook de website www.missionaireparochie.nl Tweede vraag: wat betekent dat voor onze parochie?

4

Van een aantal andere parochies was het gehele team in Breda aanwezig. Vanuit de Augustinusparochie hebben vijf parochianen en ik er aan deelgenomen. Zie pag. 10. Parochievernieuwing lukt alleen als het hele Pastoraal Team met alle vrijwilligers en andere geïnteresseerden met elkaar er over in gesprek gaan. Het is een intensief proces dat meerdere jaren duurt. Het vraagt om keuzes maken, dingen laten vallen en bewust voor andere dingen wél kiezen. Maar hebben we in onze parochie er met elkaar al veel over gesproken? Zijn we al bewust met het proces bezig? Ik heb de indruk dat we ons als parochie nog maar weinig in de visie van Mallon hebben verdiept en dat we nog maar aan het begin van een bewust proces staan. Dus: wordt vervolgd. Father James Mallon heeft zich laten inspireren door de apostel Paulus. Juist in mei hebben we met een gespreksgroep van achttien personen ons gedurende drie avonden verdiept in het bijbelboek ‘De Handelingen van de apostelen’. Het was waardevol en boeiend ons met elkaar te verdiepen in het leven, het geloof en de verkondigingsreizen van Paulus. Het bijbelboek laat zien dat de bezieling van de Heilige Geest voor Paulus heel belangrijk was.

Na zijn vertrek hebben we voor onze vijf parochiekernen nog maar anderhalve priester over. Pastor van Vliet heeft immers twee halftime taken: theologie en parochie. In overleg met het Centraal Liturgisch Beraad en met de Pastorale Adviesraad heeft het PT besloten om vanaf begin juni op de zaterdagavond om 19.00 uur nog maar één eucharistieviering te houden. Deze zal gevierd worden in de St. Willibrordus in Wassenaar en is dus bestemd voor de gehele parochie. In De Goede Herder in Wassenaar zal alleen op de eerste zondag van de maand om 16.00 uur de mis worden opgedragen. Er is goed nieuws! Het PT en het Parochiebestuur zijn met het bisdom Rotterdam in overleg over een nieuwe pastoraal werker voor onze parochie. De gesprekken zijn bijna afgerond en we hopen u er spoedig meer over te kunnen berichten. Tot slot: op 19 juni zullen in alle parochiekernen Eerste Communievieringen worden gehouden. Het PT wenst de kinderen en hun gezinnen een mooie dag toe! We beseffen, dat er 20 of 30 jaar geleden meer dopelingen en communicantjes waren. Het PT is er van overtuigd dat het katholieke geloof het leven van jonge gezinnen kan verrijken Wat kunnen we doen opdat méér jonge gezinnen kiezen voor het H. Doopsel en de Eerste H. Communie?

Bidden en zingen ook wij daarom vaak: ‘Kom Schepper Geest daal tot ons neer. Houdt Gij bij ons uw intocht Heer... etc’. Zie GvL nr 483.

Laten we met z’n allen als parochie blijven zoeken naar wat we kunnen doen, opdat jonge gezinnen zich meer thuis voelen in onze geloofsgemeenschap.

Pastor Kees van Vliet

Pastor Kees van Vliet


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk

450 jaar Martelaren van Gorcum. Foto: Peter van Mulken

Te midden van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben zij vastgehouden aan het geloof “Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van Gorcum. Het bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzondere wijze bij stilstaan. En we hopen dat u meedoet, omdat het belangrijk is en blijft om hen te gedenken.” Dit schrijft de custos van het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum, pastoor Jack Glas, in een brief die recent is verstuurd aan pastorale teams in het bisdom Rotterdam en aan parochiesecretariaten. “Te midden van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben zij vastgehouden aan het geloof. Hun voorbeeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof. En we bidden in het bedevaartsoord in Brielle op hun voor-

spraak voor de intenties die wij met ons meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een dagelijkse realiteit zijn. Doet u mee met het jubileumjaar van het bedevaartsoord Brielle?” De custos nodigt alle belangstellenden uit om dit jaar naar Brielle te komen, met name op het hoogtepunt van het bedevaartseizoen: “We zullen op 9 juli de Nationale Bedevaart weer met velen vieren na twee jaar waarin coronamaatregelen beperkingen met zich meebrachten. We vieren ons geloof in de gemeenschap van de Kerk. Die gemeenschap geeft ons kracht.

juni een noveen gebeden die mensen (online) mee kunnen bidden. “We vieren ons geloof in de gemeenschap van de Kerk. Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat is ook wat de martelaren ons laten zien.” “We zijn dankbaar dat priesters uit het bisdom Rotterdam en daarbuiten het mogelijk maken om op weekdagen de eucharistie te vieren”, vertelt de custos.

De vieringen en celebranten worden binnenkort vermeld in de agenda op de website martelarenvangorcum.nl. “Individuele pelgrims zijn van harte welkom om zich Dat is ook wat de martelaren ons hierbij aan te sluiten.” laten zien. Zij hielden vast aan het geloof en ontvingen ‘één van geloof Het bedevaartseizoen werd geoen één van geest’ het martelaar- pend op zaterdag 14 mei, met een schap. Ook wij mogen één van pontificale hoogmis met Mgr. geloof en één van geest zijn en dat Woorts, hulpbisschop van het vieren op de Nationale Bedevaart aartsbisdom Utrecht en bisschopop 9 juli. Dus kom naar de Nationa- referent voor de bedevaarten, en Mgr. Van den Hende. le Bedevaart op 9 juli.” Overigens wordt voorafgaand aan de Nationale Bedevaart vanaf 30 Bron: Bisdom Rotterdam

5


Spiritualiteit De komende maanden zal ik in ‘De Augustinus’ steeds een samenvatting geven van hoofdstukken uit dit boek zodat u een idee krijgt waar dit boek over gaat en welke ideeën er in terug te vinden zijn. Dit uiteraard in de hoop dat u zelf het boek gaat lezen! Die Jezus interesseert me niet. Wij willen kaarten! In de inleiding beschrijft Mallon hoe hij een parochie erbij krijgt in Halifax, Novia Scotia. (Canada) Om het geloof van zijn parochianen authentiek en vitaal te maken, wil hij een Alpha cursus starten. Hij vindt echter geen ruimte hiervoor. Allerlei verenigingen maken al gratis gebruik van de parochiezaal. De enige avond waarop de cursus plaats kan vinden is een dinsdagavond maar dan is de zaal al bezet door de kaartclub. Er ontstaat een hele rel en iemand roept boos: “Die Jezus interesseert me niet. Wij willen kaarten!” We zijn vergeten welk doel de Kerk heeft!

De toekomst van onze parochie. Hoe komt zij tot bloei? (1) Nooit eerder was het zo belangrijk voor de kerk om na te denken over de toekomst. Steeds meer kerken worden gesloten. Er moet iets gebeuren. Een drastische aanpak is vereist. Gelukkig is er niet alleen maar narigheid. Er zijn ook tekenen van hoop. Eén van die tekenen van hoop is een boek dat in 2014 verschenen is. In 2019 is het in het Nederlands vertaald met de titel ‘Als God renoveert’. 6

In dit boek ontwikkelt de Canadese priester James Mallon een praktische aanpak voor parochies die vitaal willen worden en die een toekomst willen hebben. Inmiddels is dit boek een wereldwijde bestseller geworden! 24 en 25 maart jl. was er in Breda een conferentie over dit boek die door meer dan duizend mensen bezocht is. Ook uit onze Augustinusparochie zijn daar mensen naar toe gegaan.

Mallon begrijpt door deze ruzie dat onze Kerk te maken heeft met een identiteitscrisis. “Binnen onze Kerk wordt tegenwoordig veel gesproken over crises. Ons wordt voorgehouden dat we voor een roepingencrisis staan, een gezinscrisis, een huwelijkscrisis, een financiële crisis, een geloofscrisis, een leiderschapscrisis en een… (vul zelf maar in)-crisis. Hoe waardevol de discussies rond deze vraagstukken ook mogen zijn, ik durf te stellen dat onze diepste crisis een identiteitscrisis is, en dat deze andere crises hiervan slechts symptomen zijn: we zijn vergeten wie we zijn en welke roeping we als Kerk hebben.” (Als God renoveert, blz. 17) Of te wel: We zijn vergeten welk doel de Kerk heeft! Wordt vervolgd. Pastoor Rochus Franken ALS GOD RENOVEERT. De parochie van onderhoud naar bloei, 2019 Adveniat, Baarn ISBN 978-94-9209-377-6


Spiritualiteit Met groeiende bezorgdheid kijkt hij naar de groeiende haat in de maatschappij. In de jaren dertig schrijft hij: “Wat er nu tegen de joden gedaan wordt, is een daad van lafheid”. Hij waarschuwt in artikelen, lezingen en publicaties voor de gevaren van het nationaalsocialisme. Na de bezetting van ons land, in de Tweede Wereldoorlog, stelt de Duitse bezetter in 1941 het opnemen van NSB-advertenties in de pers verplicht.

De heilige Titus Brandsma Nederlandse priester en oorlogsheld Titus Brandsma, 15 mei 2022 heilig verklaard door paus Franciscus in het Vaticaan in Rome. In 1985 was hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Quis me separabit a caritate Dei? Wie zal mij scheiden van de liefde van God? Anno Sjoerd Brandsma, geboren 23 februari 1881 in Friesland. Hij studeerde filosofie en theologie, werd hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en trad in als karmeliet. Vanuit zijn geloofsovertuiging was Titus Brandsma niet alleen in de Kerk maar ook daarbuiten actief. Hij zette zich in voor het katholiek onderwijs, de katholieke pers. Titus benadrukte graag het geloofsinzicht dat alles voortkomt uit Gods hand. Hij schreef: “Dit voortkomen uit Gods hand moet niet gezien worden als een eenmalig scheppend gebeuren in de tijd, maar het is schepping die voortduurt, zolang wij bestaan. We moeten er veel meer aan denken, dat álles in zijn oorsprong Goddelijk is, dat het in het diepste van zijn wezen van God voortkomt en wij het dus niet slechts moeten zien als ons uiterlijk door God gegeven, gegeven zoals wij elkaar iets geven, maar er veel meer aan moeten denken, dat God het voor ons heeft geschapen en dat wat ons geboden wordt, in zijn oorsprong helemaal Goddelijk is.”

Gebed van Titus Brandsma O, Jezus, als ik U aanschouw, dan leeft weer, dat ik van U hou en dat ook Uw hart mij bemint, nog wel als Uw bijzondren vrind’.

In deze tijd sprak Titus Brandsma zich onder meer in lezingen uit tegen rassenhaat. In opdracht van aartsbisschop De Jong, stelde hij richtlijnen op voor katholieke tijdschriften. Titus Brandsma schrijft eind 1941 aan de katholieke pers dat zij “inzake de NSB-advertenties niet mogen toegeven als zij hun katholieke identiteit willen behouden”. In januari 1942 reist hij door het land, om bij alle katholieke redacties dit vanuit het geloof toe te lichten.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, Och, alle lijden is mij goed, Omdat ik daardoor U gelijk En dit de weg is naar Uw Rijk.

De bezetter ziet in hem een gevaar en zo wordt hij, op zestig jarige leeftijd, op 20 januari 1942 gearresteerd. Er volgen enige weken van ondervraging op het bureau van de Sicherheitsdienst op het Binnenhof in Den Haag. Titus Brandsma schrijft een verweerschrift waarin hij uitlegt, waarom het Nederlandse volk en met name het katholieke volksdeel zich verzet tegen de NSB, tegen het nationaalsocialisme.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, Ik was U nimmer zo nabij, Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Ik ben gelukkig in mijn leed, Omdat ik het geen leed meer weet, Maar ’t alleruitverkorenst lot, Dat mij vereent met U, o God. O, laat mij hier maar stil alleen, Het kil en koud zijn om mij heen, En laat geen mensen bij mij toe; ’t Alleen zijn word ik hier niet moe.

Het geschrift Mijn Cel – Dagboek van een gevangene: https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/mijn_cel_-_dagorde_van_een_gevangene.pdf

Ondanks alle ontberingen en martelingen blijft Titus Brandsma vriendelijk, volhardend in geloof, en houdt hij oog voor het leed van de ander. Na zware mishandelingen komt hij op 26 juli 1942 in Dachau om het leven. Titus Brandsma laat ons zien dat je je niet stil hoeft te houden, wanneer je het ergens niet mee eens kunt zijn. Dat wij als gelovigen altijd op moeten komen voor mensen, van wie het stemgeluid wordt afgenomen, aan wie onrecht wordt aangedaan. Katholiek monument in Dachau Bron: Wikipedia

7


Augustinus 4 in 1 Maandkalender JUNI 2022 05

PINKSTEREN

19

09.30 uur EHC in Katwijk en Wassenaar

19

11.15 uur EHC in Oegstgeest en Voorschoten

Sunny en Susan Shayam met Erna Geurts

19

20.00 uur Orgelconcert in de Laurentiuskerk, p.19

26

St. Jansdag, p.13

3 juli 12.00 uur, Voertuigenzegening Laurentiuskerk, p.21 De Goede Herder, p.23 De bisschoppen spraken over de Kerk van Paramaribo en de Kerk van Rotterdam en hoe beide bisdommen de drievoudige opdracht van de Kerk gestalte kunnen geven in de verschillende omstandigheden van beide bisdommen. Het bisdom Paramaribo is het enige rooms-katholieke bisdom in Suriname en omvat zo alle katholieke gelovigen in het hele land. Suriname heeft Paramaribo als hoofdstad. Daar wonen 239.000 mensen van de totale bevolking van ruim 630.000 mensen. Suriname is overigens ongeveer vier keer zo groot als Nederland.

Het gezin Shayam uit Pakistan (vervolg) Op 25 januari jl. heeft de rechtszitting plaatsgevonden in Utrecht. Op 9 mei jl. kreeg de familie groen licht en dus een Astatus. Eindelijk, na meer dan acht slopende jaren in verschillende AZC's doorgebracht te hebben. Vader Sunny is erg ziek, zit in een rolstoel en heeft verschillende beroertes gehad. Moeder Susan is ook erg ziek, maar doordat ze nu eindelijk asiel hebben gekregen, knapt ze wat op en kan ze weer lachen. Vorige week was ik nog in het AZC te Assen en toen zag het er slecht uit met haar. Sebastian en Shimon zitten beiden op het Drentsch College te Assen, waar ze een ontzettend goede begeleiding krijgen. Petje af voor de docenten. Beide jongens doen volgend jaar examen (Shimon van 19 horeca) en Sebastian (22) weet nog niet wat hij gaat doen na zijn opleiding. Maandag 16 mei hebben de jongens een gesprek met het COA, want er moet heel veel geregeld worden. Ze willen het liefst zo vlug mogelijk weg uit het AZC. Hopelijk krijgen ze een woning in Assen of omgeving, zodat ze hun opleiding kunnen afmaken. Ik wens hen heel veel succes in de toekomst en dat het gezin Shayam eindelijk tot rust kan komen. Erna Geurts

Ontmoeting van bisschoppen Bisschop Karel Choennie van Paramaribo is in Nederland. Op maandag 9 mei was hij op bezoek in Rotterdam bij bisschop Van den Hende. 8

Mgr. Choennie en Mgr. Van den Hende, foto: Bisdom Rotterdam

Bij verschillende edities van de Wereldjongerendagen zijn jongeren uit het bisdom Paramaribo opgetrokken met jongeren uit het bisdom Rotterdam bij een gezamenlijke reis. Voor WJD’s op het Europese continent reisden jongeren uit Suriname naar Rotterdam om zich daar aan te sluiten bij de reis. Andersom gebeurde dat voor de WJD in Rio de Janiero in 2013. Toen waren bisschop Van den Hende en jongeren een week lang te gast in Paramaribo tijdens de Days in the Diocese voorafgaand aan de week in Rio. In die week in Paramaribo werd onder meer een bezoek gebracht aan Batavia, waar de zalige Petrus Donders als missionaris zorgde voor de melaatse mensen die daar geïsoleerd werden. Zijn graf bevindt zich in de kathedraal in Paramaribo. Voor de WJD-reis naar Lissabon in 2023 zijn de bisdommen in overleg om samen op te trekken. Bron: Bisdom Rotterdam


Augustinus 4 in 1 melding van telefoonnummer + overmaking van € 20,00 op bankrekening NL89 ABNA 0507 0997 29 t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding ‘Brielle 2022’. Voor meer informatie zie: www.martelarenvangorcum.nl waar o.a. twee video’s op staan. Erik van Blerk

Bedevaartplaats Brielle

Brielle HH. Martelaren van Gorcum 9 juli Zoals ook vóór corona het geval was, zal onze parochie dit jaar weer met een bus naar Brielle gaan om deel te nemen aan de Nationale Bedevaart ter herdenking van de HH. Martelaren van Gorcum waarvan wij gedenken dat zij dit jaar precies 450 jaar geleden hun leven voor het geloof gaven. Brielle is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal op de tweede zaterdag in juli trekken veel katholieken naar dit bedevaartsoord om de Martelaren van Gorcum te gedenken en om gesterkt te worden in hun geloof. Samen met de Nationale Bedevaart Brielle wordt stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum. De Nationale Bedevaart mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen. Het is een heel fijne belevenis om de hele dag te vertoeven met andere gelovigen uit heel het land in een volle kerk. Ter plaatse zijn broodjes, drankjes en soep verkrijgbaar. De bus stopt op 50 meter van de Bedevaartkerk. Personen onder de 18 jaar kunnen gratis mee. Er is geestelijke begeleiding. Programma Nationale Bedevaart zaterdag 9 juli: 11.00 uur: Eucharistieviering, hoofdcelebrant: Mgr. Van den Hende, met na de viering biechtgelegenheid 13.15 uur: Rozenkransgebed 14.00 uur: Kruisweg 15.00 uur: Vesperviering, Sacramentsprocessie en pelgrimszegen Wij vertrekken vanuit de dorpen in de parochie volgens onderstaand schema naar de Bedevaartskerk van het heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5 Brielle: 07.45 uur Katwijk RK Kerk H. Joannes de Doper 08.10 uur Oegstgeest RK Kerk H. Willibrord 08.35 uur Wassenaar RK Kerk St. Willibrordus 09:00 uur Voorschoten RK Kerk H. Laurentius Terugreis rond 16.00 uur Aanmelden kan via de inschrijflijsten achterin de kerken of via email erikvanblerk@hetnet.nl met ver-

Bron: Bisdom Rotterdam

De Vuurdoop! Op 4 juni, de zaterdag voor Pinksteren, komen vormelingen uit het hele bisdom en hun begeleiders samen in de kathedraal van Rotterdam voor de Vuurdoop! Er is ook dit jaar een gevarieerd programma met schriftlezing, gebed, actie, ontmoeting en workshops over de kracht van de Heilige Geest. “Het is de Heilige Geest die ons geeft wat we nodig hebben om te geloven, om elkaar te dienen en steeds weer op weg te gaan met de woorden van Jezus”, zei bisschop Van den Hende daarover bij een eerdere editie. Om dat te symboliseren wordt bij de opening van de Vuurdoop het 'Pinkstervuur' ontstoken en in de kathedraal door speciale fakkeldragers doorgegeven. De Vuurdoop! is een dag met actieve workshops die allemaal aangeven wat je kunt doen met de kracht van de Heilige Geest. Deze Vuurdoop! vindt plaats in het diocesane Jaar van de Sacramenten. Bron: Bisdom Rotterdam

Titus Brandsma Titus Brandsma werd op 15 mei in Rome heilig verklaard. Ton Crijnen schreef een nieuwe biografie 'Titus Brandsma: de man achter de mythe'. ISBN 978 90 5625 533 6 Valkhofpers € 20,00 9


Augustinus 4 in 1 De Missionaire parochie 25-26 maart, Breda Aan deze conferentie namen, met pastor Kees van Vliet, vijf parochianen deel: Ton Beijersbergen, Erik van Blerk, Louis Brackel, Niels Hofkens en Frank Roes. In dit nummer van De Augustinus vindt u naast de samenvatting van het boek ‘Als God renoveert’ van James Mallon op pagina 6, een verslag van pastor Van Vliet. Hieronder de (bewerkte) indrukken van twee deelnemers. Ton Beijersbergen: 'In zijn boek roept James Mallon op om na te denken over de toekomst van de Kerken (dus niet alleen de Rooms Katholieke Kerk) en te investeren in geloofsopbouw. James Mallon heeft met vallen en opstaan een aanpak ontwikkeld die kan dienen als blauwdruk voor parochies en kerken die verlangen naar bloei. In het boek wordt de lezer door middel van herkenbare, humoristische en eerlijke verhalen aan het denken gezet over de eigen geloofsgemeenschap. Ongeveer 1.000 gelovigen uit alle delen van ons land en Vlaanderen kwamen in Breda samen. Op de eerste dag vond om 09.30 uur de officiële opening plaats met aansluitend een eucharistieviering waarin de Bredase bisschop Mgr. J. Liesen voorging. Andere bisschoppen, zowel uit Nederland als Vlaanderen, concelebreerden. Verspreid over twee dagen werden we tijdens de plenaire samenkomsten geïnspireerd door Father Mallon met als thema’s: ‘Waarom Missie?’, ‘Leidinggeven vanuit een team’, ‘Hoe beginnen?’ en ‘Kracht van boven’. Verspreid over de twee dagen waren er 11 seminars waaruit men een keuze kon maken om deel te nemen. Bovendien was er tijd ingedeeld om met elkaar en voor elkaar te bidden. De tweede dag was er wederom een eucharistieviering waarin de Brugse bisschop Mgr. L. Aerts voorging. Ook hier concelebreerden een aantal Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. In deze viering verzorgde Father Mallon de homilie. De dag, en daarmee de conferentie, werd op een indrukwekkende wijze afgesloten met het gezamenlijk bidden van het gebed voor Oekraïne.' Erik van Blerk: 'Dit uitstekend georganiseerde congres ademde een sfeer van: het zal niet gemakkelijk zijn, maar als we het goed aanpakken wordt de katholieke Kerk, in het West-Europa van nu een onderhoudskerk, weer de missionaire Kerk die we eens waren. Wanneer wij, wat reeds in een aantal Nederlandse parochies wordt gedaan, de weg van Father Mallon volgen in combinatie met het door de paus opgestarte synodeproces, daarbij geholpen door de heilige Geest die onze drijvende kracht is, is een gezonde missionaire parochie zeker mogelijk. De eerste tekenen daarvan zie ik al. Het concept pastorale beleidsplan van onze parochie is door dit boek geïnspireerd.

10

Father James Mallon noemt in zijn aanpak een aantal belangrijke punten, waarop zijn succesvolle aanpak van een missionair traject gestoeld is. De onderhoudstak van de Kerk stipt hij terloops aan. Dat is terecht omdat dit een financiële kwestie is, wat bij een succesvolle missionaire parochie geen probleem is. Zijn aanpak is geen exact na te volgen blauwdruk, maar geeft zeer uitgebreid een uitstekende leidraad voor de in de parochie specifiek te gebruiken kernwaarden om het na te streven doel te bereiken. Ik noem, niet uitputtend, een aantal punten: je laten leiden door de heilige Geest, evangelisatie, regelmatig de weekend-eucharistie bijwonen, Alpha, een basiscursus als kennismaking met het geloof, vormen van teams, met name een leiderschapsteam en een gastvrijheidsteam, opbouwende muziek.' Voor meer informatie zie het boek en de site www. missionaireparochie.nl, waar heel goede YouTube filmpjes over de conferentie te vinden zijn. Het boek ‘Als God renoveert’ met daarin een aanbeveling van pastoor Franken laat zich gemakkelijk lezen en is te bestellen in de reguliere boekhandel. Het kost € 25,-. Uitgeverij Adveniat halewijn, ISBN 978-94-9209-377-6 In juni 2021 verscheen een vervolg: ‘Als God renoveert, Missionaire kerk, meer dan parochie alleen’. Dezelfde uitgever, dezelfde prijs, ISBN 978-94-9209-396-7


Gedachten van uw pastoor

Interieur H. Laurentiuskerk, Voorschoten, foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe

Waarom het in de kerk niet saai is? (2) Wat vooraf ging Is de kerk saai ? Ik kan die vraag pas echt beantwoorden als ik me afvraag met welk doel ik naar de kerk ga. Het gaat in de kerk, als het goed is, over de vraag: Hoe kom ik in contact met God? Hoe wordt God meer dan een idee voor mij? Hoe wordt God ‘echt’ in mijn leven? God openbaart zich in Jezus Christus als een persoon. En een persoon leer je uiteindelijk pas kennen door met hem of haar te praten, door elkaar te leren kenen als vrienden, door een relatie aan te gaan. We gaan naar de eucharistieviering en ontvangen de Communie omdat we onze relatie met Christus willen onderhouden. We willen Hem ontmoeten. Dit nu is precies het doel van de eucharistieviering: Een persoonlijke ontmoeting met Christus in de H. Communie! Waarom het in de kerk niet saai is? (2) Een vriend komt bij me langs. Hij vertelt me over een reorganisatie op zijn werk. Maar ik luister slecht omdat mijn hoofd vol is van mijn eigen zorgen en gedachten. Ondertussen merkt mijn vriend dat ik niet naar hem luister. “Hij heeft zijn hoofd er niet bij. Geestelijk is hij mijlenver afwezig.” Geestelijke aanwezigheid is nodig voor een ontmoeting. Maar is dat het enige? Stel een man wordt ergens ver weg gevangengehouden (zonder sociale media). Kan men dan zeggen dat hij toch bij zijn vrouw is door de kracht van haar liefde?

Natuurlijk, hij leeft in haar gedachten. Het is een soort aanwezigheid maar het is niet compleet. Voor een echte ontmoeting heb je ze allebei nodig: een geestelijke aanwezigheid en een lichamelijke nabijheid. Zo tastbaar en concreet is het Christus is geestelijk aanwezig als ik aan hem denk. Hoe zit het met die lichamelijke aanwezigheid? Mensen zeggen soms: “De apostelen hadden het 2000 jaar geleden veel makkelijker. Zij zagen Christus, hoorden Hem praten en konden Hem zelfs aanraken. Maar dat is natuurlijk voor ons niet weggelegd.” Dat laatste klopt niet. Volgens de katholieke traditie is de Communie het middel waardoor zijn aanwezigheid niet tot het verleden beperkt is. Christus is werkelijk geestelijk en lichamelijk aanwezig in de Communie! Christus heeft bij het laatste avondmaal beloofd dat brood en wijn zijn Lichaam en Bloed worden, telkens als wij het brood breken en van de wijn drinken om Hem te gedenken. Dat is precies wat wij elke eucharistieviering doen! Brood en wijn worden in de Mis zijn Lichaam en Bloed! Dat wil zeggen: ze worden Hemzelf! Hij is werkelijk aanwezig in de Communie! Hij daar is net zo echt aanwezig als toen de apostelen Hem zagen rondlopen. Persoonlijk ontroert mij dit en vind ik het fantastisch. Zo concreet en vooral tastbaar is het katholieke geloof. Pastoor Rochus Franken 11


Parochiekern Katwijk – H. Joannes de Doper Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242​ Pastorie: Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk tel. 071 – 402 9402 e-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl website: www.joannesdedoper.nl Secretariaat: openingstijden: di, do en vr van 8.45-11.45 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Ralph Severens e-mail: ralph4321@hotmail.com

Parochiekerk: H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk Kerkhofbeheerder: Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411 IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 Secretaris Beheercommissie: Paul van Houwelingen e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Afscheid van een weleerwaarde heer Ja, ik heb het opgezocht, dit is binnen onze Kerk nog steeds de officiële aanspreektitel van een kapelaan. Ook binnen onze Kerk veranderen echter, voor velen te langzaam en voor anderen te snel, de tijden. Ik ben er vrijwel zeker van dat onze kapelaan Plavčić nooit als zodanig is aangesproken. Voor zichzelf en voor ons was/is hij kapelaan Boris. Zes jaar geleden, nog geen dertig jaar ‘oud’ ging Boris, onder pastoor Michel Hagen als diaken deel uitmaken van het Pastoraal Team van onze parochie H. Augustinus. Dat was bijzonder. Jonge mensen die zich tot het priesterambt geroepen voelen worden in ons land helaas steeds zeldzamer. We waren dan ook maar wat blij met zijn komst! In onze, zijn eerste parochie, werd hij kort daarna tot priester gewijd. Enerzijds was/is Boris orthodox in zijn geloofsbeleving. Bijvoorbeeld, op zijn verzoek werd één van de twee biechtstoelen in onze H. Johannes de Doper weer van opbergkast tot werkelijke biechtstoel omgevormd. Dit om het sacrament van boete en verzoening op de volgens hem gepaste wijze te kunnen vieren. Ook de door hem voorgegane wekelijkse Aanbidding en Rozenkrans zouden we tot het traditionele erfgoed van onze Kerk kunnen rekenen. Anderzijds stond en staat Boris echter ook voor vernieuwing. Hierbij wil ik als voorbeelden zijn omgang met jongeren en de door hem georganiseerde zomerse strandmis noemen. Echter, alles wat hij deed, deed hij vanuit zijn volle geloofsovertuiging en met groot enthousiasme. Dat hij in het vuur van zijn preken soms moeilijk te volgen was, zij hem met liefde vergeven. Na zes jaar werkzaam te zijn geweest binnen onze parochie, in het bijzonder als locatiereferent van onze kern H. Joannes de Doper, hebben we helaas afscheid moeten nemen van kapelaan Boris Plavčić. Velen zullen hem gaan missen! Namens onze parochiekern wil ik hem heel hartelijk danken voor zijn enthousiaste en betrokken inzet voor onze geloofsgemeenschap en hem Gods heil en zegen toewensen in zijn nieuwe

12

Foto boven: Echtpaar Hennie en Ria Verberne. Zij hebben vluchteling Boris opgevangen. Foto onder: Leen de Best (vz BC) biedt Boris de Joanneskaars en een tegel met de afbeelding van de H. Joanneskerk aan. Foto's: Astrid van der Valk

werkgebied: het aartsbisdom Sarajevo, BosniëHerzegovina. Tenslotte: na Pasen nu in blijvende verbondenheid met elkaar weer op naar de volgende feesten van het kerkelijk jaar. Het Hoogfeest van Pinksteren, geboortefeest van onze christelijke Kerk, op 5 en 6 juni en op 26 juni St. Jansdag, schutspatroon van onze parochiekern. Tot dan of eerder met elkaar! Leen de Best, voorzitter BC


Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper we ons op Sint Jansdag met een mini-concert van 13.15 – 13.45 uur van de Harmonie Katwijk op het schoolplein. En natuurlijk is er dan na afloop tot 14.00 uur de gelegenheid om onder het genot van een drankje elkaar te ontmoeten. Natuurlijk gaan we als evenementencommissie uit van mooi weer zodat het kerk- en schoolplein kunnen worden benut. Mocht het weer tegenvallen en de buitenactiviteiten naar binnen moeten worden verplaatst, dan laten we het alle deelnemers natuurlijk tijdig weten. Het weer blijft, zeker ook in Nederland, onzeker. Maar wat we als evenementencommissie wel zeker weten, is dat deze Sint Jansdag zondag 26 juni weer doorgaat. Lees de verdere info op het inlegvel met uitnodiging in dit paHeel Joannes toost en bruncht op Sint rochieblad en reageer uiterlijk 10 juni. Komt allen, Jansdag proost, brunch en geniet van de muziek met elkaar op Het mag weer, het elkaar ontmoeten, na twee roerige deze traditionele feestdag van onze parochiekern van coronajaren zonder een ‘ouderwetse’ invulling van de de H. Joannes de Doper. Sint Jansdag in onze parochiekern. Dat pakken wij als evenementencommissie dan ook direct weer op met De evenementencommissie, een aantrekkelijk programma zondag 26 juni na de Hetty Mens (voorzitter), Joke Jongeneel, Astrid van viering tot 14.00 uur. Wij nodigen iedereen uit, jong en der Valk, Richard Hulmer, en Gerard Bol oud(er), om na het slotlied in de kerk mee te gaan naar ‘de kleine JOANNES’. Daar wordt iedereen ontvangen met een glas ‘bubbels’, voor kinderen is er ook iets speciaals, waarna de toost wordt uitgebracht op onze parochiekern, op elkaar en deze Sint Jansdag zeker op de vers verkozen vrijwilliger van het jaar. Daarna wordt iedereen voor een heerlijke brunch uitgenodigd. Afhankelijk van het aantal deelnemers en het weer is dat in de grote zaal van het parochiehuis en op het kerkplein. Wat is dat weer mooi om onder het genot van deze brunch elkaar te spreken. Komt u, kom jij ook? In deze uitgave van De Augustinus is op een inlegvel met uitnodiging te lezen hoe iedereen zich RKBS De Horizon sluit het schooljaar af kan aanmelden t/m vrijdag 10 juni. Voor de kinderen Dit schooljaar start op 8 juli de zomervakantie. Dat is er op het schoolplein van RKBS De Horizon de betekent dat we deze maand al weer in de afsluitende gelegenheid om na de brunch lekker te spelen. Daar fase van het schooljaar zijn beland. Zo zijn er natuuris ook een springkussen geplaatst. Dus iedereen komt lijk de jaarlijkse schoolreisjes, kamp en eindmusical. aan zijn / haar trekken! Het hoort er allemaal bij. En meestal zijn dit momenten die later nog in het geheugen gegrift staan. U weet Jubilarissen ontmoeten elkaar zich vast ook nog wel het e.e.a. te herinneren. Waar we als parochiekern in 2021 ons 175-jarig jubileum hebben gevierd, is de Harmonie Katwijk in het- Naast alle drukte zijn we natuurlijk ook nog levensbezelfde jaar 125 jaar jong. Als jubilarissen verbinden schouwelijk bezig. We praten in deze maand over het thema Vreemdeling. 20 juni is Wereldvluchtelingendag. Een thema dat door de oorlog in Oekraïne ineens heel dichtbij is gekomen. Mensen zijn niet zomaar vreemdelingen, ze kunnen van het ene op het andere moment vreemdeling worden, bijvoorbeeld omdat ze moeten vluchten voor geweld en onrecht in hun eigen land. Over vreemdelingschap gaan ook de bijbelverhalen over de joodse jongen Daniël die uit Jeruzalem wordt weggevoerd naar het verre Babel. Hij wordt gedwongen om een andere naam aan te nemen, ander voedsel te eten en een andere god te aanbidden. Ondanks alle druk slaagt hij er door zijn geloof in om te blijven wie hij echt is. Vreemdeling zijn, dat overkomt je wanneer je in een nieuwe, onbekende omgeving 13


Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper belandt. De vreemdeling spreekt anders, eet anders, leeft volgens andere gebruiken en heeft misschien ook een ander uiterlijk. Verschillende verhalen nodigen de kinderen uit om te zoeken naar wat ons bindt. Dat liefde kan geven, kan delen in leven en zegt wie je bent: een mens zo gekend als jijzelf.’ Op vrijdag 8 juli is de afsluitende viering met alle kinderen, leerkrachten en belangstellende (groot) ouders in onze kerk. Om daarna te gaan genieten van een welverdiende vakantie! Team van de Horizon

Pastor Van Vliet wordt locatiereferent Ik ben kapelaan Boris dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor Katwijk en wens hem zegen en wijsheid toe in Bosnië. Vanaf begin juni mag ik uw nieuwe locatiereferent zijn. Graag wil ik de komende maanden met zoveel mogelijk werkgroepen en andere parochianen kennismaken. Als locatiereferent heb ik de taak de verbindingsschakel te zijn tussen het Pastoraal Team en parochianen in Katwijk. Vier prioriteiten Wanneer u mij vraagt wat mijn prioriteiten zijn, dan noem ik graag de volgende vier:1) Aandacht voor de eerste communicantjes en hun ouders; 2) het begeleiden van de vrijwilligers; 3) de vraag 'hoe kunnen we volwassenen tussen de 20 en de 65 jaar beter bij ons mooie katholieke geloof betrekken'; 4) wat kunnen de andere vier parochiekernen leren van Katwijk, wat kan Katwijk juist leren van de vier andere parochiekernen, en hoe kunnen we als Augustinusparochie een grotere uitstraling hebben in onze omgeving? Twee halftime taken Ik ben geboren in 1955 in Vlaardingen en in 1983 met twee vrienden in Rotterdam tot priester gewijd. Na parochiewerk ben ik in 1993 in Tübingen in Duitsland gepromoveerd tot doctor in de theologie. Sindsdien heb ik altijd twee halftime taken gehad. De eerste helft van de week colleges theologie, aan de 14

HBO-opleiding voor theologie van Fontys in Utrecht en aan de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het is mooi en belangrijk mij in te zetten voor een nieuwe generatie van priesters, leraren levensbeschouwing op middelbare scholen etc. De tweede helft van de week mijn parochietaak. Voorheen was ik werkzaam in de vijf parochiekernen in Zoetermeer en met vreugde mag ik sinds september jl. met de andere teamleden en de vele vrijwilligers mij inzetten voor de opbouw van de Augustinusparochie. Grenzen en mogelijkheden Vanwege mijn twee halftime taken kan ik dus de eerste helft van de week NIET in Katwijk zijn. Dat is jammer en lastig voor vergaderingen etc., maar het is niet anders. De tweede helft van de week zet ik mij graag in voor Katwijk, maar ik heb natuurlijk óók uitvaarten, vergaderingen, sacrament van de ziekenzalving, catechese-avonden ect., etc. in de vier andere parochiekernen. Ik vind het moeilijk om 'nee' te zeggen, maar na het vertrek van kapelaan Boris hebben we nog maar 1½ priester over en één diaken…. We moeten dus keuzes maken. Met goede herinneringen kijk ik terug op mooie vieringen in Katwijk rondom Pasen! Ik verheug mij erop in de komende maanden met u kennis te maken. Wat zijn uw prioriteiten en wat zijn uw suggesties voor mij? Ik hoor het graag van u. Tot ziens. Pastor Kees van Vliet

H. Mis op zaterdagavond Het Pastoraal Team heeft in de Pastorale Advies Raad en het Centraal Liturgisch Beraad besproken dat na het vertrek van kapelaan Plavčić het lastig wordt nog twee missen op zaterdagavond te vieren. De Jozefkerk die onlangs gesloten is, had de weekendmis op zaterdagavond en deze gemeenschap kerkt nu samen in de Willibrordus. In de Willibrordus is er daardoor nu al een mis op zaterdagavond bijgekomen. Daarnaast is er ook gekeken naar het kerkbezoek dat op de zaterdagavond erg slecht is in alle kernen. In veel missen zijn meer vrijwilligers dan parochianen. Daarom is er besloten om één gezamenlijke zaterdagavondmis te houden en wel in de Willibrordus te Wassenaar om 19.00 u. Er wordt gehoopt dat met één viering in de parochie, deze ook drukker wordt dan verdeeld in drie kerken. Deze beslissing treft alleen de eucharistieviering en niet de Taizévieringen, deze blijven gewoon doorgaan. Zie ook het bericht van het Pastoraal Team op pagina 4. Let op ! ! Openingstijden secretariaat dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 uur tot en met 12.00 uur.


Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper

Bron: pixabay.com

Heilig Doopsel Voor al uw vragen over het Doopsel: E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met als vermelding Heilig Doopsel.

Door het H. Doopsel werden in onze parochiekerngemeenschap opgenomen:

Agatha Cornelia Martina (Agaath) van der Boog – Hakker, echtgenote van Paul van der Boog. Geboren op 27 september 1942 en overleden op 7 april. De afscheidsdienst is gehouden op woensdag 16 april in crematorium Rhijnhof.

Kinderwoorddienst

Owen, zoon van Stefanie en Erwin Ahhh, en dit keer hebben we slecht nieuws. De eerstvolgende KWD is de Ridder uit Katwijk. pas in september. Op de derde Loé, dochter van Lianne en Lafete zondag in juni (19 juni) is er een gezinsviering en krijgen de commuJaleti uit Valkenburg. nicanten voor de eerste keer het heilig brood. Je bent natuurlijk welkom bij deze speciale viering, maar er is geen KWD deze zondag. In de maanden juli en augustus zijn we op vakantie! Jullie vast en zeker ook. In september zijn we weer terug. We gaan jullie missen, maar misschien zien we elkaar op 19 juni bij de gezinsviering. Lieve groetjes Marit en Linnsey

Bron: ecard.jakosawi.com

Inloopochtend in De Voorhof Op donderdag 16 juni om 9.30 uur zal de volgende inloopochtend van dit jaar worden gehouden. De locatie is als vanouds: De Voorhof. Loop gewoon eens binnen en drink een kopje koffie mee. Er zijn altijd mensen om je welkom te heten en om een praatje met je te maken. Je kunt een kaartje leggen of een spelletje spelen. Je kunt ook de nieuwste Rijnsburger alvast lezen. Het team van gastvrouwen en gastheren wil je graag ontvangen. Iedereen is van harte welkom: jong en oud, met of zonder partner. Uiteraard houden we rekening met evt. coronamaatregelen. Locatie: De Voorhof, Vliet Noordzijde 36, Rijnsburg; Datum: donderdag 16 juni van 9.30 uur tot 11.30 uur. Contactpersonen: Cock Slager (071-4022966), Peter van der Nol (071-4024845).

kampenonline.nl

VOEDSELMANDEN: Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw warme aandacht voor. Inleveren tijdens de openingstijden van het parochiekernsecretariaat, op de dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

Kerkvervoer Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388, KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203

15


Liturgische Agenda van za. 4 juni t/m zo. 3 juli 2022 Datum

Feesten / heiligen

H. Joannes de Doper / Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

en bijzonderheden

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

za. 4-jun. zo. 5-jun.

Pinksteren

ma. 6-jun.

Tweede Pinksterdag, Heilige Maria Moeder van de Kerk

19.00 WGV

gbl Noordermeer de De Lichtweg / cantor

09.30 EV

Mgr. van Luyn sdb / Diaken 11.00 EV Winnubst / cantemus

Pastoor Franken / Dameskoor

11.00 EV

Pastoor Franken

za. 11-jun. zo. 12-jun.

Drievuldigheidszondag

09.30 EV

Pastor Van Vliet / vocalis

11.00 EV

Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Schola / Koffiedrinken

Sacramentsdag

09.30 EV

Pastoor Franken / viering Eerste H. Communie / cantemus; kwd

11.15 EV

Pastoor Franken / Diaken Winnubst / viering Eerste H. Communie / Gemengd koor

Dertiende zondag door het jaar

09.30 EV

Pastor Van Vliet / St. Jan's feest / vocalis, cantemus, dvn

11.00 EV

Pater Moons ofm / Dameskoor

Pastoor Franken

11.00 EV

Pastoor Franken / Dameskoor

za. 18-jun.

zo. 19-jun.

za. 25-jun.

zo. 26-jun.

za. 2-jul. zo. 3-jul.

Veertiende zondag door 09.30 EV het jaar Deze vieringen worden gestreamd

LET OP: Met ingang van 4 juni 2022 zijn de eucharistievieringen op de zaterdagavond in de H. Joannes de Doper te Katwijk en de H. Willibrord te Oegstgeest vervallen!

Vieringen door de week Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag

16

09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u

EV EV EV EV EV

Pastoor Franken Pastoor Franken Pastor Van Vliet Pastoor Franken Pastoor Franken

H. Laurentius en DMG St. Willibrordus H. Joannes de Doper H. Willibrord De Goede Herder

Voorschoten Wassenaar Katwijk Oegstgeest Wassenaar


Liturgische Agenda van za. 4 juni t/m zo. 3 juli 2022 De Goede Herder / Wassenaar

H. Laurentius en DMG / Voorschoten

Stoeplaan 4

Leidseweg 98

Pater Pierrot / Frans-Ned. viering

11.00

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

09.30 EV 11.00 EV

Franstalige parochie

11.00 EV

11.00 EV

11.15 EV

Franstalige parochie

Franstalige parochie

11.00 EV

Franstalige parochie Pastor Van Vliet / Picknickviering

11.00 EV

Pastor Van Vliet / Laurentiuskoor

Pastoor Franken / Schola en L. Hillen organist

Pastor Van Vliet / viering Eerste H. Communie / L. Hillen cantor en R. Bot organist

Pastoor Franken / Laurentiuskoor

Sint Willibrordus en St.Jozef / Wassenaar Kerkstraat 77

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastor Van Vliet / Pro Deo / KWD

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastoor Franken / Magnificat Cantorij

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastor Van Vliet / viering Eerste H. Communie / Semper Fidelis / KWD

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastoor Franken / Cantor / Organist

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

Mgr. van Luyn sdb / Diaken 09.30 EV Winnubst / Dameskoor

Pastor Van Vliet / Pro Deo

Speciale vieringen door de week Woensdag Woensdag Woensdag Vrijdag Woensdag

01 juni 01 juni 01 juni 24 juni 29 juni

09.00 u 18.30 u 19.00 u 18.30 u 20.15 u

Verliesviering Rozenkransgebed Actueel Avondgebed Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding Rozenkransgebed

H.Joannes de Doper H.Laurentius/DMG H.Laurentius/DMG St.Willibrordus H. Willibrord

Katwijk Voorschoten Voorschoten Wassenaar Oegstgeest

Vieringen tehuizen Woensdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Woensdag Donderdag Woensdag

01 juni 03 juni 10 juni 17 juni 22 juni 23 juni 29 juni

15.30 u 11.00 u 16.30 u 11.00 u 10.30 u 11.00 u 11.00 u

Adegeest, Voorschoten Sophiekehuis, Wassenaar De Wilbert, Katwijk Wijckerslooth, Oegstgeest Overduin, Katwijk Vlietwijk, Voorschoten Johannahuis, Wassenaar

Pastoor Franken of J.Naber Pastor Van Vliet Pastor Van Vliet H. de Groot Diaken Winnubst N. Langstraat Pastoor Kurvers 17


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Kerkelijk Bureau: Leidseweg 102 tel. 071 – 561 2508 e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl website: www:rkvoorschoten.nl Secretariaat: openingstijden: ma, wo en do van 9.30-12.30 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Parochiekerk: H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Kerkhofbeheerder: Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242 IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL95 RABO 0155 0008 53 Kerkbalans: NL22 RABO 0155 0048 83 Secretaris Beheercommissie: Jacqueline van Beekum jmvanbeekum@ziggo.nl

Agenda Zaterdag 16.00 uur Zondag 09.30 uur Donderdag 19.30 uur Zaterdag 08.30 uur Zondag 11.15 uur 20.00 uur Maandag 14.00 uur

4, 11, 18 en 25 juni Christelijke Meditatie (Bondsgebouw) 12 juni Bijeenkomst EHC (Bondsgebouw) 16 juni Vergadering Pastoraatgroep 18 juni EHC generale repetitie met ontbijt (Bondsgebouw) 19 juni EHC (H. Laurentiuskerk) Orgelconcert (H. Laurentiuskerk) 27 juni Leeskring Laurentius

Familieberichten

Bron: Sint-Gilles-Waas/-kerknet.be

Gedoopt Op zondag 8 mei is gedoopt: Klaas Bent Reuser, zoon van Thomas Reuser en Britta Schützeichel. Dat hij binnen onze geloofsgemeenschap mag uitgroeien tot een blij en betrokken christenmens. Overleden Zondag 24 april overleed op 88-jarige leeftijd te Leiden Elsa Fernanda Leenders-Muller (Els). Zij is geboren 11 juni 1933 te Kiaratjondong (Nederlands-Indië) en woonde op de Zwaluwweg. Zij was een lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma. Ze was zorgzaam, altijd positief en geïnteresseerd in anderen. Na een heel korte ziekte is ze overleden. De uitvaart was op 3 mei in onze H. Laurentiuskerk, waarna ze is gecremeerd in crematorium Rhijnhof. 18

Op dinsdag 26 april is op 86-jarige leeftijd overleden: Cornelis Paulus Jozef van Bohemen (Kees). Hij woonde met zijn vrouw Toos op de Papelaan. Zij kregen twee kinderen en vier kleinkinderen. De laatste tijd woonden zij in TOPAZ Vlietwijk. Wel meer dan 60 jaar was Kees lid van het Laurentiuskoor. Kees was een positief ingesteld mens. De uitvaart was op woensdag 4 mei in de H. Laurentiuskerk, waarna hij is begraven op het parochiekerkhof. Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Vastenactieproject van de parochie H. Augustinus Graag willen wij u informeren over de opbrengst aan contanten van het Vastenactieproject van de parochie H. Augustinus. In de olifanten en met de deurcollectes is in Voorschoten het prachtige bedrag van € 1.545,47 opgehaald! Daar komen nog bedragen bij die rechtstreeks naar Vastenactie Den Haag zijn overgemaakt, maar die bedragen kunnen niet per parochiekern worden uitgesplitst. Ook de opbrengst van de dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag is naar dit project gegaan. Tevens gaat de PCI Voorschoten een aanvulling doen. Zoals u weet, zal het geld worden besteed aan het bouwen van een tweede onderkomen om het personeel van het Pirimiti ziekenhuis in Zomba (Malawi) de mogelijkheid te bieden om bij het ziekenhuis veilig te overnachten, zodat men niet in het donker hoeft te reizen. Heel hartelijk dank voor al uw giften voor het eigen project van de parochie H. Augustinus. Volgend jaar zullen we samen met de andere parochiekernen een laatste jaar inzamelen voor Malawi. Werkgroep MOV Voorschoten


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Het zou mooi zijn als we, net als vorig jaar, ruimschoots dit bedrag kunnen behalen. Hiervoor onze hartelijke dank! Commissie Kerkbalans

Zondag 12 juni Schola Cantorum Conservatorium van Amsterdam Op zondag 12 juni a.s. tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur zal de Schola Cantorum van Amsterdam, bestaande uit muziekvakstudenten, de wisselende gezangen van het feest van de H. Drievuldigheid uitvoeren o.l.v. Richard Bot. De reconstructies van de authentieke verzen bij Alleluia, Offertorium en Communio zullen door solisten worden gezongen. De gregoriaanse vaste gezangen worden gezongen samen met de gemeenschap. Organist is Louise Hillen.

Concert 'Fauré en tijdgenoten' door Herman Lodder en Songs for Friends

Op zondagavond 19 juni verzorgt Herman Lodder samen met het koor 'Songs for Friends' een Laurentiusorgelconcert rond het thema 'Fauré en tijdgenoten'.

'Songs for Friends' is een vocaal vrouwenensemble, bestaande uit ervaren sopranen en alten uit de regio Den Haag, dat in telkens wisselende samenstellingen en met wisselende dirigenten optredens verzorgt. Het koor staat voor dit concert onder leiding van Herman Lodder, die ook een aantal orgelwerken zal vertolken. Herman Lodder is hoofdorganist van de Dorpskerk in Voorschoten en bij vele muziekactiviteiten in de regio betrokken.

Foto: Tilly ten Thije

Kerkbalans goed besteed!

Wellicht hebt u de steigers zien staan. Deze maanden wordt er groot onderhoud gepleegd aan de kerk. Op diverse plaatsen wordt het metselwerk en het knipvoegwerk hersteld. Een kostbare operatie. Wanneer de Fa. Boon klaar is met het metsel- en voegwerk komt de schilder in zicht. Het houtwerk aan de buitenkant van de kerk en de gootlijsten worden dan voorzien van een nieuwe verflaag.

Het programma bevat werken van Franse componisten uit de tweede helft van de 19e eeuw. Meest bekend is Gabriel Fauré met zijn romantische werken voor koor en orkest, zoals Cantique de Jean Racine, Ave Verum en Messe basse, die allen zullen worden uitgevoerd. Daarnaast zullen orgelstukken worden gespeeld van tijdgenoten Alexandre Guilmant, Camille Saint-Saéns, en César Franck. Een prachtig programma met sfeervolle romantische muziek. Het concert is in de H. Laurentiuskerk en begint om 20.00 uur, de toegang is vrij met collecte bij de uitgang. Meer informatie is te vinden op de website: www.laurentiusorgelconcerten.nl

Tussenstand Actie Kerkbalans De Actie Kerkbalans van januari heeft tot nu toe het mooie bedrag van € 72.000,- opgebracht. Het streefbedrag van € 105.000,- hopen wij dit jaar te behalen. 19


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods wordt. Zij vonden elkaar gelijk leuk met als gevolg een huwelijk. Na het afstuderen van Ben was er in Twente geen werk voor hem, vandaar dat er werd gesolliciteerd in het westen van het land. Hij kwam terecht bij het dr. Neherlaboratorium van de PTT als technisch wetenschappelijk medewerker in Leidschendam. Zij vonden woonruimte in Zoetermeer en daar werden hun kinderen Elsemieke en Thomas geboren.

Foto: Mini Focke

In gesprek met Louise Hillen Dit keer spreken we af met een bekend persoon, waarvan alle parochianen zeker gehoord hebben, het is Louise Hillen, de organiste, die het prachtige Mitterreither/Van den Brink-orgel en ook het koororgel van Verschueren bespeelt in de H. Laurentiuskerk. Daarnaast is zij dirigente en zingt zij als cantor ook in de vieringen. Dus zij laat veel van zich horen. We ontmoeten haar in de vergaderruimte van de pastorie, onder het genot van een kopje koffie komen we in gesprek. Louise gaat op 26 juni a.s. stoppen met alle kerkmuziekwerkzaamheden, in totaal heeft zij dat ruim 50 jaar gedaan met veel passie en plezier. Haar leven is (kerk)muziek. Louise is geboren in Bredevoort in de Gelderse Achterhoek, zij komt uit een muzikaal, katholiek gezin met acht kinderen. Haar vader was molenbouwer. Als klein meisje hoorde zij op een zondagochtend het orgel in de kerk en meteen dacht zij: “Dat wil ik ook”. Haar eerste kennismaking met kerkmuziek was tijdens het zingen in het kinderkoor, gevolgd door het zingen in het tienerkoor. Zingen was ook toen al haar lust en haar leven. Toen de organist van het herenkoor ziek was, kreeg zij de kans om tijdens de Hoogmis het herenkoor te begeleiden en zo speelde zij als 11-jarig meisje op het orgel in de kerk, niet altijd met goedkeuring van haar moeder. Haar eerste 'echte' pianolessen kreeg ze op de middelbare (kost)school bij de zusters in Groenlo. Op 16-jarige leeftijd ging zij al naar het Twents Conservatorium in Enschede. Daar studeerde zij AMV (Algemene Muzikale Vorming) en Kerkorgel, met als bijvakken o.a. piano en zang. Louise is een enthousiast vertelster zeker als het om de muziek draait, er is zoveel wat zij op dit gebied heeft gedaan, heel veel studie, lesgeven, zingen, dirigeren te veel om op te noemen. Het is de liefde voor muziek. Bij het studentenkoor van de Technische Hogeschool Twente leert zij haar man Ben kennen. Hij zong daar in het Drienerloos Vocaal Ensemble, als Louise lid 20

Wij vragen haar hoe zij dan in Voorschoten terecht is gekomen. Na een muzikale carrière in het oosten van het land, onder andere Groenlo en Enschede, is zij samen met haar man verhuisd naar het, zoals zij het benoemde: 'wilde woeste westen'. Zij werd al snel organist in Stompwijk, na tien jaar ging zij als dirigent/organist naar Vlaardingen, maar vertrok daar na zeven jaar omdat de kerk van de H. Johannes de Doper dicht ging. Na haar studie Kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, waar zij onder meer les kreeg van Richard Bot, bij u allen welbekend, hoorde ze via hem dat er in Voorschoten een vacature kwam in de parochie. Gesolliciteerd en aangenomen, met als gevolg dat zij bij ons kwam werken als dirigent/organist van het Laurentiuskoor, enkele jaren later ook bij het Laurentius dameskoor en vervolgens ook als dirigent van het kinderkoor. Dat doet zij al vanaf november 2001 met veel enthousiasme. Naast haar werk als kerkmusicus heeft Louise ook op bestuurlijk gebied het een en ander gedaan als lid en vervolgens (vervangend) voorzitter van de Diocesane Sint-Gregorius Vereniging in het bisdom Rotterdam. Namens deze afdeling nam zij plaats in de Diocesane Beleidscommissie voor Liturgie en kerkelijke Kunst in ons bisdom. Ook gaf Louise les over muziek in de liturgie aan o.a. de Pastorale School van het bisdom Rotterdam en trad zij op als gecommitteerde bij kerkmuziekexamens. Zij vertelt dat zij altijd gewerkt heeft als musicus: 25 jaar als docent op een technische school in Nijverdal, de muziekscholen in Enschede, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Daarnaast als organist en later als dirigent/organist meer dan 50 jaar tijdens kerkelijke vieringen in diverse kerken, verpleeghuizen en zelfs wekelijks in de kapel van een ziekenhuis. In 2004 wordt Louise als fietser geschept door een scooter en komt ten val op haar hoofd. De scooterrijders laten haar achter zonder nog naar haar om te kijken. Ten gevolge van het ongeluk loopt ze een hersenkneuzing op die haar tot op de dag van vandaag nog confronteert met de gevolgen. Overgevoelig voor licht en geluid, evenwichtsproblemen en dag en nacht herrie in haar hoofd (tinnitus). Na een dag van inspanning zoals orgelspelen of een bezoek afleggen volgt er noodgedwongen een dag van rust. Dit is de reden dat zij nu stopt met haar werkzaamheden als kerkmusicus. Zijn er veel hoogtepunten in je leven geweest? “Ja, heel veel”, zegt zij. Het leren kennen van haar man


Parochiekern Voorchoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Ben, het huwelijk, de geboorte van haar beide kinderen. De vele vakanties in Frankrijk met de vouwkampeerwagen. Een letterlijk hoogtepunt was het staan boven op de top van de Mont Blanc samen met haar gezin. Daarnaast het mogen spelen op prachtige orgels in binnen- en buitenland, het bijwonen van Evensongs in King’s College Chapel in Cambridge en het gaan naar de vieringen bij de benedictijner monniken in Vaals. Natuurlijk ‘last but not least’: het bespelen van de beide prachtige orgels in onze Laurentiuskerk voorafgaand, tijdens en na een viering. Al met al kijkt Louise dankbaar terug op vele, mooie jaren als kerkmusicus waarbij dienstbaar zijn in en aan de liturgie wat haar betreft steeds voorop heeft gestaan. Dat daar door een ongeluk eerder dan verwacht een einde aan komt is verdrietig maar ja: “Ik heb het overleefd. C’est la vie, zo is het leven”, aldus Louise. Als wij het gesprek beëindigen, gaat Louise naar de koorrepetitie in het Bondsgebouw, naar een van haar laatste repetities met het Laurentiuskoor. Wij wensen haar nog heel veel mooie jaren toe, die zeker zullen staan in het teken van muziek, dat blijft ook als je gestopt ben met de werkzaamheden. Corry Zoetemelk Mini Focke

Op bezoek bij de moslims Op 12 mei jl. waren wij als leden van de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten op bezoek bij de moslims. Een week eerder hadden zij Eid-al-fitr gevierd, het einde van de ramadan. Dan ga je met elkaar bij allerlei familieleden en vrienden op bezoek. Wij hebben ons bij die traditie aangesloten. Met zijn vijven waren we in het lokaal naast de gebedsruimte op visite. We werden door twee moslims welkom geheten, onder wie de heer El-Ghourri, de leider van de Stichting Assalem. Er stond thee en koffie voor ons klaar en grote hoeveelheden koekjes en dadels. De beide heren waren heel blij dat het na drie jaar weer mogelijk was ons in levenden lijve te ontvangen. Vorig jaar hadden wij de bloemen afgegeven bij het huis van de heer El-Ghourri. Keer op keer werd benadrukt hoe fijn het was dat we er weer waren. In het gesprek hebben we ook afspraken gemaakt voor de toekomst. We zullen proberen om nu een keer een ontmoeting/ gesprek met de voorganger te organiseren voor een klein gezelschap in Assalem. Andere keren zaten we namelijk in een ruimte in een kerkelijke setting. Freek Bakker

Voertuigzegening met gezinslunch Op zondag 3 juli om 12.00 uur worden op de parkeerplaats naast de Laurentiuskerk, Leidseweg 100 alle voertuigen gezegend. Ieder krijgt een klein aandenken en er zijn ter plekke beeldjes van de heilige Christoffel te koop. Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met de verering van de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli. Omdat de meesten dan al op vakantie zijn, vindt de voertuigzegening al op 3 juli plaats. Zeker met de allerkleinsten achterin kunnen we maar niet voorzichtig genoeg zijn. De zegen kan aan een auto worden gegeven, maar ook de kinderwagen, scootmobiel, (elektrische) fiets en rollator zijn uiteraard welkom. Deze zegen is niet alleen voor het voertuig of de bestuurder zelf, maar ook voor wie men onderweg tegenkomt. Dat het voertuig de bestuurder en inzittenden steeds veilig naar de bestemming en terug naar huis mag brengen, en goed onderhouden blijft. Wel zo prettig met de grote vakantie in aantocht. Aansluitend is er een lunch voor gezinnen met groot en klein in de tuin van de kerk. Ieder wordt verzocht zijn eigen lunch te verzorgen.

Laurentiusbarbecue op zondag 21 augustus Na twee jaar van afwezigheid zetten we graag een heerlijke en gezellige traditie voort. Dit keer weer de Laurentiusbarbecue in augustus op zondag 21 augustus om 17.00 uur in de pastorietuin. In het juli/augustus nummer van De Augustinus ontvangt u meer informatie. De Pastoraatgroep

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 13 juni 2022 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

21


Parochiekern Wassenaar – De Goede Herder Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Secretariaat: Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 -517 8278 e-mail: herder20@bart.nl website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Parochiekerk: De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur Kerkhofbeheerder: Funam, tel. 06 4269 3000

Locatiereferent: zie pagina 31

IBAN Bankrek. nr NL73 INGB 0000 0201 43 voor misintenties: o.v.v. misintenties voor: (desbetreffende naam)

Voorzitter Pastoraatgroep: zie St. Willibrordus en St. Jozef

Secretaris Beheercommissie: zie St. Willibrordus en St. Jozef

Openingstijden: di, wo en do van 9.30-12.30 uur

Vijf koorleden ontvingen onderscheiding St. Gregoriusvereniging

Martha van der Werf, inzet voor zang 1994-2022 Toespraak door pastoor Franken

Caroline Gubbels, inzet voor zang 1984-2022

Maria Metz, 25 jaar inzet voor zang in het Dameskoor

Margreet Tordoir, 50 jaar inzet voor zang. Foto's: F. Tordoir en M. van der Werf

Zondag 1 mei in De Goede Herder. Vijf koorleden ontvingen een onderscheiding, een sculptuur met het logo van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Bovenste rij: Martha en Caroline, samen vanaf 2002 het bestuur van het koor. Martha zingt vanaf 1994 tot heden in het Dameskoor. Voorheen leidde ze het kinderkoor muzikaal, nam deel aan het Wassenaarse liturgieoverleg en overlegde met de dirigent/organist over de keuze van de

liturgische gezangen. De priester, lector, organist en koorleden krijgen een overzicht hiervan. Caroline heeft zich vanaf 1984 ingezet. Ze was toen een van de twee kinderkoormoeders. Daarna vormde ze samen met Martha het bestuur van het Dameskoor. Ze zorgde voor alle muzikale invulling voor de rouw-en trouwdiensten, in overleg met de families, de pastor en de dirigent/organist. Als bibliothecaris legde ze alle muziek voor iedereen klaar. Tweede rij; Maria was gedu-

22

RoseMarie Jacobs, 32 jaar inzet voor zang

rende 25 jaar een trouw koorlid van het Dameskoor. Margreet heeft al 50 jaar in kerkkoren gezongen; sinds de jaren zeventig in De Goede Herder. Ze was voorzitter van het Dameskoor en redacteur van het parochieblad. RoseMarie, 32 jaar inzet voor zang 1989-2022. Kon er niet bij zijn in de kerk. Was ook lector en lid van de liturgiecommissie en schreef artikelen voor het parochieblad. Wordt vervolgd, HR


Parochiekern Wassenaar - Wassenaar Gezamenlijk Koninklijke onderscheiding voor dr. W.F. Tordoir

Foto: Florence Tordoir

Burgemeester L. de Lange van Wassenaar reikte op 26 april een Koninklijke onderscheiding uit aan Wim Tordoir vanwege zijn grote maatschappelijke inzet. Tijdens zijn werkzaam leven als arts en medisch toxicoloog was hij vele jaren voorzitter van twee invloedrijke Europese commissies op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Tot op de dag van vandaag zet(te) hij zich in voor een indrukwekkende lijst van kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Voor de Goede Herderkerk, via de bouwcommissie, de kerkhofcommissie en via advisering aan de opeenvolgende besturen en beheercommissies; voor de Stichting Vrienden van de Driesprong via 25 jaar bestuur; voor bewonersvereniging De Kieviet en de vereniging De Vrienden van Wassenaar via bestuursfuncties; voor Cultureel Erfgoed via onderzoek en advisering. En dit is lang geen volledige opsomming. Zijn bijdrage aan de sociale cohesie in Wassenaar en elders, aan het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij elkaar, is niet onopgemerkt gebleven. Wim werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De redactie wenst Margreet en Wim veel geluk met deze Koninklijke onderscheiding.

Foto: Florence Tordoir

Activiteiten Gezinskerk - De kinderwoorddienst op Pinksteren (5 juni) komt helaas te vervallen. Natuurlijk zijn gezinnen wel welkom in de H. Mis. - Onze communicanten ontvangen hun eerste H. Communie in de viering van 19 juni om 9.30 uur in de Sint Willibrorduskerk. Iedereen is van harte welkom, heel in het bijzonder kinderen die nu in groep 3 zitten. Zij mogen immers volgend jaar communicant worden! - Om alvast in de agenda te noteren: We sluiten het schooljaar tra-

Misintenties De Goede Herder Voor de intenties van de Maria dagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, Reinout Barge, Caspar Kerckhoff, Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers, Bob Polman, Henny den Hollander-Duport, Yvonne van de Pitte, Cockie Verbeek-Aarden, Herman Funnekotter, Ine Maas-Verdonk, Eduard van Hövell, Jaap van Santen, Pieter Berger, Charlotte ten Hacken, Cees Romijn, Annette van Ravels-Classen, Tine van der Beek-Kuik. ditiegetrouw af met een gezinsviering en picknick. Deze vindt plaats zondag 3 juli. Let op de aanvangstijd is 11.00 uur en het is in de kerk van de Goede Herder. Na afloop van de viering is er ook voertuigenzegening: alles wat rijdt kan worden gezegend. De auto voor op vakantie, maar ook fietsen en rollators. Iedereen is van harte welkom! Jong en oud. Meer info: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl Werkgroep Gezinskerk

Deze verrassingsdoos voor kapelaan Boris Plavčić is door de medewerkers van de Gezinskerk voorzien van foto's, met in de doos lieve afscheidskaartjes van kinderen en ouders. Foto MdM

23


Parochiekern Wassenaar – St. Willibrordus en St. Jozef Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Mariakapel: dagelijks open van 10.00-17.00 uur

De Sloep: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 – 511 8133 e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Kerkhofbeheer: tel. 070 - 511 8133

Secretariaat: openingstijden: di t/m vr van 9.00-13.00 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Ton Beijersbergen, e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties) NL95 INGB 0000 1164 56 t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus NL37 INGB 0000 5508 96 t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef parochiekern Secretaris Beheercommissie: Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

Voor de 'Jozefparochianen': nieuw e-mailadres: bcwassenaar@parochie-augustinus.nl Tel.070-511 8133

Dank Nu de St. Jozefkerk gesloten is gaan er heel veel spullen naar de St. Willibrorduskerk. Daar denken zij soms: waar moeten wij het laten. Heel veel dank voor de inschikkelijkheid waarmee alles op den duur een goede plek gaat krijgen.

Telefoon Thea den Hollander: 070 5112139 Email: bcwassenaar@parochie-augustinus. nl Lillian Vermeulen-van Steen 070 5110336

EvdW

Wat zijn wijkcontactpersonen en wat doen zij? De parochie is opgedeeld in wijken met een wijkcontactpersoon als verbinding tussen de parochianen en de kerk. Zij bezorgen post als dit nodig is, brengen een bezoek bij ziekte of speciale gelegenheden, brengen kerst- of paasattenties rond en organiseren ouderenvieringen. Sinds de sluiting van de St. Jozefkerk verandert er niet veel voor de wijkcontactpersonen. Zij blijven Paasversiering in de Sacramentskapel van de actief in de wijk waar zij altijd al St. Jozefkerk, april 2020. Foto: Angélique werkten. Alleen administratief heb- Spring in 't Veld ben de wijken een ander nummer gekregen sinds het samengaan Bloemengroep met de St. Willibrordusparochie- U hebt jarenlang regelmatig berichten van mijn hand in De Auguskern. tinus kunnen lezen. Deze gingen Er zijn nog wijken waar geen wijk- over het koor of de wijkcontactpercontactpersoon is, dus mocht u sonen (WCP) en andere activiteibelangstelling hebben om te hel- ten vanuit de St. Jozefkerk. In het pen bij dit wijkwerk, aarzel dan niet laatste jaar ging het ook over het om contact op te nemen met de samen-op-weg gaan naar een St. Stuurgroep Wijkcontactpersonen. Willibrordusparochiekern. Zij kunnen u meer vertellen over dit werk. Werk dat bijzonder dankbaar Inmiddels is er een goede samenwerking van de werkgroepen en mooi is. 24

zoals misdienaars, acolieten, koren, wijkcontactpersonen. Er is echter ook een nieuwe werkgroep ontstaan. Misschien is het bij de 'oorspronkelijke' Willibrordus-kerkgangers opgevallen dat er een heel andere stijl van bloemversiering op het altaar is. Tot Pasen is de bloemversiering jarenlang verzorgd door het Bloemenhuis van Duivenvoorde in de Kerkstraat. Dit tot grote voldoening van ieder. Sinds kort wordt deze taak door een enthousiast groepje vrijwilligers opgepakt. In de St. Jozefkerk waren er jarenlang een aantal 'bloemenmeisjes' die dit werk deden. Tja ... dus......vraag... overleg .... u voelt het aankomen...? Twee 'bloemenmeisjes' uit de St. Jozefparochiekern en een 'nieuwelinge' uit de St. Willibrordusparochiekern gaan er voorlopig voor zorgen dat er mooie bloemen staan op het altaar en in de St. Jozefkapel. We gaan ons best doen om er iets moois, en passend bij de liturgische tijd van te maken. Misschien denkt u: 'O, daar wil ik ook graag bij helpen'. Altijd fijn als iemand mee wil helpen bij bijzondere gelegenheden zoals Kerstmis en Pasen. Geef dit dan even door aan Jenny van der Kleij of ondergetekende. Thea den Hollander


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef De Sint Jozefkapel

Witte Donderdag, drie van onze acolieten: Marian, Floriaan en Leo, 4 april 2022. Foto: MdM

Acolieten Na de samenvoeging van de St. Willibrordusparochiekern en de St. Jozefparochiekern zijn wij gezegend met een rijk acolietenbestand. Negen acolieten en één leerling-acoliet. De leerling-acoliet moet nog worden gedoopt, maar loopt nu alvast mee om ervaring op te doen. Fantastisch! Waar ik grote bewondering voor heb is de samenwerking van de beide kerken. Het grote voordeel is dat wij bij iedere viering acolieten hebben. Mocht u bij het lezen denken:’’Dat lijkt mij fijn om deel uit te maken van dit team van acolieten”, meld u zich dan vooral aan! Vrijwilligers zijn altijd welkom! Ik wens alle acolieten een mooie zomer en een fijne vakantie toe! Met grote dank voor hun inzet! Marian Noordover

De St. Jozefkerk leeft voor in de St. Willibrorduskerk. Misschien een beetje theatraal uitgedrukt, maar toch niet ver van de realiteit. In de voormalige doopkapel, annex Willibrorduskapel, annex mortuarium is thans de St. Jozefkapel ingericht. Deze St. Jozefkapel is op 20 maart door Mgr. Van den Hende ingewijd. De attributen, afkomstig uit de St. Jozefkerk, hebben een mooie plaats gekregen in de kapel. Er is een fraaie planchette aan de muur aangebracht, waarop het tabernakel met bijpassende kandelaren, die thans een mooi geheel vormen. Daarvoor het vieraltaar, evenals het tabernakel met kandelaren afkomstig uit de doopkapel. De bidstoelen annex klepstoelen, geschikt voor én knielen én zitten, rusten op het fraaie tapijt van blauwe snit dat voorheen op het priesterkoor lag en nu weer een mooie bestemming geniet. De icoon komt bijzonder uit aan de achterzijde van de kapel en flankeert het hangende St. Jozefbeeld. Het wijwaterfont is ook weer het aanschouwen waard, mooi gesitueerd op een marmeren console. Het intentieboek heeft ook een zichtbare plaats gekregen, het

De St. Jozefkapel met icoon en Jozefbeeld Foto: EvdW

boek rust op een van de muziekstandaards uit de St. Jozef, de zgn. Alpha- en Omegastandaard. Rest nog de Godslamp, voorheen van Huize Willibrord, deze deed dienst bij de overtocht in processie van Ons-Heer van 'Jozef' naar 'Willibrord'. En tenslotte hebben de canonborden een zichtbare muurplek gekregen en een lezenaar nodigt uit om binnen afzienbare tijd de H. Mis (door de weeks) in de kapel te gaan vieren. Over de (permanente) toegang vanaf buiten wordt nog gesproken over de vorm daarvan. U hoort binnenkort daarover. Steeds, uw Jacco Willem Verheesen

Het was een drukbezochte seniorenviering met gezellig koffiedrinken daarna in de kerk, 11 mei 2022, 10.00 uur. Foto: Gabrie Lansbergen

25


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef

Foto: Gabrie Lansbergen

Afscheid kapelaan Boris Op een zonovergoten dag en met een goed gevulde kerk vierde kapelaan Boris zijn afscheidsmis in de St. Willibrorduskerk. Er waren maar liefst tien misdienaars, die door acoliet Marian met liefdevolle hand in goede banen werden geleid. De viering was vreugdevol. De kinderen werden volledig bij de preek betrokken. Het koor Magnificat Cantorij zong prachtig. Na afloop was het buiten koffiedrinken en werd de kapelaan van harte toegesproken. Zo was het een heerlijke kerkochtend die ons bijna deed vergeten hoezeer we kapelaan Boris gaan missen! Wij zijn dankbaar voor zijn tomeloze inzet en wensen hem Gods zegen. MdM

Een nieuwe website Bij een nieuwe organisatie in Wassenaar hoort ook een nieuwe website. Achter de schermen is er door een aantal mensen hard aan gewerkt. Op 16 mei was het zover en is de nieuwe site 'parochiekern Wassenaar' gelanceerd en vervangt daarmee de drie andere sites van de St. Jozef, St. Willibrordus en De Goede Herder: https://www.parochie-augustinuswassenaar.nl/welkom-rk-wassenaar/ Er zullen de komende maanden vast nog wel wat toevoegingen en extra aanpassingen nodig zijn. Suggesties zijn van harte welkom

26

naar ons nieuwe email-adres: bcwassenaar@parochie-augustinus. nl. Dit e-mailadres wordt gelezen door het secretariaat van de nieuwe Beheercommissie van RK Wassenaar (Emmy van der Wilk). Daarnaast blijven de andere emailadressen nog wel even bestaan, alhoewel harmonisatie eigenlijk wel nodig is. Het contactadres voor De Goede Herder blijft ook hetzelfde en wij zijn blij dat Rina de Jongh ons nog een tijdje zal blijven ondersteunen op het secretariaat in De Goede Herder voor de lokale zaken. Gabrie Lansbergen

Werkzaamheden aan het orgel, maart 2022 Foto: MdM


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef Misintenties Zondag 5 juni (Pinksteren):

In de afscheidsviering van kapelaan Boris waren er tien misdienaars onder leiding van Marian. Foto: Eva Lelieveld

Zondag 15 mei 2022 is in de St. Willibrorduskerk gedoopt: Dominique Alexandra van der Holst. Vader Robert van der Holst en moeder Aleksandra Kulikowska. Wij feliciteren het gezin en wensen hen alle goeds. Foto: MdM

Angelika Gerkamp Hans en Josje Mulder Ties Odijk Dick en Mien van LeeuwenSchoorl Eduard van Hövell Ton Gordijn Anneke de Bruijn-Visser Aad en Corrie van der HolstZwetsloot Leo en An Ruijgrok-Bos Cornelia van Leeuwen-Oosterveer Klaas van der Poel Johan Goudeau Dirk Eduard de Vlugt Ineke Konst-Van Galen Corrie Knaap Overleden ouders KnaapRemmerswaal Familie Oosterveer-Compier Overleden ouders Van SpronssenRemmerswaal Overleden ouders Van der Kroft-van den IJssel Overleden ouders Elgershuizen-van der Holst Overleden ouders Remmerswaal-van Winsen Zondag 12 juni:

AFSCHEIDSVIERING KAPELAAN BORIS PLAVCIC Vergezeld van maar lietst tien misdienaars heeft kapelaan Boris Plavcic op zondag 15 mei jl. in een viering afscheid genomen van onze parochiekern. In een behoorlijk volle kerk vond deze viering plaats. Tijdens de preek creëerde hij een leuke interactie met de kinderen. Na afloop van de viering werd hem buiten op het kerkplein een grote foto van de aanwezigen bij zijn eerste H. Mis ca. 6,5 jaar geleden overhandigd. Kortom: het was een sfeervolle feestelijke afscheidsviering. Boris: tot ziens zullen we maar zeggen! Louis Brackel

De klok en nog meer

Zondag 19 juni: Ria en Theo Hooijmans-Noordover Cornelia van Leeuwen-Oosterveer Dirk Eduard de Vlugt Rob Nagtegaal Zondag 26 juni:

Op 26 april jl. heeft de klok van de St. Jozef voor het laatst, om 08.00 uur ’s morgens, geluid. Spectaculair was de verwijdering van de klok uit de toren.

Theo en Coby Teunisse-van der Holst Overleden ouders Van Rijn-van Hemert Dirk Eduard de Vlugt Johan Goudeau

Leo Elshout liet ons, de herbestemmingscommissie, weten dat alle altaarstenen en relikwieën in de St. Willibrorduskerk een plek hebben gekregen. EvdW

Dirk Eduard de Vlugt Rob Nagtegaal

Zondag 3 juli: De Jozefklok aan de hijskraan. Vanuit de toren maakte Emiel Nijp deze foto, 26 april 2022

Familie Oosterveer-Compier

27


Parochiekern Oegstgeest – H. Willibrord Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest tel. 071 – 517 5304 e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl website: www.willibrordoegstgeest.nl Secretariaat: openingstijden: ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Parochiekerk: H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest Mariakapel: dagelijks open van 9.00-19.00 uur Kerkhofbeheerder: Bert Gerritsen, tel. 06 2089 1655

Locatiereferent: zie pagina 31

IBAN Bankrek. nr(s) NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Voorzitter Pastoraatgroep: Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Secretaris Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl

H. Doopsel Op 15 mei doopte diaken Peter Winnubst de kleine Thomas. Moge hij een blije en gelovige christen worden.

Bron: pixabay.com

Wij gedenken... Agatha Wilhelmina (Aad) BorstAlkemade, weduwe van Aad Borst, moeder en oma. Aad werd op 5 april 1931 in Noordwijk geboren en overleed op 16 april. De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 22 april in de H. Willibrordkerk, waarna Aad is begraven op het parochiekerkhof. Johanna Francisca (Annie) Gerrits-van Gulik, weduwe van Jan Gerrits, moeder en oma. Annie werd op 16 januari 1931 in Den Haag geboren en overleed op 30 april in Velsen-Zuid. Haar uitvaart vond plaats op woensdag 4 mei in de H. Willibrord, waarna Annie is begraven op het parochiekerkhof. Eugène Victor Johannes Gerardus Majella (Eugène) Goossens, echtgenoot, vader en opa.

28

Eugène werd op 16 juli 1943 in Vught geboren en overleed op 30 april. De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 6 mei in de H. Willibrordkerk, waarna Eugène in stilte is gecremeerd. Gerardus Theodorus Alexander (Gerard) Bots, weduwnaar van M. T.H. Bots-Wyers, broer, zwager en oom. Gerard werd op 24 mei 1927 in Tilburg geboren en overleed op 7 mei in Leiden. De dienst van Woord en Gebed werd gehouden op donderdag 19 mei in crematorium Duin- en Bollenstreek te Lisse, waarna Gerard in besloten kring is begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof bij de H. Willibrordkerk. Nicolaas Johannes Maria (Nico) van der Voort, echtgenoot, vader en (over)grootvader. Nico werd op 24 mei 1931 geboren en overleed op 14 mei. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op donderdag 19 mei in de H. Willibrordkerk, waarna Nico in stilte is gecremeerd. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

School in de kerk Op maandag 16 en dinsdag 17 mei kwamen 11 resp. 15 brugklassers van het Rijnlands Lyceum naar onze kerk om wat meer te horen over het gebouw en het katholieke geloof.


Parochiekern Oegstgeest - H. Willibrord duizenden, dat je niet een tweede keer ergens anders in een kerk in Nederland zult vinden voor dit bedrag. Een dergelijk orgel in deze staat van onderhoud is een unicum en biedt daarom de beste garantie voor een lage kostenpost voor onderhoud tot in lengte van jaren voor een uiterst scherpe prijs.

Maandag gaven Dik Kompier en diaken Peter Winnubst uitleg, dinsdag was het mijn beurt, gesteund door Paul Hendriks. Na de uitleg gingen de kinderen met een vragenlijst de kerk rond voor een speurtocht. Met name de eerste steen en het kistje met relikwieën, de doopvont en het hoogaltaar vonden ze erg interessant. Later hoorde ik van hun lerares, Neely de Ronde, dat ze het ‘heel vet’ gevonden hadden. Dit was een leuke kans om als kerk aan PR te doen, voor herhaling vatbaar! Tekst en foto's: Els van Leuken

Op 13 mei kwam er een telefoontje van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hillegom, dat men akkoord kan gaan met het aan ons overdragen van het orgel uit De Hoeksteen voor het door ons geboden (symbolische) bedrag van 10.000 euro. Belangrijke overweging voor hen, naast dat het orgel ‘gewoon weg moet’, is dat het orgel weer gebruikt gaat worden in een geloofsgemeenschap. Uiteraard komen er nog kosten bij voor het verplaatsen en het bij ons opbouwen van het orgel, voor de fundering, de elektra aansluiting e.d.

Met de formele instemming van onze Beheercommissie, het Parochiebestuur en het Bisdom kan de procedure nu in gang gezet worden. Binnenkort een nieuw orgel in de H. We verwachten dat het orgel snel naar onze kerk komt. Willibrordkerk Dan zal het nog een paar maanden vergen voor alle Hoe was het ook al weer? werkzaamheden zijn uitgevoerd en het orgel in gebruik Het oude Pelsorgel heeft onze parochie(kern) en de kan worden genomen. De kerk zal dus tijdelijk ook koren ruim 50 jaar goed gediend. Als het mogelijk was werkplaats voor de orgelbouwer zijn. geweest, hadden we dit orgel graag willen behouden. Met de komst van het hoogaltaar uit Warmond veran- We mogen onszelf als parochiekern met dit prachtige derde de situatie, zoals we eerder hebben toegelicht. orgel feliciteren! Gelukkig kwam tegelijkertijd het Stevensorgel uit de St. Jozefkerk in Wassenaar in beeld. Die kerk is in- Namens de werkgroep kerkinterieur, middels aan de eredienst onttrokken en iedereen was Els van Leuken blij dat het orgel binnen de parochie H. Augustinus zou blijven. Zowel door de deskundigen als door ons werd het als een goed alternatief gezien, in muzikaal opzicht maar ook qua inpasbaarheid in de Maria-apsis, de vroegere rouwkapel. Helaas moesten er veel verbeteringen aangebracht worden, waarvan de kosten zwaar bleken tegen te vallen, zodat dit orgel voor ons niet haalbaar was. Vervolgens werden we in april door de orgelbouwer gewezen op een orgel in de Hillegomse kerk De Hoeksteen. En toen ging het snel: deze kerk moet op zeer korte termijn worden afgebroken, waardoor de verkoopprijs onder druk staat. Het orgel stamt uit ca. 1984 en is dus relatief 'jong'. Volgens de deskundige van de KKOR (Katholieke Klokken- en Orgelraad) kun je op dit orgel veel stijlen kwijt: barok en ouder gaat prima, romantiek gaat vrij goed, modern gaat goed, koorbegeleiding gaat prima want het heeft genoeg kleuren in zachte sfeer. Het is een mechanisch orgel, dat de komende 40 jaar geen groot onderhoud nodig heeft. Het orgel zal wegens zijn hoogte opzij geplaatst worden, waardoor de Maria-apsis vrij blijft (als mogelijke doopkapel?) en de aanblik van de kerk minder belast wordt. Zie de montagefoto. Ook de Diocesaan Referent Kerk, Interieur en kerkelijke Kunst van het bisdom Rotterdam kon zich vinden in deze analyse: het Hillegomse orgel is een lot uit

Montagefoto door Bert Gerritsen

29


Parochiekern Oegstgeest - H. Willibrord Heiligen genoemd op het tongewelf van de H. Willibrordkerk in Oegstgeest (2) Aan de rechterkant van het gewelf vindt men als eerste Servatius. Hij was vermoedelijk afkomstig uit Klein-Azië en werd bisschop van Tongeren in België, de oudste stad van de Lage Landen. Hij nam deel aan het tegen de Ariaanse ketterij gerichte concilie van Rimini in 359. Op het eind van zijn leven bracht hij de zetel van zijn bisdom over naar Maastricht, waar hij in 384 stierf. Hij was de eerste bisschop in het huidige Nederland. Bavo was afkomstig van een welgestelde familie uit de omgeving van Tongeren. Van hem is bekend dat hij een nogal losbandig leven leidde totdat zijn jonge vrouw overleed. Kort daarna ontmoette hij Amandus, een uit Aquitaine afkomstige prediker, die ook korte tijd bisschop van Maastricht is geweest. Hij bracht Bavo ertoe afstand te doen van zijn bezit en de rest van zijn leven door te brengen in de Sint-Pietersabdij in Gent. Hij stierf daar omstreeks 650. Switbertus was een van de monniken die Willibrord vergezelde op zijn reis in 690 naar de Friezen. Nadat hij door de bisschop van York tot bisschop was gewijd, zette hij zijn bekeringswerk voort in Nederland. Hij werd door de Saksen verdreven en stichtte vervolgens een klooster op het eiland Kaiserswerth in de Rijn bij Dusseldorp, waar hij in 713 overleed. Adelbertus was net als Switbertus een der gezellen van Willibrord, als wiens diaken hij fungeerde. Hij werkte voornamelijk in Kennemerland. Hij stierf in 740, kort na Willibrord. De abdij van Egmond heeft hem als patroonheilige. Engelmundus was ook een van Willibrords medewerkers die vooral in Kennemerland werkte. Hij overleed in Velzen in het begin van de achtste eeuw.

Foto: Bert Gerritsen

Na de dood van Radbod in 719 ging hij, na een bezoek aan Willibrord, met een aantal gezellen aan het werk in Friesland. In 722 keerde hij terug naar Hessen, waar hij de grondslag legde voor de organisatie van de kerk daar, reden waarom hij de apostel van Duitsland wordt genoemd. In 753 vertrok hij weer naar Utrecht omdat dit de zetel van zijn bisdom was. In 754 zou hij met Pinksteren het Vormsel toedienen in Dokkum. Daar werd hij met 52 andere christenen vermoord. Terwijl de meeste van de acht mannen bij het bekeringswerk van de Nederlanden waren betrokken, hebben de acht vrouwen gemeen dat zij, met uitzondering van Maria Magdalena, maagd waren en sommige van hen martelares. De keuze van de mannen is voor een aan Willibrord gewijde kerk niet zonder betekenis. De keuze van de acht vrouwen is echter niet goed te verklaren. Wel is zeker dat ook andere vrouwen, die in Nederland speciale verering genoten en genieten, in aanmerking hadden kunnen komen. Niettemin zijn Hildegard, Cunera en Gertrudis toch van belang geweest in de Nederlanden.

Odulphus werd in het begin van de negende eeuw in Best in Noord-Brabant geboren. Hij was eerst pastoor in Oirschot, maar werd door de bisschop van Utrecht gewijd met het doel verder te werken aan de bekering van de Friezen. Hij stierf in Utrecht in 865. Joran of Jeroen was een Schot van geboorte. Hij wordt gezien als de apostel van de West-Friezen en de Kennemers. Bij de invallen van de Noormannen in 856 werd hij te Noordwijk vermoord. Bonifacius (die eerst Winfried heette) werd in 675 geboren in Engeland en trad in bij een Benedictijner klooster. In 716 ging hij met enkele gezellen naar Friesland om Willibrord te helpen bij diens werk. Door tegenwerking van de daar heersende Radbod, die kort tevoren Karel Martel had verslagen, werd hem dit werk onmogelijk gemaakt. Daarom keerde hij terug naar zijn klooster in Wessex. In 718 was hij te Rome, waar de paus hem de opdracht gaf zijn werk bij de Saksen en Friezen opnieuw te beginnen. 30

Foto: Bert Gerritsen

Dit is het tweede en laatste deel van het artikel van Jos Hilhorst. Het is eigenlijk jammer dat je het gewelf van de kerk, in de vorm van een omgekeerd schip, niet zo goed kunt zien van beneden. Alleen vanaf het oksaal of met een hoogwerker kun je er foto's van maken. Onder de naam van elke heilige staat O.P. N., de afkorting van Ora Pro Nobis: Bid voor ons. In de blauwe band staat het Credo, in het Latijn. Els van Leuken


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS Pastoraal Team

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar tel. 071 889 5938 e-mail: rochusfranken@outlook.com Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk tel. 06 1594 8952 e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten tel. 06 2443 4516 e-mail: pmwinnubst@gmail.com

Parochiebestuur

Voorzitter: Pastoor Rochus Franken Vicevoorzitter: Pim Kouwenhoven, tel. 06 2844 5679 e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624 e-mail: meijer100@planet.nl Penningmeester: Hans van Mullekom e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal, tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417 e-mail: jan.ko@ziggo.nl Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886 e-mail: joostwestgeest@gmail.com Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk, (adviseur) tel. 070 511 1594 e-mail: wilk.eamvander@gmail.com Personeel en vrijwilligers: vacature Secretaresse Parochiebestuur: Désirée de Bruijn Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar ma t/m do 9.30-17.00 uur e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210 e-mail: vanleukenels@gmail.com 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218 e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935 e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: Vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137 e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 386 6039 e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Willibrordus en St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304 e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com Adressenbeheer: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Telefoonnummmers secretariaten: 071 - 402 9402 H. Joannes de Doper 071 - 517 5304 H. Willibrord 071 - 561 2508 H. Laurentius en De Moeder Gods 070 - 517 8278 De Goede Herder 070 - 511 8133 St. Willibrordus en St. Jozef

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Inleverdatum kopij juli-aug. 2022 uiterlijk 13 juni 2022: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 2 juli - 28 aug. 2022 Verschijningsdatum: 28 juni De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31