DeAugustinus juli-aug 2022

Page 1

Jaargang 8 nr 6 2 juli - 28 augustus

De Augustinus Juli-Augustus 2022 Jaar van de Sacramenten

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, 1e secr., Emmy van der Wilk, 2e secr. + PR, Jan Konst, begraafplaatsen, Dick Remmerswaal, gebouwen Onder vlnr: Pim Kouwenhoven, vicevz., Joost Westgeest, alg. lid, Hans van Mullekom, penningm., vacature: personeel en vrijwilligers

Woensdag 1 juni jl. in de St. Willibrorduskerk te Wassenaar: onze jarige pastoor Rochus Franken heeft van Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter van het Parochiebestuur, een boeket bloemen aangeboden gekregen. Alsnog van harte gelukgewenst! Foto: MdM

Zomer Genietend van de muziek van Schubert (cd cadeau gekregen!) verzamel ik wat wetenswaardigheden vanuit het parochiebestuur. Er wordt gewerkt aan de 'Kerkenvisie’. Parochiebestuursleden nemen deel aan deze gesprekken. Het betreft de manier van omgaan met kerkgebouwen vanuit de gemeente in overleg met de kerken. Theo Overdevest neemt aan dit overleg deel namens de parochie H. Augustinus. Niet alleen De Moeder Gods in Voorschoten is gesloten, ook de 2

Sint Jozefkerk in Wassenaar. Hoe gaan wij met die overtollige gebouwen om? Onze protestantse broeders zijn in een vergelijkbaar proces beland. De drie PKN-kerken in Wassenaar zijn beperkt open. Ook hier gloort helaas sluiting van één van de kerken aan de horizon. De ’Klimaattafel’ is eveneens een onderwerp dat overleg verdient. Zonnepanelen, deelauto’s, in alle gevallen vermindering van de CO2uitstoot: ieder initiatief hierin is welkom. Diverse gemeenten hebben dit in hun actiepakket. Vanuit de parochie is deelname gewenst, Indien u hiervoor voelt: laat het weten aan ondergetekende! In alle parochiekernen is in het weekend van 11 en 12 juni jl. de benoemingsbrief van de nieuwe pastoraal werker Sjoerd Zuidersma voorgelezen. Voor het Pastoraal Team is dit een bijzonder positieve ontwikkeling. Het vertrek van kapelaan Boris Plavčić maakt dat het vele werk op minder schouders terecht komt. Uitbreiding van menskracht is gewoon nodig! U kunt op pagina 4 de gehele benoemingsbrief nalezen. De komende maanden – het zal u niet ontgaan zijn – worden gekenmerkt door reislust, andere omgeving, nieuwe indrukken.

Ook is zoeken naar stilte een dankbare opgave. Lees en bid in ieder geval het reisgebed van Sint Patrick, de Ierse heilige. Op pagina 7 vindt u dit gebed. Veilig op weg gaan en veilig thuiskomen! Onder de hoede van Sint Patrick. Ik wens u alle goeds voor deze zomermaanden, Emmy van der Wilk, 2de secretaris parochiebestuur

Strandgenoegens. Foto: Jeroen Rodenburg

Bij de voorplaat Het heiligdom in Brielle, waar we op 9 juli herdenken dat 450 jaar geleden de Martelaren van Gorcum werden vermoord. Zie ook pag. 8 van dit en vorig nummer. Foto: bisdom Rotterdam


Een stukje vrede In de eucharistieviering geven we vlak voor de communie elkaar een hand en we wensen elkaar de vrede. Waarom doen we dat? Ik denk dat de vredeswens het volgende mag betekenen: alles wat de vrede met God en de vrede met elkaar in de weg staat, mag weg uit je hart. Dan ontvang je de communie op een eerbiedige manier. Vrede. Een veelgebruikt woord. Hoe zal er ooit vrede in de wereld komen? Na de tweede wereldoorlog zei men dat er nooit meer oorlog zou komen. Er is sindsdien geen dag zonder geweest…............En nu is er die vreselijke oorlog in Oekraïne. Hoe zal er ooit vrede in de wereld komen als er niet eerst vrede in het hart van de mensen is? Vrede in het hart van wereldleiders. Vrede in het hart van gewone mensen. Hoe vind je een stukje vrede in je hart? Vrede die niet verdwijnt als het tegenzit. Vrede die kracht geeft tegenslagen te overwinnen. Ik denk wel eens: misschien zoeken we de vrede teveel buiten onszelf. Het is menselijk te denken dat je vrede en geluk vindt als alles goed is en alle nare dingen uit je leven verdwijnen. We kijken naar buiten. Naar de omstandigheden. Misschien zouden we wat meer naar binnen moeten kijken. Het wordt weer zomer. Een mooie tijd waarin het leven meer ontspannen wordt. Misschien een mooie gelegenheid om de stilte te zoeken. Stilte kan wonderschoon zijn. Het lawaai buiten hoor je niet meer. En ook het lawaai van binnen kan tot rust komen. Op zo’n moment kan een mens ervaren dat de vrede er al is. Vlakbij. Binnen in je. Pastoor Rochus Franken

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 22 23 24 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 4 in 1 Gedachten van uw pastoor Katwijk - H. Joannes de Doper Liturgische Agenda 5 kerken Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Wassenaar - De Goede Herder Wassenaar Gezamenlijk Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef Oegstgeest - H. Willibrord Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken Eindredacteur: E. van Leuken 2e Eindredacteur: A. van der Valk Locatieredacteuren: Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen Oegstgeest: vacature Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: H. Reuser, E. van der Wilk Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Ch. van Steijn Bisdom/Wereldkerk: E. van der Wilk Augustinus, 4 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: E. van Leuken De Augustinus-kids: A. van der Valk Website: www. parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem 3


Pastoraal Team Uit het Pastoraal Team Brief van het bisdom Rotterdam: een pastoraal werker voor de parochie H. Augustinus:

V.l.n.r. diaken Peter Winnubst, pastoor Rochus Franken en pastor Kees van Vliet

Zomertijd: tijd voor ontmoeting, ontspanning en reflectie Het is zover! De zomer is in het land; de dagen zijn langer, het weer is zachter en warmer. Tijd om mooie plekken op te zoeken. Maar vooral tijd om even op adem te komen. Om te kijken en te zien wat er allemaal is gebeurd. Hoe is het vorige jaar voor jou verlopen? Wat staat er voor jou voor de deur na deze zomer? Ook in onze parochie gaan wij in de zomer in een lagere versnelling. De vieringen blijven natuurlijk doorgaan en de deuren van onze kerken blijven open als welkom voor allen. Echter ook voor ons is het een tijd voor reflectie en persoonlijke bezinning, maar natuurlijk ook een tijd voor ontmoeting. Een belangrijk moment voor mij in deze tijd is de nationale bedevaart in Brielle, welke dit jaar op 9 juli plaatsvindt. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van Gorcum. In Brielle werd in 1932 naast het martelveld een ruime stenen kapel gebouwd. Samen met de plaatselijke parochiekerk groeide dit uit tot een bedevaartsoord. Het hele jaar door, maar speciaal in juli op de nationale bedevaartdag voor Brielle, trekken vele katholieken naar dit bedevaartsoord; om de Martelaren van Gorcum te gedenken en om zo samen met elkaar gesterkt te worden in ons geloof. Al sinds jaar en dag ga ik naar Brielle, met mijn gezin en met 4

medeparochianen, de nationale bedevaartdag is niet iets dat ik zou willen missen. Dit jaar gaan ook velen uit de Augustinusparochie, met een bus, samen op bedevaart naar Brielle. We kijken uit naar een mis met onze bisschop, Mgr. Van den Hende, met woorden om in het hart mee te dragen. Om aan het einde van de dag gesterkt in ons geloof, verblijd met het aanzicht van zo'n grote menigte gelijkgestemden en een mooie ervaring rijker, weer op weg naar huis te gaan. Ik hoop dat u allen een fijne zomertijd tegemoet gaat. Dat de komende tijd niet een tijd zal zijn van stress en spanning, maar juist een tijd zal zijn van rust, reflectie en ontspanning. Dat u de komende maanden ook de tijd en ruimte kunt vinden, op bekende en onbekende plaatsen, voor rust en gebed. Dat u de tijd heeft om bekende of onbekende kerken binnen te gaan om ook daar God te ontmoeten. Dat deze zomertijd ook een tijd mag zijn van verstilling en ontmoeting met God. Diaken Peter Winnubst

'Al sinds enige tijd is de pastorale zorg voor uw gemeenschap door de bisschop toevertrouwd aan een pastoraal team onder leiding van de zeereerwaarde pastoor mr. R.J. W. Franken. Het Pastoraal Team werkt zoveel mogelijk gezamenlijk aan de opbouw en uitbouw van uw parochie. Daarbij wordt het ondersteund door het Parochiebestuur, de Pastoraatgroepen en vele andere vrijwilligers. Al hun werk is belangrijk en hier past dank voor hun grote inzet. Het is mij een genoegen u een aanvulling van het Pastoraal Team aan te kunnen kondigen. Per 1 oktober 2022 zal de bisschop aanstellen tot lid van het Pastoraal Team de heer S.M. (Sjoerd) Zuidersma. Sjoerd heeft theologie gestudeerd in Utrecht en is 41 jaar. Hij heeft werkervaring als jongerenwerker en als pastoraal werker in een naburige parochie. De heer Zuidersma zal zijn werkzaamheden in een fulltime dienstverband gaan verrichten en heeft een taakstelling die is afgestemd met het Pastoraal Team en het akkoord heeft van de bisschop. De pastoor, het Pastoraal Team en (een delegatie van) het Parochiebestuur hebben met hem gesproken en het vertrouwen uitgesproken in zijn komst en inzet. Ik vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van de heer Zuidersma én voor het Pastoraal Team van uw parochie dat zich zo van harte inzet voor het welslagen van de pastoraal in uw geloofsgemeenschap. Met een vriendelijke groet,

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

R. Peeters hoofd personeelszaken'


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk leeftijdgenoten zijn die ervoor kiezen om het vormsel te ontvangen. Geloven immers doe je niet alleen en leeftijdgenoten zijn belangrijk. De vormelingen schrijven kaarten voor vluchtelingen uit Oekraïne en horen over hulp die je vanuit je geloof kunt geven. Veel vrijwilligers, jong en oud, maakten de Vuurdoop! mee mogelijk. Ook werd er nog reclame gemaakt voor de zomerkampen van het bisdom, waar kinderen, tieners en jongeren zich nog voor kunnen aanmelden. Bron: Bisdom Rotterdam

Mgr. Van den Hende zegent de vormelingen aan het eind van de Vuurdoop in de kathedraal van Rotterdam. Foto: bisdom Rotterdam

Een ochtend met schriftlezing, gebed, workshops en theater over de kracht van de Heilige Geest Tot tweemaal toe kon de Vuurdoop! voor vormelingen niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Maar op zaterdag 4 juni, de zaterdag voor Pinksteren, verwelkomde de kathedraal in Rotterdam weer vierhonderd vormelingen en meer dan honderd ouders en begeleiders. De editie van 2022 pakte zo de draad weer op van de Vuurdoop! 2019. Désirée Bühler, verantwoordelijke voor het jongerenpastoraat in het bisdom, had met een team van medewerkers en vrijwilligers de diocesane bijeenkomst van de Vuurdoop! voorbereid en mogelijk gemaakt, zodanig dat de jarenlange traditie van de Vuurdoop! na de periode van corona opnieuw is opgebloeid. Jongeren ontvangen het vormsel van de bisschop elk jaar vooral in de paastijd. Dat zijn de weken na Pasen tot het feest van Pinksteren, waarop de Kerk viert dat de leerlingen van Jezus de Heilige Geest ontvingen. In 2020 was het in de paastijd vanwege corona voor de bisschop niet mogelijk om in parochies het vormsel toe te dienen, omdat er geen publieke vieringen waren. “Maar van uitstel komt geen afstel”, zei de bisschop in de video die hij toen voor vormelingen

opnam. In het najaar vonden de vormselvieringen in veel gevallen alsnog plaats. Zo zijn in de coronaperiode toch veel vormselvieringen doorgegaan, rekening houdend met de omstandigheden en in kleinere groepen. Bisschop Van den Hende en de leden van de Pastorale Teams en vormselwerkgroepen spanden zich daar op veel plekken voor in. Zo konden in 2020 en 2021 in totaal 566 jongeren het vormsel ontvangen. In de eerste helft van 2022 ontvingen tot nu toe 205 jongeren het vormsel. De bisschop, vicaris Egging en pastoraal werker Johnny Tran verzorgden tijdens de Vuurdoop! ieder een workshop voor ouders en begeleiders over het vormsel. Deze geloofsgesprekken begonnen met het lezen uit 1 Korintiërs 12, over het geloof in Jezus als geschenk van de Heilige Geest en over de vele gaven die de ene Geest geeft aan verschillende mensen in de gemeenschap van de Kerk. De Vuurdoop! is een ochtend met schriftlezing, gebed, workshops en theater over de kracht van de Heilige Geest. Vormelingen worden in de parochies inhoudelijk voorbereid op het ontvangen van het vormsel. De Vuurdoop! is daarnaast een dag van ontmoeting van zoveel mogelijk vormelingen uit het bisdom. Op de Vuurdoop! zien zij dat er in de Kerk nog veel meer

Jan Maassen neemt in juli afscheid. Foto: bisdom Rotterdam

Naastenliefde vraagt om steeds nieuwe antwoorden Jan Maasen: ''Op 1 augustus 1984 startte ik bij het missiesecretariaat. Ik had andragologie gestudeerd, stage gelopen bij Pax Christi en was in het vredeswerk actief. Ik eindig nu als medewerker diaconie en missiesecretaris bij het bisdom, waarvan de laatste tijd ook hoofd pastorale dienstverlening. Het Elisabethcertificaat dat op 26 november wordt uitgereikt en waar mensen nu diaconale initiatieven voor kunnen aanmelden, brengt in beeld hoeveel er gebeurt in het bisdom. Tijdens de 'Impulsbijeenkomst Together We' op 18 juni presenteerden we samen met de DCI (Diocesane Caritas Instelling) de campagne van Caritas Internationalis en het boek: ‘Liefde als rode draad’ over de geschiedenis van de armenzorg vanaf de eerste decennia van de Kerk tot de jaren ’10 van deze eeuw.'' In juli neemt Jan Maasen afscheid van het bisdom. Jan Maasen, Liefde als rode draad. Historische gestalten van caritas en kerkelijke armenzorg, Adveniat 2022 Bron: Bisdom Rotterdam 5


Spiritualteit De toekomst van onze parochie. Hoe komt zij tot bloei? (2) Wat vooraf ging Nooit eerder was het zo belangrijk voor de kerk om na te denken over de toekomst. Steeds meer kerken worden gesloten. Tachtig procent van de parochies in Nederland verkeert in financiële moeilijkheden. Er moet iets gebeuren. Een drastische aanpak is vereist. Gelukkig is er niet alleen maar narigheid. Er zijn ook tekenen van hoop. Eén van die tekenen van hoop is een boek dat in 2014 verschenen is. In 2019 is het in het Nederlands vertaald met de titel ‘Als God renoveert’. In dit boek ontwikkelt de Canadese priester James Mallon een praktische aanpak voor parochies die vitaal willen worden en die een toekomst willen hebben. Inmiddels is dit boek een wereldwijde bestseller geworden!

Father James Mallon

De komende maanden zal ik in ‘De Augustinus’ steeds een samenvatting geven van hoofdstukken uit dit boek, zodat u een idee krijgt waar dit boek over gaat en welke ideeën er in terug te vinden zijn. In de vorige aflevering trekt Mallon een essentiële conclusie: "Ik durf te stellen dat onze diepste crisis een identiteitscrisis is, en dat alle andere crises hiervan slechts symptomen zijn: we zijn vergeten wie we zijn en welke roeping we als kerk hebben.” (Als God renoveert, blz. 17) De toekomst van onze parochie. Hoe komt zij tot bloei? (2) We zijn vergeten welk doel de kerk heeft! Mallon begint met een historisch verhaal. 6

crisis. We zijn vergeten wie we zijn en welke roeping we als kerk hebben. We zijn vergeten welk doel de kerk heeft!

De Titanic, bron: Historiek

De Titanic vaart in 1912 tegen een ijsberg en zinkt. 500 mensen liggen in het water en dreigen te verdrinken. In de reddingsboten zijn nog 472 lege plaatsen. Slechts twee van de achttien reddingsboten proberen mensen uit het ijskoude water te redden. De rest blijft op een veilige afstand en kijkt toe. Tegen de tijd dat men in die boten beseft wat het doel van een reddingsboot is, zijn er nog maar weinig overlevenden. De Titanic als symbool voor de Kerk Mallon gebruikt het verhaal van de Titanic als een symbool voor de crisis van de kerk. Hij ziet de film met Leonardo Di Caprio en Kate Winslet in de bioscoop en schrijft: “Terwijl ik naar de film keek, bedacht ik me in een flits dat dit een metafoor was voor de Kerk. We zijn geschapen om missionair te zijn. Net als Jezus zijn wij gezonden om degenen die in doodsnood verkeren op te zoeken en te redden en er is plaats genoeg in de reddingsboten. Toch blijven we als kerk maar al te vaak op veilige afstand, meer begaan met onze eigen behoeften en welbevinden dan met die van anderen. Misschien zouden we, als een handvol mensen naar ons toe kwam zwemmen hen helpen, maar zelf naar ze toegaan…dit is niet slechts een kwestie van onze comfortabele positie die wordt bedreigd - het valt volledig buiten ons referentiekader, doordat we onze identiteit zo grondig zijn vergeten.” (Als God renoveert, blz. 22, 23) Reddingsboten zijn er om mensen mee te redden Dit is de centrale stelling van Mallon: we verkeren in een identiteits-

Hij vervolgt: “Reddingsboten zijn er om mensen mee te redden. Zo is het ook met de Kerk. We onderhouden onze reddingsboten, we schilderen ze, we dienen de mensen die er in zitten en zorgen dat het hen aan niets ontbreekt, houden kaartavonden maar gebruiken de reddingsboten niet waar ze voor bedoeld zijn. (….) We treuren om de tragedie van geloofsverlies, secularisatie, kerksluitingen en dergelijke, maar het komt niet in ons op de riemen te grijpen en het op een roeien te zetten."(blz. 23) Maar wat is dan het doel van de Kerk? Onze ‘core business’ is volgens Mallon de opdracht van de Heer zelf uit het evangelie van Mattheus: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.” (Mt 28,19-20) Wordt vervolgd. Pastoor Rochus Franken ALS GOD RENOVEERT. De parochie van onderhoud naar bloei, 2019 Adveniat, Baarn ISBN 978-94-9209-377-6


Spiritualiteit H. Bernardus van Clairvaux: een inspirerende begeleider voor de zomermaanden

Met de wereldwijde Kerk zullen we dan bidden: ‘God, U hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor uw huis gegeven. Zo was hij licht en vuur voor heel de Kerk. Moge hij ook ons inspireren. Wij danken U daarvoor. Amen’

Wie is een passende heilige voor de zomermaanden? Drie namen komen er bij mij naar boven. Allereerst Christoffel van Lycië. Het is goed een christoffelplaquette in je auto te bevestigen en door Christoffel er aan herinnerd te worden voorzichtig te rijden en te reizen. Maar over hem is weinig met historische zekerheid bekend. Sinds 1969 is hij daarom niet meer opgenomen in de katholieke heiligenkalender. Als tweede denk ik aan de heilige Patrick. Hij leefde in de vijfde eeuw en is patroon van Ierland. Graag plaats ik hieronder het bekende gebed van St. Patrick: “De Heer is voor u….” Het is passend om deze zegenbede in de weken waarin velen voor vakantie onderweg zijn te bidden en te overwegen. Iets uitvoeriger ingaan wil ik graag op de heilige Bernardus van Clairvaux. Hij is voor mij een inspirerende begeleider voor de zomermaanden. Enerzijds omdat hij het ‘innerlijke leven’ koesterde, anderzijds omdat hij in zijn tijd bruiste van activiteiten die de Kerk en medemensen ten goede kwamen. Bernardus werd in 1090 bij Dijon in Frankrijk geboren. In 1111 trad hij in bij de monniken van Cîteaux. Niet lang daarna tot abt van het nieuwe klooster Clairvaux gekozen, toonde hij zich door woord en voorbeeld een uitstekende geestelijk leidsman voor zijn ordebroeders en een wijze raadsman voor velen, die hem om advies of begeleiding vroegen. Hij leefde mee met de noden van zijn tijdgenoten. Hij betreurde het dat schisma’s de Kerk dreigden te verdelen en trok geheel Europa door om vrede en eenheid te herstellen. Hij heeft vele twisten bijgelegd. Ondanks de drukte en de spanningen vond hij de tijd voor reflectie, voor studie, voor het schrijven van evenwichtige en diepe preken en kleine boeken. Zijn

Pastor Kees van Vliet

Zegenbede van St. Patrick

H. Bernardus van Clairvaux, bron: Wikipedia

vele geschriften zijn vooral theologisch van aard en hebben veelal betrekking op de innerlijke opgang van de mens naar het mysterie van de drie-ene God. Voor zijn medebroeders heeft hij het boek ‘Hooglied’ uit het Oude Testament veel bestudeerd en bemediteerd en vaak uitgelegd. Dit boek wordt wel gezien als een verzameling van liefdesliederen tussen man en vrouw. Bernardus zag er ook een diepere zin in: de liefde van God voor mensen en de uitnodiging aan ons mensen tot gerichtheid op God. Bernardus leefde vanuit die diepere betekenis van dit bijbelse boek.

De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar. De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer omgeeft u als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. (Ierland, 5de eeuw)

Ziek en uitgeput stierf hij in 1153 op 63-jarige leeftijd. Is zijn uitputting een teken dat hij toch het evenwicht tussen ‘actie’ en ‘contemplatie’ te veel naar het eerste heeft doen overhellen? Hoe dan ook, hij wordt wel als een van de meest invloedrijke en voor de Kerk meest vruchtbare mensen uit zijn tijd beschouwd. De liturgie gedenkt hem op 20 augustus. Dat valt dit jaar op een zaterdag en ook in onze parochie zullen we er tijdens de avondmis van 19.00 uur aandacht aan besteden.

St. Patrick, bron: Flickr

7


Augustinus 4 in 1 Maandkalender JULI- AUG. 2022 09 juli

Bedevaart Brielle, p. 8 juninummer Begin zomervakantie

15 Maria Tenhemelopneming aug 19.00 uur H. Mis in Laurentiuskerk 20

H. Bernardus van Clairvaux, p. 7

21 Jeroensommegang Noordwijk, p. 8 Einde zomervakantie 27 MIVA-collecte, p. 8 28 28 Augustinuszondag 31 Augustinuslezing, p. 9

MIVA-collecte: medische zorg voor de meest kwestbaren in Tanzania Op 27 en 28 augustus 2022 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen, zijn voor gezondheidszorg van Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk. Bedevaartplaats Brielle

Bedevaarten in juli en augustus Zaterdag 9 juli is de parochiebedevaart per bus naar Brielle ter herdenking van de Martelaren van Gorcum. Voor meer informatie zie: - De Augustinus van juni, pagina 9 - De Augustinus website onder Nieuws - De informatie die in alle parochiekerken ligt

“Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen ziek worden,” zegt Geofrey. Met een auto die hij eerder met steun van MIVA aanschafte doet hij aan zogeheten ‘outreach’- missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen om de inwoners voor te lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. Geofrey: “We vertellen mensen over hoe ze ziektes, zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen.” Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed naar Jeroensommegang Noordwijk, parochie St. Maarten een groter ziekenhuis in Mwanza. “Dat is een rit van 58 kilometer,” legt Geofrey uit. “Met de auto van MIVA Zondag 21 augustus is om 08.15 uur de Jeroensom- zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. megang door Noordwijk ter herdenking van de mar- Dat betekent soms het verschil tussen leven en dood.” teldood van St. Jeroen met na afloop een eucharistie- Omdat Geofrey de auto nu niet volledig kan inzetten viering. als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Voor meer informatie zie de site van de parochie St. Zo kan hij de hulp aan de gemeenschap nog verder Maarten Noordwijk. verbeteren. Erik van Blerk 8

Bron: MIVA


Augustinus 4 in 1

Vijftien van de zeventien vormelingen vóór de viering in de tuin van de H. Willibrordkerk, foto: Mirjam Franken

Plechtige en feestelijke Vormselviering in Oegstgeest Op zaterdagavond 28 mei jl. vormde Mgr. J. van den Hende 17 jongeren en volwassenen uit de parochie H. Augustinus. Het was een plechtige en feestelijke eucharistieviering, met prachtige zang van sopraan Magdalena Michalko, begeleid door organist Niek van der Meij. Omdat ik meter mocht zijn van een van de volwassen vormelingen, was ik heel betrokken bij dit sacrament. Ik was onder de indruk van de intensiteit waarmee de bisschop elke vormeling benaderde en toesprak, alsof er verder niemand in de kerk was. Els van Leuken

Welkom op woensdag 31 augustus, 20.00u, Bondsgebouw, Voorschoten Met grote vreugde kan ik u meedelen dat Dr. Norbert Schnell, de jaarlijkse Augustinuslezing zal houden. Voorafgaand daaraan vieren we om 19.00u de H Mis in de H. Laurentiuskerk. Dr. Norbert Schnell is gepromoveerd op een proefschrift over de Bruid van Christus als metafoor van de Kerk. Een metafoor gebruikt een beeld om iets uit te drukken op basis van een vergelijking. In de bijbel wordt de relatie tussen God en zijn volk vaak voorgesteld als een huwelijk. Het bruidsmotief vormt vanaf Genesis tot en met Openbaring als het ware één grote spanningsboog die ons iets zegt over onze relatie tot God. De bruidsmetafoor gaat in het Oude Testament altijd over de onverdeelde trouw en liefde in de relatie tussen God en zijn volk. In het Nieuwe Testament slaat de metafoor op de liefdevolle, trouwe relatie tussen Christus en de gemeenschap van gelovigen. De Kerk als de Bruid van Christus. Het belooft een mooie en interessante avond te worden! Wij als Pastoraal Team zien er naar uit, u die avond met velen te verwelkomen.

Tijdens de consecratie in de plechtige eucharistieviering, foto: Mirjam Franken

Diaken Peter Winnubst 9


Parochiekern Katwijk – H. Joannes de Doper Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242​ Pastorie: Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk tel. 071 – 402 9402 e-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl website: www.joannesdedoper.nl Secretariaat: openingstijden: di, do en vr van 8.45-11.45 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Ralph Severens e-mail: ralph4321@hotmail.com

Parochiekerk: H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk Kerkhofbeheerder: Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411 IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 Secretaris Beheercommissie: Paul van Houwelingen e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Professionals en vrijwilligers In het juninummer van De Augustinus namen we afscheid van ‘onze’ locatiereferent, kapelaan de weleerwaarde heer Boris Plavcìć. Het is fijn om in dit nummer onze nieuwe referent de zeereerwaarde heer pastor Kees van Vliet warm welkom in onze parochiekern te heten. Hoewel Kees eerder pastoor was, is hij nu ‘pastor’. Dit omdat een parochie nu eenmaal één pastoor heeft. Zoals u weet is dat nu de zeereerwaarde heer Rochus Franken. ‘Weleerwaarde’ of ‘Zeereerwaarde’. Het gaat natuurlijk niet om de officiële aanspreektitel, maar om de mens die er achter staat. Kees heeft zich in het juninummer van ons parochieblad al uitgebreid geïntroduceerd. Ondertussen heeft hij met veel enthousiasme al kennisgemaakt met verschillende werkgroepen en individuele parochianen. Ik heb er alle vertrouwen in dat pastor Van Vliet zich snel zal gaan thuis voelen binnen onze parochiekern. Naast de professionals van het Pastorale Team zou onze geloofsgemeenschap echter niet kunnen bestaan zonder de inzet van heel veel enthousiaste vrijwilligers. Om hiervoor onze waardering te laten blijken is de traditie ontstaan om op Sint Jansdag één van hen tot ‘vrijwilliger van het jaar’ uit te roepen. Dit jaar viel Nel Houwer die eer ten deel. Nel heeft zich gedurende een lange reeks van jaren op veel terreinen ingezet voor onze kern Joannes de Doper. Nel was lid van het voormalige Parochiebestuur, lid van de Pastoraatgroep, zij bracht zieken de communie, zij ging voor tijdens woord- en communievieringen, was lid van de avondwakegroep en ging voor tijdens uitvaarten. Voor haar jarenlange belangeloze enthousiaste inzet wil ik haar ook bij deze nogmaals heel hartelijk bedanken! En in Nel ook heel veel dank aan alle andere vrijwilligers die onze geloofsgemeenschap helpen draaiende te houden! Nu u De Augustinus in handen heeft, staan we aan het begin van de vakantieperiode. Waar u die ook doorbrengt, ik wens ons allen een heel mooie zomer toe! Echter, ook in deze periode van het jaar staan de kerkdeuren van de H. Joannes de Doper open en kunnen we elkaar blijven ontmoeten. Graag tot ziens! Leen de Best, voorzitter BC

Kinderwoorddienst Vanwege de vakantie is er geen KWD in de maanden juli en augustus. We hopen jullie weer te zien op de derde zondag in september. Geniet van jullie vakantie, dat gaan wij ook zeker doen! Lieve groetjes, Marit en Linnsey

10

VAKANTIEWEETJES: Het duurt nog wel even voordat wij echt vertrekken, maar het is goed dat iedereen op tijd weet wanneer het secretariaat gesloten is. Van 17-08 t/m 12-09 is het secretariaat gesloten. Hieronder volgen de richtlijnen voor deze periode: Indien u een priester nodig heeft voor een ziekenzalving kunt u bellen naar 06-49423242 Dit is het pastorale noodnummer. Is er een overledene: dan bellen naar Jeanne van der Valk (06-23103524). Misintenties kunt u op de voicemail van de pastorie (4029402) inspreken of op een briefje achterlaten in de brievenbus. Uw bijdrage van €10,- hiervoor kunt u ook in de brievenbus doen of overmaken. Ik hoop natuurlijk dat het een rustige en fijne zomerperiode wordt zonder al te veel verdriet en onrust. In die geest wens ik u dan ook een fijne vakantie. Ik wens u Gods vrede en alle goeds. Parochiekern secretariaat Anneke Noordermeer


Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper Nieuwe koster Wellicht is het u de afgelopen weken al opgevallen in de kerk? Zou dat een nieuwe koster zijn? Wie loopt daar nu mee met Ibolyka, Piet en Ralph? Zelf zei ze vaak gekscherend: ik loop stage bij de kosters. We hebben het natuurlijk over Debby Zuijderduijn! Ze heeft de stage met vlag en wimpel volbracht en we zijn heel blij dat zij het kostersteam komt versterken. Ralph Severens

Foto: Anneke v.d. Valk

Beeld van St. Jozef Is het u ook opgevallen? Al enige tijd staat er in onze Mariakapel een beeld van St. Jozef. Dit beeld is afkomstig uit de St. Jozefkerk in Wassenaar, die in maart jl. uit de eredienst werd onttrokken. Het beeld heeft zo een mooie nieuwe plek gekregen, vlakbij Maria.

Ouderenochtend Nadat er 2 jaar geen ouderenochtend georganiseerd kon worden vanwege corona, was het eindelijk op zaterdag 21 mei weer zover om deze dag mogelijk te maken. Maar liefst zo’n 90 parochianen van 75 jaar en ouder hadden zich opgegeven. Na het eerste kopje koffie begon om 10 uur de eucharistieviering met pastor Van Vliet, met zang, gebed en belangrijk: de ziekenzegen. Hierna een tweede kopje koffie met gebak en vervolgens werden onze magen gevuld met kaas, worst en een paar drankjes, terwijl accordeonist Mees Kooiman uit Rijnsburg ons verraste met nostalgische liedjes van vroeger, waardoor de stemming nog verder steeg. De lange ochtend werd afgesloten met een heerlijke kop soep, broodjes en een krentenbol. Wat werden wij verwend! Het was al met al een heel gezellige en goed georganiseerde ochtend, mede ook door Piet,

Foto: Ralph Severens

de beheerder van ‘de kleine JOANNES’, samen met zijn compagnon Peter. Namens de ouderen dank ik de leden van de bezoekersgroep: Mieke Gianotten, Erna Geurts, Nel Houwer, Anneke van der Valk, Riet van Paridon, Gré v.d. Born en Klaudia van der Zwart, die deze fijne dag hebben mogelijk gemaakt. Een dankbare parochiaan, Mary Brugghe

Foto: Anneke v.d. Valk

11


Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper

YES! De EERSTE zit erop! Zondag 19 juni, naast vaderdag, de dag van de Eerste Heilige Communie! (Foto's Marloes Jongeneel) Gezonde spanning, maar wat hadden ze er zin in! We hebben er maanden naartoe gewerkt, rommelige maanden waren het, bijeenkomsten die verzet moesten worden, bijeenkomsten via Teams … zo niet mijn ding …. maar al met al was het weer leuk om samen met de kinderen op weg te gaan naar deze mooie en hele bijzondere dag! Uiteraard hopen wij de kinderen regelmatig terug te zien in onze kerk om zo binding te houden met ons en met de gemeenschap ,maar het belangrijkste is dat

Foto: Marloes Jongeneel

12

de kinderen de liefde van God mogen ervaren door het ontvangen van de communie. Aan het thema ‘huis van God’ hebben we ook het presentje gelinkt voor de communicanten. Een huisje wat ze op hun kamer kunnen zetten. Een huisje waar ze een foto op kunnen klemmen van een dierbare of een rozenkrans om zo ook thuis een ‘huis van God’ te zijn en dicht bij Hem te zijn als daar behoefte aan is. Van Boris hadden we heel wat rozenkransen gekregen dus een mooie rozenkrans konden wij er gelijk bij geven. Groeten, Marijke, Melisa en Marloes


Gedachten van uw pastoor Waarom het in de kerk niet saai is? (3) Wat vooraf ging Is de kerk saai ? Ik kan die vraag pas echt beantwoorden als ik me afvraag met welk doel ik naar de kerk ga. Het gaat in de kerk, als het goed is, over de vraag: Hoe kom ik in contact met God? Hoe wordt God meer dan een idee voor mij? Hoe wordt God ‘echt’ in mijn leven? God openbaart zich in Jezus Christus als een persoon. En een persoon leer je uiteindelijk pas kennen door met hem of haar te praten, door elkaar te leren kennen als vrienden, door een relatie aan te gaan. We gaan naar de eucharistieviering en ontvangen de communie omdat we onze relatie met Christus willen onderhouden. We willen Hem ontmoeten. Dit nu is precies het doel van de eucharistieviering: een persoonlijke ontmoeting met Christus in de heilige communie! Waarom het in de kerk niet saai is? (3)

Wat er gebeurt wanneer ik de communie ontvang? Het woord ‘genade’ vat het christendom samen. Algemeen wordt gedacht dat een christen iemand is die aan allerlei regels moet gehoorzamen. “Als je in God gelooft dan mag je toch een heleboel dingen niet?”, zeiden mensen vroeger tegen me. Je als mens goed gedragen is belangrijk. We hoeven dit echter niet op eigen kracht te doen. Het christendom is geen ‘doe het zelf’ religie. Het christendom begint niet bij wat mensen moeten doen. Het begint bij wat God doet. Het gaat er in het christelijk geloof niet zozeer om dat je probeert een ‘goed mens’ te zijn. Het gaat er om dat je uit de kracht gaat leven die Jezus deed opstaan uit de dood. Zijn kracht komt in mij Hoe werkt die kracht? Wat doet God dan precies? “Wat voor nieuws bracht Gods Zoon toen Hij in de wereld kwam?”, vraagt de kerkvader Irenaeus zich af. Het nieuwe wat Hij bracht was Hijzelf! Gods genade bestaat uit de gift van Zichzelf. “Dankzij Hem bent u in Christus Jezus, die van Godswege onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing”, schrijft Paulus. (1 Kor 1,29-30) De gerechtigheid en heiligheid van Christus worden onze gerechtigheid en heiligheid! Zijn innerlijke bewogenheid, gedrevenheid en kracht komen in ons! Zijn liefde, zijn goedheid en zijn kracht worden van ons! Zijn leven wordt van ons. Dat noemen we genade. Genade betekent dat het leven van Christus in mij komt.

De laptop van Petrus Een man komt bij de hemelpoort. Petrus zit daar achter zijn laptop. De man zegt: “Ik geloof dat ik dood ben.” “Klopt”, zegt Petrus, “Ik kijk even of je naar binnen mag. Het werkt als volgt. Je vertelt wat je gedaan hebt. De computer geeft daar punten voor. Als je 500 punten hebt, mag je de hemel in.”

In de communie zegt Jezus tegen mij: ‘Alles wat van mij is, is van jou. Mijn kracht, mijn goedheid, mijn liefde’, ze zijn van jou om er uit te leven.’ Pastoor Rochus Franken

“Nou”, zegt de man, “Ik ben altijd trouw geweest aan mijn vrouw.” “Oké”, zegt Petrus, “altijd trouw geweest. Even kijken.” “Piep”, zegt de computer, “twee punten.” “Alles wat ik overhield van mijn salaris maakte ik over naar goede doelen.” “Piep”, zegt de computer, “twee punten.” “Ik heb een jaar onbetaald verlof genomen om een ziekenhuis te bouwen in India.” “Piep”, zegt de computer, “drie punten.” “Ik heb pas zeven punten”, zegt de man, “ik haal het nooit. Help!” Petrus staat op, zet de computer uit en zegt: “Dat is het woord wat ik wou horen: Help! Die andere 493 punten krijg je gratis. Dat noemen we hier genade.” 13


Liturgische Agenda van za. 2 juli t/m zo. 31 juli 2022

Datum

Feesten / heiligen

H. Joannes de Doper / Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

en bijzonderheden

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

za. 2-jul.

zo. 3-jul.

Veertiende zondag door 09.30 EV het jaar

za. 9-jul.

Heilige Martelaren van Gorcum (Feest)

zo. 10-jul.

Vijftiende zondag door het jaar

za. 16-jul.

Pastoor Franken /Vocalis

11.00 EV

Pastoor Franken / Dameskoor / koffiedrinken

09.30 WCV

Diaken Winnubst /Cantemus

11.00 EV

Mgr. van Luyn sdb / Gemengd koor

19.00

Taizéviering

09.30 EV

Pastoor Franken /Vocalis

11.00 EV

Pastoor Franken

zo. 17-jul.

Zestiende zondag door het jaar

za. 23-jul.

Heilige Birgitta Patrones van Europa (Feest)

zo. 24-jul.

Zeventiende zondag door het jaar

09.30 WCV

Diaken Winnubst /Cantemus

11.00 EV

Mgr. van Luyn sdb / koffiedrinken

Achttiende zondag door het jaar

09.30 EV

Pastoor Franken /Vocalis

11.00 EV

Pastoor Franken

za. 30-jul. zo. 31-jul.

Deze vieringen worden gestreamd

Vieringen door de week (juli en augustus 2022) Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag

09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u

EV EV EV EV EV

Pastoor Franken Pastoor Franken Pastor Van Vliet Pastoor Franken Pastoor Franken

H. Laurentius en DMG St. Willibrordus H. Joannes de Doper H. Willibrord De Goede Herder

Mededeling I.v.m. vakantie vervallen de onderstaande doordeweekse vieringen: Donderdag 14, 21 en 28 juli 2022 om 09.00 uur in de H. Joannes de Doper Vrijdag 29 juli 2022 om 19.00 uur in de St. Willibrordus Donderdag 4 augustus 2022 om 09.00 uur in de H. Joannes de Doper

14

Voorschoten Wassenaar Katwijk Oegstgeest Wassenaar


Liturgische Agenda van za. 2 juli t/m zo. 31 juli 2022

De Goede Herder / Wassenaar

H. Laurentius en DMG / Voorschoten

Stoeplaan 4

Leidseweg 98

Sint Willibrordus en St.Jozef / Wassenaar Kerkstraat 77

19.00 EV 09.30 EV 11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

Franstalige parochie Pastor Van Vliet Picknickviering

Franstalige parochie

Franstalige parochie

Franstalige parochie

Franstalige parochie

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

Mgr. van Luyn sdb / Diaken 09.30 EV Winnubst / Dameskoor

Pastoor Franken / E. Brouwer

Mgr. van Luyn sdb / E. Brouwer

Pastor Van Vliet / Pro Deo

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastoor Franken / Semper Fidelis

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

Mgr. van Luyn sdb / Diaken 09.30 EV Winnubst / E.Brouwer

Pastoor Franken / E. Brouwer

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / Magnificat Cantorij

19.00

Pater Moons ofm / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastoor Franken / cantor / organist

19.00 EV

Pastoor Franken / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Em. past. Kurvers / cantor / organist

Speciale vieringen door de week (juli en augustus 2022) Woensdag Woensdag Maandag Vrijdag Woensdag Woensdag

27 juli 03 aug. 15 aug. 26 aug. 31 aug. 31 aug.

20.15 u 09.00 u 19.00 u 19.00 u 19.00 u 20.15 u

Rozenkransgebed Verliesviering Maria Tenhemelopneming H. Mis en aanbidding tot 21.00 u H. Mis en lezing Dr. N. Schnell Rozenkransgebed

H.Willibrord H.Joannes de Doper H.Laurentius/DMG St.Willibrordus H.Laurentius/DMG H.Willibrord

Oegstgeest Katwijk Voorschoten Wassenaar Voorschoten Oegstgeest

15


Liturgische Agenda van ma. 1 augustus t/m zo. 28 augustus 2022

Datum

Feesten / heiligen

H. Joannes de Doper / Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

en bijzonderheden

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

za. 6-aug.

Gedaanteverandering van de Heer (Feest)

zo. 7-aug.

Negentiende zondag door het jaar

09.30 EV

Pastor Van Vliet /Cantemus 11.00 EV

Pastor Van Vliet

Twintigste zondag door het jaar

09.30 EV

Pastoor Franken /Vocalis

11.00 EV

Pastoor Franken

Eenentwintigste zondag 09.30 EV door het jaar

Pastor Van Vliet /Cantemus, 11.00 EV KWD

Pastor Van Vliet

Tweeëntwintigste zondag 09.30 EV door het jaar

Pastoor Franken /Vocalis

Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Gemengd koor / koffiedrinken

za. 13-aug.

zo. 14-aug.

za. 20-aug.

zo. 21-aug.

za. 27-aug.

zo. 28-aug.

Deze vieringen worden gestreamd

Plafond van de H.Willibrordkerk Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe 16

11.00 EV


Liturgische Agenda van ma. 1 augustus t/m zo. 28 augustus 2022

De Goede Herder / Wassenaar

H. Laurentius en DMG / Voorschoten

Stoeplaan 4

Leidseweg 98

11.00 EV 16.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

Franstalige parochie 11.00 EV Pastoor Franken / cantores

Franstalige parochie

Franstalige parochie

Franstalige parochie

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

Pastoor Franken

Pastor Van Vliet

Pastoor Franken / Diaken Winnubst

Pastor Van Vliet

Sint Willibrordus en St.Jozef / Wassenaar Kerkstraat 77

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastoor Franken / Semper Fidelis

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastor Van Vliet / Pro Deo

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastoor Franken / Magnificat Cantorij

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastor Van Vliet / cantor/organist

Raam Bondsgebouw, afkomstig uit De Moeder Godskerk Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe 17


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Kerkelijk Bureau: Leidseweg 102 tel. 071 – 561 2508 e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl website: www:rkvoorschoten.nl Secretariaat: openingstijden: ma, wo en do van 9.30-12.30 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Agenda Zaterdag 16.00 uur Zondag Woensdag 19.30 uur Zaterdag 16.00 uur Maandag 09.30 uur Zondag 17.00 uur Maandag 14.00 uur

2, 9, 16, 23 en 30 juli Christelijke meditatie (Bondsgebouw) 3 juli Auto zegening na de viering van 11.00 uur 20 juli 2022 Vergadering Pastoraatgroep 6, 13, 20 en 27 augustus Christelijke meditatie (Bondsgebouw) 15 augustus Vergadering Beheercommissie (Pastorie) 21 augustus BBQ (Tuin pastorie) 29 augustus Leeskring Laurentius (Pastorie)

Parochiekerk: H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Kerkhofbeheerder: Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242 IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL95 RABO 0155 0008 53 Kerkbalans: NL22 RABO 0155 0048 83 Secretaris Beheercommissie: Jacqueline van Beekum jmvanbeekum@ziggo.nl

Op dinsdag 31 mei is op 59-jarige leeftijd overleden: Jacoba Laura Maria van Baalen-Zeeuw van der Laan. Jacqueline is in februari 1963 in een huis tegenover de H. Laurentiuskerk geboren. Als baby is zij liefdevol de kerk ingedragen voor het H. Doopsel. Zij heeft met haar man, zoon en dochter gewoond in een woonboot aan de Krimkade. Na een ziekbed van anderhalf jaar is zij – menselijk gezien te vroeg – overleden. Vanaf haar adres is zij opnieuw te voet naar de kerk gedragen. Weer liefdevol maar nu met droevige gevoelens. Na een mooie kerkdienst volgde de crematie in Lisse. Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Familieberichten Dopelingen Op zondag 28 mei is gedoopt: Gijs Laterveer, zoon van Bob en Julika Laterveer-Runderkamp. Op zondag 17 juli wordt gedoopt: Amélie Wagemans, dochter van Bas Wagemans en Szilvia Torma. Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien tot blije en betrokken christenmensen. Overleden Op maandag 23 mei is op 90-jarige leeftijd overleden: Bernardina Grada Smit (Berna). Als docente Engels, Spaans en Frans heeft ze jarenlang op verschillende scholen lesgegeven. Ze was begaan met haar leerlingen en ook was ze er altijd voor andere mensen die hulp nodig hadden. Ze heeft bijna haar hele leven in Voorschoten gewoond. Berna was een aantal jaren lid van het Dameskoor. Als gelovige vrouw had ze een voorliefde voor kerststallen. Na een kort ziekbed is ze in het hospice in Wassenaar gestorven. De uitvaart was op zaterdag 28 mei in de H. Laurentiuskerk, waarna de crematie plaatsvond op Rhijnhof. 18

Muzikale begeleiding in Adegeest Op 1 juni speelde Louise Hillen voor de laatste keer in Woonzorgcentrum Adegeest. Zij werd aan het einde van de viering toegesproken door Joost Naber en kreeg als dank voor haar muzikale begeleiding van de afgelopen jaren een mooie bos bloemen.


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods

V.l.n.r.: Freek van Krevel, Tilly ten Thije, Hanneke Alkemade en Albert Deuzeman

De Pastoraatgroep wil zich graag aan u voorstellen Via deze weg willen we graag het heugelijke nieuws delen dat Tilly, Freek en Albert weer voor vier jaar hebben getekend om door te willen gaan met de Pastoraatgroep van de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods. Dit vinden we een goede aanleiding om ons even voor te stellen aan diegenen die ons nog niet kennen. De Pastoraatgroep is een centraal overlegorgaan voor alle werkgroepen die werken binnen de parochiekern. De belangrijkste taken zijn signaleren, organiseren en coördineren van praktische werken in de parochiekern: de liturgie, de diaconie, de catechese en de opbouw van de gemeenschap. Daarmee zijn we een schakel tussen de werkgroepen en parochianen enerzijds en het Pastoraal Team van de parochie anderzijds. Daarnaast ondersteunen we de pastores bij hun vele taken. De leden: Tilly ten Thije: “Ik ben voorzitter van de Pastoraatgroep en heb ook het taakveld Vrijwilligers en Gemeenschapsopbouw. Ik vind het belangrijk dat we als parochiekern oog hebben voor onze vrijwilligers en zorgvuldig met hen omgaan. Ook het organiseren van activiteiten die onze parochiekern verbindt, is van groot belang. Naast mijn vrijwilligerswerk bij de Pastoraatgroep werk ik ruim 16 jaar drie ochtenden op het Kerkelijk Bureau. Deze ervaring komt goed van pas bij mijn vrijwilligerswerk in de Pastoraatgroep. Vanuit de Pastoraatgroep ben ik ook lid van de Pastorale Adviesraad.” Freek van Krevel: “Het is heel belangrijk dat onze (klein-)kinderen het warme katholieke geloof meekrij-

gen. In deze tijd is dat helaas geen vanzelfsprekendheid. Veel gezinnen zijn deels niet of anders gelovig. Geloof kan juist rust brengen binnen de drukke gezinslevens. Het geeft kracht als je samen in gebed bent. Kinderen leren zo beter in contact te staan met God en staan daarmee stevig op de grond. De afgelopen vier jaar heb ik bijgedragen aan het actief houden van gezinnen binnen onze parochiekern. In mijn nieuwe termijn wil ik me meer richten op de liturgie. Vanuit de Pastoraatgroep ben ik de kersverse voorzitter van de Stuurgroep Liturgie en een van de twee deelnemers vanuit onze parochie aan het Centraal Liturgisch Beraad. Mijn drijfveer is en blijft om ons rijke Roomse leven door te geven aan nieuwe generaties.” Hanneke Alkemade-de Rond: “Na ons huwelijk in de Laurentiuskerk in 2020 ben ik gevraagd om als vrijwilliger bij de Pastoraatgroep te komen om een vacature in te vullen. Begin 2021 ben ik officieel tot lid benoemd. Binnen de groep houd ik me bezig met het werkveld Catechese. Daarnaast ben ik lid van de werkgroep Eerste Heilige Communie en zet ik me graag in bij de kinderactiviteiten. Ik ben bij de Pastoraatgroep gegaan om iets bij te kunnen dragen aan de Voorschotense kerkgemeenschap, na te denken over hoe we de parochie aantrekkelijk kunnen houden voor kinderen/jongeren/jong volwassenen en om mee te kunnen denken over de (toekomst)plannen van de Laurentiuskerk.” Albert Deuzeman: “Het geloof en onze katholieke gemeenschap hier in Voorschoten zijn belangrijk en dierbaar voor mij en die ervaring wil ik graag delen. Niet alleen binnen onze parochiekern, vanuit de kinderwoorddienst of de werkgroep Eerste Heilige Communie, maar ook daarbuiten. Juist omdat de positie van de Kerk in de samenleving niet meer zo vanzelf19


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Vervolg van pagina 19 sprekend is als jaren geleden, is het belangrijk dat onze parochiekern zich openstelt voor de samenleving en alle mooie en moeilijke dingen die daar spelen. Daarom ben ik blij dat ik mij binnen de Pastoraatgroep ook de komende jaren mag blijven inzetten voor de diaconie. Ik ben ervan overtuigd dat actieve betrokkenheid bij onze medemensen nodig is om ons geloof en onze gemeenschap vitaal te houden.” Wanneer we actief zijn voor de parochie zullen we herkenbaar zijn aan een badge. Dus spreek ons gerust aan met vragen, opmerkingen of goede ideeën! Tot ziens in onze parochie, De Pastoraatgroep van Voorschoten

Op 15 augustus is de feestdag van Maria Tenhemelopneming Jaarlijks viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. Volgens het katholieke geloof is Maria de koningin van alle engelen en heiligen.

Foto: Gerard van Dommelen

LAURENTIUS BARBECUE ZONDAG 21 AUGUSTUS

Zeven nieuwe communicanten erbij

Na twee jaar van afwezigheid zetten we graag een heerlijke en gezellige traditie voort:

Op 19 juni deden zeven kinderen uit Voorschoten van de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods hun Eerste Heilige Communie. De kinderen hebben de afgelopen tijd geleerd wat er tijdens een viering allemaal gebeurt. In zeven gezellige bijeenkomsten hebben ze uit de Bijbel gelezen, gebeden, geknutseld, gezongen en veel gepraat over Jezus. Ze weten nu waarom de eucharistie zo belangrijk is. In de viering op 19 juni werd voorgegaan door Pastor Van Vliet. De kinderen hebben in processie gelopen. Hij heeft daarna de kinderen sacramenteel ingewijd in de eucharistie. Deze dag is een belangrijke stap in het geloofsleven van de kinderen en veel ouders, familie en (ouders van) vriendjes waren erbij. Tijdens het project zijn de ouders ook actief betrokken geweest met inhoudelijke bijeenkomsten. Verder hebben zij geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar was dat giro 555. Tijdens Koningsdag is ongeveer € 250,- opgehaald. Wij feliciteren Diego, Elise, Felix, Gijs, Olivier, Roshen en Tygo. Dat er nog maar vele communies mogen volgen hierna. 20

Op zondag 21 augustus om 17.00 uur in de pastorietuin We vieren dan ook de feestdag van de H. Laurentius, patroon van onze parochiekern. Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James worden uitgenodigd zich aan te melden: jong en ouder. U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, Leidseweg 102. Bij voorkeur tegelijk uw bijdrage van € 10,- p/p afgeven in verband met de inkopen. Gezinnen € 20,-. U kunt zich ook aanmelden per e-mail en kort daarna bij het Kerkelijk Bureau uw bijdrage afgeven. Wij zorgen dan voor voldoende eten en drinken. De gezelligheid en saamhorigheid maken we met elkaar!! De organisatie is in handen van de Pastoraatgroep. Als u mee wilt helpen als vrijwilliger dan horen wij dat graag! Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau (kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl) of via 071-5612508. Dit alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het coronavirus. De Pastoraatgroep


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Kinderwoorddienst Iedere zondag is er tijdens de eucharistieviering een kinderwoorddienst. Heeft u interesse om hieraan mee te werken? Neem dan contact op met Freek van Krevel via e-mail: krevel@gmail.com Er wordt gewerkt via een rooster. U kunt voor informatie over alle bovenstaande vacatures terecht bij het Kerkelijk Bureau, tel. 071-5612508 of e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

Reiszegen Bloemetje Het was een aangename verrassing toen ik onlangs namens de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods uit handen van Wim en Map Warmerdam een bloemstukje ontving. Heel hartelijk dank daarvoor. Bernard Warmerdam

Oproep: vrijwilligers gevraagd Bent u / ben jij op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding, bent u/jij net met pensioen? Draagt u/jij onze parochiekern een warm hart toe, dan zijn wij op zoek naar u/jou! Om onze kern goed te laten functioneren hebben we de volgende vrijwilligers nodig: Wijkcontactpersoon In onze parochiekern zijn diverse wijkcontactpersonen actief. Zij bezoeken parochianen namens onze parochiekern. U bent een belangrijke schakel tussen de parochianen en de kerk. Wij komen graag in contact met parochianen die dit werk willen doen. U kunt contact opnemen met Mini Focke, e-mail: minifocke@gmail.com Livestream vrijwilliger We zijn op zoek naar een 2e vrijwilliger die samen met Ben ten Thije de livestream wil verzorgen. Bent u handig met een filmcamera en vindt u het leuk om de livestream te verzorgen tijdens de eucharistieviering, dan bent u van harte welkom. Het gaat meestal om twee zondagen per zes weken. Voor meer info kunt contact opnemen met Ben ten Thije, e-mail:ben_ten_thije@yahoo.com Beheerder Financiën in de Beheercommissie Voor deze functie wordt u benoemd en maakt u deel uit van de Beheercommissie. De Beheercommissie vergadert 1x per maand. Een interessante functie als u graag met cijfers werkt. Voor meer info kunt u contact opnemen met Bernard Reuser, voorzitter Beheercommissie, e-mail: lammerenberg@kpnmail.nl

Moge de weg je zeggen: volg me maar Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij Moge de grond je zeggen: bezaai me. Moge het water je zeggen: drink me Moge het vuur je zeggen: warm je Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me. En als je de weg kwijtraakt; geen vaste grond meer vindt en dreigt te verdrinken. Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt in een nacht zonder sterren; als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt, Dan moge zijn STEM je zeggen: Wees niet bang, Ik zal er zijn.

Fijne vakantie De redactie van de parochiekern Voorschoten wenst u een fijne en zonnige vakantie toe. Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 15 augustus 2022 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

21


Parochiekern Wassenaar – De Goede Herder Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Secretariaat: Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 -517 8278 e-mail: herder20@bart.nl website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur Kerkhofbeheerder: Funam, tel. 06 4269 3000

Locatiereferent: zie pagina 31

IBAN Bankrek. nr NL73 INGB 0000 0201 43 voor misintenties: o.v.v. misintenties voor: (desbetreffende naam)

Voorzitter Pastoraatgroep: zie St. Willibrordus en St. Jozef

Secretaris Beheercommissie: zie St. Willibrordus en St. Jozef

Openingstijden: di, wo en do van 9.30-12.30 uur

Afscheid van Het Dameskoor De Goede Herder Tijdens de eucharistieviering op zondag 1 mei heeft Bas van der Vegte namens de gemeenschap De Goede Herder zijn grote dank uitgesproken voor de talrijke uren gedurende vele jaren, die 'Het Dameskoor' en dirigent Rien Calis aan repetities, het opluisteren van de rouw- en trouwdiensten en de vieringen op zon- en feestdagen hebben besteed. Door corona heeft het koor lange tijd niet kunnen repeteren. Dit heeft gevolgen gehad voor het voortbestaan van het koor. In de komende tijd zal een kleine groep cantores onder leiding van Rien de liturgische zang in de zondagse vieringen verzorgen. In de Goede Herderkerk zal er voortaan alleen op de eerste zondag van de maand om 16.00 uur een eucharistie viering zijn. De cantores zingen ook, samen met enkele zangers van de Magnificat Cantorij, in de St. Willibrorduskerk op de derde zondag van de maand,

Plantjes voor koorleden. Foto M. van der Werf

22

Parochiekerk: De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar

Misintenties De Goede Herder

Dankwoord door Bas van der Vegte Foto Florence Tordoir

evenals op de zaterdagavond om 19.00 uur. Deze zondag 1 mei was mede bijzonder vanwege het dopen van een klein meisje met haar ouders in bijzijn van peetoom Jacco Verheesen. De hapjes en drankjes, verzorgd door Caroline en Liz, vormden een mooie afsluiting van deze feestelijke dag (met ook een enkele traan). Na afloop stonden er als dank voor de koorleden gele en witte plantjes klaar.

Voor de intenties van de Maria dagkapel Henk en An Metkemeijer-Kloos Mat van Dael Reinout Barge Caspar Kerckhoff Loek en Ria KampschöerOlieslagers Bob Polman Henny den Hollander-Duport Yvonne van de Pitte Cockie Verbeek-Aarden Herman Funnekotter Ine Maas-Verdonk Eduard van Hövell Jaap van Santen Pieter Berger Charlotte ten Hacken Cees Romijn Annette van Ravels-Classen Tine van der Beek-Kuik

Martha van der Werf en HR

H. Mis in Johannahuis, Van Ommerenpark Pastoor R. Kurvers is bereid gevonden maandelijks in het Johannahuis de H. Mis op te dragen. Daarmee is hij de opvolger van pastor B. Versteegen. Liz van Weezendonk is de contactpersoon voor deze vieringen. Zij maakte ook de foto.


Parochiekern Wassenaar - Wassenaar Gezamenlijk

Op zondag 19 juni jl. hebben in de Sint Willibrorduskerk tien kinderen hun Eerste H. Communie gedaan. Celebrant was pastor Kees van Vliet. Wij feliciteren de kinderen en hun ouders! Foto: Mirjam Franken

Misintenties Het is vreemd dat het vertrouwde telefoonnummer van de St. Jozefkerk nu niet meer werkt. Dit betekent niet dat u geen misintenties meer kunt opgeven. Het telefoonnummer van de St. Willibrorduskerk is hier uitermate geschikt voor. Telefoon 070 5118133. U krijgt dan Hans van Spronssen aan de lijn, hij noteert uw misintentie en zorgt dat die wordt afgeroepen. Het stipendium kunt u overmaken, of aan mij overhandigen. Ik zorg dat het op de juiste plaats terecht komt. Of aan Marian Noordover, of Thea den Hollander. Mogelijkheden genoeg. Ik zie graag de misintenties tegemoet! Mgr. Van den Hende diende het H. Vormsel toe aan Willemijn op zaterdag 28 mei jl. in de H. Willibrordkerk te Oegstgeest, meter is Mirjam. Foto: Mirjam Franken

EvdW

23


Parochiekern Wassenaar – St. Willibrordus en St. Jozef Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Mariakapel: dagelijks open van 10.00-17.00 uur

De Sloep: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 – 511 8133 e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Kerkhofbeheer: tel. 070 - 511 8133

Secretariaat: openingstijden: di t/m vr van 9.00-13.00 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Ton Beijersbergen, e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties) NL95 INGB 0000 1164 56 t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus NL37 INGB 0000 5508 96 t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef parochiekern Secretaris Beheercommissie: Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

St. Jozefkerk verkocht en opgeleverd Het was wel een dubbel gevoel voor mij toen we het opleverings-/verkoopcontract bij de notaris ondertekenden op 8 juni, de 3 artsen van het eerste uur van het initiatief van het gezondheidscentrum en Pim Kouwenhoven als voorzitter en ikzelf. Symbolisch werd één sleutel overhandigd, in de praktijk waren het heel veel sleutels. Het is alweer drie jaar geleden dat de eerste bijeenkomst van de herbestemmingscommissie van de St.

Gabrie Lansbergen (vz Beheercommissie RK Wassenaar, in het midden) overhandigt de sleutel aan de artsen na ondertekening van het verkoopcontract, 8 juni 2022. V.l.n.r.: Pim Kouwenhoven (vicevz Parochiebestuur) en de artsen Wouter Bongers, Rob Verhaaren en Mark Smit. Foto: p.r.

Jozefkerk plaatsvond. Dus het ging voor mij al weer lang duren en het werd tijd om af te ronden. Maar toch jammer dat de kerk moest worden gesloten en verkocht; een plek van samenkomen en gemeenschapsopbouw hield op te bestaan. Dit laatste zeker voor de parochianen van het eerste uur. Wat een gemeenschap was dat in 1995. Duidelijk te zien in het fotoboek. Zoveel foto’s van al die werkgroepen die toen actief waren. Maar er is in de laatste 25-30 jaar ook wel veel veranderd. Laten we dit gemeenschapsgevoel toch blijven koesteren in de samenkomsten in de St. Willibrorduskerk. Ik spreek de wens uit dat daar ook veel mensen zich gaan/blijven thuis voelen en zich nog actief willen inzetten. De Jacobsladder, nog steeds nodig voor de werkzaamheden aan het orgel, maart 2022. Foto: MdM

24

Gabrie Lansbergen, voorzitter Beheercommissie RK Wassenaar


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef Toen viel de engel iets op, hij raakte de wang van de vrouw aan. " Oeps, ik geloof dat deze lekt! Ik zei toch, dat u er teveel instopte.’’ "Dat is geen lekkage,’’ corrigeerde de Heer, "dat is een traan. De traan is haar manier om uiting te geven aan: haar vreugde, haar leed, haar pijn, haar teleurstellingen, haar liefde, haar eenzaamheid, haar droefheid en haar trots.’’ De engel was onder de indruk. "U bent geniaal Heer, U heeft aan alles gedacht! De Vrouw is werkelijk ongelooflijk.’’ "En dat is ze!’’ Mariabeeld in de Sacramentskapel van de voormalige St. Jozefkerk. Foto: EvdW

De vrouw is met liefde geschapen

Toen God de vrouw schiep was Hij al zes dagen aan het werk. Er verscheen een engel die zei: ”Waarom spendeert u zoveel tijd aan dit model?” En de Heer antwoordde: ’’Heb je al gezien, aan welke voorwaarden ze moet voldoen? Ze moet helemaal te wassen zijn, 200 beweegbare delen hebben, die allemaal te vervangen zijn; een schoot hebben, waar vier kinderen op kunnen zitten; een kus, die alles kan genezen van een geschaafde knie tot een gebroken hart, doch ze mag maar één paar handen hebben.’’ De engel was overweldigd door alle voorwaarden: ’’Eén paar handen! Niet te geloven! En dat is het standaard model? Dat is teveel werk voor één dag. Neem op z’n minst morgen erbij om het af te maken.’’ "Maar dat gaat niet,’’ zei de Heer. " Ik ben bijna zover, ik heb deze creatie, die zo dicht bij mijn hart ligt bijna afgerond. Ze geneest zichzelf, als ze ziek is EN werkt 18 uur op een dag.’’ De engel kwam dichterbij en raakte de vrouw aan. "Wat heeft U haar zacht gemaakt, Heer.’’ "Ze is zacht,’’ zei de Heer, "maar ik heb haar ook hard gemaakt. Je hebt geen idee, wat zij kan doormaken of voor elkaar kan krijgen.’’ "Kan ze ook nadenken?” vroeg de engel. De Heer antwoordde: "Ze kan niet alleen nadenken: ze is ook in staat om zaken te beredeneren en te onderhandelen.’’

Aangereikt door Ineke de Jong. Uit: Het Lichtpuntje.

Echternach Zittend op een bankje op het kerkplein, midden in de nacht …. Wat doe ik hier? Gelukkig is het droog. Na ongeveer 10 minuten hoor ik een auto aankomen, deze draait het kerkplein op … Ja hoor, daar zijn ze, mijn twee medereizigers. Leo Elshout en Jacco Willem Verheesen stappen uit de auto. We kunnen nu de kerk in en de reis kan aanvangen. In de St. Jozefkapel in de Sint Willibrorduskerk komen we even tot onszelf voor we onderweg gaan. De reisicoon van Willibrord krijgt een plekje en een kaars wordt erbij aangestoken. We bidden om zegen over deze 1-daagse reis naar Echternach in Luxemburg om mee te doen aan de springprocessie en om een behouden thuiskomst.

Vaandel met St. Willibrord, Echternach. Foto: Mary Bom

In de kerk is het nog stil, maar al snel wordt de ruimte gevuld met bedevaartgangers. Foto: Mary Bom

Waarom zo vroeg uit bed, of helemaal niet naar bed vraagt u zich af? Waarom wilden wij naar Echternach de springprocessie meemaken? Welnu: in Echternach vindt jaarlijks een processie plaats ter nagedachtenis aan de heilige St. Willibrord. Door de corona was het twee jaar niet mogelijk om hieraan deel te nemen en we moesten ons ertoe zetten om de draad weer op te pakken. Zoals u reeds las waren we met een select groepje, maar we hebben elkaar weer gevonden om dit avontuur vol goede moed aan te gaan. We zijn een deel van – zo kun je zeggen – een harde kern, die probeert een traditie, daterend van jaren terug, in leven te houden. In al die jaren zijn we een aantal keren vanuit Wassenaar gereisd: met een bus, met twee busjes, met meerdere auto’s of zoals nu met één auto. Nu over de processie: eigenlijk zijn het twee processies: een bidprocessie en een springprocessie. Vooraf om acht uur ’s ochtends is er in de kathedraal een pontificale mis om de dag te starten. We waren ruim op tijd in Echternach om daaraan te kunnen deelnemen. 25


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef Velen gaan een aantal dagen of weken hun huis verlaten om vakantie te vieren, dichtbij of verder weg. Dat houdt ook in dat mensen die aan huis gebonden zijn minder aanspraak hebben. Probeer op zondagochtend naar de kerk te komen, daar zien wij elkaar. Of kom koffie drinken in De Sloep, van 10 tot 12 uur is er altijd iemand aanwezig. Op maandag, woensdag en vrijdag ondergetekende, op dinsdag Lia. Ik weet zeker dat Hans het op prijs zou stellen als er meerdere gastvrouwen zich aanmelden. Het is gezellig en je spreekt in ieder geval andere mensen! Wij maken er met elkaar in ons mooie Wassenaar zeker ook een fijne zomertijd van! Tot ziens in de komende zomerweken! EvdW Deze twee bedevaartgangers zijn op weg!. Foto: Mary Bom

....met bedevaartgangers uit alle windstreken. Echternach, 7 juni 2022. Foto: Mary Bom

Na de mis verzamelde iedereen zich op het plein naast de kathedraal voor de Abdij van Echternach om toegesproken te worden door de huidige bisschop. Aansluitend begon de bidprocessie waaraan mensen deel konden nemen door aan te sluiten bij een groep en af te wachten wanneer dat deel van de processie in beweging kwam. De bidprocessie volgt een route door het dorp heen en er wordt gebeden (in een litanie) tot de heilige Willibrord, jawel de patroonheilige van onze St. Willibrorduskerk. Zijn graf bevindt zich onder de kerk en is uiteindelijk een bedevaartplaats geworden.

Moe maar voldaan eindigde de processie (niet springend de trappen af i.v.m. valgevaar) onder in de catacomben bij het graf van de heilige Willibrord. De dag werd afgesloten met een vesperviering, waarna we ons voor aanvang van de terugreis even hebben teruggetrokken bij 'Bit beim Dokter' om de innerlijke mens te versterken. De terugreis ging via België, waar we in een klooster hebben deelgenomen aan een Byzantijns gezongen vesper. Uiteindelijk waren we toch nog voor twaalf uur ‘s nachts thuis. Ik was moe maar voldaan, we (ik spreek mede namens mijn reisgenoten) hebben met een heel goed gevoel deze dag afgesloten EN het is weer gelukt!! Dit in de hoop dat we volgend jaar met meer mensen deze bijzondere ervaring kunnen delen. Meer weten kijk: op de website van Echternach (Luxemburg).

Aansluitend aan de bidprocessie volgt een springprocessie. Wederom was het even wachten voordat onze groep in beweging kon komen. Al springend op de maat van de muziek volgden we dezelfde route als van de bidprocessie. Uiteindelijk hebben Leo en mijn per- Mary Bom-Voorham soontje hieraan deelgenomen, helaas was het lichamelijk niet voor iedereen mogelijk mee te doen.

Zomer, zon en vakantie

Maar het is en blijft een belevenis U heeft natuurlijk al lang ontdekt dat of je nu meedoet, meeloopt of toe- dit parochieblad een 'dubbel'nummer is. kijkt. 26

Misintenties -Piet Ruijgrok -Familie Oosterveer-Compier -Jo van Wissen-van der Berg -Dirk Eduard de Vlugt -Eduard van Hövell -Ton Gordijn -Cornelia van Leeuwen-Oosterveer -Klaas van der Poel -Angelica Gerkamp -Anneke de Bruijn-Visser (jrgt) -Theo en Coby Teunisse-van der Holst -Ria en Theo HooijmansNoordover -Leo en An Ruijgrok-Bos -Will en Marianne VarkevisserBrederode -Hans en Josje Mulder -Jo van Wissen-van der Berg -Coby Teunisse-van der Holst (jrgt) -Ties Odijk -Ria Hooijmans (jrgt) en Theo Noordover -Aad en Corrie van der HolstZwetsloot -David Theodorus (Daan) van Veen -Rob Nagtegaal -Maurice Gerse -Thessa Rodenburg -Johan Goudeau -Riet Schouten-Baijer -Piet en Riet Seysener-Balk -Frans Linnebank


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef

Kapelaan Boris Plavčić met zijn dopelingen! V.l.n.r.: meter van Willemijn, Willemijn van Gulik, Sonja Dekker en de meter van Sonja. Hemelvaartsdag, 26 mei 2022. Foto: familie Ruijgrok

Dopen Tijdens een ontroerende dienst werden Willemijn en Sonja gedoopt. Op hun verzoek heeft kapelaan Boris Plavčić dit nog kunnen doen. Het toedienen van het H. Doopsel gebeurde ’s middags op Hemelvaartsdag, in de St. Willibrorduskerk in Wassenaar. Omringd door hun dierbaren, familie en vrienden ontvingen beide jonge vrouwen de genade van het H. Doopsel. Zij werden opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Wij feliciteren Willemijn en Sonja, en hun familie. Alle goeds gewenst voor een zonnige toekomst, en Gods zegen. EvdW

Sonja ontvangt het witte kleed. Hemelvaartsdag, 26 mei 2022. Foto: familie Ruijgrok

27


Parochiekern Oegstgeest – H. Willibrord Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest tel. 071 – 517 5304 e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl website: www.willibrordoegstgeest.nl Secretariaat: openingstijden: ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Parochiekerk: H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest Mariakapel: dagelijks open van 9.00-19.00 uur Kerkhofbeheerder: Bert Gerritsen, tel. 06 2089 1655

Locatiereferent: zie pagina 31

IBAN Bankrek. nr(s) NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Voorzitter Pastoraatgroep: Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Secretaris Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl

Susanna HelenaTheresia Maria Op dinsdag 7 juni heeft diaken (Suusje – Geeta) Barge, weduwe van Gerard Petrus (Pit) KortenPeter Winnubst de kleine horst, moeder en (over)grootmoeSebastian gedoopt. der. Suusje – Geeta werd op 12 juli Moge hij een blije en betrokken 1920 in Leiden geboren en overleed op 20 mei in Wassenaar. christen worden. De afscheidsbijeenkomst werd gehouden op vrijdag 27 mei, waarna Suusje – Geeta is gecremeerd. De urn met haar as is bijgezet op donderdag 2 juni op het kerkhof bij de H. Willibrordkerk.

H. Doopsel

Wij gedenken ... Petronella Cornelia (tante Nel) Borst. Nel werd geboren op 12 oktober 1921 en overleed op 24 mei in Katwijk. De afscheidsviering was op maandag 30 mei in de H. Willibrordkerk, waarna Nel is begraven op de naastgelegen begraafplaats.

Joëlle Nadine ten Damme, dochter zus en partner. Joëlle werd op 4 juli 1988 in Emmen geboren en overleed op 8 mei in Playa Vista, Verenigde Staten. Haar afscheid vond plaats op vrijdag 3 juni in de H. Willibrordkerk, waarna Joëlle op het naastgelegen kerkhof is begraven. Annie Rozemeijer-ter Haar, weduwe van Gerard Rozemeijer, moeder en oma. Annie werd op 15 mei 1937 in Leiden geboren en overleed op 29 mei in Haarlem. Er is in besloten kring afscheid genomen van Annie.

Mogen deze lieve doden rusten in Petrus Johannes Joseph (Peter) Gods licht en vrede. Steeghs, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Peter werd op 1 maart 1951 in Venlo geboren en overleed op 24 mei. De afscheidsviering was op woensdag 1 juni in de H. Willibrordkerk, waarna Peter naar zijn laatste rustplaats is begeleid op begraafplaats Rhijnhof te Leiden.

28

Amphitheater in Ifestia op het eiland Limnos, Griekenland, oktober 2019, foto: EvL

Zomer Tijd om tot rust te komen, veraf of dichtbij, te genieten van de kleine dingen die elders niet mogelijk zijn, zonder de wereld uit het oog en het hart te verliezen. Tijd om te overwegen wat misschien anders kan, om een evenwicht te vinden tussen wat moet en wat mag. Tijd voor elkaar, voor anderen en hopelijk ook voor God. Els van Leuken


Parochiekern Oegstgeest - H. Willibrord

Vóór de vormselviering: de heren hebber er zin in! Foto, Els Goddijn

Feest in Oegstgeest De data waren al lang bekend en er ging een lange tijd voorbereidingstijd aan vooraf, maar eindelijk was het dan zover. Op zaterdag 28 mei kwam Mgr. J. van den Hende aan 17 jongeren en volwassenen uit de hele parochie het H. Vormsel toedienen. U leest daar meer over op pagina 9 van dit nummer. Na de vormselviering in de goed gevulde H. Willibrordkerk konden we in de tuin van de pastorie afscheid nemen van kapelaan Boris. Het was voor hem een maand van afscheid nemen van alle kernen, waarbij Oegstgeest als laatste aan de beurt was. Er waren veel familieleden en vrienden van Boris aanwezig, die zoveel gebakken en gekookt hadden dat de koelkast in de pastoriekeuken nog een paar dagen uitpuilde.

Kapelaan Boris geeft de zegen. Foto: Frank Roes

De koffieschenkgroep die voorbereid was op een glaasje met een hapje, moest razendsnel omschakelen naar koffie en thee en het presenteren van alle heerlijkheden. Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats! Zij zijn tot bijna middernacht in de weer (en in de benen) geweest. En toen was het zondag 19 juni, in de hele parochie waren er Eerste Communievieringen. In Oegstgeest om 11.15 uur voor zes communicantjes. Het is altijd weer ontroerend om te zien hoe de kinderen hun eerste (bewuste) stap zetten om tot de geloofsgemeenschap toe te treden. Laten we er voor zorgen, dat zij zich in de toekomst welkom blijven voelen! Els van Leuken

19 juni 2022: Eerste Heilige Communie: wij feliciteren Thijs, Claire, Daisy, Charlotte, Rafael en Antoni van harte en hopen hen vaak in onze kerk terug te zien. Foto: Bert Gerritsen

29


Parochiekern Oegstgeest - H. Willibrord

Een nieuwe rouwkapel, achterin de kerk, foto: Bert Gerritsen

Een beeld zegt meer dan duizend woorden ...

Dit wordt het nieuwe orgel, foto: Bert Gerritsen

Zondag 22 mei: jubileumconcert Gemengd Koor vanwege het 45-jarig bestaan, foto: Bert Gerritsen

30


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS Pastoraal Team

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar tel. 071 889 5938 e-mail: rochusfranken@outlook.com Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk tel. 06 1594 8952 e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten tel. 06 2443 4516 e-mail: pmwinnubst@gmail.com

Parochiebestuur

Voorzitter: Pastoor Rochus Franken Vicevoorzitter: Pim Kouwenhoven, tel. 06 2844 5679 e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624 e-mail: meijer100@planet.nl Penningmeester: Hans van Mullekom e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal, tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417 e-mail: jan.ko@ziggo.nl Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886 e-mail: joostwestgeest@gmail.com Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk, (adviseur) tel. 070 511 1594 e-mail: wilk.eamvander@gmail.com Personeel en vrijwilligers: vacature Secretaresse Parochiebestuur: Désirée de Bruijn Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar ma t/m do 9.30-17.00 uur e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210 e-mail: vanleukenels@gmail.com 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218 e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935 e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: Vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137 e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 386 6039 e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Willibrordus en St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304 e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com Adressenbeheer: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Telefoonnummmers secretariaten: 071 - 402 9402 H. Joannes de Doper 071 - 517 5304 H. Willibrord 071 - 561 2508 H. Laurentius en De Moeder Gods 070 - 517 8278 De Goede Herder 070 - 511 8133 St. Willibrordus en St. Jozef

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Inleverdatum kopij sept. 2022 uiterlijk 15 augustus 2022: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 27 aug. - 2 oktober 2022 Verschijningsdatum: 30 augustus De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31