De Augustinus okt 2023

Page 1

Jaargang 9 nr. 8

Datum 30 september - 29 oktober

De Augustinus

Parochieblad van de parochie H. Augustinus

Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Oktober 2023 - Mariamaand

Godshuizen

Veel mensen zien tijdens hun vakantie vaker een kerk(je) van binnen dan in ons gewone jachtige leven.

Zo was ikzelf recent in een modern vormgegeven kapel, een gekantelde roestkleurige metalen kubus bovenopdeFinkenberginOostenrijk de 'Granatkapelle', prachtig!

Blijkbaar zijn kerken en tempels juist de markante gebouwen waartoe we ons aangetrokken voelen, of waar we nieuwsgierig naar zijn. Ook in ons nogal vlakke land zijn het meestal de kerktorens, die als eerste gewag maken van een dorp of stadje, en dikwijls hebben deze gebouwen een monumentale status, die de nodige inspanning vereistvanwegeonderhoudenrestauratie.

Maar ook steeds vaker raken ze in ongebruik, worden ze aan de eredienst onttrokken, verkocht, gesloopt of hergebruikt voor woonruimte of commerciële zaken. Binnenonzeparochieondergingen recent de St. Jozefkerk in Wassenaar en eerder De Moeder Godskerk in Voorschoten dat trieste lot. Juist daarom spannen veel vrijwilligerszowelbinnendeBeheercommissies als daarbuiten zich onbezoldigd in, om onze gebouwen/bezittingen in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren.

Behalve het onderhoud aan onze monumentale gebouwen zijn er nog andere zaken aan de orde, zoals:

In Oegstgeest onderzoeken we de mogelijkheid van een 'Tuinhuis', een gemeenschapsruimte waaraan behoefte is, nu er niet langer gebruik gemaakt kan worden van het voormalige La France. Ook in Wassenaariserbehoefteaanextra ruimte bij de Willibrorduskerk na het samengaan met de St. Jozefkern en De Goede Herder. In Katwijk is De Kleine Joannes uitgebreid om huurinkomsten voor langere tijd te waarborgen en in Voorschoten hebben we op het Bondsgebouw zonnepanelen aangebracht om voor een flink deel in onze energiebehoefte aldaar te voorzien.

Ook zijn aan verhuurde panden werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verbeteren van de beglazing,

en worden er plannen gemaakt voor renovatie van een voormalige kosterswoning bij De Goede Herder en een woning aan de Van Heeckerenstraat in Wassenaar.

Zeer recent zijn de nieuwe subsidieaanvragen (groot onderhoud) voorzowelDeGoedeHerderende Willibrorduskerk in Wassenaar toegekend waardoor de instandhouding van deze monumenten kan worden doorgezet.

Wehopendaarom,datwenoglang in gezamenlijkheid lief en leed kunnendelenenvierenindeGodshuizen die ons zijn toevertrouwd.

Beheerder gebouwen, Dick Remmerswaal

Bij de voorplaat

Restauratie van de secco (op droge kalk geschilderd) in de H. Laurentiuskerk.

De secco is hoogstwaarschijnlijk gemaakt in 1907 en de kerk is helemaal wit geschilderd in 1930. De secco wordt nu weer zichtbaar gemaakt.

Links staat Thomas van Aquino, in het midden voor de Sint Pieter Christus, dan de knielende paus

Pius X en helemaal rechts paus

Leo XIII.

Foto: Nienke Wielenga

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, secretaris, Jastine Kansiime, penningmeester, Bert Gerritsen, begraafplaatsen Onder vlnr: Pim Kouwenhoven, vicevoorz., Willem Van der Werf, personeel en vrijwilligers, Dick Remmerswaal, gebouwen, vacature: algemeen lid St. Jozefkerk Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe
2 Van de bestuurstafel

Bijzondere records

Ieder mens wil ‘iemand’ zijn. Dat is een diep menselijk verlangen. Sommigen proberen dit via het Guinness Book of Records te realiseren.

5.627Meterlanghaar!Hetisderecordhaarlengtewaarmee de Chinese Xie Qiuping sinds 2004 in het Guinness Book of Records staat. (Het lijkt me ook een wereldrecord geld besparen op je kapper!) Op 1 januari 2022 at Donald Gorske uit de VS zijn 32672e Big Mac. Hij eet er standaard 14 per week. Ik lees het en denk: “Ik ga nooit meer …naar Mac Donalds.”

Watmeopvalt,alsikdoorhetboekblader,isdatveelrecords gaan over zoveel mogelijk eten in zo kort mogelijke tijd. Er is zelfs een woord voor uitgevonden: 'competitief eten'. Volgens sommigen een prima reactie, als iemand je vraagt of je aan sport doet. “Ja zeker, ik had gisteren, voordat de wedstrijd van het Nederlands elftal begon, in 15 seconden al een bak popcorn op.” De ranglijst aller tijden wordt aangevoerd door Takeru Kobayashi. Hij at in één minuut negenentwintig gehaktballen van de Ikea op.

Een Jack Russel terriër uit LA kan 100 ballonnen uit elkaar latenknallenin44.49seconden. Ikvraagmewelafhoelang het baasje er over gedaan heeft die 100 ballonnen op te blazen. Dat wordt nergens vermeld.

Het heerlijke aan geloof is dat je geen gekke dingen hoeft te doen om ‘iemand’ te zijn. Geloof laat je weten dat je altijd kostbaar en bijzonder bent. God zegt tegen jou: “Ik hou van je. Voor Mij hoef je niet eerst te presteren. Voor Mij hoef je je niet eerst te bewijzen. Ik hou al van je voordat je maar iets gepresteerd hebt.”

Onze identiteit is geworteld in deze liefde van God. Dit is wie we zijn, de geliefde kinderen van God. Dit zijn we altijd.

2Van de bestuurstafel

4Pastoraal Team

5Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk

6Spiritualiteit

8Augustinus, 4 in 1

11Gedachten van uw pastoor

12Katwijk - H. Joannes de Doper

16-17Liturgische Agenda 5 kerken

18Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods

22Wassenaar - De Goede Herder

23Wassenaar - RK Wassenaar

24Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef

28Oegstgeest - H. Willibrord

31Contacten

32De Augustinus-kids

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar.

Redactieadres:

redactie@parochie-augustinus.nl

Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken

Eindredacteur: E. van Leuken

2e Eindredacteur: A. van der Valk

Locatieredacteuren:

Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen

Oegstgeest: vacature

Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen

Wassenaar: R. Bom

Rubrieksredacteuren:

Liturgische Agenda: Ch. van Steijn

Bisdom/Wereldkerk: vacature

Augustinus, 4 in 1: vacature

Pastoraal Team/Spiritualiteit: E. van Leuken

De Augustinus-kids: A. van der Valk

Website: www. parochie-augustinus.nl

Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

Pastoor Rochus Franken
3
Inleverdatum kopij zie blz. 31

Samen als één

In de maand oktober, traditioneel toegewijd aan Moeder Maria, zou ikgraagevenwillenstilstaanbijeen belangrijk geschenk van ons geloof: de verbroedering door geloof. Webeseffensomsmaaraltegoed, dat we als geloofsgemeenschap allemaal verschillend zijn. Onze levens,hobby'senzelfsonzevoorkeuren voor de liturgie kunnen sterk van elkaar verschillen. Zo houden sommigen van ons van de prachtige klanken van gregoriaanse muziek, terwijl anderen de voorkeur geven aan de prachtige Nederlandse kerkmuziek, die samen gezongen kan worden.

Ondanks deze (soms) grote verschillen delen we echter één gemeenschappelijke band: ons geloof in dezelfde God. We ervaren allemaal de Liefde van Christus en vindentroostenkrachtinhetgebed tot Maria, of het nu is om dank te zeggen,omhulptevragen,ofsoms zelfs om te vragen om voorspraak. Wezijnallemaalanders,maartoch vormen we samen Gods volk hier op aarde.

We zijn als broeders en zusters, wandelend op verschillende levenspaden, maar verenigd in ons geloof. Dit is wat ons onderscheidt alseenbijzonderegeloofsgemeenschap. Ons geloof verbindt ons, helpt ons en steunt ons om naar elkaar om te kijken, te helpen en te ondersteunen op deze levensreis.

Laten we deze maand van Maria aangrijpen om onze onderlinge banden te versterken, om naar elkaar te luisteren en elkaar beter te begrijpen.

Laten we ons realiseren dat, hoewel onze wegen in het geloof verschillend kunnen zijn, we allemaal onderdeel uitmaken van dezelfde goddelijke familie.

Laten we elkaar liefhebben, respecteren en steunen, want in die eenheid vinden we de ware kracht van ons geloof.

Laten we samen bidden dat Maria, onze Moeder en Voorspreekster, ons mag blijven leiden en beschermen op onze gezamenlijke levensreis.

Moge haar genade ons inspireren om als broeders en zusters in Christus te groeien, in wijsheid, geluk en naastenliefde.

In Christus verbonden, Diaken Peter Winnubst

Uit het Pastoraal Team

De afgelopen tijd hebben we als Pastoraal Team verschillende keren met elkaar gesproken over de pijlers van de parochie de komende jaren. Twee van die pijlers zijn de Gezinscatechese en de Alpha (of Smulpaap).

Naast de Eerste Communie- en Vormselcatechese vinden we het belangrijk dat er geloofsverdieping is voor kinderen van alle leeftijden. Vier keer per jaar zijn er daarom specialecatechesemomentenvoor gezinnen uit de hele parochie. Op zondagochtend 15 oktober aanstaande vindt in het Bondsgebouw in Voorschoten de eerste Gezinscatechese van dit nieuwe seizoen plaats. Kinderen krijgen voorafgaand aan de gezinsviering in hun eigen leeftijdsgroep catechese. En de ouders gaan met elkaar in gesprek over hun geloof. Elders in dit bladleestuermeerinformatieover.

Daarnaast begint er in november weer een Alpha voor mensen die meer willen weten over het roomskatholieke geloof. Vorig jaar hebben na afloop van deze cursus zes mensen ervoor gekozen om zich te laten dopen. Het was bijzonder om hun groei en openheid om deze stap te willen zetten, te mogen begeleiden.

Wellicht is het goed hierbij te benadrukken dat de Alpha niet alleen voor mensen is die overwegen om rooms-katholiek te willen worden. Ook wanneer je al ‘lid’ bent van onze Kerk, kan meedoen een goede stap zijn. Je leert nieuwe mensen kennen en niet zelden zorgt het voor een beter thuis voelen in onze Kerk.

Naast de Alpha starten in november ook de maandelijkse Mac Faith bijeenkomsten voor mensen die eerder hebben meegedaan met een Alpha en het leuk vinden om in gesprek te blijven.

U/jijbentvanhartewelkombijdeze activiteiten!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (vlnr)
4 Pastoraal Team
Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe

MISSIO

Missio Wereldmissiemaand 2023: christenen in Libanon

Met brandend hart

(Lucas 24,32)

Op 22 oktober is het Missiezondag. De christenen in Libanonhebbeneenhartdatbrandtvannaastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Het land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. Destaatisnogslechtseenfaçade,overaliscorruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Drama’s en wonderen

Nadeenormeexplosie,waarbijmeerdan200mensen omkomen, willen de parochianen van de parochie St. Maronhelpen.Vandeoverheidisnietsteverwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames et miracles’ (drama’s en wonderen): “We gaan op bezoek bij de mensen, luisterennaarhunangsten.Wezijner.Webiddenmet hen. We huilen en lachen met hen.”

Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: “Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt.”

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken tijdens de deurcollecte in het weekend van 7/8 oktober op Wereldmissiedag voor de Kinderen en/of in het weekend van 21/22 oktober deurcollecte op Missiezondag of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te ’s-Hertogenbosch. Meer informatie: www.missio.nl

Bron: MISSIO Nederland

VASTENACTIE 2021, 2022, 2023

Weet u het nog?

De MOV van de parochie Augustinus had als Vastenactieproject gekozen voor de bouw van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi, Afrika.

In 2021 hebben we, dankzij u allen, de benodigde € 15.000,- binnengekregen en men is in november van dat jaar gestart met de bouw.

Dat dit niet helemaal van een leien dakje ging blijkt uit het feit dat de plaatselijke aannemer plotseling meer geld wilde hebben, omdat de grondstofprijzen waren gestegen.

Gelukkig hebben we met hem kunnen overleggen en dankzij de hulp van zuster Mary, het hoofd van het ziekenhuis, is alles goed gekomen en is de bouw hervat.

In mei 2023 is de bouw gereedgekomen en zijn de units in gebruik genomen.

De officiële opening en inzegening zal plaatsvinden in oktober 2023. Dan gaan vertegenwoordigers van ons naar Malawi om daar bij te zijn en de bouw van de volgende unit door te nemen.

De volgende unit?

Ja, natuurlijk, want ook in 2022 en 2023 hebben we bij de Vastenactie hetzelfde doel ingediend. Aanvankelijkwildenweelkjaarzo’nunitbouwenmaar de situatie in de wereld besliste anders.

In 2022 begon de oorlog in de Oekraïne en in 2023 waren er aardbevingen in Turkije en Syrië.

Aan deze rampen is uiteraard financiële steun verleend, wat inhield dat de gelden voor de Vastenactie niet zo snel binnenkwamen.

Gelukkigishetgeluktom,intweejaartijd,definanciën rond te krijgen en begin september 2023 is door de Vastenactie het bedrag van € 15.600,- naar Malawi overgemaakt en kon met de bouw begonnen worden.

Op welke manier is het geld binnengekomen vraagt u zich misschien af?

Op de eerste plaats via de bekende olifanten, die tijdens de vastentijd achter in de kerk hebben gestaan. Daarnaast zijn er deurcollectes gehouden.

Opdetweedeplaatszijnerbijdiverseparochiekernen vastenmaaltijden gehouden, meestal in samenwerking met bevriende protestante gemeenten.

Ook hebben veel mensen, via de QR-code op de posters, rechtstreeks geld gestort bij de Vastenactie t.b.v. 'ons' project.

En als laatste, maar niet de onbelangrijkste, is door de Vastenactie 30% (€ 4.500,-) van het benodigde bedrag geschonken.

Graag willen wij hierbij alle parochianen en gulle gevers,namenszusterMaryendeartsenenverplegend personeel, hartelijk bedanken en we doen dit in de Malawiaanse taal:

Zikomo, Zikomo Bwangiri Hartelijk, hartelijk dank

5 Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk

40-JARIG PRIESTERJUBILEUM

Dieheefthijgevondenmetzijnhuis op het terrein van de BNS in Voorhout,waarhijdemogelijkheidheeft om deel te nemen aan de gebedsdiensten van de broeders van de BNS (= Buitenplaats Nieuw Schoonoord).

Wanneer u terugkijkt op uw 40jarig priesterleven, wat zijn dan de meest bijzondere momenten geweest?

Bijzonder en mooi is elk jaar weer de Eerste H. Communie van de kinderen. Het is mooi om hen te zien groeien, om hen vertrouwd te maken met Jezus en met de Kerk. Het is ook voor de ouders een bijzondere ervaring: goh, mijn kind wordt steeds groter en kan nu al voor de microfoon een voorbede bidden.

waardevolle dingen. Ook lijkt het mij van belang om aandachtteschenkenaangeloofsverdieping. Ons mooie geloof draait om de drie H’s; hart, hoofd en handelen. Het katholieke geloof verwarmt het hart, verlicht het hoofd en stimuleert ons handelen. Het mooie nieuwe boek Het katholieke geloof in 20 stappen van Father Stephen Wang (Sycamore, Katholiek Alpha Centrum) kan daarbij goed helpen.

Een dag van vreugde, om onze onderlinge verbondenheid en van dankbaaerheid om het grote geschenk van ons geloof Dit is het motto van het 40-jarig priesterjubileum dat pastor Van Vliet op 12 november a.s. hoopt te vieren. Naar aanleiding daarvan had ik een gesprek met hem.

Pastor dr. Kees van Vliet werd in Vlaardingen geboren op 23 september 1955. Hij is priester van het bisdom Rotterdam en houdt zich sinds enkele decennia met twee halftime taken bezig. Hij was 24 jaar (1994-2018) docent theologie aan de Fontys Hogeschool (Utrecht) en is nu o.a. docent aan de priesteropleiding van hetbisdomHaarlem-Amsterdamin Heiloo (sinds 2000), theologisch auteur en lid van het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (Den Bosch).

Van 2011 tot herfst 2019 was hij teamlid van de parochie in Zoetermeer, waarna hij een soort sabbatperiode heeft gehad, om te zoeken naar een passende ‘woonformule’.

Persoonlijk waren voor mij mooie en inspirerende ervaringen de Wereldjongerendagen in 2008 in Sydneyenin2011inMadrid.Jongeren uit mijn parochie van toen hadden mij gevraagd als begeleider mee te gaan. Het waren waardevolle dagen van jeugdig enthousiasme, vriendschap en het vieren van het katholieke geloof.

Wanneer ik terugdenk, wil ik ook graag mijn waardering uitspreken voor de samenwerking met vrijwilligers. Het is fijn om met enthousiaste vrijwilligers samen te bouwen aan onderlinge gemeenschap, aan een vitale parochie.

Wat gaat er in u om, wanneer u als priester vooruitblikt?

Allereerst hoop en bid ik nog lang gezond te mogen blijven, zodat ik mij nog een hele tijd kan inzetten voor de parochie H. Augustinus. Wanneer ik vooruitblik, denk ik dat hetbelangrijkisdatwijalskatholieken bewust keuzes maken. Door sociale media e.d. komt er veel op ons af, dat ons kan afleiden van waar het werkelijk om gaat. Is het niet belangrijk, dat wij als katholieken bewust kiezen voor: stilte,aandachtvoorelkaarengoed luisterennaarelkaar?Enishetook niet belangrijk om bewust te kiezen voor aandacht voor God en om te proberen te luisteren naar God in liturgie en gebed? Het leven gaat snel, dus laten we kiezen voor echt

Bij de vele activiteiten die ik graag wil blijven doen, behoort ook zeker het coördineren en het stimuleren van onze vrijwilligers in de vier parochiekernen.

Wat doet u graag in uw vrije tijd? Ik houd van lezen en vind het fijn om op zaterdagmorgen met mijn club te sporten. In de zomer neem ik graag deel aan een groepsreis. Afgelopen zomer waren we met 20 personeninMarokko.Prettigomde cultuur en de natuur daar te leren kennen. Mooi om ook twee keer meevoortegaanbijdeEucharistie. Ik betreur zeer de aardbeving onlangs rondom Marrakech.

Wij wensen pastor Kees van Vliet nog veel mooie jaren in onze parochie!

Els van Leuken

Pastor Kees van Vliet in zijn studeerkamer, foto: EvL
6 Spiritualiteit

Voor u en jou gelezen 'Belijdenissen' van Augustinus

Wat de 5de symfonie van Beethoven betekent voor de muziek en de kathedraal Sagrada Familia in Barcelona voor de bouwkunst, dat betekent het autobiografische geschrift 'Belijdenissen' (Confessiones) voor de literatuur.

Augustinus en zijn wereldberoemde boek Heel levendig beschrijft Augustinus (354-430) in dit geschrift zijn zoektocht, zijn dwalen, zijn geraakt worden door het Evangelie en zijn doop op 33-jarige leeftijd. Het mooie is, dat hij het schrijft in de vorm van een gebed tot God. Mensen uit onze tijd kunnen zich herkennen in zijn zoeken en verlangen. Hopelijk komenookonzetijdgenoten,netzoalsAugustinus,bij hun zoeken tot een levendige band met God. Augustinus getuigt van zijn zoektocht in een aansprekende stijl en voegt vele reflecties toe.

Augustinus:eenzoekerdie Goduiteindelijkvindt. Wie was Augustinus? Hij werd geboren in 354 in Noord-Afrika. Hij kreeg van een weldoener een flinke som geld om te studeren in Carthago. Hij zocht naarstig naar geluk en meende het aanvankelijk te kunnen vinden in een losbandig leven. Hij kreeg een buitenechtelijk kind, Adeodatus. Innerlijke rust vond hij echter niet. Hij ging het nu zoeken in aanzien en een filosofische carrière. Hij werd een gezochte retoricaleraar en hij zocht antwoorden in de filosofie van het manicheïsme. Tevergeefs. Pas toen hij in Milaan Ambrosius hoorde preken over het Evangelie en hij zich op 33-jarige leeftijd door hem in 387 liet dopen ervaarde hij innerlijke rust in zijn hart. Het christelijke geloof betekende een grote ommekeer.

De grote betekenis van Augustinus

Na zijn doop wilde hij in Noord-Afrika met vrienden een soort kloosterleven gaan leiden, maar daar kwam niet veel van terecht. Men vroeg hem om priester en later om bisschop van Hippo te worden. Hij toonde zich een wijs bestuurder. Met het oog op dwalingen als het pelagianisme en het donatisme schreef hij boeken als 'Over de Drie-eenheid' en 'De stad Gods'. Veel mensen kennen hem van deze boeken. Maar beroemd is Augustinus met name geworden door de beginzinnen van 'Belijdenissen': 'Onrustig is ons hart, God, totdat het rust vindt bij U'. Er zijn veel redenen om dit boek persoonlijk of in onze gesprekgroep te lezen!

Oecumenische gespreksgroep over het boek 'Belijdenissen'

Augustinus is de patroonheilige van onze grote parochie met haar vier parochiekernen. Hij is ons voorbeeld en onze voorspreker bij God. Maar kennen we hem wel voldoende? En wat betekent zijn autobiografie 'Belijdenissen' voor onze tijd, voor zoekende mensen van de 21ste eeuw? Nu reeds wil ik aankondigen dat we ons met een oecumenische gespreks-

groep na Pasen 2024 met zijn levensverhaal willen gaan bezighouden. Het afgelopen voorjaar stond het bijbelboek Exodus op de agenda, het komende voorjaar dus het klassieke werk van de bisschop van Hippo.

Plaats: Bondsgebouw naast RK kerk in Voorschoten. Datum en tijd: donderdag 25 april, woensdag 8 en donderdag 23 mei van 20.00-21.45 uur.

U kunt zich nu al aanmelden bij mij: ctm.van.vliet@planet.nl Alle deelnemers dienen van te voren het boek te kopen.

Bron: Wikipedia
7 Spiritualiteit
Pastor Kees van Vliet

Maandkalender OKTOBER 2023

01Misdienaarsuitje parochie Augustinus

7/8Wereldmissiedag Kinderen, p.5

118 jaar Laudato Si', p.8

15Gezinscatechese Voorschoten, p.8

21/ 22 Missiezondag, p.5

25Synode Café, p.9

27Laatste vrijdag van de maand, p.9

bereiding is dat niet alleen de tieners zich voorbereiden, maar ook dat de ouders zich willen verdiepen in hun geloof. De Vormselviering en de ouderavonden zijn dit jaar in Katwijk. De voorbereidingsbijeenkomsten voor de tieners zullen rouleren in de kernen van de parochie.

De Vormselviering staat gepland op zondag 26 mei 2024 in Katwijk

Binnenkortstaanopdewebsitedeinschrijvingsformulieren.

Centrale gezinscatechese - voor ouder(s) en kinderen

Zondagochtend 15 oktober organiseert de Augustinusparochie de eerste centrale gezinscatechese bijeenkomst van het nieuwe seizoen. De bijeenkomst is deze keer in Voorschoten. De ochtenden van de centrale gezinscatechese zijn voor ouders en kinderen uit de hele parochie (dus ook voor ouders uit Katwijk,OegstgeestenWassenaar).Om10uurbegint decatechesevoorkinderen.Wegaanmetdekinderen in gesprek over de doop van Jezus in de Jordaan, maar ook over hun eigen doop. En de ouders gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van het doopsel.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00-10.45 uur: Catechese in het Bondsgebouw

11.00-12.00 uur: Gezinsviering in de H. Laurentiuskerk

12.00-12.30 uur: Afsluiting in het Bondsgebouw met wat lekkers

Heel graag tot 15 oktober! Aanmelden en/of eventuele vragen kunt u stellen via: s.zuidersma@parochie-augustinus.nl.

Namens de werkgroep gezinscatechese en het pastoraal team, Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

Vormselvoorbereiding 2023-2024

Voor alle achtstegroepers of brugklassers in de parochie is er komend seizoen weer de mogelijkheid om mee te doen met de voorbereiding op het Vormsel.

Het project begint met een ouderavond op dinsdagavond 16 januari in Katwijk. Belangrijk in de voor-

Mocht u een vraag hebben over het Vormsel, stuur me dan een mailtje via: s.zuidersma@parochie-augustinus.nl

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

Acht jaar Laudato Si'

In 2015 schreef paus Franciscus zijn milieu-encycliek Laudate Si'. De paus roept alle mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Is er een samenleving mogelijk waar evenwicht is en verbinding; tussen mens en omgeving, arm en rijk, plant en bebouwing? Onder leiding van Gwenny Kouwenhoven en Reinoud Kaasschieter bespreken we samen wat deze encycliek betekent, voor de wereld maar ook voor jou. We bekijken de film 'The Letter' en proberen de vraag te beantwoorden: hoe kun je zelf zorgen voor de schepping?

Meer info over de encycliek kun je vinden op de Nederlandse website van Laudate Si': https://laudato-si.nl

Woensdag 11 oktober 2023 | 20.00-21.30 uur | Parochiezaal van de Willibrordkerk in Oegstgeest | Ingang achterom door de keukendeur | Toegang is gratis Graag van te voren aanmelden op: alpha.jozefkerk@hotmail.com of 06-21680315

8 Augustinus 4 in 1

40-jarig priesterjubileum

Met vreugde nodigt het bestuur van de parochie H. Augustinus (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar) u uit voor het 40-jarig priesterjubileum van onze pastor

De Eucharistieviering vindt plaats op zondag 12 november 2023 om 11.00 uur in de H.Laurentiuskerk,Leidseweg98,2251LG Voorschoten.

De feestelijke ontmoeting en receptie (tot 14.30 uur, met broodjes e.d.) zijn aansluitend vanaf ongeveer 12.30 uur in het naast de kerk gelegen Bondsgebouw (Leidseweg 100).

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Cadeau namens de parochie

Het Parochiebestuur zal tijdens het feest ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van pastor Kees van Vliet namens de parochie een mooi geldbedragaanbiedenaanhemenvraagtdeparochianen of zij hieraan willen bijdragen. De pastor heeft aangegeven het bedrag graag te besteden aan drie doelen, te weten:

eenderde deel aan de Priesteropleiding Vronesteyn eenderde deel aan Vluchtelingenwerk Nederland eenderde deel als bijdrage te gebruiken voor een groepsreis naar Armenië

Tijdens de vieringen op 28/29 oktober en 4/5 november kunt u achter in de kerk uw (envelop met) geld deponeren. Wilt u liever overmaken dan kunt u een bedrag storten op rekeningnummer

NL89 ABNA 0507 0997 29 t.n.v. Parochie H. Augustinus o.v.v. Cadeau pastor Van Vliet.

De laatste vrijdag van de maand: stilte en aanbidding - 27 oktober

Er is in onze samenleving veel drukte en hectiek. Daarom wil het Pastoraal Team op iedere laatste vrijdag van de maand - met uitzondering van de twee zomermaanden juli en augustus en de twee wintermaanden december en januari - twee uur van stilte en rust aanbieden. Om 19.00 uur wordt in de Willibrorduskerk in Wassenaar de Eucharistie gevierd en aansluitend is er tot 21.00 uur eucharistische aanbidding. Ook is er biechtgelegenheid. Voorganger is pastorVanVliet.Degezamenlijkestilteengerichtheid op Christus, die in het uitgestelde Allerheiligste aanwezig is, heeft een bijzonder karakter. Het helpt je tot jezelf te komen en te onderscheiden wat jouw leven waardevol maakt. De drie komende data zijn: vrijdag 27 oktober, 24 november en 23 februari. Iedereen is van harte welkom.

Pastor Kees van Vliet

Verdiepingsavond

Hetritmevanhetliturgischejaarverrijktonsleven Door de drukte in ons leven komen we soms amper toe aan het luisteren naar wat leeft in ons eigen hart. LuisterennaarhetfluisterenvanGodisnogmoeilijker. Derustvandezondagseliturgiekandaaromheilzaam zijn. Het katholieke liturgische jaar tilt het alledaagse leven op en wil christenen inspireren bij hun taken, door het menselijke leven te verbinden met het leven en de zending van Jezus Christus. Advent, Kerstmis, veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren hebben direct te maken met de persoon van Jezus Christus, maar daarmee ook met onze diepere menselijke verlangens.

Inleider: Pastor dr. Kees van Vliet Datum en tijd: donderdag 30 november 20.00-21.45 uur

Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk Aanmelden bij: ctm.van.vliet@planet.nl

Synode Café

Op 13 september 2023 vond het eerste Synode Café plaats, dat te volgen was via een livestream. Gesprokenwerdoveralleswaterspeeltrondomhetsynodaal proces in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is de spannende weg waarvoor paus Franciscus twee jaar geleden alle gelovigen wereldwijd heeft uitgenodigd. Woensdag 25 oktober 2023 vindt het tweede Synode Café plaats, opnieuw te volgen via een livestream. Het Synode Café is een initiatief van ‘Luisterend op weg’,eengezamenlijkprojectvanhetbisdomvanDen Bosch, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Netwerk Katholieke Vrouwen.

Meekijken kan via www.luisterendopweg.nl; www. bisdomdenbosch.nl; www.knr.nl www.nkv.online.

Bron: KRO-NCRV

Foto: EvL
9 Augustinus 4 in 1

Kun je nu nog geloven in God?

Als je kijkt naar de wereld waarin we leven, dan kun je je afvragen: hoe kun je nu nog geloven in God? Als er een God is, waar is Hij dan? Als God echt van mensen houdt, laat Hem dan een einde maken aan deze ellende!

Geloven is voor iedereen een persoonlijke zoektocht. Hetbegintmetéénpuzzelstukje,waarnaerstukjevoor stukje puzzelstukjes worden bijgelegd. Maar het blijft een puzzel, ook als je al je hele leven gelooft of met het christelijk geloof bent opgegroeid.

De Alpha wil je uitdagen om voor het eerst of opnieuw te gaan zoeken. En om door te blijven puzzelen als je hettotaalplaatjeevennietmeerziet.Laatjeverrassen!

Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha’s wereldwijd in maar liefst 169 landen. Ruim 23 miljoen mensen volgden een Alpha. De Augustinusparochie organiseert al 20 jaar de Alpha waaraan meer dan honderd mensen deelnamen.

De Alpha geeft uitleg over de basis van het christelijk geloof. De Alpha is vrijblijvend en gratis voor iedereen van 15 tot 100 jaar. Je komt tien avonden als groep bij elkaar. Je kijkt naar een filmpje over het christelijk geloof. Daarna praat je in vaste kleine groepjes hieroverdoor.Jezultmerkendatjeinkortetijdelkaarleert kennen en een band opbouwt.

Bij ons heet de Alpha: Smulpaap! Omdat het eten zo lekker is!

Bij een Alpha hoort gezamenlijk eten. Van dat eten maken wij iets bijzonders. Geniet van een 2 of 3-gangenmenu, met eenvoudige, afwisselende en alom gewaardeerde gerechten. Jouw smaakpapillen zullen hemels worden verrast. Bovendien krijgt je drie keer een speciale culinaire ervaring uit een ander land.

En het mooie is: je hoeft alleen maar aan te schuiven! Praat daarna, na het zien van een introductievideo, vrij over ons geloof. Bespreek de onderlinge verschillen en overeenkomsten, inspireer elkaar om samen jouw geloof te verdiepen.

Wil je meer weten? Kijk zelf of de Smulpaap iets voor je is!

Komvrijblijvendnaardeintroductiebijeenkomst op15 november om 19.30 uur in de pastorie van de H. Willibrord Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest. (ingang achterom)

Info kun je ook krijgen bij pastoor Franken: rochusfranken@outlook.com

of bij de Alpha-coördinator Reinoud Kaasschieter: alpha.jozefkerk@hotmail.com

De bijeenkomsten daarna zijn gepland op de volgende woensdagen:

22 en 29 november 2023

13 december 2023

17, 24 en 31 januari 2024

21 en 28 februari 2024

13 en 20 maart 2024

Hartelijk dank!

Op een zonnige woensdag in augustus zijn Mariëlle en ik getrouwd in Noordwijk. Graag willen we u bedanken voor alle hartelijkheid en betrokkenheid die we hebben gekregen! Het GemengdKoorvandeWillibrordkerkinOegstgeest heeft prachtig gezongen tijdens onze huwelijksviering. En zoveel mensen die aanwezig waren bij de viering en alle felicitaties na afloop maakten het tot een enorm feestelijke dag om nooit te vergeten.

Hartelijk dank!

Mariëlle Arendse en Sjoerd Zuidersma

10 Augustinus 4 in 1

De onderdelen waaruit een Eucharistieviering is opgebouwd (6)

De consecratiewoorden

Het belangrijkste onderdeel van de Eucharistieviering vormen de ‘consecratiewoorden’. Deze woorden spreekt de priester in de eerste persoon! Hij staat er niet als pastoor Jansen. Hij handelt in de persoon van Christus! “Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijnLichaam,datvoorugegevenwordt.”“Neemtdeze beker en drinkt hier allen uit want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond, dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergevingvandezonden.BlijftditdoenomMijtegedenken.”

De Kerk gelooft dat door deze woorden brood en wijn veranderd worden in het Lichaam en Bloed van Christus. Dat wil zeggen: ze worden in Christus zelf veranderd.

Moet je de verandering van brood en wijn letterlijk nemen?

Brood en wijn zijn Christus zelf geworden na de consecratiewoorden.NadatwehetOnzeVaderenhet Lam Gods (Agnus Dei) gebeden of gezongen hebben ontvangenweChristuszelfindeH.Communie.Soms word je als katholiek uitgelachen wanneer je dit gelooft. Toch doet de Kerk niet anders dan de woorden van Jezus letterlijk nemen.

In de Bijbel staat de volgende passage over het laatste avondmaal: 'Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: "Neem en eet, dit is mijn Lichaam".' (Matt 26,26)

Jezus zegt: "Dit is mijn Lichaam". Hij zegt niet: "Dit is een symbool van mijn Lichaam" of "Dit is alleen bedoeld als herinnering aan mij."

De wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging

Nadat Jezus 5000 mensen te eten gegeven heeft met slechts vijf broden en twee vissen speelt zich in het Evangelie volgens Johannes de volgende discussie af. Jezus zegt: ‘Ik ben het brood om van te leven. Uw vooroudershebbenindewoestijnhetmannagegeten, en toch zijn ze gestorven.

Zoishetnietmethetbrooddatuitdehemelneerdaalt: wie daarvan eet zal niet sterven. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld. Toen ontstond er onder de Joden een discussie: ‘Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’

DaarophernamJezus:"Waarachtig,Ikverzekeru:als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn Bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en Bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven: opdelaatstedaglaatIkhemopstaan,wantmijnvlees is echt voedsel, mijn Bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn Bloed drinkt, blijft met Mij verbonden en Ik met hem. Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij.” '(Joh 6,48-57)

Het evangelie vertelt vervolgens hoe velen van zijn leerlingen Hem naar aanleiding van deze woorden de rugtoekerenennietmeerbijHemwillenhoren.Jezus had makkelijk zijn leerlingen kunnen houden door te zeggen: “Schrik niet, Ik bedoel dit niet letterlijk. Het gaat slechts om een symbool." In plaats daarvan vraagt hij aan de twaalf apostelen: “Jullie willen toch niet óók weggaan?” (Joh 6, 67) ‘Dit is mijn Lichaam’ is dus letterlijk bedoeld.

Pastoor Rochus Franken
11 Gedachten van uw pastoor
Werkelijke tegenwoordigheid, bron: Wikipedia

Parochiekern Katwijk – H. Joannes de Doper

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242​

Pastorie: Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk tel. 071 – 402 9402 e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl website: www.joannesdedoper.nl

Secretariaat: openingstijden: di, do en vr van 8.45-11.45 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep: Ralph Severens e-mail: ralph4321@hotmail.com

Pastor Van Vliet viert 40-jarig

priesterjubileum

Op zondag 12 november zal er om 11.00 uur een feestelijke eucharistieviering zijn in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten. Daar pastor Van Vliet onze locatiereferent is in Katwijk zullen de koren Vocalis en Cantemusdemismuzikaalopluisteren.Ookiservoor de kinderen tijdens de mis kinderwoorddienst.

Nademisisereengezelligsamenzijn enmogelijkheid om de pastor te feliciteren in het naastgelegen Bondsgebouw met taart, broodjes en natuurlijk een lekker drankje.

Er is na goed overleg besloten om op zondag 12 november geen viering te houden in Katwijk, dit om zoveel mogelijk Katwijkse parochianen en vrijwilligers in Voorschoten te kunnen verwelkomen bij onze jubilerende pastor Van Vliet.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om naar Voorschoten te reizen en ook om parkeerproblemen tevoorkomen,rijdtereendubbeldekkervanuitKatwijk naar Voorschoten en weer terug 's middags. Opstapplaats is bushalte Calaoweg te Katwijk om 10.00 uur en de bus vertrekt om 14.00 uur weer richting Katwijk.

Wevrageniedereenzoveelmogelijkgebruiktemaken vandebusvanuitKatwijkomzodeauto'stebeperken i.v.m. de parkeerruimte.

Graag vraag ik u om u aan te melden voor de bus bij ons secretariaat (Anneke Noordermeer) vóór 1 november 2023:

per telefoon: 071-4029402 of e-mail: secretariaat@joannesdedoper.nl.

Alvast hartelijk dank en hopelijk hebben we een volle bus!

Met vriendelijke groet, Ralph Severens, Voorzitter Pastoraatgroep Katwijk

Parochiekerk: H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk

Kerkhofbeheerder: Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411

IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78

Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60

Secretaris Beheercommissie: Paul van Houwelingen e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Quiltgroep ‘ de Bonnette’

Welzijnskwartier had ons gevraagd om mee te doen op zaterdag 9 september aan het Doe Mee Festival op het Marktplein in Katwijk.

De bedoeling hiervan was om te laten zien waar je voor staat en wat je doet. Er zaten de hele dag dames van onze groep te handwerken. Zo konden we laten zienenvertellenwatpatchworkenquiltenis.Dekraam was bekleed met werkstukken en er kon ook gekocht worden. We hebben een aantal visitekaartjes uitgereiktaangeïnteresseerdenenwieweetkrijgenwenog uitbreiding van de groep.

Er waren heel wat organisaties aanwezig, zoals sportclubs, kinderkoor, jeugdtheater en muziekschool. Door diverse optredens was het de hele dag gezellig.

Het weer werkte ook mee, misschien iets te warm, maar ja, regen wil je ook niet op zo’n dag. Een bedankje aan de organisatie voor de goede verzorging van koffie, thee, fris, lunchpakket en ijsje toe, is op zijn plaats.

Ibolyka Meijer

12

Frisse nieuwe start voor RKBS De Horizon

Het blijft altijd een spannend moment als de schooldeuren weer open gaannadezomervakantie.Opdeeersteschooldagkondenallekinderen kennis maken met de nieuwe directeur van de school: juf Lara Soetekouw. In deze tijd mag een school blij zijn als alle vacatures opgevuld zijn. En dus mag deze school zich daarin rijk rekenen!

In de eerste week kwamen alle kinderen, leerkrachten en (groot)ouders bijeen in onze kerk. Natuurlijk om met elkaar bewust het nieuwe schooljaar in te gaan. In het thema ‘Laat je licht maar schijnen’ werd er gezongen, gebeden en geluisterd naar het bijbelverhaal van de wijze en dwaze meisjes.

Alle groepen hebben na afloop een kaars gekregen om te branden bij bijzondere gebeurtenissen in de groep in het nieuwe schooljaar. M.b.v. de afbeelding van een hand leerden de kinderen waar er allemaal voor gebeden kan worden. Pastor Van Vliet was ook weer aanwezig en bad met de kinderen het ‘Onze Vader’.

Ook De Vrolijke Noot zong nog een lied om zo weer kinderen warm te maken lid te worden van het koor. Wat is het toch fijn om als hele schoolgemeenschap op deze manier het schooljaar te kunnen starten! Inmiddelsishetschooljaaralweerinvollegangenwordterhardgewerkt. En bij het verschijnen van dit blad komt de herfstvakantie al weer in het zicht!

Team De Horizon

Uw kleding geeft toekomst

Inzamelactie kleding en schoenen voor versterking basisonderwijs.

Op donderdag12oktober a.s.kuntuinKatwijka/dRijn kledingenschoeneninleveren bij de Parochie H. Joannes de Doper aan de Kerkstraat70.Devrijwilligerszijn van16.00tot20.00uuraanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatiekomttengoedeaan het onderwijsproject van Cordaid in Kamuli (Oeganda).

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving.

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen.

Kinderen die onderwijs krijgen, kunnen hun eigen leven,maarookdatvanhun kinderen, aanzienlijk verbeteren.

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed,knuffelsenhuishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

Afbeeldingen uit Horizonviering (Astrid v.d.Valk) 13 Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper

Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper

Ben je gek, deze kerk in zeven maanden gebouwd?

Dat was de mooiste te beluisteren opmerking van één van de 130 bezoekers die op Open Monumentendag zaterdag 9 september de r.-k kerk in Katwijk bezochten. Toen Richard Hulmer, gids in deze kerk, hem aanvulde dat deze aannemer tussen oktober 1910 en mei 1911 ook nog gebruik maakte van Katwijkse werkelozen tegen een betaling van f 1,- per dag, reageerde deze bezoeker zeer adrem: "Zo’n aannemer kunnenweanno2023keihardgebruikenindehuidige woningbouw!” Dat dit Katwijkse monument op deze zaterdag ‘gepraat’ had, was zo meer dan duidelijk.

‘Als monumenten konden praten’

Dit thema kreeg in de Katwijkse katholieke kerk handen en voeten want zij ‘vertelden’ hun verhaal: het uurwerk in de toren; de biechtstoel; het Reil- en Pelsorgel; de veertien kruiswegstaties door pastoor Hendriks geschilderd begin twintigste eeuw; het altaar (zeventiende eeuw) uit het r.-k Jongensweeshuis in Amsterdam; de heiligenbeelden uit de voormalige zaalkerk in de Groote Steeg van 1847; de pilaren uit het gebied van de Ourthe met de fossiele afdrukken; degewelven;deveranderingenindekerkenvieringen door het Tweede Vaticaans Concilie in de zestiger jaren en de diverse glas-in-loodramen met o.a. bijbelse voorstellingen. Natuurlijk ondersteund met de mooie anekdotes van de aanwezige gidsen.

‘Waar is het Angelusklokje dan?’

En het Angelusklokje, wat al eeuwen geleden in de toennogkatholiekeDorpskerkhing,datkonwederom zijn verhaal niet ‘vertellen’ op deze Open Monumen-

tendag in de r.-k kerk. Het bestuur van het Katwijks Museum wil het na tien jaar niet meer uitlenen aan de kerk van de H. Joannes de Doper, waar het op hoogtijdagen in vieringen ook tien jaar lang een prachtige plek kreeg en door een misdienaar geluid werd. "Jammer dat het klokje er niet meer is, mijn kleinzoon had ik er juist over verteld en hij wilde het zelf ook een keer laten luiden met de houten hamer!”, dat was de opmerking waar de organisatie deze dag helaas geen positief antwoord op kon geven. Misschien wel voor de Open Monumentendag 2024?

Gerard Bol (foto's: Astrid v.d. Valk)

14

Vrijwilligers bedankt

Zondag 10 september, welkom in de Circustent! Nou, en wat was het een circus, het feestje speciaal georganiseerd voor …. alle ‘artiesten’ binnen onze parochie,iedermetzijnofhaareigentalent.Ofjenougoed kan boenen, goed koffie kan zetten, goed kan zingen, goed kan dienen, goed kan … vult u het zelf maar in! Allemaal even belangrijk, dus tijd om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten. En die zon die scheen!

Naeenopeningsdansmet….ja,ja…..eenrodeneus …. en nee die waren toen nog niet van de drank …. waren we allemaal klaar om in teams tegen elkaar te strijden. Er vloog van alles door de lucht, van ballen tot ringen, o, en ik heb ook nog een Jenga-blok zien vliegen(nietiedereenwasbekendmethetspelJenga bleek).Naeenhooplolenstrijdlust,maarvooralzweet was er na afloop voor iedereen lekker wat te eten. Broodje Unox, een lekker soepje, een tosti, friet … en uiteraard heerlijke drankjes!

Het was een fantastische ochtend waar we met heel veel plezier op terug kunnen kijken.

Hartelijke groeten namens de PG, Marloes Jongeneel

Kerkvervoer

Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388, KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.:071-4014179of06-12812203

Heilig Doopsel

Voor al uw vragen over het Doopsel: e-mail: joannesdedoper.katwijk@casema. nl, met als vermelding Heilig Doopsel.

Bron: pixabay.com

Door het H. Doopsel werd in onze parochiekerngemeenschap opgenomen:

Isabella, zusje van Thomas en dochter van Elizabeth en Martijn Holten uit Leiden.

15
Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper

Vieringen door de week oktober 2023.

Dinsdag 09.00 u EVPastoor Franken H. Laurentius en DMG Voorschoten

Woensdag 09.00 u EVPastoor FrankenSt. WillibrordusWassenaar

Donderdag 09.00 u EVPastor Van VlietH. Joannes de DoperKatwijk

Donderdag 09.00 u EVPastoor FrankenH. WillibrordOegstgeest

Vrijdag 09.00 u EVPastoor FrankenDe Goede HerderWassenaar

Vieringen tehuizen oktober 2023

Woensdag04 okt.15.30 uAdegeest, VoorschotenDiaken Winnubst

Vrijdag06 okt.10.30 uSophiekehuis, WassenaarPastor Van Vliet

Vrijdag13 okt.16.30 uDe Wilbert, Katwijk

Viering en ziekenzalvingPastor Van Vliet

Woensdag18 okt.11.00 uJohannahuis, WassenaarPastoor Kurvers

Vrijdag20 okt.11.00 uWijckerslooth, OegstgeestPastor Van Vliet

Woensdag25 okt.10.30 uOverduin, KatwijkDiaken Winnubst

16 Liturgische Agenda van za. 30 september t/m zo. 29 oktober 2023

Speciale vieringen door de week oktober 2023

Woensdag 04 okt.09.00

Woensdag 04 okt.19.00

Dinsdag 10 okt.10.00

Woensdag 11 okt.19.00

Woensdag 11 okt.19.00

Woensdag 18 okt.19.00

Woensdag 18 okt.19.00

Woensdag 25 okt.19.00

Woensdag 25 okt.19.00

Woensdag 25 okt.20.15

Vrijdag 27 okt.19.00

uVerliesvieringH.Joannes de DoperKatwijk

uRozenkransgebedH.Joannes de DoperKatwijk

uRozenkransgebed en aansl. ziekenzalvingH.Laurentius en DMGVoorschoten

uRozenkransgebedH.Joannes de DoperKatwijk

uRozenkransgebedH.Laurentius en DMGVoorschoten

uRozenkransgebedH.Joannes de DoperKatwijk

uRozenkransgebedH.Laurentius en DMGVoorschoten

uRozenkransgebedH.Joannes de DoperKatwijk

uRozenkransgebedH.Laurentius en DMGVoorschoten

uRozenkransgebedH.WillibrordOegstgeest

uH. Mis en aanbidding tot 21.00 u en biechtgelegenh.St.WillibrordusWassenaar

17 Liturgische Agenda van za. 30 september t/m zo. 29 oktober 2023

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Kerkelijk Bureau: Leidseweg 102 tel. 071 – 561 2508

e-mail:

kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl website: www:rkvoorschoten.nl

Secretariaat: openingstijden: ma, wo en do van 9.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep: Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Agenda

Zondag 1 oktober en 5 november Voedselbank

Dinsdag 10 oktober

Ziekenzalving na de viering

Zondag 15 oktober

09.30 uur Gezinscatechese (Bondsgebouw)

Maandag 23 oktober

09.30 uur Vergadering Beheercommissie (Pastorie)

Dinsdag 24 oktober

20.00 uur Vergadering Pastoraatgroep

Maandag 30 oktober

14.00 uur Leeskring Laurentius (Pastorie)

Familieberichten

Wordt gedoopt

Op zondag 29 oktober wordt gedoopt: Olivier Sébastien Lintz, zoon van Sébastien Lintz en Ana Knapp. Dat hij binnen onze geloofsgemeenschap mag uitgroeien tot een blij en betrokken christenmens.

Parochiekerk: H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten

Kerkhofbeheerder: Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242

IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties:: NL95 RABO 0155 0008 53

Kerkbalans: NL22 RABO 0155 0048 83

Secretaris Beheercommissie: Jacqueline van Beekum jmvanbeekum@ziggo.nl

1934 te Voorschoten. De uitvaart was op dinsdag 22 augustus in onze H. Laurentiuskerk, waarna hij is begraven op het parochiekerkhof.

Voor onze parochie heeft hij veel betekend als lid van de Parochieraad, maar vooral als beheerder van de begraafplaats. Hij was een heel trouwe kerkganger. Veel mensen uit de parochie bezochten hem de laatste weken in Bijdorp.

Hij was een wijs man, positief en hartelijk. Zijn neven en nichten noemden hem een verbinder, een familiemens en een heel goede gastheer.

Zij zullen hem vreselijk missen. Ook de parochie zal hem erg missen.

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Laurentius barbecue groot succes!

Op zondagmiddag 20 augustus was het weer een gezellige drukte bij de Laurentius barbecue bij het Bondsgebouw met stralend weer!

Dit jaar hebben Brian Biesaart en Jules v.d. Veldt de barbecuebediend.Eenprimaduo.Hetetenwasweer heerlijk. Dit keer was er ook een echte friteskraam. Ook het springkussen voor de kinderen ontbrak niet. Dank aan de vele vrijwilligers die de barbecue weer tot een succes hebben gemaakt.

Tilly ten Thije, voorzitter Pastoraatgroep

Bron: Sint-Gills-Waas/-kerknet.be

Overleden

Op zondag 13 augustus is op 80-jarige leeftijd overleden:JeltjeCatharinadeBruijn-vanderMeer(Jellie). Ze was op bezoek bij haar zoon in Canada, waar zij plotseling is overleden. Zij woonde op de Merelhof. De uitvaart heeft plaatsgevonden op donderdag 31 augustus,waarnazijisbegravenophetparochiekerkhof.

Op donderdag 17 augustus overleed na een kort ziekbed in Huize Bijdorp: Hendrikus Johannes Marie van Haastrecht (Henny). Hij is geboren op 28 oktober

18

We zijn ook te rade gegaan bij Cobie, want die weet wat je allemaal hebt gedaan voor onze parochie. Het begon met helpen bij de schoolmissen en assisteren bij het kinderkoor. Later heb je vormselgroepjes begeleid. Al snel kwam het Dameskoor op je pad en ook het Gemengd Koor. Bij het Gemengd Koor was je 24 jaar penningmeester.

Je bent al die jaren niet alleen koorlid geweest, en nu nog, maar was ook organisator van de koorreisjes en maakte de beroemde plakboeken. Je zit ook in het koorbestuurvanhetDameskoor.Daarbijhoortookhet niet meer weg te denken Sinterklaasfeest.

Het afscheid van De Moeder Godskerk viel je zwaar. Je hebt toen samen met je dochter Yvonne een quiz gemaakt over alle dingen die in de kerk aanwezig waren.Ookhetafscheidscadeauvoordeparochianen heb je bedacht. Een drinkglas met het glas-in-loodraam van de Moeder Godskerk erop. Beste Annie, de Pastoraatgroep heeft besloten vanwege al dit vele werk dat je deed en doet voor onze parochiekern om aan jou de Laurentiuspenning uit te reiken. De tekst opdeLaurentiuspenningluidt:"ZingvoorGod,bezing zijn naam” (Psalm 68; 5-6) Proficiat!

DetweedeLaurentiuspenningdieweuitreiken,isvoor een vrouw die er alles voor over heeft om te kunnen zingen in de kerk.

Laurentiuspenningen

Op zondag 3 september is de Laurentiuspenning uitgereikt aan een parochiaan, waarvan iedereen zegt: “Heeft die nog geen Laurentiuspenning gekregen?”

Beste Annie,

Je hebt vele jaren heel veel gedaan als vrijwilliger in onze kerk. Zoveel dat we slechts een deel hiervan kunnen noemen. Het gaat zelfs terug tot de lagere schooltijd van je kinderen.

Beste Stan,

De Pastoraatgroep wil je graag de Laurentiuspenning toekennen, omdat je een trouw koorlid bent van 2 koren in onze parochiekern, het Dameskoor en het Laurentiuskoor. Dat doe je al vele jaren.

Voor het Dameskoor zing je niet alleen op zondag, maar ook bij uitvaarten. Dat laatste is altijd onverwacht. Voor jou is het vanzelfsprekend dat je hiervoor je werk verzet. Dit wordt enorm gewaardeerd. Het Laurentiuskoor zingt vaak op zondag. Ook dan ben je er altijd.

Voor deze grote inzet, die je met veel toewijding doet, zaldiakenPeterWinnubstjenudeLaurentiuspenning

19 Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods

Vervolg van pagina 19 overhandigen. Op de Laurentiuspenning hebben we de volgende bijbeltekst laten graveren: " Voor de HEER wil ik zingen zo lang ik leef"(Psalm 104:33). Van harte gefeliciteerd.

Uitreiking Moeder Godspenning thuis bij Jose Klaasesz

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en met name Ernie Wielenga zag alles in de kerk er geweldig goed uit.DoorziektevanJanSpendelwerdhetverhaalover het verzet op het laatste moment overgenomen door Wolter Wielenga. Hiervoor heel veel dank!

Erwarendezedagookmensendiedekerkbezochten, omdat ze er altijd langs fietsten maar nog nooit naar binnenwarengeweest.Jereistdehelewereldaf,maar de kerk in je eigen omgeving heb je nog nooit van binnen gezien. Daarvoor is Open Monumentendag bij uitstek bedoeld.

Werkgroep Monumentendag

Besteding Actie Kerkbalans: Onderhoud H.

Laurentiuskerk

Graag willen wij u laten weten wat er zoal met de opbrengst van Actie Kerkbalans gebeurt. Het zal niemand ontgaan zijn, dat op het kerkplein een enorme hoogwerker gestationeerd is.

Beste José, DePastoraatgroepwiljegraagonderscheidenmetde nieuwe Moeder Godspenning. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor jou als parochiaan van de, voor jou zo geliefde, voormalige De Moeder Godskerk van bijzondere waarde is. Een aantal jaren geleden heb je de Laurentiuspenning ontvangen. Vandaag ontvang je de Moeder Godspenning, omdat je al eerder bent gestopt als gebedsleider binnen onze parochiekern. Je hebt deze functie altijd met veel plezier en toewijding uitgevoerd.

Wehebbenindepenningeentoepasselijkebijbeltekst laten graveren. Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timóteus: "Verkondig het woord. Geef uw onderricht met veel geduld".

We vinden ook dat je dit vele jaren met deze intentie hebt gedaan. Je bent vele malen voorgegaan in gebedsvieringenopzondag,bijuitvaarten,bijhetActueel AvondgebedenbijvieringeninHuizeForeschate.Dat deed je met grote inzet. Bedankt hiervoor. Diaken

Peter Winnubst zal je nu de Moeder Godspenning overhandigen. Gefeliciteerd!

Record aantal bezoekers Open Monumentendag in H. Laurentiuskerk

Op zaterdag 9 september was de H. Laurentiuskerk open vanwege Open Monumentendag. De vergevorderde restauratie van de muurschilderingen, het orgelspel van Peter Heijligers met bezichtiging en uitleg over het orgel en het bijzondere verhaal over het verzet in WO II met de H. Laurentiuskerk als epicentrum, maakten dat er dit jaar 173 mensen de kerk wisten te vinden!

Het lijkt misschien overdreven, maar met deze hoogwerker is het mogelijk om vanuit de bak de hoogste dakkapelletjes en daklijsten te bereiken. Misschien vraagt u zich af, is al dat onderhoud aan schilder- en gevelwerk wel noodzakelijk.

Helaaswel,wantsindsdegroteverbouwingindejaren 1990 is de kerk aan de buitenkant niet meer onderhouden. In juni 2022 is het metselwerk op diverse plaatsen vervangen. Waar nodig is het voegwerk gerepareerd en weer uitgevoerd in knipvoeg.

Nu dus in 2023 het schilderwerk. Kozijnen en deuren weer in de oorspronkelijke kleur. Voor de gootlijsten wordt een kleinere hoogwerker gebruikt.

20 Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods

Misschien zijn de houten dakladders onder de dakkapellen opgevallen. Ziet er griezelig uit. Staan op de nominatie om vervangen te worden door dakladders van aluminium met hout ter bescherming van de leien dakbedekking.

Zonder hoogtevrees is het geen probleem om gezekerd gebruik te maken van de ladders. Vanaf de ladders zijn de dakkapellen geschilderd. Jammer genoeg bleek bij het schoonmaken/verwijderen van de oude verflagen het houtwerk van de galmgaten en van de kozijnen van de bovenste dakkapellen door houtrot aangetast te zijn. Een forse tegenvaller, ook financieel. Op het moment dat ik dit schrijf, vorderen de werkzaamheden gestadig.

De blauwe hoogwerker is op 30 augustus vanaf het kerkplein naar het opstelpunt voor de ingang van het kerkhof gereden. Verkeer moest geduldig wachten en zowaar niemand toeterde. Hier zal ik het voorlopig bij laten, maar er zijn nog voldoende zaken in de toren en in de ruimte boven de gewelven, die verbeterd moeten worden.

Jacques Noordermeer

Beheerder gebouwen parochiekern HL/DMG

Rappelronde Actie Kerkbalans

Half oktober worden er weer brieven verzonden als herinnering aan de Actie Kerkbalans.Tot begin september is er € 92.400,00 opgehaald. Een prachtig bedrag. We zijn nog € 17.600,00 verwijderd van het streefbedrag van € 120.000,00.

Misschien dat het bovenstaande, over het onderhoud aan de H. Laurentiuskerk, voor u aanleiding is om te kijken wat u nog kunt missen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Commissie Kerkbalans

Gesprekskring Laurentius

Op 25 september zijn we weer van start gegaan met de leesgespreksgroep Laurentius. We beginnen dan met een nieuw boek te bespreken: 'De Jezusmanier, niet wijzen maar wenken' van Arie-Jan Mulder: ISBN 978-90-815474-5-1.

Onder leiding van Charles Horsthuis zullen we die middagheteerstehoofdstukbespreken.Webeginnen om 14.00 uur en eindigen ongeveer om 15.30 uur. De groep komt samen in de pastorie van de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 102. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze groep.

Opgeven via email: naberjoost@gmail.com, maar u magookgewoonlangskomenomdesfeerteproeven.

Koffie en thee staan klaar! U kunt ook bellen naar het Kerkelijk Bureau 071-5612508 of mailen naar: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

Joost Naber, 06-38113000

Ziekenzalving dinsdag 10 oktober

Op dinsdag 10 oktober om 10.00 uur is er ziekenzalving tijdens de Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. Na afloop is er koffiedrinken in het Bondsgebouw.

Wilt u zich aanmelden voor de ziekenzalving, neemt u dan contact op met het Kerkelijk Bureau; tel. 071-5612508 maandag, woensdag en donderdag tussen 9.30-12.30 uur of kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Indien u dat wenst zal diaken Peter Winnubst vooraf contact met u opnemen.

Bij klachten over de verzending van De Augustinus inVoorschotenkuntuzichwendentotRitaZwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl

Kopij

AlsukopijheeftvoordevolgendeAugustinusgraag inleveren vóór 16 oktober 2023 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@outlook.com)

21 Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods

Parochiekern Wassenaar – De Goede Herder

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Secretariaat: Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 -517 8278

e-mail: herder20@bart.nl website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Openingstijden: di, wo en do van 10.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep: zie St. Willibrordus en St. Jozef

vier vriendinnen om iedere week een middag deze ouderen te bezoeken of met ze te gaan wandelen. Per middag bezocht iedere vriendin vier ouderen. Dit groeide uit tot een project met de naam ‘Sociaal Contact’.

Parochiekerk: De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar

Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur

Kerkhofbeheerder: Funam, tel. 06 4269 3000

IBAN Bankrek. nr

NL73 INGB 0000 0201 43 voor misintenties: o.v.v. misintenties voor: (desbetreffende naam)

Secretaris Beheercommissie: zie St. Willibrordus en St. Jozef

In Memoriam Hanneke Reuser 12/2/1947 - 23/8/2023

In Memoriam uitgesproken tijdens de uitvaart op 29 augustus 2023 door Frederic Barge

In memoriam Ursule RuebWilde

Op 6 augustus jl. overleed Sule op 89-jarigeleeftijdinhetJohannahuis in Wassenaar. Sule was in haar jongejarenruim15jaarkleuterleidster op de Montessorischool, maar toen zij trouwde met Joost en drie kinderen kreeg stopte ze grotendeels met werken.

Zij kon niet stilzitten en al gauw zette zij zich in waar het nodig was. Zo begon Sule in 1973 als wijkcontactpersoon van de St. Jozefparochie en als vrijwilliger bij de Unie vanVrouwelijkeVrijwilligers(UVV). Daar was zij betrokken bij de organisatie van de tweejaarlijkse kledingbeurs, het bezorgen van maaltijden en het bezoeken van eenzame ouderen. Ook was zij gedurende 20 jaar vrijwilligster van de telefooncirkel van het Rode Kruis.

In1987kwamSuleviaeenvriendin in contact met het ‘oude’ Johannahuis aan de Schouwweg 72. Het viel haar op dat er veel eenzame ouderen waren en zij besloot met

Na de verhuizing naar het ‘nieuwe’ Johannahuis aan het Van Ommerenpark (2004), organiseerde Sule daar de maandelijkse communieviering eerst onder leiding van pastoorHagen,vervolgenspastoor Versteegen en de laatste jaren pastoor Kurvers.

Het Johannahuis viel onder De Goede Herderparochie, die inmiddels de parochie van Sule geworden was. Zij zong daar 19 jaar met veel plezier in het Dameskoor. Ook waszijwijkcontactpersoonvoorhet Johannahuis en de aangrenzende appartementen.

De laatste jaren vertegenwoordigde zij de bewoners van het Johannahuis in de Cliëntenraad.

Voor haar activiteiten in de parochie ontving Sule in 2010 uit handen van pastoor Hagen de parochiemedaille van De Goede Herder. In 2021 werd zij tevens benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’, als erkenning voor al haar vrijwilligerswerk gedurende bijna 50 jaar.

Met het overlijden van Sule is niet alleen een liefdevolle (schoon)moederenomaheengegaan,maar ook een toegewijd katholiek die haarlevenheeftgewijdaandezorg voor anderen.

Geachte familie en vrienden, Beste Rien en parochianen van De Goede Herder, maar bovenal lieve Hanneke,

Als jeugdarts maakte je al snel duidelijk dat je dienend wilde zijn aan mensen die jou nodig hadden. Je voelde echter een noodzaak om vanuit je sterke geloof hierin nog meer invulling te geven en je bent je tomeloos gaan inzetten voor de kerk en vooral voor de parochianen.

Dit In Memoriam wordt vervolgd op pagina 25

Ursule Rueb-Wilde
22
Hanneke Reuser

Zegening van de schooltassen

Op de eerste gezinszondag van het schooljaar heeft pastor Van Vliet de schooltassen van de kinderen en leerkrachten gezegend. De schooltas staat symbool voordepersonendiehemgebruiken;dezegenisvoor hen opdat ze er een goed schooljaar van maken. De kinderen kregen mooie sleutelhangers met teksten erop als 'blessed' en 'gezegend' om aan hun tas te hangen.

Er was natuurlijk ook kinderwoorddienst; hierin spraken we met de kinderen over 'elkaar vergeven'. Jezus benadrukt dat we dit steeds weer moeten doen; dat is heel belangrijk! In de kinderwoorddienst van de kleintjes deden we dit met behulp van een vertelplaat. Ook had pastor Van Vliet speciaal voor de kinderen zijneigenkelkenpateenmeegenomen.Hijkreegdeze cadeau van zijn ouders, broers en zussen bij zijn priesterwijdingbijnaveertigjaargeleden.Dekinderen kregen hem te zien na terugkomst van de kinderwoorddienst.

Werkgroep Gezinskerk

Waarom vragen om de zegen over onze schooltassen?

Een schooltas is veel meer dan een tas voor je schoolspullen, fruit, drinken en een boterham. Een schooltas betekent dat je in een land leeft waar je naar school kunt, dat je boeken hebt, dat je kunt leren, dat je klasgenoten hebt en leerkrachten. Dat je de talenten die God je heeft gegeven mag ontwikkelen. Dat mag je blij maken en je helpen om goed je best te doen. De schooltas is zo een symbool, de zegen is voor jou. Zo bidden we dat je er met Gods hulp een mooi schooljaar van maakt. Bron: rkkids.nl

Ondanks het zomerse weer waren er meer dan 30 kinderen naar de gezinszondag gekomen. Pastor Van Vliet zegende de kinderen en hun schooltassen: ze kunnen er tegen dit schooljaar!

Foto: Gezinskerk

Meer informatie over de gezinskerk en de activiteiten daarvan vindt u op pagina 26 van deze editie van De Augustinus.

23 Parochiekern Wassenaar - RK Wassenaar

Parochiekern Wassenaar – St. Willibrordus en St. Jozef

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

De Sloep: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 – 511 8133

e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Secretariaat: openingstijden: di t/m vr van 9.00-13.00 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep: Ton Beijersbergen, e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

Onderweg

Vorig jaar vroeg een bezoeker van een uitvaart aan mij:"Kunnenernietvrolijkerliedjesgezongenworden ineenafscheidsdienst?"Tja,legmaareensevensnel uit wie wat regelt,en hoe een viering tot stand komt. Heeft u zich ook weleens gerealiseerd hoeveel mensen er bezig zijn om de vieringen voor te bereiden? Duidelijk is dat er een voorganger komt. En dat die dus voor een preek mag zorgen. Maar verder....? Welke vrijwilligers doen wat ?

Zomaar een (zeker niet volledige) opsomming;

• Een koster; o.a. kerk openen, verlichting, klok luiden. In de winter de verwarming regelen; de benodigde spullen klaar zetten: kaarsen, wijn, enz.

• Voor acolieten en misdienaars de kleding klaar leggen. Die moeten vooraf dan even hun werkwijze met elkaar afstemmen en doornemen.

• Eenlectorbestudeertdelezingenentekstenvan de voorbeden.

• Voordekeuzevandeliederenzorgendecantors ofkoren.Enditzijnnietzomaar'gezellige'liedjes. Bijhetthemaendelezingenvandeweekmoeten de teksten van de liederen aansluiten.

• In de misboekjes, die vooraf aan de viering door gastvrouw/heer aan bezoekers worden aangereikt, staat een zeer beperkte keuze aan liederen. Gelukkig hebben de cantors en koren een veel grotere keuze, o.a. uit de GVL-bundel. Die keuze moet uiteraard weer afgestemd worden met de voorganger. Die invulling komt weer op een inlegvel bij de misboekjes (afdrukken).

• Is er een gezinsviering dan is daar ook weer interactie met de voorganger en kerkgangers geregeld.

• Ook heel fijn dat er sommige zondagen na de viering koffie thee en limo is (klaarzetten van tafel, kopjes, koekjes, enz., en na afloop opruimen).

• Enoja,decollectanten,endemensendiezorgen voor versiering van bloemen op het altaar en in de kapellen.

Mariakapel: dagelijks open van 10.00-17.00 uur

Kerkhofbeheer: tel. 070 - 511 8133

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties)

NL95 INGB 0000 1164 56

t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus

NL37 INGB 0000 5508 96

t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef parochiekern

Secretaris Beheercommissie: Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

• En dan heb ik nog niet vermeld dat voor al die werkers vooraf lijsten gemaakt worden wie, wanneer en hoe.

Duizelt het u nu?

Of....misschien denkt u: "Daar zou ik ook best mijn steentje aan bij willen dragen?"

Meldt u zich a.u.b. U bent van harte welkom. Vele handen maken het werk licht.

En ik kan u verzekeren dat het nooit verveelt.

Oktobermaand is van oudsher een Mariamaand. Mogen wij met haar woorden zeggen: "Mijn vreugde zing ik uit, God is mijn redder. Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen die eerbiedig met hem leven."

MogenwijmetdeliefdevanMariadienstbaarzijnvoor allen die ons omringen.

Thea den Hollander

Op dit moment is het nog niet duidelijk waar en op welke tijden de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen (1 en 2 november) gehouden zullen worden. Daar krijgt u later bericht van.

24

In memoriam Hanneke Reuser (vervolg van pagina 22)

Je hebt zitting gehad in het Kerkbestuur en later ook in de Beheercommissie. Je was er altijd en moest geduldig afwachten tijdens de vergaderingen. De vergaderingen waren veelal thematisch ingericht en een groot deel van de tijd werd besteed aan de financiën en de gebouwen (de kerk en woningen).

Onderwerpen die de kern van Kerk-zijn eigenlijk helemaal niet raken. Je zag met lede ogen het verstrijken van de tijd aan en wist uiteindelijk steeds de belangrijke onderwerpen op tafel te brengen.

De nood van de medeparochiaan, de behoeften van de Pastoraatgroep of het nodig te organiseren concert. Want muziek was een passie voor je. Een passie die je met Rien deelde. De mooiste manier om te communiceren met Onze Lieve Heer is toch wel door middel van gezang en muziek.

Paus Franciscus heeft eens gezegd: “God schreef een kostbaar boek, met alle levende wezens als letters”.

Dit klinkt heel mooi, maar waarom heeft de paus niet gezegd: "levende wezens als woorden"?

Ik denk dat de paus met opzet over letters heeft gesproken, want alleen in samen zijn met anderen maken we van die letters woorden. Jij, Hanneke, hebt dit je hele leven gedaan. Samen met en voor de mensen om je heen, heb je vele woorden gemaakt.

Dievelewoordenzijneenbijzonder levensverhaal geworden van een liefdevollevrouwmeteensterkewil in dienst van de ander. Er zijn voor de hulpzoekende.

Dit levensverhaal is opgenomen in het kostbare boek van God.

Het bijzondere is dat je dit niet zo gepland of georkestreerd hebt zoals je een concert in de kerk organiseerde,maarditlevensverhaal is een melodieus proces geweest van je persoonlijkheid, je sterke geloof en bovenal je liefde voor de medemens.

Binnen onze parochie was je de ogen en oren van De Goede Herder. Je hield iedereen stil in de gaten, zonder een moment aan jezelf te denken. God is liefde en liefde is geven.

Samen-kerk-zijn gaat niet over financiën of gebouwen. Het gaat allemaal om mensen. Wat je voor de medemens doet, doe je voor de Heer. Die overtuiging liet je zien en daarmee stimuleerde je menig parochiaan om je heen. Binnen het Bestuur en de Beheercommissie wasjeonsgewetenendaarzijnwe je zeer dankbaar voor.

Beste parochianen, één specifieke rol van Hanneke haal ik nog naar voren. De rol van wijkcontactpersoon, zowel de coördinatie, maar vooral haar actieve ziekenbezoek, het contact onderhouden met de mensen die dat zo hard nodig hadden.

Waar moest een bezoekje gebrachtworden,ofwaseenbloemetje op z’n plaats? Een kort briefje, een belletje. We zijn allemaal wel deelgenoot geweest van haar niet aflatende zorg.

Dankbaar mogen we allemaal zijn voor haar tomeloze energie, oplettendheid en warmte. Normaal zou je nu zeggen: “We gaan dat allemaal missen”. Zo wil ik het niet met u afsluiten.

Lieve familie, vrienden en parochianen, we mogen ons alleen maar gezegend voelen.

Hanneke, je bent de beste wijkcontactpersoon in de hemel voor ons diewemaarmogenwensen.Ikben ervan overtuigd dat jij vanuit de

hemel je warmte in eeuwigheid over ons zal blijven uitstralen. Geniet van de warme liefde van de Heer en dank voor jouw rol in ons leven.

Ouderenviering

Opwoensdag18oktobera.s.wordt er weer een Ouderenviering gehouden in onze St. Willibrorduskerk. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

De viering begint om 10.00 uur en aansluitend is er een informeel samenzijnmetkoffie/thee(hiermee vervalt de gebruikelijk viering van 9.00 uur).

Indien u problemen heeft met vervoer dan kunt u contact opnemen met Hans van Spronssen, (beheerder van de Sloep) tel.: 070 5118133.

Werkgroep Gemeenschapsopbouw

Adelbert College komt op bezoek

Met de St. Jozefkerk had het Adelbert College altijd een bijzondere band.

Klassen kwamen voor een rondleiding en er was minstens één keer per jaar bijv. met Kerstmis een viering.

Na de sluiting van de St. Jozefkerk heeft de St. Willibrorduskerk het contact met het Adelbert College overgenomen.

Op initiatief van Sjoerd Zuidersma, onze pastoraal werker, komen er op 11 oktober wel 8 klassen op bezoek in de St. Willibrorduskerk. Hij zal daar een rondleiding geven.

Gabrie Lansbergen

25 Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef

Zeven jaar Gezinskerk

In augustus hebben we als vrijwilligersteam vergaderd. Naast de terugblik over het afgelopen half jaar en de vooruitblik naar het volgende halfjaar, hebben weookstilgestaanbijdegeschiedenisvandeGezinskerk in de huidige vorm.

Pre Gezinskerktijdperk

We zijn ons er natuurlijk van bewust dat ook vóór het ontstaan van de Gezinskerk, er altijd al kinderactiviteiten in RK Wassenaar waren. In de periode direct voordeGezinskerkwerdendezelangetijdonvermoeibaar en met groot enthousiasme gecoördineerd door Louis Brackel.

Een deel van de huidige Gezinskerk-equipe was ook toen al actief! Er is nog een verder verleden van kinderwerkindedrieWassenaarsekerkenmettoegewijde vrijwilligers die de kerk door de tijd heen hebben gedragen.

Hoe zit het nu met de onstaansgeschiedenis van de Gezinskerk Wassenaar?

De start was in september 2016 als Wassenaarse karavaanvangezinnenlangsdedriekerken.Hetidee wasdatdegezinnensteedsindeverschillendekerken bij elkaar zouden komen en elkaar zo zouden versterken; we liepen daarmee vooruit op de vorming van wat nu heet ‘parochiekern Wassenaar’. We zijn direct gestart met het maken van folders waarin het Wassenaarse aanbod bij elkaar stond; eerstwarendatertweeperjaarensinds2019werden het de jaarfolders zoals we die nu hebben.

Helemaal aan het begin was er maandelijks kinderwoorddienst in de St. Willibrorduskerk, kleuterkerk in de St. Jozef en gezinsviering in De Goede Herder. In de sterke tijden rouleerden de activiteiten zoals bijvoorbeeld de kruisweg.

Gaandeweg verplaatsten de gezinnen zich steeds meer naar de St. Willibrorduskerk. In 2020 kreeg de Gezinskerk een eigen logo.

Loslaten en groeien

Onderweg hebben we helaas wat activiteiten moeten loslaten: kleuterkerk, kindje wiegen, Sint Maarten en kinderwoorddienst op alle vier de zondagen van de Advent. Dit werd veroorzaakt door gebrek aan mens-

kracht al dan niet in combinatie met een relatief lage opkomst. We moesten met pijn in het hart keuzes maken.

Tegelijk mogen we ons ook verheugen in groei en synergie: De kidsdiaconie is uitgebreid van alleen Palmpasen naar de Advent en de Mariamaand. De deelname van de gezinnen aan die projecten is geweldig! Ook heel fijn hierbij is de samenwerking met de werkgroep van de wijkcontactpersonen.

Verder maken nu ook het project van de Eerste H. Communieenhetmisdienarencorpsonderdeeluitvan de Gezinskerk. Qua aantal kinderen groeide de Gezinskerkvan3tot10kinderenindekinderwoorddienst vroeger, naar 30 tot 50 kinderen nu.

Deze terugblik op onze geschiedenis bracht ons op het nu. We dachten samen na over waarom we het doen en wat we de kinderen/gezinnen willen meegeven met ons dienstwerk. Dit was een mooi onderdeel van de vergadering waarover we u berichten in de volgende Augustinus.

De folder met het jaaroverzicht is klaar! Met dank aan Birgit voor de lay-out en aan Clara voor het verzenden aan alle gezinnen. Wie hem niet heeft kan hem meenemen van de aandachtstafel. Hij is ook online beschikbaar: bit.ly/Gezinskerk.

Werkgroep Gezinskerk Op 2 juli is in onze kerk gedoopt door diaken Peter Winnubst: Abbey Mera Keijzer. De ouders zijn Jesper Keijzer en Dechie Penao.
26
Parochiekern Wassenaar- St. Willibrordus en St. Jozef

Belangstelling voor ons orgel

Op 2 september was een tiental leden van de Haagse Orgel Kring (HOK) op bezoek.

NaeenkopjekoffieeneeneerstetoelichtingdoorDick van Sinderen stond iedereen toch te trappelen om te gaan spelen op het orgel. Rien Calis gaf wat technische begeleiding maar de mensen konden echt zelf spelen van bladmuziek en ook geïmproviseerd.

Het was goed om te horen hoe enthousiast iedereen was over de mogelijkheden van het orgel en om te zienhoegraagzedaaropspeelden.Eenvandeleden boodzichzelfsaanomindetoekomsthierophetorgel te komen spelen.

En Dick heeft zich ter plekke aangemeld bij de HOK. Ukunttrouwensiederedinsdagmorgennaarorgelspel luisteren van Dick in de kerk.

Gabrie Lansbergen

Vrijwilligers

Als u dit leest is het vrijwilligersfeest reeds geweest; de volgende keer komt er een mooie foto. Er is toch wel veel belangstelling voor dit gezamenlijke RK Wassenaarfeest.

Wat zou de Kerk nog zijn zonder vrijwilligers. Maar bij eeninventarisatie,waarikvorigekeeraloverschreef, blijkt er wel een vergrijzing plaats te vinden. Van de 200 vrijwilligers zien we een volgende leeftijdsopbouw:

• 28% ouder dan 80 jaar

• 32% 70-80 jaar

• 16% 60-70 jaar

• 10% 50-60 jaar

• 8% jonger dan 50 jaar

• 6% onbekend

Dus meer jongeren en dan ben ik al blij met toename in de leeftijdsgroep van 50-70 jaar.

Gabrie Lansbergen

Wijkcontactpersonen

Wat doet een wijkcontactpersoon eigenlijk, vraagt u zich misschien af. Welnu we zullen proberen hier een antwoord op te geven.

Een wijkcontactpersoon krijgt (indien mogelijk) een wijk toegekend die bij het woonadres in de buurt ligt.

Zijverwelkomenbijvoorbeeldnieuweparochianendie in hun wijk zijn komen wonen met parochie-informatie en een bloemetje (men krijgt hiervan bericht vanuit de kerk). Het bloemetje kan de wijkcontactpersoon declareren.

Als men zelf nieuwe parochianen in de wijk ontdekt, dit graag melden in De Sloep (070 518133). Mochten er ernstige zieken/problemen worden gesignaleerd, dan dit graag eveneens melden in De Sloep. Metkerstontvangenalleparochianenvandewijkcontactpersoon de kersteditie van De Augustinus en in januari de Kerkbalansbrief. Ook het aanbieden van een kerst-/paasattentie bij daarvoor in aanmerking komende parochianen (meest ouderen, zieken en/of eenzamen) hoort erbij.

Met verjaardagen e.d. wordt het op prijs gesteld wanneer een parochiaan - van boven de 80 jaar - een bloemetje of kaartje ontvangt van de wijkcontactpersoon. De betreffende verjaardagenlijst ontvangt men vanuit de kerk.

Wij hebben nog wijken 'open' staan. Bent u geïnteresseerdenwiltuonshelpenofheeftunogvragen,neem dan contact op met De Sloep op eerder genoemd telefoonnummer.

Rien Calis geeft uitleg, foto: Gabrie Lansbergen Dick van Sinderen geeft een inleiding over het orgel, foto: Gabrie Lansbergen
27 Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef
Werkgroep Gemeenschapsopbouw

Parochiekern Oegstgeest – H. Willibrord

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest tel. 071 – 517 5304

e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl website: www.willibrordoegstgeest.nl

Secretariaat: openingstijden: ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Locatiereferent: zie pagina 31

Voorzitter Pastoraatgroep: Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Wij gedenken...

…Wilhelmina Petronella Quirina (Mien) van der Salm-Warmerdam, echtgenote, (schoon)moeder en (over)grootmoeder. Mien werd op 7augustus1937inVoorhoutgeborenenoverleedop20augustus.De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 25 augustus in de H. Willibrordkerk,waarnaMienisbegeleid naar het crematorium.

…Romy van der Putten, dochter en zusje. Romy werd geboren op 5 april 1999 en overleed op 25 augustus. De afscheidsviering vond plaats op zaterdag 2 september in de H. Willibrordkerk, waarna Romy is begraven op het parochiekerkhof.

Josephina Vreeburg-Frissen, weduwevanWillebrordusMariaVreeburg, moeder en grootmoeder. Josephina werd geboren op 11 juni 1927 en overleed op 5 september. Op dinsdag 12 september is zij begraven op het kerkhof bij de H. Willibrordkerk.

Rob Hermans, echtgenoot, vader en opa. Rob werd geboren op 26 maart1949inBarranquilla(Colombia) en overleed op 7 september. Deafscheidsvieringvondplaatsop donderdag 14 september, waarna Rob is begraven op het kerkhof naast de kerk.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Gedoopt

Parochiekerk: H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest

Mariakapel: dagelijks open van 9.00-19.00 uur

Kerkhofbeheer: tel. 06 3368 9445

IBAN Bankrek. nr(s)

NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Secretaris Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl

Opzondag27augustusheeftdiakenPeterWinnubstdebroertjesSteven (4 jaar) en Daniel (2 jaar) gedoopt, in de nieuw ingerichte doopkapel achter in de

Een nieuwe acoliet voor de H. Willibrord

Zondag 10 september functioneerde Francis voor de eerste keer als acoliet, naast de misdienaars Charlotte en Isabelle. Mgr. Ad van Luyn sdb en diaken Peter Winnubst gingen voor.

Van harte welkom en veel succes, Francis, in deze nieuwe functie! Wie volgt zijn voorbeeld?

Els van Leuken

kerk.
28
Foto: Frank Roes

Een prachtig weekend in en rond de kerk Zaterdagochtend 2 september was het al een drukte van belang in de pastorietuin van de H. Willibrord. Er werdententjesopgezetentafelsenstoelenneergezet voor de vrijwilligersbarbecue ’s avonds. De bar werd ingericht in de garage en in de loop van de middag arriveerdendemensenmetdebarbecuesenheteten, vlees en vegetarisch. En het zag er naar uit dat we dit jaar zouden boffen met het weer!

Tegen 17.00 uur kwamen de eerste vrijwilligers aan om samen een glaasje te drinken en om 18.00 uur opende pastoor Rochus Franken met gebed en een zelfgemaakt gedicht, waarin hij de lof zong van het vrijwilligerswerk.Daarmeewasdebarbecuegeopend en begon een gezellige avond.

Zondag 3 september was een bijzondere dag voor onze parochiekern: het nieuw verworven orgel werd plechtig ingezegend door pastoor Franken. Niet met wijwater, waar iedereen voor vreesde, maar met wierook.ToenkondeMisbeginnenenmochtorganist Leonardo Valiante het Dameskoor begeleiden. De inzegening werkte: het koor zong fantastisch.

Els van Leuken

Pastoor Rochus Franken zegent vóór de Mis begint het orgelnee, niet met water, maar met wierook.
29 Parochiekern Oegstgeest - H. Willibrord

Parochiekern Oegstgeest - H. Willibrord

Orgelconcert

Om 13.00 uur op zondag 3 september was er een orgelconcert ter gelegenheid van de feestelijke ingebruikname van het B.A.G. orgel. Er waren gasten uit Hillegom, van de kerk waar het orgel tot vorig jaar gestaan had en ook de oecumene van Oegstgeest was vertegenwoordigd.

Na een inleiding over het orgel door Ronald van Baekel van Adema’s Kerkorgelbouw en Cees van de Poel van de Katholieke Klokken en Orgel Raad (KKOR) volgde het concert. Behalve de twee genoemde heren speeldenMartinGordijn,organistvanhetGemengdKoorSt.Willibrord,HuibertHeukensfeldtJansen,organist van de Schola Cantorum en de al eerder genoemde Leonardo Valiante, organist van het Dameskoor. Het programma was zeer gevarieerd, van klassiek tot modern, van Bach en Scarlatti tot Albert de Klerk, Georg Böhm en Johan Alain.

Tot slot was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje, in de zonnige pastorietuin.

Kortom, een weekend vol gevoelens van verbondenheid en dankbaarheid!

De foto's van dit weekend zijn gemaakt door Marianne Gerritsen.

Els van Leuken

Bloemen voor v.l.n.r. Martin Gordijn, Leonardo Valiante, Huibert Heukensfeldt Jansen, Cees van de Poel en Ronald van Baekel, aangeboden door v.l.n.r. Els van Leuken, Pastoraatgroep en Elly Eilers, Beheercommissie. Huibert Heukensfeldt Jansen Leonardo Valiante Martin Gordijn
30

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastoraal Team (PT)

• Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar

tel. 071 889 5938

e-mail: rochusfranken@outlook.com

• Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk tel. 06 1594 8952

e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl

• Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten

tel. 06 2443 4516

e-mail: pmwinnubst@gmail.com

• Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma tel. 06 2159 3936

e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Parochiebestuur (PB)

• Voorzitter: Pastoor Rochus Franken

• Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven, tel. 06 2844 5679

e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl

• Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624

e-mail: meijer100@planet.nl

• Penningmeester: Jastine Kansiime, tel. 06 8574 1614

e-mail: jastinekansiime@gmail.com

• Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal, tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl

• Begraafplaatsen: Bert Gerritsen, tel. 06 2089 1655

e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl

Voor vragen over begraven en bijzetten: contact opnemen met de lokale kerkhofbeheerder

• Algem. zaken: vacature

• Personeel en vrijwilligers: Willem Van der Werf, tel: 06 5378 1179

e-mail: vanderwerf@feltz.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl

Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens

e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken

e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl

Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210

e-mail: vanleukenels@gmail.com

2e Eindredacteur: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374

e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Locatieredacteuren:

• H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218

e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH)

Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935

e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH)

• H. Willibrord Oegstgeest:

Vacature

• H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137

e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)

• De Goede Herder Wassenaar: Rob Bom, tel. 06 4402 5635

e-mail: rob_bom@hotmail.com (RB)

• St. Willibrordus en St. Jozef Wassenaar: Rob Bom, zie hierboven

Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304

e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com

Secretaresse PB:

Désirée de Bruijn, tel. 06 1075 6565

Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar ma t/m do 9.30-17.00 uur

e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Financiële administratie: e-mail: financieel@parochie-augustinus.nl

Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374

Inleverdatum kopij nov 2023

uiterlijk ma 16 oktober 2023: redactie@parochie-augustinus.nl

Looptijd: 28 okt - 3 december

Verschijningsdatum: di 31 okt

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.