Page 1

Jaargang 5 nr. 10 - 2019 2 november - 8 december

De Augustinus November 2019 - Jaar van de Roepingen

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel periode via Duinrell binnenkwamen. We heten Joke van harte welkom in het bestuur.

Parochiebestuur in opbouw

Pastoor Michel Hagen hoeven we niet meer voor te stellen. Wel wordt af en toe gevraagd wanneer het aangekondigde vertrek plaats zal vinden. Eind oktober gaan de gesprekken met het bisdom verder. Dan horen we ook wanneer de opvolger bekend is en bekend kan worden gemaakt. Dus nog even geduld. Voor mij staat wel vast dat ik zeker tot en met kerstmis en nog iets langer in de parochie zal blijven om te zorgen voor een goede overdracht.

Chris Warmenhoven Chris draait al enige tijd mee. Hij is van huis uit architekt en woont in Katwijk. Hij heeft de portefeuille gebouwen. Dat niet alleen over de kerkgebouwen en de pastorieĂŤn, maar ook over enkele huizen zoals de woning van de pastoor en de kapelaan en nog zo wat plekken. Op dit moment vraagt De Moeder Gods in Voorschoten aandacht, maar ook veranderingen rondom La France naast de Willibrordkerk in Oegstgeest, plannen omtrent de Warenar in Wassenaar, de toekomst van de Jozefkerk in Wassenaar en nog meer. De beheercommissies doen hier veel werk in. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, in samenspraak met het bisdom.

2

Jan Konst Jan is nog niet zo lang in het bestuur. Hij heeft de portefeuille begraafplaatsen. Uitbreiding van de begraafplaats in Voorschoten en kleine of grote opknapbeurten van de kerkhoven vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij doet dat in samenwerking met de locale kerkhofcommissies die ter plekke veel werk verzetten. Jan neemt afzonderlijke projecten op, zoals onlangs de kleine brand met grote schade in de Wiilibrodus in Wassenaar. Hij ondersteunt het project rond het orgel in de Willibrorduskerk en de herbestemming van de Jozefkerk. Jan woont in Wassenaar.

Emmy van der Wilk Emmy heeft een lange staat van dienst in de Jozefkern. Zij is ook bekend als pianodocent en als organiste in zowel de Jozefkerk als de Willibrorduskerk en ook op andere plaatsen indien nodig. Zij is lid van de beheercommissie van de Jozef en zal Joke ondersteunen met het werk van secretaris. Daarbij zal zij ook de portefeuille communicatie voor haar rekening nemen. Emmy van harte welkom in het bestuur.

Joke Meijer-van der Aa Joke heeft onlangst toegezegd lid te worden van het parochiebestuur. Zij is voorzitter van de beheercommissie van de Willibrordus in Wassenaar. Zij is in 2018 als jurist gestopt en met pensioen gegaan. Joke wordt secretaris van het bestuur. Zij zal dit doen in samenwerking met Emmy van der Wilk. Joke zal in het bestuur ook de beheercommissie van de Willibrordus vertegenwoordigen zodat de communicatie goed loopt. Joke is betrokken bij de vluchtelingen die de afgelopen

Joost Westgeest Joost is eigenaar van groothandel Bio Clean All bedrijfshygiĂŤne en veiligheid. Joost heeft zich beschikbaar gesteld voor het bestuur. Als bestuurslid zal hij ingezet worden op projecten ter verlichting van andere bestuursleden of op projecten die niet specifiek onder een bepaalde portefeuille vallen. Omdat hij als zelfstandige werkt kan hij soms ook overdag tijd maken. Joost van harte welkom in het bestuur.


Voorwoord november Allerheiligen en Allerzielen Om een afbeelding van Allerheiligen en van allerzielen bij elkaar op de voorplaat te krijgen was te hoog gegrepen. Nu treft u op de voorplaat een foto van het kerkhof van de Joannes de Doper in Katwijk, met dank aan Astrid van der Valk die de foto heeft gemaakt en Gerard Bol die hem toestuurde. Ook dit jaar zullen we onze dierbaren weer gedenken en de graven van onze kerkhoven zegenen. Maar we zijn het hoogfeest van Allerheiligen niet vergeten. Kijkt u maar op de achterpagina. Veel kleurplaten gaan over mannelijke heiligen, maar hier staan gelukkig ook een paar vrouwelijke afgebeeld. De heiligen zijn fantastische voorbeelden hoe we Jezus kunnen navolgen en ze zijn tevens voorsprekers die ons ondersteunen met hun gebed. We houden hen in ere. Sla de bestuurspagina links niet over. Ons bestuur wordt langzaam aangevuld. We zijn blij enkele nieuwe bestuursleden te kunnen presenteren. We zijn echter nog steeds op zoek naar een penningmeester (M/V) en een vice-voorzitter (M/V). Denkt en bidt u mee. Tevens zijn we in gesprek om vanuit elke beheercommissie een vertegenwoordiger te hebben in het parochiebestuur, om de communicatielijnen zo kort en vlot mogelijk te houden. Dit en nog veel meer treft u in ons onovertroffen parochieblad, genoemd naar onze patroon, de heilige Augustinus. Pastoor Michel Hagen

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank) Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacant Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker:

3


Pastoraal Team

Vertrek Dirk Gudde

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst en diaken George Brink

Pastoraal Woord Het woord waakzaamheid komt vaak voor in het Evangelie. Dat betekent onder meer: attent zijn op tekens van nieuw begin. Als je in je leven wordt geconfronteerd met ziekte, met verlies, met afscheid, is het een hele uitdaging om ervoor open te blijven staan: de hoop, de zaadjes, de kiemen van nieuw leven, de kansen die je krijgt. Wanneer je afscheid moet nemen van mensen die je lief zijn is het geweldig wanneer je dat in dankbaarheid kunt doen voor het goede dat je van elkaar hebt gekregen. In het evangelie van de melaatse die door Jezus genezen is (we hoorden die lezing in oktober) is dankbaarheid ook een thema. Maar het gaat over meer. Bisschop van Luyn gaf die zondag in zijn preek aan: Jezus’ woorden “sta op en ga heen” zijn misschien niet goed vertaald. Jezus stuurt de man niet weg, maar geeft hem een zending mee: Ga! Ga op weg, volg mij op je levensweg. De bisschop verbond het met zijn wapenspreuk: Collabora Evangelio, draag uw deel in de inspanning voor het evangelie. Dat is wat van ons gevraagd wordt. Wat er ook in ons leven gebeurt. Waar we ook werken mogen, of wonen of leven. Met die zending van Jezus zullen we met zijn kracht het goede kunnen doen! Als zuurdesem. Niet tegenover, maar ín de wereld om ons heen.

Pastoraal werker Dirk Gudde zal ons team en onze parochie verlaten. Persoonlijke levenskeuzes waren aanleiding voor het beëindigen van zijn zending. Op bladzijde 22 van dit blad schrijft hij daar zelf wat meer over. Het bericht van zijn vertrek heeft veel parochianen, vooral in Voorschoten overvallen, hij zal gemist worden. Wij bedanken Dirk voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem veel geluk in zijn nieuwe werkkringen! Het afscheid is op 10 november vanaf 12 uur in het Bondsgebouw in Voorschoten. Pastoor Michel Hagen

beoogde nieuwe pastoor, wie dat zal zijn is ook het team nog niet bekend. Zelf was ik voor een korte retraite met andere diakens van ons bisdom in de St Willibrordabdij bij Doetinchem, ook bekend als de Slangenburg. Daar werden we rondgeleid door gastenbroeder Coert Biesjot, ooit kapelaan in Wassenaar, nu benedictijns monnik. Hij laat u groeten. Diaken George Brink

De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan, op deze dag en altijd. (Ps. 121) Dirk Gudde, pastoraal werker

UIt het Pastoraal Team In de teamvergaderingen is er de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor de voortzetting van het project van de parochiële gezinscatechese. In het kader van dit project zijn er in het afgelopen schooljaar op vier zondagen bijeenkomsten geweest in Voorschoten voor gezinnen uit de hele parochie. Vanaf 9.30 uur was er catechese voor de verschillende leeftijdsgroepen: peuters, kinderen van 4-6 jaar, eerste communicanten, kinderen tussen eerste communie en vormsel in, vormelingen, tieners, en ouders. Vanaf 11.00 uur was er in de H. Laurentiuskerk een gezamenlijke gezinsviering. Het was een succesvol project, waar veel tijd en aandacht aan is besteed.

4

Ook in dit schooljaar zullen er weer vier van deze zondagen zijn voor alle gezinnen met kinderen uit de parochie. Dat vraagt om een goede voorbereiding door het team in samenwerking met alle vrijwilligers die erbij betrokken zijn, onder wie de projectcoördinator Nataly Oberschmied. Het aanstaande vertrek van onze pastoor werpt in het team zijn schaduw vooruit en vraagt aandacht, evenals het ook door hemzelf betreurde vertrek van pastoraal werker Dirk Gudde. Zowel pastoor Michel als Dirk zijn harde en competente werkers – het team bespreekt hoe het werk na hun vertrek voortgezet en zo nodig herverdeeld moet worden. Er wordt uitgekeken naar een kennismaking met de

Broeder Biesjot. Foto: George Brink.


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk

Celibaat als roeping De oprichtingsdag van de priesteropleiding Vronesteyn is 1 oktober, het feest van de H. Theresia van Lisieux. Op die dag (Dies = dag) heeft onze pastoor Michel een lezing verzorgd (de Dies-rede) over celibaat als roeping. Zijn uiteenzetting was interactief en gaf veel stof tot nadenken. Bron: Bisdom Rotterdam

Inzet voor solidariteit en met oog voor actuele noden Tijdens de vergadering op donderdag 26 september namen de voorzitter en de secretaris van de Diocesane Caritas Instelling (DCI) afscheid. Voorzitter ir. drs. W.A. (Wilbert) van Erp en secretaris J.H.M. (Jan) Kroft werden toegesproken door algemeen econoom John Bakker. Mgr. Van den Hende dankte hen voor hun inzet. Wilbert van Erp en Jan Kroft waren acht jaar lid van de DCI en betrokken bij de vorm die de DCI kreeg. John Bakker brengt in herinnering: “Het is nodig dat caritas in onze tijd een duidelijk en herkenbaar gezicht heeft. Enerzijds is er goed beheer van de gelden nodig en anderzijds is het nodig activiteiten te ontplooien. Voor beide hebben jullie je ingezet. Jullie hadden oog voor de verschillen tussen stad en platteland en ook voor de noden van PCI’en zelf in parochies. Daarom werd een solidariteitsfonds opgericht, waar PCI’en een beroep op kunnen doen als ze een nood zien die ze zelf niet kunnen lenigen. Voor de PCI’en hebben jullie met de DCI ook jaarlijks een

Projectentocht georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en het onderlinge netwerk te versterken.” “Jullie inzet getuigde van solidariteit, van samen de schouders eronder zetten, over de muur kijken en oog hebben voor de noden van anderen. Jullie hebben je hard gemaakt voor de ondersteuning van mensen die niet goed mee kunnen komen in onze samenleving, denk aan kinderen uit arme gezinnen die een computer nodig hebben voor school. En denk aan kinderen die geen maaltijd krijgen voordat ze naar school gaan. Via de ondersteuning van de DCI, bijvoorbeeld rond de zomerkampen van het bisdom, konden zij wat extra’s krijgen.” Dan reikt de bisschop Wilbert van Erp en Jan Kroft als dank de Laurentius plaquette uit en zijn boek ‘Bouwen aan een netwerk van liefde’. De scheidende DCI-bestuursleden benadrukken dat ze het werk met veel plezier hebben gedaan en met dankbaarheid terugkijken. Ze wensen de DCI 'vrede en alle goeds' en veel inspiratie 'want de inzet van de DCI is echt de moeite waard.' De vacatures die hiermee zijn ontstaan in de DCI worden binnenkort opgevuld. Tot die tijd is tijdelijk voorzitter Frank Swagemakers. Bron: Bisdom Rotterdam

Jan Kroft (l) en Wilbert van Erp (r). Op de achtergrond de afbeelding van de H. Laurentius, patroon van het bisdom. Bron: Bisdom Rotterdam

Michael-Dominique bij de viering van zijn plechtige professie, september 2019. Bron: Bisdom Rotterdam.

diakens te feliciteren en elkaar te ontmoeten. Michael-Dominique begon in september 2009 aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven als priesterkandidaat voor het bisdom Breda. Hij rondde deze opleiding in 2015 af. In datzelfde jaar trad hij in bij de dominicanen. Na zijn noviciaat in Cambridge (VK) verhuisde hij naar het Dominicanenklooster in Huissen en studeerde hij achtereenvolgens aan de VU in Amsterdam (Religie en Media), en de faculteit katholieke theologie van Tilburg University (Liturgiewetenschappen). Aan deze universiteit doet hij promotieonderzoek naar de invloed van de digitale cultuur op het vieren van de liturgie. In augustus vorig jaar verhuisde Michael-Dominique met andere jongere dominicanen naar Rotterdam waar ze wonen in het klooster van de H. Petrus van Verona, naast Het Steiger. In deze kerk legde hij in september zijn plechtige geloften in de dominicanenorde af. Uw gebed in deze tijd van voorbereiding voor de wijdelingen is zeer waardevol. Bron: www.dominicanen010.nl

Zusters in Colombia wijzen Op zaterdag 16 november ontvangt de weg Diakenwijdingen

Michael-Dominique Magielse o.p. de diakenwijding van bisschop Hans van den Hende. In dezelfde viering wordt ook Melchior Kerklaan voor het bisdom Rotterdam tot permanent diaken gewijd. Dat gebeurt tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabethkathedraal, Mathenesserlaan 305 in Rotterdam. Na afloop van de viering is er gelegenheid de nieuwe

Cursussen voor kwetsbare jongeren Al twintig jaar lang proberen de Dominicanessen in Docordó jongeren door vormingswerk en intensieve begeleiding sterker te maken om te verhinderen dat ze in handen van gewapende benden terechtkomen die in die regio actief zijn. Bron: Kerk in Nood

5


Spiritualiteit Gezinscatechese Parochie H. Augustinus 2019-2020 De hiervolgende tekst sluit aan bij wat diaken George Brink schrijft op blz. 4.

Woord uit de Bijbel: “Jezus” De meest besproken persoon in het Nieuwe Testament en in onze tijd is “Jezus”. Maar wat betekent zijn naam “Jezus”? De naam “Jezus” wordt in andere landen net anders gezegd en geschreven dan bij ons. Jezus is afgeleid van het Latijnse woord Iesus. Het Latijnse woord Iesus is afgeleid van het Griekse woord Jèsoes. Dit Jèsoes is afgeleid van het Hebreeuwse woord Jesjoea. Het Hebreeuwse woord Jesjoea komt weer van een ander Hebreeuws woord Jehosjoea. In de Bijbel komt deze naam ook voor in het Oude Testament namelijk Jozua. Jezus had dus een Joodse/Hebreeuwse naam maar dat kan ook niet anders want Jezus had Joodse ouders en groeide zelf ook op als Jood. Jesjoea (in het Hebreeuws spreek je het uit als: yeshua) betekent: verlossing, redding, heil of zaligheid. Het woord jesjoea komt vaak voor in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament krijgt Jesjoea een diepere betekenis door het concreet worden in de gestalte van een Persoon. Het woord jesjoea verwijst dan naar de Verlosser; het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Joh. 1,14). Jesjoea, de Zoon van God, sterft aan het kruis voor de jesjoea (de verlos-

sing, de redding) van Zijn volk. In de naam Jezus wordt aangekondigd wat God gaat doen. De engel kondigt aan Jozef de naam van Jezus aan als hij spreekt over de zwangerschap van Maria: “Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden (Mt. 1,21). Jesjoea of Jezus, beide namen dragen dezelfde betekenis. Hij verlost, Hij redt, Hij brengt heil en Hij maakt zalig. Toen onze Heiland op aarde was, werd met twee namen naar Hem gewezen. Zijn familie en andere mensen noemden Hem Jezus. Zelf noemde Hij zich vaak De zoon van de mens (Mensenzoon). Beide namen horen we op Goede Vrijdag (zie Mt. 26, 64; 27, 37). De naam Jezus is gezegd door de engel Gabriël, eerst aan Maria en daarna ook aan Jozef (Lc.1, 31; Mt.1, 21). Zo ontving Maria’s kind deze naam op de achtste dag (Lc. 2, 21). De naam Jezus werd de roepnaam voor Maria’s kind (Mt. 27, 37). Soms aangevuld met de naam van zijn woonplaats: Nazaret (Mt. 2, 23; Joh. 1, 45; Mc. 1, 24). Eenbekende afkorting voor de naam Jezus is 'IHS'. Het zijn de eerste drie letters van Jezus in het Grieks. (Bron: https:// www.bijbelstudiesnt.nl/bijbelstudies-namen/ jezus/bijbelstudie-namen-jezus) Kapelaan Boris Plavčić

De gezinscatechese maakte dat ouders en kinderen uit de hele parochie bij elkaar waren. Een kerk vol gezinnen, waar kom je die nog tegen in onze tijd. Ontmoeting, verdieping en Eucharistie vieren stonden centraal. We kwamen 4 keer bij elkaar in een sfeer van positiviteit en blijdschap en als een gemeenschap van gelovigen. Dit jaar was het aantal duidelijk hoger omdat we in het jaar 2018 geen E. H. Communie hebben gehad. We hopen dat dit jaar weer veel gezinnen zullen komen. Ook als uw kind niet deelneemt aan E.H.C. of Vormsel bent u van harte uitgenodigd en is er voor iedere doelgroep een aanbod. Voor de ouders is er ook een bijzonder programma met sprekers van buiten en sprekers uit ons eigen pastoraal team alsook interactieve programma’s. Los van de centrale bijeenkomsten in Voorschoten gebeurt er ook veel lokaal aan catechese. Wat betreft het H. Vormsel, dat vindt in alle kernen plaats. We hebben voor het H. Vormsel een bijzonder programma dit jaar. Naast de vier centrale bijeenkomsten zullen er nog drie bijeenkomsten plaats vinden in andere dorpen. De eerste bijeenkomst is geweest op 12 oktober in de St. Jozef te Wassenaar, de tweede zal in de H. Joannes de Doper te Katwijk plaats vinden op 9 november en de derde bijeenkomst zal op 8 februari in H. Willibrord te Oegstgeest plaatsvinden. Om 17:00 uur beginnen we met de maaltijd en rond 17:45 uur start de catechese om uit te monden in de kerk met de H.Mis om 19:00 uur. Door deze gezinscatechese is nu ook de TienerMis ontstaan. Deze TienerMis is verbonden met de bijeenkomsten van het H. Vormsel. Hierbij zijn in het bijzonder uitgenodigd alle tieners van onze parochie. Na de H. Mis zullen we altijd iets gezelligs doen. Bij deze TienerMis zijn de jongeren betrokken die voor gezang zorgen. Zo merken we vele vruchten van dit project gezinscatechese. De eerstvolgende bijeenkomst in Voorschoten is op 17 november om 09:30 uur. Kapelaan Boris Plavčić namens het

Bron: Byzantine and Christian Museum

6


Spiritualiteit Heiligen van de Maand Deze maand kijken we naar martelaren in de kerk en wel 28 jaar geleden. In het land El Salvador (Centraal Amerika) zijn er op 16 november 1989 zes jezuïeten in koelen bloede doodgeschoten, alsook de huishoudster en haar dochter. Het werd een van de meest grove mensenrechtenmoordpartijen aan het einde van de 20ste eeuw. Een elite-bataljon van het Salvadoraanse leger drong 's nachts binnen in het jezuïetenhuis van de Universiteit van Centraal Amerika (UCA) en vergoot onschuldig bloed. De namen van de vermoorde jezuïeten en de kokkin van de communiteit en haar dochter: Ignacio Ellacuria sj, rector van de universiteit, Ignacio Martin-Baro sj, vice-rector, en Segundo Montes sj, hoofd van de faculteit sociologie, Juan Ramon Moreno sj, Joaquin Lopez y Lopez sj, Amando Lopez sj en Elba Julia Ramos en Celina Marisela Ramos. De reden waarom deze paters gedood moesten worden was dat zij steeds aandacht vroegen voor de situatie van de armen en de mensenrechten in hun land. Zij hebben persoonlijk nooit aangezet tot politieke actie. Ze werkten heel genuanceerd en ondanks hun voorzichtigheid werden ze met de dood bedreigd en uiteindelijk hebben ze een hoge prijs betaald voor deze strijd voor de armoede en mensenrechten. Helaas is er meer bloed vergoten in deze strijd want deze 6 jezuïeten zijn hun medebroeder Rutilio Grande (+1977, sterfdag 12 maart) en de beroemde bisschop van El Salvador Oscar Romero (+1980, sterfdag 24 maart) in martelaarschap gevolgd. Celina betaalde met haar leven voor het feit dat zij de dochter was van Julia Elba Ramos, en zij op haar beurt werd het slachtoffer, omdat ze voor de paters had gezorgd. Onderstaande tekst is van Georges De Schrijver sj, die een verslag heeft geschreven over deze martelaren. Hij kende persoonlijk de paters en is goed vertrouwd met de UCA waar de paters werkten. 'Op 16 november rond twee uur ’s ochtends vielen ze de residentie binnen, haalden de paters uit hun slaapkamers en dwongen hen in de tuin, met

Bidden om roepingen

Bron artikel en afbeelding: https://www.jezuieten.org/nieuws/de-jezuieten-martelaren-in-elsalvador-25-jaar-geleden/

het gezicht naar beneden, op de grond te gaan liggen. Daarop nam de chef van het korps een vuurwapen dat was buitgemaakt op de guerilla en schoot er Ellacuría, Martín-Baró en Montes mee door het hoofd, op zo'n brutale manier dat de hersens uit hun schedels spatten. Zo wilde hij zich wreken op de ‘subversieve denktank’. Vervolgens schoot de tweede in bevel de paters Moreno en López dood. Om zeker te zijn dat er later geen getuigen zouden opdagen, brachten ze ook de bejaarde pater Joaquin López y López, die weinig of niets met de zaak te maken had, en de huishoudster van de communiteit, Elba Ramos, en haar dochter Celina om. Als manoeuvre om de aandacht van hun wandaad af te leiden afficheerden ze op de poort van de universiteit een poster die de schuld van de moord bij de guerilla moest leggen. Op de graftombe van de jezuïeten-martelaren staat een zin gegrift die ontnomen is aan de teksten van de 32ste Algemene Congregatie van de orde die in 1975 plaats vond: ‘Wij zullen niet werken voor de promotie van de rechtvaardigheid zonder er een prijs voor te betalen.’ Op hun doodsprentje prijkte de volgende tekst: ‘Wat betekent het jezuïet te zijn vandaag? Zich in te zetten onder de standaard van het kruis voor de cruciale strijd van onze tijd: de strijd voor het geloof en de strijd voor de rechtvaardigheid welke datzelfde geloof vereist.’ In de beste jezuïetentraditie beschouwden ze hun politieke inzet als inzet voor het geloof. Kapelaan Boris Plavčić

Bij gelegenheid van het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus (28 juni 2019) in het Jaar van de Roepingen heeft Mgr. Van den Hende een brief geschreven aan de priesters van en in het bisdom. Daarin schrijft hij onder anderen: “Het Jaar van de Roepingen biedt bij uitstek de gelegenheid om persoonlijk en in gezamenlijkheid te bidden om roepingen tot het priesterschap,” “Bidden om roepingen betekent dat de Kerk gehoorzaam wil zijn aan de aansporing van de Heer die gevraagd heeft om te bidden voor nieuwe arbeiders voor zijn oogst. De bisschop heeft het gebed dat hieronder staat geschreven om te bidden voor priesterroepingen, diakenroepingen en de roeping die alle gedoopten met elkaar delen. Een mooi gebed om regelmatig en met aandrang te bidden. Pastoor Michel Hagen Gebed om Roepingen Almachtige God en Vader, wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon, die voor ons is mens geworden, die het gezicht is van uw barmhartigheid. Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, die geroepen is het Evangelie te verkondigen, te bouwen aan een beschaving van liefde. Wij bidden U: geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van uw barmhartigheid, geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. Help ons, die gedoopt zijn, om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad. Door Christus onze Heer. Amen.

Mgr. J.H.J. van den Hende

7


Augustinus, 6 in 1 Parochiekalender NOVEMBER 2019 2 nov 3 nov 3 nov 9 nov 9 nov

Allerzielenconcert O Lux p.18 Willibrordzondag Wassenaar Gedachtenisconcert p.25 nr. 9 Tienermis H. Aug. Katwijk p.11 De Verloren Zoon p.19

10 nov 10 nov 17 nov 17 nov 1 dec

Willibrordzondag Oegstgeest Tour of Faith in Oegstgeest p.11 Gezinscatechese p.10 nr. 9 Orgelconcert Laurentius p.22/23 Advent Carol Service p. 23

Vacaturebank parochie H. Augustinus - Katwijk / Oegstgeest / Voorschoten / Wassenaar Het Parochiebestuur is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Meer info over vacatures en taakomschrijvingen op: www.parochie-augustinus.nl/vacatures-bestuur Vacaturemeldingen in de parochiekernen: H. Laurentius in Voorschoten: - Vrijwilligers voor de EHC groep - Koffieschenkers na de zondagviering - Uitbreiding Huishoudelijke werkgroep - Vrijwilligers voor Wijkcontact: huisbezoek De Goede Herder in Wassenaar: - Penningmeeester en secretaris voor de Beheercommissie

H. Willibrord in Oegstgeest: - Bloemengroep: verzorgen van de bloemen - Contactpersonen: een attentie brengen bij mensen - Koffieschenkgroep - Bloemengroetgroep: wegbrengen van bloemen - Gastvrouw/heer voor dinsdagochtend - Tuingroep: voor met name donderdagochtend De redactie vraagt dringend uw aandacht en actie voor de volgende vacatures in haar midden: 1. Pagina Huwelijk, gezin en jongeren 2. Pagina's 6 in 1 (in totaal drie pagina's) 3. Locatieredacteur voor Oegstgeest

Kapelaan Boris Plavčić vertelt in zijn preek dat de melaatsen heel hard om Jezus moesten roepen. “Laat maar eens horen kinderen’’, zo sprak hij tot de Vormelingen. Eerst zachtjes, maar dat hoort Jezus niet. Want de melaatsen moeten op een grote afstand blijven. Nog ’n keer, en pas de derde keer riepen de kinderen luid genoeg! Op het

nippertje kon de collecte worden ingevoegd. Voorafgaand aan de viering was er catechese. U ziet op de foto wat de kinderen allemaal hebben bedacht, en opgeschreven! Het is de moeite waard om Jezus te leren kennen. De parochianen zijn met plezier getuige geweest van deze enthousiaste en inspirerende viering. Met het Onze Vader stonden alle kinderen om het altaar. Na afloop – de rommel zou later opgeruimd worden – ging Boris met de kinderen en een paar begeleiders naar Mac Donald’s! Wij willen ook weer Vormeling zijn! Het stokje gaat nu naar Katwijk: op 9 november, wees erbij! EvdW Van harte nodig ik alle tieners van 12-18 jaar uit de hele parochie uit om naar tweede Tienermis H. Augustinus te komen op zaterdag 9 november 19.00 uur, Joannes de Doper, Katwijk. De missen zijn steeds parochiebreed, dus kom als Wassenaarse, Voorschotense of Oegstgeester tiener ook naar Katwijk. Noteer ook alvast de datum van de derde en laatste Tienermis van dit schooljaar: Zaterdag 8 februari 19.00 uur, H. Willibrord, Oegstgeest. Tot dan!

Samen met haar broertje heeft Rianne van Reeuwijk deze mooie plaat ingekleurd. Het thema van de Kleuterkerk - 13 oktober j.l. was: bidden. Rianne was kortgeleden gevallen en wilde alleen de goede kant van haar gezicht laten zien! Zie verder pag. 10. Foto: EvdW

Tienermis H. Augustinus Spannend! De kinderen die het H. Vormsel gaan ontvangen mogen op de eerste bank, voor hen gereserveerd, plaatsnemen! De ouders er achter. Er waren ook nog wat tieners, waaronder de misdienaren. Carla vormt met een paar koorleden een zanggroepje. Het boekje voor de viering ziet er mooi uit!

8

De teksten die de kinderen hebben bedacht en genoteerd. Foto: Werkgroep Vormsel

Kapelaan Boris Plavčić


Augustinus, 6 in 1

Gebedsgroep in de H. Laurentiuskerk Op 1 oktober is de Emmanuel Gebedsgroep gestart in Laurentiuskerk. In het jaar van gebed (verleden jaar), heeft onze bisschop gepleit om in elke parochie een of meerdere gebedsgroepen op te richten. Een gebedsgroep is een plek waar je door gebed en bezinning God kunt ontmoeten en de vreugde kunt ervaren die Hij ons geeft. Deze avonden worden georganiseerd samen met de Gemeenschap Emmanuel, een internationale katholieke vereniging waar ook enkele van onze parochianen actief zijn. De avonden hebben een gevarieerde invulling met onder andere lofprijzing, persoonlijke getui-

genissen en uitwisseling. Van harte welkom! Dinsdag in de even weken (12 en 26 november) om 20.00 uur.

Augustinus-jongeren op bedevaart naar Banneux Op 19 oktober zijn de jongeren van onze parochie onder leiding van kapelaan Boris naar Banneux in België geweest. De groep was verleden jaar al eens geweest en dat was zo goed bevallen dat ze nu met eigen auto's weer terug zijn gegaan. Volgend jaar hopen ze aan te sluiten aan de grote groep jongeren uit ons bisdom die dan samen gaan. Pastoor Michel Hagen

Augustinus in Engeland The Cathedral in Chester Engeland is gesticht als een benedictijnenabdij in 1092, in Romaanse of Normandische stijl. De kerk werd vervolgens herbouwd vanaf ca.1250 in Gotische stijl, een proces dat ongeveer 275 jaar duurde en resulteerde in de ongelooflijke structuur die vandaag te zien is. In de kerk bevindt zich een galerij met beeltenissen in glas-in-lood van vele edelen en heiligen. En één van die heiligen is... St. Augustinus. Désirée de Bruijn

De jongeren van RKJ Augustinus met kapelaan Boris op bedevaart naar Banneux op 19 oktober. Foto: Joanna

9


Augustinus, 6 in 1 Vluchtelingen weer op Duinrell Ook dit jaar is Duinrell van oktober tot half maart AZC locatie. Er zijn circa 900 bedden beschikbaar. Vanaf eind september zullen er op Duinrell kleine groepjes nieuw aangekomen vluchtelingen tijdelijk worden gehuisvest, mannen, vrouwen en gezinnen. Duinrell is een pre poll locatie, dat wil zeggen dat de vluchtelingen nog niet in de asielprocedure zitten, maar wachten op de IND totdat hun interview kan beginnen. Het is daarom volstrekt onduidelijk wat de achtergrond van de vluchtelingen zal zijn. Tijdens het vorige winterseizoen 2018 - 2019 hebben de Wassenaarse kerken in samenspel met de Gemeente Wassenaar en COA gezamenlijk activiteiten georganiseerd voor de vluchtelingen van toen. Wij hebben toen oog gehad voor de vluchteling en hebben activiteiten ontwikkeld om de ellende van onzekerheid over de toekomst en hun verleden te verlichten. De Gemeente Wassenaar en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben de kerken gevraagd of wij opnieuw actief zouden kunnen helpen. De Gemeente Wassenaar coördineert de hele hulpverlening en heeft geld vrijgemaakt voor activiteiten. Aan de kerken is gevraagd om de volgende activiteiten weer op te pakken: Inloophuis, sport (met onder andere voetbal op Blauw Zwart, judo, wandelen, joggen), taallessen, fietslessen (veel asielzoekers kunnen fietsen, maar kennen onze fietsen en verkeersregels niet), groepswandeling (door het dorp om hen winkels, kerken, de bibliotheek etc. te laten zien) en schilderen. De Parochie H. Augustinus werkt hier van harte aan mee. We nodigen u, parochianen uit de hele parochie, van harte uit om u te melden als vrijwilliger voor een van de bovengenoemde activiteiten of voor het zelf organiseren van een activiteit. Het gaat om een afgebakende periode en alle beetjes helpen (zie bijvoorbeeld pag. 11). U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hans van Spronssen: per e-mail willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl of telefonisch van dinsdag- t/m vrijdagochtend (070-5118133). Diaken George Brink, namens het pastoraal team.

Start nieuwe lichting vormelingen Dankbaar zijn we voor een groep van 11 zeer enthousiaste vormelingen afkomstig uit alle dorpen van onze parochie: Katwijk (2), Oegstgeest (1), Voorschoten (4) en Wassenaar (3) en een uit Leiden. Dit jaar zal het H. Vormsel worden toegediend op Pinksteren (zondag 31 mei om 11.15 uur) in de H. Willibrordkerk te Oegstgeest. Bij het H. Vormsel is het bij uitstek het kind zelf dat kiest. Om goed te kunnen kiezen, is er het Vormselproject. Zonder deze voorbereiding weten ze niet waar ze ja of nee tegen zeggen. Aan het einde van het project kiest uw kind of hij/zij het Vormsel wil ontvangen. In het project leren ze samen met andere kinderen over God en de Kerk. Ze gaan ook ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze bij kunnen dragen aan dat waar de Kerk zich voor inzet, een netwerk van liefde en een beschaving van liefde, anders gezegd: het Koninkrijk van God. Daarnaast komen ze in aanraking met andere aspecten van de Kerk. Zo gaan ze een middag naar de zusters van Moeder Teresa in Rotterdam; daar helpen ze met het eten geven aan de daklozen. Zeer indrukwekkend voor de kinderen en de begeleiders. De Kerk in actie. Ook ontmoeten

10

ze alle vormelingen uit het bisdom in de kathedraal, daar besef je dan dat de Kerk groter is dan de parochie. Er zijn vier bijeenkomsten op zondagochtend in Voorschoten tijdens de parochiebrede gezinscatechese; hier hebben de ouders een eigen catechese. Ook broers en zussen zijn daarbij uitgenodigd om mee te doen met hun leeftijdgroep. Drie lokale bijeenkomsten vinden plaats met een gezamenlijke maaltijd voor de Mis op zaterdagavond om beurten in Wassenaar, Katwijk en Oegstgeest. We hebben een enthousiaste werkgroep, maar we kunnen zeker nog versterking gebruiken. Kapelaan Boris Plavčić, namens de werkgroep H. Vormsel

Kleuterkerk H. Augustinus Zondag 13 oktober was de eerste kleuterkerk van dit seizoen. Er waren 10 kinderen met hun (groot)ouders gekomen. Het thema van deze zondag was bidden. We begonnen met het zingen van het openingslied 'Jezus is de goede herder'. We hebben geluisterd naar het evangelieverhaal waarin Jezus ons het Onze Vader leert. We hebben gesproken over wat bidden is en hoe we bidden, we maken het stil als we praten met God. Als we bidden, luisteren we ook naar God. We kunnen elke dag en overal waar we zijn bidden, dus niet alleen in de kerk, maar ook thuis, op school of als je onderweg bent. Als we bidden leren we God steeds beter kennen. We kunnen bidden in onze eigen woorden, hardop of in jezelf of we bidden het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd: het Onze Vader, het belangrijkste en mooiste gebed wat we in de Kerk hebben. We kunnen aan God alles vertellen wat we willen, als we blij zijn of verdrietig, we willen ook niet vergeten God te danken. We leerden de kinderen ook te bidden voor anderen, elkaar en zichzelf en ieder kind mocht daarbij een kaarsje opsteken bij Maria en samen baden we het Wees Gegroet. In processie liepen we terug naar het altaar. Tot slot baden we in een kring het Onze Vader en het slotgebed: 'Lieve God, help mij dicht bij U te zijn! Amen'. Na de gezongen vredeswens was er nog een gezellig samenzijn met een kopje thee/koffie, limonade en wat lekkers. De kinderen hebben een mooie kleurplaat gekleurd van de rozenkrans. Alle kinderen kregen een uitleg mee over het Onze Vader, zin voor zin, om thuis met de ouders na te praten en het Wees Gegroet met de afbeelding van Maria. Graag tot de volgende kleuterviering op zondag 10 november, het thema is 'Sint Maarten'. Let op! Die viering zal plaatsvinden in de St. Willibrorduskerk in Wassenaar, Kerkstraat 77. Werkgroep Kleuterkerk H. Augustinus kindermis.jozefkerk@hotmail.com


Huwelijk, gezin en jongeren Brei – en haakles Vorig jaar waren er vluchtelingen in Duinrell die in onze kerk kwamen en met wie we contact hielden. Een van hen is de jonge moeder Danny die in haar eigen land Nicaragua een druk leven leidde als werkende moeder. De overgang naar een AZC was groot, al geniet ze er samen met haar man Alex wel van om veel tijd met hun dochter van 2 jaar te kunnen doorbrengen. Daarbij leest ze veel, leert ze Nederlands, doet ze vrijwilligerswerk in het AZC en is ze begonnen met breien en haken. Het begon met breien van sjaals voor mede-asielzoekers, ze leerde dat van een vrijwilliger in Wassenaar en de bollen wol stroomden toe. Later kwam het haken erbij en onlangs kreeg ik foto’s per Whatsapp van haar creaties. Toen ik zei dat ik dat niet zou kunnen, kreeg ik dit antwoord: “You know, I actually prayed to be good on something that I could expend time and cultivate my patience. I remember praying for it back when I was at Duinrell. I'm not good in this sort of things either because of my lack of patience. But I started praying so I can get a hobby and all of a sudden people started giving me yarn and hooks and knitting needles. God answered my prayers.” Vertaling: "Weet je, ik heb gebeden om ergens goed in te zijn waaraan ik mijn tijd zou kunnen besteden en mijn geduld kon oefenen. Ik herinner me dat ik ervoor bad toen ik op Duinrell was. Ik ben ook niet zo goed in dit soort dingen vanwege mijn gebrek aan geduld. Maar ik begon te bidden voor een hobby en plotseling begonnen mensen me garen en haak- en breinaalden te geven. God verhoorde mijn gebeden".

Foto Danny

Pastoor Michel Hagen in zijn preek op 13 oktober: "Hoe mooi is oprechte dankbaarheid, die geeft vreugde aan wie dankbaar is en aan wie het dankjewel ontvangt."

MdM Kalender tieners en jongeren 2019 9 nov TienerMis H. Augustinus, Katwijk, 19.00 - 20.00 uur 10 nov Tour of Faith in Oegstgeest 15.00 - 19.00 uur 8 dec Tour of Faith in Den Haag (blauwe zusters) 2020 12 jan Nieuwjaarsgourmet (nieuw!!!), Oegstgeest 11.00 uur H. Mis 12.00 uur Aanbidding 13.00 - 16.00 uur Gourmet 8 feb TienerMis H. Augustinus, Oegstgeest, 19.00 - 20.00 uur 9 feb Tour of Faith 15.00 - 19.00 uur 8 mrt Tour of Faith 5 apr Tour of Faith 10 mei Tour of Faith 28 juni Tour of Faith 5 juli StrandMis Katwijk 14.00 - 22.00 uur Voor info: kapelaan Boris Plavčić per WhatsApp (+31 6 43514595)

Tot rust komen?

Het heiligdom OLV ter Nood organiseert één keer per maand een Familiedag. Bedoelt om even een tussenstop te maken en wat bij te komen. Gezelligheid en bezinning met andere gezinnen, geen zorg over de kinderen die een eigen fijne tijd hebben en geen zorg over de warme maaltijd want zelfs die staat voor u klaar. Van 13.30 u 17.30 u. De eerstvolgende is op zondag 17 november 2019.

We leven in een drukke wereld. Altijd de telefoon aan, e-mails, WhatsApp en misschien een drukke baan en gezinsleven met een volgeboekte agenda. Er is altijd muziek, altijd geluid, altijd iets of iemand die uw aandacht wil.Juist in deze tijden is de stilte lastig te vinden. Even tot rust komen, tot jezelf en God komen. God vinden in de stilte. In de stilte staat alles in een heel ander perspectief. Zou u de stilte willen ontdekken, u bent van harte welkom in een van onze gastenkamers in Vogelenzang, om uit te rusten, te wandelen, te fietsen, te genieten van de stilte op een plekje op ons landgoed of natuurlijk direct bij Hem in de kapel. U kunt onze gebedstijden bijwonen of gewoon alleen in de kapel zitten. U kunt uw programma zelf indelen, maar ook om hulp vragen aan een van de zusters. Wilt u bij ons te gast zijn? Neem gerust contact op Tel: (023) 200 35 34 E-mail: info@carmeldcj.nl, of check onze beschikbaarheid op www.carmeldcj.nl

Info: familiedagen@olvternood.nl, www. olvternood.nl

Zusters Karemelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus (Vogelenzang)

Familiedag in Heiloo

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 4029402

Parochiekerk: H. Joannes de Doperkerk Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk Vieringen: za 19:00 uur (oneven week), z0 09:30 uur wo: 09:00 uur inde sacristie IBAN Bankrekeningen alle betalingen / misintenties NL58 RABO 0331 7012 78 KERKBALANS: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 locatieredacteuren: Piet Hagenaars (PH) Paul van Houwelingen (PvH) email: redactiejdedoper@outlook.com

E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casena.nl Website: www.joannesdedoper.nl Secretariaat: mevr. Anneke Noordermeer, tel. 071-4029402 Secretaris beheercommissie: dhr. P(aul) van Houwelingen e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: Peter Winnubst, tel. 0624434516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Wat

was

de

top

tien

aan

Was het geld op in de zaal bij opbrengsten? de 116e kerkenveiling? Het is dus helaas niet gelukt om aan te Dat was de vraag die bij menig parochiaan te beluisteren was na afloop van het bieden op de 239 benoemde kavels in de veilingcatalogus, de tien extra kavels zo ook het die avond ter plekke gerealiseerde ‘Skybox-arrangement’ bij het kerstconcert van het Vocalis kerstprojectkoor vrijdagavond 13 december. Deze laatste bracht ruim € 300,- op, waar vorig jaar de financiële teller voor deze kavel nog op € 840,stil bleef staan. Maar men heeft dan wel voor twee personen op het balkon bij het oude orgel het mooiste uitzicht en een luxe verwenarrangement. Met al deze kavels kwam er al zeer vroeg, om ongeveer 22.40 uur een einde aan, nadat er om 20.30 uur werd ‘afgetrapt’ en stond de teller stil op de eindscore van € 21.175,-. Dat was de achtste score ooit en met deze opbrengst kunnen onder andere twee glas-in-loodramen in de kerk worden gerestaureerd.

foto's Gerard Bol

12

haken bij de opbrengst van 2018 of zelfs maar in de buurt te komen van het record bedrag van 2009. Maar hoe verhoudt deze opbrengst van 11 oktober 2019 zich tot de andere opbrengsten in de top tien? € 26.828,- (2009), € 22.375,- (2017), € 20.779,- (2012) Blijkbaar is vooral bepalend hoe een ‘leuke’ kavel net meer oplevert dan andere jaren, of mogelijk zijn er een bepaald jaar toch meer kavels geveild of was er zelfs meer publiek aanwezig. Lag dat dan aan het aantal kavels dat het niet lukte? Toen waren er 252 kavels in de veilingcatalogus en waren er ongeveer een twintig extra op een lijstje. Nu in 2019 waren er 239 veilingkavels en werden er elf extra opgevoerd. Of komt het omdat we toch nog meer variatie in de kavels wensen, kavels waar nog meer en hoger op geboden kan worden door alle aanwezigen? Veilingmomentjes die ook voor humor en knipoogjes kunnen zorgen

tussen alle andere kavels door. Oproep aan u allen…. we hebben er nog negen maanden de tijd voor (mooie draagtijd) om allen na te denken, om meer kavels voor 2020 op de veilinglijst te krijgen die nog meer mensen trekken en ook meer geld losmaken in de zaal. Wees creatief. Waar denk ik aan…? Wat dacht je van deze mogelijke kavels?: - Proeverij van bieren, wijnen, whisky of….? - Gastles line dance geven? - Heeft u een hobby waar u een gastles voor wil geven (koken, schilderen, bloemschikken, aikido… )? Meer ideeën staan in de Augustinus. Bedankt! Iedereen bedankt voor het realiseren van deze 116e editie van de kerkenveiling en gezien de graagte waarmee er na 22.45 uur werd ‘gehapt’ konden de aangeleverde bittergarnituren best als kavelnummer 251 op de veilinglijst. Tot volgend jaar? Gerard Bol.


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

Het Caeciliafeest 22 November is de naamdag van de heilige Caecilia en dat vieren we op 24 november. Zij is de patrones en beschermheilige van onder andere kerkmuziek, instrumentmakers en zangers, hetgeen niet wil zeggen dat dat niet zo zou zijn voor zangeressen. Beter gezegd is dus patrones van kerkelijke koren. Nu is Cantemus een kerkkoor en komt dus in aanmerking om Caecilia als beschermvrouwe te hebben. Vandaar dat we mogen spreken over, en vieren van, het Caeciliafeest. Dat gaan we ook doen. Op 24 november en het liefst met alle, maar in ieder geval met zoveel mogelijk parochianen. Daarom is er na de viering van 9.30 uur een bijeenkomst met koffiedrinken in de kleine JOANNES en - maar u voelde hem al aankomen - de traditioneel geworden bloemen- en plantenverloting. Dan kunt u voor een paar kwartjes (50 eurocent) een lot kopen om kans te maken op de prijzen die hoofdzakelijk uit bloemen en planten bestaan. Dat alles in een gezellige sfeer waarin ook de mogelijkheid wordt geboden om een drankje te kopen en elkaar eens op een andere plek dan in de kerk te ontmoeten. We willen er een paar gezellige uurtjes van maken en zullen er alles aan doen om er wat centen aan over te houden, zodat Cantemus niet in de rode cijfers gaat belanden. Nog een aandachtspuntje: wij geven de garantie dat iedereen die meedoet met de verloting met een prijs naar huis gaat. Hierbij nodig ik u van harte uit voor de viering van het Caeciliafeest, eerst in de kerk en daarna in de kleine Joannes. De voorzitter van R.K.Kerkkoor 'CANTEMUS’ Koos van Laarhoven

Vrouwenavond 8 november Om 19.30 uur openen we de deuren van de kleine JOANNES. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 22.15 uur.

Bericht van SAM Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze actie. Dit bericht ontving ik van Sam’s kledingactie: 'Er is 925 kilo aan kleding en schoenen gebracht. Daarmee kunnen weer veel mensen hoop op een betere toekomst krijgen in de vorm van verschillende voorzieningen.' Nogmaals dank en we hopen dat u ons niet vergeet in het voorjaar! Team van Sam’s kledingactie

Kinderwoorddienst Allemaal opgelet!! We zijn er op een andere zondag dan normaal. Er is namelijk op de derde zondag een bijeenkomst in Voorschoten. Om deze reden is er 10 NOVEMBER kinderwoorddienst. We hebben pas net onze oktober kinderwoorddienst achter de rug. Eindelijk waren er dan nieuwe stiften! Sorry, sorry, sorry, het heeft even geduurd maar nu kunnen we weer lekker aan de gang. Maar het goede nieuws door de verschuiving is dat we lekker snel weer bij elkaar komen. Tot dan!

(Tijdens de avond is er een collecte)

ZIEKENZALVING. Tijdens de viering van: 10 nov. om 09:30 uur. Meld uzelf aan vóór 3 nov.. Weet u iemand die deze bemoediging kan gebruiken, geef dan deze boodschap door.

Opgeven kan t/m vrijdag 1 november door een mail te sturen naar marloes. jongeneel@xs4all.nl óf een belletje naar Marloes op 06-43725599.

Groetjes, Linnsey en Marit

Ook voor deze avond hebben we weer een verrassende spreekster uitgenodigd Zeker de moeite waard. Marloes Jongeneel

13


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

foto: Astrid van der Valk

Foto genomen na de viering op het Augustinusfeest.

In actie voor (b)engeltjes De periode van kerst lijkt nog ver weg, maar voor we het weten zitten we weer te genieten van alles wat deze periode ons brengt. Naast alle overdaad aan eten is het belangrijkste natuurlijk ‘het LICHT’. Voor veel mensen is deze periode een periode van extra zorg en lijkt ‘het Licht’ ver weg. ‘Hoe gaan we deze dure maand met ons beperkte budget doorkomen? Hoe kunnen we onze kinderen toch iets leuks geven?’ Vooral bij deze laatste vraag kunnen wij, samen met onze kinderen, wat betekenen. Wat een overdaad aan speelgoed! Vooral in de maand december wordt het bij de meeste ouders denk ik duidelijk wat er allemaal in huis te vinden is, hoe anders kan het zijn….

We hebben onlangs van de Voedselbank in Katwijk het aantal kinderen van 60 doorgekregen! 60 Kinderen voor wie al die overdaad aan speelgoed niet geldt. Daar willen we samen met u en onze kinderen wat aan doen! Tijdens de gezinsviering van 1 december zullen er manden in de kerk staan waar speelgoed in gedoneerd kan worden, uiteraard nieuw of ‘zo goed als nieuw’. Dit speelgoed moet geschikt zijn voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, jongen en/of meisje. Denk aan een leuk spelletje, een kleurboek met wat stiften……… Van dit speelgoed zullen er pakketjes gemaakt gaan worden die de Voedselbank op haar beurt rond de kerst, het feest van ‘het Licht’, aan de betreffende kinderen zal geven.

Ik zie het al voor me, blije gezichten……ook bij hen, laten we delen van onze overdaad en zo ook bij deze kinderen en hun ouders ‘het Licht’ een stukje dichterbij brengen in de bijzondere maand december. Namens Anneke, Debby en Marloes hartelijk bedankt!

ZUIDERKRUIS

Kerstmarkt 15 december Komt allen tezamen… in de kleine JOANNES op zondag 15 december na de kerkviering. Onder ’t sterrenblinken… kunt u de prachtigste kerststukken, kaarten en andere huisgemaakte spulletjes kopen. Natuurlijk is er ook taart bij de koffie en worden er sfeervolle prijzen verloot. Een lied moet weerklinken, voor Bethlehem… maar wat ons betreft ook voor Green Malata in Malawi, waar wij deze keer tienermoeders willen helpen middels een opleidingshuis. Christus geboren, zingen d’engelenkoren… én vieren wij alvast een beetje tijdens onze jaarlijkse kerstmarkt, voorafgaand aan het grote geboortefeest: Kerstmis. Alvast hartelijk dank voor uw komst! Neemt u contant geld mee? Fijn!

Marloes Jongeneel

14

Werkgroep ZuiderKruis: Kees, Margriet, Herman, Pauline, Maria, Ingrid


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Kerstengelen project 2019! Vorig jaar vlogen de kerstenengelen voor de tweede keer uit in de parochiekern H. Joannes de Doper. Dit was wederom zo’n succes dat ook dit jaar de kerstengelen weer zullen uitvliegen! Het is een bijzondere manier om naar elkaar om te zien en mensen die dit nodig hebben wat extra aandacht te geven. Wat doet een kerstengel? De engel bemoedigt een toegewezen persoon in de weken voor kerst. Ongeveer drie of vier keer brengt de engel een kleine attentie. Dat kan een kaartje zijn, een mooi gedicht, zelfgebakken koekjes, een kaarsje, noem maar op. Het gaat dus om het gebaar. Een engel werkt anoniem, je weet immers nooit of je een engel tegenkomt. Dus de engel hangt de attentie aan de deur of zet het neer of laat het door iemand anders bezorgen. Maar aan iedere attentie hangt een kaartje van de kerstengel, zodat de ontvanger weet dat hij of zij bezocht is door zijn of haar kerstengel. Wie kan een kerstengel zijn? Iedereen! Ervaring hoef je niet te hebben en kunnen vliegen hoeft ook niet. Jong, ouder, alleen of als gezin, iedereen kan zich aanmelden als gezin. En fanatieke engelen kunnen zich ook opgeven voor meerdere adressen. Voor wie word je een kerstengel? Dat kan iedereen zijn: ouderen en jongeren, buren en klasgenoten, kerkgangers en thuisblijvers. Kijk daarom goed om je heen: wie is er altijd aan het zorgen of heeft veel zorgen? Wie heeft veel tegenslag of is vaak alleen? Genoeg mensen die wat extra liefde en aandacht kunnen gebruiken, geef ze op! Er moet wel een goede reden zijn om iemand aan te dragen; engelen vliegen uiteraard niet zomaar uit! We vragen een korte toelichting waarom iemand in aanmerking komt voor de bezoekjes van een kerstengel. Zo kan de engel een beetje inspelen op de persoonlijke omstandigheden van de ontvanger. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld!

U of jij kunt weer solliciteren naar de functie van kerstengel en ontvangers doorgeven via een e-mail naar het uitzendbureau voor kerstengelen: kerstengelen@outlook.com. Dit uitzendbureau verwerkt alle namen en koppelt engelen en ontvangers aan elkaar. Of u neemt een formulier mee die vanaf zondag 27 oktober achterin de kerk liggen. Aanmelden kan tot zondag 24 november. Op de eerste zondag van de Advent ontvangt iedere engel een envelop met daarin de naam, het adres en korte informatie over de ontvanger. Verder krijg je als engel een tijdelijk contract, instructies, kaartjes voor aan de attenties en een informatiebrief voor de ontvanger. Via de brief kunnen ontvangers ook aangeven dat zij liever niet aan het kerstengelenproject willen meedoen. Kortom, als engel ga je goed voorbereid op weg. Eigenlijk hoef je alleen nog maar uit te vliegen! Marloes Jongeneel

Doopsel Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, of wanneer u zelf gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met de vermelding doopsel. U zult dan in contact worden gebracht met onze diaken.

Bron: pixabay.com

Kerkvervoer Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203. Erna Geurts

KERSTPROJECTKOOR VOCALIS KERSTCONCERT 13 DECEMBER 20.00 UUR KATWIJK (vooraankondiging) H. JOANNES DE DOPER Vanaf 17 oktober is er al elke donderdagavond druk geoefend voor een prachtig kerstconcert door het koor Vocalis met aanvulling van vele projectleden. Ook ú kan op donderdagavond aanschuiven. Tevens is er een gastoptreden van kinderkoor De Vrolijke Noot. Wilt u al in echte kerststemming komen? Dan bent u hier aan het goede adres! Het zal zeker genieten worden! Agnes Bol

Het geheim van De Horizon In deze maand zijn we bezig met het thema 'geheim houden'. Iets geheim houden hoort bij mens-zijn. Elk mens heeft zo zijn geheimen. Van kleine geheimpjes tot grote geheimen die je liever niet wilt onthullen. Geheimen 'doen' iets. De kinderen gaan ontdekken wat dat is. De Bijbelverhalen over Jozef staan bol van geheimen. Deze verhalen leren ons veel over de geheimen die mensen voor elkaar hebben en wat ze met mensen doen. We houden iets geheim omdat we ons schamen of om veiligheidsredenen. Geheimen kunnen elkaar beschermen of manipuleren. Geheimen horen bij het leven en daarom kun je niet vroeg genoeg leren om er wijs mee om te gaan. In de eerste week van december gaan we met de hele school al weer toeleven naar het kerstfeest door elke week met alle groepen Adventsvieringen te houden. En dat willen we graag aan ieder laten weten! Dus géén geheim! Team van de Horizon

15


Liturgische Agenda za. 2 november t/m zo. 8 december 2019

za.

zo.

2-nov

3-nov

ma. 4-nov di. 5-nov wo. 6-nov

Allerzielen

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

19.30 WGV

31e zondag d.h. jaar

09.30 EV

alle heilige verkondigers van het geloof

09.00 EV

19.00 WGV diaken Winnubst / Vocalis / Allerzielenviering / koffiedrinken kl. JOANNES kapelaan Plavčić / 11.00 EV Cantemus / voedselmanden

kapelaan Plavčić

kapelaan Plavčić / Gemengd Koor Allerzielenviering kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / KWD / Dameskoor / creche / voedselmanden

09.00 EV pastoor Hagen 11.30 WGV Rozenkrans &

19.30 WGV pastoor Hagen &

pw Gudde / Allerzielenviering / Dameskoor 11.00 EV pastoor Hagen / cantor-organist KWD / crèche wereldwinkel / voedselmanden 13.00 WGV Doopviering 19.00 EV pastoor Hagen 15.30 WCV Adegeest /

Aanb. Allerh. / Gbl Günther

pw Gudde / cantor-org. 19.00 WGV Actueel Avondgebed /

gbl Klaasesz / cantor-org. do. 7-nov

09.00 EV kapelaan Plavčić

H. Willibrord

vr.

8-nov

16.30 EV

za.

9-nov

19.00 EV

zo.

10-nov

32e zondag d.h. jaar

09.30 EV

09.30 EV pastoor Hagen /

Seniorenviering / cantor kapelaan Plavčić / De Wilbert 19.00 WGV diaken Winnubst / vespers / kapelaan Plavčić / tienermis Schola 11.00 EV kapelaan Plavčić / 11.00 EV pastoor Hagen / kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / Gemengd Koor / KWD / Laurentiuskoor / ziekenzalving / KWD / crèche KWD / crèche De Vrolijke Noot / voedselmanden / zie Sint Willibrordus: 11.30u zie Sint Willibrordus: 11.30u koffiedrinken kl. JOANNES

zie Sint Willibrordus: 11.30u ma. 11-nov di. 12-nov wo. 13-nov

H. Martinus

09.00 EV pastoor Hagen 09.00 EV

pastoor Hagen

do. 14-nov vr. 15-nov za.

16-nov

zo.

17-nov

09.00 EV

géén viering om 19.00u

33e zondag d.h. jaar

ma. 18-nov di. 19-nov wo. 20-nov

09.30 EV

09.00 EV

mgr Van Luyn / Vocalis

kapelaan Plavčić

19.00 EV kapelaan Plavčić kapelaan Plavčić / Aanb. Allerh. / Gbl Günther Foreschate 09.00 EV pastoor Hagen kapelaan Plavčić

11.30 WGV Rozenkrans &

19.00 EV kapelaan Plavčić / cantor 11.00 EV pater Bouman & diaken Schat / KWD /Schola / creche 09.00 EV pastoor Hagen 11.30 WGV Rozenkrans &

15.00 EV

11.00 EV pastoor Hagen en

leden team PT / gezinscatechese / crèche / cantor-organist 19.00 EV

kapelaan Plavčić

Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić

do. 21-nov vr. 22-nov za.

23-nov

zo.

24-nov

19.00 EV

Christus Koning van het Heelal

09.30 EV

ma. 25-nov di. 26-nov

10.30 EV

wo. 27-nov

09.00 EV

do. 28-nov vr. 29-nov

za.

30-nov

H. Andreas, apostel

19.00 WGV

zo.

1-dec

1e zondag van de Advent

09.30 EV

pastoor Hagen / cantor 11.00 EV pastoor Hagen & 11.00 EV kapelaan Plavčić / pastoor Hagen / Cantemus / diaken Winnubst / KWD / crèche / koffiedrinken kl. JOANNES KWD / cantor / Laurentiuskoor creche / koffiedrinken 20.15 WGV Rozenkrans / gbl Günther 09.00 EV pastoor Hagen 19.00 EV pastoor Hagen kapelaan Plavčić / Overduin pastoor Hagen 11.30 WGV Rozenkrans & Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić 09.00 EV pastoor Hagen

Taizé / gbl Noordermeer / 19.00 EV koffiedrinken kapelaan Plavčić / 11.00 EV gezinsviering / De Vrolijke Noot / koffiedrinken / speelgoedmanden

ma. 2-dec di. 3-dec

zo.

8-dec

16

kapelaan Plavčić / KWD / Dameskoor / creche

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche Advent Carol Service / voedselmanden / wereldwinkel

19.00 EV

kapelaan Plavčić

kapelaan Plavčić 11.30 WGV Rozenkrans & 15.30 EV kapelaan Plavčić / Meditatieve Advenstviering / Aanb. Allerh. / Gbl Günther cantor-organist 19.00 WGV Actueel Avondgebed / gbl Noordermeer gbl Naber / cantor-org. 19.00 WGV verliesv./ gbl Noordermeer 09.00 EV kapelaan Plavčić 09.00 EV pastoor Hagen 09.00 EV 19.00 WGV

do. 5-dec vr. 6-dec

7-dec

pastoor Hagen

09.00 EV pastoor Hagen

wo. 4-dec

za.

09.00 EV pastoor Hagen

19.00 EV

2e zondag van de Advent

Legenda:

09.30 EV

kapelaan Plavčić / cantor / voedselmanden / koffiedrinken pastoor Hagen / Vocalis / voedselmanden / deurcollecte Vocalis

11.00 EV

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

pastoor Hagen / Gemengd Koor / KWD / crèche / voedselmanden

11.00 EV

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst

kapelaan Plavčić KWD / crèche


Liturgische Agenda za. 2 november t/m zo. 8 december 2019 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

18.30 EV

pater Pierrot / Frans-Nederlandse viering Dameskoor / koffiedrinken

géén viering om 09.30u 11.00 EV

Franstalige parochie

10.30 EV

kapelaan Plavčić / Kerkehout

19.00 WGV diaken Brink /

09.30 EV

pater Peters & gbl Elshout / gedachtenis overledenen / Magn. Cantorij / koffiedrinken

09.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV pastoor Hagen

09.00 EV

mgr Van Luyn

09.00 EV +aanbidding / pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV 11.00 EV

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang-cantor géén viering

pastoor Hagen / Dameskoor Franstalige parochie

zie Sint Willibrordus: 11.30u

zie Sint Willibrordus: 11.30u

09.00 EV 10.30 EV

09.00 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u

géén viering om 09.30u Franstalige parochie

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

kapelaan Plavčić

mgr Van Luyn

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 WCV gbl Elshout /

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 19.00 EV pastoor Hagen 09.30 EV

Magn. Cantorij / koffiedrinken

11.00 EV

mgr Van Luyn / Pro Deo

pater Matthew & diaken Schat / gospelkoor Soul2Soul / koffiedrinken

09.00 EV kapelaan Plavčić 09.00 EV 09.00 EV

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV mgr Van Luyn & 11.00 EV

pastoor Hagen

mgr Van Luyn

09.00 EV pastoor Hagen 19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang-cantor géén viering

vr.

8-nov

za. 9-nov

zo. 10-nov

11.30 WGV Kleuterkerk: thema: St. Maarten

09.00 EV

09.00 EV pastoor Hagen

ma. 4-nov di. 5-nov wo. 6-nov

do. 7-nov

mgr Van Luyn

pastor Versteegen / Johannahuis

za. 2-nov

Pro Deo / herdenking overledenen / na afloop zegening graven 09.30 EV zo. 3-nov pastoor Hagen / samenzang- cantor / koffiedrinken / KWD, thema: brandend braambos 16.00 WGV Gedachtenisconcert / diaken Brink & ds De Klerk / Dorpskerk

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

diaken Schat Franstalige parochie/

kapelaan Plavčić / Magn.Cantorij-St. Jozef en Dameskoor-DGH

ma. 11-nov di. 12-nov wo. 13-nov do. 14-nov vr. 15-nov za. 16-nov

zo. 17-nov

ma. 18-nov di. 19-nov wo. 20-nov do. 21-nov vr. 22-nov za. 23-nov

zo. 24-nov

mgr Van Luyn & diaken Schat ma. 25-nov di. 26-nov

09.00 EV kapelaan Plavčić 09.00 EV 09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u géén viering om 09.30u 11.00 EV

09.00 EV mgr Van Luyn

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

Franstalige parochie

10.30 EV pastoor Hagen / Kerkehout

09.00 EV kapelaan Plavčić

pater Peters / Magn. Cantorij / koffiedrinken

pastoor Hagen / Huize Willibrord 19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang 09.30 EV pastoor Hagen / samenzang- cantor / KWD, thema: Een engel op bezoek / koffiedrinken 10.30 EV

09.00 EV

pastoor Hagen

10.00 EV

pastoor Hagen / Sophiekehuis 22.00u: Aanbidding Allerheiligste

09.00 EV mgr Van Luyn

09.30 EV

kapelaan Plavčić

11.00 EV

Franstalige parochie

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang-cantor

VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

géén viering

wo. 27-nov do. 28-nov vr. 29-nov

za. 30-nov zo. 1-dec

ma. 2-dec di. 3-dec

09.00 EV mgr Van Luyn

20.00 tot zie St. Jozef: 19.00u

kapelaan Plavčić

zie St. Jozef: 19.00u

09.30 EV

wo. 4-dec

do. 5-dec vr. 6-dec

za. 7-dec

zo. 8-dec mgr Van Luyn & diaken Brink / KWD, thema: op weg naar Bethlehem / Schola-Oegstgeest

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Activiteiten Inzameling voedselbank Weekend van 2 en 3 november Schrijven voor Amnesty International Maandag 4 november, van 14.00-16.00 uur in de pastorie Willibrordzondag Zondag 10 november Napraten over de lezingen van de ochtendviering Dinsdag 12 november, 10.00 uur

H. Doopsel Diaken Peter Winnubst heeft op zaterdag 5 oktober de kleine Felix gedoopt. Dat hij mag opgroeien tot een blije en gelovige christen.

Intenties: ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur (even week) en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature E-mail: Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

… Gertrudis Maria (Trudy) WolffPollmann, echtgenote, moeder en oma. Trudy werd geboren in Rotterdam op 29 augustus 1944 en overleed in Oegstgeest op 15 september. Haar uitvaart vond plaats op zaterdag 21 september in de H. Willibrordkerk, waarna Trudy is bijgezet in het graf van dochter Els op het parochiekerkhof.

Cappella pro Cantibus

… Henriëtte Alida Sophia (Jet) van Bellen, zus, schoonzus, tante, moeder van Marwan. Henriëtte werd geboren in Oegstgeest op 20 oktober 1939 en overleed op 17 september in Wassenaar. Op dinsdag 24 september was haar uitvaart in de H. Willibrordkerk, waarna Henriëtte is gecremeerd in crematorium Rhijnhof te Leiden.

O Lux

…Maria Alberdina Antonius (Rie) Hoekstra-Nunnink, geboren op 24 juli 1932 en overleden 16 mei 2019. Op zaterdag 28 september is Rie bijgezet op het kerkhof van de H. Willibrordkerk. …Abraham Johan (Han) Prins, lieve partner, broer en oom. Han werd geboren in Leiden op 14 juli 1933 en overleed in Sassenheim op 30 september. Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 5 oktober in de H. Willibrordkerk, waarna Han is begraven op het parochiekerkhof.

Bron: pixabay.com

Wij gedenken ... … Cornelia Hendrika Theresia (Cor) Meijer-Pannekoek, weduwe van Wim Meijer, moeder en oma. Cor werd geboren in Vaassen op 22 april 1932 en overleed in Oegstgeest op 11 september. Haar uitvaart was op woensdag 17 september, waarna Cor is begraven op het kerkhof bij de H. Willibrordkerk.

18

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

o.l.v. Rens Tienstra

Allerzielenconcert Tavener | Andriessen | Łukaszewski | gregoriaans

za 2 november | 20.15 | Groene Kerk, Oegstgeest zo 3 november | 16.00 | RK Kerk, Overveen u

u

toegang gratis (uitgangscollecte) | www.cappellaprocantibus.nl

Allerzielenconcert 'O Lux' Traditiegetrouw verzorgt het koor Cappella pro Cantibus o.l.v. Rens Tienstra weer een sfeervol Allerzielenconcert, in samenwerking met de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO). Deze keer staan de uit te voeren composities in het teken van het eeuwige licht. Naast oeroude gregoriaanse hymnen klinken 20e-eeuwse vocale werken. Zo zingt het koor van John Tavener Funeral Ikos en de Song for Athena, de Missa Diatonica van Hendrik Andriessen en twee Funeral Psalms van de Pool Paweł Łukaszewski. Datum/tijd: za 2 november, 20.15 uur Locatie: Groene Kerk, Haarlemmerstraatweg 6, Oegstgeest Toegang gratis (uitgangscollecte) Zie ook: www.cappellaprocantibus.nl Willibrordzondag 10 november 2019


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Het kinderkoor is gestart! Donderdag 10 oktober was het zover: een eerste kennismaking en alvast wat liedjes oefenen. In het begin was iedereen nog een beetje zenuwachtig: zou het gaan lukken, zou het leuk zijn? Maar het oefenen ging heel goed en natuurlijk was er een glas thee of limonade met een koekje in de pauze. Krijg je na dit bericht ook zin om mee te doen? We kunnen nog wel wat meisjes/jongens gebruiken. Je kunt je aanmelden per telefoon: 071 – 517 5304 of per e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl De eerste repetitie na de herfstvakantie is op donderdag 31 oktober.

Van links naar rechts: dirigent Usha, Isabelle, Veere, Josefine, Charlotte, Sofia en organist/pianist Leonardo. Foto: EvL

Wat zingen we? Angel’s carol (John Rutter); Hoor de herders (Hyronimus Praetorius); Healing light (Karl Jenkins); A child is born (Philip Stopford); Past three o’clock (Charles Wood). Heb je zin om mee te zingen? Meld je dan uiterlijk 6 november aan via het formulier op de website www.willibrordkooroegstgeest.nl

heersende liefde, in deze tijd te laten spreken. Plaats/tijd: Teijlingencollege, Duinzigt, Wijttenbachweg 23, Oegstgeest Zaal open: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur, vol is vol! Kosten: collecte na afloop Info: aly.boogaard@gmail.com

Wat kost het? Meedoen kost niets, we moeten echter wel kunnen rekenen op je aanwezigheid tijdens alle repetities. Mijke de Ru, dirigent

Zangers gezocht voor kerstscratch 2019 Het kerstconcert van het Gemengd koor St. Willibrord vindt dit jaar plaats op 15 december 2019. Er zit een scratchonderdeel bij, waarvoor we enthousiaste zangers zoeken die zelfstandig hun partij kunnen instuderen, met vier korte gezamenlijke repetities. Wanneer? -dinsdag 26 november 20.00-21.00 u. -dinsdag 3 december 20.00-21.00 u. -zondag 8 december 13.00-15.00 u. -zondag 15 december 13.00-15.00 u. (doorloop/generale) Zondag 15 december concert 20.00 uur; aanwezig zijn om 19.15 uur Waar? Zowel de repetities als het concert vinden plaats in de H. Willibrordkerk, Rhijngeesterstraatweg 35, Oegstgeest.

Muzikale voorstelling 'De verloren Zoon' Na een avond met Laurent Nouwen, de broer van Henri Nouwen, en een bespreking van het zo bekende boek ‘Eindelijk Thuis’ door ds. Rian Veldman, is de derde avond in dit drieluik een muzikale voorstelling door het koor Voice of Joy uit Rijnsburg. Het verhaal van de verloren zoon, verbeeld door Rembrandt, waarop het boek van Henri Nouwen is gebaseerd, komt op een hedendaagse en muzikale manier tot leven. Het koor gebruikt hiervoor verschillende stijlen zoals ballads, bewerkte popnummers en Taizé-liederen, hierbij ondersteund door een verteller, licht en beeld en een instrumentaal combo. Een geweldige manier om dit verhaal van hebzucht, jaloezie, egoïsme, maar ook van opoffering en ruimte gevende, alles over-

Actie Kerkbalans: 'winstwaarschuwing' De opbrengsten tot nu lopen iets achter ten opzichte van vorig jaar. Er was een opbrengst begroot van € 101.00, maar dat gaan we waarschijnlijk niet halen. Tenzij u nog een flinke duit in het zakje doet, natuurlijk … Namens de Beheercommissie, Ad van Winsen, penningmeester

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-Klück e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda Dinsdag 14.00 uur Zondag

Maandag 11.00 uur 20.00 uur Woensdag 12.00 uur Donderdag 16.00 uur Donderdag 19.30 uur Zaterdag 16.00 uur Dinsdag 20.15 uur Woensdag 10.15 uur 20.00 uur Donderdag 20.00 uur Zondag 09.30 uur 20.00 uur Maandag 20.00 uur Zondag

15.30 uur Maandag 11.00 uur

29 oktober Leesgespreksgroep Laurentius (Pastorie) 3 november Voedselbank Wereldwinkel 4 november Liturgisch Bijbellezen (Pastorie) Samenscholen: In Beeld (De Werf) 6 november Samenscholen: Lunchgesprekken (De Werf) 7 november Samenscholen: Bijbelkring op donderdagmiddag (Consistorie Kruispunt) 7 en 21 november Christelijke meditatie (Pluspunt) 9, 16, 23 en 30 november Christelijke meditatie (Bondsgebouw) 12 november Samenscholen: Bruggenbouwers (Bij een van de deelnemers thuis) 13 november Samenscholen: Op woensdagmorgen (De Werf) Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie) 14 november Samenscholen: Groene muziek (Consistorie Kruispunt) 17 november Gezinscatechese 1 (Bondsgebouw) Orgelconcert Wim Loef (HL kerk) 18 november Samenscholen: Groene Bijbelteksten (Consistorie Kruispunt) 1 december Voedselbank Wereldwinkel Samenscholen: Spiritueel café 2 december Liturgisch Bijbellezen (Pastorie)

Gesprekstafel Op zondag 22 september was na de dienst en een kopje koffie de eerste gesprekstafel met als thema: 'Veranderende parochie. Voel ik mij nog thuis?'

20

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Zo’n 20 personen namen hieraan deel. Ik kan niet anders dan voor mezelf spreken, maar ik vond het een open en respectvolle bijeenkomst, waarbij diverse gevoelens en meningen werden gedeeld. Dirk Gudde als gespreksleider luisterde, noteerde en resumeerde. Een bijeenkomst die zeker zal worden vervolgd en waarin nog vele onderwerpen aan bod kunnen en zullen komen. Zeker een aanrader !! Een deelnemer

Familieberichten Zijn gedoopt Op zondag 29 september zijn gedoopt: Annemijn Zoun, dochter van Sjoerd van den Dool en Martina Zoun en Pia van Vliet, dochter van Peter en Isabel van Vliet. Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien tot blije en betrokken christenmensen. Overledene Op donderdag 19 september is op 84-jarige leeftijd overleden Catharina Grundeken. Haar uitvaart was op vrijdag 27 september in de H. Laurentiuskerk, waarna zij werd begraven op het parochiekerkhof. Wij bidden dat zij opgenomen mag zijn in Gods eeuwige liefde.

Overledenen van 3 september 2018 t/m 31 augustus 2019 Marinus van Engelen Willibrordus Drieman Anna Hillenaar-Hoogervorst Clasina Luijnenburg Lambertus van Aken Magdalena Hooymans-Koot Johannes van der Geest Plony Vermij-Doeswijk Barbara Duivenvoorden Adrianus de Bruijn Klazina de Wilde-Reizevoort Cornelia van Wissen-van Bohemen Adrianus Warmerdam Dé Vermeulen-Beekkerk van Ruth Gemma Duynisveld-van Benten


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Ben van der Bijl Joanna van der Krogt-Jansen Petrus van Duijnhoven Petra Lempke-van Diggele Marinus Mank Jan Portier Reginald George Else Franken-Mahler Hermina van den Bos-Kors Johanna Hofman Cornelia van Vliet-van Haastrecht Casper de Weerd

Gouden Jubileum Richard Bot als dirigentorganist in de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Zondag 13 oktober vierden we het 40-jarig ambtsjubileum van Richard Bot met een feestelijke muzikale viering in de H. Laurentiuskerk.In de Eucharistieviering ging Mgr. A. van Luijn sdb voor als hoofdcelebrant, geassisteerd door pater J. Bouman en diaken G. Brink. De vaste gezangen: Missa brevis in Bes majeur voor SATB, werden gezongen door het Laurentiuskoor begeleid door het orgel, bespeeld door Louise Hillen en met medewerking van het Amsterdams Koperkwartet. Een bijzonder muzikale en vocale omlijsting van de viering. Aan het einde van de viering vroegen voorzitter en secretaris van het koor de jubilaris naar voren te komen, evenals echtgenote, dochter en haar vriend. Na een korte toespraak van de voorzitter, reikte Mgr. van Luijn de gouden St-Gregoriusmedaille uit, toegekend voor 40 jaar inzet voor de muziek ten dienst van de liturgie als dirigent-organist.

functie heeft Richard) maar wel door alle bestuursleden van de St- Gregoriusvereniging. Het koor had een prachtig Liber amicorum samengesteld en zong een toepasselijk lied, waarbij alle aanwezigen het refrein mochten meezingen tot grote vreugde van ieder. Na het officiĂŤle gedeelte was er voor familie en genodigden een heerlijk lunchbuffet. Hierna verliet Richard met familie en vrienden het Bondsgebouw richting Utrecht voor verdere festiviteiten. Als parochiegemeenschap kijken we terug op een geslaagd jubileum en wensen wij Richard nog vele goede muzikale jaren toe in onze parochiekern. Willeke Schrage

Bedankt! Langs deze weg wil ik mijn grote dank uitspreken voor alle felicitaties en cadeaus die ik heb ontvangen tijdens het grote feest op zondag 13 oktober jl. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zijn gekomen om mij te feliciteren met mooie kaarten, toespraken, liederen en originele cadeaus. Het Laurentiuskoor en de andere vrijwilligers hebben een schitterend feest georganiseerd en het koor heeft met het fraai ingebonden Liber amicorum een waar statement afgelegd over de afgelopen veertig jaar van het muzikale kerkleven in Voorschoten. Het voelt als een voorrecht om te mogen functioneren te midden van zo’n gemeenschap. Op zulke momenten voelt de parochie weer springlevend! En uiteraard was de verrassing groot dat, naast de gouden Gregoriusmedaille, aan mij twee andere onderscheidingen werden uitgereikt. Ik hoop nog lang te mogen functioneren als dirigent-organist in deze parochie. Nogmaals veel dank! Richard Bot

2 november 19.30 uur: Allerzielen

Parochianen en genodigden waren daarna van harte welkom in het Bondsgebouw. Onder het genot van koffie en gebak kon men Richard feliciteren en luisteren naar de toespraken van parochiereferent Dirk Gudde, de heer Speetjens en overige sprekers, die zich meldden en vertelden over hun ervaringen met Richard in de loop der jaren met mooie anekdotes. Dirk Gudde had een zeer toepasselijke toespraak en overhandigde daarna de Laurentiuspenning. De inscriptie op deze penning luidt: Psalm 105, 2: 'Maak muziek en zing voor Hem'. De heer H. Speetjens, algemeen secretaris hoofdbestuur NSGV, reikte de St. Gregoriusmedaille in goud uit aan de jubilaris. Deze medaille wordt toegekend voor bijzondere verdiensten op het gebied van muziek ten dienste van de liturgie in Nederland. De bijbehorende oorkonde was niet getekend door de voorzitter (deze

Graag nodigen we u uit voor de viering van Allerzielen op 2 november om 19.30 uur in de H. Laurentiuskerk. In deze viering, met zang van het Dameskoor, gaan Pastoor Hagen en pastoraal werker Dirk Gudde voor. De namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden zullen worden genoemd, waarbij een kaarsje wordt aangestoken. Hun nabestaanden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. De viering eindigt met een processie, met lichtjes naar het met fakkels verlichte kerkhof, waar de graven met wijwater worden besprenkeld, en waar we de lichtjes op de graven plaatsen. Iedereen is van harte welkom! Na afloop is er koffie/thee in het Bondsgebouw.

Seniorenviering Misschien staat het al in uw agenda, maar op 7 november a.s. is er om 9.30 uur weer een Seniorenviering met een speciaal accent. Er bestaat namelijk de mogelijkheid voor degenen die zich daarvoor opgegeven hebben de Ziekenzalving te ontvangen. Als u de ziekenzalving nog wilt ontvangen kunt u dat melden aan het Kerkelijk Bureau. Vanuit het Pastoraal Team zal dan contact met u worden opgenomen. Zoals gebruikelijk begint de viering om 9.30 uur met na afloop weer een gezellig samenzijn in het Bondsgebouw met koffie en thee. Wanneer het niet mogelijk is om op eigen

21


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Vervolg Seniorenviering gelegenheid naar deze viering te komen, neem dan telefonisch contact met ons op (Willy en George Meijer, tel. 561 88 84). Wij zorgen er dan voor dat u wordt opgehaald en weer thuis gebracht. Graag tot ziens op 7 november a.s. Werkgroep Voorbereiding Seniorenvieringen

begin voor mij, waar ik mij op wil richten. Ik zal daarom ook echt weg zijn uit de parochie na mijn afscheid en er kan ook geen beroep meer op mij gedaan worden. Dat kan best moeilijk zijn, zeker wanneer er in de afgelopen jaren een band is opgebouwd, maar ik hoop dat u er toch begrip voor heeft. Ik hoop velen van u nog te kunnen begroeten op de afscheidsbijeenkomst. Wat mij betreft een bijeenkomst van dankbaarheid, en van goede moed voor de toekomst.

Vertrek Dirk Gudde Per 10 november zal ik als pastoraal werker de parochie verlaten. Graag schrijf ik daar zelf wat over. In de afgelopen periode zijn er veranderingen geweest in mijn persoonlijk leven. Onder meer heb ik een scheiding achter de rug. Ik heb daar nooit veel over verteld. Daarna heb ik tot mijn grote geluk een nieuwe relatie gekregen. Mijn keuze voor die relatie en het samen gaan wonen is een keuze die ik in geweten gemaakt heb. Toch past dat niet bij wat de katholieke kerk leert over de onontbindbaarheid van het huwelijk. Mijn huidige 'levensstaat' past niet meer in de voorwaarden die aan een pastoraal werker gesteld worden. Zo staat dat ook in de rechtspositieregeling voor pastoraal werkers. De bisschop heeft daarom mijn zending ingetrokken. Ik wist dat mijn keuze die consequentie kon hebben, maar het komt wel sneller dan ik gehoopt had. Dat betekent dat er een einde komt aan mijn pastoraal werkerschap. Zes en een half jaar geleden kwam ik werken in de parochie. Ik was blij dat ik in Voorschoten locatiereferent werd. Ik ben me er erg thuis gaan voelen. We hebben veel meegemaakt met elkaar. Ik denk bijvoorbeeld aan het afscheid van de Moeder Godskerk, het afscheid van het oude Bondsgebouw en de ingebruikname van het Nieuwe Bondsgebouw en de viering van het 150-jarig jubileum van de H. Laurentiuskerk. Maar ook in de persoonlijke contacten is veel gebeurd. We hebben vreugde en verdriet met elkaar gedeeld. Ik had het goed in dit werk en bij u in de parochie. Het spijt mij dat daar nu al een einde aan komt. Nieuwe dingen Ik weet dat er onder parochianen teleurstelling is, of verdriet, of boosheid. Ik hoorde de afgelopen tijd ook mensen zeggen: “als het zo moet dan hoeft het van mij niet meer”, of “nu ga ik stoppen met mijn vrijwilligerswerk”. Het zijn begrijpelijke reacties. Maar toch. In het verleden heeft deze parochiekern ook zijn positieve kracht laten zien, en de inspiratie en de volharding die parochianen en vrijwilligers in zich hebben. Daar zullen weer mooie nieuwe dingen uit voortkomen. Daarmee zal de parochiekern van de H. Laurentius en de Moeder Gods zich opnieuw laten kennen als een gemeenschap van vitaliteit en solidariteit. En dat is allemaal veel groter en sterker dan wisselingen in het pastorale team. Daar zal opnieuw Gods zegen op rusten. Ook in mijn leven komen er nieuwe dingen. Vanaf half november heb ik nieuw werk gevonden. Ik word geestelijk verzorger in een ziekenhuis en in een woon-zorginstelling. Dat is naast de ontwikkelingen in mijn privéleven een nieuw

22

Heel veel dank voor alle goede contacten, voor de samenwerking, en de inspiratie die ik van u kreeg! Dirk Gudde, locatiereferent

Afscheidsbijeenkomst 10 november U bent van harte uitgenodigd voor de afscheidsbijeenkomst voor pastoraal werker Dirk Gudde, op zondag 10 november van 12.00 tot 14.00 uur in het Bondsgebouw. Deze bijeenkomst vindt plaats in aansluiting op de Eucharistieviering van 11.00 uur.

Communielessen gaan weer van start De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in Voorschoten gaat weer van start. Ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 4 en 5 zijn welkom op de informatieavond op woensdag 30 oktober van 20.00 uur - 21.00 uur. Ter plekke kunt u uw kind inschrijven. Voor de kinderen zijn er 7 bijeenkomsten gepland en wel op de volgende zondagen: 17 november, 8 december, 19 januari, 22 maart, 5 april, en 17 mei van 9.30 uur - 10.40 uur. Op 13 juni is van 8.00 uur - 9.30 uur de generale repetitie met ontbijt. De laatste bijeenkomst valt samen met de Oecumenische Parkdienst (meestal begin juli). Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw naast de Laurentiuskerk, Leidseweg 100, Voorschoten, De bijdrage is € 25,00. Op 14 juni is er dan een feestelijke Eerste Heilige Communieviering, waarin de kinderen voor het eerst te communie zullen gaan. Als u uw kind aanmeldt voor de Eerste Heilige Communie, wordt er verwacht dat uw kind alle kinderbijeenkomsten en de ouder/kindbijeenkomst bijwoont en dat de ouders zich ook thuis inzetten om het samen tot een succes te maken. Mocht u nog twijfelen of is uw kind nog niet gedoopt, neem gerust contact op met het Kerkelijk Bureau. Meer informatie vindt u op de website van de Augustinusparochie: www.rkvoorschoten.nl

Orgelconcert 17 november Zondag 17 november organiseert de Stichting Laurentius Orgelconcerten weer een concert in de Laurentiuskerk aan de Leidseweg. Dit wordt het laatste concert van het seizoen 2019. Wim Loef speelt op het Mitterreither van den Brink orgel werken van Bach, Johann Sebastiaan en Carl Philip Emmanuël, Alexandre Boëly en Bert Matter. Ook begeleidt hij het Voorschotens Kamerkoor dat in dit


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten concert onze speciale gast is. Onder leiding van Nico Hovius zingen zij de Heiligmesse Sankt Benardi von Offida, van Joseph Haydn (Hoboken XII:10).

worden gemaakt. In overleg met de bezochte parochiaan wordt soms de pastor ingelicht en volgt eventueel een huisbezoek. De pastor is meestal bij de vergaderingen van het Wijkcontact aanwezig. Het is duidelijk dat het Wijkcontact en de Bezoekgroep een belangrijke schakel vormen tussen de pastor en de parochianen, en dat het niet meer weg te denken begrippen in onze parochiekern zijn! Tilly ten Thije, Lid Pastoraatgroep

Het belooft een interessant en mooi concert te worden. De aanvang is om 20.00 uur, de Laurentiuskerk is vanaf half acht open. Halverwege is er een pauze om de benen wat te kunnen strekken. Het concert is zoals gebruikelijk vrij toegankelijk, maar na afloop is er wel een deurcollecte om de kosten van dit concert wat op te kunnen vangen, immers: een orgel leeft van de lucht, maar een orgelcommissie helaas niet. Voor verdere info zie de website www.laurentiusorgelconcerten.nl . Van harte welkom allemaal op 17 november om 20.00 uur in de Laurentiuskerk. Peter van Beurden

Achterste rij van links naar rechts: Netty van der Ham, Agnes Oudshoorn, Mariette de Lange, Theo van der Wiel, Tonny Spann, Annie Roodakker, José Wouters. Voorste rij van links naar rechts: Rineke Iemenschot, Onny van der Bijl, Rita Zwaard, Mary van Loon en Mini Focke. Op de foto ontbreken: Wilma Zoetemelk, Willeke Schrage, Diny Westgeest, Willy Meijer, Map Warmerdam en Tilly ten Thije.

Advent Carol Service: 1 december

Wijkcontact- en Bezoekgroep ‘Er komt nooit iemand van de kerk bij mij langs’. Dat horen de wijkcontactpersonen geregeld. Voor sommigen van ons geldt alleen een bezoek van de pastor als bezoek van de kerk. Zeker in deze tijd geldt dat de pastores, door tijdgebrek, minder huisbezoeken kunnen afleggen. Maar dat gold, in mindere mate, eigenlijk ook al 40 jaar geleden in onze parochiekern. De toenmalige pastoor zag al in dat hij niet in zijn eentje al de parochianen kon bezoeken. Hij riep een groep parochianen bij elkaar, die een deel van die taak op zich nam. De parochiekern is in wijken ingedeeld. Het is de opzet dat in elke wijk een wijkcontactpersoon is die parochianen bezoekt bij jubilea, verjaardagen of bij droevige gebeurtenissen; zoals het verlies van een partner. Dat is helaas nu niet meer in alle wijken het geval, omdat er een tekort is aan wijkcontactpersonen. Regelmatig groeit er een hecht contact, waarbij soms ook vriendschappen ontstaan en gezamenlijk dingen worden ondernomen. Soms hebben mensen behoefte aan intensievere gesprekken. Dan komt de Bezoekgroep in beeld. Leden van deze groep, vaak ook lid van het Wijkcontact, hebben training gehad om gesprekken met meer diepgang te voeren. Dit houdt niet in dat de pastor niet meer op bezoek komt. Integendeel, een aanvraag voor huisbezoek is altijd mogelijk via de wijkcontactpersoon of het Kerkelijk Bureau. Dan kan een afspraak

Om alvast in de agenda te noteren. Al vele jaren organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken in deze periode de Advent Carol Service. Een prachtige viering met veel meest Engelstalige adventsliederen, gezongen door de Leidse Cantorij,onder leiding van Hans Brons. U bent van harte welkom. Deze viering is een mooie gelegenheid om eens iemand mee te nemen uit uw omgeving en deze viering samen te beleven. De Advent Carol Service vindt plaats op zondag 1 december om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk. De toegang is gratis en er is een collecte om de onkosten te dekken. Dirk Gudde Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612 208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 11 november 2019 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: arendwessel@gmail.com Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummer: NL73 INGB 0000 0201 43

Misintenties: opgave aan secretariaat: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Euch. vieringen: zo 9.30 uur, om de 2 weken Buurtcentrum Kerkehout, Charlottestraat 5 2245 VW Wassenaar: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Franstalige Euch. vieringen: zo 11.00 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Allerzielen 2 november

In Memoriam Wilhelmina Op zaterdag 2 november zullen in een Adriana Noordhuizen-LeerNederlands-Franse eucharistieviering makers om 18.30 uur alle overledenen en *22-3-1936 speciaal die van het afgelopen jaar worden herdacht. Ieder van de overledenen wordt bij name genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken. Het dameskoor zal in de viering zingen. Tenslotte gaan we met familieleden en belangstellenden in een stoet met lichten naar de begraafplaats waar de lichten bij de rustplaatsen van de overledenen kunnen worden neergezet. De pastor, pater Pierrot, zal de graven zegenen. Door deze rituelen geven we uitdrukking aan de verbondenheid met elkaar en met allen die ons zijn voorgegaan. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Kleine Herder, met een kopje thee of koffie. Wanneer u een dierbare heeft verloren die u graag zou willen herdenken tijdens deze viering dan kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van onze parochie. Voor hem of haar kunt u dan in die viering een kaars aansteken. Gebedsintenties november Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, Jaap Remmerswaal, Jaap Peters, Bob Polman, Hans Klooster, Leni van Dort-van Munster, Rien Dobbelaar, Riet van Engelshoven-den Boer, Aurelie Pahud de Mortanges-van Nagell, Dora Lugthart-Voorham, Mia Jacobs-Sanders, Harry van den Haak, Bets Bakker-van Leeuwen, Wim de Boed, Guus van den Berg, Bram Ettema: 10 en 24 november. Caspar Kerckhoff, Loek en Ria KampschöerOlieslagers: 10 november. Familie Barge: 24 november.

24

† 26-9-2019

Foto PR

“Onze lieve Willemien is overleden, na een leven van liefde en zorg voor velen”, aldus de aankondiging door haar kinderen. De plechtige uitvaart vond plaats in de Sint Willibrorduskerk, en werd geleid door diaken Brink. Het Dameskoor De Goede Herder, bijna voltallig aanwezig, luisterde de dienst van woord en gebed op. Willemien werd geboren in een dorp in Noord-Brabant, in een groot gezin waarvan de vader invalide raakte. De kloosterzusters met wie ze in contact kwam, zagen dat Willemien veel talenten had en zorgden ervoor dat ze een opleiding tot verpleegkundige ging volgen. Van deze opleiding genoot Willemien en ze vond er vriendinnen voor het leven. In 1963 trouwde ze met de zenuwarts Gé Noordhuizen en stopte met haar werk als verpleegkundige. Ze kregen drie kinderen. De oudste, Tineke, had veel extra aandacht nodig wegens haar handicap.

Willemien kwam in het schoolbestuur van de Pius-X-school, werd later (1977-1984) actief lid van de Parochieraad van De Goede Herder. In die functie had ze veel aandacht voor de jeugd. Vanaf 1982 was ze een trouw lid van het Dameskoor De Goede Herder. Wegens haar inzet (ruim 25 jaar) voor de kerkmuziek ontving Willemien in mei 2009 de eremedaille in zilver van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. En tot voor enkele jaren bleef ze in het Dameskoor zingen. In de parochiekern St. Jozef was ze wijkcontactpersoon. Ze was mede-oprichter van het eerste Gezinsvervangend Tehuis in Wassenaar; ging weer als verpleegkundige werken, onder meer in Duinstede. Haar man overleed in 2000, haar dochter Tineke op 1 augustus 2004. Naar het Evangelie van de Bergrede, Mattheus 5, hield diaken Brink zijn overweging: “De zachtmoedigheid van Willemien en het uitdelen van de liefde die ze in zich had, maakten haar tot een van de bondgenoten van God die zelf door liefde bewogen wordt. Haar geloof is altijd belangrijk voor haar gebleven. Ze dacht oecumenisch, over grenzen heen. In alle zorg en liefde heeft zij zich een kind van God getoond, God die Liefde is. Mogen wij die achterblijven, zich met haar verbonden blijven voelen in Liefde, sterker dan de dood”. HR Concerten in De Goede Herder, toegang vrij, collecte na afloop 15 november, 20.00 uur Benefietconcert, kamermuziek, organisatie Franse parochie. 15 december, 15.30 uur, Messiah, dirigent Anneke Huitink, organisatie Raad van Kerken Wassenaar.


Wassenaar Gezamenlijk Vredesweek Op vrijdag 20 september was er een Oecumenische VredesVesperviering in de Messiaskerk. De Magnificat Cantorij verzorgde de muziek, onder leiding van Rien Calis. Voorgangers waren Leo Elshout en Bert van Gínkel. Leo noemde in zijn overweging de lange tijd waarin er vrede is in Europa, 75 jaar. Het is een gegeven om heel dankbaar voor te zijn. Laten wij zuinig zijn op de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Zoals in het slotlied klonk: Jerusalaïm, stad van vrede. De aan-

wezigen, katholiek en protestant, zongen dit lied met overtuiging. EvdW

Nieuwe lichting communicanten

Gezinnenzondag: het Onze Vader Op 6 oktober was het weer gezinnenzondag, met zoals gebruikelijk twee kinderwoorddiensten met in totaal 16 kinderen. In de kinderwoorddienst voor de kleintjes tot groep vier hadden we twee nieuwe kindjes: Sophia (6 jaar) en Felix (5 jaar). Ook hadden we een nieuwe vrijwilliger die meedraaide om te kijken, Willemijn. In de 'grote kinderwoorddienst' vanaf groep 4 hadden we onze nieuwe lichting communicanten. Een groot aantal van hen kwam al regelmatig naar de kinderwoorddienst en ze zijn dus opgeschoven van de kleine naar de grote kinderwoorddienst. Dat is best even wennen, met minder tijd voor knutselen. Gelukkig zijn daar de weer wat oudere kinderen, waaronder de communicanten van vorig jaar, die precies weten hoe alles gaat en zo ook helpen. Het thema was 'bidden' en met name ging het over het Onze Vader. We zijn begonnen met het oefenen van het kruisteken, dat blijft een punt van aandacht, want wat is nu ook al weer de goede volgorde? Ze kregen ook een mooi knustelwerkje in de vorm van gevouwen handjes met daarin het Onze Vader. De kinderen vanaf groep 4 mochten met een markeerstift aangeven wat ze de mooiste zin of zinsdeel in het Onze Vader vinden. Opvallend veel kozen 'Vergeef ons onze schulden' , maar ook waren er keuzes als 'Verlos ons van het kwade' en 'breng ons niet in beproeving'. Terug in de kerk vroegen de kinderen aan diaken George wat hij de mooiste zin vindt. Hij antwoordde: 'Uw naam worde geheiligd' en van pastoor Michel hoorden we eerder deze zin 'Uw wil geschiede'. Welke zin zou u aanwijzen? MdM

De aandachtstafel van Gezinskerk Wassenaar staat in het teken van 'bidden': bidden is samenzijn met God, bij God zijn.

Gezocht vrijwilligers voor de asielzoekers in Duinrell (zie pag.10).

Tijdens de ouder-kind bijeenkomst van de nieuwe lichting communicanten was er een broertjes en zusjes bijeenkomst waar kruisjes van klei werden gemaakt. Diaken George Brink heeft ze op heel mooie wijze gezegend.

Dit jaar begint het project van de Eerste Heilige Communie (EHC) direct aan het begin van het schooljaar. Zo kunnen de activiteiten mooi worden gespreid en trekken ze een schooljaar met elkaar op. In Wassenaar zijn op 6 oktober tien communicanten afkomstig van de Sint Bonifaciusschool (4), de Herenwegschool (3), de Bloemcampschool (1) en de Duitse school in Scheveningen (2) van start gegaan. In de Advent stellen ze zichzelf aan u voor. De eerste bijeenkomst was samen met ouders en kinderen. Ze kregen uitleg over het project. Senior misdienaar Olivia vertelde over hoe het is om misdienaar te zijjn, want ook in de tweede helft van het EHC project gaan alle communicanten één keer meedraaien als assistent-misdienaar. Olivia liet ze alvast oefenen met bellen. Verder kregen de communicanten hun boek en een olijfhouten rozenkrans uit Bethlehem. Deze werden gezegend door diaken George en direct gebruikt; elke bijeenkomst wordt namelijk afgesloten met het bidden van een tientje van de rozenkrans in de Mariakapel. Om het mogelijk te maken dat de beide ouders aanwezig zouden kunnen zijn bij de ouder-kind bijeenkomst, zorgden Eva en Marielle voor een gezellige activiteit voor de broers en zusjes. Er werden kruisjes van klei gemaakt. Diaken George Brink heeft ze gezegend. We zijn dankbaar voor onze nieuwe lichting communicanten. Vanaf nu wordt voor hen gebeden bij de voorbede. We wensen hen een gezegende voorbereiding op hun Eerste H. Communie. Diaken George, Patricia, Heba en Mirjam (Werkgroep EHC Wassenaar)

Kalender Gezinskerk Wassenaar november zondag 3.11: Gezinnenzondag 'brandend braambos', 9.30 uur Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77 Wassenaar) zaterdag 9.11: Tienermis H. Augustinus (12-18 jaar), 19.00, H. Joannes de Doperkerk (Kerkstraat 70 Katwijk) zondag 10.11: Kleuterkerk H. Augustinus, 11.30 -12.00 uur Sint Willbrorduskerk (Kerkstraat 77 Wassenaar) zondag 17.11: Gezinscatechese H. Augustinus (pag.10), 9.30 uur Bondsgebouw (Leidseweg 102 Voorschoten) zondag 17.11: Gezinsviering parochiebreed, 11.00 uur, Sint Laurentiuskerk (Leidseweg 102 Voorschoten)

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Onderweg Soms duik ik (u ook misschien?) in mappen of laden om oude zaken en verhalen te bekijken. Soms zijn ze echt verouderd maar soms ook blijken oude verhalen nog helemaal van toepassing te zijn in deze tijd (zoals ook vaak verhalen uit de bijbel). Dit overkwam mij kort geleden toen ik een artikel las uit de Gaffel van februari 1998. Twee brieven, uit de geest van Pastoor Winkel (in Wassenaar van 1995 tot 2003) ontsproten; maar ook nu nog steeds herkenbaar. Wegens plaatsgebrek geef ik een verkorte versie van de brieven. De eerste brief is van de heer 'Ben te Druk' gericht aan:

verplichtingen en vaak in de file. Razend druk! Maar ik vergeet jullie geen moment. Ik waak dag en nacht over jullie. Daarom nodig ik jullie op zondag een of twee uurtjes uit om bij te praten. Ik nodig je dan uit om Mij te ontvangen als geestelijk voedsel voor de trektocht door het leven. Zullen we dan toch afspreken tot aanstaand weekend? Hopend jullie te ontmoeten teken ik, met Mijn Zegen en Kracht, Je liefhebbende hemelse Vader. Ik vind het heel ontroerend, U ook? Mocht u de (veel boeiender) volledige versie graag hebben, geef dit aan mij door dan ik maak een kopie, telefoon nr. 070 511 2139.

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

Kijken we vooruit naar Allerzielen Op zondag 3 november 9.30 uur, in onze Sint Jozef, worden in de eucharistieviering met voorganger Pater Ton Peters ofm, onze dierbaren herdacht die ons zijn voorgegaan en die wij niet vergeten. Speciaal voor de overledenen van het afgelopen jaar wordt een kaars opgestoken. Deze kaars mag door de familie meegenomen worden. De familie heeft daartoe een uitnodiging ontvangen. Aan het eind van de maand is, met het feest van Christus Koning, de sluiting van het kerkelijk jaar. Mogen wij samen terug kunnen kijken op een waardevol kerkelijk jaar. Thea den Hollander

Lieve Heer, Het spijt mij Heer, dat we op zondag niet geregeld naar de kerk komen. Ziet U Heer: na een week hard werken, zijn wij meestal moe. Op zaterdag moeten we dan boodschappen doen en schoonmaken en pendeldienst voor de kinderen naar en van allerlei clubs En vroeg naar bed lukt dan niet. Zondag willen wij uitslapen. Met goed weer willen we nog genieten van al het moois dat U geschapen heeft. Lieve Heer het is echt geen onwil dat wij zo weinig naar de kerk komen. Ik hoop dat U het begrijpt. Zegewensen en vriendelijke groet namens vrouw en kinderen. Uw toegenegen: Ben te Druk Het antwoord van de Heer: Beste Ben, Wat heb ik jullie een zwaar kruis opgelegd. Iedere dag wat belangrijks te doen. Volle agenda, veel afspraken en

26

De Kerstmarkt in november 2018 was geslaagd, gaat op 30 november natuurlijk ook lukken! Foto: Werkgroep Kerstmarkt.


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar In memoriam Fie Schrader-van Rhijn 1928 – 2019 Een groot deel van haar leven woonde zij in de Sandelandestraat. Altijd bereid iets voor een ander te doen. Vooral haar kinderen, schoon- en kleinkinderen waren haar lief! Mevrouw Sophia Catharina Wilhelmina Schrader – van Rhijn heeft jarenlang in de werkgroep Café Noir haar sporen verdiend! Na het overlijden van haar echtgenoot Wim, drie jaar geleden, werd het leven voor Fie Schrader er niet gemakkelijker op. Een aantal keren gevallen, botbreuken en revalideren, en uiteindelijk heeft zij het laatste halfjaar in Duinstede doorgebracht. De uitvaart, op vrijdag 4 oktober jl., in onze Sint Jozefkerk, was ontroerend. Kapelaan Boris Plavčić noemde haar laatste woorden: groeten aan allen. Hij vond dat dit zeker bedoeld was als ‘hartelijke’ groeten, en hij had een doosje met hartjes bij zich om uit te delen. Haar oudste zoon John sprak vol liefde over zijn moeder, in de kerk die gevuld was met familie en vrienden. Moge haar ziel rusten in vrede. Wij gedenken Fie Schrader in onze gebeden. EvdW

Café Noir In de vorige De Augustinus al even aangestipt: Wenda van der Zalm, jarenlang actief medewerker in Café Noir - de werkgroep die voor koffie zorgt na de viering - heeft haar taak beëindigd. Heel veel dank Wenda, voor al die jaren waarin je opgewekt koffie zette, en vooral ook daarna alles weer hebt opgeruimd. Vaak samen met Maria van Leeuwen! Maria heeft om gezondheidsredenen enige tijd geleden al haar deelname aan Café Noir beëindigd. Nu kan zij weer wat kleine werkjes doen. Al met al zijn wij blij met deze werkgroep, die nu – zoals Gabrie vorige keer al schreef – na iedere zondagsviering voor gezellige koffie zorgt in SION. Annelies van der Swaluw komt deze belangrijke werkgroep versterken, en als het nodig is werkt haar echtgenoot Nico ook mee. Een man in deze werkgroep is natuurlijk helemaal waardevol! Dank aan Wenda, dank aan Maria (en blij dat je weer iets kunt doen) en hartelijk welkom aan Annelies en Nico! EvdW

Parochieagenda 6 nov Dankdag voor het gewas 10 nov Collecte voor Oecumene Willibrordzondag 11 nov 17.45 u. Sint Maartenviering Sint Jan Baptistschool 13 nov Vergadering Parochiebestuur en PCi 14 nov Vergadering Beheercommissie 10.00 u. Handwerken 20 nov 19.30 u. Parochiebestuur 28 nov 10.00 u. Handwerken 30 nov 10.00 u. Kerstmarkt

Kerstmarkt op 30 november Inmiddels zijn in de Sint Jozefkerk al een aantal bazaars en een kerstmarkt georganiseerd. Er staat er weer één op stapel! Als u de pastorie ziet begrijpt u het meteen. Waar je kijkt liggen kerstspullen. De actieve werkgroep gaat dit binnenkort uitzoeken en sorteren. Zodat u met genoegen weer kunt rondlopen in de Sint Jozefkerk. Kerstballen, kerststallen, kerstbomen, handwerkspulletjes, een loterij met prijsjes, koffie met eigengebakken appeltaart (heeft Angélique beloofd!). Kom kijken, kom iets kopen. De opbrengst is voor het goede doel: u ziet het op de foto op pagina 26. De kinderen in Oeganda, waarvoor Anita Bellekom (en haar ouders Leo en Ingrid) zich inzet! Leo Bellekom zal er alles over vertellen. Zaterdag 30 november a.s., van 10.00 tot 16.00 uur. In onze Sint Jozefkerk. U bent van harte welkom! Namens de Kerstmarktwerkgroep: Emmy van der Wilk

De kerstmarkt in 2018 bevatte niet alleen maar kerstartikelen. Ook de werkjes die nijvere dames maken op donderdagochtend, eenmaal in de twee weken in de huiskamer van de pastorie. De schitterende handwerkjes vlogen weg! Trees Hoogenboom en Tony de Zwart verzorgen deze activiteit van de Sint Jozefkerk meer dan dertig jaar! Foto: Chris Brederode.

2019

2020

Kerkbijdrage De laatste jaren stuurden we altijd een brief naar alle parochianen als herinnering voor de betaling van de kerkbijdrage. Mede door het overgaan van het ene naar het andere administratiesysteem is het wat lastig en daarom deze oproep om toch even te checken of u al betaald hebt of dat u nog iets meer wilt geven. We moeten met minder mensen, die kerkbijdrage geven, toch de Jozef laten draaien. De inkomsten lopen wel wat achter vergeleken met voorgaande jaren. Bij voorbaat dank.

Breed overleg Zoals in de vorige uitgave al is aangegeven, zal de beheercommissie u op 31 oktober a.s., van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur in een speciaal Breed Overleg op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van de onze Sint Jozefkerk; een terugblik en een vooruitblik. U bent van harte welkom. Gabrie Lansbergen

Misintenties 3 november: Rob Nagtegaal / Mladen Rajic / Mathilda Aleida Adriana Kennedie-Koot / Petronella van der Hulst-Zoet / Marian Oosterveer-de Groot / Peter Veerman / Sophia Catharina Wilhelmina Schrader-van Rhijn / Frans Linnebank / Maurice Gerse / Thessa Rodenburg / Leny Bredie-Bosman. 9 november: Kees van der Zalm / Catharina van der Zalm / Mladen Rajic / Sophia Catharina Wilhelmina Schrader-van Rijn. 17 november: Mladen Rajic / Sophia Catharina Wilhelmina Schrader-van Rhijn. 23 november: Aad den Hollander / Mladen Rajic / Sophia Catharina Schrader-van Rhijn. 1 december: Bart Smith / Mladen Rajic / Petronella van der Hulst-Zoet / Sophia Catharina Wilhelmina Schrader-van Rijn. 7 december: Rob Nagtegaal / Mladen Rajic.

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie: ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook de Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de week om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): e-mail: LF@brackel.info tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

ALLERZIELEN: Ter nagedachtenis van onze dierbare overledenen Troostbrief: 'Ween niet'

Uit het Onze Vader: GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD

Ween niet. De dood is niets. Ik ben slechts naar de andere kant. Ik ben mezelf, jij bent jezelf. Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd. Bron: shutterstock

Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.

Lach om wat ons samen heeft doen lachen. Denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt zonder hem te benadrukken, zonder een zweem van droefheid.

Het leven is wat het altijd is geweest. De draad is niet gebroken. Waarom zou ik uit je gedachten zijn? Omdat je me niet meer ziet? Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg.

Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden. Dus, droog je tranen en ween niet, als je van me houdt. (tekst gebaseerd op briefnr. 263 van de H. Augustinus uit ca. 420 na Chr.)

28

Wij gedenken de overledenen op zaterdag 2 november: Allerzielen Op 2 november Allerzielen denken we nog meer dan anders aan onze dierbare overledenen en bidden wij voor hen. We vieren Allerzielen zoals gebruikelijk met een Woord- en Gebedsviering, aanvang 19.00 uur. In deze viering, met zang van Pro Deo, is diaken Brink de celebrant. De namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden zullen worden genoemd, waarbij een kaarsje wordt aangestoken. Hun nabestaanden worden speciaal uitgenodigd, maar uiteraard zijn alle parochianen van harte welkom bij deze bijzondere en - hopen wij - troostrijke viering. Na afloop van de viering gaan we zingend in processie met de lichtjes naar het met fakkels verlichte kerkhof, waar de graven met wijwater worden besprenkeld, en waar we de lichtjes op de graven plaatsen. LB

Nu ontleden wij het tweede deel van het Onze Vader, waarin wij onze behoeften voorleggen aan God. Dit tweede deel begint met een woord dat de geur van het dagelijks leven draagt: brood. Jezus' gebed begint met een gebiedende vraag, die veel gelijkt op het smeken van een bedelaar: "geef ons heden ons dagelijks brood!". Dit gebed komt voort uit een evidentie die wij dikwijls vergeten, namelijk dat wij geen zelfgenoegzame schepselen zijn en dat het nodig is dat wij ons alle dagen voeden. De Schriften tonen dat de ontmoeting met Jezus voor veel mensen met een vraag begon. Jezus vraagt geen geraffineerde aanroepingen, integendeel, heel het menselijk bestaan, met zijn meest concrete en dagelijkse problemen, kan gebed worden. In de Evangeliën vinden wij een menigte bedelaars die om bevrijding en heil smeken. De ene vraagt brood, de andere genezing; sommigen reiniging, anderen het zicht, of dat een dierbare terug zou leven ... Jezus gaat nooit onverschillig voorbij aan die vragen en dat lijden. Jezus leert ons dus dagelijks brood te vragen aan de Vader. En Hij leert ons het te doen in vereniging met alle mannen en vrouwen voor wie dit gebed een schreeuw is - dikwijls binnen in hen - die hun dagelijkse angst begeleidt. Hoeveel moeders en vaders gaan ook vandaag nog, slapen met de kwellende zorg 's anderendaags niet genoeg brood te hebben voor hun kinderen!


Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar Stellen wij dit gebed voor, niet vanuit de zekerheid van een comfortabele woning, maar wanneer een kamer ontbreekt of wanneer het nodige om te leven, ontbreekt. De woorden van Jezus krijgen dan nieuwe kracht. Christelijk gebed begint op dat niveau. Het is geen oefening voor asceten; het begint bij de werkelijkheid, bij het hart en het lichaam van mensen in nood, of van mensen die de conditie delen van hen die het levensnoodzakelijke niet hebben. De grootste christelijke mystici kunnen zelfs geen abstractie maken van de eenvoud van deze vraag: "Vader, zorg dat er voor ons en voor heel de wereld, het nodige brood is vandaag". En 'brood' betekent ook water, geneesmiddelen, een huis, werk ... Het levensnoodzakelijke vragen. Het brood dat een christen in het gebed vraagt, is niet 'mijn' maar 'ons' brood. Dat is wat Jezus wil. Hij leert ons het niet alleen voor onszelf te vragen maar uit samenhorigheid met heel de wereld. Als men zo niet bidt, dan houdt het Onze Vader op een christelijk gebed te zijn. Als God onze Vader is, hoe kunnen wij ons dan bij Hem presenteren zonder elkaar de hand te geven? Wij allemaal. En als wij het brood dat Hij ons geeft, van elkaar stelen, hoe kunnen wij dan zeggen dat wij Zijn kinderen zijn? Dit gebed sluit een houding in van empathie, een houding van solidariteit. In mijn honger voel ik de honger van de menigten, en dan zal ik tot God bidden tot hun vraag verhoord wordt. Zo leert Jezus aan Zijn gemeenschap, aan Zijn Kerk, om ieders behoeften tot bij God te brengen: "Wij zijn allemaal Uw kinderen, o Vader, heb medelijden met ons!". Het zal ons nu goed doen een beetje halt te houden en aan kinderen te denken die honger lijden. Denken wij aan de kinderen in landen die in oorlog zijn: de kinderen die honger lijden in Jemen, de kinderen die honger lijden in Syrië, de kinderen die honger lijden in zo veel landen waar geen brood is, in Zuid-Soedan. Denken we aan die kinderen en zeggen wij samen luidop, met hen in gedachten, het gebed: "Vader, geef ons heden ons dagelijks brood". Allemaal samen.

Het brood dat wij aan de Heer in het gebed vragen is brood dat ons ooit zal beschuldigen. Het zal ons het gebrek verwijten aan de gewoonte het te breken met onze naaste, ons gebrek aan de gewoonte om het te delen. Het was brood dat gegeven is voor heel de mensheid en het werd integendeel slechts door enkele mensen gegeten. Liefde kan dat niet verdragen en de liefde van God kan evenmin het egoïsme verdragen dat het brood niet deelt. Er was eens een grote menigte bij Jezus; het waren mensen die honger hadden. Jezus vroeg of iemand iets bij zich had, en men vond alleen een kind dat bereid was zijn proviand te delen: vijf broden en twee vissen. Jezus vermenigvuldigde dit edelmoedig gebaar. Dit kind had de les van het Onze Vader begrepen: dat voedsel geen privé bezit is - prenten wij dat in ons hoofd: voedsel is geen privé bezit - maar voorzienigheid, om met Gods genade te delen. Het échte wonder dat Jezus die dag verrichtte, is niet zozeer de broodvermenigvuldiging - die werkelijk plaatshad - maar het delen: geef wat u heeft en Ik zal het wonder doen. Door dit aangeboden brood te vermenigvuldigen, liep Hij vooruit op het offer van zichzelf in het Eucharistisch brood. Inderdaad, alleen de Eucharistie is in staat de oneindige honger te verzadigen en het verlangen naar God dat alle mensen bezielt, ook hun zoeken naar dagelijks brood. Paus Franciscus

Bron: shutterstock

AANKONDIGING: viering van St. Willibrordus op zondag 3 november Op zondag 3 november - aanvang 09.30u - vieren wij tijdens de eucharistieviering het feest van de patroon van onze kerk: St. Willibrordus. Voor de kinderen is er tijdens deze viering in onze kerk weer een KinderWoordDienst. Tijdens deze KinderWoordDienst is het thema: 'bidden'. Na afloop willen wij elkaar graag ontmoeten bij het koffiedrinken. LB

Bron: rkdocumenten.nl

GEBEDSVERHORING Zondag 22 oktober deed kapelaan Boris Plavčić aan het einde van de viering een oproep om voor de 3 dagen daarvoor geboren baby Aniëlla - kleindochter van onze parochianen Margaret en Jan Pol - te bidden omdat deze baby na de geboorte op de IC was beland. Gelukkig bleek na enkele dagen dat zij deze situatie achter zich heeft gelaten. Sinds 3 oktober is Aniëlla gezond en wel bij haar ouders thuis. De familie dankt u hartelijk voor dit bidden voor een goede afloop. LB

Aniëlla 11 dagen oud

29


Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar

Prijs: Jeugdprofessional Onze parochiaan M. Van Veen - vader van een Eerste communicante van juni-2019 - heeft een prijs gewonnen als "Jeugdprofessional 2019". Hij is sociotherapeut bij het Curium-LUMC. Wij feliciteren hem daarmee van harte. LB

de groep 'paintballers'

GESLAAGD MISDIENAARSUITJE-2019 De misdienaars van het schooljaar 2018-2019 hebben als bedankje namens onze parochiekern hun misdienarenuitje gehad op zondagmiddag 22 september. Een groot deel van de kosten kon worden betaald uit de speciaal daarvoor gehouden deurcollecte na de eucharistievietring op de zondagmorgen; hierbij werd gul gegeven, waarvoor dank aan alle goede gevers!. Net zoals vorig jaar maakte dit veel indruk op onze misdienaars. Het uitje begon met een gezellig samenzijn in de Sloep. Inti, een parochiane uit Valkenburg, had een mooi kruis van cupcakes gemaakt (zie foto) Het woord ‘bedankt’ was bedoeld voor de misdienaars, maar ook een ‘bedankt’ aan God. Tijdens dit samenzijn spraken we ook even over het misdienaar zijn: waarom doen we het en waarom is het goed dat kinderen dit doen? We gingen ook even de kerk in voor een kort moment van gebed en de zegen voor het uitje. Vervolgens op naar Marina in Rijnsburg, een haventje waar je ook kunt paintballen. Dat paintballen was een groot succes ondanks de hitte (28 graden!); hieraan deed ook kapelaan Bors Plavčić enthousist mee.

We sloten af met fris, frietjes en een kroket. Het was een bijzonder goed uitje vooral door de zeer goede sfeer onderling, ondanks de leeftijdsverschillen. We zijn dankbaar voor deze fijne ploeg misdienaars. Tot slot dank aan Jean-Paul en kapelaan Boris voor het meegaan... en... het meedoen! MdM

In Memoriam Op 90-jarige leeftijd is op 15 september overleden mevrouw Petronella Margaretha Theresia de Rooij-van Schie. Ze is weduwe van Gerardus de Rooij (oud kosten van onze kerk). De gebedsdienst was op 21 september in onze kerk, waarna zij is gecremeerd.. Haar laatste woonadres is Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 (Sophiekehuis). Op 83-jarige leeftijd is op 26 september overleden mevrouw Wilhelmina Adriana Noordhuizen-Leermakers. De uitvaartplechtigheid was op 1 oktober in onze kerk, waarna zij is gecremeerd. Haar laatste woonadres is Van Zuylen van Nijeveltstraat 469. Zie ook pagina 24. Mogen zij rusten in vrede.

Misintenties Zaterdag 2 november (Allerzielen): overleden ouders Ruygrok-van der Kroft, overleden ouders van der Zwet-Zonneveld, overleden ouders van Spronssen-Remmerswaal, overleden ouders van der Kroft-van den IJssel, Koos Ruijgrok, Johannes Knaap, Petronella de Rooij-van Schie, Wilhelmina Noordhuizen-Leermakers, Marloes Beijersbergen, Rob van Leeuwen, Wil en Ans Verheesen-Ruijgrok, Yvonne Lelieveld-van Leeuwen. Zondag 3 november: familie Oosterveer-Compier, overleden ouders Kerklaan-van der Laar, overleden leden van de familie van Uffelen, Petronella de Rooij-van Schie, Wilhelmina Noordhuizen-Leermakers, Yvonne Lelieveld-van Leeuwen. Zondag 10 november: Bart Smith, Siny Vogels, Jopie Jonker-de Groot, Yvonne Lelieveld-van Leeuwen. Zaterdag 16 november: Fokje Terwisscha van Scheltinga-Hoekstra, Yvonne Lelieveld-van Leeuwen. Zondag 17 november: voor een 90ste verjaardag, overleden ouders van Baggum-Vergeer, Nico Winnubst, Ton Gordijn, Dirk de Vlugt, Jo van Leusden-van der Kooy, Elias en Petronella van Leusden, Adrianus en Gerarda van der Kooy, Yvonne Lelieveld-van Leeuwen. Zondag 24 november: overleden ouders Remmerswaal-van Winsen, Nico Verhart, Dirk de Vlugt (jrgt), Yvonne Lelieveld-van Leeuwen. Zondag 1 december: familie Oosterveer-Compier, Yvonne Lelieveld-van Leeuwen. Zondag 8 december: Yvonne Lelieveld-van Leeuwen.

Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


PAROCHIE H. AUGUSTINUS

Redactie De Augustinus

Bestuur

Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Wassenaar Gezamenlijk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Mirjam Aerden (MdM) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1: vacature • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: vacature Secretaris: vacature Penningmeester: vacature Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417, e-mail: jan.ko@ziggo.nl

Pastoraal Team Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

Inleverdatum kopij decembernummer 2019 uiterlijk 20 nov 2019: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 7 dec 2019 - 5 jan 2020 Verschijningsdatum: 3 dec 2019 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids Ze dragen witte kleren. En ze hebben palmtakken in hun handen. (zie Openbaringen 7, 9-14).

Allerheiligen Op 1 november is het Allerheiligen. Op Allerheiligen vieren we feest voor alle heiligen: de bekende en onbekende heiligen. Wie zijn de heiligen? De heiligen dat zijn alle mensen die bij God in de hemel zijn. Het zijn dus gewone mensen die dood zijn gegaan en nu bij God in de hemel zijn. Wij kunnen de heiligen niet zien. Niemand weet daarom hoe ze eruit zien. In de Bijbel wordt wat meer over de heiligen verteld. Het zijn er veel. Zo veel dat niemand ze kan tellen. Ze komen van de hele wereld (uit alle rassen en stammen en volken en talen). Ze staan voor de troon van God.

Kleurplaat: coloriagesaimprimer.com

Een heilige wordt ook wel Sint genoemd. Bijvoorbeeld Sint Maarten of Sint Willibrordus.

Gods Volk Wij zijn op aarde en de heiligen in de hemel. Toch horen we bij elkaar. We zijn samen 1 familie, 1 Kerk, 1 volk van God. Voorspraak De heiligen helpen ons en wij kunnen hen om hulp (voorspraak) vragen. Wist je bijvoorbeeld dat er een heilige is die heel goed helpt als je iets kwijt bent? Dit is Sint Antonius. Op deze bladzijde zie je een gebedje dat je kan gebruiken als je iets kwijt bent. Je kan hem ook in je eigen woorden om hulp vragen. Vergeet niet om hem te bedanken als je het weer hebt gevonden! Voorbeeld We willen het allemaal graag goed doen en Jezus navolgen. Soms weten we niet precies hoe dat moet. We kunnen dan naar de heiligen kijken en ze als voorbeeld nemen. WELKE HEILIGEN HERKEN JIJ?

tekst: hagenpreken.nl

Profile for Parochie H. Augustinus

De Augustinus  

De Augustinus  

Advertisement