__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015

De Augustinus Paasnummer 2015

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel Website live in een nieuwe huisstijl

Het parochiebestuur van de parochie H. Augustinus. v.l.n.r.: Reinoud Kimman: beheer gebouwen, Connie Schutten-Faes: pr en communicatie, Astrid van der Valk: vicevoorzitter en waarnemend penningmeester, Bertha Beeres-Visser: begraafplaatsen, pastoor Michel Hagen: voorzitter, Fred Bakker: personeel en waarnemend secretaris, Karin Bolhuis: algemeen lid, Balth SchrĂśder: vrijwilligers.

Wat kost het parochieblad? Inmiddels ligt alweer nummer 4 van het parochieblad De Augustinus voor u. Een mooi en kleurrijk blad waar je mee voor de dag kan komen als parochie, wetende dat in elk nummer zaken worden verbeterd. Ik hoor echter ook opmerkingen en vragen of het niet een te duur blad is geworden. Vandaar lijkt een uitleg en toelichting op de kostenontwikkeling van het parochieblad hier op zijn plaats. De Augustinus wordt samengesteld met alleen maar vrijwilligers, inclusief de opmaak. Alleen het drukken van het blad is uitbesteed. De totale gemiddelde drukkosten zullen in 2015 naar verwachting â‚Ź0,54 per exemplaar bedragen. Dat is met inbegrip van verzendkosten voor aflevering van de drukkerij naar elke parochiekern. De edities van het kerstnummer en het paasnummer kennen een grotere oplage en daardoor een lagere prijs per exemplaar dan in de overige maanden. Elke parochiekern heeft bepaald wat de gewenste oplage per nummer is. Op basis daarvan is eind vorig jaar het jaarcontract met de drukker afgesloten. Het nieuwe parochieblad De Augustinus zal normatief op jaarbasis

circa 10% besparing van de kosten opleveren voor onze gehele parochie ten opzichte van de situatie in 2014 met individuele bladen per parochiekern. De edities en frequenties van het parochieblad zijn nu ook gesynchroniseerd. Daarbij komt dat het blad glossy overkomt, een grote kwaliteitsverbetering, wat (ten onrechte) de indruk geeft dat het duur(der) is. Een glanzende look is goedkoper dan een matte uitvoering, omdat het papier namelijk met een speciale coating wordt behandeld, waardoor het papier bij het drukken minder inkt opneemt (minder zuigende werking), wat het goedkoper maakt. Astrid van der Valk Penningmeester (waarnemend)

Inleverdatum kopij nummer 5, bij voorkeur via e-mail in Word-documenten, uiterlijk 16 april 2015: redactie@parochie-augustinus.nl Verschijningsdatum: 28 april 2015. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. www.parochie-augustinus.nl De nieuwe website: www.parochie-augustinus.nl

2

De nieuwe website van de parochie is sinds 2 maart in de lucht. Op de geheel vernieuwde website vindt u nieuwsberichten, de agenda met activiteiten in de parochie en het vieringenschema. U kunt er ook informatie aantreffen over het pastoraal team, het parochiebestuur en het centraal secretariaat. Uiteraard zijn de digitale versies van het parochieblad ook te lezen op de website en is er nog veel meer achtergrond informatie toegevoegd. Op de site kunt u doorklikken naar de sites van de verschillende parochiekernen. Dan komt u op de huidige site van uw parochiekern terecht. Maar achter de schermen wordt hard gewerkt door de werkgroep website om ook de huisstijl van de sites van de parochiekernen aan te passen. Begin april zullen de sites van de H. Joannes de Doper uit Katwijk en van de H. Willibrord uit Oegstgeest al in de nieuwe huisstijl beschikbaar zijn. In mei volgen de sites van de H. Laurentius en de Moeder Gods uit Voorschoten en de St. Jozef uit Wassenaar. Tot slot zullen de sites van De Goede Herder en Sint Willibrordus uit Wassenaar overgezet worden in de nieuwe huisstijl. Karin Bolhuis, Eindredacteur website


Voorwoord Een oud gezegde luidt: "Zonder kruis geen verrijzenis". Dit nummer staat in het teken van de verrijzenis. Toch zult u ook afbeeldingen van het kruis tegenkomen, want dat is het teken van zijn overwinning; omdat Jezus is verrezen uit de dood heeft het kruis voor ons een geheel nieuwe betekenis gekregen. Op de voorkant ziet u een verrijzenisicoon 'Hè Anastasis'. De verrezen Heer staat met zijn voet op de dood; Hij heeft de dood overwonnen. Daar zien we ook sleutels van het dodenrijk. Jezus reikt Adam en Eva de hand en doet hen opstaan uit de sjeool, de onderwereld. Zo beeldt deze icoon het nieuwe leven uit. De zonde die hen van God gescheiden hield is vergeven, Christus heeft verzoening gebracht. Het Evangelie zelf beschrijft de verrijzenis niet. Deze icoon is dan ook vooral een uitbeelding van ons geloof. Hoe feestelijk de afbeelding ook is, Jezus draagt wel de wondentekenen in zijn handen en voeten. Daarmee wordt zichtbaar welke prijs hij bereid was te betalen om ons van dood naar leven te brengen. We hopen dat de vreugde van Pasen uw deel mag zijn. Mede namens alle redacteuren, het pastoraal team en het bestuur, wens ik u een Zalig Pasen. Pastoor Michel Hagen

2 4 5 6 9 10 12 16-17 18 20 23 24 26 28 31

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom Augustinus, 6 in 1 Spiritualiteit Gezin, Jeugd en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 7 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en de Moeder Gods Voorschoten Wassenaar Gezamenlijk De Goede Herder - Wassenaar St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten

Het redactieteam van De Augustinus wenst u allen een Zalig Paasfeest.

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11x per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Connie Schutten-Faes a.i. Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars Oegstgeest: May-lisa de Laat Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Wereldkerk/Bisdom: Maike Marks Augustinus, 6 in 1: Piet Hagenaars a.i. Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Jeugd, Gezin en Jongeren: Mirjam Aerden-de Mol Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team

George Brink, Truus Wüts, Berry Lansbergen, Michel Hagen, Peter van Beurden, Dirk Gudde

Uit het pastoraal team In februari en de eerste helft van maart vergaderde het pastorale team in totaal maar vier keer. Op de agenda stonden veel ‘lopende zaken’ waar (nog) niet veel concreets over te vertellen valt. De volgende punten zijn vermeldenswaard: - Truus Wüts is een paar keer op bezoek geweest in het asielzoekerscentrum in Katwijk. Mede naar aanleiding daarvan is ook het hele pastorale team op werkbezoek gegaan en heeft zich uitgebreid laten voorlichten door de locatiemanager. Hiernaast leest u er meer over. - De pastoor bracht verslag uit van het

volgende. De besturen van de parochiële caritasinstellingen (PCI-en) van onze parochie zijn bij elkaar geweest voor een eerste ontmoeting en gesprek. Daarbij waren ook aanwezig Astrid van der Valk, vice-voorzitter van het parochiebestuur, pastoor Hagen, Truus Wüts en namens het bisdom Jan Maasen. Doel van de ontmoeting was de wens van sommige van de besturen om te komen tot één grote, samengevoegde, PCI voor de hele parochie. Daar wordt door de aanwezigen nog verschillend over gedacht, maar wel is een vervolgtraject afgesproken van onderlinge ontmoeting en uitwisseling. - Het team denkt na over mogelijke onderwerpen voor een serie artikelen in De Augustinus. Als mogelijkheden zijn genoemd: een serie over de eu-

Pastoraal woord De woorden opstand en opstanding zijn allebei afgeleid van het woord opstaan. Opstanding is opstaan uit de dood. Dat wordt in de katholieke traditie uitgedrukt met het woord “verrijzenis”, hetgeen we straks met Pasen weer gedenken, de verrijzenis van onze Heer. Opstand is ook opstaan uit een vorm van dood, waarin mensen wezenlijke elementen van leven worden onthouden, zoals het recht op voedsel, een plek om te wonen, vrijheid van denken, recht op vrijheid, gezondheid. Wanneer die mensenrechten ontbreken, dan groeit er langzaam aan verzet; en dan ontstaat er opstand. Je staat op, omdat je niet tevreden bent met datgene wat er gebeurt. Wie geen behoefte meer heeft aan opstand verliest misschien langzaam ook het geloof in de Opstanding. Tijdens zijn leven heeft Jezus die opstand laten zien. Hij kwam in opstand tegen alles wat onmenselijk was. Hij kwam in opstand toen mensen aan de kant werden geschoven, omdat ze ziek waren, onrein, besmet, onderdrukt door structuren van godsdienstige aard. Daarom werd Hij met palmtakken juichend ingehaald in de stad Jeruzalem. We gedenken het op Palmzondag. Daarom werd Hij ook uit de weggeruimd omdat Hij in opstand kwam tegen menselijk onrecht. We gedenken het met Goede Vrijdag. De opstanding van de Heer zullen wij altijd in verband moeten brengen met de opstand tegen onrecht dat mensen wordt aangedaan; opstaan tegen alles wat ziek is, alles wat zorg behoeft. Laten we dat in het leven van alle dag proberen waar te maken. Ik wens u een zalig Pasen toe. Pastor Berry Lansbergen

4

charistie (4 x halve pagina), de geloofsbelijdenis, de werken van barmhartigheid, het Onzevader, wijzigingen in het altaarmissaal, het nieuwe beleidsplan. - We blikten terug op de parochieavond over de gezinssynode. Het was een goede avond, met zinvolle gesprekken. Voor de concrete beantwoording van de vele vragen leverde de avond in algemene zin input op, maar de beantwoording is toch nog een hele klus geworden voor de pastoor. Truus Wüts, pastoraal werker

“Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen” (Mt. 25) Binnen de grenzen van onze parochie is een heel groot asielzoekerscentrum (AZC) gevestigd: het AZC Katwijk. Asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland vaak niet meer bezittingen dan de kleren die zij dragen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hen op en zorgt voor basisvoorzieningen. Het recht op opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt, tot hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. Ik ben inmiddels een paar keer op bezoek geweest bij de locatiemanager van het azc, bij enkele asielzoekers en bij vrijwilligers van ‘De Vrolijkheid’ (een stichting die leuke en zinvolle activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren binnen de AZC’s). De verhalen die ik heb gehoord, zijn indrukwekkend en schokkend. Het houdt me enorm bezig, en ik zou dan ook graag – samen met anderen uit de parochie – ‘wat’ gaan doen om de bewoners van het AZC te helpen. In het korte bestek van één artikel in De Augustinus kan ik lang niet alles vertellen wat ik u zou willen vertellen. Ik hoop dan ook dat de redactie mij de kans wil geven om ook in komende nummers aandacht te schenken aan het AZC en de bewoners daarvan. Sinds oktober 2008 worden asielzoekers opgevangen op AZC Katwijk. In juli 2011 werd AZC Katwijk aangewezen als een van de eerste gezinslocaties in Nederland. Gezinnen met minderjarige kinderen mogen nooit dakloos worden. Als zij al lang op een AZC (Lees verder op pagina 9)


Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom Fijne vakantie gewenst

Zaligverklaring aartsbisschop Romero

De zomervakantie laat nog even op zich wachten, maar velen zijn al bezig met hun vakantieplannen. Een heerlijk vooruitzicht, er even tussenuit, jezelf opladen. Vakantie geeft een gevoel van vrijheid. Maar wat nu, als je er de middelen niet voor hebt? Als je voortdurend onder spanning staat, omdat je alleen maar bezig bent de eindjes aan elkaar te knopen?

De in 1980 vermoorde aartsbisschop Óscar Romero wordt op 23 mei in San Salvador zalig verklaard. Dat maakte aartsbisschop Vincenzo Paglia bekend tijdens een bezoek aan El Salvador.

In een tijd waarin veel mensen meerdere keren per jaar op vakantie gaan, is er ook een groeiende groep mensen die jaren achtereen niet op vakantie kunnen. En juist zij kunnen een ontspannen weekje zo goed gebruiken: even hun zorgen vergeten en nieuwe kracht opdoen. Stichting Rita’s Reisbureau bekommert zich om deze groep. Hier worden geen dure vakanties verkocht, hier worden mensen die 'wat over hebben' gekoppeld aan mensen die 'wat minder hebben'. Hoe werkt dat concreet? Eigenaren van vakantiehuisjes en caravans wordt gevraagd om hun accomodatie gratis één of meerdere weken per jaar ter beschikking te stellen voor mensen die op of onder het sociaal minimum leven.

Nadat Paus Franciscus begin februari van dit jaar aartsbisschop Romero (El Salvador: 1917-1980) had uitgeroepen tot martelaar, kwam de weg naar zaligverklaring open; wanneer iemand als martelaar wordt erkend, is er geen wonder op diens voorspraak nodig. Mgr. Romero werd in 1980 door een sluipschutter neergeschoten terwijl hij de H. Mis opdroeg. De achtergronden zijn nooit volledig opgehelderd. Romero was bekend als een sociaal bewogen en vredelievend mens, die het opnam voor de armen. Hij verwierf een grote populariteit onder de bevolking, maar zijn kritiek op de dictatoriale regering in El Salvador leverde hem (doods)bedreigingen op. In het proces tot zaligverklaring werd Romero in 1997 bekroond met erkenning als ‘Dienaar Gods’. In februari 2015 kwam de erkenning van zijn martelaarschap, omdat hij is vermoord ‘uit haat voor het geloof’. “Voor mij is Romero een man Gods”, heeft Paus Franciscus gezegd. MM

Aanmelden Diaconieprijs '15 Op zaterdag 14 november reikt het bisdom Rotterdam voor de vijfde keer de Diaconieprijs Brood en Rozen uit. Er zijn drie categorieën: 1. diaconie dichtbij; 2. missie, ontwikkeling en vrede; 3. 'eenzaamheid en eenzaamheidsbestrijding' als bijzonder thema.

Alle vakanties van Stichting Rita's Reisbureau komen tot stand dankzij vrijwilligers. Mede daarom kunnen de vakanties zo goedkoop blijven. Gasten worden aangemeld via contactpersonen die de mensen veelal persoonlijk kennen. Denkt u hierbij aan maatschappelijk- en pastoraal werk(st)ers, mensen die actief zijn in de diaconie of bij voedselbanken. PCI-en roepen parochianen op om mensen uit hun omgeving die in aanmerking zouden kunnen komen voor zo'n vakantie, aan te melden. Ook het ter beschikking stellen van accommodatie of van uw diensten als vrijwilliger wordt van harte aanbevolen. Stichting RITA's Reisbureau is voortgekomen uit de armoedebeweging in Rotterdam. Website: www.ritasreisbureau.nl MM

Bronnen: Katholiek Nieuwsblad en RKK

De winnaar in elke categorie ontvangt 1000 euro voor haar activiteiten. De winnaar in de laatste categorie ontvangt ook de wisseltrofee. Parochies en katholieke instellingen kunnen hun activiteiten aanmelden tot 31 mei. Aartsbisschop Romero op een muurschildering (bron: internet)

MM

Laurentiusjaar In de periode november 2014 tot en met februari 2016 wil het bisdom Rotterdam heel bijzonder stil staan bij de patroonheilige van het bisdom, de heilige Laurentius. In het leven van de heilige diaken Laurentius komen geloof en daden van liefde op inspirerende wijze bij elkaar. Aandacht in heel het bisdom voor Laurentius zal een goede voorbereiding zijn op het 60-jarige jubileum van het bisdom, dat in 2016 zal worden gevierd. Er worden verschillende materialen uitgegeven in het kader van het Laurentiusjaar. Zo zal bij de chrismamis op 1 april, een diocesaan magazine over de H. Laurentius, inclusief een stripverhaal, worden uitgereikt. MM

5


Augustinus, 6 in 1 Vastenaktie ook met Pasen

Graag vragen we in dit Paasnummer weer aandacht voor de Vastenaktie. Ook al is het Pasen, er zal in het weekend van 4/5 april na de vieringen een deurcollecte gehouden worden voor Kerala. Dit om degenen die de collecte van 15 maart en de olifant gemist hebben, alsnog de gelegenheid te geven een Paasgift aan dit project te geven.

milie van elkaar!) kan vertellen over India en Kerala en wat daar allemaal voor goeds gebeurt. Met Pasen is voorlopig de laatste inzamelingsronde. Van harte aanbevolen! U kunt ook gebruik maken van de giro, om uw gaven over te maken: NL77 ABNA 0461 5598 03 t.n.v. Parochie H. Augustinus inzake MOV o.v.v. Kerala. En de olifant is ook heel willig om uw bijdrage in ontvangst te nemen. Wilt u verder eens neuzen in wat de stichting Kerala allemaal doet, kies dan de digitale snelweg: www.stichtingkerala.nl Pastor Peter van Beurden

Schiedam viert Liduinajaar

Dansende kinderen tijdens een bezoek (2015) aan de Keralaprojecten. Foto: Mieke van Beurden

Vorig jaar zijn we met het project gestart. Dit jaar is de tweede ronde die hopelijk de benodigde 12.000 euro bijeen zal brengen. Dan kunnen de jongeren verder op het voortgezet onderwijs, kan de drukkerij doordraaien en vindt het naaimachineproject weer een vervolg. Op de verschillende locaties is actie gevoerd, werd gebridged, gespaard in olifanten doosjes en brachten sobere maaltijden geld in het laadje. Bovendien hebben velen van U Mieke van Beurden gehoord die eindeloos (we zijn niet voor niets fa-

Schiedam viert dit jaar het Liduinajaar. De stadsheilige staat centraal in een breed scala aan evenementen, tentoonstelllingen en activiteiten. De Heilige Liduina van Schiedam was een Schiedams meisje dat op 18 maart 1380 werd geboren en na een val op het ijs op 16 jarige leeftijd bedlegerig werd. Haar fysieke toestand werd nooit meer de oude en zij sleet haar leven op bed tot zij op 53-jarige leeftijd overleed. Haar opstandigheid tegen haar lijden zette ze om in een passie voor Jezus. Haar houding maakte diepe indruk op haar omgeving en veel mensen kwamen bij haar op bezoek. In plaats van Liduina te troosten werden zij door haar opgemonterd. Haar liefde voor God en de mensen was opzienbarend. Liduina groeide uit tot de patroon van de zieken. In de week van 11 tot 19 april worden veel activiteiten gehouden. Op 11 april is er een themawandeling door de stad, op 18 april is er de Rozentocht, een muzikale omgang met miniconcerten in 4 kerken ter ere van Liduina (haar engelbewaarder had haar gezegd dat zij pas zou sterven als de rozenstruik die hij haar had gegeven tot volle bloei was gekomen) en op 19 april het Liduinafeest en de Stille Omgang. Voor meer informatie zie www.ontdekschiedam.nu en de site van de Liduinabasiliek in Schiedam: www.liduinabasiliek.nl

Bron: Mieke van Beurden

6

Erik van Blerk


Augustinus, 6 in 1

Diaconie/MOV (Groot)ouders met hun (klein) kinderen zijn van harte welkom voor de volgende Kleuterkerk over Pasen op Paaszaterdag 4 april om 17 uur in de Sint Jozef kerk te Wassenaar. We hopen ook op gezinnen uit de parochiekernen van buiten Wassenaar. Kinderen vanaf 7 jaar zijn van harte welkom om mee te zingen in het ad hoc kinderkoortje, dat eenvoudige (maar heel leuke!) liedjes zingt. We beginnen om 16.30 uur met een half uurtje oefenen. Aanmelden voor het koortje is niet nodig, maar is wel handig voor ons: gezinspagina.augustinus@gmail.com MdM

Kleuterkerk

De Barmhartige Samaritaan Op 1 maart was er weer Kleuterkerk. Deze keer ging het over de barmhartige Samaritaan. Ondanks de vakantie waren er maar liefst 23 kinderen en daarbij zo’n 29 (groot) ouders. Kleuterkerk is steeds opnieuw weer een bijzondere, mooie en ontspannen viering. Tijdens de viering zingt het koor van kinderen vanaf 7 jaar liedjes als: Laat de kinderen tot Mij komen, het refrein van het Ave Maria van Lourdes en een lied over Vrede. Er scharrelen ook kindjes van 1 en 2 jaar rond. Met name het branden van kaarsjes bij Maria, het bidden, het zingen en kleuren beleven ze echt al mee. De kleuters – waar het om gaat- zitten op het kleed voor het altaar en zijn erg betrokken bij het verhaal. Deze keer werd het verhaal van de Barmhartige Samaritaan voorgelezen. Na afloop speelden een pappa en de meisjes van het koor het verhaal nog eens na, dat was best indrukwekkend. De gewonde man lag daar maar en wel twee mensen liepen langs zonder te helpen. Gelukkig kwam toen de barmhartige Samaritaan. Zo leerden we wat Jezus bedoelt met dat je van je naaste moet houden als van jezelf. We spraken erover hoe wij dat kunnen doen in ons leven, op school bijvoorbeeld. We namen ons voor om mensen die hulp nodig hebben te helpen, ook als we ze niet aardig vinden. Na het verhaal gingen alle kinderen van heel klein tot groot op de grond aan de slag met het inkleuren van tekeningen. Juf Emmy speelde op het orgel en de kinderen kleurden geconcentreerd. Er werden ook drie kaarsjes bij Maria opgestoken. Deze keer werd een kaarsjes gebrand voor een jarige moeder. Tim (5 jaar) brandde een kaarsje, omdat hij zo blij was om maandag weer naar school te mogen gaan. Het laatste kaarsje was voor een gezin met heel veel verdriet. We sloten af met het Onze Vader, na het ‘Amen’ kon je even een speld horen vallen en toen gingen alle kinderen de kerk in om elkaar en de (groot)ouders de Vrede te wensen. Na precies een half uur was de viering afgelopen en wisten de kinderen niet hoe snel ze verder moesten gaan met inkleuren!

Bezorgers van het parochieblad De Augustinus bedankt Voor alle bezorgers geldt hetzelfde: De parochiebladen zijn een stuk zwaarder dan de oude vertrouwde parochiebladen van elke parochie apart. Daarbij komt nog eens dat de stapel weg te brengen bladen je met twee handen moet vast houden anders glijden ze uit je handen. Twee dingen die waar zijn. Menig andere parochie is jaloers op zo’n parochieblad, maar óók op de vrijwilligers die er voor zorgen dat dit parochieblad op de deurmat valt bij diverse parochianen. Het parochiebestuur is zich bewust van de klachten van de bezorgers. Des te meer wordt U als bezorger van het blad door het parochiebestuur gewaardeerd. PH

bron: lokapost.nl

7


Spiritualiteit Pasen Wanneer deze 'Augustinus' bij u op de deurmat valt, naderen de paasdagen met rasse schreden. In de winkels zien we de paashaasjes en de paaseieren. Het is dan ook niet vreemd als kinderen en kleinkinderen Pasen vooral daarmee verbinden. Het is een taak voor onze generatie om de betekenis van Pasen door te geven. Voor de grotere kinderen en voor ons volwassenen is de paaswake bij uitstek een leerzame viering. De talrijke symbolen gedurende de viering helpen ons iets meer te verstaan van dit grote mysterie van ons geloof. De paaswake is dan wel een viering waar je niet naar toe gaat om even snel de Mis mee te maken. Alleen wie erheen gaat met de instelling om naar de verhalen te luisteren, de mooie rituelen mee te maken en in rust het mysterie van Jezus' overwinning op de dood te vieren, zal met vreugde en dankbaarheid huiswaarts keren.

Paus Franciscus tijdens de paaswake in de Sint Pieter (foto Vaticaan)

Wanneer mensen over Pasen spreken, komen de discussies soms niet verder dan de vraag of Jezus nu werkelijk verrezen is. Dan vraagt men zich af of Hij daar nu echt stond, met handen en voeten en hoofd en lijf. Of zijn hart weer klopte en of zijn lichaam weer 37 graden Celsius was. Een theoloog zei ooit, de verrijzenis betekent niet dat er een dood lichaam is opgestaan. Hij wilde ermee zeggen dat we dieper

8

moeten doordenken. Een andere uitleg hoorde ik halverwege de vorige eeuw. Mensen zeiden toen dat Jezus gewoon dood was, maar dat zijn leerlingen met zijn ideeën verder wilden. Zo werd Hij op een bepaalde manier weer levend voor hen. Dan werd Jezus dus niet door zijn Vader opgewekt of verrees Hij uit eigen kracht, maar verrees Hij in de gedachten van zijn leerlingen. Ook die benadering is veel te beperkt en doet geen recht aan het grote mysterie dat we vieren. Wat dan wel? Wanneer je over Jezus' verrijzenis wil nadenken, moet je ook over de dood nadenken. Voor de gelovige Jood had dood veel meer betekenissen dan alleen dat iemand niet meer ademt, zijn hart niet meer klopt en hij geen hersenactiviteit heeft. De profeet Ezechiël zag ooit in een visoen een vallei vol doodsbeenderen (Ez. 37). Daarover moest hij profeteren, zodat ze weer zouden leven. Uiteindelijk geeft God hem uitleg over dat visioen en zegt: Deze vallei met doodsbeenderen is het huis Israël, zij zeggen: “Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan.” Dood heeft veel kanten. Een maatschappij die niet verder kijkt dan dit leven is in zekere zin dood. Dan groeit bij mensen een houding om alles uit dit aardse leven te moeten halen, waardoor een maatschappij steeds materiëler en zelfzuchtiger wordt. Jezus stond voor een leven waarbij je verder kijkt dan je eigenbelang en ook verder dan dit aardse bestaan. Toen Jezus werd gedood werd er dan ook meer gedood dan alleen een mens met een lichaam. Hij werd gedood die een Blijde Boodschap verkondigde, die de Wet van Mozes opnieuw uitlegde. Dus toen Hij opstond uit de dood verrees er ook veel meer dan alleen een mens met een menselijk lichaam. Hij verrees uit de dood die had gezegd: Voor Abraham ben ik, en ik ga naar mijn Vader en uw Vader. Levend verscheen Hij die had gezegd: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem weer opbouwen en die met de apostelen de stammen van Israël met twaalf nieuwe stamvaders weer had opgericht. Met zijn verrijzenis verrees zijn Evangelie, verrees zijn Kerk die Hij begonnen was, zijn Nieuwe Leer met gezag, zijn stijl van leven, zijn houding tot de

Jezus verschijnt aan zijn apostelen. De apostel Thomas komt tot geloof dat Christus werkelijk verrezen is als hij de wonden van de Heer ziet. Jezus is aan de ene kant heel concreet aanwezig zoals in de naaste, maar hij komt en gaat in een gesloten huis, want Hij zetelt aan Gods rechterhand.

armen en de zieken, zijn Kind van God zijn, dit alles verrees mee uit de dood. Het Evangelie zegt weinig over de verrijzenis zelf. Het graf is leeg en zijn lichaam is weg. Het Lichaam van Jezus is niet gestolen, het is niet ergens anders begraven, Hij is niet gereanimeerd. Jezus was niet schijndood. Dat is allemaal veel te aards voorgesteld. Zo wonderlijk als Hij begon in de schoot van zijn moeder, vanuit Gods wereld onze wereld binnen, zo vertrok Hij ook uit de schoot van moeder aarde, vanuit onze wereld naar Gods wereld. Zijn Lichaam wordt met zijn verrijzenis een nieuw Lichaam, zichtbaar en tastbaar indien Hij dat wil, maar Hij zetelt vooral aan Gods rechterhand. Toch is ook op aarde zijn Lichaam verrezen uit de dood, zichtbaar en tastbaar in de naaste, want ook zijn Kerk verrees met Hem, de dood had geen macht meer over de leerlingen. Zo mogen ook wij met Pasen opnieuw verrijzen uit die dagelijkse dood die ons steeds weer in de greep probeert te krijgen. Zijn Pasen moet ons Pasen worden. Dat vieren wij met oude lezingen, met rituelen en bovenal met het Sacrament van de Eucharistie, het grote teken van de levende Heer in ons midden. Pastoor Michel Hagen


Spiritualiteit Heiligen en Feesten 29 mrt. Palmzondag 2 apr. Witte Donderdag 3 apr. Goede Vrijdag 4 apr. Paaszaterdag 5 apr. Paaszondag 6-11 apr. Stralende Week (Orthodox) 12 apr. Beloken Pasen Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 13 apr. H. Martinus 1, paus en martelaar 16 apr. H. Bernadette Soubirous, maagd 19 apr. Derde Zondag van Pasen 21 apr. H. Anselmus, bisschop en kerkleraar 23 apr. St. Joris, martelaar H. Adelbert, bisschop en martelaar 24 apr. H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar 25 apr. H. Marcus, evangelist 26 apr. Vierde Zondag van Pasen 27 apr. H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar 28 apr. H. Petrus Chanel, priester en martelaar H. Lodewijk Maria Grignion van Montfort, priester 29 apr. H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares Patrones van Europa 30 apr. H. Pius V, paus 1 mei H. Jozef, de arbeider 2 mei H. Athanasius, bisschop en kerkleraar Leo Elshout (Vervolg van pagina 4) of vrijheidsbeperkende locatie zitten en eigenlijk geen recht op opvang meer hebben dan worden zij overgeplaatst naar speciale gezinslocaties. Daar geldt een sober voorzieningenniveau. De begeleiding is volledig gericht op terugkeer. Sinds ongeveer een half jaar is het AZC Katwijk in omvang verdubbeld. Behalve gezinslocatie is het nu ook een ‘gewoon’ AZC. Er verblijven veel asielzoekers afkomstig uit oorlogsgebieden in Afrika en het Midden-Oosten.

We lezen Het paasmysterie laat zich niet in één verhaal vertellen. We mogen er 50 dagen over doen. De verhalen nemen ons geleidelijk aan mee naar de slotsom van Pinksteren: waar wij leven in Zijn Geest, wordt de afwezige de aanwezige. De paasverhalen vallen in wat soorten uiteen. Allereerst zijn er verhalen van het lege graf, die spelen zich af op de derde dag in de tuin. Dan horen we van de ontmoetingen met de verrezen Heer. Die spelen zich af in de bovenzaal, in Galilea. Het hemelvaartverhaal sluit die serie af. En dan zijn er de verhalen van de leerlingen die Pasen begrijpen, die in actie komen. Allereerst getuigt het pinksterverhaal daarvan maar ook het boek van de Handelingen, dat vertelt van het leven van de eerste christenen.

5 april, Pasen, Verrijzenis van de Heer Pasen en Pinksteren op één dag. Een leeg graf en het verhaal van Petrus die uitbreekt, weg uit de angst en beslotenheid van de bovenzaal. Hij gaat de straat op en verkondigt de verrezen Heer. Handelingen 10,34a+37-43 / Kolossensen 3,1-4 / Johannes 20,1-9

12 april, Beloken Pasen De allelujastemming van de leerlingen wordt door Thomas gecorrigeerd. De verrezen Heer is toch ook de lijdende Heer geweest? Pasen is vreugde en actie! Handelingen 4,32-35 / 1 Johannes 5,1-6 / Johannes 20,19-31

19 april, derde zondag van Pasen Gaandeweg ontdekken de Emmauswandelaars de werkelijkheid van de verrezen Heer. Breken en delen dat doorgaat, over alle grenzen van tijd en werkelijkheid heen. Een alledaags gebaar van brood breken als teken dat Hij leeft! Handelingen 3,13-15+17-19 / 1 Johannes 2, 1-5a / Lucas 24,35-48

26 april, vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag Het beeld van de Goede Herder is ijkpunt geworden van het gemeenschap-zijn. Schapen en herders die samen groen gras zoeken en vinden. Laat jij je roepen? Handelingen 4, 8-12, 1 Johannes 3,1-2, Johannes 10,11-18 Peter van Beurden, pastoraal werker Mensen die huis en haard hebben verlaten, gevlucht voor oorlogsgeweld en ellende. In Katwijk is daarvoor nieuwe woonplek gebouwd. Mooi, functioneel, netjes ingericht. Maar klein en sober. Op mij komt het over als een soort nette, op elkaar gestapelde, barakken. Ik zag een kleine woonannex slaapkamer. Daar wonen 3 volwassenen. De kamer is gemeubileerd met 3 bedden, een tafel met 4 stoelen in het midden en 3 kasten. Voor elk van de bewoners één eigen kast. Op die kamer woont een moeder met haar volwassen dochter en een andere dame. Iemand die zij tante noemen, maar die ze pas hier hebben leren kennen. Gelukkig wel afkomstig uit hetzelfde land. Zodat ze in ieder geval met elkaar kunnen praten. Hoe kunnen we helpen? Niet met geld. Niet met eten. Niet met kleding. Daarin wordt voorzien.

Maar wel met tijd. Met aandacht. ‘Kan iemand mij leren fietsen? Ik zou graag met Nederlandse mensen willen praten, om de taal een beetje te leren. Maar ook om niet zo alleen te zijn. Kan iemand eens mee naar de winkel, want welke verpakking is thee of rijst?’ Dat soort hulp. Is er iemand in de parochie die zou kunnen en willen helpen? Ik wil een klein werkgroepje in het leven roepen dat helpt met de organisatie van een en ander. Maar ik zoek ook doeners, mensen die het leuk vinden om desnoods met handen en voeten te praten en die een beetje tijd over hebben voor praktische hulpvragen. Wie biedt zich aan? Interesse? En een beetje tijd over? Bel of mail mij! Truus Wüts, pastoraal werker (wordt vervolgd)

9


Gezin, Jeugd en Jongeren Lijdensverhaal

Goede Vrijdag - Kruisweg en kruisiging

Jezus is verraden door Judas en gevangen genomen. Pilatus is de aanvoerder van de Romeinen. Hij kan Jezus vrijlaten. Maar hij doet het niet. Pilatus is niet eerlijk. Hij weet dat Jezus onschuldig is. Toch laat hij Hem aan het kruis slaan. Jezus moet zelf het kruis dragen. Het kruis is zwaar en Jezus is erg moe. De soldaten pesten Jezus ook nog. Jezus valt. Niemand helpt Hem. Hij moet een heel stuk lopen en de weg gaat ook nog omhoog. Jezus komt haast niet meer vooruit. De moeder van Jezus, Maria, komt even naar Hem toe. Daarna sturen de soldaten haar weer weg. Maar ze blijft wel bij Jezus in de buurt. Ze laat hem nooit in de steek. Een man, hij heet Simon van Cyrene, komt van zijn werk op het veld. ‘Jij moet Jezus helpen’, zeggen de soldaten tegen hem. Simon doet het en helpt Jezus met het dragen van het kruis. Jezus is dankbaar voor zijn hulp. Een vrouw komt naar Jezus toe. Ze heet Veronica. Ze veegt met een doek het gezicht van Jezus af. Later kan ze op de doek nog steeds het gezicht van Jezus zien. Jezus valt voor de tweede keer. De weg is lang en moeilijk. Alles doet pijn. Maar de soldaten hebben geen medelijden. Er staan vrouwen te huilen. Zij hebben wel medelijden met Jezus. Maar Jezus heeft ook medelijden met de vrouwen. Jezus weet dat er oorlog komt en dat deze vrouwen ook later nog veel verdriet zullen hebben. Jezus valt voor de derde keer. Hij is doodmoe. Hij kan haast niet meer opstaan. Maar Hij is er nog niet. Simon van Cyrene moet hem nu nog meer helpen. De soldaten pakken de kleren van Jezus af. Jezus staat daar nu helemaal naakt. De soldaten lachen Hem uit. Jezus heeft niets meer. De soldaten slaan Jezus aan het kruis vast. Jezus kan niets meer doen. Zijn handen en zijn polsen zitten vast, net als zijn voeten. Dit doet nog meer pijn dan het kruis dragen. Jezus hangt aan het kruis en sterft. [Je kunt nu even stil zijn en denken aan wat Jezus heeft meegemaakt] (...) De vrienden van Jezus leggen zijn lichaam in een graf en rollen voor het graf een grote steen.

Vandaag is een heel sombere dag. Het is de dag dat Jezus veel pijn heeft gehad. Wat een verschil met Palmzondag! Vandaag is het sober en kaal in de Kerk, er zijn geen versieringen en bloemen. We denken vandaag aan het lijden en sterven van Jezus aan het Kruis. Zou deze dag niet beter Droevige Vrijdag kunnen heten in plaats van Goede Vrijdag? Nee, we noemen het toch Goede Vrijdag omdat Jezus heeft laten zien hoeveel Hij van ons houdt. Als Jezus met Pasen verrijst uit de dood, laat Hij ons weten dat ook wij met Hem in de hemel kunnen komen. Dat maakt alles weer goed. Maar eerst moet Jezus lijden en sterven.

Bron: het gezinsboek Veertigdagentijd en Pasen van pastoor Hagen, p. 132.

10

Tekening door Wouter-Domingo (10 jaar) van de Sint Willibrordus te Wassenaar.

Stille Zaterdag - Paaswake Jezus is dood. Vandaag is daarom een stille dag. Een dag van wachten. Wachten op de Paaswake. Dan vieren wij dat Jezus is opgestaan uit de dood: Hij leeft! Luister maar. Op zondagochtend gaan twee vrouwen naar het graf. Ze horen bij de vrienden van Jezus. Maar wat gebeurt er? Nog voor ze er zijn, voelen ze een aardbeving. Er komt een engel uit de hemel en hij rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn leerlingen vertellen.’ O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten ze aan de leerlingen gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan! Hij zegt: ‘Ik groet jullie.’ Ze gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. ‘Jullie hoeven niet bang te zijn,’ zegt Jezus, ‘Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien.’ Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft. En ze hebben Hem zelf gezien. Al het verdriet van de laatste dagen is voorbij. God is sterker dan de dood. Wat een geweldig feest.


Gezin, Jeugd en Jongeren Eerste Paasdag Vandaag is het echt feest: Pasen. In de Kerk is de kleur nu wit en alles is feestelijk versierd. Thuis kan je het misschien ook wel merken, dat het feest is en er zijn vast veel chocolade eitjes. In de Mis horen we dit verhaal: Daar komt een mevrouw aanrennen. Het is Maria Magdalena. Ze hoort bij de vrienden van Jezus. Ze roept: ‘Petrus, Johannes! Kom gauw mee naar het graf van Jezus. De steen ligt er niet meer voor en het graf is leeg! Iemand heeft het lichaam van Jezus weggehaald!’ Petrus en Johannes gaan meteen mee. Ze zien het: het graf is open. Petrus stapt naar binnen, en even later Johannes ook. Ze zien de doeken die om Jezus heen zaten op de grond liggen. De grote doek die over zijn hoofd lag, ligt netjes opgevouwen. Johannes zegt: ‘Maar natuurlijk! Ze hebben Jezus niet weggehaald, Hij is zelf weggegaan. Jezus leeft.’ Zalig Paasfeest!

Tekening Palmpaas van Evi (7 jaar) van de Joannes de Doper in Katwijk.

Tweede Paasdag

De teksten op de pagina's 10 en 11 en de afbeelding komen uit het Gezinsboek Veertigdagentijd en Pasen van pastoor Hagen. p. 132-140. Voor iedere dag een verhaal met uitleg om samen met de (klein)kinderen te lezen en te bespreken en een daglichtje voor de groten. Te koop via het internet www. dagelijksbrood.nl (€ 17,95).

In het verhaal van zaterdagavond hoorden we dat twee vrouwen naar het graf gingen kijken. En zondag hoorden we het verhaal van Maria Magdalena. Vandaag gaan we verder: "De vrouwen zijn vroeg in de ochtend bij het graf gaan kijken, en een engel kwam vertellen dat Jezus leeft. De vrouwen zijn geschrokken, maar ze zijn ook heel blij. Vlug gaan ze naar de leerlingen. Maar onderweg komt Jezus naar ze toe. Hij zegt: “Dag goede vrienden.” Ze gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. ‘Niet bang zijn,’ zegt Jezus, ‘Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien.’ De vrouwen gaan vlug naar de leerlingen toe. Maar de soldaten die het graf hadden bewaakt, gaan naar de hogepriesters en vertellen dat Jezus is verrezen. De hogepriesters worden boos. Ze geven geld aan de soldaten en zeggen: ‘Jullie mogen niemand vertellen dat Jezus is verrezen. Zeg maar dat de leerlingen Jezus hebben gestolen.’ En dat doen de soldaten." Vandaag op tweede Paasdag vieren we nog steeds feest. (...) De vrouwen zijn blij. Zij weten dat Jezus leeft. Het feest van Pasen duurt nog tot de volgende zondag. Daarom kunnen we nog steeds zeggen: Zalig Pasen!

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 08.45-11.45 uur. IBAN Bankrek. nrs: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99

Nieuws uit de parochiekern Twee zaken trekken bij ons in Katwijk momenteel de meeste aandacht: De Augustinus en de actie Kerkbalans. Ons nieuwe “glossy”, De Augustinus, is inmiddels 3 keer verschenen. Nog wel wat vroeg voor een eerste evaluatie. Maar toch… de eerste reacties komen binnen. Het feit dat we nu parochiewijd worden geïnformeerd is toch wel een opvallende vernieuwing. Er zijn er, die met interesse kennis nemen van hetgeen elders in de parochie gebeurt. De opmaak is natuurlijk radicaal anders dan wat wij gewoon waren met ons “Schip”. Ook daarover verschillen de meningen. Maar, volgens een bekend gezegde, over smaak valt niet te twisten. De toekomst zal leren hoe dit uiteindelijk landt in onze gemeenschap. Wat wel een feit is, is dat het rondbrengen aanmerkelijk veranderd is. Diverse opmerkingen van diegenen die het blad rondbrengen, de “lopers”, hebben ons in de afgelopen periode bereikt. De Beheercommissie neemt dit serieus op en heeft zich voorgenomen naar oplossingen te zoeken. Voor de korte termijn komt dat erop neer dat we alternatieven willen bekijken, die we zelf in de hand hebben. Wij komen hier zo spoedig mogelijk op terug.

2 % onder het bedrag van vorig jaar. Uiteindelijk gaat het erom wat we daadwerkelijk zullen ontvangen, en de ervaring leert dat dat meestal iets boven het bedrag ligt dat wordt toegezegd. Er is namelijk ook altijd een aantal parochianen, dat de kaart niet invult, maar wel een bedrag overmaakt. Al met al kunnen we zeggen: een resultaat dat iets onder het voorgaande jaar ligt. Tenslotte nog dit: over de toekomst van de zaterdagavonddienst wordt stevig gediscussieerd. De enquête vorig jaar gehouden is door relatief veel mensen ingeleverd. Het thema leeft onder de mensen, is één van de opvallende conclusies. Maar gelet op het kleine aantal voorgangers en de geringe gemiddelde opkomst, zal er toch naar oplossingen gezocht moeten worden. Gesprekken hierover gaan in de richting van een “zomerrooster” ook in de overige seizoenen. Maar het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Op het moment van schrijven is het nog begin maart. De vastentijd is begonnen. De voorbereidingen van het Paas triduüm, de 3 dagen van Pasen zijn in volle gang en tegen de tijd dat U dit blad ontvangt is het zover. Ik wens U allen daarom aan zalig Pasen. Marten van der Meer

Verslag Sobere Maaltijd De actie Kerkbalans 2015 ligt achter ons. Tijd voor een eerste evaluatie. Het totaal van toezeggingen tot op heden ontvangen bedraagt 612, of 76% van het aantal kaarten dat is rondgebracht. Vrijwel gelijk aan wat we in 2014 ontvingen. Het totaal toegezegde bedrag is rond de €75.000 en ligt daarmee ongeveer

12

Zaterdagavond 28 februari waren we met ruim 30 personen bij elkaar in de zaal van “De Kleine Joannes” in Katwijk. Op een tafel had Mieke van Beurden “een klein KERALA” voor ons ingericht. Dit alles was om haar gloedvol verhaal m.b.t. ons Vastenproject te verlevendigen.

Locatiereferent: mevr. T. Wüts, Pastoraal werker tel. 071 - 402 9402 e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl Vieringen: za 19.00 uur, zo 9.30 uur viering in de sacristie: wo 9.00 uur meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur De Wilbert: zo 10.15 uur Overduin: di en wo 10.30 uur Locatieredacteur: dhr. P. Hagenaars (PH) kopij mailen naar: redactiejdedoper@outlook.com

De aanwezigen waren samen gekomen uit onze parochiekern, uit Leiden, uit de gemeenschap van “de Rank” en een vertegenwoordiger van de Agatha parochie uit Lisse. Deze laatste kwam om de Vastenestafette voort te zetten in de vorm van een boek en een kaars, die doorgegeven worden tijdens de Vastentijd. Wij hadden deze, de woensdagavond ervoor, opgehaald bij een oecumenische Vastenmaaltijd in Voorschoten. Het geeft een heel fijn gevoel om te ervaren dat dit een doorgaande ketting is van mensen, die de Vastentijd in hun hart meebeleven. Bij ons werden soep en brood doorgegeven en dit alles werd omkleed met enkele toepasselijke liederen en een paar gebeden. En tenslotte een collecte.

Het gebed uit INDIA wil ik u niet onthouden: Hoe kan ik God danken, als Hij alleen mij te eten geeft; Zolang mijn buurman honger lijdt? Hoe kan ik dan zeggen: Heer, dank voor deze maaltijd? Moet ik God loven, als Hij alleen mij kleedt en alleen mijn gezin een woning geeft? Als mijn buurman naakt is en slapen moet op straat? Hoe kan ik dan zeggen: Gelooft zij de goedheid van de Heer?


H. Joannes de Doper - Katwijk Ik geef jou niet, mijn kind, te eten en te drinken, opdat jij alleen verzadigd raakt en blij om al die gaven. Ik schenk ze jou, zodat jij kunt delen en iedereen, door wat jij doet, mijn goedheid mag proeven. Ik geef jou niet mijn kind, die kleren en een woning, opdat alleen jij beschutting vindt. Om jouw buurman te verwarmen, gaf ik kleren en een huis als toevluchtsoord voor velen. Door jou zullen ze mijn goedheid zien, mij loven, overal. Mijn kind, ik heb jou niet uitverkoren om op jouw lauweren te rusten. Als medewerker wil ik jou, om mijn liefde uit te dragen. En ieder zal mijn aanwezigheid ervaren. Duisternis zal in licht verkeren en ieder zal mij prijzen. Johnsons Gnanabaranan, India. Ik zou zo graag overbrengen wat we hier samen ervaren hebben, maar dat kan alleen als u er het volgend jaar ook bij wilt zijn. Vast een vriendelijke Paasgroet,

Mogen wij ons even voorstellen? De kinderen die straks in april hun Eerste H. Communie gaan doen, zijn enthousiast bezig met het voorbereidende project. Ze horen verhalen uit de (kinder-)bijbel, leren op een speelse manier het Onze Vader, mogen knutselen, oefenen om iets voor te lezen. Samen met de ouders hadden de kinderen een spannende en best wel moeilijke speurtocht door de kerk. Truus Wüts, pastoraal werker (namens de werkgroep)

Mieke Gianotten

Vrouwenavond! Na het succes van de afgelopen 2 jaar komt er ook dit jaar weer een vrouwenavond! Voor deze avond is het gelukt een spreekster te vinden die mensen hoop geeft door haar geloof en liefde te delen! De definitieve uitnodigingen volgen nog maar u kunt vrijdag 29 mei alvast op de kalender zetten! Wilt u zich nu al opgeven? Dat mag dat natuurlijk altijd! Opgeven voor deze avond kan door een mail te sturen naar marloes.jongeneel@xs4all.nl of een belletje/berichtje naar Marloes Jongeneel 06-43725599

De keuze voor ‘opbloeien’ als Paasthema is niet zo verwonderlijk aangezien Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. In de komende weken voor Pasen lopen beelden uit de natuur en de Bijbelverhalen over Jezus parallel aan elkaar. Een bloeiende plant geeft kleur en geur, is op zijn mooist. Ook mensen kunnen floreren en het mooiste van zichzelf laten zien. In dit thema passen wij deze metafoor toe op kinderen: wat in de knop aan mogelijkheden verborgen zit, moet de kans krijgen om tot bloei te komen. De kinderen worden zich ervan bewust dat mensen, net als planten, voeding nodig hebben en verzorging. Ze denken na over hoe zij zelf graag behandeld willen worden voordat ze zich echt kunnen ontpoppen. Aandacht, vertrou-

wen en ruimte zijn dan belangrijke voorwaarden. Met Pasen wordt de metafoor ook van toepassing op Jezus zelf. De hoop op bevrijding bloeit op onder het Joodse volk omdat deze Jezus de Messias moet zijn die het land gaat bevrijden van de Romeinen. Voor de Joodse leiders is de vrijheid waarmee Jezus spreekt en handelt in de naam van God van Israël, onacceptabel. Zij zien hem als onkruid dat verwijderd moet worden voordat het verder woekert. Pasen, geen opbloeien zonder strijd. Maar uiteindelijk: opstaan, durven hopen en toekomst zien. Op donderdag 2 april vieren wij als school Pasen in de kerk, aansluitend met een gezellig samenzijn in de klassen. Tijdens de vastenactie sparen wij geld voor de stichting ‘Kind in Oost-Europa’. Deze stichting ondersteunt een aantal arme gezinnen in Oost-Europa en zorgt ervoor dat de kinderen in deze gezinnen naar school gaan. Als kinderen goed hun best doen op school mogen zij mee op kamp. Dit kamp is een vakantie voor de kinderen. Aangezien de ouders van de kinderen dit kamp niet kunnen betalen, zamelt de stichting ‘Kind in Oost-Europa’ geld in door middel van de ‘tasjesactie’. Wij, de Horizon, helpen dit jaar mee met sparen. Onze vastenactie heet: ‘In elke klas een tas’. Wij wensen u fijne Paasdagen! Voor meer informatie en/of foto’s kunt u onze site wwww.rkhorizon.nl bezoeken.

Één ei is geen ei, twee ei is geen ei, drie ei is een koorei

Wie een beetje liefhebber is van het kinderpaasliedrepertoire herkent direct ‘de fout’ in deze tekstregel uit een bekend paaslied. Maar ik kan u als

13


H. Joannes de Doper - Katwijk trouwe lezer van dit onvolprezen parochieblad ‘De Augustinus’ geruststellen, want het is geen fout maar een bewuste verschrijving. Het is namelijk een ode aan al die koren met leden van jong tot oud(er) die in de veertigdagentijd en de paasvieringen hun beste muzikale beentje voorzetten. Als u dit blad ontvangt, en direct gaat lezen, is het om en nabij zaterdag 28 maart en staan er nog vele paasvieringen op stapel. Ook in de parochiekern van de H. Joannes de Doper zijn koren actief, wat te denken van kinderkoor 'De Vrolijke Noot', middenkoor Vocalis en het heren- en dameskoor Cantemus. Zo zal 'De Vrolijke Noot' actief zijn met de gezinsviering van Palmzondag, de kinderkruisweg op Goede Vrijdag en de gezinsviering eerste paasdag samen met Cantemus. Vocalis kunt u beluisteren met de vieringen van Goede Vrijdag en de Paaswake op Stille Zaterdag. En Cantemus is er op Witte Donderdag en bij de gezinsviering op eerste paasdag om de vieringen op te luisteren. Natuurlijk zijn deze koren in de vieringen na Pasen ook actief, wat te denken van De Vrolijke Noot dat zondag 19 april zingt, als elf kinderen hun eerste H. communie gaan ontvangen in onze kerk.

Deze koren komen naar u toe Maar deze drie koren zijn ook zeer reislustig en gingen en gaan ook op pad om het zingen in deze koren extra aantrekkelijk te maken. Maar het kan ook een ‘muzikale reis’ zijn door te zingen in en deel te nemen aan muziekprojecten. Wat te denken van het kerstconcert wat ze in december 2014 gezamenlijk hebben verzorgd voor een bomvolle kerk? Maar er wordt ook gezongen voor het Fonds 1818 in verzorgingstehuizen in de regio. Het L. U.M.C. is een vaste afnemer van Can-

14

temus en Vocalis wat hun muzikale inbreng betreft bij een zondagse kerkdienst. Vocalis, Vaticaanstad, Volendam… Zaterdag 14 maart heeft Vocalis deelgenomen aan het zesde Nationaal Middenkorenfestival in de H. Antonius Abt in Den Haag. Het werd voor de elf deelnemende koren georganiseerd door de N.S.G.V. en Code-Music. Als dit bericht wordt geschreven, zondag 8 maart, is het onbekend op welke plaats ze zijn geëindigd en of de beker op het nachtkastje van dirigente Anneke Blanken staat. Maar Vocalis is zelfs geregistreerd op het Sint Pietersplein voor het betere inzingwerk voordat ze in de Kerk der Friezen in Vaticaanstad moesten zingen. Het jaarlijkse kooruitje werd na het zingen in een Volendamse kerk op de beroemde ‘Dijk’ doorgebracht. Wilt u meer weten van dit koor, bezoek dan maar hun website www. vocaliskatwijk.nl. Cantemus met nieuw elan. Met het moment dat de muzikaal begeleider Niek van der Meij ook het dirigeren van dit koor overnam van de vertrekkende dirigent kwam er een nieuwe en frisse wind in het koor. En dat het een koor met ervaring en enthousiasme is blijkt ook uit de jaarlijkse jubilarissen. Daar wordt dan weer door Marten van der Meer van de beheercommissie een Gregoriuspenning en oorkonde uitgereikt. Cantemus, een koor met toekomst en een duidelijke plek in de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk. De Vrolijke Noot is een muzikaal sprookje Een kinderkoor leiden betekent bijna in de huid van Hans Kazan kruipen om voortdurend de kinderen meer en andere zaken bieden dan alleen maar repeteren. Want wetende dat jaarlijks een derde van de ongeveer veertig koorleden opstapt door andere bezigheden, betekent ook dat er jaarlijks weer nieuwe leden instromen. Wat denken jullie van het deelnemen aan kinderkorenfestivals, zoals het Nationale Kinderkorenfestival in Rijsbergen wat in 2012 en 2013 glansrijk werd gewonnen. Zo zingen ze zaterdag 13 juni ook op een groot festival in de Jeroenkerk in Noordwijk waar ook de tuindagen worden gehouden. Er is

gezongen in De Efteling bij een musicalauditie, de cd ‘Wensdroom’ is gemaakt (en kunt u ook nog bestellen / kopen voor € 5,-), er is meegedaan aan kerstconcerten. Optredens in verzorgingstehuizen voor Fonds 1818 en ook aan de musical ‘Mozes’ welke in Katwijk werd opgevoerd. Wilt u meer weten over dit koor, bezoek dan hun zeer fotorijke en informatieve website www.devrolijkenoot.be

Deze drie parochiële koren zullen in de komende vieringen op hun paasbest eruit zien en te horen zijn. Ik wens u veel luisterplezier. Gerard Bol

Meimaand – Mariamaand

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. In de St. Victorkerk in Noordwijkerhout besteden we in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria.


H. Joannes de Doper - Katwijk Op zondag 3 mei houden we om 10:00 uur een Mariaviering, waarin pastoor Goumans voorgaat en de liederen worden ondersteund door het dameskoor. Na de viering is er koffie/thee en geeft de Lourdesgroep informatie over de komende Lourdesreis, die in september gepland staat. U bent van harte en vrijblijvend welkom. De Lourdesgroep Noordwijkerhout: Trees Hogervorst 06 14728271 Joke van der Poel 0252 377858 Kuintje en Wil van Rijn 071 4028066

Kinderwoorddienst.

Inloopochtend Iedereen is welkom, jong en oud op de 3de donderdagochtend, 19 april, van de maand (behoudens juli en augustus). Bent u oppas-opa of –oma, kom

Uit de Parochiekern

eens kijken en breng de kleine mee. De koffie/thee met een koekje staat vanaf 10 uur klaar, u / jij bent van harte welkom. U kunt een praatje maken, een spelletje doen, een potje klaverjassen en ……sjoelen! Ook de nieuwste “Rijnsburger” is altijd ruim aanwezig. De locatie is in de Maranathakerk, ingang Burg. Meijboomstraat Rijnsburg. Het is rolstoel/ rollator toegankelijk. Informatie: Betty Kotterer. Tel. (071) 4023617. PH

De eerstvolgende doopviering zal plaatsvinden op:zondag 28 juni 2015. De daaraan voorafgaande doopvoorbereidingsavond wordt gehouden op: woensdag 27 mei 2015 in de vergaderzaal van de pastorie, Kerkstraat 70, van 20.00 – 22.00 uur. Wanneer u aan de voorbereidingsavond wilt deelnemen, moet u van tevoren contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel. 4029402.

In Memoriam: - Hendrica Maria Blom - Schrama, echtgenote van P.H. Blom. Geboren 24 november 1941 en overleden 5 februari 2015. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag13 februari in onze parochiekernkerk met aansluitend de begafenis op onze begraafplaats. - Johanna Margaretha de Haas - Moerel, echtgenote van Albert de Haas Geboren 21 juli 1939 en overleden 1 maart 2015. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 5 maart in onze parochiekernkerk met aansluitend de begrafenis op onze begraafplaats. PH

Ook uw kopij is welkom

We zijn gestart met het project:

U wilt uw mening, uw ervaring of iets anders kwijt in dit blad, dan bent u van harte welkom. Stuur vóór 7 april a.s. uw artikel (eventueel met foto) naar piethagenaars@outlook.com. Uw bijdrage wordt dan (mogelijk) geplaatst in het volgende nummer.

‘Open Handen’ Handen zijn wel een heel erg belangrijk deel van ons lichaam. We kunnen er mee zwaaien, knutselen, bouwen, schoonmaken en vult u het rijtje maar aan. Wij willen graag dat zoveel mogelijk kinderen ontdekken wat we allemaal met onze handen kunnen doen voor de wereld om ons heen en natuurlijk ook voor de mensen direct om ons heen. We doen dit tijdens onze bijeenkomsten samen met het meisje ‘Eef’, het meisje op de posters. Zij gaat op bezoek bij haar oma, maar voordat ze dáár is… Kom en doe mee met onze kinderwoorddiensten. Wij gaan je er dan alles over vertellen. Groetjes, Andrea, Mariska en Marloes

Kerkvervoer Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg Als u wat ouder bent en/of slecht ter been, dan mag dat geen belemmering zijn om, als u dat wilt, naar de vieringen in de kerk te komen. Er zijn vrijwilligers die u met de auto thuis komen ophalen om u naar de kerk te brengen en u na de viering ook weer naar huis brengen. Wilt u dus op zondag naar de kerk, bel dan uiterlijk donderdag naar de contactpersoon van de plaats waar u woont. Contactpersoon voor Rijnsburg is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071-4033388. Contactpersoon voor Katwijk en Valkenburg is: Erna Geurts, Tel.: 071-4014179 of 0612812203 Erna Geurts

15


Liturgische Agenda voor de periode van za. 28 maart t/m zo. 3 mei 2015

za. 28-mrt

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

19.00 EV pastoor Hagen /

19.00 EV pater Magnin /

Cantemus zo. 29-mrt

Palmzondag

09.30 EV pastoor Hagen/

samenzang 11.00 WCV pw Van Beurden / Spirit /

gezinsviering / De Vrolijke Noot

11.00 EV

gezinsviering / palmprocessie

pater Magnin & pw Gudde / gezinsviering / Kinderkoor / palmwijding + processie / crèche

19.00 WGV pw Van Beurden /

di. 31-mrt

Gemengd Koor 19.00 WGV boeteviering / pw Wüts /

wo. 1-apr

Cantemus pastoor Hagen / Cantemus

di. 7-apr

pastor Lansbergen & geen viering 's morgens 19.30 EV pater Bouman & pw Van Beurden / Schola Cantorum pw Gudde / Laurentiuskoor 15.00 WGV Kruisweg / pw Wüts & 14.30 OGV Kruisweg / ds. Verburg & gbl Noordermeer / pw Van Beurden / samenzang 19.30 WCV Kruishulde / pastoor Hagen & De Vrolijke Noot 19.00 WCV Kruishulde / pater Magnin 19.00 WCV Kruishulde / pastor Lansbergen pw Gudde / Respons & pw Wüts / Vocalis & pw Van Beurden / Dameskoor (zie St. Jozef: 17.00u) (zie St. Jozef: 17.00u) (zie St. Jozef: 17.00u) 21.00 EV Paaswake / 19.00 WGV Paasviering voor kinderen / pastoor Hagen / pw Van Beurden 21.00 EV Paaswake / pastor Lansbergen Vocalis / voedselmanden & pw Van Beurden / Gem. Koor 09.30 EV gezinsviering / 11.00 EV pastor De Graaf & 11.00 EV gezinsviering / pastoor Hagen / pw Van Beurden / Schola pastor Lansbergen / De Vrolijke Noot & Cantemus / Kinderkoor / crèche / voedselmanden voedselmanden 11.00 EV pastor Lansbergen / 10.00 EV pater Magnin & gbl Naber / geen viering samenzang cantor-organist 09.30 EV pastor Lansbergen

wo. 8-apr

09.00 EV pastor Lansbergen

do. 2-apr vr. 3-apr

Witte Donderdag: herdenking Laatste Avondmaal Goede Vrijdag: herdenking Lijden en Sterven van de Heer

za. 4-apr

Paaszaterdag

zo. 5-apr

Paaszondag: herdenking Verrijzenis van de Heer

ma. 6-apr

2e Paasdag

19.00 EV

19.00 EV

09.30 WCV pw Van Beurden

do. 9-apr vr. 10-apr

19.00 WGV Meditatief Moment /

za. 11-apr

19.00 WCV gbl Noordermeer / cantor

19.00 EV pastoor Hagen /

09.30 EV pastoor Hagen /

11.00 EV

09.00 EV pastor Lansbergen

gbl Noordermeer zo. 12-apr

2e Zondag van Pasen

Vocalis / kinderwoorddienst / koffiedrinken kl. JOANNES

samenzang pastoor Hagen/ Gemengd Koor

11.00 EV

pater Magnin & pw Gudde / Laurentiuskoor

09.30 EV pastor Lansbergen

di. 14-apr 09.00 EV pastoor Hagen

wo. 15-apr

09.30 WCV pw Van Beurden

do. 16-apr vr. 17-apr

19.00 WGV Meditatief Moment /

za. 18-apr

19.00 EV pastor Lansbergen /

09.00 EV pater Magnin

gbl Noordermeer 19.00 WCV gbl Günther /

cantor zo. 19-apr

3e Zondag van Pasen

09.30 EV pastor Lansbergen &

samenzang 11.00 EV

pw Wüts / De Vrolijke Noot / viering Eerste H. Communie

pastor De Graaf & pw Van Beurden / Schola Cantorum

11.00 WCV gbl Klaasesz /

cantor-organist

09.30 EV pastoor Hagen

di. 21-apr 09.00 EV pastor Lansbergen

wo. 22-apr

09.30 WCV pw Van Beurden

do. 23-apr vr. 24-apr

19.00 WGV Meditatief Moment /

za. 25-apr

19.00 EV pastor Lansbergen /

19.00 WCV pw Van Beurden /

zo. 26-apr

cantor 09.30 EV pastor Lansbergen / Cantemus

11.00 EV

09.00 EV pastor Lansbergen

gbl Noordermeer 4e Zondag van Pasen

samenzang 11.00 EV pastor Lansbergen & pw Van Beurden / Spirit / viering Eerste H. Communie

pater Magnin & gbl Naber / Laurentiuskoor

09.30 EV pastor Lansbergen

di. 28-apr 09.00 EV pastoor Hagen

wo. 29-apr

09.30 WCV pw Van Beurden

do. 30-apr vr. 1-mei

19.00 WGV Meditatief Moment /

za. 2-mei

19.00 EV pastoor Hagen /

19.00 WCV gbl Günther /

zo. 3-mei

cantor 09.30 EV pastoor Hagen / Vocalis

11.00 EV

09.00 EV pastoor Hagen

gbl Noordermeer 5e Zondag van Pasen

Legenda:

16

EV = Eucharistieviering WCV = Woord- en Communieviering

samenzang pastor De Graaf & pw Gudde / Dameskoor

11.00 EV

pastor Lansbergen / Respons / voedselmanden

WGV = Woord- en Gebedsviering OCV = Oecumenische viering


Liturgische Agenda Moeder Gods / Voorschoten

De Goede Herder/Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

St. Willibrordus / Wassenaar

B.S. v.d. Oyelaan 18

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

(zie St. Jozef: 19.00u)

19.00 EV pastor Lansbergen /

(zie St. Jozef: 19.00u)

za. 28-mrt

cantor + samenzang / palmwijding + processie 09.30 EV

pater Magnin & pw Gudde / Laurentiuskoor / palmwijding

19.00 EV

boeteviering / pastor Lansbergen / Laurentiuskoor

09.30 EV pastor Van Bockxmeer 09.30 EV pater Bouman & diaken zo. 29-mrt Franstalige parochie pastor Lansbergen / Magn.Cantorij / Brink / KinderWoordDienst / Dameskoor / palmwijding + palmwijding + processie Caecilia / palmwijding + processie / wegbrengen processie / wegbrengen palmpaasstokken palmpaasstokken di. 31-mrt geen viering om 09.00u 19.30 WGV Avond van Barmhartigheid / (zie St. Jozef: 19.30u) (zie St. Jozef: 19.30u) pastoor Hagen & diaken Brink 09.00 EV pastor Lansbergen wo. 1-apr

09.15 EV 11.15 EV

15.00 OCV ds. Peper & gbl Naber / 18.30 EV

Frans-Ndlse viering / (zie De Goede Herder: 18.30u) (zie De Goede Herder: 18.30u) père Boro & diaken Brink / Dameskoor 15.00 WGV Kruisweg / pw Gudde / 16.00 WGV Franstalige parochie / 15.00 WGV Kruisweg voor volwassenen / 15.00 WGV Kruisweg voor kinderen / Dameskoor père Boro / Kruisweg diaken Brink pastoor Hagen 18.00 WCV Franstalige parochie / 19.00 WCV Kruishulde / pastor Van (zie St. Jozef: 19.00u) Kruishulde / père Boro Bockxmeer/ Magn. Cantorij 17.00 (zie St. Jozef: 17.00u) (zie St. Jozef: 17.00u) Kleuterkerk over Pasen (zie St. Jozef: 17.00u) 21.00 EV Paaswake/pater Magnin 21.00 EV Franstalige parochie / 22.00 EV Paaswake / pater Gabriël & pw Gudde / LaurentiusPaaswake / père Boro / (zie St. Willibrordus: 22.00u) koor / presentatie Afrikaans koor & diaken Brink / Pro Deo nieuwe H. Oliën (zie St. Willibrordus: 22.00u) 11.00 EV Frans-Ndlse viering / 09.30 EV pastor Van Bockxmeer & 09.30 EV pastor Lansbergen / geen viering pastoor Hagen & père Boro diaken Brink / KinderWoordDienst / & diaken Schat / Dameskoor Magn. Cantorij Caecilia / koffiedrinken & La Pastorella 09.15 EV Franstalige parochie 09.30 EV pastoor Hagen / (zie St. Willibrordus: 09.30u) (zie St. Willibrordus: 09.30u) samenzang 19.00 EV pater Magnin 10.30 EV pater Bouman / in 09.00 EV pastoor Hagen Kerkehout 15.30 WCV gbl Naber / in 10.30 WCV pastor Versteegen / in 09.00 EV pastoor Hagen Foreschate Johannahuis 09.00 EV pastoor Hagen

do. 2-apr

in Adegeest

09.00 EV + aanbidding / pastoor

Hagen / in Mariakapel (zie St. Jozef: 19.00u) pater Magnin & pw Gudde / cantor-organist 19.00 EV pastoor Hagen

09.30 EV

09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pastor Lansbergen / samenzang

vr. 3-apr

za. 4-apr

zo. 5-apr

di. 7-apr wo. 8-apr do. 9-apr vr. 10-apr

19.00 EV pastor Lansbergen /

(zie St. Jozef: 19.00u) cantor + samenzang 09.30 EV pastor Van Bockxmeer / 09.30 EV pastor Lansbergen / Magn. Cantorij Pro Deo 09.00 EV pastoor Hagen

za. 11-apr zo. 12-apr

di. 14-apr 10.00 EV pastor Lansbergen /

wo. 15-apr

viering voor ouderen 09.00 EV pastoor Hagen

do. 16-apr

09.00 EV pastoor Hagen / in Mariakapel 16.30 EV pastor Lansbergen / in Zomerland

09.30 EV

pastoor Hagen/ Laurentiuskoor / crèche

19.00 EV pater Magnin

vr. 17-apr

16.00 EV Franstalige parochie / viering Eerste H. Communie (zie St. Willibrordus: 19.00u) (zie St. Willibrordus: 19.00u) 09.15 EV Franstalige parochie 09.30 EV pater Bouman & gbl 11.00 EV pastoor Hagen & diaken Elshout / Magn. Cantorij Brink / La Pastorella / viering Eerste H. Communie 09.00 EV pastor Lansbergen

09.00 EV pastoor Hagen

19.00 EV pastoor Hagen /

za. 18-apr

samenzang 09.30 WCV diaken Brink /

zo. 19-apr

samenzang di. 21-apr 09.00 EV pastoor Hagen

wo. 22-apr

10.30 EV pastoor Hagen / in

do. 23-apr

Huize Willibrord 09.00 EV pastoor Hagen / in Mariakapel

(zie St. Jozef: 19.00u) 09.30 WCV gbl Naber /

cantor-organist / koffiedrinken

09.15 EV 11.00 EV

19.00 EV pastoor Hagen

vr. 24-apr

19.00 WGV Taizé-viering

(zie St. Jozef: 19.00u)

09.30 EV pastor Van Bockxmeer / 09.30 EV pastoor Hagen / Franstalige parochie feest Goede Herder / The New Voices Caecilia pastoor Hagen/ Dameskoor & La Pastorella / inwijding herdenkingsmuur kerkhof 09.00 EV pastoor Hagen

09.00 EV pastor Lansbergen 09.00 EV pastor Lansbergen 09.00 EV pastoor Hagen /

in Mariakapel (zie St. Willibrordus: 19.00u) 09.30 WCV pw Gudde /

Dameskoor / voedselmanden

Opmerking:

09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pastoor Hagen / samenzang

09.30 EV pater Peters /

Magn. Cantorij

zo. 26-apr

di. 28-apr wo. 29-apr do. 30-apr

10.00 EV pastor Lansbergen / in

(zie St. Willibrordus: 19.00u)

za. 25-apr

vr. 1-mei

Sophiekehuis 19.00 EV pastor Lansbergen / za. 2-mei samenzang 09.30 EV pastor Lansbergen / zo. 3-mei Schola Cantorum-Oegstgeest / koffiedrinken

Bij onduidelijkheden of een (ogenschijnlijke) fout in een vermelding: neemt u s.v.p. contact op met uw locatieredacteur

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.30 uur za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur Locatiereferent: dhr. P. van Beurden, Pastoraal werker (PB) E-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. M.L.de Laat (kopij) (MLdL) E-mail: mldelaat@freeler.nl

Familieberichten

Berichten en activiteiten

Hij hangt, slaat en luidt weer

Overleden Afgelopen maand hebben we uit ons midden afscheid moeten nemen van: Jeanne Dijsselbloem, 102 jaar, jarenlang bewoonster van Little Croft.

Inzameling voedselbank Weekend van 11 en 12 april.

U heeft al het een en ander kunnen lezen over onze luidklok. De barst was hoorbaar, of beter gezegd de klok klonk gebarsten, weg was mooie volle klank. De klokkengieterij heeft een speciaal procedĂŠ ontwikkeld om gebarsten klokken te repareren, zodat je er niet alleen geen barst meer van ziet, maar ook geen barst meer hoort. Dat is overigens een tijdrovend proces, want alleen al het opwarmen van zoveel kilo brons vraag tijd. Dan het lassen en vervolgens het afkoelen. Alles gaat stap voor stap.

Riet Verhoef-Gussenhoven, 101 jaar, trotse moeder, oma en overgrootmoeder. Antoon Akerboom, 92 jaar, stoere scheepsbouwer te Leiden. Bep van der Kruk- de Letrieux-Hendrichs, 91 jaar, markante bewoonster en kosteres van Van Wijcklersloot.

Schrijven voor Amnesty International Maandag 13 april van 14.00 tot 16.00 uur op de pastorie. Paastijd Drie avonden paasverhalen lezen. Start 13 april, pastorie Willibrordkerk, 20.00 uur. Afscheid Theo van der Mortel Sinds 1987 zong Theo met trouw en inzet bij de Schola. Na 28 jaren stopt hij ermee. Onlangs was zijn afscheid van het koor. Theo bedankt!

Rina van Haasteren-Borst, 95 jaar, lieve en gastvrije vrouw van Ton, wonend aan de Geverstraat. RenĂŠ van der Velde, 55 jaar betrokken leerkracht van de Willibrordschool, steeds bezig en altijd in de weer. Nel de Vos, 83 jaar, Oegstgeester Zonnebloem-ster van het eerste uur. Dat zij allen mogen rusten in het licht van Gods eeuwig Pasen.

Bron: www.mmschwartz.blogspot.com

18

Bron: www.artbible.net

Eerste H. Communie Zondag 26 april zullen 16 jongens en meisjes in de viering van 11 uur hun eerste communie doen. Net als Zacheus laten zij zich uit de boom roepen om samen met Jezus mee te doen aan de tafel van het leven. Een feest wordt dat, dat spreekt voor zich! En ook dat er veel gasten zijn! U bent van harte uitgenodigd mee te vieren en uw zoveelste communie te vieren.

Bron: www.hoesseltfrugger.be

Donderdag 24 februari is hij met veel mankracht op zijn plaats gehesen. Onze Willibrordklok is weer gezond van klank en u kan hem weer horen, bij de uurslag van de tijd, bij het luiden in een vrolijke drieklank of op zijn wat droeve eentje bij uitvaarten. In ieder geval, hij spreekt weer!


H. Willibrord - Oegstgeest Pasen, Opstaan zul je!

Ziekencommunie

De traditie van de Icoonschilderkunst heeft het paasmysterie op zeer krachtdadige wijze weten vorm te geven. Enerzijds concreet letterlijk, maar tegelijk geheimvol verwijzend.

De Ziekencommunie is het uitreiken van de Heilige Hostie aan iemand die door omstandigheden de kerk niet meer kan bezoeken en het belangrijk vindt het Lichaam van Christus in het sacrament van de Heilige Communie te ontvangen. Dit kan dus ook als iemand nauwelijks mobiel is, maar verder gezond.

De verrezen Christus staat glorieus en volop actief in het licht. De graven zijn open en Hij sleurt bijkans de doden ten leven. Adam en Eva als eersten, alsof ze zelf niet zouden willen. Kom naar buiten, de kreet die Jezus de dode Lazarus toeroept vindt hier zijn echo. Zijn kracht overstemt als het ware de lethargie van het niet willen opstaan. Je zult leven!

Bron: xaveriusamersfoort.nl

Bron: lucascleopas.nl

Het doet me denken aan een gesprek met een oude vrouw. Haar zus was na de dood van haar man helemaal uit het veld geslagen. Die raakte depressief, bleef in bed, was met geen mogelijkheid tot actie, tot leven te roepen. De vrouw was wanhopig, vertelde ze. En toen heb ik maar gezegd: Als de Heer waarlijk is opgestaan dan kunnen wij toch niet in ons bed blijven liggen. En ze deed het: ze stond op. Het hielp! Opstaan zul je. Christus neemt ons bij de hand, zelfs als wij tegenstribbelen. Om het tafereel heen zien we verwijzingen, open graven, gebroken grafdeksels, sleutels. Geslotenheid die openheid wordt, dood die zich tot leven keert. Goede Paastijd! Peter van Beurden

Leef de tijd van Pasen De aanloop van Aswoensdag tot Pasen is zo’n vijftig dagen. De afloop van Pasen naar Pinksteren omvat eveneens vijftig dagen. We willen die tijd benutten om Pasen wat dieper in ons door te laten werken. Het mysterie letterlijk en figuurlijk aan te raken. In een drietal bijeenkomsten lezen en bespreken we de paasverhalen uit de evangeliën. Gezamenlijk zijn ze de weerslag van een groeiproces bij de leerlingen. Bij hen gaat het van de gesloten en bange bovenzaal naar de open en vrijmoedige markt van Pinksteren. Een groei die we samen met de leerlingen mee mogen beleven. De bijeenkomsten vinden plaats op 14 en 28 april en 12 mei van 20.00 tot 22.00 uur in de pastorie van de Willibrordkerk. De begeleiding is in handen van pastor Peter van Beurden. Aanmelden hiervoor kan via e-mailadres: petervanbeurden@gmail.com. Peter van Beurden

Voorafgaand aan het uitreiken van de Heilige Communie worden er liturgische woorden door mij gesproken en bidden we met elkaar. Na de kleine viering is er tijd en ruimte voor een persoonlijk gesprek. . Om dit sacrament te kunnen ontvangen, kunnen mensen zelf bij de pastorie een verzoek neerleggen. Meestal volgt er dan eerst een huisbezoek door de pastorale verantwoordelijke, in ons geval is dit Peter van Beurden. Nadat Peter een soort intakegesprek heeft gevoerd met de betrokkene, gaat een lid van onze werkgroep in het vervolg de Heilige Communie thuis uitreiken. De frequentie is ongeveer eens per maand.

Bron: www.kerknet.be

Els Goddijn uit Oegstgeest reikt al ongeveer 8 jaar de Ziekencommunie uit. Samen met parochianen Hilde Günther en Yvonne van Velzen heeft zij daarvoor de zending ontvangen. "Destijds ben ik er door André van Aarle voor benaderd. Zelf vind ik het mooi om de kerk te mogen vertegenwoordigen. Ik hecht waarde aan de sacramenten en wil graag dat deze voor iedereen beschikbaar zijn. Voorts ben ik een "mensenmens" en vind ik het fijn om sociale contacten tot stand te brengen, ik zie de kerk eigenlijk ook wel als mijn familie in ruimere zin." Kent u mensen, waarvan u denkt dat ze graag de ziekencommunie willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de pastorie, Wij informeren dan of de persoon in kwestie van de mogelijkheid gebruik wil maken. ML

19


Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma t/m za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 Website: www.rkvoorschoten.nl E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Parochiekerken: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten De Moeder Gods B.S. v.d. Oyelaan 18, 2252 EB Voorschoten

IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37 Vieringen: zo 9.30 uur De Moeder Gods zo 11.00 uur H. Laurentius di 19.00 uur De Moeder Gods do 9.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: dhr. D. Gudde, Pastoraal werker (DG) tel.: 071-5612508 (via kerkelijk bureau, ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

Zondag

Agenda Donderdag 20.30 uur Zondag 10.15 uur Dinsdag 10.15 uur Woensdag 09.30 uur 19.30 uur Donderdag 15.00 uur Zaterdag 09.00 uur 16.00 uur Maandag 11.00 uur 20.00 uur Donderdag 20.30 uur Zondag 13.00 uur 18.30 uur 20.00 uur Maandag 20.00 uur Woensdag 09.30 uur 19.45 uur Zaterdag 16.00 uur

20

2 april Meditatie vanuit Christelijke traditie (Pluspunt) 5 april Samenscholen jeugd: Provider (De Kelder) Voedselmanden in beide kerken 7 april Samenscholen: Dinsdagmorgenkring (De Werf) 8 april Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) Redactie GG nr. 13 (Pastorie HL) 9 april Samenscholen: Bijbelkring op donderdagmiddag (De Hoeksteen) 11 april EHC overige scholen ontbijt (Pastorie HL) Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie MG) 13 april Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL) Samenscholen: Meester Eckhart (De Werf) 16 april Meditatie vanuit Christelijke traditie (Het Pluspunt) 19 april Doopviering (HL kerk) JP bijeenkomst ieder zijn geloof (JP zaaltje) Orgelconcert Wouter van Belle mmv Metske Gertsma hobo (HL kerk) 20 april Samenscholen: Rondom 40 (Kon Wilhelminalaan) 22 april Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) EHC ouderavond (MG zaal) 25 april Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie MG)

26 april Koffiedrinken Moeder Gods Woensdag 29 april 16.00 uur Samenscholen: Inspiratie opdoen in de Bijbel (Grote zaal Rossiniflat) 20.00 uur Gelovig opvoeden (Pastorie HL) Zondag 3 mei Voedselmanden in beide kerken

Familieberichten

Worden gedoopt Op zondag 19 april worden in de H. Laurentiuskerk gedoopt: Fabian Duindam, zoon van Jeroen Duindam en Leonie Fallaux, en Luca Worm, zoon van Henky Worm en Mirthe Splinter. Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien tot blijde en betrokken christenmensen.


H. Laurentius en de Moeder Gods - Voorschoten

Vervolg Familieberichten Overleden Marinus Siero Op 1 maart overleed, op 81-jarige leeftijd, de heer Marinus Siero. De heer Siero woonde in de Richard Wagnerflat. Hij werkte bij de Marine, waar hij trots op was, en na zijn afzwaaien had hij nog een paar jaar een kantoorbaan bij de beroepsorganisatie. De heer Siero verloor al vroeg zijn vrouw en heeft in de jaren daarna alleen voor de kinderen gezorgd. Hij was de laatste jaren meer op afstand betrokken bij de kerk, maar keek trouw naar de vieringen op de televisie en kreeg een paar keer de Communie thuis. In de week voor zijn overlijden heeft hij het sacrament van de zieken ontvangen. Op zaterdag 7 maart was er een afscheidsplechtigheid in de aula van Crematorium Rhijnhof. We gedenken hem met respect en genegenheid.

Kees Zoetemelk legt taken neer In januari heeft Kees Zoetemelk, onze coördinator van de kosters, aangegeven het kosterschap neer te willen leggen. Daarmee komt ook een einde aan het coördinatorschap dat hij jarenlang (± 18 jaar) heeft gedaan. Hij stopt ook met zijn werk voor de drukkerij. Kees blijft in de parochie wel enkele kleinere taken doen, zoals het paaskaarsenproject (Paaskaarsen bestellen, huispaaskaarsen-bestellingen etc.). Kees is al vele jaren heel actief voor de parochie. Wij zijn Kees heel dankbaar voor het vele werk dat hij voor de parochie deed, en voor de klussen die hij blijft doen! Ernie Wielenga is vanaf nu de coördinator van de kosters en Louis Bakker zal de drukkerij (kopieerwerk) doen. Kees bedankt! Dirk Gudde

Communicantjes doen op 31 mei en 7 juni hun Eerste Communie Hieronder ziet u een foto met de door de kinderen op 15 februari jl. meegebrachte bladeren voor in de bomen. Op elk van de 32 bladeren staat een foto met hun naam en verder hebben zij het blad mooi versierd. Als u in De Moeder Godskerk bent, is het de moeite waard om de bomen eens van dichtbij te bekijken.

Foto hulstsepallieterfeesten

Kopij U kunt uw kopij voor de maand mei (nr. 5) inleveren vóór 16 april a.s. via het e-mailadres van het Kerkelijk Bureau: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl. U kunt uw kopij eventueel ook aanleveren op het e-mailadres van de locatieredacteur (zie bladzijde 31 van het parochieblad). De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, ontvangen artikelen te weigeren dan wel aan te passen.

21


H. Laurentius en de Moeder Gods - Voorschoten

Wanneer u dit leest ligt het bezoek aan het bouwproject, in de vorm van een “Open Huis” op 14 maart, alweer achter ons. Een gezellige bijeenkomst, waarbij de architect Roel Visser uit Waddinxveen en het bouwteam onder leiding van Nico van der Ploeg aan belangstellenden hebben laten zien hoe het ontwerp vertaald is in een concreet gebouw. Bij het gebouw behoren ook de functionaliteiten, waarvoor het gebouw ontworpen is. Aan de basis hiervan ligt het Programma van Eisen ten grondslag, dat met de inbreng van de toekomstige gebruikers tot stand is gekomen. Denk hierbij aan de verlichting, de verwarming, de koeling, de communicatie, de geluidsinstallatie, de watervoorziening en de sanitaire voorzieningen. De verbindingen en de samenwerking tussen al deze installaties geven een bepaalde mate van comfort en flexibiliteit tijdens het gebruik. Een bijzonder aspect aan deze installaties is, dat de benodigde kanalen, pijpen, leidingen en kabels zoveel mogelijk onder de vloeren, boven de plafonds en in de wanden worden weggewerkt. De grote zaal krijgt een sfeervolle verlichting met een zestigtal spots en drie grote kroon armaturen. Een beetje teleurstellend voor de installateurs, die op deze manier een mooi stuk werk “achter de schermen” zien verdwijnen. Maar daar is zo’n Open Huis een goed moment voor!

behandelkamers met toestellen tot hun beschikking, een eigen toegangsdeur met wachtkamer en een klein kantoor met pantry. De kopieermachine wordt vanuit de keuken van de pastorie overgeplaatst naar het gebouw en zal via een dataverbinding verbonden zijn met de personal computers van het Kerkelijk bureau, dat in de pastorie gevestigd is. De dataverbinding maakt het mogelijk om data (beeld en tekst) van andere locaties te ontvangen en in de drukkerij uit te printen. De papieropslag zal eveneens in de drukkerij worden gesitueerd. In het gebouw zullen drie WiFi punten worden geïnstalleerd. Er is, behalve de genoemde gebruikersinstallaties, gedacht aan de beveiliging van mens en goed. Een brandmeldinginstallatie met rookmelding signaleert, wanneer er brand in het gebouw uitgebroken is. Het gebouw met metalen dakplaten is voorzien van een bliksembeveiliging. Om ongewenste gasten buiten het gebouw te houden is een inbraakbeveiliging aanwezig. De inbraakbeveiliging kan bij de drie ingangen van het gebouw in- en uitgeschakeld worden. Dit vraagt uiteraard om een goed en doordacht sleutelplan. De Beheercommissie heeft het sleutelplan opgesteld en een registratiesysteem van de sleutels opgezet. Omdat er in het gebouw een gedeeltelijke eerste etage is voorzien,(boven de grote zaal is een vide geprojecteerd), waar o.a. voor de jeugd de ruimten zijn ingericht met een eigen pantry, is er behoefte aan een communicatie-verbinding met de voordeur. Uit oogpunt van de veiligheid zijn aan de buitenzijden van het gebouw en bij de entreedeuren camera’s en verlichtingsarmaturen aangebracht, die verbonden zijn met een videosysteem, dat alle beelden registreert en bewaart. Op 30 maart a.s. zal een aanvang gemaakt worden met de sloop van de 2e fase van het oude Bondsgebouw. In april zal het grond- en straatwerk aan de firma, die de beste prijs/kwaliteit heeft aangeboden, worden opgedragen. De faciliteiten, zoals de aansluiting van het gebouw op het hoofdriool, de elektrische voedingskabel van Liander, die de installaties van energie gaat voorzien, alsmede de DUNEA watervoorziening, worden na het egaliseren van het gebied gerealiseerd.

Een vernuftig VRF systeem van Mitsubishi zal in de toekomst het gebouw van warmte en koeling voorzien. In het nieuwe gebouw zal geen gasaansluiting worden gerealiseerd. De grote zaal is tevens voorzien van een vloerverwarming. Ondertussen is het hoogste punt bereikt en zijn de bouwers op 13 februari jl. getrakteerd. In de tweede helft van de maand maart is een begin gemaakt met het betegelen van de keukenwanden en van de toiletten. Daarna kunnen leveranciers hun apparatuur inmeten. Er is rekening gehouden met de mindervalide bezoekers, er is een invalidentoilet in het gebouw geprojecteerd en de toegang tot de diverse ruimten is laagdrempelig. De kinderfysiotherapie zal wederom terugkeren in het nieuwe Bondsgebouw. De zes therapeuten krijgen twee

22

In een volgende Nieuwsbrief nummer 16 zal aandacht besteed worden aan het buitengebeuren, zoals de groenvoorzieningen en het plaveisel. Wij hebben u weer even bijgepraat en zeggen …………. tot een volgende keer! Wim Koster 12 maart 2015.


Wassenaar Gezamenlijk De viering van het Paastriduüm in Wassenaar De Nederlands bisschoppen vragen ons, de vieringen van het Paastriduüm te houden met de hele plaatselijke geloofsgemeenschap samen, en niet in kleinere groepen. Het gaat hier met name om de avondvieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasnacht. Door deze plechtigheden met de hele gemeenschap samen te vieren komt de onderlinge verbondenheid van alle gelovigen rond het sterven en verrijzen van de Heer het best tot uitdrukking. In al deze vieringen kan alleen een priester voorgaan. Verleden jaar hebben wij er nog voor gekozen in de Sint Jozefkerk een volledig Paastriduüm te vieren en daarnaast een tweede Paastriduüm te verdelen over de Sint Willibrorduskerk en De Goede Herderkerk. Dit jaar zullen wij het anders doen, ook wegens het afnemende aantal priesters dat in onze parochie kan voorgaan. Voor de drie Wassenaarse parochiekernen, Sint Jozef, Willibrordus en De Goede Herder, betekent dit, dat wij voor de drie kernen samen één Witte Donderdagviering, één viering op de avond van Goede Vrijdag en één plechtige Paaswake zullen houden. De vieringen zijn als volgt: Witte Donderdag 18.30 Plechtige avondmis ter herdenking van het Laatste Avondmaal De Goede Herder (samen met Franse gemeenschap) Goede Vrijdag 15.00 Kruisweg voor volwassenen Sint Jozef 15.00 Kruisweg voor kinderen Sint Willibrordus 19.00 Plechtige herdenking van het lijden en sterven van de Heer (viering met Kruishulde en uitreiking van de H. Communie) Sint Jozef Paasavond 17.00 Kleuterviering rond Pasen Sint Jozef

22.00 Plechtige Paaswake, viering van de verrijzenis van de Heer Sint Willibrordus Eerste Paasdag 9.30 Dagmis van Paaszondag Sint Jozef 9.30 Dagmis van Paaszondag Sint Willibrordus 11.00 Dagmis van Paaszondag De Goede Herder (samen met de Franse gemeenschap)

Goede Vrijdag 2014 in de S.Jozefkerk

Vluchtelingen Wij vertrouwen erop dat wij met velen van u de zo mooie en zinvolle plechtigheden rond het sterven en verrijzen van de Heer zullen kunnen vieren. U bent van harte welkom in alle hierboven genoemde vieringen! Pastoor Michel Hagen en diaken George Brink, namens het pastorale team van parochie H. Augustinus

Eerste H. Communie Wassenaar Bijna is het zover: na twee maanden van voorbereiding zullen 23 kinderen uit de Wassenaarse parochiekernen hun eerste H. Communie doen. Dit zal gebeuren in een feestelijke eucharistievering in De Goede Herderkerk, op zondag 19 april om 11.00 uur. Voorgangers zijn pastoor Hagen en diaken Brink. Wij zijn blij dat de kinderen goed worden voorbereid op deze belangrijke gebeurtenissen door de vrijwilligers van de werkgroep Eerste Communie: Elma van der Kooij, Jeannette van Leeuwen en Valerie Blussé. U bent allemaal van harte welkom om dit feest mee te vieren met de kinderen en hun ouders en familie. Want het is een feest voor onze hele Wassenaarse gemeenschap! Diaken George Brink

Als afgevaardigde van de Raad van Kerken nam ik namens de St.Jozefparochie deel aan de bijeenkomst van het COA in Duinrell. Daar werd besproken hoe wij de vluchtelingen aldaar tegemoet konden komen om de verveling te lijf te gaan en hen eventueel te voorzien van warme kleding. In ons dorp Wassenaar waren mensen gezien die op open sandalen liepen (toch echt geen Franciscanen). De kledinginzameling in het dorpscentrum in de Schoolstraat, waar door alle kerken van Wassenaar aan werd meegewerkt, was een enorm succes. De Telegraaf kopte ‘’zelfs driedelige kostuums voor Wassenaarse vluchtelingen”. De uitgifte van de kleding werd in handelbare groepjes uitgevoerd en het verliep ordelijk. De kleding - de inzameling werd voortgezet - die bij de St. Jozefkerk werd ingebracht was in grote dankbaarheid aanvaard. De actie liep tot 21 maart. Sportkleding werd apart gehouden. Ik had vernomen dat twee zussen, Tamar en Esther Roelofs, reeds het jaar daarvoor met vluchtelingen in de duinen waren gaan hardlopen. Sportkleding zou dus bijzonder welkom zijn. De zussen Roelofs opereerden onder de naam “The Power Run” en ik heb mij daarbij aangesloten. De sportkleding ging naar de zussen Tamar en Esther. De vluchtelingen konden maar kort in Duinrell verblijven. Hierdoor was het voor Tamar en Esther niet mogelijk een vaste hardloopgroep te vormen. Zij werden verwezen naar het AZC te Katwijk waar o.a. ook vluchtelingen uit Duinrell terecht kwamen. De ingezamelde sportkleding werd met passen en meten aan de man gebracht. Deelname aan de City Pier City loop op 8 maart in Den Haag zou het ultieme doel worden. (verder op blz. 27)

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.kerken.net/goedeherder E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel Tel. 06 - 5368 0015 wessel91@zonnet.nl Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur

IBAN bankrek. nummers: NL73 INGB 0000 0201 43 Betaling misintenties.: NL78 INGB 0000 5017 55 t.n.v. Intentiekas G.H. Opgave misintenties: C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a tel. 070 - 517 8486 e-mail: ceesvanderham@telfort.nl Euch. vieringen: zo 11.00 uur Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Locatieredacteur: mw. H. Reuser (kopij) (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com

Terugblik Oecumenische viering

Misintenties

Zondagmorgen 8 maart in de Goede Herder Thema: Maak ruimte voor de Heer.

zondag 29 maart Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Reinout Barge, Ton van Moll, Mia van Uffelen-Janszen, Fred van Wordragen, Karel en Györgyi Landesz, Ria van der Plas-van Roeij zondag 5 april eerste paasdag Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, Tilly Peek-Rees van den Ende, George Freriks, Conny Wellink, Noor van Dongen-de Roock, Monique Wittop Koning-Heijnen, Karel en Györgyi Landesz, Ria van der Plas-van Roeij dinsdag 7 april Buurtcentrum Kerkehout Truus, Hans, Harry en Jerry Remmerswaal en verdere familie, Leo Onderwater, Kees Voorham, Herman Lugthart, Huub Jacobs, Luigi Gandini, Jan van Eijk, Bep LaarmanOliehoek, Kees Hogewoning, Jo Geerligs-Ziegerink, Cees en Wil van Wissen-van den Heuvell, Willem en Iet van Veen-van Hemert, Albert en Toos Wissink-Duindam, Eep en Riet Wiskamp-Beesems, Mia Alkemade-Vernooy zondag 12 april Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Truus Tans-Gooskens, Truus Boutkan-Remmerswaal, Mia van Uffelen-Janszen, Fred van Wordragen, Ria van der Plas-van Roeij vrijdag 17 april Zomerland Simon Kabel, Tanneke Ubbink-Stouthamer, Corrie ElffersLucassen, Wim en Joe Truffino, Jochem van der Bijl, Mw. Pieters-Böhm, Hans van der Geest, Conny Wellink, Joyce Gimbrère-van Genderen zondag 19 april eerste Communie Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, Truus Tans-Gooskens, Conny Wellink, Noor van Dongen-de Roock, Monique Wittop Koning-Heijnen, Karel en Györgyi Landesz, Ria van der Plas- van Roeij vrijdag 24 april Voor de intenties van de familie Romijn-Giezeman zondag 26 april Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Reinout Barge, Caspar Kerckhoff, Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers, Tilly Peek-Rees van den Ende, Mia van Uffelen-Janszen, Fred van Wordragen, Ria van der Plas-van Roeij

Het evangelie verhaalt over het verdrijven van de handelaren in runderen en schapen door Jezus uit de tempel. Schoon schip maken. De kerk is geen plek voor handel. De 40-dagentijd is de periode om schoonmaak te houden bij jezelf. Om ruimte te maken voor de dienst aan God en aan elkaar. Ds. J. de Klerk stond stil bij de vraag: waar gaat het eigenlijk om in de kerk? De kerk is een huis, het huis van God, je bent er welkom, je wordt er gekend en bemind. Als je ruimte maakt voor Hem, door stil en aandachtig te zijn, laat God zich vinden. Mede door de medewerking van het grote koor( combinatie Kievietkerkcantorij en Dameskoor) onder leiding van dirigent/organist Anneke Jansen kunnen we terugkijken op een bijzondere viering die veel mensen geraakt heeft en een groot gevoel van verbondenheid heeft geschonken. Martha van der Werf-Reuver

Bach's Matthäus zondag 29 maart 15.00 uur Op zondag 29 maart 2015 om 15.00u voert het Ensemble Archipel o.l.v. dirigent Anneke Huitink de Matthäus Passion van J.S. Bach uit in de Goede Herderkerk. Ter inleiding: na elke scène in het evangelie geeft Bach een commentaar in de vorm van een recitatief of een aria, waarin zijn emotie over de zojuist gespeelde scène tot uitdrukking komt, gezongen door een solist. De koralen (bestaande kerkliederen die Bach vervolgens daaraan toevoegt) zijn het collectieve commentaar ( toentertijd door de kerkgangers meegezongen). De beide koren staan bij deze uitvoering verder uit elkaar dan gebruikelijk en het ‘speelveld’ voor de solo’s ligt in het midden. Enkele koralen worden vanuit het publiek gezongen door zangers van koren en cantorijen uit Wassenaar en omgeving. Er zijn nog kaarten voor het concert. In de voorverkoop bij De Kler, of anders op 29 maart aan de kerk. HR

24


De Goede Herder - Wassenaar Gedenkmonument gereed Het gedenkmonument op het kerkhof "In Loco Pascuae" bij onze Goede Herderkerk is gereed gekomen. Het gedenkmonument bestaat uit een kelder (ossuarium) en een gedenkmuur. Op de gedenkmuur zijn nu 255 namen van overleden parochianen, waarvan het graf in de loop der tijd is geruimd, vermeld op sierlijke bronzen platen. Die namen doen ons eerbiedig herinneren aan onze voorgangers die de Goede Herderparochie in de loop van vele decennia mee hebben opgebouwd. In de toekomst zullen op de muur ook de namen verschijnen van de overledenen waarvan de stoffelijke resten in een eikenhouten kistje zijn bijgezet in het ossuarium. Die mogelijkheid staat open voor alle parochianen van de parochie H. Augustinus.

Gedenkmuur met bronzen naamplaten en gele bakstenen; deze zijn na de bouw van de kerk overgebleven en bewaard vanaf 1932.

De ingang van het ossuarium

Inwijding gedenkmonument op zondag 26 april 2015 Op zondag 26 april vieren wij het feest van De Goede Herder, een mooie gelegenheid om het gedenkmonument op het kerkhof in te zegenen. Pastoor M.P.J. Hagen zal na afloop van de eucharistieviering van 11 uur de inwijding verrichten. Eenieder wordt hierbij uitgenodigd om die plechtigheid bij te wonen. Tijdens de feestelijke eucharistieviering op 26 april zullen het Dameskoor en La Pastorella zingen. Na afloop van de inwijding is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Wim Tordoir, voorzitter kerkhofcommissie Foto's: Jan Eijs, beheerder "In Loco Pascuae"

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie: v. Cranenburchlaan 31 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Website: www.sintjozefwassenaar.nl E-mailadres: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur Secretariaat: M.W.H. Mulder Hoogheemraadstraat 75 2241 CD Wassenaar tel. 070 - 517 7926 (na 19.00 uur)

Onderweg Ik weet niet waar ik de Verrijzenis het beste kan vieren: in de kerk, in de stilte, met wierook? Of bij het ontluiken van de natuur? Bij de lammetjes in de wei? Zoekt u ook wel eens naar woorden om het Paasfeest te beschrijven? Kerstmis lijkt zo eenvoudiger, een kind geboren, nieuw leven, dit samen met geliefden vieren. En Pasen dan? Beseffen we de grootheid van Witte Donderdag? Goede Vrijdag? De stilte van de dood, zo ongrijpbaar, zo alleen? Paaszaterdag: opstaan uit de dood, nieuw licht, nieuw leven. Dit alles vieren we met Pasen, samen, of alleen? Ongetwijfeld zullen velen van u naar de vieringen in de Goede Week gaan. Misschien vooraf ook naar de bezinning in de boete- en vespervieringen? Anders dan andere jaren, zijn al deze vieringen niet allen in onze eigen St Jozefkerk Wij vieren deze bijzondere dagen in de geloofgemeenschap van de drie Wassenaarse r.k. kerken. Midden in dit blad ziet u het liturgierooster. Op paasmorgen zal de Magnificat Cantorij de viering opluisteren in de Sint Jozefkerk. Ondanks de niet meer zo jeugdige leeftijd van de koorleden en dirigent vinden wij het altijd fijn de vieringen op te mogen luisteren. Wij doen ons best. En zo als men vroeger daaraan toevoegde: “God doet de rest

(maar wel daarvoor oefenen hoor)". Ik wens ieder licht in momenten van zorgen, en weer hoop en uitzicht op morgen. Zoals U weet proberen de wijk contact personen in hun omgeving mensen die daar prijs op stellen te bezoeken of anderszins bij te staan. Zover als in hun vermogen ligt. Vorig jaar is er een nieuwe, meer logische indeling van de wijken gemaakt. Toegespitst op de wensen en mogelijkheden van de (huidige) wijkcontactpersonen. Helaas hebben wij niet in alle wijken iemand beschikbaar. Wij trachten dit samen in te vullen. Soms horen wij dat mensen een bezoek op prijs zouden stellen. Moeilijker wordt het als mensen, die bezoek op prijs stellen, het zelf niet zo goed meer weten. Mogen ze de deur open doen voor vreemden? Misschien kunnen familieleden een afspraak maken? Weet U iemand die graag bezoek vanuit de kerk zou willen ? Laat het a.u.b. weten: een berichtje naar de pastorie, 070 5114262 of naar ondergetekende 070 5112139. Ook is er vraag naar vervoer voor parochianen die slecht ter been zijn. Ik wens ieder een hand die je kan begeleiden en een woord en gebaar die je verblijden. Een verheugende mededeling: pastor C. van Bockxmeer stelt het op prijs zijn zestigjarig priesterjubileum in de Sint Jozefkerk te vieren Dit is op 31 mei a.s. (noteer de datum in uw agenda). Nadere bijzonderheden volgen. Mogen wij in verbondenheid op gaan naar het Paasfeest. Het kruis zegt mij dat ik danken mag voor alle zegeningen, groot en klein. Een teken van geloof en hoop - om als Christen op Gods weg te zijn. Van harte wens ik ieder een Zalig Pasen. Thea den Hollander

26

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Mw. H. Th. Bredie-Bosman v. Z. v. Nijeveltst. 487 2242 MC Wassenaar tel. 070 - 512 1142 Vieringen: Zo 9.30 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrijdag v. d. maand om 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW)

Misdienaars en acolieten Onze ‘’misdienaarmoeder’’ Birgit Mohr heeft zoals gebruikelijk het rooster voor de misdienaars en acolieten voor de maand maart en april samengesteld. Zij is blij dat een nieuwe misdienaar zich heeft aangemeld: Cheyenne van Leeuwen. Cheyenne heeft les gekregen van Ronald Marks. Ronald heeft Martien van Vliet opgevolgd als begeleider voor de misdienaars. Cheyenne heeft ook al twee keer met succes gediend in een eucharistieviering! Tomek Sloekers, al heel lang misdienaar, mag wat meer taken van een acoliet uitvoeren. Tomek is kortgeleden zestien jaar geworden! Hij mag communie uitreiken, het wierookvat hanteren ( les van Ronald Marks!) en delen in brood en wijn. Uiteraard zijn wij ook heel blij met het uitstekende functioneren van de overige misdienaars! Blijf je best doen, het is een mooie taak waar je veel mensen een plezier mee doet! EvdW


St. Jozef - Wassenaar Vluchtelingen

Misintenties

(vervolg van blz. 23) Ik werd voor de hardlooptrainingen ingedeeld bij een aantal asielzoekers. Vanuit Katwijk zijn we naar “Lentevreugd” gelopen. Door het hek binnengekomen passeerden wij een aantal natuurfotografen die ons wat meewarig aankeken. Een van de lopers zei gebrekkig “goedemorgen” en dat werd met gemurmel beantwoord. Verder lopend kwamen wij bij een waterplas aan waar een grote groep Schotse Hooglanders graasden. Er werd gegrapt over “gevaarlijke horens”. Ik besloot om te keren, maar plots renden daar twee reeën tussen de runderen en onze groep door het water heen. Als klap op de vuurpijl zag ik een ijsvogel en drie ganzen overvliegen. Genietend van al dit moois keerden wij terug. Een etentje thuis voor het bestuur van Run for Rio bracht een leuk geldbedragje op, bestemd voor de hardloop in Leiden. De loop in Leiden werd een groot succes, het was de generale repetitie voor de City Pier Cityloop op 8 maart. Daags voor de CPC-loop kwam plotseling een vraag: er waren sportschoenen nodig maat 45! (Leeft men daar op grote voet?) En ja hoor er werd uiteindelijk in voorzien. De CPC was een groot succes. Er werd zowel 5 als 10 km gelopen! Het weer was op zondag 8 maart schitterend. Voor hapjes en drankjes was gezorgd. De mensen waren vrolijk en dankbaar: blije mensen. Een heerlijke ervaring voor mensen, veelal uit het door oorlog geteisterde Syrië. Verhalen over hoe men zich het vege lijf heeft moeten redden. Daarna hoop op gezinshereniging. Hoop voor de toekomst, zich veilig voelen. Het is fijn dat wij allen daaraan hebben kunnen meewerken.

Zaterdag 28 en zondag 29 maart Voor de levende en overleden familie Van den Berg-van Leusden Zondag 5 april Marian Oosterveer-de Groot Petronella van der Hulst-Zoet Richard Remmerswaal Patrick de Bruijn Cor van der Kooy Zaterdag 11 en zondag 12 april Maria Elshout-Kralovics Zondag 19 april Voor het welzijn van de Sint Jozefparochiekern Zaterdag 25 en zondag 26 april Marian Oosterveer-de Groot Zondag 3 mei Petronella van der Hulst-Zoet

Bij de foto's De foto's op deze pagina's zijn afbeeldingen van de Kruisweg. Deze Kruisweg is gemaakt door onze parochiaan en kunstenares Brigitte Wawoe. Het zijn veertien Kruiswegstaties. Op initiatief van Brigitte is er een vijftiende statie toegevoegd: De Verrijzenis. De sculpturen zijn aangebracht in onze Sint Jozefkerk in 1987.

Parochiekern-agenda 13.30 16.30 16.30 20.00 10.00 16.30 10.00 16.30 20.00 19.00

28 maart Muziekmiddag De Waterlelie 31 maart 1ste Communiebijeenkomst 7 april 1ste Communiebijeenkomst 8 april Stuurgroep Liturgie 9 april Handwerken 14 april 1ste Communiebijeenkomst 21 april Handwerken 1ste Communiebijeenkomst 23 april Vergadering Bazaar 25 april Taizé viering 27 april Koningsdag 2 + 3 mei Koffie na de viering

Taizéviering Kom eens kijken en meedoen: zingen, bidden, en stilte. Zaterdag 25 april a.s. om 19.00 uur in onze Sint Jozefkerk: maak kennis met deze mooie muziek en goede sfeer!

Dopeling Zondag 15 maart jl. is Owen Pips in de Sint Jozefkerk gedoopt. Hartelijke felicitaties voor Owen, zijn ouders en verdere familie! Van harte welkom in onze geloofsgemeenschap!

In Memoriam Op 9 februari overleed onze trouwe, humorvolle, gezellige medeparochiaan Cees Berbée , die vroeger met zijn gezin in de Crocusstraat woonde. Op Sint Franciscusdag /dierendag 4 oktober 1923 geboren. Dochter, zonen en hun families deden met vele Wassenaarders en bekenden uit de Bollenstreekdeze zo waardvolle persoon kerkelijk uitgeleide o.l.v. Zijn neef Hubert, die diaken is. Zo'n warme viering kwam hem toe, als oud kerkbestuurslid, die het eerste kruis vasthield bij de wijding van de grond waarop het altaar van de nieuwe Sint Jozefkerk kwam te staan. Ook zijn vrouw, die hij al tijden moest missen en zijn dochter Annette waren als het ware aanwezig onder ons. Cees, wij herinneren je en de jouwen in dankbaarheid en met een glimlach, omdat God jullie graag bij zich heeft. Zij die hier achterbleven liet jij een warme zonnestraal na. Leo Elshout Voor opgave nieuwe abonnementen, verhuizingen en klachten over de bezorging kunt u zich wenden tot: Dhr. A.J.W. den Hollander, Tulpweg 11, 2241 VM Wassenaar, tel. 070-5117414 IBAN: NL53INGB0000204706 t.n.v. Abonn. Adm. Parochieblad, St. Jozef Parochiekern

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefoon Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: dhr. Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent St. Willibrordus: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep): ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen voor de kinderen in de Paastijd: - a.s. zondag, Palmzondag 29 Maart: is er bij aanvang van de viering om 09.30u op het kerkplein de palmwijding, daarna een Palmpaasprocessie en tijdens de eucharistieviering een KinderWoordDienst. Het maken van de Palmpaasstokken wordt georganiseerd: u heeft (op het moment van verschijnen van dit blad) hierover waarschijnlijk reeds informatie ontvangen via een e-mail en/of via een flyer op de Bonifaciusschool. - op Goede Vrijdag 3 April: is er om 15.00u een Kruisweg speciaal voor kinderen en hun begeleiders - op Paaszondag 5 April: vieren wij met de kinderen Pasen in een KinderWoordDienst tijdens de eucharistieviering (aanvang 09.30u). Na afloop is er nog een Paasverrassing voor de kinderen.

Vieringen van Palmzondag t/m Paaszondag Als eerste vermelden wij over Palmzondag dat de viering wordt voorafgegaan door de wijding van de palmen (zo mogelijk op het kerkplein), gevolgd door de palmprocessie (daarbij de kinderen met de Palmpaasstokken). Tijdens de viering is er een KinderWoordDienst. Vervolgens vermelden wij dat dit jaar de vieringen in de Goede Week weer gaan rouleren over de 3 Wassenaarse kerken; de belangrijkste reden hiervoor is het afnemend aantal priesters dat in onze parochie (met 7 kerken!) kan voorgaan. Dit betekent dat voor de

28

Vieringen: zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 Secretariaat Beheercommissie: mw. Joke Meijer- van der Aa, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie St. Willibrordus: Anne van der Zalm (afgekort als AvdZ): annevanderzalm@hotmail.com Louis Brackel (afgekort als LB): louis@brackel.info, tel. 06 - 260 260 05

3 Wassenaarse kerken samen: één Witte Donderdagviering in De Goede Herder, één viering op de avond van Goede Vrijdag in de St. Jozef en één plechtige Paaswake in onze kerk, zang door Pro Deo.. Op Goede Vrijdag is er in onze kerk een Kruisweg speciaal voor kinderen en hun begeleiders. Op Paaszondag tenslotte vindt er in onze kerk een feestelijke eucharistieviering plaats met zang door Caecilia (zingen o.a. de mis van Gounod). Tijdens deze viering is er ook een KinderWoordDienst. Voor meer details: zie de Liturgische Agenda op blz. 16/17.

Viering op woensdag 15 april 2015: speciaal voor ouderen Er zal op die dag in onze Willibrorduskerk om 10.00 uur 's ochtends een Eucharistieviering speciaal voor ouderen worden gehouden. U bent allen van harte welkom. Na de viering praten we nog even gezellig met elkaar onder het genot van een kopje koffie.

Is het óók iets voor jou: misdienaar worden? De laatste jaren is het aantal misdienaars/acolieten jammer genoeg terug gelopen; we hadden tot voor kort nog slechts 3 misdienaars en 1 acoliet. Maar.....sinds zondag 22 februari is er gelukkig weer één misdienaar bij gekomen: Olivia Aerden, 8 jaar oud en uit groep 5 van de Montessorischool. Zij heeft op die dag tijdens de eucharistieviering de eerste schreden gezet op het pad van misdienaar, hierbij gecoached door dhr. Piet van Leeuwen (zie de foto hiernaast). De vraag waarom zij misdienaar wilde worden, beantwoordde zij met "ik vind het leuk om te doen omdat ik zo voor Jezus kan werken en omdat ik dan dichtbij het altaar sta". Ook haar 10-jarige broer Wouter is sedert een paar jaren misdienaar. Indien dit nieuwsbericht andere kinderen op de gedachte brengt, ook misdienaar te willen worden, dan kunnen zij zich via de Beheerder Sloep hiervoor aanmelden (de adresgegevens staan in het colofon bovenaan deze bladzijde). LB

Wilt u dit blad De Augustinus elke maand lezen? Wij krijgen nogal eens de vraag: wie binnen onze parochiekern St. Willibrordus ontvangt ons nieuwe parochieblad De Augustinus wél en wie niet? Het zit kort en goed zó: (1) zowel het Kerstnummer als het Paasnummer worden bij alle gezinnen, die ingeschreven staan in de administratie van onze parochiekern (ca. 1.500 adressen), door de wijkcontactpersonen in de bus gedaan, (2) de andere 9 nummers in een kalenderjaar worden alléén bezorgd bij die gezinnnen, die daarvoor een abonnement hebben (ca. 250 adressen). Dus om op de eerder gestelde vraag terug te komen: indien u het parochienieuws in De Augustinus elke maand wilt lezen, vindt u onderaan blz. 30 het standaard blokje tekst waarin u ziet bij wie u zich kunt opgeven voor een abonnement (à € 15 per jaar). LB


Sint Willibrordus - Wassenaar Misintenties

Jezus en de 'blauwe envelop' Misschien heeft u, net zoals ik, uw belastingformulier al ingevuld en opgestuurd. Misschien dacht u hierbij zelfs aan dat woord van Jezus: “geef de keizer wat van de keizer is en God, wat van God is.” Deze uitspraak van Jezus vinden we in onder andere Mc 12:14. Het klinkt redelijk neutraal: de overheid en de kerk zitten elkaar niet in de weg. Eigenlijk is dat nu niet precies wat Jezus zegt. Belasting geven, ja of nee? Hoe zat het met de belasting? Móest je eigenlijk wel belasting geven aan de keizer? Herodianen en Sadduceeën vonden van wel. Onder Keizer Tiberius (AD 14 – 37) was heel wat corrupt wanbeheer verdwenen. Hij werd zelfs “de goede herder” genoemd. Hij slachtte zijn schapen niet, maar scheerde ze slechts zei men. Voor de partij van de Farizeeën lag dat heel anders. Zij hielden zich aan de wet. In het Latijn is belasting en volkstelling hetzelfde woord: census en God heeft volkstellingen verboden, volgens hen. Geld als afgodendienst! Er komen zo twee partijen met tegenovergestelde opvattingen over belasting bij Jezus. Belasting geven of niet, is hun vraag. Een politiek gevaarlijke situatie: je stoot altijd één partij voor het hoofd. Dan zegt Jezus: Laat mij eens zo’n belastingmunt zien. Dat was de zilveren denarius, ongeveer zo groot als de top van je vinger (zie foto hierboven). Op de voorzijde stond: TIBERIUS KEIZER AANBIDDENSWAARDIGE

ZOON VAN DE AANBIDDENSWAARDIGE GOD (= keizer Augustus). Op de keerzijde stond HOGEPRIESTER en een afbeelding van zijn moeder Livia als de godin van de vrede op een troon. Kennelijk hebben Jezus' tegenstanders Romeinse valuta op zak. Ze laten zo’n munt zien! Maar als Jood mag je zo’n munt helemaal niet bij je dragen! Je hebt een afgodsbeeld op zak! En het eerste van de tien geboden zegt: "Ik ben de Heer uw God, Die u uit Egypteland, uit het slavenhuis heeft bevrijd. Gij zult geen andere goden naast mij hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken […] Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen […]" God maakt dus mensen vrij. Maar dan moet Hij ook God zijn. En wat staat erop zo’n denarius? Een heel andere volgens de Romeinen aanbiddenswaardige god! Geld is dus niet neutraal. Teruggeven ja of nee? Jezus’ antwoord is: “geef terug aan de keizer enz.” Jezus gebruikt opzettelijk een ander werkwoord: teruggeven. Waarom? Jezus zegt: Wie gebruik maakt van afgoden, moet niet verbaasd zijn, dat hij daarvoor vroeg of laat iets moet teruggeven. Is onze eredienst voor de afgod geld, niet zó sterk dat we teveel moeten teruggeven – misschien wel ons zelf? Jezus is realist: wie gebruik maakt van de wereld, moet oppassen dat de prijs daarvoor niet te hoog wordt. Je moet oppassen dat je geen schade aan je ziel lijdt (zie o.a. Mc 8:36). Peter Eldering

Zondag 29 maart: Cornelis Steur, Georgine Krul-Vinke, Joseph Schelfhout, Ton Bakker, overl. ouders Bakker-Vogels, overl. ouders van Haastrecht-Maas Woensdag 1 april: Jasper van Haaster Paaszaterdag 4 april: Chris en Henny Groenewegen-Kaptein, Marjolein Wubben, Coby Heijstek, Emma en Laurens van Blerk-Spiero, overl. families Heijstek en Looijestijn, overl. families Westgeest-van der Stap, overl. ouders van Spronssen-Remmerswaal, overl. ouders van der Voort-Brouwers, overl. ouders Bayer-van der Kleij Eerste Paasdag 5 april: Georgine Krul-Vinke, Johanna van Leusden-van der Kooij, Merie Moolenburgh-Butteling, Joannes Bots, Will Knijnenburg, John Konst, Johannes Knaap, overl. ouders Knaap-Remmerswaal, Emma en Laurens van Blerk-Spiero, Kees Knijnenburg en overl. familie Knijnenburg-Seysener, familie Oosterveer-Compier, overl. ouders Vogels-Oliehoek, overl. ouders Ruijgrok-van der Kroft, overl. ouders Horbowiec-Rientjes Zondag 12 april: Jos Winnubst (jrgt), Julliene Tcognia, Georgine Krul-Vinke, Adrie Bakker, Frans Westgeest en Anneke Westgeest-Slats, overl. ouders Bayer-van der Kleij Woensdag 15 april: Co Kennedie (jrgt). Zaterdag 18 april: Helena Maria van Maren-Peters en haar zoon Frank Zondag 19 april: Georgine Krul-Vinke, Cornelia van LeeuwenRemmerswaal (jrgt), Merie Moolenburgh- Butteling, Ton Bakker, overl. ouders Wensveen-Gardien, overl. leden familie Ruijgrok-Bos, overl. ouders Kouwenhoven-Ruigrok van der Werve. Zondag 26 april: Cornelis Steur (jrgt), Georgine Krul-Vinke, Joseph Schelfhout, Nicolaas Smit, Gerda van Deursen-Verhart en haar zus Ria, overl. ouders Bakker-Vogels, overl. ouders van Haastrecht-Maas, overl. ouders Horbowiec-Rientjes. Zaterdag 2 mei: Marjolein Wubben. Zondag 3 mei: Georgine Krul-Vinke, familie Oosterveer-Compier, overl. ouders Ruijgrok-van der Kroft

29


Sint Willibrordus - Wassenaar verslag doen van grote evenementen als van kleine, minder bekende, gebeurtenissen, die van groot belang zijn voor een levende geloofsgemeenschap.

Luistert u ook eens naar Radio Maria (ook kan dat via internet)! Kent u Radio Maria? Het zou uw redacteur niet verbazen als het antwoord op die vraag ontkennend is. Wat is Radio Maria? Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation voor de Lage Landen en zendt 24 uur per dag, 7 dagen in de week uit op de middengolf (675 AM), digitale radio (DAB+, kanaal 11C) en wereldwijd via INTERNET en de gratis app. Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of Radio Maria, een overkoepelende organisatie voor meer dan 65 Radio Maria stations wereldwijd. Radio Maria zendt géén reclame uit, onderneemt geen commerciële activiteiten en krijgt geen subsidie van de overheid. Wat zenden ze dan wél uit? Radio Maria brengt een grote variatie van uitzendingen, in de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk. Met zowel een dagelijkse Eucharistieviering, het getijdengebed, diverse achtergrondprogramma’s en muziek willen we een brede doelgroep aanspreken: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. In deze uitzendingen gaat speciale aandacht uit naar degenen die Jezus in het evangelie noemt (zie Matteüs 5,3-6): de zieken, eenzamen, gevangenen en ouderen. De radio brengt hen troost, kracht en verbondenheid. Dit merkt zij uit de reacties die we dagelijks mogen ontvangen. Radio Maria wil een weerspiegeling zijn van wat er in de Kerk speelt. Door het land in te gaan, wil men zowel

De programma’s op Radio Maria kenmerken zich door de mogelijkheid tot interactie met en inbreng van de luisteraar. Luisteraars bidden via de telefoon mee op de radio, kunnen gebedsintenties doorgeven, reageren op programma's, een verzoekplaat aanvragen en nog veel meer. De site waar u via internet naar Radio Maria kunt luisteren is: http://www.radiomaria.nl/#Luister Live (hieronder staat de QR-code van deze site; indien u die u met een smartphone of tablet scant, komt meteen op die plek op internet).

Sam's Kledingactie: inzameling voor Mensen in Nood Hangt er kleding in uw kast die u niet meer draagt? Weet u dat die kleding veel waard is ? Met een gebruikte jas, shirt of schoenen kunt u mensen helpen. Mensen die slachtoffer zijn geworden van oorlog of natuurrampen maar ook mensen die in armoede leven. U kunt helpen door uw textiel en schoenen in te leveren bij Sam’s kledingactie. Op vrijdag 3 april a.s. zal daartoe weer een vrachtauto op het marktterrein aan de Berkheistraat staan. Van 13.00u tot 16.00u nemen wij daar graag uw oude kleding, ander textiel (gordijnen, lakens) en oude schoenen in ontvangst. Wilt u zo vriendelijk zijn e.e.a. in gesloten plastic zakken aan te leveren ?

Overledenen: Op 15 februari is Janna Cornelia Wisse-Noordover overleden op een leeftijd van 81 jaar. Na de uitvaart op 21 februari heeft de crematie plaats gevonden. Jasper Hubertus van Haaster is op 20 februari overleden op een leeftijd van 98 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 25 februari is hij alhier ter aarde besteld.

Omdat Radio Maria dus geheel zonder subsidie moet werken en ook géén inkomsten van reclame of andere commerciële activiteiten heeft, zijn zij volledig afhankelijk van vrijgevige en betrokken luisteraars (en anderen), die begrijpen dat het belangrijk is om het katholieke geluid via de diverse genoemde media te laten horen: door Radio Maria te ondersteunen met een financiële bijdrage. Momenteel wordt driekwart van de jaarlijkse begroting van € 750.000 al door de luisteraars bijeengebracht, maar er is dus nog een Ook kleinere bedragen worden door tekort. hen zeer gewaardeerd. U weet het beste welk bedrag u wilt missen en welke donatievorm het beste bij u past. Op de site http://www.radiomaria. nl/ vindt u de voor een donatie benodigde bankgegevens. Het voortbestaan van Radio Maria Nederland in dus in gevaar en daarom doet zij een dringend beroep op eenieder die dit katholieke geluid wil behouden.

NOOT: Radio Maria heeft de ANBIstatus, daardoor is het mogelijk een donatie aan hen als gift te verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting. LB

Uitsluitend voor de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave nieuwe abonnementen, verhuizingen en klachten over de bezorging kunt u zich wenden tot: Mw. Corine Verhart-Wensveen, e-mail: AL.VERHART@casema.nl, mob.tel. 06-4194 2547. Voor betaling abonnement (€ 15 per jaar): IBAN: NL37 INGB 0009 184 090 t.n.v. St. Willibrordus te Wassenaar

30


Contacten Bestuur parochie H. Augustinus - Pastoor Moderator: Michel Hagen, tel. 070-514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl - Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06-2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl tevens waarnemend penningmeester - Personeel: Fred Bakker, tel. 070-369 5107, e-mail: fcbakker@kpnmail.nl tevens waarnemend secretaris - PR en communicatie: Connie Schutten-Faes, tel. 070-511 7043, e-mail: connie@schutten.nl - Vrijwilligers: Balth Schröder, tel. 071-514 1718, e-mail: balthschroder@gmail.com - Begraafplaatsen: Bertha Beeres-Visser, tel. 071-561 6816, e-mail: berthabeeres@beeresco.nl - Beheer Gebouwen: Reinoud Kimman, tel. 070-514 4403, e-mail: augustinus@chimborazo.nl - Algemeen lid: Karin Bolhuis, tel. 070-511 0853, e-mail: kbl_65@yahoo.com

Pastoraal Team Parochie H. Augustinus: - Pastoor Moderator: Michel Hagen, tel. 070-514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl - Pastor: Berry Lansbergen, pr., tel. 070-213 5195, e-mail: berrylansbergen@parochie-augustinus.nl - Diaken: George Brink, e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl - Pastoraal werker: Truus Wüts, e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl - Pastoraal werker: Peter van Beurden, e-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl - Pastoraal werker: Dirk Gudde, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Referentschappen voor de locaties: - Katwijk: - Oegstgeest: - Voorschoten: - Wassenaar:

Truus Wüts, tel. 06-2313 3501 Peter van Beurden, tel. 06-5118 3936 Dirk Gudde, tel. 071-561 2508 George Brink, tel. 06-3078 0364

Centraal Secretariaat Parochie H. Augustinus: - Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06-1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Redactie - Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070-514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl. (MH) - Eindredacteur a.i.: Connie Schutten-Faes, tel. 06-2439 9866, e-mail: connie@schutten.nl (CSF)

Locatieredacteuren: - H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06-1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06-2557 1935, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com (PvH) - H. Willibrord Oegstgeest: May-lisa de Laat, tel. 06-1037 2659, e-mail: mldelaat@freeler.nl (ML) - H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071-561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) - De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070-386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) - St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070-511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Maike Marks, tel. 070-511 9994, e-mail: maike.marks@gmail.com (MM) - St. Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06- 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) Anne van der Zalm, e-mail: anne vanderzalm@hotmail.com (AvdZ)

QR-code Website Parochie Augustinus

Rubrieksredacteuren: - Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) - Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom: Maike Marks, tel. 070-511 9994, e-mail: maike.marks@gmail.com (MM) - Jeugd, Gezin en Jongeren: Mirjam Aerden-de Mol, e-mail: gezinspagina.augustinus@gmail.com (MdM) - Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06- 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) - Augustinus, 6 in 1 a.i.: Piet Hagenaars, tel. 06-1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Website: http://www.parochie-augustinus.nl Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Augustinus Facebookpagina

31


De Augustinus-kids Wil je (jong of ouder) helpen met de kidspagina? Stuur ons dan jouw tekening of foto over geloof, God of Kerk. Bedenk zelf iets of mail ons om een idee. Een vraag stellen over geloof mag ook. Hij wordt beantwoord door pastoor Michel. gezinspagina.augustinus@gmail.com

Wist je dat... We op Witte Donderdag vieren dat Jezus voor altijd bij ons wil zijn onder de tekenen van Brood en Wijn; het Lichaam en Bloed van Jezus. De viering van dit grote geheim noemen wij: de Eucharistie. Ook vieren we dat Jezus het Priesterschap instelde. Het is dan ook een goede gewoonte om op Witte Donderdag 'proficiat' te zeggen tegen priesters die wij kennen, bijv. pastor Lansbergen en pastoor Hagen.

De Goede Week & Pasen

Foto van de vriendjes gemaakt door Femke.

De week voor Pasen noemen we de Goede Week. De week begint op Palmzondag 29 maart tot en met Stille Zaterdag 4 april. We denken in die week aan het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake is de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het echte Pasen. De Paastijd is dan begonnen. Die duurt vijftig dagen en eindigt in Pinksteren. Op de pagina's 10 en 11 van de Augustinus vertellen we het Lijdensverhaal en de verhalen van Pasen.

Tekening door Luisa (13 jaar) uit Belicena (Granada, Spanje). De vllnders en bloemen verwijzen naar het feest van de Verrijzenis van Jezus met Pasen.

Profile for Parochie H. Augustinus

Deaugustinus nr 4 apr 2015  

Deaugustinus nr 4 apr 2015  

Advertisement