__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 1 - no. 3 28 februari - 28 maart 2015

De Augustinus Maart 2015

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel PR-berichten

Het parochiebestuur van de parochie H. Augustinus. v.l.n.r.: Reinoud Kimman: beheer gebouwen, Connie Schutten-Faes: pr en communicatie, Astrid van der Valk: vicevoorzitter en waarnemend penningmeester, Bertha Beeres-Visser: begraafplaatsen, pastoor Michel Hagen: voorzitter, Fred Bakker: personeel en waarnemend secretaris, Karin Bolhuis: algemeen lid, Balth Schröder: vrijwilligers.

Het parochiebestuur zoekt nieuwe bestuursleden

In het nieuwe jaar 2015 heeft het parochiebestuur al weer vele zaken opgepakt. Niet alleen de reguliere zaken als aandacht voor personeel, onderhoud, verzekeringen en de financiën, maar ook nieuwe projecten zoals begeleiding van het Bondsgebouw te Voorschoten, het nieuwe parochieblad “De Augustinus” en de voorbereidingen voor lancering van de nieuwe website in maart. Echter de huidige bestuursleden hebben hun handen nog steeds overvol. Er is veel te doen, we maken stapje voor stapje voortgang, maar de parochie is er tot nu toe

niet in geslaagd om de twee vacatures in het bestuur in te vervullen. Sinds 2013 wordt er gezocht naar een secretaris en een penningmeester. Nu worden deze functies waargenomen door andere bestuursleden. U zult begrijpen dat de nood hoog is. Vandaar een nieuwe oproep in dit blad. Wie helpt ons om nieuwe bestuursleden voor deze vacatures te vinden? Laat het weten als u zelf interesse hebt of aanbevelingen kunt doen voor mogelijke kandidaten. Een berichtje naar een van de bestuursleden of het centraal secretariaat is voldoende. Dan zullen we de profielschets graag z.s.m. persoonlijk toelichten. Helpt u meezoeken?

www.parochie-augustinus.nl

2

CSF

Astrid van der Valk Vicevoorzitter

Overhandiging van het eerste exemplaar van De Augustinus aan burgemeester Waaijer van de gemeente Oegstgeest door Pastoor Michel Hagen op vrijdag 23 januari 2015.

Inleverdatum kopij nummer 4, bij voorkeur via e-mail in Word-documenten, uiterlijk 12 maart 2015: redactie@parochie-augustinus.nl Verschijningsdatum: 28 maart 2015. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

In het vorige nummer stonden de berichten met burgemeester Wienen van Katwijk en burgemeester Hoekema van Wassenaar. Als derde kreeg burgemeester Staatsen van Voorschoten een eerste exemplaar van De Augustinus aangereikt en burgemeester Waaijer van Oegstgeest was de vierde en laatste burgemeester die door pastoor Michel Hagen en Vicevoorzitter Astrid van der Valk werd bezocht. (De persberichten vindt u op de website.) Heel leuk was dat het nieuws over ons nieuwe parochieblad zelfs de landelijke pers haalde. Op 24 januari berichtte Elsevier over ons parochieblad. (zie bijgevoegd persbericht)

Foto: Astrid van der Valk

Overhandiging van het eerste exemplaar van De Augustinus aan burgemeester Staatsen van de gemeente Voorschoten op woensdag 21 januari 2015. Foto: Astrid van der Valk

De foto op de voorpagina is van het beeldje van Sint Jozef met het kindje Jezus in de kathedraal van Malaga. Onderaan is het gereedschap van Jozef te zien. Op 19 maart vieren wij het hoogfeest van Sint Jozef. Foto: Geert Schutten


Voorwoord Het gaat snel. Half februari was ik in Hoeven (Brabant) waar alles in het teken van carnaval stond. Kerstmis is amper voorbij en inmiddels is met Aswoensdag de veertigdagentijd reeds begonnen; de tijd vliegt. Zo snel gaat het ook met ons parochieblad. Dit is alweer de derde editie. Je kunt als redactie maar kort van de nieuwe uitgave genieten, want de volgende staat al voor de deur. Daar kijken we overigens met gepaste trots naar, omdat onze redacteuren het toch maar mooi fiksen. Zij krijgen het systeem steeds beter onder de knie en ook de opmaak wordt steeds strakker. Deze maart editie komt uit aan het begin van de veertigdagentijd en eindigt in het liturgisch rooster met Palmzondag. Veertig dagen voorbereiding op de Goede Week. In dit nummer kunt u daarom vanzelfsprekend lezen over de vasten, maar ook over Sint Jozef. Deze grote heilige komt meestal wat in de verdrukking. Zijn feestdag valt in de vastentijd, een tijd waarin de vieringen minder uitbundig zijn. Daarom krijgt hij nu wat extra aandacht. Met bovendien weer veel nieuws vanuit de parochiekernen, is er weer heel wat te lezen. Het laat ook zien dat er van alles gebeurt in onze parochie. Pastoor Michel Hagen

2 4 5 6 8 10 12 16-17 18 20 23 24 26 28 31

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom Augustinus, zes in ĂŠĂŠn Spiritualiteit Gezin, Jeugd en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 7 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en de Moeder Gods Voorschoten Wassenaar Gezamenlijk De Goede Herder - Wassenaar St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11x per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Connie Schutten-Faes (interim) Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars Oegstgeest: May-lisa de Laat Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Wereldkerk/Bisdom: Maike Marks Augustinus, 6 in 1: Connie Schutten (interim) Pastoraal Team: Dirk Gudde Jeugd, Gezin en Jongeren: Mirjam Aerden-de Mol Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team tweede ronde met parochianen uit de gehele parochie te bespreken en beantwoorden. Deze avond in Sion (St. Jozefkerk) werd als heel waardevol ervaren. De lijst bestond origineel uit 47 vragen. Maar wanneer we alle subvragen meetellen zijn het er zo'n 100. Om tot een werkbare vorm te komen zijn er vier sets vragen samengesteld om met vier tafels te beantwoorden. Deze vragen hadden op een of andere manier steeds betrekking op de gezinnen het geloof, over de leer van de Kerk, over de onontbindbaarheid van huwelijken en over de grote spanning met de moderne tijd.

George Brink, Truus Wüts, Berry Lansbergen, Michel Hagen, Peter van Beurden, Dirk Gudde

Uit het pastoraal team De vorige keer vertelde ik u iets over het proces om te komen tot een nieuw pastoraal beleidsplan voor de parochie. Deze keer weer iets over andere zaken die tijdens ons wekelijkse teamoverleg aan de orde komen. Bijnawekelijks moet ik eigenlijk zeggen, want één keer maand vergaderen we niet. Waar is het zoal over gegaan in december en januari? -We hebben teruggeblikt op het bezoek dat onze regiovicaris, Dr. A.J.M. van der Helm, bracht aan de parochie in het kader van een parochie-visitatie. Het was een goed bezoek, met veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en gesprek. En uiteraard zijn er zo hier en daar wat ‘verbeterpuntjes’. -Een vast agendapunt is geworden een korte bespreking van de taakvelden Catechese, Dienen, Pastoraat, Gemeenschapsopbouw, Liturgie en Bestuur. De taakveldreferenten brengen zo de andere teamleden op de hoogte van waar zij mee bezig zijn, en het is een stimulans voor ieder van ons om op geregelde basis niet alleen met de dagelijkse dingen bezig te zijn, maar ook werk te maken van het taakveldreferentschap. -Vorig jaar ontvingen we op een vrij laat moment een catechese-aanbod vanuit het bisdom inzake het Paastriduum. Het lukte ons toen niet om daar nog wat mee te doen. Tijdens de veertigdagentijd dit jaar willen we met het

4

materiaal aan de slag gaan. Elders in dit blad leest u er meer over. Interessant voor wie betrokken is bij de liturgie, overige belangstellenden zijn natuurlijk ook welkom. Truus Wüts, pastoraal werker

De Familiesynode De bisschoppensynode die in 2014 is gehouden over huwelijk en het gezin, krijgt een vervolg. Ruim een jaar geleden, eind 2013 zijn de vragen uit de eerste fase door het pastoraal team beantwoord. Net als de eerste keer is de ons gegeven termijn voor beantwoording extreem kort, maar het grote verschil is dat het deze keer niet net samenvalt met de voorbereidingen voor Kerstmis. Vandaar dat we toch besloten hebben om de vragen van de

Een discussiegroep doet verslag.

Uit alle groepen kwamen antwoorden die precies op deze spanning met de moderne tijd aansloten. Je proefde de zorgen van de oudere generatie voor hun kinderen en kleinkinderen. Waarom wordt er zo weinig getrouwd? Schrikt het feit dat je voor de Kerk niet kunt scheiden jonge stellen niet terug. En als ze enthousiast begonnen zijn, maar het loopt spaak, moet er dan niet een tweede kans komen. Is de onontbindbaarheid op de lange duur wel houdbaar? In alle reacties klonk een sterk pleidooi door voor barmhartigheid, dat de Kerk wegen zoekt om stellen die opnieuw het geluk gevonden hebben in de Kerk ruimte te geven. Veel vragen konden uiteindelijk niet echt aan bod komen. Vragen hoe we in deze tijd in contact kunnen komen met jonge gezinnen, hoe kun je het vele goede dat de Kerk heeft doorgeven? Het smaakt dus naar meer. Pastoor Michel Hagen

Foto: Astrid van der Valk


Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom Palmzondag start WJD 2016 In juli 2016 is het zover! Dan begint voor tieners en jongeren het grootste katholieke evenement van de laatste jaren, de Wereldjongerendagen (WJD). Paus Johannes Paulus II startte dertig jaar geleden met de WJD en in 2016 zullen ze plaatsvinden in Krakau, Polen. De WJD is een ontmoeting met de wereldkerk. In onze Nederlandse kerken missen we soms de aansluiting met andere jongeren en hebben we vragen over het geloof en de kerk. Juist in de ontmoeting met anderen kun je ervaren dat geloven in God een pelgrimage is, een reis die heel je leven kan duren. De reis die we in juli 2016 gaan maken zal in het teken staan van de Barmhartigheid, de weg van barmhartigheid zullen we vanaf nu met elkaar beginnen. Als eerste nodigen wij jullie uit voor de bijeenkomst op Palmzondag 29 maart in de H. Antoniuskerk te Dordrecht. Het wordt een inhoudelijk mooie en gezellige dag. De pas samengestelde kerngroep zal de meest concrete informatie over de reis naar de WJD 2016 geven. Er zullen gastsprekers en workshops zijn. Tijdens de lunch is er ruimte voor ontmoeting. Voor tieners en jongeren tot 30 zal het programma zeer uitdagend zijn! Voor meer informatie over de palmzondag meeting en de WJD mail je naar f.timmermans@bisdomrotterdam.nl. Houd ook onze Facebookpagina in de gaten: Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam.

Katholiek Geluid, vorming voor elke katholiek

Vastenestafette-kaars naar Mgr. Van den Hende

Op zaterdag 28 maart 2015 start Catholic Voices Nederland een vorming voor elke katholiek die in het leven van alledag (voetbalveld, verjaardag, schoolplein) een goed antwoord wil geven op de (soms lastige) vragen over zijn of haar katholieke geloof.

Donderdag 5 februari overhandigde Vastenaktie de vastenestafette-kaars aan Mgr. Van den Hende en missiesecretaris van het bisdom, Jan Maasen. Namens Vastenaktie waren Johan Compier (campagneleider) en Guus Prevoo (missionair veldwerker) naar Rotterdam gekomen. De estafettekaarsen van het bisdom Rotterdam zullen via twee routes rond de 30 locaties aandoen.

De trainingsdagen worden gedurende drie zaterdagen gehouden; op 28 maart, 13 juni en 26 september 2015 in het Sint Janscentrum in Den Bosch. Ze duren van 9.30 tot 17.00 uur. Het eerste Nederlandse ‘Catholic Voices’-team is in november 2014 gevormd. Het zijn ‘gewone’ katholieken die bereid zijn om naast hun werk voor radio, TV of in kranten in te gaan op vragen over het katholiek geloof. Ze spreken niet officieel namens de Kerk. Wel zijn ze voldoende gevormd om de standpunten van de (RK) Kerk helder, bondig en begrijpelijk uit te leggen. Het doel van Catholic Voices is om een enthousiast en helder katholiek geluid laten klinken in de media en de maatschappij. Enerzijds via de media, anderzijds door katholieken vorming te geven om in het leven van alledag beter te kunnen getuigen van hun geloof. Check de site voor meer info en aanmelding: www.catholicvoices.nl

Als dank voor de estafettekaars ontving Vastenaktie een medaille van de H. Laurentius, die gemaakt is in het kader van het Laurentiusjaar dat nu in het bisdom Rotterdam gevierd wordt. MM

Bovenste rij vlnr: Johan Compier, Jan Maasen, Monseigneur Van den Hende, Guus Prevoo

Hoogfeest van Jozef; een stukje geschiedenis

MM In de evangelieverhalen komt Jozef alleen voor in Jezus' kindheidsverhalen (Mt 01-02; Lc 01-02). Hij is een afstammeling van David, een timmerman die woont in Nazareth. Hij is een rechtschapen mens en zorgt liefdevol voor Maria en haar kind. Meer weten we eigenlijk niet van hem.

Palmzondag 29 maart H. Antoniuskerk te Dordrecht Burgemeester de Raadtsingel 45 (tegenover het station) Aanvang 12:00 uur. Bisdom Rotterdam, Pers & Communicatie

Trideo, de nieuwe katholieke internetzender biedt een selectie uit de tweets van Paus Franciscus met een illustratie die je eenvoudig kunt delen op Facebook, Twitter, Pinterest of Instagram

In de negende eeuw wordt in MiddenEuropa op 19 maart het feest van Jozef al gevierd. Vanaf 1729 in de gehele RK-Kerk. Sint Jozef is patroon van de Kerk en de maand maart is de 'Jozefmaand'. De eerste mei wordt in 1955 door Paus Pius XII ingesteld als het feest van Sint Jozef Arbeider. bronnen: RKK en Heiligen.net

5


Augustinus, 6 in 1 Stille Omgang 21 maart 2015 Mirakel van Amsterdam

Bedevaart naar Echternach 2015

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 21 maart een bus om 20:15u vanaf de St. Willibrorduskerk in Wassenaar en om 20:30u vanaf de H. Willibrorduskerk in Oegstgeest naar de OLV-kerk, Keizersgracht 220 in Amsterdam, waar wij deelnemen aan de heilige mis als voorbereiding op de Stille Omgang. We starten de eeuwenoude route vanaf het Spui rond middernacht. De omgang duurt ongeveer 45 min. De bus terug vertrekt rond 01:00 uur weer uit Amsterdam. Deze reis kost € 15,= retour p.p. (in de bus te voldoen). Kinderen van 18 jaar of jonger: Gratis! Op de terugreis worden sap en broodjes geserveerd. Het Gezelschap van de Stille Omgang neemt elk jaar een thema ter overweging. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2015 als intentie: Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ’t onverwachte…

Op 26 mei a.s., derde Pinksterdag, vertrekken wij weer naar de Springprocessie, naar het graf van de Heilige Willibrord, patroon van ons land. Al jaren gaan wij heel vroeg richting Luxemburg, waar wij rond acht uur de Hoogmis meevieren. Daarna lopen wij de bidprocessie. Als dit afgelopen is kunnen wij (voor de liefhebbers) aan de Springprocessie deelnemen. Deze processie gaat tot in de crypte van de Abdij. Velen, jong en ouder, hebben een prachtige ervaring op sportief en geestelijk gebied opgedaan op weg naar het eeuwig doel tijdens deze bedevaart. Op de terugweg bezoeken wij de Abdij van Chèvetogne voor de Vesperviering. Ook dit jaar willen wij, bij voldoende deelnemers, weer een bus(je) huren. Dus snel aanmelden! Kosten 50 euro, vooraf te voldoen.

Oorsprong De Stille omgang is bij uitstek een bedevaart rond het allerheiligste sacrament, zoals deze vroeg in de 14e eeuw als volgt is ontstaan: Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Een priester bediende hem en gaf hem het Heilig Sacrament (de hostie). Kort daarna moest de zieke overgeven. Dit werd in het brandende haardvuur geworpen. Met grote verbazing zag men echter dat de hostie onbeschadigd boven het vuur bleef zweven. De vrouw nam het weg zonder zich te branden. De pastoor van de Oude of St. Nicolaaskerk werd gewaarschuwd, hij haalde de hostie de volgende dag op en plaatste deze terug in het tabernakel in de kerk. Op wonderbaarlijke wijze keerde de hostie echter in het huis van de man terug. Toen zich dit tot drie maal toe had herhaald begreep de priester dat dit de noodzakelijke bevestiging was om in de gebeurtenissen de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, 'dese gracie ende ghenade' openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daar-

6

toe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen. Elk jaar werd het Heilig Sacrament in processie vanaf deze plaats naar de Oude Kerk gebracht, totdat dit na de reformatie niet langer mogelijk was. In 1881 werd deze pelgrimstocht herontdekt. De woning waar het mirakel plaats vond is inmiddels helaas verloren gegaan, maar de plaats ervan wordt tijdens de route aangeduid door een smeedijzeren lantaarn die tijdens de omgang op het trottoir van de Kalverstraat wordt geplaatst. Een kaars in de lantaarn verlicht gebrandschilderd glas waarop de gedachtenis aan dit mirakel wordt uitgebeeld. De omgang voert door het oude centrum van Amsterdam en duurt een klein uur, genoeg om de rozenkrans te bidden. Stil Het is belangrijk dat de omgamg inderdaad stil is. Dit betekent dat er dus niet hardop gebeden, gepraat of gezongen wordt. Ook wordt geen bijzondere kledij of zichtbaar attribiten gedragen zoals de rozenkrans. Deze traditie stamt uit de tijd dat publiek vertoon van katholieke devotie in Amsterdam niet werd getolereerd.

Aanmelden bij de pastorie van de Sint Jozefparochiekern: telefoon 070 51 14 262. Of per e-mail: leo.elshout@online.nl Informatie op internet: Springprocessie Echternach.

Springprocessie Echternach 2013

TRIDEO

Reservering voor de busreis De bus vertrekt zodra allen die zich hebben opgegeven zijn ingestapt, dus opgeven is belangrijk, ook voor de consumpties. U kunt zich van een plaats verzekeren door u op te geven via erikvanblerk@hetnet.nl of via de intekenlijsten achterin de kerken met vermelding van uw naam, (mobiele) telefoonnummer en het aantal personen.

Trideo is een nieuwe internetzender met mediaproducties voor jong en oud, katholiek en niet-katholiek; voor mensen die zoeken naar leuke, verrassende programma's met aandacht voor wat ons verbindt en inspireert. Medeoprichter is mediapriester Roderick Vonhögen. De moderne media vind je terug in de eerste letters van de naam: T (elevisie), R (adio) en I (nternet).

Erik van Blerk (tel. 0651255861)

www.trideo.com


Augustinus, 6 in 1 Drie catechesebijeenkomsten rond het Paastriduüm

Diaconie/MOV Kleuterkerk –Zacheus Op zaterdag 1 februari was er voor de tweede maal dit jaar

Het bisdom reikte ons mooi catechesemateriaal aan over het Paastriduüm: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. In drie bijeenkomsten van ieder ongeveer een uur verdiepen de deelnemers zich op de inhoud van elk van deze vieringen, en krijgen zij inzicht dat de vieringen van het Paastriduüm één geheel vormen. We stellen belangstellende parochianen, en met name zij die actief zijn binnen de liturgie, graag in de gelegenheid om aan deze catechesebijeenkomsten deel te nemen. Op twee plekken in onze parochie worden de drie avonden gegeven. U kunt dus kiezen waar u heen gaat, en welke avond u het beste schikt. Elke bijeenkomst begint 's avonds om 20.00u. Eerste bijeenkomst, over Witte Donderdag (onder leiding van Truus Wüts): - 10 maart in het ‘Timmerhuis’, pastorie van de Jozefkerk in Wassenaar (Van Cranenburchlaan 31) - 12 maart in de pastorie van de Willibrordkerk in Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg 35, ingang via de achterdeur, achterom de kerk) Tweede bijeenkomst, over Goede Vrijdag (onder leiding van Peter van Beurden): - 17 maart in de pastorie van de Willibrordkerk in Oegstgeest - 19 maart in het ‘Timmerhuis’, pastorie van de Jozefkerk in Wassenaar Derde bijeenkomst, over de Paaswake (onder leiding van pastoor Hagen): - 24 maart in de huiskamer van de pastorie van de Jozefkerk in Wassenaar - 26 maart in de pastorie van de Willibrordkerk in Oegstgeest Graag vooraf opgeven, want dan weten we hoeveel koffie en thee we moeten zetten, en wat we aan materialen klaar moeten leggen. Opgave kan via de mail, gericht aan degene die de desbetreffende avond geeft. U vindt de mailadressen op pagina 31 in dit blad. Namens het pastoraal team, Truus Wüts

Aandacht voor het Veertigdagenboekje Graag vragen wij u aandacht voor het 40-dagenboekje, dat speciaal voor de komende Vastenperiode is ontworpen door Truus Wùts, onze pastoraal werker. In dit boekje zult u gedichten en (kinder)gebeden, citaten en bezinnende teksten aantreffen, die ons op weg willen helpen, via de Veertigdagen tijd naar Pasen. Zelfs aan de inwendige mens wordt gedacht door enkele eenvoudige doch smakelijke recepten. Achterin de kerk kunt u deze boekjes aantreffen, aarzel niet om er een mee naar huis te nemen. Blogspot van Truus: http://bit.ly/40dgnblog Namens de MOV-Wassenaar Jopie Bregten

Kleuterkerk in de Sint Jozef in Wassenaar. Kleuterkerk is bedoeld voor alle parochiekernen. Het is een eenvoudige laagdrempelige viering voor kleinere kinderen van ongeveer drie tot zes jaar en hun ouders, grootouders, broers en zussen. Kleuterkerk is samen zingen, samen bidden, samen kleuren, samen vertellen en samen luisteren naar verhaaltjes. De kinderen zitten op het kleed voor het altaar. Tijdens de tweede Kleuterkerk hoorden we over Zacheus. We speelden het verhaal na. Eerst wilde niemand Zacheus zijn! Waarom niet? Omdat hij slechte dingen deed. Maar wij leerden dat Jezus aan alle mensen een nieuwe kans geeft. We spraken af dat wij dat ook proberen te doen. Er was ook nog een kinderkoortje dat onder andere het Ave Maria van Lourdes zong. De kleuters wisten dit snel mee te zingen en liepen onderwijl naar Maria om een kaarsje te branden voor een zieke, een jarige en iemand die alleen is. We hebben samen het Weesgegroet gebeden en ook nog voor het altaar hand in hand het Onze Vader. Na afloop van de viering wensten we elkaar de Vrede van Christus. De volgende kleuterkerk is op 1 maart om 11.30 uur in de Sint Jozef te Wassenaar en gaat over de Barmhartige Samaritaan: ben jij er bij? Voor info: kindermis.jozefkerk@hotmail.com . Houd ook de liturgische agenda in de gaten daarin staan ook de data. MdM Parochie H. Augustinus

Vastenactie 2015 Kerala, kansen voor vrouwen en kinderen Op 8 maart is er voor alle zes kernen een lezing over Kerala in Sion, St. Jozef parochiekern. Een artikel hierover vindt u op pagina 26.

7


Spiritualiteit Jozef – nog zo één! Heeft u het al gemerkt in de mis? Dat naast Maria de moeder Gods, ook Jozef haar verloofde in het eucharistische gebed wordt genoemd? Die verandering is recent en zit nog niet overal in ieders systeem. De maand maart richt onze aandacht zich ook op Jozef, immers: de 19e vieren we zijn feest, Sint Jozef Timmerman.

Bron: Dionysiusparochie.nl

Ja, Jezus was zoon van een timmerman. En dat is nooit slecht. Timmerlui timmeren in hun werkplaats maar soms ook aan de weg. Al opbouwend, huizen, meubels, kozijnen en deuren en wat niet al, bouwen ze letterlijk en figuurlijk het leven op. Jozef was een timmerman en daarmee is zo’n beetje alles van Jozef gezegd. Want in de geschriften komt hij niet aan het woord. Hij heeft een zwijgende rol. Waar Maria nog wel spreekt en een jubelend Magnificat krijgt toebedeeld, lezen we in de evangeliën enkel van de dromen die hij heeft en de gedachten die hij overweegt. Jozef komt tot leven in wat hij denkt en doet. Geen woord komt hem over de lippen. We zien hem op de middeleeuwse afbeelding vaak afgebeeld terzijde van de grote momenten en enigszins vertwijfeld over wat er gebeurt. Wat heeft dit toch allemaal te betekenen? Het is een expressie van al dat dromen en overpeinzen. Immers, Jozef komt voor enkele ongebruikelijke gebeurtenissen te staan. Maria, zijn aanstaande, blijkt zwanger. Wat doe je dan als verloofde? Laat je haar in de steek en over aan zichzelf en de schande van een harde omgeving? Jozef piekert en krijgt een droom. Hij is betrokken geraakt bij de dingen van God.

8

En waar Maria haar amen op Gods plannen uitzegt, laat maar gebeuren wat te gebeuren staat, heeft Jozef een gebaar als antwoord. Hij nam Maria bij zich. Hij ontfermt zich over haar, erbarmend, mededogend en beschermend, dat is zijn antwoord, dat is zijn trouw. De verloofde van Maria heet niet voor niets Jozef. Immers, in de joodse traditie is het een naam waarbij alle belletjes gaan rinkelen. Daar moet Matteus aan gedacht hebben toen hij zijn geboorteverhaal schreef. De naam Jozef zal alle aandacht trekken. Deze dromer, zoon van Jacob, speelde het klaar koning te worden, onderkoning van Egypte! Toen Israël enkel een lapje grond bezat waar Abram en Sara begraven lagen, was er al wel een onderkoning uit hun midden die over een machtig land heerste. Een droom van een koning. Ja, bij de naam Jozef gaan alle joodse ogen glimmen van geluk. Glimmen van verlangen. Ja, God, nog zo één. Ja, dat betekent de naam Jozef ook: hij vermeerdere - nog zo eentje alstublieft! Dat resoneert allemaal mee in de verhalen over Jozef, in de verloofde van Maria. Jezus is niet alleen een nieuwe Mozes, maar als het ware ook een nieuwe Jozef, een nieuwe koning – onderkoning van God. Iemand die zijn volk redt met voedsel, waar brood en ware wijn. Daarom heet zijn wereldse vader Jozef, afstammeling van David en Jozef. Jezus staat in een koninklijke lijn.

Vaderschap Zo is Jozef de timmerman beeld geworden van vaderschap. Gevoelig voor toekomst en toekomstdromen. Handelend om zijn gezin te behoeden voor gevaren, geleidt hij ze naar Egypte wanneer de grond onder hun voeten te onbetrouwbaar wordt, met kindermoordenaar Herodes aan het stuur. Hij leidt zijn gezin tussen de klippen van het leven door. Wat heeft U met Jozef? Vertegenwoordigt hij voor u iets van de waarden van vaderschap? En hoe zou je dat dan uitzeggen in onze moderne tijd van nu, waar dat vaderbeeld ook zoveel veranderingen ondergaat. Ja, wat vieren we de 19e maart? Het zal veel te maken hebben met onze eigen vaders, hun aard en zorgzaamheid. In zekere zin heb ik geluk gehad.

Mijn vader was timmerman om te beginnen. Materieel met hout en met zijn woorden, liet hij zien hoe de dingen in elkaar steken, hoe het leven te doen is. Aandachtig en trouw was hij voor mijn moeder en zijn gezin en verder naar de grote familie toe. Als een soort van seculier pastor is hij nog steeds een belangrijke motivatie voor mijn werk nu. Zonder Pa was ik geen pastor. Misschien moet ik dat maar de 19e gedenken en vieren. Alle vaderlijkheid die mij gevormd heeft en gebracht tot hier. Maria heeft vele dagen om de moederlijkheid te gedenken. Jozef maar twee dagen per jaar (19 maart en 1 mei). Gelukkig weerklinkt zijn naam nu iedere zondag als we eucharistie vieren. Pastor Peter van Beurden

Palmzondag Op Palmzondag gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Al vanaf de vierde eeuw wordt dat met een processie gevierd, eerst in het oosten, later ook in het westen. Ook nu wordt de processie nog voorgeschreven in het missaal: De gelovigen komen liefst buiten de kerk, bijvoorbeeld in een kapel, bij elkaar. De palmtakjes die de gelovigen vasthouden worden gezegend en met wijwater besprenkeld. Na de Evangelielezing, en eventuele overweging (homelie) wordt een processie gehouden, naar de kerk. Voorop een kruis en eventueel wierook. De kleur van Palmzondag is rood. Dat is de kleur van bloed en lijden, waarnaar Palmzondag vooruitwijst, maar op deze dag doet het rood ook denken aan het rood van de kleding van een koning. DG


Spiritualiteit

Feesten 1 mrt. 4 mrt. 7 mrt. 8 mrt. 9 mrt. 15 mrt. 17 mrt. 18 mrt. 19 mrt. 22 mrt. 23 mrt. 25 mrt. 29 mrt.

2de Zondag veertigdagentijd H. Casimir, Heilig man HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen 3de zondag van de veertigdagentijd H.Francisca Romana, kloosterlinge 4de zondag van de veertigdagentijd; zondag Laetare H. Patricius, bisschop H.Cyrillus van Jerusalem, bisschop en kerkleraar H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria 5de zondag van de veertigdagentijd H.Turibius de Mogrovejo, bisschop Aankondiging van de Heer: Maria Boodschap Palmzondag

We lezen... 1 maart, tweede zondag van de veertigdagentijd (B) Abraham stelt zijn vertrouwen op de Heer als hij gevraagd wordt zijn zoon te offeren, maar zijn zoon wordt gespaard. Dat gold niet voor Jezus, horen we in de tweede lezing. Drie leerlingen krijgen een voorproefje van wat komen gaat. Jezus wordt verheerlijkt op de berg Tabor. Genesis 22,1-2 + 9a + 10-13 + 15-18 / Psalm 116 / Romeinen 8, 31b-34 / Marcus 9,2-10

8 maart, derde zondag van de veertigdagentijd (B) Tien woorden als richtingwijzers voor het leven worden ons voorgehouden. De tien woorden moeten vorm krijgen in Gods eigen volk. De ontmoetingsplaats van God met zijn eigen volk, eeuwenlang in de tempel gelokaliseerd, schiet te kort als de tempel tot een markthal wordt. Exodus 20,1-17 / Psalm 19 / 1 Korintiërs 22-25 / Johannes 2,13-25

15 maart, vierde zondag veertigdagentijd (B) Het boek Kronieken wil met zijn gelovige visie op het verleden het volk bemoedigen. De evangelielezing laat zien dat geloven leven en handelen is vanuit je oorsprong, en de lezing uit Efeziërs benadrukt dat het genade is. 2 Kronieken 36,14-16+19-23 / Psalm 137 / Efeziërs 2,4-10 / Johannes 3,14-21

22 maart, vijfde zondag van de veertigdagentijd (B) Leo Elshout

We worden dieper ingeleid in het geheim van Christus dood en verrijzenis. Zijn sterven en verheerlijking gaan zien vraagt een ander zien. Leven in gehoorzaamheid aan God vraagt om een bekering, een ander hart ( psalm 51 ) Jeremia 31,31-34 / psalm 51 / Hebreeën 5,7-9 / Johannes 12,20-33

29 maart, Palmzondag Een grote tegenstelling in de lezingen van vandaag. De evangelielezing bij de palmliturgie verhaalt het intochtverhaal, de lezingen van de eucharistische liturgie focussen op het lijden van Jezus. Evangelie van de intocht: Marcus 11,1-10 Jesaja 50,4-7 / Psalm 22 / Filipenzen 2,6-11 / Marcus 15,1-39 Bron: overnachten-in-stilte.nl

Stilte De veertigdagentijd kan een tijd zijn om de stilte (opnieuw) een plaats te geven in ons leven. Sara Maitland schrijft dat stilte meer is dan de afwezigheid van spraak of geluid. Zij beschrijft stilte als positieve aanwezigheid, en gaat er heel actief naar op zoek. In de bijbel staat niet de stilte, maar het Woord centraal. En als er stilte valt is het vaak pijnlijk: het zwijgen van God, de stilte van de dood. Maar er is ook stilte waarin God tot ons spreekt: Gods stem kwam tot Elia in “het suizen van een zachte stilte” (1 Kon 19, Herziene Statenvertaling). In de evangeliën is te lezen dat Jezus regelmatig de stilte opzoekt. In de liturgie is de gewijde stilte van

Pastor Berry Lansbergen groot belang. We zijn het soms wel een beetje verleerd. Na het Tweede Vaticaans concilie ging het vooral over het actief zijn van de gelovigen in de liturgie. Toch staat in de constitutie over de liturgie juist in het gedeelte over actieve deelname het heilig stilzwijgen genoemd. In de stilte kunnen we al iets ervaren van de wereld die komen moet, waar we naar verlangen. Stilte helpt ons ook beter afgestemd te raken op die wereld. Zo past zoeken naar stilte in de voorbereidingstijd op Pasen, om onze gerichtheid op God en onze naasten te vergroten. Paus Benedictus XVI zei: “Als God zelfs in de stilte tot ons spreekt, ontdekken wij op onze beurt in de stilte de mogelijkheid om met en over God te spreken”. En: “Stille over-

weging dompelt ons onder in de bron van die Liefde die ons op onze naasten richt”. Dirk Gudde, pastoraal werker

Sara Maitland: Stilte als antwoord (2008). Op de website van Meditatie vanuit de Christelijke Traditie, WCCM.nl, staan mooie teksten over de stilte. Ruud Hoogenboom over stilte in de liturgie, in: het tijdschrift van de Vereniging voor Latijnse liturgie (april 2014). Citaat van de Paus Benedictus uit: boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2012 (over stilte en het woord).

9


Gezin, Jeugd en Jongeren Paus Franciscus: geef gerust borstvoeding in de Kerk De meeste moeders die hun kinderen borstvoeding geven kennen het wel het dilemma van voeden in het openbaar. Hoewel het bloot ons in de publieke ruimte tegenwoordig van alle kanten toeschreeuwt, is het geven van borstvoeding dikwijls niet zo gewoon. Ook het naar de kerk gaan kan hoofdbrekens veroorzaken. Bij jou misschien ook? Je wilt wel graag (ontspannen) gaan, en als het even kan er ook de hele Mis bij blijven. Voor je kindje zijn het bovendien de eerste stappen om zich daar thuis te gaan voelen. Tegelijk is de kans dat je kindje tijdens de Mis een keer wil drinken redelijk groot. Misschien voed je op verzoek of sluit het voedingsschema niet naadloos aan op de Mistijden. Wat doe je dan? Helemaal niet gaan? De crèche of een zaaltje induiken? Of…voeden in de kerk? Paus Franciscus gaf onlangs in de Sixtijnse kapel als onomwonden antwoord en aanmoediging: “Aarzel niet om je kind de borst te geven als het daarom vraagt, ook in de Kerk”. Wat goed dat de Paus zich daar zo duidelijk over uitspreekt. Ook onze eigen pastoor Michel Hagen is hier duidelijk over: borstvoeding geven tijdens de Mis kan gerust. Zo is er weer een hobbel Maria Lactans (1507) Andrea Solario weg om met je jonge kind naar de Mis te komen en die helemaal mee te maken. Het hoeft ook niet op de voorste rij, een plekje zoeken achterin kan ook met een Oproep kinderkoor doek of sjaal voor wat geborgenheid en discretie. Als het toch wat ongemakkeKleuterkerk lijk blijft voelen, kunnen we steun vragen aan Maria. Zij heeft haar zoon Jezus ongetwijfeld lang gevoed. Er zijn ook voorstellingen van Maria (ook in kerken!) Op elke eerst zondag van de maand is waarop ze wordt afgebeeld terwijl ze Jezus vasthoudt en de borst geeft (‘Maria er Kleuterkerk voor alle kleuters in lactans’). onze parochie. Daar zingt een ad hoc kinderkoortje eenvoudige (maar heel MdM leuke!) liedjes. De leden van het koorBron: www.nbcnews.com d.d. 11.1.2015. Zie ook eerder: "Wees nooit bang voor tje helpen (als ze dat willen) de kleuters tederheid" Interview gehouden door Andrea Tornielli (Vatican Insider) op www. ook met kleuren en met het uitbeelden RKdocumenten.nl van het Evangelie. Ben jij ouder dan 7 jaar en houd je van zingen? Dan ben Boek pastoor Hagen: Ons je van harte welkom om (eens) mee te Dagelijks Brood doen. Wil je dat? Kom dan langs bij één van de Kleuterkerken in de Jozef kerk Veertigdagentijd in Wassenaar. We beginnen om 11 uur met een half uurtje oefenen en dan is Op zoek naar een goede manier om in de Kleuterkerk van 11.30 tot 12 uur. Dit de Veertigdagentijd samen met de zijn de data: 1 maart ‘De barmhartige kinderen elke dag wat meer bezig te Samaritaan’ en 24 mei ‘Pinksteren’. Er zijn met het geloof? Een aanrader is is ook Kleuterkerk op Pasen op 4 april, het gezinsboek van onze eigen pasmaar die is om 17 u dus het koor ver- toor Michel Hagen voor de Veertigdazamelt om 16.30 u! Aanmelden is niet gentijd. Met je gezin samen op weg nodig, maar is wel handig voor ons: naar Pasen. Voor iedere dag een vergezinspagina.augustinus@gmail.com haal met uitleg om samen met de (klein)kinderen te lezen en te bespreken en een daglichtje voor de groten. MdM Als je het boek wilt kopen kan dat via de secretariaten van de kerken (€ 15,-) of via het internet www.dagelijksbrood. nl (€ 17,95).

Kindergebed Lieve Jezus, Vandaag wil ik graag proberen om aardig te zijn Voor de mensen om mij heen Helpt u mij daarbij? Dat ik het niet vergeet En het ook echt doe. Amen Kleuterkerk: Jezus op bezoek bij Zacheus Foto MdM

10

Bron: www.hagenpreken.nl

Foto www.dagelijksbrood.nl

Regiodag biddende moeders in Zuid Holland Zaterdag 21 maart: Kennismaking met Mothers Prayers, ontmoeting en inspiratie voor biddende moeders in de regio. Info: Sylvia Maenhout 06-47133540 (tussen 19u-20u) sylvia3koningen@gmail.com en www.mothersprayers. org


Gezin, Jeugd en Jongeren Vaderschap Op 19 maart vieren we het hoogfeest van Sint Jozef, Bruidegom van Maria en Patroon van de universele Kerk. Sint Jozef is ook een mooie aanleiding op wat langer na te denken over het vaderschap. Onlangs wijdde Paus Franciscus een catechese aan het vaderschap. Voor alle vaders in onze parochie volgen hier enkele fragmenten om rustig te lezen en over na te denken: Een wijs hart (…) ik zou willen uitgaan van enkele uitspraken in het boek der Spreuken, woorden die een vader tot zijn zoon richt en hij zegt het volgende: “Mijn zoon, als uw hart wijs is, dan is ook mijn hart verheugd en mijn nieren jubelen, als uw lippen spreken wat recht is” (Spr. 23, 15-16). Men zou de fierheid en emotie van een vader niet beter kunnen verwoorden, die ziet dat hij zijn zoon heeft doorgegeven wat in het leven werkelijk telt, namelijk een wijs hart. Deze vader zegt niet: “Ik ben fier op u omdat ge helemaal bent gelijk ik, omdat ge herhaalt wat ik zeg en doe”. Nee, hij zegt iets veel belangrijker dat wij zo zouden kunnen interpreteren: “Ik zal gelukkig zijn telkens ik u wijs zie handelen en ik zal ontroerd zijn telkens ik u oprecht hoor spreken. Dat is wat ik u heb willen nalaten, zodat het iets wordt dat u eigen is: de bekwaamheid om wijs en oprecht te voelen en te handelen, te spreken en te oordelen. En opdat ge zo zou zijn, heb ik u dingen geleerd die ge niet kende, heb ik uw fouten verbeterd die ge niet zag. Ik heb u mijn diepe en tegelijk discrete genegenheid laten voelen, die ge misschien niet ten volle hebt erkend toen ge jong en onzeker was. Ik heb u een getuigenis gegeven van strengheid en beslistheid dat ge misschien niet begrepen hebt toen ge alleen verstandhouding en bescherming gewild had. Ik heb mij als eerste door de wijsheid des harten op de proef moeten laten stellen en ik heb moeten waken over overdreven gevoelens en wrevel door het gewicht te dragen van onvermijdelijk onbegrip en de juiste woorden te vinden om mij verstaanbaar te maken. Nu ik zie dat gij zo probeert te zijn met uw kinderen en met iedereen, ben ik ontroerd, vervolgt de vader. Ik ben gelukkig uw

vader te zijn”. Dat is wat een wijze, een rijpe vader zegt. (…) Aanwezigheid De eerste noodzaak is (…) dat de vader in zijn gezin aanwezig is. Dat hij bij zijn vrouw is om alles te delen, vreugde en verdriet, inspanningen en hoop. En dicht bij zijn kinderen wanneer zij opgroeien: wanneer zij spelen en zich inzetten, wanneer zij onbezorgd zijn en beangstigd, wanneer zij zich uitdrukken en zwijgzaam zijn, wanneer zij durven en bang zijn, wanneer zij een verkeerde stap gezet hebben en hun weg terug vinden; een aanwezige vader, altijd. Aanwezig zijn wil niet zeggen controleren! Want vaders die te veel controleren, vernietigen hun kinderen, zij laten hen niet groot worden.

Bron: www.rkdocumenten.nl

Stille Omgang Jongerenprogramma

Geduld Het Evangelie spreekt ons over de voorbeeldigheid van onze Vader in de Hemel, de Enige, zegt Jezus, die werkelijk “goede Vader” kan genoemd worden. Iedereen kent deze buitengewone parabel van de “verloren zoon”, of beter van de “barmhartige vader”, in het Lucas evangelie. Welke waardigheid en tederheid in het wachten van deze vader aan de deur van zijn huis tot zijn zoon terugkomt! Vaders moeten geduldig zijn. Zo dikwijls is er niets anders te doen dan wachten; bidden en wachten met geduld, zachtmoedigheid, groothartigheid, barmhartigheid.

Op 21 maart is voor de tiende keer het jongerenprogramma van de Stille Omgang. Honderden katholieke jongeren uit het hele land komen naar Amsterdam. Het thema van het jongerenprogramma is dit jaar “on the road”. Op weg zijn, zoals een pelgrim. Constant blijven we in beweging en zoeken we naar de juiste weg. Deze weg samen met Jezus is verrassend: staan we open voor dit avontuur? Meer info: www.stille-omgang.nl/jongeren en: www.facebook.com/StilleOmgang en: info@stille-omgang.nl Zie ook pag. 6 van het parochieblad Ingezonden door Erik van Blerk

Corrigeren Een goede vader kan wachten en vergeven, uit het diepst van zijn hart. Zeker, hij kan ook met beslistheid corrigeren: hij is geen zwakke vader, toegevend, sentimenteel. Een vader die kan corrigeren zonder te vernederen is dezelfde als degene die kan beschermen zonder zich te ontzien. (…) MdM

Bron: Catechese van Paus Franciscus “het gezin - 3bis. Vader (II)” d.d. 4 februari 2015 te vinden op www.rkdocumenten.nl

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 08.45-11.45 uur. IBAN Bankrek. nrs: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99

Noodkreet uit Malawi Beste parochianen, Meestal krijgt u (voorheen in ’t Schip en nu in De Augustinus) van ons goede berichten uit Malawi. Nu is het anders. Op 27 januari 2015 ontvingen wij een noodkreet (via Limburg) uit Malawi. Wat is er aan de hand?

Mocht u na het lezen van dit bericht ook vinden dat hulp direct nodig is dan willen wij u vragen om een bedrag over te maken op rekeningnummer NL29INGB0009155813 t.n.v. Werkgroep Zuiderkruis Katwijk onder vermelding van “Noodhulp Malawi”. Alvast onze hartelijke dank. Namens de werkgroep, Kees Heijkoop (voorzitter)

Hevige regens en stormvlagen hebben de eerste weken van dit jaar huisgehouden in Zuid-Malawi en geleid tot zware overstromingen. In het gebied waar onze werkgroep werkzaam is, zijn in de directe omgeving van de scholen en het weeshuis 120 woningen vernield. Dat betekent dat er in 15 dorpen 120 families in nood zijn. De overstromingen hebben niet alleen de huisjes, maar ook toiletten, keukens en maistuinen verwoest. Het weinige dat de mensen bezaten is weggespoeld en de kans op een nieuwe oogst voor het komende jaar is klein. Het regenseizoen loopt nog tot april, dus de situatie kan nog ernstiger worden. De huisjes zullen straks herbouwd worden, maar er is nu urgente hulp nodig in de vorm van: Maïsmeel, zak van 50kg kost € 12,50; Plastic, rol van 50 meter kost € 6,00; Dekens, deze kosten per stuk € 5,00; Grote dekens per stuk € 7,50. Dit zijn plaatselijke prijzen en deze materialen zijn daar (gelukkig) voorhanden. De werkgroep heeft direct actie ondernomen en een bedrag van € 1.000,-- overgemaakt voor noodhulp. Dit bedrag hebben wij “geleend” uit ons project voor minikrediet dus moeten we weer even aan het werk om dit project af te ronden.

12

Nieuws uit onze Parochiekern Het is voor ons allen, denk ik, nog wat wennen aan dit nieuwe parochieblad. Mooie opmaak. Glossy. En veel wetenswaardigheden over de andere kernen. Maar ook flink van gewicht, zoals de “lopers” hier in Katwijk al opgemerkt hebben. En diegenen die, zoals ik, met enige regelmaat bijdragen insturen, moeten zich erop instellen dat er een langere tijd ligt dan we gewoon waren tussen indienen van de bijdrage en de verschijning van het parochieblad. Maar goed, ook daar zullen we aan gewend raken. De brieven voor de actie Kerkbalans komen nu binnen, maar het 'tellen' moet nog beginnen. Ik hoop in de volgende Augustinus een eerste indruk te kunnen geven,

Locatiereferent: mevr. T. Wüts, Pastoraal werker tel. 071 - 402 9402 e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl Vieringen: za 19.00 uur, zo 9.30 uur viering in de sacristie: wo 9.00 uur meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur De Wilbert: zo 10.15 uur Overduin: di en wo 10.30 uur Locatieredacteur: dhr. P. Hagenaars (PH) kopij mailen naar: redactiejdedoper@outlook.com

In de afgelopen periode hebben we toch een paar belangrijke zaken aan de orde gehad. In de eerste plaats, we hebben een nieuw lid van de Katwijkse redactie voor het parochieblad. Paul van Houwelingen wil het een tijdje proberen om te kijken of het iets voor hem is. Velen van ons kennen hem van de Horizon, de basisschool waarmee we een oude band hebben. Ik wens Paul veel succes! Aan de andere kant gaan er ook vrijwilligers vertrekken. Margreet en Ruud van Nobelen hebben aangegeven de rol van beheerder van de Kleine Joannes “terug te willen geven”. Maar gelukkig niet meteen. Per eind juni willen ze er graag mee stoppen. Dit geeft ons de tijd om rond te kijken en na te denken over de invulling. Belangstellenden worden bij deze uitgenodigd om contact op te nemen met Gerard Winkel Groenendyk. Canonieke visitatie: ik vermoed dat de meesten van u hier nog niet van gehoord hebben. Het betreft een bezoek aan iedere parochie door een vertegenwoordiger van de bisschop. Samen met de pastoor en een delegatie van het parochiebestuur worden de boeken nagekeken en de kerk geïnspecteerd. Zeg maar, een audit, om het in wat modern Nederlands te zeggen. De Joannes de Doper parochiekern, en kerk, kwamen er goed uit, al zijn er altijd weer punten van verbetering. Op het moment van schrijven is de vastentijd aanstaande. En dus is het


H. Joannes de Doper - Katwijk eerst tijd voor carnaval. Misschien gaan sommigen van u kijken naar de carnavalsoptochten, die met name in de Bollenstreek worden gehouden. Maar ik vermoed dat dit nummer pas verschijnt als de optochten al weer voorbij zijn. Marten van der Meer

Inloopochtend Iedereen is welkom, jong en oud op de 3de donderdagochtend, 19 maart, van de maand (behoudens juli en augustus). Bent u oppas-opa of –oma, kom eens kijken en breng de kleine mee. De koffie/thee met een koekje staat vanaf 10 uur klaar, u / jij bent van harte welkom. U kunt een praatje maken, een spelletje doen, een potje klaverjassen en ……sjoelen! Ook de nieuwste “Rijnsburger” is altijd ruim aanwezig. De locatie is in de Maranathakerk, ingang Burg. Meijboomstraat Rijnsburg. Het is rolstoel/ rollator toegankelijk. Informatie: Betty Kotterer. Tel. (071) 4023617. PH

Op zaterdag 14 maart a.s. neemt Vocalis deel aan het Nationaal Middenkorenfestival te Den Haag, georganiseerd door de NSGV en Code-Music. Het festival vindt plaats in de H. Antonius Abt, Scheveningsweg 233 in Den Haag. Het programma start om 10.00 uur.

Ieder koor zingt vier liederen: - inzinglied; dit wordt niet beoordeeld - lied rond het thema ‘laetare’ - lied uit de bundel met verplichte werken - een vrij lied Een deskundige jury beoordeelt, geeft tips en adviezen aan elk koor. De prijsuitreiking is om 16.00 uur. Vocalis gaat met een bus naar Den Haag. Er is in de bus nog plaats voor wat supporters. Tegen betaling van € 10,- per persoon reist u mee én geniet u van een inspirerende dag met zang en ontmoeting. Wie het eerst komt…… Aanmelden/informatie bij Jenny van Beelen. Email: jennyroodenrijs@gmail.com Jenny van Beelen

Doopgroep

OUDERS OPGELET! Beste ouders, Jaren geleden hebben wij als doopgroep met elkaar een samenzijn in het leven geroepen van ouders van kindjes die in dat jaar gedoopt waren. Dit was leuk! We dronken gezellig een bakje koffie, aten een taartje, gingen met elkaar in gesprek en gingen even terug naar dat o zo bijzondere moment. Het dopen van je kindje! Sommige van deze kinderen waren nog heel klein en andere al wat groter, maar voor iedereen was het moment bijzonder en ieder had een eigen verhaal. Wij dachten waarom doen we dit niet nog een keer? Het is tenslotte leuk om ouders te ontmoeten uit de gemeenschap en hiermee samen te zijn! Dus beste ouders van kinderen die in 2013 en 2014 gedoopt zijn, schrijf onderstaande datum alvast in de agenda en regel alvast oppas voor de kleintjes: Maandagavond 20 april! (de avond is van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur). Eind februari hebben deze ouders een uitnodiging van ons ontvangen! Wij hopen op veel aanmeldingen!! Zijn er vragen of misschien heb je nog een leuk idee voor de invulling van deze avond? Mail gerust naar marloes.jongeneel@xs4all.nl, bellen mag natuurlijk ook naar 06-43725599. Groetjes, Marloes

Truus,

Esther,

Nel

en

Sam's kledinginzameling Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood! Op donderdag 2 april vindt in Katwijk de voorjaars kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven van 16.00 uur tot 20.00 uur bij het volgende adres: H.H. Parochie Joannes de Doper Kerkstraat 70, Katwijk Er staat hier een aanhanger waar men de kleding in kan leggen. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh: Situatie: Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld: het Patuakhali district. Het land kampt met het regen- en cycloonseizoen juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen. Wij Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander hebben we hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen? Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen.

13


H. Joannes de Doper - Katwijk Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60. Mieke Gianotten

Eerste H. Communie Elf jongens en meisjes zijn gestart met hun Eerste H. Communie project. Een maand geleden hebben wij de eerste ouderavond en daarop aansluitend een tweede avond met ouders en hun eerste communicantjes gehad. Tijdens deze avonden is er kennis gemaakt met de ouders, de kinderen en de leden van de werkgroep, bestaande uit: Marianne, Truus en Joke. In het kort is er verteld wat het project “Blijf dit doen” inhoudt en wat het voor de kinderen gaat betekenen. In de acht themabijeenkomsten wordt er iedere keer een Bijbelverhaal verteld en uitgelegd. We maken gebruik van leuke doe-opdrachten en spelletjes en steeds is er een opdracht om thuis met een van de ouders te maken. Enkele thema’s zijn: De naam van God, Vijf broden en twee vissen, De familie van de kerk. Op zondag 15 februari worden, tijdens de gezinsviering, de elf eerste communicantjes aan de parochiegemeenschap voorgesteld. Na de viering volgt er een speurtocht met ouders, broers en zusjes door de kerk. Voor Alex, Armon, Daniel, Davy, Evi, Faye, Jacco, Justin, Kiira, Sanne en Thom zal de echte grote dag op zondag 19 april zijn. Werkgroep Eerste H. Communie, Marianne, Truus en Joke

Meditatieve vieringen De Veertigdagentijd, een tijd van bezinning en inkeer.

14

Ook dit jaar zullen er weer twee meditatieve vieringen zijn om even stil te staan. Even naar binnen kijken hoe we er voor staan. Ruimte maken voor God. Iedere vrijdagavond om 19.00 uur kan dit ook, maar dan gaat het moment vooral om de 20 minuten stilte, 20 minuten in gesprek met God. In de twee meditatieve vieringen op 4 en 25 maart doen we dit met elkaar. Met elkaar bezinnen we op wat komen gaat, het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, maar ook zijn Verrijzenis. De viering op 25 maart zal vooral in het teken staan van zijn moeder Maria. Het is dan immers Maria Boodschap. De twee meditatieve vieringen zullen in het liturgisch centrum gehouden worden, dicht bij onze Heer. U bent allen van harte welkom, om 19.30 uur begint de viering. Gebedsleider Anneke NoordermeerKarremans.

KinderWoordDienst Beste Kids, De eerste bijeenkomst van het project van de KinderWoordDienst zit er inmiddels op. Het project van dit jaar heet “Met open handen”. Wat kan je wel niet allemaal met je handen? Je kunt snoepjes uit de pot pakken, je kunt iemand een hand geven, je kunt er dingen mee ontvangen maar ook dingen mee delen. Je kunt met je handen zwaaien, mensen begroeten…… We willen graag samen met JOU gaan ontdekken wat je allemaal met je handen kunt doen en wat ze kunnen betekenen voor de wereld om je heen. Wat beleeft Eef trouwens allemaal voor dingen op het station en in de trein? Wij hebben er in ieder geval vreselijk veel zin in om jou een hand te geven en je te vertellen over het meisje Eef dat op reis gaat. Op deze zondagen zijn we er: Zondag 1 maart Zondag 8 maart Zondag 15 maart Zondag 22 maart Uiteindelijk hopen wij natuurlijk ook samen met jou het mooie feest van Pasen te vieren tijdens de gezinsviering op zondag 5 april…..maar dat duurt nog wel even! Wij hopen jullie snel te zien! Groetjes, Andrea, Mariska en Marloes

Concert “Nieuw licht over de aarde” Vanuit “de Rank”, de “Open Hofkerk” en “de Goede Herder”. Het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek onder leiding van Antoine Oomen, brengt een nieuw meezingconcertprogramma met de naam “Nieuw licht over de aarde”. Het koor zingt zeer recente composities van Oomen op voornamelijk nieuwe psalmvertalingen van Huub Oosterhuis, maar ook een nieuwe toonzetting van het Zonnelied van Franciscus van Assisi en van een tweetal teksten uit Oosterhuis’ nieuwste boek. Het concert vindt plaats op zondag 22 maart om 16.00 uur in het Andreascollege, afdeling Pieter Groen, Helmbergweg 10 in Katwijk Entree € 10. De kaartverkoop start begin maart. Meer informatie krijgt u in de plaatselijke en regionale pers. Contactpersoon: Niek van der Perk, tel 071 4022649 of email nivdperk@hetnet.nl .

Momenteel werken we met onze catechesemethode aan het thema ‘dat heb je verdiend!’. Als je goed je best hebt gedaan, verdien je een compliment. Als je werkt, verdien je salaris. Het is normaal dat een positieve inspanning beloond wordt. Maar ook bij een negatieve inzet kun je iets verdienen, namelijk straf. En zelfs als je niet handelt: een bekeuring voor het niet uitsteken van je hand. Blijkbaar bestaat er, minstens voor ons gevoel, een onmiskenbare en duidelijke relatie tussen ons handelen en hoe dat gewaardeerd dient te worden.


H. Joannes de Doper - Katwijk De Bijbelverhalen in dit thema zijn gelijkenissen. De verhalen lijken op situaties die zich in het dagelijks leven kunnen voordoen, maar wijken daar ook op een belangrijk punt vanaf. Jezus vertelt ze omdat hij zijn publiek iets duidelijk wil maken over het Rijk van God. In dit geval zetten de gelijkenissen ons aan het denken over wat wij normaal en vanzelfsprekend vinden als het gaat om wat iemand verdient of niet. In dit thema proberen we met de kinderen een stapje verder te komen in het denken over verdiende en onverdiende beloningen en straffen. Ze ontdekken dat dit in het leven niet altijd te herleiden is tot een eenvoudig rekensommetje. Na de Kerstvakantie is iedereen weer uitgerust van start gegaan. In januari zijn de toetsweken voor de groepen 1 t/m 7 geweest. Iedereen heeft zijn best gedaan en over de resultaten zijn we heel tevreden. Onze kinderen en leerkrachten verdienen een compliment! De leerkrachten krijgen op deze manier ook inzicht op welke vakgebieden en onderdelen extra aandacht besteed moet worden. Via ons telefoonnummer 071-4029196 kunt u altijd met onze directie een afspraak maken. U kunt ook kijken op www.rkhorizon.nl, voor informatie, belangrijke gebeurtenissen en foto’s.

Veertigdagentijd

Doopgedicht Je bent zo onbeschreven en nog geen groot verhaal. Jij blaakt alleen van leven dat in jou adem haalt.

Uit de Parochiekern

Doopviering: De eerstvolgende doopviering zal plaatsvinden op: zondag 26 april 2015. De daaraan voorafgaande doopvoorbereidingsavond wordt gehouden op: woensdag 25 maart 2015 in de vergaderzaal van de pastorie, Kerkstraat 70, van 20.00 – 22.00 uur. Wanneer u aan de voorbereidingsavond wilt deelnemen, moet u van tevoren contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel. 4029402. Door het DOOPSEL werden in onze parochiekerngemeenschap opgenomen: - Mirre, geboren op 4 november 2014. Mirre is een dochter van Bert en Marije Sneijders-Heijkoop en zusje van Jitske, Joppe en Tibbe, Bloemenschans 11, 2215 DH Voorhout. - Renske, geboren op 6 november 2014. Renske is een dochter Jaco en Laura Kraijenoord en zusje van Joep, Noordwijkerweg 72, 2223 AB Katwijk.

In Memoriam: -Johannes Ignatius Maria de Jong, echtgenoot van Elly de Jong-Weijenborg. Geboren 23 november 1924 en overleden 26 januari 2015. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 30 januari in onze parochiekernkerk met aansluitend de begrafenis op onze begraafplaats. P.H.

Ook uw kopij is welkom

Heeft u het ‘veertigdagenboekje’ al gevonden achterin onze kerk ? U kunt het gratis meenemen. En komt u ook tijdens de veertigdagentijd één keer per week op de pastorie lunchen? Opgave vooraf is niet nodig. Voor koffie en thee wordt gezorgd. U neemt zelf uw pakje brood mee. We beginnen met een kort bezinnend moment, eten gezamenlijk onze lunch, en sluiten af met het Onze Vader.

U wilt uw mening, uw ervaring of iets anders kwijt in dit blad, dan bent u van harte welkom. Stuur vóór 1 maart a.s. uw artikel naar piethagenaars@outlook.com. Uw bijdrage wordt dan (mogelijk) geplaatst in het aprilnummer.

Kerkvervoer Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg

De volgende data zijn gepland: Vrijdag 6 maart Woensdag 11 maart Maandag 16 maart Dinsdag 24 maart Dinsdag 31 maart We beginnen steeds om half 1.

Als U wat ouder bent en/of slecht ter been, dan mag dat geen belemmering zijn om, als U dat wilt, naar de vieringen in de kerk te komen. Er zijn vrijwilligers die met de auto U THUIS KOMEN OPHALEN om U naar de kerk te brengen en U na de viering ook weer naar huis brengen. Wilt U dus op zondag naar de kerk, bel dan uiterlijk donderdag naar de contactpersoon van de plaats waar U woont. Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071-4033388. Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts, Tel.: 071-4014179 of 0612812203

Truus Wüts, Pastoraal werker

Erna Geurts

15


Liturgische Agenda voor de periode van za. 28 februari t/m zo. 29 maart 2015

za. 28-feb

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

19.00 EV pater Magnin / cantor

19.00 EV pastor Lansbergen /

samenzang zo. 1-mrt

2e Zondag Veertigd.tijd 09.30 WCV pw Van Beurden /

11.00 EV

Vocalis / kinderwoorddienst (zie St. Jozef: 11.30u)

pastor de Graaff & pw Van Beurden / Dameskoor

(zie St. Jozef: 11.30u)

11.00 EV

pastor Lansbergen / cantor-organist / voedselmanden

(zie St. Jozef: 11.30u)

09.30 EV pastor Lansbergen

di. 3-mrt 09.00 EV pastor Lansbergen 19.30 WGV Meditatieve viering /

wo. 4-mrt

gbl Noordermeer 09.30 WCV pw Van Beurden

do. 5-mrt

09.00 EV pater Bouman

19.00 WGV Meditatief Moment /

vr. 6-mrt

gbl Noordermeer 19.00 EV pastoor Hagen / cantor /

za. 7-mrt

19.00 WCV gbl Günther

voedselmanden zo. 8-mrt

3e Zondag Veertigd.tijd 09.30 EV pastoor Hagen /

11.00 EV pastoor Hagen /

Cantemus / kinderwoorddienst /

11.00 WCV gbl Klaasesz /

Gemengd Koor

cantor-organist

voedselmanden 09.30 EV pastor Lansbergen

di. 10-mrt 09.00 EV pastor Lansbergen

wo. 11-mrt

18.45 WGV pw Gudde / vesper /

cantor-organist 09.30 WCV pw Van Beurden

do. 12-mrt vr. 13-mrt

19.00 WGV Meditatief Moment /

za. 14-mrt

19.00 EV pastoor Hagen /

09.00 EV pastoor Hagen

gbl Noordermeer 19.00 WCV pw Van Beurden /

cantor zo. 15-mrt

4e Zondag Veertigd.tijd 09.30 EV pater Bouman &

samenzang 11.00 EV pastor Lansbergen &

pw Van Beurden / Vocalis / kinderwoorddienst / koffiedrinken kl. JOANNES

pastoor Hagen / Laurentiuskoor / koffiedrinken

09.30 EV pastor Lansbergen

di. 17-mrt 09.00 EV pastoor Hagen

wo. 18-mrt do. 19-mrt

11.00 EV

pw Van Beurden / Schola

09.30 WCV pw Van Beurden

St. Jozef

géén viering om 09.00u 09.30 EV pastor Lansbergen /

seniorenviering / cantor-organist 19.00 WGV Meditatief Moment /

vr. 20-mrt

gbl Noordermeer 19.00 WGV Taizé-viering /

za. 21-mrt

19.00 EV pastor Lansbergen

gbl Noordermeer / koffiedrinken achterin kerk zo. 22-mrt 5e Zondag Veertigd.tijd 09.30 EV pastor Lansbergen / Cantemus / kinderwoorddienst

11.00 EV pater Magnin /

di. 24-mrt

09.30 EV pastor Lansbergen

wo. 25-mrt

Maria Boodschap

11.00 EV

samenzang

pastoor Hagen / cantor-organist

09.00 EV pastor Lansbergen 19.30 WGV Meditatieve viering /

gbl Noordermeer 09.30 WCV pw Van Beurden

do. 26-mrt

09.00 EV pastoor Hagen

vr. 27-mrt 19.00 EV pastoor Hagen /

za. 28-mrt

19.00 EV pater Magnin /

Vocalis zo. 29-mrt

Palmzondag

09.30 EV pastoor Hagen/

samenzang 11.00 EV pastoor Hagen/ Spirit /

gezinsviering / De Vrolijke Noot

Legenda:

16

EV = WCV = WGV = OCV =

Eucharistieviering Woord- en Communieviering Woord- en Gebedsviering Oecumenische viering

gezinsviering / palmwijding + processie

11.00 EV

pater Magnin & pw Gudde / gezinsviering / Kinderkoor / palmwijding + processie / crèche


Liturgische Agenda

Moeder Gods / Voorschoten

De Goede Herder/Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

St. Willibrordus / Wassenaar

B.S. v.d. Oyelaan 18

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

(zie St. Jozef: 19.00u)

19.00 EV pastoor Hagen /

(zie St. Jozef: 19.00u)

za. 28-feb

09.30 EV pastoor Hagen /

zo. 1-mrt

cantor + samenzang 09.30 EV pastor Lansbergen /

Respons / voedselmanden

11.00 EV

17.00 EV

pastoor Hagen / samenzang Franstalige parochie

(zie St. Jozef: 11.30u)

(zie St. Jozef: 11.30u)

19.00 EV pastor Lansbergen

10.30 EV pater Bouman / in

09.30 EV pater Peters / Magn. C./

kinderwoorddienst / crèche 11.30

KinderWoordDienst / Caecilia / koffiedrinken

Kleuterkerk

(zie St. Jozef: 11.30u)

09.00 EV pater Magnin & diaken

Kerkehout

di. 3-mrt

Brink

15.00 WCV pw Gudde / in

09.00 EV pater Magnin

wo. 4-mrt

Adegeest 09.00 EV pastor Lansbergen / 09.00 EV pastor Lansbergen / in

do. 5-mrt

19.00 OCV Vesperviering / Magn. C. 10.00 EV pastoor Hagen / in

Mariakapel

vr. 6-mrt

Sophiekehuis

(zie St. Willibrordus: 19.00u)

(zie St. Willibrordus: 19.00u)

19.00 EV pastor Lansbergen /

za. 7-mrt

samenzang 09.30 EV pater Magnin &

11.00 OCV diaken Brink & ds. de Klerk/ 09.30 EV pastor Van Bockxmeer /

gbl Klaasesz / Laurentiuskoor 17.00 EV

samengesteld koor / kinderwoorddienst / koffiedrinken Franstalige parochie

15.30 WCV gbl Klaasesz / in

09.30 EV pastor Lansbergen /

kinderwoorddienst / Magn. Cantorij

zo. 8-mrt

Pro Deo

09.00 EV pastoor Hagen

di. 10-mrt

Foreschate 19.00 EV pater Bouman 10.30 WCV pastor Lansbergen / in

09.00 EV pastoor Hagen

wo. 11-mrt

Johannahuis 09.00 EV pastor Lansbergen

do. 12-mrt

09.00 EV + aanbidding / pastoor

vr. 13-mrt

Hagen / in Mariakapel (zie St. Jozef: 19.00u)

19.00 EV pastor Lansbergen /

(zie St. Jozef: 19.00u)

za. 14-mrt

09.30 EV pastoor Hagen /

zo. 15-mrt

cantor + samenzang 09.30 EV

pastor Lansbergen / cantor-organist

11.00 EV

17.00 EV 19.00 EV pastor Lansbergen

père Boro & diaken Brink / 09.30 WCV diaken Brink / gezinsmis / presentatie Magn. Cantorij 1e communicanten / La Pastorella Franstalige parochie 09.00 EV pastoor Hagen

18.45 OCV oecum. Vesper door PKN /

KinderWoordDienst / Caecilia di. 17-mrt 09.00 EV pastor Lansbergen

wo. 18-mrt

in De Ontmoeting 19.00 EV pastoor Hagen & diaken

do. 19-mrt

Brink / viering patroonheilige kerk / Magn. Cantorij 09.00 EV pastoor Hagen / in

vr. 20-mrt

Mariakapel 16.30 EV pastoor Hagen / in Zomerland za. 21-mrt

(zie St. Willibrordus: 19.00u)

(zie St. Willibrordus: 19.00u)

19.00 EV pastoor Hagen /

09.30 EV pastor Van Bockxmeer /

09.30 EV pastoor Hagen /

samenzang 09.30 WCV gbl Naber /

Laurentiuskoor / koffiedrinken 19.00 EV pastoor Hagen

11.00 EV

17.00 EV

pastor Lansbergen / samenzang Franstalige parochie

kinderwoorddienst / The New Voices 09.00 EV pastoor Hagen

19.30 EV pastoor Hagen /

zo. 22-mrt

Pro Deo di. 24-mrt 09.00 EV pastoor Hagen

wo. 25-mrt

10.30 EV pastoor Hagen / in

do. 26-mrt

cantor-organist 10.00 EV pastor Lansbergen /

seniorenviering / Magn. Cantorij 09.00 EV pastoor Hagen / in

Mariakapel (zie St. Jozef: 19.00u)

Huize Willibrord

19.00 OCV oecum. Vesper /

vr. 27-mrt

Magn. Cantorij 19.00 EV pastor Lansbergen /

(zie St. Jozef: 19.00u)

za. 28-mrt

cantor + samenzang / palmwijding + processie 09.30 EV

pater Magnin & pw Gudde / Laurentiuskoor / palmwijding

Opmerking:

09.15 EV 11.15 EV

09.30 EV pastor Lansbergen / 09.30 EV pater Bouman & diaken zo. 29-mrt Franstalige parochie pastor Lansbergen / Magn.C. / kinderwoordd./ Brink / KinderWoordDienst / Dameskoor / palmwijding / palmwijding + processie Caecilia / palmwijding + koffiedrinken / wegbrengen processie / wegbrengen palmpaasstokken palmpaasstokken

Bij onduidelijkheden of een (ogenschijnlijke) fout in een vermelding: neemt u s.v.p. contact op met uw locatieredacteur

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.30 uur za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur Locatiereferent: dhr. P. van Beurden, Pastoraal werker (PB) E-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. M.L.de Laat (kopij) (MLdL) E-mail: mldelaat@freeler.nl

Familieberichten

Onze zieke

Berichten en activiteiten

Gedoopt Charlotte Barbara Wilhelmina, dochter van Barbara van Grinsven en Robert Visscher. Lars Albert Gustav, dochter van Wieke Beerens en Wendela Slot.

Hoe gaat het met de klok? Voorspoedig kunnen we wel zeggen. Inmiddels is de patiënt op 24 februari ontslagen uit Sanatorium Eijsbouts te Asten. De kuur is goed aangeslagen en de Willibrordklok is weer helemaal bij stem.

Inzameling voedselbank Weekend van 28 februari en 1 maart.

Boekje ter bezinning In Katwijk is een boekje gemaakt met een meditatieve gedacht voor elke dag van de veertigdagentijd. Het resultaat is aangeboden aan alle kernen van onze parochie. Ze liggen achter in de kerk en op=op.

Dat zij mogen uitgroeien tot opgewekte christenen. Overleden Afgelopen maand hebben we uit ons midden afscheid moeten nemen van: Suze Zoontjes-Zwaan, 68 jaar. Lief en actief, de vrouw van Joop onze medewerker financiën. Afscheidssamenkomst en crematie op Rhijnhof. Ada van der Schoor, 89 jaar. Uiteindelijk wonend in Capelle, kwam ze altijd weer terug naar Oegstgeest waar haar familie woonde. Daarom ook werd ze vanuit onze kerk begraven. Lidy van Kleef, 59 jaar. Geboren in Oegstgeest en 50 jaar lang bewoonster van de Blauwe Kamer te Breda waar ze een vreugde voor haar medebewoners was. Lidy werd begraven bij haar ouders op ons kerkhof. Daat Helvenstein, 86 jaar. Gedurende zijn werkzaam leven bakker te Oegstgeest. Afscheidsdienst en crematie op Rhijnhof. Pastor Theo Kloosterman, 91 jaar. In de periode 1963-1975 kapelaan te Oegstgeest, uitvaart en begrafenis te Voorburg.

18

Schrijven voor Amnesty Maandag 2 maart van 14.00 tot 16.00 uur op de pastorie

(herkomst: kerknet.nl)

Woensdag 25 februari is hij, in de enige positieve betekenis van het woord, opgehangen tussen zijn kameraden Maria en Laurentius. En mogelijk heeft u hem al voor het lezen van dit bericht horen luiden. Welkom thuis geëerde Willibrord! En alle dokters van Asten, wel bedankt!

vervolg overleden: Inigo van Woerden, 64 jaar. Leraar op Duinzigt, vader van Tjidde. Uitvaart en begrafenis vanuit de Willibrordkerk. Dat zij Gods wondere werkelijkheid van licht en vrede mogen ervaren.

Bezinning in de veertigdagentijd Op de woensdagen 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart zullen er steeds van 12.00 tot12.30 uur bezinningsmomenten zijn rondom aanbidding en boetepsalm. Hilde Günter zal als gebedsleider daarin voorgaan. Ter meditatie schilderde Els Goddijn een Rembrandt na, een hoofd van Christus aan het kruis (zie de afbeelding hieronder).


H. Willibrord - Oegstgeest

(herkomst: infodevlam.nl)

Kunt u de stilte wat harder zetten? Afgelopen week mochten we als team van collega’s enkele dagen vertoeven in de Abdij van Egmond. Het was de bedoeling, even zonder agenda, ons te bezinnen over ons pastor zijn. Nadenken in de voorgegeven bedding van de stilte. Zo mochten we elkaar ontmoeten en wat beter leren kennen op ieders inspiratie. Digitaal Wat is het stil in de abdij. En verbazing: wat voel je je er snel thuis, in die stilte. Alsof je tijden met aangetrokken handrem hebt gereden, en nu even losgekoppeld van alles, alle ruimte ervaart. Je legt een stuk moeizaamheid en stroperigheid af. Door stil te staan en stil te worden beland je in een zee van ruimte, kom je weer thuis bij jezelf en je energie. Omdat er veel in het klooster niet is. Geen tv of radio, geen drukte van telefoon, geen ongewenste onderbrekingen. Hoewel, mij viel op hoe met de moderne middelen als mail en tablet het voor menigeen moeilijker is geworden in het klooster. Hoe breng je ook die digitale trein tot stilstand. Knop In de abdijwinkel zag ik een boekje van Leo Feijen: Kunt u de stilte wat harder zetten? Ja, was er maar een knop waarmee je het stilte-niveau kunt instellen. Het heeft iets paradoxaals. De titel verwijst juist naar die herrie makende radio. Kan je de stilte harder opdraaien? Ik denk het wel, maar dan moeten we denk ik de levensknop hanteren, ons tempo, onze drukte, terug draaien, zachter stellen. Peter van Beurden

Wie de jeugd heeft ...

Leef de tijd

Chantal de Bree (55) werd geboren in Frankrijk. Op vakantie in Griekenland leerde ze haar man Tony kennen. Ze trouwden en gingen in Oegstgeest wonen. Dat is inmiddels alweer 24 jaar geleden.

We hebben weinig grip op de tijd en misschien is dat maar goed ook. De mooiste tijd in ons leven bestaat toch vooral uit die momenten waarin we de tijd vergeten, juist omdat we opgaan in het moment. De oude Grieken kenden behalve het begrip Chronos – opeenvolgende tijd of kloktijd – ook het begrip Kairos. Kairos is tijd op zijn best: tijd vol geestkracht, vervulde tijd. We hebben ze allebei nodig in ons leven. Zonder klokkentijd zou onze economie niet kunnen bestaan en zouden we moeite hebben met de indeling van ons leven. Zonder Kairos leven we tijd zonder waarde, de tijd vult zich dan zonder betekenis.

Toen hun jongste kind naar school ging, werd Chantal actief in de Kinderwoorddienst Groep. Chantal: “Ik vind het ontzettend belangrijk om jonge kinderen het geloof mee te geven. Dat doen we op een vrolijke en laagdrempelige manier. Geloven is iets dat je iedere dag doet en niet alleen op zondag in de kerk. Het is een onderdeel van je leven. Bovendien vind ik het fijn om met jonge kinderen om te gaan. We hebben een fijne en gezellige groep van vrouwen die dit samen doen. Vaders zijn trouwens ook welkom!” Brainstorm 15 april “Helaas merken we dat er minder gezinnen en kinderen in de kerk komen. Daarom gaan we op 15 april eens met alle groepen die daarmee te maken hebben, om tafel. We willen zoeken naar een manier om gezinnen met kinderen vanaf de doop betrokken te houden. Suggesties voor die brainstorm zijn van harte welkom via e-mail: chandebree@gmail.com.“

Inspireren In haar boek ‘Kairos, een nieuwe bevlogenheid’ (uitgever De Arbeiderspers) betoogt Joke Hermsen dat we Kairos als ‘de god van het geschikte ogenblik’ zijn vergeten. Toch kan juist deze tijdservaring ons onverwachte kansen en inzichten bieden. Het boek bevat een elftal essays waarin de schrijfster ons in contact brengt met nieuwe manieren van denken, die ons kunnen inspireren een uitweg uit de crisis te vinden en veranderingen op gang te brengen. Uitnodiging We gaan 3 van deze essays bespreken op 11, 18 en 25 maart van 20.00 tot 22.00 uur. Bij voldoende belangstelling ook van 10.00 tot 12.00 uur. Elke bijeenkomst is een afgerond geheel en vindt plaats in de pastorie van de H. Willibrord in Oegstgeest. Info en opgave bij els.van.leuken@planet.nl.

(foto B. Gerritsen, april 2014)

Peter van Beurden

Zondag 29 maart is het weer Palmpasen. We herdenken en vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Precies een week voorafgaand aan Pasen. Doe je mee? Maak een palmpaasstok met een broodhaantje (op internet vind je alle info.) en kom om 10.45 naar de Willibrordkerk. Het buxustakje krijg je van ons. We lopen in optocht door de kerk en daarna maken we de mis verder mee. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom. Meer info. volgt via www.willibrordoestgeest.nl.

(herkomst: Science Cafe Nijmegen)

19


Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma t/m za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 Website: www.rkvoorschoten.nl E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Parochiekerken: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten De Moeder Gods B.S. v.d. Oyelaan 18, 2252 EB Voorschoten

Familieberichten OVERLEDEN Op zondag 25 januari overleed op 69 jarige leeftijd Marianne Nout-Meijer. Marianne Nout woonde met haar man Hans in de Koperwieklaan. Zij is heel plotseling overleden. Haar man, kinderen en kleinkinderen moeten ineens een lieve en zorgzame vrouw, moeder en oma missen. Dat is een heel groot verdriet. Marianne Nout heeft, net als haar man, jarenlang gewerkt in restaurant en hotel De Gouden Leeuw. We hebben afscheid van haar genomen in de kerk van de H. Laurentius, waarna zij is begraven op Begraafplaats Rozenburgh. “Ik zal voor jullie een plaats klaarmaken”. Die woorden van de Heer hoorden we in het evangelie. We hebben gebeden dat de gastvrijheid die zij altijd bood, in haar werk en thuis, nu ook haar ten deel zal vallen en dat zij is opgenomen in Gods eeuwige liefde. Op dinsdag 27 januari overleed op 85 jarige leeftijd Johannes Jacobus Post. Johan Post was een gezellige levenslustige man, die wel hield van een geintje. Zijn werk als automonteur en (ondermeer) ambulancechauffeur heeft hij altijd met veel inzet gedaan. Hij en zijn vrouw Trees woonden lang in Wassenaar, maar woonden de laatste maanden in Topaz aan de Professor Einsteinlaan. Na zijn werkzaam leven hebben zij samen en met de kinderen en kleinkinderen nog een goed en actief leven gehad, al ging zijn gezondheid – vooral de laatste tijd – achteruit. Dat was moeilijk voor hem, maar hij verloor zijn humor niet. De dagen na zijn 85e verjaardag stonden voor hem in het teken van afscheid nemen. Het laatste afscheid van hem vond plaats

20

in een plechtigheid in de aula van Crematorium Rhijnhof op 3 februari. Op donderdag 29 januari overleed op 86-jarige leeftijd Tine Kriek–den Oude. Zij was een zorgzame, sociale vrouw, die veel voor andere mensen heeft betekend met name voor de minder bedeelden. In haar autootje bracht ze mensen met een beperking overal naar toe. Zij was naast haar eigen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ook een moeder voor degenen die geen moeder meer hadden en voor hun kinderen evengoed een oma.Zij is 50 jaar lid geweest van het dameskoor, waarvoor zij ook is onderscheiden. Op woensdag 4 februari was haar uitvaart in de Laurentiuskerk, waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgehad. Op donderdag 5 februari overleed Jacobus Albert Jacobs (Koos). De heer Jacobs woonde al heel lang aan de Karel Doormanlaan. Hij was een wijze man, met gevoel voor stijl en omgangsvormen. Hij leefde zorgvuldig en zo heeft hij zich ook op zijn dood voorbereid. Hij is in rust en vertrouwen gestorven, na het ontvangen van de ziekenzalving. Het geloof van zijn jeugd heeft hij behouden, maar op een vrijere, eigen manier. Koos Jacobs was iemand die zijn eigen weg ging, maar ook graag met de mensen was, die hem dierbaar waren. Na een periode van werk in Amerika heeft hij in Voorschoten een paar jaar een lijstenmakerij/kunsthandel gehad. Hij schilderde zelf ook en zijn schilderijen zijn verkocht in binnen- en buitenland. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen, en dankbaar voor een vervuld leven. De heer Jacobs is 78 jaar geworden.

IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37 Vieringen: zo 9.30 uur De Moeder Gods zo 11.00 uur H. Laurentius di 19.00 uur De Moeder Gods do 9.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: dhr. D. Gudde, Pastoraal werker (DG) tel.: 071-5612508 (via kerkelijk bureau, ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

Op zondag 8 februari overleed Corrie van der Hulst-van der Poel. Wij namen afscheid van haar in een volle Laurentiuskerk. Corrie van der Hulst woonde met haar man Cor aan de Veurseweg. Haar huis stond altijd open voor de 4 kinderen en de 7 kleinkinderen en hun partners. Maar ook vele anderen vonden bij haar een gastvrije ontvangst. Zij hield ervan als veel mensen bleven eten. Zij was een liefdevolle moeder en een geweldige oma, zorgzaam en attent. Vele mensen heeft zij in moeilijke perioden opgebeurd met een kaartje, een telefoontje of praktisch geholpen met een pannetje eten. Zij was vol vertrouwen op de Heer. “U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn, op U vertrouw ik”, zo lazen we bij de uitvaart in Psalm 91. Het hadden haar woorden kunnen zijn. Zij had een speciale band met Sint Josef, vanwege zijn onbaatzuchtige liefde. Haar derde doopnaam, Josephina, deed zij in haar leven eer aan. Zij is 83 jaar geworden. Op dinsdag 10 februari 2015 overleed op 90-jarige leeftijd Petrus Leonardus (Piet) Houtman. In zijn werkzaam bestaan heeft hij zelfstandig in de melkhandel gewerkt en na uitgekocht te zijn, is hij nog 10 jaar in dienst geweest bij de bank. Piet was een gelovige en kerk betrokken man. Daarnaast was hij blijmoedig, punctueel en zo lang mogelijk zelfstandig. Op 17 februari was zijn uitvaart vanuit de H. Laurentiuskerk, waarna hij is gecremeerd Dat zij mogen rusten in vrede.


H. Laurentius en de Moeder Gods - Voorschoten Beste Senioren,

Agenda Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag Zaterdag Woensdag

Donderdag Zaterdag

Zondag

Maandag

Woensdag

Donderdag

1 maart Voedselmanden in beide kerken De Augustinus in beide kerken 10.15 uur Samenscholen jeugd Provider (De Kelder) 20.00 uur Samenscholen: Spiritueel café (Kruispunt) 2 maart 11.00 uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL) 19.30 uur Redactie GG no. 11 (Pastorie HL) 20.00 uur Samenscholen: In Beeld (De Werf) 3 maart 10.15 uur Samenscholen: Dinsdagmorgenkring (De Werf) 20.15 uur Samenscholen: Bruggenbouwers (bij een van de deelnemers thuis) 4 maart 20.00 uur Samenscholen: Geïnspireerd door de "Mattheus Passion" (De Werf) 5 maart 20.30 uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Pluspunt) 7 maart 15.00 uur EHC kinderbijeenkomst (Moeder Godszaal) 11 maart 09.30 uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) 10.00 uur Samenscholen: De beweging van de Geest (Pluspunt) 18.00 uur Vastenmaaltijd (De Hoeksteen) 18.45 uur Vesper (De Hoeksteen) 19.30 uur Samenscholen: film “Unforgiven” (De Hoeksteen) 20.00 uur Vergadering Stuurgroep liturgie (Pastorie HL) 12 maart 15.00 uur Samenscholen: Bijbelkring (De Hoeksteen) 14 maart 15.00 uur EHC kinderbijeenkomst (Moeder Godszaal) 16.00 uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie MG) 15 maart Koffiedrinken HL (Bondsgebouw) Doopviering (HL kerk) 18.30 uur JP bijeenkomst filmavond (JP-zaaltje (woning naast MG) 16 maart 19.30 uur Redactie GG no 12 (Pastorie HL) 20.00 uur Samenscholen: Rondom 40 (Kon. Wilhelminalaan Pastorie) 18 maart 18.00 uur Vastenmaaltijd (Het Pluspunt) 18.45 uur Vesper (Het Pluspunt) 19.30 uur Samenscholen: film “Transcendence” (Het Pluspunt) 19 maart 09.30 uur Seniorenviering (HL kerk) Geen ochtendviering om 09.00 uur - Vervolg op bladzijde 22

Ook in dit jaar zijn er weer onze bekende seniorenvieringen. De eerste zal plaatsvinden op donderdag 19 maart a.s. in de Laurentiuskerk te Voorschoten. Aanvang 09.30 uur. Daarna is er zoals gebruikelijk alle gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. Wanneer u niet zelfstandig naar deze viering kunt komen, aarzel dan niet contact op te nemen met mevrouw W. Langeveld, tel. 5 61 36 39. Zij zal dan vervoer voor u regelen. Graag tot ziens in de viering en daarna bij de koffie en thee op donderdag, 19 maart a.s. Misschien kunt u alvast op uw kalender of in uw agenda noteren dat er ook een seniorenviering zal zijn op donderdag 18 juni a.s, ook weer om 09.30 uur. Maar dan zijn we weer – het is inmiddels een fijne traditie geworden – te gast bij de zusters van Huize “Bijdorp”. In een volgende “Augustinus” zullen wij u er nog wel eens aan herinneren, maar nu weet u het alvast. Hartelijke groeten, Het Seniorenpastoraat

Communicantjes bereiden zich voor! Eind januari zijn we begonnen met de kinderbijeenkomsten ter voorbereiding op de 1e H. Communie. Dit jaar zijn er 32 kinderen die hun 1e H. Communie gaan doen. Op zondag 15 februari hebben zij zich aan de parochie voorgesteld. Er staan nu 2 houten ‘bomen’ met 32 bladeren. Op elk blad staat een foto met naam en het blad is heel mooi versierd. De moeite waard om eens te bekijken. Op zondag 31 mei en zondag 7 juni zullen de 1e Communievieringen plaatsvinden

21


H. Laurentius en de Moeder Gods - Voorschoten Vervolg Agenda20.00 uur Samenscholen: Wat doe ik hier in Godsnaam? (De Werf) 20.30 uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Pluspunt) Zondag 22 maart Koffiedrinken MG Woensdag 25 maart 09.30 uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) 16.00 uur Samenscholen: Inspiratie opdoen in de Bijbel (Grote Zaal Rossiniflat) Vrijdag 27 maart Palmpaasstok maken Zaterdag 28 maart 15.00 uur EHC kinderbijeenkomst (Moeder Godszaal) 16.00 uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie MG) Zondag 29 maart 11.00 uur Gezinsviering Palmpasen (HL kerk + Crèche) 20.00 uur Samenscholen: Spiritueel café (Kruispunt)

De tijd vliegt voorbij! We zijn aan de tweede helft van de maand februari begonnen. Het gebouw is wind- en waterdicht en het werk aan de binnenwanden en het nagelvaste interieur gaat beginnen. De binnenwanden worden in de fabriek gemaakt en voorzien van elektriciteitsleidingen, schakelmateriaal en houten verstevigingen op die plaatsen, waar zwaardere objecten bevestigd moeten worden zoals: boekenplanken, bovenkastjes van de pantry’s, wandrekken voor de fysiotherapie enz. enz. Maar voordat deze wanden hun vaste plaats kunnen krijgen moet de vloer voorzien worden van een zogenaamde deklaag van + / - 7 centimeter cement. Deze vloer is ondertussen aangebracht en er is een droogperiode ingegaan. De vloerverwarming in de grote zaal, die als basisverwarming wordt toegepast, is uitgetest en zal na een achttal weken voorzien worden van een parketvloer. In de gang, de toiletten en in de keuken zullen, in verband met het onderhoud, vloertegels worden gelegd. In de zalen, de drukkerij en de fysiotherapie wordt een vinyl vloerbedekking aangebracht. In het entree- portaal komt een grote droogloopmat, die eventuele natte schoenen te lijf kan gaan. De metselaars hebben hun werk afgerond en hebben bij de entree het beeld van de H. Willibrord aangebracht. De beeldhouwer/restaurateur Franja Mora heeft de console, de baldakijn en het beeld volledig gereinigd en opnieuw geïmpregneerd. De console en de baldakijn zijn op een staalconstructie gemonteerd en deze is aan de gebouwconstructie bevestigd. De reden is, dat ter plaatse de halfsteens muur onvoldoende support kan geven aan het 250 kilo zware beeld.

22

De inrichtingscommissie is gereed met de noodzakelijke aankopen voor de inrichting zoals: tafels, stoelen, kasten, keukeninrichting met apparatuur; huishoudelijke artikelen, woningtextiel. Bij het inventariseren is rekening gehouden met het hergebruik van aanwezige apparatuur. De overtollige materialen zullen op een verantwoorde wijze ter beschikking gesteld worden aan behoeftige organisaties zoals de tehuizen in Moldavië. Zelfs de goede stoelen uit de zaal, daterend uit 1950, vinden daar aftrek. Na het onderhandelen en het opstellen van de begroting voor de inrichting wordt een Bisschoppelijke Machtiging aangevraagd voor de netto besteding. Zoals u ziet zijn er allerlei activiteiten binnen de muren van ons nieuwe Bondsgebouw aan de gang. Buiten moet er natuurlijk ook nog veel gebeuren. Onze commissie “buitengebeuren” is aan het werk gegaan. Dit projectonderdeel, dat aanbesteed zal worden, valt in twee delen uiteen n.l.: Straat- en Grondwerk en een Groenplan. Wij verwachten, dat de sloop van het oude Bondsgebouw eind april 2015 voltooid is en dan kan het straat- en grondwerk beginnen. Eerst zal voor een aantal activiteiten in februari en maart het trouwe Bondsgebouw zijn deuren open houden. Een afscheidsavond met Dans en Muziek, een Open Huis en het gebruik als Stemlokaal. In de volgende Nieuwsbrief zal aandacht besteed worden aan de installaties ter bescherming van mens en goed in het nieuwe gebouw. U weet weer op welke wijze het project verloopt en wij verwachten u op het Open Huis op zaterdag 14 maart van 11:00 tot 13:00 uur, zodat u het resultaat met eigen ogen kunt zien. Wim Koster 12 februari, 2015


Wassenaar Gezamenlijk De Gaffel uitgeluid Het is wennen: wat is de deadline voor de Gaffel, o nee, De Augustinus? Voor wie het ook wennen is: Drukkerij Van de Sande. Jolanda de Koning-van de Sande heeft gedurende 38 jaar gezorgd voor ‘’onze’’ Gaffel. De redacteuren die als laatsten Gaffels verzorgd hebben – de een langer, de ander wat korter - : Hanneke Reuser, Klaas van der Poel en Emmy van der Wilk, bedachten dat het toch wel leuk zou zijn om Jolanda hoogstpersoonlijk te gaan bedanken voor alles wat zij in al die jaren deed voor ons mededelingenblad voor R.K. Wassenaar. Zo togen wij – na enig gezoek om een geschikte datum te vinden – naar Nootdorp, het laagje sneeuw dat er gevallen was vormde geen hindernis. Geen goud, wierook en mirre, maar bloemen, gebak en een potje Wassenaarse honing waren de geschenken. Jolanda en haar collega’s waardeerden dit hogelijk.

Presentatie van 20 Wassenaarse 1e communicanten op 15 maart in De Goede Herder kerk

Jolanda liet het eerste blad (niet de Gaffel) zien dat door de drukkerij indertijd is uitgegeven: een getypt blaadje, A5formaat, vergeeld en nu enigermate beduimeld. Het is verbazingwekkend hoe in de huidige tijd zo’n blad tot stand komt: wij die artikelen mailen naar Jolanda, en hoe uiteindelijk alles op papier komt te staan, in een geraapte, gevouwen en geniete Gaffel. “Voortgestuwd in de vaart der volkeren”, noemen wij dergelijke zaken. De bloemen gingen in de vaas, het gebak smaakte en het potje honing ging in de tas. Het is goed geweest om elkaar te zien en te spreken. Wij bedankten elkaar voor de fijne en goede samenwerking. EvdW

Op stilte afgestemd

Voor Jolanda voelde het verdwijnen van de Gaffel uit het assortiment van Drukkerij Van de Sande als een afscheid. Het familiebedrijf van toen is uitgegroeid tot een drukkerij van formaat. De foto’s aan de wand vertelden het verhaal: Vader Van de Sande achter de schrijfmachine in de huiskamer, moeder ging meewerken, de kinderen deden hun intrede in het bedrijf en namen het uiteindelijk over. De huiskamer was inmiddels ingewisseld voor een bedrijfsruimte en uiteindelijk werd dit schitterende pand in Nootdorp betrokken. De enorme machinerieën stonden garant voor een steeds mooier wordende Gaffel. Er was een tijd dat de Gaffelredactie met de – eerst geschreven, later getypte – kopij naar Nootdorp ging.

Een iconenexpostitie in een protestantse kerk? Jazeker, de iconentraditie dateert uit de tijd van de ongedeelde kerk, de periode voor het oosterse schisma in 1054, toen Rome en Byzantium (Constantinopel, Istanbul) nog geen eigen weg waren gegaan. Paulus schrijft dat Christus de icoon (het beeld) van de onzichtbare God is. Redenen genoeg om in de hal van de Messiaskerk een aantal iconen ten toon te stellen. Dat deze expositie van de Noordwijkse iconenschilder Piet van der Ploeg plaatsvindt in de veertigdagentijd is geen toeval. De gevoelens van verstilling en inkeer die een icoon oproept, passen wonderwel in deze periode. Het thema van de expositie “Op stilte afgestemd” wil dit uitdrukken. Expositie: Op stilte afgestemd. Plaats: hal Messiaskerk Openingstijden: 28 februari en 7 maart, 15.00-17.00 uur Commissie Kerk en Kunst, Messiaskerk

Op zondag 15 Maart tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur worden in De Goede Herder kerk niet minder dan 20 kinderen uit Wassenaar als 1e communicant gepresenteerd. In Maart en April vinden in Sion bij de St. Jozefkerk voor deze kinderen 7 voorbereidingsmiddagen op deze heugelijke eerste uitreiking van de communie, plaats. De feestelijke uitreiking van de 1e H. Communie zal plaats vinden op zondag 19 april in de eucharistieviering om 11.00u, eveneens in De Goede Herderkerk. Het betreft: Bernardo van der Togt, Christian de Jong, Cooper Coppens, Elena Fokke, Gabrielle Janssen, Hugo Kerstens, Jet Kok, Joep van der Putte, Joost van Dongen, Laulani Ramanna, Maria Kleemans, Mark Brouns, Max van Spaendonck, Nicola Zok, Nicolas Oguorie, Noortje Habets, Stijn Bakker, Valerie de Leeuw, Veronique Verweij en Victor Stretton. Voor verdere informatie: Elma van der Kooij: denniselma@hotmail.com of diaken George Brink: diakenbrink@gmail.com. LB

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.kerken.net/goedeherder E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel Tel. 06 - 5368 0015 wessel91@zonnet.nl Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur

Oecumenische viering op zondag 8 maart 11.00 uur Zondag 8 maart om 11.00 uur zal de jaarlijkse gezamenlijke oecumenische viering in Wassenaar-Zuid in De Goede Herder worden gehouden. Vorig jaar was deze viering in de Kievietkerk. De Oecumenische Werkgroep heeft de viering voorbereid. Er zal die zondag om 11:00 uur géén eucharistieviering zijn en ook in de Kievietkerk zal er géén viering zijn. Verschillende pausen hebben op het belang van de oecumene gewezen. Paus Paulus VI is wereldwijd vooral bekend omdat hij als opvolger van Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie tot een goed einde bracht. Toen hij in 1963 tot paus werd gekozen was het Tweede Vaticaans Concilie in volle gang. Aan het begin van de tweede sessie van het Concilie noemde paus Paulus VI in de openingstoespraak de oecumene één van de doelstellingen én de geestelijke noodzaak waarvoor het Concilie was bijeengeroepen. Inmiddels zijn we een halve eeuw verder. Bij de presentatie in 2013 van het eerste Nederlandstalige boek over paus Franciscus, sprak Klaas van der Kamp, algemeen-secretaris van de Raad van Kerken: "paus Franciscus weet met zijn menselijke benadering vele niet-rooms-katholieken aan te spreken en daarmee is hij ook voor hen een innemend gezicht van de kerk (zie website)". Van der Kamp ging uitvoerig in op een vraag in het boek waar de journalist zegt: "Gelooft u dat de christelijke gezindtes dichter bij elkaar zullen komen?" Paus Franciscus antwoordt dan: "Allereerst juich ik van harte de stappen toe die al gezet zijn en nog steeds worden gezet in de oecumenische beweging. Als katholieken en protestanten komen we dichter bij elkaar en kunnen we leven met de verschillen. We zoeken verzoening in onze verscheidenheid. Ingaand op uw vraag: naar mijn inschatting kunnen we op dit moment niet denken aan eenvormigheid of volledige eenheid, maar wel aan verzoening in verscheidenheid. Dat houdt in dat we samen de weg gaan, bidden, werken en zoeken naar de ontmoeting in waarheid". Van der Kamp stelde voor om aan die laatste zin toe te voegen: "en God lof te prijzen". De Oecumenische Werkgroep is verheugd dat we samen op zondagochtend 8 maart deze weg kunnen gaan. Namens de Oecumenische Werkgroep, Pieter Berger

24

IBAN bankrek. nummers: NL73 INGB 0000 0201 43 Betaling misintenties.: NL78 INGB 0000 5017 55 t.n.v. Intentiekas G.H. Opgave misintenties: C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a tel. 070 - 517 8486 e-mail: ceesvanderham@telfort.nl Euch. vieringen: zo 11.00 uur Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Locatieredacteur: mw. H. Reuser (kopij) (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com

Tijdelijk lege plaatsen in de Goede Herder Ons medekoorlid uit het dameskoor, mevrouw X. kwam ten val toen ze in de tuin van een ander koorlid een plantje wilde neerzetten. Ze werd na enige tijd gevonden, naar het ziekenhuis gebracht waar bleek dat haar knie gebroken was. Wekelijks doet ze het koor via e-mail verslag van haar belevenissen in de revalidatiekliniek Z. Uit de eerste drie brieven het volgende: 1) Lieve koormaatjes. Voor een mens het weet, zit je van de normale wereld in een totaal andere, een wereld waarin het snelle "nog even dit doen", en het zo nodig moeten, afwezig zijn. 2) Mijn knie is inmiddels aan elkaar genaaid,gekramd, en met gips vastgezet. Volgende week krijg ik gips om m'n onderbeen en m'n bovenbeen, en een scharnier dat de twee stukken verbindt en de buigbaarheid moet bevorderen. Zes weken staat er voor, zei de dokter. Het is hier in Z. best vertoeven, iedereen is erg vriendelijk en behulpzaam en het eten is heel goed. 3) Vandaag ben ik met krukken begonnen, en dat ging best goed. Al met al zit ik hier nu al drie weken, en tot mijn verbazing is er een stukje "Goede Herder" bijgekomen, want wie liep hier vorige week met krukken door de gang? De heer Y., ons vroeger bestuurslid. Hij heeft al fietsend over glad plaveisel in de Kieviet bij een val zijn heup gebroken. We waren beiden verbaasd, en vroegen beurtelings: wat doe jij hier? Na wederwaardigheden te hebben uitgewisseld zijn we nu beiden aan het revalideren geslagen en hopen, wellicht nog ondersteund door kruk of stok, onze plaatsen in de Goede Herder weer in te nemen! HR

29 maart Palmzondag 15.00 uur: Bach's Matthëus in De Goede Herder Dit jaar wordt Bach's Matthëus in onze kerk uitgevoerd door Ensemble Archipel onder leiding van Anneke Huitink. Kaarten verkrijgbaar bij boekhandel De Kler. Reserveren: info@archipel-online.com. Het is voor zangers uit de regio weer mogelijk om een aantal koralen mee te zingen. Hiervoor zijn repetities op de zaterdagen 7, 14, 21 en 28 maart (generale) van 14-16 uur in de Goede Herderkerk. Deelname € 25, inclusief toegangskaartje. Opgeven: koralenwassenaar@gmail.com


De Goede Herder - Wassenaar

In memoriam Anne Marie Josephine (Ria) van der Plas van Roeij *26-07-1925

†15-01- 2015

hoogte gebracht. Daar heeft de politie haar een keer opgehaald voor een spoedgeval. Nadat ze gestopt was met werken vond ze veel plezier in nieuwe taken, zij was o.a. bestuurslid van de katholieke damesvereniging Monica in de Haagse regio. Er kwamen kleinkinderen die ze met liefde omarmde. Daarnaast nam ze de zorg op zich voor haar man die gezondheidsproblemen kreeg. Ze heeft hem tot kort voor zijn overlijden thuis kunnen verzorgen. Als ik twee waarden zou moeten noemen die zij uitdroeg, dan zou ik zeggen: liefde voor de medemens en integriteit. Ze heeft genoten van haar leven in Wassenaar en keek altijd met warmte terug naar de vriendenkring die ze hier had. Het is goed dat ze hier zal rusten bij daddy". BvdP/HR

Misintenties

In de parochiekerk van Loon op Zand, waar zij sinds 2007 woonde, was op 19 januari de uitvaartdienst voor Ria van der Plas - van Roeij. Later die dag was er een korte plechtigheid in de Goede Herderkerk waarna zij begraven werd in het familiegraf op In Loco Pascuae. Ria specialiseerde zich na haar artsexamen (1953) tot anesthesist. Tijdens haar specialisatie raakte zij geïnteresseerd in de neuroanesthesie en vanaf 1956 werkte zij regelmatig in de Ursula kliniek. In 1958 werd zij aangesteld als enige anesthesist in deze vermaarde neurochirurgische kliniek. Enkele jaren (1959-1961) verbleef zij met haar man (die voor Shell werkte) in Amerika. Zij zag hoe in die tijd in het Columbia University Ziekenhuis in New York beademing en monitoring in de anesthesie geïntroduceerd werden. Ook schonk ze daar het leven aan de oudste van haar twee zonen. Weer in Nederland ging ze door met de anesthesie in de Ursulakliniek, totdat in 1978 de neurochirurgie werd overgeheveld naar het ziekenhuis Westeinde. Zij stopte met werken in 1979. Haar oudste zoon Boyd merkte in zijn herdenkingstoespraak op: "Fulltime werken als anesthesist en tegelijk echtgenote en moeder zijn in een gezin was in die tijd ongewoon. Wij hebben van verschillende kanten gehoord over haar gedreven, kundige en liefdevolle bijdrage gedurende meer dan 20 jaar. Zij verving bij haar aantreden in de Ursulakliniek een non met een etherkapje, en eindigde met twee operatiekamers vol moderne technologie. Omdat ze de enige anesthesist was betekende dat ook dat ze altijd dienst had. Wij woonden aan de hoofdweg door Wassenaar. Als een loeiende sirene voorbij kwam keken we allemaal uit het raam om vast te stellen welke kant die opging zodat we wisten of het een maaltijd door mammy werd of een gebakken ei van mijn vader. Als ze naar de markt ging werd vooraf de portier van het ziekenhuis hiervan op de

zondag 1 maart Voor de intenties van de Mariadagkapel, voor de familie Barge, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Tilly Peek-Rees van den Ende, Truus Boutkan-Remmerswaal, George Freriks, Noor van Dongen-de Roock, Fred van Wordragen, Monique Wittop Koning-Heijnen, Karel en Györgyi Landesz, Ria van der Plas- van Roeij. dinsdag 3 maart Buurtcentrum Kerkehout Truus, Hans, Harry en Jerry Remmerswaal en verdere familie; Leo Onderwater, Kees Voorham, Herman Lugthart, Huub Jacobs, Luigi Gandini, Jan van Eijk, Wil Driessen, Kees Hogewoning, Jo Geerligs-Ziegerink, Bep LaarmanOliehoek, Cees en Wil van Wissen-van den Heuvell, Willem en Iet van Veen-van Hemert, Albert en Toos Wissink-Duindam, Eep en Riet Wiskamp-Beesems, Mia Alkemade-Vernooy. zondag 8 maart Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Jo Geerligs-Ziegerink, Conny Wellink, Noor van Dongen-de Roock, Karel en Györgyi Landesz, Ria van der Plas- van Roeij. zondag 15 maart Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Truus Tans-Gooskens, Ank Ooms-Timp, Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers, Mia van Uffelen-Janszen, Fred van Wordragen, Monique Wittop Koning-Heijnen, Karel en Györgyi Landesz, Ria van der Plasvan Roeij. vrijdag 20 maart Zomerland Simon Kabel, Tanneke Ubbink-Stouthamer, Corrie ElffersLucassen, Wim en Joe Truffino, Jochem van der Bijl, Mw. Pieters-Böhm, Conny Wellink. zondag 22 maart Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Caspar Kerckhoff, Ank Ooms-Timp, Truus Tans-Gooskens, Tilly Peek-Rees van den Ende, Truus Boutkan-Remmerswaal, Conny Wellink, Noor van Dongen-de Roock, Karel en Györgyi Landesz, Ria van der Plas- van Roeij.

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie: v. Cranenburchlaan 31 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Website: www.sintjozefwassenaar.nl E-mailadres: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur Secretariaat: M.W.H. Mulder Hoogheemraadstraat 75 2241 CD Wassenaar tel. 070 - 517 7926 (na 19.00 uur)

In november 2014 vond de Bazaar plaats in onze Sint Jozefkerk. Met veel spullen, bezoekers en een leuke opbrengst. Met veel enthousiaste medewerkers! Geen moeite te veel, geen gesjouw te veel en er was ook tijd voor een grapje! De opbrengst was gedeeltelijk voor een goed doel en voor de kerk zelf. Op vrijdag 6 februari j.l. werd er concreet actie ondernomen om een deel van de opbrengst bij het goede doel terecht te laten komen. Marianne Noordover, die de leiding had over de gehele Bazaar, Gabrie Lansbergen met twee petten op (voorzitter van de Beheercommissie van de Sint Jozefparochiekern en voorzitter van het bestuur van het Hospice) gingen naar het Hospice. Ondergetekende was ook deel van de afvaardiging. Gabrie had zelfs drie petten op: de derde als fotograaf. In het Hospice hebben wij aan de invalcoördinator Karina van Wijk een bedrag aangeboden. De cheque van duizend euro werd feestelijk overhandigd. Goed om te ervaren dat deze donatie uitstekend terecht komt! In de Nieuwsbrief van het Hospice Wassenaar is te lezen dat de nieuwe

locatie een goede locatie is. ‘’Dit huis voelt gewoon goed’’ zo reageert Petra Beijk, één van de krachten van het allereerste uur. De voormalige pastorie van de Sint Willibrorduskerk heeft een aantal jaren gefungeerd als Zorghotel, en is nu al een half jaar – na een uitgebreid renoveringsproces – het Hospice van Wassenaar. Met vrijwilligers (ongeveer 75 mensen), verpleegkundigen, coördinatoren en bestuursleden functioneert het Hospice optimaal. Nieuwe vrijwilligers doorlopen een tweedaagse basiscursus waarin communicatievaardigheden centraal staan. Na de opening is er, in de eerste zes maanden, gezorgd voor 45 gasten. Niet alleen is er vooral aandacht voor de gasten, ook aan familie en vrienden wordt tijd en aandacht besteed. De warme sfeer, de zorg voor elkaar, het liefdevolle omzien naar elkaar, dit alles zorgt dat er een last afvalt van de schouders van familie en mantelzorgers. Het maakt dat de gast zich niet bezwaard hoeft te voelen. De veilige en mooie gastenkamers zijn een weldaad voor degenen die hierin hun laatste dagen doorbrengen. Vakkundige medische zorg ontbreekt niet. De zakelijke kant van het Hospice laat zien dat er een exploitatietekort is van 20 tot 25%.

Foto: Gabrie Lansbergen

Op de terugweg maakte Marianne Noordover al plannen voor de volgende Bazaar. ‘’De eerste bespreking hierover ga ik binnenkort voorstellen hoor!’’ waarschuwde zij. Wanneer de Bazaar zal plaatsvinden is nog niet duidelijk, maar dat er een vervolg komt zeker wel! Verzamel alvast wat spullen want in onze Sint Jozefkerk gaat het weer gebeuren!

Donatie aan het Hospice

26

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Mw. H. Th. Bredie-Bosman v. Z. v. Nijeveltst. 487 2242 MC Wassenaar tel. 070 - 512 1142 Vieringen: Zo 9.30 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrijdag v. d. maand om 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW)

Waarbij dit goede doel: het Hospice van Wassenaar, niet uit het oog verloren zal raken! EvdW

Seniorenviering donderdag 26 maart a.s., 10.00 uur aansluitend: koffie en advocaat!

Kerala in Sion: zondag 8 maart a.s. Vorig jaar zijn wij voor de duur van drie jaar enthousiast begonnen met het nieuwe project "Kansen voor kinderen en vrouwen'' in Zuid-India, gesteund door alle kerken van de parochie H.Augustinus. In de 40-dagentijd worden de fraaie olifanten weer van stal gehaald, waarin u uw gift kunt deponeren voor het onderwijsproject, de boekbinderijen en de naaicursussen.Voor de naaicursus, die zes maanden duurt, is er al een wachtlijst! Mieke van Beurden, bestuurslid van Stichting Kerala Nederland en zus van Peter, wil ons graag persoonlijk vertellen over haar ervaringen aldaar. Zondag 8 maart a.s. zal zij na de viering van 9.30 u. in Sion uitleg geven aan de hand van meegebrachte voorwerpen en een foto-serie uit Kerala. U bent van harte welkom. Namens de MOV-Wassenaar Jopie Bregten


St. Jozef - Wassenaar Parochiekernagenda

Dertig jaar Cantores

Misintenties

02 mrt. Kerkschoonmaak 09.00 u. 03 en 05 mrt 1ste Communiebijeenkomst 15.00 u. 08 mrt. Koffie na de viering. 10 en 12 mrt. 1ste Communiebijeenkomst 15.00 u. 12 mrt. Handwerken 10.00 u. Beheercommissie/Pastoraatgroep 20.00 15 mrt. Doopviering 13.00 u. 17 en 19 mrt. 1ste Communiebijeenkomst 15.00 u. 19 mrt. Sint Jozefviering 19.00 u. Ouderavond 1ste Communie 24 en 25 mrt. 1ste Communiebijeenkomst 15.00 u. 25 mrt. Handwerken 10.00 u.

Op instigatie van pastoor Theo Van Steekelenburg werd in 1984 op de eerste zondag van de Advent begonnen met het wekelijks zingen van een psalm. Begonnen werd met een groepje van dertien zangeressen en zangers. Het valt niet mee om te achterhalen wie deze dappere parochianen waren – want het vergt wel moed om voor de microfoon, solo, een moeilijke psalm te gaan staan zingen! Startende cantores waren onder andere Lies Koning en Huub Smits, beiden zaliger, verder onder andere Miep Paulides, Martin Gerse, Nico Paardekooper en Martien van Vliet. De wekelijkse instudeersessies stonden de eerste tijd onder leiding van Jan Pol. Elk weekend waren er twee cantors nodig. Na enige tijd werd de leiding overgenomen door Rien Calis. In de loop der jaren zijn vrijwel alle psalmen één of meerdere keren aan bod gekomen. Waardoor het niet meer nodig was om de psalmen met elkaar in te studeren. In de loop van de jaren zijn er wijzigingen gekomen in het schema van vieringen. Vooral na de vorming van de Parochie H. Augustinus is het aantal vieringen waarin een beroep gedaan wordt op een cantor teruggelopen. De Magnificat Cantorij zingt op zondagochtend, ook het koor The New Voices. Dit betekent dat er voor de zaterdagavondvieringen - twee keer per maand - een beroep wordt gedaan op de cantores. De werkgroep Cantores bestaat momenteel nog uit vijf personen: Thea den Hollander-van Leeuwen, Piet van Leeuwen, Corrie Dietz-van Heijningen, Ben van Spelde en Els GersePaardekooper. Ben, Corrie en Els zijn vanaf de oprichting cantor, en al die dertig jaar cantor gebleven! Het is een compliment waard dat deze parochianen zo trouw hun werk doen. Ongemerkt, onopvallend en bescheiden, zo gewend zijn wij in onze Sint Jozefkerk aan de gezongen psalmen, dat er alleen paniek is als er om de een of andere reden de psalm niet gezongen wordt. Dank aan deze werkgroep, die zo zonder ‘’toeters en bellen’’ al zo lang actief is!

Zaterdag 28 februari/ zondag 1 maart Overleden familie Vrijburg Overleden familie Spring in ’t Veld Petronella v. der Hulst- Zoet Hendricus Joannes Kennedie CeesBerbée

Bij ons thuis als ’t maart is staat er op de schouw ’t beeldje van Sint Jozef naast de Lieve Vrouw. Jozef, hoog verheven, need’rig van gemoed. Leer ons bidden, werken, voor uw Jezus zoet!

In Memoriam Op 3 februari j.l. is Henk (Henricus Joannes) Kennedie gestorven. Voor Tillie, Ton, Robert en hun gezinnen een zware slag. Man, (schoon)vader en opa stond altijd klaar voor hen en iedereen. Ook in zijn werkzaam leven was hij altijd in de weer om het goede te doen. Uniek, grappig en lief met respect voor iedereen. Wij lazen over het land van melk en honing en herinnerden ons zijn werk in Wassenaar en zijn genieten van de natuur en alles wat God geschapen heeft en ons beloofd heeft. Henk, rust in vrede en wees met je zoon een voorspreker voor de geliefden die je achter liet. Leo Elshout

EvdW

Dinsdag 3 en donderdag 5 maart Hendricus Joannes Kennedie Cees Berbée Zondag 8 maart Hendricus Joannes Kennedie Cees Berbée Dinsdag 10 en donderdag 12 maart Hendricus Joannes Kennedie Cees Berbée Zaterdag 14 en zondag 15 maart Hendricus Joannes Kennedie Cees Berbée Dinsdag 17 en donderdag 19 maart Hendricus Joannes Kennedie Cees Berbée Zondag 22 maart Cees Berbée dinsdag 24, donderdag 26, zaterdag 28 maart en zondag 29 maart Cees Berbée

Oecumenische vespers In twee vesperdiensten willen we ons - als voorbereiding op Pasen - bezinnen op het lijden van Jezus, op zijn dood en zijn opstanding. Het menselijk leven maakt ook lijden, dood en verrijzenis door, net als Jezus. Hij is ons voorbeeld. Wij nodigen u hierbij van harte uit voor de versperdienst op 13 maart om 19.00 uur in de Messiaskerk en op 27 maart om 19.00 uur in de Jozefkerk. Herman Honsbeek Voor opgave nieuwe abonnementen, verhuizingen en klachten over de bezorging kunt u zich wenden tot: Dhr. A.J.W. den Hollander, Tulpweg 11, 2241 VM Wassenaar, tel. 070-5117414 IBAN: NL53INGB0000204706 t.n.v. Abonn. Adm. Parochieblad, St. Jozef Parochiekern

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefoon Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: dhr. Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent St. Willibrordus: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep): ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen: zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 Secretariaat Beheercommissie: mw. Joke Meijer- van der Aa, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie St. Willibrordus: Anne van der Zalm (afgekort als AvdZ): annevanderzalm@hotmail.com Louis Brackel (afgekort als LB): louis@brackel.info, tel. 06 - 260 260 05

Bisdom-Parochiedag-2015: Heilige diaken Laurentius Uw redacteur was deelnemer aan de Parochiedag van ons bisdom op 7 februari jl. Deze dag stond in het teken van de patroonheilige van ons bisdom: de heilige diaken Laurentius, martelaar voor ons geloof. Omdat Laurentius de patroonheilige van ons bisdom is, lijkt het de redactie nuttig u de essentie van het besprokene onder de aandacht te brengen. Na de eucharistieviering door de bisschop waren er 2 lezingen: eerst werd er een korte samenvatting over het leven en de marteldood van Laurentius gegeven, vervolgens ging de bisschop in op de betekenis van Laurentius voor ons bisdom en ook op de taken van de diaken. Laurentius is een zogenaamde ‘vroege’ heilige: hij leefde in de periode 230 – 257 na Christus. Deze Spanjaard kwam tegen het jaar 255 naar Rome en werd daar door paus Sixtus II benoemd tot aartsdiaken: hij werd aangesteld voor de zorg van de armen en om de kerkelijke bezittingen in Rome te beheren. In het jaar 257 werd hij in opdracht van de keizer op een vuurrooster gefolterd en verbrand omdat hij weigerde de schatten van de Kerk af te geven. In de kathedraal in Rotterdam is die foltering op een gebrandschilderd raam weergegeven: zie de foto. De bisschop ging daarna eerst in op de instelling door de apostelen van het ambt van diaken (zie de Handelingen van de Apostelen hfdst 6, vers 1-6): daarin wordt verhaald over zeven diakens die door de apostelen door handoplegging werden aangesteld met als taak om hen bij te staan. De diakens

28

foto: Peter van Mulken

waren niet alleen verantwoordelijk voor de uitdeling aan de armen, maar volgens hetzelfde hoofdstuk van de Handelingen deden Stefanus en Filippus óók mee aan de verkondiging van het Woord en doopten. Vervolgens sprak de bisschop over de betekenis van het dienstwerk van Laurentius voor het bisdom Rotterdam. “Er is bijzondere aandacht in de vroege Kerk dat de dienst van de armen doorgang vindt,” vertelde de bisschop. “Dat is geworteld in de heilige Schrift zelf. De dienst van de Kerk is geworteld in het dienstwerk en het leven van Christus zelf. De Heer is gekomen om te dienen. In de tekst van Johannes 13, waar wordt gesproken over het Laatste Avondmaal, ontdoet Jezus zich van zijn bovenkleed en verricht een slavendienst. Hij wast de leerlingen de voeten en zegt: ‘Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb” en “een dienaar staat niet boven zijn heer en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft’ (Joh. 13, 15-16).

“Christus de Heer wast als leraar de voeten om te laten zien dat dat hoort bij de verkondiging en de blijde boodschap van het evangelie. Als een les en een aansporing.” “Geloof en liefde horen bij elkaar,” benadrukte de bisschop en “als je vanuit de liefde handelt, reken maar dat die dienst niet meevalt en lange adem vraagt. Wat is het dan goed te weten dat de Heer je zendt en steunt.” "Laurentius is een bijzondere heilige voor Rotterdam, waar zoveel mensen hun geboortegrond elders hebben gehad, want hoeveel migranten wonen er niet in Rotterdam? Daarmee hebben we in Laurentius dus eigenlijk een migranten-diaken heilige. Voorts komt in het leven van Laurentius geloof en liefde heel concreet bij elkaar. Laurentius laat zien dat geloof in de Heer en zorg voor de naaste één opdracht is. Een betere opmaat tot 60 jaar bisdom Rotterdam in 2016 kunnen we eigenlijk niet hebben,” aldus de bisschop. LB


Sint Willibrordus - Wassenaar Benoeming in onze Beheercommissie Het parochiebestuur van de H. Augustinus heeft Hans Schröder benoemd tot lid van de Beheercommissie van onze parochiekern Sint Willibrordus. Hans gaat de portefeuille bouwkundig onderhoud behartigen; deze functie was helaas vrij gekomen door het plotselinge overlijden van Frans Westgeest in oktober vorige jaar. Deze portefeuille is bij Hans Schröder in goede handen, aangezien hij 40 jaar

in Wassenaar actief is geweest als aannemer. Bovendien is hij, toen de Sint Willibrordus nog een zelfstandige parochie was, 8 jaren lid geweest van de onderhoudscommissie van de parochie. De Beheercommissie is zeer blij dat Hans zich beschikbaar heeft gesteld voor deze functie; deze is zoals u begrijpt - van groot belang voor het in goede staat houden van ons kerkgebouw. Joke Meijer-van der Aa, voorzitter en secretaris Beheercommissie Willibrordus

HH. Perpetua en Felicitas Op 7 maart is de feestdag van twee bijzondere heiligen: Perpetua en Felicitas (zie de mozaïek uit Ravenna). Met name in Zuid-Europese en ZuidAmerikaanse landen zijn heel wat vrouwen en meisjes naar deze heiligen vernoemd. Samen met vier mannen werden Felicitas en Perpetua opgepakt in 203 in Carthago (thans Tunesië). Het waren nog geloofsleerlingen, dus nog niet gedoopt. Allen werden in de Arena op zeer wrede wijze ter dood gebracht. Het martelarenverslag is recent in druk uitgegeven. Hierin valt te lezen hoe gruwelijk het Romeinse Rijk omging met christenvrouwen. In dit verslag komt de onverschrokkenheid van de twee vrouwen van zo heel verschillende komaf, de één patriciër, de ander slavin, sterk naar voren. Peter Eldering

KinderWoordDiensten in de Veertigdagentijd Als voorbereiding op de Goede Week en Pasen zijn er 3 KinderWoordDiensten (KWD'n) in de Veertigdagentijd (die op Aswoensdag 18 februari jl. is aangevangen). Deze 3 KWD'n vinden plaats: - op zondag 1 Maart en zondag 15 Maart, de 2e resp. 4e zondag van de Veertigdagentijd - op Palmzondag 29 Maart. Hiervoor organiseren wij nog het maken van Palmpaasstokken. Nadere informatie over deze 3 KWD' n zullen wij de ouders doen toekomen per e-mail en via een flyer op de Bonifatiusschool. Louis Brackel

Kleuterkerk Ook voor de parochianen die geen kleuters (meer) hebben, die de doelgroep vormen voor de Kleuterkerk, is het – dacht uw redacteur – interessant kennis te nemen hoe het nu met dat initiatief voor de Kleuterkerk loopt. Hiertoe laten we een trekker voor dat initiatief uit ónze parochiekern aan het woord: Mirjam Aerden-de Mol. Sinds kort wordt er in onze parochie een zogenaamde Kleuterkerk voor de hele parochie gehouden in de St. Jozefkerk; dit 1e halfjaar zijn er in totaal 5 gepland. Het is dus voor álle kleuters uit de parochie, dus ook voor die van de Sint Willibrordus. Het is een speciale zeer eenvoudige viering op zondag van 11.30-12.00u voor kleuters met hun (groot)ouders. Er zijn er nu twee geweest: begin januari over Driekoningen en op 1 februari over Zacheus in de boom. De opkomst bij deze 2 vieringen was goed en het is een warm en sereen samen zijn.

De kinderen zitten op een kleed voor het altaar en luisteren eerst naar het verhaal en beelden het dan uit. Dan is het tijd om op de grond samen mooie grote kleurplaten in te kleuren. Ook de hele kleintjes helpen mee. We gaan daarna samen een kaarsje branden bij Maria, bidden een Weesgegroet en een Onze Vader. Na afloop wensen we elkaar de Vrede van Christus. Er is ook spontaan een ad hoc kinderkoortje ontstaan van wat oudere kinderen (vanaf 7 jaar), die eenvoudige liedjes zingen en ook helpen met kleuren en het uitbeelden van het verhaal. Uit onze Willibrordus zingen Marleen, Rianne en Olivia daar in mee. Tenslotte: iedereen - ook zonder (klein)kinderen) - is van harte welkom om eens te komen kijken en met de kinderen mee te bidden. De data, waarop deze vieringen zullen plaats vinden, vindt u in de Liturgische Agenda op blz. 16/17 midden in dit blad. Mirjam Aerden-de Mol

29


Sint Willibrordus - Wassenaar Misintenties

Ons rouw- en trouwkoor Semper Fidelis Aanvankelijk begonnen als rouw- en trouwkoor, voortkomend uit ons parochiekoor St. Caecilia, zijn wij nu toch al een aantal jaren onder leiding van de altijd inspirerende Emmy van der Wilk een zelfstandig koor, dat bij uitvaarten en huwelijken in onze Willibrorduskerk zingt. Aangezien we ons betrokken voelen en het zingen voor iedereen toegankelijk willen houden, hebben we gekozen voor een plek van optreden rechts vóór in de kerk. De algemene stelregel voor deelname van de leden aan een bepaalde rouw- of trouwplechtigheid is: wie zich vrij kan maken komt. Aangezien we toch steeds beter willen worden, zijn we begonnen met één keer in de maand te repeteren. Dit vindt elke eerste maandag van de maand plaats: om 10 uur staat de koffie klaar in de Sloep en van 10.30u tot 11.30u repeteren wij in de kerk óf bij koud weer - in de Sloep. Nu was dus, aldus Emmy, ook zo langzamerhand de tijd gekomen om een naam voor ons koor te bedenken. Toen kwamen o.a. Emmy zelf, de pastoor en ons medelid Klaas van der Poel met mooie namen op de proppen. Klaas droeg de naam Semper Fidelis (dit betekent: altijd trouw) aan; deze is vervolgens met overgrote meerderheid van stemmen gekozen. Aanvankelijk klein begonnen, zijn we nu uitgegroeid tot een koor dat ongeveer 26 leden telt. Heeft dit relaas u enthousiast gemaakt,

kom dan gerust op een eerste maandag van de maand van 10 tot 11.30u een keer meeoefenen en de sfeer proeven. Toos Olijslagers / Semper Fidelis

Aankondiging: bedevaart 'Stille Omgang' in Amsterdam op zaterdagavond 21 maart 2015 Ook dit jaar gaat er vanuit de Augustinusparochie weer een aantal parochianen naar de Stille Omgang in Amsterdam. Daartoe vertrekt er op zaterdagavond 21 maart een bus om 20:15u vanaf onze St. Willibrorduskerk en rijdt via de H. Willibrorduskerk in Oegstgeest (vertrek daar om 20.30u) naar de Onze Lieve Vrouwe kerk aan de Keizersgracht 220 in Amsterdam. Daar aangekomen nemen wij - zoals ook gebruikelijk is - als voorbereiding op deze Stille Omgang - eerst deel aan een speciale eucharistieviering in deze kerk. De aanvang van de feitelijke Stille Omgang is om middernacht en duurt ongeveer 45 minuten. Daarna gaan wij weer terug per bus; op de terugweg worden sap en broodjes rondgedeeld. De deelname kost per persoon € 15. Opgave deelname (incl. de busreis): dit dient plaats te vinden per e-mail bij Erik van Blerk, erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van uw naam, (mobiele) tel.nr. en het aantal personen. Verdere informatie: zie het artikel op blz. 6 in de rubriek Augustinus, 6 in 1. LB

Zondag 1 maart: Georgine Krul-Vinke, Johanna van der Moolen-Bakker, Hubertine Bollen-Horsten, Fam. Oosterveer-Compier, Overleden ouders Vogels-Oliehoek Woensdag 4 maart: Hubertine Bollen-Horsten Zaterdag 7 maart: Marjolein Wubben, Hubertine Bollen-Horsten Zondag 8 maart: Jos Winnubst, Georgine Krul-Vinke, Johanna van Leusden-van der Kooij, Coby Heystek(jaargetijde), Hubertine BollenHorsten, Jan van der Kroft Woensdag 11 maart: Hubertine Bollen-Horsten, Overleden leden fam. van Maren Zondag 15 maart: Georgine Krul-Vinke, Joannes Bots, Hubertine Bollen-Horsten, Frans Westgeest en Anneke Westgeest-Slats, Overleden ouders Wensveen-Gardien Zaterdag 21 maart: Helena Maria van Maren-Peters en haar zoon Frank Zondag 22 maart: Georgine Krul-Vinke, Co Kennedie, Adrie Bakker, Merie Moolenburgh-Butteling, Gerda van Deursen-Verhart en haar zus Ria, Overleden ouders Huijser-Cosijn, Overleden ouders Van Leeuwen-Remmerswaal, Overleden ouders Vogels- Oliehoek, Overleden leden fam. Ruijgrok-Bos, Overleden ouders Van der Voort -Brouwers, Overleden ouders Kouwenhoven-Rijgrok van der Werve Zondag 29 maart: Cornelis Steur, Georgine Krul-Vinke, Joseph Schelfhout, Ton Bakker, Overleden ouders Bakker-Vogels, Overleden ouders Van Haastrecht-Maas

Overledene: Voor de op 26 januari j.l. overleden Hubertine Adriane Maria Bollen-Horsten is er op 31 januari een uitvaartmis gehouden, voorafgaand aan de crematie. Zij is 91 jaar geworden.

Uitsluitend voor de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave nieuwe abonnementen, verhuizingen en klachten over de bezorging kunt u zich wenden tot: Mw. Corine Verhart-Wensveen, e-mail: AL.VERHART@casema.nl, mob.tel. 06-4194 2547. Voor betaling abonnement: IBAN: NL37 INGB 0009 184 090 t.n.v. St. Willibrordus te Wassenaar

30


Contacten Bestuur parochie H. Augustinus - Pastoor/Moderator-Michel Hagen, tel. 070-5145688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl - Vicevoorzitter- Astrid van der Valk, tel. 06-20024214, e-mal: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl tevens waarnemend penningmeester - Personeel-Fred Bakker, tel. 070-3695107, e-mail: fcbakker@kpnmail.nl tevens waarnemend secretaris - PR en communicatie-Connie Schutten-Faes, tel. 070-5117043, e-mail: connie@schutten.nl - Vrijwilligers-Balth Schröder, tel. 071-5141718, e-mail: balthschroder@gmail.com - Begraafplaatsen-Bertha Beeres-Visser, tel. 071-5616816, e-mail: berthabeeres@beeresco.nl - Beheer Gebouwen-Reinoud Kimman, tel. 070-5144403, e-mail: augustinus@chimborazo.nl - Algemeen lid-Karin Bolhuis, tel. 070-5110853, e-mail kbl_65@yahoo.com

Pastoraal Team Parochie H. Augustinus: -

Pastoor Moderator: Michel Hagen, tel. 070-5145688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Pastor: Berry Lansbergen, pr., tel. 070-2135195, e-mail: berrylansbergen@parochie-augustinus.nl Diaken: George. Brink, e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker: Truus Wüts, e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker: Peter van Beurden, e-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker: Dirk Gudde, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Referentschappen voor de locaties: -

Katwijk: Oegstgeest: Voorschoten: Wassenaar:

Truus Wüts, tel. 06-23133501 Peter van Beurden, tel. 06-51183936 Dirk Gudde, tel. 071-5612508 George Brink, tel. 06-30780364

Centraal Secretariaat Parochie H. Augustinus: Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06-10756565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Redactie Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070-5145688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl. (MH) Eindredacteur (interim): Connie Schutten-Faes, tel. 070-5117432, e-mail: connie@schutten.nl (CSF)

Locatieredacteuren: -H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06-10474218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06-25571935, e-mail:pvhouwelingen@gmail.com (PvH) -H. Willibrord Oegstgeest: May-lisa de Laat, tel. 06-10372659, e-mail: mldelaat@freeler.nl (ML) -H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071-5613137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) -De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070-386.6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) -St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070-5111594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Maike Marks, tel. 070-5119994, e-mail: maike.marks@gmail.com (MM) -St. Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06- 26026005, e-mail: louis@brackel.info (LB) Anne van der Zalm, e-mail: anne vanderzalm@hotmail.com (AvdZ)

QR-code Website Parochie Augustinus

Rubrieksredacteuren: -Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) -Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom: Maike Marks, tel. 070-5119994, e-mail: maike.marks@gmail.com (MM) -Jeugd, Gezin en Jongeren: Mirjam Aerden-de Mol, e-mail: gezinspagina.augustinus@gmail.com (MdM) -Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06- 26026005, e-mail: louis@brackel.info (LB) -Augustinus Zes in één: Connie Schutten-Faes, e-mail: connie@schutten.nl (CSF) Website: http://www.parochie-augustinus.nl Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Augustinus Facebookpagina

31


De Augustinus-kids Wil je helpen met de kidspagina? Dat kan, graag zelfs! Stuur ons jouw tekening. Bedenk zelf iets of mail ons om een onderwerp. Een vraag stellen over God, de Kerk of het geloof kan ook. Pastoor Michel beantwoordt hem op deze pagina. gezinspagina.augustinus@gmail.com

Tocht door de woestijn Het volk Israel, het Joodse Volk, heeft een tocht van 40 jaar door de woestijn gemaakt. Dit was heel lang geleden. Nog voor de geboorte van Jezus. Het volk Israel woonde eerst in Egypte. Het land van de Farao. Daar moesten ze werken als slaven. God heeft hen toen geholpen weg te komen uit Egypte. Ze gingen op weg van Egypte naar het Beloofde land. Het was een zware tocht door de woestijn. Ze maakten allerlei moeilijke dingen, beproevingen, mee: Honger, ruzie, dorst, ziekten en ga zo maar door. Het was voor die mensen dus heel belangrijk om op God te vertrouwen, maar soms was dat heel moeilijk. Maar ieder probleem, iedere beproeving werd uiteindelijk overwonnen en daardoor kwam het volk Israel juist dichter bij God en dichter bij elkaar en ook dichter bij het Beloofde Land. Hieronder staat een verhaal uit het Oude Testament (Exodus 16) over het volk Israel in de woestijn tijdens hun tocht van veertig jaar onder leiding van Mozes.

Manna Het volk Israel, het volk van God, is op reis. Als ze in de woestijn zijn beginnen ze te klagen: “We hebben niet genoeg te eten, straks gaan we nog dood. Waren we nog maar in Egypte”. God zegt tegen Mozes: “Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Zeg maar tegen ze dat ik zal zorgen voor vlees en brood. En inderdaad. In de avond komen er kwartels aangevlogen en die vallen neer uit de lucht over heel het kamp. Zo is er dus vlees. De volgende ochtend hangt er dauw rondom het kamp. Als de dauw is opgetrokken ligt er over de woestijn een fijne korrelige laag. De Israëlieten zien het en zeggen tegen elkaar: “Wat is dat?” Mozes legt het hun uit en zegt: “Dit is het brood dat God jullie te eten geeft.” De Israëlieten noemen het brood ‘manna’. Ze blijven reizen en overal waar ze komen ligt manna. Ze eten dit manna hun hele reis, veertig jaar lang, tot ze in bewoonde streken komen.

Foto FvdS

De Veertigdagentijd – Ga je mee op reis? We zitten nu in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Het lijkt wel wat op de reis van het volk Israel door de woestijn. Het volk Israel in de woestijn moest proberen om problemen met God op te lossen, op God te vertrouwen, met God mee te werken. Wij kunnen dat ook doen in ons gewone leven. We kunnen oefenen om in alle gewone dingen van je leven, school, sport, je familie, naar God te luisteren en met Hem mee te doen. Dit is makkelijker als we ons leven wat woestijnachtiger maken; wat eenvoudiger. We laten de dingen die niet zo belangrijk zijn wat schieten en we concentreren ons vooral op de dingen die ècht belangrijk zijn. Ga je mee op mini-reis van 40 dagen, samen op weg naar Pasen? MdM (bron: www.hagenpreken.nl)

Foto MdM

Oefenlijstje +/-

Manna - tekening door Rianne en Marleen (9 jaar) van de Sint Willibrordus in Wassenaar

Zullen we een oefenlijstje maken in de Veertigdagentijd? Een lijstje met plussen en minnen: Plussen voor de dingen die we méér willen gaan doen; dat zijn de dingen die ècht belangrijk zijn. Achter de minnen zetten we dingen die we minder willen gaan doen.

Profile for Parochie H. Augustinus

De Augustinus nr 3  

De Augustinus nr 3  

Advertisement