__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015

De Augustinus Juni 2015

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de Bestuurstafel

Het parochiebestuur van de parochie H. Augustinus. v.l.n.r.: Reinoud Kimman: beheer gebouwen, Connie Schutten-Faes: pr en communicatie, Astrid van der Valk: vicevoorzitter en waarnemend penningmeester, Bertha Beeres-Visser: begraafplaatsen, pastoor Michel Hagen: voorzitter, Fred Bakker: personeel en waarnemend secretaris, Karin Bolhuis: algemeen lid, Balth Schröder: vrijwilligers.

Beheer gebouwen De parochie H. Augustinus bezit een groot aantal schitterende gebouwen bestaande uit zeven kerken met bijbehorende pastorieën en begraafplaatsen, een aantal woningen en appartementen, weilanden en zelfs een kassencomplex. Sommige zijn rijksmonument, andere gemeentelijk monument en als zodanig door het rijk onderkend als uiterst waardevol. Maar alle onroerend goed-bezittingen zijn in het nabije of verre verleden verworven door of nagelaten door medeparochianen en als zodanig waardevol voor ons. Iedere generatie heeft iets bijgedragen, ook de laatste 10 jaar, denk aan het Bondsgebouw in Voorschoten, het Ossuarium in Wassenaar, in Katwijk is ‘t Jok letterlijk uit zijn as verrezen tot een prachtig Afscheidshuis, en zo is iedere kern en iedere generatie bezig het onroerend goed in goede staat door te geven aan de volgende generatie. Dit artikel gaat niet over de schoonheid van al deze gebouwen noch over de Inleverdatum kopij nummer 7, bij voorkeur via e-mail in Word-documenten, uiterlijk 17 juni 2015: redactie@parochie-augustinus.nl Verschijningsdatum: 30 juni 2015. Looptijd: 4 juli - 29 augustus 2015. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. www.parochie-augustinus.nl

2

historie. Het gaat over de financiële achtergronden van onze parochie. Wat bezitten we aan onroerend goed? 7 kerken waarvan 3 rijksmonument en 2 gemeentelijk monument 5 begraafplaatsen 1 huis gekwalificeerd als rijksmonument en 1 als gemeentelijk monument, die zijn verhuurd 6 pastorieën, deels in eigen gebruik, deels verhuurd 2 woonhuizen bewoond door de 2 pastores 3 huizen verhuurd diverse verenigingsgebouwen/parochiezalen/bijgebouwen, die verhuurd zijn 2 stukken weiland Wat is het waard? Moeilijk te zeggen, wat is de waarde van een kerk? De verzekerde herbouwwaarde van het totaal, kerken plus huizen is ongeveer €60 miljoen. Dus we zijn rijk? Helaas … een voorzichtige schatting aan gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten op de lange termijn op basis van een percentage van de €60 miljoen herbouwwaarde geeft bij 3 a 4 % reeds ongeveer €2 miljoen per jaar op, daar staan wat huurinkomsten tegenover, uw kerkbijdrage en subsidie. Aha … alles is toch gesubsidieerd? Niet meer, tot voor kort kregen allerlei monumenten subsidie tot wel 90% van de kosten voor het groot onderhoud via

allerlei subsidieregelingen. Dat is helaas gestopt. Er is nog wel subsidie voor rijksmonumenten maar dat wordt per keer beoordeeld en is slechts voor maximaal 50% van een gedeelte van het groot onderhoud en dat is echt minimaal. Ter illustratie de subsidiepot van de overheid voor gebouwen die rijksmonument zijn, bedraagt op dit moment per jaar €42.5 miljoen, er zijn in Nederland 6200 rijksmonumenten! Van dit bedrag is 25% bestemd voor gebouwen met een herbouwwaarde van meer dan 8.3 miljoen. Een van onze vooroorlogse kerken herbouwen kost naar schatting 10 miljoen. Dat betekent? Heel kort door de bocht … De komende 10 à 15 jaar zijn er nog genoeg middelen om onze gebouwen goed te onderhouden en waar nodig te restaureren. Zetten de trends zich door dan zullen groot onderhoud en restauraties niet meer direct uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd. Hoe zit het met De Moeder Gods kerk? De Moeder Gods Kerk staat te koop. Aan het begin van deze eeuw, bij de fusie van De Moeder Gods en de H. Laurentius is besloten op termijn deze kerk te onttrekken aan de eredienst. Een en ander is vastgelegd in een brief van de bisschop in 2009 waarin hij stelt dat zodra er een nieuw Bondsgebouw is, De Moeder Gods aan de eredienst kan worden onttrokken. Het nieuwe Bondsgebouw is bijna gereed en de beheercommissie van de H. Laurentius en De Moeder Gods heeft het parochiebestuur verzocht de beslissing van de bisschop ten uitvoer te brengen. Hiertoe is een begeleidingscommissie in het leven geroepen, bestaande uit de pastoor, de vicevoorzitter van het parochiebestuur, een vertegenwoordiger uit de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods, een vertegenwoordiger van het bisdom en ondergetekende. De commissie is nu druk in gesprek met een aantal relevante partijen. De kerk zal niet worden verkocht zonder een kettingbeding op het gebouw, dat als het gebouw behouden kan blijven, het alleen voor “passende” doeleinden mag worden gebruikt. Reinoud Kimman


Voorwoord Joannes de Doper en nog veel meer Sinds onze fusie in 2012 hebben we een kerk in onze parochie met Joannes de Doper als patroon. U ziet het goed, Joannes, zonder 'h', dat is de oude Latijnse spelling. Hij is de voorloper, de wegbereider, de stoere woestijnprediker die durfde te zeggen waar het op stond. De afbeelding op de voorkant is van zijn beeld in onze Joannes de Doperkerk in Katwijk. Zijn feest vieren we op de 24e van deze maand. Na het feest van Pinksteren volgt eerst Drievuldigheidszondag en de zondag daarop Sacramentsdag, het feest om stil te staan bij het mysterie van de Eucharistie. Maar ook buiten onze parochie zijn er feesten die de moeite waard zijn. Een maand geleden was er het traditionele Liduinafeest in Schiedam. Op zondag 21 juni wordt dit nog eens flink overgedaan. De gemeente Schiedam viert een Liduinajaar. Voor het eerst zal er dan in de middag weer een processie door de stad worden gehouden van de Katholieke kerk naar de oude Sint Jan. Behalve deze feesten zijn er natuurlijk nog de vele activiteiten en gebeurtenissen in onze wereldkerk en in onze eigen parochiekernen. Dat alles vindt u in deze juni editie. Ik wens u veel leesplezier.

2 4 5 6 8 10 12 16-17 18 20 23 24 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom Augustinus, 6 in 1 Spiritualiteit Gezin, Jeugd en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 7 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten Wassenaar Gezamenlijk De Goede Herder - Wassenaar St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

COLOFON

Pastoor Michel Hagen De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11x per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Connie Schutten-Faes, a.i. Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars Oegstgeest: May-lisa de Laat Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Wereldkerk/Bisdom: Maike Marks Augustinus, 6 in 1: Piet Hagenaars, a.i. Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Jeugd, Gezin en Jongeren: Mirjam Aerden-de Mol Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team Uit het pastoraal team

George Brink, Truus Wüts, Berry Lansbergen, Michel Hagen, Peter van Beurden, Dirk Gudde

Pastoraal woord Op 24 juni staat op de heiligenkalender: Johannes de Doper. We herdenken dan zijn geboortedag en vieren dat als een hoogfeest. De naam Johannes is de vergriekste vorm van het Hebreeuwse Johanan, dat 'Jahweh is genadig' betekent. Onze parochiekern in Katwijk heeft deze grote heilige als patroon, en daarom wordt daar op zondag 21 juni a.s. het St. Jansfeest gevierd met een feestelijke eucharistieviering met alle koren van de parochiekern. Een korte speurtocht op het internet naar informatie over St. Jansfeesten levert een schat aan informatie op. Wist u bijvoorbeeld dat Sint Jan patroon is van: wevers, kleermakers, schilders, leerlooiers, timmerlieden, schoorsteenvegers, herbergiers, bontwerkers, wijnbouwers, architecten, drankbestrijders, herders, dansers, muzikanten, zangers en huisdieren? En dat op de avond van Sint Jan vroeger buurtgenoten bij elkaar kwamen en met zijn allen een groot vuur maakten? Men zong en danste en de moedigsten sprongen over het vuur heen. Als een jongen en een meisje hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor eeuwig verzegeld. Die vuren worden overigens op sommige plaatsen nog steeds ontstoken, vooral in Limburg en België. In deze tijd van het jaar werd en wordt ook van oudsher de zonnewende gevierd, het moment waarop vanaf de aarde gezien de zon haar hoogste punt bereikt. De dagen zijn lang, de nachten zijn kort, alle bomen en struiken zijn groen, alles groeit en bloeit. Sint Jansdag is als het ware de tegenpool van de Kerstnacht, wanneer de dagen kort zijn, de nachten lang, kale bomen en struiken, alles lijkt donker en doods. Het is niet toevallig dat we op 24 juni de geboorte vieren van Johannes de Doper en 6 maanden later die van Jezus. In Joh. 1, 6-8 lezen we: 'Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.' De komst van het licht der wereld – Jezus Christus - is midden in de winter geplaatst, op 25 december. Omdat de engel Gabriël aan Maria zegt dat haar nicht Elisabeth al in haar zesde maand is (Lc. 1,36), moet Johannes dus zes maanden eerder geboren zijn: 24 juni! Johannes is de voorloper, getuige en wegbereider van Jezus. Hij doopte bij de Jordaan en riep op tot bekering van het hart. En wij? Laten wij ons in ons hart raken door de boodschap van Johannes? Spreekt hij ook ons aan met zijn getuigenis van het licht? Baant Johannes voor ons een weg tot God? Horen wij het als hij als boodschapper van God tot ons roept? Laten we elkaar toewensen dat 24 juni meer mag zijn dan zonnewende, vreugdevuren en bloemenkransen. Dat alles graag, maar ook: blijdschap om de persoonlijke relatie die God in Christus met ieder van ons wil aangaan. Truus Wüts, pastoraal werker

Foto: Doop van Jezus. St.Johannis-kerk, Lüneburg. Bron: fr.wikipedia.org/wiki/Carl_de_Bouché

4

Voor wie kunnen wij een kerkelijke uitvaart verzorgen? Naar aanleiding van een vraag uit een parochiekern heeft het pastoraal team zich hierop beraden. Een kerkelijke uitvaart doen we uiteraard voor parochianen, voor oud-parochianen die de laatste periode van hun leven in een instelling buiten de parochie verbleven, maar daar geen band met de lokale kerk hebben kunnen opbouwen en voor (volwassen) kinderen van parochianen die in een instelling buiten de parochie verbleven. Maar er zijn situaties die vragen oproepen: Doen we ook een uitvaart voor mensen die begraven worden op een van onze kerkhoven omdat zij rechthebbende zijn van een familiegraf? Doet het er dan toe of de overledene of de familie nog betrokken was bij de kerk? Wie gaat er voor in de uitvaart als deze overledene elders, in een andere parochie, woonde? Is dan de ‘eigen pastor’ of de geestelijke verzorging van het verzorgingshuis de voorganger? Als de familie ervoor kiest om zonder voorafgaande kerkelijke uitvaart te begraven op een van onze kerkhoven, dan bieden wij vanuit zorg en gastvrijheid begeleiding op het kerkhof door een lid van het pastoraal team. Maar wat als de overledene zich had laten uitschrijven als katholiek? Eén van de teamleden gaat er het begraafplaatsreglement nog eens op nalezen. Ook zal overlegd worden met het parochiebestuur. Het weekeinde van 6 september zal Augustinuszondag / startzondag zijn. In de week daarna, op woensdag, is er een Augustinuslezing met borrel na afloop. En we denken aan een ontmoeting van bestuur, pastoraatgroepen, beheercommissies en de medewerkers van de lokale secretariaten op de vrijdag, van de namiddag tot het begin van de avond. Truus Wüts, pastoraal werker


Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom Het getijdengebed op uw smartphone of tablet Jezus vraagt het aan ons; bid onophoudelijk (1 Tes 5, 17). In kloosters wordt al eeuwenlang het koorgebed of heilige officie gebeden. Het koorgebed (een getijdengebed) is zo ingericht, dat God op vaste tijden van de dag én nacht geprezen wordt. In de geschiedenis van de Katholieke Kerk zijn priesters, net als kloosterlingen, altijd verplicht geweest om het getijdengebed te bidden. Alleen was het niet altijd mogelijk om dat gezamenlijk te doen, bijvoorbeeld als men op reis was. Door een selectie te maken uit de voor het koorgebed benodigde boeken en deze teksten samen in één enkel boek te plaatsen, werd het eenvoudiger om het koorgebed in afzondering te bidden. Dit is het brevier of 'getijdenboek'. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft gewild dat ook de lekengelovigen, individueel of in de kerk, het getijdengebed zouden bidden. Het is het gebed waardoor je samen met heel de kerk de verschillende tijden van de dag heiligt. Alle gelovigen worden dus nadrukkelijk uitgenodigd het officie mee te bidden. Om dat gemakkelijker te maken voor de gewone gelovige is er in Nederland een ‘klein getijdenboek’ gekomen. Dit is eenvoudiger dan het oorspronkelijke brevier, men hoeft niet veel te zoeken. Het is ook iets beperkter qua inhoud. Tijden veranderen, we maken niet meer alleen gebruik van papier. Met de komst van internet, smartphones en tablets is er een wereld aan informatie opengegaan. Zie alleen al de bovenstaande informatie over het brevier, dit alles is te vinden op de Facebookpagina ‘Vraag de priester’, waar u al uw vragen omtrent katholiek geloof, moraal en religieuze leer kunt voorleggen. Een team van katholieke priesters en religieuzen beantwoordt deze voor u. De uitleg over het brevier komt van pastoor Ruud Verheggen. Via de website van seminarie De Tiltenberg kon men het brevier al benaderen, maar nu is er nog een optie bij gekomen, namelijk een gratis

Getijdengebed ‘app’. Een app (afkorting van applicatie) is een softwareprogrammaatje dat mensen op hun smartphone of tablet kunnen zetten. Mgr. Punt, bisschop van HaarlemAmsterdam, heeft de nieuwe Getijdengebed app onlangs in gebruik genomen. De app is gemaakt door Kerk en IT.

vermoord is. Hij eindigde als martelaar. Wij, als kerk, kunnen vragen om de genade om ook zo te zijn. De kerk, voegde de Paus eraan toe, moet luisteren naar het Woord van Jezus en haar stem verheffen, vrijmoedig te verkondigen. Tot aan het martelaarschap. Moge het zo zijn. Bron: www.news.va (vertaling MM)

Met de app kan het getijdengebed worden gebeden vanaf een smartphone of tablet, ook als er tijdelijk geen internetverbinding is. De app is verkrijgbaar in de Google Play store en in de App Store van Apple. Het wachtwoord dat vereist is voor gebruik, kan worden opgevraagd via een mail aan: getijdengebed@gmail.com. Bronnen: www.tiltenberg.nl en www.facebook.com/VraagDePriester

Een stem in de woestijn Op 24 juni vieren we het feest van de Heilige Johannes de Doper. Hier leest u enkele bespiegelingen van Paus Franciscus over Johannes, zoals hij die op 24 juni vorig jaar heeft uitgesproken in zijn homilie. Als we aan zijn leven denken, sprak de paus, dan denken we vaak aan “een profeet, een groot man, met wie het droevig afliep”. Johannes zei zelf: Ik ben een stem in de woestijn, maar ik ben niet het Woord, want dat is die Ander die komen gaat. En hier ligt het mysterie van Johannes, hij claimt niet het Woord te zijn, maar eerder de stem. Johannes was een stem, maar niet het Woord, hij bracht licht, maar was niet het Licht. Kortom, zei de Paus “de betekenis van het leven van Johannes is naar een Ander te verwijzen”. En Paus Franciscus ziet Johannes als model voor de Kerk: hij maakt geen aanspraak op de waarheid, op het Woord; maar hij verkleint zichzelf, zodat Christus kan schitteren. Als we nadenken over het leven van deze man, zo groots, zo gevierd (men dacht in die tijd dat hij de Messias was) hoe dat leven zo donker in een cel eindigde. We weten niets over de laatste dagen van Johannes. We weten alleen dat hij

Maria met het Kind, de kleine Johannes de Doper, Petrus en Antonius de Heremiet Onbekende schilder, ca. 1515

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag Per 1 mei 2015 treedt het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de RK Kerk in Nederland. Er is een speciale website waar u meer informatie vindt. Op de website van het meldpunt kunt u lezen: - wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan - hoe grensoverschrijdend gedrag gemeld kan worden Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is ingesteld op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en wordt beheerd door mw. mr. L. Sanders, meldpuntfunctionaris. Contactinformatie: R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag Postbus 13277 - 3507 LG UTRECHT W: www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl E: contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl T: 06 24 955 899 Bron: Bisdom Rotterdam

5


Augustinus, 6 in 1 Gedenkmuur en ossuarium ingewijd Op 26 april 2015 zijn op het feest van De Goede Herder de gedenkmuur en het ossuarium op het kerkhof "In Loco Pascuae" bij De Goede Herder in Wassenaar ingewijd. Na het bidden van de gebeden bij de graven, zegende pastoor Hagen de gedenkmuur met de namen, waarna hij deze tevens bewierookte. Vervolgens werd het eronder gelegen ossuarium op eenzelfde manier ingewijd.

Vlnr: pastoor Hagen die de gedenkmuur besprenkelt met wijwater, Jouke Schat en père Vincent de Paul Boro, respectievelijk diaken en pastoor van de Franstalige parochie. Op de voorgrond twee misdienaars. Foto: Astrid van der Valk

Schiedam op zoek naar Liduina-'s Dames - en heren - die Liduina (in al haar diverse schrijfwijzen, denk ook aan Luut of Ludy) in hun naam hebben, zijn op 14 juni bijzonder uitgenodigd in Schiedam. Zij zijn dan de eregasten van parochie De Goede Herder en een groot aantal stedelijke organisaties. En ze zullen een dag meemaken die bol staat van de verrassende presentaties, gezellige ontmoetingen, leerzame wandelingen en lekkere artikelen. Veel van die activiteiten en producten zijn voor de Liduina's onder ons gratis.

Heeft U onze web-site: www.parochie-augustinus.nl al eens bezocht?

Het ossuarium is een ruimte waarin in een eikenhouten kistje (zie voorbeeld op foto) stoffelijke resten kunnen worden bewaard wanneer het oorspronkelijke graf van een parochiaan geruimd wordt. Na de bijzetting van het kistje in het ossuarium wordt de naam van deze parochiaan vermeld op de gedenkmuur. Parochianen van de gehele parochie H. Augustinus kunnen van deze herdenkingsplaats gebruik maken. Meer foto's van de inwijding staan op pag. 25. HR

14 Juni is de feestdag van de heilige, patrones van de zieken en de schaatsers, die leefde in de veertiende en vijftiende eeuw, in Schiedam. Mensen die naar Liduina zijn vernoemd, kunnen zich aanmelden via een bericht naar: www.facebook.com/Liduinajaar (waar ook veel informatie te vinden is) of: VVV Schiedam, Buitenhavenweg 9, 3113 BC Schiedam, T: 010 - 473 30 00.

6

Het interieur van het ossuarium, gewoonlijk niet toegankelijk voor bezoekers. Ter demonstratie is een eikenhouten kistje neergezet. De personen op de foto zijn vlnr: Astrid van der Valk - vice-voorzitter van het parochiebestuur, Wim Tordoir - voorzitter kerkhofcommissie De Goede Herder, Edward van Kersbergen - voorzitter beheercommissie De Goede Herder, Fred Bakker - bestuurslid parochiebestuur (o.a. waarnemend secretaris), Bertha Beeres-Visser - bestuurslid begraafplaatsen. Foto: Astrid van der Valk


Augustinus, 6 in 1 Pinksteractie: "Luisteren met je hart" Gedreven door geloof en een gevoel voor rechtvaardigheid gaan missionaire werkers en missionarissen op stap. Ze geven hun zekerheden prijs om elders in de wereld lijden te verlichten en te strijden tegen onrecht en armoede. Zij 'luisteren met hun hart' en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van de missionaris en de kern van het missiewerk. Dit bewijzen Jacinta van Luijk (56) en Rhodé Janssen, twee inspirerende vrouwen dit jaar de boegbeelden van de WNM. Zij zijn beiden actief in de strijd tegen HIV en AIDS. Rhodé in Zuid-Afrika, Jacinta in Kenia. Jacinta vertelt: "Twee dromen had ik als meisje: trapezewerker worden in een circus of missie zuster. Ik besef nu, dat ik het eigenlijk allebei ben geworden". En Rhodé: "Ik kan met passie in de praktijk brengen waar ik met passie voor heb gestudeerd". Dankzij de WNM kan ik families bezoeken en met een geruster hart dit werk doen. Zij zorgen er voor dat wij onder veilige omstandigheden professioneel ons werk kunnen doen.

Kleuterkerk H. Augustinus De eerste reeks Kleuterkerken is afgerond. Het was een groot succes. Een nieuwe reeks kleuterkerken wordt alweer voorbereid. Noteer vast de volgende data in je agenda: 2015: 13 september, 11 oktober, 8 november, 24 december.

2016: 10 januari, 14 februari.

Vanuit Nederland hebben wij ons steentje kunnen bijdragen met de Pinksteractie voor de ´Week van de Nederlandse Missionaris (WNM)', die van 16 t/m 24 mei j.l. is gehouden. Hopelijk hebben wij door onze steun het verschil kunnen maken voor alle harde werkers én voor de mensen met en voor wie zij werken. Namens de MOV-Augustinus Jopie Bregten

Aanvang 11.30 in de Sint Jozef te Wassenaar m.u.v. Kerstavond, die is om 17.00 uur. MdM Zalig zij die begrip tonen als mijn stap onzeker is en mijn hand beeft. Zalig zij die beseffen dat mijn oren niet alles meer kunnen horen. Zalig zij die accepteren dat ik niet meer zo goed zie en hen niet meer zo vlug kan volgen. Zalig zij die niets laten merken als ik mors met mijn eten. Zalig zij die even blijven staan om een praatje met me te maken. Zalig zij die nooit zeggen: “dat heb ik al eens van je gehoord.” Zalig zij die me rustig laten vertellen van vroeger. Zalig zij die me laten voelen dat ze van me houden en dat ik niet alleen sta. Zalig zij die me respecteren en me in mijn waarde laten. Zalig zij die met me meeleven als ik moeite heb met het dragen van mijn kruis. Zalig zij die me door hun goedheid helpen de weg te vinden naar de algoede Vader. Ester May Walker

Maria van Jesse Ommegang Zondag 14 juni is de Maria van Jesse Ommegang. De oorsprong van deze ommegang ligt in de Middeleeuwen. In 1327 kreeg een Haagse vrouw, Machteld genaamd, die al enige jaren blind was, op een nacht een visioen. Haar werd gezegd naar Delft te gaan om te gaan bidden bij het beeld van Maria. Toen zij, nadat zij gebeden had, de H. Mis bijwoonde, kreeg zij tijdens de consecratie haar gezichtsvermogen terug. Uit dankbaarheid besloot men toen jaarlijks een processie, een "ommegang* te houden, ter ere van Maria van Jesse. Door de reformatie kwam er echter een einde aan deze traditie. In 1919 werd dit eerbetoon aan Maria weer in ere hersteld door een aantal jongeren, leden van de studentenvereniging Sanctus Virgilius. Sedertdien nemen jaarlijks op de zondag na het feest van St. Odulfus ( 12 juni) velen uit Delft en omstreken, deel aan deze ommegang, die in tegenstelling tot de Middeleeuwen, nu in stilte wordt gelopen en een meditatief karakter heeft gekregen. Deze wordt georganiseerd door het Maria van Jesse Gilde.

7


Spiritualiteit Petrus en Paulus Op 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen. Op deze dag wordt de marteldood van beide apostelen herdacht. Dat Petrus en Paulus als de grootste apostelen van de kerk gevierd worden, zal niemand verbazen. Maar als we ons verdiepen in wat voor mensen Petrus en Paulus waren, dan is het eigenlijk heel wonderlijk dat juist deze mannen zo’n grote rol hebben gekregen in de verspreiding van het Christendom, en de organisatie van de kerk.

gemeente niet gemakkelijk hem te accepteren. Talloze reizen maakte hij, ook naar Europa. De brieven die hij schreef aan de door hem gestichte gemeenten zijn de oudste teksten van het Nieuwe Testament. Petrus Petrus komt in het nieuwe testament naar voren als een wat onbesuisde man. Hij is degene die meteen uit de boot op het water stapt om naar Jezus toe te gaan, en dan toch bang wordt en bijna verdrinkt. Hij is degene die niet wil accepteren wat Jezus zegt over zijn

naderende dood. (Achter mij, Satan, zegt Jezus tegen hem). Hij is degene die bij de verschijning van Mozes en Elia op de berg bij Jezus roept: Laten we drie tenten opzetten! Hij hakt het oor af van een van degenen die Jezus komen arresteren… Hij is degene die Jezus drie maal verloochent. Maar ook is Petrus degene die zegt (en dat is niet toevallig ook drie keer): Heer u weet dat ik van u houd! (Joh. 21). Het is deze Petrus tot wie Jezus zegt: Jij bent de rots waarop ik mijn kerk wil bouwen. Met de ogen van het geloof mogen we zeggen: dit charisma leeft nog voort in het pausschap.

Paulus Mensenwerk Paulus, die toen nog Saulus heette was een fanatieke vervolger van de eerste Christenen. Op weg naar Damascus om aanhangers van de weg van Jezus gevangen te nemen krijgt hij een bijzondere ervaring: licht en een stem uit de hemel doen hem vallen. Drie dagen kan hij niets zien en niet spreken. Het doet denken aan de drie dagen van Jezus in het graf. Ook voor Saulus begint na die dagen een nieuw leven. Hij wordt van vervolger verspreider van het Christendom. Al valt het de

Antonius van Padua Op 13 juni gedenken we de heilige Antonius van Padua, beter bekend als de heilige van de verloren voorwerpen.

Antonius van Padua Franciscuskerk Santa Crus

8

Het is veelzeggend dat juist deze mensen, met hun verleden, met hun temperament, hun fouten en tekortkomingen, zijn uitgekozen om zo’n belangrijke rol te vervullen voor de kerk. Op het feest van Petrus en Paulus mogen we ook dankbaar gedenken hoe menselijke mensen met Gods genade en vergeving Gods kerk op aarde kunnen vormen. Petrus en Paulus. Kunstenaar onbekend. Bron: onlevelground.org

Hij werd geboren in Lissabon als Fernando de Bullone. Op 15-jarige leeftijd trad hij toe tot de kanunniken met de regel van Sint Augustinus en studeerde er tien jaar theologie. Zijn studie brak hij abrupt af toen hij de begrafenis bijwoonde van vijf franciscaanse missionarissen die in Marokko waren vermoord. Dat was zijn roeping meende hij, zijn leven offeren als geloofsverkondiger! Hij meldde zich aan bij de minderbroeders- franciscanen, kreeg er de naam Antonius en ging naar Marokko. Vlak na zijn aankomst liep hij een ernstige ziekte op die hem tot terugkeer dwong. Hij kreeg onderdak in een minderbroedersklooster om er het nederigste werk te doen. Pas toen een predikant verstek liet gaan en hij moest invallen kwam zijn oratorisch talent aan het licht, vermoedden de fraters zijn geleerdheid en steeg zijn ster. Overal moest hij preken en veel mensen kwamen tot bekering. In 1226 koos hij Padua in Noord-Italië als basis, hoewel hij nog lange prediktochten ondernam. Volkomen uitgeput be-

Dirk Gudde, pastoraal werker

zweek hij in 1231 op 36 jarige leeftijd. Antonius is patroon van alles en nog wat. Maar het meest bekend is hij als patroon van verloren zaken. Het is niet zo bekend waarom. Het verhaal gaat dat het is omdat een dief van zijn bijbel hem uit berouw dat boek terugbezorgde. We kennen het bekende zinnetje: “Heilige Antonius beste vrind, maak dat ik mijn … weer vindt.” Het heeft vele mensen geholpen. Als tegenprestatie moest er wel iets tegenover staan, zoals een gave in het offerblok met als opschrift “Sint Antoniusbrood” – waarvan de inhoud naar de armen gaat. Minstens even bekend is de wijze waarop deze volgeling van Franciscus wordt afgebeeld: met in zijn hand het bijbelboek en daarop zittend het Jezuskind. Het is een treffende verbeelding van Antonius als verkondiger van het Goddelijk woord, dat in Jezus vlees en bloed is geworden. Zijn graf in Padua trekt nog een miljoen gelovigen per jaar. Pastor Berry Lansbergen


Spiritualiteit Heiligen en Feesten 31 mei Hoogfeest van H. Drie-eenheid 1 juni H.Justinus, martelaar 2 juni HH. Marcellinus en Petrus, martelaren 3 juni HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 5 juni HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren 6 juni H. Norbertus, bisschop 7 juni Hoogfeest van het Heilig Sacrament 9 juni H. Efrem, diaken en kerkleraar 11 juni H. Barnabas, Apostel 12 juni H. Hart van Jezus. Hoogfeest 13 juni H. Antonius van Padua, priester en Kerkleraar 14 juni Elfde zondag door het jaar H. Lidwina, maagd, patroon van ons bisdom 19 juni H. Romualdus, abt 21 juni Twaalfde zondag door het jaar H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 22 juni H. Paulinus van Nola, bisschop HH. John Fisher, bisschop en Thomas More martelaren 24 juni Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper 27 juni H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar 28 juni Dertiende zondag door het jaar H. Ireneüs, bisschop en martelaar 29 juni Hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus 30 juni HH. Eerste martelaren van de kerk van Rome 3 juli H. Tomas, Apostel 4 juli H. Elisabeth van Portugal

We lezen Met Pinksteren is de Paastijd afgesloten. Nog twee hoogfeesten staan op de kalender, voordat we weer in de gewone zondagen door het jaar zijn. Twee hoogfeesten die heel goed passen na het feest van de Heilige Geest: een zondag gewijd aan de Drieëne God. En daarna het feest van het heilige Sacrament, de Eucharistie, waarin we Christus ontmoeten, en zo tot de ontmoeting met de drieëne God komen.

31 mei, Hoogfeest van H. Drieëenheid In de eerste lezing horen we Mozes over grote thema’s uit de heilsgeschiedenis: de uitverkiezing, het verbond, en hoe de geschiedenis ons lessen geeft voor vandaag. De Romeinenbrief, gekozen met het oog op deze feestdag, laat ons horen over Vader, Christus en Geest. In het Evangelie komt de Drieëenheid voor in de doopformule. Als Jezus aan zijn leerlingen verschijnt, knielen sommigen, maar “anderen twijfelden”. Toch spreekt Jezus tot allen zonder onderscheid: “Ik ben met u, alle dagen…” Deut 4,32-34.39-40 / Ps 33 / Rom 8,14-17 / Mat 28,16-20

7 juni, Hoogfeest van het heilig Sacrament In de eerste lezing horen we hoe het verbond tussen God en Israël wordt bekrachtigd door een ritueel met bloed. De uitdrukking “bloed van het verbond” horen we terug in het Nieuwe Testament in de teksten over het laatste avondmaal. Het evangelie van het laatste avondmaal klinkt nu, na Pasen, misschien anders dan in de lijdensweek. Toen hoorden we meer de aankondiging van het lijden van Christus, nu meer de aankondiging van zijn opstanding, en wij vieren zijn blijvende aanwezigheid onder ons. Ex 24,3-8 / Ps 116 / Heb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26

14 juni, 11e zondag door het jaar De evangelielezing van deze zondag laat ons luisteren naar twee beelden van het Koninkrijk Gods: het zaad dat uit zichzelf opgroeit en vrucht voortbrengt. En het kleine mosterdzaadje, dat een grote stevige boom wordt. De groei van het Koninkrijk Gods vraagt geduld en vertrouwen! De eerste lezing en psalm 92 zijn vanwege de beelden van de bomen en de vruchten bij dit evangelie gekozen. Ez 17,22-24 / Ps 92 / 2 Kor 5,6-10 / Mc 4,26-34

21 juni, 12e zondag door het jaar De passage uit het boek Job sluit thematisch aan bij het evangelie: In gesprek met Job horen we in de eerste lezing God verwijzen naar zijn grote macht: hij stelt paal en perk aan de zee. Het evangelie van de storm op het meer, door Jezus tot bedaren gebracht, mag ons troosten als wij zelf met angst en ellende te maken hebben: Jezus is groter dan de dingen waar wij bang voor zijn. Job 38,1.8-11 / Ps 107 / 2 Kor 5,14-17 / Mc 4,35-41

Leo Elshout

28 juni, 13e zondag door het jaar

Bijzondere collectes In de maanden juni en juli zijn er geen speciale collectes. Wel kan er in de parochies een deurcollecte gehouden worden voor een uitje van de misdienaars en een deurcollecte voor de kinderkoorleden (te bepalen per parochiekern).

In deze verzen uit het boek Wijsheid staat: God wil het leven, niet de dood. Het evangelie verhaalt de opwekking van het dochtertje van Jaïrus, daarbij lezen we eventueel ook de verzen over de genezing van de vrouw die aan bloedvloeiingen leed. Psalm 30 past hierbij: een danklied van iemand die genezen is. Jezus is sterker dan ziekte en dood. Mensen kunnen met de kracht van de Heer geloven in het leven, ondanks hun ziekte of naderende dood. Wijsh 1,13-15.2,23-24 / Ps 30 / 2 Kor 8, 7.9.13.15 / Mc 5,21-43 of 5,21-24.35b-43 Dirk Gudde, pastoraal werker

9


Gezin, Jeugd en Jongeren Vervolg Sint Jan

Leven als een snelweg

Het begin van dit verhaal staat op de achterkant ‘Augustinus-kids’.

Dit zegt Sint Jan: "Jouw leven moet zijn als een mooie snelweg waarmee je rechtstreeks naar Gods koninkrijk kan gaan. Geen steile heuvels meer, geen lastige kuilen of diepe dalen, geen kronkelige bochten of slecht asfalt. Nee, maak van je leven een mooie weg, recht naar God toe. Zo moet het worden, ja, alle mensen zullen zien dat God ons gaat redden".

Johannes groeit op en wordt een flinke jongen. Als Johannes volwassen is gaat hij naar de woestijn. Hij draagt een hemd gemaakt van de haren van de wilde kamelen uit de woestijn. Hij heeft een leren gordel om zijn heupen. Hij eet sprinkhanen en wilde honing. In die tijd krijgt Johannes in de woestijn een woord van God. Hij moet dat woord aan andere mensen doorgeven. Dat doet Hij. Hij gaat naar de rivier de Jordaan en begint het aan iedereen te vertellen. Hij zegt: “Laat je dopen, begin een nieuw leven, doe goede dingen, geen slechte dingen. Kom hier en laat je dopen, dan vergeeft God al je zonden, zo maakt God met jou een nieuw begin.” Veel mensen komen en laten zich dopen. Ze beginnen een heel nieuw leven waarin ze hun best doen het goede te doen en mee te doen met God. Johannes zegt de mensen ook dit: “Degene die na mij komt, is veel belangrijker dan ik, Hij heeft veel meer kracht van God. Ik waag het niet eens om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest.” Op een dag komt ook Jezus voorbij. Sint Jan ziet Hem en zegt tegen de mensen “Kijk, daar is Jezus. Hij is veel beter dan ik. Naar Hem moeten jullie luisteren”. Jezus gaat naar Johannes toe en zegt: “Ik wil me ook laten dopen”. Johannes zegt: “Dat kan niet Jezus, want U bent al helemaal schoon. U hebt nog nooit iets verkeerds gedaan. Het zou andersom moeten zijn: U zou mij moeten dopen”. Jezus antwoordt: “Toe maar, doop me maar, want Ik wil iedereen laten zien dat eigenlijk alle mensen zich door jou moeten laten dopen”. Johannes doet wat Jezus vraagt en laat Hem kopje onder gaan in de rivier. Meteen als Jezus uit het water komt, ziet Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik Vreugde vind”. Die stem is van God de Vader. Vanaf die dag af noemen we Johannes, Johannes De Doper. Na de doop van Jezus gaat Johannes naar het paleis van koning Herodes. Dat is een gemene koning. Hij kijkt de koning recht in zijn ogen en zegt: “Koning, je bent nu wel heel machtig, maar je zou eigenlijk, net als alle mensen, en net als Jezus, je leven moeten veranderen en je laten dopen”. Herodes wordt kwaad en laat Johannes in de gevangenis zetten. In de gevangenis gaat Johannes de Doper door met te zeggen dat de koning zijn leven moet beteren. Uiteindelijk laat Herodes Johannes onthoofden. MdM Bronnen: Gezinsboek Advent en Kerst van pastoor Hagen, p. 38 en 40 en het verhaal van opa Klaas over Sint Jan KWD juni 2013.

Uit het gezinsboek Advent en Kerst van pastoor Hagen, blz. 40.

Maak van je leven een weg recht naar God! Foto www.vanbergeijk.com

Sorry zeggen Soms besef je dat dingen in je leven beter hadden gekund. Je kan dan behoefte krijgen om dat uit te spreken en om vergeving te vragen. Dat kan in de biecht, het sacrament van boete en verzoening. Door met een priester in gesprek te gaan en hem te vertellen wat niet helemaal goed is gegaan, kan in dit sacrament je zonden worden vergeven in Jezus’ naam. Je krijgt daarmee de kans om weer helemaal opnieuw te beginnen. Dit kan bijv. op het KJD festival (zie pag. 11), maar het kan ook dicht bij huis, bijv. op afspraak bij pastoor Michel. Wat je vertelt in de biecht blijft absoluut geheim. MdM (bron FB - Jong Katholiek)

Tekening opa Klaas Sint Willibrordus Wassenaar

10

Foto FB JongKatholiek


Gezin, Jeugd en Jongeren KJD Festival 2015

Ordenen

Zin in een weekeinde met andere jongeren? Met wie je kunt praten over God en geloof? Dat kan op 6 en 7 juni in de tuin van de Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Het KJD Festival biedt je de mogelijkheid de rijkdom van de Katholieke Kerk te ontdekken en dit groots met elkaar te vieren. Voor meer info en ticket: www.kjdfestival.nl

Marie Kondo is een Japanse consultant die bekend is als opruimgoeroe. Deze jonge vrouw heeft meerdere boeken geschreven met lezers in Japan, Amerika en Europa. Het niet vreemd dat in onze tijd, met overvolle zolders, schuren en levens, iemand opstaat om daarin richting te wijzen. Zomaar een zin uit haar boek: “Het doel van mensen wordt niet om nog méér spullen te vergaren, maar om alleen spullen te behouden die we echt willen hebben!” Dit heeft met de kern van haar methode te maken; denk na over wat je gelukkig maakt, vraag je af of iets vreugde in je laat vonken (“does it spark joy?”). Bewaar dan alleen dat. Voor Marie Kondo hebben alle dingen een ziel, ook haar handtas. Die maakt ze 's avonds leeg om hem te laten uitrusten. Wie dat leest schiet misschien in de lach, maar zo gaat ze zorgzaam en aandachtig om met alles wat waarde voor haar heeft en dat is iets om over na te denken. Het is niet vreemd dat uit een land waar het Confucianisme hoog in aanzien staat iemand opstaat met een visie op opruimen. Confucius had een visie op de juiste ordening. Hier in ons rijke Westen worden we overspoeld met reclame om nog meer spullen te kopen die ons gelukkig moeten maken. Hoe diep zit dat inmiddels in ons denken en in ons voelen? Zo diep misschien, dat we bang zijn om geluk te verspelen als we dingen wegdoen. Mogelijk is die aandacht voor materieel geluk in Japan nog sterker. Hoe dan ook, Marie Kondo zet ons aan het denken: Vraag je af wat je gelukkig maakt. Die gedachte brengt mij op Ignatius van Loyola. Hij had in de vijftiende eeuw een religieuze ervaring die hem hielp om tot goede keuzen te komen. Hij ervoer in sommige omstandigheden een dieper geluk en een meer duurzame vrede. Dit werd een kompas in zijn relatie met God en in het zoeken naar Gods wil; een leidraad om zijn leven te ordenen. In onze Joods-Christelijke traditie is die juiste ordening van groot belang. Het scheppingsverhaal is reeds een lange reeks van ordeningen. Zo schept God orde in de chaos. In het Evangelie lezen we hoe Jezus orde schept in ons leven als Hij zegt: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en het

www.kjdfestival.nl

Opruimen met Marie Kondo Ben je al in de ban van Marie Kondo? Zij is de Japanse opruimgoeroe van het boek ‘Opgeruimd!’. Ik heb het boek niet, maar ik ben via de Whatsapp-groep door mijn vriendinnen ‘besmet’ geraakt met het ‘KonMari’-virus. Zo begon ik met de tips via de Whatsapp. De grootse eye-opener vond ik, dat je moet beginnen met alleen weggooien. Ik ontdekte verder dat ook als je kleine hoekjes in verloren momentjes onderwerpt aan de KonMari-methode dit al winst is. Mijn KonMari hoogtepunt is nog steeds de exercitie van tien minuten waarin ik het hanggedeelte van mijn kast ordende op kleur: van donker (links) naar licht (rechts): “Wouw!” Wat heeft dit met geloof te maken? Lees zelf maar in de column ‘Ordenen’ van pastoor Michel Hagen in het Katholiek Nieuwsblad van 8 mei jl.:inspirerend geestelijk voer voor bij het opruimen van huis en hart…. MdM

Marie Kondo (vindplaats: www.hereandnow. wbur.org)

overige zal u worden toegeworpen (Mt. 6, 33).” Jezus nodigt ons uit om het geluk te zoeken. Dan gaat het Hem wel om een geluk dat dieper reikt dan het geluk dat dingen ons kunnen bieden. “Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent? (Luc. 9,25)” Met andere woorden: Wat heb je eraan als je alles bezit wat je kunt krijgen, maar daardoor je ziel verliest? Jezus heeft zijn leerlingen het ideaal van de armoede voorgehouden. Niet omdat armoede zo ideaal is, maar omdat de armoede je kan helpen je ideaal te bereiken: een leven in verbondenheid met God en de naaste. Anders gezegd: Als iets je niet dichter bij God en je naaste brengt, maakt het niet gelukkig. Dan mag het bij de spullen om weg te doen. Wat geen vrede geeft, brengt onrust en chaos en kan opzij worden gezet. Een opgeruimd huis, een opgeruimd leven, een opgeruimd hart, geeft opgeruimde mensen, gelukkige mensen. Dan vonkt de heilige Geest in ons leven. ‘He does spark Joy’." Column pastoor Michel Hagen in Katholiek Nieuwsblad d.d. 8 mei 2015.

Zomerkampen Drie kampen, voor kinderen, tieners en jongeren. In de natuur, met leeftijdgenoten. Met sport, spel en verdieping en deelnemers komen uit het hele bisdom.

Zomerkampen van 19 t/m 25 juli. Info: www. bisdomrotterdam.nl/zomerkampen. www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 08.45-11.45 uur. IBAN Bankrek. nrs: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99

Nieuws uit de parochiekern Het blijft nog wat wennen aan de tijd tussen indienen van de bijdragen, en de verschijning van de Augustinus op uw huisadres! Het is op het moment van schrijven nog geen half mei, maar dit nummer wordt eind mei bij u bezorgd. Met dan het Sint Jansfeest in het verschiet! Ongetwijfeld zal dat weer een hoogtepunt worden in onze parochiekern. De evenementen commissie is volop aan de slag, dus dat belooft weer wat! Maar eerst een serieuzer onderwerp. Met de oprichting van de Augustinus parochie werden nieuwe beheercommissies benoemd, die de taak kregen om voor de parochiekern de materiële en contractuele zaken te regelen. Binnen het raamwerk geschapen door het Parochiebestuur. De termijn voor de leden is vier (4) jaar. En DIE termijn zit erop eind van dit jaar. De BC heeft onlangs overleg gehad met het Parochiebestuur, en daarbij aangegeven dat zowel de beheerder financiën als de voorzitter geen nieuwe termijn ambiëren. Volgens de afspraken hieromtrent gemaakt voor de parochie, zullen wij, de BC, met voorstellen voor kandidaten komen. Het parochiebestuur beslist dan over de uiteindelijke benoeming. Het zou goed zijn om niet te lang na de zomer hierover duidelijkheid te hebben, zodat nieuwe kandidaten nog een paar maanden kunnen meelopen. In andere kernen is hier al goede ervaring mee op gedaan. Een ieder, die graag wat meer zou willen weten over de functies in de BC, en met ons een gesprek daarover zou willen hebben, is van harte welkom. Wij zien reacties met belangstelling tegemoet.

12

Locatiereferent: mevr. T. Wüts, Pastoraal werker tel. 071 - 402 9402 e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl Vieringen: za 19.00 uur, zo 9.30 uur viering in de sacristie: wo 9.00 uur meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur De Wilbert: zo 10.15 uur Overduin: di en wo 10.30 uur Locatieredacteur: dhr. P. Hagenaars (PH) kopij mailen naar: redactiejdedoper@outlook.com

Ons nieuwe parochieblad, de Augustinus, blijft discussie oproepen. Ons is gebleken dat er vrijwel geen mogelijkheden zijn om op korte termijn tot kostenverlaging te komen. Qua opmaak, aantal edities per jaar, kosten drukwerk etc. is er momenteel geen speelruimte. De BC zal nu met eigen oplossingen komen, rekening houdend met het tot nog toe gevoerde beleid om alle ingeschreven leden van de parochiekern een exemplaar te bezorgen. Maar ook rekening houdend met de financiële en fysieke aspecten. Ter afsluiting: al in het begin van dit jaar gaven Margreet en Ruud van Nobelen aan hun taak in de kleine Joannes graag over te willen dragen. Hierop heeft Piet Hagenaars zich gemeld, die dit graag samen met zijn schoonzoon Frank de Wit wil overnemen. In overleg met Gerard Winkel Groenendijk, en met Ruud en Margreet zijn er afspraken gemaakt over de overname van de bijbehorende taken. Als lid van de Technische Commissie blijft Ruud verantwoordelijk voor alle technische zaken in en rond de kleine Joannes. Met ingang van het eerstvolgende St Jansfeest, 21 juni aanstaande, zal de overdracht plaatsvinden. Alvast een hartelijk dank aan Margreet en Ruud voor alles wat zij gedaan hebben. En een welkom en veel succes toegewenst aan Piet en Frank. Marten van der Meer

In september naar Lourdes De bus naar Lourdes is nog niet vol, er kunnen nog mensen bij! We maken een toeristische rit door Frankrijk met bezoek aan Reims, Nevers en Rocamadour. In Lourdes maken we het programma mee met vele andere Nederlanders o.l.v. de Limburgse Bedevaarten en met elkaar sluiten we aan bij het internationale programma. ’t Is steeds weer een indrukwekkende belevenis, die ieder eens zou “moeten” meemaken. We vertrekken op 4 september vanuit de Bollenstreek, Noordwijkerhout en worden na 9 dagen op de vertrekplaats terug gebracht. Uw laatste kans om op te geven! Voor informatie: de Lourdesgroep Noordwijkerhout. Kuintje en Wil van Rijn 071-4028066, Trees Hogervorst 06-14728271, Joke van der Poel 0252-377858


H. Joannes de Doper - Katwijk

foto's Tineke Roosen

Een vertederend mooie Eerste Heilige Communieviering De voorbereidende tijd zit er op. Zondag 19 april lopen bekende kerkbezoekers en gasten onze mooi versierde kerk binnen. De communicanten zijn voor de viering op de foto gezet in de tuin van de pastorie. Er klonk een veelheid van klanken van de Nederlandse, Iraakse, Peruaanse, Poolse en Engelstalige ouders en hun familie. Iedereen is opgetogen en blij. En wat zien ze er allemaal mooi uit. Drie jongens dragen een communie-habijt. Met ontstoken doopkaarsen lopen ze in processie door het kerkpad naar het altaar, terwijl het kinderkoor De Vrolijke noot zingt. Na het welkomstwoord door onze parochiereferent Truus Wüts, stelt begeleidster Marianne v.d. Perk de communicanten voor en heet de buitenlandse families welkom in hun moedertaal. Pastoor Berry Landsbergen gaat voor in gebed, waar Daniel ook een deel van voorleest. Kiira en Davy doen hun welkomstwoord en Armon ontsteekt de kaarsen. Het Evangelie wordt door Truus, Alex en Jacco gelezen. De voorbeden lezen Evi met haar moeder Marloes en oma Joke Jongeneel. Dan is het tijd om de Tafel klaar te maken. Alle Communicanten dragen hiervan iets naar voren, terwijl het koor het Lied “Brood en wijn” zingt. De communicantjes hebben dit lied goed geoefend, dus zingen ze uit het hoofd mee als ze van achter in de kerk naar voren komen lopen De Eerste Heilige Communie wordt uitgereikt. Het koor zingt ondertussen de liederen: “Be still for the Presence of the Lord” en “Geloof jij ook”. Sanne en Faye sluiten met een communiegebed de dienst van de Tafel af. Terwijl Justin en Thom de doopkaarsen weer aansteken, komen de communicanten met een roos uit de kerkbanken voor de Mariahulde. Tot slot geeft PG-lid Marianne namens de Parochie een cadeautje aan de communicanten ter herinnering aan deze dag. In Processie gaan we naar de pastorie waar de kinderen worden gefeliciteerd en ze met hun familie het feest thuis voort zullen zetten. Op 31 mei is er de terugkomdag, dan sluiten we na de kerkdienst het project met thema 8 af en een lunch. Namens de werkgroep E. H. Communiegroep, Marianne van der Perk

Sint Jansdag zondag 21 juni De lezers van dit onvolprezen parochieblad ‘De Augustinus’ van de parochiekern van de H. Joannes de Doper vinden in dit nummer een inschrijfformulier om zich aan te melden voor de viering van de Sint Jansdag 2015. De evenementencommissie, voortgekomen uit de jubileumcommissie van honderd jaar parochiekerk wat in 2011 werd gevierd, heeft weer een programma opgesteld waar parochianen van alle leeftijden aan kunnen deelnemen. En natuurlijk begint deze dag met het hijsen van de Augustinusvlag waarna we schouder aan schouder zitten in de eucharistieviering van 9.30 uur waar de koren Cantemus, De Vrolijke Noot en Vocalis de muzikale ondersteuning zullen verzorgen. Wat zal het weer vertrouwd zijn om het eeuwen oude Angelusklokje, geleend van het Katwijks Museum, te horen luiden in deze viering als de pastor het brood en de

wijn toont bij het tafelgebed. Na afloop is er natuurlijk hét fotomoment met alle parochianen.

foto's Astrid v.d. Valk

Een echte wereldlunch? Natuurlijk sluiten we af met de lunch waar we heerlijk tot 15.00 uur de tijd voor nemen want het is meer dan eten.

Het is elkaar ontmoeten, spreken, laten zien hoe vitaal we als parochiekern samen deze Sint Jansdag beleven. De term ‘wereldlunch’ komt omdat de lunchgerechten worden klaargemaakt door veel mensen van Steunpunt Medelanders. Dat betekent dat naast de klassieke Hollandse groentesoep (overvol met ballen), gerechten van keukens uit alle continenten in ‘de kleine JOANNES’ de revue zullen passeren. En reken maar dat het smullen wordt en de met zeer veel liefde klaargemaakte wereldgerechten de tongen zullen losmaken. Om 15.00 uur zullen we zwaaiend en knuffels uitdelend aan elkaar afscheid nemen en komt er een einde aan een vast en zeker fantastische Sint Jansdag. Deze foto’s van de editie 2014 zijn hier de stille getuigen van. Evenementen com. / Gerard Bol

13


H. Joannes de Doper - Katwijk DROP JE DOPJE Groene doppen, gele doppen, blauwe doppen. Gooi ze niet weg, want met het geld van de ingezamelde doppen kan een jonge hulphond of blindengeleidehond worden aangekocht en opgeleid voor diegene die deze niet vergoed krijgen door zijn of haar zorgverzekeraar. Dit initiatief komt van de Stichting BultersMekke uit Wognum en er zijn al veel instanties in Nederland en België die doppen sparen. Ook de MOV-groep uit Katwijk wil hieraan meedoen. Hoe werkt het? U spaart de plastic doppen van melkpakken, frisdrankflessen en pakken vruchtensap en doet deze in de plastic verzamelton achter in het kerkportaal. Wij verzamelen deze in plastic zakken en brengen de zakken naar activiteitencentrum Jottem in Oegstgeest. De cliënten van Jottem, veelal mensen met een verstandelijke beperking zoeken de doppen uit en via hen worden de zakken naar het recyclebedrijf in België gestuurd. Dit bedrijf koopt de doppen in en maakt hier o.a. pallets van.

Welke doppen komen niet in aanmerking: Dopjes van wasproducten, shampo's, lotions, cosmeticaproducten, etc. De plastic bakjes om met waspoeder in de machine te zetten Doppen van choco, bussen koffie, potjes stroop etc. De doorschijnende kapjes van flesjes water De plastic klepjes van blikverpakkingen De kapjes van spuitbussen en dubbele doppen Vuile doppen waar gras, zand, schimmel, etenswaren, etc. in zit. Let op! De doppen worden ook uitgezocht door mensen met een visuele beperking. Zij zien dus niet of doppen vuil zijn of dat er nog scherpe resten aan zitten. Dat kunnen zij alleen voelen, maar dan is het al te laat.

MOV-groep

U DOET TOCH OOK MEE? Met deze actie worden veel doelen geholpen: Er wordt een hond gekocht en opgeleid U geeft diverse mensen een tijdsbesteding Bron: Internet

Welke doppen sparen we: Dopjes van flessen frisdrank, mineraal- en spuitwater Dopjes van melkpakken Dopjes van pakken fruitsap Dopjes van flessen voor sportdrank en water Deksels van pindakaas- en chocopotten Alle doppen waar de volgende symbolen instaan zijn dus goed:

Bron: Internet

14

De Vrolijke Noot

Het plastic komt niet in het milieu. Namens de MOV-groep Katwijk. Margriet Heijkoop

Bezoek ook onze website: www.parochie-augustinus.nl

Optreden Vrolijke Noot De Vrolijke Noot treedt op 13 juni op bij het Korenfestival Noordwijk! Er waren wel 40 aanmeldingen van koren om aan het korenfestival in Noordwijk te willen deelnemen. Daarom zijn wij reuzetrots dat wij uitgenodigd zijn om deel te nemen aan dit grootse Korenfestival. De Vrolijke Noot treedt als tweede koor op van 10.20 – 10.40 uur in de RK St. Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen. Wij zullen zeer gevarieerde liederen zingen en iedereen verrassen! Het Korenfestival Noordwijk vindt om de twee jaar plaats op de tweede zaterdag in juni. Dat is ook de eerste dag van de Tuinmarkt (of Markt onder de Linden), die in de historische kern van Noordwijk-Binnen wordt gehouden. Het is een jaarlijks terugkerend evenement dat een gezellige drukte in het dorp brengt. Wij zullen ons beste beentje voor zetten om te laten horen wat De Vrolijke Noot kan! Wij hopen natuurlijk op veel toeschouwers! Iedereen is van harte welkom! Agnes Bol


H. Joannes de Doper - Katwijk Uit de parochiekerngemeenschap DOOPSELVIERING

Bron: Internet

De eerstvolgende doopselviering zal plaatsvinden op: zondag 28 juni 2015. De daaraan voorafgaande doopselvoorbereidingsavond wordt gehouden op: woensdag 3 juni 2015 in de vergaderzaal van de pastorie, Kerkstraat 70, van 20.00 – 22.00 uur. Wanneer u aan de voorbereidingsavond wilt deelnemen, moet u van tevoren contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel. 4029402.

Door het DOOPSEL werd in onze parochiekerngemeenschap opgenomen: - Yahleah, geboren op 26 december 2014 en is dochter van Rocher en Inti Reijnierse. Kromme Weidesingel 23, 2235 SZ Valkenburg. - Nelson, geboren op 23 december 2014 en is zoon van John en Melvis van Duin, broertje van Jason, Ranonkelstraat 35, 2223 XH Katwijk. - Julia, geboren op 4 juli 2014 en is dochter van Huig en Asia Hoek, zusje van Ise, Tim en Len, Hans van de Hoevenstraat 78, 2225 PX Katwijk. Iedereen is welkom, jong en oud op de 3de donderdagochtend, 18 juni, van de maand (behoudens juli en augustus). Bent u oppas-opa of –oma, kom eens kijken en breng de kleine mee. De koffie/thee met een koekje staat vanaf 10 uur klaar, u / jij bent van harte welkom. U kunt een praatje maken, een spelletje doen, een potje klaverjassen en ……sjoelen! Ook de nieuwste “Rijnsburger” is altijd ruim aanwezig. De locatie is in de Maranathakerk, ingang Burg. Meijboomstraat Rijnsburg. Het is rolstoel/ rollator toegankelijk. Informatie: Betty Kotterer. Tel. (071) 4023617. PH

IN MEMORIAM Gerardus Theodorus van den Berg Geboren 1 augustus1931 en overleden op 25 april 2015. De afscheidsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 mei in de aula van crematorium Rhijnhof te Leiden. Jacoba Maria Margaretha Boskamp. Geboren 14 juni 1941 en overleden op 1 mei 2015. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 mei in onze parochiekernkerk met aansluitend de begrafenis op onze begraafplaats . Alida Helena Anthonia Rietveld. Geboren 16 september 1929 en overleden op 6 mei 2015. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 mei in onze parochiekernkerk met aansluitend de begrafenis op onze begraafplaats. PH

Kerkvervoer Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg

‘Elkaar ontmoeten’ staat na de viering in ‘de kleine JOANNES’ centraal bij de koffie plus en van 12.00 – 13.30 uur kunnen er de meest uiteenlopend spelletjes worden gespeeld. Welke het zijn, verklappen we nog niet maar zeer jong en veel ouder komt aan zijn / haar trekken. Het varieert van klaverjassen tot Australisch kegelen. Natuurlijk is het leuk om naar de spelende medeparochianen te kijken, maar het is veel leuker om zelf actief bezig te zijn. Aan het einde is er een echte Joannes de Doperbokaal beschikbaar (of wat er op lijkt) voor de winnaars van de diverse spelletjes. Maar we houden ons ook vast aan wat Pierre de Coubertin, de oprichter van de moderne Olympische Spelen, ooit zei: “Deelnemen is belangrijker dan winnen. ”

Als u wat ouder bent en/of slecht ter been, dan mag dat geen belemmering zijn om, als u dat wilt, naar de vieringen in de kerk te komen. Er zijn vrijwilligers die u met de auto thuis komen ophalen om u naar de kerk te brengen en u na de viering ook weer naar huis brengen. Wilt u dus op zondag naar de kerk, bel dan uiterlijk donderdag naar de contactpersoon van de plaats waar u woont. Contactpersoon voor Rijnsburg is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071-4033388. Contactpersoon voor Katwijk en Valkenburg is: Erna Geurts, Tel.: 071-4014179 of 0612812203 Erna Geurts

Spelletjes voor alle leeftijden

Foto: Astrid v.d Valk

Gerard Bol

15


Liturgische Agenda voor de periode van za. 30 mei t/m zo. 5 juli 2015

za. 30-mei

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

19.00 WGV Taizé-viering /

19.00 EV pastoor Hagen

samenzang zo. 31-mei H. Drie-eenheid

09.30 EV pastor Lansbergen /

11.00 EV

Vocalis

pater Bouman / gezinsviering / samenzang

11.00 WCV gbl Naber /

cantor-organist

09.30 EV pastor Lansbergen

di. 2-jun 09.00 EV pastor Lansbergen

wo. 3-jun

09.30 WCV gbl Günther

do. 4-jun vr. 5-jun

19.00 WGV Meditatief Moment /

za. 6-jun

19.00 EV pastor Lansbergen /

09.00 EV pastor Lansbergen

gbl Noordermeer zo. 7-jun

Sacramentsdag

cantor / voedselmanden 09.30 EV pater Bouman & pw Wüts / Respons / voedselmanden

samenzang 11.00 EV pastor De Graaf & diaken

11.00 EV pastor Lansbergen /

Brink / samenzang

Schola Cantorum / voedselmanden

09.30 EV pastor Lansbergen

di. 9-jun 09.00 EV pastoor Hagen

wo. 10-jun

09.30 EV pastor Lansbergen

do. 11-jun vr. 12-jun

19.00 WCV gbl Günther /

H. Hart van Jezus

09.00 WCV pw Gudde

19.00 WGV Meditatief Moment /

gbl Noordermeer za. 13-jun

19.00 EV pastoor Hagen /

19.00 EV pater Magnin

zo. 14-jun

cantor 09.30 EV pastoor Hagen / KWD / Vocalis

11.00 EV pastoor Hagen /

11e Zondag d.h. jaar

11.00 EV

Gemengd Koor

pater Magnin & gbl Naber / cantor-organist

09.30 EV pater Bouman

di. 16-jun 09.00 EV pastor Lansbergen

wo. 17-jun

09.30 WCV pw Van Beurden

do. 18-jun

géén viering

19.00 WGV Meditatief Moment /

vr. 19-jun

gbl Noordermeer 19.00 EV pastoor Hagen /

za. 20-jun

19.00 EV pater Magnin /

cantor

samenzang

09.30 EV feest St. Jan/pastoor Hagen 11.00 EV pastor Lansbergen &

zo. 21-jun

12e Zondag d.h. jaar

di. 23-jun

& pw Wüts / Cantemus & pw Van Beurden / Vocalis & De Vrolijke Noot / Schola Cantorum na afloop koffiedrinken 10.30 EV pastor Lansbergen / 09.30 WCV pw Van Beurden Cantemus / ziekenzalving / in Overduin Geboorte Joh. De Doper 09.00 EV pastor Lansbergen

wo. 24-jun

09.30 WCV pw Van Beurden

do. 25-jun vr. 26-jun

19.30 WGV Meditatief Moment /

za. 27-jun

19.00 WCV pw Wüts / cantor

19.00 EV pastor Lansbergen

09.30 EV pastor Lansbergen /

11.00 EV pastor Lansbergen /

11.00 EV pastoor Hagen /

Kinderkoor / gezinsviering / terugkomviering EHC

09.00 WCV pw Gudde

gbl Noordermeer

zo. 28-jun

13e Zondag d.h. jaar

Vocalis

11.00 EV

Spirit

pater Magnin / Laurentiuskoor

09.30 EV pastor Lansbergen

di. 30-jun 09.00 EV pastor Lansbergen

wo. 1-jul

09.30 WCV pw Van Beurden

do. 2-jul

09.00 EV pastor Lansbergen

19.00 WGV Meditatief Moment /

vr. 3-jul

gbl Noordermeer za. 4-jul

géén viering

19.00 EV pastor Lansbergen /

samenzang zo. 5-jul

14e Zondag d.h. jaar

09.30 EV pastor Versteegen /

11.00 EV pastor De Graaf &

Cantemus / gezinsviering / voedselmanden

Legenda:

16

EV = Eucharistieviering WCV = Woord- en Communieviering

pw Van Beurden / Dameskoor

11.00 EV

pastor Lansbergen / Respons

WGV = Woord- en Gebedsviering OCV = Oecumenische viering KWD = KinderWoordDienst


Liturgische Agenda De Moeder Gods / Voorschoten

De Goede Herder/Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

B.S. v.d. Oyelaan 18

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

Franstalige parochie / plechtige communie (zie Sint Willibrordus: 19.00u) 09.15 EV Franstalige parochie 11.00 EV pater Magnin / samenzang 16.00 EV

11.00 EV

pastoor Hagen & pw Gudde / viering Eerste H. Communie / Kinderkoor / crèche

19.00 EV pater Magnin

10.30 EV pastoor Hagen / in

(zie Sint Willibrordus: 19.00u)

19.00 EV pastor Lansbergen /

za. 30-mei

samenzang 11.00 EV pastor Van Bockxmeer & 09.30 EV pastoor Hagen /

zo. 31-mei

diaken Brink / Magn. Cantorij / viering 60-jarig priesterfeest van pastor Van Bockxmeer / koffie achterin de kerk 09.00 EV pastoor Hagen

di. 2-jun

Caecilia

Kerkehout 15.00 WCV gbl Naber / in

09.00 EV pastoor Hagen

wo. 3-jun

Adegeest 09.00 EV pastoor Hagen 09.00 EV pastor Lansbergen / in

Mariakapel (zie St. Jozef: 19.00u) 09.30 EV pastor Lansbergen /

Eerste H. Communie / Kinderkoor / crèche / voedselmanden 19.00 EV pater Bouman 15.30 EV pastor Lansbergen &

09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pastoor Hagen / samenzang

do. 4-jun 10.00 EV pastoor Hagen / in

19.00 EV pastoor Hagen /

cantor + samenzang 09.30 EV pater Peters & diaken Brink / Magn. Cantorij

za. 6-jun

09.30 EV pastoor Hagen /

zo. 7-jun

Caecilia / koffiedrinken

09.00 EV pastoor Hagen 10.30 WCV pastoor Hagen / in

gbl Klaasesz / in Foreschate

di. 9-jun 09.00 EV pastor Lansbergen

do. 11-jun

09.00 EV + aanbidding / pastoor

Hagen / in Mariakapel (zie Sint Willibrordus: 19.00u) pater Magnin & gbl Naber / Laurentiuskoor

wo. 10-jun

Johannahuis 09.00 EV pastoor Hagen

09.30 EV

vr. 5-jun

Sophiekehuis (zie St. Jozef: 19.00u)

09.15 EV 11.00 EV

19.00 EV pastor Lansbergen

vr. 12-jun

(zie Sint Willibrordus: 19.00u)

19.00 EV pastor Lansbergen /

samenzang 09.30 EV pastor Van Bockxmeer / 09.30 EV pastor Lansbergen / Franstalige parochie pastor Lansbergen & Magn. Cantorij Pro Deo diaken Brink / gezinsviering / La Pastorella 09.00 EV pastoor Hagen 09.00 EV pastoor Hagen

09.30 EV pastor Lansbergen / Senioren-

09.00 EV

pastoor Hagen

za. 13-jun zo. 14-jun

di. 16-jun wo. 17-jun do. 18-jun

viering / in klooster Bijdorp 09.00 EV pastoor Hagen / in

vr. 19-jun

Mariakapel 16.30 EV pastoor Hagen / in Zomerland 19.00 WGV Taizé-viering (zie St. Jozef: 19.00u) 09.30 EV pastor Lansbergen /

Kinderkoor / gezinsviering / terugkomviering EHC 19.00 WCV gbl Naber

09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pater Kimman / samenzang

09.30 EV pater Bouman &

(zie St. Jozef: 19.00u) 09.30 EV pater Kimman /

diaken Brink / KWD / Magn. Cantorij

pastor Lansbergen

zo. 21-jun

Caecilia

09.00 WCV diaken Brink

09.00 EV

za. 20-jun

di. 23-jun 09.00 WCV gbl Elshout

wo. 24-jun

10.30 EV pastor Lansbergen /

do. 25-jun

Huize Willibrord 09.00 EV pastor Lansbergen / in

Mariakapel (zie Sint Willibrordus: 19.00u)

vr. 26-jun

(zie Sint Willibrordus: 19.00u)

19.00 EV pater Magnin /

za. 27-jun

samenzang géén viering in De Moeder Gods 10.00 OCV ds Peper & pw Gudde /

09.15 EV Franstalige parochie 11.00 WCV diaken Brink /

cantorij PGV / crèche / in Berkhoutpark 19.00 EV pater Magnin

09.30 EV pastor Van Bockxmeer /

09.30 EV pater Magnin & diaken

The New Voices

zo. 28-jun

Brink / Pro Deo

Dameskoor 09.00 EV

pater Bouman & diaken Brink

di. 30-jun 09.00 EV pater Magnin

09.00 WGV (voorganger: nader te bepalen) 09.00 EV pater Bouman / in

(zie St. Jozef: 19.00u)

do. 2-jul

10.00 EV pastor Lansbergen /

Mariakapel

wo. 1-jul

vr. 3-jul

in Sophiekehuis 19.00 EV pater Magnin /

(zie St. Jozef: 19.00u)

za. 4-jul

09.30 EV pater Peters &

zo. 5-jul

cantor + samenzang géén viering i.v.m. zomerrooster

Opmerking:

09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pater Bouman& diaken Brink / gezinsviering / La Pastorella

09.30 EV pastor Lansbergen /

Magn. Cantorij

diaken Brink / samenzang / koffiedrinken

Bij onduidelijkheden of een (ogenschijnlijke) fout in een vermelding: neemt u s.v.p. contact op met uw locatieredacteur

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.30 uur za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur Locatiereferent: dhr. P. van Beurden, Pastoraal werker (PB) E-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. M.L.de Laat (kopij) (MLdL) E-mail: mldelaat@freeler.nl

Familieberichten

Evensong

Een schoon schip

Gedoopt Faye Utah, dochter van Kees Borst en Wilma Witte, zus van Sam.

Het Gemengd Koor van de Willibrord te Oegstgeest is qua zang stijl nogal Engels georiënteerd. Een Brits paspoort ontbreekt de leden nog!

Thijmen Emanuel, zoon van Laurens Blok en Anne van Bemmel, broertje van Stein en Fraukje.

Zaterdag 27 juni verzorgt het Gemengd Koor onder leiding van Mijke de Ru in de Willibrordkerk in Oegstgeest een Evensong. Iedereen is van harte welkom in deze woord- en gebedsviering. Aanvang 19.00 uur.

Met een groep van 10 personen maakt mevrouw Baasten al 40 jaar lang iedere veertien dagen de kerk schoon. Een middag lang zijn de dames en 1 heer dan in de weer om te stofzuigen, dweilen en (koper) poetsen. Zowel in de kerk en de Mariakapel als in de sacristie en de bij-sacristie. Op die manier blijft de kerk goed onderhouden en kunnen de kerkgangers steeds rekenen op een schoon kerkgebouw.

Dat zij uit mogen groeien tot begeesterde mensenkinderen!

Berichten en activiteiten Inzameling voedselbank Weekend van 6 en 7 juni. Schrijven voor Amnesty Maandag 1 juni van 14.00 tot 16.00 uur in de pastorie. Vakantieafwezigheid Pastor van Beurden is tot en met 18 juni afwezig.

In de Anglicaanse kerk is het sinds de 16e eeuw gebruikelijk om evensongs te organiseren. Dat is een grotendeels gezongen avondgebed met sterke wortels in de middeleeuwse liturgie van vespers en completen. Deze lange traditie en de grote hoeveelheid vaste gebeden heeft door de eeuwen heen een onuitputtelijke bron van inspirerende liturgische muziek opgeleverd. Kom luisteren en meezingen!

“Ik vind dat iedereen zijn steentje bij moet dragen als vrijwilliger. Bovendien is het gewoon heel fijn om te doen. De groep kent elkaar inmiddels goed. Tussendoor drinken we gezamenlijk een kop koffie en is er tijd voor een praatje. Vroeger gingen we ook nog wel eens een dagje weg met elkaar, maar dat doen we niet meer. In plaats daarvan is er jaarlijks een gezamenlijke ontmoeting voor alle vrijwilligers tegelijk. Verder is er in de loop der jaren niet heel veel veranderd in dit werk. Onze groep is gemêleerd. Ik denk dat de meeste ouderen onder ons het niet zouden willen missen om op die manier actief te zijn voor de kerk. Bovendien is het voor ons ook een gezellig moment van samenkomst iedere twee weken. ” aldus mevrouw Baasten. ML

Geraakt door Maria

Bron: www.willibrordkooroegstgeest.nl

18

Op het moment dat ik dit schrijf, is het nog volop Mariamaand en hebben we nog een hele, hopelijk mooie, zomer tegoed. Toch wordt er al ijverig nagedacht over en gewerkt aan de activiteiten voor na de zomervakantie. Zo staat bijvoorbeeld in oktober, ook een Ma-


H. Willibrord - Oegstgeest riamaand, een theaterconcert gepland: ‘De Mariamonologen’. Het initiatief hiervoor ligt bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). Het concert zal plaatsvinden op zondagmiddag 11 oktober 2015 van 15.00 tot 17.00 uur. De locatie is nog niet bekend. Theaterconcert ‘De Mariamonologen’ is een voorstelling vol prachtige verhalen, gedichten en nieuwe liedjes, speciaal geschreven en gecomponeerd voor deze voorstelling. Met hart en ziel gezongen en met overgave verteld door drie op de piano begeleide zangeressen. Op dinsdagavond 29 september, van 20.00 tot 22.00 uur, geeft pastoraal werker Peter van Beurden een inleiding over ‘Maria in verhaal en beeld’. De moeder van Jezus heeft zo haar plek gekregen in de christelijke traditie. Met de opvoering van de Mariamonologen in het vooruitzicht is het goed haar betekenis te duiden aan de hand van de verhalen in evangeliën en apocriefe teksten. Aan de hand van een presentatie zullen we ook zien hoe dat alles zijn neerslag vond in de beeldende kunst. Els van Leuken

Laat uw vreugde volkomen zijn

Goed onderhouden

Er wordt geschakeld en gas gegeven en daar gaan ze, dwars door het altijd drukke Romeinse verkeer. “Een beetje rustiger”, klinkt het na een tijdje van achter, “denk aan mijn licentie, mijn gezin”. Het is de taxichauffeur die benauwd piept bij de oplopende snelheidsmeter. Maar het is al te laat. Een luide sirene komt langszij, maant de auto tot stilstand. De politieagent stapt van zijn motor af en komt naderbij. Het raampje gaat omlaag en hij kijkt naar binnen. Dan loopt hij terug naar zijn motor, pakt zijn mobiel en belt zijn baas. “Ik heb hier een auto met daarin een heel belangrijk persoon. Ze reden 100 km per uur midden in de drukte.” “Aanhouden die handel en opbrengen naar het bureau.” “Ja, maar het is echt een heel belangrijk persoon”, antwoordt de motoragent. “Wie is het dan? Een parlementslid?”, klinkt het door de telefoon. “Nee, veel belangrijker.” “Is het dan een minister?” “Nee.” “De president soms?” “Nee, veel belangrijker.” “Ja wie kan het dan zijn?”, klinkt de stem van de baas. “Ik denk dat het God is”, antwoordt de agent. “God?!”, klinkt het uit het mobieltje. “Hoezo God?” “Nou”, zegt de motorpolitieagent, “hij heeft de paus als chauffeur”.

Dat was het oordeel van een negental mensen van het Cuypersgenootschap die op zaterdag 16 mei 2015 onze kerk kwamen bezichtigen. Hun compliment gold zowel de buitenkant als het interieur van de kerk. Deze in architectuur geïnteresseerd mensen, wilden een aantal bouwwerken van Jan Stuyt bezoeken, te beginnen met de H. Willibrord in Oegstgeest die gebouwd is door de architecten Jos Cuypers en Jan Stuyt. Op de vraag of er in deze kerk nog diensten werden gehouden kon ik natuurlijk volmondig ja zeggen. Met de toevoeging dat we daarbij over vier koren beschikken en dat er in totaal zo’n 300 vrijwilligers zijn. De groep vertrok na een kop koffie met een exemplaar van De Augustinus onder de arm. Ik kreeg van hen als dank voor de ontvangst het boek ‘Vrienden van Jan Stuyt en Louise Barozzi’. Een album dat door Louise in 1928 voor haar man was opgezet. Kortom, een leuk uur op deze regenachtige zaterdagochtend. En een mooie gelegenheid om de kerk aan de maatschappij te laten zien. Els van Leuken, pastoraatgroep

Het juninummer van het Oegstgeester Kerkblad Oké staat in het teken van de betekenis van humor als genadegave voor het leven. Het onderstaande verhaal stond erin vermeld. Paus Fransciscus komt terug van een werkbezoek. Bij het Stazione Termini van Rome houdt hij een taxi aan. De koffers worden ingeladen. Fransciscus twijfelt bij het instappen. “In het Vaticaan vinden ze het maar niets dat ik auto rijd. Toch zou ik zo graag weer eens wat willen sturen. Mag ik?”, vraagt hij aan de taxichauffeur. Die weigert en zegt: “Dat kost mij mijn vergunning, als ze erachter komen.” “Ach toe, dan zal ik extra voor jou en je gezin bidden!”, dringt de paus aan. “Oke dan”, verzucht de chauffeur. Paus Franciscus zet zich achter het stuur en de taxichauffeur neemt achterin plaats.

Bron: www.decorrespondent.nl

PB (met dank aan de familie Onderwater)

Bron: www.blogsdenverpost.com

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma t/m za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 Website: www.rkvoorschoten.nl E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Parochiekerken: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten De Moeder Gods B.S. v.d. Oyelaan 18, 2252 EB Voorschoten

Familieberichten Gedoopt Op zondag 17 mei jl. zijn gedoopt: Poppy-Fleur en Lily-Sophie Dessens, dochters van Michiel Dessens en Stephanie Hamer, en Dave Borst, zoon van Rik Borst en Moniek Oerlemans. Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien tot blijde en betrokken christenmensen.

Agenda

Maandag 19.30 uur Dinsdag 10.00 uur Zaterdag 16.00 uur Zondag 10.15 uur 20.00 uur

Zondag 11.00 uur

18.30 uur Maandag 11.00 uur Dinsdag 10.00 uur Woensdag 09.30 uur 15.00 uur 20.00 uur Donderdag 20.30 uur Zaterdag 15.00 uur 15.00 uur Zondag 09.30 uur

20

31 mei EHC viering overige scholen (Moeder Godskerk) Crèche (Moeder Godszaal) JP bijeenkomst Social Media (JP zaaltje - woning naast MG) 1 juni Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL) 2 juni "Meer geluk dan Grijsheid" (Klooster Bijdorp) 3 juni Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) EHC Regenboog oefenen in de kerk (MG kerk) Gelovig opvoeden (Pastorie HL) 4 juni Meditatie vanuit Christelijke traditie (Pluspunt) 6 juni EHC Regenboog gez. ouder/kind bijeenkomst (Moeder Godszaal) EHC Regenboog oefenen in de kerk (MG kerk) 7 juni Voedselmanden in beide kerken EHC Regenboog (MG kerk)

Dinsdag 10.00 uur Donderdag 09.30 uur 20.30 uur Zondag 20.00 uur Woensdag 09.30 uur Zaterdag 16.00 uur Zondag 10.00 uur 18.30 uur Woensdag 09.30 uur Zondag 10.15 uur

IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37 Vieringen: zo 9.30 uur De Moeder Gods zo 11.00 uur H. Laurentius di 19.00 uur De Moeder Gods do 9.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: dhr. D. Gudde, Pastoraal werker (DG) tel.: 071-5612508 (via kerkelijk bureau, ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

8 juni Redactie GG no 15 (Pastorie HL) 9 juni "Meer geluk dan Grijsheid" (Klooster Bijdorp) 13 juni Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie MG) 14 juni Samenscholen jeugd: Provider (De Kelder) Samenscholen: Spiritueel cafĂŠ (Het Kruispunt) 16 juni "Meer geluk dan Grijsheid" (Klooster Bijdorp) 18 juni Seniorenviering (Klooster Bijdorp) Meditatie vanuit Christelijke traditie (Pluspunt) 21 juni Orgelconcert Petra Vreeswijk (HL kerk) 24 juni Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) 27 juni Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie MG) 28 juni Kinderparkdienst (Berkhoutpark) JP bijeenkomst afsluiting (JP zaaltje woning naast MG) 1 juli Vergadering pastoraatgroep (Pastorie HL) 5 juli Voedselmand in H. Laurentiuskerk Samenscholen jeugd: Provider (De Kelder)


H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten De eerdere ochtenden gingen over Maria en over een boekje van Mgr. Muskens. Kosten voor het boekje (op de eerste ochtend te verkrijgen) bedragen € 9,00.

Beste Senioren,

2 juni, 9 juni, 16 juni van 10.00 uur – 11.30 uur. Plaats: Klooster Bijdorp, Veurseweg 3. Begeleiding: zr. Baptiste Tuin en pastoraal werker Dirk Gudde.

Terwijl ik dit stukje schrijf en naar buiten kijk, is het volop voorjaar! Alle bomen en struiken volop in fris groen en met mooie bloemen. Hopelijk geniet u er net zo van. Maar dit betekent ook dat u weer wordt uitgenodigd voor de Seniorenviering in juni a.s. Natuurlijk zijn we traditiegetrouw weer van harte welkom in de kapel van de zusters van Huize “Bijdorp” en wel op donderdag 18 juni a.s. De aanvang van de viering is zoals gebruikelijk om 09.30 uur. De zusters nodigen ons ook weer van harte uit om daarna onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig met hen en elkaar bij te praten in de aula van het klooster. Hopelijk is het die dag mooi weer, want dan kunt u een kijkje nemen in de mooie bloemen- en groentetuin van het klooster. Ieder jaar wordt daar door een aantal liefhebbers graag gebruik van gemaakt. Wanneer u niet in de staat bent op eigen gelegenheid naar deze viering te komen, neem dan telefonisch contact op met mevrouw W. Langeveld, 561 36 39. Zij zorgt er dan voor dat u met de auto wordt opgehaald en weer thuisgebracht. Als u met de auto komt, wilt u die dan uitsluitend parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken, zodat eventuele leveranciers het klooster goed kunnen bereiken. Een goede oplossing is om passagiers bij de hoofdingang af te zetten en de auto dan te parkeren op een van de nabij gelegen parkeerterreinen. Graag tot ziens op donderdag 18 juni a.s. om 09.30 uur in de kapel van Huize “Bijdorp”.

Opgave via het kerkelijk bureau van de parochie: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl. Of telefonisch (9.30 uur – 12.30 uur) 071-5612508.

KERKENNACHT – VOORAANKONDIGING 20 juni: de langste dag, de kortste nacht. Vanuit de Raad van Samenwerkende Kerken bedenken we activiteiten om de overgang van dag naar nacht te vieren. Zaterdag 20 juni vanaf 21.00 uur in en rond de Dorpskerk. Nadere aankondiging volgt.

Namens het Seniorenpastoraat, George Meijer

MEER GELUK DAN GRIJSHEID

VASTENACTIE KERALA - 2015

Jean-Jacques Suurmond, pastor in een verpleeghuis, schreef het boekje “Meer geluk dan grijsheid”. Oud worden is niet alleen maar “alles wordt minder”, geluk is ook in deze levensfase te vinden. We lezen samen teksten uit dit boekje en leggen er onze eigen gedachten en ervaringen naast.

In de veertigdagentijd voor Pasen zijn er drie vastenmaaltijden gehouden. Deze maaltijden werden gehouden in samenwerking met de Raad voor Samenwerkende Kerken in Voorschoten. Na de maaltijd werd er een collecte gehouden voor een vastenproject. Dit jaar is de opbrengst voor Kerala. Wij mogen € 645,69 erbij tellen. Het bedrag is nu € 2.424,79 voor Kerala. Vol goede moed gaan we verder met acties voor “Kansen voor kinderen en vrouwen in India.”

Drie dinsdagochtenden in juni, in Klooster Bijdorp. Dit is de derde keer dat we lees- en gespreksochtenden organiseren in Klooster Bijdorp. We waren de vorige keren met een gemengde groep van zusters en parochianen en de deelnemers hebben deze ochtenden als inspirerend ervaren.

Werkgroep MOV

21


H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten

“GOOI NOOIT OUDE SCHOENEN WEG, VOORDAT JE NIEUWE HEBT !” Een bekende uitdrukking, die geen toelichting nodig heeft, maar wel van toepassing is op ons meer dan een eeuw oude en trouwe Bondsgebouw. Op maandag 11 mei jl. is door de firma Kruiswijk een begin gemaakt met de tweede fase van de aangekondigde sloop van het oude Bondsgebouw. Het heeft een maand langer geduurd voordat wij het startschot hebben kunnen geven, omdat wij eerst er van overtuigd wilden zijn dat het nieuwe gebouw zover voltooid is, dat het gebouw volwaardig kan functioneren. Dit betekent: Zijn de gewenste nutsvoorzieningen aangebracht en kunnen de installaties op de nieuwe elektrische voedingskabel werken en is er water op alle aftappunten in het gebouw voorhanden? Liander en Dunea hebben op 6 en 7 mei jl. hun werk afgesloten. De rioolaansluiting op het hoofdriool in de Leidseweg ontbreekt nog, maar deze werkzaamheden kunnen pas gerealiseerd worden, zodra het oude gebouw is afgebroken en het puin is afgevoerd. Een belangrijke voorwaarde bij het slopen van een bouwwerk is het scheiden van materialen. De firma Kruiswijk werkt volgens de milieueisen van de overheid en scheidt het hout, metalen en kunststoffen van het puin. Er is geen asbest in het gebouw aanwezig en hergebruik van materialen staat hoog in het vaandel. Door het slopen is er een aardige doorkijk ontstaan en enthousiaste gebruikers hebben een afscheidsbord opgehangen: “ADIEU BONDSGEBOUW” , dat met de sloop ten onder zal gaan en alle emotie meeneemt.

De fysiotherapie zal in september a.s. weer binnen onze gelederen terugkeren. Naast de functionele ruimten, de keuken en de drukkerij zal het nieuwe Bondsgebouw een mooie grote zaal voor 150 – 200 personen bezitten: “een pronkstuk waar wij trots op mogen zijn.” De goedkeuring voor gekozen materialen en inrichting is bewerkstelligd door het Bisdom, het Bisschoppelijk Adviesbureau en het Parochiebestuur en uw Beheercommissie. Uiteraard zijn er nog wensen. Voor een simpel podium, een lichtlijn boven het podium, een beamer met geluidsinstallatie enz. ontbreken de financiën nog. Daar hebben wij het volgende op gevonden: o.a. een wijnactie. Gerard de Graaf en Wim Warmerdam zullen deze actie gaan organiseren en wij houden u van hun vorderingen op de hoogte.

Wie is onze Pastoor Gerard Paardekooper vergeten? Dit zal u niet gemakkelijk overkomen. Tijdens de voorbereidingen van het nieuwe Parochiecentrum in 2011 heb ik het genoegen gehad om over het gebouw, de naam en de inrichting van gedachten met hem te wisselen. Het moet een gemeenschapsgebouw voor iedereen zijn en hij adviseerde het begrip Bondsgebouw te handhaven. Hij wilde heel graag iets herkenbaars in het nieuwe Bondsgebouw aanbrengen, dat de oude parochie van de H. Laurentius en De Moeder Gods en de nieuwe situatie (op dat moment nog niet bekend) verbindt en ten diensten zou staan van de Voorschotense geloofsgemeenschap. Ik mag u zeggen, dat Gerard Paardekooper zijn woord heeft gehouden en onze parochie in zijn testament heeft genoemd en dat de beamer met de geluidsinstallatie zijn cadeau aan ons is. Dat is toch geweldig? U ziet wij doen waardig afstand van onze “oude schoenen”, maar er komen zeker geen “pantoffels” voor terug!!! Een volgende keer spreken wij elkaar. Wim Koster 15 mei, 2015

Wij staan niet met lege handen. Enkele geschiedschrijvers, zoals de heren Sloof en Van Eijk en andere verzamelaars hebben op initiatief van Dirk Gudde een herinneringsboekje samengesteld, dat binnenkort door geïnteresseerden kan worden verkregen. De Inrichtingscommissie zal in de aanstaande maanden juni en juli de inrichting van het gebouw ter hand nemen.

22

Kopij U kunt uw kopij voor de maanden juli en augustus (nr. 7) inleveren vóór 12 juni a.s via het e-mailadres van het Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, arikelen te weigeren, dan wel aan te passen.


Wassenaar Gezamenlijk Concert Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Bovenstaande collage is gemaakt door Jeannette van Leeuwen.

Hallo lieve mensen, Ik vond de communie leuk. En we kregen een hostie voor het eerst! En ik vond het verhaal heel mooi: het verhaal van Jezus en de leerlingen op weg naar Emmaus. Mijn taak was om de wijn op de tafel te zetten en dat vond ik een beetje spannend en leuk. Het was in de Goede herder kerk. En deze kinderen deden ook de communie; Joost,Cristian,Noortje,Stijn,Mark, Cooper,Elena,Gabrielle,Hugo,Maria,Jet,Valerie,Thomas,Nicolas,Joep,Laulani,Max, Victor,Bernardo,Nana,Lou,Nicola.

Dit gerenommeerde koor bestaat 30 jaar, is in 1985 opgericht en bestaat momenteel uit ongeveer dertig zangers. Vanaf het begin heeft het koor zich gepresenteerd als een niet-kerkelijk gebonden koor, dat zich ten doel stelt de Slavisch-Byzantijnse gezangen zo authentiek mogelijk te vertolken. De nadruk ligt vooral op het repertoire van de Russisch-orthodoxe kerk. Vanaf 1990 staat het koor onder de artistieke leiding van Grigori S. Sarolea.Onder zijn leiding is het repertoire danig verbreed. Meerstemmige gezangen staan inmiddels op het repertoire. Ook brengt het HBM Russische volksliederen ten gehore. Vanwege het zestigjarig priesterjubileum van pastor C. van Bockxmeer (zie De Augustinus nr. 5) heeft Leo Elshout het Hoorns Byzantijns Mannenkoor gevraagd om een concert te verzorgen in de Sint Jozefkerk. Mede in het kader van het dertigjarig bestaan van het koor gaf het HBM graag gehoor aan dit verzoek. Komt u luisteren naar de prachtige muziek op zondagmiddag 31 mei a.s., aanvang 15.00 uur. Ter bestrijding van de kosten wordt een entree gevraagd van 5 euro. U bent van harte welkom! EvdW

Geschreven door: VĂŠronique Verweij

Dankjewel Nicolas voor je leuke en netjes geschreven verslag! En jij ook VĂŠronique!

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel Tel. 06 - 5368 0015 wessel91@zonnet.nl Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur

IBAN bankrek. nummers: NL73 INGB 0000 0201 43 Betaling misintenties.: NL78 INGB 0000 5017 55 t.n.v. Intentiekas G.H. Opgave misintenties: C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a tel. 070 - 517 8486 e-mail: ceesvanderham@telfort.nl Euch. vieringen: zo 11.00 uur Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Locatieredacteur: mw. H. Reuser (kopij) (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com

Op bedevaart naar Lourdes - deel 1

Misintenties

Mijn reis naar het genadeoord aan de voet van de Pyreneeën waarvan men zegt dat daar “de hemel de aarde raakt”, daar waar in 1858 Maria verscheen aan het boerenmeisje Bernadette, was niet zomaar een reis. Het was een reis met de Nederlandse Orde van Malta die sinds 1965 jaarlijks rond het eerste weekend van mei deelneemt aan de internationale Maltezer bedevaart met ouderen en gehandicapten. Onze groep bestond uit 109 vrijwilligers - leden van de Maltezer Orde (vaak ouders met zonen en dochters), één bisschop - Mgr. de Korte, één pastoor - pastoor Broeders (beiden lid van de orde) en 44 gasten - waaronder schrijfster dezes - die aan hun zorgen werden toevertrouwd. En dat begon al op Schiphol, waar buiten een koude bries woei, maar binnen een warme sfeer heerste van elkaar weer ontmoeten, en waar de opvang van de gasten plaats vond. We baarden wel opzien met onze lange stoet van in voorgeschreven kledij geklede begeleiders (zwartrode cape en wit hoofdkapje voor de vrouwen, en zwarte broek en kort zwart jasje plus baret voor de mannen). Eenmaal in Lourdes aangekomen verbleven we in het “Accueil Notre-Dame” oftewel het ontvangstverblijf van O.L.Vrouw. Speciaal gebouwd voor opvang van pelgrims. Nederland zat op de vierde etage; de eetzaal werd gedeeld met een Franse en later met een Engelse groep, allemaal Maltezers… We werden aan tafel bediend door mensen die in hun dagelijkse leven op andere wijze hun brood verdienen. Op tijd bij de grot zijn voor de openingsmis, betekende vroeg opstaan voor iedereen. Het vervoer van de gasten was op zich al een bezienswaardigheid. We moesten allemaal plaats nemen in een klein soort eenpersoons huifkarretje. We werden aan de voorkant getrokken en van achteren geduwd door de ploeg vervoer. En zo kwamen we iedere dag in een lange stoet bij de vieringen aan, die steeds ergens anders waren. De devotie van de duizenden mensen om ons heen, was een belevenis. Hier kon je ongestoord katholiek zijn! De geschiedenis van de "Souvereine Militaire Hospitaal Orde van St. Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta" kunt u vinden op : www.ordevanmalta.nl

Dinsdag 2 juni buurtcentrum Kerkehout Truus, Hans, Harry en Jerry Remmerswaal en verdere familie, Leo Onderwater, Kees Voorham, Herman Lugthart, Huub Jacobs, Luigi Gandini, Jan van Eijk, Bep LaarmanOliehoek, Kees Hogewoning, Jo Geerligs-Ziegerink, Cees en Wil van Wissen-van den Heuvell, Willem en Iet van Veen-van Hemert, Albert en Toos Wissink-Duindam, Eep en Riet Wiskamp-Beesems, Mia Alkemade-Vernooy zondag 7 juni. Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Marie Anne Barge-van der Putt, Laurent Dullaart, Reinout Barge, Tilly Peek-Rees van den Ende, George Freriks, Mia van Uffelen-Janszen, Fred van Wordragen, Karel en Györgyi Landesz, Ria van der Plas- van Roeij zondag 14 juni. Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Truus Boutkan-Remmerswaal, Conny Wellink, Monique Wittop Koning-Heijnen, Ank Ooms-Timp, Ria van der Plas- van Roeij, Marie Anne Barge- van der Putt, Laurent Dullaart vrijdag 19 juni Zomerland. Simon Kabel, Tanneke Ubbink-Stouthamer, Corrie ElffersLucassen, Wim en Joe Truffino, Jochem van der Bijl, Mw. Pieters-Böhm, Hans van der Geest, Conny Wellink, Joyce Gimbrère-van Genderen zondag 21 juni. Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, Noor van Dongen-de Roock, Mia van Uffelen-Janszen, Fred van Wordragen, Karel en Györgyi Landesz, Ria van der Plas-van Roeij, Marie Anne Barge-van der Putt, Laurent Dullaart zondag 28 juni. Voor de intenties van de Mariadagkapel, voor de intenties van het bruidspaar: Nicolas Bary en Juliëtte Aver, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers, Conny Wellink, Caspar Kerckhoff, Ria van der Plas-van Roeij, Marie Anne Barge-van der Putt, Laurent Dullaart vrijdag 3 juli Mariakapel Voor de intenties van de familie Romijn-Giezeman zondag 5 juli. Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, George Freriks, Noor van Dongen-de Roock, Mia van UffelenJanszen, Monique Wittop Koning-Heijnen, Karel en Györgyi Landesz, Ria van der Plas-van Roeij, Marie Anne Bargevan der Putt, Laurent Dullaart

Wordt vervolgd. R.M. Jacobs-Kampschreur

24


De Goede Herder - Wassenaar Inwijding gedenkmuur en ossuarium op kerkhof 'In Loco Pascuae' van De Goede Herder Na de eucharistieviering op 26 april 2015, een gezamenlijke Nederlands- en Franstalige viering, zijn op het feest van De Goede Herder de gedenkmuur en het ossuarium ingewijd door pastoor Hagen, in aanwezigheid van de pastoor, diaken en parochianen van de Franstalige parochie. Ook waren bestuursleden van de parochie H. Augustinus en vertegenwoordigers van (begraafplaatsen van) de andere parochiekernen aanwezig.

Overleden Op 16 maart 2015 is na een afscheid in besloten familiekring de heer J.A.M. van der Tak begraven op het kerkhof 'In Loco Pascuae'. Hij is financieel adviseur van de deken van Den Haag, Theo Geraets, geweest. Hij is 93 jaar geworden. Moge hij rusten in vrede. Op 20 april 2015 was in De Goede Herder de plechtige eucharistieviering bij de uitvaart van Laurent Dullaart, overleden op 86-jarige leeftijd. Aansluitend werd hij begraven op 'In Loco Pascuae'. Laurent was leraar Franse taal, toegewijd aan het katholieke onderwijs. In de Franstalige parochie Tous les Saints (Al de Heiligen) was hij actief als "animateur" voor de liturgische gezangen, en als bas in het zangkoor. Ook heeft hij daar jarenlang de verspreiding van het parochieblad verzorgd. Moge hij rusten in vrede.

Toelichting foto's Drie kleine foto's, van boven naar beneden: 1) Het gebed bij de inzegening wordt gebeden door pastoor Hagen. Naast hem vlnr diaken Jouke Schat, père Vincent de Paul Boro - pastoor van de Franstalige parochie, de heer W. Dekker, de heer W. Tordoir. Op de vooorgrond twee misdienaars en een acoliet 2) De gedenkmuur wordt besprenkeld met wijwater. Op de voorgrond drie misdienaars 3) Het wierookvat wordt in gereedheid gebracht. De acolieten (in rood-witte kleding) assisteren hierbij de pastoor Twee grote foto's, van boven naar beneden: 1) De pastoor bewierookt de gedenkmuur 2) Na de zegening van de gedenkmuur gaat de stoet naar het ossuarium. De kruisdrager, de acolieten en de misdienaars gaan voorop. Het interieur van het ossuarium is vervolgens ook ingewijd. Zie ook pag. 6. Foto's: Astrid van der Valk

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie: v. Cranenburchlaan 31 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Website: www.sintjozefwassenaar.nl E-mailadres: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur Secretariaat: M.W.H. Mulder Hoogheemraadstraat 75 2241 CD Wassenaar tel. 070 - 517 7926 (na 19.00 uur)

Het heeft Zijne Majesteit behaagd ‘’De twee parochianen die wij van harte aanbevelen, de heren Leo Bellekom en John Schrader, hebben in de loop van de voorbije jaren zeer veel maatschappelijk werk verzet. (…) Beiden hebben 25 jaar lang vrije tijd en energie gestoken in Run for Rio. Stichting Spelenderwijs opgericht in 1996, in de laatste jaren ‘’Poldercross’’ georganiseerd. Begonnen in onze Sint Jozefkerk, als misdienaar, waarna zij ook vele jaren catechetisch werkzaam zijn geweest. Ook hebben zij zich ingezet voor de werkgroep M25, een jongerengroepering die regelmatig diaconale activiteiten verzorgde. ‘’ Bovenstaande tekst is een deel uit de

aanbevelingsbrief die door de Beheercommissie/Pastoraatgroep van onze Sint Jozefparochiekern in juni 2014 verzonden is aan de burgemeester van Wassenaar. Ondersteund door aanbevelingsbrieven van de diverse stichtingen. ‘’Wij doen het niet alleen’’, zeggen Leo en John bescheiden. ‘’Wij hebben een hele groep mensen om ons heen, die net zo hard werken als wij.’’ Juist daarom, omdat Leo en John de drijvende krachten zijn van deze groepen, hebben zij deze Koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau, verdiend. Zeker is dat deze eer ook uitstraalt naar hun echtgenoten Ingrid en Karin, naar de gezinnen van Leo en John, en naar alle medewerkers!

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Mw. H. Th. Bredie-Bosman v. Z. v. Nijeveltst. 487 2242 MC Wassenaar tel. 070 - 512 1142 Vieringen: Zo 9.30 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrijdag v. d. maand om 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW)

Mede dank zij Jos Dohle, directeur van de Sint Jozefschool, lukte het om dat verrassende uitstapje in de taxi naar het Raadhuis te laten plaatsvinden. Tijdens de Sponsorloop voor Run for Rio in de Sint Jozefschool! Op vrijdag 24 april j.l.! Leo en John: van harte gefeliciteerd met deze Koninklijke onderscheiding! EvdW

Taizéviering In de Sint Jozefkerk is op zaterdag 20 juni a.s. een Taizéviering, aanvang 19.00 uur. Indien u zich aangesproken voelt door deze ingrediënten: zingen, lezen, mediteren en stilte, met elkaar, neem dan eens een kijkje. Kom binnen lopen, meevieren. In de vijf jaren waarin deze bijeenkomsten worden georganiseerd is er een vaste groep bezoekers ontstaan. Wisselend in samenstelling, verfrissend, vernieuwend, en ook vertrouwd. 20 juni is de feestdag van een onbekende heilige: zalige Margaretha Ebner (1291-1351). Zij was een Duitse mystica. Zij werd in 1982 zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Margaretha kwam uit een welgestelde familie en kreeg een goede opleiding. In 1306 werd zij kloosterlinge bij de Dominicanen.

Leo Bellekom en John Schrader, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hun echtgenotes, respectievelijk Ingrid en Karin, deelden in de eer!

26

Wikipedia legt uit dat mystiek een vereniging in de geest is met het goddelijke. De Nederlandse Encyclopedie vertelt het als volgt: een samensmelting van oosters mystiek denken en westers materialisme.


St. Jozef - Wassenaar In Memoriam Hans Spapens

Misintenties Zaterdag 6 juni en zondag 7 juni: Overleden familie Vrijburg Overleden famlie Spring in ‘t Veld Overleden familie Hogewoning Hans Spapens

EvdW

‘’Tot onze verbijstering en totaal onverwacht…’’ stond in de rouwadvertentie geschreven. Veel te jong, op 61-jarige leeftijd, overleed Hans Spapens. Voor zijn gezin een desastreuze klap, een onmeetbaar verdriet en verlies. Hans, altijd zo zorgzaam voor zijn echtgenote Inga en zijn gezin. Sociaal betrokken, maatschappelijk actief. Hans is jarenlang koorlid van The New Voices geweest, was penningmeester van het koorbestuur. Nadien werd hij gevraagd als penningmeester voor het I.C.W. (Interparochiële Caritas Wassenaar). Zeer zorgvuldig pakte hij deze taak op. Ook daar is een lege plaats. De afscheidsviering in de tot de laatste plaats bezette Dorpskerk op woensdag 6 mei j.l. was indrukwekkend. Wij bidden voor de zielenrust van Hans, en voor sterkte en bemoediging voor zijn gezin.

Parochieagenda

EvdW

De viering is oecumenisch, ontleend aan de vieringen zoals die in het Franse plaatsje Taizé worden gehouden. De (oecumenische) broeders van Taizé ontvangen jaarlijks vele duizenden jonge - en niet meer zo jonge – mensen. Voelt u zich/voel jij je aangesproken? Van harte welkom: Sint Jozefkerk, 19.00 uur, zaterdag 20 juni a.s. Na afloop is er koffie.

Zondag 31 mei, 15.00 uur: Concert door het Hoorns Byzantijns Mannenkoor, entree: 5 euro

Sint Jan Baptist Johannes de Doper is de beschermheilige van Laren (NH). Ter ere daarvan wordt jaarlijks op de zondag het dichtst bij 24 juni de Sint-Jansprocessie gehouden. Eén van onze basisscholen heet: Sint Jan Baptistschool. EvdW

Zondag 7 juni: koffie na de viering vergadering

Let op: met Kerstmis en Pasen wordt dit blad bij alle parochianen bezorgd. Wilt u ''De Augustinus'' het gehele jaar thuis bezorgd krijgen dan is een abonnement (zie kader hieronder) handig.

maandag 15 juni: vergadering financieel beheerders Parochie H. Augustinus bijeenkomst

Zaterdag 20 juni: Taizéviering, aanvang 19.00 uur Zondag 21 juni: Tessa Kieft ontvangt het H. Doopsel Zondag 5 juli: koffie na de viering.

Alle vieringen tot en met Zaterdag 4 juli: Voor het welzijn van de gemeenschap van de Sint Jozefparochiekern

EvdW

Dinsdag 2 juni: evaluatiebespreking Kleuterkerk

Woensdag 17 juni: Wijkcontactpersonen

Zondag 14 juni: Frans Kerstens

De narcisjes hebben op mijn balkon uitbundig gebloeid. Het voorjaar is niet alleen in aantocht, het is er al, de temperatuur mag wel iets hoger graag!

Zondag 31 mei, 11.00 uur: feestelijke eucharistieviering, Pastor C. van Bockxmeer 60 jaar priester

Donderdag 11 juni: Beheercommissie en Pastoraatgroep

Dinsdag 9 juni: Hans Spapens Donderdag 11 juni: Hans Spapens

Bij de foto’s De hortensia’s in de voortuin bij de pastorie staan schitterend in bloei. Als het geen hortensia is weet Dick van der Holst de juiste naam! Kent u dit reliëf? Naast de voordeur in de muur van de pastorie ziet u dit. Het is Sint Jozef, met lelies, en een mand vol leeftocht. Sint Jozef Zorg!

Voor opgave nieuwe abonnementen, verhuizingen en klachten over de bezorging kunt u zich wenden tot: Dhr. A.J.W. den Hollander, Tulpweg 11, 2241 VM Wassenaar, tel. 0705117414. Abonnement € 15 p.j. IBAN: NL53INGB0000204706 t.n.v. Abonn. Adm. Parochieblad, St. Jozef Parochiekern

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefoon Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: dhr. Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep): ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen: zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 Secretariaat Beheercommissie: mw. Joke Meijer- van der Aa, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor Sint Willibrordus: Anne van der Zalm (afgekort als AvdZ): annevanderzalm@hotmail.com Louis Brackel (afgekort als LB): louis@brackel.info, tel. 06 - 260 260 05

Onze wijkcontactpersonen van de werkgroep Gemeenschapsopbouw….nu eens in het zonnetje…! Wat zijn we blij met al onze wijkcontactpersonen, die tezamen de werkgroep Gemeenschapsopbouw vormen! Janny Ruygrok (voorzitter), Jenny van der Kleij (secr.), Clara Zandbergen, Anne van der Zalm en Truus Overdevest zorgen ervoor dat de 35 wijkcontactpersonen de voor hen belangrijke informatie en mutaties over de parochianen in hun wijk steeds ontvangen. Clara zit daarvoor iedere dinsdagmorgen in de Sloep de administratie bij te werken. Door een cursus parochieadministratie te volgen, die door het Bisdom wordt aangeboden, worden de wijkcontactpersonen ook in de toekomst up-to-date van mutaties in hun wijk voorzien. Dank daarvoor Clara! Gezamenlijk zorgt de werkgroep o.a. voor de organisatie van de ouderenvieringen. Deze eucharistievieringen, die 2x per jaar plaatsvinden, worden afgesloten met samen gezellig koffiedrinken; zo nodig regelt de werkgroep gemeenschapsopbouw hiervoor vervoer naar de kerk om de ouderenviering bij te kunnen wonen. Het rooster van het koffiedrinken op de 1ste zondag van de maand wordt door de werkgroep gemaakt en de Kerst- en Paasattenties voor de zieke of aandachtbehoevende parochianen worden besteld en verdeeld, die dan vervolgens door de wijkcontactpersonen bij hen worden thuis gebracht. De contactpersonen bezoeken regelmatig - indien gewenst – de ouderen,

28

ook zij die in de laatste levensfase wat extra aandacht nodig hebben. Heel dankbaar zijn deze parochianen voor deze bezoekjes! Voorts kunnen ouderen de communie thuis ontvangen als zij dat op prijs stellen. Het ondersteunen van de actie Kerkbalans is voor het voortbestaan van onze gemeenschap een zeer belangrijke taak van alle wijkcontactpersonen! Zij zorgen ervoor dat u in januari ieder jaar de Kerkbalans-envelop in de bus krijgt! Ook zorgen de wijkcontactpersonen ervoor dat alle basisschoolkinderen in hun wijk op hun verjaardag een felicitatiekaart ontvangen. Zodoende zijn wijkcontactpersonen onmisbaar voor een levendige en betrokken parochiekern St. Willibrordus! Onze wijkcontactpersonen zijn eigenlijk de oren en de ogen van onze gemeenschap. Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit mooie vrijwilligerswerk? U kunt zich aanmelden bij Janny Ruygrok (tel. 511.7724 of jannyruygrok@hotmail. com) dan wel bij Jenny van der Kley (tel. 511.1124 of jvdkleij@ziggo.nl) Marga Brackel

50 jarig huwelijk! Maandag 18 mei waren Cees en Toos Olijslagers 50 jaar getrouwd. In de eucharistieviering op zondag 17 mei werd er bij dit heugelijke feit stilgestaan. Cees en Toos zijn twee zeer actieve en betrokken vrijwilligers. Cees is al jaren koster, is lid van de beheercommissie van onze parochiekern en daarin de verantwoordelijke voor ons kerkhof, lid van ons rouw- en trouwkoor Semper Fidelis en is ook altijd bereid om waar dan ook als vrijwilliger een helpende hand toe te steken. Toos zingt al jaren bij het koor Caecilia en sedert kort ook bij Pro Deo, zij is ook lid van Semper Fidelis, zij is wijkcontactpersoon, zij helpt bij de ledenadministratie, ondersteunt Aad Bakker bij de financiële administratie en doet her en der hand- en spandiensten. De pastoor memoreerde aan het einde van de viering hun vele vrijwilligerswerkzaamheden, sprak een welverdiende felicitatie uit en liet die vergezeld gaan van een boeket bloemen voor ieder van hen, waarna de kerkgangers een spontaan applaus lieten horen voor dit gouden bruidspaar! Ook vanaf deze plaats: Cees en Toos van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren! AvdZ


Sint Willibrordus - Wassenaar

Vanwege de kerkelijke feestdag van de HH. apostelen Petrus en Paulus op 29 juni wil de redactie hier enige aandacht besteden aan de H. Petrus en dan met name aan zijn huis in Kafarnaüm aan het Meer van Galilea (zie kaartje). Peter Eldering is een aantal jaren geleden daar geweest en vertelt ons nu daarover.

Het huis van Petrus en Jezus Één van de hoogtepunten op een reis naar het Heilig Land was voor mij het bezoek aan het huis van St. Petrus in het vissersdorpje van toen: Kapharnaüm. En dat niet alleen omdat het mijn patroonheilige is, waarvan we het feest op 29 juni vieren. Dit is de plaats waar onze Heer heeft gewoond. Wat is er te zien? Niet veel meer, omdat er tegenwoordig een betonnen gevaarte van een Grieks-Katholieke kerk boven staat; alleen een venster in de vloer geeft zicht op die plek. De ruïnes van de overige huizen (zie voorgrond foto) geven een betere indruk. En toch die paar keien onder een raampje geven de plaats aan waar Jezus thuis was. Waar Jezus woonde met Petrus en diens schoonmoeder en met de broer van Petrus, ook een apostel. Juist het Marcusevangelie dat we in dit kerkelijk

jaar 2014 - 2015 lezen, bericht daar veel over. Thuis Marcus gebruikt voor het begrip "thuis" precies dezelfde uitdrukking zoals Grieken dat nog steeds doen: “En oikooi”. En dat is heel bijzonder. De evangelisten geven namelijk geen reality-soap: de evangelisten regisseren hun ervaringen tot een evangelie, tot een “goede boodschap”. Zij ordenen datgene, wat in hun dagen “vervuld” werd en tot “voltooiing” kwam. Dát willen ze betrouwbaar weergeven (zie Lucas h. 1 v.1 en volgende). Ze hadden veel meer kunnen vertellen. De evangeliën worden echter zo gecomponeerd “opdat wij geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God”. De evangelisten hebben ons heil op het oog: “Dat wij daardoor leven hebben in Zijn naam” (zie Johannes h. 20 v.30 en volgende). We horen van “grote verhalen”, zoals de genezing van een lamme, waarbij zelfs het dak van Petrus' huis wordt gesloopt om de lamme naar binnen te brengen (Marcus h. 2 v.1 en volgende). Heel bijzonder is het, dat de evangelisten een beetje zijdelings vertellen hoe Jezus moe thuis komt (het begin

bron: www.bijbelseplaatsen.nl

van Marcus h. 2 v.1) of met zijn leerlingen “onder elkaar is” (bijvoorbeeld Marcus h. 7 v.17 en h. 9 v.13). Tenslotte Jezus als mens komt ons misschien het meest nabij niet in zijn “grote wonderen”, maar “thuis”, in Kafarnaüm, als Hij een koorts van de schoonmoeder van Petrus geneest (Marcus h. 1 v.30). Ik denk daarbij aan een griepje of verkoudheid. Hier, bij Jezus thuis, mogen we ervaren dat Jezus onze heelmeester is voor ziel en lichaam. Niet alleen voor “grote” ziekten, maar ook bij kleine ongesteldheden mogen we ons vol vertrouwen in gebed tot hem keren, zoals wij ook in de eucharistieviering zeggen: “Spreek slechts één woord en ik zal gezond worden”. Peter Eldering

29


Sint Willibrordus - Wassenaar Nieuw kerkhofreglement per 1 mei 2015 Wij willen u op de hoogte stellen van het feit dat er met ingang van 1 mei 2015 in onze parochie een gewijzigd kerkhofreglement bestaat. Hierin worden de volgende onderwerpen besproken: (1) het vestigen, verlengen en het vervallen van het grafrecht, (2) de indeling van het kerkhof en het onderscheid van graven,

Misintenties Zondag 31 mei: Georgine Krul-Vinke, Bertha van Haastrecht-Maas (jrgt), Joseph Schelfhout, Gerard Jonker, Gerda van Deursen-Verhart en haar zus Ria, Helena Maria van Maren-Peters en haar zoon Frank Woensdag 3 juni: Elisabeth Zwartelé-van der Laar, Clazina Vogels-Vrijburg, Johanna Lippmann, Cornelia van der Velde-Kraan, Gerrit van der Hoort, Johanna van der Hoort-Endhoven, Elisabeth EbbingKoppelman Zondag 7 juni: familie Ooosterveer-Compier, Georgine Krul-Vinke, Ton Bakker, Janny Wisse-Noordover, Elisabeth Zwartelé-van der Laar, Clazina Vogels-Vrijburg, Johanna Lippmann, Cornelia van der Velde-Kraan, Gerrit van der Hoort, Johanna van der Hoort-Endhoven, Elisabeth Ebbing-Koppelman, overleden ouders Bakker-Vogels, overleden ouders Kouwenhoven-Ruigrok van der Werve Woensdag 10 juni: Johanna Lippmann, Cornelia van der Velde-Kraan, Elisabeth Ebbing-Koppelman Zaterdag 13 juni: Marjolein Wubben, Johanna Lippmann, Cornelia van der Velde-Kraan, Elisabeth Ebbing-Koppelman Zondag 14 juni: Cornelis Steur, Georgine Krul-Vinke, Gerda van Deursen-Verhart en haar zus Ria, Adrie Bakker, Will Knijnen-

(3) asbussen, (4) graftekens en grafbeplanting, (5) tarieven en onderhoud en (6) een overgangsbepaling en de slotbepalingen. U kunt een exemplaar van dit gewijzigde reglement aanvragen bij de Beheerder Sloep. Ook wordt dit vernieuwde reglement opgenomen op de binnenkort voor iedereen toegankelijke (vernieuwde) website van onze parochiekern. LB burg, Elisabeth Ebbing-Koppelman, Maria Ooosterveer-Bosma, Johanna Lippmann, Cornelia van der Velde-Kraan, Frans Westgeest en Anneke Westgeest-Slats, overleden ouders van Leeuwen-Remmerswaal, overleden ouders VogelsOliehoek, overleden ouders Wensveen-Gardien, Josephine Westgeest-van der Stap en overleden familie, Coby Heijstek en overleden familie Woensdag 17 juni: Johanna Lippmann, Cornelia van der Velde-Kraan, Elisabeth Ebbing-Koppelman Zondag 21 juni: Georgine Krul -Vinke, Johanna van Leusden-van der Kooij (jrgt),Merie Moolenburgh-Butteling, Chris en Henny Groenewegen-Kaptein, Johannes Knaap, Joannes Bots, Helena Maria van Maren-Peters en haar zoon Frank, Johanna Lippmann, Elisabeth Ebbing-Koppelman, overleden ouders Horbowiec-Rientjes, overleden ouders van der Moolen-Bakker, overleden leden familie Ruygrok-Bo Woensdag 24 juni: Elisabeth EbbingKoppelman Zondag 28 juni: Georgine Krul Vinke, Joseph Schelfhout, Nicolaas Smit, Jan Marsman, Marloes Beyersbergen, Janny Wisse-Noordover, Maria Vogels- Oliehoek (jrgt), overleden ouders Vogels-Oliehoek, overleden ouders van Haastrecht-Maas, overleden ouders van der Voort-Brouwers, overleden ouders Bollen-Horsten, Elisabeth EbbingKoppeling

Overledenen: Op 18 april overleed Gerrit Bernardus van der Hoort op de leeftijd van 92 jaar. Een week later, op 25 april, overleed ook zijn vrouw Johanna Cornelia van der Hoort-Endhoven op de leeftijd van 90 jaar. De uitvaartplechtigheid van beiden vond plaatst op 28 april waarin ze samen de reis hebben aanvaard. Op 27 april is mevrouw Zwartelé-van der Laar overleden, weduwe van Edmundus Zwartelé. Zij is 89 jaar geworden. Na de plechtigheid is ze alhier ter aarde besteld. Op 28 april is mevrouw Clazina Wijnanda Vogels-Vrijburg overleden. Zij was weduwe van Hendrikus Vogels. Ze heeft een leeftijd bereikt van 95 jaar. Zij is na de plechtige uitvaartmis welke werd gehouden op 5 mei, op ons kerkhof begraven. Op 3 mei is Johanna Mathilda Maria Lippmann overleden op een leeftijd van 93 jaar Ze was alleenstaand. Op 8 mei hebben we afscheid van haar genomen tijdens de uitvaartmis. Ze is ter ruste gelegd op een kerkhof in Heemstede. Op 7 mei is mevrouw Cornelia Jacoba Margaritha van der Velde-Kraan gestorven. Zij heeft een leeftijd bereikt van 94 jaar. Op 15 mei is de uitvaartplechtigheid geweest, voorafgaand aan de crematie. Op 12 mei is mevrouw Elisabeth Helena Maria Ebbing-Koppelman overleden op de leeftijd van 85 jaar. Op 16 mei is ze na de uitvaartplechtigheid bijgezet in het familiegraf.

Uitsluitend voor de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave nieuwe abonnementen, verhuizingen en klachten over de bezorging kunt u zich wenden tot: Mw. Corine Verhart-Wensveen, e-mail: AL.VERHART@casema.nl, mob.tel. 06-4194 2547. Voor betaling abonnement (€ 15 per jaar): IBAN: NL37 INGB 0009 184 090 t.n.v. St. Willibrordus te Wassenaar

30


Contacten Bestuur parochie H. Augustinus - Pastoor Moderator: Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl - Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl tevens waarnemend penningmeester - Personeel: Fred Bakker, tel. 070 - 369 5107, e-mail: fcbakker@kpnmail.nl tevens waarnemend secretaris - PR en communicatie: Connie Schutten-Faes, tel. 070 - 511 7043, e-mail: connie@schutten.nl - Vrijwilligers: Balth Schröder, tel. 071 - 514 1718, e-mail: balthschroder@gmail.com - Begraafplaatsen: Bertha Beeres-Visser, tel. 071 - 561 6816, e-mail: berthabeeres@beeresco.nl - Beheer Gebouwen: Reinoud Kimman, tel. 070 - 514 4403, e-mail: augustinus@chimborazo.nl - Algemeen lid: Karin Bolhuis, tel. 070 - 511 0853, e-mail: kbl_65@yahoo.com

Pastoraal Team parochie H. Augustinus - Pastoor Moderator: Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl - Pastor: Berry Lansbergen, pr., tel. 070 - 213 5195, e-mail: berrylansbergen@parochie-augustinus.nl - Diaken: George Brink, e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl - Pastoraal werker: Truus Wüts, e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl - Pastoraal werker: Peter van Beurden, e-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl - Pastoraal werker: Dirk Gudde, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Referentschappen voor de locaties - Katwijk: - Oegstgeest: - Voorschoten: - Wassenaar:

Truus Wüts, tel. 06 - 2313 3501 Peter van Beurden, tel. 06 - 5118 3936 Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508 George Brink, tel. 06 - 3078 0364

Centraal Secretariaat parochie H. Augustinus - Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Redactie - Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl. (MH) - Eindredacteur, a.i.: Connie Schutten-Faes, tel. 06 - 2439 9866, e-mail: connie@schutten.nl (CSF) Locatieredacteuren: - H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com (PvH) - H. Willibrord Oegstgeest: May-lisa de Laat, tel. 06 -1037 2659, e-mail: mldelaat@freeler.nl (ML) - H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) - De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) - St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Maike Marks, tel. 070 - 511 9994, e-mail: maike.marks@gmail.com (MM) - Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) Anne van der Zalm, e-mail: anne vanderzalm@hotmail.com (AvdZ) Rubrieksredacteuren: - Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) - Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom: Maike Marks, tel. 070 - 511 9994, e-mail: maike.marks@gmail.com (MM) - Jeugd, Gezin en Jongeren: Mirjam Aerden-de Mol, e-mail: gezinspagina.augustinus@gmail.com (MdM) - Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) - Augustinus, 6 in 1, a.i.: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH)

QR-code Website Parochie Augustinus

QR-code Augustinus Facebookpagina

Website: www.parochie-augustinus.nl Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

31


De Augustinus-kids Wil je (jong of ouder) helpen met de kidspagina? Stuur ons dan jouw tekening of foto over geloof, God of Kerk. Bedenk zelf iets of mail ons om een idee. Een vraag stellen over geloof mag ook. Hij wordt beantwoord door pastoor Michel. gezinspagina.augustinus@gmail.com

Sint Jan – Johannes de Doper Zacharias en Elisabet zijn met elkaar getrouwd, maar ze hebben geen kinderen. Dit komt omdat Elisabet onvruchtbaar is. Op een dag komt er een engel bij Zacharias. Zacharias schrikt en is bang. Maar de engel zegt tegen hem: “Schrik niet, Zacharias, ik kom je vertellen dat Elisabet en jij een zoon zullen krijgen. Je moet hem de naam Johannes geven”. Hij zal je vreugde en blijdschap brengen. Zacharias zegt: “Hoe kan ik daar zeker van zijn? Ik ben een oude man en mijn vrouw is ook al oud.” De engel antwoordt: “Ik ben Gabriël een engel van God. Hij heeft mij gestuurd om je dit blijde nieuws te vertellen. Omdat je me niet gelooft zal je zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag waarop je zoon wordt geboren.” Niet lang daarna wordt zijn vrouw Elisabet zwanger. Een paar maanden later krijgt Maria bezoek van de engel Gabriel. De engel zegt: “Maria, jij wordt de moeder van Jezus, maar je nicht Elisabeth krijgt over drie maanden ook een baby”. Als Maria dat hoort wordt ze helemaal blij. Ze gaat meteen naar haar nicht toe om te zien of ze soms ergens mee kon helpen. Zo is Maria nou eenmaal. Ze denkt er altijd aan om anderen te helpen. Elisabet woont in de bergen. Als ze aankomt begroet ze Elisabet. Meteen als Elisabet de begroeting van Maria hoorde, springt het kind in haar buik van blijdschap op. Dit kind is Sint Jan. Elisabet wordt dan heel blij, ze raakt vervuld met heilige Geest. Ze roept met luide stem: "Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot." Dan is het zover. De zoon van Elisabet wordt geboren. Iedereen is dolblij, buren en familie. Elisabet vertelt de mensen dat het kind Johannes heet. Dat vinden de mensen vreemd. Ze zeggen: "Die naam komt in de familie toch niet voor.” Ze vragen het aan de vader Zacharias. Hij kan niet praten en daarom schrijft hij op: Zijn naam is Johannes. Op hetzelfde moment kan hij zijn mond en zijn tong weer bewegen, en weer praten.

Sacramentsdag getekend door Olivia vd Sint Willibrordus Wassenaar in 2014 (toen 7 jaar).

Wist je dat? Deze maand is het Drievuldigheidszondag. We vieren dat we geloven in één God in drie Personen: de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. God houdt van ons op drie manieren en Hij helpt ons op drie manieren. Wij kunnen op drie manieren tot Hem bidden. Er is deze maand nog een feest: Sacramentsdag. We vieren dat we Jezus steeds weer opnieuw kunnen ontmoeten in de Eucharistie.

Lees verder op pagina 10.

Foto en tekst Femke van der Star

Feest in Katwijk

Tekening door Luisa (13 jaar) uit Belicena (Granada, Spanje). St. Jan heeft op zijn hand een sprinkhaan en in de boom is honing. Lees daar meer over op p. 10.

Op 24 juni is het feest van Johannes de Doper, Sint Jan. Op 21 juni vieren we daarom feest in Katwijk; St. Jan is de patroonheilige van de Joannes de Doper kerk. In deze Augustinus maken we kennis met St Jan. Hij leeft in de tijd van Jezus, is de neef van Jezus en bereidt de weg voor Jezus.

Profile for Parochie H. Augustinus

De Augustinus juni 2015  

De Augustinus juni 2015  

Advertisement