__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 5 no. 5 - 2019 27 april - 2 juni

De Augustinus Mei 2019 - Jaar van de roepingen

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel

Parochiebestuur v.l.n.r.: Mike Emmerson, penningmeester; Astrid van der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voorzitter; Jan Konst, begraafplaatsen; Chris Warmenhoven, secretaris en portefeuillehouder gebouwen

Via Dolorosa De eerste week van april heb ik als lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem deelgenomen aan de pelgrimage naar het Heilig Land. Naast het bezoeken van de diverse inspirerende heilige plaatsen in Nazareth, Bethlehem en Jeruzalem, hebben we om 6 uur ’s morgens de Via Dolorosa gelopen om op deze manier de Kruisweg te mogen ervaren. Omdat de Via Dolorosa door het drukke centrum van Jeruzalem voert, is het een meerwaarde om dit te doen in alle rust in de vroege morgen onder het aanbreken van de dag. Door deze ervaring, deze maand een bericht over de Kruisweg en hoe deze in onze kerken is weergegeven. Kruiswegstaties De Kruisweg is een onderdeel van de traditie van ons Paasfeest. Een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus, vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt ons als gelovige in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties. Het idee van een Kruisweg is dat de gelovige zo in gebed de Via Dolorosa kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest. Geschiedenis In de Rooms-Katholieke traditie is het sinds de 15e eeuw ook een godsdienstoefening, die onder andere op Goede Vrijdag plaatsvindt. De godsdienstoefening wordt aan verschillende bronnen toegeschreven. Zo zou de kruiswegoefening teruggaan op de H. Maagd Maria die in Jeruzalem de

2

plaatsen van de Via Dolorosa bezocht. Algemeen wordt echter vooral de werkzaamheid van de H. Franciscus van Assisi verantwoordelijk geacht voor de verspreiding van de gebeden kruisweg. Vooral de Franciscanen, waaronder Leonard van Porto Maurizio, zijn verdienstelijk geweest in het oprichten van kruiswegen. Aan het verrichten van de kruisweg is door de pausen gedurende meerdere eeuwen een volle aflaat verbonden, onder de normale voorwaarden. In 1726 bepaalde Paus Benedictus XIII dat iemand die een kruisweg langs ging dezelfde aflaten ontving als iemand die in Jeruzalem de Via Dolorosa bezocht. Omdat het aantal staties hier en daar verschilde, bepaalde Paus Clemens XII (paus van 1730-1740) het aantal op 14. In 1741 werd onder Paus Benedictus XIV de aanwezigheid van een kruisweg verplicht in alle Rooms-Katholieke kerken. Bij Franciscanen en Clarissen werd de kruisweg elke vrijdag gebeden. Over de plaatsing van de kruisweg hebben nooit voorschriften bestaan, maar meestal liep hij eerst op de noordwand van oost naar west en op de zuidwand van west naar oost. Deze gewoonte is waarschijnlijk gebaseerd op de kruisweg in de Christus de Verlosser-kerk in Jeruzalem. Op een aantal plaatsen is er later nog een statie aan toegevoegd, de zogenaamde paasstatie die uitbeeldt hoe Jezus Christus verrijst uit de doden, nadat Hij door het kruisoffer de mensen verlost heeft. Kruisweg in de Bijbel De Kruisweg heeft dus 14 staties. Verrassend is daarbij dat niet iedere statie in de bijbel voorkomt. De 14

verschillende staties zijn: Jezus wordt ter dood veroordeeld; Jezus neemt het kruis op Zijn schouders; Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis*; Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder*; Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen; Veronica droogt het aangezicht van Jezus af; Jezus valt voor de tweede maal* ; Jezus troost de wenende vrouwen; Jezus valt voor de derde maal*; Jezus wordt van Zijn klederen beroofd*; Jezus wordt aan het kruis genageld; Jezus sterft aan het kruis; Jezus wordt van het kruis afgenomen; Jezus wordt in het graf gelegd. De met een * aangeduide staties staan niet als zodanig in de bijbel omschreven, waarbij bij statie 10 de kanttekening gemaakt moet worden dat de soldaten zijn kleren verdeelden. Kruiswegstaties in onze kerken In onze kerken worden de kruiswegstaties in verschillende stijlen weergegeven; ze verschillen in kleurstelling of vorm (schilderij of muurschildering). Zo zijn de staties in De Goede Herderkerk na de recentelijke renovatie veel helderder geworden, terwijl de staties in de H. Joannes de Doperkerk veel minder heldere kleuren hebben. Bij de laatste staties is het wel weer bijzonder dat de toenmalige pastoor de staties heeft geschilderd. Afhankelijk van de kunstenaar zijn de Kruiswegstaties opgenomen in de inboedelverzekering bij Donatus. Helaas zijn de staties na schade of diefstal niet meer in de oude staat terug te brengen. Laten we daarom de komende dagen extra aandacht schenken aan deze bijzondere afbeeldingen in onze kerken.

Via Dolorosa. Foto en tekst: Chris Warmenhoven, secretaris en portefeuillehouder gebouwen


Voorwoord - Meimaand Mariamaand Wie in de Katholieke Kerk meimaand zegt, die zegt ook Maria. Toch is deze combinatie minder oud dan je zou denken. Pas eind zeventiende eeuw is deze devotie op deze manier ontstaan. De Maria-icoon op de voorkant (bron: Icon Puzzles Orthodox), toont Maria van Altijddurende bijstand. Zo ervaren wij de Moeder van de Heer, altijd kan je bij haar aankloppen. Laten we dat in deze meimaand ook doen. In meerdere kernen wordt het rozenkransgebed gebeden of wordt een Mariaviering gehouden. Maak tijd voor haar, zij heeft altijd tijd voor ons. Een uniek moment is de inwijding van het orgel uit De Moeder Gods kerk, dat geplaatst is in de Joannes de Doper kerk in Katwijk, u kunt daarover lezen op bladzijde 14 en bladzijde 21. Jarenlang werden de vieringen begeleid met een elektronisch orgel, maar nu staat er een schitterend orgel dat binnen onze parochiegrenzen is gebleven. Dankbaarheid alom. Op pagina 8 treft u een uitnodiging voor de Liduina bedevaart. Alleen de Liduina basiliek in Schiedam is al de moeite waard. Onze bisschop nodigt ons uit voor deze bedevaart waarbij ook een processie is door Schiedam naar de oude kerk waar Liduina nog naar de kerk is gegaan en waar haar lichaam ooit is begraven. Ik nodig u uit ons parochieblad van het begin tot het eind te lezen, geniet van de jeugd en de vele activiteiten, ze inspireren en geven hoop.

Pastoor Michel Hagen

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank) Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacant Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team manier waarop ieder zich persoonlijk laat raken door Jezus: welke beelden van Jezus helpen contact met Hem te maken en welke beelden zijn eerder een hindernis? Tot onze vreugde was ook collega Dirk Gudde bij deze retraite aanwezig, herstellend van de medische behandeling die hij moest ondergaan. Het team hoopt dat hij, nadat de noodzakelijke nazorg voltooid is, een vruchtbare sabbatperiode mag ingaan. Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst en diaken George Brink

Pastoraal woord - Kind, zie daar uw moeder Terwijl we in deze meimaand zien hoe prachtig de natuur zich ontvouwt, vestigen we ook onze aandacht op onze Moeder Maria. Als we dit aandachtig doen, zal ons hart open gaan voor onze Heer Jezus Christus. Een bekende vorm is het bidden van de Rozenkrans. Als kinderen van Maria kunnen we dat privé bidden of met elkaar als gemeenschap. Door in onze hand de Rozenkrans vast te houden pakken we we de hand van onze Moeder Maria vast. Met haar overwegen we dan de geheimen van het leven van haar Zoon en onze Verlosser Jezus Christus. We kennen vier reeksen geheimen uit het leven van Jezus. De blijde, de droevige, de glorievolle en de geheimen van het Licht. Deze geheimen versterken onze relatie met de Heer. We leren het leven van Jezus kennen zoals Maria dat kent en dat zij haar leven lang heeft overwogen en in haar hart heeft bewaard. Laten we de komende maand samen de Rozenkrans bidden en onze noden bij Moeder Maria brengen. Onze persoonlijke noden, die van de Kerk (in het bijzonder de roepingen) en die van de wereld. De blijde geheimen (maandag en zaterdag) 1. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

4

De geheimen van het Licht (donderdag) 1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. 2. Jezus openbaart zijn heerlijkheid op de bruiloft van Kana. 3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. 4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. 5. Jezus stelt de Eucharistie in bij het Laatste Avondmaal. De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag) 1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader. 2. Jezus wordt gegeseld. 3. Jezus wordt met doornen gekroond. 4. Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg. 5. Jezus sterft aan het kruis. De glorievolle geheimen (zondag en woensdag) 1. Jezus verrijst uit de doden. 2. Jezus stijgt op ten hemel. 3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen. 4. Maria wordt in de hemel opgenomen. 5. Maria wordt in de hemel gekroond. Kapelaan Boris

Uit het pastoraal team Van maandag 1 tot woensdag 3 april is het pastoraal team op zijn jaarlijkse teamretraite geweest in de St-Adelbertabdij in Egmond, voor alle teamleden inmiddels een vertrouwde plek. Tijdens deze retraite houdt het team zich niet bezig met het pastorale werk van alledag, maar is er tijd en ruimte om persoonlijke inspiratie in het geloof te delen en zich te voegen in de gebedsuren van de benedictijnse communiteit. Dit jaar sprak het team over de

In de teamvergaderingen blijft de gezamenlijke gezinscatechese in Voorschoten een belangrijk gespreksonderwerp: hoe verloopt die nu, wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden? Ook de planning van de gezinscatechese voor het komende jaar gaat aandacht vragen. Het team is blij dat er een jonge vrouw gevonden is die met enthousiasme de taak van coördinator op zich wil nemen voor dit belangrijke project. De jaarlijkse nationale bedevaart naar het heiligdom van de martelaren van Gorcum, dit jaar op zaterdag 6 juli, kwam ter sprake. Het team hoopt dat vele parochianen aan deze bedevaart zullen willen deelnemen. Er zal busvervoer georganiseerd worden. Het ligt in de bedoeling dat het bisdom weer begint met een opleiding tot gebedsleiders voor vrijwilligers die in de liturgie en/of in gebedsgroepen actief zijn. Veel is nog niet duidelijk, maar het team denkt na over de toekomstige rol van gebedsleiders in onze parochie en over het profiel van parochianen die wellicht aan de opleiding zouden kunnen deelnemen. De vele vrijwilligersvacatures in de parochie zijn een voortdurende zorg van het team, waarbij op dit moment vooral de invulling van de vacante functies in het parochiebestuur de hoogste prioriteit heeft. In de vergaderingen deelt het team steeds inspirerende ontmoetingen en bezielende vieringen die de teamleden meemaken, in het vertrouwen dat Gods Geest onze parochie en allen die bij haar betrokken zijn ook in de toekomst zal blijven inspireren en dragen. Diaken George Brink


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk Studiedag over orgelmuziek: elk hoogfeest heeft zijn eigen ‘tune’ Welke orgelmuziek is er beschikbaar voor hoogfeesten als Pinksteren, Sacramentsdag en Drievuldigheidszondag? Op deze vraag ging organist Aart de Kort in tijdens zijn lezing op de studiedag ‘Orgelmuziek voor hoogfeesten’. Deze werd georganiseerd door de Diocesane instelling voor liturgische muziek St.-Gregorius (DISG). Zo’n dertig organisten uit parochies van het bisdom Rotterdam kwamen samen op 6 april in de kerk St. Paulus Bekering in Capelle a/d IJssel om inspiratie op te doen voor het spelen van passende orgelmuziek in de liturgieviering tijdens hoogfeesten. “Elk hoogfeest heeft zijn eigen ‘tune’ zou je kunnen zeggen: een eigen muzikale kleur”, vertelt Richard Bot, voorzitter van de DISG. "De melodie van ‘Wij komen tezamen’ of ‘Stille nacht’ roept Kerstmis op. Maar wat de juiste muziek moet zijn bij hoogfeesten als Sacramentsdag of Drievuldigheidszondag, is bij veel organisten minder bekend.” " Je talent en gave om muziek te maken en beschikbaar te stellen aan de geloofsgemeenschap is echt een roeping.” Bron: Bisdom Rotterdam

Jongeren kijken terug op een bijzondere reis en houden contact “Je bent vol vuur als je thuiskomt.” Op zaterdag 16 maart vond in Amsterdam de reünie plaats van de WJD’ers die in januari naar Panama gingen. Onder hen waren ook veel jongeren uit het bisdom Rotterdam. De WJD’ers keken terug op de bijzondere reis en gingen in gesprek over de vraag: hoe kun je thuis dat vuur vasthouden? Bob Wegkamp is projectleider voor deze WJD vanuit Jong Katholiek. Hij leidt de bijeenkomst en praat de jongeren door het programma. Veel WJD’ers zijn via social media contact blijven houden. Nieuwe vrienden maken is een belangrijk onderdeel van elke WJD. Tijdens de reünie blikken de jongeren in (deel)groepen samen terug op de reis. Vanuit het bisdom Rotterdam waren er drie priesters die meereisden en de jongeren begeleidden: rector Walter Broeders en de priesters Winfried

Kuipers en Eli Stok. Ook zij zijn tijdens de reünie aanwezig. De deelgroepen praten over de vraag wat de WJD ze heeft gebracht en wat hen tijdens de WJD het meest heeft geraakt. Velen noemen de indrukwekkende verwelkoming door de Panamezen. De WJD’ers waren op dat moment vermoeid door de lange tocht inclusief vertraging. Maar de Panamezen hadden al die tijd gewacht en bouwden een feestje, zodra de Nederlanders aankwamen. Verschillende jongeren hebben nog WhatsApp-contact met hun gastgezin. “Het waren fijne gastgezinnen en elke dag waren er superveel mensen om je heen,” vertelt iemand. “De gastvrijheid kende nauwelijks tot geen grenzen. Bij eerdere WJD’s gaven de mensen van hun overvloed, maar hier gaven ze van hun armoede,” zegt een ander. En hoe is het dan om na de WJD weer thuis te komen? Dat blijkt weer even wennen. “Je bent dan thuis niet meer de hele tijd met het geloof bezig,” vertelt iemand. “In de Kerk gaat het er ineens weer veel rustiger aan toe dan in Panama, waar de mensen klappen en dansen tijdens de mis.” Voor wie met andere jongeren bij elkaar wil blijven komen, wordt deze middag een aantal activiteiten gepresenteerd, zoals het jongerenprogramma van de Stille Omgang. Verschillende WJD’ers gaan daar vanuit de reünie naar toe. Dat doet ook Mgr. Hendriks die deze dag een deel van het programma met de jongeren meemaakt. Tijdens het gebedsmoment wordt in de voorbeden gebeden voor de jongeren en de Kerk en met name ook voor de Panamese gastgezinnen. Een pub quiz en een gezamenlijke maaltijd ronden het programma af. De bijeenkomst vond plaats in het parochiecentrum van de H. Fransiscus van Assisi kerk (de Boomkerk). Bron: Bisdom Rotterdam

De reunie van de Panamareizigers. Foto: Bisdom Rotteram

Ontdek de jongerenbedevaart naar Banneux “Banneux laadt je op en geeft je energie”, zegt een jongere over de bedevaart naar Banneux. In tegenstelling tot wat velen denken is er voor jongeren veel te beleven en te doen. Een nieuwe video van het bisdom Rotterdam laat zien wat er geboden wordt. Kijk op de website van het bisdom.

Tussenbeide met nieuws uit het bisdom en van parochies Het eerste nummer van Tussenbeide is sinds zondag 7 april beschikbaar in de parochies. In dit nummer wordt aandacht gevraagd voor het Jaar van de Roepingen. Mgr. van den Hende spreekt in zijn openingsartikel over de Kerk van geroepenen en legt uit waarom het woord ‘roeping’ in het meervoud staat. Bij dit nummer is een ansichtkaart toegevoegd om Centrum Vronesteyn te kunnen blijven ondersteunen. Vronesteyn ontvangt geen (adres)gegevens via de bank. Daardoor kunnen donateurs, als zij niet zelf hun gegevens doorgeven, niet worden bedankt of uitgenodigd voor de speciale bijeenkomsten van Vronesteyn, zoals een wijding of donateursdag. Met de ansichtkaart kan iedereen nu zelf zijn of haar gegevens doorgeven aan Centrum Vronesteyn. Die worden dan gebruikt voor diocesane uitnodigingen. Tussenbeide besteedt bijzondere aandacht aan de mooie initiatieven die parochies ondernemen om eenzaamheid tegen te gaan. De artikelen zijn te herkennen in het blad aan het speciale logo ‘Ik zie jou’.

5


Spiritualiteit

vragen: 'Ja, als gij de schranderheid tot u roept en tot het inzicht uw stem verheft, als gij ernaar zoekt als naar zilver en speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vrees voor Jahwe verstaan en vindt gij de kennis van God.'

Woorden in de Bijbel: Qara! In deze maand staat het Hebreeuwse woord, ‫ערק‬, qara centraal. Je schrijft dit woord in het Hebreeuws met de letters qōf, rēsj en alèf. De letter alèf heeft een diepere betekenis, in het Hebreeuws staat deze letter ook voor éénheid. Zo zien we dat het hier gaat om een woord dat om heel intiem contact roept. Roeper en antwoorder vinden elkaar. Het woord ‘qara’ is een woord dat veelvoudig voorkomt in het Oude Testament, het wordt 736 keer gebruikt in 688 verzen. Het is het werkwoord dat God gebruikte om Adam te roepen in Genesis 3,9: Maar Jahwe God riep de mens en vroeg hem: “Waar zijt gij?” Hij antwoordde: “Ik hoorde uw donder in de tuin, en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.” God riep Adam, de mens, en de mens Adam gaf gehoor, gaf antwoord. Het woord ‘qara’ betekent hier ‘riep’, ‘noemde’. Als van het werkwoord: roepen, samenroepen, bijeenroepen, benoemen’. In de verhalen van de Bijbel is het taaleigen dat bij naamgeving de namen niet slechts worden verteld, gezegd worden, maar zij worden uitgeroepen, om zo in de volle betekenis bekend te worden gemaakt. In Genesis 21, 3 lezen we: ‘Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd en die hem door Sara werd geschonken de naam Isaak’. ‘Qara’ is het Hebreeuwse woord dat daar in de bijbel staat, dat Abraham sprak toen hij zijn zoon de naam Isaac gaf. Zo werd de diepere betekenis van de zoon die hem geschonken was, aan de gemeenschap duidelijk gemaakt. Hij had een naamdrager. In het woord ‘qara’ vinden we ook de betekenis van ‘ontmoeten’, van roepen en ontmoeten. God maakt contact met Mozes in Exodus 3,4: Jahwe zag hem

6

naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: `Mozes, Mozes.' `Hier ben ik,' antwoordde hij. Hier begint de roepingsgeschiedenis van Mozes. God roept Mozes en Mozes geeft gehoor aan God. Mozes antwoordt. Het valt op, wanneer je verder leest, dat Mozes steeds weer naar nieuwe argumenten zoekt om van Gods opdracht ontslagen te worden. Hierdoor wordt duidelijk gemaakt dat Mozes zijn roeping niet zelf gezocht heeft. Maar in dienst genomen werd door God. God heeft hem geroepen en eiste een antwoord, eiste van Mozes een antwoord-gevende-houding. De apostel Paulus spreekt in zijn brieven aan de christenen van Rome ook over ‘qara’ en over de innerlijke houding bij het gehoorgeven hieraan. Romeinen 10,13-15: 'Want al wie de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt? En hoe zullen zij Hem verkondigen, als zij niet zijn gezonden?' Hier spreekt hij over het antwoorden vanuit de innerlijke houding en het uiterlijke handelen van het roepen, het gehoor geven met woord en daad aan de ontmoeting in de aanroep! In Exodus 19,20 lezen we: 'Want Jahwe was nedergedaald op de Sinaï, op de top van de berg. En Jahwe riep Mozes naar de top van de berg en Mozes ging naar boven'. Mozes hoort God en volgt zijn verzoek op, vanuit een innerlijke houding van vertrouwen en geloof geeft hij zich over aan de wil van God. Dit woord wordt ook gebruikt in de boeken van de Psalmen en de Spreuken. In Spreuken 2-3 lezen we ook over de kracht en het inzicht dat ons gegeven kan worden wanneer wij hierom

Zo zien we dat ‘qara’ een erg persoonlijk woord is, een werkwoord dat vraagt om actie, inzet en betrokkenheid. Vanuit deze om-antwoord-vragendehouding, ontstaat een diepere verbondenheid. Het roepende ‘qara’ is niet een simpele uitroep. Het is niet een simpelweg zeggen: ’Hier ben ik, regel maar alles voor mij, ik zie het wel.’ Zoals Jezus zelf ook aangeeft in Mattheus 7,21-23: "Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: 'Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet'." Niet iedereen die hem roept bij zijn naam: "Heer", zal het koninkrijk der hemelen betreden. Een enkele uitroepen van de naam van de Heer zal niet de persoon redden. Het woord ‘qara’ is meer dan woorden. Het is een ‘roepen’ vanuit een innerlijke houding en een innerlijk vertrouwen. Zoals mooi beschreven staat in Romeinen 10,10: 'Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil. Het is niet alleen wat je zegt maar wat je gelooft in je hart'. Het antwoord op de roep komt na een innerlijke overtuiging. Niet zoals een verkoper op de markt zich na een aanroep richt tot een klant. Het is niet een vrijblijvende vraag of een simpelweg ‘hallo’. ‘Heb je misschien zo meteen even tijd voor mij?’ Nee ‘qara’ is geen vrijblijvende vraag. Het is als een roepen als van een patiënt in nood, die roept om een arts en weet dat hij antwoord zal krijgen. Het is geen vrijblijvende roep: er wordt antwoord verwacht! Diaken Peter Winnubst


Spiritualiteit Heilige van de meimaand: Maria Waarom is Maria zo geliefd? Is het omdat zij vrouw en moeder is, is het door haar leven, door God uitverkoren, een moeder die de kruisweg meeloopt, een vrouw die in een mannenwereld verder komt dan wie dan ook? Het begint ermee dat God haar vraagt. Zij, een gewoon meisje, wordt moeder van Gods Zoon. Zo klein voor de wereld, zo groot voor de hemel. Maria heeft zelfrespect, ze beseft goed wat er gebeurt. Wie kan zeggen dat elk geslacht hem zalig zal prijzen? Bij ons zou dat mateloos arrogant zijn. Maria zegt het en zij is zich de reikwijdte van haar woorden bewust. Zij is geen doetje, ze is een vrouw met kracht en talent, een die voor haar keuzes staat, die trouw blijft aan haar gegeven woord. Zij is echt vrouwelijk en moederlijk; haar moederhart is zo groot dat elke mens bij haar terecht kan. Ze is zuiver in denken en doen, naar geest en lichaam; ze is het model van de volmaakte bruid. Maria gaat de weg van het kruis en houdt vol tot het einde. Een vrouw dus met kwaliteiten, een die nadenkt en die wat ze meemaakt, overweegt in haar hart. Wat er uitspringt is haar bescheidenheid. Ze zingt het in haar lofzang: God zag welwillend neer op de kleinheid van zijn dienstmaagd. Zij is een grote vrouw, maar ze is boven alles groot in bescheidenheid. Die bescheidenheid is belangrijk. In de eerste plaats, omdat God zelf bescheiden is. God dringt zich niet op en geeft ons de ruimte. Bescheidenheid is ook belangrijk, omdat God zijn grootheid alleen kan tonen, als wij onszelf niet groot maken. De wereld gaat ten onder aan grote mensen die zichzelf groot maken door anderen klein te houden. Maria is echt groot, zij maakt zich klein voor God en op dat moment kan God een nieuw begin maken. Bescheidenheid is moeilijk. Het gaat in tegen onze verlangens en behoeften. We hebben behoefte aan complimenten en waardering. We lopen te koop met onze status en prestaties. Dat geldt voor de leek evengoed als voor de priester of de religieus, u en ik, het zit erin gebakken. Bij Maria vind je de volmaakte bescheidenheid. Zij beseft

zelfs dat ook die bescheidenheid Gods werk is. In niets zal zij op zichzelf roemen, zij roemt alleen op God. Wat is het heerlijk om gelovig katholiek te zijn; te beseffen dat wij Maria om hulp mogen vragen. Zo bescheiden als ze toen was is ze nog. Ze blijft op ons wachten en acht zich niet te groot voor ons gezeur. Maria is volmaakt bescheiden; God zal haar niets weigeren. Misschien kunnen we voor onszelf ook iets van die bescheidenheid vragen. Dan kan God ook door ons grotere dingen doen. Pastoor Michel Hagen

Bron: Icon Puzzles Orthodox

Gebed van de maand: Litanie van Loreto Heer, ontferm U over ons. (antw:) Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons. (antw:) Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons. God, Zoon, Verlosser van de wereld, ... God, heilige Geest, ... Heilige Drievuldigheid, ĂŠĂŠn God, ... Heilige Maria, bid voor ons. Heilige Moeder van God, b.v.o. Heilige Maagd der maagden, b.v.o. Moeder van Christus, b.v.o. Moeder van de Kerk, b.v.o. Moeder van de goddelijke Genade, b. Allerreinste Moeder, b.v.o. Moeder van barmhartigheid, b.v.o. Zeer kuise Moeder, b.v.o.

Maagdelijke Moeder, b.v.o. Onbevlekte Moeder, b.v.o. Beminnelijke Moeder, b.v.o. Bewonderenswaardige Moeder, b.v.o. Moeder van goede raad, b.v.o. Moeder van de Schepper, b.v.o. Moeder van de Zaligmaker, b.v.o. Allervoorzichtigste Maagd, b.v.o. Eerwaardige Maagd, b.v.o. Lofwaardige Maagd, b.v.o. Machtige Maagd, b.v.o. Goedertieren Maagd, b.v.o. Getrouwe Maagd, b.v.o. Spiegel van gerechtigheid, b.v.o. Zetel van Wijsheid, b.v.o. Oorzaak van onze blijdschap, b.v.o. Geestelijk vat, b.v.o. Eerwaardig vat, b.v.o. Heerlijk vat van godsvrucht, b.v.o. Mystieke roos, b.v.o. Toren van David, b.v.o. Ivoren toren, b.v.o. Gouden huis, b.v.o. Ark van het verbond, b.v.o. Deur van de hemel, b.v.o. Morgenster, b.v.o. Heil van de zieken, b.v.o. Toevlucht van de zondaren, b.v.o. Troosteres van de bedroefden, b.v.o. Hulp van de christenen, b.v.o. Koningin van de engelen, b.v.o. Koningin van de aartsvaders, b.v.o. Koningin van de profeten, b.v.o. Koningin van de apostelen, b.v.o. Koningin van de martelaren, b.v.o. Koningin van de belijders, b.v.o. Koningin van de maagden, b.v.o. Koningin van alle heiligen, b.v.o. Koningin zonder erfsmet ontvangen, b. Koningin in de hemel opgenomen, b. Koningin van de heilige rozenkrans, b. Koningin van het gezin, b.v.o. Koningin van de vrede, b.v.o. Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer. Lam Gods, dat ..., verhoor ons Heer. Lam Gods, dat ..., ontferm U over ons. Bid voor ons, heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden Heer onze God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer. Amen.

7


Augustinus, 6 in 1 Parochiekalender MEI 2019 11 t/m 19 mei 18 mei

Bedevaart Ierland met VNB en Katholiek Nieuwsblad, Augustinus 4, p.8 Bedevaart Meersel-Dreef, Augustinus 4, p.8

19 mei 19 mei 26 mei 30 mei

Gezinscatechese Voorschoten Open kloosterdag Bijhorst, Voorschoten, p.22 Bedevaart Schiedam, p.8 Dauwtrapfietstocht in Voorschoten, p.22

Vacaturebank parochie H. Augustinus - Katwijk / Oegstgeest / Voorschoten / Wassenaar

We herhalen vier vacatures voor het parochiebestuur: - Vice voorzitter - Secretaris - Communicatie - Fondswerving

H. Willibrord in Oegstgeest: - Bloemengroep: verzorgen van de bloemen - Contactpersonen: een attentie brengen bij mensen

Deze maand zijn er uit de parochiekernen vier vacaturemeldingen: H. Laurentius in Voorschoten: - Manager Bondsgebouw, zie Augstinus 4, p.20 - Assistenten voor doopvieringen, zie p.23

De redactie vraagt dringend uw aandacht en actie voor de volgende vacatures in haar midden: 1. Pagina Huwelijk, gezin en jongeren 2. Pagina's 6 in 1 (in totaal drie pagina's) 3. Locatieredacteur voor Oegstgeest

thee - en gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te gebruiken - in parochiezaal De Wilgenburg. 's Middags zal de processie met de relieken van de heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken. De processie begint om 13.30 uur met een kort gebedsmoment in de basiliek. Daarna trekt de processie langs plaatsen uit het leven van de heilige Liduina en plaatsen uit de devotie tot deze heilige, zoals de Grote of Sint Janskerk en Huis te Poort. In de Grote Kerk zal een oecumenische gebedsdienst plaatsvinden.

Liduinaprocessie 2018. Foto: Ramon Mangold

Vijfde processie van Sint Liduina Op zondag 26 mei wordt in Schiedam de vijfde processie van Sint Liduina gehouden. Na de eerste processie, bij het 25-jarig jubileum van de kerk van Sint Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans als basiliek, is het een traditie geworden om het Liduinafeest met de Liduinaprocessie jaarlijks te houden op de zesde zondag van Pasen: zondag voor Hemelvartsdag. De rector van de Liduinabasiliek, vicaris H.M.W. Egging, nodigt u uit om deel te nemen aan deze processie.

8

Deze keer zal de Liduinaprocessie plaatsvinden in het Jaar van de Roepingen. De heilige Liduina heeft op haar ziekbed haar roeping gevonden. Reeds jong was zij, na een val op het ijs, aan bed gekluisterd. Vanaf haar ziekbed heeft de heilige Liduina concrete daden van liefde verricht: door haar gebed; door haar vele bezoekers goede raad te geven, en door haar giften aan de armen. Om 10.30 uur begint het Liduinafeest met een feestelijke eucharistieviering in de basiliek. Aansluitend is er koffie,

De processie wordt in de basiliek afgesloten met een korte vesperdienst met de broederschap van Sint Liduina, om circa 15.45 uur. Daarna staat in de parochiezaal De Wilgenburg voor elke deelnemer soep met een broodje klaar. "Als christengelovigen vormen wij in gezamenlijkheid een gemeenschap van geroepenen en mogen we als netwerk van liefde bouwen aan een beschaving van liefde. Moge het gelovige antwoord van de heilige Liduina ons inspireren en bemoedigen om op onze beurt onze roeping te verstaan en te volgen." Mgr. J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam Bron: bisdom Rotterdam


Augustinus, 6 in 1 Catechesevragen voor jong én oud Zoals u in het aprilnummer van De Augustinus hebt kunnen lezen, heeft pastoor Michel aan zo'n 84 ouders van communicantjes een aantal vragen voorgelegd over zaken in het kerkgebouw. Een deel van die vragen vindt u hieronder. Het juiste antwoord en wellicht meer vragen worden in het juninummer gepubliceerd. 1) Wanneer je de kerk binnenkomt, vind je een klein bakje met water. Dit is: a. Voor het wassen van de vingers, een oud Joods gebruik dat christenen in ere houden. b. Bedoeld als een herinnering aan het doopsel dat je hebt ontvangen. c. Een handreiking als een verfrissing op hete dagen. d. Een bakje met wijwater om boze geesten te weren. 2) In de kerk staat altijd een Ambo. Dit is: a. De lessenaar en soms de preekstoel b. Kandelaar waar de paaskaars op staat. c. De lange smalle doek die de priester onder zijn kazuifel draagt. d. De standaard voor het Evangelieboek. 3) De doopvont verwijst naar: a. De Jordaan in Israël. b. Het oudste baptsterium in Rome. c. De aarde als moederschoot. d. De handen van Jezus als een schaal. 4) Wijwater is: a. Ingestraald water b. Water uit Lourdes of Rome of uit de Jordaan in Israël. c. Water dat ons samenhoudt, wij tegenover zij. d. Gezegend water Maak er een gezinsspelletje van. De redactie.

Rechts: Hein Steneker, precies in het midden: Lâm Nguyen, tegenover hem op de rug gezien: Loek van Winsen; helemaal links: Erik Flikkenschild; foto: Els van Leuken

Bijeenkomst pastoraatgroepen Jaarlijks organiseert de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam een ontmoetingsbijeenkomst voor leden van pastoraatgroepen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden (en aspirant -leden) van pastoraatgroepen en voor pastorale beroepskrachten die leiding geven aan deze groepen. Dit jaar werd de bijeenkomst gehouden op zaterdag 30 maart, in de Adelbertkerk te Delft. Wij waren er met de hele pastoraatgroep van Oegstgeest bij. Het thema was: ‘Om het geloof levend te houden!’ “We zijn geroepen om de boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uit te dragen in woord en daad. Dat vraagt dat we als Kerk steeds opnieuw zorg moeten hebben voor de vitaliteit en de diepgang van ons persoonlijk en ons gemeenschappelijk geloof.” Dit schrijft bisschop J. van den Hende in zijn brief van 8 januari 2019, waarin hij het Jaar van de Roepingen afkondigt. Het geloof levend houden is een opdracht waarin ook pastoraatgroepen een belangrijke rol vervullen. In nauw overleg met het pastoraal team geven zij impulsen en invulling aan het pastoraal beleid van een parochie en/of plaatselijke geloofsgemeenschap. Om deze opdracht te vervullen dient ook het persoonlijk geloof van leden van pastoraatgroepen gevoed te worden. Op deze ontmoetingsdag konden de pastoraatgroepen van elkaar horen op welke wijze zij in hun geloofsgemeenschap het geloof levend houden en wat hierbij komt kijken. Pastoraal werker Lâm Nguyen gaf in zijn inleiding een voorzet voor de groepsgesprekken over dit thema en het uitwisselen van ervaringen. Een heel persoonlijk verhaal waarin hij vertelde hoe hij aanvankelijk priester wilde worden, maar dat hij de voorkeur gaf aan het huwelijk. En zo werd hij pastoraal werker. Hij gaf aan dat alle gelovigen een roeping hebben om zich in te zetten voor de Kerk en de geloofsgemeenschap en hij eindigde met twee indringende vragen: “Als u het niet bent, wie dan wel?” “Als het niet nu is, wanneer dan wel?” Het laatste halfuur van het ochtendprogramma was er ruimte voor het stellen van vragen of het maken van opmerkingen op grond van het besprokene in de groepsgesprekken, onder leiding van Hein Steneker, medewerker kerkopbouw van het bisdom. Daarna was er nog een heerlijke lunch in de zonovergoten tuin bij de kerk. Els van Leuken

9


Augustinus, 6 in 1 Een mijlpaal: van vier PCI-en naar één PCI in H. Augustinus Op woensdag 3 april hebben de vier huidige PCI-en een belangrijke stap gezet om te komen tot een nieuwe centrale Parochiële Caritas Instelling van de Heilige Augustinus Parochie. Twee jaar geleden tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst en stelden een federatiebestuur in om de fusie voor te bereiden. Dit bestuur ontwikkelde onder andere een missie- en visiedocument (voor wie is de PCI) en een nieuw huishoudelijk reglement (hoe gaan we werken). Deze visie heeft twee kanten. Enerzijds is zij vanuit het katholiek sociaal denken gefundeerd op de relatie van persoon en samenleving, dus een grotere betrokkenheid naar elkaar. Anderzijds hebben we te maken met een overheid die wil dat de samenleving voor zichzelf moet zorgen en niet alles op de overheid afwendt. Er zal dus nog steeds, en misschien wel vaker, een beroep worden gedaan op de PCI. Onze missie is dan ook om incidentele hulpverlening te geven aan mensen in nood binnen het werkgebied van de eigen parochie, ongeacht ras, geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, leeftijd en geloofsovertuiging. Wat betreft het huishoudelijk reglement moet je denken aan de criteria van de hulpverlening en aan de verhouding tussen de lokale werkgroepen caritas en het nieuwe PCI-bestuur. De fusie betekent ook een grote financiële uitdaging, zoals het opheffen van rekeningen en het stroomlijnen van het vermogensbeheer. Dat kan en moet tot besparing en vereenvoudiging leiden. Naast de centrale PCI houden we in iedere gemeente lokale werkgroepen die het veldwerk doen, die de voelhorens hebben uitstaan en slagkracht hebben. Op genoemde datum 3 april stemden vertegenwoordigers van de vier PCI-en in met een ondertekend verzoek aan bisschop Van den Hende om de 4 PCI-en samen te voegen tot 1 PCI met terugwerkende kracht per 1 januari 2019. Tegelijkertijd is aan de bisschop verzocht om in te stemmen met de voorgedragen kandidaten voor het bestuur van de PCI (in oprichting) met een vertegenwoordiger vanuit iedere nog in te stellen ‘lokale werkgroep’. Wij rekenen op de medewerking van de bisschop en zien de toekomst van een daadkrachtige en hulpverlenende PCI met vertrouwen tegemoet. Namens de federatie:

Peter Verhart (PCI Katwijk), Rob van de Loo (PCI Oegstgeest)

24 uur voor de Heer Op vrijdag 29 maart deed onze parochie mee aan 24 uur voor de Heer. Van vrijdag 9.00 uur tot zaterdag 9.00 uur was er in de Sint Willibrorduskerk 24 uur non-stop Aanbidding van het Allerheiligste. Hiermee sloot de parochie aan bij de oproep van paus Franciscus en van onze bisschop Johannes van den Hende. Om dit te kunnen doen was het nodig dat er steeds twee mensen aanwezig waren. Je kon hiervoor inschrijven. In totaal tegen de 40 mensen uit de hele parochie boden aan om op een bepaalde tijd aanwezig te zijn. Naast deze mensen is er de hele 24 uur door steeds extra aanloop geweest. Ook in de nachtelijke uren waren er voortdurend ongeveer tien mensen in de kerk. Het feit van 24 uur non-stop gebed is indrukwekkend: zelf ga je weg en je weet, er wordt nog tot de volgende ochtend doorgebeden. Of je komt en ervaart, hier wordt al uren gebeden. Twee dames uit Katwijk hadden zich aangemeld voor de hele nacht. Ze gingen om 20.00 uur van huis en waren de volgende dag om 11.00 uur weer terug. Eén van hen zei: "Wonderwel was ik helemaal niet moe toen ik thuis kwam. Integendeel, ik voelde me heel fit en dat bleef de hele dag zo." Ze hadden een dekentje voor over de benen en kussentje voor in de rug meegenomen. Twee keer hadden ze gepauzeerd om 24.00 uur en om 5.30 uur met koffie. We kijken er dankbaar op terug dat we als parochie mee hebben kunnen doen met 24 uur voor de Heer. Juist in de veertigdagentijd denken we aan het verzoek van Jezus een uur met Hem te waken. Volgend jaar weer, wie weet komt u dan ook?

Uitreiking brief door Rob van de Loo ( voorzitter federatiebestuur/PCI Oegstgeest) aan Jan van der Kleij (secretaris PCI Wassenaar). Foto: Pastoor Hagen

10

MdM


Wassenaarse communicanten Bij wijze van uitzondering wordt pagina 11 in dit meinummer gebruikt voor berichten over de Wassenaarse communicanten, dit in verband met ruimte gebrek op pag. 25. MdM.

Foto MdM

Foto Eva

►Ik wil graag eerste Communie doen, omdat ik wil dat Jezus in mijn hart is.

Voorstelviering

Foto MdM

Op 7 april jl. stelden onze Wassenaar- Doopsel en Biecht se communicanten zich voor. Ze noemden hun naam en vertelden waarom ze Eerste H. Communie willen doen. In de voorbereiding hierop hebben ze gepraat met hun ouders. Een paar gaven als eerste antwoord: "Omdat het moet van mijn ouders" . Maar al pratende kwamen ze toch echt wel tot meer. Een moeder liet ons zelfs weten dat haar kind na even verder nadenken en praten, er wel een uur over zou kunnen volpraten. In het roze leest u de redenen die kinderen gaven. ►Ik wil graag eerste Communie doen, omdat ik Jezus beter wil leren kennen. ►Ik doe mijn Communie omdat mijn familie gelovig is. ►Ik wil graag eerste Communie doen, omdat Jezus een goede vriend van mij is. ► Ik wil graag Communie doen, omdat ik meer over Jezus wil weten en ook de Hostie wil kunnen ontvangen tijdens de Mis. ► Ik wil graag eerste Communie doen, omdat ik meer over God wil leren.

Foto Eva

Op 7 april hadden de communicanten een lokale EHC bijeenkomst. Dit was een heel goede bijeenkomst, de kinderen deden goed mee en waren zeer geïnteresseerd. Tijdens de kinderwoorddienst hebben we het gehad over echte vriendschap en ook over vergeving. Dit aan de hand van het Evangelie van de lamme. Na de Mis hebben we de groep eerst opgesplitst en hebben ze beurtelings in de sacristie gehoord over het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) door kapelaan Boris en het sacrament van het Doopsel door diaken George. Dit laatste bij het doopvont met een pop. De pop kreeg doopnamen en werd gedoopt. Ook mochten ze ruiken aan het chrisma. Aan het einde was er een kort moment van kinder Aanbidding van het Allerheiligste. Ze mochten een kaarsje naast de Monstrans zetten en daarna werden ze enkele minuten echt stil; heel bijzonder om dit te zien. De bijeenkomst werd samen met de ouders afgesloten met het bidden van een tientje in de Mariakapel. ► Ik wil graag communie doen, omdat ik het leuk vind om met een groepje kinderen ons geloof te leren kennen.

Foto Eva

► Ik wil graag eerste Communie doen, omdat ik graag bij God wil horen. En ik leer meer over God en Jezus nu ik mijn Communie doe. ► Ik geloof in Jezus en in God maar ik weet eigenlijk nog heel weinig over hun leven. Doordat ik de Communie ga doen weet iedereen dat ik in Jezus geloof en leer ik ook heel veel over het geloof en daar ben ik nieuwsgierig naar. ► Ik wil graag eerste communie doen, omdat ik zo meer over mijn geloof kan leren.

► Ik doe mijn eerste Communie omdat ik dan elke keer weer het brood van Jezus mag delen. En daarna wil ik ook mijn tweede, derde, vierde Communie doen en zo verder!

Alle 41 kinderen voor het altaar tijdens de Consecratie. Foto Eva

► Ik wil graag eerste Communie doen, omdat ik zo God en de Kerk beter leer kennen. ► Ik wil Communie doen, omdat ik meer met het geloof wil en ik wil misdienaar worden. ► Ik doe eerste Communie, omdat ik het leuk vind en omdat het samen is met andere kinderen. ► Ik wil graag eerste Communie doen, omdat ik zo dichter bij God en Jezus kan zijn.

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur (oneven week), zo 9.30 uur viering in de sacristie: wo 9.00 uur

Eerste Heilige Communie Zo hier even een update over ons project, het loopt allemaal lekker kan ik u vertellen. De kinderen zijn lief en doen lekker mee tijdens de bijeenkomsten. Inmiddels hebben we de 4e bijeenkomst erop zitten en tegen de tijd dat u dit te lezen krijgt ook al de 5e ;-). Ook de ouderavond met een flinke opkomst aan ouders was mooi, gezellig en inspirerend ! De bijeenkomst 'Heel' was mooi! We sloegen de brug tussen de lamme man die door het dak naar beneden wordt gebracht door zijn vrienden en Jezus die hem geneest, HEEL maakt. Jezus maakt ook HEEL in de vorm van vergeving. Hier ging het uiteindelijk om deze bijeenkomst. Vergeven en iets voor een ander over hebben, net als in een vriendschap. Door op te schrijven wat vriendschap voor ons betekent kwamen we erachter dat het dus meer is dan alleen maar samen een potje gamen of buiten spelen. We schreven de voor ons belangrijke dingen van vriendschap op een strookje en met deze strookjes hebben we een HELE slinger gemaakt. Slingers hang je tenslotte op als er wat te vieren valt! VRIENDSCHAPPEN tussen mensen, maar ook de liefde tussen JEZUS en ons VIEREN we tijdens de VIERINGEN in de kerk!

Meditatief Rozenkransgebed In de meimaand, Mariamaand, zal er naast de gebruikelijke rozenkransgebedsviering op woensdagavond om 19.00 uur, ook een meditatieve rozenkrans gebeden worden op de dinsdagmiddag om 12.00 uur. Er zal dan alleen de rozenkrans gebeden worden, er zullen geen liederen gezongen worden. Samen bidden op voorspraak van de Heilige Maagd kan ons helpen een rustmoment in te bouwen in ons drukke leven. Zo maken we bewust tijd voor God en komen we even op adem. Vanaf 11.50 uur is de kerkdeur open, waar ik u opwacht achterin de kerk bij het Maria altaar waar we zullen zitten.

Staat trouwens zondag 23 juni bij u in de agenda want dan gaan we samen met de kinderen hun feestje VIEREN! Tot de volgende keer! Groeten, Marijke * Melisa * Marloes

Gebedsleider Anneke NoordermeerKarremans

Klaverjassen in Kleine JOANNES maandag 27 mei 19.45 uur Marloes Jongeneel

12


H. Joannes de Doper - Katwijk Zorg in de laatste levensfase door vrijwilligers. Sinds 1992 bestaat de Stichting Palliatieve Terminale Zorg in de regio Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk. Aan eenieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden vrijwilligers, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning in de thuissituatie.

http://www.internet100.nl/wp-content/uploads/2015/12/CondoleanceKaars.jpg

Verliesviering Vorig jaar was er iedere eerste donderdag van de maand een gebedsviering in de kerk om samen te bidden en te luisteren naar Gods Woord en zo kracht en troost te ontvangen in een periode van rouw. Het werd steeds opnieuw als waardevol ervaren. Iedere keer mochten we Gods aanwezigheid ervaren en zijn nabijheid voelen. Troostvol. Omdat het aantal bezoekers terugliep, zijn we er even mee gestopt, maar omdat de vraag hierom weer kwam, zal er donderdag 2 mei en 4 juli weer een verliesviering zijn.Niet alleen parochianen van de H. Joannes de Doper zijn welkom, alle parochianen van de H. Augustinus zijn welkom. Verdriet gaat over dorpsgrenzen heen. Donderdag 2 mei om 9.00 uur bent u van harte welkom om uw verlies te gedenken, stil te staan bij het verlies van uw dierbare, uw baan, uw huwelijk, uw land, een vriendschap. Met elkaar bidden we tot God om kracht en steun. De voorbede krijgt een centrale plaats in de viering doordat u een intentie vooraf op kunt schrijven en een kaarsje bij uw gebed mag aansteken in de viering.

Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven in de vertrouwde omgeving thuis door te brengen. Dit vraagt veel inspanning, tijd en zorg van de familie. Ondanks hulp van thuiszorg en familie kan dit toch te zwaar worden omdat niemand weet hoelang het gaat duren. Dan is het goed om te weten dat er gemotiveerde vrijwilligers van de VPTZ klaar staan, die dag en nacht de tijd nemen om de familie en patiënt waar nodig te ondersteunen. De vrijwilliger kan de familie bijvoorbeeld ontlasten door ’s nachts of overdag te waken zodat er 24 uur per dag iemand bij de stervende kan zijn. Het initiatief om thuis sterven te bevorderen is genomen door de stichting ouderenwerk Rijnsburg- Valkenburg, Vereniging Kruiswerk 'Rijn en Duin' en de Diaconieën van de plaatselijke kerken. Iedereen kan een beroep doen op de vrijwilligers van de terminale thuiszorg, het maakt niet uit of men wel of niet kerkelijk is. De hulpverlening is kosteloos. Dit betekent niet dat er geen kosten worden gemaakt voor opleiding van vrijwilligers en het begeleiden van de vrijwilligersgroep. Wanneer u uw waardering voor dit werk met een financiële bijdrage wilt steunen, is deze welkom op IBAN NL69 ABNA 0623.42.66.486 t.n.v. Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk a.d. Rijn. Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de Palliatieve Terminale Zorg of interesse hebben om als vrijwilliger te werken, dan kunt u contact opnemen met de coördinator op 06-4677 6072 of vptzrijnsburgvalkenburg@gmail.com

Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken in de pastorie en zal diaken Peter Winnubst een luisterend oor bieden. Voel u vrij om te komen, aanmelden vooraf is niet nodig. Laten we in dit jaar van roepingen ons geroepen weten om elkaar nabij te zijn en tot steun met de hulp van onze Heer.

Diaken Peter Winnubst Noordermeer-Karremans

en

gebedsleider

Anneke

10 mei Hartelijke avond Kees Heykoop

Helemaal vergeten om je aan te melden voor deze hartelijke avond?? Mail of bel even marloes.jongeneel@xs4all.nl of 06 4372 5599.

Een gezellige High-Tea Dit artikel staat op pagina 14.

13


H. Joannes de Doper - Katwijk Inzegening Reil-orgel

Een gezellige High-Tea

Ambtelijke molens, maar ook kerkelijke, malen langzaam. Zo werd ongeveer 10 jaar geleden binnen onze parochie al een werkgroep gevormd om de aanschaf van een nieuw orgel te onderzoeken. Tijdens de goedbezochte viering op 7 april jl. was het dan zover. Het Reil-orgel afkomstig uit De Moeder Godskerk in Voorschoten werd in onze H. Joannes de Doperkerk in Katwijk door pastoor Michel Hagen gezegend en daarna door onze organist Niek van der Meij in gebruik genomen. Heel jammer dat dit mogelijk werd omdat De Moeder Godskerk moest sluiten, maar heel fijn dat door de verplaatsing het orgel binnen de eigen parochie, de H. Augustinus, blijft. In de H. Joannes de Doper beschikken we nu over een orgel, waarvan het lijkt of het voor het wester transept gebouwd is. Het ziet er goed uit en bovenal klinkt het heel mooi. Mijns inziens een werkelijke verrijking voor onze kerk!

En toen was het opeens 31 maart! De High-Tea van Werkgroep Zuiderkruis.

foto's pvh

Aan de realisatie hiervan hebben velen hun bijdragen geleverd. Te beginnen met de kern H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten die ons het Reilorgel (1974) beschikbaar stelde. Het parochiebestuur van onze parochie H. Augustinus die als intermediair optrad tussen ‘Voorschoten en Katwijk’. Het bisdom Rotterdam dat ons bij hoofde van Richard Bot (referent kerk en interieur van het bisdom) en Hans Beijersbergen ( bouwkundige van het bisdom) van expertise en advies voorzag. De leden van onze technische commissie die heel veel faciliterende werkzaamheden hebben verricht. Reil Orgelmakerij uit Heerde die het orgel in Voorschoten demonteerde, reviseerde in hun werkplaats en vervolgens weer opbouwde in onze kerk. En tenslotte, maar niet in het minst, alle parochianen die in dezen, middels hun financiële bijdragen, hun belangrijke aandeel leverden. Ik wil besluiten met de door de pastoor tijdens de viering uitgesproken woorden: "Na de inzegening maakt het orgel deel uit van het gewijde gebouw, bestemd voor de liturgie. Het is eigenlijk niet meer van ons, maar van Onze Lieve Heer, te gebruiken voor zijn eredienst". Met de plaatsing van het orgel tonen we aan dat we een levende gemeenschap zijn die vertrouwen heeft in de toekomst. Dat dit nog maar lang zo mag blijven. Leen de Best, voorzitter Beheer Commissie.

Trotse pastoor Hagen

foto: Anneke Noordermeer

14

Op de foto krijgt onze vaste organist Niek van der Meij de sleutel van Richard Bot. Richard feliciteerde Niek met het orgel en feliciteerde de parochie ook met de de geweldige organist die onze parochie rijk is. Voorzitter Leen en pastoor Hagen zijn duidelijk in hun nopjes met dit compliment én het nieuwe orgel. Direct na de viering bewees Niek z'n kwaliteiten met een kort mini-concert dat door de parochianen werd beloond met een stevig applaus!

Alle leden van de werkgroep zijn die dag vroeg opgestaan om voorbereidingen te treffen. Er werd gebakken dat het een lieve lust was want de mensen die zich ingeschreven hadden konden natuurlijk niet worden teleurgesteld. Via de inschrijflijsten achter in de kerk, en een paar telefonische aanmeldingen, konden we rekenen op 34 gasten. Daarbij gerekend de leden van de werkgroep en een paar extra handen, moesten er voor 40 personen diverse lekkernijen worden klaargemaakt. Rond twaalf uur waren we bij de Kleine Joannes om de grote zaal in orde te maken en de tafels te dekken en te versieren want om twee uur kwamen de gasten. Dus twee uur de tijd waarin ook nog enkele verse hapjes gemaakt moesten worden. Gelukkig waren we op tijd klaar en op de afgesproken tijd stroomden de gasten binnen. Dat dit niet alleen 'Katwijkers' waren wisten we natuurlijk al. Ook mensen uit Noordwijk, Voorhout en zelfs uit Duitsland mochten we verwelkomen. We hadden ook de bestuursleden van de Stichting Dr. Harry van den Brekel uitgenodigd en hiervan zijn twee leden (de voorzitter en de penningmeester) helemaal uit Limburg naar ons toegekomen. Nadat iedereen een plekje aan de mooi gedekte tafels had gevonden werd het hete water voor de thee en de koffie door ons geserveerd. Rond drie uur konden we onze gasten nog verblijden met enkele warme hapjes waarvoor we dankbaar gebruikt hebben gemaakt van de oven in de pastorie. Tijdens dit gezellig samenzijn heeft Lei Pennings, de voorzitter van de stichting uit Limburg, iets verteld van hun en onze werken in Malawi en daarna ging hij nog even langs de tafels om foto’s te laten zien. Maar ja, aan alle leuke dingen komt een einde en om half vijf gingen de laatste mensen huiswaarts waarna wij de zaal weer konden opruimen. Gelukkig had Piet Hagenaars 'nog


H. Joannes de Doper - Katwijk even' koffie gezet met de mededeling: “En nu gaan jullie zitten voor een bakkie want jullie hebben het behoorlijk druk gehad.” Vanaf deze plaats onze hartelijke dank aan Piet. We kunnen terugkijken op een geslaagde en zeer gezellige High-Tea. En wat de opbrengst van deze middag betreft; we hebben hiermee een netto bedrag opgehaald van € 491,60. Dit bedrag wordt besteed aan de inrichting van het Girls Only House waar we voor aan het sparen zijn. We hopen het benodigde bedrag van € 17.000,-- in 2020 bij elkaar te hebben. Hebt u deze gezellige middag gemist? Volgend jaar rond de zelfde tijd proberen we weer een Hig-Tea te organiseren. Schrijft u het alvast in uw agenda? Namens de werkgroep, Kees Heijkoop

Kinderwoorddienst Hallo allemaal, Even wennen om elkaar ineens minder te zien. In april hebben we veel met elkaar gedaan. Palmpaasstokken maken, de Palmpasenviering en op Eerste Paasdag hebben we een aantal van jullie gezien bij de gezinsviering. In de maand mei hebben we 1 bijeenkomst. Niet op de derde zondag, want op deze zondag zijn de communicanten druk bezig met hun project. Het is natuurlijk niet gezellig als we deze vrienden en vriendinnen missen tijdens de KWD. We hebben besloten om op zondag 26 mei bij elkaar te komen. We hopen jullie allemaal weer te zien. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Tot de 26ste. Groetjes Linnsey, Marit en Isabel.

RK Basisschool de Horizon in Katwijk… uitnodigend, uitdagend en uitstekend onderwijs Een open katholieke basisschool met schoolvieringen die we zelf in de kerk verzorgen m.m.v. kinderkoor 'De Vrolijke Noot'. Een school met continuerooster, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Een school voor kinderen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Wilt u meer weten over de Horizon of eens een kijkje nemen? Maak gerust een afspraak. Tel. 071-402 9196 www.rkhorizon.nl

Aan de parochianen van 75 jaar en ouder

Bron: pixabay.com

bron: internet

Doopsel Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, of wanneer u zelf gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met de vermelding doopsel. U zult dan in contact worden gebracht met onze diaken. ZUSTER JOBIEN (bij velen zeer bekend, zeker bij de ouderen onder ons) Was wijkzuster in Katwijk en runde heel veel jaren het consultatiebureau, samen met Mevr. Hofstra. Heel wat baby´s zijn door haar gewogen en gemeten. Zij vierde onlangs haar 70 JARIG PROFESSIEFEEST. Dat komt niet zo heel veel voor, dus willen wij haar hiermee van harte feliciteren. Haar adres is Huize Liesbos, Liesboslaan 315, 4838 EW Breda

Wim le Feber, weduwnaar van Coby le Feber - Kooijman. Geboren 8 maart 1934 en overleden 9 maart 2019. De uitvaartdienst heeft plaats gevonden op vrijdag 15 maart in onze parochiekern kerk, waarna Wim begraven is op onze begraafplaats naast de kerk. Wim Baars, weduwnaar van Corry Baars - van Breukelen. Geboren 15 juni 1934 en overleden 29 maart 2019. De afscheidstdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 4 april in onze parochiekern kerk. Daarna is Wim begeleid naar de Boerhaave Aula van het crematorium Rhijnhof.

Het is weer zover. Op zaterdag 25 mei houden wij onze ouderendag. Wat gaat zo’n jaar toch weer vlug voorbij. Vanaf half 10 bent u van harte welkom in ons parochiehuis Joannes de Doper. En zoals altijd hebben wij daar weer een leuk programma voor u klaar. U kent vast wel het recept: koffie met een gebakje, een borreltje en een snack en natuurlijk de soep als toetje. Tussendoor hebben wij dan nog een speciaal halfuurtje van ontspanning voor u. Waarmee we u dit jaar gaan verrassen, dat blijft nog even geheim. Tussen dat alles door is er ruim de tijd om alle nieuwtjes van het afgelopen jaar met elkaar door te nemen. Maar we beginnen natuurlijk met een liturgisch moment van woord en gebed, waarbij Diaken Peter Winnubst zal voorgaan. Kortom, meer dan de moeite waard om u op te geven, samen met uw partner of iemand waar u mee optrekt. U zult nog persoonlijk een uitnodiging van ons ontvangen, maar mocht daarbij iets misgaan dan kunt u ook uzelf aanmelden bij het secretariaat, tel. 071-402 9402. Wij hopen u op deze zo gezellige dag te mogen ontmoeten. Namens de parochiële bezoekersgroep en de PCI, Nel Houwer

15


Liturgische Agenda van za. 27 april t/m zo. 2 juni 2019 betekenis kleurcode: zie Collecteschema

za.

27-apr

zo.

28-apr 2e Zondag van Pasen

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

19.00 EV kapelaan Plavčić / cantor 09.30 EV pater Magnin / Vocalis

ma. 29-apr H. Catharina van Siena di. 30-apr

za.

4-mei

zo.

5-mei

11.00 EV

20.15 WGV Rozenkransgeb./gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić 19.00 EV 09.00 EV 19.00 WGV

do. 2-mei 3-mei

pater Magnin / crèche

11.40 WGV Rozenkrans & 15.30 EV pastoor Hagen Rozenkransgebed / Aanb. Allerh. / Gbl Günther 19.00 WGV diaken Winnubst & gbl Noordermeer /samenz. 09.00 WGV gbl Noordermeer / 09.00 EV pastoor Hagen 09.00 EV verliesviering

wo. 1-mei

vr.

11.00 EV

kapelaan Plavčić / KWD / crèche / Laurentiuskoor pater Bouman pastoor Hagen / organist / Adegeest Actueel Avondgebed / gbl Naber / cantor-organist kapelaan Plavčić

HH. Filippus en Jakobus, apostelen

géén viering 3e Zondag van Pasen

ma. 6-mei di. 7-mei

09.30 EV

pastoor Hagen / Cantemus / voedselmanden

19.00 EV 11.00 EV

pater Magnin / cantor pastoor Hagen / Dameskoor / crèche / voedselmanden

11.00 EV mgr Van Luyn /

KWD / crèche / voedselmanden/Wereldw.

Rozenkransgebed / 09.00 EV pastoor Hagen 19.00 EV gbl Noordermeer 11.40 WGV Rozenkrans & 09.00 WCV diaken Winnubst 15.00 WCV 19.00 WGV Rozenkransgebed / Aanb. Allerh. / Gbl Günther diaken Winnubst/samenz. 09.00 EV pastoor Hagen 09.00 EV 16.30 EV pastoor Hagen / De Wilbert 19.00 EV pater Magnin / cantor 09.30 EV 11.00 EV kapelaan Plavčić / 11.00 EV kapelaan Plavčić / Vocalis KWD / Gemengd Koor / creche 12.00 WGV

wo. 8-mei

do. 9-mei vr. 10-mei za.

11-mei

zo.

12-mei 4e Zondag van Pasen

pastoor Hagen / ziekenzalving / Mariaviering gbl Klaasesz / Foreschate pater Bouman

pater Magnin / KWD / crèche

ma. 13-mei di.

14-mei H. Mattias, apostel

wo. 15-mei

do. 16-mei vr.

17-mei

za.

18-mei

zo.

19-mei 5e Zondag van Pasen

Rozenkransgebed / 09.00 EV pater Bouman 19.00 WGV gbl Naber / gbl Noordermeer Mariaviering 11.40 WGV Rozenkrans & 09.00 EV pater Bouman 19.00 WGV Rozenkransgebed / Aanb. Allerh. / Gbl Günther gbl Noordermeer/samenz. 09.00 EV kapelaan Plavčić 09.00 EV pater Magnin 12.00 WGV

géén viering

ma. 20-mei di. 21-mei

09.30 EV

pater Magnin . Cantemus

Rozenkransgebed / gbl Noordermeer 09.00 EV kapelaan Plavčić 19.00 WGV Rozenkransgebed / diaken Winnubst 12.00 WGV

wo. 22-mei

11.00 EV

mgr Van Luyn / Schola / crèche

09.00 EV pastoor Hagen

vr.

24-mei

za.

25-mei

zo.

26-mei 6e Zondag van Pasen

kapelaan Plavčić / KWD / cantor / crèche 20.15 WGV Rozenkransgebed / gbl Günther 09.00 EV pastoor Hagen

kapelaan Plavčić / Overduin 12.00 WGV Rozenkrans/gbl Noordermeer 11.40 WGV 09.00 EV pastoor Hagen 19.00 WGV gbl Noordermeer / samenz./Meditatieve Mariaviering 09.30 EV 11.00 EV pastoor Hagen / Cantemus 10.30 EV

28-mei

wo. 29-mei do. 30-mei Hemelvaart vr.

31-mei Bezoek H. Maagd Maria

za.

1-jun

zo.

2-jun

kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / gezinsv./ crèche / gezinscatechese

19.00 EV

kapelaan Plavčić / Mariaviering

09.00 EV

mgr Van Luyn

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche

Aanb. Allerh. / Gbl Günther

19.00 EV pastoor Hagen / cantor 09.30 EV 11.00 EV kapelaan Plavčić / KWD / Vocalis / koffiedrinken kl. JOANNES

ma. 27-mei

11.00 EV

11.40 WGV Rozenkrans &

09.00 EV kapelaan Plavčić

do. 23-mei

di.

19.00 EV kapelaan Plavčić

19.00 WGV gbl Klaasesz /

Mariaviering

Rozenkrans & Aanb. Allerh. / Gbl Günther pastoor Hagen / Schola

géén viering om 09.00u pater Magnin

10.00 EV

aan Elisabeth

géén viering 7e Zondag van Pasen

Legenda:

09.30 EV

pater Magnin / Cantemus / voedselmanden

19.00 EV pastoor Hagen 11.00 EV

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

pater Magnin / Dameskoor / crèche / voedselmanden

11.00 EV

pastoor Hagen en leden PT / KWD/crèche/gezinscatechese/ voedselmanden/Wereldwinkel

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

16


Liturgische Agenda van za. 27 april t/m zo. 2 juni 2019 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV 11.00 EV

pater Mathew & diaken Winnubst / Franstalige parochie

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang / cantor géén viering

09.00 EV

pastoor Hagen & ds De Klerk géén viering 11.00 EV

Franstalige parochie

10.30 EV

pater Bouman / Kerkehout pastor Versteegen / Johannahuis

10.30 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV pater Mathew / 11.00 EV

Dameskoor / koffiedrinken Franstalige parochie

pater Mathew & diaken Brink / Magn. Cantorij / koffiedrinken

10.00 EV mgr Van Luyn / Seniorenviering / koffiedrinken 19.00 WGV Rozenkransgebed 09.00 EV

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

kapelaan Plavčić / cantor-samenzang

za. 27-apr zo. 28-apr

ma. 29-apr di. 30-apr

09.00 EV kapelaan Plavčić

pater Spruijt

09.00 EV pastoor Hagen

18.45 OCV Requiem / in Kievietkerk /

09.30 EV

pastoor Hagen

19.00 WGV Rozenkransgebed

09.00 EV

zie St. Jozef: 19.00u

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

wo. 1-mei

do. 2-mei

10.00 EV pastoor Hagen / Sophiekehuis 19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 19.00 EV pater Magnin / samenzang 09.30 EV pater Pierrot & diaken Schat / cantor - samenzang / koffiedrinken

vr.

3-mei

za. 4-mei

zo. 5-mei

ma. 6-mei di. 7-mei 09.00 EV

pastoor Hagen

pater Magnin

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 19.00 EV pater Bouman&diaken Winnubst/ zie St. Jozef: 19.00u samenzang / cantor 09.30 EV pater Magnin / géén viering Pro Deo

wo. 8-mei

do. 9-mei vr. 10-mei za. 11-mei

zo. 12-mei

ma. 13-mei

09.00 EV mgr Van Luyn 19.00 WGV Rozenkransgebed

09.00 EV

géén viering Franstalige parochie

09.00 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV pater Bouman &

19.00 EV 09.30 EV

gbl Elshout / Magn. Cantorij

20.00u: Rozenkransgebed 22.00u: Aanbidding Allerheiligste pastoor Hagen / samenzang pater Mathew / cantor - samenzang / koffiedrinken

11.00 EV

vr.

17-mei

za. 18-mei zo. 19-mei

19.00 WGV Rozenkransgebed

09.00 EV

pastoor Hagen

wo. 22-mei

09.00 EV pastoor Hagen

10.30 EV

pastoor Hagen / Huize Willibrord

do. 23-mei

09.00 EV pastoor Hagen

09.30 EV mgr Van Luyn /

wo. 15-mei

ma. 20-mei di. 21-mei

09.00 EV mgr Van Luyn

zie St. Jozef: 19.00u

14-mei

do. 16-mei

19.45 tot 20.00 tot

11.00 EV

pater Magnin

mgr Van Luyn

09.00 EV kapelaan Plavčić

zie Sint Willibrordus: 19.00u

di.

kapelaan Plavčić / samenzang / cantor géén viering

19.00 EV

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

samenzang Franstalige parochie

pastoor Hagen & diaken Brink / Pro Deo

vr.

24-mei

za. 25-mei zo. 26-mei

ma. 27-mei

09.00 EV mgr Van Luyn 19.00 WGV Rozenkransgebed zie Sint Willibrordus: 09.30u

zie Sint Willibrordus: 09.30u

09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u géén viering Franstalige parochie

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV mgr Van Luyn /

COLLECTE-SCHEMA:

Magn. Cantorij / koffiedrinken bestemming wekelijkse collecte

weekend 27 apr - 28 apr weekend 4 mei - 5 mei weekend 11 mei - 12 mei weekend 18 mei - 19 mei weekend 25 mei - 26 mei 30 mei Hemelvaart weekend 1 juni - 2 juni

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat Nederlandse missionarissen

11.00 EV

di.

09.00 EV

kapelaan Plavčić

mgr Van Luyn / cantor-samenzang 10.30 EV kapelaan Plavčić / Huize Willibrord 19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang 09.30 EV pater Pierrot / cantor - samenzang / koffiedrinken bestemming deurcollecte of 2e collecte

09.30 EV

28-mei

wo. 29-mei do. 30-mei

vr.

31-mei

za. 1-jun zo. 2-jun

Roepingenzondag

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

De Regenboog en van een gooche-

Raad van Kerken Oegstgeest laar. Op het terrein achter de kerk (RvKO) komen ook informatiestands van enkeDe RvKO en deelnemende kerken willen met hun activiteiten mensen in Oegstgeest inspireren en aanzetten tot gelovige bezinning en tot dienst aan de naasten. Met onze activiteiten hebben we oog voor vijf aspecten: persoonlijke spiritualiteit, de vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen, de christelijke oecumene in Oegstgeest, de Oegstgeester gemeenschap en een rechtvaardige samenleving. Samen Vrij op 5 mei In eerste instantie waren we van plan om op 5 mei een soort kerkenfestival te organiseren, dat wil zeggen een aantal activiteiten gekoppeld aan een korenfestival en een oecumenische viering in de open lucht. Omdat we voor dat laatste voor de datum van 5 mei geen toestemming kregen van de gemeente Oegstgeest c.q. het Oranjecomité, hebben we besloten om de twee onderdelen los te koppelen. Die oecumenische viering willen nog wel degelijk organiseren, in de openlucht of in ieder geval op een neutrale plaats, niet gebonden aan gebouw of traditie, en we overleggen nu met de kerken over een geschikte datum, later in het jaar. Op 5 mei organiseren we een aantal activiteiten in en rond de Rehobothkerk aan de Lijtweg. Het motto van het evenement is ‘Samen Vrij’, en de ruimte achter de kerk wordt voor de gelegenheid omgedoopt in ‘Bevrijdingsplein’. Er komt een podium in de hoek van de achtertuin van de Rehobothkerk, zichtbaar vanaf de weg. Op het podium vinden tussen 9 en 2 uur uitvoeringen plaats van o.a. muziekensembles, van het kindertheater

18

le maatschappelijke organisaties te staan. Hier worden aan een bar ook koffie en thee geschonken, die gratis zijn, en hier kunnen mensen ook boterkoek, cake en appeltaart kopen die geleverd worden door Jottem. Rondom de kerk worden o.a. kinderspelen georganiseerd, kunnen kinderen cupcakes maken, kleuren en knutselen. Er is een rommelmarktje voor het goede doel, en een boekenstand met tweedehands religieuze en andere boeken. U kunt uw boeken inleveren bij uw eigen kerk; die zorgt dan dat de boeken op het Bevrijdingsplein terecht komen. Binnen is er een meer gewijde sfeer, met pianomuziek en brandende kaarsen. Doet u mee? Er is nog heel wat te doen, en u/jij bent van harte uitgenodigd om een handje

Intenties: ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur (even week) en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature E-mail: Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

te helpen.Geef u dus op bij Dick van Ommen, de voorzitter, of Dirk van Ommen, die de logistiek van het evenement verzorgt: dickvanommen1@gmail.com of dirkvanommen@hotmail.com En u bent in ieder geval van harte welkom om op 5 mei even langs te komen! Cor van Beuningen, Voorzitter RvKO

Palmzondag: presentatie eerste communicantjes Tijdens de feestelijke intocht met Palmpasen liepen er 19 eerste communicantjes mee. In de viering stelden zij zich voor aan de aanwezigen, die hen met enthousiasme in de geloofsgemeenschap verwelkomden. De kinderen gaan verder met hun voorbereiding en zullen op zondag 23 juni hun Eerste Heilige Communie doen. Noteert u het alvast in uw agenda! Els van Leuken

Behalve deze 19 communicantjes waren er nog 11 andere kinderen die meeliepen in de Palmpasenprocessie. Foto: Els van Leuken


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Nu is het de tijd van doen Het is wonderlijk om te ontdekken dat mensen, die al jaren trouw bezoeker zijn van de H. Willibrordkerk in Oegstgeest, niet gezien hebben wat de glasin-loodramen te vertellen hebben. De betekenissen ervan zijn dus nog niet ontdekt. Ik nodig u uit om eens te komen kijken. Er zijn twee series ramen: een serie boven het orgel en een serie aan de linker- en rechterzijde van de kerk. Beide series hebben een volkomen andersoortige vormgeving. Die boven het orgel (de plaats, waar vóór de herinrichting van de kerk naar aanleiding van het tweede Vaticaanse concilie in de jaren zestig, het altaar stond) bestaat uit 15 panelen. Het zijn drie rijen boven elkaar geplaatste afbeeldingen, die samen de bijzondere momenten (geheimen) uit het leven van Maria uitbeelden. De ramen kwamen pas in de kerk zes jaar na de inwijding van de kerk in 1901. Nadat de bouw was voltooid was het geld op. Bouwpastoor Willem Roozen zorgde dat er, jaren later, voor deze ramen een budget was. De ontwerpen zijn van Ed Löhrer, een Utrechtse glazenier uit de school van Pierre Cuypers. De vier andere ramen, links en rechts in de zijbeuken, zijn totaal anders. Ze stellen de vier grote feesten van het kerkelijk jaar voor: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en het Laatste Oordeel. Deze werden in de jaren zeventig geplaatst. De ontwerpen zijn van Lambert Simon, een zeer gevraagde glasmeester in zijn tijd. Omdat het bijna Pinksteren is, vergelijken we de afbeelding van Pinksteren uit 1907 en die uit 1970.

Glas-in-loodraam 1907. Foto: Dik Kompier

Afbeelding (A), vóór in de kerk de middelste van de bovenste rij, toont de situatie van het Pinksterverhaal in een mooi kader. Rond Maria zitten (10!)

apostelen. Zij kijken naar boven. De handen eerbiedig gevouwen. Boven de hoofden voor eenieder een vurige straal: de neerdaling van de Heilige Geest. Het geeft een situatie weer. Het is een statische voorstelling.

De jaren zeventig zijn alweer geschiedenis, waarvan het vervolg van een en andere heeft geleid tot onze Kerk van nu. Beide hebben hun boodschap nog niet verloren: de een de bescheidenheid om onbevangen de Geest tot je te laten komen, de andere om vooral die begeestering weer een aanleiding te laten zijn om samen een actieve en bezielde kerk te zijn. Dik Kompier

Wij gedenken...

Glas-in-loodraam 1970. Foto: Dik Kompier

Het Pinksterenverhaal in het raam van Lambert Simon (B) geeft een heel andere beeld. Hier zijn mannen rond Maria gegroepeerd, die zich tobberig afvragen hoe nu verder na de dood en hemelvaart van hun Meester. Dan komt de Geest in de vorm van een duif en die straalt enorme energie (genade) uit die verder reikt dan de mannen en die niet genoeg heeft aan één raam, maar de twee andere nodig heeft om aan te geven dat de opdracht verder door moet gaan. Voor mij geven die twee ramen het verschil aan van geloofsbeleving van de Kerk in 1907 en 1970. In 1907 was de boodschap van de leer van Christus vooral een zaak van de geestelijkheid. De gelovigen waren de volgelingen, die door hun aanwezigheid de grootsheid van de Kerk zichtbaar maakten. Dat gaf ook een bindende factor, een gemeenschapsgevoel, waaruit veel activiteiten ontstonden: veel diaconie, maar ook meer seculiere verenigingen zoals de postzegelverzamelaars, de duivenmelkers etc. Overal was de pastoor of een van kapelaans bij betrokken. De ramen van Lambert Simon vertellen over de dynamiek van de zeventiger jaren. Paus Johannes XXIII had met het Vaticaans Concilie de indruk gewekt dat het gelovige volk niet passief en volgend moesten zijn, maar vooral ook actief een rol moesten spelen in de Kerk. Niet alleen in de diaconie, maar ook in de liturgie (o.a. de volkstaal) en het pastoraat. Hulp van leken in alle geledingen van de Kerk. Deze aansporing tot vitaliteit vindt u terug ook in die andere ramen van deze serie.

…Charlotte Petronella Johanna Ligthart-de Jong, weduwe van Aart Ligthart, moeder. Charlotte werd geboren op 14 december 1941 en overleed op 15 maart. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 21 maart in de Groene of Willibrordkerk, waarna zij daar op het kerkhof bij haar man is begraven. …Jozef Maria Jan Henri Aureliaan (Jos) Beek, broer en vader. Jos werd geboren in Antwerpen op 4 mei 1939 en overleed op 22 maart. De uitvaart vond plaats op woensdag 27 maart in de H. Willibrordkerk, waarna hij is gecremeerd. …Maria Anna Francisca (Riet)van Dooren-Oprinsen, weduwe van Wim van Dooren, moeder en oma. De uitvaartdienst is gehouden op vrijdag 29 maart in de H. Willibrordkerk, waarna zij is gecremeerd. …Leonardus Alida van Veen, geboren op 6 mei 1954 en overleden op 27 maart. Op dinsdag 2 april was de uitvaartdienst in de Hartebrugkerk, waarna de begrafenis volgde op het parochiekerkhof bij de H. Willibrordkerk. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Activiteiten Inzameling voedselbank Weekend van 4 en 5 mei Schrijven voor Amnesty International Maandag 6 mei, van 14.0016.00 uur in de pastorie

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-KlĂźck e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda Dinsdag 14.00 uur

30 april Samenscholen: Lees/gespreksgroep Laurentius (Pastorie) Donderdag 2 en 16 mei 19.30 uur Christelijke meditatie (Pluspunt) Zaterdag 4, 11, 18, 25 mei en 1 juni 16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw) Zaterdag 4 mei 18.45 uur Dodenherdenking - Oecumenische viering (Kruispunt) Zondag 5 mei Voedselbank Wereldwinkel (Bondsgebouw) Maandag 6 mei 11.00 uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie) 19.30 uur Vergadering Stuurgroep Liturgie 20.00 uur Samenscholen: In Beeld (De Werf) Dinsdag 7 mei 19.00 uur Ziekenzalving Woensdag 8 mei 10.15 uur Samenscholen: Op woensdagmorgen (De Werf) 20.00 uur Samenscholen: Rondom 40 & 50 (Kon. Wilhelminalaan 12) Zondag 12 mei 20.00 uur Orgelconcert Eline Keijzer (HL kerk) 13 t/m 21 mei Collecte Week Ned. Missionarissen Woensdag 15 mei 10.00 uur Koffieochtend (Ontmoeting/Pluspunt) 20.00 uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) Zondag 19 mei 09.30 uur Gezinscatechese 3 (Bondsgebouw) Dinsdag 28 mei 14.00 uur Samenscholen: Lees/gespreksgroep Laurentius (Pastorie) Zondag 2 juni Voedselbank Wereldwinkel

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Voorschoten nooit meer verlaten. Ze kregen 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen, waar Piet erg trots op was. De laatste 3 jaar woonden ze in Topaz Vlietwijk, waar hij het erg naar zijn zin had, al ging zijn gezondheid wel achteruit. De uitvaart was op donderdag 14 maart in de H. Laurentiuskerk, waarna hij is begraven op het parochiekerkhof. Op donderdag 28 maart jl. hebben wij afscheid genomen van Petra Lempke-van Diggele die op donderdag 21 maart was overleden. Met velen vierden we in de H. Laurentiuskerk haar leven vol dankbaarheid voor wat ze voor velen heeft betekend. Zij was de weduwe van Ronald Lempke. Een lieve vrouw, dierbare moeder en oma en partner van Bert Blok. Altijd positief tot op het laatst als ze weer van een behandeling terugkwam. Op zondag 17 maart ontving ze de ziekenzegen en de laatste communie in het bijzijn van haar kinderen. Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Palmpasenviering Familieberichten Op zaterdag 9 maart overleed op 95-jarige leeftijd Petrus Antonius van Duijnhoven. Vanuit Brabant zijn Piet en Sjaan 64 jaar geleden naar Voorschoten verhuisd. Ze hebben

20

In een lange stoet gingen de kinderen door de kerk, zodat iedereen in de kerk de prachtig versierde Palmpasenstokken kon zien. De Broodhaantjes en dropveters ontbraken niet. Tijdens de Kinderwoorddienst is uitgelegd waarom we


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten dit zo belangrijk vinden. Op Palmzondag wordt namelijk de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. Werkgroep Eerste Heilige Communie.

Reilorgel uit voormalige De Moeder Godskerk Vanuit de voormalige De Moeder Godskerk staat het Reilorgel uit 1974 (12 registers, twee klavieren en vrij pedaal) sinds zondag 7 april in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk.

Christus’ nabijheid in een periode van ziekte, of wanneer ouderdom het leven zwaar maakt. De zalving in de vierende gemeenschap kan een bijzondere ervaring zijn voor wie gezalfd wordt en voor de mensen om hem of haar heen. Familie is natuurlijk van harte welkom erbij te zijn. Als u de ziekenzalving wilt ontvangen op 7 mei, meldt u zich dan aan bij het Kerkelijk Bureau (tel. 5612508 of kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl)? Wij zullen dan contact met u opnemen. Dirk Gudde, pastoraal werker.

Ziekteverlof

Foto:Liduin Mora.

Liduin Mora, secretaris Beheercommissie, ontvangt een boek over de historische kruisweg van de H. Joannes de Doperkerk te Katwijk als dank voor het Reilorgel uit de voormalige Moeder Godskerk.

In het vorige nummer heeft u kunnen lezen over mijn Sabbatverlof in de periode tussen Pasen en de zomervakantie. Intussen ben ik - om een heel andere reden - in maart en april al een tijdje afwezig geweest: ziekteverlof vanwege een operatie aan mijn tong. Het herstel na de ingreep is goed verlopen en in de weken voor Pasen ben ik met goede energie weer wat aan het werk gegaan. Het was fijn om weer in de parochie te zijn en de parochianen te zien! Hoewel de operatie op zichzelf geslaagd is, bleek er toch nog een vervolgbehandeling van enkele weken nodig te zijn. Die is in april begonnen. Ik heb goede hoop dat dat goed zal gaan en dat er daarna alleen nog van de nodige nacontroles sprake zal zijn. Ik voel me in deze periode erg gesteund door uw kaartjes en andere blijken van medeleven, en door de vele kaarsjes en uw gebeden. Zeer veel dank daarvoor! Dirk Gudde, pastoraal werker.

Mariavieringen in de meimaand

Foto: Richard Bot

Dodenherdenking 4 mei Traditiegetrouw is er op 4 mei een oecumenische Vesperviering. Dit jaar is voorganger ds. Freek Bakker. In verband met de verbouwing van de Dorpskerk vanaf april, zal deze viering plaatsvinden in Het Kruispunt. De vesperdienst, met fluitspel, orgelmuziek en samenzang, begint om 18.45 uur. Aansluitend is de gemeentelijke herdenking bij het oorlogsmonument. Dirk Gudde.

Gezamenlijke ziekenzalving 7 mei Op dinsdag 7 mei is er in de avondmis van 19.00 uur de mogelijkheid de ziekenzalving te ontvangen. Pastoor Michel Hagen zal voorgaan in deze viering met het Laurentiuskoor. Vaak wordt een ziekenzalving bij mensen thuis of in een zorginstelling gegeven. Dikwijls ook wordt de zalving uitgesteld tot een laat moment. Het is ook mooi de ziekenzalving te ontvangen als steun en als werkzaam teken van

Traditioneel zijn de dinsdagavondvieringen in onze parochiekern in de maand mei Mariavieringen. Ook dit jaar houden we vast aan die traditie. Met teksten, liederen en gebeden waarin de bijzondere plaats van Maria tot uitdrukking komt. We verwijzen u graag naar het Liturgisch rooster voor de data van deze vieringen en de voorgangers. Op deze manier willen wij de Moeder Gods eren die mede-patrones is van onze parochiekern. Misschien een goede aanleiding om kennis te maken met onze dinsdagavondvieringen, of iemand uit te nodigen met u mee te gaan. U bent van harte welkom! Dirk Gudde, pastoraal werker

21


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten OPEN KLOOSTERDAG Ruim vijftig kloosters in Nederland zetten op zondag 19 mei 2019 hun deuren open voor de landelijke “Open Kloosterdag”, om te laten zien hoe religieus leven in deze tijd wordt beleefd. Ook in Huize Bijdorp aan de Veurseweg 3 in Voorschoten zijn belangstellenden van harte welkom. Het thema dit jaar is: “Wat beweegt je?”. De zusters Dominicanessen bieden het volgende programma aan: 14.30 uur: Ontvangst in de aula met koffie. 15.00 uur Presentatie in woord en beeld over de geschiedenis van de Congregatie en de invulling van ons kloosterleven nu. 15.45 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen in gesprek met de zusters en broeders. 17.00 uur: Koorgebed in de kapel van Huize Bijdorp. Contactpersoon is zr. Baptiste Tuin O.P., e-mail: baptistetuin@huizebijdorp.nl Er is die zondag helaas geen gelegenheid om op het terrein te parkeren, wèl vlak in de buurt.

Drukkerij Met Pasen heeft u het vast wel gemerkt. Iedere viering een ander boekje. De drukkerij op de pastorie draait op volle toeren. Sinds 2015 is dat het werk van Yvonne Steffens. Als vrijwilliger is zij er 2 ochtenden per week en zij doet dit met veel plezier. Toen ze zich aanmeldde als vrijwilliger, stelde Dirk Gudde voor om bij de drukkerij te gaan werken. Daar was wel wat extra hulp nodig. Het eerste jaar werkte ze samen met Louis Bakker. In 2016 droeg Louis het werk over aan Yvonne en ging zij het werk alleen doen. Dat was wel wennen maar vrijwilligerswerk brengt verborgen talenten in je naar boven. Dat is bij Yvonne zeker van toepassing. Inmiddels is ze helemaal ingewerkt en ook het werken met een automatische machine die boekjes met nietjes en al uit de machine laat rollen, is voor Yvonne geen probleem meer. Het werk is heel afwisselend. Niet alleen het drukken van boekjes, maar soms ook de laatste check doen, waardoor net voorkomen wordt dat de verkeerde voorganger of datum wordt vermeld. Het plannen van de boekjes met Kerst en Pasen is elk jaar weer een leuke uitdaging. Altijd goedgehumeurd en servicegericht, we zijn blij dat Yvonne onze drukkerij bestiert.

Dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag 30 mei 2019

Tilly ten Thije lid Pastoraatgroep

Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een dauwtrapfietstocht organiseren op Hemelvaartsdag. Er zal een mooie tocht uitgezet worden, geschikt voor jong en oud. Ouders kunnen hun kinderen meebrengen; lekker met het hele gezin op de fiets. Onderweg stoppen we voor een kleine versnapering. Ook als u alleen bent, kunt u meefietsen; er zijn voldoende fietsmaatjes. Wij vertrekken om 7.00 uur bij de H. Laurentiuskerk en zijn tegen 9.00 uur terug in het Bondsgebouw. Daar staat een heerlijk ontbijt voor ons klaar. Het inschrijfgeld is € 5,00 per persoon. Komt u met het hele gezin dan betaalt u € 12,50. De opbrengst van deze fietstocht is bestemd voor een goed doel. Dat doel zal bekend gemaakt worden in de zondagse mededelingen. Graag uiterlijk 27 mei opgeven bij het Kerkelijk bureau: tel. 561 2508 of via de mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten. nl, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Wilt u liever niet meefietsen, maar wel gezellig ontbijten, geeft u zich dan ook even op. Tot ziens op de fiets en/of bij het ontbijt! Werkgroep M.O.V.

22

De titel van deze rubriek verwijst naar een uitspraak van de H. Laurentius. Wij laten steeds een werkgroep of een enkele vrijwilliger aan het woord. Vrijwilligers die wij graag in het zonnetje willen zetten.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Afscheid Ineke en Irene van de Doopgroep Na jarenlange inzet hebben Irene Kouwenhoven en Ineke Bik deze week afscheid genomen van de Doopgroep. Ineke was betrokken bij de gesprekken met de ouders voor de voorbereiding van de doopviering met de pastor. Zij was ook gastvrouw tijdens de doopviering. Zorgde vooraf voor de doopkaars, oorkonde en duifje. Ze assisteerde de voorganger en zorgde er ook voor dat de doopviering goed verliep. Irene Kouwenhoven was actief op de achtergrond; zij bezocht de doopouders als eerste thuis als de ouders aan de parochie hadden laten weten hun kind te willen laten dopen. Daarnaast zorgde zij voor de administratie van de doopgegevens. Ineke en Irene hartelijk dank voor jullie werk voor de doopgroep. Vanuit de parochie ontvingen zij een bos bloemen, een bon en de bekende parochiekernkaars. De Doopgroep heeft nu nog 1 lid en dat is Tonny Spann; zij bezoekt de ouders die hebben aangegeven hun kind te willen laten dopen. Voor de overige taken, zoals gastvrouw bij de doopviering (3x per jaar) en de administratie zijn we nu dringend op zoek naar vrijwilligers die dit mooie werk willen doen. De eerstvolgende doopviering is op zondag 2 juni. Heeft u interesse, neem dan contact op met Tilly ten Thije, via het kerkelijk bureau (071-561 2508). Tilly ten Thije lid Pastoraatgroep

Het is gezellig en zinvol werk! Wie doet er mee? Ook voor ouders met (heel) jonge kinderen een leuke manier om wat voor de kerk te doen. U kunt zich melden bij het kerkelijk bureau, bij Tilly ten Thije (lid Pastoraatgroep) of bij mij. Dirk Gudde, pastoraal werker.

De Vlietlandegespreksgroep Afgelopen week kregen we het verdrietige bericht dat Aad van der Geest is overleden op 2 april. Aad was een van de deelnemers van de Vlietlandegespreksgroep. Vele jaren woonde Aad in Voorschoten en zo had hij ook bij ons zijn eigen plekje. Op zaterdag 6 april namen enkele deelnemers van de groep afscheid van Aad in zijn geboorteplaats Oud Ade. Daar stonden zijn familie en nog vele mensen om hem heen tijdens het laatste stukje van zijn reis. De herinneringen aan Aad zullen we vasthouden.

Ik weet niet (een lied naar Psalm 104) Ik weet niet wat ik zie. Ik zie de aarde als een tuin, een levensgrote tuin die bruist van energie. Ik weet niet wat ik ruik. Ik ruik de kleuren, ruik het groen, een prachtige grote bloem, een scherpe rozenstruik. Ik weet niet wat ik proef. Ik proef het leven, zout en zoet. Het smaakt, het smaakt zo goed dat ik niets anders hoef. Ik weet niet wat ik hoor. Ik hoor de stem van de natuur die zingt van uur tot uur in een meerstemmig koor. Ik weet niet wat ik voel. Ik voel en raak de dingen aan die stil als eeuwen staan, en wat beweegt, krioelt.

Wie wil helpen rond de doop? De Doopvoorbereidingsgroep zoekt nieuwe mensen. Drie keer per jaar is er een doopviering op zondagmiddag, en soms zijn er door het jaar heen nog extra doopdata (soms ook op zondagochtend). We zoeken mensen voor de volgende taken (nog nader te verdelen): - vooraf informatie geven aan ouders van dopelingen. - administratie rond de doop. - assistentie bij de vieringen. - assistentie bij de voorbereidingsavonden. - mee-organiseren van een jaarlijkse terugkom-bijeenkomst voor de gezinnen van de dopelingen.

Je weet niet wat je ziet en ruikt en proeft en hoort en voelt. ’t Is zo door Goed bedoeld: de aarde is Zijn lied. Marcel Zagers, lieddichter Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612 208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 13 mei 2019 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: arendwessel@gmail.com Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummer: NL73 INGB 0000 0201 43

Huwelijksinzegening In maart was er in onze Goede Herderkerk een vreugdevolle plechtigheid: Mgr. dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond, ging voor in een Eucharistieviering met huwelijksinzegening. De viering, geassisteerd door twee acolieten, werd opgeluisterd door zang van het Dameskoor onder leiding van organist Rien Calis. Een vriendin van de bruid zong het Ave Maria van Schubert. Het slotwoord van de bisschop tot het bruidspaar na een prachtige viering was roerend en inspirerend: “Houd de naam in ere van allen die veel voor jullie betekend hebben. Houd het woord in ere dat je tot elkaar gesproken hebt. Houd de naam in ere van allen die goed geweest zijn voor jullie beiden en van jullie ouders die jullie grootgebracht hebben. Bewaar de vreugde en vrede van deze dag. Wees sterk in jullie liefde. De Heer zegene jullie en allen die getuige zijn van jullie geluk. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen”. HR Dank aan het bruidspaar voor de mooie foto

Misintenties: opgave aan secretariaat: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Euch. vieringen: zo 9.30 uur, om de 2 weken Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Franstalige Euch. vieringen: zo 11.00 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Rien Calis eert leermeester Herman Strategier

Foto: HR

Herman Strategier (1912-1988) was kerkmusicus, componist en docent /opleider van onze cantor-organist. In het afgelopen half jaar heeft Rien Calis met de zangers en de organist een Mis van Strategier ingestudeerd. Zie artikel hiernaast op pag. 25 bovenaan. Strategier was een bewonderaar van de traditionele kerkmuziek, en met name het gregoriaans. In zijn Mis ter ere van de H. Geest zijn veel prachtige melodische fragmenten uit het gregoriaans te ontdekken. Hij was een diep religieus mens die zijn leerlingen heeft geïnspireerd kerkmusicus te zijn. Onze kerkmusicus wil deze Mis graag tot meerdere eer en glorie van God in verschillende kerken laten klinken. Als muzikale dankbetuiging aan Herman Strategier. HR

Gebedsintenties mei Voor de intenties van de Mariadagkapel; Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, Kees en Willy Zeevenhooven-Blonk, Mini Menken-van Paridon, Regien van der Tak-Stockman, Mary Lankhof-Dobbelmann, Robert-Jan van der Lugt, Ben Lips, Riet Voorham, Frans Zeevenhooven, Berry de Beer, Jaap Remmerswaal, Jaap Peters, Bob Polman, Hans Klooster, Leni van Dort-van Munster, Rien Dobbelaar, Riet van Engelshoven-den Boer, Aurelie Pahud de Mortanges-van Nagell, Dora Lugthart-Voorham: 12 en 26 mei. Caspar Kerkckhoff, Loek en Ria KampschöerOlieslagers: 12 mei. Reinout Barge: 26 mei.

24


Wassenaar Gezamenlijk Zondag Laetare 31 maart. Herman Strategier's Mis ter ere van de Heilige Geest

Foto's HR

Laetare: Verheug U! Op deze zondag (31 maart jl.), in de volksmond half-vasten genoemd, was er in de Sint Willibrorduskerk een eucharistieviering met gregoriaanse en Latijnse meerstemmige zang. Voor een aantal kerkgangers is deze muziek toch iets bijzonders, die niet zo vaak meer gehoord wordt. Deze keer was het in meerdere opzichten een bijzondere viering. In het kader van verdere samenwerking van de R.K. Wassenaarse parochiekernen waren koorleden van de Sint Jozef, De Goede Herder, een aantal voormalige koorleden, en parochianen met koorervaring, betrokken bij de uitvoering van de mis van Herman Strategier, genaamd: Mass in Honor of the Holy Ghost. Een bijzondere mis die in een grote kerk als de St. Willibrordus tot zijn recht komt. De heren van de Magnificat Cantorij zongen de gregoriaanse gezangen van zondag Laetare. Dit alles onder leiding van de bevlogen dirigent Rien Calis, met organist Huibert Heukensfeldt Jansen. Uit de reacties na afloop bleek dat de kerkgangers deze muziek zeer gewaardeerd hebben. "Wat hebben jullie mooi Gods lof gezongen!" Zeker voor herhaling vatbaar. Thea den Hollander Zie pag 11 voor de voorstelviering Gezinnen, save the date: de vz. Magnificat Cantorij van de Wassenaarse communijaarlijkse gezinspicknick in de canten. Goede Herder is dit jaar op 7 juli!

75 jaar VRIJHEID In 2019 en 2020 herdenken wij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Wij vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. In aanvulling op bestaande herdenkingen en vieringen organiseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met de Stichting Coördinatie 75 Jaar Vrijheid een aantal grote evenementen. Bron: Website Nationaal Comité 4 en 5 mei. In de Kievietkerk is er op zaterdag 4 mei om 18.45 uur een Herdenkingsdienst, georganiseerd door de Raad van Kerken. Het Requiem van Clemens non Papa zal worden uitgevoerd onder leiding van Anneke Huitink. Na de dienst die een half uur duurt, kan men aansluitend de herdenking bij het monument op de Schouwweg bijwonen. Op 5 mei is het Bevrijdingsfeest in het Sophiekehuis.

Het Onze Vader tijdens Palmpasen.

12 april: Palmpaas versieren. Foto MdM.

Palmpasen Gezinskerk Het wegbrengen van een Palmpasenkruis is best spannend, maar wat kregen we op zondag veel enthousiaste reacties van de ouders terug. De gevers ontvangen minstens evenveel vreugde als de ontvangers! Een goede ervaring voor de gezinnen. Heel veel dank voor het wegbrengen! MdM

Féline brengt haar Palmkruis weg (foto Frank)

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Laten we wat meer naar elkaar omkijken Onze bisschop schrijft op de bisdom website: “We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en daad Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede wil in de wereld van nu.” Ik hoop niet dat de bisschop hiermee bedoelt dat ik niet in staat ben om de liefde uit te dragen zonder dat ik alle teksten van het oude en nieuwe testament ken. Wanneer ben ik dan doordrongen van het evangelie? Hoe moet ik dit evangelie lezen: met de bril van het jaar nul of met mijn hedendaagse bril? Dat is waar wij als christelijke gemeenschap nogal mee geworsteld hebben in de laatste eeuwen. Dat komt ook terug in discussies over kerkelijk recht, waar niet iedereen gelukkig mee is. De kerk worstelt er zelf ook erg mee; soms lijkt de liefde voor elkaar niet altijd het uitgangspunt te zijn. Volgens het kerkelijk recht kan een moordenaar soms gemakkelijker vergeving krijgen dan iemand die wil scheiden. Gelukkig lees ik ergens anders op de website een uitspraak van onze paus Franciscus: “Bekering is niet alleen iets tussen mij en God, maar ook iets tussen mij, de medemens en de schepping. We gebruiken meer dan we mogen gebruiken, daarom is er uitputting van de aarde, vervuiling en misbruik.” Ofwel we praten over verticale liefde (naar god) en over horizontale liefde (naar schepping en medemens). We blijven maar mensen; dus het gaat

26

hier en daar wel eens fout. Maar ik hoop niet dat we dan tot de conclusie komen dat het fout gaat omdat we het evangelie niet kennen. Want er gaat ook heel veel goed bij mensen die nog nooit van het evangelie gehoord hebben. Dus kijk om naar je naaste en denk er daarbij om dat je niet zelf die naaste uitzoekt maar dat die naaste soms een beroep op jou doet, zonder dat je het zelf wilt. Heeft u al een gift gedaan voor de Vastenactie? Ook na Pasen zijn de mensen in Togo nog blij met extra steun voor het project Lumen Valley 3 (werkloze jongeren een vak leren). Ook zij komen op uw pad en zijn zo uw naaste. U kunt nog steeds een bedrag (groot of klein) overmaken op het rekeningnummer van de Vastenactie NL 21 INGB 0000 005850 ovv Lumen Valley project 401230.

Kerkbalans Gelukkig hebben wij nog veel betrokken parochianen in de Sint Jozefgemeenschap. De inkomsten in het eerste kwartaal van dit jaar zijn ca € 27.500, wat maar een klein beetje minder is dan in 2018 (€ 28.000). Hartelijk dank voor uw bijdragen. De inkomsten uit collecten en dergelijke zijn wel lager; maar dat is direct gerelateerd aan minder weekendvieringen. Gabrie Lansbergen

Voorjaar. Foto: Gabrie Lansbergen.

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

In Memoriam Leny Bredie 1927 - 2019 Op 10 april vond de afscheidsdienst voor Leny Bredie-Bosman plaats. Geboren in Boskoop op 18-03-1927 overleed zij vredig thuis in Wassenaar op 4 april. Leny, moeder van 3 kinderen, 7 kleinkinderen en16 achterkleinkinderen, was met haar man Louis 67 jaar getrouwd. Zij was niet alleen een sterke vrouw thuis, maar ook in het onderwijs, o.a. St. Adelbert College, in de St. Jozefparochie en vele andere organisaties. Leny was bij ons lid van het parochiebestuur, lector, avondwake-leider, voorzitter van de Magnificat Cantorij en de liturgische stuurgroep. Zij voerde de redactie van de Gaffel, was gastvrouw en verzorgde de liturgische administratie, kortom: een intelligente, daadkrachtige, wijze vrouw met visie en liefde voor de zaak: thuis, op school en in de gemeenschap. Zij hield het heft in handen ook in moeilijkere tijden. Ze leidde mensen klein en groot op weg naar de steeds veranderende tijd. Tot het einde toe! Haar laatste viering onder leiding van haar dochter was een beeld van voortgang in een mensenleven. Ook een voorbeeld voor ons om voort te gaan met haar nalatenschap, die wij meedragen zolang wij


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar er nog zijn en doorgeven in eigen vorm aan de nieuwe generaties. Het lied: Kom mijn lieve Jezus, drukt haar verlangen en vertrouwen uit dat alles met allen goed komt. Leny: à Dieu!! Leo Elshout

Afscheid van Leny Bredie Jaren lang waren Leny, en ook Louis, actief in onze Sint Jozefparochie. Daarin nam de Magnificat Cantorij een grote plaats in. Zoals Leny zelf zei: "koorzanger is een roeping". Deze roeping heeft ze jaren met hart en ziel vervuld. In 1993 is zij voorzitter van de Magnificat Cantorij geworden. Nauwgezet, accuraat, attent en met veel gevoel voor stijl en decorum heeft zij dit jaren gedaan. Ook verzorgde Leny de liturgische invulling van de vieringen. In die jaren werd achter het grote orgel een bibliotheek voor de muziek opgezet. Er kwamen mappen voor de muziek voor o.a. hoogtij-vieringen. Ingesteld werd dat koorleden bij zulke vieringen in zwart/wit gekleed zouden komen. In 1997 ontving zij de zilveren oorkonde voor haar inzet voor het koor. Door wat Leny heeft gegeven blijft ze in onze harten en gemeenschap leven. Mag dit een troost zijn voor haar dierbaren. Namens de Magnificat Cantorij: Thea den Hollander

Vastenactieproject In de regio Kara in Togo leeft 75% van de bevolking onder de armoedegrens, met name in de landelijke gebieden van deze regio. De bevolking heeft hier nauwelijks toegang tot scholing, gezondheidszorg, elektriciteit en schoon drinkwater. Weinig jongeren volgen een vakopleiding en voor de studenten die er wél zijn, is het erg lastig om passend werk te vinden en een stabiel inkomen te krijgen.

Stichting CSJ Kara De stichting Congrégation Saint Jean Kara (CSJ Kara) is in 2016 opgericht en maakt onderdeel uit van de congregatie van de Broeders van Sint Jan. De stichting wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling voor jonge studenten en arme mensen in de regio Kara. Dit doen zij onder andere door werk- en leertrajecten op te zetten waar jongeren een vakopleiding kunnen volgen, met als groter doel om de ontwikkeling in de gehele regio te bevorderen. Deze opleidingen vinden plaats in Lumen Valley, het opleidingscentrum van CSJ Kara. In 2018 zijn, met ondersteuning van Vastenactie, drie nieuwe werkgelegenheidsprojecten opgezet: een schapenfokkerij, een geitenfokkerij en een imkerij. Ook dit jaar zullen er weer twee nieuwe leertrajecten worden opgezet, namelijk een opleiding op het gebied van irrigatiemethoden en een opleiding tot metselaar. Het opzetten van deze twee nieuwe werk- en leertrajecten kost in totaal € 50.000,-, waarvan Vastenactie er € 11.500,- aan bij zal dragen. Bron: Vastenactie

Cor Noordover 11-06-1940 // 09-04-2019. Schilderij van Gerda Noordover.

Het is heel bijzonder dat pater Thomas Kremer, die op zondag 7 april jl. voorging in de eucharistieviering in onze Sint Jozefkerk, kon vertellen dat hij daar geweest was. Hoe goed het was dat deze voorzieningen daar opgezet worden. En hoe deze jongeren op een weg gezet worden waar zij zichzelf en hun toekomstig gezin mee kunnen onderhouden. De Broeders van Sint Jan, waar pater Thomas toe behoort, hebben hun woning in de Oude Molstraat in Den Haag, zij werken in de praktijk. Het is belangrijk om dit werk financieel te ondersteunen! EvdW

De praktijk in Togo, Lumen Valley, Foto: Vastenactie

Misintenties Voor ernstig zieke parochianen // Voor onze Communicanten en Vormelingen. Zondag 5 mei : Om zegen over het gezin van Aad den Hollander // Petronella van der Hulst-Zoet // Maria van Hemert-Bakker // Jan van Doorn // Leny Bredie-Bosman // Cor Noordover. Dinsdag 7 mei: Kees Knijnenburg. Zaterdag 11 mei: Voor alle moeders, dat zij hun kinderen naar de volwassenheid mogen begeleiden // Leny Bredie-Bosman // Cor Noordover. Zondag 19 mei: Petronella van der Hulst-Zoet // Leny Bredie-Bosman // Cor Noordover. Zaterdag 25 mei: Leny Bredie-Bosman // Cor Noordover.

Parochieagenda 7 mei Seniorenviering 9 mei Handwerken Beheercie. 12 mei Moederdag 16 mei Stuurgroep Liturgie 22 mei Parochiebestuur 23 mei Handwerken 30 mei Helmelvaartsdag

10.00 u. 10.00 u. 20.00 u. 10.30 u. 10.00 u.

Seniorenviering op dinsdag 7 mei a.s., aanvang 10.00 uur. Onze Seniorenviering was meestal gekoppeld aan de grote feestdagen Kerstmis en Pasen. Wij zijn dit gaan wijzigen omdat er in de dagen voorafgaand aan deze feesten al zoveel georganiseerd wordt. Ook wordt u niet meer per brief uitgenodigd. Onze wijkcontactpersonen brachten 800 brieven zonder mopperen rond. Maar dat is gewoon te veel werk! U zult het met deze uitnodiging moeten doen. In de Stuurgroep Liturgie is nu afgesproken dat de Seniorenviering op dinsdag 7 mei zal plaatsvinden, om 10.00 uur. De Magnificat Cantorij zal de muziek verzorgen onder leiding van Rien Calis. Zoals het er nu uit ziet is Mgr. A. van Luyn sdb voorganger (maar dat kan wijzigen?). En na afloop is er in SION koffie, en uiteraard een advocaatje met slagroom! Ik weet niet of er nog paaseitjes over zullen zijn. Van harte welkom! EvdW

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie: ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook de Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de week om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): e-mail: LF@brackel.info tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

Meimaand: Mariamaand

Bron: verkenjegeest.com

De hoop op God Jezus, gestorven uit liefde, die God uit de doden deed verrijzen op de ochtend van Pasen. Dit is de kern van het christelijke geloof. Als de evangelies zouden stoppen bij de begrafenis van Jezus, zou het verhaal van deze profeet toegevoegd kunnen worden aan de vele biografieën van heldhaftige personages, die hun leven gaven voor een ideaal. Maar Jezus verrijst! Dit onverwacht feit doet het hart en de ziel van de leerlingen omslaan. Want Jezus verrijst niet alleen voor zichzelf, alsof zijn wedergeboorte een voorrecht zou zijn om jaloers op te zijn. De verrijzenis van Jezus transformeert ons met de kracht van de Heilige Geest. Jezus is levend, Hij leeft tussen ons en heeft deze kracht om te transformeren. Wat is het mooi om Jezus niet alleen met woorden te verkondigen, maar met daden en met het getuigenis van het leven! Jezus wil geen leerlingen die in staat zijn van buiten geleerde formules te herhalen. Beeld van Maria in kerk Estombar-Portugal

Bidden van de Rozenkrans Oók in de meimaand - de 'Mariamaand' - wordt elke week op vrijdagavond tussen 19.45 en 20.00 uur de Rozenkrans gebeden.

28

Hij wil getuigen: mensen die de hoop verspreiden door te ontvangen, te glimlachen en lief te hebben.


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Bovenal door lief te hebben: omdat de kracht van de verrijzenis de christenen in staat stelt om lief te hebben, ook wanneer de liefde haar betekenis verloren lijkt te hebben. Er is iets ‘extra’s’ dat zijn intrek heeft genomen in het christelijk bestaan dat niet komt door wilskracht of een groter enthousiasme. Het geloof dat onze hoop is, is niet alleen optimisme; het is iets anders, iets groters! Het is alsof gelovigen een extra 'stukje hemel' boven hun hoofd dragen. Dit is mooi: wij zijn mensen met een extra stukje hemel boven onze hoofden. Zo is de taak van de christenen in deze wereld ruimtes van redding te openen, als cellen van vernieuwing die in staat zijn om bij te dragen aan wat definitief verloren leek. De echte christen is niet klagerig of boos, maar is door de kracht van de verrijzenis overtuigd dat geen enkel kwaad oneindig is, geen enkele nacht oneindig is, geen enkele mens definitief fout is en dat geen enkele haat niet door de liefde overwonnen kan worden. De leerlingen zullen voor deze hoop die hun door Jezus werd geschonken, soms een hoge prijs moeten betalen. Wij denken aan de vele christenen die ondanks de vervolging hun volk niet hebben verlaten. Ze bleven daar, waar men onzeker was over de toekomst, waar zij geen plannen konden maken, ze bleven en hoopten op God. Wie de genade heeft ontvangen om de verrijzenis van Christus te omarmen, kan nog hopen tegen alle hoop in. De martelaren van alle tijden vertellen ons door hun trouw aan Christus dat de ongerechtigheid niet het laatste woord heeft in het leven. Paus Franciscus bron: KN

Voorbereiding Eerste H. Communie op 7 april jl. Voor een aantal impressies + foto's van de voorbereiding op 7 april jl. in onze kerk op de Eerste H. Communie van de 19 Wassenaarse communicanten: zie blz. 11

Voorbereiding Eerste H. Communie: assistent-misdienaars (vervolg) Als aspect van de voorbereiding op de Eerste H. Communie (op 23 juni a.s.) krijgen alle 1e communicanten van dit jaar in de voorbereidingsperiode, op een zondag de gelegenheid om assistent-misdienaar te zijn. De bedoeling is dat zij hierdoor ervaren wat de taken van een misdienaar zoal inhouden, maar ook om nog meer dan in de kerkbanken betrokken te zijn bij de eucharistie. Bron: pthu.nl

Viering Hemelvaart van de Heer op donderdag 30 mei Op deze dag viert de Kerk het hoogfeest van de Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus: Hij werd veertig dagen na de verrijzenis ten aanschouwen van zijn leerlingen omhoog geheven naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader, totdat Hij komt in heerlijkheid om te oordelen over levenden en doden. Wij vieren dit feest voor alle 3 de Wassenaarse parochiekernen met een eucharistieviering om 09.30u (dus op het 'gewone' zondagse aanvangstijdstip) in de St. Willibrordus. LB

WILT U GEREDEN WORDEN NAAR DE KERK EN NA AFLOOP TERUG? Het vervoer van en naar de kerk kan eventueel geregeld worden. Wilt u gereden worden naar en van de kerk op zondag (bijvoorbeeld eens in de 14 dagen of één keer in de maand), geeft u zich dan alstublieft op bij Hans van Spronssen in de Sloep, tel. nr 070-511 8133. Graag horen wij van u. Werkgroep Gemeenschapsopbouw

Foto hierboven: Op zondag 7 april waren aan de beurt Georgine, Helen, Olivier en Charis met de hulp van de ervaren misdienaars Nikola, Sabine en Olivia. Foto hieronder: Op zondag 14 april waren het Nicolas, Louise, Feline en Caitlynn met de hulp van de ervaren misdienaars Kirsten, Sabine en Olivia.

LB

Pro Deo in de Goede Week, met Pasen en daarna Zo gingen de dagen voor Pasen voorbij: Eerst het voorstellen van de nieuwe communicantjes, wel negentien bij elkaar !! Een feestelijke stoet! Ze zongen een nieuw, eigen lied: Blijf niet staren op wat vroeger was/ Sta niet stil bij het verleden/ Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen/ Het is al begonnen, merk je het niet. Dat belooft wat! Dan vervolgens Palmzondag met een mooi lied van de componist Rutter:

29


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, to shine upon you and be gracious, and be gracious unto you. Dan Goede Vrijdag, smekend: Doe over ons uw aangezicht lichten. In Uw handen beveel ik mijn geest. En tenslotte niet één, maar twee juichende Paasliederen in de Paaswake en op Paaszondag, van Händel: Halleluja, for the Lord God omnipotent reigneth en : U zij de Glorie, opgestane Heer. Alles bij elkaar heeft Pro Deo 28 liederen gezongen in de Goede Week en met Pasen. En dat was het dan : Pasen ligt weer achter ons. Dan zijn we nu weer terug bij het gewone repertoire.

Hoewel : 'gewoon' ? Ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar Pro Deo heeft inmiddels een serie van acht nieuwe stukken ingestudeerd, die samen de nieuwe vaste gezangen gaan vormen van de Heilige Mis. Getoonzet door Tom Löwenthal, Opus 64. Dat duidt dus aan dat Löwenthal onder Nederlandse componisten bepaald geen nieuwkomer is. U hebt er zo terloops al eens een paar liederen van gehoord en U zult ze de volgende weken geleidelijk alle acht ten gehore krijgen. Let U eens speciaal op de Acclamatie (het gezang na de consecratie) en op het Agnus Dei. Die zullen u zeker wel bevallen. Pelgrim

Foto-impressie palmwijding op. Palmzondag 14 april jl.

Misintenties Zondag 28 april: Frans van den Berg, Johannes en Geertruida Remmerswaal-Overklift Vaupel Klein, Ida van Leeuwen-Verhaar, Cornelia van Vroonhoven Woensdag 1 mei: Cornelia van Vroonhoven Zaterdag 4 Vroonhoven

mei: Cornelia

van

Zondag 5 mei: Nicolaas van der Zijden, Leen Kortekaas (jrgt), Gijsbertha van Gilst-Gardien, Kees van der Kooij, Siny Vogels, Cornelia van Vroonhoven, overleden leden familie Van Maren, familie Oosterveer-Compier, overleden ouders Van der ZwetZonneveld Woensdag 8 mei: Cornelia van Vroonhoven Zondag 12 mei: Clasina van Winden-van der Ham , Frans van den Berg, Johannes en Geertruida Remmerswaal-Overklift Vaupel Klein, Ton Gordijn, Dirk de Vlugt, Bart Smith, -Cornelia van Vroonhoven, Johanna RuijgrokLaarman, overleden ouders Ruijgrok-van der Kroft, overleden ouders Remmerswaal- van Winsen, overleden ouders Van der Zwet-Zonneveld, overleden leden familie Van Maren Woensdag 15 mei: Cornelia van Vroonhoven Zaterdag 18 mei: Cornelia van Vroonhoven Zondag 19 mei: Maria Louise de Gruijter (jrgt), Nico Winnubst, Cornelia van Vroonhoven Zondag 26 mei: Clasina van Winden-van der Ham, Marloes Beijersbergen, Maria Martens Pallada

GEDOOPT Op Palmzondag 14 april werd Dominic Xavier Overdevest gedoopt door diaken Brink. Zijn ouders zijn Wiktoria Keller en Daniel Overdevest. Wij spreken de hoop uit dat Dominic voorspoedig mag opgroeien tot een gelovig mensenkind. LB

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag): Helena Maria van Maren-Peters en haar zoon Frank

Foto: Hans van Spronssen

Zondag 2 juni: Frans van den Berg (jrgt), Gijsbertha van Gilst-Gardien, familie OosterveerCompier

Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS

Redactie De Augustinus

Bestuur

Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Wassenaar Gezamenlijk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Mirjam Aerden (MdM) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1: vacature • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl Secretaris: vacature Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393, e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417, e-mail: jan.ko@ziggo.nl

Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen. Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Website Parochie H. Augustinus

QR-code Augustinus Facebookpagina

Inleverdatum kopij juninummer 2019 uiterlijk 15 mei 2019: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 1 - 30 juni 2019 Verschijningsdatum: 28 mei 2019 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids Mei- maand Mariamaand. Deze maand geven we extra aandacht aan Maria. Zij is de moeder van Jezus en ook de moeder van ons allemaal. Het bijzondere van Maria is dat ze ons altijd bij haar zoon Jezus brengt. Maria

heeft ons ook een mooi loflied gegeven. Dat heet het Magnificat. Ze bedankt God hierin; lees maar. Misschien kan jij dat ook eens doen; zelf een gedicht of gebed voor God maken!

Magnificat voor kinderen Mijn hart klopt voor U, o God, ik ben zo blij, U zult mij altijd helpen. U bent zo groot, ik ben zo klein, maar iedereen zegt nu: ‘wat fijn, God zag jou staan, het is een wonder’. Ja God heeft mij gevraagd en heilig is zijn naam. Hij is zo goed voor ieder die in Hem gelooft en luistert. Je ziet; God kan de hele wereld aan. Geen president of directeur, geen generaal of koning, geen mens kan zonder God. God zet gewone mensen op de troon. Geeft eten aan wie honger heeft, maar rijken moeten wachten. God houdt zijn mensen heel dicht bij zijn hart, dat had Hij Abraham beloofd en zo zal het zijn, voor nu en voor altijd. Amen, ja, Amen. Bron: pag. 84 Veertigdagenboek van pastoor Michel Hagen

Deze kleurplaat komt van kinderenbiddenvoorkinderen.nl Neem er eens een kijkje, er is ook een kinderhoekje.

Profile for Parochie H. Augustinus

De Augustinus mei 2019  

De Augustinus mei 2019  

Advertisement