Page 1

Jaargang 4 - no. 3 3 t/m 31 maart 2018

De Augustinus Maart 2018 - Jaar van Gebed

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de Bestuurstafel Sint Willibrorduskern dat zij ruimte moet bieden aan en open moet staan voor de parochianen met wie zij in de Willibrorduskerk samen zal gaan vieren. Tegelijk zullen de parochianen uit De Goede Herder en de St. Jozef de komende tijd meer en meer in beweging moeten komen richting de Sint Willibrordus. Voor dit traject zullen de pastoraatgroepen in samenwerking met het pastoraal team en het parochiebestuur verantwoordelijk zijn. Parochiebestuur v.l.n.r.: Fred Bakker, secretaris; Mike Emmerson, penningmeester; Astrid van der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voozitter; Chris Warmenhoven, gebouwen.

Keuze Centrale Kerk Wassenaar Op 1 februari heeft het parochiebestuur haar standpunt bekendgemaakt omtrent de keuze van de centrale kerk voor de toekomst van Wassenaar. De keuze over welke Wassenaarse kerk de parochie in 2030 wil beschikken is gevallen op de Sint Willibrorduskerk. In een bijeenkomst in Sion naast de St. Jozefkerk met de beheercommissies, pastoraatgroepen van de drie Wassenaarse kernen en de vertegenwoordigers van de jongere generatie uit de Commissie Centrale Kerk, samen met het parochiebestuur en het pastoraal team, heeft het bestuur een toelichting gegeven op het hele proces vanaf februari 2017. Het bestuur besloot toen een commissie in te stellen om te komen tot een keuze welke kerk de centrale plaats zou moeten worden voor de vieringen van de Wassenaarse RK geloofsgemeenschap. Bij de opdracht gaf het bestuur zijn ambitie te kennen om in 2030 in elk dorp (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar), een vitale geloofsgemeenschap te hebben die beschikt over een eigen kerk in het dorp. Omdat in oktober 2017 bleek dat de commissie niet tot een keuze kon komen, heeft zij de opdracht teruggegeven aan het bestuur. Op basis van de bevindingen van de commissie heeft het parochiebestuur in de vergaderingen van november 2017 en januari 2018 zijn standpunt bepaald. Unaniem heeft het bestuur de Sint Willibrordus aangewezen als de centrale kerk in Wassenaar.

2

Doorslaggevende argumenten voor de keuze Tijdens de presentatie werden als doorslaggevende argumenten genoemd: het gezichtsbepalende aspect, de Sint Willibrordus is een prototype van een godshuis, de geschiedenis, zowel wat het religieuze gebruik betreft (vieringen, dopen, huwelijken, uitvaarten voor een groot deel van de Wassenaarse gemeenschap) alsook de geschiedenis van de architectuur met het oog op het gevoel dat mensen in onze tijd steeds meer hebben bij een kerkgebouw. Verder de aanwezigheid van een kerkhof, maar ook de herbestemmingspotentie die van de twee rijksmonumenten, de Sint Willibrordus en De Goede Herder, problematischer is ten opzichte van het gemeentelijk monument de St. Jozef. Een belangrijk argument was verder de centrale ligging: met het oog op de gehele bevolking van Wassenaar heeft de Sint Willibrordus de gunstigste ligging. Concreet betekent dit dat de grootste groep het minst ver hoeft te reizen. Daarmee heeft de centrale ligging ook invloed op de levensvatbaarheid voor een vitale geloofsgemeenschap in Wassenaar. Aanpassingen liturgisch rooster in 2018, geen verandering kerkgebouwen v贸贸r 2022 Het bestuur heeft ook een stappenplan gepresenteerd voor de korte en de lange termijn. Belangrijk is dat vanaf de zomer van 2018 de eerste veranderingen in het liturgisch rooster worden verwacht, zeg maar de zondagsvieringen. Voor de gebouwen worden geen veranderingen verwacht v贸贸r 2022. Omdat elke gemeenschap haar eigenheid meebrengt, betekent dit voor de

Voorgenomen besluit eind februari voor goedkeuring naar bisschop In de weekenden van 11 en 18 februari zijn na de zondagsvieringen besprekingen geweest met de parochianen. Nieuwe gezichtspunten zijn niet meer ingebracht zodat de vervolgstappen als volgt zullen zijn: Vergadering van het parochiebestuur 21 februari met formulering van het voorgenomen besluit. Voorleggen van dit besluit aan de bisschop. De bisschop neemt het rapport met de achterliggende argumenten tot zich en raadpleegt de priesterraad en het kapittel. De bisschop legt een procedureel werkbezoek af aan de drie kerken, met de commissieleden, een delegatie van het team, van het bestuur en van het bisdom. Ten slotte wil de bisschop voor de zomervakantie zijn besluit aan de parochie laten weten, waarna het hier bij ons bekend gemaakt zal worden. Een belangrijk punt van overweging kwam naar voren in de bespreking met de parochianen in de Willibrordus op zondag 18 februari. Er kan geen sprake zijn van enig triomfantelijk gevoel voor kerkgangers van de Willibrordus. Het is in tegendeel een vorm van rouw, wanneer je je bewust wordt dat we door de tijd gedwongen ons terugtrekken uit twee mooie kerkgebouwen. In de toekomst zal onze geloofsgemeenschap nog meer dan halveren. We zullen er dus samen volop de schouders onder moeten zetten om die vitale gemeenschap te realiseren, om uiteindelijk voor kinderen en kleinkinderen een kerkelijke erfenis na te laten, waarop zij kunnen doorbouwen, in een tijd waarin geloven misschien weer meer wordt beleefd. Namens het parochiebestuur en het pastoraal team, Pastoor Michel Hagen


Via Goede Vrijdag naar Paasochtend Op de voorpagina ziet u de veroordeling van Jezus op een kruiswegstatie uit Oostenrijk. De foto maakte ik ooit tijdens een vakantiereis. De schreeuwende handen aan de onderkant. Pilatus met de Romeinse adelaar als teken van zijn macht die zogenaamd zijn handen in onschuld wast en Jezus met de spotmantel, de doornenkroon en de rietstok. Gods Zoon, Gods Woord, Gods Liefde wordt bespot en vals veroordeeld. We gaan op weg naar de drie heilige dagen. Vanaf Witte Donderdag via Goede Vrijdag naar Paasochtend. De overwinning van Jezus' verrijzenis was onmogelijk zonder Goede Vrijdag. Pasen valt op 1 april, daarom is deze editie nog geen paasnummer. Nu gaat ons hart eerst nog uit naar Hem die voor ons het lijden heeft gedragen en ook naar al die mensen die wereldwijd omwille van hun geloof of afkomst of om wat voor reden ook worden vervolgd, vals veroordeeld en gedood. Mag ik u met nadruk uitnodigen om tijdens die dagen de vieringen in onze kerken mee te maken, zo goed en vaak als u kunt. Zien en horen, ervaren wat Hij voor ons heeft over gehad, dat schudt ons wakker en inspireert ons om onze eigen levensweg meer op hem te richten. Dit nummer ademt daarom de sfeer van de veertigdagentijd. Daarnaast staat het natuurlijk boordevol parochienieuws uit onze vier dorpen. Ik wens u een gezegende veertigdagentijd. Pastoor Michel Hagen

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: vacature Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: May-lisa de Laat Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: Piet Hagenaars, a.i. Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren; Augustinus-kids: Mirjam Aerden Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, diaken George Brink, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst

Pastoraal woord Op Valentijnsdag vierde de wereld de dag van liefde. Het vieren van zo’n dag gaat gepaard met het zichtbaar maken van liefde naar een ander toe. De persoon van wie je houdt krijgt extra aandacht en aan je houding, woorden en daden kun je zien hoeveel diegene voor jou betekent. Dit jaar viel Valentijnsdag samen met Aswoensdag. Op het eerste gezicht en het eerste gevoel zou je kunnen denken dat deze twee dagen niet samen kunnen gaan. Zoals we gewend zijn, ontvangen we op Aswoensdag een askruisje en beginnen we met de Veertigdagentijd. Juist doordat dit jaar Aswoensdag Valentijnsdag in zich droeg kunnen we alle 40 dagen van de vasten kleur en geur geven vanuit deze Valentijnsdag en met Pasen een mooi boeket aan de Heer overhandigen. Een boeket dat drie soorten 'bloemen' mag bevatten. De eerste soort die tot bloei mag komen in de veertigdagentijd is 'Aalmoezen geven', de tweede soort is 'Gebed' en de derde soort 'Vasten'. Wij worden uitgenodigd om door aalmoezen te geven, te bidden en te vasten onze relatie met God te vernieuwen, te verdiepen en te verlevendigen. Net als in een gewone relatie zoals we die hebben met onze naaste, is het ook in relatie tot God belangrijk dat we leren luisteren, meer en meer beminnen en ons houden aan de wetten, voorschriften en geboden van de Heer. De Veertigdagentijd is een gezegende tijd waarin we God de Vader willen laten zien (vasten en aalmoezen geven) en luisteren (bidden) dat wij met hart en ziel Zijn Enige Zoon Jezus Christus willen navolgen, door de Heilige Geest, die in ons alles tot stand brengt wat nodig is om ook in onze tijd de Kerk zichtbaar en levend te houden, tot de komst van de Heer. De wereld mag onze liefde voor de Heer ervaren door aalmoezen, bidden en vasten.

menten, waaronder doopbewijzen, een taxirit naar een ziekenhuis, bijdragen aan levensonderhoud, een bibliotheekpas, een bril, en de huur van Sinterklaas en pieten voor de kinderen. Een bedrag van 750 euro is gebruikt voor bijdragen van telkens 75 euro voor inrichtingskosten voor jongeren die uitstroomden naar een zelfstandige woning. Via een betrokken parochiaan is, ook in Voorschoten, een bedrag van 175 euro besteed aan een fiets voor een gezin. Mocht de vluchtelingenproblematiek weer acute vormen aannemen in onze regio, dan kan deze collecte alsnog meer specifiek voor vluchtelingen bestemd worden. Het parochiebestuur heeft besloten deze collecte niet meer maandelijks, maar elk kwartaal te houden: de kwartaalcollecte diaconale projecten. DG

Uit het pastoraal team Vacature – een roostermaker Het liturgisch rooster van onze parochie vraagt veel tijd en inzet, maar ook deskundigheid en handigheid met Google spreadsheet. Het is een online rooster dat deels geprogrammeerd is, dat de teamleden online kunnen raadplegen en waar meer mensen tegelijk aan kunnen werken. Dit rooster vormt de basis voor de Liturgische Agenda die u in ons parochieblad op de bladzijden 16/17 aantreft en dat door Louis Brackel wordt opgesteld. Pastoor Michel Hagen houdt dit rooster online bij met support van diaken George Brink en Désirée de Bruijn. De input wordt geleverd door de verschillende secretariaten, teamleden en locale roostermakers.

Kapelaan Boris Plavčić

Vluchtelingencollectes goed besteed Zoals we al eerder schreven zal in 2018 de deurcollecte voor diaconie niet meer specifiek bestemd zijn voor vluchtelingen, maar voor lokale diaconale projecten. Toen er zich grote aantallen vluchtelingen aandienden die ook in onze regio opgevangen werden, was dat aanleiding voor het instellen van de maandelijkse deurcollecte voor vluchtelingen. Waar is de

4

opbrengst van de deurcollectes naar toe gegaan? De collectes hebben in 2017 tegen de 5000 euro opgebracht. Net als in 2016 is er een bedrag gegaan naar Vluchtelingenwerk ZuidHolland Noord ten behoeve van het werk in de Vluchtelingenopvang in een oude school aan de Marijkelaan in Voorschoten. Het gaat om statushouders die in afwachting zijn van een woning. Dit geld is besteed aan zaken als: vertalingen van docu-

Er wordt al enige tijd gestreefd naar een rooster voor de langere termijn, maar door veranderingen in het team, wisselende beschikbaarheid van assisterende priesters, wijzigingen rond de kerkgebouwen en de vieringen, blijft het een complex geheel dat tijd vergt en communicatie met veel mensen. Om het pastoraal team hierin te ontlasten zoeken we een vrijwilliger die dit op kan pakken. Gegadigden kunnen contact opnemen met de pastoor of diaken Brink. Pastoor Michel Hagen


Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Voor begeleiders van “Ik nodig u uit om samen een Jaar van jongeren

Basismodule Pastoraat

Mgr. Van den Hende

Na de module ''Vrijwilliger in de kerk'' van de Pastorale School is het mogelijk om een van de Basismodules Leren, Vieren, Dienen of Pastoraat te volgen. De keuze wordt bepaald door het werkveld waarin u als kerkelijk vrijwilliger actief bent.

Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer.”

Binnenkort gaat in Delft de Basismodule Pastoraat van start. De cursusdata zijn dinsdag 3, 17 en 24 april en 8 en 22 mei 2018 en de cursusavonden duren van 19.30 – 22.00 uur. De cursuslocatie is de pastorie van de Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft. Docent is mevrouw Bea Poortvliet, gepensioneerd pastoraal werker. De basismodule ‘Pastoraat’ geeft de deelnemers een overzicht van de diverse doelgroepen van het pastoraat (in enge zin opgevat). Eveneens wordt inzicht gegeven in de verschillende taken van parochiecontactpersonen. Geleerd wordt om het pastoraal bezoek- en contactwerk te zien als vormen van pastoraat, dat wil zeggen vanuit een evangelische motivatie en/ of in kerkelijk verband omzien naar elkaar en omzien naar anderen. Diverse soorten van contacten en gesprekken die er bestaan, zoals bijvoorbeeld het alledaagse en het persoonlijke, wordt overlegd. Het ‘namens de parochie’ op bezoek komen, wordt verhelderd: de ander staat centraal in het pastoraal gesprek. Dit wordt geoefend in verschillende contacten. Inzicht in de positie van het contact- en bezoekwerk binnen het geheel van de parochiële werkterreinen wordt gegeven, evenals van de theologische en kerkelijke achtergronden. De motivatie voor het pastoraal contact- en bezoekwerk wordt besproken evenals de grenzen van het pastorale contact en gesprek. Tenslotte wordt geleerd om dóór te verwijzen, over te dragen en een gesprek (-reeks) af te ronden. Hopelijk is dit aanbod aanleiding om het traject van de Pastorale School voort te zetten. Vrijwilligers die zich verder willen scholen zijn immers onmisbaar voor de verdere opbouw van de parochies. Aanmeldingen lopen via de contactpersoon Pastorale School in uw parochie. Monique Meeussen, Coördinator Pastorale Dienstverlening

Stille Omgang 2018

Route van het Mirakel van Amsterdam

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart 2018 een bus naar de OLV-kerk, Keizersgracht 220 in Amsterdam waar wij deelnemen aan de heilige mis als voorbereiding op de Stille Omgang. Hierna starten we vanaf het Spui de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. De Stille omgang is bij uitstek een bedevaart rond het allerheiligste sacrament, zoals deze vroeg in de 14e eeuw is ontstaan. In 1881 ontstond een snel groeiende beweging van belangstellenden, die zich organiseerde onder de naam Gezelschap van de Stille Omgang die tot op heden de pelgrimstocht organiseert. Nu is het uitgegroeid tot een evenement dat jaarlijks ongeveer 10.000 mensen vanuit heel Nederland naar de hoofdstad trekt, onder hen een steeds toenemend aantal jongeren.Het is belangrijk de traditie te eerbiedigen dat de omgang inderdaad stil is. Dit betekent dat er dus niet hardop gebeden, gepraat of gezongen wordt. Ook wordt geen bijzondere kledij of zichtbaar attribuut gedragen zoals de rozenkrans. Deze traditie stamt uit de tijd dat publiek vertoon van katholieke devotie in Amsterdam niet werd getolereerd. Een andere traditie was dat ouders hun kinderen pas meenamen op deze late tocht wanneer deze groot genoeg waren. Een hele eer voor het kind om eindelijk mee te mogen! Ouders, zet deze traditie voort en neem ze mee (gratis voor kinderen van 18 jaar of jonger)!

In het voorjaar gaat er een cursus Jongerenpastoraat van start. Deze cursus is bedoeld voor begeleiders van jongeren en actieve vrijwilligers in het jongerenpastoraat. Zowel begeleiders die al enkele jaren ervaring hebben en hun kennis willen opfrissen, als vrijwilligers die net beginnen, zijn welkom. Met jongerenpastoraat wordt bedoeld het werken met tieners en jongeren na het vormsel. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 personen) gaat de cursus van start. In de cursus Jongerenpastoraat komen de volgende onderwerpen aan de orde: · Je eigen inspiratie als begeleider: wat inspireert jou? Wat breng jij in in het jongerenwerk? · De leefwereld van jongeren: waar zijn ze mee bezig en wat komt er op hen af? · Materialen voor jongerenpastoraat: welk materiaal is geschikt voor jongeren en een jongerengroep? · Opbouw van een activiteit en opbouw van een groep: waar loop je tegenaan? · Het uitwisselen van ervaringen met andere begeleiders vormt een belangrijk onderdeel van de module. Laat u door de cursus inspireren voor uw werk met jongeren. Wanneer u nog meer begeleiders van groepen kent, of vrijwilligers die hier belangstelling voor hebben, wilt u deze informatie dan aan hen doorgeven? Cursusdata en locatie De cursus zal gegeven worden op maandag 14 en 28 mei, 4 en 18 juni 2018. De locatie is de pastorie van de Emmauskerk, Leyweg 926, Den Haag. Navigatie-adres: Fluitenbergstraat 182 Den Haag. De cursusavonden duren van 19:30 – 22:00 uur en docent is André van Aarle, diaken. De kosten bedragen € 40,= per persoon. Deelname aan de cursus geschiedt in overleg met het parochiebestuur. Aanmeldingen kunt u sturen naar pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl Monique Meeussen, Coördinator Pastorale Dienstverlening Bisdom Rotterdam E-mail: m.meeussen@bisdomrotterdam.nl

5


Spiritualiteit Heilige van de maand: Sint Jozef (19 maart) Bruidegom van de heilige maagd Maria, hoogfeest. Voedstervader van Jezus, uit Nazareth, Palestina; † eerste kwart van de 1e eeuw.

Het Onze Vader in de Eucharistie We hebben al veel besproken in deze reeks over de liturgie. In een volgende editie komt het Eucharistisch gebed ter sprake, maar deze keer willen we ingaan op het belangrijkste gebed dat we als Christenen hebben, het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen leerde, het Onze Vader. Het is niet vreemd dat dit gebed dat in het Evangelie van Matteüs staat, in de liturgie van de Eucharistie is opgenomen. Maar over de plaats in de Mis zijn er wel verschillende tradities, zeker wanneer we het met de Oosterse Liturgie vergelijken. In de Westerse liturgie van de Eucharistie staat het Onze Vader direct na het Eucharistisch gebed en vormt het zo een verbinding naar de Communie toe en een voorbereiding daarop. Wanneer de priester het 'Door Hem en met Hem en in Hem ...' heeft gebeden of gezongen en de gelovigen dit hebben beantwoord met een gezegd of gezongen 'Amen' zet de priester meteen de oproep naar het Onze Vader in. Met de geconsacreerde gaven van Jezus’ Lichaam en Bloed op het altaar, roept de priester de gelovigen op te bidden zoals Jezus dat ons heeft geleerd. Dr. Joseph Jungmann sj legt in Missarum Solemnia, zijn tweedelige werk over de Eucharistie, uit dat de eerste regels van het Onze Vader in feite een samenvatting geven van delen van het Eucharistisch gebed dat daaraan voorafgaat. 'Uw Naam worde geheiligd' vat het driemaal heilig samen, het 'Sanctus'. 'Uw Rijk kome' geeft een samenvatting van de gebeden over de gaven en de gebeden over het volk (de epiclesen genoemd). Het 'Uw wil geDit is deel 13 van de reeks over de zondagse liturgie. Daarmee zijn de opbouw en de inhoud van de dienst van de Eucharistie behandeld. Volgende maand schrijven we over de Eucharistische gebeden die centraal staan in elke Eucharistieviering.

6

schiede' brengt Jungmann in verband met de bede vooraf aan de instellingswoorden, waarin Christus’ bereidwillige gehoorzaamheid wordt uitgedrukt waarmee Hij zijn Offer heeft gebracht dat in de Mis opnieuw als Gave aan de vader wordt aangeboden. Het Onze Vader sluit dus direct aan op het Eucharistisch Gebed. Toch is het vooral een directe voorbereiding op de Communie. In de oude liturgie in Oost en West zijn er meerdere gebeden die uitdrukken hoe belangrijk en verheven dit gebed van Jezus is. Alleen door ons doopsel kunnen wij het wagen om samen met Jezus God Onze Vader te noemen. Dat leert Ambrosius (de leermeester van Augustinus) ons. Alleen Jezus kan God werkelijk zijn Vader noemen. Het is een bijzondere genade dat wij door Hem ook God als Vader mogen aanspreken. De bede 'Geef ons heden ons dagelijks brood' werd door de Christenen vanzelfsprekend als gebed voor de gewone maaltijd gebeden, mede vanwege die bede voor het brood van elke dag. Bij de kerkvaders zoals Ambrosius vinden we daarbij ook een geestelijke duiding naar het Brood van de Eucharistie. Dat is niet vreemd omdat de Eerste Christenen inderdaad dagelijks bijeenkwamen voor 'Het breken van het Brood' (dat de eerste naam is voor de Eucharistie, zie Handelingen 2,46). In de Eucharistie bidden we dus het Onze Vader in een diepere betekenis, waarbij de bede om het dagelijks brood direct verwijst naar het Brood dat Christus is en dat de Vader ons geeft. Om het plechtige karakter van dit gebed te benadrukken wordt het Onze Vader dikwijls gezongen. Toch is het belangrijk om het ook samen te zeggen, om ons bewust te blijven dat we kinderen zijn van de ene Vader en het Brood gaan ontvangen dat Hij ons geeft in Christus zijn Zoon. Pastoor Michel Hagen

In het Evangelie komt Jozef voor, in de geboorte- en kinderjaren van Jezus. Matteüs 01,18 vv; Lukas 01,27 vv. Hij stamt af van David, van beroep is hij timmerman, Matteüs 13,55 en hij woont in Nazareth. Hij is gewetensvol ten opzichte van Maria, die hij tot echtgenote heeft gekozen. Hij is zich bewust van zijn vaderlijke plicht, met betrekking tot Jezus. Hij is een rechtschapen mens en hij zorgt goed en liefdevol voor Maria en haar kind. Daarom kenmerkt het Evangelie hem als rechtvaardig en rechtschapen, dat betekent trouw in zijn verplichtingen naar God en de mensen. Daarom heeft Paus Pius IX Sint Jozef tot beschermer van de Kerk (1870) uitgeroepen. Paus Johannes XXIII heeft hem aangeroepen als beschermer van het Tweede Vaticaans Concilie. Volgens de legende en verhalen rond

catholicmarriageprep.com

de uitverkiezing, voor een verloofde voor Maria, verliep deze uitverkiezing op een bijzondere manier. Jozef zou 80 jaar geweest zijn, toen hij met Maria trouwde; een andere legende zegt zelfs 200. Tezamen met alle andere ongetrouwde afstammelingen van koning David werd hij opgeroepen om te zien wie van hen de gelukkige was om met Maria te trouwen. Allen moesten een stok in de grond planten, wiens stok tot bloei zou komen, kreeg Maria als bruid. Doordat de staf van Sint Jozef ging bloeien en een duif uit die staf tevoorschijn kwam, was het duide-


Spiritualiteit lijk dat hij de door God uitverkoren bruidegom was voor Maria. Wij herkennen Sint Jozef op illustraties, schilderijen en beelden aan zijn attributen: zo wordt Sint Jozef met het Jezuskind aan de hand of op de arm, afgebeeld als onderdeel van zijn band met Jezus in de verhalen rond zijn jeugd: de verhalen rond de geboorte van Jezus en de vlucht naar Egypte. Soms met timmermansgereedschap, verwijzend naar zijn beroep of met een leliestaf, verwijzend naar de legende van zijn uitverkiezing en ook stervend tussen Jezus en Maria.

De drie dagen van Pasen vieren Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De viering van Pasen vindt in de liturgie niet slechts op één dag plaats, maar op drie. We spreken over het Paastriduüm: de drie dagen van Pasen: Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, en de Zondag van Pasen, die begint met de Paaswake. De drie dagen beginnen met viering van Witte donderdag op de vooravond van de drie dagen. Liturgisch gezien vormen deze vieringen één geheel. Dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat de vieringen van Witte Donderdag en van Goede vrijdag niet eindigen met een zegen. Om ten volle Pasen te vieren en te ervaren in de kerk is het belangrijk aan al deze vieringen (eigenlijk dus één viering, verspreid over meerdere dagen!) deel te nemen. Het pastoraal team wil u ertoe uitnodigen dat ook te doen. Het is te begrijpen dat mensen vooral graag komen naar de feestelijke viering van de Paaswake, maar het zou de betekenis van deze viering verdiepen als men ook de Witte Donderdag en Goede Vrijdag in de kerk zou zijn.

Peter Winnubst, diaken Een rijmpje voor Sint Josef: Sint Josef, die zo welgemoed Het goddelijk Kindje hebt behoed Toen het door moordlust werd belaagd En die het, samen met de Maagd, Gebracht hebt naar een veilig land, Reik ook aan mij uw sterke hand. (Gabriël Smit & Piet Worm,‘Roosjes uit de Hemeltuin’, een boekje over heiligen voor kinderen, 1946).

Gebed van de maand Aansluitend op de Heilige van de maand plaatsen we in deze rubriek een gebed tot Sint Jozef. In de bestaande gebeden tot deze heilige komen we vaak heel oude taal tegen. Daarom hieronder een eigen tekst: een kort gebed rond de bekende thema's van Sint Jozef. - MH Heilige Jozef, God heeft u een taak gegeven die menselijke krachten te boven gaat. Wij vragen u, wees ons een hulp vanuit de hemel en een voorspreker. Dat ook wij de taak die God ons geeft, moedig oppakken. Help ons te vertrouwen op Gods Voorzienigheid, zuiver en rechtvaardig te leven en op te komen voor de kleinen en de kwetsbaren. Geef dat we eens mogen sterven zoals u, veilig geborgen in de handen van Jezus en Maria. Amen.

Domenico Ghirlandaio: Het laatste avondmaal. Fresco, gedateerd 1480. Detail. (Bron: https:// www.flickr.com/photos/waitingfortheword/5602830450)

We vieren met Pasen de opstanding van Jezus. Maar Christus is eerst door lijden en dood heen gegaan. En dat hóórt bij het verhaal van Pasen. Dat is ook belangrijk om de betekenis van Pasen te begrijpen. Want ook waar levens naar onze maatstaven verwoest zijn, en waar mensen ten onder gaan aan verdriet en depressie, of aan een ziekte overlijden, ook waar wij geen uitweg meer zien…. Daar is de goede boodschap van Pasen geen gemakkelijke boodschap die het lijden wegneemt. Maar we hebben wel een boodschap, dat God ook in dit lijden aanwezig is. Niet als goedkope troost, maar omdat wij weten, soms is er ook niets anders om ons aan vast te houden. Dat God ons niet loslaat. Dat God weet heeft van de diepte en de duisternis waar mensen soms doorheen moeten gaan. Diepte en duisternis waar de Zoon van God doorheen is gegaan. Zo wil Hij ook voor mensen aanwezig zijn op de moeilijkste momenten. Daarom hoort de weg die Jezus ten einde is gegaan, inclusief het lijden en sterven volop bij het verhaal van Jezus. En kun je hem als Messias ook niet begrijpen als je bijvoorbeeld alleen naar de wonderverhalen kijkt. Dat is waarschijnlijk waarom we op verschillende plaatsen in het evangelie lezen dat Jezus mensen vraagt om niet verder te vertellen over Hem. Tenminste niet naar aanleiding van een wonderbaarlijke genezing. Het wil eigenlijk zeggen: De betekenis van wat Ik doe, kun je pas begrijpen als je het hele verhaal kent. En het hele verhaal is niet alleen de wonderlijke genezingen. Het hele verhaal brengt lijden met zich mee, en overgave. Zo hebben wij God leren kennen als een God die er in de diepste duisternis is, en niet een God die het lijden ineens wegneemt. Het is de God aan wie wij ons kunnen overgeven, van Wie wij de nabijheid mogen toelaten. De God die redt en leven geeft, door alle lijden heen. Je zou kunnen zeggen: Pasen is niet een feest van licht en leven, maar een feest van licht in duisternis, en leven door de dood heen. Daarom is het, dat de ene lange viering van Pasen begint op Witte Donderdag met afscheid en bedreiging, doorgaat op Goede Vrijdag met lijden en dood, en uitkomt na de stilte van de zaterdag, op de viering van Pasen. Als pastoraal team hopen we dat u dit jaar – als u dat niet al gewend was – op die manier samen de drie dagen van Pasen wilt vieren. Dirk Gudde, pastoraal werker

7


Augustinus, 6 in 1 Maart 2018 11 mrt 11 mrt 18 mrt 24 mrt 3 apr 7 apr 7-8 apr 1-6 okt EvL

Parochiekalender Kleuterkerk, H.Jozef Haydn concert, p.24 @Joannes, p.11 Joh. Passion, p.24 Module Past., p.5 Theol. Vorming, p.8 Moeder-dochterweekend, p.11 Parochiebedevaart naar Assisi, p.9

Diaken George Brink over zijn roeping

Wat bracht je ertoe om diaken te worden? Ik heb serieus overwogen om priester te worden. Maar tijdens de theologiestudie ontdekte ik, dat mijn eerste roeping toch het huwelijk was en niet het celibataire priesterschap. Ik trouwde en werd pastoraal werker in een parochie en geestelijk verzorger in een verpleeghuis. De bisschop vroeg mij, of ik belangstelling had voor de diakenwijding. Dat had ik: die wijding betekent voor mij dat mijn werk voor de Kerk niet zomaar een beroep is, dat ik weer kan opgeven, maar een levenslange toewijding aan de kerk. Diaken blijf je tot je dood. Wat inspireert je in het diaken zijn? De diaken vertegenwoordigt Christus de Dienaar. Dienstbaar zijn in de kerk, tot eer van God. Dienstbaar zijn aan kwetsbare mensen, zieke en verdrietige mensen, hen helpen hun hart te openen voor de liefde van God voor ieder mens. Uit het Leidse parochieblad.

Korenfestival Katwijk 26 mei

Pastor George Brink

“Al jong had ik het idee dat ik geroepen werd om later voor de kerk te gaan werken. Hervormd opgevoed, dacht ik toen dat ik dominee zou worden. Of pater, want ik had een katholiek vriendje en de Katholieke Kerk trok me toen al aan.” Werd je meteen diaken? Of deed je eerst wat anders? In mijn puberteit ging ik een tijdlang niet meer naar de kerk. Wilde eerst meer te weten komen over hoe de mens in elkaar zit. Ik ging psychologie studeren. In die tijd trad ik toe tot de Katholieke Kerk. Ik werkte in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg, en deed vrijwilligerswerk voor de Hartebrugkerk. In de negentiger jaren besloot ik dat ik helemaal voor de kerk wilde gaan werken.

8

2018 wordt voor Vocalis uit Katwijk een bijzonder jaar, want wij vieren ons 25-jarig jubileum. Daarom organiseren wij een KORENFESTIVAL. Wij hopen een flink aantal koren uit onze eigen Augustinusparochie te kunnen verwelkomen. Welke (kinder)koren durven de uitdaging aan? Er is een deskundige jury, u krijgt het juryrapport mee naar huis, met 3 geldprijzen én een publieksprijs! Het thema is "Feest". Elk koor mag 3 liederen ten gehore brengen: 1 themalied, 1 buitenlandstalig lied en een Nederlandstalig lied. Tot slot zingen we met elkaar nog gezamenlijk een lied met alle koren waarna de prijzen bekend gemaakt zullen worden. Een mooie muzikale ontmoeting voor eenieder. We rekenen erop dat de koren elkaar en de aanwezige toeschouwers tonen hoe vitaal onze parochie is op muzikaal gebied! Aanmelden kan tot 15 maart! Voor meer informatie of aanmelden: agnesbol@live.nl

Oecumenische Bijbelstudie Zou u weleens wat meer willen weten over de Bijbel? Over het Oude en Nieuwe Testament, de geschiedenis van de Kerk, over het ontstaan van dogma’s en wat ze betekenen? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? En hoe zit het met al die variaties in de liturgie in de verschillende kerken? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG), over 31 bijeenkomsten vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Nieuwsgierig? Er is een informatiedag op zaterdag 7 april van 10.00 tot 14.00 uur, in de zalen van Eltheto in de Bethlehemkerk aan het Azaleaplein in Den Haag. Vanaf het station bereikbaar met lijn 3 richting Loosduinen. De kosten voor het hele jaar komen op € 240,-. Laat even weten als u komt. Mail of bel hiervoor naar de secretaris: Annemarie van Duijn w.van.duyn1@kpnplanet.nl. of tel. 071 407 3566.

Bedevaarten naar Banneux Vooraankondiging: * Vijfdaagse bedevaart (met medische begeleiding) van 11 mei t/m 15 mei 2018, kosten € 265.* Tweedaagse bedevaart op 26 en 27 mei 2018, kosten € 120.* Eendaagse bedevaart op zaterdag 9 juni 2018, kosten € 55.Voor opgave en verdere informatie: Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 369 3148. E-mail : paula_opstal@hotmail.com. Of: Dhr. G.J. de Bruijn tel. 070 320 5872. E-mail: gerard.debruijn@planet.nl. Zie ook: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl


9


Augustinus, 6 in 1 Jaar van gebed: hulpmiddelen In het jaar van gebed proberen we wat extra aandacht te hebben voor gebed. Maar hoe pakken we dat thuis aan? Hieronder wat handige hulpjes voor elke dag. Probeer eens uit wat bij je past en verdiep zo je geestelijk leven. Begin 'light' en wees creatief en flexibel. Combineer bijvoorbeeld eens een avondwandeling met een audio-meditatie.

Radio Maria: gevarieerd aanbod 24/7 Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (website en de gratis app). Onder andere kun je hier elke dag de Mis volgen, de rozenkrans en het getijdengebed meebidden, muziek luisteren en lezingen horen. MdM

Moeder-dochter (20+) weekeinde 7-8 april Wat doet deze tijd van sociale media met ons zelfbeeld? Kennen wij onszelf nog wel? Niemand is zoals jij! Ontdek dit samen met Zr. Claire Théophane vanuit de filosofie en met broeder Johannes-Pio vanuit de theologie tijdens een weekeinde vol gezelligheid waarbij moeder en dochter samen op pad gaan in Den Haag. Wat je kunt verwachten: Het weekeinde begint op zaterdag om 9:00 uur met de H. Mis voor wie dit haalbaar is. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en om 10.00 uur start de eerste activiteit. Zondag sluiten we het weekend af met een Hight Tea. Einde rond 16.30 uur. Er zullen twee lezingen van zuster Claire Théophane op zaterdag zijn en broeder Johannes Pio geeft een lezing op zondag. We voegen ons een beetje naar het dagritme van het klooster en gaan leuke activiteiten doen met moeder en dochter. Kortom: Het precieze programma onthullen we niet. Laat je verrassen!

Maak het jezelf makkelijk: Orden de verschillende apps op je smartphone zodat je, als je een momentje tijd hebt, je geen tijd verliest met zoeken.

Evangelizo: laagdrempelig dagelijks brood Met de gratis app ‘Evangelizo’ of de bijbehorende website: http://dagelijksevangelie.org kun je het Evangelie van de dag lezen en zelfs ook de andere daglezingen. Door de site of de app op je mobiele telefoon, computer of tablet te zetten is het nog maar een kleine moeite om elke dag het Evangelie te lezen. Je vindt er ook gebeden en informatie over heiligen (van de dag). Luistert naar Hem: voor een moment van meditatie Deze gratis app is behulpzaam voor een persoonlijke ontmoeting met God. Dit gebeurt aan de hand van een meditatie (als audio of op schrift) bij het Evangelie van de dag door pater J.Bots SJ. Van harte aanbevolen!

Praktische informatie Voor wie: moeders en hun dochters (20+) Kosten: € 45,00 euro per persoon. Voor meer informatie neem contact op met Mariëlle de Vries: vriescoppes@telfort.nl of telefonisch 071 589 6981. MdM/bron: stjan.org

Ideetje voor de auto van de bisschop?

Foto DR

Bidden onderweg: voor in de auto, trein of bij een (avond)wandeling De gratis app en website 'Bidden Onderweg' van de Jezuïeten biedt elke dag een nieuwe gebedspodcast aan. Een combinatie van muziek, enkele verzen uit de Bijbelteksten van de dag en vraagjes om de link te maken met je gewone leven. Het geheel is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Leuk aan deze app is de gevarieerde keuze van muziek die er steeds bij zit.

10

De pastoor van Bagneux (Hauts-de-Seine, Frankrijk) trof tot zijn verbazing op zijn auto een borstbeeld van Jezus aan, gemaakt van sneeuw. De maker is onbekend. Op sociale media schreef deze pastoor met een knipoog: “Het wonder van Bagneux: Jezus is verschenen op de motorkap van mijn Clio. Plotseling durfde ik niet meer te rijden”. MdM/ bron: familiechrétienne.nl


Huwelijk, Gezin en Jongeren @Joannes leden verrast met een jaarheilige! Op 28 januari jl. vond de eerste @Joannes van 2018 plaats. De avond werd ingeleid door pastoor Hagen aan de hand van een tekst uit het nieuw testament: Handelingen 9 vers 10-13. Daarin vinden we in de Bijbel een verwijzing naar 'heiligen' (kijk zelf maar...). Heiligen worden vandaag de dag gezien als de mensen die zijn overleden en nu bij God in de hemel zijn. Sommige overledenen zijn officieel door de Paus heilig verklaard, dit zijn de heiligen die we bij naam kennen. De definitie van heiligen zoals in Handelingen wordt gebruikt slaat op iedereen die consequent Jezus navolgt. Op deze manier kunnen wij allemaal als heiligen proberen door het leven te gaan en streven naar heiligheid. Tijdens de avond werd duidelijk dat iedereen op een eigen manier heiligen heeft/kent. Heiligen omringen ons via onze (doop)namen, die niet enkel naar familieleden linken, maar bijvoorbeeld naar Maria of haar moeder de Heilige Anna. Enkele @Joannes leden hebben de traditie meekregen om de H. Anthonius (van Padua) aan te roepen bij verloren voorwepen of om de H. Christoffel mee te nemen op reis. Pastoor Hagen deelde een prachtige herinnering aan zijn ontmoeting met de H. Moeder Theresa. Ze zei hem: "Be a holy priest or be no priest" Een mooie gedachte rondom heiligen is dat we samen kerk zijn; de zichtbare gemeenschap op aarde en de onzichtbare gemeenschap van de heiligen die ons helpen, begeleiden, inspireren, steunen en die ons zijn voorgegaan in het navolgen van Jezus. Als verrassing van de avond mocht ieder - na gezamenlijk gebed tot de H. Geest - een jaarheilige uit een mandje pakken... Met deze heiligen gaan we een jaar lang een verbintenis aan; wie is deze heilige, wat heeft deze betekend, wat kan hij/zij voor mij betekenen, etc? Enkele van de heiligen die we gaan meenemen tijdens de @Joannes bijeenkomsten in 2018 zijn redelijk bekend; H. Moeder Theresa, H. Nikolaas van Myra en de H. Pater Pio. De onbekende heiligen, zoals de H. Mary Mackillop en de H. Martinus de Porres mogen ons gaan verrassen tijdens de volgende bijeenkomst. Dan beginnen we met een rondje langs ieders ervaring met de persoonlijke heilige!

Lijkt het u/jou ook leuk om geĂŻnspireerd te worden in 2018 door het samenkomen in @Joannes, wees dan van harte welkom tijdens deze mooie bijeenkomsten. De eerstvolgende staat gepland op zondag 18 februari om 20.00 u in de pastorie naast de H. Joannes de Doper in Katwijk. Verdere data voor 2018: 18 maart, 15 april, 27 mei, 1 juli en 2 september. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met jaco.laura@hotmail.com. Laura Kraijenoord

Gezinsweekeinde: Goed communiceren in huwelijk en gezin Voor de eenentwintigste keer gaat de Stichting Katholieke Gezinsweekenden (SKG) een gezinsweekeinde houden. Dit jaar van 1- 3 juni 2018 in Helvoirt. Thema 'Goed communiceren in huwelijk en gezin' Hoewel we als man en vrouw, ouders en kinderen graag een goede band met elkaar hebben, verloopt de communicatie niet altijd even soepel. We vinden het moeilijk tijd en energie te vinden voor aandacht en goede gesprekken met elkaar. Zeker in deze tijd waarin de communicatie het steeds vaker verliest van de computer, mobiel en televisie. We hebben niet altijd geduld met degenen van wie we houden. Bovendien verschillen beide seksen niet alleen in wijze van communiceren, maar ook in die van denken, voelen, waarnemen, reageren en liefhebben. Met de juiste kennis en begrip kunnen we vooruitgang maken in het communiceren met liefde, aandacht en goedkeuring. Na dit weekeinde zal het een uitdaging zijn om de opgedane kennis over liefdevolle relaties toe te passen in het gezin waarin wij leven en in de wereld om ons heen. Programma kinderen Voor de allerkleinsten zal er een crèche zijn. De kinderen en jongeren worden begeleid in verschillende leeftijdsgroepen en wel door een team enthousiaste vrijwilligers, waaronder een aantal religieuzen van verschillende congregaties. Ontspanning, H. Mis en gebed Op zaterdag- en zondagochtend zullen er H. Missen zijn, met voorafgaand rozenkransgebed. Er is ook gelegenheid om op zaterdag- en zondagochtend mee te bidden met de getijdengebeden. Het hoogfeest van het Heilig Sacrament valt dit jaar op zondag 3 juni en daarom zal er na de H. Mis aansluitend een Sacramentsprocessie plaatsvinden om onze Heer plechtig te eren. Elke dag worden er de nodige ontspanningsmomenten ingelast. Op zaterdagmiddag is er sport en spel en elke avond kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. Kosten en aanmelding De kosten per gezin zijn: ₏ 245, -, maar de bijdrage mag nooit een belemmering vormen om te komen. Meer info en aanmelden: info@katholiekegezinnen.nl of telefonisch 0653-419 386.

Het mandje heiligen van @Joannes. Met dank aan de gemeenschap Emmanuel die ze gaf.

Bron: katholiekegezinnen.nl

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur, zo 9.30 uur viering in de sacrestie: wo 9.00 uur meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur

"Geef voor je kerk”. En door oud en jong samen te laten luiden werd nog eens onderstreept dat met uw steun de kerk bouwt aan de toekomst om het geloof door te geven aan de volgende generatie. Na het klokgelui werd buiten voor de kerk een groepsfoto gemaakt met de banier, werd binnen getoost op een mooie financiële afloop en werden de loperspakketjes uitgedeeld en zo kwam er om 13.30 uur een einde aan een gezellig uurtje van samen kerk zijn. Anneke van der Valk

BEN JIJ ER BIJ? Aanmelden? App of bel naar Marloes op 06 4372 5599

Foto's Astrid v.d. Valk

Kerkbalans feestelijk ingeluid Op zaterdag 20 januari kwamen tussen 12.30 uur en 13.30 uur zo’n 35 parochianen samen om het startschot bij te wonen van de Actie Kerkbalans 2018. Na het inloopmoment met een kopje koffie of thee sprak Leen de Best, voorzitter van de beheercommissie, een woord van welkom en zong een afvaardiging van kinderkoor De Vrolijke Noot, getooid met leuke kerkbalansballonnen een speciaal geschreven actielied. Hierna nam Leen weer het woord en benadrukte nog eens het belang van de jaarlijkse actie voor onze parochiegemeenschap. Vervolgens kondigde hij de twee ambassadeurs aan die dit jaar gevraagd waren voor het moment suprême, het in werking stellen van de feestklokken, te weten

12

mevrouw Truus Willemse, een gerespecteerde en bekende parochiaan en Donna van Dijk van De Vrolijke Noot. Mevrouw Willemse, zelf nestor van de werkgroep Actie Kerkbalans en tevens medeoprichtster van de spons- en zeemclub die dit jaar 40 jaar bestaat, vertelde wat de Kerk voor haar en haar familieleden betekend heeft gedurende tientallen jaren. Voorafgaand aan het inluidmoment sprak diaken Peter Winnubst een door vicaris-generaal Tjeerd Visser van bisdom Rotterdam geschreven gebed uit om zegen bij de start van de Actie Kerkbalans. Hierna luidden de twee ambassadeurs met een heuse ouderwetse schoolbel om 13.00 uur de actie in en vervolgens werden de knoppen ingedrukt van de feestklokken, zodat in de hele omgeving symbolisch de boodschap kon worden gehoord:

Augustinus online U leest nu ons parochieblad. Wist u dat u ook op internet heel veel vindt over onze parochie? Alles over de vieringen, info over ons kerkgebouw, alle laatste nieuwtjes en veel foto's van activiteiten of vieringen binnen onze parochie. Kies voor: https://www.joannesdedoper.nl/ pvh


H. Joannes de Doper - Katwijk Jaar van het gebed In het jaar van het gebed, dit jaar, zijn er verschillende mogelijkheden om extra te bidden de komende tijd. Zeker in de sterke tijd: de Veertigdagentijd. Dan is het helemaal fijn om te kunnen bidden als voorbereiding op Pasen. In deze periode zullen er twee meditatieve vieringen zijn: op woensdag 28 februari en 14 maart, beide om 19.00 uur. We zullen dan stilstaan bij Jezus’ weg die Hij toen moest gaan naar het kruis en dat we niet mogen vergeten dat God ons niet vergeet. Dat we zijn kind zijn. Er zal donderdag 1 maart om 09.00 uur ook weer een verliesviering zijn voor iedereen die rouwt om een dierbare, een huwelijk, een vriendschap, een ziekte, een baan, het verleden. God om steun en zegen vragen om het leven te leven. Zaterdag 10 maart is er om 19.00 uur een TaizÊviering, ook daarin staat het gebed centraal en door middel van zingen en stilte hopen we dichter bij God te komen. In februari was het eerste rozenkransgebed voor de vrede en op maandag 19 maart zal dit om 09.00 uur weer gebeden worden. Een half uur samen bidden voor vrede in de wereld, in de kerk, in uw gezin, in uw eigen hart. Dit allemaal als voorbereiding op de Goede Week die eind maart start. Voelt u zich vrij om te komen en mee te bidden; samen bidden versterkt het gebed en versterkt de gemeenschap. Laten we elkaar bij de hand nemen op weg naar Pasen en mocht u niet in de gelegenheid zijn, bidt u dan thuis op deze momenten. Bidt voor uzelf, maar neemt u ook uw dierbare mee in uw gebed. Zodat de ketting van gebeden een sterke wordt door alle schakels van biddende mensen. Gebedsleider Anneke NoordermeerKarremans

Nieuws van de Horizon Het ritme van dag en nacht, van licht en donker, heeft een grote invloed op de natuur en dus op het leven van de mens. De concrete ervaring van licht of donker doet iets met mensen. Jezus brengt letterlijk licht in het leven van Bartimeus op het moment dat hij hem van zijn blindheid geneest. En als Jezus Jeruzalem nadert, onthaalt het

volk hem als een koning die hun wereld meer licht en minder duister zal maken. Waar het licht staat voor leven, perspectief en hoop staat het duister voor angst, verraad, pijn en dood. In het donker van de nacht wordt Jezus gevangen genomen, veroordeeld en gemarteld. In het licht van de paasmorgen klinkt het verhaal van de opstanding. De hoop en verwachting dat de donkere momenten in je leven niet het laatste woord hoeven te hebben zullen we benadrukken. Donker en licht zullen het thema zijn voor de paasviering op donderdag 29 maart in onze kerk in verhalen, zang en gebed. Daarnaast is er van 19 t/m 25 maart de Week van de Hoop. De Horizon zal daar ook aan mee doen. Onze school zal met de verschillende klassen binnen een straal van 2 km mensen hoop gaan bengen. Door hier aan mee te werken zullen de kinderen gaan ervaren hoe mooi het is om mensen in je omgeving hoop te geven, hoop is er op vertrouwen dat het anders, beter kan! Team van de RKBS De Horizon.

Uitnodiging Sobere Maaltijd Om het Vasten kracht bij te zetten houden we weer een Sobere Maaltijd samen met onze zusters en broeders van de Rank. Deze maaltijd bestaat uit soep (zonder vlees) en brood. Zo geven wij vorm aan onze solidariteit met mensen, de hoogte van uw bijdrage hiervoor staat u vrij en u bent zeer welkom. Dit jaar vervolgen we met het Vastenproject. In Togo (West-Afrika) zijn de broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Het is de bedoeling dat daar in het noorden van Togo een 'vallei van licht' tot stand komt: het Lumen-Valley-project. U kunt er meer over lezen op internet: www.kinderhulp-togo.nl. Tijdens de maaltijd is er iemand aanwezig om de activiteiten in Togo te verduidelijken. We houden de Sobere Maaltijd in 'de kleine JOANNES', Kerkstraat 68 Katwijk a/d. Rijn, op zaterdag 17 maart 2018 om 17.30 uur. Iedereen is van harte welkom en brengt u gerust uw kinderen mee. Een intekenlijst ligt achter in de kerk. Graag zelf soepkom en lepel meebrengen! Inl. Margriet Heijkoop en Mieke Gianotten (071 407 4624)

Spons en Zeemclub 40 jaar Dinsdag 6 februari hebben we ons jubileum gevierd met een 'high coffee'. Bij het binnenkomen kregen de dames een bloemetje opgespeld gemaakt van een, hoe kan het ook anders, spons en zeem. We konden bijna iedereen verwelkomen, slechts drie van de 29 dames waren afwezig. We hadden ook een van de oprichtsters, Truus Willemse, uitgenodigd. Mede-oprichtster Jeanne van Schie is helaas overleden. Na het eerste kopje koffie met appelgebak heeft diaken Peter Winnubst een welkomstwoord met aansluitend gebed uitgesproken. Hij mocht ook een 40-jarige jubilaris in het zonnetje zetten met een oorkonde en een bos bloemen. Aan zeven dames, die 25 jaar en langer bij de club zijn, heeft hij een mooi ingepakte roos overhandigd. Daarna had hij verplichtingen in Oegstgeest. Wij zijn blij dat hij voor ons tijd vrij gemaakt heeft. Bij het volgende kopje koffie kwamen de lekkere hapjes op tafel waar wij volop van genoten hebben. Ook kwamen de verhalen en herinneringen los. Zoals vroeger koffie drinken in de keuken bij de zusters en het schoonmaken van de deuren, binnen en buiten en schrobben van de treden voor de vele huwelijken die we toen nog hadden. En tegen het eind van de avond werden ook wij nog in de bloemen gezet. Al met al was het een geslaagde avond met als toetje nog een lekker ijsje. Dames, op naar de 50 jaar. Riet van Paridon en Ibolyka Meijer

13


H. Joannes de Doper - Katwijk Vrouwenavond in de parochie H. Augustinus: Neem je (klein)dochter vanaf 12 jaar mee.

Zoals u in De Augustinus van februari al kon lezen, heeft Han van der Geer afscheid genomen van Cantemus. Op 14 februari bedankte Diaken Winnubst hem met bloemen. foto: Astrid v.d. Valk

Kinderwoorddienst Zouden we kinderen vragen wat de belangrijkste christelijke feestdag is, dan zullen ze waarschijnlijk zeggen: Kerstmis, want toen is Jezus geboren. Kerstmis is inderdaad een groot feest, omdat God als Mens op de aarde is gekomen. Toch is niet Kerstmis maar Pasen het belangrijkste christelijke feest. Waarom? Omdat het paasverhaal het hart is van ons geloof. Jezus, de Zoon van God, is niet dood; Hij leeft! Zijn leven eindigt niet op Goede vrijdag aan het kruis; Hij staat op uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Op zondag zondag 18 maart is er tijdens de Mis kinderwoorddienst. We gaan met de kinderen op weg naar Pasen. Daarom zullen wij tijdens de kinderwoorddienst samen met de kinderen palmpaasstokken versieren. Elk onderdeel van de palmpaasstok heeft betekenis. De stok vertelt het verhaal van de gebeurtenissen in de Goede Week. Wij zullen per onderdeel de palmpaasstok gaan versieren en de kinderen hierover vertellen. 25 maart is het Palmzondag, de kinderen mogen met hun versierde palmpaasstok in een processie de kerk in lopen. Na de viering mag de palmpaasstok naar iemand uit onze parochie gebracht worden. Zo weten deze lieve mensen dat ze niet vergeten worden, maar dat ze erbij horen! Kom je ook een palmpaasstok versieren op zondag 18 maart in de kinderwoorddienst? Graag een mailtje naar: mariska@jj-projectlead.nl Groetjes, de meiden van de kinderwoorddienst

14

En dan is daar de Omega.. Waar een begin is, daar is ook weer een einde; zo ook van de Alpha dus nu de Omega ;-)! Tuut, tuut…..bla, bla, bla……daar gingen we! Ik en die lieve medeparochiaan! De laatste dinsdagavond op weg naar de Alpha-cursus in Den Haag, lekker aanschuiven zonder zuchtende kinderen aan tafel die bij alles, behalve bloemkool en stoofperen, standaard zeggen ‘getsie’! Er was voor ons uitgepakt, heerlijk, het was weer smullen geblazen. Behalve het met elkaar eten was het een avond om terug te kijken naar deze cursus; de cursus die op 31 oktober is gestart, waar we met elkaar het klooster in mochten gaan voor een dag, van elkaar mochten leren, naar elkaar mochten luisteren, met elkaar mochten bidden, waar we hebben gelachen en met elkaar mochten zingen…SAMEN mochten zijn om te groeien in het geloof! Weten jullie nog dat ik de vorige keer schreef over 'de Hooligans'? Nou, ik heb goed nieuws! De deur is open!! Nou, bij een van de twee dan. De jongen zei gisteren in zijn getuigenis…..”ik had NIKS! Geen dak boven mijn hoofd, geen werk, ik leefde op straat, ….ik was NIKS waard en sinds ik bij de Alpha gekomen ben en God heb mogen leren kennen, heb ik weer een familie, jullie, en lacht het leven me weer toe!” Terwijl hij dit zei stroomden de tranen over de wangen van deze o zo stoere jongen. Ook wij moesten slikken, heftig, wat stoer om dit zo ten overstaan van de hele groep te vertellen en je zo kwetsbaar op te stellen. Wat hadden wij hier op gehoopt! Deze jongen mocht God leren kennen en mocht leren dat ook hij waardevol is ondanks al zijn pijn, verdriet en foute keuzes die hij in het verleden heeft gemaakt. Wij mochten met hem een stukje op pad gaan, wij mochten hem inspireren, wij mochten naar hem luisteren. Dankbaar! “Dag jongen, het ga je goed, vertrouw op HEM dan komt het wel goed met je, houd je maar aan hem vast, HIJ laat jou in ieder geval niet meer los, en doe geen domme dingen meer ;-) en als je gedoopt wordt in juni proberen we zeker daarbij aanwezig te zijn!” …… een dikke knuffel ….dat was het dan. Dankbaar stapten we de auto in terug naar huis, bedankt voor dit avontuur lieve Anneke, ik hoop snel een nieuw geloofsavontuur met je aan te gaan! Marloes Jongeneel

Klaverjassen! maandag 26 maart aanvang: 19:30 uur


H. Joannes de Doper - Katwijk

DOOPSELVIERING De eerstvolgende doopselviering staat nog niet vast. Als u iemand wilt laten dopen of zelf gedoopt wilt worden, neem dan contact op met het parochiesecretariaat, tel. 071 402 9402.

Sam's Kledingactie De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood vindt dit voorjaar plaats op: Datum: donderdag 5 april 2018 Locatie: Kerkstraat 70 (voor de R.K. kerk) in Katwijk. Tijd: 16.00 – 20.00 uur. Sam’s Kledingactie helpt bij de opbouw van onderwijs in de CentraalAfrikaanse Republiek. Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan de eerste helft van 2018 naar een bijzonder project in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De Centraal-Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar tekort. Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden in de Centraal-Afrikaanse Republiek on-

dersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en met lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig. Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar, in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen. In Katwijk kunnen gebruikte en nog bruikbare kleding en schoenen ingeleverd worden in gesloten plastic zakken. Sam’s Kledingactie dankt iedereen voor de kledingdonaties en voor de hulp aan het project van Mensen in Nood. De netto opbrengst van de ingeleverde kleding komt ten goede aan het onderwijs in de crisisgebieden in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Koffieochtenden Koffieochtenden in Rijnsburg en Valkenburg. Voor een kop koffie en een leuk gesprek kunt u op verschillende plaatsen terecht. U ben allen, van jong tot oud, welkom bij deze inloop. Voor een praatje, kopje koffie/thee, spelletje, krantje lezen enz. VALKENBURG: De inloopochtenden in Valkenburg zijn op de eerste en derde woensdag van de maand. Van 10.00 uur tot 11.30 uur roulerend over de drie kerkgebouwen. Voor informatie of vervoer: Annemiek 071 407 4232, Gea 06 4689 9857 of Anja 06 3890 1200. RIJNSBURG: Elke derde donderdag van de maand, vanaf 10.00 uur in De Voorhof, Vliet NZ 36. Info: Kees den Haan 06 3062 6467.

Kerkvervoer Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071 403 3388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts. Tel.: 071 401 4179 of 06 1281 2203. Erna Geurts

In deze vastentijd staat het lijdensverhaal centraal. Dit verhaal is 100 jaar geleden in beeld gebracht door pastoor Joannes Hendriks. Bekijk onze staties online: www.joannesdedoper.nl , kies dan: welkom, daarna staties

15


Liturgische Agenda van zaterdag 3 maart t/m maandag 2 april 2018 betekenis kleurcode: zie Collecteschema

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

za.

3-mrt

19.00 EV

zo.

4-mrt

11.00 EV kap. Plavčić / KWD /

11.00 EV pastoor Hagen /

3e Zondag 40-dagentijd

09.30 EV

kap. Plavčić / cantor / voedselmanden kapelaan Plavčić / Cantemus voedselmanden

ma. 5-mrt di. 6-mrt

Dameskoor / crèche / voedselmanden / 09.00 EV

wo. 7-mrt

09.00 EV

pastoor Hagen

kapelaan Plavčić

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther 09.00 EV pater Bouman

do. 8-mrt vr. 9-mrt

Meditatief Moment / gbl Noordermeer 19.00 WGV Taizé-viering

KWD / organist / crèche / voedselmanden/Wereldwinkel 19.00 EV

pater Magnin

15.30 WCV gbl Naber / Adegeest 19.00 WGV gbl Klaasesz /

cantor-organist / Actueel Avondgebed 09.00 EV pastoor Hagen

19.00 WGV

za.

10-mrt

zo.

11-mrt 4e Zondag 40-dagentijd /

09.30 EV

Zondag Laetare

pastoor Hagen / Vocalis

zie St. Jozef / Kleuterkerk: 11.30u ma. 12-mrt di. 13-mrt wo. 14-mrt

19.00 EV 11.00 EV

kapelaan Plavčić / cantor pastoor Hagen / KWD / Gemengd Koor / crèche

zie St. Jozef / Kleuterkerk: 11.30u

09.00 EV pastoor Hagen 09.00 EV 19.00 WGV

kapelaan Plavčić Meditatieve viering / gbl Noordermeer

do. 15-mrt vr. 16-mrt

19.00 WGV

za.

17-mrt

19.00 EV

zo.

18-mrt 5e Zondag 40-dagentijd

09.30 EV

Meditatief Moment / gbl Noordermeer pastoor Hagen / cantor kapelaan Plavčić / KWD / Cantemus / koffiedrinken

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther 09.00 EV

ma. 19-mrt H. Jozef

09.00 WGV

di. 20-mrt wo. 21-mrt

09.00 EV 19.00 WGV

do. 22-mrt 23-mrt

za.

24-mrt

zo.

25-mrt Palmzondag

11.00 EV pater Magnin &

KWD / crèche / Laurentiuskoor zie St. Jozef / Kleuterkerk: 11.30u

19.00 EV kapelaan Plavčić pastoor Hagen / ziekenzalving / Foreschate 09.30 EV kap. Plavčić / Sen.viering

14.30 EV

11.00 EV pastoor Hagen /

diaken Winnubst / KWD / Schola / crèche

KWD / crèche / Laurentiuskoor

Rozenkransgeb. voor vrede / gbl Noordermeer 09.00 EV pastoor Hagen 12.00 WGV Aanb. Allerheiligste / pastoor Hagen Boeteviering / Cantemus / gbl Günther diaken Winnubst 09.00 EV pastoor Hagen

Meditatief Moment / gbl Noordermeer geen viering

vr.

pastoor Hagen

11.00 EV pater Thomas & pw Gudde /

19.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV mgr Van Luyn 18.45 OCV Vesperviering

19.00 WGV

09.30 EV

19.00 EV pastoor Hagen /

samenzang kapelaan Plavčić / samenzang / palmpaasstokken

pater Magnin & diaken Winnubst / gezinsviering / De Vrolijke Noot / koffiedrinken

11.00 EV

pastoor Hagen / Overduin

09.00 EV pater Bouman 19.00 WGV Boeteviering /

ma. 26-mrt

11.00 EV

mgr Van Luyn & gbl Naber / KWD / Laurentiuskoor / crèche / palmwijding + processie

20.15 WGV Rozenkransgebed /

gbl Günther di.

10.30 EV

27-mrt

wo. 28-mrt

09.00 EV

kapelaan Plavčić

do. 29-mrt Witte Donderdag:

19.00 EV

pastoor Hagen / Cantemus / Witte Donderdagviering

vr.

za.

herdenking Laatste Avondmaal & instelling priesterschap 30-mrt Goede Vrijdag: herdenking Lijden en Sterven van de Heer

31-mrt Paaszaterdag:

herdenking Opstanding van de Heer

zo.

1-apr

ma. 2-apr

Paaszondag: herdenking Opstanding van de Heer

Legenda:

pw Gudde / Laurentiuskoor

diaken Winnubst 12.00 WGV Aanb. Allerheiligste / gbl Günther 19.00 EV pater Magnin & 19.30 EV diaken Winnubst / Dameskoor / aansluitend Aanbidding 14.30 OCV Kruisweg / kap. Plavčić & 15.00 WGV ds Verburg / cantor

mgr Van Luyn & pw Gudde / Laurentiuskoor / Witte Donderdagviering

Kruisweg voor kinderen / Kruisweg / pastoor Hagen & diaken Winnubst & pw Gudde / gbl Noordermeer / Dameskoor 19.00 WCV Kruishulde / mgr Van Luyn De Vrolijke Noot 19.30 WCV Kruishulde / kap. Plavčić & 19.00 WCV Kruishulde / pastoor Hagen & diaken Winnubst / & gbl Noordermeer / Gemengd Koor pw Gudde / Vocalis Laurentiuskoor zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u

15.00 WGV

21.00 EV

09.30 EV

21.00 EV Paaswake / pater Magnin & diaken Winnubst / Cantemus 11.00 EV pastoor Hagen / Vocalis & De Vrolijke Noot

geen viering

2e Paasdag

19.30 WGV Boeteviering /

11.00 EV

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

Paaswake / pastoor Hagen / Dameskoor

21.00 EV

Paaswake / mgr Van Luyn & pw Gudde / Laurentiuskoor

pastoor Hagen & diaken Winnubst / Schola

11.00 EV

kapelaan Plavčić / cantor

10.00 EV

kapelaan Plavčić / gezinsviering / cantor-organist / crèche / voedselmanden/Wereldwinkel pastoor Hagen / cantor-organist

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

16


Liturgische Agenda van zaterdag 3 maart t/m maandag 2 april 2018 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

zie St. Jozef: 19.00u 11.00 EV 17.00 EV 10.30 EV

mgr Van Luyn & diaken Brink / samenzang Franstalige parochie pastoor Hagen / Kerkehout

20.30 tot 22.00u: Emmanuel Prayer Group

19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang / cantor 09.30 EV pater Spruijt & diaken Brink / Magn. Cantorij / koffiedrinken 09.00 EV

09.00 EV

11.00 EV 17.00 EV

mgr Van Luyn & diaken Brink / samenzang Franstalige parochie

zie St. Jozef / Kleuterkerk: 11.30u

kapelaan Plavčić / Magn. Cantorij

09.00 EV

kapelaan Plavčić

wo. 7-mrt

20.00 tot

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

do. 8-mrt vr. 9-mrt

19.00 EV

pastoor Hagen / samenzang / cantor pater Thomas & diaken Brink / samenzang

09.30 EV

zie St. Jozef: 19.00u 11.00 EV 17.00 EV

kapelaan Plavčić & diaken Brink / samenzang Franstalige parochie

09.00 EV

pastoor Hagen

20.00 tot

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

do. 15-mrt vr. 16-mrt

pater Magnin & diaken Winnubst / zie St. Jozef: 19.00u samenzang / cantor 09.30 EV pater Magnin & diaken Brink / 09.30 EV pastoor Hagen / Magn. Cantorij samenzang / koffiedrinken

pastoor Hagen / feest St. Jozef

09.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV pastoor Hagen /

11.15 EV

Fr-Ndlse viering / pater Mathew & pastoor Hagen / zang Franse jongeren

za. 17-mrt zo. 18-mrt

ma. 19-mrt

09.00 EV mgr Van Luyn

20.30 tot 22.00u: Emmanuel Prayer Group

zo. 11-mrt

ma. 12-mrt di. 13-mrt wo. 14-mrt

19.00 EV

19.00 EV

za. 10-mrt

zie St. Jozef / Kleuterkerk: 11.30u

mgr Van Luyn

09.00 EV pastoor Hagen

zo. 4-mrt

09.00 EV

11.30 WGV Kleuterkerk / thema: Brood en Wijn

pastor Versteegen / Johannahuis

za. 3-mrt

ma. 5-mrt di. 6-mrt

09.00 EV kapelaan Plavčić 10.30 EV

pastoor Hagen / KWD, thema: de Eucharistie / Pro Deo / koffiedrinken

kapelaan Plavčić

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

09.30 EV

pastoor Hagen

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u

zie St. Jozef: 19.00u

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

09.00 EV

kapelaan Plavčić

di. 20-mrt wo. 21-mrt

10.30 EV

pastoor Hagen / Huize Willibrord

do. 22-mrt

20.00 tot

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

vr.

19.00 EV

kapelaan Plavčić / samenzang / cantor kapelaan Plavčić / KWD / Pro Deo / palmwijding + processie / wegbrengen palmpaasstokken

za. 24-mrt

09.30 EV

Magn. Cantorij / palmwijding + processie

23-mrt

zo. 25-mrt

ma. 26-mrt

09.00 EV kapelaan Plavčić

di.

09.00 EV

Franstalige parochie / père Pierrot / zie St. Willibrordus: 19.00u

pastoor Hagen

27-mrt

wo. 28-mrt

18.30 EV

zie St. Willibrordus: 19.00u

19.00 EV Witte Donderdagviering / kapelaan Plavčić & diaken Brink / Pro Deo /aansluitend Aanbidding

do. 29-mrt

16.00 WGV Kruisweg voor volwassenen /

zie St. Willibrordus: 15.00u

15.00 WGV Kruisweg voor kinderen en volwassenen / diaken Brink

vr.

Frans-Nederlands / père Pierrot & diaken Schat 18.00 WCV Franse parochie / Kruishulde / père Pierrot zie St. Jozef: 19.00u

19.00 WCV Kruishulde / pater Bouman &

zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u

& diaken Brink / Magn. Cantorij 17.00 WGV Kleuterkerk, thema: Pasen

zie St. Jozef: 21.00u

21.00 EV

Paaswake / kapelaan Plavčić & diaken Brink / Magn. Cantorij en Pro Deo

09.30 EV

mgr Van Luyn & diaken Brink / Magn. Cantorij

21.00 EV 11.00 EV

Paaswake / Franse parochie / pater Mathew Fr-Ndlse viering / père Pierrot & diaken Schat / Frans koor & Dameskoor

zie St. Willibrordus: 09.30u

zie St. Willibrordus: 09.30u

COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

weekend 3 mrt - 4 mrt weekend 10 mrt - 11 mrt weekend 17 mrt - 18 mrt weekend 24 mrt - 25 mrt Witte Donderdag 29 maart Paaszaterdag 31 maart 1e Paasdag 1 april 2e Paasdag 2 april

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

30-mrt

zie St. Jozef: 19.00u zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u

za. 31-mrt

zie St. Jozef: 21.00u

kapelaan Plavčić / KWD / Pro Deo / koffiedrinken

zo. 1-apr

pater Magnin & dhr Marks / samenzang bestemming deurcollecte of 2e collecte

ma. 2-apr

09.30 EV

09.30 EV

diaconie

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Familieberichten

Lumen Valley Project

Overleden Hannie de Neef-Reizevoort, echtgenote van Joop de Neef. Zij overleed op 29 januari 2018, 83 jaar oud. Op 3 februari werd zij in Rhijnhof gecremeerd.

Bij de sobere maaltijden die de kerken organiseren is er elke week ook aandacht voor een maatschappelijk project. De collecte van de avond is voor zo’n project bestemd. Zo komt diaken Jouke Schat op woensdag 7 maart vertellen over het project Lumen Valley in het West-Afrikaanse Togo. De Augustinusparochie is voor drie jaar de financiering van dit bijzondere project aangegaan. Op de website van het project (http://lumenvalley.org/nederlands) is te zien hoe de werkzaamheden in 2017 zijn verlopen, met veel foto’s.

Riet van den Eijkel-Koppers, weduwe van Jan van den Eijkel. Zij werd geboren op 26 april 1928 en overleed op 29 januari. Haar uitvaart vond plaats op 5 februari in de H. Willibrordkerk waarna zij op het parochiekerkhof werd begraven. Toos Sweering-Kleiss, weduwe van Bob Sweering. Zij werd in Schiedam geboren op 22 maart 1927 en overleed op 7 februari. Haar uitvaart vond plaats op 15 februari in de St. Bartholomeuskerk in Voorhout, waarna zij in Rhijnhof werd gecremeerd. Mogen al onze lieve doden rusten in Gods licht en vrede!

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-244345 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Mw. M.L. de Laat (kopij) (ML) E-mail: mldelaat@freeler.nl Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

steunt de Augustinusparochie opnieuw het Lumen Valley project. In de andere weken is er aandacht voor Stichting ‘De Haven’ ten behoeve van mensen in de prostitutie; Happietaria, een tijdelijk restaurant waarvan de opbrengst naar ontwikkelingsprojecten gaat; uitzending door Operatie Mobilisatie naar Novosibirsk in Rusland, ter ondersteuning van christelijke ondernemers; Kerk in actie, ten behoeve van straatkinderen in Kampala, Oeganda. Iedereen is van harte welkom op deze avonden! Els van Leuken

Activiteiten Inzameling voedselbank Weekend 3 en 4 maart

Sobere maaltijden In de veertigdagentijd wordt er dit jaar op vijf woensdagavonden van 21 februari tot en met 21 maart een sobere maaltijd gehouden, gevolgd door een avondgebed. Het is een oecumenische activiteit, onder auspiciën van de Raad van Kerken Oegstgeest. Kernzin voor de zeven woensdagen in deze veertigdagentijd is de volgende: 'Het lijdensverhaal van Jezus roept emoties en ervaringen op die iedereen, ook in 2018, wel kent: trouw, verraad, vriendschap, angst, schuld, vergeving en hoop.’ De verschillende pastores in Oegstgeest hebben deze gevoelens nader uitgewerkt in het paasgedeelte van OKe, het Oegstgeester Kerkblad.

18

Er is inmiddels water voor de hele vallei, elektriciteit uit zonne-energie, huisjes voor vrijwilligers die komen helpen en een loods/werkplaats. In deze loods worden enkele werk-/leerprojecten ondergebracht zoals het plavuizenproject (loopt al) en het nog op te starten meubelmakerproject. De broeders van St. Jan in Togo en de jongeren die hier nu een vak kunnen leren, zijn heel dankbaar voor de financiële bijdrage vanuit Nederland. Voor de komende veertigdagentijd onder-

Schrijfactie voor bevrijding Maandag 5 maart van 14.00 tot 16.00 uur in de pastorie.


H. Willibrord - Oegstgeest Palmpasen 25 maart

Pasen met kinderen

Vrijwilligers gezocht

Optocht met Palmpaasstokken Alle kinderen zijn op zondag 25 maart, Palmzondag, om 10.30 uur van harte welkom met hun kant-en-klare Palmpaasstok in de pastorie van onze H. Willibrordkerk. Via de deur bij de keuken, aan de achterkant van de kerk, kun je naar binnen.

Géén Paaswake met kinderen Op Paaszaterdag 31 maart is er géén Paaswake met kinderen om 19.00 uur. Wel is er die avond om 21.00 uur een kindvriendelijke Paaswake met het Dameskoor.

Een levende geloofsgemeenschap kan niet zonder de geoliede samenwerking van vele betrokken vrijwilligers. Samen zijn we de kerk. Bij een aantal groepen is dringend behoefte aan nieuw 'bloed'.

Paaseieren zoeken Dat Pasen veel meer is dan eieren zoeken weet u natuurlijk goed. Toch willen we - net als vorige jaren - met de kinderen paaseieren zoeken in de pastorietuin. Dat gaan we doen op Eerste Paasdag, zondag 1 april. Alle kinderen die dat leuk vinden zijn van harte welkom om mee te doen vanaf 10.30 uur die zondag. Om 11.00 uur is er vervolgens een mooie mis om samen met de kinderen in de kerk stil te staan bij het feest van Pasen.

De koffieschenkgroep zoekt uitbreiding met een man of vrouw die gemiddeld 1 x per maand wil helpen om de koffie, thee, limonade te verzorgen na afloop van de viering. Op die manier blijft het mogelijk elkaar na de mis te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of limonade met een koekje.

Het is de bedoeling dat de kinderen een houten kruis versieren met bijvoorbeeld fruit, rozijntjes, paaseitjes en andere lekkere dingen. Bovenin plaatst u ook alvast een broodhaantje (zelf bakken of kopen bij de bakker). Iedereen krijgt ter plekke nog het gewijde buxustakje om de stok helemaal af te maken. Op internet staan veel voorbeelden en uitleg over het maken van een Palmpaasstok en het broodhaantje.

Ieder jaar op Palmzondag, de zondag voor Pasen, herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen verwelkomden en vereerden hem toen met palmtakken. Deze intocht werd jaren later nagebootst met de Palmpaasoptocht en sindsdien vieren we ieder jaar Palmpasen en maken we Palmpaasstokken. Voorin plaats gereserveerd De kinderen lopen in optocht door de kerk en laten aan iedereen hun mooie stokken zien. Die leggen ze bij het altaar op de trappen. Daarna mogen zij voorin zitten op de kerkbanken die deze zondag speciaal voor kinderen en hun ouders of begeleiders zijn gereserveerd! Voor de allerkleinsten is zoals altijd in de pastorie de crèche geopend.Tijdens de mis zal kapelaan Boris ingaan op de betekenis van alle symbolen van de palmpaasstok. Wij hopen dat veel kinderen er deze zondag bij zijn om dit feest mee te maken. Kinderwoorddienstgroep

Poetsen, zuigen en dweilen Corrie Baasten-van Lieshout coördineert al vele jaren de werkgroep Schoon Schip. "Het is onze taak om de kerk schoon te houden, net als de Mariakapel en de sacristie. Ook poetsen wij al het koper totdat het weer mooi glimt. Zelf ben ik nu ongeveer 48 jaar actief in deze groep en de anderen doen het ook al heel lang. Met veel plezier zetten wij ons om de week een paar uur in op de woensdagmiddag . Omdat van de acht vrijwilligers er al vijf ouder zijn dan 80 jaar zoeken we dringend nieuwe krachten. Want stofzuigen of dweilen is best pittig werk en op een trapje staan om spinnewebben weg te halen moet wel veilig blijven!"

Ook bij de groep Schoon Schip (zie het artikel hiernaast) is extra man- of vrouwkracht nodig. De leden van de groep zorgen ervoor dat onze kerk schoon blijft, het koper glimmend en de wc's hygiënisch schoon. Wel zo prettig voor iedereen. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op via de pastorie. ML

Het Gemengd Koor sloot op 11 februari jongstleden een jaar vol festiviteiten vanwege zijn 40-jarig bestaan af met een Korenmiddag in onze kerk. De koren uit de kernen St. Jozef in Wassenaar en H. Joannes uit Katwijk waren te gast. Foto: Bas van der Lans

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-Klück e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Agenda

Familieberichten

14 februari t/m 1 april Bisschoppelijke Vastenactie Maandag 5 maart 11.00 uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL kerk) Dinsdag 6, 13 en 20 maart 10.00 uur Samenscholen: Gespreksochtenden Godsbeelden (Bijdorp) Dinsdag 6 maart 18.00 uur Samenscholen: Veertigdagentijd vastenmaaltijd (De Hoeksteen) 18.45 uur Samenscholen: Veertigdagentijd vesper (De Hoeksteen) 19.30 uur Samenscholen: Veertigdagentijd film Adam’s Apples (De Hoeksteen) 20.15 uur Samenscholen: Bruggenbouwers (Hofvliet 150) Zaterdag 10, 17, 24 en 31 maart 16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw) Woensdag 14 maart 20.00 uur Vergadering stuurgroep (Pastorie HL kerk) Donderdag 15 maart 09.30 uur Seniorenviering (HL kerk) 15.00 uur Samenscholen: Bijbelkring op donderdag (De Hoeksteen) 19.30 uur Christelijke meditatie (Pluspunt) Donderdag 22 maart 18.00 uur Samenscholen: Veertigdagentijd vastenmaaltijd (Bondsgebouw) 18.45 uur Samenscholen: Veertigdagentijd vesper (Bondsgebouw) 19.30 uur Samenscholen: Veertigdagentijd film Troubled Water (Bondsgebouw) Vrijdag 23 maart 15.00 uur Palmstokken maken (Bondsgebouw) Dinsdag 27 maart 14.00 uur Samenscholen: Lees/gespreksgroep Laurentius (Pastorie HL kerk) 1 en 2 april Deurcollecte Diaconie Zondag 1 april Voedselbank Wereldwinkel

Overleden

20

Catharina Helena Johanna van de Berg-Goeman overleed op woensdag 10 januari en werd 91 jaar. Zij woonde aan de Lord Baden Powellweg. De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. Op donderdag 11 januari overleed op 77-jarige leeftijd Pancratia Johanna Maria Pieterse–van Gaalen. Een liefdevolle, gelovige, optimistische, sociale en creatieve vrouw. Het leven liet ook haar niet onberoerd: twaalf jaar geleden stierf haar man en tien jaar terug haar zoon. Zelf was ze al enkele jaren ernstig ziek. Ze ging er bewonderenswaardig mee om. Altijd had ze belangstelling voor anderen en bleef ze optimistisch en vrolijk. Afgelopen jaar was het duidelijk dat ze zou gaan sterven. Desondanks bleef ze genieten van al het mooie dat het leven te bieden had. Ze genoot van haar kinderen en kleinkinderen, van haar familie en van haar vele vrienden en vriendinnen. Hoewel zij de band met de kerk losser had gemaakt, was zij een heel gelovige vrouw. Ze ontving met veel vreugde de Communie thuis en vroeg om en kreeg het Sacrament van de Ziekenzalving. Bij de viering uit dankbaarheid voor haar leven, die zij samen met de voorganger heeft samengesteld, klonk haar geloof duidelijk door. Op haar rouwkaart en op het boekje voor de viering moest komen staan: “Ik laat hen die ik liefheb achter om naar hen die ik liefheb toe te gaan.” Ze was overtuigd van een leven na dit leven. Als Bijbeltekst koos ze: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven. Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.” Pancra hield veel van countrymuziek. Ze vertelde dat ze eens naar een countrylied luisterde en heel rustig werd. Ze lag in een oase van rust. Zo stelde zij zich de hemel voor. Tijdens haar viering op donderdag 18 januari in de aula van de begraafplaats Rozenburgh klonk dan ook veel countrymuziek. Johanna Petronella Timmerman-Boks overleed op zondag 14 januari. Zij woonde in Huize Adegeest. De uitvaart was op vrijdag 19 januari op begraafplaats Zijlpoort in Leiden.


H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Op maandag15 januari overleed Cornelia Maria Wilhelmina (Corry) Luiken-Bak. Corry Bak was een zorgzame vrouw die mensen vreugde gaf met haar echte gastvrijheid en haar luisterend oor. Zij was een geweldige lieve moeder en oma die erg gemist zal worden. De laatste tijd woonde zij in verpleeghuis Haagwijk in Leiden. Haar uitvaart was op dinsdag 23 januari in de H. Laurentiuskerk, waarna zij is begraven op ons parochiekerkhof. Corry Luiken is 87 jaar geworden. Bob Beckers is op maandag 22 januari op 82-jarige leeftijd overleden. De heer Beckers woonde met zijn vrouw op de Piet Heinlaan. De crematie was op zaterdag 27 januari. Op vrijdag 26 januari is op 88-jarige leeftijd Rien Koch overleden. De heer Koch woonde met zijn vrouw op de Kortenaerlaan. De uitvaart was op begraafplaats Rozenburgh op vrijdag 2 februari. Mogen zij rusten in vrede.

Stilleven van Dirk Gudde

Foto: Willy Meijer

Nogmaals bedankt namens RESPONS!

Filmavonden veertigdagentijd; juiste data! Graag herinneren wij u aan de avonden die we in de veertigdagentijd organiseren: Een filmvoorstelling met een kort nagesprek, voorafgegaan door een eenvoudige maaltijd en een Vesperviering. De maaltijd begint om 18.00 uur, de vesper om 18.45, en de film om 19.30 uur. U hoeft niet naar alle onderdelen te gaan, maar voor de maaltijden moet u zich aanmelden. Dat is nodig om te weten hoeveel eten er moet worden klaar gemaakt. Dat kan via een lijst in de kerk, maar ook telefonisch of via e-mail bij Freek Bakker, tel. 071 576 1130, 06 1380 5668 of f.l.bakker51@hotmail.com Fijn als we met velen zijn op deze mooie oecumenische avonden. Meer informatie over de films vindt u op onze website! En ook hieronder. Let op, in De Augustinus van februari stonden verkeerde data. De juiste data zijn: 28 februari De eerste avond is in De Werf en Het Kruispunt, Schoolstraat 2: 18.00 uur: Vastenmaaltijd in De Werf 18.45 uur: Vesperdienst in Het Kruispunt: voorganger ds. Freek Bakker. 19.30 uur: Film in De Werf: La Famille Bélier (Eric Lartigau, 2014)

De Kerstviering op 24 december 2017 was echt de allerlaatste keer dat het koor RESPONS een viering muzikaal voor u mocht verzorgen. Het was een bijzondere Kerstviering. Allereerst door u, die in groten getale naar de viering gekomen was. En voor ons, die voor de laatste keer de mooiste kersliederen voor u mochten zingen en spelen. Zelfs voor deze laatste viering was er nog een nieuw lied ingestudeerd! Ook mochten 4 koorleden nog een onderscheiding van de Gregoriusvereniging in ontvangst nemen, omdat zij 12½ , 25 en zelfs 40 jaar koorzanger zijn geweest bij RESPONS (en daarvoor bij andere koren). Na 32 jaar is er nu echt een eind gekomen aan ons bestaan. We zullen nog vaak terugdenken aan de mooie liederen die we voor u mochten zingen. Wij hopen in al die jaren een positieve bijdrage aan de zondagse vieringen te hebben gegeven, waar u met plezier op terugkijkt. Ingrid Janmaat

Deze film gaat over een familie, twee ouders en twee kinderen op het platteland van Frankrijk. Niets aan de hand, behalve dat ze allemaal doof zijn op dochter Paula na. De muziekleraar ontdekt dat Paula heel mooi kan zingen. Maar haar ouders en haar broer begrijpen het allemaal niet zo goed. Ze hebben veel wantrouwen. Hoe gaat het verder?

6 maart De tweede avond is in De Hoeksteen en De Dorpskerk, Kerkplein 1: 18.00 uur: Vastenmaaltijd in De Hoeksteen. 18.45 uur: Vesperdienst in de Dorpskerk: voorganger ds. Bert Boter. 19.30 uur: Film in De Werf: Adam’s Apples (Anders Thomas Jensen, 2005).

21


H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Vervolg Filmavonden

Deze film gaat over Ivan, de pastor van een kerk die bekend staat om de appelboom die bij de kerk staat. Adam, een neo-nazi, die net uit de gevangenis is ontslagen, komt een tijd bij hem. Hij ontdekt dat Ivan nauwelijks weet wat zich in de werkelijkheid van het leven afspeelt en zich daardoor makkelijk voor het lapje laat houden. Dan ontdekt Adam het Bijbelboek Job. Aan de hand van dat boek wil hij Ivan van zijn geloof afbrengen. Een heftige en intrigerende film. 22 maart De derde avond is in het Bondsgebouw en de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 100: 18.00 uur: Vastenmaaltijd in het Bondsgebouw. 18.45 uur: Vesperdienst in de H. Laurentiuskerk: voorganger pw. Dirk Gudde. 19.30 uur: Film in het Bondsgebouw: Troubled Water (Erik Poppe, 2008).

Gespreksochtenden in Bijdorp over Godsbeelden Eerder heeft u al kunnen lezen over de (oecumenische) gespreksochtenden die we in maart zullen houden in klooster Huize Bijdorp. Eerdere edities (onder meer over Ouder worden, over Maria, en over Symbolen en rituelen) waren erg inspirerend! U bent van harte welkom om gedachten met elkaar uit te wisselen over het thema Godsbeelden. Fijn als we weer met een grote oecumenische groep kunnen zijn! De gesprekken worden begeleid door zr. Baptiste Tuin en pastoraal werker Dirk Gudde.

Foto: Dirk Gudde Wanneer:dinsdagmorgen 6 maart, 13 maart en 20 maart van 10.00 uur tot 11.30 uur. Waar: Klooster Huize Bijdorp – Veurseweg 3 in Voorschoten Opgave: Graag tevoren aanmelden bij het Kerkelijk bureau van de parochiekern: Leidseweg 102 Tel.: 071 561 2508 (ma, wo, vr, za van 9.30 uur – 12.30 uur). E-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Dirk Gudde, pastoraal werker

Seniorenviering

Deze Noorse film gaat over een man die als kind veroordeeld is. Na zijn vrijlating vind hij een baan als kerkorganist. In de kerk ontmoet hij de predikante en haar zoon. Zijn zorgzaamheid ten opzichte van de jongen valt de moeder van het slachtoffer op. Van alles komt naar boven, vandaar ‘troubled water’, troebel water. Met andere woorden, een boeiende film over een schuldig verleden.

Huispaaskaars bestellen vóór 4 maart

Beste Senioren, Misschien had u het al in uw agenda genoteerd of op de kalender geschreven, maar op donderdag, 15 maart a.s. is er weer een Seniorenviering om 09.30 uur in de H. Laurentiuskerk. Wij nodigen u van harte uit voor deze viering en voor het gezellige samenzijn daarna in het Bondsgebouw. Wanneer u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, neem dan contact op met mevrouw W. Langeveld, tel. 561 3639. Zij zorgt er dan voor dat u met een auto wordt opgehaald en later weer wordt thuisgebracht. Graag tot ziens op 15 maart a.s. en noteert u alvast de datum van de volgende viering donderdag 21 juni a.s., hopelijk zoals al vele jaren gebruikelijk in de kapel van de zusters van 'Huize Bijdorp'. Werkgroep Voorbereiding Seniorenvieringen.

Palmpasen

U kunt weer een Huispaaskaars bestellen. Dat kan uiterlijk nog op 4 maart, via de intekenlijst achterin de H. Laurentiuskerk. De kaarsen kosten van € 20,00 tot € 60,00. Er zijn ook kleine kaarsen van € 15,00 beschikbaar. Ernie Wielenga

22

Op Palmzondag vieren wij de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Uiteraard kan een Palmpaasstok daarbij niet ontbreken. De stok heeft de vorm van een kruis als verwijzing naar de kruisiging van Christus. Bovenaan zit een broodhaantje, verwijzend naar de drievoudige loochening door de apostel Petrus. Aan de stok hang je kleurige slingers, vruchten of noten. Op vrijdag 23 maart is er van 15.30 uur tot 17.00 uur gele-


H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten genheid om je Palmpasenstok te versieren in het Bondsgebouw (zalen 2 + 3) naast de Laurentiuskerk. Stokken en versieringen zijn aanwezig. Het broodhaantje en snoepjes kun je er zelf thuis opzetten. Voor limonade en koekjes wordt gezorgd. Kinderen die thuis zelf een Palmpasenstok maken en versieren, kunnen die mee naar de kerk nemen en meelopen in de processie. Op zondag 25 maart om 11.00 uur begint de Palmzondagviering in de Laurentiuskerk. Dit is altijd een heel speciale gebeurtenis. Zondag 1 april om 11.00 uur is de Gezinspaasviering in de Laurentiuskerk. Wij zouden het fijn vinden als jullie komen! Gezinsmiswerkgroep

Gedichtje in de Goede Week: VANAF DONDERDAG Ik zie vandaag misschien een beetje bleek de donderdag is wit in deze week en morgen ben ik extra op mijn hoede want vrijdag is wat doods, al heet ie goede geen wonder dat het daarna stiller is op zaterdag, na de begrafenis maar zondag spring ik vrolijk uit de veren ’t is Pasen, de Verrijzenis des Heren. (20 maart 2008 gp)

Welkom op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake In de rubriek Spiritualiteit in dit nummer van De Augustinus (zie pagina 6) schijft het Pastoraal team over de betekenis van de drie dagen van Pasen, en over het feit dat de vieringen op deze dagen samen één liturgie vormen. We hopen dat veel parochianen niet alleen de weg naar de viering in de Paasnacht weten te vinden, maar dat we met velen de viering van de drie dagen van Pasen, te beginnen op Witte Donderdag zullen vieren. Dirk Gudde, pastoraal werker

Aandacht voor de Actie Kerkbalans In januari heeft u de envelop voor de Actie Kerkbalans in huis gehad. Daarin zat ook een boekje met (financiële) informatie. Als deze envelop bij u niet is bezorgd, wilt u dat dan aan ons melden? En mocht u de informatie al gezien hebben: Denkt u aan uw bijdrage? Graag wil ik een beroep doen op alle parochianen om mee te doen met de Actie Kerkbalans. Met extra aandacht en inzet proberen we als parochie de inkomsten uit de Actie Kerkbalans op peil te houden. Dat lukt alleen als alle parochianen meedoen in de mate waarin dat mogelijk is. Misschien betaalt u al jaren hetzelfde en is het mogelijk dit jaar uw bijdrage iets te verhogen. Uw parochie steunt op deze inkomsten. De Actie Kerkbalans is de financiële basis onder de blijvende aanwezigheid van de parochiekern in Voorschoten. Graag willen we ons pastorale en diaconale werk blijven doen, en blijven vieren in onze Laurentiuskerk. Mogen we daarbij ook op u bouwen? Uw bijdrage is bestemd voor uw eigen parochiekern Voorschoten. U kunt deze overmaken op: Raborekening NL22RABO0155004883 ten name van: Parochie H. Augus-

tinus te Wassenaar, vermeldt daarbij: “Kerkbijdrage Voorschoten”. Op de website van de parochie staat ook een doneer-knop, waarmee u uw bijdrage kunt overmaken. Namens de parochie: hartelijk dank voor het meedoen! Dirk Gudde, locatiereferent

Terugkombijeenkomst dopelingen Op 8 april van 15.00 uur tot 16.00 uur in het Bondsgebouw organiseert de Doopgroep de jaarlijkse terugkombijeenkomst voor dopelingen en hun ouders en broertjes en zusjes. We zullen gezellig samenzijn met koffie, thee en limonade met iets erbij, en van elkaar horen hoe het met de dopelingen gaat. We zullen het hebben over wat de kerk voor jonge gezinnen kan betekenen, en samenkomen in de kerk voor een gebedsmoment. Het gaat deze keer om de dopelingen van de afgelopen anderhalf jaar. Alle betrokkenen krijgen daarvoor een uitnodiging. Mocht u deze ten onrechte niet ontvangen hebben, laat u het ons dan weten! Namens de Doopgroep, Dirk Gudde, pastoraal werker.

Neemt u ook een paar straten? Het werk van de wijkcontactpersonen is belangrijk. Wilt u eens overwegen of u een half uurtje per week over heeft om namens de parochie contactpersoon te zijn? U brengt dan bijvoorbeeld een attentie bij levensgebeurtenissen, of een welkomstpakket aan nieuwe parochianen. Daarmee helpt u ons uit de brand, want er zijn enkele straten en wijken waar nog niemand voor is, zoals in Vlietwijk, Bloemenwijk, Hofvliet en Adegeest. Dit moet nu opgevangen worden door wijkcontactpersonen die dat bovenop hun eigen wijk moeten doen. Helpt u mee? Contactpersoon is Mini Focke: minifocke@gmail.com of: 071 561 3117. Dirk Gudde, pastoraal werker.

Veiling Er zal een veiling gehouden worden op zaterdag 5 mei aanstaande om 19.30 uur. Op de veiling in het Bondsgebouw zullen een aantal artikelen uit de Moeder Godskerk geveild worden. Misschien hebben enkele parochianen een leuk artikel om ook in de veiling mee te laten draaien voor het goede doel. Over de besteding van de opbrengst zult u in de volgende aankondigingen nader worden geïnformeerd. Indien u een aardig artikel hebt voor de veiling, dan kunt dit opgeven aan Gerard de Graaf 071 561 7368/06 5328 0126 of aan Wim Warmerdam 071 561 7520. De spullen zullen dan door hen bij u worden opgehaald. Met vriendelijke groet, Gerard en Wim. Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071 561 2208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 12 maart 2018 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: wessel91@zonnet.nl Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummers: NL73 INGB 0000 0201 43

Betaling misintenties: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Opgave misintenties: C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a, tel. 070-517 8486 e-mail: ceesvanderham@telfort.nl Euch. vieringen: zo 11.00 uur Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

11 maart Haydn 15.00 uur

Intenties maart en Pasen

Op zondag 11 maart om 15.00 uur is in onze kerk het concert in de veertigdagentijd van de Raad van Kerken Wassenaar, door Ensemble Archipel onder de inspirerende leiding van dirigente Anneke Huitink. Haydn beschouwde dit werk over de laatste woorden van Jezus aan het kruis als het beste van al zijn werken. Hij heeft er verschillende bewerkingen van gemaakt. Ensemble Archipel voert het werk uit met koor, solisten en

Voor de intenties van de Mariadagkapel: 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april. Henk en An Metkemeijer-Kloos: 4, 11,18 en 25 maart en 1 april. Mat van Dael: 11 en 25 maart. George Freriks: 4 maart en 1 april. Erri Zanin-Otten: 4 en 18 maart en 1 april. Reinout Barge en de intenties van de familie Barge: 1 april. Caspar Kerckhoff: 1 april. Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers: 1 april. Willy Zeevenhooven-Blonk: 11 maart. Theo en Ank van DeursenHakkeling: 11 en 25 maart en 1 april. Harry Lambers: 4 en 18 maart en 1 april. Rie Scheffer 11 en 25 maart en 1 april. Sjoerd van der Werf: 11 en 25 maart en 1 april. Carla Lak-Krootjes: 4 en 18 maart en 1 april. Paul Deiters: 4, 11 18 en 25 maart en 1 april. Maria Putman Cramer: 4, 11 en 18 maart en 1 april. Regina Moussault-Lampe: 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april. Tilly Merckelbach-van Beek; 4, 11, 18 en 25 mrt en 1 april. Hélène van Schaikvan den Berch van Heemstede: 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april. Carla Berkhout-Zumpolle: 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april.

Agenda strijkkwartet. Anneke Huitink: “Haydn heeft niet zozeer doodsangst, maar eerder diepe dankbaarheid willen uitdrukken. Daarom hebben hoop en innerlijke vrede altijd het laatste woord; reden waarom ook slechts één adagio in mineur eindigt. Terecht zegt de componist trots dat hij erin geslaagd is, in ieder deel, de ziel van een onbevooroordeeld luisteraar te treffen”. Toegang vrij, collecte na afloop. HR

24

Op Palmzondag 25 maart: gezamenlijke Frans-Nederlandse viering. Let op: aanvang 11.15 uur. De Franse jongeren van de middelbare school zullen zingen. Wellicht zijn er ook enkele instrumentalisten. Op eerste Paasdag 1 april is er eveneens een Frans-Nederlandse viering; deze begint om 11 uur. De details vindt u in het liturgieschema. Zie ook de concerten aangekondigd op deze pagina. HR

24 maart Bach 19.30 uur

Johannes Passion J.S. Bach Nienke Oostenrijk – sopraan Carina Vinke – alt Joost van Velzen – tenor (evangelist) Ambrož Bajec-Lapajne – tenor (aria’s) Jasper Leever – bas (Christus) David Visser – bas (aria’s) Susanne Braumann – viola da gamba Piet Hulsbos – continuo

Holland Kamer Orkest dirigent:

Wim van Herk Kamerkoor Zestien Wad

24 maart ’18 De Goede Herderkerk Stoeplaan 4, Wassenaar aanvang: 19.30 uur € 25,00 kaarten verkrijgbaar via: www.zestienwad.nl boekhandel De Kler, vanaf 12maart, (u kunt niet pinnen) aan de kerk, voorafgaand aan concert

De bezielende uitvoering van hun Kerstconcert in december 2017 in onze Goede Herderkerk, heeft de Beheercommissie ertoe gebracht, het kamerkoor Zestienwad opnieuw uit te nodigen. Deze keer voeren zij de Johannes Passion van J.S. Bach uit, in samenwerking met het Holland Kamer Orkest en professionele solisten. Het geheel staat onder leiding van de dirigent Wim van Herk. De Stichting Vrienden van de Driesprong sponsort deze uitvoering. Kaarten voor dit concert (€ 25) zijn verkrijgbaar via de website www.zestienwad.nl of vanaf 12 maart bij De Kler; op 11 en 18 maart ook na de Eucharistieviering achter in de kerk. HR


Wassenaar Gezamenlijk In drie rondes nemen de voor- en tegenstanders het tegen elkaar op. Het debat wordt gevoerd onder leiding van Walter Freeman van het Nederlands Debat Instituut. Een deskundige jury zal de deelnemers en hun argumentatie beoordelen. Dit debat is een initiatief van De Raad van Kerken Wassenaar. Tekst RvK Wassenaar

Maria Lichtmis. Foto: Eva Lelieveld.

Gezinskerk Wassenaar: Maria Lichtmis

Oecumenische Vesper in de Veertigdagentijd

Op 4 februari was in de Sint Willibrordus kinderwoorddienst met het thema Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer in de tempel). We hoorden het Evangelie waarin Maria en Jozef de baby Jezus naar de tempel brengen. Daar zijn Hanna en Simeon. Zij herkennen Jezus als de Redder. Bij het napraten werd gevraagd waarom Jezus zo bijzonder is en daarop antwoordde één van de jongere kinderen: “Jezus is het kindje van God.” We knutselden bloemenranden voor om de kaarsen en met een mooie Lichtprocessie kwamen de kinderen terug de kerk in. Na de Mis aten we pannenkoeken. Dat is een oude traditie op Maria Lichtmis, vooral in België en Frankrijk. Het was erg gezellig met z’n allen aan tafel in de Sloep.

Het is een goede traditie dat er voor de Hoogtijdagen van Pasen, Pinksteren en Kerstmis Oecumenische Vieringen worden gehouden. Op vrijdagavond 16 maart a.s., aanvang 19.00 uur, is de viering in de Messiaskerk als voorbereiding op het Paasfeest. Het geheel wordt muzikaal ondersteund door de cantorij o.l.v. Cees van Delft. Een uur van rust en bezinning in een tijd van onrust, oorlog en geweld, waarmee wij willen benadrukken wat ons samenbrengt en verbindt. U bent van harte welkom.

Nieuw bij de kinderwoorddienst van Gezinskerk Wassenaar is, dat we de kinderen splitsen in twee groepen: kinderen tot groep 4 en kinderen vanaf groep 4. Dit deden we al tijdens de Advent en op Palmzondag, maar nu dus het hele jaar. Hierdoor krijgen de kinderen allemaal catechese en knutsel op hun eigen niveau. Logistiek kan het nu ook omdat Eva ons team versterkt; zij neemt de jonge groep onder haar hoede. We zijn erg blij met haar: Welkom Eva! Verder hebben we ouders die incidenteel bijspringen. Deze keer was het Saskia: bedankt! Mirjam Aerden, namens de werkgroep Gezinskerk Wassenaar

Deze activiteiten zijn bedoeld voor gezinnen uit alledrie de Wassenaarse kerken. Zie voor meer info: pagina 29.

Bedankje voor Connie en Geert

6 maart – Scholieren-verkiezingsdebat Wassenaar – Messiaskerk De Raad van Kerken Wassenaar organiseert in samenwerking met het Adelbert College, The American School of the Hague en het Rijnlands Lyceum Wassenaar een Scholieren-verkiezingsdebat Wassenaar op dinsdag 6 maart 2018. Op dinsdagavond 6 maart, Aanvang om 19.30 uur in de Messiaskerk, Zijllaan 57, Wassenaar De vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen gaan in debat met leerlingen van deze drie middelbare scholen. Aan de hand van prikkelende stellingen worden de deelnemers uitgedaagd om de degens met elkaar te kruisen. Houden de politici stand tegenover de scherpe en uitdagende argumenten van de scholieren?

Hanneke Reuser overhandigt namens de redactie van De Augustinus een bedankcadeau aan Connie en Geert Schutten. Foto: May-lisa de Laat.

Op dinsdag 13 februari j.l., op Vastenavond, bood de redactie van De Augustinus het echtpaar Geert en Connie Schutten een gezellig etentje aan in de pastorie van de Sint Jozefkerk als dankjewel bij wijze van afscheid. Er was een toespraak van pastoor Michel Hagen, een lied om te laten zien hoe en wat Connie en Geert hebben betekend voor de totstandkoming van ons parochieblad De Augustinus. Beiden hebben de voortgang, en de ondersteuning voor de redactieleden, met enorme inzet en deskundigheid begeleid. Nogmaals veel dank. EvdW

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Onderweg Inderdaad, we zijn onderweg naar een grote verandering in katholiek Wassenaar. U kunt daar in een speciaal stuk van de pastoor over lezen, zie pagina 2. Wat de keuze van een centrale kerk ook is, de vraag blijft hoe krijgen we een zo vitaal mogelijk RK gemeenschap in Wassenaar. Hoe maken we van de drie verschillende gemeenschappen in Wassenaar één vitale gemeenschap met voldoende aandacht voor de vier taakvelden Leren, Vieren, Dienen en Pastoraat/gemeenschapsopbouw en met voldoende inzet van vrijwilligers? Soms lijkt het erop dat we alleen vieren belangrijk vinden; en soms eigenlijk alleen maar eucharistievieringen. Gelukkig is het pastorale team nu ook bezig met een speciaal project voor ouders met kinderen op de basisschool en misschien wat ouder.

Dienen in de veertigdagentijd Voor de andere taakvelden (dienen/caritas en gemeenschapsopbouw) zijn we nog op zoek naar vrijwilligers en daarbij ook naar belangstellenden voor de pastoraatgroep zelf. Misschien moeten we maar weer eens

een diaconieproject opzetten rond de zeven werken van Barmhartigheid, zoals we dat ca 15 jaar geleden gedaan hebben. Dan word je weer eens met de neus op de feiten gedrukt; geloven is doen. Weet u nog het verhaal van de Barmhartige Samaritaan? Je kiest je naaste niet zelf uit maar die komt op je pad en dan moet je er niet langs lopen, omdat het een onbekende is. Dat is pastoraat; omzien naar elkaar. Of zoals ook de Nederlandse missionaris dat nog steeds doet maar dan ver weg: 'Geloven in de ander'. Laten we in ieder geval zo lang mogelijk door blijven gaan met de handwerkgroep, muziekmiddag de Waterlelie, het koffiedrinken na de eerste viering van de maand, de gesprekken aan de keukentafel, de gastvrijheid voor de Voedselbank, de warme maaltijd eens per kwartaal voor dak- en thuislozen in Den Haag en laten we op zoek gaan naar de eenzame mens in onze samenleving. Houd oren en ogen open. Als er ergens financiële problemen zijn dan moet er toch wel een potje te vinden zijn; er zijn heel veel verschillende potjes. En dat dan allemaal in de vastentijd:

De zeven werken van barmhartigheid, weet u ze nog? Zorg voor medemensen die honger hebben, dorst hebben, geen kleding hebben, vreemdelingen herbergen, zorg voor zieken en gevangenen en eerbied voor onze overledenen. Deze zeven panelen van 'De Meester van Alkmaar'' zijn in 1504 geschilderd, en is bezit van het Rijksmuseum vanaf 1916.

26

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Mw. H. Th. Bredie-Bosman, tel. 070 - 512 1142 v. Z. v. Nijeveltst. 487, 2242 MC Wassenaar Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

'De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk', zoals omschreven in Wikipedia. Dus hoe brengt u uw christelijk geloof in de praktijk, niet alleen op zondag maar ook in de week? In deze veertigdagentijd kunt u ook het vastenactieproject steunen: een werk- en leerproject voor kansarme jongeren in Togo/Afrika.

We blijven doorgaan Mooi dat we met de opbrengst van de bazaar (u komt toch ook op 10 maart) naast een project ver weg (Dinka) ook iets voor onze gemeenschap kunnen doen; bijvoorbeeld met een bus naar Echternach of nog eens een parochiefeest? Of we gaan op een zaterdagmiddag in Sion met velen eens brainstormen over de komende vijf jaar van een RK gemeenschap in Wassenaar. Wie doet mee? Daarbij spreek ik de hoop uit dat u onze Jozefgemeenschap blijft steunen: financieel met uw kerkbijdrage (anders wordt het moeilijk om dit alles te blijven realiseren) of u zet u in als vrijwilliger. Gabrie Lansbergen

Bazaar in onze Sint Jozefkerk. Zaterdag 10 maart a.s., van 10.00 tot 16.00 uur. Veel dank aan alle goede gevers die hun overbodige spullen naar de pastorie brachten in deze voorbije weken!


St. Jozef - Wassenaar Misintenties

Op maandag 15 januari j.l. was het weer een gezellige drukte in SION. Meerdere parochianen toonden zich bereid om hun medewerking te verlenen om de formulieren van KERKBALANS in de enveloppen te doen. Vele gesprekken ontwikkelen zich. Het gezamenlijk werken verbroedert/verzustert, en als alle enveloppen in de tasjes gereed liggen geeft dat een goed gevoel. De enveloppen werden door de wijkcontactpersonen rondgebracht. Het was dit jaar zeer snel gelukt; zelfs de wijken die onbemand zijn, werden in rap tempo rondgebracht. Vele handen maken licht werk! Met veel dank aan al deze medewerkers! Foto: Gabrie Lansbergen.

Parochieagenda 7 maart: Alphacursus 18.30 u. 8 maart: Handwerken 10.00 u. Liederengroep 10.00 u. 10 maart: Bazaar 10 tot 16 u. 13 maart: Alphacursus 18.30 u. 15 maart: Beheer+pastoraat 20.00 u. 19 maart: St.Jozefkerkpatroon19.00 u. 21 maart: Alphacursus 18.30 u. 22 maart: Handwerken 10.00 u.

Bazaar in de Sint Jozefkerk Spullen brengen voor de Bazaar kan nog bij de pastorie aan de Van Cranenburchlaan 31 op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. De Werkgroep Bazaar heeft al weken ongelooflijk hard gewerkt om uit te zoeken wat bruikbaar is voor de verkoop, en alles gesorteerd: boeken bij boeken, speelgoed bij speelgoed enzovoorts. Komt u kijken? Zaterdag 10 maart a. s. vindt de Bazaar plaats, van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt boeken uitzoeken in SION. Verder staan er in de kerk servies en leuke spulletjes, kleding, elektrische apparatuur, tuinstoelen, keukenstoelen. ‘Voor elck wat wils’! Er is koffie met wat lekkers, en ook iets hartigs. De opbrengst van deze Bazaar is ge-

deeltelijk voor de Sint Jozefkerk, en vooral ook voor de DINKA-school in Tanzania. Een instelling door Wassenaarders gestart, met André van Herk als drijvende kracht, en nu staat daar een school waar 110 meisjes onderwijs krijgen. Er is veel nodig (onderhoud van de gebouwen / lesmateriaal); dus uw bijdrage wordt goed besteed! Het is gezellig om te komen snuffelen en kijken bij de Bazaar. Misschien vind je nu precies dat ene beeldje waar je al zo lang naar zocht! Kom kijken, kopen en een goed doel dienen! Namens de Werkgroep Bazaar. Emmy van der Wilk

Bazaar 2016. Wat een spullen, en dat allemaal voor een zacht prijsje waarmee het goede doel gespekt wordt! Op 10 maart a.s. wordt de Bazaar zeker weer een succes! Foto: Chris Brederode.

Donderdag 1 maart: Thea SchröderTap // zaterdag 3 en zondag 4 maart: Rob Nagtegaal en familie // Aad den Hollander // Petronella van der Hulst-Zoet // Jan Spring in ’t Veld // Ben Vrijburg // Jan Venne // overleden familie van Rijn // overleden familie Schrader // Thea Schröder-Tap. Dinsdag 6 en donderdag 8 maart: Thea Schröder-Tap. Zondag 11, dinsdag 13 en donderdag 15 maart: Voor het welzijn van de Sint Jozefparochiegemeenschap // dinsdag 20, donderdag 22 en zondag 25 maart: Voor het welzijn van de Sint Jozefparochiegemeenschap // dinsdag 27 en donderdag 29 maart: Voor het welzijn van de Sint Jozefparochiegemeenschap // Zaterdag 31 maart en zondag 1 april: Rob Nagtegaal en familie // Maurice Gerse // Aad den Hollander // Thessa Rodenburg.

The Passion Het spektakel dat op Witte Donderdag plaats vindt, gebeurt dit jaar voor de zevende keer, nu in Amsterdam ZuidOost, voorheen De Bijlmer. De acteurs zijn al afgesproken. Er wordt muziek gezocht en voorbereid, door zeer gemotiveerde jonge mensen. De jongeman die Petrus gaat spelen (rapper Brainpower – Gertjan Mulder) heeft, toen hij hoorde dat hij deze rol kreeg, meteen zijn moeder gebeld om het te vertellen! Degene die Jezus gaat spelen (Tommy Christiaan) verdiept zich in het karakter van Jezus. Hij wil uitstralen tijdens dat theatergebeuren hoe Jezus leefde, hoe hij zich voelde. Jonge mensen, enthousiast voor een Bijbelverhaal! Dolgelukkig dat zij daarin een rol spelen. Op Witte Donderdag staat Amsterdam Zuid-Oost in het teken van The Passion, met mensen die meeleven, meelopen, om het Bijbelverhaal tot leven te brengen. De man die Pilatus speelt (Arjan Ederveen) ‘wast zijn handen in onschuld’. Het enthousiasme en de gemotiveerdheid van al deze jonge mensen is boeiend! Het thema is dit jaar:’Ik zie jou!’ Niet leven naast elkaar, leven langs elkaar heen, maar omzien naar elkaar! Het gaat over ’samen’ in plaats van ’alleen’. Kijk vooral, het is een belevenis! Anders dan de Witte Donderdagviering in onze kerken, maar zeker ook belangrijk! EvdW

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefoon Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep): ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 Beheercommissie: Voorz. / Secr.: Joke Meijer-van der Aa, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): louis@brackel.info, tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

De Mis als gedachtenis van het Pasen van Christus. Om de waarde van de Mis te begrijpen, moeten we vooral de bijbelse betekenis van ‘gedachtenis’ begrijpen. De Mis is niet alleen een herinnering aan de gebeurtenissen uit het verleden, maar stelt die in zekere zin present en maakt ze actueel. 'Aldus verstaat Israël zijn bevrijding uit Egypte: telkens wanneer het paasfeest gevierd wordt, worden de gelovigen weer aan de gebeurtenissen van de uittocht herinnerd, opdat zij ernaar gaan leven' (Catechismus van de Katholieke Kerk, 1995). Jezus Christus heeft met zijn passie, dood, verrijzenis en hemelvaart Pasen tot vervulling gebracht. En de Mis is de gedachtenis van zijn Pasen, van zijn ‘uittocht’ die Hij voor ons heeft volbracht om ons uit de slavernij te bevrijden en ons te leiden naar het beloofde land van het eeuwig leven. Het is niet slechts een herinnering, nee, het is veel meer: Het is present stellen wat eeuwen geleden is gebeurd. De Eucharistie breng ons altijd naar de kern van de verlossende daad van God: de Heer Jezus, die zichzelf tot brood heeft gemaakt dat voor ons gebroken werd, die over ons al zijn barmhartigheid en zijn liefde uitstort. Zoals Hij dat aan het kruis gedaan heeft om ons hart, ons bestaan en de manier waarop we in relatie staan tot Hem en tot onze broeders te vernieuwen.

28

Zo dacht Paulus erover.

Bron: Flickr

Dit zegt het Tweede Vaticaans Concilie: 'Telkens als het kruisoffer, waardoor ons Paaslam Christus is geslacht, op het altaar wordt gevierd, wordt het werk van onze verlossing verwezenlijkt' (Lumen Gentium1,3). Elke viering van de Eucharistie is een straal van die nooit ondergaande zon, die de verrezen Jezus is. Deelnemen aan de Mis betekent, vooral op zondag, binnengaan in de overwinning van de Verrezen Heer, verlicht worden door zijn licht, verwarmd worden door zijn warmte. Via de viering van de Eucharistie maakt de Heilige Geest ons deelgenoot van het goddelijk leven dat in staat is om heel ons aardse wezen te veranderen. En in de overgang van de dood naar het leven, van de tijd naar de eeuwigheid, trekt de Heer Jezus ook ons met Hem mee om Pasen te vieren. In de Mis vier je Pasen. Wij zijn, in de Mis, met de gestorven en verrezen Jezus en Hij trekt ons voort, naar het eeuwig leven. In de Mis verenigen we ons met Hem. “Met Christus ben ik gekruisigd”, zegt de heilige apostel Paulus. “Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij” (Gal. 2,19 - 20).

Zijn bloed bevrijdt ons dan ook van de dood en van de angst daarvoor. Het bevrijdt ons niet alleen van de heerschappij van de lichamelijke dood, maar ook van de geestelijke dood die het kwaad, de zonde is. Christus geeft ons het leven terug. Paus Franciscus Bron: KN

Sint Willibrorduskerk: de centrale kerk in Wassenaar Waarschijnlijk heeft u het nieuwsbericht al langs andere wegen gelezen/ gehoord, bijvoorbeeld op onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl en/ of via de aparte mailing, die wij verzonden op 3 februari jongstleden. Maar vanwege de volledigheid vinden wij het noodzakelijk aan dit nieuwsbericht ook op de pagina's van de parochiekern St. Willibrordus aandacht te besteden. Dit nieuwsbericht is dat het parochiebestuur H. Augustinus op 1 februari jongstleden zijn standpunt met betrekking tot de keuze van de centrale kerk in Wassenaar heeft bekend gemaakt: de St. Willibrorduskerk is hiervoor gekozen. Voor meer en actuelere informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar het artikel van de pastoor over dit onderwerp op blz. 2 'Van de Bestuurstafel' van dit nummer. LB


Sint Willibrordus - Wassenaar Toelichting: Vieringen op Palmzondag t/m Eerste Paasdag Op Palmzondag 25 maart wordt de viering zoals gebruikelijk, voorafgegaan door de wijding van de palmtakjes (zo mogelijk op het kerkplein), gevolgd door de palmprocessie met daarbij de kinderen met de Palmpaasstokken. Tijdens deze viering is er een KinderWoordDienst. Vervolgens: sedert een paar jaren rouleren de vieringen in de Goede Week over de drie Wassenaarse kerken; een belangrijke reden hiervoor is het afnemend aantal priesters dat in onze gehele parochie (met zes kerken!) kan voorgaan. Dit betekent voor de drie Wassenaarse kerken samen: - één viering op Witte Donderdag 29 maart, nu in de St. Willibrorduskerk, - één Kruiswegviering Goede Vrijdag 30 maart in de St. Willibrorduskerk voor kinderen én volwassenen.

hierbij wordt georganiseerd, is op het moment van schrijven van dit artikel nog niet duidelijk; dat wordt in ieder geval in het Paasnummer van De Augustinus vermeld. Voor aanvangstijden e.d.: zie de Liturgische Agenda op blz. 17 in dit nummer. NOOT VOOR DE GEZINNEN MET KINDEREN: Er wordt een mogelijkheid geboden voor het versieren van Palmpaasstokken op vrijdagmiddag 23 maart (aanvang 15.15 uur) in de Sloep (naast de Willibrordus); er zijn stokken en ander materiaal aanwezig. Details hierover worden aan de met hun e-mailadres bij ons bekende ouders tijdig toegezonden. Tevens staat deze informatie in een flyer van onze parochiekern voor de leerlingen van de Bonifaciusschool. LB

In Memoriam

Bron: christelijkeverhalen.nl

- één viering op de avond van Goede Vrijdag 30 maart, dit jaar in de St. Jozefkerk - op Paaszaterdag 31 maart één plechtige Paaswake; deze vindt dit jaar plaats in de St. Jozefkerk, met zang door de koren Magnificat Cantorij en Pro Deo.

Foto: Wiep Koehoorn

- op Paaszaterdag 31 maart is er in de St. Jozefkerk om 17.00u een Kleuterkerk met als thema Pasen. - op Eerste Paasdag 1 april is er in de Willibrorduskerk een feestelijke Eucharistieviering met zang door Pro Deo. Wat er voor de kinderen

Op 16 januari is op 79 jarige leeftijd overleden mevrouw Cornelia Helena Hendrika (Corrie) Knaap. Zij was ongehuwd en woonde met haar broer in de Johan de Wittstraat. De uitvaart heeft op 23 januari plaats gevonden in onze kerk, waarna zij is begraven op ons kerkhof. Op 17 januari overleed Theresia Maria Schröder-Tap, weduwe van Jacobus Johannes Schröder. Zij werd 90 jaar. Haar laatste woonadres was SWZ aan de Poortlaan. De uitvaart heeft op 24 januari plaats gevonden in onze kerk, waarna zij is begraven op ons kerkhof. Op 5 februari is op 81 jarige leeftijd overleden mevrouw Johanna Petronella Jonker-de Groot. Ze verbleef al langere tijd in Duinstede. Op 10 februari is haar uitvaartplechtigheid gehouden, waarna zij is gecremeerd. Mogen zij rusten in vrede.

Bron: thailandblog.nl

In Memoriam Ria van Noord-van Wieringen Op zondagochend 28 januari 2018 overleed Ria van Noord-van Wieringen, 70 jaar oud. Voor velen van ons een bekende. In vroeger jaren zorgde zij voor de koffie en thee bij de Leerhuizen in de Warenar; ook was zij wijkcontactpersoon en heeft zij een periode de administratie van De Gaffel (ons vroegere parochieblad) gedaan. Maar bovenal was zij sopraan bij het koor Pro Deo. Meer dan 20 jaar heeft zij meegezongen! Wat een groot verdriet was het toen de ziekte haar noodzaakte om dit zingen op te geven. Haar betrokkenheid en belangstelling bleef. Zij kon zo enthousiast vertellen over de liederen en de koorleden, maar ook over de uitstapjes, groot of klein met als bijzonder hoogtepunt de Rome-reis in 1990. Toen voor haar man Cor de zorg te zwaar werd, is Ria naar woonzorgcomplex SWZ Willibrord gegaan. Wij hebben een aantal jaren geleden, tijdens een verplaatste Kerstrepetitie, daar nog eens voor haar kunnen zingen. Dat hebben wij weer gedaan tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 2 februari jl in 'de Omarming' aan de Oostdorperweg. Twee liederen, die zij zelf ook altijd graag zong. We zijn haar heel dankbaar voor alles wat zij gedaan heeft voor ons koor en onze parochiegemeenschap. Met diep respect voor haar en de wijze waarop zij met haar ziekte is omgegaan, hebben wij afscheid van Ria genomen. We hopen dat zij rust heeft gekregen, bevrijd van alle pijn en dat zij nu mee mag zingen met dat hele grote engelenkoor! Namens Pro Deo, Janny Ruygrok en Elly Heijstek

29


Sint Willibrordus - Wassenaar Misintenties Zondag 4 maart: Cornelis van der Kooy, Sophia Domen (jrgt), Ingrid Eldering, Coby Heijstek, Cornelia Knaap, Theresia Schröder-Tap, Johanna Jonker-de Groot, Ria van Noord, familie Oosterveer-Compier Woensdag 7 maart: Johanna Jonker-de Groot, Zaterdag 10 maart: Johanna Jonker-de Groot

Foto: Mariëtte van Lit

Start Actie KerkBalans-2018 op 21 januari jongstleden

lier, kunt u contact opnemen met Hans de Jong: tel. 06 5366 4546 of per e-mail: jrmdejong@hotmail.com LB

Ook in onze parochiekern werd zaterdag 21 januari de actie KerkBalans 2018 ingeluid: Om 1 uur ’s middags luidden de kerkklokken om de start van de actie aan te kondigen.

Uitnodiging Stille Omgang Amsterdam op zaterdagavond 17 maart 2018

Tijdens dit feestelijk inluiden van deze actie kwamen de wijkcontactpersonen van onze parochiekern bijeen om, na een kopje koffie en iets lekkers, de enveloppen van de Actie KerkBalans-2018 te gaan verspreiden bij de in onze administratie ingeschreven parochianen. Maar eerst gingen zij met elkaar op de foto: zie hierboven.

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart een bus om 19.45 uur vanaf onze kerk naar de OLV-kerk, Keizersgracht 220 in Amsterdam, waar wij deelnemen aan de Heilige Mis als voorbereiding op de Stille Omgang. Verdere informatie over dit onderwerp: zie de intekenlijsten achter in de kerk. LB

Oproep Voor zover u dit nog niet heeft gedaan, willen wij u hierbij vriendelijk oproepen om de via de genoemde enveloppen in uw bezit gekomen formulieren van een bedrag van uw kerkbijdrage voor 2018 te voorzien en deze via de aangegeven weg te retourneren.

Woensdag 14 Jonker-de Groot

maart: Johanna

Zondag 18 maart: Johanna Jonker-de Groot, Theodora BeersmaHetterscheidt (jrgt), overleden ouders Beersma- Hetterscheidt, overleden ouders Rodewijk-van den Berg, overleden ouders Hoogeveen-Meijer en hun dochters Con en Dré Woensdag 21 Jonker-de Groot

maart: Johanna

Zaterdag 24 maart: Johanna Jonker-de Groot

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor gedeeltelijke teruggave van deze kerkbijdrage door de Belastingdienst, dan verwijzen wij u naar de website van onze parochiekern St. Willibrordus (www.sintwillibrorduswassenaar.nl) op de bladzijde 'Kerkbijdrage'. Daar is ook de mogelijkheid aangebracht tot het downloaden van de set daarvoor benodigde formulieren. Voor nadere informatie over deze aftrek van de kerkbijdrage en eventueel het invullen van het benodigde formu-

Zondag 11 maart: Maria van den Eijkel-van der Gracht, Riet Bakker-van der Ham (jrgt), Ton Bakker, Loek van Veen, Hein Baijer, Ton Gordijn, Johanna van der Holst-van der Poel (jrgt), Joannes van der Holst, Cornelia van der Holst-Zwetsloot, Alo Karnbrock, de levende en overledenen van de familie Karnbrock en Bohne, Johanna Jonker-de Groot, overleden ouders van der Geest-van der Kroft

Zondag 25 maart (Palmzondag): Erik Vreezen, Johanna van der Riet-Bartels, Johanna Jonker-de Groot

Het Mirakel van Amsterdam Bron: Begijnhof

Zondag 1 april (Eerste Paasdag): Dick en Mien van Leeuwen-Schoorl, Hein Baijer, Ton Gordijn, John Konst, familie Oosterveer-Compier, overleden ouders BeersmaHetterscheidt, overleden ouders Rodewijk-van den Berg

Voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS

Redactie De Augustinus

Bestuur

Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl. (MH) Eindredacteur: vacature Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: May-lisa de Laat, tel. 06 -1037 2659, e-mail: mldelaat@freeler.nl (ML) • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren; De Augustinus-kids: Mirjam Aerden, e-mail: gezin-jeugd-jongeren@parochie-augustinus.nl (MdM) • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1, a.i.: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Columnist Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl Secretaris: Fred Bakker, tel. 070 - 369 5107, e-mail: fcbakker@kpnmail.nl Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393, e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu

Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen. Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-24434516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Augustinus Facebookpagina

QR-code Website Parochie H. Augustinus

Inleverdatum kopij aprilnummer 2018 uiterlijk 17 maart 2018: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 31 mrt. - 28 apr. 2018 Verschijningsdatum: 27 mrt. 2018 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids De tekst op deze pagina komt grotendeels van www. hagenpreken.nl; de website van onze pastoor. Wil je jouw tekening achter op de Augustinus? Stuur hem dan in!

Palmzondag: De intocht in Jeruzalem Jezus gaat met zijn leerlingen naar Jeruzalem. Ze zijn er al bijna. Ze komen eerst nog bij een klein dorp. Dan zegt Jezus tegen twee leerlingen:"Daar in dat dorp staat een sterke jonge ezel, waar nog nooit iemand op heeft gezeten. Jullie moeten hem gaan halen. Als je zegt dat het voor Mij is, mag je hem zo meenemen. Straks brengen we hem weer terug." Ze vinden de ezel. En het klopt, ze mogen hem zo meenemen. Terug bij Jezus, leggen ze hun jassen op de rug van het dier en Jezus gaat erop zitten. Dan gaan ze verder, op weg naar Jeruzalem. Veel mensen lopen mee. Ze leggen hun jassen en ook takken van de bomen op de weg. Het is net een lang kleed waar Jezus over rijdt. De mensen zingen en roepen: "Dit is de Gezegende. God heeft Hem gestuurd. Het wordt weer als vroeger, toen David onze koning was. Alles wordt weer goed. We zingen Hosanna. God in de hemel moet het horen."

Wist je dat

De week voor Pasen de Goede Week heet? De week begint op Palmzondag en loopt tot en met Stille Zaterdag. We denken in die week aan het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake is de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. De Paastijd is dan begonnen. Die duurt vijftig dagen en eindigt met Pinksteren.

Witte Donderdag: Het laaste avondmaal en de voetwassing Op Witte Donderdag vieren wij dat Jezus voor altijd bij ons wil zijn onder de tekenen van Brood en Wijn, het Lichaam en Bloed van Jezus: de Eucharistie. Bij het Laatste Avondmaal doet Jezus ook nog iets anders. Lees maar verder: Jezus en zijn leerlingen gaan samen eten. Tijdens het eten staat Jezus op. Hij doet zijn nette bovenkleed uit. Hij knoopt een doek om zijn middel, pakt een schaal en een kan water en begint de voeten van zijn leerlingen te wassen. Petrus vindt het maar niks. "Dat hoort niet," zegt Petrus. "Ik wil niet dat U mijn voeten wast. U bent veel belangrijker dan ik." Maar Jezus zegt: "Als je bij Mij wilt horen, Petrus, dan moet Ik ook jouw voeten wassen." "Alstublieft Heer"’ zegt Petrus,"was dan ook mijn handen en mijn hoofd." "Dat is niet nodig," zegt Jezus. "Jullie zijn allemaal schoon, behalve één."

Foto en tekst Femke van de Sint Jozef

Goede Vrijdag: Aan het kruis Jezus is verraden door Judas en gevangen genomen. Pilatus is de aanvoerder van de Romeinen. Hij kan Jezus vrijlaten. Maar hij doet het niet. Pilatus weet dat Jezus onschuldig is. Toch laat hij Hem aan het kruis slaan. Jezus moet zelf het kruis dragen. Het kruis is zwaar en Jezus is erg moe. De soldaten pesten Jezus ook nog. Jezus valt. Hij moet een heel stuk lopen en de weg gaat ook nog omhoog. De weg is lang en moeilijk. Alles doet pijn. De soldaten slaan Jezus aan het kruis vast. Jezus kan niets meer doen. Zijn handen en zijn polsen zitten vast, net als zijn voeten. Dit doet nog meer pijn dan het kruis dragen. Jezus sterft aan het kruis.

Quiz Eens kijken of jij weet welke afbeelding bij welke dag van de Goede Week hoort? Blijven er afbeeldingen over?

Palmzondag: intocht van Jezus in Jeruzalem. Tekening Olivia (2017) Sint Willibrordus.

Bron:Vecteezy.com

De Augustinus maart 2018  
De Augustinus maart 2018  
Advertisement