__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 5 no. 6 - 2019 1 juni - 30 juni

De Augustinus Juni 2019 - Pinksternummer

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel

Parochiebestuur v.l.n.r.: Mike Emmerson, penningmeester; Astrid van der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voorzitter; Jan Konst, begraafplaatsen; Chris Warmenhoven, secretaris en portefeuillehouder gebouwen

Terugblik en weer vooruitkijken! Het was een e-mailtje van 15 juni 2011, wat veel impact had op mijn leven daarna. Het is nl. deze maand precies 8 jaar geleden dat ik in dat mailtje werd gevraagd om mij beschikbaar te stellen voor het nieuw te vormen parochiebestuur voor de cluster Wassenaar e.o. Ik dacht destijds wel enig idee te hebben wat het zou behelzen. Familieleden van mij hadden ook al dergelijke functies vervuld in het lokale parochiebestuur, en dan krijg je daar wel wat van mee. Zodoende heb ik me positief opgesteld en ingestemd om me hiervoor in te zetten, een roeping!

Onder het motto ‘respect voor traditie, maar met oog voor vernieuwing’ zijn er mooie stappen gemaakt, en natuurlijk hebben we ook moeilijke besluiten moeten nemen. Ongelooflijk boeiend wat een diversiteit aan onderwerpen in al die jaren op de bestuurstafel is beland. Het is als het runnen van een bedrijf, met als doel aan een vitale geloofsgemeenschap te bouwen van een kleine 20.000 parochianen in 6 parochiekernen, met 7 kerken, in vier dorpen, en wekelijks 1.000 kerkbezoekers, met ca. 1.000 vrijwilligers, en ook werkgever zijn voor ca. 17 personen op de loonlijst.

Wat is er sindsdien veel gebeurd! Het geven van een terugblik na acht jaar vicevoorzitter te zijn geweest, is bijna onmogelijk. Ik heb aan de redactie aangegeven dat ik daar wel een hele Augustinus mee zou kunnen vullen… maar goed, een samenvatting is het proberen waard. Met de hulp van Gods genade, ja In het najaar van 2011 werd de naam voor de nieuwe fusieparochie H. Augustinus ‘geboren’ en het decreet van de bisschop volgde in december. In de installatieviering op 11 februari 2012 vroeg de bisschop aan het nieuwe bestuur: “Wilt u in samenwerking met het pastoraal team de parochie met uw talenten, vaardigheden en inspiratie besturen tot opbouw van de gehele geloofsgemeenschap?”. Daarbij heb ik destijds geantwoord: ”Met de hulp van Gods genade, ja.” Deze opdracht vervullen was zeker niet altijd gemakkelijk , op weg naar ‘Samen één’.

2

Een talent krijg je niet voor jezelf Ik noem toch maar een aantal onderwerpen waar ik als bestuurslid mijn talenten voor heb ingezet (wat niet wil zeggen dat het een belangrijker is dan het andere, en het is zeker niet volledig): lancering nieuwe website (met erwtensoep in Katwijk), parochieblad De Augustinus (met de pastoor de 1e editie aangeboden aan de burgemeester van elk dorp), het reduceren van bankrekeningen (er waren er 68 in 2012), integratie beleggingsportefeuilles, begrotingen en jaarrekeningen, Aktie Kerkbalans, periodieke giften, Bondsgebouw in Voorschoten, afscheid De Moeder Godskerk, herplaatsen Reil-orgel in Katwijk, keuze Sint

Willibrorduskerk centrale kerk Wassenaar, nieuw ossuarium De Goede Herder, restauratie urnenmuur Oegstgeest, groot onderhoud, subsidies, WOZ en verzekeringen, verhuurcontracten zendmasten en woningen, pachtovereenkomsten, legaten en schenkingen, functioneringsgesprekken, nieuwe arbeidsovereenkomsten, elke maand salarissen betalen, nieuwe privacy wetgeving, vertrek en nieuwe PT-leden, problematiek tussen kapelaan en parochianen, jubilea, ziekteverzuim, ontslag en overleg met de Arbodienst/UWV, overeenkomsten met nieuwe dirigenten/organisten, het repareren van dossiers van vóór de fusie, State of the Union Augustinusborrel, PCI fusie overleg, canonieke visitaties, overleg Centraal Secretariaat en natuurlijk vergaderen op de pastorie St. Jozef, vooral ook over: hoe de vele vacatures te vervullen? Vooruitkijken vanuit je hart! Per 1 juni 2019 loopt dus mijn 2e termijn af. Het is nu tijd om ruimte te maken voor anderen, dat werkt verfrissend voor zowel de parochie als voor mijzelf. Zo krijg ik weer ruimte op een ander manier te werken in de wijngaard van God. Er is immers altijd ‘werk in de kerk’. Als kersvers lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem ga ik mij focussen op de belangen van onze medechristenen in het Heilig Land. Wanneer je gaat zien wat God met je voorheeft en dat je leven hier daarvoor bepalend is, dan zet dat een enorme vaart achter je geestelijk leven. Ik ben dankbaar dat dit gedurende de afgelopen acht jaar steeds de inspiratie voor mij is geweest en ben er trots op dat ik dit heb mogen doen. Hartelijk dank aan eenieder voor het vertrouwen, want wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt. Samen één. God bless you! Astrid van der Valk Vicevoorzitter Bij de voorplaat Dit is een van de glas-in-loodramen uit de H. Willibrordkerk in Oegstgeest, waarover Dik Kompier in het meinummer schreef. Hij maakte ook de foto. Zie toelichting op pagina 10.


Voorwoord juni - Kom Heilige Geest Wie verlangt niet naar zo'n ervaring zoals op de voorpagina is afgebeeld; Maria met de apostelen die geraakt worden door het vuur van de Heilige Geest. In dit mooie glas-in-loodraam uit de Willibrordkerk in Oegstgeest zien we geen vurige tongen maar lichtstralen, alsof de ontwerper het woord van Jezus in gedachten had: Jullie zijn het licht van de wereld. Zie voor meer over dit glasin-loodraam blz. 10. Over de Heilige Geest, hoe dit woord en de betekenis zich heeft ontwikkeld, leest u wat meer op blz. 4, in Woorden uit de Bijbel. Het is de Heilige Geest die de Kerk tot het levende Lichaam van Christus maakt, een gemeenschap die door de ene Geest wordt bezield. Daarvan zijn de vele artikelen in ons blad een mooi voorbeeld. Of het nu over de jongeren op Palmzondag gaat (blz. 5) of over bedevaarten en de gezinscatechese (blz. 8 tot 11), steeds gaat het om de levende gemeenschap die door de Heilige Geest wordt bewogen om het goede voort te zetten dat Jezus ons heeft voorgedaan. Zo is het natuurlijk ook bij alle parochiepagina's. Of het nu gaat om liturgie of ontmoeting, catechese of diaconie, bestuur of andere werkgroepen, steeds gaat het erom dat we de goede geest bewaren, samenwerken en ons ĂŠĂŠn weten met bisdom en wereldkerk. Tot slot wil ik uw aandacht nog vragen voor de vacatures. Dat de Geest ook u daartoe inspireert.

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank) Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar.

Pastoor Michel Hagen

Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacant Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team Uit het Pastoraal Team We hebben de volgende belangrijke mededelingen:

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst en diaken George Brink

Pastoraal woord Op 4 mei hadden mijn vrouw en ik in de St Paulusabdij in Oosterhout een indrukwekkende ontmoeting met Edith Eva Eger. Zij is van origine een Hongaars-Joodse en is na de oorlog geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Daar is zij uiteindelijk psychotherapeut geworden, en op haar negentigste (!) heeft zij een belangrijk boek geschreven over haar leven, met als titel ‘De Keuze’. Edith Eger is een holocaust-overlevende. Zij vertelt hoe zij in haar leven heeft kunnen kiezen voor de liefde en niet voor de haat. En zo zie ik haar de abdij ook binnenkomen: een kleine, nog mooie vrouw, die liefde uitstraalt en die alle aanwezigen de hand reikt. Niet dat haar kampervaringen geen sporen hebben achtergelaten, want ook haar tranen zijn nog steeds voelbaar aanwezig. Als jong meisje kreeg Edith een balletopleiding, het ballet was haar lust en haar leven, tot zij wegens haar Joodse achtergrond moest stoppen. Op weg in de veewagon van de trein naar Auschwitz zei haar moeder haar: ‘Ze kunnen je alles afpakken, maar niet je gedachten’. Hierdoor behield Edith een innerlijke vrijheid, waardoor ze zich uiteindelijk vrijer voelde dan haar bewakers, die in de greep waren van het kwaad. Ze moest dansen voor Mengele, de beruchte kamparts die haar ouders de dood had ingestuurd. Ze kon het, doordat ze zich voorstelde dat ze optrad in de opera van Boedapest. Edith overleefde Auschwitz, uiteindelijk meer dood dan levend, met haar

4

zus Magda. Zij verloor haar ouders en haar grote jeugdliefde. Jarenlang kampte ze met schuldgevoelens, zoals vele lotgenoten, omdat zij wel had overleefd. De bevrijding daarvan kwam pas in 1990, toen zij Auschwitz bezocht. Toch noemde zij het kamp een ‘kostbare gave’. Dat is, omdat ze daar te midden van alle verschrikkingen God vond, de ‘kleine kostbare God’: ‘God heeft mijn ouders niet vermoord. Mensen hebben dat gedaan. En God zorgde ervoor dat mijn woede omsloeg in medelijden. Niemand werd geboren om te haten. Ik koos voor de liefde, in plaats van haat. Het is de liefde die me heeft gered. Het is de liefde die me in leven houdt.’ (interview in Trouw, 4/5/2019) Edith laat in haar leven zien, dat we altijd een keuze hebben, met de hulp van God. Zij is geslachtofferd, maar wil zich geen slachtoffer voelen. Zij laat zich niet gevangenhouden in de vraag ‘waarom is mij dit overkomen?’, maar vraagt zich af ‘hoe nu verder?’ Als psychotherapeute heeft zij vele getraumatiseerde mensen geholpen te kiezen voor liefde en bevrijding. Een-van-de-sokken-blazend interview, zo noemde een columnist van Trouw het interview met Edith Eger in dezelfde krant. Van-de-sokken-blazend was onze ontroerende ontmoeting met deze levenswijze en liefdevolle vrouw. Mogen ook wij de Heer ontmoeten in de tegenslagen van ons leven en met zijn hulp groeien in liefde en mededogen voor onze medemensen. Diaken George Brink

- Vanuit het Pastoraal Team klinkt nu een noodkreet om vrijwilligers voor het Parochiebestuur. Omdat Astrid van der Valk en Mike Emmerson per 1 juni weg zijn is dit een zeer urgent punt waarvoor dringend de hulp van iedereen wordt gevraagd. Wij zoeken dus nog steeds naar kandidaten voor het Parochiebestuur, het liefst uit iedere kern één. Een overzicht van openstaande vacatures voor het Parochiebestuur: secretaris, personeelszaken, Communicatie & PR, fondsenwerving en ledenadministratie. - De Franse gemeenschap heeft toegezegd de eerste drie jaar te blijven kerken in DGH (De Goede Herder) - De geplande bedevaart voor juni naar Kevelaer gaat dit jaar niet door maar in plaats daarvan zullen we met onze parochie op 6 juli op bedevaart gaan naar Brielle. - Er is dit jaar hard gewerkt aan Parochiecatechese. Met alle vrijwilligers zullen we de eindevaluatie laten plaats vinden in juni. Er zal hierbij teruggekeken worden op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar het volgende seizoen. - We hebben in juni een heel feestelijke maand in onze parochie. Op 9 juni zal het H. Vormsel plaats vinden in Katwijk voor de hele parochie en 23 juni zullen in alle kernen de kinderen de Eerste Heilige Communie ontvangen. Namens het hele Pastorale Team wens ik u een mooie en gezegende maand juni. Kapelaan Boris Plavčić

Save the date! Jaarlijkse Strandmis voor jongeren op zondag 7 juli in de middag op het Katwijkse strand. Nadere info volgt.


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk Astrid van der Valk opgenomen in de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem In de basiliek van Sint Jan te ‘s Hertogenbosch vond op 18 mei de plechtige investituur plaats van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Ten overstaan van de Groot-prior Mgr. A. Hurkmans spraken 24 nieuwe leden hun gelofte uit. Daarna werden 8 edelvrouwen, 13 ridders en 3 priesters bekleed met de riddermantel en omhangen van de dollar met het Jeruzalemkruis. Astrid van der Valk, onze vicevoorzitter was een van de acht edelvrouwen, die toegetreden zijn tot de ridderorde. Tour of Faith, 14 april 2019. Foto: Ramon Mangold. Bron: Bisdom Rotterdam

Mgr. Van den Hende en jongeren vieren samen Palmzondag Op Palmzondag kwamen Mgr. Van den Hende en jongeren bij elkaar voor de Tour of Faith in Delft. Palmzondag is de diocesane Wereldjongerendag. Op het plein voor de HH. Nicolaas en Gezellen kerk vormen de ongeveer 35 jongeren een kring. De bisschop zegent de palmtakjes. Daarna leest diaken Frank Steijger het evangelie waarin wordt verteld van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De uitgebreide evangelielezing tijdens de eucharistieviering vertelt over het lijden van Jezus. “De stemming is gauw omgeslagen”, preekt de bisschop. “Was Jezus eerst de held, de koning van de vrede, die de stad binnenkwam, al gauw verandert de sfeer en staan mensen hem uit te jouwen. Jezus maakt zich klein. Hij laat zich niet voorstaan op zijn goddelijkheid. Hij gaat met de liefde van God de weg van vernedering.” “We vieren steeds opnieuw Pasen om te beseffen dat Jezus leeft. Je hoort zoveel over geweld en haat, over levens die niet lijken te tellen, dat je bijna zou zeggen: de liefde van God krijgt geen kans, laat ik mezelf maar een beetje wapenen en niet te veel van mijn hart laten zien. Daarom vieren we deze week. Om te durven vertrouwen op de Heer en ons steeds weer op te stellen met liefde. De liefde is sterker dan de dood. En elk klein gebaar ten dienste van een ander, elk goed woord, kan niet uitgevlakt worden en is een teken van onze verbondenheid met Jezus. En als je je klein voelt en angstig, weet dan: de Heer houdt ons vast.” Na de eucharistieviering is er ontmoeting in de zaal naast de kerk. De bisschop houdt een catechese over de manier waarop verschillende christelijke tradities het kruis van Jezus afbeelden: met of zonder corpus of, zoals in bijvoorbeeld India in de Syro-Malabaarse Kerk die met Rome verbonden is, met een lotusbloem en duif. “Elke keer als we bewust een kruis slaan, is dat een teken van onze verbondenheid met Jezus. Het is een teken dat je in Hem gelooft en je door Hem laat inspireren. Een kruisje dragen is ook een getuigenis, want als mensen ernaar vragen kun je erover vertellen, omdat je bij Jezus wil horen.” De bisschop deelt een poster uit met de vieringen van het Paastriduüm: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake. Verspreid over drie dagen lijken het misschien drie verschillende vieringen. Maar in wezen gaat het niet over drie, maar over één doorlopende viering, zoals de poster uitlegt. De Tour of Faith wordt afgesloten met een maaltijd van brood en soep. De volgende Tour of Faith vindt plaats op 12 mei in de St. Josephkerk in Wateringen. De jongeren zijn uitgenodigd voor de viering op Witte Donderdag in Dordrecht, bij The Passion. Bron: BIsdom Rotterdam

Groot-prior van de Ridderorde A. Hurkmans was de hoofdcelebrant in de pontificale eucharistieviering met meerdere bisschoppen waaronder mgr. H. Smeets (Roermond) en mgr. G. de Korte (Den Bosch), en met vlaggendragers van de schutterijen, en meer dan duizend gasten in de kerkbanken. Bijzondere andere gasten waren oud-bisschop P. Bär en voormalig kardinaal Adrianus Simonis, inmiddels 91 en 89 jaar oud. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een pauselijke werkorde. Wereldwijd zijn 35.000 ridders en edelvrouwen lid van deze ridderorde. Als belangrijkste opdracht ondersteunt de Orde geestelijke, charitatieve, culturele en sociale projecten in het Heilig Land. Verdieping van spiritualiteit en onderlinge broederschap behoren ook tot de doelstellingen van de Orde.

Foto's: Afdeling PR van de Ridderorde

5


Spiritualiteit

Woorden uit de Bijbel: "Heilige Geest" Pinksteren heeft alles met de Heilige Geest te maken. Daarom in deze rubriek aandacht voor de Heilige Geest. Het Nederlandse woord ‘geest’ is via het oudsaksisch verwant aan het Duitse ‘Geist’ en het Engelse ‘Ghost’. In de volksmond heeft het woord ‘geest’ nog wel iets van die oudsaksische betekenis in zich; het is iets dat je schrik aanjaagt. Daarmee lijkt het ook wat op het woord ‘spook', dat ook iets huiveringwekkends aanduidt, een onverwacht verschijnsel, opflakkerend. Het woord spook is echter vanuit het Oud Baltisch in onze taal gekomen. Toen in ons land het Evangelie voor het eerst werd verkondigd, zocht men een woord om het Latijnse woord ‘spiritus’ te vertalen. Daarvoor werd door de angelsaksische monniken het woord ‘geest’ gekozen, zoals zij zelf in hun vaderland het woord ‘ghost’ gebruikten. Het Latijnse woord ‘spiritus’ in het Evangelie is echter een vertaling van het Griekse woord ‘pneuma’, dat in het Oude Testament weer een vertaling is van het Hebreeuwse woord ‘ruach’. Zo zie je een keten van vertalingen. Hieronder wil ik verduidelijken hoe de betekenis van ‘geest’ en ‘heilige Geest’ gaandeweg verdiept is. Het Hebreeuwse woord ‘‫( 'ַחּור‬ruach) betekent: wind, adem, geest. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel (vers 1 en 2) lezen we: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren'. Er is veel gediscussieerd of daar nu staat: 'Geest van God' of dat je moet vertalen met: 'zeer hevige wind'. Onder zowel katholieke als protestantse exegeten verschillen de meningen. Verderop in de Bijbel is het wel duidelijker; zoals in Genesis 41, 38. Daar zegt Farao over Jozef die hij

6

viteit van de Heilige Geest. Zo zal het ook met het begin van de Kerk zijn, het is een hevige activiteit van de Heilige Geest. Komt het woord ‘Heilige Geest’ in het Oude Testament maar een paar keer voor, in het Nieuwe Testament dat veel dunner is, tellen we ‘Heilige Geest’ zo’n 23 keer; 'Geest van God' komt twee keer voor en ‘de Geest’ komt ruim 50 keer voor. tot onderkoning wil aanstellen: 'Hij vroeg zijn hovelingen: "Zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man?'” Of in 2 Kronieken 15, 1: 'Nu kwam de geest van God over Azarja, de zoon van Oded'. Ook 'heilige Geest' vind je in het Oude Testament, maar alleen in de bezittelijke vorm, verwijzend naar God: ‫ַחּור‬ ‫( ָךְׁשְדָק‬ruach kodshakha) 'Uw Heilige Geest' in Psalm 51,13, waar David verzucht: “Neem uw heilige Geest niet van mij weg”. Zo ook ‫( ֹוׁשְדָק ַחּור‬ruach kodsho), 'Zijn Heilige Geest', in Jesaja 63, 10 en 11: 'JHWH ... heeft hen opgenomen en gedragen, in alle vroegere dagen. Maar zij waren opstandig en bedroefden zijn Heilige Geest. Zo werd Hij hun tot vijand, Hij zelf streed tegen hen. Het volk dacht aan lang vervlogen dagen, aan Mozes en de zijnen: `Waar is Hij nu, die eens de herder van zijn kudde uit de zee heeft gehaald; waar is Hij nu, die zijn Heilige Geest in diens hart heeft gelegd?” In het Oude Testament begeestert de heilige Geest mensen om namens God te spreken, om anderen te waarschuwen en om Gods plannen aan te kondigen, maar ook om vol vreugde God te bezingen in liederen en Psalmen. Wanneer je het Evangelie van Lukas leest, dan begint het vrijwel meteen met de Heilige Geest. In hoofdstuk 1, vers 15 zegt de engel over Johannes de Doper: “Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer; wijn of sterke drank zal hij niet drinken, en nog in de schoot van zijn moeder zal hij met de heilige geest vervuld worden”. Als Maria in vers 34 zegt dat ze geen omgang met een man heeft, schrijft Lukas: 'Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God”. Het leven van Jezus begint met een bijzondere acti-

Wanneer Jezus over de Heilige Geest spreekt dan is de betekenis veel breder dan de Geest die de profeten heeft geïnspireerd. Jezus gebruikt woorden en namen voor de Heilige Geest zoals: 'Dan zal mijn Vader … u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven. (Johannes 14,15-21)' . In het Grieks staat er: 'een andere 'paraklèton', Parakleet. Dat woord wordt verschillend vertaald: Helper, Trooster, Pleitbezorger. Elke vertaling geeft een stukje betekenis. De Parakleet is dit allemaal, iemand die altijd aan je zijde staat, die voor jou een steun en toeverlaat is. Het is een andere invulling van de Godsnaam – Ik ben die is, Ik ben er, Ik ben er altijd. Het is wat Jezus ook over zichzelf zegt: “Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.” Jezus zegt ook nog: “De Helper, de heilige Geest, … zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14, 26). Zo is de Heilige Geest ook een leraar, net als Jezus. Vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament zien we zo hoe God gaandeweg zijn Geest aan ons openbaart. Met Pinksteren gaan we vieren dat de Heilige Geest de Kerk vormt tot het Lichaam van Christus, een communio, een gemeenschap, bezield door één Geest, die doorgaat in de tijd om de goede dingen te doen die Jezus ons voordeed. De Heilige Geest wil ons allen bezielen tot daden van goedheid, Hij wil ons sterken, bemoedigen, inspireren en kracht geven. Of met het gebed dat de bisschop spreekt bij het sacrament van het Vormsel: “ … zend over hen de Heilige Geest, de Trooster, schenk hun de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam. Door Christus onze Heer." Ik wens u een gezegend Pinksterfeest. Pastoor Michel Hagen


Spiritualiteit Heilige van de maand: Heilige Bonifatius

dacht wat goed is en wat niet. In de voorbereiding kwam een tekst naar voren uit Youcat (de jongerencatechismus van de katholieke Kerk) aan: ‘De stille Gast in onze ziel’ – zo noemt Augustinus de Heilige Geest. Wie Hem wil voelen, moet stil worden. Onderstaand gebed om vernieuwing door de heilige Geest droeg zij ook aan. Ik geef het hierbij graag door. Een gebed dat mooi past in de dagen rond Pinksteren.

In dit jaar van de roepingen heb ik gekozen voor de Heilige Bonifatius. Deze heilige heeft geleefd van ca. 673 tot † 754. Bonifatius heeft de blijde boodschap verkondigd en velen tot geloof gebracht. Hij was bisschop en martelaar. De Heilige Bonifatius werd op 5 juni in het jaar 754, op Pinksterzondag, samen met 52 andere christenen, in Dokkum vermoord. De heilige Bonifatius werd geboren met de naam Winfried, in het Angelsaksische Wessex in 673. Zijn scholing vond plaats in het klooster van Exeter. Hier ontving hij zijn roeping en zijn theologische opleiding. Aansluitend trad hij in het benedictijnenklooster van Nursling in. Nadat hij op zijn dertigste de priesterwijding ontving, trok Bonifatius als missionaris, vanuit wat we nu Engeland noemen, naar het vasteland om de Germaanse stammen te bekeren. Vooral de Friezen verzetten zich zeer tegen zijn boodschap. Bonifatius stuitte hier op zware tegenstand; de Friezen hielden zich stevig vast aan hun heidense erediensten. Op allerlei manieren trachtte Bonifatius de heidense Germanen te overtuigen. De Heilige Bonifatius gebruikte hierbij soms ook enkele onorthodoxe methoden, zoals het omhakken van heilige eiken, wat uiteindelijk voor de Friezen de aanzet gaf om hem te vermoorden.

Dirk Gudde, pastoraal werker Afbeelding: de heilige Bonifatius, gravure door Cornelis Bloemaert, ca. 1630

Wensbede van de H. Bonifatius: 'Moge God almachtig, schepper en rechter der wereld en Christus met Hem, die heerst als een stralende koning, het vuur dat Hij in u ontstoken heeft, behoeden en bewaren voor altijd.' De heilige Bonifatius is de patroonheilige van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij is de patroonheilige van bierbrouwers, boekhandelaren, kleermakers, vijlenmakers. Hij kan worden herkend doordat hij een boek draagt dat door een zwaard is doorboord. Verder kan hij in zijn handen een stok of knots dragen; gekleed zijn in de kleding van een bisschop; een tabberd, mijter en een staf. Attributen: een gesel, een raaf, een vos of een tros druiven. Dit om zijn manier van missionair denken weer te geven. Verhalend wordt hij afgebeeld terwijl hij een bron doet ontspringen, een boom omhakt, met een bijl bij een gevelde eik staat.

Tijdens zijn bezoek aan paus Gregorius II in Rome gaf deze hem zijn nieuwe naam: 'Bonifatius' wat betekent hij die goed doet, de weldoener. Nadat hij jaren door Hessen, Thüringen en delen van het Frankische rijk had gereisd, ontving hij van paus Gregorius II de wijding tot bisschop. Van de hofmeester van het Frankische rijk, Karel Martell ontving Bonifatius documenten die hem aan het hof van alle bevriende heersers in Europa bescherming boden.

Gebed van de maand

Op tachtigjarige leeftijd keerde de heilige Bonifatius terug naar Friesland, om vanuit zijn roeping ook deze mensen te bekeren tot het Christendom. Uiteindelijk gaf hij hier zijn leven voor de bekering van de Friezen.

Een van de ouders van de vormelingen van dit jaar zal zelf ook nog haar vormsel doen. In haar motivatie voor het Vormsel schrijft zij: Door het Vormsel kun je de Geest van God in je hart ervaren. Door doop en vormsel word je bedachtzaam: je ziet met meer aan-

Diaken Peter Winnubst

St. Patrick’s Cathedral, glas-in-loodraam doop van Jezus - Foto: M. Hagen

Geest van vreugde, door U leeft Christus in ons en leven wij in Hem. Vergeef ons als wij U vergeten en niet in uw vreugde kunnen leven. Geest van God, maak ons leven nieuw.

Geest van liefde, U verbindt ons in liefde met U en met mensen om ons heen. Vergeef ons als wij kwetsen die wij liefhebben en hun liefde de rug toekeren. Geest van God, maak ons leven nieuw.

Geest van het Lichaam van Christus, U maakt ons tot één Kerk door de hoop die leven doet. Vergeef ons als wij de eenheid verbreken en de boodschap van geloof, hoop en liefde verduisteren. Geest van God, maak ons leven nieuw. (Uit: W.R. van der Zee: Vlam van de Geest)

7


Augustinus, 6 in 1 23 juni 23 juni 23 juni 6 juli 7 juli EvL

Parochiekalender JUNI 2019 2 juni 9 juni 9 juni 16 juni 18 juni

Parochie-gezinsviering Pinksteren H. Vormsel in Katwijk Orgelconcert Voorschoten, p.22 Canonieke visitatie, p.12

Sacramentsdag EHC in alle parochiekernen Info avond The Passion, p.10 Bedevaart Brielle, p.8 Strandmis Katwijk, p.4

Vacaturebank parochie H. Augustinus - Katwijk / Oegstgeest / Voorschoten / Wassenaar Het parochiebestuur maakt zich zorgen om het grote aantal (aankomende) vacatures in het bestuur (6 van de 9!). Het doet een beroep op de parochianen om na te denken over mogelijke kandidaten en mensen te polsen. Meer info over vacatures en taakomsschrijvingen op: www.parochie-augustinus.nl/vacatures-bestuur/ Deze maand zijn er vijf vacaturemeldingen uit de parochiekernen: H. Laurentius in Voorschoten: - Assistenten voor doopvieringen, zie p.23 in nummer 5

Brielle HH. Martelaren van Gorcum 6 juli 2019 Zoals ook vorig jaar het geval was zal onze parochie dit jaar weer met een bus naar Brielle gaan om deel te nemen aan de Nationale Bedevaart ter herdenking van de HH. Martelaren van Gorcum. De bedevaart zal dit jaar in het teken staan van het Jaar van de roepingen . Brielle is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal op de eerste zaterdag in juli trekken vele katholieken naar dit bedevaartsoord om de Martelaren van Gorcum te gedenken en om gesterkt te worden in hun geloof. Samen wordt stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum. De Nationale Bedevaart mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen. Het is een heel fijne belevenis om de hele dag te vertoeven met andere gelovigen uit heel het land. Het programma van de Nationale Bedevaart op 6 juli ziet er als volgt uit: 11.00 uur: Eucharistieviering, hoofdcelebrant: Mgr. Van den Hende Na de viering is er biechtgelegenheid 13.15 uur: Rozenkransgebed 14.00 uur: Kruisweg 15.00 uur: Vesperviering, processie en pelgrimszegen

8

H. Willibrord in Oegstgeest: - Bloemengroep: verzorgen van de bloemen - Contactpersonen: een attentie brengen bij mensen De Goede Herder in Wassenaar: - Penningmeeester en secretaris voor de Beheercommissie De redactie vraagt dringend uw aandacht en actie voor de volgende vacatures in haar midden: 1. Pagina Huwelijk, gezin en jongeren 2. Pagina's 6 in 1 (in totaal drie pagina's) 3. Locatieredacteur voor Oegstgeest

Wij vertrekken vanuit alle dorpen in de parochie volgens onderstaand schema naar de Bedevaartkerk van het heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5, Brielle: 07.45u Voorschoten RK Kerk 08.10u Wassenaar RK Kerk Sint Willibrordus 08.35u Oegstgeest RK Kerk 09.00u Katwijk RK Kerk Terugreis na afloop van de laatste viering. Dit zal rond 16.30u zijn. Aanmelding kan via de inschrijflijsten achterin de kerken of via email erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, = op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H Augustinus, met als ver-

Bron: Briels Nieuwsland

melding “Brielle 2019” Voor meer informatie zie: www.martelarenvangorcum.nl Erik van Blerk

Fietsen naar Brielle Op 6 juli a.s. wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehouden. Reinoud Kaasschieter heeft al twee keer van Wassenaar naar Brielle gefietst. En deze keer wil hij andere bedevaartgangers uitnodigen deze tocht met hem te rijden. De afstand is heen en terug 90 km. Om op tijd te komen, wordt wel een tempo van gemiddeld 20km/h aangehouden, zonder rustpauze. Eten en drinken zelf meenemen. In Brielle is ook eten en drinken te koop. Kosten van de pont in Maasluis: 2x €1,40. Hebt u belangstelling, meldt u zich dan aan op alpha.jozefkerk@hotmail.com Reinoud Kaasschieter


Augustinus, 6 in 1 Zomerreis naar Beauraing De zomerreis van maandag 19 t/m zaterdag 24 augustus 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen aan deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij. Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord, maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van daar uit een schitterend uitzicht over de stad. Wie het sportiever wil kan ook een kanotocht over de Lesse maken of ondergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek. Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van het bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers.

Lourdesreis september 2019 Deze 9-daagse busreis brengt u niet alleen naar Lourdes, maar laat u ook genieten van diverse mooie plaatsen onderweg. De heenreis vindt plaats via de Bourgognestreek, waar we onder meer het beroemde HĂ´tel-Dieu in Beaune bezoeken. De terugreis verloopt via Nevers. Daar bezoeken we het klooster waar Bernadette gewoond heeft en waar ze ligt opgebaard. In Lourdes kunt u aansluiten bij het programma dat de Limburgse Bedevaart u aanbiedt.

Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht Kosten ca. â‚Ź 450,-- (vol-pension) Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto, m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595

Voor deze reis, van 14 t/m 22 september 2019 vanuit Noordwijkerhout, zijn nu nog plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie: Trees Hogervorst 06 1472 8271 Joke van der Poel 06 3375 6943 Kuintje en Wil van Rijn 071 402 8066

OLV Beauraing

9


Augustinus, 6 in 1

U las reeds in eerdere Augustinussen (3 en 4) over de voorbereidingen van The Passion voor Wassenaar. Let op: niet alleen voor Wassenaar, het is Augustinus-breed! Doe mee!

23 juni Informatieavond Musical 'The Passion' Zoals via eerdere berichtgeving al is aangekondigd, zal in onze regio op 3, 4 en 5 april 2020 de musical 'The Passion' worden opgevoerd. Deze musical wordt geregisseerd en muzikaal begeleid, door een geschoold artistiek team, dat veel ervaring heeft met musicals. De musical is toegankelijk voor iedereen, ongeacht woonplaats, religie, leeftijd of huidskleur. Juist het thema van 'The Passion' roept ons op tot verbondenheid met elkaar. Iedereen, die op de één of andere wijze zijn of haar bijdrage wil leveren aan deze prachtige productie is welkom op de informatieavond. Dat kunnen spelers zijn, zangers/zangeressen, muzikanten, koorleden, technici, bouwers, kostuumnaaisters, mensen voor handen spandiensten en ga zo maar door. Met elkaar willen wij een mooie productie neerzetten. Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, nodigen wij van harte uit op 23 juni a.s. Aanvangstijd: 19.00 uur. Locatie: St. Jozefkerk, Parklaan 28, Wassenaar. We zouden het op prijs stellen als u/je ons via de mail vóór 17 juni a.s. Laat weten of u/je aanwezig zult zijn. Voor nadere informatie: 06-3406 9840 of info@thepassionwassenaar.nl

Toelichting op de voorplaat De H. Willibrordkerk in Oegstgeest heeft twee series ramen: een serie boven het orgel en een serie aan de linker- en rechterzijde van de kerk. Beide series hebben een volkomen andersoortige vormgeving. Die boven het orgel (de plaats, waar vóór de herinrichting van de kerk naar aanleiding van het tweede Vaticaanse concilie in de jaren zestig, het altaar stond) bestaat uit 15 panelen. Het zijn drie rijen boven elkaar geplaatste afbeeldingen, die samen de bijzondere momenten (geheimen) uit het leven

10

van Maria uitbeelden. De ramen kwamen pas in de kerk zes jaar na de inwijding van de kerk in 1901. Nadat de bouw was voltooid, was het geld op. Bouwpastoor Willem Roozen zorgde dat er, jaren later, voor deze ramen een budget was. De ontwerpen zijn van Ed Löhrer, een Utrechtse glazenier uit de school van Pierre Cuypers. De vier andere ramen, links en rechts in de zijbeuken, zijn totaal anders. Ze stellen de vier grote feesten van het kerkelijk jaar voor: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en het Laatste Oordeel. Deze werden in de jaren zeventig geplaatst. De ontwerpen zijn van Lambert Simon, een zeer gevraagde glasmeester in zijn tijd.

Gezocht: caravan of tent We zouden graag een gezinnetje (vader, moeder, kind van 2, in december 2018 gevlucht uit Nicaragua) dat tijdelijk parochiaan was in onze kerk en dat nu is verhuisd naar een AZC in Schalkhaar (een kazerne) een vakantietje aanbieden van een week in Wassenaar. Even terug in de parochie waar ze het zo fijn hadden, even eruit. We hebben al een gratis plek op camping Maaldrift geregeld en de fietsenmaker stelt fietsen ter beschikking. Nu zijn we op zoek naar iemand die zijn caravan, vouwwagen of bungalowtent ter beschikking wil stellen in juni of begin juli. Is er iemand die daar bij kan helpen? Bel dan naar de Sloep (di-vrij tussen 9.00 en 12.30 uur: 070-5118133) of mail naar: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl. MdM

De afbeelding op de voorplaat, vóór in de kerk de middelste van de bovenste rij, toont de situatie van het Pinksterverhaal in een mooi kader. Rond Maria zitten (10!) apostelen. Zij kijken naar boven. De handen eerbiedig gevouwen. Boven de hoofden voor eenieder een vurige straal: de neerdaling van de Heilige Geest. Het geeft een situatie weer. Het is een statische voorstelling.

Aanmelden EHC en Vormsel 2020

Kinderen die volgend schooljaar in groep 4 of in groep 8 zitten kunnen zich aanmelden voor het Eerste H. Communieproject (EHC) en het H. Vormselproject. De beide projecten gaan van start in september. De EHC vindt plaats op 14 juni 2020 in de Sint Willibrordus en het Vormsel op 31 mei in In 1907 was de boodschap van de leer de H. Willibrord in Oegstgeest. U kunt van Christus vooral een zaak van de zich vast aanmelden via het secretarigeestelijkheid. De gelovigen waren de aat van uw eigen parochiekern. volgelingen, die door hun aanwezigheid de grootsheid van de Kerk zicht- U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht baar maakten. Dat gaf ook een binden- waar en wanneer beide projecten van de factor, een gemeenschapsgevoel, start gaan. waaruit veel activiteiten ontstonden: veel diaconie, maar ook meer seculiere verenigingen zoals de postzegelverzamelaars, de duivenmelkers etc. Overal was de pastoor of een van de kapelaans bij betrokken. (Uit het artikel dat in het meinummer van De Augustinus verscheen.) Els van Leuken


Huwelijk, gezin en jongeren Paus Franciscus: laat de kinderen in de kerk blijven

Catechese voor ouders Tijdens de centrale gezinscatechese H. Augustinus hebben niet alleen de kinderen catechese maar ook de ouders. Op zondag 19 mei was er voor de 80 ouders een gastspreker uit Vlaanderen; de theoloog Stijn van den Bossche. Hij sprak zeer inspirerend over geloven in deze moderne tijd en de keuzes die daarmee te maken hebben. MdM

Gezinsviering H. Augustinus De gezinscatechese H. Augustinus wordt steeds afgesloten met een gezinsviering. Centraal stond de boodschap van Jezus: "Jullie moeten elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad". Kapelaan Boris zei: "Dit zegt Jezus tegen de wereld en het mag ook op Facebook komen en waar je maar wilt, zodat iedereen de Blijde Boodschap hoort". De kinderen gaven het goede voorbeeld. Na een 1, 2, 3 van de kapelaan, riepen zij luid en duidelijk "Jullie moeten elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad". Toen kon de hele kerk niet achterblijven en klonk het minstens zo luid: "Jullie moeten elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad". Beste lezer van het blad: Zegt het voort! MdM

Ken je dat? Je neemt je baby, dreumes of peuter mee naar de Mis, maar relaxt is het niet. Je kind zit niet stil en het maakt geluid: Het praat en het doet mee met de Mis, maar dan wel met de priester. Het kind zingt, maar op zijn of haar moment. Je ontdekt dat er een keur van onvermoede bronnen van geluid bestaan; het boekje om in te laten lezen, valt keihard op de grond (en nog eens, en nog eens). En dan is er natuurlijk nog de huilbui: luid en duidelijk en niet te stuiten. Hoofden draaien zich om; soms met een bemoedigende lach, maar soms ook met verstoorde blikken. Tegelijk merk je ook dat het goed is als het kind van heel jongs af aan mee gaat. Hij of zij hoort erbij en vindt het fijn in de kerk, maar moet nog wel leren om zich aan te passen. Net zoals dat kinderen zoveel dingen nog moeten leren en oefenen. Het is goed als ze daarvoor de ruimte krijgen. Voor alle ouders die dit soort stress ervaren had Paus Franciscus recent een bemoedigend woord. Tijdens de avondmis in de parochie van San Giuseppe all’Aurelio in Rome op 14 december jl., zei de Paus dat de tranen van kinderen 'de beste preek' zijn. Hij zei: “Kinderen huilen, ze zijn luidruchtig en ze stoppen niet met bewegen, maar wat mij echt irriteert is als een kind in de kerk huilt en iemand zegt dat het weg moet. Gods stem is in de tranen van een kind: zij moeten nooit gemaand worden de kerk te verlaten.” MdM Deelbron: www.catholicnewsagency.com d.d. 30.12.2014 Eerder verschenen in parochieblad De Augustinus 2015/2. Herhaalde plaatsing omdat ook ouders anno 2019 aangeven dat ze hiermee worstelen. We hopen ze hiermee een hart onder de riem te steken: Kom vooral naar de kerk, van harte welkom!

De jongeren gingen op 12 mei met kapelaan Boris voor moederdag naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Foto RKJ H. Augustinus.

Zelfs tijdens voetbal in het Licht....

Foto Wim Koopman IHGO

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Canonieke visitatie en vrijwilligers Eens in de drie jaar vindt er vanuit het bisdom een canonieke visitatie plaats aan de parochies. Doel hiervan is om na te gaan of de afspraken die zijn gemaakt, ook in praktijk worden gebracht. Breder gezegd, de contacten tussen bisdom en de parochies te onderhouden. Zaken die aan de orde komen, zijn het pastoraat, staat en onderhoud van het kerkgebouw, vacatures e.d. Voor onze parochie H. Augustinus staat de visitatie gepland op 18 juni a.s. Voor suggesties vanuit de parochianen houden wij ons als BC uiteraard van harte aanbevolen. Hoewel wij binnen onze parochiekern van de H. Joannes de Doper nog steeds kunnen rekenen op een zeer groot aantal enthousiaste vrijwilligers, ligt dit parochiebreed helaas wat anders. Binnen het parochiebestuur komen er nl. een reeds lange tijd aangekondigde vacatures, die na herhaalde oproepen nog steeds niet zijn ingevuld. Het gaat hierbij om een vice-voorzitter/secretaris, een lid communicatie/fondsenverwerving en een penningmeester. Tot nu toe hebben wij als parochiekern H. Joannes de Doper, met Astrid van der Valk als vice-voorzitter en Chris Warmenhoven als secretaris en portefeuillehouder gebouwen, nog steeds een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het parochiebestuur. Ongetwijfeld beschikt onze parochiekern nog over de nodige talenten. Mocht u/jij zich bekwaam achten en zich geroepen voelen om één van de genoemde functies te gaan vervullen, meld dit dan bij de BC! Leen de Best, voorzitter BC

Lichtweg Het begint al een aardige traditie te worden om ieder jaar opnieuw de Lichtweg te bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren. We staan dan stil bij alle momenten vanaf Pasen. 14 Momenten waarop Jezus zich na zijn Verrijzenis aan zijn leerlingen vertoonde en bij de wonderlijke gebeurtenissen die er plaatsvonden. Met de Lichtweg lopen we weg van de dood naar het Ware Leven. Daar mogen we in geloven. Daardoor mag ons geloofsleven een groeiproces doormaken. Jezus zegt: ‘Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware Levenslicht bezitten.’ Licht en water, twee elementen uit de Paaswake komen terug in deze viering, nog even het gevoel van diepe vreugde ervaren van Jezus Verrijzenis met Pasen, zodat we met Pinksteren klaar zijn om zijn Heilige Geest te ontvangen. Woensdag 5 juni om 19.00 uur zullen we met elkaar de Lichtweg volgen. We zitten bij elkaar samen op de plek waar het koor normaal zit, samen bidden, samen ons geloof belijden en samen vieren. U bent van harte welkom. Gebedsleider Anneke Noordermeer - Karremans

12

Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur (oneven week), zo 9.30 uur viering in de sacristie: wo 9.00 uur

A G E N D A: ST. JANSFEEST: Schrijft u het alvast in uw agenda? Op zondag 30 juni is het weer zover. Wel zes dagen na de 24ste, maar op 23 juni is er Eerste Heilige Communie. KERKENVEILING: 11 oktober

Kinderwoorddienst Na een gezellige bijenkomst in mei, staat de bijeenkomst van juni alweer voor de deur. Op zondag 16 juni zijn we er weer. Wij hebben er weer zin in. Jullie ook? We beginnen met een bijbelverhaal en daarna maken we er met z’n allen een leuke ochtend van. Neem gerust een vriend of vriendin mee! Tot dan, Linnsey, Marit, Isabel


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Passie bij ‘The Passion’ maar niet in de kerk Met vier parochianen uit Katwijk reden we donderdagmiddag 18 april rond 15.45 uur met de door het bisdom Rotterdam gesponsorde bus mee vanuit Katwijk naar Dordrecht. Daar zouden we om 18.00 uur eerst de eucharistieviering mee mogen beleven, een viering waarin o.a. bisschop Hans van den Hende voorging. Wel jammer dat we die dag er maar ‘met vier’ waren, maar ook uit de andere parochiekernen van de H. Augustinus konden we niet veel deelnemers noteren. deze viering in Dordrecht waren uitgenodigd. Maar persoonlijk vind ik het een gemiste kans dat in teksten, gebeden en liederen er in deze viering van ruim twee uur niets voor die jongeren ‘te halen’ viel. Waarom niet als ze speciaal werden benoemd bij aanvang?

schitterende muziek werd meebeleefd. Natuurlijk zie en hoor je het op televisie veel beter, maar er zelf bij zijnde besef je ook wat er allemaal moet gebeuren om zo’n televisiespektakel te kunnen realiseren. Mooi om te horen dat ‘The Passion’ in 2011 op voorspraak van ons bisdom met (televisie)partners is opgezet. Daar op het terrein staande, meezingende werden vreemden bekenden en bijna vrienden. Alle geloven, culturen en leeftijden stonden daar schouder aan schouder met elkaar om deze mooie uitvoering met een briljante Martijn Krabbé als verteller te kunnen meebeleven. Moet dat niet dagelijks in ons eigen geloof terug te vinden zijn?

Gemiste kans bij viering We werden keurig bij de kerk afgezet, plaatsje toebedeeld met dank aan John Bakker van het bisdom, en om 18.15 uur kon de viering wat later beginnen want meerdere bisdombussen hadden de files onderweg ‘een hand gegeven’. Deze grote kerk was tot meer dan de laatste plaats bezet door alle ‘The Passion’-gangers en gasten van het bisdom Rotterdam. Er was een speciaal woord van welkom door vicaris-generaal Tjeerd Visser gericht aan alle jongeren uit het bisdom die speciaal voor de ‘The Passion’ en

Samen beleven! Na de viering ontvingen we allen bij de uitgang een lunchpakket en vertrokken Bedankt we in één imponerende sliert wandeWe werden na afloop bij de kerk weer laars naar het schitterende terrein keurig opgehaald met de bus en na het waar ‘The Passion’ door zeer veel afzetten in Katwijk bij onze kerk besefaanwezigen in woorden, beelden en ten we gevieren dat we een unieke dag met ‘The Passion’ en de viering hebben mogen meebeleven. Dank aan het bisdom Rotterdam voor dit mooie initiatief en… natuurlijk hebben we thuis met Pasen de uitzending op televisie teruggekeken. We zagen onszelf niet staan, maar we waren er wel echt bij. Gerard Bol

Fijn dat de redactie een verslag mocht ontvangen van parochianen die aanwezig waren in Dordrecht. De foto's die we binnen kregen zijn genomen door Gerard Bol, Astrid van der Valk en Peter van Mulken.

13


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

Richard Hulmer is jaren in onze parochie actief geweest als bestuurder en als lid van de Technische Commissie. Hij heeft veel kennis over het interieur van onze kerk en over de geschiedenis van de kerk. Jaarlijks vertelt hij over onze kerk tijdens de Open Monumentendag. In een serie artikelen wil hij ons deelgenoot maken. Vandaag deel 1

Het Angelusklokje Viermaal per jaar mogen wij als parochie het Angelusklokje ophalen uit het Katwijks Museum. U vraagt zich natuurlijk af waarom maar vier keer. Om daar achter te komen duiken we even kort de geschiedenis in: Het Angelusklokje is in 1530 aangekocht bij de klokkengieterij van Pieter van de Ghein in Mechelen, bestemd voor de toenmalige katholieke kerk in Katwijk aan den Rijn, wat nu de Dorpskerk is. Het klokje moest een klein formaat hebben en werd geplaatst achter op het dak van het middenschip, in een speciaal torentje. Ook de klank moest licht en helder zijn. Het is een typisch katholiek gebruik ’s middags om 12.00 uur het Angelusgebed te bidden, voluit het 'Angelus Domini' en het luiden van dit klokje riep de gelovigen daartoe op. Echter door de Reformatie en de Beeldenstorm rond het jaar 1572 is het klokje verdwenen uit die kerk en enige eeuwen spoorloos geweest. In 1848 bij de invoering van de grondwet van Thorbecke, waarbij o.a. de vrijheid van godsdienst werd vastgesteld, mocht er een katholieke kerk gebouwd worden in de Grote Steeg - een zijstraat van nu de Rijnstraat - en daar kwam het klokje plotseling weer tevoorschijn en er werd dankbaar gebruik van gemaakt als luidklok. Deze kerk werd in het begin van de vorige eeuw te klein en er moest een nieuwe en grotere kerk gebouwd worden en dat gebeurde ook. Onze huidige kerk gewijd aan de H. Joannes de Doper is gebouwd tussen 1910 – 1911 in zeven maanden tijd!.

Bij de afbraak van het oude kerkje in 1911 verdween het klokje naar de Gemeente zolder -de voorloper van het Katwijks Museum- en belande uiteindelijk in het depot van het huidige museum. Nu naar de huidige tijd: Bij het 100 jarig bestaan van onze kerk in 2010 kwam de feestcommissie erachter dat er een klokje, en wel het Angelusklokje, werd beschreven in het boek van het Katwijks Museum, onder het hoofdstuk “Het verdwenen klokje van Katwijk ”. Mevr. Karin van der Plas heeft uitvoerig onderzoek gedaan, wat er met het klokje gebeurd is sinds 1530 en heeft dat prachtig beschreven. Dus op naar het museum. Daar lag het klokje in het depot en er werd niets meegedaan. Na een lang gesprek mochten wij het klokje in het feestjaar 2010-2011 lenen, en moest het aan het eind van de feestelijkheden weer terug naar het museum. Daarna volgde er weer een lang gesprek met het bestuur en uiteindelijk kwamen we er uit. 4 maal per jaar mogen wij het klokje ophalen. Dus met het St. Jansfeest, de paastijd, Open monumentendag en de kerstperiode tot na Driekoningen, is het klokje weer daar waar het eigenlijk thuis hoort en wordt het gebruikt in de eucharistievieringen. N.B. Het klokje is nu ook in het museum tentoongesteld in de zaal, die speciaal is ingericht voor Katwijk aan den Rijn, en is opgehangen in een klokkentorentje. Richard Hulmer.

foto Richard Hulmer

KATWIJKS MUSEUM U vindt het museum Voorstraat 46 Katwijk geopend: di t/m za 10:00-17:00 foto: PvH

14


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Hartelijke avond

Koffieochtenden

Was u erbij vrijdagavond 10 mei? Was gezellig, toch?! Was u er niet bij? Heeft u wat gemist hoor! Er waren heel wat dames op de hartelijke avond, parochianen, vriendinnen, moeders … een Kleine Joannes vol. Petra van Hippe Stippe kwam samen met haar moeder ons helpen met het maken van een mooie, heerlijk ruikende ‘toef’ van eucalyptus, gipskruid en pistache eventueel nog opgeleukt met wat roosjes. Er werd gezellig gekletst, gelachen en natuurlijk hielpen we elkaar. WAARDEVOL dat was hoe wij de avond na afloop beschreven!

VALKENBURG: De inloopochtenden in Valkenburg zijn op de eerste en derde woensdag van de maand. Van 10.00 uur tot 11.30 uur roulerend over de drie kerkgebouwen. Voor informatie of vervoer: Annemiek 071-4074 232, Gea 06-4689 9857 of Anja 06-3890 1200.

Vrijdagavond 8 november zijn we er weer met de Vrouwenavond! ;-) Debby, Joke, Laura en Marloes

Beroepen op de Horizon Dit schooljaar hebben we als laatste van Nederland zomervakantie, dus wij hebben nog enige tijd te gaan. In de maand mei zijn we druk bezig geweest met het project waar de hele school aan heeft meegewerkt met als thema 'beroepen'. We hebben veel ouders ingeschakeld die vol passie verteld hebben over hun vak en natuurlijk zijn er ook de nodige bezoekjes gebracht aan de verschillende werkplekken. Zo zijn de breinen van de kinderen aan het werk gezet: Weet ik al wat ik wil worden? Met een spetterende voorstelling door alle klassen aan de ouders werd het project de afgelopen week afgesloten. Dan zijn er natuurlijk de jaarlijkse schoolreisjes, kamp en eindmusical. Het hoort er allemaal bij. En meestal zijn dit momenten die later nog in het geheugen gegrift staan. U weet zich vast ook nog wel het e.e.a. te herinneren.

foto: Marloes Jongeneel

Sam’s Kledingactie Heel hartelijk bedankt voor uw mooie bijdrage in dit voorjaar. Mede dankzij u kunnen we projecten blijven ondersteunen voor mensen in nood. Uw steunpunt heeft 905 kilo textiel ingezameld. Daar zijn we ontzettend blij mee. We hopen van harte dat u de volgende periode weer wilt bijdragen. Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst. Zo zijn we samen goed voor elkaar.

Naast alle drukte zijn we ook nog levensbeschouwelijk bezig. We praten in deze maand over onderscheiden. Onderscheid maken tussen groepen mensen kan zinvol of zelfs nodig zijn. Je moet daarbij wel uitkijken voor valkuilen in de manier waarop je met dat onderscheid omgaat. Hoe kun je op een positieve manier omgaan met elkaar, ondanks dat je uit verschillende groepen komt? In de Bijbelverhalen onderscheiden de joodse Daniël en zijn vrienden zich van hun Babylonische leeftijdsgenoten door hun godsdienst en dat heeft consequenties. De koning ontdekt dat datgene wat Daniël en zijn vrienden onderscheidt , hun eigen geloof en god, tegelijk een waarde is die hen verbindt. Help ons God, om te genieten van al die prachtige verschillen. Daar groeien we van, kunnen we elkaar mee helpen en worden we rijker van.

Team Sam’s Kledingactie. Team van de Horizon

RIJNSBURG: De inloopochtenden vinden plaats op de derde donderdag van de maand in de vernieuwde Voorhof, van 10.00 uur tot 12.00 uur. De inloopochtenden zijn er voor jongeren en ouderen, samen of alleenstaanden, oppasopa's en oma's. Iedereen is van harte welkom. Loop gewoon eens binnen. Er zijn altijd mensen die je welkom heten en een praatje willen maken. Je kan sjoelen, een kaartje leggen of een spelletje doen. Het team van gastvrouwen en gastheren wil je graag ontvangen. Contactpersonen: Cock Slager (071-4022 966); Peter van der Nol (071-4024 845)

Kerkvervoer Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203. Erna Geurts

Bron: pixabay.com

Door het DOOPSEL werd in onze parochiekerngemeenschap opgenomen: Philippe, zoon van Annemarie en René, broer van Isabella Groeneveld uit Voorhout.

Doopsel Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, of wanneer u zelf gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met de vermelding doopsel. U zult dan in contact worden gebracht met onze diaken.

15


Liturgische Agenda voor periode van za. 1 juni t/m zo. 30 juni 2019

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

za. zo.

1-jun 2-jun

7e Zondag van Pasen

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

géén viering 09.30 EV pater Magnin / Cantemus / voedselmanden

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang 11.00 EV pater Magnin / 11.00 EV

ma. 3-jun di. 4-jun wo. 5-jun

Dameskoor / crèche / voedselmanden

09.00 EV 09.00 EV HH. Bonifatius en gezellen, martelaren kapelaan Plavčić martelaren 19.00 WGV de Lichtweg gbl Noordermeer

pastoor Hagen

11.40 WGV Rozenkrans &

19.00 EV

pastoor Hagen en leden PT / KWD/crèche/gezinscatechese/ voedselmanden/Wereldwinkel/ kerkenloop kapelaan Plavčić

19.00 WCV Adegeest /

Aanb. Allerh. / Gbl Günther

gbl Klaasesz / cantor-organist 19.00 WGV Actueel Avondgebed /

gbl Klaasesz / cantor-organist do. 6-jun vr.

7-jun

za.

8-jun

zo.

9-jun

geen verliesviering

19.00 EV

Pinksteren

11.00 EV

ma. 10-jun Tweede Pinksterdag di.

kapelaan Plavčić / cantor 11.00 EV mgr Van Den Hende & kap. Plavčić & diaken Brink & diaken Winnubst / Vocalis / Vormsel-viering

géén viering

11-jun 09.00 EV

wo. 12-jun

09.00 EV kapelaan Plavčić

pastoor Hagen

11.00 EV

pater Magnin / Gemengd Koor / KWD / crèche / voedselmanden

09.00 EV pater Bouman

11.00 EV pastoor Hagen /

KWD / crèche

kapelaan Plavčić /cantor

géén viering

09.00 EV kapelaan Plavčić

19.00 EV pastoor Hagen /

11.40 WGV Rozenkrans &

15.00 WCV gbl Klaasesz /

Aanb. Allerh. / Gbl Günther

do. 13-jun Onze Heer Jezus Christus,

09.00 EV

Foreschate

kapelaan Plavčić 09.30 EV

eeuwige Hogepriester vr.

14-jun H. Lidwina, maagd

16.30 EV

za. zo.

15-jun 16-jun H. Drie-eenheid

géén viering 09.30 EV kapelaan Plavčić /

kapelaan Plavčić / De Wilbert 19.00 EV kapelaan Plavčić / 11.00 EV kapelaan Plavčić /

KWD / Cantemus / koffiedrinken kl. JOANNES ma. 17-jun di. 18-jun wo. 19-jun

09.00 EV

géén viering om 09.00u pastoor Hagen / Seniorenviering/Huize Bijdorrp

kapelaan Plavčić

11.00 EV pastoor Hagen /

KWD / Schola / creche 09.00 EV pastoor Hagen 11.40 WGV Rozenkrans &

KWD / crèche 19.00 EV

kapelaan Plavčić

Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV pater Magnin

do. 20-jun vr.

21-jun

za.

22-jun

19.00 EV

zo.

23-jun Sacramentsdag

09.30 EV

pastoor Hagen / cantor 11.15 EV pastoor Hagen & diaken Winnubst / DE Vrolijke Noot / viering Eerste H. Communie

09.00 EV kapelaan Plavčić

11.15 EV mgr Van Luyn & diaken Winnubst / viering Eerste H. Communie / crèche

kapelaan Plavčić / KWD / crèche / viering Eerste H. Communie

20.15 WGV Rozenkransgeb./gbl Günther

ma. 24-jun Geboorte H. Johannes

de Doper di.

25-jun

wo. 26-jun

10.30 EV

pastoor Hagen / Overduin 09.00 EV kapelaan Plavčić

09.00 EV

pastoor Hagen

19.00 EV

pastoor Hagen

09.00 EV

kapelaan Plavčić

11.00 EV

kapelaan Plavčić / KWD / crèche voedselmanden/Wereldwinkel/

11.40 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV pastoor Hagen

do. 27-jun vr.

28-jun H.Hart van Jezus

za.

29-jun HH. Apostelen Petrus en

Paulus zo. 30-jun 13e zondag d.h. jaar

Legenda:

19.00 WGV

Taizé-viering

09.30 EV

pastoor Hagen / 11.00 EV KWD / Vocalis / Cantemus/De Vrolijke Noot/ koffiedrinken kl. JOANNES S. Jans-feest

19.00 EV

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

pastoor Hagen / pastoor Hagen / samenzang / crèche

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

16


Liturgische Agenda voor periode van za. 1 juni t/m zo. 30 juni 2019

De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

zie Sint Willibrordus: 19.00u géén viering 11.00 EV Franstalige parochie

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV mgr Van Luyn / Magn. Cantorij / koffiedrinken

10.30 EV

kapelaan Plavčić / Kerkehout

09.00 EV

19.00 EV kapelaan Plavčić / pater Spruijt & diaken Schat / cantor - samenzang / koffiedrinken

09.30 EV

09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u

pastoor Hagen

19.00 OCV Vesperviering

19.00 EV pastoor Hagen /

za. 1-jun zo. 2-jun

ma. 3-jun di. 4-jun

mgr Van Luyn 09.00 EV pastoor Hagen

09.00 EV

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

wo. 5-jun

do. 6-jun

10.00 EV kapelaan Plavčić / Sophiekehuis 19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u

vr.

7-jun

za. 8-jun

Magn. Cantorij

géén viering 11.00 EV

pastoor Hagen & diaken Brink / KWD / Pro Deo

zo. 9-jun

09.30 EV

pastoor Hagen / cantor - samenzang

ma. 10-jun

Fr-Ndlse viering / pater Pierrot / Dameskoor

zie Sint Willibrordus: 09.30u

zie Sint Willibrordus: 09.30u 09.00 EV

10.30 EV

09.30 EV

pastoor Hagen

pastor Versteegen / Johannahuis

09.00 EV

09.00 EV

kapelaan Plavčić

mgr Van Luyn

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u géén viering 11.00 EV Franstalige parochie

di.

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV pater Magnin /

Magn. Cantorij / koffiedrinken

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 19.00 EV pastoor Hagen / 09.30 EV pastoor Hagen / cantor - samenzang /

09.00 EV

zie St. Jozef: 19.00u

pastoor Hagen

pastoor Hagen

09.00 EV pastoor Hagen

19.00 EV kapelaan Plavčić /

wo. 12-jun

do. 13-jun

09.00 EV pater Magnin 09.00 EV

11-jun

vr.

14-jun

za. 15-jun zo. 16-jun

ma. 17-jun di. 18-jun wo. 19-jun do. 20-jun

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u

vr.

21-jun

za. 22-jun

samenzang- cantor 09.30 EV pater Pierrot & diaken Schat 11.00 EV Franstalige parochie

géén viering

09.30 EV

kapelaan Plavčić & diaken Brink / KWD / Pro Deo / koffiedrinken / viering Eerste H. Communie / Sacramentsprocessie

zo. 23-jun

ma. 24-jun

09.00 EV mgr Van Luyn

09.00 EV mgr Van Luyn 09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u géén viering 11.00 EV Franstalige parochie

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

pater Magnin / Magn. Cantorij

COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

weekend 1 juni - 2 juni weekend 8 juni - 9 juni 10 juni Tweede Pinksterdag weekend 15 juni - 16 juni weekend 22 juni - 23 juni weekend 29 juni - 30 juni weekend 1 juni - 2 juni

Nederlandse missionarissen Nederlandse missionarissen instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

di.

25-jun

09.00 EV

kapelaan Plavčić

wo. 26-jun

10.30 EV

kapelaan Plavčić / Huize Willibrord

do. 27-jun

19.45 tot 20.00 tot

20.00u: Rozenkransgebed 22.00u: Aanbidding Allerheiligste kapelaan Plavčić / samenzang kapelaan Plavčić / Pro Deo / koffiedrinken

vr.

19.00 EV 09.30 EV

28-jun

za. 29-jun zo. 30-jun

bestemming deurcollecte of 2e collecte

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Intenties: ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur (even week) en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature E-mail: Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

Schoonheid

Activiteiten

Er zit veel schoonheid in een madeliefje, in een grote oude eik. Er zit veel schoonheid in het miertje dat een blaadje draagt, in een olifantje bij zijn kudde.

Inzameling voedselbank Weekend van 1 en 2 juni

De schoonheid van een baby, de vader die zijn kindje draagt. De schoonheid van een peuter, zijn mama die met hem speelt. Er zit veel schoonheid in een storm aan het strand, in een regenboog. Er zit veel schoonheid in pas gevallen sneeuw, de dauw op een struik. De schoonheid van het mensdom daar ben ik niet zo zeker meer van, er gebeurt teveel om daar volledig in te geloven. Maar de mensen dichtbij mij, daar zie ik de schoonheid van in. Rita van der Lans 16-10-2015

Bron: pxhere

18

Wij gedenken ... … Cornelis Gerardus (Kees) den Hollander, echtgenoot van Ger den Hollander-Juffermans, vader en opa. Kees werd geboren op 26 mei 1932 en overleed op 13 april. De uitvaartdienst vond plaats op woensdag 17 april in de H. Willibrordkerk, waarna Kees is begraven op het parochiekerkhof. … Petronella Johanna (Nel) Lubbe, zus en tante. Nel werd op 1 september 1933 in Oegstgeest geboren en overleed op 26 april in Het Zonnehuis in Vlaardingen. Haar uitvaart was op donderdag 2 mei in de H. Willibrordkerk, waarna Nel op het parochiekerkhof begraven is. … Jaak Marie Jozef Jules Vossen, echtgenoot van Jacqueline Vossen-Deweer, vader en opa. Jaak werd geboren in Thuin (B) op 17 september 1937 en overleed in Oegstgeest op 30 april. De uitvaartliturgie werd gehouden op zaterdag 4 mei, waarna Jaak is begraven op het parochiekerkhof. … Willebrordus Antonius Johannes (Wil) van der Voort, echtgenoot van mevrouw Van der Voort-van Schie, vader en opa. Wil werd geboren op 29 september 1933 en overleed op 28 april. De uitvaartdienst vond plaats op maandag 6 mei, waarna Wil op het parochiekerkhof begraven is. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Schrijven voor Amnesty International Maandag 3 juni, van 14.0016.00 uur in de pastorie Napraten over de lezingen van de viering Dinsdag 11 juni, 10.00 uur Eerste Heilige Communie Zondag 23 juni, 11.15 uur (!!!)

Zangles bij Usha Berfelo Zangles nemen? Altijd al willen leren zingen voor je eigen plezier? Of zing je in een koor en wil je je eigen stem en je zangtechniek verbeteren of ontwikkelen? Moet je veel spreken voor publiek en merk je dat je stem daarna schor is? Doe je toelatingsexamen voor zang aan het conservatorium en kun je wel wat hulp gebruiken? Sinds kort is er in de omgeving Warmond / Oegstgeest / Leiden de mogelijkheid om individuele zanglessen te nemen bij Usha Berfelo, dirigente van het dameskoor H. Willibrord in Oegstgeest en Gemengd Protestants Kerkkoor Ubi Caritas te Warmond. Deze lessen zullen worden gegeven in Galerie De Pomp, te Warmond, op afspraak. Usha werkt met leskaarten van 10 lessen, en is aangesloten bij Vivaldi Music Lessons, een exclusief platform dat professionaliteit en kwaliteit van het selecte aantal aangesloten musici bewaakt. Usha is afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Den Haag met een Master Zang en een Master Muziekeducatie. Ook heeft zij een Master of Arts graad in Muziekwetenschap (Universiteit van Amsterdam). Zij is een bevlogen zangeres, zangdocente en koordirigente en heeft veel geduld. Zij heeft een grote kennis van de zangstem, de fases die een zangstem doormaakt en hoe daarmee om te gaan, ook als je op latere leeftijd begint met zingen. Usha is bevoegd docente, heeft een eerstegraads lesbevoegdheid en is daarmee ook bevoegd om met kinderen te werken. Muziekkeuze bepalen we samen, alle genres zijn mogelijk. Usha’s motto: “Echt ieder mens kan zingen, maar nog niet ieder mens weet hoe! En daar ben ik voor!” Doelgroep: Kinderen, Jongeren, Volwassenen, 55+ Leslocatie: Galerie de Pomp Dorpsstraat 38 Warmond Meer informatie of een proefles aanvragen: www.ushaberfelo.nl/vivaldimusic-lessons

De bijeenkomst, ter herdenking van de aanslagen op Sri Lanka Eerste Paasdag, was georganiseerd op initiatief van de drie moskeeën van Leiden. De kerngedachte was ‘terreur heeft geen religie’ en het doel van de bijeenkomst was ‘dichter bij elkaar’. Na het voorlezen van de brief van de 3 moskeeën en van een fragment uit de Koran sprak ds. Ad Alblas, voorzitter van het Levensbeschouwelijk Platform Leiden. Verschillende leden van het Platform lazen verklaringen voor en de kerken gaven daarop antwoord: pastoor Jeroen Smith, namens de parochie Petrus en Paulus, en Ruud Meester, namens de Raad van Kerken Leiden. Sophia en ik waren op deze bijeenkomst geattendeerd door Usha en door Abdel Bouzzit, bestuurslid van de moskee aan de Willem de Zwijgerlaan. We begrepen dat na de aanslagen in Cristchurch, in Nieuw Zeeland, het Levensbeschouwelijk Platform op bezoek was gegaan bij bovengenoemde moskee, ter ondersteuning. Mooi, dat we zo kunnen samenleven met elkaar! Els van Leuken

Elly Fles, een van de gastvrouwen op de pastorie, is 90 jaar geworden en vierde dat tijdens haar 'dienst' met gebak. Diaken Winnubst bood haar een bloemetje aan namens de gemeenschap van de H. Willibrord. Foto: EvL

Via Dolorosa (revisited)

Foto: Sophia Koppers

Solidariteitsbijeenkomst Sri Lanka Bovenstaande foto werd gemaakt op vrijdag 26 april, toen Usha tijdens de Solidariteitsbijeenkomst het ‘Dona nobis pacem’ zong.

In De Augustinus van mei 2019 las ik over een bezoek aan de Via Dolorosa in Jeruzalem ’s morgens om 6 uur. Daarom wil ik u vertellen over mijn eigen bezoek aan de Via Dolorosa in 1976, om middernacht. In die tijd bezocht ik als hoofdinkoper bij Peek & Cloppenburg Israël regelmatig. Toen ik in 1976 terug vloog van Tel Aviv naar Amsterdam, zat ik naast een bevriende joodse relatie. “En, mijnheer Donders, goede zaken gedaan?” Uiteraard was mijn antwoord positief. “En heeft u in deze dagen nog iets leuks meegemaakt? “ Na enige aarzeling besloot ik hem te vertellen dat ik de vorige nacht om 24 uur de Via Dolorosa had gelopen. De relatie keek

Foto: Chris Warmenhoven

me strak aan en zei niets. “Sorry, mijnheer, heb ik soms iets verkeerds gezegd?” Hij bleef kijken en zwijgen. Na enkele minuten barstte hij los: “Gvd, ik geloof dat je het meent.” Waarop ik zei: “Ja, waarom zou ik liegen?” Op zijn vraag of ik dan geen gloeiende sigaretten in de deuropeningen had gezien antwoordde ik: “Ja natuurlijk, want het was warm en men ging laat naar bed.” Zijn reactie was: “En die man zit ongeschonden naast me in het vliegtuig! Mijnheer Donders, ik weet dat 100.000 gulden heel veel geld is, maar mij krijg je voor dat bedrag ’s nachts niet mee in de Via Dolorosa. Levensgevaarlijk!” Ik heb het daarna ook nooit meer gedaan. Paul Donders

Bijbelgesprek op dinsdag Vanaf dinsdag 11 juni is er elke tweede dinsdag van de maand een Bijbelgesprek over het Evangelie van de dag, in de H. Willibrord, onder leiding van diaken Peter Winnubst. Dit gesprek is van 10.00- tot 11.00u, aansluitend aan de koffie na de heilige mis op dinsdag. Ik kijk er naar uit jullie allen hier te zien! Diaken Peter Winnubst

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-KlĂźck e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda 1 t/m 9 juni Collecte: Week van de Nederlandse Missionaris Zondag 2 juni Voedselbank Wereldwinkel (Bondsgebouw) Maandag 3 juni 11.00 uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie) Donderdag 6 en 20 juni 19.30 uur Christelijke meditatie (Pluspunt) Zaterdag 8, 15, 22, 29 juni en 6 juli 16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw) Zondag 9 juni H. Vormsel in Katwijk Woensdag 12 juni 19.30 uur Vergadering pastoraatgroep (Pastorie) Donderdag 13 juni 09.30 uur Seniorenviering (Bijdorp) Zondag 16 juni 20.00 uur Orgelconcert met Petra Veenswijk (HL kerk) Woensdag 19 juni 10.00 uur Koffieochtend (Ontmoeting/Pluspunt) Zaterdag 22 juni 09.30 uur Eerste H. Communievoorbereiding (Bondsgebouw) Zondag 23 juni 11.00 uur Eerste Heilige Communie (HL kerk) Maandag 1 juli 11.00 uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL) Zondag 7 juli Voedselbank Wereldwinkel (Bondsgebouw)

Familieberichten

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Abel Johannes Guillaume Maria Heineman, zoon van Wesley Heineman en Simone Heineman-Kemps. Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien tot blije en betrokken christenmensen. Overleden Op zaterdag 4 mei is overleden: Marinus Antonius Mank in de leeftijd van 91 jaar. Hij is onverwacht overleden in het bijzijn van zijn nichtje, dat zijn steun en toeverlaat was. Zijn leven was voor hem een leven van geluk, maar ook van veel pech. Hij woonde aan het Ambachtspad en de crematie was op vrijdag 10 mei in het Crematorium Rhijnhof. Wij bidden dat hij opgenomen mag zijn in Gods eeuwige liefde.

Sabbatperiode Dirk Gudde Van 22 april tot en met 21 juli is locatiereferent Dirk Gudde met sabbatverlof. Het sabbatverlof is een regeling van het bisdom Rotterdam waar werkers in het Pastoraat elke vijf jaar, dankzij de medewerking van het Parochiebestuur, gebruik van kunnen maken. Het is een periode van bezinning, van studie en van training. Geen vakantie dus, maar een bijzondere werktijd, buiten de parochie, bedoeld om nieuwe energie en inspiratie op te doen. De afwezigheid van de locatiereferent wordt opgevangen door het Kerkelijk Bureau, door de Pastoraatgroep en andere vrijwilligers in de parochiekern, en door de collega's in het Pastoraal Team. Op 15 augustus, na zijn zomervakantie, is pastoraal werker Dirk Gudde weer aanwezig.

Koninklijke onderscheidingen

Zijn gedoopt In de viering van zondag 28 april zijn gedoopt: Vera Maria Vreeburg, dochter van Hans Vreeburg en Robine Stark en

20

Op vrijdag 26 april werd onze parochiaan Agnes Oudshoorn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding voor alle door haar verrichte diverse werkzaamheden binnen en rond Gymnastiekvereniging Avanti. Zij is ook mantelzorger voor diverse mensen en zij zamelt kleding in voor minderbedeelden in Voorschoten. Ook binnen de parochie is zij actief: zij schenkt bijvoorbeeld koffie bij bijeenkomsten. Verder doet zij nog veel meer vrijwilligerswerk. Teveel om op te noemen.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Verder werd ook Zuster Regina, Algemeen Overste van de Congregatie Dominicanessen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij was o.a. bejaardenverzorgster, ziekenverzorgende, medisch assistent en pastoraal werkster bij de Dominicanen. Ook doet zij goed werk voor diverse stichtingen, wordt zij geroemd om haar gastvrijheid in Huize Bijdorp en is zij dagelijks betrokken bij het wel en wee van de Congregatie en van alle medezusters. Het was ook voor haar een grote verrassing dat haar dit overkwam. Ook Barie Verhoog, wel bekend in Voorschoten, heeft deze onderscheiding gekregen. Zij kreeg hem om meerdere redenen, onder meer voor haar werk bij Via 55+ en Voorschoten Voor Elkaar. Hierbij regelde zij dat vrijwilligers klusjes konden doen bij diverse inwoners van Voorschoten. Ook verzorgt zij mede de Open Eettafel in de Merelhof. Als Pastoraal ouderling had zij ook zitting in de Kerkenraad, waar zij zich ook op allerlei gebied heeft ingezet. Tevens zette zij zich in voor de Raad van Samenwerkende Kerken, waarin zij vanuit de Protestantse Gemeente een nauwe band onderhield met de Rooms Katholieke Parochie en de Church of St. James. Wij feliciteren voornoemde dames van harte met hun onderscheidingen.

Opbrengst Vastenactie in de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Beste parochianen, Graag willen wij u de opbrengst voor het Vastenactieproject voor Lumen Valley doorgeven. Dit jaar hebben we het mooie bedrag van â‚Ź 1.284,63 bijeen gebracht met de deurcollecten en in de olifant. Een prachtig bedrag mede door het enthousiasme van pater Thomas die ons op 7 april heeft verteld over het Lumen Valley project! Dit was het laatste jaar dat de parochie H. Augustinus dit project in het noorden van Togo steunde. De broeders van St. Jan zullen de kansarme jongeren in de Vallei van het Licht blijven ondersteunen. Heel hartelijk dank voor uw gaven! Werkgroep MOV.

Het einde van de vastenmaand Op 6 mei is de ramadan begonnen, de vastenmaand van de moslims. Zij vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Na zonsondergang mogen ze weer eten. In de zomer zijn de dagen lang en de nachten kort. Dat maakt de vasten extra zwaar. Overigens hoeven kinderen en mensen die ziek zijn niet te vasten. Volwassenen kunnen dan de vastenmaand uitstellen en later in het jaar een maand vasten.

Op 4 of 5 juni a.s. is de vasten voorbij. Dat is meteen ook het moment voor het Suikerfeest of Idul Fitr, zoals het meestal wordt genoemd. Men gaat bij elkaar op bezoek en velen hebben dan nieuwe kleren aan. Ook vanuit onze kerken gaan we op bezoek bij de moslims van ons dorp. Dat doen we elk jaar en dat wordt zeer op prijs gesteld. Vaak maken we dan plannen voor het komende seizoen. Vorig jaar werd besloten een excursie naar de moskee aan de Haagweg in Leiden te organiseren. Freek Bakker Voorzitter Raad van Samenwerkende Kerken

Seniorenviering Beste senioren, Graag nodigen wij u uit voor de Seniorenviering op 13 juni a.s. En wat zijn we toch blij met tradities, want ook deze laatste viering van het parochiewerkjaar is weer in de kapel van de zusters van Huize Bijdorp. De aanvang van de viering is zoals altijd om 09.30 uur. De zusters nodigen ons ook weer uit voor een gezellig samenzijn na de viering, in de aula van hun klooster. Als het weer meezit is er uiteraard ook alle gelegenheid voor een wandelingetje door de mooie bloemen- en groentetuin. Bent u niet in staat op eigen gelegenheid naar deze viering te komen, neem dan contact met ons op (Willy en George Meijer, tel. 561 8884). Wij zorgen er dan voor dat u wordt opgehaald en weer thuis gebracht. Nog een vriendelijk verzoek aan de automobilisten. Wilt u uw auto parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken of op het nabij gelegen parkeerterrein? Het bedienend verkeer voor het klooster heeft dan geen hinder van onze auto’s. Graag tot ziens op 13 juni a.s. om 09.30 uur in de kapel van Huize Bijdorp en daarna bij de koffie en thee. Werkgroep Voorbereiding Seniorenvieringen.

Lichtje een mysterieuze kracht brengt het toeval daar waar ik het niet verwacht hoopgevend ontsteek ze een lichtje als markering voor de weg die ik nog af moet leggen kom ik ooit aan daar waar ik heen ga

21


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Orgelconcert 16 juni Het derde concert van de serie Laurentius Orgelconcerten 2019 zal op 16 juni worden verzorgd door Petra Veenswijk. Zij is organist van de Maria van Jessekerk in Delft.

Er is een aantrekkelijk programma samengesteld uit werken van Bach, Krebs tot en met Guilmant en LéferbureWely. Ook de 'Bolero voor orgel en slagwerk' van Pierre Cochereau. Hiervoor neemt zij Luuk van Amstel mee, die zeer bedreven is in slagwerk. Het concert begint om 20.00 uur en er is een pauze om de benen wat te strekken. De toegang is gratis. Al zal u bij de uitgang vriendelijk verzocht worden uit te chequen bij het collectemandje. Orgels leven van de lucht, maar helaas een orgelcomité nog steeds niet. Nadere informatie is altijd te vinden op de website: Laurentiusorgelconcerten.nl NB. Het volgende orgelconcert is op 7 juli. Dan speelt Sander van Marion, het zal een van zijn laatste optredens als organist zijn.

Parkdienst 7 juli Zondag 7 juli om 10.30 uur vindt er een Parkdienst plaats in het Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten. De gezamenlijke kerken in Voorschoten organiseren deze oecumenische viering. Elk jaar wordt zo’n parkdienst gehouden. Het is een laagdrempelige viering, zeker heel geschikt voor kinderen voor wie er veel aandacht zal zijn. Het is handig om iets mee te nemen om op te zitten (een stoeltje of een kussentje). En misschien iets voor bij de koffie? De kerken nodigen iedereen die wil meevieren van harte uit om erbij te zijn!

Achterste rij van li. naar rechts: Willem v.d. Werf, GovertJan de Vrieze, Joost Naber, Jan Berg en Jan Iemenschot Voorste rij van li. naar re: Rita Zwaard, Juliëtte van Deursen en Hetty Barreveld. Op de foto ontbreekt Jan Willem Beenakker

Lectoren Stel dat er geen lector zou zijn tijdens de Eucharistieviering, dat zou heel vreemd zijn. De lector heeft een belangrijke functie in de Eucharistieviering. Het lezen van de lezingen, het bidden van de voorbeden, en het assisteren bij het uitreiken van de communie, alsmede het gedenken van de overledenen, behoren tot de taken van de lector. Ook bij andere vieringen, zoals de Kruisweg, worden lectoren ingezet. Voor de lector is een goede leesstem onontbeerlijk en ook moet je kunnen improviseren. Met de regelmatige wisseling van voorgangers is de lector een steeds grotere constante factor, die ook af en toe de voorganger of de misdienaars iets moet influisteren. Onze parochiekern heeft een lange traditie van lectoren. Sommige lectoren zijn al meer dan 40 jaar lector. Sinds kort zijn er drie nieuwe lectoren bijgekomen. Er zijn nu negen lectoren die bij toerbeurt eenmaal per 6 of 8 weken aan de beurt zijn. Deze groep is een niet meer weg te denken schakel in onze vieringen. Tilly ten Thije lid Pastoraatgroep

Foto: Xandra Vellekoop

22

De titel van deze rubriek verwijst naar een uitspraak van de H. Laurentius. Wij laten steeds een werkgroep of een enkele vrijwilliger aan het woord. Vrijwilligers die wij graag in het zonnetje willen zetten.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Boterbrief(je) De benaming ‘boterbriefje’, ontstaan in het begin van de vorige eeuw en vaak schertsend gebruikt voor trouwbewijs, heeft oorspronkelijk te maken met de vasten. In de oude en middeleeuwse kerk was de voorgeschreven vastenpraktijk erg streng. Hiertoe behoorde ook de onthouding van melk en zuivelproducten (lacticinia), boter, kaas en eieren. In een brief van 604, toegeschreven aan paus Gregorius de Grote, wordt gezegd: ‘We onthouden ons van vleesspijzen en van alle dingen die van het vlees komen zoals melk, kaas en eieren.’ Met het vlees worden runderen en kippen bedoeld.

H. Vormsel Op Pinkstermorgen 9 juni zal tijdens een gezamenlijke viering, het H. Vormsel worden toegediend aan 10 personen uit onze parochiekernen, acht jongeren en twee volwassenen. Deze viering is in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk, om 11.00 uur.

Dit is in de middeleeuwen een kerkelijk voorschrift geworden. In die tijd kwamen er soms om politieke redenen verschillende pauselijke dispensaties voor. Zo gaf Gregorius XI (1370-1378) aan Anna van Bretagne, de vrouw van Karel VIII, verlof om melk, boter en eieren te gebruiken, omdat ze beweerde dat hun hertogdom zulke goede boter maakte dat ze niet kon wennen aan de vastenvoorschriften van het bisdom Parijs. Vooral vanaf de 15e eeuw zijn er veel dispensaties, waarover de bisschoppen met toestemming van Rome konden beschikken. Enkele voorbeelden. In 1482 kreeg de bisschop van Doornik vanwege de oorlog de vergunning dat de Vlamingen in de vastentijd melk, boter en kaas mochten gebruiken, uitgezonderd de vier laatste dagen van de Goede Week. In 1547 gaf de Utrechtse bisschop, Joris van Egmond, aan de zusters van de abdij Rijnsburg verlof voor het gebruik van zuivelproducten. De aartspriester Ram van Schalckwijk vroeg in 1735 aan de nuntius te Brussel voor de parochianen van Beest en Renoy of ze eieren mochten eten, want er was moeilijk aan vis te komen. In de archieven van bisdommen en parochies zijn meerdere dispensaties te vinden. Rond het begin van de vorige eeuw hebben alle pastoors namens de bisschop die vastendispensatie aan alle parochianen toegestaan, maar in het bisdom Den Bosch moesten ze wel een klein bedrag aan zogenaamd zuivelgeld betalen. De schriftelijke vergunningen werden in de volksmond boterbrief genoemd (Duits: Butterbrief). Waarom die oude boterbrief of het boterbriefje naar het trouwbewijs is verhuisd, hebben we niet kunnen achterhalen. Misschien heeft het met de overeenkomst vanwege het begrip onthouding te maken. Zoals het trouwbewijs de onthouding van seksueel verkeer ophief, zo ook de boterbrief de onthouding van zuivelproducten in de vastentijd. Toon Brekelmans Kerkhistoricus

Wensenlijstje van de Voedselbank: doosjes theezakjes met 20 stuks groenten in blik of pot (middel en klein) saus voor rijst of pasta (pot of zak) bami- of nasikruiden fruit in blik of pot (groot/klein) appelmoes soep in blik of pakjes Cup-a-soup ragout in blik, met ragoutbakjes koffie of koffiepads (Senseo) koffiemelk broodbeleg: pindakaas, honing, sandwich-spread, leverpastei ontbijtgranen/muesli/ontbijtkoek/beschuit enz./toast vlees in blik, Smac, gehaktballetjes, worstjes pannenkoekmeel en schenkstroop kleine pakjes limonade en tussendoortjes (voor kinderen op school) schoonmaakmiddelen/afwasmiddel vuilniszakken/keukenrollen wasmiddel (voor wit en gekleurd) shampoo/douchegel/handzeep. Inzameling in de kerk iedere eerste zondag van de maand. Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612 208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 11 juni 2019 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: arendwessel@gmail.com Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummer: NL73 INGB 0000 0201 43

Benoeming Frederic Barge tot voorzitter van de Beheercommissie van De Goede Herder Het Parochiebestuur en de Beheercommissie en Pastoraatgroep van De Goede Herder zijn zeer verheugd te kunnen mededelen dat Frederic Barge bereid is gevonden als voorzitter toe te treden tot de Beheercommissie van parochiekern De Goede Herder. Frederic is met zijn echtgenote Daniela en gezin met vier kinderen al jaren actief betrokken in onze gemeenschap. In het verleden heeft Frederic bestuursfuncties vervuld in De Goede Herder en de Obrecht Parochie te Amsterdam. Frederic is in de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij de kerk middels het verzorgen van de vormselvoorbereidingen gedurende vijf jaren en in de afgelopen periode als lid van de commissie Keuze Centrale Kerk Wassenaar. Graag draagt hij ook in deze tijd zijn steentje bij om onze kerk actief en bruisend te houden en om de samenwerking in Wassenaar nader vorm te

kunnen geven waarbij de Wassenaarse kerngemeenschappen gelijkwaardig tot hun recht komen. Wij wensen Frederic veel succes in zijn nieuwe en belangrijke rol en spreken de verwachting uit dat de andere vacatures (financiële beheerder en secretaris) ook vervuld zullen worden dit jaar. Geïnteresseerden worden verzocht via het secretariaat contact op te nemen met één van de leden van de Beheercommissie. De taken van voorzitter zijn in de afgelopen jaren vooral waargenomen door Bas van der Vegte, die daarmee een dubbele taak had. Bas blijft lid van de Beheercommissie. We bedanken hem voor zijn verbindende rol in ons team en het waarnemen van het voorzitterschap. Ad Ooms, Diederik Conijn, Marie José Tiemstra-van Berckel en HR

Agenda Zondag 9 juni is eerste Pinksterdag en wij vieren Pinksteren in een gezamenlijke Eucharistieviering met de Franstalige parochie. Aanvang 11 uur. Het Dameskoor verleent medewerking.

Foto familie Barge

24

Een vooraankondiging voor juli: op 7 juli is er ook om 11 uur een Eucharistieviering, waarna de jaarlijkse traditionele gezinspicknick op het veld met de schaapjes. De Franstalige parochie heeft dan de viering om 9.30 uur.

Misintenties: opgave aan secretariaat: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Euch. vieringen: zo 9.30 uur, om de 2 weken Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Franstalige Euch. vieringen: zo 11.00 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Mariadagkapel weer open

Het kapelletje was gesloten, de sleutel was gebroken. Onze vrijwilliger 'technische dienst' Leo van den Brand kon de sleutel niet maken ... Hij heeft de rest van de sleutel eruit geboord en een nieuw slot geplaatst. Het slot kan nu weer moeiteloos geopend en gesloten worden. Dank! Foto HR

Gebedsintenties juni 9 juni Pinksteren: voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Reinout Barge, Mat van Dael, Caspar Kerckhoff, Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers, Dora Lugthart-Voorham, Mia Jacobs-Sanders, Harry van den Haak. 23 juni:voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, Kees en Willy Zeevenhooven-Blonk, Mini Menkenvan Paridon, Regien van der TakStockman, Mary Lankhof-Dobbelmann, Robert-Jan van der Lugt, Ben Lips, Riet Voorham, Frans Zeevenhooven, Berry de Beer, Jaap Remmerswaal, Jaap Peters, Bob Polman, Hans Klooster, Leni van Dort-van Munster, Rien Dobbelaar, Riet van Engelshoven-den Boer, Aurelie Pahud de Mortanges-van Nagell, Dora Lugthart-Voorham, Mia Jacobs-Sanders, Harry van den Haak.


Wassenaar Gezamenlijk Viering eerste Heilige Communie Op Sacramentsdag 23 juni a.s. doen onze 19 Wassenaarse communicanten Eerste Heilige Communie in de Sint Willibrorduskerk tijdens de Eucharistieviering van 9.30 uur. Ze hebben zich intensief voorbereid en zijn een weg gegaan in geloof. U bent allen van harte welkom om bij deze feestelijke viering te zijn en hen na afloop te feliciteren. Diaken George, Patricia en Mirjam

Foto: blog.myplanner.fr

Gezinskerk: Sacramentsdag Op 23 juni vieren we Sacramentsdag. Alle kinderen mogen in witte kleding naar de kerk komen. In de kerk krijgen ze een bloem en een blauwe sjerp om mee te lopen in de Sacramentsprocessie aan het einde van de Mis. De volledige naam van dit feest is: ‘Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus’. We vieren het Sacrament van de Eucharistie. We vieren dat we Jezus steeds weer opnieuw kunnen ontmoeten in de Eucharistie. Zodat we bij Hem kunnen zijn. Voor de kinderen tot groep 4 is er kinderwoorddienst.

H. Vormsel Op Pinksteren 9 juni doen alle vormelingen van de parochie hun H. Vormsel in de Joannes de Doper in Katwijk om 11.00 uur. Onze bisschop mgr. Van den Hende zal het Vormsel toedienen. Omdat we vorig jaar vormelingen hadden uit groep 7 en 8 is er dit jaar maar één Wassenaarse vormelinge die zich geheel in Voorschoten heeft voorbereid. In de Wassenaarse kerken is wel steeds voor haar gebeden. Volgend jaar zal dat anders gaan en zullen de vormelingen zich ook voorstellen in onze kerk zoals ook de communicanten hebben gedaan. De vieringen van het Vormsel vinden wisselend in de verschillende kernen plaats op alfabetische volgorde. Noteert u vast in uw agenda dat op Pinksteren 2022 in de Sint Willibrordus de viering van het Vormsel zal zijn. In 2020 is het in Oegstgeest en 2021 in Voorschoten. MdM

Gezinspicknick 2018.

GEZINSVIERING & PICKNICK & AUTO/FIETSZEGENING Op 7 juli is er weer de traditionele gezinsviering met picknick in de Goede Herderkerk om 11.00 uur. Noteer het vast. Meer info in de Augustinus van juli of via gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl.

Ouderavond EHC Op 14 mei jl. was de tweede avond voor ouders van communicanten. Het was een mooie avond met een goede uitwisseling. Voor sommigen is de nieuwe opzet van de voorbereiding EHC erg wennen. Waar je voorheen je kind naar de kindermiddagen bracht is er nu een grotere betrokkenheid van de ouders, de gezinnen als geheel en ook is er meer koppeling met de Mis. Niet iedereen vindt dat prettig of het is te druk. De meeste ouders zijn enthousiast. Ervaren juist de meerwaarde van de betrokkenheid met het hele gezin en ook het samen naar de kerk gaan. Vinden de investering de moeite waard. De kinderen zijn op een enkeling na zeer positief en er echt mee bezig. Wat indruk had gemaakt was dat ze allemaal een keer misdienaar mochten zijn. De kinderen vonden dat erg mooi en het wekt de aandacht voor wat er gebeurt op het priesterkoor tijdens de dienst van de Tafel. Een aantal van hen wil door als misdienaar! Ook werd genoemd het wegbrengen van de Palmkruizen, dat dit veel met de kinderen had gedaan. We merkten dat de rol van de ontvangers belangrijk is, hun blijdschap, hartelijkheid, maar ook dat sommigen een klein geloofsgesprekje aanknoopten. Erg mooi om terug te horen, zo zijn we samen Kerk en nemen we de volgende generatie mee op weg in ons prachtige geloof! MdM AANMELDEN EHC & VORMSEL: Kinderen die volgend schooljaar in groep 4 of in groep 8 zitten kunnen zich aanmelden voor het eerste H. Communieproject (EHC) en het H. Vormselproject. De beide projecten gaan van start in september. De EHC vindt plaats op 14 juni 2020 in de Sint Willibrordus en het Vormsel op 31 mei in de H. Willibrord in Oegstgeest. Meldt u zich vast aan via gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl dan ontvangt u steeds de actuele informatie.

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Onderweg ....naar ..... Pinksteren? Heeft u dat ook? Dat enigszins vage beeld bij Pinksteren. O ja, misschien een zomers zonnetje in een lang weekend. Maar wat of hoe beleven wij Pinksteren? ‘Geest die vuur en liefde zijt' , 'Schep een nieuwe Geest in mij; een geest van licht zo klaar als gij' . Teksten die u misschien bekend voorkomen? Maar kunnen we die Geest zien / voelen? Wij hebben allemaal weleens als het moeilijk is, dat wij denken: "O, als ik maar 'De Geest' krijg om de juiste woorden te vinden.� Lang niet altijd wordt dan bewust 'de Heilige Geest' bedoeld. En toch schept God een nieuwe geest in u, in mij. Een geest van licht, een zelfde taal om Gods Woord te verstaan. Het beeld van die vurige tongen; tja daar heb ik dan wel eens moeite mee.

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

Maar een geest die ons hart vervult met liefde en waarheid. Een Geest van wijsheid. Geest van Raad. Geef ons dezelfde taal om Uw Woord en elkaar te verstaan en te begrijpen. Dat vuur van het begin; wij ademen het in. Mag die wijsheid er zijn voor wie leiding geven in kerk en maatschappij. En in ons eigen kringetje van familie, vrienden en omgeving. Mag in de Pinkstertijd niet alleen de zon, maar vooral de Geest ons in zevenvoud de gaven schenken en ons hart verwarmen. Om daar naar toe te groeien, om te proberen ons hart ontvankelijk te maken kan het zinvol zijn naar de Vesperviering vooraf aan Pinksteren te gaan. Welkom op vrijdagavond 7 juni aanvang 19.00 u. in onze Sint Jozefkerk. Zo wens ik dat het voor ons allen een Zalig Pinksteren wordt. Thea den Hollander

Parochieagenda 2 juni Diaconieweekend Koffiedrinken 10 juni Pinksteren 11/12 juni Bedevaart Echternach 13 juni Handwerken 10 uur Beheercie. 20 uur 16 juni Na de viering Koffiedrinken 17 juni Beheercie. fin. 20 uur 18 juni Canonieke visitatie 19 juni Parochiebestuur 19.30 uur 20 juni Wijkcontactgroep 23 juni Voorlichting Musical 19 uur

In memoriam Cor Noordover 11-06-1940 // 09-04-2019 Cor was als kind misdienaar, later koster, vooral in Duinstede. Ook was hij 25 jaar lid van het koor de Magnificat Cantorij. Cor was actief in de Wereldwinkel, en werkte als molenaar in de Wassenaarse molen! Dat zijn vrouw en kinderen gesterkt mogen worden om het leven met alle goede herinneringen aan hun man en vader weer op te pakken. Moge Cor rusten in vrede. EvdW

Een diamanten huwelijk

Foto: Gabrie Lansbergen.

26

Bert Putker, een trouwe koorzanger in het koor de Magnificat Cantorij, werd op dinsdag 7 mei j.l. gehuldigd. Niet alleen hij, ook zijn echtgenote was erbij. Zij vierden hun 60-jarig huwelijk. Tijdens de repetitieavond van het koor kwam Leo Elshout namens de Sint Jozefparochiekern felicitaties en een boeket bloemen aanbieden. Op de foto staan meer koorleden, waaronder Rinus Konings, Piet van Leeuwen, Nico Paardekooper en Ben Gerse. Allen trouwe koorleden. Rinus werd onlangs 88 jaar. Ook op 8 mei werd Tiny Hendriks 83 jaar. Eveneens een felicitatie waard! EvdW


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Vijftien jaar Birgit Mohr Vijftien jaar heeft Birgit Mohr de misdienaars/acolietenlijsten samengesteld. Een heel werk: er is aan een rooster altijd wat te schaven en te wijzigen. Ook heeft Birgit zich ingezet om nieuwe misdienaars wegwijs te maken in het dienen van een eucharistieviering. Veelal Eerste Communicanten. Birgit vond het langzamerhand tijd voor vernieuwing. Ook omdat er nu toch meer samenwerking tot stand komt met de Sint Willibrordusparochiekern. Josefa Melo, sinds enige maanden acoliet, is bereid om dit werk van Birgit Mohr over te nemen. Dit doet Josefa in overleg met de Sint Willibrorduskerk, omdat daar geregeld assistentie wordt geboden door misdienaars en/of acolieten vanuit onze Sint Jozefparochiekern. Josefa maakt een rooster waarin dit allemaal is opgenomen. Birgit, heel hartelijk dank voor je jarenlange inzet en werk! Wij zijn er heel blij mee geweest. Josefa, welkom, heel fijn dat je dit roosterwerkje wil overnemen. Succes gewenst. EvdW

Voorjaar in Wassenaar. Foto: evdw.

Gebedsgroep Sint Jozef Wij zijn begonnen na een avond in het najaar van 2018. Het Pastoraal Team leidde een avond over het Jaar van het Gebed. Enthousiast werd er gesproken over spiritualiteit, over stilte en gebed, over in jezelf keren. Ook over het vormen van een gebedsgroep. Met een groepje belangstellende parochianen is toen afgesproken een gebedsgroep te starten. Een keer per maand

komen wij bij elkaar. In de pastorie, in een rustig gedeelte, ’s middags. De kapelaan opent met een tientje van de rozenkrans, een kort gebed, en dan is er stilte. Indien een deelnemer een persoonlijk gebed uitspreekt is dat meestal ontroerend en indringend. Na een half uur leest de kapelaan (of een van de deelnemers) de lezing van die dag, of van de voorbije zondag. Daarna gaat ieder zijns weegs. Een half uur met elkaar in stilte doorbrengen en met respect naar elkaars noden en dankzeggingen luisteren maakt dat de deelnemers zich gesterkt voelen. Een mooi resultaat, naar aanleiding van het Jaar van het Gebed 2018. EvdW

WIST U DAT …. ….aan de keukentafel in de pastorie de wereldproblemen worden opgelost? …het functioneren van het pastoraal team wordt besproken en heringedeeld? ….dat het pastoraal team dit met een glimlach beziet? ….alle operaties de revue passeren? 1.de knie van Emmy (gaat goed, dank!) 2. de galblaas van Alex en de galblaas van de vader van Désirée (gaat goed, dank!) 3. het oor van André (gaat goed, dank!) 4. de kleindochter van Koos en Cootje (gaat naar wens, gelukkig!) …de rouwadvertenties uit De Wassenaarse Krant aan de orde komen? ….,nee, dat is de zus van een zwager, en die is getrouwd met een broer van….en die moet ‘’tegen de Wagenbrug tante zeggen’’! ….de nieuwe schoenen van Emmy uitgebreid zijn bewonderd! …er altijd veel gelachen wordt, aan die keukentafel? ….want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! … er altijd koffie is? … u welkom bent, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 12 uur? EvdW

BEZORGING van De Augustinus Iedere maand, meestal de laatste woensdag van de maand, worden er pakken papier bezorgd op de pastorie. Dan gaan wij tellen. Zodat - als de bezorgers komen - voor iedereen een stapeltje gereed ligt. De stapels parochiebladen worden in fietstassen geschoven, en fluitend gaat men zijn of

haar ronde doen. Mevrouw Elgershuizen heeft jarenlang bij haar in de buurt De Augustinus rondgebracht. Eerst heeft haar echtgenoot de Gaffel gedurende 15 jaar bezorgd. Na zijn overlijden heeft mevrouw Elgershuizen dit werkje voortgezet, tot voor kort. Toen werd het haar echt te moeilijk. Heel hartelijk dank mevrouw Elgershuizen, voor al dat rondbrengen! Gelukkig konden wij Lidian Schrama bereid vinden om dit over te nemen. Lidian en Corry Wellner gaan hun wijk omwisselen. Er is nog één wijk waar echt hulp nodig is. Leny en Aad den Hollander hebben bijna 80 bladen om te bezorgen. Dat is veel. Het is best leuk om de bladen rond te brengen, voor de bezorgers bestellen wij altijd mooi weer! Zelfs mevrouw Riet Schouten is nog altijd actief om een rondje parochiebladen bij u in de bus te doen. Echt, dit werk is belangrijk. Laat het weten als u ervoor voelt. Een telefoontje in de ochtenduren naar de pastorie (070 511 4262) of naar mij (070 511 1594) of een e-mailtje naar (secretariaat@sintjozefwassenaar.nl) en eenmaal per maand heb je een leuk klusje om te doen. Wij zijn er blij mee, en u / jij ook. EvdW

Bollenvelden. Foto: Paula ten Wolde.

Misintenties Zondag 2 juni: pastor Johannes Clemens Marie van Winkel // Ben ’t Hoen // Cor Noordover // Leny Bredie-Bosman // Jan Grundeken // Peter Jansen // emeritus pastor en rector Faas de Vette. Zaterdag 8 juni: Kees van der Zalm // Catharina van der Zalm // Aad den Hollander. Zondag 16 juni: Rob Nagtegaal // Cor Noordover // Leny Bredie-Bosman // Jan Grundeken // Peter Jansen. Zaterdag 22 juni en zondag 30 juni: Peter Jansen // Jan Grundeken // Cor Noordover // Leny Bredie-Bosman.

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie: ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook de Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de week om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): e-mail: LF@brackel.info tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ► hun te vertolken gaf” (Handelingen 2).

De Pinksterbekering Hoewel El Greco’s schilderij bewonderd wordt om de persoonlijke en vrije stijl is het qua motief traditioneel. Of je nu oude oosterse iconen, middeleeuws houtsnijwerk of neogotisch glas-in-lood neemt, Pinksteren wordt er steeds op dezelfde manier verbeeld: Maria in het midden, omringd door de apostelen, elk met een tongetje van vuur boven zich, en ten slotte zwevend in het midden de Geest in den hoge. Het brengt ons naar de Pinksterbekering van de apostelen. Pinksteren was het begin van hun geloof en verkondiging, en daarmee het begin van de Kerk. In die zin zijn we, zoals dat soms gezegd wordt, gebouwd op het fundament van de apostelen.

en bereid voor allerlei werken of taken ter vernieuwing en bredere uitbouw van de Kerk” (Lumen Gentium 12). De opbouw van de Kerk is dus niet een zaak van de apostelen en van hun opvolgers, de bisschoppen, en bij uitbreiding ook priesters en diakens. Het is niet alleen een zaak van de sacramenten en van wat de kerkelijk werkers verder voor ons doen. Het is óók een zaak van de Geest zelf en van de aan ieder geschonken gaven.

De opbouw van de Kerk En toch... Het is theologisch niet onproblematisch dat in dit soort verbeeldingen van Pinksteren de apostelen zo centraal staan. Het wekt een eenzijdige indruk van hoe de Kerk opgebouwd wordt. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) praat namelijk niet alleen over de kerkelijke leiders, maar over alle gelovigen.

Op 23 juni a.s. vieren we de Eerste H. Communie van 19 Wassenaarse kinderen in een gezinsviering. Zij hebben zich sinds januari voorbereid in een aantal gezinscatechese -bijeenkomsten ten dele in Voorschoten en ten dele in onze kerk. Na afloop van deze viering vindt er vanwege Sacramentszondag een Sacramentsprocessie plaats. Als toelichting: "Zo'n processie drukt heel concreet uit dat we Gods Volk onderweg zijn en dat wij nu op weg zijn met de levende Heer in ons midden. De processie eindigt met bewieroking van het H. Sacrament, een kort moment van stilte (aanbidding), de sacramentele zegen en een slotlied. LB

Pinksteren, El Greco, circa 1600

Enkele achtergronden van Pinksteren Twee jaar geleden was El Greco’s meesterwerk Pinksteren even in Amsterdam. We zien hierop Maria, omringd door apostelen. Tongen van vuur symboliseren hoe de Geest op elk van hen neerdaalt. De levendigheid straalt van het kleurige doek. Dat past bij het Pinkstergebeuren. Immers, volgens het getuigenis uit de Schrift verrijzen de tot dan toe doodse apostelen tot nieuw leven: “Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest

28

Met name het document over de Kerk, "Lumen Gentium", spreekt nadrukkelijk over de gaven die de Geest aan ieder mens schenkt. “De Heilige Geest heiligt en leidt het volk Gods (dat zijn wij allen samen) niet alleen door de sacramenten en de bedieningen (...) maar (...) Hij schenkt ook speciale genaden aan de gelovigen van elke rang; daarmee maakt Hij hen geschikt

Een stuk tekst uit het proefschrift van pater J. Moons SJ in KN

Eerste H. Communie en Sacramentsprocessie op zondag 23 juni a.s.


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Foto-impressie van de viering van Palmzondag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Pasen

Foto's per rij v.l.n.r.: 1e rij: wijding Palmpaastakken buiten op het Kerkplein, 2e rij 1e foto: de kinderen op het priesterkoor tijdens het Onze Vader op Palmzondag 2e foto: tijdens de Kruisweg op Goede Vrijdag 3e rij 1e foto: na afloop van de Kruisverering hebben een paar dames de bij het kruis neergelegde bloemen in de vorm van een hart neergelegd voor het kruisbeeld 2e foto: bij het begin van de Paaswake de ontsteking van het Licht 4e rij 1e foto: tijdens de Paaswake het ontsteken van het Licht in de kerk 2e foto: in de Paasmis op 1e Paasdag zong ons koor Pro Deo het Halleluja van Händel

Op 95-jarige leeftijd is op 29 april 2019 overleden mw. A.A. Mooijman-Hacking. Zij woonde op het adres Van Zuylen van Nijeveltstraat 313. De uitvaartplechtigheid heeft plaats gevonden op 6 mei in onze kerk, waarna zij is begraven op ons kerkhof. Moge zij rusten in Gods licht en vrede.

in de kerkbanken betrokken te zijn bij de eucharistie.

Foto's: Op Pasen zondag 21 april waren aan de beurt Paola, Rianne, Fredrike en Julie - met de hulp van de ervaren misdienaars Julia, Sabine en Olivia (deze staan niet op de bovenste foto). LB

Voorbereiding Eerste H. Communie: assistent-misdienaars (vervolg-2) Als onderdeel van de voorbereiding op de Eerste H. Communie (23 juni a.s.) krijgen alle eerste communicanten van dit jaar in de voorbereidingsperiode op een zondag de gelegenheid om assistent-misdienaar te zijn. De bedoeling is dat zij hierdoor ervaren wat de taken van een misdienaar zoal inhouden, maar ook om nog meer dan

29


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

In Memoriam

Paasviering van de Sint Bonifaciusschool Op Witte Donderdag 18 april jl. was er in onze kerk een Paasviering voor alle leerlingen van de Sint Bonifaciusschool. Diaken Brink hield een inleiding, waarin hij vertelde wat er gebeurt in de Goede Week: hij vertelde over het Laatste Avondmaal waar Jezus met zijn 'vrienden' samen is. Gezien het succes van vorig jaar om leerlingen actief deel te laten nemen aan een toneelspel, waarbij het verhaal van de Goede Week wordt uitgebeeld, vond dat dit jaar weer plaats (zie foto). Tussen het spel door zongen alle leerlingen mee met de Paasliederen, die zij hadden ingestudeerd tijdens de muziekles op school. De directrice bedankte aan het slot diaken Brink en alle leerlingen die meespeelden.

Het Levende Lied door Pro Deo Wij zijn inmiddels bezig met het schaven aan de vaste gezangen; het blijkt hierbij wel dat er nog heel wat valt te studeren. In juni zingen we nog een paar ‘old favorites’. Psalm 23 bijvoorbeeld: 'Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken'. Dat kunnen wij met de ogen dicht zingen. U ook? En doet u dan ook mee? Het gaat verder met: 'Breng mij naar bloeiende weiden, doe mij rusten aan vlietend water, dat mijn ziel op adem komt. Dat ik de rechte sporen weer kan gaan, achter jou aan'.

​Op 88-jarige leeftijd is op 13 april 2019 overleden mw. Catharina van Baggum-Vergeer. Zij woonde in Huize Willibrord, Poortlaan 20. De uitvaartplechtigheid heeft plaats gevonden op 18 april in onze kerk, waarna zij is begraven op het kerkhof aan de Kerkhoflaan in Den Haag.. Op 90-jarige leeftijd is op 26 april 2019 overleden mw. F. Terwisscha van ScheltingaHoekstra. Zij woonde op het adres Nieuw Rijksdorp 67. De uitvaartplechtigheid heeft plaats gevonden op 4 mei in onze kerk, waarna zij is gecremeerd. Mogen zij rusten in Gods licht en vrede.

Heerlijk. En zo hebben we er binnenkort nog één, luister maar: 'Stad van mijn hart, Jiroesjalajiem, met je huizen schouder aan schouder. Stad van vrede, in uw midden, mag een mens gelukkig zijn.' Ook zo’n weemoedig lied, om met je ogen dicht te zingen. En een beetje aan Marian Kalse (zie hieronder) te denken. Zingt u met ons mee? Dan is zingen twee keer bidden. NOOT: wij – leden van Pro Deo – gedenken momenteel het plotselinge overlijden van Marian Kalse. In de Paaswake had ze nog van harte meegezongen. Maar op Paaszondag was het haar wat veel geworden en moest ze verstek laten gaan; tot onze schrik en verwondering is ze een paar dagen later op 26 april zacht en kalm van ons heengegaan. Ze zong ongeveer twee jaar bij Pro Deo, maar deed dat met groot genoegen en enthousiasme, zoals ze trouwens al wat ze deed met grote inzet deed. We zullen jou en jouw warme stem missen, Marian.

Misintenties Zaterdag 1 juni: Catharina van Baggum-Vergeer, Antoinette Mooijman-Hacking, Fokje Terwisscha van Scheltinga-Hoekstra Zondag 2 juni: Gijsbertha van Gilst-Gardien, Frans van den Berg (jrgt), Catharina van Baggum-Vergeer, Antoinette Mooijman-Hacking, Fokje Terwisscha van Scheltinga-Hoekstra, familie Oosterveer-Compier Woensdag 5 juni: Antoinette Mooijman-Hacking, Fokje Terwisscha van Scheltinga-Hoekstra Zondag 9 juni: Leen Kortekaas, Dick en Mien van Leeuwen-Schoorl, Ton Gordijn,Dirk de Vlugt,Kees van der Kooij,John Konst,Johanna Ruijgrok-Laarman, Siny Vogels,Riet Bakker-Vogels, Antoinette Mooijman-Hacking, Fokje Terwisschga van Scheltinga-Hoekstra, Corrie Knaap,overleden ouders Knaap-Remmerswaal, overleden ouders van der Zwet-Zonneveld, overleden ouders Remmerswaal-van Winsen, Zondag 16 juni: Frans van den Berg, overleden leden familie van Maren Zondag 23 juni: Nico Winnubst, Bart Smith, Benard Bosse, overleden ouders van der Zwet-Zonneveld, overleden leden familie van Maren Zondag 30 juni: overleden ouders Remmerswaal-van Winsen.

Pelgrim

Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (MH) 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) Vicevoorzitter: vacature Locatieredacteuren: Secretaris: vacature • H. Joannes de Doper Katwijk: Penningmeester: vacature Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417, • H. Willibrord Oegstgeest: vacature e-mail: jan.ko@ziggo.nl • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Pastoraal Team Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) Pastoor Michel Hagen, • De Goede Herder Wassenaar: tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: • St. Jozef Wassenaar: pastoor Michel Hagen Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassee-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) naar, tel. 06 - 4351 4595 • Sint Willibrordus Wassenaar: e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, Diaken George Brink, referent Wassenaar, e-mail: LF@brackel.info (LB) tel. 06 - 3078 0364 • Wassenaar Gezamenlijk: e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, Mirjam Aerden (MdM) tel. 06-2443 4516 Rubrieksredacteuren: e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 Centraal Secretariaat e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, • Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: • Liturgische Agenda: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl e-mail: LF@brackel.info (LB) Website: • Augustinus, 6 in 1: vacature www.parochie-augustinus.nl • Parochiekalender: Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) Logistiek: Facebookpagina: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 www.facebook.com/h.augustinusparochie e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Bestuur

QR-code Website Parochie H. Augustinus

QR-code Augustinus Facebookpagina

Inleverdatum kopij juli/aug.nummer 2019 uiterlijk 12 juni 2019: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 29 juni - 1 sep 2019 Verschijningsdatum: 25 juni 2019 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids Vijf broden en twee vissen Op een eenzame plaats buiten de stad zijn heel veel mensen. Ze zijn daar voor Jezus. Jezus is eigenlijk van plan om even alleen te zijn. Maar de mensen komen Hem achterna. Als Hij de mensen ziet krijgt hij medelijden met ze. Hij vertelt daarom over het Koninkrijk van God. Ook maakt Jezus de zieke mensen die daar zijn beter. Dan wordt het avond. De leerlingen zeggen tegen Jezus: “Het wordt donker. U kunt de mensen beter naar huis sturen, zodat ze kunnen eten.” Jezus zegt: “Ze hoeven niet weg te gaan. Geven jullie ze maar te eten.” De leerlingen zeggen: “Maar we hebben niets hier. Alleen vijf broden en twee vissen.” Jezus antwoordt: “Breng die dan naar mij toe.” Jezus pakt de vijf broden en de twee vissen. Hij kijkt naar boven, naar de hemel. Jezus spreekt de zegen uit. Hij breekt de broden. Hij geeft het aan de apostelen en vertelt dat ze het moeten uitdelen. Alle mensen krijgen te eten. Ze hebben genoeg. Er is zelfs brood over, twaalf manden vol. In totaal hebben wel vijfduizend mannen plus ook nog vrouwen en kinderen gegeten. Naar: Matteüs 14, 13-21 (jaar A), Lucas 9,11b-17 (jaar C). Hagenpreken.nl

23 juni Sacramentsdag en eerste H. Communie

Het is fijn bij Jezus De mensen in het verhaal vinden het fijn om bij Jezus te zijn. Ze gaan Hem

De volledige naam van deze feestdag is: ‘Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus’.Vandaag vieren we het Sacrament van de Eucharistie. We vieren dat we Jezus steeds weer opnieuw kunnen ontmoeten in de Eucharistie. Zodat ook wij, net als die grote menigte in het Evangelie, bij Hem kunnen zijn.

achterna en ze blijven de hele dag bij Hem. Ze blijven bij Hem ook al wordt het avond.

Jezus vraag ook om jouw hulp. Misschien vraagt Hij maar kleins. Hij kan er iets heel groots van maken. Als we vertrouwen op Jezus kan er meer dan je voor mogelijk houdt.

‘Dit is mijn Lichaam’ Het is een mysterie, iets dat we nooit helemaal kunnen begrijpen; het is groter dan ons verstand. Daarom kijken we vooral met de ogen van ons hart en ons geloof.

Ontmoeting met Jezus Te communie gaan betekent dat je Jezus echt ontmoet. Je krijgt wat Jezus ons zelf geeft; we noemen dat het Allerheiligste; er zit niks tussen Jezus en jou, je komt direct bij Jezus. Bij het ontmoeten van Jezus in mensen gaat het via een omweggetje, die andere persoon zit er tussen. Bij bidden ben ik het die bid. Bij de communie is het Jezus die naar mij toe komt.

Binnenkant en buitenkant Het brood is de buitenkant; die blijft hetzelfde, maar de binnenkant verandert. Net als bij ons zelf we hebben ons lijf, onze buitenkant. Je hebt onze ziel die zit van binnen. De binnenkant van het brood wordt helemaal van Jezus.

Jezus blijft bij ons Jezus wil even alleen zijn. Misschien om te bidden en om uit te rusten. De mensen komen Hem achterna. Hij loopt dan niet weg, op zoek naar een andere rustige plaats. Nee, Hij blijft bij de mensen en helpt ze. Dit laat ons zien hoeveel Jezus van ons mensen houdt en ons niet alleen laat.

Meewerken Jezus geeft duizenden mensen te eten van vijf broden en twee vissen! Hij doet dit niet alleen. Hij vraagt om de hulp van God, zijn Vader en ook van zijn leerlingen. Zij moeten het brood en de vis aan Hem brengen en daarna uitdelen aan de mensen.

De leerlingen moeten op Jezus vertrouwen. Want het lijkt natuurlijk veel te weinig 5 broden en 2 vissen voor zoveel mensen. Jezus vraagt de leerlingen dus om samen te werken, om mee te werken en om op Hem te vertrouwen. De leerlingen doen dit. En dan gebeurt het wonder: er is genoeg voor iedereen.

Profile for Parochie H. Augustinus

De Augustinus juni 2019  

De Augustinus juni 2019  

Advertisement