Page 1

Jaargang 4 - no. 7 30 juni - 1 september 2018

De Augustinus Juli-Augustus 2018 - Jaar van Gebed

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de Bestuurstafel melijk door hogere energiekosten en hogere dotaties aan voorzieningen voor groot onderhoud. De totale kosten in 2017 ad € 1.743.230 waren mede daardoor 3,5% hoger dan begroot.

Parochiebestuur v.l.n.r.: Mike Emmerson, penningmeester; Fred Bakker, secretaris; Astrid van der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voorzitter; Jan Konst, begraafplaatsen; Chris Warmenhoven, gebouwen.

Financieel rapport 2017 In de tabel hieronder ziet u de staat van baten en lasten van 2017 van onze parochie. Dit is een zogenaamde geconsolideerde staat, dat wil zeggen dat het een optelling is van de cijfers van onze zes parochiekernen. Het resultaat van de parochie is € 103.465 positief tegenover een begroot resultaat van € 115.661 negatief. Dat is een aanzienlijk verschil. De voornaamste reden daarvan zijn de hogere baten die gerealiseerd zijn uit de beleggingen als gevolg van een herschikking van de portefeuille van de

2

parochie in de loop van 2017. Deze baten zijn echter incidenteel en niet structureel. Ze zijn dan ook niet te verwachten in 2018, integendeel; de beurzen in 2018 laten tot nu toe een laag rendement zien. De bijdragen van de parochianen in 2017 ad € 719.112 waren 5,5% hoger dan begroot en 0,8% lager dan in 2016. Veel dank aan alle parochianen die de parochie het afgelopen jaar hebben gesteund! De netto contributie van de begraafplaatsen is eveneens hoger dan verleden jaar was begroot. De kosten onroerend goed 2017 waren hoger dan begroot. Dit kwam voorna-

Onder persoonskosten vallen de kosten van de leden van het pastoraal team en andere werknemers. Deze kosten waren in 2017 lager dan begroot. Dit kwam vooral door wijzigingen in het team. Twee pastoraal werkers verlieten de parochie in 2016 en 2017. Omdat naar de toekomst toe de pastorale teams kleiner worden als gevolg van het beleid van het bisdom, zijn deze twee full time beroepskrachten opgevolgd door onze diaken Peter Winnubst. We zijn ons ervan bewust dat de krimp van de kerk in ons land nog doorgaat en dat ook onze parochie daar niet aan ontkomt. We hopen daarom van harte dat u ons zo goed blijft steunen, want de parochie is van uw steun afhankelijk. Mike Emmerson, penningmeester


Voorwoord zomernummer Vlak voor de deadline van dit nummer, was er de Kerkenloop, georganiseerd samen met Kerk in Nood. Een actie om de christenen in de vlakte van Niniveh te steunen. Dit is een regio in de provincie Ninawa van Irak, ten noorden en oosten van de stad Mosoel. IS heeft daar talloze huizen van vooral christenen verwoest. De Kerkenloop viel op vaderdag, dus dachten we ook aan de vaders in Irak die de huizen voor hun gezinnen willen herbouwen. De actie bleef kleinschalig, maar was wel een succes. De fotocollage op de voorkant geeft een mooie impressie. Ook op blz. 8 en elders kunt u nog iets lezen en mogelijk nog iets doneren. Met dank aan de vrijwilligers die het vaak nog last minute wisten te regelen en dank aan de organisatoren, de wandelaars, fietsers en hardlopers. Het was werkelijk een mooi evenement. In deze periode geldt voor de vieringen in Wassenaar een zomerrooster. Dit heeft consequenties voor de Jozef en De Goede Herder. Zie daarvoor blz. 25 en de liturgieroosters in het midden. Het is vervelend als iemand voor niets voor de deur staat. Dan leest u op blz. 21 informatie over 150 jaar Laurentiuskerk. Waarachtig een mijlpaal en iets om uitgebreid te vieren. Parochianen uit alle kernen zijn natuurlijk welkom. Dit en nog veel meer vindt u in dit mooie zomernummer, met dank aan de redacteuren en allen die hun bijdrage hebben geleverd. Een goede vakantietijd gewenst, mede namens de redactie en het pastoraal team.

Pastoor Michel Hagen

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: May-lisa de Laat Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: Piet Hagenaars, a.i. Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren; Augustinus-kids: Mirjam Aerden Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team boek dat verdieping schenkt, bijvoorbeeld het leven van een heilige en een boek met meer ontspanning, een goede historische roman of iets anders. Voldoende ideeën. Ik denk er zelf ook over na. Pastoor Michel Hagen

Uit het Pastoraal Team

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst en diaken George Brink.

Pastoraal Woord Wat gaat u doen in de vakantietijd? Erop uit, eindelijk met het gezin weg? Gaat u vliegkilometers maken, of doet u mee met hen die het vliegtuig wat gaan mijden, vanwege de CO2 uitstoot? Sommigen ontdekken onverwacht hoe heerlijk je ook in eigen land op vakantie kunt. Fietsvakanties met het gezin raken steeds meer in. Ik hoor ook mensen die als vakantieconcept de thuisvakantie kiezen. Waarom ver weg als je nu eens thuis kunt zijn op een nieuwe manier, zonder de stress van alledag, geen koffers pakken, geen reiskosten, Oost West, thuis best. Er zijn ook mensen die noodgedwongen thuisblijven. Gezondheid of financiën, verplichtingen rond mantelzorg, er kunnen veel redenen zijn. Misschien is er wel een mogelijkheid om mensen bij elkaar te brengen, zij die er niet per se op uit hoeven en zij die graag wat ondersteuning krijgen om wat vakantie te vieren. Wat ik over vakanties ook hoor, zelfs of juist van mensen die niet of weinig meer naar de kerk gaan in eigen land, is dat veel mensen kerken in het buitenland bezoeken. Daar steken ze graag een kaarsje aan, zelfs de elektronische kaarsjes die je in het buitenland geregeld aantreft. Het doet denken aan vacare Deo, het vrij zijn voor God. Daarvoor heeft God aan het Joodse Volk de Sabbat gegeven, een dag vrij in de week om vrij te zijn voor God en je naaste. Bij ons is die vrije zondag gaandeweg een dag geworden waarop we gaan winkelen, immers de grootgrutters en winkelboulevards

4

zijn op zondag ruim open. Daarmee gaat iets verloren van de oorspronkelijke bedoeling. Dat merken we gaandeweg ook meer, de zondagen worden minder stil, de sfeer verandert en wordt commerciëler. Misschien heeft de commercie ook wel grip gekregen op ons vakantiegevoel en raken we verder weg van de bedoeling, het echt vrij zijn, minder inspanning, eens rustig kunnen lezen. En ja, ook meer tijd voor gebed. Zou dat bezoeken van buitenlandse kerken misschien toch de H. Geest zijn die van binnen aanklopt en die in de vakantietijd wat meer ruimte krijgt in ons gevoel? Vakantietijd lijkt mij bij uitstek een tijd om vrij te zijn voor dat waar je anders niet aan toekomt, tijd om tot jezelf te komen, tot elkaar te komen en tot God te komen. De volgorde mag ook andersom, want als je tijd maakt voor God, dan brengt God ons bij de naaste en zo komen we gaandeweg tot onszelf, maar dan wel in rust, met tijd voor elkaar, zonder haast, zonder moeten, zonder verplichtingen. Zoals die Sabbat, die geweldige uitvinding van God als cadeau aan zijn Volk en als cadeau aan onze kerken met de zondag, de verrijzenisdag van Jezus Christus. Onze bisschop Johannes van den Hende, gaf enige tijd geleden aan de studenten van onze priesteropleiding Vronesteyn het advies mee, om twee boeken uit te kiezen voor de vakantietijd en er dan ook voor te zorgen dat je die gelezen hebt voor de vakantie voorbij is. Dat kan ook een tip voor ons zijn. Welk boek zou ik graag lezen. Een

Ook in de afgelopen weken heeft het pastoraal team veel tijd en aandacht besteed aan het project van doorlopende catechese voor kinderen en jonge gezinnen, waarover u in dit nummer van het parochieblad elders meer kunt lezen. Er was over dit project dinsdagavond 22 mei een klankbordavond voor vrijwilligers uit alle parochiekernen die bij de catechese voor kinderen betrokken zijn. Op dinsdagavond 26 juni was er 'n meedenkavond over hetzelfde onderwerp. In de zomervakantie zal er met een werkgroep verder worden gewerkt aan dit project, dat begin 2019 moet resulteren in de eerste catechesebijeenkomsten voor kinderen en hun ouders. We bespraken de voortgang van bedevaartreizen die op het programma staan: van 30 juli t/m 8 augustus de reis van kapelaan Boris met jongeren naar Medjugorje en van 1 t/m 6 oktober de parochiereis naar Assisi en omgeving, het land van Franciscus en Clara. Het pastorale team heeft natuurlijk aandacht voor de ontwikkelingen in Wassenaar, waar een keuze gemaakt wordt voor een centrale kerk en waar de drie parochiekernen de komende jaren steeds meer tot één nieuwe parochiekern zullen samengroeien. En we bereiden ons voor op het 150-jarige jubileum van de kerkwijding van de H Laurentius in Voorschoten dat we op 2 september zullen vieren. Het team is blij met de ondersteuning die Désirée de Bruijn sinds een paar maanden geeft door de notulen van onze vergadering te maken. Maar niettemin blijft het met het oog op de toekomst nodig kritisch te kijken naar de oude en nieuwe taken van de leden van het team: het project ‘loslaten’. We gaan nu de vakantietijd in, ook een tijd om het werk wat meer los te laten. Maar laten we elkaar in onze geloofsgemeenschap blijven vasthouden in gebed, ook in deze zomertijd! Diaken George Brink


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk

Kinderen en ouders begeven zich naar de kathedraal. Foto Peter Mulkens.

Jaarlijkse dag voor alle vormelingen in het bisdom Rotterdam “Eindelijk is het dan zover! Zaterdag 19 mei 2018. De Vuurdoop en jij bent erbij!” Zo werden de 600 vormelingen welkom geheten tijdens de jaarlijkse dag die speciaal voor hen wordt georganiseerd. Vormselgroepen uit het hele bisdom komen samen op de zaterdag vóór Pinksteren. Ze beklimmen de toren van de kathedraal, maken muziek, krijgen theater en workshops die laten zien hoe de Heilige Geest je helpt om te leven vanuit je geloof. Bij de opening leest mgr. Van den Hende de tekst uit Handelingen over de komst van de Geest (Handelingen 2, 1-11): 'Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.' “Jullie zijn hier samen vanwege het vormsel, want we geloven dat wat lang geleden gebeurd is, toen de Heilige Geest kwam over de leerlingen, niet alleen iets in het verleden is, maar dat dezelfde Geest bij ons komt als we worden gevormd. De Heilige Geest is geen cadeau waar je mee kunt showen: kijk eens wat ik nou heb gekregen. Hij wordt je gegeven in je hart. Natuurlijk kun je dat cadeau dat je ontvangt laten zien. Dat doe je als je de liefde van God laat zien door elkaar in Jezus’ Naam te helpen, te dienen, te vergeven en te steunen. De Heilige Geest brengt samen. We mogen samen het geloof delen dat de Heilige

Geest net zoals op het eerste Pinksterfeest bij ons komt en aan ons gegeven wordt.” “Als je iets te doen hebt, zoals een groot examen, en zenuwachtig wordt, hoop ik dat je durft te zeggen: ‘Kom, Heilige Geest’.” De vormelingen bidden zeven voorbeden rond de gaven van de Geest: wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, liefde, eerbied voor Gods Naam. Na een lied volgt een vuurkunstenaar. Hij beeldt uit hoe vurig de Geest is en dat je het geloof in het vuur van de Heilige Geest ook aan elkaar door kunt geven. Daarna gaan de deelnemers groepsgewijs uiteen. Ze doorlopen het programma en komen rond het middaguur merkbaar enthousiast weer bij elkaar voor een gezamenlijke afsluiting. Dan maakt vicaris Henri Egging bekend welke vormselgroep dit jaar de Vuurdoop wisseltrofee wint. De groepen maakten een fotocollage rond de vraag: Heb jij de Spirit?! De winnende fotocollage laat zien hoe je kunt geloven en bidden in de kerk, wat dat betekent voor je dagelijkse leven en dat de Heilige Geest je daarbij kan helpen. De winnaar is de vormselgroep van de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer. Zij komen naar voren en nemen de wisseltrofee in ontvangst. Bron: Bisdom Rotterdam

Een van de actiemiddelen is een lokale vredeswandeling of ‘Walk of Peace’. In verschillende plaatsen in het bisdom zijn MOV-groepen en anderen al gestart met de organisatie van een lokale vredeswandeling. Doet u ook mee en meldt u uw initiatief aan het bisdom?

Caritas Banneux N.D. Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: ** Een ééndaagse bedevaart op 27 augustus 2018. begeleid door pastoor C.N. Bergs ** Een tweedaagse bedevaart op zater- 1 en zondag 2 september. begeleid door diaken J. Collignon

Bloemen die op Sacramentsdag in de Processie meegedragen worden. Foto: EvdW

Vredesweek 2018 Vredesweek 2018 Het thema van de Vredesweek (15 t/m 23 september 2018 is ‘Generaties voor vrede’. Elke generatie heeft haar eigen verhaal in relatie tot oorlog, geweld en vrede. In deze Vredesweek wordt gezocht naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de weg van vrede.

** Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 5 okt. t/m 9 okt. begeleid door pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken J. Collignon Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl U kunt deze aanvragen bij: Mw. A.W. Opstal - Ammerlaan tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com of bij: Dhr. G.J. de Bruijn tel. 070 3205872 e-mail : gerard. debruijn@planet.nl

5


Spiritualiteit

Muziek als integrerend bestanddeel van liturgie Wellicht kunt u het zich herinneren: na de viering bedankt de celebrant het koor voor ‘het opluisteren van de viering’. Ondanks alle goede bedoelingen drukt die opmerking niet goed uit wat de functie is van muziek in de liturgie. Volgens ‘Van Dale’ betekent opluisteren 'glans geven, luister bijzetten'. De betreffende viering zal zeker door de zang van het koor extra glans hebben gekregen. Maar iets wat extra is, kan ook gemist worden en hoeft niet ieder keer aanwezig te zijn, is eerder uitzondering dan regel. Het woord suggereert dat zonder die glans, zonder muziek, er toch een volwaardige liturgieviering is voltrokken. Het is echter precies andersom! Liturgie vieren kan niet zonder liturgische muziek. Sinds paus Pius X in 1903 zijn belangrijke document schreef over liturgie en kerkmuziek, is de visie op muziek in de liturgie fundamenteel veranderd. Werd tot dat moment muziek beschouwd als franje, toevoeging, opluistering, daarna werd muziek beschouwd als integrerend onderdeel van het vieren van liturgie. Met andere woorden: het kan niet gemist worden in het voltrekken van het liturgisch ritueel. Een tweede belangrijke wijziging vanaf 1903 in de visie van de kerk is de relatie van het volk met het vieren van liturgie. Was het volk tot 1903 toeschouwer bij een liturgieviering, waarbij alDit is aflevering 17 van de serie artikelen over de zondagse liturgie. Deze en volgende maand over muziek en gezangen in de liturgie, op uitnodiging van het pastoraal team geschreven door Richard Bot. Dr. R. E.O.A. Bot is medewerker liturgie en kerkmuziek van het bisdom Rotterdam en docent gregoriaans/katholieke kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, en een van de vaste dirigent-organisten in Voorschoten.

6

leen de stem van het koor werd gehoord, daarna werd het volk actief betrokken bij het vieren van liturgie. Die verandering kwam voort uit het ideaal dat het volk meer bewust moest deelnemen aan de liturgie. Dat bewustwordingsproces heeft alleen kans van slagen als het volk actief deelneemt aan de liturgie, zowel innerlijk als uiterlijk. Die actieve deelname voltrok zich langzaamaan. Eerst werd het volk gestimuleerd om de Nedrlandsevertalingen van de Latijnse gesproken en gezongen teksten mee te lezen en mee te bidden (innerlijke deelname) en deel te nemen aan het zingen van het Latijnse klassieke gregoriaanse misordinarium, zoals Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei (uiterlijke deelname).

Nederlands of in het Latijn. De deelname van het volk is ook verankerd in de positie die het inneemt bij het vieren van liturgie: van toeschouwers bij een ritueel dat alleen door de priester werd voltrokken, neemt het volk nu, als gedoopten in Christus, deel aan de viering samen met de celebrant: een volle, bewuste en actieve deelname aan de viering van de liturgie die door de eigen aard van de liturgie vereist wordt. Een belangrijk element is daarbij dat iedere participant doet wat voortvloeit uit de positie en de functie van zijn rol in het ‘heilige liturgische spel’. Ieder wordt een eigen rol toebedacht die alleen door de betreffende gelovige of bedienaar wordt uitgeoefend. Zo hebben bijvoorbeeld de cantor en het koor een onderscheiden functie die liturgisch wordt verstaan. Dit principe betekent ook dat de priester alleen nog maar die teksten spreekt of zingt die eigen zijn aan zijn functie en dat het volk een specifieke taak wordt toebedacht in de deelname aan de uitvoering van de verschillende soorten van gezangen. Daar gaan we in het volgende artikel uitgebreider op in. Richard Bot

Heiligen van de maand: Martelaren van Gorcum. Feest: 9 juli

Geleidelijk aan kwamen daar vanaf 1928 de acclamaties bij, zoals het antwoorden op gebeden, de dialoog met de priester voor de prefatie, het slot van het Onze Vader, het antwoord op de zegen etc. Het zingen van liederen in de volkstaal kwam in Nederland op gang sinds het invoeren van de zogenaamde Gemeenschapsmis in 1958. Het betrof liederen bij intrede, offerande en communie. Uit die tijd stammen liederen zoals ‘Christus die verrezen is’ en ‘Zingt voor de Heer van liefde en trouw’ in onze gezangenbundel. Sinds de veranderingen van het Tweede Vaticaans Concilie en de invoering van de volkstaal in 1964 is de liturgische muziek een integrerend onderdeel van alle belangrijke rituele momenten van de liturgieviering en participeert het volk aan de zang in het

Op 9 juli 1572 worden te Brielle 19 geestelijken opgehangen: de Martelaren van Gorcum, slachtoffers van de geuzen. De geuzen waren niet alleen tegen Spanje in opstand gekomen, maar ook tegen de Kerk. De negentien Martelaren van Gorcum waren geestelijken die trouw waren aan het katholieke geloof en de paus, zij zijn gemarteld, vernederd en uiteindelijk opgehangen. Hun namen waren: Adriaan Janszen van Hilvarenbeek, Andries Woutersz, Antonius van Hoornaar ofm, Antonius van Weert ofm, Claes Pieck ofm, Claes van Poppel, Cornelis van Wijk, Dirk van der Eem, François de Roye ofm, Govaert van Duynen, Govaert van Melver ofm., Jacques Lacops o.praem., Jan van Hoornaar op, Jan Lenaertsz van Oisterwijk augustijner koorheer, Jeronymus van Weert ofm, Lenaert van Vechel, Nicasius van Heeze ofm, Pie-


Spiritualiteit ter van Assche ofm, Willehad de Deen ofm. Deze heiligen werden tijdens de roerige tijden van de reformatie vervolgd, zij hebben een ware lijdensweg afgelegd, die in heel veel opzichten vergeleken werd met de lijdensweg van Jezus zelf. De geuzen onderwierpen hun slachtoffers, waar ze maar konden, aan pesterijen, vernederingen en zelfs lichamelijk geweld. Op zaterdag 5 juli werden de geestelijken van hun bovenkleren ontdaan en in het ruim van een schuit naar Dordrecht gebracht.

lieke geloof. Dit theologisch debat werd aangevuurd door predikanten die uitriepen: "Hang ze toch op!" In de vroege morgen van 9 juli worden de geestelijken tot op het blote lijf uitgekleed en één voor één opgehangen. Hun verhaal werd op schrift gesteld door Willem van Est. Op 14 november 1675 werden de martelaren door paus Clemens X zalig verklaard. Op 29 juni 1867 volgde de heiligverklaring door paus Pius IX.

Martelaren van Gorcum. Schilderij van Cesare Fracassini (1838-1868). (Vaticaan).

In het jaar van gebed worden we opgeroepen om volhardend te bidden. De bisschop heeft ook opgeroepen om voor priesters en diakens te bidden omdat zij nodig zijn voor de bediening van de sacramenten. Jean-Marie Vianney werd in 1925 door paus Pius XI heilig verklaard. In 1929 werd hij uitgeroepen tot beschermheilige van alle parochiegeestelijken. De pastoor van Ars stimuleert ons om te bidden. Dat kan overal, thuis, onderweg, voor het slapen gaan. Hij stimuleert ons ook om Jezus op te zoeken in de kerk, vooral in de nabijheid van het tabernakel, om heel persoonlijk te bidden, want God houdt van je en kijkt jou aan. Met de voorspraak van de H. Pastoor van Ars willen we deze maand bidden voor de priesters en de diakens, maar ook alle anderen insluiten.

Na een korte onderbreking op zondag in Dordrecht, waar de gevangen vele malen werden blootgesteld aan hoon en smaad van de bevolking, bereikten ze in de vroege ochtend van maandag 7 juli Den Briel. Hier moesten de gevangenen een processie vormen, religieuze liederen zingen en rond een daar opgestelde galg lopen. De liederen werden door de geuzen met rauwe kelen spottend meegebruld. Op maandag 7 juli werden allen aan een verhoor onderworpen. Ieder kreeg een laatste kans zijn geloof te verzaken en vrij man te worden. Op dinsdag 8 juli werd in het bijzijn van de geuzenaanvoerder Lumey een theologisch debat georganiseerd tussen enkelen van de gevangenen en predikanten van de nieuwe leer. Met als doel het uitlokken van ontrouw van de geestelijken aan God, de paus en het katho-

Gebed van de maand

Gebed tot H. Johannes Maria Vianney, Pastoor van Ars

H. Mis in het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum te Brielle bij gelegenheid van de Nationale Bedevaart (foto: Jan Peeters)

In 1932 werd op het martelveld in Brielle een ruime stenen kapel gebouwd. Tezamen met de plaatselijke parochiekerk groeide dit uit tot een bedevaartplaats. ‘Den Briel’ is nu een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar ook dit jaar op de nationale bedevaartsdag, trekken vele katholieken naar dit bedevaartsoord om de Martelaren van Gorcum te gedenken en om gesterkt te worden in hun geloof. Op zaterdag 7 juli 2018 willen wij als parochie samen met elkaar, met bussen, op weg gaan naar Brielle. Ik hoop velen van u daar te mogen begroeten!

Heilige Pastoor van Ars, voorbeeld voor de priesters, u hebt zoveel gebeden, gepreekt en de mensen herinnerd aan het gebod van de liefde voor God en de naaste. U hebt veel biecht gehoord en zo mensen verzoend met God. Wees onze voorspreker bij de Heer, dat God ons heilige priesters en diakens geeft, die net als u moedig en edelmoedig hun zending vervullen. Wij bidden ook dat God veel jongeren roept tot het ambt, wij vragen om de genade dat zij de hindernissen overwinnen die hen van hun roeping af kunnen houden.

Diaken Peter Winnubst

Heilige Pastoor van Ars, vraag aan God ook om steun voor onze parochie, voor onze gezinnen, voor de teamleden, voor bestuurders en voor de vrijwilligers, dat we allemaal ons deel bijdragen aan het werk voor Gods Kerk. Amen.

Meer informatie is te vinden op de website www.martelarenvangorcum.nl

Kapelaan Boris Plavčić

7


Augustinus, 6 in 1 Parochiekalender JULI-AUGUSTUS 2018 7 juli 7 juli 7 juli 1-6 aug.

Bedevaart Brielle, p.9 Gezinsdag Bovendonk, p.13 Geestige Bijstand, cabaret, p.22 Jongerenbedevaart Medjugorje, p. 8, nr. 4

Augustinusweek 2018 - parochiebreed

27 aug. Bedevaart Banneux, p.5 1-2 sep. Bedevaart Banneux, p.5 5-9 okt. Bedevaart Banneux, p.5 EvL

Plannen voor permanente catechese Uit ervaring weten we dat de tijd tussen de Eerste Communie en het Vormsel een periode is waarin kinderen weinig of geen catechese krijgen. Ze zijn dan afhankelijk van wat de ouders thuis doen, de kinderwoorddienst in de kerk, de gezinsvieringen en de momenten dat er op school aandacht aan wordt besteed. Eerder hebt u in De Augustinus kunnen lezen over de plannen die het pastoraal team heeft om een catechesetraject van de grond te krijgen om deze periode te overbruggen. Op 22 mei zijn we voor het eerst bij elkaar geweest met een klankbordgroep, betrokkenen die ons terugkoppeling gaven omtrent de ideeën. Die reacties worden deze dagen besproken in het pastoraal team. Deze maand komen we dan weer bij elkaar om verder te denken. We hopen zover te komen dat we begin volgend jaar met het project kunnen starten.

Augustinus aan het werk. Door Sandro Botticelli. Bron Wikimedia.

Graag herinneren wij aan de bijeenkomsten in de Augustinusweek, de week waarin we parochiebreed het nieuwe jaar openen en onze patroon, de H. Augustinus, gedenken.

Daarvoor hebben we medewerking nodig van vrijwilligers, ouders met opgroeiende kinderen, allen die de catechese een warm hart toedragen. Als u dat bent, laat het weten aan een van de teamleden. Na de zomer hoort en leest u er meer over.

2 september

Pastoor Michel Hagen

De Augustinuszondag wordt gevierd op iedere locatie. In Voorschoten wordt op deze zondag tevens het feest gevierd van de wijding van de H. Laurentiuskerk (1868). Daar zal niet alleen aan de H. Augustinus aandacht besteed worden maar natuurlijk ook aan de H. Laurentius.

5 september (voor iedereen)

Geslaagde kerkenloop voor Niniveh Met een dankbaar hart kijken we terug op de geslaagde kerkenloop. Verheugd dat ook enkele PKN kerken meededen. Van de Kievietskerk kregen we bericht dat er € 90,was opgehaald en dat er rond 25 bezoekers waren geweest.

Op woensdag 5 september wordt in hele parochie één Eucharistieviering gevierd om zo ook samen met parochianen uit onze zes kernen het Augustinusfeest te vieren. In de St. Jozefkerk te Wassenaar zal om 19.00 uur de Eucharistie gevierd worden. Aansluitend zal een lezing gehouden worden door onze bisschop mgr. Van den Hende. Thema van de lezing zal zijn: 'het gebed'. Deze avond is voor alle parochianen ter inspiratie, een avond en lezing om niet te missen.

7 september Op vrijdag 7 september komen parochiebestuur, pastoraal team, de leden van de beheercommissies en pastoraatgroepen bijeen, met de coördinatoren van secretariaten, de gebedsleiders en nog enkele personen. Deze bijeenkomst wordt geopend met een kerkelijk avondgebed. Aansluitend is er een informatief moment en een buffet om de inwendige mens te sterken en tegelijk elkaar te ontmoeten.

Pastoor Michel Hagen

8

Na de kerkenloop (max. ruim 33 KM) konden we aan het eind van de middag nog even uitpuffen in het bondsgebouw in Voorschoten.

Graag doen we nog een extra oproep om wat te doneren. Om een huis in de vlakte van Niniveh te herbouwen is ongeveer € 2000,- nodig. Met enkele gulle giften kunnen we in ieder geval één huis voor onze rekening nemen. Kerk in Nood, NL64 FVLB 0227 1754 84 - met vermelding van Kerkenloop Augustinusparochie. Veel dank voor ieders inspanning. Pastoor Michel Hagen


Augustinus, 6 in 1 Kleuterkerk H. Augustinus

Uitnodiging: Samen naar Brielle! ‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal rond 9 juli, trekken vele katholieken naar dit bedevaartsoord om de martelaren van Gorcum te gedenken en om gesterkt te worden in hun geloof. Samen met de Nationale Bedevaart Brielle wordt stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). Dit jaar willen we als parochie samen met elkaar, met bussen, op weg gaan naar Brielle. Voor opgave komen achter in de kerk inschrijfformulieren te liggen. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar het centraal secretariaat waarin u aangeeft dat u mee wilt reizen met de bus naar Brielle op zaterdag 7 juli: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Foto MdM.

Op 10 juni jl. sloten we dit schooljaar af met het verhaal van de barmhartige Samaritaan waarin Jezus ons uitlegt, dat we van de mensen om ons heen moeten houden.Hij geeft een voorbeeld hoe wij voor andere mensen moeten zorgen. Na afloop was het lekker even praten en spelen in de zon. Volgend schooljaar gaan we van start op 9 september; het thema blijft nog even een verrassing. Op het roze kader op deze pagina staan alle data tot Kerstmis. We zoeken ook vrijwilligers om ons team te versterken, op de manier waarop het u of jou goed past (voorlezen, voorbidden, napraten of het creatieve deel). Aanmelden kan via kindermis.jozefkerk@hotmail.com. U/je kunt ook eerst eens komen kijken. Kleuterkerk is er voor de hele parochie dus wij hopen op nieuwe aanwas uit alle dorpen. Wij wensen al onze kleuters en hun gezinnen een fijne zomervakantie! Werkgroep Kleuterkerk H. Augustinus Kleuterkerk H. Augustinus, schooljaar 2018-2019 tot Kerstmis Tijd: 11.30 -12.00 uur. Na afloop is er koffie, thee en limonade. Kinderen vanaf groep 4 voor het koor starten met oefenen om 11.00 uur (aanmelden is niet nodig). Data: In de Sint Jozef: 9 september en 14 oktober. In de Sint Willobrordus (eenmalig!): 11 november Sint Maarten.

@Joannes. Foto MdM.

De kosten voor de bus zijn per persoon € 7,50 en per gezin € 20,00. U kunt op 7 juli bij vertrek aan de groepsleider betalen. Voor de lunch kunt u zelf boterhammen meenemen, op het bedevaartsoord kunt u ook consumpties kopen. We vertrekken vanuit twee punten in onze parochie: H. Willibrord, Oegstgeest en H. Jozef, Wassenaar. Wanneer u mee wilt gaan maar niet in de buurt van een vertrekpunt woont, kunt u dit aangeven op de intekenlijst. Er zal dan contact met u worden opgenomen over het mogelijk meerijden met een medeparochiaan naar het vertrekpunt. Programma zaterdag 7 juli 2018: 09.00 uur vertrek uit Oegstgeest 09.20 uur vertrek uit Wassenaar 11.00 uur Eucharistieviering 13.30 uur Rozenkransgebed; voor jongeren is er een Jongerenprogramma 14.30 uur Kruisweg 15.30 uur Vespers en processie met pelgrimszegen 16.15 uur vertrek naar huis Ik hoop dat velen van u met ons meereizen! Met hartelijke groet, namens het pastoraal team, diaken Peter Winnubst

@Joannes Het was weer een bijzonder gezellig en inspirerend samenzijn op 27 mei jl. Veel onderwerpen passeerden de revue, zoals hoe we bidden en ook vertelde pastoor Michel over zijn bedevaart naar Polen en over de drie heiligen die hij daar beter heeft leren kennen: H. paus Johannes Paulus II, H. zuster Faustina en H. Benedicta van het Kruis (Edith Stein). We sloten af met een tientje van de rozenkrans waarbij we onze persoonlijke intenties konden insluiten. Blij en dankbaar gingen we naar huis, waarna wij elkaar dezelfde avond nog via Whatsapp zeiden: "Het was een heel fijne avond & bedankt voor deze avond." De volgende @Joannes is op 1 juli om 20.00 uur in de pastorie van de Joannes de Doper. Kom gerust langs om te kijken of het wat voor je is; het is voor de hele parochie. Meer info bij Laura: 06-1501 5614. Hartelijke groeten van de @Joannes groep

9


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur, zo 9.30 uur viering in de sacrestie: wo 9.00 uur meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur

De vakantieperiode in de pastorie … en in de kerk … Het lijkt nu nog ver weg, maar de vakantie staat zo voor de deur. We zijn druk bezig met plannen van de rondreis naar Frankrijk en Spanje. Dat was vorig jaar goed bevallen. Ook nu zal er weer een bedevaartsplaats bezocht worden. Ons doel is het heiligdom van Loyola, wat een complex is rond het geboortehuis van Ignatius van Loyola. Andere bestemmingen zullen net als vorige jaar pas op het laatste moment duidelijk zijn. We vertrekken in ieder geval 13 augustus, maar vanaf dinsdag 7 augustus zal ik al vakantie hebben en zal het secretariaat onbemenst zijn. Vrijdag 31 augustus zal ik er weer zijn om de telefoon aan te nemen en u te ontvangen in de pastorie. Maar dat betekent niet dat alles stil ligt. U kunt natuurlijk terecht voor uw vragen en intenties. En ook uitvaarten worden geregeld. Hieronder volgen de richtlijnen voor deze periode: Indien u een priester nodig heeft voor een ziekenzalving kunt u bellen naar 06-4942 3242 Dit is het pastorale noodnummer. Indien er een overledene is kunt u contact opnemen met mw. Jeanne van der Valk, beheerder van de begraafplaats en tevens de financieel beheerder van onze beheercommissie. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-2310 3524. Misintenties kunt u op de voicemail van de pastorie (402 94 02) inspreken of op een briefje achterlaten in de brievenbus. Mw. Ibolyka Meijer zal hier dan zorg voor dragen. Uw bijdrage hiervoor ad €10,00 kunt u ook in de brievenbus doen of overmaken. Het meditatieve moment op de vrijdagavond zal in mijn vakantie worden overgenomen door dhr. Nico de Fretes. Hij zal zorgen dat om 18.45 uur de kerkdeur openstaat en dat er gelegenheid is om even tot rust te komen in de kerk. Ik hoop natuurlijk dat het een rustige en fijne zomerperiode wordt zonder al te veel verdriet en onrust. In die geest wens ik u dan ook een fijne vakantie en een rustige zomer toe. Ik wens u Gods vrede en alle goeds. Parochiekern secretariaat Anneke Noordermeer

In dit nummer van de Augustinus vindt u drie in plaats van vier pagina's voor onze parochiekern. Dit komt omdat dít nummer twee maanden bestrijkt en dat er dus meer ruimte nodig is voor het liturgisch rooster. In september zijn we er weer met vier pagina's. Fijne vakantie! (redactie)

10

Afsluiten jaar 2017/2018 De zomervakantie staat voor de deur! We zullen afscheid nemen van alle kinderen die in groep 8 zitten. Wij hopen dat ze met een goed gevulde rugzak naar het voortgezet onderwijs gaan en wensen hen natuurlijk heel veel succes. Wij zullen nu ook afscheid gaan nemen van de directeur juf Agnes Baartman. Zij gaat met pensioen. En zoals we al in het vorige nummer meldden was er een zoektocht opgestart naar een nieuwe directeur voor onze school. En we hebben goed nieuws! Wij zijn heel blij met de komst van de heer Herbert van Elteren. Hij zal gaan starten in het nieuwe schooljaar. Juf Agnes Baartman heeft aangegeven niet een groots afscheid te willen maar een sponsorloop voor de stichting ALS te willen houden. In de loop der jaren hebben wij op onze school 3 ouders verloren aan deze vreselijke ziekte, dus dit is een prachtig doel waar alle kinderen op 6 juli hun beste beentje voor zullen zetten. Op de laatste schooldag 13 juli zullen we het schooljaar afsluiten aan het begin van de ochtend in de kerk. Wij zullen daarin stilstaan bij wat we in het afgelopen jaar allemaal hebben geleerd en beleefd in voor- en tegenspoed en God danken in zang en gebed. Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie toe en hopen dat we alle kinderen in het nieuwe schooljaar weer gezond en vol energie mogen begroeten! Team van de Horizon


H.Joannes de Doper - Katwijk De Wilbert zoekt vrijwilligers Voor begeleiding bij Rooms-Katholieke vieringen voor haar bewoners. In De Wilbert wonen mensen die graag op zondag Rooms-Katholieke vieringen beleven. Helaas is het voor hen niet meer mogelijk om een van de kerkdiensten in de kerken van Katwijk bij te wonen. Om toch tegemoet te komen aan de behoefte van deze bewoners van De Wilbert organiseert het woonzorgcentrum wekelijkse bijeenkomsten op zondag waarbij men gezamenlijk een rechtstreekse uitzending van de viering om 9.30 uur van de parochie Johannes de Doper kan volgen. De Wilbert heeft geregeld dat speciaal een acoliet de hosties komt Volksdansgroep Katwijk delen. Dit kan De Wilbert niet organiseren zonder de inzet van mantelzorg Volksdansgroep Katwijk en vrijwilligers. Vind jij het ook belangrijk dat bewoners van De Wilbert hun De volksdansgroep is 43 jaar geleden ontstaan uit het mannenkoor Jubilate. geloof op eigen wijze kunnen beleven? Het koor ging op uitnodiging, met echtgenotes, naar Canada. Daarvoor hadden Help je mee het bekende zondaggede vrouwen een Nederlandse volksdans ingestudeerd. Dit bleek zo leuk dat ze voel terug te geven aan deze bewoners? er verder mee wilden gaan en dat was het begin van de volksdansgroep. Nu tellen we al jaren rond 35 leden, waaronder 3 mannen, die elke woensdagavond trouw komen dansen. We hebben al verschillende locaties gehad, maar Als vrijwilliger op zondagochtend voor de Rooms-Katholieke bewoner: de laatste tijd dansen wij met veel plezier in De Kleine JOANNES. Ons voornaamste doel is lekker dansen, samen plezier maken en het is ook *ben je aanwezig om 8.45 uur nog eens erg gezellig. We bewegen op muziek, een prettig alternatief voor de *zet je samen de ruimte sfeervol klaar sportschool. Bovendien maken we kennis met verschillende culturen uit andere voor ontvangst landen door ons repertoire, wat bestaat uit dansen afkomstig uit onder meer de *indien gewenst, neem je deel aan de Balkan, Amerika, Schotland, Israël, Griekenland enz.. En natuurlijk staan er ook communie door de acoliet van paroNederlandse dansen op het ons programma. Op zo’n woensdagavond dansen chie Joannes de Doper we ruim 20 dansen die variëren in tempo en moeilijkheidsgraad, zodat ook de *haal en begeleid je bewoners (lijst aanwezig) jongere leden aan bod komen. Buiten de woensdagavond organiseren we eens in de twee jaar een workshop *drink je samen een kopje koffie en om waarvoor we een gastdocent uitnodigen. Het accent komt dan te liggen op een ongeveer 11.00 uur worden de menbepaald land of genre. Omdat er nog steeds nieuwe volksdansen gemaakt sen teruggebracht naar de huiskamer. worden, volgt onze eigen dansdocente diverse workshops en een keer per jaar Een keer per maand zal er Woord- en een workshop die bestemd is voor dansdocenten uit het hele land. Af en toe gaan we met de hele groep een weekend weg wat veel plezier en Communiedienst zijn in De Wilbert op gezelligheid oplevert. Kortom, we zijn een groep waarbij saamhorigheid hoog vrijdagmiddag van 16.30 – 17.30 uur. Ook hierbij zoekt De Wilbert hulp van in het vaandel staat. Veel mensen weten niet wat volksdansen inhoudt en zijn aangenaam verrast vrijwilligers. als ze er mee in aanraking komen. Nieuwe leden zijn van harte welkom op Voor meer informatie of aanmelden bel woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Dus kom gerust eens langs. 071-406 15 00 of stuur een berichtje Kinderwoorddienst gaat met naar Pieta.landweer@marente.nl vakantie nieuws, want de volgende data kunnen KERKENVEILING Het is zomer, heerlijk! De temperatu- alvast in de agenda worden gezet: Vrijdag 5 oktober ren zijn goed, het zonnetje schijnt en Zondag 21 oktober 2018, zondag 18 Kleine JOANNES de vakantie is in het vooruitzicht. Ook november 2018 en zondag 16 decemwij, de meiden van de kinderwoord- ber 2018. dienst, gaan met vakantie. Op deze zondagen is er weer kinder- knutselen of tekenen. Zijn jullie er dan Dat betekend dat er in de maanden juli woorddienst. Tijdens de kerkdienst om ook gezellig bij? en augustus helaas geen kinderwoord- 09.30 uur gaan wij samen met jullie Een hele fijne vakantie! dienst zal zijn. naar de pastorie. In de pastorie gaan Maar we hebben gelukkig ook goed we uit de kinderbijbel lezen, zingen en Groetjes Isabel, Linsey en Marit

11


H.Joannes de Doper - Katwijk

Bron: pixabay.com

DOOPSELVIERING De eerstvolgende doopselviering staat nog niet vast. Als u iemand wilt laten dopen of zelf gedoopt wilt worden, neem dan contact op met het secretariaat, tel. 071 402 94 02. Door het DOOPSEL werden in onze parochiekerngemeenschap opgenomen: Charlene en Raymond, dochter en zoon van Edaly en Johanna Zandwijk, de Waalmalefijtstraat te Katwijk

Petrus Johannes Boskamp, echtgenoot van Tilly Boskamp. Geboren op 4 mei 1935 en overleden op 2 juni 2018. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 8 juni in onze parochiekernkerk met aansluitend de begrafenis op onze begraafplaats.

KORENFESTIVAL KATWIJK ÉÉN MUZIKAAL FEEST!!! Het dak van de kerk ging er (gelukkig) niet vanaf, maar de muzikale vreugde was er niet minder om op deze prachtige zaterdag 26 mei. Jubilerend middenkoor Vocalis had een korenfestival georganiseerd met acht zeer enthousiast zingende koren van jong tot oud(er). Alle koren kregen direct na afloop het juryrapport mee en natuurlijk waren er ook twee winnaars. Bij de kinderkoren was dat De Vrolijke Noot en bij de volwassenkoren was het Vocaal ensemble Caprice. Deze laatste ontving ook de publieksprijs van de publieksjury, bestaande uit vertegenwoordigers van alle koren. Agnes Bol, voorzitter van het 25 jaar jonge Vocalis en medeorganisator van dit korenfestival: "Zo gaaf om na de pauze een praktisch volle kerk te zien waar zovelen energie halen uit het samen zingen en muziek maken. We hebben acht koren gehoord, en ook gezien, die met zoveel enthousiasme hun vier liederen vertolkten. En wat een mooie, zeer uiteenlopende, vertolkingen van het thema ‘Feest’ mochten we met elkaar beleven. Wel was het jammer dat er geen enkel koor vanuit de andere parochiekernen binnen de Augustinusparochie heeft deelgenomen. Daar hadden wij als organisatie wel op gehoopt maar het werd niet bewaarheid. Het was bovenal een dag van elkaar ontmoeten, elkaar inspireren. Een mooi muzikaal moment om met elkaar te delen als start van onze jubileumactiviteiten.” Organisatie Korenfestival 2018

Ter overdenking: Gebed van Indiaanse vrouwen Grote God, geef ons een verstandig hart Zodat wij van Uw schepping niet meer nemen dan wij haar geven; Zodat we haar niet naar willekeur verwoesten, alleen om onze hebzucht te bevredigen; Zodat wij niet weigeren haar schoonheid met onze handen te herstellen; Zodat wij van de aarde nooit iets nemen, dat we niet echt nodig hebben.

12

Beamerprobleem Koffieochtenden VALKENBURG: De inloopochtenden in Valkenburg zijn op de eerste en derde woensdag van de maand. Van 10.00 uur tot 11.30 uur roulerend over de drie kerkgebouwen. Voor informatie of vervoer: Annemiek 071 407 4232, Gea 06 4689 9857 of Anja 06 3890 1200. RIJNSBURG: Elke derde donderdag van de maand, vanaf 10.00 uur NIET in De Voorhof, maar in de IMMANUELKERK.

Zo nu en dan hebben we helaas een blauw scherm. Gelukkig kunnen we het steeds oplossen, maar de definitieve oplossing hebben we nog niet gevonden. Excuses voor het ongemak, maar we blijven ons best doen voor een ongestoorde presentatie.

Kerkvervoer Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071 403 3388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts. Tel.: 071 401 4179 of 06 1281 2203. Erna Geurts


Huwelijk, gezin en jongeren Onrust verdwijnt bij een Tijdens de jongerenretraite afgelopen zomer in onze parochie gaf pater Damir goede keuze RKJ gebedsgroep

de tip aan de jongeren om een gebedsgroep te beginnen. Hij zei: "Gewoon beginnen". Mij leek het, toen ik het hoorde, geen haalbare kaart. Maar zie.....nu bijna een jaar later, in dit jaar van gebed, is er een hechte gebedsgroep van 13 jongeren van binnen en buiten de parochie die wekelijks samen bidden, in principe bij iemand thuis. Ik mocht er een keer bij zijn. Ik vond het direct leuk om te zien hoe gezellig ze het samen hebben, maar toen ze begonnen met bidden was ik geraakt door de manier waarop ze dat doen. De rust, de stilte en de manier waarop ze met de Heer omgaan. Het was voor mij een lesje bidden. Vooral de manier waarop ze God bedankten voor van alles, vond ik erg mooi. MdM

Deze foto is in scene gezet. Als de groep bidt zitten ze gewoon in een kring op een stoel of op de grond. De foto geeft wel de voelbare verbondenheid van deze groep weer. Foto Liduine Tax.

Dat zegt jezuïet Nikolaas Sintobin in de laatst verschenen podcast van katholiekleven.nl. Sintobin is ‘internetpastor’ en geeft geestelijke begeleiding. In deze podcast gaat hij in op levenskeuzes en wat geestelijke begeleiding kan betekenen bij het ontdekken van je identiteit. Sintobin benadrukt hierbij meteen de menselijke vrijheid om keuzes te maken: “Ik heb zelf bijvoorbeeld een tweelingbroer. Mijn broer en ik delen hetzelfde DNA. Maar wij maken totaal verschillende keuzes.” Voor een christen betekent dit kiezen volgens Sintobin niet iets willekeurigs, maar het 'op zoek gaan naar welk pad God in petto heeft'. "Wie deze weg ontdekt, kan zich optimaal als mens ontplooien en uiteindelijk gelukkig en vreugdevol zijn. Wij mensen zijn gemaakt voor de vreugde. Vreugde is een heel belangrijk criterium bij het maken van keuzes. Daarbij gaat het om de persoonlijke ervaring. In je persoonlijke ervaring ga je na welke momenten je leven rijker maken en welke leiden tot droefheid en je weerhouden om je te ontplooien. De taal van God is de taal van de ervaring.” In de podcast verkent Sintobin een aantal aspecten van de belangrijke keuzes die mensen maken. Zo gaat hij in op het belang van gelijkwaardige opties die je naast een keuze kunt plaatsen en of je ook 'je roeping kunt missen'. Luister de podcast via: https://soundcloud.com/ katholiekleven_nl Bron: katholiekleven.nl

Gezinsdag 7 juli 2018: Geen grotere liefde! 'Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden' (Johannes 15, 13). Dat is nogal wat! Johannes spreekt over wat Jezus heeft gedaan: Hij heeft letterlijk zijn leven gegeven tot aan de dood op het kruis. Zo is ook het huwelijk 'je leven geven aan de ander'. Gelukkig is Jezus verrezen en die kracht en genade mogen we ook ervaren in ons huwelijk. Dat gaat niet altijd vanzelf. Hoe kunnen we deze genade dan wel ontvangen? Mgr. Liesen (Breda) gaat in op dit thema: de kracht van de verrijzenis van Jezus en wat dit betekent voor ons huwelijk. Dat gaan we concreet maken voor ons huwelijksleven van alledag. Tijdens de gezinsdag is er ook een Eucharistieviering met kinderwoorddienst, aanbidding en een vossenjacht (elk gezin gaat op zoek naar heiligen in het bos). De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De dag vindt plaats op zaterdag 7 juli 2018, van 10.00 tot 18 uur in Conferentiecentrum Bovendonk. Kosten: 15 euro per stel, kinderen gratis. Inclusief lunch en warme maaltijd. Organisatie: Gezinspastoraat Sint Franciscuscentrum. Vragen: gezin@sintfranciscuscentrum.nl. Aanmelding en programma via de website hieronder genoemd. Bron: Sintfranciscuscentrum.nl

Zeilkamp Noventus Zeilkamp Noventus is voor jongens van 12- 17 jaar en wordt georganiseerd in samenwerking met Bisdom ’s-Hertogenbosch van zaterdag 11 t/m zaterdag 18 augustus 2018. Een combi van gezelligheid, leren zeilen van ervaren instructeurs, kampvuur, een eigen eiland, leuke activiteiten & workshops met betrekking tot het katholieke geloof. Dit alles voor € 220. Het kamp is op het Holtus Eiland, een onbewoond eiland op de Loosdrechtse plassen. We slapen in de ark ‘de ome Jan’ en we zeilen met prachtige polyester Valken. zeilkampnoventus.nl

13


Liturgische Agenda van za. 30 juni t/m di. 31 juli 2018 betekenis kleurcode: zie Collecteschema

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

za.

30-jun

geen viering

19.00 EV pastoor Hagen

zo.

1-jul

13e Zondag door het jaar

09.30 EV

pastoor Hagen & diaken Winnubst / Cantemus

11.00 EV

pater Bouman & diaken Winnubst / KWD / Dameskoor / crèche / voedselmanden

11.00 EV

kapelaan Plavčić / KWD / crèche / voedselmand / Wereldwinkel

09.00 EV

kapelaan Plavčić

19.00 EV

pater Magnin

ma. 2-jul di.

3-jul

H. Thomas, apostel

wo. 4-jul

09.00 EV

kapelaan Plavčić

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther

15.30 WCV gbl Naber/ Adegeest 19.00 WGV Actueel Avondgebed /

pw Gudde do. 5-jul vr.

6-jul

za.

7-jul

zo.

8-jul

ma. 9-jul di.

Verliesviering / gbl Noordermeer 19.00 WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer 17.00 WGV Roz.kransgebed voor de vrede / gbl Noordermeer 19.00 EV pastoor Hagen / cantor / voedselmanden 09.30 EV kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / Cantemus / voedselmanden 09.00 WGV

14e Zondag door het jaar

H. Benedictus, abt / patroon van Europa

09.00 EV

pastoor Hagen

do. 12-jul vr.

13-jul

za.

14-jul

zo.

15-jul

11.00 EV

pastoor Hagen / Gemengd Koor

09.00 EV kapelaan Plavčić

10.30 OCV pw Gudde &

ds Peper / in Berkhoutpark 11.00u geen viering in Laurentiuskerk

HH. Martelaren van Gorcum

10-jul

wo. 11-jul

09.00 EV pastoor Hagen

09.00 EV pastoor Hagen

19.00 EV kapelaan Plavčić

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

15.00 WCV gbl Klaasesz /

gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić

09.00 EV pastoor Hagen

Foreschate

pastoor Hagen / De Wilbert Meditatief Moment / gbl Noordermeer 19.00 EV pastoor Hagen geen viering

16.30 EV 19.00 WGV

15e Zondag door het jaar

09.30 EV

11.00 EV mgr Van Luyn kapelaan Plavčić / Vocalis / koffiedrinken kl. JOANNES

11.00 EV pastoor Hagen /

KWD / crèche

ma. 16-jul di.

09.00 EV pastoor Hagen

17-jul

wo. 18-jul

09.00 EV

kapelaan Plavčić

19.00 EV

kapelaan Plavčić

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther 09.00 EV pater Bouman

do. 19-jul vr.

20-jul

19.00 WGV

za.

21-jul

19.00 EV

zo.

22-jul

16e Zondag door het jaar

ma. 23-jul

H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa

di.

24-jul

wo. 25-jul

09.30 EV

11.00 EV

mgr Van Luyn

19.00 EV

pastoor Hagen

09.00 EV

pastoor Hagen

pastoor Hagen

11.00 EV

pater Magnin

09.00 EV pater Bouman

19.00 EV

pater Magnin

11.00 EV

kapelaan Plavčić

20.15 WGV Rozenkransgebed /

gbl Günther 10.30 EV

H. Jakobus, apostel

Meditatief Moment / gbl Noordermeer kapelaan Plavčić cantor pastoor Hagen / Cantemus

09.00 EV kapelaan Plavčić

09.00 EV

kapelaan Plavčić / Overduin pastoor Hagen

09.00 EV pastoor Hagen 12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther 09.00 EV pater Magnin

do. 26-jul vr.

27-jul

za.

28-jul

zo.

29-jul

Z. Titus Brandsma, priester en martelaar

17e Zondag door het jaar

Meditatief Moment / gbl Noordermeer 19.00 WGV Taizé-viering 19.00 WGV

09.30 EV

pastoor Hagen / Vocalis

19.00 EV kapelaan Plavčić 11.00 EV

ma. 30-jul di.

31-jul

H. Ignatius van Loyola, stichter Sociëteit v. Jezus

Legenda:

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

14


Liturgische Agenda van za. 30 juni t/m di. 31 juli 2018 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u

09.30 EV Franstalige parochie pastoor Hagen & diaken Brink / Dameskoor + extra muzikale ondersteuning / gezinspicknick / autozegening

pater Peters / Magn. Cantorij / koffiedrinken

19.00 EV 09.30 EV

kapelaan Plavčić / samenzang kapelaan Plavčić & diaken Brink / Pro Deo / koffiedrinken

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

za. 30-jun zo. 1-jul

ma. 2-jul

geen viering Kerkehout

09.00 EV

pastoor Hagen

di. 09.00 EV

09.00 EV

mgr Van Luyn

09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u

09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie kapelaan Plavčić / samenzang

pastoor Hagen

geen viering

wo. 4-jul

do. 5-jul

kapelaan Plavčić / Sophiekehuis 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u

10.00 EV

19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang-cantor

3-jul

09.30 EV

pastoor Hagen / cantor-samenzang

vr.

6-jul

za. 7-jul

zo. 8-jul

ma. 9-jul

09.00 EV mgr Van Luyn 10.30 EV

pastor Versteegen / Johannahuis

di. 09.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV mgr Van Luyn 09.00 EV + aanbidding / kapelaan Plavčić

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.15 EV 11.00

Franstalige parochie geen viering

09.30 EV pater Magnin & gbl Elshout /

Magn. Cantorij

wo. 11-jul do. 12-jul

20.00 tot zie Sint Willibrordus: 19.00u

10-jul

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang 09.30 EV pastoor Hagen / Pro Deo / koffiedrinken

vr.

13-jul

za. 14-jul zo. 15-jul

ma. 16-jul 09.00 EV

mgr Van Luyn

di. 09.00 EV

09.00 EV

pastoor Hagen

09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pastoor Hagen / samenzang

pastoor Hagen

wo. 18-jul do. 19-jul

20.00 tot

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang-cantor geen viering

17-jul

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

kapelaan Plavčić / cantor-samenzang

vr.

20-jul

za. 21-jul zo. 22-jul

ma. 23-jul 09.00 EV

mgr Van Luyn

di. 09.00 EV

09.00 EV kapelaan Plavčić 09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.15 EV 11.00

Franstalige parochie geen viering

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

kapelaan Plavčić / Magn. Cantorij

kapelaan Plavčić

24-jul

wo. 25-jul

10.30 EV kapelaan Plavčić / Huize Willibrord 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste

do. 26-jul

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang 09.30 EV pater Spruijt & gbl Elshout / samenzang

za. 28-jul

vr.

27-jul

zo. 29-jul ma. 30-jul

09.00 EV

mgr Van Luyn

di.

COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

bestemming deurcollecte of 2e collecte

weekend 30 juni - 1 juli weekend 7 juli - 8 juli weekend 14 juli - 15 juli weekend 21 juli - 22 juli weekend 28 juli - 29 juli

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

diaconie

31-jul

15


Liturgische Agenda van wo. 1 augustus t/m zo. 2 september 2018 betekenis kleurcode: zie Collecteschema

wo. 1-aug

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72 09.00 EV pater Magnin

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

15.30 EV pastoor Hagen /

gbl Günther

Adegeest 19.00 WGV Actueel Avondgebed /

gbl Klaasesz 09.00 EV pastoor Hagen

do. 2-aug vr. 3-aug

19.00 WGV

Meditatief Moment / gbl Noordermeer

za.

4-aug

19.00 EV

zo.

5-aug 18e Zondag door het jaar

09.30 EV

pastoor Hagen / cantor / voedselmanden pastoor Hagen / Cantemus / voedselmanden

09.00 EV pater Bouman

11.00 EV

pastoor Hagen / voedselmanden

11.00 EV

mgr Van Luyn / voedselmand / Wereldwinkel

09.00 EV

pastoor Hagen

19.00 EV

pastoor Hagen

ma. 6-aug Gedaanteverandering van

de Heer di.

7-aug

wo. 8-aug

09.00 EV

pastoor Hagen

do. 9-aug H. Edith Stein, vr.

maagd en martelares 10-aug H. Laurentius, diaken en martelaar

16.30 EV 19.00 WGV

za.

11-aug

geen viering

zo.

12-aug 19e Zondag door het jaar

09.30 EV

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

15.00 EV pastoor Hagen / Foreschate

gbl Günther 09.00 EV pater Bouman

09.00 EV pater Magnin

kapelaan Plavčić / De Wilbert Meditatief Moment / dhr de Fretes 19.00 EV pater Magnin

kapelaan Plavčić / Vocalis

ma. 13-aug di. 14-aug

11.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV pastoor Hagen

wo. 15-aug Maria Tenhemelopneming

(Hoogfeest)

09.00 EV 19.00 WGV

pater Magnin Roz.kransgebed voor de vrede / diaken Winnubst

vr.

17-aug

19.00 WGV

za.

18-aug

19.00 EV

zo.

19-aug 20e Zondag door het jaar

09.30 EV

gbl Günther

Meditatief Moment / dhr de Fretes pater Magnin / cantor 11.00 WCV diaken Winnubst / pastoor Hagen & diaken Winnubst / Schola Vocalis / koffiedrinken kl. JOANNES

ma. 20-aug di. 21-aug

09.00 EV pater Magnin

wo. 22-aug

09.00 EV

pastoor Hagen

19.00 EV pastoor Hagen / vooravond Hoogfeest

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

09.00 EV pater Magnin

do. 16-aug

11.00 EV pastoor Hagen

09.00 EV pater Bouman

11.00 EV pater Magnin

19.00 EV

pastoor Hagen

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther 09.00 EV pater Magnin

do. 23-aug

Meditatief Moment / dhr de Fretes

vr.

24-aug H. Bartolomeüs. apostel

19.00 WGV

za.

25-aug

geen viering

zo.

26-aug 21e Zondag door het jaar

09.30 WCV

diaken Winnubst

10.30 EV

pastoor Hagen / Overduin pater Bouman

19.00 EV kapelaan Plavčić

ma. 27-aug di.

28-aug H. Augustinus,

bisschop en kerkleraar wo. 29-aug

09.00 EV

do. 30-aug vr. 31-aug

19.00 WGV

za.

1-sep

19.00 EV

zo.

2-sep

22e Zondag door het jaar / 09.30 EV Augustinuszondag

Legenda:

09.00 EV pastoor Hagen

pater Magnin & diaken Winnubst / Gemengd Koor 20.15 WGV Rozenkransgebed / gbl Günther 09.00 EV pater Bouman

11.00 EV

pastoor Hagen & pw Gudde

19.00 EV

pastoor Hagen

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

15.30 WCV pw Gudde / Adegeest

gbl Günther 09.00 EV pastoor Hagen

09.00 WCV pw Gudde

11.00 EV

Meditatief Moment / gbl Noordermeer pastoor Hagen / cantor 11.00 EV pastoor Hagen & diaken Winnubst / Vocalis / koffiedrinken kl. JOANNES

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

kapelaan Plavčić / KWD / Dameskoor / crèche / voedselmanden

11.15 EV

mgr Van Luyn & pastoor Hagen & diaken Brink & diaken Winnubst / KWD / crèche / Laurentiuskoor / voedselmand / Wereldwinkel/ feest 150 jr Laurentiuskerk

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

16


Liturgische Agenda van wo. 1 augustus t/m zo. 2 september 2018 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

09.00 EV

09.00 EV

mgr Van Luyn

09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pater Spruijt & diaken Brink / samenzang

pastoor Hagen

19.00 EV pater Bouman / samenzang-cantor geen viering

10.00 EV pastoor Hagen / Sophiekehuis 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste / pastoor Hagen zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

pater Bouman / cantor-samenzang

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

wo. 1-aug

do. 2-aug vr. 3-aug

za. 4-aug zo. 5-aug

ma. 6-aug 10.30 EV 10.30 EV

pater Bouman / Kerkehout pastor Versteegen / Johannahuis

09.00 EV

mgr Van Luyn 09.00 EV

09.00 EV

09.15 EV 11.00

Franstalige parochie geen viering

zie Sint Willibrordus: 19.00u pastoor Hagen / Magn. Cantorij

22.00u: Aanbidding Allerheiligste / kapelaan Plavčić

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang

zie Sint Willibrordus: 19.00u

zie St. Jozef: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pastoor Hagen / samenzang

09.00 EV

géén viering om 09.00u pastoor Hagen & diaken Brink / samenzang

09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.15 EV 11.00

Franstalige parochie geen viering

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV pater Spruijt & dhr Marks /

Magn. Cantorij

wo. 15-aug

do. 16-aug

22.00u: Aanbidding Allerheiligste / diaken Brink zie St. Jozef: 19.00u

09.30 EV

pater Bouman & diaken Brink / Pro Deo / koffiedrinken

vr.

17-aug

za. 18-aug zo. 19-aug

ma. 20-aug di. 21-aug

pastoor Hagen

pater Bouman

za. 11-aug

19.00 EV

09.00 EV 09.00 EV

10-aug

ma. 13-aug di. 14-aug

20.00 tot 19.00 EV pastoor Hagen / samenzang-cantor geen viering

vr.

zo. 12-aug pater Spruijt & gbl Elshout / cantor-samenzang 12.30 WGV kapelaan Plavčić / op Kermisterrein

09.00 EV pastoor Hagen 09.00 EV pastoor Hagen

wo. 8-aug

09.30 EV

09.00 EV kapelaan Plavčić zie Sint Willibrordus: 19.00u

7-aug

do. 9-aug

20.00 tot

09.30 EV

pater Bouman

pastoor Hagen

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u

di.

pater Magnin

pastoor Hagen / Huize Willibrord 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste / pastoor Hagen 19.00 EV pastoor Hagen / samenzang 09.30 EV pastoor Hagen / cantor-samenzang 10.30 EV

wo. 22-aug do. 23-aug vr.

24-aug

za. 25-aug zo. 26-aug

ma. 27-aug 09.00 EV

mgr Van Luyn

di. 09.00 EV

pastoor Hagen

09.00 EV mgr Van Luyn 09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

20.00 tot

22.00u: Aanbidding Allerheiligste / diaken Brink zie St. Jozef: 19.00u

19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang-cantor 09.30 EV pater Peters / Magn. Cantorij / koffiedrinken

09.30 EV

COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

bestemming deurcollecte of 2e collecte

weekend weekend weekend weekend weekend

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

Franstalige parochie pater Mathew & diaken Schat / Dameskoor / koffiedrinken

4 aug. - 5 aug. 11 aug. - 12 aug. 18 aug. - 19 aug. 25 aug. - 26 aug. 1 sept. - 2 sept.

kapelaan Plavčić & diaken Brink / KWD / Pro Deo / koffiedrinken

28-aug

wo. 29-aug do. 30-aug vr. 31-aug za. 1-sep zo. 2-sep

Missie Verkeersmiddelen Actie

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Activiteiten

Familieberichten

Inzameling voedselbank: Weekenden 30 juni en 1 juli, 4 en 5 augustus, 1 en 2 september

Gedoopt Zondag 3 juni heeft diaken Winnubst Sophie Yara gedoopt. Moge zij opgroeien tot een blije en gelovige christen.

Schrijven voor Amnesty Int.: Maandag 3 september van 14.00-16.00 in de pastorie Deurcollecte diaconie Weekend van 30 juni en 1 juli De Wilbert in Katwijk zoekt vrijwilligers om mensen te begeleiden bij wekelijks samen kijken naar de mis op tv en bij maandelijkse vieing. Informatie of aanmelden: tel. 071 - 406 1500 of e-mail: Pieta.landweer@marente.nl.

Mentoren gezocht De gemeente Leiden zoekt mentoren om een halfjaar statushouders uit de regio te begeleiden. Als mentor bent u extra buur, stimuleert u het Nederlands spreken en maakt u een statushouder wegwijs in de stad. Ook ondersteunt u bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Enorm belangrijk voor de integratie in onze samenleving! Mentoren en statushouders besteden samen twee tot drie uur tijd in de week. U spreekt zelf af wat u onderneemt: van schaatsen tot musea bezoeken, koffie drinken of samen koken. Voor u als vrijwillige mentor geeft dit niet alleen voldoening, maar u leert ook meer over de cultuur van uw maatje. Dit project heeft de veelzeggende naam JA Statushouders (JAS). Voor meer informatie en aanmelden: Tim van Dijk: t.van.dijk@leiden.nl en 071-516 46 37.

18

Overleden Op 17 mei overleed Hans Happel, echtgenoot van Ria en vader van Anton en Lucia en hun gezinnen. Hans werd geboren op 11 april 1936. Zijn uitvaart was op donderdag 24 mei in de Groene Kerk in Oegstgeest, waarna hij is gecremeerd. Hans is jarenlang, samen met Ria, actief lid geweest van de werkgroep contactpersonen. Geheel onverwacht overleed op 26 mei Franciscus Hendrikus Meijs (Hans), echtgenoot van Elisabeth en vader van drie kinderen en hun gezinnen. Frans werd geboren op 9 april 1930. De afscheidsdienst voor hem vond plaats op vrijdag 1 juni in de H. Willibrordkerk, waarna hij op het parochiekerkhof is begraven. Na een lang en gelukkig leven overleed, na een korte periode van ziekte, Maria Theresia Hermine Bots-Wijers (Marijke), echtgenote van G.Th. A .M. Bots. Marijke werd geboren op 11 april 1929. Haar uitvaart vond plaats op maandag 11 juni in de H. Willibrordkerk, waarna zij op het parochiekerkhof is begraven. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede. Tijdens onze vakantie op Malta stuitten we in hoofdstad Valletta op de kerk en kloosterorde van St. Augustinus. Zie de foto's hiernaast. ML

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-244345 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Mw. M.L. de Laat (kopij) (ML) E-mail: mldelaat@freeler.nl Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest

(Foto: B. Gerritsen)

Complimenten geven ĂŠn krijgen Bijeenkomst Rock Solid voor tieners 1 juli 2018 Van tijd tot tijd hebben we allemaal een compliment nodig. Wie wil er nou niet gewaardeerd worden? EĂŠn van de beste manieren om iemand te motiveren, is complimenten geven. Je laat merken dat je betrokken bent en aandacht hebt voor die persoon. Iemand voelt zich gezien! Vooral tieners kunnen complimenten hard nodig hebben. Ze zijn bezig met het ontdekken van zichzelf en dat zorgt voor onzekerheid. Een paar complimenten doet hen vaak goed.

Diaken Peter Winnubst wijdt het nieuwe columbarium. (Foto: B. Gerritsen)

Nieuw columbarium ingewijd Zaterdag 26 mei heeft parochiekernreferent diaken Peter Winnubst in aanwezigheid van rechthebbenden en genodigden de nieuwe urnenmuur op het kerkhof van onze kerk ingewijd. Na een lange voorbereiding, mede ondersteund door het parochiebestuur van de Heilige Augustinusparochie, heeft het bisdom Rotterdam in november 2017 een bisschoppelijke machtiging afgegeven voor het bouwen van een nieuwe urnenmuur.

Tijdens deze bijeenkomst van Rock Solid leren tieners complimenten geven en ontvangen. God heeft ons allemaal gemaakt, zowel van binnen als van buiten. God heeft ons veel goede eigenschappen gegeven en een mooi en uniek lichaam. Hij vindt ons heel waardevol. Nog voordat wij iets gedaan hebben. Dat is toch het mooiste compliment dat je kunt krijgen?! Over dit thema gaan de tieners met elkaar in discussie en creatief aan de slag. Ben je 12 jaar of ouder? Kom langs en doe mee. Zondag 1 juli om 11.00 uur in de zaal van de pastorie (ingang aan de achterkant van de kerk, via de keuken). Tot dan! Jacqueline van Arend

De heer Ton van Meurs van Van Meurs Begraafplaatsinrichtingen heeft de plannen ontwikkeld die tot de huidige urnenmuur hebben geleid. Op de fundamenten van de oude urnenmuur heeft hij een nieuwe urnenmuur gebouwd die meer voldoet aan de wensen van deze tijd. Grote dank is de beheercommissie (BC) verschuldigd aan de bouwkundig adviseur van het bisdom Rotterdam, ingenieur Hans Beijersbergen, die geweldig heeft geholpen met het opstellen van de aanvraag voor een bisschoppelijke machtiging. Dank aan de heren Piet van Rijn en Kees Pieterse die de finishing touch hebben gegeven aan het geheel, door het aanbrengen van de beplanting. Er staat nu weer een mooie urnenmuur voor alle dierbare overledenen. Paul van Elsen, lid beheercommissie voor de begraafplaats

Het is soms best hard werken bij Rock Solid. Met ieder goed antwoord op de vragen uit de Jezusquiz ging de spijker dieper. Bijeenkomst 3 juni 2018. Foto: Jacqueline van Arend.

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-KlĂźck e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda Zondag

1 juli Voedselbank Wereldwinkel Maandag 2 juli 11.00 uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL kerk) Donderdag 5 en 19 juli 19.30 uur Christelijke meditatie (Pluspunt) Zaterdag 7, 14, 21 en 28 juli 16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw) Zondag 8 juni 10.30 uur Oecumenische Parkdienst Zondag 5 augustus Voedselbank Wereldwinkel Maandag 6 augustus 11.00 uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL kerk) Zaterdag 11, 18 en 25 augustus 16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw) Zondag 12 augustus 17.00 uur Barbecue Donderdag 16 augustus 19.30 uur Christelijke meditatie (Pluspunt) 25 t/m 26 augustus Collecte Missie Verkeersmiddelen

Familieberichten Overleden Op vrijdag 8 juni overleed mevrouw Catharina Kriek-de Haas. Mevrouw Kriek woonde op de Lord Baden Powellweg. Zij was ernstig ziek, en heeft in de laatste dagen voor haar sterven nog de ziekenzalving mogen ontvangen. Zij was een zorgzame vrouw, die altijd thuis was voor haar gezin. We namen op donderdag 14 juni afscheid van haar in de H. Laurentiuskerk, aansluitend werd zij begraven in het familiegraf bij haar man Rinus Kriek. Catharina Kriek-de Haas is 87 jaar oud geworden. Wij bidden voor haar dat zij opgenomen mag zijn in Gods eeuwige liefde.

Bericht van de Beheercommissie Op 19 mei 2018 hebben onbevoegden zich toegang verschaft tot het e-mailadres van het Kerkelijk Bureau. Daardoor zijn er mails verstuurd, die niet daadwerkelijk van de medewerkers van het Kerkelijk Bureau afkomstig waren.

20

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Mogelijk zijn uw e-mailgegevens ook bij onbevoegden terecht gekomen. Direct na ontdekking is er alles aan gedaan om het misbruik te stoppen en dit in de toekomst te voorkomen. Ook is hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Namens de Beheercommissie, Liduin Mora

12,5 jaar in dienst Op 1 mei jl. was Tilly ten Thije 12,5 jaar in dienst van het Kerkelijk Bureau, of wel KB. Dit hebben we op 3 mei gevierd in de donderdagse Eucharistieviering in de Laurentiuskerk, waarin speciaal voor deze gelegenheid pastoor Michel Hagen voorging. Tilly werd daarna in het Bondsgebouw in aanwezigheid van familie, collega's, vrienden en parochianen en onder het genot van koffie met taart toegesproken door haar direct leidinggevende Liduin Mora en de locatiereferent Dirk Gudde. Zij roemden in hun toespraken niet alleen Tilly's inzet als vaste kracht, maar ook haar vrijwilligerswerk in onze parochiekern. Als blijk van waardering mocht Tilly van velen bloemen en cadeautjes ontvangen. We hopen nog vele jaren op Tilly te kunnen rekenen!

Barbecue Graag zetten we een heerlijke traditie voort en steken we op zondag 12 augustus om 17.00 uur (!) de Barbecue weer aan ter gelegenheid van onze Heilige Laurentius. Alle Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James worden uitgenodigd zich aan te melden bij het Kerkelijk


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Bureau aan de Leidseweg 102. Graag vooraf uw bijdrage van € 10 (kinderen € 5) pp. afgeven, dan zorgen wij dat er voldoende eten en drinken voor u is. Bent u nog fit en vindt u het leuk om mee te helpen met opbouwen, inrichten, catering en/of het aantrekkelijk maken voor de jeugd, laat het dan graag snel weten! Namens de Pastoraatgroep, Liduin & Franja Mora (werkgroep Barbecue)

die dag de jaarlijkse Laurentiusbarbecue in het Bondsgebouw/pastorietuin. Zie daarvoor het aparte artikel op pagina 20-21). In de periode van de expositie zal de H. Laurentiuskerk op 2 zaterdagmiddagen extra te bezichtigen zijn: 25 augustus en 15 september, van 13.00 uur tot 15.00 uur. Open Monumentendag 8 september Op Open Monumentendag, 8 september, zal de H. Laurentiuskerk extra in de aandacht staan vanwege het jubileum. Op deze dag zal de nieuwe gids voor de H. Laurentiuskerk beschikbaar zijn, waar momenteel hard aan wordt gewerkt. Er zal in de kerk een kleine expositie zijn met mooie voorwerpen die anders in de kluis opgeslagen zijn. Tevens zal er orgelspel zijn door de vaste organisten van de kerk: Richard Bot (11.00 uur en 12.00 uur) en Louise Hillen (14.00 uur en 15.00 uur). Rond deze recitals zijn er mogelijkheden voor bezichtiging van het orgel, en zal meer informatie gegeven worden. Op deze dag is het Bondsgebouw open, waar wij de bezoekers ontvangen met koffie en thee, en waar ook de korte film over de kerk te zien zal zijn. Het precieze programma van de Open Monumentendag publiceren we in het septembernummer van De Augustinus.

Programma H. Laurentiuskerk 150 jaar

Noveenkaarsen vanaf 8 juli Ter gelegenheid van het jubileum is een noveenkaars ontworpen en een noveengebed gemaakt. Deze zijn verkrijgbaar in de H. Laurentiuskerk vanaf 8 juli, na de zegening van deze kaarsen in de Eucharistieviering van 11.00 uur. De kaarsen worden verkocht voor € 5,00, en kunnen dienen om de viering van ons jubileum met gebed voor de geloofsgemeenschap te ondersteunen.

In de maanden augustus en september zullen we vieren dat de H. Laurentiuskerk op 17 augustus 1868 is gewijd en in gebruik genomen. Hier volgt een overzicht van de activiteiten.

In de voorbereidingscommissie zitten behalve de locatiereferent: Ernie Wielenga, Tilly ten Thije, Ida Tan, en de voorzitter van de Beheercommissie, Bernard Reuser.

Pontificale hoogmis en receptie 2 september Hoogtepunt van de viering is de pontificale hoogmis op zondag 2 september. Om 11.15 uur begint deze viering, waarin mgr. A. van Luyn, oud-bisschop van Rotterdam, zal voorgaan, geassisteerd door de pastoor en de diakens uit ons pastorale team. Na deze viering is er een feestelijke ontvangst voor parochianen en genodigden in het Bondsgebouw. Op deze ochtend zullen ook al onze misdienaars optreden in nieuwe kleding. De kaarsjes bij de wijdingskruisjes zullen branden, uiteraard! Expositie Museum Voorschoten 8 augustus tot 30 september In de periode 8 augustus tot 30 september is er in Museum Voorschoten een kleine expositie. Daarin wordt de geschiedenis van de H. Laurentiuskerk getoond als gebouw van de gelovige gemeenschap. Onderdeel van de expositie is een korte film over de H. Laurentiuskerk, die deze zomer gemaakt wordt. Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. Toegang € 4,00. Het museum ontvangt u graag met een kopje koffie/thee. Vrienden van het museum hebben gratis toegang evenals kinderen tot en met 12 jaar). U bent ook van harte welkom bij de officiële opening van de expositie op 12 augustus om 16.00uur. (Aansluitend is

Wilt u meehelpen als gastheer of gastvrouw, of achter de schermen? Op de receptie op 2 september, op Open Monumentendag 8 september, of een andere open dag. Uw hulp kunnen we heel goed gebruiken! Fijn als u zich daarvoor wilt aanmelden bij het Kerkelijk Bureau. Dirk Gudde

Kerkbalans goed op weg We zijn blij te kunnen melden dat de opbrengsten van de Actie Kerkbalans 2018 op dit moment zo’n 80% bedragen van de opbrengst van 2017. Heel hartelijk bedankt aan alle parochianen die hun bijdrage al overgemaakt hebben! De precieze bedragen zijn: Inkomsten Kerkbalans 2018, stand 31 mei: € 79.401,27. Dat is 78% van de totale opbrengst over 2017 zijnde € 101.771,82.

21


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Vervolg Actie Kerkbalans De Actie Kerkbalans is de financiële basis voor de parochiekern Voorschoten. Uw bijdrage maakt het pastorale en diaconale werk mogelijk. Ook het onderhoud van ons 150-jarige kerkgebouw vraagt het nodige. Mocht u er nog niet toe gekomen zijn uw bijdrage over te maken, wilt u dat dan doen? Wij hopen aan het eind van het jaar de opbrengst van 2017 te evenaren. U kunt uw bijdrage overmaken op: Raborekening NL22RABO 0155 0048 83 ten name van: Parochie H. Augustinus te Wassenaar. Vermeld daarbij: Kerkbijdrage Voorschoten. Op de website van de parochie staat ook een doneer-knop, waarmee u uw bijdrage kunt overmaken. Uw bijdrage is bestemd voor uw eigen parochiekern Voorschoten. De Commissie Kerkbalans streeft ernaar de inkomsten van de Actie Kerkbalans op peil te houden, en liefst wat te verhogen. Wij zoeken nog naar iemand die de commissie wil versterken met kennis op het gebied van marketing/ communicatie/geldwerving. De commissie komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar. De Commissie Kerkbalans Dirk Gudde

Veiling 15 september a.s. om 20.00 uur in het Bondsgebouw Het Bondsgebouw is open vanaf 19.30 uur. De opbrengst is bestemd voor de herinrichting van de H. Laurentiuskerk en het ontwikkelen van een Moeder Godskapel. Wij hebben een aantal kavels uit de Moeder Godskerk en een groot aantal kavels uit de kamer van Pastoor Gerard Paardekooper. Tevens hebben enkele parochianen mooie kavels voor deze veiling beschikbaar gesteld, die de moeite waard zijn. Er zal eind augustus een website ontwikkeld worden, waarop u kunt zien welke kavels er verkocht gaan worden. Vooraf zal er kijkgelegenheid zijn die zaterdagmiddag. Nadere informatie volgt eind augustus, begin september.

Afscheid van drie wijkcontactpersonen. Op 30 mei jl. heeft de Wijkcontactgroep afscheid genomen van drie van haar leden. Ria van der Meijden die een wijk in Noord-Hofland beheerde, heeft dit werk 35 jaar gedaan, actief vanaf het eerste uur. Zij was ook de notuliste van de groep, dus een dubbel gemis. Ook namen we afscheid van Bep van der Zijden, zij was de contactpersoon van de wijk Adegeest, waaronder de Wagner- en Rossiniflat. Zij was een van de pioniers van het wijkcontactwerk en heeft ook een lange staat van dienst. De derde wijkcontactpersoon waarvan we afscheid namen is Bep Staadegaard, Zij was werkzaam in Noord-Hofland en met name in het toenmalige ‘t Hofflants Huys, dat later verhuisde naar de Prof. Einsteinlaan. Toen Huize Adegeest tijdelijk in Noord-Hofland gevestigd was, heeft zij daar ook altijd met veel inzet mensen bezocht. Ook toen Huize Adegeest naar het nieuwe onderkomen verhuisde, bleef zij de mensen trouw een bezoekje brengen. We hebben tijdens ons jaarlijkse etentje afscheid van deze drie geweldige mensen genomen. Het zou fijn zijn als hun plaatsen zouden worden ingenomen

Kerkproeverij 2018: 16 september Net als in 2017 doen we ook dit jaar weer mee met de kerkproeverij! Wat is het idee? Aan u als parochiaan wordt gevraagd voor deze zondag iemand uit te nodigen om een keer mee te gaan naar de kerk. De viering op deze zondag is een gewone viering. Wel met wat aandacht en uitleg voor de gasten, natuurlijk. Zie ook de website van de Raad van Kerken in Nederland (www.raadvankerken.nl). U kunt daar doorklikken naar veel meer informatie over dit mooie initiatief.

22

door nieuwe enthousiaste medewerkers. Bent u na het lezen van dit bericht geïnteresseerd geraakt om lid te worden van onze groep, meldt u zich dan aan. Dat kan via het Kerkelijk Bureau, maar u kunt ook een berichtje sturen naar Mini Focke, Koperwieklaan 75, 2251 NT of via de mail: minifocke@gmail.com. Mini Focke, coördinator.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Viering 8 juli in het park! Zondag 8 juli is er geen viering in de H. Laurentiuskerk. We vieren dan de zondag samen met de protestantse gemeente. Om 10:30 uur is in het Burgemeester Berkhoutpark de jaarlijkse Parkdienst. Kinderen extra welkom! Er zijn eigen activiteiten voor elke leeftijdsgroep. Voor de volwassenen onder meer een zangworkshop met dirigente Maria Rosenmöller.

Neemt u iets mee om op te zitten (een stoeltje of kussentje)? En misschien iets voor bij de koffie? Ik hoop dit jaar veel parochianen te kunnen begroeten! Komt u ook naar deze inspirerende viering? Dirk Gudde

Herbestemming Roerende Zaken Moeder Godskerk Inklapbaar altaar uit de Moeder Godskerk naar Oegstgeest In de voormalige biechtstoel in de Moeder Godskerk stonden twee inklapbare gewijde altaren. De bijbehorende altaarstenen zijn in de kluis bewaard geweest. De altaarstenen bevatten relieken van heiligen, en passen in een uitsparing in het altaar. Voor een van deze altaren is een bestemming gevonden: de dagkapel van de H. Willibrordkerk in Oegstgeest. In een ceremonie voorafgaand aan de Eucharistieviering is op dinsdagochtend 22 mei dit altaar feestelijk in gebruik genomen door pastoor Michel Hagen, met wijwater en wierook en met gebed. Het altaar zal goed dienstdoen bij de wekelijkse Eucharistievieringen in deze kapel.

brand in februari 2013. Eind oktober 2017 ben ik naar Ameland afgereisd om bij de officiële opening van de nieuwe St. Clemenskerk te zijn. Een speciale dankviering voor iedereen die op een eigen manier heeft bijgedragen aan de heropbouw van de kerk, met lunch vooraf en drankje en hapje er na. De beelden H. Hart van Christus, H. Jozef, H. Maria en Kind en H. Antonius van Padua hebben nog niet hun definitieve bestemming. De kunstschilder was nog volop bezig in de kerk. De beelden hangen in een ruimte naast de kerk. Wie weet gaat één van u naar Ameland op vakantie en kunt u misschien een kijkje nemen in de St. Clemenskerk of deze beelden al een plekje hebben gekregen.

De Amelanders zijn in ieder geval héél blij met de mooie beelden uit onze mooie Moeder Godskerk. https://www. stclemensparochie.nl Ernie Wielenga-van Velzen De Werkgroep Herbestemming Roerende Zaken Moeder Godskerk probeert de voorwerpen uit de Moeder Godskerk een goede bestemming te geven. Via De Augustinus houden we u op de hoogte. Eerder berichtten we bijvoorbeeld al over de tafels en stoelen uit de Moeder Godszaal, over de kroonluchter en de Annunciatie (de boodschap van de Engel aan Maria).

Fijne vakantie De Redactie van de parochiekern Voorschoten wenst u een fijne en zonnige vakantie toe.

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071 561 22 08 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Terracotta beelden uit de Moeder Godskerk De vier terracotta beelden uit de Moeder Godskerk zijn goed aangekomen in Nes op Ameland. Ze zijn daar in de St. Clemenskerk, die opnieuw is opgebouwd na een vreselijke

Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 13 augustus 2018 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: wessel91@zonnet.nl Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummers: NL73 INGB 0000 0201 43

Verslag Kerkenloop De middag van 17 juni was begonnen met een deurcollecte na de Eucharistieviering. Uiteraard voor de actie van Kerk in Nood voor Irak. Iedereen gaf met gulle hand, een goed begin. De controle- en stempelpost kon buiten worden opgesteld. Weldra stonden de tafels vol met koffie, thee en limonade alsmede een keur aan lekkernijen, deels zelf gebakken door Liz. Om klokslag 13 uur verscheen onze penningmeester rennend bij de Goede Herder om zijn beginstempel te halen, enkele minuten later gevolgd door zijn echtgenote op de fiets. Daarna was het een komen en gaan van lopers, fietsers

Stempels op het formulier...

of stempelen op de hand...

en wandelaars. Ons team bij de stempelpost heeft iedereen die aankwam enthousiast ont-

24

Betaling misintenties: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Opgave misintenties: C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a, tel. 070-517 8486 e-mail: ceesvanderham@telfort.nl Euch. vieringen: zo 11.00 uur Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

vangen, iets te gebruiken aangeboden en met degenen die niet veel haast hadden een gezellig groepsgesprek gehad. Diaken George Brink had in de buurt van de Kievietkerk vier kilometer extra gerend, omdat hij op weg naar De Goede Herder verdwaald was. Intussen speelde Rien Calis op het orgel, wat menigeen naar binnen lokte. De laatste bezoeker die middag wist niets af van de Kerkenloop, maar zag de open kerk en maakte van de gelegenheid gebruik om het interieur te komen bewonderen. Hij kreeg een toelichting alsof het open monumentendag was. Tekst en foto's HR

Agenda Op 1 juli om 11 uur gezinsmis waarin het Dameskoor zal zingen. Pastoor Hagen en diaken Brink gaan voor. Na afloop picknick bij de schaapjes. Er is koffie en thee en lekkers. Neem eventueel eigen broodjes mee en iets lekkers om te delen. Alle ouders, grootouders en kinderen van harte welkom! Omdat de vakantieperiode dan begint zal pastoor Hagen ook na afloop de auto van hen die daar prijs op stellen zegenen. De werkgroep Gezinskerk Wassenaar stelt tegen een kleine vergoeding een magneet met de beeltenis van de H. Christoffel, de beschermheilige van de reizigers, beschikbaar. In juli en augustus is er om en om wel en niet een Eucharistieviering in De Goede Herder. Vanaf september zijn er weer wekelijks Eucharistievieringen. Op 2 september is het Augustinuszondag. Dan zingt het Dameskoor en we drinken na afloop koffie. Mede namens de Beheercommissie en Pastoraatgroep een zonnige en gezegende zomer gewenst! HR

Gebedsintenties Voor de intenties van de Mariadagkapel: 1, 8 en 22 juli; 5 en 19 augustus; 2 september. Voor de overledenen Henk en An Metkemeijer-Kloos, Regina Moussault-Lampe, Hélène van Schaik-van den Berch van Heemstede, Carla Berkhout-Zumpolle, Miep Hagen-van der Vat, Loes Verspoor Siero, Kees Zeevenhooven, pastoor van Winkel: 1, 8 en 22 juli; 5 en 19 augustus; 2 september. Voor de overledenen George Freriks, Mat van Dael, Maria Putman -Cramer: 1 juli. Voor de intenties van de familie Romijn-Giezeman: 8 juli. Voor de overledenen Carla Lak-Krootjes, Paul Deiters, Tilly Merckelbach-van Beek: 8 juli. Voor de overledenen Mat van Dael, Reinout Barge, Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers, Caspar Kerckhoff, Carla Lak-Krootjes, Paul Deiters, Tilly Merckelbach-van Beek: 22 juli. Voor de overledenen George Freriks, Ank Ooms-Timp, Maria Putman Cramer, Paul Deiters, Tilly Merckelbach van Beek; 5 augustus. Voor de overledenen Ank Ooms Timp, Mat van Dael, Reinout Barge, Dini Vredegoor-Hendriks, Paul Deiters, Tilly Merckelbach-van Beek: 19 augustus. Voor de overledenen Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers, Caspar Kerckhoff, Reinout Barge, Dini VredegoorHendriks, Maria Putman-Cramer, Paul Deiters, Tilly Merckelbach-van Beek; 2 september.

15 en 29 juli, 12 en 26 augustus; geen Eucharistieviering om 11 uur in De Goede Herder


Wassenaar Gezamenlijk Gezinskerk Wassenaar: Lekker vakantie!

Zomerrooster in Wassenaar Mag ik u vragen met nog meer aandacht de Liturgische Agenda op de blz. 14/15 resp. 16/17 in dit zomernummer te raadplegen. In de zomer zullen er vanwege afwezigheid van teamleden en beschikbaarheid van de emeriti minder zondagsvieringen zijn in de Jozef en De Goede Herder. Te beginnen op 7 juli, heeft de Jozef de viering de week erna niet. De zondag erna heeft De Goede Herder de viering. Zo gaat het om en om. Pastoor Michel Hagen

Foto Jean-Paul Westgeest.

De vakantie is nu bijna begonnen. We sluiten nog af op 1 juli om 11.00 uur met een gezinsviering in de Goede Herder met aansluitend een gezellige gezinspicknick bij de schaapjes. Graag zelf broodjes meenemen voor je gezin, wat lekkers om te delen, een kleed en wat buitenspeelgoed. Voor wie wil kan de auto (of fiets!) worden gezegend voor de vakantie. In het nieuwe schooljaar gaan we weer van start op 2 september om 9.30 uur met een kinderwoorddienst tijdens de viering in de Sint Willibrordus. De overige data voor kinderwoorddiensten tot Kerstmis zijn: 7-10, 4-11, 2-12, 9-12, 16-12, 23-12. Noteer ze alvast en ook de data voor Kleuterkerk H. Augustinus in de Sint Jozef: 9-9, 14-10 en 11-11 (let op eenmalig in de Sint Willibrordus!). Een fijne vakantie en tot ziens! De werkgroep Gezinskerk Wassenaar

In het kader van een hernieuwde samenwerking van de Beheercommissies van de drie Wassenaarse parochies was er een bijeenkomst op woensdag 6 juni j.l. Het begin van een pad naar toenadering tot elkaar is hier besproken. Wordt zeer zeker vervolgd. Foto: Jan Konst.

In Memoriam Pastoor Van Winkel Pastoor Hans van Winkel overleed op dinsdag 29 mei jl. Op pagina 26 leest u een en ander over zijn leven. Pastoor van Winkel was als eerste pastoor benoemd voor de drie Wassenaarse parochies; hij heeft hun samenwerking in gang gezet. EvdW

Gezinskerk Wassenaar: Zonnige Sacramentsdag met processie

Gesprekje na terugkomst kinderen van de kinderwoorddienst op Sacramentsdag. Foto Jean-Paul Westgeest

Bij het Tabernakel na de Sacramentsprocessie. Foto Jean-Paul Westgeest.

Op 3 juni jl. vierden 23 kinderen van Gezinskerk Wassenaar een prachtige zonovergoten Sacramentsdag. Er was kinderwoorddienst en tijdens de viering kwamen de kinderen naar voren voor het Onze Vader. Het hoogtepunt was de Sacramentsprocessie door de kerk en op het kerkplein (zie ook pag. 29) samen met de andere mensen in de kerk. De kinderen liepen voorop en hadden zich in het wit gekleed, droegen een roos in de hand en glanzenden blauwe sjerpen die met veel liefde zijn gemaakt door Helen van der Poel. Na afloop van de processie gingen de kinderen mee, en knielden bij het Tabernakel toen het Allerheiligste werd terug geplaatst. De rozen gingen in vazen bij het Tabernakel. Na afloop was er buiten koffie en limonade drinken: wat een feest! Marika, Eva, ValĂŠrie en Mirjam

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

In Memoriam Pastoor Hans van Winkel Pastoor Johannes Clemens Marie van Winkel werd op 18 juni 1936 in Den Haag geboren. Hij werd op 23 mei 1964 priester gewijd. In zijn eerste jaar als neomist wilde hij het communistisch Hongarije bezoeken om daar te proberen kardinaal Mindszenty te ontmoeten die een toevlucht had gevonden in de Amerikaanse ambassade. Twintig jaar later werd in Wassenaar het samenwerkingscontract tussen de drie Wassenaarse parochies getekend in september 1994. Op Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemimg 1995 maakten Pastoor Van Winkel en Kapelaan Coert Biesjot kennis met de Wassenaarse parochies. De pastoor ging met zusters Dominicanessen onder leiding van Zuster Veronica wonen in het kleine klooster Ain Karim aan de Bloemcamplaan. De periode van samenwerken was in praktische zaken eenvoudiger dan samenwerken met verschillende parochiële culturen. In 2001 bezocht pastoor Van Winkel in vrediger tijden met de Caritas van de Jozef opnieuw in uitwisseling de Latijnse en Grieks-Katholieke Caritas van Hongarije. Op Pinksterdag 2003 nam de pastoor afscheid van de kerken van Wassenaar en werd lid van het pastoraal team van de grootste parochie van Nederland in Zoetermeer. Hier kon hij zijn werk als spiritueel begeleider van priesterstudenten en gelovigen uiterst bekwaam uitvoeren. Ook zijn internationale werk in onder andere de Orde van Malta bracht hem ondermeer als een van de eerste priesters in het ontluikende communis-

26

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

tische Albanië, het strengste Europese communistische land, te vergelijken met Noord-Korea van nu. Hij bezocht het geboorteland van Moeder Teresa en bemoedigde de Christenen. Hans was een man van goedheid, vrede en godsvrucht net als Paus Johannes Paulus II, in woord en daad. Dinsdag 29 mei jl. mocht hij naar zijn Heer, die in de Zaligsprekingen zegt: ’’Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.“ Dinsdag 5 juni jl. is tijdens de uitvaart in de Sint Nicolaaskerk te Zoetermeer voor zijn zielenrust gebeden, samen met vele gelovigen in een dankviering waarin mgr. J. van den Hende voorging. Leo Elshout De Nederlandse bedevaartgangers, duidelijk herkenbaar aan het oranje sjaaltje. Foto: Mary Bom.

Pastoor Hans van Winkel, overleden 29 mei 2018.

Dinsdag na Pinksteren Na een korte overweging en reiszegen in de kerk in de heel vroege ochtend van de derde Pinksterdag (00.15-01.00u.), gingen wij met negen personen in een HuurMij busje met chauffeur/reisleider Leo Elshout op weg naar de Springprocessie die sinds de Middeleeuwen op de derde Pinksterdag gehouden wordt in Echternach, Luxemburg.

Zo rond 04.00 uur is er een (sanitaire) stop (op vaste parkeerplaats ) alwaar de meegenomen koffie en eventuele boterham voor sommigen erg welkom zijn. Ondertussen klonk er een prachtig vogelkoor en konden wij genieten van een mooie zonsopgang. Aankomst in Echternach 06.00 uur. Terwijl Leo een 'uiltje knapte' zagen wij de bedrijvigheid voor deze bijzondere dag: veegwagens, catering, media en bewaking. Na de indrukwekkende viering die om 08.00 uur was begonnen verzamelde de menigte zich op een groot plein waar na enige tijd kardinaal en bisschop in drie talen een welkom en zegenwens uitspraken.


Parochiekern Sint Jozef - Wassenaar dergang. Om 00.00 uur arriveerden we - na bijna 24 uur samen - weer bij de Sint Jozefkerk, waarna ieder met een fijn gevoel zijn/haar woning opzocht. Behalve Leo en Jacco Willem, die meteen de huurauto naar Leiden terug moesten brengen. Heel veel dank aan Leo en ieder die zijn/haar bijdrage aan deze bijzondere dag hebben gegeven. Een bedevaartganger

Dankwoord

Vol enthousiasme en vitaliteit: de Springprocessie in Echternach. Foto: Mary Bom.

Hiermee werd het sein voor de aanvang van de processie gegeven. Het eerste rondje om de basiliek wordt gelopen onder het bidden van de rozenkrans. Daarna start de Springprocessie, met zeker veertig groepen bedevaartgangers, afkomstig uit alle windstreken, en veertig muziekkorpsen. Het steeds herhaalde melodietje nodigt uit tot dansen. Aan het eind gaat de hele stoet ook dansend door de basiliek waar, vanuit de hoogte op een zetel 'bisschop Willibrordus' allen zegent. Dan de trap af langs de crypte van de H. Willibrordus, die in 689 de Abdij van Echternach stichtte en beschermheilige is van epileptici. Na de laatste groep sloot de stoet van geestelijken de Springprocessie af met het Lof. Een stortbui deed ons naar de auto vluchten. De dag voerde ons naar Chèvetogne. Daar konden we even buiten van de rust genieten en maakten we een deel van de Vespers mee. Tot onze verrassing hadden wij daar een bijzondere ontmoeting met voormalig bisschop Bär van Rotterdam. Met zijn zegenwens voor allen erbij gingen we in de stromende regen richting Wassenaar. De regen stopte en toonde ons een prachtige zonson-

Aan het einde van zondag 3 juni wil ik (….) alle vrijwilligers van de Jozef nogmaals heel hartelijk danken voor de wijze waarop men zich heeft ingezet om mijn jubileum tot een waar feest te maken. Al was het niet steeds aan mij te zien, voor mij waren er nogal wat momenten in deze dag - en m.n. de Eucharistieviering - die mij erg geraakt hebben. Er schoot dan van alles uit het verleden door mij heen, waarvan ik mij realiseerde dat het bijgedragen heeft aan de manier waarop ik vijftig jaar als dienstknecht van de Heer mocht arbeiden in de geest van Franciscus. (….) Dank voor dit alles! (….) Vrede en alle goeds! Ton Peters, ofm.

Misintenties Zondag 1 juli: Rob Nagtegaal / Egbert de Bouvère en Jan Remmerswaal / familie Mulder-Tetteroo. Zaterdag 7 juli: Petronella van der Hulst-Zoet / Aad den Hollander / Cornelia Barbara Wilhelmins van den Berg-van Rijn. Dinsdag 10 en donderdag 12 juli: Annie van Eeden-Lubbe. Zondag 15 juli, dinsdag 17 en donderdag 19 juli: Cornelia Barbara Wilhelmina van den Berg-van Rijn. Zaterdag 21 juli: Annie van Eeden-Lubbe / Cornelia Barbara Wilhelmina van den Berg-van Rijn. Dinsdag 24 en donderdag 26 juli. zondag 29 juli: Cornelia Barbara Wilhelmina van den Berg-van Rijn. Dinsdag 31 juli en donderdag 2 augustus: Annie van EedenLubbe. Zaterdag 4 augustus: Rob Nagtegaal / Petronella van der Hulst-Zoet / Aad den Hollander. Dinsdag 7 augustus: Maurice Gerse. Zondag 12 augustus en zaterdag 18 augustus: Cornelia Barbara Wilhelmina van den Berg-van Rijn. Zondag 26 augustus: Beadine de Korte (jaargetijde). Zaterdag 1 en zondag 2 september: Rob Nagtegaal / Petronella van der Hulst-Zoet / familie Mulder-Tetteroo.

Vrijwilligersfeest: zondag 2 september vanaf 16.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. In SION, de pastorie en de binnentuin. Van harte welkom!

De jubilaris, pater Ton Peters ofm, temidden van de medewerkers van de Sint Jozefparochiekern. Foto: Frank Kloos

Parochieagenda Donderdag 12 juli Vergadering Beheercommissie en Pastoraatgroep Dinsdag 17 juli Vergadering Beleggings Advies Commissie Woensdag 25 juli Vergadering Parochiebestuur Dinsdag 7 augustus Redactievergadering De Augustinus Woensdag 22 augustus Vergadering Parochiebestuur Zondag 2 september Augustinuszondag / Vrijwilligersfeest

Misintenties opgeven aan de pastorie, maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Telefoon 070 511 42 62

Ria Nijp-Meeuwissen, al jaren lid van ons koor de Magnificat Cantorij. Maar niet alleen dat, zij is ook zeker vijftien jaar werkzaam bij de Bloemengroep. Dat betekent iedere week de bloemen verzorgen, en door de week de bloemen water geven. Gelukkig heeft zij hierin assistentie van Angélique en Thea! Ook doet Ria de altaarwas (onderschat dat niet!). en zij werkt mee in de Kerkpoetsgroep. Voorwaar een parochiaan die zich 100% inzet voor onze Sint Jozefkerk. Alle waardering voor je Ria! Dank je wel! (Foto: Gabrie Lansbergen) EvdW

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefoon Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep): ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 Beheercommissie: Voorz. / Secr.: Joke Meijer-van der Aa, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): louis@brackel.info, tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

Bron: geralt

Bidden doe je nooit alleen Pater Ignatius Maria (broeder van SintJan / Utrecht) , pater Frans Vervooren (karmeliet / Amsterdam) en abt Ad Lenglet (benedictijn / Vaals) spraken tijdens een recente studiedag vanuit hun eigen kloostertradities over het gebed. De belangrijkste conclusie van de studiedag was misschien wel: 'Bidden gaat met ups en downs en is een levenslange school.' Hierbij van elk van hen een aantal gedachten, die kunnen helpen bij het eigen gebed. Pater Ignatius Maria: Bidden hangt niet alleen van mijn inspanning af. De eucharistische aanbidding heeft iets objectiefs. Er is iets buiten mij en dat is een troost en een groot geschenk. Dat fysieke van de Eucharistie helpt ons om te begrijpen hoe dicht

28

God bij ons is. We mogen leren om in zijn nabijheid te leven. God heeft alles al gedaan en dit geeft mij de vrijheid om zijn liefde te beantwoorden. De mate waarin God aanwezig is, is niet afhankelijk van de manier waarop ik bid of de mate van mijn heiligheid. Stel, je hebt je voorgenomen om een uur bij de stille aanbidding aanwezig te zijn, maar je gedachten dwalen regelmatig af. Ook dan ben je een uur in de aanwezigheid van God geweest. Je had ook na tien minuten kunnen weglopen, maar je bent trouw gebleven en hebt de tijd volgemaakt. Hj vervolgt: Gebruik je zintuigen Als je de proloog van de eerste brief van Johannes leest, zie je dat de apostel Johannes een fysiek contact met God had. Zo is het gebed; als het aanraken van God. Bij de eucharistische aanbidding is er de fysieke, materiële werkelijkheid van God in ons leven. We kijken naar de hostie in de monstrans.

De Eucharistie is de gave van God zelf; Hij buigt neer en daalt naar ons af. Het is goed om deze aanbidding op een fysieke manier uit te drukken in je lichaam, bijvoorbeeld door neer te knielen voor God. Op deze manier wordt je hele lichaam een gebed. Wanneer je je lichamelijk uitdrukt, gebeurt er ook innerlijk iets met je. Langzaam gaan deze fysieke uitingen je hart vormen. Het is belangrijk om thuis fysieke tekenen te hebben die je aan de Heer helpen herinneren. Iets dat onze verbeelding en ons gevoel stimuleert. Denk bijvoorbeeld aan een gebedshoekje. We hebben niet voor niets een lichaam gekregen en God is ook in een lichaam naar ons toegekomen. Pater Frans Vervooren: Psalmen zijn de school voor het gebed. De kracht van een psalmgebed is dat je al door één woord of vers getroffen kunt worden. En daarmee kun je een heel eind op weg gaan. Menigeen vraagt: ‘Wat maakt mij gelukkig?’ Drinken uit de bron. Dat is een metafoor voor het gebedsleven. Als je een psalm zingt, gebeurt er absoluut iets anders. Je hoort en zingt een melodie en deze blijft hangen in het geheugen. Als ik dan bijvoorbeeld aan het fietsen ben, komt zo’n melodie in mij op. De bron gaat als het ware met je mee, als je ervan doordrenkt bent. De tekst wordt vlees en bloed in je als je die memoriseert en in- en uitademt. Soms kun je ervaren dat je van binnen gesloten bent. Je wil wel bidden, maar het lukt niet. De dynamiek van het zingen trekt je dan naar buiten.


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Abt Ad Lenglet: Samen bidden maakt één. Ik denk dat we geen christen kunnen zijn zonder samen te bidden. Bidden is de ademhaling van de ziel. Als christenen ademen we allemaal een en dezelfde geest, dezelfde geest als die van mijn broeder en zuster. Het gebed wordt gedragen door de Kerk als onderdeel van het lichaam van Christus. Gezamenlijk bidden is de garantie voor de eenheid en vrede van de gemeenschap. Wanneer we samen bidden, zijn onze verschillen allemaal vanuit God beaamd. Samen bidden maakt alle verschillen tot een rijkdom. Of zoals pater Frans Vervooren het verwoordt: gebed is voor mij grenzeloos. Gewijd of niet gewijd. Jood of niet Jood. In het gebed verdwijnen alle grenzen. De abt vervolgt: Het gezamenlijk bidden is een houvast dat boven het individu, de eigen parochie of het bisdom uitstijgt. Het geeft een hoop en een toe komst die God ons alleen kan geven. Ook al bid je alleen thuis; er is altijd wel iemand die tegelijkertijd een Weesgegroetje of een Onze Vader bidt. Of denk aan de getijdenbeden die altijd op dezelfde tijden worden gebeden. Op deze manier ben je verbonden met de wereldwijde Kerk. bewerking van een artikel in KN LB

Sacramentsdag op 3 juni: foto-impressie van de KinderWoordDienst en de Sacramentsprocessie Voor de toelichtende tekst : zie onderste deel blz. 25 Wassenaar Gezamenlijk

Foto's: Jean-Paul Westgeest

Geslaagde BBQ voor vrijwilligers op zondagmiddag 3 juni jl. Op zondagmiddag 3 juni jl. werd op het kerkplein van onze kerk een BBQ gehouden voor de vrijwilligers, dit om hen daarmee dank te zeggen voor het vele werk dat zij steeds maar weer doen voor de algehele gang van zaken in onze kerk en op het kerkhof en in de tuin. Tijdens dit samenzijn werd ook nog een quiz - met als quizmaster Theo Overdevest - gehouden over allerlei weetjes betreffende onze parochiekern. Hieronder ziet u een drietal foto's van dit zeer gezellige samenzijn; op de onderste foto ziet u de quizmaster tijdens de quiz. LB

Enkele opmerkingen over de vieringen in Juli/Augustus, zoals ook blijkt uit de Liturgische Agenda's op blz. 14/15 en 16/17: 1.élke zondag is er in onze kerk een eucharistieviering om 09.30u 2.Pro Deo zingt op de zondagen: 1 juli, 15 juli en op 19 augustus 3.op de zaterdagavond is er volgens het gebruikelijke roulatieschema om de week een viering in onze kerk 4.op woensdag 15 augustus is het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dan is er 's avonds om 19.00 een feesteljke eucharistieviering met samenzang, dit voor de drie Wassenaarse parochiekernen LB Foto's: Hans van Spronssen

29


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

Op zaterdag 2 juni jl sloten Bianca Willems en Simon Tacx in onze kerk hun huwelijk ten overstaan van pastor Beijk en zeer veel genodigden.

U begrijpt dat zij lieten weten zich in Wassenaar en speciaal in onze katholieke gemeenschap erg welkom te voelen. Opmerkelijk is overigens voor ons dat zij vertelden het bijzonder prettig te vinden dat bij ons tijdens de viering na het bidden van het Onze Vader en het uitspreken van de vredeswens, dan óók de kerkgangers meedoen aan het elkaar 'de vrede van Christus' wensen. Bij hen in Ierland is dat laatste afgeschaft omdat het te onhygiënisch zou zijn! Saskia Ettema-Walkate

Dopelinge

Bruidspaar, door de parochianen van de Willibrordus parochiekern worden jullie hartelijk gefeliciteerd en worden jullie met elkaar vele gezonde en godvruchtige levensjaren toegewenst! LB

Zondag 1 juli: Ingrid Eldering (jrgt), Maria Catharina Koot, Jopie Jonker-de Groot, Aad Overdevest, Cees Overdevest, Maria de Gruijter, Franciscus van den Berg, familie Oosterveer-Compier, overleden ouders van der Geest-van der Kroft Zondag 8 juli: Adriana HessingRuigrok van de Werve, Franciscus van den Berg

Zondag 15 juli: Hein Baijer, Ton Gordijn, Willy van Uffelen-Mooyman, Corrie Knaap, Franciscus van den Berg Op zondag 17 juni jl. doopte diaken Brink de ca. 10 maanden oude Frida, dochter van moeder Jacqueline en vader Theo. Wij spreken de hoop uit dat Frida zal opgroeien als een gelovig mensenkind. LB

In Memoriam

Kort geleden overkwam een Ierse katholieke familie, die met bestemming Duinrell op de verkeerde plaats uit de bus stapte, voor hen min of meer bij toeval, een warm welkom als gasten in onze gemeenschap. Een van onze parochianen zag het namelijk gebeuren en bood aan om ze met de auto naar Duinrell te vervoeren. Daarbij kwam onderweg aan de orde dat zij een kerk zochten om de zondag daarop naar de mis te gaan. Zij hoorden toen de plaats en tijdstip van de viering in onze kerk mét de mededeling dat er die komende zondag (dat was dus 3 juni) bij ons in de kerk een Sacramentsprocessie zou zijn. Zij kwamen vervolgens na wat improvisatie die zondag met hun kinderen in witte kleding naar de viering en de twee kinderen namen deel aan de KinderWoordDienst én aan de processie.

Zaterdag 30 juni: Maria de Gruijter, Franciscus van den Berg, overleden ouders Wisse-Noordover

Zaterdag 14 juli: Franciscus van den Berg

Foto: Studio Damon

Een warm welkom als gasten in onze gemeenschap

Misintenties

Zondag 22 juli: Johanna Schoorl Verhart, Ineke Konst-van Galen, Franciscus van den Berg, overleden ouders Beersma-Hetterscheidt Zondag 29 juli: Hendrika Konings, overleden ouders Rodewijk-van den Berg, overleden ouders WisseNoordover

Op 86 jarige leeftijd is op 16 mei overleden mevrouw Maria Louise de Gruijter. Zij was woonachtig in het Van Ommerenpark. De uitvaartplechtigheid heeft op 23 mei jl. plaats gevonden, waarna zij is begraven op de begraafplaats van de Dorpskerk.

Zondag 5 augustus: Maria Catharina Koot, familie OosterveerCompier

Op 87 jarige leeftijd is op 4 juni overleden de heer Franciscus Jozef van den Berg. Zijn laatste woonadres was het Sophiekehuis aan de van Zuylen van Nijeveltstraat. De uitvaartplechtigheid heeft op 9 juni plaats gevonden in onze kerk. Daarna is hij gecremeerd.

Zondag 19 augustus: Johanna Schoorl-Verhart, overleden ouders Rodewijk-van den Berg

Mogen zij rusten in vrede.

Zondag 12 augustus: Ton Gordijn, Adriana Hessing-Ruigrok van de Werve, Aad Overdevest, Cees Overdevest, Corrie Knaap, Marloes Beijersbergen, Johannes en Geertruida Remmerswaal-Vaupel Klein

Woensdag 22 augustus: overleden leden familie van Maren-Peters Zondag 26 augustus: Ingrid Eldering, Hendrika Konings, Jopie Jonker-de Groot, Aad Overdevest, Cees Overdevest, overleden ouders van der Geest-van der Kroft, overleden ouders Wisse-Noordover

Voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


Redactie De Augustinus

PAROCHIE H. AUGUSTINUS Bestuur Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl Secretaris: Fred Bakker, tel. 070 - 369 5107, e-mail: fcbakker@kpnmail.nl Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393, e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu

Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen. Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl. (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl. (EvL) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: May-lisa de Laat, tel. 06 -1037 2659, e-mail: mldelaat@freeler.nl (ML) • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren; De Augustinus-kids: Mirjam Aerden, e-mail: gezin-jeugd-jongeren@parochie-augustinus.nl (MdM) • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1, a.i.: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Augustinus Facebookpagina

QR-code Website Parochie H. Augustinus

Inleverdatum kopij septembernummer 2018 uiterlijk 15 augustus 2018: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 1 sep - 29 sep 2018 Verschijningsdatum: 28 aug 2018 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids Maria Tenhemelopneming

Een fijne zomervakantie! Vergeet niet in de vakantie ook te bidden en naar de kerk te komen. Het mooie is dat je in alle katholieke kerken waar dan ook in de wereld, thuis bent.

Weesgegroet Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de Vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Net als alle mensen is ook Maria dood gegaan. Er is alleen een belangrijk verschil. God heeft haar rechtstreeks naar de hemel laten gaan met ziel en lichaam. Het bijzondere is dus dat ook haar lichaam naar de hemel is gegaan. Bij andere mensen blijft het lichaam op aarde en gaat alleen de ziel naar de hemel. Maria is zo heilig, dat ook haar lichaam in de hemel is. In de hemel is Maria de koningin van alle engelen en heiligen. Op 15 augustus viert de Katholieke Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Help jij mee deze achterkant mooi te maken en kleur jij de kleurplaat hiernaast in? Hagenpreken.nl

De Augustinus juli augustus 2018  
De Augustinus juli augustus 2018  
Advertisement