{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Jaargang 6 nr 2 - 2020 1 februari - 1 maart

De Augustinus Februari 2020 - Jaar van het Woord van God

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel Het einde van een tijdperk

Parochiebestuur v.l.n.r.: Chris Warmenhoven (gebouwen); pastoor Michel Hagen (voorzitter); Joost Westgeest (algemeen lid); Joke Meijer-van der Aa (secretaris); Jan Konst (begraafplaatsen); Emmy van der Wilk (tweede secretaris en communicatie).

Bestuurlijke overpeinzingen Door in het bestuur plaats te nemen, wil ik actiever zijn in onze parochie. Als tijd een belangrijke factor is, moet er snel en transparant geschakeld kunnen worden, dit gebeurt ook in mijn bedrijf. Het voorzitterschap vergt veel tijd en geduld. Naast het ‘eigen’ maken van verschillende disciplines, gaat het fulltime werk van de pastoor gewoon door. Deze aardse zaken slijpen wel de geest op een ander vlak. Het beheer van de gebouwen van Parochie Heilige Augustinus bevindt zich in een drukke tijd. Er gebeurt nogal wat op dit gebied, denk o.a aan verbouwingen, afstoting Moeder Godskerk en De Warenar. Deze functie bekleedt Chris Warmenhoven naast zijn bestaande broodwinning met verve. Dit alles is alleen mogelijk met hulp van medebestuurder(s) en de inzet van de beheercommissies van de verschillende parochiekernen. Een medebestuurder die Chris werk uit handen neemt is Jan Konst (begraafplaatsen), wie niets teveel is. Uitbreiding en onderhoud van de begraafplaatsen vraagt de nodige aandacht. Investeringen moeten worden gedaan op basis van een veranderde toekomst. Joke Meijer-van der Aa, de secretaris, heeft het overzicht over het reilen van onze parochie Heilige Augustinus. Zij doet eigenlijk het dagelijks bestuur, en waakt ook over de geldende wet- en regelgeving. Dit met de warme ondersteuning van Emmy van der Wilk die ook de communicatie onder haar beheer heeft. Zij is de nestor in het bestuur.

2

Mijn taak als bestuurslid is, mede door mijn andere werkzaamheden, nog beperkt tot het deelnemen aan de bestuursvergaderingen die mij al veel voldoening geven. Joost Westgeest

Samenvatting vergadering Parochiebestuur, 18-12-2019 Het De Moeder Godskerkgebouw is momenteel verhuurd aan GODcentre. Er is overleg gaande omtrent de verkoopprijs. Binnen twee maanden wordt hierin een knoop doorgehakt. De Warenar (Wassenaar) is in de Gemeenteraad een onderwerp van gesprek. Mogelijk kan hier – indien er nieuwbouw komt - extra ruimte voor de Sint Willibrordusparochiekern gecreëerd worden. Voor wat betreft de Sint Jozefkerk: er is gesproken met diverse gegadigden, echter nog geen besluit genomen. Overwogen wordt of de bijgebouwen voor de parochiekern behouden kunnen worden wegens de vele activiteiten die daar plaatsvinden. De uitbreiding van het kerkhof van de H.Laurentiuskerk is in de overlegfase, alsmede het kerkhof van de Sint Willibrorduskerk (in Wassenaar). Er is in de laatstgenoemde kerk een orgelcommissie die overweegt een orgel uit Amsterdam (Marcuskerk) te betrekken. De invulling van het penningmeesterschap in het PB is nog niet gelukt. Het afscheid van pastoor Michel Hagen is op 1 maart in de Sint Willibrorduskerk in Wassenaar. De installatie van pastoor Rochus Franken zal plaatsvinden in de H.Willibrordkerk in Oegstgeest. EvdW

Pastoor Hagen begeleidt de Eerste Communicanten in een feestelijke viering in juni 2012. 'Alles gaat vanzelf in de Jozef ', een gevleugelde uitdrukking van vice-voorzitter Gabrie Lansbergen, werd waarheid. Tijdens de feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het kerkgebouw was het briefje zoek waarop stond welke medewerkers een ereparochiespeld uitgereikt kregen. Geen probleem voor pastoor Michel Hagen: uit zijn hoofd (en met wat gesouffleer) kwam hij er glansrijk uit! Iconen wijden, lovende woorden voor al die medewerkers in Gods Wijngaard, zieken bezoeken, vergaderingen voorzitten. Op 25 mei 2011 viert pastoor Michel Hagen zijn 20-jarig priesterjubileum. Met een nieuwe uitdaging in het vooruitzicht: in 2012 wordt de parochie H. Augustinus een feit. Pastoor zijn in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Een nieuw parochieblad: De Augustinus start in 2015. Pastoor Michel Hagen is hoofdredacteur. Tot 1 maart 2020. Bovenstaande opsomming is een piepklein onderdeel van alle werkzaamheden van een pastoor van zo’n grote parochie. Heel veel dank, pastoor Michel, voor de voorbije 15 jaar, met de zorg voor ons allemaal. Het zal heel anders worden. Het moge u goed gaan in het Rotterdamse! EvdW

De Jozef een gemeentelijk monument, juli 2015. Eigenhandig bevestigt pastoor Michel Hagen het schildje op de buitenmuur. Foto: Gabrie Lansbergen.


Voorwoord februari 2020 Eind 2018 kwam in een gesprek met de bisschop ter sprake dat ik het jaar daarop 67 zou worden. Een pastoor geeft zijn zending aan de bisschop uiterlijk terug als hij 75 jaar wordt. Met acht jaar erbij zou ik 23 jaar in Wassenaar zijn. Zo kwam ter sprake dat het waarschijnlijk beter zou zijn voor de parochie H. Augustinus om een jongere pastoor te vinden en mij elders nog een laatste benoeming te geven. En toen stierf plotseling de pastoor van de kathedraal, plebaan Chris Bergs en de rest is geschiedenis. Per 1 maart neem ik hier afscheid, per 1 juni begin ik in Rotterdam Rechter Maasoever. In deze editie van De Augustinus duikt dit afscheid overal op. De voorkant staat er symbool voor. Ik ga nu geen namen noemen, want ik heb intensief samengewerkt met teamleden, bestuursleden, pastroraatgroepen, beheercommissies en met talloze werkgroepen, in liturgie, diaconie, catechese en noem maar op. Met veel mensen heb ik een band opgebouwd die nu gaat veranderen. Maar ik heb er vertrouwen in dat hier de afgelopen jaren iets gegroeid is dat steunt op Gods zegen en dus kracht heeft om te groeien en stevig te worden. Daar is dit parochieblad een mooi voorbeeld van. In de volgende editie voor maart zal ik alleen achter de schermen nog wat ondersteunen. Dan zal Els van Leuken als eindredacteur met hulp van Anneke van der Valk, samen met de hele redactie, met de nieuwe pastoor, het pastoraal team en het bestuur, uw parochieblad de toekomst in dragen, met Gods zegen.

Pastoor Michel Hagen

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank) Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacant Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel, Mirjam Aerden Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Diaken George Brink Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature Website: www. parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team Franken. Uit het oog is echter niet uit het hart, ik zal ook blijven bidden voor u, voor de mij zeer dierbare parochie H. Augustinus waar ik zoveel jaar met veel liefde heb gewerkt en zoveel heb mogen meemaken en iets voor mensen heb mogen betekenen. Pastoor Michel Hagen

Uit het Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst, diaken George Brink en kapelaan Boris Plavčić

Mijn laatste pastoraal woord Het is een vreemd gevoel, om voor onze parochie H. Augustinus in ons parochieblad een laatste keer, net zoals het voorwoord, het pastoraal woord te schrijven. Afgelopen zondag was er de gezinscatechese en ik mocht bij een groep ouders zitten die na het zien van de Alpha video met elkaar in gesprek gingen. Er waren tussen de zestig en zeventig ouders, verdeeld over vijf tafels. Bij elke tafel liep het een beetje anders. Bij de een kwam het gesprek langzaam op gang, bij de andere tafel werd eerst een voorstelrondje gemaakt, aan mijn tafel was het gesprek echter al begonnen voordat ik mijn stoel kon aanschuiven. Het ontroerde me om ouders met jonge kinderen open en eerlijk te horen spreken over wat Jezus voor hen betekent, hoe zij hun geloof ervaren en ook hoe je dat weer aan je kinderen over kunt brengen. Een moeder vertelde dat ze met veel plezier het Adventboek had gebruikt en dat dit echt kostbare momentjes bood met het gezin. Je bent dan op een ander niveau en op een andere manier met elkaar in gesprek. Ik zie hierin tekenen hoe God bezig is in onze tijd, in een nieuwe generatie die bewust met het geloof bezig is. Daarbij geldt wat Jezus in het Evangelie zegt dat iemand die onderwezen is in het Rijk der Hemelen als een huisvader is die uit zijn schat oud en nieuw tevoorschijn haalt (Matteüs 13, 52). De Kerk geeft een heel oude en uiterst kostbare schat door die teruggaat op Jezus zelf en deels nog ouder is in de oude geloofsboeken van het volk Israël. Tegelijk gaat de Kerk mee met de tijd, dat doet ze langzaam, want ze onderzoekt eerst alles om het goede

4

te kunnen behouden, maar is het eenmaal gekeurd en goed bevonden, dan wordt het een nieuwe rijkdom voor de mensen van nu. Elke generatie zal er iets van meemaken dat we als Kerk het oude uit de rijke schat doorgeven en het nieuwe daaraan toevoegen. Wat ik nu zie gebeuren bij de gezinscatechese is in zekere zin een symbool voor onze kerkgemeenschap. Generaties schuiven door en dragen het geloof over. In de tweede helft van de vorige eeuw, met name na de Tweede Wereldoorlog, is daar een flinke deuk in gekomen. De enorme cultuuromslag vanaf de jaren vijftig bracht veel verwarring in de maatschappij en ook in de Kerk. Ik heb het gevoel dat we dat gaandeweg achter ons laten. Dat biedt de kans de draad weer op te pakken. Vanaf 1 maart draag ik het stokje over aan pastoor Rochus Franken. We kennen elkaar als collega spirituaal op de priesteropleiding. Hij heeft andere talenten dan ik en ik weet dat hij heel duidelijk een project als de gezinscatechese, maar ook de gebedsgroepen, een warm hart toedraagt. Zoals hij in zijn oude parochie in Lisse veel heeft gedaan voor de Alpha cursus, zo zal hij zich ook hier inzetten. In die zin wil ik hem van harte het pastoraal team, het bestuur, de pastoraatgroepen, de beheercommissies, de vrijwilligers, ja, de hele parochie van klein tot groot en van jong tot oud, toevertrouwen. Toen het eerste nummer van De Augustinus verscheen, maakte iemand de opmerking dat ik veel in beeld was. Dat eerste nummer haalt het niet bij wat we in dit nummer aan foto’s van mij tegenkomen. Het is vreemd zoveel afbeeldingen van mezelf te zien, maar na dit nummer verdwijn ik aardig uit beeld en komt er ruimte voor pastoor

Zoals in het parochiemagazine van januari al vermeld, bereidt het team zich voor op de aanstaande wisseling van pastoor, die inhoudt dat per 1 maart a.s. pastoor Michel Hagen zijn taken in onze parochie neerlegt en Rochus Franken aantreedt als onze nieuwe pastoor. Dit vraagt om een goede voorbereiding van het afscheid van pastoor Michel op zondag 1 maart en de installatieviering van pastoor Rochus op 8 maart. Daarnaast zijn er de nodige taken van pastoor Michel waarvan we de overdracht nu aan het voorbereiden zijn, zoals bijvoorbeeld het maken van het maandelijkse liturgierooster, dat tegenwoordig gebeurt in samenwerking met Charlotte van Steijn. Het is prettig dat Rochus Franken nu al een deel van onze teamvergaderingen bijwoont, opdat de overdracht van het pastoorschap soepel zal kunnen verlopen. Ook de recente herverdeling van de locatiereferentschappen van Katwijk en Voorschoten vraagt regelmatig aandacht, onder meer omdat niet alle taken die Dirk Gudde in het verleden in Voorschoten verrichtte, nu door zijn opvolger Peter Winnubst kunnen worden overgenomen. Die heeft daar immers veel minder uren voor beschikbaar. Het team bereidt zich voor op een herbezinning van de hele rol van de locatiereferenten, omdat het team in de toekomst waarschijnlijk verder in omvang zal krimpen en omdat de uitvoering van parochiële activiteiten die de afzonderlijke parochiekernen overstijgen steeds belangrijker wordt. Voorts geeft het team blijvende aandacht aan het belangrijke project van de parochiële gezinscatechese, waarbij gezinnen uit de hele parochie dit schooljaar vier maal bijeenkomen in Voorschoten voor catechese in verschillende leeftijdsgroepen en een gezamenlijke gezinsviering. Diaken George Brink


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk katholieke geloof in woord en daad te verkondigen. Voor bisschop Jean Bertin Nadonye Ndongo is deze vorming dierbaar. Hij is er zeker van dat hun verbeterde opleiding het bisdom een 'nieuwe impuls' heeft gegeven en een 'inspiratiebron' vormt voor velen. Omdat de behoefte aan goed opgeleide catechisten nog steeds acuut is, vraagt hij om hulp voor de opleiding van nog 10 catechisten en hun families. Bron: Kerk in Nood

Catechisten tijdens hun opleiding in Congo. Foto: Kerk in Nood

Afscheid Hans Beijersbergen

Trainingscentrum cruciaal voor bisdom Lolo, Congo In de Democratische Republiek Congo spelen catechisten, zoals in bijna elk Afrikaans land, een cruciale rol bij het doorgeven van het geloof. In het bisdom Lolo, in het noorden van het land, zou het leven van de Kerk praktisch tot stilstand komen zonder de catechisten. Zij wonen en werken naast de gewone gelovigen in de dorpen en moedigen hen aan om samen te komen voor gebed en verdieping van het geloof. Veel parochies strekken zich uit over grote gebieden die moeilijk te bereiken zijn. Het handjevol beschikbare priesters moet lange afstanden te voet afleggen, soms wadend door beken en rivieren, om er de mensen te bereiken. Omdat zij daar-

door maar weinig dorpen kunnen aandoen, zijn de catechisten die in de dorpen leven des te belangrijker. In het catechetisch centrum van het bisdom Lolo krijgen de catechisten dan ook een solide training. Ook komen ze er regelmatig hun kennis verdiepen. De basisopleiding voor deze catechisten alleen al duurt twee jaar. Omdat zij meestal al een gezin hebben, gaan hun vrouw en kinderen met hen mee naar de accommodatie op het terrein van het centrum. Terwijl de vaders studeren, gaan hun kinderen op kosten van het bisdom naar school. Ook de vrouwen volgen cursussen, bijvoorbeeld in handwerken, huishoudkunde, lezen en schrijven en basiscursussen in Bijbelstudies en moraal. Zo ontvangen niet alleen de toekomstige catechisten vorming, maar leert het hele gezin het

Op 16 januari nam Hans Beijersbergen afscheid van het bisdombureau vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hans Beijersbergen (66) werkte 32 jaar voor het bisdom Rotterdam bij het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken (BAB). Per 6 januari is Edgar de Bruijn gestart als bouwkundig adviseur. “Ik ben groot gebracht met het bisdom Rotterdam,” vertelt Hans Beijersbergen. Zijn vader was van 1959 tot 1987 bouwkundige bij het bisdom. “Als kleine jongen ging ik al met hem mee om kerken op te meten. Ik was gek van tekenen. Op zijn afscheid kwam ik in gesprek met de toenmalige econoom en zo ging het balletje rollen. Ik was 34 jaar oud, had HTS Bouwkunde gestudeerd en werkte toen bij een architectenbureau in Den Briel.” Hij neemt nu afscheid, maar blijft betrokken bij zijn eigen parochiekerk in Pijnacker. Bron: Bisdom Rotterdam

Hans Beijersbergen Bron: Bisdom Rotterdam

5


Spiritualiteit gaat boven oneerlijke rijkdom. Beter is het aalmoezen te geven dan goud op te hopen.' (Tobit 12:8) Diaken Peter Winnubst

Woorden uit de Bijbel Vasten Tijd voor inkeer en gebed. Op Aswoensdag begint onze vastentijd. Het woord vasten komt in de Bijbel regelmatig naar voren en dat leert ons veel over de betekenis en de lading van dit woord. In het Oude Testament lezen wij dat vasten onder andere door koningen werd afgekondigd. Een aangekondigd vasten, omdat deze leiders tot inkeer waren gekomen. Omdat zij door gebed en vasten hun volk wilden helpen zich voor te bereiden op een leven dat hand in hand gaat met Gods wegen. (Ko. 21:12, 2 Kr. 20:3) Dit vasten was niet alleen een onderdeel van inkeer, maar kon ook een uiting zijn van verdriet, leed of rouw. Kleding werd gescheurd en men kleedde zich in zak en overgoot zich met as (Est. 4:3, Est. 4:16, Ps. 35:13, Ps. 69:11, Da. 9:3, Jo. 2:12) Een duidelijk zichtbare afsmeking van Gods genade. In de Bijbel wordt duidelijk gemaakt dat ‘vasten’ niet alleen te maken heeft met een van buiten zichtbare houding, maar dat ‘vasten’ vooral vraagt om een innerlijke ommekeer. Een wil om te kijken naar het eigen gedrag, dat afstand creëert tot de Vader. (Jes. 58:6) Van vasten dat niet uit het hart komt en waar de houding van het dagelijks leven niet onder de loep wordt gelegd wordt gezegd: ’Gij kijft en krakeelt als gij vast en slaat er boosaardig met uw vuisten op los. Neen, bij een vasten als dit dringt uw stem in de hoge niet door’ (Jes. 58:4) Dit vasten brengt je volgens de teksten niet dichter bij de Vader. In Mattheüs zegt Christus hierover: ‘Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht,

6

Bronnen: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/ https://www.statenvertaling.net/ concordantie/ om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.' (Mt.6:16-18) Hier wordt gesproken over vasten als een innerlijke periode om meer tijd te maken voor persoonlijk gebed, voor reflectie op onszelf, spijtbetuiging over ons eigen gedrag, over onze persoonlijke ontmoeting met de Heer. Vasten niet als een uiting om devoot over te komen, niet omdat het moet of omdat het van buitenaf zichtbaar moet zijn. Echter vasten als een tijd van bewuste innerlijke houding, van bewustzijn van onze gedachten, van ons gedrag en van een bewust zijn van de woorden die we spreken. Christus verplichtte zijn leerlingen niet tot vasten, in Marcus en Lucas (Lc. 5:33) wordt hij hier op aangesproken. In Marcus lezen we: 'Jezus sprak tot hen: "Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten."' (Mc. 2:19-20) Zo is vasten volgens Christus ook een innerlijke houding, waar eenieder in zijn innerlijke houding zelf de aandacht aan kan geven, die hij of zij nodig heeft, om dichter bij Hem te komen in doen en laten. Vasten is echter niet iets dat je alleen tijdens de Veertigdagentijd kunt doen. Je kunt het ook doen om jezelf meer open te stellen om Zijn stem te horen. In tijden van nood, wanneer je voor een moeilijke beslissing staat, kun je vragen om raad, vanuit vasten in gebed zoals ook de eerste christenen dat deden. (Hand. 14:23) 'Bidden is iets goeds als het gepaard gaat met vasten, liefdadigheid en rechtvaardigheid. Eerlijke armoede

Anna-Katharina Emmerich, Feest 9 februari Anna-Katharina Emmerich, Dülmen, Westfalen, Duitsland; mystica & gestigmatiseerde; † 1824. De zalige Anna-Katharina Emmerich werd op 8 september 1774 geboren in het dorpje Flamske bij Coesfeld. Een echt boerenmeisje dat ondanks haar zwakke gezondheid haar ouders hielp op de boerderij. De ervaring van visioenen begon bij Emmerich al heel vroeg te komen, op zo jonge leeftijd dat ze het zelf niet besefte. Omdat ze als klein kind al visioenen had dacht ze dat het gewoon was en dat iedereen ook zulke ervaringen met Jezus, engelen en heiligen had. Maar al snel bemerkte ze dat het verstandiger was om zulke ervaringen niet hardop te zeggen. In de visioenen had ze steeds Jezus en de evangelie verhalen voor de ogen. Ze beleefde ze alsof ze er zelf bij was. Emmerich nam zich voor alles te doen wat ze Jezus zag doen en ze wilde Jezus vooral navolgen in zijn naastenliefde. In 1803 werd Emmerich toegelaten tot het Augustinessenklooster Agnetenberg in Dulmen bij Munster. Eind 1812 vertoonden zich voor het eerst de stigmata (dit zijn Jezus’ kruiswonden aan handen, voeten en zij) in haar lichaam. Een van de weinige mensen die zij aan haar bed vertrouwde, was de Duitse dichter Clemens Brentano. Hij schreef op wat zij met haar innerlijk oog te zien kreeg. Dat resulteerde in drie boeken: ‘Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi’ uit 1833, ‘Das Leben der heiligen Jungfrau Maria’ uit 1852, en ‘Das


Spiritualiteit UITNODIGING AFSCHEID PASTOOR MICHEL HAGEN U BENT VAN HARTE WELKOM! Op zondag 1 maart 2020 is het dan zo ver: pastoor Michel Hagen neemt afscheid van de parochie H. Augustinus, in een plechtige eucharistieviering.

Cadeausuggestie: gift voor Stichting Interkerk. Deze stichting opgericht door pastoor Hagen die voorzitter is, legt zich toe op de bevordering van kerken op het internet. Er zal een doos klaar staan op de receptie, maar u kunt uw gift ook overmaken naar rek.nr. DE65 37060193 1017834017 (BIC: GENODED1PAX), t.n.v. Stg. InterKerk, Schiedam. Let op: er is die zondag geen viering in de andere kernen. Op zaterdagavond 29 februari om 19.00 uur zijn er wel vieringen in: Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en in de Jozef in Wassenaar.

Plaats: Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77, Wassenaar Tijd: 11.00 uur Aansluitend receptie in theater De Warenar, Kerkstraat 75 Er is een speciale kinderhoek; jonge kinderen kunnen zich daar bezig houden (echter niet zonder begeleiding).

Noteert u ook alvast in uw agenda: op zondag 8 maart wordt pastoor Rochus Franken geĂŻnstalleerd als pastoor/moderator van de parochie H. Augustinus. Dat gebeurt in een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk, Oegstgeest.

Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi’ dat in 1858-1860 verscheen in drie delen. De visioenen van Emmerich zijn verbluffend concreet en precies. Het meest spectaculair is de ontdekking van Maria's huisje. In 1881 was de Parijse priester Julien Gouyet zo gefascineerd door de beschrijvingen van Anna Katharina Emmerich, dat hij zelf poolshoogte ging nemen. Het klopte wat hij zag. Tien jaar later gingen twee paters lazaristen en twee leken op onderzoek uit. Vanuit Kusadasi (India) besloten zij haar boek als gids te gebruiken. Ze vonden een zwaar vervallen bouwsel met een berg erachter, en de zee in de verte; exact volgens Anna Katharina's beschrijving. Sinds ruim honderd jaar is Maria's huisje een drukbezochte bedevaartplaats voor moslims en christenen. Er komen per jaar meer dan honderdduizend bezoekers. In 1967 werd het heiligdom bezocht door paus Paulus VI en in 1989 door paus Johannes Paulus II. Op 19 april, Goede Vrijdag, van het jaar 1819 gingen alle wonden open en bloedden hevig. Dit werd onderzocht en het herhaalde zich nogmaals. Op 27 januari 1824 ontving ze het sacrament van de stervenden en op 9 februari overleed ze.

Gebed van de maand Hemelse vader, U geeft ons uw Woord, uw Woord van Waarheid, uw Woord van troost, uw Woord van liefde; U geeft uw Zoon. Hij is het Woord dat Vlees geworden is.

Bron: Flickr

Na haar dood wilde een Nederlandse arts haar lichaam kopen om er onderzoek op te doen. Het gerucht ging dat het al uit het graf gestolen was. Zeven weken nadien wilde men zekerheid en maakte men het graf open om te zien wat er waar was van de geruchten. Men trof een volkomen gaaf en onaangetast lichaam aan. Men beschouwde het als het zoveelste teken van de bijzondere genaden die haar ten deel waren gevallen.

Wij vragen U, schenk ons uw Geest, leer ons luisteren, leer ons uw woorden proeven, dat wij het zoals Maria overwegen in ons hart en het gaan verstaan. Dan zal uw Woord ons maken tot uw kinderen die doen zoals uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. MH

In 1897 werd het proces van haar zaligverklaring gestart; zij werd in 2004 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Kapelaan Boris Bron: heiligen.net

7


Augustinus, 6 in 1 Parochiekalender FEBRUARI 2020 8 feb 12 feb 11 mrt

TienerMis H. Augustinus, Oegstgeest, 19.00-20.00 uur Lectio divina: gedeelten uit de bijbel lezen en verwerken, H. Joannes de Doper, p. 9

26 feb 1 mrt 8 mrt

Aswoensdag Afscheid pastoor Michel Hagen, Sint Willibrorduskerk, Wassenaar, p.4, Aug. 1 Installatie pastoor Rochus Franken, H. Willibrordkerk, Oegstgeest, p.4, Aug. 1

Vacaturebank parochie H. Augustinus - Katwijk / Oegstgeest / Voorschoten / Wassenaar Het Parochiebestuur is nu grotendeels ingevuld. Er wordt nog gezocht naar een penningmeester (M/V) en een vice-voorzitter (M/V). Meer informatie op: www.parochie-augustinus.nl/vacatures-bestuur Vacaturemeldingen in de parochiekernen: H. Laurentius in Voorschoten: - Vrijwilligers voor de EHC groep - Koffieschenkers na de zondagviering - Uitbreiding Huishoudelijke werkgroep - Vrijwilligers voor Wijkcontact: huisbezoek - Bloemendames/heren - Lid voor Spiritueel CafĂŠ - Kosters: dinsdag, donderdag, uitvaarten De Goede Herder in Wassenaar: - Penningmeeester en secretaris voor de Beheercommissie

H. Willibrord in Oegstgeest: - Bloemengroep: verzorgen van de bloemen - Contactpersonen: een attentie brengen bij mensen - Koffieschenkgroep - Bloemengroetgroep: wegbrengen van bloemen - Gastvrouw/heer voor dinsdagochtend - Tuingroep: aanvulling gewenst - Lid voor de Raad van Kerken Oegstgeest H. Joannes de Doper in Katwijk: - Lid voor het beamer-team De redactie vraagt dringend uw aandacht en actie voor de volgende vacatures in haar midden: 1. Pagina Huwelijk, gezin en jongeren 2. Pagina's 6 in 1 (in totaal drie pagina's) 3. Locatieredacteur voor Oegstgeest

Wisseling van de wacht

Koorrepetitie op zondag 12 januari j.l. Foto: Gabrie Lansbergen.

Op het secretariaat van de H. Willibrord is Louis Brackel bezig Charlotte van Steijn de fijne kneepjes van het vak bij te brengen: het invoegen van de liturgische agenda in De Augustinus. Louis heeft dit werk in ruim 5 jaar totaal 57 keer gedaan, telkens zo'n 10 uur. Hij stopt hier nu mee, het is volgens eigen zeggen - meer dan voldoende geweest, maar hij blijft nog wel de locatieredacteur van de Sint Willibrordus-Wassenaar. Hartelijk dank voor je vele werk al die jaren, Louis! Charlotte heeft inmiddels ook het samenstellen van de liturgische agenda overgenomen van de vertrekkende pastoor Michel Hagen. EvL

Musical The Passion Wassenaar Nog maar 2 maanden en dan zijn de uitvoeringen al van de musical in de Sint Jozefkerk. Ik heb groot vertrouwen in het artistieke team; het zullen mooie uitvoeringen worden op 3,4 en 5 april; voor meer info; zie de website www.thepassionwassenaar.nl. Er is nog een tekort van ca. â‚Ź 5000. Steun ons initiatief en doe mee met de crowdfundactie via de website of doneer direct op https://voorjebuurt.nl/nl/initiatives/details/1753/ the-passion-wassenaar. Op 29 februari zal de 'kruistocht' worden gehouden; loopt u ook mee? Tevens zijn we nog op zoek naar vrijwilligers speciaal voor maart en april. U kunt zich bij mij opgeven of via het secretariaat. Gabrie Lansbergen, Penningmeester werkgroep

8

BELANGRIJKE DATA Zondag 1 maart, 11.00 uur in de Sint Willibrordus te Wassenaar: Afscheid van pastoor Michel Hagen Zondag 8 maart, 11.00 uur in de H. Willibrordkerk te Oegstgeest: Installatie van pastoor Rochus Franken


Augustinus, 6 in 1 Einde van een tijdperk Interview met pastoor Michel Hagen Op 15 januari 2020 was het precies 15 jaar geleden dat Mgr. Van Luyn sdb u benoemde in Wassenaar. Wat ging daaraan vooraf? Daarvoor was ik 10 jaar pastoor in Poeldijk, de laatste jaren in de HGMP-federatie: Hoek van Holland/Heenweg, ‘s Gravenhage, Monster en Poeldijk. Een federatie en een fusie hebben beide voordelen. Bij een federatie is het gemakkelijker om per kern een afgestemd proces te volgen, terwijl er bij een fusie meteen een organisatie wordt opgebouwd die gericht is op de toekomst. In Wassenaar ben ik begonnen als pastoor van drie parochies in een IPV, een Interparochiële Vereniging, die later een federatie werd. Elk van de drie kernen had een eigen bestuur, dat feitelijk bestond uit wat we nu noemen de pastoraatgroep en de beheercommissie. Voordeel van die combinatie was de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Communicatie, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van een parochie. Wat doet schaalvergroting met pastoraat, met bestuur? Bent u meer ‘Wassenaarder’ dan ‘Augustinus'? Omdat ik in Wassenaar woon was ik aanvankelijk meer ‘Wassenaarder’ maar door de liturgie kwam ik net zoveel in de andere kerken. Dat proces naar ‘Augustinus’ begon al eerder. Rond 2010 was ik administrator voor Katwijk en later ook voor Oegstgeest. Het fusieproces, dat in 2012 zijn beslag kreeg, hebben we met ons allen doorgemaakt, al had ik als moderator wel een belangrijke rol. We moesten samen weerstanden overwinnen en lokale parochies moesten zelfstandigheid inleveren. Sommige hadden het idee dat men een Wassenaarse model moest overnemen, maar in werkelijkheid ging het om het model van het bisdom. Tot dan toe had ik gewerkt met maandelijkse vergaderingen met afzonderlijke besturen en een of twee keer per jaar een vergadering met de hele federatie. Bij de fusie veranderde alles: de pastoraatgroepen en de beheercommissies gingen uit elkaar en de teamleden werden locatiereferent. Daardoor ontstond een grotere afstand van de pastoor naar de pastoraatgroepen en beheercommissies. Het parochiebestuur is als je het met vroeger vergelijkt een beetje in de plaats gekomen van het dekenaal bestuur. Er was bovendien na de fusie zóveel werk voor het nieuwe parochiebestuur, dat er voor geregelde bezoeken aan de lokale commissies weinig tijd overbleef. Vanaf het begin ging ik meteen voor in de liturgie in de zeven kerken en ontmoette veel nieuwe mensen. Het was natuurlijk wederzijds wennen, maar inmiddels voel ik me in alle kernen evenveel thuis. Het is belangrijk om goed te rouleren tussen de kernen. Ik kwam op onbekende plekken – leve de routeplanner! – en maakte meer kilometers. Het pastoraat in de parochie veranderde ook. In het verleden besteedde ik meer tijd aan nazorg na een overlijden, maar dat werd anders na de fusie.

Ziet u verschillen tussen de vier dorpen, qua mensen en qua cultuur? Cultuurverschillen tussen de dorpen zijn moeilijk te definiëren, zelfs binnen een groot dorp zijn er onderlinge verschillen. Naarmate de kerk kleiner wordt, worden ook de verschillen kleiner.

Foto: Anneke van der Valk

Kunt u hoogtepunten of dieptepunten van de afgelopen twaalf jaar noemen? Hoogte- en dieptepunten kunnen samenvallen, bijvoorbeeld uitvaarten van jonge mensen. Pastoraal gezien is zo'n proces van groot belang voor de nabestaanden, als priester kan je dan echt iets voor hen betekenen. Tegelijk is het menselijk gezien voor de ouders een dieptepunt in hun leven. De sluiting van De Moeder Godskerk in Voorschoten was een dieptepunt, maar tegelijk ook een erkenning van de werkelijkheid. In Wassenaar was het project ‘Tent van God’ al bezig toen ik daar in 2005 kwam, maar het accepteren van die realiteit vroeg nog veel tijd. Voor mijzelf spreek ik in plaats van hoogte- en/of dieptepunten eerder van mijlpalen. Dan denk ik aan het realiseren van de fusie en recenter aan de keuze van de Willibrordus als centrale kerk in Wassenaar. Zulke mijlpalen markeren alleen maar een begin, want daarna volgt een enorm proces. Kijk ik naar een speciaal feestelijk hoogtepunt dan denk ik natuurlijk aan mijn 25-jarig priesterfeest in 2016. De hartelijkheid en de massale opkomst blijven met dankbare gevoelens in mijn herinnering. Wat de sluitingen nog betreft: bij mijn aanstelling heb ik gezegd dat ik niet gekomen ben om kerken te sluiten maar om mensen dichter bij Christus te brengen. Persoonlijk ben ik steeds helderder gaan zien welke processen maatschappelijk en kerkelijk, landelijk en mondiaal plaats vinden. Het boek ‘God in Nederland’ leidde tot een acceptatie van die werkelijkheid. Vervolgens komt dan de vraag: wat gaan we daarmee doen? Dit maakt een nieuwe strategie met nieuwe stappen noodzakelijk. We moeten daarbij niet defaitistisch, maar realistisch zijn. Een van de vruchten van dit proces is het opzetten van de gezinscatechese in onze parochie geweest. Wat mijn persoonlijke ontwikkeling of groei betreft: ik ben ouder geworden en daarmee rijper. Ik besef steeds beter de gebrokenheid van deze wereld en ik ben me meer be-

9


Augustinus, 6 in 1 wust van de kwetsuren die mensen op een of andere manier hebben. Veel reacties worden daarmee begrijpelijker. Het is belangrijk om de achtergrond van mensen te kennen, om daardoor verstandiger, begripvoller en aangepaster met hen om te gaan. Het maakte me gaandeweg milder en geduldiger. Terughoudendheid in je eigen reacties is daarbij van belang. In feite moet je rekening houden met achtergronden die je niet kent. Dat lukt helaas niet altijd. Ik herinner me ook situaties dat ik dat niet door had en mijn geduld verloor. De genade van het ouder worden helpt daar echter ook bij. U hebt nogal wat nevenfuncties vervuld, naast uw pastorale werk. Wilt u daar wat over vertellen? Ik ben nu 18 jaar spirituaal van de priesteropleiding Vronesteyn en begeleid de studenten in hun geestelijke ontwikkeling. De nieuwe pastoor, Rochus Franken, is overigens ook spirituaal. Afgelopen augustus ben ik 67 jaar geworden, ik ben van harte bereid om ruimte te maken voor een jongere spirituaal. De bisschop heeft echter nog niemand gevonden. Als spirituaal heb je een grote verantwoordelijkheid, je kunt echt iets voor de studenten betekenen, maar tegeijk is je invloed beperkt. Nazorg ná de opleiding is individueel, afhankelijk van de student. Daarnaast ben ik 9 jaar bestuurslid geweest van het weekblad Katholiek Nieuwsblad en ik heb daar veel crisissituaties meegemaakt. Daar spelen dezelfde problemen als in parochies: vergrijzing, krimp, vermindering van financiën. Ook KN ziet als opdracht: hoe blijf je mensen bij het geloof betrekken. Ik blijf wel columnist, met een tweewekelijks ‘hagenpreekje’ en wil al mijn parochianen stimuleren een abonnement te nemen op het enige RK weekblad dat we nog hebben. Verder zit ik al jaren in het bestuur van het IHGO; het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding. Dat organiseerde landelijke gezinsdagen lang voordat parochies met gezinsdagen aan de slag gingen. Het IHGO stimuleerde de parochies om het zelf te gaan doen. Nieuwe bewegingen, zoals de Focolare en Emmanuelgemeenschap organiseren ook zulke dagen. Daardoor doet het IHGO het momenteel wat rustiger aan en is bezig met een nieuwe koers te ontwikkelen. Dan ben ik vanaf de oprichting in 1999 voorzitter van de Stichting Interkerk die zich toelegt op de bevordering van kerken op het internet. Een van onze belangrijkste sites is rkdocumenten.nl. En tot slot heb ik natuurlijk mijn eigen website: hagenpreken.nl. Daarmee ben ik bezig dankzij de steun van een fonds, om de site te vernieuwen. Verder nog werk dat niet echt nevenfuncties betreft maar wel extra taken binnen de parochie die we voor mijn opvolger anders willen inrichten, dat zijn de taken voor dit parochieblad De Augustinus en het liturgierooster. Er zou nog veel te vragen en te vertellen zijn, zoals uw visie op de toekomst van de kerk, m.n. in Nederland, of hoe u kijkt naar uw nieuwe woonplaats en uw nieuwe benoeming, maar de ruimte is op; daarom veel dank voor dit interview. Els van Leuken

10

https://www.amen.nl/weblog/2015/04/14/De-Bijbel-is-Gods-Woord

2020: Het Jaar van het Woord van God Paus Franciscus heeft 26 januari ingesteld als de Zondag van het Woord van God. “Bij de afsluiting van het buitengewone Jubileum van Barmhartigheid vroeg ik (Paus Franciscus red.) om na te denken over een zondag, helemaal gewijd aan het Woord van God, om de onuitputtelijke rijkdom te vatten die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk. Door een specifieke zondag van het liturgische jaar aan het Woord van God te wijden, kan de Kerk opnieuw ervaren hoe de verrezen Heer de schat van zijn Woord voor ons opent om ons in staat te stellen de onuitputtelijke rijkdom ervan aan de wereld te verkondigen.” Dit was voor bisschop Van den Hende aanleiding om in zijn bisdom Rotterdam het jaar 2020 te wijden aan het Woord van God. Dit horen wij iedere zondag in de kerk, wij kunnen en mogen het lezen in de Bijbel; het geeft ons steeds opnieuw kracht, bemoediging, voorbeelden, de Blijde Boodschap. In dit jaar willen kapelaan Boris en ik iedere 2e woensdagavond van de maand voor heel de parochie H. Augustinus door middel van lectio devina gedeelten uit de Bijbel lezen en op ons eigen leven leggen. Iedereen die gevoed wil worden door het Woord van God is van harte welkom op woensdag 12 februari van 20.00 tot 21.00 uur in de vergaderzaal van de pastorie van de parochiekern de H. Joannes de Doper. De andere data zijn: 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni. U hoeft niet alle avonden te komen. Het zou wel fijn zijn. Kapelaan Boris en gebedsleider Anneke NoordermeerKarremans

Foto: vastenactie 2020

Vooraankondiging: In het maartnummer volgt een artikel over de Vastenactie en over de Stille omgang. Mis het niet.


Huwelijk, gezin en jongeren Als gezin buiten de gebaande paden De vakanties zijn een goede kans om met het gezin de schatten van de Kerk en het geloof verder te ontdekken. Maak van het bezoeken van een kerk een klein bedevaartje en noem het ook zo, of verblijf eens met het gezin in een klooster. De kinderen maken kennis met het religieuze leven en je vakantiegeld gaat niet naar de commercie, maar naar een goed katholiek doel...Een perfecte plek voor een bezoek aan Limburg is Bezinningshuis Regina Carmeli. Lees er meer over in het verslag van Danny hieronder. Zij woont met haar gezin al meer dan een jaar in een AZC. Bij de zusters kwamen ze op adem en sloten ze een moeilijk jaar af om vol hoop 2020 in te gaan. Ook ons gezin gaat elk jaar naar deze plek. Vanuit daar bezoeken we familie in Maastricht, maar ook de plek zelf is ons al eigen evenals de moeder stichteres Z. Anna-Maria Tauscher. Je moet er heen om te snappen wat Danny bedoelt met 'vredige en gezegende plek'. Zr. Anna-Maria Tausscher

MdM

Verblijf in Bezinningshuis Regina Carmeli (Sittard) Bezinningshuis Regina Carmeli heeft een gasthuis waar mijn man, mijn tweejarige dochter en ik het genoegen hadden om een week te verblijven om zo het nieuwe jaar 2020 met Onze Lieve Heer in te gaan. Gelegen in het hart van Sittard, gaf het ons de mogelijkheid om rond te lopen in het centrum van de stad, mooie kerken en monumenten te bezoeken. Het gasthuis is zeer comfortabel, gezellig en het is kindvriendelijk. De serene omgeving nodigt alle gasten uit, zelfs de kleintjes (!), om uit te rusten en om in stilte en contemplatie te verblijven. Alle gasten kunnen ook genieten van de gezonde en smakelijke maaltijden die door de zusters Karmelitessen in hun eigen keuken worden bereid. Een groot pluspunt is dat de gasten die mee-eten de tafel delen en voor elke maaltijd samen bidden. Dat moment van gezamenlijk gebed voor het eten vond ik heel waardevol. EĂŠn van de grootste geestelijke genoegens van ons verblijf in het Carmeli Huis was de hoofdkapel op de begane grond met het graf van Z. Moeder Maria-Teresa van de Heilige Jozef (Anne-Maria Tauscher). Zij is de stichteres van de Karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus en heeft ons al geholpen met haar voorspraak voor een speciale intentie die we bij haar hebben gebracht terwijl we daar verbleven. Elke ochtend om 9.00 uur is er de Eucharistieviering die de gasten samen met de zusters kunnen bijwonen. Last but not least is er ook een kleine kapel op de eerste verdieping die 's nachts open blijft.

Bezinningshuis Regina Carmeli heeft een programmaaanbod van retraites, maar het is ook mogelijk om een aantal dagen in het bezinningshuis als gast te verblijven. www.reginacarmeli.info

Het verblijf in Sittard gaf ons ook de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee in Maastricht. De laatste avond van ons verblijf werden we zelfs uitgenodigd om mee te doen aan de Driekoningenprocessie in Maastricht. We verkleedden ons als schaapsherder en eindigden onze reis met deze prachtige traditie. We willen God, parochiekern Sint Willibrordus en de zusters van het Regina Carmeli Huis bedanken die ons verblijf in deze vredige en gezegende plek hebben mogelijk gemaakt. We bidden dat we elk jaar mogen terug te komen als een nieuwe familietraditie in Nederland. Danny Ossorio

maastrichtnet.nl

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 4029402 E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casena.nl Website: www.joannesdedoper.nl Secretariaat: mevr. Anneke Noordermeer, tel. 071-4029402 Secretaris beheercommissie: dhr. P(aul) van Houwelingen e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: Peter Winnubst, tel. 0624434516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Parochiekerk: H. Joannes de Doperkerk Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk Vieringen: za 19:00 uur (oneven week), z0 09:30 uur wo: 09:00 uur inde sacristie IBAN Bankrekeningen alle betalingen / misintenties NL58 RABO 0331 7012 78 KERKBALANS: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 locatieredacteuren: Piet Hagenaars (PH) Paul van Houwelingen (PvH) email: redactiejdedoper@outlook.com

Actie Kerkbalans 2020 feestelijk ingeluid Op 18 januari deed onze parochiekern voor de vierde maal op rij mee met het landelijk georganiseerde inluidmoment, om extra aandacht en bekendheid te geven aan de Actie Kerkbalans. Na het bijzondere diocesane inluidmoment van vorig jaar, was het ditmaal weer een ‘gewoon’ uurtje van samenzijn, waaraan ook in diverse lokale kranten aandacht besteed werd. Tussen 12.30 u en 13.30 u waren zo’n 40 parochianen hiervoor naar de kerk getogen om onder het genot van een drankje en een hapje elkaar te ontmoeten, bij te praten en inspiratie op te doen voor de komende actie. Ondertussen werden op de beamers foto’s getoond van prachtige eerdere momenten van vieren en ontmoeten, en zongen een aantal Vrolijke Nootjes een nieuw lied met pakkende tekst. Als ‘ambassadeur’ ter promoting van de actie was dit jaar onze jonge, energieke en betrokken nieuwe koster Ralph Severens uitgenodigd. Als u geregeld in de kerk komt heeft u hem vast weleens voorbij zien snellen, onze rappe Ibolyka is zijn voorbeeld in deze. In zijn woordje vertelde Ralph hoe hij zijn kennismaking met onze parochiegemeenschap heeft ervaren: als een warme deken! Een mooier compli-

foto: Astrid van der Valk

12

ment kunnen we niet krijgen toch ? Hij vindt het fijn dat hij als jonge koster zijn steentje mag bijdragen aan onze vitale gemeenschap. Ook refereerde hij aan ons thema van deze actie: SAMEN STERK VOOR ONZE KERK. Hij bedankte de kerkbalanslopers voor hun inzet en alle parochianen die een financiële bijdrage leveren, om zodoende onze parochiegemeenschap te laten voortbestaan en hoopt ook dit jaar op een mooi bedrag. Na de groepsfoto liet hij om 13.00 u met Piet en Ibolyka de feestklokken luiden en werd er met een glaasje glühwein getoost op een succesvolle actie. Na afloop kregen de kerkbalanslopers, hopelijk geïnspireerd, hun pakketjes uitgereikt en gingen zij tussen 18 januari en 1 februari op pad om de brieven rond te brengen en op een later moment de retourenveloppen weer op te halen. Na het verwerken hiervan laten we u uiteraard zo snel mogelijk weten welk bedrag er is toegezegd. We hopen op een evenaring van het succesvolle afgelopen jaar met de mooie eindstand van € 82.200,- . Parochianen: HEEL HARTELIJK DANK! Anneke van der Valk


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Nieuw: prikkelarme kerkdienst Actie van de kerken uit Katwijk aan den Rijn In 2020 zal er een nieuw initiatief van start gaan in de gemeente Katwijk. Vanuit de werkgemeenschap van de protestantse gemeenten in Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg zal gestart worden met prikkelarme kerkdiensten. Deze diensten zijn bedoeld voor mensen, die sneller overprikkeld raken, bijvoorbeeld door autisme of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naaste familieleden. foto: pvh

Handboek voor de man? Handboek voor de man Misschien is het u al opgevallen in de kerk dat er een kast geplaatst is met historische spullen. Zaken die gevonden zijn tijdens het opruimen van de pastorie. En om nu niet alles in de container te laten verdwijnen, is er een klein kastje gekomen om dingen van vroeger een plekje te geven, nostalgie. Maar ook een plekje waarover we ons kunnen verbazen dat het toen zo ging. Zo vond ik het handboek voor de man en het handboek voor de moeder. Hoe rolbevestigend een boek toen al was. Maar ook de gele sjerp ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van onze parochiekern heeft een plekje gekregen. Hoe mooi is het dat we in 2021 al weer ons 175 jarig bestaan als H. Joannes de Doperkerk gaan vieren. Zulke zaken geven de binding met vroeger aan, vertellen hele verhalen. Misschien heeft u die ook wel, als u bij het kastje staat. Herinneren doet leven, maar geeft ook mogelijkheden tot veranderingen. Want daarin is onze parochiekern sterk. De flexibiliteit van de Joannes de Doper heeft er voor gezorgd dat we nog steeds vitaal zijn en een warme gemeenschap. Kijkt u gerust in het kastje, blader eens in de boeken, en heeft u verhalen dan horen we die graag. Anneke Noordermeer-Karremans

De kerkdiensten zullen plaatsvinden in de Goede Herder Kerk aan de Hoofdstraat 35 in Valkenburg. Dit is een centrale plek in de gemeente Katwijk, die via twee zij-ingangen ook goed toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Een gewone kerkdienst kan door het gebruik van een orgel of andere luide instrumenten te veel prikkels geven. Ook geeft het veel prikkels als er veel mensen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn. Daarbij duren de gewone kerkdiensten ruim een uur, waar een grote concentratieboog voor nodig is. We staan er vaak niet bij stil dat deze bijeenkomsten voor mensen met een aandoening als autisme of NAH te inspannend kunnen zijn om bij te wonen. Natuurlijk betekent dit niet dat er bij hen geen behoefte is aan het bijwonen van een eredienst en daarom start dit nieuwe initiatief om hieraan tegemoet te komen. In 2020 zal er een proefproject gestart worden van vier prikkelarme kerkdiensten door vier verschillende, vanuit de Werkgemeenschap Katwijk, betrokken predikanten en een kerkelijk werker. Deze diensten duren een half uur en hebben een strakke liturgie die gevolgd zal worden. De muzikale begeleiding zal verzorgd worden door een pianist en de diensten beginnen steeds om 12.30 u. De data zijn: 19 januari: ds. M.Zebregs; 26 april: ds. H. van der Laan; 30 augustus: pastor Rixt de Graaf; 13 december: ds. M. Heikoop. Steeds in De Goede Herder kerk, Hoofdstraat 35, Valkenburg. Tijden: 12.30 u tot 13.00 u.

Pannenkoekenavond 14 februari‌.de dag van de LIEFDE! Wie kan er een beetje extra LIEFDE gebruiken? U kent vast wel iemand of misschien bent u het zelf wel! Het bak-team staat 14 februari voor u klaar in de Kleine JOANNES en bestrooit uw heerlijke met LIEFDE gebakken pannenkoek ook nog eens met LIEFDE! Een dubbele portie liefde dus! Aanmelden kan tot en met 7 februari door een mail naar marloes.jongeneel@xs4all.nl te sturen of een telefoontje naar Marloes 06-43725599. (De liefde op de pannenkoek is gratis maar voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage) Het LIEFDES-team

Als u zich herkent in deze beschrijving en behoefte heeft aan het bijwonen van een kerkdienst op maat, dan bent u van harte uitgenodigd om te komen naar de prikkelarme kerkdiensten in de Goede Herder kerk in Valkenburg. Ook als u iemand in gedachten hebt, voor wie deze diensten een uitkomst zouden zijn, geef het door. Wij hopen dat we het komende jaar met dit initiatief tegemoet zullen komen aan een sterk gevoelde behoefte om samen te komen en de Heer te ontmoeten rondom zijn Woord, ook als de reguliere zondagse erediensten geen optie zijn.

Reminder: De Vrolijke Noot bij KRO/RKK Op 9 februari zal kinderkoor De Vrolijke Noot in de Petruskerk in Roelofarendsveen de viering van het omroeppastoraat op TV opluisteren. De uitzending begint om 10.00 u

13


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

'Zorgen' op De Horizon In de komende weken praten we op De Horizon over 'zorgen': verzorgen, verzorgd worden, zorgeloosheid en een zorgzame samenleving. Onze kinderen zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om het ontvangen van zorg, ook al zijn ze zich daar soms nauwelijks van bewust. Kinderen kunnen ook heel goed zelf zorg geven en beleven daar ook plezier aan. Niets leuker dan voor een huisdier te mogen zorgen. De kinderen horen Bijbelse verhalen over Jezus die mensen helpt: lammen, blinden, doven, armen, uitgestotenen, slachtoffers van geweld. Zelfs als sommigen vinden dat je niet mag helpen, b.v. omdat het om een Romein gaat, een vijand. Of omdat je volgens de godsdienstregels op bepaalde momenten niemand mag genezen. Voor Jezus kent naastenliefde geen grenzen zoals in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Mensen behoren elkaar niet aan hun lot over te laten. Naastenliefde vraagt niet of we het leuk vinden om voor iemand te zorgen, naastenliefde vraagt om zelf een naaste te worden voor ieder die ons nodig heeft. De kinderen ontdekken hoe 'zorgen' te maken heeft met het besef dat ieder mens verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de ander. Verder zal het hoogtepunt van deze maand zijn: 'Horizon got talent'. In alle klassen zijn voorrondes gehouden en de finale zal plaatsvinden in De Open Hof op 18 februari. En dan zal zeker weer blijken dat er heel wat talent op onze Horizon te vinden is!

Misdienaarsuitje 2019 Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het er toch van gekomen: het misdienaarsuitje. Op 15 december hebben we bij ons thuis de schuur omgetoverd tot een lasergame-arena. Lasergame is een spel waarbij je met lasergeweren op elkaar kan schieten. Ik weet dat het op het eerste gezicht niet iets is wat je met een groep misdienaars wilt doen, maar het is wel iets wat je echt mét elkaar doet. Juist dat 'met elkaar' vinden we zo belangrijk, omdat we in de kerk toch altijd in een klein groepje dienen en dan ook nog niet gezellig met elkaar kunnen praten. Nou, we hebben laten zien dat het nog steeds een heel gezellige groep is, jong en oud met elkaar. Ook kapelaan Boris was weer van de partij en hij deed zijn best om te winnen, wat helaas niet gelukt is. We hebben verschillende spellen gedaan, met z’n allen tegen elkaar, in groepjes van vier tegen vier, kijken wie de sterkste is en proberen zoveel mogelijk targets (doelen die van kleur veranderen als je erop schiet) in jouw groepskleur te krijgen. Tussen het lasergamen door speelden we nog verschillende spellen: tafelvoetbal, sjoelen, ping-pong en badminton. En uiteraard ontbraken de frietjes niet. Na een uur of vier was het afgelopen, de één helemaal moe, de ander nog zo wakker dat slapen er voorlopig nog niet van zou komen. Wel hebben we allemaal een heel fijne middag gehad. Nogmaals bedankt dat u dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. We hebben een leuke club misdienaars en acolieten en een leuk uitje is zeker verdiend. Gerard Rodewijk

Team van De Horizon SAMEN

KERK

STERK

ONZE VOOR

STERK hithotel.com.br

14

SAMEN

ONZE KERK


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

Bron: pixabay.com

bron: ecsparrenbos.nl

Doopsel

Kinderwoorddienst

Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, of wanneer u zelf gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met de vermelding doopsel. U zult dan in contact worden gebracht met onze diaken.

Op 12 januari was de eerste bijeenkomst van 2020. Het was weer gezellig als altijd. Sommige vaste klanten waren er helaas niet, maar hadden zich netjes afgemeld..hahaha. Helaas hebben we een gek rooster de eerste maanden van 2020. Door gezinscatechese, voorjaarsvakantie en een gezinsviering wijken de data wat af. Op 9 februari is er weer een kinderwoorddienst. We hopen jullie dan weer allemaal te zien. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee!

Petronella Regina Aartman - Kamsma, weduwe van Jacobus Thomas Aartman. Geboren 16 september 1934 en overleden 12 december 2019. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 18 december in de Vredeskerk te Katwijk. Na afloop heeft het gezin haar begeleid naar het crematorium. Margaretha Frederika van Dun – de Winter, echtgenote van René van Dun. Geboren 10 maart 1949 en overleden 27 december 2019. Er werd op 4 januari afscheid van haar genomen in de grote aula van crematorium Duin- en Bollenstreek in Lisse. Geertruida Johanna Maria Waalwijk – Holierhoek, weduwe van Jacobus Waalwijk. Geboren 2 februari 1925 en overleden 28 december 2019. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 4 januari in onze parochiekerk, waarna zij begraven is op ons kerkhof. ‘Roos’ Anneke Helling – Rozestraten, weduwe van Piet Helling. Geboren 24 december 1934 en overleden 8 januari 2020. De uitvaartdienst heeft plaats gevonden op 14 januari in de Jan Steen aula van het crematorium Rhijnhof te Leiden.

Groetjes, Marit en Linnsey

kampenonline.nl

Voedselmanden

Koffieochtenden VALKENBURG: De inloopochtenden in Valkenburg zijn op de eerste en derde woensdag van de maand. Van 10.00 uur tot 11.30 uur roulerend over de drie kerkgebouwen. Voor informatie of vervoer: Annemiek 071-4074 232, Gea 06-4689 9857 of Anja 06-3890 1200. RIJNSBURG: De inloopochtenden vinden plaats op de derde donderdag van de maand in de vernieuwde Voorhof, van 09.30 uur tot 11.30 uur. De inloopochtenden zijn er voor jongeren en ouderen, samen of alleenstaanden, oppasopa's en oma's. Iedereen is van harte welkom. Loop gewoon eens binnen. Er zijn altijd mensen die je welkom heten en een praatje willen maken. Je kan sjoelen, een kaartje leggen of een spelletje doen. Het team van gastvrouwen en gastheren wil je graag ontvangen. Contactpersonen: Cock Slager (071-4022 966); Peter van der Nol (071-4024 845)

De voedselmanden zullen deze maand in het weekend van 1 en 2 februari , en 7 en 8 maart weer gereed staan voor de cliënten van de voedselbank.

Kerkvervoer

U komt toch ook klaverjassen in 'de kleine JOANNES' maandag 24 februari 2020? Aanvang 19.45 uur

Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203. Erna Geurts

15


Liturgische Agenda van za. 1 februari t/m zo. 1 maart 2020 Datum

Feesten / heiligen en bijzonderheden

H. Joannes de Doper / Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

za. 1-feb.

19.00 EV

Kapelaan Plavčić / Cantor / voedselmanden

zo. 2-feb.

Zondag "Opdracht van 09.15 BZ de Heer" (Maria Lichtmis) 09.30 EV (Feest) Blasiuszegen

Blasiuszegen Kapelaan Plavčić / Vocalis / voedselmanden

11.00 EV 12.10 BZ

Kapelaan Plavčić / Diaken Winnubst Dameskoor / KWD / crèche / voedselmanden Blasiuszegen

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Leidseweg 98

11.00 EV 12.10 BZ

Pastoor Hagen / Dameskoor / KWD / crèche Blasiuszegen

09.00 EV

Pater Magnin o.p.

ma. 3-feb. di. 4-feb.

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

wo. 5-feb.

09.00 EV

Pastoor Hagen

gbl Günther / 11.30 WGV Getijdengebed en Aanbidding

do. 6-feb.

09.00 WGV

gbl Noordermeer Verliesviering

15.30 WCV gbl Naber / Adegeest / Cantor / Organist 19.00 WGV gbl Klaasesz / Actueel Avondgebed / Cant./Org.

09.00 EV

Pastoor Hagen

19.00 EV

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

11.00 EV

Pastoor Hagen / hier zijn laatste viering / Gemengd 11.00 EV Koor / KWD / crèche

09.00 EV

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

vr. 7-feb. za. 8-feb. zo. 9-feb.

Vijfde zondag door het jaar

09.30 EV

Pastoor Hagen / Cantemus

ma. 10-feb. di. 11-feb. wo. 12-feb.

09.00 EV

do. 13-feb.

Kapelaan Plavčić

Pastoor Hagen gbl Günther / Getijden11.30 WGV gebed en Aanbidding 09.00 EV Kapelaan Plavčić

Kapelaan Plavčić / Diak. Winnubst / KWD / crèche / Laurentiuskoor Kapelaan Plavčić

15.00 WCV gbl Klaasesz 19.00 EV

Pastoor Hagen

Cyrillus en Methodius, vr. 14-feb. patronen van Europa

16.30 EV

Kapelaan Plavčić de Wilbert

za. 15-feb.

19.00 EV

Pastoor Hagen

09.30 EV

Pastoor Hagen Gezinsviering / De 11.00 EV Vrolijke Noot / voorstellen communicanten

Kapelaan Plavčić / Diaken Winnubst / Schola 11.00 EV / KWD / crèche

09.00 EV

09.00 EV

Pastoor Hagen

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

11.00 EV

Pastoor Hagen / Diaken Winnubst / hier zijn laatste viering / Laurentiuskoor / KWD / crèche

09.00 EV

Pater Magnin o.p.

20.00 EV

Pastoor Hagen / Dameskoor

zo. 16-feb.

Zesde zondag door het jaar

ma. 17-feb. di. 18-feb. wo. 19-feb. do. 20-feb. vr. 21-feb. za. 22-feb.

09.00 EV

Pastoor Hagen

Cathedra van de Heilige Apostel Petrus

Zevende zondag door zo. 23-feb. het jaar

19.00 EV

09.30 EV

Kapelaan Plavčić / Vocalis

ma. 24-feb. di. 25-feb.

10.30 EV

wo. 26-feb. Aswoensdag

Kapelaan Plavčić gbl Günther / Getijden11.30 WGV gebed en Aanbidding 09.00 EV Pastoor Hagen

Pastoor Hagen / Overduin

09.00 ----

Viering vervalt

19.00 EV

Kapelaan Plavčić Cantemus

do. 27-feb.

Pater Magnin o.p. / Laurentiuskoor / KWD / crèche

Pastoor Hagen

11.00 EV

Kapelaan Plavčić

20.15 WGV

gbl Günther Rozenkransgebed

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 EV 19.30 EV

Pastoor Hagen / Diaken Winnubst Diaken Winnubst / Ds Verburg Oecumenische viering

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

19.00 EV

Pater Magnin o.p.

19.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

vr. 28-feb. za. 29-feb.

zo. 1-mrt.

Legenda:

16

19.00 EV

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

VC-NTB WGV

----

= =

Kapelaan Plavčić

Viering vervalt / Zie Willibrordus Wassenaar

Vieringtype en/of Celebrant NTB Woord en Gebedsviering

----

EV WCV

= =

Viering vervalt / Zie Willibrordus Wassenaar

Eucharistieviering Woord en Communieviering

----

OCV BZ

= =

Viering vervalt / Zie Willibrordus Wassenaar

Oecumenische viering Blasiuszegen


Liturgische Agenda van za. 1 februari t/m zo. 1 maart 2020 Datum

Feesten / heiligen en bijzonderheden

De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wasenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

za. 1-feb.

zo. 2-feb. ma. 3-feb.

19.00 EV 09.15 BZ Zondag "Opdracht van 09.30 EV de Heer" (Maria Lichtmis) (Feest) Blasiuszegen 11.00 EV

di. 4-feb.

10.30 EV

Blasiuszegen Pastoor Hagen / hier zijn laatste viering / Dameskoor / koffiedrinken Franstalige Mis Kapelaan Plavčić Kerkehout

----

09.00 EV

Pastoor Hagen / cantorsamenzang Viering vervalt

09.00 EV

vr. 7-feb.

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 ---11.00 EV 11.30

Viering vervalt Franstalige parochie zie St.Jozef

Vijfde zondag door het jaar

wo. 12-feb. vr. 14-feb.

10.30 EV

10.00 EV

Pastoor Hagen / Sophiekehuis Aanbidding tot 22.00 Pastoor Hagen / samenzang Pater Magnin o.p. / gbl Elshout / Cantor/samenz. zie St.Jozef

20.00

Cyrillus en Methodius, patronen van Europa

09.00 EV

09.30 EV 11.30

Kapelaan Plavčić / Magn. 09.30 EV Cantorij / koffiedrinken Kleuterkerk 11.30

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

Pastor Versteegen Pastoor Hagen (Aanbidding tot 10.00 u)

za. 15-feb.

19.00 EV 09.30 EV

Zesde zondag door het zo. 16-feb. jaar

11.00 EV

Mgr. van Luyn sdb / Diaken Brink / Dameskoor / koffiedrinken Franstalige parochie

ma. 17-feb. di. 18-feb.

----

do. 20-feb. vr. 21-feb.

09.00 EV

Viering vervalt

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

Pastoor Hagen

Cathedra van de Heilige za. 22-feb. Apostel Petrus Zevende zondag door het jaar

09.00 EV

Pastoor Hagen

20.00

Aanbidding tot 22.00

09.30 EV

Kapelaan Plavčić / Cantor-samenzang / koffiedrinken

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

20.00

Aanbidding tot 22.00 Kapelaan Plavčić / samenzang

Kapelaan Plavčić / samenzang

wo. 19-feb.

zo. 23-feb.

Kapelaan Plavčić

19.00 EV

ma. 10-feb. di. 11-feb. do. 13-feb.

09.00 EV Mgr. van Luyn sdb

za. 8-feb. zo. 9-feb.

Blasiuszegen Mgr. van Luyn sdb / Diaken Brink / Pro Deo / KWD / koffiedrinken

Pastoor Hagen

wo. 5-feb. do. 6-feb.

09.15 BZ 09.30 EV

19.00 EV 09.00 ---11.00 EV

Viering vervalt Franstalige parochie

09.30

Pater Magnin o.p. / Magn. Cantorij / koffiedrinken

09.00 EV

Pastoor Hagen

09.30 EV

Pastoor Hagen / Pro Deo

09.00 ----

Viering vervalt

18.30 EV

Pastoor Hagen / Diaken Brink / Pro Deo

ma. 24-feb. di. 25-feb.

wo. 26-feb. Aswoensdag

do. 27-feb. vr. 28-feb.

09.00 EV

zo. 1-mrt.

Legenda:

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

VCNTB WGV

11.00 EV = =

Pastoor Hagen

19.00 EV

Pastoor Hagen / hier zijn laatste viering / samenzang

Pastoor Hagen

za. 29-feb.

----

09.00 EV

20.00

Viering vervalt / Zie Willibrordus Wassenaar Franstalige parochie

Vieringtype en/of Celebrant NTB Woord en Gebedsviering

10.30 EV

----

EV WCV

= =

Viering vervalt / Zie Willibrordus Wassenaar

Eucharistieviering Woord en Communieviering

11.00 EV

OCV BZ

= =

Pastoor Hagen Zorgcampus Willibrordus Aanbidding tot 22.00

Pastoor Hagen / Pastoraal team en concelebranten / Pro Deo / Vrolijke Noot / andere koren / KWD / crèche / receptie Oecumenische viering Blasiuszegen

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Activiteiten Inzameling voedselbank Weekend van 1 en 2 februari Schrijven voor Amnesty International Maandag 3 feb. en 2 mrt. van 14.00-16.00 uur in de pastorie Napraten over de lezingen van de ochtendviering Dinsdag 11 februari, 10.00 uur Aswoensdag Oecumenische viering Woensdag 26 februari, 19.30 uur Afscheid pastoor Michel Hagen, geen viering in Oegstgeest Zondag 1 maart

Wij gedenken...

Intenties: ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur (even week) en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature E-mail: Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

...Francisca van der Marel-van Ooyen, weduwe van Willem van der Marel, moeder en oma. Francisca werd geboren op 4 augustus 1930 en overleed op 18 december. Op dinsdag 24 december was de uitvaartdienst in de H. Willibrordkerk, waarna Francisca is begraven op het kerkhof bij de kerk. ...Jack Raymond Manuputty, man, vader, broer, zwager en oom. Jack werd op 11 maart 1958 geboren en overleed op 26 december. De uitvaartplechtigheid was op dinsdag 31 december in de H. Willibrordkerk, waarna Jack in besloten kring is begraven. ...Maria Johanna Margaretha (Marianne) Veenman-Buskermolen, weduwe van Frank Veenman, moeder en oma. Marianne werd op 29 december 1945 in Alphen aan den Rijn geboren en overleed op 30 december. De uitvaartdienst was op maandag in de H. Willibrordkerk, waarna Marianne is bijgezet in het familiegraf op het kerkhof bij de kerk.

...Nicolaas Adrianus Leonardus (Nico) van der Heyden, echtgenoot, vader en opa. Nico werd op 13 augustus in Voorschoten geboren en overleed in Leiden op 2 januari. De afscheidsdienst vond plaats in de H. Willibrordkerk op dinsdag 7 januari, waarna Nico is begraven op het kerk‌ Johannes (Joop) Verheij, man, hof bij de kerk. vader en (over)grootvader. Joop werd op 4 mei 1938 in Den Haag geboren ...Jacoba Cornelia (Jacqueline) en overleed op 13 december. De uit- Spendel-Boon, weduwe van Jan vaartdienst was op donderdag 19 de- Spendel, moeder en oma. Jacqueline cember in de H. Willibrordkerk, waarna is op 17 december 1923 in Leiden Joop is overgebracht naar het crema- geboren en overleed in Den Haag op torium. 14 januari. ...Mary van Fulpen-Rozier, echtgenote, moeder en oma. Mary werd geboren op 13 februari 1953 en overleed op 7 december. Op vrijdag 13 december is afscheid van Mary genomen in crematorium Rhijnhof.

18

De uitvaart vond plaats op maandag 20 januari in de H. Willibrordkerk, waarna Jacqueline is begraven op het kerkhof bij de kerk. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Pastoor Rochus Franken, met 'herdershond'

Installatie pastoor Rochus Franken Op 8 maart a.s zal de installatie plaatsvinden van pastoor Rochus Franken als moderator van de parochie H. Augustinus. Dat zal gebeuren in een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest. Toen ik op 17 januari jl. de nieuwe pastoor ging interviewen voor het maartnummer van De Augustinus kreeg ik een cadeautje mee voor de tuin van de H. Willibrord: een doosje met bloembollen. Als teken van hoop voor de toekomst! Els van Leuken


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest

Werk aan de kerk! Zoals u al heeft kunnen lezen, komen er achter in de kerk twee toiletten. De werkzaamheden zullen over een week of vier afgerond zijn. Het Mariabeeld heeft even een stapje opzij moeten doen ... Achter het gordijn bevindt zich een (tijdelijke!) opslagplaats.

Derde druk van het gidsje 'Alle kathedralen en basilieken van Nederland' Bij deze laat ik u weten dat, tot mijn eigen verbazing, het gidsje over de basilieken en kathedralen in Nederland nu zijn derde druk beleeft. In 2016 verscheen de eerste druk, maar een nieuwe druk kon niet uitblijven toen paus Franciscus opnieuw twee kerken in Nederland tot basiliek verhief: in 2017 de St Franciscuskerk in Bolsward, het Friese Rome, en vorig jaar in Venlo de St Martinuskerk. In Nederland staan nu 27 basilieken. De Bavo in Haarlem en de St. Jan in Den Bosch zijn kathedrale basilieken. Behalve in Groningen, Drenthe en Flevoland staat er in elke provincie minstens één basiliek. De 27 basilieken en zeven kathedralen worden beschreven in dit handzaam uitgegeven boekje, dat zich ertoe leent als reisgids gebruikt te worden. De

auteur is een gepensioneerde arts met bouwkundige belangstelling. Van elke kerk worden geschiedenis, exterieur, interieur, orgel, carillon, processies en bijzondere devoties beschreven. Daaraan gaan hoofdstukken vooraf waarin de verschillende soorten kerken, de bouwstijlen en de indeling in bisdommen worden uitgelegd. Het boekje is rijk geïllustreerd met kleurenfoto's en voorzien van een begrippen- en adressenlijst. De mogelijkheid om in dit boekje stempels van de bezochte kerken te verzamelen, geeft het boekje een extra toeristische waarde. Het is gebleken dat velen het leuk vinden om alle stempels te vergaren door alle kathedralen en basilieken tenminste éénmaal te bezoeken. Op die manier brengt het gidsje je op plaatsen waar je nog nooit eerder geweest bent. Hugo Kolstee (Berne Media) ...

Els van Leuken

Mooi resultaat van de Actie Kerkbalans 2019 Dankzij extra donaties van enkele gulle gevers is de eindstand van de Actie Kerkbalans 2019 uitgekomen op € 101.486,45. Dit is boven verwachting. Maandenlang lag de prognose van de eindstand op € 98.000, oftewel € 3.000 onder de begrotingsdoelstelling van € 101.000. Nu zijn we zelfs iets boven het begrotingsbedrag geëindigd. Eén gulle gever gaf als omschrijving mee: ‘hierbij een extra bijdrage voor minder zorgen’. Hartelijk dank aan deze goedgeefse parochianen! Hopelijk gaat de Actie van 2020 ook zo goed lopen. Ad van Winsen, penningmeester Beheercommissie

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-Klück e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda Zondag

Maandag 11.00 uur Woensdag 20.15 uur Donderdag 19.30 uur Zaterdag 16.00 uur Zondag 12.30 uur 15.30 uur Maandag 20.00 uur Woensdag 12.00 uur Donderdag 15.00 uur 20.15 uur Dinsdag 14.00 uur Woensdag 19.30 uur Zondag Maandag 11.00 uur

Familieberichten 2 februari Blasiuszegen Voedselmand Wereldwinkel (Bondsgebouw) 3 februari Liturgisch Bijbellezen (Pastorie0 5 februari Samenscholen: Op woensdagmorgen 6 en 20 februari Christelijke meditatie (Pluspunt) 8, 15 en 22 februari Christelijke meditatie (Bondsgebouw) 9 februari Gesprekstafel (Bondsgebouw) Samenscholen: Spiritueel Café (Kruispunt) 10 februari Samenscholen: Hanna Arendt, nieuw beginnen (De Werf) 12 februari Samenscholen: Lunchgesprekken (De Werf) 20 februari Samenscholen: Bijbelkring op donderdagmiddag (De Hoeksteen) Samenscholen: Bruggenbouwers (Bij een van de deelnemers thuis) 25 februari Samenscholen: Lees/Gespreksgroep Laurentius (Pastorie) 26 februari Aswoensdag 1 maart Voedselmand Wereldwinkel (Bondsgebouw) 2 maart Liturgisch Bijbellezen (Pastorie)

Wijziging aanvang mistijden op dinsdag en donderdag Met ingang van 1 februari wijzigen de aanvangstijden van de vieringen op dinsdag en donderdag. Op dinsdag wordt de viering verplaatst van ’s avonds 19.00 uur naar ’s morgens 9.00 uur. Op donderdag is dit veranderd van ’s morgens 9.00 uur naar ’s avonds om 19.00 uur.

20

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 9.00 uur en do 19.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel. 06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Overledenen Hendrikus Theodorus de Wilde is op vrijdag 13 december 2019 op 94-jarige leeftijd overleden. De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 20 december in de H. Laurentiuskerk, waarna hij werd begraven op het parochiekerkhof. Precies een jaar geleden was de uitvaart van zijn vrouw Ine. Samen waren ze 60 jaar getrouwd. Ze hebben twee zoons en een dochter gekregen. Henk heeft 40 jaar gewerkt als ambtenaar op het Ministerie van Sociale Zaken. Hij was een gelovige man met een voorliefde voor religieuze voorwerpen. We zullen hem missen. Op maandag 23 december 2019 is op 70-jarige leeftijd overleden Cornelis Johannes Adrianus Maria de Bont. De uitvaart was op maandag 30 december in de H. Laurentiuskerk. Kees is begraven op begraafplaats Rozenburg. Hij was 45 jaar getrouwd met Ans. De laatste jaren was hij werkzaam op het kerkhof en in de tuin van onze pastorie. Samen met Ans was hij jaren actief in de Moeder Godskerk. Hij was echt een buitenmens! Zijn kinderen en kleinkinderen waren hem dierbaar! We zullen hem missen!

Op vrijdag 3 januari hebben we in een volle kerk met veel zang, muziek en bloemen afscheid genomen van Petrus Nicolaas van Wissen. Hij is op 62-jarige leeftijd overleden op woensdag 25 december. Peter heeft zijn hele leven met veel plezier en toewijding in de bloemen gewerkt. Na het overlijden van zijn partner Bert in 2007 had hij het moeilijk om weer rust en stabiliteit te vinden. Dat was de laatste jaren, met name na zijn verhuizing naar het ouderlijk huis, wel weer gelukt, maar inmiddels ging zijn gezondheid achteruit. Op de rouwkaart stond als afscheidstekst van de familie: "Onze lieve Peter, waar halen wij allen de kracht vandaan om jou te moeten missen. Die kracht moeten we vinden, maar het zal een hele moeilijke weg worden, want jij bent onmisbaar”.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Op zondag 5 januari overleed Hans (Johannes Petrus Marie) Overgaag in de leeftijd van 73 jaar. Hans werkte zijn werkzame leven bij de bank, die door fusies steeds weer van naam veranderde: Rotterdamsche Bank, AMRO-Bank, ABN-Amro. Bij de bank ontmoette hij Annegine, met wie hij in 1974 trouwde. Uit hun gelukkige huwelijk werden twee dochters geboren: Eline en Gine. Ook was hij opa van vier kleinkinderen. Hans zong meer dan dertig jaar in het Laurentiuskoor van de H. Laurentiuskerk en is penningmeester geweest in de Beheercommissie van parochiekern Sint Jozef in Wassenaar. Hans was een zorgzame en zachtmoedige man, die veel mensen heeft geholpen, bijvoorbeeld bij hun financiële zaken en door mensen te rijden die dat zelf niet (meer) konden. Begin 2018 werd Hans getroffen door een ernstige ziekte, steeds vol goede moed ging hij de strijd daarmee aan, maar die zou hij uiteindelijk verliezen. Vertrouwend op God is hij in vrede heengegaan, in bijzijn van zijn dierbaren. De uitvaart was op vrijdag 10 januari in de H. Laurentiuskerk, waarna de crematie plaatsvond op Rhijnhof. Mogen zij opgenomen zijn in Gods eeuwige liefde.

Kerstviering Vlietlande Gespreksgroep Op maandag 16 december 2019 hebben we met elkaar kerst gevierd en zaten we samen om de kerststal in het Bondsgebouw. We zongen de kerstliederen met begeleiding van een gitaar, vertelden elkaar het kerstverhaal en Yvonne las haar eigengemaakte gedicht voor. Hierna gingen we met elkaar aan tafel en aten we kerstbrood met chocolademelk. Kerstfeest 2019 Jozef was een timmerman, hij timmerde zoals hij kan. Maria ging bij hem kijken: dat gaat er al op lijken! ‘Het is bijna klaar, ik heb nog wat stro daar, strak leg ik het er in dan heeft het Kindje het naar zijn zin.’ ‘Kom je straks wat koffie of thee drinken? Kunnen we op het Kindje klinken!’ Opeens werd Jezus geboren iedereen mocht het horen! De herders gingen er naar toe, het Kindje slaapt, het is moe.

Opeens kwam de engel voorbij: "O, wat ik zie!", zegt zij, "overal is het ’s avonds licht, dat is een mooi gezicht, in de kerstboom branden lichtjes hoor, dat is mooi, klinkt het in ieders oor!" Ik doe het ieder jaar, mijn gedicht is nu klaar! *** Yvonne

Opbrengst Adventsactie Beste parochianen, Graag willen wij de opbrengst aan contanten van de Adventsactie met u delen. Dit jaar hebben de deurcollectes op 15 december en met kerst het mooie bedrag van € 1.271,64 opgebracht. Ook stond de olifant achter in de kerk, maar dat heeft niets extra’s opgeleverd. Wel hebben parochianen ook via hun bank geld overgemaakt, waar wij (nog) geen bedragen van weten. Dit keer had de werkgroep MOV Augustinus gekozen voor het project 'Toegankelijke en betaalbare zorg in Niger', één van de projecten van de Adventsactie 2019 met als thema: Uw steun geeft hoop aan moeder en kind. Veel inwoners in deze landen hebben te maken met werkloosheid, bestaansonzekerheid, armoede en gebrek aan voedsel. In Niger zijn dorpen soms ver verwijderd van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk op families en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de katholieke ontwikkelingsorganisatie CADEV Niamey (de regionale tak van Caritas in Niger) de bereikbaarheid van medische zorg verbeteren. De beheercommissie zal het geld overmaken naar de Adventsactie en mede namens hen willen wij u heel hartelijk danken voor uw gulle gaven! Werkgroep MOV Augustinus, parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods.

Gespreksgroep voor ouders: Geloven vandaag Voor de meeste ouders met thuiswonende kinderen zijn momenten van bezinning schaars. Maar een leven met veel taken en verantwoordelijkheden kan anderzijds juist aanleiding geven tot allerlei vragen! Om elkaar te kunnen ontmoeten en een goed gesprek te voeren, hebben Juliëtte van Deursen en Govert-Jan de Vrieze de gespreksgroep 'Geloven vandaag' opgericht. De gespreksgroep, bestaande uit ongeveer 10 personen, komt 4 tot 5 maal per jaar bijeen, om met elkaar te spreken over allerlei geloofsonderwerpen. Een en ander wel in

21


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten voortdurende verbinding met het leven van alledag, waar het geloof geleefd en beleefd wordt. De bijeenkomsten zullen 's avonds plaatsvinden in de pastorie, Leidseweg 102. Exacte data worden nader bekend gemaakt. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Juliëtte of Govert-Jan. Van harte welkom! Contactgegevens: Juliëtte van Deursen (juliettevandeursen@planet.nl / 06 10 24 75 30) of Govert-Jan de Vrieze (gjdevrieze@yahoo.com / 06 48 13 36 88).

Voorbereiding Actie Kerkbalans

Foto: Tilly ten Thije

Op donderdag 16 januari hebben een aantal parochianen de boekjes voor de Actie Kerkbalans gevouwen. Tijdens de werkzaamheden werden ze getrakteerd op een welverdiend plakje cake. Samen bouwen aan de Actie Kerkbalans! Afgelopen maand heeft u een brief van ons ontvangen met een boekje. Graag maken wij u nog even attent op de mogelijkheden van een bijdrage, die vermeld staan achter in het boekje.

Hoe groen is ons geloof? Hoe bepaalt onze uitleg van de bijbel de waarde van de natuur? Hoe hoog moet het thema ‘duurzaamheid’ op de agenda van een christen staan? En hoe ‘groen’ is ons geloof eigenlijk? Vier jaar geleden verscheen de 'Groene Bijbel', maar er bleek mee geknoeid, zo duurzaam bleek die bijbel toch niet te zijn. Is dat een stille verwijzing naar de wijze waarop christenen met deze aarde omgaan? Hebben wij de schepping bezoedeld? Is het inmiddels vijf voor twaalf? Toch wil Jan Boersema geen onheilsprofeet zijn. Hij is hoogleraar ‘grondslagen van de milieuwetenschappen’ bij de Universiteit van Leiden, in het vakgebied dat de relaties tussen milieu, cultuur en religie bestudeert. Zeg maar de balans tussen beschaving en natuur.

Boersema weet ingewikkelde zaken op een toegankelijke aansprekende manier te verwoorden. Met beelden toont hij ons wat de invloed van de mens op de aarde is geweest en wat dat betekent voor onze toekomstige energievoorziening, onze voedselvoorziening, ons vervoer; kortom: onze stofwisseling met de aarde. Hoe ziet echte vooruitgang er uit? En hoe de interpretatie van de bijbel daarmee te maken heeft. Ook een actueel thema wat daarmee samenhangt komt nog aan bod: Is de wolf echt welkom in Nederland? Samenkomst op zondag 9 februari 2020, om 15.30 uur in het Kruispunt.

Gesprekstafel 9 februari over een Moeder Godskapel De Pastoraatgroep organiseert weer een gesprekstafel. Op zondag 9 februari zullen we van 12.30 uur tot 13.15 uur in het Bondsgebouw met elkaar praten over het idee om een Moeder Godskapel te realiseren bij de H. Laurentiuskerk. Een groepje parochianen heeft dit idee geopperd en de Pastoraatgroep wil graag weten wat de overige parochianen hiervan vinden. U bent van harte welkom!

22

LET OP – Afscheid op 1 maart In verband met het afscheid van Michel Hagen als pastoor van de H. Augustinusparochie op zondag 1 maart a.s. in de Sint Willibrorduskerk in Wassenaar om 11.00 uur zijn er geen vieringen in de andere parochiekernen. Om toch de parochianen die hier niet bij kunnen zijn van dienst te zijn is er een viering ingepland op zaterdag 29 februari a.s. om 19.00 uur in onze H. Laurentiuskerk.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Gelukkig heb ik nu nog dames die deel uit maken van de Bloemengroep, maar mensen met groene vingers kunnen wij heel goed gebruiken. Dus als u/jij denkt dat is wel wat voor mij, laat het mij dan gerust weten (via de mail: mimpen08@casema.nl of telefonisch 071-5613137). Corry Zoetemelk-Mimpen Coördinator Bloemengroep H. Laurentiuskerk.

Aswoensdag 26 februari Van harte welkom bij de viering van Aswoensdag op 26 februari a.s.! Door Aswoensdag bewust te beleven, kunnen we een goed begin maken met de 40-dagentijd: een 'heilige' tijd, een 'sterke' tijd. Een kleine zeven weken, die we als kans mogen zien om ons voor te bereiden op Pasen, om ons gelovige leven een impuls te geven. Het is goed om de Veertigdagentijd niet alleen te zien als een tijd van soberheid en onthouding, van dingen níet meer doen. De Veertigdagentijd kan ons ook op het spoor brengen van dingen meer of anders doen: tijd voor stilte, bezinning en gebed, tijd voor de kerk, tijd voor elkaar. Viering van Aswoensdag: 26 februari 20.00 uur in de H. Laurentiuskerk.

Gezocht: iemand die de Dauwtrapfietstocht dit jaar wil organiseren Al verschillende jaren regelen Martin en José Wouters (vanuit de werkgroep MOV) de dauwtrapfietstocht en aansluitend het ontbijt op Hemelvaartsdag. Graag willen we het dit jaar overdragen aan iemand anders. Er is een draaiboek aanwezig en ook kunnen we dit jaar indien nodig ‘meelopen’. We horen het graag! Deze mooie traditie mag niet verloren gaan! Graag even contact opnemen met het Kerkelijk Bureau of met José Wouters tel. 5619460.

Foto: Corry Zoetemelk

Afscheid van de Bloemengroep van de H. Laurentiuskerk Met ingang van 1 januari 2020 is Jeanne van Bohemen gestopt als lid van de Bloemengroep van de H. Laurentiuskerk. Zij werd indertijd gevraagd om lid te worden van de Bloemengroep en is in 1976 bij de Bloemengroep gekomen. Dus zij heeft het 43 jaar lang gedaan. In het begin waren er eerst twee andere coördinatoren die achtereenvolgens de leiding hadden, maar daarna was dit Annie van Paassen. Na verloop van tijd toen Annie van Paassen ermee wilde stoppen, werd aan Jeanne gevraagd om de leiding over te nemen. Er waren toen wel 10 dames die lid waren van de Bloemengroep. Nu is voor Jeanne echter het moment gekomen om er na zoveel jaar mee op te houden. Heel jammer voor onze groep, maar wij hebben begrip voor haar besluit. Wij gaan haar vakmanschap zeker missen. Daarom heel veel dank voor zoveel jaren inzet voor onze Bloemengroep.

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 10 februari 2020 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: arendwessel@gmail.com Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl

IBAN bankrek. nummer: NL73 INGB 0000 0201 43 Misintenties: opgave aan secretariaat: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Euch. vieringen: zo 9.30 uur, om de 2 weken Buurtcentrum Kerkehout, Charlottestraat 5 2245 VW Wassenaar: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Franstalige Euch. vieringen: zo 11.00 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com

Munster, Rien Dobbelaar, Riet van Engelshoven-den Boer, Aurelie Pahud de Mortanges-van Nagell, Dora Lugthart-Voorham, Mia Jacobs-Sanders, Harry van den Haak, Bets Bakker-van Leeuwen, Wim de Boed, Guus van den Berg, Bram Ettema, Cor Laarman, Willy Govaerts-Blom, Guus Moussault, Wouter Nolet, Toos Onderdenwijngaard, Lily Dobbelaar-Adelaar, Jan Goorse, Netty Franken.

In Memoriam *9-3-1930 Jan Goorse †30-12-2019 Jan Goorse werd geboren in Den Haag. Een ouder broertje was als pasgeborene overleden. Jan bleef enig kind; zijn moeder had een neurologische ziekte en werd in een verpleeghuis opgenomen toen Jan 4 jaar was. Zijn grootmoeder uit Duitsland en zijn vader bij wie diens broer en zwager in huis woonden, zorgden voor hem. Na de dood van grootmoeder toen Jan 7 jaar was, groeide hij op tussen de drie mannen. Zijn leven was bovendien getekend door ervaringen in W.O. II in de Residentiestad. Na de oorlog mocht hij naar het katholieke Aloysiuscollege en daarna studeerde hij werktuigkunde aan de Technische Hogeschool Delft. Dankzij zijn groot doorzettingsvermogen – gezien de omstandigheden van zijn jeugd – haalde hij zijn ingenieursdiploma. Jan was een hartelijke man en een loyale en harde werker. Hij trouwde met de zus van zijn studievriend Ben, Joke genaamd. Ze kregen drie kinderen. Hij werkte voor de Shell, was lange tijd verantwoordelijk voor constructieprojecten in Europa. In 2006 kreeg hij een herseninfarct waarna hij niet meer kon spreken. Hij gebruikte een spraakcomputer. Jan en zijn vrouw zijn 54 jaar getrouwd geweest. Na Joke’s overlijden in 2015, bleef Jan in het Van Ommerenpark wonen, waar hij verzorgd werd. Hun twee kleinkinderen (5 jaar en 2 jaar oud) werden geboren in Duitsland en Jan wilde direct na de geboortes op bezoek. Hij typte op zijn spraakcomputer: ”Ik heb nog nooit zo’n klein baby’tje mogen vasthouden!”. Met grote inzet heeft hij een vertrouwensband weten

24

Agenda

Jan's kleinkinderen en kapelaan Boris bij het bord met de namen van de overledenen. Foto familie Goorse

op te bouwen met zijn kleinkinderen en zij met hun 'Opa Jan'. Zij waren liefdevol aanwezig bij de uitvaart. Beiden zijn in onze kerk gedoopt en de uitvaart voor hun oma Joke vond ook hier plaats. Jan hield van de Goede Herderkerk. Hij was een toegewijd deelnemer aan de zondagse Mis, jarenlang samen met zijn schoonzus uit Den Haag. Uiten van zijn hartelijkheid en dankbaarheid moest Jan zonder woorden doen, en dat kon hij heel goed tijdens de Vredeswens in de Mis. Jan Goorse, à Dieu; Vrede zij u. Familie Goorse en HR

Gebedsintenties februari Gebedsintenties 2 februari en 16 februari: voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, familie Barge, Caspar Kerckhoff, Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers, Bob Polman, Hans Klooster, Leni van Dort-van

Het afscheid van pastoor Hagen is op 1 maart en de verwelkoming van pastoor Franken op 8 maart. Zie pag. 8. 2 februari is de laatste zondag dat pastoor Hagen in onze kerk voorgaat. Daarom zingt het Dameskoor; aanvang 9.30 uur, na de Blasiuszegen.

Huwelijksjubileum Op 7 januari vierden Toos en Nico Alkemade hun 50-jarig huwelijk tijdens de Eucharistieviering in het buurtcentrum Kerkehout. Het Dameskoor, waarvan Toos koorlid is, zorgde o.l.v. Rien Calis voor de muzikaliteit. De vele aanwezige vrienden van het bruidspaar kregen van pastoor Michel Hagen uitleg over de bruiloft van Kana, toevallig die dag het onderwerp van het Evangelie. Pastoor had een speciale zegenbede voor het bruidspaar. Tijdens het koffiedrinken na afloop kwam ook burgemeester De Lange het bruidspaar feliciteren. HR


Wassenaar Gezamenlijk Pastoor Michel Hagen 15 jaar pastoor van de drie Wassenaarse kernen Op 15 januari jl. was het precies 15 jaar geleden dat mgr. Adrianus van Luyn, de toenmalige bisschop van Rotterdam, pastoor Michel Hagen benoemde tot pastoor van de drie Wassenaarse katholieke kerken: de Sint Jozef, de Goede Herder en de Sint Willibrordus. Dit jubileum werd door deze drie kerken gevierd in de ‘gewone’ H. Mis van woensdagochtend 9.00 uur in de Sint Willibrordus met aansluitend koffie met wat lekkers. Dit alles als verrassing voor de pastoor. Bijzonder was het dat mgr. Van Luyn in de viering voorging en na afloop een bronzen beeldje van Sint Willibrord cadeau deed. Van de Wassenaarse parochianen ontving de pastoor bloemen en een bon van de doe-het-zelf winkel. De pastoor werd toegesproken door Marie-José Tiemstra als lid van de pastoraatsgroep. Terugblikkend merkte ze op dat het takenpakket van de pastoor in de afgelopen 15 jaar steeds zwaarder en ingewikkelder is geworden. Het begon in 2005 met drie afzonderlijke parochies, ieder met zijn eigen signatuur en inmiddels is er tot stand gekomen de parochie H. Augustinus die ook de dorpen Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten omvat. Als bijzondere verdienste noemde ze de met veel vaart tot stand gebrachte centrale gezinscatechese, die met hulp van vele vrijwilligers draait. Tot slot benoemde ze de herderlijke zorg voor de parochie en het inspireren van parochianen om de weg van Jezus te volgen, mede door de goede preken. De pastoor zelf nam ook even het woord, blikte kort terug, maar keek ook vooruit naar zijn afscheid op 1 maart en zijn nieuwe benoeming als plebaan van de kathedraal van Rotterdam. Het was een mooi en dankbaar samenzijn.

Installatie in 2005.

Mgr. van Luyn, pastoor Hagen en Sint Willibrordus.

MdM

The Passion Wassenaar De mooiste en meest geliefde Nederlandstalige popnummers in een eigentijds decor brengen het paasverhaal tot leven en laten je het beleven met al je zintuigen. In een aaneenschakeling van muzikale hoogtepunten word je meegenomen in een verhaal over een bijzondere man, die al eeuwenlang een grote impact heeft op het leven van miljarden mensen. Zie ook pagina 8.

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Omzien naar elkaar 'We bennen op de wereld om mekaar ...te helpen nietwaar..?' U kent vast dit lied van Leen Jongewaard wel. Verbaast het u soms ook zo? Zoveel prachtige hulpacties er steeds gehouden worden? Geld inzamelingen voor speciale doelen; voor bijzondere ziektes, kinderen die hun speelgoed schenken aan arme kinderen! Toch zijn er steeds meer mensen eenzaam. Is dat omdat we geen oog hebben voor de nood van anderen ? Is het omdat we ons liever niet met anderen willen bemoeien? 'Zij kunnen toch zelf ook wel wat doen?' Maar toch: soms is dichtbij onze/uw hulp, aandacht, liefde zo nodig. Het kan soms zo simpel zijn. Gewoon een keertje lastige overhangende takken afknippen (al is het eigenlijk overheidswerk). De heg mee knippen (wel vragen natuurlijk), of rommel weghalen, opruimen. Een keertje op de koffie/thee uitnodigen of een pannetje soep afgeven. Samen een boodschap doen want men wil zo graag zelf kijken en uitzoeken. Een ommetje met iemand lopen of brengen naar een bijeenkomst. Het heeft niet altijd met geld te maken, aandacht en luisteren is al genoeg. Meer dan eens besef ik dat de kerk daarin een grote rol speelt. Zoveel mensen in onze parochie zijn ergens actief en voor anderen in de weer. 'Het zijn de kleine dingen die het doen ...die het doen' Daar past ook bij het zorgvuldig omgaan met (afval)producten: consuminderen. Uw bijdrage aan de Kerkbalans geeft de mogelijkheid om daarmee sommige hulpkosten te regelen. Mogen ook wij in het 'Jaar van de diocesane Roepingen' de roep om hulp in vele vormen kunnen horen, voelen en volgen. Dat het mag uitstralen in

26

onze omgeving en verder weg. Dit wens ik ons allemaal van harte toe. Thea den Hollander

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

Kerkbalans 2020 Op maandag 13 januari kwamen de vrijwilligers in Sion samen om de Actie Kerkbalans voor te bereiden. Inmiddels heeft u de gezamenlijke brief van de drie Wassenaarse kerken met de Jozeffolder misschien al ontvangen. Het is voor ons als beheercommissie ook dubbel om uw bijdrage te blijven vragen terwijl we weten dat de kerk over een paar jaar gesloten zal worden. Al vanaf 2003 heb ik me verzet tegen het idee om de Sint Jozefkerk te sluiten, maar op een gegeven moment zijn de argumenten op. Laten we met elkaar ook de laatste jaren de Sint Jozefgemeenschap met haar kerk nog blijven steunen, zodat het tekort niet te hoog oploopt. Doe nog zoveel mogelijk mee. Bij voorbaat dank. Gabrie Lansbergen

Bert kreeg in 2014 een onderscheiding van de NSGV. Foto: Gabrie Lansbergen.

Gefeliciteerd Bert! Soms zijn er gebeurtenissen die je moed geven om door te gaan. Zo ook een bijzondere verjaardag. Op 1 januari 2020 is koorlid Bert Putker 90 jaar geworden. Bijna niet te geloven als je hem ziet. Hij wandelt... fietst... rijdt auto en....ZINGT. Al jaren is hij een waardevol lid van de Magnificat Cantorij. Na aanvankelijk tenor, is hij nu al tijden onmisbaar bij de baspartij. Vooral ook met de gregoriaanse gezangen. Mag het Bert, en echtgenote Bep, gegeven zijn dat hij nog lang mag genieten van een goede gezondheid en dat hij met zijn stem een bijdrage kan blijven geven aan de vieringen in de kerk.

Vertrek Pastoor Hagen Op 1 maart is de afscheidsviering in de Sint Willibrorduskerk, aanvang 11.00 uur. Waarna de receptie in de Warenar u de gelegenheid geeft om pastoor Michel Hagen persoonlijk de hand te drukken. Deze Augustinus is de op een na laatste waaraan hij als pastoor zijn medewerking verleent. Met inzicht, bemoediging, vertrouwen en geloof heeft hij ons begeleid in het werk voor kerk en gemeenschap. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Wij wensen pastoor Michel Hagen alle goeds voor zijn werk als plebaan in Rotterdam. Thea den Hollander


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Kapeldienst en Meer...

Parochieagenda

In memoriam Hans Overgaag

Niet alleen ‘meer’ ,het gáát om Gerard van der Meer! Gerard werd koster toen mijnheer Schel - er waren nog geen voornamen in gebruik - zijn werk als koster beëindigde. En Ferry Somerwil pastoor was. Hoe lang is dat geleden? Zeker veertig jaar! Gerard nam de kosterstaak over. Later werd dit een werkgroep met meerdere kosters. Maar Gerard verzorgde ook de kaarsenaankoop, de voorbereiding van de vieringen: welke kleur heeft het kazuifel vandaag? Hij zorgde voor de kapeldienst. De zijkapel, sacramentskapel en mortuarium zijn iedere dag, behalve zondag, open. Dit wordt door een aantal parochianen verzorgd. Gerard echter maakte de lijsten wie de beurt had om de kapel te openen en te sluiten. Vooral het sluiten, het is wel eens gebeurd dat er een devote parochiaan werd opgesloten! Dus: altijd even kijken in de kapel voordat de deur op slot gaat. Echter, voor Gerard was het nu genoeg. Hij heeft zijn taak overgedragen. Geen lijsten meer, geen kapeldienst, geen koster. Gerard, voor al deze vele en lange jaren waarin je dat werk hebt gedaan voor onze Sint Jozefgemeenschap zijn wij je bijzonder hartelijk dankbaar! Ongetwijfeld zien en spreken wij elkaar nog in de kerk of daaromtrent. Wij, parochianen, zijn blij geweest met je inzet en je activiteit. Ook dank aan je echtgenote, want zij moest het hier en daar even zonder jou zien te stellen. Gerard, nogmaals dank, het moge je goed gaan!

2 februari: orkestrepet. The Passion 3 februari: Kerkpoetsgroep 12 februari: vergadering Pastoraatgroep 13 februari:10u. Handwerken 20u. vergadering Beheercommissie 19 februari: vergadering Parochiebestuur 22 februari t/m 1 maart: schoolvakanties 26 februari: Aswoensdag 27 februari: Handwerken

Op 5 januari j.l. is in het ziekenhuis in Leiden overleden Johannes Petrus Marie Overgaag. Hij werd 73 jaar. Hans is ruim acht jaar penningmeester van de beheercommissie van onze Sint Jozefkerk geweest. Trouw in het bijwonen van de vergaderingen en het wegbrengen naar de bank van het collectegeld. Altijd vriendelijk en behulpzaam, en muzikaal. Gedurende 36 jaar zong Hans in het koor in de H. Laurentiuskerk in Voorschoten. Van daar uit is hij ten grave gedragen. In onze kerk hebben wij te zijner nagedachtenis een kaars ontstoken tijdens de viering op zondag 12 januari j.l.

EvdW

Kerstversiering in onze Sint Jozefkerk, 24 december 2019. Foto: EvdW

75 jaar Vrede - 75 jaar Vrijheid - Laten wij onze zegeningen tellen!

EvdW

In 2018 kregen Aad en Leny de Jozef Award. Foto: Gabrie Lansbergen.

Dank Leny den Hollander stuurde een berichtje aan de redactie om in ons parochieblad te plaatsen. Dat doen wij natuurlijk. U vindt het hieronder: 'We willen de Jozefparochie hartelijk bedanken voor het boeket bloemen dat wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. Aad en Leny den Hollander' Echter, dank uitspreken komt er ook van de kant van de redactie, van de Beheercommissie, van al onze parochianen. Wat is er aan de hand? Leny kwam op de pastorie vertellen dat Aad en zij stoppen met het rondbezorgen van De Augustinus. Kunt u zich voorstellen dat deze mededeling mij de adem benam? Als u weet hoeveel jaren Aad en Leny De Gaffel, De Augustinus, en ook de enveloppen van de Kerkbalans hebben rondgebracht, en met hoeveel enthousiasme zij dit deden, dan kunt u zich voorstellen dat ik even moest slikken. Te meer omdat gezondheidsredenen Aad en Leny genoopt hebben om deze beslissing te nemen. Lieve Leny en Aad, heel, heel hartelijk dank voor al die jaren waarin jullie zoveel voor onze Sint Jozefparochiekern hebben gedaan. Het moge jullie goed gaan! EvdW

In memoriam Gerard van der Holst Op 15 december 2019 overleed Gerardus Jacobus Maria van der Holst, geboren 29 oktober 1932. Hij was al heel lang weduwnaar van Ineke van Brecht. Hardwerkend en zorgend bouwde hij ook nog een bloeiend bedrijf op. Zijn zonen en kleinzoon, werkend in het bedrijf, roemden hun (groot)vader. In een volle kerk nam Wassenaar afscheid van deze man, die door eenvoud, doorzettingsvermogen, eerlijke bedrijfsvoering en trouw een voorbeeld is. Dank aan de Schepper voor deze goede en waardevolle mens. Leo Elshout

Misintenties Zondag 9 februari: Sophia Catharina Wilhelmina Schrader-van Rijn // Mladen Rajic // Gerardus Jacobus Maria van der Holst // Johannes Petrus Marie Overgaag // Renee Hergelink-van Can // Joke Klokgieter. Zaterdag 15 februari: Mladen Rajic // Gerardus Jacobus Maria van der Holst // Johannes Petrus Marie Overgaag // Renee Hergelink-van Can // Joke Klokgieter. Zondag 23 februai en zaterdag 29 februari: Mladen Rajic // Gerardus Jacobus Maria van der Holst // Johannes Petrus Marie Overgaag // Renee Hergelink-van Can // Joke Klokgieter.

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie: ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook de Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de week om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): e-mail: LF@brackel.info tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ► uitsluitend de auteur van dit artikel verantwoordelijk. auteur: Michiel van de Kamp d.d. 23 december 2019

Blasiuszegen Op zondag 2 februari a.s. wordt voorafgaand aan de viering, om 9.15 uur, de Blasiuszegen gegeven. Hierbij houdt de priester twee gewijde kaarsen onder de kin van de gelovige terwijl hij bidt: "Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest". Dit wordt dit jaar de laatste keer dat pastoor Hagen dit doet als onze pastoor! LB

Kerken sluiten of samenvoegen? Open liever kleinere kerken! Inleiding Hoewel onze St. Willibrorduskerk in de nu voorzienbare toekomst niet het onderwerp van kerksluiting zal zijn, zal zich dit wel voordoen in Wassenaar. Recent stond in het Katholiek Nieuwsblad een artikel met bovenstaande titel. Als redactie dachten wij dat dit arttikel toch van belang is om bij onze parochianen onder de aandacht te brengen, dit om u als lezer toch enige oriëntatie te geven over dit onderwerp en omdat het onderwerp in de naaste toekomst ook in Wassenaar gaat spelen. Bij deze plaatsing wordt wel met nadruk vermeld dat over de inhoud van dit artikel niet ons parochiebestuur is geraadpleegd; voor de inhoud is dus

28

Kerksluiting leidt vaak tot kerkverlating, zo constateert praktisch theoloog en wetenschapper Henk de Roest. Hij pleit voor een andere kijk op parochiefusies. “Je moet iets behouden op de plek waar je wortels liggen.” Als wetenschapper voor de Protestantste Theologische Universiteit (PThU) is Henk de Roest (60) al jaren bezig met het onderzoeken van de maatschappelijke betekenis van lokale kerken en de vitaliteit van bestaande christelijke geloofsgemeenschappen. De processen rondom kerksluitingen zijn daarbij interessante ontwikkelingen die hij als wetenschapper nauwgezet probeert te volgen. Handboek De Roest probeert door middel van onderzoek de kerken van meer informatie te voorzien. Een van de boeken die hij over dit onderwerp heeft geschreven is het handboek 'Meer dan hout en steen'. In dit boek, dat hij schreef met Harry Bisseling van het Aartsbisdom Utrecht en Peet Valstar van de Protestantse Kerk, geeft hij concrete tips aan kerkbestuurders om het proces van kerksluiting beter te begeleiden. “Het handboek was meer dan nodig”, vertelt De Roest. Bij de start van zijn onderzoek ontdekte hij, tot zijn verbazing, dat er nog heel weinig geschreven is over kerksluitingen. Ook zag hij hoeveel christenen in geloofsgemeenschappen behoefte hebben aan informatie om hun gemeenschap levend te

houden na een kerksluiting: “Ik zag dat er onzekerheid was bij gelovigen. Een angst dat hun gemeenschap na een kerksluiting uit elkaar zou vallen. Helaas zag ik ook dat dit in veel gevallen uiteindelijk waarheid is geworden.” Thuis voelen Maar hoe is dat fenomeen te verklaren? Dat veel geloofsgemeenschappen na het sluiten van een kerkgebouw uiteenvallen en dat veel gelovigen uiteindelijk besloten om de kerk te verlaten? “Het begint bij slechte begeleiding”, onderstreept De Roest. “Veel staat of valt met de begeleiding van het kerkbestuur tijdens de periode dat een kerk moet sluiten”. “Sommigen proberen het bij een nieuwe kerk, maar uit de praktijk blijkt dat veel mensen uiteindelijk afhaken.” In wetenschappelijk onderzoek ziet hij dat kerksluitingen die niet goed zijn begeleid uiteindelijk zullen resulteren in kerkverlating. De Roest: “Nadat een kerk is gesloten zijn veel gelovigen bezig met de vraag: waar kan ik nu terecht? Sommigen proberen het bij de nieuwe kerk waarmee ze zijn gefuseerd, anderen gaan ‘shoppen’ bij andere kerken. Toch houdt dit niet stand: uit de praktijk blijkt dat veel mensen uiteindelijk afhaken.” Vast patroon Het blijft daarom volgens De Roest belangrijk dat de Kerk mensen ondersteunt tijdens de transitie en er moeite voor doet om hen thuis te laten voelen in een nieuwe gemeenschap. Volgens De Roest verlaten veel mensen de Kerk omdat ze geen aansluiting kunnen vinden bij een nieuwe gemeenschap: “Je ziet dit overal terug. Kerkverlating is het gevolg van dat mensen een vast patroon hebben opgegeven.


Parochiekern St. Willibrordus-Wassenaar Een patroon dat tientallen jaren, soms het merendeel van hun leven, heeft geduurd. Het is gewoon lastig om opnieuw te beginnen in een nieuwe gemeenschap en om allemaal nieuwe contacten te maken.” Stel fuseren uit Net als veel andere experts, verwacht ook Henk de Roest dat er in de toekomst steeds meer kerksluitingen zullen plaatsvinden. Door krimp hebben veel parochies al moeten fuseren en in de toekomst zal het aantal kerkfusies zeer fors stijgen. Toch pleit Henk de Roest om het proces van fuseren zo lang mogelijk uit te stellen. Volgens hem is het heel belangrijk om als kerk in een dorp te blijven: “Je moet niet gaan denken in minder kerken, maar juist in meer. Je moet iets behouden op de plek waar je wortels liggen en dicht bij de plek blijven waar je bent begonnen.” Vroege Kerk Volgens De Roest is dit principe van ‘geworteld-zijn’ niet alleen iets wat hij regelmatig tegenkomt in wetenschappelijke artikelen, maar is het ook een Bijbels principe dat teruggaat dat de vroege Kerk. “In Efeze waren er verschillende kleine kerken in de buurt van waar christenen woonden. Het principe hierbij was dat de kerken altijd actief bleven op de plek waar ze waren begonnen en dat ze klein bleven. Na twintig mensen begon er weer ergens anders een nieuwe kerk.” “Je moet niet gaan denken in minder kerken, maar juist in meer.” Deze kleine gemeenschappen zijn voor De Roest ook weer bewijs dat kerken niet groot hoeven te zijn. Vaak ziet hij dat kerken gericht zijn op groei, terwijl kleine kerken soms veel waardevoller kunnen zijn voor een buurt of een dorp vanwege de hechte gemeenschap. Waardig afscheid Toch ziet De Roest ook de financiële problemen waar veel kerken mee worstelen, en begrijpt hij dat veel kerken niet meer kunnen blijven op de plek waar ze zijn begonnen. In deze gevallen wil De Roest adviseren om vooral veel aandacht te besteden aan het afscheid van een kerkgebouw. In het handboek 'Meer dan hout en steen' beschrijft hij dat gelovigen vaak be-

hoefte hebben aan een speciaal moment om hun herinnering aan het gebouw uit te spreken en er afscheid van te nemen. Volgens De Roest gaat het erom dat er taal wordt gegeven aan wat mensen met de sluiting van een kerkgebouw verliezen. In veel gevallen ziet hij dat het parochiebestuur de kerksluiting zo zakelijk mogelijk wil laten verlopen om een emotioneel proces te voorkomen. Maar dit werkt niet, betoogt hij. Tijdens gesprekken die De Roest heeft met mensen die een kerksluiting proberen te begeleiden geeft hij daarom altijd één belangrijk advies: “Probeer te ontdekken wat gelovigen belangrijk vonden aan het oude kerkgebouw en probeer deze waarden ook een plek te geven in het nieuwe gebouw.” Ouderen Ondanks de negatieve geluiden over kerksluiting is De Roest hoopvol over de geloofsgemeenschappen die er nu zijn. Het feit dat sommige gemeenschappen steeds kleiner én ouder worden kan volgens hem ook juist positief worden bekeken: “Je hoeft eigenlijk niet te klagen over het feit dat er geen jongeren in de kerk komen. Een kleine kerk die alleen uit ouderen bestaat, kan een hele vitale gemeenschap zijn die aandacht heeft voor de ouderen in een dorp. Juist in deze samenleving waar er steeds meer eenzame ouderen zijn, kan de Kerk enorm van betekenis zijn.” Bron: KN

Foto-impressie Kerststal-2019

Pro Deo in het nieuwe jaar Na de feestelijke Kerstgezangen is het nieuwe jaar aangebroken. In januari hebben we verschillende liederen gezongen over het licht. - Licht dat ons bevrijding geeft. - Licht dat onze angsten doet verdwijnen. - Licht dat ons kracht geeft onze tegenstanders/vijanden aan te kunnen. In februari zingen we : HET LIED VAN HET LAND waarin we zingen over ons verlangen naar een land van licht. Ons verlangen naar een land van recht en vrede. Ook zingen we het lied : GEEN TAAL DIE HEN VERTAALT. We dromen over onze wensen, onze hoop op een mensenwereld waar alleen vrede is. Verder zingen we een Taizé lied bij de communie. Een makkelijk te zingen. ritmisch lied: EAT THIS BREAD. Eat this bread, drink this cup, come to him and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in him and you will not thirst. Is zingen niet dubbel bidden ? Het bidden voor hoop op vrede en gerechtigheid. Is dat voor de komende maand niet mooi? Pelgrim

JUBILEUM PASTOOR HAGEN Pastoor Hagen vierde op 15 januarii het feit dat hij precies 15 jaar geleden pastoor in Wassenaar werd. Hij deed dit in een eucharistieviering op woensdagmorgen, waarbij mgr. Van Luyn, die hem 15 jaar geleden als bisschop van Rotterdam benoemde als pastoor, samen met pastoor Hagen voorging. ,Na afloop was er een gezellig samenzijn met een groot aantal parochianen in de Sloep. LB

29


Parochiekern St. Willibrordus-Wassenaar

Beeld tijdens de 4e KInderWoordDienst op 22 december als voorbereidinbg op Kerstmis: tijdens het bidden van het Onzevader

Sfeerbeeld van de gezinsviering op Kerstavond

Op 26 februari is het Aswoensdag: aanvang van de Veertigdagentijd Op woensdag 26 februari is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd weer. De Veertigdagentijd is de periode van boete, bekering en gebed vóór Pasen, lopend van Aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag. Askruisje Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de eucharistieviering, die het officiële begin van de Veertigdagentijd markeert, het zogeheten 'askruisje'. De priester zet met as op het voorhoofd van de gelovige een kruisje, ten teken dat hij een tijd van bezinning, bekering en boete ingaat. NOOT: In Wassenaar is er op Aswoensdag in de St. Willibrorduskerk om 19.00 uur een gezamenlijke eucharistieviering; tijdens deze viering wordt het askruisje aan de kerkgangers gegeven. Voorbereiding op Pasen: Jezus Christus roept op tot bekering: Hij vraagt de mens om zich vrij te

maken van alle zonden, preoccupaties en beslommeringen die de weg tot het Rijk Gods versperren. Boetedoening De Kerk heeft steeds geleerd, dat bekering niet eens en voor altijd gegeven kan zijn, maar steeds opnieuw moet worden beleefd en nagestreefd. De gelovige christen zondigt immers regelmatig, en raakt daardoor het zuivere zicht op God kwijt. Hij moet zich steeds opnieuw bekeren, en boete doen voor zijn misstappen. De Veertigdagentijd is in de katholieke traditie bij uitstek de tijd van hernieuwde bekering, en dus ook de tijd voor boetedoening. Wij kunnen onze boetvaardigheid op verschillende manieren uiten. Het gaat vooral om drie vormen: het gebed, de aalmoes en het vasten.

In Memoriam

Op 83-jarige leeftijd is op 26 december overleden de heer Johannes Leonardus Van der Kooij. De uitvaartplechtigheid is op 2 januari gehouden in onze kerk, waarna hij is begraven op ons kerkhof. Op 90-jarige leeftijd is overleden mevrouw Gerarda Petronella Jonker. Haar laatste woonadres was bij de SWZ Bellesteijn. De uitvaartplechtigheid is op12 december gehouden in onze kerk, waarna mevrouw Jonker werd gecremeerd. Mogen zij rusten in vrede.

Misintenties Zondag 2 februari: Nico Verhart, Johanna van Galen-Winnubst, Johannes van der Kooij, Johanna Ruijgrok-Laarman, Wilhelmina de Koning, familie Oosterveer-Compier, overleden ouders Remmerswaal-van Winsen Woensdag 5 februari: Wilhelmina de Koning Woensdag 5 februari: Wilhelmina de Koning Zondag 9 februari: Siny Vogels, Nico Verhart, Cornelia van Vroonhoven, Wilhelmina de Koning, overleden ouders KuijpersSteens Woensdag 12 februari: Wilhelmina de Koning Zondag 16 februari: Gerardina Duiveman, Johannes en Alida Grundeken-de Groot, Ton Gordijn, Wilhelmina de Koning, overleden ouders van Baggum-Vergeer Woensdag 19 februari: Wilhelmina de Koning: : Zaterdag 22 februari: Fokje Terwisscha van Scheltinga-Hoekstra, Wilhelmina de Koning Zondag 23 februari: Wilhelmina de Koning Zondag 1 maart: Johanna Ruijgrok-Laarman, Siny Vogels, familie Oosterveer-Compier

Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS Pastoraal Team

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Parochiebestuur

Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: vacature Secretaris: Joke Meijer-van der Aa Penningmeester: vacature Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417, e-mail: jan.ko@ziggo.nl Algemene zaken: Joost Westgeest Communicatie en tweede secretaris: Emmy van der Wilk (adviseur) tel. 070 - 511 1594, e-mail: wilk.eamvander@gmail.com

Centraal Secretariaat

Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565 ma-do tijdens kantooruren e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Redactie De Augustinus Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Wassenaar Gezamenlijk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Mirjam Aerden (MdM) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Diaken George Brink, tel.06- 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl (GB) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature • Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn, tel. 070 - 517 5304 e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com • Augustinus, 6 in 1: vacature • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Inleverdatum kopij februarinummer 2020 uiterlijk 12 feb 2020: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 29 feb - 5 apr 2020 Verschijningsdatum: 25 feb 2020 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids Wat is een zegen? Aan het einde van de Mis geeft de priester altijd een zegen. Dat kan een plechtige zegen zijn of een eenvoudige zegen. Een plechtige zegen heeft meestal te maken met een groot feest. In het woord zegenen zit het woord zeggen. De priester of de diaken zegt iets goeds voor de mensen. Het is niet zomaar iets goeds; de zegen van de priester is ook een soort gebed waarin we God vragen de mensen speciaal te helpen. Niet alleen de priester of de bisschop zegent. Ook de diaken zegent de mensen. Ja, vaders en moeders, opa's en oma's kunnen ook zegenen door de kinderen een

kruisje te geven bijvoorbeeld, als ze gaan slapen of wanneer ze naar school gaan. Vaak zeggen ze er dan hardop of stil iets bij zoals: Moge God je veilig naar school en weer naar huis brengen, in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. Of moge God je een goede nachtrust geven. De priester kan ook een zegen geven op voorspraak van een heilige. Dat is zo met de Blasius zegen. Rechts onderaan vind je een stukje over de heilige Blasius. Dan vragen we God te denken aan het goede dat Blasius heeft gedaan en we vragen Blasius dat hij voor ons aan God om hulp vraagt. De heiligen willen ons graag helpen, want dat deden ze al toen ze nog op aarde leefden. Daar gaan ze in de hemel gewoon mee door. Pastoor Michel Hagen

Blasiuszegen Op zondag 2 februari wordt de Blasiuszegen gegeven voorafgaand of na afloop van de vieringen (zie de liturgische agenda). Hierbij houdt de priester twee gewijde kaarsen (ze hoeven niet te branden) voor de keel van de gelovige terwijl hij bidt: "Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, moge de Heer u behoeden voor alle keelziekten en ander onheil. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen." Kom jij ook? Want deze zegen is voor groot en klein.

Sint Blasius Blasius is een vrome christen. Hij leeft in een tijd met een machtige keizer en die heeft het niet zo op christenen. Die vinden God belangrijk dan de keizer. Blasius woont daarom een tijdje verstopt in een bos. Daar wordt hij goede vrienden met de dieren. Op een dag komen er soldaten langs die hem meenemen naar de keizer. Er komen heel veel mensen op af en daar staat Blasius voor de keizer met een grote groep mensen er om heen. Op dat moment begint een kind hartverscheurend te huilen. Hij kan niet meer ademen doordat er een visgraat in zijn keel zit. Blasius laat het kind bij zich komen. Hij heeft geen aandacht meer voor de keizer, maar enkel voor het kind in nood. Hij maakt een kruisteken en trekt daarna zo de visgraat uit de mond van het kind. De keizer is woedend, omdat Blasius het kind belangrijker vind dan de keizer en omdat hij ziet dat Blasius een christen was. De keizer laat Blasius doden.

Bron: laviedesparoisses.over-blog.com

Verteld door Klaas van der Poel in de kinderwoordienst 5.2.2012 Sint Willibrorduskerk

Profile for Parochie H. Augustinus

De Augustinus feb 2020  

De Augustinus feb 2020  

Advertisement