__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 5 - n0. 4 - 2019 30 maart - 28 april

De Augustinus April 2019 - Jaar van de roepingen

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel

Parochiebestuur v.l.n.r.: Mike Emmerson, penningmeester; Astrid van der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voorzitter; Jan Konst, begraafplaatsen; Chris Warmenhoven, gebouwen

Rondje begraafplaatsen en graven met een verhaal in de Augustinusparochie Als je de sluiproute door Wassenaar naar Den Haag neemt, vind je in Wassenaar-Zuid net na de rotonde bij de Wittenburgerweg en de Stoeplaan, De Goede Herderkerk. Een prachtige kerk gebouwd in 1932 onder architectuur van ir. J.A. van der Laan (1896-1966). Pastoor Ch.N.J. Meijsing (1881-1956) werd benoemd tot bouwpastoor. In 1993 werd de kerk eerst als gemeentemonument en later in 2002 als rijksmonument aangewezen. Op de plaats van de kerk stond vroeger de schuur van boerderij 'de Driesprong', waar de familie Grundeken woonde. De schuur van deze boerderij werd in 1923 verbouwd tot noodkerk, waarin plaats was voor 350 kerkgangers. Na de bouw van de kerk werd de noodkerk een kleuterschool. De begraafplaats 'In loco Pascuae' 10 jaar na de bouw van de kerk tijdens de oorlogsperiode in 1942, werd het

plan tot aanleg van een begraafplaats goedgekeurd door de gemeente Wassenaar. Het ontwerp werd gemaakt door Prof. Ir. M.J. Granpré Molliere. Het kreeg de naam 'In loco Pascuae' afkomstig uit psalm 12 : in een weideveld waar wij rusten. De inrichting van het terrein rond de kerk alsmede de begraafplaats is uitgevoerd door de tuin- en landschapsarchitect H. Roeters van Lennep (1889-1971) uit Den Haag. Door de hoge grondwaterstand moesten alle graven gemetseld worden. In het begin mochten er geen monumenten op de graven worden geplaatst. Uitsluitend platte stenen en hooguit een stenen kruis op elk graf. De begraafplaats bestond uit een aantal graven voornamelijk aan de oost- en westzijde naast het schip van de kerk. Een klein aantal graven lag op het processieveld achter de kerk. Omdat de begraafplaats in het begin nog niet was ingewijd, werd bij elke begrafenis het graf gewijd.

Het priestergraf Aan de noordzijde van het kerkgebouw bevindt zich het priestergraf. Het middelste graf is van pastoor Meijsing. Hij was pastoor van De Goede Herder van 1923 tot 1950 en tevens bouwpastoor. Het monument behoort bij het priestergraf. Het bestaat uit drie panelen, uit Franse kalksteen gehakt. De teksten op de panelen zijn van Paulus. In het midden Christus de zaaier, die in de voren het zaad uitstrooit. Links de parabel van het visnet. Rechts de parabel van de oogst.

Monument van het priestergraf. Foto afkomstig uit het onderaan genoemde boekwerkje

Uitbreiding In 1958 wordt de begraafplaats uitgebreid met 95 graven, waarvan een deel achter de kerk. De laatste uitbreiding met 60 graven werd in 1998 uit gevoerd aan de achterzijde van de kerk. In 2014 zijnop de begraafplaats een gedenkmuur en ossuarium gebouwd. Op de gedenkmuur worden namen geplaatst op bronzen naamplaten. Het zijn de namen van overledenen waarvan het graf is geruimd vóór 2014 en op verzoek de namen van overledenen waarvan het graf later is geruimd. Onder de gedenkmuur is een grote kelder die als ossuarium dienst doet. De stoffelijke resten van overledenen kunnen na ruiming in kleine kistjes in deze kelder worden bijgezet. De faciliteit van de gedenkmuur in combinatie met het ossuarium is ook beschikbaar voor de parochianen van andere kernen van de H. Augustinus parochie. Dit verhaal over het kerkcomplex de Goede Herder en begraafplaats komt voor een groot gedeelte uit het boekwerk 'Parochiekerk Rijksmonument De Goede Herder te Wassenaar', een uitgave van de Stichting 'Vrienden van de Driesprong', 2003. De tekst is van Dr. M.J. Dobbelaar.

Huidige begraafplaats 'In loco Pascua' vanaf de gedenkmuur. Foto: Jan Konst

2

Jan Konst, bestuurslid begraafplaatsen


Voorwoord - bij de voorplaat Om maar met de voorplaat te beginnen: we wilden graag wat jeugd met palmpasenstokken, maar waar haal je die vandaan? Voor een schoolfoto heb je vanwege de AVG toestemming nodig, dat lukte niet meer. Wikipedia bracht uitkomst met deze foto, enkele kinderen die klaar staan voor de Palmpasenoptocht. Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen en het begin van de Goede Week. Ook dit jaar weer worden er in onze vier dorpen palmpasenstokken versierd en naar oudere en zieke parochianen gebracht. Een mooi gebaar, een feestelijke palmpasenstok maken om weg te geven, een goed begin van De Goede Week. Dit brengt ons bij het thema van deze editie: Pasen. Veel mensen hebben het gevoel dat Kerstmis het grootste kerkelijk feest is, toch is Pasen belangrijker. Jezus overwint de dood. Pasen is een feest om over na te denken. De dood heeft geen macht meer. Ja we gaan nog dood, ons lichaam heeft nu eenmaal een houdbaarheidsdatum, maar in God leven we. Aangenomen als Gods kinderen, dragen we de kiem van eeuwig leven in ons. Dat hebben we te danken aan de verrijzenis van Christus. Pasen: het grote feest van leven dat sterker is dan de dood. En dan is er natuurlijk nog veel meer. Kijk vooral eens naar het aanbod van bedevaarten, zoals naar Ierland (Willibrord), naar Meerseldreef en Lourdes, en geniet van de rijke inhoud van deze Paaseditie.

Pastoor Michel Hagen

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank) Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacant Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team nieuwe zending voor de laatste acht jaar, waarbij hem een wat lichtere taak wacht. De komende tijd zoeken we daarom naar opvang van een aantal taken, zoals het liturgisch rooster, omdat het niet verstandig is dit op het bordje van een nieuwe pastoor te leggen. Zo wordt er ook een nieuw bestuurslid gezocht voor Communicatie die bij het parochieblad taken kan overnemen, omdat de pastoor daar ook al snel anderhalve werkdag per maand aan besteedt. Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst en diaken George Brink

Pastoraal woord

Sabbatperiode Dirk Gudde

Het feest van Pasen wordt voorafgegaan door de Veertigdagentijd, een tijd van bezinning, van afstand nemen soms. Afstand van slechte gewoontes, van verslavingen, van overdaad. Een tijd van dingen nalaten, maar ook een tijd van dingen juist wél doen: tijd voor bidden, tijd voor anderen, tijd voor stilte en nadenken. Iedereen kan daar eigen manieren voor vinden. Misschien wel een vast moment van bijbellezen en gebed, eens wat meer wandelen, wat vaker naar de kerk, oude vrienden opzoeken,… Soms heeft dat het karakter van je ergens even overheen moeten zetten, en vaak zeg je achteraf: Goed dat ik het gedaan heb.

Na Pasen zal ik gebruik maken van de Sabbatregeling van het Bisdom Rotterdam. Ruim vijf jaar geleden kwam ik in de parochie werken als pastoraal werker. Ik had al verschillende banen gehad, in en buiten de kerk. Maar werken in het basispastoraat was eigenlijk nieuw voor mij. Het is mooi om nu, na een paar jaar, even afstand te nemen. Het pastoraal werk kan je aardig in beslag nemen, en er is niet altijd voldoende tijd om je te laten voeden door studie en bezinning. Daarvoor is een sabbat-periode bedoeld. Ik hoop in deze periode - met hoofd en hart en ziel - energie en inspiratie op te doen voor de komende jaren. Met veel dank aan de collega’s van het pastorale team, en de vrijwilligers in Voorschoten, die mijn afwezigheid moeten opvangen.

Ik wens u een goede voorbereiding op Pasen toe. En ik hoop dat u Pasen echt kunt vieren als een feest dat raakt aan uw eigen leven. Een feest dat zegt: Door lijden en zelfs door dood heen blijft God ons vasthouden. Pasen is een feest dat begint op Witte Donderdag (breken, delen, dienen), en dat ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag omvat (lijden, dood, stilte). Daarin mogen we ook kanten van ons eigen leven herkennen. Daarom is het mooi om de dagen van Pasen ook zo mee te maken in de liturgie, te beginnen op Witte Donderdag en tot de Paasmorgen. Als feest van God die met ons de weg wil gaan, ook wanneer die weg diepe dalen kent en lijden en confrontatie met de dood. Om zo ook de vreugde en de verlossing van Pasen te kunnen ervaren, die God ons geeft. Een feest dat mensen raakt. Een feest van God die mensen raakt, in het diepst van hun bestaan. Dirk Gudde, pastoraal werker

4

Dirk Gudde, pastoraal werker

Uit het Pastoraal Team Op zondag 17 maart was bijna het hele team weer aanwezig bij de gezinscatechese in Voorschoten. Meer dan 80 ouders in de kerk en alle kinderen in het bondsgebouw. Op blz. 9 treft u een kort verslag. Dankzij de vele vrijwilligers is dit mogelijk, tegelijk vergt het ook het e.e.a. van de teamleden. Maar het is de investering meer dan waard. De afgelopen maand kwamen in het teamoverleg meerdere onderwerpen aan bod. Onder andere het naderende vertrek van pastoor Michel. Aan het eind van dit jaar is de pastoor 15 jaar in Wassenaar en acht jaar in de fusieparochie. Hij wordt in augustus 67. Priesters worden gevraagd tot hun 75 een zending te aanvaarden. Voor de pastoor betekent dit dan nog een

Een ander onderwerp was de jongerenbedevaart naar Medjugorje waar kapelaan Boris verleden jaar mee begonnen is. Het is de bedoeling dat het deze keer wat minder belastend wordt voor hem, aangezien er nu meer priesters meegaan en er een groter kader is dat de reis organiseert. Een andere activiteit van kapelaan Boris is de kerkenloop die we dit jaar weer willen houden, in samenwerking met Kerk in Nood. Mike Emmerson, onze penningmeester en sportieve loper, zal ook dit jaar weer bij de organisatie het voortouw nemen. Natuurlijk is er gesproken over het sabbatverlof van pastoraal werker Dirk Gudde. Er is nagedacht hoe zijn afwezigheid kan worden opgevangen, welke activiteiten moeten worden doorgeschoven en of er extra assistentie kan worden gegeven. Hopelijk heeft de ziekenhuisopname in maart niet teveel nawerking, zodat zijn sabbat na Pasen niet in de knel komt. Het team, in overleg met het bestuur, heeft in ieder geval groen licht kunnen geven. Het team heeft samen gesproken over het thema Euthanasie. Maatschappijbreed is dit onderwerp actueel en er komen geregeld vragen over. Voor Christenen die Jezus willen navolgen, is de weg die de politiek soms voorstaat niet de weg van het geloof. Maar hoe ga je dan wel om met de soms moeizame laatste dagen. Het is een onderwerp waar we zeker nog op terug zullen komen. Dit is een greep uit de onderwerpen die in ons overleg passeren. We zijn een levende parochie en samen kijken we met geloof en vertrouwen vooruit. Pastoor Michel Hagen


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk Priesterstudenten van de verschillende seminaries en convicten van Nederland ontmoeten elkaar in Schiedam Alle priesterstudenten van Nederland kwamen samen in Schiedam tijdens de jaarlijkse Ontmoeting Priesterstudenten Nederland (OPN) op zaterdag 23 februari. Deze bijeenkomst rouleert tussen de bisdommen. Dit jaar was het bisdom Rotterdam aan de beurt. “Al vanaf begin jaren ’90 ontmoeten de priesterstudenten van de verschillende seminaries en convicten elkaar”, vertelt rector Walter Broeders van Vronesteyn. “Je bent allemaal op weg naar hetzelfde doel. Het is goed om samen te komen en met elkaar te delen wat je bezig houdt en wat eigen is aan jouw bisdom. We zijn één Kerk en mogen samen optrekken.” “We hebben gekozen voor Schiedam, omdat dat de stad is van Liduina. Zij is in heel Nederland bekend en wordt in de mooie basiliek van Schiedam vereerd om haar trouw, lijden en geloof in de eucharistie." Tijdens het middagprogramma kregen de studenten een rondleiding door de stad langs de belangrijke plekken van Liduina’s leven. De ontmoetingsdag begon met een eucharistieviering waarin Mgr. Van Luyn celebreerde. Mgr. Van den Hende kon niet deelnemen aan het programma vanwege andere verplichtingen. Het evangelie ging over de gedaanteverandering van Jezus op de berg, waarbij Gods stem uit een wolk klinkt en de leerlingen oproept om naar Jezus te luisteren. “Luisteren veronderstelt een echte relatie tot de persoon die tot ons spreekt”, zei Mgr. Van Luyn tijdens de homilie. “Luisteren is niet oppervlakkig aanhoren wat er gezegd wordt en weer overgaan tot de orde van de dag. Luisteren is gehoor schenken. Het is je verplaatsen in de andere persoon, bereid om gehoor te geven en om te gehoorzamen. (…) Het Woord onthouden en onderhouden, van binnen uit, met het hart, met heel de persoon, met de eigen gevoelens, herinneringen, afwegingen, keuzes, verbondenheid en relatie.” De priesterstudenten zongen aan het einde van de dag gezamenlijk de ves-

Onrmoeting priesterstudenten in Schiedam (Foto: Peter Mulkens)

pers en er was aanbidding in de basiliek. Ter afsluiting aten zij samen. Rector Walter Broeders: “Luisteren stond centraal. We hebben tijdens de Ontmoeting mogen luisteren naar het woord van de Heer, naar de verhalen van Liduina van Schiedam en naar elkaars verhalen”, zei rector Walter Broeders die sprak van een goede bijeenkomst. Bron: Bisdom Rotterdam

Boodschap van paus Franciscus op weg naar Pasen 'De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen' (Rom. 8, 19) is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2019. De boodschap verbindt de Veertigdagentijd met aandacht voor de schepping en is gedateerd op 4 oktober 2018, het feest van de heilige Franciscus van Assisi. “Als de mens leeft als kind van God […] dan bewijst hij ook de schepping een weldaad door aan de verlossing ervan mee te werken”, schrijft paus Franciscus. “Wanneer de liefde van Christus het leven van de heiligen - geest, ziel en lichaam - verandert, brengen zij God lof en betrekken zij met gebed, contemplatie en kunst hierbij ook de schepselen, zoals het ‘Zonnelied’ van de heilige Franciscus van Assisi op wonderbaarlijke wijze laat zien (vgl. encycliek Laudato si’, 87).” “Wanneer wij niet als kinderen van God leven, vertonen wij een destructief gedrag jegens de naaste en de schepping - maar ook jegens onszelf -, omdat wij min of meer bewust denken daarvan naar believen gebruik te kunnen maken.” De paus roept op tot bekering: “De Veertigdagentijd is het sacramentele teken van deze bekering. Deze tijd roept christenen op om intenser en

concreter het Paasmysterie in hun persoonlijk, familiair en maatschappelijk leven te belichamen, in het bijzonder door vasten, gebed en het geven van aalmoezen.” “Vasten, dat wil zeggen onze houding jegens de ander en de schepping veranderen: van de verleiding alles ‘te verslinden’ om onze gulzigheid te verzadigen tot het vermogen om te lijden uit liefde. Liefde, die de leegte van ons hart kan vullen. Bidden om af te kunnen zien van het verafgoden en de zelfgenoegzaamheid van ons ik en bekennen dat wij de Heer en zijn barmhartigheid nodig hebben. Aalmoezen geven om te treden uit de dwaasheid voor onszelf te leven en alles te vergaren, in de illusie dat wij ons van een toekomst verzekeren die ons niet toebehoort, en door het geven de vreugde van het plan dat God in de schepping en ons heeft gelegd terug te vinden, het plan van God om onze broeders en zusters en de hele wereld lief te hebben en in deze liefde het ware geluk te vinden.” Bron: Bisdom Rotterdam

Batavia, graf van Petrus Donders, te midden van de natuur. De zalige werd later herbegraven in de kathedraal van Paramaribo. (Foto: Ramon Mangold).

Mede dankzij de Dag van het Jodendom groeiden de vriendschappelijke banden Woensdag 6 februari vierden de Nederlandse bisschoppen samen met rabbijnen en Joodse contacten uit het hele land dat in Nederland in 2019 voor de tiende keer de Dag van het Jodendom werd gehouden. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom en hulpbisschop van Utrecht, sprak zijn dankbaarheid uit voor de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar, waarin rooms-katholieken en Joden in Nederland nader tot elkaar kwamen en er vriendschappelijke banden groeiden mede dankzij de Dag van het Jodendom.

5


Spiritualiteit

Pesach - Pascha - Pasen Deze maand staat in het teken van Pasen. Alle mensen zullen dit woord minstens een keer uitspreken. Vaak zeggen we het in combinatie met het woord 'Zalig Pasen' of 'Vrolijk Pasen'. Wat zeggen we dan eigenlijk? Wat betekent dit woord in Bijbelse context? Het woord Pascha stamt uit het Oud Testament en vindt voor ons christenen haar voltooiing in het Nieuwe Testament. In het Hebreeuws zeggen we Pesach, in het Aramees en Grieks Pascha. Wanneer Israëlieten dit zo belangrijke feest vieren, herdenken ze de bevrijding uit Egypte. Voordat Gods volk Egypte verliet kreeg het de opdracht van de Heer om het bloed van een eenjarig lam te strijken boven en op de beide zijposten van hun huisdeuren. De belofte van de Heer luidde als volgt: “Want als de Heer rondgaat om Egyte te slaan en het bloed ziet aan de beide posten van de deur, dan zal de Heer uw deur voorbijgaan en Hij zal de verderver niet toestaan naderbij te komen om uw huis te slaan” (Exodus 12,23).

dan wel een geit. Het dier moest tot de 14e bij het gezin blijven. Op de 14e moest het worden geslacht zonder de botten te breken van het lam. Pascha is een offerdienst: “En als uw kinderen u de vraag stellen: Wat betekent deze plechtigheid? Dan moet u hun antwoorden: Dit is een paasoffer voor de Heer, omdat Hij in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan; terwijl Hij de Egyptenaren sloeg, heeft Hij onze huizen gespaard. Toen knielde het volk neer en boog zich ter aarde” (Exodus 12,26-27). Het paaslam werd gegeten op de 15e van de eerste maand met alleen ongedesemd brood en bittere kruiden. Kijken we nu naar de nieuwe betekenis van Pasen dan zien we heel veel terug van het Pasen in het Oude Testament. Het Pascha is voor ons een voorafbeelding van Christus’ offer, Jezus die zijn bloed voor de zondaars vergoot en plaatsvervangend stierf voor hen die in Hem geloven en achter zijn Bloed schuilen. Op de 10e Nisan hield Jezus zijn intocht in Jeruzalem en kwam vervolgens dagelijks in de stad, zoals de Israëlieten van de 10e tot de 14e Nisan een lam bij zich hadden. Op de 14e Nisan werd Jezus 'tussen de twee avonden', d.w.z. tussen de zonsondergang van 12.00 (begin van de neergang der zon) en de zonsondergang van 18.00 uur (verdwijnen onder de horizon), om 15.00 uur, 'geslacht' en dus stierf Jezus. Zijn verwerping en lijden in deze wereld waren bitter (bittere kruiden). Zijn beenderen werden door de soldaten niet gebroken, zoals de botten van het paaslam evenmin gebroken mochten worden.

In dit vers zien we betekenis: ‘Pesach’ betekent voorbijgaan. We zien door deze gebeurtenis dat de Israëlieten veilig zijn onder de beschutting van het bloed en zij aten ook het gebraden lam. Na deze gebeurtenis vertrokken de Israëlieten naar het beloofde land en toen ze daar aankwamen moesten ze iedere jaar Pascha houden als een van hun jaarlijkse feesten. “De veertiende dag van de eerste maand, tegen zonsondergang, is het Pasen ter ere van de Heer” (Leviticus 23,5). Deze maand heet Nisan en valt in maart of april bij de Joden. Het begin van een nieuwe maand bij de Joden wordt bepaald Jezus heeft het Pascha gehouden op de dag dat hij werd gearresteerd en als door de maankalender. (paas)lam ter slachting werd geleid. Er zijn ook voorschriften met betrek- Dat Hij toen het Pascha heeft gehouking tot het lam. Reeds op de 10e van den, blijkt uit de drie Synoptische de eerste maand moest het lam wor- Evangeliën Mattheus, Marcus en den gekozen. Het moest een gaaf Lucas: "Hij antwoordde: 'Gaat naar de eenjarig mannetje zijn, een schaap stad en zegt aan die en die: De Mees-

6

ter laat weten: Mijn uur is nabij; bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.' De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen en maakten het paasmaal gereed. Toen de avond gevallen was, lag Hij met de twaalf leerlingen aan. Onder de maaltijd sprak Hij: Voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij overleveren” (Matteüs 26,18-21). Jezus verlangde vurig om de laatste Pascha in zijn aardse leven met zijn leerlingen te eten, die een uniek ‘huisgezin’ vormden. “Hij sprak nu tot hen: ‘Vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want Ik zeg u: ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods. Daarop nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei: “Neemt die beker en deelt hem samen. Want Ik zeg u: Van dit ogenblik af drink Ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is gekomen. Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doe dit tot een gedachtenis aan Mij. Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten” (Lucas 22, 15-20). Midden onder het Pascha heeft Jezus zijn Maaltijd ingesteld. Jezus is het Lam dat geofferd zou worden voor de verlossing van het volk. Het brood vertegenwoordigt zijn lichaam, dat voor ons in de dood gegeven zou worden. Voor de viering van de Pasen van Jezus in de komende eeuwen hoefde geen lam meer geslacht te worden. De wijn stelt zijn bloed voor, dat voor de zonden van velen vergoten zou worden. Het is het bloed van het Nieuwe Verbond. Het Pascha van het Oude Verbond vindt in Jezus Christus zijn vervulling en voltooiing. Dat is wat we vieren in de paasnacht. Christus is ons paaslam geworden. Door Hem kunnen wij op weg gaan naar het Rijk Gods. Ik wens alle kerkgangers, ook hen die ik de hand niet kan schudden, alvast een Zalig Pasen. Kapelaan Boris (geraadpleegde bronnen: Bijbel en christipedia)


Spiritualiteit

Gebed van de maand De veertigdagentijd eindigt deze maand op 20 april, op Stille zaterdag. Na afsluiting van de 'Goede Week'. De dagen van de Goede Week, leiden ons stap voor stap langs het lijden en sterven van Christus, op weg naar Pasen, het belangrijkste feest voor ons christenen. Het feest dat ons allen aan elkaar verbindt, door Christus' lijden en sterven en zijn opstanding uit de dood. Het feest van onze hoop op het eeuwig leven. Vanuit deze hoop mogen wij leven en bidden voor onszelf en voor elkaar. Foto: www.jezuieten.org

Heilige van de maand: H. Petrus Canisius Peter Kanis werd op 8 mei 1521 in Nijmegen geboren. Hij stamde uit een invloedrijke familie en zijn vader was jarenlang burgemeester van de stad. Zelf vertelde hij later, dat hij als kind veel kattenkwaad uithaalde, maar dat hij op school heel goed was in Latijn. Hij verlatijnste zijn naam tot Petrus Canisius. Op zijn vijftiende, in 1536, ging hij in Keulen studeren, filosofie en theologie. Daar kwam hij in aanraking met de nog jonge orde van de jezuïeten, bij wie hij een retraite deed. In 1543 trad hij in, 22 jaar oud. Petrus Canisius stond bekend om zijn mildheid en zijn vriendelijkheid. Hij bad daar met aandrang om: dat de Heer hem zou bekleden met een mantel die bestond uit drie stukken: vrede, liefde en standvastigheid. Misschien vanwege die kwaliteiten werd hij al snel belast met diplomatieke taken. Zo moest hij in opdracht van de paus de toenmalige bisschop van Keulen overreden om terug te treden, omdat die niet geschikt bleek voor zijn ambt. Hij slaagde erin. In de tijd die daarop volgde, werd hij belast met de taak om op allerlei plaatsen onderwijsinstellingen op te richten, colleges. Hij deed dat bijvoorbeeld op Sicilië en in Wenen, Praag en München. Steeds moest hij steun verwerven bij de plaatselijke autoriteiten, geldschieters vinden en paters die het

onderwijs op zich wilden nemen, vervolgens voldoende leerlingen, ook uit de minderbedeelde standen. Daarnaast preekte hij in vele kerken, schreef boeken en bezocht zieken. Het bekendst is hij geworden door de catechismus die hij schreef en die bijna 400 jaar lang in parochies en op scholen werd gebruikt. Nergens in deze catechismus zette hij zich af tegen andere geloofsgroeperingen, zoals het protestantisme dat in die jaren opkwam; steeds was hij op zoek naar de inhoud en de kern van het katholieke geloof. Hij nam deel aan het concilie van Trente, als deskundig theoloog, en ook daar werd hij geroemd om zijn mildheid, zijn vriendelijkheid en zijn respect voor zijn tegenstanders, de volgelingen van de reformatie. Zijn laatste college stichtte hij in Fribourg, in Zwitserland. Daar stierf hij in 1597. De laatste woorden die van hem zijn opgetekend luiden: ‘Weet u waarom er jezuïeten bestaan? Alleen maar om aan jonge mensen onderricht te geven en om mensen in elke nood bij te staan, tot meerdere eer van God.’ De eerste katholieke Nederlandse Bijbelvertaling direct vanuit de grondtalen Hebreeuws en Grieks, die in 1939 verscheen, is genoemd naar deze grote heilige en kerkleraar: de Petrus Canisiusvertaling.

Met dit gebed van Henri Nouwen kunnen we onszelf eraan herinneren, dat God er voor ons is. Zijn Liefde voor ons kan ons dragen. Wij hoeven ons slechts tot hem te wenden om, in moeilijke tijden, hoop op betere tijden terug te vinden. Diaken Peter Winnubst

Zolang er hoop is Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling, en toch blijven zingen in het duister. Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in het morgen, is in slaap vallen en wakker worden als de zon weer opgaat. Is bij de storm op zee land ontdekken. Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan. Zolang er nog hoop is zolang is er ook bidden en zolang zal God je in zijn handen houden. Henri Nouwen

Diaken George Brink (bron tekst: www.heiligen.net)

Henri Nouwen: 'Brood voor onderweg'

7


Augustinus, 6 in 1 Parochiekalender APRIL 2019 29/30/3 7 apr 12 apr 14 apr

24 uur voor de Heer, p.10 Orgelconcert H. Laurentius, p.21 Who is this King? Katwijk, p.12 Bach's Johannespassion, p.24

18 apr 11 t/m 19 mei 18 mei 26 mei

The Passion, Dordrecht, p. 10 Bedevaart Ierland met VNB en Katholiek Nieuwsblad, p.8 Bedevaart Meersel-Dreef, p.8 Bedevaart Schiedam, p.8

Vacaturebank parochie H. Augustinus - Katwijk / Oegstgeest / Voorschoten / Wassenaar We herhalen vier vacatures voor het parochiebestuur: - Vice voorzitter - Secretaris - Communicatie - Fondswerving

H. Willibrord in Oegstgeest: - Bloemengroep: verzorgen van de bloemen - Contactpersonen: een attentie brengen bij mensen

Deze maand zijn er drie vacaturemeldingen voor de parochiekernen:

De redactie vraagt dringend uw aandacht en actie voor de volgende vacatures in haar midden: 1. Pagina Huwelijk, gezin en jongeren 2. Pagina's 6 in 1 (in totaal drie pagina's) 3. Locatieredacteur voor Oegstgeest

H. Laurentius in Voorschoten: - Manager Bondsgebouw, zie pagina 20

Dreef, Hoogstraten, bij de Nederlands-Belgische grens. Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster doet nu dienst als kapel waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk geworden.

Mariaheiligdom Knock - foto: Wikipedia

Bedevaart van 11 t/m 19 mei met pastoor Michel Hagen naar Ierland

Kosten voor deze VNB reis vanaf € 1.349 (zie website VNB met code: KN1901)

Katholiek Nieuwsblad en VNB organiseren een negendaagse reis naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof in West-Europa: Ierland. Reisleider is Pim Walenkamp en begeleidend priester is pastoor Michel Hagen.

Pastoor Michel Hagen

Ierland is een cultureel bolwerk vol schitterende natuur en heeft een rijke geschiedenis met diepgewortelde katholieke roots. Sint Jeroen, Sint Patrick en Sint Brandaan zijn enkele toonaangevende Ierse heiligen die vanuit Ierland in delen van Europa het christelijk geloof verkondigden. Ierland is een adembenemend en intrigerend land dat de moeite van het bezoeken meer dan waard is. Hoogtepunten zijn: Trinity College, Book of Kells, St. Patrick’s Cathedral, Mariaheiligdom Knock, Cliffs of Moher.

8

Foto: trekking.be

KBO-bedevaart naar Meersel-Dreef op 13 mei - met kapelaan Boris Plavčić De bedevaart van de KBO Zuid-Holland is dit jaar op maandag 13 mei 2019, met begeleiding van kapelaan Boris Plavčić. We gaan met de bus naar de mooie kloosterkerk in Meersel-

De dag begint met een gezamenlijke koffie en iets lekkers in taverne De Zevenster naast de kerk. Daarna is er een eucharistieviering. Na de lunch in de taverne staat het plechtig Marialof op het programma. Voordat de bus weer huiswaarts keert, wordt er gezamenlijk nog een kopje thee gedronken. Voor deze bedevaart kunt u zich tot 29 april a.s. opgeven bij het bestuur van uw afdeling. De kosten zijn € 49,50 per persoon. Deze kunt u betalen bij uw afdeling. De opstapplaatsen worden na 29 april a.s. bekend gemaakt aan u of aan uw afdeling. Voor meer informatie: Dit zijn de contactgegevens: Mw. M. Ameling marijke.ameling6@gmail.com 010-226 4376 Mw. M. van Tol mariavantol@casema.nl 071-401 4744 Mw. M. Gijbels mariannegijbels@hotmail.com Liduina-bedevaart naar Schiedam op 26 mei In het meinummer van De Augustinus volgt hierover meer informatie.


Augustinus, 6 in 1

Lumen Valley 3 Lumen Valley is een project om kansarme jongeren in het noorden van Togo een opleiding te geven, werkervaring te laten opdoen en te helpen met het beginnen van eigen bedrijfjes. In die regio heeft 75% van de jongeren geen werk. Met het project Lumen Valley 3 gaan werkloze jongeren het vak van metselaar leren. Ook start er een opleiding om irrigatiedeskundige te worden. Er is weinig water en dat wordt ook niet goed gebruikt voor de bevloeiing van de gewassen. In het begin zal dit 30-40 banen opleveren maar op termijn is de verwachting dat zeker 150 werkloze jongeren gaan leren hoe ze als metselaar of irrigatiedeskundige hun brood kunnen verdienen. Goed om te weten: één Togolees met werk houdt minstens zeven andere in leven. Dit project wordt georganiseerd door monniken, de Broeders van St. Jan. zij zitten al 20 jaar in Togo en ze hebben al veel voor jongeren gedaan. De monniken hebben een gelofte van armoede afgelegd en verdienen er niets aan. Het geld van dit vastenactieproject gaat direct en voor 100% naar het project. Kijk voor meer informatie op: www.lumenvalley.org/nederlands Maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50, o.v.v. ‘Lumen Valley project 401230'.

gaat plaatsvinden op 9 juni in Katwijk. Op zondag 17 februari zijn we met kapalaan Boris en Ernie van de werkgroep naar Den Haag gegaan waar we een speciale viering in de kapel van de Blauwe zusters hebben bijgewoond. Kapelaan Boris ging voor en zuster Nadiya gaf tijdens de viering op verschillende momenten uitleg. Hierdoor zijn wij de opbouw van de viering beter gaan begrijpen en hebben de verschillende onderdelen daarbinnen meer betekenis voor ons gekregen. Ook werd er prachtig door de zusters gezongen. Het is een hele bijzondere middag geworden, die we hebben afgesloten met een gezellig avondmaal in de pizzeria in Wassenaar. Maarten

Pastoor Michel Hagen legt uit. Foto: MdM

Gezinscatechese H. Augustinus

Op de heenreis bad de pastoor een deel van de Rozenkrans en op de terugreis konden wij genieten van de heerlijke broodjes, koffie, thee en limonade van Thea den Hollander. Om 2.00 uur was iedereen weer op de plaats van bestemming.

Zo’n 60 gezinnen kwamen 17 maart bijeen in Voorschoten voor de tweede centrale gezinscatechese H. Augustinus. Het was een goed samenzijn. Ongeveer 84 ouders kregen een interactieve presentatie van de pastoor over de betekenis en opbouw van de Mis. Hij vertelde aan de hand van het verhaal van de Emmausgangers. Het tweede deel ging over bijzondere plaatsen en voorwerpen in de kerk. De ouders werden uitgedaagd met Triviant-achtige vragen die soms best lastig waren. Ondertussen hadden de kinderen hun eigen programma in hun eigen leeftijdsgroep. We hebben natuurlijk al een enorme groep communicanten (ruim 70), maar er zijn veel andere groepen. Vooral de groep van diaken Brink en Chantal in de leeftijd van 4-6 jaar is ‘booming’; er waren boeken te kort en de groep kan wel een extra vrijwilliger gebruiken. Aan het slot was er de gezinsviering die uitstekend verliep. Speciale dank aan de koffieploeg van Voorschoten die zorgde voor een hartelijk welkom aan de gezinnen die vanuit de verschillende hoeken van onze parochie in alle vroegte waren toegestroomd.

Erik van Blerk

MdM

Stille Omgang 16 maart 2019 Met 35 personen van alle parochiekernen van de H. Augustinus hebben wij zaterdagavond en -nacht weer deelgenomen aan de Stille Omgang in het hart van Amsterdam. De voorafgaande eucharistieviering, met als hoofdcelebrant Mgr. Van Hout van het bisdom Leeuwarden/Groningen en concelebratie van pastoor Michel Hagen, was deze keer in een volle schitterende neogotische SintFranciscus Xaverius kerk, de Krijtberg, waarna wij om 23.30 uur vanaf het Spui stilzwijgend de eeuwenoude route van vijf kwartier door Amsterdam liepen.

Een dag ter voorbereiding van het Vormsel 2019 Dit jaar gaat een groep van 6 kinderen uit Voorschoten, Katwijk, Wassenaar en Rijnsburg het sacrament van het Vormsel ontvangen. De kinderen komen vijf keer bij elkaar ter voorbereiding van het Vormsel dat

De meeste van de 35 deelnemers uit de H. Augustinus ... Foto: Hans van Spronssen

9


Augustinus, 6 in 1 Een uitnodiging om mee te doen met de '24 uur voor de Heer' Jezus vraagt zijn leerlingen om trouw te blijven aan het gebed. In 2015 nam paus Franciscus het initiatief '24 uur voor de Heer' op in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. Daarna is het elk jaar onderdeel geweest van de veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. De '24 uur voor de Heer' nodigen ertoe uit het sacrament van Boete en Verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding. Dit jaar vindt het plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart. Parochie H. Augustinus sluit aan en geeft daarmee gehoor aan de oproep van de paus (zie het roze kader). In een brief aan de parochies schrijft Mgr. Van den Hende: 'In het bisdom Rotterdam staat 2019 in het kader van het Jaar van de Roepingen. Bidden maakt deel uit van de roeping van iedere christengelovige. Jezus zelf vraagt zijn leerlingen om trouw te blijven aan het gebed. In deze geest is bidden wezenlijk verbonden met de levensopdracht van iedere christengelovige.' 'Op weg naar Pasen is de ‘24 uur voor de Heer’ een bijzondere manier om als gemeenschap van geroepenen samen te bidden en persoonlijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, in vertrouwen op de barmhartigheid van de Heer', aldus de bisschop. MdM

Bron: ANP

Ga (gratis) mee naar The Passion! Dordrecht vormt op Witte Donderdag 18 april 2019 het decor voor The Passion en het Bisdom Rotterdam stelt een bus ter beschikking om daar samen heen te gaan! We naderen de Goede Week waarin we het lijden en sterven van Christus herdenken. Dit wordt jaarlijks op Witte Donderdag met bekende zangers, zangeressen en acteurs spectaculair uitgebeeld in de muzikale vertelling 'The Passion'. Met het thema 'Je bent niet alleen' legt The Passion dit jaar de nadruk op aandacht voor elkaar. Het bisdom Rotterdam maakt het voor alle parochianen mogelijk om The Passion niet via de TV, maar LIVE bij te wonen. Dit om de sfeer zelf te ervaren en hierdoor bewuster te worden van de Goede Week. Wat is mooier dan om samen onderweg te zijn, de Eucharistie te vieren en The Passion ter plaatse mee te beleven? De gratis bus voor parochie H. Augustinus vertrekt vanaf de verschillende kerken. Wat zal het mooi zijn als we er met elkaar in slagen om met onze eigen parochie één bus met jong en oud te mogen delen; natuurlijk mogen het ook meer bussen zijn. Zie het roze kader voor meer informatie en aanmelden.

Doe mee met 24 uur voor de Heer! Wat is het? Gedurende 24 uur wordt het Allerheiligste uitgesteld en is er gelegenheid voor Aanbidding. Tevens is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Waar? Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 Wassenaar Wanneer? Van vrijdag 29 maart 2019 om 9.00 uur (start met Eucharistieviering om 9.00 uur) tot zaterdag 30 maart 2019 om 9.00 uur (slot met Eucharistieviering om 9.00 uur). Op vrijdag 29 maart is tussen 20.00-22.00 uur gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Hoe doe ik mee? Op elk moment kun je binnen komen en zo lang blijven als je wilt. Verder moeten er steeds twee mensen aanwezig zijn. Om die reden zoeken we mensen die een tijdslot van 30 minuten of een veelvoud daarvan voor hun rekening nemen. Ben je daartoe bereid meld je dan uiterlijk 28 maart om 09.00 uur per e-mail aan bij: 24uur-aanbidding@parochie-augustinus.nl en geef aan hoe lang je wil worden ingedeeld (minimaal 30 minuten of een veelvoud daarvan) en in welke tijdspanne je beschikbaar bent. Je ontvangt dan op 28 maart het schema met de indeling. MdM

Nataly Oberschmied Programma voor donderdag 18 april naar The Passion in Dordrecht: Vertrek is mogelijk om 15.30 – 16.00 uur vanuit onze parochie (dit zal middels een e-mail bevestigd worden, na aanmelding).--- We beginnen met een Eucharistieviering om 18.00 uur in de St. Antoniuskerk (Burg. De Raadtsingel 45 te Dordrecht) waar onze bisschop mgr. Johannes van den Hende zal voorgaan.--- Na de Eucharistieviering is er chocolademelk. Daarna gaan we naar het Maartensgat waar The Passion plaatsvindt.--- Het duurt tot ongeveer 22.15 uur. Dan gaan de mensen die met de bus zijn gekomen weer naar hun busstandplaats voor de terugreis naar de opstapplaats.---Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart bij voorkeur via e-mail: aanmeldenthepassion@gmail.com of anders telefonisch bij Nataly Oberschmied (06-8584 3555).

10


Huwelijk, gezin en jongeren Palmpaaskruis: Houden of wegbrengen? Het is een goed gebruik en kennismaking met diaconie voor kinderen, om het palmkruis met gewijd palmtakje naar zieken, ouderen of eenzamen te brengen. Het is niet altijd even makkelijk: de kinderen vinden het zelf zo mooi en het kost wat tijd om als gezin na de Mis nog ergens heen te gaan. Misschien is het ook wel spannend om aan te bellen aan een onbekende deur. Maar wat geeft het veel voor de kinderen en het hele gezin om het toch te doen; elke keer weer op een andere manier. Inge hieronder vertelt daarover opdat we dit jaar met zijn allen maar veel palmpasenstokken mogen weggeven. MdM

Celebrate: Tip voor de meivakantie

Palmpasenstok brengen – ‘Kom je even binnen?’ Met Palmpasen is een hele leuke traditie het maken en weggeven van de palmpasenstok, met al zijn symboliek. Het maken van de stok is een gezellig moment: met veel kinderen naar hartenlust knutselen. Onderweg leerden ze nog wat over de weg naar Pasen. Ieder kon zijn eigen prachtige kunstwerk maken. Met Palmpasen droegen ze deze in optocht naar binnen en na afloop kregen we een adres om de stok cadeau te gaan geven. Dat vonden onze kinderen de eerste keer helemaal niet leuk. Toen we besloten toch op pad te gaan, wilden ze hun stok bij de deur aan de vrouw geven. Maar ze deed hem helemaal open: ‘Kom je even binnen?’ Ze had oprechte aandacht voor de kinderen en het was bijzonder om even de tijd te nemen voor haar verhaal. Toen we weggingen zei mijn dochter ontroerd dat ‘het toch wel goed was de stok weg te geven he, mamma, want ze was er wel heel blij mee’. Sommige bezoekjes zijn persoonlijker dan andere en we hebben ook weleens een stok mee naar huis genomen en er daar plezier van gehad. Al met al blijft het een mooi ritueel dat op verschillende manieren een beetje vreugde toevoegt! Inge Terpstra (Sint Willibrordus)

Van 26 april t/m 3 mei wordt Celebrate georganiseerd in Voorthuizen op camping Het Beloofde Land. Dit is... 'gewoon' een week op vakantie, met als extra een festivalterrein op het vakantiepark dat bruist van unieke programma's voor het hele gezin om God te ontmoeten en beter te leren kennen.Vakantie is de tijd van weinig hoeven, van ont-moeten. Zoals de Bijbel zegt: 'er is een tijd voor alles'. Zo is het ook op Celebrate: stort je volledig op het programma en verdiep je relatie met God. Vier vakantie op het vakantiepark en in de omgeving. Neem tijd voor jezelf en voor elkaar. Ontmoet nieuwe mensen, maar misschien ook vrienden of bekenden. Een week op Celebrate is aankomen op vrijdag of zaterdag. Er is keuze uit het huren van een vakantiebungalow of een plek op de camping. Op het park kunt u gebruik maken van alle faciliteiten.

Pax Christi Culinair

Meer info: kcv-net.nl/vakantieconferentie-celebrate

Dit initiatief dankt zijn ontstaan aan het verlangen van de jongeren van de Medjugorje bedevaart 2018 (en kapelaan Boris) om samen een maaltijd te delen na de Heilige Mis. Sindsdien trekken de jongeren samen op met kapelaan Boris. Verscheidene jongeren met verschillende achtergronden (en daarbij behorende keukens) hebben al gekookt. Denk aan de Italiaanse, Kroatische, Nederlandse en Irakese keuken. En zo was er op initiatief van kapelaan Boris op zondag 3 maart jl. weer een gezellige middag, waarbij de jongeren samen met andere parochianen en de pastoor het brood braken. Tijdens deze middag werd er, zelfs onder begeleiding van gitaarmuziek, gebabbeld, gelachen en heerlijk gegeten. Dit initiatief dankt zijn ontstaan boven alles aan de Heilige Geest, aan GOD, aan Jezus. Pax betekent vrede en Christi verwijst naar Christus. Hij brengt mensen samen en Hij voedt ons met Zijn liefde en vrede. Tijdens de maaltijd wordt dus niet alleen onze buik gevoed, maar ook ons hart en ziel. De liefde die wij met elkaar delen blijft in ons en diezelfde liefde nemen we mee om met anderen te delen. Met liefde kijken de jongeren uit naar nog meer ontmoetingen, om samen maaltijd te delen en met elkaar te zijn. Wilt u een keer mee-eten? Laat het weten aan kapelaan Boris en we kijken wat mogelijk is. Pax Christi Culinair

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl

'Who is this King?' in onze kerk ‘Ik had dit voor geen goud willen missen’. ‘Niet te geloven dat in tien repetities dit ervaren middenkoor Vocalis deze passiecantate zo heeft kunnen instuderen’. ‘Zo’n inspirerend begin van de Goede Week kan ik me niet meer heugen’. ‘Die Niek van der Meij achter de piano is toch wel een virtuoos! Zomaar vier reacties van verschillende bezoekers aan de passiecantate ‘Who is this King?’ na afloop van de uitvoering vrijdag 12 april om 20.00 uur in onze kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn. Ik hoor u als trouwe lezer van De Augustinus al denken: ,,Maar hoe kunnen deze reacties er nu al zijn, zij moeten immers nog gaan zingen?” Helemaal gelijk, maar het verloop van de repetities tot op heden op de vaste donderdagavond wijst naar een prachtige en zeer inspirerende uitvoering van dit passiestuk.

'The Jerusalem Passion' vooraf. Deze passiecantate, eerder uitgevoerd door het passieprojectkoor Vocalis in 2017, is een mooie en unieke gelegenheid om het alom bekende passieverhaal op een eigentijdse wijze te beleven. Daar hoeft u geen uren voor op een houten stoeltje te blijven zitten. Om in de juiste sfeer te komen worden er voorafgaand aan de passiecantate drie liederen ten gehore gebracht uit ‘The Jerusalem Passion’ van Murray Wylie en twee liederen uit de Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach. Passiecantate met passende beelden. Daarna volgt de schitterende passiecantate ‘Who is this King?’ Deze passiecantate van de componisten en tekstschrijvers Joseph M. Martin en Lloyd Larson bevat tien liederen. Echt elke liedtekst is raak en komt zeker bij u binnen en middels de beamers worden passende en pakkende beelden geprojecteerd. Twee speciaal uitgezochte stemmen zullen de verbindende teksten uitspreken, teksten die u zeker tot nadenken zullen stemmen in de aanloop naar de Goede Week.. U komt toch ook? Natuurlijk kunt u op een vrijdagavond om 20.00 uur vele andere invullingen bedenken, om te beginnen met een half uurtje ‘banken’ bij GTST, maar het live aanwezig zijn bij de uitvoering van

12

Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur (oneven week), zo 9.30 uur viering in de sacristie: wo 9.00 uur

12 APRIL Gaat het lukken? Ingebruikname van onze nieuwe orgel? blz: 13 de passiecantate 'Who is this King' mag u zeker niet missen. En het is ook heel gemakkelijk, want er hoeft geen entreekaart te worden gekocht en om 19.30 uur gaan de kerkdeuren al open om iedereen tijdig een goede zitplek te kunnen bieden. Bent u fysiek niet in staat om vrijdagavond 12 april naar de kerk te gaan, via de website www.joannesdedoper.nl kunt u het later ook terug beluisteren en bekijken wat de beamerprojecties betreft. U bent allen dus van harte welkom en de toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten wordt er bij het verlaten van de kerk na afloop van deze uitvoering wel een deurinzameling gehouden. Wat is deze start van de Goede Week u waard? Gerard Bol


H. Joannes de Doper - Katwijk Plaatsing van ons pijporgel Het klinkt misschien raar, maar deze plaatsing van het pijporgel gaat met de nodige ‘toeters en bellen’ gepaard. En daar willen we u als vaste lezer van De Augustinus zeker van op de hoogte houden. De aanschaf van dit orgel, voorheen een actief muzikaal leven hebbende in de Moeder Gods Kerk in de parochiekern Voorschoten, had al om vele redenen een draagtijd langer dan die van een Afrikaanse olifant. Maar zeker dankzij o.a. de bijeengebrachte gelden bij de jaarlijkse kerkenveiling is deze aanschaf van dit schitterende pijporgel mogelijk geworden. Maar het staat er echt niet ineens. Peter Mens van de technische commissie vertelt er het nodige over. De voorbereidingen Mens: "Om te beginnen is op deze foto’s te zien dat je het orgel niet zomaar verhuist, uitpakt en kan plaatsen om er dan direct op te laten spelen door onze klasse- en vaste organist Niek van der Meij. Er moest namelijk allereerst een versterking van de ondervloer komen. Dat is een soort houtskeletbouw geworden die straks de twee kasten van het orgel gaat dragen. De

andere foto toont de muur waarvan in de afgelopen weken het front van de biechtstoel is verwijderd. Ook zichtbaar is de opening in de achterste huidige koorbank, waartussen straks het pijporgel wordt geplaatst. Van die muur is straks weinig meer te zien omdat het orgel daarvoor wordt geplaatst, maar de kruiswegstaties blijven natuurlijk zichtbaar. Daar zijn we immers zo trots op met elkaar.”

De plaatsing Op dinsdag 19 maart is er begonnen met het plaatsen van dit nieuwe pijporgel. De bevlogen vertellende Mens: "In die week worden de kasten geplaatst.

Maar achteraan wordt eerst de pedaalkast neergezet. Dat is die kast met de pijpen die is gekoppeld aan het voetpedaal van het orgel. Daarna wordt daarvóór de onderkast met het klavier geplaatst. Op die onderkast wordt dan de bovenkast gezet die vooral de vorm en uitstraling van het orgel bepaalt. Dat is waar de kerkgangers tegenaan kijken.” Poetsen en meer Die eerste werkweek kreeg het houtwerk van de kast een grondige poetsbeurt, zodat deze er weer als nieuw komt uit te zien. Mens van de technische commissie: "In de weken daarna worden de kleppen onder de pijpen verbonden met de toetsen en worden de prachtige orgelpijpen geplaatst. Dan pas, in april dus, wordt het fraaie instrument in zijn volle omvang zichtbaar voor de kerkgangers. Halverwege de maand april zal dan ook de klank te horen zijn en kan onze eigen organist Van der Meij zich het pijporgel muzikaal eigen gaan maken.” De grote vraag Niemand kan op dit moment van schrijven van dit stukje, zaterdag 9 maart, zeggen wanneer dit orgel officieel in gebruik zal worden genomen en hoe dat zal gaan gebeuren. De parochianen zullen in ieder geval daar via de digitale nieuwsbrief, de website en de mededelingen in de vieringen over worden geïnformeerd. Voor de koren betekent het dat ze vanaf 23 maart drie weken een andere kooropstelling moeten zoeken, en hebben gevonden, in de kerk. Maar wat we al wel zeker weten is dat het oude pijporgel achterin de kerk, geplaatst in 1923 door de beroemde Alkmaarse orgelbouwer Pels, louter op Open Monumentendag bespeeld zal blijven worden door belangstellende binnenkomende organisten. Gerard Bol

In deze maand leven we toe naar de paasviering op donderdag 18 april in onze kerk met alle kinderen, leerkrachten en belangstellende ouders. Er wordt veel overwonnen rond Pasen. In dit thema kijken we vooral naar het menselijk verlangen om zijn angsten te overwinnen. De paasboodschap is een bemoedigende aansporing: geef de angst niet het laatste woord! We zien hoe rituelen, symbolen, verhalen en het elkaar nabij zijn de angsten benoemen en overwinnen. In het bijzonder in de paasverhalen over Jezus, die leeft en sterft en in zijn volgelingen doorleeft. Het einde hoeft geen einde te zijn! Na 18 april start direct de vakantie t/m 6 mei. Team van de Horizon

Quiltgroep ‘de Bonnette’ Misschien heeft u al gezien in ‘de kleine JOANNES’ dat de grote quilt die gemaakt is door onze groep er niet meer hangt. De Binders wilden meer ruimte hebben om o.a. foto’s op te hangen. De quilt zou er dan geregeld afgehaald worden en opgevouwen of opgerold worden. Dat is op den duur niet goed voor de quilt. Misschien zou er nog een plek zijn op een niet zo prominente plaats als nu. Wij hebben besloten om de quilt terug te halen naar de pastorie en daar een mooie plek te vinden om hem op te hangen. Ik zelf denk aan de vergaderkamer. Iedere woensdagochtend na de mis drinken we er koffie en zo wordt de quilt toch geregeld gezien door een aantal parochianen en tijdens de vele vergaderingen die er zijn. Ibolyka Meijer

13


H. Joannes de Doper - Katwijk

Drop je dopje U weet het vast nog wel. In 2015 is de MOV-groep Katwijk begonnen met het inzamelen van doppen van melk- en frisdrankpakken. En dat u enthousiast mee spaart hebben we gemerkt. In 2016 hebben wij 30 zakken met doppen weggebracht naar Jottem in Oegstgeest. In juni 2017 weer naar Oegstgeest gereden met 24 zakken en nu, in maart weer met 22 zakken. Bij Jottem werken mensen met een verstandelijke beperking. Zij maken kaarsen, beschilderen producten, prikken slingers en bakken heerlijke taarten en cakes en… zij verzamelen en sorteren doppen (voor meer informatie over Jottem kunt u kijken op de website: www.gemiva-svg.nl/jottem).

traind. De 30 zakken uit 2016 waren precies genoeg voor de aanschaf van de staart van de hond zodat de hond compleet was. Nu zijn zij hard bezig voor een tweede hond. Maar wat is er nodig voor een hulphond? Om één hond op te leiden is ca. 16.000 kg doppen nodig. Eén zak met doppen weegt ongeveer 5 kg. Een klein sommetje geeft aan dat er 3200 zakken nodig zijn. Deze hoeven niet alleen bij ons vandaan te komen. Veel scholen en stichtingen sparen doppen en leveren deze in bij o.a. Jottem. Gelukkig is het doppenspaarvirus bij onze parochiekern goed aangeslagen en weet u de ton in het kerkportaal goed te vinden. Zolang u (en wij) enthousiast bljven sparen kan er wellicht snel een tweede hond worden aangeschaft. Wij houden u op de hoogte. Hartelijk dank namens de M.O.V werkgroep. Maria Barnhoorn Margriet Heijkoop

Waar worden deze doppen voor gespaard? De doppen worden opgehaald door het KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds) Zij verkopen deze aan een fabriek in België die de doppen verwerkt voor hergebruik. Voor het geld dat het KNGF hiervoor ontvangt kunnen hulphonden worden aangeschaft en ge-

___________________________________________________________ Gebedsleider Anneke NoordermeerMariaviering Op 16 april is het 140 jaar geleden dat Bernadette Soubirous is overleden. Bernadette, aan wie in Lourdes op wonderbaarlijke wijze de H. Maagd Maria is verschenen. Dinsdag 16 april om 19.00 uur willen we met een gebedsdienst ons verbonden weten met al die miljoenen mensen die naar Lourdes gaan en die zich op welke manier dan ook verbonden voelen met Maria, Onze Lieve Vrouwe van Lourdes. In deze Goede Week waarin we stilstaan bij het Lijden van Jezus, mogen we in gebed zijn Moeder eer bewijzen en zo meeleven met het verdriet dat iedere moeder zou hebben om haar kind dat zo moet gaan lijden. Maar ook zullen we stilstaan bij de boodschap van Maria aan Bernadette en dat die boodschap ook nu nog voor ons van belang is.

14

Hartelijke avond Vrijdagavond 10 mei kunt u alvast in de agenda noteren als u zin heeft in een avondje creativiteit en gezelligheid! Ik heb alleen nog uw naam nodig voor op onze lijst zodat we weten op hoeveel dames we kunnen rekenen ;-) We starten om 20.00 uur met een lekker kopje koffie of thee met wat lekkers. Daarna zullen we, zoals u inmiddels van ons gewend bent, lekker creatief aan de gang gaan! Het gaat weer iets leuks worden hoor! Laat je verrassen en kom …..gezelligheid gegarandeerd! Opgeven kan tot zondag 28 april door een mail te sturen naar marloes.jongeneel@xs4all.nl of een telefoontje of berichtje naar telefoonnummer 06-4372 5599. (Kosten voor deze avond zijn 10,- p/p) We hopen weer op een avond vol gezelligheid met elkaar!

Karremans Debby, Joke, Laura en Marloes afbeelding: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes door Edgar Jerins

KINDERWOORDDIENST Deze maand hebben we helaas geen KINDERWOORDDIENST omdat we op de derde zondag van april Pasen vieren. Er is op deze zondag (21 april) een gezinsviering! Kom je ook? We zien jullie weer in mei! Groetjes, Linnsey, Isabel en Marit

bron: internet


H. Joannes de Doper - Katwijk Palmpasen, doe jij mee? We gaan alweer richting Pasen. Voordat het Pasen is vieren we Palmpasen. Jezus wordt dan als een koning ingehaald. De mensen staan met palmtakken langs de kant van de weg te juichen. Voor iedereen die dit leuk vindt, hebben wij de mogelijkheid om op zondagochtend 7 april tijdens de kerkdienst om 09.30 uur een palmpasenstok te maken. De palmpasenstok* heeft een betekenis. De palmpasenstok heeft de vorm van een kruis, dit verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag. De palmpasenstok wordt versierd met crêpepapier* Groen is de kleur van hoop. Geel is de kleur van de zon , het licht en groene takjes * verwijzen naar de intocht van Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Het haantje * verwijst naar Petrus, voordat de haan drie keer kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Rozijnen* staan symbool voor de 30 zilverlingen die Judas kreeg om Jezus te verraden. Spekjes* staan symbool voor de spons die de soldaten Jezus aanreikten. Zuurstok* verwijst naar de lans waarop de soldaten de spons met zure wijn drukten. Sinaasappel/mandarijn* deze smaken soms een beetje zuur net als de zure wijn die de soldaten aan Jezus te drinken gaven. Pelpinda’s* een pelpinda heeft 2 kanten waar de pinda kan openbreken. Dit geeft de keuze van Pilatus aan: moest hij Barrabas of Jezus vrijlaten? Tip: rijg ze aan een touwtje met naald en draad. Het snoep en de andere versiersels * zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen gaat brengen en geven aan dat Palmpasen een feest is. Je kan bijvoorbeeld wat chocoladepaaseitjes in een zakje doen en deze aan de stok hangen. Ook gaan er vaak zakjes thee op en een zakje drinkbouillon. De onderdelen met een *: hier zorgen wij voor! De andere onderdelen neem je zelf mee (tip: gebruik zakjes met lint of touw, zo bevestig je het makkelijk aan de stok. Je brengt de palmpasenstok na afloop van de viering op zondag 14 april naar een parochiaan die het nodig heeft. Je krijgt van de leiding van de Kinderwoorddienst een adres. Geef je snel op. Mail je naam en woonplaats VOOR 1 april naar: mariska@jj-projectlead.nl. We hopen dat je erbij bent! Isabel, Marit, Linnsey

Als u dit leest ligt de 2 weken durende Actie Kerkbalans reeds enige tijd achter ons. Alle kerkbalanslopers weer hartelijk dank voor uw inzet en gelopen (kilo)meters. De retourformulieren zijn intussen verwerkt en ik kan u melden dat het bedrag aan toezeggingen nagenoeg hetzelfde is als het vorige jaar: € 78.750,-, echt een super mooi bedrag, zeker gezien het feit dat er elk jaar minder personen bijdragen ivm overlijden e.d. De parochiekern is u dus weer zeer dankbaar voor dit fantastische bedrag!

Bijzonder is dat ongeveer de helft van de toezeggingen reeds in de maanden januari/februari is overgemaakt, waardoor het bedrag aan ontvangen kerkbijdragen per 28 februari al uitkomt op € 44.233,-! Er zijn voor dit jaar geen nieuwe periodieke giftgevers bijgekomen, maar u zou dit alsnog kunnen regelen. Een voor 5 jaar vastgelegde jaarlijkse gift is elk jaar helemaal aftrekbaar voor uw belasting . Hoeveel voordeel dit voor u persoonlijk oplevert is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Kijk hiervoor even op de belastingsite, een aanrader! Een formulier periodieke gift ten behoeve van uw parochiekern vindt u op de website van onze parochie. Ik zou zeggen, kijk er eens naar, het levert u wellicht onvoorziene voordelen op, en daardoor wellicht ook uw paro-

Bron: pixabay.com

Doopsel Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, of wanneer u zelf gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met de vermelding doopsel. U zult dan in contact worden gebracht met onze diaken. Door het DOOPSEL werd in onze parochiekerngemeenschap opgenomen: Leon, zoon van Steven en Kenée en broer van Ida Mookhoek, Valkenburg (Z-H).

Kerkvervoer Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071-4033 388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts. Tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203. Erna Geurts Klaverjassen in Kleine JOANNES maandag 15 april 19.45 uur chiekern. Verder blijven we u, zoals gebruikelijk, gedurende het jaar weer op de hoogte houden van de ontwikkelingen over de Actie Kerkbalans middels de beamers, de digitale nieuwsbrief en ons mooie parochieblad. Ik wens u een goede vastentijd en Pasen en tot een volgende keer! Anneke van der Valk

Kledinginzameling vindt plaats op donderdag 4 april 2019. Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur Voor de R.K. kerk H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, Katwijk.

15


Liturgische Agenda za. 30 maart t/m zo. 28 april 2019 betekenis kleurcode: zie Collecteschema

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

za.

30-mrt

19.00 EV

zo.

31-mrt 4e Zondag 40-dagentijd / Zondag Laetare

09.30 EV

kapelaan Plavčić / cantor pastoor Hagen / Vocalis

ma. 1-apr di. 2-apr wo. 3-apr

09.00 EV 19.00 WGV

pastoor Hagen Meditatieve viering / gbl Noordermeer

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche / samenzang

11.00 EV

kapelaan Plavčić / KWD / Laurentiuskoor / crèche

09.00 EV

kapelaan Plavčić

19.00 EV

kapelaan Plavčić

11.40 WGV Rozenkrans &

15.30 WCV gbl Naber /

Aanb. Allerh. / Gbl Günther

cantor-organist / Adegeest 19.00 WGV Actueel Avondgebed /

gbl Klaasesz / cantor-organist 09.00 EV pastoor Hagen

do. 4-apr vr.

5-apr

za.

6-apr

zo.

7-apr

geen viering 5e Zondag 40-dagentijd

ma. 8-apr di. 9-apr wo. 10-apr

09.30 EV

09.00 EV 19.00 WGV

kapelaan Plavčić / Cantemus / voedselmanden

19.00 EV 11.00 EV

kapelaan Plavčić / samenzang mgr Van Luyn / Dameskoor / KWD / crèche / voedselmanden

mgr Van Luyn / KWD / Laurentiuskoor / crèche

za.

13-apr

19.00 EV

zo.

14-apr Palmzondag

09.30 EV

11.00 EV pastoor Hagen / gezinsviering / De Vrolijke Noot / koffiedrinken kl. JOANNES

19.00 WGV

Mariaviering / gbl Noordermeer

09.00 EV kapelaan Plavčić 19.00 WGV kapelaan Plavčić &

Paaswake / kapelaan Plavčić / Vocalis

21.00 EV

do. 18-apr Witte Donderdag:

vr.

herdenking Laatste Avondmaal & instelling priesterschap 19-apr Goede Vrijdag: herdenking Lijden en Sterven van de Heer

za.

20-apr Paaszaterdag:

herdenking Opstanding van de Heer

zo.

21-apr Paaszondag:

herdenking Opstanding van de Heer ma. 22-apr 2e Paasdag di.

23-apr

wo. 24-apr do. 25-apr vr.

26-apr

za.

27-apr

zo.

28-apr 2e Zondag van Pasen

Legenda:

KWD / crèche / Dameskoor / Wereldwinkel / voedselmanden kapelaan Plavčić pastoor Hagen / Foreschate

16.30 EV

wo. 17-apr

11.00 EV pater Thomas /

09.00 EV pastoor Hagen 19.00 EV 11.40 WGV Rozenkrans & 15.00 EV kapelaan Plavčić Boeteviering / Aanb. Allerh. / Gbl Günther pastoor Hagen & diaken Winnubst / Cantemus 09.00 EV pater Bouman 09.00 EV kapelaan Plavčić / De Wilbert pastoor Hagen / Cantemus

do. 11-apr vr. 12-apr

ma. 15-apr di. 16-apr

09.00 EV kapelaan Plavčić

pater Magnin / Gemengd Koor / palmpaasstokken

11.00 EV

pastoor Hagen

19.30 WGV pastoor Hagen & pw Gudde /

Laurentiuskoor / Boeteviering diaken Winnubst / Boeteviering 11.40 WGV Rozenkrans & 09.00 EV pastoor Hagen Aanb. Allerh. / Gbl Günther 19.00 EV 19.00 EV mgr Van Luyn & kapelaan Plavčić / geen viering om 09.00u 19.30 EV pater Magnin & pw Gudde / Cantemus / diaken Winnubst / Witte Donderdagviering Schola Laurentiuskoor / Witte Donderdagviering 15.00 WGV Kruisweg voor kinderen / 15.00 WGV Kruisweg / 15.00 WGV Kruisweg / pastoor Hagen & kapelaan Plavčić diaken Winnubst / pw Gudde / cantor Dameskoor 19.00 WCV Kruishulde / pastoor Hagen / 19.30 WCV Kruishulde / mgr Van Luyn & 19.00 WCV Kruishulde / pater Magnin Dameskoor & diaken Winnubst / pw Gudde / Vocalis Laurentiuskoor zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u 21.00 Paaswake / mgr Van Luyn & diaken Winnubst / Gemengd Koor 09.30 EV 11.00 11.15 EV kapelaan Plavčić / kapelaan Plavčić / Cantemus & KWD / crèche / De Vrolijke Noot / Schola / koffiedrinken kl. JOANNES koffiedrinken 11.00 EV pater Magnin / 11.00 geen viering cantor pastoor Hagen / 10.30 EV 09.00 EV pastoor Hagen 19.00 Overduin 11.40 WGV Rozenkrans & 09.00 EV kapelaan Plavčić Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV pater Bouman 09.00 22.00 EV

19.00 EV kapelaan Plavčić / cantor 09.30 EV pater Magnin / Vocalis

11.00 EV

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

pater Magnin / samenzang

EV

Paaswake / pastoor Hagen / Laurentiuskoor

EV

pater Magnin & pw Gudde / cantor-organist / gezinsviering / crèche

EV

kapelaan Plavčić / cantor-organist

EV kapelaan Plavčić EV pastoor Hagen

11.00 EV

kapelaan Plavčić / KWD / crèche / Laurentiuskoor

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

16


Liturgische Agenda za. 30 maart t/m zo. 28 april 2019 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV mgr Van Luyn / 11.00 EV 10.30 EV

19.00 EV pastoor Hagen samenzang / cantor géén viering

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

samenzang Franstalige parochie pastoor Hagen / Kerkehout

09.00 EV

10.00 EV

géén viering 11.00 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

Franstalige parochie

pater Thomas / Magn. Cantorij / koffiedrinken

19.00 EV 09.30 EV

09.00 EV mgr Van Luyn 10.30 EV

pastor Versteegen / Johannahuis

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV pater Pierrot & diaken Brink / 11.00 EV

09.00 EV

09.00 EV kapelaan Plavčić 19.00 WGV Vesperviering

19.00 EV kapelaan Plavčić / palmwijding / samenzang / cantor géén viering

kapelaan Plavčić / Sophiekehuis 20.00u: Rozenkransgebed 22.00u: Aanbidding Allerheiligste pastoor Hagen / samenzang pastoor Hagen & diaken Brink / KWD / Peo Deo / koffiedrinken / voorstellen 1e communicanten

pastoor Hagen

19.00 WGV pastoor Hagen & kap. Plavčić & diaken Brink / Boeteviering zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

Dameskoor / koffiedrinken Franstalige parochie

kapelaan Plavčić / KWD / Pro Deo / palmwijding + processie / wegbrengen palmpaasstokken

09.00 EV

Franstalige parochie / père Pierrot zie St. Jozef: 19.00u zie St. Willibrordus: 15.00u

Franstalige parochie / père Pierrot & diaken Schat 18.00 WCV Franstalige parochie / Kruishulde / père Pierrot zie St. Willibrordus: 19.00u zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u 21.00 EV Paaswake / Franstalige parochie / père Pierrot zie St. Willibrordus: 21.30u 11.15 EV

Fr-Ndlse viering / pater Mathew & pastoor Hagen

zie St. Willibrordus: 09.30u

kapelaan Plavčić

19.00 EV Witte Donderdagviering / zie St. Jozef: 19.00u pastoor Hagen & diaken Brink / Magn.Cantorij / aansluitend Aanbidding zie St. Willibrordus: 15.00u

15.00 WGV Kruisweg voor kinderen en volwassenen / diaken Brink

zie St. Willibrordus: 19.00u

19.00 WCV Kruishulde / kapelaan Plavčić &

16.00 WGV Kruisweg voor volwassenen /

17.00 WGV Kleuterkerk, thema: Pasen

zie St. Willibrordus: 21.30u

09.30 EV

mgr Van Luyn / Magn. Cantorij

zie St. Willibrordus: 09.30u

& diaken Brink / Pro Deo zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u 21.30 EV

Paaswake / pater Mathew & diaken Brink / Pro Deo

09.30 EV

pastoor Hagen / KWD, thema: Hij leeft! / Pro Deo / koffiedrinken pastoor Hagen / cantor-samenzang

09.30 EV

09.00 EV kapelaan Plavčić

09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang / cantor géén viering

vr.

5-apr

za. 6-apr zo. 7-apr

ma. 8-apr di. 9-apr wo. 10-apr

do. 11-apr vr. 12-apr za. 13-apr zo. 14-apr

wo. 17-apr do. 18-apr

vr.

pastoor Hagen

19-apr

za. 20-apr

zo. 21-apr

ma. 29-apr di.

09.00 EV

09.00 EV kapelaan Plavčić

wo. 3-apr

ma. 15-apr di. 16-apr

09.00 EV mgr Van Luyn

18.30 EV

zo. 31-mrt

do. 4-apr

19.45 tot 20.00 tot

zie Sint Willibrordus: 19.00u

kapelaan Plavčić

mgr Van Luyn

09.00 EV pastoor Hagen

za. 30-mrt

ma. 1-apr di. 2-apr

pastoor Hagen 09.00 EV

09.00 EV

kapelaan Plavčić / Magn. Cantorij+Dameskoor

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

23-apr

wo. 24-apr

10.30 EV pastoor Hagen / Huize Willibrord

do. 25-apr

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u

vr.

pater Mathew & diaken Winnubst / samenzang COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

bestemming deurcollecte of 2e collecte

weekend 30 mrt - 31 mrt weekend 6 april - 7 april weekend 13 april - 14 april Witte Donderdag 18 april Paaszaterdag 20 april 1e Paasdag 21 april 2e Paasdag 22 april weekend 27 april - 28 april

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

Bisschoppelijke Vastenactie Bisschoppelijke Vastenactie + diaconie Bisschoppelijke Vastenactie Bisschoppelijke Vastenactie Bisschoppelijke Vastenactie Bisschoppelijke Vastenactie

09.30 EV

kapelaan Plavčić / cantor-samenzang

26-apr

za. 27-apr zo. 28-apr

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Veertigdagentijd in Oegstgeest De eerste weken van de veertigdagentijd zijn al voorbij en intussen is ook de OKe voor deze periode verschenen. Daarin wordt aangegeven wanneer er sobere maaltijden in Willibrords Erf zijn: in april nog op 3 en 10 april, steeds gevolgd door een avondgebed in de Groene of Willibrordkerk. In de Goede Week geeft het Leids Kamerkoor op dinsdag 16 april een Passieconcert, een schitterend en volledig a capella-programma. Op woensdag 17 april, 19.30 uur is het zesde en laatste avondgebed in de Groene of Willibrordkerk. In de parochiekern H. Willibrord ziet de Goede Week er als volgt uit: -zondag 14 april 11.00 Palmzondag -dinsdag 16 april 19.30 Boeteviering -donderdag 18 april 19.00 Witte Donderdag -vrijdag 19 april 15.00 Goede Vrijdag, Kruisweg 19.00 Kruishulde -zaterdag 20 april 21.00 Paaswake -zondag 21 april 11.15 Eerste Paasdag -maandag 22 april 11.00 Tweede Paasdag

Zalig Pasen De lente is begonnen, de wereld krijgt weer kleur. De bloemen in onze tuin, rond ons Christusbeeld, zijn werkelijk een bloeiende pracht. Een nieuw begin. Nu we op weg zijn naar Pasen, om ons heen kijken, zien we nieuw leven om ons heen opbloeien. Pasen, het feest waarin we vieren dat Christus de dood overwon en het daarmee voor ons mogelijk maakte om opnieuw te beginnen. De tijd voor Pasen, de veertigdagentijd, is een tijd van bidden en inkeer. Maar ook van reflectie, van kijken naar onszelf en naar de wereld om ons heen. Hoe sta ik in het leven? Kom ik tot bloei? Hoe geef ik kleur aan mijn leven? Geef ik kleur aan het leven van de ander? Is aan mij te zien vanuit mijn manier van leven dat ik een christen ben? Christus’ liefde leert ons dat we altijd weer opnieuw kunnen beginnen. Ieder einde is tenslotte het begin van iets nieuws. Diaken Peter Winnubst

En toen was er licht! De kerkbalans heeft weer wat opgebracht en dat gaf Leo van den Broek de mogelijkheid om met Wim van Steijn alle lampen in de kerkzaal te vervangen door LED lampen. Dat was sowieso hard nodig, bijna de helft was uitgevallen, en het levert ook een bijdrage aan de energiebesparing.

Activiteiten Schrijven voor Amnesty International Maandag 1 april, van 14.00-16.00 uur in de pastorie Inzameling voedselbank Weekend van 6 en 7 april Deurcollecte diaconie Weekend van 6 en 7 april

Gedoopt

18

Foto: Leo van den Broek

Huub de Groot

Let op: de Kruisweg is om 15.00 uur en de viering op Eerste Paasdag is om 11.15 uur.

Op zondag 24 februari heeft diaken Peter Winnubst de kleine Hailey JosĂŠ Johanna gedoopt.

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur (even week) en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature E-mail: Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

Lente in de tuin van de H. Willibrord. Foto Peter Winnubst

Eerste Communicanten stellen zich voor! Zondag 14 april, Palmzondag


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Wij gedenken ... …Theodorus Johannes (Theo) Wijsman, weduwnaar van Joke Wijsman-Rijsbergen, vader, opa en overgrootvader. Theo werd geboren op 18 december 1929 en overleed op 25 januari. De afscheidsplechtigheid vond plaats op vrijdag 1 februari in de H. Willibrordkerk, waarna Theo is begraven op het parochiekerkhof. …Johanna Cornelia Hermina (Jo) van den Oord-Nagtegaal, weduwe van Cornelis Antonius van den Oord, moeder en oma. Jo werd geboren op 18 januari 1923 en overleed op 15 februari. Op dinsdag 19 februari is in besloten kring afscheid van haar genomen in de kapel van Huize Jeroen, Noordwijk. Daarna is Jo begraven op het parochiekerkhof bij de H. Willibrordkerk. …Pieternella (Nel) Groenendaal, geboren op 18 april 1929, is op 1 maart aan haar laatste reis begonnen. De afscheidsviering was op zaterdag 9 maart in de H. Willibrordkerk, waarna de crematie in besloten kring plaats heeft gevonden in crematorium Rhijnhof, Leiden. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede

Koffiepraat Na de doordeweekse viering bij de koffie wordt een (90-jarige!) parochiaan gevraagd of zij als gastvrouw op de pastorie zou willen fungeren. Volgens de diaken een mooi offer in deze veertigdagentijd. Parochiaan: nee hoor,die tijd heb ik gehad. Dan kom ik maar wat minder hoog in de hemel. Kapelaan: maar u kunt daar een kamertje naast mij krijgen. Parochiaan: o, dan doe ik het helemaal niet, want dan moet ik elke dag biechten! Els van Leuken

Het Dameskoor heeft een nieuwe dirigente: Usha Berfelo (1975) Usha is geboren in Bangladesh en werd als baby geadopteerd door een Nederlands doktersechtpaar, met aan moederskant een katholieke achtergrond. Usha heeft een zeer brede en diepgaande muzikale opleiding en achtergrond en volgde meerdere bachelors en masters aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Zij werkt in de muziekpraktijk als bevlogen koordirigente van een aantal koren, als zangpedagoge en solfège docente. Tevens houdt zij zich bezig met praktisch onderzoek binnen de muziekwereld, en is bezig haar visie te verbreden richting academisch onderzoek binnen de geesteswetenschappen: zij zal dit jaar een Master of Arts in Culturele Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam afronden. Usha heeft tijdens haar opleiding diverse modules koordirectie en samenzang gevolgd. Ook heeft zij drie zomers Summer schools koordirectie gevolgd bij the National Youth Choir of Scotland, waar zij les kreeg van o.a. topdirigenten Christopher Bell en Lászlo Norbert Nemes.

Zij is verbonden aan drie kerkkoren en een schoolkoor: -RK Dameskoor Parochiekern H. Willibrord (Oegstgeest) -Gemengd kerkkoor Ubi Caritas (Warmond) -Jongerenkoor Faith (Roelofarendsveen) waar zij inmiddels ook al een nieuw koorlid heeft ingebracht: dochter Ninthe -Schoolkoor Basisschool Kronenburgh (Rijswijk) Als dirigente legt Usha een grote nadruk op zuiverheid, intonatie en samenklank. Door het gebruik van canons en ritmespelletjes heeft het koor het gevoel dat ze gewoon wat aan het inzingen zijn, maar ondertussen wordt er in diepe lagen gewerkt aan innerlijk gehoor en klankvoorstelling – waardoor de intonatie gestaag verbetert. Usha heeft ook verschillende onderzoeksscripties geschreven op het gebied van intonatie bij koorzangers. Het Dameskoor heeft inmiddels al een aantal repetities en een ‘optreden’ onder leiding van Usha achter de rug en is heel blij met haar. Het was al snel duidelijk dat er sprake is van een ‘klik’. Wij gaan vol vertrouwen onze muzikale toekomst tegemoet! Els van Leuken, met dank aan www.ushaberfelo.nl

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-Klück e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda Bisschoppelijke Vastenactie t/m 21 april Donderdag 4 en 18 april 19.30 uur Christelijke meditatie (Pluspunt) Zaterdag 6, 13, 20 en 27 april 16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw) Zondag 7 april Voedselbank Wereldwinkel (Bondsgebouw) 20.00 uur Orgelconcert (HL kerk) Maandag 8 april! 11.00 uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie) Dinsdag 9 april 18.00 uur Samenscholen: Veertigdagentijd vastenmaaltijd (Hoeksteen) 18.50 uur Samenscholen: Veertigdagentijd vesper (Dorpskerk) 19.30 uur Samenscholen: Veertigdagentijd film Dead man walking (Hoeksteen) Woensdag 10 april 20.00 uur Vergadering Gezinswerkgroep (Pastorie) Zondag 14 april 09.30 uur Eerste Heilige Communiebijeenkomst Woensdag 17 april 10.00 uur Samenscholen: Koffieochtend (Ontmoeting/Pluspunt) Woensdag 24 april 19.30 uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie) Maandag 29 april 19.30 uur Vergadering Stuurgroep Liturgie

Familieberichten Overledenen Op woensdag 20 februari overleed op 87-jarige leeftijd Bernardus Gerardus Franciscus van der Bijl. Ben van der Bijl was ziek, maar het overlijden overviel velen toch. Vorige maand nog kregen hij en zijn vrouw Onnie de Laurentiuspenning voor het vele vrijwilligerswerk in de parochie, dat zij in alle bescheidenheid deden, o.a. de voorbereiding van de vieringen in Foreschate. Ben was een lieve man en vader die erg gemist zal worden. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Onnie en zijn kinderen en familie. De uitvaart van Ben was op woensdag 27 februari vanuit zijn geliefde H. Laurentiuskerk en daarna was zijn crematie in Lisse.

20

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Op 27 februari is op 98-jarige leeftijd overleden mevrouw Joanna (An) Cornelia van der Krogt-Jansen. Vanaf haar huwelijk woonde zij in Voorschoten, de laatste 34 jaar in de Merelhof. Zij was moeder van 6 kinderen, oma van 12 kleinkinderen en omi van 9 achterkleinkinderen. Haar man, Leen van der Krogt, is in 1983 overleden. Mevrouw Van der Krogt kwam heel trouw naar de kerk. Het laatste jaar zat zij op de speciaal voor haar klaargezette stoel rechts vooraan in de kerk, samen met haar dochter Diane. De sfeervolle avondwake was op vrijdag 1 maart in de H. Laurentiuskerk en de mooie uitvaart was op zaterdag 2 maart in voornoemde kerk, waarna zij is begraven op ons parochiekerkhof. Op vrijdag 8 maart is Petrus Adrianus Gerardus de Groot (Piet) overleden in de leeftijd van 87 jaar; zo vlak na zijn vrouw Lenie die in november overleed. Ze woonden eerst aan de Veursestraatweg in Leidschendam, daarna aan de Veurseweg in Voorschoten. Samen hadden zij de kwekerij in planten, vooral violen. Piet was jarenlang een trouwe bezoeker van de Moeder Godskerk. De uitvaart van Piet de Groot was op vrijdag 15 maart in de Sint Martinuskerk in Voorburg. Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Vacature Manager Bondsgebouw Voor de werkzaamheden ten behoeve van het Bondsgebouw zoekt de Beheercommissie een Manager (M/V) voor ca. 60 uur per maand. Deze functie is een combinatie van administratie en horeca. Variabele werktijden, deels zelf in te delen, zowel overdag als ’s avonds. De zelfstandig werkende manager zorgt voor de huidige huurders en werft ook actief nieuwe huurders. Wij bieden een passende financiële vergoeding per uur. Bent u/jij geïnteresseerd? Neem contact op met de Beheerder Bondsgebouw mevrouw Liduin Mora, per e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl of tel.: 06 1537 3904.

Ingebruikname orgel Bondsgebouw Op dinsdagavond 26 februari jl. is het orgel in de grote zaal van het Bondsgebouw officieel in gebruik genomen. Het is geschonken aan de parochiekern Voorschoten door de


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Congregatie H. Catharina van Siena, Dominicanessen van Voorschoten en is afkomstig uit Huize Bijdorp. De avond werd geopend door Dirk Gudde. Daarna volgde een korte toespraak door Bernard Reuser, voorzitter Beheercommissie, waarin het logistieke proces rond het orgel werd toegelicht. Vervolgens overhandigde Dirk Gudde een bos bloemen aan zuster Regina Plat, algemeen overste, als symbolische dank voor dit prachtige geschenk.

Daarop volgde een demonstratie van het orgel en een lezing door Richard Bot, dirigent-organist van de H. Laurentiuskerk. Het eerste deel van de avond werd afgesloten met een mini-recital door Richard Bot en het Laurentiuskoor, waarin een orgelwerk van Sweelinck en vier motetten van J. Haydn, M. Reger, E. Elgar en W. Mozart ten gehore werden gebracht.

Anglicaanse St James Parish 40 jaar Op 30 en 31 maart a.s. viert de anglicaanse St James Parish (= parochie) zijn 40-jarig jubileum. Dat gaat natuurlijk echt op zijn Engels. Want er is op zaterdag van 16.30 uur tot 22.30 uur een groot feest met een kinderprogramma, een diner en family line dancing. Line dancing is ontstaan in Amerika. De mensen dansen met elkaar in rijen. De volgende dag is er vanaf half elf een feestelijke kerkdienst waarin de bisschop van Gibraltar, bisschop Robert Innes, voorgaat, uiteraard bijgestaan door ds. Ruan Crew. St James hoort immers tot het grote anglicaanse bisdom Gibraltar dat heel Europa omvat inclusief Rusland en daarbij nog Marokko. Na de dienst is er een lunch met toespraken. Op zondag zijn ook leden van andere parochies en gemeenten hartelijk welkom. Op de foto: Ruan Crew. St James werd in april 1979 opgericht als een soort kerkplanting door de anglicaanse kerk van St John en St Philip in Den Haag. Op dat moment werd namelijk de British School in Voorschoten geopend en men verwachtte dat daaromheen een bloeiende kleine parochie zou ontstaan. Dat is ook gebeurd. Op 12 maart 1986 werd ds. Allan van deze parochie uitgenodigd voor de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten. Dat leidde ertoe dat St James lid werd van deze raad en sindsdien ook binnen de Voorschotense oecumene een bijdrage levert. Te denken is aan de Advent Carol Service in november, en aan de oecumenische diensten in januari. En zij levert ook een financiĂŤle bijdrage aan het Vluchtelingenwerk in Voorschoten. Ik vind het zelf altijd heel bijzonder dat de anglicaanse kerk hier meedoet. Want de wereldoecumene is in de jaren twintig van de twintigste eeuw in deze kerk begonnen. Zij nam het voortouw en is tegenwoordig overal in de wereld de kerk die je vol gastvrijheid toelaat tot de Holy Communion. Ik heb daarom in verschillende landen de Holy Communion ontvangen uit handen van een anglicaanse priester. Dit is iets waar de anglicaanse kerk trots op mag zijn. Ik ben er dankbaar voor en velen met mij! Freek Bakker

Het orgel is gebouwd in 1966 door orgelmaker Verschueren (Ittervoort) voor de kapel van het St. Hyacinthus Klooster te Tiel. Na sluiting van dit klooster in 2001 is het overgeplaatst naar Huize Bijdorp. Het orgel omvat 488 pijpen verdeeld over 5 registers. Het is een uniek en kwalitatief hoogstaand instrument, gestemd in een Bach-Kellner stemming, met een warme, dragende klank. Het lijkt precies op maat gemaakt voor de grote zaal van het Bondsgebouw. Door dit orgel kunnen koren nu optimaal repeteren in het Bondsgebouw, omdat de klankkleur- en volumeverhoudingen dezelfde zijn als van het koororgel in de H. Laurentiuskerk. Het prachtige orgel kan zowel tijdens concerten als bij educatieve bijeenkomsten een rol spelen, waardoor de praktische bruikbaarheid van het Bondsgebouw nu in optima forma is. R. Bot

Orgelserie 2019 Zondag 7 april starten weer de orgelconcerten die de Stichting Laurentius Orgelconcerten jaarlijks in de H. Laurentiuskerk organiseert. Het wordt de negende jaargang. Bovendien vieren we in september de tiende verjaardag van de restauratie van het Mitterreither van den Brink orgel. We hebben weer boeiende organisten uitgenodigd om te komen spelen. Susanna Veerman (Augustinuskerk, Amsterdam) en Wim Does (Aloysius- en Gertrudiskerk, Utrecht) bijten op 7 april de spits af met orgelwerken voor het grote en kleine orgel, twee- en vierhandig.

21


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Vervolg Orgelserie 2019 12 Mei laat Elina Keijzer zich horen, zij is organist van de PKN-gemeente Santpoort Noord. Petra Veenswijk is 16 juni te beluisteren, zij is organist en stimulerende kracht achter het orgel van de Maria van Jessekerk in Delft. Zondag 7 juli speelt Sander van Marion een laatste concert in Voorschoten, daar hij zijn orgelloopbaan aan het afronden is. De concerten vinden plaats in de H. Laurentiuskerk aan de Leidseweg te Voorschoten. Aanvang is 20.00 uur en het programma wordt steeds onderbroken door een korte pauze om de benen te strekken en een drankje te nuttigen. De toegang is gratis, al leven we helaas niet van de lucht. Daarom staat na afloop een collectemandje klaar voor uw gaven en giften. Zo kunnen we de kosten redelijk bijbenen. Een totaal overzicht van de orgelconcerten in Zuid Holland West vindt u in 'De Orgelgids', een boekje dat ook dit jaar weer verscheen, waarin alle concerten opgesomd staan die in de kerken van Leiden en omstreken voor 2019 staan gepland. Achter in de kerk liggen exemplaren om mee te nemen. We hopen u te mogen ontmoeten op één of vele van deze concerten. Namens de Stichting Laurentius Orgelconcerten, Peter van Beurden

De drie dagen van Pasen vieren We vieren met Pasen de opstanding van Jezus. Maar Christus is eerst door lijden en dood heen gegaan en dat hoort bij het verhaal van Pasen. We hebben God leren kennen als een God die er in de diepste duisternis is, en niet een God die het lijden ineens wegneemt. Het is de God aan wie wij ons kunnen overgeven, van Wie wij de nabijheid mogen toelaten. De God die redt en leven geeft, door alle lijden heen. Zoals de weg van Jezus ook de weg is van lijden en overgave, een weg ten leven. Je zou kunnen zeggen: Pasen is niet een feest van licht en leven, maar een feest van licht in duisternis, en leven door de dood heen. Daarom is het, dat de ene lange viering van Pasen begint op Witte Donderdag met afscheid en bedreiging, doorgaat op Goede Vrijdag met lijden en dood, en uitkomt, na de stilte van de zaterdag, op de viering van Pasen. Ik hoop dat vele parochianen weer de weg naar de kerk weten te vinden om Pasen te vieren op die manier: met de drie dagen van Pasen te beginnen op Witte Donderdag. Dirk Gudde, pastoraal werker

Palmpasen Op Palmzondag vieren wij de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Uiteraard kan een palmpaasstok daarbij niet ontbreken. De stok heeft de vorm van een kruis als verwijzing naar de kruisiging van Christus. Bovenaan zit een broodhaantje, verwijzend naar de drievoudige loochening door de apostel Petrus. Aan de stok hang je kleurige slingers, vruchten of noten. Op vrijdag 12 april is er van 15.30 uur tot 17.00 uur gelegenheid om je palmpaasstok te versieren in het Bondsgebouw (zalen 2 + 3) naast de H. Laurentiuskerk. Stokken en versieringen zijn aanwezig. Het broodhaantje en snoepjes mogen de kinderen er zelf thuis opzetten. Voor limonade en koekjes wordt gezorgd. We zullen dan ook kort het verhaal uitleggen. Kinderen die thuis zelf een Palmpasenstok maken en versieren, kunnen die mee naar de kerk nemen en meelopen in de processie. Op zondag 14 april om 11.00 uur begint de Palmzondagviering in de H. Laurentiuskerk. Dit is altijd een hele speciale gebeurtenis. Zondag 21 april om 11.00 uur is de Gezinspaasviering in de H. Laurentiuskerk. Wij zouden het fijn vinden als jullie komen! De Gezinsmiswerkgroep.

Kerkbalans De Actie Kerkbalans verloopt tot op heden voorspoedig. Zie de thermometer in het voorportaal van de kerk. Wist u dat u ook een periodieke gift kunt doen aan onze kerk en dat dit fiscaal aantrekkelijk is?

22

Paastriduüm De viering van Pasen vindt in de liturgie niet slechts op één dag plaats, maar op drie dagen. We spreken over het Paastriduüm: de drie dagen van Pasen: Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, en de Zondag van Pasen, die begint met de Paaswake. De drie dagen beginnen met de viering van Witte donderdag op de vooravond van de drie dagen. Liturgisch gezien vormen deze vieringen één geheel.

Sabbatverlof Dirk Gudde Na het weekend van Pasen, vanaf 22 april, ben ik drie maanden op sabbatverlof. Het bisdom Rotterdam heeft een regeling voor werkers in het pastoraat. Na vijf jaar kunnen zij een sabbatverlof aanvragen. Zo’n verlofperiode is bedoeld voor bezinning, studie en het werken aan vaardigheden. Het Bisdom, het Parochiebestuur en het Pastoraal Team hebben mijn aanvraag goedgekeurd. Dit betekent dat ik een wat langere periode niet in Voorschoten zal zijn. De bedoeling is even afstand te nemen van het werk. Mijn afwezigheid zal worden opgevangen door de collega’s van het Pastoraal Team, door de leden van de Pastoraatgroep, door de gebedsleiders, de bezoekgroep en vele andere vrijwilligers. Daar ben ik hun heel dankbaar voor. Na mijn sabbatperiode en de zomervakantie hoop ik opnieuw volop geïnspireerd aanwezig te zijn, de contacten met de parochianen weer op te pakken en mijn pastorale werk te hervatten. In de dagen voor Pasen hoop ik, na mijn ziekteverlof, nog aan het werk te zijn. Met vragen, opmerkingen en goede wensen kunt u mij dus nog bereiken, het gemakkelijkste per mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Dirk Gudde, pastoraal werker


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Dodenherdenking 4 mei Traditiegetrouw is er op 4 mei een oecumenische vesperviering. Dit jaar is voorganger ds. Freek Bakker. In verband met de verbouwing van de Dorpskerk vanaf april, zal deze viering plaatsvinden in Het Kruispunt. De vesperdienst, met fluitspel, orgelmuziek en samenzang, begint om 18.45 uur. Aansluitend is de gemeentelijke herdenking bij het oorlogsmonument.

Een gift op rekeningnummer NL54 INGB 0009 5999 14 t.n.v. Stichting Baby Hope te Nieuwkoop is ook van harte welkom, bijvoorbeeld om verloskoffers aan te kunnen schaffen. Alvast bedankt!

Dirk Gudde

Gezamenlijke ziekenzalving 7 mei Op dinsdag 7 mei is er in de avondmis van 19.00 uur de mogelijkheid de ziekenzalving te ontvangen. Pastoor Michel Hagen zal voorgaan in deze viering met het Laurentiuskoor. Vaak wordt een ziekenzalving bij mensen thuis of in een zorginstelling gegeven. Dikwijls ook wordt de zalving uitgesteld tot een laat moment. Het is ook mooi de ziekenzalving te ontvangen als steun en als werkzaam teken van Christus’ nabijheid in een periode van ziekte, of wanneer ouderdom het leven zwaar maakt. De zalving in de vierende gemeenschap kan een bijzondere ervaring zijn voor wie gezalfd wordt en voor de mensen om hem of haar heen. Familie is natuurlijk van harte welkom erbij te zijn.

Bloemengroep

Vindt u het ook zo vanzelfsprekend dat er elke week mooie boeketten staan in de kerk? Nu daar zit een trouwe groep vrijwilligers achter, waarvan er één zelfs al 40 jaar actief is. Sinds een jaar of zeven is Corry Zoetemelk de coördinator van de Bloemengroep. Op dit moment zijn er zes vrijwilligers. In groepjes van twee heb je volgens rooster elke 14 dagen de beurt. Als je de beurt hebt, kies je zelf de bloemen uit. Corry vertelt dat de man van de bloemenkraam op de markt al precies weet wat ze nodig heeft en zelfs bij bijzondere bestellingen de bloemen bij de kerk komt afleveren. Als er een uitvaart is, krijgt Corry dit door en zij geeft dit Als u de ziekenzalving wilt ontvangen op 7 mei, meldt u zich weer door aan degene die dan aan de beurt is. Tijdens de twee weken dat je dienst hebt, geef je regelmatig water en dan aan bij het Kerkelijk Bureau, tel. 561 2508 of kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl ? Wij zullen dan contact controleer je of de bloemen nog mooi zijn. met u opnemen. Vlak voor de Kerstdagen komen zij met de hele werkgroep samen om mooie bloemstukken te maken. Een gezellige Dirk Gudde, pastoraal werker activiteit. Vaak ontvang je complimenten en dat geeft veel Stichting Baby Hope voldoening. Moet je super groene vingers hebben voor dit werk? Dat niet, maar wel liefde voor bloemen. Ervaring is Zwanger of net beprettig, maar geen vereiste. Het is gezellig om samen bezig vallen? Wie in Nete zijn. derland woont, Heeft u interesse, neem dan contact op met Corry Zoeteheeft van de zorgmelk: tel: 071-561 3137 of mail naar: verzekeraar een mimpen08@casema.nl kraampakket ontvangen, vol met verbanden, navelklem en luiertape. Heel prettig natuurlijk, Tilly ten Thije, lid Pastoraatgroep maar het zou kunnen dat u deze materialen uiteindelijk niet De titel van deze rubriek verwijst naar een uitspraak van nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u in het ziekenhuis bent de H. Laurentius. Wij laten steeds een werkgroep of een bevallen. Gooi uw ongebruikte kraammaterialen niet enkele vrijwilliger aan het woord. Vrijwilligers die wij weg, want u kunt er levens van andere baby’s en graag in het zonnetje willen zetten. kraamvrouwen mee redden! Stichting Baby Hope zamelt de materialen in voor kraamprojecten in Tanzania, Kameroen, Ghana, Benin, Suriname en een aantal Oost-Europese landen. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, die bij kan dragen aan de afname van zuigelingensterfte. Zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken. Stichting Baby Hope geeft ze graag een sprankje hoop op een betere toekomst. Helpt u mee? In onze parochie zijn we met de werkgroep MOV in 2010 gestart met dit mooie kraamproject. U kunt de kraammaterialen inleveren bij: Willeke Schrage, Buizerderf 6 In Voorschoten. Tel. 071-561 8840. Wilt u op een andere manier helpen?

Lumen Valley 3 – Togo Voor een uitgebreide toelichting op het Vastenactieproject van 2019 verwijzen wij u naar het artikel op pagina 9 voorin deze Augustinus. Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612 208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 8 april 2019 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: arendwessel@gmail.com Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummer: NL73 INGB 0000 0201 43

Taken overgedragen In verband met de wat afnemende gezondheidstoestand van onze vroegere coördinerend koster Cees van der Ham heeft hij enkele taken overgedragen. Gebedsintenties voor Eucharistievieringen kunt u voortaan opgeven via het secretariaat, bij voorkeur per e-mail: herder20@bart.nl Graag betaling per bank. De dagkapel openen en sluiten gebeurt nu door verschillende personen, daardoor kan het voorkomen dat het tijdschema van de openingsuren afwijkt. Inmiddels gaat het goed met Cees, wij wensen hem rustige en gezegende dagen toe. Veel dank Cees voor alles wat je deed en doet voor onze gemeenschap. HR

In Memoriam Op 7 maart overleed Leni van Dort-van Munster. Zij is wijkcontactpersoon geweest in onze parochie De Goede Herder. De zinspreuk op de aankondiging luidt: 'Liefde groeit door te delen. Je kunt alleen maar liefde ontvangen door het te geven.' Op 8 maart overleed Rien Dobbelaar. Tijdens de uitvaart noemden zijn kinderen drie kenmerkende eigenschappen: soberheid, discipline en geloof. Rien heeft onnoemelijk veel voor de Kerk en de gemeenschap De Goede Herder betekend. Mogen zijn vrouw Lily en hun (klein)kinderen troost en kracht ontvangen. Plotseling overleed op 13 maart Riet van Engelshoven-den Boer. Zij is jarenlang voor De Goede Herder redac-

24

teur geweest van het Wassenaarse parochieblad De Gaffel. Riet en haar man Huub waren samen een sterk anker voor de parochie(kern). Haar man, kinderen en kleinkinderen hebben haar uit handen gegeven tijdens een plechtige en troostvolle eucharistieviering in de Goede Herderkerk. We denken aan onze lieve overledenen die in Gods liefde zijn. Met Pasen, 21 april, gezamenlijke Frans-Nederlandse Eucharistieviering met pater Mathew en pastoor M. Hagen. Aanvang 11.15 uur.

Dankwoorden 10 maart

Misintenties: opgave aan secretariaat: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Euch. vieringen: zo 9.30 uur, om de 2 weken Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Franstalige Euch. vieringen: zo 11.00 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Vieringen mei en juni Op 12 mei en 26 mei zijn er Nederlandse Eucharistievieringen om 9.30 uur; evenals op 9 (Pinksteren) en 23 juni. Het Dameskoor zal zingen op 12 mei en 9 juni. Na 23 juni volgt steeds 14 dagen later de volgende zondagsviering om 9.30 uur.

Concerten onder leiding van Anneke Huitink Palmzondag 14 april Bach's Johannespassion De Goede Herder, 16.00 uur In samenwerking met de Raad van Kerken Wassenaar Toegang vrij, gift na afloop.

Na de oecumenische viering waren er dankwoorden van ds. Jilles de Klerk voor pastoor Michel Hagen, speciaal Zaterdag 4 mei Kievietkerk, 18.45 uur voor zijn inspanningen voor de oecu- Clemens non Papa: Requiem mene. "Hoewel inmiddels pastoor in de grote Gebedsintenties april Augustinus-parochie, vindt hij altijd ruimte voor 'locale' taken, zoals deze Voor de intenties van de Mariadagkaoecumenische viering", aldus ds. De pel; Henk en An Metkemeijer-Kloos, Klerk. HR Mat van Dael, Loes Verspoor-Siero, Kees en Willy Zeevenhooven-Blonk, Mini Menken-van Paridon, Regien van der Tak-Stockman, Mary LankhofDobbelmann, Robert-Jan van der Lugt, Ben Lips, Riet Voorham, Frans Zeevenhooven, Berry de Beer, Jaap Remmerswaal, Jaap Peters, Bob Polman, Hans Klooster, Leni van Dort-van Munster, Rien Dobbelaar, Riet van Engelshoven-den Boer: 14 en 28 april. Caspar Kerckhoff, Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers: 14 april. Oecumenische viering Wassenaar-Zuid Kievietkerk, zondag 10 maart 2019 foto: Caroline Gubbels-Hamer

Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, Reinout Barge: 21 april.


Wassenaaar Gezamenlijk Wassenaarse communicanten

De Goede Week en Pasen voor gezinnen Gezinskerk Wassenaar nodigt u van harte uit om met uw (klein)kinderen op weg te gaan in de Goede Week en om het grote feest van Pasen samen te vieren:

Foto LB

In de maand maart hebben onze 19 communicanten maar liefst twee bijeenkomsten achter de rug. Op 10 maart waren ze in de Sint Willibrordus voor de start van de veertigdagentijd. De bijeenkomst bestond uit twee delen: in het eerste deel, in de kinderwoorddienst tezamen met de andere kinderen, hoorden we het verhaal Manna en praatten we erover na. Het tweede deel was speciaal voor de communicanten na afloop van de Mis van 11.00-12.00 uur. We begonnen in de sacristie waar de diaken de kinderen de kazuifels etc. liet zien. Vervolgens vertelde de diaken bij het tabernakel wat het is en Wie daarin aanwezig is. De kinderen kregen het Allerheiligste ook te zien. We leerden ook over het godslampje. Vervolgens was er in twee groepjes een mini-rondleiding door de kerk: het wijwaterbakje, de biechtstoel, het altaar en het doopvont. De kinderen kregen ook kaartjes met de betekenis van hun naam en hun patroonheilige. Er was ook tijd ingeruimd om in groepjes van 6-7 kinderen te praten over wat bidden is. De bijeenkomst werd tezamen met de ouders geĂŤindigd met het bidden van een tientje van de rozenkrans in de Mariakapel. Dat vergt nog oefening, maar dat is niet erg. Op 17 maart was er weer een centrale bijeenkomst in Voorschoten voor het hele gezin, ieder in zijn of haar leeftijdsgroep. De ouders kregen een inleiding van pastoor Michel Hagen over de Mis, dit thema was door de ouders zelf aangedragen. De communicanten hadden een plenair deel met de communicanten van Voorschoten; een groep van tegen de 35 kinderen bij elkaar en er was een deel voor knutselen met alleen de Wassenaarse communicanten.Het geheel werd afgesloten met een gezinsviering - zie ook pagina 9. Al met al zijn ze weer een stukje dichter toegegroeid naar hun Eerste H. Communie.

Vrijdag 12 april om 15.15 uur - Palmkruisen versieren In de Sloep van de Sint Willibrordus voor alle Wassenaarse gezinnen. De bijdrage in de kosten zijn â‚Ź 3,- ; voor een broodhaan dient u zelf te zorgen. Het is de bedoeling om dan ook te komen naar de Palmpasenviering op 14 april en om het kruis weg te brengen naar parochianen die dat nodig hebben (zie pag. 11). U krijgt van ons een adres mee. Zondag 14 april om 9.30 - Viering Palmzondag In de Eucharistieviering in de Sint Willibrordus vieren we Palmpasen met een Palmpaasprocessie. Ook zijn er twee kinderwoorddiensten: voor kinderen van groep 1 t/m 3 en voor kinderen vanaf groep 4. Vrijdag 19 april om 15.00 uur - Kruisweg In de Sint Willibrordus voor kinderen en volwassenen. We lopen langs de kruiswegstaties in de kerk: veertien keer stoppen we om even stil te staan bij wat Jezus is overkomen. Misdienaars dragen een kruis en kaarsen en houden stil bij elke statie (afbeelding) van de kruisweg van Jezus. Dan wordt er kort iets uitgelegd en gebeden en gaan we verder naar de volgende statie. Zo mogen we ons bewust worden wat Jezus voor ons heeft overgehad. Zaterdag 20 april om 17.00 uur - Kleuterkerk Pasen H. Augustinus Van 17.00-17.30 uur in de Sint Jozef (Parklaan 28). Dit is een zeer laagdrempelige viering voor kleuters met hun (groot)ouders, broers en zussen. Aan het begin van Kleuterkerk is er het donkere kruis gemaakt van buxustakjes. Na afloop van het Paasverhaal mogen de kinderen er zelf bloemen insteken om het kruis licht te maken. Kinderen vanaf groep vier die willen meezingen in het koortje, zijn welkom om te oefenen om 16.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Zondag 21 april om 9.30 uur - Hoogfeest van Pasen Gezinnen zijn welkom in de Mis van 9.30 uur in de Sint Willibrordus. De gezinnen kunnen een huispaaskaars mee nemen die wordt gezegend en aangestoken aan de Paaskaars van de kerk. Er is kinderwoorddienst voor twee groepen: kinderen tot groep 4 en vanaf groep 4. MdM

The Passion in Wassenaar in 2020

Patricia en Mirjam Voorstelviering Wassenaarse communicanten Op 7 april stellen de communicanten uit alle drie de Wassenaarse kernen zich aan u voor tijdens de viering van 9.30 uur in de Sint Willibrordus kerk. U bent van harte welkom! In alle kerken komt ook een poster te hangen met alle communicanten, met dank aan Tjeppe Ettema die daarvoor de foto's maakte. MdM

In de maarteditie van De Augustinus las u reeds op pagina 27 een artikel over de voorbereidingen voor The Passion in Wassenaar in 2020. Binnenkort volgt er meer informatie. The Passion is niet alleen voor Wassenaar maar Augustinus-breed. Er zijn musici nodig, acteurs en actrices, medewerkers voor kostuums, catering en ondersteuning. Doe mee!

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

Veertigdagentijd

Sint Jozeffeest

Al gestopt met roken? Of alcohol verminderd, dan wel laten staan? Of zijn de goede voornemens al verzand? Het zijn allemaal goede ideeën die worden aangedragen. Welke ervan haalbaar zijn om zelf toe te passen mag ieder voor zichzelf bepalen. Het vastentrommeltje is lijkt mij verleden tijd, maar mogelijk ook een herintreder! Goed dat er wat nieuwe gedachten zijn over hoe soberheid betracht kan worden in deze veertigdagentijd.

Dinsdagavond 19 maart jl. hebben wij met een feestelijke eucharistieviering het Sint Jozeffeest gevierd. Mgr. A. van Luyn sdb en pastoor Michel Hagen waren voorgangers, de Magnificat Cantorij zong onder leiding van Rien Calis, en er waren veel parochianen die kwamen meevieren. Na afloop koffie mèt gebak in SION! Helemaal gezellig!

Nostalgie

Er is reeds één vesperviering voorbij, die kon niet meer aangekondigd worden in ons vorige parochieblad. Op 22 maart jl. was de vesperviering in de Messiaskerk. Op vrijdag 12 april a.s. is de vesperviering in onze Sint Jozefkerk. Aanvang 19.00 uur. Deze vespervieringen worden gehouden in samenwerking met de Messiaskerk.

Ik ben dezer dagen in het verleden gedoken. Een trouwe parochiaan, die helaas niet meer zoveel in de kerk kan komen vanwege lichamelijke ongemakken, stuurde mij een briefje toe. Met wat herinneringen uit 1948 / 1949. Het nostalgische prentje, met achterop het gebedje, kwam uit de nalatenschap van haar echtgenoot Cor, toen nog een Corretje. Haar eigen ochtendgebed van de Kleuterschool (van vóór de oorlog…!) kon zij moeiteloos door de telefoon aan mij voordragen. Gelukkig stuurde zij mij een geschreven versie! 'Goedemorgen lieve Jezus / ik breng U mijn eerste groet / Gij liet mij rustig slapen / Ik dank U Jezus zoet. Ik geef U geheel mijn hartje / o luister even nu / ik speel en bid en werk / vandaag mijn Jezus lief voor U. Help mij, opdat ik deze dag / heel braaf mag zijn niet stout / opdat U, Pa en Moeder / ja ieder van mij houdt. Maria lieve Moeder / Sint Jozef beste vriend / mijn schutspatroon mijn engel / Bescherm tesaam Uw kind.' Ook het gebedje dat u op de foto ziet komt uit die tijd. Mooi om dat weer eens te lezen!

26

Vesperviering in de veertigdagentijd

Nostalgische afbeelding! Foto: EvdW

Het gebedje was nog drie keer zo lang, dit is het laatste deel. Aandoenlijk! Foto EvdW

Vastenactie Achterin de kerk staat weer het offerblok. Er hangen folders aan met informatie over de Vastenactie. Er zal in de veertigdagentijd twee keer gecollecteerd worden voor de Vastenactie. Vanuit het bisdom Rotterdam zijn er diverse acties: Netwerk van Liefde. Doet een beetje denken aan de SIREreclame: ’Doeslief’. Hoognodig, in deze tijd waarin iedereen denkt oeverloos zijn frustraties, dan wel woede te kunnen botvieren en openlijk te uiten op Twitter en/of Facebook en meer van dit soort communicatiemiddelen. Ook stelt het bisdom voor om de Voedselbank te gedenken. Wij doen dat door permanent onderdak te verschaffen (iedere week) in SION. Ook heeft de Voedselbank een mooi voorraadkamertje in de pastorie in gebruik. Mgr. Van den Hende heeft dit jaar uitgeroepen tot ‘Jaar van de Roepingen’. Wie weet hoe jonge mensen hierdoor aangesproken worden.


Parochiekern St Jozef - Wassenaaar Kerkbalans De leuke foto die de vorige editie van De Augustinus op de voorplaat sierde staat ook op de website van het bisdom Rotterdam. Een goede start, de Kerkbalans is een actie die actueel blijft! Van de wind kunnen wij, maar ook de kerk, niet leven!

Maria van Eikenduinen Kent u het kerkhof aan de Laan van Eik en Duinen in Den Haag? Er staat een heel mooi Mariabeeld: Moeder van Zeven Smarten. 'De rijke historie van Oud Eik en Duinen gaat terug naar een klein kerkhofje in 1247, dat hoorde bij de kapel van het gehucht Eik en Duinen dat toen net gebouwd was. De restanten van deze kapel, die gewijd was aan ‘Onze Lieve Vrouw van Seven Weeën' torenen als stille getuigen nog steeds hoog uit boven de talloze grafmonumenten. Sinds de eerste begrafenis in 1247 groeide het kerkhofje uit tot een begraafplaats met allure. En die allure onderscheidt Oud Eik en Duinen nog steeds van veel andere begraafplaatsen.' Het boekje: Maria van Eikenduinen, dat mij werd aangereikt door een parochiaan, vertelt in statige bewoordingen hoe die geschiedenis is verlopen, vanaf 1247. ‘Het was vooral in dagen van tegenspoed, oorlog en ziekten dat ons volk, Maria’s smarten gedenkend, tot haar bad, dat toch de ramp mocht worden afgewend en de vrede weer mocht terugkeren.' Op 15 september viert de kerk het Feest der Zeven Smarten van de H. Maagd Maria waar zij vooral wordt geëerd als koningin der martelaren en medeverlosseres.

U las reeds in de vorige De Augustinus over de voorbereidingen van The Passion voor Wassenaar. Let op: niet alleen voor Wassenaar, het is Augustinus-breed! Doe mee!

Kerkbijdrage / Musical Wassenaarse Passion 2020 In de februari editie schreef ik dat ondanks het dalend aantal parochianen en dalend kerkbezoek de inkomsten minder dalen. De gemiddelde kerkbijdrage per deelnemer is gelukkig gestegen. Ook voor 2019 hoop ik dat we dat met ons allen waar kunnen maken. Dus vergeet de Jozefgemeenschap niet. Als Beheercommissie zijn we er met de begroting van uitgegaan dat nog veel Jozefparochianen een bijdrage blijven geven om de kerk in stand te houden. De jaarlijks geplande uitgaven voor groot onderhoud zijn de komende jaren gelukkig niet zo hoog, ervan uitgaande dat er geen onverwachte reparaties nodig zijn.

Passion 2020 Uiterlijk juli wordt er beslist of de musical doorgang zal vinden in april 2020. De repetities starten dan in september dit jaar. Het hangt een beetje af van de toegezegde inkomsten en beloofde giften in natura of we het plaatje financieel kunnen rond krijgen. Ook op de 'beursvloer' in Wassenaar op 26 maart zullen we actief giften in natura werven. Kent u in uw omgeving mensen die nog een financiële ondersteuning kunnen geven, dan horen we dat graag. Gabrie Lansbergen

Een klein deel van de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag.

Pasen Alle vieringen staan vermeld in het liturgierooster. Ik wens u goede vieringen voor zover u daaraan kunt en wilt deelnemen. Zeker hele fijne en goede Paasdagen. Van harte voor u allen een Zalig Pasen gewenst. Emmy van der Wilk.

land had al wel een landelijke inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Voor zelfstandige onderdelen van het R.K. Kerkgenootschap, zoals parochies, was het mogelijk om zich zelfstandig in te schrijven, maar geldt geen inschrijvingsplicht. Parochies ontvangen hun KvK-nummer in maart of april 2019. Dat gebeurt per e-mail van de Kamer van Koophandel met het bewijs van inschrijving. Parochies hoeven hiervoor niets te doen; zij behoeven zich niet zelf bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Het bisdom regelt dit voor hen in samenwerking met het landelijke secretariaat van het R.K. Kerkgenootschap. Parochies kunnen het KvK-nummer straks gebruiken als hiernaar wordt gevraagd door leveranciers, zoals energie- en telecombedrijven en andere organisaties waar de parochie een contract mee afsluit. Over wijzigingen in de aanvraagprocedure van gratis VOG’s volgt vóór de zomer informatie vanuit het bisdom. Bron: Bisdom Rotterdam

Inschrijving parochies bij de Kamer van Koophandel vanwege eHerkenning Alle parochies van de R.K. Kerk krijgen in het voorjaar van 2019 een KvK-nummer, voor zover zij hierover nog niet beschikken. In een brief aan parochiebesturen schrijft algemeen econoom John Bakker over de aanleiding: 'Met de voortschrijdende digitalisering neemt de vraag toe om ook parochies digitaal te kunnen laten communiceren met de overheid.' Het R.K. Kerkgenootschap in Neder-

Kamer van Koophandel (Foto: Dan Kamminga)

Misintenties 7 april: Maria Cleophas-Dresmé // Petronella van der Hulst-Zoet // Zuster Elizabeth van der Wilk. 13 april: Taeke Graafsma. 21 april: Petronella van der Hulst-Zoet // Maria Cleophas-Dresmé // Zuster Elizabeth van der Wilk. 27 april: Taeke Graafsma.

Parochieagenda 31 mrt. 7 april

Zomertijd Collecte diaconie en koffie na de viering. 11 april Handwerken 10 uur Beheercie. 20 uur 13 april Zat.avond Palmviering 21 april Hoogfeest van Pasen 24 april Parochiebestuur 19.30 uur 25 april Handwerken 10 uur 27 april Zat.avond viering. 29 april t/m 5 mei schoolvakantie

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie: ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook de Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de week om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): e-mail: LF@brackel.info tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

Rubens: De Verrijzenis van Christus in de Onze-Lieve-Vrouwekathdraal / Antwerpen

Over het ‘Onze Vader’ 'Bidden gebeurt vanuit je binnenste' Een christen is een mens die de nieuwe brandende braamstruik aanschouwt, de openbaring van een God die geen onuitspreekbare naam heeft, maar die aan zijn kinderen vraagt om Hem als 'Vader' aan te roepen. Om zich te laten vernieuwen door zijn macht en om zijn goedheid te weerspiegelen in deze wereld. Als Jezus het Onze Vader introduceert, doet Hij dit door afstand te nemen van twee groeperingen uit zijn tijd. Allereerst de schijnheiligen: "Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen" (Mt 6,5). Er zijn mensen die in staat zijn atheïstische gebeden uit te spreken, zonder God, en ze doen dat om bewonderd te worden door de

28

mensen. Maar al te vaak zien we mensen die naar de kerk gaan en daar de hele dag doorbrengen, of iedere dag naar de kerk gaan, maar ondertussen anderen haten of slecht over hen spreken. Dat is een schande! Je kunt dan beter niet naar de kerk gaan, want je leeft alsof je een atheïst bent. Maar als je naar de kerk gaat, leef dan als kind en geef een waar getuigenis, geen anti-getuigenis. Het christelijk gebed heeft daarentegen geen andere geloofwaardige getuige dan het eigen geweten. Daar vindt een zeer intense dialoog met de Vader plaats: "Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is" (Mt. 6,6). Vervolgens neemt Jezus afstand van het gebed van de heidenen: "Gebruik dan geen omhaal van woorden (...) want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen

vinden" (Mt. 6,7). Hier verwijst Jezus wellicht naar de captatio benevolentiae, die vereist was bij veel oude gebeden: de goddelijkheid moest op een bepaalde manier gerustgesteld worden door een lange serie van lof en ook gebeden. Denk maar aan het tafereel op de berg Karmel, toen de profeet Elia de priesters van Baäl uitdaagde. Zij schreeuwden, dansten en vroegen om talloze dingen, opdat hun God naar hen zou luisteren. Maar Elia was stil, en de Heer openbaarde zich aan hem. De heidenen denken dat je bidt door te spreken, spreken en nog eens spreken. Ik denk ook aan de vele christenen die geloven dat bidden betekent - neem mij niet kwalijk - 'tot God spreken als tegen een papegaai'. Nee! Bidden gebeurt vanuit je hart, vanuit je binnenste. "Als je bidt", zegt Jezus, "wend je dan tot God als een kind tot zijn vader, die weet welke dingen we nodig hebben al voordat wij ze vragen" (vgl. Mt. 6,8). Het zou ook een stil gebed kunnen zijn, het Onze Vader: het is uiteindelijk enkel nodig om je in het zicht van God te plaatsen, door je zijn vaderlijke liefde te herinneren. Dat is genoeg om verhoord te worden. Het is mooi te bedenken dat onze God geen offers nodig heeft om zijn gunsten te verkrijgen! Onze God heeft niets nodig: in het gebed vraagt Hij slechts dat wij een communicatiekanaal openlaten voor Hem, om steeds te ontdekken dat we zijn zeer geliefde kinderen zijn. En Hij heeft ons heel erg lief. Paus Franciscus bron: KN


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Gezangen van Pro Deo tussen Kerstmis en Pasen Zo tussen Kerstmis en Pasen is een goede tijd voor Pro Deo om haar repertoire ten toon te spreiden. Daar zijn altijd wel een paar oude getrouwe nummers bij, evergreens, die we allemaal mee kunnen zingen, maar ook een paar sprankelende nieuwe nummers. Een paar Latijnse gezangen, om de sfeer en de traditie die we allemaal zo waarderen warm te houden. Een Duits lied - 'O Haupt voll Blut und Wunden' - omdat dat zo goed bij de tijd hoort, en een paar Engelse gezangen (van Rutter natuurlijk), omdat die zo mooi in het gehoor liggen. En dan natuurlijk een keur van Nederlandse liederen, meestal van Oosterhuis, onze favoriete tekstdichter. Daar is er één bij waarvan ik graag een stukje bij u speciaal onder de aandacht wil brengen: 'Ongezien' van Oosterhuis/ Löwenthal. Dat is heel speciaal. Eerst zingt een sopraan: “Die mij getrokken uit de schoot, mij mens genoemd hebt en geëigend, mijn ogen wende aan het licht”. Dan zingt de alt, dan een tenor, en vervolgens het hele koor: “Mijn voeten zette dat ik stond, mij hebt doen weten dat ik gaan kon, dat ik zou komen waar Gij zijt“ Dan weer de sopraan. En zo verder . “Die als ik neerzit aan de kant van weg en omweg, moe en dorstig, mij overschaduwt met uw naam”. Wij zingen dit lied dit jaar wel twee keer: op Palmzondag én op Goede Vrijdag. En dan is het weer het Hoogfeest van Pasen. Een tijd van schitterende liederen. Natuurlijk zijn alle Paasliederen mooi, maar ik noem u er twee, omdat wij die op 1e Paasdag zingen: 'Dan zal ik leven'' van Oosterhuis en Oomen en het 'Hallelujah' van Händel. Het eerste is een juichend lied. Het begint zacht en ingetogen, maar na een paar strofen klinkt het luidkeels juichend, vol sprankelende tonen waarin het koor zich volledig kan uitleven. En dat doet het dan ook. Ten tenslotte het 'Hallelujah' van Händel. Het traditionele gezang bij feesten, 9 bladzijden lang. Alsof het koor nooit moe wordt! En het wordt ook nooit moe om die prachtige gezangen ten gehore te brengen, ter meerdere eer en glorie van God. Pelgrim

Toelichting: Vieringen op Witte Donderdag t/m Paaszondag

Foto: Hans van Spronssen

Stille Omgang 16 maart 2019 Ca 35 parochianen uit onze parochie namen afgelopen zaterdagavond 16 maart deel aan de Stille Omgang in Amsterdam. Op de foto de groep vóór vertrek naar de omgang in de Kruitbergkerk in Amsterdam.

Sedert een paar jaren rouleren de vieringen in de Goede Week over de drie Wassenaarse kerken; een belangrijke reden hiervoor is het afnemend aantal priesters dat in onze gehele parochie (met zes kerken!) kan voorgaan. Dit betekent voor wat betreft de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag voor de drie Wassenaarse kerken samen: - één Witte Donderdagviering op donderdag 18 april in de St. Jozef - één Kruiswegviering op Goede Vrijdag 19 april in de St. Willibrordus voor kinderen én volwassenen.

The Passion in Rotterdam in april 2012 Bron: ANP

OPROEP: Gaat u (gratis) mee naar 'The Passion' komende Witte Donderdag 18 april a.s.? Ons bisdom wil aan iedereen de gelegenheid geven om de komende uitvoering van 'The Passion' in Dordrecht niet via de TV, maar in persoon mee te maken. Deze uitvoering vindt - zoals gebruikelijk - op Witte Donderdag 's avonds plaats, dus dit jaar op do. 18 april a.s. De door het bisdom ter beschikking gestelde bus vertrekt op die dag tussen 15.30-16.00 uur uit onze parochie H. Augustinus naar Dordrecht. Voorafgaand aan het bijwonen van de uitvoering nemen wij deel aan een eucharistieviering in Dordrecht met als celebrant onze bisschop mgr. Van den Hende. Meer informatie over het bijwonen van deze Passion kunt u lezen op blz. 10 van dit nummer. LB

Bron: christelijkeverhalen.nl

- één viering - de zgn. Kruishulde op de avond van Goede Vrijdag 19 april in de St. Willibrordus met zang door Pro Deo - op Paaszaterdag 20 april één plechtige Paaswake in de St. Willibrordus met zang door Pro Deo. NOOT: Buiten de bovengenoemde regeling vallen de volgende vieringen: - op Paaszaterdag 20 april is er in de St. Jozefkerk om 17.00 uur een Kleuterkerk met als thema Pasen. - op Eerste Paasdag 21 april is er in alle 3 de Wassenaarse kerken een feestelijke eucharistieviering. In de St. Willibrordus is dit met zang door Pro Deo. Verder komen de kinderen bij aanvang van de viering met brandende kaarsen de kerk in processie binnen met de priester, die de brandende officiële Paarskaars meedraagt. Daarna is er voor de kinderen een KinderWoordDienst. Voor aanvangstijden: zie de Liturgische Agenda op blz. 17. LB

Bron: www.johnhain.com

29


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Misintenties Zondag 31 maart: Gerardina Duiveman Woensdag 3 april: Gerardina Duiveman

Voorbereiding Eerste H. Communie: assistent-misdienaars

Zaterdag 6 april: Gerardina Duiveman Foto: MdM

Uitnodiging tot deelname Als aspect van de voorbereiding op de aan de '24 uur voor de Heer' Eerste H. Communie krijgen alle 1e communicanten van dit jaar in de voorbereidingsperiode tot 23 juni, op een zondag de gelegenheid om assistent-misdienaar te zijn. De bedoeling is dat zij hierdoor ervaren wat de taken van een misdienaar zoal inhouden, maar ook om nog meer dan in de kerkbanken betrokken te zijn bij de eucharistie. Zo waren op zondag 10 maart als eersten aan de beurt Daan en Jakub met de hulp van de ervaren misdienaars Kirsten en Olivia - om dit mee te maken. Op de foto v.l.n.r Daan, Jakub, Kirsten en Olivia. LB

In Memoriam ​ Op 101-jarige leeftijd is op 9 maart 2019 overleden mw. Gerardina Henrica Duiveman. Zij woonde aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat 351. De uitvaartplechtigheid heeft plaats gevonden op 14 maart jl. in onze kerk, waarna zij is gecremeerd. Moge zij rusten in Gods licht en vrede.

Onze bisschop roept de parochianen van alle parochies in het bisdom op tot deelname aan de gebedsactie '24 uur voor de Heer'. Oorspronkelijk is dit een initiatief van de paus in 2015. Deze gebedsactie van 24 uur wordt dit jaar gehouden in de periode van vrijdagmorgen 29 maart tot zaterdagmorgen 30 maart. Voor onze hele parochie zal dit plaats vinden in de St. Willibrordus; de actie vangt op die vrijdag aan om 09.00u met een eucharistieviering en eindigt op de zaterdag daarna ook met een eucharistieviering om 09.00u. Uiteraard kan iedereen op elk moment binnenlopen en zo lang blijven als hij/zij wil. Omdat het de bedoeling is dat er gedurende die 24 uur steeds tenminste 2 personen aanwezig zijn, is het verzoek dat een aantal personen zich aanmeldt om een tijdslot van 30 minuten of een veelvoud daarvan voor hun rekening te nemen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de uitgebreide informatie hierover op blz. 10 van dit nummer. NOOT: Het zal - gezien het moment dat dit nummer van De Augustinus op uw deurmat valt - zeer waarschijnlijk zó zijn dat een aantal van u dit artikel té laat, d.w.z. pas na zaterdag 30 maart 's morgens onder ogen krijgt. Maar wij vinden dit onderwerp toch dermate van belang - mede gezien een mogelijke herhaling volgend jaar - dat wij u hiervan toch in kennis willen stellen. LB

Zondag 7 april: Gijsbertha van Gilst-Gardien, Kees van der Kooij, Gerardina Duiveman, Frans van der Berg, familie Oosterveer-Compier, Bernard Bosse Woensdag 10 april: Gerardina Duiveman Zondag 14 april: Corrie Knaap, Nico Winnubst, Gerardina Duiveman, overleden ouders Van der Zwet-Zonneveld Woensdag 17 april: Gerardina Duiveman Paaszaterdag 20 april/Paaswake: Dirk de Vlugt, Marloes Beijersbergen, Rob van Leeuwen, Koos Ruygrok, Gerardina Duiveman, overleden ouders Van der Kroft-van den IJssel, overleden ouders Van Spronssen-Remmerswaal Zondag 21 april (1e Paasdag): Nicolaas van der Zijden, Clasina van Winden-van der Ham, Leen Kortekaas, Ton Gordijn, Bob Knijf, Kees van der Kooij, Dick en Mien van Leeuwen-Schoorl, Gerardina Duiveman, Josephine Westgeest-van der Stap en overleden familie, Coby Heijstek en overleden familie, Johannes Knaap, Corrie Knaap, overleden ouders Knaap-Remmerswaal, overleden ouders Van der Zwet-Zonneveld, Bernard Bosse Maandag 22 april (2e Paasdag): Gerardina Duiveman Woensdag 24 april: Gerardina Duiveman Zondag 28 april: Frans van der Berg, Johannes en Geertruida Remmerswaal-Overklift Vaupel Klein

Voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS Bestuur Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl Secretaris: vacature Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393, e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417, e-mail: jan.ko@ziggo.nl

Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen. Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Redactie De Augustinus Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Wassenaar Gezamenlijk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Mirjam Aerden (MdM) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1: vacature • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Augustinus QR-code Website Parochie H. Augustinus Facebookpagina

Inleverdatum kopij meinummer 2019 uiterlijk 10 april 2019: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 27 april - 2 juni 2019 Verschijningsdatum: 16 april 2019 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids Tekst: Hagenpreken.nl, kleurplaat: parochiemariamagdalena.nl

Jezus leeft! Alleluia! Zalig Pasen! Daar komt een mevrouw aanrennen. Het is Maria Magdalena. Ze hoort bij de vrienden van Jezus. Ze roept: Petrus, Johannes! Kom gauw mee naar het graf van Jezus. De steen ligt er niet meer voor en het graf is leeg! Iemand heeft het lichaam van Jezus weggehaald!" Petrus en Johannes gaan meteen mee. Ze zien het: het graf is open. Petrus stapt naar binnen, en even later Johannes ook. Ze zien de doeken die om Jezus heen zaten op de grond liggen. De grote doek die over zijn hoofd lag, ligt netjes opgevouwen. Johannes zegt: "Maar natuurlijk! Ze hebben Jezus niet weggehaald, Hij is zelf weggegaan. Jezus leeft! Alleluia!"

Profile for Parochie H. Augustinus

De Augustinus April 2019  

De Augustinus April 2019  

Advertisement