De Augustinus okt 2022

Page 1

Jaargang 8 nr 8 1 - 30 oktober

De Augustinus Oktober 2022

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, 1e secr., Emmy van der Wilk, 2e secr. + PR, Jan Konst, adviseur begraafplaatsen. Onder vlnr: Pim Kouwenhoven, vicevz., Joost Westgeest, alg. lid, Dick Remmerswaal, gebouwen, vacatures: personeel en vrijwilligers, penningmeester.

Parochiebestuur Na de zomer gaan alle werkgroepen weer aan de slag. Ook het Parochiebestuur. Eerst de Augustinuslezing, hierover wordt u verderop in dit blad geïnformeerd. En in dezelfde week was er de 'Augustinusborrel'. Dit is een bijeenkomst van het Pastoraal Team, het Parochiebestuur, de Pastoraatgroepen, de Beheercommissies en medewerkers van de secretariaten. Vrijdagavond 2 september, het was schitterend weer, werden tafels en stoelen in de tuin van de pastorie van de H.Willibrordparochiekern in Oegstgeest neergezet. Na een ingetogen gebedsdienst in de kerk nam men plaats aan de tafels. Kennismaking, herkenning en horen van elkaars werkzaamheden vormden de kern van de gesprekken. Zeer verhelderend, waardoor de werksfeer in de komende tijd alleen maar beter wordt. Dank aan de mensen die zo hard gewerkt hebben in de catering! Als je de krant leest vallen wij van de ene crisis in de andere. Stikstof, energie, financiële problemen, studieschulden bij jonge mensen, waar moet iedereen wonen, vluchtelingen, asielzoekers. Het is goed dat er in onze kerken ruimte en tijd is voor rust en bezin-

2

Goed om na deze onwijs hete zomer er met elkaar weer aan te gaan staan. Goed om onze parochiegemeenschap op deze manier te laten doorgaan. Emmy van der Wilk, 2de secretaris Parochiebestuur

Kinderen bidden de rozenkrans. Oktober 2021. Bron: Kerk in Nood

ning. Al die hectiek in de maatschappij maakt dat rustpunten nodig zijn. Dank zij het Pastoraal Team, de koren, de kosters, medewerkers die zorgen voor roosters, medewerkers die zorgen dat alles schoongemaakt wordt, medewerkers die koffie na de vieringen verzorgen, Kerkbalansmedewerkers, Gezinskerkwerkers, allemaal onmisbaar. Juist ook aan deze parochianen, die altijd maar weer zorgen dat 'alles' kan doorgaan, in de kerk, in de sacristie, in de tuin, op het kerkhof, heel veel dank! Want zonder al deze medewerkers zouden wij met lege handen staan.

Oktober, Mariamaand Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe

Bij de voorplaat Buddy en Snooky bevelen van harte de Alpha cursus aan! Foto: pastoor Rochus Franken


Mensen dragen mensen Ergens in Canada staat een standbeeld. Het beeld stelt een jongen voor, die zijn gehandicapte broertje op de rug draagt. Dit beeld is daar neergezet ter ere van een jongen van vijftien. Hij droeg, in een tijd dat er geen auto's of bussen waren, elke dag zijn broertje naar school. Dat deed hij jaren lang, elke dag, 15 kilometer ver. Voorbijgangers vroegen hem vaak: "Is hij niet veel te zwaar voor je"? Dan antwoordde de jongen: "Hij is niet zwaar. Hij is mijn broer." Mensen dragen mensen. Ze zeggen: "Hij is niet zwaar. Hij is mijn broer." Mensen dragen mensen niet alleen lichamelijk. Als iemand verdriet heeft en je luistert naar zijn of haar verhaal, dan draag je een mens. En de behoefte is zo groot aan mensen die echt kunnen luisteren. Het valt me iedere keer op bij mensen die hun man of vrouw hebben verloren. Er gaat dan zoveel door je heen. Wat heerlijk als je dan tegen iemand aan kunt praten, aan wie je die gevoelens kwijt kunt, die niet tegen je preekt maar die gewoon luistert en een beetje meevoelt. Mensen die luisteren maken de liefde van God zichtbaar. Want de naam van God is in de Bijbel 'Ik ben die is'. Dat mogen we lezen als 'Ik ga met jou mee. Ik sta aan jouw kant. Bij Mij is een mens ten diepste veilig.' Uiteindelijk is dat ook de taak van onze parochie: de liefde van God zichtbaar maken in onze buurt, in onze woonplaats Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar of Voorschoten. Dat is zeker geen gemakkelijke taak. Maar het is wel, denk ik, de roeping van onze parochie. Het is haar bestaansreden. Ieder van ons mag daar op zijn of haar wijze een steentje aan bijdragen. Geen gemakkelijke taak, maar wel een taak die de moeite waard is. Pastoor Rochus Franken

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 22 23 24 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 4 in 1 Gedachten van uw pastoor Katwijk - H. Joannes de Doper Liturgische Agenda 5 kerken Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Wassenaar - De Goede Herder Wassenaar Gezamenlijk Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef Oegstgeest - H. Willibrord Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

Uitgave van de parochie H. Augustinus, verschijnt 10 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor R. Franken Eindredacteur: E. van Leuken 2e Eindredacteur: A. van der Valk Locatieredacteuren: Katwijk: P. Hagenaars, P. van Houwelingen Oegstgeest: vacature Voorschoten: C. Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: H. Reuser, E. van der Wilk Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Ch. van Steijn Bisdom/Wereldkerk: E. van der Wilk Augustinus, 4 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: E. van Leuken De Augustinus-kids: A. van der Valk Website: www. parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem 3


Pastoraal Team Uit het Pastoraal Team

Pastoor Rochus Franken, diaken Peter Winnubst, pastor Kees van Vliet en pastoraal werker Sjoerd Zuidersma (v.l.n.r.)

Heb oog voor elkaar Tijdens de Augustinusweek hebben we mogen genieten van de Augustinuslezing van Norbert Schnell. Voor wie hier helaas niet bij kon zijn staat in deze Augustinus een mooi geschreven verslag, om na te lezen. De lezing was een hoopvolle uitleg over ‘het samen Kerk zijn'. Hoe we samen Kerk kunnen vormen. Als in iedere relatie, is de relatie die wij met Christus hebben, ook een relatie waar je aan wil werken, om deze te laten bloeien en groeien. Dit werken aan jouw relatie met God, kun je doen door je op te laden door bijvoorbeeld naar de kerk te gaan, op zondag of door de week. Door gebed, het in gesprek gaan met Christus en met Hem jouw zorgen en vreugden te delen. Aan je relatie met God werken is echter meer dan dat.

en voeten. Zo heb je oog voor elkaar en kun je het oor van de ander vinden. Door oog en oor voor de ander te hebben, door lief te hebben, geduld te tonen en niet te oordelen, ontstaat begrip voor de De eerste voorlichtingsavond over ander. de centrale gezinscatechese in onze parochie zal zijn op 28 sepDoor je in te zetten, in bijvoorbeeld tember, om 20.00 uur in het Bondsvrijwilligerswerk, vanuit de onvoor- gebouw in Voorschoten. Op deze waardelijke liefde van Christus, kun avond wordt samen met het Pastoje jezelf en jouw tijd delen. In Gods raal Team en de vrijwilligers het ogen zijn wij allemaal gelijk, nie- programma besproken voor het mand is beter, niemand is minder, komende jaar. U bent van harte we zijn gelijk in ons anders zijn. Dit welkom. maakt ons Gods geliefden. Wanneer u uw kindje wilt laten Dit kunnen we met elkaar delen dopen in onze parochie kunt u door open te staan voor elkaar. contact opnemen met de eerst Door begrip te hebben voor elkaar aangesprokene voor de doop: diaen voor onszelf hebben we oog ken Peter Winnubst. Hij is in alle voor de diversiteit van Gods schep- parochiekernen verantwoordelijk ping, zijn we samen op weg, in voor de voorbereiding en voor de Christus verbonden. doop. Diaken Peter Winnubst

Ook volgens Norbert Schnell betekent het: betrokken zijn bij elkaar. Gelovig zijn, christelijk zijn, ben je niet alleen in woord of in kerkgang. Je bent het vanuit jouw hele doen en laten, vanuit jouw houding naar de ander en naar jezelf! Dit doe je door naar elkaar om te zien. Door oog te hebben voor elkaar kunnen we iets betekenen voor de ander. Door de ander te steunen, een luisterend oor te bieden, een kopje koffie te delen, kunnen wij ook zelf troost en geluk vinden. Door elkaar te steunen en te troosten, geef je Christus’ liefde handen

4

Vanaf 1 oktober is het zover en mogen wij ons nieuwe teamlid verwelkomen. De pastoraal werker Sjoerd Zuidersma zal per 1 oktober werkzaam zijn in onze parochie. Hij kijkt er naar uit u allemaal te mogen ontmoeten. Zijn presentatieviering in onze parochie zal zijn op zaterdag 8 oktober om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk in Voorschoten. Deze feestelijke eucharistieviering zal worden voorgegaan door Mgr. Van den Hende. Na deze viering is er gelegenheid om kennis te maken met pastoraal werker Sjoerd Zuidersma onder het genot van een feestelijk hapje en drankje. Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Omzien naar elkaar, bron: rkk (Ramon Mangold)

Diaken Peter Winnubst


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk De DOCAT is een toegankelijke vertaling van de sociale leer van de katholieke Kerk Op 1 september overhandigde Leo Fijen aan bisschop Van den Hende een eerste exemplaar van de DOCAT, een van oorsprong Duitse uitgave waarin voor jongeren de sociale leer van de Kerk op een toegankelijke manier wordt gepresenteerd. Bisschop Van den Hende nam in het bisdom Rotterdam het initiatief tot de Nederlandse vertaling. In het voorwoord bij de DOCAT zegt paus Franciscus: “We kunnen met de kracht van het evangelie de wereld werkelijk veranderen.” Tijdens de WJD@Home op Ameland dit jaar kondigde bisschop Van den Hende de DOCAT aan bij de jongeren en zegde de deelnemers een exemplaar toe. De DOCAT zal een belangrijke rol spelen op weg naar de WJD 2023 in Lissabon.

DOCAT in het Nederlands. Foto: Ramon Mangold

Dit najaar zal de DOCAT officieel in het bisdom Rotterdam worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst, waarvoor op de eerste plaats de diakens van het bisdom worden uitgenodigd. De DOCAT is voor parochies en PCI’en van het bisdom Rotterdam verkrijgbaar bij het bisdom Zij kunnen hiervoor contact opnemen via bureau@bisdomrotterdam.nl. Pastorale beroepskrachten, parochies en PCI’en ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

Hulp richt zich o.a. op huiswerkondersteuning, naschoolse opvang en het uitdelen van voedsel en kleding. Bron: HoPe

van de Peruaanse regio Cusco en wijde omgeving aan het terugdringen van armoede, aan goed onderwijs en gezondheidszorg. Daarmee draagt HoPe bij aan het gevoel van eigenwaarde en de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer NL 69 RABO 0300 2760 87 t.n.v. Stichting HoPe Nederland of doneren in de deurcollecte op 8 en 9 oktober.

Bisschop Van den Hende verving bisschop Liesen bij de start van het studiejaar op Bovendonk Op vrijdag 26 augustus startte seminarie Bovendonk in Hoeven het studiejaar met een eucharistieviering waarin bisschop Van den

Hende twee studenten aanstelde tot lector. De bisschop deed dat op verzoek van bisschop Liesen van Breda, die vanwege ziekte verhinderd was. Rector Kuipers van Bovendonk heet iedereen welkom aan het begin van de viering: de bisschop, studenten en hun familie, rectoren en gedelegeerden van de participerende bisdommen, docenten en leden van de staf van Bovendonk. Namens het bisdom Rotterdam is spirituaal Rochus Franken van Vronesteyn aanwezig en concelebreert. Onder de aanwezige docenten is Daphne van Roosendaal aanwezig vanuit het bisdom Rotterdam. Zij verzorgt dit studiejaar het vak communicatie. En Annemieke de Jong - van Campen, werkzaam in de parochie Pax Christi. Zij doceert praktische theologie. De studenten die de aanstelling tot lector ontvangen zijn Arjen Gernaert, diakenstudent voor het bisdom Breda, en Wouter Druwé, priesterstudent voor het bisdom Antwerpen. In zijn homilie wijst bisschop van den Hende erop dat het lectoraat vroeger een van de 'kleine wijdingen' was op weg naar het diaconaat en het priesterschap. Bisschop Van den Hende: “Lector zijn betekent dat je als gelovige mens, gedoopt en wel en gevormd en wel door de Geest, je hart opent en je beschikbaar stelt voor de dienst van het woord." Bron: Bisdom Rotterdam

Bron: Bisdom Rotterdam

Diaconiecollecte voor stichting HoPe op 8 en 9 oktober HoPe staat voor Holanda-Perú. De stichting werkt al decennia lang samen met de armste bevolking

Opening studiejaar priesteropleiding Bovendonk, 26 augustus 2022. Foto: Bisdom Breda

5


Spiritualiteit De toekomst van onze parochie. Hoe komt zij tot bloei (4) Wat vooraf ging In het boek ‘Als God renoveert’ ontwikkelt de Canadese priester James Mallon een praktische aanpak voor parochies die vitaal willen worden en die een toekomst willen hebben. Inmiddels is dit boek een wereldwijde bestseller geworden!

Een nieuw vuur Bij nieuwe evangelisatie gaat het om het doorgeven van het evangelie met nieuw vuur, nieuwe methodes en nieuwe uitdrukkingswijzen. In 2012 vond een bisschoppensynode plaats over de nieuwe evangelisatie. Paus Franciscus schreef naar aanleiding hiervan een apostolische exhortatie met de titel Evangelii Gaudium. (Over de vreugde van het evangelie.)

De centrale stelling van Mallon is: "We verkeren in een identiteitscrisis. We zijn vergeten welk doel de kerk heeft!" Maar wat is dan het doel van de Kerk? Onze ‘core business’ is volgens Mallon de opdracht van de Heer zelf uit het evangelie van Mattheus: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.” (Mt 28,19-20) De kern hiervan is het woord leerling. “Léérlingen maken. Dat is de kern van de zaak en de lens waardoor we alle activiteiten van de Kerk moeten bekijken – alle pastorale programma’s, alle uitgaven en alle manieren waarop we onze gebouwen gebruiken.” (blz. 26) De toekomst van onze parochie. Hoe komt zij tot bloei? (4) Enkele citaten uit het boek: “Dit is wat de absolute kern vormt van Christus’ opdracht aan de kerk: leerlingen maken.” (blz. 24) “Een leerling van Jezus Christus zijn betekent: je verbinden aan een levenslang proces van leren van en over Jezus de meester, Jezus de leraar. (..) Discipel of leerling worden betekent dat je je aan een dergelijk groeiproces overgeeft. (blz. 25)” Hoe? “Hoe gaan we die leerlingen maken? Als een leerling iemand is die leert, die naar groei snakt, die hongert naar kennis, hoe gaat dit dan in zijn werk? We weten dat het feit dat iemand in Jezus gelooft of naar de kerk gaat, niet persé betekent dat hij of zij deze honger heeft. Er moet iets gebeuren om die honger wakker te schudden.” (blz. 26,27) De boodschap tot één woord teruggebracht: Jezus Mallon gelooft dat deze honger ontstaat als we aansluiten bij de ‘nieuwe evangelisatie’ waar de Paus om vraagt. En de kern daarvan is: “Jezus Christus moet opnieuw worden voorgesteld.”(blz. 28) “Uiteindelijk kan de boodschap tot één woord worden teruggebracht: Jezus.” Het gaat hier niet om kennis over Jezus maar om “het besef dat het mogelijk is Hem te kennen en door Hem persoonlijk gekend en bemind te worden.” (blz. 27)

6

Door Jezus persoonlijk gekend en bemind worden Wat Mallon zegt over het persoonlijk kennen van Jezus sluit aan bij wat Paus Franciscus hierover schrijft: “Ik nodig alle christenen, overal, op dit moment uit tot een hernieuwde persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus, of tenminste een openheid om Hem te ontmoeten; ik vraag u allen om dit zonder voorbehoud elke dag te doen. Niemand mag denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar bedoeld is, want ‘niemand is uitgesloten van de vreugde die de Heer brengt’. De Heer stelt degenen die hiervoor gaan niet teleur; elke keer dat wij een stap in de richting van Jezus zetten, komen we tot het besef dat Hij er al is en Hij reeds met open armen op ons wacht (…)” (Evangelii Gaudium, nr. 3). “Ik ben het nooit moe om die woorden van Benedictus XVI te herhalen die ons naar de kern van het evangelie leiden: ‘Aan het begin van het christen zijn staat niet een ethische beslissing of een grootse gedachte, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon die aan ons leven een nieuwe horizon en daarmee zijn definitieve richting gaf.’” (Evangelii Gaudium, nr. 7) Wordt vervolgd. Pastoor Rochus Franken

ALS GOD RENOVEERT. De parochie van onderhoud naar bloei 2019 Adveniat, Baarn ISBN 978-94-9209-377-6


Spiritualiteit Sint Franciscus, heilige van de maand

De vogelpreek van Franciscus Bron: Pentagram boekwinkel

Sint Franciscus van Assisi en respect voor de schepping Het valt mij op dat veel mensen niet weten dat Werelddierendag teruggaat op Sint Franciscus van Assisi (1182-1226). Franciscus nam afstand van de rijke lakenhandel van zijn aardse vader en koos voor het evangelie van eenvoud van de hemelse Vader. Hij had veel respect voor de natuur en een bijzondere band met de dieren. De liturgie viert zijn feest op 4 oktober en daarom wordt op die dag ook Werelddierendag gehouden. De encycliek ‘Laudato Sí’ van paus Franciscus Toen Jorge Bergoglio in 2013 tot paus werd gekozen noemde hij zich naar Franciscus van Assisi. Waarom? Omdat hij de levenshouding en het voorbeeld van deze man van evangelische eenvoud van groot belang, ja noodzakelijk, vindt voor onze tijd. In zijn encycliek 'Laudato Si' laat de paus zich inspireren door de franciscaanse spiritualiteit en roept hij op tot respect voor de natuur, die immers schepping van God is en ‘het gemeenschappelijke huis voor alle mensen’.

Duurzaamheid vraagt, volgens de paus, om aandacht en offers van alle mensen, ook en juist van die in het rijke Westen. De bewoners van het zuidelijke halfrond dragen helaas de grootste lasten van de dramatische klimaatsveranderingen. Pleidooi voor een integrale ecologie De genoemde encycliek telt circa 140 pagina’s en is ook te vinden op www.rkdocumenten.nl. Ik wil u vriendelijk en dringend oproepen deze (soms moeilijke) tekst te lezen. Het gaat immers om een actuele, een inhoudelijk rijke, en daarmee waardevolle tekst. Ik kan hier slechts enkele thema’s noemen: de encycliek spreekt over wegwerpcultuur, biodiversiteit, technologie, integrale ecologie, foutief antropocentrisme en christelijke bronnen die wegen tonen naar een ‘nieuw bondgenootschap tussen mensheid en milieu’. Er wordt in onze tijd veel gesproken over duurzaamheid. Terecht! Wijze wetenschappers hebben paus Franciscus geholpen en zijn encycliek biedt waarlijk een helder licht en goede wegen om ‘het gemeenschappelijk huis van de mensheid’ te behoeden en te renoveren. Nevenstaand gebed kan gebeden worden en kan dienen als bezinningstekst. Pastor Kees van Vliet

Gebed voor onze aarde Almachtige God, die aanwezig bent in heel het universum en in het kleinste van uw schepselen, Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft, stort over ons de kracht van uw liefde uit opdat wij het leven en de schoonheid behoeden. Dompel ons onder in vrede opdat wij als broeders en zusters leven zonder iemand schade te berokkenen. O God van de armen, help ons de verwaarloosden te hulp te komen en degenen die op deze aarde vergeten worden, en in uw ogen zo veel waarde hebben. Genees ons leven, opdat wij beschermers zijn van de wereld en geen roofdieren, opdat wij schoonheid zaaien en geen vervuiling noch vernieling. Raak de harten van hen die alleen winst nastreven ten koste van de aarde en de armen. Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken, met bewondering te beschouwen, te erkennen dat wij ten diepste één zijn met alle schepselen op onze weg naar uw oneindig licht. Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent. Ondersteun ons, zo bidden wij U, in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. (uit: Laudato Sí, 2015) 7


Augustinus 4 in 1 Maandkalender OKTOBER 2022 04 08

Feest van St. Franciscus, p. 7 Presentatiepastoraal werker Sjoerd Zuidersma, zie p. 4

9/ 11 17/ 11

Introductie Alpha/Smulpaap, p.10 Verdiepingsavond over het liturgisch jaar, zie onder

Verdiepingsavond: het ritme van het liturgisch jaar verrijkt ons leven In ons hart leeft het verlangen naar een leven dat verder gaat dan materiële zorgen en dat wordt gekenmerkt door innerlijke vrede, goede relaties met dierbaren, je gedragen weten door God, vertrouwen op een menswaardige toekomst. Het katholieke liturgisch jaar tilt het alledaagse leven op en wil christenen inspireren bij hun taak, door het menselijke leven te verbinden met het leven en de zending van Jezus Christus. Advent, Kerstmis, veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren hebben direct te maken met de persoon van Jezus Christus en daarmee ook met onze diepere menselijke verlangens. Datum: Inleider: Plaats: Aanmelden bij:

donderdag 17 november 20.00-21.45 uur pastor dr. Kees van Vliet pastorie H. Willibrordkerk, Oegstgeest ctm.van.vliet@planet.nl

Pastor Kees van Vliet Sjoerd Zuidersma, foto EvL

Sjoerd Zuidersma (geb. 1980) is pastoraal werker van het bisdom Rotterdam. Hij is opgegroeid in Nootdorp. Na de sportopleidingenCIOS en de ALO (sportmanagement) heeft hij gymles gegeven in een township in Zuid-Afrika. Teruggekomen in Nederland is hij begonnen met de theologiestudie in Utrecht. Daarna begon zijn loopbaan in de Kerk als jongerenwerker en na afronding van zijn studie als pastoraal werker voor de parochie H. Thomas te Alphen aan den Rijn. Per 1 oktober 2022 is hij werkzaam voor onze parochie. Hij kijkt ernaar uit u te ontmoeten, zijn taken liggen met name bij de catechese en het jeugd- en jongerenwerk. In een volgend nummer van De Augustinus komt een gesprek met Sjoerd Zuidersma. Bron: Sint Vitusparochie

8

Els van Leuken


Augustinus 4 in 1 Sta op mijn liefste, kom toch mijn schoonste! Over hoe Eros de Kerk zal vernieuwen Onder deze titel begon dr. Norbert Schnell zijn Augustinuslezing op woensdag 31 augustus jl. Na jarenlang onderzoek is hij tot een andere kijk op de Kerk gekomen. Bovenstaande tekst is afkomstig uit het Hooglied, een profaan liefdesgedicht waarin je Adonai als de bruidegom en het volk van Christus als de bruid kunt lezen. Daaruit ontstond het beeld van de Kerk als de bruid van Christus. Metaforen structureren onze werkelijkheid en bepalen ons handelen en denken, bijvoorbeeld: tijd = geld. We gebruiken ‘geld’ om iets over de tijd te zeggen. Afrikanen denken anders, zij zeggen: het Westen heeft de klok, Afrika de tijd. We spreken over God in metaforen, omdat hij voor ons niet te begrijpen is. Enerzijds is Hij een strenge rechter, waarvoor je op moet passen (God ziet alles) en waardoor je bang bent voor het leven. Anderzijds is God ook een (barmhartige) Vader. Een metafoor laat altijd maar een deel van de werkelijkheid zien. De Kerk kan op verschillende manieren gezien worden: als hiërarchie, lichaam van Christus, sacrament (beeld van Vaticanum II), Gods volk onderweg, communio (gemeenschap). De Kerk als instituut is een ‘societas perfecta’, een volmaakte maatschappij. Dit is geen bijbels beeld, maar stamt uit de filosofie. Eind 19de eeuw werden zowel de Kerk als de Staat gezien als ‘societas perfecta’ en was er een strikte scheiding tussen beide. De stelling van dr. Schnell is: we zijn vastgelopen in dat institutionele denken. We hebben dus nieuwe metaforen nodig. Het bruidsmotief heeft betrekking op het beeld van de Kerk als bruid van Christus: we zijn op weg naar een groot feest van liefde en vreugde. Twee aspecten van de liefde: Eros, de aardse liefde en Agapè, de goddelijke liefde Eros treedt naar buiten, wil verbinden, agapè komt van boven, zuivert de eros uit. Eros wordt als egoïstisch beschouwd, agapè als altruïstisch, maar dat is een valse tegenstelling. Het zijn twee neutrale grootheden, die zowel egoïstisch als altruïstisch kunnen zijn. Alle verschijningsvormen zeggen iets over de liefde van God. Affectie, eros, agapè en vriendschap doordringen elkaar, horen bij elkaar. Wat betekent dit nu voor het Kerk zijn? We zien de Kerk zowel als mysterie, van boven naar beneden, als communio, wederzijdse gemeenschap, en als missie, zending. Taizé is een andere manier van kerkzijn. Jongeren zijn uitgekeken op het instituut, zij willen geraakt worden door eros. Zij moeten dus op een andere manier tot de Eucharistie geleid worden. De missie van de Kerk is vervat in de opdracht: gaat

Dr. Norbert Schnell, bij zijn afscheid als rector van Bovendonk op 27 juni 2021, terwijl hij zijn opvolger een cadeautje aanbiedt, bron: bisdom Breda

uit over de hele wereld en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Deze missie is terug te leiden op Lucas 10, vers 1 – 9, Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen. Hoe kom je als Kerk in een andere manier van leven? Door te durven in relaties te leven, je te laten raken, verbinden. Zie ook het verhaal van Jezus en Zacheüs. Wat is er nodig om je te laten raken? Je veilig voelen; de Kerk is geen veilige organisatie: zo zijn er verschillende vleugels, orthodox en progressief, als priester doe je het nooit goed. Ook de mening van de maatschappij is van invloed op het veilig voelen. Tenslotte: paus, bisschop en pastoor hebben de macht. Hoe werk je aan een veilig klimaat? Door het opschorten van oordelen – zie het verhaal van de overspelige vrouw; door te stoppen met over elkaar te praten; door open te staan voor wat er om je heen gebeurt; door verantwoordelijkheid te nemen, in beweging te komen. We moeten de beweging maken van institutioneel naar relationeel denken: • van organisatie naar gemeenschap met elkaar • veel meer in het hier en nu leven • minder bezig zijn met de zorgen van morgen • geen organisatie van vrijwilligers, maar een gemeenschap met leden • minder binnenkerkelijk, liturgisch bezig zijn, maar naar buiten gaan. Els van Leuken 9


Augustinus 4 in 1

Waarom heet jullie Alpha 'Smulpaap'? Tja, als katholieken zijn we natuurlijk ook een beetje Bourgondisch. Geniet daarom van eenvoudige, afwisselende en alom gewaardeerde gerechten. Jouw smaakpapillen zullen hemels worden verrast. Bovendien krijg je vier keer een speciale culinaire ervaring uit een ander land. En het mooie is: je hoeft alleen maar aan te schuiven!

Praktische informatie Twijfel je of het iets voor je is? Kom 9 november kijken om 19.30 uur op de pastorie in Oegstgeest, aan de Rhijngeesterstraatweg 35. Ingang aan de achterkant van de kerk/pastorie. Dit is een geheel vrijblijvende informatiebijeenkomst. De Smulpaap/Alpha start op woensdag 9 november 2022 om 19.30 uur.

Alpha - Smulpaap in 2022/23 Vragen voor iedereen, of je nu niet, wel, of een beetje gelooft Ons leven is vaak druk. Elke dag stellen we onszelf vragen. Zoals: “Wat gaat de dag brengen? Wat trek ik aan? Krijg ik vandaag alles af?” Er zijn ook grotere vragen. “Hoe word ik gelukkig? Hoe leef ik mijn droom?” Dit zijn grote vragen en vaak is er maar weinig tijd om hier goed over na te denken.

De bijeenkomsten daarna zijn gepland op de volgende woensdagen: 16, 23, 30 november en 7, 14 december 2022 11, 18, 25 januari en 1, 8 februari 2023 Dan beginnen we om 18.30 uur met een maaltijd. Info kun je ook krijgen bij: Pastoor Franken: rochusfranken@outlook.com Reinoud Kaasschieter: alpha.jozefkerk@hotmail.com

Een plek waar je de tijd neemt Smulpaap/Alpha is een plek waar je die tijd neemt. Samen ga je op zoek naar antwoorden. Je ontdekt ook of en welke antwoorden het christelijk geloof geeft.

Hé, ik ken je nog niet. Wie ben je? Je ontmoet leuke nieuwe mensen en bespreekt je vragen en ideeën met ze. De avond begint met een gezellige maaltijd. Zo leer je elkaar op een ontspannen manier beter kennen. Na het eten kijken we naar een documentaire. Daarna is er alle ruimte om hierover door te praten in kleine groepen.

10

Wat is gezelliger dan samen eten?


Gedachten van uw pastoor Waarom het in de kerk niet saai is? (5) Wat vooraf ging Is de kerk saai ? Ik kan die vraag pas echt beantwoorden als ik me afvraag met welk doel ik naar de kerk ga. Het gaat in de kerk, als het goed is, over de vraag: Hoe kom ik in contact met God? Hoe wordt God meer dan een idee voor mij? Hoe wordt God ‘echt’ in mijn leven? God openbaart zich in Jezus Christus als een persoon. En een persoon leer je uiteindelijk pas kennen door met hem of haar te praten, door elkaar te leren kennen als vrienden, door een relatie aan te gaan. We gaan naar de eucharistieviering en ontvangen de Communie omdat we onze relatie met Christus willen onderhouden. We willen Hem ontmoeten. Dit nu is precies het doel van de eucharistie: een persoonlijke ontmoeting met Christus in de heilige Communie! In de Communie zegt Jezus tegen mij: ‘Alles wat van mij is, is van jou. Mijn kracht, mijn goedheid., mijn liefde, ze zijn van jou om er uit te leven.’ Waarom het in de kerk niet saai is? (5) Het verhaal van een krijgsgevangene Een Amerikaan zit in de Tweede Wereldoorlog als krijgsgevangene in een Japans kamp. Hij wordt slecht behandeld maar niet zo slecht als een Japanner die de Amerikanen geholpen heeft. De bewakers martelen hem elke dag en geven hem niets te eten. Elke avond geeft de Amerikaan hem de helft van zijn karige voedsel. Op een dag is de Japanner stervende. De Amerikaan zegt: “Wees niet bang. Geef je leven aan Jezus. Je zal eeuwig gelukkig met Hem zijn.” De Japanner kijkt hem aan en zegt: “Als deze Jezus op jou lijkt, wil ik hem graag ontmoeten.”

H. Willibrordkerk, Oegstgeest, foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe

Een kracht binnen in je Jezus is dus niet een model dat we van buitenaf navolgen, maar iemand die ons van binnenuit kracht geeft. De Communie wil zo verkrijgen dat Jezus innerlijk in ons leeft. Het doel is dat Hij door ons heen werkt om zijn liefde aan onze wereld te geven. Zoals de krijgsgevangene zei: “Als deze Jezus op jou lijkt, wil ik hem graag ontmoeten.”

God máákt ons goed Die krijgsgevangene kan dat alleen zeggen als de Communie ons verandert. De Communie wil ons veranderen in liefdevolle goede mensen. Mensen denken soms dat je goed je best moet doen en dat God dan tevreden over je is. Dit is niet juist. God is Dat is wat de Communie tot stand wil brengen: dat niet tevreden over ons wanneer wij ons gedragen als goede mensen. God máákt ons goed. Proeft u het mensen dit van ons kunnen zeggen! verschil? Dichter bij elkaar is onmogelijk! Bij de Communie ontstaat er, als het goed is, eenheid C.S. Lewis formuleert het zo. “Vandaar dat een tussen Christus en mij. Het is de meest intieme een- christen er anders voorstaat dan andere mensen die proberen goed te zijn. Zij hopen door goed te zijn God heid die er bestaat! te behagen als er een God bestaat; of als zij menen Op de Wereldjongerendagen in Keulen in 2005 ver- van niet, dan hopen zij tenminste de goedkeuring van telde paus Benedictus XVI aan de jongeren: “Het Li- andere mensen te verdienen. chaam en Bloed van Christus worden ons gegeven Maar de christen meent dat al het goede wat hij doet voortkomt uit het Christusleven binnen in hem. Hij zodat wij op onze beurt veranderd worden. Wijzelf worden Lichaam van Christus. Hij is binnen in denkt niet dat God ons zal liefhebben omdat we goed ons, en wij zijn in Hem. Zijn innerlijke bewogenheid, zijn, maar dat God ons goed zal maken omdat hij ons gedrevenheid, en kracht komen in ons en willen zich liefheeft.” (C.S.Lewis, Onversneden christendom, blz. daarna naar anderen verspreiden totdat ze de wereld 71) vullen, zodat zijn liefde echt de overheersende maatPastoor Rochus Franken staf in de wereld wordt.”

11


Parochiekern Katwijk – H. Joannes de Doper Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242​ Pastorie: Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk tel. 071 – 402 9402 e-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl website: www.joannesdedoper.nl Secretariaat: openingstijden: di, do en vr van 8.45-11.45 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Ralph Severens e-mail: ralph4321@hotmail.com

Kinderwoorddienst

Op 17 september hadden we onze eerste bijeenkomst. Gezellig dat jullie er weer waren. We willen jullie voor 2 vieringen uitnodigen: voor de gezinsvieringen op 2 en 16 oktober. We hebben ook al goed nieuws voor de adventsperiode. Er is vanaf de gezinsviering 1e adventszondag, iedere zondag KWD. Je kunt deze alvast noteren zodat je er geen een gaat missen. Tot dan! Marit en Linnsey

Parochiekerk: H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk Kerkhofbeheerder: Anneke Noordermeer, tel. 06 1390 6411 IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 Secretaris Beheercommissie: Paul van Houwelingen e-mail: pvhouwelingen@gmail.com

Meedoen We zijn alweer begin oktober. De lange warme en ook zeer droge zomer ligt achter ons. Scholieren en studenten zijn inmiddels aan hun dagelijkse ritme van naar school gaan en studie gewend. De laatste zomervakantiegangers zijn weer thuis. De dagen worden korter. Om ons heen worden we geconfronteerd met de ene na de andere crisis: energiecrisis, stikstofcrisis...ik heb alle crises dan nog niet eens genoemd. Ik weet niet hoe het u/jullie vergaat, maar ik word er bepaald niet vrolijk van. Wat is het dan goed om je geborgen te weten in Gods hand en dat mede te ondervinden door aangesloten te zijn bij een kerkgenootschap. Op 4 september jl. openden we tijdens de viering het nieuwe seizoen. De vele werkgroepen, gevormd door meer dan zoveel enthousiaste vrijwilligers, hebben zich tijdens deze viering aan de kerkgemeenschap gepresenteerd! Wilt u/jij door deel te nemen aan één van de vele werkgroepen ook een bijdrage gaan leveren aan het vitaal houden van onze geloofsgemeenschap? Meld u/jij je dan vooral aan bij één of meerdere van de werkgroepen! Helaas moest, noodgedwongen, ook een viertal vrijwilligers hun inzet beëindigen. In het voorjaar kwam er door een tekort aan bezetting van het Pastorale Team een eind aan de zaterdagavondvieringen in onze H. Joannes de Doperkerk. Daarmee kwam er ook een eind aan de medewerking van onze cantors Marianne van Denzel, Marten van der Meer, Niek van der Meij en Ron Noordermeer. Bij deze wil ik hen, namens onze gemeenschap, voor hun inzet in deze heel hartelijk dankzeggen. Jeanne van der Valk zal eind dit jaar na 22 jaar haar functie als financiëel beheerder gaan neerleggen. Gelukkig kunnen we in Sandra van der Bent in januari ’23 een opvolgster/nieuwe vrijwilliger gaan begroeten. Welliswaar geen vrijwilliger, maar begin oktober kunnen we Sjoerd Zuidersma als pastoraal werker binnen onze parochie H. Augustinus begroeten. Heel fijn dat het overbelaste Pastoraal Team na het vertrek van Boris weer versterkt gaat worden! Namens onze parochiekern wens ik Sjoerd een hartelijk welkom en veel heil en zegen binnen onze gemeenschap toe.

Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe

12

Het ‘meedoen’ beperkt zich echter niet tot het louter meedoen aan één van de vele werkgroepen. Het uit zich ook in het omzien naar elkaar, maar vooral in de eucharistievieringen. Daarin ontmoeten we immers de Heer en elkaar. Dat is mijns inziens wat ons samen KERK maakt. Daarom aanstaande en daaropvolgende zondagen graag tot ziens in de H. Joannes de Doper in de Kerkstraat in Katwijk aan den Rijn. Leen de Best, voorzitter BC


Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper ‘Ik fiets al veertig jaar voorbij… nooit binnen geweest!’

Actie Kerkbalans

Zo gaaf om bovenstaande reactie te horen van een Katwijk Zeeër na ons woord van welkom bij zijn binnenkomst op de Open Monumentendag. Maar wat dacht je van deze reacties: ‘Echt waar, in zeven maanden gebouwd?’, ‘Mogen we echt naar de gewelven klimmen?’, ‘Die pastoor kon pas schilderen zeg, wat een mooie kruiswegstaties!’, ‘Mag ik echt even op het orgel spelen?’, ‘Hebben ze hier nog steeds schoolvieringen zoals vroeger met pastoor Raadschelders?’

Wat een jaar beleven we, lieve mensen. De coronacrisis een beetje achter de rug (hopen we tenminste) en dan doemt daar de ene nieuwe crisis na de andere op. We worden allemaal hard geraakt in onze portemonnee, ook onze parochiekern. Daarom nog even een reminder met de vraag of u aandacht wilt geven aan uw toezegging voor Actie Kerkbalans van dit lopende jaar,

Foto: Gerard Bol

We mochten deze middag 169 bezoekers begroeten, waaronder ook veel kinderen die bijna allemaal de kerktoren in gingen. Vragen over het kerkgebouw werden beantwoord, veel foto’s en filmpjes werden er door bezoekers gemaakt, rondleidingen werden er gegeven, de stilte werd in kerkbanken opgezocht, veel kaarsjes werden er aangestoken en er werd genoten van het concert van Niek van der Meij op het prachtige Reilorgel. Dank voor ieders inzet en enthousiasme om de mooie geheimen van ons schitterende kerkgebouw te delen met alle bezoekers. Namens de werkgroep Open Monumentendag, Gerard Bol

Inmiddels zit de zomertijd er op en komt de organisatie van Actie Kerkbalans 2023 er weer aan. De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ blijft overeind en wordt verder uitgewerkt. Als Kerk willen we nl. niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst van waarde blijven voor mensen die verbinding en verdieping zoeken. Op 5 oktober a.s. vindt de eerste diocesane ‘Meet & Greet’ plaats voor de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze meeting worden o.a. ervaringsverhalen gedeeld van parochies die in 2022 een eigen lokale folder maakten. Het afgelopen jaar konden parochies gebruik maken van deze vernieuwde ondersteuning, ook onze parochiekern greep deze kans aan, en zo ontving u begin dit jaar onze eerste, eigen kerkbalansfolder, met mooie foto’s van diverse evenementen en activiteiten en pakkende uitspraken van parochianen. We gaan door op deze ingeslagen weg en we hopen in januari weer een aansprekende folder bij u te bezorgen als bijlage bij uw papieren of digitale documenten. Tot slot dank aan u allen voor uw kerkbijdrage 2022, en met frisse moed maken we ons op voor Actie Kerkbalans 2023. Anneke van der Valk, Coördinator Actie Kerkbalans

13


Parochiekern Katwijk - H. Joannes de Doper

Foto's: juf Greetje

Schoolviering Inmiddels is het schooljaar al weer in volle gang. Het blijft altijd een spannend moment wanneer de schooldeuren weer open gaan na de zomervakantie. In de eerste week kwamen alle kinderen, leerkrachten, ouders en zelfs de taalklas van RKBS de Horizon bijeen in onze kerk. Natuurlijk om met elkaar bewust het nieuwe schooljaar in te gaan. In het thema ‘Je mag er zijn’ werd er gezongen, gebeden en geluisterd naar het bijbelverhaal van het verloren schaap. Pastor Van Vliet was ook weer aanwezig en bad met de aanwezigen het ‘Onze Vader’. Bijzonder was het dat ook de kinderen uit de taalklas vanuit de Oekraïne, Syrië en Afghanistan aanwezig waren. Voor hen zongen we het lied: ‘Met open armen word je ontvangen’. Ook De Vrolijke Noot zong nog een toepasselijk lied. Wat is het toch fijn om als hele schoolgemeenschap op deze manier het schooljaar te kunnen starten! Agnes Bol

14

De viering werd gestart met dit gebed: Goede God, De eerste week van het nieuwe schooljaar is alweer bijna voorbij. We hebben geprobeerd om sterk te beginnen. Vol goede moed. Met vertrouwen in onszelf en elkaar. We willen van dit schooljaar een vruchtbaar jaar maken. Een jaar waarin iedereen meedoet. Waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt. Waarin we van elkaar kunnen genieten. Juist omdat iedereen anders is. Wilt u ons helpen om dat vol te houden? Ook als er ruzie komt. Ook als het leren moeilijk is. Ook als er verdriet is. Geef ons ogen die een ander echt zien, liefde en geduld om goed met elkaar om te gaan, zodat dit schooljaar een onvergetelijk jaar wordt!


Parochiekern Katwijk -H. Joannes de Doper

Wilhelmus Paulus Adrianus (Wil) van Rijn Geboren 06-09-1950 Overleden 06-09-2022 Echtgenoot van Kuintje van Rijn-van Beekum Wil was binnen onze parochiekern bekend van het aanbloemen van het ruwhouten paaskruis. Gedurende 25 jaar heeft hij, tot voor enkele jaren, deze taak met passie en kundigheid uitgevoerd. Op Stille Zaterdag begon hij al in de vroege morgen met het sorteren van de bloemen die bij de bloemenhulde tijdens de kruiswegvieringen van Goede Vrijdag bij het kruis waren neergelegd, en vervolgens bedenken hoe hij deze zou rangschikken. Belangrijk was daarbij het hart van het kruis, dat moest er natuurlijk uitspringen. Het resultaat was telkens schitterend. Onze parochiekern is Wil veel dank verschuldigd. Hij is begraven op ons kerkhof op 10 sept. Rust zacht Wil.

VOEDSELMANDEN: Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw warme aandacht voor. Inleveren tijdens de openingstijden van het parochiekernsecretariaat, op de dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

Bron: pixabay.com

kampenonline.nl

Koffiedrinken:

in 'de kleine JOANNES' Zondag 16 oktober

Huwelijk

Na elkaar het jawoord gegeven te hebben in het Katwijkse gemeenHeilig Doopsel tehuis op 8 augustus, hebben MaVoor al uw vragen over het Doop- rike van Duijvenbode en Gijsbertus sel: E-mail: joannesdedoper.kat- Cornelis Rob Meijvogel elkaar het wijk@casema.nl met als vermel- jawoord gegeven in onze H. Joanding Heilig Doopsel. nes de Doperkerk.

Wilhelmina Elisabeth (Willy) den Haan-Nederpel, echtgenote van Jan den Haan. Zij werd geboren op 9 juli 1945 en is op 27 augustus overleden. Afscheid van Willy heeft plaatsgevonden op 1 september in de Hervormde kerk in Rijnsburg, waarna zij begeleid is naar de begraafplaats naast de Hervormde kerk. Marinus Schaart, echtgenoot van Alie Schaart-Hermans. Hij werd geboren op 26 oktober 1936 en is op 28 augustus overleden. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 2 september in de aula van crematorium Duin- en Bollenstreek te Lisse.

15


Liturgische Agenda van za. 1 oktober t/m woe. 2 november 2022 Datum

Feesten / heiligen

H. Joannes de Doper / Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

en bijzonderheden

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

za. 1-okt. 09.30 EV

Pastor Van Vliet / De Vrolijke Noot

11.00 EV

Pastoor Van der Helm / Dameskoor / KWD / koffiedrinken

Achtentwintigste zondag 10.00 EV door het jaar

Pastor Van Vliet / ds. Padmos / Cantemus

11.00 EV

Pastoor Franken / Gemengd koor / KWD

Negenentwintigste zondag door het jaar

09.30 EV

Pastoor Franken / Vocalis / koffiedrinken

11.00 EV

Pastoor Franken / Schola / KWD

Dertigste zondag door het jaar

09.30 EV

Pastor Van Vliet / Vocalis

11.00 EV

Pastor Van Vliet / Dameskoor / koffiedrinken

zo. 30-okt.

Eenendertigste zondag door het jaar

09.30 EV

Pastoor Franken / Cantemus

11.00 EV

Pastoor Franken

di. 1-nov.

Allerheiligen

wo. 2-nov.

Allerzielen

19.30 EV

Pastoor Franken Allerzielenviering

zo. 2-okt.

Zevenentwinigste zondag door het jaar

za. 8-okt.

zo. 9-okt. za. 15-okt. zo. 16-okt. za. 22-okt. zo. 23-okt. za. 29-okt.

PW Zuidersma 19.30 WGV Allerzielenviering / Cantemus / koffiedrinken

Deze vieringen worden gestreamd

Vieringen door de week Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag

09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u

EV EV EV EV EV

Pastoor Franken Pastoor Franken Pastor Van Vliet Pastoor Franken Pastoor Franken

H. Laurentius en DMG St. Willibrordus H. Joannes de Doper H. Willibrord De Goede Herder

Voorschoten Wassenaar Katwijk Oegstgeest Wassenaar

Vieringen tehuizen Woensdag Vrijdag Vrijdag Woensdag Vrijdag Woensdag Woensdag 16

05 okt. 07 okt. 14 okt. 19 okt. 21 okt. 26 okt. 26 okt.

15.30 u 11.00 u 16.30 u 11.00 u 11.00 u 10.30 u 11.00 u

Adegeest, Voorschoten Sophiekehuis, Wassenaar De Wilbert, Katwijk Johannahuis, Wassenaar Wijckerslooth, Oegstgeest Overduin, Katwijk Vlietwijk, Voorschoten

Pastoor Franken Pastor Van Vliet Pastor Van Vliet Pastoor Kurvers P. van Beurden Diaken Winnubst N. Langstraat


Liturgische Agenda van za. 1 oktober t/m woe. 2 november 2022 De Goede Herder / Wassenaar

H. Laurentius en DMG / Voorschoten

Stoeplaan 4

Leidseweg 98

11.00 EV 16.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

19.30 WGV

19.00 EV

Pastor Van Vliet / cantor / organist

Pastoor Franken / Dameskoor

09.30 EV

Pastoor Franken / Pro Deo / koffiedrinken

19.00 EV

Mgr. Van der Hende / Pastoor Franken + Past. Team / presentatie- viering S. Zuidersma

19.00 EV

Pater Moons ofm / Magnificat Cantorij

11.00 EV

Pater Mattheus / Laurentiuskoor

09.30 EV

Pastoor Franken / Semper Fidelis / KWD

19.00 EV

Pastor Van Vliet / Magnificat Cantorij

09.30 EV

Pastor Van Vliet / Pro Deo / koffiedrinken

19.00 EV

Pastor Van Vliet / samenzang

Franstalige parochie 11.00 EV Pastoor Franken / cantores

Franstalige parochie

Franstalige parochie

Franstalige parochie

Franstalige parochie

gbl Elshout Allerzielenviering

Sint Willibrordus en St.Jozef / Wassenaar Kerkstraat 77

11.00 EV

11.00 EV

11.00 EV

Pastor Van Vliet / Organist

Pastoor Franken / Organist 09.30 EV

Pastor Van Vliet / Laurentiuskoor

Diaken Winnubst / 19.30 WGV Allerzielenviering / Dameskoor

Pastoor Franken / Magnificat Cantorij

19.00 EV

Pastor Van Vliet / samenzang

09.30 EV

Pastor Van Vliet / cantor / organist

19.00 EV

Pastoor Franken

19.30 EV

Pastor Van Vliet Allerzielenviering / Pro Deo

Speciale vieringen door de week Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Vrijdag

05 okt. 05 okt. 05 okt. 05 okt. 13 okt 19 okt. 26 okt. 26 okt. 28 okt.

09.00 u 19.00 u 18.30 u 19.00 u 19.00 u 19.00 u 19.00 u 20.15 u 19.00 u

Verliesviering Rozenkransgebed Rozenkransgebed Actueel Avondgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed H. Mis en aanbidding tot 21.00 u en biechtgelegenheid

J.de Doper J.de Doper H.Laurentius/DMG H.Laurentius/DMG J.de Doper J.de Doper J.de Doper H.Willibrord St.Willibrordus

Katwijk Katwijk Voorschoten Voorschoten Katwijk Katwijk Katwijk Oegstgeest Wassenaar

17


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Kerkelijk Bureau: Leidseweg 102 tel. 071 – 561 2508 e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl website: www:rkvoorschoten.nl Secretariaat: openingstijden: ma, wo en do van 9.30-12.30 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Tilly ten Thije, e-mail: tillytenthije1@gmail.com

Parochiekerk: H. Laurentius, Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Kerkhofbeheerder: Theo van der Krogt, tel. 06 8371 5242 IBAN Bankrek. nr(s) alle betalingen/misintenties: NL95 RABO 0155 0008 53 Kerkbalans: NL22 RABO 0155 0048 83 Secretaris Beheercommissie: Jacqueline van Beekum jmvanbeekum@ziggo.nl

Agenda Zaterdag 16.00 uur Zondag Woensdag 18.30 uur 19.00 uur Dinsdag Maandag 09.30 uur Maandag 14.00 uur

1, 8, 15, 22 en 29 oktober Christelijke meditatie (Bondsgebouw) 2 oktober Voedselbank 5 oktober Rozenkrans bidden Actueel avondgebed 11 oktober Ziekenzalving na de viering 17 oktober Vergadering Beheercommissie (Pastorie) 31 oktober Leeskring Laurentius (Pastorie) Foto: Mini Focke

Bron Sint-Gilles-Waas – kerknet.be

Familieberichten Is gedoopt Op zondag 28 augustus is gedoopt: Louis van Vliet, zoon van Peter en Isabel van Vliet. Dat hij binnen onze geloofsgemeenschap mag uitgroeien tot een blij en betrokken christenmens.

Vervolg van het interview - 'In gesprek met Wim Koster' Doordat het toenmalige Bondsgebouw bij een inspectie door de brandweer als onveilig werd bestempeld en het gebouw daardoor gesloten moest worden, 18

worden er activiteiten gestart voor de bouw van een nieuw Bondsgebouw. Opnieuw geeft dit veel haken en ogen. Er moet een Bisschoppelijke Machtiging worden aangevraagd voor het maken van een voorlopig ontwerp en het benoemen van een architect. Tevens wordt het bestuur geconfronteerd met Het Bisschoppelijk Bouwbureau in Haarlem. Zij moeten goedkeuring verlenen wie de architect wordt en een voorlopig ontwerp maakt. Daarnaast moet de gemeente een bouw- en sloopvergunning afgeven. Het heeft in totaal 7 jaar geduurd, met veel inspanning, besprekingen en vergaderingen, voor er met de bouw kon worden gestart. Daarnaast waren er nog problemen met het riool, parkeerplaatsen en omwonenden. Het resultaat mag er zijn en er staat nu een modern gebouw met veel faciliteiten. Onder zijn leiding is ook de renovatie van het Mitterreiter-Van der Brinkorgel tot stand gekomen en succesvol afgesloten. Wim benadrukt dat hij dit allemaal niet heeft kunnen bereiken zonder de hulp van Wim Warmerdam, die als geboren Voorschotenaar feilloos weet wie je voor verschillende taken en vragen moet benaderen, ook Wim Niersman heeft in het project van het Bondsgebouw als bouwkundig adviseur zijn steentje bijgedragen (drie Wimmen).


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Wim is een echt mensenmens, heeft oog voor zijn omgeving en probeert altijd mensen persoonlijk te benaderen en te spreken. Dit heeft in zijn periode als voorzitter heel veel positief effect gehad. In 2017 ontvangt hij voor al zijn inzet en werk voor de kerk een hoge pauselijke onderscheiding 'Bene Merenti', waar hij zeer vereerd mee is.

Door een hartoperatie in 2015 is hij wat beperkt in zijn dagelijks leven, dat betekent niet dat hij dan niets meer doet. Zijn hobby’s: fotograferen, aquarelleren, modelbouw en postzegels houden hem bezig. Vol trots laat hij ons zijn verzamelingen zien. Nadat we nog samen een glas wijn drinken en wat napraten, gaan wij uitgezwaaid door Wil en Wim naar huis. Het is voor ons een heel fijn gesprek geweest en we hebben van de kennis en wijsheden van Wim veel geleerd. Corry Zoetemelk Mini Focke

Laurentius-barbecue een mooi feest! Op zondag 21 augustus was het zover. Na 2 jaar afwezigheid was het weer heel gezellig bij de Laurentius-barbecue bij het Bondsgebouw van de Laurentiuskerk, georganiseerd door de Pastoraatgroep. Zo'n 80 mensen, waaronder veel parochianen, deden zich te goed aan het heerlijke eten. Otto Schrage zorgde samen met Theo van der Krogt voor heerlijk vlees van de nieuwe gasbarbecue. De sfeer zat er goed in. De zon en het springkussen voor de kinderen deden de rest. De Pastoraatgroep 19


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Uitreiking Laurentiuspenningen zondag 28 augustus 2022 Het is gebruikelijk dat onze parochiekern op startzondag de Laurentiuspenning uitreikt aan vrijwilligers die zich bijzonder inzetten voor onze parochiekern. Op zondag 28 augustus zijn er 2 Laurentiuspenningen uitgereikt.

De 1e penning is voor iemand die zich meer dan 25 jaar heeft ingezet voor onze parochianen. Ze deed dat met veel toewijding en grote inzet: Mariëtte de Lange. Pastor Kees van Vliet sprak haar toe: “Daar sta je dan. Heel verbaasd dat jouw naam werd genoemd. Wij zijn niet verbaasd, omdat we weten hoeveel jaren je met verve je taak als wijkcontactpersoon hebt gedaan. Je bezocht vele malen parochianen thuis bij ziekte of jubilea. Je hield ook trouw de financiën bij voor de werkgroep. Je was binnen het wijkcontact altijd bereid om mee te denken en te helpen bij bijzondere gebeurtenissen. In juni heb je afscheid genomen. Voor al het werk dat je hebt gedaan voor onze parochiekern willen we je graag de Laurentiuspenning uitreiken. Op de penning staat de bijbeltekst: Matt: 25:36 : 'Ik was ziek en gij hebt mij bezocht' Dit heeft betrekking op het vele bezoekwerk dat je deed voor het wijkcontact. Mariëtte bedankt!!

Pastor Kees van Vliet sprak ook haar toe: “Ja, Corry, dat had je niet gedacht. Dat heeft Kees (haar man) goed geheim gehouden. Corry, je bent niet meer weg te denken als vrijwilliger van onze parochiekern. Je bent 40 jaar lid geweest van het Laurentiuskoor en was jaren lid van de Pastoraatgroep. Nog steeds geef je leiding aan de Bloemengroep, die elke week de bloemstukken maakt voor de kerk. Ook ben je al jaren in de redactie, eerst bij Galmgaten en nu bij De Augustinus. Het verzamelen van de kopij kost veel tijd. Soms krijgen we bij het Kerkelijk Bureau een telefoontje: “Zeg denken jullie aan de kopij?” Samen met Irene Kouwenhoven maak je de pagina’s voor De Augustinus voor onze parochiekern. Dat is meer werk dan wij weten. Je bent een vrijwilliger pur sang. Jij staat voor wat je doet. Voor al dit vrijwilligerswerk willen we je graag de Laurentiuspenning uitreiken. Op de penning staat de bijbeltekst: Jeremia: 30:2 : 'Schrijf al de woorden op die ik tot u heb gesproken in een boek' De tekst verwijst naar het vele redactiewerk dat je doet voor De Augustinus. Corry, bedankt voor het vele werk dat je hebt gedaan en dat je nog doet. Beide parochianen werden van harte gefeliciteerd met deze parochiële onderscheiding en kregen een warm applaus en bloemen.

Kerkbalans - HERINNERING: U doet toch ook mee? Graag laten wij u weten dat de Actie Kerkbalans tot nu toe het mooie bedrag van € 95.000,- heeft opgebracht. Dat betekent dat er nog € 15.000,- nodig is om het streefbedrag van € 110.000,- te halen.

De 2e penning is voor een vrouw die geen nee kan zeggen. Die altijd klaar staat als je haar iets vraagt: Corry Zoetemelk. 20

Een deel van het geld is nu besteed aan het aanleggen van internet in de kerk, zodat er een betere verbinding is bij het maken van de livestream op zondag. Ook was er een groot onderhoudsproject. Het voegwerk van de kerk is op diverse plekken vernieuwd en dat ziet er weer mooi uit. Binnenkort wordt er gestart met het schilderwerk aan de buitenkant van de kerk.


Parochiekern Voorschoten - H. Laurentius en De Moeder Gods Op het parkeerterrein van de kerk waren bij de bomen door de droogte veel wortels aan de oppervlakte gekomen. Hierdoor was de bestrating heel onveilig. Vorige week is de bestrating van het parkeerterrein weer helemaal hersteld. Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om uw bijdrage over te maken, wilt u dat dan alsnog doen? Begin oktober ontvangt u hierover een brief. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL22 RABO 0155 0048 83 t.n.v. Parochie H. Augustinus te Wassenaar o.v.v. kerkbijdrage Voorschoten. Uw bijdrage is bestemd voor uw eigen parochiekern Voorschoten.

de mensen die God bij zich geroepen heeft, en die ons zijn voorgegaan. Onze dierbare overledenen mogen (ook als hun leven geen heiligenleven was) ook rekenen op Gods genadige ontferming. "Dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde", hebben we bij het afscheid gebeden. Op de dag van 2 november staan we stil bij alle overledenen (Alle zielen), maar in het bijzonder bij de overledenen van het afgelopen jaar. De nabestaanden van degenen die bij ons een kerkelijke uitvaart hebben gehad, worden hier persoonlijk voor uitgenodigd. Iedereen is welkom bij deze mooie troostrijke viering. Na de viering is er een sfeervolle meditatieve processie met kaarsjes naar het kerkhof.

Het kan zijn dat onze brief en uw bijdrage elkaar hebben gekruist. Na afloop is iedereen welkom voor een kopje koffie of Bij voorbaat hartelijk dank! thee in het Bondsgebouw. De viering begint om 19.30 uur. Commissie Kerkbalans

Overledenen van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022

Open Monumentendag 10 september 2022 Zaterdagmorgen bijna 10.00 uur…de koffie is klaar, limonade staat klaar. De kerkdeuren gaan zo open om belangstellenden een hartelijk welkom te heten in onze H. Laurentiuskerk voor een rondleiding door de kerk. Voor kinderen zijn er kleurplaten. Voor een rustig moment: een kaarsje aansteken. Vrijwilligers: zonder jullie was deze dag niet mogelijk. Een warm hartelijk dank!!!!!

Rozenkrans bidden Woensdag 5 oktober starten we om met elkaar, vóór het Actueel Avondgebed, de rozenkrans te bidden. 18.30 uur Rozenkrans bidden. 19.00 uur Actueel Avondgebed. U bent van harte welkom!

Allerzielen 2022 Op 2 november viert de kerk Allerzielen. Niet voor niets de dag na Allerheiligen. We vieren met Allerheiligen

Aad van Leeuwen Annie van der Hulst-Zonneveld Ben Rozema Kees Zonneveld Noortje de Wolf Jannie Uijtdehaage-Bal Tini Rietbroek–Vissers Kees Smolders Johanna Gijsbertha van Veen-van der Hulst Mária Bijloos-Smit John Wesseling Tinus van Bohemen Bep Mourits-van Santen Miep Wassenaar-Onderwater Victor Hermans Kees van Berkel Gonny Wubben-Hagen Toos Meijs-Onderwater Jos Duynisveld-Rijsbergen Emmy van Steen-van der Helm Els Leenders-Muller Kees van Bohemen Berna Smit Jacqueline van Baalen-Zeeuw van der Laan Simon Dekker Theo Kroon Chris de Koning Bep Versteegen-Klijn Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: czwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus graag inleveren vóór 10 oktober 2022 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl)

21


Parochiekern Wassenaar – De Goede Herder Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Secretariaat: Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 -517 8278 e-mail: herder20@bart.nl website: www.degoedeherder-wassenaar.nl

Parochiekerk: De Goede Herder, Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Mariadagkapel: dagelijks open van 10-16 uur Kerkhofbeheerder: Funam, tel. 06 4269 3000

Locatiereferent: zie pagina 31

IBAN Bankrek. nr NL73 INGB 0000 0201 43 voor misintenties: o.v.v. misintenties voor: (desbetreffende naam)

Voorzitter Pastoraatgroep: zie St. Willibrordus en St. Jozef

Secretaris Beheercommissie: zie St. Willibrordus en St. Jozef

Openingstijden: di, wo en do van 9.30-12.30 uur

90 jaar Goede Herder

Na afloop gaan we met familieleden en belangstellenden met lichten naar de begraafplaats waar de lichten bij de rustplaatsen van de overledenen kunnen worden neergezet. De voorganger zal de graven zegenen. Door deze rituelen geven we uitdrukking aan de verbondenheid met elkaar en met allen die ons zijn voorgegaan. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten achter in de kerk, met een kopje thee of koffie.

In de annalen van De Goede Herder staat vermeld dat de inwijding van onze kerk 90 jaar geleden plaatsvond! Sindsdien heeft de kerk als Godshuis bestaan, in goede en slechte tijden. Van die 90 jaar heb ik er 83 meegemaakt, nadat wij als gezin in 1940 na het bombardement van Rotterdam asiel zochten in Wassenaar! We kwamen te wonen in de Groot Hoefijzerlaan, en daarmee kwamen we automatisch onder de vleugels van de Goede Herder terecht als parochieleden en als leerlingen van de Pius X-school. De kerk stond in die tijd onder leiding van de bouwpastoor Charles Meijsing. Een zeer erudiete pastoor met oog voor schoonheid waar wij tot op vandaag van genieten. Maar hij was ook strikt in de leer, want zonder hoofddeksel geen hostie; en werd je als meisje onverrichter zake terug naar je plaats gestuurd (eigen ervaring). De H. Mis werd opgedragen met de rug naar de gelovigen; het zangkoor, bestaande uit dames en heren, zong vanuit de Jozefkapel, en de zang was voornamelijk Gregoriaans. De communiebanken waren bedekt met witte kleden en men ging ter communie geknield met de handen onder de kleden, en men ontving de hostie op de tong. Na zoveel jaar is er natuurlijk veel veranderd en is de bruisende

22

Pastoor Ch. N. J. Meijsing bij zijn 40-jarig jubileum als priester, geschilderd door J.A.A.M. van Es in 1944. Foto HR

Goede Herdergemeenschap van toen in een rustiger vaarwater terechtgekomen, maar er zijn momenten dat ons mooie Godsgebouw ons weer een kijkje gunt in het rijke Roomse leven, dat 90 jaar geleden begon… Rose Marie Jacobs-Kampschreur.

Allerzielenviering 2 nov. Op woensdag 2 november zullen in een gebedsviering om 19.30 uur alle overledenen en speciaal die van het afgelopen jaar worden herdacht. De namen van de overledenen worden genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken. De cantores zullen in de viering zingen.

Wanneer u een dierbare heeft verloren die u graag zou willen herdenken tijdens deze viering, dan kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van onze parochiekern. Voor hem of haar kunt u dan in de viering een kaars aansteken. HR Misintenties oktober 2022 Voor de intenties van de Maria dagkapel Henk en An Metkemeijer-Kloos Mat van Dael Reinout Barge Caspar Kerckhoff Loek en Ria KampschöerOlieslagers Bob Polman Jaap van Santen Pieter Berger Charlotte ten Hacken Cees Romijn Annette van Ravels-Classen Tine van der Beek-Kuik Jan van der Kooij Truus van der Geest-Standaart


Parochiekern Wassenaar - RK Wassenaar Kinderen horen erbij! Wij hebben bewust geen crèche, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen in de kerk zijn en dat ze zich daar thuis (gaan) voelen. Jezus zegt ook: "Laat de kinderen tot Mij komen." Als kinderen zich van jongs af aan welkom en thuis voelen in de kerk is dit bepalend voor hun band met God en de Kerk. Laten we hier als parochianen een positieve bijdrage aan leveren. Kinderen horen erbij; geef ze een warm welkom en een glimlach aan de ouders. Natuurlijk is het de bedoeling dat we ze leren om stil te zijn in de kerk, zoals ook op school soms moet, maar dit moeten ze oefenen. Voor de ouders mag dit ook geen reden zijn voor stress! De allerkleinsten in de kerk mogen gerust wat spelen op het grijze kleed links en rechts in de kerk. De ouders kunnen daar op de bank erbij zitten. We hebben in de kerk een bakje met wat speelgoed. We zijn bezig speelgoed te verzamelen dat betrekking heeft op het geloof. De wat grotere kinderen kunnen in de bank kleuren of boekjes lezen. Wij hebben elke zondag een kleurplaat die hoort bij het evangelie en er zijn potloden en boekjes. Elke tweede zondag van de maand zijn kinderen vanaf drie jaar welkom in onze kinderwoorddienst. Dus beste ouders van (heel) jonge kinderen: jullie zijn van harte welkom!

Daar kwam regen, regen, regen, en geen zonneschijn (3x), Noach bouw een ark. Refrein Toen de regenboog kwam was alles goed, regenboog kwam was alles goed, regenboog kwam was alles goed! Noach bouw een ark. Refrein. Jaren geleden, in 2015, zong het toenmalige kinderkoor dit lied. Het is jammer dat er geen geluid bij De Augustinus kan worden weergegeven. Het is een vrolijk, rythmisch lied. De kinderen zongen het met veel plezier.

Nieuws uit de Gezinskerk Op 9 oktober tijdens de H. Mis van 9.30 uur zijn gezinnen heel bijzonder welkom. Het is dan onze maandelijkse gezinszondag met kinderwoorddienst. We hebben twee groepen: kinderen uit de groepen 1-4 en kinderen vanaf groep 4. Als thema hebben wij engelen, net als op de achterkant van De Augustinus. Bestaan engelen nog steeds? We gaan het er met de kinderen over hebben.

De Hongaarse priester Zsolt Nikli (l) - een goede vriend van Leo Elshout - vierde als concelebrant mee met pastor Kees van Vliet in de eucharistieviering van zaterdagavond 3 september jl. Het Onze Vader werd in het Nederlands en in het Hongaars gebeden. Foto: EvdW

In onze werkgroep verwelkomen wij twee nieuwe medewerkers: Aleksandra en Raissa. Verder zien wij jonge aanwas in onze kinderwoorddiensten: geweldig! Kom vooral naar onze maandelijkse gezinszondagen zodat we veel kinderen bij elkaar hebben en we met elkaar en de rest van de parochianen gemeenschap kunnen zijn! Gezinskerk Wassenaar

Gezinskerk Wassenaar

GOD ZEI: NOACH BOUW EEN ARK Refrein: God zei: Noach bouw een ark (3x) Noach bouw een ark. Met een hamer, hamer, hamer en een zaag, zaag, zaag (3x) Noach bouw een ark. Refrein Alle dieren kwamen binnen, wel twee aan twee (3x), Noach bouw een ark. Refrein

Onze nieuwste aanwinst: een houten Ark van Noach. Foto: Gezinskerk

23


Parochiekern Wassenaar – St. Willibrordus en St. Jozef Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Mariakapel: dagelijks open van 10.00-17.00 uur

De Sloep: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 – 511 8133 e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl

Kerkhofbeheer: tel. 070 - 511 8133

Secretariaat: openingstijden: di t/m vr van 9.00-13.00 uur Locatiereferent: zie pagina 31 Voorzitter Pastoraatgroep: Ton Beijersbergen, e-mail: ajbeijersbergen@gmail.com

IBAN Bankrek. nr (kerkbijdrage en misintenties) NL95 INGB 0000 1164 56 t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus NL37 INGB 0000 5508 96 t.n.v. Kerkbijdrage St. Jozef parochiekern Secretaris Beheercommissie: Theo Overdevest, e-mail: lontheo@ziggo.nl

Wenen 'afgevoerd'. Na veel en langdurig smeken werd een kopie naar Máriapócs teruggebracht en wederom voltrok zich daar weer het wonder (1715 en 1905). Het hele jaar door zijn er grote feesten in het heiligdom dat in 1991 door paus Johannes Paulus II werd bezocht.

Het kerkhof van de St. Willibrorduskerk Voor de zekerheid nog een keer de namen van de graven die geruimd gaan worden: -mevr. A.G.P. Zonneveld, geboren 21-08-1915, overleden 30-12-2002 -dhr. A.G. Noordover, geboren 22-10-1931, overleden 01-02-2003 -dhr. L.M. Kemper, geboren 31-03-1909, overleden 21-03-2003 -dhr. C.A.G.M. Schneider, geboren 26-04-1917, overleden 16-12-2003 -mevr. C.C. van der Holst-Compier, geboren 08-06-1924, overleden 11-04-2004 -mevr. M.J. Knijnenburg-van der Schoot, geboren 02-02-1930, overleden 15-08-2004 -dhr. C.B.A. Kouwenhoven, geboren 15- 07-1949, overleden 13-12-2004 -mevr. C.D.Bosman-van den Barselaar, geboren 02-08-1933, overleden 02-05-2005 -mevr. A.C. van Rijn-van der Holst, geboren 03-06-1917, overleden 25-07-2005 -dhr. G.Chr. van der Geest, geboren 28-06-1917, overleden 12-04-2006 Indien u informatie kunt verstrekken wordt dat bijzonder op prijs gesteld. U kunt dit melden aan Ineke de Jong, telefoon 070 5111975 / 06 2424 5334 Bij voorbaat hartelijk dank! Let op: het ruimen van de graven gaat starten ná Allerzielen, vanaf 7 november a.s. Ineke de Jong 24

Maria, in de Sacramentskapel van de voormalige St.Jozefkerk, 2018. Foto: EvdW

Maria Nationale Bedevaartsplaatsen zijn er in vele landen. Velen bezoeken deze plaatsen regelmatig om er te bidden en na te denken over hun leven in de huidige tijd en veel toeristen komen er om iets te ervaren van rust en vrede op de vakantietochten, onder andere in Lourdes (Frankrijk), Fatima (Portugal), en Brielle, in ons eigen land. Zoals vele zomers bezoek ik Máriapócs in Hongarije, zo’n 50 km noordoostelijk van Debrecen. Hier bevindt zich de wonderbare icoon van de Moeder Gods. Het is de tweede icoon die hier wonderbaarlijk heeft geweend (1696). De eerste icoon werd op last van de keizer/koning van Oostenrijk/Hongarije naar de Sint Stefanusdom in

Op de dag voor Maria Tenhemelopneming komt er een hele stoet van 300 jongeren aan in de leeftijd van ± 17 tot 27 jaar uit alle richtingen van het land. Zij hebben gezamenlijk in een week tijd per dag ± 30 km gewandeld naar Máriapócs. Gepraat, gegeten, muziek gemaakt, gedanst, geslapen en in de hitte net als wij dit jaar gezwoegd. De bisschoppen Fülop, Athanaz en Abel lopen ook grote stukken mee en zijn om beurten ook ’s avonds bij de jongeren. Dan volgt een RK eucharistieviering in de open lucht en een Slavisch-Byzantijnse liturgie. De kerk stroomt vol en rond de kerk zijn ook velen samengekomen. Ik ben in de kerk en geniet van de prachtige zang en viering van de Akathistos, de Hymne tot de Moeder Gods gebaseerd op de theologie en poëzie van de Byzantijns-Oosterse traditie. Schitterend, dan de vespers met processie. Een stukje gezegend brood en een nipje wijn op het voorplein en dan weer de kerk in voor avond-, nacht- en ochtendLees door op pagina 25


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef gebed. Zoveel jongeren, jonge gezinnen, Hongaren, Slowaken, Roemenen, Oekraïners, vrouwen en ouderen, zigeuners en landgenoten van heinde en verre. ’s Morgens de Goddelijke liturgie met drie bisschoppen en vele geestelijken en seminaristen. Gebeden in meerdere talen met veel mooie, meerstemmige zang en natuurlijk een televisie-uitzending voor de thuisbijvers. Een bedevaart steekt een mens een hart onder de riem. Maakt vreugde en geeft energie voor de tijd die komen gaat. Leo C. Elshout Alle misdienaren en begeleiders in Duinrell. Foto: Ingrid

Misdienaarsuitje 2022 Op zondag 21 augustus jl. zijn we met bijna alle misdienaars naar Duinrell gegaan. Het was superleuk. We gingen in superveel attracties. Het leukste vond ik de botsauto’s. Na Duinrell gingen we met iedereen nog eten in een restaurant met heel lekkere pannenkoeken. En we eindigden bij Luciano’s voor een heerlijk ijsje. Namens alle misdienaars bedankt voor dit gezellige uitje! Rianne

Vooruitblik na de mooie zomer

Foto: Birgit Mohr

Lourdes De hartelijke groeten uit Lourdes van Birgit Mohr en Reinoud Kaasschieter. Deze kaars, zo appte Birgit, heb ik voor onze werkgroep: de Gezinsmiskerk, aangestoken. 'Met de wens dat wij allemaal gezond worden en blijven. ook onze dierbaren. Voor de communicanten en alle kinderen in de gezinnen. Dat zij onze kerk in groten getale mogen vinden en bezoeken'. Aldus de groet van Birgit en Reinoud vanuit Lourdes. EvdW

Na de mooie zomer gaat nu, terwijl ik dit schrijf (13 september), de temperatuur weer dalen naar normale herfstwaarden. Veel vrijwilligers hebben ook even een pauze genomen, maar in september gaat alles weer starten. Alle vrijwilligers van RK Wassenaar zijn uitgenodigd voor het vrijwilligersfeest op 25 september in de Warenar. Er hebben zich al aardig wat mensen opgegeven, dus het belooft wat te worden. In en om de kerk staat er heel wat te gebeuren. We zijn in ieder geval blij dat het nieuwe orgel nu eind september wordt opgeleverd. Tijdens het testen dezer dagen vond ik het al mooi klinken. We gaan nog iets organiseren om het orgel feestelijk in gebruik te nemen. Een gedeelte van het zilver van de kerk heeft een schoonmaakbeurt gehad en ziet er weer geweldig uit. Voor een verbetering van het geluid in de kerk is een offerte binnen

gekomen en er wordt nu overlegd wat te doen. Ook een aardige investering. De buitenkant van de kerk had hier en daar weer wat onderhoud nodig (gelukkig gedeeltelijk met subsidie van het rijk) en daar wordt al een aantal maanden aan gewerkt. Ook in de kerk moeten we gaan kijken hoe we het gebruik van het gas kunnen verminderen, deels om mee te werken om de klimaatdoelen te verwezenlijken en deels zeker in deze tijd om de kosten niet te hoog te laten oplopen. De Beheercommissie start al met het opstellen van de begroting van 2023. Ook worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de Actie Kerkbalans 2023. In januari 2023 is het 50 jaar geleden dat de eerste Actie Kerkbalans werd gehouden. Kunt u als trouwe betaler van de Actie Kerkbalans nog even checken of u uw bijdrage al betaald heeft? We lopen nog wat achter met de inkomsten. Bij voorbaat dank Gabrie Lansbergen Voorzitter Beheercommissie 25


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef Misintenties Zaterdag 1 oktober -Antoon van Cranenburch Zondag 2 oktober: -Familie Oosterveer-Compier -Eduard van Hövell -Aad en Corrie van der HolstZwetsloot -Klaas van der Poel -Jo van Wissen-van der Berg -Bert Ruijgrok -Overleden leden familie Van der Barselaar-Remmerswaal -Antoon van Cranenburch -Bep Putker-Hoek -Overleden ouders Remmerswaal-van Winsen -Dirk Eduard de Vlugt Zaterdag 8 en zondag 9 oktober -Joop Putker -Eduard de Vlugt -Overleden ouders Ruijgrokvan der Kroft en hun zoon Piet -Hans Claessen -Pauline Ruijgrok-Homan Zaterdag 15 en zondag 16 oktober -Theo en Coby Teunissse-van der Holst -Ton Gordijn -Leo en An Ruijgrok-Bos -Wil en Marianne VarkevisserBrederode -Henriette van der Salm-van der Hulst -Yvonne Lelieveld –van Leeuwen -Overleden ouders Remmerswaal-van Winsen -Dirk Eduard de Vlugt -Rob Nagtegaal Zaterdag 22 en zondag 23 oktober -Eduard van Hövell -Cornelia van Leeuwen-Oosterveer -Dirk Eduard de Vlugt -Overleden ouders Ruijgrokvan der Kroft en hun zoon Piet Zaterdag 29 oktober -Overleden leden familie Van den Barselaar-Remmerswaal Zondag 30 oktober -Dirk Eduard de Vlugt Allerzielen, 2 november -Rob Nagtegaal -Hans Claessen -Pauline Ruijgrok-Homan -Aad den Hollander -en zus Trudy den Hollander

26

Op 6 november 2021 vond de Nationale Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel plaats in de Sint Odulphuskerk in Best. Het was een sobere maar hartverwarmende viering. Foto: Marijke / bron Nationaal Thuisfront.

Nationaal Katholiek Thuisfront Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Sinds de Russische invasie in Oekraïne beseffen we des te meer dat vrede kwetsbaar is. Het is een gezamenlijk project waar we elke dag aan moeten werken. De RK Kerk roept altijd op tot vrede en waarlijke eenheid. Paus Franciscus schreef in Laudato Si: “Wij moeten opnieuw beseffen dat wij elkaar nodig hebben, dat wij een verantwoordelijkheid hebben jegens de ander en de wereld, dat het de moeite waard is goed en eerlijk te zijn.” Vrede en de vruchten van de vrede zoals vrijheid, veiligheid en welvaart, zijn helaas nog altijd onbereikbaar zonder mensen die zich met de wapens in de hand voor dit ideaal willen inzetten. Vrede is onmogelijk zonder militairen. Militairen staan in dienst van de overheid, maar worden gedragen door de samenleving. Het Nationaal Katholiek Thuisfront zet zich in voor steun en verbondenheid met militairen en hun ‘thuisfront’ en met veteranen. En ook dit jaar doen wij weer een beroep op de steun van uw parochiegemeenschap in het kader van de landelijke collecte voor het werk van het Nationaal Katholiek Thuisfront. Al sinds jaren wordt in het tweede weekend van de Vredesweek (17 t/m 25 september) voor het Nationaal Katholiek Thuisfront gecollecteerd. Voor meer informatie: zie de website www.katholiekthuisfront.nl Dank voor uw gewaardeerde bijdrage! Bron: Nationaal Katholiek Thuisfront

Info Secretariaat RK Wassenaar // Emmy van der Wilk Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar // ma-wo-vr 10.00-12.00 uur Telefoon 070-5118133 bcwassenaar@parochie-augustinus.nl.


Parochiekern Wassenaar - St. Willibrordus en St. Jozef

Tante Cato (zang: Jasperina de Jong, tekst: Ivo de Wijs. 1977; bij gelegenheid van het feest van Sint Juttemis op 17-08-2022) Tante Cato is katholiek Ze is een lieve oude dame, twee- of drieëntachtig jaar Tante Cato is katholiek Of liever Rooms Ze heeft iets ouderwetsig vrooms En dat moderne gedoe is niks voor haar Zelfs over Gijsen en Lefèbre is ze matig enthousiast Want haar geloof staat bij haar boven op de kast Sint Hubertus en Sint Adrianus Sint Cosmas en Sint Damianus Sint Chrysostomus en Sint Martinus Sint Alfonsus en Sint Augustinus Sint Carolus Borromaeus En Sint Judas Thaddeus Petrus, Paulus en Philippus, alle hoogverheven VIP’s In voortdurende aanbidding en in hoofdzaak in het gips Tante Cato is katholiek Maar in de kerk van haar parochie vindt ze niet zoveel terug Van haar vooroorlogse mystiek De pastor leert De kerk is nu geëngageerd Mijn tante zucht dan: het gaat allemaal zo vlug Je hoort geen woord over de hemel, zei ze laatst nog tegen mij Dus ze haalt haar eigen hemel dichterbij

De aandachtstafel heeft het thema van de maand september: het feest van Gods liefde. Foto: MdM

Op vrijdagavond, 1x per maand, om 19.00 uur eucharistieviering, met aansluitend tot 21.00 uur stille aanbidding. Welkom! Foto: MdM

Sint Dominicus en Sint Lidwina Sint Beatrix en Sint Christina Sint Donau’s en Sint Dionysius, Sint Alexius, Sint Aloysius Sint Maria Magdalena Catharina van Siena Ja, ze staan er allemaal behalve Jozef met z’n staf Dat komt door de grote schoonmaak, ja, Sint Jozef viel eraf Tante Cato, u bent beroofd U bent beroofd van al die dingen die u vroeger hebt geleerd En waarin u hebt geloofd En dat werd tijd De kerk moest al die ballast kwijt Maar ik begrijp dat u het moeilijk accepteert Daarom: ik hoop, als het uw tijd is, met een jaar of wat misschien Dat u ze dan daarboven allemaal zult zien Sint Andreas en Sint Leonardus Sint Barbara en Sint Medardus Sint Nicolaas, Sint Bonifacius Sint Frederik en Sint Ignatius Benardinus en Bernulfus Ada, Oda en Odulfus Sint Franciscus met z’n ezel en Sint Lucas met z’n koe Sint Johannes en Sint Joris – tot Sint Juttemis aan toe Bron: internet

Het wandkleed van de Zwarte Madonna in de doopkapel van de voormalige St. Jozefkerk. Een geschenk vanuit Hongarije, het is onlangs weer teruggegaan. Zie ook pagina 25. Foto: EvdW

27


Parochiekern Oegstgeest – H. Willibrord Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest tel. 071 – 517 5304 e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl website: www.willibrordoegstgeest.nl Secretariaat: openingstijden: ma, di en do van 8.30-12.30 uur

Parochiekerk: H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest Mariakapel: dagelijks open van 9.00-19.00 uur Kerkhofbeheerder: Bert Gerritsen, tel. 06 2089 1655

Locatiereferent: zie pagina 31

IBAN Bankrek. nr(s) NL95 RABO 0138 4020 19 voor kerkbijdrage en misintenties

Voorzitter Pastoraatgroep: Els van Leuken, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Secretaris Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl

Wij gedenken... …Anna Maria Theresia (Annemiek) Tromm-Otterbeek, echtgenote, moeder en oma. Annemiek werd op 13 oktober 1931 in Hilversum geboren en overleed op 21 augustus in Leiden. De uitvaartmis vond plaats op vrijdag 26 augustus in de H. Willibrordkerk, waarna Annemiek is begraven op Rhijnhof, Leiden. …Dientje Moesman-Hiemenz, weduwe van Wim Moesman, moeder en (over)grootmoeder. Dientje werd 20 juli 1937 geboren en overleed op 23 augustus. Haar uitvaart was op zaterdag 27 augustus in de H. Willibrordkerk, waarna Dientje is begraven op het kerkhof bij de kerk. …Cornelia Martina (Corry) Baasten-van Lieshout, weduwe van Frans Baasten, moeder en (overgrootmoeder). Corry werd op 25 april1927 in Haarlem geboren en overleed 27 augustus. De afscheidsviering werd gehouden op vrijdag 2 september in de H. Willibrordkerk, waarna Corry is begeleid naar crematorium Rhijnhof. …Josephina Maria Theresia (Jos) van Haasteren, weduwe van Ab Rozeboom, eerder weduwe van Hans Meijer en Johannes J. Robert, moeder en (over)grootmoeder. Jos werd geboren op 27 maart 1927 en overleed op 28 augustus. De afscheidsviering vond plaats op zaterdag 3 september in de H. Willibrordkerk, waarna Jos is begraven op het parochiekerkhof. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede. 28

V.l.n.r. Piet van Rijn, Elly Fles-Menken, diaken Peter Winnubst, pastoor Rochus Franken achter het altaar, Aad en Jacques Hoogervorst, foto: Bert Gerritsen

Afscheid van trouwe vrijwilligers Zondag 18 september namen we als parochiekern officieel afscheid van een aantal zeer trouwe vrijwilligers, de collectanten Elly Fles-Menken, Piet van Rijn, Jacques en Aad Hoogervorst. De laatste twee waren ook koster op zaterdagavond. Jan Dévilee kon er helaas niet bij zijn. We bedanken allen voor hun jarenlange inzet. U kunt sommigen van hen overigens nog tegenkomen in de tuin, op het kerkhof of bij het bloemenschikken. Vrijwilliger zijn is een virus, waar je graag mee besmet wil worden! Inmiddels zijn zowel het Gemengd Koor als het Dameskoor uitgebreid met een aantal nieuwe leden en zijn er twee dames bij de koffiezetgroep gekomen. We zoeken nog tuinlieden, kosters en schoonmakers, alles m/v. Meld u aan bij het secretariaat 071-5175304 of na de viering op zondag. U bent van harte welkom! Els van Leuken


Parochiekern Oegstgeest - H. Willibrord

Regine in een prachtige jurk, met psalmteksten en hiernaast een detail van de jurk Foto's: EvL

Op zondag 11 september een heerlijke nazomerdag: koffiedrinken in de pastorietuin na de H. Mis

29


Parochiekern Oegstgeest - H. Willibrord

Open Monumentendag op 10 september Op de foto links ziet u de basis voor het nieuwe orgel: de vloer moet verstevigd worden vanwege het gewicht van het instrument. Rechts ziet u een stapel waaruit het nieuwe orgel opgebouwd gaat worden. Het werk vordert langzaam, maar gestaag! We hopen dat het met Willibrordzondag in gebruik kan worden genomen, maar toch in ieder geval met Kerstmis ... Na een aantal coronajaren konden we onze mooie kerk op zaterdag 10 september weer openstellen. Tussen 11.00 uur 's morgens en 16.00 uur 's middags kwamen er zo'n twintig mensen langs, waaronder enkele kinderen, die een puzzeltocht konden invullen. Zij werden ontvangen met een kopje koffie of wat fris en een goed verhaal van Dik Kompier. Hij vertelde hen alles over de afbeeldingen op de oude en de nieuwe glas-lood-ramen. hij wees ook op de crypto-kruisvorm van de kerk: komend van achter uit de kerk zie je dat de muren ná de biechtstoelen naar buiten uitwijken en zo een vaag kruis vormen.

30

De mensen bewonderden het nieuwe hoogaltaar en vonden de bloemen bij het 'dienstaltaar' prachtig. Vooral de rust in het kerkgebouw sprak veel mensen aan. Ook het orgel kwam uiteraard aan de orde: staat het nu weer boven op het oksaal? Dik Kompier werd bijgestaan door Maurice Paquay en mijzelf. Het was erg leuk om te horen, waarom de mensen gekomen waren: ik fiets hier al jaren voorbij en wilde nu eens de binnenkant zien; ik ben hier vroeger nog misdienaar geweest. Al met al een geslaagde dag, voor herhaling vatbaar! We hebben intussen ook weer enkele aanvragen van basisscholen, die graag met een klas willen komen kijken. Mocht u dit lezen, als docent of als ouder, en u zou zoiets ook willen: neemt u gerust contact op met het parochiesecretariaat, op maandag-, dinsdag- of donderdagochtend. Per telefoon 071 5175304, of via de mail pastorie@willibrordoegstgeest.nl Els van Leuken


Contacten Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242

Pastoraal Team

• Pastoor Rochus Franken, moderator en referent Wassenaar tel. 071 889 5938 e-mail: rochusfranken@outlook.com • Pastor Kees van Vliet, referent Katwijk tel. 06 1594 8952 e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl • Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest en Voorschoten tel. 06 2443 4516 e-mail: pmwinnubst@gmail.com • Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma tel. 06 2208 6108 e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Parochiebestuur (PB)

• Voorzitter: Pastoor Rochus Franken • Vicevoorz.: Pim Kouwenhoven, tel. 06 2844 5679 e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl • Secr.: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624 e-mail: meijer100@planet.nl • Penningmeester: vacature e-mail: • Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal, tel. 06 4857 4242, e-mail: info@aeneth-hof.nl • Adv. begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417 e-mail: jan.ko@ziggo.nl • Algem. zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886 e-mail: joostwestgeest@gmail.com • Communicatie en 2e secr.: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594, e-mail: wilk.eamvander@gmail.com • Personeel en vrijwilligers: vacature • Secretaresse PB: Désirée de Bruijn Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar ma t/m do 9.30-17.00 uur e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210 e-mail: vanleukenels@gmail.com 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218 e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935 e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: Vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137 e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 386 6039 e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Willibrordus en St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304 e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com Adressenbeheer: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com Telefoonnummmers secretariaten: 071 - 402 9402 H. Joannes de Doper 071 - 517 5304 H. Willibrord 071 - 561 2508 H. Laurentius en De Moeder Gods 070 - 517 8278 De Goede Herder 070 - 511 8133 St. Willibrordus en St. Jozef

Inleverdatum kopij nov. 2022 uiterlijk 10 oktober 2022: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 29 okt. - 4 dec. 2022 Verschijningsdatum: 25 oktober De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31