De Augustinus maart 2022

Page 1

Jaargang 8 nr 2 26 februari - 3 april 2022

De Augustinus Maart 2022 - Jaar van de Sacramenten

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, 1e secr., Emmy van der Wilk, 2e secr. + PR, Jan Konst, begraafplaatsen, Dick Remmerswaal, gebouwen Onder vlnr: Pim Kouwenhoven, vicevz., Joost Westgeest, alg. lid, Hans van Mullekom, penningm., vacature: personeel en vrijwilligers

Corona: crisis of kans? 'Maar Jezus zei tegen Martha: "Het is fijn als er lekker eten is. Want dan kun je ook prettiger met elkaar praten. Maar als het eten maken zoveel tijd kost dat ik niet eens met jullie kan praten, dan is het niet goed. Kom er toch bij zitten." Toen deed Martha haar schort af.' Stilte, rust, het begin van de coronacrisis. Zo vergeleek Mgr. dr. Gerard de Korte (bisschop van ’s Hertogenbosch) het 'slow life' met die uitspraak van Jezus. Zeker zo’n dertig belangstellenden luisterden naar zijn woorden, woensdagavond 9 februari jl. in de Messiaskerk. Het thema 'Corona: crisis of kans - de lessen die er zijn ontstaan', werd steeds duidelijker'. Mgr. De Korte noemt op die woensdagavond de maakbaarheid van de samenleving. Alles kan, en alles is mogelijk. De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten. Kwetsbaarheid wordt duidelijk. De verhouding individu - gemeenschap is totaal uit zijn verband. Eerst was er verbintenis, een golf van naastenliefde, zelfdiscipline. Mgr. De Korte citeert psychiater Dirk de Wachter: "Geluk vind je via de ander". Het lijden, in de zin van het accepteren van verdriet, van tegenslag, is door de huidige maatschappij weggeduwd. De dood: er mag niet gerouwd worden. Terwijl dit onmiskenbaar nodig is.

2

Corona is er, stilte, afstand, maar ook: hulp naar elkaar. De bisschop vond in zijn brievenbus een briefje: heeft u hulp nodig, bel ons. Corona maakte weer solidariteit los. Totdat de coronamaatregelen teveel de vrijheid van het individu inperkten.

betoog, waarna hij de reis naar ’s Hertogenbosch aanvaardde. Emmy van der Wilk 2e secretaris Parochiebestuur

In het Oude Testament ging het volk morren toen zij met Mozes door de woestijn trokken. Corona veroorzaakt een woestijn aan regels en beperkingen. Het volk mort, schopt tegen de regels en wil vrijheid. Het vertrouwen in de overheid neemt af, men keert zich tegen het gezag. Hoe lang duurt deze crisis? Daar heeft niemand antwoord op. Wij gaan naar een missionaire kerk. De techniek helpt: livestreamvieringen worden - ieder op zijn eigen tijd - door 300 bezoekers bekeken. Het is belangrijk om de contacten met de geloofsgemeenschap vol te houden. Zoals een vraagsteller zei: "De preek was niks maar de koffie was goed!" Sint Franciscus bezong in zijn Zonnelied al de natuur. De kans die corona biedt om de stilte, de gemeenschapszin, de naastenliefde en diaconie weer terug te vinden, moet inzet zijn om de aarde voor de mensheid leefbaar te houden. Mgr. dr. Gerard de Korte kreeg applaus en een attentie voor zijn uitstekende

Uw redacteur en Mgr. dr. Gerard de Korte in de Messiaskerk, 9 februari 2022. Foto: Bisdommedewerker

Bij de voorplaat Op 19 maart vieren we het feest van St. Jozef. De dag erna wordt de St. Jozefkerk aan de eredienst onttrokken. Daarom nog eenmaal het St. Jozefbeeld uit die kerk, gemaakt door de Nederlandse beeldhouwer/ kunstenaar Peter Roovers (1902-1993). Roovers studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en in Parijs. Hij was een leerling van Auguste Rodin (bron: Wikipedia). Foto: Diana Nieuwold, (kerk) fotografe


Een eitje met geloofsbezinning Het is niet altijd makkelijk te geloven. Soms worden we meegezogen in de jacht van de wereld. Een wereld die, als je de reclames mag geloven, alleen oog schijnt te hebben voor productie en genot. Toch willen we als mensen ergens ook geloven dat het leven een doel heeft dat verder ligt dan alleen maar produceren en consumeren. We zoeken naar Degene die ons rustig maakt, ons het gevoel geeft dat we er niet helemaal alleen voor staan, die ons kracht geeft. Als gelovige mensen willen wij dit zoeken samen doen in de veertigdagentijd. Op zaterdagochtend organiseren we daarom iets speciaals voor u: ‘vasten is een eitje met geloofsbezinning’ (zie elders in dit blad). Juist het samen zoeken en samen over je geloof praten, kan inspirerend werken. De apostel Paulus heeft gezegd dat onze kerk lijkt op een lichaam. De handen kunnen niet tegen de voeten zeggen: “Jullie horen er niet bij”. Het oog kan niet zeggen dat hij het lichaam is en dat de rest eigenlijk niet belangrijk is. Nee, zegt Paulus, ons lichaam kan alleen maar functioneren door eenheid en samenwerking. Dat geldt nu ook voor onze parochie: heel verschillende taken, verschillende vrijwilligers en toch maar één lichaam. Samenwerking is het sleutelwoord. Nergens staat dat dit makkelijk tot stand komt. Wel dat het de moeite waard is. Ik wijs er tot slot op dat u op bladzijde 4 belangrijk nieuws aantreft over kapelaan Boris Plavčić. Het zou goed en mooi zijn als we als parochie zoveel mogelijk aan de oproep tot gebed voor de kapelaan gehoor geven. Want we vormen één lichaam. Pastoor Rochus Franken

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 22 23 24 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 Gedachten van uw pastoor H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar St. Willibrordus - Wassenaar H. Willibrord - Oegstgeest Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 10 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken Eindredacteur: Els van Leuken 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacature Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, vacature Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Els van Leuken De Augustinus-kids: Anneke van der Valk Website: www. parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team Vertrek van kapelaan Boris Bisschop Van den Hende stemt in met het vertrek van kapelaan Boris Plavčić uit de parochie H. Augustinus per 29 mei 2022. Kapelaan Plavčić heeft een verzoek ingediend bij kardinaal Vinko Puljic om voor een periode van vijf jaar zijn priesterlijke bediening te mogen uitoefenen in het aartsbisdom Sarajevo. V.l.n.r.: diaken Peter Winnubst, Pastoor Rochus Franken, pastor Kees van Vliet en kapelaan Boris Plavčić

Veertig dagen de tijd Maart staat in het teken van de Veertigdagentijd. Op 2 maart, Aswoensdag, kunnen we het askruisje ontvangen, als begin van de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en voorbereiding op de Goede Week en op Pasen. As heeft symbolisch voor ons meerdere betekenissen, het is niet alleen een teken van rouw, spijt en inkeer. Het is ook een reinigend middel en een toevoeging voor groei. Zo wordt as soms aan akkers toegevoegd om deze vruchtbaarder te maken. Aswoensdag is het begin van een tijd van bezinning. Het is een tijd van inkeer en stilstaan bij wat echt belangrijk voor ons is. Van nadenken over hoe je in het leven staat. Hoe is onze relatie met God en met de mensen om ons heen? Veertig dagen om te kijken naar wat voor jou belangrijk is. Wat je hiervoor kunt doen of laten om dit te onderhouden, om het vruchtbaarder te maken, meer groei te geven of te snoeien. De Vastentijd is een tijd waarin je jezelf kunt coachen om dingen aan te leren of om af te leren. Een tijd van reflectie, keuzes, inzet en wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je jezelf om stil te staan, tijd te nemen voor wat je wel hebt en voor lief neemt. Het vasten kan op allerlei manieren ingevuld worden, door bijvoorbeeld niet te snoepen, geen alcohol te drinken, of door bijvoorbeeld veertig dagen niet op sociale media te zijn.

4

Wat ertoe doet is dat dit vasten ervaren wordt als een ‘offer’. Het is dus niet een tijd van lijnen en diëten om wat pondjes kwijt te raken, behalve wanneer je deze pondjes eigenlijk niet kwijt wilt. De Veertigdagentijd begint in 2022 op Aswoensdag 2 maart en duurt tot en met Stille Zaterdag 16 april. Pasen valt dit jaar op zondag 17 april. Het zijn eigenlijk 46 dagen, maar de zondagen worden niet meegeteld, dan hoef je niet te vasten omdat zondag onze wekelijkse feestdag is. Veertig dagen. Veertig is in de bijbel een belangrijk getal. Noach verbleef veertig dagen in zijn ark. Elia zocht veertig dagen lang voordat hij God ontmoette. Mozes ontving, na veertig dagen van bezinning op de berg Sinaï, de tien geboden. Christus verbleef veertig dagen in de woestijn, voor gebed en bezinning, om klaar te zijn voor zijn openbaar optreden. Wij krijgen veertig dagen de tijd om op zoek te gaan naar onze drijfveren en naar God. Veertig dagen om te werken aan onze relatie met God door na te denken, te lezen en te bidden. Om na deze veertig dagen sorry te kunnen zeggen voor onze eigen tekortkomingen en daarna totaal opgefrist weer verder te kunnen gaan met Christus aan onze zijde! Diaken Peter Winnubst

Na een begeleide retraite onderstreept kapelaan Plavčić dat het geen kwestie is van heimwee naar het land waar hij geboren en opgegroeid is noch omdat het bisdom Rotterdam niet goed zou zijn om te werken. Hij wil onderzoeken of een voortzetting van zijn priesterlijke bediening in het aartsbisdom Sarajevo de wil van God is. Kardinaal Vinko Puljic en bisschop Van den Hende hebben in onderling overleg besloten zijn verzoek nader uit te werken en af te stemmen. Sinds 8 november 2015 is Boris Plavčić actief in de parochie H. Augustinus, eerst als transeunt diaken en sinds 28 mei 2016 als priester. In die jaren heeft hij zich naar beste vermogen ingezet voor onze gemeenschap en in woord en daad en met groot jeugdig enthousiasme het Evangelie in ons midden verkondigd en de sacramenten gevierd. Daar zijn wij hem veel dank voor verschuldigd. Van harte wordt uw gebed gevraagd voor de nieuwe werkzaamheden van kapelaan Boris Plavčić en voor het pastoraal team dat zich inzet voor het welslagen van de pastoraal in de parochie H. Augustinus. Naar verwachting zal kapelaan Boris in de zomer naar het bisdom Sarajevo gaan om daar als parochiepriester te gaan werken.


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk Over het versterken van samenwerking vanwege de zending van de Kerk “Paus Franciscus zegt dat het de opdracht is voor de Kerk in het derde millennium om synodaal te zijn, om samen op weg te gaan.” Op 20 januari verzorgde bisschop Van den Hende een inleiding over synodaliteit voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De inleiding werd gehouden voor het hoofdbestuur van de vereniging en als online Teams-bijeenkomst. Bisschop Van den Hende is referent voor oecumene en contacten met Oosterse Kerken namens de Nederlandse bisschoppenconferentie. De bisschop spreekt vanuit het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) over 'collegialiteit' en 'synodaliteit'. Het Tweede Vaticaans Concilie sprak over de bisschoppen die samen met de paus een college vormen. De universele Kerk (de wereldkerk) bestaat in en uit particuliere Kerken (bisdommen) (Lumen Gentium, 23). Bisschop Van den Hende: “De particuliere Kerken zijn geen ‘onderafdelingen’ van de universele Kerk, maar volledig Kerk van Christus.” Over dat samen optrekken als bisschoppen zei het Concilie: “Vanaf de eerste eeuwen van de Kerk hebben de bisschoppen, hoewel belast met de leiding van particuliere Kerken […] hun moeiten en streven gebundeld om zowel het gemeenschappelijk welzijn als dat van de particuliere kerken te bevorderen” (Christus Dominus, 36). Het Concilie vroeg om de oude praxis van de synodes te herstellen 'om zo beter en doeltreffender te kunnen zorgen voor de bloei van het geloof en de instandhouding van het kerkelijke leven in de verschillende Kerken, overeenkomstig de eisen van de tijd'. Nog tijdens het Concilie stelde paus Paulus VI in 1965 de bisschoppensynode in. In 2015 hield paus Franciscus een toespraak bij gelegenheid van het vijftigjarig jubileum. Bisschop Van den Hende: “In die toespraak zegt de paus dat hij de bisschoppensynode een buitengewone uitdrukking vindt van synodaliteit en

een kostbare erfenis van Vaticanum II. En de paus zegt: Wat vraagt God van de Kerk in het derde millennium? Dat ze samen optrekt in geloof. De wereld waarin wij leven en waarin wij geroepen zijn om lief te hebben en te dienen, die vraagt dat de Kerk samenwerking in alle aspecten van haar zending versterkt.” Bron: Bisdom Rotterdam

Mgr. Van den Hende tijdens een online-bijeenkomst. Foto: bisdom Rotterdam. Maart 2022.

Een flink aantal ouderen waar we maaltijden bezorgden of die deze kwamen afhalen, waren zo alleen, waren zo eenzaam, en zo blij dat ze weer even contact hadden en voelden dat ze werden gezien. Dat raakte me heel erg. Zelf merk ik dat het me door het wandelen beter lukt om tijd te maken voor de vastenperiode.” Dit jaar gaat de wandeltocht het hele Latijns-Amerikaanse continent rond. “We zijn zeker van plan om mensen uit te nodigen om mee te lopen. Naast geld inzamelen gaat het ook over mensen ontmoeten en over spiritualiteit. Om je geloof en je daden en dat vertalen naar de parochianen. En hoe meer je weet van anderen, door de projecten waar je een inkijkje in krijgt, en hoe meer verhalen je hebt, hoe beter je mensen kunt raken en betrekken.”

Deelnemers kunnen zelf kiezen welke afstand ze lopen en waar ze lopen. Vastenactie zegt: “U kunt in uw eigen De virtuele wandeltocht is een voorbeeld van denken in omgeving ‘gewoon’ uw wandelingen maken - of uw fietstocht of hardloopkansen en oplossingen in ronde - en u meldt vervolgens op de coronatijd speciale actiewebsite hoeveel kilomeAltijd al eens door de tropische oer- ter u hebt afgelegd. wouden van Panama willen wandelen? De gevaarlijkste weg ter wereld Uw kilometers worden toegevoegd willen ervaren in Bolivia? Willen ken- aan de reis en zo leggen de deelnenismaken met de Inca’s en hun eeu- mers samen de duizenden kilometers wenoude cultuur? Vastenactie gaat in ruim zes weken af.” In totaal gaat het om 30.000 kilometer. Deelnemers het gewoon doen! ontvangen onderweg regelmatig upMet een persbericht vraagt de Bis- dates over de landen en plaatsen waar schoppelijke Vastenactie aandacht de tocht langskomt en over de ervarinvoor de virtuele wandeltocht ‘Wandel gen van medewandelaars. voor een ander’ die op Aswoensdag 2 maart start. Een van de deelnemers is Bron: Bisdom Rotterdam Engeline van der Ark uit Den Haag. Engeline is in de parochie De Vier Evangelisten in Den Haag lid van de MOV-groep van de Titus Brandsma geloofsgemeenschap. Vorig jaar liep ze ook mee toen de virtuele wandeltocht voor de eerste keer werd georganiseerd. 2021 was een jaar waarin coronamaatregelen voor de tweede keer de veertigdagentijd bepaalden. “Ik herinner me dat we geen vastenmaaltijd konden organiseren en daarom maaltijden hebben uitgedeeld.

Engeline van der Ark uit Den Haag loopt dit jaar weer mee met de virtuele wandeltocht van Vastenactie. bron: Bisdom Rotterdam

5


Spiritualiteit niet te vergeten om na het opstaan en voor het slapen gaan even te bidden. Je kunt bijvoorbeeld bij het naar bed gaan God danken voor de mooie dingen van die dag en bidden voor iemand van wie je hoorde dat hij of zij ziek is. Door met God te praten leer je God steeds beter kennen en wordt je band met God dieper.

Met kinderen praten over de veertigdagentijd Beste kinderen, Waarschijnlijk weten jullie het al, dat ik sinds begin september vorig jaar aan onze Augustinusparochie verbonden ben. In mijn vorige parochie – dat was in Zoetermeer – hadden we een mooi kinderkoor. Af en toe ging ik naar de repetitie van het kinderkoor op de woensdagavond. In de pauze sprak ik dan met de dirigente en de organist over de liederen voor de volgende gezinsmis. Ook vond ik het leuk met de kinderen limonade te drinken en wat te praten. Wat doen mensen in de veertigdagentijd? Ik herinner mij nog dat in februari kinderen mij vragen stelden over de veertigdagentijd. Ik had verteld, dat op Aswoensdag (dit jaar op 2 maart) de voorbereidingstijd op het grote Paasfeest begint. Een van de kinderen wilde weten, wat mensen gaan doen in de veertigdagentijd. Ik heb er twee antwoorden op gegeven: Allereerst is het interessant om te zien, dat Jezus toen hij dertig was zich veertig dagen lang heeft teruggetrokken in de woestijn, om zich op zijn taak voor te bereiden. Hij wilde de mensen over God gaan vertellen en over Gods bedoelingen met de mensen. Maar eerst heeft Hij zich in de woestijn voorbereid. Hij vond het belangrijk om de stilte op te zoeken, om na te denken en vooral om tot God te bidden. Door met God te praten heeft Jezus God de Vader steeds beter leren kennen. God gaf Hem ook kracht om tegen boze of gemene stemmetjes in zijn hart nee te zeggen en om telkens weer voor het goede te kiezen.

6

Ten tweede: Ook wij mensen willen ons veertig dagen op het grote Paasfeest voorbereiden. Hierbij zijn drie woorden van groot belang: het zijn de woorden: gebed, vasten en delen met armen. Met name vroeger werd er veel gevast en daarom noemen we de periode van veertig dagen ook wel vastentijd. Let op: bij het getal veertig worden de zondagen niet meegeteld. Vroeger aten de kinderen op de weekdagen geen snoepjes of koekjes, maar op de zondagen werd er niet gevast en snoepten zij wel. Eigenlijk is het best goed om als je lekkere dingen ziet, dan niet meteen te denken: dat wil ik ook. Mam krijg ik een ijsje? Of pappa, gaan wij ook naar MacDonald's om lekker te gaan eten? Denk maar eens aan kinderen in arme landen, die niet alleen geen lekkere dingen hebben, maar zelfs ook te weinig gewoon eten en drinken hebben. En wat kunnen wij kinderen dan doen? Ik herinner mij ook dat een ander kind vroeg: wat kunnen wij als kinderen doen? Ja, het is goed om meer uit de Kinderbijbel te lezen. Het is waardevol om te lezen dat Jezus zich veertig dagen lang teruggetrokken heeft in de woestijn. Om te lezen dat Jezus grote en kleine mensen die melaatsheid hadden, een besmettelijke ziekte, juist niet uit de weg is gegaan, maar hen juist aandacht heeft gegeven en velen door Gods kracht heeft genezen. Het is goed om te lezen, dat Jezus zijn leerlingen het mooie gebed het Onzevader leert. Eigenlijk zijn de drie eerder genoemde woorden ook voor kinderen van belang. Het woord gebed: je kunt proberen om

Het tweede woord vasten: Ja, zoals ik boven al schreef is het goed om als je in de stad een ijscokar ziet, niet meteen aan je moeder te vragen: mag ik ook een ijsje?. Het kan ook goed zijn om minder met je smartphone bezig te zijn en meer met je huiswerk of meer tijd te besteden aan het bezoeken van iemand die ziek is. Vasten wil zeggen dat je niet altijd doet wat jijzelf prettig vindt, maar dat je soms bewust doet, waar je een ander of God blij mee kunt maken. En dan het derde woord delen met armen: Juist door je iets te ontzeggen, juist door geen snoep voor jezelf te kopen kun je geld uitsparen om aan arme kinderen te geven. Juist door zelf niet overdadig te eten en door zeker geen voedsel weg te gooien kun je voedsel uitsparen om aan de voedselbank te geven.

Eigenlijk is zo de weg van voorbereiding op het grote Paasfeest een mooie weg, omdat het je meer in vriendschap verbindt met andere mensen, die ook kinderen van God zijn, en omdat het je meer verbindt met God die onze Vader is. De laatste week van onze voorbereiding op Pasen heet de Goede Week (10-17 april) maar daarover praten we in het volgende nummer van ons parochieblad, want dan is het al weer april. Hartelijke groeten van Pastor Kees van Vliet


Spiritualiteit holpen door Ierse eilandbewoners, en keerde hij terug naar zijn christelijke ouders. Eenmaal volwassen volgde hij de priesteropleiding in Auxerre, in het toenmalige Gallië. In het jaar 431 kreeg hij van Paus Celestinus I, de missie om de mensen in Ierland tot het christendom te brengen. Hij keerde terug naar Ierland. In county Down, in Ierland, aan de monding van de rivier de Slaney, stichtte hij zijn eerste kerk in een kleine en eenvoudige schuur. Tot zijn dood in 461 predikte hij, doopte hij en bouwde hij hier kerken op de meest afgelegen plekken. Legendes vertellen dat Sint Patrick de reden is, dat er geen slangen zijn op het eiland, dat hij de slangen uit Ierland verdreef. De slang staat hier voor de vroege heidense religies van Ierland. Een verhaal vertelt dat St. Patrick het geloof verbreidde, zo vol liefde voor de mensen en voor God, dat het hele Ierse eiland zich tot de nieuwe religieuze overtuigingen van Sint Patrick bekeerde. Dat hij praktisch al het heidendom uit het land liet verdwijnen, zonder mensen te verdrijven.

Sint Patrick: heilige van de maand

Een andere legende vertelt hoe hij een klaverblad, ‘een shamrock’, gebruikte als symbool om de goddelijke Drieëenheid van het katholieke geloof uit te leggen. Wanneer Sint Patrick wordt afgebeeld, zien we hem daarom ook vaak afgebeeld met een shamrock. De shamrock, en vooral ook het groen hiervan, is een bekend symbool voor Ierland. Op St. Patrick’s Day zien we daarom niet alleen kleine groene dingen zoals bijvoorbeeld hoedjes, maar dat alles, van gebouwen tot rivieren, groen is gekleurd. Als je St. Patrick’s Day viert volgens de originele betekenis, is het een traditionele dag voor spirituele vernieuwing, ruimte maken voor God in jouw leven.

De heilige die ons eraan herinnert, dat wij er niet alleen voor staan: de Drieene God is er voor ons, altijd. Op 17 maart is het St. Patrick's Day oftewel Lá Fhéile Pádraig, de nationale feestdag van Ierland. Het is de sterfdag van Sint Patrick, hij overleed in 461 in Saul. Hij ligt begraven op het terrein van de Down Cathedral in Downpatrick. Een gedenksteen van graniet, uit de Mourne Mountains marSint Patrick is de patroon van kuipers, keert daar zijn graf. mijnwerkers, smeden en het vee, hij Sint Patrick, Patricius, in het Iers be- beschermt tegen ongedierte, veeziekkend als Naomh Pádraig zou geboren te en het kwaad. zijn in Romeins Brittannië, ons bekend als het gebied Wales of Schotland. Sint Diaken Peter Winnubst Patrick werd op 16-jarige leeftijd als slaaf naar Ierland gebracht. In de Sle- ‘Vandaag sta ik op, door een machtige mish Mountain in county Antrim werkte sterkte, de Drie-ene God.’ Zo begint hij als schaapherder, hier leerde hij de het kracht gevende gebed van Sint bevolking kennen en leerde hij Iers. Patrick 'The Breastplate.' Door een visioen kon hij vluchten, ge- Een prachtige vertaling van dit gebed,

over hoe je de Drie-ene God als schild hebt en kracht krijgt om door het leven te gaan. Een weergave hiervan vindt u op de volgende internetpagina: https://stringfixer.com/nl/St._Patrick% 27s_Breastplate De band All Sons & Daughters maakte een lied gebaseerd op het gebed van Sint Patrick. Een weergave hiervan vindt u op de volgende internetpagina: https://youtu.be/cmge-ycIkoo

Gebed van St. Patrick De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar. De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer omgeeft u als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

7


Augustinus 6 in 1 Maandkalender MAART 2022 02 05 16 17

Aswoensdag Vasten een eitje, p.9 Meditatieve viering, p.13 Verdiepingsavond, p.10

19 20 23 30

Afscheidsfeest St. Jozef parochiekern Onttrekking aan de eredienst van de St. Jozefkerk door Mgr. Van den Hende Spirituele Meesters, p.9 Meditatieve viering, p.13

Digitale 40-dagenretraite Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde. Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen.” Hoe deelnemen? Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de veertigdagentijd, de Goede Week en het paasmysterie intenser te beleven. Op zaterdagochtend tijdens de veertigdagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM. Bron: Ignatiaans bidden

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.” “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.” “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.” Een productie van ignatiaansbidden.org ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de veertigdagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

8

Bedevaart Stille Omgang 2022 De Stille Omgang op 19/20 maart 2022 gaat dit jaar in afgeslankte vorm door, wat o.a. inhoudt dat busreizen worden afgeraden. Dit betekent voor onze parochie dit jaar dus helaas geen bedevaart naar het Mirakel van Amsterdam. Erik van Blerk


Augustinus 6 in 1 Vasten is een eitje met geloofsbezinning In de vorige Augustinus schreven we er al over. Wanneer we als katholieken vasten, gaat het er niet zozeer om dat we kilo’s gewicht verliezen. Belangrijker is dat we groeien in geloof. Op 2 maart a.s. begint de veertigdagentijd. Als parochie willen we u de gelegenheid geven op een originele manier uw geloof te verdiepen.

Tijd: van 8.45 uur tot 11.00 uur Locatie: pastorie H. Willibrord Oegstgeest

We doen dit op zaterdagochtend, zodat u niet een van uw schaarse avonden kwijt bent of in het donker over straat moet. De ochtend begint om 8.45 uur met een ontbijt, want ontbijten moeten we toch. Het eitje in de titel verwijst naar dit ontbijt. Tijdens het ontbijt heeft u de gelegenheid met de andere deelnemers over van alles en nog wat te praten en kunt u elkaar zo beter leren kennen. Na het ontbijt zal er een korte inleiding worden gehouden over een onderwerp waar je als (gelovig of ongelovig) mens tegenwoordig mee te maken hebt. Na de inleiding wordt de groep opgesplitst in kleinere groepjes. In deze groepjes wordt dan verder gepraat over het onderwerp. We doen dat met volledig respect voor ieders mening. Belangrijker dan het juiste antwoord, is dat we elkaar ontmoeten en van elkaars inzichten rijker worden. Rond 11.00 uur is het afgelopen en heeft u dus nog voldoende over van de vrije zaterdag.

Onderwerpen per bijeenkomst: 1. Het bestaan van God 2. Wie is Jezus? 3. Vrijheid 4. De betekenis van liefde 5. Hoe kun je bidden? 6. Maria en de hoop op de hemel

Info kun je ook krijgen bij pastoor Rochus Franken: rochusfranken@outlook.com en Els van Leuken: vanleukenels@gmail.com

Pastoor Rochus Franken

Drieluik Spirituele Meesters Je hebt vast wel eens gehoord van St. Augustinus van Hippo, St. Bernardus van Clairvaux en St. Clara van Assisi. Maar wat maakt hun spiritualiteit zo bijzonder? Hoe is die geworteld in hun leven? Is hun religieuze ervaring ook vandaag voor ons toegankelijk? Kan ik er vandaag zelf ook iets mee? We nodigen je uit om samen de online-school spirituele meesters van de Vlaamse Kerknet-academie te volgen. Dit biedt je een eerste of hernieuwde kennismaking met enkele christelijke klassiekers. Wat moet je doen om mee te doen? Schrijf je nu in voor de online-school Spirituele meesters en volg de lessen thuis vanaf je computer, laptop of tablet: https://tinyurl.com/2p99437t Er zijn zes lessen die ieder 20-40 minuten duren; daarvan hebben we er drie uitgekozen. Neem deel aan de bijeenkomsten in de pastorie van de H. Willibrordkerk in Oegstgeest. Samen behandelen we dan een les en delen met elkaar wat we ervan vinden en wat we ermee kunnen gaan doen in ons eigen leven. Kun je niet naar de pastorie komen? Je kunt ook online meedoen via Teams.

Praktische informatie en opgave Twijfelt u of het iets is voor u? U kunt 5 maart ook komen kijken en geheel vrijblijvend de eerste bijeenkomst meemaken. Geeft u zich wel op bij pastoor Rochus Franken: rochusfranken@outlook.com of Els van Leuken: vanleukenels@gmail.com zodat we weten hoeveel mensen we een ontbijt mogen aanbieden. Graag aanmelden uiterlijk op de voorafgaande donderdagen vóór 12.00 uur, dus op 3, 10, 17, 24 en 31 maart en op 7 april. U kunt ook bellen naar de pastorie: 071-5175304. De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende zaterdagochtenden: 5, 12, 19 en 26 maart 2 en 9 april

Je kunt zelfstandig de online-school doen, of alleen de gezamenlijke bijeenkomsten bijwonen of allebei. Het gezamenlijke programma behandelt de volgende heiligen: woensdag 23 maart 2022, 20:00 - 21:00 uur: Les 2 Bernardus van Clairvaux (1090-1153) woensdag 11 mei 2022, 20:00 - 21:00 uur: Les 4 Clara van Assisi (1194-1253) woensdag 15 juni 2022, 20:00 - 21:00 uur: Les 5 Augustinus van Hippo (354-430) Deelname is gratis. Wil je meedoen of heb je nog vragen? Stuur een e-mailtje naar alpha.jozefkerk@hotmail.com en je krijgt dan meer info over hoe je mee kunt doen. Erik Flikkenschild en Reinoud Kaasschieter

9


Augustinus 6 in 1

Denkt u aan ons Vastenactieproject in Malawi? Zie De Augustinus nr. 1 pagina 8. Uw bijdrage is welkom op rek.nr. NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, o.v.v. projectnummer 401847

Verdiepingsavond over de veertigdagentijd en de Goede Week Het gezin Shayam voor het gerechtsgebouw in Utrecht, in afwachting van de uitspraak betreffende de (zoveelste) asielaanvraag. Foto: Erna Geurts

Het gezin Shayam, vervolg Zoals u in de vorige De Augustinus (pagina 14) heeft kunnen lezen is het leven voor dit gezin problematisch. In een mail schreef Erna Geurts mij het volgende: ‘Sebastian is naar school gegaan en heeft een goed gesprek gehad met de schooldecaan. Op 7 februari a.s. kan hij de boeken en het rooster ophalen en beginnen in de instroomklas. Hij is zo ontzettend blij. Alleen moet hij nog aan de GGZ vragen of ze dan thuis willen komen bij de ouders, omdat zij beiden verzorging nodig hebben, wat Sebastian tot nu toe deed. Ook Susan was heel erg blij. Zij belde mij op, want schrijven kan ze niet. Voorheen had de familie een heel sociale advocaat, die was erg goed voor deze familie en deed ontzettend veel. Maar door privé-omstandigheden heeft zij moeten afhaken. Heel jammer. Nu heeft de familie een advocaat, die totaal niet sociaal is, maar wel erg zakelijk. Misschien is dit nu beter voor de zaak. Ik hoop het echt voor de familie. Op 25 januari jl. is er een lange zitting geweest. Van 13.30 tot 15.30 uur, erg vermoeiend. Uitslag over zes weken. De advocaat zei dat er 50% kans is op een positieve uitslag, maar wanneer het negatief uitvalt gaat hij in beroep. De IND heeft niet goed zijn werk gedaan volgens de wet, dat zei de advocaat. Het is jammer dat er door Sebastian en zijn moeder steeds verschillende verklaringen worden afgelegd. Het grote probleem is de FATWA. Dat gelooft de IND niet, want het is een kopie. Ook het politierapport is anders dan dat de familie heeft gezegd. Voorlopig blijft het gezin nog wel in het AZC. Ik hoop en velen met mij dat er over zes weken een positief resultaat volgt.’ Wij wensen het gezin Shayam veel sterkte en een goede uitslag! EvdW

10

Je kunt zeggen, dat de veertigdagentijd een bijzonder geschikte periode is om als Kerk en ook persoonlijk te werken aan je innerlijk leven, aan je geestelijk leven, aan je gebedsleven. In het evangelie van de eerste zondag van de vastentijd (6 maart) lezen we, dat Jezus zich veertig dagen in de woestijn heeft voorbereid op zijn levenstaak (Lucas 4). Is het je terugtrekken in een soort ‘woestijn’ ook voor ons in onze hectische samenleving niet belangrijk om tot jezelf te komen, om God meer op het spoor te kunnen komen, om stil te staan bij je relaties met dierbaren? De gezamenlijke inspanning om Jezus beter na te volgen schept innerlijke vreugde. Die weg met Hem mondt uit in de Goede of Stille Week. Van de drie ‘heilige dagen’ (vol van betekenis!) Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht willen we dit jaar vooral aandacht besteden aan de rijke betekenis van Witte Donderdag. Volgend jaar zouden we dan bijzondere aandacht kunnen besteden aan het drama van Goede Vrijdag en het jaar daarna aan de ongekende hoop en vreugde van de paaswake. Datum : Tijd : Inleider : Plaats : Locatie :

donderdag 17 maart 20.00 – 21.45 uur pastor dr. Kees van Vliet vergaderzaal Sion in Wassenaar bij de St. Jozefkerk, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar Aanmelden : vóór 14 maart bij erik@flikkenschild.nl

Goede Week, bron: H. Lebuinus

Vooraankondiging: Drie avonden over de ‘Handelingen van de Apostelen’ Vanaf Pasen (17 april) tot en met Pinksteren (5 juni) wordt op de zondagen als eerste lezing gelezen uit het boek ‘Handelingen van de Apostelen’. Dit Bijbelboek gaat over het ontstaan en de snelle groei van de christelijke Kerk. Onder leiding van pastor Kees van Vliet willen we ons tussen Pasen en Pinksteren op drie avonden verdiepen in dat interessante bijbelse geschrift. Van de deelnemers wordt gevraagd, dat zij voorafgaande aan elke avond enkele hoofdstukken thuis lezen. Nadere informatie over plaats en data van de drie avonden volgt in het aprilnummer van De Augustinus.


Gedachten van uw pastoor Eindelijk vrij! (6) Wat vooraf ging Tim J. Keller is een Amerikaanse predikant. Volgens Keller zijn moderne westerse mensen helemaal niet zo gelukkig. Dit ondanks de enorme materiële welvaart. Dit is volgens Keller de oorzaak: Ons ego trekt voortdurend aandacht. Het resultaat is dat we alles wat we meemaken, verbinden met ons zelf. We vragen ons voortdurend af: “Wat betekent dit voor mij? Is het goed of slecht voor mij? Wat vinden ze nu van mij en wat zeggen ze over mij achter mijn rug?” Wanneer ik alle gebeurtenissen met mijzelf verbind, kan ik dan nog gewoon blij zijn? Gewoon blij zijn met dingen of gebeurtenissen, onafhankelijk van wat ze betekenen voor mijn leven. Waar Keller spreekt over een “eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en onze staat van dienst,” spreekt de Katholieke Kerk over zonde. Zonde is die eindeloze concentratie op jezelf. Jezus zegt in Johannes 8: “Ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde”. Veel mensen denken dat ze geen zonden doen, omdat ze bij zonden denken aan grote misdaden als moord, overspel en diefstal. Maar Jezus zegt: "Ieder gebrek aan liefde is zonde". Wie zichzelf dus belangrijker vindt dan z’n naaste of God, wie zichzelf meer liefheeft dan God of z’n naaste, is een slaaf van z’n eigen ego. Je bent dan een slaaf van jezelf! En een slaaf is niet vrij! Jezus Christus wil ons vrij maken.

mysterie van Christus daarentegen kan niet slechts een onderdeel zijn van het verleden, omdat Christus door zijn dood de dood vernietigd heeft, en omdat alles wat Christus is en alles wat Hij voor de mensen gedaan en geleden heeft, deel uitmaakt van de goddelijke eeuwigheid en dus alle tijden overkoepelt en in alle tijden tegenwoordig gesteld wordt. De gebeurtenis van het kruis en van de verrijzenis blijft, en trekt alles naar het Leven toe.” (Catechismus van de katholieke Kerk no 1085) De kruisiging wordt in alle tijden tegenwoordig gesteld en dit gebeurt door de H. Mis. Wij staan, wanneer we de H. Mis bijwonen op Golgotha! Jezus neemt mijn zonde op zich aan het kruis. En Hij geeft mij zijn leven hiervoor terug, op het moment dat ik de H. Communie ontvang! Zijn leven dat gekenmerkt wordt door 'de vrijheid om niet meer aan jezelf te denken'. Als kind verslond ik de boeken van Karl May over Winnetou en Old Shatterhand. Winnetou en Old Shatterhand zijn bloedbroeders. Er werd een band mee uitgedrukt die sterker was dan een familieband, gesymboliseerd door een snee over de bovenarm, waarna hun bloed vermengd en als het ware één werd. Winnetou en Old Shatterhand bleven verschillende personen, die echter alles gemeenschappelijk hadden. ‘Alles wat van mij is, is van jou.’

Eindelijk vrij ! (6) Jezus wil ons vrij maken. Zo eindigde ik de vorige keer. Dat doet Hij aan het kruis. Aan Jezus overhandigen we onze 'eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en onze staat van dienst'. Hij neemt dat allemaal op zich terwijl hij aan het kruis hangt. Hij geeft mij in de plaats daarvan zijn leven. Zijn leven wat gekenmerkt wordt door 'de vrijheid om niet meer aan jezelf te denken. Die heerlijke rust die we krijgen wanneer we dat niet meer hoeven te doen'. De overwinning van Jezus aan het kruis moet ik mezelf toeeigenen. Hoe doe ik dat? Een katholiek wordt uitgenodigd dit te doen door het ontvangen van de sacramenten. Wanneer ik gedoopt word, neemt Jezus mijn zonden en geeft mij er zijn leven voor terug. “De eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en onze staat van dienst kwijtraken is echter een levenslang gevecht. Maar ik kan elke zondag naar de kerk gaan en dit alles aan Hem geven. Wij staan, wanneer we de H. Mis bijwonen, aan de voet van het kruis! Lijden, dood en verrijzenis van Jezus is 'de enige historische gebeurtenis die niet voorbijgaat.(…) Alle andere gebeurtenissen van de geschiedenis hebben eenmaal plaats en gaan dan voorbij', opgeslokt door het verleden. Het paas-

Communie komt van het Latijnse Communio wat vereniging betekent. We hebben alles gemeenschappelijk. ‘Alles wat van mij is, is van jou.’ Dit is wat Christus in de Communie tegen mij zegt: “Mijn kracht, mijn liefde, mijn goedheid, ze worden van jou.” Hij komt in ons leven en geeft ons zijn goedheid. We gaan langzaam zijn gedachten denken en houden waar Hij van houdt. We ontvangen zijn waarden en normen. Pastoor Franken

De redactie van De Augustinus wenst u een goede en zinvolle veertigdagentijd.

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 4029402 E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Website: www.joannesdedoper.nl Secretariaat: mevr. Anneke Noordermeer, tel. 071-4029402 openingstijden: di, wo, vr van 8.45 - 11.45 u kerk is open tijdens openingstijden van het secretariaat Secretaris beheercommissie: dhr. P(aul) van Houwelingen e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: Kapelaan Boris Plavcic, tel. 0643514595 email: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl

Parochiekerk: H. Joannes de Doperkerk Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk Vieringen: za 19.00 u (oneven week), zo 9.30 u , woe 9 u IBAN Bankrekeningen alle betalingen / misintenties NL58 RABO 0331 7012 78 KERKBALANS: NL74 RABO 0331 7019 60 locatieredacteuren: Piet Hagenaars (PH) Paul van Houwelingen (PvH) email: redactiejdedoper@outlook.com

Kerkbanken en veertig dagen

Actie Kerkbalans 2022

Naar ik vermoed, zal niemand durven beweren dat de banken in onze H. Joannes de Doper een hoog zitcomfort hebben. De zittingen zijn te ondiep en de leuningen te recht. Tijdens ons jubileumjaar 2021 zamelde de Evenementencommissie (EC) onder parochianen en sponsoren gelden in om de kerkbanken van kussens te voorzien en daarmee het zitcomfort te verhogen.

De twee weken durende Actie Kerkbalans 2022 zit er weer op! Helaas was het door de coronabeperkingen ook dit jaar niet mogelijk om een inluidmoment te organiseren met fysieke aanwezigheid. Maar de feestklokken werden evengoed op 15 januari geluid en in het kerkportaal werden de kerkbalanslopers ontvangen om hun pakketjes in ontvangst te nemen. Hierna werden ze nog even op de kiek gezet bij hun walk over de rode loper, en zo werden ze alvast bedankt voor hun inzet. Vele toezeggingsformulieren hebben we al mogen ontvangen, maar als u hier nog niet aan toegekomen bent kunt u gewoon nog uw formulier insturen, op papier of digitaal.

Het eerste deel van de kussens werd onder veel dank in ontvangst genomen! Nadat de kussens waren neergelegd, bleek echter, dat er onder de kerkgangers verschillend werd gedacht over de wel of niet toegenomen toename van het zitcomfort. Om de meningen van de kerkgangers in deze te peilen, hielden we als Beheercommissie (BC) onder u/jullie een enquête. De uitslag daarvan en het daaruit voortvloeiende besluit van de BC omtrent het verdere neerleggen van de kussens op de resterende banken, heeft de BC al in november met de EC gecommuniceerd. Maar nog niet met alle parochianen. Onder het motto van ‘beter laat dan nooit’, willen we als BC u/jullie als parochianen bij deze alsnog op de hoogte brengen van de uitslag van de enquête en het naar aanleiding daarvan genomen besluit in deze. Er waren op de enquête exact 100 respondenten. Hiervan spraken zich er 76 positief en 24 negatief uit over het neerleggen van de kussens op de kerkbanken. Omdat we hopen dat een ieder zich vooral geestelijk, maar ook fysiek zal thuis voelen in ons kerkgebouw, hebben we als BC in deze het volgende besluit genomen. De resterende, nog niet met kussens bedekte banken, zullen alsnog ‘om-enom’ van kussens voorzien gaan worden. Op deze manier verwachten we dat iedere kerkganger met zijn/haar voorkeur een plekje zal kunnen blijven vinden waar hij/zij zich prettig voelt. De resterende kussens zijn ondertussen besteld. Door niet alle banken van kussens te voorzien, blijft er een deel van de hiervoor ingezamelde gelden over. Met dit geld wil de EC een bijdrage leveren in de kosten voor het in boekvorm gaan uitgeven van de door Richard Hulmer geschreven artikelen 'Denkend aan vroeger' in de digitale nieuwsbrief. Natuurlijk gaat het in de kerk niet in de eerste plaats om wel- of niet comfortabel zitten! Woensdag 2 maart is het ASWOENSDAG. Misschien hield het u/jullie tegen, maar vooraf aanmelden voor de vieringen is niet meer nodig. Komt/komen u/jullie, de al dan niet van kussens voorziene kerkbanken, (weer) bezetten om in een tijd van bezinning in verbondenheid samen op te gaan naar het HOOGFEEST van PASEN? We ontmoeten u/jullie weer graag!!! Leen de Best, voorzitter BC

Het is al vaker aangekaart, maar wederom wil ik uw aandacht vragen voor de overeenkomst ‘periodieke gift’. Dit betreft een 5-jarige overeenkomst die u afsluit met uw parochiekern voor een vaste jaarlijkse bijdrage. Uw jaarlijkse schenking is dan volledig aftrekbaar van de belasting, voor deze gift geldt geen drempel. Het is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie hoeveel voordeel dit u oplevert. Het document ‘periodieke gift’ kunt u downloaden op onze website. U vindt het onder het kopje ‘bibliotheek’, en dan ‘parochieformulieren’. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij ons secretariaat, en na ondertekening door het Parochiebestuur ontvangt u een exemplaar retour voor uw eigen administratie. Wellicht het overdenken waard! Anneke van der Valk

12


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Quiltgroep ‘de Bonnette’ We konden de afgelopen tijd niet of slechts met een paar dames bij elkaar komen op de maandagochtend. Af en toe kwam er iemand iets halen en een kopje koffie drinken, om thuis weer verder te kunnen handwerken. Er komt steeds wat bij voor de verkoop. Kom gerust langs op de maandagochtend van 9.30 – 11.00 u als u iets zoekt om kado te doen. De laatste weken komen we weer, niet allemaal tegelijk, op afstand bij elkaar. Ook zijn er intussen wol en handwerkpakketten uitgezocht en gesorteerd voor de eventuele verkoop verder in het jaar.

Foto: Ibolyka Meijer

Veertigdagentijd Vastentijd, veertigdagentijd. Wat doet dit met u? Op zondag hoort u de lezingen en de preek van de voorganger, maar hoe koppelt u dit terug naar het leven van alledag? Lukt het u om wat u gehoord heeft in de week daarop volgend vast te houden en uit te voeren? Zelf vind ik dit lastig, ook al leven we in een tijd dat de drukte minder is, immers door het coronavirus is de kans op quarantaine groter en zit je thuis en kun je nergens naar toe. Dus tijd voor reflectie. Maar dan nog. Misschien helpt het dan dat er in de veertigdagentijd twee momenten zijn om u een steuntje in de rug te geven. Dit jaar doen we dit met de hulp van twee heiligen. Zij waren net als u en ik, hele gewone mensen die geraakt werden door Gods woord, zijn nabijheid, en meer wilden dan het leven dat zij op dat moment leidden. Met het voorbeeld van deze heiligen kijken we hoe we vorm kunnen geven aan vasten: aalmoezen geven, bidden, vasten ( = minderen) en ook loslaten wat ons belemmert in onze relatie tot God. Ik nodig u van harte uit om woensdag 16 en 30 maart om 19.00 uur naar de kerk te komen voor deze meditatieve vieringen. En wens u allen een goede voorbereidingstijd toe op weg naar Pasen.

Er zijn 2 mooie quilts gemaakt door de dames en ook al verkocht. Als het weer kan worden ze meegenomen naar Engeland. Daar zijn we inmiddels ook al bekend via de dochter van Lien. De opbrengst, € 400, gaat naar ‘Rosa Manus’ in Leiden. Dit is een opvang voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zij worden daar goed opgevangen en begeleid. Maar voor extra dingetjes voor bv. de kinderen of het gezellig maken van de huiskamers is niet altijd genoeg geld. We gaan nog bekijken of we het zelf kunnen brengen of het overmaken. Ibolyka Meijer

Gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans KINDERWOORDDIENST We hebben de data al eerder doorgegeven maar hier nog even een reminder. Op 20 maart is er weer een KWD. Kom allemaal om 09.30 uur naar de viering. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Wij hebben er weer zin in! Jullie ook? Groetjes, Marit & Linnsey

13


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Eerste Heilige Communie 2022 De voorbereiding van de Eerste Heilige Communie loopt niet geheel soepel maar … het loopt. Bijeenkomsten die niet door kunnen gaan, kinderen in quarantaine …. voor deze probleempjes zijn gelukkig ook oplossingen! Tegenwoordig is iedereen heel handig met online bijeenkomsten, zelfs ik ga het nog leren (en dat zegt wat) want de laatste bijeenkomst met de kinderen was online! Ondanks dat elkaar ‘live’ zien nog steeds het allerleukste is ging het toppie! Het heeft zelfs voordelen. Papa’s en mama’s kunnen erbij zijn, je kan gewoon lekker een chippie eten en lekker drinken en een voordeel is weer dat kinderen het een en ander konden laten zien van thuis. Het thema van de bijeenkomst was ‘Huis van God’ waar uiteraard de kerk mee bedoeld wordt, maar thuis kun je natuurlijk ook een plekje maken waar God aanwezig is en het ook zo voelt, denk bv. aan een klein altaartje of een plekje met een kaarsje met een bijzondere foto van iemand die is overleden of een plekje waar je graag bidt. Ook was er ruimte voor creativiteit! Hoe ziet jouw huis er uit en met wie woon je daar? Hieronder wat plaatjes van de creatieve uitspattingen. De volgende bijeenkomst hopen we uiteraard weer gezamenlijk in de pastorie te kunnen houden maar zo niet ….weten we hoe we elkaar ook kunnen ontmoeten!

Groetjes, namens de werkgroep Eerste Heilige Communie, Marloes Jongeneel

DATUM EERSTE COMMUNIE: De Eerste Heilige Communie is dit jaar gepland op zondag 19 juni.

14

https://www.samskledingactie.nl/

Sam’s Kledingactie komt er aan Sam’s Kledingactie komt er aan. Wat gebeurt daar? Coronamaatregelen in Oeganda helpen kinderen weer naar school De basisschool is de basis voor de toekomst, dat geldt voor elk kind, jongens én meisjes. Daarom werkt Cordaid in Oeganda, onder andere in het district Kamuli, in de regio Busaga, aan beter onderwijs. In het Oegandese onderwijssysteem loopt het schooljaar van februari tot en met december. Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar de basisschool, die 7 jaar duurt. Sinds 1997 is basisonderwijs gratis. Zo’n 94% van de kinderen gaat naar de lagere school, maar 67% maakt deze ook af, en slechts 24% van de kinderen gaat naar het voortgezet onderwijs. Uganda is een van de landen met een groot aantal nietschoolgaande kinderen. Het voltooiingspercentage in Kamuli zal naar verwachting aanzienlijk afnemen door COVID-19, tenzij scholen en gemeenschappen stevige maatregelen nemen om leerlingen aan te moedigen weer naar school te gaan. Hulp aan ouders voor betere toekomst kinderen Gezien de veranderde context van de pandemie lijkt het er op dat de scholen binnenkort allemaal zullen heropenen. Maar veel ouders zijn gewend hun kinderen in te zetten in het huishouden en op het land. Cordaid probeert deze gewoonte te doorbreken door ouders te laten zien en te overtuigen dat onderwijs noodzakelijk is voor een betere toekomst voor hun kinderen. Ze zorgen dat scholen met ouders gaan praten om ze ervan te overtuigen hoe belangrijk de basisschool is. Soms is de armoede zo groot, vooral nu veel ouders geen werk of minder inkomsten hebben sinds COVID-19, dat ze de extra hulp van hun kind echt missen: ze missen inkomsten omdat de kinderen geen geld meer verdienen als ze naar school zouden gaan. In dat geval helpt Cordaid deze ouders extra door ze een steuntje in de rug te geven met een schoolpakket waarin o.a. een uniform zit. Hartelijke groeten en blijf gezond! Cindy Grootenhuis www.samskledingactie.nl Op donderdag 7 april 2022 vindt de Kledinginzameling plaats. Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur Plaats: Voor de R.K. kerk H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, Katwijk.


Parochiekern H. Joannes de Doper -Katwijk Een positief verhaal over De Horizon Een basisschool draaiende houden in coronatijd is een uitdaging! Groepen waarin nog maar een derde deel van het aantal leerlingen zit, leerkrachten die zelf positief zijn of in quarantaine moeten gaan vanwege de gezinssituatie……… we hebben het inmiddels allemaal meegemaakt! Maar wat zijn we trots hoe het toch telkens weer lukte om het onderwijs tóch doorgang te laten vinden! En dat was dubbel positief! De komende maand praten we met de kinderen over de waarde van de ontmoetingen tussen mensen. En wat een ontmoeting in dit geval een bijzondere betekenis kan geven. Vanuit de bijbel hebben we het over de ontmoeting van Jezus met Zacheüs, vier vrienden en een zieke man, Maria en Marta, een verwarde man en een vrouw uit Kanaän.

Foto: Astrid van der Valk

En dan is het ook weer tijd om op weg te gaan naar Pasen. Maar daar in het volgende nummer meer over! We blijven positief! Team van RKBS De Horizon

Jozina (Joke) van Tilburg – van der Meij, echtgenote van Petrus Albertus van Tilburg. Joke is geboren op 12 maart 1945 en is overleden op 24 januari. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 29 januari in onze kerk, waarna Joke begraven werd op ons kerkhof. Willem Gerardus (Wim) Duivenvoorden, echtgenoot van Kitty van der Velde. Wim is geboren op 1 februari 1939 en is overleden op 28 januari. De afscheidsdienst van Wim heeft plaatsgevonden op 4 februari in het crematorim Rhijnhof te Leiden.

Inloopochtend in De Voorhof

Voedselmanden

Op donderdag 17 maart om 9.30 uur zal de volgende inloopochtend van dit jaar worden gehouden. De locatie is als vanouds: De Voorhof, Vliet Noordzijde 36, Rijnsburg; Contactpersonen: Cock Slager (071-4022966), Peter van der Nol (071-4024845).

Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw warme aandacht voor. Tijdens de openingstijden van het parochiekernsecretariaat, op de dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur, is er ook de mogelijkheid om spulletjes voor de voedselbank af te leveren in de manden in de kerk.

Parochiële kaartavond Bij het vervaardigen van het parochieblad is er nog geen duidelijkheid of de klaverjasavond van 28 maart door mag gaan conform de coronamaatregelen.

Kerkvervoer Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388, KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203

kampenonline.nl

15


Liturgische Agenda van di. 1 maart t/m zo. 3 april 2022 Datum

Feesten / heiligen

H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72

en bijzonderheden

19.00 EV

Kapelaan Plavčić /Cantemus

19.00 EV

Kapelaan Plavčić /cantor

Eerste zondag van de 09.30 EV Veertigdagentijd

H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 35

H. Laurentius en DMG / Voorschoten Leidseweg 98

19.00 OCV

Diaken Winnubst / Gemengd koor

19.00 EV

Pastoor Franken / Dameskoor

Pastoor Van Vliet /Cantemus

11.00 EV

Kapelaan Plavčić / 11.00 EV Dameskoor

Pastoor Franken / Diaken Winnubst / organist

19.00

Taizéviering

19.00 EV

Pastoor Van Vliet

Tweede zondag van zo. 13-mrt. de Veertigdagentijd

09.30 EV

Pastoor Franken /Vocalis

11.00 EV

Heilige Jozef, bruidegom van de za. 19-mrt. maagd Maria (Hoogfeest)

Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Gemengd koor / KWD

19.00 EV

Pastoor Van Vliet /cantor

Derde zondag van de 09.30 EV veertigdagentijd

Kapelaan Plavčić /Cantemus, KWD

11.00 EV

Pastoor Van Vliet / 11.00 EV Schola / KWD

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

11.00 EV

Pastoor Franken / 11.00 EV Dameskoor / KWD

Kapelaan Plavčić / Laurentiuskoor

11.00 EV

Kapelaan Plavčić / 11.00 EV Dameskoor / KWD

Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Dameskoor

wo. 2-mrt. Aswoensdag za. 5-mrt. zo. 6-mrt. za. 12-mrt.

zo. 20-mrt.

za. 26-mrt. Vierde zondag van de 09.30 EV zo. 27-mrt. veertigdagentijd / zondag Laetare

Pastoor Franken /Vocalis

za. 2-apr.

19.00 EV

Kapelaan Plavčić /cantor

zo. 3-apr.

Vijfde zondag van de 09.30 EV veertigdagentijd

Pastoor Van Vliet /Cantemus

11.00 EV

Pastoor Van Vliet / Laurentiuskoor

Mgr. van Luyn sdb / Laurentiuskoor

Vieringen door de week Dinsdag Dinsdag Woensdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag

09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u

EV Kapelaan Plavčić EV Pastoor Franken EV Kapelaan Plavčić EV Pastoor Franken EV Pastoor Franken EV Pastor Van Vliet EV Pastoor Franken

H. Willibrord H. Laurentius en DMG H. Joannes de Doper St. Willibrordus H. Willibrord St. Jozef De Goede Herder

Oegstgeest Voorschoten Katwijk Wassenaar Oegstgeest Wassenaar Wassenaar

Vieringen tehuizen Woensdag Vrijdag Vrijdag Woensdag Vrijdag Woensdag Donderdag Vrijdag

16

02 maart 04 maart 11 maart 16 maart 18 maart 23 maart 24 maart 01 april

15.30 u 10.30 u 16.30 u 11.00 u 11.00 u 10.30 u 11.00 u 10.30 u

Adegeest, Voorschoten Sophiekehuis, Wassenaar De Wilbert, Katwijk Johannahuis, Wassenaar Wijckerslooth, Oegstgeest Overduin, Katwijk Vlietwijk, Voorschoten Sophiekehuis, Wassenaar

Pastoor Franken Pastor Van Vliet Pastor Van Vliet Pastor Kurvers Pastor Van Vliet Kapelaan Plavčić Pastor Van Vliet Pastor Van Vliet


Liturgische Agenda van di. 1 maart t/m zo. 3 april 2022 Datum

Feesten / heiligen en bijzonderheden

De Goede Herder / Wassenaar Stoeplaan 4

St. Jozef / Wassenaar Parklaan 28

Sint Willibrordus / Wassenaar Kerkstraat 77

wo. 2-mrt. Aswoensdag

19.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

za. 5-mrt.

19.00 EV

Pastoor Van Vliet / Cantor en organist

zo. 6-mrt.

11.00 EV Eerste zondag van de 16.00 EV Veertigdagentijd

Franstalige parochie Pastoor Franken / cantores

za. 12-mrt.

zo. 13-mrt.

19.00 EV Tweede zondag van de Veertigdagentijd

11.00 EV

19.00 EV

Pastoor Van Vliet / Pro Deo

09.30 EV

Pastoor Franken / Pro Deo

09.30 EV

Kapelaan Plavčić / Semper Fidelis / KWD

Kapelaan Plavčić

Franstalige parochie

Heilige Jozef, bruidegom van de za. 19-mrt. maagd Maria (Hoogfeest) 11.00 EV Derde zondag van de zo. 20-mrt. 16.00 EV veertigdagentijd

Franstalige parochie Kapelaan Plavčić / 10.00 EV cantores

Onttrekken aan de 09.30 Eredienst / Mgr.Van 12.00 den Hende / Pastoor Franken / Diaken Winnubst

viering vervalt Aankomst processie vanuit de St.Jozef / Vesper

za. 26-mrt. Vierde zondag van de zo. 27-mrt. veertigdagentijd / 11.00 EV zondag Laetare

Franstalige parochie

09.30 EV

Pastoor Van Vliet / cantor en organist

Franstalige parochie de Johannespassion

09.30 EV

Pastoor Franken / Pro Deo

za. 2-apr. zo. 3-apr.

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

11.00 EV 15.00

Speciale vieringen door de week Woensdag Woensdag Woensdag

16 maart 30 maart 30 maart

19.00 u 19.00 u 20.15 u

Meditatieve Viering Meditatieve Viering Rozenkransgebed

H. J. de Doper H.J. de Doper H. Willibrord

Katwijk Katwijk Oegstgeest

Vieringen Kapelaan Plavčić Maandag (28/3 niet)07.00 u Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 09.30 u Dinsdag 08.00 u Aanbidding tot 09.00 u Woensdag 13.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 15.00 u Donderdag 18.00 uAanbidding tot 19.00 u Vrijdag 18.30 uRozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 22.00 u Zaterdag 20.30 uRozenkrans en Aanbidding tot 22.00 u Zondag (27/3 niet) 18.30 uRozenkrans en Aanbidding tot 20.00 u

St. Willibrordus H. Willibrord St. Jozef H.Laurentius/DMG St. Willibrordus H. Willibrord H.Joannes de Doper

Wassenaar Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Wassenaar Oegstgeest Katwijk

Bij alle Aanbiddingen is er mogelijkheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening.

17


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo en vr van 9.30 uur tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: Vacature IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda 2 maart t/m 17 april

Bisschoppelijke Vastenactie

Zaterdag 16.00 uur Zondag 09.30 uur Dinsdag 18.00 uur

5, 12, 19 en 26 maart Christelijke meditatie (Bondsgebouw) 20 maart EHC Bijeenkomst (Bondsgebouw) 22 maart Samenscholen: Veertigdagentijd vastenmaaltijd (Bondsgebouw) Samenscholen: Veertigdagentijd vesper (HL kerk) Samenscholen: Veertigdagentijd film SELMA over Martin Luther King (Bondsgebouw) 27 maart EHC Bijeenkomst (Bondsgebouw) – onder voorbehoud.

19.00 uur 19.40 uur Zondag 09.30 uur

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: zo 11.00 uur, di 9.00 uur, do 19.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel. 06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

“Zover we konden zijn we met je meegegaan. Na een moedige strijd ben je van ons heengegaan. Wij zijn je dankbaar, voor al het goede ons gegeven, in je voorbeeldige en arbeidzame leven.” Op 92 jarige leeftijd is op donderdag 27 januari overleden Elisabeth Johanna Mourits-van Santen (Bep). Met haar man Bart (overleden in 2003) had zij een groentezaak in het centrum van Voorschoten. Het te vroeg overlijden aan ziekte van een schoondochter en een kleindochter heeft haar verdriet bezorgd. Het zomerhuisje in Oudorp en twee keer een reis met haar man naar Canada waren vreugdevol. De uitvaart was op donderdag 3 februari. Haar ziel vertrouwen we toe aan het Hemelse Vaderhuis. Haar lichaam hebben we te ruste gelegd in het familiegraf op het parochiekerkhof. Maria Eugenie Wassenaar-Onderwater (Miep) is op 91-jarige leeftijd overleden in Wassenaar in Verpleeghuis Duinstede. Miep was getrouwd met Jan. Zij zijn 19 jaar getrouwd geweest. Haar man Jan is in 1991 overleden. Zij was actief betrokken bij onze kerk en de hervormde kerk samen met haar man. Ook hield zij van muziek en reizen. In 2016 is zij verhuisd naar Verpleeghuis Duinstede in Wassenaar en daar is zij op zondag 30 januari overleden. De uitvaart was op vrijdag 4 februari in de H. Laurentiuskerk, waarna de crematie was in Zoetermeer. Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Familieberichten Overleden Zondag 23 januari overleed te Voorschoten Martinus Petrus Maria van Bohemen. Roepnaam: Tinus. Hij is geboren op 15 maart 1929 te Voorschoten. De uitvaart was op dinsdag 1 februari in onze H. Laurentiuskerk, waarna we hem hebben begraven op het kerkhof achter de kerk bij zijn geliefde vrouw Riet van Bohemen-van der Helm. In ons dorp was Tinus als melkboer een bekend gezicht. Zijn kinderen, schoon-, klein- en achterkleinkinderen eren hem met de volgende tekst:

18

Vastenactie Denkt u nog aan het Vastenactieproject 'Houses for hospital workers – Pirimiti Community Hospital, Zomba, Malawi' in onze parochie? Zie hiervoor pagina 8 in De Augustinus van februari 2022. Uw bijdrage is heel erg welkom.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Graag ontvangen zij: houdbare melk, schoonmaakmiddel, vruchtenhagelslag, vlokken en zakken soep. Koffie en thee krijgen zij op de D.E. punten die ze sparen. D.E. punten kunnen ook bij de voedselbank ingeleverd worden. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gevonden voorwerpen – Van wie oh wie? Regelmatig worden er voorwerpen, zoals handschoenen, mutsen, petten, paraplu’s, brillen en zonnebrillen in de Laurentiuskerk vergeten of per ongeluk achtergelaten. Helaas zijn die tot op heden nog steeds niet opgehaald. In de tussentijd wordt de voorraad van deze artikelen steeds groter. Daarom is nu de vraag: Wie herkent op bovenstaande foto een van zijn of haar eigendommen? Zit uw eigendom er niet bij, er is nog meer. Je kunt het artikel ophalen op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 9.30 uur en 12.30 uur bij het Kerkelijk Bureau. Dit is de laatste mogelijkheid om weer in het bezit te komen van uw/jouw eigendom. Na het uitkomen van deze Augustinus wordt na 2 weken alles weggeven aan een goed doel en die zullen er vast heel blij mee zijn. Verder wordt uw aandacht extra gevraagd voor onderstaande foto, hierop ziet u een hoedje met ketting. Deze artikelen werden vorig jaar op 23 juni na de Eerste H. Communieviering op het kerkplein naast de kerk gevonden. Van wie? Wie mist deze artikelen?

Aankondiging Samenscholen Vastenmaaltijd In de veertigdagentijd zullen er twee vastenmaaltijden gehouden worden op: 22 maart a.s., om 18.00 uur in het Bondsgebouw, Leidseweg 100 en 6 april a.s., om 18.00 uur in ’t Voorhuys bij de Dorpskerk, Kerkplein 2. Het is hiervoor nodig om zich van tevoren aan te melden bij ds. Freek Bakker, via e-mail f.l.bakker51@hotmail.com. Ook in dit geval wordt nagedacht om, als dat nodig is en het niet mogelijk is om letterlijk bij elkaar te komen, een online-vorm te vinden met een afhaalmaaltijd en een onlineontmoeting, zoals in sommige kerken gebeurt met digitaal koffiedrinken. Filmavond

Verlanglijstje voedselbank Al jaren zamelen we in de kerk, elke 1e zondag van de maand, in voor de voedselbank in Voorschoten. Deze week ontvingen wij een wensenlijstje van producten die men graag ontvangt. Of waar men juist voldoende van heeft.

In de veertigdagentijd zullen twee filmavonden georganiseerd worden op: 22 maart a.s., Selma (Ava DuVernay, 2014), om 19.40 uur, in het Bondsgebouw, Leidseweg 100. Deze film gaat over de eerste protestacties van Martin Luther King in het zuiden van de Verenigde Staten. 6 april a.s., om 19.40 uur, Dead Poets Society (Peter Weir, 1989) in ’t Voorhuys bij de Dorpskerk, Kerkplein 2. Deze film gaat over een kostschool, waar jongens worden opgeleid voor vooraanstaande Amerikaanse universiteiten. Omdat het misschien niet mogelijk is om in de Dorpskerk zelf iets te organiseren, wordt iedereen verzocht zich aan te melden met haar of zijn e-mailadres bij ds. Freek Bakker: f.l.bakker51@hotmail.com. Want dan kunnen we de avond online door laten gaan. Freek Bakker

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Er werden 5 zonen geboren die ervoor zorgden dat zij 6 kleindochters kregen. De oudste zoon Jan-Joost werd helaas dood geboren, een dieptepunt in het nog jonge leven van Joost en zijn vrouw. Regelmatig passen ze nu op de 6 kleinkinderen, vooral op de dochters van de zonen die in Voorschoten en Leiden wonen, maar logeren is voor al de kinderen een feest!

In gesprek met Joost Naber Als redactie van het parochieblad van De Augustinus gaan we regelmatig op bezoek bij parochianen die een bijzonder steentje hebben bijgedragen in de parochiekern van de H. Laurentius en de Moeder Gods. Zoals u misschien zult weten, hadden we 2 gebedsleiders te weten José Klaasesz en Joost Naber. Met eerstgenoemde hadden we al een gesprek dat we publiceerden in het Kerstnummer en nu gingen we, Corry Zoetemelk en Mini Focke, op bezoek bij Joost Naber om hem te interviewen. Om gezondheidsredenen is José gestopt met haar werkzaamheden, maar Joost is nog actief. Op een koude wintermorgen werden we warm en allerhartelijkst ontvangen door Joost Naber en verwende hij ons met koffie en heerlijke boterkoek. Joost start zijn dag met een rit naar het zwembad om een frisse duik te nemen en heerlijk te zwemmen. Wij vragen hem of hij een geboren Voorschotenaar is en het antwoord is: nee. Hij is geboren in Leiden en heeft daar ook lang gewoond. Hij was de enige zoon in het gezin met nog 4 zussen. Vader was accountant, bestuurslid bij een bank en is daarvoor een tijdje werkzaam geweest in Italië. Bij terugkeer ging hij lesgeven voor het Middenstandsdiploma. Joost ging naar de kweekschool en werd onderwijzer in Leiden op de H. Hartschool (nu: Singelschool) in De Kooi, een wijk in die stad. Om zich verder te ontwikkelen is hij daarnaast gaan studeren en was hij ook actief voor Scouting Nederland, waar hij districtscommissaris werd voor de verkenners. Hij kreeg een staffunctie aangeboden bij het landelijk bureau in Amersfoort, waar hij 2 jaar werkte. Vervolgens keerde hij terug naar het onderwijs. Ging lesgeven aan de Christus Koning Mavo school in Hazerswoude, wat hij 14 jaar gedaan heeft. Via de scouting - omdat hij veel bij de ouders van verkenners kwam - heeft hij ook zijn vrouw Gerda ontmoet en zij zijn inmiddels bijna 50 jaar gelukkig getrouwd. Zij woonden in Hoogland bij Amersfoort en in Hazerswoude-Rijndijk, in een woning die ze kregen omdat Joost daar les ging geven.

20

De studie Nederlandse Taal- en Letterkunde met als bijvak Bestuurlijke Informatica zorgde ervoor dat hij leerkracht werd aan de Haagse Hogeschool. De afstand van Hazerswoude naar Den Haag was te ver om dat per fiets te doen, dus gingen Joost en zijn vrouw op zoek naar een woning in de buurt van Leiden en Den Haag. Beiden zijn afkomstig uit Leiden en wilden die band heel graag behouden. Zo zijn ze in Voorschoten beland, precies tussen die 2 gemeenten in, waar ze tot nu toe met veel plezier wonen. Het huis was ruim en had voor elke zoon een eigen kamer, die daar erg blij mee waren. Wij vragen hem hoe hij in de parochie als vrijwilliger terecht is gekomen. In principe is dat gekomen door de toenmalig pastor Peter van Beurden, die hem vroeg wat hij zou gaan doen na zijn pensionering. Er was een plaats vrij in de Pastoraatgroep, waar hij zitting in kon gaan nemen. Eerst maar een jaar rondkijken was het advies van Peter. Later is Joost toch in de Pastoraatgroep terecht gekomen met als werkveld Liturgie. In die tijd was José Klaasesz ook lid van de Pastoraatgroep voor het werkveld Catechese en was zij gebedsleider. Eén gebedsleider is wel heel fragiel, er hoeft maar iets te gebeuren en je zit zonder. Dat was de aanleiding voor Joost om ook de opleiding Gebedsleider te gaan volgen aan de Pastorale School. Mede omdat hij in het verleden al een opleiding Catechese had gevolgd aan het Hoger Katechetisch Instituut in Nijmegen kreeg hij wel vrijstellingen. Uiteindelijk werd hij ook aangesteld binnen de parochie als gebedsleider, met grote regelmaat ging hij voor in vieringen. Door het huidig beleid is die regelmaat wel verdwenen, maar in Huize Adegeest en Topaz leidt hij nog steeds de vieringen. Als het kan gaat Joost ook dagelijks naar het klooster van Bijdorp voor het middaggebed bij de zusters. Er zijn veel hoogtepunten in zijn leven (geweest). Zijn huwelijk met Gerda is er één van, maar wel een met een randje, vlak voor het huwelijk brak Joost zijn enkel, dus hij heeft de trouwerij meegemaakt met zijn voet in het gips. Het hebben van 6 kleindochters ziet hij ook als een hoogtepunt. Het behalen van 2 doctorale titels zijn zeker als hoogtepunten te zien. In Leiden: Nederlandse Taal-en Letterkunde en in Enschede aan de Universiteit van Twente: Onderwijskunde. Een dieptepunt was de geboorte van hun eerste kind. Ook een dieptepunt, dat wel veel impact heeft gehad, was dat zijn zoon, die in Delft studeerde naar Japan uitgezonden kon worden voor een workshop. Op het vliegveld (voor hij


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten naar Japan vertrok) kreeg hij pijn in zijn buik. Thuis dachten ze dat het vliegangst was en dat dat wel weer zou zakken. Maar nee, het was een gecompliceerde blindedarmontsteking, waardoor hij twee weken lang in het ziekenhuis belandde, in den vreemde. Dan heb je een dilemma, wat gaan we doen, stappen we ook op het vliegtuig om hem te bezoeken, of gaan we hem dagelijks bellen. Het werd het laatste. In Japan ontmoette zoonlief een Nederlandse werknemer die later professor werd aan de universiteit van Twente en ervoor zorgde dat hij daar kon promoveren. Uiteindelijk toch ook een hoogtepunt. Het uitblijven van een nieuwe baan met een doctorale titel op zak was geen prettige ervaring. Maar door kritischer te solliciteren werd dat toch succesvol. Naast deze werkzaamheden, kookt Joost dagelijks en doet daarvoor ook de boodschappen en komt zo regelmatig in het dorp. Er is nog een wens en dat is dat hij hoopt dat na alle coronamaatregelen de mensen toch weer de weg naar elkaar en naar de kerk zullen vinden om zonder belemmeringen de vieringen te kunnen meemaken. Na dit gesprek werden we uitgezwaaid en fietsten wij weer huiswaarts. Met dank voor de gastvrijheid en het fijne gesprek. Corry Zoetemelk Mini Focke

Stichting Baby Hope Stichting Baby Hope is medio 2003 opgericht door een moeder, die haar ongebruikte medische kraammaterialen niet wilde weggooien en is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 275 inzamelpunten door heel Nederland. Daarmee ondersteunt de stichting maar liefst 27 kraamprojecten in 10 landen. En misschien inmiddels wel meer. In Voorschoten heeft de stichting sinds 2010 een inzamelpunt. Leden van de toenmalige werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vredesvraagstukken) van de parochie, vonden dit een goed initiatief om hier aan mee te doen. Wie in Nederland woont en zwanger is, ontvangt van de zorgverzekeraar een kraampakket, met verbanden, gazen, navelklem en luiertape. Het is echter mogelijk dat u de materialen niet gebruikt, omdat u bent of gaat bevallen in het ziekenhuis. Gooi uw ongebruikte kraammaterialen niet weg, want u kunt er levens van andere baby’s en kraamvrouwen mee redden! Doel is meer hygiëne tijdens de bevallingen, die bij kan dragen aan de afname van zuigelingensterfte. Meer vrouwen mogen dan hun pasgeboren baby veilig en wel in de armen nemen. Stichting Baby Hope geeft ze graag een sprankje hoop op een betere toekomst. Helpt U mee? De kraammaterialen mag u inleveren bij: Willeke Schrage, Buizerderf 6 in Voorschoten. Tel. 071-5618840. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Baby Hope. Wilt u op een andere manier helpen? Een gift op rekening NL54 INGB 0009 5999 14 t.n.v. Stichting Baby Hope te Nieuwkoop is ook van harte welkom, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van verloskoffers.

Veertigdagenkalender Het ligt in de bedoeling om er voor te zorgen dat de veertigdagenkalender 2022 op zondag 27 februari a.s. in de kerk kan liggen. Dus ruim op tijd voor de start van de veertigdagentijd.

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 14 maart 2022 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

21


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: arendwessel@gmail.com Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur

Johannespassion 3 april

In memoriam Pieter Berger Het ensemble Archipel zal op zondag 1939-2022 3 april de Johannespassion van J.S. Bach uitvoeren. Aanvangstijd 15.00 uur.

We zijn hoopvol dat de versoepeling van maatregelen het mogelijk maakt weer met velen van de indrukwekkende muziek en teksten van dit muziekstuk te genieten. De teksten in de Johannespassion geven ruime aandacht aan het proces dat aan de kruisiging van Jezus vooraf gaat. In dat proces gaat het over het omgaan met valse beschuldigingen en het al dan niet nemen van de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Voor nadere informatie zie de website van Ensemble Archipel. Collecte na afloop.

Gebedsintenties maart

werden mede door hem voorbereid. Hij had er een gezaghebbende stem met een grote taalgevoeligheid en aarzelde niet opbouwende kritiek te uiten waardoor er nog meer diepgang in de diensten werd aangebracht. Hij probeerde steeds een brug te slaan tussen beide tradities. Vaak was hij lector in deze vieringen, die afwisselend in de Kievietkerk en De Goede Herderkerk werden gehouden.

Foto: familie Berger

Onverwacht overleed op 82-jarige Voor de intenties van de Maria leeftijd onze parochiaan Pieter Berger. dagkapel Vanaf 2001 heeft Pieter zich op meerHenk en An Metkemeijer-Kloos dere terreinen ingezet voor de paroMat van Dael chiegemeenschap De Goede Herder. Reinout Barge Caspar Kerckhoff Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers Van 2001-2009 was hij bestuurslid van de (toen nog) parochie De Goede Bob Polman Herder met als taakveld catechese, Corrie Voorham-Heemskerk later liturgie. Pieter heeft vele jaarganHenny de Boed-van Eijk gen nieuwe misdienaars opgeleid, een Henny den Hollander-Duport taak die hem na aan het hart lag. In De Yvonne van de Pitte Goede Herderkerk is hij ook met hart Cockie Verbeek-Aarden en ziel lector geweest. Herman Funnekotter Ine Maas-Verdonk Tegelijkertijd was en bleef hij tot maart Eduard van Hövell 2019 actief in de Oecumenische ComJaap van Santen missie Wassenaar-Zuid. Vieringen Pieter Berger samen met de Kievietkerkgemeente Charlotte ten Hacken

22

IBAN bankrek. nummer: NL73 INGB 0000 0201 43 Misintenties: opgave aan secretariaat: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Eucharistievieringen: vrijdag 9.00 uur, 1e en 3e zondag om 16.00 uur zondag 11.00 uur Franstalige parochie Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Referent: Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Tussen 2012 en 2019 zijn jaarlijks oecumenische zondagochtendvieringen gehouden, altijd opgeluisterd door de koren van beide kerken, en met koffiedrinken na afloop om de persoonlijke banden tussen leden van de twee gemeenschappen te versterken. In eerdere jaren waren er tweemaal per jaar gezamenlijke vespervieringen. We kunnen Pieter niet beter blijven gedenken dan door de traditie van deze oecumenische diensten voort te zetten zodra dit weer kan. De Pastoraatgroep RK Wassenaar stond in zijn vergadering stil bij het overlijden van Pieter. Dankbaar werden herinneringen aan zijn vele bijdragen opgehaald. De uitvaart in De Goede Herderkerk was in stilte. Pieter zal erg gemist worden door zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Mogen zij troost en kracht vinden om het verlies te dragen. Marie José Tiemstra-van Berckel, Maria en Emile Pieters-Heijnens, HR


Wassenaar Gezamenlijk Er worden veel uren vrijwilligerswerk in gestoken. Geeft u ons een beetje de tijd. Gabrie Lansbergen voorzitter Beheercommissie

The Passion Wassenaar van 8 t/m 10 april 2022 De mooiste en meest geliefde Nederlandstalige popnummers in een eigentijds decor brengen het paasverhaal tot leven en laten je het beleven met al je zintuigen. In een aaneenschakeling van muzikale hoogtepunten word je meegenomen in een verhaal over een bijzondere man die al eeuwenlang een grote impact heeft op het leven van miljarden mensen. Een verhaal dat ons raakt in onze eigen angsten, twijfels en onzekerheden, teleurstelling en pijn, maar ook in onze verlangens naar liefde, genegenheid en oprechtheid.

Kerngroep Liturgie RK Wassenaar Niet alleen een nieuwe Beheercommissie, ook een nieuwe Kerngroep Liturgie RK Wassenaar. Hierin hebben zitting: Marian Noordover, Thea den Hollander, Clara Zandbergen, Elly Heijstek, Louis Brackel en ondergetekende. Overlegd wordt, tijdens de vergaderingen, over de invulling van de liturgieroosters. Welk koor zingt, wie is lector, welke misdienaars en/of acolieten worden gevraagd. En welke koster heeft dienst. Het Centraal Liturgisch Beraad is parochiebreed, dus over de gehele parochie H. Augustinus. EvdW

Nieuwe Beheercommissie RK Wassenaar Er liggen direct veel taken op het bordje van de nieuwe Beheercommissie. Naast het sluiten van de St. Jozefkerk zelf (zie pagina 24) zijn er de volgende punten die aandacht vragen. Het opruimen in de St. Willibrorduskerk waaronder de doopkapel, om er een Jozefkapel van te maken. Ruimten vrij maken voor extra religieuze stukken uit de Jozefkerk. Het inrichten van één secretariaat. De organisatie in De Goede Herderkerk. Een gezamenlijk financieel beheer. Communicatie met de parochianen. Het aanpassen van ons parochieblad De Augustinus en aanpassen van de website. De samenwerking met de Pastoraatgroep.

Zoals u weet is deze musical al gepland in 2020 in de Sint Jozefkerk. Corona gooide roet in het eten. Nu, na twee jaar, is het weer mogelijk om te repeteren, om deze overbekende prachtige musical op de planken te brengen. Niet in de St. Jozefkerk, wel in de Messiaskerk. Comité van aanbeveling: – Ritske Bloemendaal (wethouder van cultuur Wassenaar) – Leo Bellekom (voorzitter Wassenaarse Vrijwilligerscentrale) Beschermheer: Burgemeester Leendert de Lange De voorstellingen zijn: vrijdag 8 april, zaterdag 9 april, aanvang: 20.00 uur; zondag 10 april 14.00 uur en 19.00 uur. Tickets verkrijgbaar via de website: The Passion Wassenaar.nl

23


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 09.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent:

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage/stipendia: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: donderdag 9.00 uur zaterdag 16.00 u. Sacramentskapel geopend: Iedere dag van 10.00 - 16.00 uur Voorzitter Beheercommissie: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

De laatste maand Op 22 januari had ik de moeilijkste taak van al die jaren als (vice)voorzitter: de mededeling dat op 20 maart om 10.00 uur de laatste eucharistieviering zal zijn samen met bisschop Van den Hende. Met goed weer zal er daarna een processie zijn naar de Sint Willibrorduskerk. Vanwege de coronamaatregelen die nog kunnen gaan wijzigen leest u de details later in De Wassenaarse Krant.

Ongetwijfeld zal het wennen zijn: niet meer naar onze St. Jozefkerk. De kerk die nu van functie gaat veranderen. Het wordt een Gezondheidscentrum. Degenen die dit voorbereiden zijn heel enthousiast. Zij maken er wat moois van, daarvan zijn wij overtuigd.

Toch willen we als Jozefgemeenschap de dag ervoor nog een gezellige bijeenkomst houden onder het genot van koffie met gebak en daarna lekkere drankjes/hapjes.

Zodat wij op termijn met elkaar één kerkgemeenschap vormen. Waardoor wij ons thuis kunnen gaan voelen in de kerk aan de Kerkstraat 77, het gebouw waar velen gelukkig al de nodige voetstappen hebben liggen.

Er zal veel te zien en te doen zijn. Er komt ook nog een heus lied, er zullen veel foto’s van ruim 90 jaar St. Jozef kerkgemeenschap in de kerk hangen, een mooi fotoboek, een boek met herinneringen 'als muren konden spreken' etc..

De parochianen in de St. Willibrorduskerk doen er alles aan om ons welkom te heten in hun kerk.

Gabrie Lansbergen Voorzitter Beheercommissie RK Wassenaar

Sint Jozef in de bloemen in de Sacramentskapel. Foto: Bloemengroep

Let op! Zaterdag 12 maart: open dag, van 10.30 uur tot 15.00 uur. Zaterdag 19 maart afscheidsfeest. In de kerk, van 14.00 tot 16.30 uur. Zondag 20 maart: eucharistieviering, aanvang 10.00 uur. Na afloop brengt Mgr. Van den Hende, samen met ons, in processie het Allerheiligste, de Godslamp en een relikwie naar de St. Willibrorduskerk. EvdW

Het weekend daarvoor is er op 12 maart een open dag van 10.30 tot 15.00 uur. Dan bieden wij de gelegenheid om nog eens rustig door de kerk en pastorie te lopen en allerlei liturgische stukken nog eens te bewonderen of uitleg over te krijgen. Vanaf 21 maart start het leeghalen van de kerk; eerst alle religieuze en liturgische stukken en daarna de rest. Begin mei zal dan de overdracht aan de koper plaats vinden. We hopen medio 2022 de Jozefkapel in de Sint Willibrorduskerk zoveel mogelijk te hebben ingericht.

24

Sacramentsdag in onze Sint Jozefkerk, 2020. Foto: MdM


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Dank

King of the Road

Of ik nog een laatste bijdrage wil aandragen voor De Augustinus voor de St. Jozefparochiekern? Misschien iets over koor of muziek? Tja; wat schrijf je dan? Misschien heeft u enige weken geleden die blauwe container achter in de kerk zien staan? Daarin zijn vele kopieën van kerkmuziek verdwenen. Een aantal partituren hebben in andere kerken hun bestemming gekregen. De laden in de kasten achter het orgel zijn leeg, op wat stof na.

Op 85-jarige leeftijd overleed Adrianus Johannes van Steen (22-03-1936 // 16 januari 2022).

Veelal gebruikelijk worden in een laatste bijdrage de nodige mensen bedankt voor hun inzet. Enne ja; dat wil ik ook wel doen. Maar ik ga geen namen noemen. Met veel mensen heb ik vaak met veel plezier samengewerkt in het belang van de kerkgemeenschap. En daar heb ik ook vaak van genoten. Wij hebben geprobeerd iets te betekenen voor mensen samen of individueel. Of het nu was als koor, wijkcontactpersoon, ziekenbezoeker of kerkvervoer regelen enz. Maar eigenlijk houden deze taken nog niet op. Als wij parochianen van de St. Willibrordusparochiekern zijn geworden, mogen we ook onze zorg en aandacht aan elkaar blijven geven. Wilt u bezoek of wilt u vervoer naar de kerk, of heeft u andere vragen? Laat het a.u.b. weten aan mij of andere medewerkers.

Hij was een man, zo vertelden zijn dochters Lillian en Patricia in de afscheidsviering, van 'doen'! Bij de marine geweest, jaren gevaren, actief bij de brandweer, tuinen verzorgen en chauffeur op de vrachtwagen.

Rien Calis vierde zijn 50-jarig dirigentenjubileum. Thea den Hollander instrueert het koor. Foto: Gabrie Lansbergen

Misintenties Tot zekere intentie // voor onze geliefde overledenen: Rob Nagtegaal // Johan Goudeau // Maurice Gerse // Thessa Rodenburg // Aad van Steen // Riet Schouten-Baijer // Mary Barrett // Margaretha Borsboom-Hazeveld // Cécile Oorschot-Knijnenburg // Riek van Benten-van Egmond.

Woensdag 16 maart a.s. Gemeenteraadsverkiezingen. U gaat toch ook uw stem uitbrengen?

Een man met veel verhalen, zorgzaam en liefdevol. Ook naar zijn gezin: in de sneeuw bond hij zes sleetjes vol met vriendjes en vriendinnetjes achter zijn auto, en reed voorzichtig een rondje. Enige jaren geleden trof hem een noodlottig ongeval (een boom viel op hem neer) waarvan hij ternauwernood genezen was. De corona maakte dat zijn conditie zo snel achteruit ging dat het niet meer te redden was. Omringd door zijn kinderen:’’Ik heb een mooi leven gehad.’’ En:’’Het is goed zo pap, je mag naar mamma gaan.’’ De dominee die de dienst leidde sprak de troostende woorden: ”De geest sterft nooit’’. Aan het eind van de afscheidsdienst klonk de song: King of the Road. De foto’s lieten zien hoe trots en met hoeveel plezier Aad dit gezegde in de praktijk heeft gebracht! EvdW

Toch een dankwoord als slot? Eigenlijk hoop ik, dat ik de lange tijd waar ik in diverse werkgroepen actief was, mijn erkentelijkheid en dank vaak heb laten blijken. Mogen wij allen in dankbaarheid terug kijken op onze tijd als St. Jozef gemeenschap. Het ga u goed. Thea den Hollander

Cantores van de Magnificat: Piet van Leeuwen, Martin Gerse, Ben Gerse, Jos Rijnbeek. De viering op 2 januari 2022 was feestelijk! Foto: MdM

25


Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: Coördinator-liturgie: ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Versoepelingen coronamaatregelen in onze kerk m.i.v. eind januari jl. De versoepelingen van de bisschoppen samengevat betekenen voor onze kerk met ingang van eind januari jl.: het maximum aantal aanwezigen in onze kerk gaat - met in achtnemen van de 1,5 meter afstand - weer naar 100 personen. In verband met dat grote aantal komt voor de normale zondagen - niet zijnde bijvoorbeeld feesten als Pasen en dergelijke - het reserveren te vervallen. Indien wij moeten aannemen dat aan een viering op een bepaalde dag meer dan 100 personen zullen deelnemen, dan moet er dus wél gereserveerd worden. Voor welke vieringen dat zo zal zijn, daarvan krijgt u dan tijdig bericht langs de weg van de e-mail en via onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl Gezien het vorenstaande betekent dit dus dat u weer vrijelijk in groten getale op een zondag naar de kerk kunt komen voor de viering van 09.30u! Bij verplaatsing in de kerk blijft een mondkapje nog verplicht. Koffiedrinken na afloop van de vieringen is nog niet toegestaan. Koren mogen weer zingen, indien zij bepaalde maatregelen nemen. Vieringen in de avond, dus ná 17.00u zijn weer toegestaan, u kunt zien welke vieringen dat betreft in de liturgische agenda op blz. 16-17, in de maandelijkse Augustinus en op onze website onder Vieringen. Louis Brackel

26

Vieringen (voor het weekend: zie de Lit. Agenda op blz. 17) door de week: op wo.morgen om 09.00u en op vr.avond om 19.00u Mariakapel open (7 dagen per week): 10.00-17.00 uur IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624

Voorbereiding Eerste H. Communie Gelukkig zijn we een levende parochiegemeenschap. Dat blijkt nu weer uit het feit dat sinds afgelopen november tien Wassenaarse kinderen zich voorbereiden op de Eerste H. Communie op 19 juni a.s. Als aspect van de voorbereiding op de Eerste H. Communie krijgen ook alle communicanten van dit jaar in de voorbereidingsperiode tot 19 juni op

Benjamin en Sebastiaan. Foto:Louis Brackel

Zo waren op zondag 9 januari als eersten aan de beurt Benjamin en Sebastiaan. Op de foto boven staan zij v.l.n. r.. Op zondag 30 januari was de beurt aan Zita en Nina (foto hieronder) en op 6 februari waren dat Luuk en Riemer, v.l.n.r. foto links. Louis Brackel

Onze communicantjes oefenen als misdienaar. Luuk en Riemer. Foto: Marian Noordover

een zondag de gelegenheid om assistent-misdienaar te zijn. De bedoeling is dat zij hierdoor ervaren wat de taken van een misdienaar zoal inhouden, maar ook om nog meer dan in de kerkbanken betrokken te zijn bij de eucharistie.

Nog meer assistent-misdienaren. V.l.n.r.: Zita en Nina. Foto: MdM


Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar Collecte

Misintenties

U kunt o.a. tijdens de collecte in de kerk DIGITAAL geven met behulp van de Givt-app op uw smartphone (Apple en Android!)

Zondag 27 februari -Theo en Coby Teunisse-van der Holst - Dirk Eduard de Vlugt - Marianne Varkevisser-Brederode Maandag 28 februari - Marianne Varkevisser-Brederode Woensdag 2 maart - Marianne Varkevisser-Brederode Vrijdag 4 maart - Marianne Varkevisser-Brederode Zondag 6 maart - Angelica Gerkamp - Eduard van Hövell - Marianne Varkevisser-Brederode - Coby Heijstek en overleden familie - Dirk Eduard de Vlugt - Overleden ouders KnaapRemmerswaal - Familie Oosterveer-Compier Zondag 13 maart - Aad Bakker - Dirk Eduard de Vlugt - Overleden ouders Van Rijn-van Hemert

Kapelaan Boris Plavčić toont de dopelinge, Sophia Yolanda Maria Raaphorst, aan de aanwezigen op zondag 16 januari 2022. Wij heten Sophia van harte welkom in onze geloofsgemeenschap. Alle goeds voor dit kindje en haar ouders. Foto: MdM

Zondag 20 maart - Dirk Eduard de Vlugt Zondag 27 maart - Dirk Eduard de Vlugt - Ties Odijk - Theo en Coby Teunisse-van der Holst - Johanna van de Riet Zondag 3 april - Familie Oosterveer-Compier

Tijdens de voorstelviering op zondag 13 februari jl. droegen de communicanten deze mooie rozetten met hun naam. Dankjewel Willemijn voor het liefdevol maken! Foto: Willemijn

Sinds de coronatijd is er een app gekomen – de Givt-app - voor DIGITAAL geven onder andere tijdens de collecte van de vieringen op zondag in de kerk. Deze app wordt sindsdien ook genoemd bij het aankondigen door de lector van deze collecte op zondag. Wij hebben recent een overzicht gekregen waaruit blijkt dat gemiddeld op een zondag slechts ca. € 23 wordt gegeven via deze app; dat betekent dat nog maar een gering gebruik van deze app wordt gemaakt. Wij willen u oproepen om tijdens de collecte via deze app digitaal te geven. Indien u zich nu afvraagt: maar hoe moet dat dan met die app? Wel: er staat sinds 10 april 2020 op de website van onze parochiekern www. sintwillibrorduswassenaar.nl onder het tabblad 'Nieuwsberichten' een uitgebreide handleiding over installatie en gebruik van deze Givt-app (zowel voor Apple- als Android-smartphones); Het is het eerste bericht onder Nieuwsberichten. Louis Brackel

Eigen doelen Vastenactie Enige parochies voeren dit jaar de Vastenactie voor een eigen doel: De Parochie Sint Jan de Doper (Gouda e.o.) ondersteunt een botanische schooltuin, onder meer via de bouw van drie kleine kassen en het houden van praktijklessen. Dit is een project van de stichting El Arbol in de wijk El Limonal in Chinandega, Nicaragua. (was ook eigen doel in 2019). Onze Parochie H. Augustinus (Wassenaar e.o.) wil nog een unit bouwen voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti-hospitaal in Zomba, Malawi (was ook eigen doel in 2021). Bron: Bisdom Rotterdam, Pastorale brief Dienen

Foto: MdM De werkzaamheden aan de Jozefkapel in de Sint Willibrorduskerk vorderen gestaat. Eerst is alles wat er in stond verwijderd, nu is er een opknapbeurt aan de gang! Langzamerhand wordt het echt een Centrale Kerk! De samenwerking is steeds meer aan het groeien!

27


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Secretariaat aanwezig op ma, di en do van 8.30 - 12.30 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. Elly Eilers: keilers@casema.nl

Intenties: ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: za 19.00 uur (even weken), zo 11.00 uur, di en do 9.00 uur Mariakapel dagelijks open van 9.00-19.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

Wij gedenken... ...Elisabeth Gertrude Maria (Els) Schlatmann, lieve tante en oudtante. Els werd op 14 juni 1936 in Oegstgeest geboren en overleed op 21 januari. De uitvaartviering is gehouden op donderdag 27 januari in de H. Willibrordkerk, waarna Els is begraven op het parochiekerkhof. Pim Kouwenhoven, Bert Gerritsen, Elly Eilers en Koos van der Heijden Foto: Marianne Gerritsen

Beheercommissie en Pastoraatgroep stellen zich voor

KERKBANKEN TE KOOP Vanwege de aanpassingen van de inrichting van de H. Willibrordkerk in Oegstgeest is een deel van de eiken kerkbanken overcompleet geworden. Een aantal hiervan willen we bewaren (als reserve) maar voor de overige overcomplete banken moet een andere bestemming worden gevonden. Daarom bieden we ze te koop aan.

Beheercommissie, foto boven: Pim Kouwenhoven, voorzitter, kerkmusici/koren, vrijwilligerszaken/personeel en Parochiebestuur/bisdom; Bert Gerritsen, huur- en pachtzaken, ICT e.d. en begraafplaats; Elly Eilers, secretaris en Koos van der Heijden, technische zaken, beheer gebouwen en toekomst kerkgebouw. Vacature: penningmeester. Pastoraatgroep, foto onder: Maurice Paquay, gemeenschapsopbouw; Erik Flikkenschild, catechese; Frank Roes, liturgie; Els van Leuken, pastoraat, voorzitter. Vacature: diaconie. Wij staan den dienste van alle parochianen van de parochiekern H. Willibrord. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Pim Kouwenhoven, 06 2844 5679, respectievelijk Els van Leuken, 06 5240 5210

Het gaat om banken met 5 tot 8 zitplaatsen, met lengtes van 2,5 tot 4 meter. Prijsindicatie: de vraagprijzen variëren van 125 tot 200 euro. Wanneer u interesse heeft kunt u contact opnemen met de parochiekern, via een mailtje naar het secretariaat: parochie@willibrordoegstgeest.nl.

28

Maurice Paquay, Erik Flikkenschild, Frank Roes en Els van Leuken in vergadering op een zomeravond in 2021, buiten op het terras. Foto: diaken Peter Winnubst


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest b. In de huidige rouwkapel (linker apsis) is het nieuwe orgel gepland en daar vervalt de opbaarruimte. Er zal een ruimte achterin worden bestemd als opbaarruimte, tot er een andere oplossing gerealiseerd kan worden. Doopkapel Er zijn twee opties: 1. Vanwege de lichtinval werd in de werkgroep de voorkeur uitgesproken om het doopvont aan de zuidzijde van de kerkzaal te plaatsen (waar de wenteltrap van het oksaal is). 2. Meer ruimte is er aan de noordzijde, waar het doopvont ook tot circa 1970 heeft gestaan. Tijdelijke opbaarruimte De locatie van de tijdelijke opbaarruimte is afhankelijk van de plaats van de doopkapel en komt derhalve in de vrijblijvende ruimte. Beide ruimtes kunnen afgesloten worden met een stemmig gordijn, afkomstig uit het oude mortuarium in de linker apsis. Werkgroep Kerkinterieur

Bankrekening kerkbijdragen 2022

Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe

Naar aanleiding van de brief m.b.t. de Actie Kerkbalans 2022 worden we regelmatig benaderd door Willibrordparochianen over de tenaamstelling van de bankrekening voor kerkbijdragen, die in deze brief vermeld staat. Het betreft de RABO-bankrekening met nummer: NL95 RABO 0138 4020 19. Bij overschrijving naar deze bankrekening wordt gevraagd of men de rekening van H. Augustinus bedoelt. En dat is juist. De rekening staat op naam van de parochie H. Augustinus, maar is ten gunste van onze H. Willibrord parochiekern.

U kunt dus uw bijdrage overmaken op: NL95 RABO 0138 4020 19, Doopvont ten name van Parochie Heilige Augustinus Oorspronkelijk heeft de doopvont (zie foto) achter in de kerk onder vermelding van Kerkbijdrage H. Willibrord gestaan, waar nu de leestafel staat bij de uitgang via de Oegstgeest. Mariakapel. De hoek was afgesloten door een ijzeren hek. De doopvont is versierd met gotisch aandoende pinakels Dit rekeningnummer kan in het vervolg ook gebruikt worden en ornamentiek. De doopvont is nog niet zo oud, nl. uit 1917, voor overschrijvingen inzake misintenties. Dan graag onder en is geschonken door de heer H.W. Rubenkamp. Deze vermelding van Misintenties H. Willibrord Oegstgeest. was eigenaar van de Oegstgeester ’Rijtuig- en Wagenfabriek’. De eerste dopeling was een kindje van de ook nu De ING-rekening voor de kerkbijdragen en misintenties, nog zeer bekende Oegstgeester familie Van Velzen. die door een aantal parochianen nog wordt gebruikt, zal Het hek- en schilderwerk is ontworpen door J.P. Maas, een komen te vervallen. Door het aantal bankrekeningen te beeldhouwer uit Haarlem, die ook het Willibrordbeeld en beperken, kunnen we ook kosten besparen. het voormalig neogotisch altaar had ontworpen. De inmiddels al door u overgeschreven bijdragen (op beide Om u mee te nemen in ons denkproces willen wij u alvast rekeningen) zijn allemaal in goede orde ontvangen. deelgenoot maken van onze ideeën over de herinrichting van de ruimtes achter in de kerk. Of een en ander gereali- ANBI-status seerd kan worden, is mede afhankelijk van de deskundigen De parochie heeft een ANBI-status. Voor het aftrekken van van het bisdom. giften bij uw belastingaangifte kunt u gebruik maken van het RSIN/Fiscaal nummer 823541307 op naam van de Uitgangspunten voor aanpassingen achter in de Parochie H. Augustinus. kerkzaal a. De wens om het doopvont dat nu vooraan op het liturgisch Pim Kouwenhoven, centrum staat terug te plaatsen naar zijn oorspronkelijke voorzitter Beheercommissie plaats achter in de kerk. H. Willibrord Oegstgeest

29


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest

Op zaterdag 6 november 2021 heeft Mgr. Van den Hende het nieuwe hoogaltaar, afkomstig uit Mariënhaven, Warmond, in gebruik genomen. Foto: Bert Gerritsen

Nogmaals: Givt In het aprilnummer 2020 van De Augustinus stond op de pagina van de H. Joannes de Doper een artikel over digitaal collecteren. Aanleiding was het coronavirus. We zijn nu bijna twee jaar verder en er is nog steeds niet veel veranderd. Daarom opnieuw een ingekorte versie van het artikel. Nu ook digitaal collecteren! ‘De wereld is in de ban van het coronavirus en de overheid beveelt aan om contante betalingen te vermijden en bij voorkeur te pinnen.’ Hoe doen we dat met de collectes in de kerk? Naast contact geven voor de collectes kunt u ook digitaal geven via de Givt-app. Contant geld verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld. Ook in de kerken kwam steeds vaker de vraag of digitaal doneren mogelijk is. Digitaal collecteren met Givt biedt daarvoor een oplossing. Het is een slimme techniek om iedereen zonder contant geld in staat te stellen om met een smartphone te geven. Het is dus een aanvullende manier van geven, want het contant geven (in de mandjes) blijft in stand. Heeft u geen contant geld meer bij u, dan kunt u door Givt weer meedoen! Geven via Givt is anoniem en veilig. Givt respecteert uw privacy en werkt conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Een ander voordeel van geven met Givt is dat uw giften door de belastingdienst worden geaccepteerd als aftrekbare posten – de parochie H. Augustinus is ANBI-proef!

30

Om te geven met Givt heeft u een smartphone nodig, waarop de app van Givt geïnstalleerd moet worden. Neemt u daarom thuis even de tijd en download de Givt-app via www.givtapp.net/cloud uit de App Store of Google Play. U registreert vervolgens uw e-mailadres en een wachtwoord, dan kunt u al geven. Het is ook belangrijk om (eventueel op een later moment) de registratie te voltooien: dat betreft een volmacht met uw adres en bankgegevens zodat uw gave van uw bankrekeningnummer kan worden afgeschreven. Wanneer u na voltooiing van uw registratie de app opnieuw opent, wordt op het scherm gevraagd: ‘Hoeveel wil je geven?’. Kies een bedrag en toets op ‘Volgende’. Dan verschijnt: ‘Kies hoe je wil geven’. Onze aanbeveling is te kiezen voor ‘Lijst’. Dat werkt het fijnst. Na het maken van de keuze ‘Lijst’ verschijnt op het scherm: ‘Kies aan wie je wil geven’. Met zoeken gaat u naar de naam van de parochie (kern): ‘Augustinus Parochie Oegstgeest’. Wanneer u dan daarna onderaan het scherm drukt op ‘Geven’ en in het volgende scherm op ‘Klaar’ is uw collecte voltooid. U kunt met Givt geven zodra u in de kerk bent, voorafgaand aan de viering, en als u dat liever doet, kunt u ook al geven voordat u van huis vertrekt. Uiteraard kunt u ook geven tijdens de collecte/offerande in de viering. Wanneer u thuis een viering live meekijkt of meeluistert, kunt u ook op dezelfde manier meedoen aan de collecte. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Beheercommissie en Pastoraatgroep H. Willibrord


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS Pastoraal Team

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastoor Rochus Franken, tel. 071 402 9402 / 071 889 5938 Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk e-mail: rochusfranken@outlook.com Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Pastor Kees van Vliet tel. 06 1594 8952, Rijnsburgerweg 4-027, 2215 RA Voorhout e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest / Voorschoten tel. 06 2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Parochiebestuur

Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken tel. 071 402 9402 / 071 889 5938 e-mail: rochusfranken@outlook.com Vicevoorzitter: Pim Kouwenhoven, tel. 06 2844 5679 e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624 e-mail: meijer100@planet.nl Penningmeester: Hans van Mullekom e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal, tel. 06 4857 4242, e-mail: info@beaujolaiswijnen.nl Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417 e-mail: jan.ko@ziggo.nl Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886 e-mail: joostwestgeest@gmail.com Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk (adviseur) tel. 070 511 1594 e-mail: wilk.eamvander@gmail.com Personeel en vrijwilligers: vacature Secretaresse Parochiebestuur: Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar ma t/m do 9.30-17.00 uur e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken tel. 071 402 9402 / 071 889 5938 e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (EvL) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • St. Willibrordus Wassenaar: vacature • Wassenaar Gezamenlijk: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304 e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV) Telefoonnummmers secretariaten: 071 - 402 9402 H. Joannes de Doper 071 - 517 5304 H. Willibrord 071 - 561 2508 H. Laurentius en De Moeder Gods 070 - 517 8278 De Goede Herder 070 - 511 4262 St. Jozef 070 - 511 8133 St. Willibrordus Inleverdatum kopij april 2022 uiterlijk 14 maart 2022: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 2 april - 1 mei 2022 Verschijningsdatum: 29 maart 2022 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31