De Augustinus feb 2022

Page 1

Jaargang 8 nr 1 29 januari - 27 februari

De Augustinus Februari 2022 - Jaar van de Sacramenten

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, 1e secr., Emmy van der Wilk, 2e secr. + PR, Jan Konst, begraafplaatsen, Dick Remmerswaal, gebouwen Onder vlnr: Pim Kouwenhoven, vicevz., Joost Westgeest, alg. lid, Hans van Mullekom, penningm., vacature: personeel en vrijwilligers

2022 De eerste Augustinus van 2022 is uit. Er wordt nogal eens gezegd, dat nieuwjaarswensen eigenlijk maar tot 25 januari uitgesproken kunnen worden. Eigenlijk reageer ik daar wel eens op, omdat ik vind dat je elkaar het hele jaar door het beste mag toewensen. En dat doe ik dan nu ook maar. Er was tenslotte geen aparte januari-editie van ons parochieblad De Augustinus. Ik wens ons allen toe dat we een positief jaar voor onze parochie mogen hebben! Ik realiseer me, nu ik nog eens naar de titel van dit schrijven kijk, dat onze parochie H. Augustinus op 1 januari jl. alweer 10 jaar bestond. We vormen nog steeds een levendige parochie. Ondanks de afgelopen twee coronajaren gebeurt er veel. Het kerkbezoek is noodgedwongen aan banden gelegd, maar er zijn bemoedigende zaken; denk aan de Gezinscatechese en de Alphacursus die tweemaal per jaar plaatsvindt. RK Wassenaar Met ingang van 1 januari jl. is ook de gezamenlijke Beheercommissie voor RK Wassenaar van start gegaan. Dat de St. Jozefkerk aan de eredienst onttrokken wordt (de planning is nog steeds tweede helft maart), is uiteraard een ingrijpend iets. Ik hoop dat alle Wassenaarse parochianen zich welkom en thuis zullen gaan voelen in de St. Willibrorduskerk en voor de vierin-

2

Het laatste gesprekje van diaken George Brink met de kinderen die uit de kinderwoorddienst komen in de St. Willibrorduskerk, zondag 5 december 2021. Foto: MdM

gen hun weg daarheen zullen vinden. Hopelijk kan een in te richten Jozefkapel daar een bijdrage aan leveren. Actie Kerkbalans Op 17 december jl. schreef bisschop van den Hende een bemoedigingsbrief aan de Parochiebesturen en de vrijwilligers van de Actie Kerkbalans. De actie liep van 15 t/m 29 januari, maar het leek me goed om er in deze eerste Augustinus van het jaar ook de aandacht op te vestigen. Het is mooi dat de bisschop de bemoedigende woorden met ons deelt. Het blijkt ieder jaar weer een uitdaging om de opbrengsten van de Actie Kerkbalans op peil te houden in een kleiner wordende kerk, zeker nu de kerk te maken heeft met beperkende coronamaatregelen.

Om de Kerk – lees onze parochie – vitaal te houden moeten we blijven bouwen aan het financiële draagvlak om verkondiging, het vieren van de sacramenten, maar ook het dienstwerk van liefde – de praktische invulling van ons christenzijn – mogelijk te maken. Ik hoop dat we op een bijdrage van vele, zo niet alle parochianen mogen rekenen! Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter Parochiebestuur Bij de voorplaat Kaarsenprocessie in Lourdes, waar Maria op 11 februari 1858 voor de eerste maal verscheen aan Bernadette Soubirous. Bron: heiligen.net en Pinterest (foto) Zie ook pagina 7


Een gedicht Zalig zij die me aanvaarden ook al ben ik dan bejaard. Die me in mijn daag’lijks leven zorg en ongemak bespaart. Zalig zij die beseffen dat ik ze niet zo goed versta. En die het gewoon negeren als ik een stommiteit bega. Zalig zij die niet gaan schelden als ik het tafelkleed verschroei. En die de andere kant uit kijken als ik met mijn koffie knoei. Zalig zij die niet steeds zeuren: opa loop een beetje recht. Me niet voor de voeten gooien: hebt u dat al niet gezegd? Zalig zij die me vergeven als ik hun naam niet meer ken. Die me heel goed laten merken dat ik nog onmisbaar ben. Zalig zij die willen helpen als ’t misgaat met mijn werk. Die me gaarne vergezellen om te bidden in de kerk. Zalig zij die met mij samen nog eens terug gaan in de tijd. En die met me blijven praten, al ben ik de draad eens kwijt. Zalig zij die me als mens zien met mijn vreugde en mijn pijn. Die me heel goed laten voelen dat ik niet eenzaam hoef te zijn. Een oudere heer liet me jaren geleden bovenstaand gedicht lezen. Ik vond er tal van inspirerende gedachten in die ik graag met u wil delen. Mochten wij inderdaad in ons samenleven zoveel mildheid kunnen opbrengen, zoveel geduld met elkaar, dat iedereen, jong en oud, in tel is en in tel blijft. Pastoor Rochus Franken

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 22 23 24 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 Gedachten van uw pastoor H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar St. Willibrordus - Wassenaar H. Willibrord - Oegstgeest Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 10 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken Eindredacteur: Els van Leuken 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacature Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, vacature Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Els van Leuken De Augustinus-kids: Anneke van der Valk Website: www. parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team Uit het Pastoraal Team Twee maanden zijn verstreken sinds mijn collega kapelaan Boris heeft bericht vanuit het Pastoraal Team. Wanneer ik terugblik op de voorbije tijd, komen er bij mij drie punten naar boven. Allereerst natuurlijk: de gevolgen van de coronacrisis. Stap voor stap kwamen er vervelende aanscherpingen van de coronaregels, waardoor we ons met vieringen en vergaderingen weer moesten aanpassen. V.l.n.r.: diaken Peter Winnubst, Pastoor Rochus Franken, pastor Kees van Vliet en kapelaan Boris Plavčić

De kunst van het nietsdoen Herkent u het volgende? Je hebt een heleboel te doen. Maar als je eindelijk in je bed kruipt ‘s avonds heb je het gevoel dat je niets blijvends tot stand hebt gebracht. We gaan van het ene karwei naar het andere, maar waar het allemaal voor dient? Wanneer heb je ooit eens tijd om daar over na te denken? Het wordt alleen maar erger door de sociale media. Ik realiseerde me dat voor het eerst op 12 september 2012 (verkiezingen Tweede Kamer). De nieuwslezeres kondigt mij bij het ochtendjournaal vrolijk aan dat ik de verkiezingen de hele dag via Twitter kan volgen. En ze besluit met: “Mis niets !” De week daarvoor was ik op vakantie. Waar mensen vroeger relaxed op een terrasje zaten, zag ik nu voortdurend mensen om me heen die bezig waren via hun smartphone e-mails te lezen en berichten te beantwoorden. “Mis niets !” Er zijn veel mensen die verlangen naar een antwoord op de vraag: waar leef ik voor? Wat is het doel van het leven? Horen we het antwoord niet meer door al het lawaai? De Bijbel is daar zeer duidelijk over: Alleen in de stilte zul je God ontmoeten. “Wees stil en weet dat Ik God ben.” (Ps. 46,11) Wanneer was de laatste keer dat het stil om mij heen was, met geen afleidingen van televisie, radio, smartphone of laptop? Ik zat ooit met een oom van mij tijdens een vakantie op een bankje. Het bankje lag aan een mooi stuwmeer in de Eifel. Er waren verder geen mensen. Je hoorde alleen het water. Verder was het volmaakt stil.

4

Mijn oom wou eigenlijk alleen maar op dat bankje zitten en niets doen. In het begin vond ik dat moeilijk. “Kom, laten we verder gaan.” Hij wou blijven zitten en er daalde een zalige rust over ons beiden. Wat is dat heilzaam! Zulke momenten heeft elk leven nodig. Wanneer ik aan dat moment terugdenk, realiseer ik me: “We zijn de kunst van het nietsdoen verleerd!” Om God te kunnen horen en achter de zin van het leven te komen, moeten we rustiger aan doen. Maar is het antwoord niet een paar minuten stilte per dag waard? De stemmen van het jachtige, moderne leven tot zwijgen brengen is de enige manier om echt overtuigd te raken van Gods liefde. Ik moet het helemaal stil maken in mijzelf. Er moet een soort leegte in mij zijn die niet gevuld is met andere zaken of gedachten. Dan sta ik open voor Gods aanwezigheid. Een Syrische monnik Izaak van Nineve beschrijft hoe hij Gods aanwezigheid ervaart in de stilte: “Indien u de waarheid liefhebt, heb de stilte lief. Stilte zal u met God zelf verenigen. Heb de stilte lief boven alles: ze brengt een vrucht voort die geen tong kan beschrijven. Aanvankelijk moeten we ons geweld aandoen om in de stilte te verwijlen. Maar dan wordt in ons iets geboren dat ons naar de stilte trekt. Moge God u de ervaring schenken die uit de stilte geboren wordt. Als ge u hierin maar oefent zal een onvermoede dageraad voor u opgaan.” Laten we stilte om ons heen creëren. Misschien iets om te proberen de komende tijd? Pastoor Rochus Franken

Ten tweede: juist voor ons pastores is concrete nabijheid van mens tot mens en van gelovige tot gelovige van groot belang. Daarom kwamen we met het initiatief om een ‘Adventsbrief ter bemoediging’ te schrijven. We spraken de wens (en ons vertrouwen!) uit: "Moge de innerlijke vreugde van de Advent veel sterker zijn dan het verdriet en de zorgen vanwege corona". Een derde punt bij mijn terugblik: op zondag 12 december heeft diaken George Brink afscheid genomen. Met alle beperkingen vanwege corona is dit afscheid in de Jozefkerk voor allen toch onvergetelijk geworden. Op de invulling van zijn taken komen we later terug. Wel is alvast afgesproken en meegedeeld dat pastor Van Vliet vanuit het team de contactpersoon wordt voor de ‘Gezinskerk in Wassenaar’, zodat alle betrokkenen door kunnen gaan met deze mooie geloofsactiviteiten ten bate van kinderen, jeugd en de andere leden van de betreffende gezinnen. Uiteraard hebben we de afgelopen maanden als pastoresteam ook vaak vooruitgekeken. Er moet immers veel afgestemd worden, liturgierooster ingevuld worden en graag ontplooien we ook creatieve nieuwe initiatieven. Ook bij die vooruitblik heb ik drie punten. Het eerste punt staat weer in de schaduw van de corona: we hebben namelijk besloten dat de Centrale Gezinscatechese in Voorschoten dit schooljaar - dus tot de zomer - vanwege corona helaas zal vervallen. In het nabije verleden kwamen we bij deze activiteiten in en rondom het Bondsgebouw en de Laurentiuskerk wel met zo’n 200 personen bijeen.


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk Vervolg van pagina 4 Dat kan momenteel helaas niet meer. Bovendien vragen deze activiteiten veel voorbereiding. We vragen de betreffende vrijwilligers hun enthousiasme te bewaren tot na de zomervakantie. We gaan ervan uit, dat het dan weer centraal in Voorschoten mogelijk zal zijn. Maar let op: wel gaan op de zes afzonderlijke locaties of parochiekernen in kleiner verband de catechetische activiteiten en de ontmoetingen gewoon verder. Een tweede punt: pastoor Franken is in de tweede helft van januari begonnen met bijeenkomsten voor geloofsleerlingen, ook wel catechumenen genoemd. In onze parochie hebben we momenteel zo’n 5 personen, die zich door geloofsgesprek en andere activiteiten voorbereiden op het H. Doopsel en/of H. Vormsel en/of Eerste Heilige Communie. Tot slot: in de tweede helft van januari wordt door vrijwilligers hard gewerkt aan de Actie Kerkbalans. Er dienen o.a. vele enveloppen gereed gemaakt en verspreid te worden. Aansluitend in die maand en in februari gaan parochianen zich bezighouden met de vraag: ‘Hoe kan ik onze parochie financieel ondersteunen?’. Als team willen wij graag onze waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de ledenadministratie en deze intensieve Actie Kerkbalans. Tevens willen we onze dank uitspreken naar alle parochianen die ieder op zijn of haar eigen wijze onze parochie financieel ondersteunen: trouwe kerkgangers en enthousiaste vrijwilligers zijn allereerst van groot belang voor het nu en de toekomst van onze parochie. Maar … ook hebben we elkaars financiële toezeggingen nodig. Dan zijn we als parochie in staat om ‘om te zien naar elkaar’, om een vitale parochie op te bouwen en om Gods genadevolle Licht op ons leven te laten schijnen. Graag tot ziens! Pastor Kees van Vliet Noteer alvast in uw agenda: op donderdagavond 17 maart is er om 20.00 uur een ‘Verdiepingsavond over de veertigdagentijd en de Goede Week’ in Sion bij de Jozefkerk in Wassenaar. Nadere informatie volgt.

Uitstel van het Ad limina bezoek

Uit de brief van de bisschop over de Actie Kerkbalans “Het is elk jaar opnieuw een uitdaging om de opbrengst van de Actie Kerkbalans op peil te houden of zo min mogelijk te laten dalen. Het kleiner worden van de Kerk, een trend die in heel West-Europa zichtbaar is, betekent dat het aantal mensen afneemt dat als vanzelfsprekend deelneemt aan de actie. Maar steeds ook sluiten nieuwe mensen aan bij de Kerk en ook zij kunnen worden gevraagd om een bijdrage te geven voor de opbouw van de parochiegemeenschap. "Ik ben dankbaar voor alle inspanningen die u in parochies en geloofsgemeenschappen levert. Velen van u werken daarvoor samen met het diocesane Actie Kerkbalans Servicecentrum en maken gebruik van de ondersteuning die via de heer Ad Sosef wordt aangeboden. Door dat samen optrekken en de onderlinge uitwisseling van goede ideeën, bent u er als gezamenlijke parochies in 2020 in geslaagd om de opbrengst van de Actie Kerkbalans met 4,3% te laten stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat komt voor een belangrijk deel doordat parochianen ruimhartig gehoor gaven aan de oproep die parochies in coronatijd deden om de Kerk extra te steunen." "We staan samen voor de grote opdracht om ons kerkelijk leven anno nu vorm te blijven geven. We zullen daarbij oog moeten houden voor de verbreding van het draagvlak voor de Actie Kerkbalans, door steeds ook nieuwe mensen uit te nodigen hun financiële bijdrage te geven ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in onze contreien. Dit zou nooit kunnen zonder de inspanning die in uw midden ook geleverd is en wordt ten behoeve van de ledenadministratie in DocBase in relatie met Exact Online.”

De bisschoppen die eind januari op Ad limina bezoek zouden gaan naar Rome hebben gevraagd om uitstel in verband met de coronasituatie in Nederland. Vanwege de coronamaatregelen en de onzekerheid over de ontwikkeling van de omikron virusvariant, vinden de bisschoppen het niet verantwoord om als groep naar Rome te reizen en daar in korte tijd meerdere bijeenkomsten te hebben. Kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen, heeft laten weten akkoord te gaan met het verzoek om uitstel. Hij begrijpt en onderschrijft de redenen die de Nederlandse bisschoppen hiervoor hebben aangegeven. Hij laat weten dat er naar een nieuwe datum zal worden gezocht in overleg met de Nederlandse bisschoppen. De bisschoppen betreuren het dat het Ad limina opnieuw moet worden uitgesteld. Een eerdere datum in 2021 werd door het Vaticaan afgezegd. Nu zijn het de Nederlandse bisschoppen die aangeven dat onder de huidige omstandigheden de reis en het bezoek niet goed door kunnen gaan. “Wij hebben helaas deze beslissing moeten nemen. Maar we houden goede moed dat het op een later moment wel door kan gaan als de omstandigheden in verband met corona gunstiger zijn, zowel in Italië als in Nederland. Hopelijk kunnen we dan wel als groep met minder risico’s samen naar Rome reizen en op verantwoorde wijze vergaderingen en ontmoetingen hebben”, zegt bisschop Van den Hende als voorzitter van de bisschoppenconferentie. Het Ad limina bezoek zou plaatsvinden van 31 januari t/m 5 februari.

Bron: rkk Nederland

5


Spiritualiteit Dit ‘gedenken’ betekent niet dat wij alleen met een herinnering bezig zijn, maar dat wij Christus opnieuw in ons midden willen ontmoeten en ontvangen, hier en nu. Dit is het sacrament van de Eucharistie. Het sacrament van de wijding is een speciale, kerkelijke bezegeling van een roeping. De wijding is tegelijkertijd een cadeau van God als een belangrijke taak om de Kerk te dienen. Het huwelijk is het verbond tussen twee mensen die elkaar lief hebben en dat uitspreken tegenover God en de gemeenschap.

Wat is nou eigenlijk een sacrament? Wat een goede vraag! Zeker dit jaar hoor je heel vaak over ‘de sacramenten’, omdat het voor ons bisdom het jaar van de sacramenten is! Maar wat is dat nou??? Of liever gezegd wat zijn dat nou, die sacramenten? Om het heel erg in het kort te zeggen zijn sacramenten tekens in woord en gebaar, die wij in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. Onze bisschop zegt hierover: “Door het ontvangen van de sacramenten, verandert je levensweg in een geloofsweg.” Wij geloven dat in Jezus, God dichtbij ons is. Jezus is de Zoon van God, die ons heel veel over God heeft geleerd en ons daardoor dichter bij God heeft gebracht. Jezus stierf voor ons aan het kruis. Hij is op Pasen verrezen en zit nu aan de rechterhand van God. Maar Jezus heeft ons de Heilige Geest gegeven als onze Helper. In de kracht van de Heilige Geest, vieren wij deze tekens in woord en gebaar, deze sacramenten.

In totaal zijn er zeven sacramenten die wij samen mogen vieren: 1. de doop, 2. het vormsel en 3. de Eucharistie.

6

Deze drie samen noemen wij met een moeilijk woord de ‘initiatiesacramenten’. Dat betekent dat deze drie samen, de basis ofwel het begin zijn van het christelijk leven. Verder kennen wij verder nog vier andere sacramenten: 4. de wijding, 5. het huwelijk, 6. de ziekenzalving en 7. het sacrament van boete en verzoening. Deze vier zijn de sacramenten die onze geloofsgemeenschap, onze kerkfamilie, helpen en ondersteunen. Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Dit wordt ook wel de deur van de sacramenten genoemd, omdat je pas na het ontvangen van het doopsel de andere sacramenten kunt ontvangen. Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Om gedoopt te worden hoef je nog geen perfect, volmaakt geloof te hebben, maar wel de wens en de wil om aan de groei van jouw geloof te werken.

De ziekenzalving geeft hulp en kracht om gesterkt te worden in de liefdevolle aanwezigheid van Jezus Christus. Op deze manier is de ziekenzalving een teken dat God altijd bij ons is, ook als je het moeilijk hebt en ziek bent. Als je dingen hebt gedaan waar je niet zo blij mee bent, kan je daar altijd sorry voor zeggen. Dit kan door te biechten. In de biecht ga je in gesprek met God, waarbij je samen met de priester bespreekt wat er is misgegaan en hoe je het goed kunt maken. God zal altijd van je blijven houden, daarom hebben wij de biecht. Bron: https://www.bisdomrotterdam. nl/nieuws/algemeen-nieuws/bisdom-maaktgeloofsboekje-over-de-doop-het-vormselen-de-eucharistie Diaken Peter Winnubst

Het vormsel wordt ook wel de bekroning van het ontvangen doopsel genoemd. Het woord ‘vormsel’ is het Oud-Nederlandse woord voor 'vroomsel'. Vroom betekent sterk: sterk makend. Bij het vormsel wordt, op bijzondere wijze, de kracht van de Heilige Geest doorgegeven aan jou. Er staat in de Bijbel dat Jezus bij het Laatste Avondmaal het brood nam, een dankgebed uitsprak, het brak en het gaf met de woorden: “Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot gedachtenis aan Mij”.

De zeven sacramenten Bron: KU Leuven


Spiritualiteit Alles bijeen herhaalden zich de verschijningen achttien keer. De laatste vond plaats op 16 juli van datzelfde jaar. Nog geen veertien dagen later had de bisschop van Tarbes er al een commissie op gezet, om te onderzoeken wat hier aan de hand was. Het duurde bijna drie jaar voor ze met haar eindoordeel kwam, dat het hier zeer waarschijnlijk authentieke verschijningen betrof. De gelovigen werd toegestaan naar die plek op bedevaart te gaan.

Heilige van de maand: Maria van Lourdes Deze maand heb ik van alle heiligen, de heilige maagd Maria van Lourdes gekozen. Haar feestdag is op 11 februari. Lourdes is voor mij een dierbare plek en ik zal als priester altijd daarmee verbonden blijven. Ik haal er kracht uit wanneer ik eraan denk. Mijn priesterroeping is daar begonnen, nadat ik daar een bijzondere ervaring heb gehad. Ik heb daar veel genade mogen ontvangen. Op 11 februari 1858 kreeg Bernadette Soubirous de eerste verschijning van ‘een vrouwe’, zoals ze zelf zei. Het meisje was 14 jaar. Op 25 februari droeg de Vrouwe het meisje op naar de bron in de rots te gaan die daar vlakbij lag, en van het water te drinken en zich ermee te wassen. Bovendien gaf de Vrouwe te kennen dat er een kapel moest komen ter ere van haar, zodat de mensen er naartoe konden gaan op bedevaart. Toen het kind ervan aan de pastoor vertelde, was deze aanvankelijk zeer terughoudend. Hij droeg het meisje op de Vrouwe te vragen naar haar naam. Zij kwam terug met het bericht dat de Vrouwe had gezegd: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.” Door dit antwoord geloofde de pastoor in de echtheid van de verschijningen. Vier jaar eerder had de paus het dogma afgekondigd van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis. Maar dat een eenvoudig kind als Bernadette die woorden in de mond nam: dat kon ze eenvoudig niet van zichzelf hebben.

Op aanwijzingen van Bernadette vervaardigde de beeldhouwer J. Fabisch een beeld van de Vrouwe dat vanaf 1864 een plaatsje kreeg in de grot van de verschijningen. In 1876 kon men de kerk inwijden die er gebouwd was. Vijfentwintig jaar later was ook de eronder liggende Rozenkranskerk klaar. Elk jaar komen zo’n twee miljoen mensen naar Lourdes, onder wie vele zieken die bemoedigd en getroost er weer vandaan komen. Er zijn zestig officieel erkende wonderen gebeurd. Van vele andere wonderbare gebedsgenezingen en -verhoringen wordt nog onderzocht of zij als wonder kunnen worden erkend. De bron gaf op het moment van de verschijning een klein waterstroompje, tegenwoordig geeft ze ruim honderdduizend liter water per dag. Bernadette werd in 1925 zalig en in 1933 heilig verklaard († 1879; feest 16 april). Kapelaan Boris Plavčić

Heilige Familie Bron: katholiekgezin.nl

Gebed van de maand Toewijding van het huisgezin Jezus, onze beminnenswaardige Verlosser, Gij zijt uit de hemel gezonden om de wereld door leer en voorbeeld te verlichten. Daartoe hebt Gij het grootste gedeelte van uw sterfelijke leven in onderdanigheid aan Maria en Jozef in het nederige huisje van Nazareth willen doorbrengen. Gij hebt dat huisgezin geheiligd, opdat het aan alle christelijke gezinnen tot voorbeeld zou strekken. Neem ons huisgezin, dat zich thans geheel aan U toewijdt, genadig aan. Bescherm en bewaar het en bevestig daarin, met de vrede en de eenheid van de christelijke liefde, de heilige vreze voor U. Zo moge ons huisgezin gelijkvormig worden aan het goddelijk toonbeeld van uw Huisgezin, zodat allen, die ertoe behoren, zonder uitzondering de eeuwige zaligheid verwerven. Maria, liefdevolle Moeder van Jezus Christus en onze Moeder, verkrijg in uw mededogen en uw goedertierenheid, dat Jezus onze toewijding welwillend aanvaardt en zijn weldaden en zegeningen over ons uitstort. Jozef, heilige bewaarder van Jezus en Maria, ondersteun ons door uw voorbeeld in al onze noden naar ziel en lichaam, opdat wij met U en met de heilige Maagd Maria onze goddelijke Verlosser, Jezus Christus, eeuwige lof en dank mogen brengen. Amen.

Bernadette Soubirous, bron: Pinterest

Bron: Katholiek Gebedenboek

7


Augustinus 6 in 1 Maandkalender FEBRUARI 2022 02 03 11

Maria Lichtmis H. Blasius Maria van Lourdes

Met de diaconiecollecte voor Mikondo van 3 en 4 juli 2021 is in totaal een bedrag opgehaald van € 545,62.

Stille Omgang 19/20 maart 2022 Zoals altijd gaan wij vanuit de parochie H. Augustinus in de derde week van maart naar Amsterdam om daar in de nacht van zaterdag op zondag in een stille tocht door het centrum het mirakel van de heilige hostie in 1345 te gedenken. Het is nog niet met zekerheid te zeggen of het dit jaar doorgaat. U zult via mededelingen in de kerken, de Augustinus-site (Bedevaarten onder St. Willibrordus) en De Augustinus van maart op de hoogte worden gehouden.

Vastenactieproject parochie H. Augustinus 2022 Weet u het nog? Vastenactie 2021? Met de gehele Augustinusparochie hadden wij een eigen project: het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti hospitaal in Zomba, Malawi. We moesten alleen even € 12.000,-- bij elkaar brengen en samen met de subsidie van de Vastenactie hadden we dan € 15.000,--. Ondanks de coronaperikelen is dat gelukt! Het geld is overgemaakt naar Malawi en men is daar direct met de bouw van 'onze' units begonnen. De bouw vordert gestaag en men hoopt het gebouw in april 2022 in gebruik te kunnen nemen. Ook in 2022 willen we door middel van de Vastenactie proberen om, als eigen project, nog een unit te bouwen. Daarvoor is uw hulp nodig. Tijdens de gehele vastenperiode zal in elke parochiekern weer de bekende olifant achter in de kerk staan om uw giften in ontvangst te nemen. Ook dit jaar vragen wij om het luttele bedrag van € 12.000,--. Dit komt neer op een gemiddeld bedrag van € 2.000,-- per parochiekern. Waar gaat het om? Het Pirimiti Community Hospital in Zomba is een goed hospitaal met aan het hoofd zuster Mary Njunguna. Het hospitaal heeft ongeveer 150 personeelsleden waaronder 68 artsen. Dit ziekenhuis ligt ver buiten de stad en de meeste artsen en verpleegkundigen wonen ver van het ziekenhuis vandaan. Als zij aan hun dienst willen beginnen of als zij klaar zijn, moeten zij vaak meer dan één uur reizen om thuis te komen en meestal in het donker. En dat elke dag. Te voet of op de fiets. Dit is een onveilige situatie. Met het bouwen van de onderkomens kunnen zij na hun dienst bij het ziekenhuis overnachten en de volgende dag weer veilig aan hun dienst beginnen. Ook kunnen zij bij calamiteiten snel worden opgeroepen. Als hun weekdienst voorbij is, kunnen zij overdag veilig naar huis reizen. Op deze manier kan het ziekenhuis rekenen op voldoende artsen en verpleegkundig personeel. In dit ziekenhuis worden per jaar 1500 patiënten verpleegd, 270 baby’s geboren en 2500 mensen op de dag-poli geholpen.

November 2021: de fundering is gereed

December 2021: de wanden worden gebouwd

Doet u ook mee om dit project te realiseren? Doe uw gave in de olifant achter in de kerk of maak uw gift over op het rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van Projectnummer 401847. Meer informatie vindt u op de poster en informatiefolders achter in de kerken en natuurlijk op www.vastenactie.nl Werkgroep MOV H. Augustinus

8

Januari 2022: het dak kan er bijna op! Bron: Vastenactie


Augustinus 6 in 1 Nieuw boekje voor veertigdagentijd Aswoensdag valt dit jaar op 2 maart. Dan begint de veertigdagentjd. Het is altijd al een uitdaging geweest om het geloof toe te passen op het dagelijks leven. In onze tijd lijkt dat extra moeilijk. De (sociale) media overstelpen ons met informatie. Technisch is het zo knap dat onze aandacht voortdurend geboeid wordt. One-liners en compacte informatie geven je het idee dat je goed geïnformeerd bent. Maakt deze vloed van informatie ook dat mensen meer nadenken? Of vergroot het alleen maar de passiviteit ? Onze aandacht wordt zo voordurend vastgehouden en gericht op zaken die voorbijgaan. Onze aandacht wordt zelden gericht op God en zijn liefde. In onze tijd is het daarom extra hard nodig te lezen en te bidden over je geloof. In de loop der jaren heb ik enkele boekjes geschreven om mensen hierbij te helpen in de veertigdagentijd. U treft ze vanaf half februari achter in elke kerk aan. U herkent de boekjes aan de icoon op de voorkant (zie afbeelding hieronder). Een klein geschenk om u in de veertigdagentijd te helpen om de waan van de dag even te vergeten en om te focussen op God. Pastoor Rochus Franken

naar de wereld waarin we leven, dan kun je je afvragen: hoe kun je nu nog geloven in God? Als er een God is, waar is Hij dan? Als God echt van mensen houdt, laat Hem dan een einde maken aan corona en alle andere ellende! Geloven is voor iedereen een persoonlijke zoektocht. Het begint met één puzzelstukje, waarna er stukje voor stukje puzzelstukjes worden bijgelegd. Maar het blijft een puzzel, ook als je al je hele leven gelooft of met het christelijk geloof bent opgegroeid. We willen je uitdagen om voor het eerst of opnieuw te gaan zoeken. En om door te blijven puzzelen als je het totaalplaatje even niet meer ziet. Laat je verrassen! Op zaterdagochtend met een eitje We doen dit op zaterdagochtend, zodat u niet een van uw schaarse avonden kwijt bent of in het donker over straat moet. De ochtend begint om 8.45 uur met een ontbijt, want ontbijten moeten we toch. Het eitje in de titel verwijst naar dit ontbijt. Tijdens het ontbijt heeft u de gelegenheid met de andere deelnemers over van alles en nog wat te praten en kunt u elkaar zo beter leren kennen. Na het ontbijt zal er een korte inleiding worden gehouden over een onderwerp waar je als (gelovig of ongelovig) mens tegenwoordig mee te maken hebt. Na de inleiding wordt de groep opgesplitst in kleinere groepjes. In deze groepjes wordt dan verder gepraat over het onderwerp. We doen dat met volledig respect voor ieders mening. Belangrijker dan het juiste antwoord, is dat we elkaar ontmoeten en van elkaars inzichten rijker worden. Rond 11.00 uur is het afgelopen en heeft u dus nog voldoende over van de vrije zaterdag. Praktische informatie Twijfelt u of het iets is voor u? U kunt 5 maart ook komen kijken en geheel vrijblijvend de eerste bijeenkomst meemaken. Geeft u zich wel op bij pastoor Rochus Franken: rochusfranken@outlook.com of Els van Leuken: vanleukenls@gmail.com, zodat we weten hoeveel mensen we een ontbijt mogen aanbieden. Voor info kunt u ook bij hen terecht.

Vasten is een eitje met geloofsbezinning U wordt misschien wat in de war gebracht door de titel van dit artikel. ‘Ik dacht dat vasten te maken had met minder eten’. Zeker, dat is vasten ook. Als katholieken zijn we zeker niet uniek als het om vasten gaat. Bijna iedereen doet het, alleen noemt men het dan ‘aan de lijn doen’. Het wordt het hele jaar door gedaan. Mensen zijn soms bloedfanatiek wat dit betreft. Als we als katholieken vasten, gaat het er niet zozeer om dat we kilo’s gewicht verliezen. Belangrijker is dat we groeien in geloof. Twee maart a.s. begint de veertigdagentijd. Als parochie willen we u de gelegenheid geven op een originele manier uw geloof te verdiepen. Kun je nu nog geloven in God? Want deze tijd stelt ons een indringende vraag: Als je kijkt

De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende zaterdagochtenden: 5, 12, 19 en 26 maart 2 en 9 april Tijd: van 8.45 uur tot 11.00 uur Locatie: pastorie H. Willibrord, Oegstgeest Onderwerpen per bijeenkomst: 1. Het bestaan van God 2. Wie is Jezus? 3. Vrijheid 4. De betekenis van liefde 5. Hoe kun je bidden? 6. Maria en de hoop op de hemel Pastoor Rochus Franken

9


Augustinus 6 in 1 − Wat vinden we van de vrijheden die we als mens hebben? − Wat vinden we een menswaardig bestaan? − Waar zetten we ons voor in als vrijwilliger? − Hoe gaan we om met vluchtelingen, vreemdelingen? − Hoe kijken we naar allerlei medisch, ethische kwesties van leven en dood? − Hoe gaan we om met de schepping, het klimaat, het milieu? − Hoe gaan we om met rijkdom en armoede in de wereld? − Hoe kijken we naar ons rechtssysteem en naar de overheid?

Cursus Sociale Leer van de Kerk Bouwen aan een beschaving van liefde De pastorale dienstverlening van het bisdom Rotterdam heeft een inleidende cursus ontwikkeld rond de sociale leer en het katholiek sociaal denken van de Kerk. Deze cursus, ‘Bouwen aan een beschaving van liefde’, is bij uitstek bedoeld voor parochianen die geïnteresseerd zijn en/of betrokken zijn bij het sociaal-maatschappelijk denken, doen en handelen vanuit hun geloof in Jezus Christus. Data: donderdagavonden 3, 10, 17 en 31 maart 2022 Tijd: 19.30 - 22.00 uur Locatie: parochieel centrum De Kapelaan, Nicolaasplein 2, 2712 AV Zoetermeer of online via Teams als de omstandigheden dit aangeven Cursusleider: drs. Hein Steneker, diocesaan medewerker Kerkopbouw en Pastoraat Oude Wijken Informatie: h.steneker@bisdomrotterdam.nl, tel. 010 - 281 5184 Aanmelden: vóór 20 februari 2022 via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl Gegevens: naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer, parochie Kosten: € 40,00 Maximum aantal cursisten: 16 (bij voldoende belangstelling wordt deze cursus dit jaar nogmaals aangeboden) Voorbereidingstijd: ca. 1,5 - 2 uur per bijeenkomst (lezen en opdrachten) De belangrijkste vraag van deze cursus Heeft mijn en ons geloof in Jezus Christus ook consequenties voor mijn en ons maatschappelijk handelen als gelovigen? En zo ja, welke consequenties? Hoe bouwen we aan een beschaving van liefde? Is ons maatschappelijk handelen helemaal een vrije keus voor christenen of ontwikkelen we door ons geloof bepaalde waarden die ons maatschappelijk handelen en levenskeuzes beïnvloeden, zoals rondvragen als: − Waar verdienen we ons geld mee en waar geven we ons geld aan uit? − Wat vinden we van ons democratisch bestel? Op welke politieke partij stemmen we?

10

De katholieke kerk zegt: ‘ja’, in navolging van Jezus Christus, het geloof doet er toe hoe we denken, doen en handelen in het maatschappelijk leven. In de 19e eeuw zien we dat paus Leo XIII voor het eerst een encycliek, een systematische leer, over maatschappelijke vraagstukken uitvaardigt (Rerum Novarum, 1891). In dat geval ging het om de situatie van de arbeidersklasse. Daarna hebben velen van zijn opvolgers daar een vervolg aan gegeven, tot aan de huidige paus Franciscus met zijn encyclieken ‘Laudato sí' (2015) en ‘Fratelli Tutti’ (2020). Ook de pastorale constitutie ‘Gaudium et Spes’ (1965) van het Tweede Vaticaans Concilie mag beschouwd worden als één van de sleuteldocumenten voor de sociale leer van de Kerk. Daarnaast is er het ‘Compendium van de sociale leer van de kerk’ (2004) waarin de pauselijke encyclieken en andere documenten over de sociale leer op een gesystematiseerde wijze geordend zijn. In deze inleidende cursus komen de belangrijkste uitgangspunten en grondbeginselen van de sociale leer aan bod en hoe deze in de praktijk van de Kerk en katholieke maatschappelijke organisaties gestalte krijgen. Dit spiegelen we aan de eigen sociaalmaatschappelijke inzichten, ervaringen en/of inzet van de cursisten. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten In de eerste bijeenkomst zullen we bezig zijn met de eigen ervaringen van cursisten met sociaal denken, doen en handelen. De tweede bijeenkomst behandelen we de grondbeginselen en uitgangspunten van de sociale leer van de Kerk, zoals de liefde van God, het mensbeeld, solidariteit, subsidiariteit, voorkeur voor de armen, arbeid, gezin, eigendom. In de derde bijeenkomst gaan we in op welke wijze de sociale leer van de Kerk in de praktijk plaats krijgt in het maatschappelijk leven. In de vierde bijeenkomst bespreken we de inbreng van cursisten, zoals de sociale leer concreet handen en voeten krijgt in hun bestaan en/of hun maatschappelijke inzet (met name vanuit de parochie). Indien u geïnteresseerd bent om deze cursus te volgen dan kunt u zich aanmelden (zie gegevens boven). N.B. We gaan ervan uit dat cursisten in principe alle vier de avonden aanwezig kunnen zijn. Rotterdam, 3 januari 2022, Hein Steneker


Gedachten van uw pastoor Eindelijk vrij! (5) Wat vooraf ging Tim J. Keller is een Amerikaanse predikant. Hij is oprichter en voorganger van de sterk groeiende Redeemer Presbyterian Church in het centrum van New York City. Zijn preken worden via internet door duizenden mensen over de hele wereld beluisterd. Zijn boeken zijn bestsellers en worden in vele talen vertaald (waaronder in het Nederlands).

Het kruis ‘Waarom het kruis? Omdat Jezus het kwaad op zich neemt, het vuil, de zonden van de wereld. God neemt alle zonden op zich, al onze zonden en onze fouten en wast ze schoon met zijn bloed, met barmhartigheid en met de liefde van God.’( Paus Franciscus, preek voor de 28e wereldjongerendag op 24 maart 2013)

Volgens Keller zijn moderne westerse mensen helemaal niet zo gelukkig. Dit ondanks de enorme materiële welvaart. Dit is volgens Keller de oorzaak: ons ego trekt voortdurend aandacht. Het resultaat is dat we alles wat we meemaken, verbinden met onszelf. We vragen ons voortdurend af: “Wat betekent dit voor mij? Is het goed of slecht voor mij? Wat vinden ze nu van mij en wat zeggen ze over mij achter mijn rug?” Wanneer ik alle gebeurtenissen met mijzelf verbind, kan ik dan nog gewoon blij zijn? Gewoon blij zijn met dingen of gebeurtenissen, onafhankelijk van wat ze betekenen voor mijn leven. Keller pleit daarom voor ‘Bijbelse nederigheid’. 'Bijbelse nederigheid is: niet aan mezelf hoeven denken. Geen dingen met mezelf hoeven te verbinden. Het betekent het einde van gedachten als: Ik ben in deze ruimte met deze mensen, maak ik daardoor een goeie indruk? Wil ik hier zijn? Echte Bijbelse nederigheid betekent dat ik ophoud om iedere ervaring, elk gesprek met mijzelf te verbinden. (…) Het is de vrijheid om niet meer aan jezelf te denken. Die heerlijke rust die we krijgen wanneer we dat niet meer hoeven te doen.' (Tim Keller, Bevrijd van jezelf, blz. 28) Eindelijk vrij ! (5) De vrijheid om niet meer aan jezelf te denken. Die heerlijke rust die we krijgen wanneer we dat niet meer hoeven te doen. Dat zijn intrigerende woorden. Zo eindigde ik de vorige keer. Maar hoe doe je dat? Als ik eerlijk ben: ik kan het niet. Het gaat niet lukken. Niet zonder hulp. Er moet iets binnen in mij veranderen. Alleen op die manier raak ik langzaam dat egoïsme kwijt. Ik moet binnen in mij hulp ontvangen. Wij praten vaak alsof geloven iets is wat wij zelf doen. Goed zijn voor je naaste, aan goede doelen geven, allemaal dingen die wij doen. Maar misschien begint geloof op een andere manier. Misschien moet ik eerst, voordat ik van alles ga doen, ontvangen. Misschien moet ik eerst Christus ontvangen, moet ik eerst zijn kracht, zijn liefde, zijn goedheid ontvangen. Het gaat er in het geloof niet zozeer om dat je probeert een ‘goed mens’ te zijn. Het gaat er om dat je uit de kracht gaat leven die Jezus deed opstaan uit de dood. Die kracht ontvang je in die heel gewone mis op zondag. Want die zondagsmis heeft alles te maken met de hulp die God ons geeft. God wil ons verlossen van 'de eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en onze staat van dienst.' Zijn reddingsoperatie vindt plaats aan het kruis.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Op 21 april 2011 vond voor de eerste keer ‘The Passion’ plaats, een passiespel over de laatste uren van Jezus' leven en over zijn dood aan het kruis. In Gouda werd het verhaal op eigentijdse wijze verbeeld en bezongen aan de hand van bekende Nederlandse popsongs. Aan het slot zingt Syb van der Ploeg, die de rol van Jezus vertolkt, een nummer van André Hazes. Het refrein geeft voor mij precies weer wat Jezus aan het kruis voor ons doet: ‘Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.’ ‘Geef mij nu de nacht.’ Aan Jezus overhandigen we onze ‘eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en onze staat van dienst.’ Hij neemt dat allemaal op zich terwijl hij aan het kruis hangt. ‘Ik geef je de morgen terug.’ Hij geeft mij in de plaats daarvan Zijn leven. Zijn leven wat gekenmerkt wordt door ‘de vrijheid om niet meer aan jezelf te denken. Die heerlijke rust die we krijgen wanneer we dat niet meer hoeven te doen.’ Waar Keller spreekt over een ‘eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en onze staat van dienst, spreekt de Katholieke Kerk over zonde. Zonde is die eindeloze concentratie op jezelf. Jezus zegt in Johannes 8: “Ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde”. Veel mensen denken dat ze geen zonden doen, omdat ze bij zonden denken aan grote misdaden als moord, overspel en diefstal. Maar Jezus zegt: ieder gebrek aan liefde is zonde. Wie zichzelf dus belangrijker vindt dan z’n naaste of God, wie zichzelf meer liefheeft dan God of z’n naaste, is een slaaf van z’n eigen ego. Je bent dan een slaaf van jezelf! En een slaaf is niet vrij! Jezus Christus wil ons vrij maken. Pastoor Rochus Franken

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 4029402 E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Website: www.joannesdedoper.nl Secretariaat: mevr. Anneke Noordermeer, tel. 071-4029402 openingstijden: di, wo, vr van 8.45 - 11.45 u kerk is open tijdens openingstijden van het secretariaat Secretaris beheercommissie: dhr. P(aul) van Houwelingen e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: Kapelaan Boris Plavcic, tel. 0643514595 email: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl

2021/2022 Achteromkijken en vooruitzien Het is een open deur intrappen, maar zowel persoonlijk, als maatschappij en dus ook als Kerk, kunnen we niet om ‘corona’ heen. Ook in dit voorwoord van de kern H. Joannes de Doper van parochie H. Augustinus ontkom ik daar helaas niet aan. 2021 Eind 2020/begin 2021 kregen we te maken met een lockdown. Voor de kerken betekende dat in eerste instantie geen vieringen met gelovigen. Later, na voorafmelding, slechts met een beperkt aantal kerkgangers. Tijdens de laatste zomer hoopten we dat we, na de eerste twee vaccinaties, het normale leven weer terug zouden krijgen. Niets bleek echter minder waar. De nieuwe varianten delta en omikron van het coronavirus staken de kop op. Dit resulteerde in november tot een nieuwe lockdown, waarin we nu ik dit schrijf nog steeds zitten. Naast deze narigheid is er echter over 2021 ook heel veel goeds te melden!!! De vitaliteit van onze geloofsgemeenschap bleek weer uit de onverminderd

Bron: website H. Joannes de Doper

12

enthousiaste bijdragen van onze vele vrijwilligers en parochianen. Middels de livestream-uitzendingen door de beamergroep, de redactie van de wekelijks uitgebrachte nieuwsbrief, en de persoonlijke bezoeken van de bezoekersgroep aan parochianen bleven we als geloofsgemeenschap functioneren. Heel veel dank aan diegenen die zich hiervoor hebben ingezet! De viering van ons 175-jarig jubileum als parochiekern (na de reformatie, sinds 1846) behoorde ook tot ‘het goede’ van 2021. Door de EC (Evenementencommissie) werd hiervoor een feestelijk programma opgesteld. De verschillende onderdelen, zoals het optreden van het Don Kozakkenkoor en het jubileumconcert van De Vrolijke Noot konden gelukkig worden uitgevoerd. Dit evenals de sponsorloop voor het aanbrengen van kussens op de kerkbanken. Lopers, parochianen en sponsors en de EC als organisator die hieraan een bijdrage hebben geleverd, hiervoor heel hartelijk dank! De parochianen toonden hun betrokkenheid allereerst door hun komst naar de weinige vieringen die in 2021 nog ‘fysiek’ gehouden konden worden, of door die on-line te volgen. Maar ook door hun financiële bijdragen, die 9 % meer waren dan begroot! Wederom, ook hiervoor heel, heel veel dank! 2022 Achteromkijken is makkelijker dan vooruitzien. We weten immers wat geweest is, maar weten niet wat de toekomst ons zal brengen. Zeker is wel dat 2022 ons naast veel goeds, ons ook teleurstellingen zal brengen. Ook

Parochiekerk: H. Joannes de Doperkerk Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk Vieringen: za 19.00 u (oneven week), zo 9.30 u , woe 9 u IBAN Bankrekeningen alle betalingen / misintenties NL58 RABO 0331 7012 78 KERKBALANS: NL74 RABO 0331 7019 60 locatieredacteuren: Piet Hagenaars (PH) Paul van Houwelingen (PvH) email: redactiejdedoper@outlook.com

Bron: website ruhstorf.de

zeker is, dat we elkaar in 2022 weer hard nodig zullen hebben. Een gemeenschap waarvan de leden naar elkaar omzien en elkaar ondersteunen. Door bekende omstandigheden kon onze nieuwjaarsbijeenkomst voor het tweede achtereenvolgende jaar helaas niet doorgaan. Verlaat (in januari geen Augustinus) wens ik ons allen met vertrouwen in de toekomst met Gods zegen een in alle opzichten ZALIG 2022 toe. Leen de Best, voorzitter BC

Bron: euroflorist.nl


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

Huispaaskaarsen 2022 De kerstboom de deur uit en meteen kijken we vooruit naar Pasen. Vanaf zondag 6 februari tot en met zondag 6 maart kunnen er weer huispaaskaarsen besteld worden. De intekenlijst zal achterin de kerk op het tafeltje liggen. U krijgt bericht wanneer de kaarsen afgehaald kunnen worden. Mocht u nog witte kaarsresten hebben dan kunnen die altijd ingeleverd worden. Onder de bank bij deur naar pastorie staat een doos waar ze in mogen. Ibolyka Meijer

brengen en op te halen, en tevens een besparing op papier en kopieerkosten, wat bijdraagt aan een duurzame aarde. Naast de digitale versie blijft de papieren versie uiteraard bestaan voor degenen die hier prijs op stellen.

Actie Kerkbalans 2022 Als deze Augustinus bij u op de mat valt hebben we de start van Actie Kerkbalans net achter de rug. Zoals u weet was er vorig jaar voor het eerst de mogelijkheid om digitaal de kerkbalansdocumenten te ontvangen en uw toezeggingsformulier te retourneren. Dit mede geïnitieerd door de zware lockdown i.v.m. de corona-epidemie, waarin we het aantal contactmomenten voor de kerkbalanslopers wilden beperken. Ruim 160 parochianen hebben toen op deze oproep gereageerd en digitaal meegedaan. Afgelopen december zijn de parochianen die vorig jaar met een papieren brief meededen en hun email-adres hadden genoteerd op het toezeggingsformulier, benaderd of ze dit jaar ook digitaal wilden meedoen. Dit heeft weer ruim 70 nieuwe digitale deelnemers opgeleverd voor de actie dit jaar. Zo gaan we verder op de nieuw ingeslagen weg om meer toekomstbestendig te worden in dit steeds meer digitale tijdperk. En het vormt een welkome verlichting voor onze trouwe kerkbalanslopers, die minder enveloppen hoeven rond te

Tot slot wil ik mijn grote dank uitspreken aan u medeparochianen die hebben bijgedragen aan het schitterende resultaat van Actie Kerkbalans 2021, zoals u kunt zien op de bijgaande thermometer. Wat een warm teken van verbondenheid met onze parochiekern heeft u weer getoond! Hopelijk vindt u hierdoor net als ik inspiratie om er ook dit jaar iets moois van te maken. Laten we er voor gaan! Namens Werkgroep Actie Kerkbalans, Anneke van der Valk

THERMOMETER ACTIE KERKBALANS EINDSTAND 2021: TOEGEZEGD €80.680 ONTVANGEN €85.265

2020 € 86.308 Eindstand 2021 € 85.265 Eindstand 2021 € 78.000 Begroting

109%

109% = Eindstand 2021 t.o.v. Begroting 2021

Heel veel dank voor uw (extra) bijdrage!

13


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Opnieuw beginnen...?? Wachten op licht aan het eind van de tunnel Pakistaanse christenvluchtelingen Tekst en fotografe: Magda de Groot, parochie H. Franciscus van Assisi We spreken elkaar in het parochiehuis van Assen. Het Pakistaanse gezin Shayam, bestaande uit vader Sunny, moeder Susan en de zoons Sebastian en Shimon, woont ongeveer vier jaar in het AZC en bezoekt onze parochiekerk. Vanwege doodsbedreiging vertrokken ze in 2014 abrupt uit de Pakistaanse hoofdstad Karachi. Het begin van een zwervend bestaan zonder vaste grond onder de voeten. Moeder Susan spreekt een beetje Nederlands, goed Engels en Urdu, maar kan niet lezen en schrijven. De 5% christenen in Pakistan hebben een moeilijk bestaan en worden ‘tsjoela’ genoemd, zoiets als putjesschepper. De Pakistaanse meerderheid is moslim. Christenen worden gediscrimineerd en verdwijnen met regelmaat. Zoektochten leveren niets op. Er is geen steun van de overheid en er zijn geen eerlijke processen. Niemand die je helpt. “Het is ons vergaan zoals Asia Bibi,’’ zeggen moeder en zoon Shayam. Asia was in 2009 wereldnieuws. De jonge moeder van vijf kinderen werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewet in 2010 ter dood veroordeeld omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Vluchtplan Die dreiging hing ook het gezin Shayam boven het hoofd door een opmerking van Sebastian. De enige optie was vertrekken. Christenen in Karachi hebben vaak een Indiase achtergrond sinds de afscheiding van Pakistan in 1964. Van de familie Shayam is een tante doodgeschoten. Susans broer werd op 14-jarige leeftijd ontvoerd en vertelde bij terugkomst na drie jaar, dat hij gedwongen was moslim te worden. In 2014 hielp een priester de familie bij hun vluchtplan. Aanvankelijk was dat naar Zweden waar ze echter terug moesten naar Pakistan. “Maar dat kon echt niet voor

14

Echtpaar Shayam

ons. We begrijpen dat er Europese regels zijn, maar er wordt hier niet begrepen en gevoeld wat wij ervaren hebben. Wij kunnen echt niet terug!’’ Enkele Griekse en Afghaanse medevluchtelingen boden onderdak. Maar waar nu naar toe? Een huisaltaar, gebed en strootjes trekken uit drie opgerolde briefjes met Italië, Frankrijk, Nederland: ‘’Jezus besliste Nederland voor ons,’’ zegt moeder Susan.

school. Daarna volgde Assen waar ze in het AZC verblijven in afwachting van de uitspraak van de rechter, mogelijk in januari a.s. Vader Sunny die altijd alles regelde, heeft intussen twee keer een hartaanval gehad, gevolgd door drie keer een beroerte. Hij moet nu overal bij geholpen worden. Ze hebben hem nog niet durven vertellen over de op handen zijnde uitspraak; de spanning kan fataal zijn.

Asielaanvraag De baas van vader Sunny, een Zweedse bloemist, bood aan hun treintickets te betalen naar Amsterdam: € 900, voor vier personen. Maar de kerk in Amsterdam kon niet helpen; de politie verwees hen door naar Ter Apel. Ook daar besliste de IND dat ze terug moesten naar Pakistan. Ze belandden in Nijmegen waar ze 18 maanden ondergedoken hebben gezeten. Susans gezicht klaart op als ze vertelt hoe mooi de kerk daar was en hoe fijn ze zijn opgevangen. Ook in Brummen, waar ze een half jaar hebben gewoond, vonden ze het fantastisch.

Ziekenzalving Plebaan Hagen, Marten van der Meer uit Katwijk, Joke Meijer (juriste) en Erna Geurts uit Katwijk (vertrouwenspersoon) staan de familie al meer dan vier jaar bij. Vader Sunny ontving onlangs de ziekenzalving van plebaan Hagen in het ziekenhuis in Assen. Met Erna Geurts sprak hij op het Drenthe College met een docente over zoon Shimon en diens schooltoekomst, omdat het niet zo goed ging. Shimon heeft vervolgens hard gewerkt en is cum laude geslaagd. Hij doet een horeca-opleiding en hoopt over twee jaar zijn diploma te halen. Het viertal probeert nu Sebastian te laten instromen op een ICT-opleiding. Hij krijgt momenteel ook psychiatrische hulp na zelfmoordpogingen. Sebastian voelt de verantwoordelijkheid om taken van zijn vader over te nemen, wat een zware druk op hem legt.

Voor opnieuw een asielaanvraag werden ze naar Wassenaar gestuurd, tijdelijk in een vakantiehuisje. Ze hadden goede ervaringen met de H. Willibrordusparochie van Wassenaar en pastoor Michel Hagen, tegenwoordig plebaan van de kathedraal in Rotterdam. Net in Brummen deden ze vrijwilligerswerk en de kinderen gingen er naar

Ondanks een goede advocate is hun asielverzoek al twee keer afgewezen.


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk De zaak is overgedragen aan een Bredase advocaat, gespecialiseerd in asielaanvragen. Alle stukken liggen bij de rechtbank. Na acht jaar vlucht is het opnieuw afwachten. Ze wonen met vier mensen op één kamer, waarbij de vader continu zorg vereist. Een schrijnende leefsituatie. De twee jongens zijn ondertussen geen kind meer. De steun van vader is weggevallen en de mogelijkheden zonder verblijfsvergunning zijn beperkt. De gezondheid van Susan en de jongens gaat achteruit door spanning en ledigheid van het bestaan. Toekomst? De vraag naar de toekomst is pijnlijk…., er vloeien tranen bij Susan. Ze wil graag een opleiding in de zorg volgen. Maar dat vereist lezen en schrijven. Wekelijks bezoekt ze de vrouwenochtend in de Adventskerk van Assen, waar vrijwilligers haar helpen. Ook het viertal van de H. Augustinusparochie uit Wassenaar blijft de familie steunen. Voor deze christelijke vluchtelingen is ‘opnieuw beginnen’ in ons land wachten op licht aan het eind van de tunnel.

Bron: pixabay.com

Heilig Doopsel Voor al uw vragen over het Doopsel: E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met als vermelding Heilig Doopsel.

Gerard van der Klugt, weduwnaar van Cora van der Klugt - van der Slikkerveer, geboren op 25 november 1949 en overleden op 6 december 2021. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 december in onze kerk, waarna Gerard in Alphen aan den Rijn begraven is.

Bovenstaand artikel is overgenomen uit het bisdomblad 'Spreek' van bisdom Groningen van december 2021.

Inloopochtend in De Voorhof op 17 februari Op donderdag 17 februari om 9.30 uur zal de volgende inloopochtend van dit jaar worden gehouden. De locatie is als vanouds: De Voorhof. Loop gewoon eens binnen en drink een kopje koffie mee. Er zijn altijd mensen om je welkom te heten en om een praatje met je te maken. Je kunt een kaartje leggen of een spelletje spelen. Je kunt ook de nieuwste Rijnsburger alvast lezen. Het team van gastvrouwen en gastheren wil je graag ontvangen. Iedereen is van harte welkom: jong en oud, met of zonder partner. Uiteraard houden we rekening met evt. coronamaatregelen. Locatie: De Voorhof, Vliet Noordzijde 36, Rijnsburg; Datum: donderdag 17 februari van 9.30 uur tot 11.30 uur. Contactpersonen: Cock Slager (071-4022966), Peter van der Nol (071-4024845).

Bron: ecsparrenbos.nl

Kinderwoorddienst Allemaal nog de beste wensen voor 2022 en een nieuw jaar betekent weer nieuwe KWD-data. We zijn er ook in 2022 elke derde zondag van de maand. Het kan best een keer voorkomen dat een derde zondag, in plaats van een KWD, er een gezinsviering zal zijn, maar dit laten we jullie snel weten. De eerste keer in 2022 was 16 januari en de komende bijeenkomst is 20 februari. We hopen jullie allemaal weer te zien. Tijdens de KWD advents-zondagen en 16 januari was het gezellig druk. Superleuk dat we met zo’n grote groep waren. Dus…. Tot zondag 20 februari 9.30 uur en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Lieve groetjes, Marit en Linnsey

Kerkvervoer

Parochiële kaartavond

Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388, KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203

Bij het vervaardigen van het parochieblad is er nog geen duidelijkheid of de klaverjasavond van 28 februari door mag gaan conform de coronamaatregelen.

kampenonline.nl

Voedselmanden Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw warme aandacht voor. Tijdens de openingstijden van het parochiekernsecretariaat, op de dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur, is er ook de mogelijkheid om spulletjes voor de voedselbank af te leveren in de manden in de kerk.

Bron: ecard.jakosawi.com

Koffiedrinken Op zondag 20 februari. Dit is afhankelijk van de dan geldende coronaregels.

15


Liturgische Agenda van za. 29 januari t/m zo. 27 februari 2022 Feesten / heiligen

Datum

en bijzonderheden

H. Joannes de Doper / Katwijk Kerkstraat 72

H. Willibrord / Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 35

H. Laurentius en DMG / Voorschoten Leidseweg 98

za. 29-jan. zo. 30-jan.

Vierde Zondag door het jaar

09.30 EV

Pastoor Franken / Vocalis

Vijfde zondag door het jaar

Zesde zondag door het jaar

11.00 EV

Pastoor Franken

11.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.30 EV

Pastoor Van Vliet Blasiuszegen / Cantemus

11.00 EV

Kapelaan Plavčić Blasiuszegen / Dameskoor

11.00 EV

Pastoor Franken / Diaken Winnubst Blasiuszegen / Dameskoor

09.30 EV

Pastoor Franken / Vocalis

11.00 EV

Mgr. van Luyn sdb / Diaken Winnubst / 11.00 EV Gemengd Koor

Kapelaan Plavčić / Laurentiuskoor

Zevende zondag door 09.30 EV het jaar

Kapelaan Plavčić / 11.00 EV Cantemus

Pastoor Van Vliet / 11.00 EV Schola

Pastoor Franken / Diaken Winnubst / Laurentiuskoor

Achtste zondag door 09.30 EV het jaar

Pastoor Franken / Vocalis

Pastoor Franken / Gemengd Koor

Pastoor Van Vliet / Laurentiuskoor

za. 5-feb.

zo. 6-feb.

za. 12-feb.

zo. 13-feb.

za. 19-feb.

zo. 20-feb.

za. 26-feb. zo. 27-feb.

11.00 EV

11.00 EV

Mededeling: Wilt u de website goed in de gaten houden i.v.m. de onzekere coronasituatie.

Vieringen door de week Dinsdag Dinsdag Woensdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag

16

09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u

EV Kapelaan Plavčić EV Pastoor Franken EV Kapelaan Plavčić EV Pastoor Franken EV Pastoor Franken EV Pastor Van Vliet EV Pastoor Franken

H. Willibrord H. Laurentius en DMG H. Joannes de Doper St. Willibrordus H. Willibrord St. Jozef De Goede Herder

Oegstgeest Voorschoten Katwijk Wassenaar Oegstgeest Wassenaar Wassenaar


Liturgische Agenda van za. 19 januari t/m zo. 27 februari 2022 Datum

Feesten / heiligen en bijzonderheden

De Goede Herder / Wassenaar Stoeplaan 4

za. 29-jan. zo. 30-jan.

11.00 EV

16.00 EV

Vijfde zondag door het jaar

11.00 EV 16.00 EV

16.00 EV Zesde zondag door het jaar

11.00 EV

zo. 20-feb.

16.00 EV 11.00 EV Zevende zondag door 16.00 EV het jaar

zo. 27-feb.

16.00 EV Achtste zondag door 11.00 EV het jaar

09.30 EV

Pastoor Franken Blasiuszegen / Cantor en organist

09.30 EV

Pastoor Van Vliet / Semper Fidelis / KWD

09.30 EV

Pastoor Franken / Cantores Magnificat

09.30 EV

Kapelaan Plavčić / Cantor en organist

Pastoor Van Vliet / Cantor en organist

Franstalige parochie Kapelaan Plavčić / cantores

za. 26-feb.

Pastoor Van Vliet / Cantor en organist

Pastoor Van Vliet / Cantor en organist

Franstalige parochie

za. 19-feb.

09.30 EV Pastoor Van Vliet / Cantor en organist

Franstalige parochie Pastoor Franken / cantores

za. 12-feb.

zo. 13-feb.

Pastoor Van Vliet / Cantor en organist

Franstalige parochie

za. 5-feb.

zo. 6-feb.

Parklaan 28

16.00 EV Vierde Zondag door het jaar

Sint Willibrordus / Wassenaar Kerkstraat 77

St. Jozef / Wassenaar

Pastoor Van Vliet / Cantor en organist

Franstalige parochie

Speciale vieringen door de week Donderdag

3 februari

09.00 u

Verliesviering

H. J. de Doper

Katwijk

Vieringen tehuizen Vrijdag Vrijdag

4 februari 11 februari

10.30 u 16.30 u

Sophiekehuis, Wassenaar De Wilbert, Katwijk

Pastor Van Vliet Pastor Van Vliet

Vieringen Kapelaan Plavčić Maandag (28/2 niet) 07.00 u Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 09.30 u Dinsdag 08.00 u Aanbidding tot 09.00 u Woensdag 13.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 15.00 u

St. Willibrordus H. Willibrord St. Jozef

Wassenaar Oegstgeest Wassenaar

Bij alle Aanbiddingen is er mogelijkheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening.

17


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo en vr van 9.30 uur tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: Vacature IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Familieberichten Overleden Op maandag 15 november is op 74-jarige leeftijd overleden: Mária Sophia Bijloos-Smit. Zij is enige jaren actief geweest in de Bloemschikgroep van onze Laurentiuskerk. In 1984 heeft zij bij de renovatie van het Bondsgebouw de onthulling gedaan, samen met pastoor De Munck. De uitvaart was op vrijdag 19 november in de H. Laurentiuskerk, waarna de crematie plaatsvond op Rhijnhof. Op donderdag 9 december is overleden op 78-jarige leeftijd: Joannes Bernardus Maria Wesseling. Hij woonde met zijn echtgenote op de Aagje Dekenkade. De uitvaart was op dinsdag 14 december vanuit de H. Laurentiuskerk, waarna de crematie plaatsvond op Rhijnhof. Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: zo 11.00 uur, di 9.00 uur, do 19.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel. 06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Hier enkele reacties van ontvangers: - Graag wil ik u via deze weg heel hartelijk bedanken voor de leuke attentie. - Hallo Willeke en José, ik wil even aan mijn kerstengel doorgeven dat ik het onwijs mooi vind dat ik dat mag krijgen, ben er helemaal stil van. Doe de kerstengel de hartelijke groeten. - Vandaag verrast door de kerstengel met een engeltje. Heb hem voor het raam gehangen, kunnen meer mensen van genieten. Dank je wel, heel leuk, dat geeft moed in deze tijd. Op naar de kerst. - Aan alle deelnemers voor het verzorgen van de kerstengel in de periode van de Advent, iedere keer was het een verrassing om de mooie woorden met de bijhorende cadeautjes te ontvangen. Het heeft mij goed gedaan. Mijn hartelijke dank aan allen die dit verzorgd hebben. Mooie kerstdagen en voor 2022 alle goeds toegewenst! - Aan de Engel der Engelen, voor de Kerst ging u al rond in het dorp en mochten wij prachtige verrassingen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Onze dank gaat ook uit naar het 'uitzendbureau' dat alles organiseert. Ook dank aan degene die ons heeft genomineerd. Het kerstfeest duurt een hele week (octaaf), laten we het vieren! Andere ontvangers waren ook zeer vereerd de ‘kerstengel’ te mogen ontvangen. Sommigen vroegen zich af of anderen het niet harder nodig hebben!? Een parochiaan heeft ook dit jaar engeltjes gebreid die we als kerstengel weer konden uitdelen.

Terugblik kerstengelenproject 2021 Ook de afgelopen advent zijn we in Voorschoten actief geweest met het Kerstengelenproject in aanloop naar kerst. Er hebben zich 16 engelen gemeld en we hadden 25 ontvangers, dus sommige engelen zijn meerdere malen uitgevlogen! Dit was iets minder dan het jaar daarvoor. Het project is weer goed verlopen; er waren weer enthousiaste reacties zowel van de kerstengelen, maar vooral ook van de ontvangers!

18

Reacties van kerstengelen: - Graag wil ik dit jaar weer solliciteren als kerstengel. Vorig jaar heb ik al ervaring opgedaan. Het was heel waardevol en ik heb er erg van genoten. - Leuk dat jullie deze actie weer opstarten. Ook dit jaar wil ik weer meedoen voor 2 personen. - Geacht kerstengelencomité, graag meld ik mij ook dit jaar weer aan als kerstengel. - Wat een leuk project! Ik wil daar graag aan meedoen. - Fijn dat mensen de presentjes op prijs stellen. - Het is vreselijk leuk om de ontvangers te verrassen. - Wat mooi om te horen. Doet mij ook goed. - Wat ontzettend leuk deze terugkoppeling. Deze engel zweeft een rondje extra!


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten - Dank voor het doorspelen van de reactie. - Volgend jaar doe ik weer mee.

extra reden voor een feestje. We gaan dat vooraf vieren in een doopviering met de communicanten erbij.

De kerstengelen op hun beurt hebben we getrakteerd op servetjes. Op naar Advent 2022….

U kunt uw kind alvast aanmelden via: shorturl.at/csFMY We zien uit naar de aanmelding van uw kind!

Willeke Schrage en José Wouters

Van 15 januari t/m 29 januari vond weer de Actie Kerkbalans plaats. De slogan van deze actie was: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons er vandaag voor inzetten! In bovenstaande periode ontving u een brief met acceptgiro, waarin wij u vroegen een bijdrage te geven voor onze parochiekern. Wij hopen met uw bijdrage onder andere dit jaar de Moeder Godskapel te realiseren in onze H. Laurentiuskerk. Verder verwachten wij dit jaar dat er zonnepanelen op het dak van het Bondsgebouw zullen worden geplaatst. Ook de kerk wil haar steentje bijdragen aan een beter klimaat. Mogen we rekenen op uw bijdrage? Veel parochianen steunen de kerk met een financiële bijdrage of met hun inzet als vrijwilliger. Hartelijk dank daarvoor!

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Oproep: Groene vingers gezocht Voor onze Bloemengroep zijn wij op zoek naar nieuwe dames/heren die onze Bloemengroep willen komen versterken. Het is heel gezellig en dankbaar werk om samen de kerk met groen en bloemen aan te kleden (te verfraaien). Vooral met Pasen en Kerst (zie foto's hierboven en -onder) pakken wij uit om alles er mooi uit te laten zien. Volgens rooster bent u eens in de 4 tot 6 weken aan de beurt. U kunt zich aanmelden bij Corry Zoetemelk, coördinator van de Bloemengroep van de H. Laurentiuskerk, tel. 071-5613137 of per e-mail mimpen08@casema.nl

Commissie Kerkbalans

Herinnering Aanmelding Eerste Heilige Communie 2022 De Eerste Heilige Communie is de eerste keer, dat je als katholieke gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus. De Eerste Heilige Communie is een belangrijk sacrament en dus gaan we dit goed voorbereiden. Het wordt een leuk en leerzaam lesprogramma om de kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met het katholieke geloof. De voorbereiding bestaat uit 7 bijeenkomsten in het voorjaar. De data staan op korte termijn op de website. Ook organiseren we vooraf met de ouders/verzorgers een (digitale) bijeenkomst. Als je kind nog niet is gedoopt, is dat

Veertigdagenkalender Ook in 2022 wil de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten een veertigdagenkalender uitgeven. Het mooie van vorig jaar was dat vrijwel alle dagen gemaakt waren door mensen uit Voorschoten. Dat willen we nu weer proberen. Het thema is ‘Bezielen’. Op welke manier raak je door het lijden van Jezus bezield, geïnspireerd? Wat doet het met je? Je kunt je bijdrage inleveren uiterlijk zondag 30 januari a.s. via e-mail bij Freek Bakker: f.l.bakker51@hotmail.com.

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Heilige Blasius

Vastenactie 2022

Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Binnen de Katholieke Kerk wordt in veel parochies op 6 februari voor of na de mis de Blasiuszegen gegeven, waarbij de priester of de diaken twee - tijdens Maria Lichtmis gewijde - kaarsen kruiselings voor iemands keel houdt. Hierbij wordt de volgende zegen uitgesproken: “Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”. Of een en ander doorgaat, hangt af van de coronamaatregelen. (Bron: Wikipedia)

Voor een uitgebreide toelichting op het vastenproject 'Houses for hospital workers – Pirimiti Community Hospital, Zomba, Malawi' in onze parochie verwijzen wij u naar bladzijde 8 van deze Augustinus.

Aswoensdag 2 maart Op woensdag 2 maart a.s. wordt de vastentijd begonnen met Aswoensdag! Door de Aswoensdag bewust te beleven, kunnen we een goed begin maken met de veertigdagentijd: een 'heilige' tijd en een 'sterke' tijd. Een kleine zeven weken, die we als kans mogen zien om ons voor te bereiden op Pasen, om ons gelovige leven een impuls te geven. Het is goed om de veertigdagentijd niet alleen te zien als een tijd van soberheid en onthouding en/of van dingen níet meer doen. De veertigdagentijd kan ons ook op het spoor brengen van dingen méér of anders doen: Tijd voor stilte, bezinning en gebed, tijd voor de kerk, tijd voor elkaar.

Opbrengsten MOV acties 2021 Beste parochianen, Door middel van dit bericht willen we graag een overzicht geven van de opbrengsten van MOV acties in Voorschoten over het afgelopen jaar: • Vastenactie voor het eigen project in Malawi: € 1.056,65 • Week Nederlandse Missionaris: € 287,42 • Miva: € 236,71 • Wereldmissiedag van de kinderen: € 223,95 • Missio Wereldmissiemaand: € 294,85 • Adventsactie: € 791,40 • Diaconiecollectes: voor het Liliane Fonds: € 65,20 voor de stichting Vrienden van Mikondo: € 215,42 voor de statushouders in Oegstgeest € 188,60 en voor de Stichting Leergeld: € 225,50. Wat een prachtige bedragen! Heel hartelijk dank voor uw gulle bijdragen! En dan zijn er nog vele giften rechtstreeks naar de goede doelen overgemaakt, waarvan er alleen parochiebreed een overzicht is. Natuurlijk hopen we in 2022 op dezelfde opbrengst of nog meer. Werkgroep MOV Voorschoten, Willeke Schrage, Hans van Vliet en José Wouters

Debatavond: Professor Ingrid Robeyns: Vriendschap is iets boeiends Het begint meestal met een toevallige ontmoeting, op het werk, op vakantie. Je begint wat te praten en langzaam bloeit er iets op, de ander begint je te boeien, er ontstaat een band. Heb je in het begin nog veel uitleg nodig om elkaar te begrijpen, naarmate de vriendschap groeit (het is een levend iets), is een enkele blik, een enkel woord, een enkel gebaar voldoende, want je kent elkaar, dat wil zeggen je bent vol van de ander, je bent constant met elkaar, ook al zie je elkaar misschien niet zo vaak meer. Vriendschap is iets kostbaars, die moet je koesteren en er aan werken.

20

Rijkdom: Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord? Op 9 februari a.s. organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken om 20.00 uur de jaarlijkse debatavond. Deze keer doen we het anders. We zetten niet twee sprekers tegenover elkaar. We laten een aantal mensen aan het woord over arm en rijk in Voorschoten en nodigen professor Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Utrecht, uit om in dat kader een lezing te houden over Rijkdom: Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord? In 2019 schreef zij een boekje met die titel over dit onderwerp. ‘In 2018 ging Jeff Bezos, de oprichter van Amazon. com, als eerste mens over de 100 miljarddollargrens,’ staat op de achterkant van dat boekje. ‘De inkomensverschillen worden wereldwijd groter. De topman van Coca-Cola kreeg


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten het 427-voudige van de laagstbetaalde; bij Walt Disney is dat zelfs ruim het 650-voudige. Steeds meer geld wordt door steeds minder mensen verdiend. Volgens Aristoteles was geld vooral een handig ruilmiddel, maar het gevaar van dit aantrekkelijke middel is volgens Aristoteles dat het geld zelf begerenswaardig wordt. Het gaat alleen nog om het geld en om meer geld. En zo bereikten we 2400 jaar na Aristoteles’ analyse de 100 miljarddollargrens. Maar is het erg dat sommigen zoveel hebben en anderen niet? Ingrid Robeyns vindt die extreme verschillen schadelijk voor mens en maatschappij. In dit boekje leest ze Aristoteles opnieuw en laat ze zien dat er grenzen zijn aan hoeveel ongelijkheid een maatschappij kan verdragen. Extreme rijkdom is een gevaar voor de democratie, is niet te verzoenen met onze ecologische plichten en leidt tot een onrechtvaardige verdeling van welvaart. Extreme rijkdom is veel minder onschuldig dan we misschien wel denken. Het plan was de avond te houden in de kerkzaal van de Dorpskerk. Op dit moment is het vanwege de coronapandemie niet mogelijk om te zien of dat doorgang zal vinden. Als het niet in de Dorpskerk kan, zullen we er net als vorig jaar een webinar van maken. In verband daarmee wil ik iedereen die belangstelling heeft, vragen om zich te melden bij Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com. In die aanmelding moet ook uw e-mailadres worden vermeld, want dat hebben we nodig voor het webinar. Via dat e-mailadres zult u informatie krijgen over hoe het verder gaat, een bijeenkomst in de Dorpskerk of een webinar en zult u een link krijgen om op het webinar in te loggen. Freek Bakker

Ze gelooft het pas als ze het papiertje vast heeft Ze heeft eindelijk een verblijfsvergunning. Elf jaar duurde het, want de Kosovaarse Dona was een slachtoffer van onrecht in het vreemdelingenrecht. We publiceerden in april 2021 haar verhaal. De Nederlandse overheid geloofde haar niet, hield rigide vast aan regeltjes en vergat de menselijke maat. Maar de advocaat en INLIA zetten door. Met resultaat. Dona kan het zelf eigenlijk nog niet geloven. Zou het echt zo zijn? Een verblijfsvergunning? Ze heeft al vaker hoop gekregen als de rechtbank in haar voordeel besliste en kreeg dan uiteindelijk toch nul op het rekest. Er bleken steeds nieuwe argumenten om haar een vergunning te weigeren. Nu gelooft ze het pas als ze die vergunning letterlijk in handen heeft.

Perspectiefmedewerker Marusjka van INLIA kan het zich goed voorstellen. “Als je keer op keer tegenslagen krijgt, teleurgesteld wordt, durf je goed nieuws niet zonder meer te geloven.” En Dona wacht al elf jaar. Haar verhaal begint eigenlijk nog eerder: in de oorlog in Kosovo. Serviërs verkrachten haar. Haar broers vinden haar een schande voor de familie en mishandelen Dona. Uiteindelijk vlucht ze naar Nederland. De IND gelooft Dona tot haar ontzetting niet. Ook al acht de rechtbank haar beroep gegrond - wat niet vaak gebeurt - ze krijgt ook in tweede instantie geen asiel. De IND wijst het verzoek nu om andere redenen af. Intussen ontmoet ze Ylli. Een Kosovaar die hier woont en werkt. De liefde van haar leven. Ze trouwen. Ylli blijkt plots kanker te hebben. Hij overlijdt nog geen 7 maanden na de bruiloft. Een verblijfsvergunning is net daarvoor gestrand op één regeltje. Dona staat op straat, zonder geld, zonder vergunning. Zo komt ze bij INLIA terecht. Een verblijfsvergunning om op humanitaire gronden te mogen blijven wordt tot twee keer toe afgewezen, maar de advocaat legt zich er niet bij neer. De vergunning is nu uiteindelijk toegekend. En nu? Hoe gaat dat eigenlijk als iemand een verblijfsvergunning krijgt? Moet Dona de opvang onmiddellijk verlaten? Marusjka moet erom lachen: “Natuurlijk niet. Wij zorgen voor een zachte landing. De verblijfsvergunning halen is de eerste stap. Dan helpen we haar in te schrijven bij de gemeente, voorlopig op ons adres totdat ze zelf huisvesting heeft. Je hebt namelijk voor van alles een adres nodig, om te beginnen al om je in te kunnen schrijven voor een sociale huurwoning.” Het duurt natuurlijk wel een aantal maanden voordat Dona eigen huisvesting gevonden heeft. Tot die tijd kan ze in de opvang blijven. Intussen helpt INLIA met de eerste praktische zaken zoals een DigiD, een bankrekening, uitkering & zorgverzekering aanvragen en vooral met een warme overdracht naar de instanties waar Dona nu terecht kan. Zoals Humanitas en het Wij-team in Groningen. Die pakken het dan verder op. Maar eerst naar Zwolle: dat pasje halen! En dan taart. Inlia - 20 december 2021

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 7 februari 2022 bij het Kerkelijk Bureau of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

21


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: arendwessel@gmail.com Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl

IBAN bankrek. nummer: NL73 INGB 0000 0201 43 Misintenties: opgave aan secretariaat: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Eucharistievieringen: vrijdag 9.00 uur, 1e en 3e zondag om 16.00 uur zondag 11.00 uur Franstalige parochie Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Referent: Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

20 jaar Mariadagkapel

betrokkenheid bij. Zonder alles in Op 26 mei 2002 werd de Mariadagka- woorden vast te zetten: je gehoord pel ingewijd, op het hoogfeest van de voelen!” Heilige Drie-eenheid. Pastoor J.C.M. Kenmerken van deze afbeelding: de van Winkel en pastoraal werker Marij- Moeder Gods draagt het Christuskind ke van den Berg-Buis vormden toen op haar rechterarm en ze heeft een gesloten schriftrol in haar linkerhand. het pastorale team in onze parochie. De icoon, een afbeelding van de Moe- Moeder en kind houden hun gezichten der Gods Umilenie (“van de tederheid”) tegen elkaar aan. De rechter voetzool is met veel liefde geschilderd door van het kind is zichtbaar. onze parochiaan Marijke Dekker-Hollants. Zij geeft als definitie van een Technisch detail: icoon: beeld van een andere werkelijk- Onlangs is de verlichting boven de heid. Die andere werkelijkheid kan icoon gemoderniseerd door onze elekHR worden ervaren door het kijken naar tricien Leo van den Brand. de icoon. De Bijbeltekst bij het intentieboek in de kapel: “En Maria bewaar- Een goede klik de de woorden in haar hart“. Marijke Communicantjes brengen in het kader Dekker: “Dat gaat over die andere di- van hun voorbereiding op de Eerste mensie. Een gevoel van behoren bij, Communie vier keer in de Advent een kleurplaat bij ouderen. Dan kan het gebeuren dat dat wederzijds heel goed klikt en er tijdens enkele bezoekjes een mooi gesprek ontstaat met een communicantje en haar moeder. Ze herkennen bij elkaar een gewoonte in de familie: opa en oma geven een kruisje op je voorhoofd en zeggen: God zegene en beware je. Het spontane en stralende van een kind en haar moeder doen een oudere goed en omgekeerd wil het kind ook na de Advent nog eens "naar die mevrouw toe". Misdienaartjes brachten zelfgemaakte kerststukjes naar ons, ouderen; stralend kwamen ze aan de deur. Het was het mooiste kerststukje van deze Kerstmis! Foto: Rien Calis

22

Liesbeth van Hövell-van Ogtrop

H. Michael, beeld van Charles Vos in De Goede Herder. Foto Michaël Freriks

Gebedsintenties februari Voor de intenties van de Mariadagkapel Henk en An Metkemeijer-Kloos Mat van Dael Reinout Barge Caspar Kerckhoff Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers Bob Polman Coosje van Moll-Beutener Corrie Voorham-Heemskerk Henny de Boed-van Eijk Henny den Hollander-Duport Yvonne van de Pitte Cockie Verbeek-Aarden Herman Funnekotter Ine Maas-Verdonk Eduard van Hövell Jaap van Santen Pieter Berger


Wassenaar Gezamenlijk Gezinskerk februari

Op 13 februari om 9.30 uur (Sint Willibrorduskerk) is het kinderwoorddienst. Thema: de Barmhartige Samaritaan. Ook kennismaken met onze tien communicanten.

Actie Kerkbalans 2022 Dit jaar is er voor het eerst in Wassenaar een gezamenlijke Actie Kerkbalans. Een mooie brief van de pastoor en een nieuwe folder met een oproep om te blijven bijdragen aan de Kerk van morgen. Er zijn enkele projecten genoemd in de drie kerken, waar ook uw bijdrage voor wordt gevraagd. Er is voor het eerst een gezamenlijke begroting voor 2022 opgenomen. Al met al een nieuwe start tesamen met één nieuwe Beheercommissie en één Pastoraatgroep, met vertegenwoordigers uit de drie kerken.

Adventactiviteiten. Foto: Gezinskerk

Gezinskerk Advent en Kerstmis De kinderen waren afgelopen Advent als engelen met twee projecten. Er werden elke week in de Advent kleurplaten naar een vast adres gebracht met daarop een mooie afbeelding en verhaal uit het Evangelie op weg naar Kerstmis. Ook konden de kinderen in samenwerking met de Ladies Circle kerststukjes maken en wegbrengen naar parochianen. De beide projecten waren voor zowel gevers als ontvangers zeer vreugdevol en in veel gevallen ontstonden bijzondere ontmoetingen. Kinderen van harte bedankt, maar ook dank aan de parochianen die de kinderen hartelijk ontvingen in hun huis en/of hart en ze zo wat meegaven over samen-kerk-zijn. Als Gezinskerk zijn we ook zeer dankbaar dat we ondanks de coronapandemie een heel mooie gezinskerstviering hadden op 24 december om 15.00 uur. Een deel van de gezinnen kon daar bij zijn en een deel (ook opa’s en oma’s) vierde online met ons mee. Voorganger in deze viering was pastor Van Vliet. We zijn blij dat hij diaken George Brink opvolgt als contactpersoon vanuit het Pastoraal Team. Werkgroep Gezinskerk

Wassenaarse communicanten Onze tien communicanten zijn druk bezig met de voorbereiding op hun Eerste H. Communie. Zo deden zij mee met het project Adventengelen en hadden zij op het feest van de Doop van de Heer een speciale bijeenkomst. Ton Beijersbergen legde de zeven sacramenten uit aan de hand van de gebrandschilderde ramen. Marian Noordover speelde met de kinderen

een doop na bij het doopvont met behulp van onze dopelingpop die inmiddels een indrukwekkende rij namen heeft ontvangen. Ook was er ‘gewoon’ catechese uit het boek. Aan het einde van de bijeenkomst werd afgesloten samen met de ouders met het bidden van een tientje van de rozenkrans. Op 13 februari stellen zij zich voor in de kerk. Mogen wij vragen om uw gebed voor hen? Werkgroep EHC

Beheercommissie RK Wassenaar: Gabrie Lansbergen voorzitter // Daniëlle Landesz vicevoorzitter // Theo Overdevest secretaris // Hans de Jong penningmeester // Dick Remmerswaal gebouwen // Alex Nijp gebouwen // Wim Westgeest kerkhof // Emmy van der Wilk vrijwilligers en p.r. // Jacco Willem Verheesen paramenten en archief Pastoraatgroep: Ton Beijersbergen voorzitter // leden: Elly Heijstek // Marian Noordover // Marie José Tiemstra // Monique Rueb // Thea den Hollander. Wij hopen dat steeds meer parochianen de gang naar de centrale kerk mogen vinden en dat, als het weer kan, de kerk vol zal stromen met mensen. We hopen ook dat vrijwilligers hun taak blijven doen in hun eigen kern of in de centrale kerk. Omdat de St. Jozefkerk dit voorjaar zal sluiten, zijn we druk bezig om voor veel religieuze/liturgische stukken een plek te vinden in de St. Willibrorduskerk. Veel opslagplaatsen in de St. Willibrorduskerk worden opgeknapt zodat er extra ruimte beschikbaar komt. Achter in de kerk zal een Jozefkapel worden ingericht met een klein altaar uit de St. Jozefkerk, het Jozefbeeld en de Maria Icoon. Deze zal dan ook gaan fungeren als dagkapel. Gabrie Lansbergen, voorzitter Beheercommissie

23


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 09.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent:

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage/stipendia: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: donderdag 9.00 uur zaterdag 16.00 u. Sacramentskapel geopend: Iedere dag van 10.00 - 16.00 uur Voorzitter Beheercommissie: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

Nieuw jaar - nieuwe kansen Het jaar 2021 ligt achter ons. Veel goede zaken zijn er geweest, veel moeilijke zaken en veel verdrietige zaken. Het overlijden van parochianen (mw. Cécile Oorschot, Mary Barrett, Wim Winkelman, ook pastor Cees van Bockxmeer), afscheid van diaken George Brink; moeilijke zaken: de naderende sluiting van onze St. Jozefkerk, maar ook: een bloeiende gezinscatechese, samenwerking van de drie Wassenaarse parochiekernen die steeds meer gestalte krijgt.

Acties die ontroeren

In de Advent kregen meerdere parochianen een lief kaartje in de brievenbus. Met goede wensen van kinderen. Bij mij stonden Mick en Guus voor de deur, met hun vader en moeder. Heel verlegen boden de twee jongetjes mij een lief, zelfgemaakt kerststukje aan. Beeldig! Ook kwam in de brievenbus van de familie Langelaan een kaartje met kerstwens van Samantha en Christiane. Al deze ongelooflijk aardige acties worden door de ontvangende parochianen hogelijk gewaardeerd! Hulde voor de leiding van deze Advent/ Gezinskerk werkgroep!

Samenwerking

Na veel overleg is er in de loop van het najaar een nieuwe Pastoraatgroep samengesteld. Parochianen uit de drie Wassenaarse kerken hebben daarin een benoeming van het Parochiebestuur gekregen. Alsmede een nieuwe Beheercommissie, eveneens met een benoeming vanuit het Parochiebestuur.

24

De namen van degenen die hieraan deelnemen leest u op pagina 23, in het artikel van Gabrie Lansbergen over de Kerkbalans 2022. Pastoor Rochus Franken woont vergaderingen van beide gremia incidenteel bij. In de mooie folder van Kerkbalans 2022 ziet u een foto van zowel de Beheercommissie RK Wassenaar, als de Pastoraatgroep RK Wassenaar.

ochtend, is het toch verrassend om te zien dat velen op zondagochtend de weg weten te vinden naar de St. Willibrorduskerk.

Overstap

Voortgang

Het voorstel van pastoor Franken wordt nader uitgewerkt en krijgt steeds meer vorm: een Jozefkapel in de St. Willibrorduskerk. Ook hier buigt een commissie zich over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Een aantal zaken uit de St. Jozefkerk worden in de kapel (die nu nog doopkapel is) aangebracht. Ongetwijfeld leuk om spullen te herkennen.

Herenwegschool

Heel recent heeft de Herenwegschool om een rondleiding gevraagd in de St. Jozefkerk. Leo Elshout heeft de groepen 7 en 8 van deze school alles van belang laten zien. Altijd een interessant geheel is de inhoud van de kluis! De Van Woesikkelk, samengesteld uit sieraden van parochianen, is een dierbaar bezit. Ook de uitleg van de ramen, met de liturgische kleuren, is voor de kinderen volkomen nieuw! Volgend jaar gebeurt de rondleiding in de St. Willibrorduskerk.

Parochianen

Nu de St Jozefkerk al ruim een jaar geen viering meer heeft op zondag-

Natuurlijk zijn er gelukkig nog steeds een vieringen in onze St. Jozefkerk: donderdagochtend om 9.00 uur en zaterdagmiddag (vanwege de coronamaatregelen) om 16.00 uur! Zoals de voorzitter van de Beheercommissie RK Wassenaar, Gabrie Lansbergen, al zei in de Nieuwjaarsviering van 2 januari jl.: er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen, maar er zijn ook nog onzekerheden. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte, en als u denkt dat u iets mist: vraag het, want wij zijn natuurlijk goed bereikbaar.

Afscheidsbijeenkomst

Op zaterdag 19 maart a.s. is er van 14.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst voor alle parochianen van de St. Jozef. Om ons patroonsfeest van St. Jozef te vieren willen wij met elkaar nog één keer in onze St. Jozefkerk bijeen zijn. U bent daar van harte welkom. Let u vooral op het tijdstip. De datum: zaterdag 19 maart a.s., staat vast. Maar vanwege de coronamaatregelen kan het zijn dat het tijdstip verschuift. Dit wordt bijtijds bekend gemaakt. Alle goeds en vooral gezondheid in 2022! Emmy van der Wilk


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Door de eeuwen heen zijn er veranderingen geweest. Soms duurt het even voor de goede richting weer gevonden is. We doen allemaal ons best.....en.... God doet de rest. Daar mogen we op vertrouwen. Veel dank voor uw respons voor koor en cantores en mijn bijdrage. Thea den Hollander

Kerststuk met wens van Mick en Guus. Foto: EvdW

Verhuizen

N.B. Let u op de brief die u toegestuurd krijgt met de formulieren voor Kerkbalans 2022? Poets uw herinneringen maar vast op, en laat het ons weten! Bellen, een briefje in de brievenbus van de pastorie of een berichtje op de e-mail: negentig jaar St. Jozefkerk is de moeite van het terugblikken waard!

Velen van u zijn vast wel eens verhuisd. Bij het inpakken en opruimen van de spullen komt dan een schat aan herinneringen boven. Zo ook aan het begin van dit jaar, nu de sluiting van de St. Jozefkerk heel dichtbij komt. Ongelooflijk wat er voor komt kijken om alle spullen te verwijderen. Ze weg te doen of een nieuwe plek er voor te vinden. Zo ook met het koor en de muziek. Laden en dozen vol, partituren liederen, kopieën. Wat een ongelofelijke rijkdom aan prachtige muziek, die zoveel jaren in de erediensten ten gehore is gebracht. Op hoogtijdagen, jubilea, afscheidsdiensten of gewone zondagsvieringen. Door kinder-, jeugd-, dames-, heren-, gemengde en gregoriaanse koren. Wat een geweldig beeld van het Rijke Roomse Leven komt er dan voorbij. Lijsten met namen van zangers en organisten komen (soms letterlijk) uit het stof naar boven. Voor mijn ogen zie ik vele gezichten en hoor hun (koor)stemmen. Het is bijna voorbij. Maar wat hebben we allemaal genoten van het zingen en/of het beluisteren. Het stemt mij, en ik denk velen, met dankbaarheid maar ook met weemoed. Nog slechts een paar weken mogen de laatste zangers/cantores in de St. Jozefkerk de vieringen opluisteren. Dan is het voorbij. Maar waar een deur gesloten wordt, gaat een raam open.

Sint Jozef in de bloemen in de Sacramentskapel. Foto: Bloemengroep

Cantores van de Magnificat: Piet van Leeuwen, Martin Gerse, Ben Gerse, Jos Rijnbeek. De viering op 2 januari 2022 was feestelijk! Foto: MdM

Misintenties

Nostalgie. 1994: Eerste Communie: Ingrid, Aad, Gerrie, Joke, en communicanten van de Salvatorschool. Foto van Ingrid van den Goorbergh

Maurice Gerse // Riet Schouten-Baijer // Mariëtte van der Kooij // Mary Barrett // Margaretha Maria Helena Alieda Borsboom-Hazeveld // Cécile Gerardine Maria Oorschot-Knijnenburg // Bert Ruygrok // Wim Winkelman // Hans van den Broek // Clemens Hendriks.

De medewerkers van de Bazaar in de St. Jozefkerk op zaterdag 20 november jl. hebben hun best gedaan! Compliment voor al het werk, dat nog leuk was om te doen ook! De goede doelen: Stichting Max Founation en 'The Mama's' waren blij met de opbrengst! Foto: Werkgoep Bazaar

25


Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: Coördinator-liturgie: ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (voor het weekend: zie de Lit. Agenda op blz. 17) door de week: op wo.morgen om 09.00u en op vr.avond om 19.00u Mariakapel open (7 dagen per week): 10.00-17.00 uur IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624

Afscheid Peter Eldering Vele jaren heeft Peter Eldering als lector in de Sint Willibrordusparochie met enige regelmaat voorgelezen uit de H. Schrift en ging hij ons voor in gebed. Zondagochtend 9 januari hebben we voor de laatste keer kunnen luisteren naar zijn vertrouwde stemgeluid. Vorige maand maakte hij bekend dat hij gaat verhuizen naar Bussum om daar, op rollator-afstand zoals hijzelf zegt, te gaan wonen bij het gezin van zijn zoon Niels. Hier in de Willibrordus gaan we hem zeker missen, want Peter is een kleurrijk en veelzijdig mens. Naast zijn werk als docent biologie studeerde hij in zijn vrije tijd theologie om van daaruit onze parochie te verrijken met het leiden van woord- en gebedsvieringen. Ook raakte hij betrokken bij de door pastoor Kurvers georganiseerde bijbelse leerhuizen en werden er Taizé-vieringen gehouden. Tussendoor vond hij nog tijd om, samen met anderen, een boek te schrijven over de geschiedenis van onze parochie met als titel 'Gelukkig in Gods naam'. Vele jaren hielp hij mee in de werkgroep om jonge gelovigen voor te bereiden op het Vormsel. Hoogtepunten waren zeker ook de Willibrordusreizen. Pastoor Franken heeft hem namens onze parochiekern de Willibrordpenning overhandigd. Peter, het ga je goed, kom nog eens langs en blijf, om met de woorden van St. Willibrordus te spreken, gelukkig in Gods naam! Ton Beijersbergen, voorzitter Pastoraatgroep RK Wassenaar

26

De gedecoreerden (v.r.n.l.) Peter Eldering en Louis Brackel. Gabrie Lansbergen en Ton Beijersbergen hebben deze ijverige parochianen toegesproken. Pastoor Franken reikte de Willbrorduspenningen uit. Foto: Hans van Spronssen

Beste Louis, Redacteur voor De Augustinus. Samensteller van het liturgisch rooster: als excel-expert. Redacteur van de website en je hield deze up-to-date. De verspreiding van het parochieblad; ook voor de nieuwe parochianen. Waarom verdien jij, Louis, de St. Beheerder van een mailbestand voor mededelingen aan betrokken parochiWillibrorduspenning? anen. Sinds 2009 tot vorig jaar ben je actief lid geweest van de Pastoraatgroep met Ik ben vast nog wel zaken vergeten. als taakveld liturgie; eerst alleen voor Met een aantal functies ben je nu gede St. Willibrordus maar later voor heel stopt. Wassenaar. Ik vraag me nog steeds af of je toentertijd door de lezingen van Louis, wij vinden het heel bijzonder dat je je zo hebt ingezet voor de St. WilliLeo Feijen bent geïnspireerd. brordusgemeenschap en nu nog voor Jij ging op zoek naar veel nieuwe vrij- de organisatie van de drie kerken in willigers als koster, lector acoliet etc. Wassenaar. En je vond ze ook. Je hebt zelfs misdienaars opgeleid, begrijp ik. Je had Heel hartelijk dank hiervoor, en daaroverleg met de koren, het Pastoraal om mag ik je nu de Willibrorduspenning Team en de beheerder van De Sloep. overhandigen en natuurlijk een mooi Je hebt je bijzonder ingezet voor de boeket bloemen. Gezinskerk. In deze functie was je ook betrokken bij de discussie over de Gabrie Lansbergen, voorzitter Beheercommissie RK Wassenaar centrale kerk in Wassenaar. De cirkel is rond. Ons eerste contact was eigenlijk 13 jaar geleden via Marga vanwege het organiseren van een lezing van Leo Feijen op initiatief van de Federatie van Wassenaarse Parochies.


Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar Het orgel Op een zonnige ochtend in oktober vorig jaar zijn drie leden van de BC WIW samen met Theo Vogels (de 'oud' organist van de kerk en oud BC lid, die dit orgel op het spoor is gekomen) op bezoek geweest bij Orgelbouwbedrijf Adema in Hillegom. In een oude bollenschuur waar het bedrijf is gevestigd, werden we ontvangen door de heer Ronald van Baekel. Tijdens het bezoek werden wij ingelicht over de vele werkzaamheden die nodig zijn om het oude orgel uit de Pius X-kerk in Amsterdam Slotervaart na meer dan tien jaar in opslag te restaureren. In 2008 is deze toenmalige kerk, die door architect J.A. Laan is gebouwd en daarmee veel leek op onze St. Jozefkerk, gesloopt. Het orgel is in opslag gegaan om te wachten op betere tijden. Deze tijden zijn aangebroken na aanschaf door de H. Augustinusparochie. Nu dus komt het orgel uit de 'mottenballen' om, na een flinke opknapbeurt, weer opnieuw te pronken en te klinken in de kerk aan de ons bekende Kerkstraat. Wat troffen we aan in Hillegom? Dit wordt zichtbaar op de foto’s bij deze tekst.

Een orgel bestaat voornamelijk uit metaal, hout en leer. Niet alleen zijn de metalen pijpen van tin (geen zink), maar ook een groot aantal van de pijpen is van hout gemaakt! De lucht die door deze pijpen wordt geperst, komt straks uit twee grote blaasbalgen van leer en hout. Dit zijn er twee omdat hiermee de luchtstroom veel stabieler wordt en de orgelmuziek straks minder trilt, waardoor ze nog beter en mooier klinkt, zo meldde Ronald ons.

Theo Overdevest, Secretaris Beheercommissie RK Wassenaar

Misintenties Zondag 30 januari: Laurentius Adolf Kusters, Hans en Josje Mulder, Dirk Eduard de Vlugt, Bert Ruijgrok Woensdag 2 februari: Bert Ruijgrok Zondag 6 februari: familie Oosterveer-Compier, Eduard van Hövell, Bert Ruijgrok

Orgelpijpen. Foto: Theo Overdevest

Deze twee blaasbalgen en de hoofdluchtkanalen staan in een grote stellage, die nu volledig wordt opgebouwd in de werkplaats in Hillegom. Na testen en goedkeuring door Adema worden alle onderdelen van de behuizing weer ontmanteld en in de goede volgorde op de ons vertrouwde plaats in de kerk weer opgebouwd. Hiervoor zijn ongeveer 15 werkdagen nodig, verwacht de orgelbouwer. Aan heel veel onderdelen wordt dus hard gewerkt, maar nog niet aan de speeltafel (zie foto). Deze stond nog 'ongeschonden' met oude kerkboekjes uit 2007 te wachten op zijn opknapbeurt. Ook kregen we inzicht in de vele orgelpijpen die schoongemaakt zijn en de tinnen frontpijpen die gepoetst al klaar stonden voor transport naar Wassenaar. Voor iedere klankkleur zijn andere soorten en vormen van orgelpijpen nodig, iedere klankkleur wordt zo vertegenwoordigd door 56 pijpen, in lengte verschillend van 6 meter tot 10 millimeter. Op de tweede foto ziet u de trombone en de bazuin als voorbeeld van twee klankkleuren.

De speeltafel. Foto: Theo Overdevest

verwachting genieten van de eerste klanken gespeeld op ons 'nieuwe' kerkorgel. (Deo volente natuurlijk).

Tot slot. De verwachting is dat de vieringen in de kerk, met een goede planning vooraf, mogelijk blijven in de periode van opbouw en testen. Vanaf Pasen volgend jaar kunnen we naar

Zondag 13 februari: Aad Bakker, Angelika Gerkamp, Bert Ruijgrok, Zondag 20 februari: Ties Odijk, overleden ouders Van Rijn-van Hemert Zondag 27 februari: Theo en Coby Teunisse-van der Holst

In Memoriam Op 2 december is op 93-jarige leeftijd overleden Cornelia Maria van Leeuwen-Oosterveer. Haar uitvaart was op 7 december jl., waarna is zij gecremeerd. Moge zij opgenomen worden in Gods eeuwige liefde. Op 96-jarige leeftijd is op 16 december jl. overleden mevrouw Bernardina Maria Hoogenboom-Grundeken. Haar laatste woonadres was Kloosterland. Op woensdag 22 december is de uitvaartplechtigheid geweest, waarna ze op ons kerkhof is begraven. Moge zij rusten in vrede. Op 87-jarige leeftijd is overleden Engelbertus (Bert) Petrus Leonardus Ruijgrok. Hij woonde met zijn broer Gé op de Oostdorperweg. Hij was een van de vrijwilligers die de begraafplaats onderhielden. Op 5 januari heeft de uitvaartplechtigheid plaatsgevonden in onze kerk, waarna hij is begraven op ons kerkhof.

27


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Secretariaat aanwezig op ma, di en do van 8.30 - 12.30 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. Elly Eilers: keilers@casema.nl

Dat was even schrikken! Waar zijn de Oegstgeester pagina's gebleven, doen wij niet meer mee? Jawel hoor en nog wel met een extra pagina, maar dat heeft consequenties voor de indeling van het blad. U was gewend om de H. Willibrord direct na het Liturgierooster te vinden. Omdat de redactie elke parochiekern op een even pagina wil laten beginnen, moest er even geschoven worden. En zo kwam Oegstgeest aan het einde terecht. Het zal snel wennen, dat verzeker ik u! En leest u nu vooral de oproep hieronder. Els van Leuken

DRINGENDE OPROEP Zoals u ziet heeft de parochiekern H. Willibrord er een pagina bij én een andere plaats gekregen. Het is fijn om meer ruimte te krijgen voor ons plaatselijke nieuws, maar het schept ook verplichtingen: er zal meer kopij moeten komen. Daarom doe ik hierbij een dringende oproep aan u allen. Hebt u iets te vertellen over uw werkgroep of koor, of neemt u deel aan een werkgroep of commissie vanuit onze parochiekern, aarzel niet om uw medeparochianen via dit blad daarvan op de hoogte te stellen. Een voorbeeld daarvan is het artikel op pagina 30. Verder hebben we al een tijdje dringend behoefte aan een locatieredacteur. Sinds het vertrek van May-lisa de Laat heb ik die taak 'tijdelijk' op mij genomen, maar u kent het gezegde: niets is zo definitief als iets tijdelijks ... Inmiddels heb ik na het vertrek van diaken George Brink naast het eindredacteurschap ook de redactie van de rubriek Pastoraal Team / Spiritualiteit op mij genomen. Het lijkt mij nu een goed moment om de locatieredactie aan een ander over te dragen. Deze taak bestaat uit het verzamelen en redigeren van de aangeboden (of opgevraagde) artikelen, er eventueel illustraties bij te zoeken en het geheel op de pagina's van de H. Willibrord te plaatsen. Uiteraard zal ik zorgdragen voor een goede overdracht met een inwerkperiode en kan ik in geval van vakantie of ziekte de taak weer even overnemen. Dus: lijkt het u een leuke klus of kent u iemand waarvan u denkt dat die deze taak wel wil op zich zou willen nemen, neem dan contact met mij op: 06 5240 5210 of vanleukenels@gmail.com

28

Intenties: ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: za 19.00 uur (even weken), zo 11.00 uur, di en do 9.00 uur Mariakapel dagelijks open van 9.00-19.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

Wij gedenken... ...Catharina Agatha (Kitty) DevileeGeene, weduwe van Johannes Adrianus Devilee, (schoon)moeder en (over)grootmoeder. Kitty werd op 27 april 1925 geboren in Leiden en is op 5 december overleden. De crematieplechtigheid is in besloten kring gehouden op vrijdag 10 december. ...Alphonsus Maria Gerardus (Fons) Nikken, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Fons werd geboren op 3 augustus 1931 en is op 8 december overleden. Zijn uitvaart was op dinsdag 14 december in de H. Willibrordkerk, waarna Fons is begraven op het parochiekerkhof. ...Sergio Paolo Lopriore, echtgenoot en vader. Sergio werd op 9 oktober in Brescia (Italië) geboren en overleed op 30 december. De uitvaartdienst vond plaats op woensdag 12 januari in de H. Willibrordkerk, waarna Sergio werd gecremeerd in Crematorium Rhijnhof. ...Floris Ernest Bosch, echtgenoot. Floris werd op 5 maart 1955 in Leiden geboren en overleed op 5 januari. De uitvaart vond plaats op woensdag 12 januari in de H. Lodewijkkerk, waarna Floris is bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof van de H. Willibrord. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Actie Kerkbalans 2022 Met de Actie Kerkbalans doen wij ieder jaar een beroep op u en vragen wij u om financiële steun om onze kerk en geloofsgemeenschap 'draaiende' te houden. Wij hebben uw steun heel hard nodig! De afgelopen twee jaar stonden helaas in het teken van steeds wisselende coronamaatregelen en ook 2022 is gestart met beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek. Velen blijven zich - en daar prijzen we ons gelukkig mee inzetten om onze parochiekern vitaal te houden. Ondanks deze vrijwillige inzet brengen de vele activiteiten uiteraard kosten met zich mee. Wij zijn daarvoor afhankelijk van de inkomsten uit kerkbijdragen, collectes, schenkingen en legaten. Zeker nu we al enkele jaren te maken hebben met een hardnekkig virus, dat ons aan banden legt, doen we graag weer een beroep op u, om warmhartig deel te nemen aan de Actie Kerkbalans 2022, zodat de H. Willibrord kan blijven voortbestaan. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! Pim Kouwenhoven, voorzitter Beheercommissie In bovenstaande brief, die op 15 januari jl. aan de parochianen werd verstuurd, stond ook een bericht van pastoor Rochus Franken: Ik wil mijn diepe respect uitspreken voor alle vrijwilligers en parochianen die zich al jaren voor de H. Willibrord hebben ingezet en die dat in deze pandemie blijven doen. Ondanks alle beperkingen ervaar ik jullie als zeer positief ingesteld. Ik vind jullie een fantastische groep mensen! Ondanks deze moeilijke tijd, heb ik er toch vertrouwen in. Een vertrouwen dat we in de loop van 2022 gewoon weer naar de kerk kunnen gaan zonder verdere coronamaatregelen. Een vertrouwen dat ook gebaseerd is op hoe hecht en betrokken ik de geloofsgemeenschap tot nu toe ervaren heb. Dat geeft me het gevoel dat we ook in 2022 kunnen gaan voor een mooie opbrengst Actie Kerkbalans!

Vele handen maken licht werk: vrijwilligers in actie bij het ontmantelen van het oude orgel. Foto: Marianne Gerritsen

Het afgelopen jaar stond in het teken van het opknappen van het kerkinterieur. Zo werd het priesterkoor opnieuw ingericht, met het plaatsen van een nieuw hoogaltaar. Daarvoor moest het oude orgel wijken (zie foto boven) en werden de koren verplaatst naar de linker zijbeuk. De wand achter het altaar werd geschilderd. Ook achter in de kerk is een en ander 'in verbouwing'. De gordijnen van de rouwkapel zijn daar opgehangen en het is de bedoeling de leeshoek te verplaatsen en de twee ruimtes achterin te gaan gebruiken als rouw- en doopkapel.Er is nog heel veel te doen, maar we waren blij dat we, ondanks de corona-omstandigheden, op zondagmiddag 19 december een mooie Adventsviering konden houden, met diaken Peter Winnubst en ons Gemengd Koor (zie foto onder).

Foto: Marianne Gerritsen

Links op de thermometer ziet u de eindstand van de Actie Kerkbalans 2021: een bedrag van € 103.134. Dat is 98% van het gestelde streefbedrag van € 105.000. De eindstand 2021 laat een stijging zien van 6,1 % ten opzichte van de eindstand 2020, een prachtig resultaat. We zijn allen die hebben bijgedragen zeer dankbaar! Namens Beheercommissie en Pastoraatgroep, Els van Leuken

29


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest De sociaal makelaar en het signaleringsoverleg Op 12 december 2019 kregen alle buurtbewoners van de wijk Oranje Nassau een brief met als titel ’Ken je buren’ naar aanleiding van de eerste buurtinloop, die op 23 november 2019 in de Hofdijckschool georganiseerd werd. Het organiseren van straatinitiatieven en onderling contact staat hoog op de verlanglijst. De brief was ondertekend door de buurtambassadeurs en gaf de plannen van dit groepje weer. De belangrijkste conclusie na de eerste bijeenkomst was om dit burgerinitiatief klein en lokaal te houden omdat dit de grootste kans geeft om het te laten slagen. Dit project is onderdeel van het burgerinitiatief gesteund door de Gemeente Oegstgeest onder de naam van Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest (www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl). Er dreigt door vergrijzing een enorme kloof te ontstaan tussen de vraag naar zorg en de mogelijkheden om die te bieden, zeker als mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. De zorg dient hierop aangepast te worden. Buren zijn daarbij belangrijk, maar weten niet altijd waar zij mee kunnen helpen en of dat gewenst is. Om professionals met niet-professionals meer informeel met elkaar in contact te brengen is het signaleringsoverleg opgestart. Naast zorg- en welzijnsorganisaties valt de deelname op van een groot aantal vertegenwoordigers van kerken en dat zijn er veel in Oegstgeest. In het overleg wordt de aangeboden casuïstiek besproken en proberen we gezamenlijk een oplossing te zoeken. Sietske Steenbergen werd aangesteld als sociaal makelaar om deze initiatieven te coördineren en samen te brengen. Haar rol is het vinden, verbinden en het versterken van inwoners en organisaties, die elkaar willen ontmoeten en elkaar willen helpen. Op het Dorpskantoor in het Dorpscentrum aan de Lijtweg kun je iedere vrijdagmiddag van 14.30-17.00 uur bij haar terecht met al je vragen. Ouderen willen graag eigen regie houden en schromen hulp te vragen, omdat ze niet afhankelijk willen zijn. Maar soms lukt het niet anders en is er toch enige flexibiliteit gewenst. In het signaleringsoverleg was opgevallen dat hulpverleners niet van elkaar wisten dat ze een bepaald iemand bezochten en daar pas achter kwamen op het overleg. Nu ligt er een briefje bij de deur, waarop je kunt zien wie er van de hulpverlening allemaal langs komt. Boodschappen moeten gedaan worden, maar ook betaald. Maar om een pasje af te geven was dan weer een brug te ver. Dus ook hier werd een oplossing voor gezocht. Van belang is verder dat kinderen en kleinkinderen ook regelmatig contact houden, ondanks hun drukke leven, en in contact staan met de plaatselijke hulpverleners. Dus meer naar elkaar omkijken en daar waar mogelijk helpen. Zeker bij ouderen die nog thuis wonen, kan het verliezen van hun partner na zoveel jaren zeer heftig zijn en zijn het vaak zware tijden om alleen te moeten zijn, ook omdat ze dat niet gewend zijn. Een bezoekje kan dan heel erg helpen.

30

Dorpscentrum Oegstgeest, bron: Stichting Lumen Holland Rijnland

Dus zorg goed voor elkaar, zeker in uw/jouw buurt … Flip de Leeuw, parochiaan en lid signaleringsoverleg (dr.philipdeleeuw@wxs.nl)

Katholiek Kado: verrassingsboxen vol diepgang en inspiratie Interessant voor mensen met katholieke wortels of een katholieke achtergrond. Hoe geef je in onze tijd deze traditie opnieuw handen en voeten? De drempel om de katholieke traditie te leren kennen is vaak (te) hoog. Katholiek Kado gaat binnenkort zes boxen aanbieden die achtergrond geven aan de verschillende perioden van het kerkelijk jaar. Van Pasen tot en met de Vastentijd. Er komen voorwerpen in, er wordt informatie gegeven, er is in sommige gevallen een korte instructie. Soms om iets in de keuken te gaan doen, niet ingewikkeld maar met een duidelijke betekenis. Die handreiking wil oprichter Ber Leuring bieden: 'betekenis geven aan ons leven, gevoed door de katholieke traditie. Doel is vooral dat je je weet uitgenodigd om je innerlijk leven op een gelovige manier te verrijken'. Wat er precies in de boxen zit, wil de organisatie op verzoek nog niet bekend maken. Wel zal er een godslamp in zitten. Ook zullen er dingen voor kinderen zijn. Zie: katholiekkado.nl Bron: De Roerom, Jaargang 36, nummer 04, december 2021


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS Pastoraal Team

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 4942 3242 Pastoor Rochus Franken, tel. 071 402 9402 / 071 889 5938 Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk e-mail: rochusfranken@outlook.com Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Pastor Kees van Vliet tel. 06 1594 8952, Rijnsburgerweg 4-027, 2215 RA Voorhout e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest / Voorschoten tel. 06 2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Parochiebestuur

Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken tel. 071 402 9402 / 071 889 5938 e-mail: rochusfranken@outlook.com Vicevoorzitter: Pim Kouwenhoven, tel. 06 2844 5679 e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624 e-mail: meijer100@planet.nl Penningmeester: Hans van Mullekom e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal, tel. 06 4857 4242, e-mail: info@beaujolaiswijnen.nl Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417 e-mail: jan.ko@ziggo.nl Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886 e-mail: joostwestgeest@gmail.com Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk (adviseur) tel. 070 511 1594 e-mail: wilk.eamvander@gmail.com Personeel en vrijwilligers: vacature Secretaresse Parochiebestuur: Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar ma t/m do 9.30-17.00 uur e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken tel. 071 402 9402 / 071 889 5938 e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (EvL) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) 2e Eindredacteur: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • St. Willibrordus Wassenaar: vacature • Wassenaar Gezamenlijk: Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304 e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV) Telefoonnummmers secretariaten: 071 - 402 9402 H. Joannes de Doper 071 - 517 5304 H. Willibrord 071 - 561 2508 H. Laurentius en De Moeder Gods 070 - 517 8278 De Goede Herder 070 - 511 4262 St. Jozef 070 - 511 8133 St. Willibrordus Inleverdatum kopij maart 2022 uiterlijk 7 februari 2022: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 26 feb - 3 april 2022 Verschijningsdatum: 22 feb 2022 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31