__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 5 - no. 2 - 2019 26 januari - 2 maart

De Augustinus Februari 2019 - Jaar van de roepingen

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel

winstoogmerk heeft. Dit in tegenstelling tot de reguliere verzekeraars. Ondanks dit alles bedraagt onze jaarlijkse premie ruim € 50.000,-- waarvan we door premierestitutie ca € 12.000,-terugkrijgen.

Parochiebestuur v.l.n.r.: Mike Emmerson, penningmeester; Astrid van der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voorzitter; Jan Konst, begraafplaatsen; Chris Warmenhoven, gebouwen

Hoe zijn kerken verzekerd? Binnen de parochie H. Augustinus hebben we een drietal kerken met de status rijksmonument, een drietal kerken en pastorieën met de status gemeentelijke monument en daarnaast nog andere gebouwen zoals verenigingsgebouwen en woningen. Dit alles dient, zoals de woningen waarin we wonen, verzekerd te worden. Naast de vraag wat je wil verzekeren en voor welk bedrag speelt inmiddels de klimaatverandering ook een rol in hoe de verzekeraar vindt dat we met onze gebouwen om moeten gaan. Wat doet klimaatverandering met kerken en andere monumentale gebouwen? Hoe voorkom je problemen door extreem weer? Extreme regen- en hagelbuien hebben de afgelopen jaren tot veel overlast en materiële schade geleid. Risico’s van klimaatverandering Wij, als eigenaren van monumenten en beheerders van erfgoed, moeten ons dus voorbereiden op grotere wateroverlast in de toekomst. We dienen ons bewust te zijn van de risico’s in het algemeen, echter de klimaatverandering vraagt specifiek om ‘waterbewustzijn’. Zijn de risico’s van extreem weer helder benoemd? Zijn deze in kaart gebracht en hoe? Door het risico op water- of hagelschade te inventariseren en de impact ervan op het monument, werken wij aan waterbewustzijn. De Beheercommissies binnen onze parochie zullen de komende jaren bij de inventarisatie ook gaan vastleggen wat de risico’s zijn als het gaat om de kansen op schade door de verandering van het klimaat. Is het monumentale gebouw bijvoorbeeld blootgesteld aan

2

overstroming door wateroverlast vanuit de buitenruimte, de openbare weg of de riolering? Of via daken, dakgoten en hemelwaterafvoeren? Andere belangrijke vragen zijn: Ligt het monument hoog en droog (of niet)? Wat zijn de kwetsbaarste monumentale delen? Wat is de staat en capaciteit van de regenwaterafvoer en de drainage rond het gebouw? Zijn de dakgoten goed onderhouden, zijn de hemelwaterafvoeren bladvrij? Is een waterdichte buitenschil mogelijk? Is het riool voorzien van een terugslagklep? Donatus verzekering De beheerders van de gebouwen kunnen nog alles zo goed als mogelijk doen, maar helaas blijven er risico’s bestaan. Om deze reden is het verzekeren van al deze eigendommen van groot belang. Met de zes kernen heeft de parochie een totaal te verzekeren bedrag aan roerende (inventarissen) en onroerende (gebouwen) goederen van bijna € 80 miljoen. De Sint Willibrorduskerk in Wassenaar heeft bijvoorbeeld al een verzekerde waarde van ruim € 14 miljoen en dat is zonder de volledige inventaris en het orgel die beide voor een verzekerd bedrag van € 1,2 miljoen te boek staan. Om deze reden is al ons roerend en onroerend goed bij Donatus verzekerd, een bedrijf dat zich al vanaf 1852 bezighoudt met het verzekeren van aanvankelijk RK kerken en pastorieën. Vanaf de jaren zeventig is Donatus ook kerkgebouwen van andere geloofsgemeenschappen en ander erfgoed gaan verzekeren. Al deze partijen zorgen ervoor dat premies betaalbaar blijven, waarbij premierestitutie bij een schadevrij jaar (landelijk gezien) ook regelmatig gebeurt, omdat Donatus geen

Nieuwe kansen na brand Zoals iedereen wellicht heeft gelezen zijn er in het afgelopen jaar een tweetal kerken door brand verwoest. Zowel in Limmen als Amstelveen vielen de kerken, beide een rijksmonument, ten prooi aan de vlammen. Deze trieste gebeurtenissen hebben naast de emotionele impact op deze geloofsgemeenschappen ook impact op de premies, maar dankzij de verzekeringen kunnen deze beide kerken gelukkig wel weer worden herbouwd. Bij beide kerken heeft de brand ook geleid tot nieuwe kansen. Zo wordt nagedacht over de juiste verwarming, de inrichting van het sacrale gedeelte en een ontmoetingsruimte. Onderdelen die door de veranderingen in de kerk vaak wenselijk zijn maar door de status van de kerk vaak moeilijk realiseerbaar. Vorkconstructie Bij Donatus is het gelukkig mogelijk om voor bijvoorbeeld onze kerken een zogenaamde vorkconstructie toe te passen waarbij het monument niet volledig verzekerd is, maar voor bijvoorbeeld 80%. Dit omdat bij een ‘total loss’ van een monument er bij herbouw geen nieuw monument ontstaat maar een replica. Op deze manier kunnen wij als parochiebestuur, zonder te zijn onderverzekerd, premie besparen op de totale verzekerde waarde van onze kerken van € 45 miljoen. Dat vraagt wel om goed beheer van onze gebouwen zodat de kans op schade beperkt kan blijven. Hier wordt gelukkig met onze Beheercommissies hard aan gewerkt. Chris Warmenhoven, Portefeuille Beheer gebouwen Bron: Donatus, D. Spaen

Bondsgebouw Voorschoten


Februari - een tussenmaand Op de voorkant ziet u een afbeelding van de opdracht van Jezus in de tempel, het feest van Maria Lichtmis. Een gebeurtenis die vanuit de Joodse omgeving tweeduizend jaar geleden is overgeplaatst naar een kerk in de middeleeuwen. In het pastoraal woord kunt u hier meer over lezen. Met Maria Lichtmis zijn we in de februarimaand beland, een soort tussenmaand, altijd wat korter dan de andere maanden. Pasen valt wat later dit jaar, dus nog geen Aswoensdag deze maand (die valt op 6 maart). Het biedt ons de gelegenheid om aan andere zaken aandacht te besteden. Zo leest u op de bestuurspagina (pag. 2) over gebouwen en verzekeringen. Dit artikel staat natuurlijk in het verlengde van de Actie Kerkbalans die halverwege vorige maand van start is gegaan, een actie die broodnodig is voor de voortgang van ons kerk-zijn hier ter plaatse. Op blz. 6 neemt Dirk Gudde u mee in de betekenis van het doopsel, er steekt altijd meer achter een woord dan je denkt. Diaken George Brink voert ons met het gebed van de maand naar de oecumene, de wens van Jezus dat wij ĂŠĂŠn zouden zijn.

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank) Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31 Verder treft u bij de pagina's van de parochiekernen een veelheid aan onderwerpen en activiteiten. Ook in een tussenmaand zoals deze februari, tussen kersttijd en veertigdagentijd, bruist het van het leven. Dat is hoopvol. In een tijd waarin de krimp in de Kerk toch wel wordt gevoeld, zien we veel hoopvolle tekenen.

Pastoor Michel Hagen

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacant Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team Uit het Pastoraal Team We mogen deze februarimaand beginnen met op 2 februari Maria Lichtmis te vieren en met op 3 februari de Blasiuszegen te ontvangen. Een mooi begin van de maand, zie voor de vieringen het rooster in deze Augustinus.

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst en diaken George Brink

Maria Lichtmis Op de voorkant treft u een uitsnede van het schilderij van Goswin van der Weyden (1465-1538): de opdracht van Jezus in de tempel. Het schilderij hangt in het Nationaal Kunst Museum in Lissabon. De opdracht van de Heer is ook bekend als Maria Lichtmis, we vieren het 2 februari. Op die dag worden vanouds de kaarsen gezegend die het komende jaar in de liturgie zullen branden. Bekend is ook de kaarslichtmis die sommige kerken houden op die dag, waarbij alleen met het licht van kaarsen de Eucharistie wordt gevierd. Natuurlijk gaat het niet zomaar om de sfeer of de romantiek, dat mag erbij horen en draagt bij aan de sfeer, maar het gaat het erom dat we ons bewust zijn dat Christus het licht is, de kaarsen zijn slechts symbool. Deze kaarsen zijn net als onze doopkaarsen; zij herinneren ons eraan dat wijzelf zijn licht in deze wereld moeten uitdragen. Bij het feest van de opdracht van de Heer denken we terug aan het moment dat Jezus als eerstgeboren jongetje aan God moest worden opgedragen. Het is dus niet de gedachtenis van zijn besnijdenis. Die viel vanouds op de achtste dag na zijn geboorte, dat is 1 januari. Sinds de kalenderhervorming van 1969 ligt de nadruk bij 1 januari echter op het hoogfeest van het moederschap van de Maagd Maria en wordt de besnijdenis niet meer als apart feest herdacht. Bij Maria Lichtmis gaat het dus over de opdracht van Jezus in de tempel. Het is mooi dat Lucas die dit gebeuren vertelt, twee oude mensen naar voren haalt, een man en een vrouw, zoals we vaak bij Lucas zien. Zij staan symbool

4

voor het oude Israël dat moe is van het wachten op de Verlosser en nu in dit Kind hun verwachting en geduld zien beloond. Het is niet vreemd om dit naar onze tijd te vertalen, zoals Van de Weyden dat zo’n vijf eeuwen geleden op zijn schilderij al deed. Ook in onze omgeving wordt de Kerk oud, en verlangen we naar de Verlosser. Dat wat we met Kerstmis hebben gevierd, blijft diep in ons hart roepen en vragen dat God ook in onze tijd laat merken dat Hij met zijn Kerk en met zijn Kinderen is. Van de oude Simeon en Hanna mogen we leren in dit verlangen en geduld te volharden, te bijven bidden en hopen. Tegelijk mogen we net als zij leren in kleine gebeurtenissen, zoals deze op het oog gewone opdracht van een eerstgeboren jongetje aan de Heer, het nieuwe begin te zien dat God had beloofd.

Samen met vrijwilligers en het team zijn we, in de parochiekernen zelf, met elkaar aan de slag gegaan en hebben we op 20 januari de eerste gezamenlijke, parochiebrede gezinscatechese bijeenkomst gehad. Het was mooi zoveel ouders en kinderen samen te zien, en te merken dat geloof leeft. We mogen dit jaar weer veel communicantjes begroeten die op 23 juni 2019 hun Eerste Heilige Communie zullen doen! Ook de vormelingen zijn begonnen en kijken uit naar hun Vormsel dat op 9 juni 2019 zal plaats vinden. De 34ste Wereld Jongeren Dagen in Panama zijn van start gegaan. Voor degenen die niet naar Panama konden, was er een programma voor de thuisblijvers georganiseerd, op Ameland! Dit werd mooi aangeprezen door te zeggen dat ook hier zee was, mooie natuur en dat ook hier natuurlijk veel leuke mensen waren! Kapelaan Boris is met jongeren uit onze parochie naar deze Wereld Jongeren Dagen voor 'thuisblijvers' op Ameland geweest. Om, samen met de jongeren uit alle andere Nederlandse bisdommen, samen te zijn en hun geloof te vieren, in de gedachte van de Wereld Jongeren Dagen. Er was een mooi programma georganiseerd en natuurlijk was er ook een live verbinding met Panama!

Simeon voorspelt echter ook het lijden. Jezus zal een teken van tegenspraak zijn en ook Maria zal dit lijden ervaren. Toch voert de vreugde de boventoon, want God ziet om naar zijn Volk. Dat gold toen en dat geldt nu.

Een aantal vrijwilligers van onze parochie hebben in de Sint Adelbert Abdij van Egmond aan een kloosterweekeinde deel genomen. Deze abdij is een plaats van gebed, ontmoeting, rust en stilte. De deelnemers hebben de gebedsdiensten mee gebeden, de dagelijkse Eucharistie mee gevierd en samen met de broeders gegeten. Aan de hand van een inleiding, gegeven door pastoor Hagen en mijzelf, hebben zij nagedacht en gebeden over de ik-ben woorden uit het Johannesevangelie. Begin april zal ook het pastoraal team een paar dagen in een klooster verblijven, even samen met elkaar op adem komen, bijtanken in deze kloosterdagen.

Pastoor Michel Hagen

Diaken Peter Winnubst

Goswin van der Weyden (1465-1538) - Bron: Wikipedia


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk Missionarissen bleven en blijven op hun post

In Sebastopol, op de Krim, werd de Sint-Clemenskerk teruggegeven aan de Katholieke Kerk. Bisschop Jacek Pyl, afgevaardigde van de Heilige Stoel voor het apostolisch district Krim en Sebastopol, spreekt van 'historische gerechtigheid.'

Terugkeer kerk De terugkeer van de kerk - die begin juni dit jaar plaatsvond - werd gevierd door de hele katholieke gemeenschap. Bisschop Pyl verklaarde tegenover Kerk in Nood (ACN) het belang van dit gebaar van erkenning voor de katholieke gemeenschap in de regio die in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Anderzijds nuanceert de bisschop het gebaar van de lokale overheid: “Hoewel de teruggave van deze kerk een hoge symbolische waarde heeft voor de kleine katholieke gemeenschap, liggen veel andere kerken nog steeds in puin." Kinderbioscoop De kerk, gebouwd in 1911, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door bombardementen zwaar beschadigd en werd door de Sovjetregering in 1948 herbouwd als kinderbioscoop, met een auditorium voor maximaal 300 toeschouwers. De terugkeer van de kerk is het resultaat van een decreet door de lokale overheid over de teruggave van 'historisch eigendom.' Mgr. Pyl, die ook hulpbisschop is van het Oekraïense bisdom Odessa-Simferopol, benadrukt de achtergrond van het gebaar door te wijzen op de diplomatieke activiteit van het Vaticaan: "Vorig jaar had kardinaal Pietro Parolin een ontmoeting met de autoriteiten in Moskou. Ik ben er van overtuigd dat de teruggave van de kerk in Sebastopol het resultaat is van deze onderhandelingen." Bron: Kerk in Nood

Aandacht voor de Kerk als gemeenschap van geroepenen In het openingsartikel van het kerstnummer van Tussenbeide kondigt Mgr. Van den Hende een nieuw themajaar aan voor het bisdom Rotterdam. In 2019 wil de bisschop extra aandacht vragen voor de Kerk als gemeenschap van geroepenen. ”Vaak klinkt de vraag: zijn we als Kerk voldoende zichtbaar in de huidige samenleving? Enerzijds komt de vraag door herinneringen aan het verleden, waarin onze Kerk als maatschappelijke factor een prominente plaats had. Anderzijds getuigt de vraag van missionair verlangen om ook nu als Kerk present te zijn in de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door secularisatie.

In het licht van de woorden van Paus Paulus VI (over de opdracht van de Kerk om te bouwen aan een beschaving van liefde) presenteerde paus Franciscus in 2016 aan jongeren een catechismus over de katholieke sociale leer: de Docat. Hierin staat dat de beschaving van liefde begint bij de bekering van ons eigen hart en onze verzoening met God. (....) Daarom hielden wij in ons bisdom een Jaar van Gebed. En het is daarom dat ik in 2019 extra aandacht wil vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. Wij zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en

Missionarissen (40, waarvan 35 priester) verloren in 2018 het leven bij pogingen tot overvallen in verarmde, verloederde sociale contexten. Vaak is geweld er de levensregel, ontbreekt het gezag van de staat of is het verzwakt door corruptie, of wordt religie er gebruikt voor andere doeleinden. Overal delen priesters, religieuzen en leken het dagelijks leven van het ‘gewone’ volk. Ze brengen er het evangelische getuigenis van liefde en dienstbaarheid, als teken van hoop en vrede. Zo proberen ze het lijden van de zwakken te verzachten en hun stem te verheffen ter verdediging van hun vertrapte rechten, aanklachten van kwaad en onrecht. Zelfs met gevaar voor hun eigen veiligheid, op verzoek van de civiele autoriteiten of van hun eigen meerderen, bleven deze missionarissen op hun post, zich bewust van de risico's die ze liepen, om trouw te blijven aan de taken die ze vervulden. Bron: Agenzia Fides // Kerk in Nood

daad Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede wil in de wereld van nu.” + Johannes van den Hende Bron: Bisdom Rotterdam

Op 17 december jl. vierden de staf en studenten van Vronesteyn de Eucharistie, voorafgaand aan Kerstmis. De viering in deze periode van Advent met aansluitend een verzorgde maaltijd is een traditie. Dit jaar ontving priesterstudent Stefan Luong tijdens de mis de aanstelling tot lector. Bron: Bisdom Rotterdam

5


Spiritualiteit De heilige Walburgis van Heidenheim Walburgis van Heidenheim (Duitsland) was een abdis en geloofsverkondigster. Ze is gestorven in 779. Haar kerkelijke feest is 25 februari. Op 1 mei gedenken we de overbrenging van haar relieken.

Dopen Het Griekse woord voor dopen is baptizoo. Voor 'doop' of 'doopsel' wordt het woord baptisma gebruikt. Het is een typisch Nieuw-testamentisch woord, afgeleid van het al oudere woord baptismos: ritueel bad. De grondbetekenis van het woord is: dompelen. In het Latijn is het Griekse woord overgenomen:baptisma. U kent het misschien uit de tekst van het Credo: Confiteor unum baptisma...: ik beleid één doopsel. Eén doopsel, zeker, maar in de tijd van het Nieuwe Testament is nog niet zo duidelijk wat dat ene doopsel is. In de Evangeliën is de doop waar we het eerst van horen de doop die door Johannes de Doper wordt gegeven als teken van bekering. Het is Jezus zelf die door Johannes wordt gedoopt. Historisch gezien is het goed mogelijk dat Jezus behoorde tot de volgelingen van Johannes, en later zijn eigen volgelingen kreeg. Als we theologisch kijken naar dit verhaal kun je je afvragen waarom Jezus zich laat dopen als Hij toch al zonder zonden is. Je zou kunnen zeggen: met deze doop verbindt Jezus zich met de zondige mens, Jezus wil helemaal delen in ons lot. (“God heeft Hem voor ons tot zonde gemaakt”, zegt Paulus in 2 Kor 5,21). Op het feest van de Doop van de Heer, op 13 januari, hoorden we op zondag hoe Lucas verhaalt over de doop van Jezus. Verderop in het evangelie komt het woord 'doop' nog een keer voor. Jezus zegt, waarschijnlijk verwijzend naar zijn lijden: “Ik moet een doop ondergaan” (Lk. 12, 50). Want ja, de doop is verbonden met de dood. De onderdompeling is symbool van het door de dood heen gaan, naar nieuw leven. Dat de Geest die neerdaalt bij de doop van Jezus volgens de Evangeliën de gedaante van een duif heeft, is niet toevallig. We mogen er een verwijzing in zien naar de duif die het einde van de zondvloed aankondigde (zo ook in 1 Petr 3,18-22), en zelfs een verwijzing naar Jona - zijn

6

naam betekent 'duif' - die nieuw leven vond na in de diepten van de zee te zijn geweest. De doop die Johannes gaf was – hij zegt het zelf – een andere dan de doop waarmee Jezus doopte. “Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur”, zegt Johannes. Het is een verwijzing naar het Pinksterfeest, maar ook naar het vuur van zuivering en oordeel. Dopen in de Christengemeente Doop komt in nog een betekenis voor: de doop die in de christelijke gemeenschap gebruikelijk werd. Hoe die er precies uitzag, en hoe deze doop vorm kreeg in de eerste tijd weten we niet precies. Het woord komt zelfs voor in het meervoud. In de Hebreeënbrief (6, 2) staat 'de leer van de doopsels' vermeld als een van de fundamenten van het christelijk geloof. Wat wordt hier bedoeld? Misschien verwijst het naar de verschillende reinigingsriten die door de Joden werden gebruikt? Gebruikten de lezers van de brief deze ook nog? Of hadden ze een wat andere opvatting over de christelijke doop als een handeling die meer dan één keer kon worden verricht voor verschillende functies? (Vergelijk 1 Kor. 15, 29, een vers dat ook verwijst naar oude doopgebruiken waar we verder niets van weten). (Mark Allan Powell). In de eerste Petrusbrief ligt de nadruk op het afzweren van de zonde en het beginnen van een nieuw leven: “De doop is niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar een verzoek/ belofte aan God om een zuiver geweten” (1 Petr 3, 21). Voor Paulus is de doop de deelname aan de dood en verrijzenis van Christus, waardoor wie gelooft gerechtvaardigd en gered wordt (Rom 5,1.6-9; 6,3-4). In de brief aan de Kolossenzen schrijft Paulus: “In de doop bent u met Hem begraven, maar ook met hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die hem uit de doden deed opstaan”. Pastoraal werker Dirk Gudde

Walburgis was van Engelse adellijke afkomst. Ze moet geboren zijn rond 710. Richard en Wuna waren haar vader en moeder; Willibald en Wunibald waren haar broers. Zij behoorde tot de vrouwen die door Bonifatius naar Duitsland gehaald zijn om hem te helpen bij de kerstening van de heidense Germanen. Met haar beide broers die zich ook in dienst van Bonifatius hadden gesteld deed zij veel voor de verbreiding van de christelijke cultuur. Zij stichtte te Heidenheim een dubbelklooster (een mannen- en vrouwenklooster die aan elkaar grensden, maar met gescheiden levensruimten). Walburgis droeg ook zorg voor de bouw van de kerk aldaar. Ze moet een sterke en tegelijk vriendelijke vrouw geweest zijn. Ze stierf in 779 te Heidenheim.

Bron: Sfanta Walburga crestinortodox.ro

Verering & Cultuur Er rusten relieken van haar in de kerk die aan haar broer is toegewijd, Sankt-Willibaldkirche, in het naburige Eichstätt. In haar abdijkerk te Heidenheim is tot op de dag van vandaag de graftombe te zien die voor haar werd ver-


Spiritualiteit vaardigd in 1484. In diezelfde kerk rust ook het gebeente van haar andere broer Wunibald. Jaarlijks loopt er een geneeskrachtige vloeistof van de rots bij Eichstätt waarop haar relieken zijn geplaatst (Walburga-olie). Patronaten Walburgis is patrones van het bisdom Eichstätt; van zeevarenden en schippers, alsmede van boeren en huisdieren. Volgens een oude overlevering werd zij eens aangevallen door een wilde hond. Maar zij wist hem tot bedaren te brengen door de geestkracht van de liefde die in haar woonde; het dier werd sindsdien haar trouwe metgezel. Zo werd zij patrones van vee en huisdieren. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen beten van hondsdolle dieren, pest en oogkwalen (daartegen bestaat het aloude middeltje Walburgis-olie!); haar voorspraak werd ook ingeroepen tegen de pest; en voor de groei van het gewas. In Duitsland en Nederland was ze zeer populair. In Nederland zijn (of waren) er Walburgiskerken te Amby, Arnhem, Drogeham, Groningen (was de oudste kerk in Groningen, reeds in de middeleeuwen afgebroken: had een typisch Karolingische achthoekige vorm en stond naast de huidige Martinikerk), Netterden, Ried en Zutphen.

Afbeeldingen Zij wordt afgebeeld in koninklijke gewaden (gezien haar afkomst) of als kloosterlinge resp. abdis (met staf), met afgelegde kroon naast zich; de afbeelding op haar graf toont hoe engelen haar een hemelse kroon opzetten. Soms wordt ze afgebeeld met een schip (waarop ze overvoer van Engeland naar het vasteland van Europa). Vaak heeft ze een oliekruikje of -vaatje en korenaren; soms een boek. De nacht van 30 april op 1 mei heet vanouds Walpurgisnacht. Volgens Duits volksgeloof vierden dan de heksen feest op de Brocken in de Harz. In de Germaanse mythologie had in die nacht de bruiloft plaats tussen Wodan en de Walküren. Na de kerstening werd aan Walpurgis toegedicht wat vroeger van de godin Freya werd geloofd. Het Walpurgisvuur werd ontstoken en daarmee ontstak men strobosjes die aan het eind van lange houten stokken waren bevestigd. Zodoende werden de koude wintergeesten verdreven.In Goethe's Faust speelt de Walpurgisnacht een rol. Bron tekst: Dries van den Akker SJ heiligen.net

Gebed van de maand Het is een verdrietig feit dat de christenheid in de loop van de geschiedenis verdeeld is geraakt. In het jaar 1054 was er de grote scheuring tussen de kerk van het westen, met Rome als centrum, en de kerk van het oosten, rond Constantinopel. Zo scheidden zich de wegen van de Rooms-Katholieke en de Oosters-Orthodoxe traditie.

Het flesje is slecht 35 mm hoog. De inhoud is water dat uit de rots zweet en de naam Walburga-olie heeft gekregen. Foto: Pastoor Michel Hagen - gemaakt bij een bezoek aan Eichstät

In de zestiende eeuw kwam daar in het westen de Reformatie bij, waarbij de protestanten zich losmaakten van de Katholieke Kerk. Sindsdien is de Reformatie zelf weer opgesplitst in vele deelgemeenschappen. Jezus zelf bad voor de eenheid onder zijn volgelingen:

"Niet voor hen alleen (zijn leerlingen, GB) bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U." (Joh. 17, 21) In het voetspoor van de Heer zijn er steeds weer mensen geweest die zich hebben ingezet voor de eenheid onder de christenen.

Paul Couturier. Afbeelding afkomstig van: https://wau.org/archives/article/ paul_couturier_apostle_of_unity/

Onder hen de Franse priester Paul Couturier (1881 – 1953), een van de grondleggers van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Van hem is het gebed afkomstig dat dagelijks gebeden wordt in de gemeenschap Chemin Neuf. Deze katholieke gemeenschap ‘met een oecumenische roeping’ heeft in Nederland de Sint-Paulusabdij in Oosterhout in gebruik, die vroeger aan de benedictijner orde behoorde. De monastieke gemeenschap Chemin Neuf bidt voor, en werkt aan, de oecumene binnen de spelregels die de Katholieke Kerk daarvoor heeft vastgesteld, in de overtuiging dat het uiteindelijk alleen de Heer zelf is die ons de weg kan wijzen naar werkelijke eenheid onder al zijn leerlingen: Diaken George Brink Heer Jezus, Gij die gebeden hebt opdat allen één zouden zijn, wij bidden U voor eenheid onder de christenen zoals U het wenst en op de manier dat U het wenst. Dat Uw Geest ons de pijn van de scheiding zou laten ervaren, ons onze fouten aanwijst en in ons de hoop aanwakkert over alle wanhoop heen. Amen.

7


Augustinus, 6 in 1 Parochiekalender FEBRUARI 2019 27 jan 2 feb 3 feb 3 feb 7 feb

Oecum. viering Week van Gebed Voorschoten, Aug.1, pg 21 Maria Lichtmis H. Blasius (zegen) Spiritueel café Voorschoten, p.23 Start Past. School, Aug. 1, p.13

8-10 feb 10 feb 10 mrt maart EvL

Kunstweekend rond Veertigdagentijd, p.8 Procesmatig werken, p.13 Oriëntatiedag Vronesteyn, p.10 in Augustinus nr. 1 City-Pier-City-loop Den Haag, voor christenen in Syrië, p.5 Training m.b.t. dementie, p.13

Vacaturebank parochie H. Augustinus - Katwijk / Oegstgeest / Voorschoten / Wassenaar Deze maand zijn er twee vacaturemeldingen voor de H. Willibrord in Oegstgeest:

De redactie vraagt dringend uw aandacht - en actie voor de volgende vacatures in haar midden:

1. Bloemengroep: verzorgen van de bloemen in de kerk, speciaal bij hoogtijdagen

1. Pagina Huwelijk, gezin en jongeren 2. Pagina's 6 in 1 (in totaal drie pagina's)

2. Contactpersonen: een attentie brengen bij mensen die 75, 80, 85 enz. worden

3. Locatieredacteur voor Oegstgeest

Luisa Sesino, filosofe en sinds 1993 iconografe. Ook zijn er tijden van stilte en gebed, dagelijkse H. Mis en gelegenheid tot gesprek met een priester. Opgave en/of informatie: gabriellabuirmarieu@gmail.com of 06-5089 9948

Leergang DEZINNEN

Maker: Nicolette Meulenbroek-Kleinegris

Veertigdagentijd Groei naar het nieuwe leven in Christus. Van vrijdag 8 februari, 16.00 uur, tot en met zondag 10 februari, 16.30 uur, wordt een kunstweekend georganiseerd in Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, Helvoirt.Door schoonheid van christelijke kunst het mysterie van God kennen en proeven; beschouwen en luisteren naar uitleg van o.a. Kerkvaders. Inleidingen worden gehouden door

8

Geloven in de (post)moderne samenleving. Met het mysterie mag je nooit ‘klaar’ zijn. In deze leergang van DEZINNEN van acht colleges, die dit voorjaar in Amsterdam en Den Haag wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Locaties: Dominicus Amsterdam, Spuistraat 12, Amsterdam en Christus Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag. Opgave: info@dezinnen.nl Voor meer informatie: www.dezinnen.nl of 062022 8973

uit z’n winterslaap gewekt. Op 11 februari wordt het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes gevierd. Dat is de datum van de eerste verschijning van Maria aan Bernadette in 1858. Op die dag stroomt Lourdes helemaal vol. Van 14-22 september 2019 maken wij, Lourdesgroep Noordwijkerhout, weer een 9-daagse reis naar Lourdes. Informatie over deze reis geven we zaterdag 2 februari en zondag 24 maart na de vieringen van resp. 19.00 uur en 10.00 uur in de St. Victorkerk in Noordwijkerhout. Iedereen uit de wijde omgeving is van harte welkom. Namens de Lourdesgroep, Joke van der Poel (tel. 0252-377858, of Wil en Kuintje van Rijn: 071-4028 066)

Bernadette in de sneeuw Is Lourdes in winterslaap? Enigszins. Als er geen officieel programma is, van november tot mei, branden er wel steeds kaarsen bij de grot in Lourdes. De kaarsen die in 'het seizoen' over zijn, worden in de wintermaanden gebrand. Maar elk jaar wordt Lourdes één keer

Foto: Huis voor de Pelgrim


Augustinus, 6 in 1 voetballen. De deelnemers voetballen twee keer per week onderling een partijtje, maar ook elftallen van Blauw Zwart zelf pakken deze sportieve handschoen op. De coördinatie hiervan ligt wederom bij Leo van der Kooij (St. Jozef parochiekern) en zijn echtgenote. Ook de JUDO-afdeling van Snel en Lenig biedt gratis trainingsfaciliteiten evenals de boksschool Wassenaar.

Inloophuis

Activiteiten voor de vluchtelingen in de Messiaskerk. Foto: Marianne Mewissen

Wassenaar en de Raad van Kerken zetten zich in voor vluchtelingen Sinds een paar maanden verblijven op Duinrell weer vluchtelingen. Het bekende Wassenaarse attractiepark heeft ruim 900 bedden beschikbaar, waarvan op dit moment ruim zeshonderd in gebruik zijn bij vluchtelingen. De mensen die op dit moment op Duinrell verblijven zijn (tamelijk) recent in Nederland aangekomen en moeten de procedure bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog beginnen. De herkomst van deze vluchtelingen is zeer divers: van vervolgde christenen uit Irak of Syrië tot mensen die hebben moeten vluchten uit Jemen, Eritrea of Afghanistan, vanwege oorlogsgeweld of persoonlijke vervolging. Tijdens deze tijdelijke opvang in Wassenaar werken het COA, de gemeente Wassenaar en de Raad van Kerken, met vele vrijwilligers, nauw samen. In de winter van 2015/2016 hebben deze drie partijen al eerder intensief en goed samengewerkt. Jan Bruinsma, voorzitter van de Raad van Kerken Wassenaar, geeft een overzicht wat door of namens deze Raad wordt gedaan dan wel waar een helpende hand wordt geboden:

Nederlandse taallessen Vanuit de huidige groep vluchtelingen bestaat veel belangstelling voor een kennismaking met en introductie in de Nederlandse taal. Vele vrijwilligers hebben zich hiervoor al aangeboden, de coördinatie hiervan is in de gezamenlijke handen van Sheila Keilholz (Kievietkerk) en Corinne Remmen, namens de gemeente Wassenaar. Deze taallessen duren een uur en worden veelal op Duinrell zelf gegeven, daar zijn leslokalen beschikbaar. Het niveau in de diverse klasjes verschilt uiteraard met leerlingen van een zo verschillende herkomst, maar de deelnemers zijn betrokken en proberen enthousiast de eerste beginselen van het Nederlands te leren. Voorzitter Jan Bruinsma is erg blij met de grote groep vrijwilligers (circa 30) die de lessen verzorgt: “we hadden niet echt lesmateriaal beschikbaar, dus veel komt neer op de creativiteit van onze taaldocenten en hun enthousiasme om basiskennis van het Nederlands over te brengen”.

Op donderdag biedt de Messiaskerk wederom een inloophuis, voor zowel de vluchtelingen als de Wassenaarse bevolking zelf. Het gastheerschap is in handen van Marianne en John Mewissen en Gina van Kesteren (Messiaskerk). Samen praten en samen spelletjes doen, van tafeltennis of sjoelen tot schaken/dammen of tafelvoetbal, veel is mogelijk. Uiteraard is er (gratis) koffie of thee, waarbij leerlingen van de Amerikaanse school (ASH) helpen en iets lekkers meebrengen. Ook de andere vrijwilligers nemen regelmatig iets lekkers mee. Er wordt muziek gemaakt en er wordt regelmatig gezongen door de vluchtelingen en de Nederlandse vrijwilligers. Dit Inloophuis biedt een veilige, warme en gastvrije plek aan iedereen en heeft ook een doorverwijsfunctie voor hulpvragen.

Dorpswandeling Frans van Wilgen (Dorpskerk) heeft een groepswandeling door Wassenaar samengesteld. Daarbij krijgen deze vluchtelingen de locatie van winkels, kerken en de bibliotheek aangewezen en leren zij hoe bijvoorbeeld de OV-chipkaart te gebruiken. Na een paar wandelingen leiden de vluchtelingen nu zelf de nieuwkomers rond door ons dorp. Geert de Rijk Raad van Kerken

Sport(-en) De dag voor een vluchteling duurt lang en wordt vaak gevuld met wachten. Wat is er dan mooier om mensen in beweging te krijgen en te laten sporten? De RKSV Blauw Zwart ligt naast Duinrell en biedt ook nu weer, net zoals een paar jaar terug, de velden en kleedkamers aan om een partijtje te

Veel vrijwilligers assisteren de activiteiten. Foto: Marianne Mewissen

9


Augustinus, 6 in 1 YouTube kanaal van onze jongeren

De jongeren van onder meer onze parochie hebben een eigen YouTube kanaal PaxChristiYouthNL. Op dit moment staan er twee filmpjes op: Het filmpje 'What does Christmas mean to you?'. Hierin geven de jongeren antwoord op deze vraag. Ook ziet u beelden van hoe ze samenkomen. Het tweede filmpje heet 'Zachte stem'; een filmpje waarop pastoor Michel een korte overweging (kleine 5 minuten) houdt over de zachte stem diep van binnen met prachtige stille beelden van een besneeuwd Bosnië gemaakt door kapelaan Boris. 'Zachte stem' is aansprekend voor een breed publiek en een aanrader om ook aan uw kennissen te sturen! De filmpjes worden professioneel gemaakt door Martina. Als u deze filmpjes met plezier heeft bekeken en ze belangrijk vindt als middel om te evangeliseren, is een bijdrage van harte welkom (kan via de kapelaan).

Stille Omgang 2019

Afbeelding: Bernardusparochie

Zoals reeds vermeld in De Augustinus van januari breng ik nog even onder uw aandacht dat op 16 maart de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam plaatsvindt, waar de parochie H. Augustinus zoals gebruikelijk met een bus naar toegaat. In De Augustinus van maart die eind februari verschijnt zal hier uitgebreide informatie over worden opgenomen en tevens zal deze informatie met inschrijflijsten in alle kerken worden neergelegd.

MdM

Erik van Blerk

“Zie, IK zend Mijn Engel voor je uit…!” (Ex. 23,20)

Gezinscatechese van start

Een katholieke website over engelen is de website 'heilige-michael.nl'. Die bevat overwegingen en blogs over engelen. De website is van 'het Werk van de Heilige Engelen'. Dit is een geestelijke beweging binnen de Katholieke Kerk. Ze werd in 2008 door de Heilige Stoel goedgekeurd als openbare vereniging van gelovigen in de Katholieke Kerk en is toevertrouwd aan de Reguliere Kanunniken van het Heilig Kruis. Hun leden zetten zich bijzonder in voor de verering van de Heilige Engelen, om samen met hen God te verheerlijken en Zijn heilsplan te dienen.

Op het moment dat we deze Augustinus bij de drukker inleveren, moet de eerste bijeenkomst van de gezinscatechese van 20 januari in Voorschoten nog beginnen. Op dit moment is echter wel zichtbaar dat het aantal deelnemers hoger is dan verwacht. Inmiddels zijn er meer dan 60 Communicanten die met hun ouders, broertjes en zusjes deelnemen. Het project voorziet in eigen trajecten voor ouders en kinderen. De kinderen krijgen in deelgroepen catechese en de ouders komen bij elkaar voor een lezing voor henzelf. Deze aantallen vragen wel enige organisatie. Tegelijk zijn we blij om dit zo te kunnen doen. De afgelopen weken hebben we ook in de voorbede steeds gebeden voor het welslagen van dit project. Ik wil u als parochianen uitnodigen dit te blijven doen, want de jonge gezinnen zullen de kerk in de toekomst dragen. Deze gezinscatechese mag daar een goede ondersteuning voor zijn.

Bron tekst en foto: heilige-michael.nl

Pastoor Michel Hagen

10


Huwelijk, gezin en jongeren Jongeren over het Sacrament van Boete en Verzoening (deel 2) In deze Augustinus deel 2 van de columns waarin jongeren schrijven over hun eigen ervaring met het Sacrament van Boete en Verzoening (de Biecht). Pastoor Michel Hagen noemt dit sacrament in het geloofsgesprek met Leo Feijen ‘het sacrament dat het meest ondergewaardeerd wordt’. Hieronder een passage daaruit waarin de pastoor vertelt over zijn ervaring als biechteling. MdM

Herboren worden De Biecht betekent voor mij heel veel, het is één van de belangrijkste sacramenten die God ons gegeven heeft. Een sacrament waarin ik vergeving kan vragen aan God voor de zondes die ik heb begaan. Daarom ga ik zelf 1 à 3 x in de maand biechten. Ik ben de Heer dankbaar dat hij ons dit sacrament heeft gegeven, want als ik heb gezondigd weet ik dat God op mij wacht in de biechtstoel. Op het moment van de absolutie wanneer Jezus door zijn priester zegt: “Uw zondes zijn vergeven”, voel ik de aanwezigheid van onze lieve Heer. Alleen hij kan ons die genade en barmhartigheid geven. Zodra ik de biechtstoel verlaat voel ik me herboren en voel ik dat de Heer mij de wereld weer in zendt om mijn blijdschap te delen met mijn medebroeders en zusters in Christus Jezus. Zo kan ik hen er aan herinneren dat onze lieve Heer op ons wacht in het Sacrament van Boete en Verzoening; om ons hart en ziel te zuiveren om vervolgens schoon de wereld in te treden. Om een nieuwe start te maken. Léon (19 jaar)

Leon

Een teken van een nieuw begin De Biecht is voor mij een teken van Gods barmhartigheid. Een bewijs van zijn onvoorwaardelijke liefde dat, wat ik ook doe, het door het Sacrament van Boete en Verzoening nooit te laat is om mij te laten liefhebben door de Heer en andersom het voor mij nooit te laat is om de Heer weer lief te hebben. Of anders gezegd: de Biecht is voor mij een teken van een nieuw begin. Het is de enige echte manier om een perfecte en volmaakte liefde te krijgen in een wereld die alles behalve dat is. Want het mooiste gevoel dat bestaat, kan alleen van boven ons komen. Sandra (25 jaar)

Zijn liefde is diep voelbaar De Biecht is voor mij een moment om bij Jezus, mijn vriend en mijn Heer te zijn met al mijn pijn en zonden. Er is niets wat ik gedaan zou hebben, wat groter zou zijn dan Zijn barmhartigheid voor mij. Zijn vergevende liefde kent geen grenzen. Door de angst en schaamte heen, door de pijn die ik voel, doordat ik heb gezondigd, wil ik mijn eigen grenzen doorbreken en tot Hem durven komen. Liefde openbaart zich in daden en omdat ik Hem liefheb wil ik spreken tot Zijn hart en wil ik mijn hart openen zodat Hij tot het mijne kan spreken. Bij de Biecht sluit ik mijn ogen en Hij zit bij me in de Biecht. Hij veroordeelt mij niet. Zijn liefde is diep voelbaar en Zijn liefde ontroert mijn hart en maakt mijn berouw diep voelbaar. Door diezelfde liefde werp ik mezelf geestelijk aan Zijn voeten. Zo groot is Zijn liefde, dat Hij mij in één zin ontslaat van mijn zonden. Het is dan alsof ik wil juichen van blijdschap, want op dat moment ziet Hij mijn zonden niet meer. Heba (31 jaar)

Sandra

De paus biecht. Bron: kn.nl

De biecht is niet alleen voor katholieke topsporters Als er één sacrament is waar die barmhartigheid naar buiten breekt, of juist naar binnen breekt, is het wel het sacrament van Boete en Verzoening. Ik biecht zelf met regelmaat. Het is één van de sacramenten die ik sterk ervaar. Christus doet mensen weer opstaan. De Biecht geeft mij kracht om aan mijn zwakke punten te blijven werken. Zoals het vroeger ging, is het niet meer. Er is ook een gesprek. Op vakantie biecht ik nog wel eens op de oude manier in een biechtstoel. Maar hier heb ik zelf ook een geestelijk begeleider die doorvraagt. Je werkt aan jezelf. De paus ook. De biecht is niet slechts iets voor katholieke topsporters, maar voor iedere gedoopte. Als je dichter bij God komt, word je meer mens, meer mens zoals God je bedoeld heeft. Pastoor Michel Hagen in 'TV uitzending geloofsgesprek: https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/05-06-2016/ KN_1681664'

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur (oneven week), zo 9.30 uur viering in de sacrestie: wo 9.00 uur

Boven het nieuwe jaar 2019 wil ik ‘Een nieuw jaar, een nieuw geluid’ zetten. Hiermee refereer ik niet alleen aan het, bij ouderen althans, welbekende epos van Herman Gorter ‘Mei’ uit 1889. ’Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ zal dit jaar hopelijk ook voor onze parochiekern gaan gelden.

Foto PvH

Een nieuw jaar, een nieuw geluid Na de viering op het Hoogfeest van de Openbaring des Heren/Driekoningen, op 6 januari jl., hielden we als parochiekern van de H. Joannes de Doper onze nieuwjaarsreceptie.Tijdens zo’n receptie schijnt er een toespraak te moeten worden gehouden. Als voorzitter van de Beheercommissie viel mij de eer te beurt dat te doen. Hierbij nog een grove weergave van de inhoud daarvan. Een nieuwjaarstoespraak begint met een terugblik op het oude jaar en eindigt met een vooruitblik/verwachting op/voor het nieuwe jaar. 2018 was een jaar waar we als parochiekern met dankbaarheid op terug kunnen zien. Er waren veel positieve ontwikkelingen. De begroting voor 2018 was gesteld op € 80.000,00. Er werd € 78.800,00 toegezegd en er werd € 80.835,00 ontvangen. De Kerkenveiling bracht ook nog eens

12

€ 25.000,00 op! Hiermee is voor het zevende jaar op rij de H. Joannes de Doper de enige kern binnen onze parochie H. Augustinus die er in slaagt de inkomsten op peil te houden. ‘Geld is niet belangrijk’, maar ook de kerk kan helaas niet zonder, om het pastoraat, de gebouwen en alle andere activiteiten te financieren. Belangrijker, we komen dan bij de kern van het kerk-zijn, was het aantal kerkgangers. In 2017 waren dat het er 10.301, in 2018 waren het er 10.440. Geen afname, maar een toename! Het jaar 2018 was ook het jaar van de jubilea. De koren Cantemus en Vocalis vierden respectievelijk hun 50- en 25-jarig bestaan. De Vrolijke Noot slaagde er weer in nieuwe zangertjes aan te trekken. Naast de grote inzet van het Pastorale Team, konden we het vorig jaar ook weer rekenen op de medewerking van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Vacatures in deze konden weer worden ingevuld.

Na de snelle medewerking van het parochiebestuur, het bisdom Rotterdam en niet in het minst de parochiekern H.Laurentius/Moeder Gods in Voorschoten in de afgelopen weken, kan het gaan gebeuren. Het Reil-orgel uit de Moeder Gods kerk is ondertussen, met behulp van onze enthousiaste TC-vrijwilligers, overgebracht naar de werkplaats van Reil in Heerde waar de benodigde renovaties zullen worden uitgevoerd. Volgens de planning zal onze H. Joannes de Doper vervolgens met het Hoogfeest van Pasen weer kunnen beschikken over een mooi pijporgel. Onze mooie kruiskerk, onze koren, de parochianen en vooral de vieringen zijn dat meer dan waard! Het nieuwe geluid geldt echter niet alleen voor het ‘nieuwe’ orgel. Ook voor dit nieuwe jaar spreek ik de hoop uit dat veel parochianen, al dan niet verbonden aan één onze vele werkgroepen, van zich zullen laten blijven horen. Door het geluid in velerlei opzichten te laten horen, blijven we de levende gemeenschap die we nu zijn. Hoewel het komende jaar naast veel vreugde ook verdriet zal gaan brengen, wens ik u /jullie allen een (verlaat) zalig en een in alle opzichten voorspoedig 2019 toe. Leen de Best, voorzitter BC


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Kinderwoorddienst Onze eerste KWD van het jaar zit erop. Helaas kon niet iedereen komen omdat er ook een bijeenkomst in Voorschoten was. Jammer dat deze bijeenkomsten tegelijk vallen met onze maandelijkse kinderwoorddiensten.

Dement? Een derde van de Nederlanders denkt dat dementie een ander woord voor geheugenverlies is. Dementie is meer. Andere signalen van dementie zijn bijvoorbeeld moeite met dagelijkse handelingen, onrust en veranderingen in gedrag. Minister Hugo de Jonge: “Momenteel zijn er in Nederland 270.000 mensen met dementie en in de komende twintig jaar verdubbelt dat aantal. Toch weten we met elkaar nog maar weinig over dementie.” Opvallend is dat Nederlanders wel weten dat dementie vaak voorkomt. 85% heeft de stelling dat ieder uur 5 mensen in Nederland dementie krijgen met 'waar' beantwoord. Tegelijkertijd vinden Nederlanders het lastig hoe ze om moeten gaan met iemand met dementie. Dit blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction. 42% vindt het namelijk lastig om iemand met dementie op straat, die mogelijk hulp nodig heeft, te benaderen. Ook in onze parochie zijn er parochianen met de diagnose Alzheimer. Of een andere vorm van dementie. En als zij in de beginfase zitten van deze ziekte dan merken we dat niet 1,2,3. En dan is het goed om te weten hoe we het kunnen herkennen en hoe we met hen om zouden kunnen gaan. Bijvoorbeeld als we zondags in de kerk zitten, als we met elkaar koffie drinken na de viering, maar misschien ook wel als we het bemerken tijdens een overleg in een werkgroep. Daarom willen we als parochiekern een training organiseren voor iedereen die daar behoefte aan heeft, interesse in heeft, de noodzaak inziet om de signalen te herkennen van dementie en hoe er mee om te gaan. Een soort van basiskennis. U wordt geen allround verzorgende, maar als naaste voor de ander krijgt u oog voor de beginnend dementerende mens en kunt u hierbij een steentje bijdragen aan haar/zijn welzijn en zo ervoor zorgen dat hij/zij langer in haar/zijn vertrouwde omgeving kan blijven. In maart zal er een avond georganiseerd worden die 2,5 uur duurt, mocht er belangstelling zijn voor deze training. Deze avond zal doorgaan bij een minimaal aantal van 10 personen. Omdat er nog geen aanmeldingen zijn is de inschrijfdatum verlengd: U kunt zich aanmelden tot 15 februari 2019 bij het secretariaat joannesdedoper. katwijk@casema.nl of 07104029402. Anneke Noordermeer

Eindstand Kerkbalans 2018 Op dit moment is Actie Kerkbalans 2019 in volle gang en hebben we zaterdag 19 januari een prachtig diocesaan inluidmoment meegemaakt onder de vlag van saamhorigheid, waarbij vicaris Tjeerd Visser de klokken in werking stelde. In de volgende Augustinus zult u daarover een uitgebreider verslag kunnen lezen. Deze weken zijn de kerkbalanslopers

dus op pad om hun brieven rond te brengen en de retourenveloppen met de toezeggingen weer op te halen. Misschien is bij u de envelop intussen al opgehaald en anders heeft u hem vast wel klaarstaan, dat is wel zo fijn voor de lopers. Intussen is ook de eindstand van de Actie Kerkbalans 2018 bekend. We zijn uitgekomen op een bedrag van € 80.835, echt een fantastisch resultaat. Wederom dus past een hartelijk bedankt voor al uw bijdragen! Anneke van der Valk

In februari zijn we er natuurlijk ook weer. Nog net voor de voorjaarsvakantie. Op 17 februari is er weer een bijeenkomst. Sluit gezellig aan en neem je vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan Isabel, Marit, Linnsey

Nieuws van Werkgroep Zuiderkruis Kerstmis, en dus ook de kerstmarkt van Werkgroep ZuiderKruis, ligt al weer ver achter ons. Maar de weersomstandigheden en de opbrengst liggen bij ons nog vers in het geheugen. In de nacht voorafgaand aan de kerstmarkt had het namelijk gesneeuwd en daardoor knepen wij ‘m wel even. We waren een beetje bang dat u, door de slechte weersomstandigheden, verstek zou laten gaan. In gedachten zagen wij onszelf al naar huis gaan met heel veel kerststukken en taarten, maar zonder geld voor ons nieuwe Malawi-project: de inrichting van het opleidingshuis voor tienermoeders. Maar… u liet ons niet in de steek en God was met ons. De opkomst was boven verwachting en de uiteindelijke opbrengst ook. We brachten met z’n allen het geweldige bedrag van € 1.698,18 bij elkaar. En we kregen daar bovenop ook nog een gift van 100 euro uit onverwachte hoek. Dat betekent dat de teller voor ons project nu op ruim € 8.000,- staat en dat we dus al over de helft van het totaal benodigde bedrag zijn. Wat een heerlijk gevoel geeft dat! We kunnen nu met frisse moed onze volgende activiteit gaan voorbereiden. Dat wordt een High Tea, ergens in maart, waarover wij u in het volgende nummer van De Augustinus verder zullen informeren. Werkgroep ZuiderKruis: Kees, Margriet, Herman, Pauline, Maria, Ingrid

Dank u wel !!

13


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Een nieuwe Katholieke school

gens zijn onbekend. Vervolgens ‘pakken’ we de meisjes, op elke rij van voor naar achter. Het begin van elke rij is te herkennen aan het schrift dat voor ze ligt. Overigens blijft het moeilijk om precies aan te geven. Op de eerste rij van rechts naar links zien we: Gerda van Paridon Pd., Mien Schrama en twee onbekenden. Op de tweede rij zien we: Annie Verhart, Alie v.d.Boog en Nel Brussee. Op de derde rij zijn er eerst twee onbekenden, dan Coba Looyestein en verder is deze rij onbekend. Op de vierde rij zien we: Mien van Rijn, Truus van Paridon Jd., Alie Grimbergen en twee onbekenden. Op de vijfde rij zitten: Rie v.d.Akker en Truus Schrama met tussen hen in een onbekende. Op rij zes zit Annie v.d. Valk en verder zijn de meisjes onbekend bij de auteur Harry Fennes. Weet u nog namen? (G.Bol)

In de vergadering van het kerkbestuur van de parochie St. Jan de Doper van 4 augustus 1920 staat vermeld ‘dat wordt overwogen tot oprichting van een R.K. Lagere School. Inlichtingen werden ingewonnen bij de Z.E. Heer dr. Verhoeven, directeur van het R.K. Centraal Bureau voor opvoeding en onderwijs in Den Haag’. Voor het oprichten van een r.-k lagere school verstrekt de regering ongeveer 6% van de geschatte waarde, nodig voor de bouw van de school. De regering betaalt het salaris voor het hoofd der school en voor twee hulponderwijzers. Van het salaris van de eerste mag het kerkbestuur 10% voor zich aanwenden als vergoeding voor de woning van de onderwijzer. Voor een derde hulponderwijzer komt de regering niet te hulp. Voorts dient bij de bouw van schoollokalen rekening te worden gehouden met de eisen die hieraan gesteld worden: ‘Ieder kind moet voor vloeroppervlakte beschikken over 0,8 m2, voor kubieke inhoud 3,6 m3. De hoogte tussen vloer en plafond moet zijn viereneenhalve meter. Doch een schoolvertrek voor dertig leerlingen kan volstaan met een hoogte van vier meter mits niet meer dan drie rijen banken geplaatst zijn en de lengte noch de breedte meer is dan zes meter. Zo wordt in de Lager Onderwijswet bij het besluit in het Staatsblad van juni 1912 vastgelegd. Voor de eventuele bouw van een school was het in het belang van de parochie vóór 1 januari

14

1921 de tekeningen in te dienen bij de Districts - Schoolopziener. De bouwsom dient te worden geschat door een commissie van drie leden. Een der leden wordt benoemd door de Eerwaarde Heer Pastoor, een door de Gemeente en een door de Onderwijsraad’. Een klassenfoto uit 1932 van de Sint Jozefschool. Een heel leuk nostalgisch plaatje uit 1932 van een klas van de St. Jozefschool te Katwijk aan den Rijn. De kinderen zitten gedisciplineerd in de schoolbanken kennelijk starend naar de fotograaf, geflankeerd door juf C.M. van Stijn , het schoolhoofd meester P.H. Castenmiller en pastoor J.C. H.M. Schiphorst (1929 -1933). Wie zijn deze jongens en meisjes, bij elkaar zijn het er 41 als we goed geteld hebben? Helaas kon men zo ongeveer van de helft de namen niet achterhalen. Voor zover met enige zekerheid te herkennen volgen hierbij de namen van de herkenden en heeft u aanvullingen, laat het de auteur Harry Fennes maar weten. Hopelijk kloppen deze namen inclusief de geboortedata van de jongens. Er staan enkele jongens langs de wand te weten van voor naar achter eerst twee onbekenden, dan Jan Caspers (24-10-1923), Steef Winters (29-07-1922) en Theo Knijnenburg (26-04-1922). Ongeveer in het midden, achter de vierde rij meisjes, zouden zitten Cor Fennes (25-06-1922) en Piet Reichwein (26-06-1923). De overige jon-

Kijkwijzer op De Horizon Deze maand zijn we bezig met het thema ZIEN. De kinderen onderzoeken hoe belangrijk zien is voor de manier waarop je in het leven staat en naar de wereld kijkt. Zien gaat verder dan kijken. Wat je ogen zien, raakt je, zet je in beweging. In de Bijbelverhalen gaat het over hoe je naar de mensen kunt kijken. Jezus ziet bijvoorbeeld in enkele mannen méér dan de vissers die ze zijn: hij ziet in hen de leerlingen die ze kunnen worden, dragers van het Koninkrijk van God. Wat zien de mensen in Jezus? Een wonderdokter? Een superstar? Een vrijheidsstrijder die de Romeinen verjaagt? Als ze goed kijken naar wat hij doet, kunnen ze in hem de Messias zien. God, leer ons kijken met Uw ogen, zodat we leren zien wat belangrijk is en wat niet. Wat mooi is en wat niet. Wat goed is en wat niet. En help ons geloven dat Uw land van melk en honing ook vandaag in ons midden kan zijn. Amen.


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

Bron: pixabay.com

Doopsel Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, of wanneer u zelf gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met de vermelding doopsel. U zult dan in contact worden gebracht met onze diaken.

Update nieuwe orgel..

Koffieochtenden

Graag melden wij het laatste nieuws over het voor ons nieuwe orgel. Het orgel is in Voorschoten gedemonteerd en vervoerd naar Heerde, waar Reil wat reparaties en tevens ‘groot onderhoud’ gaat uitvoeren. De biechtstoel is grotendeels gedemonteerd. De hoofdvorm staat er nog als een façade. Deze wordt waarschijnlijk volgende week weggehaald, waarna de nis wordt dichtgemaakt en de muur hersteld. Daarna wordt gewerkt aan de draagconstructie in de vloer.

VALKENBURG: De inloopochtenden in Valkenburg zijn op de eerste en derde woensdag van de maand. Van 10.00 uur tot 11.30 uur roulerend over de drie kerkgebouwen. Voor informatie of vervoer: Annemiek 071-4074 232, Gea 06-4689 9857 of Anja 06-3890 1200. RIJNSBURG: De inloopochtenden vinden plaats op de derde donderdag van de maand in de vernieuwde Voorhof, van 10.00 uur tot 12.00 uur. De inloopochtenden zijn er voor jongeren en ouderen, samen of alleengaand, oppasopa’s en -oma’s. Allen zijn van harte welkom. Loop gewoon eens binnen. Er zijn altijd mensen die je welkom heten en een praatje willen maken. Je kan sjoelen, een kaartje leggen of een spelletje doen. Het team van gastvrouwen en gastheren wil je graag ontvangen. Contactpersonen: Cock Slager (071-4022 966); Peter van der Nol (071-4024 845)

Kortom, de voorbereidingen voor het plaatsen zijn in volle gang. Nu nog niet zo zichtbaar, maar dat gaat niet lang meer duren. Peter Mens

Door het DOOPSEL werden in onze parochiekerngemeenschap opgenomen: Estille, dochter van Sander en Angelle van Dijk, Melkweg te Katwijk aan Zee.

Cor Verhaegh, echtgenoot van Jo Verhaegh-Biesot. Geboren 8 januari 1938 en overleden 17 december 2018. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 22 december in de aula van het crematorium Rhijnhof te Leiden.

Eerste Heilige Communie

Margaret van Maren-Cleary, weduwe van Martien van Maren. Geboren 15 juli 1943 en overleden 22 december 2018. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 28 december in onze parochiekerk. Hierna is Magaret in besloten kring overgebracht naar het crematorium Rhijnhof te Leiden. Rectificatie: Cornelia Johanna Maria v/den Berg-Bakker is overleden op 28 november en NIET op 29 november 2018, zoals vermeld in editie januari 2019.

Klaverjassen in Kleine JOANNES maandag 25 februari 19.45 uur

Foto: Peter Mens.

Kerkvervoer Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071-4033 388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts. Tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203. Erna Geurts

We zijn gestart! Zondag 6 januari hebben we elkaar ontmoet….de jonge parochianen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie gaan doen. Wat een leuk stel bij elkaar! Na een introductie met zowel de ouders als de kinderen zijn we met de kinderen apart gaan zitten. Even elkaar vertellen over school en hobby’s en vervolgens hebben we een rondje door de kerk gelopen. Wat konden ze al veel vertellen over wat iets was en waar wat voor werd gebruikt! De volgende bijeenkomst zal in Voorschoten zijn, voor het eerst centraal. Spannend voor ons maar ook zeker voor de kinderen. Maar we hebben er zin in, zin om elkaar beter te leren kennen en om aan de slag te gaan! We houden jullie op de hoogte! Maar schrijf alvast zondag 23 juni in de agenda! Want dan is het zover! Groeten, Marijke * Melisa * Marloes

15


Liturgische Agenda van za. 26 januari t/m zo. 3 maart 2019 betekenis kleurcode: zie Collecteschema

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

za.

26-jan HH. Timoteüs enTitus

19.00 WGV

Taizé-viering

19.00 EV

pater Magnin

19.00 EV

zo.

27-jan 3e Zondag d.h. jaar

09.30 EV

pastoor Hagen / Vocalis

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche / cantor

10.30 OCV pw Gudde & ds Peper &

ma. 28-jan di. 29-jan wo. 30-jan

09.00 EV

pastoor Hagen

09.30 EV

kapelaan Plavčić / cantor / voedselmanden Blasiuszegen kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / Cantemus / voedselmanden

09.00 EV

pastoor Hagen

za.

2-feb

Opdracht vd Heer

19.00 EV

zo.

3-feb

4e Zondag d.h. jaar

09.15

(Blasiuszegen) ma. 4-feb di. 5-feb wo. 6-feb

ordinand Thijs / KWD / Cantorij PKN / Laurentiuskoor/ crèche / Wereldwinkel

20.15 WGV Rozenkrans / gbl Günther 09.00 EV pastoor Hagen 19.00 EV kapelaan Plavčić 11.40 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerheiligste / gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić

do. 31-jan H. Joh. Don Bosco vr. 1-feb

pastoor Hagen

09.00 EV pater Bouman

19.00 WGV diaken Winnubst /

11.00 EV

Vespers / Schola 11.00 EV kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / Blasiuszegen / Dameskoor / KWD / crèche / voedselmanden

09.00 EV kapelaan Plavčić 11.40 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerheiligste / gbl Günther

pastoor Hagen / Blasiuszegen / KWD / crèche / Dameskoor voedselmand / Wereldwinkel

19.00 EV pastoor Hagen 15.30 WGV gbl Naber /

cantor-organist / Adegeest 19.00 WGV Actueel Avondgebed /

pw Gudde / cantor-organist do. 7-feb vr. 8-feb

kapelaan Plavčić / De Wilbert géén viering

09.00 EV pastoor Hagen

09.00 EV kapelaan Plavčić

kapelaan Plavčić / cantor 11.00 EV pastoor Hagen / KWD / crèche / Gemengd Koor

11.00 EV kapelaan Plavčić /

09.00 EV kapelaan Plavčić

19.00 EV kapelaan Plavčić

16.30 EV

za.

9-feb

zo.

10-feb 5e Zondag d.h. jaar

09.30 EV

pastoor Hagen / Vocalis

ma. 11-feb di. 12-feb

wo. 13-feb

19.00 EV

09.00 EV

kapelaan Plavčić

pastoor Hagen / cantor 11.00 EV kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / KWD / Cantemus / koffiedrinken kl. JOANNES

do. 14-feb HH Cyrillus en Methodius vr. 15-feb za.

16-feb

19.00 EV

zo.

17-feb 6e Zondag d.h. jaar

09.30 EV

ma. 18-feb di. 19-feb

11.40 WGV Rozenkrans &

15.00 EV kapelaan Plavčić / Aanb. Allerh. / Gbl Günther Foreschate 09.00 EV pater Bouman 09.00 EV pastoor Hagen

kapelaan Plavčić / KWD / Schola / crèche

09.00 EV kapelaan Plavčić

wo. 20-feb

09.00 EV

pastoor Hagen

KWD / crèche

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche / cantor-organist

19.00 EV kapelaan Plavčić

11.40 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV pater Bouman

do. 21-feb vr. 22-feb Cathedra H. apostel Petrus za.

23-feb

zo.

24-feb 7e Zondag d.h. jaar

géén viering 09.30 EV

pastoor Hagen / Vocalis

ma. 25-feb di. 26-feb

10.30 EV

wo. 27-feb

09.00 EV

pastoor Hagen / Overduin kapelaan Plavčić

09.00 EV

pastoor Hagen

pastoor Hagen / cantor 11.00 EV pastoor Hagen & 11.00 EV kapelaan Plavčić / diaken Winnubst / KWD / crèche KWD / crèche 20.15 WGV Rozenkrans / gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić 19.00 EV pastoor Hagen

19.00 EV

11.40 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV pastoor Hagen

do. 28-feb vr. 1-mrt

za.

2-mrt

zo.

3-mrt

19.00 EV

8e Zondag d.h. jaar

Legenda:

16

09.30 EV

kapelaan Plavčić / cantor / voedselmanden 11.00 EV kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / gezinsviering / De Vrolijke Noot / koffiedrinken/ voedselmanden

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

kapelaan Plavčić / Dameskoor / KWD / crèche / voedselmanden

09.00 EV

pater Magnin

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche / Wereldwinkel

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen


r/

Liturgische Agenda van za. 26 januari t/m zo. 3 maart 2019 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang

za. 26-jan

kapelaan Plavčić / cantor-samenzang

zo. 27-jan

zie Sint Willibrordus: 19.00u géén viering 11.00 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

pater Magnin / Magn. Cantorij

09.30 EV

Franstalige parochie 09.00 EV mgr Van Luyn 09.00 EV

pastoor Hagen

09.00 EV mgr Van Luyn & pastoor Hagen 09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 09.15

11.00 EV

Blasiuszegen pater Pierrot & diaken Brink / samenzang Franstalige parochie

10.30 EV

kapelaan Plavčić / Kerkehout

09.30 EV

19.00 EV pastoor Hagen / cantor-samenzang géén viering

09.00 EV

09.00 EV

géén viering 11.00 EV

19.45 tot 20.00 tot

20.00u: Rozenkransgebed 22.00u: Aanbidding Allerheiligste pastoor Hagen / samenzang

19.00 EV 09.30 EV

kapelaan Plavčić / cantor-samenzang géén viering

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

Dameskoor / koffiedrinken 11.00 EV

pastoor Hagen

mgr Van Luyn

19.00 EV

pastoor Hagen / Pro Deo / koffiedrinken

zo. 3-feb

ma. 4-feb di. 5-feb wo. 6-feb

do. 7-feb vr. 8-feb za. 9-feb zo. 10-feb

wo. 13-feb do. 14-feb vr. 15-feb za. 16-feb zo. 17-feb

ma. 18-feb di. 19-feb

mgr Van Luyn 09.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV kapelaan Plavčić 09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u géén viering

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

mgr Van Luyn / Magn. Cantorij

09.00 EV

pastoor Hagen

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang 09.30 EV

kapelaan Plavčić / cantor-samenzang

wo. 20-feb do. 21-feb vr. 22-feb za. 23-feb zo. 24-feb

Franstalige parochie ma. 25-feb di. 26-feb

09.00 EV 09.00 EV kapelaan Plavčić 09.00 EV kapelaan Plavčić

zie St. Jozef: 19.00u

pastoor Hagen

kapelaan Plavčić / Huize Willibrord 10.00 EV pastoor Hagen / Sophiekehuis 19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u

10.30 EV

19.00 EV pastoor Hagen / cantor-samenzang géén viering

09.30 EV

COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

bestemming deurcollecte of 2e collecte

weekend 26 jan. - 27 jan. weekend 2 febr.- 3 febr. weekend 9 febr.- 10 febr. weekend 16 febr.- 17 febr. weekend 23 febr.- 24 febr. weekend 2 mrt - 3 mrt

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

09.30 EV paters Peters / 11.00 EV

za. 2-feb

Franstalige parochie 09.00 EV

11.00 EV

do. 31-jan vr. 1-feb

ma. 11-feb di. 12-feb

09.00 EV 09.00 EV

pater Magnin & gbl Elshout / cantor-samenzang

mgr Van Luyn & pastoor Hagen & diaken Brink / herdenking 25-jaar bisschopswijding mgr Van Luyn

09.00 EV pastoor Hagen

09.30 EV mgr Van Luyn & diaken Brink /

kapelaan Plavčić

Magn. Cantorij / koffiedrinken

pastor Versteegen / Johannahuis

zie St. Jozef: 19.00u

09.00 EV

mgr Van Luyn

09.30 EV kapelaan Plavčić /

Franstalige parochie

Blasiuszegen pastoor Hagen / KWD, thema: Maria Lichtmis Pro Deo / koffiedrinken /

mgr Van Luyn

zie Sint Willibrordus: 19.00u

09.00 EV

10.30 EV

09.15 09.30 EV

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u

10.00 EV kapelaan Plavčić / Sophiekehuis 19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u

ma. 28-jan di. 29-jan wo. 30-jan

samenzang Franstalige parochie

pastoor Hagen / Pro Deo / koffiedrinken

wo. 27-feb do. 28-feb vr. 1-mrt

za. 2-mrt zo. 3-mrt

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Activiteiten Inzameling voedselbank Weekend van 2 en 3 februari Schrijven voor Amnesty International Maandag 4 februari, van 14.00-16.00 uur in de pastorie

Wij gedenken ... …Maria Margarethe Falkowski, moeder en oma, werd geboren op 8 april 1925 en overleed op 16 december. Haar uitvaart in de H. Willibrordkerk vond plaats op woensdag 19 december, waarna zij is gecremeerd. …Willem Henri Hogestijn (Wim), echtgenoot van Hilda Maria Hogestijn-Vrijburg. Wim werd geboren op 4 oktober 1926 en overleed op 24 december, Kerstavond. Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 29 december in de H. Willibrordkerk, waarna hij is gecremeerd. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Gedachten in januari Na de drukke maanden die achter ons liggen – met Allerheiligen en Allerzielen, Sint Maarten, Advent, Kerstmis, Oud en Nieuw – komt januari altijd als een soort anticlimax. Enerzijds krijgen we de gelegenheid om even bij te komen van alle drukte, zowel in de kerk als in het dagelijks leven.

18

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur (even week) en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature E-mail: Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

Anderzijds gaan we ook weer plannen maken voor het komende jaar. Dat kan gaan om goede voornemens of om reizen die we willen gaan maken. Sinds begin 2018 ben ik eindredacteur van De Augustinus en het jaar is omgevlogen. Leuk werk dat ik met veel enthousiasme doe; de redactie vormt een goed team. Er is echter niet alleen behoefte aan kopij, maar ook aan een locatieredacteur voor Oegstgeest. Tot nu toe vul ik de pagina’s zelf, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Een van mijn goede voornemens is dan ook om deze taak over te dragen aan iemand uit onze parochiekern, die daar met evenveel enthousiasme aan wil werken. Het werk bestaat uit berichten verzamelen van parochianen, werkgroepen, koren, beheercommissie, pastoraatgroep en referent en die te plaatsen op de Oegstgeester pagina’s. Natuurlijk zal ik u/jou vooral in het begin met raad en daad bijstaan en in geval van nood of vakantie als achtervang functioneren. U/jij wordt van harte uitgenodigd om contact met mij op te nemen: vanleukenels@gmail.com

Wij bevinden ons in een sfeer waarin alleen de door de mens te maken en te halen wereld telt, bestaat! Het besef te leven in een gegéven werkelijkheid sterft af. Toch ontleent de mens zijn levenszin en -lust uiteindelijk aan het besef van deze werkelijkheid, die hem overstijgt en tegelijk spreekt in hem, de natuur, de wisseling van de seizoenen. Deze – niet van kerkelijke maar van natuurlijke herkomst – zijn dan ook steeds gevierd als grote religieuze feestdagen. Daarom moet een cultuur die deze feestdagen verslonst, zich niet allereerst zorgen maken over de minderende kerkbetrokkenheid maar over het diep ondergraven van het besef te leven in een gegeven geheel. De schoolvakanties loskoppelen van deze natuurlijke, sprekende tekenen is – levensbeschouwelijk gezien – onpedagogisch.

Els van Leuken

Beleef het leven Het klimaat verandert. Maar hoe dit te reguleren, is ook voor regeringsleiders een vraag waarop ze heel verschillend tot helemaal niet antwoorden. Misschien denken ze ’dit is me te machtig; handen af!’ Maar een en ander bekruipt ‘het volk’ wel. Het moment van bewustwording waarover Godfried Bomans midden jaren vijftig sprak, lijkt gekomen.

Boomkroonpad in Borger, Drenthe. Foto: Flickr

De vakanties versnipperen op grond van allerlei praktische overwegingen wijst erop dat de maakbare selfmade wereld de dienst uitmaakt. En die heeft niet eens recht op de halve waarheid! (Redactioneel artikel in De Roerom, jaargang 33, nummer 4, december 2018) Els van Leuken


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest May God ... Als sopraan zit ik op een gemengd kerkkoor. Ik vind het heerlijk om te zingen in de viering. Dank zij uw gift blijft de parochiekern H. Willibrord een plek van betekenis en inspiratie, voor groot en klein. Hartelijk dank, namens de Beheercommissie, Huub de Groot, voorzitter

Oók mogelijk door de Actie Kerkbalans: een nieuwe schrobmachine voor de werkgroep Schoon schip! Foto: Rick Verhagen

Actie kerkbalans: doet u weer mee? Het afgelopen jaar is de parochiekern H. Willibrord door vele parochianen financieel ondersteund. Daar zijn wij bijzonder dankbaar voor. Zonder uw steun kunnen we immers onze lokale kerk niet in stand houden. Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans maakt u het mogelijk de belangrijke missie van de kerk voort te zetten.

Vorig jaar werd o.a. geld geworven voor een nieuw columbarium. Foto: Peter van Mulken

Buiten alle reguliere uitgaven zien we in 2019 ook bijzondere uitgaven op ons afkomen, zoals de aanloopkosten naar de energietransitie, de herinrichting en het sauswerk van de kerkzaal. Mede daarom willen wij u vragen om uw bijdrage voor 2019 met enkele euro’s te verhogen.

In het muziekstuk The Irish Blessing komt ‘n zin voor: 'May God hold you in the palm of His hand.' Ik vind dit gegeven en deze zin zo mooi ... De melodie is ook prachtig. We zingen het als iemand afscheid neemt en ook als we met ons koor een studieweekend hebben gehad, of zomaar omdat het mooi is Al vindt maar één persoon die luistert het ook mooi en hij neemt deze gedachte mee naar huis, dan geeft dit een blij gevoel Rita van der Lans

En zo is het geworden! Foto: Bert Gerritsen

Start voorbereiding van de Zoals ieder jaar, dus ook afgelopen Eerste Heilige Communie! jaar, was het weer een hele toer om de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Zo zijn er de noodzakelijke uitgaven voor het beheer en het onderhoud van de kerk, de pastorie en de begraafplaats. Daarnaast zijn er ook de kosten van het Pastorale Team, het secretariaat, bijdragen aan het bisdom en de Raad van Kerken Oegstgeest, kosten van koren, dirigenten en organisten, kosten van het parochieblad. Ook dat zijn reguliere uitgaven die moeten worden gedekt door inkomsten om onze RK geloofsgemeenschap in Oegstgeest in stand te kunnen houden.

Er is een muziekstuk dat mij altijd erg ontroert.

Na een eerste kennismaking op 6 januari waren16 van de 17 kinderen op zondag 13 januari bij elkaar in de H. Willibrordkerk. Eerst werd er een foto gemaakt van de kinderen en hun begeleiders en daarna gingen zij enthousiast op speurtocht. Zo maakten zij

spelenderwijs kennis met het gebouw en de symbolen die daar te vinden zijn. Het begin van een boeiende reis, op weg naar de Eerste Heilige Communie op zondag 23 juni. Maar eerst valt er nog veel te leren en te doen: op zondag 20 januari is er een gezamenlijke bijeenkomst in het Bondsgebouw in Voorschoten.

Foto: Els van Leuken

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-Klück e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda Woensdag 10.15 uur Vrijdag 18.30 uur Zondag

19.30 uur Maandag 11.00 uur Dinsdag 20.15 uur Donderdag 19.30 uur Zaterdag 16.00 uur 19.30 uur Zaterdag 19.30 uur Maandag 20.00 uur 20.00 uur Woensdag 10.15 uur 20.00 uur Donderdag 15.00 uur 19.00 uur Dinsdag 14.00 uur Woensdag 18.00 uur 18.45 uur 19.30 uur

20

Zondag 30 januari Samenscholen: Op woensdagmorgen (De Werf) 1 februari Samenscholen jeugd: Sirkelslag Young (De Werf) 3 februari Voedselbank Wereldwinkel (Bondsgebouw na de viering van 11.00 uur) Spiritueel café. Alex ten Cate (Kruispunt) 4 februari Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL) 5 februari Samenscholen: Bruggenbouwers (Hofvliet 150) 7 en 21 februari Christelijke meditatie (Pluspunt) 2, 9,16 en 23 februari Christelijke meditatie (Bondsgebouw) Samenscholen: Spiritueel Café (Kruispunt) 16 februari Vrijwilligersavond 18 februari Samenscholen: Het Paulus Labyrint (bij een van de deelnemers thuis) Samenscholen: In Beeld- Spirits of the Soil (De Werf) 20 februari Samenscholen: Op woensdagmorgen (De Werf) Samenscholen: Rondom 40 & 50 (Kon. Wilhelminalaan 12) 21 februari Samenscholen: Bijbelkring op donderdagmiddag (De Hoeksteen) Vlietlande groep (Bondsgebouw) 27 februari Samenscholen: Lees/Gespreksgroep Laurentius (Pastorie HL) 28 februari Samenscholen: Vastenmaaltijd (De Werf) Samenscholen: Vesper (De Werf) Samenscholen: Filmavond La Familie Bélier (De Werf)

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

3 maart Voedselbank Wereldwinkel (Bondsgebouw)

Familieberichten Overledenen Op vrijdag 14 december overleed mevrouw Clazina Maria de Wilde–Reizevoort. Ine de Wilde werd de afgelopen periode verzorgd in Topaz Vlietwijk. Zij was een lieve zorgzame echtgenote, moeder en oma, bescheiden en steeds harmonie zoekend. Tot op het laatst, ook toen angst, verdriet en onrust groter werden, kon ze genieten van kleine dingen, een wandeling, een bloem, een vertrouwd gezicht. Haar geloof heeft haar haar leven lang begeleid. Wij hebben afscheid genomen, wetend dat zij vertrouwde op de eeuwige liefde van God. Ine de Wilde is 93 jaar geworden. Op de gezegende leeftijd van 96 jaar is op zaterdag 22 december overleden: Cornelia Marina Jozefina van Wissen-van Bohemen, Corrie. De laatste tijd woonde zij in Topaz Vlietwijk. Geboren in de Voorstraat als oudste van 11 kinderen werd ze naaister en maakte ze de Tweede Wereldoorlog mee. Getrouwd met Gerard van Wissen woonde ze met het gezin op de boerderij in de Horsten. Ze was altijd verzorgd, vrolijk en opgewekt, maar ook streng en rechtvaardig. Er waren moeilijke tijden zoals met de brand in de hooischuur. Toen haar man en ook een dochter overleden, was dat zwaar. Een nieuwe vriendschap bracht weer kleur in haar leven. Als iemand vroeg hoe oud ze was zei ze dikwijls: Zo oud als mijn handen, maar niet als mijn tanden. Mijn ogen en oren zijn tegelijk geboren. Haar uitvaart was 29 december 2018. Wij bidden dat zij mag leven in het huis van de Vader. Op donderdag 27 december 2018 is op negentigjarige leeftijd overleden Adrianus Johannes Warmerdam (Aad). Hij woonde – voor hij ziek werd – lange tijd op de boerderij naast de H. Laurentiuskerk. Hij hield er met zijn broer veel dieren: schapen, koeien en varkens. Als jonge man maakte hij in de oorlog veel mee. Aad was een echte familieman. Voor al zijn neven en nichten organiseerde hij reünies. Die werden zeer op prijs gesteld. Voor een man als Aad, die met de natuur leefde, pasten dan ook echt de teksten, die we bij zijn uitvaart lazen: Uit Prediker: 'Alles heeft zijn uur'. Uit het Marcusevangelie: over zaadjes die ontkiemen, opschieten en vruchten voortbren-


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten gen. De zaaier weet niet hoe. Dat groeien is een wonder, evenals de groei van Gods Koninkrijk, waarin Aad vertrouwen had. Aad kon nog al eens zeggen: “het komt wel goed”. En dat kun je zeggen, als je vertrouwt op God. De laatste vier jaar verbleef hij in Huize Bijdorp. Hij voelde zich daar goed thuis en werd er liefdevol verzorgd. Typerend voor hem was dat hij nooit klaagde ondanks zijn pijn. Aads petekind Benno verklapte dat Aad, toen hij jong was een aantal vriendinnen had gehad, maar dat hij er de laatste vier jaar erg veel had in Bijdorp. Aad is in alle rust ingeslapen. Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Foto: Freek van Krevel

Afscheid Annabel en Peter Afscheid koster George Meijer

Zondag 6 januari hebben we in de H. Laurentiuskerk dan toch echt afscheid genomen van Annabel en Peter Schrijver met een praatje van pastoraal werker Dirk Gudde, een parochiekaars en cadeaubon voor ieder. En bloemen voor moeder Louise die er al die jaren voor zorgde dat de misdienaars op tijd in de kerk waren. Onze vertrouwde misdienaars gaan zich richten op nieuwe activiteiten. Spijtig? Ja. Gelukkig ook goed nieuws!!!! Met de Paaswake en andere grote vieringen ‘willen ze best nog helpen’. Annabel en Peter, mede namens alle parochianen, bedankt voor alle jaren misdienen. Ernie Wielenga-van Velzen

Nieuwjaarsreceptie en Laurentiuspenning

Foto: Dirk Gudde

Op maandag 10 december nam George Meijer afscheid als koster, een functie die hij 17 jaar heeft vervuld. Hij begon als koster voor uitvaarten, in de Moeder Godskerk en de H. Laurentiuskerk, en kosterde later ook in de zondagse vieringen. Bij het afscheid, tijdens een kostersvergadering, gaf George aan het werk altijd heel mooi gevonden te hebben. Vooral koster zijn bij uitvaarten beleefde hij als heel bijzonder. Dat hij op het kerkhof van de H. Laurentiuskerk ook steeds langs het graf liep, waar hij zelf ooit in gaat komen gaf een bijzonder accent, vertelde George lachend. Hij blijft beschikbaar voor als de nood aan de man komt. Als u naar aanleiding van dit afscheid denkt: Misschien is koster zijn wat voor mij... Dan vinden we het heel fijn als u daarover vrijblijvend contact opneemt met hoofdkoster Ernie Wielenga (via het Kerkelijk Bureau, tel. 5612508). Heel veel dank aan George voor zijn jarenlange dienst! Dirk Gudde

Op 6 januari was er in het Bondsgebouw de Nieuwjaarskoffie, inclusief oliebollen en een glaasje Brut. Met zo’n 120 parochianen hebben we elkaar Zalig Nieuwjaar gewenst en geproost.

Foto: Tilly ten Thije

De Laurentiuspenning werd namens de Pastoraatgroep uitgereikt aan Ben en Onnie van der Bijl, die jarenlang met grote trouw vrijwilligerswerk hebben gedaan: de autorijdienst, wijkcontactpersoon, kerkbalansloper, koffie schenken, bezoekwerk en de organisatie rond de vieringen in

21


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Vervolg Laurentiuspenning huize Foreschate. In zijn toespraak zei pastoraal werker Dirk Gudde onder meer: “Het gaat er niet alleen om wat je doet, maar ook om hoe je het doet: Jullie doen je vrijwilligerswerk met veel oog voor anderen, met zorgzaamheid en aandacht. En vooral: in alle bescheidenheid. De eerste reactie die ik van jullie kreeg, toen ik vertelde dat de Pastoraatgroep graag de Laurentiuspenning aan hen wilde geven was: er zijn toch anderen die veel meer doen.” Op de Laurentiuspenning wordt altijd een tekst gegraveerd. Hierover zei de locatiereferent: “De tekst op jullie penningen loopt door, van de ene penning op de andere. Dat mag ook symbool zijn voor de grote verbondenheid die jullie met elkaar hebben, en het feit dat jullie heel vaak samen werkten als vrijwilligers. Het is een tekst die komt uit de brief van Paulus aan de Filippenzen: 'Niet uit geldingsdrang… maar in alle bescheidenheid.' De context van deze woorden is: 'Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde…' (Fil 2,4-5).

Foto: Joop van der Bijl

In een korte nieuwjaarstoespraak heeft pastoraal werker Gudde als locatiereferent deze tekst ook aangehaald. Hij sprak over het belang van in gesprek komen met elkaar binnen onze geloofsgemeenschap. Hoe moeilijk het ook is, wanneer de ander dingen zegt of gelooft waar je echt niet achter kunt staan. De Pastoraatgroep wil het komende jaar zoeken naar manieren om binnen de parochiekern een aantal (geloofs-)gesprekken te organiseren, zowel over meer internkerkelijke zaken als liturgie en de sacramenten, als over meer maatschappelijke en morele onderwerpen, zoals relaties en seksualiteit, gender en vragen rond het levenseinde: “Het zou goed zijn als er over bepaalde onderwerpen eens doorgesproken wordt. Het kan best zijn dat je dan dingen ontdekt in de ander waar je het heel principieel niet mee eens bent. Maar het kan ook zijn dat je nieuwe inzichten krijgt, nieuw begrip voor elkaar, en dat we zo, samen, dichter komen bij wat God met ons wil, dichter bij het Koninkrijk van God, dat er – denk ik toch – weer anders uit zal zien dan we nu denken.” Dirk Gudde.

22

De titel van deze rubriek verwijst naar een uitspraak van de H. Laurentius. Wij laten steeds een werkgroep of een enkele vrijwilliger aan het woord. Vrijwilligers die wij graag in het zonnetje willen zetten.

Kerststalgroep Direct na Driekoningen had ik een gesprek met Rosemarie Ruigt die al vanaf 1980 betrokken is bij het plaatsen en weer opruimen van de kerststal. Zij nam het over van Thea Vriend die het samen deed met Agnes Bouwens. Het was een stal die bestond uit een bamboe stellage met strorollen uit de schuur; de spinnen kreeg je er gratis bij. Maar in 2000 vond pastoor Paardekooper het welletjes en hij kwam met het idee een stal van dozen en gekreukeld bruin papier als achtergrond neer te zetten. Nadeel was dat het veel werk was en er met spuitbussen voor effect moest worden gewerkt. Ongeveer in 2002 stopte Thea Vriend en kwam Nel van Vliet erbij om te helpen bij de kerststal. Ook Louis Bakker heeft ruim 10 jaar zijn steentje bijgedragen bij de opbouw. Sinds vijf jaar heeft de stal zijn huidige vorm. Jacques Noordermeer en Piet van de Werf hebben van gebruikt hout een prachtige stal gemaakt. De beelden zijn van gips en daardoor heel kwetsbaar. Ze zijn op een speciale manier geverfd, waardoor het lijkt alsof ze van hout zijn. Over trouw gesproken: Rosemarie is al bijna 40 jaar betrokken bij de opbouw van de kerststal in de H. Laurentiuskerk. Volgend jaar rond 15 december gaat de telefoon bij het Kerkelijk Bureau en hoor ik weer: “Met Rosemarie, we komen vrijdag de kerststal weer inrichten”. Tilly ten Thije lid Pastoraatgroep

Foto: Tilly ten Thije


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Kerstviering van de Vlietlandegespreksgroep Dichtbij de kerststal gezeten vierden we het Kerstfeest met de deelnemers van de Vlietlandegespreksgroep. Verhalen, liedjes en het mooie zelfgemaakte gedicht van Yvonne (zie hieronder) gaven die bijeenkomst inhoud. En tot slot staken we een kaarsje aan bij de kerststal met in gedachten onze intenties. Na afloop kwamen we samen op de locatie van de Multatulilaan om daar na te genieten met chocolademelk en kerstbrood. Het Kerstfeest vieren met elkaar, geweldig. Met dank aan de organist, de heer Walvaart, en koster Ernie.

’s Avonds: koffie/thee schenken voor de vrijwilligers, uitdelen van de koffie/thee met iets erbij. Daarna: hapjes klaarzetten, drankjes uitdelen via de bar / ronddelen. Aan het eind: opruimen en aanvegen van de vloer. Wie wil ons deze ene middag/avond helpen met deze taken of een deel ervan? Graag uw aanmelding voor 10 februari bij Pastoraatgroepslid Tilly ten Thije (tillytenthije1@gmail.com), of telefonisch via het Kerkelijk Bureau. Dirk Gudde, pastoraal werker

Liturgisch Bijbellezen

De deelnemers van de Vlietlandegespreksgroep, ds. de Let op: De bijeenkomst van het Liturgisch Bijbellezen in de Boer en begeleiding maand maart is niet op maandag 4 maar maandag 11 maart. Kerstfeest 2018 De kerstbomen staan overal met slingers en bal. We gaan kerstliederen zingen over engelen en andere dingen. We luisteren naar een mooi verhaal en zijn muisstil allemaal. Straks gaan we naar de Multatulilaan waar chocomelk met lekkers klaar zal staan. Jozef en Maria zijn blij met het kindje: Jezus heet hij. De schapen waren er al heen, het kindje was niet alleen. De drie wijzen waren nog ver, opeens zagen zij een ster. De herders waren ook op weg: ‘We zijn er bijna, zeg!’ Ik doe het ieder jaar …, mijn gedicht is klaar! Yvonne

Eendagsvrijwilligers gevraagd Op 16 februari wil de Pastoraatgroep met een gezellige avond in het Bondsgebouw alle vrijwilligers van de kerk hartelijk danken voor hun inzet in de afgelopen tijd. We kunnen natuurlijk niet de vrijwilligers ook nog met de organisatie en uitvoering van deze avond belasten! Daarom hierbij een oproep voor eendagsvrijwilligers: mensen die verder geen vrijwilligerswerk in de kerk doen, maar zich voor één keer willen inzetten. Taken: in de middag stoelen en tafels klaarzetten in het Bondsgebouw en het een beetje gezellig aankleden.

Spiritueel Café Voorschoten Op zondag 3 februari 2019 zal in het Spiritueel Café Voorschoten Alex ten Cate spreken over 'Delen in de economie en in de samenleving'. Plaats: Het Kruispunt, Schoolstraat 2 in Voorschoten.Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.

Zalig zij Zalig zij die begrip tonen als mijn stap onzeker is en mijn hand beeft. Zalig zij die beseffen dat mijn oren niet alles meer kunnen horen. Zalig zij die accepteren dat ik niet meer zo goed zie en hen niet meer zo vlug kan volgen. Zalig zij die niets laten merken als ik mors met mijn eten. Zalig zij die even blijven staan om een praatje met me te maken. Zalig zij die nooit zeggen: “dat heb ik al eens van je gehoord.” Zalig zij die me rustig laten vertellen van vroeger. Zalig zij die me laten voelen dat ze van me houden en dat ik niet alleen sta. Zalig zij die me respecteren en me in mijn waarde laten. Zalig zij die met me meeleven als ik moeite heb met het dragen van mijn kruis. Zalig zij die me door hun goedheid helpen de weg te vinden naar de algoede vader. Esther May Walker. Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612 208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 11 februari 2019 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: wessel91@zonnet.nl Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummers: NL73 INGB 0000 0201 43

Betaling misintenties: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Opgave misintenties: C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a, tel. 070-517 8486 e-mail: ceesvanderham@telfort.nl Euch. vieringen: zo 11.00 uur Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Buitengebeuren

Beheer met voorspoed

Naast de vieringen die in De Goede Herderkerk plaats vinden zijn er maandelijks Eucharistievieringen in het buurtcentrum Kerkehout, in het Johannahuis en in het Sophiekehuis. Vanuit het buurtcentrum Kerkehout enkele foto's van vieringen in het afgelopen jaar. Na afloop wordt er koffie gedronken, Pater Bouman moet weer op tijd naar het middaggebed in het klooster vertrekken. HR

Iedere parochiekern in onze parochie H. Augustinus heeft een beheercommissie die belast is met de dagelijkse gang van zaken bij het gebruik van (kerk)gebouw(en), terreinen, begraafplaats, en het financieel beheer. Zoals Diederik Conijn, lid van de Beheercommissie, opmerkte tijdens de seniorenlunch, is het beheer van de gebouwen in het jaar 2018 voorspoedig verlopen. Een voorbeeld van voorspoed: op 19 januari 2018 zagen wij deze indrukwekkende hoogwerker met twee veilig werkende mannen een moeilijke klus klaren aan ons kerkgebouw. Het was de dag na de grote januaristorm. Bas van der Vegte, vicevoorzitter van de Beheercommissie: “Omdat voor storm gewaarschuwd was werd het schoonmaken van de goten - dat gepland stond op die dag (18 januari) uitgesteld. Het gelukkig toeval was dat toen het werk een dag later alsnog werd uitgevoerd, gelijk de stormschade aan de dakpannen kon worden gerepareerd …” Met dank aan Tanja Beekman, die kinderen kwam ophalen bij Beregoed en zo vriendelijk was enkele foto’s te schieten van het gebeuren! HR

Foto: HR

Foto's: Tanja Beekman

Gebedsintenties Voor de intenties van de Mariadagkapel; Henk en An Metkemeijer-Kloos: 3 en 17 februari en 3 maart. Mat van Dael: 3 en 17 februari. Carla Berkhout-Zumpolle: 3 februari. Voor de intenties van de familie Barge: 3 maart. Loes Verspoor-Siero, Kees en Willy Zeevenhooven-Blonk, Mini Menken-van Paridon, Regien van der Tak-Stockman, Mary Lankhof-Dobbelmann, Robert-Jan van der Lugt, Ben Lips, Riet Voorham, Frans Zeevenhooven, Berry de Beer, Jaap Remmerswaal: 3 en 17 februari en 3 maart.

Overleden

Foto: Toos Alkemade

24

Op 19 december 2018 was de uitvaart voor Jacobus Wilhelmus Remmerswaal, Jaap. Hij is 94 jaar geworden. Een vriendelijke bescheiden man, die lange tijd vrijwilligerswerk voor de gemeenschap De Goede Herder heeft gedaan. Moge hij rusten in Vrede.


Wassenaar Gezamenlijk Kaartje Huiszegen 2019

Start voorbereiding Eerste H. Communie Wassenaarse communicanten

Voor een toelichting op de achtergrond van het opschrift C+M+B op het kaartje van de Huiszegen-2019, dat achterin de kerken klaar ligt: zie het artikel hierover op blz 30. LB

Tijdens de Driekoningenviering zijn onze 17 communicanten met hun ouders, broers en zussen gestart met de voorbereiding van hun eerste H. Communie. We ontvingen maar liefst 35 kinderen in onze twee parallelle kinderwoorddiensten. Na afloop van de Mis en het koffiedrinken was er de bijeenkomst met communicanten en ouders, terwijl de broers en zussen een eigen activiteit in de Willibrorduskapel hadden. Bijzonder was om met alle gezinnen af te sluiten met een tientje van de rozenkrans bij de Kerststal. Heel veel dank voor alle hulp die we kregen! Eva, Patricia, Marika, Valerie en Mirjam

Uit de preek bij de Startviering... Drie parochiekernen komen samen in deze kerk. Ze brengen hun talenten die zij als kern hebben, de vrijwilligers, de ervaring in liturgie, het werken met kinderen, ervaring met de gebouwen, hun zang, hun zorg voor de ouderen, diaconie en PCI. Wij zijn hier samen, voor een nieuw begin, als kinderen van God, als broers en zussen van elkaar. In elk gezin is er wel eens iets, maar Hij geeft ons het vermogen kinderen van God te zijn. Kinderen van God, die elkaar vasthouden en elkaar opzoeken, die het goede niet voor zichzelf houden maar met elkaar delen. (preek MH)

STARTviering concept Centrale kerk Wassenaar op Driekoningen 6 januari 2019 waarin ook de parochianen uit de St. Jozef en De Goede Herder zich langzamerhand thuis gaan voelen. In deze viering ging pastoor Hagen voor en hij werd daarbij geassisteerd door diaken Brink. Het koor Magnificat Cantorij uit de Jozef zong tezamen met het Dameskoor uit De Goede Herder onder leiding van Rien Calis, daarnaast zong het koor Pro Deo uit de St. Willibrordus onder leiding van Thom van Leeuwen. De lectortaken evenals die van de acolieten werden ook door de 3 Wassenaarse kerkgemeenschappen verzorgd. In totaal ca. 260 parochianen uit de drie Wassenaarse kerken namen deel aan de viering; hieronder waren niet minder dan 35 kinderen, die ook aan de kinderwoorddienst deelnamen. Al met al was het een mooie met zeer veel zang opgeluisterde viering, zeer geslaagd naar veler mening! Op zondag 6 januari was in de St. Willibrordus de STARTviering van het concept Centrale kerk Wassenaar. Met STARTviering wordt aangegeven

dat wij vanaf dat moment gezamenlijk met ĂĄlle Wassenaarse parochianen een aanvang maken met het groeien naar ĂŠĂŠn vitale parochie in Wassenaar,

Dank aan de vele vrijwilligers die aan de voorbereiding en uitvoering ervan hebben meegewerkt. LB

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Verleden en toekomst Het waren weer mooie vieringen met Kerstmis. Het was goed bezet in de Kinderviering en in de Kerstnacht en zeker met de drie vieringen voor de scholen. Het blijft een mooi feest met de Adelbert jeugd. Voordat we vooruit gaan kijken eerst wat cijfers uit het verleden: Aantal parochianen 2005: 3600 // 2010: 3468 // 2015: 2751 // 2018: 2464. Aantal deelnemers Kerkbalans: 2005: 600 // 2010: 563 // 2015: 415 // 2018: 300. Opbrengst Kerkbalans: 2005: 61100 // 2010: 63084 // 2015: 57277 // 2018: 49767. Kerkbezoek: 2005: 196 // 2010: 148 // 2015:113 // 2018: 99. (Kerkbezoek is het weekend gemiddelde per jaar.) Het aantal parochianen daalt de laatste jaren. Veel mensen die geen enkele post meer willen hebben zijn inderdaad niet meegeteld. De dalende trend van het kerkbezoek in onze Sint Jozef kerk is zelfs iets minder sterk dan in het Bisdom en heel Nederland, maar toch een afname tot de helft in 18 jaar. De daling van het aantal deelnemers aan kerkbalans is groot de laatste tien jaar, de daling van de opbrengst voor de Sint Jozef is minder. Gelukkig is de gemiddelde bijdrage aan de kerkbalans over de jaren per deelnemer gestegen, waarschijnlijk door het wegvallen van kleinere bijdragen. In januari heeft u weer de brief met de jaarlijkse oproep gekregen om mee te doen met de Actie Kerkbalans. Heeft u hiervoor ook de klokken horen luiden

26

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

op zaterdag 19 januari? Als Beheercommissie zijn we er met de begroting van uitgegaan dat nog veel Jozefparochianen een bijdrage blijven geven om de kerk in stand te houden. De jaarlijks geplande uitgaven voor groot onderhoud zijn de komende jaren gelukkig niet zo hoog, ervan uitgaande dat er geen onverwachte reparaties nodig zijn.

Centrale kerk Op 6 januari was er een mooie gezamenlijk viering in de Sint Willibrorduskerk. Het was goed bezet in de kerk met ook veel kinderen. Laten we dit zien als een positief signaal naar samen kerk-zijn in Wassenaar. Mochten er Jozefparochianen zijn die het toch te ver vinden naar de Sint Willibrorduskerk, meldt u dit dan aan de pastorie, dan kunnen wij kijken of we iemand kunnen vinden die u wil komen ophalen. Een aantal vrijwilligers, actief in de liturgie in de Sint Jozefkerk (bijv. acolieten, lectoren, cantors etc.), hebben aangegeven dat zij ook hun bijdrage willen geven aan de vieringen in de Sint Willibrorduskerk. Josefa Melo coördineert dit met Louis Brackel. De Magnificat Cantorij heeft aangegeven dat ze wel speciale vieringen (Gregoriaans/ Latijn) wil zingen.

Koffie na de viering op zondag Nu de Eucharistievieringen afwisselend met De Goede Herderkerk op zondag zijn, is er niet altijd op de eerste zondag van de maand een viering in onze Sint Jozefkerk. Dit betekent dat het koffiedrinken verschuift. Na de viering op zondag 13 januari (dat heeft u al ervaren) is er koffie. Na de viering op zondag 10 februari a.s. is er koffie. Ook na de viering op zondag 10 maart a.s. is er koffie. U hoeft dit niet te onthouden. Het wordt bijtijds aangekondigd, en wij zullen het ook in dit blad steeds noemen. Want niet alleen de viering is kerk-zijn met elkaar, maar ook de koffie na afloop!

Diaconiecollecte De Beheercommissie heeft besloten dat er eenmaal in het kwartaal een diaconiecollecte zal zijn. Op de zondagen die hierboven genoemd zijn.

Vertrouwen ‘’Weet u al een beetje wat of hoe? Waar gaan wij in het nieuwe jaar naar toe?’’ zong Wim Kan, vele jaren geleden. Met vertrouwen, zeker na de mooie viering op Driekoningenzondag, weten wij al een beetje wat of hoe! Gabrie Lansbergen

Parochieagenda 4 febr. Kerkpoetsgroep 10 febr. Koffie na de viering 14 febr. Liederengroep Handwerken 10 uur 28 febr. Handwerken 10 uur


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Kerstmarkt

Onze één na de jongste misdienaar, Casper van Leeuwen, was op 30 december jl. voor het laatst in functie. Hij krijgt als dank voor drie jaar misdienaarschap een kleine attentie aangeboden, en de aanwezigen gaven met luid applaus blijk van hun dank. Foto: Gabrie Lansbergen.

U heeft in De Wassenaarse Krant kunnen lezen dat de Kerstmarkt op 17 november jl. een succes is geweest. De Kerstmarktwerkgroep heeft nieuwe medewerkers aangetrokken. Op de woensdagen in januari is er heel veel materiaal ingebracht op de pastorie. Mogelijkheden genoeg om met elkaar uit te kijken naar een vervolg. Dat komt er zeker. Nu is er een rustige periode. In de komende zomer gaat de werkgroep weer aan de slag. Op 30 november (een heel eind weg) is er weer een Kerstmarkt in onze Sint Jozefkerk. Tegen die tijd helpen wij u hieraan herinneren! EvdW

De Sint Jozefschool, het Adelbertcollege en de Sint Jan Baptistschool hebben een Kerstviering in onze Sint Jozefkerk gehouden. De laatste school had spullen ingezameld voor de Voedselbank, Vele artikelen waren in de manden te vinden. Meta Karelse, de voorzitter van het bestuur van de Voedselbank, heeft deze goede gaven in dank aanvaard. Foto: EvdW

In memoriam Clazina Elisabeth Ginter – Rosier Ineke overleed plotseling op de middag van Kerstmis. Voor haar man Herman een onbegrijpelijke gebeurtenis. Dochter Jeanette en schoonzoon Kees waren in Spanje, maar gelukkig een goede buur is beter dan een verre vriend. In de gebedsviering kwam de opgewektheid, vriendelijkheid en zorg van Ineke duidelijk naar voren. Wie goed doet, goed ontmoet! Heel opgewekt en arbeidzaam genoot ze ook van het leven met veel vriendinnen en kennissen. We hebben haar in Gods handen - op wie zij eenvoudigweg vertrouwde - gelegd op Rhijnhof. Leo Elshout

Dat wist u niet: dat er eerst een grote chaos heerst, overal groene takken, bloemen, en dames die daar heel hard - en met plezier mee aan het werk zijn! Het resultaat heeft u met Kerstmis bewonderd: en dat mocht er zijn! Complimenten voor Thea, Ria en Angélique!! Foto: EvdW

Onder onze Sint Jozefparochianen schuilen vele talenten. Marianne heeft deze truien zelf gebreid. Connie en Marianne gaan in ieder geval warm de winter door! Foto: Angélique Spring in 't Veld.

Misintenties

Taallessen zijn een eerste vereiste voor de vluchtelingen. Foto: Marianne Mewissen

Op 15 december jl. heeft Chris Brederode muziek verzorgd bij De Waterlelie, fijn dat hij weer terug was! En Trees van der Ploeg met haar medewerkers hebben de High Tea verzorgd, professioneel! Foto: EvdW

Zaterdag 2 februari:Kees Knijnenburg // Jan van Doorn // Ineke GinterRosier Zondag 10 februari: Bart Smith // Ineke Ginter-Rosier Zaterdag 16 februari: Bart Smith // Ineke Ginter-Rosier Zondag 24 februari: Bart Smith // Ineke Ginter-Rosier Zaterdag 2 maart: Jan van Doorn

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie: ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook de Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de week om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): e-mail: LF@brackel.info tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

Bron: kapucijnen.com

Heer, leer ons bidden De evangelieverhalen geven ons een heel levendig beeld van Jezus als man van gebed. Ondanks de dringende noodzaak van zijn missie en de urgente vragen waarmee de mensen bij Hem kwamen, voelde Jezus de behoefte om zich alleen terug te trekken en te bidden. Jezus bad intensief tijdens zijn openbare leven. Hij deelde de liturgie met zijn volk, maar zocht ook plekken die ver weg waren van het wereldse tumult, plekken die Hem de kans gaven in het geheim van zijn ziel af te dalen: Hij is de profeet die de stenen van de woestijn kent en hoog de bergen in gaat. De laatste woorden van Jezus, voordat Hij sterft aan het kruis, zijn woorden uit de psalmen, ofwel van gebed, het gebed van de Joden: hij bad met de gebeden die zijn moeder Hem had geleerd. Jezus bad zoals

28

elke mens ter wereld bidt. En toch lag er in zijn manier van bidden ook een mysterie besloten, iets dat zijn leerlingen zeker niet was ontgaan, aangezien we in het Evangelie dat eenvoudige en dringende verzoek vinden: “Heer, leer ons bidden” (Lc. 11,1). Zij zagen Jezus bidden en zij wilden graag leren bidden: “Heer, leer ons bidden.” En Jezus ontzegt het hun niet, Hij houdt zijn intimiteit met de Vader niet voor zichzelf, maar Hij is juist gekomen om ons binnen te leiden in zo’n relatie met de Vader. En zo wordt Hij voor zijn leerlingen de leermeester in het gebed, zoals Hij dat ongetwijfeld ook voor ons allemaal wil zijn. Ook wij zouden moeten zeggen: “Heer, leer mij bidden.” Ook als we misschien al jaren bidden, kunnen we altijd nog leren. Het gebed van de mens, dat verlangen dat op zo’n natuurlijke wijze vanuit de ziel komt, is misschien wel een van de meest ondoordringbare mysteries van het universum. En we weten ook niet of de gebeden die wij tot God richten wel de gebeden zijn die Hij wil horen. De Bijbel geeft ons ook voorbeelden van ongepaste gebeden die uiteindelijk afgewezen worden door God: denk maar aan de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Alleen die laatste ging vanuit de tempel gerechtvaardigd naar huis, want de Farizeeër was trots; hij vond het fijn als de mensen hem zagen bidden en deed net alsof hij bad: zijn hart was koud. En Jezus zegt: dat is niet gerechtvaardigd, “want al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden” (Lc. 18,14). De eerste stap bij het bidden is nederig zijn, naar de Vader

gaan en zeggen: “Kijk, ik ben een zondaar, ik ben zwak, ik ben slecht.” Iedereen weet wel wat te zeggen, maar je moet altijd beginnen vanuit nederigheid en de Heer luistert naar je. Het nederige gebed wordt door de Heer gehoord. In dit artikel over het gebed van Jezus is daarom het mooiste en beste wat we kunnen doen, het verzoek van de leerlingen herhalen: “Heer, leer ons bidden!” Het is mooi dat in deze tijd te herhalen: “Heer, leer mij bidden.” We kunnen allemaal nog leren om beter te bidden; maar vraag het de Heer: “Leer mij bidden.” Laten we dat doen en Hij zal onze smeekbede zeker horen. Paus Franciscus Bron: KN

LB

Levend Lied Pro Deo zingt de vaste gezangen In het liedboek van De Katholieke Kerk staat, sinds het Tweede Vaticaans Concilie, een aantal liederen opgenomen die traditioneel tot de kern van de liturgie gerekend worden en die door Pro Deo in het repertoire van iedere Mis worden uitgevoerd: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, en Agnus Dei. Je zou denken, o, dat is eenvoudig, dat zijn er dus alvast 5 die iedere keer voorkomen; die kun je dus eenvoudig afdraaien. Maar niets is minder waar. Want ze komen in een eindeloze variatie voor. Het zijn er, naar believen, drie, vier of vijf. Ze zijn in het Latijn, Nederlands, Engels, Frans of nog een ande-


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar re taal, in 1, 2, 3 of 4 stemmen en uiteraard - zoveel melodieën als de componisten maar hebben kunnen bedenken. Daar hebben we dus een keuze uit moeten maken. In den beginne was er het Gregoriaans. Dat kennen sommigen (gelukkig) nog wel van de kostschool. Dat voldeed al snel niet meer. Wordt alleen nog gezongen bij uitvaartmissen. Dan, in de post-conciliaire tijd - een Nederlandse Mis, de Paus Gregorius Mis. Een mooie, twee-stemmige Nederlandse Mis met Gemengd koor en volkszang. Daar zingen we nog steeds het Gloria en het Sanctus van. Toen hebben we teruggegrepen. Naar een versie in gemengd Latijn en Nederlands. Maar daarvan zingen we eigenlijk alleen zo nu en dan het Agnus Dei (omdat daar zo’n mooie tenorpartij in zit). En zo zijn we nu terecht gekomen bij de Missa pro Europa. Nee, niks geen politiek, maar een Latijnse Mis, uit de Franse/Taizé traditie. Daarvan zingen we afwisselend het Kyrie, Sanctus en Agnus Dei. Het is een mooie Mis, veelstemmig, met een heel mooi sopraanpartij. O ja, en dan heel zelden, de Missa in G van Casalis (1715 – 1792).Vierstemmig Latijn, en dan alleen het Kyrie, voor speciale gelegenheden. De vaste gezangen, u ziet het, vertonen een hele variëteit. Maar u zult er vast wel een aantal van herkennen. En waarderen, hoop ik. Wij waarderen het zeker als u ze, voor zover u ze kent, meezingt. En voor zover u ze nog niet kent, er aan went. Het is tenslotte een 'vast' gedeelte van onze eeuwenoude traditie. Pelgrim

Blasiuszegen Op zondag 3 februari a.s. wordt voorafgaand aan de viering, om 9.15 uur, de Blasiuszegen gegeven. Hierbij houdt de priester twee gewijde kaarsen onder de kin van de gelovige terwijl hij bidt: "Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest". LB

Kerstmis 2018: Foto's met de klok mee: 1) de Kerstgezinsviering: diaken Brink tijdens het gesprekje met de kinderen over het wezen van Kerstmis 2) het gelegenheidskoortje tijdens de Kerstgezinsviering 3) de Kerststal 4) pastor Kurvers tijdens de zegen aan het einde van de viering op Kerstmorgen

Dankbare terugblik op mooie Kerstvieringen en Nieuwjaarsviering We kijken met genoegen terug op een - kun je wel zeggen - veelheid van vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar, met name ook het grote aantal kerkgangers stemt tot vreugde. De 1e Kerstviering was de gezinsviering op Kerstavond. Deze viering werd geleid door diaken Brink. Emmy van der Wilk begeleidde op de vleugelpiano en met een gelegenheidskoortje van een aantal kinderen en ouders, het zingen van een aantal kerstliederen. Er waren in totaal ca. 300 (groot)ouders met kinderen in de kerk. Na binnenkomst van de diaken met de kinderen, die zich verkleed hadden als Maria, Jozef en de herders, werd het kerstverhaal verteld door een paar kinderen. Vervolgens las de diaken het kerstevangelie, waarna hij tezamen met de verklede kinderen het Kindje Jezus in de kerststal legde. Het was weer een fijne, warme gezinsviering, waar ook de gezinswerkgroep met tevredenheid op kan terugkijken. De Nachtmis op Kerstavond werd eveneens druk bezocht: ca. 400 kerk-

gangers kwamen in deze viering Kerstmis meevieren. Pater Magnin ging voor in deze mooie en stemmige viering. Pro Deo zorgde onder leiding van Thom van Leeuwen voor een zeer mooie muzikale omlijsting, het betrof bij elkaar een uitgebreid scala van gezangen. Op Kerstmorgen 25 december ging pastor Kurvers voor in de dagmis, die door ca. 180 kerkgangers werd meegevierd. Ook nu weer zorgde Pro Deo voor een mooie muzikale omlijsting. Na een oecumenische Oudjaarsviering dit jaar in de Dorpskerk was er in de Willibrordus op Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari een viering, waarin mgr. van Luyn voorging. Het thema van de viering en dus ook van de overweging door mgr. Van Luyn was 'Heilige Maria, Moeder van God'. Tijdens het koffiedrinken na afloop van deze viering, was er gelegenheid om elkaar een 'Zalig Nieuwjaar' toe te wensen; van deze gelegenheid werd uitgebreid gebruik gemaakt. Tenslotte: een welgemeend 'dank-jewel' aan allen, die in de voorbereiding én de uitvoering hebben meegewerkt aan het welslagen van deze vieringen, is hier op zijn plaats! LB

29


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Misintenties Zaterdag 26 januari: Helena Maria van Maren-Peters en haar zoon Frank, Cornelia Remmerswaal-van Winsen, Johanna Ruijgrok-Laarman

Komende dagen valt de envelop van de Actie KerkBalans-2019 bij u in de bus. Wij hopen dat u welwillend wilt reageren op het verzoek om (ook) in 2019 mee te doen met deze actie.

Zondag 27 januari: Cornelia Remmerswaal-van Winsen, Johanna Ruijgrok-Laarman Woensdag 30 januari: Cornelia Remmerswaal-van Winsen, Johanna Ruijgrok-Laarman

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor. LB

Het Huiszegenkaartje 2019 Op zondag 6 januari zijn de Huiszegenkaartjes voor 2019 na afloop van de viering in de St. Willibrordus aan de kerkgangers uitgereikt. Deze kaartjes zijn voor de 3 Wassenaarse parochiekernen door onze parochiaan Erik van Blerk aangeschaft als gift aan de parochie. Betekenissen van de aanduiding 'C+M+B' (bron: katholiekgezin.nl ) (1) 'De Drie Wijzen' Deze letters 'C+M+B' worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: namelijk Caspar, Melchior en Balthasar. (2) Zegentekst Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald “Christus zegene dit huis”. (3) Openbaring De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma). LB

30

Benoemd als nieuw lid van de pastoraatgroep: Ton Beijersbergen In december jl. is Ton Beijersbergen door de bisschop benoemd als lid van de pastoraatgroep Wassenaar. Ton Beijersbergen is al vele jaren lector, is in feite lector uit de eerste tijd dat die taak vervuld werd door leken, dan gaat het over de 70-er jaren. Daarnaast heeft hij door de jaren heen enthousiast deel genomen aan diverse werkgroepen. Zo was hij actief binnen de werkgroepen liturgie en gezinsvieringen. Ook verzorgde hij jarenlang de voorbereiding op het Vormsel voor de kinderen uit groep 8. Ton is vanuit de parochiekern St. Willibrordus nu het 3e lid van de pastoraatgroep, naast Mirjam Aerden en Louis Brackel. LB

In Memoriam ​Op 92-jarige leeftijd is op 29 december 2018 overleden mw. Cornelia Johanna Remmerswaal-van Wissen. Zij woonde al geruime tijd in Woonzorgcentrum Duinstede. De uitvaartplechtigheid heeft op 3 januari jl. in onze kerk plaats gevonden, waarna zij is begraven op ons kerkhof. Moge zij rusten in Gods licht en vrede.

Zondag 3 februari: Jopie Jonker-de Groot (jrgt), Gijsbertha van Gilst-Gardien, Cornelia Remmerswaal-van Winsen, Johanna Ruijgrok-Laarman, overleden ouders Rodewijk-van den Berg, familie Oosterveer-Compier Woensdag 6 februari: Cornelia Remmerswaal-van Winsen, Johanna Ruijgrok-Laarman Zaterdag 9 februari: Cornelia Remmerswaal-van Winsen, Johanna Ruijgrok-Laarman Zondag 10 februari: Clasina van Winden-van der Ham, Frans van der Berg, Cornelia Remmerswaal-van Winsen, Johanna Ruijgrok-Laarman Woensdag 13 februari: Cornelia Remmerswaal-van Winsen, Johanna Ruijgrok-Laarman Zondag 17 februari: Corrie Knaap, Nico Winnubst, August Aerden, Ton Gordijn, Cornelia Remmerswaal-van Winsen, Johanna Ruijgrok-Laarman Woensdag 20 februari: Johanna Ruijgrok-Laarman Zaterdag 23 februari: Aad Overdevest, Cees Overdevest, Johanna Ruijgrok-Laarman Zondag 24 februari: Aad Overdevest, Cees Overdevest, Nicolaas van der Zijden, Leen Kortekaas, overleden ouders Kerklaan-van der Laar


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS

Redactie De Augustinus

Bestuur

Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl. (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl. (EvL) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: Vacature e-mail: • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature e-mail: • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1: vacature e-mail: • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl Secretaris: vacature Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393, e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417, e-mail: jan.ko@ziggo.nl

Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen. Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Augustinus Facebookpagina

QR-code Website Parochie H. Augustinus

Inleverdatum kopij maartnummer 2019 uiterlijk 13 februari 2019: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 2 mrt - 30 mrt 2019 Verschijningsdatum: 26 feb 2019 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids Maria Lichtmis Op het feest van Maria Lichtmis (2 februari) horen we dat Jozef en Maria met de kleine Jezus naar de tempel gaan. Ze gaan bidden en brengen een paar duifjes mee. De oude Simeon is daar. Hij neemt Jezus in zijn armen en hij dankt God. O, wat is Simeon gelukkig. Met Jezus begint een nieuwe wereld. Ook de oude Hanna is er. Ze houdt veel van God. Jozef en Maria zijn nog met Jezus in de tempel. Hanna komt even naar hen toe. Dan zegt ze: ‘Dank U wel God. Dit kind zorgt dat de mensen weer van U gaan houden. Dank U wel God’.

Profile for Parochie H. Augustinus

De Augustinus feb 2019  

De Augustinus feb 2019  

Advertisement