Page 1

Jaargang 4 - no. 10 - 2018 27 oktober - 1 december

De Augustinus November 2018 - Jaar van gebed

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de Bestuurstafel

Ruim tweeduizend mensen overleefden de ramp niet, duizenden raakten gewond en tienduizenden werden dakloos. Foto: Vastenactie.nl

Parochie in actie voor Sulawesi De aardbeving, gevolgd door een tsunami, die zich op 28 september voltrok op het eiland Sulawesi is u vast niet ontgaan. De schade op Sulawesi is onvoorstelbaar. Ruim tweeduizend mensen overleefden de ramp niet, duizenden raakten gewond en tienduizenden werden dakloos. Nog steeds zijn duizenden mensen vermist – er is nog nauwelijks hoop dat zij het verschrikkelijke natuurgeweld overleefden. Mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en hebben noodhulp nodig. Op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft onze parochie 14 oktober een extra collecte gehouden voor Sulawesi. De opbrengst is bestemd voor directe noodhulp die door de ter plekke wonende zusters FDNSC (dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart) wordt gegeven aan de bevolking van Palu. De actie wordt ondersteund door de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie die rechtstreeks contact onderhoudt met de zusters. De zusters vangen daar onder meer dakloze mensen op en delen voedselpakketten uit. De Nederlandse bisschoppen leven mee met de bewoners van Sulawesi. De grote menselijke nood en de enorme schade doen een dringend beroep

De zusters bereiden eten voor de ontheemde bevolking van Palu. Foto: Vastenactie.nl

2

op hulp. De bisschoppen vragen dan ook om te bidden en te geven voor de slachtoffers van deze ramp. Als parochie willen we graag meedoen. Maar ook individueel kunnen we hierop ingaan Met onze hulp kunnen de lokale hulpverleners en kerken de slachtoffers snel helpen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL38INGB0002010534, ten name van Stichting Bisschoppelijke Vastenactie, Den Haag, onder vermelding van ‘Sulawesi’. Direct doneren via http://www.vastenactie. nl/nl/steunons/doneren kan ook.

Foto: Shirley Schreuder

De Vrolijke Noot zingt lied voor Sulawesi

Het gefilmde is nu nog te zien op de Facebookpagina van het kinderkoor.

De kinderen zijn ons al voor geweest, want om geld voor Sulawesi op te halen heeft het kinderdoor van de Joannes de Doperkerk donderdag 4 oktober een door dirigente Agnes Bol geschreven actielied uitgevoerd. Alle leerlingen van de Horizon in Katwijk hebben op hele korte termijn hun best gedaan om een mooi bedrag bij elkaar te krijgen voor de landelijke actiedag die woensdag 10 oktober werd gehouden. Een mooie samenwerking tussen kinderkoor De Vrolijke Noot en RKBS de Horizon heeft ervoor gezorgd dat er al € 2.500,- is opgehaald voor de ramp in Sulawesi.

Steun en bid Op diverse manieren wordt zo in onze parochie actie gevoerd voor Sulawesi. En omdat het nooit genoeg is, nogmaals de oproep: “Steun met een gift, en bid mee voor de mensen op Sulawesi. Solidair in nood en verdriet”.

Omdat Omroep MAX het actielied op de Facebookpagina zag, zijn op die actiedag opnames gemaakt op school om aandacht te geven aan deze actie. Dit item werd uitgezonden tijdens de grote actie-avond op NPO 2.

Astrid van der Valk - Vicevoozitter

Bij de voorkant Detailopname van het beeld van de heilige Willibrord in de parochiekerk in Oegstgeest. In onze streken is Willibrord met zijn gezellen aan land gekomen. Hij is afgebeeld als bisschop in liturgisch gewaad met mijter en staf. Hij draagt de kerk op zijn arm. Daarmee wordt aangeduid dat hij niet alleen kerken en kloosters gebouwd heeft maar nog altijd onze voorspreker is in de hemel. Foto: EvL


November - afsluiting jaar van het gebed Voor de laatste keer staat in de bovenbalk van onze voorpagina het Jaar van gebed. Dit begon op de eerste zondag van de Advent 2017 en eindigt deze maand met de laatste week van het kerkelijk jaar. De oproep van onze bisschop heeft in onze parochie goed gewerkt. Inmiddels is een gebedsgroep in de Jozefkern gestart, vrucht van het Jaar van gebed. In het algemeen is het bewustzijn gegroeid dat in de moeilijke situatie van de Kerk in onze tijd, we intenser moeten aankloppen aan Gods vaderhart, opdat Hij ons te hulp komt. Het jaar eindigt, het gebed gaat door. De novembermaand begint met Allerheiligen. In deze Augustinus wordt op blz. 9 aandacht besteed aan zeven nieuwe heiligen, mensen, zo verschillend, maar door Gods genade en met hun medewerking gegroeid in geloof en liefde. Zeven nieuwe voorbeelden en voorsprekers. Ze hebben stand gehouden in moeilijke omstandigheden. Daags na Allerheiligen, op Allerzielen, zullen de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. We herinneren niet alleen hun namen, maar bidden ook voor hen, zo God hun leven tot voltooiing brengt in het hemels Vaderhuis. Verder vindt u informatie over de komende Adventsactie voor straatkinderen in Rwanda. Verleden jaar is daar wat minder aandacht voor geweest, dat willen we dit jaar beter doen. Daarnaast is er natuurlijk weer veel te lezen over onze vier dorpen en zes parochiekernen. Pastoor Michel Hagen

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank) Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacant Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team Uit het Pastoraal Team

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst en diaken George Brink

Pastoraal Woord Voelt u zich thuis in onze gemeenschap? Een van de grote thema’s in de brieven van Paulus is: de spanning tussen de joodse volgelingen van Christus en hen die van buiten het jodendom komen. Die spanning is niet te onderschatten: Stel je voor dat je heel je leven je trouw aan de joodse wetten hebt gehouden, en nu is de Messias gekomen waar je heel je leven al biddend en zingend in en buiten de synagoge naar toegeleefd hebt. En dan komen er mensen die nog nooit een synagoge van binnen hebben gezien, of geen letter Hebreeuws kennen. En die zouden net zo zeer bij de gemeenschap horen? Het is de grote passie van Paulus deze beide groepen te verzoenen. Hij komt haast woorden te kort om duidelijk te maken dat de tegenstellingen tussen wie dichtbij waren en wie van ver komen nu overwonnen zijn. “In Jezus Christus”, zegt hij er vaak bij. Die uitdrukking wijst op een diepe verbondenheid met Christus, en met elkaar: in Hem hebben wij beiden één Geest. Zo wil Paulus dat allen die in de Heer geloven dat gezamenlijke veel belangrijker vinden, dan de verschillen die er zijn. In onze gemeenschap zijn ook verschillen. En dat levert soms spanningen op. Ik hoor zelfs van parochianen dat zij zich niet thuis voelen. Soms is dat omdat ze al langer verdriet hebben over het verdwijnen van oude vormen, of van Latijnse gezangen. Maar er zijn ook mensen die zich niet thuis voelen juist omdat ze het gevoel hebben dat er weer katholieke dingen van vroeger in beeld komen. Er zijn er die met weemoed terugkijken op de tijd waarin er regelmatig woord- en communiediensten gehouden werden. Er zijn er, die het mooi vinden dat de biecht weer een grotere plaats krijgt in het kerkelijk leven, net als uitstelling en aanbidding. Er zijn jonge mensen met een diepe eucharistische vroomheid, en ouderen die dat bevreemdend vinden. Er zijn er die vinden dat het helpen van mensen in de samenleving belangrijker is dan wat in de kerk gebeurt. Er zijn mensen die heel blij zijn dat er dingen wat meer volgens de liturgische regels gaan en anderen die daar boos over zijn… Kunnen we met al die verschillende invalshoeken en accenten toch ervaren dat wij één zijn? Eén in Christus. Eén, omdat wij ons allemaal gered weten, bemind weten, opgenomen in de vrede die Christus heeft voorgeleefd? Misschien gebeurt het u ook wel eens dat er dingen gebeuren in onze kerk, waardoor je denkt: Is dit mijn club? Hoor ik hier thuis? Dat je je misschien vreemdeling of ontheemd voelt. Paulus schrijft in de Ephesebrief (2,19): “Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.” Huisgenoten van God! Is dat niet belangrijker dan al het andere? Paulus gaat verder: “… gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.” Het is een vraag die mij bezighoudt: Wat kunnen we doen om dát te ervaren, mét alle verschillen die er tussen ons zijn? Pastoraal werker Dirk Gudde

4

Het pastoraal team heeft de afgelopen maanden veel contact over de gezinscatechese gehad met kerngroepen en vrijwilligers uit alle kernen. Op woensdag 26 september kregen we in het bondsgebouw in Voorschoten een uitleg van Liesbeth Stalmeier, verbonden aan het bisdom Rotterdam en aan Vronesteyn. Zij is de schrijfster van beide projecten die we gaan gebruiken bij de catechese voor onze jeugd. Het was een avond over de projecten en de ontstaansachtergronden van deze projecten. Het was inspirerend, met goede gesprekken en veel interactie. De komende maand zullen de vrijwilligers die de kinderen gaan begeleiden zich gaan verdiepen in de projecten en in januari 2019 zullen we samen welbeslagen van start gaan! De pastoraatgroepleden die zich inzetten voor diaconie zullen bij elkaar komen om te delen in hun ervaringen. Het is in onze parochie geen lege frase: samen zijn we kerk, samen staan we sterk. De diaconiegroepen hebben allemaal hun eigen taakvelden, projecten en manieren van oplossen. Het is geweldig om te ervaren dat we door onderling overleg elkaar kunnen helpen tot oplossingen te komen waar je zelf niet aan had gedacht! De Augustinus thema-avonden zijn weer van start gegaan. Op 10 oktober hebben we de film ‘Blind Site’ gezien. Een film die ging over barmhartigheid en de gevolgen die voortkomen uit goede daden. Een film met veel facetten en motieven uit ons christelijk leven. Op 14 november is het onderwerp Henri Nouwen, een de inspirerende priester, theoloog. Hij is bij het grote publiek bekend door zijn boeken en preken; zijn teksten zijn onder meer ook op Youtube te vinden. Iets om naar uit te zien. Deze maand kunnen we ons verheugen op mooie vieringen. Op 4 november vieren we de naamdag van de H. Willibrord, patroonheilige in Oegstgeest en Wassenaar. Daarvóór zijn er de Allerzielen- en Allerheiligenvieringen in onze parochie. Mooie momenten om samen stil te staan bij allen die ons zijn voorgegaan naar de Vader. Diaken Peter Winnubst


Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Vijf priesterstudenten en vier diakenkandidaten voor het bisdom Rotterdam Op dinsdag 4 september startte Centrum Vronesteyn voor de Priesteropleiding en Diakenopleiding het nieuwe studiejaar met een Eucharistieviering in de Eendrachtskapel in Rotterdam. De opening van het studiejaar op deze plek in Rotterdam is op verzoek van de twee aanstaande diakens: Steef Lokken en Henk van Zoelen. Zij worden deze avond opgenomen onder de wijdingskandidaten (‘admissio’). Ze spreken daarvoor de Geloofsbelijdenis en de eed van trouw uit. Op zaterdag 10 november zal Mgr. Van den Hende hen wijden. Rector Broeders heet alle aanwezigen welkom bij de Eucharistieviering. Daarbij zijn echtgenotes van de aanstaande wijdelingen, vertegenwoordigers van stageparochies en de parochies waar Steef en Henk diaken worden. Rector Broeders: “We mogen uitgerust beginnen aan het nieuwe jaar, waarin Vronesteyn 30 jaar bestaat en waarin binnenkort twee diakens worden gewijd. De Geest van God zal ons inspireren en inzicht geven om Jezus Christus te volgen en gemotiveerd ons christen zijn uit te dragen in het Jaar van Gebed.” Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant. Tijdens de admissio vraagt rector Broeders de kandidaten voor de diakenwijding naar voren te komen.

Henk van Zoelen en Steef Lokken treden naar voren en zeggen: “Ja, hier ben ik.” Beiden spreken de Geloofsbelijdenis uit en de eed van trouw. Daarbij beloven ze onder meer gehoorzaamheid aan de paus en de bisschoppen en het leergezag van de Kerk. Ze ondertekenen een exemplaar van de eed van trouw en overhandigen dit aan de bisschop. Gebed voor zegen over de opleiding en het nieuwe studiejaar en voor roepingen. In zijn homilie preekt de bisschop vanuit de Schriftlezingen over diakens en priesters als volgelingen van Christus in kracht van de Heilige Geest. De navolging van Christus heeft alles te maken met de kracht van de Heilige Geest, benadrukt de bisschop. Hij wijst daarbij op de wijdingsplechtigheid, waarbij de diakens de handen opgelegd krijgen als teken van de ontvangst van de Heilige Geest. De Geest zal de diakens helpen om in hun dienstwerk op het juiste moment Gods liefde te tonen, de juiste woorden te spreken en de gemeenschap te inspireren met de lange adem van de Geest die zij in de wijding op specifieke wijze mogen ontvangen. Daarna wordt de Eucharistie gevierd. Bij de voorbede wordt onder meer gebeden voor zegen over de opleiding en het nieuwe studiejaar en voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en het huwelijk. Bron: Bisdom Rotterdam

Steef Lokken (l) en Henk van Zoelen (r). Foto:Peter Mulkens

Bisschoppensynode Op woensdag 3 oktober jongstleden opende paus Franciscus in Rome de Bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping. De bisschoppensynode duurt de hele maand oktober. Paus Franciscus benadrukte dat de synode een samen op weg gaan is van bisschoppen en jongeren. De paus spoort de deelnemers aan tot hoop, omdat hoop ons uitdaagt en in beweging brengt. Bron: Katholiekleven.nl

Pastoor Michel Hagen als spirituaal en biechtvader in de kathedraal van Rotterdam bidt zijn rozenkrans. Bron: Bisdom Rotterdam

Vronesteyn bestaat 30 jaar (1988 – 2018) Naast de menselijke, geestelijke en pastorale vorming is de intellectuele vorming een van de vier pijlers van de opleiding tot priester of diaken. Zes jaar lang studeren priester- en diakenkandidaten theologie op academisch niveau of op HBO niveau.De staf van Vronesteyn wordt gevormd door rector Broeders, studiebegeleider Liesbeth Stalmeier, spirituaal Michel Hagen en spirituaal Rochus. Bidden om roepingen, teken van hoop, is gegrond in het geloof. Jezus zei tot zijn leerlingen "Vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten" (Lucas 10, 2). U kunt in de parochie, privé of samen met de gebedskringen van het bisdom meebidden om roepingen voor het priesterschap en het diaconaat. Bron: Bisdom Rotterdam.

5


Spiritualiteit

Communievieringen De zondagse viering is in de katholieke kerk in principe een viering van de Eucharistie. De afgelopen artikelen uit deze reeks gingen dan ook over Eucharistievieringen. Soms is het niet mogelijk op zondag Eucharistie te vieren, wegens de afwezigheid van een priester. In dat geval kan een viering gehouden worden waarin de communie wordt uitgereikt. In sommige gebieden in de wereld is de afwezigheid van een priester in de zondagse viering een situatie die zich regelmatig voordoet. In ons bisdom, en ook in onze parochie, is dat een uitzondering. In het verleden werd, ook in onze parochie, wel op regelmatige basis - dus niet als uitzondering - een viering met communie ('Woord- en communieviering' genoemd) gehouden. Soms zelfs om de week. Dat is een praktijk waarvan de Nederlandse bisschoppen hebben aangegeven dat die niet wenselijk is. Ook vanuit Rome (de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst) is dat signaal gegeven. Met name omdat het op vaste basis inroosteren van een Communieviering suggereert dat er een gelijkwaardigheid is tussen een Eucharistieviering en een Communieviering. Dat doet niets af aan het feit dat deze 'Woord- en communievieringen' erg gewaardeerd werden, en dat ze mensen hebben gesteund en gesterkt in hun geloof. Nog steeds kunnen Communievieringen – in de gevallen dat er geen Eucharistie gevierd kan worden – een goede en waardevolle mogelijkDit is de laatste aflevering van een serie artikelen over de zondagse liturgie. In twintig artikelen hebben we informatie willen geven over de zondagse liturgieviering. Vanaf volgende maand beginnen we een nieuwe rubriek: Bijbelse woorden. Daarin wordt een betekenisvol woord uit de bijbel belicht. In december: Vlees (sarx in het Grieks), zoals in: Het woord is vlees geworden.

6

heid zijn om de aanwezigheid van de Heer onder ons te vieren. In de communie geeft Christus zich aan ons, en wij ontvangen Christus en verenigen ons zo met Hem. Christus geeft zich aan ons als degene die zich als offergave aan de Vader heeft gegeven. Dat aspect komt slechts ten volle tot uiting in de Eucharistieviering (zie ook de eerdere artikelen in deze serie). Daarnaar verwijzen we dan ook altijd in een communieviering.

In 1988 verscheen het document 'Christi ecclesia', Directorium voor zondagsvieringen bij afwezigheid van een priester. Daarin staat: 'Men dient met zorg elke mogelijke verwarring te vermijden tussen [een communieviering] en de Eucharistieviering. Dergelijke samenkomsten moeten bij de Christengelovigen het verlangen om deel te nemen aan een Eucharistieviering niet verminderen, maar veeleer doen toenemen, en hen ook meer ertoe brengen om erbij aanwezig te zijn'. Officiële liturgie Wat zijn nu de kenmerken van een viering met uitreiking van de communie? In feite is dit de woorddienst, zoals we die kennen uit de zondagse liturgieviering, met aansluitend de rite van het uitreiken van de communie. In de handreiking van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, 'Modellen voor woordvieringen, gebedsvieringen, communievieringen', die tot nu toe het uitgangspunt vormde, staan richtlijnen die tot doel hebben het onderscheid tussen een Eucharistieviering en een Communieviering helder te houden. Nieuwe richtlijnen Deze maand verscheen een nieuw boekje over dit onderwerp: 'Zondagsviering bij afwezigheid van een priester'. In deze publicatie van de Nationale Raad voor de Litugie worden enkele nieuwe accenten gezet. In de praktijk

zijn er tussen verschillende parochies en ook tussen onze kernen soms kleine verschillen in opbouw, afhankelijk van de voorganger en van lokale gebruiken. De nieuwe publicatie geeft ruimte voor keuzes, maar is ook duidelijk in welke delen een vaste plek hebben. Dit betekent dat de opbouw zoals hieronder beschreven wordt, gedurende het komende jaar nog wat kleine wijzigingen kan ondergaan. Opbouw De Communieviering begint met de openingsritus. Deze is in opbouw vergelijkbaar met die van de Eucharistieviering. Na de boeteakt/schuldbelijdenis blijft het Eer aan God achterwege. Ook de woorddienst is niet anders dan die in een Eucharistieviering. Er kan een overweging gehouden worden na het evangelie. De voorbede sluit de woorddienst af. Viering van de communie: vanaf dan zijn er duidelijke verschillen. De offerande, waarmee de eucharistische dienst in een Eucharistieviering begint, blijft achterwege. In de Communieviering is de beweging andersom: eerst ontvangen wij Christus, daarna dragen we – als ons antwoord – onze gaven aan. Daarom wordt de collecte in een Communieviering ná de communie gehouden. De viering van de communie begint met de vredewens, als uitdrukking van de verbondenheid met elkaar. Daarna volgt het plechtige overbrengen van de eucharistische gaven naar het altaar. Aan de communie gaan alleen het Onze Vader en de uitnodiging tot de communie vooraf. Na de communie is er ruim de gelegenheid voor persoonlijk gebed en dankzegging. Daarna volgt de collecte. Een dankgebed (communiegebed) sluit dit deel af. Het wordt niet aan het altaar gebeden, maar vanaf de zitplaats of de ambo, waarbij de aanwezigen staan en deelnemen aan het gebed door het zeggen of zingen van de acclamatie. Het besluit van de viering is als in een Eucharistieviering: mededeling, zegenbede en wegzending en eventueel een slotlied. Dirk Gudde, pastoraal werker


Spiritualiteit De heilige van de maand

Maria in de grot in Lourdes. Catherine kreeg achttien jaar eerder in 1830 een verschijning van de Moeder van Jezus. Een kind kwam haar wekken in de nacht. Dat kan niet zomaar in een klooster. Naderhand beseft ze dat dit haar engelbewaarder was die haar als een kind verscheen. Het kind neemt haar mee naar de kapel. Dat is de plek waar Maria haar verschijnt. In de verschijningen vraagt Maria haar een medaille te laten maken en te verspreiden. Het is de medaille die we nu vaak kennen als de wonderdadige medaille.

Heilige Catherine Labouré Op 28 november gedenken we de heilige Catherine Labouré. Zij is met name bekend van de wonderdadige medaille. Catherine wordt geboren als Zoé Labouré in Fain-lès-Moutiers (Bourgondië, Frankrijk). Ze is het negende kind in het gezin. Na haar worden er nog enkele geboren. Haar vader is boer en er heerst armoede. Catherine heeft een grote liefde voor Maria. Als Catherine negenjaar oud is, overlijdt haar moeder onverwacht. Het verhaal gaat dat ze toen het Mariabeeldje dat op de kast stond in haar armen nam en Maria heeft gevraagd om vanaf dat moment de plaats in te nemen van haar moeder. Ze is twaalf jaar als ze haar Eerste Heilige Communie mag doen. Haar geloof en toewijding groeien en ze probeert ook door de week naar de Mis te gaan. In een droom hoort ze de heilige Vincentius a Paulo (de stichter van de congregatie der Zusters van Liefde die toen nog leefde) tegen haar zeggen: "Het is goed de zieken te verzorgen". Als ze bijna 24 is treedt ze in bij deze zusters. Op een bepaalde manier is Catharine een voorloper van de heilige Bernadette Soubirous. Bernadette zag in 1858

Die naam kan wat misleidend zijn. Want de medaille zelf is niet wonderdadig. Ook Maria zal bij voorkeur over zichzelf spreken als de nederige dienstmaagd. Toch heeft deze medaille onder het volk de naam wonderdadige medaille gekregen omdat zoveel mensen Gods hulp en bijstand hebben ervaren. Het wonderdadige zit hem dan ook in het geloof, niet in de medaille. De medaille is slechts het instrument dat ons stimuleert te bidden, te geloven en te vertrouwen. In het eerste jaar werden er 10 miljoen exemplaren van verspreid. Inmiddels is het de meest verspreide medaille ter wereld. Pastoor Michel Hagen

Augustinus thema-avond over Henri Nouwen Op 14 november starten we met de eerste van drie gerelateerde bijeenkomsten, die in het kader staan van het Groene Boekje en van de parochiële Augustinus ontmoetingen. De samenhang is het onderwerp de pelgrimstocht, de spirituele ontwikkeling en de kracht van het gebed. Het Groene Boekje is een jaarlijkse uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Inspirerend bij de eerste bijeenkomst is de boodschap van Henri Nouwen beschreven in zijn boek ‘Over spiritueel leven’ maar ook zijn preken staan centraal. Op 14 april 2019 draaien we de film ‘The Way’ en gaan we hierover met elkaar in gesprek. We sluiten het drieluik op 19 mei 2019 af met een wandeltocht overdag die loopt over de oude middeleeuwse pelgrimsweg. We starten bij een Leidse kerk, een officiële Jacobsweg stempelpost. Michel Ford, die de inleiding van het boek ‘Over spiritueel leven’ schreef, verwoordt de overtuiging van Henri Nouwen treffend: “Het geestelijke leven is een voortdurende beweging tussen de polen van eenzaamheid en alleen zijn, vijandschap en gastvrijheid, illusie en gebed.” Nouwen stelt: “Jezus laat, zowel in zijn leer als in zijn leven, zien dat ware vreugde vaak verborgen is onder onze zorg en dat de dans van het leven zijn oorsprong vindt in verdriet.” En dat alles komt mijns inziens mooi samen in een gezamenlijke pelgrims (wandel) tocht. De avonden worden ingeleid en begeleid door diaken Peter Winnubst.

Gebed van de maand Het gebed van de maand is het schietgebedje dat Catherine Labouré leerde en dat met de medaille de wereld rond is gegaan. Iets om regelmatig te bidden: "O Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen"

U bent voor de avond over Henri Nouwen van harte welkom in: de pastoriezaal van de H. Willibrordkerk Rhijngeesterstraatweg 35 Oegstgeest. Aanvang: 20.00 uur Meer informatie: erik@flikkenschild.nl

7


Augustinus, 6 in 1 Parochiekalender NOVEMBER 2018 11 nov

11 nov 14 nov

Gedachtenisconcert,16.00 uur, p.24 Rossini: Petite Messe Solennelle De Goede Herderkerk Wassenaar Orgelconcert Oorlog en Vrede, p.22 Augustinus thema-avond: Henri Nouwen, p.19

16 nov 17 nov 2 dec 20 jan 2019

Jubileumconcert Vocalis, p.15 Kerstmarkt Sint Jozef, p.25 Advent Carol Service, p.23 Start Catechese Project, p.10 en Augustinus no. 9, p.11

EvL

Aankondiging: Adventactie 2018 - Straatkinderen in Rwanda krijgen de kinderen eten, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen reÏntegratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin. Hulp aan het gezin en scholing van medewerkers

De opvang van straatkinderen is van levensbelang voor hun toekomst

Evenals vorig jaar zet onze parochie zich tijdens de Advent weer in voor het project CECYDAR in Kigali, Rwanda. In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Ouders kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing.

dysenterie. Ook hebben ze vaak slaapgebrek, omdat ze ’s nachts worden bedreigd door geweld en diefstal. Veel kinderen gebruiken drugs om hun problemen te vergeten. Opvang en reïntegratie De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. In het opvangcentrum

Om te voorkomen dat kinderen later opnieuw weglopen richt CECYDAR zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie. Gezinnen krijgen noodhulp en worden geholpen bij het verbeteren van hun situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Waar nodig krijgen de gezinnen psychologische begeleiding. Daarnaast investeert CECYDAR dit jaar in het versterken van de eigen organisatie. Medewerkers krijgen training en scholing, onder meer op het gebied van planning, rapportage en digitale gegevensverwerking. In het decembernummer zult u meer kunnen lezen over dit belangrijke project. Pastoor Michel Hagen

Een onzeker en gevaarlijk leven In de straten van de hoofdstad Kigali leven zo’n 3.000 kinderen. Het zijn vooral jongens, maar de laatste tijd komen er steeds meer meisjes bij. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, zoals boodschappen dragen, maar ook door diefstal, werk als drugskoerier of door klanten naar prostituees te leiden. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes zoals malaria en

8

Voorkomen dat kinderen in drugshandel, diefstal en prostitutie belanden


Augustinus, 6 in 1

Op het Sint-Pietersplein de officiële portretten van de zeven mannen en vrouwen die allemaal heilig zijn verklaard (Foto: CNA)

Zeven nieuwe heiligen Hoe word je heilig? Heiligen zijn mensen die tijdens hun leven op een bijzondere manier openstonden voor God. Ze zijn een voorbeeld voor alle gelovigen. Voor heiligverklaringen is een kerkelijke procedure vastgesteld. Je kunt pas na je overlijden worden heilig verklaard. Om te kunnen worden heilig verklaard, dien je wel eerst te zijn zalig verklaard. Hiervoor is een wonder vereist, dat kan worden toegeschreven aan de voorspraak van de kandidaat-zalige. Medisch onverklaarbare genezingen kunnen door de kerk als wonder worden beschouwd. Bij martelaren, die voor hun geloof zijn gestorven, is dat wonder niet nodig. Zaligen kunnen vervolgens de titel ‘heilig’ krijgen. Hiervoor is opnieuw een wonder nodig. De rooms-katholieke kerk telt duizenden heiligen. Zondag 14 oktober jongstleden heeft Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein zeven mannen en vrouwen heilig verklaard. De bekendste onder hen zijn zonder twijfel Giovanni Battista Montini (paus Paulus VI, 1897-1978) en aartsbisschop Oscar Romero (1917-1980). Paulus VI Paus Paulus VI werd op 26 september 1897 als Giovanni Montini geboren in Concesio (Italië). In 1963 werd hij gekozen tot paus. Hij zette het door zijn voorganger, de heilige Johannes XXIII, begonnen Tweede Vaticaans Concilie voort en sloot dit in 1965 af. Als eerste paus in de geschiedenis bezocht Paulus VI alle continenten. Hij schreef zeven encyclieken, waarvan die uit 1968,‘Humanae Vitae’ over het christelijk huwelijk, de bekendste is. Paus Paulus VI overleed op 6 augustus 1978. In 2014 werd hij zalig verklaard.

Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University: “Iedereen identificeert hem met de encycliek ‘Humanae Vitae’ en het verbod op de pil. Dat is niet terecht. Hij is ook de man die de Romeinse curie internationaliseerde en hervormde, en auteur van een andere encycliek, ‘Populorum Progressio’, waarin hij de bestaande economische structuren verantwoordelijk stelde voor het feit dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden. Dat was een bijna profetisch geluid in die tijd." Oscar Romero Aartsbisschop Oscar Romero werd op 15 augustus 1917 in El Salvador geboren. In 1942 werd hij tot priester gewijd. Mgr. Romero stond bekend vanwege zijn krachtige preken. In 1970 werd hij hulpbisschop van San Salvador, twee jaar later bisschop van Santiago de Maria en in 1977 aartsbisschop van San Salvador. Hij verwierf faam als een sociaal bewogen en vredelievend mens die zich inzette voor de armen. Ook uitte hij kritiek op het dictatoriale regime in zijn land. Daarmee trok hij ook internationaal de aandacht. Op 24 maart 1980 werd hij tijdens de viering van de Eucharistie vermoord. Daarom geldt Oscar Romero als martelaar. In 2015 werd hij zalig verklaard. Mario Coolen is theoloog en werkte acht jaar in Latijns-Amerika: “Bisschop Romero had iets in zich dat wel moest leiden tot zijn heiligverklaring: je zo duidelijk en zo liefdevol mogelijk openstellen voor het lot van arme mensen. Dat heeft hij in El Salvador lang gedaan. Je bent heilig wanneer je er niet over nadenkt wat er dan met je gebeurt, maar het met knikkende knieën oprecht doet. Ik werkte in die tijd in Guatemala, een buurland van El Salvador. We luisterden naar zijn preken. Daarin zei hij

vooral: Je moet van mij geen politiek weekoverzicht verwachten of een aanval op de regering. Wat ik wil doen is tegen u zeggen: ‘Luister naar het evangelie en legt dat naast je eigen leven’. Soms leer je van mensen maar een paar dingen. Wat ik van Romero heb onthouden is zijn uitspraak dat ‘de glorie van God is dat arme mensen leven hebben’. Dat is in een paar woorden een theologie die alles zegt.” Wie zijn de andere nieuwe heiligen? Francesco Spinelli, priester (1853-1913). Stichtte twee zustercongregaties in Italië. Zijn leven is gekenmerkt door vergeving, die hij zelf omschrijft als ‘wraak van een oneindige liefde’. Vincenzo Romano, priester (1751– 1831). De ‘priester van de arbeiders en de laatsten was pastoor nabij Napels. Na een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius, zette hij zich in voor de morele en materiële wederopbouw van zijn stad. Maria Katharina Kasper (1820– 1898). Deze Duitse religieuze stichtte de ook in Nederland aanwezige Arme Dienstmaagden van Jezus Christus. Opvallend detail: Kasper werd in 1978 zalig verklaard door paus Paulus VI, dezelfde paus die nu met haar heilig wordt verklaard. Nazaria Ignatia van de Heilige Theresia van Jezus (1889-1943). De Spaanse religieuze stichtte de Misioneras Cruzadas de la Iglesia, een orde die zich inzet voor missie en liefdadigheidswerk, vooral in buitenwijken van steden. Nunzio Sulprizio (1817-1836). Leerling-smid uit het Italiaanse Pescara die jong overleed na een leven getekend door lijden. Ook hij werd door paus Paulus VI zalig verklaard. Els van Leuken Bronnen: rkk, KN, Trouw

9


Augustinus, 6 in 1

Kleuterkerk H. Augustinus over het H. Doopsel

Kleuterkerk-koortje. Foto MdM

Gezinscatechese Heilige Augustinus

Alle doopkaarsen. Foto MdM

Op 14 oktober was er Kleuterkerk met als thema het H. Doopsel. De kinderen hoorden over de Doop van Jezus en over hun eigen Doop. Ze leerden wat het betekent dat ze gedoopt zijn en ze konden ook meemaken hoe dat ging. Er was een dopeling (een pop) die van de kinderen maar liefst negen doopnamen kreeg: Maria Mazida Jezus Maurits Maxim Salome Nathalie Victorie Kathalene. Verder werd de dopeling met water gedoopt en mochten de kleuters ruiken aan het Chrisma. Ze kregen ook het doopboek te zien waarin de namen van dopelingen worden opgeschreven. Al met al was het een mooie Kleuterkerk. Vanwege het bijzondere thema hadden we in samenwerking met alle parochiekernen- De dopeling. Foto MdM. de de netten extra breed uitgegooid. Naast de gebruikelijke publiciteit, ontvingen de ouders van dopelingen van de afgelopen jaren een uitnodiging en ook verschenen aankondigingen in diverse huis-aan-huisbladen en in het Katholiek Nieuwsblad. Binnen de gebedsgroep @kapelaan werd extra gebeden opdat de Heer de netten zou vullen. We mochten uiteindelijk 31 kinderen en 31 volwassenen verwelkomen! Werkgroep Kleuterkerk (kleuterkerk@augustinus.nl) De volgende Kleuterkerk H. Augustinus is op 11 november 2018 van 11.30 - 12.00 uur en let op deze keer in de Sint Willibrordus kerk (Kerkstraat 17, Wassenaar). We vieren Sint Maarten. Kinderen vanaf groep 4 zijn welkom om mee te zingen in het koor. We starten met oefenen om 11.00 uur.

Afbeelding van 'Het licht op ons pad', gezinscatechese

10

(Aangepaste versie) Groepsindeling A Crèche, 0-3 jr B Groep 1-3, 4-6 jr C Communie: Groep 4, 7-8 jr D Groep 5-7, 8-11 jr E Vormsel: Groep 8, 11-12 jr F Tienergroep, 12-16 jr G Ouders Data bijeenkomsten tot juli 2019 Zondag 20-1, 17-3, 19-5 en 2-6 + lokale bijeenkomsten voor alleen communicanten en vormelingen Tijd en plaats 9.30 - 10.40 uur: catechese Bondsgebouw, Leidseweg 102 2251 LG Voorschoten 11.00 - 12.00 uur: gezinsviering H. Laurentiuskerk Voorschoten (naast Bondsgebouw) Eerste H. Communieviering 23 juni 2019: in de eigen kerk Voor Wassenaar: St. Willibrordus H. Vormselviering 9 juni 2019: gezamenlijke viering H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk Vrijwillige bijdrage Als tegemoetkoming in de materiaalkosten kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Antwoorden legoquiz Op de achterkant van dit blad staat een quiz. Dit zijn de antwoorden: 1. Dopen 2. Johannes 3. Doopwater 4. Wijwater 5. Vader, Zoon, Heilige Geest 6. Chrisma 7. Paaskaars 8. Doopkaars.

Antwoord woordzoeker achterkant van dit blad.


Huwelijk, gezin en jongeren Paus Franciscus gaf een reeks catecheses over over de verschillende aspecten van het gezinsleven. Op deze pagina leest u er één. Deze reeks catecheses is ook bewerkt en als boek te bestellen bij Betsaida.org. (MdM)

Jezus koos ook de tafel uit om aan de leerlingen zijn geestelijk testament te geven - Hij deed het tijdens het avondmaal - verdicht in het gedachtenisgebaar van zijn Offer: gave van zijn Lichaam en van zijn Bloed als voedsel en drank van heil, die de ware en duurzame liefde voeden.

Het gezin - Saamhorigheid Vandaag zullen we nadenken over een kenmerkende eigenschap van het gezinsleven die men vanaf de eerste levensjaren aanleert: de saamhorigheid, ofwel de houding waarbij men het goede van het leven deelt en men blij is dat te kunnen doen. Delen en leren delen is een kostbare deugd! Haar symbool, haar 'icoon', is het gezin verenigd rond de huiselijke tafel. Het delen van de maaltijd - en dus naast het eten ook van de gevoelens, de verhalen, de gebeurtenissen - is een fundamentele ervaring. Bij een feest, een verjaardag, een herdenking, treft men elkaar rond de tafel. In sommige culturen is dat ook de gewoonte bij rouw, om dicht te zijn bij wie een geliefd familielid heeft verloren.

Thuis in de Mis In dit perspectief kan men terecht zeggen dat het gezin 'thuis' is in de Mis, juist omdat het in de Eucharistie zijn ervaring binnenbrengt van saamhorigheid en deze opent voor de genade van een universele saamhorigheid, voor de liefde van God voor de wereld. Door aan de Eucharistie deel te nemen wordt het gezin behoed voor de bekoring om zich in zichzelf op te sluiten, wordt het gesterkt in de liefde en de trouw, en verruimt het de grenzen van de eigen broederlijkheid naar het hart van Christus. (...) Zonder saamhorigheid is er egoïsme Vandaag vormen veel sociale omstandigheden hinderpalen voor de saamhorigheid van het gezin. Het is waar, vandaag is dat niet eenvoudig. We moeten een middel vinden om ze terug te winnen. Aan tafel spreekt men, aan tafel luistert men. Geen stilte die niet de stilte van de slotzusters is, maar de stilte van het egoïsme, wanneer ieder zijn bezigheid heeft met de televisie of de computer... en niet spreekt. Neen, geen stilte. We moeten die saamhorigheid van het gezin terugwinnen door ze aan de huidige tijd aan te passen. (...) Samenwerking met de Eucharistie (...) Het levende en leven gevende verbond van de christelijke gezinnen dat de alledaagse moeite en de vreugde voorafgaat, ondersteunt en in de dynamiek van zijn gastvrijheid opneemt, werkt samen met de genade van de Eucharistie die in staat is altijd nieuwe gemeenschap te scheppen door de kracht die insluit en redt. (...). Ingekorte catechese Paus Franciscus 11 november 2015. Bron: RKdocumenten.nl

Foto MH

Aan tafel De saamhorigheid is een betrouwbare thermometer om de gezondheid van de relaties te meten: als in het gezin iets niet gaat of een wonde geslagen is, dan heeft men dat aan tafel onmiddellijk door. Een gezin dat haast nooit samen eet, of waar men aan tafel niet praat maar televisie of smartphone bekijkt, is 'weinig gezin'. Wanneer aan tafel de kinderen doende zijn met computer of GSM en niet naar elkaar luisteren, dan is dat geen gezin, maar een tehuis. Het Christendom heeft een speciale roeping tot saamhorigheid. De Heer Jezus gaf graag onderricht aan tafel en vergeleek soms het Rijk van God met een feestmaaltijd.

Vacature redacteur 'Huwelijk, gezin en jongeren': Wie zou redacteur willen worden van deze pagina? De pagina is bedoeld voor parochiebrede activiteiten voor de doelgroep, waaronder ook de gezinscatechese H. Augustinus. Verder biedt deze pagina andere inspiratie vanuit de kerk voor de doelgroepen. Meer info: Pastoor Michel Hagen (pastoor@parochie-augustinus.nl).

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur, zo 9.30 uur viering in de sacrestie: wo 9.00 uur meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur

Foto's Astrid v.d. Valk

Kerkenveiling: tweede opbrengst ooit Met een laatste spontaan aangeleverde kavel om te veilen, te weten een klaverjasavond voor zes personen bij Hans en Joke Jongeneel, kwam er vrijdagavond 5 oktober om 23.15 uur een einde aan de zeer sfeervol verlopen 115e kerkenveiling van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk. Het was diaken Peter Winnubst die, op uitnodiging van veilingcommissievoorzitter Nico van Maren, uiteindelijk bekendmaakte dat de opbrengst € 25.000,- was, de tweede opbrengst ooit. Elke aankoop telde, ook die van € 20,-, maar wat het meeste telde was de gezelligheid, de onderlinge band en het enthousiasme bij alle aanwezigen om er met elkaar wat van te maken. Met in 2017 de derde opbrengst ooit van € 22.375,- en in 2008 de tweede opbrengst ooit van € 22.608,- was deze opbrengst een enorme verbetering. Zou het bij de 116e kerkenveiling lukken om de recordopbrengst van 2009 van € 26.828,- nog verder te benaderen of mogelijk te verbeteren? En wat bracht kavel 193 op? Dit was het ‘skybox-arrangement’ voor twee personen bij

12

het jubileumconcert van Vocalis vrijdagavond 16 november in onze Joannes de Doperkerk dat € 840,- opleverde. Zittende bovenin bij het niet meer bespeelde orgel met een drankje en een hapje heeft de koper een fantastisch uitzicht op wat Vocalis en de gastkoren kinderkoor De Vrolijke Noot en ouderenkoor Cantemus muzikaal te bieden hebben. En kavel 146, een ‘V.I.P.-arrangement’ bij hetzelfde jubileumconcert, bracht ook nog € 350,- op. In de rubriek ‘Fotogalerij’ kunt u op de website www.joannesdedoper.nl de foto’s van deze 115e kerkenveiling bekijken. Jubileumconcert Vocalis 16 november Heeft u vrijdagavond 16 november al in uw agenda genoteerd? Dit jubileumconcert is gratis toegankelijk en zeer interactief want met uw mobiel kunt u o.a. meestemmen op de liederen die door Vocalis zullen worden gezongen. Noteer het in de agenda!

VROUWENAVOND 23 november NIET VERGETEN ! ! !


H. Joannes de Doper - Katwijk Vrijwillig afscheid In onze samenleving zijn er op allerlei terreinen vrijwilligers actief. Ze zijn onmisbaar en zonder hun inzet zou de samenleving minder goed functioneren en minder ‘warm’ zijn. Dit geldt ook voor de kerk in haar algemeenheid en onze parochiekern in het bijzonder. Wat het laatste betreft mogen we zeker niet klagen. Binnen onze parochiekern H. Joannes de Doper zetten velen zich op één of andere manier in, zodat onze parochiekern een levendige en actieve gemeenschap kan blijven waarin mensen God en elkaar kunnen blijven ontmoeten. Dit voorgaande schrijf ik als inleiding op het volgende. Na de viering van 23 september jongstleden hebben we ‘afscheid genomen’ van twee iconen binnen ons vrijwilligersbestand. Richard Hulmer en Gerard Winkel Groenendijk hebben zich als leden van de Technische Commissie gedurende een groot aantal jaren, respectievelijk 40 en 30 jaar, ingezet voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en het kerkhof. Al die jaren hebben zij een groot aantal uren van hun vrije tijd hieraan willen en kunnen besteden. Als dank voor hun inzet kregen zij uit handen van diaken Peter Winnubst de ‘Joannespenning’ met bijbehorende oorkonde en een fraai boeket bloemen uitgereikt. We vinden het jammer dat wij hun inbreng in de TC vanaf nu moeten missen, maar zijn er van overtuigd dat, indien nodig, wij altijd nog een beroep kunnen doen op hun uitgebreide expertise. Overigens, de Johannespenning is een nieuw ingesteld afscheidsgebaar voor een vrijwilliger die na 25 jaar stopt met zijn/haar werkzaamheden. Dit nadat hij/zij zich minimaal 25 jaar aantoonbaar breed heeft ingezet voor onze parochiekern. De zilveren penning werd ontworpen door Mieke Winnubst, waarvoor wij haar hartelijk willen bedanken. Namens de Beheercommissie en ongetwijfeld ook namens alle parochianen wil ik Richard en Gerard ook op deze wijze nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange belangeloze inzet binnen onze parochiekern Joannes de Doper. Leen de Best, voorzitter Beheercommissie

Nieuws van werkgroep Zuiderkruis Goed nieuws! Ons schoolboekenproject voor Malawi waar we € 10.000,- voor nodig hadden is versneld afgesloten. Na de Kerstmarkt van 2017 stond de teller op € 4.500,- en toen gebeurde het volgende… In april 2018 kregen wij een brief van een stichting in Katwijk die door een negatief kosten-batenplaatje op moest houden met haar activiteiten. Alle roerende en onroerende goederen van deze stichting werden te gelde gemaakt en het aldus verkregen bedrag zou verdeeld worden over een aantal organisaties in de gemeente Katwijk die instaan voor hulpverlening aan derden. Zo werd ook onze werkgroep verzocht om een doel naar voren te brengen en dat resulteerde in het ontvangen van het te kort komende bedrag van € 5.500,- voor ons schoolboekenproject. Een mooie financiële meevaller dus! Nieuw spaardoel Sinds kort hebben wij weer een nieuw spaardoel. In Malawi is men bezig met het project ‘Green Malata’. Dit project is in 2010 gestart met het doel kwetsbare jongeren (wezen, gehandicapten, jonge moeders etc.) een kans voor hun

toekomst te geven door hen te trainen in ondernemingsvaardigheden en indien mogelijk een eigen bedrijf te laten starten. Denk aan: bakker, tuinier, agrariër, kapster, coupeuse, etc. De exploitatie is in handen van het Children Fund Malawi met het bekende boegbeeld Margriet Sacrani. ‘Green Malata’ is inmiddels in Malawi en daarbuiten uitgegroeid tot een bijzonder geslaagd voorbeeldproject. Mevrouw Margriet Sacrani – in de volksmond de Zuster Theresa van Malawi - heeft de steun ingeroepen voor het volgende aan ‘Green Malata’ te verbinden project: Het Girls Only Gebouw, een apart beschermd gebouw voor tienermoeders die na hun zwangerschap niet terug durven of kunnen komen om hun opleiding af te maken. Zonder extra steun zou deze uiterst kwetsbare groep meiden in de prostitutie terechtkomen. In ‘Green Malata’ kunnen ze met goede begeleiding uitgroeien tot een groep trotse moeders met een voorbeeldfunctie. Onder verantwoordelijkheid van het Children Fund worden de gebouwen gerealiseerd op het terrein van ‘Green Malata’. De middelen voor dit gebouw zijn inmiddels gefinancierd. Margriet Sacrani roept onze hulp in voor de inrichting van het gebouw: bedden en kinderbedjes, meubels, tafels en stoelen, lesmateriaal, naaimachines, strijkplanken, strijkijzers, inrichting kappersafdeling, en ga zo maar door. Het benodigde bedrag hiervoor wordt geschat op € 15.000,-. Wij willen ons in gaan spannen om dit bedrag in 2½ tot 3 jaar bijeen te brengen met steun van onze parochianen, donateurs en andere begunstigers. Dankzij onze donateurs en de collecte van september hebben wij al een startbedrag van € 4.435,- in kas. Kerstmarkt en High Tea Wij hopen onze kas aan te kunnen vullen met de opbrengst van de komende Kerstmarkt op zondag 16 december. Zet u deze datum alvast in uw agenda? En in de maand maart staat weer een gezellige High Tea gepland. Mocht u ons willen helpen bij de voorbereidingen van deze activiteiten, aarzel dan niet om contact met een van ons te zoeken. Voor de Kerstmarkt kunnen wij bijvoorbeeld nog mensen gebruiken die creatieve kerstversierselen willen maken. En voor beide activiteiten zoeken wij nog mensen die een taart of andere lekkernijen willen bakken. Ook nieuwe prijzen voor onze loterij zijn nog van harte welkom, zoals ongebruikte spullen uit uw kerstpakket van vorig jaar of ongeopende verjaardagscadeaus. Samen gaan we het nieuwe spaardoel halen, daar zijn wij van overtuigd! Werkgroep ZuiderKruis: Kees, Margriet, Herman, Pauline, Maria, Ingrid

13


H. Joannes de Doper - Katwijk Allerzielen

Kinderwoorddienst

Ieder jaar opnieuw gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar, maar ook de overledenen van de jaren die achter ons liggen. Alle overledenen worden herdacht, niet alleen diegenen die bij onze kerk op het kerkhof liggen, maar ook diegenen waar ook ter wereld. We staan die avond stil bij het verdriet om onze dierbaren. Maar misschien mogen we ook wel in dankbaarheid achterom kijken, om de mooie herinneringen die we hebben aan onze liefsten. Om wat zij voor ons betekend hebben, wat zij in ons achter gelaten hebben. Mogen we met elkaar deze avond delen en elkaar steunen. We nodigen u van harte uit om vrijdag 2 november naar de gebedsviering te komen om 19.30 uur. Het koor Cantemus zal zijn medewerking verlenen.

Hallo allemaal, op 21 oktober hadden we dan eindelijk onze eerste echte kinderwoorddienst na de vakantie. Enorm gezellig dat jullie er weer waren. We hebben weer een mooi verhaal gelezen en daarna iets gemaakt. De tijd gaat altijd zo snel! Baal je ervan dat je 21 oktober gemist hebt? Op zondag 18 november zijn we er weer. Zorg dat je erbij bent!

Mede namens de bezoekersgroep, gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans

Nog even een leuk nieuwtje! Misschien heb je er al gebruik van gemaakt, dan is dit nieuwtje niet voor jou maar voor alle andere kids hier een belangrijk bericht. Tijdens de afgelopen gezinsviering hadden we mis-etui’s. In het etui zitten allemaal belangrijke spullen die je kunt gebruiken tijdens de kerkdienst. Houd het rooster in de gaten. Bij de volgende gezinsviering worden de mis-etui’s weer uitgedeeld! Tot snel, Marit, Linnsey en Isabel

Verkoop Quiltgroep ‘de Bonnette’ Onze jaarlijkse verkoop zal zijn op zaterdag 10 november van 10.00 – 14.30 uur in de ‘kleine Joannes’ Kerkstraat 68 Katwijk. Er zal aandacht zijn voor de kerstdagen maar natuurlijk is er meer. Leuke theemutsen en ook gewone mutsen voor de koude dagen. Leuke placemats, bussen voor oa. pennen - potloden – elastiekjes. Er is voor ieder wat wils. Terwijl ik dit schrijf is het nog steeds mooi nazomerweer maar de kou zal er ongetwijfeld aankomen. Wilt u zelf iets maken maar heeft u nog geen idee of een mooie stof kom gerust kijken. We hebben ook handwerkbladen en mooie stofjes voor de verkoop. U kunt onder het genot van koffie of thee, en natuurlijk iets lekkers, rustig iets uitzoeken. De opbrengst is zoals u gewend bent ook dit jaar voor een goed doel. Er is gekozen voor de ouderen in het armste land van Europa, Moldavië. Omroep Max zet zich er voor in met oa. waterproject Stefanesti. Er leven daar 267 ouderen die geen aansluiting hebben voor stromend water. Met een pensioentje van € 47,- kunnen zij geen aansluiting van € 424,- en een gootsteen betalen. Soms moeten zij een uur lopen om een emmer water te halen. Zo kunnen wij met onze verkoop een kleine bijdrage leveren voor het waterproject. Graag zien we u op zaterdag 10 november in de ‘kleine JOANNES’.

Ibolyka Meyer

14

Foto: Gerard Rodewijk

Misdienaarsuitje. Zondag 9 september zijn we weer met z’n allen op misdienaarsuitje geweest. Alleen kapelaan Boris kon er helaas niet bij zijn. Dit keer hebben we meerdere dingen gedaan, alles op de fiets. Eerst zijn we naar Corpus gegaan. Hier zijn we begonnen in de knie en via de darmen, de bloedvaten en het oog in de hersenen terecht gekomen. Zo hebben we de hele mens van binnen gezien. Op weg terug naar beneden hebben we allerlei testjes gedaan om te kijken hoe het met de gezondheid is. Helaas was er toch nog te weinig tijd om alles te doen. Daarna zijn we verder gegaan op de fiets richting de bowlingbanen in de Stevenshof. Hier hebben we op drie banen tegen elkaar gebowld, de één met bumpers, de ander zonder. Uiteindelijk was Verona, met 131 punten in de eerste ronde, de beste van ons allemaal. Tot slot hebben we hier nog een hapje gegeten en werd het tijd om weer terug te fietsen naar de kerk. Al met al weer een zeer geslaagde dag. Het blijft bijzonder om te zien hoe kinderen die altijd netjes en stil voorin de kerk zitten zo gezellig en druk kunnen zijn met elkaar. Het is echt een leuke club zo samen. We prijzen ons zeer gelukkig dat we dit hebben kunnen doen met het geld wat u gedoneerd heeft. Heel hartelijk bedankt!


H. Joannes de Doper - Katwijk

KNAPPE PRESTATIE De Vrolijke Noot haalde € 2.306,15 op voor de TV actie voor Sulawesi. Op TV zongen zij een lied met een op de aktie aangepaste tekst, samen met álle kinderen van basisschool De Horizon.

Isabella Theodora Richarda van Rijn – Ruigrok, echtgenote van A.L.M. van Rijn. Geboren 29 maart 1938 en overleden 13 september 2018. De overledene is begraven op 19 september op onze begraafplaats. Bron: pixabay.com

Fhlippus Theodorus Hoogkamer, echtgenoot van Ria Hoogkamer – Walkers. Geboren 18 oktober 1935 en overleden 20 september 2018. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op 26 september in de Boerhaave aula van het crematorium Rhijnhof te Leiden. Elisabeth Anna Knijnenburg – Oudshoorn, weduwe van Theodorus Cornelis Knijnenburg. Geboren op 28 april 1924 en op 24 september overleden. Donderdag 27 september was de uitvaartdienst hier in de kerk, waarna zij begraven werd op de Algemene Begraafplaats Duinrust in Katwijk.

Doopsel Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, of wanneer u zelf gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met de vermelding doopsel. U zult dan in contact worden gebracht met onze diaken. Door het DOOPSEL werden in onze parochiekerngemeenschap opgenomen: Seth, zoon van Jeffrey en Liesbeth Epke. Broertje van Noah, Ankerplaats te Katwijk aan Zee.

Dirk Johannes Nota, echtgenoot van Bertha Nota – Visscher. Geboren 28 maart 1927 en overleden 5 oktober 2018. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 12 oktober in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest, waarna de crematie in stilte heeft plaatsgevonden.

Kerkvervoer

DONDERDAGAVOND 15 NOVEMBER JOANNES DE DOPER KERK 17.00 uur tot 20.00 uur wij zorgen voor het eten en de popcorn! BE THERE! Aanmelden kan via een appje naar Marloes Jongeneel 06 43725599 of een belletje! (toegang vanaf 14 jaar)

Klaverjassen!! maandag 26 november aanvang : 19.45 uur Kleine JOANNES

Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071 403 3388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts. Tel.: 071 401 4179 of 06 1281 2203. Erna Geurts

Bericht van Sam’s kledingactie. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze actie. Dit bericht ontving ik van Sam’s kledingactie: Er is 690 kilo aan kleding en schoenen gebracht. Daarmee kunnen weer veel mensen hoop op een betere toekomst krijgen in de vorm van verschillende voorzieningen. Nogmaals dank en we hopen dat u ons niet vergeet in het voorjaar! Team van Sam’s kledingactie.

VRIJDAG 23 NOVEMBER Vrouwenavond Om 19.30 uur openen we de deuren van de Kleine JOANNES Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 22.15 uur. (tijdens de avond is er een collecte) Opgeven kan tot en met vrijdag 16 november door een mail te sturen naar marloes.jongeneel@xs4all.nl of een belletje naar Marloes op 06-4372 5599

15


Liturgische Agenda van za. 27 oktober t/m zo. 2 december 2018 betekenis kleurcode: zie Collecteschema

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

za.

27-okt

19.00 EV

pastoor Hagen

zo.

28-okt 30e Zondag door het jaar

09.30 EV

kapelaan Plavčić / Cantemus

11.00 EV

pater Magnin / KWD / crèche / cantor

pastoor Hagen / gezinsviering / crèche / cantor-organist 13.00 WGV Doopviering 11.00 EV

20.15 WGV Rozenkrans / gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić 19.00 EV

ma. 29-okt di. 30-okt

11.40 WGV Rozenkrans & pastoor Hagen Med. Mariaviering / Aanb. Allerheiligste / gbl Noordermeer gbl Günther 09.00 WGV Rozenkrans voor de vrede/ 19.00 EV kapelaan Plavčić / gbl Noordermeer samenzang / viering Allerheiligen

wo. 31-okt

pater Magnin / Mariamaand

09.00 EV 19.00 WGV

do. 1-nov Allerheiligen

vr.

2-nov Allerzielen

za.

3-nov

19.30 WGV Allerzielenviering / gbl Noordermeer / Cantemus / koffiedrinken kl. JOANNES geen viering 19.00 EV

zo.

4-nov 31e Zondag door het jaar

09.30 EV

19.30 WGV

ma. 5-nov di. 6-nov Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken wo. 7-nov H. Willibrordus, patroon

09.00 EV

kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / Vocalis / voedselmanden

kapelaan Plavčić

11.00 EV

Allerzielenviering / diaken Winnubst / Schola

09.30 EV pastoor Hagen & pw Gudde /

organist / Seniorenviering / ziekenzalving 19.00 OCV gbl Klaasesz & ds Boter / Foreschate 19.30 WGV Allerzielenviering / pw Gudde / Dameskoor

pastoor Hagen kapelaan Plavčić / Dameskoor / KWD / crèche voedselmanden

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche / Laurentiuskoor / voedselmand / Wereldwinkel

09.00 EV kapelaan Plavčić

19.00 EV pastoor Hagen

11.40 WGV Rozenkrans &

15.30 OCV pw Gudde & ds Peper /

Aanb. Allerheiligste / gbl Günther

Nederlandse kerkprovincie

cantor-organist / Adegeest

19.00 WGV Actueel Avondgeb./pw Gudde/

cantor-organist 09.00 EV pater Bouman

do. 8-nov vr. 9-nov

16.30 EV

za.

10-nov

19.00 EV

zo.

11-nov 32e Zondag door het jaar

09.30 EV

ma. 12-nov di. 13-nov wo. 14-nov

kapelaan Plavčić / De Wilbert kapelaan Plavčić / cantor pastoor Hagen / Cantemus

09.00 EV pastoor Hagen

19.00 WGV Vesperviering /

pw Gudde / Schola

11.00 EV kapelaan Plavčić / KWD / crèche / KWD / crèche Gemengd Koor Laurentiuskoor / zie St. Willibrordus: Kleuterkerk 11.30u zie St. Willibrordus:Kleuterkerk 11.30u zie St. Willibrordus: Kleuterkerk 11.30u

09.00 EV

pastoor Hagen

11.00 EV pastoor Hagen /

09.00 EV pastoor Hagen 11.40 WGV Rozenkrans &

19.00 EV kapelaan Plavčić

Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić

do. 15-nov vr. 16-nov za.

17-nov

zo.

18-nov 33e Zondag door het jaar

ma. 19-nov di. 20-nov wo. 21-nov

19.00 EV kapelaan Plavčić / 19.00 WGV Taizé-viering / gbl Noordermeer cantor 09.30 EV 11.00 EV pater Bouman & kapelaan Plavčić / KWD / Vocalis / diaken Winnubst / koffiedrinken kl. JOANNES KWD / Schola / crèche

09.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV pastoor Hagen 11.40 WGV Rozenkrans &

09.00 EV mgr Van Luyn

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche / Laurentiuskoor /

19.00 EV kapelaan Plavčić 15.00 WGV pw Gudde / Foreschate

Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić

do. 22-nov vr. 23-nov za. zo.

24-nov 25-nov Christus Koning

ma. 26-nov di. 27-nov wo. 28-nov

19.00 EV 09.30 EV

pastoor Hagen / cantor 11.00 EV pastoor Hagen / Cantemus / koffiedrinken kl. JOANNES

10.30 EV 09.00 EV

kap. Plavčić / Overduin pastoor Hagen

do. 29-nov vr. 30-nov H. Andreas, apostel za. zo.

1-dec 2-dec

09.00 EV

geen viering

1e Zondag van de Advent

Legenda:

20.15 WGV 09.00 EV 11.40 WGV

09.30 EV

09.00 EV

11.00 EV pastoor Hagen / KWD / crèche / samenzang Rozenkrans / gbl Günther 19.00 EV kapelaan Plavčić Rozenkrans & Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV pastoor Hagen

pastoor Hagen

kapelaan Plavčić / KWD / crèche / Laurentiuskoor / pastoor Hagen

kapelaan Plavčić

19.00 EV pastoor Hagen 11.00 EV kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / gezinsviering / De Vrolijke Noot / koffiedrinken kl. JOANNES

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / KWD / crèche / Dameskoor / voedselmanden

pastoor Hagen / KWD / crèche / Dameskoor / voedselmand / Wereldwinkel 19.00 WGV Advent Carol Evensong 11.00 EV

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

16


Liturgische Agenda van za. 27 oktober t/m zo. 2 december 2018 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

zie St. Jozef: 19.00u 11.00 EV 17.00 EV

kapelaan Plavčić / Dameskoor / koffiedrinken Franstalige parochie

19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang-cantor 09.30 EV mgr Van Luyn / samenzang-cantor

09.00 EV

09.00 EV pastoor Hagen 19.30 WGV diaken Brink / Dameskoor /

herdenking overledenen / na afloop zegening graven zie Sint Willibrordus: 19.00u 11.00 EV

pater Spruijt & daken Brink / samenzang

17.00 EV

Franstalige parochie

10.30 EV

kapelaan Plavčić / Kerkehout

09.30 EV

19.00 WGV pastoor Hagen /

Magn. Cantorij / herdenking overledenen zie Sint Willibrordus: 19.00u pater Peters / Magn. Cantorij / koffiedrinken

kapelaan Plavčić

wo. 31-okt

19.00 EV

mgr Van Luyn & pastoor Hagen & diaken Brink / samenzang / viering Allerheiligen

do. 1-nov

10.00 EV kapelaan Plavčić / Sophiekehuis 19.00 WGV kapelaan Plavčić / Pro Deo /

herdenking overledenen / na afloop zegening graven 19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang 09.30 EV pastoor Hagen & diaken Brink / KWD, thema: de Liefde / Pro Deo / koffiedrinken

pastoor Hagen

09.00 EV kapelaan Plavčić

Franstalige parochie mgr Van Luyn / samenzang zie St. Willibrordus: Kleuterkerk 11.30u

09.15 EV 11.00 EV

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang 09.30 EV kapelaan Plavčić / Magn. Cantorij

zie St. Willibrordus: Kleuterkerk 11.30u 09.00 EV

10.30 EV

09.00 EV

11.00 EV 17.00 EV

09.30 EV

pater Spruijt & gbl Elshout / cantor-samenzang

kapelaan Plavčić

pastoor Hagen 19.45 tot

zie Sint Willibrordus: 19.00u

kapelaan Plavčić & diaken Brink / 09.30 EV mgr Van Luyn & diaken Brink / samenzang Joly Cantare Franstalige parochie 09.00 EV

20.00u: Rozenkransgebed 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 20.00 tot 19.00 EV pastoor Hagen / samenzang 09.30 EV pastoor Hagen / Pro Deo / koffiedrinken

kapelaan Plavčić 09.00 EV

09.00 EV mgr Van Luyn 09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 19.00 EV pater Mathew & diaken Winnubst / 09.30 EV Dameskoor / koffiedrinken 17.00 EV Franstalige parochie 11.00 EV

09.00 EV

kapelaan Plavčić / samenzang père Pierrot & diaken Winnubst / Magn. Cantorij

pastoor Hagen

10.30 EV kapelaan Plavčić / Huize Willibrord 19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV kapelaan Plavčić / cantor-samenzang

mgr Van Luyn 09.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV mgr Van Luyn 09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u pater Bouman & diaken Brink / samenzang 17.00 EV Franstalige parochie 11.00 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u pater Peters / Magn. Cantorij / koffiedrinken

09.30 EV

COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

weekend 27 okt. - 28 okt. weekend 3 nov. - 4 nov. weekend 10 nov. - 11 nov. weekend 17 nov. - 18 nov. weekend 24 nov. - 25 nov. weekend 1 dec. - 2 dec.

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

2-nov

za. 3-nov zo. 4-nov

wo. 7-nov

do. 8-nov vr. 9-nov za. 10-nov zo. 11-nov

11.30 WGV Kleuterkerk, thema; St. Maarten

09.00 EV

09.00 EV kapelaan Plavčić

zie Sint Willibrordus: 19.00u

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u

mgr Van Luyn

pastor Versteegen / Johannahuis

vr.

ma. 5-nov di. 6-nov 09.00 EV

zie St. Jozef: 19.00u

zo. 28-okt

09.00 EV

09.00 EV pastoor Hagen

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

za. 27-okt

ma. 29-okt di. 30-okt

zie Sint Willibrordus: 19.00u

09.30 EV

pastoor Hagen / cantor-samenzang

pastoor Hagen

viering om 09.00u vervalt

zie Sint Willibrordus: 19.00u

zie St. Jozef: 19.00u

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

ma. 12-nov di. 13-nov wo. 14-nov do. 15-nov vr. 16-nov za. 17-nov zo. 18-nov

ma. 19-nov di. 20-nov wo. 21-nov do. 22-nov vr. 23-nov za. 24-nov zo. 25-nov

ma. 26-nov di. 27-nov wo. 28-nov do. 29-nov

vr. 30-nov 19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste za. 1-dec 19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang 09.30 EV zo. 2-dec pastoor Hagen & diaken Brink / KWD, thema: voorbereiding Kerstmis / Pro Deo / koffiedrinken

bestemming deurcollecte of 2e collecte Zondag voor de oecumene Nationale Jongerencollecte Bisschoppelijke Adventsactie

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Familieberichten Overleden Op 5 oktober overleed Dirk Johannes Nota, echtgenoot van Bertha Nota – Visscher, geboren op 28 maart 1927. Zijn uitvaart vond plaats op 12 oktober in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest, waarna hij in stilte is gecremeerd. Moge deze lieve dode rusten in Gods licht en vrede.

In 690 kwam Willibrord aan land bij de toenmalige monding van de Rijn waar tegenwoordig Katwijk ligt. Samen met twaalf gezellen zette hij zich in voor de verspreiding van het christendom in het toenmalige Friesland. Van daar uit bezocht hij een groot eilandengebied dat zich uitstrekt van de Lauwerszee tot België en zelfs tot Luxemburg toe. Hij preekte vooral in gebieden die door de Franken waren veroverd.

De Heilige Willibrordus naamdag 7 november

Het bekeren van de Friese heidenen was geen eenvoudige zaak. Willibrord zocht hulp bij de Frankische hofmeier en bij de paus in Rome. De paus benoemde hem als gevolg daarvan tot aartsbisschop van de Friezen. In 696 vestigde Willibrord zich in Utrecht. Daar herbouwde hij de door de Friezen verwoeste kerken en gaf hij opdracht tot de stichting van een nieuwe kerk die hij wijdde aan Sint Salvator, dat wil zeggen Christus. Vanuit Utrecht trokken vervolgens missionarissen, onder leiding van Willibrord, Friesland in. Met succes, want

Willibrord, ook wel Willibrordus of Wilbert genoemd, werd ongeveer 658 na Christus geboren in het Engelse koninkrijk Northumbrië en overleed op 7 november 739. Hij was bisschop en werd ook wel de ‘apostel der Friezen' genoemd, hij was de eerste ware geloofsverkondiger in Nederland. Willibrord werd op 4-jarige leeftijd door zijn ouders als oblaat aan het naburige klooster Ripon toevertrouwd. Op zijn vijftiende legde Willibrord de intredinggelofte bij het klooster af en kreeg hij het monnikshabijt en de tonsuur. Willibrord ervoer sterk de wens, op pelgrimstocht te gaan om het Christelijke geloof te verkondigen en te verspreiden. Ook wel het hebben van ‘de geest van peregrinatio’ genoemd, de mystieke wens om het aardse thuis te verruilen voor de bekering van heidense volkeren. Vanuit deze geest ging hij op weg.

18

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-244345 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature E-mail: Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

aan het einde van Willibrords leven was het Christendom aan de winnende hand. Willibrord is 81 jaar oud geworden. Willibrord wordt afgebeeld als bisschop (tabberd, staf en mijter) vaak met een kerkmodel van de Utrechtse dom, de Sint-Maartensdom bij zich. Daarnaast wordt hij ook regelmatig met een wijnvat afgebeeld, waar hij zijn staf insteekt. Dit als verwijzing naar het wonder van het wijnvat dat vulde, nadat hij zijn staf erin had neergezet. Zijn voorspraak kan worden ingeroepen bij epilepsie en aanverwante ziekten. Hij is patroon van de Nederlandse kerkprovincie (sinds 1939), van het bisdom Haarlem en het aartsbisdom Utrecht. Op zondag 4 november mogen wij in onze parochiekern zijn naamdag vieren in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest. Ik hoop velen van u op deze feestdag te ontmoeten. Diaken Peter Winnubst

Sinterklaasactie Sinds 2013 organiseren wij een Sinterklaasactie voor kinderen van gezinnen die geen Sinterklaascadeautjes van hun ouders kunnen krijgen omdat die daar geen financiën voor hebben. Via de Voedselbank, SchuldHulpMaatje, Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus kunnen ouders/verzorgers hun kind (eren) bij ons opgeven.Tegelijkertijd vragen wij via de kerken en christelijke studentenverenigingen mensen om een Sinterklaascadeautje te kopen.

H. Willibrordkerk Oegstgeest, foto: EvL

Zie www.VoorElkaarLeiden.nl (kies Serve the City) voor meer informatie.


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Allerzielen Katholieken vieren op 2 november Allerzielen, daags na Allerheiligen. Ook protestanten gedenken hun dierbare overledenen, dit jaar op zondag 4 november. Dominee Aart Verburg schreef daarover een stuk voor het Oegstgeester Kerkblad (OKe) waarin ik u graag laat delen. Els van Leuken Gedachtenis van de overledenen; 'Heremetijd' In de gedachtenisdienst op 4 november a.s. (Allerzielen) voor hen die zijn overleden tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018 zijn er weer veel namen te noemen. In onze gemeente is het zo dat de predikanten mensen begeleiden in de fase voor, rond en na het overlijden. Soms is er tijd om met iemand, samen met de mensen die dicht om hem of haar heen staan, naar het afscheid toe te leven. Soms komt de dood plotseling of ben je als predikant niet op de hoogte van het aanstaande levenseinde. Als iemand is overleden moet er dan ineens heel veel gebeuren. Een begrafenisondernemer moet worden ingeschakeld en het afscheid moet worden gepland. Wordt het een dienst in de kerk? En zo ja, hoe noemen we die dan? Afscheidsdienst, of dankdienst voor het leven of dienst van Woord en Gebed. Met de aanduiding van de dienst kan de naaste omgeving al veel uitdrukken van hoe die het afscheid beleeft. Als de regeldingen klaar zijn komt voor mij het ‘mooiste’ onderdeel: waar zal het over gaan bij het afscheid. Van ‘wie’ nemen jullie afscheid, wie was zij of hij voor jullie? Dan kom je, als het goed is, van herinneringen ophalen en anekdotes vertellen tot ‘gedenken’. Gedenken heeft te maken met hoe je iemand wilt bewaren, hoe iemand je bij zal (of mag) blijven. Dan komt ook het geloof ter sprake. Wat betekende het geloof voor de overledene, en wat betekent het voor de nabestaanden. Wat betekent het voor ons als we zeggen dat God ons bewaart? Uit die gesprekken komen meestal wel een paar sleutelwoorden die helpen om de verdieping onder de verhalen en indrukken die mensen van elkaar hebben, te vinden. Iemand had in de laatste gesprekken

Icoon priorij St. Odiliënberg, Petrus leidt gelovigen naar de hemel

nog met passie gesproken over zijn werk, zeg maar over zijn missie op zijn vakgebied. Maar ook over zijn spijt dat hij te weinig tijd had (kunnen) besteden aan de opvoeding van zijn kinderen. En zo kwamen er meer thema’s aan de orde. Over geloof was hij niet uitgesproken in de zin van duidelijke ideeën, maar hij leefde wel met de overtuiging dat geloof te maken had met kracht die je ontvangt. Na zijn overlijden vertelde zijn vrouw dat hij als student voor zijn christelijke studentenvereniging eens een lustrum had georganiseerd over studeren en over verantwoordelijkheid dragen, over midden in het leven staan en iets willen bijdragen aan het leven, verschil willen maken… En dat dat ook wel te maken had met hoe hij over het geloof dacht. Hij had voor het lustrum het thema: ‘Heremetijd’ verzonnen.

Gedachtenisviering gebeurt op het snijvlak van tijd en eeuwigheid. Er waren veel uitvaarten het afgelopen jaar. Er is altijd verdriet, groot verdriet soms. Maar er was ook veel troost, veel lieve mensen om andere lieve mensen heen, en vooral veel lagen. En de laag van het geloof, voor tijd en eeuwigheid, bleek vaak een dragende laag te zijn, grond waarop je als mens ‘op kunt staan’. Met de meest betrokkenen mee mogen lopen in zo’n moeilijke tijd ervaar ik als heel kostbare tijd. Ds. Aart Verburg

Activiteiten

Viering Allerheiligen Donderdag 1 november, 19.00 uur Viering Allerzielen Vrijdag 2 november, 19.30 uur, met kerkhofgang en koffie na afloop Het werd een sleutelwoord. Dit leven Allerzielenconcert door Cappella pro is ‘mijn tijd’, maar er was het besef dat Cantibus (zie Groene Boekje) die tijd ‘geschonken’ was. Verwonde- Zaterdag 3 november, 20.15 uur ring over het feit dat je tijd krijgt om iets te betekenen… En het kon ook iets van Willibrordzondag spijt uitdrukken, van achteraf consta- Zondag 4 november teren dat er toch niet genoeg tijd was Inzameling voedselbank geweest voor (ook) belangrijke dingen. Weekend van 3 en 4 november Ach, Heremijntijd… En Heremijntijd ging over de dankbaarheid voor wat er Schrijven voor Amnesty Intern. in zijn levenstijd allemaal was geweest Maandag 5 november, van 14.00-16.00 aan liefde en geluk, aan schoonheid uur in de pastorie en genieten, aan inzet en resultaat. En Augustinus thema-avond: Henri op den duur ging het door elkaar lopen: Nouwen Here, mijn tijd, uw tijd…over de gren- Woensdag 14 november, 20.00 uur Pastorie H. Willibrordkerk zen van onze tijden heen.

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-Klück e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda Maandag 20.00 uur Dinsdag 10.00 uur Dinsdag 14.00 uur Woensdag 10.15 uur 20.00 uur Donderdag 09.30 uur Donderdag 19.30 uur Zaterdag 16.00 uur Zondag

Maandag 11.00 uur Donderdag 20.15 uur Zondag 20.00 uur 20.00 uur Maandag 20.00 uur Zondag Maandag 20.00 uur Woensdag 19.30 uur Donderdag 15.00 uur

20

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Familieberichten 29 oktober en 26 november Samenscholen: In Beeld (De Werf) 30 oktober, 6 en 13 november Samenscholen Maria, vrouw van geloof (Huize Bijdorp) 30 oktober en 26 november Leesgespreksgroep Laurentius (Pastorie) 31 oktober en 28 november Samenscholen: Op woensdagmorgen (De Werf) Samenscholen: Mediatief schilderen (De Werf) 1 november Seniorenviering Allerheiligen (HL kerk) 1 en 15 november Christelijke meditatie (Pluspunt) 3 , 10, 17 en 24 november Christelijke meditatie (Bondsgebouw) 4 november Collecte Zondag van de Oecumene Voedselbank Wereldwinkel 5 november Liturgisch Bijbellezen (Pastorie) 8 en 27 november Samenscholen: Bruggenbouwers (Hofvliet 150) 11 november Samenscholen: Spiritueel Café (Kruispunt) Orgelconcert (HL kerk) 12 november Samenscholen: Het Paulus Labyrint (Bij een van de deelnemers thuis) 18 november Nationale Jongerencollecte 19 november Vergadering Suurgroep Liturgie (Pastorie) 21 november Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie) 29 november Samenscholen: Bijbelkring op donderdagmiddag

Dopeling Op zondag 28 oktober wordt gedoopt: Thijs Kleiberg, zoon van Tom en Marjolein Kleiberg. Dat hij binnen onze geloofsgemeenschap mag uitgroeien tot een blij en betrokken christenmens. Overledenen Op dinsdag 25 september is overleden Marinus Albertus van Engelen op de leeftijd van 88 jaar.Samen met zijn vrouw Jopie had hij jaren een café op de Molenlaan. Hij was een trouwe parochiaan van De Moeder Godskerk. Ook was hij een aimabele man, die goed was voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. De laatste jaren woonden ze met veel plezier in de Merelhof. De uitvaart was op zaterdag 29 september in de H. Laurentiuskerk, waarna de crematie plaatsvond op Rhijnhof. Op vrijdag 28 september overleed Willibrordus Drieman in de leeftijd van 89 jaar. Hij was een bijzonder lieve, open man, een mens met humor en creativiteit. Hij was dankbaar voor de mensen om hem heen. Hij woonde in de Offenbachlaan. Zijn uitvaart was op woensdag 3 oktober in de H. Laurentiuskerk, met begrafenis op het parochiekerkhof. Wij hebben met liefde, dankbaarheid en vertrouwen afscheid genomen. Op vrijdag 5 oktober overleed Anna Geertruida Adriana Hillenaar–Hogervorst. Annie Hillenaar woonde al zestig jaar aan de Oranjeboomstraat. Zij was een zorgzame moeder. In 2013 verloor zij haar man Aad Hillenaar. Zij was een zelfstandige vrouw die veel vrijwilligerswerk heeft gedaan. Ze had humor en een duidelijke eigen wil. Haar overlijden kwam onverwacht snel. Annie Hillenaar is 86 jaar geworden. Haar uitvaart was op vrijdag 12 oktober in de H. Laurentiuskerk. Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Overledenen van 1 september 2017 t/m 2 september 2018 Harry Borst Tom Huijvenaar Joke van der Peet Wim de Jong Vera de Wolf–Nooteboom Josephina van Vliet–Verheul Paula Koree–Tervooren Margaretha Warmerdam–Balfoort Corry Luiken–Bak Pancra Pieterse–van Gaalen Tinie van den Berg–Goeman An Timmerman–Boks Hubert Beckers Truus Brussee–van den Berg Antoon van Meel Jan Beekmans Riet Snelderwaard–van Paassen Jan Blom Adrianus Zwaan Theodora Verhulst–Lenferink Johanna Bancken–van den Berg Maria Colléé–Kerckhoff Albertina Onderwater–Kortman Anton Šakič Frederik Lempers Francisca van der Steen–van Putten Catharina Kriek–de Haas Johannes Pieterse Theodorus van der Hulst Gerardus van der Meer Hendericus Niersman Catharina Kolks–Jansen Maria Zonneveld–Spigt

chianen die in het afgelopen jaar zijn overleden zullen worden genoemd, waarbij een kaarsje wordt aangestoken. Hun nabestaanden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging gehad. De viering eindigt met een processie, met lichtjes naar het met fakkels verlichte kerkhof, waar de graven met wijwater worden besprenkeld, en waar we de lichtjes op de graven plaatsen. Iedereen is van harte welkom! Na afloop is er koffie/thee in het Bondsgebouw. Dirk Gudde.

Werkgroep Eerste Communie neemt afscheid en wie volgen hen op?

Tilly ten Thije, Janny van der Lem, Ida Tan en José Klaasesz Heel veel kinderen hebben zich de afgelopen jaren voorbereid op de Eerste H Communie. De laatste jaren onder de bezielende leiding van Ida Tan, José Klaasesz, Janny van der Lem en Tilly ten Thije. Na ruim 17 jaar nemen zij afscheid. Met veel plezier en toewijding hebben zij de kinderen begeleid, zodat ze naast de volwassenen kunnen deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Wij bedanken hen voor hun jarenlange inzet! Het goede nieuws is dat zij worden opgevolgd door twee enthousiaste parochianen: Freek van Krevel en Albert Deuzeman. Voor sommigen van u geen onbekenden. Zij zijn actief op zondagochtend bij de Kinderwoorddienst in onze parochiekern. Ze kunnen nog wel wat helpende handen gebruiken. Vooral als u creatief bent. Hebt u interesse? Neemt u dan contact op met het Kerkelijk Bureau: 071-561 2508 of met Freek van Krevel: 06-5086 8591 of stuur een email naar: krevel@gmail.com

2 november 19.30 uur: Viering van Allerzielen Graag herinneren we nog een keer aan de viering van Allerzielen, op 2 november om 19.30 uur in de H. Laurentiuskerk. In deze viering, met zang van het Dameskoor, gaat pastoraal werker Dirk Gudde voor. De namen van de paro-

Albert Deuzeman en Freek van Krevel

21


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Nieuw beeld in Sacramentsaltaar H. Laurentiuskerk?

Het zal menig kerkganger nauwelijks zijn opgevallen maar sinds een half jaar is in het Sacramentsaltaar van de H. Laurentiuskerk een beeld zichtbaar boven de deuren van het tabernakel. Het stelt Christus voor met in zijn linkerhand een kelk, een verwijzing naar het Sacrament van de Eucharistie. Dit beeld was altijd al aanwezig, maar was tot dan toe niet zichtbaar. Het staat opgesteld op een soort van draaiplateau, ook wel expositietroon genaamd. Wanneer dit plateau een kwartslag wordt gedraaid, wordt achter het beeld een kruis zichtbaar, bedoeld voor Hoogfeesten. Als het weer een kwartslag wordt gedraaid komt een fraai gordijn te voorschijn bedoeld als achtergrond voor een monstrans. Wanneer het tenslotte weer een kwartslag wordt gedraaid, wordt een open plek zichtbaar waarop een rooster staat afgebeeld, een verwijzing naar het attribuut van de H. Laurentius. Voor dit gordijn kan een beeld van Laurentius worden opgesteld. Tijdens de Eucharistieviering staat echter het Sacrament van de Eucharistie centraal en niet de verering van een heilige, of van een monstrans. Daarom is tijdens Eucharistievieringen voortaan het beeld van Christus met kelk zichtbaar of bij feesten het kruisbeeld.

Orgelconcert 11 november: Oorlog en Vrede Het laatste concert van 2018 dat de Stichting Laurentius Orgelconcerten zondag 11 november a.s. organiseert, valt op een historische datum. Die dag om 11 uur is het precies honderd jaar geleden dat er een eind kwam aan de verwoestende slachtingen van de Eerste Wereldoorlog. Deze eerste oorlog op industriële schaal kostte miljoenen mensen het leven. Een hele generatie jongemannen eindigde in de loopgraven van Vlaanderens velden.

Het programma van het concert op 11 november heeft zich door dit historische feit laten inspireren. Het wil op zich geen

22

officiële herdenking zijn, maar met het Howells Requiem sluiten we er wel op aan. Herbert Howells (1892-1983) hoort tot de generatie van de Eerste Wereldoorlog. Hij leed aan de ziekte van Graves en werd daardoor ongeschikt verklaard voor de militaire dienst. Dat neemt niet weg dat Howells volop getuige was van wat zijn leeftijdsgenoten overkwam en hoe alles in de geschiedenis doorwerkte naar een Tweede Wereldoorlog toe. Daarbij overkwam hem in 1937 de dood van zijn zoon Edward. Dit alles werd de voedingsbodem voor zijn Requiem. Daarbij kiest hij niet voor de traditionele orde van de katholieke requiemmis. De psalmen 23 en 121 vormen de kern waaromheen kortere delen zijn gecomponeerd. Op het programma staan ook het 'Wie liegt der Stadt so wüst' van R. Mauresbergen en het 'In Memoriam 4 M' van Eleanor Daley. Het concert wordt verzorgd door het Haagse koor Quod Libet o.l.v. Enrico Ruggieri. Herman Lodder verzorgt enkele orgelwerken en er worden een paar gedichten van de 'verloren generatie' voorgedragen. In het oorspronkelijke Engels en in een Nederlandse vertaling van Tom Lanoye zoals die verschenen is in de bundel 'Niemandsland'. U bent van harte welkom bij dit concert in de H. Laurentiuskerk van Voorschoten, Leidseweg 98. Het concert begint om 20.00 uur en heeft een korte pauze om de benen wat te strekken. De toegang is vrij, maar aan het eind is er wel een collecte om de onkosten te dekken.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Advent Carol Service

Donkerder en kouder Donkerder en kouder worden weer de dagen je hoort in de buurt weer de mensen hakken en zagen Blokken hout voor in de open haard die dan weer zijn warmte als een deken om je heen slaat Ook de natuur doet van zich spreken de bomen verliezen hun bladeren en de wind laat oude takjes breken

Het lijkt nog ver weg, maar voordat we het weten is de adventsperiode weer aangebroken. Al vele jaren organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken in deze periode de Advent Carol Service. Een prachtige viering met veel meest Engelstalige adventsliederen, gezongen door de Leidse Cantorij, onder leiding van Hans Brons. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Willem de Boer van de Protestantse Gemeente Voorschoten en Dirk Gudde, pastoraal werker. U bent van harte welkom om te komen, en uw vrienden, kennissen, buren… mee te nemen.

Nu moet je tijdens het rusten van een wandeling door het bos zitten op mooi gekleurde bladeren in plaats van op het groene mos En als je dan weer bent thuisgekomen lekker voor die open haard zitten en even helemaal weg dromen

Deze bijzondere viering vindt plaats op zondag 2 december om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk. De toegang is gratis. Er is een collecte om de onkosten te dekken. Dirk Gudde.

Laurentiuspenning Vanwege de jubileumactiviteiten heeft de Pastoraatgroep besloten het uitreiken van de Laurentiuspenning uit te stellen tot 6 januari, de eerste zondag van het nieuwe jaar. We zullen op die ochtend na de viering een feestelijke koffiebijeenkomst hebben waarbij we elkaar Zalig Nieuwjaar kunnen wensen en de gedecoreerde(n) kunnen feliciteren. Noteert u het alvast in uw agenda? De Pastoraatgroep houdt zich aanbevolen voor suggesties voor te decoreren parochianen.

'Der Mond ist aufgegangen'

Op zaterdagavond 3 november 2018 staat een bijzonder concert gepland, dat verzorgd wordt door Vox Clara samen met het Voorschotens Kamerkoor. Gedurende deze avond zingen beide koren samen over verlangen en romantiek: het belooft een bijzonder avondconcert in het maanlicht te worden. Locatie: Het Kruispunt (Schoolstraat 2, tegenover Albert Dirk Gudde. Heijn). Aanvang: 20.00 uur. Entreeprijs via de voorverkoop € 12,50, bij de kassa € 15,00. 1 november: Seniorenviering met Jeugd onder 18 jaar gratis. Vanaf heden kunt u kaarten Ziekenzalving bestellen via onderstaande adressen: info@voxclara.nl of Op donderdag 1 november om 9.30 uur is er in de H. info@voorschotenskamerkoor.nl (tel. 071-5616651 of Laurentiuskerk een Seniorenviering. We vieren Allerheili- 06-81934613). gen. In deze viering wordt ook de Ziekenzalving gegeven aan degenen die zich daarvoor aangemeld hebben. Na de Bij klachten over de verzending van De Augustinus in viering is er koffie/thee in het Bondsgebouw. Wanneer u Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071 niet in de gelegenheid bent zelfstandig naar deze viering te 561 22 08 of e-mail: c.zwaard@planet.nl komen, neem dan contact op met mevrouw W. Langeveld - tel. 071-5613639 – die dan vervoer voor u zal regelen. Kopij Graag tot ziens bij deze bijzondere viering op 1 november Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. ina.s. leveren vóór 12 november 2018 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl). Dirk Gudde/Werkgroep Voorbereiding Seniorenvieringen

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: wessel91@zonnet.nl Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummers: NL73 INGB 0000 0201 43

2 november Allerzielen 19.30u.

Nieuwsbrief pastoor Boro

Op vrijdag 2 november zullen in een gebedsviering om 19.30 uur alle overledenen en speciaal die van het afgelopen jaar worden herdacht. De nabestaanden hebben een uitnodiging daartoe ontvangen.

Uit nieuwsbrief 12 van pastoor Boro die wij ontvangen via mevrouw Dullaart - vernemen wij dat de zonne-installatie van de pastorie en kerk in Tougan, waar pastoor Boro werkt, in brand gevlogen is. Het is gelukkig geen grote brand geworden, maar de pastoor wil graag een installatie van betere kwaliteit aanleggen. Er is vaak stroomuitval in het gebied en de installatie dient om die uitval op te vangen. Het project kost € 3.500,-. Wilt u bijdragen dan is uw gift van harte welkom. (Pastoor Boro bedankt de gulle gevers voor de moto-taxi; die is aangeschaft en doet volop dienst). We vermelden nogmaals het nummer van de bankrekening speciaal voor Burkina Faso: NL 75 ABNA 0810 29 33 66 t.n.v. V.M.L. Dullaart-Kohler

Ieder van de overledenen wordt bij name genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken. Het dameskoor zal in de viering zingen. Na afloop gaan we met familieleden en belangstellenden in een stoet met lichten naar de begraafplaats waar de lichten bij de rustplaatsen van de overledenen kunnen worden neergezet. Diaken George Brink zal de graven zegenen. Door deze rituelen geven we uitdrukking aan de verbondenheid met elkaar en met allen die ons zijn voorgegaan. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Kleine Herder, met een kopje thee of koffie. Wanneer u een dierbare heeft verloren die u ook graag zou willen herdenken tijdens deze Allerzielenviering dan kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van onze parochiekern. Voor hem of haar kunt u dan een kaars aansteken en de lector zal de naam noemen.. Alle parochianen zijn van harte welkom in deze viering van herdenking en troost. HR

24

Adventviering voor senioren met gelegenheid voor ziekenzalving

Pastoor Hagen zal dit jaar weer voorgaan in de Eucharistieviering voor senioren in de Advent, op vrijdag 14 december om 11 uur. Er is tijdens die viering tevens gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen. Aansluitend zal de jaarlijkse lunch worden gehouden, u ontvangt hiervoor een uitnodiging. Ook over de ziekenzalving ontvangen senioren medio november bericht.

Betaling misintenties: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Opgave misintenties: C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a, tel. 070-517 8486 e-mail: ceesvanderham@telfort.nl Euch. vieringen: zo 11.00 uur Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Mocht u mee willen doen aan de ziekenzalving en geen bericht hebben ontvangen, laat u dit dan weten aan de secretaresse, mevrouw De Jongh, via telefoon of e-mail. HR

11 november gedachtenisconcert Raad van Kerken Om 16 uur aanvang van concert door Ensemble Archipel o.l.v. Anneke Huitink. Programma: Petite Messe Solennelle ("Kleine plechtige Mis"). Toegang vrij; er is een pauze en een collecte na afloop.

Gebedsintenties november Voor de intenties van de Mariadagkapel; Henk en An Metkemeijer-Kloos: 4, 11, 18 en 25 november. Voor de intenties van de familie Romijn-Giezeman: 11 en 18 november. Mat van Dael, Regina MoussaultLampe, Carla Berkhout-Zumpolle: 4 en 18 november. Ank Ooms-Timp, Maria Putman-Cramer: 4 november. Caspar Kerckhoff: 25 november. Familie Barge: 18 november. Tilly Merckelbach-van Beek: 11 en 25 november. Hélène van Schaik-van den Berch van Heemstede; 4, 11 en 18 november. Miep Hagen-van der Vat: 4 en 25 november. Loes Verspoor-Siero: 11 en 25 november. Kees en Willy Zeevenhooven-Blonk; Mini Menken-van Paridon; Regien van der Tak-Stockman; Mary Lankhof-Dobbelmann; Robert-Jan van der Lugt; Ben Lips; Riet Voorham; Frans Zeevenhooven; Berry de Beer: 7, 14, 21 en 28 november.


Wassenaar Gezamenlijk Vooraankondiging voor 14 december Ziekenzalving in De Goede Herder Tijdens de Eucharistieviering om 11 uur op vrijdag 14 december (in de Advent) in De Goede Herder kan het sacrament van de Ziekenzalving worden ontvangen. Dit geldt ook voor parochianen uit de parochiekernen St. Willibrordus en St. Jozef. Deze laatst bedoelde parochianen kunnen zich hiervoor opgeven via het secretariaat van De Goede Herder, telefoon 070-517 8278 of e-mail: herder20@bart.nl HR

Eerste zondag = Gezinnenzondag

Kerstmarkt Kerstmarkt in de Sint Jozefkerk: voor iedereen die belangstelling heeft om tegen een zacht prijsje nieuwe kerstartikelen aan te schaffen. Het goede doel is - behalve een deel voor de kerk zelf - voor het schooltje dat Anita Bellekom en haar ouders in Oeganda aan het bouwen/ herstellen/uitbreiden zijn. Zij komen dit op zaterdag 17 november a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur toelichten. Dan bent u er natuurlijk ook, om andere kerstspullen aan te schaffen. Inleveren van overtollige kerstartikelen: aan de pastorie, iedere woensdag, en na 1 november iedere dag. Kom kijken, kom het goede doel goed doen! Zie ook pagina 27. Op de foto ziet u de Werkgroep Kerstmarkt: Chris, Netty, André, Nico, Nel, Marian, Sjors (voorzitter), Trees en Angélique. Emmy ontbreekt op de foto. Jan heeft de foto gemaakt. EvdW

Op 4 november om 9.30 uur in de Sint Willibrorduskerk is het weer gezinnenzondag. Het thema is de kern van het Evangelie: het dubbelgebod van de liefde. Dit dubbelgebod is de wet in ons hart die boven alles uitgaat: God liefhebben en de naaste als jezelf. Wat betekent dit en hoe doen we dat?

NIEUW PROJECT: Parochiebrede gezinscatechese (herhaling) Er start voor onze gehele parochie in januari 2019 een nieuw catecheseproject voor de 'gezinnen van nu'. Foto's MdM

Het betreft (slechts) 4 bijeenkomsten in het 1e halfjaar 2019 en richt zich in principe op 7 groepen: 6 voor de diverse doelgroepen van kinderen (incl een voorbereidingsgroep voor eerste comunicanten resp. vormelingen) én een groep voor alle ouders van deze kinderen. Oproep voor de bedoelde ouders: leest u a.u.b. de meer gedetailleerde informatie (1) op blz. 11 van het Oktobernummer van De Augustinus. Deze bladzijde is te downloaden via de rubriek Nieuwsberichten op de website www.sintwillibrorduswassenaar.nl en (2) op de site bit.ly/gezinscatechese, waar u zich o.a. ook kunt aanmelden. LB

De eerste zondag van de maand komen de gezinnen samen in de Sint Willibrordus. Natuurlijk zijn de gezinnen alle zondagen welkom, maar heel speciaal op deze zondag. Er is dan kinderwoorddienst voor twee leeftijdsgroepen (3-7 jaar en vanaf 8 jaar) en we drinken na afloop gezellig samen koffie, terwijl de kinderen spelen. Een goede gewoonte om die zondag in elk geval te komen! In de kinderwoorddienst van 7 oktober stond Sint Franciscus centraal en we leerden het zonnelied zingen. Voor de grote kinderen was er ook een mooi stuk Evangelie over 'Laat de kinderen tot Mij komen' en aandacht voor het bidden van de rozenkrans. Natuurlijk werd in de beide leeftijdsgroepen ook geknutseld. Er waren 18 kinderen: 11 in de groep tot groep 4 en 7 vanaf groep 4. De kinderen doen goed mee en zijn ontvankelijk; het mooist is het samen bidden. Tot volgende keer! Werkgroep Gezinskerk Wassenaar

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Diaconie en zorg voor de naaste Het is al 23 jaar geleden dat ik lid werd van de werkgroep diaconie in de Sint Jozef. Mensen die mij kennen weten dat ik diaconie in de breedste zin van het woord belangrijk vind; zorg voor de naaste. En met mij vele anderen inclusief onze paus. Op de website van ons bisdom is de volgende tekst te vinden over diaconie: 'Armoedebestrijding is een van de taken van geloofsgemeenschappen. De gevolgen van de financiële crisis zijn nog steeds zichtbaar in de Nederlandse samenleving. Wel daalt nu weer de werkloosheid en neemt ook het aantal mensen af dat leeft in armoede. Maar de cijfers zijn nog steeds fors hoger dan in 2008. Zelfstandigen, bijstandsontvangers en niet-westerse migranten lopen een bovengemiddeld risico op armoede. Dat geldt ook voor kinderen. In 2014 groeiden 380.000 kinderen op in armoede. Parochies zetten zich op tal van manieren in voor de bestrijding van armoede. Om de paar jaar houden de kerken een onderzoek naar de financiële hulp door caritasinstellingen en diaconieën. Kerken droegen in 2015 36 miljoen euro in hulp en 1,25 miljoen uren aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding. Het aantal hulpvragen was in 2015 50.000 en het worden er nog steeds meer.' Armoedebestrijding en hulp aan de naasten vindt op verschillende manieren plaats, zoals ook op de website van het bisdom staat aangegeven:

26

'individuele financiële steun waar sociale voorzieningen ontoereikend zijn en het verstrekken van kerstpakketten bijvoorbeeld door ICW (Interparochiële Caritas Wassenaar), door het Steunfonds van de SMOW (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar) en door de Diaconie van de PKN kerken in Wassenaar; begeleiding bij invullen van formulieren of gang naar instanties; daarvoor is er tegenwoordig de formulierenbrigade naast de steun van de SMOW - vrijwilligers; collectieve initiatieven zoals Voedselbank, Kledingbeurs, Steunfonds, Stichting Leergeld, SchuldHulpMaatje, Inloophuis, Hospice, Run for Rio, Eetproject, Kringloopwinkels; dit alles in Wassenaar.' De diaconie in Wassenaar-breed zou ik nog wel eens nieuw leven in willen blazen door een gezamenlijk project te starten van RK Wassenaar nu we toch meer gaan samenwerken; diaconie ver weg en dichtbij. Wie voelt zich geroepen? RK Wassenaar In januari 2019 gaat er voor de Sint Jozef kerkgangers nogal wat veranderen: om de week een viering op zaterdag of op zondag. Er wordt al nagedacht over gezamenlijk vervoer van de Sint Jozef naar de Willibrorduskerk op de zondagen dat er geen viering is in onze kerk. Wie mee wil, moet zich opgeven bij het secretariaat; dat is iedere morgen mogelijk in de week, tel 511 4262. Op 5 november vergaderen de 3 beheercommissies gezamenlijk. Zoals u in de vorige editie hebt kunnen lezen worden vanuit het bestuur van de H Augustinus een aantal commissies gevormd: bijvoorbeeld over de

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

toekomst van de Sint Jozef en Goede Herderkerk. Voor uw agenda Allerzielen in onze Sint Jozefkerk (2 november, aanvang 19.00 uur) met koffie na de viering voor de nabestaanden en parochianen. De nabestaanden van de overledenen van november 2017 tot 2 november 2018 worden voor deze viering met een brief uitgenodigd. De Kerstmarkt op 17 november in de Sint Jozefkerk 10.00-16.00 uur. Vanaf 1 november kunnen er iedere ochtend tussen 9 en 12 uur (in de week) overtollige kerstspullen op de pastorie ingeleverd worden. Het goede doel van de kerstmarkt is: Run for Rio. In 2016 is er een actie gestart. In oktober 2017 zijn Anita Bellekom en Laura Hermans naar Oeganda (Kampala) geweest, waar zwervende straatkinderen zonder vader of moeder worden opgevangen. Er zijn steeds weer nieuwe projecten; voor meer informatie zie: runforrio. com/Nieuwsbrief. Gabrie Lansbergen

Actie KERKBALANS 2018 U hebt allen de herinneringsbrief ontvangen van de actie kerkbalans. Mogen we indien mogelijk op uw extra bijdrage rekenen? NL37 INGB 0000550896 Parochie H. Augustinus ovv Kerkbijdrage Sint Jozefkerk Bij voorbaat dank Gabrie Lansbergen


Parochiekern Sint Jozef - Wassenaar

De huwelijkszegen voor Ria en Daan van Veen. Foto: Lise Davidson

Ria en Daan van Veen-Bergen 60 jaar getrouwd U heeft het diamanten echtpaar reeds in De Wassenaarse Krant zien staan toen de loco-burgemeester hen kwam feliciteren. Op diezelfde dag, donderdagochtend, waren Ria en Daan in de Eucharistieviering. Kapelaan Boris Plavčić was voorganger. Hij feliciteerde het sympathieke echtpaar reeds aan het begin van de viering. Zij zijn geregeld aanwezig in de doordeweekse vieringen, en als het zo uitkomt wandelen zij ook naar de Sint Willibrorduskerk! Ria is jarenlang wijkcontactpersoon geweest. Daan kenden wij allemaal van zijn schoenenzaak op het Stadhoudersplein. Deze donderdagochtend was bijzonder. Toevallig was een bekende van de kapelaan in de viering. Op zijn verzoek zong zij, Lise Davidson, schitterend het Ave Maria. Daarna riep Boris het jubileumpaar naar het priesterkoor. Zij ontvingen de huwelijkszegen. Het was een ontroerend gebeuren. Na afloop was er feestelijke koffie in de keuken van de pastorie, met gebak en bloemen, door Boris in vliegende vaart aangeschaft! Een week later is het zestigjarig huwelijksfeest met gezin en familie gevierd. Alsnog hartelijke felicitaties voor diamanten Ria en Daan, en vrede en alle goeds voor de komende jaren! EvdW

Gouden Bruidspaar In het laatste weekend van september was er een misintentie 'uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 50 jarig huwelijk'. Ik zag bijna gedachtewolkjes boven de hoofden van de aanwezige parochianen. Wie? Waar is het gouden bruidspaar? Dat was inderdaad even zoeken, want de bruid was, zoals vaak, aanwezig bij het koor, voor in de kerk, en de bruidegom 'trouwe supporter' op zijn 'vaste' plek achter in de Sint Jozefkerk. Jeanne en Henk, wij hopen jullie beiden nog vaak in de Sint Jozef te zien. En nogmaals: namens de Magnificat Cantorij, maar ook de Sint Jozefparochianen wensen wij jullie samen met kinderen en kleinkinderen nog vele gezegende en gelukkige jaren toe. Thea den Hollander

KERSTMARKT: 17 november a.s., 10.00 – 16.00 uur. In de winkels liggen al pepernoten en chocoladeletters. Wij gaan nog ’n beetje verder: heeft u uw kerstspullen al geïnspecteerd? Alles wat u kwijt wil van die kerstspullen omdat je er op uitgekeken bent, of iets heel nieuws wil tijdens de komende kerstdagen: u kunt het bij de pastorie aanreiken. De Werkgroep Kerstmarkt is er blij mee! Op zaterdag 17 november is er – precies als vorig jaar – weer een Kerstmarkt in onze Sint Jozefkerk.

Ook is er een loterij, en er is koffie met wat lekkers. Redenen genoeg om die kerstspullen kritisch te bekijken en te gaan schiften of 'ontspullen’. Kom in ieder geval op 17 november een kijkje nemen en iets anders aanschaffen waardoor uw huis er weer helemaal nieuw uit ziet met Kerstmis. Breng uw overtollige kerstspullen naar de pastorie van de Sint Jozefkerk, Van Cranenburchlaan 31. Iedere woensdag, tussen 09.00 en 12.00 uur. Vanaf 1 november kunt u iedere ochtend terecht! De opbrengst van deze Kerstmarkt is een deel voor de Sint Jozefkerk, en een deel voor het project van Run for Rio: een schooltje in Kampala, Oeganda. Anita Bellekom is met haar ouders naar Kampala geweest. Zij hebben daar het schooltje hersteld, en uitgebreid. Op 17 november komen zij dit toelichten. Het schooltje is voor zwervende straatkinderen die geen ouders meer hebben. Breng uw spullen, wij sorteren alles, u koopt iets nieuws en Anita kan ‘haar’ kinderen in Afrika helpen! Namens de Werkgroep Kerstmarkt, Emmy van der Wilk.

Misintenties Vrijdag 2 november: Rob Nagtegaal en familie // familie Mulder-Tettero // Annie van Eeden-Lubbe // Kees Knijnenburg // Bep Bellekom-Schrama. Zondag 4 november: Rob Nagtegaal // Jan van Doorn // Petronella van der Hulst-Zoet // Johan van der Peet. Dinsdag 6 en donderdag 8 november: Corry van der Holst-Zwetsloot. Zaterdag 10 november en zondag 11 november: Petronella van der Hulst-Zoet // Kees van der Zalm // Catharina van der Zalm // Johan van der Peet // Corry van der Holst-Zwetsloot. Dinsdag 13 en donderdag 15 november: voor het welzijn van de Sint Jozefparochiegemeenschap. Zaterdag 17 en zondag 18 november: Annie van Eeden-Lubbe // Johan van der Peet // Corry van der Holst-Zwetsloot. Dinsdag 20 en 27, donderdag 22 en 28 november: voor het welzijn van onze Sint Jozefparochie. Zaterdag 24 en zondag 25 november: Aad den Hollander // Johan van der Peet // Corry van der Holst-Zwetsloot. Zondag 2 december: Rob Nagtegaal // Jan van Doorn // Petronella van der Hulst-Zoet // Johan van der Peet.

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefoon Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep): ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): louis@brackel.info, tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

Ter gedachtenis van onze dierbare overledenen Troostbrief: 'Ween niet' Ween niet. De dood is niets. Ik ben slechts naar de andere kant. Ik ben mezelf, jij bent jezelf. Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.

Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.

Lach om wat ons samen heeft doen lachen. Denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt zonder hem te benadrukken, zonder een zweem van droefheid.

Het leven is wat het altijd is geweest. De draad is niet gebroken. Waarom zou ik uit je gedachten zijn? Omdat je me niet meer ziet? Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg.

Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden. Dus, droog je tranen en ween niet, als je van me houdt.

Wij gedenken de overledenen op vrijdag 2 november: Allerzielen Op 2 november Allerzielen denken we nog meer dan anders aan onze dierbare overledenen, en wij bidden voor hen. We vieren Allerzielen zoals gebruikelijk met een Woord- en Gebedsviering, aanvang 19.00 uur. In deze viering, met zang van Pro Deo, is kapelaan Boris Plavčić de celebrant. De namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden zullen worden genoemd, waarbij een kaarsje wordt aangestoken. Hun nabestaanden worden speciaal uitgenodigd, maar uiteraard zijn alle parochianen van harte welkom bij deze bijzondere en - hopen wij - troostrijke viering. Na afloop van de viering gaan we zingend in processie met de lichtjes naar het met fakkels verlichte kerkhof, waar de graven met wijwater worden besprenkeld, en waar we de lichtjes op de graven plaatsen. LB .

Bron: nl.wikipedia.org

Paus Franciscus over gebed

“Als jullie bidden, zeg dan: Vader…” (tekst gebaseerd op briefnr. 263 van Dit woord is het geheim van Jezus’ de H. Augustinus uit ca. 420 na Chr.) gebed; het is de sleutel die Hijzelf ons

28

geeft zodat wij ook kunnen binnengaan in deze relatie van een vertrouwvolle dialoog met de Vader die zijn leven heeft begeleid en in stand gehouden. Jezus verbindt twee bedes aan de naam ‘Vader’: “Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome.” Jezus’ gebed, en daarom het gebed van een christen, is voor alles ruimte geven aan God, Hem toestaan zijn heiligheid in ons te tonen en de vooruitgang van zijn koninkrijk toe te staan door de mogelijkheid zijn heerschappij van liefde in onze levens uit te oefenen. Nog eens drie bedes maken dit gebed dat Jezus ons leert compleet, het Onze Vader. Het zijn drie vragen die onze fundamentele behoeften uitdrukken: brood, vergeving en hulp in bekoring. Men kan niet leven zonder brood, men kan niet leven zonder vergeving en men kan niet leven zonder de hulp van God in bekoring. Het brood waarom Jezus ons doet vragen is dat, wat nodig is, niet iets overtolligs. Het is het brood van pelgrims, van de rechtvaardigen, een brood dat niet accumuleert en dat niet verspild wordt, dat onze reis niet neerhaalt. Vergeving is bovenal dat wat wij van God ontvangen: enkel een besef zondaars te zijn die vergeven zijn door oneindige goddelijke barmhartigheid kan ons in staat stellen concrete gebaren van broederlijke verzoening te maken. Als iemand niet voelt dat hij een vergeven zondaar is, kan hij nooit een gebaar aanbieden van vergeving of verzoening. Die gebaren beginnen in het hart waar wij voelen dat wij vergeven zondaars zijn.


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar De laatste bede – verlaat ons niet in de bekoring – drukt een besef uit van onze staat, altijd blootgesteld aan het bedrog van kwaad en corruptie. Ieder van ons weet wat een bekoring is!

GEDOOPT

Jezus’ onderricht gaat verder met twee parabels, waarin hij de houding van een vriend ten opzichte van een andere vriend, en van een vader ten opzichte van zijn zoon als model neemt. Beiden willen ons leren helemaal op God, die Vader is, te vertrouwen. En Jezus zegt, “Als gij dan, hoewel ge slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer dan zal de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen?”. De Heilige Geest! We moeten vragen dat de Heilige Geest tot ons komt. Maar wat heeft de Heilige Geest voor zin? Goed te leven, met wijsheid te leven, met liefde, Gods wil doende.

Levend Lied Op zondag 30 september jongstleden doopte diaken Brink de circa een jaar oude Josephine Caroline Nelline, dochter van Gabrielle en Christian Lindhout. Wij spreken de hoop uit dat Josephine zal opgroeien als een gelovig mensenkind. LB

Wat een mooi gebed zou het zijn als ieder van ons in deze week de Vader zou vragen, “Vader, geef mij de Heilige Geest”. Bron: KN

LB

NIEUW PROJECT: Gezinscatechese (herhaling) In januari 2019 start voor onze gehele parochie een nieuw catecheseproject voor de 'gezinnen van nu'.

AANKONDIGING: viering van St. Willibrordus op zondag 4 november Op zondag 4 november - aanvang 09.30u - vieren wij tijdens de eucharistieviering het feest van de patroon van onze kerk: St. Willibrordus. Voor de kinderen is er tijdens deze viering in onze kerk weer een KinderWoordDienst. Tijdens deze KinderWoordDienst is het thema: het dubbelgebod van de liefde. Na afloop willen wij elkaar graag ontmoeten bij het koffiedrinken. LB

Het betreft (slechts, dat is toch te doen?!) vier bijeenkomsten in het 1e halfjaar 2019 en het is in principe gericht op zeven groepen: zes voor de diverse doelgroepen van kinderen én één voor de ouders van hen. Tot die zes groepen voor kinderen behoort een aparte groep voor de kinderen, die in 2019 hun Eerste H. Communicie willen doen of het H. Vormsel willen ontvangen. Oproep voor de bedoelde ouders: leest u a.u.b. de meer gedetailleerde informatie (1) op blz. 11 van het Oktobernummer van De Augustinus. Deze is te downloaden via de rubriek Nieuwsberichten op onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl en (2) op de site bit.ly/gezinscatechese, waar u zich o.a. ook kunt aanmelden. LB

Pro Deo zingt op Allerzielen / 2 november: Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken (Oosterhuis) De herfst is een mooi seizoen, zeker qua gezangen die Pro Deo zingt. Neem nou de liederen die bij Allerzielen op 2 november horen. Allemaal een beetje zwaar op de hand, weemoedig, stuk voor stuk liederen die je aan het denken zetten, die je graag nog een keer extra zou willen zingen, waar je een brok van in je keel krijgt: Liederen zoals: Licht dat ons aanstoot in de morgen, The lord’s my shepherd , Roep onze namen, Die mij droeg op adelaars vleugels, etc. Je zou bijna alleen voor die liederen naar de kerk komen! Misschien het meest aangrijpende is het lied van ons Allerzielen repertoire 'Jij mijn herder’. Ik geef hierbij de beginregels ervan. Het begint al met het vertrouwelijke 'Jij' Niks U of Gij, zeg maar gewoon Jij. Herhaal maar 4 keer, zodat je het goed hoort. Dan komt de smeekbede, het visioen: 'Breng mij naar bloeiende weiden, doe mij liggen aan vlietend water, dat mijn ziel op adem komt, dat ik de rechte sporen weer kan gaan, achter jou aan. Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken. Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, ik zal bang zijn. Ben jij naast mij, ik zal niet doodgaan van angst.' Zo komen er nog twee strofen, afgewisseld met 'Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken, jij mijn herder niets zal mij ontbreken.' Viermaal herhaald. Dat is aangrijpend, nietwaar. U kunt het horen, op Allerzielen vrijdag 2 november. Pelgrim

29


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

In Memoriam

OPROEP voor deelname cursus gebruik AED-apparaat Sinds ruim 1 jaar hangt er nu buiten aan de muur van onze kerk, bij de ingangsdeur van de Sloep, een zgn. AED-apparaat. AED staat voor 'Automatische Externe Defibrilator'. Een apparaat dat, wanneer iemand is getroffen door een hartinfarct of een acute hartstilstand, gebruikt wordt bij de reanimatie om het hart weer op gang te brengen. Hiermee stijgt de overlevingskans aanzienlijk! Om dit apparaat te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat een aantal parochianen een cursus daarvoor volgen. Op dit moment zijn er slechts ca. zes parochianen (vooral de kosters bij de vieringen) die de avondcursus hebben gevolgd. In deze cursus (van ca. 2 uur) wordt duidelijk gemaakt en geoefend hoe te reanimeren en hoe dit apparaat hierbij te gebruiken. OPROEP: wij willen u dringend vragen om aan die cursus deel te nemen. Het motto daarvoor is: als iedere seconde telt, is het noodzakelijk dat er iemand - eigenlijk liefst 2 personen! aanwezig zijn, die beademing kunnen toepassen én met het AED-apparaat weten om te gaan! LB

In Memoriam Op 54-jarige leeftijd is op 9 oktober overleden de heer Bernardus Lodewijk Antonius Bosse. Hij woonde aan de Ds. Honderslaan 7. De uitvaartplechtigheid heeft op 13 oktober jl. in onze kerk plaats gevonden, waarna hij is begraven op ons kerkhof. Moge hij rusten in vrede.

Op 7 oktober is op 82-jarige leeftijd overleden de heer Bartholomeus (Bob) Knijf. Hij woonde op Pauwlaan 1. De uitvaartplechtigheid heeft op 12 oktober jl. plaats gevonden, waarna hij is gecremeerd. Moge hij rusten in vrede.

Wat zingt Pro Deo zoal? Iedere keer weer een verrassing, of altijd maar hetzelfde? Op de zondagen dat we zingen, kunt u het weten, want dan staat het immers in het boekje. Maar verder blijft het natuurlijk een verrassing. Zingen we uw favoriete lied? We zingen zo’n 20 keer per jaar, dus ongeveer een kans van ongeveer 1 op 20 dat uw favoriete lied erbij zit. Dat klopt natuurlijk niet want we zingen nooit twee keer per jaar hetzelfde, maar er zit wel een zekere regelmaat in. Vooropgesteld dat u een favoriet heeft. En die heeft u. Om dat te verifiëren heb ik u op zondag 9 september jongstleden, de dag dat Pro Deo zijn jubileum vierde, in brede kring gevraagd wat uw favoriete lied is. Niet om te zorgen dat het vaker ten gehore wordt gebracht. Maar om te kijken of uw smaak met de onze samenvalt. Wat was de uitslag? Een brede waaier van liederen, van oud tot nieuw, plechtig tot vrolijk, meerstemmig en éénstemmig, Nederlands, Engels en Latijn. Met een lichte voorkeur voor twee 'evergreens', het zijn: De steppe zal bloeien ( Oosterhuis, éénstemmig, Nederlands) en Groter dan ons hart (Oosterhuis, meerstemmig, Nederlands). Daar hebt u het dan. Een beetje behoudend, maar in ieder geval vrolijke liederen. Die hebben we dus gehad. We kunnen er van uit gaan dat we die in het komende jaar niet meer ten gehore zullen brengen. Wel de overige 387. PS. Dit wordt saai. Vandaar dat ik deze maand ook weer gewoon onder de titel 'Levend Lied' een van onze top-nummers bespreek (zie bladzijde 29). Pelgrim

Misintenties Zondag 28 oktober: Bernard Bosse, overleden ouders Wisse-Noordover Woensdag 31 oktober: Bernard Bosse Vrijdag 2 november / Allerzielen: Johannes Knaap, Marloes Beijersbergen, Thom van der Burg, Bernard Bosse, overleden ouders Ruygrok-van der Kroft, overleden ouders van Spronssen-Remmerswaal, overleden ouders van der Kroft-van den IJssel Zondag 4 november: Hendrika van der Geest-van der Kroft (Jrgt), Maria Catharina Koot, Aad Overdevest, Cees Overdevest, Alo Karnbrock en het gezin, Bernard Bosse, familie Oosterveer-Compier, overleden ouders Kerklaan-van der Laar, overleden leden familie van MarenPeters Woensdag 7 november: Willy van Uffelen-Mooyman, Bernard Bosse Zondag 11 november: Hendrika Konings, Adriana Hessing-Ruigrok van de Werve, Jopie Jonker-de Groot, Bernard Bosse Woensdag 14 november: Bernard Bosse Zaterdag 17 november: Bernard Bosse Zondag 18 november: Johanna Schoorl-Verhart, Corrie Knaap, Nicolaas van der Zijden, Clasina van Winden-van der Ham, Frans van den Berg, August Aerden, Bernard Bosse Woensdag 21 november: Bernard Bosse Zondag 25 november: Jozef Wisse (jrgt), Alo Karnbrock en het gezin, Maria Rodewijk-van den Berg (jrgt), overleden ouders Rodewijk-van den Berg, overleden ouders WisseNoordover

Voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


Contacten Redactie De Augustinus

PAROCHIE H. AUGUSTINUS Bestuur Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl Secretaris: Fred Bakker, tel. 070 - 369 5107, e-mail: fcbakker@kpnmail.nl Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393, e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417, e-mail: jan.ko@ziggo.nl

Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen. Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl. (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl. (EvL) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: Vacature e-mail: • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature e-mail: • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1: vacature e-mail: • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Augustinus Facebookpagina

QR-code Website Parochie H. Augustinus

Inleverdatum kopij decembernummer 2018 uiterlijk 14 november 2018: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 1 - 29 dec 2018 Verschijningsdatum: 27 nov 2018 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids Waarom dopen met water? Waarom dopen? Waarom is dopen nu zo belangrijk? God houdt toch van alle mensen? God houdt inderdaad van alle mensen, en van alle kinderen al voordat ze zijn geboren. God kende je al voordat je werd geboren. Hij wist al wie je was en Hij hield al van je. En van het begin af aan zegt Hij: “Wil jij mijn kind zijn?” Als je nog heel klein bent kan je die vraag niet zelf beantwoorden. Daarom doen pappa en mamma dat bij je doop namens jou: “Ja we willen graag dat onze zoon of dochter uw kind is”. Dopen is dus belangrijk omdat je daarmee God antwoord geeft als Hij vraagt: “Ik hou van jou, wil jij mijn kind zijn?

Zonder water is er geen leven. Het dopen met water is als teken van een nieuw leven, een ander leven, een leven met God. Als je bent gedoopt leef je niet meer alleen met de natuur, de aarde, de lucht, maar leef je ook van binnen met God. In het doopsel wordt de verbintenis met God, jouw vriendschap met God, echt. Voor de doop wordt eerst het doopwater gezegend. Door het te zegenen zeggen we: God we geven het water aan U terug en we gebruiken het alleen voor dingen die met U te maken hebben. Bijvoorbeeld voor het maken van een kruisteken of om te dopen. Het water is zo weer van God en God verbindt er zijn zegen aan.

Hoe gaat dopen? Als de priester gaat dopen met het water zegt hij eerst de namen van de dopeling en dan zegt hij : “Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest." Bij de doop wrijft de priester ook Chrisma op het hoofd van de dopeling. Chrisma komt uit het Grieks en betekent ‘zalf’. Door het doopsel wordt je Christen. Christen betekent dat je bij Jezus hoort. De zalving is daar het teken van. De priester zegent ook de ogen, oren, mond en handen van de dopeling. De ogen om er voor te zorgen dat de ze zien dat God door de natuur werkt. De zegening van de oren is om te kunnen luisteren naar wat God zegt. De zegening van de mond is om te leren bidden en tot God te praten.

Lego quiz Zoek de juiste antwoorden in de woordzoeker en vind de zin. Veel antwoorden vind je door deze pagina te lezen. De antwoorden staan op pag. 10. SUCCES! 1. Wat zijn ze aan het doen bij het tafareel? Ze zijn aan het… 2. Door wie is Jezus gedoopt? 3. Wat zit er in het doopvont? 4. Hoe wordt doopwater ook wel genoemd? 5. Wat moet er op de plaats van de stippellijn staan? Ik doop je in de naam van de … en de … en de … … 6. Na de doop zalft de priester het kind. Waarmee doet hij dat? 7. Hoe heet de kaars die achter het doopvont staat? 8. Hoe heet de kaars die je mee krijgt bij de doop?

Lego bouwsel, quiz en foto door Carla.

Woordzoeker Maak de woordzoeker door alle woorden door te strepen: horizontaal, verticaal en schuin. De letters die je overhoudt kun je gebruiken om in de onderbalk in te vullen. Succes.

Foto MdM

De Augustinus nov 2018  
De Augustinus nov 2018  
Advertisement