Page 1


`อาจารยสุจิตตรา

จันทรลอย


` นางสาว

ปานจิต ใจเปยม 534144033 นางสาว สายฝน จิมสันเทียะ 534144038 นางสาว ปาริชาติ ผลสด 534144041 นาย กฤตนู ฝงชลจิตร 534144045


`

สื่อการสอนประเภทอุปกรณหรือที่เรียกวาโสตทัศนูปกรณ ( audio –visual equipments )มีหนาที่หลัก คือการฉาย เนื้อหาทั้งที่เปนภาพและตัวอักษรใหมขี นาดใหญ ขยายเสียงใหดัง เพื่อให ผูเรียนรับรูและเรียนรูไดชัดเจนยิ่งขึ้น ปจจุบันอุปกรณตาง ๆ ไดพัฒนา ไปมากมีรูปลักษณะเล็กน้ําหนักเบา แตสามารถ ใชงานไดหลายมิติ เชน ตอพวงกับอุปกรณอื่นไดหลายทาง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนอง ความตองการและอานวยความสะดวกในการรับรูของมนุษย ดังนั้นการ นาอุปกรณเหลานีม ้ าใชในกระบวนการเรียนการสอนจะชวยใหผูเรียน เรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น


` `

สื่ออุปกรณ จําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1.เครื่องฉาย (Projectors) 2.เครื่องอุปกรณแปลงสัญญาณ (connected Equipment) 3.เครื่องเสียง (Amplifiers)


`

เครื่องฉาย หมายถึง อุปกรณที่เปนตัวกลางหรือสื่อกลางในการถายทอด เนื้อหา สาระ ขอมูล ตาง ๆ จากวัสดุฉายใด ๆ ใหปรากฏขึ้นมาบน จอภาพและมองเห็นได อาจมีเสียง หรือไมมีเสียง มีภาพเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่ง หรือมีแตขอความเพียงอยางเดียวก็ได ขึ้นอยูกับประเภท ของเครื่องฉายและวัสดุฉาย เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายขามศีรษะ และเครื่องฉายแอลซีดี


เครื่องฉายสไลด

เครื่องฉายขามศีรษะ

เครื่องฉายแอลซีดี


`

เครื่องอุปกรณแปลงสัญญาณ เครื่องแปลงสัญญาณเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชในการ ถายทอดเนื้อหาจากวัสดุตาง ๆ ไดแก 1. วัสดุที่บรรจุขอมูลในรูปแบบของแมเหล็ก เชน แถบวีดิทัศน 2. วัสดุในรูปแบบของตัวอักษรหรือภาพ เชน สิ่งพิมพหรือ ฟลม 3. วัสดุในรูปแบบของการเขารหัสดิจิทัล เชน แผนวีซีดีและ แผนดีวีดี


`

ตัวอยางเชน เครื่องเลนวีซีดีจะอานขอมูลทีบ่ นั ทึกภาพยนตรจากแผนวีซีดีซึ่งเขารหัส เปนระบบดิจิทัล แลวแปลงเปนสัญญาณไฟฟาเพื่อถอดรหัสและแปลง กลับเปนสัญญาณภาพและเสียงระบบแอนะลอกเสนอบนจอโทรทัศน ตอไป


`

เครื่องถายทอดสัญญาณ เครื่องถายทอดสัญญาณ เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่รับ สัญญาณภาพจากเครื่องแปลงสัญญาณเพื่อถายทอดขยายเปนภาพ ขนาดใหญขึ้นบนจอภาพ ตัวอยางเชน เครื่องวิดีโอ โพรเจ็กเตอรจะรับ สัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อเสนอภาพขนาดใหญบนจอภาพ


`

1.เครื่องวิชวลไลเซอร (Visualizer) เครื่องวิชวลไลเซอร เปนเครื่องแปลงสัญญาณที่เสนอไดทั้ง ภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว โดยตองตอเครื่องวิชวลไลเซอรกับ จอมอนิเตอรเพื่อเสนอภาพ หรืออาจตอรวมกับเครื่องแอลซีดีเพื่ถา ยทอดสัญญาณเปนภาพขนาดใหญบนจอภาพ


2. เครื่องเลนวีซีดี (Video Compact Dise) เครื่องเลนวีซีดี (VCD) หรือเรียกอยางเต็มวา “วิดีโอซีดี” (Video CD ซึ่งยอมาจาก Video Compact Disc) เปน เครื่องเลนแผนซีดีระบบดิจิทัลทีบ่ นั ทึกขอมูลในลักษณะ ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน และเสียงเพื่อเสนอภาพบน จอโทรทัศน


`

3. แผนวีซีดี แผนวีซีดีจะมีลักษณะทางกายภาพทุกอยางเหมือนแผน ซีดี เพียงแตแผนวีซีดีจะเปนการเสนอภาพยนตรพรอมเสียงสเตอริ โอ มีอัตราการเสนอภาพ 1.44 ลานบิตตอวินาที (Mbps) แผนวี ซีดีสามารถบันทึกภาพยนตรจากการถายทําหรือจากแถบวีดิทัศนแลว บันทึกลงแผน


`

4. เครื่องเลนดีวีดี (DVD Player) เครื่องเลนดีวีดี เปนเครื่องเลนแผนดีวีดีระบบดิจิทัลเพือ่ เสนอ ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน และเสียงเพื่อเสนอภาพบน จอโทรทัศนแตสามารถบันทึกขอมูลระบบดิจิทัลและมีลักษณะทาง กายภาพเชนเดียวกับแผนซีดี แตกตางกันตรงที่สามารถบรรจุขอมูลได ตั้งแต 4.7 – 17 จิกะไบต


`

5. เครื่องวิดีโอโพรเจ็กเตอร (Video Projector) เครื่องวีดิโอโพรเจ็กเตอร เปนอุปกรณที่เปนสือ่ กลางในการถายทอด สัญญาณจากอุปกรณหลายประเภท เชน เครื่องวิชวลไลเซอร เครื่อง คอมพิวเตอร และเครื่องเลน ดีวีดีใหปรากฏเปนภาพขนาดใหญบน จอภาพ เครื่องวิดีโอโพรเจ็กเตอรที่นิยมใชในปจจุบนั จะเปนเครื่องแอล ซีดีและเครื่องดีแอลพี


`

เครื่องเสียง (Amplifiers) เสียงมีจุดกําเนิดจากสิ่งตางๆ ที่เราสามารถรับฟง ไดในระยะทางที่ จํากัด จึงมีความจะเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมีระบบขยายเสียง โดย หลักการเปลีย่ นพลังงาน เสียงที่มีความถี่ 20 - 20000 Hertz (Hz) ใหอยูในรูปของสัญญาณไฟฟา แลวนําเอาพลังงานไฟฟา ที่ไดไป ทําการขยาย ใหมีพลังมากขึ้นตามความตองการ แลวจึงนําพลังงาน ไฟฟา ที่ไดผานการขยายแลว มาแปลงเสียงพลังงานเสียง เชนเดิม จน ทําใหผูที่อยูในระยะทางที่ไกลขึ้น ไดรับฟงเสียงดังกลาว


ระบบขยายเสียง ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ ` ภาคสัญญาณเขา (Input Signal) ` ภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) ` ภาคสัญญาณออก (Output Signal)


`

ภาคสัญญาณเขา (Input Signal) เปนภาคที่ทําหนาที่ เปลี่ยนคลื่นเสียงใหเปนคลืน่ ไฟฟาความถี่เสียง เชน ไมโครโฟน หรืออีกนัยหนึ่งภาคสัญญาณเขา เปนอุปกรณประเภทเครื่อง เสียง เชน เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องเลนคอมแพกดิสก เครื่องเลนเทป คาสเซส


`

ภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) ภาคขยายสัญญาณ (Amplifier)เปนภาคที่รับสัญญาณไฟฟา ความถี่เสียง จากภาคสัญญาณเขา แลวนําไปขยายสัญญาณใหมค ี วาม แรงขึ้นเพื่อเตรียมสงตอไปยัง ภาคสัญญาณออก


`

ภาคสัญญาณออก (Output Signal) ภาคสัญญาณออก (Output Signal)เปนภาคที่ทําหนาที่รับ สัญญาณไฟฟา ความถี่เสียงที่ไดรับ การขยาย จากภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) นํามาเปลี่ยน เปนคลืน่ เสียง อุปกรณ ของภาค สัญญาณออก ไดแก ลําโพง


`

`

`

`

สื่อการสอนประเภทอุปกรณ หรือ โสตทัศนูปกรณมีหนาทีห่ ลักคือ ฉายเนือ้ หา ภาพที่เปนภาพใหมีขนาดใหญ และขยายเสียงใหดังขึ้น ไดแกเครื่องฉาย เครื่องอุปกรณแปลงสัญญาณ และเครื่องเสียง เครื่องฉายที่ใชในวงการศึกษา ปจจุบันมีหลายชนิด เชน เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายแอลซีดี และเครื่องฉายดีวด ี ี เปนตน โดยเครื่อง ฉายมีสว นประกอบที่สาํ คัญ ไดแก หลอดฉาย แผนสะทอนแสง เลนสรวม แสง แผนกรองความรอน เลนสฉาย เลนสเกลี่ยแสง พัดลม เครื่องอุปกรณแปลงสัญญาณเปนเครื่องที่ไมสามารถใชงานไดดว ยตัวของมัน เองได ตองตอพวงกับอุปกรณเครื่องฉายหรือเครื่องเสียง เชน เครื่องวิชวล ไลเซอร เครื่องเลนวีดีทศั น เครื่องเลนวีซด ี ี และเครื่องเลนดีวด ี ี เปนตน เครื่องเสียงมีหนาที่รับเสียง ขยายเสียง และสงออก สวนประกอบของการ ขยายเสียง ทีส่ ําคัญ ประกอบดวย ภาคสัญญาณเขา ไดแก ไมโครโฟน ภาคขยายเสียง ไดแกเครื่องขายเสียง และภาคสัญญาณออก ไดแก ลําโพง


http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355201/Index.html http://pookpik30-7.blogspot.com/ http://sps.lpru.ac.th/script/show_article.pl?mag_i d=5&group_id=23&article_id=194 http://www.ipecp.ac.th/wbi/edtechno/program/unit8/page5.html

สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์  

สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามส่วน คือ เครื่องฉาย เครื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ เครื่องขยายเสียง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you