Page 1

Jaarverslag 2012

OR Zorgholding

OR Zorgholding Schakel tussen werkgever en werknemer

1


Inhoudsopgave Voorwoord ………………………………………………………………………………………. 3 Inleiding …………………………………………………………………………………………. 4 Overzicht van behandelde advies- en instemmingsaanvragen …………………………… 4 -

Parnassia Academie Vastgoed Concernstaf Service Centrum

Diverse gespreksonderwerpen in het overleg met de bestuurder en directie …………… 4 Nadere toelichting op een aantal advies- en instemmingsaanvragen en de diverse gespreksonderwerpen ……………………………………………………………….. 5 Parnassia Academie - Advies bezuinigingstaakstelling PA ……………………………………………. 5 - Instemming functiehuis PA ……………………………………………………… 5 - Beleidsdag PA 13 mei …………………………………………………………… 5 Vastgoed - Transitieplan Vastgoed ………………………………………………………….. 5 - Bezuinigingen Vastgoed ………………………………………………………… 5 - Instemming functiehuis Vastgoed ……………………………………………… 6 Concernstaf - Advies bezuiniging Concernstaf ………………………………………………… 6 - Functiehuis Concernstaf …………………………………………………………. 6 - Integratie Marketing en Communicatie (MarCom) ……………………………. 6 Service Centrum - Advies bezuiniging Service Centrum …………………………………………… 6 - Instemming functiehuis Service Centrum ……………………………………… 7 - Advies afdeling Inkoop …………………………………………………………… 7 - Management Development programma HRM en aansturing MD programma ………………………………………………………. 7 ICT - Pre advies herinrichting van de ICT organisatie ………………………………. 8 - Advies benoeming ICT directeur ………………………………………………… 8 BIK ………………………………………………………………………………………. 8 SAP ESS ……………………………………………………………………………….. 8 ONW en RI&E …………………………………………………………………………. 8 Visiestuk op HRM als onderdeel van SC …………………………………………… 8 Bedrijfsplan Parnassia Groep ……………………………………………………….. 8 Verkiezingencampagne 2012 ………………………………………………………… 9 Vooruitblik 2013 ……………………………………………………………...……..…. 10

2


Voorwoord Het jaar 2012 was voor de OR Zorgholding een roerig jaar. e In het 1 halfjaar heeft de OR zich vooral bezig gehouden met adviesaanvragen gericht op bezuinigingen en daarmee samenhangende organisatorische wijzigingen. Sommige van deze aanvragen vergden veel overleg met bestuurder en/of medewerkers, maar uiteindelijk konden alle adviesaanvragen naar tevredenheid worden afgewikkeld. Een aantal OR-leden vertrok in deze periode, maar gelukkig traden er ook weer enkele nieuwe leden toe en werden 9 van de 11 zetels bezet. Door deze wisselingen waren niet langer alleen het Service Centrum en Vastgoed vertegenwoordigd, maar nu ook de Concernstaf. Helaas is het nog niet gelukt om een vertegenwoordiger van de Parnassia Academie te werven en ook niet om de laatste 2 zetels bezet te krijgen. Na de zomer werden OR-verkiezingen gehouden en is een nieuw Dagelijks Bestuur aangetreden. Het vernieuwde OR-team heeft vervolgens haar eigen functioneren geëvalueerd. Hieruit bleek een duidelijke wens om veel meer proactief en meer gestructureerd te werken. e In het 2 halfjaar heeft de OR daarom vooral aan deze punten hard gewerkt, in de gelukkige omstandigheid dat hiervoor voldoende tijd was door een beperkt aantal advies- en instemmingsaanvragen. Na het uitvoeren van analyses van de sterke en zwakke punten van de organisatie (ondersteunende diensten) en van de OR zelf, konden we ons nieuwe plan van aanpak maken. Dit plan verscheen in november 2012 op intranet en bevat onze visie, missie en speerpunten voor de komende zittingsperiode. Met het benoemen van speerpunten zijn hoofd- en bijzaken gescheiden en kon de portefeuilleverdeling binnen de OR daarop worden aangepast. Zo kan er effectief en efficiënt gewerkt en vergaderd worden. De centrale thema’s die de OR heeft benoemd, zijn: I. De organisatieontwikkelingen in de Zorgholding/Vastgoed, die we nauwlettend willen volgen in tijden van bezuinigingen. Werkdruk, arbeidsomstandigheden en eventuele reorganisaties staan daarin centraal. Maar ook willen we dat de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening aan de zorgbedrijven op niveau blijven; dat is de beste garantie voor ons werk en inkomen en voor het slagen van de Parnassia Groep als geheel. II. Het netwerk en achterban van de OR en de communicatie daarmee. We zijn er voor onze achterban en dus moet onze communicatie en de samenspraak met de medewerkers op orde zijn. Dat is nog niet zo en daar wordt hard aan gewerkt; dit jaarverslag is daar een mooi voorbeeld van. Ook een goede relatie met de bestuurders vinden wij van groot belang. Een OR krijgt de bestuurder die hij verdient en andersom, de bestuurder krijgt de OR die hij verdient. De relatie met de bestuurders ervaren wij als erg goed. We zien nog mogelijkheden om die verder te verdiepen en te verbeteren; die mogelijkheden gaan we benutten. III. De organisatie en de vaardigheden van de OR en de OR-leden. Onze organisatie en motivatie hebben een enorme boost gekregen met het formuleren van onze visie, missie en speerpunten en het maken van een portefeuilleverdeling. Maar we kennen ook onze beperkingen en daaraan willen we werken, met trainingen, opleidingen en het uitnodigen van gastsprekers. Ook dit maakt deel uit van onze nieuwe aanpak. Met de interne “verbouwing” van de OR hebben we een hele goede basis gelegd voor de uitdagingen in 2013 en 2014. Want die zullen er zijn: Het nieuwe bedrijfsplan, voortschrijdende bezuinigingen en toenemende onzekerheden. Wij staan klaar en gaan ons uiterste best doen, maar we kunnen ieders hulp hard gebruiken. We hopen daarom van harte dat er nog een paar collega’s zijn die ons willen helpen bij het behartigen van de medewerkersbelangen, natuurlijk zonder de belangen van de Parnassia Groep als geheel uit het oog te verliezen. Ook hopen we je te mogen begroten op 18 juni; de OR organiseert dan een achterbanbijeenkomst en legt dan verantwoording af over zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. Tot ziens! Wil Dieleman, voorzitter

3


Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de OR Zorgholding 2012. Voor de OR Zorgholding was 2012 wederom een druk jaar waarin veel adviesaanvragen zijn behandeld. De in 2011 aangekondigde bezuinigingen zijn verder tot uitwerking gekomen in 2012 en dit jaar werden er ook OR-verkiezingen gehouden. In de vergaderingen van de OR en in de overlegvergaderingen met bestuur en directie zijn de bezuinigingen regelmatig aan de orde geweest. De directies van de afdelingen hebben een worst case scenario gemaakt waarin verwerkt staat hoe de -20% bezuinigingen tot stand moet komen en wat er gerealiseerd moet worden als deze bezuiniging niet wordt gehaald. Naar aanleiding van de voorgenomen - en inmiddels een aantal uitgevoerde - reorganisaties hebben gesprekken plaatsgevonden met medewerkers, zodat de leden van de OR goed geïnformeerd weloverwogen adviezen konden uitbrengen.

Overzicht van behandelde advies- en instemmingsaanvragen Parnassia Academie • Advies bezuinigingtaakstelling PA • Instemming functiehuis PA (loopt door in 2013) Vastgoed • Advies herinrichting Vastgoed (transitieplan afd. Onderhoud) • Instemming functiehuis Vastgoed (loopt door in 2013) Concernstaf • Advies bezuiniging Concernstaf Service Centrum • Advies bezuiniging Service Centrum • Advies verhuizing Service centrum • Advies en instemming functiehuis Service Centrum • Advies afdeling Inkoop • Advies aansturing HRM Service Centrum • Advies benoeming ICT Directeur • Pre advies herinrichting ICT Organisatie (t.b.v. COR) • Pre advies Sap ESS (t.b.v. COR)

Diverse gespreksonderwerpen in het overleg met de bestuurder en directie • • • • • • • • •

Sociaal Plan (addendum) MTM PBA MTM Service Centrum MTM Vastgoed Trimesterrapportage Vastgoed RI&E Concernstaf BIK: Beoordeling efficiency Bedrijfsplan PA Integratie MarCom

4


Nadere toelichting op een aantal advies- en instemmingsaanvragen en de diverse gespreksonderwerpen Parnassia Academie • Advies bezuinigingtaakstelling PA Op 18 januari ontving de OR een adviesaanvraag met het voorgenomen besluit ten aanzien van de bezuinigingtaakstelling PA. Naar aanleiding van deze aanvraag zijn er per brief een aantal vragen geformuleerd aan de directie. De OR heeft het Worst Case Scenario van de directie van de PA ontvangen. Hierna heeft de OR enkele kanttekeningen geplaatst bij het scenario in zijn huidige vorm. Het scenario is zeer summier opgesteld en geeft geen inzicht in de consequenties van de extra bezuiniging voor de PA. De OR heeft de bestuurder om meer informatie gevraagd over de precieze invulling van de maatregelen en de consequenties daarvan voor de PA. Na bespreking van het Worst Case Scenario heeft de OR eind mei een gedeeltelijk positief advies uitgebracht over de bezuinigingsplannen van de PA voor 2012 en voor een deel voor 2013. Omdat de huisvesting van de PA nog niet helemaal rond is en de directie van de PA daarover nog geen voorgenomen besluiten heeft voorgelegd, is er nog geen advies gegeven over dit onderwerp. Zodra de huisvesting rond is heeft de OR aangegeven nog wel geïnformeerd te willen worden over hoe de kosten van de verhuizingen zich verhouden tot het bezuinigingsplan 2012. • Instemming functiehuis PA Op 16 mei 2012 is door de directie PA, Rob Koning, een instemmingaanvraag aan de OR ZH gezonden. De OR heeft ingestemd met de herinrichting van het nieuwe functiehuis PA. • Beleidsdag PA 13 mei Twee leden van de OR hebben een presentatie gegeven op de beleidsdag PA. De algemene indruk was positief. De interactie was kort en krachtig, maar zeer nuttig.

Vastgoed • Transitieplan Vastgoed Vastgoed heeft het Transitieplan Afdeling Onderhoud op 27 april 2012 aan de OR voorgelegd. Tijdens de overlegvergadering van 8 mei 2012 heeft de OR de bestuurder laten weten vol lof te zijn over het Transitieplan en de manier waarop Vastgoed met zijn personeel is omgegaan. De directie heeft daarna een definitief besluit Transitieplan Afdeling Onderhoud naar de OR gestuurd. Na een bespreking van het definitieve besluit in zijn eigen vergadering is de OR tot de conclusie gekomen dat de procedure niet geheel is gelopen zoals in het advies Herinrichtingsplan Vastgoed (2011) was afgesproken. Het Transitieplan Afdeling Onderhoud zou volgens de daarin gemaakte afspraak niet ter informatie, maar als adviesaanvraag worden ingediend. De OR vraagt Vastgoed niet alsnog een adviesaanvraag in te dienen, maar zal nog wel formeel een advies uitbrengen. Dit advies is door de OR op 16 augustus 2012 uitgebracht. • Bezuinigingen Vastgoed Ook Vastgoed ontkomt niet aan de bezuinigingen. De OR wordt door de directie geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen. De directie van Vastgoed geeft aan de eerder afgesproken bezuiniging van 10% voor de periode 2013 niet te kunnen realiseren. Vastgoed heeft in het Overleg Bedrijfsvoering afgesproken een grotere bezuiniging van 36% te zullen realiseren, maar dan wel over een langere periode (tot 2016). Hierop is een akkoord gekomen van de RvB. De ontwikkelingen rondom scheiden van Wonen en Zorg vragen de nodige aandacht. Er wordt een visie gevormd ten aanzien van scheiden van Wonen en Zorg. Vastgoed maakt een inventarisatie van de ZZP 1 tot en met ZZP 3 en de gevolgen die scheiden van Wonen en Zorg voor Vastgoed zal hebben. Vastgoed onderzoekt wat de financiële implicaties ervan zijn en hoe daar het best mee omgegaan kan worden. Zodra hierover meer bekend is wordt de OR wederom geïnformeerd. Het onderwerp komt in elk overleg met de directie en de OR aan de orde. De OR volgt de ontwikkelingen op de voet.

5


• Instemming functiehuis Vastgoed Op 20 november ontving de OR ZH een instemmingaanvraag betreffende het functiehuis Vastgoed Beheer. De directeur Vastgoed laat weten dat elke medewerker binnen Vastgoed een nieuwe functiebeschrijving heeft gekregen. De OR verleent in maart 2013 instemming.

Concernstaf • Advies bezuiniging Concernstaf Op 11 november 2011 is de OR geïnformeerd over de bezuinigingsbijdrage van de Concernstaf. In een brief werd aangegeven hoe de besparingen in grote lijnen vorm zouden krijgen. In de brief stond niets over een worst case scenario. De OR heeft schriftelijk vragen gesteld over de aard van de bezuinigingen bij de Concernstaf en tijdens de vergadering tussen directie en OR van 20 december 2011 heeft de OR verder gevraagd naar de bezuinigingsplannen van de Concernstaf. In zijn schrijven van 17 januari 2012 heeft de OR de directie gevraagd een uitgewerkt bezuinigingsplan, inclusief worst case scenario, van de Concernstaf in te dienen. De directie heeft op 19 januari 2012 aan dit verzoek voldaan. Tijdens de vergadering van de OR van 7 februari 2012 heeft de directie een toelichting gegeven op de bezuinigingsbijdrage van de Concernstaf. De OR heeft tijdens zijn vergadering van 21 februari 2012 een standpunt ten aanzien van de besparingsbijdrage van de Concernstaf geformuleerd en heeft bij het voorgenomen besluit van de directie een aantal kanttekeningen geplaatst. Mede op basis van het advies van de OR is besloten uitvoering te geven aan de bezuinigingsplannen. De voortgang zal geregeld besproken en geëvalueerd worden met de OR. • Functiehuis Concernstaf De directie heeft de OR in juni een overzicht gestuurd van de huidige functies binnen de Concernstaf. Dit overzicht moet nog vertaald worden naar het nieuwe functiehuis. Zodra dit gerealiseerd is wordt het aan de OR gezonden. • Integratie Marketing en Communicatie (MarCom) Dorine Vogel is per 1 juni 2012 begonnen als manager Bedrijfsvoering bij MarCom. In augustus is Dorine kennis komen maken met de OR leden en heeft veel vragen beantwoord. De afdeling begint zijn beslag te krijgen. De portefeuilleverdeling is duidelijk en de taakverdeling tussen medewerkers is meer helder. De samenwerking met communicatie is hierdoor sterk geoptimaliseerd.

Service Centrum • Advies bezuiniging Service Centrum De OR ZH ontving op 1 november 2011 de adviesaanvraag bezuinigingen Service Centrum. In de overlegvergadering van 10 november is door de directie een toelichting gegeven. De OR heeft naar aanleiding hiervan vragen geformuleerd. Op 20 december 2011 is het onderwerp nogmaals besproken tijdens de reguliere OV-vergadering tussen bestuurder en OR. De OR heeft vervolgens op zijn vergadering van 10 januari 2012 zijn advies bepaald. Hij adviseert het voorgenomen besluit uit te voeren met inachtneming van kanttekeningen. Als er delen van het worst case scenario moeten worden uitgevoerd, krijgt de OR daarover tijdig informatie en de kans om daarop te adviseren. Alhoewel daar niet om gevraagd wordt, vindt de OR het van belang aan te geven dat hij geen advies geeft over 2013. Directie en OR zijn het met elkaar eens dat de toekomst dermate veel onzekerheden bevat, dat het op dit moment voorbarig is om uitspraken te doen over 2013. De OR adviseert verder om preventief na te denken over mogelijke gaten die vallen bij ziekte. Door bezuinigingen en de mogelijke uitrol van het worst case scenario zijn afdelingen kwetsbaar. De OR vindt de continuïteit van de dienstverlening belangrijk.

6


• Instemming functiehuis Service Centrum Op 19 januari heeft de OR van de directie de herinrichting van het functiehuis ter informatie ontvangen. De OR constateert dat de herinrichting van het functiehuis niet ter informatie maar ter instemming aan de OR voorgelegd had moeten worden. Op 7 februari heeft de OR in een gesprek met Linda Koene-Ribbens, adviseur HR, enkele vragen gesteld. De bestuurder heeft een definitief besluit genomen met betrekking tot de herinrichting van het Functiehuis SC. Naar aanleiding van de voorwaarde van de OR om de medewerkers bij de functiebeschrijvingen te betrekken, laat de bestuurder weten dat er voor gekozen is - daar waar dit mogelijk is - één en dezelfde functiebeschrijving te gebruiken. Waar dit niet mogelijk is worden de medewerkers bij de functiebeschrijving betrokken. De overige suggesties van de OR zijn door de bestuurder overgenomen. • Advies afdeling Inkoop Op 13 maart ontvangt de OR de adviesaanvraag Inkoop. De medewerkers van de afdeling sturen twee brieven naar de OR waarin ze vragen stellen aan de OR over de reorganisatie van de afdeling Inkoop en bezwaar maken tegen de reorganisatie. Tevens ontvangt de OR email berichten van Functioneel Beheer Planon. Op 12 april wordt door de OR een vergadering georganiseerd waarbij de medewerkers zijn uitgenodigd om met de OR van gedachten te wisselen. Hierna wordt een tweede vergadering gehouden waarbij naast de medewerkers ook Oscar Carmaux aanwezig is. Het doel van dit overleg is om het gesprek tussen afdeling en directie te stimuleren en te zorgen dat de OR tot een goede oordeelvorming kan komen. De OR ontvangt een aangepaste adviesaanvraag met betrekking tot de reorganisatie van Inkoop, waarin Contractbeheer ook is meegenomen. Ook heeft het bestuur een brief naar de OR gestuurd, waarin de bestuurder toezegt de potentiële conflictsituaties bij de uitvoering van het voorgenomen besluit te inventariseren in een gezamenlijk overleg tussen het team Bestelservice, de manager FA en de heer Carmaux, waarna werkafspraken zullen worden vastgelegd ter voorkoming van dergelijke situaties. Tevens zal er een escalatieprocedure worden vastgelegd. Op 15 mei bespreekt de OR het advies opnieuw en wordt er een commissie aangesteld voor het vormen van het advies. Op 12 juni brengt de OR het advies uit waarin onder andere is opgenomen dat er goede afspraken worden gemaakt met de heer Carmaux, de manager FA, het Inkoopteam, de Bestelservice en Contractbeheer over het werkproces, de verschillende verantwoordelijkheden en escalatieprocedures. De directie laat op 2 juli schriftelijk weten tot uitvoering van het besluit m.b.t Inkoop over te gaan met ingang van 1 augustus 2012, rekening houdend met het advies van de OR. Per die datum worden de Planon medewerkers gepositioneerd binnen de afdeling I&A; de medewerkers Bestelservice en Contractbeheer als team onder aansturing van een teamleider gepositioneerd binnen de afdeling FA; en worden de inkopers rechtstreeks onder de directeur SC met inkoop in portefeuille gepositioneerd. De eerder genoemde toezeggingen zijn ook in de uitvoering van het besluit opgenomen. • Management Development programma Op 12 september ontvangt de OR een brief van de directie over de aansturing van het MD programma. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de Parnassia Academie (PA) een grote rol speelt zowel bij de inhoudelijke opzet als wel bij het ondersteunen van de uitvoer. Op basis hiervan heeft de RvB besloten de MD scholingsfunctie rechtstreeks te positioneren onder de PA. In de praktijk betekent dit dat de aansturing voor twee medewerkers van het MD wijzigt. Alle partijen zijn het hierover eens en er zijn geen personele consequenties aan verbonden. Door de geringe impact van deze wijziging zijn alle partijen het erover eens dat een adviestraject achterwege kan blijven. • HRM Eind oktober geeft de bestuurder aan, in het kader van de min20% plannen, dat een aantal aanpassingen in de staf doorgevoerd worden. Dit betreft een reorganisatie. Twaalf medewerkers van HRM komen direct onder aansturing van de directie. Hiervoor zal een advies worden aangevraagd. Twee OR-leden hebben gesproken met drie medewerkers van HRM. De medewerkers bleken positief te staan ten aanzien van het voorgenomen besluit. De OR besluit te adviseren dat over een jaar de ervaringen van het team HRM geëvalueerd worden.

7


ICT • Pre advies herinrichting van de ICT organisatie De ICT Organisatie heeft betrekking op de gehele Parnassiagroep en is daarom een COR aangelegenheid. De COR heeft de OR ZH om input gevraagd aangaande de adviesaanvraag herinrichting van de ICT organisatie. De OR is heeft hier een bijdrage aan geleverd. De OR ZH is van mening dat de herinrichting ICT een passende oplossing biedt voor de bestaande problematiek. De OR ZH heeft aandachtspunten geformuleerd ten aanzien van de invoering van de nieuwe samenwerkingspartner en de rol en plaats van de informatieadviseurs. Er moet een gedegen regie komen op de invoering van de nieuwe samenwerkingspartner om calamiteiten te voorkomen en continuïteit van de dienstverlening te borgen. • Advies benoeming ICT directeur Twee leden van de OR hebben zitting genomen in de sollicitatiecommissie en hebben positief geadviseerd over de benoeming ICT directeur. In september heeft Rob Ketller kennis gemaakt met de OR en is met elkaar gesproken over wat de OR en Rob voor elkaar kunnen betekenen. BIK In augustus geeft de directie aan om een externe partij een onderzoek te laten verrichten naar de efficiencymogelijkheden van BIK. Deze opdracht zal ter informatie aan de OR gezonden worden. Deze opdracht kan mogelijk consequenties (reorganisatie) hebben die vallen onder artikel 25 van de WOR (adviesrecht). Afgesproken wordt omwille van de tijd nu geen adviesrecht te claimen maar een brief te schrijven aan de directie waarin wordt vermeld dat de OR graag de bevindingen en resultaten naar aanleiding van het onderzoek ontvangt. Ook zal worden gewezen op mogelijke consequenties die aan de OR dienen te worden voorgelegd. SAP ESS Het voornemen was om voor de eventuele invoering van SAP ESS en personele gevolgen een instemmingaanvraag aan de OR Zorgholding voor te leggen. De OR Zorgholding laat de bestuurder weten hiervoor input geleverd te hebben aan de COR, waarna de COR vragen heeft geformuleerd voor de RvB. De COR heeft de OR Zorgholding laten weten dat de RvB aangegeven heeft dat er geen haast is bij de implementatie van SAP ESS en dat het nog wel een jaar kan duren alvorens het systeem wordt ingevoerd. De COR heeft instemming verleend aan de gefaseerde invoering van SAP ESS. Er zal een uitvoeringsadviesaanvraag worden voorgelegd aan de OR Zorgholding. De daadwerkelijke invoering staat nu voor 2014 gepland. Te zijner tijd zal een advies c.q. instemming aan de OR worden voorgelegd. ONW en RI&E Om meer kennis te vergaren over de RI&E is Desiree Posthuma (RI&E Palier) uitgenodigd om haar ervaring op dit gebied met de OR te delen. Zij heeft een presentatie hierover gegeven op 28 augustus en veel vragen beantwoord. Naar aanleiding hiervan is de OR ZH van mening dat de OR aan het RI&E en ONW meer aandacht besteed moet worden. Visiestuk op HRM als onderdeel van SC De bestuurder geeft aan dat dit een concernbreed onderwerp is met verbinding naar het SC. De visie op HRM is van belang om de strategische doelen van de PG te behalen, waar personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderdeel in vormen. De decentrale P&O-ers zullen meer worden betrokken bij het meedenken over thema’s. Er moet sprake zijn van een organische groei van het nu gekozen model. Over een jaar zal geëvalueerd worden hoe de voortgang is. Bedrijfsplan Parnassia Groep De bestuurder wil dit graag vroegtijdig met de OR bespreken omdat dit traject voor elk van de vier onderdelen (Vastgoed, Concern, PA en SC) doorlopen wordt. In 2013 komt het bedrijfsplan op de overlegagenda te staan.

8


Verkiezingencampagne 2012 Voordat de verkiezingen in 2012 aanvingen was Eric Poelert voorzitter en Mieke Sengers vice voorzitter. In 2012 zijn een aantal leden vertrokken. Mieke verliet de OR omdat zij van haar pensioen ging genieten en Charlotte de Wolf vertrok na drie jaren lid te zijn geweest, waarin zij tevens lid van de COR was. Anouk Hupkens is één jaar OR lid geweest en heeft in verband met het volgen van een studie de OR verlaten. Vanaf maart zijn een aantal medewerkers als aspirant lid deel gaan nemen aan de OR. Na de verkiezingen werden zij officieel lid. In juni zijn we gestart met de verkiezingscampagne. Van de 11 zetels waren er 6 bezet. Het streven was om van alle afdelingen een vertegenwoordiging in de OR Zorgholding te hebben. Dit is bijna gelukt, er zijn nog twee vacante zetels. De Parnassia Academie is nog niet vertegenwoordigd in de OR. Samenstelling OR Zorgholding na de verkiezingen in juni 2012: Voorzitter: Vicevoorzitter: OR-leden:

Wil Dieleman - Bestuursstaf, Concern Control Asad Hussain - Service Centrum, Projectenbureau Eric Poelert - Service Centrum, PSA Nabila El Massoudi - Service Centrum, PSA Wim Adrichem- Vastgoed Carla Snijder-Vollebregt - Bestuursstaf Jolanda Meere-Nijdam, Service Centrum Ilker Bozkir - Service Centrum, I&A Anneke Maeijer - Service Centrum, Zorgadministratie

Jaarplan periode 2012 – 2014 Na de verkiezingen is de OR Zorgholding druk bezig geweest met het maken van een Jaarplan voor de zittingsperiode 2012 tot 2014. Hiervoor is eerst een SWOT analyse gemaakt. In het Jaarplan zijn de werkwijze van de OR, de visie, de missie en de speerpunten opgenomen. Het reglement evenals het advies- en instemmingsrecht van de OR zijn ook in het Jaarplan verwerkt, dit maakt het Jaarplan compleet. Vervolgens is de kennis en kunde van de OR-leden besproken en is er naar aanleiding hiervan een portefeuilleverdeling gemaakt. De nieuwe OR-leden hebben een cursus WOR gevolgd. In februari is een cursus over de visie, missie en werkwijze OR gevolgd. Een delegatie van de OR heeft de beleidsdag van de PA bezocht.

9


Vooruitblik 2013 Het nieuwe OR-team heeft een nieuw plan van aanpak gemaakt en n.a.v. de SWOT blijkt dat een aantal issues voor de OR ZH een topprioriteit heeft, welke in 2013 zondermeer aan de orde komen. • De werkdruk bij het personeel is door tal van factoren hoog. Dit kan effect hebben op de gezondheid en het functioneren van de medewerkers en op de kwaliteit van de dienstverlening. De OR wil dit daarom structureel monitoren. • Medewerkers moeten kunnen werken in goede omstandigheden en met beperkte risico’s. De RIE, de arbeidsomstandigheden, ONW en tevredenheidmetingen (personeel) en de verbetermaatregelen daarin zal door de OR ZH voortdurend worden gemonitord. • Er zijn regelmatig discussies tussen Zorgholding/Vastgoed en haar afnemers over de kwaliteit en de prijzen van de dienstverlening en de transparantie daarin. Een zekere frictie is logisch, maar soms is sprake van oplopende spanning en in tijden van bezuinigingen kunnen deze hoog oplopen. Dit moet goed gemanaged worden, zodat onze afnemers tevreden blijven/niet uitwijken naar andere leveranciers en interne personele fricties worden voorkomen. De OR wil dit actief volgen, o.a. door tevredenheidonderzoeken. • De invloed van externe factoren (politiek, bekostiging, regelgeving, sectorafspraken) op de PG is enorm en dat vergt veel en grote aanpassingen bij zorgbedrijven en ondersteunende diensten. Voorbeelden zijn reorganisaties, bezuinigingen, nieuwe projecten en procedures en nieuwe samenwerkingsverbanden. Er zijn niet alleen veel bedreigingen, maar ook veel kansen. Het is zaak dat de Zorgholding/Vastgoed en haar medewerkers al deze ontwikkelingen kunnen bijbenen, of beter nog, hierop kunnen anticiperen. Hiervoor is gemotiveerd, deskundig (en dus goed opgeleid) en goed ingewerkt personeel nodig. Daarvoor moeten dan wel voldoende kaders zijn. We denken hierbij niet alleen aan financiële bijdragen van zorgbedrijven, maar ook aan het zelf beter benutten van kansen en de dienstverlening verder te verbeteren en ook zichtbaarder te maken. De OR wil deze ontwikkelingen op de voet volgen en hiervoor ook zelf ideeën aandragen. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij naar het Jaarplan van de OR ZH op: intranet.servicecentrum.parnassiabavogroep.nl/personeel/or-en-medezeggenschap.

10

OR Zorgholding Jaarverslag 2012  

OR Zorgholding Jaarverslag 2012