Page 1


VAAHINI

Souvenir of the 12th ATA Conference 2012 Atlanta

ø£è‘·»„‘·\T á e÷ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ kÕVæ ≤ rdü + ∫ø£ ≈ £ î ‘· e T kÕVæ ≤ rdü T e÷\qT n+~+∫q s¡#·sTT‘·\≈£L...

Editor RAGHUNADHA KOTHA Souvenir Committee Sudhakar Valluripalli Jyothirmayi Mruthunjayudu Tatipamala Devanand Konduru Cover & Illustrations Paani, Vijayawada Souvenir Layout and Design Sita Ponnapalli Akshara Creators AG-2, Hyderguda Hyderabad-500 029 India Phone: 91-40-23244088 Email: sakshara@gmail.com Printed at CUBE Printers 6087 Oilskin Dr, Ooltewah,TN-37363 Phone: 423.228.2866 Email: sales@printcubes.com Website: www.printcubes.com Opinions expressed in this volume are those of the authors and not of ATA.

n&ç–q<˚ ‘·&Ée⁄>± ‘·eT düeTj·÷ìï yÓ#ÓÃ+∫, Á|üeTTK ø£e⁄\qT dü+Á|ü~+∫ düø±\eTT˝À e÷≈£î ø£$‘·\+~+∫q Vü≤qTe÷ s&ç¶, bıq÷ïs¡T yÓ+ø£≥ ÁoìyêdüT\T, ¬ø u≤\ø£èwüí ¬s&ç¶>±s¡¢ düVü≤è<äj·÷ìøÏ... H˚qT n+‘·>± |ü]#·jT· + ˝Òøb£ ˛sTTq $TÁ‘·T&ÉT yÓ+ø£{Ÿ yÓTT+&Ó<Tä › #˚dqæ |ü]#·j÷· ìï >∑Ts¡TÔ+#·Tø=ì Hê MT<ä qeTàø£eTT+∫ Hê MT<ä |üP]Ô uÛ≤sêqTï+∫q Ä{≤ 2012 eTVü‰düuÛÑ\ düe÷y˚X¯ø£s¡Ô ø£s¡TD≤ø£sY ndæ¬s&ç¶>±]øÏ... yÓTT<ä{Ï |ü]#·j·T+ qT+#˚ yÓqTï‘·{Ϻ, yÓqø±\ ‘êq÷ ì*∫, H˚qTHêïqì ì+&ÉT>± |ü*øÏ Áb˛‘·‡Væ≤+∫q $TÁ‘·T&ÉT |òDü Ï &=ø±ÿ>±]øÏ..., Hê Á|üjT· ‘êïìøÏ ‘·eT nqTuÛyÑ êìï s¡+>∑]+∫ Áb˛‘·‡Væ≤+∫q øÏs¡DYÁ|üuÛÑ>±]øÏ..., m+‘√eT+~ kÕVæ≤r$TÁ‘·T\qT |ü]#·j·T+ #˚dæ, eTeTTà\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ H˚qTHêïq+≥÷ |ü*øÏq ùdïVü≤o* Hêsêj·TDkÕ«$T>±]øÏ... Ç+<äT˝Àì Á|ü‹ ø£<∏ä, ø£$‘·, yê´kÕìøÏ |ü#·Ãì ‹yê∫ |üs¡∫ n#·Tà y…’|ü⁄ q&ç|æ+∫ e÷≈£î <ÛÓ’s¡´ìï∫Ãq ùdïVü≤o*, Äràj·TT\T yêdæ¬s&ç¶ qMHé>±]øÏ... á e÷ Á|ü‘´˚ ø£ kÕVæ≤r dü+∫ø£≈î£ ˇ&ç<Tä &ÉT≈£î\T ˝Ò≈î£ +&Ü nedüse¡ TsTTq eqs¡T\qT düeT≈£L]à Á|ü‹ $wüjT· +˝À #˚<√&ÉT yê<√&ÉT>± e⁄qï sêCÒX«¯ sYsêe⁄ fÒø࣠˝Ÿ>±]øÏ..., n˝≤π> Ä{≤ n<Ûä´≈£åî\T sêCÒ+<äsY õHêï>±]øÏ... á e÷ Á|ü‘˚´ø£ kÕVæ≤rdü+∫ø£˝Àì |ü⁄≥\qT n+<ä+>± n\+ø£]+∫ n+~+∫q nø£ås¡ d”‘·>±]øÏ... eTTK∫Á‘êìøÏ Ç+Á<ä<ÛäqdüT‡ s¡+>∑T\~›, Á|ü‹ ø£$‘·≈£î, ø£<Ûä≈£î uÛ≤y√ù|‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\q+~+∫q Á|üeTTK ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT bÕDÏ>±]øÏ... Á|ü‹ $wüj·TeT+<äT eT<䛑·Tì∫Ãq dü+bÕ<äø£esêZìøÏ..., n&É–q<˚ ‘·&ÉTe⁄>± ‘·eT düVü‰j·÷ìï n+<ä#˚dæq Ç‘·s¡ dü+|òüT düuÛÑT´\≈£î... á e÷ Á|ü‘˚´ø£ kÕVæ≤r dü+∫ø£qT eTT#·Ã≥>± eTTÁ~+∫q Á|æ+{Ÿ ≈£L´uŸ≈£î... Á|ü‘·´ø£å+>±qT, |üs√ø£å+>±q÷ á Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£≈£î ‘√&ÉŒ&çq $TÁ‘·T\+<ä]ø°... Á|ü‹ ø£<ÛäHêìøÏ Á|ü<ÛäeT bÕsƒ¡≈£îsê˝…’, neT÷\´yÓTÆq dü\Vü‰*e«&É+, s¡#·sTT‘·(Á‘·T) \qT dü+Á|ü~+#·&ÉeTT˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü $|üØ‘·yÓTÆq ˇ‹Ô&ç n\dü≥≈£î >∑T¬s’q|ü&ÉT H˚qTHêïì ì+&ÉTø£ ì*∫q Hê nsêΔ+– ÁoeT‹ CÀ´‹s¡àsTTøÏ..., Hê eTÚHêìï düV≤æ +∫, Hê≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ #√≥ dü÷#·q*∫Ãq e÷ ∫Hêïs¡T\T kÕVæ≤‹ eT]j·T÷ Á|üu≤Û ‘Y\≈£î... eTqdü÷Œ]Ô>± ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·T#˚düT≈£î+≥÷ ... n+<ä]ø°... e+<äHê\T... n_Ûe+<äHê\T ..! - s¡|òüTTHê<Ûä ø=‘·Ô

About Cover Artist Paani (Sulapani Kasinadhuni) born in 1952. After finishing his education he worked in chandamama as illustrator and also worked in Vijaychitra and Vanita as an artist. He also worked as publicity designer and later on he became art director. He worked as Art Director for movies like- Sagarasangamam, Sankarabharanam, Sirivinnela, Swatimutyam etc. Currently he is working as free lance illustrator and also working for a temple as art director.


yêVæ≤ì Ä{≤ 2012 düuÛÑ\ C≤„|æø£

dü+bÕ<ä≈£î&ÉT

s¡|òüTTHê<∏ä ø=‘·Ô

12th ATA Conference & Youth Convention July 6th-8th, 2012 Painting: Saikrishna

Atlanta


CONTENTS Section - I 1.

Messages

...

6-12

2.

Editorial

...

13

3.

ATA Executive Committee

...

14

4.

ATA Board of Trustees

...

15

5.

ATA Conference Adhoc Committee

...

16

6.

ATA Office

...

16

7.

ATA Regional Co-ordinators

...

17

8.

ATA Standing & Adhoc Committees

...

18-19

9.

ATA Conference Committees

...

21-33

10.

ATA Awards

...

35-45

11.

ATA History

...

46-55

12.

Pictures of Donors

...

56-65

13.

Donors List

...

66-68

14.

Á|ü>∑‹|ü<∏ä+ ` kÕ«>∑‘·^‘·+ ` e&˚¶|ü*¢ ø£èwüí

...

71

15.

ø£<∏ëyêVæ≤ì

...

1-104

16.

ø£$‘êyêVæ≤ì

...

105-146

17.

eTq dü+düÿè‹, eTq yês¡dü‘·«+, eTq |ü+&ÉT>∑\T s¡+>∑T\ bò˛{À|ò”#·sY

...

147-162

18.

yê´düyêVæ≤ì

...

163-238

19.

Miscellany...

...

239-252

Section-2

203 ù|J˝Àì yê´kÕìï ª60 @fi¯fl >∑T+&ÉeTà ø£<∏äμ≈£î ã<äT\T>± ª50 @fi¯fl >∑T+&ÉeTà ø£<∏äμ>± #·<äTe⁄ø√e\dæ+~>± eTq$.


STATE OF GEORGIA OFFICE OF THE GOVERNOR ATLANTA 30334-0900 July 6, 2012

MESSAGE

Nathan Deal GOVERNOR

Greetings. I am pleased to extend my warmest regards to the American Telugu Association (ATA) as you celebrate your 12*1 biannual conference. On behalf of the State of Georgia, it is a pleasure to host this unique event in our beautiful capital city. Please allow me to welcome your distinguished guests to this event honoring those speaking the Indian dialect of Telugu throughout the State of Georgia. Since its inception in 1990, the ATA has supported the educational, cultural, and religious needs of the Telugu speaking peoples of America and India. Your organization also has a rich history of public outreach, organizing many charity events in both America and India. Georgia benefits from a vibrant Indian population whose members comprise all levels of professional life. I look forward to the future contributions of this important community and encourage you to renew your dedication to serving others as you discuss the items on your agenda. I commend the American Telugu Association for organizing this event, and send my best wishes for a successful and enjoyable conference.

Sincerely

Nathan Deal


UNITED STATES SENATE Washington D.C.

July 6, 2012

MESSAGE

Johnny Isakson SENATOR

Greetings: It gives me great pleasure to welcome the members of the American Telugu Association to our state and to the beautiful city of Atlanta for your 12th Biannual Conference and Youth Convention. The Georgia World Congress Center seems a fitting location for your grand convention to serve the educational, cultural and religious needs of Telugu language-speaking Indian Americans. I commend the members for your dedication to preserving your culture and assisting people of Telugu origin to settle in America. I wish for you a very successful convention, and hope you will not hesitate to contact me if I can ever be of assistance to you or your organization. Enjoy your time together and have a safe trip home.

Sincerely

Johnny Isakson


Hyderabad 28th May 2012

MESSAGE

N. Kiran Kumar Reddy Chief Minister, Andhra Pradesh

It gives me an immense pleasure to note that, the American Telugu Association is celebrating its 12th annual conference, in Atlanta, Geogia, USA from 6th to 8th July'2012 and coming up with a special souvenir on this occasion. I convey my heartiest greetings to all the ATA members on this occasion on my personal behalf and also on behalf of people of A.P. It is learnt that, in 1990 American Telugu Association (ATA) was registered in Illinois as a not-for-profit organization with the objectives of, to promote literary, cultural, educational, religious, social, economic, health and community activities of the people of Telugu origin in America and to promote exchange programs for students, scientists, and professionals of Telugu origin between the United States of America, Canada, India and other countries. It is to note the significant contributions being made by the Telugu speaking people for the development of the United States and other countries where ever they are. I urge the American Telugu Association to take a lead role to contribute for the development of our motherland. The State government is ready to extend its fullest support in this regard. Once again, I wish the ATA's 12th Annual conference a grand success and hope this special souvenir will reflect all their aspirations, achievements and futuristic proposals. With best wishes,

(Kiran Kumar Reddy)


Rajbhavan, Chennai 8th June 2012

MESSAGE

K. Rosaiah

Governor, Tamilnadu

I am pleased to learn that the American Telugu Association is organizing the 12th ATA Conference and Youth Convention from 6th - 8th July, 2012 at the Georgia World Congress Centre, Atlanta, U.S.A.

India is known for its rich culture, tradition and heritage. We are multilingual and multifarious in culture. Language is a medium of expression. Telugu is a vibrant and a beautiful language. It is a matter of great pride to see that the Telugu speaking people living in America are carrying on the rich culture and tradition of Andhra Pradesh. I am sure that such conventions and cultural programmes will promote cultural exchange and foster unity and peace among the people, especially the youth from India and those in USA and other countries across the globe. The initiatives taken by the ATA in acting as a bridge between the people of Andhra Pradesh and USA in fostering unity, charity and goodwill deserve appreciation. I convey my warm felicitations to the President, Office Bearers and Members of the American Telugu Association and to all the participating delegates. I wish the 12th American Telugu Association and Youth Convention all success.

(K. Rosaiah)


President's Message

Dr. Rajendar R. Jinna

Dear Telugu Friends, Namaskaram, I would like to take this opportunity to welcome you and your family to Atlanta for our 12th ATA conference. Perpetuating, preserving, and maintaining the heritage of the people of Telugu origin is one of the main objectives of our American Telugu Association. ATA has been doing this for the past 22 years. One of the venues we use to promote these objectives is the ATA conference and youth convention biennially. This year we are celebrating our 12th ATA Conference and Youth Convention at the Georgia World Congress Center in Atlanta, GA! On behalf of the ATA board of trustees, the adhoc committee, and the convention committees, I would like to personally thank each and every one of you for joining us here in Atlanta. Our theme for this convention is "Samskriti, Sampradayam, and Samaja Seva" which translates to culture, customs, and community service. We hope to promote all three of those items to all of our members and youth this weekend. I would like to express my heartfelt gratitude to all the members who are participating in this three-day adventure with us filled with culture, customs, and much more. I hope everyone will have an opportunity to utilize the services provided, be able to network, and exchange ideas with other attendees which in turn will help promote our objectives and assist each other in one another's endeavors. This conference would not have been possible without the selfless efforts of countless members dedicating their time to give us the opportunity to come together on one platform to appreciate our rich culture and the talents of the our distinguished artists. Sincere thanks also goes to all the individuals who have donated generously for the preparation and execution of this convention. Once we again would like to thank you all for giving us an opportunity to host the convention in the Atlanta and I hope you enjoy your stay here in Atlanta and have a wonderful and memorable experience at the 12th ATA Conference and Youth Convention! With best regards to all our members and attendees.

Rajender Jinna M.D. President, ATA


Convener's Message Karunakar Asireddy

O

n behalf of American Telugu Association and on my behalf it is my honor to welcome you and your families and friends to the 12th ATA Conference & Youth Convention at the Georgia World Congress Center, Atlanta, GA, USA. It has been almost more than a year now, since we started putting together the framework for organizing this event. Various Convention Committees under the guidance of ATA2012 ad-hoc committee, board of trustees and with partnership with local organizations such as Telugu Association of Metro Atlanta and Greater Atlanta Telugu Association have been working very hard to present to you a memorable and enjoyable conference and my heartfelt thanks go out to each and every one for their support and cooperation. The enthusiasm and eagerness shown by people of different walks of life to participate in this conference both from USA and our mother land Andhra Pradesh is over whelming and we welcome and appreciate their participation. The theme for this conference is "Samskruti, Saampradhayam and Samaja Seva" all events are planned to reflect the chosen theme. As in the past, we will celebrate and glorify our culture, language, traditions and our way of life through cultural program presentations and diverse lineup of programs designed to make this event enjoyable educational and entertaining for all age groups. Several forums such as Business, CME, political, panel discussions, literary, and women's at the conference will enlighten with thought provoking discussion and talks. Needles to say, in all forums professional touch is given by engaging professional and accomplished speakers and literary persons. In addition we will be showcasing an exhibition that will be sure to the liking of all. Some of the highlights this conference briefly: •

The Banquet Dinner will be a grand event and will certainly create an ambiance for the next two days with ATA recognition awards, entertainment program by invited and local artists and other events.

The business seminars are designed to be informative and interactive, opening up avenues for young entrepreneurs and creating new contacts for established businesses.

The political forums are bound to be a huge success given the current volatile state of affairs in Andhra Pradesh. Inviting politicians from different political affiliations will allow for free and fair exchange of viewpoints along with enthusiastic audience participation.

The Education Committee intends to conduct information sessions to support educational opportunities for school-level and college-level Telugu Americans, support activities for Telugu students pursuing studies at American universities, support for education in India, opportunities for learning Telugu informally, as well as formally at American schools and colleges.

The cultural programs are both exciting and entertaining as they give us a real-time chance to see and meet the celebrities who twinkle on the horizon of the Telugu film industry. In addition, we will have wonderful time in witnessing our local talent present their talent through "Jumandi Paadam, Sayyandi Naadam" and Star Dance other competition finalists presenting their talents on the main stage.

The CME program has a distinguished panel of doctors who've taken time out of their busy schedules to impart knowledge and open up the floor to new ideas.

The women's forum will be engaging you in several exploratory and empowerment sessions, in addition to fun activities and competitions.

For the spiritually inclined, a meditation workshop has been organized to gain a deeper understanding of the world we live in and in addition to thought provoking talks.

For those of us who thrive in a fair amount of friendly competition, the Youth Convention has exciting games to entice a wide range of players.

Young minds will be challenged in the chess, caroms and word-game tournaments being organized by the sports committee.

The youth activities includes tantalizing youth shows during prime time, dinner cruise and club night and many more activities to make new friends and forge relationships.

Finally, I would take this opportunity to thank all our friends, well wishers and corporate sponsors who have been kind enough to share their time, resources and financial support to make this event a grand success. At the end of this three day event, it is our responsibility to ensure you go back home with wonderful memories of Atlanta, of friends - old and new and of the greatness of our Telugu culture. I wish and hope you and your family will enjoy our hospitality, entertainment and all the activities at ATA2012 and leave with lasting memories. Sincerely,

Karunakar Asireddy


Conference Secretary's Message

Parmesh Bheemreddy

nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑Tyês¡+<ä]ø°, $$<Ûä <˚XÊ\ qT+&ç e∫Ãq n‹<∏Tä \+<ä]ø° Ä{≤ eTVü‰düu\ÑÛ ø±s¡´es¡+Z ‘·s|¡ ⁄üò q kÕ«>∑‘+· — düTkÕ«>∑‘+· . á 21e X¯‘êã›+˝À, nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑T ≈£î≥T+u≤\˝À |ü⁄{Ϻ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ∫Hêïs¡T\T, j·TTer j·TTe≈£î\T ‘·eT ‘·*‘¢ +· Á&ÉT\ e÷‘·èuÛ≤wüì, dü+düÿè‹ì ‘·eT$>± >ös¡$+∫, ‘ÓqT>∑T‘·Hêìï q\T~X¯˝≤ $s¡õeTTà‘·THêïs¡+fÒ, n~ eTqøÏ >∑s¡«ø±s¡D+. eTTK´+>± á uÛ≤$‘·s¡+ ø√dü+, e÷‘·èuÛÑ÷$TøÏ |ü~y˚fi¯fl yÓTÆfi¯fl <ä÷s¡+˝À dæús¡|ü&çb˛sTTHê, eTq uÛ≤wü ø√dü+, eTq dü+düÿè‹ dü+Á|ü<ëj·÷\ |ü]s¡ø£åD ø√dü+, ‘Ó\T>∑Tyê] ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+,‘ Ó\T>∑TC≤‹ Wqï‘ê´ìï ‘Ó*j·T CÒj·T&ÜìøÏ, nyÓT]ø±˝À Á|ü‹ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\≈£î eTVü‰düuÛÑ\T »]|æk˛Ô+~ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + (ATA). ˇø£ <äXÊã›+ ‘·sT¡ yê‘· eT∞fl n{≤¢+{≤ eTVü‰q>∑s+¡ ˝À n~«rj·TeTsTTq Ø‹˝À »s¡T|ü&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚jT· &É+ »]–+~. >∑‘· Äs¡THÓ\\T>± e+<ë˝≤~eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+∫ á eTVü‰düuÛÑ\≈£î ø±e\dæq @sêŒ≥T¢#˚j·T&É+ »]–+~.á düuÛÑ\˝À MT n+<ä] n_Ûs¡T#·T\≈£î ‘·–q $<Ûä+>±, MT Vü≤è<äj·÷\≈£î Vü≤‘·TÔ≈£îH˚˝≤>± $$<Ûä ø±s¡´Áø£eT˝…H√ï @sêŒ≥T #˚j·Tã&ܶsTT. MqT\≈£î $+<äsTTq dü+^‘· $uÛ≤e], ãè+<ä>±Hê\T, C≤q|ü<>πä j·÷\T, qè‘·´Hê{Ïø\£ T, dæ˙ q{°q≥T\‘√ eTT#·Ã≥T¢, sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\‘√ eTTU≤eTTœ dü+uÛ≤wüD\T, y…’C≤„ìø£, yêDÏ»´|üs¡yÓTÆq #·s¡Ã\T, ø£$ düy˚Tàfi¯q\T, ncÕºe<Ûëq Á|üÁøÏj·T\T, $$<Ûä $X¯«$<ë´\j·÷\ |üPs¡«$<ë´s¡Tú\ ø£\sTTø£\T, ∫Hêïs¡T\ Ä≥\T, bÕ≥\T, ≈£îÁs¡ø±s¡TqT s¡+õ+|üCÒùd Ä<ÛäTìø£ Hê{≤´\T bòÕwüHé|üπs&é\T` Ç˝≤ #Ó|ü≈£î+≥÷bı‘˚ mHÓïH√ï. Çy˚ ø±<äT— ÄdüøÏÔ, n_Ûs¡T#·T\T ñqïyê]øÏ ø=qT>√\T ø√dü+ ÄuÛÑs¡D≤\T,<äTdüTÔ\T, q>∑\ yê´bÕs¡T˝Ò ø±≈£î+&Ü, dæúsêdæÔøÏ (]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ) dü+ã+~Û+∫q yê´bÕs¡T\T ≈£L&Ü ‘·eT yê´bÕsê\qT Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. Hê{≤´ìπø eHÓï ‘Ó∫Ãq Ä<ÛäTìø£ ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ düèwæºø£s¡Ô yÓ+|ü{Ï ∫qïdü‘·´+>±]øÏ á Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\˝À JeqkÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ Çe«&É+ ˇø£ ô|<ä› $X‚wü+>± #Ó|üø√e#·TÃ. ‘Ó\T>∑Tyês¡+<äs¡T ˇø£ y˚~ø£ô|’øÏ e∫à ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\qT <äè&ÛÉ|üs¡T≈£îø√e&ÉìøÏ á düu\ÑÛ T m+‘√ <√Vü≤<ä|&ü ‘É êj·Tq&É+ n‹X¯j÷Ó øÏÔ ø±<äT. Ç˝≤+{Ï düu\ÑÛ qT »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ ‘·eTe+‘·T düV‰ü j·TdüV≤ü ø±sê\qT n+~+∫q <ë‘·\≈£î, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î <Ûäq´yê<ë\T. á eTVü‰düuÛÑ\ dü+<äs¡“¤+>± Ä{≤ nyês¡T¶\T n+<äT≈£îqï Á|üeTTKT\+<ä]øÏ Hê X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. n‹<∏äT\+<ä]øÏ á düuÛÑ\T eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‘·T\T n+~kÕÔj·Tì, ∫s¡ø±\ r|æC≤„|üø±\qT $T>∑T\TkÕÔj·Tì e÷ dü+|üPs¡í qeTàø£+. nyÓT]ø± >∑&ɶ ô|’ n#·ÃeTsTTHê ‘Ó\T>∑T‘·HêìøÏ dü«#·Ã¤eTsTTHê ∫s¡THêe÷ Ä{≤. Ä{≤˝≤+{Ï dü+|òü÷\T ø£\ø±\+ eTqT>∑&É kÕ–+#ê* n+fÒ, @ ø=+<ä]‘√H√ kÕ<Ûä´eTj˚T´ |üìø±<äT, MT˝≤+{Ï e÷qMj·T‘· ø£*–q n+<ä] düVü‰j·TdüVü≤ø±s¡\T m+‘√ nedüs¡+. ø±ã{Ϻ MT≈£î ‘√∫q |ü<‹›ä ˝À @<√ $<Û+ä >± düeTj·T|üs+¡ >±H√ , Ä]úø+£ >±H√, y˚T<Û√dü+|ü‹Ô <ë«s¡H√ MT ùde\T n+~+#ê\ì |ü<|˚ <ü ˚ ø√s¡T‘·THêïqT. qTe⁄«-H˚qT ø£*ùdÔ eTq+, mø£ÿ&É ñHêï-m˝≤ ñHêï ˇø£]ø=ø£s¡+ ‘√&ÉT ñ+fÒH˚ e÷qe‘ê«ìøÏ ns¡ú+ Ä+<äs¡yÓTTø£f…Æ eTT+<äT≈£î b˛<ë+ Hê‘√ MTs¡T ` MT‘√ H˚qT m|ü&ÉT ` m\¢|ü &É÷ nì Ä•dü÷Ô ....

|üπsàwt ;Û+¬s&ç¶


n+‘·s¡+>∑yêVæ≤ì dü+bÕ<äø°j·T+

J$‘·+˝À u≤\´+ z eTs¡|ü⁄sêì eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‹. >√{Ï_fi¯fl, >√©\T, ≈£î+<äTfi¯ófl, #ÓeTà#Óø£ÿ, ‘√≥˝À ø√dæq e÷$T&ç|æ+<Ó\T, ¬s’\T |ü{≤º\ô|’ |üs¡T>∑T\T, ô|<ä›yê] eTT<äT›eTT]bÕ\T, eTT#·Ã≥¢ eT<Ûä´ eTq u≤\´+ n+<ä+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. m+‘·ø±\+>±H√ m<äTs¡T#·÷düTÔqï y˚dü$ e#˚Ãdæ+~, ã&çøÏ ôd\e\T Ç#êÃs¡T. eTq+ >∑&ç|æq n+<äyÓTÆq u≤˝≤´ìï |æ\¢\≈£î s¡T∫ #·÷|æ+#ê\ì, yês¡T ô|<ä›\‘√ nqTã+<Ûä+ @s¡Œs¡#·Tø√yê\ì @y˚y√ ø£\\T ø£+{≤+. mH√ï Á|üD≤[ø£\T y˚düT≈£îì, m+‘√ e´j·TÁ|üj·÷dü\ø√]à |æ\¢\qT rdüT≈£îì eTq+ eTq }]øÏ yÓfi¯‘ê+. m<äTs¡T#·÷&Éì düeTdü´ m<äTs¡e⁄‘·T+~. |æ\¢\T, ô|<ä›\T nø£ÿ&É ˇø£]ø=ø£s¡T n|ü]∫‘·T\T, ø£ì|æ+#·ì yÓ÷e÷{≤\T düsT¡ ø› √˝Òì |ü]dæ‘ú T· \T yê] eT<Û´ä n&ÉT>¶ √&É>± ì\TkÕÔsTT. Ä >√&ÉqT #Û~˚ +#·&ÜìøÏ yê]øÏ uÛ≤wü ô|<ä› Á|ü‹ã+<Ûäø£+. ø£ì|æ+#·ì ìdüŒèVü≤‘√ ô|<ä›\T ì≥÷ºs¡TdüTÔ+fÒ yê] eTeTø±s¡+ ns¡+∆ #˚dTü ø√˝Òì |æ\\¢ T ªm|ü&ÉT yÓqT‹]– nyÓT]ø± yÓfi≤›e÷,µ nì m<äTs¡T#·÷dü÷Ô ñ+{≤s¡T. Äràj·TT\ eT<Ûä´ ñ+&Ü*‡q ÄbÕ´j·T‘·\T ø£s¡Ty…’b˛e&ÜìøÏ á uÛ≤wü Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTH˚ $wüj·÷ìï $düà]düTÔHêï+. Ä uÛ≤wü≈£î eT÷\+ nø£åsê\T... Ä˝À#·q\ y˚>±ìï n+<äT≈£îì n+‘·s¡+>±ìï Ä\+ãq>± #˚düT≈£îì eT~˝À yÓT<ä˝Ò uÛ≤yê\≈£î uÛ≤wü H˚s¡TŒ‘êsTT. neTà e÷≥˝À, @{Ï u≤≥˝À, ø£&É* n\\˝À ø£~˝Ò ˇs¡e&ç n+<äyÓTÆq nø£åsê˝À¢ ˇ~– ôd’ø£‘·rs¡+˝À |æ\¢‘ÓyÓTàs¡˝≤ Vü‰sTTì ø£*ZkÕÔsTT. mqï&É÷ ‘Ó*j·Tì ˝Àø±\qT |ü]#·j·T+ #˚kÕÔsTT. eTT‘·´eT+{Ï eTT>∑TZ, ø√qd”eT n+<ä+, ˙*eTãT“ kı>∑düT\T nø£åsê˝À¢øÏ e÷sêø£ nãT“s¡eTì|æ+#·ø£ e÷q<äT. n˝≤+{Ï nø£åsê\≈£î ˙sê»qy˚T e÷ á yêVæ≤ì. ø£˝À¢\yÓTÆq eTqdüT‡ì ˇø£ ùdïVæ≤‘·Tì˝≤ Ä<ä]+#˚~, ìo~Û˝À <ë] ‘Ó*j·Tø£ $dæ– y˚kÕ]q s√Eq e÷s¡Z+ #·÷|æ+#˚~ |ü⁄düÔø£+. ˇø£ |ü⁄düÔø£+ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√e&É+ yÓqTø£ m+‘√eT+~ kÕVæ≤ry˚‘·Ô\ ø£èwæ ñ +≥T+~. yê] s¡#·q\T #·~$ yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ eTq ø£˙dü u≤<Ûä´‘·. n+ãs¡eT+‘· uÛ≤yêìï ≈£L&Ü |ü<ë\ n*¢ø£ <ë«sê ≈£î¢|üÔ+>± ‘Ó*j·TCÒùdy˚ ø£$‘·\T. ø=ìï ø£$‘·\T eT<ÛTä s√Vü≤\T sπ ø¬ ‹ÔkÕÔsTT. ø=ìï #·Ts¡ø‘£ T· ˝Ô ’… dü÷{Ï>± >∑T#·TÃ≈£î+{≤sTT. eT]ø=ìï >∑T+&Ó #ÓeT]+|ü#k˚ ÕÔsTT. Á|ü‹ ø£$‘ê @<√ uÛ≤eqì ‘·|Œü ø£ ø£*–düT+Ô ~. n˝≤π> eTq+ mH√ï bÕ≥\T $+≥T+{≤+, u≤e⁄Hêïj·Tì yÓT#·TÃ≈£î+{≤+ ≈£L&Ü... Ä bÕ≥˝Àì kÕVæ≤‘·´+ z ø£$ Vü≤è<äj·÷ìøÏ ‘êsêÿDy˚T düTe÷! ˇø£ÿkÕ] #·~$ #·÷&É+&ç, m<äqT MTfÒ ø£$‘· MT≈£î ‘·|üŒø£ |ü]#·j·TeTe⁄‘·T+~. ∫qï|ü&ÉT }" ø=&ÉT‘·÷ ìÁ<äb˛j·÷eTT. #·+<äe÷eT ø£<∏ä\T #·<äTe⁄‘·÷ ô|]>±eTT. ˙‹ø£<∏ä\ <ë«sê mH√ï J$‘·bÕsƒê\T H˚s¡TÃ≈£îHêïeTT. ø£<∏ä eTq J$‘·+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. m≥Te+{Ï $wüj·÷HÓ’ïHê ø£<∏ä <ë«sê n+<ä+>± eTqdüT≈£î Vü≤‘·T≈Ô î£ H˚˝≤>± ‘Ó*j·TCÒjT· e#·TÃ. ø£<ä∏ #·<Tä e⁄‘T· qï+‘·ùd|üP eTqeT÷ n+<äT˝À bÕÁ‘·˝…’b˛q÷e#·TÃ. düs¡<ë>± q$«+#˚ Vü‰dü´ø£<∏ä\T, #·Ts¡T≈£îÿeTì|æ+#˚ e´+>∑´ø£<∏ä\T, Ä˝À∫+|ü #˚ùd ø£<∏ä\qT, s¡#·j·T‘·\T á C≤„|æø£ <ë«sê eTq≈£î n+~+#ês¡T. m≥Te+{Ï uÛÒwüC≤\T ˝Ò≈£î+&Ü dü÷{Ï>± $wüj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒùdy˚ yê´kÕ\T. C≤q|ü<äø£fi¯\T, dæìe÷ kÕVæ≤‘·´+˝À ø£e⁄\ ø£èwæ, ‘Ó\T>∑T \|òüTT ø£$‘·\ rs¡T‘ÓqTï\T, ‘Ó\T>∑T u≤¢>∑T\T, yê´ø£s¡DeTT... Ç+ø± mH√ï $wüj·÷\qT >∑T]+∫ ÄdüøÏÔø£s¡+>± Áyêdæq yê´kÕ\T á C≤„|æø£≈£î eHÓï ‘Ó#êÃj·Tì #ÓbıŒ#·TÃ. á Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£qT dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·TeTT, düe÷» ùde Ç‹eè‘·Ô+>± rdüT≈£îì ‘·<äqT>∑TD+>± eTTK∫Á‘êìï s¡÷bı+~+∫ MT eTT+<äT≈£î rdüT≈£îsêe&É+ »]–+~. m+<äs√ kÕVæ≤ry˚‘·Ô\T ‘·eT nqTuÛeÑ kÕsêìï s¡#q· \ <ë«sê eTq≈£î n+<äCXÒ Ês¡T. yê] ø£èwæ |ò*ü ‘·yTÓ qÆ á C≤„|øæ £ qes¡kÕ\T ˇ*øÏd÷ü Ô ì‘·´q÷‘·q+>± MT eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. MTs¡T eTqkÕsê ÄVü‰«ì+∫, ÄkÕ«~kÕÔs¡ì Äø±+øÏådü÷Ô... uÛÑeBj·TT&ÉT

s¡|òüTTHê<Ûä ø=‘·Ô


14

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ATA Executive Committee

Dr. Rajender R. Jenna President

Madhav Reddy

Karunakar R. Madhavaram

Ram Mohan Konda

Satyanarayana Kandimalla

Anantha Reddy Pajjur

Ram Toomukuntla

Past President

Treasurer

President Elect

Joint Secretary

Secretary

Joint Treasurer


yêVæ≤ì

15

ATA Board of Trustees

Dr. Rajender R. Jenna Karunakar R. Madhavaram Ram Mohan Konda Satyanarayana Kandimalla Anantha Reddy Pajjur

Ram Toomukuntla

Dr. CVN Reddy

Dr. Parashuram Pinnapureddy

GLN Reddy

Rajeshwar Tekmal

Ravinder Reddy

Dr. Srinivas Devireddy

Parmesh Bheemreddy

Sudhakar Perkari

Bhuvanesh Boojala

Dr. Sudhakar Perala

Vinod Koduru

Balwant Kommidi

Butchi Reddy

Dr. Ajay Ponugoti

Karunakar Asireddy

Krishna Dyapa

Narender Chemarla

Rajesh Madireddy

Satish Reddy

Sharath Chandra Vemula

Suresh Jilla

Ravi Kallur


16

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ATA Conference Ad-hoc Committee

Dr. Rajender R. Jenna

Karunakar R. Madhavaram

Karunakar Asireddy

Dr. Jagan Mohan Rao

Parmesh Bheemreddy

Co-Ordinator

Conference Secretary

Srinivas Pinnapureddy

Dr. Sandhya Gavva

Rajeshwar Tekmal

Chair

Member

Co-Chair

Member

Convenor

Member

Madhav Reddy Member

ATA Office

Ajay Reddy

Executive Director

Narender Chemarla Office Co-ordinator


yêVæ≤ì

17

ATA Regional Co-Ordinators

Ramchandra Reddy Intl. Co-ordinator(A)

Natarajan Madireddy Shanti Kumar Putta Intl. Co-ordinator(A) Region I - MA, NH, VT, ME

Bhagwan Pingle Venkatram R Vemula Madhav Musarla Region III - NJ North Region III - NJ South (LC) Region III - PA. WV

Santosh Pasula Region IV - Charolette

Mahesh Tanneru Region V - OH

Ramakrishna Joolukuntla Region VII - TX San Antanio

Jayaprada Ganta Region I - CT, RI

Udaykiran Kommireddy Region III - Maryland, DE (LC)

Region II - Upstate NY

Premnath Chawla

Laxman Anugu Region II - NY City

Manohar Enugu Region III - VA

Madhavi Bommineni Region IV - Raleigh

Prasheel Gukanti Vikram Reddy Sudini Chandu Talla Nagendra Aytha Vinod Kukunoor Region IV - GA-North Region IV - GA-South(LC) Region IV - Tampa Bay (LC) Region V - MI (Troy) Region V - MI Novi (LC)

Pratap Chitalapani Region V - IL, WI (LC)

Surender Andem Region VIII - UT, CO, WY, MT, ND, SD (LC)

Mahipathi Nagendar Region V - MN (LC)

Raghu Jadala Madhukar Garlapati Aravind Reddy Muppidi Region VI - KS, NE Region VII - TX Dallas Region VII - TX Austin NOT PICTURED Hari Musapeta

Raghu Reddy Kaki Devendar Kasi Reddy Region X - CA North Overseas Coordinator (India)

Madhusudhan Reddy Region II - NY South Venu Sankineni Region III - NJ Trenton (LC) Soumya Kondapalli Region III - DC (LC) Anand Babu Gummadi Region III - MD (LC) Jayendar Annam Region III - WV (LC) Venu Gopal Adla Region IV - NC, SC Vidyasagar Reddy Region IV - AL, MS Laxmi Nivas Pabbhati Region IV - Tallahasse Manmohan Reddy Region IV - Orlando Murali Bommanaveni Region V - MI Vinod Reddy Sadu Region V - IN Sharath Chandra Gandhi Region VI - IA, MO (LC)

Region VII - OK Raghu Kurella Region VII - OK-North, AK (LC) Narender Reddy Cheemerla Region VII-TX Houston South (LC) Venkat Jaypal Reddy Region VII - TX Houston Suresh Gottimukkala Region VII - TX Ft. Worth Johnson Bhukya Region IX - NA, WA, OR, ID (LC) Region X - NV (LC) Randhir Aligireddy Region X - CA Bay Area Ravi Kumar Boddu Region X - CA - South Vijaya Kesari Region X - CA Los Angles Venkat Eramalla Region X - AZ (LC) Nagesh Devapatla Overseas Coordinator (India)


18 ❖ 12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ATA Standing & Adhoc Committees ADVISORY COMMITTEE

Dr. CVN Reddy - Chair

Dr. Gopal Reddy Gade - Member Hanmanth Reddy- Member

Dr. Sandhya Gavva- Member

Balram Pammi- Member

Srinivas Pinnapureddy- Member

Pratap Ganti- Member

FINANCE COMMITTEE

Vinod Koduru

Sudhakar Reddy

Dr. Srinivas Devieddy

Rajesh Madireddy

Satish Reddy

Chair

Member

Member

Member

Member

Satyapal Pareddy

Bhanu Chowdary

Member

Member

Ravi Kalluru Member

Narasimhareddy Dhyasani Mahipathi Nagendar Member

Member

Not in Picture: Ramchandra Reddy- Member & Ramakrishna Kormempati- Member


yêVæ≤ì

19

ATA Standing & Adhoc Committees CHAIR PERSONS OF STANDING COMMITTEE & ADHOC COMMITTEE

Satyanarayana K

Srinivas Pinnapureddy

Narasimhareddy Dhyasani

Madhav Reddy

Vijaypaul Kunduru

Chalama Reddy Bangaru

Sankeerth Jinna

Ram Thoomukuntla

Srinivas Darugula

Hariprasad Reddy Lingala Media

Corporate Sponsorship

Dheeraj Akula

Balaram Pammi

Membership

Amerika Bharathi

Web

Karunakar R Madhavaram ATA Bhavan

Bylaws

Public Relations

Pratap Ganti

Senior Activities

Planning

Youth Activities

Paramesh Bheemreddy Ethics

Nominating

Election

AB Chief Editor

Sudhakar Perkari Legal

Ravi Patlolla Trust Fund

Madhav Reddy

Archives & Records

Rohini Bokka

Women & Family Not in Picture: Bangar Reddy Aloori Community Services Vanitha Reddy Language & Culture Bharath Byanagari ATA Foundation Amar Nettem AB Trust Fund Dr. Santosh Cheela Continuing Education Mahesh Reddy Audit Dr. Meher Medavaram Spiritual Srinivas Gunukula Sports & Health Janetha Kalavala ATA Member Resources Ravinder Peddi NRI


...the task force ATA 2012 CONFERENCE COMMITTEES

march on...


22

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES Advisory Committee

Left to right- 1st Row: 2nd Row:

SP Reddy, Narender Reddy, Chand Akkineni, Sekhar Reddy, Balarami Reddy Valluru Anjaiah Chowdary, Srinivas Lavu, Madhu Tata, Vittal Kusama (Members)

Alumni Committee

Left to right: Sudhakar Pogula (Chairperson), Venkat Chilukuri (Co-Chair-Non-USA) Sridhar Munagala (Co-Chair-USA)

Arts & Crafts Committee

Sridevi Dadithota (Chairperson)


yêVæ≤ì

23

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES Awards Committee

Left to right: Dr. Murthy Chimata (Chairperson), T. Ramachandra Reddy (Co-Chair), Ravinder Reddy (Member), Vidyasagar Rao Madhavaram (Member), Dr. Rajendar Jinna (Member), Rammohan Konda (Member), Jagan Mohan Rao (Member)

Banquet Committee

Left to right: Sunil Shavale (Co-chair), Dr.Manga Raju Vanapalli (Chair), Pavan Kanteti (Co-chair), Ramesh Venukadasula (Member)

Budget Committee

Left to right: Vijay Reddy Sanikapalli (Chair), Subhash Sama (Co-Chair) Prabhaker Reddy (Member) Not in picture: Narsimha Peruka (Member)

Business Committee

Left to right: Murali Reddy (Chair), Murali Sajja (Co-Chair) Gopinath Reddy (Co-Chair)


24

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES CME Committee

Left to right:

Dr. Sudha Reddy (Medical - Co-chair), Dr. Raghu Lolabhattu (Medical-Chair), Dr. Srinivas Gangasani (Medical-Co-chair) Dr. Ravinder Reddy (Dental-Chair), Dr. Rajeev Angampalli (Medical-Co-Chair), Dr. Srinivas Brahmadevi (Medical-Co-Chair)

Local Co-ordination Committee

Left to right: Srinivas R Kuthuru (Co-chair), Srinivas Reddy Alavala (Co--Chair), Ratnakar Eluganti (Chair), Raghu Reddy (Member), Karunakar Asireddy (Member), Pradeep Reddy Mudupa (Member)

Cultural Committee

Left to right: Hema Shilpa (Member), Vijaya Dasagi (Member), Seshu Sharma (Chair Person), Ram Durvasula (Co-chair) Mahesh Pawar (Co-chair), Kasi Somayajulu (Member), Vijaykumar Gandapodi (Member), Namrata Saturulu (Member) Rameshbabu Manyam (Star Dancer Co-ordinator)




25

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES Decoration Committee

Left to right: Madhavi Korrapati (Chair Person), Chittari Pabbati (Member), Suresh (Don) Karothu (Member) Syamala Bahgavatula (Member), Vijay Gandapodi (Member), Satish Bijinepally (Member)

Education Committee

Left to right: Chandrasekhar Karnati Dr. G. Prabhaker Reddy

(Co-Chair), Prof. Venu Dasigi (Co-Chair)

Finance Committee

Vinod Reddy (Chair) Prabhakar Boyapally

(Co-chair)

Film & Photography Committee

(Chair)

Sridhar Vakiti

(Chair), Raghu Valasuni

(Co-chair)

Food Committee

Left to right: Srinivas Segireddy (Chair), Mohd. Arif (Co-Chair), Raj Kasireddy Venkat Tellapur (Co-Chair), Anil Yelamanchili (Member)

(Co-Chair)


26

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES Fund Raising Committee

Dr. Srini Gangasani (Chair) Manohar Kasetti (Co-chair)

Health Forum Committee

Left to right: Dr. Rangarao Sunkara (Chair), Dr. Geeta Sunkara (Member) Dr. Syamala Erramilli (Co-chair), Dr. Manga Raju (Member), Srinivas Brahmadevi (Member), Dr. Shiva Shankar (Member), Dr. Padmini Shankar (Member) Not in Picture: Sreerakrishna Ragamsetti (Member)

Hospitality Committee

Left to right: Arun Reddy Katpally (Chairperson), Kalyan Reddy Anandula (Co-Chair), Raghu Govardhan (Co-Chair) Srini Tatipamala (Co-Chair), Venkat Adusumilli (Co-Chair), Arvind Reddy Muppidi (Co-chair)

Immigration Forum Committee

Infrastructure Committee

Ravi Mannam (Chair), Purna Yernakula (Co-Chair)

Harish Baddam (Chair), Umesh Mutyala (Co-Chair) Not in picture: Phani Gummaraju (Co-chair)


yêVæ≤ì

27

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES Kids Activity Committee

Jobfair Committee

Left to right: Subbu Choppara (Chair), Anil Boddireddy (Co-chair) Chand Akkineni, Kiran Pasham, Srivittal Choppara, Seshagiri Mandava (Members) Not in Picture: Satish Chipula (Co-Chair)

Literary Committee

Left to right: Madhav Durbha (Chair), Partha Ramaraju, Sandhya Yallapragada (Co-Chairs), Ramkumar Yadavalli, Phani Dokka (Advisers)

Srivalli Konduru (Chair)

Matrimonial Committee

Arundhari Koduru (Chair) Ajay Aleti (Co-chair) Not in Picture:Srilaxmi Maddali (Member) Archana Reddy Alley (Member)

Neighboring Cities Coordination Committee

Left to right: Venkat Veeraneni (Chair), Nanda Chatla, Chandu Talla, Phani Rumalla, Vijay Gone, Jagan Mohan Reddy (Co-Chairs),

Left to right: Chandramohan Nellutla, Sudhakar Sanaka, Raghu Padi (Member)


28

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES NRI Committee

Overseas Co-ordination Committee

Left to right: Manohar Reddy (Co-Chair), Krishna Evuru (Chairperson) Prasanna Reddy Gujja (Co-Chair) Not in Picture: Goutham Nyalakonda (Co-Chair)

Vijay Konduru (Chair) Not in Picture: Ajay Kommarapu (Co-Chair) Amar Kethupalli (Co-Chair)

Panel Discussion & Seminar Committee

Left to right: Venkat Modeddu (Chair), Kiran Kandula (Co-Chair), Adi Chinnatimma (Co-Chair), Ravi Kukkamalla (Co-Chair), Kondal Reddy Gundla (Member), Narasimha Rao Aluri (Member), Ramana Reddy Vangala (Member), Ramesh Manyam (Member)

Political Committee

Left to right: Kiran Kodithala (Co-Chair), Ramki Chowdarapu (Member), Venu Piske (Chairperson), Sandeep Mandarapu (Member) Mallik Medharametla (Co-Chair), Sridhar Tirupati (Member), Raghu Padi (Member)


yêVæ≤ì

29

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES Programs & Events Committee

Left to right: Raghu Bhongiri (Chairperson), Dilip Reddy Tunki (Co-Chair), Hari Potukuchi (Co-Chair), Uma Jinna (Adviser) Narayana Reddy (Member), Aravind Reddy Muppidi (Member)

Public Relations Committee

Left to right: Sheela Lingam (Chair), Madhu Reddy (Co-Chair) Not in Picture: Aravind Goli (Co-Chair)

Publicity Committee

Rajesh Jampala (Chair), Ram Boyapally (Co-Chair)

Registration Committee

Left to right: Manohar Mahakala (Chair), Kiran Manchikanti (Co-Chair), Shyam Padamatinti (Co-Chair) Vijay Reddy Thupally (C0-Chair), Shankar Gandra (Member), Sushil Pulla (Member), Srinivas Reddy Erolla (Member)


30

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES Senior Citizens Committee Safety & Security Committee

Left to right: Viju Chiluveru (Chair) Raviprakash Musunuri (Co-Chair) Prathap Pulimamidi (Member) Hari Potukuchi (Member) Pratap Ganti (Member)

Upendra Narra (Chair), Narendra Gadhiraju (Co-Chair) Not in Picture: Kondal Reddy (Co-Chair)

Souvenir Committee

Left to right: Raghunadha Kotha (Chair), Sudhakar Valluripally (Co-Chair), Jyothirmayi (Member) Mruthyumjayudu Thatipamala (Member), Devanand Koduru (Member)

Spiritual Committee

Left to right: Siva Mattipalli (Chair), Surender R Mutyala (Co-Chair), Jayaram Maddireddy (Co-Chair) Narasimha Rao Aluri (Member), Dr. Ranga Rao Sunkara (Member)


yêVæ≤ì

31

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES Sponsorship Committee

Left to right- Seshagiri Mandava (Chair, Corporate), Sridhar Tirupati (Co-Chair), Lokesh Reddy Anantula (Member) Mahipathi Nagendar (Member), Prasad Kunisetty (Member), Raj Akula (Member), Rajender Dichpally (Member) Ram Gangaraju (Member), Sreekanth Reddy (Member)

Sports Committee

Rajesh Vatchu (Chair), Ram Gangaraju (Co-Chair), Sravan Morisetty (Co-Chair)


32

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES Transportation Committee Left to right: Srinivas Avula (Chair), Anand Akkineni (Co-Chair), Sunil Reddy Kuturu (Co-Chair)

Vendor Exibits Committee Left to right Guru Paradarami (Co-Chair), Kiran Pasham (Chair) Narender Reddy Chemarla (Co-Chair) Anil Nilagiri (Member)

Venue Committee Left to right: Ram Maddi (Chair), Sai Gorrepati (Co-Chair) Vijay Ravilla (Co-Chair)

Volunteer Committee

Left to right Mahesh Nilagiri (Chair), Sridhar Yannam (Chair) Venkat Meesala (Co-Chair)


yêVæ≤ì

ATA 2012

CONFERENCE COMMITTEES Web Committee

Left to right: Siva Gaddamanugu (Chair), Vijay Gone (Co-Chair), Prabhakar Putta (Member), Parmesh Bheemreddy (Advisor)

Women's Forum Committee

Left to right- Suchetha Kanchanpally (Member), Neelima Gaddamadugu (Member), Suneetha B Manyam (Chair), Maitreyi Gangaraju (Member), Raji Akkineni (Member), Aparna Turaga (Member), Madurika Goli (Member) Janetha R Kancharla (Member)

Youth Committee

Left to right- Prashanth Reddy Paripati (Chair), Shriya Reddy Gaddam (Co-Chair), Rushy Reddy Putta (Co-Chair) Ravi Singareddy (Member), Meenu Reddy (Member)

33


American Telugu Association recognizes and honors outstanding individuals of Telugu origin residing in United States of America for significant success in their professional, literary, arts and performance fields or contributed for humanitarian/ community causes along with prominent individuals of Telugu origin from our mother land, India during its biannual conference and other major events. The 12th American Telugu Conference and Youth Convention Awards Committee consisting of Murthy Chimata (Chairperson), T. Ramachandra Reddy (Co-Chairperson), Rajender R. Jinna (ATA President), Rammohan Konda (ATA Secretary), Jagan Mohan Rao (ATA 2012 Coordinator), Ravinder Reddy (ATA Trustee and Member) Vidyasagar Rao Madhavaram (Member) have reviewed the nominations for various categories and selected the following nominees for various awards to be presented at the ATA 2012 conference.

12th ATA Telugu Conference and Youth Convention

AWARDS

The evaluation of nominations for ATA awards was always a Herculean task for the awards committee to select a few finalists from a large group of outstanding individuals in each category. We had an outstanding slate of nominees in each category, any one of whom would have clearly been a very deserving recipient. ATA is proud and humbled to recognize the following individuals who excelled in their profession or community service. Here is the brief information about each award recipient.


36

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 ATA Lifetime Achievement Award for

Performing Arts

Sri Vempati Chinna Satyam

Vempati Chinna Satyam born in Kuchipudi, Andhra Pradesh, India, the place of origin of famous

Kuchipudi dance form. Dr. Vempati Chinna Satyam (popularly known as Vempati) is a master guru of the Kuchipudi dance form. He was taught by Vedantam Lakshmi Narayana Sastry. He then refined his art by learning from Sri Tadepally Perrayya Sastry and later was trained by his elder brother Sri Vempati Pedda Satyam in expressions. As he learnt the nuances of this style of dance, he was successful and responsible for nourishing and in popularizing the Kuchipudi dance form all over the world. Vempati Chinna Satyam's sublimated and systematized Kuchipudi, giving it a more classical basis. He refined the art form, bringing it completely within the boundaries of Natya Shastra and gave it a whole new perspective. Vempati started the Kuchipudi Art Academy at Madras in the year 1963. The Academy has to its credit more than 180 solo items and 15 dance dramas composed and choreographed by Vempati Chinna Satyam. These solo items and dramas have been staged all over India and abroad. He composed his first dance drama Sri Krishna Parijatham in the same period followed by another hit Ksheera Sagara Madanam and played the lead role. His portrayal of Lord Shiva and his choreography was well-received. Vempati also choreographed dance items for a number of Telugu movies. He has been conferred with numerous titles and awards such as "Sangeet Peeth of Bombay", "Asthana Natyacharya of Tirumala Tirupati Devasthanam",T.T.K. Memorial Award by Madras Music Academy, "Natya Kalasaagara of Waltair", "Raja-Lakshmi Award of Madras", "Kalaprapoorna" from Andhra University, "Natya Kala Bhushana of Guntur", "Bharatha Kalaprapoorna of Hyderabad", D. Litt. from Sri Venkateswara University, "Asthana Natyacharya of Pittsburgh", and "National Award from Central Sangeet Naatak Akademi, New Delhi". He was awarded by many state governments of India such as Kalidas Puraskar by the Government of Madhya Pradesh and Kalaimamani by the Government of Tamil Nadu. He was honored with a Doctorate degree by Andhra University. He was also awarded the Padma Bhushan by the Government of India. ATA is pleased to recognize and honor one of our own for his lifetime accomplishments in performing arts - Kuchipudi dance with "lifetime achievement for performing arts award".


yêVæ≤ì

37

ATA Lifetime Achievement Award for

Dr. Rao S. Rapaka

Bio-Medical Research

Rao S. Rapaka, Ph.D., F.A.A.P.S., is a ground-breaking researcher, research administrator and writer who currently serving as the Chief of Chemistry and Physiological Systems Research Branch at the National Institute on Drug Abuse at the National Institutes of Health (NIH). Dr. Rapaka's major research included the development and testing of protein based therapeutic approaches. Briefly, these include design of novel peptide analogues and peptidomimetics, the development of angiotensin analogues, the design of peptides derived from collagen and elastin, conformational studies of peptides, establishment of structure-activity relationships, the development of strategies for the synthesis of racemization-free peptides, and studies on structural aspects of drug-receptor interactions and enzyme-substrate interactions. As an NIH administrator, he promoted research that led to seminal discoveries such as Hans Kosterliz's discovery of endorphins, and he supported researchers such as C.H. Li of Growth Hormone fame and Nobel Laureate Dr. Jerome Karle. Furthermore, Dr. Rapaka is internationally recognized for promoting "Lipidomics," which is an active and popular area of current research. Recently, he received the Lifetime Achievement Award by the International Cannabinoid Research Society for his creativity in science, contribution to research and research administration, and promotion of research in the United States and abroad. Dr. Rapaka is also well versed in Indian history and scriptures and is in the process of writing books on the "Wit and Wisdom of Valmiki," "Bhagavat Gita for Dummies" and "Yoga and Neuroscience. ATA is pleased to recognize and honor one of our own for his lifetime accomplishments in biomedical research area with "lifetime achievement for biomedical research".


38

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 Philanthropist of the Decade

Dr. Lakkireddy Hanimireddy Award of the Decade

Hanimireddy Lakireddy, M.D., is a full-time physician and philanthropist who currently practices cardiology in Merced, California. Dr. Lakireddy believes he escaped a life of poverty due to his education and is dedicated to promoting education through his philanthropic work. Dr. Lakireddy's notable highlights of his philanthropy include donating $1 million to the University of California Merced toward the Dr. Lakireddy Auditorium; donating $1 million to the Merced College to create the Dr. Lakireddy School of Health Sciences; donating $100,000 to Merced Community College for scholarships; distributing an annual scholarship in the names of his parents at the Merced High School; spending $2.5 million rebuilding government schools in and around both his native Velvadam and Mylawaram in his parents and grandmother's names; solely sponsoring annual prizes and talent shows in these rebuilt schools; building a government sports complex in Mylawarm in his father's name; donating crores rupees to his alma mater Kakithiya Medical School to build a ladies' hostel; donating $250,000 to Kakithiya University to build an auditorium; building a wing for a school for the handicapped in Warangal; and running a pension program in Velvadam which guarantees food, clothing, and medicines to the needy. Dr. Lakireddy is currently building a new Government Junior College for Mylawaram mandal in India. Dr. Lakireddy is also an accomplished runner who, at the age of 60, completed a 42.2 km marathon in 4 hours. Dr. Lakireddy states that he has his best thoughts and ideas while running. These are only few examples of his philanthropic support. ATA is pleased to recognize and honor one of its own members and continued supporter of this organization for his philanthropic activities to promote education both in his motherland and adopted country with "philanthropist of the decade award".


40

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 12th ATA Telugu Conference and Youth Convention

AWARDS

ATA Distinguished Awards from the USA

Dr. Sivananda Nyayapati Arts Sivananda Nyayapathi, Ph.D. ("Dr. Siva") is an artist and electrical engineer in Atlanta, Georgia. After receiving his doctorate in electrical engineering from the Indian Institute of Technology, Dr. Siva worked at Capricorn Systems, Inc. as the technical advisor and then later as Director Core Technology Group. Dr. Siva then returned to his previous love of art and studied at the atelier of "Chris DiDomizio's Old World Art" and learned portraiture from international masters such as Daniel Greene, Burton Silverman, David Leffel, Michael Shane Neal, Jim Schell and Nancy Honea. Dr. Siva is an associate member of the Oil Painters of America, an associate member of International Guild of Realism, a juried member of the Portrait Society of Atlanta (PSA), and a signature member of the Atlanta Fine Arts League. Dr. Siva has exhibited his work in many one-man and group art shows in the United States. Dr. Siva has received numerous awards for his artwork including the Vamsee Award for excellence in painting in India in 2005, becoming a finalist in the Oil Painters of America 2011 National Juried Exhibition, and becoming a finalist in Salon International in 2012 in San Antonio, Texas. Dr. Siva's artwork has been published in several publications including International Contemporary Masters, Volume V and Best of Worldwide Oil Painters. Dr. Siva also teaches art in Atlanta.

Dr. P. Ravi Sarma Community Services P. Ravi Sarma, M.D., F.A.C.P. is a physician and humanitarian who currently practices hematology and oncology in Atlanta, Georgia. Dr. Sarma has organized numerous humanitarian programs including the Bhutan Refugee Families Resettlement Project; VIBHA, which funds high schools and hostels for girls in rural Andhra Pradesh; and Ekal Vidyalaya, which sponsors tribal school in India. He further donates his time to the Atlanta Community Food Bank. Dr. Sarma has spoken about his humanitarian work and Hinduism via various mediums including on television, as a course director, as a speaker, and in articles. He has received honors from the Global Organization of People of Indian Origin, Who is Who among Indian Americans in Georgia, the Bhutanese American Community in Atlanta, and the Telugu Association of Metro Atlanta. Dr. Sarma is also actively involved in various Indian organizations including the Hindu Temple of Atlanta and Indian American Cultural Association of Atlanta.

Dr. P. Shyamasundar Rao Medicine P. Syamasundar Rao, M.D a physician and writer, is a Professor of Pediatrics and Medicine and Emeritus Chief of Pediatric Cardiology at the University of Texas-Houston Medical School, Children's Memorial Hermann Hospital. Dr. Rao is also the Director of the Pediatric Cardiology Fellowship Program, Director of the Interventional Pediatric Cardiology Fellowship Program, and Professor of Pediatrics at MD Anderson Hospital in Houston. He has a special interest in physiologically advantageous VSD's, tricuspid atresia, and transcatheter management of heart defects. Dr. Rao's publications include 350 journal papers, 225 abstracts and presentations, 135 invited presentations and lectureships, 7 monographs and books, and 50 book chapters. He is currently on the editorial boards of The Indian Journal of Pediatrics, Saudi Heart Bulletin, Journal of Invasive Cardiology, Gulf Medical College Health Journal, Section Editor of Journal of Invasive Cardiology, Internet Journal of Cardiology, Congenital Cardiology Today, The Open Medical Devices Journal, Annals of Pediatric Cardiology, and ISRN Cardiology.




41

Dr. Jayanti, V. Subbarao Medicine Jayanthi V. Subbarao, M.D., a physician and philanthropist, is a clinical professor in the Department of Orthopedic Surgery and Rehabilitation at Loyola Stritch School of Medicine in Illinois, Associate Chief of Staff for Rehabilitative Services at Hines VA Hospital in Illinois, and a Consulting Medical Director for Coventry Health Care Services in Illinois. For his service and contributions, Dr. Subbarao has received awards from the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, the Association of Academic Physiatrists, and the American Paraplegia Society. Additionally, Dr. Subbarao established the Jayanthi Charitable Foundation, which offers grants and support of education and research. He is currently collaborating with the Eye Foundation of America, an organization helping to prevent and treat blindness in children in India. Dr. Subbarao is also actively involved in Chicago area and national Indian activities, including performing in cultural programs and organizing religious and health related seminars.

Dr. Radhakrishna, C. Pandipati Science Radhakrishna C. Pandipati, Ph.D., is an extraordinary asset to NASA's Polar Operational Environmental Satellite (POES) Program. His world-class credentials, knowledge, and expertise are recognized and respected by NASA and its prime contractor, Lockheed Martin Space Systems Company. He is a power systems authority as well as an accomplished systems engineer possessing a broad understanding of all the satellite subsystems. For his contributions to the field of aeronautics, Dr. Chetty has received numerous awards including the NASA GSFC Thomas Budney Award for Engineering Integrity in 2009, the NASA Distinguished Public Service Medal in 2002, and several Certificates of Appreciation from the POES Program for contributions to 5 NOAA mission successes. Furthermore, he is the inventor/co-inventor of 5 U.S. patents and has published 80 technical papers and two books, Satellite Technology & Its Applications and Switch Mode Power Supply Design. Dr. Chetty also teaches courses in Introduction for Spacecraft Technology, Satellite Power Systems, and Switch-Mode Power Supplies - Design and Applications at numerous locations including NASA-Goddard Space Flight Center, NASA-GRC, NASA-Kennedy Space Center, Kirkland Air Force Base, George Washington University, and Lockheed-Martin.

Mr. Narender G. Reddy Service in Political Leadership Narender G. Reddy has been a political activist in the United States for over two decades. As chairman of the Indian American Forum for Political Education (Georgia Chapter) since 1995, Mr. Reddy has been working tirelessly to encourage Indian-Americans to become more politically active by voting and getting involved in election campaigns. Additionally, Mr. Reddy has been recognized as an important leader in the Republican Party. On several occasions, he has been invited to speak at Georgia's Republican Party state conventions where he stressed the importance of ethnic groups, such as Indian-Americans, to join the Republican Party. In Congress, Mr. Reddy successfully lobbied for the passing of the U.S. - India Civil Nuclear Bill. Mr. Reddy also helped Congressmen, who were previously anti-India, become supporters of India and the Indian-American community. For his service during election campaigns and for the Republican Party, Former President George W. Bush invited Mr. Reddy to the State Dinner at the White House hosted in honor of Prime Minister of India, Dr. Man Mohan Singh. Mr. Reddy has been involved in numerous Indian organizations including Indian American Cultural Association of Atlanta, Indian Business Association of Atlanta, and Telugu Association of Metro Atlanta. Mr. Reddy was a trustee of the ATA organization in addition served as the convener of ATA2000 conference held in Atlanta.


42 ❖ 12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 Mr. Teja Alapati Youth Activities Teja Alpati one of our own community youth was conferred as Presidential Scholar for the state of Alabama in 2011 and was the only student of Telugu descent who was given this prestigious honor in 2011. Teja also received perfect scores on both the ACT and SAT exams. In addition to his exemplary intelligence, Teja is an accomplished piano player, captain of the high school tennis team, and participant in both Science Olympiad and Scholars Bowl. Teja represented Alabama twice in the National Science Olympiad competition. Teja has been interviewed by news papers and T.V. He is currently a freshman at the University of Pennsylvania in Philadelphia.

Mr. Nithin R. Tumma Youth Activities Nithin Tumma is the valedictorian from Port Huron Northern High School in Fort Gratiot, Michigan. In March 2012, Nithin won the $100,000 first prize in the prestigious Intel Science Talent Search. His winning project investigated the signaling pathways involved in cancer progression in breast cancer cell lines at varying stages of malignancy. He characterized two biochemical pathways that play a role in cancer pathogenesis, specifically identifying the role of the gC1qR protein in the evolution and immune evasion of cancers. In addition to this extraordinary research, he is an award winning varsity tennis player, lead scorer on the varsity Quiz Bowl Team, and co-founder and captain of the Robotics Team. Nithin is also the founder of the districtwide Math Circle for gifted students and a research club for middle school students. As a volunteer for Port Huron Museum, he created an online database of historic information and initiated a program to restore local landmarks. Nithin is attending Harvard this fall and will pursue a career in computational biology.

ATA Excellence Awards from the USA Venkat Arikatla Online Journalism Venkat Arikatla a Computer Science engineer started his professional career in USA 1996 after productive years of service both in India and Japan. Venkat felt a need for online news web service covering news of India when none was covering news from our mother land (Andhra Pradesh, India). This led to origin of Greatandhra.com in 2002 and took off with right speed in 2004 when no website was providing live updates on Andhra politics and movies. Greatandhra.com is the first website in India that provides hourly updates on both movies and politics equally. It's only after Greatandhra.com, all the major newspapers started following the trend and updating news every minute. After the success with only English version till 2006, Venkat started Telugu version eventually that has grown up equally big. ATA is proud to recognize Venkat Arikatla for his community oriented service with an excellence online journalism award.

ATA Distinguished Awards from India Dr. Gavarasana Satyanarayana Community Service Gavarasana Satyanarayana, M.D. is a surgeon, philanthropist, social worker, activist, and writer. Dr. Satya originally came to the United States as a Fulbright Scholar to receive advanced training in General Surgery. He then returned to India and established free clinics and rural health screening camps in Andhra Pradesh. He also established the Lions' Cancer Center in Visakhapatnam, where he served as its first Medical Director and first Managing Trustee. Additionally, he wrote a book in Telugu entitled Curry Thinte Cancer Raada? which details information related to diagnosis, treatment and prevention of various cancers. ATA is proud to recognize this self less individual for his community service and philanthropic activities.


yêVæ≤ì

43

Mr. Thunga Sivaprabhat Reddy Journalism Thunga Siva Prabhath Reddy (Prabhu) is a journalist, philanthropist and activist in Andra Pradesh. After becoming the editor and publisher of the Nellore weekly newspaper "Lawyer," he greatly elevated the publication by providing an internet edition, creating numerous color editions, and including monthly book supplements discussing various issues at no extra cost to the subscriber. Prabhu also founded "Roopa Publications," which publishes biographies detailing the values and hardships of past leaders. Prabhu's passion to improve literacy, especially among girls, is evident through his 10 annual meritorious scholarships and the annual scholarships awarded through the "Thunga Rajagopal Reddy Trust" to students at Dr. Bezawada Gopal Reddy Women's Academy. In 2001, Prabhu was appointed the District Convener for the AIDS Awareness Programme in Nellore District and organized public meetings and seminars in schools to create AIDS awareness. Prabhu was been honored by several organizations including The Lions Club - Nellore, Magunta Trust - Nellore and Annamacharya Project - T.T.D. Tirupathi.

Dr. Vaddepalli Krishna Literature Vaddepalli Krishna, Ph.D., born in Sirsilla, Karimnagar district of Andhra Pradesh was introduced to literary world at very young age through "lalitha geethalu" light music songs program on All India Radio (AIR) Hyderabad in late 60s. His introduction to Telugu film industry began with movies like "YekkadikiElthundomanasu" and others in 1980 and ever since he continues to write lyrics for number songs for various films. Dr. Vaddepalli was also writer for a number of TV serials like "Baktha Kavi Pothana", "Bharathiya Samskruthi Sikaralu" "Janapadalahari". He also directed several TV serials and as well as documentary and short films. Dr. Vaddepalli is active in the Telugu literary world for the last forty years through his songs, dramas, skits, and participation through essays and literary discussions in various forums. Dr. Vaddepalli has contributed to a number of books and audio albums. Dr. Vaddepalli is a recipient of a number awards from various Telugu associations and academic institutions. Dr. Vaddepalli received special recognition for his critical literary research contribution on "Telugulo lalitha geethalu". One of his light music song was translated into all official languages of India and as well as it was broadcasted on all AIR stations in the country. Dr. Vaddepalli served as a member of Film Censor board of India and as a judge of Nandi awards presented by the government of Andhra Pradesh for several years. Dr. Vaddepalli is not only known for light music songs, but also known for his new poetry style "pataveladulu". Dr. Vaddepalli also contributed his literary skills by composing lyrics for inaugural musical program of ATA 2004 and ATA 2008 conferences and other Telugu conferences held in this country. He is the recipient of "lalitha sri" award presented by the TANA for his lyrical composition for a musical ballet for 2011 TANA conference. The song composed by him (presented in this souvenir) is also used as inaugural song for this ATA conference (ATA 2012).

Dr. A.V. Gurava Reddy Medicine A.V.Gurava Reddy, M.B.B.S., D. Ortho, D.N.B. Ortho, M.Ch. Ortho (Liverpool), F.R.C.S (Ed.), F.R.C.S. (Glasgow). Dr. A.V.Gurava Reddy is currently a physician, CEO, and Chief Joint Replacement Surgeon at Sunshine Hospitals in Secunderabad, India. Dr. Reddy, along with seven other consultants, founded the Centre for Joint Replacements and Advanced Orthopaedics, which is recognized for a DNB Postgraduate course in Orthopaedics. On average, Dr. Reddy performs 1500 joint replacements annually. Dr. Reddy has also performed clinical research in prevention of venous thromboembolism following total knee replacement surgery, for a DVT prophylactic drug, and for VTE prophylaxis. Dr. Reddy has written several publications including newspaper articles in Telugu and English regarding Joint Replacement Surgery and co-authoring a chapter in Clinical Research Made Easy. Dr. Reddy professional career also involves active teaching to medical, nursing, and undergraduate students.


44

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 Dr. Kesiraju (Ghazal) Srinivas Performing Arts Dr. Kesiraju Srinivas, popularly known as Ghazal Srinivas, is a pioneer in the art of Telugu ghazal singing, a true believer of Gandhian philosophy, and has dedicated more than two decades of his life to promote human values and world peace. He has 6000 live performances to his credit around the world. Ghazal Srinivas has earned three Guinness World Records for rendering his voice in 100 languages with 100 songs on the philosophy of Mahatma Gandhi, for recording an audio album with 125 songs in 125 languages on the philosophy of Mahatma Gandhi, and for performing 55 concerts in 24 hours. Ghazal Srinivas has also performed his ghazal concerts to raise funds for the construction of educational institutions, nursing homes, orphanages, medical camps, and a myriad of other programs. Furthermore, he has propagated Indo-Pak peace by taking part in a 1538 km Peace Walk, taking a leading role in a 2006 peace conference in Lahore, participating in a two-day hunger strike, and releasing an audio album regarding this topic. Dr. Ghazal Srinivas also founded the Ghazal Charitable Trust with the mission of promoting art and literacy, humanitarian work, and world peace. For his immense contributions, he was conferred with Honorary Doctorates in Performing Arts from Acharya Nagarjuna University in Andhra Pradesh and Cosmopolitan University in the United States.

Miss. Bhuvana Kruthi Performing Arts - Youth Bhuvana Kruthi is a talented child singer and has proven her talent in state and national competitions in India, where she has won appreciation from music directors, music teachers and TV channels. Bhuvana was the winner of Maa-TV's Padalaniundi music competition in 2005, placed second in the National Singing Talent Hunt Competition in 2007, placed second in Zee TV's SaReGaMaPa Little Champs, and was a finalist in ETV's Telugu "Okkare Little Star 2009." In 2006, Bhuvana received a fellowship in Carnatik vocal music by the Center for Cultural Resources and Training in New Dehli. She has given more than 200 stage performances and is the most opted-for child singer for young and elderly music lovers in Andhra Pradesh. Bhuvana's music repertoire includes classical music, light music and film songs.

With Best Compliments From


yêVæ≤ì ATA Organization Service/Special Awards Chandra Reddy Gavva Past President (2007- 08)

Madhava B. Reddy Past President (2010)

Ananth P. Reddy

Past Secretary (2007- 08)

Ravinder K. Reddy

Past Secretary (2009 -10)

Bharathi Pulluru

Past Treasurer (2007- 08)

Karunakar R. Madhavaram Past Treasurer (2009 -10)

Balaram Pammi

Convener 2008 Conference

Vijaypal Reddy

Coordinator 2008 Conference

ATA Persons of the Decade ATA in addition to presenting its regular organization service awards during its biannual conference, ATA also recognizes specific individuals with a special recognition award "Decade of Service" that was introduced at the ATA 2000 to coincide with the completion of first decade since its formation. In continuation of the same tradition (ATA is now 22 year old), this year, ATA is pleased to recognize the following founding members for their sustained service and support.

CVRN Reddy

Founding Member and Current Trustee

Madhav Reddy

Founding Member and Founding Trustee, Past Trustee and Past President

45


46 ❖ 12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

History of American Telugu Association

(ATA) T

he idea of starting a national organization of Telugu speaking people in USA was under consideration by concerned persons of people of Telugu origin for about two to three years (1988-90). Finally, in early part of 1990 about two dozen likeminded individuals from various parts of USA gathered for an informal meeting in Chicago and discussed various aspects related to Telugu people of USA and India. After long deliberations, an idea to start a National Organization named American Telugu Association (ATA) was agreed by the participating delegates. Additional input was solicited from various individual around the country about forming an Interim Board of the organization and formally registering the organization in Illinois as a not-for-profit organization. The Beginning and the events of first decade: After getting very encouraging feed back around the community, a town hall meeting was organized in Naperville, Illinois which was attended by more than 150 Telugu speaking people from different parts USA. To facilitate the formation and functioning of the organization, Interim Executive committee was chosen from the Chicago area. This interim Executive Committee consisted of Chairman (Krishna Reddy), Vice-chairman (Kasinadhuni M. Prasad), Secretary (Madhava Reddy), Joint-Secretary (Gnaneswar Kavetti), Treasurer (Rajendar Pampati), and Joint-Treasurer (Chandrasekhar Thunga). The Interim Executive Committee was entrusted to communicate with Telugu speaking people in different regions of the country who will be interested in serving as Interim Board Member. With the help of Hanmanth Reddy (IL) and Bandaru S. Reddy (NY) about 22 members were chosen to serve in the Interim Board in addition to the Executive Committee. With the first ATA logo (designed with the help of Balarami Pammi, NY) and stationary at hand, the Interim Executive Committee got quickly into action of taking care of all formalities to incorporate the organization. American Telugu Association was formally incorporated as notfor-profit organization in Illinois in September 1990 and also received tax exempt status at the same time. The main purpose of the organization is to assist and promote literary, cultural, educational, religious, social, economic, health and community activities of the people of Telugu origin as well as to promote exchange programs for students, scientists, and professionals of Telugu origin between the United States of America, Canada and India and other countries. With this main objective, a mail campaign was initiated nationwide for membership drive. In initial attempt ATA was able to reach about three thousand families in this membership campaign. The response was very encouraging and membership reached around 500 in the first year itself. Simultaneously, the planning was also in progress to hold first ATA Telugu conference and Youth Convention in Chicago

in July of 1991. A conference committee was formed by the end of December 1990 Kasinadhuni Prasad as Convener. In early part of 1991, the conference committee meetings were held at Convener's house, and in one of these meetings, Devulapally Krishna suggested the name of America Bharathi for ATA Newsletter. The first issue of America Bharathi was published in the early part of the 1991. A constitution committee was formed to formulate the articles and by laws for ATA under the chairmanship of Susarala Viswanatham. The draft constitution was presented in the first ATA General Body Meeting held in Chicago during the first ATA conference. This inaugural conference was very well received and about 1500 people attended this first ATA event. The General body approved the initial constitution and extended the term of Interim Executive committee up to the end of 1991 until the new Board of Trustees were elected. First batch of Board of Trustees were elected unanimously in September 1991 which elected its first Executive Committee. The members of first ATA Executive Committee were, Sadasiva Reddy (President), Kasinadhuni.S.M. Prasad (President-elect), Yashoda Reddy (Secretary), Charan G. Reddy (Jt. Secretary), Mr. Raghava Rao Vanguri (Treasurer), Tukaram Chavan (Jt. Treasurer). At this stage, ATA decided to hold World Telugu Conference and Second ATA conference in New York during July 1992. Bandaru Sivarami Reddy was Convener of this conference. Second ATA conference was a great success and was attended by about 4000 people. After the 1992 ATA conference, ATA conferences are being held every two years. The third ATA conference was held in San Jose, California under the leadership of Durisala Desiah (President) and Kota Reddy (Convener). In 1995, then ATA President Mr. Charan G. Reddy convinced the Board to hold 4th ATA conference in Houston during the July 4th holiday weekend. Under the leadership of Hanmanth Reddy as ATA President, A.V.N. Reddy as Convener, this ATA conference reached to new level and set many standards that were followed and surpassed in subsequent conferences. About 5000 people attended the Houston ATA conference from many parts of USA and India. During this conference, the General Body adopted the amended ATA constitution that extended the term of Executive Committee to two years, so that the same committee will be able to serve and make better planning for the conference and take care of other association activities. Keeping with the ATA tradition, 5th ATA conference also set many new records and had its share of success under the leadership of Dr. Gopal Reddy Gade (President) and Mr. Davendar Reddy (Convener). ATA activities took a major leap forward beginning with Millennia Telugu Conference (6th ATA Telugu Conference and Youth Convention) during July 4th weekend

Complied & updated by: Rajeshwar Rao Tekmal (Original article was written by B. Madhava Reddy, Hanmanth D. Reddy and Rajeshwar Rao Tekmal)


yêVæ≤ì of year 2000 in Atlanta. The sixth ATA conference Core Team (Narender Reddy, convener; Shaker Reddy, coordinator; Syam Yellamraju, co-convener; Rajeshwar Rao Tekmal, member; Ramakanth Rallapalli, member) under the leadership of Srinivasa Pinnapureddy (ATA President, 1999) and Adisesha Reddy (ATA President 2000) demonstrated a true team spirit and partnership with local telugu association (TAMA, telugu Association of Metro Atlanta). True to its conference theme "navatha, navyatha, nanyatha" this event achieved numerous milestones, planned several new and innovative activities like all day business conference and Shatavadhanam making it a three full days event and many more. This conference, which served as a model for subsequent ATA conferences, produced first time a professional quality inaugural song and entire souvenir on CD. The extensive use of multimedia was one of the highlights of this conference. Moreover, the Atlanta conference not only was financially successful, but also contributed in developing elaborate conference guidelines (organizational structure and administrative plan along with business-financial plan) for future events. Marching into the second decade: Successful hosting of 2000, the Millennia Telugu Conference, ATA set new tone for the organization and its mission as well as future activities. ATA started a series of conferences in Andhra Pradesh, India to share the experiences and expertise of nonresident Telugu profession with the people with the people of Andhra Pradesh. ATA's first Medical and Business conferences were successfully held in Hyderabad during the month of December 2000 and 2001 respectively. ATA administrative activities in second decade took a major step forward with the establishment of regular office at Naperville, IL (the official registered place) under the leadership of 2001-02 term executive committee. All the financial and other routine operations are coordinated from this location with the help of office staff and Executive Director. The organizing team of 7th ATA conference (Subhashini Boyareddigari, convener; Srinivasa R. Pinnapureddy, coordinator; Krishna Bapatla, co-convener; Bheem Shenkar Penta, local coordinator) under the leadership of Sandhya R. Gavva, ATA President (a local resident) demonstrated a true team spirit and partnership with local Telugu association (TANTEX) and achieved numerous milestones. As promised, the Organizing Team delivered a Texas-size event without any glitches. Like the Atlanta event this conference was also a financially very rewarding. The Magnificent beauty of the banquet hall and the banquet set the right tone from the beginning. Like in other conferences, this conference also had many "firsts" such as for the first time that Telugus could register online, Spiritual and Youth Committees published separate souvenirs, Business Seminars Committee published a "How To" handbook, and Panel Discussions and Women's Forum conducted discussions of "hot topics of the day" on the main stage. One of the highlights of the inaugural program was Samatha-Mamatha-Yuvatha theme ballet by local talent with lyrics, melody and music. Overall the conference was very successful and well attended. Growing Pains: Along with its rapid growth more people are showing interest in the organization's govern-

47

ing affairs and its activities. ATA is not only a progressive and rapidly growing organization but also catering to the needs of Telugu people across the USA with diversified interests. ATA upholds all the democratic principles which are the corner stones of this organization. Every two years fourteen (or thirteen alternately) new trustees are elected for American Telugu Association Board for a term of four years by respective category or membership (3 from Grand patron, 3 from Patron and seven/eight from Life membership category). In the quest for new candidates to fill open governing positions in the ATA, we must remind ourselves of the fact that the selected candidates will be a major source for supporting activities that facilitate the advancement of our Telugu community. For the first time during 2002 several members in the life membership category showed interest to serve as trustees than the number of openings available on the board that resulted in the election. Lack of clarity within the Constitution and Bylaws and misinterpretation by few individuals who are not familiar with working practices and traditions of the organization probably contributed to an unhealthy gossip that took place after the 2002 elections. Board of trustees took corrective measures to fix some of these and other short comings in the Constitution and Bylaws. The revised constitution and bylaws was ratified by the membership at large in November 2003. Complete dismissal of the previllous law suit that took lot of the energy and financial recourses of the organization since the beginning of the 2003 by the Illinois judicial system is a clear vindication for this organization and its democratic practices. Keeping with previous traditions the new executive committee (2003-04) started several new projects in our mother land through ATA foundation. Adopt a child to educate, asthma medical camp, polio vaccination are some of the projects that merits special recognition. Celebration of ATA-Roju--Maathruboomilo Mahotsavam" during the December 2003 in Hyderabad, Andhra Pradesh, India, full filled the long cherished desire of ATA board of trustees to show case the talents of American Telugu Youth side by side with talent of our mother land. During the ATA Roju, ATA organized literary and culture programs along with the hosting of second medical and business conferences in Andhra Pradesh and recognized prominent Telugu Persons in Sangeetham (Padmavibhusan Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna), Saithyam (Padmabushan Dr. C. Narayana Reddy), and Nruthyam (Padmasri Dr. Natara Ramakrishna). ATA 2004 organizing team under the leadership of A.V.N. Reddy (ATA President), Murthy Chimata (Convener), Ramesh Tummuru (Co-convener) Chandra R. Gavva (Coordinator) and Ramanamurthy Yedavalli (Local Coordinator) with an excellent support from Telugu Association of Greater Chicago (TAGC) as a co-host delivered very successful conference that was attended by more than 8,000, a first time record for any Telugu conference held in this country. Traditional decorations, the magnificent beauty of the banquet hall and the banquet that was attended by over 2,200 set the right tone from the beginning. Like in other conferences, this conference also had many "firsts" to its credit such as "avadhanam" on the main stage. One of the highlights of the inaugural program


48

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

was Puttinintiki puna pravesham theme ballet by local talent and the lyrics, melody and music were very good. We are very sure vendors who have participated in this conference must have been very happy, as seen by large crowds in exhibits area. With the all glory and successes this conference had its share of minor glitches especially in hospitality and registration areas and that needs more attention in future conferences. In addition this conference exceeded expected budget projections at the same time it also brought in more funds through donations and left a decent surplus after conference. Like in the previous years the new executive committee under the leadership of Mohan Mallam, president of ATA started several new projects in Andhra Pradesh through ATA foundation. Adopt a child to educate, HIVAIDS awareness and prevention of fluorosis problem merits special recognition. The new tradition started by the last executive committee also received much attention from the current executive committee to celebrate "ATAVedukalu"-- in our mother land, Andhra Pradesh, India during December 2005 as well as "ATA Roju" in different cities in this country. As a part of this celebration, several events were under taken in A.P. India, such as cultural activities both in Hyderabad and Tirupati, CME seminar in Hyderabad, HIV-AIDS awareness rally in Warangal and a rural folk/village festival in Kundaram village (Warangal Dist). These events generated large publicity for ATA activities and helped to solicit donation and support for the 9th ATA conference. 9th ATA Telugu Conference and Youth Convention held in Long Beach, CA was another successful conference. "Pravaasa geetham nava sangeetham" was the theme for this conference. ATA 2006 organizing team under the leadership of Mohan Mallam (ATA President), Dharma Reddy Gummadi (Convener), Buchi Reddy (Coconvener) Sanjeeva Reddy Tangutri (National Coordinator) and Lakshman Koka (Local Coordinator) with an excellent support from a large number of enthusiastic volunteers established several new milestones like many previous ATA conferences. The commitment of ATA to work with local organizations like previous conferences was quite evident this time also. Local Telugu Association, TASC is Co-hosting ATA 2006. With the all glory and successes this conference had its share of minor glitches in registration and food arrangements as well as few surprises especially the expenditure of the conference exceeded expected budget projections at the same time it also brought in more funds through donations, however the surplus was very modest. Biannual Conferences are not only the few main activities that ATA undertakes every year. Through various committees, ATA reaches its objectives and goals. For example, through ATA foundation committee, ATA provides financial assistance to various developmental projects in India. ATA raises and distributes funds for various charitable activities and provides financial aid to the victims of natural and other emergencies both in our mother land and adopted country. America Bharathi, a literary and communication mouth piece of ATA reaches over 6,000 thousand Telugu families every other month and it is emerging as one of the premier Telugu literary

publication outside of the Andhra Pradesh, India. The 2004-2006 EC under took of the distribution of retroviral drugs to patients suffering from HIV/AIDS with cooperation of APAIDSCON as part of ATA foundation activities in India. This team also distributed several scholarships to eligible students under ATA VIDYADANAM in our motherland 2007-2008 Executive Committee under the leadership of Chandra Reddy Gavva, ATA President embarked on very ambitious plans to expand the activities in India as well as in USA. Increased the scope of the regional coordinators and added new regions and adopt a village program needs a special mention which a part of the new EC goals to serve our mother land. To better coordinate activities in India 2007-2008 team also initiated discussion/efforts to establish a permanent office in India in its own building. New EC also expanded "ATA Roju" activities in different regions to bring more awareness about the organization as well as promote 10th ATA conference in different parts of this country. "ATA Vedukalu" that took place during the December 2007 in various parts of Andhra Pradesh brought attention to ATA Foundation activities and provided connectivity and communication between India and USA as well as provided a forum to promote 10th ATA conference. The tone and scope of these events were different than previous ones raising doubts in the minds of ATA leadership whether to continue or not such activities in the future and it is up to the current/future leadership to address such concerns. As in the past (2001), once again both ATA and TANA has shown their excellent working cooperation by organizing joint reception to honor the Andhra Pradesh Chief minister who was in USA in connection with World Agriculture Forum during the month of May 2007. 10th ATA Telugu Conference and Youth Convention held in Prudential Center, Newark, NJ during the July 4th weekend of 2008 with main conference theme. "Dahamaavatharam-Telugu Thalliki Haaram Yuvatharaanki Dwaaram" encompassed the spirit of all previous nine conferences. Like previous conferences this one was intended to pay a tribute to Telugu culture and our youth leadership. ATA 2008 Conference organizing team under the leadership of Chandra Reddy Gavva (ATA President), Balarami Pammi (Convener), Stanley Reddy (Co-convener) Vijaypal Reddy (National Coordinator) and Arjun Dyapa (Local Coordinator) under the guidance of ad-hoc and local advisory committee as well as with an excellent support from a large number of enthusiastic local volunteers embarked on a grand plan but fell short on its execution at different levels. In spite a change in the venue (from New York City to Newark, NJ) during the midstream of preparations this conference attracted more than 12,000 attendees surpassing all previous records set for any Telugu conference in this country. With the all glory and successes in some areas, deficiencies or not adequate arrangements for serving the food and other aspects of the conference contributed to some dissatisfaction during this conference as well


yêVæ≤ì as unhealthy chattering after the conference. In addition this conference turned out to be the most expensive conference to date and did not provide any financial rewards for the organization. New/Growing interest in ATA Leadership: Unlike previous elections for board of trustee positions, in 2008 several members in different membership categories showed interest to serve as trustees than the number of openings available on the board that resulted in the contentious election. And through their vote ATA members sent a strong message by electing all but one nominating committee panel member with overwhelming majority by clearly vindicating the existing process. Even the candidate of exception received outstanding support from all ATA well wishers and Nominating committee slate candidates. Based on the feedback many members are tired of some of the campaign approaches adopted during election process and we are sure ATA leadership will make appropriate changes before future elections. Unexpected strife in ATA: Some of the issues/ problems that contributed to mixed success of 10th ATA conference somehow popped up into regular organizational activities when the first regular meeting of ATA board trustees for 2009-2010 term started with a contentious election for president-elect and other executive committee positions along with nominated positions such as conference convener (Srinivasa Pinnapureddy), coordinator (Rajeshwar Rao Tekmal), standing committee chairs and regional coordinators (see list below) and created deep divisions among the trustees. A special committee headed by Premsagar Reddy that included several past presidents was formed to resolve these differences that surfaced in the January 2009 board meeting. In spite of committee's intense efforts to resolve the differences among board members, it failed to do so because of lack of fairness and factional differences among some of the members, which appeared to be the root cause of this failure. A special board meeting was called for in April 2009 and without any regard for ATA constitution, bylaws and rules of parliamentary procedures, actions were taken using simple majority to dismiss executive committee elections with several changes in the nominated positions that were approved in January 2009 board meeting. This led to further deepening of divisions among the board members and some of the affected executive committee members and nominated members sought the legal help to stop the actions taken in the April 2009 board of trustees meeting. Despite our intense efforts to sort out the differences with special board meetings there was no progress. In addition, a group of trustees resigned en masse in November 2010 just before the election of new board of trustees. Suits and counter suits took away most of the 20092010 and drained the organization's financial resources. Ultimately, it led to cancellation of the 11th ATA bi-annual conference that was to be held during July 4th weekend of 2010 in Houston. Future looks brighter: Notwithstanding these hiccups, ATA is marching towards the silver jubilee year and is ever vibrant and active. Since "no individual is bigger

49

than the organization", committed members, ATA wellwishers, founding members, remaining board of trustees along with new trustees (See 2009-2010 executive committee/trustees list) are marching forward to bring back the old glory of our organization. Elections for the board of trustees for the term of 2011-2012 were successfully conducted under the leadership of B. Madhava Reddy, ATA President and Sandhya Gavva as the Chair of Nominating Committee (Madhava B. Reddy, Founding member/ trustee, was elected as a trustee and president of ATA to fill the remaining term of Jithender Reddy who resigned in November 2010. Sandhya Gavva was nominated as the chair of nominating committee in place of Chandra R. Gavva, who resigned in September 2009). Executive Committee for 2011-2012 was formed under the leadership of Rajender R. Jinna as ATA President and he is entrusted with the challenging task of establishing normalcy in the organization after experiencing an upheaval under the leadership of Jithender M. Reddy as ATA President. In order to strengthen ATA at gross roots levels, a number of new regions and regional coordinators were added to the existing positions. New EC decided to expand "ATA Roju" activities in different regions to bring more awareness about the organization as well as promote 12th ATA conference in different parts of the country. "ATA Vedukalu" that took place during the December 2011 in various parts of Andhra Pradesh brought attention to ATA Foundation activities and provided connectivity and communication between India and USA as well as provided a forum to promote 12th ATA conference. The main theme for the 12th ATA convention and youth conference (ATA2012) is "Samskruthi, Saampradaayamu and samaajaseva" (Culture, Tradition and Community service. ATA2012 Convention organizing team under the leadership of Rajender R. Jinna (ATA President), Karunakar Asireddy (Convener), Jaganmohan M. Rao (Coordinator) and under the guidance of ad-hoc committee that includes above three people along with Karunakar Madhavaram (ATA, President-Elect), Madhava B. Reddy (Immediate past president), Sandhya Gavva and Srinivasa Pinnapureddy (Past presidents of ATA), Rajeshwar Rao Tekmal and Parmesh Bheemreddy (ATA trustees) with an excellent support from a large number of enthusiastic local volunteers (different committees) have embarked on a grand plan to host this conference. Local associations, Telugu Association of Metro Atlanta (TAMA) and Greater Atlanta Telugu Association (GATA) are participating as co-host and co-sponsor respectively to assist ATA in organizing this event in Atlanta. As this article went into press (June 2012), ATA leadership is already actively involved devoting all its energy to successfully host 12th ATA Telugu Conference and Youth Convention at Georgia World Congress Center at Atlanta during July 4th weekend of 2012. Current 2011-2012 Executive Committee/Trustees and others is Presented as a separate Document. Past Executive Committees, Board of Trustees, Committee Chairpersons and Coordinators from the Formation to Present.


50

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

Interim Board/Executive Committee - 1991

1994

Executive Committee Krishna P. Reddy, Chairman Kasinadhuni M. Prasad, Vice-Chairman Madhava B. Reddy, Secretary Gnaneshwar Kaveli, Joint Secretary Rajender Pampati, Treasurer Chandrasekhar Thunga, Joint Treasurer Trustees: Bandaru S. Reddy (NY/NJ), Balaram Pammi (NY/NJ), Dhanajai Alli (NY/NJ), Mohammed Kuddus (NY/NJ), Ramachandra Reddy (AL), Tukaram Chawan (AL), Durusala Desaiah (MS), Sadasiva Reddy (MI), K. Chalama Reddy (MI), Pratap Ganti (OK), Ramakrishna Inti (AZ), K. Udayshankar (MO), Prasanna Vijaya Reddy (IL), Satyanarayana Batchu (IL), Verainder Yeldandi (IL), Viswanatham Susarala (IL), Ram Kannegundla (NY), Ananth Reddy (CA), Kameswara Rao Mantha (CO), Rajeshwar Rao Tekmal (TX), Chandrashekar Marrepally (CA), Venkateswara Rao Vemuri (CA)

Executive Committee Desaiah Durisala, President Charan G. Reddy, President-Elect Prasad M. Kasinadhuni, Past President Indiara Pammi, Secretary Jayachand Pallekonda, Joint Secretary Ram Kannegundla, Treasurer Purshotham G. Reddy, Joint Treasurer Regional Vice Presidents: Chalama K. Reddy (MW), R.S. Dhanireddy (NE), Narendar G. Reddy (SE), Tukaram Chawan (S), Pratap D. Ganti (SW), Chintala N. Reddy (W) Trustees: Vidyasagar Annam, Ravinder Bachireddy, Gopal R. Gade, Chandra M. Joshi, Adisesha Reddy, Balaram P. Reddy, Jithender M. Reddy, Krishna P. Reddy, Raghuveer Reddy, Sadasiva T. Reddy, Srinivas D. Reddy, Yashoda Reddy, Viswanatham Susarala, Chandrasekhar Thunga, Kaveeta Ravuri (Youth), Sandeep Reddy (Youth).

1992

Executive Committee Sadasiva T. Reddy, President Prasad M. Kasinadhuni, President-Elect Yashoda Reddy, Secretary Charan G. Reddy, Joint Secretary Raghavarao Vanguri, Treasurer Thukaram Chawan, Joint Treasurer Regional Vice Presidents: Ram Kannegundla, Narendar G. Reddy, Prathap P. Reddy, Subramanyam Vemuri, Prathap Ganti, Chandrasekhar Marepally Trustees: Adisesha Reddy, AVN Reddy, Chandrasekhar Thunga, Desaiah Durisala, Dashrathram Nallabolu, Gopal R. Gade, Jayachand Pellegonda, Kondelrao Saripalle, Madhava B. Reddy, Madhusudana Reddy, Narayana Pirlamarla, Rajendar Pampati, Ramana Yadavally, Ramachandra G. Reddy, Sachidananda Damaraju, Shaker J.C. Reddy, Srinivasa D. Reddy, Sudarsanarao Paruchuri, Vidyasagar Annam, Viswanatha Reddy, Avanthi A. Reddy (Youth), Raghu Thunga (Youth)

1993

Executive Committee Prasad M. Kasinadhuni, President Desaiah Durisala, President-Elect Sadasiva T. Reddy, Past President Chalama K. Reddy, Secretary Madhu K. Reddy, Joint Secretary Ram Kannegundla, Treasurer Jayachand Pallekonda, Joint Treasurer Regional Vice Presidents: Ravi Aditam, G. Purshotham Reddy, I. Kota Reddy, Jitendar M. Reddy, Parashuram Reddy, Kondalrao Saripalle Vidyasagar Annam, Thukaram Chawan, Murthy G. Chimata, Gopal R. Gade, Pratap P. Ganti, Dasharatham Nallabolu, Indiara Pammi, Rajendar Pampati, Shyam M. Puppala, Adisesha Reddy, Charan G. Reddy, Krishna P. Reddy, Madhava B. Reddy, Narendar G. Reddy, Satyanarayana G. Reddy, Srinivas D. Reddy, Yashoda Reddy, Chandrasekhar Thunga, Visweswara R. Yadavalli, Ramanamurthy Yadavally, Lakshmi Tegulapalli (Youth), Srinivas P. Reddy (Youth).

1995 Executive Committee Charan G. Reddy, President Hanmanth D. Reddy, President-Elect Desaiah Durisala, Past President Chintala N. Reddy, Secretary Shyam Kandula, Joint Secretary Chandra M. Joshi, Treasurer Ravi Kumar Kondabolu, Joint Treasurer Regional Vice Presidents: Viswantham Susarla (MW), Ram R. Voruganti (NE), Narender G. Reddy (SE), Prashant B. Reddy (S), Pratap D. Ganti (SW), Dharma Reddy (W) Trustees: Adisesha Reddy, Chalama K. Reddy, Challori J. Reddy, Chandra M. Joshi, Chandrasekhar Thunga, Chintala N. Reddy, Charan G. Reddy, Dharama Reddy, Durisala Desaiah, G.L.N. Reddy, Gopal R. Gade, Indira Pammi, Jithender M. Reddy, Prashant B. Reddy, Pratap D. Ganti, R.S. Dhanireddy, Ram Kannegundla, Ram R. Voruganti, Rajeshwar Rao Tekmal, Ravinder Bachireddy, Shyam Kandula, Virupaksha Reddy, Rekha Reddy (Youth), Vijay Pallekonda (Youth) Committee Chairpersons: Durisala Desaiah (Naminations), Balaram Pammi (America Bharathi), C.V.N. Reddy (Membership), Ramachandra G. Reddy (Trust Committee), Challa Shekhar (Long range planning), Subramanyam Vemuri (Cultral & Languages), A.V.N. Reddy (Conference guidance), Basi K. Reddy (NRI), Sadasiva T. Reddy (Finance & Fund Raising), Madhava B. Reddy (Public Relations & Community Service), J. N. Reddy (Science , Technology & Student Affairs), Mohan Mallam (Constitution & By laws), Purshotham G. Reddy (Youth Activities)

1996 Executive Committee Hanmanth D. Reddy, President Gopal Reddy Gade, President-Elect Charan G. Reddy, Past President


yêVæ≤ì Pratap D. Ganti, Secretary Sandhya G. Reddy, Joint Secretary Madan Mohan Sunkari, Treasurer Chandra M. Joshi, Joint Treasurer Regional Vice Presidents: Ravi Kumar Kondabolu (NE), Narender G. Reddy (SE), Srinivas Voruganti (MW), Adisesha B. Reddy (S), Srinivas P. Reddy (SW), Mohan Mallam (W) Trustees: Chandra G. Reddy, G.L.N. Reddy, Sudhakar G. Reddy, Chandra Sekhar Marepally, Ram Voruganti, Challori J. Reddy, Chintala N. Reddy, Jithender M. Reddy, Ravinder Bachireddy, Indira Pammi, Dharma Reddy, Yashoda Reddy, R.S. Dhani Reddy, Vijyaya Bulusu, G. N. Naidu Committee Chairpersons: Charan G. Reddy (Nominations), G.L.N. Reddy (Constitution & By laws), Jayachand Pallekonda (America Bharthi), Sudhakar G. Reddy (Membership & Directory), Ramchandra G. Reddy (Trust Fund) Chandrasekhar Thunga (Community Service), Roopchand Agrawal (Cultural), Durisala Desaiah (Public Relations & Language), Vasudev R. Garlapati (Finance & Fund Raising), Ram Kannegundla (AB Trust Fund), Ramana B. Reddy (Long Range Planning)

1997-1998 Executive Committee Gopal Reddy Gade, President Srinivas R. Pinnapureddy, President-Elect Adisesha B. Reddy, President-Elect Hanmanth D. Reddy, Past President Sudhakar G. Reddy, Secretary G. N. Naidu, Joint Secretary Madan Mohan Sunkari, Treasurer Bhushan Tadepalli, Joint Treasurer Regional Vice Presidents: Chandra G. Reddy (MW), Shob Chepuru (NE), Shaker J.C. Reddy (SE), C.V.R.N. Reddy (S), Sandhya R. Gavva (SW), Syama Reddy (W), Vijaya Bulusu (W) Trustees: Prem N. Reddy, Narsing R. Palep, Pratap P. Reddy, Chalama K. Reddy, Chandrasekar Marepally, Mohan Mallam, Sudhakar Rao Perala, Vithal Kusuma, Pratap D. Ganti, Geetha Komatireddy, Thukaram Chawan, Rajender R. Jinna, Devender K. Reddy, Rekha Reddy (Youth), Suman Palakodeti (Youth) Committee Chairpersons: Hanmanth Reddy (Nominations), Madhava B. Reddy (Archives), Subramanyam Boyareddy (Constitution & By laws), Balaram Pammi (America Bharathi), Pratap P. Reddy (Membership & Directory), Ramchandra G. Reddy (Foundation), Anjan Rojanala (Community Service), Rajender R. Jinna (Cultural), A.V.N. Reddy (Public Relations & Language), Sudhakar Perkari (Finance & Fund Raising), Narender G. Reddy (AB Trust Fund), Ram Kannegundla (Long Range Planning), Ravi Kumar Kondabolu (Media Communcations), Basi K. Reddy (NRI), Srinivas G. Reddy (Youth Coordinatior)

1999-2000 Executive Committee Srinivasa R. Pinnapureddy, President (1999)

51

Adisesha B. Reddy, President (2000) Sandhya R. Gavva, President-Elect Gopal Reddy Gade, Past President Thukaram Chawan, Secretary (1999) Rajendar R. Jinna, Secretary (2000) Sudhakar Rao Perala, Joint Secretary Vidyasagar Rao Madhavarapu, Treasurer Uma C. Reddy, Joint Treasurer Regional Vice Presidents: Geetha Komatireddy (MW), Rajender R. Jinna (NE), Vithal Kusuma (SE), Narsing Rao Palep (S), Subramanyam Boyareddi (SW), Prasad Jeereddi (W) Trustees: Shoba Chepuru, Chandra Reddy Gavva, Vinayak Juvvadi, Balaram Pammi, AVN Reddy, Chalma K Reddy, C.V.R.N. Reddy, Devender Karra Reddy, Prem N. Reddy, Shaker J.C. Reddy, Shyama M. Reddy, Bhushan Tadepally, Anita Reddy (youth), Rajender Dicpalli (youth). Yella Reddy, Executive Director (1999-2001) Committee Chairpersons: Murali Chanduri (America Bharathi editor), Haranath Policherla (AB trust fund), Madhava Reddy (Archives), Pratap Reddy (ATA foundation), Vinayak Juvvadi (Business & NRI), Mohan Mallam (Bylaws & constitution), Sudhakar Reddy (cultural), Venugopal Putta (Electronic media), Vasudev Garlapati (Finance), Rajeshwar Rao Tekmal (Literary & Language), Sadasiva Reddy (Long range planning), Amulya Reddy (membership & directory), Gopal Reddy Gade (nominations), Jayaram Maddireddi (Youth affairs), Niranjani Reddy (community service), Bhushan Tadepally (Public relations).

2000-2002 Executive Committee Sandhya R. Gavva, President A.V.N. Reddy, President-Elect Adisesha B. Reddy, Past President Srinivasa R. Pinnapureddy, Past President Rajeshwar Rao Tekmal, Secretary Venugopal Reddy Putta, Joint Secretary Vidyasagar Rao Madhavarapu, Treasurer Chandrasekhar Tunga, Joint Treasurer (2001) Regional Vice Presidents: Chandra R. Gavva (MW), Arjun R. Dyapa (NE), Uma P. Reddy (SE), Subramanyam Boyareddi (SW), Basi Reddy (W) Trustees: Arjun Dyapa, AVN Reddy, Balaram Pammi, Basi Reddy, Chandra R. Gavva, Charan G. Reddy, Chendrashaker Thunga, Geetha Komatireddy, Gopal Reddy Gade, Jitender Reddy, Malla Reddy Pailla, Mohan Mallam, Prasad Jeereddi, Prem Reddy, Rajendar Reddy Jinna, Rajeshwar Rao Tekmal, Rama Rao Cherukuri, Sandhya Gavva, Srinivasa Pinnapureddy, Subramanyam Boyareddigari, Sudhakar Rao Perala, Swarna Chanduri, Syama Reddy, Uma P. Reddy, Venugopal Putta, Vidyasagar Rao Madhavarapu, Vithal Kusuma. Shyam K. Reddy (Youth), Sudha Reddy (Youth). Charn Reddy, Executive Director (2002) Committee Chairpersons: Murali Chanduri (America Bharathi editor), Haranath Policherla (AB trust


52

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

fund), Madhava Reddy (Archives), Pratap Reddy (ATA foundation), Damoder R. Donur (Business & NRI), Vithal Kusuma (Bylaws & constitution), Chandra R. Gavva (Community Service), Sanjeeva Reddy (Continuing Education), Ramakanth Rallapalli (cultural), Sudhakar G. Reddy (Finance & Fund Raising), Tarakumar Reddy (Literary & Language), Vidyasagar Annam (Long range planning), Bhushan Tadepalli (Media) Amulya Reddy (Membership & directory), Adisesha B. Reddy (nominations), Ravi Kondabolu (Public Relations), Prem Reddy (Youth link), Syam Sundar Yellamraju (Web)

2003-2004

Executive Committee A.V.N. Reddy, President Mohan Mallam, President-Elect Sandhya R. Gavva, Past President Vidyasagar Rao Madhavarapu, Secretary Satyanarayana Batchu, Treasurer Arjun Dyapa, Joint Secretary Amulya Reddy, Joint Treasurer Regional Vice Presidents*: Harinath Policherla (MW), Rajeshwar Rao Tekmal (SE), Jithender Reddy (SW), Sanjeeva T. Reddy (S), Swarna Chanduri (W). *Regional Vice Presidents positions are replaced with non-trustee regional coordinators effective January 2004 and this group of Regional Vice-Presents continued until the end of December 2004. Other Trustees: Blarami Pammi, Basi Reddy, Charan Reddy, Gopal Reddy Gade, Kamala Chimata, Malla Reddy Pailla, Narayana Pirlamarla, Prem Reddy , Rama Rao Cherukuri, Rajendar Reddy Jinna, Sreeram K. Reddy, Syama Reddy, Uma P. Reddy, Vithal Kusuma, Yella Reddy G.L.N. Reddy, Executive Director Madhava B. Reddy, Office Coordinator Regional and Overseas Coordinators: Chandra Sekhar Reddy (IL), Damodar Donur (NJ), Suresh Jilla (NY), Vijayapal Reddy (IN), Arjun Dalvay (CA), Gopinath Reddy Vidive, (A.P. India), Satyamurthy Pulipaka (A.P. India) Committee Chairpersons: Chitten Raju Vanguri (America Bharathi), Sudhakar G. Reddy (America Bharathi Trust Fund), Madhava B. Reddy (Archives), Pratap Reddy (ATA Foundation), Satyanarayana Batchu (ATA Trust Fund), Jithender Reddy (Business), Rajeshwar G. Reddy (Community Service), G.L.N. Reddy (Bylaws and Constitution), Sanjeeva Reddy (Continuing Education), Shyam Sundar Yellamraju (Cultural), P. Ananth Reddy (Finance & Fund Raising), Amarnath Gowda (Legal Council), Venu Dasigi (Literary & Language), Panibhushan Tadepalli (Long Range Planning), Madhan Mohan Sunkari (Membership & Directory), Chandrashekar P. Reddy (Media), Damoder Donur (NRI), Sandhya R. Gavva (Nominations), Pratap R. Ganti (Public Relations), Damoder Veerareddy (Youth Link), Srikantham Vangipuram (Web).

2005-2006 Executive Committee Mohan Mallam, President Chandra Reddy Gavva, President-Elect AVN Reddy, Past President Syam S. Yellamraju, Secretary Chandrasekhar P. Reddy, Treasurer Damodar Reddy Donur, Joint Secretary Harnath Policherla, Joint Treasurer Other Trustees: A.V.N. Reddy, Amulya Reddy, Anantha P. Reddy, Bharathi Pulluru, Blarami Pammi, Gopal Reddy Gade, Kamala Chimata, Krishna M. Bapatla, Malla Reddy Pailla, Narayana Pirlamarla, Parashuram R. Pinnapureddy, Prem Reddy, Rama Rao Cherukuri, Sanjeeva T. Reddy, Sreeram K. Reddy, Sudhakar G. Reddy, Surya M. Reddy, Uma P. Reddy, V Rao Dalvay, Vijaypal Reddy ,Vithal Kusuma G.L.N. Reddy, Executive Director; Madhava B. Reddy, Office Coordinator Committee Chairpersons: Chitten Raju Vanguri (America Bharathi Editor), Rajesh K MadiReddy (America Bharathi Trust Fund), Madhava Reddy (Archives), Murali S Chanduri (ATA Foundation), Presad Reddy Jeereddi (ATA Trust Fund), Srinivas Rami Reddy (Audit Committee), Radhakrishna R Marreddy (Community Service), Rajeshwar Rao Tekmal (Constitution & Bylaws), Keshav Rami Reddy (Continuing Education), Amarendra Nettam (Finance & Fund Raising), Srinivas Reddy Alla (Language & Cultural), Adisesha B, Reddy (Long Range Planning), Madhan Mohan Sunkari (Membership & Directory), Amulya C Reddy (Election Committee), Sudhakar R Seshannagari (Media), Arjun Reddy Dyapa (NRI), A.V.N. Reddy (Nomination), Rajender R Jinna (Public Relations), Rajeshwar G Reddy (Web). Youth Link: Nirupma Vangala/Srinivas R Anugula Regional and Overseas Coordinators: Bharathi Pulluru (Chicago Area), Chitra Reddy (Boston Area), Damoder Veerareddy (Washington D.C. Area), Harinathrao Medi (Houston Area), Kishori Reddy (Los Angeles Area), Krishna Dyapa (New Jersey Area), Rajesekhara Narreddy (Detroit Area), Raju Chintala ( Indiana Area), Ramakrishna R Rodda (Dallas Area), Satish Kalva/ Pradeep K Samala (New York Area), Sudhakar C Reddy (South Florida Area), Venu Gopal Dasigi (Atlanta Area), Vijaya R Assuri (San Francesco Area), Yeshwant P Reddy /Venugopal Reddy Putta, (Ohio Area). Padmaja Reddy & D. Dwaraknath Reddy (Overseas India)

2007-2008 Executive Committee Chandra Reddy Gavva, President Jithender M. Reddy, President-Elect Mohan Mallam, Past President Ananth P. Reddy, Secretary Bharathi Pulluru, Treasurer Raju Chinthala, Joint Secretary Damodar Veerareddy, Joint Treasurer Other Trustees: Chandrasekhar Reddy, Chitten Raju Vanguri, CVRN Reddy, Daluvoy A. Rao, Damoder


yêVæ≤ì Reddy Donur, Harinder R. Puliyala, Jhansi Reddy, Krishna M. Bapatla, Malla Reddy Pailla, Parashuram R. Pinnapureddy, Prem Reddy, Rajendar R. Jinna, Rajeshwar G. Reddy, Ravinder K. Reddy, Rohini Bokka, Sanjeeva T. Reddy, Sudhakar Perkari, Sudhakar G. Reddy, Surya M. Reddy, Syam Sundar Yellamraju, Syama Reddy Damoder Reddy Donur, Executive Director Madhava B. Reddy, Office Coordinator* *Satyrana Rao Batchu (part of the first year) Committee Chairpersons: Siva Prasad Kumpatla (America Bharathi Committee/Editor), Buchi Reddy (America Bharathi Trust Fund), Satyanarayana R. Kandimalla (Archives), Sreeram K. Reddy (ATA Foundation), Chalma Reddy Bandary (ATA Trust Fund), Sunil Sodavaram (Audit Committee), Ram Surya Reddy (Community Service), Madhava B, Reddy (Constitution & Bylaws , Chair), Rajeshwar Rao Tekmal (Co-Chair, Constitution & Bylaws), Murali Krishna (Continuing Education), Ravi Kondabolu (Cultural), Sanjeeva T. Reddy (Finance & Fund Raising), Chitten Raju Vangui (Language), Jayaprada Konijeti (Membership & Directory), Bharathi Pulluru (Election Committee), Srinivas R. Pinnapureddy (Planning), Suresh Jilla (Media), Krishna Dyapa (Public Relations), Mohan Mallam (Nomination), Ramesh Appareddy (Spiritual), Srinivas R. Alla (Sports & Health), Sandeep Allam (Web). Youth Activites Co-Chairs: Spoorthi Jinna, Shilpa Reddy Pailla, Manasa Reddy Gavva. Regional and Overseas Coordinators: Kaurnakar Reddy Asireddy (Atlanta), Ramakrishna Reddy Sudireddy (Boston), Naveen Diviti (Connecticut), Vishweshwar Reddy Kalwala (NY-Upstate), Chinnababu Reddy (NY-Lower), Mahender Musuku (NJ), Ram Mohan Reddy Konda (MD), Raghava Reddy (Pittsburgh), Shravan Morishetty (VA), Srinivas Reddy Anugu (Washington, DC), Bhasker Venepalli (NC), Ram Reddy Krishna Reddy (Miami), Manmohan Reddy (Orlando), Ram Reddy Toomukuntla (Detroit), Venugopal Reddy Putta (OH), Shekhar Kirshnamaneni (IN), Narender Reddy Chemarla (Chicago), Rajagopal Rangineni (KS), Harish Ponnapureddy (St. Lious), Rajagopal Reddy Pakanati (Houston), Raja Reddy (OK), Gurram Srinivasa Reddy (Dallas), Jyachandra Reddy Induru (LA), Sirdhar Talanki (Denver), Gajula Buchanna (N.California), Natarajan Madireddy (S. California), Lavanya Reddy (Seattle), Surya Bezwada (Canada). Harinath Policherla (International), V.S. Reddy and Narotham Reddy (Overseas-India).

2009-2010 Executive Committee Jithender M. Reddy, President* Madhava B. Reddy, President (partial term) Rajender R. Jinna, President-Elect Chandra Reddy Gavva, Past President Ravinder K. Reddy, Secretary Karunakar R. Madhavaram, Treasurer Srinivasa R. Anugula, Joint Secretary* Chinnababu Reddy, Joint Treasurer* * Served incomplete term

53

Other Trustees: Arjun Dyapa, Buchi Reddy, Chittenraju Vanguri, CVRN Reddy, Damodar Veerareddy, Harinder Puliyala, Jhansi Reddy, Malla Reddy Pailla, Paramesh Bheemreddy, Parashuram Pinnapureddy, Premsagar Reddy, Rajeshwar Reddy, Rajeshwar Rao Tekmal, Raju Chinthala, Ram Mohan Konda, Rohini Bokka, Sanjeeva Reddy, Satyanarayana Kandimalla, Srinivas Devireddy, Sudhakar Perkari, Syama Reddy. Italics: Resigned (November 2010), did not serve the complete term The following new trustees served the remaining term of resigned trustees. Anantha Reddy, Bhuvanesh Boojala, Chalma Reddy, GLN Reddy, Narsimha Reddy, Sharath Chandra Reddy, Sudhakar Rao Perala, Suresh Jilla, Vijay Kundur, Vikram Vathsavi, Vinod Koduru. Chandrasekhar Reddy, Executive Director Narender Chemarla, Office Coordinator Committee Chairpersons (Standing/Other)*: Mohan Patlolla (America Bharathi Committee), Suresh Reddy (America Bharathi Trust Fund), Ram Nallu (Archives), Bharath Reddy Bynagari (ATA Foundation), Ravi Patlolla (ATA Trust Fund), Vanitha Reddy (Audit Committee), Meher Rama Rao (Community Service), Anantha Reddy (Constitution & Bylaws, Chair), Sharath Vemula (Continuing Education), Syam Yellamraju (Cultural), Vinod R. Koduru (Finance & Fund Raising), Natraj R. Madireddy (Language), Vishveshwar Kalvala (Media), Karunakar Asireddy (Membership & Directory), Karunakar R. Madhavaram (Election Committee), Chandra Reddy Gavva (Nomination), Balwanth Kommidi (NRI), Vijay Kunduru (Planning), Mahendar Musuku (Public Relations), Sandhya Gavva (Spiritual), Prashanth Reddy (Sports & Health), Ramsurya Reddy (Telugu Literary), Ananth Pajjur (Web), Spoothi Jinna/Shilpa Reddy Pailla (Youth Activites). * Committee Chairs as approved at the January 2009 Board of trustees meeting. Coordinators/Regional Coordinators*: Krishna Dayapa (International), Ramesh Babu/Ranga Reddy (AP, India), Narasimha Reddy (Arizona), Prasheel Reddy Gukanati (Atlanta), Shanthi Kumar Putta (Boston), Srikanth M. Reddy (Connecticut), Vikram Verma (CA-Los Angeles), Ranadhir Aligireddy (CA-South), Raghu Reddy (CA-North), Sridhar Tallanki (Denver), Ram Reddy Thumkuntla (Detroit), Ajay Ponugoti (Indiana), Vijay Gummi (NY-Upstate). Vikram Jangam (NY-City), Sridhar Kumbhala (NY-Long Island), Suresh Jilla (NJ), Venugopal Reddy Putta (OH), Madhava Reddy Mosarla (PA), Kalyan Anandula (Chicago), Bhuvanesh Bhoojala (Washington DC), Rajesh Madireddy (VAa), Vijay Bhasker Annapureddy (MD), Lokesh Reddy (WV), Bhasker Rao Venepally (NC), Vidyasagar Reddy (AL/MS), Sudhakar Reddy Baddi (FL), Ravi Kallur (KS), Satish Reddy (Dallas, TX), Ramchandra Annam (Houston, TX), Raghu Kurella (AR/OK), Chandrasekar Reddy (MO), Ravi Kumar Boddu (NM/NV) Ramkrishna R. Joolukuntla (San Antonio/Austin, TX), Gopinath Reddy (WI). * Coordinators as approved at the January 2009 Board of trustees


54

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

meeting.

List of Previous Recipients of ATA Awards (Presented during the Bi-annual ATA Conference and Youth Convention)

ATA recognizes and honors outstanding individuals of Telugu origin residing in United States of America for significant success in their professional, literary, arts and performance fields or contributed for humanitarian/ community causes along with prominent individuals of Telugu origin from our mother land, India during its biannual conference and other major events. The evaluation of nominations for ATA awards was always a Herculean task for the awards committee to select a few finalists from a large group of outstanding individuals in each category. Each and every nominee was distinct and unique and worthy of recognition. ATA is proud and humbled to recognize the following individuals who excelled in their profession or community service since its inception.

1st (inaugural) ATA Telugu Conference and Youth Convention (Chicago, 1991) Raja Reddy Parchuri Sudarsana Rao Bhima Reddy Koteshwar Rao Batchu Lakshmi Anand J. R. Gangadharam Vlecheru Narayna Rao Sunil Reddy

Computer/Engineering Technology Community Service Industry-Business Medicine Performing Arts Science Telugu Language Out Standing Youth

4th ATA Telugu Conference and Youth Convention (Houston, 1996) P. Sudhakar Reddy Community Service Malireddy Srinivasulu Reddy Entrepreneurship Siva P. Tayi Entrepreneurship Kalpalatha K. Guntupalli Medicine Chandrakantha and David Courtney Performing Arts E. Prem Kumar Reddy Science Chitten Raju Vanguri Telugu Language Girish V. Putcha Youth Organization Service Awards and Special Awards Charan G. Reddy Past President Durisala Desiah Past President Subba Rao Yella; Dattareyudu Nori; I. Kota Reddy

5th ATA Telugu Conference and Youth Convention (Detroit, 1998) S.V. Rama Rao A.V.N. Reddy Sudhakar M. Reddy Ramachandra R. Reddy Syama Reddy Ravindranath Kambampati V. Malakonda Reddy C. Kanakambara Raju

Arts Community Service Education Education Entrepreneurship Entrepreneurship Entrepreneurship Journalism

Amarnath Gowda Law Profession Sriram Sonti Medicine Lakireddy Balireddy Philanthropy J. N. Reddy Science Somayajulu P. Yedavally Social Service N. Damoder Reddy Technology Rama Rao Cherukuri Life Time Community Service Ranga Reddy Prominent Telugu Person

6th ATA Telugu Conference and Youth Convention (Atlanta, 2000) Akkineni Nageswara Rao Life Time Achievement Anji Reddy Business-Industry Pailla Mallareddy Business-Industry T. Ramachandra Reddy Community Service Ramalinga Raju Engineering-Computers Telidevara Bhimsankar Rao Engineering-Technology Darmapuri Vidyasagar Medicine Salitha Reddy Medicine Ranga Reddy Political Leadership Malireddy Srinivasulu Reddy Science-Technology Radhakrishna M. Jayanthy Science Satyam Mandapati Telugu Literature Gowri Pachi Golla Youth Organization Service Awards and Special Awards Devendar Reddy Karra Convener ATA 1998 Gopal Reddy Gade Past President (1997-1998) Hanmanth D. Reddy Decade of Service

7th ATA Telugu Conference and Youth Convention (Dallas, 2002) T. Subbarami Reddy Ragavendhra A. N. Rao Ramalinga Raju Telidevara Bhimsankar Rao V. K. Raju Sakkubai Naidu C.M.K. Reddy Lakshmi Damaraju & Satchidananda Murthy Damaraju Koteshwar Rao Batchu Ranga Reddy Rao S. Rapaka Malireddy Srinivasulu Reddy Babu Yalamanchali Rao Kamisetty Srinivasulu Srinivasa Prasad Gutti Vinay Krishna Puppala Special Awards Upendra Chivukula

Life Time Service Award Community Service Engineering-Computers Engineering-Technology Medicine Medicine Medicine Performing Arts & Propagation of Telugu Literature Philanthropy Political Leadership Science Science-Technology Technology Telugu Literature Youth Youth

Main Stream Political Leadership-USA Jayaprakash Narayan Democratic ReformsPolitical Education in India Organization Service Awards Srinivasa Reddy Pinnapureddy Past President (1999) Adisesha B. Reddy Past President (2000) Sudhakar G. Reddy Past Secretary (1997-98)


yêVæ≤ì Rajendar Reddy Jinna Narendar G. Reddy Shaker J.C. Reddy Syam Sundar Yellamraju Chandrasekhar Tunga

Past Secretary (2000) Convenir ATA 2000 Coordinator, ATA 2000 Most Valuable Person of the Conference (ATA 2000) ATA Posthumous Recognition Award

8th ATA Telugu Conference and Youth Convention (Chicago, 2004) Distinguished Service to Community & Telugu Cinema Industry D. Ramanaidu Distinguished Community Service & Business Entrepreneurship G. V. Krishna Reddy Distinguished Service in Science & Technology V. Malakonda Reddy From India Deme Raja Reddy Medicine Kasu Prasad Reddy Community Service-Medical S. Gopala Sastry Community Service-Social P. Hanumantha Rao Humanitarian Service Capt. S. N. Reddy Exemplary Services in Aviation From USA Rathna Kumar Performing Arts Rao S. Anumolu Business Entrepreneurship Chilumula Ramchandra Reddy Community Service Rama Devi Cherukuri Telugu Literature P. Seshu Sarma Telugu Education Sattiraju Surya Prasad Science Krishna Bapatla Technology J. V. Lakshmana Rao Journalism Anu Mandapati Youth Organization Service Awards Sandhya R. Gavva Past President (2000-02) Rajeshwar Rao Tekmal Past Secretary (2000-02) Vidyasagar Rao Madhavarapu Past Treasurer (1998-2002) Yella Reddy Past Exe. Dir. (1998-2000) Charan G. Reddy Past Exe. Dir.(2003-04) Murali Chanduri America Bharthi Editor (1998-2002) Subhashini Boyareddigari ATA 2002 Convener

9th ATA Telugu Conference and Youth Convention (Long Beach 2006) From India Pratap C. Reddy K. Srinath Reddy Vamsee Ramaraju Form USA Venkatadri Bobba Ramana G. Reddy Madhu Mohan Sarada Purna Sonty Gunda Reddy Shyam P. Reddy Sridhar M. Reddy

Medicine & Health Care Delivery Medicine Performing Arts Business Engineering Medicine Telugu Literature Science Science Young Entrepreneur, Writer and Film Producer

55

Organization Service Awards A.V.N. Reddy Past President (2003-04) Vidyasagar Rao Madhavarapu Past Secretary (2003-04) Satyanarayana Batchu Past Treasurer (2003-04) Arjun Dyapa Past Jt. Secretary (2003-04) Amulya Reddy Past Jt. Treasurer (2003-04) G.L.N Reddy Past Exe. Director (2005-06) B. Madhava Reddy Office Coordinator (2005-06) Murthy Chimata ATA 2004 Convener

10th ATA Telugu Conference and Youth Convention (Newark, NJ 2008) Legendary Award Pratap Reddy Excellence Awards S.V. Rama Rao

Medicine INDIA

Life Time Achievement in Arts, USA Bhadriraju Krishnamurti Life Time Achievement in Telugu Language & Linguistics, INDIA DHR Sarma Engineering Appajosula Srinivasa Rao: Engineering Siva Kumpatla Science Tata Prakasam Science Pavan Reddy Medicine Hanimireddy Lakireddy Community Service Jagan Ailinani Community Service Ramkrishana Reddy Sudireddy Business Entrepreneurship S.S.Rama Rao Pappu Telugu Literature Usha Munukutla Performing Arts Rachana R. Mamidi Youth USA Meritorious Awards From USA Meenakshi Chintapalli Medicine & Community Service Sunku Rao Leadership & Medicine Prasad Yarlagadda Business & Community Service Appajosula Satyanarayana Computer Science Ramesh Babu Rayapu Social Service & Medicine Goteti Rama Rao Journalism Vandita Yerraballi Community Service K.R.Surender Reddy Political Leadership Janardhan Mitta Performing Arts-Instrumental G. Anand Performing Arts - Music Organization Service Awards Mohan Mallam Past President (2005 -06) Syam Sunder Yellamraju Past Secretary (2005 -06) Chandrasekhar P. Reddy Past Treasurer (2005 - 06) Damoder Reddy Donur Past Jt. Secretary (2005 -06) Harinath Policherla Past Jt. Treasurer (2005 - 06) Satyanarayana Batchu Office Coordinator 2007 Lakshmi Reddy ATA Office Assistant Chitten Raju Vanguri America Bharathi Editor (2005-06) Dharma Reddy Gummadi Convener 2006 Conference Sanjeeva Reddy Tanguturi Coordinator 2006 Conference (The list of award recipients at 2nd and 3rd ATA Telugu Conference and Youth Convention are not available to author-Rajeshwar Rao Tekmal)


56

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 GREAT GRAND BENEFACTORS -

eTVü‰sê» b˛wü≈£î\T

Dr. Lakkireddy Hanimi Reddy & Family

Prabhakar Reddy, Veena, Vinay, Sahana and Sarayu


yêVæ≤ì GREAT GRAND BENEFACTORS -

eTVü‰sê» b˛wü≈£î\T

Prashanth Kollipara, Madhuri & Family

The Law Offices of Prashanthi Reddy, PLLC - is a full-service Immigration Law Firm. The Firm earned a quick reputation by offering personalized legal services to clients across the world. The reputation of the Firm is rooted in the dedicated and experienced staff that comprises the Firm. Every employee of our Firm is personally dedicated to understanding the client's objectives and problems in order to serve them with quality and efficient services. Prashanthi Reddy, Esq is a well established attorney. She has been practicing Immigration Law, in the United States, for over 10 years. She has gained the experience and expertise to resolve many difficult cases. Please visit our website for a list of complete services provided by us.

www.reddyesq.com

Y57


58 Y 12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 GRAND BENEFACTORS -

sê»b˛wü≈£î\T

Vinod Kukunoor & Family

Dr. Gopal Gade, Dr. Vamsi, Aruna

Bhuvanesh Boojala & Family

Ananth Reddy Pajjur, Sunitha & Family Arun Katpally & Family


yêVæ≤ì GRAND BENEFACTORS -

59

sê»b˛wü≈£î\T

Kiran Reddy Pasham, Swapna & Family Sreeni, Madhavi, Nikhis & Uma Gangasani

Kishore Chavva & Family Spoorthi, Uma, Dr. Rajendra Jinna & Sankeerth


60

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 GRAND BENEFACTORS -

sê»b˛wü≈£î\T

Rao Nerusu & Family

Vinod Kodur, Deepa Tanvi & Family

Srinivas Reddy Gade, Kanigiri, Sreenitha Pranaya & Madhav

Janaki & Dr. Prabhakar Gunuganti

Shaili, Dr. Roja, Anagha, Vijaya & Tanaya


yêVæ≤ì BENEFACTORS -

61

eTVü‰<ë‘·\T

T. Ramachandra Reddy, Dr. Niranjani & Family

Dr. C.V. Narasimha Reddy & Pramada

Satish Reddy, Dr. Hima Reddy, Anish & Yash Srinivas Pinnapureddy & Sujatha

Sharath Chandra Reddy Vemula & Archana Raj & Shreya

Srinivas Reddy Darugula, Nalini & Family


62

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 BENEFACTORS -

Satyanarayana Reddy Kandimalla & Pranitha Suhas & Prathik

Rajyalaxmi, Shresta & Narendar R Chermala

Rajesh Madireddy & Padma Rushiel & Yuthi

eTVü‰<ë‘·\T

Ram Mattapalli & Nandini Family

Rajmanohar Makala & Dr. Aparna Family

Rajeev Reddy, Sudha & Sudheer Reddy


yêVæ≤ì BENEFACTORS -

63

eTVü‰<ë‘·\T

Raghupal Reddy Damidi & Sujita, Tanya, Dhruv

Rajendar Marpu & Bindu Family

Parashuram Reddy Pinnapureddy & Prema

Megha, Ashwin, Shreeram & Rasika Reddy

Madhu Bommineni & Family Mahipathi Nagendar & Dr. Subhashini Family


64

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 BENEFACTORS -

eTVü‰<ë‘·\T

Paramesh Bheemreddy, Priyanka, Alekya & Swarna

Laxman Anugu & Vani Family

Krishna Reddy, Neha & Padma

Jayendar Reddy Annam & Sowmy Kondapalli Medha & Reya

Balwant Reddy Kommidi, Ramya & Sridevi

Karunakar R Madhavaram & Jyothi Anvitha & Vineeth


yêVæ≤ì BENEFACTORS -

65

eTVü‰<ë‘·\T

Harish Reddy & Dr. Anitha, Tanvi & Teja

GLN Reddy, Dr. Salitha Reddy & Grandchildren

Dheeraj Akula & Kavitha, Shranya, Mounika Gautham Reddy Goli & Family

Vishal, Geetha, Srinivas, Rachana Kuthuru

Ajay Reddy & Family

Arvind Reddy Muppidi, Rasika & Madhavi


66

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

We thank them... DONORS

$25,000 and Above Hanimireddy Lakireddy & Vijaya Murali Reddy & Devender A Reddy Murali Sajja& Premlatha Narendar Reddy Yasa and Associates Solipuram Prabhakar Reddy & Veena NATS Organization

$10,000 and Above Ananth Reddy & Sunita Pajjur Anonymous donor, Florida Arun Katepally & Snigdha Bhuvanesh & Deepika Boojala Srini Gangasani & Madhavi Gopal Reddy Gade & Aruna Karun Reddy & Prashanthi Kiran Reddy Pasham & Swapna Kishore Chava

Prabhakar & Janaki Guniganti Rajender & Uma Jinna Rao Nerusu Srinivas Reddy Gade Vijay Kavuri Vijay Reddy Sanikapally & Roja Vinod Kukunoor & Kavitha Vinod Reddy Koduru

$5,000 and Above Ajay Reddy & Indira Arvind Reddy & Madhavi Muppidi Balwanth Reddy & Sridevi Kommidi Chand & Anuradha Akkineni CVRN Reddy & Pramada Dheeraj & Kavita Akula Dilip Reddy & Padma GLN & Salitha Reddy Goutham Goli & Jyothi Hanuman Nandanampati Harish Reddy & Anitha Iftekhar & Zareena Shareef Jayender Annam & Soumya Jeevith R Kanukunta JP Reddy Karunakar & Jyothi Madhavaram Krishna Dyapa & Anupama Krishna Mohan

Krishna Reddy Laxman Anugu & Vani Mahipathi Nagendar & Subhashini Malla Reddy & Shilpa Mekala Narasimha Rao Santhapur Narender Cheemerla Narender Gavva & Sandhya Parmesh & Swarna Bheemreddy Parashuram & Prema Pinnapureddy Pulipaka Bhimeshwar Rao Raghu & Jyothi Raghupal Reddy Damidi & Sujitha Rajender & Padma Poolapally Rajender Marpu Rajesh & Padma Madireddy Rajiv Angampally & Kalyani Rajmanohar & Aparna Mahakala

Raju Jalavancha Ram Mattapally & Goutham Amarneni Ravi P Sarma & Seshu Sarma Ravi Yedula Satish Reddy & Hima Reddy Satyanarayana Reddy Kandimall & Pranitha Sharath Chandra Vemula & Archana Sirish Samba Srinivas & Sujatha Pinnapureddy Srinivas Dargula & Nandini Srinivas Reddy & Geetha Sriram & Rasika Reddy Sudhakar Katragadda Sudhakar Jonnalagadda & Uma Sudhir Reddy & Sudha Pabbatireddy Venkat Reddy Bommineni & Madhavi


yêVæ≤ì

67

$2,500 and Above Alwal Reddy Seelam

Manohar Enugu & Sunitha

Sai Edavalli & Vijya

Amar & Vanaja Nettem

Manohar Kasetti& Pinky

Sai Gorrepati & Manjula

Amar Paduru Reddy & Prasanna

Murali Edula

Sambashiva Rao Venigala

Amarendar Bojja

Murali R Santapuram

Sankar Bandi

Anand Garlapati

Muralidhar & Vidya Bethi

Santhosh RC

Anitha & Mahendar

Murthy & Kamala Chimata

Sathis Neela

Anonymous donors (4)

Narasimha R & Pratibha Koppula

Satish eleti & Madhuri

Ashok Sudati

Satish Kalva & Sailaja

Balaji Yadav

Narayan Pilamarla & Jyothi Narender & Rajya Lakshmi Chemarla

Balaram & Indira Pummi

Narender Babu (Our Place)

Shashank Bommireddy & Deepika

Chalma Reddy & Sandhya Bandaru

Padmaja & Srinivas Malladi/ Ramakishore Chennapati

Shashi Reddy & Divya

Pavan Reddy Jaidy & Jyotshna

Sridhar & Sunitha Donthi

Chandram Solipuram & Padma Dheeraj Reddy & Susma Hanmanth Reddy & Vijaya Dharam Vishnu & Padma Madireddy Gopal & Vanaja Jannapureddy Gopi Reddy & Sandhya Guru Parandarami Guruva Reddy & Vani Punvala Hanmanth & Sunitha Reddy Hanumaiah & Swarnalatha Bandla Harish Reddy Baddam & Aparna Haritha Suryadevara Jaganmohan M Rao & Suguna Jaideep Reddy Jaipal (C.V.) & Aparna Reddy Javen Technologies Jayanth Challa Jyothi & Bhanu Kailash Kadire & Suneetha Kalyan & Preethi Anandula Kalyani & Veera Kiran Kodithala Kondal Reddy & Kavitha Kota & Rohini Reddy Lokesh & Jhansi Ananthula Madhu & Jaya Madhu Kolan Madhu Reddy & Neelima Madhu Tata Mahesh Nilagiri & Lavanya Mahesh Pawar & Rama

Pavan Reddy Nomula & Madhavi Prabhakar Gruddanti & Sunitha Prabhakar Potaharaju (MSFF) Prabhakar Putta & Padma Pradeep Mudapa & Madhavi Pramod Prodduturi & Vikranthi Prashanth Kollipara & Madhuri Prashnat Reddy & Shalini Raghu & Jyothi

Satya Perkari

Sravan Kajathi Sridhar Konkala Sridhar Yannam & Anitha Srinivas & Aparna Gangasani Srinivas Madhurima & Erolla Srinivas Padmalatha & Thatipamula Srinivas Reddy Ghejji Srinivas Veena & Brahmadevi Subhash Pranathi & Sama

Raghu Bhongiri

Subrahmanyam & Chandrakala Choppara

Raghu Bobbili & Swetha

Sudhakar Perala

Raj Kasireddy & Jyothi

Sudhakar Perkari & Vasantha

Rajagopal & Aruna Rangineni

Sudheer Damidi

Rajgopal & Suneela Pakanati

Sunitha Reddy

Raju & Tulasi Vanapalli

Suresh Jilla

Ram Mohan & Anuradha Konda

Syam Sunitha & Padamatinti

Ram Reddy & Rama Devi

T.Ramachandra Reddy & Niranjani

Ram reddy Toomukuntla

Thirumal & Sushma Reddy

Rama Rao & Meher Medevaram

Ugandher & Srujana Gudur

Ramana Anne

Vamshi Pola

Ramana Vangala

Veeraswami & Vijaya Chennamsetti,

Ramesh & Sirisha Garapati

Venkat & Mondeddu

Ravi & Anu Panner

Venkat & Raghu

Ravi & Mamatha Patolla

Venkat Laxmi Tellapur

Ravi Kallur

Venkat Radhika

Ravi Kandimalla & Hema

Venkatramana & Baddam

Ravi Mannam & Padma

Venu Challagonda

Ravi Singareddy

Venu Vasavi & Piske

Ravinder Reddy Gaddampally

Vijay Kundur & Shilpi

RaviSekhar & Madhavi

Mahesh Tanneru

Vijaypal Reddy & Shoba

Sagar Malisetty

Mallik Nedaramella

Vishnu Kasireddy

Sagar Maramreddy

Vithal & Shyamala Kusuma


68

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 $1,000 and Above

Ajay Ponugoti Anil & Lakshmi Koripally Anjan & Sridhar Chimmaladinne Anonymous Anonymous donor Ashok Kondala Ashok Podduturu Babu Gummadi Bangar Reddy & Manjula Aaloori Batchu S Rao Bhanu Chandraprakash Kasireddy & Vijaysri Dayakar Puskoor Ganga Devera & Vishnu Vandana Gopal Janagama Guna Chunduri Gyanchander R Gongireddy Hari Prasada Reddy & Uma Lingala Harish Kumar Harish Mandadi & Lakshmi Hemanth & Devisri Kishore Jagga R Alluri & Janaki Jagpal & Sumathi R Naini Jithendar Reddy Yedla Kaladhar and Anita B Reddy Kaliki, Prabhakar Reddy & Jyothi Kashireddy, Papreddy V & Jayasree Kishan Rao & Bharathi Pullur Kishore Pandari Krishna & Satya Rangaraju Krishna Kandula KSN & Nandini Reddy Madan & Shailaja Sunkari Madhav Reddy & Prameela Reddy Madhav Reddy Moosarla Madhu & Saritha Juvvadi Mahanandi R Pulkurthi Mahi & Lakshmi Vallapareddy MN Reddy Mohan & Sashi Thalamarla Mohan Reddy Reddy Murali & Shailaja Gadde Murali and Anitha Bommanaveni Murali Reddy; NJ Murali Vennam & Vinaya

Murthy Gokula Nagarjun Rao Thota Nagendar Aytha Narasimha Eleti & Karuna Naresh & Shailaja Reddy Narsima Reddy& Padma Gottam Naveen & Prathiba Ramasahayam NMS & Prasanna Reddy P Pratap Reddy & Balamani Pradeep Nugooru Prasad & Sreelakala Beesabathuni Prasad Thotakura Prathap & Jyothi Chintalapani Prathap & Renuka Reddy Praveen & Anitha Gottipati Praveen & Krishnavani Ramasahayam Praveen Kattanguri Praveen Kesireddy Praveen Rao Thakkelapally/Mythili Reddy Jetty Premnath Chawala Purnachandra Dokku Purush Muthakana Raghuveer Reddy Raja & Aruna Reddy Rajender Choleti & Karuna Rajeshwar Rao & Jyothi Tekmal Rajshekar & Seshu Yalamanchili Raju Muscu Ram & Shirisha Ade Ram Kadari Ram Kasarla & Sarali Ram Tallapaka Ramakrishna and Rama Joolukuntla Ramana & Jyothi Reddy Ramchander Vannam Ramesh & Shashikala Kura Ramesh Reddy Ramu Lingala & Nanda Magadi Ranadheer Thakur Ravi & Aarthi Upad Ravinder & Sandhya Poolapally Ravinder & Vandana Reddy Ravinder R & Sandhya Bojja Ravinder Reddy Padooru

Ravinder Redy & Manju Tummala Reddy Truck Service INC Sai & Rama Mididoddi Sai Heath and Info Consulting SVCS LLC Santapuri Damodar Rao & Bhagyalakshmi Sarala Madhusudhan Reddy Satyajit Mareddy Satyapal Reddy Pareddy Shashi Kanaparthi & Sudheshna Shyam & Kavitha Kari Sravan Reddy Paduru Sridevi & Sharath Bhumi Sridhar Lokam Srikanth & Srilaxmi Jupally Srikanth Parepally Srinivas & Sunitha Matta Srinivas C Reddy & Rukmini Ananthula Srinivas Gunukula & Sunitha Srinivas Marram Srinivas Pedamallu Srinivas reddy & Manjula Pathepuram Sudarshan & Srilatha Thum Sudheer Guda Suman Bireddy & Mamatha Sunil & Anitha Reddy Surendar & Vasavi Ganapuram Surendra and Uma Gorrepati Suresh Babu Kondabolu Suresh Gottimukkala & Sohini Sushill Reddy patel Swarup & Aravinda Eda Tirumal Nellutla Venigopal Ramini Venkat & Prasanthi Musuku Venkat Beeram Venkat Kondala & Deepa Venkata Rao Maddineni Vidyasagar & Bharathi Madhavarapu Vijayaprasad & Phani Tummala Vikram & Karuna Kallepu Vikram Reddy & Renuka Vikram Reddy Sudini & Swathi Vishnu & Bharathi Yachamaneni Yella Reddy & Vijaya


yêVæ≤ì

Telugu Association Metro Atlanta is Co-host & Co-sponsor of ATA 2012

GATA Greater Atlanta Telugu Association is Co-sponsor of ATA 2012

69




71

  తెలుగు దేశపు స్ఫూర్తి ఎలుగెత్తి చాటంగ తెలుగు తేజపు కీరతి ్ శిరసెత్తి నిలువంగ తెలుగు వారి ఘనత నలు దిశల నాటంగ నాటి మేటి స్మృతులు మదిలోన కదలంగ కదలిరారా తెలుగు వాడా ఈ సభకి సకుటంబ సపరివారము తోడ

తిరుపతి వెంకట కవుల అవధాన గళమ�ై విశ్వనాధుని ఇంట తను కల్పవృక్షమ�ై గురజాడ అడుగులో తన జాడ భువనమ�ై గిడుగు గద్య సరళిలో భాష రమణీయమ�ై తొలి రచయిత్రి మొల్ల కలములో దివ్య రామాయణమ�ై

అక్షరాల అర్ణ వములో అమృతము ఈ తెలుగు అచ్చన�ైన ఆవుపాల స్వచ్చమ�ైన నేయి తెలుగు తొలి సిరుల పంట పండిన నేల ఈ తెలుగు తోలకరినే చిలికిన నింగి ఈల పా ట ఈ తెలుగు; జోల పాట ఈ తెలుగు

శ్రీ శ్రీ సినారే శ్రామికుల గీతమ�ై ఆత్రేయ, వేటూరి, సిరివెన్నెల పాటల�ై ఘంటసాల, సుశీల, జానకమ్మ, బాలు గళమ�ై మనసు మనసు కలుపుతోంది మంచిద�ైన మాట ఈ అమ్మ ఋణము తీర్చుట ఏ జన్మకి తెలుగు వెలుగు పెంచుతోంది అమెరికన్ ఆట అందుకే అమ్మ భాష నేర్వు ప్రతి జన్మకూ సంస్కృతే శ్వాశగా, సంప్రదాయమే బాటగా సేవయే ఆచరణగ, ముచ్చట�ైన వేడుక, వేదిక శాతవాహనులే అగస ్రే రులుగా అంతరాలు చెరుపుకుంటూ, ఆడి, పాడే పాట అలనాటి పల్ల వుల వారసులుగా ఎల్ల లు దాటిందీ తెలుగు వెలుగట తూర్పు చాళుక్యుల చాక చక్యముతో అంతులేని ఆనందం నింగికెగసేనంట కాకతీయుల పాలనా వ�ైభవముతో తెలుగు తనపు ఉత్సాహం పొ ంగి పొ రలెనంట రెడ్డిరాజుల వీర ధ�ైర్యనేత్వముతో విజయనగర ప్రభువు కళారాధన తో కాలమే రధ సారధిగా , బంధమే ప్రియ వారధిగా దిగది గ ్ ంతాల దేదీప్య మానముగా వెలుగు జిలుగులు కురిసె ఈ తెలుగు నాడు అభివృద్దే ఆటగా, ముచ్చట�ైన తెలుగు వెలుగు వేదిక సిద్ధ పురుషుడు సిద్ధేంద్ర యోగి శుభము శుభము శుభము తెలుగు జాతికి మూల పురుషుడు కూచిపూడి నృత్యానికి శుభము వేదాంతం, చింతావారి పద గమనముల శుభము శుభము శుభము తెలుగు ఖ్యాతికి నాట్యములో వెంపటి చిన సత్యం వారి అద్భుత అభినయ శుభము ప్రవాసాంధ్రు లు కదలినారిలా, మేటి ఘనతనే దర్పణలో గురుతు చేయగా తకదికు తోంతక తోం తక ధిరన ; కనక ప్రవాసాంధ్రు లు తరలినారిలా, వేల ఏళ్ళ తెలుగు మణిమయ నూపుర చరణ చరితనే స్మరణ చేయగా అభినయ వేదానికి నాట్య నాదానికి ఆట, మన ఆట, ఇది తెలుగు తనపు తేట పాద మోక్షానికి అమెరికా తెలుగు జనుల అమరిక .. ఆట ఆంధ్ర దేశానికి

కృష్ణ మ్మ పరవళ్ల ఒంపు సొ ంపులవి అక్షర ఆకారానికి శ్రీకార మాయె గోదారి నర్తించు రాగాల ధ్వనులవి అ అ పలుకులకు ఆయుష్ షు పో సే రాయలే రాయంగ రాయంచ నడకలవి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్సగ చేసే అచ్చు హల్లు లు గూడి గుణింతములే అవి త్రలిం ై గ ధామముమును అభిషేకించే తేనె రీతి, తేట గీతి తెలిపేగదా తెలుగు వెలుగుల జ్యోతి ఈ పంచ వచనాలు జడలుగా మారంగ ఉప్ప ొంగి ఉరికింది నాతెలుగు గంగ త్యాగయ్య గళములో తారాడు నాదమ�ై నన్నయ్య నావలో దివ్య భారతమ�ై నండూరి కలములో ఎంకి పాటలవ�ై శ్రీనాధ కవితలో శృంగార శరమ�ై పో తన్న పూతలో పసిడి పదమ�ై అల అన్నమయ్య పాట తిరువెంకటార్చన�ై తిరువీధుల మెరసి దేవదేవుడు గరిమల మించిన సింగారముల తోడను

రాజసంగా పంచె కట్టు

కుట్టులేని చీర కట్టు ఏడు రంగుల ముగ్గు పెటటు ్ పాడిపంటల పండగెటటు ్ కొండపల్లి బొ మ్మలు అల్లి ఇంట కొలువు తీరేటట్టు కొత్త కాలం ఉగాది వచ్చి చిగురు ఆశలు పూసేటట్టు తెలుగు తనమే ధనముగా చేసి తరతరాలకు కట్ట బెటటు ్

.. మన ఆట.


72

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ATA-Vamsee Awards For Telugu NRIs Category

Recipient

Vaidya Ratna Seva Ratna Sahiti Ratna Samskrutika Kalaa Ratna Nrutya Ratna Bhasha Ratna Gayaka Ratna Yuva Ratna Nata Ratna “Telugu Velugu” award for Excellence in Media

Dr.Sujatha Reddy Smt. Guna Sundari Kommareddy Dr.Veluri Venkateswara Rao Sri Venkat Chennubhotla Smt. Revathi Komanduri Smt. Saradapoorna Sonthi Sri Ram Durvasula Kum. Pranamya Suri Dr.Swaroop Nyshadham Sri Kiran Prabha




73

 

                          

     

     

            

            

      

      


ø£<∏ëyêVæ≤ì...

ø£<∏ä eTq dü+|üÁ<ëj·T+... ∫qï|ü&ÉT }"... ø=&ÉT‘·÷ ì<äÁb˛j·÷eTT. #·+<äe÷eT ø£<∏ä\T #·<äTe⁄‘·÷ ô|]>±eTT. ˙‹ ø£<∏ä\ <ë«sê mH√ï J$‘· bÕsƒê\T H˚s¡Tà ≈£îHêïeTT. ø£<∏ä eTq J$‘·+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. ø£<∏ä #·<äTe⁄‘·Tqï+‘·ùd|üP eTqeT÷ n+<äT˝À bÕ‘·Á˝…’b˛q÷e#·TÃ. n˝≤ nsTTb˛<ë+ |ü<ä+&ç! ∫Á‘·+: ø=+&É|ü*¢ X‚wü–]sêe⁄


ø£<∏ëyêVæ≤ì˝À... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

ns¡TD√<äj·T+ n|ü]∫‘·T&ÉT ≈£îÁ≥ ñe÷s¡eTD°j·T+ #·÷dü÷ÔH˚ ñ+&É+&ç {°M III b˛sTTq$ n|ü]∫‘·T\T n‘ê´X¯ Äe÷fÒ n&ç>±eP! yÓHÓï\<ë] &Ü\sY˝Àø£+ ø±qTø£ ø£qïyê] ø£\\T Ç~ ø£<∏ë? yêdüÔee÷?? u§+u≤sTTs¡e« $eTTøÏÔ j·TCÀ„|üM‘·+ Á>±&ÉT´j˚TwüHé bÕغ <Ûäs¡àdü´ ‘·«]‘ê>∑‹' bÕ‘·˙s¡T ì‘ê´q+<äT&ÉT ≈£L‘·T¬s’‘˚H˚+... ù|òdtãTø˘

` »\+<Ûäs¡ ` kÕsTTÁãVü‰àq+<ä+ >=]Ô ` ¬ø. es¡\øÏÎ ` dü‘·´+ eT+<äbÕ{Ï ` yês¡D≤• Hê>∑\øÏÎ ` #·+Á<ä ø£HÓï>∑+{Ï ` ã\uÛÑÁ<äbÕÁ‘·Tì s¡eTDÏ ` mHé. Hêsêj·TDkÕ«$T ` eT+<∏ë uÛ≤qTeT‹ ` |òüDÏ≈£îe÷sY &=ø±ÿ ` eT˝…¢e÷\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ` \*‘ê Ádüe+‹ ` eTTs¡∞#ê] ` &܈ˆ ñe÷ Çj·TT´DÏí ` lìyêdüT\T ãkÕã‹Ôq ` |üP&çô|~› X‚wüßX¯s¡à ` düs√» ø=eTs¡y√\T ` sê~Ûø£ H√] ` ø£s¡¢bÕ˝…+ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ ` ‘ê{ÏbÕeT\ eTè‘·T´+»j·TT&ÉT ` e÷<Ûäyé <äTsꓤ ` ‘ê‹H˚ì eq» ` s¡y˚Twtu≤ãT e÷q´+

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3 8 12 16 21 30 33 39 45 49 52 56 59 62 65 67 72 75 79 84 89 93 98


»\+<Ûäs¡


4

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

n‘·&ÉT ˇø£ >=|üŒ dü+^‘· ø£fi≤ø±s¡T&ÉT. dü+^‘·+ n‘·ì }|æ] n+{≤s¡T... ˝Öø£´+ H˚s¡TÃ≈£îqï e´øÏÔ ne&É+ e\q Äràj·TT\ ø£qï {Ϭø≥Tº ø=qT≈£îÿì e#˚à Ä&çj·THé‡ eTTK´+ nì ns¡ú+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. dü+|òTü + #ê˝≤ ìdü‡Vü‰j·TTsê\T... ‘·q MT<ä Ä<Ûës¡|&ü ¶É ø£fi≤ø±s¡TD√í, ìC≤sTTr|üs¡TD√í, >∑TDe+‘·TD√í ø±bÕ&ÉTø√˝Òø£ ìwüOŒ∫>± <äT'U≤\ düT&ç>T∑ +&Ü˝À¢øÏ ‘√ùddüT+Ô ~. ‘·q≈£î m<äTs¡T ‹]–, ‘·qqT >ös¡$düTqÔ ï≥T¢ q{ÏdTü qÔ ïyêDÏ,í Ä]úø+£ >± ‘·q MT<ä Ä<Ûës¡|ü&çqyêDÏí ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ $|üØ‘·+>± Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+~. á dü‘·´+ ‘Ó*j·Tø£ #ê˝≤eT+~ e´øÏÔ‘·«+ ñqï ø£fi≤ ø±s¡T\T dü+|òTü + ø√dü+ dü$T<Û\ä T nsTTb˛j·÷s¡T. yêfi¯fl˝À #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿeeT+~øÏ es¡+Δ ‘·T\T, »j·T+‘·T\T »s¡T>∑T‘êsTT. $T>∑‘ê yês¡T C≤„|üø±\ düT&ç>±*˝À ø=≥Tº≈£îb˛‘ês¡T. n~ ‘Ó*dæq »j·T ã‘·øH£ s˚ êÃ&ÉT. düHêàHê\T, dü‘êÿsê \≈£î @Hê&ÉT <ä÷s¡+>± ñ+&É&ÉT. düyÓ÷àVü≤qø£s¡yÓTÆq qe⁄«, yÓTs¡TdüTqÔ ï ø£fió¯ fl, ‘Ó∫Ãô|≥Tº≈î£ qï $qÁeT‘·... n‘·qT y˚~ø£ MT<ä ñ+fÒ #ê\T @<√ dü÷<ä+≥TsêsTTøÏ ñqï+‘· Äø£s¡¸D X¯øÏÔ e⁄+≥T+~. n+<äTe\¢ m+‘·eT+~ Vü≤è<äj·TdüŒ+<äq ñqï Ä&É|\æ \¢ ≈£î n‘·DíÏ eT]+‘· Äø£sD ¸¡ j ° T· yÓTqÆ e´øÏ>Ô ± e÷]Ã+~. ‘·q yÓqø±\ mìï >∑Tdü>T∑ dü\T $ì|æ+∫Hê ‘·q eTT+<äT eT+Á‘· eTT>∑TΔ˝…’b˛j˚T Ä&É|æ\¢\qT, Ç˝≤¢fi¯flqT #·÷dæ qe⁄«≈£îH˚ yê&É‘·qT. Äs√E n‘·ì wüwü˜_Δ |üP]Ô... n_Ûe÷qT\T, Ärà j·TT\T, ã+<ÛäTe⁄\T, n‘·ì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T` n+<ä] eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï |ü+&ÉT>∑ n~. bòÕ¢wt˝…’≥T¢, |üP\<ä+&É\T, y˚<√ø£Ô Äos¡«#·Hê\ eT<Ûä´... Ä ne÷àsTT... mes¡T Ä Hê\T>√ es¡dü˝À... nfÒ #·÷dü÷Ô Ä˝À∫düTÔHêï&É‘·qT. n‘·ì˝À @<√ ø£<ä*ø£... me]˝≤>±H√ ñqï ne÷àsTT... dü÷{Ï>± ‘·qH˚ #·÷k˛Ô+~... mes¡T?! ˝À˝À|ü\ @y√ C≤„|üø±\ düT&ç>∑T+&Ü\T... Ä ‘·s¡Tyê‘· >∑+≥ #ê˝≤ Vü≤&Üe⁄&ç>± >∑&ç∫+~. n‘·qT n‹ e÷eT÷\T>± k˛wü©¢ ø£¬sø˘º ùdº{ŸyÓT+{Ÿ‡, ø£è‘·»„‘·\T. ndü\T MT n+‘·{Ïyês¡T sêe&É+ Hê n<äèwüº+ e¬>’sê |ü&çø£≥Tº e÷≥\T. ‘·\ MT<ä s√C≤|üPe⁄\ ‘·\+Áu≤\‘√ bÕ≥T e÷eT÷\T>± C≤] b˛‘·THêïsTT... ø±˙, eT<Ûä´eT<Ûä´˝À Ä |æ\¢ #·÷|ü⁄... |üøÿ£ H˚ uÛ≤s¡´ sêCÒX«¯ ] –*¢ @<√ #Ó|⁄ü ‘√+~... ÄyÓT e+ø£ ns¡ú s¡Væ≤‘·+>± #·÷XÊ&ÉT. <äøÏåD≤~ dü+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ ñj·÷´\ }|ü⁄‘·THêïs¡T, Ä wüwæº|üP]Ô <ä+|ü‘·T*ï... uÛ≤s¡´... ‘·q‘√ @ e÷Á‘·+ ]˝Ò{Ÿ ø±ì uÛ≤s¡´, ‘·q >∑T]+∫ #ê˝≤ ‘Ó*j·Tì uÛ≤s¡´, ‘·q XÊØs¡ø£ yê+#Û\· ≈£î ‘·qMT<ä Çwü+º >± ns¡+ú #˚düT≈£îì q\T>∑Ts¡T |æ\¢*ï es¡dü>± ø£qï uÛ≤s¡´` ‘·q ÄdæÔì, dü+bÕ<äqqT, ø°]Ôì Vü≤≈£îÿ>± b˛{≤¢&ç, n&ç– <äsê®>± dü+|òüT˝À

‘·q |üø£ÿq ≈£Ls¡TÃqï áyÓT ‘·q≈£î e÷qdæø£+>± @MTø±<äT. ‘·q #·T≥÷º ˇø£kÕ] #·÷XÊ&ÉT. ej·TdüT‡ <ë{Ïb˛‘·Tqïyê] ô|<äe⁄\ MT<ä eTTdæeTTdæ qe⁄«\T... Áø°>∑+≥q Ä&Éyê]ì #·÷düTÔHêï&ÉT. ˇ&É* b˛‘·Tqï ;Ûø£s¡ kÂ+<äsê´\T ø=ìï nsTT‘˚, |ü≥TºNs¡\T, ã+>±s¡T s¡+>∑T˝À |ü+&çb˛e&É+ eT]Ãb˛sTT, e÷qdæø£+>±, XÊØs¡ø£+>± m+&çb˛‘·Tqï e÷$T&ç|üfi¯ó¢˝≤+{Ï yêfi¯ófl. Mfi¯fl˝À #ê˝≤eT+~ #ê˝≤s√E\T>± ‘Ó\TdüT n‘·ìøÏ. m+‘·eT+~ ‘·q uÛ≤s¡´ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷dæ ‘·q‘√ ªn{≤¢+{Ï e÷≥\Tμ e÷{≤¢&˚yês√? |ü≥Tº |ü+#·\T, $ã÷~πsK\T, eTsê´<ädTü \Ô \ø£D å ≤\Tqï á yÓTT>∑yê]˝À m+‘·eT+~$ u≤<Ûë ø£s¡yÓTÆq C≤‘·ø±\T. mìï ø={Ϻy˚‘·\T, rdæy˚‘·\T, uÛ≤>±sê\ ‘·s¡Tyê‘· $T–*q neX‚wüyÓT+‘√?! ªªeTq+<äs¡+ ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ &çdt|òü+ø£¸q˝Ÿ bòÕ$T©dt qT+∫ e#êÃeTT. neTàqT Hêqï #êe>={Ϻ Væ≤+dü ô|≥º&+É , ‘·*¢ n<˚ eTVü‰<들>´∑ + nqT≈£îì ‘·qTï\T ‹+≥÷ Ä]úø£ dü«‘·+Á‘·´+ ˝Ò≈£î+&Ü n˝≤π> #·∫Ãb˛e&É+, ã+<ÛäT‘·«+ ù|s¡ XÊ&ç»+, ˙‹ì, #·{≤ºìï ø=qT≈£îÿH˚ e´edüú... NÛ! NÛ! uÛ≤s¡rj·T ≈£î≥T+ãe´edüú >∑T]+∫ z yÓT≈Æ î£ \T |ü≥Tº≈î£ ì e÷{≤¢&˚ Á|üeTTKT\+<äs÷¡ ndü\T $wüj·T+ ‘Ó*j·TqfÒ¢ q{ÏkÕÔs¡T. msTT&釽À eTq<˚X¯+ ¬s+&Ée kÕúq+˝À ñ+~. uÛj Ñ T· +ø£s¡ dü+kÕsê\ e\¢ j·T÷Á≥dt ø±q‡sY‘√ #·∫Ãb˛j˚T Ä&Éyêfi¯fl XÊ‘·+ ‘Ó\TkÕ!? ≈£î|üŒ‘={À¢ |üdæ_&ɶ\T, Äràj·TT\T ˝Òì eè<äΔ J$‘ê\T... NÛ! NÛ! Áù|eT ÄbÕ´j·T‘·\ |ü⁄Hê<äT\ MT<ä ñ+&Ée\dæq á e´edüú nqTe÷Hê\ MT<ä, kÕ«sêú\ MT<ä, nVü≤+ø±sê\ MT<ä, e´düHê\ MT<ä @s¡Œ&ç+<äì me]¬ø’Hê ‘Ó\TkÕ?! n‘·ì #Óe⁄\˝À me] e÷≥˝À –+>∑Ts¡TeT+≥THêïsTT. @Hê{Ï e÷≥\T?! #·≥T≈£îÿq Ä ø£fi¯ófl... ÄVüQ‘·T\ eT<Ûä´ ≈£Ls¡TÃqï Ä ne÷àsTT ø£fi¯ófl... Ä |æ\¢ ø=+|üBdæ ns¡TD ≈£L‘·Ts¡T ø±<äTø£<ë! m˝≤? ns¡TD≈£î |æ\¢\T ˝Òπs?... n{≤¢π> nì|æk˛Ô+~... u≤¬s&ÉT kÕ|ò” E≥Tº, ‘˚HsÓ +¡ >∑T ø£fió¯ fl, s√C≤|ü⁄e⁄«\T B|üø±+‘·T\T ø£\uÀdæq≥T¢qï y˚Tì#Ûêj·T, ∫*|æ qe⁄«, #ê˝≤ n+<äyÓTÆq eTT&É‘·\T+&˚ ã+>±s¡T ø£\X¯+˝≤+{Ï bı≥º... ns¡TD... @Hê{Ï C≤„|üø£+?! á ne÷àsTT mes¡T... mes¡T?! dü+<ä&ç ‘·–Zq ‘·s¡Tyê‘·... yÓT*¢>± |üP\e÷\\‘√, Ä{ÀÁ>±|òt |ü⁄düøÔ +£ ‘√ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e∫Ã+~ Ä ne÷àsTT... Ä q&Éø,£ uÛÑTC≤\ bı+~ø£... n+‘ê n+‘ê ns¡TD˝≤π>... yÓT*¢>± ùdºõ møÏÿ+~... mes√ >∑ã>∑u≤ e∫Ã, ªªáyÓT mes√ ‘Ó\TkÕ? ø£˝ø… sº£ >Y ±] uÛ≤s¡´ »j·T+‹>±s¡T... á$&É >=|üŒ k˛wü˝Ÿ es¡ÿsY... eTTK´+>± MT bòÕHé...μμ #Ó|ü⁄‘·THêï¬ses√ »j·Tø£sY≈£î. »j·T+‹... »j·÷... Ä |æ\T|ü⁄ #Óe⁄˝À¢ Á|ü‹<Û«ä ì+∫+~. ns¡TD >=+‘·T n~. @Hê{Ï »j·T+‹?! ns¡TD #Ó˝…¢\T düqï{Ï


yêVæ≤ì

5

q&ÉTeTT‘√, ¬s+&ÉT »&É\‘√, eTT‘ê´\T q÷] b˛dæq≥T¢+&˚ »j·T+‹ #·÷|ü⁄˝À¢ @<√ >∑T]Ô+|ü⁄≈£î yÓ<äT≈£î˝≤≥. Ä{ÀÁ>±|ò˝t À dü+‘·ø+£ #˚dTü qÔ ï n‘·ì #ÓsTT´ eDÏø+Ï ~. s¡+>∑T‘√, |ü<äVü‰πsfi¯fl |æ\¢>± ø±uÀ\T #·÷XÊ&ÉT. Ç|ü&ÉT Ç+‘· ô|qTï Ä–b˛sTT+~. bòÕ¢wt˝…’≥¢ yÓ\T‘·Ts¡T˝À C≤]|ü&çq ø£˙ï{Ï VüQ+<ë>±, >ös¡eÁ|ü<ä+>±... eTTK´+>± ø£˝…ø£ºsY>±] uÛ≤s¡´... #·Tø£ÿqT mes¡÷ >∑T]Ô+#·˝Ò<äT. nÁ|üj·T‘·ï+>± #˚‘·T\T CÀ&ç+#ê&ÉT. ªªne⁄Hê... MT ø√düs¡+ bÕ&çq dü+^‘·e÷? m|ü&ÉT? ªªnj·T´jÓ÷´... MTs¡T m+‘· >=|üŒyês¡T?! qqTï Äos¡« ~+#ê*...μμ #· ≥ T≈£ î ÿq e+– ø±fi¯ fl ≈£ î qeTdü ÿ ]+∫+~ MT≈£î Äj·Tq eTT+<˚ ‘Ó\TkÕ!? m|ü&ÉT >∑Ts¡Te⁄>±s¡÷!?μμ ˇø£ Msê_Ûe÷ì $TøÏÿ* ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ñøÏÿ]_øÏÿ] nsTT n&ÉT>∑T »j·T+‹. e+–q ‘·\˝À C≤õ|ü⁄e⁄«\T... ns¡TD≈£î ÇwüºyÓTÆq$... ‘·THêï&ÉT. #·≥T≈£îÿq ‘·˝…‘êÔ&ÉT »j·Tø£sY... dü÷{Ï>± #·÷düTÔqï eTqdü÷Œ¤]Ô>± Äos¡«~+#ê&ÉT »j·Tø£sY. Ä{ÀÁ>±|òt |ü⁄düÔø£+ Ä ‘˚HsÓ +¡ >∑T ø£fió¯ fl. ny˚ ø£fió¯ fl... Ä nø£ÿ ø£fió¯ fl... ns¡TD ø£fifl¯ ˝À¢ Ç∫Ã+~. n~ yÓT*¢>± ‘Ó]#ê&É‘·qT. yÓTT<ä{Ï ù|J˝À ns¡TD #·eT≈£îÿ ñ+&˚~. á ø£fi¯fl˝À¢ Áb˛_+>¥... Vü≤è<äj·÷+‘·sêfi≤\ bò˛{À. #Ó˝…¢\T »j·T+‹ì bı<ä$ |ü≥Tº≈£îì düyÓ÷àVü≤q+>±, ˝ÀøÏ yÓ[fl mø£ÿ&√ |ü#·Ã\ B«|ü+˝À bÕ‹ô|{Ϻq C≤„|üø±\ ù|{Ïø\£ ˝À <ë∫q ã+>±s¡T dü«bÕï\qT u…≥ ’ ≈£î rdüTqÔ ï Væ≤bÕï{Ïø˘ ÄbÕ´j·T‘· ≈£î]|ædü÷Ô qe⁄«‘·Tqï ns¡TD bò˛{À. düC…wüHé ÇdüTÔqï Ä ø£fi¯ófl... z yÓTÆ>±&é... á ªªqTe⁄« n+<ä y Ó T Æ q d” ‘ êø√ø£ ∫ \Tø£ > ± m˝≤ Ä&É|æ\¢\T mìï $<Ûë\T m~–b˛‘ês¡T?! e÷s¡T‘êy√ ‘Ó\TkÕ?! eT<Ûä´ n+<ä ] e m À ˝ ⁄\ e Ó # ì · ‘ n nqT≈£îHêï&É‘·qT. $ø±s¡yÓTÆq πø≥sY|æ\¢sY>± ñ+&É<ä\T#·T e÷≥˝À ªª@yÓ ÷ C≤„ | ü ø £ + ˝Ò < ä T ...μμ n‹ ø√q|ü&ÉT Áù|eT sêVæ≤‘·´eTH˚ dü+ø¬ fi¯˝¢ À . TT s êï e÷eT÷\T>± nH˚dæ Ä{ÀÁ>±|òt eT&ç∫ ìqTï qTe⁄« ã+Bì #˚düTø√q|ü&ÉT... –+>∑Ts¡TeT+≥TH Ç#˚Ãdæ nsêú+‘·s¡+>± nø£ÿ&ç n_Ûe÷qT\ ˝Öø£´ Á|ü|ü+#·|ü⁄ eT÷s¡â‘ê«\ ø√düs¡+ ê{Ï e÷≥\T?! H @ eT<Û´ä ˝ÀøÏ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. C≤„|øü ±\ »yêãT ìqTï qTe⁄« Áù|$T+#·Tø√e&É+ eT]Ãb˛≈£î. #·≥T≈£îÿq Ä ø£fi¯ófl... ï <ëØ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îì bÕ]b˛‘·Tqï ùd«#·Ã¤, yÓ\T‘·Ts¡T ˙y˚qì ìqTï qTe⁄« Ãq ÄVüQ‘·T\ eT<Ûä´ ≈£Ls¡T Ä n‘·qT yÓqøÏÿ ‹]– #·÷&É<ä\TÃø√˝Ò<äT. eTT+<äT >∑T]Ô+#ê*. Be selfish to be .. fl. ó ¯ fi £ ø TT s à #·÷dæ e⁄+fÒ... selfless n+≥T+~ nj·÷Hésê+&é. >∑Ts¡TÔ Ä ne÷ D T ¡ s n æ d Ä{ÀÁ>±|ò t ˝ À dü + ‘· ø £ + MT<ä ô|≥Tºø√` Áù|eT‘√ nø£ÿj·T´ ns¡TD. |æ\¢ ø=+|üB ≤? ˝ m sê*q ø£˙ï{Ïu§≥TºqT nq˝…’CŸ #˚dü÷Ô, nø£åsê\T #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT n‘·qT. ë! ·Ts¡T ø±<äTø£< ‘ L £ ≈ ª•\\≈£î ≈£L&Ü ø£˙ïfi¯ófl e⁄+{≤j˚T,μ ø±˙, ø£˙ïfi¯fl‘√ ø£fi¯ófl eTdüø£\T ø£eTTà æ\¢\T ˝Òπs?... | î £ ≈ D T ¡ s n nqT≈£î+≥Tqï ÄyÓTqT #·÷dæ <ä&ÉT#·T ≈£îHêïsTT. ‘·˝…‹Ô »j·T+‹ì #·÷XÊ&ÉT. ... ~ + ˛Ô k æ | ì n > π ≤¢ { n ≈£îH˚yê&˚yÓ÷... ªª»j·÷ nì |æ*ùdÔ Ç<ä›s¡÷ |ü\T≈£î ‘êπs+... nsTTHê H˚qT Áù|$T+#˚ Ç<ä›]ø° ˇø£ f Ò ù|s¡ T +fÒ m˝≤?!μμ nì eTT<ä T › > ± |ü+&É>∑ nsTTb˛sTT+~. n_Ûe÷qT\T, ã+<ÛäTe⁄\T $düT≈£îÿH˚~ ns¡TD. #·~$+∫q #·~$+|ü⁄\T, ã≥º\T, ãVüQeT‘·T\T *düTº sêdæ ªª#·÷XÊyê! Hê ù|s¡T »j·Tø£sY, ˙ ù|s¡T »j·T+‹. ù|s¡T¢ <ëk˛Ô+~ uÛ≤s¡´. $T–*q d”«≥T¢ &Éu≤“\¬øøÏÿk˛Ô+~. nsTTq u≤>± ø£*XÊj·Tì nø£ÿ ˇ|ü≈£î+{À+~. Ä˝À∫+#·Tø√ eT]...μμ Ks¡TÃ, e∫Ãq ãVüQeT‘·T\T $T>∑T˝…+‘·, ‘·>∑T˝…+‘· ˝…ø£ÿ\T ‘·qT ˇø£|ü&ÉT Ä |æ\¢qT ∫*|æ>± @&ç|æ+#·&É+ >∑Ts¡TÔ≈£î ø£&ÉT‘√+~. Ä|ü≈£î+&Ü n‘·ì #Ó$ <ä>∑Zs¡ @y˚T$T{À, me¬se] e∫Ã+~. >∑T]+#√, n+<ä]ø° ‘·q+fÒ m+‘· ndü÷jÓ÷, n+<ä]ø° mìï ªªn˝≤>±! mø£ÿ&Ü ~≈£îÿ ˝Òø£b˛‘˚ nø£ÿ yÓTT>∑T&˚ >∑‹ ne\ø£åD≤\T e⁄HêïjÓ÷ #Ó|ü⁄‘·÷H˚ ñqï~. n~ ÄyÓT ‘·|ü n+{≤+... Hê #Ó˝*¢… øÏ n+‘· >∑‹ |ü≥<º Tä ˝Ò... qTe⁄« }s¡Tø√...μμ ø±<äT. n~ dü+kÕs¡ \ø£åD+ nì #Ó|æŒ ô|+∫q ÄyÓT ô|+|üø£+ #·Ts¡T>±Z n+{Ï+#˚~ ns¡TD. ‘·|ü . Ád”Ô ∫‘·+Ô , |ü⁄s¡Twüß&ç uÛ≤>∑´+ nì n‘·ì ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T, ªª»j·T+‹>±s¡T MT≈£î >=|üŒ bòÕHé n+&û...μμ mes√ #Ó|ü⁄ dü+bÕ<äq` M{Ï MT<ä ÄyÓT @e÷Á‘·+ ø±s¡D+ ˝Òø£b˛sTTHê Ä ‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡+ ø£*Œ+∫q Ä e´edüú ‘·|ü. ªªÄj·Tq≈£î bòÕHé ø±ìyêfiËfles¡T?! ø±˙... Hê≈£î áj·Tq ªªqTe⁄« ø=+#Ó+ H√s¡T eT÷kÕÔyê?!μμ ô|fi¯flsTTq ø=‘·Ô˝À ]ø±sY‡¶ dü+^‘·+ ø£qï ˇø£|ü &ÉT ˝≤˝Ÿu≤>¥˝À e÷ ø√düsy¡ T˚ bÕ&çq >∑~›+#˚yê&ÉT. ø±˙, Ä ‘·s¡Tyê‘· n<˚ qdü @&ÉT|ü⁄>±H√, XÊ|ü dü+^‘·+ Hê≈£î m+‘√ >∑Ts¡TÔ...μμ qe⁄«‘·Tqï ø£fi¯fl‘√ n+≥Tqï Hêsêú\T>±H√ e÷] eT÷&ÉTs√E\ Væ≤+dü>± e÷πs~. á


6

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

;uÛ‘ Ñ ‡· + uÛ]Ñ +#·˝øÒ £ eTÚì>± e÷sê&ÉT n‘·qT... n‘·ì dü+^‘·+ >∑T]+∫, düTdü«sê\ >∑T]+∫ ndü‡\T ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ ÄyÓT. ù|ø±≥˝À uÛÑs¡ÔqT ¬>*∫q Äq+<ä+, n‘·&çøÏ XÊ\e\T ø£|æŒ, düHêàHê\T #Ój·T´&É+˝À ÄyÓT≈£î ø£qã&˚~ ø±<äT. n≥Te+{Ï n‘·ì J$‘·+˝À Á|üy•˚ +∫+~ ns¡TD. ÄyÓT yÓ\T>∑T õ\T>∑T\ B|üø[£ ø£˝≤>± ñ+&˚~. ìs¡+‘·s+¡ düŒ+<äq‘√ ñbıŒ+π> sê>∑»\~Û˝≤>± ñ+&˚~. ÄyÓT ñqï#√≥ yÓ\T>∑T õ\T>∑T\T... ÄyÓT n\+ø£sD ¡ #ê˝≤ $\ø£D å +>± ñ+&˚~. sêfi¯fl pø±\T, ø£eT˝≤\ &Ü\s¡T¢, n‹ düTìï‘·yÓTÆq Ns¡\T, ÇHé ôV≤_wüHé ˝Òì qe⁄«... nìï n\+ø±sê\T ÄyÓT≈£î n\+ø±sê\ì |æ+#˚$. ˇø£s√E nø±&ÉMT ùdºCŸ MT<ä n‘·ì bÕ≥≈£î mHÍHé‡ yÓT+≥T #˚k˛Ô+~ ÄyÓT. n‘·qT n<äT“¤‘y· TÓ qÆ dü+>∑‘T· \T y˚d÷ü Ô eT+∫ ˙fi¯ófl <ë>∑T<ëeTì |üøÿ£ ≈£î ‹]–‘˚... ø£˙ïs¡T s√C≤ ãT>∑\Z MT<ä C≤\Tyês¡T‘·÷ |üse¡ ÷q+<ä+‘√ #·≥T≈£îÿq n‘·ì #ÓsTT´ rdæ eTT<äT› ô|≥Tº≈£îqï ÄyÓT˝Àì sê>∑sê–DÏ‘ê«ìøÏ |ü⁄\øÏ+∫ b˛j·÷&É‘q· T. Ä ‘·sT¡ yê‘·... ns¡TD n‘·ìï nH˚ø£ s¡dyü êVæ≤qT \˝À z\˝≤&ç+∫+~. Jeq rsê˝À¢ r|æ #·÷|æ+∫+~. u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ˇø£ ô|[¢øÏ ùdïVü≤ãè+<äeT+‘ê ø£*dæ yÓfi≤fls¡T... M]<ä]› eT<Û´ä »s¡T>∑T‘·Tqï n|üPs¡« Á|üDj·T+ #ê˝≤ eT+~ s¡ddü Œü +<äq ø£*–qyê]øÏ >=|üŒ ÇHédŒæ sπ wüHé ø£\T>∑CdÒ +æ ~. >=|üŒ Hê{Ïø£\T, ø±yê´\T s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îHêïsTT. ø=+‘·eT+~ ndü÷j·T|üsT¡ \T, ˙‹|üsT¡ \eTqT≈£îH˚ e´≈£î\Ô T Mfi¯flqT Çã“+~

ô|≥ºuÀj·÷s¡T... C≤Á>∑‘\Ô· T #Ó|Œü uÀj·÷s¡T. eTTK´+>± ns¡TD≈£î. ªª Inspirations commitment ø±≈£ î +&Ü #·÷düTø√yê*. n~ n|ü&˚ inspiration>± $T>∑T\T‘·T+<äì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. @eTÚ‘·T+<ä+{≤s¡T? Hê≈£î ô|[fl ø±<ë!? |òüs¡yê˝Ò<äT. n‘·ìøÏ #Ó&ɶ ù|s¡T edüTÔ+<ë?! sê<äT... n‘·ì dü+^‘êìøÏ bÕbÕ\T, XÊbÕ\T ì\ã&Ée⁄. n‘·DÏí á Á|ü|ü+#·+ b˛>=≥Tº ø√˝Ò<äT... @<√ ˇø£Hê&ÉT n‘·&ÉT á uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ dü+^‘· #·Áø£e]Ô nsTT rs¡‘ê&ÉT,μμ Ç˝≤ düe÷<Ûëq+ #Óù|Œ ns¡TD me]ø° ø=s¡T≈£î&ÉT |ü&˚~ø±<äT. #êeTT+&˚X¯«] <˚$ Ä\j·T+˝À ñqï ≥Tº+&ç ÄyÓT yÓT&É˝À s√C≤e÷\ y˚dæ C… nø£ås¡+ ñqï &Ü\sY#Ó’qT ‘ê[>± ø£{≤º&É‘·qT. ªªmes¡T ø±<ä+{≤s√ #·÷kÕÔqT...μμ nì qe⁄«‘·÷ >∑s«¡ +>± n+≥Tqï n‘·DÏí #·÷dæ Äq+~+#·˝Ò<äT ns¡TD. ÄX¯Ãs¡´ b˛sTT+~. ªªm+<äTøÏ+‘· Vü≤&Ü$&ç? Ç<ä+‘ê H˚H˚MT ìqTï n&É>∑ ˝Ò<˚?μμ nqï~. ø±˙, Hê≈£î ø±yê*... qTe⁄« Hê<ëì$... n+‘˚...μμ n‘·&ç e÷≥˝À¢ yÓTT>∑yê&ç nuÛÑÁ<ä‘êuÛ≤e+, Hê~ nH˚ uÛ≤eq ÄyÓT≈£î ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. Ä kÕj·T+Á‘·+ ˝≤˝Ÿu≤>¥˝À, ÄyÓT ˇ&ç˝À ‘·\ ô|≥Tº ≈£îì, ÄyÓT n<ë›\ C≤¬ø≥Tº˝Àì yÓ\T‘·Ts¡T Á|ü‹_+u≤\ì #·÷dü÷Ô, ÄyÓT sêfi¯ófl bı~–q ˝À˝≤≈£î\ yÓTs¡T|ü⁄\ eT<Ûä´`


yêVæ≤ì n‘·qT >=|üŒ sê>±˝≤|üq ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. #·T≥÷º bı>∑&|É ⁄ü e⁄«\ eT‘·TÔ. yÓ\T‘·Ts¡T πs&ÉT yÓ[flb˛sTT yÓHÓï\ õ\T>∑T\T ÁbÕs¡+uÛÑ eTj˚T´ <ëø±... n~ ˇø£ eTVü‰s¡a]. ˇø£ eTVü‰ >±j·T≈£î&ç Vü≤è<äj·÷\j·T+ qT+∫ <ä÷øÏq sê>∑Á|üyêVü≤+... ø±\+, düú\+, yê‘êes¡D+` M{ÏøÏ nr‘·+>± kÕ–q ˇø£ eTH√»„ dü+^‘·+... n|ü&˚... nø£ÿj·T´ |üø£ÿq ≈£Ls¡TÃqï |ü<äVü‰πsfi¯fl |æ\¢>± Ä n<äT“¤‘· Á|üDj·T dü+^‘êìï $H˚ n<äèwüº+ ø£*–+~ »j·T+‹øÏ. Ä ‘·s¡Tyê‘·... Ä ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ »]>±sTT... nìï |üse¡ ÷<äT“¤‘· Áù|eT ø£<\ä∏ ˝≤>±H˚ á dü+#·\Hê‘·àø£ dü+ã+<Ûë ìøÏ ≈£L&Ü ˇø£ eT\T|ü⁄ e∫Ã+~. ÇHédŒæ sπ wüHqé T ø£$T{ŸyTÓ +{Ÿ>± e÷s¡TÃ≈£îì bÕôddæyHé dÓ t ‘√ Væ≤+dü ô|fÒº e÷eT÷\T yÓTT>∑yê&ÉT>± ÄyÓT˝À s¡dæ≈£îsê*ì ã+~Û#ê\ì, ÄyÓT uÛ≤yê\qT ìs¡“+~Û+#ê\ì, ÄyÓT ùd«#·Ãq¤ T, ùdïVæ≤‘·T*ï <ä÷s¡+ #˚j÷· \ì n‘·&TÉ #ê˝≤ Á|üjT· ‘êï\T ÁbÕs¡+ _Û+#ê&ÉT... ns¡+ú ø±˝Ò<Tä ns¡TD≈£î n‘·ì˝À á ø√D+.. yê~+ ∫+~, b˛{≤¢&ç+~... @&çÃ+~... ªªqqTï e÷eT÷\T Ä&É<ëì>±, düŒ+<äq˝Òì u§eTà>± e÷sêÃ\ì Á|üj·T‹ï+#·≈£î,μμ nì Ä]ú+∫+~. n‘·&ÉT $q˝Ò<äT... $q<ä\Tà ø√˝Ò<äT... ˇø£Hê&ÉT ÄyÓT #˚‹˝À &ÉãT“ ø£≥º\T ô|{Ϻ ñ<√´>∑+ e÷HÓj·T´eTHêï&ÉT. Ä &ÉãT“ #˚‹˝À |ü≥Tº≈£îì n˝≤π> ≈£Ls¡TÃ+&çb˛sTT+~ ns¡TD. ªªÄ &ÉãT“ Hê¬ø+<äT≈£î? qTe⁄« ˇø£ÿ sê>±˝≤|üq #˚ùdÔ H˚qT ø£≥Tº ã&çb˛Hê... n~ ˙ düyÓ÷àVü≤HêÁdüÔ+... m+‘· ne÷j·T≈£î&ç$ »j·Tø£sY...μμ nì $s¡>∑ã&ç qe⁄«‘·Tqï ÄyÓT kÂ+<äsê´ìï, ÄyÓT n\+ø±sêìï uÛÑ]+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT... ÄyÓT eT¬se]ø√ <ä>∑Zs¡ ne⁄‘√+<äqï nqTe÷q+ n‘·DÏí |üX¯óe⁄>± e÷]Ã+~. &ÉãT“ ˝…øÿ£ \T n&ç>±&ÉT. qTe⁄« ˙‹˝Òì<ëì$ nHêï&ÉT. Äy˚X¯+ ô|]– #ÓsTT´ #˚düT≈£îHêï&ÉT... s¡ø£Ô+ ø£fi¯fl #·÷XÊ&ÉT. n+‘· »s¡T>∑T‘·THêï ÄyÓT ø£fi˝¢¯ À¢ ÁuÛyÑ T˚ . BìøÏ ns¡yú T˚ $T ≥qï Á|üXï‚ ... ˙ n+‘· eT¨qï‘·T&Óq’ ø£fi≤ø±s¡T&ç˝À á ø√D+ m˝≤ ñqï~?! nqï $X‚¢wüDÒ...

7

n*dæb˛sTT ≈£îØÃ˝À ≈£L\ã&çq n‘·qT Äy˚X¯+ ‘·–Zq ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤kÕs¡T¢ ø£åe÷s¡ŒD #ÓbÕŒ&ÉT. ªªÇ<ä+‘ê ˙ MT<ä Áù|eT,μμ nHêï&ÉT. ˇfiÀfl ‘·\ ô|≥Tº≈£îì |üdæyê&ç˝≤ @&ÜÃ&ÉT. n‘·&ç ‘·\ ìeTTs¡T‘·÷ n˝≤π> #ê˝≤ùd|ü⁄ ≈£Ls¡TÃ+&çb˛sTT+~ ns¡TD Ä˝À∫dü÷Ô. Ä ‘·s¡Tyê‘· n‘·&çøÏ ô|s¡T>∑qï+ ô|{Ϻ, ã≥º\T e÷]à ø±s¡T˝À ≈£Ls√Ãu…{Ϻ Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+∫+~. n+‘˚... Ä ‘·s¡Tyê‘· n‘·DÏí eT∞fl ø£\e≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&+ç ~. n‘·&TÉ bòÕs¬ Hé ≥÷s¡T qT+∫ e#˚Ãdü]øÏ y˚sπ }s¡T yÓ[fl b˛sTT+~... ªªqTe⁄« ˝Òì H˚qT ˝ÒqT... ø±˙, qTe⁄« ø±ì ˙‘√ Áã‘·ø£˝ÒqT. >ös¡e+ ˝Òì Áù|eTqT uÛÑ]+#·eTì ˙ ns¡TDqT ã\e+‘· ô|≥º≈î£ . á »qàøÏ+‘˚...μμ nì n‘·ì ãVüQeT‘·T\T, Áù|eT˝ÒK\T, Á^{Ï+>¥ ø±sY¶‡, n‘·&ç∫Ãq |üPe⁄\T, yê&çb˛sTTq >∑Ts¡TÔ\T n+<äyÓTÆq ˝ÒdüT‘√ ø£{Ϻ n‘·&çøÏ |ü+|æ+∫y˚dæ+~ Ä eTVü‰ Á|üDj·Tì. ÄeT<Ûä´ m|ü&√ ø±q‡sY‘√ sê*b˛sTT+<äì $qï|ü&ÉT ˇø£ÿkÕ] ˇDÏøÏ eT∞fl e÷eT÷\T nsTTb˛j·÷&É‘·qT. ø±˙... ø±˙, ás√E á |æ\¢ eT∞fl ø£qã&ç... n‘·ì wüwæ˜|üP]Ô s√E sêÁ‘·+‘ê n‘·qT <äT'œdü÷ÔH˚ e⁄Hêï&ÉT. n‘·ì ø£˙ïfi¯ófl C≤„|üø±\qT ø£&ç– yÓj·T´&É+ ˝Ò<äT. $∫Á‘·+>± uÛ≤cÕŒ+»*˝À @<√ ø=‘·Ô uÛ≤eq\T n‘·ì˝À @s¡Œ&ÉT‘·THêïsTT. >∑‹ ‘·|üŒì ø=‘·Ô |ü+<∏ë˝À >=|üŒ eTH√<Ûäs¡à dü+^‘·+ |ü⁄s¡T\T $|ü≈£î+{À+~. Ä ‘·s¡Tyê‘·... Äs¡T HÓ\\ ‘·s¡Tyê‘·... ªns¡TD√<äj·T+μ nqï dæ.&ç. »j·Tø£sY $&ÉT<ä\ #˚XÊ&ÉT. ªªá Hê dü+^‘ês¡Ãq≈£î <˚e‘· mes√ ˙≈£î Hêπø ‘Ó\TdüT,μ nì sêdæq ñ‘·Ôs¡+‘√ bÕ≥T e∫Ãq bÕs¡Ù˝Ÿ $|æŒ+~ »j·T+‹. Ä dæ.&ç. ù|s¡T ns¡TD√<äj·T+. eTVü‰<äT“¤‘· >±j·T≈£î&ÉT |ü<äàl »j·Tø£sY s¡÷bı+~+∫q >=|üŒ sê>∑ dü+ø°s¡Ôq n~. Ä sê>∑+ ù|s¡T ªns¡TD.μ

leT‹ »\+<Ûäs¡ <ë<ë|ü⁄ 100 ø£<∏ä\T sêXÊs¡T. qe\\T, Hê≥ø±\T ≈£L&Ü sêXÊs¡T. M] kÕVæ≤r düè»q≈£î ª>∑èVü≤\øÏÎ dü«s¡íø£+ø£D+μ ãVüQeT‹, bı{Ϻ lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ \_Û+#êsTT. ªkÕVæ≤req+˝À düJeeT÷s¡TÔ\Tμ nH˚ o]¸ø£q Çs¡yÓ’ Ád”Ô bÕÁ‘·\ MT<ä düMTø£å #˚XÊs¡T. M] kÕVæ≤‘·´+ ô|’ |ü]XÀ<Ûäq »s¡T>∑T‘√+~. ª»\+<Ûäs¡ ø£<∏ä\Tμ ø£<∏ëdü+|ü⁄{Ï yÓ\Te]+#ês¡T. ìyêdü+ #ÓHÓ’ï.


8

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

kÕsTTÁãVü‰àq+<ä+ >=]Ô


yêVæ≤ì

e

&çe&ç>± Ä|ò”düT y…’|ü⁄ q&ÉTdü÷Ô yÓfi¯ó‘·Tqï qqTï mes√ yÓ+ã&çdüTÔqï≥T¢ nqTe÷q+ e∫à yÓqøÏÿ ‹]– #·÷kÕqT. n‘·qT Hê y…’|ü⁄>±H˚ edüTÔHêï&ÉT. n‘·ì #˚‹˝À ôd˝Ÿbò˛qT e⁄+~. n~ #·÷&É>±H˚ #·≥T ≈£îÿq b˛¬ø{Ÿ yÓ‘T· ≈£îÿHêïqT. b˛sTT+<äì >∑T]Ô+∫ n‘·ì #˚‹øπ dæ #·÷kÕqT. n~ Hê bò˛qT˝≤H˚ ñ+~. ˇø£ÿkÕ] njÓ÷eTj·T+>± n‘·ìøπ dæ #·÷kÕqT. e÷s¡T e÷{≤¢&≈É î£ +&Ü Hê #˚‹˝À ô|{≤º&TÉ . n~ Hê K∫Ñ·+>± Hê<˚. Åd”ÿHé MT<ä Hê bòÕ$T© bòı{À ñ+~. ãVüQXÊ n~ #·÷ùd n‘·qT qqTï nqTdü]+∫ ñ+{≤&ÉT. H˚qT |æ\T<ë›eTqT≈£îH˚ ˝À|ü⁄H˚ n‘·qT yÓqT~]– yÓ[fl b˛j·÷&ÉT. ñ<äj÷· H˚ï Ä|òd” Tü »q+ s¡B˝› À ø£*dæb˛j·÷&É‘q· T. H˚qT |æ\TdüTÔHêï |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. #·÷&ܶìøÏ n‘·qT ‘Ó\¢C≤rj·TT&ç˝≤ ñHêï&ÉT. sê– s¡+>∑T˝À n≥º\T ø£{Ϻq E≥÷º, e÷dæq ã≥º\÷, >∑TãTs¡T>± ô|]– ñqï ¬>&ɶeT÷ #·÷ùdÔ n‘·qT ∫qï ∫qï |üqT\T #˚ùd |üìyê&ÉT˝≤ nì|æ+#ê&ÉT. Ä s√E MT{Ï+>¥ Vü≤&Ü$&ç˝À |ü&ç H˚qT y˚>∑+>± esYÿ #˚s¡T≈£îHêïqT. H˚qT ñ+&˚ düs¡{À>± }]øÏ XÊHéÁbòÕì‡dtø√ <ä÷s¡y˚T! H˚qT |üìCÒùd ø£+ô|˙ ∫qï kÕºs¡º|t. |æj·TsY HÓ’Hé <ä>∑Zs¡ ñ+~. s√p &Ü© dæ{° es¡≈£L Á&ÓÌyY #˚düT≈£î+≥÷ e∫Ã, nø£ÿ&É ˝Àø£˝Ÿ Áf…ÌHé u≤s√º¢ yÓfi¯‘êqT. me÷“s¡ÿ&Ós√ H˚qT ~π> ÄK] kÕº|t. Ä kÕj·T+Á‘·+ Ç+{Ïø¬ fi¯ó‘·÷ n‘·ì ø£qã&É‘ê&˚y÷Ó qì #·÷kÕqT. ø±˙ n˝≤ »s¡>∑ ˝Ò<äT. z yês¡+ ‘·s¡Tyê‘· z eT<Ûë´qï+ e÷¬sÿ{Ÿ Åd”º{Ÿ <ä>∑Zs¡ H˚qT Hê ø=©>¥‡ ‘√ ø£*dæ kÕºsY ãø˘‡ ø±|ò”øÏ yÓ[flq|ü⁄Œ&ÉT #·÷kÕqT. ˇø£ #˚‹˝À dæ>∑¬s{Ÿ ø±\TÃ≈£î+≥÷, eTs√ #˚‹˝À |ü⁄düÔø£+ #·<äTe⁄‘·÷ ø£ì|æ+#ê&ÉT. n‘·ì eTT+<äT ªªôV≤˝ŸŒ $Tμμ nì sêdüTqï ˇø£ ∫qï &Éu≤“ ñ+~. n~ #·÷kÕø£ n‘·qT eTTwæº yê&Éì ns¡úeTsTT´+~. á ‘Ó\¢yêfi¯fl+<äs¡÷ ˇπø˝≤ e⁄+{≤s¡T. >∑Ts¡TÔ|ü≥º&É+ ø£wüº+. n+<äTπø nqTe÷q+ e∫à |ü]øÏ+∫ #·÷kÕqT. K∫Ñ·+>± n‘·H˚! ˇø£ÿkÕ] Ä– #·÷kÕqT. |ü⁄düÔø£+ <Ûë´dü˝À |ü&ɶ n‘·qT ˇø£ÿkÕ] ‘·˝…‹Ô #·÷kÕ&ÉT. n‘·qT qqTï >∑T]Ô+#ê&√ ˝Ò<√ ‘Ó©<äT. |ü]#·j·TeTTqï e´øÏÔ˝≤ ‘·˝…‹Ô #·÷dæ n‘·qT |ü⁄düÔø£+ #·<äe&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´&ÉT. Hê‘√ e∫Ãq ø=©>¥ ˇø£ÿkÕ] Ä>∑&É+‘√ Hêπødæ yÓqøÏÿ ‹]– #·÷kÕ&ÉT. ªªu…>∑ZsY‡!μμ nì n+≥÷, yÓj·÷´\qT≈£î+fÒ z &Ü\sY yÓj·T´qï≥T¢>± Hêπødæ #·÷dæ, |ü<äeTqï≥T¢ ôd’>∑ #˚kÕ&ÉT. e÷s¡Te÷{≤¢&É≈£î+&Ü n‘·ìï nqTdü]+#êqT. z s√E eT<Ûë´qï+ &Üø£ºsY mbÕsTT+f…à+{Ÿ e⁄+<äì #Ó|æŒ, Ç+{ÏøÏ ãj·T˝Ò›sêqT. |üqT+<äì #Ó_‘˚ y˚TH˚»s¡T qdüT ≈£îÿ+{≤&ÉT. n+<äTø£ì @<√ ˇø£ ∫qï ≈£î+{Ï kÕ≈£î yÓ‘·T ø√ÿyê*‡ e∫Ã+~. m+u≤¬sÿ&Ós√ ùdºwHü é eTT+<äT yÓTfiÀfl ˇø£ ∫qï uÀs¡T‘ ¶ √ n‘·qT ø£ì|æ+#ê&ÉT.

9

z ø£åD+ Ä– Ä uÀs¡T¶ #·~yêqT. ªªy…’ \jYT? ˙&é ;sY!μμ nì sêdüT+~. Ä sê‘· qqTï #ê˝≤ Äø£≥Tº≈£î+~. eTT+<äT #·~$ qy=«∫Ã+~. Ç+‘·˝À Áf…HÌ é edü÷qÔ ï X¯ã+› $ì Vü≤&Ü$&ç>± |ü]¬>‘êÔqT. Áf…qÌ T˝À Hê Ä˝À#·qq\˙ï n‘·ìy…ù’ | ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. n‘·ì yÓTfiÀfl uÀs¡T¶ >∑Ts=Ô∫à qy=«∫Ã+~. n&ÉTø√ÿe&É+˝À ìC≤sTTr! Äø£* ù|s¡T #Ó|æŒ n&ÉT≈£îÿì e´düHê\øÏ Ks¡Tà ô|fÒº #ê˝≤eT+~ eTTwæºyêfi¯flì H˚qT Ç+&çj·÷˝À #·÷kÕqT. ∫qï ∫qï $wüj·÷\øÏ mH√ï nã<ëΔ\‘√ ì+&çq dü>∑≥T J$‘·+˝À ìC≤ìø°, ìC≤sTTrø° #√≥T ˝Ò<äT. &Üø£ºs¡T nbÕsTT+f…à+{Ÿ nì #Ó|üŒø£b˛‘˚ y˚TH˚»s¡T ˇ|üø√&ÉT. ø±<äq˝Òì ˇø£ kÕ≈£î Hê#˚‘· n˝≤ #˚sTT+∫+~. n<=ø£ Hê≥ø£ e´eVü‰s¡+. Hê¬ø+<äTø√ Ä eTTwæºyê&ç πø|ü¸Hé u≤>± q∫Ã+~. nB, Ä eTTwæºyê&É÷ sêÁ‘·+‘ê qqTï Ä˝À∫+|ü #˚dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. eTs√kÕ] ø£ì|æùdÔ |ü\ø£]<ë›eTì ìs¡ísTT+#·T ≈£îHêïqT. Ä eTsêï&ÉT e÷¬sÿ{Ÿ Åd”{ º Ÿ <ä>sZ∑ ¡ n‘·ìø√dü+ yÓ‹ø±qT. mø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. eT<Ûë´qï+ &Ó˙k˛Ô ø£*dæ kÕºsãY ø˘‡øÏ ãj·T˝Òs› êqT. dü]>±Z n|ü&ÉT #·÷kÕqT. &Ó˙dt Hê≈£î eT+∫ ùdïVæ≤‘·Tsê\T. qqTï &˚{Ÿ #˚<ë›eTì ‘Ó>∑ y˚~Ûdü÷Ô ñ+≥T+~. Hê≈£î ô|fi¯flsTT´+<äì ‘Ó*dæHê $ì|æ+#·Tø√<äT. ákÕ] n‘·ì yÓTfiÀfl uÀs¡T¶˝À eTs√ πø|ü¸Hé #·÷dæ ˇø£ÿ kÕ] Ä– #·~yêqT. ªª<ä ˙&é ≥T _ ¬s’{Ÿ - ôd’Hé Ä|òt m e\ZsY yÓTÆ+&é!μμ ªªHê´j·T+ ø√s¡Tø√e&É+ no¢\ eTq'dæú‹øÏ dü+πø‘·+!μμ nÁ|üj·T‘·ï+>± nqTyê<ä+ yÓT~*+~. ãVüQXÊ |ü⁄düÔø±\T u≤>± #·~$q≥T¢Hêï&ÉT. sê‘·˝À¢ J$‘·+ ≈£îeTà]düTÔHêï&Éì|æ+∫+~. ákÕ] n‘·ì‘√ e÷{≤¢&Ü\ì|æ+∫+~. &Ó˙dt‘√ #Ó_‘˚ $düT≈£îÿ+≥T+~. u≤´+≈£î˝À |üqT+<äì #Ó|æŒ |ü+|æ+ #˚kÕqT. qqTï #·÷dæ ‘·˝…‹Ô n<√˝≤ #·÷kÕ&ÉT. Ä ø£fi¯fl˝À @ uÛ≤eeT÷ ˝Ò<äT. ‘·\ ‹|üø=ì eTs¡\ |ü⁄düÔø£+ #·<äe&É+˝À ìeT>∑ï eTj·÷´&ÉT. qqTï |ü{Ϻ+#·Tø√q≥T¢>± ñHêï&ÉT. ªªVü≤˝À! ˙‘√ e÷{≤¢&Ü*. n˝≤ kÕºsYãø˘‡ es¡≈£L ekÕÔyê?μμ dü÷{Ï>±H˚ n&ç>±qT. sêqqï≥T¢>± ‘·˝≤&ç+∫ #·<eä ⁄‘·Tqï≥T¢>± ù|J\T ‹|ü ‘·THêï&ÉT. n‘·ì eTT+<äTqï &Éu≤“ øπ dæ ‘=+– #·÷kÕqT. U≤∞>± ñ+~. CÒãT˝À+∫ Çs¡y’… &Ü\s¡¢ H√≥T rdæ Ä &Éu≤“˝À y˚kÕqT. n~ >∑eTì+∫ Çs¡y…’ &Ü\s¡¢ H√≥T πødæ #·÷kÕ&ÉT.


10

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

z ø£åD+ Ä\dü´+ #Ój·T´≈£î+&Ü nø£ÿ&ÉqT+&ç yÓqT ~]>±qT. n|ü]∫‘·T\‘√, eTTK´+>± y˚πs <˚X¯düTú\‘√ e÷{≤¢ &É&É+ Çwüº+˝Ò<äT˝≤ e⁄+~ n‘·ìøÏ. ø=+‘· <ä÷s¡+ yÓfi¯flø£ mes√ uÛÑT»MTà<ä #Ój˚T´dæq≥¢ì|æ+∫ yÓqøÏÿ ‹]– #·÷kÕqT. n‘·H˚! n+‘·es¡≈£L @ uÛ≤eeT÷ ˝Òì n‘·ì yÓTTVü≤+˝À ∫qï>± ∫s¡Tqe⁄« ø£ì|æ+∫+~. kÕºsYãø˘‡øÏ yÓfi¯<ëeTqï≥T¢>± ôd’>∑ #˚kÕ&ÉT. n‘·ìï nqTdü]+#êqT. @ e÷{≤¢&Ü˝À, m˝≤ yÓTT<ä\Tô|{≤º˝À ‘Ó*j·T˝Ò<äT. ø£˙dü+ n‘·ìï Á^{Ÿ ≈£L&Ü #Ój·T´˝Ò<äT. n‘·qT ù|s¡T #Ó|Œü ˝Ò<Tä . Vü≤˝À nì ø£s#¡ ê\q+ #˚kÕ&ÉT. Hê ù|s¡T #ÓbÕŒqT. kÕºsYãø˘‡ ø±|ò” #√≥TøÏ e#êÃ+. ªªyÓ+{° uÀ˝Ÿ¶!μμ nHêï&ÉT. Ç<ä›]ø° Äs¡¶]#êÃqT. ø±|ò” e#êÃø£ <ä>∑Zs¡˝À U≤∞>± ñqï ã\¢ e<ä› ≈£Ls¡TÃHêï+. ø±|ò” ‘ê>∑T‘·THêï+. n‘·H˚+ e÷{≤¢&É≈£î+&Ü ø±|ò” ‘ê>∑T ‘·THêï&ÉT. ªª˙ πø|ü¸Hé‡ Hê≈£î q#êÃsTT! #ê˝≤ ÁøÏj˚T{ÏyY>± nì |æ + #êsTT. ˙ yÓ T fiÀfl ñqï<˚ #· ÷ &É T ...μμ n+≥÷ #˚ ‘ √Ô #·÷|æ+#êqT. n‘·qT ∫qï>± qyê«&ÉT. ªªn~ Hê kı+‘·+ ø±<äT...μμ eT] me]<äqï≥T¢ #·÷kÕqT. ªªø±eT÷, n\“sYº ø±eT÷~,μμ #ÓãT‘·÷ n‘·ì #˚‹ dü+N ˝À+∫ ˇø£ |ü⁄düÔø£+ rdæ #·÷|æ+#ê&ÉT. ‘·qT |ü⁄düÔø±\T u≤>± #·<äTe⁄‘êq˙ #ÓbÕŒ&ÉT. e÷yYT, ø±eT÷ ‘·q n_Ûe÷q s¡#·sTT‘·\˙ #ÓbÕŒ&ÉT. ìC≤ìøÏ H˚qT yêfi¯fl ù|s¡T¢ $q&Éy˚T ø±˙ m|ü&É÷ #·<äe˝Ò<äT. ø=+‘·ùd|ü⁄ Ä s¡#·sTT‘·\ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ&ÉT. ªª#·÷&ܶìøÏ #·<äTe⁄≈£îqïyê&ç˝≤π> ñHêïe⁄, @<Ó’Hê #Ój·T´#·TÃ>±?μμ ªª#˚düTÔHêï>±!μμ n+≥÷ &Éu≤“, |ü⁄düÔø£+ #·÷|æ+#ê&ÉT. n~ ø±<ä˙, @<Ó’Hê |üì #˚düTø√e#·Tà ø£<ëì #ÓbÕŒqT. »yê_e«˝Ò<äT. eTs√kÕ] Je+ ˝Òì qe⁄«. H˚q÷ ¬s{Ϻ+#·˝Ò<äT. yÓfi¯<ë eTqï≥T¢>± ‘·˝≤&ç+#ê&ÉT. H˚q÷ ˝Ò#êqT. n‘·qT s√p ñ+&˚ #√≥T e#˚Ãdü]øÏ, ekÕÔq+≥÷ $wt #˚dæ ãj·T˝Ò›sêqT. ªª<∏ë+ø˘‡ bòısY <ä ø±|ò”! ~dt ≥÷!μμ n+≥÷ Çs¡y…’ &Ü\s¡¢ H√≥T Ä&çdü÷Ô #ÓbÕŒ&ÉT. n‘·ì >∑T]+∫ n&ÉT>∑T<ëeTqT≈£îHêïqT ø±˙ n&É>ã∑ T~Δ ø±˝Ò<Tä . #·÷&ܶìøÏ #·<Tä e⁄≈£îqï yê&ç˝≤π> ñHêï&ÉT. eT¬s+<äTøÏ˝≤ _#·Ã>±&ç˝≤ n&ÉT≈£îÿ+≥THêï&√ ns¡+ú ø±˝Ò<Tä . J$‘·+˝À @<√ $cÕ<ä+ ñ+&ç ñ+≥T+~. es¡TÿøÏ sê>±H˚ - ªªÄ u…>∑Z]ï ø£*kÕyê?μμ nq&ç–+~ &Ó˙dt.

‘·qT qqTï >∑eTì+∫+<äì ns¡úeTsTT´+~. ne⁄qï≥T¢ ‘·˝≤&ç+#êqT. ªªÇ+‘· ôdì‡{Ïy>é ± e⁄qï qTe⁄«, Hê $wüjT· +˝À m+<äT≈£î yÓTT+&ç>± ñ+≥THêïy√ ns¡ú+ø±e&É+ ˝Ò<äT. |æ#√Ãfi¯fløÏ |æ#√Ãfi‚fl q#·TÑês¡T! ˙ eT+∫ ø√] #ÓãT‘·THêï, Ä |æ∫à &Üø£]º ï ø£\e≈£î. ‹ø£ÿ πs–+<ä+fÒ ø=&É‘ê&ÉT...μμ &Ó˙dt #Óù|Œ~ eT<Ûä´˝À Äù|kÕqT. ªª|æ∫à &Üø£ºs¡+≥THêïe⁄. n‘·qT &Üø£ºsê?μμ ÄX¯Ãs¡´+>± n&ç>±qT. &Üø£ºs¡ì mes√ #Ó|üŒ>± ‘Ó*dæ+<äì #Ó|æŒ+~. n‘·H=ø£ |æ∫Ãyê&É˙, mes¡÷ n‘·ì CÀ*øÏ b˛s¡˙ n+~. n+‘·≈£î $T+∫ $esê\T ‘Ó©<ä+~. n‘·qT &Üø£ºs¡ì ‘Ó*dæ ÄX¯Ãs¡´+ y˚dæ+~. Ä eTsêï&ÉT m˝≤¬>’Hê ø£\yê\ì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïqT. eTsêï&ÉT n‘·ìï eT∞fl ø£*kÕqT. ªª$TeTà*ï ˇø£≥&É>=#êÃ?μμ ;s¡T ‘ê>∑&+É ˝À ìeT>∑ïyÓTqÆ n‘·qT @$≥qï≥T¢ #·÷kÕ&ÉT. n‘·qT $T‘·uÛ≤wæ. ø£fi‚fl m≈£îÿe>± e÷{≤¢&É‘êsTT. ªªMTs¡T &Üø£sº ì¡ $HêïqT...Ç<˚${° y˚w+ü ?μμ ‘·&ãÉ &ÉT‘·÷H˚ <ÛÓ’s¡´+>± n&ç>±qT. n‘·qT @M »yê_e«˝Ò<äT yÓ+≥H˚. ø=+‘·ùd|üj·÷´ø£ ªªˇø£|ü&ÉT. Ç|ü&ÉT ø±<äT,μμ yÓT\¢>± nHêï&ÉT. ªªMT≈£î ù|ò$T© nB ñ+<ë? mø£ÿ&ÉT+{≤s¡T...?μμ eTqdüT ˝À ñqï ˇø√ÿ Á|üXÊï ãj·T≥ø=k˛Ô+~. ô|fi≤fl+ m|ü&√ $&Ü≈£î*#˚Ãdæ+<ä˙, ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T+<ä˙ #ÓbÕŒ&ÉT. ‘·qT e÷Á‘·+ |ü>∑\+‘ê dæ{°˝À ñ+&ç sêÁ‹ e÷Á‘·+ ˇø£ ùdïVæ≤‘·T&ç+{À¢ >∑sêCÀ¢ |ü&ÉT≈£îÿ+{≤q˙ #ÓbÕŒ&ÉT. eTØ m≈£îÿe $esê\T ˇπøkÕ] n&É>∑&É+ u≤e⁄+&É<ä˙ Hê >∑T]+N ø=ìï $esê\T #ÓbÕŒqT. ªªkÕ|òtºy˚sê?μμ nì e÷Á‘·+ n&ç>±&ÉT. ªªne⁄qT. M&çjÓ÷ π>$T+>¥ ø£+ô|˙˝À |üì#˚kÕÔqT,μμ #ÓbÕŒqT. z >∑+≥ùd|ü⁄ e÷{≤¢&TÉ ≈£îHêï+. n‘·ì ø£+fÒ H˚H˚ m≈£îÿe e÷{≤¢&ÜqT. ªªMT≈£î s√p Ç˝≤ |òü⁄{ŸbÕ‘Y MT<ä >∑&É|ü&É+ uÀsY ø=≥º<ä÷?μμ ªªá q>∑s¡+˝À Áã‹πø yêfi¯flπø ø±<äT, Hê˝≤+{Ï yêfi¯flø° #√≥T+~. á dæ{°øÏ n\dü≥ ˝Ò<äT. ∫ø±≈£î n+‘·ø£+fÒ ˝Ò<äT. n+<äØï düe÷q+>± yÓ÷düTÔ+~. á |òü⁄{ŸbÕ‘Y MT<ä mìï J$‘ê\T q&ÉTkÕÔjÓ÷ MTπø+ ‘Ó\TdüT?μμ ì»+ #Ó|Œü <ä÷,› HêπøMT ns¡+ú ø±˝Ò<Tä . yÓfifl¯ uÀ‘·÷+&É>± Ä|ü⁄ø√˝Òø£ H˚H˚ n&ç>±qT. ªªMTs¡T &Üø£sº Y n+≥THêïs¡T. #·øÿ£ >± ÁbÕø°dº Tü #˚dTü ø√e#·Tà ø£<ë? á nyÓT]ø±˝À m≈£îÿe>± &Üø£ºs¡÷¢, ˝≤j·Ts¡÷¢ dü+|üqTï \ì $HêïqT. MT¬s+<äTøÏ˝≤ #˚düTÔHêïs√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. á u…>∑ZsY y˚wü+,μμ yÓT\¢>± nHêïqT.


yêVæ≤ì n‘·qT »yê_e«˝Ò<äT. ø√|ü+>± Hêπødæ #·÷kÕ&ÉT. n‘·ì ø£fi¯ófl mÁs¡ã&ܶsTT. ˇø£ÿ ‘√|ü⁄ ‘√dæ #·s¡#·sê yÓ[b˛j·÷&ÉT. kÕúDTej·÷´qT. bıs¡bÕ≥T e÷{≤¢&Üqì ns¡eú Te«&ÜìøÏ ø=+‘· düeTj·T+ |ü{Ϻ+~ Hê≈£î. Ä eTsêï&ÉT n‘·ìï ø£\e&ÜìøÏ kÕVü≤dæ+#·˝Ò<äT. u≤sYº ~– düsêdü] y˚πs <ë]q yÓ[flb˛j·÷qT. kÕj·T+Á‘·+ |üì eTT–+#·Tø=ì ãj·T\T<˚s¡T‘·÷+&É>± u≤s¡Tº ùdºwüHé <ä>∑Zs¡ n‘·qT ø£ì|æ+#ê&ÉT. n‘·ì yÓTfiÀfl ªªbÕs¡¶Hé $T!μμ nqï uÀs¡T¶ ñ+~. |ü{Ϻ+#·T ø√q≥T¢>± yÓfi¯ó‘·÷+fÒ Hê eTT+<äTø=∫à Ä>±&ÉT. n‘·ì πødæ #·÷kÕqT. yÓTTVü≤+˝À |üXÊÑêÔ|ü+. ªªˇø£ÿ nsTT<äT ì$TcÕ\T, sê>∑\yê...?μμ ÁbÕ<Ûj ˚ T· |ü&TÉ ‘·Tqï≥T¢>± e⁄+~ Ä >=+‘·T. HÓeTà~>± kÕºsYãø˘‡ y…’|ü⁄ q&ç#êeTT. ªªqTyÓ«es√ ‘Ó©<äT. u…>∑ZsY nq>±H˚ ø√|ü–+#·T≈£îHêïqT, kÕØ!μμ yÓT\¢>± nHêï&ÉT. |üsê«˝Ò<äì #ÓbÕŒqT. ªª˙¬øes¡T #ÓbÕŒs√ ø±˙ H˚qT &Üø£ºπsï! á eè‹Ô e÷H˚dæ nsTT<˚fió¯ fl <ë{Ï+~. H˚qT e÷H˚d+æ ~ Hê ndüeTs¡‘ ú · e\¢ ø±<äT. Çø£ÿ&ç yÓT&çø˝£ Ÿ dæd+ºü MT<ä qeTàø£+ ˝Òø.£ kÕe÷qT´&çøÏ n+<äT u≤≥T˝À ˝Òì y…’<ä´+ y…’<ä´+ ø±<äT. yÓT&çø£˝Ÿ Çq÷‡´¬sHé‡ ù|s¡Tq <√|æ&û. &ÉãT“+fÒH˚ y…’<ä´+ n+<äT‘·T+~. $T>∑‘ê <˚XÊ˝À¢ ˇø£ &Ü\s¡TøÏ \_Û+#˚ eT+<äT\øÏ á <˚X+¯ ˝À ø=ìï e+<ä\ &Ü\s¡T¢ Ks¡TÃô|{≤º*. &Üø£sº Y ø±yê\ì ø£\\T ø£qï Hê≈£î Ç<=ø£ }_ nì yÓTT<ä{À¢ ‘Ó*j·T˝Ò<Tä . kÕe÷ qT´&çøÏ n+<äTu≤≥T˝À #ê˝≤ e⁄+&Ée⁄. á yÓT&çπøsY nqï~ sê»ø°j·T Á|ü#ês¡ edüTÔe⁄. eT+<äT\ ø£+ô|˙\÷, Çq÷‡´¬sHé‡ ø£+ô|˙\÷, &Üø£ºs¡÷¢ ø£*dæ ì]à+∫q e´edüú Ç~. ùde ù|s¡Tq »s¡T>∑T‘·÷qï <√|æ&û. Hê≈£î M{ÏMT<ä qeTàø£+b˛sTT+~. n+<äT˝À H˚qT ÇeT&É˝qÒ ì Ä\dü´+>± Á>∑V≤æ +#êqT. n+<äTøπ ... e~˝ÒkÕqT. u…–Z+>¥ áCŸ u…≥sY <˚Hé \÷{Ï+>¥!μμ n+≥÷ Äy˚X¯+>± nHêï&ÉT. @+ e÷{≤¢&Ü˝À ‘Ó*j·T˝Ò<Tä . ˇø£ Ç$TàÁ>∑+{Ÿ>± Hê≈£L Çø£ÿ&ç yÓT&çø˝£ Ÿ Çq÷‡´¬sHé‡ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT. á <˚X+¯ e∫Ãq ø=‘·Ô˝À eTeTà*ï rdüTø=∫Ãq u≤&û cÕ|t ø£+ô|˙ e÷≈£î ù|s¡TøÏ Çq÷‡´¬sHé‡ Ç∫Ã+~ ø±˙ n+<äT˝À #ê˝≤ ˝Òe⁄. Hê uÛ≤s¡´øÏ düTd”Ô #˚ùdÔ Hê≈£î ‘·&çdæ yÓ÷ô|&ÉsTTq $wüj·T+ >∑Ts=Ô∫Ã+~.

11

ªª˙ u≤<Ûä ns¡eú TsTT´+~. Á|ür |ü~y˚\eT+~ø° ˇø£ &Üø£sº Y ñ+{≤&Éì m|ü⁄Œ&√ #·~yêqT. qTe⁄« ˙ |üì #Ój·T´&É+ e÷H˚ j·T&É+ e\¢ eTs√ |ü~y˚\ eT+~øÏ y…<’ ´ä + dü]>± n+<äøb£ ˛e#·TÃ. Ç+‘· #·<äTeP #·~$ me]MT<ä á ø√|ü+? Ç˝≤ M<ÛäT\ yÓ+≥ ‹]–‘˚ e´edüú e÷]b˛‘·T+<ë? μμ Á|ü•ï+#êqT. ªªe÷s¡<Tä . ø±˙ Hê˝≤+{Ï yê&ç nedüs+¡ á düe÷C≤ìøÏ ˝Ò<äT!μμ ªª˝Ò<äì ˙ uÛ≤eq. ñ+<äì Hê eTqdüT #ÓãT‘√+~,μμ dæús¡+>± #ÓbÕŒqT. #ê˝≤ùd|ü⁄ n‘·qT e÷{≤¢&É˝Ò<äT. ÇVü≤ dü+uÛ≤wüD m˝≤ bı&ç–+#ê˝À Hê≈£L ns¡ú+ø±˝Ò<äT. n|üŒ{Ïπø Nø£{Ï |ü&ÉT‘√+~. yÓfi≤fl\qï≥T¢>± ˝Ò#êqT. ªªHê dü+>∑‘˚ #·÷&ÉT. e÷ <˚X¯+ e~* m+<äTø=#êÃqqT ≈£î+≥THêïyY? #·<äTe⁄øÏ ‘·>∑Z e⁄<√´>∑+ <=s¡ø£<äT. <=]øÏHê me]ø√ ˇø£]øÏ dü˝≤+ ø=&ÉT‘·÷ Áã‘·ø±*. ˝Ò<+ä fÒ m<ä>˝∑ eÒ TT. m<äT>∑÷ u§<äT>∑÷ ˝Òì eTqTwüß\ì düe÷»+ >∑T]Ô+#·<äT. düe÷»y˚T ø±<äT, nsTTq yêfi¯Sfl >ös¡$+#·s¡T. Ç<ä+‘ê ˇø£ ‘·e÷cÕ. ñqï+‘·˝À eTqøÏ eTq+ »yêãT<ëØ>± ñ+fÒ #ê\T,μμ ÄKs¡T>± ‘√∫+~ nH˚kÕqT. ∫qï>± qyê«&É‘·qT. ªªqTe⁄« e÷Á‘·+ #˚d+æ <˚${Ï? ˙≈£î q#·Ãì e´edüøú Ï qTe⁄« <ä÷s¡+>± e#˚Ãj·T˝Ò<ä÷? |ü˝≤j·Tqyê<ëìï $T+∫q »yêãT <ëØ‘·q+ @e⁄+≥T+~ #Ó|ü?μμ }Væ≤+#·ì n‘·ì e÷≥\≈£î düe÷<Ûëq+ ˝Ò<Tä Hê <ä>sZ∑ .¡ eTÚq+>± n˝≤ #·÷dü÷Ô ñ+&çb˛j·÷qT. ªªHê≈£î á eTqTwüß\ MT<ë, e´edüú MT<ë qeTàø£+ ˝Ò<äT. ˇø£s¡ø£eTsTTq @Vü≤´ uÛ≤e+! qeTàø£+˝Òì yê]øÏ H˚HÓ˝≤ ùde\T n+~e«>∑\qT? ˇø£ y˚fi¯ Ç<ë›eTqT≈£îHêï yês¡+fÒ ñ qï ø√|ü+˝À Vü‰ì #ÓjT· ´#·TÃ. n~ Ä‘·à e+#·q. Hê e\¢ ø±<äT,μμ n+≥÷ Hê #˚‹˝À ˇø£ ù|ø£{Ÿ ô|{Ϻ $düTs¡T>± yÓ[b˛j·÷&ÉT. yÓT\¢>± n~ $bÕŒqT. ˇø£ |ü⁄düÔø£+ ñ+~. ªª~ Åùdº+»sY!μμ—sêdæ+~ n\“sYº ø±eTT. ˝À|ü\ ¬s+&ÉT Çs¡y’… &Ü\s¡¢ H√≥÷¢, <ëì |üøÿ£ H˚ ˇø£ ∫qï ø±–‘·+ ø£ì|æ+#êsTT. n‘·ì dü«<ädü÷ÔØ nqT≈£î+{≤qT - ªª◊ j·÷+ m˝…’yY m¬>’Hé. qyY <ä{Ÿ ◊ ¬øHé H√ ˝≤+>∑sY kÕº+&é ≥T *yY!μμ n‘·qT yÓ[flq y…’ù| #·÷dü÷Ô ñ+&çb˛j·÷qT. Ä ‘·s¡Tyê‘· n‘·qT Hê≈£î eT∞fl ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. n‘·ìø√dü+ á XÊHéÁbòÕì‡dtø√ q>∑s¡eT+‘ê Hê ø£fi¯ófl >±*dü÷ÔH˚ ñ+{≤sTT.

l >=]Ô kÕsTTÁãVü‰àq+<ä+ |ü⁄{Ϻ+~, ô|]–+~ ø√qd”eT, neT˝≤|ü⁄s¡+˝À. #·<äTe⁄ Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+. uÛ≤s¡´ \*‘·, _&ɶ\T Vü≤s¡¸, düT»jYT\‘√ ≈£î|ü]ºH√, ø±*bò˛]ïj·÷˝À ìyêdü+. Ä≥\T, dæìe÷\T, yêsêÔ|üÁ‹ø£\T M] ÇwüºyÓTÆq yê´|üø±\T. kÕVæ≤‘·´+, qè‘·´+, dü+^‘·+ n+fÒ Áù|eT. bÕ‹ø£≈î£ ô|>’ ± ø£<\ä∏ T, Hê≥ø±\T sêXÊs¡T. ‘ê´>∑sêE J$‘·#]· Á‘· Á>∑+<∏dä +úü #˚XÊs¡T. dü]Vü≤<äT› ø£<∏ë dü+|ü⁄{Ï yÓ\Te]+#ês¡T.


12

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

¬ø. es¡\øÏÎ


yêVæ≤ì

y˚T HÓ\, ñ<äj·T+ |ü<äø=+&ÉT >∑+≥\ y˚fi¯, Äø±X¯+˝À dü÷s¡T´&ÉT #·+&É Á|ü#·+&É+>± yÓ\T>∑T‘·THêï&ÉT. ø±\e>∑≥Tºq ø=ã“]#Ó≥Tº ˙&É˝À ˇø£ø±\T #ê|ü⁄ø=ì ≈£Ls¡TÃì ‘·<˚ø£ Bø£å˝À #·T≥º #·TfÒº |üì˝À ñHêï&ÉT >∑Ts¡Te⁄\T. bı>±≈£î eTTø£ÿì #ê|æq ‘=&ÉMT<ä ô|≥Tº≈£îì kÕ|òü⁄ #˚düTÔHêï&ÉT. |üø£ÿH˚ H˚\MT<ä Hê\T¬>’<äT ø±˝ÒÃdæq #·T≥º|”ø£*ï $|æŒ b˛dæq >∑T+&É ñ+~. Ä>∑T+&Éì Ä≈£î˝À b˛dæ ˇπø #·T≥º>± #·T{≤º\ì n‘·ì Á|üj·T‘·ï+. n‘·ì eTT+<äTqï >√<ë] ø±\e˝À ˙fi¯ó¢ n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ñHêïsTT. n‘·ì yÓq≈£îqï #˚|\ü #ÓsT¡ e⁄\T |ü⁄wüÿ\+ >± ˙{Ï‘√ ì+&ç ñHêïsTT. #˚|ü\ #Ós¡Te⁄ø° ø±\e>∑≥Tºø° eT<Ûä´ eT{Ïbº ˛dæ m‘·T#Ô d˚ qæ H˚\ MT<ä ø=ã“sê≈£î\ >∑T&çôd ñ+~. >∑T&çôd eTT+<äT yêøÏ{À¢ bısTT´ MT<ä #·{Ϻ˝À #˚|ü\|ü⁄\TdüT eTs¡T>∑T ‘√+~. |üøÿ£ H˚ yê]Ãq nqï+–HÓï bısTT´ ø±ì+∫ ñ+~. bısTT´ y˚&ç ‘·>∑\q+‘·<ä÷s¡+˝À ≈£Ls¡TÃì >∑Ts¡Te⁄\T ô|fi≤¢+ ns¡®eTà ø=ã“] |”#·Tø=&ÉT‘√+~. ø=ã“] #Ó≥Tº Ä≈£î\T nuÛÑj·TVü≤kÕÔ*ï #ê∫ yêøÏ*øÏ, >∑T&çôdøÏ ˙&ÉqT |ü+∫ ÇdüTÔHêïsTT. ø±\e>∑≥TºøÏ ¬s+&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤ Hê{Ïq ø=ã“]#Ó≥T¢ m~– á eT<Ûä´H˚ ø±|ü⁄ø=#êÃsTT. ñqï≥Tº+&ç yÓ#·Ã{Ï>±*‘Ós¡ <ä÷düT¬ø[¢+~. ne‘·*yÓ’|ü⁄ #Ó≥TºqT+∫ |ü+&çq u§+&Ü+ ˇø£{Ï sê* ø±\e˝À|ü&ç ãT&ÉT+ >∑Tq X¯ã›yÓTÆ+~. bı>±≈£î eTTø£ÿqø£ÿ&É |ü&˚dæ |üs¡T¬>‘·TÔ¬ø[¢ u§+&Ü+ ‘Ó∫à yêøÏ{À¢ |ü&k˚ Õ&ÉT >∑Ts¡Te⁄\T. ø±j·T|ü&qç |ü&É˝≤¢ n‘·ì yÓTTVü≤+ Äq+<ä+‘√ yÓ*–b˛‘·÷+≥T+~. m|ü&Ó’Hê ns¡T<äT>± <=]πø Ä ø±j·T*ï <ë]q b˛j˚T yêfi¯¢øÏ n$Tà s¡÷bÕjÓ÷ ns√Δ dü+bÕ~+∫ #·T≥º\T ø=qT≈£îÿ+{≤&ÉT. ªªôd˝≤ø£ ‘Ó∫à u…’f…fÒº nØ®, u§+&É+ y=*ùd‘êÔqTμμ nHêï&ÉT. ªªn+ã* ‘ê^y√&çøÏ MTkÕ˝§rÔy√&Üø£&˚{Ï, ‘Ó#·TÃø√μμ n+~ n]® ªªdüT≥ºeTTø£ÿ düT≥Tº≈£î+≥HêïqT >±<˚μμ #Ó≥Tº øÏ+~øÏ q&ÉTdü÷Ô nHêï&ÉT. ªªzjÓT´jYT, >∑+≥\T >∑+≥\T ≈£L≈£îì düT≥ºeTTø£ÿ u≤>±H˚ düT&É‘·Hêïyé >±˙, qTyÓ«ø£ÿ&É ≈£L≈£îHêïy√ ¬>eqy˚eHêï ñ+<ë ˙≈£î?μμ ªª@+, @f…Æ+~ø£ÿ&É ≈£L≈£î+fÒ? ôds¡Te⁄ ø±|ü˝≤ ø±‘êÔH˚ ñHêïqT >∑<ë.μμ ªªn~ø±<äj·÷´ H˚q˙~, ne‘·* ôd≥TºMT+∫ |ü&çqfÒº á ôd≥TºMT+N u§+&É+ |ü&=#·TÃø£<ë, dü]>±Z ôd≥TºøÏ+<ä ≈£L≈£îHêïe⁄.μμ ªª@{≤ e÷Á‘·+ Hê≈£î ‘Ó\›qT≈£îHêïy˚{Ï? mø£ÿ&Ó’Hê |ü∫Ãu§+&Ü\T Ä≥+‘·{Ïø£sTT´ |ü&çb˛‘êj˚T{Ï? á ôd≥TºøÏ ¬>\*+ø± eTT<äπs¢<äT. düπs>±ì |ü⁄\TdüTeT]–+<˚{Ï y=Dí+ ‹H˚<ë›].μμ

13

bısTT´y˚|ü⁄ #·÷dæ+~ n]®. bısTT´˝Àì ø=ã“]&=ø£ÿ\T dü>+∑ eT+&ç Ä]b˛sTT bısTT´ #·|Œü >± #·˝≤¢]b˛sTT ñ+~. øÏ+<ä düqïì y˚&çøÏ ô|’q q÷HÓ ‘Ó≥Tºø£{Ϻ n&ÉT>∑Tq |ü⁄\TdüT HÓeTà~>± ‘Ós¡T¢‘√+~. ˝Ò∫ &=ø£ÿ*ï bısTT´˝ÀøÏ HÓ{Ϻ ªª|ü⁄\TdüT ñ+ø=+#Ó+ eTs¡>±\, Ä düT≥º |üH˚<√ ùdùddüT≈£îìsê, ‹H˚<ë›]. Çj·÷´\ |ü⁄\TdüT u≤>± ≈£î~]q≥ºìŒ‘·+Ô ~. nã“>±&=‘˚Ô u≤>∑TDTí, Ä&çøÏ @&˚&ç ùd|ü\ |ü⁄\Tdü+fÒ Çdüº+μμ n+~ Ä]®. ªªn_“>±&ÉT Çj·÷´˝…+<äTø=‘êÔ&˚, |üØ#·Ã\sT÷´<ëø± sêqHêï&ÉT >∑<ë!μμ ªªne⁄H˚¢...μμ <ä>sZ∑ √¢ ôd’ø\Ï T u…\T¢ $ì ‘·\ô|’ø¬ ‹Ô #·÷ùd&ÉT >∑Ts¡Te⁄\T. }fiÀ¢ e÷+dü+ kÕsT÷ãT n\T¢&ÉT dü©+. ìs¡T&ÉT ÄcÕ&É+˝À ô|fiË+¢Ì ~. Á|üdTü ‘ Ô +· n‘·ì ô|fi≤¢+ |ü⁄s¡T{ÏøÏ e∫à |ü⁄{Ï+º {À¢ e⁄+~. á ≈£îÁsê&ÉT yêsêìø=ø£kÕ] uÛ≤s¡´qT #·÷&ܶìøÏ e∫à ˇø£ s√E+&ç yÓfi¯óÔ+{≤&ÉT. ªªu≤>∑ T Hêïyê n\T¢ & Üμμ qe⁄«‘· ÷ |ü \ ø£ ] +#˚ & É T >∑Ts¡Te⁄\T. dü©+ ôdø’ ˝Ï ≤|æ ªªu≤>∑THêï e÷j·÷´, e÷ j·T‘·Ô #˚‹ #˚|\ü |ü⁄\Tùd{Ï ø±\e˝≤≈£î˝≤›ø± ø£eTà>± y√düq ø=fÒdº Tü +Ô ~μμ nHêï&ÉT. Ä e÷≥øÏ ns¡e® Tà eTT]dæb˛sTT ªª@{À, n\T¢&TÉ yÓT#·Tà ø√\TøÏ n+≥Hêï&ÉT>±ì, MT j·T‘·Ôy=+&û |ü⁄˝≤e⁄\T, e÷+dü+ ≈£Ls¡\ø£HêïH˚{Ï u≤u≤μμ n+~. ªª˝Ò<‘ ä êÔ, n|ü&ÉTø£|⁄ü Œ&ÉT #˚|ìü |ü{ºÏ y=+&ç‘˚ y=#˚à s¡T#˚ @s¡T˝Òμμ nHêï&ÉT. ªªeT]+πø+, ¬s+&ÉT eTT<ä›\T ‹H˚ôd\T¢μμ n+~ n]®. ªªn+‘·e÷≥Hêïyé n<˚ #ê\‘êÔ ! ñ+ø√kÕ¬s|ü&ÉHêï ‹+{≤H˚,¢ Hê≈£î ø=&ÉTø√ ≈£L‘·Ts√ |ü⁄{Ïqº |ü&ÉT MT]<äs› ÷¡ |ü˝≤e⁄ ‹+{≤ìøÏ sêyê\μμ nHêï&ÉT dü©+. n]® ˝Ò∫ yêøÏ{À¢ ñqï ø=ã“]u§+&Ü+ ‘Ó∫à dü©+ øÏ∫Ã+~. ªª|ü≥Tº¬ø\T¢, MTe÷$&çøÏ ø=ã“s¡qï+ ‹Hê\qT+<äì yÓTTqï H˚q≥Tπødæ m*¢q|ü&ÉT ôd|æŒ+~μμ n+~ n]®. ªª‘˚+ø£‡‘êÔμμ u§+&Ü+ n+<äT≈£îì ôd’øÏ\T yÓqø£ πøπsõøÏ ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT dü©+. >∑Ts¡Te⁄\T #·T≥º#·T≥º&É+ |üP]Ô#˚dæ #Ó$ yÓqø£ ô|≥Tº ≈£îHêï&ÉT. ªª@≥\T¢&É÷, bÕ*ø=ø£ ø=‘·Ô ôd’øÏ˝ÒdüTø=‘·ÔHêïe⁄, ôd’øÏfi‚¢ bÕs¡y˚eHêï ñ+<˚{Ï eTìøÏ?μμ nHêï&ÉT dü©+ ôd’øÏ*ï #·÷dü÷Ô. ªª}s¡Tø√ u≤‘·T˝À&ÉT e÷j·÷´, @fi≤ø√fi¯+ qTeP«qT, ôd’ø\Ï TcÕ|ü⁄˝À n~›øÏ ‘Ó#T· Ã≈£îH˚ ôd’ø\Ï T m|ü⁄Œ&É÷ ˇπø˝≤>∑T+{≤ <˚{Ï? n+‘· j·÷bÕs¡y˚ ñ+fÒ ÄØ¢düT ù|òø£ºØ˝À d”»qT ≈£L* |üìøÏ m+<äT¬øfi≤ÔqTμμ nHêï&ÉT dü©+. ªªzk˛dt, qqTï u≤‘·T˝À&É+{≤s¡ì ˙≈£Lÿ&Ü ‘Ó*‡b˛sTT+ <˚≥u≤“j·÷μμ >∑Ts¡Te⁄\T eTT]dæb˛‘·÷ n&çπ>&ÉT.


14

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ªª}fiÀ¢ n+<äs÷¡ ìqï˝≤π> n+≥Hêïs¡T ø£<ë! m+<äTø£˝≤ >∑+≥Hêïs¡ì e÷ e÷j·T´q&ç–‘˚ Äj·Tq>±s¡T y√.... qe⁄« ≈£î+{≤ ªn<˚<√ Äj·TH˚ï n&ç–‘Ó\T‡ø√μ nHêï&ÉT. @{Ïe÷j·÷´ dü+>∑‹?μμ nHêï&ÉT dü©+. ªªn~ düπs>±ì Ç+‘· bı<äTù|{Ï e÷j·÷´, nsTTb˛sTTq #·T≥ºeTTø£ÿ*ï ≈£L&Ü s¡T<ë>± b˛ì j·÷´yêμμ nì qy˚«&ÉT >∑Ts¡Te⁄\T #Ó$˝À #·T≥ºqT #·÷dü÷.Ô CÒãT ˝À+∫ #ê]àHêsY dæ>s¬∑ ≥Tº ô|f…º rdæ ˇø£ dæ>s¬∑ ≥Tº >∑Ts¡Te⁄\TøÏ∫à ‘·H√{Ï H√{À¢ ô|≥Tº≈î£ Hêï&ÉT. n–Zô|f…º ø√dü+ CÒãT\T yÓ‘T· ≈£îÿ+ ≥T+fÒ >∑Ts¡Te⁄\T ˝Ò∫ bısTT´˝À+∫ ì|ü ñqï ø=ã“]&=ø£ÿ ˇø£{Ï ‘Ó∫à dü©+øÏ#Ã˚ &ÉT. dü©+ Ç∫Ãq dæ>s¬∑ ≥Tºì n|ü⁄s¡÷|ü+>± ô|<äe⁄\ eT<Ûä´ ñ+#·T≈£îì n<˚ ì|ü‘√ yÓ*–+#·T≈£îHêï&ÉT. ªªsê»eT+Á&ç qT+∫ m+&É˝À ôd’øÏ\T ‘=øÏÿ ‘=øÏÿ ø±fi¯ó¢ |”≈£îÿb˛‘·HêïsTTμμ n+≥÷ dü©+ ôd’øÏ\T ùdº+&ÉTy˚dæ e∫à ø=ã“]#Ó≥TºøÏ #˚s¡ã&ç ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. ªªãdüT‡˝À e#˚Ãø£b˛j˚Tyê nu≤“j·÷μμ n+~ n]® |”#·T ø=≥º&É+ Ä|ü⁄ #˚dæ. ªªãôd’‡Hê ˝≤≈£î\ø±&É Ä–b˛~›ø<£ ë, nø£ÿDTï+∫ q&ÉT#·T ≈£îì sê˝Òø£ n&É+>∑T qT+#˚ ôd’øÏ\T MT<ä e#˚ÃdüÔHêïq‘êÔ.μμ n]® ˝Ò∫ ˙[fl∫Ã+~. >∑&É>∑&Ü ‘êπ>dæ ªªm+&É eT+&çb˛ ‘·T+~. mìï ˙fi¯ó¢ ‘ê–Hê <ëVü≤+ rs¡≥+˝Ò<Tä μμ nHêï&ÉT dü©+. ªªyÓ’XÊø£e÷dü+ ø£<ë, n˝≤π> ñ+{≤~ eT]μμ nHêï&ÉT >∑Ts¡Te⁄\T. ªªø=ã“]#Ó≥Tº ˙&Éì >√<ë] ø±\e >±* #·\¢>± ñ+&ç Áù|D+ ˝Ò#=düÔ+~. ø±ùd|ü⁄ ≈£LdüTì m˝≤ÔqT>±ì ˙ u≤‘·T˝À&ç ø£‘˚{À #Ó|ü⁄Œe÷j·÷´μμ n]® U≤∞ #Ó+ãT n+<äT≈£î+≥÷ q$«+~ ªªeT+∫e÷fÒ n&ÉT>∑T‘·THêï eu≤“j·÷, MTe÷j·T´øÏ Ä ø£ãT]¢˙y√fi¯ó¢+fÒ ‹+&û‹|üŒ\÷ @{° nø£ÿπs¢<äTμμ n+~. ªªmôV≤, qTeP«s¡Tø√j˚Tμμ>∑Ts¡Te⁄\T ø±\TdüTÔqï dæ>∑¬s≥Tº Ä]Œ s¬ +&√ #Ó$ yÓqø£ ô|≥Tº≈î£ Hêï&ÉT. >=+‘·T düe]+#·T≈£îHêï&ÉT ªªe÷ nj·T´øÏ u≤‘·T\ ô|+|üø£+ s¡T‹Ô, e÷ ‘ê‘·eTT‘êÔ‘·\ ø±DTï+∫ n<˚ ã‘·T≈£î‘Ós¡Te+≥. ˇø£{≤ ¬s+&Ü, y=+<ä\ø=B› u≤‘·T\T. dæqï|ü&ÉT ø±DTï+∫ H˚q÷ Ä u≤‘·T\ >∑T+|ü⁄˝À¢H˚ ô|]π>qT. á ø±\e\eTà≥, \+ø£\eTà≥ y˚Te⁄ ‹s¡>ì∑ k˛≥T+ &˚~ ø±<äT. mø£ÿ&É ˙fi¯ó¢+fÒ nø£ÿ&çøÏ u≤‘·T*ï ‘√\T≈£î+{≤ n˝≤¬>*¢ b˛≥y˚. Ä{ÏeT~›q ‹]– ‹]– Hê≈£î u≤‘·T\ >∑T]+∫ nsTT<√ @&ÉT ø±DTï+#˚ ‘Ó*$&=#˚Ãdæ+~. @ u≤‘·T m|ü&ÉT >∑T&Ó¶&É‘ê~, mø£ÿ&Ó&É‘ê~, |ü–*b˛≈£î+&Ü u≤‘·T>∑T&ÉT¢ m˝≤>∑ @sê\, m+‘·ø£eTTà≈£î sêyê\ n˙ï Hê≈£î ø={Ϻq|æ+&˚, ñ+ø=ø£ Çdüj·T+ qTe⁄« qeTTà‘êy√ ˝Ò<√ u≤‘·T ˙{À¢ á<äT‘·Tqï |ü&ÉT >∑T&Óf ¶ dºÒ +æ <äqTø√, Ä >∑T&ÉT¶ eTT*– b˛ø£eTT+<˚ H˚q+<äT ≈£îH˚d”y√DÏí. ˇπøfi¯ eTT*–b˛‘˚ n&ÉTøÏÿ eTTqπødæ @s¡Tø=#˚Ãd”

y√DÏí, n~ dü÷dæH√fi¯¢+<äs¡÷ eTT<äT›>± ªˇπs u≤‘·T˝À&Üμ n˙ y√s¡T, e÷j·Tj˚TÌ´‘˚ ªu≤‘·T\ ô|+|üø£+˝À ˙≈£î ‹s¡T>∑T˝Ò<=πsμ nì eTT]dæb˛sT÷y√&ÉTμμ. ªª>∑T&É¢y˚TàdüT≈£î+fÒ eT+<ä m˝≤ ô|]π>~?μμ ªªeT] >∑T&ÉT,¢ u≤‘·T\T neTTàø√b˛‘˚ e÷ bıf…˝º ≤¬>˝≤Ô~? ˙ø=ø£ Çdüj·T+ ‘Ó˝≤‡- u≤‘·T\T |æ\¢*ï bı<ä>∑e⁄. n+<äT≈£îì y˚Te⁄ ‹]^ k˛≥ }s¡÷]ø° ø√fi¯ó¢qïeTà\øÏ y=+&ÉTø√{≤ìøÏ Hê\T>∑T >∑T&ç¢∫Ã, |æ\¢*ï #˚sTT+#·eTì Hê\T>∑T >∑T&ç¢NÃy√fi¯¢+, Äfi¯ó¢ ø√fi¯¢eT≥Tº˝À¢ á u≤‘·T >∑T&ÉT¢ ≈£L&Ü mfÒºdæ bı~–+N y√fi¯ó¢. ‹]>=NÃ≥|ü&ÉT Ä |æ\¢*ï rdüT≈£îì e÷ eT+<ä˝À¢ ø£\T|ü⁄ø=˙y√fi¯¢+μμ ªªˇø£fi¢¯ øÏ+<ä |üì#ÓjT· ´ø£ÿsπ ì¢ kı+‘· j·÷bÕs¡+. u≤>±H˚ ñ+&ÉT+{≤~ ø£<ë, eT] m+<äT≈£î e÷H˚ùds¡T?μμ ªªÁ¬>Vü≤bÕ≥˝≤>∑T+~, @+ ùd‘êÔ+ ôd|ü. mø£ÿ&É dü÷dæHê ùd|ü\ ôds¡Te⁄\T, ¬sj·T´\ôds¡Te⁄\T yÓTT<ä˝…fÒºùds¡T. ô|<ä› ô|<ä› ã÷ø±e+<äT\T |ü#÷ {Ï |ü+≥\T |ü+&û bı˝≤*ï ≈£L&Ü ôds¡Te⁄\ øÏ+<ä e÷πsÃùds¡T. Ç+ø£øÿ£ DÏï+N eTeTà*ï <ä]<ë|ü⁄˝À¢øÏ sêìNà y√s¡T ø±<äT. u≤‘·T\eT+<ä ôds¡Te⁄˝À ~–+<ä+‘˚ ùd|ü|\æ \¢ ìï{°ï dü|üŒ]+#˚‘êÔ~. ˙fi¯ó¢˝Òì k˛≥ u≤‘·T\T ã‘·ø£e⁄. e÷ j·Tj·T´ dü÷‘˚Ô s√Eø√ u≤‘·T qy˚Tàdæ eT+<äT ‘êπ>d” s¡ø+£ . Ç+ø£ u≤‘·T\ ô|+|üø£+ MT<ä ã‘·T≈£î˝…\¢eì ‘Ó\TdüT≈£îì á eP] ô|<ä› ø±e+<äT>±] ø±&É qqTï ø£e‘· yÓfÒºùd&ÉT. Hê\Tπ>fi¯¢ øÏ+<ä Ä u≤ãT dü∫Ãb˛sTTHê e÷ø±e+<äeTà e÷ <=&Ée¶ Tìdæ. ˇø£ÿ ùd‹ MT<ä Çìïìï m>∑kÕj·÷\T, j·÷bÕsê\T q&ÉT|ü⁄ø=‘·Ô+~. @<√ Ä j·TeTà <äjT· y=\¢ ≈£L{ÏøÏ ˝À≥T ˝Ò≈î£ +&Ü Ç˝≤¬>*¢b˛ ‘·+~.μμ ªªne⁄HÓ*¢b˛‘·+~, ôds√¢+∫ ˇø£ÿùd|ü|æ\¢HÓ’Hê y=+&ÉTø√ ≈£L&É<ìä Ä&Ésπ¶ dæ+~ ‘·*e¢ ÷\∫à. bı<äTq› ï ø±\e˝À|ü&ç >∑+≥ ùd|ü⁄ <˚e⁄˝≤&ç‘>˚ ±ì ˇø£ÿ ùd|ü|\æ ¢ <=]øÏ+~ ø±<äTμμ n+~ n]® n+<äT≈£îì. ªªn<˚≥~, eTHê¢{Àfi¯+¢ <äØï y=+&É≈î£ ‹qeTHê n+‘·+‘· &ÉuÀ“dæ ùd|ü\T ô|+#·T‘·THêïs¡T? μμ ø£dæπs&ÉT >∑Ts¡Te⁄\T. ªªMTø=ø£ ø=&ÉT≈£îHêï&É+≥, #·<äTe⁄≈£î+≥Hêï&É+≥μμ nHêï&ÉT dü©+ yêfi¯¢ >=&Ée Ä|ü&ÜìøÏ. ªªne⁄q\T¢&É÷! Hê ø±&ç >∑T]+#˚ u…+>∑+‘êì, dæìï y=sTTdüT˝ÀH˚ ø£e‘· ô|fÒº<ë›πs nì mH√ï Ç<ë\ ôdù|ŒqT, e÷ ø±e+<äT>∑÷&Ü ˙ø£Hêï nsTT<√ |ü<√ m≈£îÿy˚ eTT≥ºC…bÕÔH˚¢sê ˙ ø=&ÉTøÏÿ n˙y√&ÉT, Ç~>√ á n]®~ Hêe÷≥ |ü&Éì∫Ã+~ ø±<äT. ªñHêïy√&=ø£ÿ&ÉT, dü<äTe⁄≈£î+{≤q+≥Hêï&ÉT. dü~$+∫ rsê\μ nì ˇ+{Ïø±*MT<ä ì\ã&ç+~. eTq÷] |ü+‘·T\T>±s¡T ≈£L&Ü ªÄ&çMT<ä düsd¡ «ü r<˚$ <äjT· T+~. dü<Tä e⁄ø√ ìyê«\μ nì e+‘· bÕ&˚&TÉ . |ü~ùV≤qT ‘·s>¡ ‘ ∑ T· \T dü~y˚ùdø£ ñ|ü&Ü&ÉT ø£\ø£ fÒs¡T dü<äTe⁄ dü<äTe⁄‘·THêïq+≥Hêï&ÉT, Çs¡yÓ’@fi¯ó¢ <ë{Ïb˛


yêVæ≤ì j˚TsTT. ô|∞¢ô|{≤≈£î\÷ ˝Òe⁄. >∑≥TºMT<ä >∑T&çdæ˝À ø±|üs¡e⁄+&û y√&ÉT ø£\ø£fÒs¡e«&É+ e÷≥˝≤, qTy˚« ôd|üŒ\T¢&É÷!μμ ªªm+<äT≈£î ne≈£L&É<Tä , ‘·|Œü ≈£î+&Ü ne⁄‘ê&ÉT. MTy√&çøÏ Ä |ü≥Tº<ä\ ñ+&ÉãfÒº #·<äTe⁄‘·THêï&ÉTμμ ªªqTeP« n˝≤π> n+≥Hêïyê? eT] qTyÓ«ìï ‘·s>¡ ‘ ∑ T· \T dü~y˚e\T¢&÷É ! ∫qïy=sTTdüT˝ÀH˚ _&É‘ ¶ +· Á&ç$ ø±uÀ‘·Hêïe⁄. ˙ bı≥ºøÏ qTe⁄« dü+bÕ~+#·T≈£î+≥Hêïe⁄. @ y=sTTdüT˝À eTT#·Ã≥ Ä y=sTTdüT˝À rsê˝≤ ˙≈£î˝≤>∑.μμ ªªeTT#·Ã≥¢πøy=#ÓÃ˝Ò, Hê<˚<√ yêHêø±\+ #·<äTe⁄. |ü<√ ‘·s>¡ ‹∑ ‘√ Äù|dæ |üì˝À #˚se¡ \kı∫Ã+~. y˚T+ Ä&ÜyÓTT>± ø£*dæ ‘=$Tà~eT+~ |æ\\¢ +. n+‘· dü+kÕsêìï á<ä&+É e÷ u≤u≤ ˇø£ÿ&çe˝≤¢ ø±ø£b˛sTT+~. n+<äTøπ yÓTT>∑|\æ \¢ + mø£ÿ&ç ø£øÿ£ &É #·<Tä e⁄\T #ê*+#˚dæ <=]øÏq |üì˝Àq˝≤¢ #˚]b˛j˚T+μμ dæ>s¬∑ ≥Tº <ä÷s¡+>± $dæπsdæ ì≥÷ºsêÃ&ÉT dü©+. ªªø±ì, e÷j·TeTà>±s¡T, n+fÒ e÷ø±e+<äeTà - Ä$&É >√]øÏ ‘Ó©ì Çdüj·T+˝Ò<äT. nuÀ“ ùd˝≤ dü<äTe⁄≈£îH˚ ñ+{≤~. m|ü⁄Œ&ÉT dü÷dæHê Äj·TeTà ùd‹˝À @<√ ˇø£ ø£‘·\ |ü⁄düÔø£+ e⁄+{≤~. Äj·TeTà+{≤B - ªˇπs u≤‘·T˝À&Ü ! ˇø£ ô|<ä› ≈£îÁ≥ »]–b˛sTT+~sê. dü<äTe⁄\ ù|s¡T ôd|æŒ ≈£L*øÏ |üH√fi¯ó¢ <=s¡ ≈£îÿ+&Ü ≈£îÁ≥ »]–b˛‘·+<äì e÷ u≤u≤sTT ôd|”Œy√&ÉT. n<˚ »s¡T>∑T‘·T+~|ü&ÉT, e÷ ô|<ä›≈£î\b˛fi¯¢+<äs¡+ &ÉãT“ ≈£L&Éu…{Ϻ ã÷e⁄\T ø=Hê\. MT dæqï≈£î\b˛fi¯¢+<äs¡÷ n+<äT˝À |üqT\T ôdj·÷´\. n|ü&˚ |ü+≥\T u≤>± |ü+&ç »HêìøÏ ‹+&çøÏ ˝À≥T ˝Ò≈î£ +&Ü q&ÉTkÕÔ~. n+<äs÷¡ dü<Tä e⁄\ MT<ä |ü&ç me&ç ≈£î\s¡T‹Ô Hê&ÉT y=~˝Òdæq eT÷˝≤ìï <äs¡\T Ç˝≤>∑ eT+&çb˛‘·THêïsTT. ø£s¡Ty=∫à |ü&çb˛‘·+~μ nq+{≤~μμ e÷{≤¢&ÉT‘·÷H˚ >=|üŒ Ä˝À#·q˝À |ü&bç ˛j·÷&ÉT >∑Ts¡Te⁄\T. ø=&ÉT≈£îì #·~$dü÷Ô ‘·|ü #˚düTÔqï uÛ≤eH˚<√ n‘·ì eTTK+˝ÀøÏ #=#·TÃø=∫Ã+~. ø±e+<äeTà Á|üdüøÏÔ sê>±H˚ #˚‹˝À |üìeTT≥Tºì øÏ+<ä |ü&˚dæ $+{À+~ n]®, >∑Ts¡Te⁄\T Ä|ü>±H˚ n+<äT≈£î+~. ªªÄ.... ôd’bÕÔ~ MT ø±e+<äeTà ôd|üŒπø+CÒ‘êÔ~! m*¢q|ü&É˝≤¢ Çìï |ü#·Ã&ç yÓT‘·T≈£î\T –ìï˝À |ü&˚‘˚Ô n<˚ neTTs¡T‘·+ nqT≈£îì ‘√≈£L|ü⁄ø=+{≤ ÇH˚ ˙˝≤{Àfi¯¢øÏ n˝≤{Ï ø£ãTπs¢ ôdbÕÔ~. e÷{§ s¡døü .Ï .. ≈£î\s¡T‹Ô y=<佧<äì› ≈£îeTàs√fi¯+¢ <äs÷¡ ≈£î+&É\T CÒùd‘˚Ô ø=˙y√fi¯ó¢Hêïsê ñ|ü&ÉT? Äfi¯¢+<äs¡÷ á ã*dæH√fi¯¢ø±&É ≈£L©

15

Hê© ùddüT≈£îì ã‘·ø=*dæ+<˚ ø£<ë! n+‘· ‘Ó*dæ+<ësTT ø=&ÉT≈£î *<äØ› ï m>∑kÕj·T+˝À ô|≥º≈î£ +&Ü ô|<ä› ô|<ä› dü<Tä e⁄\T dü~$+∫ n$TØø±øÏ m+<äT≈£î |ü+|æ+∫+<ä+≥?μμ ªªqTe⁄« H√s¡TeTTj˚T´ m‹eT‘·+<ëHê! |ü+|æ‘˚Ô ? Ä]ø° eTqø° kÕfÒ{Ï? Ä] ô|<ä›u≤“sTT>√s¡T Ä <˚X¯+˝À ‘Ó\¢{Ï <˚e‘· ˝≤{Ï Ç+–©düe÷àsTTì ô|fi≤¢&s˚ T¡ ‘Ó\TkÕ! kı+‘· |æ\˝¢ ≈… î£ ÿyÓ‘ ’ ˚ ˝Àø±ìøÏ y˚T\T ôdj·T´˝Òeì ˇø£ÿ&˚ |æ˝À¢DíÏ ø£ì, d”Hê <˚X+¯ ì+∫ ˇø£ Ä&É|æ\¢ì ‘Ó#·TÃ≈£îì ô|+#·T‘·THêïs¡+≥. Ç+ø£ Ä] dæqï u≤“sTT>√s¡T Çø£ÿ&çø=∫Ãq|ü&É˝≤¢ >∑Tfi¯ó¢øÏ >√|ü⁄sê\øÏ ùd‹øÏ meTTø£˝Ò≈£î+&Ü ø£s¡TÃô|&É‘êH˚ ñ+{≤s¡T.μμ ªªHê≈£î ‘Ó\ø£&ÉT>∑T‘êqT @+, d”Hê<˚X¯+˝ÀH˚ >±ì ~≈£îÿ ˝Òì Ä&É|æ\¢\T eTqø±&É˝Òsê? Ç+ø£, >∑Tfi¯ó¢ø° >√|ü⁄sê\ø° ô|&ç‘˚ n~ eTqdüT\TøÏ y˚T\T ùddæq≥ºe⁄‘ê<ë? @+ dü©+u≤u≤ qTe⁄« ôd|ü⁄Œμμ n+~ n]®. ns¡®eTà ˝≤õ≈£îÿì ÄX¯Ãs¡´b˛sTT $+≥Tqï dü©+ ªªã˝Ò>± #Óù|Œe‘êÔμμ nHêï&ÉT. ªªne⁄q e÷j·÷´, ˙ø√{Ï #Ó|Œü Hê, ≈£î˝≤˝Ò{Ï eT‘ê˝Ò{Ï>±ì me&ÉT ˝À≈£îe>± ñ+fÒ ÄDÏí yÓTT‘·TÔ ‘ê~ ˝Àø£+. #·<äTe⁄≈£îì ‘Ó*$‘˚≥\T dü+bÕ~+#·T≈£îqï øÏ+~ ≈£î˝≤˝Àfi¯ó¢ Äfi¯¢ ‘·\øÏ $T+∫ b˛‘êπsyÓ÷qì MTø±e+<äeTàøÏ u≤<ä ø±uÀ\T. ˙ ø=&ÉT≈£î #·<äTe⁄ø√≈£î+&Ü ñ+fÒ ˙≈£î˝≤>± eTs√ ≈£L˝À&ÉT #·eø£>± Äfi¯ø¢ Ï <=]øÏ ñ+&˚y√&ÉT ø£<ë!μμ nHêï&ÉT. ªªdüπs, e÷y√fi¯ó¢ Hêø√dü+ m<äTs¡T#·÷kÕÔ ñ+{≤s¡T, H˚ì+ø£ ãj·T\T<˚s¡‘êqT, nHêï\T ‹q+&çμμ dü©+ ˝Ò∫ ôd’øÏ\T rdüT ≈£îHêï&ÉT. Hê\T>∑&ÉT>∑T˝…fi‚¢ø£ >∑Ts¡TÔø=∫Ãq≥Tº yÓqøÏÿ #ÓsTT´ }|ü⁄‘·÷-ªª|ü≥Tº<ä\T+fÒ ø±\e>∑≥Tº >∑T&çôd˝À ñ+&˚y√&ÉT ≈£L&Ü ø£˝ø… sº£ ö‘ê&ÉT. eT+∫ ≈£îÁfÒ »]–+<äì e÷ø±e+<äeTàøÏ, Ä$&É>±] u≤u≤sTTøÏ #Ó|ü e÷j·÷´μμ nq]#˚&ÉT dü©+ qe⁄«‘·÷. eT<Ûë´Vü‰ï+ m+&ÉøÏ #Ó≥¢MT<ä ùd<ärs¡T‘·Tqï Hê\T¬>’<äT ø±≈£î\T ns¡Tdü÷Ô >±*˝ÀøÏ ˝Ò#êsTT. >∑Ts¡Te⁄\T ãTÁs¡ >√≈£îÿ+≥÷ dü©+ yÓ[¢q yÓ’ù| #·÷düTÔ Hêï&ÉT. dü©+ ôd’øÏ\T <ä÷s¡+>± ø£ìŒdüTÔqï }]yÓ’|ü⁄ <ä÷düT≈£î b˛‘√+~. Äø±X¯+˝À dü÷s¡T´&ÉT C≤«»«\´e÷q+>± Á|üø±•düTÔ Hêï&ÉT. ªªÇ+ø£ sê, y=Dí+ ‹+<ä÷>±ìμμ nì >∑T&çôd˝À+∫ πøπødæ+~ ns¡®eTà.

leT‹ ¬ø es¡\øÏåà 120 ô|’>± ø£<∏ä\T, #ê˝≤ ø£$‘·\T, πs&çjÓ÷ Hê{Ïø£\T, yê´kÕ\T, 4 qe\\T s¡∫+#ês¡T. Jesê>∑+, eT{Ϻ ã+>±s¡+, n‘·&ÉT H˚qT ø£<∏ëdü+|ü⁄{≤\T, ÄyÓT ø£$‘êdü+|ü⁄{Ï yÓ\Te]+#ês¡T. ø£<∏ä\≈£î #êk˛ dü÷Œ]Ô |ü⁄s¡kÕÿs¡+, bı{Ϻ ÁosêeTT\T ‘Ó\T>∑T j·T÷ìe]Ù{° |ü⁄s¡kÕÿs¡+, s¡+»ì, s¡+>∑e*¢, |ü⁄*ø£+{Ï, ÄsY.mdt. ø£èwüeí T÷]Ô nyês¡T\¶ T, $eT˝≤ XÊ+‹ |ü⁄s¡kÕÿs¡+, düVü≤è<äj·T kÕVæ≤r, Vü≤düHé bòÕ‹e÷, nbÕŒCÀdüT´\-$wüßíuÛ§≥¢ |ü⁄s¡kÕÿs¡+, Ä{≤, ‘êHê |ü⁄s¡kÕÿsê\T n+<äT≈£îHêïs¡T.


16

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

dü‘·´+ eT+<äbÕ{Ï


yêVæ≤ì

ñeT Hê ù|s¡T ñeT. e÷~ eTT+<äT $»j·Tyê&É. ‘·sê«‘· ôV’≤Á<ëu≤<é. 1972 ˝À ô|[fl #˚düT≈£îì, 1974˝À lyê]‘√ bÕ≥T nyÓT]ø± e∫à |ò”ìø˘‡, Ä]CÀHê˝À dæús¡|ü&çb˛j·÷+. e÷≈£î Ç<ä›s¡T |æ\¢\T. ˇø£ nu≤“sTT, ˇø£ ne÷àsTT. Ç<ä›s¡÷ #·<äTe⁄\T |üP]Ô #˚düT≈£îì ñ<√´>±\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nu≤“sTT q÷´j·÷sYÿ˝Àq÷, ne÷àsTT bòÕ¢]&Ü˝Àq÷ eT+∫ ñ<√´>±˝À¢H˚ e⁄Hêïs¡T. lyês¡T düTπswt #·~$+B, yÓTT<ä{À¢ ñ<√´>∑+ #˚dæ+B ¬ø$Tø£˝Ÿ Ç+»˙s¡T>±H˚ ‘·sê«‘· ]j·T˝Ÿ mùdº{À¢ _õHÓdt #˚düTÔ Hêïs¡T. eTT+<äT Çfi¯ófl ø=H˚yê]ø° ny˚Tàyê]ø° eT<Ûä´ ÁuÀø£sY>± |üì#˚ùdyês¡T. ‘·sê«‘· Çfi¯fl ø±\˙\T, Ä|òd” t ø±+ô|ø¢ ‡˘ \÷ &Óe\|t #˚j·T≥+˝≤+{Ï$ #˚düTÔHêïs¡T. J$‘·+˝À @ ˇ&ÉT<äT&ÉT≈£î\÷ ˝Ò≈£î+&Ü e⁄Hêï+. ø±ø£b˛‘˚ Hê eTqdüTì u≤~Û+#˚~ ˇø£≥T+~. Hê≈£î yÓTT<ä{Ïì+N uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ e~*ô|{Ϻ $<˚XÊ\˝À e⁄+&çb˛e≥+ Çwüº+ ˝Ò<äT. düs¡<ë>± ø=Hêïfi¯flsTT‘˚ |òüs¡yê˝Ò<äT. düTπswt ≈£L&Ü eTT+<äT n˝≤π> nqT≈£îHêï&ÉT. ¬ø$Tø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥˝À |æôV≤#Y&ç #˚dæ, Ç+&çj·÷øÏ yÓ[fl b˛<ë+ nHêï&ÉT. n~ Hê≈£L q∫Ã+~. n|ü #˚dæ nyÓT]ø±øÏ e#êÃ+. n+<äTø£ì #·<Tä e⁄ |üPs¡sÔ TTHê yÓ+≥H˚ Ç+&çj÷· øÏ yÓfifl¯ ˝Ò<äT. ø£˙dü+ n|ü rs¡Ã{≤ìøÏ ø±e\dæq &ÉãT“\T dü+bÕ ~+#êø£ yÓ&É<ëeTì ñ<√´>∑+˝À #˚sê&ÉT. H˚q÷ U≤∞>± e⁄+&É≥yÓT+<äTø£ì, møö+{Ï+>¥ #·<äTe⁄ ≈£îì dü]ºô|ò’&é |ü_¢ø˘ møö+f…+{Ÿ>± |üì #˚düTÔHêïqT. ‘·sê«‘· |æ\¢\T |ü⁄≥º≥+, yêfi¯fl #·<äTe⁄\÷... Ç˝≤ mH√ï ø±s¡D≤\ e\¢ Çø£ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ ‹]– yÓfi¯fl≥+ ≈£î<äs¡˝Ò<äT. düTπswt ≈£L&Ü ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ ˝…’ôdHé‡ rdüTø√e≥+, ø=Hêïfi¯ófl me] <ä>∑Zs√ |üì #˚dæ, ‘·sê«‘· ‘·q dü«+‘· ø£+ô|˙ ô|≥Tºø√e≥+‘√ _õHÓdt˝À u≤>± _J nsTTb˛j·÷&ÉT. ø±˙ Hê eTqdüT˝Àì ø√]ø£ e÷s¡˝Ò<äT. rs¡˝Ò<äT. n˝≤π> $T–*b˛sTT+~. e÷ ePfiÀfl Ábı<äT›H˚ï $q|ü&˚ |ü≈£åî\ øÏ\øÏ˝≤ sêyê\T, Vü≤]<ëdüT dü+ø°s¡Ôq\÷, eTTK´+>± dü+<ä&ç>± e⁄+&˚ $TÁ‘·ãè+<ä+... e÷ Ç+{Ï |üøÿ£ H˚ e⁄qï eT+∫ ˝…Á’ ãØ, n+<äT˝À #·~$q ø=B› ‘·s¡>∑ì ‘Ó\T>∑T |ü⁄düÔø±\T. Çe˙ï mH√ï @fi¯ófl>± $Tdt ne⁄‘·THêïqT. Ç+&çj·÷øÏ yÓTT<ä{À¢ Ä]úø£ ø±s¡D≤\e\¢ ◊<˚fi¯flø√kÕ] yÓfifl‚ yêfi¯fl+. ‘·sê«‘· n\yê≥T ‘·|Œæ @&˚fifl¯ ø√kÕ] yÓ&TÉ ‘·THêï+. yÓ&ÉT‘·THêï+ ø±<äT, yÓ&ÉT‘·THêïqT. |æ\¢\T Ä|ò”düT |üqT\‘√ ‘·\eTTqø£\e⁄‘·÷ m˝≤>∑÷ sês¡T. nBø±ø£ yêfi¯ófl Çø£ÿ&˚ |ü⁄{Ϻ ô|s¡>∑≥+‘√ n|ü&É|ü&É÷ Ç+&çj·÷øÏ @<√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢

17

&É≥+ ‘·|üŒ, ô|<ä›>± nø£ÿ&çøÏ yÓfi≤fl\H˚ ñ‘ê‡Vü≤eT÷ #·÷|æ+ #·≥+˝Ò<äT. düTπswüO, n‘·ì _õHÓdü÷‡ düπs!

s¡eT Hê ù|s¡T s¡eT. H˚qT |ü⁄{Ϻ+B, ô|]–+B Ç|ü&ÉT e⁄+≥TqïB $XÊK |ü≥ºD+˝ÀH˚. 1980˝À Hê≈£î s¡eTD‘√ $yêVü≤+ nsTT+~. n‘·qT ≈£L&Ü $XÊK˝ÀH˚ |ü⁄{Ϻ ô|]>±&ÉT. Çø£ÿ&˚ Ä+Á<Ûë j·T÷ìe]‡{° ˝À ‘Ó\T>∑T˝À |æôV≤#Y&ç #˚dæ, Ç<˚ j·T÷ìe]‡{°˝À Ábıô|òdüsY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. H˚qT Ä+Á<Ûë yÓT&çø˝£ Ÿ ø±˝ÒJ˝À #·~$, $XÊK ø¬ õôV≤#Y˝À &Üø£ºsY>± |üì#˚düTÔHêïqT. e÷≈£î ˇπø ˇø£ ne÷àsTT. kÕ|òtºy˚sY &çÁ^ #˚dæ, Ç+ø√ kÕ|òtºy˚sY nu≤“sTTì ô|[fl #˚düT≈£î+~. Ç<ä›]ø° eT+∫ neø±X¯+ sêe≥+‘√ u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ñ<√´>±\T #˚düTÔ Hêïs¡T. J$‘·+ kÕ|ò”>±, Vü‰sTT>±H˚ q&ÉTdüTÔqï~. ø±ø£b˛‘˚ Hê eTqdüTì u≤~Û+#˚~ ˇø£≥T+~. ≈£L|üdeúü T+&É÷ø£+˝≤ mH√ï @fi¯flì+N Çø£ÿ&˚ |ü&eç ⁄Hêï+. Ç+&çj·÷˝À nM ÇM @y√ Á|ü<˚XÊ\T #·÷dæHê, Ç+&çj·÷ <ë{Ï ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯fl˝Ò<äT. s¡eTDøÏ $|üØ‘·yÓTÆq <Ó’euÛÑøÏÔ. y˚TeTT mø£ÿ&çøÏ yÓ[flHê <Ó’e<äs¡ÙHê˝Ò. dæe÷¢, πøs¡fi¯, }{°, ø=&Ó’¬øHê˝Ÿ, >√yê˝≤+{Ï Á|ü<˚XÊ\ø£Hêï Äj·TqøÏ ø±o sêy˚TX¯«sê˝Ò m≈£îÿe. |æ\¢ <ä>∑Z]øÏ u…+>∑Tfi¯Ss¡T yÓ[flHê, y˚TeTT #·÷dæ+~ nø£ÿ&Ü >∑Tfi¯Sfl >√|ü⁄sê˝Ò. H˚qT #·<Tä e⁄≈£î+≥Tqï|üŒ{Ïì+N nyÓT]ø± yÓ[fl, nø£ÿ&˚ e⁄+&çb˛yê\ì ø√]ø£. Hê ø±¢ùdà≥T¢ #ê˝≤eT+~ nyÓT]ø±˝ÀH˚ e⁄Hêïs¡T. XÊ+‘·, yêfi≤flj·Tq Ç<äs› ÷¡ &çÁ{≤sTT{À¢ &Üø£sπº .¢ XÊ+‘·øÏ düs¡®Ø˝À eT+∫ ù|s¡T ≈£L&Ü e⁄+~. $T*j·THé &Ü\s¡¢ Ç+{À¢, eT÷&ÉT u…+CŸ ø±s¡¢‘√, #˚‹ì+&Ü &ÉãT“‘√ Vü‰sTT>± e⁄Hêïs¡T. n˝≤π> Hê $T>∑‘ê $TÁ‘·T\T ≈£L&Ü. @$T{Ï Hê »qàøÏ ns¡ú+? $T–*q J$‘·ø±\+ ≈£L&Ü Ç˝≤ ù|\e+>±H˚ >∑&ç∫b˛yê˝≤? ÇHêïfi¯Sfl |üø£ÿH˚ m~–q |æ\¢ e⁄+&É≥+‘√ |òüs¡yê˝Ò<äT, Ç|ü&ÉT nB u…+>∑fi¯Ss¡T yÓfi¯flb˛e≥+‘√ Hê≈£î Ç+{À¢ ˇ+≥] ‘·q+ u≤>± ‘Ó*dæ edüTÔqï~. eTqøÏ e⁄qï~ ˇπø ˇø£ »qà. á »qà˝À ≈£L&Ü #˚j·÷ \qT≈£îqï$ #˚j·Tø£b˛‘˚ m˝≤? #·÷&Ü\qT≈£îqï$ #·÷&Éø£b˛‘˚ m˝≤? @MT n+‘·T |ü≥º≥+ ˝Ò<äT. ôV’≤Á<ëu≤<é˝À lyÓ+ø£fÒX¯«s¡ ø£˝≤´DeT+&É|ü+ ñeT nyÓT]ø±ì+N #Ó˝…¢* ø=&ÉT≈£î ô|[fløÏ e∫Ã+~. ôV≤’ Á<ëu≤<é lyÓ+ø£fXÒ «¯ s¡ ø£˝≤´DeT+&É|+ü ˝À Ä s√E ‘Ó\y¢ ês¡T


18

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

s¡a≤eTTq eT÷&ÉT >∑+≥\øÏ ô|[fl. düTπswt _J>± e⁄+&ç ô|[fløÏ sê˝Ò<äT. ªª|æ\¢\T m˝≤>∑÷ sêeT+≥THêïs¡T. eT] qTe⁄« ˇø£ÿ <ëìy˚ yÓ&É‘êyê ?μ nHêï&ÉT. ª‘·|üŒ≈£î+&ÜqT. ákÕ] Ç+&çj·÷ yÓ[fl @&˚fi¯flsTT+~. m+‘√ e÷]b˛sTT+~≥. nBø±ø£ eTq ‘·sê«‘· ‘·s¡+ yêfi¯fl ô|[flfi¯fløÏ ˇø£ÿ<ëìø° yÓfi¯fl˝Ò<äT. e÷ #Ó˝…¢* ø=&ÉT≈£î ô|[fl. yê&ÉT |ü⁄≥º≥+, ô|s¡>≥ ∑ + @B #·÷&É˝<Ò Tä H˚qT. ø£˙dü+ ô|[fløÏ nsTTHê yÓfi¯flø£b˛‘˚ m˝≤,μ nì |ü+‘·+ |ü{Ϻ Ç+&çj·÷øÏ e∫Ã+~ ñeT. Ç+&çj÷· øÏ e∫Ãq yês¡+s√E˝À¢q÷ ôV’≤Á<ëu≤<é˝À ô|[fl cÕ|æ+>¥ Vü≤&Ü$&É‘√ ÇfÒº >∑&ç∫b˛sTT+~. Äs√CÒ n+<äs¡÷ ø£˝≤´DeT+&ÉbÕìøÏ e#êÃs¡T. sêÁ‹ uÛÀ»Hê\T nj·÷ø£, ô|[fl ‘Ó\¢yês¡Ts¡a÷eTTq ø£qTø£ me«s¡÷ Çø£ ìÁ<äb˛≈£î+&Ü ø£ãTs¡T¢, Ä≥\÷, bÕ≥\‘√ nø£ÿ&˚ ñ‘ê‡Vü≤+>± >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ø±ùd|ü⁄ ‘·q÷ n+<ä]‘√bÕ≥T n+‘ê´ø£å] Ä&ç, |üø£ÿH˚ e⁄qï >√&ÉøÏ nqT≈£îì $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+≥Tqï~. n|ü&˚ nø£ÿ&çøÏ e∫Ã+~ s¡eT, ªñeT>±s¡T mø£ÿ&Éμ n+≥÷. n˝≤ @e÷Á‘·+ |ü]#·jT· + ˝Òì e´øÏÔ e∫Ã, ‘·qì n&ÉT>∑T ‘·T+fÒ eT÷düT≈£îb˛‘·Tqï ø£fi¯ófl m‹Ô, ªH˚H˚ ñeTì... MTs¡T?μ n&ç–+~. ªHê ù|s¡T s¡eT. y˚TeTT yÓC’ ≤>¥˝À e⁄+{≤+. e÷ ne÷àsTT ùdïVæ≤‘·Tsê* ô|[fl nì e#êÃ+. n+fÒ y˚TeTT Ä&Éô|[flyê] ‘·s¡|òü⁄q nqïe÷≥. MTπsyÓ÷ eT>∑ô|[flyês¡T...μ n+~ qe⁄«‘·÷. ªe÷≥\ dü+<äs¡“¤+˝À mes√ MT ù|s¡T #ÓbÕŒs¡T. ø±ùd|ü⁄ eP]πø e÷{≤¢&É<ëeTì...μ n+~ s¡eT. ªªs¡+&ç ≈£Ls√Ã+&ç. b˛˙ nø£ÿ&É U≤∞>± e⁄+~. n≥T yÓ&É<ë+. ø=+#Ó+ ìX¯Ùã›+>± e⁄+≥T+~,μμ n+≥÷ ˝Ò∫+~ ñeT. ªª$TeTà*ï &çÁdüºuŸ #˚düTÔHêïHê?μμ n&ç–+~ s¡eT. ªª@MT˝Ò<äT. ‘Ó\¢yês¡÷¢ #˚ùd<˚MT ˝Ò<äT ø£qTø£ eT<Ûä´ eT<Ûä´˝À ≈£îqT≈£î rdüTÔHêïqT... n+‘˚.μμ ªªMTs¡T nyÓT]ø±˝À e⁄+{≤s¡T≥ ø£<ë. Hê≈£î MT dü\Vü‰ ø±yê*. n+<äTπø #·qTe⁄ rdüT≈£î+≥THêïqT. @MT nqTø√s¡T ø£<ä÷,μμ n+~ s¡eT. ñeT qe⁄«‘·÷ n+~ ªª@MT nqTø√qT. Hê≈£L ø±\πøå|ü+ ø±yê* ø£<ë. n&É>∑+&ç. Hê≈£î ‘Ó*dæ+~ #ÓãT‘êqTμμ n+~. s¡eT ‘·q eTqdüT‡˝À e÷≥ ãj·T≥ô|{Ϻ+~. ‘·q ø√]ø£\T, n$ m˝≤ rs¡≈£î+&Ü ‘·qøÏ ndü+‘·è|æÔì ø£*–düTÔ HêïjÓ÷ #Ó|æŒ+~.

ªªs¡eTD #ê˝≤ eT+∫yê&ÉT. ø±˙ n‘·ì uÛ≤yê\T Hê uÛ≤yê\øÏ |üP]Ô>± $s¡T<äΔ+. H˚qT $<˚XÊ\øÏ yÓ[fl nø£ÿ&˚ ø=Hêïfi¯ófl e⁄+&Ü\ì m+‘· nqT≈£î+≥THêïH√, n‘·qT Çø£ÿ&˚ e⁄+&ç kÕ«eTT\÷, u≤u≤\‘√ dü e Tj· T + >∑ & ç ù |<ë› eTqT ≈£î+{≤&ÉT.μμ ñeT q$« ªªÇ+&çj·÷˝À ˝Òì~ nø£ÿ&É @eTT+<äì?μμ n+~. rsê nHêïø£ ñeTøÏ nì|æ+∫+~ s¡eT eT] MTπs nø£ÿ&˚+ e⁄+<äì yÓfi≤fls√, H˚q÷ <ëì ø√düy˚Tμ n+fÒ...? s¡eT ˇø£ÿ ø£åD+ @MT e÷{≤¢&É˝Ò<äT. HÓeTà~>± n+~. ªªÇHêïfi¯Sfl Hê ø√]ø£\˙ï #·+|ü⁄≈£îì, e÷ ne÷àsTTì ô|+#·≥+ ˝Àq÷, e÷yê]ì #·÷düTø√e≥+˝Àq÷ ø±\+ >∑&çù|XÊqT. ñ<√´>∑+ #˚d÷ü Ô _J>± e⁄Hêï, >∑÷{À¢ ô|{Ïqº B|ü+˝≤, Hê eTqdüT ˝Àì ø√]ø£ n˝≤ $TDT≈£î$TDT≈£î eT+≥÷H˚ e⁄+~. á eT<Û´ä H˚ e÷ ne÷àsT÷ n\T¢&É÷ yêfi¯fl ø£+ô|˙ ‘·s¡|òü⁄q nyÓT]ø± yÓfi≤fls¡T. ø£˙dü+ eT÷&˚fi¯ófl e⁄+&Ü*≥. nø£ÿ&çøÏ yÓ[flq eTq yêfi¯fl+<äs¡÷ #˚düTÔqï |üH˚ yêfi¯Sfl #˚kÕÔs¡T. Á^Héø±sY¶ dü+bÕ ~+#·T≈£îì nø£ÿ&˚ e⁄+&çb˛‘ês¡T. e÷≈£î e⁄qï ˇπø ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T nyÓT]ø±˝À e⁄+fÒ, H˚qT <ëìï e~*e⁄+&É>∑\Hê? ø±˙ á ej·TdüT˝À nø£ÿ&çøÏ yÓ[fl, H˚qT &Üø£ºsY |üØø£å\øÏ #·~$ nø£ÿ&É ì\<=≈£îÿø√e≥+ n+‘· düT\uÛ+Ñ ø±<äT. @y√ ∫qï ∫qï |üqT\T #˚j·÷*‡ edüTÔ+<˚yÓ÷! e÷ Äj·Tq Hê‘√ ekÕÔ&Éì ≈£L&Ü nqTø√qT...μμ n+~. ªªs¡e÷! nyÓT]ø± uÛ÷Ñ ‘·\dü«s¡yZ T˚ MT ø±<äT. Ä Jeq düs[¡ |üP]Ô>± y˚s¡T. Ä y˚>±ìø° Vü≤&Ü$&çø° Áôdºdtø° ‘·≥Tºø√e&É+ düT\uÛ+Ñ ø±<äT. Ç+&çj÷· ˝À ≈£L&Ü &ÉãT“+fÒ nyÓT]ø±˝À ø£Hêï ≈£L&Ü düTK+>± Áã‘·øe£ #·TÃ! nyÓT]ø± yÓ[fl Çø£ÿ&É »]π>$ mH√ï #·÷&É˝Òø£b˛‘·THêï+. ñ<ëVü≤s¡DøÏ e÷ neTà, Hêqï b˛sTT q|ü&ÉT H˚qT yêfi¯fl <ä>∑Zs¡˝Òø£b˛e≥y˚T ø±ø£, <äVü≤HêìøÏ ≈£L&Ü sê˝Òø£b˛j·÷qT. eTTô|’ @fi¯fl ô|’>± y˚TeTT nyÓT]ø±˝À e⁄+&ç, Ç+&çj·÷˝À »]–q mH√ï ø±e\dæq yêfi¯fl ô|[flfi¯flø°, eT+∫ø°, #Ó&ÉTø° <˚ìø° ˝Ò≈£î+&Üb˛j·÷+. e÷ Ç<ä›s¡T |æ\¢\÷ |üP]Ô>± nyÓT]ø£Hé J$‘ê\øÏ n\yê≥T |ü&bç ˛j·÷s¡T. yêfi¯fløÏ Ç+&çj÷· MT<ë, e÷ #·T{≤º\ MT<ë m˝≤+{Ï nqTã+<Ûeä T÷ ˝Ò<Tä . Ç<ä]› ø° eTTô|’ @fi¯ófl <ë{ÏHê, Ç<äs› ÷¡ ô|[fl e÷≥ m‘·sÔ T¡ . e÷ düV‰ü j·T+ nKÿπs¢<äHêïs¡T. yêfi¯Sfl mø£ÿ&Ü Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥Tº ˝Ò<äT. yêfi¯flø£Hêï ∫qï~ Hê #Ó˝…¢* ≈£L‘·Ts¡TøÏ Ç|ü&ÉT ô|[fl »s¡T>∑T ‘·Tqï~. nqedüs¡+>± nyÓT]ø± yÓfi≤fly˚TyÓ÷ nì|ædüTÔ+~ n|ü&É|ü&É÷. Ç+&çj·÷øÏ ‹]– e#˚Ãdæ, H˚qT b˛>=≥Tº≈£îqï <ä+‘ê eT∞fl yÓqøÏÿ ‘Ó#·TÃø√yê\˙ e⁄+≥T+~. n+<äTπø Ç+&çj·÷˝À ôd{Ï˝Ÿ nsTTb˛<ëeTqT≈£î+≥THêïqT,μμ n+~ ñ eT. ÄyÓT e÷≥˝À¢ u≤<Ûä ‘Ó\Tdü÷ÔH˚ e⁄+~. s¡eT e÷{≤¢&É˝Ò<äT. @<√ Ä˝À∫düTÔqï~.


yêVæ≤ì s¡eT eTÚq+>± e⁄+fÒ, ñeT n+~ ªª$TeTà*ï ìs¡T‘ê‡Vü≤|üs¡#·≥+ Hê ñ<˚›X¯´+ ø±<äT. ˙ ÄqTuÛÑyê\T #ÓãT‘·THêïq+‘˚. Çø£ÿ&É ≈£L&Ü MTs¡T @ Á{Ïy˚+Á&É+˝Àq÷, nkÕ‡+˝ÀH√ e⁄+fÒ sêø£b˛ø£\T ø£wüºy˚T ø£<ë... mø£ÿ&É e⁄+&˚ düeTdü´\T nø£ÿ&É e⁄+{≤sTT... MT≈£î @~ ÇwüºeTsTT‘˚ n~ #˚j·T≥y˚T...μμ á˝À|ü\ nø£ÿ&çøÏ n+<äs÷¡ sêe≥+ ‘√, yêfi¯fl dü+uÛ≤wüD Ä–b˛sTT+~. s¡eT ñeT #˚sTT |ü≥Tº≈£îì, ªª<∏ë+ø˘‡μμ nì eTè<äTe⁄>± ˇ‹Ô yÓ[flb˛sTT+~. ÁbòÕ+ø˘|òüsYº msTTsYb˛sYº Ç+&ç j · ÷ ì+N e∫Ãq ô|Ì ¢ { Ÿ ~–, nyÓT]ø± yÓfi‚fl ô|Ì¢{ŸøÏ Ç+ø± eT÷&ÉT >∑+≥\T e´e~Û e⁄+&É≥+‘√, |üø£ÿH˚ e⁄qï kÕºsY ãø˘‡ ø±|ò” cÕ|ü⁄˝À ≈£Ls¡TÃì ø±|ò” Á‘ê>∑T‘·Tqï~ ñeT. ÁbòÕ+ø˘|òüsYº msTTsYb˛sYº #ê˝≤ _J>± e⁄+~. ˇø£ÿ nyÓT]ø± ì+#˚ <ë<ë|ü⁄ ns¡&É»qT $e÷Hê\T ekÕÔsTT, Á|ü‹ s√p. HÓeTà~>± ø±|ò” Á‘ê>∑T‘·÷ e#˚Ãb˛j˚T yê]ì #·÷dü÷Ô ≈£Ls¡TÃqï~ ñeT. ‘·q uÛÑT»+ MT<ä #˚sTT |ü&É≥+‘√, yÓqøÏÿ ‹]–+~ ñ eT. s¡eT qe⁄«‘·÷ |ü\ø£]+|ü⁄>± ªªu≤>∑T Hêïsê ? qqTï >∑Ts¡TÔ |ü{≤ºsê?μμ nì n&ç–+~. ñeT qe⁄«‘·÷ n+~. ªªyê{Ÿ m düsY Áô|’sTTCŸ! >∑Ts¡T|Ô ≥ ü øº £ b˛e≥y˚T+. H˚qT n+‘· ‘=+<äs>¡ ± eT]∫b˛qT. s¬ +&ÉT eT÷&˚fifl¯ sTT+<˚y÷Ó ø£<÷ä . ôV’≤Á<ëu≤<é˝À ô|[fl˝À ø£*XÊ+. MT ù|s¡T s¡eT. ne⁄Hê?μμ n+~. ªªne⁄qT u≤>±H˚ >∑Ts¡TÔHêïH˚μμ n+~ s¡eT. ªªm˝≤ e⁄Hêïs¡T? mø£ÿ&É ì+N edüTÔHêïs¡T?μμ n&ç–+~ ñeT. ªª&É˝≤¢dtì+&û. e÷ ne÷àsTT <ä>∑Zs¡ì+N edüTÔHêïqT. MTs¡T?μμ ªªH˚qT Ç+&çj·÷ì+N edüTÔHêïqT. nsTT‘˚ MTs¡T nqT ≈£îqï≥Tº>±H˚ nyÓT]ø±˝À ôd{Ï˝Ÿ nsTTb˛j·÷sê?μμ ñeT n&ç–+~. ªªñ+&É+&ç. H˚q÷ ø±|ò” rdüT≈£îekÕÔqT, Hê ô|Ì¢{ŸøÏ Ç+ø± f…eÆ TT+~μμ nì yÓ[fl ø±|ò” ‘Ó#T· Ã≈£îì, m<äTs¡T>± ≈£Ls¡TÃ+~ s¡eT. ªªÇ+<ëø£ MTs¡T n&ç>±&˚... nyÓT]ø±˝À e⁄+≥THêïsê nì. ˝Ò<äT. Ç~ H˚qT nyÓT]ø± sêe≥+ ¬s+&√kÕ]. yÓTT<ä{ÏkÕ] m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>±, ø=+‘·es¡≈£î nyÓT]ø±˝À ôd{Ï˝Ÿ nsTT‘˚ m˝≤ e⁄+≥T+<√ #·÷<ë›eTH˚ e÷ ne÷àsT÷ n\T¢&É÷ s¡eTàq

19

>±H˚ e#˚ÃXÊqT. e÷ Äj·Tq e÷eT÷˝Ò. kÕ«eTT\yê]‘√ >∑&ùç | düeTj·T+˝À Hê‘√ dü>∑yÓTÆHê >∑&É|ü&ÉT. n+<äTπø H˚qT ˇø£ÿ‹ÔH˚ e#êÃqT. yÓTT<ä{Ï |ü~s√E\÷ u≤>±H˚ e⁄+~. mes√ ˇø£fi¯ófl XË\e⁄ rdüTø=ì Hê‘√ e⁄+&É≥+, yêsê+‘ê˝À¢ #·T≥Tº|üø£ÿ\ }fi¯ófl #·÷|æ+#·≥+. ‘·sê«‘· Ç<äs› ÷¡ Ábı<äTH› ï˚ ñ<√´>±\øÏ yÓ[fl, sêÁ‹ @&ÉT >∑+≥\øÏ ø±˙ e#˚Ãyês¡T ø±<äT. n*dæb˛sTT e#˚à yês¡T. yêsê+‘ê\T #ê˝≤es¡≈L£ Ç+{Ï |üqT\÷, Ç<ä]› ˝À mes√ ˇø£s¡T ªø±˝Ÿμ˝À e⁄+&É≥+. H˚qT ˇ+≥]>± ãj·T{ÏøÏ yÓ&É<ë eT+fÒ, nø£ÿ&É ø±s¡T Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡ ˝Ò<äT. nBø±ø£ ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü #ê˝≤ ‘·≈£îÿe n+<äTø£ì ø±fi¯ófl ø£fÒºdæq≥º sTT+~. nyÓT]ø£Hé {°M e⁄Hêï Hê¬ø+<äTø√ n+‘· Çwüº+ ˝Òø£b˛ sTT+~. yÓTT<ä{Ïì+N dæìe÷\T, {°M #·÷ùd n\yê≥T ˝Ò<äT. mes√ >∑T»sêr ≈£î≥T+ã+ ‘·|üŒ Mfi¯fløÏ ‘Ó*dæq yêfi¯ófl ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe. yêfi¯Sfl ø=‘·Ô>± ô|[fl #˚düT≈£îqï yêfi‚fl. yêfi¯fl J$‘·+ yêfi¯fl~. e÷ nbÕsYºyÓT+{ŸøÏ <ä>∑Zs¡˝À cÕ|æ+>∑÷ ˝Ò<äT. <ëì‘√ |æ#ÓËÔb˛sTT+~. nø£ÿ&˚ ø=+eT+~ &Üø£ºs¡¢˙ ø£*XÊqT. ø=+‘· eT+~ eTqyêfi¯ófl |üØø£å\T bÕdüsTTHê ¬sdæ&Ó˙‡ sêø£ qs¡T‡\T >±q÷, f…ø°ïwæj·THé‡>±q÷ |üì#˚düTÔHêïs¡T. ø=‘·Ô>± e#˚Ãyêfi¯fløÏ sêÁ‹ wæwtº\T ÇdüTÔHêïs¡T≥. nìï ø£cÕº\T |ü&ç, H˚qø£ÿ&É #˚ùd<˚ eTT+~? nBø±ø£ s¡eTD nyÓT]ø±øÏ sêqì >∑{Ϻ>± #Óù|ŒXÊ&ÉT. Äs¡T HÓ\\ MkÕ Ç∫ÃHê, Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ Ç+&çj÷· øÏ e#˚ÃXÊqTμμ #Ó|üŒ≥+ Ä|æ+~ s¡eT. ñeT @MT e÷{≤¢&É˝Ò<äT. ÄyÓT #Óù|Œ~ ÁX¯<äΔ>± $+≥÷, ø±|ò” Á‘ê>∑T‘·Tqï~. eT∞fl #Ó|üŒ≥+ ø=qkÕ–+∫+~ s¡eT. ªªÇ+&çj·÷ yÓfi¯fl>±H˚ Ä dü+<ä&û, $TÁ‘·T\÷, ã+<ÛäT e⁄\÷, ñ<√´>∑+... J$‘·+ Vü‰sTT>± e⁄+~. n\T¢&øç Ï dæ+>∑|Pü sY


20

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

˝À eT÷&ÉTHÓ\\T |üì e⁄+<äì yÓ&TÉ ‘·÷ qqTï e÷ ne÷àsTTøÏ ‘√&ÉT>± e⁄+&É{≤ìøÏ s¡eTàHêïs¡T. n+<äTπø eT∞fl e#êÃqT. ne÷àsTT Ä|ò”düTøÏ yÓ&ç‘˚, eT∞fl Hê≈£î ˇ+≥]‘·q+. m+‘√ dü+<ä&ç˝Àì+N Çø£ÿ&çøÏ e#êÃø£, C…’˝À¢ ô|{Ϻq≥¢sTT+~. |æ#ÓÃ‹Ô q≥¢sTT+~... nB ø±<äT |æ∫à eTT~] bÕø£q |ü&ɶ≥ºsTT+~... n\T¢&TÉ dæ+>∑|Pü sYì+N sê>±H˚, H˚qT |üsT¡ >¬ ‘·T≈Ô î£ +≥÷ yÓC’ ≤>¥øÏ yÓ&ÉT‘·THêïqTμμ n+~ ô|<ä›>± qe⁄«‘·÷. ñeT ≈£L&Ü q∫Ã+~. ªªeT÷&˚fi¯fl ø£<∏äì #·ø£#·ø± #Óù|Œ XÊs¡T. J$‘·+˝À eTqøÏ @~ düããT nqT≈£î+fÒ n<˚ #˚jT· ≥+... n+<äT≈£î $TeTà*ï n_Ûq+~düTÔHêïqTμμ n+~. s¡eT n&ç–+~ ªÇ+‘·ø° MT dü+>∑‹ #Ó|üŒ˝Ò<äT. nyÓT]ø± ì+N _#êD≤ m‘˚ÔXÊsê... Ç+&çj·÷˝À e⁄+≥THêïsê...μμ ñeT q$«+~. ªªMT ø£<∏ä˝≤>±H˚ Hê≈£L ˇø£ ø£<∏ä e⁄+~. $H˚ z|æø£ e⁄+fÒ #ÓãT‘êqTμμ n+~. ªª#Ó|üŒ+&ç. Ç<ä›]ø° Ç+ø± f…ÆeTT+~ ø£<ëμμ n+~, m<äTs¡T>± e⁄qï >∑&çj·÷s¡+˝À f…Æ+ #·÷dü÷Ô. ªÇ|üŒ{Ï Ç+&çj·÷ H˚qT |ü⁄{Ϻq, ô|]–q, #·÷dæq, Çwüº |ü&çq Ç+&çj·÷ ø±<äT. eTTK´+>± eTq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ. H˚qqT ≈£îqï Vü≤]<ëdüT\÷, bÂsêDÏø£ Hê≥ø±\÷, #·ø£ÿ{Ï kÕVæ≤‘·´ dü+^‘·|sü y¡ TÓ qÆ ‘Ó\T>∑T dæìe÷\÷... ˇø£ÿ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ nyÓT]ø±˝À ø£q|ü&˚ ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹, Hê≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝ÀH˚ ø£q|ü&É˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑TøÏ ÁbÕNq uÛ≤wü Vü≤À<ë ø±yê\H˚ >=&Ée #˚kÕÔs¡T ø±˙, |æ\¢\øÏ e÷Á‘·+ ‘Ó\T>∑T H˚s¡Œs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&Éìe«s¡T. ôV’≤Á<ëu≤<é˝À s√&ÉT¢ MT<äøÏ yÓ&ç‘˚ ˇø£fÒ <äTeTTà. Ä <äTeTTàøÏ m\Ø®\T ø£fi¯fl˝À¢ ˙fi¯ófl, ‘·TeTTà\T. dæìe÷˝À¢H˚ ø±ø£, düe÷»+˝À ≈£L&Ü ejÓTT˝…Hé‡, Væ≤+dü, <Ís¡®q´+, sö&ûsTT»+, ≈£î\<˚«cÕ\÷, sê»ø°j·T ≈£î‘·+Á‘ê\÷, \+#ê\÷ $|üØ‘·+>± ô|]–b˛j·÷sTT. H˚qT Ç+&çj÷· ˝À e⁄+&ç b˛<ëeTqTø√e{≤ìøÏ yÓ[flq eT÷&ÉT ø±s¡D≤˝À¢ n<=ø£{Ï M–b˛sTT+~. ¬s+&Ée~ ∫qïHê{Ï $TÁ‘·T\T, <ä>∑Zs¡ ã+<ÛäTe⁄\T n+<äs¡÷ me] |üqT˝À¢ yêfi¯ófl, me] dü+kÕsê\‘√ yêfi¯ófl eTTì–b˛j·÷s¡T. ø£*ùdB ‘·≈£îÿy˚. H˚qT Çø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T\˙, eTqTwüß´\˙ $eT]Ù+#·≥+ ˝Ò<äT. »s¡T>∑T‘·Tqï$ #ÓãT

‘·THêïqT. n~ ø±\+‘√ bÕ≥T e∫Ãq e÷s¡TŒ nsTTe⁄+&Ée#·TÃ. Ç+&çj·÷ MT<ä Hê uÛ≤yê\T eTTô|ò’ @fi¯flÁøÏ‘·+ m˝≤ e⁄HêïjÓ÷ n˝≤π> e⁄+&ç, Hê eTqdüT Ä e÷s¡TŒì #·÷&É{≤ìøÏ ìsêø£]düTqÔ ï <˚yÓ÷! @~ @yÓTÆHê Hê≈£î ø=+‘· ìs¡T‘ê‡Vü≤y˚T m<äTs¡sTT+~. Çø£ eT÷&Ée ø±s¡D #ÓãT‘êqT. &ÉãT“ e⁄qïyêfi¯flø°, ˝Òìyêfi¯flø° eT<Ûä´ e⁄qï n+‘·sê\T u≤>± m≈£îÿesTTq≥T¢ nì|ædüTÔqï~. m+‘√ eT+~ |æ\¢\øÏ #·<äTe⁄\T, ;<äyêfi¯fløÏ yÓ’<ä´ düVü‰j·T+ nedüs¡yÓTÆq+‘·>± ˝Ò<äT. <˚yê\j·÷ìøÏ Ç#˚à &ÉãT“˝À |ü<√ e+‘·T dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ <ë«sêH√, eTTU≤eTTF>±H√ M]øÏ n+~+#·≥+ eTqTwü´ »qà m‹Ôq+<äT≈£î n~ eTq u≤<Ûä´‘· nì|æ+∫+~. n+<äTøπ H˚qT Ç+&çj÷· ˝À Äs¡T HÓ\\T, nyÓT]ø± ˝À Äs¡T HÓ\\T >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïqT. nyÓT]ø±˝À Äs¡T HÓ\\÷ Äj·Tq <ä>sZ∑ ê, |æ\\¢ <ä>sZ∑ ê >∑&TÉ |ü⁄‘êqT Ç+&çj÷· øÏ yÓfifl¯ uÀj˚T eTT+<äT mes¡T <Ûäq düVü‰j·T+ #˚ùdÔ yêfi¯fl <ä>∑Zs¡, e÷ |æ\¢\‘√ düV‰ü , #·+<ë\T edü÷\T #˚kÕÔqT. |ü˝≥ ¢… ÷fi¯fl˝À¢q÷, |ü≥D º ≤˝À¢q÷ e⁄qï ø=ìï dü«#·Ã+<Ûä dü+dü\ú øÏ $sêfi≤\T>± ÇkÕÔqT. n+‘˚ø±<äT nø£ÿ&É H˚q÷ |üì #˚kÕÔqT. $ø£˝≤+>∑T\øÏ, s√&ÉT¶ MT<ä n&ÉT≈£îÿ ‹H˚ |æ\¢\øÏ #·<äTe⁄ #Óù|Œ bÕsƒêXÊ\\÷, yÓ’<ä´ kÂø£sê´\T Ç#˚à ÄdüT|üÁ‘·T\÷ Ç˝≤ @+ #˚j·T>∑*–‘˚ yê{Ï˝À¢ |üì #˚kÕÔqT. $T>∑‘êyê]øÏ düŒ+<äqì∫Ã, yê]˙ rdüT≈£îyÓ&É‘êqT. n+<äs¡+ ø£*ùd |üì #˚kÕÔ+. |üP] >∑T&çôd\T ø£≥≥ º +˝À düV‰ü j·T+ #˚kÕÔ+. Ç˝≤ #˚j·÷\+fÒ mH√ï e⁄HêïsTT...μμ n+~ ñeT. s¡eT n+~ ªªne⁄qT. eTq+ eTqTwüß´*ï eTqTwüß´\T>± #·÷&É&É+ nedüs¡+. e÷qeùdy˚ e÷<Ûäeùde ø£<ä÷!μμ nì. ñeT qe⁄«‘·÷ n+~, ªªMT≈£î ì»+ #Óù|ŒkÕÔqT. B+{À¢ Hê kÕ«s¡ΔeT÷ e⁄+~.μμ ªªkÕ«s¡úe÷... @$T≥~?μμ n&ç–+~ s¡eT, ø£qTu§eTà\T eTT&ç∫. ªªÇ+<ëø£ #ÓbÕŒH˚, Ç+&çj·÷øÏ yÓfi¯fl{≤ìøÏ Hê≈£î eT÷&ÉT ø±s¡D≤\ì. Ä eT÷&É÷ Hê≈£î á øês¡´Áø£e÷\T #˚j·T≥+˝À Äq+<ëìïdüTHÔ êïsTT. |æ\\¢ øÏ #·øÿ£ {Ï ‘Ó\T>∑T, ‘Ó\T>∑T dü+düÿèr H˚]ŒdüTHÔ êï+. á ∫qï ∫qï ;<ä|\æ ˝¢ Ò Hê≈£î $TÁ‘·T\÷, ã+<ÛTä e⁄\÷. yêfi¯fl‘√bÕ≥T Hê≈£L ‘·è|æÔ>± e⁄+~. Hê≈£î n+‘·ø£Hêï Ç+ø± @+ ø±yê*?μμ n+~ ñeT.

l dü‘·´+ eT+<äbÕ{Ï, Á{Ïy˚+Á&É+˝À |ü<˚fi¯ófl $Áø£yéT kÕsêuÛ≤sTT ùdŒdt ôd+≥sY˝À Ç+»˙sY>± ñ<√´>∑+ #˚d,æ Ä ‘·sê«‘· nyÓT]ø± yÓ[fl f…ø‡£ dt sêÁwü+º ˝Àì ÄdæHº ˝é À eTTô|’Œ¤ @fi¯ófl>± ñ+≥THêïs¡T. 1968 qT+∫ s¡#·Hê yê´dü+>∑+ #˚düTÔqï M] s¡#·q\T ÄHê{Ï j·TTe, Ä+Á<ÛäCÀ´‹, Ä+Á<Ûä|üÁ‹ø£, Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ\ qT+∫ H˚{Ï kÕ«‹, Ç+&çj·÷ ≥T&˚\˝ÀH˚ ø±ø£, nyÓT]ø± |üÁ‹ø£˝…’q düT»qs¡+»ì, ‘êHê |üÁ‹ø£, ‘Ó\T>∑THê&ç, øöeTT~ yÓTT<ä˝…’q |üÁ‹ø£˝À¢q÷ 350 øÏ ô|’>± Á|ü#·T]‘·eTj·÷´sTT.


yêVæ≤ì

yês¡D≤• Hê>∑\øÏÎ

21


22

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

n

eTàqT ø£qï ny˚Tà>± neTàe÷à! HêqïqT e÷øÏ∫Ã+B Hêqïe÷à ! ãT&ç ãT&ç n&ÉT>∑T\ u≤\´+˝À ‘ê‘·j·T´ uÛÑTC≤q mø°ÿ düyê] #˚dæ+<Óes¡j·÷´? Á|ü‹ y˚d$ü ˝Àq÷ ∫\ø£˝≤¢>± á bÕ≥ì bÕ&ÉT‘·÷ ‹]π> dü+p, eT+p ákÕ] sêe&É+ ˝Ò<äì MTHê bò˛Hé #˚dæ+~. ªeT+E |ü<√ ‘·s¡>∑‹˝Àø=∫Ã+~. <ëìπøy√ ôdŒwü˝Ÿ ø±¢düT\T HêïsTT. e÷≈£î sêe&ÜìøÏ ≈£î<äs&¡ +É ˝Ò<Tä HêHêï. ákÕ] y˚d$ü ôd\e⁄˝À¢ MTπs s¡+&ç,μ nì MTHê n&É>±ZH˚ edü+‘· Á|üj÷· D≤ìøÏ dæ<äΔyÓTÆb˛sTT+~. }s¡>±j·T\÷, bÕ\ø√yê\÷, »+‹ø£\÷ dü«j·T+>± ‘·j÷· s¡T#˚d,æ uÛTÑ »+ ˝≤π>düTHÔ êï, ø±\T dü\T|ü⁄ ô|&ÉT‘·THêï ô|’øÏ #Ó|‘ æ ˚ Çe˙ï #ÓjT· ´ìe«qì, ˇø£ÿe÷≥ ≈£L&Ü e÷{≤¢&≈É î£ +&Ü ‘·j·÷s¡T#˚dæqe˙ï dü+#·T˝À¢ dü]›+~. uÛTÑ C≤ìøÏ eT+<äT sêdü÷Ô ø√|üŒ&ç‘,˚ ªªH˚H+˚ #˚XÊqT? dü>+∑ |üì MTπs #˚XÊs¡T>±,μμ n+≥÷ ‘·|æŒ+#·T≈£î+~. Áf…ÌHÓøÏÿq <ä>∑Z s¡Tï+∫ m|ü&Ó|ü&ÉT yêfi¯flì #·÷kÕÔHê nì ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&çb˛ sTT+~. ì»+ #Ó|üŒ<ä÷› Hê≈£L n˝≤π> nì|æ+∫+~. y˚T+ MTHê Ç+{ÏøÏ yÓ[fl Hê\Tπ>fi¯ófl nsTT+~. n\T¢&ÉT yêdüT, MTHêøÏ Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ˝À s¬ +&˚fió¯ fl d”ìj·TsY. n‘·qT &çÁ^ |üP¬sÌÔ m+_j˚T´ #˚dü÷Ô MTHêøÏ Á|üb˛CŸ #˚XÊ&ÉT. #·<äTe⁄ |üPs¡Ôe⁄‘·÷H˚ e∫Ãq eT+∫ dü+ã+<ÛäeT˙, ˇπø düu…®ø˘º ø£qTø£ ˇø£]ø=ø£sT¡ düV≤ü ø£]dü÷Ô Ç\÷¢, ñ<√´>±\÷ #·øÿ£ ~<äT≈› î£ +{≤s¡˙ nqT≈£îHêï+. Ç<ä›]ø° ø±+|üdt ôd˝…ø£åHé˝À ñ<√´>±˝§#êÃsTT. ¬s+&˚fi¯fl ñ<√´>∑+ ‘·sê«‘· eT+E\ |ü⁄{Ϻ+~. eT∞fl ¬s+&˚fi¯flπø dü+»jYT |ü⁄{≤º&ÉT. dü+E |üdæyê&ç>± ñqï|ü⁄&ÉT Ç<ä›s¡T |üdæ yêfi¯fl˙ #·÷düTø√˝Òø£ ñ<√´>∑+ e~˝Òdæ Ç\÷¢, |æ\\¢ dü+s¡øD å£ ˝À eTTì–b˛sTT+~ MTHê. ‘·sê«‘· Hê\T>∑sTT<˚fi¯fløÏ yêdüT ≈£L&Ü ñ<√´>∑+ e~˝Òdæ _õHÓdt yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. u≤>± dæús¡|ü&ܶ&ÉT. #ê˝≤ ø±\+>± MTHê n&ÉT>∑T‘·÷H˚ ñHêï, ôd\e⁄ \|ü&ÉT yêfi‚fl edü÷+Ô &É&+É ‘√ yê[fl+{ÏøÏ y˚T+ yÓ[fl+~ ‘·≈î£ ÿy˚! ÇHêïfi¯fløÏ yê[fl+{Ï Á|üj·÷D+ ≈£î~]+~. Ä y˚fi¯ X¯ìyês¡+. ôd\e⁄\÷ ô|’>± yêsê+‘·+ ø±e&É+‘√ y˚T+ yÓfi‚fldü]øÏ |æ\¢*<ä›s¡÷ ùdïVæ≤‘·T\ Çfi¯fløÏ yÓfi≤fls¡T. e÷ uÛÀ»Hê\T nj·÷´ø£ Ç<äs› +¡ ø±ùd|ü⁄ |ü&TÉ ≈£îì ˝Ò#d˚ ]ü øÏ kÕj·T+ Á‘·eTsTT´+~. |æ\¢*+{Ïø=∫à {°M #·÷düTÔHêïs¡T. MTHê @<√ |üì MT<ä e÷¬sÿ{ŸøÏ yÓ[fl+~. Ç<äs› +¡ |æ\*¢ ï <ä>sZ∑ ø¡ Ï rdüT≈£îì eTT<äT#› <˚ ë›eTì yÓfi≤fl+. @<√ dæìe÷ ñ‘·ÿ+sƒ¡>± #·÷düTÔqï yê[fl<ä›s¡÷, ªªVü‰jYT ‘ê‘ê! Vü‰jYT neTàe÷à!μμ nì |ü\ø£]+#˚dæ eT∞fl dæìe÷˝À eTTì– b˛j·÷s¡T. {°bÕjYT MT<äTqï ù||üsY˝À ôV≤&é ˝…’Hé‡ #·÷dü÷Ô dæìe÷y…’b˛ #·÷|ü⁄ |ü&˚XÊ.

ne÷àsTT yÓ+≥|ü&˚ nu≤“sTT, nu≤“sTTì ndüV≤æ ´+#·T ≈£îH˚ ne÷àsTT. Ç<äs› ÷¡ Çs¡ej˚T´fi¯fl ˝À|ü⁄yêfi‚fl. Ä |æ\¢ ‘·q+fÒ Çwü|º &ü ≥ É + ˝Ò<ìä ‘Ó*dæHê @ e÷Á‘·+ yÓqøÏÿ ‘·>øZ∑ £ b˛>± ª<ëìï |ü&d˚ æ #·÷|ækÕÔH=πsjYTμ n+≥÷ #ê˝…+CŸ #˚d,æ e<ä\≈£î+&Ü n\¢] #˚ùd nu≤“sTT. yÓ+≥ ‘êq ‘·+<äHêHê n+≥÷ |ü~eT+~ ùdïVæ≤‘·T\ >∑T+|ü⁄ ! ne÷àsTTøÏ $T˙ düÿs¡÷,º ø°y¢ C˚ Ÿ ø£ì|æ+#˚ {° wüs÷¡ º <äTdüTÔ ˝…‘ ’ ˚ nu≤“sTT X¯Øs¡eT+‘ê ø£esY #˚d÷ü Ô bÕ+≥÷, {° wüs÷¡ º <ëì MT<ä >∑fi¯fl ø√≥÷. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT d”q¢˝À V”≤s√ <äTs¡TdüT>± V”≤s√sTTHé #ÓsTT´ yÓT* ‹|üŒ&É+, yÓTTs¡≥T>± ø±\T n&ÉT¶ô|{Ϻ |ü&˚j·T&É+... dü>∑+ùd|ü⁄ ns¡ú+ |üs¡ú+ ˝Òì #Ó\>±{≤\T q&ç#êø£ Äy˚X¯+˝À V”≤s√, V”≤s√sTTìï |ü~eT+~˝Àq÷ ã\e+‘·+>± #ÓsTT´ |ü{Ϻ ˝≤– eTT<äT› ô|≥Tº≈£î+{≤&ÉT. n|üŒ{Ï<ëø± n‘·qï düVæ≤´+#·T≈£îqï Ä |æ\¢ Ä ø£åD+˝À dæ>∑TZ\ yÓTT>∑ZsTTb˛‘·T+~. ∫s¡Tqe⁄«\ <=+‘·s¡¢˝À dæ>∑TZ‘√ ø£+~b˛sTTq V”≤s√sTTHé yÓTTVü‰ìï m&ÉeT qT+∫ ≈£î&ç y…|’ ⁄ü øÏ ns¡&»É qTkÕs¡T¢ ‹|æŒ eT+#·T ø=+&É˝À¢ &É÷´jÓT{Ÿ ø√dü+ rdüT≈£îb˛j·÷&ÉT <äs¡Ù≈£î&ÉT. edü+‘· ø±|ò” #˚dæ ‘Ó∫à ˝…’≥T y˚dæ+~. ªªneTàe÷à! |”C¢ !Ÿ ˝…{ ’ §<äT.› ˝…{ ’ Ÿ ˝Òøb£ ˛‘˚H˚ dæìe÷ mô|≈ò î£ º u≤e⁄+≥T+~,μμ n+≥÷ Ç<ä›s¡÷ ã‹e÷˝≤s¡T. n˝≤ ã‹ e÷\T‘·÷ ñqï|ü&ÉT ≈£L&Ü yêfi¯fl <äèwæº {°M Åd”ÿqT <ë{Ï b˛efÒ¢<äT! yêfi¯flπø<Ó’Hê #ÓbÕŒ\Hêï n~ düeTj·T+ ø±<äì H˚H˚ ˝Ò∫ u≤\ÿ˙ ˝Àø=#êÃ. Hê yÓqπø edü+‘·. q÷´dt ù||üs˝Y À yÓTsTTHé ù||üsY H˚qT ‹s¡>π düT+Ô fÒ edü+‘· dæ{° m&çwüHé n+<äT≈£î+~. ªª@+ yês¡Ô˝À... ˇø£ÿ{° bÕõ{ÏyY>± ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT #·<äTe⁄<ëeT+fÒ,μμ nHêï. ªªbÕõ{ÏyY>± ˝Òø£b˛‘˚ e÷HÓ... á dæ{° m&çwüHé #·<äTe⁄ ‘·T+fÒ n+‘ê HÓ>∑{ÏyY>±H˚ ‘√k˛Ô+~. $#ês¡+... ø±<äT <äT'K+ ø£\T>∑T‘√+~,μμ n+~ edü+‘·. @$T≥qï≥Tº #·÷XÊ ‘·q y…’|ü⁄. ªªeT∞fl Ç+ø√ ø±˝ÒJ ne÷àsTT MT<ä @dæ&é <ë&ç! eTq+ eTqTwüß\ eT<Ûä´ ìedædüTÔHêïe÷? ˝Òø£ eTè>±\ eT<Ûë´ nì ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑T‘√+~.μμ Hê eTqdüT˝À Ç+<ëø£{Ï dæìe÷ ø£~*+~. ne⁄qT eT]... ‘·*¢<ä+Á&ÉT*<ä›s¡÷ ñ<√´>±\øÏ b˛‘·÷ |æ\¢*ï ø√∫+>¥ ôd+≥s¡¢ø°, dü÷ÿ\÷, ø±˝ÒJ\ø° e~˝ÒdüTÔ+fÒ Ç+{Ï yê‘ê es¡D+˝À>±ì, $<ë´\j·÷˝À¢ >±ì e÷qe‘·«|ü⁄ $\Te\T H˚]Œ+#˚ Á|üj·T‘·ï+>±ì, neø±X¯+>±ì @~? e´øÏÔ‘·« ˝ÀbÕ\T n+‘·ø£+‘·≈£L m≈£îÿee⁄‘·T+fÒ Ä ˝ÀbÕ\øÏ dæìe÷\÷, Ä


yêVæ≤ì dü ì ïy˚ X Ê*ï |ü < ˚ | ü < ˚ q{Ï º + {À¢ #·÷|æ+#˚ {°M\÷ n–ïøÏ Ä»´+ b˛dæ q≥Tº #˚düTÔHêïsTT. n+<ä s ¡ u ≤“sTT\ø° >∑ s Y ¢ Áô|ò+&é ñ+&ç rsê*. ˝Òø£b˛‘˚ ne e÷q+! ‘·ìwüº|ü&ɶ ne÷àsTT ‘·q ìwüº|ü&Éø£b˛sTTHê yÓ+≥|ü&ç ã\ e+‘·+ #˚ùdÔ ‘·\ e+#·T≈£îì dæ>∑TZ |ü&ÉT‘·÷ ‘·q kı+‘·eTe⁄‘·T+~! ‘·q+fÒ Áù|eT ˝Ò<äH˚ ne÷àsTT e÷≥ U≤‘·s¡T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT! eTè>±ìï eT∫Ãø£ #˚ d ü T ≈£îqïfÒº m<äTs¡T ‹]–q Ä&É|æ\¢ì ≈£L&Ü eT∫Ãø£ #˚düTø√e#·Ãì ñ<√“ ~ÛdüTÔHêïsTT Çyê[º dæìe÷\T! dü ¬ s ’ q e´øÏ Ô ‘ · « + ˝Ò ì ≈£îÁsêfi¯ófl ‘·eTì ‘êeTT V”≤s√\T>± uÛ≤$+#·T≈£î+≥÷ ø√]q Ä&É|\æ ¢ ‹s¡dÿü ]ùdÔ n~ ≈£L&Ü Ä≥˝À uÛ≤>∑+>±H˚ uÛ≤$düTHÔ êïs¡T . Á|ü‹|òüT≥q m<äT¬s’q|ü⁄&ÉT <ëìï m+‘· e÷Á‘·+ }Væ≤+#·q≥Tº ìsêÈ+‘·b˛‘·THêïs¡T! ø£d‘ æ √, Á|ürø±πs#·Ã‘ ¤ √ s¡–*b˛sTT ‘·qqT ‹s¡dÿü ]+∫q e´øÏøÔ Ï ‘·q e÷Hêq ‘êqT ã‹πø Vü≤øπ ÿ ˝Ò<qä ï≥Tº Á|üe]ÔdTü HÔ êïs¡T! ªªeTq eT+E ˝≤+{Ï {°HC˚ Ÿ ne÷àsTT*ï #·÷dæq|ü⁄&É˝≤¢ u…+>∑>± ñ+≥T+<ä+&û... dü÷ÿ˝À¢ ñqïHêïfi¯Sfl z s¡ø£+. á |æ\¢ πs|ü⁄ ø±˝ÒJ˝À #˚]‘˚ kÕj·T+Á‘·+ Ç\T¢ #˚πs<ëø± u…+π>... Çø£ÿ&É #·÷&É+&ç... q>∑s¡ •yês¡˝¢ À yê#Ye÷Hé ≈£L‘·Ts¡T nsTT<˚fifl¯ <ëì MT<ä n‘ê´#ês¡+≥! nø£ÿ&˚ ø±–‘ê˝Òs¡T≈£îH˚ Çs¡ej˚T´fi¯fl ≈£îÁsêfi¯ófl #˚dæq |òüTÀs¡+. Ä |üdæ~ #êe⁄ ã‘·T≈£î\ eT<Ûä´ e⁄+~≥!μμ ªª˙ eTqesê*øÏ ø£˙dü+ Ç+{À¢ ùd|òº” e⁄+~. Ä yê#Ye÷Hé ≈£L‘·T] e÷fÒ$T{Ï edü+‘ê?μμ nHêïqT Ç˝≤+{Ï |òüTÀsê\øÏ eT÷\ ø±s¡D≤ìï nH˚«wædü÷Ô. Ç+‘·˝À MTHê düs¡T≈£î\T yÓ÷düT≈£î+≥÷ Ç\T¢ #˚]+~. ‘·©¢ ≈£L‘·Ts¡÷ e+{Ï+{Ï |üì˝À ø£ãTs¡¢˝À |ü&ç‘˚ H˚qT eT∞fl |æ\¢\ <ä>∑Zs¡ #˚sêqT. |æ˝≤¢ |æ˝≤¢&÷É Ç<äs› ÷¡ Çwü|º &ü ܶø£ |æ\¢ ‘·+Á&ç $\Hé s¡÷|ü+ ˝À e#êÃ&ÉT ø±uÀ\T. m‘·T\Ô ÷, ô|’ m‘·T\Ô ÷, <ë&ÉT\÷, m<äTs¡T <ë&ÉT\÷ kÕ>∑T‘·THêïsTT. düqï>± ]e≥˝≤ ì+&Ü nsTT<ä &ÉT>∑T\ mì$T<ä+>∑Tfi≤\T ≈£L&Ü ˝Òì V”≤s√>±s¡T $\Hé ‘ê\÷≈£î >∑÷+&Ü\+<äØï eT{Ϻø£]|ædüTÔHêï&ÉT. ø£‘·TÔ\÷, ø=&Éefi¯Sfl, ø£Ás¡\÷, ôd’øÏ˝Ÿ #Ó’q÷¢... ø£fi¯ófl #Ó~πs˝≤ s¡ø£Ô bÕ‘·+!

23

eT>∑‘·q+ n+fÒ eTT+<ä÷ yÓqø± Ä˝À∫+#·ì Äy˚X¯+! Åd”Ô‘·«+ n+fÒ X¯Øsêìï M˝…’q+‘· Á|ü<ä]Ùdü÷Ô q∫Ãq yê&çì Ábıy√ø˘ #˚j·T&É+. #·÷ùd |æ\\¢ <äèwæøº Ï Áù|e÷, Äø£sD ¸¡ ≤, s=e÷q÷‡, ôd≈£L‡ n˙ï |üsê´j·T|ü<ë˝Ò! Ç+‘·ø° yêfi¯fl˝À @ \ø£åD≤\T ˇø£]H=ø£s¡T Çwüº|ü&˚˝≤ #˚XÊjÓ÷ ‘Ó*j·TC…ù|Œ Á|üj·T‘·ïy˚T ˝Ò<äT! Á|ü‹ j·TTer, j·TTe≈£î&É÷ ‘êeTT ø√s¡T≈£îqï $<Û+ä >± Äø£]+¸ #·ã&Ü\+fÒ @y√ ø=ìï dü<Tä D Z ≤\T ø£*– ñ+&Ü\ì s¡#s· TT‘· ìπs•› ùdÔ, Ä dæìe÷ì j·TTe‘·s¡+ yÓT#·Ã<˚yÓ÷. m+‘· |üìøÏe÷*q yêfiËÌflHê düπs Ä V”≤s√ V”≤s√sTTq¢‘√ ◊&Ó+{Ïô|ò’ #˚düTø√>∑*π>˝≤ ñ+fÒH˚ n~ Væ≤≥ºe⁄‘·T+<˚yÓ÷! Ç˝≤+{Ï dæìe÷ #·÷dæ yÓ[flq ≈£îÁsêfi¯ófl #Ó‘Ô· ø±–‘ê˝ÒsT¡ ≈£îH˚ yêfi¯ófl ø±e#·TÃ, ∫Hêï ∫‘·ø± |üqT\T #˚düT≈£îH˚yêfi¯ófl ø±e#·TÃ, ø±˝ÒJ\øÏ #·<äTe⁄ ù|s¡T‘√ e∫à n\¢] ∫\¢]>± ‹]π> yêfi¯ófl ø±e#·TÃ, r]¬ø≈£îÿy…’ |üì˝Òì sö&û\T ø±e#·TÃ... MfiËfle¬sH’ ê Ç+<ëø£ ù||üs√¢ #·~$q $<Ûä+>± ne÷qMj·T+>± Á|üe]Ô+#· &ÜìøÏ m+‘√ ø=+‘· neø±X¯+ ñ+~! Ç˝≤+{Ï dæìe÷\÷, ø£<\ä∏ ÷ mìï e∫ÃHê dü+|òTü +˝À Ç+‘· e÷Á‘·yÓTÆHê uÛÑÁ<ä‘· ñ+<ä+fÒ <ëìø±ÿs¡D+ dü>∑≥T eTìwæ˝À eTìwæ‘·q+ Ç+ø± $T–* e⁄+&ÉãfÒº! ø£<∏ä m≈£îÿe kÕ>∑≈£î+&Ü nsTT<äT ìeTTcÕ\ø=ø£ Á|üø£≥q.


24

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

düãT“, ù|dü÷º, Áãdü÷¸ , *|tdæº≈£Lÿ, cÕ+|üP, dü÷ÿ≥sY, @d”, n+&ÉsY >±¬sà+{Ÿ‡... Ç˝≤ edüTÔy˚<Ó’Hê Á|üø£≥q ˝À¢ ‘=+uÛ…’ XÊ‘·+ j·TTer j·TTe≈£î\ eT<Û´ä Äø£sD ¸¡ ˙, j·TTe‘·T\ XÊØs¡ø£ kÂ+<äsê´˙ï, eTè>∑ yê+#Û·˙ Ä<Ûës¡+>± #˚düT≈£îì s¡÷bı+~+∫ qy˚. Ç$ ø±ø£b˛‘˚ _ôdÿ≥÷¢, #ê¬ø≥ ¢ ÷¢, ◊Åd”ÿeTT\÷, |”C≤®\÷, >√<ÛäT+ |æ+&û, e+≥q÷HÓ Ç˝≤ ‹H˚ |ü<ës¡úy˚T<Ó’Hê }ãø±j·÷ ìøÏ <ä>sZ∑ ˝¡ À ñqï |æ\\¢ ÷, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\÷, m<äTs¡T>± H√s¡÷]+#˚ ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T! {° wüs÷¡ ,º #Ó&¶û y˚dTü ≈£îqï qe j·Te«ì ª|ò{ æ μŸ >± ñ+&Ü\+fÒ ªwüß>∑sY Á|òμ” yê&ÉeTì dæbÕò s¡T‡ #˚k˛Ô+~. wüß>∑sY ˝…{ ’ ,Ÿ ÄsTT˝Ÿ ˝…’{Ÿ n+≥÷ yêfi¯¢ ‘·j·÷Øì ø=+fÒ #ê\T Äs√>∑´+ Vü‰MT nqï≥Tº qeTàã\T≈£î‘·T+fÒ #Óe⁄˝À¢ |ü⁄e⁄«\T ô|≥Tº≈£îì $H˚yêfi¯Sfl ø£ì|æd÷ü HÔ ˚ ñHêïs¡T! Ä≈£î|ü#÷ ì n+<äyTÓ qÆ |ü]düsê˝À¢ #Ó≥¢ ì+&ÉT>± |üfi¯ófl... n+‘·˝ÀH˚ n$ y˚|òüs¡T¢>± e÷]b˛‘·T HêïsTT. bÕ¢dæºø˘ πs|üsY rdæ n+<äyÓTÆq ne÷àsTT yê{Ïì ø£fi≤fl s¡TŒ‘·÷ ‹+{À+~! Hê≈£î qy=«∫Ã+~. #Ó≥¢øÏ ø±dæq ì»yÓTÆq |üfi¯flì @ |æ\¢˝…’Hê ‹+≥THêïsê? |æ\¢*<ä›Øï zs¡ø£+≥ #·÷XÊ. n|ü&˚ dü+p yêfi¯flø£ÿ y…’|ü⁄ ‹]–, ªªnø±ÿ! neTà ÁbÕ$Tdt¶ |”C≤ ≥T &˚!μμ nHêï&ÉT. ªj˚T´μ n+≥÷ Ç<ä›s¡÷ ˝Ò∫ e+{Ï+{Ï˝ÀøÏ |üs¡T¬>‘êÔs¡T. ªªne÷à! j·T÷ ÁbÕ$Tdt¶ |”C≤... &√+{Ÿ ≈£îø˘ |òüsY nCŸ,μμ n+≥÷ n]#ês¡T. MTHê @<√ #Ó|üŒuÀsTT+~>±ì HêHê >=&Éyê #˚dæ, ns¡Δ >∑+≥ùd|ü⁄ {≤|æ+>¥ >∑T]+∫ ‘·s¡®q uÛÑs¡®q |ü&ܶø£ ∫e]øÏ |”C≤ Äs¡¶sY #˚düT≈£îHêïs¡T. sêÁ‹ uÛÀ»HêìøÏ #ê˝≤ùd|ü⁄ yêdüT ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dæ, bò˛Hé˝À n‘·qT Ä\dü´eTe⁄‘·T+<ä˙, eTeTà*ï ‹H˚j·TeT˙ #Ó|üŒ&É+‘√ e÷ uÛÀ»Hê\T eTT–+#ê+. |ü<äe⁄‘·T+fÒ yêdüT e#êÃ&ÉT. eTeTà*ï |ü\ø£]+∫, ªªÇ+ø± ˝Ò#˚ ñHêïsê e÷eTj·÷´! |ü&ÉTø√yê*‡+~... bı<äT›H˚ï e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚ yêfi¯fl+ ø£<ë,μμ nHêï&ÉT. H√{À¢ eø£ÿbı&ç ñHêï n‘·ì }|æ] ˝À+∫ Ä\ÿVü‰˝Ÿ yêdüq. á s√E y˚TyÓTTdüTÔHêï eTì ‘Ó\TdüT. nsTTHê Ä>∑˝Òø£b˛j·÷&Éqï e÷≥! n‘·qT n|ü&É|ü&ÉT ‘ê>∑T‘ê&Éì ‘Ó\TdüT. Ç˝≤+{Ï n\yê≥T¢ sêqT sêqT rÁeeTÚ‘êj˚T >±ì kÕ<Ûës¡D+>± yÓTs¡T >∑ee⁄. eTqdüT ∫e⁄≈£îÿeT+~. MTHê y…|’ ⁄ü #·÷XÊqT. @ uÛ≤eeT÷ ø£q|ü&Éìe«ì bÕ¢dæºø˘ qe⁄« n‹øÏ+#·T≈£îqï≥Tº ‘√∫+~. |æ\¢\|üŒ{Ïπø |ü&ÉT≈£îHêïs¡T. n‘·ì n\yê≥T e÷s¡<äì ‘Ó*XÊø£ MTHê #˚dqæ n\yê≥~. ‘·+Á&ç e#˚Ãdü]øÏ |æ\\¢ T ìÁ<ä˝À ñ+{≤s¡T. ø=+‘· qj·T+. ø±˙ mHêïfi¯ófl Ç˝≤ kÕ>∑T‘·T+~? uÛ≤s¡yÓTÆq eTqdüT‘√ |ü&ÉT≈£îHêï+.

z sêÁ‹ y˚fi¯ yÓTfi¯≈£îy=∫Ã+~.@<√ <äTs¡Z+<Ûä+.ø±ùd|ü⁄ ns¡ú+ ø±˝Ò<äT mø£ÿ&ÉTHêïH√... øÏ{Ïø°˝À+∫ ˝À|ü\øÏ |ü&ÉT‘·Tqï q>∑s|¡ ⁄ü yÓ\T>∑T˝À¢ >∑~˝À edüTeÔ ⁄\T ø£ì|æ+#êø£ ‘˚sT¡ ≈£îì yÓT*¢>± ˝Ò#êqT. e+≥ >±dt yêdüHê nì nqTe÷q+ e∫Ã+~. e+{Ï+ {À¢øÏ yÓ[fl düºyY <ä>∑Zs¡ ì\T#·Tì yêdüq |”˝≤Ã. ñVüQ >±dt yêdüq ø±<äT. ‘·\T|ü⁄ ‘Ó]∫ u≤\ÿ˙˝À ¬ø[fl ì\T#·THêï. mø£ÿ&ç qT+#√ e#˚Ã Ä yêdüq n+‘·ø£+‘·≈£î m≈£îÿy…’ Äj·÷dü+ edüTÔ qï≥ºì|æ+∫+~. q>∑s¡+˝À ø±\TcÕ´\øÏ $dæ– }] ãj·T≥ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+≥T+<äì Çø£ÿ&É bòÕ¢{Ÿ ø=Hêï&ÉT yêdüT. Çø£ÿ&É |ü]ÁX¯eT\ e´sêΔ\ <äTsê«düq! ‘·+Á&û |æ\¢\÷ s√p uÀ˝…&ÉT <ä÷sê\T Á|üj·÷DÏ+#ê*, n<˚ ø£\Twæ‘· yê‘êes¡D+˝À! ‘·\T|ü⁄ eT÷dæ ˝À|ü\≈£î edüTÔ+fÒ MTHê >∑~ ì+∫ ndüŒwüº+>± e÷≥\T $ì|æ+#êsTT. |ü<ä&ÉT>∑T˝Òdæ e÷ >∑~ #˚s¡T ≈£îH˚˝Àù| n$ Áù|eT|ü≈îå£ \ ø£\s¡yê\T ø±e˙, b˛¬>q’ ndü+‘·è|ü⁄\Ô ‘ê\÷≈£î ø£\esê\÷, n\»&ÉT\÷ nì ns¡úyÓTÆb˛sTT+~. m|üŒ{Ïø√ ìÁ<ä |ü{Ϻ+~. Ä~yês¡+ ‘Ó˝≤¢]+~. Ç<äs› +¡ ø±\ø£è‘ê´\T rs¡TÃ≈£îì Vü‰˝À¢øÏ e#˚Ãdü]øÏ MTHê ø±|ò” ø£*|æ ‘Ó∫Ã, ªªsêÁ‹ ìÁ<ä u≤>± |ü{Ϻ+<ë HêHêï?μμ nq&ç –+~. ªª|üsê«˝Ò<äe÷à! @<√ yêdüqøÏ yÓT\≈£îy=∫Ã+~. eT∞fl |ü&ÉT≈£î+fÒ ìÁ<ä |ü{Ϻ+~˝Ò,μμ nHêï. ªªÇ+&ÉÅdæj º T· ˝Ÿ m|ò⁄ü j ¢ TÓ +{Ÿ‡ sêÁ‘·Tfi¯ófl e~˝ÒkÕÔsT¡ HêHêï! Ä yêdüqøÏ yÓTfi¯ó≈£îy=#˚ÃdüTÔ+~. eT<Ûä´ sêÁ‹ >±dt yêdüH˚yÓ÷ nì e+{Ï+{À¢øÏ |üs¡T¬>‹Ô #Óø˘ #˚dü÷Ô e⁄+{≤,μμ n+≥÷ |æ\¢*ï ˝Ò|ü&ÜìøÏ yÓ[fl+~. ìÁ<ä˝Ò$T‘√ uÛ≤s¡+>± ñqï Ä ø£fi¯ófl sêÁ‹ $qï Ä ø=~›bÕ{Ï dü+uÛ≤wüDì eT∞fl >∑Ts¡TÔ#˚kÕsTT. ªªn˝≤ yêøÏ+>¥ ¬øfi§flkÕÔ ‘·©¢... ≈£Ls¡˝ÒeHêï ‘˚yê˝≤?μμ nHêï ø±|ò” nj·÷ø£. ªª˝Ò<Tä HêHêï, ìqï ‘Ó#êÃqT,μμ nì, ªªeTq ø±+ô|¢≈î£ ‡˝ÀH˚ yêøÏ+>¥ Á{≤ø˘ ñ+~. õyYT ≈£L&Ü ñ+~. ãj·T{ÏøÏ yÓfifl¯ ø£ÿsπ <¢ Tä ,μμ n+~. edü+‘· ≈£L&Ü edüTÔ+<˚yÓ÷ nì #·÷XÊqT. qe⁄«‘·÷, ªªMTs¡T yÓ[fls¡+&ç,μμ n+~. Ç~ e÷¬ø|ü&É÷ e⁄+&˚ >=&Éy˚. M\sTTq|ü&É˝≤¢ ‘·|æŒ+#·Tø√yê\ì #·÷düTÔ+~ ‘·qT. ªªdüπs πs|ü{Ï qT+N e<äT›e⁄>±ì,μμ n+≥÷ eTÚq Vü‰dü+ ‘√ ªπs|ü⁄ Ç˝≤ }s¡Tø√qT,μ nqï ôV≤#·Ã]ø£ì∫à øÏ+<äøÏ ~>±qT. ∫qï ∫qï ˝≤q÷¢, |üP\‘√≥\÷ <ë≥T‘·÷ yêøÏ+>¥ Á{≤ø˘˝À ˇø£ ns¡>∑+≥ q&ç∫, ø±+ô|¢≈£î‡ ˝À|ü˝Ò ñqï õyYT,


yêVæ≤ì

25

dü÷|üsY e÷¬sÿ{Ÿ y…’|ü⁄ q&ç#ê. n<ë›\ >√&É\ ˝À+∫ s¡ø£s¡ø±\ ns¡ &É»qT eT+~ qqTï <ë<ë|ü⁄ ‘√düT≈£î+≥÷ ˝À|ü*øÏ yÓfi≤fls¡T. yê´j·÷eT |ü]ø£sê\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. |ü<ìΔÓ $T<˚fifl¯ yêfi¯fl qT+∫ nÁ|üj·T‘·ï+>± yÓqøÏÿ ‘·÷* düs¡T›≈£îHêïqT. ˝À|ü*¬øfi¯óÔqï q&ç ej·TdüT yêfi¯fl es¡≈î£ #ê˝≤eT+<˚ ñHêïs¡T ˝À|ü\. #ÓeT≥\T ne÷àsTT\ bı{Ϻ ˝≤>∑÷\T, ˝ÀHÓø˘ wüs¡Tº\ MT<ä <äèwæº ô|{Ϻq ø£≈£îÿ‘·÷ yê´j·÷eT+ #˚düTÔHêïs¡T. Á‘Ó&é $T˝Ÿ MT<ä |üs¡T¬>‘˚Ô π>{Ÿ ø°|üsY, ôV≤\ŒsY... Ç<ä›] ø£fi¯fl˝Àq÷ n<√˝≤+{Ï qe⁄«. yÓT*¢>± Ç+{Ï<ë] |ü{≤ºqT. ne÷àsTT©ï, |ü<˚dæ øÏ˝À\ ãs¡Te⁄*ï #˚‘·T˝ÀÔ m‹Ô ~+|ü⁄‘·÷ *|ò⁄ü º <ä>sZ∑ ¡ nsTT<ës¡T>∑Ts¡T |üìyêfi¯ófl, Ç<äs› u¡ ≤“sTT\÷, uÛÑT»ã\+ ô|+#·T ‘·Tqï ≈£îÁsêfi¯fl˙ |ü]øÏdüTÔ+fÒ Á|ü‹s√p ˇø£ Áø£eT•ø£D å ‘√ #˚ùdHÔ ˚ n+‘· #·øÿ£ ì X¯Øsêø£è‹ edüT+Ô <äì|æ+∫+~. Ç<ä›s¡T ne÷àsTT\÷ yÓsTT{Ÿ #˚dü÷Ô ø£ì|æ+#ês¡T. |üHÓï+&ÉT eT+~øÏ #√≥Tqï Ä *|òü⁄º˝À |ü~eT+~ ì\T#·THêï+. u≤>± Ç˝≤+{Ï<˚ eTH√ yê´j·÷eTXÊ\ ≈£L&Ü ñ+fÒ u≤e⁄DTí! ! dæ«+>¥ &√sY ‘Ós¡T#·T≈£îì ˝À|ü*¬øfi≤fl. @d” >±* #·\¢>± <ä>sZ∑ >¡ ± ì\T#√e\dæ e∫Ãq |ü]dæ‹ú . ne÷àsTT\ nHê#êÃ~‘· ‘·–*+~. Bs¡È #·‘T· s¡ÁkÕø±s¡|⁄ü >∑~˝À õyYT møÏ«|tyTÓ +{ŸøÏ n_Û X¯Øs¡ uÛ≤>±*ï zs¡ø£+≥ #·÷dü÷Ô ì\TÃHêïs¡T |üìyêfi¯ófl! ‘√{Ï eT>∑ |æ\¢\ø£\yêf…Æq+‘·>± á |üìyêfi¯fløÏ ne÷àsTT\ì n˝≤ eTTK+>± ¬s+&ÉT eT÷\˝≤ ¬s+&ÉT ô|<ä› m˝Ÿ d”&û {°M\THêïsTT. #·÷&É&É+ n\yê≥T+&É<äT>±. s¬ +&ç{˝Ï Àq÷ Væ≤+B &ÜqT‡ bÕ≥\T es¡d>ü ± edüTHÔ êïsTT. n˙ï ªªø£+Á{° Áã÷{Ÿ‡... y…’ &É÷ <˚ n˝Ö X¯ è +>±s¡ ^‘ê˝Ò . eTT+<ä T ø° yÓ q ø° ÿ ~ es¡ÿsY‡ ≥T j·T÷CŸ ~dt *|òtº,μμ n+{À+~ }>∑T‘·÷, |ü~eT+~ eT>∑yêfi¯fl #˚‘·T z sêÁ‹ y˚fi¯ ˇø£ ne÷àsTT. √ < *ï+N ‘·|Œæ +#·T≈£î+≥÷, ø£qTï ^≥T‘·÷ .@ ~ Ã+ =∫ y î £ ≈ ¯ ªª~ n<äsY eHé áCŸ n+&ÉsY ]ô|’sY yÓTfi T ä < Ò ±˝ HêsTTø£ ‹s¡T>∑T‘·÷ e⁄+fÒ, ªqqTï ø ¡Z+<Ûä+.ø±ùd|ü⁄ ns¡ú+ ∫ j·÷sY,μμ n+~ ¬s+&√ ne÷àsTT. eTqdüT˝À ô|≥Tºø√, ˙ e+{Ïπø #·T≥Tºø√, <äTs e÷ bò˛¢sY˝À *|òtº Ä>∑>±H˚ neTàj·T´ √... øÏ{Ïø°˝À+ H êï H T É & ÿ £ ø m Hê <Ûë{Ïπø ‘·≥Tºø√μ n+≥÷ <ë<ë|ü⁄ ⁄ ü | ¡ î+≥÷ ãj·T≥|ü&ܶqT. ˝À|ü\øÏ |ü&ÉT‘·Tqï q>Ôe∑s⁄\T nqT≈£ eT÷\T>∑ T ‘· T qï≥Tº > ± V” ≤ s√ bÕ&É T f… e Æ TT #·÷ùdÔ ‘=$Tà~. Ç+{À¢ø=#˚Ãdü]øÏ yÓ\T>∑T˝À¢ >∑~˝À edüT ÓT*¢>± eTT+<äT Vü‰˝À¢ yêdü÷, |æ\*¢ <äs› ÷¡ ≈£Ls¡TÃì ‘·THêï&ÉT. $qï yÓ+≥H˚ ∫qï |æ\¢*ï ≈£L&Ü ø£ì|æ+#êø£ ‘˚s¡T≈£îì yüHê nì {°M #·÷düTÔHêïs¡T. Äø£≥Tº≈£îH˚ ˝≤+{Ï Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ;{Ÿ ! ˝Ò#êqT. e+≥>±´dt yêd yêdüT #˚‹˝À q÷´dt ù||üsY. ù||üsY V”≤s√ ø£fifl¯ ì+&Ü ˝≤\dü. V”≤s√sTTHé nqTe÷q+ e∫Ã+~. ∑Zs¡ #·<Tä e⁄‘·Tqï yêdüT <äèwæº {°M MT<ä n+‘· ä> ø£fi¯flì+&Ü ø£$«+|ü⁄! e+{Ï+{À¢øÏ yÓ[fl düºyY <ñVüQ >± ˝Ò<äT>±ì |æ\¢*<ä›s¡÷ ø£fi¯fl|üŒ–+∫ eT∞fl &√sY ‘Ós¡T#·T≈£îì ãj·T{ÏøÏ #· ÷ dü T Ô H êïs¡ T . Çø£ ÿ &Ü n+‘˚ . bÕ≥ êdüq |”˝≤Ã. edüTÔ+fÒ H˚{Ï Á|ü|ü+#·+ n+‘ê ø√]ø£\÷, ì\T#·Tì y . T ä ‘·sê«‘· bÕ≥. q&ÉT+ –\¢&É+, ãT>∑Z >±´dt yêdüq ø±< XÊØs¡ø£ nedüsê\÷, ÇcÕºsTTcÕº\÷ M{Ï ø=s¡ø£&É+, #Ó$ ø=s¡ø£&É+... #·TfÒº ‹s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº nì|æ+∫+~. {°M, |æ\¢\‘√ bÕ≥T yêdüT ≈£L&Ü nø£ÿ&˚ ñ+&ç ù||üsY dæìe÷˝≤+{Ï m+‘√ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Á|ü#ês¡ kÕ<ÛäHê\ì eTH√ ìÁ>∑Vü≤+ ô|+#·Tø√e&É+, ÁX¯eT $\Te ‘Ó\TdüTø√e&É+, ìsê&É+ #·<äTe⁄‘·÷ n˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£eT+ #·÷&É&É+ ÄX¯Ãs¡´eTì|æ+ ãs¡+>± J$+#·&É+ Ç˝≤+{Ï ø£<∏ë+X¯+‘√ Äø£≥Tº≈£îH˚ dæìe÷ ∫+~. Ç+‘·˝À MTHê e∫Ã, ªªmìïkÕs¡T¢ #ÓbÕŒ*... bı<äTH› ï˚ {°M ˝Ò<ë d”]j·T˝Ÿ s¡÷bı+~+#·&+É ≈£î<äs<¡ ë? ì» J$‘·+˝À m<äT s¡j˚T´ \+#·>=+&ç‘·q+, n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>∑+, n‘ê´ ô|{§º<ä›ì,μμ n+≥÷ ≥|üq {°M ø£fÒºdæ+~. ªªy˚T+ ô|≥º˝Ò<äT. Hêqï ô|{≤ºs¡T,μμ nHêï&ÉT dü+E #êsê\÷.... Ç˝≤ @ düeTdü´ m<äT¬s’Hê me]ì ø£\yê˝À, m˝≤ ø√|ü+>±. |ü]wüÿ]+#·Tø√yê˝À ‘Ó*j·TCÒùd düe÷#êsêìï Äø£sD ¸¡ j ° T· yÓTqÆ ªªme¬sH’ ê düsπ ... Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hê\j˚T´<ëø± ø£<∏ä˝À¢ #=|æŒ+#·&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<ë? ˇø£ ãø£ÿ|ü\#·ì V”≤s√ |ü~eT+~ ã˝≤&ÉT´*ï ‘·ìï {°M ô|≥º&ÜìøÏ ˝Ò<äT. yÓ[fl kÕïHê\T #˚dæ ‘·j·÷s¡e+&ç,μμ ‘·]y˚Tdæq≥Tº ø±≈£î+&Ü düeTdü´\ e\j·÷˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îHêï n+~ rÁe+>±. yêfi¯fl ]j·÷ø£Hå é ‘Ó*dæ+<˚. ø±fi¯ófl ≥|ü≥bÕ ø=≥Tº e÷qdæø£ <ÛÓ’s¡´+‘√ yê{ÏHÓ<äTs¡Tÿì J$‘êìï #·ø£ÿ~<äT›≈£îqï ≈£î+≥÷ ndü+‘·è|æÔ>±, Äy˚X¯+>± ˝Ò∫ yÓfi≤fls¡T. u≤Á‘·÷eTT\ ‘·\T|ü⁄\T &ÛÜ+ &ÛÜeTàì |ü&ܶsTT. yêfi¯flì #·÷|æ+∫ dü÷Œ¤]Ôì ø£* –+#·&É+ M\Tø±<ë?? eTs√ bÕe⁄>∑+≥øÏ yêdüT kÕïq+ #˚dæ e∫Ã, ªªe÷eTj·÷´! Hê\T>∑&ÉT>∑T\T y˚dæ |üø£ÿqTqï dü÷|üsY e÷¬sÿ{Ÿ <ä>∑Zs¡ ø=#˚Ãdü]øÏ |ü<äVü‰s¡T |ü~ùV≤&˚fi¯fl ne÷àsTT\÷, nu≤“sTT\÷ Hêø=ÿìï |üqT\THÓÌï... M˝…’q+‘· ‘=+<äs¡>± e#˚ÃkÕÔqT. MTs¡T


26

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ÁuÒø˘ bòÕdtº #˚dæ ¬sdtº rdüTø√+&ç,μμ nHêï&ÉT wüOdt y˚düT≈£î+≥÷. ªªn<˚$T{Ï? {Ï|òæHé rdüTø√≈£î+&Ü,μμ n+≥÷ MTHê n‘·ìøÏ ù|¢{À¢ Ç&û¢\T ô|{Ϻ ‘Ó∫Ã∫Ã+~. ªªe#êÃø£ ‹+{≤ MTHê... Ç|ü&Üø£* ˝Ò<äT,μμ n+≥÷ n‘·qT yÓ[flb˛j·÷&ÉT. ªªeT∞fl e#˚Ãdü]øÏ \+#Y f…eÆ Te⁄‘·T+~. s¬ &û>± ñqï {Ï|Hæò é m+‘√ ø=+‘· ‹ì yÓfi¯fl&Üìπø$T{Ï? ‘·+Á&ç Ç˝≤ ñ+fÒ |æ\¢\T y˚πs>± m˝≤ ñ+{≤s¡T?μμ $düT≈£îÿ+~. Ç+‘·˝À $T˙düÿs¡÷º, |ü\T#·ì wüs¡÷º y˚düT≈£îì e∫Ã, ªªne÷à... Çyêfi¯ ÁXÊe´ ãsYÔ &˚ bÕغ! Áô|ò+&é‡ n+‘ê zVü≤Ødt˝À ø£\TdüTÔHêï+!μμ n+~ eT+E. ªeTT+<äT #Ó|üŒø£ÿπs¢<ë,μ n˙, ªÇ|ü&˚+ eTT+#·T≈£î b˛sTT+<äμ˙ ø±ùd|ü⁄ yê>±«<ë\j·÷´ø£, ªá &=≈£îÿ Á&Ódt˝À yÓfi≤Ôyê, M˝Ò,¢ μ<ä+~ MTHê. ª˙ Ns¡ ø£≥Tº≈î£ yÓfifl¯ Hê,μ n+~ eT+E yÓ≥ø±s¡+>±. Ç+‘·˝À dü+E ˇø£ uÖ˝Ÿ˝À bÕ\÷, ø±sYï ù|ò¢≈£L‡ y˚dæ ‘Ó#·TÃ≈£îì {°M ô|{≤º&ÉT. ªª@$TÁ{≤ ˙ yÓ<Ûäy˚«cÕ\T? {°M ô|{§º<ä›HêïHê?n+<ä]ø° Ç&û¢\T #˚ùdÔ ˙≈£î d”]j·T˝≤?μμ n+≥÷ n]∫+~ MTHê. ªª@$T≥e÷à qTeP«? nìï{Ïø° ˙ Çwüºy˚THê? ôd\e⁄˝À¢ ≈£L&Ü {°M #·÷&É≈£L&É<ë? ˙≈£î Ç&û¢*wüºyÓTÆ‘˚ n+‘ê n<˚ ‹Hê˝≤?μμ n+≥÷ yê&É÷ >∑{Ϻ>± n]#ê&ÉT. ªªHê≈£î ÇwüºyÓTÆ #Ój·T´˝Ò<äT. Äs√>±´ìøÏ eT+∫$ >∑qø£ #˚kÕqT. Ç+{À¢ ˇø=ÿø£ÿ]ø° ˇø£ÿø£ÿ s¡ø£+ #Ój·T´&É+ |ü<äΔ‹ ø±<äT. #˚dqæ {Ï|Hæò é y˚dºt nsTTb˛<ä÷? mìïkÕs¡T¢ #Ó|Œæ Hê &çd|æ H¢æ é ˝Ò≈î£ +&Ü m+<äT≈£î+{≤e⁄?μμ ø√bÕqïDT#·T≈£î+≥÷ n+~ MTHê. ªªy˚dºt m+<äTø£e⁄‘·T+~... Á|òCæ À¢ ô|{Ϻ sπ |ü⁄ ‹qT,μμ nHêï&ÉT yê&ÉT. H˚q÷ edü+‘ê eT÷>∑yêfi¯fl˝≤ #·÷dü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêï+. y˚&ÓøÏÿq >∑~ |æ\¢\ ìÅwüÿeTD‘√ ìX¯Ùã›eTsTT´+~. eTT>∑TZs¡+ @<√ ‹HêïeTì|æ+∫ ˝Ò#ê+. |üø£ÿMT<ä yê*‘˚ e÷>∑qTï>± ìÁ<ä |ü{+ºÏ ~. ø£\‘· ì+&çq |ü>{ ∑ øÏ \£ ì+∫ ˝Ò#d˚ ]ü øÏ Vü‰˝À¢ MTHê edü+‘ê ˝À>=+‘·Tø£‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷+&É&É+ $ì |æ+∫+~. ìÁ<äeT‘·T˝Ô À ø=~›ùd|ü˝≤ ñ+&ç Vü‰˝À¢øÏ e#êÃqT. qqTï #·÷dü÷ÔH˚ edü+‘· ≈£îØà <ä>∑Zs¡ H˚\MT<ä ≈£Ls¡TÃì, ‘·q ˇ&ç˝À ‘·\ ô|≥Tº≈£îì ñqï MTHê, ªªÇ+ø± b˛|ü⁄\T yÓj·÷´*,μμ n+≥÷ ˝À|ü*øÏ yÓ[fl+~. <ëì ‘·&ç ø£fió¯ fl Hê eTqdüT˝À >∑T#·TÃ≈£îHêïsTT. edü+‘· |üø£ÿ ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃHêï. Hê ø£fi¯fl˝À Á|üX¯ïøÏ ‘·sê«‘· #ÓbÕÔqqï≥Tº #ÓsTT´ #·÷|æ+∫+~ edü+‘·. uÛÀ»Hê\ düeTj·÷ìøÏ yêdüT sê˝Ò<äT. Hê≈£î wüß>∑sY düeTdü´ ñ+&É&+É e\¢ ø±düÔ ≈£L&Ü n≥÷ Ç≥÷ ø±≈£î+&Ü Hê≈£L,

‘√&ÉT>± ‘·qø° uÛÀ»q+ e&ç¶+#˚düTÔ+~ edü+‘·. ñ+&Éã≥º˝Òø£ yêdüTøÏ bò˛Hé #˚XÊ. ªªMTs¡T ‹HÓjT· ´+&ç e÷eTj·÷´... HêøÏ+ø± Ä\dü´eTe⁄ ‘√+~,μμ nHêï&ÉT. ªªmø£ÿ&çø£e÷à Ç‘·qT yÓ[fl+B?μμ MTHêq&ç>±qT. ªª@yÓ÷ HêHêï... @y√ ÇHÓ«dtyº TÓ +≥÷¢, yê{Ïì ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ ‹|üŒ\÷...μμ nì ø±ùdbÕ–, ªªm+‘· dü+bÕ~ùdÔ @$T{Ï? ø£eTà>± y˚&Éqï+ ≈£î≥T+ã+‘√ ø£*dæ ‹H˚ jÓ÷>∑+ ˝Ò<äT Ä~yês¡+ |üPf…ÆHê,μμ n+~. ªªMTHê, n‘·ì dü+>∑‹ düπs, |æ\¢\ $wüj·T+˝À n˝≤ ìj·T+‘·˝≤ ø±≈£î+&Ü ùdïVæ≤‘·Tsê*˝≤ #Ó|Œü ˝ÒeP? {°M ô|≥º<ì›ä Çyêfi¯ VüQ≈£î+ C≤Ø#˚ùd ã<äT\T yÓTT<ä{Ï qT+∫ ø=ìï eT+∫ Áb˛Á>±+\T #·÷ùd˝≤ yêfi¯fløÏ n\yê≥T #Ój÷· ´*‡+~,μμ nHêïqT eTè<äTe⁄>±. MTHê yÓ*‹>± q$«+~. ªªeTq ‘·s¡+˝À˝≤>± Ç|ü&ÉT ≈£î<äs¡<ä+&û... á ‘·s¡+ |æ\\¢ MT<ä ‘·*¢ Á|üu≤Û e+ m+‘· eT≥T≈£L nqï~ #Ó|Œü &É+ ø£w+ºü . ‘·*¢ ≈£L&É<qä ï~ ‘·+Á&ç zπø n+fÒ |æ\\¢ øÏ ‘·*¢ MT<ä nsTTwü+º @s¡Œ&É+ düVü≤»+! ‘·©¢ ‘·+Á&û ˇø£ÿ{Ï>± ì\ã&ç ˇø£ &çdæ|æ¢Hé K∫Ñ·+>± neT\T #Ój·T´>∑*–‘˚ Ä <ë]˝À q&Ée&ÜìøÏ yêfi¯ófl n\yê≥T |ü&É‘ês¡T. Çø£ÿ&É˝≤ M\e<äT ø£<ë,μμ n+~ edü+‘·. eT÷&ÉT <ë{≤ø£ yêdüT e#êÃ&ÉT. n‘·ì yÓqøπ |æ\*¢ <äs› ÷¡ e#êÃs¡T... eT+E ãsYÔ &˚ bÕغ ì+N, dü+E Áô|ò+&é Ç+{Ï ì+N. m+&ÉøÏ ø£+~q yÓTTVü≤+ #·÷dü÷,Ô ªª<˚H√¢ yÓfi≤fle⁄ yêdü÷? ø±s√¢ yÓfi¯¢˝Ò<ë? yÓTTVü≤+ n˝≤ ø£+~b˛sTT+<˚+?μμ n&ç>±qT. ªªø±s√¢H˚ yÓfi≤flqT e÷eTj·÷´!μμ n+≥÷ ˝À|ü*¬øfi≤fl&ÉT. ªªMT ;|”ø,° á y˚fi¯ >±ì y˚fi¯ uÛÀ»Hê\ø° ≈£î<äs<¡ ìä ‘Ó* dæHê ôd\e⁄s√E ≈£L&Ü m+<äTøÏ˝≤ ‹s¡T>∑T‘ês¡T?μμ n+≥÷ MTHê yÓ+≥ yÓ[fl+~. ªª‘=+<äs¡>± sêy√jYT. Ä~yês¡+ ôdŒwü˝Ÿ >∑T‘=Ô+ø±jYT ≈£Ls¡ #˚XÊs¡T ‘·©¢≈£L‘·Ts¡÷ ø£*dæ,μμ nHêïqT fÒãT˝Ÿ <ä>∑Zs¡ ≈£Ls¡TÃ+≥÷. MTHê nyÓHé˝À y˚&ç #˚dæq nqï+, ≈£Lsê, kÕ+u≤s¡÷ ‘Ó∫à fÒãT˝Ÿ MT<ä ô|{Ϻ+~. n‘·qT u≤Á‘·÷+ ì+∫ ãj·T{Ï ø=∫Ãq <ä>∑Z]ï+∫ ˇø£fÒ bò˛Hé ø±˝Ÿ‡. ø±ùd|ü⁄ Ä bò˛Hé dæ«#ê|òt #ÓjT· ´≈£L&É<÷ä nì|æ+∫+~. Ç<äs› +¡ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô ≈£Ls¡TÃ+fÒ eT÷&ÉTqïs¡ <ë{≤ø£ n‘·H=#êÃ&ÉT. y˚&ç nqï+˝À eTT+<äT kÕ+u≤s¡T e&ç¶+#˚düT≈£îHêï&ÉT. ªªn<˚$T{°? ≈£Ls¡ s¡T∫ #·÷&Ésê?μμ n+~ MTHê. ªªkÕ+u≤s√¢ q+E≈£î+{≤˝Ò,μμ nHêï&ÉT ÄdüøÏÔ ˝Ò≈£î+&Ü. ªªkÕ+u≤s√¢ ≈£Ls¡ @+ u≤e⁄+≥T+B? ¬s+&É÷ ø£*dæ ñô|Œ≈£îÿy…’ b˛<ë?μμ nì MTHê >=DT≈£îÿ+~.


yêVæ≤ì Hê\T>∑T ìeTTcÕ˝À¢ uÛÀ»q+ eTT–+∫ n‘·qT |ü&ÉT ≈£î+{≤qì yÓ[flb˛j·÷&ÉT. MTHê Hêy…’|ü⁄ #·÷dæ, ªªn+‘˚ HêHêï! ÁX¯<äΔ>± @<Ó’Hê e+&çHê <ëìï ÄkÕ«~+#˚ r]ø±, Ä˝À#·Hê Äj·Tq≈£î+&Ée⁄,μμ n+~ fÒãT˝Ÿ X¯óÁuÛÑ+ #˚dü÷Ô. ªª‘ê‘ê! HêqïøÏwyºü TÓ qÆ $ Hêqï #˚kÕÔsT¡ . ø±yê\qT≈£îqï~ ‹+{≤s¡T. y…’ wüß&é ne÷à eØ k˛ eT#Y?μμ nH˚dæ yÓ[flb˛sTT+~ eT+E yêfi¯fleTà ¬skÕŒHé‡ $q&É+ Çwüº+ ˝Òø£. ªªneTà q&ÉT+ yê*Ãq≥Tº+~. ø±ùd|ü⁄ qTeP« ¬sdtº rdüTø√e÷à...μμ n+≥T+fÒ |æ\¢*<ä›s¡÷ kÕj·T+Á‘·+ dæìe÷ ¬øfi¯<ëeTì ‘·+Á&ç <ä>∑Zs¡ #˚sês¡T. nsTT<äsTT+~. edü+‘· ø±|ò” ø£*|æ ‘Ó∫Ã+~. n+‘ê ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü≈£î+≥÷ u≤\ÿ˙˝À ≈£L#·THêï+ yêdüT ‘·|üŒ. n*dæb˛sTT |ü&ÉT≈£îHêï&Éì H˚q÷ n&É>∑˝Ò<äT. Nø£≥T¢ u≤>± n\TeTT≈£îHêïø£ yêdüT ˝Ò∫ e#êÃ&ÉT. Vü‰˝À¢ {°M eTT+<äT ≈£Ls¡TÃì #Ûêq˝Ÿ‡ e÷s¡Tdü÷Ô @<√ dæìe÷ <ä>sZ∑ ¡ ÄbÕ&ÉT... |æ\\¢ T ãj·T≥ dæìe÷ {Ïø¬ ≥T¢ ÄHé ˝…H’ √¢ <=s¡ø£ ˝Ò<äì e÷{≤¢&É≈£î+&Ü e∫à ‘·+Á&ç |üø£ÿq ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. @+ #Ó|üŒ<ä\#ê&√ s¡#·sTT‘·, @+ #·÷|æ+#·<ä\#ê&√ <äs¡Ù≈£î&ÉT... ns¡ú+|üs¡ú+ ˝Òì dæìe÷ q&ç∫b˛‘√+~. ÄVü‰¢<ä ø£sy¡ TÓ qÆ , nqTsê>∑+ ì+&çq ^‘ê\÷, düìïy˚XÊ\ kÕúq+˝À eTè>∑ yê+#Û·, Äo¢\‘˚ ø±ø£ yê$es¡dü\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ #√≥T #˚düT ≈£î+≥THêïsTT. á <Û√s¡DÏ j·TTe‘·H≥ Ó T ˝≤¬øÿfi¯ó‘·T+~? ÁbÕD ùdïVæ≤‘·Tsê* uÛÑs¡Ô‘√ ˇø±yÓT $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûä+ q&ÉT|ü⁄ ‘·T+fÒ, eTs√ Åd”Ô uÛÑs¡Ô y˚Tq\T¢&ç‘√ |òü¢sYº #˚k˛Ô+~! nø£ÿ&Éø£ÿ&É q$«+#˚ Vü‰dü´ düìïy˚XÊ\T |æ\¢\‘√ bÕ≥T m+C≤jYT #˚düTÔqï yêdüTì #·÷düTÔ+fÒ |æ\¢\ eTqdüT˝À¢ $wü ;C≤\T Hê≥T≈£îì, Hêì, yÓTT\¬ø‘·TÔ‘·T+fÒ yê{Ï |ü]D≤e÷ìï >∑T]Ô+#·˝Òì dæú‹˝À e⁄qï m+<äs√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£ì|æ+#ês¡T. øöe÷s¡+˝À ñqï |æ\¢\ eTH√uÛ≤yê \˙, ñÁ<˚ø±\˙, ej·TdüT&ç–q y˚TeT÷, |üsT¡ >∑T J$‘·|⁄ü y=‹Ôfifl¯ ˝À yê+#Û\· T&ç–q yêdü÷ ns¡+ú #˚dTü ø√˝Òøb£ ˛e#·TÃ. Ç˝≤+{Ï yê‘êes¡D+ Mfi¯flH˚+ #˚düTÔ+~? edü+‘· e∫Ã, ªª;#Y øÏ yÓ&É<ëe÷,μμ nq&ç–+~. ªªne÷à Ç|ü⁄&ÉT J˝À ªõ+<ä^ Hê $T˝Ò^ <äTu≤sêμ yÓTT<ä˝…’+~... dü÷|üsY dæìe÷. qTeP« sê. n+‘ê #·÷<ë›+,μμ nHêï&ÉT dü+E. ªªn~ ~∏jT˚ ≥sY˝À #·÷XÊ+ ø£<sä ê! eT∞fl n<˚Hê? uÀsY,μμ n+~ MTHê. {°M˝À eTTì– b˛sTT mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. edü+‘ê, MTHê sêÁ‹ e+{≤, eTsêï{ÏøÏ ≈£Ls¡\T ‘·s¡T ø√ÿe&É+ #·÷düT≈£î+≥T+fÒ |ü~ìeTTcÕ\T dæìe÷ #·÷kÕø£ H˚q÷ yÓfi≤flqT.

27

ªª&ÉãT“ dü+bÕ<äq˝À |ü&bç ˛sTT J$‘êìï ø√˝ÀŒ≈£L&É<ìä Ä dæìe÷ dü+<˚X¯+. mìïkÕs¡T¢ Ä dæìe÷ #·÷dæHê Ä dü+<˚X¯+ MT n\T¢&øç Ï ns¡+ú ø±<äT. Ç+ø£ |æ\\¢ øπ yÓ÷ me]øÏwyºü TÓ +Æ ~ yêfi¯flì #˚düTø√ìyê«\ì ñ+≥T+~... ìj·T+Á‘·D≤, Áø£eT•ø£åD≤ nH˚$ nedüs+¡ ˝Òì $wüj÷· \T>± #·÷|æ+#˚ dæìe÷ m+<äT≈£î q#·Ã<ä÷? dæìe÷ ì+&Ü ñqï Vü‰{Ÿ d”q¢ |ü≥¢ |ü~ùV≤H˚fi¯fl |æ\¢\øÏ ≈£î‘·÷ Vü≤\+ nì|æ+#·&É+˝À ÄX¯Ãs¡´+ @eTT+~??μμ n+~ MTHê. ªªyêdüT‘√ á $wüj·÷\˙ï qTe⁄« e÷{≤¢&Ü* MTHê!μμ nHêï. ªªy˚düTº HêHêï. Äj·Tq $qs¡T. ª|æ\¢\T mø£ÿ&√ ˇø£#√≥ #·÷kÕÔs¡T. #·T≥÷º ñqï ø£+|ü⁄ >±*ì Ç+{À¢øÏ sê≈£î+&Ü m˝≤ Ä|ü⁄‘ê+? #·÷&É˙μ n+{≤s¡T,μμ n+~. ìqï sêÁ‹ qqTï y˚T˝§ÿ*|æq <äTsê«düq >∑Ts=Ô∫Ã+~. ì»y˚T @+ #Ój·T´>∑*>±qT? nqT≈£îHêïqT. eT∞fl >∑Ts=Ô∫Ã+~ u≤\ÿ˙ ‘·\T|ü⁄ y˚ùddæ ˝§|ü*ø=#êÃqT ø£<ë ø£˙dü+. Äj·÷dü+ edüTÔHêï nø£ÿ&˚ ì\ã&ç ñ+&çb˛˝Ò<äT>±! $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ÉT e<ä›qï edüTÔe⁄ì yê´bÕs¡düTÔ&ÉT m˝≤ neTTà‘ê&ÉT? n+<äs¡÷ |ü&ÉT≈£îHêïø£ ìÁ<ä|ü≥ºì H˚qT n≥÷ Ç≥÷ <=s¡T¢‘·T+fÒ, ªª˝Ò#˚ e⁄Hêïsê?μμ n+~ edü+‘·. ªª}... dæìe÷\÷, {°M #Ûêqfi¯Sfl mø£ÿ&É #·÷dæHê Ç+‘· $#·Ã\$&ç>± X¯è+>±s¡ düìy˚XÊ\÷, <ä«+<ësêΔ\÷, ˇø√ÿ#√≥ |ü∫Ã>± ˇø£fÒ ns¡ú+. @$T{ÏB nì ÄX¯Ãs¡´+, $#ês¡+ ø£\T>∑T ‘·THêïsTT,μμ nHêïqT. ªªø±\+ e÷]b˛sTT+<ä + &û ! @&É T >∑ C ≤\÷, y˚ T * eTTdüT>∑T\÷ b˛sTT d”¢yY ˝…dü÷¢, bı{Ϻ ≈£îsêÔ\÷, bÕ+{Ÿ wüsYº\÷ m˝≤ e#êÃjÓ÷ n˝≤π> ÇB...μμ n+~. ªªÇ~ n˝≤ø±<äT edü+‘ê! H˚qT eÅdüÔ <Ûës¡D >∑T]+∫ e÷{≤¢&É&É+ ˝Ò<äT. Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\ ¬ø$TÅd”º >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT ‘·THêïqT. düe÷»+˝À ø=+‘· ø£≥Tºu≤≥T ñ+&Ü* ø£<ë. ˇπø |ü]dæú‘·T˝À¢ ñHêï j·TTe X¯Øs¡+˝À ø£*π> düŒ+<äq\÷, ej·TdüT &ç–q X¯Øs¡|ü⁄ düŒ+<äq\÷ y˚s¡T y˚s¡T. ù|\&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± e⁄qï ≥bÕ ø±j·Tì ì|üôd>∑ |üø£ÿq ô|&É ‘êe÷?μμ nHêïqT. ªªì»y˚T >±ì eTqy˚T+ #ÓjT· ´ >∑\+? Á|üyêVü≤+‘√ bÕ≥T b˛e&É+ ‘·|üŒ...μμ ªªn<˚ ns¡+ú ø±efÒ<¢ Tä . sê>±H˚ ˝…øã ]¢ùdÔ mes¡T $+{≤s¡T? eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ J$‘ê˝À¢ m+‘√ eTTK´kÕúq+ {°M~. <ëìï+&Ü Ä s¬ +&ÉT s¡ø±\ Äø£fiS¯ fl, ˝Ò<+ä fÒ s¡ø+Ô£ ø±\Te\T ø£fºÒ Væ≤+kÕ. Ç$ ‘·|üŒ eTs√ eTTK´yÓTÆq n+X¯y˚TB ˝Ò<ë? Á|üø£≥q*ï+&Ü »+ø˘ |òPü &é‡. NCŸ ø±s¡T‘·Tqï |”C≤\÷, ãs¡sZ \Y ÷, |üPØ\÷, ◊dt Áø°eTT\÷, #êø˘˝…≥÷¢... Äø£s¡¸D°j·T+>± ø£ì|æ+#˚ ÄVü‰s¡+, yê{Ïì Äã>± ‹+≥÷ n<˚ ¬ø’e\´eT+≥Tqï≥Tºqï |æ\¢\÷ ô|<ä›\÷. Çø£ ¬s+&√ Äø£*... <ëì $wüj·T+˝Àq÷ $T‹ ˝Ò<äT, |ü<äΔ‹ ˝Ò<äT. m+<äTøÏ˝≤?μμ


28

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

edü+‘· ø=+‘·ùd|ü⁄ eTÚq+>± ñ+&ç ‘·q #·\¢ì #˚‹ì Hê #˚‘T· \ MT<ä y˚dæ yÓT*¢>± sêdæ+~. |üøÿ£ øÏ ‹]– ‘·q ø£fifl¯ ˝ÀøÏ #·÷XÊqT. ãj·T{Ï yÓ\T>∑T ‘·q yÓTTVü≤+ MT<ä |ü&ç ,Ä ø£fi¯fl˝À yÓHÓï\ yÓ\T>∑T Á|üø±•+∫+~. Ä yÓ\T>∑T˝À @<√ ~>∑T\T. @<√ #Ó|üŒ<ä\∫+<äì ns¡úyÓTÆ+~. ªªbı<äT›qï MTHêì #·÷XÊs¡T>±?μμ n+~. ªªne⁄qT. m+<äTø£˝≤ ìs¡T‘ê‡Vü≤+>±, ~>∑T\T>± ñ+~?μμ n&ç>±qT. ªª#ê˝≤ø±\+>± ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. Ç<ä›s¡T |æ\¢\qï e÷fÒ >±ì <ëì <ë+|ü‘´· +˝À XÊØs¡ø£ kÕìïVæ≤‘·´+, düV≤ü »yÓTqÆ X¯è+>±s¡+ <ë<ë|ü⁄>± ˝ÒqfÒº. me]‘√q÷ #Ó|ü⁄Œø√˝Òì $wüj·T+ ø£<ë Ç~. <ëìøÏ $s¡ø°Ô, ñÁø√wü+ ø£\T>∑T‘·÷+{≤sTT.μμ ªª.........μμ ªªndü\T á ‘·s¡y˚T n˝≤ ñ+<ä+&û!m+‘· ùd«#·Ã¤ ñHêï kÂø£sê´\÷, J‘ê\÷, ¨<ë\÷ á yÓ+|üsê¢≥˝À qes¡kÕ˝À¢ eTTK´yÓTÆq ˇø£ s¡kÕìøÏ ÁbÕeTTK´‘· <=s¡ø£fÒ¢<äT. n+<äTπø n<˚ $wüj·÷ìï ÁbıC…ø˘º #˚dæ #·÷|ædüTÔHêïπsyÓ÷!μμ ªªnø£ÿ&˚ bıs¡ã&ÉT‘·THêïe⁄ edü+‘ê! n<˚ dü¬s’q<Ó’‘˚ yêdüT Ä <äèXÊ´\H˚ |ü<˚|ü<˚ #·÷dæHê n˝≤ m+<äT≈£îHêï&ÉT?μμ ªªHêø£s¡úyÓTÆq+‘· es¡≈£L n~ ≈£L&Ü Ä<ÛäTìø£ Jeq <Û√s¡DÒ. mH√ï edüTÔe⁄\T, ø±s¡÷¢, ôd˝Ÿbò˛q÷¢ ø=qTø√ÿe&É+, yê{Ïì q\T>∑T]˝À #·÷|æ+#·T≈£îì ‘·eT kÕúsTTì Á|ü<ä]Ù+#·T ø√e&É+. ‘·sê«‘· <ëì MT<ä ø√]ø£ b˛‘·T+~! _õHÓdt yÓTT<ä˝…{Ϻ dæús¡|ü&ܶø£ Hê\Tπ>fi¯flø√ ø±s¡T #=|üq e÷sêÃ&ÉT #·÷&É+&ç. m|ü&É÷ Ä ø±s¡T #·ø£ÿ>± yÓTsTT+f…ÆHé #˚dæq bÕbÕqb˛˝Ò<äT. ø=ì kı+‘·+ #˚düT ≈£îHêïø£ <ëì MT<ä yÓ÷Eb˛‘·T+~.μμ ªªì»y˚T edü+‘ê... Ç~es¡≈£î @ edüTÔe⁄ ø=Hêï n~ ‘·s¡ ‘·sê\T>± ‘·eT Ç+{À¢ ñ+&çb˛j˚T edüTÔe⁄>± uÛ≤$+#˚yêfi¯ófl eTq ô|<ä›yêfi¯ófl. n+<äTπø ø=+‘· dü+bÕ~+#êø£, nedüs¡yÓTÆq edüTÔe⁄\˙ï ø=qT≈£îÿHêïø£, ‘·è|æÔ ø£*π>~. Ç+ø± dü+bÕ~+∫ b˛π>dæ @+ #Ój÷· ´* nH˚ uÛ≤e+ ø£*>π ~. |üs+¡ |ü≥¢ <Ûë´dü ø£*>π ~. Ç|ü&ÉT m+‘· dü+bÕ~+∫Hê dü+bÕ<äqì $T+∫ ø=q<ä>∑Z edüTÔe⁄\÷, }]+#˚ uÛÖ‹ø£ düTU≤\÷ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. |üPs¡«+ eTqTwüß\T ˇø£ ÁbÕ+‘êìπø |ü]$T‘·yÓTÆ e⁄+&˚ yêfi¯ófl ø£qTø£ e⁄qï #√≥ dæ‹ú |üsT¡ &ÉT>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ëø£, J$ø£ Á|üXÊ+‘·+>± kÕ>∑T‘·T+<äH˚ qeTàø£+ ø£*>±ø£ eTqdæú$T‘·+ <=]πø~. Ç|ü&û >√¢ã˝…’»wüHé ‘·sê«‘·, ø√≥T¢ >∑&ç+∫Hê ø=ì kı+‘·+ #˚düTø√˝Òì edüTÔe⁄\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. n$ e÷¬sÿ{À¢ ø£ì|ædü÷Ô }]düTÔ HêïsTT! |üPs¡«+ Ä&É+ãsê\ Á|ü<äs¡Ùqì V”≤q+>± #·÷ùdyês¡T. Ç|ü&ÉT m˝≤ dü+bÕ~+∫Hê |üsê«˝Ò<äT. m+‘· &Éã÷“, ôd̺\÷ ñ+fÒ n+‘· >=|üŒ!μμ ªªn<˚ eT]. ø±˝ÒJ˝À #·Ts¡T>±Z , ‘Ó*$>±, n+<ä+>±

e⁄qï ne÷àsTT>± MTHê n‘·ìøÏ q∫Ã+~. Á|üb˛CŸ #˚XÊ&ÉT. ô|[fl #˚dTü ≈£îì kı+‘·+ #˚dTü ≈£îHêïø£ <ëì‘√ kÕìïVæ≤‘·´+ |ü≥¢ ø√]πø b˛sTT+~. n‘·ì bòıø£dt ‘·qøÏ ˝Òìyê{Ï MT~øÏ eT[fl+~. n˝≤ ˇø=ÿø£ÿfÒ dü+bÕ~+#·T≈£î+≥÷ ø±\+ >∑&ùç |düTHÔ êï&ÉT. Ä {°M ø±_HÓ{Ÿ kıs¡T>∑T\ ì+&Ü mìï &ûM&û\THêïjÓ÷, bÕ≥\ d”&\û T HêïjÓ÷! m|ü&√ #·÷<ë›eTì n˝≤ ø=ì ô|&ÉT‘·÷ ñ+{≤&ÉT. $+<ë eTì, nqTuÛÑ$<ë›eTì mH√ï edüTÔe⁄\T n˝≤ Ç+{À¢ b˛π>dü÷Ô e⁄+{≤&ÉT. á˝À|ü⁄ yê{ÏqqTuÛÑ$+#˚ ej·TdüT ø£]– b˛‘√+~. Ä dü+kÕs¡ J$‘·+ n‘·H=ø£&<ç ˚ ø±<äT ø£<ë... ‘·ìwüyº TÓ Æ q≥Tº ‘·qT >∑&É|ü&ÜìøÏ? ¬s+&√ e´øÏÔ dü+>∑‘˚$T{Ï?μμ edü+‘· >=+‘·T˝À u≤<Ûä düTfi¯ófl ‹]–+~. ªªedü+‘ê! |ü⁄\TdüT <ë∫q |ü⁄\¢eTàø£<ä∏ C≤„|øü +£ e⁄+<ë?μμ yê‘êes¡D+ ‘˚*ø£ |üs¡#ê\ì nHêïqT. ªª@yÓ÷..>∑Ts¡TÔ ˝Ò<äT,μμ n+~. ªªˇø£ ô|<ä› ñeTà&ç ≈£î≥T+ã+ ñ+&˚~≥ edü+‘ê! m|ü&√ ˇø£|ü &ÉT $&çb˛ø£ ‘·|Œü <äì ‘Ó*dæq ø√&É\T $&çb˛j·÷ø£ yê&ÉTø√ e#·Ãì @ s√Eø±s√E e+≥ #˚ùd düeTj·T+˝À ø±düÔ |ü|ü, |ü⁄\Tdü÷, ≈£Lsê rdæ, me]ø° ø£q|ü&Éì #√≥ ô|<ä› >∑+>±fi≤\T ô|{Ϻ yê{Ï˝À <ë#˚~≥. ø√]qfÒº ø=Hêïfi¯fl ‘·sê«‘· $&çb˛j·÷s¡º. n|ü&ÉT Ä dü+|ü<ä+‘ê yê&ÉT≈£î+<ëeTì >∑+>±fi≤\T ‘Ó]∫ #·÷dæ+~≥...μμ n+≥÷ Ä>±qT. edü+‘· @MT e÷{≤¢&˝É <Ò Tä . Ä ∫s¡T yÓ\T>∑T˝À¢ n˝À#·q ˝À eTTì–q ‘·q yÓTTVü≤+˝À uÛ≤yê\T dü]>± ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ªªedü+‘ê! n|ü&˚eTsTT+<√ #Ó|ü?μμ nHêïqT n\¢] y˚Tfi¯$dü÷Ô. ø£fiËfl‹Ô Hêy…’|ü⁄ #·÷dü÷Ô, ªª#ê˝…¢+&ç... me]øÏ ‘Ó*j·TB ø£<∏ä?μμ sêì qe⁄« qe⁄«‘·÷, ªªn<˚ ø£<ë Hê u≤<Ûä. J$‘·+˝À düVü≤»yÓTÆq X¯è+>±s¡+, <ëìï $T+∫ Äràj·T düŒs¡Ù, nedüs¡yÓTÆ q|ü⁄&ÉT H˚qTHêïqH˚ uÛsÑ √kÕ, ‘√&ÉT, Áù|eTì Á|üø{ £ +Ï #˚ #˚w\ºü ÷... Ç$ nedüs¡+ nì|ækÕÔsTT Á|ü‹ e´øÏÔø°. Çe˙ï ns¡ø=s¡>±H˚ <äø±ÿsTT <ëìøÏ. MT ø£<∏ä˝À˝≤π> n‘·qT ˇø=ÿø£ÿfÒ dü+bÕ ~+#êø£ n˙ï ø£*|æ m|ü&√ nqTuÛÑ$<ë›eTì nqT≈£î+≥T Hêï&˚yÓ÷?μμ ÄyÓT qe⁄«˝À y˚<äq‘√ ≈£L&çq ìs¡düq e´ø£ÔyÓTÆ+~. ø=+‘·ùd|ü⁄ ~>∑T\T >±* e÷ #·T≥÷º ‹s¡T>±&ç+~. ªªìqï dü+E kÕïq+ #˚düTÔ+fÒ yê&ç ôd˝Ÿ bòıH√¢ yÓTùd‡CŸ e∫Ã+~. @$T{≤ nì #·÷XÊ. mes√ düTJ≥... M&ç Vü≤>∑÷‡, øÏôddtøÏ ªyÓ÷sY Vü≤>¥‡ mHé øÏôddtμ nì |ü+|æ+∫+~. qTe⁄« >∑eT ì+#êy√ ˝Ò<√ dü+p, eT+p Ç<ä›s¡÷ ndüÔe÷q÷ ôd˝Ÿ bò˛H√¢ môd‡yÓTdt\T ≥≈£Lÿ ≥≈£Lÿ f…Æ|ü⁄ #˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤s¡T. #·ø£ÿ>± ô|[fl #˚düT≈£îì ˇø£]‘√ ˇø£s¡T eTy˚Tø£yÓTÆ J$‘·+ >∑&ÉbÕ*‡q <ä+|ü‘T· ˝Òy÷Ó s¡dVü ≤” qyÓTqÆ J$‘·+ >∑&TÉ |ü⁄‘·T+fÒ, m~π> |æ\\¢ T |üìøÏe÷*q <äèXÊ´*ï #·÷dæ ‘·|ü <ë] |ü&TÉ ‘·THêïs¡T! |üd|æ \æ \¢


yêVæ≤ì MT<ë, |ü+&ÉT{≤≈£î\ MT<ë ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·Tqï n|ò÷ü sTT‘ê´\øÏ ø±s¡D+ Ç˝≤+{Ï dæìe÷\T ø±<ä+{≤yê? e´≈£îÔ\ eT<Ûä´ nqT sê>∑+, ùdïVü≤+ nø£ÿs¡˝Òì |üX¯óyê+#Û·ì á dæìe÷\T ∫Ár ø£]düTÔHêïsTT. ny˚ düìïy˚XÊ\ì rdüTø=∫à {°M\T q{Ϻ+{À¢ |ü<|˚ <ü ˚ #·÷|ædTü HÔ êïsTT. dü+E, eT+p˝Ò ø±<äT eTq kıôd’{˝° À nH˚ø£ s¡ø±\ eè‘·TÔ˝À¢, ej·TdüT˝À¢ e⁄qï yêfi¯fl+<ä] >∑T]+N n˝À∫+#·T. ôdø˘‡ H˚sê\T Ç+ø± ø=‘·Ô>± m˝≤ #Ój·T´#√à {°M\÷, dæìe÷\÷ #·÷|ædüTÔ+fÒ n<ä+‘ê j·TTe‘·øÏ m˝≤+{Ï Áù|s¡D ìdüTÔ+~?μμ ªªu≤uÀjYT Ç+ø£ Ä|ü+&ç u≤ã÷... eTq J$‘·+ ∫e] ø=∫Ã+~. á Á|üyêVü≤~X¯ì e÷πsà X¯øÏÔ eTqøÏ ˝Ò<äT. m+<äT ø=∫Ãq Äy˚X¯+? eTq ‘·s¡+˝À e∫Ãq e÷s¡TŒ\T eTq ô|<ä› yêfi¯fløÏ q#êÃj·÷? ø±yê\Hêï e<ä›Hêï e÷s¡TŒ düVü≤»+. <ëìøÏ ‘·\ e+#ê*‡+<˚,μμ n+~. ªªn˝≤ n+fÒ H˚H=|üø√qT. nìï e÷s¡TŒ\ø° ‘·\e+∫ kÕ«>∑‹+#·ø£ÿπs¢<äT. @<√ ˇø£{Ï #Ój·÷´* edü+‘ê. n<˚<√ dæìe÷˝À #Ó|æŒq≥Tº eTq eTqe\T eTqesê\T! yêfi¯fløÏ eTì+ {À¢H˚ »qà ì∫Ã+~ MTHê. eTq nqTuÛÑeC≤„Hêìï eTq |æ\¢\ ≈£Lÿ&Ü ñ|üjÓ÷–+#·˝Òø£b˛‘˚ @+ ˝≤uÛÑ+?μμ nHêïqT. ªªn<ä+‘· ‘˚*ø£ ø±<ä+&û... ‘·*¢ e÷≥H˚ \ø£å´ô|≥ºì |æ\¢\T eTq e÷≥ $+{≤sê? yêdüT ‘·ì+{Ï $wüj·÷˝À¢ eTq CÀø±´ìï düVæ≤kÕÔ&Ü?μμ n+~ edü+‘· Hê e÷≥ ø={ϺbÕπsdü÷Ô. ªª|æ\¢\øÏ $TsƒêsTT*wüº+, »+‹ø£*wüº+ n+≥÷ #˚‘·T\÷ ø±fi¯Sfl dü\T|ü⁄‘·THêï y˚d$ü y˚&øç Ï ‘·≥Tº≈î£ +≥÷ e+{Ï+{À¢ nìï s¡ø±\T #˚XÊe⁄. Ç|ü&ÉT eTq+ #Ój÷· ´*‡+~ yê{ÏøH£ êï nedüs¡ yÓTÆq~. ‹q>±H˚ ø£]–b˛j˚T $TsƒêsTT\ ø£Hêï yêfi¯fl uÛÑ$wü´‘·TÔøÏ eTq+ y˚j·÷*‡q |ü⁄Hê<äT\T eTTK´+ ø±<ë?μμ nHêïqT. ªªuÛÑ˝Ò <Óã“ ø={≤ºπs !Ç+ø£ H˚H˚eT+{≤qT? MTø£+‘· qeTàø£+ ñ+fÒ n+‘·ø£+f… ø±e*‡+<˚$T{Ï? yêfi¯fl u≤>∑T ø£Hêï Hê≈£î e÷Á‘·+ @+ ø±yê*?...μμ n+~ edü+‘·. e÷{≤¢&ÉT‘·÷H˚ ìÁ<ä˝ÀøÏ C≤s¡T≈£îHêï+.

29

#·÷dü÷Ô+&É>±H˚ |ü~ s√E\T >∑&ç∫b˛j·÷sTT. á |ü~ s√E˝À¢ |æ\¢\‘√ ø=+‘· ùdïVü≤+ #Ój·T´&Üìø°, yêfi¯fl Ädü≈£îÔ\÷, ndü+‘·è|ü⁄Ô\÷ ‘Ó\TdüT≈£î+<äT≈£L Á|üj·T‹ï dü÷HÔ ,˚ yêfi¯fl |üø±å q ì\ã&É‘êqH˚ qeTàø±ìï yêfi¯fl˝À ø£*–+#· &ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#êqT. ø=+‘· $»j·T+ kÕ~Û+#êqT. yêfi¯fl‘√ bÕ≥T s√p H˚qT ≈£L&Ü dæ«$T+>¥øÏ yÓfió¯ ‘·÷+&É&+É ‘√ ôd\e⁄˝À¢ ˇø£ s={°Høé Ï n\yê≥T|ü&ܶ]<äs› ÷¡ . Ç+{ÏøÏ sê>±H˚ yêfi¯ófl $dæ] bÕπsùd edüTÔe⁄*ï ˇø£ÿ e÷≥ ≈£L&Ü nq≈£î+&Ü mø£ÿ&ç eø£ÿ&É ô|&ÉT‘·÷ yÓT*¢>± yêfi¯fløÏ <ä>sZ∑ j ¡ ÷· ´qT. edü+‘· yêfi¯fløÏweºü Tj˚T´ {Ï|òæHé\T #˚dæô|&ÉT‘·÷ eT∞fl ø=‘·Ô nqTã+<Ûëìï C≤Á>∑‘·Ô>± ì]à+#·T≈£î+≥÷ e∫Ã+~. MTHê n+‘·s¡+>±ìï ‘Ó\TdüT ≈£î+≥÷, <ëì eTqdüT˝Àì uÛ≤s¡+ ~+|ü⁄≈£îì }s¡≥ bı+<ä&Üì ø=ø£ <ë] y˚dæ+~. e÷ Á|üj·÷D+ <ä>∑Zs¡ |ü&ç+~. e#˚à HÓ˝À¢ edü+‘· ns¡ ejÓ÷´ |ü⁄{Ϻq s√EøÏ MTHê˙, |æ\¢©ï rdüT≈£îs¡eTàì yêdüTì eTØ eTØ n&ç>±qT. |æ\¢˝ÀÔ |ü⁄{Ϻ+{Ïø=∫à |ü~s√E\T+&ç yÓfi¯fleTì n&ç–‘˚, MTHê n‘·ìøÏ ø£wüºeTe⁄‘·T+<ä˙, Ç|ü&˚ #·÷XÊ+ ø£<ë n˙, eT∞fl @&Ü~ e∫Ãq|ü⁄&ÉT m≈£îÿe s√E\T+ {≤q˙, á kÕ]øÏ s¬ +&ÉT s√E\T+&ç yÓ[b¢ ˛‘êeT˙ n+~. á Á|üj·÷D+ e÷ ø√düeT÷, ‘·q ø√düeT÷ ø±<ä˙, |æ\¢\ ø√düeT˙ #Ó|æŒ ˇ|æŒ+#êqT. $‘·TÔ Hê≥&É+, yÓTT\¬ø‘·&Ô +É nsTT+~. Çø£ b˛wüD m˝≤ kÕ>∑T‘·T+<√ #·÷&Ü*. e÷ Áf…ÌHé ø£~* eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+fÒ q\T>∑Ts¡÷ #˚‘T· \÷|ü⁄‘·÷ ì\ã&ܶsT¡ . e÷s¡TŒ düV≤ü »y˚T... ø±˙ n<Ó˝≤+{Ï <Ó’Hê düπs kÕ«>∑‹+#ê*‡+<˚ n+fÒ m˝≤? neTàì∫Ãq neTàeTà, nedüsy¡ TÓ qÆ Hê&ÉT n+&Éìe«ø£ b˛‘˚ m˝≤? uÛTÑ C≤q møÏÿ+#·T≈£îì düyê] #˚sTT+∫q ‘ê‘·jT· ´ düe´yÓTÆq <ë] @<√ #·÷|æ+#·ø£b˛‘˚ m˝≤? Hê eTqdüT˝À ˇø£ Á|üD≤[ø£ yÓT*¢>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. edü+‘· düVü≤ø±s¡+ Hê¬ø|ü&É÷ ñ+&ÉH˚ ñ+~!

ø¬ $TÁd”˝º À myÓTàd”‡, m+|ò˝æ Ÿ #˚dqæ leT‹ yês¡D≤• Hê>∑\øÏÎ yÓTT<ä{Ï ø£<ä∏ bÕ|ü |ò˝ü ≤+‘· yÓu’ eÑÛ + 1980˝À Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ yês¡|üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]‘·eTsTT+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· eì‘·, Ä+Á<ÛäCÀ´‹, Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T, uÛÑ÷$Tø£ e+{Ï nH˚ø£ |üÁ‹ø£\˝À ø£<∏ä\T, ø£$‘·\T Á|ü#·T]‘·eTj·÷´sTT. 2003˝À yêq ∫qT≈£î\T (\*‘· ∫Á‘· ^‘·e÷*ø£) |ü⁄düÔø£+, Ä\+ãq ø£<∏ëdü+|ü⁄{Ï yÓ\Te]+#ês¡T. dü+^‘·+, ∫Á‘·˝ÒKq+˝À n_Ûìy˚X¯+ ñqï M] ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é.


30

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

#·+Á<ä ø£HÓï>∑+{Ï


yêVæ≤ì

n|üŒ{Ïπø Ä\dü´eTsTTq≥T¢+~. Ä düeTj·T+˝À m|ü&É÷ e⁄+&˚ Vü≤&Üe⁄&ç ˝Ò<äT. m<äTs¡T>± mø£ÿ&Ü bÕsYÿ #˚j·T&ÜìøÏ U≤∞ ø£q|ü&Éø£, M~Û ∫e] <ëø± yÓ[fl eT\T|ü⁄ ‹s¡>±ZH˚ ñqï bÕ]ÿ+>¥ ˝≤{À¢ ø±s¡T ô|{Ï,º s¬ +&ÉT eT÷dæ ñqï n\÷´$Tìj·T+ bòÕsTT˝Ÿ ÁfÒ\T yÓ÷düT≈£î+≥÷ ‹]>=∫à ¨+˝…dt ôw\ºsY˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|{≤ºs¡T n‘·&É÷, ÄyÓT. q\¢{Ï yÓTTVü≤+˝À ‘Ó\¢>± yÓT]ùd |ü\Tes¡dü ø£q|ü&˚˝≤ qe⁄«‘·÷ *+&Ü m<äTs=∫Ã+~. ªªÇyêfi¯ Ä\dü´+>± e#êÃs¡T MTs¡T!μμ n+≥÷ ÁfÒ\T n+<äT≈£îì |üø£ÿH˚ ã\¢ MT<ä ô|{Ϻ ˇø£ <ëìô|’ eT÷‘· rdæ #·÷dæ+~. ªªz, bÕkÕÔHê! b˛sTTqkÕ] #ê˝≤ u≤e⁄+<äHêïs¡+‘ê! MT¬øìï ø£è‘·»„‘·\T #Ó|æŒHê #ê\e⁄,μμ n+~. eT÷‘· ‹]– dü] #˚dü÷Ô ªªÇyêfi¯ #ê\eT+~ ‘Ó#êÃs¡T ‹+&ç. Ç~ Á|òæCŸ˝À ô|{Ϻ πs|ü{ÏøÏ yê&É‘êqT,μμ n+~. ‹]– ÄyÓTπødæ #·÷dü÷Ô, ªªÇ+ø± @y˚T+ #˚düTÔHêïs¡T MTs¡T? b˛sTTqkÕ] MT Ç+&çj·÷ Á{Ï|t bòı{À\T #·÷|æ+#·H˚ ˝Ò<äT,μμ n+~. ªªuÀ˝…&ÉT bòı{À\T ñHêïsTT qTe⁄ #·÷&Ü˝Ò>±˙!μμ n+≥÷ ÄyÓT bò˛Hé rdæ ˇø√ÿ bòı{À #·÷|æ+#·&+É yÓTT<ä˝{ … +ºÏ ~ ø£ãTs¡¢˝À |ü&çb˛‘·÷, *+&Ü ÄX¯Ãsê´˙ï, yÓT#·TÃø√fi¯flq÷ m+C≤jYT #˚dü÷Ô, ≈£î‘·÷Vü≤\+>± yÓ*ãT∫Ãq dü+<˚Vü‰\qT rs¡Tdü÷Ô. eTsê´<ä≈î£ yêfi¯fl Äq+<ä+˝À bÕ\T |ü+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ eTqdüT ô|≥ºì Á|üj·T‘·ïyÓTTø£{Ï #˚dæ, yêfi¯ófl ‘·qì |ü{Ϻ+#·T ≈£î+≥Tqï≥Tº ø£q|ü&Éø£b˛e&É+‘√ ‘·q÷ ‘·q bò˛Hé rdæ áyÓTsTT˝Ÿ‡ #·÷düTø√e&É+˝À eTTì–b˛j·÷&É‘q· T. eT<Û´ä eT<Û´ä ˝À Çø£ yÓfi¯<ëe÷ nqï≥Tº ˇø£{° nsê #·÷|ü⁄\T ÄyÓT e+ø£ $düTs¡T‘·÷. ªªnã“! m+‘· u≤e⁄+<√ Ç+&çj·÷! m|üŒ{Ïø£sTTHê H˚qT ≈£L&Ü yÓ[fl #·÷&Ü\ì|ædüTÔ+~,μμ n+≥÷ ‘·q bò˛Hé rdæ yês¡+ ÁøÏ‘·y˚T |ü⁄{Ϻq ‘·q eTqe&ç bò˛{À\T #·÷|æ+∫+~. Ä dü+uÛ≤wüD n+‘ê eTT–dæ *+&Ü ø£è‘·»„‘·\÷, M&√ÿ\÷ rdüT≈£îì ãj·T≥|ü&˚dü]øÏ yÓ\T>∑T‘·Tqï M~Û BbÕ\ eT<Ûä´ Nø£≥T¢ ∫ø£ÿ|ü&É≥+ ‘Ó\Tdü÷Ô+~. eTT<äTs¡T‘·Tqï #·*øÏ eDT≈£îÿ+≥÷, #·*ø√≥¢≈î£ >=+‘·T <ëø± nìï >∑T+&û\÷ dü]>±Z ô|≥Tº≈î£ +≥÷, >∑y¢ ‡Y y˚dTü ≈£î+≥÷ bÕ]ÿ+>¥ ˝≤{Ÿ y…|’ ⁄ü q&ç#ês¡T. ìsêàqTwü´+>± ñqï M~Ûì #·÷dæ, ªªn|ü&˚ u≤>± bı<äT› b˛sTTq≥¢ì|ædüTÔ+~ ø£<ä÷!μμ nHêï&ÉT. ªª<ë]˝À Áø√>∑sY <ä>∑Zs¡>±˙, yê˝Ÿe÷sYº <ä>∑Zs¡ ø±˙ Ä|üyê?μμ #˚‘·T\T >∑{Ϻ>± ø£≥Tº≈£î+≥÷ n&ç–+~. ªª@+ ø±yê*?μμ ªªbÕ\T nsTTb˛j·÷sTT.μμ

31

M~Û eT\T|ü⁄ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+fÒ yÓqø£ì+∫ n&ÉT>∑T\ #·|ü&ÉT $ì|æ+∫ ‘·\ ‹|æŒ #·÷XÊ&ÉT. ã÷&ç<ä s¡+>∑T ôd«≥sY ‘·\qT ø£|ü‘·÷ y˚düT≈£îqï q\¢ {°H˚CŸ ≈£îÁsê&ÉT. ªªùV≤jYT y˚THé! Hê≈£î ø=+#Ó+ kÕj·T+ #˚j·T>∑\yê? ˇø£ &Ü\s¡T+<ë?μμ ªª˝Ò<äT, Hê <ä>∑Zs¡ ∫\¢s¡ ˝Ò<äT,μμ n+≥÷ yÓ+≥H˚ ‘·\ ‹ù|ŒdüT≈£îì, ‘·q #˚‹ì |ü≥Tº≈£îqï ÄyÓT #˚‹y˚fi¯flqT _–+∫ |ü≥Tº≈£îì, ªªqTe⁄ yÓqøÏÿ ‹]– #·÷&É≈£î,μμ n+≥÷ q&Éø£ y˚>∑+ ô|+#ê&ÉT. Ç+‘·˝ÀH˚ m≥T qT+&ç e#êÃ&√, q\¢ ‘√\T C≤¬ø{Ÿ y˚düT≈£îqï eTs=ø£ ô|<ä› q\¢‘·qT, ªªÄ>∑+&ç, Ä>∑+&ç,μμ n+≥÷ |üø£ÿH˚ ì\ã&ܶ&ÉT. ªªÇ#ÓÃjYT, ˙ <ä>∑Zs¡ &Éã“+‘ê Ç#ÓÃjYT!μμ n+≥÷ CÒãT˝À+∫ q\¢>± yÓTs¡TdüTÔqï ‘·TbÕø° rXÊ&ÉT. ‘·‘·Ôs¡ |ü&ÉT‘·÷ ì\ã&çb˛j·÷]<ä›s¡÷. #·|üq #·T≥÷º #·÷XÊs¡T. »q dü+#ês¡y˚T ˝Ò<äT. ªª¨+˝…dt ôw\ºsY˝À ‹+&ç <ëq+ #˚dæ edüTÔHêï+!μμ >=DÏ>±&É‘·qT. ªªdüπs! Ä &ÉãT“\T Hê≈£î <ëq+ #ÓjYT! ‘=+<äs¡>± ‹jYT! >±j·T|ü&Ü\qTø√e&É+ ˝Ò<äT ø£<ë MTs¡T?μμ ‘·TbÕø° Ç<ä›] e+ø± e÷]à e÷]à >∑T]ô|&ÉT‘·÷ nHêï&ÉT ô|<䛑·qT. m|ü&√ $qïM, #·~$qM >∑Ts=Ô#êÃsTT yê[fl<ä›]ø°. n|ü&˚+ #˚j·÷˝À, @+ #˚j·T≈£L&É<√ ≈£L&Ü. ªªdüπs, düπs! ÇdüTHÔ êï!μμ n+≥÷ CÒãT˝À+∫ |üsT¡ ‡ ‘·&ãÉ &ÉT‘·÷H˚ rdæ, yêfi¯fl≈£î ø£q|ü&˚˝≤ ‘Ó]∫ #·÷|æ+∫ H√≥¢˙ï rdæ Ç#êÃ&ÉT. ªªMT bò˛qT¢ ≈£L&Ü Çe«+&ç,μμ nì ≈£îÁs¡‘q· T ‘=+<äsô¡ |{≤º&TÉ Ä H√≥T¢ CÒãT ˝ÀøÏ ‘√düT≈£î+≥÷. n‘·qT CÒãT˝À+∫ bò˛qT rdæe«>±H˚ ˝≤≈£îÿ Hêï&ÉT. ªª˙≈£î eT∞¢ #ÓbÕŒ˝≤?μμ nì ÄyÓTì ø£düTs¡T≈£îHêï&ÉT ô|<䛑·qT. ÄyÓT |üs¡T‡ ‘Ó]∫ &Éã÷“, bò˛q÷ Ç∫Ã+~. nM ˝≤≈£îÿì uÛÑj·÷ìøÏ _>∑TdüT≈£îb˛sTTq yê[fl<ä›]˙ e~˝Òdæ, ø£åD+˝À e÷j·TeTsTTb˛j·÷s¡T yêfi¯ófl. cÕø˘ qT+∫ ‘˚s¡T≈£îH˚dü]øÏ ø=+#Ó+ düeTj·T+ |ü{Ϻ+~. ÄyÓT ø£fi¯fl˝À¢ ˙s¡T ñãT≈£î‘·÷+~. ªªø±|t‡øÏ bò˛Hé #˚<ë›+ ôw\ºsYøÏ yÓ[fl!μμ >=+‘·T ô|>∑T\Tà ≈£îì n+~. ªª@+ #˚kÕÔs¡T yêfi¯ófl? mes¡ïì |ü≥Tº≈£î+{≤s¡T? Ä ‘·>∑ ˝≤≥+ m+<äT≈£î eT∞fl? Çø£ÿ&ç qT+∫ m+‘· ‘·«s¡>± ãj·T≥ |ü&ç‘˚ n+‘· eT+∫~! |ü<ä!μμ n+≥÷ >∑ã>∑ã q&ç#ê&ÉT ÄyÓT #˚‹ì n+<äT≈£îì. ø±¬søÏÿ ãj·T˝Ò›] ôV’≤y˚ møÏÿ, y˚>∑+>± yÓfi¯ó‘·Tqï ø±s¡¢ eT<Ûä´ #√≥T #˚düT≈£îì <ä÷sêø£ ø±˙ ‘˚s¡Tø√˝Ò<äT Ç<ä›s¡÷. ÄyÓT uÛ≤s¡+>± ì≥÷ºs¡TŒ $&ç∫+~. ªªm+‘·T+~ ˙ |üs¡T‡˝À?μμ n&ç>±&ÉT. ªªj·÷uÛ…’ ∫\¢s¡!μμ


32

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ªªHê |üs¡T‡˝À ≈£L&Ü m≈£îÿe ˝Ò<äT, q\uÛ…’! bò˛H˚¢, ø=‘·Ô$ rdüT≈£îì Ĭsï\¢Hêï ø±˝Ò<äT. Ç|ü&ÉT ø=Hê\+fÒ nsTT<ës¡T e+<ä\Hêï ne⁄‘êj˚TyÓ÷! ñ{Ϻ |ü⁄D≤´ìøÏ..μμ ªªÇ+ø± qj·T+! #·*ø±\+ ø£qø£ dü]b˛sTT+~! Hê yÓT&É ˝À >=\Tdü÷, eTq y˚fi¯fl ñ+>∑sê\÷ ≈£L&Ü ˝≤≈£îÿH˚yêfi¯ófl!μμ ªªø£è‘·»„‘· ˝Òì yÓ<Ûäe\T! @<√ C≤*|ü&ç kÕj·T+ #˚j·T uÀ‘˚, ô|{Ϻq #˚‹H˚ ø£]∫q≥Tº.. Mfi¯¢qT bÕ|ü+ ‘·\e&É+ eTqB ãT~Δ ‘·≈£îÿe! <ä]Á<ä|ü⁄ yÓ<Ûäe\T!μμ ‘·\T#·T≈£îqïø=B› ø√|ü+ edüTÔ+ <ä‘·ìøÏ. ø±ùd|ü⁄ }s¡T≈£îì ÄyÓT n+~. ªªn+<äs¡÷ ˇø£fÒ nì m{≤¢ n+{≤e⁄? á yÓ<Ûäe\T y˚s¡T. nø£ÿ&É ‹+&çøÏ >∑‹˝Òì yêfi¯ófl y˚s¡T. eTq+ kÕj·T+ #˚düTÔ+~ Mfi¯fl≈£î ø±<äT ø£<ë!μμ ªªn+‘ê ˇø£fÒ! Mfi¯fl dü+>∑‹ ‘Ó*dæ ‘Ó*d”... ndü\T ˙ eT÷˝≤H˚ Ç<ä+‘ê! Ä\dü´eTsTT+~ e#˚à yês¡+ yÓfi§fl#·TÃ˝Ò n+fÒ $q˝Ò<äT. Çø£ÿ&çø=#êÃø£ Ä *+&Ü‘√ k˛~ ô|≥Tº≈£î ≈£L#·THêïe⁄.μμ ªªHê≈£î ‘Ó\TkÕ Ç{≤¢ ne⁄‘·T+<äì! mìïkÕs¡T¢ Ç{≤¢ e∫à Çe«˝Ò<äT?μμ ªªndü\T á ôw\ºsY‡ Ç{≤¢+{Ï #√≥¢˝À m+<äT≈£î ø£{Ϻ #·kÕÔs¡T?μμ ªªeT+∫ HÓ ’ ã sY V ü Q &é ‡ ˝À ø£ ≥ º & ÜìøÏ mes¡ T y=|ü  ≈£î+{≤s¡T? Ç{≤¢+{Ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£≥º&É+ #·eø£ ø£<ë!μμ ªªndü˝ì… ïkÕs¡T¢ #ÓbÕŒqT? n+‘·>± kÕj·T+ #˚j÷· \+fÒ ÄHé˝…’H√¢H˚ Ä <ëHê˝Òy√ #˚jÓTT#·TÃ. n|üŒ{Ïø° Ä bÕ‘· ã≥º\÷, kÕe÷q÷¢ HêHéÁbÕ|òæ{Ÿ yêfi¯¢øÏ <ëq+ #˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤e⁄ ø£<ë? ˙ #˚‹ e+≥ s¡T∫ #·÷dæ yÓT#·TÃ≈£î+fÒ>±˙ ‘·è|æÔ ø£\>∑<ë?μμ ªªyÓT#·TÃø√yê\Hê? ø£˙dü+ eTq+ ô|fÒº ‹+&ç me] ø£&ÉT|ü⁄ eT+≥sTTHê #·˝≤¢s¡TdüTÔ+<äì ‘Ó\TdüTÔ+~ ø£<ë?μμ ªªeTqøÏ nedüs¡e÷ Ç<ä+‘ê? Ç|ü&ÉT &ÉãT“\‘√ b˛sTT+~. sπ |ü⁄ me&√ e∫à ø±*à bÕπsùdÔ ø±˙ ‹ø£ÿ ≈£î<äs<¡ Tä .μμ

ªª@+ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïe⁄?μμ nì yÓTTVü≤+ |üø£ÿ≈£î ‹|æŒ øÏ{Ïø°˝À+∫ ãj·T≥≈£î #·÷dü÷Ô ≈£L#·T+~. yê˝Ÿe÷sYº bÕ]ÿ+>¥ ˝≤{À¢ ø±s¡T Ä|æ+<ëø± e÷≥˝Ò¢e⁄. ªª|ü<ä,μμ n+≥÷ ø±s¡T ~>±&ÉT. ˇø£ ø£åDe÷– ÄyÓT ≈£L&Ü ~–+~. |ü<ä&ÉT>∑T\T y˚j·T >±H˚ yÓqø£ n*øÏ&ç $ì|æ+∫+~. ñ*øÏÿ|ü&ç q&Ée&É+ Ä|æ ‹]– #·÷XÊs¡T. n≥T es¡dü˝À bÕsYÿ #˚dæq q&ç ej·TdüT <ä+|ü‘·T ˝…es√ <ë≥T≈£îì yÓ[flb˛j·÷s¡T. ªªÇ|ü&ÉT e<äT›˝Ò |ü<ä!μμ yÓqøÏÿ ‹s¡T>∑T‘·÷ n+<ëyÓT. ªª@+ |üsê«˝Ò<äT˝Ò, yÓfi¯<ë+ sê!μμ nì n‘·qT |æ\TdüTÔHêï Ä>∑˝Ò<äT. ø±s¡T kÕºsYº #˚dü÷Ô nHêï&ÉT, ªªn{≤¢ u…~]b˛‘˚ m{≤¢! n{≤¢+{Ï #√fÒMT ø±<äTø£<ë Ç~! nø£ÿ&çøÏ eT∞¢ yÓfi¯¢qT ≈£L&Ü yÓfi¯¢+.μμ ‘·\‹|æŒ #·÷dæq|ü&˚ m{À yÓfi¯ó‘·Tqï ø±s¡T˝…’≥¢ yÓ\T‘·Ts¡T˝À yÓT]dæq ÄyÓT ø£˙ï{Ïì #·÷dü÷Ô nHêï&ÉT eT∞fl, ªª}s¡Tø√! HÓeTà~>± düsT¡ ≈› î£ +≥T+~, e÷eT÷\sTTb˛‘êe⁄˝Ò!μμ ªª‘Ó\TdüT. ø±˙ Ä e÷≥\˙ï @$T{Ï qTe⁄«? qTeP« n+<ä]˝≤+{Ï yê&çy˚!μμ ªªqTe⁄ m|ü&ÉT @ #Ûê]{° nHêï H˚H=<ä›HêïHê? @<√ ø√|ü+˝À nHêï ø±˙... Ç<˚ me]ø£Hêï »]>∑T+fÒ Ä ø£<∏ä\˙ï H˚q÷ #Ó|æŒ ñ+&˚yê&çì, #ê˝≤kÕs¡T¢ #Óù|Œ ñ+{≤qT ≈£L&Ü. Ç~ qHÓï+‘· n|tôd{Ÿ #˚dæ+<√ ˙≈£î ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT. yêfi¯fl |ü≥¢ Hê≈£î kÕ|òtº ø±s¡ïsY ñ+<äì ˙≈£î ‘Ó\TdüT.μμ ø±ùdbÕ– nHêï&ÉT. ªªãVüQXÊ ø=+#Ó+ düeTj·T+ |ü&ÉT ‘·T+~ eTq+ e÷eT÷\e&ÜìøÏ!μμ ÄyÓT @MT e÷{≤¢&É˝Ò<äT. á $wüj·T+ ‘Ó*XÊø£ ùdïVæ≤‘·T˝…es¡Hêï n&ç–‘˚ @y˚T+ b˛j·÷j·Tì #ÓbÕŒ˝À Ä˝À ∫+#·T≈£î+≥÷+~.

l ø£HÓï>∑+{Ï #·+Á<ä uÛ≤s¡´ eT+E\‘·, ≈£îe÷s¡T&ÉT $]+∫‘√ ìyêdü+ k‘Y ˝Òø˘, f…ø£‡dt˝À. yêqyÓ*dæq kÕj·T+Á‘·+ ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï, eT÷&√ eTTÁ<äD ø£<\ä∏ dü+|ü⁄{Ï yÓ\Te&çq |ü⁄düøÔ ±\T. ø=+‘·ø±\+ ª‘êHêμ |üÁ‹ø£ dü+bÕ<ä≈£î\T>±, Ä{≤ kÕe˙sY dü+bÕ<ä≈£î\T>± e⁄Hêïs¡T.


yêVæ≤ì

ã\uÛÑÁ<äbÕÁ‘·Tì s¡eTDÏ

33


34

ø=

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

‘·>Ô ± ô|fi¯flsTTq |æ\¢ yÓTTVü≤+˝À ñ+&Ü*‡q ø£fi≤ ø±+‘·T\÷ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT e÷<Ûä$ yÓTTVü≤+˝À sêeeTà>±]øÏ. e÷<Ûä$ Ä$&ÉøÏ ˇø£ÿ>±H=ø£ÿ eTqesê\T. Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\ø° ø£*|æ eTT>∑TZs¡T ø=&ÉT≈£î\T. ∫qïyê&çøÏ e÷Á‘·+ ¬s+&√kÕ] Ä&É|æ\¢ e÷<Û$ä |ü⁄{Ï+º ~. nã“s¡+>± ô|]–+~. ~>∑T\T nqï~ ms¡><∑ Tä . Ç+»˙]+>¥ bÕdüsTT+~. ªªne÷à... ˙≈£î ô|[fl #Ój·÷´\qT≈£î+≥THêï+... ˙ eTqdüT˝À mes¡Hêï ñ+fÒ #Ó|ü,μμ nì ‘·+Á&ç bÕs¡úkÕs¡~∏ n&ç–‘˚, e÷<Ûä$ ñ*øÏÿ|ü&ç+~. ªªmes¡÷ ˝Òs¡T HêHêï! m+<äTø± nqTe÷q+ e∫Ã+~?μμ n+~. ªªMT HêqeTà n&É>∑&É+ eTq u≤<Ûä´‘· n+~. n+<äTπø n&ç>±qT,μμ nHêï&Üj·Tq. HêqeTà Ä<ÛäTìø£ uÛ≤yê\øÏ e÷<Ûä$ Äq+<ä|ü&ç+~. ªªn<˚<√ dü+ã+<Ûë\T ø£+|üP´≥s√¢ #·÷kÕÔs¡Á{≤... n+<äT˝À e÷<Ûä$ bò˛{À ô|{Ϻ, eTqπø+ ø±yê˝À $es¡+>± sê<ë›+... m<äT]+{Ï sêe÷qT»+>±] nu≤“sTTøÏ dü+ã+<Ûä+ n˝≤π> #·÷XÊs¡T,μμ n+~ sêeeTà>±s¡T. Ä$&É ∫qïø√&É\T j·TXÀ<Ûäs¡, ªªMT u≤eTà m+‘· f…ø˘ nsTTb˛sTT+<√ #·÷XÊyê?μμ e÷<Ûä$‘√ nì eTTdæeTTdæ>± q$«+~. s√p HÓ{Ÿ˝À z bÕ‹ø£ dü+ã+<Ûë\ <ëø± #·÷dæ z dü+ã+<Ûä+ nìï$<Ûë˝≤ u≤e⁄+<äì yêfi¯flì dü+Á|ü~+#ê&ÉT bÕs¡úkÕs¡~∏. nu≤“sTTøÏ nyÓT]ø±˝À ñ<√´>∑+. HÓ{Ÿ˝ÀH˚ ø±<äT, Ä ‘·sT¡ yê‘· ôd’ÿ|t˝À ≈£L&Ü #·÷dæ+~ e÷<Û$ä . dü+B|t n+<ä>±&ÉT. $T‘·u≤Û wæ. yêfi¯fl ne÷àHêHêï, Çø£ÿ&˚ ñqï nø±ÿ, u≤yê, yêfi¯fl |æ\¢\÷ e∫à #·÷XÊs¡T. ≈£î+<äs¡|ü⁄ u§eTà˝≤+{Ï e÷<Ûä$ q∫Ã+~. yÓ+≥H˚ n+‘ê z ø£\˝≤>± ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ eT+∫ eTTVüAs¡Ô+ e⁄+<äì ô|[fl »]|æ+#˚XÊs¡T. |ü<Vä ‰ü s¡T s√E\ |ü+&É>¬ H’ ê ø±≈£î+&Ü nu≤“sTT nyÓT]ø± yÓ[flb˛j·÷&ÉT. e÷<Ûä$ uÛÑs¡Ô <ä>∑Z]øÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ MkÕ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷k˛Ô+~. ø=‘·Ô˝À¢ yÓTT>∑T&ç MT<ä ~>∑T˝ÒyÓ÷ nqT≈£î+~ sêeeTà >±s¡T. ø±˙ nyÓT]ø± yÓfi¯fl&É+ e÷≥ e#˚Ãdü]øÏ e÷<Ûä$ yÓTTVü≤+ ∫qïuÀe&É+ Ä$&É >∑eTì+∫+~. s√p $~Û>± dü+B|t bò˛Hé #˚dæ e÷{≤¢&É÷ÔH˚ e⁄Hêï&ÉT. sêeeTà>±s¡T ≈£L&Ü n|ü&É|ü&É÷ e÷{≤¢&É÷ÔH˚ ñHêïs¡T. ªªnu≤“sT÷ nø£ÿ&É ns¡{Ï }#· <=s¡T≈£î‘·T+<ë? e÷ e÷<Û$ä øÏ ns¡{Ï }#· ô|s¡T>∑T|ü#÷ &ç #ê˝≤ sTTwü+º !μμ nH√ ˝Ò<ë, ªªHêj·THê... n~ >±sêã+>± ô|]–+~. @<Ó’Hê ‘Ó©ø£ n+fÒ, eTqdüT˝À ô|≥Tºø√! nø£ÿ&É |ü⁄{Ϻ\¢sTTHê, n‹Ô\T¢ nsTTHê qTy˚«!μμ nH√ #Ó|üPÔ ñ+&˚~.

ªªneTàeTà>±s¡÷... e÷<Û$ä øÏ @ ˝À≥÷ sêìe«qT,μμ nì dü+B|t ∫s¡Tqe⁄«‘√ Vü‰MT Ç#˚Ãyê&ÉT. e÷]à HÓ\˝ÀH˚ m+&É\T ô|òfi¯ófleT+≥THêïsTT. sêÁ‹ ã÷&ç<ä >∑TeTà&çø±j·T ‘·]– ã≥º˝À e&É>∑{Ϻ, ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTTH˚ e&çj·÷\T ô|&ÉTÔqï sêeeTà>±]øÏ, e÷<Ûä$ ô|s¡{À¢ n≥÷Ç≥÷ ‹s¡>∑&É+ ø£ì|æ+∫+~. ªªe÷<ÛMä ! Ç+‘· ô|+<äsêfi‚ ˝Ò#êy˚e÷à?μμ nq>±H˚, ªªìÁ<ä |ü≥º&É+ ˝Ò<äT e÷e÷à,μμ n+≥÷ e÷<Ûä$ ô|’ø=∫Ã+~. ªª@e÷à... ˇ+{À¢ u≤>±˝Ò<ë?μμ Ä$&É Ä<äTsê›>± n&ç–+~. ªªu≤>±H˚ e⁄+~,μμ e÷<Ûä$ eTTø£Ôdü]>± »yê_∫Ã+~. ªªáeT<Ûä´ ˙ es¡dü #·÷dü÷ÔH˚ e⁄HêïqT... @$≥e÷à ~>∑T\T? nu≤“sTT dü]>±Z e÷{≤¢&ɶ+ ˝Ò<ë? ˝Òø£ e÷ n+<äØï e~*ô|{Ϻ, n+‘· <ä÷s¡+ yÓ[flb˛yê*‡ edüTÔ+<äqï ~>∑T˝≤?μμ ÄbÕ´j·T+>± n&ç–+~ sêeeTà. e÷<Û$ä øÏ ø£+{À¢ ˙fi¯ófl ∫|æŒ˝≤¢sTT. ªªe÷e÷à!... n‘·qT... n‘·qT...μμ nì Ä–b˛sTT+~. ªªmes¡e÷à? MT Äj·THê? @+ #˚XÊ&ÉT?μμ Ä$&É ø£+>±s¡T|ü&ç+~. ªªÄ... dü+B|t... Hê≈£î ndü‡\T ‘Ó©<äT! ˇø£ yês¡+ eTT+<äT e#êÃ&ÉT. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ãj·T{ÏøÏ yÓfi≤fl+! ô|[fl nsTT b˛sTT+~. Ä ‘·s¡Tyê‘·... Ç+ø√ yês¡+ e⁄Hêï&ÉT. @MT |üP]Ô>± e÷{≤¢&ÉTø√H˚ ˝Ò<äT. Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü e÷{≤¢&çq <ë+{À¢ Ä|ò”dt $wüj÷· \÷, eTq Ç+{À¢ yêfi¯fl $wüj÷· \÷ e÷{≤¢&ç f…+Æ nsTT b˛sTT+~, |üqT+<äì ô|fÒºkÕÔ&ÉT. n‘·ì n\yê≥÷¢, n_Û s¡T#·T\÷, Áô|ò+&é‡, eT÷&é‡ @M Hê≈£î ‘Ó©e⁄. nø£ÿ&É n‘·qT ‘·|üŒ e⁄+&És¡T... m+‘· uÛÑj·T+>± e⁄+<√ ‘Ó\TkÕ? n<˚ H˚qT #·<äTe⁄ø√ ñ<√´>±ìø√ yÓfi¯óÔ+fÒ Ç+‘· ~>∑T\T e⁄+&É<äT. H˚qT m˝≤¬>’Hê m&É®dtº nsTTb˛‘êqT... Ç|ü&ÉT ‘Ó©ì z Áùdº+»sY‘√ m&É®dtº nyê«* ø£<ä e÷e÷à!μμ n+~. sêeeTà>±s¡T ì≥÷º]Ã, ªªMT Ç<äs› ÷¡ ˇø£fifl¯ øÏ ˇø£fió¯ fl ø=‘·Ô n+{≤e⁄. n+‘˚Hê?μμ nHêïs¡T. e÷<Ûä$ WqT nqï≥T¢ ‘·\ }|æ+~. ªªeT] XÀuÛÑq+ Hê&ÉT... <ä>∑Zs¡e˝Ò<ë?μμ Ä$&É <ä>∑Zs¡>± e∫à n&ç–+~. ªª˝Ò<äT e÷e÷à... Ç<ä›s¡+ _&çj·T+>±, ˇø£]‘√ ˇø£s¡+ ø±˝ÒJ $wüj·÷\÷ nM e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥T+fÒ... ‘Ó\¢yê] b˛sTT+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· s√E Hê≈£î Çã“+<=∫Ã+~. kÕïq+ nj˚T´dü]ø° ‘·qT ©yé ˝Ò<äì yÓ[flb˛j·÷&ÉT,μμ nì e÷<Ûä$ uÛÑj·T+>± #·T≥÷º #·÷dæ, ªªá $wüj·T+ neTà‘√ #Ó|üŒ≈£î! ø£+>±s¡T|ü&ÉTÔ+~... nsTTHê... ndü‡\T u§‹Ô>± |ü]#·j·T+ ˝Òì n|ü]∫‘·T\ eT<Ûä´ @+ »s¡T>∑T ‘·T+~? MTs¡T bÕ\T, |ü+&ÉT¢ ô|{Ϻ, n>∑s¡Te‘·TÔ\T yÓ*–+∫, >∑~˝ÀøÏ |ü+|æ+∫, n˙ï nsTT b˛j·÷sTT nqT≈£î+{≤s¡T,μμ n+~ e÷<Ûä$.


yêVæ≤ì

sêeeTà>±s¡T uÛÑfi¯óflq q$«+~. ªª@eHêïyé... n|ü] ∫‘·T˝≤? yÓTT>∑T&çøÏ ô|fi≤fl+, ô|fi≤flìøÏ yÓTT>∑T&É÷... n|ü] ∫‘·T˝≤?μμ nì eT∞fl q$«, ªª#˚‘·T\T ø£&ÉTø=ÿkÕÔ, Çø£ÿ&˚ ≈£Ls√Ã... Ç+{À¢yêfi¯ófl ˝Ò#˚˝À|ü\ z ø£<∏ä #ÓbÕÔ!μμ nì yÓ[fl+~. e÷<Ûä$ HêqeTà ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô, ª‘=+<äs¡|ü&ç nìï $wüj·÷\÷ #Óù|ŒXÊHê? e÷eTà @eqT≈£î+{À+<√?μ nì eT<∏äq |ü&√Ô+~. sêeeTà>±s=∫à m<äTs¡T>± ≈£Ls=Ãì, ªªÇ~ ø£<∏ä ø±<äT ‘·©¢! MT e÷eTà J$‘·+... $Hêïø± yÓTT>∑T&É÷ ô|fi≤fl\T ˇø£]øÏ ˇø£s¡T m|ü&ÉT |ü]#·j·T+ ne⁄‘ês√ #Ó|ü!μμ n+~. e÷<Ûä$ ÁX¯<äΔ>± $+{À+~. ªªø±eeTà>±] sêeT\øÏåàøÏ ô|fi¯fl≥,μμ nì nÁ>∑Vü‰s¡+˝À #Ós¡Te⁄ <ä>∑Zsê, >∑T&ç <ä>∑Zsê, s¡#·Ãã+&É <ä>∑Zsê ˇø£fÒ e÷≥! ªªm+‘Ó’Hê dü÷s¡j·T´>±s¡T >=|üŒ dü+ã+<Ûä+ #˚kÕÔs¡T... Äj·TqøÏ ÄdæÔbÕdüTÔ\T ˝Òø£b˛sTTHê |ü\T≈£îã&ç e⁄+~. eTìwæøÏ eT+∫‘·q+ eTTK´+ n+&û, &ÉãT“ ø±<äT,μμ nHêïs¡T ô|<ä›\T. ‘=≈£îÿ&ÉT_fi¯fl Ä&ÉTÔ+fÒ sêeT\øÏåà ‘·*¢ e∫Ã, ªªÇ+ø± á ¬>+‘·T˝Ò+{Ï? ˙≈£î ô|[fl!μμ nì ˝À|ü*øÏ ãs¡ãsê ˝≤¬øÿ[fl |ü]øÏD° MT<ä zD° ø£|æŒ+~.

35

ô|[fl nq>±H˚ sêeT\øÏåàøÏ uÀ˝…&ÉT ñ‘ê‡Vü≤+ e∫Ã+~. |üP\»&É ≈£î{≤ºs¡T. uÀ˝…&ÉT »Ø Ns¡\T ø=Hêïs¡T. q>∑\T ≈£L&Ü #˚sTT+#ês¡T. Ç\¢+‘ê ã+<ÛäTe⁄\T. }s¡+‘ê Vü≤&Üe⁄&ç. |ü&Ée q&çù| Hê]>±&çø° Vü≤&Ü$&˚, |ü+~fi‚flùd b˛\j·T´ø° Vü≤&Ü$&˚, |æ+&ç e+≥\T #˚ùd Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T neTà\ø° Vü≤&Ü$&˚! ªªMT Äj·Tq m˝≤ ñ+{≤&˚?μμ n+~ dü÷]yê] >ö]. ªª@yÓ÷!μμ n+~ n<ä›+˝À ãT>∑Zq #·Tø£ÿ #·÷düT≈£î+≥÷ |ü<äeT÷&˚fi¯fl sê$T. eTìwæøÏ &ÉãT“ ø±<äT, eT+∫‘·q+ Á|ü<Ûëq+ nqï ô|<ä›\+‘ê eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüT≈£îH˚≥T¢, ø£≥ï+ <ä>∑Zs¡ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T dü÷s¡j·T´>±]øÏ düs¡T›u≤≥T ø±˝Ò<äì sê$T e÷e >±s¡T ù|N ô|≥Tº≈î£ ì, ‘ê[ ø£{qºÏ bÕe⁄>∑+≥øÏ, ªªã+&ÉT¢ ø£≥+º &ç... e÷≥ ‘·|æŒq M]+{À¢ $düÔ] yÓj·T´≈£L&É<äT!μμ nHêï&ÉT. düqï>± ns¡“¤ø£+>± e⁄qï ô|[flø=&ÉT≈£î ˝Ò∫ sêeT\øÏåà yÓTTVü≤+ nsTTHê #·÷&É≈£î+&Ü ‘·+Á&ç yÓqø±\ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. Ä ‘·sT¡ yê‘· sê$T ô|<äe› Tìôw’+~. ÄyÓT n‘êÔ]ì ù|s¡+ {≤ìøÏ |æ*#ê&ÉT. ekÕÔ+ nHêïs¡T, eTsê´<ä\÷ #˚dæ |ü+bÕs¡T. n\T¢&ÉT ñ<√´>∑+ ø√dü+ ãj·T≥ eP]øÏ yÓfi≤fl&ÉHêïs¡T. Äj·Tq sêÁ‹ ã+&çπø e#˚ÃXÊ&ÉT.


36

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

|ü<äùV≤H˚fi¯fl sê$T yÓTT>∑T&ç ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dæ+~. n‘·ì s¡÷|ü+ >∑Ts¡TÔ ‘Ó#T· Ãø√&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+∫+~. ndüŒwü+º >± edü÷Ô edü÷Ô #Ó~]b˛sTT+~. ÄyÓT ø£\ ≈£L&Ü ø£]–b˛sTT+~. ã+‹Hê&ÉT n‘·Ôyê]+{Ï qT+&ç mes¡÷ sê˝Ò<äT. dü÷s¡´>±s¡T ñ‘·Ôs¡+ sêXÊs¡T, ne÷àsTTì ø±|ü⁄sêìøÏ m|ü&ÉT rdüT¬øfi≤Ôs¡ì. <ëìøÏ »yêãT sê˝Ò<äT. ø=Hêïfi≤fl– uÛ≤s¡´ b˛s¡T MT<ä Äj·TH˚ ãj·T˝Ò›] yêfi¯fl }s¡T yÓfi≤fls¡T. $j·T´+≈£î&ÉT »ãT“>± e⁄Hêï&ÉT. Ä düeTj·T+˝À @MT e÷{≤¢&É˝Òø£ e#˚ÃXÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq b˛j·÷&Éì dü÷s¡´>±]øÏ ø£ãTs=∫Ã+~. nìï ø±sê´\÷ nj·÷´ø± $j·T´|ü⁄sê*‘√, ªª|æ\¢ì ø±|ü⁄sêìøÏ m|ü&ÉT |ü+|üq÷?μμ nì n&ç>±s¡T. Ä$&É eT+∫s√E #·÷dæ #ÓbÕÔq+~. Ä sêÁ‹ ø=&ÉT≈£î‘√ e÷{≤¢&+ç ~. ªªMT Hêqï eT÷s¡‘ â «· + e\¢ q{Ϻ+≥ ‹s¡>±*‡q \øÏåà sê˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê yÓ[fl rdüT≈£î sêsê,μμ n+~. ªªH˚qT |ü≥ï+˝À ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêïqT. Ç|ü&ç|ü&˚ J$‘·+ n+fÒ ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïqT. Ä ne÷àsTT mes√? eTT≈£Lÿ yÓTTVü≤+ ≈£L&Ü H˚qT dü]>±Z #·÷&É˝Ò<äT. ‘ê{≤≈£î u§eTàøÏ Ns¡ ø£{qºÏ ≥T¢ ø£{ºÏ Hê |üøÿ£ q |”≥\ MT<ä ≈£Ls√Ãu…{≤ºsT¡ . Ä ej·TdüTøÏ ô|fi¯fl+fÒ @+ ‘Ó\TdüTqì #˚XÊs¡T? Hêqï uÛj Ñ ÷· ìøÏ ‘ê[ ø£{≤ºqT. yÓ+≥H˚ e~˝Òdæ s¡eTàHêïs¡T. Ç+ø± #·<äTe⁄ø√yê \qï ÄX¯ HÓsy¡ s˚ T¡ +Ô <äì e#˚ÃXÊqT. H˚qT Ä |òTü ≥º+ |üP]Ô>± eT]à b˛j·÷qT. Ä ne÷àsTT˙ eT]Ãb˛eTq+&ç. ã‘·T≈£î u≤e⁄+ ≥T+~. H˚qT |ü≥ï+˝À #·<äTe⁄≈£îqï, Hê≈£î q∫Ãq ne÷àsTTì #·÷dæ #˚düT≈£î+{≤qT,μμ nì $X¯«+ ‘·*¢ @&ÉT|üP, yÓTT‘·TÔø√fi¯Sfl |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü |ü≥ï+ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. e÷DÏø±´+ã ø=&ÉT≈£î eT+≈£î‘·q+ >∑T]+∫ @MT <ë#· ˝Ò<äT. n˙ï $&ÉeT]à ñ‘·Ôs¡+ sêdü÷Ô, ªªMT ne÷àsTT J$‘·+ ã* #˚XÊ+. Ä XÊ|ü+ eTeTà*ï |ü{ºÏ |”&dç Tü +Ô ~ nqïj·T´>±s¡÷!μμ nì sêdæ+~. sê$T ‘·*¢ ≈£L‘·T]ï øö>∑*+#·T≈£îì @&çÃ, ªªHê ≈£L‘·T] ã‘·T≈£î ã+&É˝ÒHê?μμ n+~. ªªne÷à... e÷ n‘·Ôyê]+{ÏøÏ m|ü&ÉT yÓfi≤ÔH˚?μμ nì s√p n&çπ> sê$T yÓøÏÿfi¯ó¢ ô|&É÷Ô eT÷>∑uÀsTT+~. ªªne÷àsTTì ~+|æ e<ë›+, n˙ï dæ<+Δä #ÓsTT´,μμ nHêïs¡T z ìs¡íj·÷ìø=∫à dü÷s¡j·T´>±s¡T. ¬s’\Tã+&ç y˚>∑+>± b˛‘·T+fÒ, ãj·T{ÏøÏ #·÷dü÷Ô, m–πs ˙{Ïø=+>∑©ï, ø=+&É©ï, ‘·q ~>∑T\T˙ eT]Ãb˛sTT qe⁄«‘·Tqï ≈£L‘·T]ï dü÷s¡j·T´>±s¡T u≤<Ûä>± #·÷XÊs¡T. Äj·Tq CÒãT˝À e÷DÏø±´+>±s¡T Ç∫Ãq $X¯«+ nÁ&Édt ø±sTT‘·+ e⁄+~.

Nø£{Ï |ü&TÉ +Ô &É>±, ùdºwHü ˝é À ~– Ä nÁ&Édøt Ï ]øå± ø£{+ºÏ #·T ø=ì, ≈£L‘·T]‘√ uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± yÓfi≤fls¡T dü÷s¡j·T´>±s¡T. Ç\T¢ ‘êfi¯+ ô|{Ϻ e⁄+~. |üø£ÿ uÛ≤>∑+˝À e⁄qï Ç+{Ï yêfi¯ófl, M¬ses√ ‘Ó\TdüT≈£îì ˝À|ü*øÏ |æ*∫ eT+∫˙[fl∫Ã, |ü\Vü‰s¡+ ô|{≤ºs¡T. Ä sêÁ‹ #ê˝≤ bı<äT›b˛j·÷ø± $X¯«+ >∑~ø=∫Ã, nø£ÿ &ÉTqï e÷e>±Øï, sêeT\øÏåà˙ #·÷dæ ‘Ó\¢uÀj·÷&ÉT. n‘·qT ˝À|ü*øÏ s¡eTàq˝Ò<äT. Mfi‚fl n‘·ì yÓqø±\ yÓfi≤fls¡T. ªª#·÷&É+&û... u§eTà˝≤≥˝≤ »]–q Ä ô|[flì eT]à b˛+&ç. Hê <ä>∑Zs¡ Ä ne÷àsTT @MT düTK|ü&É<äT. HêøÏwüº+ ˝Ò<äT. rdüT¬ø[fl b˛+&ç,μμ nì yÓTTVü≤+ MT<ä ø={Ϻq≥T¢ #Óù|Œdæ |ü&ÉT ≈£îHêï&ÉT. #ê|ü yê\TÃ≈£îì ‘·+Á&û, ≈£L‘·Ts¡÷ |ü&ÉT≈£îHêïs¡T. sêeT\øÏÎøÏ @&ÉT|ü⁄ ≈£L&Ü sêe&É+ ˝Ò<äT, uÛÑj·T+ e\¢. ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq dü÷s¡j·T´ ˝Ò∫ Á|üj·÷D+ ne⁄ ‘·T+fÒ, ªªns¡ú+ #˚düT≈£îq MTs¡÷, MT ne÷àsT÷ yÓ[flb˛‘·T qï+<äT≈£î <Ûäq´yê<ë\T,μμ nHêï&ÉT. dü÷s¡jT· ´ #˚‹ dü+N rdüT≈£îì ªª˝Ò<Tä u≤ã÷! H˚qT yÓfió¯ ‘·THêïqT. n~ ˙ mfi≤fl+. >=+‘·T |ædüT≈£î‘êy√, #·÷düT ≈£î+{≤y√,μμ nHêï&ÉT. $X¯«+ ìÁ<ä eT+#·+ MT<ä qT+&ç ne÷+‘·+ ~–, ªªÇ~ >√+&ç... e÷≥... Ç˝≤ #Ój·T´ø£+&ç. Ä&É|æ\¢... ã‘·T≈£î ãT–Z nsTTb˛‘·T+~. ‘·sê«‘· @&çà ˝≤uÛÑ+˝Ò<äT. rdüT≈£îb˛+&ç,μμ nHêï&ÉT ø£+>±s¡T>±. ªª#·<äTe⁄≈£îqïyê&ç$. ãT~ΔeT+‘·T&ç$ nì Ç+{Ïyêfi¯ófl #ÓbÕŒs¡T. ô|’>± <ëì yÓT&É˝À eT÷&ÉT eTTfi¯ófl y˚XÊe⁄. H˚qT ø±fi¯ófl ø£&ç– ø£Hê´<ëq+ #˚ùdXÊqT... @+ #˚kÕÔy√, ˙ Çwüº+! ekÕÔqT. ‘·©¢... sê»sêCÒX¯«Ø <˚y˚ ˙≈£î s¡ø£å!,μμ nì dü÷s¡j·T´ yÓqøÏÿ ‹]– #·÷&É≈£î+&Ü yÓ[flb˛j·÷&ÉT. ªªHêHêï... HêHêï...μμ nì ¬s+&ÉT n&ÉT>∑T\T y˚dæ, eT∞fl ø±\T ãj·T≥ô|&ç‘˚ Ç+{ÏøÏ sêìe«&˚y÷Ó qì sêeT\øÏàå n&ÉT>∑T yÓqøÏÿ rdüT≈£î+~. $X¯«+ nø£ÿ&ÉTqï ‘·ù|Œfi≤\T, #Óø£ÿ≈£îØÃ, ø√|ü+>± H˚\πødæ ø={Ϻ, ªªãT<äTΔ+<ë MT HêqïøÏ? qTe⁄« Äj·Tq ø£qï ≈£ L ‘· T ]y˚ H ê? ˝Ò ø £ m‘· T Ô ø =#êÃ&Ü? Ç˝≤ e~*+#· T ≈£ î b˛‘·THêï&ÉT. ndü\T uÛÑj·T+˝Ò<˚? ˙¬ø’Hê ñ+&É<ë›? @&ÉTdü÷Ô Hê Ç+{ÏøÏ sêe&É+ ø±<äT... ˙ ‘·+Á&ç yÓqø£ |ü]¬>‘·TÔ,μμ nì n]#ê&ÉT. sêeT\øÏÎ ‘·\ e+#·T≈£îì yÓøÏÿfi¯ófl ô|&ÉT‘·÷ ì\ ã&ç+~. n‘·qT $düT≈£îÿ+≥÷, ‘·q |üqT\T |üP]Ô #˚dTü ≈£îì yÓ[fl b˛j·÷&ÉT.


yêVæ≤ì sêeT\øÏÎ kÕïq+ #˚dæ, ø=‘·Ô Ns¡ ø£≥Tº≈£îì ‘·q ≈£L&Ü ‘Ó#·TÃ≈£îqï sê»sêCÒX¯«] |ü{≤ìøÏ BbÕsê<Ûäq #˚dæ+~. Ç+{≤$&É e∫à ø±´]j·TsY ã\¢ MT<ä ô|{Ϻ, ªªsêe÷à... nqï+ ‹qT,μμ n+~. ªªHê≈£î e<äT›,μμ n+~ u≤<Ûä>± sê$T. ªª$X¯«+ #ÓbÕŒ&ÉT ô|≥ºeTì,μμ n+<ë$&É. Ä ù|s¡T $q>±H˚ sê$T ø£fi¯ófl yÓT]XÊsTT. ªªì»+>±...!μμ n+~. ªªÄ... á |üP≥øÏ uÛÀ»q+ ô|{Ϻ yêfi¯fl }] ã+&ç møÏÿ+#·+&ç,μμ nì |ü<äø=+&ÉT s¡÷bÕj·T\T Ç∫à yÓfi≤fl&ÉT,μμ n+<ë$&É. ªªH˚qT yÓfi¯flqT,μμ nì sê$T uÛÀ»q+ |üP]Ô#˚dæ, –HÓï\T ø£&ç– Ä$&ÉøÏ n+~+∫+~. Äs√E $X¯«+ e#˚Ãdü]ø° sê$T n‘·ìï #·÷dæ e+≥>∑~ ˝ÀøÏ yÓ[fl eT+∫˙fi¯ófl, ‘·q‘√ ‘Ó∫Ãq |ü\Vü‰sê\T ‘Ó∫à m<äTs¡T>± ô|{Ϻ+~. ªªqTe⁄« Ç+ø± yÓfi¯fl˝Ò?μμ ∫sê>±Z n&ç>±&ÉT. ªªø±|ò” ‘ÓkÕÔqT,μμ nì ˝À|ü*øÏ yÓ[fl+~. ªªH˚qT n&ç–+~ $ì|æ+∫+<ë?μμ n]#ê&ÉT. ÄyÓT ø£|ò” ø£\T|ü⁄‘·÷, ªªmø£ÿ&ç¬øfi≤Ôq÷? Ç~ Hê Ç\T¢... MTs¡T Hê uÛÑs¡Ô!μμ n+~. ªªHê≥ø±\T Ä|ü⁄!μμ ø±|ò” ‘√ùddæ $X¯«+ ãj·T≥¬ø[fl b˛j·÷&ÉT. sêÁ‹ mø£ ÿ &Ó ø £ ÿ &√ ‹]– e#êÃ&É T . ªªuÛ À »q+ #Ój·T´+&ç,μμ n+~ sê$T. ªªÇ+{À¢ @MT˝Òe⁄... m˝≤ #˚XÊe⁄ e+≥?μμ nHêï&ÉT. ªª|æìï>±]øÏ Hê Á|üj·÷D≤ìø£ì &ÉãT“ Ç#êÃs¡T>±!μμ n+~. ªª|ü˝…¢≥÷] ‘Ó*$‘˚≥\T,μμ |üfi¯ófl ø=s¡T≈£îÿHêï&ÉT. Hê\T>∑T s√E\T >∑&ç#êsTT. ÄyÓT #˚‹ eT+∫˙fi¯ófl ≈£L&Ü $X¯«+ eTT≥Tºø√˝Ò<Tä . Ç+{≤j·THê, Ç+{≤$&É e∫Ã, ªª|æ\¢ \ø£D å +>± e⁄+~. |ü˙bÕ≥˝§#·TÃ, ãT~ΔeT+‘·Tsê\T... m+<äT≈£î HêsTTHê |ü+‘·+? ˙≈£î Ç+ø√ ne÷àsTT me¬s’Hê |ü]#·j·T+ nsTT+<ë? ô|fi≤fl&ÉT‘êqì e÷{Ï#êÃyê? Áù|eT... nM... @yÓ’Hê?μμ nHêïs¡T. $X¯«+ ˙fi¯ófl qeTT\T‘·÷, ªªHê≈£î #·<äTe⁄≈£îqï |æ\¢ ø±yê*... Ç˝≤+{Ï... nì sêeT\øÏÎ yÓ’|ü⁄ #·÷dæ Ä–b˛j·÷&ÉT. ‘·q u≤s¡T»&É eTT+<äTøÏ y˚düT≈£îì, ø±≥Tø£ ô|{Ϻq ô|<ä› ô|<ä› ø£fi¯fl‘√ uÒ\>± #·÷k˛Ô+~. |ü#·Ãì #Ó+|ü\T ∫øÏÿ eTT≈£îÿ Ç+ø± ø√fÒs¡sTTq≥T¢+~. ªªˇ<äT›... yÓ[flb˛eTq+&ç,μμ nHêï&ÉT e÷≥\T $T+π>dæ. ªªn˝≤ ≈£î<äs<¡ Tä u≤ã÷... qTe⁄« n–ïkÕøÏ>å ± ô|fi≤fl&Üe⁄. Ç<˚+ edüTÔe⁄ ø±<äT, q#·Ãø£b˛‘˚ e÷s¡TÃø√&ÜìøÏ,μμ n+~ |üs¡Twü+>± Ç+{≤$&É.

37

ªªMTs¡÷ Ä$&ÉyÓ’ù| e÷{≤¢&ÉTÔHêïs¡÷? Ç+ø£ #Óù|Œ<˚+ ˝Ò<äT,μμ nHêï&ÉT $X¯«+. eTs¡THê&ÉT eT<Ûë´qïy˚T Ä|ò”düT qT+&ç e#˚ÃXÊ&ÉT. eT+#·+ MT<ä uÀsê¢ |ü&TÉ ≈£îHêï&ÉT. sê$T ˝ÒbÕ˝≤ ˇ<ë› nì ‹]–, ‹]– kÕj·T+Á‘·+ BbÕ\ y˚fi¯ <ä>∑Zs¡¬ø[fl, ªª@e+&û,μμ n+~. Ä |æ\T|ü⁄ ø=‘·Ô>±, m+‘√ eT‘·TÔ>± nì|æ+∫+~ ÄyÓTπø. n‘·qT ˝Òe˝Ò<äT. Ç+ø√ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ |æ*∫, <ä>∑Zs¡¬ø[fl dü+X¯sTTdü÷ÔH˚ MT<ä #ÓsTT´ y˚dæ, ªª@e+&û,μμ n+~. n<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ] n‘·ìï eTT≥Tºø√e&É+. #·Ás¡Tq ø±*+~. »«s¡+ eT+&çb˛‘√+~. ÄyÓTøÏ ø£+>±πsdæ+~. Ç+{Ïyêfi¯ófl dæìe÷øÏ yÓfi¯óÔHêï+ nì #Ó|æŒ, Ç+{Ï*¢bÕB J|t˝À yÓfi¯fl&É+ #·÷dæ+~. yÓ[fl ø±|ò” ô|≥Tºø=∫Ã, eT∞fl ˝Ò|&ü ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+∫+~. eT>∑‘·˝ÀH˚ ªbÕ|ü+... ∫qï|æ\¢...μ nì ø£\e]dü÷Ô eT÷*>±&ÉT. ‘·q ù|s¡T $ì Äq+<ä|ü&ç+~. ÄyÓT n‘·ìï ˝ÒeBdæ #·˝≤¢]Ãq ø±|ò” ‘ê–+∫+~. eT∞fl |ü&ÉT≈£îHêï&ÉT. eTsêï&ÉT Ç+{≤j·Tq &Üø£º]ï |æ\T#·Tø=∫à #·÷|æùdÔ Äj·TH˚<√ Ç+C…ø£¸Hé #˚dæ, eT+<äT _fi¯fl\T sêdæ yÓfi≤fl&ÉT. bÕ|ü+, Ç+{≤j·TH˚ ‘Ó∫à ô|{≤º&ÉT. eT÷&√s√EøÏ ø=~›>± düŒèVü≤ e∫Ãq≥T¢ ÄyÓT ˝Ò|⁄ü ‘·T+fÒ, ªªn<˚${° ? qTe⁄« ˝Ò|ü⁄‘·THêïyé? HêπøyÓTÆ+B?μμ nHêï&ÉT. ªªeTT+<äT yÓTTVü≤+ ø£&É>∑+&ç,μμ nì Áãwü߸, ã<ë› Ç∫à uÒdæHéøÏ+<ä ô|{Ϻ ˙fi¯ófl n+~+∫+~. n‘·qT yÓTTVü≤+ ø£&ç>±ø±, #ês¡T nqï+ yÓT‘·Ô>± |ædæ$øÏ #Óe÷Ñ√ ô|&ÉT‘·T+fÒ ø±<äq&ÜìøÏ ≈£L&Ü z|æø£ ˝Òø£b˛sTT+~. ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îì |ü&ÉT≈£î+fÒ e÷{Ïe÷{Ïø° ÄyÓT e∫à qT<äT{Ï MT<ä #ÓsTT´ y˚dæ #·÷düT+Ô fÒ, n‘·ìøÏ m+‘√ u≤e⁄qï≥T¢ nì|æ+∫+~. ÄyÓT bÕ+CÒãT\T |òüT\T¢|òüT\T¢ eT+≥T+fÒ, ÄyÓT ø£<ä*ø£*ï |ü&ÉT≈£îH˚ }Væ≤+#·Tø√kÕ>±&ÉT. nsTT<√Hê&ÉT ˝Ò∫ kÕïq+ #˚kıùdÔ, |”≥ y˚dæ, ø£+#·+ ô|{Ï,º ªªyÓTT<ä{Ï eTT<ä˝› À ñdæ]ø±j·T |ü#÷ &ç ø£\T|ü⁄≈£î ‹q+&ç... H√{ÏøÏ Væ≤‘·e⁄>± ñ+≥T+<äì q÷|æ+&ç y˚dæ ;s¡ø±j·T ≈£Ls¡ #˚XÊqT. #ês¡T $T]j·T+ y˚dæ ô|{≤ºqT...μμ nì e&çd¶ Tü +Ô fÒ, n‘·ì H√{ÏøÏ neTè‘·+˝≤ nì|æ+∫+~ #·∫Ãq õVü≤« ˝Ò#=∫Ã+~. ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü ‹Hêï&ÉT. ‘Ó\>¢ ± ñ‹øÏ Äπsdæq \T+^, y˚TCÀfi¯ófl, ‘·Tyê«\T, |üøÿ£ MT<ä #êøÏ+{Ï qT+&ç ‘Ó∫Ãq ø£eTàì yêdüq y˚ùd <äT|üŒ{°! |ü&TÉ ≈£î+fÒ, n<˚ >∑~˝À |ü&TÉ ≈£îqï sêeT\øÏÎ ‘·\˝À eT˝…|¢ Pü \T ìÁ<ä |ü≥ºìe«&É+ ˝Ò<äT. n<ë≥T>± Ç≥T ‹]– ø£fi¯ófl ‘Ó]ùdÔ, #ê|ü MT<ä m+‘· bı+~ø£>± |ü&TÉ ≈£îHêï ø£ì|ædTü qÔ ï ÄyÓT q&ÉTeTT uÛ≤>∑y÷Ó ... Ç≥T


38

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

‹]– |ü&ÉT≈£î+fÒ ã+>±s¡+˝≤ yÓT]dæb˛‘·Tqï bı‹Ôø£&ÉT|ü⁄ uÛ≤>∑+... #ê˝≤ $+‘Ó’q Çã“+~øÏ ˝Àqj·÷´&ÉT $X¯«+. ‘Ó ˝ ≤¢ ] , ªª&É ã T“˝Ò y Ó ’ H ê ÇkÕÔ s ê dü s ¡ T ≈£ î \T ì+&É T ≈£îHêïsTT,μμ n+~ sê$T n‘·qT Ä|ò”düTøÏ yÓfi¯óÔ+fÒ. n‘· q T nÁ|ü j · T ‘· ï +>± rdæ Çs¡ y Ó ’ s¡ ÷ bÕj· T \T n+~dü÷Ô, ÄyÓT yÓfi¯fl uÀ‘·T+fÒ, ªªÄ>∑T...μμ nì Ç+ø√ q\uÛ…’ Ç∫Ã, ªªqTe⁄« ¬s+&ÉT Ns¡\T ø=qTø√ÿ,μμ nHêï&ÉT. ªªnø£ÿπs¢<äT... neTà uÀ˝…&ÉT Ç∫à |ü+|æ+∫+~. Ç+ø√ eT+#·+ ø=+{≤qT. øÏ+<ä |ü&ÉTø√e&É+ Hê≈£î n\yê≥T ˝Ò<äT,μμ n+~. ÄyÓT yÓ[flb˛j·÷ø±, Ç+{≤j·Tq e∫Ã, ªª@ej·÷´... n+‘ê düs¡T›≈£îqï≥T¢+~,μμ nì eTTdæeTTdæ qe⁄«\T qyê«&ÉT. ªª@${Ï düs¡T›ø√e&É+?μμ ñ*øÏÿ|ü&ܶ&ÉT $X¯«+. ªªdüπs¢... ø±˙! ne÷àsTT Ç+ø√ eT+#·+ ø±yê\+~... Hê e÷≥ $qT, á qyês¡T eT+#·+ rùddæ, Çø£ÿ&É ˇø£fÒ ô|<ä› |üf…ºeT+#·+ y˚<ë›+... M\T>± ñ+≥T+~. @e+{≤yé?μμ nHêï &Üj·Tq. ªªm+<äT≈£L? ˇ<äT›...μμ nì $X¯«+ @<√ nquÀsTT Ä– b˛j·÷&ÉT. kÕj·T+Á‘êìøÏ >∑~˝À |üf…ºeT+#·+, <ëìø√ <√eT‘Ós¡ e∫Ã+~. ~+&ÉT >∑˝ÒãT\øÏ \‘·\T ≈£î{Ϻ e⁄HêïsTT. sêeT\øÏÎ ø±|ò>” ±¢dTü fÒãT˝Ÿ MT<ä ô|{Ϻ yÓfió¯ +Ô fÒ n‘·qT, ªªqqTï ø±düÔ ˝ÒeBkÕÔyê?μμ nHêï&ÉT eT+#·+ MT<ä CÒs¡–\ã&ç. ªªH˚qT ˝Òe~j·T´&É+ @${°?μμ ÄyÓT dæ>∑TZ |ü&ç+~. ªª»«s¡+ e∫Ãq|ü&ÉT ˝ÒBXÊe⁄>±?μμ nHêï&ÉT. ªªn|ü&É+fÒ... ‘·|üŒìdü]!μμ n+~. ªªÇ|ü&É÷ n˝≤π> nqTø√,μμ nì #ÓsTT´ #êbÕ&ÉT. ÄyÓT n+<äTø√˝Ò<äT. ‘·\ e+#·T≈£î+~. n‘·H˚ #ÓsTT´ |ü{Ϻ ˝≤≈£îÿHêï&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· zHê&ÉT, ªª&ÉãT“\T <äTu≤sê #ÓjTÓ T´<äT.› .. Hê #˚‹øÏ Çe«+&ç, H˚qT C≤Á>∑‘Ô· #˚dæ ã+>±s¡+ ø=+{≤qT,μμ Ä]+<ë˝≤ #Ó|æŒ+~ sêeT\øÏÎ, Ábı<äT›≥, ø±|ò” Çdü÷Ô. ªªn|ü&˚ ã+>±s¡+ MT<ä ÄXÊ?μμ qe⁄«‘·÷ n&ç>±&ÉT $X¯«+.

ªªHê≈£î ø±<äT... |ü⁄fÒºyê&çøÏ eTTs¡T>∑T\÷, yÓTT\‘ê&É÷ #˚sTT+#ê*!μμ n+~ dæ>∑TZ |ü&É÷Ô. e÷<Ûä$ ø£<∏ä $ì, e÷eT yÓ’|ü⁄ #·÷dü÷Ô øÏ\øÏ˝≤ q$«+~. ªªn˝≤ yÓTTVü≤+ nsTTHê #·÷&Éìyê&ç <ä>∑Zs¡ e~*ô|{Ϻ b˛j·÷&ÉT e÷ Hêqï! yÓTT>∑T&˚ ø£<ë q$Tà ñ+&çb˛j·÷qT... ô|[fl|”≥\ MT<ä ˇø£]øÏ ˇø£s+¡ n|ü]∫‘·T\y˚T! ø±˙... á eTT&ç @ õ>∑Ts¡T‘√, ˝ÀVü≤+‘√ #˚XÊs√ ø±˙... #ê˝≤ >∑{!ºÏ ˇø£]ï ˇø£s+¡ mH√ï @fi¯ófl>± ‘Ó\Tdüì n‘·ìï #·÷&É>±H˚ nì|æ+∫+~! MT ‘ê‘·jT· ´ Ä ‘·sT¡ yê‘· @Hê&É÷ qqTï, H˚H+˚ #˚dHæ ê, ªm+<äT≈£î?μ nì Á|ü•ï+#·˝Ò<äT. ªsê$T ‘Ó*yÓ’q~. >=|üŒ kÕVü≤düe+‘·Tsê\T. Hê J$‘êìï z ˇ&ÉT¶øÏ #˚]Ã+~,μ nì yêfi¯fleTà‘√ nH˚yês¡T,μμ nì eTT–+∫+~ sêeeTà. e÷<Ûä$ m+‘√ Äsê<Ûäq>± #·÷dæ+~ e÷eTà yÓ’|ü⁄. ªª#·<äTe⁄ sê<äT... m|ü&É÷ |ü≥ï+ yÓTTVü≤+ #·÷ôd’Hê ms¡>q∑ T. qTe⁄« Hê≈£î ˇ<äT› b˛! nH˚ yÓTT>∑T&ÉT... Nø£{À¢ #êyÓH’ ê, ã‘·Tø¬ H’ ê Ç‘·ì‘√H˚ nì e~*ô|{Ϻ b˛sTTq ‘·+Á&ç... ‹Hêïyê? ñHêïyê? nH˚ Hê nqïyêfi¯ófl ˝ÒsT¡ ... Ç|ü&ÉT #Ó|ü ... n+‘·øH£ êï uÛÑj·Ty˚Tùd dæú‘ê MT~? Hêø£Hêï ‘Ó*$‘·≈£îÿe<ëìyê qTe⁄«? yÓTT>∑T&çï Äø£≥Tºø√yê*. ø=+>∑Tq ø£≥Tºø√&É+ ø±<äT! qeTàø£+ ø£*–+#ê*, Bì #˚‘·T˝À¢ Hê J$‘·+ ì•Ã+‘·>± >∑&ç∫b˛‘·T+ <äì. Ä zs¡÷ H˚s÷¡ Œ ñ+fÒ m˝≤+{Ï |ü]dæ‘ ú T· ˝…H’ ê nqT≈£L\+>± eT\T#·Tø√e#·TÃ.μμ e÷<Û$ä @<√ #Ó|Œü uÀsTT, ôd˝Ÿb˛ò Hé X¯u≤›ìøÏ, ªªe÷e÷à... dü+B|t bò˛Hé #˚düTÔHêï&ÉT... H˚ yÓfi≤Ô!μμ nì ñcÕs¡T>± øÏ+~øÏ |ü]¬>‹Ô+~. ªª|æ∫Ã|æ\¢!μμ sêeeTà>±s¡T qe⁄«≈£î+~. Ä$&É øÏ+~øÏ yÓfi‚fldü]øÏ, ªªI am waiting to see you...μμ nì bò˛H√¢ eTT<äT›\T ô|&ÉTÔqï e÷<Ûä$ |ü≥Tºã&çb˛sTTq≥T¢ <=+>∑˝≤ be÷eTà yÓ’|ü⁄ #·÷dæ+~. Ä$&É qe⁄«‘·÷, ‘·\T|ü⁄ <ä>sπZ∑ dæ, ªªmø£ÿ&ÉTHêïej·÷´...μμ nì ô|’øÏ #·÷dæ <äDí+ ô|&É÷Ô, |üPC≤eT+~s¡+ yÓ’|ü⁄ yÓ[fl+~ ‘·q <˚e⁄&ç ø√dü+.

Ä+Á<Ûä<˚X¯+˝À yÓ\Te&ÉT‘·Tqï <ë<ë|ü⁄ nìï |üÁ‹ø£\˝À Á|ü#·T]+|üã&çq qe\\ <ë«sê leT‹ ã\uÛÁÑ <äbÕÁ‘·Tì s¡eTDÏ ‘Ó\T>∑T bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î düT|ü]∫‘·T\T. mH√ï ø£<\ä∏ T sêXÊs¡T. ø=ìï dæìe÷\≈£î ø£<∏ä\T düeT≈£LsêÃs¡T. ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é.


yêVæ≤ì

mHé. Hêsêj·TDkÕ«$T

39


40

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

mø£ÿ&É eTqdüT ìs¡“¤j·T+>± ñ+≥T+<√... mø£ÿ&É e÷qe⁄&ÉT dü>∑s¡«+>± ‘·˝…‘·TÔ≈£îì ‹s¡>∑Z\&√... mø£ÿ&É Á|ü|ü+#·+ eTTø£ÿ\T eTTø£ÿ˝…’ eT–Zb˛<√... mø£ÿ&É #·<äTe⁄ $C≤„q+ eT÷&ÛÉqeTàø±˝À¢ Ç+øÏb˛<√... mø£ÿ&É ˇø£ eTìwæ ‘√{Ï eTìwæì <√#·Tø√&√... nø£ÿ&çøÏ, Ä ùd«#Ûêädü«s¡Z+˝ÀøÏ, uÛÑ>∑e+‘·T&Ü Hê á <˚XÊìï y˚T\Tø=\T|ü⁄! n<=ø£ ô|ò&És¡˝Ÿ ø√s¡Tº. Äqs¡ãT˝Ÿ »&ç®>±s¡T e∫à ñ∫‘êdüqeT\+ø£]+#ês¡T. dü+j·TTø£Ô sêÅwüºeTT\ düVü‰j·T Hê´j·Tyê~ ø±˙ï s¡÷_ s√kÕ ˝Ò∫, ø√s¡Tyº ê]øÏ n_Ûyê<ä+ #˚dæ ‘·sT¡ yê‹ øπ düTì $#ê]+#· {≤ìøÏ nqTeT‹ ø√sês¡T. nyÓT]ø± dü+j·TTø£Ô sêÅwüºeTT\T yÓs¡‡dt <äT+|ü\bÕ{Ï düTu≤“sêe⁄. Á|üuÛÑT‘·«Hê´j·Tyê~ s¡÷_s√kÕ πødüT |üPsê«|üsê\qT Ç˝≤ $e]+#ês¡T. ªªeTT<ë›sTT düTu≤“sêe⁄ nH˚ø£ #·\q∫Á‘ê\qT ô|’πsf…&é ø±|”\ <ë«sê ‘êqT MøÏå+#·T≥j˚T ø±ø£, dü<äs¡T ∫Á‘ê\ Vü≤≈£îÿ <ës¡T˝…’q ìsêà‘·\T, |ü+|æD°<ës¡T\øÏ ‘·–q Á|ü‹|òü\+ eTT≥º#|Ó Œü ≈£î+&ÜH˚, ‘·–q nqTeT‘·T\T bı+<ä≈î£ +&ÜH˚ Äj·÷ ∫Á‘ê\qT ø±|” #˚sTT+∫ |ü+|æD° #˚jT· T#·THêïs¡ì n_Ûj÷Ó >∑eTT yÓ÷|üã&ç q~. ‘·<ë«sê Äj·÷ Vü≤≈£îÿ<ës¡T\≈£î Hê´j·T+>± sêe\dæq Ä<ëj·TeTT ø√˝ÀŒsTT rÁeyÓTÆq <Ûäq qwüº+ dü+uÛÑ$+ ∫+~. n+‘˚ ø±ø£ á |òüTq‘· eVæ≤+∫q nyÓT]ø± dü+j·TTø£Ô sêÅwüºeTT\˝À ø±|” ¬s’f…&é yÓT{°]j·T\T‡ì ‘·–q nqTeT‹ ˝Ò≈î£ +&Ü ø±|” #ÓjT· ´&É+ #·≥غ ‘ê´ H˚s+¡ . n+<äT#˚‘· eTT<ë›sTT düTu≤“sêe⁄ô|’ ‘·‘·‡+ã+<Ûä ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT Äs√|æ+#·&ÉyÓTÆq~. ø√s¡Tºyês¡T ìC≤ì»eTT\qT $#ê]+∫ á eTT<ë›sTTøÏ ‘·–q •ø£,å ø£]qƒ •ø£å $~Û+#·e˝…qqT Á|üuTÑÛ ‘·«eTTyês¡T ø√s¡T#·THêïs¡T.μμ eTT<ë›sTT düTu≤“sêe⁄ ‘·q≈£î Hê´j·Tyê~ nø£ÿπs¢<ä˙, ‘·q ‘·s¡|ü⁄q ‘êH˚ yê~+#·T≈£î+{≤q˙ ø√s¡Tº nqTeT‹ bı+<ë&ÉT. Á|üuÛÑT‘·« Hê´j·Tyê~ düTu≤“sêe⁄ô|’ yÓ÷|æq n_ÛjÓ÷ >±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q kÕøå±´<Ûësê\qT ø√s¡Tºyê]øÏ $e]+#· kÕ>±s¡T. ªª@e+&√jYT sêeTø£èwüí >±s¡÷, á $&É÷s¶ +¡ $Hêïsê?μμ ªªVü≤˝À Á|üø±wt >±s¡÷, m$≥+&û, @+ »]–+B, @${≤ $&É÷¶s¡+?μμ ªª$&É÷¶s¡e÷, $&É÷¶s¡eTTqïsê? eTq düTu≤“sêe⁄ ˝Ò&É÷?μμ ªª@ düTu≤“sêe+&û? eTq ‘Ó\T>∑T dü$T‹ ø£\Ãs¡˝Ÿ ôdÁø£≥ØH˚?μμ

ªªnã“, Ä‘·qT ø±<ä+&û. &ûM&û düTu≤“sêe+{≤s¡T n+<ä s¡÷q÷... n<˚, n‘·ì ˝≤düTº H˚eTT @+{À #·|üq >∑Ts¡TÔøÏ sêe fÒ¢<äT.μμ ªªz &ûM&û düTu≤“sêyê? ‘Ó*j·Tøπ +. yÓTTH˚ï>± _õHÓùdàHé &ûM&û Ç∫à yÓfi≤fl&ÉT. @+ »]–+<˚+?μμ ªªn‘·ìï n¬swüߺ #˚XÊs¡º+&û!μμ ªªVü≤j·T´u≤uÀjYT, n¬sùwº? m+<äT≈£L?μμ ªªm+<äTπø$≥+&û? Ä ~≈£îÿe÷*q &ûM&û\T ô|’s¡d”>± ø±|”\T #˚dæ ny˚TàdüTÔHêï&Éì.μμ ªª@+{°, &ûM&û ø±|” #˚dæq+<äT≈£î n¬scÕº? Ç~ ì»+>± $&É÷¶s¡y˚T!μμ ªªn<˚eT], Ç<˚eHêï eTq Ç+&çj·÷˝≤>±Hê? á <˚X¯+˝À ny˚y√ ø±|” ¬s’≥÷¢ nM @&ç#êsTT>±?μμ ªª◊‘˚ e÷Á‘·+?μμ ªªÄ" ndü\T H˚qT m|üŒDÏí+#√H˚ nqT≈£î+≥÷H˚ ñHêï ˝Ò+&ç.μμ ªª@eì nqT≈£îHêïs¡÷?μμ ªªÇ‘·>±&ç˝≤ $#·Ã\$&ç>± e∫Ãq dæìe÷ n˝≤¢ e∫à q≥Tº ø±|”\T #˚dæ |ü+∫ ô|&ÉT‘·÷+fÒ, Ç˝≤+{Ï<<˚ √ ne⁄‘·T+<äì Hê≈£î &Í≥T>±H˚ ñ+~.μμ ªª&Í≥T>± ñ+fÒ düTu≤“sêe⁄ì ôV≤#·Ã]+#·øb£ ˛j·÷s¡÷?μμ ªªÄ" eT<Ûä´˝À H˚H˚e]ï, Ç+ø√fi¯fl dü+>∑‹ Hê¬ø+<äT≈£î?μμ ªªn+‘˚ ˝Ò+&ç, eT+∫øÏ s√E\T ø±e⁄.μμ ªªn+‘˚ n+‘˚. ñ+{≤ sêeTø£èwü>í ±s¡÷, Ç+ø± eTqyêfi¯fl+ <ä]ø° ø±˝Ÿ‡ #Ój·÷´*.μμ Á|üø±wt bò˛Hé ø£{Ÿ #˚XÊ&ÉT. ‘·q yÓTTu…’˝Ÿ e+πø #·÷dü÷Ô sêeTø£èwüí Ä˝À#·q˝À |ü&ܶ&ÉT- bÕ|ü+ düTu≤“sêe⁄ m˝≤+{Ï Çã“+~˝À |ü&ܶ&ÉT? ªªVü‰jYT sêãsYº, á $wüj·T+ $Hêïyê?μμ ªªVü≤˝À¢ CÀ, @+{Ï @+ $wüj·T+?μμ ªªe÷ sTT+{Ï |üø£ÿq Ç+&çj·THé ˝Ò&É÷? sêyY! n‘·ìï n¬sdtº #˚dæ |ü≥Tº≈£îb˛j·÷s¡T!μμ ªªn<˚+{Ï? n‘·qT #ê˝≤ ø£«jÓT{Ÿ nqT≈£îHêïH˚? @+ #˚XÊ&ÉT nø£kÕà‘·TÔ>±?μμ ªª@yÓ÷ eT]. nsTTHê á bòÕ]qsY‡ì qeTà˝Ò+!μμ ªª#Û·, n<˚+{°, n˝≤ n+{≤e⁄? nB ø±ø£ sêyY #ê˝≤ eT+∫ HÓ’ãsY n˙, Ç+ø± MT ≈£îÁsê&çøÏ n|ü&É|ü&É÷ ˝…ø£ÿ\T ôV≤˝ŸŒ #˚XÊ&Éì #ÓbÕŒyY ø£<ë!μμ ªª#˚ùdÔ? k˛ yê{Ÿ?μμ ªª@+˝Ò<äT. n+‘· eT+#√&Ó’‘˚... eT]˝≤... n¬sdtº,..μμ ªªn<˚ n+≥THêï á bòÕ]qsY‡‘√ me&ÉT me&√ @+{À ‘Ó©<äT. ô|’øÏ u≤>± #·<äTe⁄≈£îqï≥Tº, ô|<ä› ô|<ä› ñ<√´>±˝À¢... eTq˝≤π> ñqï≥Tº ø£ì|ækÕÔs¡T. ø±˙ ˝À|ü\?μμ


yêVæ≤ì ªªÄ", ˝À|ü\? @eTT+~?μμ ªªn<˚! me&çøÏ ‘Ó\TdüT ˝À|ü\ @+ #˚kÕÔs√? n|üŒ{À¢ eTTdæ¢+ f…Ás¡]düTº\÷ Ç˝≤π>...μμ ªªn+fÒ? sêyY ≈£L&Ü f…Ás¡]düTº |üqT˝ÒeHêï...?μμ ªªnVü≤, sêyY f…Ás¡]düºì ø±<äT... @+ ˝Ò≈£î+&Ü n¬sôdº+ <äT≈£î #˚kÕÔs¡T? @<√ #˚ùd ñ+{≤&ÉT ø£<ë?μμ ªªVü≤yYTà.». nB ì»y˚T.μμ ªªn+<äTπø n+≥THêï sêãsYº, á bòÕ]qsY‡ì qeTà ˝ÒeTì.μμ ªªn+‘˚˝Ò, CÀ.μμ njÓ÷´ bÕ|ü+ düTu≤“sêe⁄ nì C≤*>± nqT≈£î+≥÷ ‘·q ≈£îø£ÿì q&ç |æ+#·T≈£î+≥÷ sêãsYº ‘·q Ç+{Ïy˚|ü⁄øÏ <ë] rXÊ&ÉT. ªª@ee÷à uÛ≤s¡‘·e÷à, n+‘ê ≈£î˝≤kÕ?μμ ªªsê e~Hê, sê. @<√ n˝≤ ñHêï+.μμ ªª˙πøee÷à, ø=&ÉT≈£L ø√&É\÷ nyÓT ]ø±˝À ñ+&ç s¬ +&ÉT #˚‘·T˝≤ dü+bÕ~düTÔHêï sêjÓTq÷...μμ ªª@+ dü+bÕ<äq˝Ò e~Hê. Ä dü+bÕ sTT+∫q <ë+‘√ yêfi‚fl eHêï eTeTà*ï ñ<äΔ]+ #ê˝≤, }fi‚fl˝≤˝≤? @<√ yêfi¯fl ≈£î≥T+ã+ yêfi¯ófl düe´+>± #·÷düT≈£î+fÒ #ê\T.μμ ªªne⁄H˚ uÛ≤s¡r, s√p e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ+{≤sê ˙ ø=&ÉT≈£L ø√&É\÷ ˙‘√?μμ ªªs√pHê? Ç+ø± qj·T+.μμ ªªn<˚$≥e÷à n{≤¢ n+{≤eP? e÷ nqïj·T´>±] u≤e eT]~ ≈£L‘·Ts¡÷ n\T¢&É÷ ≈£L&Ü nyÓT]ø±H˚>±? Ä |æ\¢ s√p bò˛Hé #˚dTü +Ô ~≥. Mfi¯ófl #˚dHæ ê #ÓjTÓ T´#·TÃ≥. n<˚<√ eH˚ïõ bò˛qì ñ+~≥>±- n+‘ê Á|ò”j˚T≥.μμ ªª@yÓ÷eT], Hê≈£î ‘Ó©<äT. nsTTHê s√p bò˛qT #˚deæ TØ e÷{≤¢&TÉ ø√{≤ìøÏ @e⁄+≥T+~. ô|’>± yêfi¯fl ñs¡T≈£î\T |üsT¡ >∑T\ eT<Ûä´ rs=<ä÷›?μμ ªªn+‘˚˝Òe÷à. nsTTHê e÷{≤¢&Ü\H˚ eTqdüT+fÒ e÷s¡Z eTT+&Éø£ b˛‘·T+<ë? e÷{≤¢&ÉTø√&ÜìøÏ e÷≥˝Ò ñ+&Éyê? n<ä‡πs >±˙, Ç~ $Hêïyê uÛ≤s¡r?μμ ªª@$≥~ e~Hê?μμ ªMT |üøÿ£ M~Û ø±\˙˝À bÕs¡«‹>±s¡T ˝Ò<÷ä ? yêfi¯flu≤“sTT düTu≤“sêe⁄ ≈£L&Ü nyÓT]ø±˝ÀH˚>± ñHêï&É÷? Ä nu≤“sTTì nø£ÿ&É b˛©düT\T C…sTT˝À¢ ô|{≤ºs¡T≥.μμ ªªì»e÷? njÓ÷´ bÕ|ü+!μμ ªªbÕ|ü+ n+{≤y˚$T{Ï? nø£ÿ&çøÏ b˛sTT @+ yÓ<Ûäe |üqT\T #˚XÊ&√?μμ ªª#Û·, Ä nu≤“sTT n˝≤+{Ïyê&ÉT ø±<˚.μμ ªª@yÓ÷ eT]. e÷ nqïj·T´>±] u≤eeT]~ ≈£L‘·Ts¡T

41

ìqïH˚ bò˛Hé #˚dqæ |ü&ÉT #Ó|Œæ +~≥. nø£ÿ&É eTqyêfi¯fl+‘ê >√\ >√\>± #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡≥. {°M˝À ≈£L&Ü e∫Ã+~≥. ì|ü ˝Ò≈£î+&Ü bı>∑ edüTÔ+<ë?μμ ªªe÷ yêfi¯ófl ñ+&˚B n≥T <ä>∑Zπs. b˛sTTq y˚dü$ y˚T+ n≥T yÓ[flq|ü&ÉT yê[fl+{ÏøÏ ¬s+&ÉT eT÷&ÉTkÕs¡T¢ yÓfi≤fleTT ≈£L&Ü. #ê˝≤ eTsê´ <ä>± ñHêïs¡T yÓTT>∑T&É÷ ô|fi≤fleT÷q÷. ˇø£kÕ] yêfi¯fl bÕ|ü |ü⁄{Ϻq s√E |òü+ø£åqT nqT≈£î+{≤. ‘Ó\T>∑T Á|üeTTKT\T ô|<ä› yêfi¯ófl #ê˝≤eT+<˚ e#êÃs¡T ≈£L&ÜqT.μμ ªª@yÓ÷ eT], @ |ü⁄≥º˝À @ bÕeTT qï<√. MTyê&çøÏ ‘Ó\T dü+≥THêïe⁄>±, ˇø£kÕ] ø£qTø√ÿsê<ä÷ @+ »]–+<√? eTq ≈£Lÿ&Ü ‘Ó\TdüTÔ+~.μμ ªª˝Ò < ä T ˝Ò e~Hê. ◊Hê #Ó b ÕŒ *‡+~ ñ+fÒ yê&˚ #ÓãT‘ê&ÉT.μμ ªªn+‘˚˝Ò. ñ+{≤qe÷à Çø£. ∫Hêï] ô|[fl≈£L‘·Ts¡T d”]j·T˝ŸøÏ f…ÆeTe⁄‘√+~.μμ ìÅwüÿ$TdüTÔqï Ä dü<äs¡T e~q>±]ï #·÷dü÷Ô uÛ≤s¡‹ eTqdüT˝ÀH˚ ì≥÷º]Ã+~. bÕ|ü+ bÕs¡«‹>±s¡T- ø=&ÉTøπ eHêï H˚s+¡ #˚XÊ&√ ˝Ò<√>±ì, Ç|ü&ÉT á e~q>±] |ü⁄D´e÷ì Çø£ÿ&É á$&É ‘·˝…‘·TÔø√ ˝Ò≈£î+&Ü ‘·j·÷s¡j˚T´≥Tº ñ+~ |ü]dæú‹. ôV’≤<äsêu≤<äT˝À ˇø£ ô|ò’yYkÕºsY ¨≥˝À¢ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü+|æD°<ës¡¢ dü+|òüT+ ˇø£ Áô|dt ø±qŒ¤¬sqT‡ »]|æ+~. nø£ÿ&É yês¡T #˚dæq Á|üø£≥q kÕsê+X¯+ Ç~<äT+|ü\bÕ{Ï düTu≤“sêeH˚ |üse¡ T øÏsê‘·ø£ >∑÷+&Ü nyÓT ]ø±˝À ˇø£ >=|üŒ e÷|òæj·÷ e´edüúì ì]à+∫, ‘·q #·≥º$s¡T<äΔ yÓTqÆ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ <ë«sê ‘Ó\T>∑T dæìe÷ Ç+&ÉÅd”ìº #êe⁄<Óã“ ‹j·T´ &ÜìøÏ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü HÔ êï&ÉT. á düTu≤“sêe⁄ e÷|òj æ ÷· #˚düTÔqï |üqT\T #·≥º$s¡T<äΔy˚T ø±ø£ HÓ’‹ø£+>± n<Ûäs¡à+ ≈£L&Ü. nyÓT]ø± Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê n‘·ìï n¬sdüTº #ÓjT· ´&É+ m+‘√ X¯óuÛÑ |ü]D≤eT+. düTu≤“sêe⁄ì ø£]ƒq+>± •øÏå+∫, ‘·<ë«sê ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ô|’s¡d”ì düeT÷\+>± HêX¯q+ #Ój·÷´\ì, ‘Ó\T>∑T dæìe÷ Ç+&ÉÅd”ºì s¡øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #Ój·T´&ÜìøÏ nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åîì e<ä›øÏ ‘·ø£åDy˚T ˇø£ ôV’≤˝…yÓ˝Ÿ &Ó*π>wüHé ôV’≤<äsêu≤<äT ì+∫ nyÓT]ø±øÏ Á|üj·÷DeTe⁄‘·Tqï~. ø±qŒ¤¬sqT‡ eTT–dæ n+<äs¡÷ ãj·T{ÏøÏ q&ÉTdüTÔ+&É>± ˇø£ ìsêà‘· Ç+ø√ |ü+|æD°<ës¡T‘√ n+≥THêï&ÉT- ø±<äT≥+&û eT]! Ç+ø√ ¬s+&ÉT yêsê˝À¢ e÷ –>± y√˝ÒºCŸ kÕºsY dæìe÷ ]©CŸ #˚düTÔHêï+ ø£<ë! nyÓT]ø± n+fÒ m+‘·˝Ò<äHêï Çs¡y…’ ø√≥¢ e÷¬sÿ≥º+&û! ªªVü≤˝À? ‘Ó\T>∑T mk˛dæjT˚ wüqT Áô|dæ&+Ó ≥T >±sê+&û?μμ ªªne⁄q+&û. MT¬ses¡T?μμ ªªqqTï sê»>√bÕÁ˝≤e⁄ n+{≤πs¢+&ç.μμ


42

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ªªz, MTsê &ÜÁ≥T >±s¡÷. qeTkÕÿs¡+.μμ ªªH˚qT ‘Ó\TdüTHê MT≈£î?μμ ªªnjÓ÷´ uÛÑ˝Òyêπs. á @]j·÷˝À MTs¡T ‘Ó*j·Tì ‘Ó\T>∑T yêfiËfles¡T #Ó|üŒ+&û? eTq mk˛dæj˚TwüqTøÏ eT÷\ düÔ+uÛ≤\T ø£<ë MTs¡T! #Ó|üŒ+&ç. yê{Ÿ ¬øHÓ’ &É÷ |òüs¡÷´?μμ ªªq÷´dt #·÷dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T>∑<ë! mes√ düTu≤“sêe⁄≥. $&çjÓ÷ ô|’s¡d” øÏ+<ä ns¡düºj·÷´≥º.μμ ªªÄ" Ä"... ‘Ó\Tdü+&û. μμ ªªeTqy˚eHêï #Ój·T´˝Òe÷?μμ ªª@+ #˚<ë›eT+{≤s¡+&û?μμ ªªn<˚, eTq mk˛dæj˚TwüHé ‘·s¡|ü⁄q... Ç˝≤>∑ eTqyêfi¯ófl n¬sdüsº TT‘˚... eTq ‘Ó\T>∑T düe÷»+ yÓTT‘êÔìø° m+‘· nÁ|ü‹wü?º πs|ü⁄ >∑es¡ïsY uÒ+¬ø«{À¢ mes¡Hêï á }ôd‹Ô, MTyê&˚q≥>± n+fÒ, Hê¬ø+‘· ‘·\e+|ü⁄\T>± ñ+≥T+~? ªªVü≤yYTà... ◊‘˚...μμ ªªnVü≤, ndü\T Ä˝À∫+#·+&ç. ◊Hê ‘Ó\T>∑T dæìe÷\ ô|’πs{Ï+>¥ @+≥+&ç N|t>±q÷? <ëì >∑T]+∫ n¬sdüºe&Ée÷? n¬sdüº sTTHê @<√ ˇø£Áf…+&ÉT _*j·Tq¢ kÕºø˘ÁfÒ&ç+>¥ πødüT˝ÀH√ nsTT‘˚... eTq bòÕj·÷øÏ ‘·–q≥Tº n<=ø£ n+<ä+ #·+<ä+>± ñ +≥T+~. eTØ ˝Àø±¢kÕZ ‘Ó\T>∑T dæìe÷*ï ô|’sπ {Ÿ #˚dæ n¬sdüeº &É+ @+≥+&û?μμ ªªkÕsY, MTs¡T #Óù|Œ~ ì»y˚T ø±˙, Ç+‘·ø°...μμ ªªá düTu≤“sêe⁄ø° eTq ‘Ó\T>∑T düe÷C≤ìø° @MΩ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì πsbıø£ Áô|dt ø±qŒ¤¬sqT‡ ô|{Ϻ...μμ ªªVü≤yYTà, kÕsY! ãVüQXÊ ≈£î<äs¡<˚yÓ÷q+&ç. düTu≤“sêe⁄

>±s¡T yÓTTH˚ï ñ>±~ |òü+ø£åq|ü&ÉT yÓT+ã]¸|t ø£{≤ºs¡T.μμ ªªz n˝≤>±? ◊‘˚ eTØ eT+∫~. Áô|dt ø±qŒ¤¬sqT‡ ô|{Ϻ n‘·ì düuÛÑ´‘ê«ìï s¡<äT› #˚dæ, mk˛dæj˚TwüqT ì+∫ ãVæ≤wüÿ ]düTÔHêïeT˙, n‘·ì ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ì ìs¡›«+<ä«+>± K+&çdüTÔHêï eT˙ Á|üø£≥q Çe«+&ç.μμ ªªn+fÒ, kÕsY. Ç|ü&É÷...μμ ªªÇ~ u≤<Ûä´‘· >∑\ bÂs¡T\T>± eTq+ #Ój·÷´*‡q $Tì eT+ |üì kÕsY. ˝Òøb£ ˛‘˚, sπ |ü⁄ eTq nyÓT]ø£q¢ eT<Û´ä eTqø£+<ä]ø° m+‘· ‘·\e+|ü⁄\T? Ç+ø£ MTsê|üì MT<ä ñ+&É+&ç. πs|ü{Ï q÷´k˛¢ sêyê*~. ñ+{≤. <∏˚+≈£L´?μμ mk˛dæjT˚ wüqT Áô|dæ&+Ó ≥T ø£≥sº TTq bò˛qTπødæ ìùdÔ»yÓTqÆ ø£fi¯fl‘√ #·÷dü÷Ô+&çb˛j·÷&ÉT. Ç+‘·˝ÀH˚ eT∞fl bò˛qT yÓ÷–+~. ªªVü≤˝À? ‘Ó\T>∑T mk˛dæj˚TwüqT Áô|dæ&Ó+≥T>±sê+&û?μμ ªªne⁄q+&û. MT¬ses¡T?μμ ªªHê ù|s¡T sêeTø£èwü+í &û. düTu≤“sêe⁄>±] øπ düT $wüjT· yÓTÆ ø±˝Ÿ #˚düTÔHêïqT. á $wüj·T+˝À eTq mk˛dæj˚TwüHé ‘·s¡|ü⁄q @eHêï #Ój·÷´\+&û!!μμ ªªn<˚ n<˚, dü]>±Z Ä $wüj·Ty˚T Ä˝À∫düTÔHêïqT. @+ #˚<ë›eTì MT ñ<˚›X¯+?μμ ªªeTq ‘Ó\T>∑T yê&çøÏ Ç˝≤ »s¡T>∑T‘√+<ä+fÒ m+‘· nÁ|ü‹wüº+&û?μμ ªªn<˚ n<˚, dü]>±Z H˚q÷ n<˚ nqT≈£î+≥THêï!μμ ªªeTq+ ñù|øÏ+å #·≈L£ &É<+ä &û. ô|<ä› dü+K´˝À ‘Ó\T>∑Tyês¡ eT+<äs¡eT÷ ≈£L&ç πs©>± ø√s¡TºVü≤ÖdüTøÏ yÓ[fl, ø√s¡Tº eTT+<äT


yêVæ≤ì <Ûäsêï #˚dæ, düTu≤“sêe⁄øÏ eTq eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ê*. nsTTHê eTq dæìe÷\T eTìwüº+. <ëì MT<ä á nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ E\T+ @+≥+&ç? düTu≤“sêe⁄ y=+≥]yê&ÉT ø±<äT, n‘·&=ø£ dü+|òüT{Ï‘·yÓTÆq X¯øÏÔ nì ø√s¡Tºπø ø±<äT, nyÓT]ø± yÓTT‘êÔìø° ‘Ó*j·÷*.μμ ªªn+fÒ... Ç|ü&É÷... m˝≤>∑+fÒ...μμ ªªMTs¡T n+^ø£]kÕÔs¡ì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. MTs¡T ø£$T{°‘√ e÷{≤¢&ç ˇ|æŒ+#·+&ç. H˚qT eTq ≈£îÁsêfi¯fl+<äØï b˛π>ùd |üì˝À ñ+{≤qT.μμ ªªeT∞fl ø£≥ºsTTq bò˛Hé πødæ yÓÁ]>± #·÷dæ ¬s+&ÉT #˚‘·T˝ÀÔ ‘·\|ü≥Tº≈£îì øÏ+<ä ≈£L\ã&ܶ&ÉT ‘Ó\T>∑T mk˛dæj˚TwüqT Áô|dæ&Ó+≥T.μμ ô|ò&És¡˝Ÿ ø√s¡Tº. »&ç® p&û eTT<ë›sTT düTu≤“sêe⁄‘√ Ç˝≤ nHêïs¡TªªeTT<ë›sTT>± MT MT<ä yÓ÷|üã&çq n_ÛjÓ÷>±\≈£î dü+ã+ ~Û+∫q kÕøå±´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T $e]+#ês¡T. MTs¡T ≈£L&Ü ne˙ï $Hêïs¡T. MT ‘·s|¡ ⁄ü yê<äq Ç|ü&ÉT MTs¡T $ì|æ+#·e#·TÃ.μμ düTu≤“sêe⁄ ˝Ò∫ ì\ã&ܶ&ÉT. u…’*|òt ˇø£ Á>∑+<Ûëìï rdüTø=∫Ã, ªªá u…’_\T MT<ä Á|üe÷D+ #Ój·T´+&ç,μμ nHêï&ÉT. düTu≤“sêe⁄- ªªø£$å T+#·+&ç, Hê≈£î u…_’ \T MT<ä qeTàø£+ ˝Ò<äT.μμ »&ç® p&û- ªªb˛˙ MT eT‘·Á>∑+<ÛäyÓTÆq uÛÑ>∑eBZ‘· ‘Ó|æŒ+ #·Hê?μμ düTu≤“sêe⁄- ªªHê≈£î uÛÑ>∑eBZ‘· MT<ä ≈£L&Ü qeTàø£+ ˝Ò<äT. <äj·T#˚dæ {≤>√sY dæìe÷ ‘Ó|æŒ+#·+&ç.μμ »&ç® p&û>±s¡T ˇø£ ì$Twü+ ìyÓ«s¡b˛sTT, á øπ düTø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± s¡|æŒ+#·ã&çq uÛ≤s¡rj·T düVü‰j·T≈£îì‘√ #·]Ã+ #ês¡T. n‘·qT yÓ[fl düTu≤“sêe⁄ Ç+{Ï k˛<ë˝À |ü≥Tºã&çq ô|’sπ {Ÿ &çdüTÿ˝À¢ ì+∫ {≤>√sY dæìe÷ &çdüTÿ H=ø£<ëìï dü+bÕ~+∫ düTu≤“sêe⁄ eTT+<äT ô|{≤º&ÉT. düTu≤“sêe⁄- ªªe÷ yÓT>±kÕºsY {≤>√sY MT<ä Á|üe÷D+ #˚dæ n+‘ê ì»y˚T #ÓãT‘êqT, nã<äΔ+ #Ó|üŒqT.μμ »&ç® p&û- ªªdüTu≤“sêe⁄>±s¡T, MTs¡T #·÷&ÉuÀ‘˚ u≤>± #·<äTe⁄≈£îqïyê]˝≤ ñHêïs¡T, eT+∫ ñ<√´>∑+˝À ñHêïs¡T, eTT#·Ã f…Æq ≈£î≥T+ã+. m+<äT≈£î ô|’s¡d” ˝≤+{Ï ˙#·yÓTÆq |üìøÏ ˇ&ç>∑{≤ºs¡T. Ç~ H˚s¡eTì ‘Ó*j·T<ë?μμ düTu≤“sêe⁄- ‘Ó\TdüT j·TTesêqsY. Ä+Á<Ûä<˚X¯+ yÓTT‘·Ô MTà<ä ñqï ~∏j˚T≥s¡T¢ ¬s+&ÉT y˚\ ◊<äTe+<ä\ q\uÛ…’ eT÷&ÉT. @ ôd+≥s¡¢˝À ñqï ~∏jÓT≥s¡T¢ ˇø£ yÓsTT´ @&ÉT e+<ä\ &Óu…Ì“¤ Hê\T>∑T. >∑‘· @&Ü~ $&ÉT<ä˝…’q ‘Ó\T>∑T dæìe÷\T ¬s+&ÉT e+<ä\ ns¡y’… ‘=$Tà~. n+fÒ dü>≥ ∑ Tq yêsêìøÏ ◊<äT bÕsTT+{Ÿ

43

¬s+&ÉT dæìe÷\T ]©»j·÷´sTT. n+<äT˝À H˚s¡T dæìe÷\T q÷≥ Çs¡ej·T´sTT<äT. yÓTT‘·Ô+ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #˚dæq _õHÓdt ¬s+&ÉT y˚\ ¬s+&ÉT e+<ä\ ns¡y…’eT÷&ÉT ø√≥T¢ ø±>±, H˚s¡T dæìe÷\T nyÓT]ø±˝À e÷Á‘·+ #˚dæq _õHÓdt Äs=+<ä\ mquÛ…’Hê\T>∑T ø√≥¢ ô|’ ∫\¢s¡.μμ Á|üuTÑÛ ‘·« Hê´j·Tyê~ ø±˙ï- ªªMTs¡T #Ó|Œæ q >∑D≤+ø±\˙ï #ê˝≤ Ç+Áô|dæyêZ ñHêïsTT, ø±˙ yê{Ïø° MT MT<ä yÓ÷|æq n_Û jÓ÷>±ìø° @${Ï dü+ã+<Ûä+?μμ düTu≤“sêe⁄- ªªñqï~, ø±˙ï>±s¡÷, ñqï~. MTs¡T MT MT eT©ºô|¢≈î£ ‡˝À¢ ]©E s√Eq ≈£L&Ü ≈£L´˝À ì\ã&Éqø£ÿsπ ≈¢ î£ +&Ü {Ϭøÿ≥Tº ø=qT≈£îÿì Vü‰sTT>± dæìe÷ #·÷kÕÔs¡T. ˇø£y˚fi¯ ~∏j˚T≥s√¢ $Tdü‡sTT‘˚, πøãT˝À¢ ù||üsY eP´, yÓ+≥H˚ nìï <äTø± D≤˝À¢q÷ &ûM&û\T $]$>± <=s¡T≈£î‘êsTT. eT] e÷ dü+>∑‹ @${Ï?μμ »&ç® p&û- ªªMT dü+>∑‹ n+fÒ?μμ düTu≤“sêe⁄- ªªÇ~ Hê ˇø£ÿ&ç $wüj·T+ ø±<äT, j·TTe sêqsY. |ü⁄{Ϻq>∑&ɶì e~* bı≥º #˚‘·ã≥Tº≈£îì $<˚XÊ\øÏ e\dü e∫Ãq Á|ü‹ ‘Ó\T>∑Tyê&ç >∑T+&Ó |òüTÀwü.μμ »&ç® p&û- ªªm+<äTø± |òüTÀwü?μμ düTu≤“sêe⁄- ªªm+<äTø± j·TTesêqsY? #ÓãT‘êqT. |ü⁄{Ϻ q|üŒ{Ïì+N dæìe÷ ‘·|üŒ eTs=ø£ $H√<ä+ ms¡T>∑ì C≤‹ e÷~. dü+^‘·+ $+fÒ dæìe÷ dü+^‘·y˚T. {°M #·÷ùdÔ dæìe÷\ Áb˛Á>± eTT˝Ò. Ä≥˝≤&ç‘˚ dæìe÷\øÏ dü+ã+~Û+∫q Ä≥˝Ò. ù|òwüHé n+fÒ dæ˙‘ês¡\ ù|òwHü .˚ ø±yÓT&û n+fÒ dæìe÷ ø±yÓT&ûH.˚ ÄK]øÏ uÛ>Ñ ∑ e+‘·TDÏí ≈£L&Ü dæ˙‘ês¡\ s¡÷|ü+˝À ‘·|Œü y˚sπ >± }Væ≤+#·T ø√˝ÒeTT. n+‘·>± dæìe÷‘√ eTy˚Tø£eTsTTq C≤‹ e÷~. ‘·eT ‘·eT ‘êVü≤‘·TøÏ ‘·–q≥Tº ˇø=ÿø£ÿ V”≤s√ì m+#·T≈£îì, n‘·H˚ï ‘·eT n_Ûe÷q V”≤s√>± Äsê~Ûdü÷Ô ñ+&˚ j·TTe‘· e÷ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘·. n_Ûe÷q V”≤s√ dæìe÷ ]©E s√Eq ns¡ΔsêÁ‹ <ä>]Z∑ ï+N ~∏jT˚ ≥s¡Tì eTVü‰ y…u’ eÑÛ +>± n\+ø£]+N- nB kı+‘· Ks¡TÑ√... |ü<√ s√Eq dü¬ø‡dt MT{Ÿ, Çs¡ejÓ÷´ s√Eq Á>±+&é dü¬ø‡dt ≥÷sY- Çe˙ï ìs¡«Væ≤+#˚~ e÷ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘·.μμ >∑Tø£ÿ ‹|üø√&Üìø£qï≥Tº ˇø£ÿ ø£åD+ Ä>±&ÉT düTu≤“ sêe⁄. »&ç® p&û- ªª@yÓTÆ+~? MT ‘Ó\T>∑T j·TTe‘·øÏ @yÓTÆ+~? Çø£ÿ&É nyÓT]ø±˝À ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T dæìe÷\T ~∏jT˚ ≥s¡˝¢ À ]©CŸ #˚düTÔHêïs¡T≥ ø£<ë!μμ düTu≤“sêe⁄- ªªne⁄qT #˚dTü HÔ êïs¡T. ø±˙ ù|òq‡+fÒ me]ø° ˝…øÿ£ ˝Ò<Tä . {Ïø¬ ÿ≥Tº sπ ≥T¢ Äø±XÊqï+fÒ≥Tº ô|&ÉT‘·THêïs¡T. <ëì MT<ä m≥Te+{Ï ìj·T+Á‘·D ˝Ò<Tä . Vü‰©e⁄&é dæìe÷øÏ |ü~ &Ü\ s¡T¢+&˚ {Ϭøÿ≥Tº ‘Ó\T>∑T dæìe÷øÏ |ü~ùV≤qT, Çs¡y…’, bÕ‹ø£Ç+‹+‘Ó’ e≥T&ç+‘·jÓÆT nqï≥Tº ô|]–b˛sTT- yÓTTqï ñ>±~øÏ ]©C…’q |æø£Ãs¡TøÏ @ø£+>± j·÷uÛ…’ &Ü\s¡¢øÏ ne÷às¡T yÓTT<ä{Ï


44

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

yêsê+ ‘·+. u≤¢≈î£ ˝À ø±<äT, H˚sT¡ >± ãTøÏ+>±|òd” Tü ˝ÀH˚. $<ë´s¡TΔ \T>± e⁄+≥÷, ø±|òc” Õ|ü⁄˝À¢, >π dt ùdºwqü ˝¢ À |üì#˚dæ ø£w|ºü &ü ç dü+bÕ sTT+∫q &Ü\s¡ì¢ n|ü⁄s¡÷|ü+>± yê&ÉT≈£î+≥Tqï ‘Ó\T>∑T $<ë´ s¡TΔ\T m˝≤ ø=q>∑\s¡T á {Ϭøÿ≥¢ì nì Á|ü•ïdüTÔHêï j·TTe sêqsY?μμ »&ç® p&ç>±s¡T ø£fi¯ófl ô|<ä›$ #˚dæ ‘·q düVü‰j·T≈£îì y˚|ü⁄ ì»e÷? nqï≥Tº #·÷XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Hê´j·Tyê~ ø±˙ï- ªªø±e#·TÃ. ◊Hê #·<äTe⁄ø√ &ÜìøÏ e∫Ãq $<ë´s¡TΔ\T #·<äTe⁄ MT<ä ÁX¯<äΔ ô|{≤º*>±˙ yê]øÏ dæìe÷˝…+<äT≈£î? ◊Hê dæìe÷ Vü‰˝À¢ #·÷&É˝Òø£b˛‘˚ ‘·s¡Tyê‘· &çdüTÿ ]©»sTTq|ü&ÉT ø=qT≈£îÿH√ n<Ó›≈£î ‘Ó#·TÃ≈£îH√ ©>∑˝Ÿ >±H˚ #·÷&Ée#·Tà ø£<ë?μμ düTu≤“sêe⁄ m+‘· nC≤„ìee÷à nqï≥Tº ìs¡düq>± ˇø£ qe⁄« qyê«&ÉT. düTu≤“sêe⁄- ªª‘Ó\T>∑T ù|òHé nsTTq yê&çøÏ ‘·q n_Ûe÷q V”≤s√ dæìe÷ ‘=*s√E ‘=* Ä≥ #·÷&É˝Òø£b˛e&É+ m+‘· nee÷qyÓ÷ MT≈£î ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. dü«<˚X¯+˝À ñqï ‘·q ‘√{Ïyês¡T #·÷ùddæq dæìe÷ì ‘êqT #·÷&ܶìøÏ ˇø£ÿs√E Ä>∑&É+ ≈£L&Ü <äTs¡¢uÛÑy˚T- n≥Te+{Ï~ HÓ\s√E\T Ä>±˝≤? nsTTHê Ç~ $<ë´s¡TΔ˝…’q j·TTe‘· düeTdü´ ˇø£ÿfÒ ø±<äT. ˇø£ kÕ<Ûës¡D >∑èVü≤düTÔ- ˇø£ ô|fi≤fl+ Ç<ä›s¡T |æ\¢˝ÀÔ j·÷uÛÑj˚T´dæ &Ü\s¡T¢ ô|{Ϻ ˇø√ÿ {Ϭøÿ≥Tº ø=+fÒ- e÷s¡Tºπ>E @+ ô|{Ϻ ø£&‘ É ê&ÉT. n+‘˚ø±ø£ ◊f…+ kÕ+>∑T\T, <ä«+<ë«s¡Δ &ÉjT· ˝≤>∑T\÷ e∫Ãq|ü&ÉT |æ\¢\ ø£fi¯ófl #Óe⁄\÷ eTTj·T´˝Òø£ HêHê #êePqT. b˛˙ Ä\dü´+>± #·÷dæHê |üs¡yê˝Ò<äT, ©>∑˝Ÿ>± &çdüTÿ e∫à q|ü&˚ #·÷<ë›eTT nqT ≈£î+fÒ - @$ ©>∑˝>Ÿ ± <=]πø &çdTü ÿ\T? Ç~es¡≈£î uÛ≤s¡rj·T Á>√düØ cÕ|ü⁄˝À¢ á $&çjÓ÷\T &çdüTÿ\T n<Ó›\øÏ#˚Ãyês¡T. @eTsTT+<√ @yÓ÷, ne˙ï eT÷‘·ã&ܶsTT. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ n_Ûe÷qT\T n≥T ~∏jT˚ ≥s¡˝¢ À uÛ≤Ø &ÉãT“\T ≈£îeTà]+#·˝Òø±, Ç≥T dæìe÷ #·÷&É≈£î+&Ü ñ+&É˝Òø± q*– b˛‘·THêïs¡T. ˝Òfd… Tü º eTùV≤wtu≤ãT ôdº|ü \T ˙øÏ+ø± ‘Ó©<ë nì ˇø£ u≤ãTì yêfi¯fl ø£õHé m‹Ô bı&çùdÔ á u≤ãT &çÁô|wüH√¢øÏ |ü&çb˛j·÷&ÉT. düeT+‘ê ø£{Ϻq Ns¡ @<√ ‘Ó*j·T˝Ò<äì ‘·q Ä&É|ü&ÉT#·T yÓ≥ø±s¡+ #˚dæ+<äì ˇø£ >∑èVæ≤DÏ u≤¬s“≈£L´ ˝…’≥sY |òüP¢sTT&é ‘·q MT<ä b˛düT≈£îì n–ïøÏ ÄVüQ‹ neuÀsTT+~.μμ

düTu≤“sêe⁄ Äy˚X¯+>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. n‘·ìï ñ|ü X¯$T+|ü C…j·T´{≤ìø£qï≥Tº Á|üuÛÑT‘·« Hê´j·Tyê~ ø±˙ï n‘·ì |üø£ÿøÏ e∫à ì+#·THêïs¡T. düTu≤“sêe⁄- ªªm≥T #·÷dæHê ≈£î‘·+Á‘·+, yÓ≥ø±s¡+, <√|æ&û, nee÷q+! Ç˝≤ HêC≤‹ |ü&ÉT‘·Tqï nedüú\ì #·÷dü÷Ô mÁs¡{Ï Äeø±j·T ‹+≥Tqï ‘Ó\T>∑Tyê&ç>± #˚‘T· \T eTT&ÉT#·T≈£î ≈£Ls√Ãe&É+ Hê e\¢ø±˝Ò<äT.μμ ªªmø£ÿ&É eTqdüT ìs¡“¤j·T+>± ñ+≥T+<√... ªªmø£ÿ&É e÷qe⁄&ÉT dü>∑s¡«+>± ‹s¡>∑Z\&√... ªªmø£ÿ&É ˇø£ eTìwæ ‘√{Ï eTìwæì dæìe÷ ù|s¡T‘√ <√#·Tø√&√.. ªªmø£ÿ&É ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT ‘Ó\T>∑T dæìe÷ì Vü‰sTT>± ùd«#۷ä>± |üP]Ô>± dü≈£î≥T+ã+>± Äq+~dü÷Ô #·÷&É>∑\&√... ªªnø£ÿ&çø,Ï Ä ùd«#Ûêäd«ü s¡+Z ˝ÀøÏ, uÛ>Ñ e∑ +‘·T&Ü Hê Á|üyêdü ‘Ó\T>∑TC≤‹ì y˚T\Tø=\T|ü⁄! ªªnì sêXÊ&ÉT $X¯«ø£$ s¡M+Á<äHê<∏ä {≤>√sY ‘·q ^‘ê+»*˝À. n<˚ dü÷Œ¤]‘ Ô √ e÷ yÓT>±kÕºsY ô|#·Ã]*¢q n$˙‹ô|’ s¡ø±Ô+»*ì sêXÊ&ÉT {≤>√sY dæìe÷˝À. n<˚ dü÷Œ¤]Ô‘√ H˚q÷ á ô|’s¡kÕ+»*ì sêdüTÔHêïqT. ne⁄qT. Ç~ πøe\+ ô|’πsf…&é dæìe÷\ >=&Ée ø±<äT. Ç<=ø£ ñ<ä´eT+. ‘Ó\T>∑Tdæìe÷ì n_Ûe÷ì+#·&Éy˚T H˚s¡yÓTÆ‘˚- qqTï •øÏå+#·+&ç. n‹ ø£]ƒq+>± •øÏå+#·+&ç. ø±˙ ˇø£ÿ e÷≥ j·TTesêqsY! qqTï •øÏå+∫q+‘· e÷Á‘êq á ñ<ä´eT+ Ä–b˛<äT j·TTesêqsY, Ä–b˛<äT.μμ düTu≤“sêe⁄ Äy˚X¯+>± ‘·q eTT+<äTqï ã\¢ì >∑{Ϻ>± >∑T<ë›&ÉT. n‘·ì |üø£ÿH˚ ì+#·Tqï Á|üuÛÑT‘·« Hê´j·Tyê~ ø±˙ï yÓ÷#˚‘√Ô >∑{Ϻ>± düTu≤“sêe⁄ &=ø£ÿ˝À bı&ç∫+~. ˇø£ÿ <Óã“øÏ |üø£ÿ˝À ˝Ò∫ ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT düTu≤“sêe⁄. |üøÿ£ q düreTDÏ ìÁ<äøfi£ fl¯ ‘√ ìwüOsº +¡ >± #·÷dü÷,Ô ªªø£\e ]+‘·˝…’‘˚ m˝≤>√ uÛÑ]+#êqT. eT+#êìï >∑T<äT›‘·T+fÒ e÷Á‘·+ Ç+ø£ Hêe\¢ ø±<äT u≤ã÷!μμ n+~. mÁs¡>± ø£+~q ns¡#‹˚ ì ìeTTs¡T≈£î+≥÷ njÓ÷eTj·T+ >± #·÷düTÔ+&çb˛j·÷&ÉT düTu≤“sêe⁄.

$»j·Tyê&É˝À |ü⁄{Ϻq l mdt. Hêsêj·TDkÕ«$T &çÁ{≤sTT{À¢ ˇø£ Ä{ÀyÓ÷{ÏyY ø£+ô|˙˝À »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. $|üØ‘·+>± |üsƒ¡HêdüøÏÔ. |ü]$T‘·+>± s¡#·HêdüøÏÔ. Ç+ø± nìï s¡ø±\ \*‘·ø£fi¯\+fÒq÷ ÄdüøÏÔ. |üHÓï+&˚fi¯ófl>± uÛÑs¡‘·Hê≥´ kÕ<Ûäq #˚düTÔHêïs¡T. 2009˝À ªs¡+>∑T≥<ë›\ øÏ{øÏ μ° ø£<ë∏ dü+|ü⁄{Ïì Á|ü#T· ]+#ês¡T. 2007 ì+N ªø=‘·bÔ Õ∞μ (http://kottapali.blogspot.com) nH˚ u≤¢>∑Tì ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.


yêVæ≤ì

eT+<∏ë uÛ≤qTeT‹

45


46

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ªªz] ˙ CÒãT dü+‘·¬øfi≤fl... Ä e÷fÒ n&ç>±eP?μμ q]‡+|æìï H=dü\T ô|’øÏ ˝Ò|æ q$«+~. ªªn<˚+{Ï |æ˙ï!n˝≤ n+≥THêïe⁄? ˙ >∑T]+∫ >=|üŒ>± n+<ä]‘√ #Ó|ü⁄Ô+{≤qT...μμ ÄX¯Ãs¡´+>± nHêïqT. q]‡+ |æìï ndü\T ù|s¡T \ø°åàq]‡+<˚$. e÷ ∫qï ‘ê‘·>±] ≈£L‘·Ts¡T. e÷ neTàøÏ n+<äs÷¡ nqï<äeTTà˝Ò ne&É+ ‘√ ‘·q ø£+fÒ ◊<˚fi¯ó¢ ∫qïsTTq, q]‡+ n+fÒ n+‘·T˝Òì n_Ûe÷q+. |üø£ÿ|üøÏÿfi¯ó¢. e÷≈£Lÿ&Ü q]‡+|æqï+fÒ #ê˝≤ #·qTe⁄... n+‘·ø£Hêï #ê˝≤ Çwü+º . n+<äT˝À H˚qT neTàøÏ ô|<äø› =&ÉT≈£îì. Hê ‘·sT¡ yê‘· ˇø£ ‘·eTTà&ÉT, ˇø£ #Ó*¢. Hê≈£î@&˚fi¯¢|ü&ÉT q]‡+|æìïøÏ ô|fi¯¢sTT+~. u≤>± >∑TπsÔ... yÓTT<ä{ÏkÕ] ‘ê‘·>±] }s√¢øÏ ø±s=∫Ã+~. ø±\eøÏ ne‘·˝§&ÉT¶ qT+&˚ Ä }s√¢øÏ yÓfi¯¢˝Òø£ Çe‘·˝§&ÉT¶H˚ ñ+&ç b˛sTT+~. n|ü&ÉT }s¡+‘ê yÓ[¢ $+‘·>± #·÷XÊs¡T. Ç|ü&ÉT ô|<ä› e+‘Óq y˚XÊs¡qTø√+&ç. ô|[¢ø=&ÉT≈£îì... n<˚... e÷ eT\T¢ u≤u≤sTTì |ü\¢ø°˝À rdüTø=#êÃs¡T }s√¢øÏ. Äj·Tq ù|s¡T eT*¢ U≤s¡T®qsêe⁄. ô|fi¯j ¢ ÷· ´ø£ q]‡+|æìï <äTsêZ|Pü sY yÓ[b¢ ˛sTT+~. nø£ÿ&É d”º˝≤Œ¤ø£ºØ˝À Ç+»˙s¡T u≤u≤sTT. y˚dü+>∑T˝À¢ ø£*dæq|ü&ÉT uÀ˝…&ÉT ø£<∏ä\T #Óù|Œ~. |æ\¢\+‘ê Ä$&É #·T≥÷º #˚πsyêfi¯¢+. n+<äT˝À Hê≈£î |æ#T· Ãø£ ø£<+ä∏ fÒ Çwü+º . s√p #Ó|Œæ +#·T≈£îH˚yêDÏ.í |æìï $düTø√ÿ≈£î+&Ü yÓTT<ä\Tô|fÒº~.. ªªzkÕ] e÷ ô|s¡{Ï |ü+#·˝À |æ∫ø√{Ï >∑÷&ÉTø£{Ϻ+~. eT÷&ÉT |æ\¢*ï ≈£L&Ü ô|{Ϻ+~. nø£ÿ&˚ ˇø£ <=+>∑|æ*¢ ‹s¡T>∑T ‘·T+&˚~...μμ ªª@+ <=+>∑‘·q+ #˚ùd~? μμ e÷ ‘·eTTà&ç dü+<˚Vü≤+. yê&ÉT, H˚qT ø£*dæ, neTàeTà #·÷&É≈£î+&Ü, eT<Ûë´Hêï\T, y˚sTT+∫ eT&ç>± ô|≥Tº≈î£ qï ø£+~|ü|ü ˝≤–+#˚dTü +Ô {≤+. n≥T e+{Ï<˚yÓ÷ nì yê&ç nqTe÷q+. ªªÄ<äeT]ùdÔ #ê\Tsê... bÕ\T, ô|s¡T>∑T @B ñ+#˚~ ø±<äT... e+{Ï\T¢ <˚e⁄≈£îH˚|üŒ{ÏøÏ <˚e⁄&ÉTø£ì|æ+#˚yê&ÉT. μμ ªªÄø£˝ÒùdÔ @+#˚düTÔ+<˚+{ÏeT]...μμ &=ø±ÿ d”‘·eTà>±] ne‘ês¡+ e÷ #Ó*¢. ªª<ëìøÏ ø±e\dæq+‘· ‹+&ç ô|fÒyº êfi¯fl+... qqTï ø£<ä∏ #Ó|Œü ìkÕÔsê ˝Ò<ë?μμ #·≥T≈£îÿq ˝ÒeuÀsTTq |æìï ø=+>∑T |ü≥Tº≈£î ÄbÕqT. ªªÄ <=+>∑|*æ ,¢ m˝≤¬>H’ ê |æ∫ø£ |æ\*¢ ï øÏ+<ä |ü&d˚ æ $+<äT uÛÀ»q+ #Ój÷· ´\ì #·÷düT+Ô &˚~. s√p bı<äTH› ï˚ yÓ[¢ >∑÷&ÉTøπ dæ ‘·˝…‹Ô #·÷düTÔ+&˚~. ª|æ*¢e~q>±s¡÷! u≤>∑THêïsê?μ |æ#·TÃø£ $qj·T+>± n&çπ>~. |æ*¢ dü+‘√wæ+∫ >∑s¡«+>± ‘·˝…>∑πsdæ yÓfi‚¢~.

ø=ìïs√E\øÏ, |æ#·TÃø£ |æ\¢\øÏ ¬sø£ÿ˝§#êÃsTT. yê{ÏøÏ m>∑s¡&É+ H˚]Œ+∫ nø£ÿ&ÉTqï C≤eT#Ó≥Tº MT~øÏ bıeTà+~ yêfi¯¢eTà. n$ Vü‰sTT>± m–] yÓfi≤¢ø£, |æ*¢ e÷eT÷\T>± e∫Ã+~. @e÷Á‘·+ neø±X¯+ <=]øÏHê yê{Ïì uÛÑøÏå<ë›eTì. n|ü&ÉT |æ#·TÃø£ <ëìï #·÷dæ n+B...μμ ªªH˚#ÓbÕÔ...μμ yÓTT‘·Ô+ |ü~#˚‘·T\T ˝Ò#êsTT. n+<äs¡+ ¬s+&ÉT #˚‘·T\÷ ô|’øÏ ˝Òù|XÊ+. n+<ä]ø£+fÒ ∫qïyê&Ó’q |æìï s¬ +&√ ø=&ÉT≈£î, u≤_>±&çì n&ç–+~. yê&çøÏ s¬ +&˚fió¯ ¢ ì+&ÜsTT n|ü&˚, e÷≥\T ≈£L&Ü |üP]Ô>± sêe⁄.. ªªb˛y˚ sê#·Ãd”... nqT+‘·T+~.μμ yê&ÉT nH˚dæ eT∞¢ H√{À¢ y˚\T ô|fÒºXÊ&ÉT. ªªne⁄Hê! μμ n+<äs¡+ ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷XÊeTT. ªªn+‘˚eT]. Ç+ø£ |æ#·TÃø£ bÕbÕsTT\øÏ m>∑s¡&É+ e#˚à dæ+~ ø£<ë! |æ*¢<=+>∑ì bı>∑&ɶ+ m+<äT≈£î? n+‘·es¡≈£L ‘·q |æ\¢*ï #·+ù|düTÔ+<˚yÓ÷ nì bı–&ç+~, n~ <äTsêàs¡TZsê\ì ‘Ó*dæHê ≈£L&Ü. á ø£<∏ä e\q eTq+ H˚s¡TÃ≈£îqï<˚$T{Ï?μμ ªªnqTe⁄>±ì#√≥ n~Û≈£î\eTqsê<äT.μμ H˚qT, e÷ |æìï ô|<ä›ø=&ÉT≈£î Hêì, ˇπøkÕ] nHêïeTT. Hêì>±&çøÏ ◊<˚fi¯ó¢. s√p |æìï ø£<∏ä\T $+≥T+{≤&ÉT. n+<äTøπ ... n<˚ ej·TdüTqï e÷ ‘·eTTà&ÉT ñÁø√wü|&ü ç yê&çH=ø£ÿ fÒXÊ&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· eT]ìï ˙‹uÀ<Ûä\÷, ø£<∏ä\÷... ne˙ï nÁ|üdüTú‘·+ Ç|ü&ÉT.. H˚qT ô|’q.. q]‡+|æìïì n&ç–q e÷≥ eTTô|ÌŒ¤@fi¯¢ ‘·sê«‘·. u≤u≤sTT ]f…Æs¡sTT sê»eT+Á&û˝À dæús¡|ü&ܶ&ÉT. e÷ Hêqï yÓTT<ä≥Tï+N nø£ÿ&˚.. Äj·Tq ù||üs¡T$T\T¢˝À |üì#˚dæ mø£ÿ&çø° ø£~*+~˝Ò<äT. áeT<Ûä´H˚ ne÷à, HêHêï... Hê<ä>∑Z]øÏ nyÓT]ø±, ‘·eTTà&ç <ä>∑Z]øÏÄÅùdº*j·÷, #Ó*¢ì #·÷&ܶìøÏ &Ûç©¢... yÓfi¯SÔ edü÷Ô ñHêïs¡T. Hê≈£î ˇø£u≤“sTT, ˇø£e÷àsTT... |ü~, mì$T<˚fió¯ .¢ Ç<ä]› ø° ‘Ó\T>∑T u≤>±e#·TÃ. e÷}s√¢ ªeTq ã&çμøÏ |ü+|æ #·<äe&É+, sêj·T&É+ ≈£L&Ü H˚]ŒdüTÔHêï+. Ç+{À¢ ‘Ó\Tπ> e÷{≤¢&Ü*. Ç+ø£ bÕ≥\÷, |ü<ë´\÷ düπsdü]. e÷ Ä$&ç+{À¢ dü+^‘·+... MD, >±Á‘·+ H˚]ŒdüTÔ+≥T+~. s√p ˇø£ kÕyÓT‘·... <ëìns¡Δ+, @ dü+<äs¡“¤+˝À yê&Ü© #Ó|ü⁄Ô+{≤+. e÷yê&ÉsTT‘˚ ∫qïbÕ{Ï s¡#·sTT‘·. Ç+^¢wt˝À sêùdÔ... <ëìï ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü sêsTT düTÔ+{≤+. ndü\T Hê≈£î ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü MT~+‘· eT≈£îÿe ø£\>∑&ÜìøÏ e÷ sê»eT+Á&û nqT≈£î+fÒ |ü|ü˝À #Ój˚T´XÊs¡qïe÷fÒ (|ü|ü˝À ø±˝…j·T´&Éy˚T$T≥ì, y˚Ty˚T ∫qï|ü&ÉT e÷πsÃXÊ+... á yê&ÉTø£ |ü<ëìï)! n+‘ê <äTsêZ|üPsY eTVü≤‘·´+. n+fÒ nø£ÿ&ÉT+&˚ e÷ q]‡+|æìï nqïe÷≥.


yêVæ≤ì

H˚qT Ç+≥sY nj·÷´ø£ ø±e\dæq |üØø£\å T >∑Á{≤ bÕdüsTT, <äTsêZ|üPsY ÄsY.Ç.dæ˝À #˚sê. n~>√ n|ü&˚ yÓTT<ä\sTT+~ ndü\T ø£<∏ä. m|ü&Ó’Hê X¯ìÄ~yêsê˝À¢q÷, \|òüTT ôd\e⁄˝À¢q÷ q]‡+|æìï+{ÏøÏ yÓfi‚flyêD≤í... ndü\T, <äTsêZ|üPs√¢ d”º˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ ø±«s¡ºsY‡˝À e⁄HêïH√, neTàeTà>±]+{À¢ ñHêïH√ ns¡úeTj˚T´~ ø±<äT. bı<äT›H˚ï ˝Ò∫ ø£fi≤¢|ü⁄ »*¢ (ù|&É mø£ÿ&ÉTï+∫ ‘Ó#˚Ã<√ n&Éø£ÿ+&ç..), eTTπ>Zdæ, ‘ê´>∑sê» ø°s¡Ôq\T bÕ&ÉT‘·÷ |üqT¢ #˚düT ≈£îH˚~. n+‘ê e÷ }] e+≥˝Ò... yÓ\T¢*¢ m|ü&√ ø±˙ yê&˚~ ø±<äT. eT&ç ø£≥Tº≈£îì |üP», e+≥ nj·÷´πø Çe‘·\øÏ e#˚Ã~. Hêì>±&É÷, u≤_>±&É÷ nsTT‘˚ ‹≥¢‘√ düVü‰ ‘Ó\Tπ>... #·T≥÷º u…+>±©, Væ≤+B ñHêï ≈£L&Ü. Ç+ø£ y˚eTq X¯‘·ø±\÷, düTeTr X¯‘·ø±\÷ #Ó|üŒø£ÿπs¢<äT. ø£+sƒ¡‘ê sêe&Éy˚T ø±ø£ dü+<ä sꓤìï ã{Ϻ $<äT\TÔ+&˚yês¡T. ˇø£kÕ] |üøÏÿ+{À¢ |ü+C≤;yêfi¯ó¢, yÓTT>∑T&É÷, ô|fi≤¢+ bı<äT›≥Tï+N ˇø£fÒ <Óã“˝≤≥.. ø±|ò”\T ≈£L&Ü ‘ê>±s√ ˝Ò<√. q]‡+|æìïøÏ yÓ[¢ dü]› #ÓbÕ›eTì ñ+~. ø±˙ yÓTTVü≤e÷≥+. |æìïøÏ Væ≤+B, u…+>±© u≤>± e#·TÃ. &çÁ^ bÕdüsTT+~. Ç<ä+‘ê Çs¡ejÓ÷´ X¯‘êã›+ ∫es√¢.. m|ü&√ ns¡esTT´˝À¢ nqT ≈£îH˚sT¡ ! m˝≤>∑sTT‘˚ H˚+... #·\¢|ü&ܶs¡T Ç<ä›s¡÷... n|ü&ÉT, |æìï yÓ[¢, y˚&çy˚&ç ñbÕà, bòÕ¢düTÿ˝À ø±|ò” Ç#=Ã∫Ã+~. n<ä+‘ê #·÷düTÔqï Hêì>±&ÉT yÓ+≥H˚ n+<äT≈£îHêï&ÉT..

47

ªª#Ó|ü˝Àì sêsTT.. μμ n+≥÷, ªªÇ+{Ï˝Àì b˛s¡T Ç+‹+‘· ø±<äj·÷ $X¯«<ë_ÛsêeT $qTs¡y˚eTμμ nì |üfi¯¢˙ï u…’≥ô|{Ϻ qyê«&ÉT. n|ü&ÉT yê&ÉT@&√ ø±¢düT #·<äTe⁄ ‘·THêï&ÉT. #ÓbıŒ<ä÷›... Hê≈£î m+‘√ eTT#·ÃfÒdæ+~. Ç≥Te+{Ï yêfi¯¢ e\¢H˚ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü |ü~ø±˝≤\ bÕ≥T eTq>∑\<äT nì|æ+∫+~. |üsu¡ ≤Û cÕ sêÅwü+º ˝À ñ+&ç ≈£L&Ü Ç+‘· #·ø£ÿ>±... dü«#·Ã¤+>± ‘Ó\T>∑T |ü\T≈£î‘·÷ |ü*øÏdü÷Ô... n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT X¯|ü<Ûä+ |üfÒºXÊqT. ªª@ <˚X¯y˚T–Hê m+<äT ø±*&çHê...μμ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü˝ÀH˚ dü+uÛ≤wæ+#ê\ì.. m<äT{Ï yê&çøÏ sêø£b˛‘˚ ‘·|üŒ. n<˚$<Ûä+>± ñ+≥THêï ≈£L&Ü. e÷ ‘·s¡Tyê‘ê... q+<√ sêC≤ uÛÑ$wü´‹. e÷ q]‡+|æìï |æ\*¢ <äs› √¢... Hêì>±&ÉT ◊@j·Tdt. Ä+Á<Ûë øπ &ÉsY e∫Ã+~. e÷ ‘·÷>√J |üøÿ£ q, |ü>√JøÏ ndæôdº+{Ÿ ø£˝ø… sº£ >Y ± #˚sê&ÉT. Ç|ü&ÉT, ø£ècÕí õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY. u≤_>±&ÉT, ◊dæ◊dæ◊ u≤+≈£î˝À y…’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ. yê&É÷ eTq sêÅwüº sê»<Ûëì˝ÀH˚. e÷ |æìï n<äèwü+º n+‘ê... Ä$&É #˚dqæ ‘·T\dæ |üP»\T }]πøb˛‘êj·÷? yêfi¯¢ ô|[¢fi¯¢øÏ mes¡+ yÓfi¯¢˝Òø£b˛j·÷+. ne÷à, Hêqï ≈£L&Ü e÷<ä>sZ∑ T¡ +&É&+É ‘√ yêfi¯S¢ yÓfi˝¢¯ <Ò Tä . Ç<äs› ÷¡ Áù|eT ô|[¢fi‚¢ nì $Hêï+. m˝≤>∑sTT‘˚H˚+... ÇHêï[ºøÏ, q]‡+|æìïì ø£*XÊ. e÷ }s√¢ ‘Ó \ T>∑ T dü + |ò ü T + yêfi¯ ó ¢ $»j· T yê&É ˝ À e÷ }]


48

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ne÷àsTT\T eTT>∑T]Z $ s¡+>∑Á|üyX˚ +¯ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T.. n+<äT˝À e÷ ∫{Ϻ~ ≈£L&Ü ñ+~. eT÷&ÉTs√E\T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ q&ç u§&ÉT˝¶ À Hê≥´+ #˚dæ Á|üeTTK Hê{≤´#ês¡T´\ #˚‘· yÓT|ü bı+<˚ nqTuÛÑe+ ø√dü+ ñ$«fi¯S¢s¡T‘·÷ e#˚ÃXÊ+ n+<äs¡+. Hêì y˚TeTT+&˚ ¨≥˝Ÿ <ä>∑Z]øÏ ø±s¡T |ü+bÕ&ÉT, ¬s+&ÉT s√E\ sTTHê yê&ç+{À¢ ñ+&Ü*‡+<˚qì wüs¡‘·Tô|{Ϻ. n+<äs¡+ ñ‘ê‡Vü≤+>±... |æìïøÏ |æ\¢\ ‘Ó\T>∑T bÕ+&ç‘·´+ #·÷|æ+#ê\ì yÓfi≤¢+. ø±s¡T ~>∑T‘·÷H˚ e÷ |æ\*¢ <äs› ÷¡ Hêì Ç<äs› T¡ ≈£L‘·Tfi¯‘ ¢ √ ‘√≥˝ÀøÏ #ÓπøÿXÊs¡T. ô|<ä›~ e÷ ne÷àsTT ej·Tùd. ∫qï e÷àsTT ¬s+&˚fi¯ó¢ ∫qï~. |æìï b˛]ºø√˝À yÓT≥¢ <ä>∑Zπs qT+#·Tì kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ+~. n<˚ qe⁄«... n<˚ ì+&ÉT‘·q+. ªªHêì uÛÀ»HêìøÏ e#˚ÃkÕÔqHêï&ÉTsê ø£ècÕí! @e÷à u≤>∑THêïyê? ø√&É\T ≈£L&Ü ø£¢ãT“˝À ns¡®+{Ÿ MT{Ï+>∑T+<äì yÓ[¢+~, >∑+≥˝À ekÕÔ qì. eTq+ ø±|ò”\T ‘ê– ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü ≈£î+≥T+fÒ e#˚ÃkÕÔs¡T. s¡+&ç.μμ ø±fi¯¢øÏ qeTkÕÿs¡+ ô|{Ϻq e÷ Ä$&çï Äos¡«~dü÷ Ô˝À|ü*øÏ rdüT¬ø[¢+~. Ç+ø± y˚T+ ≈£Ls√Ã≈£î+&ÜH˚ y˚&yç &˚ >ç ± bı>∑\T ø£øπ ÿ ø±|ò” ø£|ü\T ÁfÒ˝À rdüT≈£îì qe⁄«‘·÷ e∫Ã+<√ ne÷àsTT. ø±|ò” ‘ê>∑T‘·÷ n+‘ê |ü]øÏ+#êqT. Vü‰˝À¢ >√&É\øÏ yÓ÷&ÉsYï ÄsYº‡ ô|sTT+{Ï+>∑T\T. @ &Ûç©¢˝ÀH√, \ø√ï˝ÀH√ ñqï≥T¢+~ n\+ ø£s¡D. #Ó|Œü <ä÷.› .. Hêì>±&ç uÛ≤s¡´ ˝Òøb£ ˛e&É+ ø=+#Ó+ eTqdüT‡ ∫e⁄≈£îÿeTì|æ+∫+~. ªªe#˚ÃkÕÔÁsê ø£ècÕí! ‘·|üŒìdü¬s’yÓfi≤¢s¡T. á ¬s+Á&√E\÷ MT‘√H˚ >∑&TÉ |ü⁄‘ês¡T.μμ Hê yÓTTVü≤+ #·÷dæ Á>∑V≤æ +∫q |æìï nqTq sTT+∫+~. ì»y˚Tø£<ë... õ˝≤¢øÏ n~Ûø±]. yê&çøÏ ‘·|üŒìdü], ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òì |üqT\T+&É#·TÃ.

ªªu≤e⁄+~sê! |üsêsTT<˚X+¯ ˝À ñ+&ç ≈£L&Ü |æ\*¢ ï dü+Á|ü <ëj·T+>± ô|+#·T‘·THêïe⁄. eTq Hê{≤´\÷, dü+^‘ê\÷.. Hê≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~.μμ <ä÷s¡+ qT+∫ e÷ ne÷àsTT ø£≥Tº ≈£îqï |ü≥Tº|ü]øÏD° #·÷dü÷Ô n+~ q]‡+|æìï. ªªn+‘˚ø±<äT... e÷ |æ\¢\T düŒwüº+>± ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&ÉT ‘ês¡T. n+‘ê ˙#·\y˚ |æ˙ï. qTe⁄« ∫qï|ü&ÉT Hê˙, u≤;\ MT<ä #·÷|æ+∫q ÁX¯<äΔ Hê≈£î bÕsƒê\T H˚]Œ+~. μμ n+‘·˝À Hêì ô|<ä≈› L£ ‘·Ts¡T |üsT¡ >¬ ‘·T≈Ô î£ +≥÷ e∫Ã+~. ªªÁ>±e÷à! ¬øHé e⁄jYT Vü‰yé |æC≤® |òüs¡¢+#Y? μμ ªªwüO´sY. μμ |æìï Hêπødæ ‹]– q$«+~. ªª|æ˙ï! qTy˚«Hê? <äTsêZ|üPs√¢ <äT–Zsê\ì #·÷|æ+∫q qTe⁄«... Ç~ u…»yê&˚Hê? ìqTï y˚TeTT Ä<äs¡Ù+>± rdüT ≈£îHêï+...μμ ªª n|ü&ÉT Hê sê»´+. Hê Çwüº+. Hêì u…+>±© ne÷à sTTì, u≤_ |ü+C≤; ne÷àsTT˙ #˚düT≈£îHêïs¡T. yêfi¯ó¢ ñqï |ü&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&‘ ç ˚ @+ u≤e⁄+≥T+~? n+<äTøπ Ç+{À¢ Ç+^¢wt n\yêf…bÆ ˛sTT+~. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ˝À ñHêï ø√&Éfió¯ ¢ ‘Ó\T>∑T H˚s¡TÃø√&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·s¡T. Ç|ü&ÉT |üìeTqTwüß\T ≈£L&Ü Væ≤+BH√, Ç+^¢c˛! uÛ≤wü y˚s¡ì‘·|挑˚ Ç<ä›s¡÷ ã+>±s¡T‘·\T¢\T. düs¡T›≈£îb˛yê* ‘·|üŒ<äT. μμ ªª<ëBe÷!.. .μμ Hêì ∫qï≈£L‘·Ts¡T e∫à u…+>±©˝À @<√ n&ç–+~. |æìï »yêãT #Ó|æŒ |ü+|æ+~. ªª@+#Ój·T´eT+{≤e⁄sê ø£ècÕí! n~ yêfi¯¢ e÷‘·èuÛ≤wü,μμ q]‡+|æìï qe⁄«‘·÷ ø£fiË¢>∑πsdæ+~. eT\T¢ u≤u≤sTT e÷ Ä$&ÉøÏ Ç\T¢ #·÷|æ+#·&ÜìøÏ rdüT¬øfi≤¢&ÉT. ªªHê˙, u≤;\T m+‘· \ø°ÿH√... MT eTqe\ø° eTqe sêfi¯¢ø° ‘Ó\T>∑T u≤>± e#·TÃ+≥T+~. qTe⁄«Hêïe⁄>± |æ˙ï!μμ Ç<˚ H˚qT Ç+{À¢øÏ sê>±H˚ n&ç–q e÷≥.

&Ü. eT+<∏ë u≤qTeT‹. $ÁXÊ+‘·, Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\ ñbÕ<Ûë´sTTì. sêdæq qe\\T-12 n+<äT˝À Hê\T>∑T ãVüQeT‘·T\T ¬>\TÃ≈£îHêïsTT. ø£<∏ä\T wüße÷s¡T 40. n+<äT˝À ø=ìï ãVüQeT‘·T\T ¬>\TÃ≈£îHêïsTT. ìyêdü+- ôV’≤<äsêu≤<é, Ç+&çj·÷.


yêVæ≤ì

lìyêdü |òüDÏ≈£îe÷sY &=ø±ÿ

49


50

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ø=

ìï |üqT\T #Ój·÷´\ì mH√ïkÕs¡T¢ nqT≈£î+{≤+. ø±˙ #Ój·T´+. ªm+<äT≈£î #Ój·T´eTT?μ nì Á|ü•ï+#·T≈£î+fÒ, Ç‘·$T‘·úyÓTÆq ø±s¡D+ @B ø£q|ü&É<äT. ª#Ój·T´+μ, n+‘˚! e÷ sTT+{ÏøÏ Hê\T–fi¯fl ne‘·\ z ‘Ó\¢ ‘ê‘·, ‘Ó\¢ e÷eTà>±s¡÷ e⁄+{≤s¡T. yêfi¯ófl Á|ü‹s√E Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü q&ÉTkÕÔs¡T. ø£ì|æ+∫q Á|ü‹yê]ø° ÄbÕ´j·T+>± #ÓjT· ÷´|ü⁄‘ês¡T, qe⁄«‘·÷. Hê ø±s¡T˝À yÓfi¯ó‘·÷, edü÷Ô H˚qT n˝≤ mìïkÕs¡T¢ yêfi¯fl |ü\ø£ ]+|ü⁄ì n+<äT≈£îHêïH√ ˝…UÒâ ˝Ò<äT. ÇVü≤ Ç|ü&ÉT yê]<ä›s¡÷ mø£ÿ&É ø£qã&ܶ, #ÓsTT´ nÁ|üj·T‘·ï+>±H˚ ˝Ò∫ |ü\ø£]k˛Ô+~, nqTø√≈£î+&ÜH˚ ô|<äe⁄\T $#·TÃ≈£î+≥THêïsTT. ∫Á‘·y˚$≥+fÒ, yêfi¯fl >∑T]+∫ Hê≈£î @MT ‘Ó*j·T<äT. ø£˙dü+ ù|s¡H¢ êï ‘Ó*j·Te⁄. @ ÁøÏdüàdt s√EH√, <∏˚+ø˘‡ –$+>¥ s√EH√ yÓ[fl ø£\yê\ì nqT ≈£î+{≤qT. Ç|üŒ{ÏøÏ n˝≤ mH√ï |ü+&ÉT>∑\T yÓ[flb˛j·÷sTT, mH√ï @fi¯ófl >∑&ç∫b˛j·÷sTT nsTTHê yêfi¯flì ø£\yê\H˚ ø√]ø£, ø£\>±H˚ e⁄+&çb˛sTT+~. Ç+‘·øH£ êï ã\+>± Hê˝À <äXÊã›+>± ˇø£ ø√]ø£ Hê≥T≈£î b˛sTT e⁄+~. n~ e÷ Ç\T¢ ø=qï ø=‘·Ô. ÁãVü≤à#ê]ì, z sêÁ‹ y˚fi¯ e÷ s√&ɶ+≥ y˚>∑+>± ø±s¡T˝À edüTÔHêïqT. e÷ sTT\T¢ eTs√ |òüsê¢+>∑T <ä÷s¡+. Ä ≈£L&É*˝À ≈£î&çyÓ’|ü⁄q ˇø£ <ë]. m&É+ y˚|ü⁄ @<√ Ç+{ÏøÏ <ë]˝≤ e⁄+~. ø±˙, Ä ≈£î&çyÓ’|ü⁄ <ë]ì #·÷&É>±H˚ Hê eTqdüT nø£ÿ&˚ ì*∫b˛sTT+~. ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄˝≤ ô|<ä› #Ó≥T¢. eT<Ûä´˝À q\¢ì <ë]. ô|’ì+∫ yÓHÓï\ <ës¡\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. @<√ <˚e˝Àø±ìøÏ <ë]˝≤ nì|æ+∫+~. ø±s¡T Ç\T¢ #˚]+~. H˚qT |üø£ÿMT<ä #˚sêqT. Hê n+‘· X¯Øs¡+˝À ø=+‘· Ä <ë]˝ÀH˚ ñ+&çb˛sTT+~. eTqdüT nø£ÿ&çπø yÓfi≤fl\ì e÷sêeTT #˚d+æ ~. yÓfifl¯ ˝Òøb£ ˛j·÷qT. ø±<äT, yÓfifl¯ ˝Ò<Tä . ø±s¡D+ @MT˝Ò<äT, yÓfi¯fl˝Ò<ä+‘˚ ! yÓfi≤flH˚yÓ÷! ˇø£ yÓHÓï\ sêÁ‹, #·*ì ≈£L&Ü ˝…Kâ #˚j·T ≈£î+&Ü ôd’øÏ\T MT<ä yÓfi≤flqT. Ä <ë] yÓTT<ä{À¢øÏ yÓfi‚fldü]øÏ, ôd’øÏ\T ‘=ø£ÿãT~Δ ne˝Ò<äT. ~– yÓT\¢>± yÓ&ÉT‘·THêïqT. ø±düÔ <ä÷s¡+ yÓfi≤flqT. #Ó≥¢˝À @<√ n*øÏ&Ó’+~. >∑T+&Ó˝À ˇø£ÿkÕ] n\»&ç yÓTT<ä˝…’+~. @$˝≤ #·|ü&ÉT? @eTj·TT´+≥T+~? uÛÑj·T+‘√ #ÓeT≥ |ü≥º&É+ yÓTT<ä˝…’+~. Hê¬ø+<äT≈£î uÛÑj·T+, ôd’ø˝Ï ø… ÿÏ ]e⁄«eTì Ç\T¢ #˚s>¡ \∑ qT, nqT≈£î+≥÷ ôd’ø\Ï T yÓqøÏÿ ‹bÕŒqT >∑T+&Ó Ä–q+‘· |üqsTT+~. H√s¡T ô|>∑\˝Ò<Tä . m<äTs¡T >± ˙&É˝≤{Ï Äø±s¡+. dü+|üPs¡+í >± q\¢ì #Ûêj·T. #˚‹˝À s¡+|ü+ $T\$T˝≤ yÓT]dæb˛‘√+~. H˚qT #˚‘\· T&ç– kÕúDTe⁄HÓb’ ˛j·TqT. n‘·ì s¡+|ü+ n+‘·ø£+‘·≈£L <ä>∑Zs¡≈£î e∫Ã, Hê ø£+sƒêìøÏ yÓ+Á≥Tø£yêdæ <ä÷s¡+˝À Ä–+~. |ü~y˚\ y√\Tº\ $<äT´<ä|òü÷‘· y˚T<√ ‘·–*+~. yÓ+≥H˚ yÓT\≈£îe e#˚Ãdæ+~. Hê\T>∑T >√&É\ eT<Ûä´, Hê <äT|üŒ{À¢ H˚qTHêïqT. Ä sêÁ‹ eT] ìÁ<ä|ü≥º˝Ò<äT. ø=H˚ïfi¯fl ‘·s¡Tyê‘· eT∞fl yÓfi≤flqqT≈£î+{≤. @<√ bÕغ˝À

uÛÀ»q+ #˚dæq Ç+{Ïø=#êÃqT. eTqdü+‘ê ∫Á‘·+>± ñ+~. Ä s√E yÓHÓï\ eTØ ø£$«k˛Ô+~. eTqdüT ø£≥Tº ‘·|ü‘√+~. @<√ ‘·|üŒ #˚j·TeTì Á|üø£è‹˝À Á|ü‹ düèw”º qqTï Áb˛‘·‡Væ≤k˛Ô+~. Äø±s¡D+>± #˚‘·Hê#˚‘·q Á|ü|ü+#·eT+‘ê qqTï #·÷dæ qe⁄« ‘√+~. sês¡eTàì |æ\Tk˛Ô+~. Ç+ø£ ñ+&É˝Òø£ eTfi≤fl ãj·T˝Ò›] yÓfi≤flqT. ákÕ] q&ÉT#·T≈£î+≥÷H˚ yÓfi≤flqT. #Ó≥¢øÏ mÁs¡ì |üfi¯ófl eT‘·TÔ>± }>∑T‘·÷ ø£ì|æ+#êsTT. m+‘· yÓHÓï˝…’Hê mÁs¡ì |üfi¯ófl ø£ì|ækÕÔj·÷? Hê ÁuÛÑy˚TH˚yÓ÷ y˚>∑+>± eTT+<äT¬øfi¯ó ‘·THêïqT. nø£ÿ&√ ∫qï e+‘Óq yês¡>∑ y˚∫ #·÷k˛Ô+<ëyÓT. yÓHÓï\øÏ Ns¡ ø£{Ϻq≥Tºqï ÁbÕDeTTqï bÕ\sê‹ u§eTà. Ä n+<ëìï e]í+#·&ÜìøÏ @ uÛ≤cÕ #ê\<äT. e´ø£Ô|üs¡#·&ÜìøÏ @ ø£fi≤ |üìøÏsê<äT. ÄyÓT e∫à Hê #ÓsTT´ |ü≥Tº≈£î+~. n+‘˚, Hê˝Àì ªnVü≤+μø±s¡eT+‘ê yÓ*–b˛sTT, yÓ*ã÷&ç<Ó’b˛sTT+~. neTè‘·‘·T\´yÓTÆq nqTuÛÑey˚T<√ |ü+#· ÁbÕD≤\øÏ ©\>± >∑Ts¡TÔ+~. |ü+#˚+Á~j·÷\øÏ n~ ø£\>±H˚ $T–*b˛sTT+~. ø£\ ø£]–b˛sTT+~. uÛÑ]+#·˝Òì Ä yÓHÓï\˝À H˚qT ˇ+≥]>± e⁄HêïqT. |æ∫Ãyê&ç˝≤ ÄyÓT ø√dü+ Ä #Ó≥¢˝À yÓ‹ø±qT. |ü]>¬ ‘êÔqT. eTTfi¯flø°, sêfi¯flø°, bı<ä\øÏ, >√‘·T\ø° ˝…Kâ #˚jT· ≈£î+&Ü, sêÁ‘·+‘ê yÓ‘·T≈£î‘·÷H˚ ñHêïqT. ÄyÓT ø£{Ϻq Ns¡ ‘ê\÷≈£î b˛>=ø£{Ï Äø±X¯+˝À ‘˚*b˛‘·÷ ø£ì|æ+∫+~. H˚qT #˚‘·\T&ç– Bq+>± n+fÒ #·÷dü÷Ô e⁄+&çb˛j·÷qT. Ä>∑ì ÄÁX¯ó<Ûës¡\‘√ Hê <äT|üŒ{° eTT<ä›sTT+~. ø£\ #Ó~]+~. eT÷&√kÕ] Ä <ë]q yÓ[fl+~ ô|fiËfl’ q ø=‘·˝Ô À, »+≥>±. Hê uÛ≤s¡´ düT‘ês¡+>± Hê q&ÉT+ #·T≥÷º #ÓsTT´ y˚dæ+~. H˚qT ÄyÓT uÛTÑ »+ #·T≥÷º #ÓsTT´ y˚kÕqT. Ç<äs› ÷¡ dü«s¡+Z ˝ÀøÏ q&ÉTdüTÔ HêïeTT. bı<ä˝À¢ @<√ n\»&ç nsTT´+~. ÄyÓT uÒ\>± Hêπødæ #·÷dæ eT]+‘· <ä>∑Zs¡sTT´+~. ÄyÓT uÛÑT»+ #·T≥÷º y˚dæq Hê #ÓsTT´ nuÛÑj·T$T∫Ã+~. Ç|ü&ÉT H˚qT ªuÛÑs¡Ôμì. j·T»e÷ìì. Ä #·|ü&ÉT <˚ìøÏ dü+ã+~+∫q<√ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. ø±˙, n~ @<Ó’Hê, <ëìì+∫ H˚qT ø±bÕ&É‘êqì Hê uÛ≤s¡´ qeTàø£+. Ä qeTàø£y˚T Hê≈£î ø=+&É+‘· ã\eT÷, <ÛÓ’s¡´eT÷ nsTTb˛j·÷ sTT|ü&ÉT. @ ∫+‘ê ˝Ò≈£î+&Ü eTT+<äTøÏ q&ç<ëeTT. z yês¡>∑ #Ó≥¢ yÓqTø£ ∫qï ø=\H˚<√ ø£qã&ç+~. Ç<ä›s¡eT÷ ˇø£]H=ø£s¡T #·÷düT≈£îHêïeTT. ø£fió¯ fl e÷{≤¢&TÉ ≈£îHêïsTT. ø±fi¯ófl ø=\ì >∑≥TºøÏ q&ç|+æ #êsTT. Ä ø=\qT˝À s¬ +&ÉT Vü≤+dü\T ej·÷´s¡+>± ø£~* b˛‘·THêïsTT »+≥>±. n$ Vü≤+dü\T ø±<äT, u≤‘·T˝Ò. ø±˙ Vü≤+dü˝≤¢π> ø£qã&ܶsTT, Hê\T>∑T ø£fi¯fløÏ. ø±<äT ¬s+&ÉT ø£fi¯fløÏ, ø±<äT ø±<äT ˇø£fÒ Áù|eTøÏ. eTs√kÕ] uÛ≤s¡´‘√q÷, |æ\¢‘√q÷ yê´Vü‰´[øÏ yÓfi≤flqT. Ä e+‘Óq <ä>∑Z]øÏ sê>±H˚ #Ó≥¢ eT<Ûä´ì+∫ #Ó+>∑Tq <ä÷ø±sTT ø=ìï ˝Òfi¯ófl. neTà, Hêqï, z ãTõ® ˝Ò&ç. y˚TeTT #·|ü&ÉT #Ój·T´ ≈£î+&Ü n˝≤π> ì\ã&çb˛j·÷eTT. Ä ãTõ® ˝Ò&ç |æ\¢ e÷ |æ\¢


yêVæ≤ì

<ä–Z]ø=∫Ã+~. e÷ |æ\¢ <ëìï ì$T]+~. uÀ˝…&ÉT eTT<äT›\T ô|{Ϻ+~. Ä≥˝≤&ç+~. <ëìøÏ Ä≥\T H˚]Œ+~. ªªHêHêï, eTq+ sT÷ ãTõ® ˝Ò&çì ô|+#·T≈£î+&Ü+ HêHêïμμ n+~. ªªe<ä›e÷à, bÕ|ü+ <ëì Hêqïø°, neTàø° n~ ø±yê*μμ nHêïH˚ïqT nqTqj·T+>±. ªªn˝≤ nsTT‘˚ yê{Ïì ≈£L&Ü ô|+#·T≈£î+<ë+μμ n+~. ªª‘·|üŒe÷à, n$ eTq‘√ ñ+&É˝Òe⁄μμ nì düeTT<ësTT+ #êqT. $q˝Ò<äT. m˝≤¢¬>’Hê yê{Ïì Ç+{ÏøÏ rdüT¬øfi≤fl\ì ù|N ô|{Ϻ+~. yÓqøÏÿ ‹]– #·÷ùddü]øÏ nø£ÿ&É ˝Òfi¯ófl ˝Òe⁄. ndü˝≤ <ëπs ˝Ò<äT. y˚T+ eTT>∑TZs¡+ e÷ Ç+{À¢ ñHêï+. Ç˝≤, ø£˝À, ì»yÓ÷ ‘Ó*j·Tì nqTuÛÑ÷‘·T\‘√ Ä <ë] qqTï Ç|üŒ{Ïø° Äø£]d¸ ÷ü HÔ ˚ e⁄+~. n+<äTø£H˚ sT÷ y˚fi¯ ì»+>±H˚ Ä <ë]˝À q&ç#êqT. |üP]íeT s√E. Hê eTqdüT Ä yÓHÓï\+‘· dü«#·Ã¤+>±, ‘Ó\¢>± ñ+~. Ä <ë]˝À @eTT+<√ H˚qT }Væ≤+#· <ä\T#·Tø√˝Ò<äT. Hê˝À @ ø√]ø± ˝Ò<äT, @ uÛÑj·TeT÷ ˝Ò<äT. #·+Á<äT&ÉTHêï&ÉT, yÓHÓï\ e⁄+~, <ë] e⁄+~, H˚qT e⁄HêïqT. n+‘˚ q&ÉTdüTÔHêïqT. ‘Ó*j·Tì ˙&˚<√ ndüŒwüº+>± Hê eTT+<äT ø£<ä˝≤&ç+~. s¡+|ü+‘√ düVü‰ Ä s¡÷|ü+ Hê˝À e∫à #˚]+~. e+‘ÓqøÏe‘·\ n|ü‡s¡ ø£qã&ç+~. yÓHÓï\ yÓ\T>∑T˝À düŒwüº+>± ø£ì|æ+#˚ Ä n|üs¡+õ, Hê uÛ≤πs´. #˚‘·T\T #ê#êqT. e∫à m<ä MT<ä yê*b˛sTT+~. Hê˝À dü>∑yÓTÆb˛sTT+~. Ä ãTõ® ˝Ò&ç

51

¬>+‘·T‘·÷ e∫à e&ç˝À #˚]+~. ˝Ò&ç |æ\¢ ø±<äT, n#·Ã+>± Hê |æ˝.¢Ò eT]ø±düÔ eTT+<äTø¬ [fl e+‘Óq <ë{≤qT. Ä <ë] ne‘·\øÏ ≈£L&Ü $düÔ]+∫ ñ+~. yÓHÓï\ bÕ]C≤‘ê\T $+‘· e÷*ø£˝…’ }>∑T ‘·THêïsTT. eT]ø±düÔ <ä÷s¡+ yÓ&É<ëeTì nì|æ+∫+~. ø±˙ H˚qT Ä–b˛j·÷qT. Hê eTqdüT ø√]ø£ì »sTT+∫+~. nø£ÿ&É yês¡>± ñqï ∫qï ã+&Éô|’ ≈£Ls¡TÃì Ä]Ô>± ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îHêïqT. H˚qT q$Tàq <Óe’ y˚T<√ yÓHïÓ \ s¡÷|ü+˝À e∫à efi¯fl+‘ê ì$T] yÓ[fl+~. Hê˝À <ë–e⁄qï neTs¡‘·«y˚T<√ Hê≈£î ø=~› ø=~›>± nqTuÛÑe+˝Àø=∫Ã+~. nDTeDTe⁄Hê |ü]|üPs¡í‘· Á|üø±•+∫+~. ne´ø£ÔyÓTÆq ‘·è|æÔ‘√ Ç+{ÏøÏ #˚sêqT. <ë]˝À Ä ‘Ó\¢ <ä+|ü‘·T\ Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ Ä– ‘·\T|ü⁄ ‘·{≤ºqT. ‘·\T|ü⁄ rùd ñ+~. ‘·≥|ü{≤sTTdü÷Ô ˝À|ü* ø¬ fi≤flqT. ø±fi¯fløπ <√ ø±–‘·+ ‘·–*+~. rdæ #·÷kÕqT. @<√ bò˛{À Ä ø±–‘·+˝À #·T≥ºã&ç ñ+~. #·÷kÕqT. H˚qT, Hê uÛ≤s¡´ e÷ |æ\¢ì dæ«$Tà+>¥ |üP˝Ÿ‘√ Ä&çdTü qÔ ï|ü&ÉT rdæq bò˛{À n~. Ä ø±–‘·+˝À @$T sêdüT+<√ nì ÄÁ‘·+>± #·~yêqT. Ç+^¢wßü ˝À sêdæ e⁄+~. <ëì kÕsê+X¯+ ªe⁄qï<ä˝≤¢ Áù|eT ˇø£ÿfÒ. Ç\T¢...μμ, n+‘˚, ÁøÏ+<ä me] dü+‘· ø£eT÷ ˝Ò<äT. #·T≥÷º #·÷ùdÔ Ä Ç\T¢ ˝Ò<äT. H˚qT e÷sTT+{À¢H˚ ñHêïqT. ãj·T≥ mes√ ø=‘·Ô »+≥ q&ÉTdü÷Ô ø£ì|æ+#ês¡T. nÁ|üj·T‘·ï+>± qe⁄«‘·÷ #ÓsTT´ ePù|kÕqT H˚qT.

l &=ø±ÿ Áoìyêdü |òüDÏ ≈£îe÷sY ø£<∏ä\T, ø£$‘·\T sêdü÷Ô+{≤s¡T. ø=ìï{ÏøÏ nyês¡T¶\T ≈£L&Ü e#êÃsTT. ◊<äTe+<ä\øÏ ô|’>± ùdºõ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düTe÷s¡T mì$T~ ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ s¡÷|üø£ Á|ü<äs¡Ùq\˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ˇø£ ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ s¡÷|üø£+, ¬s+&ÉT ø£<∏ä\ |ü⁄düÔø±\T yÓ\Te]+ #ês¡T. $TÁ‘·T\ düVü‰j·T+‘√ r]ø£ y˚fi¯˝À |æ\¢\øÏ ‘Ó\T>∑T #ÓãT‘·÷ ñ+{≤s¡T. Ms¡T Vü‰dü´Á|æj·TT\T. qe«&É+, q$«+#·&É+ M] Á|üeè‹Ô.


52

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

eT˝…¢e÷\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶


yêVæ≤ì

ªª¬s

&ç¶>±s¡÷! nyÓT]ø± qT+&ç ∫øÏÿb˛sTT e#êÃπs!μμ ÁãVü‰à q+<ä+ n&ç>±&ÉT eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶ì. ªªnyÓT]ø± qT+&ç Hê\T>∑T πøJ\ ãs¡Te⁄ ô|+#·T≈£îì ‹]– e#êÃ&ÉT e÷ ˙\ø£+sƒ¡+ ¬s&ç¶>±s¡÷! MTs¡T ‹]–e∫à ãs¡Te⁄ #·÷düT≈£îHêïsê?μμ yê´U≤´ì+#ê&ÉT Hêsêj·TDeT÷]Ô. ¬s&ç¶, eT÷]Ô. ÁãVü‰àq+<ä+ ]f…Æs¡T¶ Ä|ò”düsY‡, e÷]ï+>¥ yêø˘ Áô|ò+&ÉT‡. C≤–+>¥ #˚d÷ü Ô s=|ü‘·÷H˚ e÷{≤¢&TÉ ≈£î+≥THêïs¡T. ªªq÷´j·÷sYÿ˝À #·* $|üØ‘·+... s√p <ä≥º+>± k˛ï |ü&~˚ . Çø£ÿ&ç˝≤>∑T eTq+ e÷]ï+>¥ f…+Æ fÒ_˝Ÿ Ç&û,¢ <√ôd, e&É, |üPØ nø£ÿ&É <=s¡ø£e⁄. Áu…&é, C≤+, NCŸ, eTVü‰ nsTT‘˚ ≈£î˝≤Ã, |æC≤®. eTTK+ yÓTT‹Ô+~. Çø£ ãs¡Te⁄ ‘·>∑Zø£ @+ #˚düTÔ+~μμ ÄsYº ø±˝Òõ Á¬>ö+&é ‹HÓï MT<ä n*dæb˛sTT ≈£L\ã&ܶsT¡ Á‹eT÷s¡T\Ô T. ªªn~ düπs! á ej·TdüT‡˝À nsTT<äT HÓ\\ MT eTqe sê*ì Çø£ÿ&É ô|+#·T‘êeTì rdüTø=#êÃs¡≥! Ä |üdæ>∑T&ÉT¶qT ô|+#·&+É n+‘· düT\uÛeÑ ÷! Hê\T>∑T >π <Ó*ï b˛wæ+∫, bÕ\T |æ‹øÏ neTTà≈£îqï+‘· |üì. m˝≤ #˚kÕÔs√!μμ nqTqsTT+|ü⁄>±H˚ n&ç>±&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+. ªª@+ #˚kÕÔ+! Hê ≈£L‘·Ts¡÷ n\T¢&É÷ Ç<ä›s¡÷ ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘·|üŒ<äT eT]μμ qT<äT{Ï #ÓeT≥ ‘·T&ÉT#·T≈£î+≥÷ nHêï&ÉT ¬s&ç¶. ªªnyÓT]ø±˝À @y˚T$T #·÷XÊs¡T? <Û«ä +düyTÓ qÆ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ÁfÒ&é ôd+≥sY, kÕº#·÷´ Ä|òt *ãغ #·÷XÊsê? ãô|ò˝À ôd’&é qj·÷>±sê nsTTHê #·÷XÊsê? ◊e÷ø˘‡ ~∏jT˚ ≥sY‡ nyÓT]ø±˝À #ê˝≤ ù|òeTdt. #·÷dæ e#êÃsê?μμ eT÷]Ô Á|ü•ï+#ê&ÉT. ªªy˚TyÓTø£ÿ&çø° yÓfi¯fl˝Ò<äT. Çø£ÿ&ç qT+∫ yÓfi≤¢+... nø£ÿ&ç eT+∫ e#êÃ+. ø±ø£b˛‘˚ $e÷qyÓTøÏÿq Äq+<ä+, nyÓT]ø± ]≥sYï&é f…Æ{Ï˝Ÿ $T>∑T\TÃø=#êÃ+. ne÷àsTT Á|üdüyêìøÏ ¬s+&ÉT HÓ\\T eTT+<äT yêfi¯ó¢ {Ïø¬ ÿ≥T¢ |ü+|æùdÔ yÓfi≤¢+. yÓ[q¢ |üŒ{Ï qT+∫ ÄyÓT≈£î düV‰ü j·T+ #˚jT· &É+˝ÀH˚ ø±\+ >∑&∫ç b˛sTT+~. ÄyÓT≈£î dæC]Ò j·THé Ä|üsπ wüHé #˚XÊs¡T. ‘·*˙¢ , _&Éq¶ ÷ Ç+{ÏøÏ rdüT≈£îe∫à q|üŒ{Ï qT+&û |üH˚. ÄyÓT≈£î ¬s+&ÉT yêsê\T ≈£L&Ü ôd\e⁄ Çe« ˝Ò<äT. u≤*+‘· |ü‘·´+ ≈£L&Ü dü]>± neTs¡˝Ò<äT. Ç+{Ï|ü˙, |æ\¢ |ü˙ #˚ùd e÷ Ä$&É n*dæb˛j˚T~. Hê≈£î >±¬s¶Hé #·÷düTø√e&É+. bÕÁ‘·\T &çwt yêwt #˚j·T&É+, ˝≤+Á&û |üì dü]b˛j˚T~. e÷ ne÷àsTT |ò\æ sº Y ø±|ò” ‘ê– &É÷´{°øÏ yÓ[‘˚ ‹]– Ç\T¢ sêÁ‹fi¯˝¢ À #˚j·÷*‡ e#˚Ãdü]øÏ nø£ÿ&É |ü>∑\+‘ê ≈£L&Ü |üì CÀ&ç+|ü⁄‘√ n*dæb˛j˚Tyê&ÉT. n<√... Ä X¯ì, Ä~yêsê\T ø±düÔ $ÁXÊ+‹. Ä ¬s+&ÉT s√E\÷ e÷≈£î ø=+‘· $ÁXÊ+‹, e÷ ne÷àsTTøÏ Ç+{Ï |üìμμ ‘·q‘√ bÕ≥T ‘Ó#·TÃ≈£îqï $T˙ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY u≤{Ï˝À¢+∫ ˙fi¯ó¢ Á‘ê>∑T‘·÷ nHêï&ÉT ¬s&ç¶. ªªMT wüß>∑sY m˝≤ ñ+~. ;|” ø£+Á{À\T≈£î e∫Ã+<ë! nø£ÿ&É nìï f…dTü \º ÷ #˚sTT+#·Tø£ sêø£b˛j·÷sê nHêï&ÉT eT÷]Ô.

53

ªªnø£ÿ&É Çq÷‡¬sHé‡ ñ+fÒ>±˙ yÓT&çø£˝Ÿ f…düTº\T. Á{°{Ÿ yÓT+{Ÿ »s¡>∑e⁄. dü«+‘·+>± &Ü\s¡T¢ Ks¡Tà #˚j·÷\+fÒ yêfi¯¢≈£î #˚‘·T˝≤&Ée⁄. n|üŒ{Ïø° e÷ ne÷àsTT ø=ìï f…düTº\T #˚sTT+ ∫+~. wüß>∑sY e÷ì≥sY ø=ì Ç∫Ã+~. nsTTHê ej·Tôd’ b˛sTT+~ >∑<ë! nyÓT]ø±≈£î Ç<˚ e÷ yÓTT<ä{,Ï ÄK] Á|üj÷· D+, nø£ÿ&É Ábı<äT›b˛<ä+{≤s¡T ø±˙ e÷≈£î Ábı<ä›+‘ê |üqT\‘√H˚ dü]b˛j˚T~μμ ¬s&ç¶ ˝Ò∫b˛‘·÷ nHêï&ÉT. ÁãVü≤à, Hêsêj·TDT˝Ò $T–˝≤s¡T. ªªn+‘˚eT]! b˛sTTq dü+e‘·‡s¡+ y˚TeTT nyÓT]ø± yÓ [ ¢ q |ü  &É T e÷yê&É ÷ , ø√&É \ ÷ M¬ ø +&é ‡ ˝À &ç d ” ï es¡ ˝ Ÿ ¶ , qj·T>±sê, q÷´j·÷sYÿ dæ{°, n{≤¢+{Ïø˘ dæ{° >±+_¢+>¥ ôd+≥s¡÷ n˙ï ‹|æŒ #·÷|æ+#ês¡T. >±+_¢+>¥ ôd+≥sY˝À ø±sTTHé π>yéT düs¡<ë ø√dü+ Ä&ç q÷s¡T &Ü\s¡T¢ b˛>={≤ºqT. <ë+‘√ e÷ ø=&ÉT≈£î eTTK+ e÷&ÉTÃ≈£îHêï&ÉT. ø±ø£b˛‘˚ Mø˘ m+&é ø±ø˘ f…Æ˝Ÿ bÕغ˝À¢ nyÓT]ø± eT<ä´+ s¡T∫ #·÷XÊqTμμ nHêï&ÉT ÁãVü‰à q+<ä+. ªªMT eTqesê*øÏ ej·Tôd‡+‘· ? |ü<äVü‰πsfi¯¢ ej·TdüT˝À Ä&É|æ\¢\≈£î nø£ÿ&É |òü+ø£åHé #˚kÕÔs¡+{≤πsμμ n&ç>±&ÉT eT÷]Ô. nyÓT]ø± qT+&ç ‹]>=#˚Ã≥|ü&ÉT ‘·q uÛ≤s¡´‘√ ø√&É\T nqï e÷≥\T >∑Ts¡TÔø=#êÃsTT ÁãVü‰àq+<ëìøÏ. ªªn‘·Ôj·÷´! MTs¡T e#˚à dü+e‘·‡s¡+ eT∞¢ nyÓT]ø±øÏ sêyê*. MT eTqesê*øÏ d”«{Ÿ dæø‡˘ {°Hé |ò+ü ø£Hå é ñ+~. e÷ HêqeTà Hê≈£î Ç+&çj÷· qT+&ç &Óe’ T+&ç HÓø¬ d¢ t ‘ÓdTü +Ô <äì yêfi¯¢ Áô|ò+&é‡≈£î #Ó|ü ‘·÷ ñ+~. MTs¡T <ëìì ìsêX¯ |üs¡#·e<äT›.μμ ªªne⁄qT #˚kÕÔs¡T! ø±ì y˚TeTT yÓfi¯¢≥+ ˝Ò<äTμμ &Ó’eT+&é HÓ¬ø¢dt >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃ≈£îì nHêï&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+. ªªnø£ÿ&É+‘ê |ò˝” >Ÿ T∑ &é, \>∑Ø® J$‘ê\qT≈£î+{≤+. ˇø£] ø=ø£]øÏ dü+ã+<Ûä+ ñ+&É<äT. #·∫Ãb˛‘˚ M\sTTq+‘· ‘·«s¡˝À <äVü≤q+ #˚dæ kÕj·T+Á‘êìøÏ ‹]– e∫à yÓ’Hé Á‘ê– |ü&ÉT ≈£î+{≤s¡+‘ê. &Ü\s¡T¢ ˝…ø£ÿ #·÷düT≈£îì ≈£L&Éu…&É‘êπs ‘·|üŒ eTqyêfi¯ó¢ <Ûësêfi¯+>± Ks¡Tà ô|≥ºs¡T. e÷ ‘·eTTà&ç ≈£L‘·Ts¡T ∫ø±>√˝À ñ+~. bò˛Hé #˚dæ s¡eTàì |æ\TdüT+Ô ~. $e÷q Ks¡TÃ\T mes¡T uÛÑ]kÕÔs¡T. m+‘√eT+~ ã+<ÛäT$TÁ‘·T\ |æ\¢\ bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢ rdüTø=ì yÓfi≤¢eTT. ø±˙ yêfi¯¢ &Ü\s¡¢ bı<äT|ü⁄ #·÷dæ bò˛Hé #˚jT· &ÉyT˚ e÷H˚XÊ+μμ nqTuÛyÑ ê\T #Ó|⁄ü ‘·÷H˚ ÁãVü‰àq+<ä+ Ç+{ÏøÏ ãj·T\T<˚sê&ÉT. Hêsêj·TDeT÷]Ô ‹s¡T>∑TeTTK+ |ü{≤º&ÉT. ªªeT÷ØÔ! MTs¡T ≈£L&Ü ˇø£kÕ] nyÓT]ø± yÓ[¢s¡+&ç. MT nu≤“sTT ≈£L&Ü ñHêï&ÉT>±μμ nHêï&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+. ªªákÕ] yÓfi≤fl\qT≈£î+≥THêï+! e÷yê&ÉT s¬ +&ÉT HÓ\\ qT+&ç |æ\TdüTHÔ êï&ÉT s¡eTàì. á HÓ\˝À $e÷q #êØ®\T u≤>±


54

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

‘·>∑TZ‘êj·T≥. {Ϭøÿ≥Tº |ü+|ækÕÔqT s¡eTàHêï&ÉT, b˛yê*μμ #ÓbÕŒ&ÉT eT÷]Ô. ªªÇ|ü&Ó’‘˚H˚ eT+∫~! Çø£ÿ&ç y˚dü$ m+&É\T ‘·|æŒ+#·T ø√e#·TÃ. eT+∫ @sY˝…’H釽À yÓfi¯¢+&ç. áeT<Ûä´ e÷yê&=ø£&ÉT &=≈£îÿ @sY˝…’H釽À yÓ[¢ HêHê Çã“+<äT\÷ |ü&ܶ&ÉT. \π>õ $Tdü‡sTT+~. ô|’>± $e÷q+˝À m\Tø£ ø£]∫+~. ø±+ô|HéùdwüHé ø√dü+ Á¬ø’yéT ô|&ç‘˚ Ç+‘·es¡≈£L nr>∑‹ ˝Ò<äTμμ Ç+{Ï π>≥T rdüT≈£îì ˝ÀìøÏb˛‘·÷ nHêï&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+. Hêsêj·TDeT÷]Ô q&Éø£ kÕ–+~. eT÷]Ô ‘·\ì+&Ü Ä˝À#·q\T eTTdüTs¡T≈£îHêïsTT. eT÷]Ô ô|<äø› =&ÉT≈£î nyÓT]ø±≈£î yÓ[¢ Äπsfi¯s¢ TT+~. nø£ÿ&É nyÓT]ø± ne÷àsTTì ô|[¢ #˚dTü ≈£îHêï&ÉT. @&Ü~ ˝À>±H˚ $&Ü≈£î *#˚Ãdæ+~ Ä ne÷àsTT. eT∞¢ u≤¢ø˘ ne÷àsTTì #˚dTü ≈£îHêï&ÉT. ÄyÓT≈£î Ç|ü&ÉT eT÷&˚fi¯¢ ≈£L‘·Ts¡T. ¬s+&ÉT ô|[flfi¯¢ bò˛{À\T, M&çjÓ÷ ø±´ôd≥÷¢, eT÷&˚fi¯¢ eTqesê* bò˛{À\T e÷Á‘·y˚T ;s¡Tyê˝À $T–˝≤sTT eT÷]Ô <ä+|ü‘·T\≈£î. eT÷]ÔøÏ nyÓT]ø± #·÷dæ sêyê\ì ÄX¯. ÇHêïfi¯¢≈£î ø=&ÉT≈£î qT+∫ ÄVü‰«q+ n+~+~, Äπsfi¯¢ ‘·sê«‘·. ∫qï ø=&ÉT≈£î ñ<√´>∑ Ø‘ê´ &Ûç©¢˝À ñHêï&ÉT. Ç+&çj·÷˝À ñHêï&ÉH˚>±˙ yê&ÉT e∫à ≈£L&Ü ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê˝…+’ ~. &Û©ç ø¢ Ï ≈£L&Ü b˛yê\ì &Û©ç ,¢ ÄÁ>±, C…|’ Pü sY #·÷dæ sêyê\ì ÄX¯. ø±˙ HÓs¡y˚s¡˝Ò<äT. Ç+{Ï <ë«s¡ + e<˚ › ø±#· T ≈£ î ì ñqï eT÷]Ô uÛ ≤ s¡ ´ \*‘·eTà, uÛÑs¡Ô sê>±H˚ ªª@eT+&û! MT düT|ü⁄Á‘·T&ÉT bò˛Hé #˚XÊ&ÉT.

$e÷q+ {Ϭøÿ≥T¢ |ü+|ü⁄‘ê&É≥. Äs¡THÓ\\≈£î dü]|ü&Ü ;|”, wüß>∑sY e÷Á‘·\T yÓ+≥ ‘Ó#·TÃø√eTHêïs¡Tμμ n+~. ªªÄ¬sï\T¢ m˝≤ ≈£î<äTs¡T‘·T+~. Çø£ÿ&É ne÷àsTT ø±qTŒ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ ñ+~>± eT]! Ç\T¢ ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ, Çø£ÿ&É ø=qT≈£îÿqï bòÕ¢≥T≈£î n&Ü«qT‡ Ç#êÃ+. Ç+ø± Hê\T>∑T \ø£å *yê«*. yêDÏí ÁbÕ<Û˚j·T|ü&ç ô|’ø£+ ‘Ó∫à ]õwüºs¡T #˚sTT+#·T ø√yê*. n+‘ê njÓ÷eTj·T+>± ñ+~μμ ˙fi¯ó¢ Á‘ê>∑T‘·÷ nHêï&ÉT eT÷]Ô. ªªn+<äTøπ H˚qT sêqHêïqT. MTπs ñã˝≤≥|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. nø£ÿ&É Ä q\¢|\æ .¢ .. n<˚ MT eTqesê*ï #·÷düTø√yê\≥. Hê¬ø‘ ’ ˚ Ä |æ\¢ì bò˛{À˝À #·÷ùdÔH˚ ø£&ÉT|ü⁄˝À ¬ø[¢düTÔ+~μμ n+<ëyÓT. ªªn˝≤ nq≈£î! Ä|æ\¢ eTq eTqesê˝Ò. ø=+#Ó+ Áù|eT ô|+#·T≈£î+fÒ n˙ï nDÏ–b˛‘êsTTμμ dü]› #ÓbÕŒ&ÉT eT÷]Ô. {Ϭøÿ≥T¢ e#êÃsTT. eT÷]Ô <ä+|ü‘·T\T nyÓT]ø±˝Àì bò˛]¢ &Ü #˚sês¡T. ø=&ÉT≈£L, ø√&É\÷, eT÷&˚fi¢¯ eTqesê\T ]u≤ø± @sYb˛sYº≈£î e∫à ]d”yé #˚düT≈£îHêïs¡T. ]u≤ø± \*‘·eTà <ä>∑Z]øÏ |üs¡T¬>‘·TÔø=∫à ÄyÓTqT Vü≤‘·TÔ≈£î+~. ªªVü≤˝À¢! Á>±Hé e÷yéT!μμ n+~. \*‘·eTà ˇfi¯ó¢ »\<ä]+∫+~. ñ+>∑sê\ E≥÷º, ø√\eTTK+, q\¢ì ô|<äe⁄\÷, ô|<ä› ø£+&É÷,¢ <äã“ø±j·T+, u§>∑TZ |ü⁄*$Tq q\T|ü⁄˝À ñqï ]u≤ø±qT eTT≥Tº≈£î+fÒ n+≥T≈£îqï ≥Tº+~ \*‘·eTà≈£î. ø√&É\T e∫à ªªVü≤˝À¢! e÷...eTà>±s¡÷! Vü≤˝À


yêVæ≤ì n≥ºe÷à!μμ Ç<ä]› ø° ùwø˘V‰ü +&é Çdü÷Ô n+~. ø=&ÉT≈£î \π>õ øÏj ¢ T· sY #˚düTø=#êÃ&ÉT. ø±¬søÏÿ Ç+{Ï eTTK+ |ü{≤ºs¡T. eTT+<äT d”{À¢ ø=&ÉT≈£L, eT÷ØÔ, yÓqø£ d”{À¢ \*‘·e÷à, ø√&É\T, ]u≤ø±. eTqesê\T HêqeTà ˇ&ç˝À |ü&ÉT≈£î+~. \*‘·eTà #˚wüº\T&ç– Ä |æ\¢H˚ #·÷dü÷Ô ñ+~ <ë] bı&Ée⁄Hê. ø±s¡T Ç\T¢ #˚]+~. ]u≤ø± Hêj·TqeTà #ÓsTT´ |ü≥Tº≈î£ ì ø±s√¢ qT+∫ ~+|æ+~. Ç\T¢ $XÊ\+>±, X¯óÁuÛ+Ñ >± ñ+~. |ò]ü ï#·sY u≤>± neTsêÃs¡T. \π>õ ‘Ó∫à yêfi¯¢ s¡÷eTT˝À ô|{≤º&TÉ ø=&ÉT≈£î. Á|üj·÷D ã&É*ø£‘√, s¡T∫ ms¡T>∑ì Äø£*‘√, düTKyÓTs¡>∑ì ìÁ<ä‘√ |ü&çb˛j·÷s¡T eT÷]Ô. ‘Ó\y¢ ê]+~. ªª>∑Te÷àD…+Á>±˙! >∑Te÷àDÏ+>¥ Á>±+&ébÕμμ n+≥÷ ]u≤ø± yê[fl<ä›] eT<Ûë´ e∫à |ü&ÉT≈£î+~. \*‘·eTà ∫e⁄≈£îÿq ˝Ò∫ ≈£Ls¡TÃ+~. m+‘√ ø£fi¯>±, n+<ä+>± ñqï ]u≤ø±qT #˚‹‘√ eTT<äT› ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT eT÷]Ô. ÁuÒø˘bòÕdüTº≈£î ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. <√ôd, |üPØ, |òæ\ºsY ø±|ò”. n+<äs¡÷ ø£*ùd ‹Hêïs¡T. ªªMTs=düTHÔ êïs¡ì s¬ +&ÉT HÓ\\ qT+&ç Ç+&çjT· Hé Áô|ò+&é‡ Ç+{À¢ eTq e+≥\T H˚s¡TÃ≈£î+<äe÷à ˙ ø√&É\Tμμ nHêï&ÉT ø=&ÉT≈£î. eT<Û´ä ˝À- ªªm˝≤ ñHêïs¡T. Á|òCæ ˝Ÿ À n˙ï ñHêïsTT. ]u≤ø± #·÷|ædTü +Ô ~. \+#Y #˚dæ s¬ düTº rdüTø√+&çμμ bò˛Hé˝À #Ó|Œæ q Ç+^¢wßü e÷≥*ï \*‘·eTà≈£î #ÓbÕŒ&ÉT eT÷]Ô. eTsêï&ÉT Ä|ò”düT\≈£î ôd\e⁄. e÷˝Ÿ≈£î yÓ[¢ edüTÔe⁄\T ø=qTø=ÿì e#êÃ&ÉT ø=&ÉT≈£î. ø√&É\T e+≥ #˚dæ ô|{Ϻ+~. n‘·Ôe÷eT\ ã≥º\T ˝≤+Á&û #˚dæ ô|{Ϻ+~. \*‘·eTà yÓT\¢yÓT\¢>± ‘˚s¡T≈£î+~. ]u≤ø± <ä>∑Z¬s’+~. eTT<äT›eTT<äT› Ç+^¢wüß e÷≥\T ns¡ú+ ø±≈£îHêï, eTT<äT› eTT] bÕ\‘√ \*‘·eTàqT ø£{Ϻ|ü&˚dæ+~. X¯ì, Ä~yêsê\T n+<äs¡÷ ø£*dæ ¬skÕº¬s+≥¢≈£î yÓ[¢ &çqïs¡T #˚ùdyês¡T. ø=&ÉTøÏÿ ÇwüºyÓTÆq e+≥\T #˚dæô|{Ϻ+~ \*‘·eTà. ]u≤ø± &˚ πøsY ôd+≥sY≈£î

55

ôd\e⁄\T. Ç+{Ï|ü≥Tºq HêqeTà #˚‹ s¡T∫ eT]– <äã“ø±j·T |æ\¢ qTqïã&ç eT]+‘· n+<ä+>± ‘·j÷· s¬ +’ ~. ÄyÓT eTqdüTqT Äø£≥Tº≈£î+~. sêÁ‘·Tfi¯ó¢ HêqeTà ‘√fÒ |ü&Éø£. &çd”ï es¡˝Ÿ¶, |æ{Ÿ‡ãsYZ <˚yê\j·T+, yÓdtº eØ®ìj·÷, Vü≤πsø£èwüí eT+~s¡+ #·÷|æ+#ês¡T eT÷]Ô <ä+|ü‘·T\øÏ. eT÷&ÉT HÓ\\T ø±>±H˚ ≈£L‘·s¡T Á|üdüyêìøÏ Ç+&çj·÷≈£î Á|üj·÷D+ ø£{≤ºs¡T <ä+|ü‘·T\T. eTT+<äTs√E ]u≤ø± ªªeT∞¢ m|ü&=kÕÔs¡T Hêqe÷à!μμ Ç+^¢wüß˝À nHêï>±˙ ns¡úyÓTÆ+~ \*‘·eTà≈£î. ªªe#˚à y˚dü$˝À qTy˚« Ç+&çj·÷≈£î sêe÷à!μμ MT u≤u≤sTT &Ûç©¢˝À ñHêï&ÉT. eTqeT+‘ê b˛sTT &Ûç©¢, ÄÁ>±˝À ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ #·÷dæ e<ë›+μμ n+~. ªªzπø!μμ n+~ ]u≤ø±. Hêsêj·TDeT÷]Ô ø=&ÉT≈£î‘√ nHêï&ÉT ªªôV’≤<äsêu≤<äT˝À ø=qï bòÕ¢≥T e#˚à HÓ\˝À ]õwüºs¡T #ÓsTT´+#ê*. eT] ô|’ø£+...μμ ªªH˚qT eT˙ Á{≤Hé‡|òüsY <ë«sê |ü+|ü⁄‘êqT. ø±˙ ˇø£ ø£+&ûwHü .é bòÕ≥ ¢ T Hê ù|s¡ ]õwüsº T¡ #˚sTT+#ê*μμ ø=&ÉT≈£î nHêï&ÉT. eT÷]Ô ìX‚Ãwüߺ&Éj·÷´&ÉT. ø√&É\T ø±|ò” |òæ\ºsY, $T˙ yÓTÆÁø√y˚yé, $d”ÄsY, s¡ø£s¡ø±\ cÕ+|üP\T, düãT“\T, #·*ø±˝≤ìøÏ ôd«≥ºs¡T¢ ø=ì bÕ´ø˘ #˚dæ+~. nyÓT]ø± ≥÷sY n\“yéT, πøôd{Ÿ \π>õ˝À dü]›+~. eT÷]ÔøÏ eT+∫ ]dtºyêN Áô|C…+{Ÿ #˚XÊ&ÉT ø=&ÉT≈£î. @sYb˛sYº˝À ]u≤ø± ‘ê‘·j·T´ ø±fi¯¢≈£î ÁyÓTTøÏÿ+~. HêqeTàqT Vü≤‘·TÔ≈£îì @&çÃ+~. Ä düìïy˚XÊ\qT ¬øyÓTsê˝À ã+~Û+#ê&ÉT ø=&ÉT≈£î. q\T|ü⁄ }Vü≤\‘√ nyÓT]ø± yÓ[¢q <ä+|ü‘·T\T |ü+#· s¡+>∑T\ eTs¡e⁄sêì nqTuÛÑ÷‘·\q÷, Äq+<ë˙ï Ç+&çj·÷≈£î yÓ÷düTø=#êÃs¡T. edü÷ÔH˚ &Ûç©¢øÏ ¬s+&√ ø=&ÉTøÏÿ bò˛Hé #˚dæ+~. nø£ÿ&ç dü+‘√cÕìï |ü+∫ #Ó|Œæ +~. ªªdü+‘√wü+μμ eTTø£dÔ ]ü >± |ü*øÏ bò˛Hé ô|fÒºXÊ&ÉT ø=&ÉT≈£î. ]u≤ø±¬ø’‘˚ #Ó|æŒ e∫Ã+~ ø±ì, Ä |æ\¢ eùdÔ &Ûç©¢ ÄÁ>± #·÷|æ+#·>∑\<√ ˝Ò<√ dü+<˚Vü≤y˚T \*‘·eTà≈£î.

l eT˝…¢e÷\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ãVüQeTTK Á|üC≤„e+‘·T\T. ø£<∏ä\T, ø£$‘·\T, yê´kÕ\T` Ç˝≤ nìï Á|üÁøÏj·T\˝À s¡#·q\T #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT ø£<∏ä\ |ü⁄düÔø±\T, ˇø£ ø£$‘·\ |ü⁄düÔø£+ Á|ü#·T]+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À ìyêdü+.


56

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

\*‘ê Ádüe+‹


yêVæ≤ì

‘Ó

˝≤¢]+~. Ç+ø√ ns¡>∑+≥˝À H˚qT e÷ sêe÷|ü⁄s¡+ #˚s¡T ≈£î+{≤qT. <ë<ë|ü⁄ |ü<˚fi¯fl ‘·s¡Tyê‘· yÓfi¯ó‘·THêïqT. H˚qT |ü⁄{Ϻ ô|]–+~ nø£ÿ&˚. e÷ Ç\¢+fÒ Hêø√ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq n_Ûe÷q+. Ä }s¡T e~˝≤ø£, Ä Ç\T¢ e~˝≤ø£ #ê˝≤ <˚XÊ\T, }fi¯ófl, Çfi¯ófl e÷s¡T‘·÷ edüTÔHêïqT H˚qT. nsTTHê Ç\¢+fÒ Ä Ç˝Ò¢. e÷ }s¡+fÒ sêe÷|ü⁄s¡y˚T! s¬ \’ T ≈£L&Ü Hê eTqdüT‘√ düe÷q+>± Á|üj÷· D+ #˚d+æ <˚yÓ÷ nqT≈£îqï düeTj·÷ìø£Hêï eTT+<˚ ùdºwüqT #˚]+~. ùdºwqü +fÒ dü+<ä&,ç ùdºwqü +fÒ |ü+&É>.∑ ndü\T uÛ≤s¡rj·T‘· n+fÒ ¬s’\T ô|≥º˝ÀqT, ¬s’˝Ò« ùdºwüqT˝ÀqT ‘Ó\TdüTÔ+~. |æ\¢\ dü+<ä&ç, ô|<ä› yêfi¯fl Vü≤&Üe⁄&ç, ø=‘·Ô eTqTwüß\T, eTqdü‘ Ô ê«\T, ùdïVü‰\T, düsT¡ u› ≤≥T¢, ø£\Vü‰\T... nuÀ“ uÀ˝…&TÉ s¬ \’ T Á|üj÷· D+ n+fÒH!˚ ndü\T Áã‘·Tø£+fÒH˚ ¬s’\T ã+&ç ø£<ë ! ¬s’\T Ä>∑>±H˚ »qdü+Á<ëìï á<äT≈£î+≥÷ yÓ[fl ãj·T{ÏøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºqT. y˚TeT+fÒ y˚TeT+≥÷ yÓ+≥ã&˚ Ä{Àyêfi¯flqT #Û~˚ +#·T≈£î+≥÷ ø±ùd|ü⁄ n˝≤ e÷ }]ì dæ+Vü‰e ˝Àø£q+ #˚dæ ì+bÕ~>± e÷ Ç+{Ï yÓ’|ü⁄ q&Éø£ ÁbÕs¡+_Û+#êqT. mÁs¡{Ï y˚T* eTTdüT>∑T ø£|ü≈£îqï kı>∑dü]˝≤+{Ï ô|+≈£î {Ï\T¢ e÷~. Vü≤+>∑T Äsꓤ≥+ ˝Òì H˚‘· Ns¡ ˝≤+{Ï Ç\T¢. $XÊ\+>± ñqï qT<äTs¡T e+{Ï eT<Ûä´ >∑~. HÓ#·Ã* e+{Ï |ü&Éø£ >∑~. nqï|üPs¡í e+{Ï e+{Ï\T¢. C≤E\T, ø£qø±+ãsê\T ‘·Ts¡TeTT≈£îqï ô|s¡&ÉT. ˇø£ÿ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ Hê yÓTT<ä{Ï Áù|j·Tdæ! H˚qT ∫qï|ü&ÉT Áù|$T+#êqqT≈£îqï ˇø£ n+<äyÓTÆq q{Ï!!! yÓTs¡T¬>’q #·<äTe⁄ ù|s¡T‘√ e÷ }]ì $&ç∫ ãd”Ô Á|üj·÷D+ ø£{Ϻ+~ e÷ Ç+{Ï*¢bÕ~. á Ç+{Ïì e<äT\T‘·Tqï |ü&˚ ‘Ó*dæ+~, ÁbÕD+ ˝Òì eT{Ϻ >√&É\ MT<ä ≈£L&Ü eTq≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ eTeTø±s¡+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~ nì. ªª‘·©¢... <äj·T #·÷&ÉTμμ nì ÄK]kÕ] <ä+&É+ ô|≥Tº≈£îqï ø£åD+ Ç+ø± >∑Ts¡TÔ+~. Ä ‘·*¢ <äj·T e˝Ò¢H˚yÓ÷ e÷]ì Á|ü‹ Ç\T¢ Hê≈£î eT+#˚ #˚dæ+~. ø±˙ ‘·s¡Tyê‘· @ Ç\T¢ e÷]Hê n+‘· u≤<Ûä nì|æ+#·˝Ò<Ó+<äTø√! ej·TdüT düTì‘·‘ê«ìï nD>∑<=≈£îÿ‘·÷ eTT+<äT¬øfi¯ó‘·T+<˚yÓ÷ eT]! Ä }s¡T <ë{Ï |ü{≤ïìøÏ e∫Ã, Ä ‘·s¡Tyê‘· $<˚XÊ\≈£L yÓfi≤flqT. düT<Ûä‘√ ô|[fl, u≤ãT |ü⁄≥º&É+ n˙ï nø£ÿ&˚ »]– b˛j·÷sTT. eT<Ûä´˝À mìïkÕs¡T¢ á <˚X¯+ e∫ÃHê e÷ Ç+{ÏøÏ e÷Á‘·+ yÓfifl¯ ˝Ò<Tä . yÓfifl¯ ˝Òqì ‘Ó\TdüT! n|ü&É|ü &ÉT oqT <ë«sê e÷ Ç+{Ï u≤>√>∑T\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêï yÓfifl‚ <Ûs’Ó ´¡ + #ÓjT· ´˝Ò<Tä . Ç|ü&ÉT u≤ãTøÏ |üHïÓ +&˚fió¯ fl. e´øÏ>Ô ± s¡÷bÕ+‘·s+¡ #Ó+<ä uÀ‘·Tqï yê&ç ‘=* n&ÉT>∑T˝À¢ ˇø£ C≤„|øü +£ >± $T–*b˛j˚T<˚<H’Ó ê Çyê«\qT≈£îHêï. ˝≤|t{≤|ü⁄\T, ◊bÕ´&É¢ ø±\+˝À @~e«Hê nì m+‘√ Ä˝À∫+#êqT. @~ùdÔ J$‘·+˝À ø=‘·Ô ø√D+ ns¡úeTe⁄

57

‘·T+<ë nì #ê˝≤ùd|ü⁄ eT<äq|ü&ܶqT. düTU≤ìøÏ e÷Á‘·y˚T n\yê≥T |ü&qç ÁbÕDT\≈£î XÊ+‹ìyê«* nì|æ+∫+~. Ç|ü&ÉT Äq+<ä+>± ñHêï @<√ ˝À|æk˛Ô+~! n~ uÛÑØÔ #Ój·÷´*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+~. ˝Òø£b˛‘˚ J$‘·eTqï<˚ á |üs¡T>∑T˝À¢ |ü&ç q*– b˛‘·T+<˚yÓ÷ nì|æk˛Ô+~! Ä ‘·|üH˚ qqTï Ç+‘· <ä÷s¡+ s¡|æŒ+∫+~. H˚|ü⁄ |ü⁄{Ϻ ô|]–q Ç+{Ïì ø=H˚˝≤ #˚d+æ ~. n~ e÷ u≤ãTøÏ Çe«uÀj˚T˝≤ #˚k˛Ô+~! Hê u≤˝≤´ìï, H˚qT m+‘√ |ü~\+>± <ë#·T≈£îqï C≤„|ü ø±\qT, nqTuÛÑ÷‘·T\qT yê&çøÏ ≈£L&Ü kı+‘·+ #Ój·÷´\qT ≈£îHêïqT. ñqï |üfi≤q nyÓT]ø± qT+N sêe÷|ü⁄s¡+ Á|üj·÷D+ ø£{≤ºqT. düT<Ûä≈£î e÷Á‘·+ #Ó$˝À ˇø£ ªd”«{Ÿ düsYÁô|’CŸμ nì #Ó|æŒ ãj·T\T<˚sêqT. e÷ Ç\T¢ n\¢+‘· <ä÷sêq ø£ì|æ+∫+~. >∑T+&Ó s¡a\T¢ eTqï~. Hê e\|ü⁄ ø=eTàqT ‘êøÏq <˚$˝≤ ñ+~. n<˚ n+<ä+, n<˚ ø£fi¯. ø=+#Ó+ ej·TdüT ô|’ã&ç+<ä+‘˚ ! Ç+{À¢øÏ yÓ[fl nìï >∑<äT\qT #·Tf…ºj·T´\qï ÄÁ‘·T‘· yÓTT<ä˝…’+~. ø±˙ @<√ uÛÑj·T+. mH√ï dü+<˚Vü‰\ eT<Ûä´ M~Û˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q H˚qT ‘·≥|ü{≤sTTdüTÔ Ç+{Ï ‘êfi¯+ ‘Ó]#êqT. Ç\¢+‘ê ø£\j· #·÷düTÔqï Hê #·÷|ü⁄ eTdüø£ ø£$Tà Hê n&ÉT>∑T ‘·&Éã&ç+~. uÀdæb˛sTTq Ä Ç+{Ï #·÷dæ Hê >∑T+&Ó #·|ü&ÉT ôd’‘·+ \j·T ‘·|æŒ+~! n<˚ Ç\T¢. ny˚ >√&É˝…’Hê @<√ ˝À|ü+ düŒwüº+>± ø£ì|æ+∫+~. kı+‘·yÓTÆq á Ç+{À¢ |üsêsTT‘·q+ |üs¡ø±j·T Á|üy˚X¯+ #˚dæ+<˚yÓ÷. Ç\¢+‘ê #·÷kÕø£ ‘Ó*j·Tì düÔ㛑·˝À #ê˝≤ùd|ü⁄ ñ+&çb˛j·÷qT ! yÓT\¢>± M~Û yÓ’|ü⁄ q&Éø£ kÕ–+#êqT. ø=ìï ô|+≈£î{Ïfi¯fl qT+N &Üu≤\T>± e÷sêsTT. n+<äT˝Àì eTqTwüß\T e÷] e⁄+{≤s¡T. n+‘·˝À ªªn\T¢&É÷...μμ n+≥÷ m<äT¬s’+~ \#·ÃeTà‘·Ô. bÕ‹πøfi¯fl ø£ãTs¡q¢ +‘ê Hê eTT+<äT sêdæ>± b˛dæ+~. Ç\T¢, }s¡T, <˚X¯eTT e÷]+~ ø=+<ä¬s’‘˚, eTqTwüß˝Ò e÷] ªb˛sTT+~μ Ç+ø=+<äs¡T. ªªn‘êÔ... M~Û ∫es¡ sêeTj·T´ ‘ê‘· yêfi¯ófl+&˚ yês¡T ø£<ë? yê[fl|ü&Óø£ÿ&É ñHêïs¡T? @$T #˚düTÔHêïs¡T.μμ ªªÄ ‘ê‘· b˛sTT <ëìïfiË’+~, eTT>∑TZs¡T |æ\¢\T. ‘·˝≤ ˇø£ <˚X¯+˝À ñHêïs¡ì $HêïqT. d”‘·eTà ≈£L&Ü Ä _&ɶ\ <ä>∑Zπs ø±\+ kÕ>∑Bk˛Ô+~.μμ ªªmø£ÿ&É sêeTj·T´ ‘ê‘· _&ɶ\T, mø£ÿ&ç <˚XÊ\˝À dæús¡|ü&É&ÉeTT, ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+<ä‘êÔ...μμ ªªÇ|ü&ÉT Ç+{Ïø=ø£&ÉT ù|πs <˚X¯+˝À ñ+≥THêï&ÉT ø£<äj·÷´! πsb˛ e÷b˛ e÷ dü÷]>±&ÉT ≈£L&Ü MT <˚XÊìøÏ yÓfi¯fluÀ‘·THêï&ÉT.μμ


58

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ªªqTy˚«Hê n‘êÔ y˚πs <˚X¯+ |ü+|ü⁄‘√+~ ? e÷ø£+‘ê ∫qï|ü&ÉT >±+~Û ‘ê‘· ø£<∏ä m+‘·>± q÷] b˛kÕe⁄. qTy˚«Hê Ç|ü&ÉT dü÷]ì <=s¡\ <˚XÊìøÏ |ü+|ædüTÔHêïe⁄.μμ ªªì»y˚T n\T¢&ÉT... qqTï >√bÕ\|ü⁄sêìøÏ Çyê«\ì e÷ Hêqï m+‘·>±H√ nqT≈£îHêï&ÉT, sêe÷|ü⁄sêìøÏ ø±|ü⁄s¡+ e#êÃqT eT]. dü÷]>±&ç¬ø’‘˚ Ä ¬s+&ÉT }fi¯Sfl yê&ç }fi‚fl. yÓTT<ä{À¢ e÷ }s¡T u≤>± >∑Ts=Ô∫à u≤<Ûä|ü&˚<ëìï, Ç|ü&ÉT u≤<Ûä e÷j·T yÓT+Æ ~. Çø£ÿ&ç |üP]Ô>± n\yê≥T|ü&ܶqT. e÷ }]ì eTs¡e˝Ò<Tä ≈£L&Ü. á s√E dü÷]>±&ÉT Hê ˝≤π>. yê&çøÏ n<˚ #ÓbÕÔqT. nø£ÿ&É dæús¡|ü&É<äT›, nø£ÿ&˚ ø£]–b˛sTT ª˙μ nqï Ç~ eT]∫ b˛e<ä›ìμμ n+≥÷ ø£fi¯ófl #ÓeT]Ã+~. ªªn+‘ê e÷]b˛‘√+<ä\T¢&TÉ , Çyêfi¯óqï~ sπ |ü⁄ ñ+&É&+É ˝Ò<Tä . @~ e÷]Hê Ç+{Ï eTT+<äT eTT¬>j Z T· ´eT+{≤qT, qT<äT≥ u§f…º≥Tºø√eT+{≤qT. e÷s¡T‘·÷ e÷s¡<ä›+{≤qTμμ n+≥÷

qe⁄«‘·÷ kÕ–b˛sTT+~ \#·ÃeTà‘·Ô. yÓqøÏÿ #·÷dæq Hê≈£î e÷ Ç˝Ò¢ ‘=*kÕ]>± Hê Áù|j·Tdæ |üs¡ Ád”Ô>± ‘√∫+~! ø=‘·Ôyêfi¯ófl e#êÃs¡T. ø=‘·Ô yê‘êes¡D+ e∫Ã+~. e+{Ï+{ÏøÏ |ü]$T‘Ó’q Ä&É+>∑T\T Ç|ü&ÉT @<√ s¡÷|ü+>± uÛÑs¡Ô≈£î Ä]úø£+>± düVü‰j·TeT+~düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À me]˙ ì+~+#ê*‡q~ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. ‹s¡T>∑T ÁbÕj·TD+˝À ñqï HêøÏ|ü&ÉT n+<äyÓTÆq C≤„|üø±\THêïsTT. Äq+<äeTT+~. ìsêX¯ ˝Ò<äT! @<√ ø√˝≤Œ j·÷qqï u≤<Ûä ˝Ò<äT! Äq+<ä+ bı+<ä˝Ò<äì ÇHêïfi¯ófl yÓ<äT≈£î ˝≤&çq Hêø√ dü‘·´+ uÀ<Ûä|ü&ç+~! e÷ Ç+{ÏøÏ Ç|ü&ÉT eTT>∑TZ\THêïsTT, >±¬s\THêïsTT, düT<Ûä yê\T»&É≈£î |üP\T ≈£L&Ü ñHêïsTT ! ªª&Ü&û.... bÕeTT $T+π>dæ+~.μμ ªª|üø£ÿH˚ ì#ÓÃq ≈£L&Ü ñ+~ #·÷&ÉT.μμ

leT‹ \*‘êÁdüe+‹, uÛÑs¡Ô $»j·T sê|òüTe>±] düVü≤ø±s¡+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ $<ë´]ú>± &˚≥Hé (ˇVü‰jÓ÷)˝À ìyêdü+.


yêVæ≤ì

eTTs¡∞#ê]

59


60

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

|òTü esêe⁄ ˇø£ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT&ÉT. Ç+ø± düŒwü+º >± #ÓbÕŒ \+fÒ, nyÓT]ø±˝À dæsú |¡ &ü qç ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT. #ê˝≤eT+~ ‘Ó\T>∑T yêfi¯fl˝≤H˚ ‘·q÷ ôV≤#Y-1 MkÕ <ë«sê nyÓT]ø± e∫Ã, Ä ‘·s¡Tyê‘· ô|[fl #˚düT≈£îì, Ä ‘·s¡Tyê‘· Á^Héø±sY¶ dü+bÕ~+∫, nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑Tyês¡T Çã“&ç eTTã“&ç>± ñqï ø±*bò˛]ïj·÷ sêÅwüº+˝À, uÛ≤sê´ düy˚T‘·+>± ôd{Ï˝Ÿ nj·÷´&ÉT. sê|òüTesêe⁄øÏ Ç+&çj·÷˝À >∑&ç|æq s√E\ >∑T]+∫, eTTK´+>± ‘·q #·<äTe⁄ >∑T]+∫, ñqï >∑Ts¡TÔ\T Ç$` M~Û˝À e⁄qï |æ\¢\‘√ >√∞\T, ÁøϬø≥Tº˝≤+{Ï Ä≥\T Ä&ÉTø√e&É+. kÕj·T+Á‘·+ M˝…’‘˚ ˇø£ >∑+≥ #·<äe&É+. me¬s’Hê #·T{≤º˝§ùdÔ yêfi¯fl‘√ dæìe÷øÏ yÓfi¯fl&É+, |üØø£å\≈£î ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT ø±düÔ d”]j·Tdt>± #·<äe&É+, e÷s¡Tÿ\T dü]>±Z sêq|ü&ÉT Hêqï #˚‹˝À <Óã“\T ‹q&É+. sê|òüTesêe⁄ yêfi¯fl Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ dü÷ÿ˝Ÿ˝À |ü<√ ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·<äTe⁄≈£îHêï&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· <ä>∑Zs¡ ñqï {ÖHé˝À Ç+≥Øà &çjT˚ {Ÿ, Ç+»˙]+>¥ m+Á≥H釽À ñrÔsT¡ &í TÉ ø±e&É+ e\¢ ôV’≤<äsê u≤<é˝Àì >∑es¡ïyÓT+{Ÿ ø±˝ÒCŸ˝À Ç+»˙]+>¥ #·<äTe⁄≈£îì, ‘·s¡Tyê‘· ø=ìï s√E\T Ç+&çj·÷˝À ñ<√´>∑+ yÓ\>∑u…{Ϻ, Ä ‘·s¡Tyê‘· nyÓT]ø± #˚s¡T≈£îHêï&ÉT. Ç|ü&ÉT á ñb˛<ëÈ‘·eT+‘ê m+<äTø£+fÒ, n|üŒ{Ï‘√ b˛*ùdÔ Ç|üŒ{Ï |æ\¢\ ô|+|üø£+, eTTK´+>± Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ |æ\¢\ ô|+|üø£+, m+‘·˝≤ e÷]b˛sTT+<√ nqï $wüj·÷ìï m‹Ô #·÷|ü&ÜìøÏ. ˇø£ X¯ìyês¡+, Áô|ò+&é düT<Ûëø£sY |æ*#ê&Éì, sê|òüTesêe⁄ ‘·q uÛ≤s¡´ sê<Ûä‘√ düVü‰ n‘·ì+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îHêï&ÉT. düT<Ûëø£sY sê|òTü esêe⁄ ø£+fÒ ej·TdüT˝À ô|<ä.› n‘·ìøÏ 5, 7 @fi¯fl ej·TdüT˝À ñqï Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T. Ç+{ÏøÏ #˚] ø±*+>¥u…˝Ÿ ø=≥º>±H˚ düT<Ûëø£sY uÛ≤s¡´ dæà‘· ‘·\T|ü⁄ ‘Ó]∫+~. ªªs¡+&ç,s¡+&ç. MT ø√düyT˚ m<äTs¡T #·÷düTHÔ êï+. \+#Y ≈£L&Ü dæ<äΔ+,μμ nì Á|üø£{Ï+∫+~ H√sêsê qe⁄«‘·÷. ªªeTπs, ø±*bò˛]ïj·÷øÏ eT÷yY Äj·÷ø£ Ç<˚ yÓTT<ä{kÏ Õ] MT Ç+{ÏøÏ sêe&É+,μμ k˛bòÕ˝À ≈£Ls¡TÃ+≥÷ n+~ sê<Ûä. ªªÇ+‘·øÏ e÷yê&ÉT mø£ÿ&É?μμ n&ç>±&ÉT sê|òTü esêe⁄ uÛ≤s¡´ |üø£ÿH˚ Äd”qT&Ée⁄‘·÷. ªªÄj·Tq Ç|ü&˚ ãj·T≥øÏ yÓfi≤fls¡T, ø±ùd|ü{À¢ e#˚à kÕÔs¡T,μμ #Ó|æŒ+~ dæà‘·. ªªn<˚+{Ï? y˚TeTT edüTqÔ ≥Tº yê&çøÏ ‘Ó©<ë?μμ ø±düÔ H=#·Tà ≈£îHêï&ÉT sê|òüTesêe⁄. ªªMTs¡T nbÕs¡+ú #˚dTü ø√ø£+&ç. Äj·Tq ns¡Ãø˘ì ≈£îyÓ÷àHé ø±¢düT˝À ~+|ü&ÜìøÏ yÓfi≤fls¡T. ø±¢dt ø±>±H˚ e#˚ÃkÕÔs¡T,μμ $es¡D Ç#·TÃ≈£î+~ dæà‘·. ˇø£ÿø£åD+ Ä$&É yê&çq |ü<ë\T ns¡ú+ø±˝Ò<äT sê|òüTe sêe⁄øÏ. ‘·s¡Tyê‘· yÓ*–+~ n‘·ìøÏ, ns¡Ãø˘ düT<Ûëø£sY dæà‘·\

@&˚fi¯fl nu≤“sTT. $q÷‘·ï+>± ñ+&Ü\ì düT<Ûëø£sY <ä+|ü‘·T\T ‘·eT ø=&ÉT≈£îøÏ Ä ù|s¡T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ªªá ≈£îyÓ÷àHé @+≥+&ç?μμ dü+uÛ≤wüD˝À ‘·qT ≈£L&Ü bÕ\T |ü+#·T≈£î+~ sê<Ûä. ªª˝…ø£ÿ\T H˚]ŒkÕÔs¡T,μμ #Ó|æŒ+~ dæà‘·. ªªn+fÒ ns¡Ãø˘ yÓfi‚fl dü÷ÿ˝Ÿ˝À Ä düu…®ø˘º ˝Ò<ë?μμ njÓ÷ eTj·T+>± n&ç–+~ sê<Ûä. øÏdüT≈£îÿq q$«+~ dæà‘·. ªªMTs¡T eTØ #√<ä´+ sê<Ûä >±s¡÷, yêfi¯fl dü÷ÿ˝Ÿ˝À ≈£L&Ü #ÓbÕÔs¡T. ◊‘˚ ø±+|æ{°wüHé ‘·≥Tº ø√yê\+fÒ mø˘‡Á{≤ ø√∫+>¥ nedüs¡+. ≈£îyÓ÷àHé yêfiËÌfl‘˚ n&Ü«qT‡&é e÷´‘Y ˇø£ ˝…yÓ˝Ÿ˝À ≈£îy˚TàkÕÔs¡T, n+<äTπø nqT ≈£î+{≤ ≈£îyÓ÷àHé nì ù|s¡T. ô|’>± y˚TyÓTTø£s¡y˚T ø±<äT, yê&ç dü÷ÿ˝Ÿ˝À ñqï $T>∑‘ê Ç+&çj·THé |æ\¢\T n+‘ê ≈£L&Ü ≈£îyÓ÷àHéøÏ yÓfi≤Ôs¡T,μμ ø±düÔ >∑s¡«+>± #Ó|æŒ+~ dæà‘·. ªªø±˙ MT nu≤“sTT yÓfi‚fl dü÷ÿ˝Ÿ uÒ @]j·÷˝ÀH˚ ù|s¡T bı+~q dü÷ÿ˝Ÿ n≥ ø£<?ä mø˘‡Á{≤ ø√∫+>¥ nedüse¡ ÷?μμ n+‘· ‘=+<äs¡>± Ä {≤|æø˘ e<ä\<ä\TÃø√˝Ò<äT sê<Ûä. ªªÇø£ÿ&É düeTdü´ n~ø±<ä+&ç, $T>∑‘ê Ç+&çjT· Hé |æ\\¢ T yÓfi¯SÔ+fÒ eTq+ |ü+|üø£b˛‘˚ yÓqø£ |ü&çb˛‘ê+. á ø±+|æ{°wüHé ‘·≥Tºø√˝Ò+,μμ n+~ dæà‘·. ªªMT yê&çøÏ @&˚fi‚fl ø£<ä. n|ü&˚ ø±+|æ{°wüHé @+≥+&ç? á ej·TdüT˝À H˚H+˚ #·<Tä e⁄≈£îqïH√ ≈£L&Ü Hê≈£î >∑Ts¡TÔ ˝Ò<Tä ,μμ ñ+&Éã≥º˝Òø£ nHêï&ÉT sê|òüTesêe⁄. ªªeTq ø±\+ y˚s¡T sê|òüTesêe⁄>±s¡÷, Ç|ü&ÉT ˝Àø£ eT+‘ê e÷]b˛sTT+~. á ø±\+˝À ‘·|üŒ<äT. nsTTHê Hê ∫qï|ü&ÉT Hê¬øH√ï ø√]ø£\T ñ+&˚$. n|üŒ{À¢ ø±düÔ k˛úeT‘· ˝Òø,£ ø±düÔ ne ø±XÊ\T ˝Òø£ Hê ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚dTü ø√˝Òøb£ ˛j·÷qT. Hê |æ\¢\≈£î e÷Á‘·+ n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ sêìe«qT. ◊Hê MT≈£î |æ\¢\T |ü⁄{≤ºø£ ‘Ó*kıdüTÔ+~ ˝…+&ç,μμ qe⁄«‘·÷ n+~ dæà‘·. n+‘·˝À, ns¡Ãø˘‘√ bÕ≥T Ç+{À¢øÏ Á|üy˚•+#ê&ÉT düT<Ûëø£sY. ªª@sê sê|òüTyY m˝≤ ñHêïe⁄? MT¬s˝≤ ñHêïs¡T sê<Ûä>±s¡T?μμ n+≥÷. ªªu≤>∑THêï+sê, Ç|ü&˚ MT yê&ç ø±¢dt >∑T]+#˚ e÷{≤¢&TÉ ≈£î+≥THêï+,μμ düT<Ûëø£sY‘√ ø£s¡#ê\q+ #˚dü÷Ô nHêï&ÉT sê|òüTe sêe⁄. ªªn+≈£î˝ŸøÏ #˚‘· yÓqï eTT<ä› |ü<´ä + #Ó|Œæ $ì|æ+#·e÷à,μμ Äs¡¶sY y˚dæ+~ dæà‘·. Ç+ø√kÕ] n&ç–+#·Tø√≈£î+&Ü, ≥ø£≥ø£ |ü<ä´+ #·~y˚XÊ&ÉT ns¡Ãø˘. ªªuÛÑ˝Ò #·~yêe⁄. Bì ns¡ú+ ‘Ó\TkÕ?μμ n&ç>±&ÉT sê|òüTe sêe⁄. ns¡Ãø˘ _ø£ÿyÓTTVü≤+ y˚XÊ&ÉT. ªªyê&çøÏ ‘Ó\T>∑T dü]>±Z e÷{≤¢&ɶy˚T sê<äTsê, Ç+ø£ ns¡úy˚T+ #ÓbÕÔ&ÉT,μμ qyê«&ÉT düT<Ûëø£sY.


yêVæ≤ì ªªyê&ç ej·TdüT ‘Ó\T>∑T|æ\¢\T n+<äs¡÷ #Ós√ |ü<˚dæ |ü<ë´\T n|üŒ#ÓbÕÔs¡T sê|òüTesêe⁄>±s¡T. M&ÉT yÓqø£ |ü&çb˛ ≈£L&É<äT, ô|’>± eTq dü+düÿè‹ ‘Ó*j·÷*, nì y˚TeTT ≈£L&Ü H˚]ŒdüTHÔ êï+. ns¡+ú ‘·sT¡ yê‘· ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT ˝…+&ç,μμ #Ó|Œæ +~ dæà‘·. sê|òüTe sêe⁄ nÁ|üj·T‘·ï+>± ãTÁs¡ >√≈£îÿHêï&ÉT. n|üŒ{Ï<ëø£ ‘·q s¡÷+˝À ñqï≥Tº+~, n|ü&˚ ãj·T≥øÏ e∫Ã+~ ns¡Ãø˘ #Ó˝…¢\T ≈£îVüA. yÓ¬s’{°>± ñ+&Ü\ì ‘·qøÏ Ä ù|s¡T ô|{≤ºs¡≥, ˇø£kÕ] düT<Ûëø£πs #ÓbÕŒ&ÉT sê|òüTesêe⁄øÏ. ªªÇ+ø± ‘· j · ÷ s¡ T ø±˝Ò < ë! dæ « $Tà+>¥ ø±¢ d t ø Ï f… Æ + nsTT´+~, |ü<ä |ü<ä,μμ ø£+>±s¡T|ü&ܶ&ÉT düT<Ûëø£sY. ªª@+{Ï, qTe⁄« eT∞fl ãj·T≥øÏ yÓfi¯óÔHêïyê?μμ Ä+<√fi¯q >± nHêï&ÉT sê|òüTesêe⁄. ªª˝Ò<äTsê, ákÕ] dæà‘· e+‘·T. H˚qT Ç+{À¢H˚ ñ+&ç b˛‘ê,μμ #ÓbÕŒ&ÉT düT<Ûëø£sY. dæà‘·, ªª|ü<ä ≈£îVüA, ìqTï ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔqT,μμ n+~. ªª}VüA, H˚qT sêqT,μμ e÷sê+ #˚dæ+~ ≈£îVüA. ªª≈£îVüA, #Óù|Ô $Hê*.μμ ªª}VüA, H˚qT Ç+{À¢H˚ Ä&ÉT≈£î+{≤qT.μμ ªªnø£ÿ&É ˙ Áô|ò+&é‡ n+‘ê ekÕÔs¡eTà. qTy˚« $Tdt ne⁄ ‘êe⁄,μμ q#·ÃC…|üPÔ n+~ dæà‘·. ªªÄ Áô|ò+&釽À me]¬øH’ ê ÄVü‰ z¨ nH˚ ù|s¡TH¢ êïj·÷?μμ ÄdüøÏÔ>± n&ç>∑+~ sê<Ûä. ªªnuÒ“! ny˚+ ù|s¡¢+&ç? ≈£îVüA n+fÒ ø√sTT\≈£L‘·. ø±ã{Ϻ á ù|s¡T˝À m+‘√ uÛ≤e⁄ø£‘·«+ ñ+~,μμ mø˘‡ô|¢sTTHé #˚dæ+~ dæà‘·. ø±ùd|ü{À¢ dæà‘· ≈£îVüAì rdüT≈£îì ìÅwüÿ$T+∫+~. düT<Ûëø£sY, sê|òüTesêe⁄ ø£ãTs¡¢˝À|ü&ܶs¡T. sê<Ûä ~≈£îÿ\T #·÷dü÷Ô ≈£Ls¡TÃ+~. ns¡Ãø˘ @<√ ‹+≥THêï&ÉT. ø±ùd|üj·÷´ø£ ndüVü≤q+>± >∑&çj·÷s¡+ y…’|ü⁄ #·÷XÊ&ÉT düT<Ûëø£sY. ªª@eTsTT´+~sê?μμ Á|ü•ï+#ê&ÉT sê|òüTesêe⁄.

61

ªªdæà‘· Ç+ø± sê˝Ò<˚+{≤ nì. ‘·qT sê>±H˚ H˚qT ns¡Ãø˘ì rdüT≈£îì ø£sêfÒ ø±¢dtøÏ yÓfi≤fl*.μμ ªªeT∞fl ãj·T≥øÏ yÓfi≤Ôyê, ◊Hê qTe⁄« ø£sêfÒ H˚sT¡ Ã≈£î+fÒ, yê&Ó+<äT≈£î eT<Ûä´˝À?μμ ªªVü≤ Vü≤ Vü≤. ø£sêfÒ H˚sT¡ Ã≈£îH˚~ yê&˚. Hê~ øπ e\+ Á&ÓeÌ sY ñ<√´>∑+. yê&çøÏ ø£sêfÒ m+<äT≈£î H˚]ŒdüTÔHêïeT+fÒ...μμ ªª$T>∑‘ê |æ\¢\T n+‘ê H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. MT yê&ÉT yÓqø£ |ü&çb˛≈£L&É<äì,μμ eTTø£Ô ø£+sƒ¡+‘√ düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T sê|òüTe sêe⁄, sê<Ûä. ªªø£s¬ ø˘!º MTs¡T u≤>± ø±´#Y #˚XÊs¡T. n~>√ dæà‘· e∫Ã+~. H˚qT ãj·T\T<˚s¡T‘·THêï,μμ Vü≤&Üe⁄&ç>± ns¡Ãø˘ì rdüT≈£îì ãj·T≥ |ü&ܶ&ÉT düT<Ûëø£sY. ø±ùd|üj·÷´ø£ düT<Ûëø£sY ns¡Ãø˘‘√ ‹]– sê>±H˚, dæà‘· ≈£îVüAì rdüT≈£îì |æj·÷H√ ø±¢dtøÏ yÓ[flb˛sTT+~. n˝≤ kÕj·T+Á‘·+ nj˚T´|üŒ{ÏøÏ, ns¡Ãø˘, ≈£îVüA #Ó] Äs¡T ø±¢düT\øÏ yÓfi§fl#êÃs¡T. <ë<ë|ü⁄ kÕj·T+Á‘·+ @&Éj·÷´ø£, ô|ò’q˝Ÿ>± düT<Ûëø£sY dæà‘·, Ç+{À¢H˚ ôd{Ï˝Ÿ nj·÷´s¡T. ªª@sê! Ç+ø£ ø±¢düT˝ÒMT ˝Òyê?μμ ˙s¡dü+>± n&ç>±&ÉT sê|òüTe sêe⁄. ªªá s√EøÏ+‘˚sê, HÓø˘‡º Mø˘ qT+∫ e÷Á‘·+ ns¡Ãø˘ >∑TÁs¡|ü⁄ kÕ«Ø H˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ yÓfi≤Ô&ÉT. n|ü&ÉT Ç+ø√ ø±¢dt m≈£îÿee⁄ ‘·T+~,μμ düe÷<Ûëq$T#êÃ&ÉT düT<Ûëø£sY. ªªÇø£ y˚T+ yÓfi§flkÕÔ+sê,μμ ˝Ò∫ ì\ã&ܶ&ÉT sê|òüTesêe⁄. ªªn|ü&˚ yÓ[flb˛‘êsê! @+{À ndü\T MT‘√ dü]>±Z e÷{≤¢&çqfÒº ˝Ò<äT,μμ u≤<Ûä|ü&ܶ&ÉT düT<Ûëø£sY. ªªeTπs, m|ü&ÉHêï MT |æ\¢\øÏ @ ø±¢düT\T ˝Òì s√E, Ç+ø√kÕ] ekÕÔ+˝Ò,μμ nHêï&ÉT sê|òüTesêe⁄. ªªÄ s√E sêyê\+fÒ, qT$«+ø√ |ü~ùV≤H˚fi¯ófl yÓsTT{Ÿ #Ój÷· ´*sê,μμ _>∑sZ >¡ ± qyê«&ÉT düT<Ûëø£s.Y dæà‘· ≈£L&Ü n‘·ì‘√ »‘· ø£*|æ+~.

l eTTs¡∞#ê]>±s¡T uÒ @]j·÷˝À kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. &É_¢Hé, ø±*bò˛]ïj·÷˝À yê] ìyêdü+.


62

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

&܈ˆ ñe÷ Çj·TT´DÏí


yêVæ≤ì

Vü≤]DÏ , ¬øHé j·TT á yÓTsTT˝Ÿ ~dt j·T+>¥ e÷Hé ≥T&˚ |”¢CŸ! bò˛Hé˝À ‘·*¢ >=+‘·T˝Àì nuÛÑ´s¡ΔqøÏ eTqdüT m˝≤>√ nì|æ+∫Hê , Ç~es¡ø{ £ Ï nqTuÛyÑ ê\ e\q ∫sê≈£î>± H√ e÷yYT, ◊ j·÷+ yÓØ _J .nH˚dæ+~ Vü≤]DÏ. eT] m˝≤>∑e÷à? á ˇø£ÿkÕ] Hê e÷≥ $qe÷à, n+~ sê<Ûä. mìïkÕs¡T¢ $q˝Ò<äT? á nu≤“sTT\T ndü\T ô|[¢ #˚düTø√s¡e÷à! }]πø eTqøÏ ‘·\H=|æŒ, f…Æ+ y˚düTº. ˇø£yÓ’|ü⁄ Vü‰dæŒ≥˝ŸøÏ yÓfifl¯ &ÜìøÏ ‘·j÷· s¡e⁄‘·÷, ˇø£ #Ó$‘√ ‘·*¢ e÷≥\T $+≥Tqï Vü≤]DÏ $düT>∑T düãuÒ nì|æ+∫+~ sê<ÛäøÏ. ø±ì, |üì˝ÀøÏ yÓ[flb˛‘˚ ≈£L‘·Ts¡T sπ |ü{Ï <ëø£ <=s¡ø<£ qä ï ì»+ sê<Ûäì ø£\es¡ ô|{Ϻ+~. n|ü&˚ nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq uÛÑs¡Ô s¡|Tüò Tì ø£fifl¯ ‘√H˚ Áã‹e÷*+~. kÕØ, Ç~ MT Ç<ä]› eT<Û´ä >=&Ée nqï≥T¢>± ‘·\ n&É+¶ >± ‹ù|Œdæ f…Æ ø£≥Tº≈î£ +≥÷ yÓ[flb˛j·÷&ÉT &Ü. s¡|Tüò THê<∏.é Ç+πø+ #ÓjT· ´˝Òø,£ ªª~∏+ø˘ n¬>H’ é ‘·©.¢ \yY j·TT,μμ nì bò˛Hé ô|fÒºdæ >±&ÛÉ+>± ì≥÷º]Ã+~ sê<Ûä. eTT|üŒ¤sTT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ mH√ï ø£\\‘√, Ç+¬øH√ï ÄX¯\‘√ ø=‘·Ô <˚X¯+˝ÀøÏ, ø=‘·Ô ø±|ü⁄s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|{Ϻ+~ sê<Ûä. nyÓT]ø±˝À ñ<√´>∑+ #˚dü÷Ô, nqï>±] ô|[fløÏ e∫Ãq s¡|òüTTì, ô|[¢≈£L‘·T] ÁbÕDùdïVæ≤‘·Tsê\T sê<Ûä yÓTT<ä{Ï #·÷|ü⁄ ˝ÀH˚ Äø£≥Tº≈£î+~. m˝≤>∑T e#êÃ&ÉT, n‘·qT ≈£L&Ü, ô|[fl #˚düT ≈£îH˚ ej·TdüT˝ÀH˚ ñHêï&ÉT nì n‘·ì ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ≈£L&Ü sê<Ûäì Çwüº|ü&ܶs¡T. n˝≤>± nqTø√≈£î+&Ü |ü~ùV≤qT s√E˝À¢ sê<ÛäøÏ s¡|òüTT‘√ ô|[¢ »]–b˛e&É+, nyÓT]ø± e#ÓÃj·T´&É+ »]–b˛j·÷sTT. ‘·qT ≈£L&Ü M .Com. #˚j·T&É+ e\q q÷´j·÷sYÿ˝À ñ<√´>∑+ ‘·«s¡>±H˚ <=]øÏ+~ sê<ÛäøÏ. Ç+ø± s¬ dæ&ìÓ ‡ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ ñ+&É&+É e\q s¡|Tüò T ≈£ L &Ü nuÛ Ñ ´ +‘· s ¡ ô|≥º ˝ Ò < ä T . yÓ T &ç d æ H é ˝ À ø±]¶jÓ÷\õ˝À ôdŒwü˝…’CŸ #˚dæq s¡|òüTT ≈£L&Ü ‘· « s¡ > ±H˚ eT+∫ ñ<√´>∑ + dü + bÕ ~+#·T≈£îHêï&ÉT.. e∫Ãq ¬s+&√ dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ Vü≤]DÏ ,‘·s¡Tyê‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\øÏ sêVüQ˝Ÿ |ü⁄≥º>±H˚ sê<Ûä |æ\¢\øÏ nsTT<äT @fi¯ófl e∫Ãq <ëø£ ñ<√´>∑+ #˚j·Tqì ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. ‘·qT #ê˝≤ _J>± ñ+&É&+É e\q s¡|Tüò T ≈£L&Ü @MT nq˝Ò<äT. n˝≤>± Ä&ÉT‘·÷ bÕ&ÉT‘·÷ @fi¯ófl >∑&ç∫ b˛j·÷sTT. Á|ü y êkÕ+Á<Û ä T \øÏ ñ+&˚ n+<ä ] düeTdü´\˝≤π> sê<Ûä, s¡|òüTT ≈£L&Ü {ÏH˚CŸ düeTdü´\T m<äTs¡TÿHêïs¡T nsTTHê »+ø£ ≈£î+&Ü Ç<ä›]˙ u≤>± #·~$+#ês¡T. Vü≤]DÏ ‘·+Á&ç˝≤>∑ &Üø£ºsY ne⁄‘êqì |ü≥Tºã{Ϻ eT+∫

63

e÷s¡Tÿ\‘√ q÷´j·÷sYÿ˝ÀH˚ yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒCŸ ˝À #˚]+~. sêVüQ˝Ÿ e÷Á‘·+ nøöÿ+{Ï+>¥˝À #˚sê&ÉT. |æ\¢ *<ä›s¡÷ dæús¡|ü&ÉT‘·THêïs¡T ø±ã{Ϻ ø±düÔ yê‘êes¡D+ u≤>∑T+ ≥T+<äì s¡|òüTT, sê<Ûä bòÕ¢]&Ü yÓ[flb˛j·÷s¡T. yÓTT<ä{Ï qT+N ≈£L&Ü yÓTTø£ÿ\T, |ü⁄e⁄«\T n+fÒ ÁX¯<äΔ ñqï sê<ÛäøÏ bòÕ¢]&Ü dü«s¡Z+˝≤>∑ nì|æ+∫+~. nqTø√≈£î+&Ü s¡|òüTT ‘·+Á&ç b˛e&É+‘√ Ç<ä›s¡÷ sê» eT+Á&ç yÓfi¯¢e\dæq dü+<äs¡“¤+˝À ndü\T ø£cÕº\T yÓTT<ä\ j·÷´sTT. ªªne⁄qT>±ì ne÷àjYT sê<Ûë, Vü≤]DÏøÏ Çs¡esTT ‘=$Tà~ @fi¯fl≥ ø£<ë, eT] ô|[¢ m|ü&ÉT #˚kÕÔe⁄, |æ\¢ eTT~] b˛e&É+ ˝Ò<Tä !μμ nì kÕ>∑rdæq y˚Tq‘·Ô e÷≥\øÏ ìyÓ«s¡b˛sTT+~ sê<Ûä. |æ\¢ ô|[¢ Ä˝À#·q Ç+‘·≈£î eTT+<äT sêø£ ø±<äTø±ì, Ç+‘· dü÷{Ï>± q\T>∑T]˝Àq÷ ì\Bdæq yêfi¯ófl mes¡÷ ˝Òs¡T. ì»y˚T ‘·q÷ ùdïVæ≤‘·T\÷ bÕغ\˝À ø£*dæq|ü&ÉT áeT<Ûä´ ‘·s#¡ ÷· Çy˚ &çdÿü wüH‡é . Vü≤]DÏ‘√ #·<Tä e⁄≈£îqï nyÓT]ø£Hé |æ\\¢ øÏ ô|[flfi¯ófl nsTTb˛e&Éy÷Ó , ˝Òø£ d”]j·Tdt u≤jYTÁô|ò+&é‡ ñ+&É&yÉ ÷Ó #·÷düTÔHêïs¡T. n˝≤π> ‘·eT ùdïVæ≤‘·T\T |ü<äà, ø√eT*>±s¡¢ Ä&É |æ\¢\T ≈£L&Ü Ç+ø± #·<äTe⁄˝À¢ eTT*– ˇ+≥]>±H˚ ñHêïs¡T. ø±ì,n<˚+ ‘·e÷cÕH√ eT], Ç|ü&ÉT Ä˝À∫ùdÔ ‘Ó\Tk˛Ô+~, H˚V‰ü , <äTsêZu…Hé ˝≤{Ï ñ‘·Ôs¡ Væ≤+<äTkÕÔ˙j·TT\ |æ\¢\T u≤>±H˚ ôd{Ï˝Ÿ nsTTb˛j·÷s¡T, eT] eTq Ä+Á<ÛäT\ Ä&É|æ\¢\T e÷Á‘·+ m+<äT≈£î Ç+ø± ô|[flfi¯fl <Û√s¡DÏ˝À |ü&É˝Ò<äT? Ç~ ÇHêïfi¯ófl ô|<ä› düeTdü´˝≤>± nì|æ+#·˝Ò<˚? ø=+|üBdæ eTq+ ‘·|ü#˚düTÔHêïe÷? sê<Ûä eTqdüT ø£˝À¢\eTsTT b˛sTT+~. ªª˝Ò<ä‘·Ôj·÷´, Ç+ø± dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄ ñ+~>±, ¬sdæ&Óì‡ ne>±H˚ #·÷kÕÔeTT,μμ n+~. ªªn<˚$TfÒ ne÷àjYT, n+<ä]ø° ˙≈£î <=]øÏq+‘· düT\uÛ+Ñ >± eT+∫ yÓTT>∑T&ÉT <=s¡T≈£î ‘ê&˚? m+‘· n<äèwüº+ #˚düTø√yê* ! nsTTHê qTe⁄« Ç+ø± Á|üj·T‘·ïy˚T yÓTT<ä˝…≥ºø£ bı‘˚ m|üŒ{ÏøÏ »]π>qT. e÷ Ä&É|ü&ÉT#·T eTqe&ÉT n<˚<√ #·<äTe⁄≈£îì yÓTTH˚ï nyÓT]ø± yÓfi≤fl&ÉT≥. Ç~ dü+<äs¡“¤+ ø±<äqTø√ nsTTHê, qTe⁄« } n+fÒ H˚H√ e÷≥ n&ÉT>∑T‘êqT,μμ n+~ Ä$&É. bÕ|ü+ Ä$&É ‘·|qü ns¡eú Te⁄‘√+~ ø±ì, Ç+&çj·÷˝À |ü⁄{Ϻô|]–q |æ˝≤¢&çì #·÷&É&Üì ø£sTTHê Vü≤]DÏ ˇ|ü≈£î+≥T+<ë? ªªÇ|ü&√<äT›˝Ò n‘·Ôj·÷´, e÷ Äj·Tq ≈£L&Ü dü¬s’q eTqdæú‹˝À ˝Òs¡T>±,μμ nì n|üŒ{ÏøÏ ‘·|æŒ+#·T≈£î+~ sê<Ûä. @<√ e÷≥ ‘·|æŒ+#˚dæ+~ ø±ì, sê<ÛäøÏ Ä sêÁ‘·+‘ê ìÁ<ä |ü≥º˝Ò<äT. Ç+ø√ <˚X¯+


64

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

yÓ[flb˛sTT ‘êeTT ‘·|ü #˚kÕe÷? ì»y˚T, Ç+&çj·÷˝À ñ+&ç b˛sTTq ‘·q ùdïVæ≤‘·T\ |æ\¢\+<ä]ø° ô|[flfi¯ófl ne&Éy˚T ø±ø£, eTqe\T eTqesêfi¯ófl ≈£L&ÜqT. ÁøÏ‘+· HÓ\ ‘·q ÁbÕD ùdïVæ≤‘·T sê\T \‘· eTqe&ÉT |ü⁄{≤º&Éì ø±*bò˛]ïj·÷˝À ñHêïqì bò˛Hé #˚dæ+~. ‘ê$T<ä›s¡÷ m+‘√ùd|ü⁄ e÷{≤¢&ÉT≈£îHêïs¡T ≈£L&ÜqT. s√»+‘ê ÁXÊ<ä›ø£s¡à\˝À n*dæb˛sTTq uÛÑs¡Ôì Ç+ø√ düeTdü´˝À Ç]øÏ+#·&ÜìøÏ eTqdüÿ]+#·˝Ò<äT sê<ÛäøÏ. nsTTHê Ç|ü&˚+ eTT*–b˛sTT+<äì, yÓqøÏÿ yÓfi≤flø£ Vü≤]DÏ‘√ e÷{≤¢ &Ü* nqT≈£îì ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îHêï sê<ÛäøÏ Ä sêÁ‹ ìÁ<ä ø£s¡TesTT+~. nìï ‘·‘·I>±\T eTT–dæ Ç+ø√ yês¡+˝À eT∞¢ nyÓT]ø± yÓ[flb˛j·÷ø£ ªªVü≤eTàj·T´μμ nì|æ+∫+~ sê<ÛäøÏ. ø±düÔ C…{˝Ÿ ≤>¥ rsêø£ ˇø£s√E ≈£L‘·T]øÏ rs¡Tã&ç>± bò˛Hé #˚d+æ ~.Ä s√E ‘·q |ü⁄D´+ u≤>∑T+&ç Vü≤]DÏ bò˛Hé˝À <=s¡ø&£ yÉ T˚ ø±ø£, ø±düÔ eT+∫ eT÷&é˝À ñqï≥¢ì|æ+∫ ô|[¢ $wüjT· + ø£~|æ+~ sê<Ûä. ªªe÷+, ◊ dæº˝Ÿ Vü‰yY yÓTÆ uÀsY¶ m>±®yYT‡. ◊ j·÷+ Hê{Ÿ ¬s&û,μμ nH˚dæ+~ Vü≤]DÏ. ªª~∏+ø˘ n¬>H’ é ‘·©,¢ j·TT ÄsY >=sTT+>¥ ≥T _ ‘·]º dü÷Héμμ nH˚dæ+~ sê<Ûä. ªªkÕ] e÷+, ◊ j·÷+ Hê{Ÿ &çdÿü dæ‡+>¥ ~dt m˙ yÓ÷sY,μμ bò˛Hé ô|fÒºdæ+~ Vü≤]DÏ. nqedüs¡+>± |æ\¢ eTqdüT H=|æŒ+#êHê nì eT<Ûäq |ü&ç+~ sê<Ûä. ªªb˛˙, Ç+≥¬sï{Ÿ ˝À #·÷&ÉHêμμ, Ä sêÁ‹ s¡|òüTTì n&ç–+~ yÓT*¢>±. ªª˙ Çwüº+ sê<Ûë ,ø±ì, n<˚+ ∫qï|æ\¢ ø±<äT>±, ‘·H˚ ìs¡ísTT+#·T≈£î+≥T+~. <ëìï nqedüs¡+>± u≤<äsY #Ój·T´≈£î,μμ nì nH˚dæ n≥T ‹]– |ü&ÉT≈£îHêï&ÉT s¡|òüTT. ªªÇ~ eT] u≤>∑T+~. Hêø√ø£ÿ‹ÔπøHê |ü{Ϻ+~? n˝≤ e÷{≤¢&‘ É êπs$T{Ï?μμ $düTs¡T>± nquÀsTTq sê<Ûä Hê*ø£ÿs¡T#·T ≈£î+~. m+<äTø£+fÒ s¡|òüTT n|üŒ{Ïπø ìÁ<äb˛j·÷&ÉT. n|üŒ{Ï qT+∫ M\sTTq|ü&É˝≤¢ @<√ ˇø£ Á|üø£≥q #·÷&É&É+ , ô|[flø=&ÉT≈£î ‘ê\÷≈£î yê]ì ã‹e÷\T≈£îì á yÓTsTT˝Ÿ sêsTT+#·&É+, J$‘·+˝À ô|<ä› uÛ≤>∑eTsTTb˛j·÷sTT sê<Ûøä .Ï yÓTT‘êÔìøÏ Ç<äs› T¡ yÓTT>∑|\æ \¢ ì Vü≤]DÏ ø£*ùd˝≤ @sêŒ≥T #˚dæ+~ sê<Ûä. n<˚+ Ks¡àyÓ÷ Ä Ç<ä›s¡T ≈£L&Ü øÏ¢ø˘ ne˝Ò<äT. ˇø£&ÉT #Ó|æŒq ≥sTT+øÏ sê≈£î+&Ü, ø£˙dü+ sêq+<äT≈£î kÕØ ≈£L&Ü #Ó|Œü ≈£î+&Ü z >∑+≥ ˝Ò≥T>± e∫Ã, dæìe÷øÏ yÓfi≤›+ nHêï &ÉT≥. @ dæìe÷øÏ yÓfi≤›eTì ≈£L&Ü n&É>∑˝Ò<äT≥. rsê dæìe÷ Vü‰˝Ÿ <ëø£ yÓfi≤flø£ CÒãT˝À #˚‘T· \T ô|≥Tº≈î£ ì ì\TÃHêï&É≥. ‘·qøπ $düT>=∫à yÓ[¢ {Ϭø{Ÿ rdüT≈£î+~≥. n+‘˚ dü+>∑‘·T\T. eT∞¢

bò˛Hé ≈£L&Ü #Ój·T´˝Ò<äT≥. sê<Û˚ eT∞¢ yêfi¯¢øÏ bò˛Hé #˚ùdÔ ,MT ne÷àsTTøÏ #ê˝≤ dü«‘·+Á‘·+ m≈£îÿe nqT ≈£îHêï&ÉT e÷yê&ÉT nHêïs¡T. yÓÁ] yÓTTVü≤+ y˚dæ+~ sê<Ûä. Ç˝≤ Ç+ø√ dü+ã+<Ûä+ ≈£L&Ü u…&çdæ b˛sTT+~. Ç+ø£ sê<ÛäøÏ ~>∑T\T yÓTT<ä\sTT+~. ˇø£]<ä›s¡T ùdïVæ≤‘·T\‘√ e÷{≤¢ &ç‘˚ yêfi¯fl dü+>∑r n˝≤π> ñ+~. m+‘√ C≤Á>∑‘·Ô>± #·<äTe⁄ MT<˚ ÁX¯<Δä ô|{Ϻ ,u≤>± #·~y˚dTü ≈£îqïÄ&É|\æ \¢ T #˚dqæ ‘·|ü @$T{Ï? @ <˚X¯+˝ÀñHêï yÓTT>∑|æ\¢\T #Ó*¢b˛‘·THêïs¡T. n<˚ ‘·e÷cÕ. Ç˝≤>∑ Ç+ø√ dü+e‘·‡s¡+ >∑&ç∫b˛sTT+~. Ç|ü&ÉT s¡|òüTTøÏ ≈£L&Ü ø±düÔ ~>∑T\T yÓTT<ä\sTT+~. ˇø£kÕ] ôd\e⁄\øÏ Hê\T>∑T s√E\øÏ Vü≤]DÏ e∫Ãq|ü&ÉT s¡|Tüò T yÓT*¢>±, ªªneTà\÷, ˙≈£î me] MT<ä nsTTHê Ç+≥¬sdü+º ≥÷ e⁄+fÒ #Ó|ü . $ &√+{Ÿ yÓTÆ+&é,μμ nHêï&ÉT. ªª˝Ò<Tä &Ü&û, Hê≈£î mes¡÷ m≈£îÿe |ü]#·jT· + ˝ÒsT¡ . f…+Æ mø£ÿ&Ü?μμ n+~ Vü≤]DÏ. ªªn˝≤>∑+fÒ m˝≤>∑e÷à? m|ü&√ ˇø£|ü &ÉT ô|[¢ ≈£L&Ü eTTK´y˚T ø£<ë.μμ ªªì»y˚T HêHêï, ø±ì H˚qT e÷Á‘·+ @+ #ÓjT· ´qT. neTà #Ó|æŒq yêfi¯flì #·÷kÕqT ø£<ë ø±ì <˚ y˚sY H√ >∑T&é . ◊ &=+{Ÿ Vü‰yY f…Æ+ |òüsY &˚{Ï+>¥,μμ n+~ Vü≤]DÏ. á ˝À|ü\ sêVüQ˝ŸøÏ dü+ã+<Ûë\T sêe&É+ yÓTT<ä\ sTT+~. Hê ø√dü+ yê&çì Ä|üe<äT› n+≥T+~ Vü≤]DÏ. ø±ì #·ø£ÿ{Ï |æ\¢ u≤>± #·<äTe⁄≈£î+~, &Üø£ºsY. <ëìøÏ ô|[¢ ≈£î<äs¡ø£ b˛e&É+ nH˚ Á|üX‚ï ˝Ò<äT n+{≤&ÉT s¡|òüTT. n˝≤>∑ì Ç+&çj·THé ø±ø£bı‘˚ ‘·qT ˇ|ü≈£î+≥T+<ë . Ç˝≤>∑ Ä˝À∫düTÔ+&É>±H˚ sêVüQ˝Ÿ ô|[¢ ≈£î~]b˛e&É+ ne‘·\ yêfi¯ófl ‘=+<äs¡ |ü&É≥+‘√ ‘êeT÷ ˇ|üø√e&É+ »]–b˛sTT+~. ø√&É\T ≈£L&Ü nyÓT]ø±˝À |ü⁄{Ϻ ô|]–Hê, sêVüQ˝Ÿ‘√ u≤≥T #·<Tä e⁄≈£îqï~, >∑T»sê‹ |æ\¢ nsTTHê m+‘√ #·ø£ÿ>± ø£*dæb˛sTT+~. ô|[¢|+ü ~{À¢ düs<¡ ë>± ‹s¡T>∑T‘·Tqï Vü≤]DÏ, ‘·q &Üø£sº Y ùdïVæ≤‘·T\T Ç+ø√ Ç<ä›s¡T ‘Ó\T>∑T ne÷àsTT\ì #·÷dü÷Ô eT] Mfi¯fløÏ á eTT#·Ã≥ m|ü&ÉT rπsH√ nì ì≥÷º]Ã+~ sê<Ûä. ˝…’|òt˝À ô|[¢ n+‘· eTTK´+ ø±<äT nì yê~+#˚ ≈£L‘·T] ø£fi¯fl˝Àì y=+≥]‘·q+ s¡|òüTT <äèwæº <ë{Ïb˛˝Ò<äT. |üdæ|æ\¢*ï #·÷dæq|ü&ÉT ‘·q ø£fi¯fl˝Àì Äy˚<äq sê<Ûä <äèwæºì <ë{Ïb˛˝Ò<äT. eT] Ç~ ø£<∏ä ø±<äT, yêdüÔey˚T nqï dü‘·´+ me] <äèwæº <ë{Ï b˛e&É+ ˝Ò<äT. eT] |ü]cÕÿs¡+??

y…’<ä´+ eè‹Ô nsTTHê, s¡#·Hêyê´dü+>∑+ leT‹ ñe÷ Çj·TT´DÏí Á|üeè‹Ô. <ë<ë|ü⁄ eTTô|ÌŒ dü+e‘·‡sê\T>± s¡÷|ü⁄~<äT≈› î£ qï eTTÁ~‘· dü+ø£\Hê\T` ‘·TVæ≤q ø£D≤\T, >±*|ü\ø¢ ,Ï ‘·*sê≈£î\T, Áoø£s¡eTT\ kÕ«‹eTT‘ê´\T. Ç$ø±ø£, Ä+>∑¢ qe\ "Where Do We belong ,a mothers cry continues." Ç+ø=ìï s¡#·q\T Væ≤+B˝ÀqT , Ä+>∑¢+˝Àq÷ qè‘·´ Hê{Ïø£\ s¡÷|ü+˝À y˚~ø£ì mø±ÿsTT.


yêVæ≤ì

lìyêdüT\T ãkÕã‹Ôq

u§+u≤sTT s¡e«

65


66

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

düeTj·T+: ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ eTT+<äT düú\+: <ë<äsY {≤©e⁄&é˝ÀøÏ ‘·q sêø£ uÛ˝Ñ Ò ‘·e÷cÕ>± »]–+~. Ç|ü⁄&ÉT ‘·\T#·T≈£î+fÒ n+‘ê ˇø£ ø£\ ˝≤>∑T+~. ‘·q Áô|ò+&é #·eTHêï ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À¢ >=|üŒ V”≤s√sTTHé>± yÓ*–b˛‘·Tqïs√E\T. <ëìøÏ m|ü⁄&√ H˚qT >∑Ts=Ô∫à ô|<ä› ñ‘·Ôs¡+ sêdæ+~. Ç+{À¢ #Ó|üŒ ≈£î+&Ü sêÁ‹øÏ, sêÁ‹ Áf…HÌ é møÏÿq|üŒ{Ï qT+N bÕj·T˝Ÿ Ç|üŒ{ÏøÏ ø£˙dü+ Çs¡y…’ kÕs¡¢Hêï Ä ñ‘·Ôs¡+ #·~$+~. yÓT\¢ ø£qTï, N$T&ç eTT≈£îÿ, ∫+|æ] E≥Tº‘√ #·eTHêï m˝≤ ñ+&˚~, Ç|ü⁄&ÉT m˝≤ nsTTb˛sTT+~? ‘·\T#·T≈£î+≥÷H˚ ÄX¯Ãs¡´+‘√ ñøÏÿ]_øÏÿ] nsTTb˛‘·÷ ñ+~. ÄX¯Ãs¡´+‘√ bÕ≥÷ ø=+#Ó+ ás¡¸´ ≈£L&Ü ø£*dæ ndüVü≤HêìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·÷ ñ+~. ∫qï|ü⁄&ÉT dü÷ÿ\T˝À n+<ä] ø£+fÒ ‘·H˚ n+<ä>‘ ∑ >ÔÓ ± ñ+&˚~. nu≤“sTT\+<äs÷¡ ‘·q yÓ+≥ |ü&TÉ ‘·÷ ‘·q ø√dü+ m+‘·˝≤ ‘·|+æ ∫b˛j˚T yêfiÀfl ‘·q≈£î ‘Ó\TdüT! @Hê&É÷ <ëì yÓ+≥ ˇø£ÿ&ÉT ≈£L&Ü |ü&É˝Ò<äT, ndü\T n~ ‘·q ø±* >√{ÏøÏ ≈£L&Ü düe÷q+ ø±<äì ‘·q n_ÛÁbÕj·T+. ìÁ<ä |ü≥ºø£b˛sTTHê ã\e+‘·+>± ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îì ø±ùd|ü⁄ |ü&ÉTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. ôV’≤<äsêu≤<äT˝À ~>∑>±H˚ ‘·q bò˛{À Ä\“+ì ‘Ó\T>∑T ìsêà‘·\øÏ #·÷|æ+∫ ‘=+<äs˝¡ ÀH˚ ‘·q÷ ô|<ä› V”≤s√sTTHé nsTTb˛yê*. ∫qï|ü⁄&ÉT ôV’≤ dü÷ÿ\T˝ÀH˚ ø±<äT, Çø£ÿ&É {≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü ‘·q Ä~Û|ü‘·´y˚T ¬>\yê*. düeTj·T+: Á|üdüTÔ‘·+ düú\+: ôV’≤<äsêu≤<é bÕj·T˝Ÿ Ç|ü&ÉT {≤©e⁄&é˝À ‹s¡T>∑T˝Òì V”≤s√sTTHé nsTTb˛sTT+~. #˚‹ ì+&Ü dæìe÷\T! Ç|ü⁄&ÉT ]©CŸ ne⁄‘·Tqï nìï dæìe÷\˝À bÕj·T˝Ò! ‘Ó\Tπ> ø±<äT, bÕj·T˝Ÿ Ç|ü&ÉT ‘·$TfiŸ ≈£L&Ü #˚düTÔ+~. #·eTHêï dæìe÷\T Ç|ü⁄&ÉT ‘·–Z b˛j·÷sTT.á ~>∑T\T‘√ n~ Ç+ø± ˝≤esTT´+~, ‘Ó\T>∑T dæìe÷\T ‘·–bZ ˛sTT ‘·$TfiŸ, eT\j·÷fi¯+ dæìe÷\˝À n~ _J nsTTb˛sTT+~. Ç+ø=ìï s√E\T+fÒ <ëìï nø£ÿ&É qT+&ç ≈£L&Ü ‘·]y˚TkÕÔs¡T! ‘·sê«‘· eT÷{≤, eTT˝…¢ düs¡T›≈£îì {°.M

d”]j·T˝À¢ |üì #Ój·÷´*‡+<˚! düeTj·T+: ˇø£ HÓ\ eTT+<äT düú\+: ≈£î\÷ eTHê* b˛sTTq HÓ\ uÛÑ˝Ò ‘·e÷cÕ »]–+~. ≈£î\÷ eTHê*˝À wüO{Ï+>¥, ‘·q‘√ bÕ≥÷ ‘·q u≤jYT Áô|ò+&ÉT sêq÷b˛<éì ≈£L&Ü rdüT¬ø[fl+~. sêq÷ bı&ÉT>±, n+<ä+>± ñ+{≤&ÉT ø£<ë! ‘·qì sêdüT≈£î+≥÷, |üPdüT≈£î+≥÷ Ä yês¡+ s√E\÷ wüO{Ï+>¥˝À HêHê Vü≤&Ü$&ç #˚kÕ&ÉT. n+<ä]ø° sêq÷b˛<é q#˚ÃkÕ&ÉT. Ábı&É÷´düsY nsTT‘˚ sêq÷ì ‘·qT rj·Tb˛‘·Tqï HÓø˘‡{Ÿ dæìe÷˝À V”≤s√>± ô|&É<ëeTqT≈£îHêï&ÉT. ø±˙ ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À V”≤s√\øÏ ø=<äe ˝Ò<äT, n+<äTπø sêq÷ m+‘· eTT<äT›>± ñHêï n‘·ìï $\Hé s√˝ŸøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. @<√ ˇø£{˝Ï ,Ò ‘·qøÏ u≤©e⁄&é ˝À Ç˝≤+{Ï neø±XÊ\T m˝≤>∑÷ sêe⁄, ø£˙dü+ Çø£ÿ&ÉHêï @<√ ˇø£ neø±X¯+ e∫Ã+~. düeTj·T+: Á|üdüTÔ‘·+ düú\+: eT÷˝≤ ù|≥, HÓ\÷¢s¡T eT÷˝≤ù|≥˝À sêC≤>±] M~Û ∫es¡˝À XË{Ϻ n+>∑&ç m|ü&É÷ dü+<ä&ç>± ñ+≥T+~. n+>∑&çøÏ e∫Ãq Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ |ü\ø£]+#·&É+ XË{ϺøÏ n\yê≥T. n<˚ M~Û˝À ¬s&Ó¶eTàøÏ #Ó+~q Çfi¯fl˝À n<Ó≈› î£ ñ+≥Tqï oqT düs≈¡ î£ \ ø√dü+ n+>∑&øç Ï e#êÃ&ÉT. ªª@+ u≤ã÷! neTà sê˝Ò<ë?μμ n+≥÷ |ü\ø£]+#ê&ÉT XË{Ϻ. ªªm<äTs¡T>± ø£q|ü&É&É+ ˝Ò<äT ø£<ë, eT∞fl á Á|üX¯ï ˝…+<äT≈£L?μμ nì nq≈£î+&Ü q$« }s¡T≈£îHêï&ÉT oqT. ªªu§+u≤sTT s¡e« ˇø£ øÏ˝À ø±yê*μμ #ÓbÕŒ&ÉT oqT. XË{Ϻ øÏ˝À s¡e« ‘·÷ø£+ y˚dæ bı≥¢+ ø£≥º&ÜìøÏ bÕ‘· dæ˙ |üÁ‹ø£ qT+&ç ˇø£ <äfi¯dü] ø±–‘·+ rdüT≈£îì ‘Ó\¢>± yÓTs¡TdüTÔqï s¡e«ì n+<äT˝À C≤Á>∑‘·Ô>± b˛kÕ&ÉT. bı≥¢+˝À ñqï u§+u≤sTT s¡e«ì >∑eTì+#·≈£î+&Ü bı≥¢+ ø±–‘·+ MT<ä ‘Ó\¢>± yÓTs¡Tdü÷Ô Ä+<ë\T ˇ\ø£uÀdüTÔqï bÕj·T˝Ÿì #·÷dü÷Ô >∑T≥ø£ $T+>±&ÉT oqT.

ø±fi¯V≤ü dæÔ dü«dü\ú yÓTqÆ lìyêdüT\T ãkÕã‹Ôq eè‹ÔØ‘ê´ kÕ|òyºt s˚ Y Ç+»˙sY. Á|üeè‹Ô u≤¢–+>¥. ø±˝≤ÁdæÔ nH˚ u≤¢>T∑ qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡´ cÕ*ì |ü\¢, ≈£L‘·Ts¡T ~j·÷\‘√ yÓTTqï{Ï es¡≈£î &çÁ{≤sTT{Ÿ˝À ñqï lìyêdüT\T Á|üdüTÔ‘·+ &É˝≤¢dt˝À ñ+≥THêïs¡T.


yêVæ≤ì

|üP&çô|~› X‚wüßX¯s¡à

67


68

Ä

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

s√E $Hêj·Tø£#·$‹. Ä~yês¡+ ø±e&É+ eT÷\+>± •yê \j·T+ s√»+‘ê e∫Ãb˛j˚T »Hê\‘√ øÏøÏÿ]dæ ñ+~. |æ\¢\T ø=‘·Ô ã≥º\‘√, |ü⁄düÔø±\‘√ >∑D|ü‹øÏ |üP» #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\ #˚‘· |üP»\T #˚sTT+∫ yêfi¯fl uÛÑ$wü´‘·TÔ ø√dü+ yÓTT≈£îÿ≈£î+≥THêïs¡T. yêfi¯ófl eT+∫ #·<äTe⁄\T #·<äTe⁄ ø√yê\ì, &Üø£ºs¡T¢ nyê\ì, ãT~Δ>± ‘êeTT #Ó|æŒq≥Tº eT+∫ dü+ã+<Ûë\T #·÷dæ ô|[¢ #˚düTø√yê\ì, me] ø√]ø£\T yêfi¯fl$. u§»® >∑D|üj·T´ì uÛÑøÏÔ‘√ ø√\TùdÔ ‘·eT ø√]ø£\T rs¡T‘êj·Tì yêfi¯fl qeTàø£+. |æ\¢\øÏ n<˚ #Ó|æŒ yêfi¯fl#˚‘· <ä+&Ü\T ô|{Ϻ+ #˚düTÔHêïs¡T. Çwüº+ ˝Òì |æ\¢\T e÷≈£î Çy˚M e<ä›ì yÓTTsêsTTdüTÔ Hêïs¡T. ‘·q J$‘·+˝À |æ\\¢ ô|+|üø+£ ˝À nìïs¡ø±\ nqTuÛyÑ ê \ì #·$ #·÷dæq qs¡dæ+Vü≤XÊÅdæÔ>±]øÏ á ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #˚ùd Vü≤&Ü$&ç #·÷dæ qe⁄« e∫Ã+~. <˚e⁄&çøÏ yÓTT≈£îÿø√e&É+ eTq ø√]ø£\T rs¡&ÜìøÏ nqï uÛ≤eq n+‘·{Ï |üd|æ \æ \¢ Vü≤è<äj÷· ˝À ã*wü+º >± Hê≥&É+ Äj·Tq≈£î Çwü+º ñ+&É<Tä . #·$‹Hê&ÉT e⁄qï Vü≤+>±e÷ eTsêï&ÉT ñ+&É<äT. qe⁄« e∫Ã+~ Äj·Tq≈£î. >∑‘· Çs¡y’… dü+e‘·‡sê\T>± Ä Ä\j·T+˝ÀH˚ ns¡Ã≈£î&ç>± <Óe’ ø¬ ø’ s£ ´¡ + #˚düT≈£î+≥T+Hêïs¡T qs¡•+Vü≤XÊÅdæÔ>±s¡T. sêÁ‹ mì$T<äsTT+~. Ä>∑düTº HÓ\ ø±e&É+‘√ Ç+ø± Nø£{Ï |ü&˝É <Ò Tä . •yê\j·T+ ‘=$Tà~ >∑+≥\≈£î eT÷kÕÔsT¡ . »q+ düqï–\T¢‘·THêïs¡T. s√»+‘ê ns¡Ãq\T, n_Ûùwø±\T #˚sTTdü÷Ô ø£D å yÓTHÆ ê ‘Ó]|æ ˝Ò≈î£ +&Ü ‹s¡T>∑T‘·÷ ñHêïπsyÓ÷, ø±fi¯ófl H=|æŒ |ü⁄≥º&É+ yÓTT<ä˝…{≤ºsTT XÊÅdæÔ>±]øÏ. ˇø£ eT÷\ ≈£Ls=Ãì |üP» kÕe÷qT¢ düs¡›&É+ yÓTT<ä˝…{≤ºs¡T. $T>∑‘ê ns¡Ã≈£î\T, <˚yê\j·T |üìyêfi¯ófl, Á≥d”\º T ÁøÏ+<ä uÛÀ»Hê\XÊ\øÏ yÓ[b¢ ˛j·÷s¡T. Ä\j·T+ ìs¡®q+>± ñ+~. Äj·Tq #·T≥÷º‘ê ˇø£ÿkÕ] #·÷kÕs¡T. <äèwæº m<äTs¡T>± ˇø£eT÷\ ≈£Ls¡TÃqï j·TTer MT<ä |ü&ç+~. ‘Ó\¢>±, bı&ÉT>±Z, Hêp>±Z, rs¡T>± ñqï eTTK+‘√, ø£fi¯>± ñ+~ Ä|æ\¢ yÓTTVü≤+ nqT≈£îHêïs¡T XÊÅdæÔ>±s¡T. ‘·q #·÷|ü⁄ |ü&É>±H˚, ÄyÓT #·≥T≈£îÿq ˝Ò∫, |ü$T≥ uÛTÑ C≤\ ì+&Ü ø£|ü ø=ì, <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e∫à #˚‘·T\T CÀ&ç+∫+~. ªªHê ù|s¡T p©... H˚qT ≈£Ls√Ãe#êÃμμ n&ç–+~ Ç+^¢wßü ˝ÀH˚. ≈£Ls√ÃeTqï≥Tº>± ôd’>∑ #˚kÕs¡T XÊÅdæÔ>±s¡T. ªª$TeTà*ï Çø£ÿ&É #ê˝≤kÕs¡T¢ #·÷kÕqT...μμ e÷≥ ø£<ä|ü&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#˚s¡T XÊÅdæÔ >±s¡T. ªªne⁄qT. H˚q÷, e÷ Äj·Tq n|ü&É|ü&ÉT edü÷Ô e⁄+{≤+μμ n+~ p©. ªªeT] MT Äj·Tq @Ø?μμ ªªˇø£ >∑+≥ ÁøÏ+<ä≥ msTTsYb˛sYº˝À ~+|æ e#êÃ. |üì MT<ä ô|’ }s¡T yÓfi≤fls¡T.ªª n+~ p©. ªª$TeTà*ï ˇø£ $wüj·T+ n&É>±*. MTπsMT nqTø√s¡T ø£<ë!μμ dü+~>∑Δ+‘√ n&ç–+~ Ä ne÷àsTT. ªª|òüs¡yê˝Ò<äT. #Ó|üŒ+&ç. Ç+ø=ø£ÿ Çs¡y…’ ìeTTcÕ˝À¢

‘·\T|ü⁄\T eT÷ôdj·÷´*μμ Vü‰MT Çdü÷HÔ ˚ düeTj·T+ m≈£îÿe˝Ò<ìä dü÷∫+#ês¡T XÊÅdæÔ>±s¡T. ªªe÷ e÷e>±] ù|s¡T düTÁãVü≤àD´XÊÅdæÔ. kÕØ! H˚qT dü]>±Z |ü\ø£˝qÒ Tμμ nbÕ\C…{øÏ >˘ ± Ç+^¢wßü ˝ÀH˚ n+~. ªªÄj·TqøÏ Ç<äs› T¡ ø=&ÉT≈£î\T. yÓ+ø£{,Ÿ sê+. Äj·Tq #ê˝≤ |ü<‹Δä >± ô|+#˚sT¡ |æ\¢*ï. Äj·TqøÏ Ä#êsê\T, |ü<äΔ‘·T\T #ê˝≤ eTTK´+. yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï>±, H˚qT Äj·Tìï ˇø£ mì$T~ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ø£*ùdqT. n|üŒ{Ïπø, H˚qT yêfi¯fl ô|<ä›u≤“sTT yÓ+ø£{Ÿ... #ê˝≤ düìïVæ≤‘·T\+ nj·÷´eTT. ô|[¢ #˚düT≈£î+<ëeTqï ñ<˚›X¯´+‘√ ñHêïeTT. Äs√E qqTï yêfi¯fl Hêqï>±]øÏ, neTà>±]øÏ |ü]#·jT· + #˚<ë›eTì yê[fl+{ÏøÏ rdüTø¬ fi≤fl&ÉT,μμ Ç+^¢wßü ˝À XÊÅdæÔ >±]øÏ ns¡úeTj˚T´≥≥Tº ‘ê|”>± #Ób˛Ô+~. ªªyou can go on... Hê≈£î ns¡úeTe⁄‘√+~μμ qe⁄«‘·÷ #Óù|Œs¡T XÊÅdæÔ>±s¡T. ªªyê[fl+{ÏøÏ yÓfifl¯ >±H˚, @y√ eT+Á‘ê\T $ì|ædTü HÔ êïsTT. ˇø£ ¨eT>∑T+&É+ #·T≥÷º #ê˝≤eT+~ |ü⁄s√Væ≤‘·T\T ≈£Ls¡TÃì @<√ |üP» #˚düTÔHêïs¡T. Äs√E yê[fl+{À¢ @<√ |òü+ø£åHé ne⁄ ‘·Tqï≥Tº Hê≈£î yÓ+ø£{Ÿ #Ó|üŒ˝Ò<äT. n‘·ìøÏ <ëì >∑T]+∫ ‘Ó*dæHê eT]Ãb˛sTTq≥TºHêï&ÉT. yÓ+ø£{Ÿ‘√ yÓqø±‘·˝Ò edüTÔqï qqTï #·÷düTqÔ ï yêfi¯fl Hêqï>±] yÓ÷Vü≤+˝À @<√ ndü+‘·è|æÔ ø£ì |æ+∫~ Hê≈£î. eTeTà*ï k˛bòÕ˝À ≈£Ls√ÃeTì kÂ+»„ #˚d,æ Äj·Tq |üP»˝À eTTì–b˛j·÷s¡T. |üP» n+‘ê nsTTq ‘·s¡Tyê‘· eT÷&ÉT ô|<ä› nqï+ e⁄+&É\ì eT÷&ÉT ns¡{Ï Ä≈£î˝À¢ ô|{Ϻ ãj·T≥ #Ó≥¢˝À #ê˝≤ uÛÑøÏÔ>±, C≤Á>∑‘·Ô ô|fÒºs¡T yÓ+ø£{Ÿ yêfi¯fl Hêqï>±s¡T. ‹]– e∫Ã, eTsê´<ä‘√ e∫Ãq |ü⁄s√Væ≤‘·T\+<ä]ø° <ä>sZ∑ T¡ +&û düs<¡ ë>± e&Éq¶ #˚ùdsêj·Tq. yêfi¯¢+<äs¡ø° ‘·eT\bÕ≈£î\˝À |üfi¯ófl, &ÉãT“ ô|{Ϻ Ç∫Ã, dü+‘√wü+>± yêfi¯flì kÕ>±q+ù|s¡T. Ä Á|üÁøÏjT· \T #·÷dü÷Ô ñ+fÒ @$T{À ‘·˝≤ ‘√ø± ˝Ò<äì|æ+∫+~ Hê≈£î. yê{Ï yÓqTø£ n+‘·sês¡+Δ ñ+&˚ ñ+≥T+~. ø±ì ‘Ó\TdüT≈£îH˚ z|æø,£ ñ‘ê‡Vü≤+ n|ü&ÉT Hê≈£î m+<äTø√ ø£\>∑˝<Ò Tä . e∫Ãq |üì #˚dTü ≈£îì ãj·T≥ |ü&Ü\ì ≈£Ls¡TÃHêï. n+<ä]˙ eTsê´<ä‘√ |ü+|æ yÓT\¢>± e∫à e÷<ä>∑Zs¡ ≈£Ls¡TÃqïsêj·Tq. yÓ+ø£{Ÿ @+ #Ó|Œü <ä\#·T≈£îHêï&√ Á>∑V≤æ +∫q≥Tº Hêsêj·Tq. #ê˝≤ XÊ+‘·+>± eTeTà*ï dü+uÛ≤wüD˝ÀøÏ ~+ù|s¡T. ªª#·÷&Ée÷à p©, ás√E #˚dæq ‘·‘·+>±ìï Ä_Δø£+ n+{≤s¡e÷à. ás√EøÏ Hê ‘·*¢ b˛sTT |ü~ùV≤qT dü+e‘·‡sê\T nsTT+<äe÷à. á dü+<äs¡“¤+>± e÷ |æ‘·è<˚e‘·\+<ä]ø° |æ+&Ü\T ô|≥º+&É+ #ê˝≤ eTTK´+μμ n+≥÷ Ä_›ø£+ m+<äT≈£î, m˝≤ ô|&É‘ês√ $es¡+>± #Ó|ü≈£î+≥÷ e#˚Ãs¡T Äj·Tq. Äj·Tq e÷≥, rs¡T, #·÷dü÷+Ô fÒ yÓ+ø£{Ÿ qqTï ô|[¢ #˚dTü ≈£î+fÒ Äj·Tq m+‘· ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü&É‘ês√ Hê≈£î ns¡úeTsTT´+~. n<˚ e÷≥ ‹]– e#˚ÃdüT+Ô fÒ yÓ+ø£{‘ Ÿ √ nHêï. ø±ì yêfi¯fl Hêqï>±s¡T


yêVæ≤ì #ê˝≤ eT+∫ Vü≤è<äjT· + ñqï eTìwüì, ns¡+ú #˚dTü ≈£î+{≤s¡ì... <ëì>∑T]+∫ rÁe+>± Ä˝À∫+#·e<ä›ì #Óù|Œ&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. e÷ Ç<ä›]ø° e&ç¶+#·eTì #Óù|Œs¡T yÓ+ø£{Ÿ yêfi¯fl neTà >±]‘√. uÛÀ»q+ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· k˛bòÕ˝À ≈£Ls¡TÃHêï+ eTT>∑TZs¡+. yêfi¯fleTà>±s¡T |üì eTT–+#·T≈£îì e∫à e÷ Á|üø£qï ≈£Ls¡TÃqï ‘·s¡Tyê‘· yÓ+ø£{Ÿ e÷{≤¢&É&É+ yÓTT<ä˝…fÒº&ÉT. ªªHêqï>±s¡÷! p©, H˚qT ø=©>¥‡$T...μμ e÷ Ç<ä›] |ü]#·j·T+ m˝≤ »]–+B, mHêïfi¯fl qT+&ç y˚TeTT düìïVæ≤‘·T\ j·÷´yÓ÷ n+‘ê $es¡+>± #Ó|Œæ , ªªp©ì H˚qT ô|[¢ #˚dTü ≈£î+<ë eTì nqT≈£î+≥THêïqT Hêqï>±s¡÷...μμ nHêï&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. Äj·Tq eTTK+˝À ø£e[ø£\T >∑eTì+#ê. ø±ùd‡|ü⁄ @MT e÷{≤¢&É˝Ò<äT Äj·Tq. ªªÇ+‘·≈£L m|ü⁄Œ&ÉT MT ô|[¢?μ nHêïsêj·Tq. yêfi¯fleTà >±s¡T eTÚq+>±H˚ ñHêïs¡T. Äj·Tq yÓTTVü≤+˝ÀøÏ #·÷dü÷Ô e⁄+&çb˛j·÷s¡T. ªªM\sTT‘˚, á bòÕ˝Ÿ˝À nqT≈£î+≥THêïeTT. p©øÏ, Hê≈£î ≈£L&Ü Äsꓤ≥+>± ô|[¢ #˚düTø√&É+ Çwüº+ ˝Ò<äT. Ç+ø± 5 -6 HÓ\\T ñ+~ø£<ë. p©~ ˝≤kÕ+»*dt. nø£ÿ&É #·\¢>± e⁄+&É<Tä . yêfi¯fl ePfiÀfl dæ+|ü⁄˝Ÿ>± #˚dTü ≈£î+<ëeTì nqT≈£î+≥T Hêï+. Hê≈£î ‘Ó\TdüT, MT≈£î, neTà≈£î C≤‘·ø±\T #·÷dæ eTTVüA sêÔ\T ô|{Ϻ+∫, eT+Á‘ê\‘√ ô|[¢ #˚j·÷\ì nì|ædüTÔ+~. H˚qT #˚düT≈£îH˚ ne÷àsTT y˚πs dü+Á|ü<ëj·T+˝À ô|]–q|ü&ÉT, @<√ eTT#·Ã≥ø√dü+, q\T>∑T] ø√dü+ yêfi¯fl≈£î ns¡ú+ ø±ì Ø‹˝À ô|[¢

69

#˚düTø√e&É+ Hê≈£î Çwüº+ ˝Ò<äT.μμ K∫Ñ·+>± #Óù|Œ&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. yêfi¯fl Hêqï>±s¡T #·÷|ü⁄ HêMT<ä πø+ÁBø£]+#ês¡T. ªª#·÷&Ée÷à, yÓ+ø£{Ÿ, sêyYT Çø£ÿ&˚ |ü⁄≥ºs¡T. nsTTHê, yê[fl<ä]› ˙ dü+Á|ü<ëj·T+‘√ ô|+#˚+. e÷ |ü<‘ Δä T· \T, e÷ dü+kÕÿ sê\T n+fÒ Hê≈£î #ê˝≤ ÁbÕD+. Hê ø=&ÉT≈£î*<ä›]ø°, n˙ï ‘Ó*j·÷\ì <ä>∑Zs¡T+&˚ |ü<äΔ‘·T\˙ï H˚]Œ+#˚eTT. ‘ê‘·\T, e÷eTà, neTàeTà, n‘·Ô\T, e÷ej·T´\T n+<ä] eT<Ûë´ nìï $wüj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ ô|]π>s¡T Ç<ä›s¡÷. |ü<äø=+&˚fi¯ófl sê>±H˚ e&ÉT>∑T #˚kÕ+ Ç<ä›]ø°.μμ n+≥÷ e&ÉT>∑T n+fÒ @$T{À n~, m+<äT≈£î #˚kÕÔs√ #Ó|ü≈£î+≥÷ e#˚Ãsêj·Tq. ªª düπs, MT]<ä›s¡÷ Çwüº|ü&ܶs¡T. Áù|$T+#·T≈£îqï »+≥ |ü≈£åî\ì $&Éø=fÒº≥+‘·{Ï øÏsê‘·≈£î&çì ø±<äT H˚qT. Hê e÷≥ MT<ä ì\ã&ÉT‘·T+~ Hê uÛ≤s¡´ düs√». ø±ìe«+&ç. yÓ˝Ÿ, ø£+Á>± #·T´˝ÒwüHé‡! MTs¡T yÓ&ç¶+>¥ ø±s¡T¶ MT≈£î q∫Ãq≥Tº>± Á|æ+{Ÿ #˚sTT+∫... e÷ #·T{≤º˝À¢ me]ø° |ü+bÕ˝À Ä *düTº |ü+|æ‘˚, y˚TeTT ø±s¡T\¶ T yÓTsTT˝Ÿ #˚kÕÔeTT. ÇHêïfi¯fl qT+&ç dü«‘·+Á‘·+>± |üqT\˙ï #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. á s√E Ç+<äT˝À MT≈£î e÷ düVü‰j·T+ nedüs¡+ ñ+≥T+<äì nqTø√qTμμ nHêïsêj·Tq. ‹]– edüTqÔ ï|ü&ÉT Ä&ç>π qT yÓ+ø£{ìŸ e&ÉT>∑T >∑T]+∫ n&ç>±. n<˚<√ Çs¡y’… @fi¯fl ÁøÏ+<ä≥ #˚dqæ ‘·‘+· >∑+ nì, ø±˝ÒJøÏ yÓfi‚fles¡≈£î s√E ‘·+Á&ç‘√ >±j·TÁ‹ì #·~y˚yê&çqì, ‘·s¡Tyê‘· e÷H˚kÕqì #Óù|Œ&ÉT. ø±˝ÒJøÏ yÓ[flq ‘·sT¡ yê‘· yÓ+ø£{Ÿ Ä˝À#·Hê Ø‹˝À #ê˝≤ e÷s¡TŒ e∫Ã+~. n‘·ìøÏ eT‘·eTHêï, Ä#êsê\Hêï


70

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

qeTàø£+ b˛sTT+~. yÓT&É˝Àì »+<Ûä´+ rùdkÕ&ÉT. k˛wü˝Ÿ>± ‘ê>∑&+É yÓTT<ä˝f … &ºÒ TÉ . HêHé yÓõfÒ]j·THé nsTTb˛j·÷&ÉT. #ê˝≤ s√E\ ‘·s¡Tyê‘· yêfi¯fl Hêqï>±]øÏ n~ ‘Ó*dæ #ê˝≤ u≤<Ûä |ü&ܶs¡ì #Óù|Œ&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. düeTj·T+ 9 ø±ek˛Ô+~. Ç+ø=ø£ÿ nsTT<äT ìeTTcÕ\T e÷Á‘·y˚T ñHêïsTT. XÊÅdæÔ>±s¡T yêNy…’|ü⁄ #·÷kÕs¡T. μμ#·÷&Ée÷à. @MT nqTø√ø£b˛‘˚ MT≈£î @+ ø±yê˝À ø=~›>± ‘=+<äs¡>± #Ó|ü⁄‘êsê?μμ #·ø£ÿ{Ï Ç+^¢wüß˝À n&çπ>s¡T XÊÅdæÔ>±s¡T. nyÓT]ø± e∫à eT+∫ Ç+^¢wüß H˚s¡TÃ≈£îHêïsêj·Tq. ªªkÕØ.. n<˚ #Ó|⁄ü ‘·THêï. e÷ ô|[¢ Äs¡T HÓ\\ ‘·sT¡ yê‘· nsTTb˛sTT+~. yÓTT<ä≥ u≤<Ûä|ü&ܶ... ‘·s¡Tyê‘· n\yê≥T |ü&çb˛j˚Ts¡T e÷ e÷e>±s¡T, n‘·Ô>±s¡T. Á|ü‹ @&Ü~, yêfi¯fl neTà>±], Hêqï>±] Ä_›ø±\øÏ eTeTà*ï |æ*#˚yês¡T. Äj·TqøÏ Ä Á|üÁøÏj·T m+‘· eTTK´yÓ÷ e÷≈£î ‘Ó*ùd≥≥Tº>± #˚ùdyês¡T e÷ e÷e>±s¡T. Áø£eT+>± Äj·Tq ÁX¯<ëΔu≈ÑÛ î£ \Ô T, Áø£eT•ø£D å #·÷dü÷+Ô fÒ ˇø£ s¡øy£ TÓ qÆ >ös¡e+ yÓTT<ä\sTT´+~ Hê˝À. ø±ì Ä |ü<äΔ‘·T\ MT<ä n+‘· qeTàø£+, >∑T] Ç+ø± ≈£î<äs¡˝Ò<äT. eT÷&˚ fi ¯ fl ÁøÏ ‘ · + e÷ eT]~ sê+ ˇø£ ‘Ó \ T>∑ T ne÷àsTTH˚ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ô|[¢ #ê˝≤ XÊÅk˛Ôø£Ô+>± #˚ùds¡T. e÷ e÷e>±s¡T, n‘·Ô>±s¡T, #ê˝≤ dü+‘√wü|ü&ɶ≥Tº yêfi¯fl eTTU≤\˝À Hê≈£î e´ø£eÔ TsTT´+~. ø±ì ô|’øÏ e÷Á‘·eT÷ @MT nq˝Ò<Tä . qqTï e÷Á‘·eTT, #ê˝≤ >ös¡e+‘√ #·÷ùdyês¡T. sêyYT ≈£L&Ü yÓ+ø£{Ÿ e÷~πs. ‘·+Á&ç>±] ‘ê|üÁ‘·j·T+ >∑T]+∫ ø=+#Ó+ ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√H˚yê&ÉT ø±<äT.μμ ˇø£ÿ ø£åD+ Ä|æ+~ p©. ªªÁøÏ+<ä{Ï @&Ü~ e÷ e÷e>±s¡T Vü≤sƒê‘·TÔ>± Vü‰s¡Tº n{≤ø˘‘√ b˛j˚Ts¡T. e÷ n‘·Ô>±s¡T Äj·Tq≈£î q∫Ãq $<Ûä+>± n+‘˚´wæº dü+kÕÿsê\˙ï <ä>∑Zs¡T+&ç Ç+&çj·÷˝À #˚sTT+∫, ndæúø£\T ø±o>∑+>∑˝À ø£*|æ+#˚s¡T. ‘·s¡Tyê‘·, yêfi¯fl #Ó˝…¢\T ø±øÏHê&É˝À e+≥]>± ñ+<äì nø£ÿ&É ñ+&çb˛j˚Ts¡T. e#˚à HÓ\ e÷ e÷e>±] dü+e‘·‡]ø±\T. sêyYT, ø£\ŒHê Ä ‘·‘·+>∑+ >∑T]+∫ #·÷düT≈£î+{≤πsyÓ÷ nì ø=Hêïfi¯ófl #·÷XÊ. ø±ì n˝≤{Ï

<˚MT ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. Ä $wüj·T+ >∑T]+∫ me«s¡÷ e÷{≤¢&ÉH˚ ˝Ò<äT. sêyYT uÛ≤s¡´ ø£\Œq #ê˝≤ _J>± ñ+≥T+<Ó|ü&É÷. Ä |æ\¢øÏ |ü<äΔ‘·T\˙ï ‘Ó*dæHê, |üì ˇ‹Ô&ç MT<ä n˙ï >∑Ts¡TÔ ô|≥Tº ø√<äT. #·+{Ï |æ\¢yê&ç‘√, |üì‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·÷ ñ+≥T+~. ñqï≥Tº+&ç ˇø£ s¡ø£yÓTÆq ndü+‘·è|æÔ yÓTT<ä\sTT´+~ Hê˝À. ø=Hêïfi¯ófl n~ @$T{À ‘Ó*j·T˝Ò<äT. yÓT*¢yÓT*¢>± e÷e >±] MT<äøÏ Ä˝À#·q\T yÓfi‚fl$. e÷ e÷e>±] Ä‘·à mø£ÿ&√ ø=≥Tº$T{≤º&TÉ ‘√+~ nì|æk˛Ô+~ Hê≈£î. Äj·Tq Ä‘·àøÏ $eTTøÏÔ ø±yê* nqï Ä˝À#·q m+‘√ ã\+>± Hê≥T≈£î+~ Hê eTqdüT‡ ˝À. sêÁ‘·Tfi¯ófl Äj·TH˚ >∑Ts¡TÔø=düTÔHêïs¡T. Hê≈£î dü+e‘·‡]ø±\ >∑T]+∫ @MT ‘Ó*j·T<äT. e÷ n‘·Ô>±s¡T Ç+&çj·÷˝À ñHêïs¡T. b˛˙ yÓ+ø£{Ÿ #˚‘· ˇ|æŒ+∫ e÷ e÷e>±]øÏ q∫Ãq $<Û+ä >± #˚j÷· \+fÒ, yÓ+ø£{Ÿ ñ|üM‘·+ y˚düT≈£îì @&Ü~ nsTT+~. >±j·TÁ‹ #˚j·Ts¡T. áeT<Ûä´ yÓ+ø£{À¢ ≈£L&Ü ˇø£ s¡ø£eTsTTq e÷s¡TŒ ø£ì|æk˛Ô+~. Hêqï>±]ì u≤<Ûäô|fÒºH˚ nH˚ uÛ≤eq ‘·q˝À Hê≈£î ø£ì|æk˛Ô+~. nsTT‘˚ ‘·qì Áb˛‘ê‡Væ≤+∫ ‘·q dü+düÿè‹˝À eTfi≤fl J$+#˚≥≥Tº #˚j÷· \+fÒ H˚qT |üPqTø√yê*. ‘·q>± ‘·qT e÷s¡&ÉT...μμ @eTHê˝À Ä˝À∫dü÷Ô Ä|æ+~ p©. ªª‘·qT Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæú‘·T\˝À n‘·qT e÷e÷e>±] dü+e‘·‡]ø±\T #˚j·Te#êÃ?μμ #ê˝≤ dü+~>∑Δ+‘√ n&ç–+~ p©. e÷e>±] Ä‘·àøÏ $eTTøÏÔ ø£*–+#ê\qï Ä ne÷àsTT ‘·|üq #·÷dü÷Ô+fÒ eTT#·ÃfÒdæ+~ XÊÅdæÔ>±]øÏ. m+‘· dü+kÕÿs¡+ á ne÷àsTT~! nqT≈£îHêïs¡T eTqdüT‡˝ÀH˚. düeTj·T+ ‘=$Tà~ <ë{Ïb˛sTTHê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT Äj·Tq. ªª#·÷&Ée÷à, dü+‘êq+... eTTK´+>± eT>∑ dü+‘êq+ e⁄+&ç ≈£L&Ü dü+e‘·‡]ø±\T ô|≥ºøb£ ˛‘˚, Ä‘·à Áù|‘·>± nø£ÿ&Ü, Çø£ÿ&Ü y˚˝≤&ÉT‘·T+~ n+{≤s¡T. n+‘˚ø±<äT. eT÷&ÉT ‘·sê\ es¡≈L£ |æ‘è· <˚e‘·\T dü+‘·è|æøÔ s£ +¡ >± ñ+&Ü\ì |æ+&Ü\T y˚kÕÔ+. @ ø±øÏ s¡÷|ü+˝ÀH√ e∫à yês¡T Ä |æ+&Ü\ì Äs¡–kÕÔs¡ì e÷ qeTàø£+. á ‘·‘+· >∑+ #˚j÷· \+fÒ øπ e\+ Áu≤Vü≤àDT˝Ò ø±<äT. me«¬s’Hê #Ój·T´e#·Ãe÷à. MT nj·Tq ;s¡T ‘ê–Hê, e÷+dü+ nB‹Hêï... ÁbÕj·T•Ã‘·Ô+ #˚sTT+#·Tø=ì, ìwü˜‘√ á Á|üÁøÏj·T #˚düTø√e#·TÃ.μμ ≈£î¢|üÔ+>± |ü<äΔ‹ n+‘ê #Óù|Œs¡T XÊÅdæÔ>±s¡T. m+<äTø√ n&É>±\ì nì|æ+∫ ªªMT≈£î m+‘· eT+~ |æ\¢\e÷à?μμ ≈£î‘·÷Vü≤\+>± nHêïsêj·Tq. ªªÇ+ø± |æ\¢\T ˝Òs¡+&û!μμ »yê_∫Ã+~. ô|fi¯flsTT mì$T <˚fi¯flsTTHê |æ\¢\T ø£\>∑˝Ò<äT. eTqdüT‡˝À @<√ |”≈£î‘√+~ p©øÏ. Ç+‘· #·<äTe⁄ø=ì ≈£L&Ü, |æ\¢\T ø£\>∑ø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ e÷e>±] ndü+‘·è|æÔ nsTT e⁄+≥T+<˚yÓ÷ nqï ‘·q Ä˝À#·q≈£î ‘·qπø ∫Á‘·+>± nì|æ+∫+~ ÄyÓT≈£î. ªªeT] MT n‘·Ô>±s¡T Ç+&çj·÷ qT+&ç ekÕÔsê? eùdÔ eT+∫<äe÷à!μμ


yêVæ≤ì ªª‘·|üŒ≈£î+&Ü XÊÅdæÔ>±s¡÷! ÄyÓT ekÕÔs¡T. ‘·|üŒ≈£î+&Ü rdüTø=kÕÔeTT. e÷ eT]~‘√ ≈£L&Ü e÷{≤¢&É‘ê ªªsêyYT uÛ≤s¡´ _õHÓdt‘√ Á{Ï|t‡ yÓ&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. eTT+<˚ #Óù|Ô ‘·qT ≈£L&Ü sê>∑\<äH˚ Hê qeTàø£+. MTs¡T Hê≈£î, á ‘˚B #·÷dæ dü+e‘·‡]ø±\T m|ü&ÉT |ü&‘ É êjÓ÷ #Ó|⁄ü ‘êsê?μμ nì e÷eT>±s¡T @ s√E mìï >∑+≥\≈£î mø£ÿ&É #·ìb˛j˚Ts√ $esê\˙ï Ç∫Ã+~ p©. eTsêï&ÉT bò˛Hé #˚dæ, $wüj·÷\˙ï ø£qT≈£îÿì dü+e‘·‡]ø±\ø£˙ï @sêŒ≥T #˚kÕÔqqï~. HÓ\ s√E\T ÇfÒº >∑&∫ç b˛j˚TsTT. XÊÅdæ>Ô ±] ns¡«Δ s¡´+˝À Ç+ø√ Ç<äs› T¡ |ü⁄s√Væ≤‘·T\ì |æ*∫, uÛsÑ ìÔ¡ , eT]~ì ≈£Ls√Ãô|{Ï,º n‘·Ô>±] düVü‰j·T+‘√ ÁbÕj·T•Ã‘·Ô ¨eT+ #˚sTT+∫, ‘·sê«‘·, XÊÅk˛Ôø£Ô+>± dü+e‘·‡]ø±\T »]|æ+∫+~ p©. ‘·+‘·T »s¡T>∑T ‘·Tqï|ü&ÉT m<äTs¡T>± ñqï e÷e>±] bò˛{À˝À Äj·Tq ø£fifl¯ ˝À @<√ yÓ*‹ ñqï≥Tº ‘√∫+~ ‘·q≈£î. eTqkÕsê Äj·Tq Ä‘·àøÏ, XÊ+‹, $eTTøÏÔ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+~. n‘·Ô>±]ì ‘·q <ä>∑Zπs e⁄+&ÉeTì ã‹e÷\T≈£î+~. ÄyÓT <ä>∑Zs¡ ≈£Ls¡TÃì e÷e>±] |ü<äΔ‘·T\ >∑T]+∫ n˙ï H˚s¡TÃ≈£î+~. uÛÑs¡Ôì H˚s¡TÃø√eTì Áb˛‘·‡ Væ≤+#˚~. uÛsÑ Ô¡ s√p >±j·TÁ‹ #·<Tä e⁄‘·÷ ñ+fÒ ‘·è|æ>Ô ± ‘√#˚~ ‘·qøÏ. m≥Te+{Ï ‘·qT m+‘·>± e÷]+<√ ‘·\#·T≈£î+fÒ ‘·qπø qe⁄« e#˚Ã~. ∫qï|ü&ÉT ‘·*¢‘·+Á&ÉT\ e÷≥ $q˝Ò<äT. ô|[¢ ≈£L&Ü ‘·qøÏ q∫Ãq≥Tº>±H˚ #˚düT≈£î+~. me] dü\Vü‰ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷&É˝Ò<äT. ‘·q kÕ«‘·+Á‘·´ dü«uÛ≤e+ #·÷dæ eTT]dæ b˛j˚T yê&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. n≥Te+{Ï ‘·q˝À eT] @${Ï Ç+‘· e÷s¡TŒ? ej·TdüT‡‘√ e∫Ãq ô|<ä]› ø£e÷? ˝Ò<ë, nqTuÛyÑ ê\ e\¢ Ä˝À#·Hê $<Ûëq+˝À e∫Ãq e÷sêŒ? ˇø£ÿ eTìwæ‘√ ø£*–q |ü]#·j·T+, dü+ã+<Ûä+ ne‘·* yêfi¯fl˝À Ç+‘· e÷s¡TŒqT ø£*– düTÔ+<äì ‘êqT m|ü&É÷ }Væ≤+#·H˚˝Ò<äT. áeT<Ûä´ ‘·qT Á>∑Væ≤+∫q~ ˇø£{Ï... eTqdüT˝À |òüTs¡¸D ‘·–Z+~. @<√ #˚ùdÔ

u≤>∑T+≥T+<äqï y˚<äq ‘·–Z+~. Vü‰sTT>± ìÁ<äb˛sTT+~ ÄyÓT ÄHê&ÉT. Äs√E •esêÁ‹. •yê\j·T+ »Hê\‘√ øÏøÿÏ ]dæ ñ+~. n+<äs¡÷ *+>±_Ûùwø£+ #˚j·T&ÜìøÏ ô|<ä› ˝…’H√¢ ì\ã&ç #·÷düTÔHêïs¡T. sêÁ‹ |ü<äsTT+~. ªªqeTùdÔ XÊÅdæÔ>±s¡÷, u≤>∑THêïsê?μμ m<äTs¡T>± yÓ+ø£{Ÿ, yÓqø±‘·\ p©. n‘·Ô>±s¡T... |ü\ø£]+#ês¡T. ªªÄ... #ê˝≤ s√E\sTT+~ $TeTà*ï #· ÷ dæ . n|ü&É|ü &ÉT ne÷àsTTì, MT neTà>±]ì #·÷dü÷Ô ñ+{≤qTμμ nHêïs¡T XÊÅdæÔ>±s¡T yÓ+ø£{Ÿ‘√. ˝…’Hé ø£<ä\&É+‘√ yÓ+ø£{Ÿ eTT+<äT≈£î kÕ>±&ÉT. ªªne÷àsTT ˙fi¯ófl b˛düT≈£î+~μμ s¡Vü≤dü´+>± XÊÅdæÔ>±]øÏ #Óù|Œs¡T düs√»>±s¡T. ªªnu≤“j·T≥. ìqïH˚ ‘Ó*dæ+~.μμ #·T≥÷º »q+ m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ m≈£îÿeùd|ü⁄ e÷{≤¢&É˝Òø£b˛j·÷s¡T düs√»>±s¡T. n_Ûùwø£+ #˚dæ, yÓqøÏÿ yÓ[¢b˛j˚Ts¡T Ä eTT>∑TZs¡÷. ªªnu≤“j·T≥...μμ düs√»>±s¡T #Ó|æŒq e÷≥ XÊÅdæÔ>±] #Óe⁄˝À¢ ]+>∑e⁄‘·÷H˚ ñ+~. düTÁãVü≤àD´+>±]ì m|ü&É÷ #·÷dæq >∑Ts¡TÔ˝Ò<äT Äj·Tqø°. ø±ì dü+e‘·‡]ø±\Hê&ÉT #·÷dæq Äj·Tq bò˛{À ˇø£ÿkÕ] yÓT<ä&ÉT˝À #·≥T≈£îÿq yÓT]dæ+~. Äj·TqøÏ ø√&É\T ø√]q≥Tº $eTTøÏÔ ø£*–+<äì dü+‘√wæ+ #ês¡T. ø±ØÔø˘ nì ù|s¡T ô|&ç‘√ u≤>∑TDTí nqT≈£îHêïs¡T. eT<Û´ä ˝À Hêπø$T{Ï?? yêfi¯≈¢ î£ |ü⁄≥ºuÀj˚T _&É.¶ yêfi¯fl Çwü+º . ‘·q Ä˝À#·qøÏ ‘êH˚ qe⁄«≈£îHêïs¡T. ◊<äT HÓ\\ ‘·sT¡ yê‘·... n<˚ ù|s¡T‘√ Hêj·TqeTà e&ç˝À Á|üXÊ+‘·+>± ìÁ<äb˛‘·Tqï |üdæyêDÏí #·÷dæ Äq+~+#ês¡T XÊÅdæÔ >±s¡T.

leT‹ |üP&çô|~› X‚wüßX¯s¡à eè‹ÔØ‘ê´ y…’<äT´\T. n{≤¢+{≤˝Àì Morehouse School of nk˛dæj˚T{Ÿ Ábıô|òdüsY>± |üì #˚düTÔqï M]øÏ ø£<Ûä\T Áyêj·T&É+, dü+^‘·, Hê≥´ Áb˛Á>±eTT\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ Vü‰;. Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\ ÄXÊøÏs¡D+ ø£<Ûä\ dü+ø£\q+ Á|ü#·T]+#ês¡T.. $»j·Tq>∑s¡+˝Àì dü+^‘· ø£fi≤XÊ\˝À MD˝À &çbı¢e÷ bı+<ës¡T. ATA 2012 convention˝Àì kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

Medicine˝À

71


72

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

düs√» ø=eTs¡y√\T


yêVæ≤ì

Ä s√E ~q|üÁ‹ø£ ªj·TCÀ„|üM‘·+μ #·<äTe⁄‘·÷ Vü‰sTT>±, dü+‘√wü+>± ‘˚*>±Z }|æ] rdüT≈£îHêïs¡T, Ä+»H˚j·TkÕ«$T >±s¡T. j·TCÀ„|üM‘·+˝À e<ÛäTe⁄ ø±e˝…qT, es¡T&ÉT ø±e˝…qT nqï Á|üø£≥q\T #·÷ùdÔ Äj·Tq≈£î n_Ûe÷q+. Ç+‹‘Ó’ e≥T &ç+‘Ó’ nuÛÀM~Û ô|’q+‘Ó’ #·+Á<äTìø£+‘·jÓÆT... nqï≥T¢ bı+– bıs¡* Äj·Tq ø£+{Ï yÓ+≥ Äq+<ëÁX¯óe⁄\T sê\&É+ ≈£L&Ü ÁbÕs¡+uÛÑ yÓTÆ+~. Äj·Tq eTqdüT‡ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ yÓq≈£îÿ X¯sy¡ >˚ +∑ ‘√ yÓ[fl+~. Ä+»H˚jT· kÕ«$T>±s¡T HÓ\÷¢sT¡ qyêãTù|≥˝À ñqï ‘·q y˚\T $&ç∫q y˚Tq‘·Ô ø=&ÉT≈£î q≥sêE>±]+{ÏøÏ ‘·q Çs¡yÓ’ s¬ +&˚fifl¯ ≈£L‘·Ts¡T –]≈£îe÷]ì ≈£L&Ü rdüT≈£îe#êÃs¡T. Äj·Tq sêe≥+ ÄcÕe÷w”>± sê˝Ò<äT. ≈£L‘·T]øÏ ô|[fl dü+ã+<Ûë\T #·÷ùd ì$T‘·Ô+ e#êÃs¡T. Äj·Tq ø√]ø£ Á|üø±s¡+ es¡T&ÉT \_Û+#·&+É #ê˝≤ #ê˝≤ ø£wyºü TÓ bÆ ˛sTT+~. ÄK]øÏ ªj·TCÀ„|Mü ‘·+μ |ü⁄D´e÷! nì Äj·Tq eTH√yê+#Ûê |òü\+, dæ~Δ+∫+~. ªªn+≈£î˝Ÿ>±s¡÷, ø±|ò” rdüTø√+&çμμ q≥sêE ø±|ò” ø£|ü kÕ«$T>±] #˚‹ø£+~+#ê&ÉT. kÕ«$T>±] ≈£L‘·Ts¡T –] ≈£L&Ü {° ‘ê>∑T‘·÷ ‘·+Á&ç ¬ø<äTs¡T>± ≈£Ls¡TÃ+~. ªªneTà&É÷! –Ø, ˙ø± ãT∫ìs&ç¶ bÕ˝…+ kÕ+ã•e⁄&ÉT n˙ï $<Ûë˝≤ q∫ÃqfÒ¢>± ! –]≈£îe÷] ø±düÔ dæ>∑TZ|ü&ç+~ ø±˙ ∫s¡Tqe⁄«‘√H˚ »yê _∫Ã+~. Ä »yêãT Äj·Tq≈£î dü+‘·è|æÔø£s¡+>± nì|æ+#·˝Ò<äT. n+<äTπø eT∞fl n&ç>±s¡T ªªH√s¡T $|æŒ #Ó|ü –] ‘·©¢?μμ ªªMT Çwüºy˚T Hê≈£L Çwüº+ HêHêï.μμ Äj·Tq≈£î eTVü‰<ëq+<ä+>± e⁄+~ ≈£L‘·T] H√{Ï e÷≥. q≥sêE ÄX¯Ãs¡´ düeTTÁ<ä+˝À ø=≥Tº$T{≤º&TÉ ‘·÷ Á|ü•ï+ #ê&ÉT kÕ«$T>±]ï. ªª¬øq&Ü˝À |ü⁄{Ϻ ô|]–q ne÷àsTT\T ø=+<äsT¡ Ç+&çj÷· sêe≥+. ô|[fl #˚düT≈£îì nu≤“sTTì kÕŒq‡sY #˚dæ nø£ÿ&çøÏ rdüT≈£îyÓfi¯fl≥+ H˚HÓs¡T>∑T<äTqT. ø±˙ Ç<˚<√ $&É÷¶s¡+>± e⁄+<˚! ô|[flø=&ÉT≈£î` &Üø£sº ,Y Ç+»˙sY, m+._.m. ˝≤j·Ts¡T Çe˙ï e<ä›qT≈£îì á $<Ûä+>± ã&ç|ü+‘·T*ï, n+<äT˝Àq÷ |ü˝…¢≥÷s√¢ e⁄+&˚yê&çì mqTïø√e&É+. ne÷àsTT ≈£L&Ü Çø£ÿ&˚ dæús¡|ü&É‘ê qq≥+, @<√ ∫Á‘·+ »]–q≥T¢ eTTKø£e[ø£\T s¡+>∑T\T ≈£L&Ü e÷]b˛j·÷sTT n‘·>±&çøÏ. kÕ«$T>±s¡T ˇø£kÕ] >∑{Ϻ>± qy˚«dæ #Ó|üŒ≥+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. ªªWqT, qTe⁄« #Ó|æŒ+~ ø±<äqqT e÷{ÏøÏ qTs¡TbÕfi¯ófl ˙‘√ @ø°u$ÑÛ kÕÔqT. b˛‘˚, H˚˙ ìs¡j í T· + rdüTø√e&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T

73

#ê˝≤H˚ e⁄HêïsTT.μμ ªª#Ó|üŒ+&É+≈£î˝Ÿμμ ≈£î‘·÷Vü≤˝≤˙ï, ÄÁ‘·T‘·q÷ CÀ&ç+ #ê&ÉT ‘·q dü«s¡+˝À q≥sêE. ªªq\uÛÑj˚T´fi¯ófl <ë{≤ø£ ¬øq&Ü yÓ[fl H˚qT bı&ç#˚dæ+<˚$T ø£qã&É˝Ò<äT. @<√ <ä÷s¡|ü⁄ ø=+&É\T qTqT|üqï≥T¢ @<√ u≤e⁄ ≈£î+<ëeTH˚ ÄX¯‘√ yÓfi≤flqT. Ç+‘·ø£+fÒ Ä }_˝À qT+∫ ãj·T≥|ü&É˝Òø£b˛j·÷qT. m|ü&ÉT #·÷dæHê #êøÏØ #êøÏØ! >±&ç<ä#êøÏ]. Ç+&çj·÷ sêyê\+fÒ m|ü&É÷ &ÉãT“ ø£sT¡ y˚. ø±sY¶ MT<ä {Ïø¬ ÿ≥T¢ ø=qTø√ÿ e&É+! Ç+&çj÷· e∫à nsTTqyêfi¯flø°, ø±ìyêfi¯flø° n+<ä]ø° –|ò⁄ü º *e«&É+, ‹]– yÓ[fl Ä n|ü\T rs¡TÃ≈£îì ø±düÔ ‘˚s¡T≈£îH˚dü]øÏ Hê\T¬><’ fi˚ ó¯ fl ø±e≥+, eT∞fl {Ïø¬ ÿ≥T¢, Á|üj÷· D+! á s¡ø+£ >±H˚ eTT|üŒ¤sTTnsTT<˚fi¯ófl >∑&ç∫b˛j·÷sTT. dæ+–˝Ÿ m]ï+>¥... ¬øq&Ü *$+>¥... Hêπø+ dü+‘√wü+>± nì|æ+#·˝Ò<äT. e÷ ô|<ä›e÷àsTT nu≤“sTT ≈£L&Ü nq´ eT‘·düTú\q÷, |üs¡uÛ≤wü\ yê]˙ ô|[fl #˚düT≈£îì yêfi¯fl≈£î q∫Ãq <ë]˝À yêfi¯fl J$‘· Á|üj·÷D+ kÕ–düTHÔ êïs¡T. Çø£b˛‘˚ $T–*+~ Hê ‘·*¢ –]≈£îe÷]. yêfi¯fleTà #·ìb˛j˚THê{ÏøÏ <ëìøÏ |üHïÓ +&˚fió¯ fl. á |ü<fi˚ fl¯ qT+N nB H˚H˚ Ç+{À¢ e+{≤-yês¡÷Œ, ø£&É>∑≥+, ‘√eT≥+ n˙ïqT. Hê≈£L Ç+&çj·÷˝ÀH˚ e⁄+&çb˛yê\qT+~. á ej·TdüT‡˝À Hê ‘·*¢øÏ e÷s¡T>± Hê –] qqTï #·÷düT≈£î+{À+<ä+fÒ <ëì eTqôd‡+‘· $XÊ\yÓ÷ Ä˝À∫+#·+&ç.μμ ªªn+‘ê u≤>±H˚ e⁄+~ ø±˙ n+≈£î˝Ÿ, πøe\+ _.m. _.Ç.&ç. es¡TDÒí m+<äT≈£î m+|æø£ #˚düT≈£îHêïs√ #ÓãT‘êsê?μμ ªª‘·|Œü ≈£î+&Ü! qTe⁄« $Hê˝Ò ø±˙ #Ó|Œü &Üìπø+. ø±˙ Ç+ø√ ø£|ü ø±|ò”... ns√úøÏÔ˝À Äù|s¡T kÕ«$T. ªª‘·|üŒ≈£î+&Ü,μμ nì #Ó|æŒ....μμ ªªs¡eTD°! Hê≈£L n+≈£î˝Ÿø° #Ós√ ø£|ü ø±|” ÇkÕÔyê?μμ e+≥ Ç+{À¢øÏ ‘=+–#·÷dü÷Ô uÛ≤s¡´qT πøπøkÕ&ÉT q≥sêE. ªªnsTT<äT ì$TcÕ˝À¢ ÇkÕÔqTμμ ˝À|ü* qT+#˚ »yê_ ∫Ã+~ s¡eTDÏ. nsTT<äT ì$TcÕ˝À¢ nqï≥T¢>±H˚ ø±|ò” ‘Ó∫à Ç∫Ã+~ s¡eTDÏ. s¡eTD° –]≈£îe÷Ø ô|Hêï q~ yÓ’|ü⁄ q&ç∫ s¡+>∑Hêj·Tø£ kÕ«$T <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îì ekÕÔeTì#Ó|æŒ ãj·T˝Ò›sês¡T. Çø£ #·÷düTø√+&ç. Hê kÕ$Ts¡+>±! kÕ«MT q≥sêE\ dü+uÛ≤wüD ÄVü‰¢<ä+>± |üdü+<äT>± $qkı+|ü⁄>± ∫Á‘·+>±, $∫Á‘·+>±, #√<ä´+>± kÕ>∑T‘·T+~. ªªnsTT‘˚ kÕ|òtºy˚sY yêfi¯fløÏ düTK+ ˝Ò<ä+{≤sê ?μμ ªªn+<ä] dü+>∑‹ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. Hêø£s¡úyÓTÆq+‘·


74

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

es¡≈L£ qT. uÛ≤sê´uÛsÑ \Ô¡ T b˛{°\T |ü&TÉ ‘·÷ Ábı<äTq› yÓfi≤ÔsT¡ . sêÁ‹ <ëø± Ç+{ÏøÏ sê˝Òs¡T. nyÓ÷à n‘·Ô>±s√ e+{≤ yês¡TŒ #˚j·÷*. yêfi¯fl |æ\¢*ï uÒ; dæ{Ÿ #˚j·÷*. ñ<√´>∑+ e<ä›+fÒ á ø±\|ü⁄ Ä&É|æ\¢\≈£î ‹ø£ÿ ˝ÒdüTÔ+~. Ç+ø£ $&Ü≈£î\+{≤s¡T. &ÉãT“≈£î $T‘·yÓTø£ÿ&˚+{Ï ? Ç+ø£ @ Ábıô|òwHü H’Ó ê n<˚ es¡d.ü n+<äTøπ Hê ø£ìï+{ÏøH£ êï u≤>± q∫Ã+~ n+Á<Ûä<˚X¯+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dü÷ÿ˝À¢ _.m&é., {°#·s¡T ñ<√´>∑+.μμ ªª_.mdtdæ. yêfi¯flqT ≈£L&Ü e<ä›Hêïs¡T>± MTs¡T!μμ ªªne⁄qj·÷´! _.mdtd.æ y˚T<∏‡é n+fÒ eT∞¢ ≥÷´wüH‡é #ÓbÕÔ eT+{≤s¡T. ôd’H‡é nsTT‘˚ ≈£L&Ü Á|üsTTy˚≥¢ >√˝Ò. Ç+^¢ôw’Hê n<˚ ‘·+‘·T. Ç|ü&És¡ú+ nsTT+~>±! _.m. |ü_¢ø˘ n&çàìÁùdºwüHé nsTT‘˚ _.m&é., #˚XÊø£ @ ∫qï }fiÀfl nsTTHê õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dü÷ÿ˝Ÿ ˝≤+{Ï dü÷ÿ˝À¢ ñ<√´>∑+ #˚dHæ ê Vü‰sTT>± ‘=$Tà~+{ÏøÏ yÓ[fl, eT÷&ÉTqïsê, Hê\T>∑T nj˚Tdü]øÏ Ç+{À¢ ñ+{≤s¡T. |æ\\¢ T |ü⁄{≤ºø£ yêfi¯fl‘√q÷ #·ø£ÿ>± düeTj·T+ >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡T. ªªHê <ä>∑Zs¡ ñqï &ÉãT“‘√ ˇø£ Ç\T¢ ø=ì yêfi¯fløÏkÕÔqT. H˚qT ÁøÏ+<ä b˛s¡¸Hé˝À e⁄+{≤qT. yêfi¯ófl y˚T&É MT<ä e⁄+{≤s¡T. ªªHê ø±fi¯Sfl #˚‘·T\÷ Ä&çq+‘·ø±\+ Hê e+≥ H˚H˚ #˚düT≈£î+{≤qT. m|ü&Ó’Hê qqTï #·÷&Ü\ì|æùdÔ ¬øq&Ü qT+∫ ô|<ä›e÷àsTT, nu≤“sT÷ e∫à #·÷dæ yÓfi≤Ôs¡T.

ªªH˚qT ej·TdüT‡˝À ñqï|ü&ÉT esYÿ esYÿ n+≥÷ ø=≥Tº ≈£î+≥÷ #·* #·* nì ‹≥Tº≈£î+≥÷ Hê≈£î #·<äyê\ì ñqï |ü⁄düÔø±\T ≈£L&Ü #·<äe˝Òø£b˛j·÷qT. ªªÇø£ Hê X‚wüJ$‘·eT+‘ê ≈£L&Ü sêe÷j·TD, uÛ≤>∑e‘·, uÛ≤s¡‘· Á>∑+<∏ä |üsƒ¡q+˝ÀH˚ >∑&ÉbÕ\qT≈£î+≥THêïqT. y˚sTT |ü&É>∑\T eT∞fl #·<äyê*. ªªe÷ ne÷àsTT ô|[fl˝À n‹<ÛäT\øÏ y˚sTT |ü&É>∑\T, uÛÑ>∑eBZ‘·, b˛‘·q uÛ≤>∑e‘·+ ˝≤+{Ï$ ø±qTø£\T>± Çyê«\ì Hê ø√]ø£.μμ #Ó|üŒ≥+ n+‘·{Ï‘√ nsTT+<äqï≥T¢ #·÷XÊs¡T kÕ«$T. nyêø£ÿj·÷&ÉT q≥sêE –]≈£îe÷Ø kÕ+ã•esêe⁄\ ô|[fl n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± »]– eT÷&˚fi¯¢sTTHê ≈£L&Ü yê[fl+ø± Áù|eT HÍø£‘√H˚ $Vü≤] düTÔHêïs¡T. ‘·+Á&çøÏ s√p ø£è‘·»„‘·\T #Ó|ü⁄Ô+≥T+~ –]≈£îe÷]. kÕ+ãT ≈£L&Ü e÷eT>±]ï ‘·q Äràj·TT&Ó’q ùdïVæ≤‘·T&ç˝≤H˚ uÛ≤$düT+Ô {≤&ÉT. n˝≤>∑ì ‘·q ‘·*‘ ¢ +· Á&ÉT\qT ‘·≈î£ ÿe #˚jT· &ÉT. dü÷ÿ˝Ÿ e<ä\>±H˚ >±* ø£+fÒ y˚>∑+>± Ç+{ÏøÏ e∫à yê˝≤Ô&ÉT. –]≈£îe÷] m|ü&É÷ ÇÁd”Ô q\>∑ì Ns¡‘√ ‘·\˝À ˇø£ >∑T˝≤; ‘·T&ÉTeTT≈£îì, mÁs¡{Ï u§≥Tº‘√ Äq+<ä+>± ‘·\T|ü⁄rdæ n‘·ì øö–*˝À >∑Te«˝≤ ˇ~–b˛‘·T+≥T+~. n‘·qT qe⁄«‘·÷ ªªj·TCÀ„|üM‘·+ e]Δ˝≤¢*μμ n+≥÷ ÄyÓT »&É˝Àì X‚«‘· >∑T˝≤; kÂs¡uÛ≤ìï ÄkÕ«~düTÔ+{≤&ÉT.

¬øq&Ü˝À ìedædüTÔqï leT‹ ø=eTs¡y√\T düs√» Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eT÷&ÉT ø£<∏ë dü+|ü⁄{≤\T` eT+#·T|üP\T (1991), dü«s¡Z+˝À yÓTT>∑Z\T (1993), j·TT>∑+ e÷]+~ yÓ\Te]+#ês¡T. 1987˝À e÷~¬s&ç¶ düT˝À#·q nyês¡T¶qT, 1993˝À ‘êHê |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äTø=Hêïs¡T. <Ó’edüTÔ‹ nH˚ ø±yê´ìï ≈£L&Ü s¡∫+#ês¡T.


yêVæ≤ì

sê~Ûø£ H√]

75


76

}

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

s¡+‘ê Ä yês¡Ô >∑T|üeTì <ëyêq\+˝≤>± yê´|æ+∫+~. #·ø£#·ø± n+<ä]fi¯fl˝Àq÷ bò˛qT¢ yÓ÷>±sTT. \‘·\T, r>∑\ ø£+fÒ m≈£îÿe y˚>∑+‘√ n+<ä] }Vü≤\T s¡ø£s¡ø±\ rs¡T\˝À n*¢ _*¢>± n\T¢≈î£ b˛j·÷sTT. nqTVü≤´>±]+{À¢ mes¡T Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ ne⁄‘·THêïs¡T nqï~ n+<ä]ø° }Vü≤ø£+<äì ∫≈£îÿ Á|üX¯ï nsTT b˛sTT+~. ªªme] Á>±&ÉT´j˚TwüHé nu≤“ Ç~? yês¡u≤“sTT yÓTTqïH˚ >± Ç+&çj·÷˝À yÓT&çdæHé˝À C≤sTTHé nj·÷´&ÉT! yêfi¯fl ne÷à j˚TyÓ÷ Ç+ø± pìj·Tπs>±! eT] Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ nsTT´+~ mes¡T? ø=+|ü rdæ eTq˝À me]ø° ‘Ó*j·T≈£î+&Ü nqTVü≤´>±πs @<äHêï #·<äTe⁄\T #·~y˚dæ Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ nsTTb˛j·÷sê? Ä Äq+<ä+˝ÀH˚Hê á surprise graduation party ÇdüTÔHêïs¡T? @+≥u≤“ Ä s¡Vü≤dü´+? me]ø√düeTu≤“ á Á>±&ÉT´j˚TwüHé bÕغ?μμ n+≥÷ n+<äs¡÷ #Óe⁄\T ø=s¡T≈£îÿHêïs¡T. ø±˙ m+‘· >±dæ|t #˚dæHê á ∫≈£îÿeTT&ç $|üŒ≥+ me] ‘·s¡eT÷ ø±˝Ò<äT. á s¡Vü≤dü´+ @$T{À me«]ø° n+‘·T ∫ø£ÿ˝Ò<äT. n+<äTπø n+<äs¡÷ |æ*∫q f…ÆeTTøÏ n$T‘· Ä‘·Ts¡‘·‘√ nqTVü≤´>±] Ç+{ÏøÏ yÓfi≤¢s¡T. Ä f…ÆeTT˝À nq÷Vü≤´ y˚T&É MT<ä u…Á&É÷eTT˝À yêfi¯fle÷àsTT‘√ |òüTs¡¸D |ü&ÉT‘√+~. ªªn¬s, #Ó|üPÔ e⁄+fÒ ˙ ‘·\øÏ mø£ÿ≥+ ˝Ò<ë? eT∞¢ n<˚ e÷≥? Ç+{À¢ bÕغ ne⁄‘√+~. ùdïVæ≤‘·T\+<äs¡÷ edüTÔHêïs¡T. á f…Æ+˝À ˙ Áô|ò+&é‡ì ø£\e{≤ìøÏ ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯‘êq+{≤y˚$T{Ï? eT‹b˛ ‘√+<ë? #Ó|æŒq e÷≥ $q≥+ n+≥÷ e⁄+<ë ˝Ò<ë? ndü\T ˇfi¯fl+‘ê ø£ì|æ+#˚˝≤>± Ä ã≥º˝Ò$T{Ï? mìïkÕs¡T¢ #ÓbÕŒqT Ç˝≤+{Ï bı{Ϻ Á&ÓdüT‡\T y˚düTø√e<ä›ì? Ç+‘· ô|<ä›<ëìy…’Hêe⁄. á ã≥º\ dü+>∑‹ ≈£L&Ü H˚qT #ÓbÕŒ˝≤?μμ >=+‘·T ‘·–Z+∫ yÓT*¢>± e÷{≤¢&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï k˛Ô+~ nq÷Vü≤´. u…Á&É÷yéT ‘·\T|ü⁄ rdüT≈£îì ãj·T{ÏøÏ eùdÔ øÏ+<ä *$+>¥ s¡÷yéT˝À ø=+‘·eT+~ Áô|ò+&é‡ ø£ì|æ+#ês¡T. eTqdüT˝Àì n\ »&çì eTTK+˝À ø£ì|æ+#·˙j·T≈£î+&Ü <ë#·{≤ìøÏ Á|üj·T‹ïdü÷Ô ªªs¡+&ç, s¡+&ç, welcome to you" n+~ Vü≤&Ü$&ç>±. øÏ+<ä Living room, Family room n+‘ê n\+ø£]+#· ã&ç e⁄+~. y˚T&É yÓT≥¢MT<ä, railing MT<ä ≈£L&Ü ]ã“qT\T, u…\÷qT\T ø£{≤ºsT¡ . mø£ÿ&É #·÷dæHê Happy graduation nqï uÒqs¡T¢ ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. bÕغ m+<äTø√ me]ø° ‘Ó*j·Tø£b˛sTTHê Ç+{À¢ n\+ø£s¡D\T e÷Á‘·+ Äsꓤ≥+>±H˚ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. μμnqTVü≤´>±s¡T! Ç+‘·ø° ndü\T graduation party me]ø√dü+ ÇdüTHÔ êïs¡T? MT ne÷àsTT Á>±&ÉT´j˚TwüHé ne{≤ìøÏ Ç+ø√ @&Ü~ f…eÆ TT e⁄+~. MT nu≤“j˚TyÓ÷ yÓTTqïH˚ yÓT&çdHæ ˝é À #˚sê&ÉT. eT] mes¡T Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ nj·÷´s¡T MT Ç+{À¢? e÷¬øe« ]ø° ‘Ó©≈£î+&Ü MTs¡Tø±ì, MTyês¡Tø±ì @eHêï &çbı¢e÷\T, &çÁ^\T ø=‘·Ô>± #˚kÕsê? ˝Òø£ mes¡Hêï Áô|ò+&é‡ Á>±&ÉT´j˚TwüHé

MTs¡T ôd\ÁuÒ{Ÿ #˚düTÔHêïsê? b˛˙ n˝≤ nH˚ nqT≈£î+<ëeTqT ≈£îHêï Ç~ Á>±&ÉT´j˚TwüHé f…eÆ TT ø±<äTø£<ë!ªª ˇø±$&É Ç+ø£ suspense uÛÑ]+#·˝Òø£ >∑ã>∑u≤ n&çπ>dæ+~. düe÷<Ûëq+ ø√dü+ n+<äs¡T Ä‘·Ts¡‘·>± >∑T$T>∑÷&Üs¡T. nq÷Vü≤´ ø=+f…>± ˇø£ qe⁄« q$«+~. ªª#Ó|ü ø√+&ç #·÷<ë›+,μμ n+~ n\¢]>±. ªªø=+#Ó+ }Vü‰X¯øÏÔì ñ|üjÓ÷–+#·+&ç eT],μμ n+~ eT∞¢ Ç+ø± qe⁄« ‘·÷H˚. ªªy˚T+ #˚‘·T˝…‘˚ÔkÕ+ nqTVü≤´>±s¡T. @ düeTj·T+˝À @+ #˚kÕÔs√ me] }Vü≤ø° n+<äs¡T ø£qTø£H˚ MT parents eTT+<äT #·÷|ü⁄‘√ MTø±ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. á ∫≈£îÿ Á|üX¯ïøÏ düe÷<Ûëq+ }Væ≤+#·≥+ e÷e\¢ø±<äT. Ç+ø£ MTπs #ÓbÕŒ*,μμ ˇø±$&É n+≥÷ e⁄+fÒ n+<äs¡T >=+‘·T ø£*bÕs¡T. ªªÇ<äT>√, bÕغ m+<äTø£ì n+<äs¡T n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. Ç|ü &ÉHêï ˙ suspense $|ü‘êyê?μμ nq÷Vü≤´ yêfi≤flj·Tq øÏ#ÓHé˝ÀøÏ edü÷Ô nHêï&ÉT. Äj·Tq yÓqø±˝Ò ø=+‘·eT+~ eT>∑yêfi¯ófl ≈£L&Ü e+{Ï{À¢øÏ e#êÃs¡T. ªªne⁄qT nq÷Vü≤´>±s¡T! y˚T+ me]øÏ Happy graduation #ÓbÕŒ˝À, me]øÏ congratulations #ÓbÕŒ˝À e÷¬ø’‘˚ ‘Ó*j·T≥+ ˝Ò<äT. Ç+ø£ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT, MTπs #ÓbÕŒ*μμ nHêïs¡T n+<äs¡T >√\>±. nq÷Vü≤´ |üø£|üø± q$«+~. düyÓ÷kÕ\ ù|¢{Ÿ‘√ Living room˝ÀøÏ e∫Ã+~. Ä&É, eT>∑ n+<äs÷ ¡ ÄyÓT yÓqø±˝Ò e#êÃs¡T. #·÷kÕsê, MT n+<ä]˙ m˝≤ düÅs¬ ŒÌ CŸ #˚kÕH√ nqï≥T¢>± ∫*|æ>± n+<ä] y…|’ ⁄ü #·÷dæ+~. ªªz&çb˛j·÷sê? ˇù|ŒdüT≈£î+≥THêïsê?μμ n+~ ø£fi¯ófl m>∑πsdü÷Ô. ªªˇù|ŒdüT≈£î+≥THêïeTì Ç+<ëπø #Óù|Œ XÊ+>±! Ç+ø£ á suspenseì $|üŒ+&ç eT],μμ nHêïs¡T n+<äs÷¡ @ø£ ø£+sƒ¡+‘√. ˇø£ÿ ns¡ôdø£qT bÕ≥T n+<ä] y…’|ü⁄ #·÷dæ+~ nq÷Vü≤´. Ä ‘·sê«‘· ªªy˚T...õ...ø˘...μμ n+≥÷ >∑{Ϻ>± ns¡Tdü÷Ô <ä>∑Zs¡>± y˚dæ e⁄qï Utility room ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]∫+~. yÓ+≥H˚ yêfi¯fl ≈£îø£ÿ ãj·T≥≈£î ñ]øÏ+~. nqTø√ì á |ü]D≤e÷ìøÏ ˇø£ÿkÕ] n+<äs¡T ñ*øÏÿ|ü&ܶs¡T. y˚Tõø˘øÏ u≤>± n\+ø±s¡+ #˚kÕs¡T. Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ nì sêdæ e⁄qï |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T #=ø±ÿ ˝≤+{Ï~ ‘=&ç>±s¡T. ‘·\ ô|’q Á>±&ÉT´j˚TwüHé {À|” ô|{≤ºs¡T. á n\+ø£sD ¡ ‘√ ndü˝Ò ø£fi>¯ ± e⁄+&˚ <ëì eTTK+ Ç+ø± ø£fiø¯ fi£ ¯ ˝≤&ç+~. Ç<ä+‘ê #·÷dæq n+<ä] H√fi¯ófl ÄX¯Ãs¡´+‘√ ‘Ós¡T#·T ≈£îHêïsTT. Ä"... n+≥÷ ø=+‘·eT+~ ô|’πø ‘·eT ÄX¯Ãsê´ìï yÓ*ãT#êÃs¡T. y˚Tõø˘ ‘√ø£ Ä&ç+#·T≈£î+≥÷ nø£ÿ&É ì\ã&ç+~. ªªy˚Tõø˘, #·÷kÕyê, ˙ ø√dü+ m+‘·eT+~ì |æ*#êH√! n+<ä]˙ qTe⁄« surprise #˚ùdkÕe⁄μμ eTT]ô|+>± n+≥÷ nq÷Vü≤´ y˚Tõø˘ y…|’ ⁄ü #ÓsTT´ #ê|æ‘˚ y˚Tõø˘ #·≥T≈£îÿq nqTVü≤´øÏ shakehand Ç∫Ã+~. #·÷kÕsê nqï≥T¢ nq÷Vü≤´ n+<ä] y…’|ü⁄ >∑s«¡ +>± #·÷dæ+~. njÓ÷eTj·T+˝À+∫ me«s¡T Ç+ø± |üP]Ô>± ‘˚s¡T˝À˝Ò<äT. ªªá y˚Tõø± Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ nsTT´+~!μμ n|ü


yêVæ≤ì

qeTàø£+>± ˇø±$&É n&ç–+~. ªª<˚ì˝À?μμ n+≥÷ Ç+ø√ Ä$&É <ëìøÏ CÀ&ç+∫+~. nq÷Vü≤´ nø£ÿ&˚ ã\¢ MT<ä ô|{Ïqº dü]|º øπæò {Ÿ ì n+<ä]ø° #·÷|æd÷ü Ô ªªDog obedience˝À. Ç<äT>√, Dog Training school yêfi¯ófl Ç∫Ãq dü]º|òæπø{Ÿ,μμ n+~. düôdŒqT‡ r] n+<äs¡T ]©|òt>± nq÷Vü≤´ y…’|ü⁄ #·÷kÕs¡T. "Congratulations Magic" n+≥÷ ø=+<äsT¡ y˚Tõø˘ y…| ’ ⁄ü q&çùdÔ y˚Tõø˘ yêfi¯fl+<ä]ø° high five Ç∫Ã+~. n+<ä s ¡ T nø£ ÿ &É ≈£ L s¡ T Ãì snacks ‹+≥THêïs¡ T . nq÷Vü≤´ Ç+ø£ y˚Tõø˘ >∑T]+∫ #Ó|Œü ≥+ yÓTT<ä˝{ … +ºÏ ~. ªªn+<äsT¡ Ç˝≤ s¡+&ç. MT≈£î y˚Tõø˘ #˚ùd |ò”{Ÿ‡ >∑T]+∫ #ÓbÕÔqT. ndü\T H˚qT #Ó|üŒ≥+ m+<äT≈£î? ‘·H˚ #˚dæ #·÷|ædüTÔ+~. y˚Tõø˘, Ç˝≤ sê. @B, ˙ $<ä´\˙ï #·÷|æ+#·T n+<ä]ø°,μμ n+≥÷ y˚Tõø˘ì |æ*∫+~. y˚Tõø˘ eT∞¢ nø£ÿ&çøÏ ‘√ø±&ç+#·T≈£î+≥÷ e∫Ã+~. nq÷Vü≤´ˇø£ÿ{§ø£ÿ{Ï>± y˚TõπøÑ· s¡ø£s¡ø±\ |ò”{Ÿ‡ #˚sTT+∫+~. y˚Tõ≈£îÿ&ç qT+&çm&ÉeTøÏ, m&ÉeT qT+&ç ≈£î&çøÏ #·T≥÷ºu§+>∑s¡+˝≤>±‹]–+~. ˇø£ ∫qï ãT≥º˝À nø£ÿ&ÉTqï Á<ëø£å|üfi¯¢˙ï ô|{Ϻ H√{Ï‘√ |ü≥Tº≈£îì rdüTø=∫Ã+~. nø£ÿ&˚ ≈£î|üŒ>± |ü&ç e⁄qï dü÷ŒqT¢, bò˛s¡ÿ\qT sort #˚dæ $&ç$&ç>± neT]Ã+~. H˚\MT<ä <=]¢+~. #·∫Ãb˛sTTq≥T¢ XÊ«düì ã+~Û+∫ H˚\MT<ä |ü&TÉ ≈£î+~. yÓqø£ø±fi¯fl MT<ä q&ç∫+~. ã+‹ì $dæsπ ùdÔ <ëìï øÏ+<ä |ü&É˙j·T ≈£î+&Ü |ü≥Tº≈£î+~. n<˚ ã+‹ì ø±ùd‡|ü⁄ ‘·q ‘·\MT<ä, ø±ùd‡|ü⁄ ‘·q eTT≈£îÿ MT<ä uÒ\Hé‡ #˚d+æ ~. ‘·\ì e+∫ eTsê´<ä>± }|æ+~. #·|üŒ≥T¢ ø=&ÉT‘·Tqï ø=+‘·eT+~øÏ shakehand Ç∫Ã+~. Ç+ø=+‘· eT+~øÏ high five Ç∫Ã+~. Hullahoop ˝À+∫ <Óã“ ‘êø£≈î£ +&Ü <ä÷øÏ+~. eT÷´õø˘ ô|&ç‘˚ <ëìøÏ ‘·>∑Z≥T¢ dance #˚dæ+~. eT<Ûä´˝À Ä|üeT+fÒ dance e÷H˚dæ eTÚq+>±ì\ã&ç+~. TV remoteì rdüTø=∫ÃV on #˚dæ @ channel n&ç–‘˚ Ä channel e÷]Ã+~. |üø£ÿqTqï study room ˝À+∫ q÷´dtù||üsY rdüTø=∫à <ëìï n&ç–Hêj·TqøÏ n+~+∫+~. ø±fi¯flì eT&ç∫ H˚\ MT<ä bÕøÏ+~. yÓqø£ø±fi¯fl MT<ä qT+#·Tì ‘·\ì düT‘ês¡+>± e+∫ n+<ä]ø° n_Ûe+<äq+

77

#˚d+æ ~. u…u’ ’… #Ó|⁄ü qÔ ï≥T¢ ˇø£ ø±*ì c˛>±Z }|æ+~. $õ˝Ò«j·T>±H˚ |üs¡T>∑Tq e∫Ã+~. ‘·\ì |üP]Ô>± øÏ+<ä ô|{Ϻø±fi¯óflô|’øÏm‹Ô |üP]Ô>±‘·\ÁøÏ+<äT\T>± qT+#·T+~. Ç˝≤ mH√ï |ò”{Ÿ‡ #˚dæ+~. n+<äs¡T ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷kÕs¡T. m+‘√ yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T. e÷{Ï e÷{ÏøÏ n+<äs¡T >∑{Ϻ>± #·|üŒ≥T¢ ø={≤ºs¡T. nq÷Vü≤´ >∑s¡«+>± n+<ä]y…’|ü⁄ #·÷dæ+~. Ä ‘·sê«‘· &çqïs¡T n+‘ê nø£ÿ&É dining table MT<ä neTπ s à Á|ü j · T ‘êï\T #˚ d ü ÷ Ô y˚ T õø˘ >∑ T ]+∫ bı>∑ ≥ ≥+ yÓTT<ä˝…{Ϻ+~. Dog Training school˝À n+<äs¡T y˚Tõø˘ì ‘Ó>∑ bı–&˚yês¡≥. $T*≥Ø˝ÀøÏ >±ì, Police Force˝ÀøÏ>±ì yÓfi≤fl *‡q ≈£îø£ÿ nì nH˚yês¡≥ m|ü&É÷. National level˝À »]π> Hero Dog, Wonder Dog ˝≤+{Ï b˛{° \ ˝À bÕ˝§Z ì Ä _s¡ T <ä T \ì bı+<˚ X¯ ø Ï Ô k ÕeTsêΔ ´ \T y˚ T õø˘ ø Ï e⁄Hêïj· T ì yêfi¯fl+<äs÷¡ m|ü&É÷ nH˚yês¡≥. n+<äsT¡ ÁX¯<>Δä ± $+≥THêïs¡T. ªªÄ dü÷ÿ˝Ÿ˝À yêfi¯ófl nìï $<ä´\T H˚]Œ+∫Hê obedience training H˚qT ≈£L&Ü ø=+#Ó+ Ç#êÃq+&√jYTμμ n+≥÷ nq÷Vü≤´ n+<ä]˙ ˇø£ÿkÕ] ôV≤#·Ã]+∫+~. ì»e÷ nqï≥T¢ n+<äs¡T ø£fió¯ fl $|ü≈£îì #·÷düTHÔ êïs¡T. y˚Tõø˘ì bı>∑≥≥+ ‘√bÕ≥T dog training >∑T]+∫ ≈£L&Ü n+<äs¡T e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. nq÷Vü≤´ e+≥ø±\˙ï y˚&ç #˚k˛Ô+~. ø=+‘·eT+~ Ä&Éyêfi¯ófl düVü‰j·T+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+‘·˝À @<√ >∑Ts=Ô∫Ãq≥T¢ ªªMTs¡+‘ê ø±düÔ Çe˙ï y˚&ç #˚dü÷Ô e⁄+&É+&ÉÁsê. H˚qT Ç|ü&˚ ekÕÔqTμμ n+≥÷ y˚T&É MT<ä bedroom ˝ÀìøÏ yÓ[¢ me]ø√ bò˛qT #˚jT· ≥+ yÓTT<ä˝…{Ϻ+~. ªªVü≤˝À, ãTJ®, H˚qTsê, neTàì. @$T{Ï, Ç+ø± ˝Òe˝Ò<ë? MT≈£î mì$T~ ne⁄‘√+<äqT≈£î+{≤qT. Ç+ø± ìÁ<˚$T{Ïsê? ˝Ò, ˝Ò. ø±˝ÒCøŸ Ï f…eÆ Te⁄‘√+~. Ç+‘·ùd|ü⁄ ìÁ<˚$T{Ï ndü\T? nsTTHê ˇø£ ôd$Tdüºs¡T <ë{Ïb˛sTT+~ qTe⁄« Ç+&çj·÷˝À yÓT&çdüHé˝À #˚]. Ç+ø± nø£ÿ&ç |ü<‹Δä øÏ n\yê≥T |ü&øÉ b£ ˛‘˚ m˝≤>∑sê? Ç˝≤ mìï s√E\T Çø£ÿ&É qT+&ç bò˛q¢˝À H˚qT y˚T\Tø=\T|ü⁄\T bÕ&ÉqT? @$T{Ï? nø£ÿ&É u≤>±˝Ò<ë? e#˚ÃkÕÔyê? eT‹b˛ ‘√+<ë? u≤>∑T+~ es¡dü. Çø£ÿ&É ˙≈£î admission sêø£b˛e≥+ e\H˚ ø£<ë nìï \ø£å\T donation >∑TeTà]+∫ Ç+&çj·÷˝À yÓT&çdæHé˝À #˚]Œ+#êeTT? @<√ $<Ûä+>± Ä #·<äTy˚<√ nsTTb˛ sTT+~ nì|æùdÔ Ç+ø£ n|ü&ÉT Çø£ÿ&çøÏ e#˚Ãj·Te#·TÃ. n+‘· <ëø± u≤>± #·<äTe⁄ø√yê* eT]. Ç˝≤ #Ó|æŒq e÷≥ $q≈£î+&Ü qqTï ‹|üŒ\T ô|≥º≈î£ . MT #Ó˝*¢… ‘√ |ü&TÉ ‘·THêïqT #ê\T. #·÷&ÉT, Çyêfi¯ Ç+{À¢ ô|<ä› bÕغ e⁄+~, ùdïVæ≤‘·T\+‘ê ekÕÔs¡T, ø±düÔ Ç+{Ï |ü≥Tºq e⁄+&Éy˚ n+fÒ Hê e÷≥ ø=+#Ó+ ≈£L&Ü U≤‘·s¡T #˚j·T≈£î+&Ü ‘·q ùdïVæ≤‘·T\ì ø£\yê\+≥÷ yÓ[flb˛sTT+~. düπs˝Ò, Ç|ü&ÉT Ç+{Ïì+&Ü n+<äs¡÷ e⁄Hêïs¡T. Ç|üŒ&ÉT Ä dü+>∑‘·T\˙ï m+<äT≈£î ø±ì eT∞¢ πs|ü⁄ bò˛qT #˚kÕÔqT. düπsHê?


78

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

˝Ò, ˝Ò, ˝Ò∫ ‘·«s¡>± ‘·j÷· s¡e⁄. #Ó|Œæ q e÷≥ $ì u≤>± #·<Tä e⁄ø√ HêHêï. Ç+ø£ e⁄+{≤qT. düπsHê?μμ n+≥÷ bò˛qT ô|fÒºdæ+~. ªm|ü&ÉT ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s√ @yÓ÷, n~ ˇø£ rs¡T, M&ÉT Ç+ø√ rs¡T, Ç<äs› T¡ Ç<äsπ› , ø±\TÃ≈£î ‹+≥THêïs¡T qqTï, áj·T H˚yÓ÷ ndü\T Ç+{Ï $wüj·÷˝Ò |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. Mfi‚flyÓ÷ Hê e÷≥ ø=+#Ó+ ≈£L&Ü $q≥+ ˝Ò<Tä , #·∫Ãb˛‘·THêïqT Mfi¯fl‘√ |ü&˝É øÒ ,£ μ nqT≈£î+~ eTqdüT˝À $düT>±Z. e+{Ï+{À¢øÏ e∫à #·÷ùdÔ n+<äs¡T &çqïs¡T yÓTT<ä˝…fÒº kÕs¡T. ªªdü]>±Z ‹q+&ç n+<äs¡÷. n˙ï y˚düT≈£îHêïsê, ˝Ò<ë?μμ n+≥÷ n+<ä] dü+>∑‹ #·÷&É≥+˝À ìeT>∑ïeTsTT+~. n+<äs¡÷ &çqïs¡T, dessert n˙ï |üP]Ô#˚ùdkÕs¡T. ªªnq÷Vü≤´>±s¡T, &çqïs¡T ÁãVü‰à+&É+>± e⁄+~. Ç˝≤+{Ï ø£eTàì uÛÀ»q+ ô|&É‘êq+fÒ, MT]˝≤+{Ï surprise party\T Ç+ø√ e+<ä Ç∫ÃHê sêe{≤ìøÏ y˚T+ n+<äs¡+ dæ<äΔ+,μμ nHêïs¡T ˇø± j·Tq. ø£ãTs¡T¢ #Ó|$ü ≈£î+≥÷ n+<äs÷¡ qe⁄«˝À¢ eTTì>±s¡T. ø=+‘· eT+~ yÓfi{ ¢¯ ≤ìøÏ dæ<+Δä ne⁄‘·THêïs¡T. Ç+‘·˝À @<√ ø±s¡T e∫à q≥T¢, >∑sêE rdæq≥T¢ X¯ã›+ nsTT+~. nqTVü≤´>±] ne÷àsTT ˝À|ü*øÏ e∫Ã+~. |üø£ÿq mes√ ˇø£ nyÓT]ø£qT ≈£îÁsê&ÉT ≈£L&Ü e⁄Hêï&ÉT. ªªHai everybody, How are you all doing?μμ n+~ n+<ä]˙ e⁄<˚›•+∫. ø=+‘·eT+~ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒs¡T. ø=+‘· eT+~ <ä>∑Zs¡ø=∫à ∫qï hug Ç#êÃs¡T. Ç+ø=+‘·eT+~ #˚sTT eP|æ |ü\ø£]+#ês¡T. ø±˙ n+<äs¡÷ e÷Á‘·+ ÄyÓT y˚düT≈£îqï n‹ bı{Ϻ Á&ÉdüT‡ì, ÄyÓT |üø£ÿq #˚‘·T\T |ü≥Tº≈£îì ì+#·Tqï Ä nyÓT]ø£qT nu≤“sTTì e÷Á‘·+ u≤>± ø£fi¯ófl $bÕŒs¡TÃ≈£îì #·÷kÕs¡T. Ç+‘·˝À nq÷Vü≤´ ≈£L‘·Ts¡T "you all later" n+≥÷ Ä nyÓT]ø£qT nu≤“sTT‘√ ‘·q s¡÷+˝ÀøÏ yÓ[flb˛sTT+~. nqTVü≤´øÏ #ê˝≤ Çã“+~>± e⁄+~. yÓTT>∑T&ÉT ø={Ϻq+<äT≈£î ø±<äT, ‘√&çø√&É\T q$«q+<äT≈£î nqï≥T¢>± ≈£L‘·Ts¡T ‘·q American boyfriend‘√ n+<ä] eTT+<äTøÏ n˝≤ e∫Ãq+<äT≈£î, n+<äs÷¡ #·÷düT+Ô &É>± n‘·ì‘√ n˝≤ düìïVæ≤‘·+>± e⁄qï+<äT≈£î

ÄyÓT≈£î #ê˝≤ ne e÷q+>± e⁄+~. ª#Ó|Œæ q e÷≥ $q≥eTqï~ ø=+#Ó+ ≈£L&Ü ˝Ò<Tä . ‘·*‘ ¢ +· Á&ÉT\ |üsT¡ e⁄ì >∑T]+∫q Ä˝À#·q n+‘·ø£+fÒ ˝Ò<äT. @eTHê* á |æ\¢\ >∑T]+∫,μ nqT≈£î+~ eTqdüT˝À $düT>±Z. y˚Tõø˘ ‘√ø£ eP|ü⁄≈£î+≥÷ nø£ÿ&˚ ‹s¡T>∑T‘√+~. ø=+‘· eT+~ <ëì‘√ s¡øs£ ø¡ ±\ |ò{ ” ‡Ÿ #˚sTT+∫ Ä&ÉT‘·THêïs¡T. ãT~Δ>± n~ n+<ä] Ä»„\qT bÕ{Ïk˛Ô+~. ªªy˚Tõø˘ ã+>±s¡Tø=+&É. Most obedient. #Ó|æŒq e÷≥ #·ø£ÿ>± $+≥T+~. n+<äTø£H˚ <ëì ø√dü+ bÕغ Çyê«\ì|æ+∫+~,μμ n+~ nq÷Vü≤´ n+<ä]‘√. n+<äs¡÷ ns¡ú+ nsTTq≥T¢, ø=+‘·eT+~ $+‘·>±, #ê˝≤eT+~ C≤*>± #·÷kÕs¡T ÄyÓT y…’|ü⁄. ªH√s¡T ˝Òì~ ø±ã{Ϻ y˚Tõø˘ #Ó|æŒq e÷≥ $+{À+~. H√s¡Tqï |æ\¢˝…+<äT≈£î $+{≤s¡T eTq e÷≥?μ nqT≈£î+~ eTqdüT˝À $s¡øÏÔ>±. ªdü«+‘· |æ\¢\T #Ó|æŒq e÷≥ $H˚˝≤>± #˚düTø√˝Òø£ b˛sTT+~. Ä ≈£îø£ÿ|æ\ì¢ e÷Á‘·+ most obedient n+≥÷ <ëì ø√dü+ ˇø£ dü]|º øπæò {Ÿ, ˇø£ bÕغ, M≥ìï{Ï ø√dü+ HêHê Vü≤+>±e÷ #˚dæ+~ nq÷Vü≤´. me] |æ∫à yê]øÏ Äq+<ä+ nì n+<äTø£H˚ n+{≤s¡T,μ nqT≈£îHêïs¡T #ê˝≤eT+~. ªnq÷Vü≤´ì nqT≈£îì @+ ˝≤uÛÑ+? ndü\T á s√E˝À¢ |æ\¢˝Ò n˝≤ e⁄Hêïs¡T. ø=s¡ø£sêì ø=j·T´\T. yêfi¯ófl eTq e÷≥ $H˚≥T¢ #˚düTø√e≥+ ø£+fÒ ≈£îø£ÿ|æ\¢\ #˚‘· nH˚ø£ s¡ø±\ |ò”{Ÿ‡ #˚sTT+#·≥y˚T ‘˚*ø£,μ nì ≈£L&Ü nqTø=Hêïs¡T #ê˝≤eT+~. ªªÁ|ü‹ Ç+{À¢q÷ |æ\¢\‘√ e⁄qï ‘·\H=ù|Œ Ç~. á |æ\¢\T ô|fÒº ‹|üŒ\T, nyÓ÷à, n˙ï, Ç˙ïHê? ø=\¢\T. bÕ|ü+, n+<äTπø nq÷Vü≤´ ‘·q |æ\¢\ dü+>∑‹ |üø£ÿq ô|fÒºdæ ‘·q ≈£îø£ÿ|æ\¢ #·÷|ædüTÔqï $<Û˚j·T‘·øÏ eTT]dæb˛‘√+~,μμ nì ≈£L&Ü #ê˝≤ #ê˝≤ eT+~ nqTø=Hêïs¡T. Ç˝≤ nq÷Vü≤´ surprise graduation party >∑T]+∫ #ê˝≤eT+~ #ê˝≤ s√E˝Ò e÷{≤¢&ÉT≈£îHêïs¡T.

sê~Ûø£ H√] eè‹Ô ø£+|üP´≥sY kÕ|òtºy˚sY. Á|üeè‹Ô s¡#·q eT]j·TT >±q+. nyÓT]ø±˝À e⁄qï #ê˝≤ |üÁ‹ø£\˝À M] ø£<\ä∏ T n#·Ãj·÷´sTT. Ç+&çj÷· ˝À ôV’≤<äsêu≤<äT˝À Ä˝Ÿ Ç+&çj÷· sπ &çj÷Ó ˝À |üì #˚ùdyês¡T. á <˚XÊìøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü JeH√bÕ~Û ø√dü+ ñ<√´>∑+ #˚dTü HÔ êï >±q+, s¡#q· \T e÷Á‘·+ e÷q˝Ò<Tä . Á|üdTü ‘ Ô +· bòÕ]¢ &Ü sê»<Ûëì nsTTq ≥\¢Vü‰dæ˝À s¡yêD≤ XÊK≈£î #Ó+~q &çbÕs¡TºyÓT+≥T˝À ø£+|üP´≥sY $uÛ≤>∑+˝À |üì #˚düTÔHêïs¡T.


yêVæ≤ì

ø£¬s¢bÕ˝…+ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄

79


80

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

uÛÑøÏÔ {°M˝À kÕ«$T •yêq+<äT\ yês¡T <ëqeTVæ≤eTqT >∑÷]à <Ûäs√à|üHê´dü+ #˚düTÔHêïs¡T. ªª<ë‘·e´$T‹ j·TT<ë›q+ Bj·T‘˚qT|üø±]DÒ ! <˚X‚ ø±˝Ò#· bÕÁ‘˚#· ‘·<ë›q+ kÕ‹Ô«ø£+ düàè‘·yéT!! e÷qe»qà <Ûä]+∫q+<äT≈£î>±qT eTq≈£îqï <ë+{À¢ m+‘√ ø=+‘· Ä|üqTï\≈£î, u≤<Ûë‘·|⁄ü \Ô ≈£î Á|ü‹|ò˝ü ≤ù|ø£å s¡V≤æ ‘·+ >± kÕ‹Ô«ø£ <ëq+ #˚ùd yê]ì uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. eTVü‰<ë‘· nsTTq ø£s¡Tí&çì |üØøÏå<ë›eTì lø£èwüí |üs¡ e÷‘·Tà&=ø£kÕ] y˚≈î£ es¡a÷eTTH˚ Äj·Tq ìyêdü>è∑ Vü‰ìøÏ yÓfi≤fl &ÉT≥. ø£sT¡ &í Ü düeTj·T+˝À nuÛ´Ñ +>∑q kÕïHêìø£ì e+{ÏøÏ q÷HÓ sêdüTø=+≥THêï&ÉT. n‘·ìøÏ m&ÉeTyÓ|’ ⁄ü qï eÁC≤\ q÷HÓ bÕÁ‘·qT <ëqeT&ç>±&ÉT≥ ø£èwüßí&ÉT. ne÷+‘·+ n˝≤π> Ä bÕÁ‘·qT m‹Ô ø£èwüßí&ç <√dæ{À¢ y˚XÊ≥º ø£s¡Tí&ÉT. ªªÇ<˚+≥j·÷´ eTVü‰qTuÛ≤yê! |ü⁄Ás¡#˚sTT <ëq+ uÛ≤e´eT÷?μμ nì ø£èwüßí&ÉT yÓ≥ø±s¡+ #˚ùdÔ. ªªø£åD+ ∫‘·Ô+ ø£åD+ $‘·Ô+ ø£åD J$‘· e÷ejÓT´! j·TeTdü´ ø£s¡TD≤HêdæÔ <Ûäs¡àdü´ ‘·«]‘ê>∑‹íμμ ñ‘·Ôs¡ ø£åD+˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó©<äT. \øÏåà #·+#·\yÓTqÆ ~ j·TeTT&Ü <äj÷· s¡V≤æ ‘·T&ÉT eTq eTqdüT m|ü⁄Œ&ÉT m≥TeTfi¯ófl‘·T+<√ ‘Ó©<äT. edüTÔe⁄ #˚sTTe÷πs˝À|ü\ @$T ñ |üÁ<äyê\T eTT+#·Tø=kÕÔjÓ÷ me]¬øs¡Tø£ ! <Ûäs¡àeTqTø=H˚ <ëìï ø±ã{Ϻ yÓ+≥H˚ #˚ôdj·÷´\j·÷´! <Ûäs¡àdü´ ‘·«]‘ê >∑‹ ë ˙≈£î ‘Ó©ì <Ûäs¡àe÷!μμ nHêï&ÉT¶ ø£s¡Tí&ÉT. kÕ«eTT\ yê] <Û ä s êà|ü H ê´dü + ÁX¯ < ä Δ > ± $+≥Tqï düTã“sêE>±]øÏ ñ<äj·T+ »]–q dü+|òüT≥q >∑Ts¡TÔø=∫Ã+~. eTTô|’Œ@fi¯fl øÏ+<ä{Ï e÷≥ Hêø£|ü&ÉT Çs¡ej˚T´fi¯ófl+ {≤y˚TyÓ÷! Áã‘·T≈£î ‘Ós¡Te⁄ ø√dü+ eTÁ<ëdüT˝À ∫qï∫qï ñ<√´ >±\T #˚düTø=+≥T+&˚ yêDÏí, |ü⁄sêD+ yÓ+ø£≥ s¡‘·ï+ |ü+‘·T\T >±]ì ˇø£ |ü+&ç‘·T&ç <ä>∑Zs¡ Áyêj·Tdü>±&ÉT>± #˚]Œ+#ê&=ø£ kÕ] z $TÁ‘·&ÉT. |ü+‘·T\T>±s¡T n|üŒ{À¢ yê´dü uÛÑ>∑eBZ‘·≈£î ‘Ó\T>∑T yê´U≤´q+ sêùd |üì˝À ñHêïs¡T. |üø£åyê‘·+ #˚‘· ≈£î&ç#˚sTT düVü≤]+#·ø£ sêùd+<äT≈£î qqTï ô|≥Tº≈£îHêïs¡qï e÷≥. HÓ\≈£î bÕ‹ø£ s¡÷bÕj·T\T J‘·+. bı<äT›q |ü~ qT+N eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ç+‘· <ëø± |üì. eT<Ûä´˝À ˇø£kÕ] {° eT<Ûë´Vü≤ï+ Äj·Tq Áù|e÷\j·T+˝ÀH˚ uÛÀ»q+. ‹+&ç n|üŒ\πø+ >±˙ |ü+‘·T\T>±] <ä>∑Zs¡T+&É≥+ #˚‘· uÛ≤cÕ|ü]C≤„q+ ô|]–+~. yê´U≤´q+ sêùd~ ^‘·πø nsTTHê. u…_’ \T, KTsêHé˝≤+{Ï yê{Ï qT+∫ ≈£L&Ü Á|üe÷D≤\T rdüTø=H˚ yêsêj·Tq. H˚H=ø£kÕ] ªª>∑Ts¡÷>±s¡÷! eTq uÛÑ>∑eBZ‘·≈£î ≈£L&Ü y˚πs eT‘ê\ qT+N düb˛s¡Tº nedüs¡e÷+{≤sê ? nq&ç>±qT. ªª^‘·˝À nìï eT‘ê\≈£L, dü+Á|ü<ëj·÷\≈£L #√≥Tqï <äH˚<˚ Hê eT‘·+. á ø√D+ qT+∫ yê´U≤´q+ #˚j·÷\ì Hê dü+ø£\Œ+<ë!μμ nHêïsêj·Tq ∫qï>± qe⁄«‘·÷. |ü+‘·T\T>±s¡T sêùd≥|ü⁄Œ&ÉT ÁãVü≤àdü÷Á‘ê\T ñ|ü

ìwü‘·TÔ\T u…’_\T U≤sêHéøÏ Ä+>±¢qTyê<ë˝Ò ø±≈£î+&Ü Vü≤]uÛÑøÏÔ $˝≤dü+, X¯è+>±s¡ n\ø£+ ˝≤+{Ï Á>∑+<∏ë\qT ≈£L&Ü #·T≥÷º ‘Ós¡∫ô|≥Tºø=H˚yês¡T. yê´dü^‘·˝À qT+∫ ˇø√ÿ XÀ¢ø±ìï ô|’øÏ #·<äTe⁄ø=ì.. <ëH˚ï eTqq+ #˚düTø=+≥÷ á |ü⁄düÔø£+˝À+∫ ˇø£{°... Ä |ü⁄düÔø£+˝À+∫ nsê.. n˝≤ @s¡T≈£î+≥÷ dü+‘·è|æÔ #Ó+~q ‘·sy¡ ê‘·μμ Çø£ sêdüTø√sê nu≤“jYT!μμ n+≥÷ @ø£<ëÛ s¡>± yê´U≤´q+ #Ó|ü⁄Œ≈£îb˛j˚Tyês¡T. #Ó|æŒ+~ #Ó|æŒq≥T¢>± ù||üs¡T MT<ä bı\T¢ b˛≈£î+&Ü sêdüT≈£îb˛e&Éy˚T Hê |üì. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À Hê øÏ<ä+‘ê ˇø£ <ä+&É>∑e÷] e´eVü‰s¡+ ˝≤>± nì|æ+#˚~. b˛qT b˛qT kÕ«s¡dü´+ Á>∑Vü≤+|ü⁄ ø=∫Ãq ‘·s¡yê‘· m+C≤jYT #˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. >∑Ts¡Te⁄>±] <ä>∑Zs¡ dü] #˚dæq nqTuÛÑe+ ‘·s¡Tyê‘· Hê≈£î ˇø£ dæìe÷ ø£+ô|˙˝À düVü‰j·T<äs¡Ù≈£î&ÉT>± #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT ñ |üjÓ÷>∑|ü&ç+~ Ádæÿ|ü⁄º es¡Tÿ˝À s¡#·sTT‘·\≈£î yÓTs¡T>∑T\T dü÷∫düTÔ+&˚ yê&çì. Ä Áø£eT+˝ÀH˚ H˚q÷ ˇø£ s¡#·sTT‘·>± e÷s¡≥+... ø±\Áø£yT˚ D≤ <äsÙ¡ ≈£î&ç>± s¡÷bÕ+‘·s+¡ #Ó+<ä&+É ... ‘·<qä +‘·s+¡ kı+‘·+>± dæìe÷\T rdü÷Ô ø=+‘· >∑&ç+#·&ÉeT÷... Ç<ä+‘ê bÕ‹πøfi¯fl Hê{Ï bòÕ¢wt u≤´ø˘˝Àì |òüdtºVü‰|òt. ôdø£+&é Vü‰|òt @$T≥+&˚.. ◊<˚fi¯fl øÏ+<ä≥ H˚qT rdæq ¬s+&ÉT dæìe÷\÷ n≥ºsY bòÕ¢wt ø±e≥+ Hê |ü]dæú‹ ˇø£ÿkÕ]>± e÷]b˛e≥eT÷! ùdº{‡Ÿ ˝À m+C≤jYT #˚dTü qÔ ï Hê ô|<ä› ø=&ÉT≈£î k˛eTsêEì yÓq≈£îÿ |æ*|æ+∫ _õHÓdt yÓTT‘êÔ˙ï yê&ç#‹˚ ˝À ô|{Ï+º #˚d+æ ~ Hê <Ûäs¡à|ü‹ï. n|üŒ≥Tï+N Hê bÕ<ë\T |ü+&ÉøÿÏ |üu≤“\ø° Ç+{À¢ |æ˝≤¢ |”#·÷ <äD≤í\T ô|≥Tºø√&ÜìøÏ Hê H√s¡T Ç˝≤ ˙ uÀ{Ï yêfi¯fløÏ ñ ãTdü T b˛ø£ > ± nqTuÛ Ñ y ê\T #Ó | ü ⁄ Œø√&Üìø° e÷Á‘· y ˚ T |üìø=düTHÔ êïj·Te÷àjYT ! n+<äT#˚‘· H˚qT Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæ‘ ú T· ˝À¢ ˙πø $<Ûä+>±q÷ kÕj·T+ #˚ùd dæú‹˝À ˝Òqe÷à!μμ nHêïs¡T düTã“sêE>±s¡T ‘ê|”>± dæìe÷ |òüø°ÿ˝À n|üŒ{Ï <ëø± n+‘ê z|æ>±Z $+≥÷ ≈£Ls√ÃqTqï XÊs¡<ä ˝Ò∫μμ kÕe÷<˚eTT\~ ˝Ò<ä+&ç+≈£î˝Ÿ! M\T+&˚H˚ >∑<ë me¬s’Hê #˚j·T>∑*π>~ ! Ç~ ‘ê‘·j·T´>±] ∫e] ø√]ø£. @yÓTÆHê düπs #˚ j · ÷ \ì Hê |ü + ‘· + . n+‘˚ . ekÕÔ q +&û ! μμ n+≥÷ yÓ[flb˛sTT+~. düTã“sêE>±s¡T eTfi≤fl Ä˝À#·q˝À |ü&ܶs¡T. |ü+‘·T\T>±s¡T Ä s√E˝À¢ e&É|üfi¯ì˝À ∫qï ôd’E X¯ s ¡ D ≤\j· T + ˝≤+{Ï ~ q&É T |ü ⁄ ‘· T +&˚ y ês¡ T <ëì ù|πsÁù|e÷\j·T+. eTÁ<ëdüT ôV’≤ø√s¡Tº˝À u…+∫ >∑Te÷kÕÔ>± #˚ùd ñ <√´>±ìï Áù|e÷\j·T+ ø√dü+ e~˝ÒdüTø=qïs¡¬sj·Tq. HÓ\HÓ˝≤ e#˚à |æ+#Ûq· T¢, &çbÕõ{Ÿ‡ MT~ e&ç¶ n~ #ê\ø£ |ü⁄düøÔ ±\ MT<=#˚à Ä<ëj·÷ìï ≈£L&Ü Bì ø√düy˚T $ìjÓ÷–+#˚yês¡T ‹+&çøÏ ˝Òì


yêVæ≤ì ù|<ä eTTdü*yêfi¯flqT. @ Ä<Ûës¡eT÷ ˝Òì |üdæ|æ\¢\qT #˚s¡Bùd yêsêj·Tq. ≈£î\eT‘ê\ ø£r‘·+>± ˇø£ s¡ø£yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ yê‘êes¡D+‘√ ì+&ç ñ+&˚~ Áù|e÷\j·T+ Äes¡D. ñ∫‘·+>± ÄÁX¯eT+˝Àì yêfi¯fl+<ä]ø° $<ä´, yÓ’<ä´ kÂø£sê´\T n+~+#ê\˙ ô|<ä› Á>∑+<∏ë\j·÷ìï Áù|e÷\j·÷ìøÏ nqTã+<Ûä+>± q&ÉbÕ\˙... s¡ø£s¡ø±\T>± ø£\\T ø£≥T+&˚ yêsêj·Tq. Äj·Tq Äs√>∑´+ bÕ&çsTTb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· nø£ÿ&ç ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T |ü \ Ãã&ç b ˛j· ÷ sTT Äj· T q‘√H˚ Ä Áù|e÷\j·TeT÷ ø£qTeTs¡T>∑sTTb˛sTT+~. Äj· T q yÓ \ ÷¢ s ¡ T Ädü T |ü Á ‹˝À ñqï|ü ⁄ Œ&É T ‘· q T #·÷&É{≤ìøÏ yÓfi≤fl&=ø£ kÕ]. z{Ï≈£î+≥˝À ˙s¡T ˝≤>± JeX¯øÏÔ Vü≤]+#·T≈£îb˛‘·Tqï <äX¯ n~. ªm˝≤>∑T+~ >∑Ts¡÷>±s¡÷!μμ nq&ç–‘˚ ªª‘·>T∑ ‘ Z T· +~sê. ø£èwüeí T÷ØÔ. ‘·>T∑ ‘ Z √+~ nHêïs¡T n<˚ ∫s¡Tqe⁄«‘√. eTqTwüß*ï ≈£L&Ü dü]>±Z >∑Ts¡TÔ|ü≥º ˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì ns¡eú Te⁄‘·÷H˚ ñ+~. ˝Òøb£ ˛‘˚ ‘·qqT ªø£èwüeí T÷ØÔμμ nì m+<äT≈£î dü+uÀ~ÛkÕÔs¡T ! ªªÇ˝≤ ñ+~ áq |ü]dæú‹ Ç+‘· ‘·π>Z<˚+~!μμ nì |üø£ÿyê¬se]‘√H√ n+≥T+fÒ $qï≥T¢Hêïs¡T. q&ÉT+ <ëø± ø£|ü⁄Œqï <äT|üŒ{Ïï ˝≤– #·÷|ædü÷Ô ªªø±\Tsêμμ nHêïs¡T. ø£˙ïfi¯ó fl ô|≥Tº≈î£ +≥÷ bÕ<ë\ <ä–sZ T¡ ï+N ô|’øÏ Ä|üsπ wüqT¢ #˚dTü ≈£î+≥÷ b˛‘·THêïs¡T &Üø£ºs¡T¢. #·÷&É˝Òø£ e#˚ÃdüTÔ+&˚ yÓqøÏÿ |æ*∫ ªªsê+ø√{°! ˇø£ |üì #˚ d æ ô |{≤º * sê ! H˚ q ÷ |ü P ]Ô > ± ‘· – Z b ˛sTTq ‘· s ¡ T yê‘· eTqyêfi¯fl+<äs¡÷ ø£*dæ eT∞fl Áù|e÷\j·÷ìï q&ç|æ+#ê*. n<˚sê Hê nK] ø√]ø£ nHêïs¡T. Äs√E˝À¢ |üsêeT]Ù+#·{≤ìø£ì e∫Ãq yêfi¯fl+<ä]‘√q÷ n˝≤π> #Óù|Œyês¡T≥ ! Ç|ü⁄Œ&=∫ÃyÓ[flq XÊs¡<ä n|üŒ{À¢ Áù|e÷\j·T+˝À ô|]–q |æ\.¢ |ü+‘·T\T >±] ∫e] ø√]ø£ rs¡Ã&É+ ø√dü+ Áù|e÷\j·÷ìï ‹]– ‘Ó]|æ+#ê\ì - |üPs¡« yÓu’ eÑÛ + rdüT≈£îsêyê\˙ ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘√+~. n&É≈£îÿ+&ÜH˚ kÕj·T+ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·q MT<ä ñ+~. ìC≤ìøÏ H√s¡T ‘Ós¡∫ n&ç–Hê ø±˙ yÓsTT´ ¬s+&ÉTy˚\≈£î $T+∫ Çe«˝Òì <äTdæú‹‘√ ñHêï&ÉT ‘·qT. yÓfi‚fl≥|ü⁄Œ&ÉT Ä ne÷àsTT #·÷|ü⁄˝À¢ ø£ì|æ+∫q ìsêX¯qT eT]Ãb˛˝Òøb£ ˛‘·THêï&ÉT düTã“sêE>±s¡T. ôd˝Ÿbò˛Hé n<˚ |üì>± ]+>∑e⁄‘·T+fÒ á ˝Àø£+˝ÀøÏ }&ç|ü&ܶs¡T düTã“sêE>±s¡T. ø±˝Ÿ kÕ«$T qT+&ç. düT≈£îe÷sY y˚TH˚»sY kÕ«$T ªªÄ&çj÷Ó |òü+ø£åHé yÓTT<ä\sTTb˛sTT+~ kÕsY! düT≈£îe÷sY kÕsY ˇø£kÕ] ]yÓTÆ+&é #˚j·TeTHêïs¡T n+≥THêï&ÉT kÕ«$T. ªª@B... ˇø£kÕ] MT kÕs¡TøÏ ˝…’qT ø£\T|ü⁄.. ns¡®+≥T>± e÷{≤¢&Ü*‡+~ μμ nq&ç>±s¡T düTã“sêE>±s¡T.

81

düT≈£îe÷sY {≤*e⁄&é˝Àì {≤|t V”≤s√˝À¢ ˇø£&ÉT. bÕ‹πøfi¯q¢ T+&ç bòÕ|¢ ⁄ü \T, Væ≤≥¢‘√ dü+ã+<Û+ä ˝Ò≈î£ +&Ü Ç+&ÉÁd”ìº @\T‘·Tqï V”≤s√ Äj·Tq. >∑‘· ¬s+&ÉT eT÷&˚fi¯fl ÁøÏ+<ä≥ qT+N sê»ø° j · ÷ ˝À¢ ø Ï sêyê\qTø=H˚ bÕ¢ q T˝À Ä<ä q +>± n&É T >∑ T \Ty˚ d ü T Ô H êï&É T . #˚ π s bÕغ ˝ ÀøÏ ˝≤uÛ Ñ < ëj· T ø£ + >± n&ÉT>∑Tô|{≤º\+fÒ ∫e] kÕ]>± ˇø£ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ø={Ϻ rsê*. Ä |ü≥Tº<ä\˝ÀH˚ sö&û ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT düTã“sêE>±] uÒqsY˝ÀH˚ Ä ∫Á‘·+ ‘·j·÷s¡e⁄‘√+~ Ç|ü⁄Œ&ÉT. düTã“sêE>±s¡T s¡M+Á<äu≤Û s¡‹ #˚sπ y˚fiø¯ Ï y˚~ø£ $◊|æ\‘√ øÏøÏÿ]dæ b˛sTT ñ+~. Vü‰\T ˝À|ü˝≤... u…’{≤ n_Ûe÷qT\ ø√˝≤Vü‰\+, z C≤‘·s¡qT ‘·\|æk˛Ô+~. MT&çj·÷ yêfi¯fl Vü≤&Üe⁄&çøÏsTT‘˚ n+‘˚˝Ò<äT. eTTK´ n‹~∏ kÕ+düÿè‹ø£ düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ #·\eTj·T´>±s¡T düT≈£îe÷sYì >∑T]+∫ düT≈£îe÷sYπø ‘Ó©ì düT>∑TD≤\qT düTe÷s¡T ˇø£ ns¡>+∑ ≥bÕ≥T @ø£se¡ ⁄ ô|{Ϻ ÄKs√¢ ªªeTq V”≤s√>±s¡T >=|üŒ ø£<∏ëHêj·T≈£î˝Ò ø±<äT >=|üŒ Á|üC≤H˚‘·>± ≈£L&Ü sêDÏ+#ê\ì sêDÏ+#·>∑\s¡ì qeTTà‘·THêïqT. Ç˝≤+{Ï j·TTeHêj·T≈£î\ ùde Çyêfi¯ <˚XÊìøÏ, eTTK´+>± eTq sêÁcÕºìøÏ m+‘√ nedüs¡+ nH˚ dü]øÏ Vü‰\T ˝À|ü˝≤ u…’{≤ á\\‘√ ns¡T|ü⁄\‘√ <ä<ä›]*¢ b˛sTT+~. Ç+ø√ Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T á ø±\+ dü¬ø‡dt <äs¡Ù≈£î\T ìsêà‘·\T düT≈£îe÷sYì bÕÁ‘·\‘√ eTT+#Ó‹Ôq ‘·s¡Tyê‘· >±˙ düTã“sêE>±] e+‘·T sê˝Ò<äT. ¬s+&˚ ìeTTcÕ\T e÷{≤¢&Ü\ì ìsê«Vü≤≈£î\T #Ó$‘√ ôV≤#·Ã]+∫ b˛j·÷s¡T. düTã“sêE >±s¡T kÕ<Ûës¡D+>± düuÛÑ˝À¢ m≈£îÿe>± e÷{≤¢&És¡T. yÓTÆ≈£î eTT+<äT Äj·Tq≈£î e÷≥\T ô|>∑\e⁄. á kÕ] e÷Á‘·+ n<√s¡ø£yÓTÆq }|ü⁄˝À ñHêïs¡T. ªªô|<ä›\T Á|üeTTKT\T V”≤s√ >±]ì >∑T]+∫ #ê˝≤ eT+∫ $wüj·÷\T #ÓbÕŒs¡T. Hê≈£L n˝≤π> e÷{≤¢&Ü\ì ñ+~ >±˙, e÷\y˚dTü ≈£îì ñHêïqT ø£qø£ nã<ëΔ˝≤&Ésê<äT, Hêe÷≥\T ø£wüº+>± ñ+fÒ eTìï+#·eTì eTq$. düuÛÑ˝À |æHéÁ&Ü|t ôd’\Hé‡. düT≈£îe÷sY Hê≈£î bÕ‹πøfi¯fl ô|’ã{°º ‘Ó\TdüT. &ÉãT“ <ä>∑Zs¡ ‘·qT eTVü‰>∑{Ϻ. ◊<˚fi¯fl ÁøÏ+<ä≥ H˚qT V”≤s√ >±]‘√ rdæq <˚e⁄&ÉT n≥ºsY bòÕ|¢ sü TT+~. nsTTHê ‘·q bÕ]‘√wæø+£ s¡÷bÕsTT ‘·>∑Z≈£î+&Ü rdüTø=Hêï&ÉT. n+‘·≈£î eTT+<äT ‘·q‘√ rdæq ªdü÷|üsY ≈£îÁsê&ÉTμ ôd¬ø‡dt nsTT+<äì... ìsêà‘· ˝≤uÛ≤˝À¢ yê{≤ n&ç– rdüT≈£îHêï&ÉT. ˝≤uÛÑ+˝À yê{≤ &çe÷+&é #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT qcÕº˝À¢ ≈£L&Ü ùwsY #˚düTø√e&É+ Hê´j·Te÷... ø±<ë!μμ düuÛÑ˝À ∫qï ø£\ø£\+. düTã“sêE>±] <Û√s¡DÏ n˝≤π> kÕ>∑T‘√+~μμ düT≈£îe÷sY >=|üŒ Á|üC≤ùde≈£î&ÉHêïs¡T. Çìï ø√≥T¢ dü+bÕ~+#ê&ÉT. Ç|üŒ{Ï<ëø± @ k˛wü˝Ÿ esYÿ #˚kÕ&√ #ÓbÕŒ*. á s√EøÏ ≈£L&Ü wüO{Ï+>¥ f…Æ+˝À Äj·Tq uÛÀ»q+ Ks¡Tà ìsêà‘˚ uÛÑ]düTÔHêï&ÉT.


82

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

n+‘· |ædæHê] á V”≤s√μμ. düuÛÑ˝À ˇø£ÿ ô|≥Tºq s¡uÛÑdü. y˚~ø£ MT<ä≈£î ø±–‘·+ ñ +&É\T... U≤∞ yê≥sY u≤{Ï\÷‡ <ä÷düTø=düTÔHêïsTT. yÓTÆø˘ ø£{Ÿ #˚kÕ&Óes√ nsTTHêsêE >±s¡T yÓq≈£îÿ ‘·>∑Z≥+ ˝Ò<äT. dü«s¡+ ô|+∫ ns¡TdüTHÔ êïs¡T. ªªdüT≈£îe÷sY ˝≤+{Ï &ÉãT“ eTìwæ.. ôd˝Ÿ|wæò .t . ‘ê>∑TuÀ‘·T. Á≈£Lø˘... nìï+{Ïø° $T+∫...μμ n_Û e ÷qT\T ¬ s ∫Ãb˛sTT y˚ ~ ø£ MT<ä ≈ £ î #=#·TÃø=düTÔ+&É≥+‘√ ôd≈£L´]{° s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ+~. düuÛÑ nsêú+‘·s¡+>± Ä–b˛sTT+~. eTT+<äT düT≈£îe÷sYì ùd|ò”º>± z ø±s¡T˝ÀøÏ HÓ{Ϻ |ü+|æ+#˚kÕs¡T. düTã“sêE>±]ì ≈£L&Ü n‹ø£w+ºü MT<ä z ôdŒwü˝Ÿ yêVü≤q+˝ÀøÏ ‘√dæ s¡Vü≤dü´+>± u…’{ÏøÏ ‘·s¡*düTÔ+fÒ Äj·TH˚ MT&çj·÷qT |æ*à $T–*q Á|üdü+>∑ uÛ≤>±ìï |üP]Ô #˚XÊs¡T. ªªˇø£ πøs¡fi¯ pìj·TsY Ä]ºdüTº. á V”≤s√>±] y˚~Û+|ü⁄øÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ ø={≤ºj·T+˝À dü÷ôd’&é #˚düTø=+~. M[fl<ä›]ø° |ü⁄{Ϻq _&ɶqT Ç|ü⁄Œ&ÉT >∑T≥Tº #·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü #ÓHÓ’ï˝Àì ˇø£ Vü‰düº˝À¢ ô|{Ϻ ô|+#· T ‘· T Hêïs¡ T . Ç$>√ $esê\T, ø±yê\+fÒ $#ê]+#·Tø√e#·TÃ. n+≥÷ z ø±–‘·+ n+<äTu≤≥T˝À ñqï MT&çj·÷ y˚THéøÏ n+~+#ês¡T. ì|ü⁄Œ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ bı>∑ |ü⁄{Ϻ+#·>∑\ HÓ’|ü⁄D´+ á ø±\+ MT&çj·÷øÏ á e÷Á‘·+ ôd>∑ ‘·–*‘˚ Ç+ø£ }s¡T≈£î+≥T+<ë ! Çs¡yÓ’Hê\T>∑Z+≥\ q÷´dt #ÛêHÓ\T‡˝À Ä|ü≈£î+&Ü k˛ÿ*+>∑T\÷ #·sêà ø±s¡´Áø£e÷\÷. ˇø£ #ÛêHÓ\sTT‘˚ @ø£+>± ˇ|” ì j· T Hé b ˛˝Ÿ ìs¡ « Vü ≤ D #˚ d æ + ~. Ç+ø√ #Û ê HÓ ˝ Ÿ

düTã“sêE>±]ì dü÷º&çjÓ÷˝À ≈£Ls√Ãu…fÒºdæ+~. ªªdüT≈£îe÷sY Ç+&ÉÁd”º˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|fÒº Hê{ÏøÏ, ô|’q #=ø=ÿ ÁøÏ+<ä bÕ´+≥÷ ‘·|Œü @MT˝Òe⁄. bÕ‹πøfi¯fl˝À s¬ +&ÉT y˚\ ø√≥T¢ m˝≤ dü+bÕ~+#ê&√ »Hê\øÏ #Ó b ÕŒ*. m+‘· Ä<ëj· T |ü Œ qTï ø£ & É T ‘· T Hêï&√ Á|üø{ £ +Ï #ê*. sê»ø°j÷· ˝À¢øÏ sêyê\qTø=+≥Tqï yê&ÉT eTT+<äT ‘·q ˙‹ ìC≤sTTr*ï ìs¡÷|æ+#·Tø√yê*, n+≥÷ &çe÷+&ÉT¢ ô|{≤ºs¡T düTã“sêE>±s¡T. e÷ Hêqï >±]øÏ á eT<Û´ä eT‹dæsú +¡ >± ñ+&É&+É ˝Ò<Tä . Äj·Tq |æ∫Ãe÷≥*ï |ü{+ºÏ #·Tø√yê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Tä . n+≥÷ |ü_¢>±Z ùdº{ŸyÓT+{Ÿ Ç#êÃ&ÉT ø=&ÉT≈£î k˛eTsêE. sö&û ∫Á‘·+ Ç+ø√ ôw&É÷´˝Ÿ |üP]Ô ø±yê\T‡+~. á $yê<ä+ e\¢ Ä–b˛sTTHê.. Ä\dü´eTsTTHê ô|{Ϻq ø√≥T¢ Á|üXÊïs¡úø£+˝À |ü&É‘êsTT, nB k˛eTsêE u…<äTs¡T. ªªH˚qT |üP]Ô Äs√>∑´+‘√H˚ ñ+&ç e÷{≤¢&ÉT‘·THêï . ø±yê\+fÒ yÓT&çø£˝Ÿ #Óø£|ü⁄Œ\T #˚sTT+#·Tø√e#·TÃ. #ÓHÓ’ï˝À düT≈£îe÷sYøÏ _HêMT ù|s¡¢‘√ *ø£ÿsY _õHÓdüT‡ ≈£L&Ü ñ+~. á $wüj·÷\ìï+{Ï MT<ä dæ{Ϻ+>¥ »&箑√ yÓ+≥H˚ $#ês¡D »]|æ+#ê*. #ÓHÓ’ï bÕ|ü≈£L, düT≈£îe÷sYø° &çmHéj˚T |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫, ì»+ ì>∑TZ ‘˚˝≤Ã*μμ n+≥÷ s√Eø√s¡ø£+>± düT≈£îe÷sY MT<ä <ë&ç rÁe+ #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘·THêïs¡T, düTã“sêE>±s¡T. eTÚq+>± ñ+fÒ yÓTT<ä{Ïπø yÓ÷dü+ edüTÔ+<äqT≈£îHêï&√ @yÓ÷... düT≈£îe÷sY ˇø£ ù||üs¡T Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊ&ÉT ªªdü T ã“sêE>±s¡ T Hê≈£ î dæ ì e÷ »qàì∫Ãq ‘· + Á&ç .


yêVæ≤ì Äj·THÓ+<äT≈£î Ç˝≤ e÷≥¢&ÉT‘·THêïs√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. Hê ˙‹ ìC≤sTTr\qT ìs¡÷|æ+#·Tø=H˚+<äT≈£î H˚qT dæ<äΔ+. Hê ÄdæÔbÕdüTÔ\ MT<ä $#ês¡D≈£î s¡&û. #ÓHÓ’ïjYT˝À Hê¬øø£ÿ&√ ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T+<äì ‘·|⁄ü Œ&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T. &çmHéjT˚ |üØø£≈å î£ ˇ|ü⁄Œ≈£î+≥THêïqT. Äs√|üD˝À¢ ˇø£ÿ{Ï ì»eTì ‘˚*Hê sê»ø°jT· s¡+>∑+ @$T{Ï ndü\T dæìe÷ s¡+>∑+ qT+#˚ XÊX¯«‘·+>± ‘·|ü⁄Œø=+{≤qT. Hê ÄdæÔ Hê sêÁwüº Á|ü»\≈£î |ü+∫ ÇkÕÔqT. n_ÛjÓ÷>±\T nã<äΔeTì ‘˚*‘˚ e÷Á‘·+ |üs¡Te⁄qwüº+ <ëyê y˚kÕÔqT. ô|<ä›yês¡ì ≈£L&Ü #·÷&É˝ÒqT. Hê≈£î Hê Ç+{ÏÁπ>{° eTTK´+ nìï ìy˚~ø£\T e∫Ãq <ëø± sö&û ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·qTμμ ÇB Á|üø£≥q kÕsê+X¯+. düT≈£îe÷sY á Á|üø£≥q #˚ùd Hê{ÏøÏ düTã“sêE>±s¡T me]ø° n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈î£ +&Ü b˛j·÷s¡T. X¯ã]eT˝…’ j·÷Á‘·˝À ñHêïs¡T. |ü<äVü‰s√ s√Eq Äj·Tq ‹]>=#˚ÃHê{ÏøÏ |ü]dæú‘·T\T |üP]Ô>± e÷]b˛j·÷sTT. düT≈£îe÷sY düT>∑TD≤\qT >∑T]+N... düNÃ\‘·qT >∑T]+∫ s√Eø=ø£s¡T #=|ü⁄Œq dæìe÷ ôd\Áã{°H√ bı*{Ïø£˝Ÿ $◊|”H√ Á|üeTTK ~q|üÁ‹ø£\˝À Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡T. ÄdæÔbÕdüTÔ\ MT<ä Äj·TH˚ dü«j·T+>± y˚düTø=ìï ø£$T{° V”≤s√>±]øÏ $Twüsº Y ø°H¢ é dü]|º øπæò {Ÿ Ç#˚Ãdæ+~. düTã“sêE>±]∫Ãq #ÓqïjYT bÕ|ü $esê\T uÀ>∑det ì MT&çj÷· $#ês¡D˝À ‘˚*+~. düT≈£îe÷sY düTã“sêE>±] MT<ä |üsT¡ e⁄ qwü+º <ëyê y˚jT· ≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£L sö&û ∫Á‘·+ |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£L Ç˝≤+{Ïy˚ #ê˝≤ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷˝§‡∫Ã+~ k˛eTsêEøÏ. nsTTHê ô|<ë›j·Tq ãVæ≤s¡+>∑+>± #˚dqæ Äs√|üD\≈£î ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ ø£eå ÷|üD\T #ÓbÕŒ*‡+<˚qì wüs¡‘·Tô|{≤º&ÉT düT≈£îe÷sY. nj·T´|üŒ Bø£å eTT–dæ+~ ø£qø£ düTã“sêE>±]øÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT @+#˚jT· &Üì¬øH’ ê Çã“+~ ˝Ò<Tä . Áô|dtMT{À¢ düT≈£îe÷sYì |üøÿ£ q ≈£Ls√Ãu…≥Tº≈£îì eTØ ø£Héô|òwüHé ùdº{ŸyÓT+{Ÿ Ç#êÃsêj·Tq.μμ düT≈£îe÷sY |ü⁄\T ø£&ç–q eTT‘·´eTì Hê≈£î eTT+<˚ ‘Ó\TdüT. ‘·qT sê»ø°j÷· ˝À¢ ø=ùdÔ ‘·eT ñìøÏ <Óã“ ‹+≥T+<äì uÛj Ñ T· |ü&¶É ø=ìï X¯≈£îÔ\T Hê #˚‘· á Hê≥ø£+ Ä&ç+#êj·Tì n\dü´+>± ‘Ó*dæ+~. ãT~Δ >∑&ç¶ ‹ì H˚qT yêfi¯fl Á|üuÛ≤yêìøÏ ˝§+– b˛j·÷qTμμ. ªªmesê X¯≈£îÔ\T? μμ nì n&ç>±&=ø£ ]b˛s¡ºsY. ªªÇ+ø± $yê<ë˝À¢øÏ b˛e<äT›. »]–+<ëìøÏ H˚qT $#ê ]düTÔHêïqT. Hê Äs√|üD\qT yÓq≈£îÿ rdüT≈£î+≥THêïqT.

83

düT≈£îe÷sYì ô|<äe› TqdüT #˚dTü ø=ì ø£$å T+#·eTì ø√s¡T‘·THêïqT. n–ï Á|üy˚X¯+ ‘·s¡Tyê‘˚ d”‘· düNÃ\‘· ˝Àø±ìøÏ s¡TEesTT+~. eTq düT≈£îe÷s¡÷ n+‘˚ nqTø√+&ç. Ç+‘·{Ï ˙‹ ìC≤sTTr \THêïj·Tì ‘˚*+~ ø£qTø£ Ç+ø£ ‘·q÷‘˚*>±Z sê»ø°j·÷˝À¢øÏ <ä÷düT≈£îì b˛e#·TÃ. H˚˙bÕ&ÉT |üì #˚j·T&ÜìøÏ eTT&ÉTe⁄>± rdüT≈£îqï á yÓTT‘êÔ˙ï Hê bÕ|ü|ü]Vü‰s¡+>± düT≈£îe÷sYøÏ düeT]Œ+#·T≈£î+≥THêïqTμμ n+≥÷ n|üŒ{Ï<ëø± |üø£ÿH˚ ô|≥Tº≈£îqTqï Á;|òtπødtì zô|Hé #˚dæ yÓsTT´H√≥¢ <=+‘·s¡\qT #·÷|æ+∫ . düT≈£îe÷sYøÏ n+~+#ê&ÉT düTã“sêE>±s¡T. n+<äT≈£îHêï&ÉT düT≈£îe÷sY. dü T ã“sêE>±s¡ T Hê≈£ î ‘· + Á&ç ‘ √ dü e ÷q+. á $wüj·÷ìï Ç+‘·{Ï‘√ eTT–<ë›+. á $yê<ä+‘√ @ e÷Á‘·+ dü+ã+<Ûä+ ˝Òì ˇø£ eTfi¯j·÷∞ q{Ï ù|s¡T ø=ìï s√E\T>± »q+ H√fi¯fl˝À q\>∑&Éy˚T Hê≈£î #ê˝≤ eTqkÕÔ|ü+ ø£*–+∫+~. düTã“sêE>±s¡T Ç∫Ãq á yÓTT‘êÔ˙ï Ä >±j·TÁ‹>±] ù|s¡T MT<äT>± @<Ó’Hê nHê<∏äX¯s¡D≤\j·÷ìøÏ &=H˚{Ÿ #˚j·T&É+ <ë«sê eTq+ #˚dæq n|ü#êsêìï ø=+‘· es¡¬ø’Hê ‘·–Z+#·Tø√e#·Ãqï~ Hê n_ÛÁbÕj·T+. ô|<ä›yês¡T, Hê≈£î |æ‘·èdüe÷qT\T. düTã“sêE >±πs @<Ó’Hê ÄsY|òüH˚õù|s¡TqT dü÷∫ùdÔ düããT>± ñ+≥T+~.μμ nHêï&ÉT düT≈£îe÷sY. düTã“sêE>±s¡T düT≈£îe÷sY #Ó$˝À @<√ }<ës¡T. ‘·\÷|æ nø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ Á|üø≥ £ q #˚XÊ&ÉT düT≈£îe÷sY #ÓqïjYT˝Àì eTVü‰ eTVü≤ÀbÕ<Ûë´ ø°ˆˆX‚ |ü⁄sêD+ yÓ+ø£≥ s¡‘·ï+ |ü+‘·T\T >±] kÕàs¡ ø ±s¡ ú + |ü ⁄ qs¡ T <ä Δ Ø D° ø £ ] +|ü ã &É T ‘· T qï nHê<ÛäX¯s¡D≤\j·T+ ªªÁù|e÷\j·÷μμìøÏ á ∫qï yÓTT‘êÔìï $sêfi¯+>± Á|üø£{Ï+#·{≤ìøÏ >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêïqT. MT&çj·÷ ¬øyÓTsê\ yÓ\T>∑T˝À¢ Áù|e÷\j·T+ ‘·s¡T|ü⁄q ªªXÊs¡<äμμ Ä Á;|òtπødüT n+<äTø=+~. ªªÁ;|òtπødüT˝À m+‘·T+~ kÕsY?μμ nq&ç–+~ z C≤rj·T #ÛêHÓ˝Ÿ $˝Òø£]. ∫s¡Tqe⁄«‘√ s¬ +&ÉT y˚fió¯ fl >±˝À¢øÏ Ä&ç+#ê&ÉT düT≈£îe÷sY. ne⁄qqï≥T¢ Äq+<ä+>± ‘·\÷bÕs¡T düTã“sêE>±s¡T. Áù|e÷\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e düuÛÑ |üø£ÿH˚ ≈£Ls√ÃqTqï düT≈£îe÷sY‘√ ∫qï>± nHêïs¡T düTã“sêE>±s¡T ª e÷ yÓ<ÛäyêsTT <ä>∑Zs¡Tï+∫ uÀ&ç ¬s+&ÉT ø√≥T¢ dü+bÕ~+#·&ÜìøÏ Ç+‘· ô|<ä› s¡uÛÑdü #˚j·÷*‡∫Ã+~ Hê ø√dü+ mH√ï e÷≥\T |ü&ܶe⁄. kÕØsê.

eT÷&ÉT <äXÊu≤›\T>± s¡#·Hê yê´dü+>∑+˝À ñqï l ø£s¡¢bÕ˝…+ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, Hê{Ï u≤\, #·+<äe÷eT\ qT+&ç H˚{Ï qe´, kÕ«‹ |üÁ‹ø£\ es¡≈£L <ë<ë|ü⁄ nìï ô|<ä›, ∫qï |üÁ‹ø£˝À¢ ø£<∏ä\T, ø£$‘·\T, yê´kÕ\T Á|ü#T· ]+#ês¡T. s¡#q· ø£<ë∏ |”s+¡ƒ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ n+<äT≈£îHêïs¡T. Äø±X¯yêDÏ Hê≥ø£ yês√‘·‡yê˝À¢ ãVüQeT‘·T\T bı+<ës¡T. $$<Ûä n+‘·sê®\ |üÁ‹ø£˝À¢ e´+>∑´ ø±\yéT‡ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T.


84

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

‘ê{ÏbÕeT\ eTè‘·T´+»j·TT&ÉT


yêVæ≤ì

eT*ø√&ç ≈£LùdÔ mes√ ‘·{Ϻ˝Ò|æq≥Tº>± ñ*øÏÿ|ü&ç ˝Ò#ê&ÉT s¡+>±¬s&ç.¶ Ç+ø± eTTdæeTTdæ Nø£≥T¢ |üP]Ô>± $#·TÃø√˝Ò<Tä . H√{À¢ ˙fi¯ó¢ b˛dæø=ì |ü⁄øÏÿ[+#ê&ÉT. uÛÑTC≤q ø£+&ÉTyê y˚düTø=ì, #˚‹ø£Ás¡ rdüTø=ì #Ó\ø£≈£î ãj·T\T<˚sê&ÉT. Ç+{Ï ãj·T≥≈£î e∫à |ü~ n&É>∑T\T y˚j·T>±H˚ @<√ >∑Ts¡TÔ≈£î e∫Ãq yê&ç˝≤ yÓq≈£îÿ ‹]>±&ÉT. Ç+{ÏøÏ #˚sT¡ ø=ì eT+#·+ øÏ+<ä ñqï ôd˝Ÿb˛ò Hé, <ëì |üø£ÿH˚ ñqï ∫qï &Ó’Ø rdüTø=ì |ü~\+>± ˝≤©Ã CÒãT˝À ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. ªnj·÷´! á ôd˝Ÿbò˛Hé m|ü&É÷ ˙ <ä>∑Zπs ñ+#·Tø√, á &Ó’Ø˝À Hê HÓ+ãsY sêdæq. @<äqï nedüs¡+ eùdÔ yÓ+≥H˚ bò˛Hé #ÓsTT´. H˚qT ≈£L&Ü ˙≈£î yês¡+ s√E\ø√kÕ] ‘·|üŒ≈£î+&Ü bò˛Hé #˚kÕÔμ nqï yÓ+ø£{Ÿ e÷≥\T s√Eø√kÕ] >∑Ts¡T≈Ô î£ ekÕÔsTT. yÓ+ø£{Ÿ s¡+>±¬s&ç¶øÏ ˇø±ÿ>±H=ø£ÿ, ø=&ÉT≈£î, ej·TdüT eTTô|’Œ @fi¯ó¢. ôV’≤Á<ëu≤<äT˝À z ãVüQfi¯C≤rj·T ø£+ô|˙˝À kÕ|tºy˚sY Ç+»˙sY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. }fiÀ¢ ñ+&˚ ‘·+Á&ç‘√ m|ü&É+fÒ n|ü&ÉT e÷{≤¢&É{≤ìøÏ M\T>± ˇø£ ôd˝Ÿbò˛qT ø=ì#êÃ&ÉT. s¡+>±¬s&ç¶ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À ∫qïø±s¡T s¬ ‘ ’ T· . n‘·ì uÛ≤s¡´ #·ìb˛sTT nsTT<äT dü+e‘·‡sê\T ne⁄‘·Tqï~. ø=&ÉT≈£î z yÓ ÷ dü Ô s ¡ T >± #· < ä T e⁄ø=ì >∑ e s¡ ï yÓ T +{Ÿ ñ<√´>∑ + ˝Ò < ë dü«+‘·uÛÑ÷$T˝À ‘·q˝≤>∑ e´ekÕj·T+ #˚kÕÔ&ÉqT≈£îHêï&ÉT>±ì n+‘· ô|<ä› ñ<√´>∑+ #˚kÕÔ&Éì ø£\˝À˝…’Hê ˇø£ÿ ø£åD+ ≈£L&Ü }Væ≤+#·˝Ò<äT. ˇø£ yÓTÆ\T <ä÷s¡+ q&ç∫ }] ãj·T≥ #Ó\ø£≈£î #˚s¡T ø=Hêï&ÉT. y˚d+ü – |ü+≥øÏ ˙s¡T ô|≥º{≤ìøÏ u≤$ |üøÿ£ H˚ >∑T+»\ô|’ neT]Ãe⁄qï dæ«#YuÀs¡T¶˝Àì Ä≈£î|ü#·Ã ã≥ìï H=ø±ÿ&ÉT. Çs¡yÓ’ ôdø£+&É¢ ‘·sê«‘· z yÓ÷düÔs¡T <Ûës¡>± ˙s¡T ô|’|ü⁄ <ë«sê ãj·T{Ïø=∫Ã+~. ª|òtμ n+≥÷ ô|<ä$ $]∫ u≤$˝ÀìøÏ ‘=+– #·÷kÕ&ÉT. Nø£{Ï ‘Ós¡\ eT<Ûä´ ˙{ÏeT≥º+ dü]>± ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. pHé HÓ˝≤Ks¡T ø±ek˛Ô+~. ãTT‘·T|üeHê\ C≤&É mø£ÿ&Ü ø£ì |æ+#·&É+ ˝Ò<äT. y˚dü+– <ë«sê #˚‹øÏ &ÉãT“\T e#˚à |ü]dæú‹, yêq\T ≈£î]ùdÔ KØ|òt |ü+≥qT y˚ùd ÄX¯ ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ¬s+&ÉT #Ó+|ü\T yêsTT+∫q≥Tº>± ñ+~ s¡+>±¬s&ç¶ eTq'dæú‹. ‘·\≈£î #·T{Ïqº |ü+#ÓqT $|æŒ q&ÉTeTT≈£î _–+∫ #˚‹‘√ bÕs¡qT n+<äT≈£îHêï&ÉT. n&ɶ+>± ñqï eT{Ϻì, sêfi¯flqT ‘=\–dü÷Ô uÛ÷Ñ $T |”\Ã>± $T–*q ˙{Ïì kÕfi¯˝¢ ÀøÏ eTs¡*+#ê&ÉT. ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· u≤$˝À ˙fi¯ó¢ nsTTb˛sTTq≥T¢>± ô|’|ü⁄˝À qT+&ç ãTs¡<ä˙s¡T sêe&É+ yÓTT<ä\sTT´+~. u≤$ <ä>∑Zs¡¬ø[¢ yÓ÷{≤]ï n|ü⁄#˚kÕ&ÉT. q&ÉTeTTøÏ ø£{Ϻì |ü+#ÓqT rdæ #˚‘·T\T, yÓTTVü≤+ô|’ |ü&¶É ˙{Ïì ‘·T&ÉT#·Tø=+≥T+fÒ |üøÿ£ H˚ e⁄qï ôd˝Ÿb˛ò Hé yÓ÷–+~. ø±˝Ÿ rdüT≈£î+fÒ n≥T|üø£ÿ qT+&ç ø=&ÉT≈£î >=+‘·T $ì|æ+∫+~.

85

ªªHêj·÷Hê! ns¡>∑+≥ qT+&ç bò˛qT #˚düTÔqï, m‘·Ô˝Ò <˚+<˚?μμ n&ÉT>∑T‘·Tqï ø=&ÉT≈£î >=+‘·T $+≥T+fÒ eTqdüT≈£î dü+‘√wü+ y˚dæ+~. n+‘·es¡≈£î |ü&ɶ ø£wüº+, u≤<Ûä Ä$]˝≤ m–] bıj·÷´sTT. ªª@+ ˝Ò<Tä s¡ ø=&ÉTø±! yÓTTø£ÿC§qï, ôdqø±ÿj·T\ø° ˙s¡T ô|&ÉT‘·Tqï, Ç+»qT #·|ü&ÉT\ bò˛qT $ì|æ+#·˝Ò<äTμμ ã<äT *#êÃ&ÉT s¡+>±¬s&ç¶. ªªeT] á s√E ãôd‡øÏÿ ôV’≤Á<ëu≤<é edüTÔqïyê, ˝Ò<ë? πs|ü⁄ &Üø£ºsY nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ ñ+~μμ Ä Á|üX¯ï˝À ‘·+Á&ç ekÕÔ&Éqï qeTàø£+ ø£+fÒ sê&˚yÓ÷qqï nqTe÷q+ m≈£îÿe>± <Ûä«ì+∫+~. ‘·+Á&ç <ä>∑Zs¡qT+&ç »yêãT sêø£b˛j˚Tdü]øÏ eT∞fl n&ç>±&ÉT. ªªe÷{≤¢&Éy˚+<˚?μμ yÓ+ø£{Ÿ ¬s{Ϻ+∫ n&ÉT>∑T‘·T+fÒ ªdüπsμ nHêï&ÉT. s¡+>±¬s&çø¶ Ï ej·TdüT ô|’ã&ÉT‘·T+fÒ ø°fiH¢¯ =|ü\T ÁbÕs¡+uÛÑ eTj·÷´sTT. yÓ÷ø±fi¯¢ H=|ü\‘√ ≈£Ls√Ãyê\+fÒ ø£w+ºü >± e⁄+~. e+– dü]>± e´ekÕj·T |üqT\T #˚düTø√˝Òø£b˛‘·THêï&ÉT. HÓ\≈£î j·÷uÛ…’y˚\T dü+bÕ~düTÔqï yÓ+ø£{Ÿ≈£î ‘·q ‘·+Á&çì ôV’≤Á<ëu≤<äT ˝Àì z Áô|’y˚{Ÿ Vü‰dæŒ≥˝À¢ #·÷|æ+#ê\ì ø√]ø£. ø±ì uÛÑ÷$Tì qeTTàø=ì ã‘·T≈£î‘·Tqï s¡+>±¬s&ç¶øÏ m|ü&É÷ <Ûë´dü+‘ê e´ekÕj·T+ MT<˚ ñ+≥T+~. uÛ≤s¡´ b˛sTTq|üŒ{Ï qT+&ç s¡+>±¬s&ç¶ J$‘·+˝À yÓ*‹ yÓTT<ä\sTT´+~. e÷qdæø+£ >± yÓ+ø£{Ÿ MT<ä Ä<Ûës¡|&ü ≥ É + yÓTT<ä ˝…{≤º&ÉT. Á|üjÓ÷»≈£î&Ó’q ø=&ÉT≈£î ñHêï&Éqï ‘·\+|ü⁄ n‘·ì˝À m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT dü]ø=‘·Ô <ÛÓ’sê´ìï ÇdüTÔqï~. yÓ+ø£{Ÿ <ä÷s¡+>± ñ+≥Tqï+<äT≈£î u≤<Ûä>± ñ+~. ø±ì n+<äs¡÷ bı&ÉT>∑T‘·T+fÒ dü+‘√wü+ y˚düTÔ+~. mìïkÕs¡T¢ |æ\TdüTÔHêï Ç+‘·es¡≈£î ø=&ÉT≈£î <ä>∑Z]øÏ yÓfi¯¢˝Ò<äT. ªªHê\T>∑T s√E\T ñ+&˚≥≥Tº sê. J‘·>±ìøÏ |üqT\ìï #Ó|æŒ, Ç+{ÏøÏ ‘êfi¯+y˚dæ C≤Á>∑‘·Ô>± sêμμ ÄC≤„|ædüTÔqï≥Tº>± nHêï&ÉT ø±ì ø£+sƒ¡+˝À ‘·+Á&ç MT<ä Áù|eT <Ûä«ì+∫+~. ôV’≤Á<ëu≤<é q>∑s¡+˝À ãkÕº+&é˝À ø±\T yÓ÷bÕ&ÉT s¡+>±¬s&ç¶. yÓ+ø£{Ÿ ‘·+Á&çì m<äTs=ÿì ãj·T≥≈£î rdüTø=∫à ‘·q ø±s¡T˝À ≈£Ls√Ãô|{≤º&ÉT. s¡+>±¬s&ç¶øÏ ø±s¡T˝À ≈£Ls√Ãe&É+ n<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. yÓ+ø£{Ÿ ‘·qøÏ d”≥Tu…˝Ÿº _–düTÔ+fÒ $+‘·>±, Çã“+~>± |ò\” j·÷´&ÉT. eTVü‰düeTTÁ<ä+˝≤+{Ï q>∑sêìï ø±s¡T˝À qT+&ç ãj·T≥≈£î #·÷düTÔ+fÒ ˇfi¯ófl >∑>∑TsêŒ≥T≈£î ˝ÀqsTT´+~. >∑+≥≈£î ô|’>± Á&Óy’ é #˚d÷ü Ô dæ{° Á{≤|òøæ ˘ qT+&ç ãj·T≥|ü&ç düT$XÊ \yÓTÆq s√&ÉT¶ MT<ä≈£î e#êÃs¡T. Äø±X¯Vü≤sêà´˝≤¢+{Ï uÛÑeHê\ eT<Ûä´ qT+&ç ø±¬s[fl+~. _*¶+>∑T\˙ï ˝…’≥¢‘√ <˚B|ü´e÷q+>± yÓ*–b˛‘·THêïsTT. ªªBH˚ï ôV’≤f…ø˘ dæ{° n+{≤s¡T. á _*¶+>∑T\˙ï


86

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

nyÓT]ø±˝≤+{Ï ô|<ä› <˚XÊ\ì+∫ e∫à ø£{Ϻ+Á&ÉT, n~>√, Ä _*¶+>∑T˝ÀH˚ H˚qT |üì #˚ùd~μμ n+≥÷ #ÓjÓT´‹Ô z uÛÑeHêìï #·÷|æ+#ê&ÉT. ø£fi¯ó¢ ô|<ä›$ #˚düTø=ì |ü<ä+‘·düTú\ uÛÑeHêìï #·÷kÕ&ÉT. ‘·q }fiÀfl ñqï >∑T&çôd\T, ô|+≈£î{Ïfi¯¢ìï+{Ïì ø£*|æHê á _*¶+>¥ eTT+<äT y˚*>√{ÏøÏ ≈£L&Ü dü]sêe⁄ nqT≈£îHêï&ÉT. ø=~›ùd|ü{ÏøÏ ‘˚s¡Tø=ì yÓT\¢>± ø=&ÉT≈£î ~≈£îÿ #·÷kÕ&ÉT. ªHê yÓ+ø£{Ÿ Ç+‘· ô|<ä›yê&ÉsTT´+&Ü? μ nì eT]+‘· ÄX¯Ãs¡´|ü&ܶ&ÉT. ªM&ÉT Hê≈£î |ü⁄{Ϻq ø=&ÉTπøHê? Ç+‘·>± m~–q yÓ+ø£{Ÿ≈£î H˚qT ‘·+Á&çHê?μ nì Á|ü•ï+#·Tø=Hêï&ÉT. yÓ+≥H˚ ‘·q yÓÁ]‘·HêìøÏ qe⁄«ø=Hêï&ÉT. ø±s¡T Çs¡yÓ’ n+‘·düTú\Tqï _*¶+>¥ uÒdtyÓT+{À¢ Ä–+~. s¡+>±¬s&ç¶ d”{Ÿ u…˝ºŸ rj·T{≤ìøÏ ø£w|ºü &ü TÉ ‘·T+fÒ yÓ+ø£{Ÿ düV‰ü j·T+ #˚kÕ&ÉT. ãj·T{Ïø=∫Ãq s¡+>±¬s&ç¶øÏ #·T≥÷º n˙ï ø±πs¢ ø£ì |æ+#êsTT. Ç<ä›s¡T ø£*dæ *|òtº˝À yÓ+ø£{Ÿ n<Ó› ≈£î+≥Tqï nbÕsYº yÓT+{Ÿ≈£î yÓfi≤¢s¡T. Ä<ÛäTìø£ kÂø£sê´\‘√ ø=‘·Ô>± ø£{Ϻq nbÕsYº yÓT+≥T n~. X¯óÁuÛÑ+>±, qTqï>± yÓTs¡TdüTÔqï bò˛¢]+>¥, yÓT‘·Ô>± e⁄qï ô|<ä› k˛bòÕ\T, yê{Ï m<äTs¡T>± ì\TyÓ‘·TÔ {°.$. n˙ï ÄX¯Ãsê´˝Ò. y˚πs ˝Àø£+ e∫Ãq≥Tº |ò”\j·÷´&ÉT s¡+>±¬s&ç¶. ªu≤>∑THêïsê e÷ej·÷´?μ n+≥÷ u…Á&É÷+˝À qT+&ç m<äTs=∫Ã+~ ø√&É\T. ù|s¡T dü]‘·. dü]‘· yÓqø±˝Ò qøÏÿqøÏÿ

#·÷dü÷Ô ì\ã&ܶ&TÉ eTqe&ÉT q+<äT. ªªq+<ä÷! Ç~>√, ‘ê‘·jT· ´ ˙ø√dü+ e#êÃ&ÉT. <ä>∑Zs¡¬øfi¯ó¢μμ n+≥÷ eTT+<äT≈£î ‘√düTÔ+fÒ u…≥Tº #˚d÷ü Ô ‘·*ì¢ >∑{>ºÏ ± |ü≥Tºø=ì ì\ã&ܶ&TÉ q+<äT. q+<äT≈£î eT÷&˚fi¯ó¢. s¡+>±¬s&ç¶ì #·÷dæ #ê˝≤ ø±\eTsTT+~ ø±ã{Ϻ ø=‘·Ô #˚düTÔHêï&ÉT. &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ MT<ä uÛÀ»Hê\T #˚kÕs¡T yÓ+ø£{Ÿ, s¡+>±¬s&ç.¶ #·<Tä e⁄ø=ì, ø=&ÉT≈£î‘√ düe÷q+>± ñ<√´>∑+ #˚dTü qÔ ï ø√&É\T ø=dü] ø=dü] e&ç¶+düTÔ+fÒ dü+‘√wü+>± |ò”\j·÷´&ÉT s¡+>±¬s&ç¶. ˇπø ø£+ô|˙˝À |üì#˚ùd yÓ+ø£{Ÿ, dü]‘·\T Áù|$T+#·T ø=Hêïs¡T. ø=&ÉT≈£î kÕúsTTøÏ ‘·>≥ ∑ Tº |æ\q¢ T #·÷ùd ‘êVü≤‘·T ‘·q≈£î m˝≤>∑T ˝Ò<Tä ø±ã{Ϻ y˚sπ @e÷≥ nq≈£î+&Ü ô|[flø=&ÉT≈£î ‘·+Á&ç >± |”≥\MT<ä ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. uÛÀ»Hê\T nj·÷´ø£ k˛bòÕ <ä>∑Zs¡øÏ q&ç#ês¡T. q+<äT {°M˝À ø±s¡÷ºHé c˛ #·÷dü÷Ô πø]+‘·\T ø=&ÉT‘·THêï&ÉT. yÓ+ø£{Ÿ #ÛêHÓ˝Ÿ e÷sêÃ&ÉT. ªªHê≈£î {≤+ n+&é C…ÁØ ø±yê*μμ n+≥÷ @&É«&É+ yÓTT<ä˝…{≤º&ÉT q+<äT. ªªq+<ä÷! ‘ê‘·j·T´ q÷´dt #·÷kÕÔ&ÉT. qTyÓ«[fl Vü≤À+esYÿ ø£+|”¢{Ÿ #ÓsTT´μμ nHêï&ÉT. nsTTwüº+>± ˝Ò#ê&ÉT q+<äT. yÓfi¯óÔqï q+<äT‘√ ªªn˝≤π>, qe⁄« ø=~›s√E\T e÷ u…Á&É÷+˝À |ü&ÉTø√yê*. ‘ê‘·j·T´ ˙ s¡÷+˝À |ü&ÉT≈£î+{≤&ÉTμμ nHêï&ÉT. ªª|æ\¢>±ìï ø£wüºyÓT≥º≥yÓT+<äT≈£îsê? H˚qT á k˛bòÕ˝À |ü&ÉT≈£î+≥μμ nHêï&ÉT s¡+>±¬s&ç¶. ‘·qe\¢ eTqeìøÏ Çã“+~ ø£\T>∑T‘·Tqï+<äT≈£î u≤<Ûä ø£*–+~.


yêVæ≤ì ªªeTπs+ |üπs¢<äT. ø=ìï s√E\T yê&ÉT e÷ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT ≈£î+{≤&ÉTμμ s¡+>±¬s&ç¶øÏ ñ|üX¯eTq+ ø£*–+#˚≥Tº e÷{≤¢&Ü&ÉT. {°M #·÷dü÷Ô ªªe´ekÕj·T+ m˝≤ e⁄+<˚, Hêj·THê?μμ n&ç>±&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. ªªá dü+e‘·‡s¡+ Ç<ä›s¡T J‘·>±fi¯¢qT e÷{≤¢&ÉT≈£îHêï. ákÕs¡Hêï yêq\T düeTj·÷ìøÏ ≈£îs¡TdüÔjÓ÷ ˝Ò<√, ‘=\ø£] yêq\T |ü&ç‘˚ bı&ç <äTøÏÿ <äTìï Hês¡T¢ bıj·÷´˝Ò. ákÕ] #Ó\ø£˝À |ü‹,Ô |üdTü |ü⁄ @<ë›eTqTø=+≥THêï. b˛sTTH˚&TÉ $Ts¡ù|dæ #˚‘T· \T ø±\TÃ≈£îqï. |ü⁄s¡T>∑T|ü{ºÏ #˚‹øπ MT sê˝Ò. á e´ekÕj·T+ dü+>∑‹ #·÷düTÔ+fÒ @&Ü~ ‹]π>dü]øÏ ø£wüºy˚T $T>∑T\T‘·Tqï~ ‘·|üŒ neTì @$T˝Ò<äTμμ nì #Ó|üø=dü÷Ô ø=&ÉT≈£îÿ dü+ã+<Ûä+ ˝Òì ø£cÕº\qT ‘·qT @ø£s¡Te⁄ ô|≥º≥+ m+<äTø£ì Äù|kÕ&ÉT. ªªdüπs, Çe˙ï ˙¬ø+<äT≈£î>±ì, ˙ ñ<√´>∑+ m≥T¢+~, ø=&ÉTø±?μμ nì n&ç>±&ÉT s¡+>±¬s&ç¶, yÓ+ø£{Ÿ m˝≤+{Ï |üì #˚kÕÔ&Éqï ≈£î‘·÷Vü≤\+ n‘·ì˝À ø£*–+~. ‘·+Á&ç #Ó|æŒq e´ekÕj·T+ dü+>∑‘·T\T ‘·qT ns¡ú+ #˚düT≈£îHêï&ÉT ø±ì, ‘·q kÕ|òtºy˚sY ñ<√´>∑+ >∑T]+∫ ‘·+Á&çπø$T ‘Ó*j·T<äT ø±ã{Ϻ z|æø£‘√, HÓeTà~>± ‘·qT #˚ùd |üì >∑T]+∫ |üPdü>∑T∫Ãq≥Tº #Ó|üŒ{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·es¡≈£î ns¡ú+ #˚düTø√e{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT s¡+>±¬s&ç¶. m|üŒ{Ï˝≤π> Äs√E ≈£L&Ü ô|+<äsêfi‚ ˝Ò∫ ‘·j·÷s¡sTT´ yÓ+ø£{Ÿ, dü]‘·, q+<äT mì$T~+{Ïπø ø±s¡T˝À ãj·T≥¬øfi≤fls¡T. q+<äTqT Á|” dü÷ÿ˝À¢ ~+|æ, n≥T ‘·sê«‘· Ä|ò”düT¬øfi≤fls¡T. nbÕsYyº TÓ +{À¢ ˇ+≥]‘·q+ |ò\” j·÷´&ÉT s¡+>±¬s&ç.¶ }s√¢ ñ+fÒ á düeTj·÷ìø£˝≤¢ e´ekÕj·T |üqT˝À¢ ‘·\eTTqø£\˝…’ ñ+&˚yê&ÉT. eTqdü+‘ê }] MT<ä≈î£ ˝≤–+~. J‘·>±fi¯ó¢ #Ó|Œæ q |üqT\˙ #˚dTü HÔ êïsê ˝Ò<ë nqTe÷qyÓTT∫Ã+~. f…+Æ |ü<eä ⁄‘·T+fÒ #Ó|ü˝ÒdüTø=ì s√&ÉT¶ MT<äø=#êÃ&ÉT. mø£ÿ&É˝Òì »qÁ|üyêVü≤+. yêVü≤Hê\ s=<ä. @ |üqT\ MT<ä n+‘· Vü≤&Üe⁄&ç>± yÓfi¯óÔHêïs√ nì nqT≈£îHêï&ÉT. ø±ì n‘·ì }Vü≤≈£î n+<äì $wüj·T+ n~. yÓ+ø£{Ÿ #Ó|æŒq Äqyê\T Á|üø±s¡+ z ô|<ä› cÕ|æ+>¥ e÷˝ŸqT >∑T]Ô+∫ n+<äT˝ÀøÏ yÓfi≤¢&ÉT. s¡ø£s¡ø±\ e÷Á&ÉHé <äTdüTÔ\Tqï <äTø±D≤\T, ø±|ò”cÕ|t\T, eT©ºô|ò¢ø˘‡ ~∏j˚T≥s¡T¢‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·T+~. s¡+>±¬s&ç¶øÏ n<√ ø=‘·Ô˝Àø£+˝≤ ‘√∫+~. ‘·q Á>±MTD J$‘êìøÏ |üP]Ô>± _Ûqï+>± ñqï yê‘êes¡D+˝À ñøÏÿ]_øÏÿs¡j÷· ´&ÉT. n˝≤+{Ï Ç+Á<äC≤\+ qT+&ç ãj·T≥|ü&ç eT<Ûë´Vü‰ïìø£˝≤¢ Ç+{ÏøÏ ‹]>=#êÃ&ÉT. ø√&É\T #Ó|æŒq dü÷#·q \qT nqTdü]dü÷Ô yÓTÁÆ ø√yÓy˝é À y˚&ç #˚dTü ø=ì uÛÀ»q+ nsTT+<äì |æ+#ê&ÉT. n\dæb˛sTT k˛bòÕ˝ÀH˚ ìÁ<ä˝ÀøÏ C≤s¡T≈£îHêï&ÉT. #Ó|æŒq≥Tº>±H˚ ‘=+<äs¡>± Ä|ò”düT |üì eTT–+#·Tø=ì kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑Z+≥\øÏ Ç+{ÏøÏ #˚sê&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. ø£åD+ Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü Ç<ä›s¡T ø£*dæ &Üø£¶sY <ä>∑Z]¬øfi≤¢s¡T.

87

&Üø£ºsY s¡+>±¬s&ç¶øÏ s¡ø£s¡ø±\ |üØø£å\T #˚kÕ&ÉT. ∫qï düT‹Ô‘√ yÓ÷ø±\T MT<ä ø={≤º&ÉT. #˚‹ y˚fi¯¢ ø°fi¯¢qT |üØøÏå+#ê&ÉT. uÛÑTC≤\qT >∑T+Á&É+>± n≥TÇ≥T ‹|üŒeTHêï&ÉT. @yÓTÆHê H=|æŒ ˝ÒdTü +Ô <ë nì n&ç>±&ÉT. eT<Û´ä eT<Û´ä ˝À yÓ+ø£{‘ Ÿ √ e÷{≤¢&Ü&ÉT. yê] dü+uÛ≤wüD˝À m≈£îÿe>± Ç+^¢wüß ñ+~ ø±ã{Ϻ s¡+>±¬s&ç¶øÏ |üP]Ô>± ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. ‘·sê«‘· øÏ+~ bò˛¢sY˝À ˝≤´uŸ¬ø[¢ s¡ø£Ô, eT÷Á‘· |üØø£å\≈£î kÕ+|æ˝Ÿ‡ Ç#êÃs¡T. yÓHÓïeTTø£qT, yÓ÷ø±fi¯¢qT mø˘‡-πs rkÕs¡T. eTs√kÕ] &Üø£ºsYqT #·÷&É{≤ìøÏ nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ rdüT ø=Hêï&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. ø±s√¢ Ç+{ÏøÏ ‹]– yÓfi¯ó‘·T+fÒ ªªHêj·THê! ˙ ]b˛sYº\T sêe{≤ìøÏ Ç+ø√ ¬s+&ÉT s√E\T |ü&ÉT‘·T+~. eT÷&√s√E ìqTï &Üø£ºsY eTfiÀ¢kÕ] #·÷kÕÔ&ÉT. Ä ‘·sê«‘˚ qTe⁄« }¬sfi≤¢*. düπsHê ?μμ nHêï&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. yÓ+ø£{Ÿ #Ó|æŒ+~ ns¡ú+ #˚düTø=ì, ø=~›ùd|ü⁄ Ä˝À∫+∫ ªªnuÀ“! nìï s√E\T H˚qT+&É˝ÒqT. yÓTTø£ÿC§qï ø£+≈£î\T Ç|ü&ç|ü&˚ |”#·T˝…\¢u…&ÉT‘·THÓ’ï, ø=ìï s√E\≈£î bı≥ºø=düÔjYT. b˛˙, |ü+≥ ø√dæq ‘·sê«‘· edüμÔ μ n+≥÷ HÓeTà~>± e÷{≤¢&Ü&ÉT s¡+>±¬s&ç¶. #˚‹ø=düTqÔ ï |ü+≥qT eT<Û´ä ˝À e~˝ÒjT· &É+ n‘·ìøÏ Çwü+º ˝Ò<äT. ªªÁ|ürkÕØ @<√ ˇø£ kÕ≈£î #Ó|ü⁄‘·e⁄. Ç|üŒ{Ïπø &Üø£ºsYqT #·÷&É≥+ ˝Ò≥sTT+~. Ç+ø√ s¬ +Á&√E\T Çø£ÿ&ÉT+fÒ ø=+|ü˝$Ò T eTTì–b˛e⁄. ô|<ä› J‘·>±ìøÏ bò˛qT #˚dæ nìï |üqT\T #Ó|ü. eT+<äT\T ø=qTø=ÿì ˇø£ÿkÕπs b˛<äTe⁄>±ìμμ nHêï&ÉT. n˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·T+fÒ ‘·+Á&ç Äs√>±´ìï nÁX¯<äΔ #˚düTÔqï+<äT≈£î ndüVü≤q+ Á|ü‹<Ûä«ì+∫+~. ªÇ+¬ø+<äT≈£î á e´ekÕj·T+? me] ø√dü+? ne˙ï e~˝Òdæ Hê <ä>]Z∑ ø=#ÓÃjYTμ nì n+<ëeTqTø=Hêï&ÉT. ø±ì neTà ‘√&ÉT>± ˝Òì ‘·+Á&çøÏ e´ekÕj·Ty˚T yê´|üø£+. }]ì e~* e∫à á ø±k˛àbÕ*≥Hé yê‘êes¡D+˝À ÇeT&É>∑\&Ü nqï nqTe÷q+ ≈£L&Ü bı&Édü÷|æ+~. Ç+{ÏøÏ #˚s¡Tø=ì uÛÀ»Hê\j·÷´ø± k˛bòÕ˝À ≈£Ls¡TÃì s¡+>±¬s&ç¶ yês¡Ô\T #·÷kÕ&ÉT. dü]‘· q+<äTì ˝≤*dü÷Ô |ü&ÉTø√ u…{Ϻ+~. yÓ+ø£{Ÿ bò˛qT˝À nyÓT]ø± {°+\‘√ MT{Ï+>¥ n+≥÷ eT÷&ÉT >∑+≥\ô|’>± e÷{≤¢&TÉ ‘·÷H˚ ñHêï&ÉT. n˝≤ Ä>∑≈î£ +&Ü Ç+^¢wüß˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï yÓ+ø£{ŸqT #·÷düTÔ+fÒ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ≈£L&Ü |üP]Ô #˚jT· ì s¡+>±¬s&çø¶ Ï |ü⁄Á‘√‘ê‡Vü≤+ bı+>∑Tø=∫Ã+~. Ç+‘·>± Á|üj÷Ó »≈£î&Óq’ ø=&ÉT≈£îqT ‘·q uÛ≤s¡´ #·÷&É˝<Ò ˚ nì u≤<Ûä|ü&ܶ&ÉT. ª‘·qT ˇ+≥]>± }s√¢ ñ+fÒH˚+? m|ü&ÉqT ≈£î+fÒ n|ü&ÉT ãôd‡øÏÿ ôV’≤Á<ëu≤<é yÓfi§¢#·TÃ. ˝Ò≈£î+fÒ ø±πsdüT ø=ì ø=ìï >∑+≥˝À¢H˚ yÓ+ø£{Ÿ ‘·q <ä>∑Z]øÏ sêe#·TÃμ nì eTqdüT


88

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

˝À nqT≈£îHêï&ÉT. Ä ‘·sê«‘· ‘·q ~wæº ‘·>∑T\T‘·T+<˚yÓ÷qqï nqTe÷q+‘√ {°M Ä|ü⁄CÒdæ ìÁ<ä≈£î|üÁø£$T+#ê&ÉT. <Ûë´dü+‘ê }]MT<˚, eTqdü+‘ê |ü+≥#˚\ MT<˚. eT÷Á&√E\T n‹ø£w+ºü MT<ä >∑&bç Õ&ÉT s¡+>±¬s&ç.¶ &Üø£sº Y #˚+‘ê &É+‘· eT+<äT\T sêdæ#êÃ&ÉT. ne˙ï ø=+fÒ dü+#Ó&TÉ eT+<äT\T ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. }¬sfi¯¢{≤ìøÏ s¡+>±¬s&ç¶ì ãkÕº+&ÉT≈£î rdüTø=#êÃ&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. s¡+>±¬s&ç¶ ãdüT‡˝À ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. ãj·T≥ ì\ã&ɶ yÓ+ø£{Ÿ ‘·+Á&ç‘√ ªªHêj·THê! ˙ø√ e÷≥ #ÓbÕŒ˝Òμμ nHêï&ÉT. @<√ πøåeTdüe÷#ês¡+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT ‘ê&˚yÓ÷qì nqT≈£îHêï&ÉT s¡+>±¬s&ç¶. ªªe÷ Ä|ò”k˛fi¯ó¢ qqTï, dü]‘·qT ˇø£ @&Ü~ |üìMT<ä nyÓT]ø± |ü+|ædüTÔqïs¡T. eT+∫ neø±X¯+. ìqïH˚ ‘Ó*dæ+~. Ks¡TÃ\¢˙ï yêfi¯¢y˚. q+<äTqT ≈£L&Ü rdüT¬ø˝À¢#·Ãqïs¡T.μμ yÓ+ø£{Ÿ e÷≥\qT ns¡ú+ #˚düTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï&ÉT s¡+>±¬s&ç¶. ªªnyÓT]ø± yÓfi≤¢\+fÒ n+‘ê Ç+‘ê |üì>±<äT. e÷ eTT>∑TZ]øÏ MkÕ\T rdüTø√yê˝…. nø£ÿ&É ñ+&É{≤ìøÏ kÕe÷qT¢ ø=qTø=ÿì dü÷≥TπødüT˝À¢ düs¡T›ø√yê˝…. Ç+ø√ ¬s+&ÉT yêsê˝À¢ yÓfiyÔ¯ T˚ yÓ÷...μμ #Ó|ü ø=düTHÔ êï&ÉT yÓ+ø£{.Ÿ Ä e÷≥\qT HÓeTà~>± Äø£[+|ü⁄ #˚düTø=+≥Tqï s¡+>±¬s&ç¶ m˝≤qT düŒ+~+#·˝Ò<äT. ªª@B! ˙ &Ó’Ø z kÕ] Çe⁄«μμ nì n&ç– rdüTø=Hêï&ÉT. &Ó’Ø˝À ô|qTï‘√ sêdü÷Ô ªªÇ~>√ Hê nyÓT]ø± Ä|ò”düT, ¬>dtºVü≤ÖCŸ HÓ+ãs¡T¢ sêdüTqÔ ï, qTyÓ«|ü&É+fÒ n|ü&˚ bò˛Hé #ÓsTT´μμ nHêï&ÉT. ªn+fÒ ‘êqT ø=&ÉT≈£îì ˇø£ @&Ü~ es¡≈£î #·÷&É˝Ò&ÉT. áeT<Ûä´˝À Hêπø<äHêï nsTT‘˚?μ s¡+>±¬s&ç¶ X¯Øs¡+ düqï>± ø£+|æ+∫+~. ªªÇ{≤¢+{Ï neø±X¯+ n+<ä]ø°sê<äT. e∫Ãq|ü&ÉT e<äT\T ø√≈£L&É<äT. eTT+<äT eTT+<äT á |üì #˚dæq nqTuÛÑe+ Hê≈£î,

dü]‘·≈£î |üìø=düTÔ+~. ø±ì, qTe⁄« Hêø√ e÷{Ïyê«*μμ nHêï&ÉT yÓ+ø£{Ÿ. @$T≥qï≥Tº #·÷XÊ&ÉT s¡+>±¬s&ç¶. ªª≥j·÷ìøÏ nqï+ ‹ì, dü]>±Z eT+<äT˝ÒdüTø√, <ÛÓ’s¡´+>± ñ+&ÉT. y˚T+ nyÓT]ø± qT+∫ ‹]>=∫ÃHêø£ &Üø£sº T¡ qT #·÷&ܶìøÏ eT∞fl e<äT›e⁄>±˙.μμ s¡+>±¬s&ç¶øÏ H√{Ïe÷≥ sê˝Ò<äT. ªªndü\T yÓ+ø£{Ÿ ‹]>= kÕÔ&Ü? ˝Òø£ nø£ÿ&˚ ñ+{≤&Ü?μ nqï uÛÑj·T+ ≈£L&Ü y˚dæ+~. ªˇø£ÿkÕ] nyÓT]ø± yÓ[¢qyêfi¯ó¢ Çø£ ‹]–sês¡Tμ nì nqTø√>± $Hêï&ÉT. ªªe÷{≤¢&Éy˚+<˚?μμ ª@eTHê*? ø=&ÉTø±! qH=ï~* n+‘· <ä÷s¡+ yÓfi¯¢≈£î. Hê¬ø+<äTø√ uÛj Ñ T· + y˚dTü +Ô <äì nHê˝≤? yÓfiø¢¯ b£ ˛‘˚ @eTe⁄‘·T+~? Çø£ÿ&É ˙ ñ<√´>∑+ u≤>±H˚ ñ+~>± nì Äô|j·÷´˝≤?μ... |ü] |ü] $<Ûë\T>± Ä˝À#·q\T s¡+>±¬s&ç¶ eTqdüT‡˝À eTTdüTs¡T ø=HêïsTT. ª#Û·dt! Ç<˚+{° Ç˝≤ Ä˝À∫düTÔqï, Hê kÕ«s¡ú+ ø√dü+ yÓ+ø£{qŸ T nyÓT]ø± yÓfi§¢<q›ä ˝≤? ‘·qT Á|ür dü+e‘·‡s¡+ yêq\T ≈£î]dæ bÕ‘·˙s¡T b˛sTT u≤$˝À, #ÓsT¡ e⁄˝À ø=‘·˙Ô s¡T ì+&Ü\qT ø√e&É+ ˝Ò<Tä . ÇB n+‘˚ yÓ+ø£{Ÿ ‘·q˝≤ e´ekÕj·T+ #ÓjT· ´≥+ ˝Ò<äT. ‘·q ≈£î≥T+ã+˝À M&ÉT ø=‘·Ô‘·sêìï yÓTT<ä˝…{Ϻ+&ÉT. n˝≤+{Ï yêìøÏ ‘·qT |ü>±Z˝Òdæ Äù|j·T&É+ nHê´j·T+μ nì dü]›#Ó|ü≈£îHêï&ÉT. ªªHê >∑T]+∫ @+ u≤<Û|ä &ü ≈É î£ , ø=&ÉTø±! qTe⁄« dü+‘√wü+ >± yÓfió¯ .¢ MTs¡+<äs÷¡ C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ+&É+&ç. Hêø£+‘·øH£ êï m≈£îÿy˚+ nø£ÿπs¢<äT. H˚qT Çø£ÿ&É eT+∫>±H˚ ñ+≥ #·÷düTÔ+fÒ ∫{Ϭø˝À @&Ü~ Ç≥¢H˚ nsTTb˛‘·~,μμ n+≥T+fÒ s¡+>±¬s&ç¶ ø£fi¯¢˝À ˙fi¯ó¢ ñ_ø±sTT. yÓ+≥H˚ ‘·\ n≥T~≈£îÿ, ‹|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. ø£+&Éø£ºsY ª¬s’{Ÿ, ¬s’{Ÿμ n+≥÷ $õ˝ÒkÕ&ÉT. yê]<ä›] eT<Ûä´ <ä÷sêìï ô|+#·T‘·÷ ãdüT‡ eTT+<äT≈£î kÕ–+~.

n|ü&É|ü &ÉT ø£<\ä∏ T Áyêùd l ‘ê{ÏbÕeTT\ eTè‘·T´+»j·TT&ÉT ô|òH’ êì¸jT· ˝Ÿ kÕ|òyºt s˚ Y s¡+>∑+˝À ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêïs¡T. #·<äe≥+ yê´|üø£+>± ô|≥Tº≈£îqï Ms¡T uÛ≤s¡´ »j·Te÷\, ≈£îe÷s¡T&ÉT l<ä‘·Ô‘√ >∑‘· |ü~ dü+e‘·‡sê\T>± ø±*bò˛]ïj·÷˝Àì $T©Œ≥dt˝À ìyêdü+.


yêVæ≤ì

e÷<Ûäyé <äTsꓤ

89


90

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

N˝À f…Æ+ #·÷XÊqT. 10.45. #·T≥÷º <ä≥º+>± #Ó≥T¢+&É&É+ e\¢Hy˚ ÷Ó , m+&É ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<Tä . sêE qqTï Áf…sÆ TT˝Ÿ yÓTT<ä{À¢ ~+|æ eTTbÕŒe⁄ >∑+f…Æ+~. nj·÷dü+ m≈£îÿe>± ñ+fÒ z #Ó≥Tº ø=+<ä #·‹øÏ\ã&ܶqT. q&ÉT+ #Ó≥Tºø±ì+∫ ≈£Ls¡TÃH˚dü]øÏ n\yê≥T Á|üø±s¡+ #ÓsTT´ #=ø±ÿ CÒãT˝À¬ø[¢+~. ªkÕ«MTJ <äs¡ÙHêì¬øfi¯SÔ dæ>∑¬sfÒº$T{Ï?μ nqï sêE e÷≥ >∑Ts=Ô∫Ã, yê&ç ø±s√¢H˚ e~˝Òdæq dæ>∑¬s{Ÿ ù|¬ø{Ÿ C≤„|üø£+ #˚düT≈£î+≥÷ uÛ≤s¡+>± ì≥÷ºsêÃqT. Äj·÷dü+ |üP]Ô>± ‘·>∑Z˝Ò<äT. &Üø£ºsY dæ>∑¬s≥T¢ e÷HÓjT· ´eTì Ç∫Ãq ôV≤#·Ã]ø£ >∑Ts=Ô∫Ã+~. düsπ á ø±s¡D+>± HÓ’Hê &Üø£ºs¡T Äs¡¶sY‡ bòÕ˝À W‘·THêïqì nqT≈£î+≥÷ z |ü~ ìeTTcÕ\– ø±düÔ ≈£î<äT≥|ü&ܶø£ eT∞¢ q&Éø£ ÁbÕs¡+_Û+#êqT. ø±˝ÒJ˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT Ä≥\ b˛{°\ìï{À¢ Hê<˚ |òüdtº. |ü~ øÏ˝ÀMT≥¬sÌ¢Hê düTHêj·÷dü+>± |ü]¬>‘˚Ôyê&çï. bÕ‹πøfi¯¢˝À m+‘· e÷s¡TŒ? n|üŒ{Ï bò˛{À\T ù|òdtãTø˘˝À ô|&ç‘˚ ªªqTy˚«Hê? y˚πs me]<äHêï bò˛{À ô|≥ºyêμμ nì ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T Hê ù|òdtãTø˘ Áô|ò+&é‡, ô|]–q ãs¡Te⁄øÏ HÓ]dæq E≥Tº ≈£L&Ü ‘√&Ée&É+‘√ ej·TdüT q\uÛ…’ nsTT<˚ nsTTHê wüwæº|üP]ÔøÏ dæ<äΔ+>± ñqï≥T¢ ø£ì|ædü÷Ô+{≤qT. ø±˝ÒJ e~˝≤ø£ eT∞¢ ìqïH˚ ø£\e&É+ sêEì. yê&ÉT e÷Á‘·+ ø±\+ >∑&ÉTdüTÔqï ø=B› ej·TdüT ‘·–Zq≥T¢ ø£ì|æ+ #ê&ÉT. ªªqTy˚«$TÁ{≤? Ç˝≤ ◊b˛j·÷yéμμ n+≥Tqï yê&ç e÷≥ \øÏ, m|ü&É÷ @<√ ˇø£ Ä+<√fi¯q, ˇ‹Ô&û m≈£îÿe>± ñ+{À+ <äì, <ëì e\¢H˚ ndü\T Hê Äs√>∑´+ >∑T]+∫ H˚qT ÁX¯<Δä rdüTø√ e&É+ e÷H˚XÊqì nHêïqT. Hê düe÷<Ûëq+ $qï sêE ªªJ$‘·+ ˝À |ü~ XÊ‘·+ ì»yÓTÆq ˇ‹Ôfi¯S¢, ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\÷ nsTT‘˚, ‘=+uÛ…’ XÊ‘·+ eTq+ ‘Ó∫Ãô|≥Tº≈£îqïy˚. düπs! á $wüj·T+ ˙≈£î |üP]Ô>± uÀ<Ûä|ü&Ü\+fÒ qTe⁄« ì‘ê´q+<äkÕ«$T <äs¡Ùq+ #˚düTø√e\dæ+<˚μμ nHêï&ÉT. Hê≈£î á u≤u≤\T, kÕ«MTJ\T n+fÒ ndü\T qeTàø£+ ˝Ò<äT. ø±˙ sêE |ü≥Tº|ü≥º&É+‘√ Ä |üì MT<˚ Ä~yês¡+ bı<äT›fÒ Ç˝≤ kÕ«$T ÄÁX¯eT+ yÓ‘·T ≈£îÿ+≥÷ ãj·T˝Ò›sêqT. ∫qï|ü&ÉT dü÷ÿ\T m>=Z{ºÏ dæìe÷ ø¬ fi‚Ô dü÷ÿ˝À¢ e÷cÕºsT¡ ø={Ϻq <Óã“\T, Ç+{À¢ Hêqï ô|{Ϻq Nyê≥÷¢ ‘·\T#·T≈£î+≥÷ ‘·«s¡‘·«s¡>± ô|<ÓÌ›b˛sTT ñ<√´>∑+˝À #˚]‘˚ á >=&Ée ñ+&É<äT ø£<ë nqT≈£îH˚ yê&çï... ø±˙ ñ<√´>∑+˝À #˚sêø£ ‘Ó*k˛∫Ã+~. ªm<ä>∑&Üì¬ø+<äT≈£îsê ‘=+<äsê! m<äT{Ï ã‘·Tø£+‘ê ∫+<äs¡ e+<äsêμ bÕ≥øÏ ns¡ú+. |üì ˇ‹Ô&ç... ÁbÕC…ø˘º &Ó&é˝…’qT¢... n|” Ç|” ˇø£{Ï ø±<äT. n~ø±ø£ ô|fi¯¢j·÷´ø£ u≤<Ûä´‘·\T Ç+ø± ô|]>±sTT. |æ\¢\÷ yêfi¯¢ #·<äTe⁄\÷, Ç‘·s¡Á‘ê ø±s¡´Áø£e÷\T.. }|æ] rdüT≈£îH˚ düeTj·T+ ñ+&É<äT Ábı<äT›≥ ˝Ò∫q|üŒ{Ïï+N.. Á|ü|ü+#· uÛ≤s¡+ n+‘ê H˚H˚ yÓ÷düTÔHêïH˚yÓ÷ nì|æk˛Ô+~. s√p yê´j·÷eT+ #˚ùd n\yê≥T |ü<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T b˛sTT+~. @<√ n\+ø±sêìø£qï≥Tº õyéT yÓT+ãs¡Twæ|t. eT÷D…í\¢ø√ Ĭsï\¢ø√

yÓTT≈£îÿã&ç>± yÓfi¯¢&É+ @<√ ø±\πøå|ü+ #˚dæ sêe&É+... ø=+‘· <ä÷s¡+ q&ç#d˚ ]ü øÏ edüTqÔ ï Äj·÷dü+ #·÷dü÷+Ô fÒ nì|æ+∫+~. Çø£ Äs√>∑´+ MT<ä ÁX¯<äΔ ô|+#ê\ì. Ç˝≤ Ä˝À∫dü÷Ô q&ÉTdü÷Ô+fÒ @<√ Ä*øÏ&Ó’ ‘·˝…‹Ô #·÷XÊqT. ¬s+&ÉT ˝Òfi¯ó¢ øÏ+<äøÏ e+–q #Ó≥¢ Ä≈£î\T ‹+≥÷ yÓT\¢>± q&ÉTdüTHÔ êïsTT. qqTï #·÷dæ uÛj Ñ T· |ü&‘ É êj·TqT≈£îHêïqT. @MT ˝Ò<äT... yê{Ï e÷Hêq Ä|æ Vü‰sTT>± ì<ëq+>± ‹s¡T>∑T ‘·THêïsTT. @+ »qà M{Ï~? á Ä&É$˝À ˝Ò&çHÓ’ |ü⁄{ϺHê u≤e⁄DTï nì|æ+∫+~. Hê J$‘·eT÷ ñ+~` bı<äTf › Ò ñs¡ø\£ ÷ |üsT¡ >∑T\÷... Á{≤|òøæ C˘ ≤+˝À dü+<äT <=]øÏ‘˚ Hê eTT+<äTøÏ <ä÷] b˛j˚T Á&Ó’es¡¢ MT<ä ø√|üeT+‘ê Vü‰s¡Hé MT<ä #·÷|æ+#·&É+... ∫qï|ü&ÉT Hêqï ‘Ó\¢yês¡Ts¡aeTTH˚ ˝Ò∫ ì+bÕ~>± ‘·j·÷¬s’ |üP» #˚düT≈£îì, {Ï|òæHé ‹ì, V”≤s√ ôd’øÏ˝…øÏÿ ùV≤|”Œ>± <ës√¢ ‘Ó*dæqyêfi¯¢‘√ Ä– ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü≈£î+≥÷ >∑T&ç <ä>∑Zs¡ Ä– <äs¡Ùq+ #˚düT≈£î eTØ Ä|ò”düT¬øfi‚fl yês¡T. eT] H˚H√... @&ÉTqïs¡øÏ ˝Òe&É+. Vü≤&Üe⁄&ç>± ‘·j·÷¬s’ Ä|ò”düTøÏ |üs¡T>∑T\T. z |üø£ÿ Á{≤|òæø˘‘√ ≈£îd”Ô |ü&ÉT‘·÷H˚ eTs√ |üø£ÿ ø±qŒ¤¤¬sHé‡ ø±˝Ÿ‡˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷... eT] |üì ˇ‹Ô&ç ñ+<ä+fÒ ñ+&É<ë eT]?! z #˚‘Ô˚ ôd˝Ÿ |ü≥Tº≈î£ ì eTs√ #˚‘√Ô d”]º +>¥ |ü≥Tº≈î£ ì |ü<àä eP´Vü≤+˝À n_ÛeTqT´&ç˝≤ á ‹|üŒ\T |ü&˚ ø£+fÒ z ns¡>∑+≥ eTT+<äT ìÁ<ä˝ùÒ dÔ?! Hêqï ø£+fÒ |ü~+‘·\T dü+bÕ~düTHÔ êïqT. |ü~+‘·\T dü+‘√wü+>± ñHêïHê? 11.30.. #·T≥÷º #Ó≥÷¢ |ü⁄≥º\÷ ‘·|Œü @MT ˝Òe⁄. eT<Û´ä ˝À H˚qT q&Ée&Üìø£ì düqï{Ï<ë], <ëVü≤+ yÓTT<ä˝…’+~. Ä|ò”düT˝À á bÕ{ÏøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ø±|ò”˝À, k˛&Ü˝À |ü&ÉT+&˚$. á ø±s¡&É|æ˝À @MT ˝Ò<äT. <ë] ‘·bÕŒHê? nì z dü+<˚Vü≤+. ø±˙ sêE qqTï~+|æq|üŒ{Ï ì+∫ ˇø£ÿfÒ <ë]. á <ë] ì‘ê´q+<ä kÕ«$T ÄÁX¯e÷dæ¬ø&ÉT‘·T+<äì yê&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT. yê&çH˚ n&ÉT>∑T <ëeTì uÒ¢ø˘ u…ÁØ rdæ yê&ç q+ãs¡T &Éj·T˝Ÿ #˚XÊqT. dæ>∑ï˝Ÿ ˝Ò<äT. á ø±s¡&É$˝À ôd˝Ÿ dæ>∑ï˝Ÿ ≈£L&Ü ñ+&É<äT. ndü\T Ç+‘· n&É$˝À ì‘ê´q+<ä kÕ«$T m˝≤ ñ+≥THêïs¡T? u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#êìøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü? nì|æ+∫+~. Hê≈£î uÒ¢ø˘ u…ÁØ yÓTTVü≤+ #·÷&É≈î£ +&Ü bÕe⁄>∑+≥ ≈£L&Ü m|ü&É÷ >∑&eÉ <äT. á M¬ø+{Ÿ ø±˝Ÿ˝À ≈£L&Ü ñHêïqT. ne‘·\ Ä|ò”düT˝À @+ ø=+|ü\T eTT*–b˛‘·THêïjÓ÷ nì|æ+∫+~. ≈£îø£ÿ yÓT&É˝À z >=\TdüT bÕ&˚dæ <ëìï n<äT|ü⁄˝À ñ+∫q≥T¢, á uÒ¢ø˘ u…ÁØ nH˚ m\Áø±ºìø˘ ≈£îø£ÿ>=\TdüT ˇø£{Ï Hê yÓT&É˝À |ü&˚XÊ&ÉT e÷ u≤düT. ø±˙ n‘·qïH˚+ ˝≤uÛÑ+! ø±˝Ÿ˝À ˝Òø£b˛sTTHê |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ ø√kÕ] #·÷&Éøb£ ˛‘˚ j·TT>±+‘·+ nsTTb˛‘·T+<äqï≥T¢ <ëìï e<ä\≈£î+&Ü ñqï~ H˚H˚ ø£<ë? ÄeT<Û´ä yês¡˝Ô À¢ #·÷XÊqT. me&√ me¬sdtº •Ks¡+ MT+∫ ôd˝Ÿ bò˛Hé ø±˝Ÿ #˚XÊ&Éì, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ e\q Á|ü|ü+#·+ ∫qï<Ó’b˛‘√+<ä+{≤s¡T>±˙, Hêø£ì|æ


yêVæ≤ì

k˛Ô+~ Á|ü|ü+#·+ ∫qï~ ø±<äT Çs¡T¬ø’b˛‘√+<äì, ˇø£ s¡ø£+>± Ç˝≤ ôd˝Ÿ dæ>∑ï˝Ÿ ˝Òø£b˛e&É+ u≤>±H˚ ñ+<äì|æ+∫+~. <ëVü≤+ m≈£îÿyÓb’ ˛sTT+~. Äj·÷dü+ edüTHÔ êï q&Éø£ y˚>+∑ ô|+#êqT ‘=+<äs¡>± ÄÁX¯e÷ìøÏ yÓ&ç‘˚ <ëVü≤+ rs¡T‘·T+<äì, ø=+‘·<ä÷s¡+˝À ˙fi¯ó¢ Á|üeVæ≤düTÔqï #·|ü&ÉT $ì|æ+∫+~. n≥T πødæ q&ç#êqT. ˇø£ÿkÕ]>± Hê m&ÉeTyÓ’|ü⁄ #Ó≥¢ ã<äT\T z ø=+&É, <ëì MT+∫ øÏ+<äøÏ Á|üeVæ≤düTqÔ ï »\bÕ‘·+ ø£ì|æ+#êsTT. m+‘· n<äT“¤‘·+>± ñ+~ Ä <äèX¯´+! Ä »\bÕ‘·+ <ä>∑Zπs ˙fi¯ófl Á‘ê>∑T‘·Tqï ˝Òfió¯ ,¢ ≈£î+<˚fió¯ ,¢ ÁøÏ+<ä |ü&¶É ˙{Ï MT<ä ‘˚\T‘·÷ u≤‘·T\÷, ˙{Ï˝À á‘·\T ø=&ÉT‘·÷ s¡+>∑Ts¡+>∑T\ #˚|ü\T ø£qã&ܶsTT. ˙{Ï˝ÀøÏ ‘=+– #·÷XÊqT. n&ÉT>∑Tq H˚\ düŒwüº+>± ø£ì|æ+#˚+‘· ìs¡à\+>± ñHêïj·÷ ˙fi¯ó,¢ ÄÁ‘·+>± <√dæfi¢¯ Áø=B› »\bÕ‘·+ øÏ+<ä ˙fi¯ó¢ Á‘ê>±qT. ÄVü‰#·\¢>±...‹j·T´>±.. m+‘· u≤>∑T+~ á ˙s¡T! ø±|ò”\ø°, k˛&Ü\ø° á s¡T∫ m˝≤ edüTÔ+~! nqT≈£î+≥÷ Ä ˙fi¯¢‘√fÒ yÓTTVü≤+ ø£&ÉT≈£îÿHêïqT. u…’≥ eT+&ç b˛‘·Tqï y˚dü$ m+&É\‘√ e÷πø$T{Ï dü+ã+<Ûä+ nqï≥T¢qï á n&É$˙, »\bÕ‘ê˙ï #·÷ùdÔ eTT#·ÃfÒdæ+~. Çø£ÿ&É |ü≈£åî\ø°, »+‘·Te⁄\ø° H˚q+fÒ @MT uÛÑj·T+ ˝Òq≥T¢ Á|üe]ÔdüTÔHêïsTT. |üPs¡«+ ãTTwü´X¯è+>∑T&ç ÄÁX¯jT· +˝À bÕeTT\T ø£|Œü \øÏ >=&ÉT>∑T |üfÒº e+{≤s¡T. n≥Te+{Ï eTVæ≤y˚T ì‘ê´+<ä kÕ«$T ÄÁX¯e÷ì ≈£î+<äì|æ+∫+~. bò˛Hé ì+#˚ z bò˛{À rdüT≈£îHêïqT. á bò˛{À ù|òdtãTø˘˝À ô|&ç‘˚ mìï˝…’ø˘\T ekÕÔjÓ÷ ø£<ë nqT≈£î+≥÷...!

91

á eT<Ûä´ ø±\+˝À ù|òdtãTø˘ #·÷&É≈£î+&Ü Ç+‘·ùd|ü⁄+&É&É+ C≤„|üø£+ ˝Ò<ädü\T. Ç+{À¢ uÛ≤sê´ |æ\¢\ ø£+fÒ Ç+≥¬sï{Ÿ MT<ä m≈£îÿeùd|ü⁄ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï≥¢ì|æ+∫+~. ÄôdÌ¢Héπ>yéT‡˝À ñ+&É>± yêfi¯ó¢ |ü\ø£]ùdÔ $düTø√ÿe&É+... yêfi¯¢øÏ $düT>=∫à yÓ[¢ ìÁ<ä b˛j·÷ø£ nqedüs¡+>± yêfi¯¢ MT<ä $düT≈£îÿHêïH˚ nì|ædüTÔ+~. á k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ ≈£L&Ü ˇø£ e´düqeT+{≤s¡T. ì»y˚T ø£<ë! Ç+≥¬sï{Ÿ #·÷&É≈£î+&Ü Ç+‘·ùd|ü⁄ ñ+&É>∑\qì Ç|ü&˚ ‘Ó*dæ+~. s√p $T‘·+>± Ç+≥¬sï{Ÿ #Óø˘ #˚düT≈£î+fÒ s√E˝À mìï >∑+≥\T ø£*k˛kÕÔjT˚ ?! @$T{≤ X¯ã+› ? {Ï«≥ºsT¡ øÏ#ø· #Ï ˝· ≤? ø±<äT ø±<äT... |ü≈£åî\ øÏ\øÏ˝≤sêyêìøÏ eT∞¢ á ˝Àø£+˝À ø=#êÃqT. e<ä˝Òø£ e<ä\˝Òø£ Ä @{Ï ˙ »\bÕ‘ê˙ï e~* Hê u≤≥˝À eTT+<äTøÏ q&ç#êqT. eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 ÄÁX¯eT yê‘êes¡D+ ø£ì|æd÷ü HÔ ˚ e⁄+~ >±˙ ÄÁX¯eT+ e÷Á‘·+ m+‘· q&ç∫Hê ø£qã&É&É+˝Ò<äT. ø±fi¯ó¢ yÓTT+&çπødüTÔHêïsTT Çø£ eTT+<äTøÏ ø£<ä\˝Ò eTì. n˝≤π> z #Ó≥Tº øÏ+<ä #·‹øÏ\ã&ܶqT. $|üØ‘·+>± q&Ée&É+ e\¢H˚yÓ÷, ‘Ó>∑ Äø£* yÓTT<ä˝…’+~. kÕ«$T <ä>∑Z]øÏ ñ‘·Ô #˚‘·T˝ÀÔ ô|fi¯¢&É yÓT+<äTø£ì |üfi¯ó¢ rdüT≈£î ãj·T˝Ò›]q $wüj·T+ >∑Ts=Ô∫Ã+~. yÓ+≥H˚ uÒø˘ ù|ø˘ ‘Ó]∫ z s¬ +&ÉT Ä|æ˝Ÿ |üfió¯ ¢ ÄÁ‘·+>± ‹H˚XÊqT. s√p |æC≤®\÷, bÕkÕÔ\÷, \+#Y ãù|ò\÷ n\yêf…Æb˛sTTq Hê≈£î... Ç˝≤ ‹j·T´{Ï |üfi¯ó¢ ‹+fÒ m+‘√ ‘˚*ø£>±, ‘·è|æÔ>± nì|æ+∫+~. yÓT‘·Ô{Ï bò˛+u…&éø° n\yê≥T |ü&çq Hê q&ÉTeTTøÏ


92

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

Ä #Ó≥Tº øÏ+<ä sê*ì Ä≈£î˝Ò Vü≤+dü‘·÷* ø±‘·\Œ+˝≤ nì|æ+ #êsTT. düπs z ∫qï ≈£îqT≈£î r<ë›eTì uÒø˘ù|ø˘ ‘·\ øÏ+<ä ô|≥Tº≈î£ ì n˝≤ Ä sê*q Ä≈£î\ MT<˚ q&ÉT+ yê˝≤ÃqT. yÓ+≥H˚ ìÁ<ä|üfÒºdæ+~. m+‘·ùd|ü⁄ |ü&ÉT≈£îHêïH√ Hêπø ‘Ó©<äT. ø£fi¯ó¢ qT\TeTT≈£î+≥÷ ˝Ò∫ f…Æ+ #·÷XÊqT. 4.15 nsTT+~. u≤>± n\dæb˛e&É+ e\¢H˚yÓ÷... Vü‰sTT>± ìÁ<äb˛j·÷qT. ˝Ò∫ eT∞¢ q&Éø£ kÕ–+#êqT. q&ÉTdü÷+Ô fÒ Hê Ä˝À#·q\T eT∞¢ ø=qkÕ>±sTT. XÊÁdüÔC≤„q+˝Àq÷, kÕ+πø‹ø£+>± eTìwæ m+‘√ eè~Δ kÕ~Û+#ê&ÉT. XÊØs¡ø£ düTU≤\T, dü<Tä bÕj·÷\T ô|]– b˛‘·THêïsTT. ø±˙ e÷qdæø£+>± eTq eTT+<äT ‘·sê\ ø£+fÒ eTq+ m+‘· Äq+<ä+>± ñ+≥THêï+? sêÁ‹ ø£¬s+≥T b˛sTT q|ü⁄&ÉT M~Û ns¡T>∑T MT<ä ≈£Ls¡TÃì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ ø£ãTs¡¢˝À ñqï Äq+<ä+ ù|òdt ãTø˘ #Ûê{Ÿ˝À mø£ÿ&É ñ+~? Ç+{Ï eTT+<äT eT{Ϻs√&ÉT¶ MT<ä $düqø£Ás¡\T |ædüTs¡T≈£î+≥÷ eT&É‘· eT+#ê\ MT<ä |ü&ÉTø√e&É+˝À ñqï Vü‰sTT @d” s¡÷eTT˝À¢ ˝Ò<˚! Ç+{À¢ ô|<ä›, ∫Hêï n+<äs¡+ ø£*dæ H˚\ MT<ä |”≥\T y˚düT≈£îì ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ uÛÀ»Hê\T #˚ùd s√E˝À¢ ñqï ≈£î≥T+ã dü+ã+ <Ûë\÷, |æ\Te\÷ yÓTÆÁø√yÓeãT˝Ÿ ù|¢≥¢˝À me]øÏ yêπs e&ç¶+#·T ≈£îì {°M eTT+<äT k˛bòÕ˝À ≈£L\ã&ç ‹q&É+˝À ˝Ò<˚?! Hê πs© ôd’øÏ˝…øÏÿ Áô|ò+&金√ ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ dü÷ÿ\T¬øfi‚¢ s√E\T eT∞¢ ekÕÔj·÷! |ü~ùV≤qT ô|’dü\T ô|{Ϻ b˛düTº ø±s¡T¶\T sêdüT≈£îH˚ s√E˝À¢H˚ Ç+ø± <ä÷s¡+>± ñqï eTqTwüß\ eT<Û´ä ø£eT÷´ìπøwüHé u≤>∑T+&˚~ ø£<ë! n_Ûeè~Δ ù|s¡T‘√ eTq+ ô|&ÉT‘·Tqï ñs¡ø£\T, |üs¡T>∑T\øÏ >∑eT´+ @$T{Ï. Ç<ä+‘ê <˚ì ø√dü+? ˇø£ÿkÕ]>± Hê #·T≥÷º ñqï #Ó≥T¢ yÓqøÏÿ yÓ[¢ H˚qT

q&ÉTdüTqÔ ï <ë] yÓ&˝É Œ’… +~. <ä÷s¡+>± yÓ\T‘·Ts¡T ø£qã&ÉT‘·÷+fÒ q&Éø£ y˚>∑+ ô|+#êqT. dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. n~ s√&˚¶! u…’≥ø=∫à #·÷kÕø£ ns¡yú TÓ +Æ ~ mø£ÿ&É ñHêïH√. qqTï Ábı<äT≥ › sêE ~+∫q #√{Ïπø ‹]– e#êÃqT. n+fÒ á Áf…sTT˝Ÿ ˇø£ #·T≥Tº #·T{Ϻ mø£ÿ&É yÓTT<ä˝…’+<√ nø£ÿ&˚ eTT>∑TdüTÔ+<äqï e÷≥. eT] ì‘ê´ q+<äT&ç ÄÁX¯eT+ m˝≤ $Tdü‡j·÷´Hê ?! nqT≈£î+≥÷H˚ sêEø° &ÉjT· ˝Ÿ #˚XÊqT. ªª¬s&ûHê?μμ nHêï&ÉT sêE. ªª¬s&ûH!˚ ø±˙ ÄÁX¯eT+ Hê≈£î ø£qã&É˝Ò<äTμμ nHêïqT. ªªWHê?! H˚qT e#êÃø£ e÷{≤¢&É <ë+˝Òμμ nì bò˛Hé ô|fÒºXÊ&ÉT sêE. yê&ç ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dü÷Ô |üø£ÿH˚ ñqï ã+&ÉsêsTT MT<ä #·‹øÏ\ã&ɶ uÒø˘ ù|ø˘˝À+∫ eTs√ Ä|æ˝Ÿ rdæ ‹q&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. s√»+‘ê Hê ø£èÁ‹eT Á|ü|ü+#êìøÏ <ä÷s¡+>± Á|üøè£ ‹ ˇ&ç˝À Á|üXÊ+‘·+>± >∑&ùç |XÊqT. kÕ«MTJ <äsÙ¡ q uÛ≤>∑´+ ø£\>∑ø£b˛sTTHê, eTqdüT m+‘√ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+~. ì»yÓTÆq Äq+<ä+ Ä<ÛäTìø£ kÂU≤´\˝À ˝Ò<äì nì|æ+∫+~. e÷qe⁄&ç Á|ü‹ düèwæº uÛÑ>∑e+‘·T&ç düèwæºøÏ @Hê{Ïø° kÕ{Ï sê<äT ø£<ë! ªª@sê! Vü‰s¡Hé ø={ϺHê $qã&É&É+˝Ò<ë ?μμ nqï sêE |æ\T|ü⁄øÏ ‘·˝…‹Ô #·÷XÊqT. ªªsê... ø±¬søÏÿ Ä˝À∫+#·T≈£î+<äTe⁄>±ìμμ n+≥Tqï yê&ç ÄVü‰«q+ n+<äT≈£îì ø±¬søÏÿ ≈£Ls¡TÃHêïqT. ø±s¡T ôV’≤y˚ mø±ÿø£ ªªÇ+‘·ø° ì‘ê´q+<ä kÕ«$T <äsÙ¡ q+ e÷Á‘·+ ne˝Ò<Tä μμ nHêïqT. ªªÄj·Tìï #·÷kÕÔyê?μμ nHêï&ÉT yê&ÉT. ªªì»+>± #·÷|ækÕÔyê?μμ n&ç>±qT ÄÁ‘·+>±. ªªnsTT‘˚ düπs.. #·÷&ÉTμμ nì πssY eP´ $TÁs¡sY Hê yÓ’|ü⁄ ‹bÕŒ&ÉT. n<ä›+˝À Á|üXÊ+‘·+>± ñqï Hê yÓTTVü≤+ #·÷XÊø£ ‘Ó*dæ+~ sêE qHÓï+<äT≈£î Ç˝≤ rdüTø=#êÃ&√. d”≥T˝À z |üø£ÿ ñqï dæ>∑¬s{Ÿ ô|f…ºì ø±s¡T |æ+&√ øÏ+<äøÏ ~+∫ u…’≥øÏ $dæπsdæ Hê˝À H˚qT qe⁄«≈£îHêïqT.

◊.◊.{Ï. eTÁ<ëdüT˝À _.f…ø˘., j·T÷ìe]‡{° Ä|òt bò˛¢]&Ü˝À |æôV≤#Y.&ç. #˚dæq e÷<Ûäyé <äTsꓤ dæús¡ ìyêdü+ n{≤¢+{≤ q>∑s+¡ ˝À. r]ø£ düeTj·T+˝À |ü⁄düøÔ ±\T #·<eä &É+, dæìe÷\T #·÷&É&+É , ø£<\ä∏ T, ø£$‘·\T Áyêj·T&É+ #˚düTÔ+{≤s¡T.


yêVæ≤ì

‘ê‹H˚ì eq»

93


94

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

|ü#÷ >±, >∑TãTs¡T>± ñqï #Ó≥e¢ T<Û´ä $C≤„q+ |ü+∫ô|fÒº Á>∑+<Ûë \j·T+ Ä ø±\˙øÏ n\+ø±s¡+.. ˝À|ü\ ≈£Ls¡TÃì #·<äTe⁄≈£îH˚yê]øÏ dü]düe÷q+>± yÓ\T|ü\ y…’|ü⁄ dæyÓT+{Ÿ u…+N\ MT<ä ≈£Ls¡TÃì ~q|üÁ‹ø£\÷ #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï ø±\˙ »qT\T. yê]˝À eè<äT›\T, ]f…Ƭs’q yêπs n~Ûø£+. ø±\πøå|ü⁄ ø£ãTs¡T¢,nqTuÛÑyê\T #Ó|ü≈£î+≥Tqï yê] <äèwæº nø£ÿ&˚ zÁ|üø£ÿ>± ì\ã&ç ñqï XÊ+‘·eTàô|’ Á|üdü]+∫+~. ªªmø£ÿ&çøÏ ãj·T\T<˚sês¡T? ne÷àsTT e<äø› ±? sπ ù| ø£<ë uÛÀ– |ü+&ÉT>∑. ne÷àsTT |æ\¢\‘√ Çø£ÿ&çøÏ sêe&É+ ˝Ò<ë..nì n&ç>±&ÉT...μμ eT÷]Ô>±s¡T. ªªne⁄q+&û! ne÷àsTT <ä>∑Zs¡πøμμ nì #Ó|æŒ+~ ÄyÓT ∫qï>± qe⁄«‘·÷. ªªeTq XÊ+‘·eTà>±]øÏ #ê˝≤ z|æø£. yêsêìøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ nsTTHê ne÷àsTT Ç+{ÏøÏ Á|üj·÷D+ ø£&É‘ês¡T. á ej·TdüT˝À ‘·*¢ eTqdüTì ns¡+Δ #˚dTü ≈£îH˚ r]ø£,$y˚ø+£ Ä |æ\ø¢ Ï ˝Òe⁄. @+ #˚kÕÔ+? ej·TdüT ñ&ç–+<äì ô|<ä\› øÏ |æ\\¢ |ü≥¢ eTeT ø±sê\T n&ÉT>∑+≥T‘êj·÷? |æ\\¢ ì #·÷düTø√yê\ì ‘·|kæ ÕÔsT¡ μμ nì #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. ªμXÊ+‘·eTà>±s¡T... Ç+ø± Çø£ÿ&É MTs¡T ˇø£ÿπs @$T e⁄+{≤s¡e÷à. Çø£ ne÷àsTT <ä>∑Zπs ñ+&çb˛≈£L&É<äTμμ ñ∫‘· dü\Vü‰ Ç#êÃ&ÉT Ç+ø√ Äj·Tq. XÊ+‘·eTà>±] eTTK+ e÷¢qyÓTÆ+~. ‘·qø± _.|æ, wüß>∑sY ˝≤+{Ï Bs¡Èø±*ø£ yê´<äT\T‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô>± ÄÅdæºjÓ÷b˛sêdædt... nH˚ yê´~Û e∫Ãq<ä≥. ªmeTTø£\T >∑T\¢u≤] mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É ô|fi¯ó≈£îÿ eT+≥÷ Ç]–b˛j˚T s√>∑+ e∫Ã+~. MTs¡T ndü\T m≈£îÿe ø£<ä\≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô>± u…&é¬sdtº˝ÀH˚ ñ+&Ü\e÷à! ˝Òø£b˛‘˚ meTTø£\T $]– eT+#·+ MT<ä |ü&ç ñ+&Ü*‡ edüTÔ+~...μ nì ôV≤#·Ã]+#ês¡T Äs√Δô|&çø˘ &Üø£sº .Y ø±˙ eTqdüT }s¡T≈£î+≥T+<ë! ≈£L‘·Ts¡Tø£Hêï ≈£L&Ü eTqTeT&ÉT ãTõ®ì, eTqTeTsê\T |ü+&ÉTì #·÷&Ü\ì ÄyÓT eTqdüT Äsê≥|ü&ÉT‘·T+~. ˇø£ÿ>±H=ø£ÿ ≈£L‘·Ts¡T. <Ûäqe+‘·T\ Ç+{Ï ø√&É*>± #·÷dæ eTT]dæb˛e&Éy˚T ‘·|üŒ ≈£L‘·Ts¡T, n\T¢&ÉT |ü≥TºeTì |ü~ s√E\T ≈£L&Ü á Ç+{À¢ ì<äTs¡ #˚dæ+~ ˝Ò<äT. ô|[¢ nsTTq s√E˝À¢ Hê\T¬>’<äTs√E\T ñHêïπsyÓ÷! XÊ+‘·eTà>±] uÛÑs¡Ô sê<Ûëø£èwüí>±s¡T ø±yê\ì ø√]ø√] Á|üXÊ+‘·+>± ñ+≥T+<äì... dæ{ÏøÏ ∫es¡ yÓ*dæq z ø±\˙˝À düú\+ rdüT≈£îì ø£{Ϻ+#·T≈£îqï Ç\T¢. #·T≥÷º... s¡ø£s¡ø±\ #Ó≥T¢, |üP\yÓTTø£ÿ\T. s¡D>=D <Ûä«ì ˝Ò≈£î+&Ü Vü‰sTT>± ‘√#˚ |ü] düsê\T. Çø£ÿ&É n\yê≥T |ü&ç mø£ÿ&ÉHêï ñ+&É>∑\Z&Éy˚T nqT ≈£îH˚~. Çs¡ej˚T´fi¯ófl e÷s¡TeT÷\q ñqï ø±\˙ qT+&˚ sê<Ûë ø£èwüí>±s¡T dæ{ÏøÏ yÓ[¢ ñ<ä´>∑+ #˚dæ e#êÃs¡T. ≈£L‘·T] ô|[¢ #˚dæq

‘·sê«‘· z dü+e‘·‡sêìπø Vü‰sYmº {≤ø˘‘√ eTs¡D+Ï #êø£ XÊ+‘·eTà >±s¡T ˇ+≥]J$ nsTTbısTT+~. ≈£L‘·Ts¡T ≈£L&Ü e∫à nø£ÿ&˚ ñ+fÒ u≤>∑T+≥T+<äì ªªu≤ãT... Ç+‘· Ç+{À¢ H˚qT ˇø£ÿ<ëìï ñ+&É≥+ m+<äT≈£î? MTs¡T Çø£ÿ&çπø e#˚Ãdæ ñ+&Ée#·Tà ø£<ëμμ nì n\T¢&ÉT>±]ì H√s¡T ‘Ós¡∫ n&ç–+~. n‘·ì ø£Hêï eTT+<˚ ≈£L‘·Ts¡T dü«|üï CÀø£´+ #˚düT≈£îì ªªÇø£ÿ&É ñ+&É≥+ m+<äTø£e÷à! mes¡T mø£ÿ&É ñ+&Ü˝À nø£ÿ&˚ ñ+&Ü*μμ nì Ä]+<ä e÷≥\T #Ó|æŒ+~. Çø£ n\T¢&TÉ @+ e÷{≤¢&‘ É ê&ÉT...? uÛ≤s¡´ e÷≥\øÏ q$« }s¡T≈£îHêï&ÉT. dü«|üï u≤<Ûä+‘ê.. dæ{Ï˝À ñqï ø±\πøå|ü+ Çø£ÿ&É á e÷s¡TeT÷\ ø±\˙˝À ñ+&É<äì. nø£ÿ&É ñ+fÒ... Áô|ò+&金√H√, ã+<ÛäTe⁄\‘√H√ ø£\dæ dæìe÷\øÏ wæø±s¡ø¢ Ï Vü‰sTT>± rs¡e#·TÃ. n<˚ Çø£ÿ&É ñ+fÒ dü]>± ãdt kÂø£s¡´+ ˝Òì ø±\˙. mø£ÿ&ç¬ø’Hê yÓfi≤fl\+fÒ z øÏ˝ÀMT≥sY <ä÷s¡+ q&çùdÔ ø±˙, q≥º&ç$ qT+&ç »q+˝ÀøÏ e∫Ãq≥Tº nì Ä˝À∫+#· T ≈£ î ì e<ä › q T≈£ î +≥T+~ nì ns¡ ú + nsTT+~ XÊ+‘·eTàøÏ. eTqdüT˝À u≤<Ûä ø£*ZHê ãj·T≥øÏ yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. <ä÷s¡+>± ñ+&˚#√≥ Ç∫à ô|[¢#˚ùdÔ Ç˝≤π> ñ+&˚~ ø±<ë nqT≈£îì dü]› #Ó|ü≈£î+~. Ç<äs› T¡ |æ\\¢ ø±qTŒøÏ e∫Ãq|ü&ÉT ≈£L&Ü eT÷&ÉT HÓ\\πø ‘·q Ç+{ÏøÏ yÓ[flb˛j˚T~. HÓ\øÏ ˇø£kÕ] |æ\\¢ ì rdüT≈£îì sêe&ÜìøÏ ≈£L&Ü dü«|üïøÏ ø£wüº+>± ñ+&˚~. ªªbıe÷à... ˙ <ä>]Z∑ øÏ sêe&É+ n+fÒH˚ $düT>∑T. e+<ä\øÏ e+<ä\T b˛j·÷* Ä{À\øÏ...μμ nH˚~. Ä e÷≥ eTqdüT˝À eTT\T¢˝≤ >∑T#·TÃ≈£î+~. HÓ˝≤ HÓ˝≤ e#˚à ô|q¸Hé &ÉãT“ yÓTT‘·Ô+ ≈£L‘·T]πø Ç#˚Ãùd~. dü«|üï #˚ùd cÕ|æ+>¥ øÏ mø£ÿ&É &Éã÷“ #ê\<äT. n+‘ê yÓ+≥H˚ Ks¡Tà ô|fÒºùd~. H˚qT ˇø£ÿ ≈£L‘·T]ì nqïe÷fÒ ø±ì e÷ ‘√&çø√&Éfi¯fl ‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ Hêπø nìï $wüj·÷\˝Àq÷ ‘·≈£îÿe. yêfi¯fløÏ ø±s¡T ≈£L&Ü |ü⁄{Ϻ+{Ï yêfi‚fl Ç#êÃs¡T. Hê≈£î Ä neø±X¯y˚T ˝Ò<äT nì n+fÒ... ˇ+{Ï MT<ä ñqï ã+>±s¡+ n$Tà Ä &ÉãT“ì n\T¢&ÉT #˚‹øÏ Ç∫à ø±s¡T ø=qTø√ÿeT+~ XÊ+‘·eTà . n|ü  &Ó ’ H ê ≈£ L ‘· T s¡ T eTTK+˝À ‘· * ¢ ˇ+{Ï MT<ä ã+>±s¡+ ø£]–b˛sTT+<äqï øÏ+∫‘Y u≤<Ûä˝Ò<äT. ø±s¡Tì #·÷dæ eTT]dæb˛sTT+~. ø±s¡T ñ+~ ø±ã{Ϻ yês¡+yês¡+ ‘·qT yÓfi¯fl≈£î+&Ü yêfi‚fl ekÕÔsT¡ nqT≈£îH˚~. n~ ÄyÓT ne÷j·Tø£‘«· + nì ø=ìï HÓ\\øÏ >±ì ‘Ó*j·T˝Ò<äT. eT∞fl ø=H˚ïfi¯fløÏ... ªªne÷à...! y˚TeTT ñeTà&ç ≈£î≥T+ã+ qT+&ç $&ç b˛‘·THêï+. e÷ yê{≤øÏ ñqï Ç+{Ï˝À uÛ≤>∑+ sê˝Ò<Tä .


yêVæ≤ì qTe⁄« }s√¢ ñqï bı\+ ø±ì... á Ç\T¢ ø±ì ny˚Tàdæ ÇùdÔ... dæ{°˝À... eT+∫ bÕ¢{Ÿ ø=qT≈£îÿ+{≤+μμ nì #Ó|æŒ+~ ≈£L‘·Ts¡T dü«|üï. n+<äT≈£î rÁe+>± nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|æŒ+~ XÊ+‘·eTà. bı\+ ø±ì, Ç\T¢ ø±ì ny˚Tà |ü]dæú‹ ˝Ò<äì K∫Ñ·+>± #Ó|æŒ+~. bı\+ ô|’ e#˚à øö\T &ÉãT“‘√ n<Ó› ø£≥Tº≈£îì n<Ó› Ç+{À¢ ñ+&ÉeTì #Ó|æŒ+~. ≈£L‘·Ts¡TøÏ ø√|ü+ e∫ÃHê düπs... Ç<ä›] eT<Ûä´ Hê\T>∑T HÓ\\T e÷≥\T ˝Òø£b˛sTTHê u…≥Tº>±H˚ ñ+~. n|ü&É|ü&ÉT yÓ[¢ |æ\¢\ì #·÷dæ &ÉãT“ Ç#˚Ãdæ e#˚Ã~. @$T{À á ‘·s¡+ yê]øÏ <˚ì $\Te ns¡ú+ø±<äT. á Ç+{Ïì ø£≥&º ÜìøÏ Äj·Tq m+‘· ø£w|ºü &ü ܶs√! mìï ø£cÕº\T e∫ÃHê düπs ô|<ä›\T Ç∫Ãq uÛÑ÷$Tì neTTàø√yê\ì ‘êeTT mqï&É÷ nqTø√˝Ò<Tä . Ç|ü&ÉT ≈£L‘·Ts¡T m|ü&ÉT á Ç+{Ïì, Ä bı˝≤ìï ny˚Tàdæ &ÉãT“ #˚dæ ‘·qøÏ Ç#˚ÃkÕÔe÷ nqï≥T¢ #·÷düT+Ô ~. dü+bÕ ~+∫q yê]øÏ ‘Ó*dæq $\Te nsTTqø±&çøÏ ny˚Tàdæ <äsê®>± Áã‘·ø±\ì nqT≈£îH˚yê]øÏ m˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~ nì Ä˝À#·q #˚düTÔ+≥T+~. ‘·q‘√ ≈£L‘·Ts¡T dü]>± e÷{≤¢&<É Tä nì ‘Ó*dæHê ≈£L&Ü eTqdüT Ä|ü⁄ø√˝Òø£ |æ\¢\qT #·÷&Ü\ì ãj·T\T<˚]+~. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT dü+N\ ì+&Ü |ü+&ÉT>∑ ø£ì #˚dæq H˚‹ n]ôd\T, »+‹ø£\T, $TsƒêsTT, n≥T≈£î\T... ø£eTà>± ø±∫q HÓsTT´‘√ bÕ≥T |ü˝…¢ qT+&ç e∫Ãq ‘˚>∑\T, πs>∑T|üfi¯ófl, ã+‹ |üP\T, >∑TeTà&ç |ü+&ÉT, #Ós¡≈£î eTTø£ÿ\T, ô|s¡&ÉT˝À ø±dæq ∫≈£îÿ&ÉT ø±j·T\T, eTTqø±ÿj·T\T, C≤eTø±j·T\T... n˙ï ø£*|æ eT÷&ÉT Hê\T>∑T dü+N\˝À dü]›+~. ne˙ï ãs¡Te⁄ nsTTHê düπs Ä{À ø£{Ϻ+#·T≈£îì yÓ[‘˚ z e+<ä s¡÷bÕj·T\ Ks¡Tà nì ˝…ø£ÿ ô|≥Tº≈î£ ì ø±\˙øÏ e#˚à ãdt ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düT+Ô ~. Ä e+<ä s¡÷bÕj·T\T ñ+fÒ. eTqTeT&çøÏ Ç+ø±düÔ KØ<Ó’q Á&Édt ø=ìïe« e#·Tà ø£<ë nì ÄyÓT Ä˝À#·q. n~ |ædHæ ê]‘·q+ nqTø√yê˝À Áù|eT nqTø√yê˝À! n˝≤ nì ÄyÓT |ædæHê] ø±<äT. #Ó≥Tº≈£î ø±dæq ø±j·T, |ü+&ÉT‘√ düVü‰ n+<ä]øÏ |ü+∫ ô|&ÉT‘·T+~. Ç‘·s¡T\ nedüsê\≈£î &ÉãT“ Ç∫à Ä<äT≈£î+≥÷ ñ+≥T+~. n+<äTøπ XÊ+‘·eTà>±s¡T n+fÒ ø±\˙yêdüT\+<ä]ø° n_Ûe÷q+. |ü<øä =+&ÉT >∑+≥\øÏ sêyê*‡q ãdt z >∑+≥ Ä\dü´+>± e∫Ã+~. m˝≤>√˝≤ Ç‘·sT¡ \ kÕj·T+ rdüT≈£îì Ä dü+N\˙ï ãdt ˝À ô|≥Tº≈£îì ÁX¯eT|ü&ÉT‘·÷ ≈£L‘·Ts¡T Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îH˚ ˝À|ü⁄ ãdt øÏ{Ïø°øÏ ‘·\ Äì+∫ ø£fi¯ófl eT÷düT≈£î+~. #˚‘T· ˝À¢ ãs¡Ty…q’ dü+N\ì yÓ÷düT≈£îì ≈£L‘·Ts¡T Ç+{ÏøÏ #˚]+~. eTqTeT&ÉT ãTõ®, eTqTeTsê\T |ü+&ÉT neTàeTà e∫Ã+~ n+≥÷ dü+‘√wü+‘√ >∑+‘·T\T y˚kÕs¡T. eTqTeTsê\T nsTT‘˚ ªªHê ø√dü + @$T ‘Ó # êÃe⁄

95

neTàe÷à...μμ nì n&ÉT>∑T‘·÷ m|ü&Ó|ü&ÉT rdæ ÇdüTÔ+<ë nqï≥T¢ #·÷dæ+~. ÄyÓT ‘Ó∫Ãq$ rdæ Çe«>±H˚.. ‹+≥÷ qTe⁄« ‘Ó∫Ãq n]ôd\T jÓT+‘· u≤>∑THêïjÓ÷ nì #ÓãT‘·T+fÒ... dü+‘√wü+>± nì|æ+∫+~. eTqTeT&ÉT nsTT‘˚ yÓT&É #·T≥÷º #˚‘·T\T y˚dæ y˚˝≤&ÉT‘·÷ eTT<äT›\T ô|{≤º&ÉT. XÊ+‘·eTàøÏ ø£fifl¯ yÓ+ã&ç ˙fi¯ófl ‹]>±sTT. Äràj·TyÓTqÆ düŒs¡Ù ø√dü+ mHêïfi¯ófl>± n\eT{Ï+∫b˛sTT+~. ‘·*¢ì Ä dæú‹˝À #·÷dæ dü«|üïøÏ ≈£L&Ü @&ÉT|ü⁄ e∫Ã+~. ∫qï|æ\¢˝≤ ‘·*¢ Á|üø£ÿq ≈£Ls¡TÃì ‘·*¢ #˚sTT |ü≥Tº≈£î+~. Ä e÷Á‘·+ <ä>]Z∑ ‘·Hêìπø ø£]–b˛sTT ≈£L‘·T]ì <ä>sZ∑ ø¡ Ï rdüT≈£î+~. ‘˚*¬ø’q eTqdüT\‘√ ø£fi¯fl˝À¢ Äq+<ä|ü⁄ ø£˙ïs¡T ∫|æŒ\¢>± ≈£L‘·Ts¡T eTdüø£eTdüø£>± ø£qã&ç+~. ‘·&ç$T ‘·&ç$T ‘·q eTqdüT˝À <ë–q Áù|eTì Á|üø£{Ï+∫+~. ªªne÷à... |ü+&ÉTøÏ kÕj·T+Á‘·+ uÛÀ–|üfi¯ófl b˛<ë›e÷? Çø£ÿ&É n+<ä] |æ\\¢ øÏ uÛÀ–|üfifl¯ y˚&TÉ ø£ #˚dTü HÔ êïs¡T. eTq+ ≈£L&Ü #˚<ë›e÷μμ nì n&ç–+~. ªªn˝≤π> qe÷àμμ n+~ dü+‘√wü+>± XÊ+‘·eTà. n\T¢&TÉ uÛÀ»HêìøÏ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Ç+{À¢ ø£qã&ÉT‘·Tqï yê‘êes¡D+ #·÷dæ qe⁄«≈£îHêï&ÉT. s¡ø£Ô dü+ã+<Ûä+ eTT+<äT ø√|ü‘êbÕ\T m+‘·ùd|ü⁄? mìï bıs¡bı#êÃ\T ñHêï ø£åD+˝À @ø£yÓTÆb˛‘ês¡T nqT≈£îHêï&ÉT. kÕj·T+Á‘·+ #·T≥Tº|üø£ÿ\yê]ì, <ä>∑Zs¡ ã+<ÛäTe⁄\ì |æ*∫ uÛÀ–|üfi¯ófl b˛ùd≥|ü&ÉT nøÏå+‘·\T y˚dü÷Ô eTqTeTsê*øÏ ns¡e+ø° ô|{Ï+º ~. ≈£L‘·T] ø£fifl¯ ˝À¢ dü+‘√wü+ #·÷dæ XÊ+‘·eTàøÏ dü+‘√wü+ y˚dæ+~. XÊ+‘·eTà ‘Ó∫Ãq ‹qTã+&Üsê\ì, ø±j·T>∑÷s¡\T, |ü+&ÉT¢ì n+<ä]øÏ |ü+∫ e÷ bı\+˝À |ü+&çq$, e÷ ô|s¡{À¢ ø±dæq$ >∑s¡«+>± #Ó|æŒ+~ dü«|üï. Ä dü+<ä&ç dü<äT›eTDÏ>±ø£ ªªÇø£ H˚qT yÓfi¯‘êqT dü«bÕïμμ n+~. ªªne÷à... Çø£ÿ&˚ ñ+&É≈£L&É<ëμμ nì n&ç–+~ dü«|üï. ªª˝Ò<äe÷à yÓfi¯‘êqTμμ n+~ ‘·qT. Ç˝≤ ø£\>∑+≥Tqï XÊ+‘·eTà ªª@e÷à... XÊ+‘·eTà >±s¡Tμμ nqï |æ\T|ü⁄øÏ ñ*øÏ|ü&ç ø£qT\T ‘Ó]∫+~.. ªªne÷à! MTs¡T ~π> kÕº|t e∫Ã+~. ~>∑+&ç...μμ nì #ÓbÕŒ&ÉT ãdt ø£+&Éø£ºsY. eT∞fl mes√ kÕj·T+ #˚ùdÔ Ä dü+N\˙ï ãdt qT+&ç øÏ+~øÏ ~>±sTT. ì<ëq+>± #˚‘·T˝À¢ ãs¡Te⁄\T e÷s¡TÃ≈£î+≥÷ ãdt˝À ø£qï ø£\ ì»+ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷ ≈£L‘·Ts¡T dü«|üï Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£î+~ XÊ+‘·eTà. ≈£L‘·Ts¡T Ç+{À¢H˚ ñ+~. |æ\¢\T M&çjÓ÷ π>yYT‡ Ä&ÉT ≈£î+≥÷ ñHêïs¡T.


96

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ªªVü‰jYT neTàe÷à!μμ nì |ü\ø£]+∫ Ä≥˝À eTTì– b˛j·÷s¡T. ‘·*ø¢ Ï ‘ê>∑&ÜìøÏ ˙s¡T rdüT≈£îe∫à Ç∫à ªª˙≈£î mìïkÕs¡T¢ #ÓbÕŒqT... Ç˝≤ dü+#·T\ yÓ÷‘· y˚dTü ≈£îì s√&Óe¶ Tà≥ |ü&ç yÓ÷j·T ˝Òø£ yÓ÷j·T˝Òø£ q&ç∫ e∫à e÷ |üsT¡ e⁄ rj·T≈£î. nsTTHê Çe˙ï ìHÓïes¡T ‘ÓeTàHêïs¡Tμμ nì $düT≈£îÿ+~. ªªn<˚$T≥e÷à... |æ\¢\T ñHêïs¡T, yêfi¯fl ø√dü+ ø£˙dü+ á e÷Á‘·+ nsTTHê |æ+&çe+≥\T #˚dæ Çe«&É+ Hêπø+ ø£wüº+μμ n+~ XÊ+‘·eTà. ªª˙≈£î ø£wüº+>± ñqï$ qTe⁄« m˝≤>∑T Çe«˝Òe⁄˝Ò! á #Ó‘·Ô #Ó<ës¡+ ≈£L&Ü m+<äT≈£î Çe«&É+? #·÷ùdyêfi¯ófl ≈£L‘·T] ø√dü+ jÓT+‘· ø£w|ºü &ü TÉ ‘·T+<√ nì nqTø√e&ÜìøÏ ‘·|Œü μμ n+~. dü«|üï. Ä e÷≥øÏ XÊ+‘·eTà eTqdüT $\$\˝≤&çb˛sTT+~. >∑T+&Ó˝À¢ >∑TqbÕ\T >∑T∫Ãq≥T¢ nsTT+~.eTÚq+>± }s¡T≈£î+~. ‘·qøÏ ˇø£ ø=&ÉT≈£î ñ+&ç Ç<˚ e÷≥\T ø√&É\T nì ñ+fÒ >∑qTø£ m˝≤ J]í+#·T≈£îH˚<√... n˝≤π> J]í+#·T≈£î+~. Ä ì$Twü+˝À ≈£L‘·Tπs ø√&É\T˝≤>± nì|æ+∫+~. |æ\\¢ <ä>]Z∑ øÏ yÓ[¢ ªª|ü+&É÷ ˙ø√dü+ @$T ‘Ó#êÃH√ #·÷&ÉT. Ç~>√ á H˚‹ n]ôd ‹ì #·÷&ÉT m+‘· u≤>∑T+≥T+<√!

|ü+&ÉT... á ‘˚>∑ì ‹q&É+ ‘Ó\TkÕ ˙≈£î? sê... #·÷|ækÕÔqT, ‹+fÒ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~μμ n+≥÷ yêfi¯fløÏ <ä>sZ∑ ¡ ø±uÀsTT+~. eTqTeT&ÉT ˇø£ n]ôdì ø=]øÏ ‹ì #·÷dæ, ªªNÛ... Ç<˚$T u≤>√˝Ò<äT neTàe÷à! Hê≈£î ô|ò’yYkÕºsY #ê¬ø¢{Ÿ‡ ø±yê*μμ nì #ÓbÕŒ&ÉT.. |ü+&ÉT @yÓ÷.. ‘˚>∑ì #·÷dæ yÓTTVü≤+ ∫{Ï¢+∫+~. ªªHê≈£î e<äT› qTe⁄« ‘Ó∫Ãq$ n˙ï |æ∫à kÕïø˘‡...μμ nì ‘√ùddæ+~. XÊ+‘·eTà u≤>± H=#·TÃ≈£î+~. eTqTeTsê*øÏ #˚sTT+#·T ≈£îì e∫Ãq ns¡e+ø° rdæ Ç∫Ã+~. ≈£L‘·Ts¡T n≥T Ç≥T ‹|æŒ ªªÇ~ #˚sTT+#˚ eTT+<äT Hê≈£î ˇø£ e÷≥ nHêï #Ó|üŒe#·Tà ø£<ë! ˝Òf…dtº yÓ÷&É˝Ÿ‡ #·÷dæ #˚sTT+#˚<ëììμμ n+~. eT∞fl n+‘·˝ÀH˚ ªªn˙ï ˙ ÇwüÁº |üø±s¡yT˚ #˚kÕÔe⁄. Ç~ Hêπø$T q#·Ã˝Ò<Tä μμ nì #Ó|æŒ+~. μμH˚qT HÓ\ HÓ˝≤ d”ÿ+˝À ø£{Ϻq &ÉãT“øÏ ø=+‘· &ÉãT“ y˚dæ #˚sTT+#êqT. Äs√E cÕ|t qT+&ç #ê˝≤kÕs¡T¢ bò˛Hé #˚kÕqT. qTe⁄« bò˛Hé rj·T˝Ò<äT dü«bÕï. n+<äTπø, H˚qT Hê ÇwüºÁ|üø±s¡+ ø=Hê*‡ e∫Ã+~. Ç|üŒ{ÏøÏ m˝≤>√˝≤ ô|fÒsº TT ˝Òe÷à! ákÕ] ô|<ä›~>± ø±yê*‡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ˙≈£î q∫Ãq≥T¢ #˚sTT+#·T ø√e#·TÃμμ nì #Ó|æŒ+~. ªªuÛÀ»q+ #˚sTTμμ n+~ yÓTT≈£îÿã&ç>±. uÛÀ»q+ e&ç+¶ ∫


yêVæ≤ì m<äTs¡T>± ≈£Ls¡TÃì ªªnsTT‘˚ Ä bı\+ ø±ì Ç\T¢ ø±ì n$Tà &ÉãT“ Çe«q+{≤e⁄μμ n&ç–+~ dü«|üï. ªªH˚qT Çe«qì nq˝Ò<äT dü«bÕï! Hê≈£î qTe⁄« ‘·|üŒ Çe«&ÜìøÏ Ç+¬øes¡T ñHêïs¡T. ã+>±s¡+ ˝≤+{Ï bı\+ Ç|ü&ÉTøÏ Ç|ü&ÉT n$Tà‘˚ @+ edüT+Ô ~ #Ó|ü ? Çs¡T≈£î >∑<Tä \ Ç\T¢ ‘·|Œü . ø=Hêïfi¯ófl Ä–‘˚ $\Te ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø±düÔ z|æø£ |ü{Ϻ H˚qT m+<äT≈£î #Ó|ü⁄‘·THêïH√ ns¡Δ+ #˚düTø√...μμ nì #Ó|æŒ+~ ªªô|<ä›]ø£+ ù|s¡T #Ó|æŒ @<√$<Ûä+>± dü]›ô|{≤º\ì #·÷kÕÔe⁄. ø±ì _&ɶ eTqdüT ns¡+ú #˚dTü ø√e⁄. Hê≈£î eT+∫ Ç+{À¢ ñ+&˚ sê‘· ˝Ò<äT nqT≈£î+{≤qTμμ n+~ ìwüOºs¡+>±H√, yÓ≥ø±s¡+>±H√. XÊ+‘·eTà e÷{≤¢&É˝Ò<äT. Hê\T>∑T >∑+≥\T düeTj·T eT|ü&ÉT H˚qT Ç+{ÏøÏ yÓfi‘ ¯ êqT n+≥÷ ãj·T\T<˚su¡ ÀsTT+~. ÄyÓTøÏ Ç+{Ï‘√ ô|qy˚düT≈£îqï nqTã+<Ûä+ n˝≤{Ï~. ˇø£ÿ sêÁ‹ ≈£L&Ü mø£ÿ&Ü ñ+&É˝Òì‘·q+. ªªz ¬s+&ÉT >∑+≥\T ñ+&ÉT. Ç|ü&˚ e#˚ÃkÕÔqT. Áô|ò+&é‡ Ç+{À¢ ∫qï |òü+ø£åHé ñ+~μμ nì |æ\¢*<ä›]ì rdüT≈£îì yÓ[fl+~. |ü+&ÉT #˚‹øÏ ‘·qT Ç∫Ãq ns¡e+ø° ô|≥º&É+ #·÷dæ qe⁄«≈£î+~. dü+‘√wæ+∫+~. ª@<√ dü«|üï q#·Ã˝Ò<äT nì e+ø£ ô|{Ϻ+~ ø±ì ã+>±s¡T ÄuÛsÑ D ¡ + n+fÒ Çwü+º ˝Ò≈î£ +&Ü m+<äT≈£î ñ+≥T+~? ô|’>± Ç|ü&ÉT >=|üŒ ø√düyTÓ HÆ ê Á|ü<]ä Ù+#ê\H˚ eTqdü‘ Ô «· + ‘·qøÏ ‘Ó*j·T<ëμ nqT≈£î+~ ˝À˝À|ü\. Ä s¬ +&ÉT >∑+≥\ düeTj·÷ìï s¬ +&ÉT j·TT>±˝≤¢ >∑&TÉ |ü⁄ ‘·÷H˚.. Ç+{À¢ ∫+<äs¡ e+<äs¡>± ñqï edüTÔe⁄\ìï{Ïì dü]›+~. Ç+{Ï eTT+<äT X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ yêøÏ{À¢ dü+Áø±+‹ eTT>∑TZ ô|{Ϻ+~. Ä eTT>∑TZì ‘·qT ‘Ó∫Ãq |üP\‘√ #·ø£ÿ>± n\+ø£]+ ∫+~. m|ü&ÉT ≈£L‘·Ts¡T edüTÔ+<ë, m|ü&ç+{Ϭø[fl |ü&É<ëe÷ nì m<äTs¡T#·÷dæ+~. |ü~>∑+≥\øÏ ø±ì dü«|üï Ç+{ÏøÏ sê˝Ò<äT. |æ\¢\T Ç<ä›s¡÷ ìÁ<äø£fi¯fl‘√ y˚˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. ªªekÕÔqT sê ãTõ®, |ü+&ÉT. {≤... {≤...μμ nì #Ó|Œæ ªªdü«bÕï πs|ü⁄ |æ\¢\ì rdüT≈£îì qTe⁄«, n\T¢&ÉT>±s¡T uÛÀ»HêìøÏ e#˚Ãj·T+&çμμ nì #Ó|æŒ+~. ªªM\sTT‘˚ ekÕÔ+ ˝Òøb£ ˛‘˚ ˝Ò<Tä . ôV’≤sêHê |ü&ç Hê\T>∑T s¡ø±\T e+≥\T #˚dæ edüTÔHêïsê ˝Ò<ë nì, ‘=+<äs¡>± s¡eTàqeTì bò˛Hé\T MT<ä bò˛Hé\T #˚jT· ≈£îμμ nì ôV≤#·Ã]+∫+~ dü«|üï.

97

ªªdüπsqe÷à yÓfi§¢kÕÔqT. |æ\¢\T C≤Á>∑‘·Ô! qTe⁄« C≤Á>∑‘·Ôμμ nì #Ó|Œæ ãj·T≥øÏ e∫Ã+~. >∑TeTà+<ëø± e∫ÃqfÒº e∫à ˝À|ü* ‹]– yÓ[flb˛sTT+~ ≈£L‘·Ts¡T. Ä sêÁ‹ y˚fi¯ ãdt kÂø£s¡´+ ˝Òì ‘·eT ø±\˙øÏ Ä{À e÷{≤¢&ÉT≈£îì Ç+{ÏøÏ e∫à |ü&ç+~. @MT ‹Hê\ì|æ+#·˝Ò<äT, ‘ê>±\ì|æ+#˚˝Ò<äT. dü«|üï Á|ües¡qÔ ì eT]Ãb˛˝Òøb£ ˛‘·T+~. ‘·*¢ _&É\› ã+<Û+ä ≈£L&Ü ª<Ûqä + eT÷\+ $T<ä+ »>∑‘Yμ˝À |ü\T#·HÓ’ ˙s¡T ø±]b˛sTT+~. e÷qe dü+ã+<Ûë\˙ï Ä]Δø£ dü+ã+<Ûë˝Ò! nqï e÷≥\T nø£åsê˝≤ ì»+ nì|æ+#êsTT. n˝≤π> Ä˝À∫dü÷Ô |ü&ÉT≈£î+~. eTs¡˝≤ @<√ >∑Ts¡TÔ≈£î e∫Ãq≥T¢ ˇø£ ñ<äT≥Tq ˝Ò∫yÓ[fl ÄdæbÔ ÕdüT\Ô Tqï &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ‡ n˙ï ˇø£#√≥ #˚]Ãô|{Ϻ+~. ìÁ<äsêì sêÁ‹ m+‘·ø° ‘Ó˝≤¢s¡<äT nqï≥Tº y˚≈£îe ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dæ+~. Hê\T>∑T >∑+≥\øÏ sêe÷\j·T+˝À ÁyÓ÷>∑T‘·Tqï >∑+≥\T $ì Ç\T¢ yêøÏfi¯ófl X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£îì s¡<Ûä+eTT>∑TZ ô|{Ϻ |üdüT|ü⁄, ≈£î+≈£îeT‘√ n\+ø£]+∫ |ü⁄e⁄«\T ù|]à n+<ä+>± ñqï yêøÏ*ì #·÷dü÷Ô ˝À|ü*øÏ e∫Ã+~. kÕïHê<äT\T eTT–+#·T≈£îì |üP» nj˚T´≥|üŒ{ÏøÏ Äs¡T >∑+≥\T <ë{Ï+~. n˝≤π> >∑T&çøÏ yÓ[¢ <Ó’e<äs¡Ùq+ #˚düT≈£îì e∫Ã+~. bÕ\T ø±∫ >±¢d˝t À b˛düT≈£îì n+<äT˝À @<√ {≤u…{ ¢ ‡Ÿ y˚düT≈£îì u≤>± ø£\T|ü⁄≈£îì ‘ê–+~. uÛ≤s¡+>± ì≥÷º]Ã+~ |üìyêfi¯ófl e#êÃs¡T. yê]øÏ #˚dæq ‹qTã+&Üsê\T #˚‹ ì+&ÉT>± ô|{Ϻ |ü+|æ+~. ªªø£fi¯ófl ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT H˚qT ø±ùd|ü⁄ |ü&ÉT≈£î+{≤qTμμ nì #Ó|æŒ n˝≤ yê\T≈£îØÃ˝À ‘·\yê*à |ü&ÉT≈£î+~. n˝≤ |ü&ÉT≈£îqï XÊ+‘·eTà ≈£L‘·Ts¡T, n\T¢&ÉT, |æ\¢\T e#˚Ães¡≈£î ˝Òe˝Ò<äT . yêfi¯ófl e∫à ‘·{Ϻ ˝Ò|ü⁄‘·THêï ˝ÒeH˚˝Ò<äT. ≈£L‘·Ts¡T ‘·\ <ä>∑Zs¡≈£î e∫à ne÷à... ne÷à... nì ø£~˝ÒÃ≥|üŒ{ÏøÏ ≈£L‘·T] #˚‹MT<äøÏ ˇ]–b˛sTT+~ ìØ®e+>±. m+‘· n<äèwüºe+‘·Tsê\T |ü+&ÉT>∑ |üP≥ #·ìb˛sTT+~. n+≥THêïs¡T n+<äs¡÷ . ªªne÷à.. ˇø£ÿkÕ] e÷{≤¢&Ée÷à! e÷{≤¢&Ée÷à...!μμ ≈£L‘·Ts¡T n&ÉT>∑T‘·÷H˚ ñ+~. Ä |æ\T|ü⁄ $qã&Éì rsê\øÏ ÄyÓT Ä‘·à m|ü&√ #˚s¡T≈£î+~.

leT‹ $»j·T ‘ê‹H˚ìøÏ $»j·Tyê&É˝Àì ªmø˘‡ πsμ kÕVæ≤r dü+düú˝À ªHÓ\ HÓ˝≤ yÓHÓï\μ ìsê«Vü≤≈£îsê\T>± @&˚fi¯ófl>± ø£$‘·«+‘√ eTy˚Tø£+. e÷düºsY‡ &çÁ^ #˚dæq áyÓTøÏ #·<äe&É+, Áyêj·T&É+ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ. Äø±X¯yêDÏøÏ mH√ï s¡#·q\T n+~+#ês¡T. http://vanajavanamali.blogspot.in


98

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

s¡y˚Twtu≤ãT e÷q´+


yêVæ≤ì

ªªÁù|

j·Tdæsêy˚, }s¡«•sêy˚μ n+≥÷ ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq <Ûä«ì ‘·s¡+>±\T düHêïsTTsê>∑+˝≤ ∫qï>± $ì|ædüTÔ+fÒ, ª‘·eTHêï <∏ëjYT ;#Y˝À yêHê yêHê e+<äq+ Á&ûyTé kÕ+>¥ y˚dTü ≈£î+≥Tqï ◊.{Ï. nbÕŒsêe⁄ ø=~›>± ø£\es¡|&ü ܶ&TÉ . eT∞fl n<˚ {ÀHé. ªkÂ+&é, _˝À ~+&ÉT qT+&Éìμ #·÷#êj·T>± nì|æ+∫+~. ø£\\T ø£{Ÿ #˚dæ ø£s¬ +{Ÿ d”H˝é Àø=∫à ø£fió¯ fl ‘Óse¡ uÀj·÷&ÉT. ø£qT¬s|üŒ\ eT<Û´ä ããT˝Ÿ>∑yéT n+{Ïq |ò”*+>¥. }VüQ, ‘Ós¡T#·T≈£î+fÒ>±, |tÃ! ù|òdtãTø˘ Áô|ò+&=ø£&ÉT Á|ò”>± *+≈£î\T |ü+bÕ&Éì s¡#·Ã, <äeTTà ¬s+&ÉT dæìe÷\T $sêeT+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷XÊ&ÜjÓT ns¡ΔsêÁ‹ es¡≈£L. rsê n+‘ê #·÷ùdkÕø£, ªø£<∏ä˝ÀÔ #˚ùd Væ≤+dü ø£‘·TÔ\‘√ kÕ<Ûä´+ø±<äì m|üŒ{ÏøÏ Á>∑Væ≤kÕÔs√ eTq dæ˙kÕºs¡T\Tμ nqT ≈£î+≥÷ n\yê≥T Á|üø±s¡+ z ì≥÷ºsT¡ Œ $&ç∫, Á&ûyTé kÕ+>∑T\T HÓeTs¡Ty˚düT≈£î+≥÷ |ü&ÉT≈£îHêï&ÉT. bÕ|ü+ kÕºsY V”≤s√\ kÕ+>¥ _\º|t\øÏ e÷Á‘·y˚T nsTTHê düπs dü+ø√∫+#·≈£î+&Ü ≈£L´ ø£fÒº V”≤s√sTTHÓ¢+<äs√ ñqï á ø±\+˝À, ‘·q ˝…’|òt˝ÀøÏ ≈£L&É z |òü⁄˝Ÿf…ÆyéT ‘êsêeTDÏ ‘·«s¡>± sêyê\ì, Ä•dü÷Ô eT÷&ÉT yêq bÕ≥\÷, Äs¡T ;#YkÕ+>¥\‘√ ÄsêyéT>± }Vü≤˝À¢ $Vü≤]dü÷Ô ø±\+ >∑&ùç |düTHÔ êï&ÉT |üPsYô|ò˝À. ø±\+ ø£Hêï eTT+<äT |ü]>¬ &ÉT ‘·THêïqqï ÁuÛ≤+‹˝À, >±*˝À ôd{Ϻ+>¥ \÷Væ≤+#·T≈£î+≥÷ ‘˚*b˛‘·THêï&ÉT. ákÕ] >∑ã“sYdæ+>¥ ª¬øe⁄«πøø£μ- ]+>¥{ÀHé. ø£fi¯ófl ‘Ós¡e ≈£î+&ÜH˚ ~+&ÉT øÏ+<ä #˚sTT ô|≥ºuÀj·÷&ÉT. yÓTùdCŸ ô|&ç‘˚ #·÷<ë›+˝Ò nì #˚sTT rùdkÕ&ÉT. n|ü&ÉT >∑Ts¡TÔ≈£î e∫Ã+~. #·÷#êj·T>±- ìÁ<äb˛j˚T eTT+<äT ù|òdtãTø˘˝À dü<äs¡T kÕs¡T yÓ\>∑u…{Ϻq uÛ≤>√‘·+. }Vü‰düT+<ä] y˚≥˝À ÄK] nÁdüÔ+>± ù|òdtãTø˘ì ÄÁX¯sTT+#ê&ÉT nbÕŒsêe⁄- ª≈£îø£ÿ‘√ø£‘√ ø£ècÕíq~ á<˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·Te<ä›qïμ ô|<ä›\ e÷≥qT ô|&É#Ó$q ô|{Ϻ, >∑‘· ø=~› HÓ\˝À¢ ø√ø=\¢\T Áô|ò+&é ]¬ø«dtº\T |ü+bÕ&ÉT- ‘Ó*dæq ù|òdt\øÏ, ‘Ó*j·Tì ù|òdt\øÏ ≈£L&Ü. ªeTq+ ù|dtº #˚ùd b˛dtº\øÏ ˝…’ø˘ ã≥Hé H=πøÿ ãø£sê eTs=ø£&ÉT <=]ø±&ÉH√ @yÓ÷, <ë<ë|ü⁄ n+<äs¡÷ ø£qŒ¤sYà #˚XÊs¡T, ù|òdt˝…dt nbÕŒsêe⁄ì ù|òdtãTø˘ Áô|ò+&ÉT>±. yÓqTyÓ+≥H˚ z eTT<=›#Ã˚ eTTK∫Á‘êìï ‘·q Ábıô|ò˝’ øŸ Ï ‘·–*+#˚~ mes¡T @ b˛dtº ô|{ϺHê ìs=àVü≤e÷≥+>± ª˝…’ø˘ª ø=≥º&Éy˚T ÄqyêsTTr>± ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. Ä Áø£eT+˝ÀqT bò˛düTº #˚dæq #Ó‘·Ô≈£î ≈£L&É $]$>± ˝…’ø˘\T sêe&É+ >∑eTì+#ê&ÉT. z ô|ò’Hé e÷]ï+>¥ ùdº≥dt n|t&˚{Ÿ #˚kÕ&ÉT- single living in America nì, kı+‘·bò˛{À‘√, eT]ø=ìï ø=‘·Ô ˝…’ø˘\T, Ç+ø=ìï friend request\T. ÄX¯\T ∫>∑T]+#êsTT, ÄX¯j·÷\T yÓqTï ‘·{≤ºsTT. #ê˝≤ ÁX¯<äΔ>± ne÷àsTT\ 'status' (single) #·÷dæ eTØ ø£qŒ¤sYà #˚kÕ&ÉT. n~>√, n˝≤ ≥#Y˝ÀøÏ e∫Ã+<˚ bÕ´Ø

99

b˛Ø ªÄcÕ.μ düeT+‘ê˝≤>± düqïeT÷ø±<äT. q$T‘·˝≤>∑ q&Ée ˝Òq+‘· ˝≤eP ø±<äT. ‘·eTHêï yÓ≥ ’ THêï, nq÷wüÿôV’≤≥T ø±<äT˝Ò nì dü+ãs¡|&ü ܶ&TÉ . Ç*j·÷Hê q&ÉTeTT+fÒ #ê˝Ò.¢ ìØ®eø±j·T+ e<äT˝› Ò nqT≈£îHêï&ÉT. dæ+|ü⁄˝Ÿ>± dæ+–˝Ÿ ùdº≥dt˝À ñqï ªdæÁe÷Héμ ˝≤ ñ+<äì ‘·è|æÔ|ü&ܶ&ÉT. n+‘˚ |ü>∑\÷, sêÁ‹ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü |üs¡düŒs¡+ ùwsY #˚düT≈£îHêïs¡T. ˝…’ø˘\T, ø±yÓT+≥T¢, ø±+|æ¢yÓT+≥T¢ $#·Ã\$&ç>±. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ nbÕŒsêe⁄ sêÁ‹ ¬s+&ÉT |æø£ÃsY\T n|t˝À&é #˚kÕ&ÉT. ns¡ΔsêÁ‹ ìÁ<ä eTT+#·Tø=∫à Äe⁄*düTÔ+&É>± ◊bò˛Hé‘√ ≥ø±\Tq øÏ¢ø˘ #˚dæq ø√¢»|t bò˛{À ˇø£{Ï. |üHêe÷ ;#Y˝À #ês¡\#·&û¶‘√ düeTTÁ<ä+ eTT+<äT ~–q ˝≤+>¥cÕ{Ÿ |æøã sY eTs√{Ï. ∫qï {Ï«dtº @$T≥+fÒ - |üP\s¡+>∑&TÉ düT˙˝Ÿ dü÷Œ¤]Ô‘√ dæø˘‡bÕø˘ Áf…Æ #˚dæ, ñqï ø=+#ÓeTT ø£+&É ≈£L&É ø£]– b˛<˚›yÓ÷ nì, Vü‰˝ÀMHéøÏ ø=ìï six color six pack ‘·–*+#˚düT≈£îì ˝≤+>¥cÕ{Ÿ˝À ~–q ;#Y bò˛{ÀøÏ, ªnbÕŒsêyé while kayaking nì, s ¬ +&√<ëìøÏ ªn|æŒ>±&ÉT while yawking' nì ø±|ü¸Hé*#˚ÃkÕ&ÉT. ∫Á‘·+>± s¬ +&ÉT ∫Á‘ê\ø° ª99μ ˝…≈’ î£ \T |ü&ܶsTT. nsTTHê Ä ˇø£ÿ ˝…’ø˘ ø√dü+ f…+&É÷\ÿsY˝≤ f…q¸Hé|ü&ܶ&ÉT. ôd+#·Ø ø√dü+ ø±<äT n|”ï ÄcÕ ˝…’ø˘ πø*j˚T. sêÁ‘·+‘ê Á&ûyéT>∑sY¢ ˝≤>±qe⁄‘·T+<˚yÓ÷qì m<äTs¡T #·÷d”#·÷dæ, ∫es¡≈£î Á&ûyéT kÕ+>¥‡ kÕyêdü+‘√ dü]ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. n<äT>√, n|ü&ÉT e∫Ã+<˚- Ä yÓTT<ä{Ï ]+>¥{ÀHé Á|æj·TTsê\T ª˝…’ø˘ª ø=≥º>±H˚ ªÁù|j·Tdæ sêy˚, }s¡«•sêy˚ bÕ≥ ù|¢ nj˚T´≥T¢ ôd{Ÿ #˚kÕ&ÉT. kÕ|tºy˚sY ãTÁs¡‘√ ¬s+{Ïø° ˝…’ø˘ ø={Ϻ+~. ø±˙ ¬s+&√ ]+>¥{ÀHéøÏ ≈£L&Ü ø£fi¯ófl ‘Ós¡e˝Òø£b˛j·÷&ÉT. n+<äTπø ì•sêÁ‹ es¡≈£î ìÁ<ä ˝Ò$T‘√ ñ+&É≈£L&É<äH˚ ìs¡íj·÷ìø=#êÃ&ÉT. mH√ïkÕs√ eT]. Ä ‘·sê«‘=∫Ã+<˚. ø¬ e⁄« øπ ø£. me&ÓH’ ê &ç|Œü +>±&ÉT ø£+|üsy¡ TÓ T#˚à ø±yÓT+{Ï∫Ã, ∫es¡>± ôd’à˝Ÿ ô|&ç‘˚ n˝≤ ª¬øe⁄«πøø£μ dæ>ï∑ ˝Ÿ e#˚Ã≥T¢ ôd{Ÿ #˚kÕ&ÉT... Ä πøø£ Çø£ $H˚ z|æø£ ˝Òø£ ndüVü≤q+‘√ ø£fi¯ófl ‘Ó]#ê&ÉT. me&√ ã&ÉT<ë›sTT ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\ø° ø±yÓT+{Ÿ\T sêdæ, ôd’à©\T ô|{≤º&ÉT. ;#Y bò˛{ÀøÏ ªawesome dude! kudos to your photo shoping skills... lol..." Äe⁄*+‘· bò ˛ {ÀøÏ "ssoooo... knnnn....te... ø±ø£b˛‘˚ |üfi‚fl ø£ì|ædüTÔHêjYTμμ nì. ø√|ü+ ªø=˝≤yÓØ &ûμ n+≥T+fÒ ãs¡TyÓq’ ãfi¯Sfl, uÛ≤>∑yTÓ qÆ ø£fi¯Sfl yÓTTsêsTTdüTÔHêï ˝Ò∫˝…’fÒdæ >√&É eT÷\yÓ’|ü⁄øÏ <äèwæº kÕ]+#ê&ÉT. ]©|òt ø√dü+. dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí mø£‡sYôd’CŸ &ÜHé‡ dæÿ˝Ÿ‡, á{°M düTeTHé bò˛{À\T Áù|òyéT˝À ô|{Ϻ eTØ yê˝ŸøÏ ‘·–*+#ê&Éø£ÿ&É. ù|òdt ãTø˘ Áô|ò+&Óe&√ ]ø£yÓT+{Ÿ #˚ùdÔ. ø√|ü+ qcÕfi≤ì¬øøÏÿq|ü⁄&ÉT @<√ ø=+#ÓeTT }s¡≥. yê{Ïì #·÷ùdÔ.


100

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

eTqdüT ø=~›>± dæú$T‘· |ü&ɶ≥¢sTT+~. yÓ+≥H˚ ˝≤|t{≤|b˛ô|Hé #˚dæ, &Ó+{Ïdtº ù|wü+{ŸøÏ |üfi¯ófl |”≈£î‘·Tqï |æø£Ãs=ø£{Ï >∑÷>∑T˝Ÿ #˚dæ, Ä &ç|üŒ+>±&çøÏ {≤>¥ #˚kÕ&ÉT - ø±yÓT+{Ÿ CÀ&ç+∫. ªªeTq dü+>∑‘˚+{Ï e÷e÷!>±˝ŸÁô|ò+&ÉT eTT<ä›+fÒ yÓTTVü≤ yÓT+<äT≈£î ∫{Ï¢düTÔ+<√ ‘Ó\TkÕ! ‘·eT] #ês¡\ |üfi¯ófl. ø±${°\ qT+&=#˚à düTyêdüq |òü÷≥T>± ñ+<äH˚yÓ÷! "How about, smell less silver crowns, mams!" nì ¬s+&ÉT ôd’à©\‘√ m+&é #˚dæ ˝≤>±|òt nj·÷´&ÉT. á ù|òdtãTø˘ ˝Àì ˝…’ø˘\˙ï ù|òø± ˝Òø£ it's all part of self promotiona nqï dü+~>±›edüú‘√H˚ ìÁ<ä˝ÀøÏ C≤πs Á|üj·T‘·ï+‘√ ø£fi¯ófl eT÷kÕ&ÉT. ªª¬s#·Ã>=≥º≥+ áJ, #·˝≤¢sá ≥y˚T ø£w+ºü , ø£Hêï! }s¡Tø√ HêHêï!!μμ n+≥÷ neTà }]&çdüTÔqï≥T¢>± ñ+<Ó+<äTø√. ªªÁ|ü‹ nqTuÛÑe+ qT+&û z bÕsƒ¡+ H˚s¡TÃø√sê, m<äyê! @&Ée≈£î!μμ nquÀj˚T Hêqï Á|üeè‹Ôì düà]+#ê&ÉT. ªªfÒøÏ{°J Áã<äs¡÷μμ n+≥÷ nø±ÿ nqïj·T´\÷ >∑Ts¡TÔø=#êìs+<äTø√. ªªÇ‘·s¡T\ Á|ües¡Ôq eTq*ï u≤<Ûä|ü&ç‘˚ ‘·|ü Ç‘·s¡T\~ ø±<äT. n+‘· áJ>± u≤<Ûä|ü&˚ eTqdüÔ‘·Ô«eTeTà eTqBμμ nì J$‘êìï ø±∫ e&É b˛dæq u≤eTà #Óù|Œ Ä ø=fÒwHü é eT∞fl –*¢q≥¢sTT‘˚, yÓT*¢>± bòÕ¢wtu≤ø˘˝ÀøÏ C≤sê&ÉT... dæìe÷˝À¢ì Ád”ÿHé ù|¢ |æ∫à ≈£L&Ü

ãTÁs¡≈£î u≤>± mπøÿdæq≥T¢+~... &çÁ^ nsTT, ◊.{Ï. C≤uŸ sê>±H˚, ñqï ePfiÀflH˚ ñ<ä›]ùdÔ >=|üŒ dü+ã+<Ûä+ sê<˚yÓ÷qì, nyÓT]ø± &çkÕŒ#YøÏ bÕ¢Hé #˚kÕs¡T - ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ u≤&ûcÕwüsY ãT≥º˝À |ü&ç ªM~Û ∫es¡ MÁsêE>±] düT|ü⁄Á‘·T&ÉT |ü+ù| &Ü\s¡T¢, &ÜãTdü] &=H˚wüqT¢ }s¡÷ yê&Ü #Óe⁄\T ø=s¡T≈£îÿH˚ nyÓT]ø± &Ü+_ø±\T, yÓ+ø±j·TeTà yÓ÷düTø=#˚à >±dæ|t‡ $ì yê‘· ô|≥Tºø√e<äT› yÓTTÁs√ nì u≤eTà yÓTT‘·TÔ≈£î+≥÷H˚ ñ+~. nsTTHê ªbıs¡T–+{Ï |ü⁄\¢≈£Ls¡ s¡T∫μ nì }]πø nHêïsê! MkÕ e∫à nyÓT]ø± e#˚Ãdü]øÏ ‘·&çdæ yÓ÷ô|&ÉT nsTT+~. ÄbÕ{ÏøÏ nyÓT]ø± mø±qMT ã\T|ü⁄ ‘·–Z ãø±ÿ|ü\#·>± ‘·j·÷¬s’+~. eTqπøyÓ÷ eT÷&ÉT HÓ\\T ø£¢sTT+{Ÿ zπø nsTT‘˚, eT÷&ÉT yêsê\T U≤∞ #Ó+uÒ >∑‹. <ëìøÏ ‘√&ÉT ø£qï yêfi¯fl˙, ø£qï<˚XÊ˙ï e~*, @<√ bı&ç#<˚ ë›eTì ñqï <˚XÊìøÏ eùdÔ, ñqïyêfi¯fl+‘ê ø±ì yêfi¯fl ˝≤>± nì|ædTü +Ô {≤πs$T{À eT]. n+<äTπø ‘·qø√ ‘√&ÉT ø±yê\ì uÛÀs¡TeTHêï&ÉT u≤eTà‘√. ªªnDT≈£îe ø£*–q >∑TDe‹. nìï $<Ûë\ nqT≈£L\yÓTqÆ o\e‹. ≈£î\ >√Á‘ê\÷, |üP»\÷ Áe‘ê\÷ u≤>± e+≥ |ü{Ϻq |æ˝¢Ò ø±yê\+{À+~μμ u≤eTà. ny˚TàyÓ÷ - ªe+≥yês¡TŒ˝À¢ H˚sT¡ Œ, n‘êÔe÷eT\qT nH√´q´+>± #·÷düTø√>∑*π> zs¡TŒμ ñ+&˚


yêVæ≤ì ∫Hêï] ô|[fl≈£L‘·Ts¡T ø√dü+ mìï m|æk˛&é‡ nsTTHê y˚∫ #·÷<ë›+ n+{À+~. u≤eTà≈£î |ü⁄sêD≤\ ôdÌ\º T ø√&É\T, neTà≈£î {°M d”]j·T˝Ÿ f…Æ|ü⁄ ø√&É\T ø±yê\+fÒ, HêH˚ïyÓ÷, &ÉãT“Vü≤À<ë ñ+&ç, ø£≥ïø±qTø£*#˚à ≈£î≥T+ãyÓTÆ‘˚ yÓ+≥H˚ ªôd’μ n+{≤ q+{≤&ÉT. nø±ÿ nqïj·T´˝ÒyÓ÷ caring and sharing ‘√ ùdïVæ≤‘·Tsê*>± ñ+&˚ eT+∫ eTqdüTqï eTìªwæμì yÓ‘·Tø√ÿ n+{≤s¡T. eTqπøyÓ÷ n+<ä+˝À eTØ ◊X¯«sê´sêjYT ø±ø£b˛sTTHê, @eπsCŸ>± ñ+&ç. @ m+d”j˚TH√ #˚dæ @<√ ˇø£ bÕ¢{Ÿ MT<ä kÕ|òtºy˚sY C≤uŸ #˚j·T>∑*π> ã+>±s¡T u≤‘·T>∑T&ÉT¶ ñ+fÒ #ê\H˚ ÁuÛ≤+‹. n˝≤ n+<ä] specifications meet nsTT´, bò˛{À\T #·÷dæ ô|ò’q˝…’CŸ #˚ùd|üŒ{ÏøÏ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T |ü{Ϻ+~. á ˝À|ü⁄ ñqï MkÕ ø±kÕÔ mø˘‡ô|’sY nsTT‘˚, m+bÕ¢j·TsYøÏ m<äTs¡T &ÉãT“*∫à ¬sq÷´ #˚kÕeTqTø√- nì y˚πs $wüj·T+. cÕsYº *dtº #˚dæq Äs¡T>∑T] bò˛Ø˝À¢ eTT>∑TZs¡T Á^Héø±sY¶ Ç+ø±s ê˝Ò<äì e<ä›Hêïs¡T. $T–*q eTT>∑TZs¡÷, {°M˝À ÁuÒøÏ+>¥ q÷´dt u≤>± bòÕ˝À ne⁄‘ês¡qT≈£î+{≤, mHêï¬s’ e÷πsJ\ì, yÓTT>∑Tfi¯fl˙ qeTà ˝ÒeTì, Ç+&çj·÷øÏ yÓq¬øÿ#˚Ãk˛ÔH˚ Ä˝À∫kÕÔeTHêïs¡T. Hê á d”qT #·÷dæ ªø£Hê´X¯ó\ÿ+ s√E\T m+‘√ <ä÷s¡+˝À ˝Òe⁄. 'history repeats' n+{≤&ÉT –ØX¯+ f…| Æ ⁄ü Áô|ò+&=ø£&TÉ . ne÷àsTT\T ‘·–Zb˛sT÷s√, ô|[flfi¯ófl ‘·–Z+#ês√ ns¡ú+ø±e≥+ ˝Ò<äT. ns¡ú+ #˚düTø√e{≤ìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ ãTÁs¡ y˚&ÓøÏÿ. ø±\ πøåbÕìøÏ ªÁ|”$Tj·TsY c˛\T, Á|ò” dæìe÷\T {≤ìø˘˝…’b˛j·÷sTT. ãT&É㶠T&ɶ V”≤s√\+<ä]ø° ô|[flfi¯fle⁄‘·THêï, eTq$T+ø± kÕ+>∑T\ ‘√H˚ &˚Á&û$T+>¥. |æ∫à |”ø˘ ¬ø[fl+~. |æ∫à ≈£î~]‘˚ ‘·|üŒ ô|fi¯fle <ä+{≤s¡T ô|<ä\› T. ô|fi¯s¢ TT‘˚ ‘·|Œü |æ∫à ≈£î<äs<¡ +ä {≤s¡T Áô|ò+&é‡. n+<äTπø ù|òdtãTø˘ ¨yéTãTø˘ #˚ùdÔ, ª Hê~ ø±ì ù|òø˘ ˝…’|òtôd̺˝ŸøÏ n\yê≥T |ü&ÉT‘·THêïHêμ nì|ædüTÔ+~. á ªC≤\+‘·s¡ C≤&ÛÉ´+μ eTT~] Internet Adiction Disorder (IAD) n+≥T≈£îH˚˝À>±H˚, @<√ ˇø£{Ï ‘˚˝ÃÒ j·÷\ì &çôd&’ sÉ TTb˛j·÷qT. n|ü&˚ ‘Ó˝≤¢]+~. M¬ø+&é nsTTb˛sTT, eT+&˚ bòÕdtº bòÕs¡«sY>¶ ± e∫Ãq≥¢ì|æ+∫+~, m|üŒ{Ï˝≤>±H˚. @<˚yÓTÆHê düπs á k˛eTyês¡y˚T D-dayøÏ lø±s¡+ #·T{≤º&TÉ . 'running late bcoz car tyre flat' nì u≤dtøÏ f…ø‡˘ {Ÿ #˚dæ ˝≤|t{≤|t ‘Ó]#ê&ÉT. Resuming windows yÓù’ | d”]j·Tdt>± #·÷dü÷Ô, #Ó*ø£‘Ó’‘√ #ê{Ï+>¥øÏ ¬s&û nj·÷´&ÉT. @yÓTÆHê á s√E Ä eT÷&ÉT eTTø£ÿ\÷ (143) ø£πøÿdæ, 'let's moove on' nqT≈£îHêï&ÉT nbÕŒsêe⁄, the IT guy. kÕs=kÕÔs=kÕÔs=kÕÔs¡T.... kÕ+>¥≈£î kÕ|tº>±] ]<∏äy˚Tdü÷Ô, \+#Yu≤>¥ dü<Tä ≈› î£ +≥÷ ˝≤|t{≤|t yÓù’ | ‘·qàj·T‘·«+‘√ ‘·<ø˚ +£ >± #·÷düTÔ+~ ÄcÕ. Screen wall paper is panama beach

101

picture of Apparao, u know. "Whatz up, baby!" videocum-audio

#ê{Ï+>¥ $+&√˝À #Ó*ø±&ÉT {°õ+>¥ #˚düTÔqï≥¢&ç >±&ÉT. "With U R thoughts, as always. Howz U R weekend, appu! lots of fun" n+~ ‘·&ÉTeTTø√≈£î+&Ü. "Fun is not on weekend, fun is on how u make use of weekend"

nHêï&ÉT, @<√ yÓ\>∑u…{Ϻq≥Tº. u…’ <ä y˚ á s√E ˙‘√ z eTTK´yÓTÆq $wüj·T+ e÷{≤¢&Ü*. ˝≤|t{≤|t u≤´≥Ø #Ûê]®+>¥˝À ñ+#·Tø√, d”«{°! á˝À|ü⁄, Ç+πøyÓTÆHê questions ñ+fÒ n&çπ>jYTμμ nHêï&ÉT Áu…&é Äy˚T¢{Ÿ ‹+≥÷. ªª MT ù|òe¬s{Ÿ V”≤s√ mes¡T !μμ nq&ç–+~ m˝≤ yÓTT<ä\T ô|{≤º˝À ‘Ó*j·Tø£. ªªV”≤s√Hê, V”≤s√sTTHê !μμ nHêï&ÉT. bÕCŸ˝À Ä˝À∫dü÷.Ô .. bÕ≥ $q|ü&ÉT‘·T+~. ªªeTùV≤wtu≤ãT nH˚<ë›e÷ ˝Ò<ë p.m˙ºÄsY, sêyéT #·s¡DYì ≈£L&Ü j·÷&é #˚<ë›e÷μμ nH˚ MT e÷+dü. No fake answers today nì &çôd’&é nsTTb˛j·÷&ÉT. ªªV”≤s√sTTHÓ’‘˚ #ê˝≤ù|s¡T¢ #Ó|ü⁄‘êeì ‘Ó\TdüT, V”≤s√H˚ n|ü≤!μμ nqï~. eT‘·TÔ>± ªªs¡»˙ >∑»˙μμ nHêï&ÉT. ªªyÓ’ k˛μμ n+~. ªªs¡»˙ ôd̺˝Ÿ n+fÒ Çwüº+. >∑»˙ yÓTyÓTTØ ˝≤dt n+fÒ eTØ Çwü º + . 15 ì$TcÕ\ eTT+<ä T »]–+B, #Ó | æ Œ +B (eTq≈£îqTe⁄>±) >∑Ts¡T+Ô #·Tø√≈£L&É<qä ï ø±HÓ‡|t.º ªª∫*|æ! ôdHê‡|òt VüA´eTs¡T, dü÷|üs¡÷μμ n+~ nbÕ´j·T+>±. ªªdü÷|üsY ôV≤©›μμ nHêï&ÉT. ªªs¡õì˝≤>± eTq ø£\sY ≈£L&Ü q\Tù| nqT≈£î+{≤!μμ nì #Û·eTøÏÿ∫Ã+~ fÒõ+>¥>±. eTH√&çøÏ #Ó+|ü ˝…s¡Tô|ø±ÿjYT. ‹ø£ÿ ˝…ø£ÿ ˝Òq+‘· ˝…yÓ˝ŸøÏ yÓ[flb˛sTT+~. q÷´ $+&√ zô|Hé #˚dæ, z+ø±sY c˛ M&çjÓ÷øÏ¢|t\ ø√dü+ ôdsYà ø={≤º&ÉT, ø=+#ÓeTT ø±yÓT&û #˚düT≈£î+<ëeTì. yÓTTHêï eT<Û˚´<√ u≤¢>∑T˝À #·~yê&ÉT - ª|òü⁄˝Ÿ ]©|òt. <∏ë+ø˘‡ nqïj·÷´. <∏ë+ø˘‡ nqïjÓ÷´!μ nì. ªªHÓesY yÓTÆ+&é. Hê ‘Ó\T|ü⁄‘√ ø±HÓ‡+ù|{Ÿ #˚kÕÔqT˝Òμμ nqï~ n*–q n+<ä>±&ç‘√. ªª‘Ó\¢ì bÕ\˝À¢ q\¢ì &çø±wüHé ø£*ùdÔH˚ |üdü+<Ó’q Vü‰$T, s¡T∫μμ nHêï&ÉT ãTõ®–+|ü⁄>± dæ|t #˚dü÷Ô. ªªÁ^Héø±sY¶ |ü]dæú‹...μμ nì ô|<ä›\T b˛s¡Tô|fÒº $wüj·T+ n&É>∑uÀsTT eTs¡˝≤–b˛sTT, ªªqTyÓ«+<äs¡e÷àsTT\‘√ ª˝…’ø˘ª\T ø={Ϻ ñ+{≤e⁄. m|òt_˝À mH√ïkÕs¡T¢. ndü\e÷àsTT\ MT<ä ˙ n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|üŒeP. Vü‰HÓdtº>±μμ nì n&ç–+~ eTqdüTì düº&û #˚<ë›eTqï≥T¢>±. ªªeT>∑yê&ÉT ne÷àsTTì >ös¡$kÕÔ&ÉT. n+<äyÓTÆq ne÷àsTT ô|’ ñ‘·T‡ø£‘· #·÷|ækÕÔ&ÉT. ‘Ó*yÓ’q ne÷àsTT qT+∫ Áù|s¡D bı+<äT‘ê&ÉT. ‘·qqT ns¡ú+ #˚düTø√>∑\ ne÷àsTTøÏ ‘·qqT‘êqT...μμ n+≥÷H˚ >∑÷>∑T˝Ÿì eTqkÕsê n_Ûq+~düTÔHêï&ÉT. ø£{Ÿ #˚dæ


102

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ªªH˚H˚ f…Æb˛!μμ n+~. #Ó|æŒ+~ d”]j·Tdt>± ns¡ú+ #˚düTø√&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·≈£î+&ÜH˚. ªª|üP» ø√dü+ |ü⁄e⁄«, Hê ø√dü+ qTe⁄«μμ nHêï&ÉT Äràj·T+>±. >∑÷>∑T˝Ÿ $+&√dt m|ü&√ ø√¢CŸ #˚kÕ&ÉT. n+‘˚ bÕ|ü bÕ¢≥T... eTTdæeTTdæ qe⁄« ˇøÏ+‘· >∑s«¡ +‘√, eT]+‘· ø£+fÒ ‘·&ç‘√, ªªá ˙ dü«#·Ã¤yÓTÆq qe⁄«‘√- |ü⁄\ø£]+#˚qT eTqdü+‘ê. ‘·&ùç dqT ‘·qàj·T‘·«+‘√ ‘·qTq+‘ê. eTs=ø£ÿkÕ] qe«eP... n<˚ eTq \e«qeP.. |üs¡e•+|ü #˚j·TeP, nDT eDTeP... bò˛¢ Ä>∑≥+ ˝Ò<äT nu≤“sTT>±]øÏ ªªÁ|æj·÷! ˙ ø£$‘ê Vü≤è<äj·T+‘√, düTìï‘· eTqdüÔ‘·«+‘√ Hê eTqdüTì m|ü&√ –˝≤¢e⁄ n~ nqTì‘·´+ n\¢] #˚düTÔ+~.μμ eTqdüT˝À e÷≥ #Óù|Œdæ+<ë u≤düT u≤ø±‡|ò”düT ã<ä›\sTT+~. Áù|eT ≥qTï\T ≥qTï\T ‘·qTïø=#˚Ãdæ #˚sTT airlines deals search #˚düTÔ+fÒ. n~>√ n|ü&ÉT n&ç–+~, n+‘·ùd|üP nD∫ô|≥Tº≈£îqï ô|<ä›yêfi¯fl dü+X¯j·÷ìï. "If you don't mind, what's your last name? Just out of curiosity

- ô|<äy› êfi¯ófl n&É–eTHêïs¡ìμμ nqï~ kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· kÂeT´+>±, <Ûë´dü+‘ê n‘·ì bò˛{ÀyÓ|’ ⁄ü ô|≥Tº≈î£ ì |üs<¡ ëÛ ´q+>±. n|ü&ÉT á ˝Àø£+˝ÀøÏ e#êÃ&ÉT. ãj·T≥ eTãT“\T ø£e÷à j·TqT≈£î+{≤. <äu≤Û \Tq z ñs¡TeTT >∑]+® ∫ yÓ[fl+~. Ä mô|òøøº˘ Ï |üesY b˛sTT+~. <ë+‘√ yÓuŸø±yéT, d”Œø£s¡T¢ Ä|òt nj·÷´sTT. ˝≤|t{≤|t u≤≥Ø‘√ s¡qïe⁄‘·T+<äqT≈£î+{≤. Vü≤sƒê‘·T>Ô ± nyêø£ÿ j· ÷ &É T . ñs¡ T eTTe\¢ ø±<ä T dü T e÷. yÓ T <ä & É T yÓ T T<ä T › u≤]b˛sTT+~. eTqdüT eT<Ûqä |ü&TÉ ‘√+~ - ne÷àsTT>±]∫Ãq {Ï«dtºøÏ. ª≈£î\y˚T$T{Ï ! nì dü÷{Ï>± n&É>∑≈£î+&Ü, dü÷à‘Y>±

Ç+{Ï ù|s¡T ªn&ç–+<ë! dü«<˚X¯+˝À sê»ø°j·T bÕغ\øÏ, $<˚XÊ˝À¢ ‘Ó\T>∑T dü+|òü÷\πø ªlast nameª n+fÒ customary curiosity nH√, traditionally mandatory nH√ nqT≈£îHêïqT. Signup \ø°, #ê{Ï+>¥\ø° username #ê˝Ò¢ nqT≈£îì forums˝À Á|üy˚•+#êqT. n<äèwüº+ø=B› ÄcÕ ‘ês¡dü|ü&ç+~. e÷{≤, eTqdü÷, n_Ûs¡T#·T\÷, Ädü≈£îÔ\÷, ÄX¯\÷, ÄX¯j·÷\T #ê˝≤ <ä>∑Zs¡>± ø£*kÕj·Tì, J$‘·Hêe˝À Çø£ ø£*dæ |üj·Tì<ë›eTH˚ Ä˝À#·q‘√H˚ |üs¡e•düTÔqï ‘·s¡TD+˝À... ª@$T{° n|üX¯èr!μ n|üX¯è‘ê! ˝Òø£ nHê~>± edüTÔqï ÄqyêsTTrHê! nsTTHê j·T+Á‘ê\‘√ eT+‘·Hê\T #˚ùd á »qπswüHéøÏ ≈£L&Ü n~ n+‘· eTTK´e÷! nj·TT´+&Éøb£ ˛q∫Ã+≥T+~, eTs¡à+ ‘Ó*j·Tì eTqdüT ìdüŒ]Ù+#·>∑*Z‘˚. n|ü&ÉT düTŒ¤]+∫+~. ÄyÓT ∫e]˝À nqïe÷≥ - ªô|<ä›\T n&É>∑eTHêïs¡ì !μ Ç<˚ last name $wüj·T+ô|’ mes√ Áô|ò+&ÉTøÏ »]–q d”qT >∑T]+∫ Ç+‘·≈£î eTT+<äT ÄcÕ ô|{Ïqº b˛dtº yÓ‘T· ≈£î‘·THêï&ÉT. eTÚHêìï uÛ]Ñ +#·˝øÒ £ ªªeTqkÕÔ|+ü #Ó+~ùdÔ eTìï+#·T Á|æj÷· ! |üXÊÑêÔ|+ü ‘√ ÁbÕ<Ûj ˚ T· |ü&ç+~. n|ü&ÉT ô|–*+~ e÷≥, eTH√&çøÏ. ªªLast nameì ã{Ϻ #˚düT≈£îqï }düT\÷, sêdüT≈£îqï u≤dü\÷ e÷s¡‘êj·÷ düF! eTqdüT\T ø£*kÕø£ eTqTwüß\T ô|≥Tº≈£îqï _ÛqïHêe÷\T HêeTe÷Á‘·y˚T ø£<ë! @eT+{≤e⁄μμ nHêï&ÉT - m+‘√ m~– b˛sTTq yê&ç˝≤. ¬øyÓTsê ÄHé nsTT+~. |üesY m+‘· bòÕdtº>± b˛sTT+<√, n+‘˚ y˚>∑+>± e∫Ã+~. ãj·T≥≈£î ‘=+–#·÷ùdÔ, eTqTwüß˝Òø±<äT. eTãT“\÷ |ü]>¬ &ÉT‘·THêïsTT. _J_J>± mes√ ‘·s¡TeTTø=düTÔqï≥T¢... øÏ{Ïø°˝À+∫ ø±s¡T\qT, ø±s¡TeTãT“\T˙


yêVæ≤ì ‘·<˚ø£+>± #·÷ùdÔ yê{Ï yÓqTø£qTqï ª Ç+Á<ä<ÛäqTdüT‡μ <äs¡Ùq $T∫Ã+~- m|ü&ÉT ãj·T{ÏøÏ e<ë›e÷ nì y˚∫ #·÷düTÔqï≥T¢>± ñ+~. n|ü&ÉT #·÷kÕ&ÉT. eTT+<äTqï Ád”ÿHé e+ø£. <ëì MT<äTqï HÓ#ÓÃ* e+ø£- ì+&ÉT |üPs¡í$T ø√dü+ ‘·|ædüTÔqï ª#·+Á<äe+ø£μ ˝≤ ñ+<ë ! ∫Á‘·+ düTe÷! dü÷{Ï>± #·÷ùdÔ>±ì ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. yÓøÿÏ yÓøÿÏ edüTqÔ ï @&ÉT|ü⁄qT ø£+Á{À\T! #˚dTü ø√>∑*–+<˚y÷Ó >±ì, ø£+≥ ‘·&çì ‘·T&ÉT#·Tø√e≥+ eT]∫b˛sTT+<äì, eT]+‘· u≤<Ûäô|≥º≥+ uÛ≤e´+ ø±<äì, ªªÇ+<ëø£ Á^Héø±sY¶ nHêïe⁄>±! Á^Hé dæ>ï∑ ˝Ÿ ÇùdÔ ekÕÔyê!μμ nHêï&ÉT {≤|æø˘ e÷]à yê‘êes¡D≤ìï ‘˚*ø£ |üs#¡ { · ≤ìøÏ Á|üjT· ‹ïdü÷.Ô .. ãT+>∑eT÷‹ ô|&ÉT‘·÷, ªªesYÿ |ü]à{Ÿ ˝Ò≈£î+&Ü eùdÔ e+{≤yêπsŒHê! ñ<√´>∑yÓTT#˚à neø±XÊ ˝ÒyÓTÆHê ñHêïj·÷!μμ n+~, m+‘· ‘·«s¡>± @&çÃ+<√ n+‘· ‘·«s¡>± eT]Ãb˛‘·÷. >∑»˙ >±˝ŸÁô|ò+&ÉT eT]. Ç+‘·˝À bò˛Hé ;|t` "Is it fixed now" See U in the scheduled meeting @ noon" nì, text yÓTùdCŸ u≤dt qT+∫. ªªu≤dtì ø£qT≈£îÿì #ÓbÕÔ, eTqdüT+fÒ e÷s¡ZeTT+&É<ë! Regular timeøÏ ˝≤>±Hé nsTTb˛. \eP´ k˛...eT#Y &Ü]¢+>¥,μμ nì ˝≤>±|òt nsTT, ˝≤|t{≤|t‘√ \¬>‘êÔ&ÉT. Á&Óy’ é #˚d÷ü Ô z |üøÿ£ MT{Ï+>¥˝À ø£esY #˚j÷· *‡q ÁbÕC…øº˘ {≤|æø˘‡ >∑T]+∫ eTqq+ #˚düT≈£î+≥÷H˚, Ä|ò”düT˝Àì ◊.{Ï. ôd≈£L´]{° {°yTé øÏ bò˛Hé #˚kÕ&ÉT. ø£s¬ ø˘º ø±+&ç&{ ˚ Ÿ ˝…H’ ˝é ÀøÏ e#êÃø£,

103

>∑+≥\÷ ne©\>± >∑&çù|kÕ&ÉT. n$sêeT+>± dæìe÷\T #·÷&É≥+ e\q Ç+‘· bò˛ø£dt nãT“‘·T+<äì nqT≈£îì ñ+&É&ÉT m|ü&É÷. #·<äTe⁄‘·Tqï ø=B› Ç+ø± ‘·ì$rsê #·<äyê\ì|ædü÷Ô ñ+<ä+fÒ n~ n‘·ì ‘·|üø±<äT. eTTK+˝À s¡+>∑T\T e÷s¡T ‘·THêïsTT. eT¬sH√ï eTTqTô|s¡T>∑ì uÛ≤yê\T düŒè•dü÷Ô ‘·q‘√H˚ ñ+{≤q+≥THêïsTT. J`yÓTsTT˝Ÿ nøö+{Ÿ zô|Hé #˚kÕ&ÉT. nø£ÿ&Ü n<˚ ‘·+‘·T... n<äècÕºìøÏ ne<ÛTä \T+&Ée+fÒ Ç<˚Hy˚ ÷Ó . Çø£ Ä|ü⁄˝Òø£b˛j·÷&ÉT. j·TTπsU≤... y˚XÊ&ç+ø√ ª¬øe⁄«πøø£! nsTTHê ñ<˚«>±q+<ë\qT Ä|ü⁄ø√˝Òø£ nø£ÿ. nqïj·T´ yêfi¯fl≈£î bò˛Hé #˚dæ, »]–+<ä+‘ê |üPdü>∑T∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒ&ÉTdüeTj·T+‘√ ì$T‘·+Ô ˝Ò≈î£ +&Ü. yêfi¯fl~+ø± J]í+#·Tø√ø£ eTT+<˚ ø=ìï HÓ+ã]¢∫à ÄcÕ ùdïVæ≤‘·T\‘√ e÷{≤¢&ç confirmed info‘√ á`yÓTsTT˝Ÿ #˚j·TeTHêï&ÉT. z ì$Twü+ ≈£L&Ü eè<∏ë #˚jT· <ä\T#·Tø√˝Òø.£ u≤´π>CŸ düsT¡ ≈› î£ +≥÷, msTTsY˝H… é &û˝‡Ÿ #Óø˘ #˚dæ {Ïø¬ {Ÿ ãTøÏ+>¥ ≈£L&Ü #˚kÕ&ÉT. wüesY #˚d÷ü Ô }Vü≤\|ü\ø¢ ˝Ï À $Vü‰]düTÔHêï&ÉT. ÄcÕ‘√ düVü‰ Äq+<ë‹X¯j·÷\‘√, Á{Ï+>¥.. Á{Ï+>¥ eT+≥÷ ◊bò˛Hé ;|t. es¡TdüH˚ ˇø£<ëì ‘·s¡Tyê‘· ˇø£{Ïs¬ +&ÉT á`yÓTsTT˝Ÿ yÓTùdC…d.t ‘·&#ç ‘ ˚ √ÔH˚ bò˛Hé |ü≥Tº≈î£ ì, düãT“ ø£fi¯fl‘√H˚ zô|Hé #˚kÕ&ÉT. ˇø£{Ï 'you are so lucky' nì nø£ÿj·T´ qT+#·sTT‘˚ , ª|ü+&É>∑ #˚dTü ø√, Áã<äsμY nì nqïj·T´ yÓTùdCŸ ¬s+&√~. "It's all your blessings. See you soon" nì ¬skÕŒHé‡ Ç#êÃ&ÉT Ç<ä›]ø°.

Cryptographic security systems, encrytion, decryotion

n+≥÷ @<√ technical jargon, n‘·ì Okill-set discuss #˚dæ. ∫e]>± 'A for apple' style ˝À ø=ìï words pronounce #˚d÷ü .Ô "I need it asap, John! I'll be in the conference room. Please get back by the end of meeting. Use all ur brains, John!"

nì m+&é #˚ùd˝À>± Ä|ò”düTsêH˚ e∫Ã+~. dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ>± ÁbÕC…ø˘º &ûf…Æ˝Ÿ‡ Áô|C…+{Ÿ #˚dæ ø£¢sTT+{Ÿ‘√ ø£s¡#ê\q+ #˚düTÔ+&É>±, C≤Hé qT+&ç f…ø˘º‡ e∫Ã+~. "Here it is.... - Happy life, John" nì. yÓ+≥H˚ u≤düTì |üs‡¡ q˝Ÿ>± ø£*dæ, situation explain #˚d,æ "Need to go, not feeling well" nHêï&ÉT. u≤dt ∫s¡Tqe⁄«‘√ "No problem, take a break, if u need one and get back with changed-up energy"

nHêï&ÉT uÛÑT»+ MT<ä pat #˚dü÷Ô Äj·Tq ø£+‘ê ‘Ó\TdüT˝≤ ñ+~. ˝…’|òt »Øï˝À Ä ùdºCŸ bÕdt nj˚T´ e#·TÃ+{≤&ÉT eT]. ø£\ø±\+ n˝≤+{Ï u≤düT\ {°yéT‡ ˝ÀH˚ ñ+&Ü\ì nbÕŒsêe⁄ nqTø√e&É+ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<˚yÓ÷.

Ç+{ÏøÏ eNÃsêe&É+‘√H˚ ù|òdãt Tø˘ zô|Hé #˚kÕ&ÉT. First n+‘ê ‹s¡π>kÕ&ÉT. ÄcÕ |ü]#·j·TyÓTÆq s√E qT+&û, archives˝Àì Á|ü‹ yÓTùdCŸ, Á|ü‹ b˛dtº, Á|ü‹ ø±yÓT+{Ÿ |òü⁄˝Ÿ bò˛ø£dt‘√ bòÕ˝À ne⁄‘·÷. ì$TcÕ\T. attempt log on success. Wall

msTTsYb˛sYº˝À ô|Ì¢{Ÿ ø√dü+ yÓsTT{Ÿ #˚dü÷Ô... n|ü&ÉT #˚kÕ&ÉT bò˛Hé - neTàyêfi¯fl≈£î ÄsêyéT>±. ny˚Tà m‹Ô+~. ªªø£Hêï! nqïj·T´ yêfi¯ófl #ÓbÕŒs¡T »]–+<ä+‘ê. |æ\¢ ã+>±s¡eT+≥>±! eT+∫~ #·÷düT≈£îì πsù| yêfi¯fl ô|<ä›yêfi¯flì ø£\T<ë›eTqT ≈£î+≥THêï+. ªe+{≤yês¡÷Œμ nquÀsTT Hê*ø£ÿs¡T#·T≈£îì ne˙ï. H˚]ŒkÕÔ˝Ò z yês¡+˝Àμμ ÇHêïfi¯ófl≈£î ∫qï ø√&ÉTø√ Ç+{Ï yê&Ée⁄‘·THêï&É+fÒ ñ_“‘·_“u…b’ ˛‘·T+~. ‘·*¢ Vü≤è<äjT· eT+‘˚ H˚yÓ÷. ªª|æ\¢ ã+>±s¡eT+≥>±μμ eT∞fl n+~. yÓ+≥H˚ Hêqï bò˛Hé ˝≤≈£îÿì ªªã+>±s¡+˝≤+{Ï |æ\¢ düπs, ø£≥ï ø±qTø£˝ÒyÓTÆHê ÇkÕÔsê! ˝Ò<ë ñ<√´>∑+ #˚ùd |æ\¢ ø£<ë, Hê ô|q¸Hé &ÉãT“\‘√H˚ ô|[fl #˚j·TeT+{≤sê!μμ n|ü&ÉT ô|<ä$ $bÕŒ&ÉT. ªªHêHêï! H˚qT ÄcÕ ø£*dæ ô|[fl Ks¡TÃ\øÏ u≤>±H˚ ùdyé #˚kÕ+- ˙ø± #ÛêHé‡ sêìj·T´+μμ nHêï&ÉT <äs¡Œ+>±. u≤eTà ˝≤≈£îÿì ªªø£qï&É÷! Ä eT<Ûä´ #ÓbÕŒy˚! @<√ ãT≈£îÿ˝À ù|òdt #·÷kÕqì, ø£+|üP´≥sY˝À ø£*dæ ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü ≈£î+≥÷ ñ+{≤eTì- Ä |æ˝H¢Ò ê! Ä] uÛ&Ñ yÉ ê! ø£+|üP´≥sY\T ô|[flfi¯ófl #˚ùd $&É÷s¶ +¡ ≈£L&Ü #·÷ùddüTHÔ êïqT. Ç+¬øìï $+‘·\T »s¡T>∑T‘êjÓ÷- Ms¡ ÁãVü≤à+>±s¡|ü&˚ #ÓbÕŒs¡T ø£*ø±\+˝À


104

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

»s¡>∑uÀj˚Te˙ï ø£fi¯ófl≈£î ø£{Ϻq{Ϻ...μμ ÄyÓT #Ó|ü≈£î+≥÷H˚ b˛‘·T+~. nø£ÿ&É $e÷q+ &çbÕs¡ÃsY mHÍHé‡yÓT+{Ÿ Ç#êÃs¡T. u≤eTàqT ø£{Ÿ #˚dü÷Ô, ªª$T>∑‘ê ø£<∏ä\T e#êÃø£ $+{≤qT. á ˝À|ü⁄ |üPC≤Áe‘ê\ $<ÛëHê\T dæ&ç˝À¢ ≈£L&Ü e#˚ÃdæìjYT. n$ ø=ì ñ+#·T, ˙eTqesê*øÏ ˙ #˚‘√ÔH˚ Ç<äT›e⁄>±ì, ñ+{≤ eT]. Äs√>∑´+ C≤Á>∑‘˚Ô!μμ nì ì<ëq+>± ≈£L´˝À ∫es¡q qT+#·T Hêï&ÉT. ‘·«s¡>± yÓ[fl düœøÏ düsYÁô|’E Ç∫à efiÀfl yê*b˛yê\ì ñ$«fi¯Sfls¡T‘·THêï.

eTs√ ÄDÏeTT‘·´+˝≤+{Ï kÕ+>¥. ªª‘=*kÕ] $TeTà*ï, #·÷dæ+~ yÓTT<ä\T- eT~˝Àq yÓT~˝≤sTT mH˚ïH√ï ø£<\ä∏ T.. mHÓïH√ï ø£\\T.. ø=ìï s√E\ ‘·sT¡ yê‘·, \yé˝≥ … sY ≈£L&Ü attempt #˚dqæ ≥T¢+~. eTs√ bÕ≥ s¡÷|ü+˝À - ªÇ<˚ Hê yÓTT<ä{Ï Áù|eT˝ÒK, ÁyêkÕqT ˙≈£î #Ó|üŒ˝Òø£...μ nqT≈£î+≥÷. z yês¡+ s√E\T esYÿ pressure ˝À ñ+&ç H˚qT ˝≤>±Hé ne˝Òø£b˛sTTHê, ‘·qT u≤>±H˚ f…ÆyéT bÕdt #˚dæq≥T¢+~. ªm<äT≥ ˙y˚... m<ä˝Àq ˙y˚... m≥T #·÷ùdÔ n≥T˙y˚μ nì eTT]dæb˛‘·÷. Looks like I have always been logged into her heart and got never logged out.

$e÷q+ eTãT“˝ÀøÏ Á|üy˚•+#·>±H˚ n\dæb˛sTTq ◊{Ï ¬>’øÏ ne÷+‘·+ ìÁ<äeTT+#·Tø=∫Ãq≥¢sTT+~. >∑‘· 24 >∑+≥\ qT+&ç »]–q dü+|òüT≥q\T ‘·\T#·T≈£î+≥÷ ø£fi¯ófl eT÷düT ≈£îHêï&ÉT. ÄcÕ n˝≤ un expected>± 'last name' n&É>±ZH˚ ì»+>± eTqdüT ∫e⁄≈£îÿqT+~. yÓqøÏÿ ‹]–#·÷ùdÔ, ‘·q ùdïVæ≤‘·Tsê*øÏ »]–q incident impact e\qH˚ ‘·q˝≤ n&ç– ñ+≥T+<äì|ædTü +Ô ~. ô|fi¯flsTT |ü~ dü+e‘·‡sê\T ø±|ü⁄s¡+ #˚kÕø£ ≈£L&Ü last name e÷s¡TÃø√e&ÜìøÏ M\T|ü&Éø£b˛‘˚ Ä $wüj·T+ $&Ü≈£î\ <ë] rdæ+<äì ‘êqT ù|dtº #˚dæq b˛dtº #·÷kÕø£ ÄÁ|üX¯ï n&É>∑&É+˝À n+‘·sês¡ΔeTT+<äì|æ+∫+~. H˚H˚ nbÕs¡ú+ #˚düT ≈£îHêïqì ‘Ó*dæ+~. @<˚yÓTÆHê ‘·q˝≤ n&É>∑&É+ e\H˚ ‘ê˙ |òü¢sTT{Ÿ˝À ñHêï&ç|ü&ÉT. C≤Hé düVü‰j·T+‘√ bÕdtesY¶ ø£ìô|{Ϻ ne÷àsTT>±] ù|òdt ãTø˘ ù|J\qT, J`yÓTsTT˝Ÿ yÓTùdCŸ\qT #·<eä ≥+ ‘·ù|Œ ø±e#·TÃ. ‘·q‘√ #Ó|Œæ @ •ø£å y˚dHæ ê uÛ]Ñ kÕÔqT- z düT~q+. ø±˙ á˝À|ü⁄ Ä eT<ÛäTs¡düà‘·T\qT eTs√kÕ] ÄkÕ«~kÕÔqT. ‘·q personal notes˝ÀqT, Áô|ò+&金√ yÓTd”J˝À¢qT - ‘·q >∑T]+∫ #·]Ã+∫q ∫qï ∫qï dü+>∑‘·T\T, dæìe÷bÕ≥\T- ÄVü‰ eTqdüT |ü⁄\ø£ ]düTÔ+~. á »qàøÏ~ #ê\ì|ædüTÔ+~. |ü]#·j·TyÓTÆq yÓTT<ä{Ï s√»qT≈£î+{≤ @$T bÕ≥<√!! eT∞fl eT∞fl Ç~ sêì s√E... eT˝…C¢ ≤õ n\T¢≈î£ qï s√Eμμ... bò˛{À\T mπø‡+CŸ #˚dTü ≈£îqï s√Eμμ

|æ∫Ãe÷˝Àø£+ >±&çì! Á&ûyTé kÕ+>¥\ ÁuÛÑeT˝À|ü&ç ª~˝Ÿ˝À ô|≥Tº≈£îqï Á&ûyéT>∑sY¢ì ‘=+<äs¡>± >∑T]Ô+#· ˝Òø£b˛j·÷qT. n+<äTπøH˚yÓ÷, final clarification ø√dü+ eT∞fl message |ü+|æ+~. 'Do u really love me!' @$T sêdæHê ‘·q Áù|eT eTT+<äT Hê \yé |ò”*+>¥‡ ~>∑~&ÉTù|H˚yÓ÷. n+<äTπø 'I love u because I need u, I need u because I love you' nì message |ü+bÕqT. Ç+ø± #·÷düT≈£î+<√ ˝Ò<√. n~ #·÷düTø=H˚ ˝Àù| yê*b˛yê* e&ç˝À nqT≈£î+≥÷ efiÀfl ô|≥Tº≈£îqï 'I Luv U pad' ì eT]+‘· <ä>∑Z]øÏ rdüT≈£îì düT‹yÓT‘·Ô>± z eTT~› #êÃ&ÉT. mH√ï ◊bò˛Hé\T, ◊bÕ&é\T, ◊b˛&é\T $|üŒBdæ ‘·q Áô|ò+&é‡ dü]ÿ˝Ÿ˝À ñqï ◊.{Ï. ãTÁs¡\˙ï ñ|üjÓ÷–+∫ m|ü&√ ‘·j·÷s¡T #˚sTT+#·T≈£îì ¬s&û>± ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT- iphone, ipod, and ipad all in one e-toy, I Luv U padì ‘·q dü«|üïdüT+<ä]øÏ dü«Vü≤kÕÔ\‘√ surprise gift present #˚<ë›eTì. Ç<ä+‘ê Ç+‘· ‘·«s¡>± kÕ<Ûä´eTq{≤ìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ç+~. ìdü‡+<˚Vü≤+>± Ä bÕdtesY¶... ashaNappsH˚yÓ÷... nqT≈£î+≥÷ m|ü&ÉT ìÁ<ä˝ÀøÏ C≤sê&√ eT]. n|ü&˚ $e÷q+ Äø±X¯+ qT+&ç ÁøÏ+<ä≈î£ ~>∑≥+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~... ôV≤&é bò˛Hé˝À+∫ kÕ|tº>± zbÕ≥ edü÷Ô e⁄+~... s¡a+‘·+...s¡a+... s¡a+‘·q s¡a+.. Äø±X¯+˝À ˇø£ ‘ês¡- Hê ø√düyÓTT∫Ã+~ á y˚fi¯ ‘ês¡ C≤_* ø£\eìHê&ÉT @ yÓHÓï˝≤ ˝Ò<äT˝Ò... ñ*øÏÿ |ü&ç ˝Ò∫, ‘ês¡ C≤_* ø£*dæqHê&ÉT @ Nø£{° ˝Ò<äT˝Ò nì original coading add #˚dæ eT∞fl Á|üXÊ+‘·+>± ÄkÕ«~düTÔHêï&ÉT...

ªz <˚o>±&ç &Ü\s¡T ã&ÜsTTμ nqï cÕj·TØ‘√ n{≤¢+{≤ ‘Ó\T>∑TyêdüT\ n_Ûe÷q+ #·÷s¡>=qï l s¡y˚Twtu≤ãT e÷q´+ Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\ J$‘ê\qT $X‚¢wædü÷Ô, ‘·q<Ó’q u≤D°˝À ø£<∏ä\T, ø£$‘·\T, s¡÷|üø±\T sêdüTÔ+{≤s¡T, $ì|ædüTÔ+{≤s¡T.


ø£$‘êyêVæ≤ì...

ø£$‘·«+ eTq dü+düÿè‹ n+ãs¡eT+‘· uÛ≤yêìï ≈£L&Ü |ü<ë\ n*¢ø£ <ë«sê ≈£î¢|üÔ+>± ‘Ó*j·TCÒùdy˚ ø£$‘·\T. ø=ìï ø£$‘·\T eT<ÛäTs√Vü≤\T πs¬ø‹ÔkÕÔsTT. ø=ìï #·Ts¡ø£‘·TÔ˝…’ dü÷{Ï>± >∑T#·TÃ≈£î+{≤sTT. eT]ø=ìï >∑T+&Ó #ÓeT]+|ü#˚kÕÔsTT. |üÁ‹ ø£$‘ê @<√ uÛ≤eqì, düŒ+<äqì ‘·|üŒø£ ø£*–düTÔ+~. ˇø£ÿkÕ] #·~$ #·÷&É+&ç, m<äqT MTfÒ ø£$‘·«+ MT≈£î ‘·|üŒø£ |ü]#·j·TeTe⁄‘·T+~. ∫Á‘·+: u≤|ü⁄


106

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ø£$‘êyêVæ≤ì˝À... ‘Ó\T>∑T ø£$‘ê«ìøÏ }|æs¡T\÷~ ‘·eT ‘·s¡Tyê‹ ‘·sê\≈£î n<äT“¤‘·yÓTÆq ø£$‘ê yês¡dü‘ê«ìï n+<äCÒdæ, yê]˝À ‘·eT dü÷Œ¤]Ôì ì+|æ, <Ûäèe‘ês¡\T>± yÓ\T>=+<äT‘·÷, ø=‘·Ô ‘·sêìï ô|’ qT+∫ Äos¡«~düTÔqï m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T... H˚&ÉT eTq eT<Ûä´ ˝Òø£b˛sTTHê yê]ì düà]+#·Tø=+≥÷ á ø£$‘·\T...

‘=*‘·s¡+ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ø=‘·Ô‘·s¡+ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

eTTdü\eTà eTs¡D+ •X¯óe⁄ øÏHÓïs¡ dü+^‘·+ @$ ‘·©¢! ø£èw”e\T&ÉT >±*uŸ ^‘ê\T bÕø°|æ\¢ ÁbÕs¡úq |üsƒê_Û |üHé#êHé>∑yéT q$T* $T+–q Hê jÓT+øÏ •e‘ê+&ÉeeTT ˙{Ï >∑&çj·÷s¡+ nøÏå+‘·\T ø£$‘·« _øå±+<˚Væ≤ yêq m+‘· ø£eTàì uÛ≤wü eTq~

` ø£≥ºeT+∫ sêeT*+>±¬s&ç¶ ` >∑Ti¿+ C≤wüße ` $X¯«Hê<∏ä dü‘·´Hêsêj·TD ` ll ` <äTeP«] sê$T¬s&ç¶ ` <ëX¯s¡~∏ ` »+<∏ë´\ bÕ|üj·T´XÊÁdæÔ ` <˚es¡ø=+&É u≤\>∑+>±<Ûäs¡ ‹\ø˘ ` |üsƒê_Û ` q+&É÷] düTu≤“sêe⁄ ` |ü⁄≥º|ü]Ô Hêsêj·TD≤#ês¡T´\T ` Äs¡TÁ<ä ` >∑C…®\ eT˝≤¢¬s&ç¶ ` ÇkÕàsTT˝Ÿ ` >∑T+≥÷s¡T X‚ùw+Á<äX¯s¡à ` eT˝…¢e÷\ düT+<äs¡sêeT¬s&ç¶

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

˝Ò‘· øÏs¡D≤\ eT<Ûä´ $cÕ<ä+ ˇ+>√\T –‘·Ô\T nø±\es¡¸+ m+&É ñìøÏ }s¡T e÷]+~ ñqï≥Tº+&ç ˙‹|ü<ë´\T øÏ{Ïø° ˝Òì >∑~ ‘=* ‘Ó\T>∑T msTT&é‡ ø£$‘·\T Äø±X¯eT+‘· #·÷|ü⁄‘√ ¬sø£ÿ\ >∑÷fi¯ófl eTè‘·T´|òüT+{Ïø£\T ø±˝≤ìøÏ yÓqø£ã&ɶ eTìwæ Hê\T>∑T düÔ+uÛ≤˝≤≥ ø±s√ •øÏå‘· •øÏå‘·' (nyÓT]ø±˝À) Äràj·T‘êqTã+<Ûä+ ø±\ø±\Twü´+ $sêeT+ Ä{≤ Ä{≤!

` dæ. Hêsêj·TD¬s&ç¶ ` ¬ø. •yê¬s&ç¶ ` <˚$Á|æj·T ` &܈ˆ mHé. >√|æ ` &܈ˆ yÓ’<˚Væ≤ X¯•<ÛäsY ` q+~ì dæ<Ûë¬s&ç¶ ` $qïø√≥ s¡$X¯+ø£sY ` øÏs¡DYÁ|üuÛÑ ` ñ+&˚\ e÷\ø=+&ܬs&ç¶ ` &܈ˆ ¬ø. ^‘· ` &܈ˆ m+&É÷¢] düT<Ûëø£sY ` ø=+Á&Ó&ç¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ` m+.¬ø. düT>∑+u≤ãT ` ô|s¡T>∑T sêeTø£èwüí ` n&ç>√|ü⁄\ yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ ` ô|eTàsêE y˚DT>√bÕ\sêe⁄ ` &܈ˆ Hêsêj·TD >∑]yÓTfi¯fl ` uÛÑ$T&çbÕ{Ï ø±y˚TX¯«] ` s¡e÷ø±+‘·sêe⁄ #êø£\ø=+&É ` Á|üMD ø=*¢ ` s¡$X¯+ø£sY u§>±Zs¡+

Where You live is what you are

- Amulya Gattu

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144


yêVæ≤ì

ø£≥ºeT+∫ sêeT*+>± ¬s&ç¶

ô|<ä›\Hê{Ï qT+&ç ø£&ÉT y˚&Éÿedæ+∫q sTT+&É¢M&ÉT≥˝Ÿ eè<äTΔ\î <ä*¢<ä+Á&ÉT\qT M~Ûì &ç+∫ #·q+>∑îp#·T≥˝Ÿ eTT<äT›\ k˛<äs¡T˝Ÿ e>∑e yÓ÷<äeTT‘√ dü‹">∑÷&ç b˛e⁄≥˝Ÿ >∑<ä›iÏø£+u§ ø±<= eT~">±+#·T"&ÉT y˚i">∑î C…|üŒ H˚{ÏøÏHé ‘·q≈£î <˚e⁄"&ç∫Ãq X¯øÏÔ ø£qT>∑TDeTT>∑ qqï<äeTTà\T Hêî<ä>∑T qœ\ »qT\ ø£\îø£H˚Hê"&ÉT" Bs¡Œ+>∑î <ä\î|ü&˚ì |ü⁄≥ºH˚\ qs¡T"&ÉT eTiÏ –≥ºH˚\? »qT\≈£î y˚T˝§q]+|üì ‘·qTy˚˝≤? ø±\Œ"<ä>∑<=? ‘êH=ø£ÿ+&Ó’ ‘·q yês¡ \&É\ H˚˝≤ >∑Tqî <ä\jÓT‹Ôø=ì ‹s¡T>∑î>∑÷&ÉT qs¡Tq≈£îHé? N≈£î eTTdü* yê] #ÓsTT $&ÉHê&É ˙ ¬ø≥T¢ eTqdüT e#ÓÃ? H˚$T #Ó|üŒ uÛÑøÏÔ e÷≈£î ì+ø£î ã]#·s¡´ ùdj·TT yê ¬ses¡T? #Ó|ü e÷≈£î H˚~ >∑‹jÓTT? ø=&ÉT≈£î˝…\¢s¡T sêeTT\T, |ü⁄&É$T ‘·qj·T ˝…\¢ ø√&É+Á&ÉT", <ä≈£îÿe j˚T$T MT≈£î? i…|üŒ \≈£å"\îuÀ˝… $TyÓTà|üŒ–~ì nVü≤s¡Vü≤eTTàqT ùd$+‘·T— s¡&É\ H˚\?

107


108

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

u§≥Áy˚\ eTT˝À¢ø£eTT\T #·÷∫ ˝À˝Àq Hêq+<ä|ü&ÉT H√s¡T˝Òì jÓ÷– ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ‘·q÷e\¢Ø<ä«sTTøÏ e ìïj·Tîu…≥Tº ‘=$Tà~ HÓ\\|ü+≥ neTè‘·+ãT $wüeTqT e´‘ê´dü yÓTiTî>∑ ø± kÕ«~+|üî »qT yÓiÏ¿ u≤>∑T˝≤î&ÉT nqTuÛÑ$+#·Tø=\+~ ìqTeT&ç+#·T#·T eTs¡+ <äeTT C≤\TyêiT #Ó’‘·q´|òü\eTT uÛ≤wüsê<äT— e{Ϻ bÕ\Te÷Á‘·yÓT Á‘ê>∑T ìÁ<äb˛e⁄— ˝Ò∫ ì\Te˝Ò&ÉT me ¬ss¡T+>∑, ]‘·ì <˚<˚X¯yÓ÷ø±ì yÓTTqï yÓTTqï ì\≈£î yÓTT*∫Hêî&ÉT. qee÷düeTT\T uÛÀ»qeTT ˙s¡ yÓTiTî>∑ø£ |üj·Tì+#·T |ü⁄]{Ï+{Ï u≤≥kÕ] ∫≈£îÿNîø£{Ïî õeTTà CÒHÓî&ÉT bı≥º˝À ìÁ~+∫ ˝Ò∫q ìs¡TZDT+&ÉT qqTîC…øÏÿfi¯ó\ uÀdæH√{Ï qe⁄«\˝Àq eTT<äT›\T ∫Á‹+#·T yÓ÷Vü≤qT+&ÉT nø£åj·T+u…’q e÷‘·èø°ås¡ eT<ÛäT<Ûësê \qï+ãTî>± <Ó#·TÃ≈£îqï j·T‹~∏ ã≥ºî >∑≥º&ÉT— _&çj·÷qî ã≥Tºe&Éî&ÉT <Ûës¡TD° bÕsƒ¡XÊ\˝Àî CÒ]Hê&ÉT— yês¡e÷jÓTH=! ˝Ò<=? e÷ Á|üø£è‹ ø±+‘· ø£s¡|æj·TTqï~ Mì ø±îø£*j·TT ìÁ<ä.

>∑Ti¿+ C≤wüße


yêVæ≤ì

$X¯«Hê<∏ä dü‘·´Hêsêj·TD

ø√q\˙ï eTT+#·Tø=ìe#·Tà ôd\j˚T{Ï #êq øÏHÓïs¡kÕì »\»˝≤ Ádü$sTT+#·T ‘·s¡>∑˝À, ô|’ ¬ø>∑j·TT qTs¡T>∑T˝À, Áø=+Á>=‘·Ô ‘˚HÓø±\Te \÷¬sH√ ` neTè‘·+|ü⁄ yêq∫qT≈£î\T C≤¬sH√ ‘˚HÓ‘·s¡>∑\ |æ+&ÉT‘√q »\»\ kÕ>∑T #êq øÏHÓïs¡kÕì C≤˝…’q y˚T˝…’q yêø£˝À, n+<ë\ sêø£˝À, ã+>±s¡T õ\T>∑T >∑+≥\T ÁyÓ÷¬>H√ ` ∫Hêï] _>∑Te⁄ qe⁄«\ kÕ¬>H√ ‘˚q˝…’ ø£\ø£+&É k˛q˝…’ yêq˝…’ #êqøÏHÓïs¡ bÕ≥ kÕ>∑T˝≤&ÉT≥ #·÷∫ ∫es¡˝À, ∫e⁄s=‘·TÔ düe⁄s¡T˝À, Áø=e÷à$ $+‘·>± dæ>∑¢+<ÓH√ ` ø√øÏ˝≤ >=+‘·T˝À ø£<ä˝≤&ÓH√ #Ói≈£îbÕqø£ yÓTTi¿ Js¡bÕø£eTTy√˝… ‘·s¡TDÏ øÏHÓïs¡bÕ≥ ‘ês¡T˝≤&ÉT≥ #·÷∫ |ü⁄e⁄«˝À, ˝Òdü+» s¡Te⁄«˝À, <ëìeTà ‘Ó\ ‘Ó\¢qsTT b˛jÓTH√ ` Áø=+õ\ÿ |ü\T≈£î˝À |üdü <äô|ŒH√

109


110

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ll

#·Áø£e]Ô nXÀ≈£î&Ó#·Ã≥? »>∑<äTZs¡T X¯+ø£s¡T+&Ó#·Ã≥? @$ ‘·©¢! ìs¡T&ÉT≈£î]dæq Væ≤eT düeT÷Vü≤eTT\T? ø±[<ëdü eTVü‰ ø£M+Á<äTì ø£eq yêVæ≤ì˝À ø£s¡+–q ñ»®sTTì H˚&Óø£ÿ&Ée÷à ñ+~? #·÷|æ+#·T? cÕ»Vü‰Hé n+‘·'|ü⁄s¡eTT˝À wü≥ŒB •+C≤qyÓTø£ÿ&É! s¡a≤˙‡ \ø°åà<˚$ jÓTøÏÿq ôd’+<Ûäe+ H˚&Ó~ ‘·©¢? s¡TÁ<äe÷+u≤ uÛÑÁ<äø±∞ ˝À#·H√»®«\ s√#·T˝ÒM K&ÉZ‹ø£ÿq ø£<äqø±Vü≤fi¯ ø£Vü≤ø£Vü≤ <Ûä´qT˝…ø£ÿ&Ée÷à? mø£ÿ&Ée÷à ø£èwüísêj·Tì u≤VüQC≤Á>∑<ë“&Éu≤>∑Tï\T? u≤\#·+Á<äTì ÁãVü≤àHêj·Tì ÁbÕDyêj·TTe⁄ ˝Ò$ ‘·©¢? »>∑<äTZs¡Te⁄\T, #·Áø£es¡TÔ\T, dü‘·ÿMX¯ó\T, ôd’q´Hê<ÛäT\T, e÷qe‘·T\>∑T eTVü‰sêE„\T ø±qsêπsMT? |üdæ&ç¬sø£ÿ\T $dæ] ø±\+ bÕ]b˛sTTq C≤&É˝ÒM? @$ ‘·©¢? ìs¡T&ÉT ≈£î]dæq Væ≤eT düeT÷Vü≤eTT\T


yêVæ≤ì

<äTeP«] sê$T¬s&ç¶

ôd’]ø±, ˙e⁄ uÛ≤s¡‘·øå±à‘·˝≤‘·à >ös¡e |ü$Á‘·eT÷]Ô$! X¯Ss¡eTDÏ$! <Ûës¡TD°|ü‹ bÕ\q<ä+&É yÓT|ü⁄&ÉT ˙ Vü≤\+ãT ø£qïqT Áu≤s¡ú˙j·TeT>∑THÓ? Ábı<äT›y=&ç∫q <ë~>± Ábı<äT›Á>∑T+≈£î ei≈£î ø£wæº+‘·Ty˚>±ì sTTs¡T>∑Tbıs¡T>∑T yê] dü+|ü<ä¬ø’ sT÷düT >∑÷s¡uÀe yÓ+‘· ìs¡à˝yÓ÷sTT ˙Vü≤è<äj·Tø£[ø£! |ü˝…¢jÓT\¢jÓT düs¡«Á|ü|ü+#·d”eT! Á|æj·T jÓTTø£s¡ÔjÓT s¡eTD°j·T $Á>∑Vü≤+ãT! ã+>∑s¡T+ ã+≥bı\eTT˝Ò uÛ≤>∑´ì<ÛäT\T! nqT~q |ü]ÁX¯eTyÓT eT‘· eT>∑TqT ˙≈£î ñ+&ç ‹qïqT ˝Òø£ edüTÔqï>±ì j·÷dü#˚j·Te⁄ |üs¡T\ ø£cÕº]®‘·+ãT! Hêø£˝…‘·Ô>∑ ˙|ü+#· ø£s¡T>∑T q‹~∏ ‹qø£, Á‘êeø£, b˛sTTq ~qeTT˝Ò<äT. ø±e⁄q ø£èw”e˝≤, ˙yÓ ø±s¡DeTe⁄ kÕ+|òæTø√‘·ÿèwüº kÂuÛ≤>∑´ kÂK´eTT\≈£î— |òü\ eTqTuÛÑ$+#·Tyês¡\T |üs¡T\T— ˙≈£î ø£≥º≈£î&ÉTeqT ø£iyÓ jÓTø±ÿ\eT+<äT! |üe\T q&É#·TÁu§<äT›— ‘=e$+<äT πsy˚fi¯— |üe\T πssTT q&É#·T bÕ&ÉTe&ç¶! n|ü#˚dæ ≈£î&ÉT#·T |ü|ü≈£Lfi¯ó\ ø£qï ø±düT ãTTDeTT˝Òì >∑+õ y˚T\T

111


112

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

<ëX¯s¡~∏

Á|ü‹~ düT\uÛÑeTTà>± kÕ<Ûä´|ü&É<äT ˝…eTTà qs¡T&ÉT qs¡T&Í≥ jÓT+‘√ <äTwüÿs¡eTT düTeTTà

eTìwæ @ø±øÏjÓÆTqqT eTqdüT˝Àq >∑T+|ü⁄\T>∑ uÛ≤eeTT\T #˚] >√wæº »s¡T|ü⁄

á »>∑‘·TÔ dü«uÛ≤eeTTà H˚$Tj·T+<äT eT+∫ #˚dæqyêìì eTT+#·THÍs¡

ã‹øÏqìïHêfi¯ófl yÓ‘·\T ‘·|üŒe⁄ ø£<ë! eTè‹jÓT yÓ‘·\Bs¡Tà y˚T{Ï eT+<äT!

d”«j·T˝À|üeTTà ˝…s¡T>∑T≥ ô|<ä› $<ä´ ˝À|ü yÓT]–qyê&Ó |üPs¡Tí&É>∑T qs¡T&ÉT

Áã‘·T≈£îô|’ ì+‘· $XÊ«dü|ü&Ó<äπs\? @&ç e÷+<Ûë‘·? |ü⁄s¡T≈£î‘·T‡&˚&ç H˚&ÉT?

dæ+<ÛäTe⁄qT CÒ] _+<äTe⁄ dæ+<ÛäTe>∑TqT <Û˚´j·TeTTqT ã{Ϻ Á|ü‹|üì ~e´eT>∑TqT

#˚dæq{Ϻ bÕ|üeTT\≈£î •ø£åj·TTqï bÕ|üeTT\T #˚j·Tq+<äT≈£î e\j·TT s¡ø£å

<ë«s¡ã+<ÛäeTT\TqT ‘·\T|ü⁄ ‘êfi¯eTT ˝Òì Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T ˝Òì Ç\T¢ e\j·TT

ªÄdæÔμ j·Tì <ä>± #Ó+<ä≈£îeTj·T´! ˙e⁄ edüT<Ûäô|’ HÓ+∫ #·÷&É düs¡«eTTà ªHêdæÔμ


yêVæ≤ì

»+<∏ë´\ bÕ|üj·T´XÊdæÔÅ

ñ<äj·T+ düTe÷s¡T @&ÉT>∑+≥\e⁄‘·T+~. ãC≤s¡Tq edüTÔqï <=ø£ bÕø°|æ\¢. #˚‹˝À N|ü⁄s¡Tø£≥º ` #·+ø£q ∫+|æ]‘·≥º. u≤\uÛ≤qT&ÉT ‘·q ˝Ò‘· ø£sê\‘√ ÄyÓTqT ˝≤*düTÔHêï&ÉT. uÛÑ>∑e‹ edüT+<Ûäs¡ n&ÉT>∑&ÉT>∑T≈£L ÄyÓT ∫ìï bÕ<ë\qT eTT<äT› ô|≥Tº≈£î+≥Tqï~. ‘·q düTKeTT M&ç ‘√&ç k˛<äs¡T\ kÂK´ eTTq¬ø J$‘· düs¡«dü«eTTqT e´sTT+∫, @e yÓTiTî>∑ì ˙ j·Te÷sTTø£|ü⁄ Áù|eT ˝À ‘ÓiTî>∑C≤\ B kÕ«s¡ú \TãΔ »>∑‹ N|ü⁄s¡T H=ø£ÿ #˚‘·, ˇø£ #˚‘·qT ∫+|æ] >∑+|üîã÷ì, sT÷ bÕ|ü|ü⁄ >∑T|üŒ \÷&ÓÃ<äe⁄ u≤*ø£! N<äs¡ ˝Ò<Ó düT+‘·? ˙ jÓ÷|æø£ #·÷∫ yÓT∫à ‘·\j·T÷#·T »>∑‹Œ‘· ø£qTï>=\Tÿ\Hé ‘˚|ü≈£î ‘˚|ü≈£îHé ãj·T\T<˚iT qy˚ qT*yÓ#·Ã u≤wüŒeTT˝Ÿ!! #Ó*¢! ˙ ;<äyÓ÷eTT <ä]Ù+∫q+‘· $düeTT >∑TiÏ|æ+#·T H˚$T s¡ø£ÿdæ »>∑eTTà? e÷qe‘·«eTTàH˚ j·Tee÷q|üs¡#·T |üdüs¡eTT\ dü+‘· sTT~! <äj·÷s¡düeTT düTqï. ˇø£ÿ s√Je⁄ M<∏äT\ q÷&É«≈£îqï ‘˚*b˛e⁄qT e÷ |ü≥ºD≤\ kı>∑düT— ãj·T≥|ü&ÉTqeTà— u≤ãT\ Áã‘·T≈£î ˝…\¢ ˇø£ ø£åDMTàe⁄ >∑+|ü ÁøÏ+<ä≈£îqT ~+|ü. ªbÕø°|æ\¢μ e≥+#·T ìqTï ìs¡dæ+|ü+p‘·T s¡e÷à! dü«j·T+ bÕø£kÕ«eTT\T ø=+‘·eT+~, Ç~ j˚T bÕ|ü+u§! eT÷Hêïfi¯fl˝À H˚ ø£qTï˝Ÿ ‘·\¬øøÏÿ yÓqï >∑q Ø ìsꓤ>∑´<ëyÓ÷<äs¡T˝Ÿ!! bÕø°<˚>∑<ä e÷≈£î e÷ »qì u≤\´eTà+<äT dü+Je˙!

113


114

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

<˚es¡ø=+&É u≤\>∑+>±<Ûäs¡ ‹\ø˘

<˚e⁄&Ü s¡øÏå+#·T Hê <˚XÊìï |ü$Á‘·T\ qT+&ç |ü‹Áe‘·\ qT+&ç ô|<ä›eTqTwüß\ qT+&ç ô|<ä›|ü⁄\T\ qT+&ç ˙‘·T\ ¬s+&ÉT Hê\ÿ\T kÕ∫ ãTdü\Tø=fÒº ìπsΩ‘·Tø£ ø£èbÕ düsêŒ\ qT+&ç \ø£å˝≤~ <˚e⁄fi¯fl qT+&ç yê] |üPC≤s¡T\ qT+&ç yê] yê] Á|ü‹ì<ÛäT\ qT+&ç dæ<ëΔ+‘· πødüs¡T\qT+&ç dæ<äTΔ\ qT+&ç l eTqà<äTZs¡T |üs¡+|üs¡ qT+&ç <˚e⁄&Ü q\uÛ…’ø√≥¢ eTqTwüß´\ ì»yÓTÆq ÁbÕD+e⁄qï eTqTwüß´\‘√ ì+&çq <˚X¯+ Hê~ Äø£© u≤<Ûä\÷ Ä+<√fi¯q˝…’ düeTdü´\÷ $]$>±e⁄qï $∫Á‘·kÂ<Ûä+ e÷~ ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ÉT>± ÄVü‰s¡+ >∑T+&Ó ì+&ÉT>± ÄX‚¢wü+ Áã‘·T≈£î bı&ÉT>∑THê dü«‘·+Á‘·+ ø=+#Ó+ |ü⁄D´+ øÏ+∫‘Y bÕ|ü+ ø±düÔ ø£˙ïs¡÷ eT]ø±düÔ dü+‘√wü|ü⁄ ‘˚˙s¡÷ #ê\T e÷≈£î ‘·+Á&û düs¡<ë>± ìC≤sTTr>± C≤© C≤©>± Vü‰sTT Vü‰sTT>± Áã‘·T≈£î‘ê+ e÷≈£î q≥q\T e<äT› e÷ #·T≥÷º ø£≥ø£{≤\T e<äT› >=|üŒ\÷ >√kÕsTT ∫{≤ÿ\÷ e<äT›. ..................... ..................... eTõ© eTõ©øÏ n\dæb˛‘·THêï+ eT\T|ü⁄ eT\T|ü⁄ø° sê*b˛‘·THêï+ ÄX¯\ yÓ#·Ãì bÕqTŒMT<ä dü«bÕï\ |ü⁄cÕŒ\T »\T¢≈£îì Ä<äeTs¡∫ ø±ùd|ü⁄ $ÁX¯$T+#·{≤ì ø£qTeT‹+#·T ‘·+Á&û!!


yêVæ≤ì

115

|üsƒê_Û

ñ<√´>∑T\˝À ¬s+&ÉT s¡ø±\ yês¡THêïs¡T #˚ùdyês¡T ø=+<äs¡T ø±CÒùdyês¡T ø=+<äs¡T áHê&ÉT n+‘ê ‘ês¡Te÷s¡T ÄX¯\T eTqTï eTT{Ϻq$ <Ûäs¡\T $TqTï eTT{Ϻq$ kÕsêsTT Á‘ê–qyê&ÉT wüsêsTT M&çb˛‘·THêï ‘êqT esTTÁXÊsTT qqT≈£î+{≤&ÉT ‘·$Tfi¯ <˚X¯düTÔ\T >∑\uÛ≤ #˚j·T&É+ ‘·≈£îÿe Ç+‘·≈£L yê] uÛ≤wü ns¡e+ >∑<ä÷ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ HÓs¡C≤D\ yÓTT\>=\T≈£î\ MT<ä n+<ä]ø° #ê˝≤ yÓ÷E sêe÷j·TD+ ø£Hêï bÕ|ü⁄´\sY ˝Àø±_Ûsêe÷j·TD+ #·ìb˛sTTqyêì HêeTdüàs¡D+ ø£Hêï yêì M\THêeTdüàs¡D+ #˚düTÔ+{≤s¡T ã+<ÛäT$TÁ‘·T\T ô|[flø±e\dæq Ä&É|æ\¢\≈£î |üs¡<Ûë´qeTTø±<äT es¡<Ûë´q yÓT≈£îÿe –s¡T\≈£î |üPs¡«+ jÓ÷>∑T\T b˛j˚Tyês¡T Ç|ü&ÉT uÛÀ>∑T\T b˛‘·THêïs¡T ˙\–s¡T\≈£î yês¡Hê] sTT+{ÏøÏ #ê˝≤ ë s¡÷ø£b˛ø£\T »s¡T>∑T‘êsTT Á>±e÷\T >∑]ø£ Á|ü<˚XÊ˝Ò>±ì` Hê>∑]ø£ Á|ü<˚XÊ\T ø±e⁄


116

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

q+&É÷] düTu≤“sêe⁄

jÓT+øÏ y=+{Ï |æ\¢ ˝Ò<√sTT ˝Ò<√sTT! jÓT+øÏ Hê y=+øÏ+ø£ sê<√sTT sê<√sTT! yÓTfiÀfl |üPdü\ ù|s¡T ‘·˝À¢ |üPe⁄\ ùds¡T ø£fiËfl‹Ô‘˚#ê\T ø£qø±_Ûùdø±\T ôdøÏÿ≥ dæ˙ï eT#·Ã ôd|æ‘˚ kÕ\<äT \#·Ã! y=ø£ÿ qy˚« j˚T\T y=õ®s¡ eTsTT&É÷sê\T! |ü<äeT÷ bÕ&ç+<ä+f… bÕbÕ\T b˛yê\ ø£‘·\÷ ôd|æŒ+<ä+f… ø£\ø±\ eTT+&Ü\! ø√≥+‘ê d”ø£f…¢ <=&û¶ d”ø£{ÏeTj·TyÓT! ≈£L{Ï πø[‘˚ >∑T+&Ó >∑Tã>∑TãeT+{≤ ãj·Ty˚T! sêk˛]+{Ϭø’q s¡+>∑T ‘Ó#˚à |æ\¢! Hê kıeTTà ë Hê >∑T+&Ó q$T* $T+–q |æ˝…¢! jÓT+øÏ y=+{Ï |æ\¢ ˝Ò<√sTT ˝Ò<√sTT! jÓT+øÏ Hê y=+øÏ+ø£ sê<√sTT sê<√sTT!


yêVæ≤ì

|ü⁄≥º|ü]Ô Hêsêj·TD≤#ês¡T´\T

@e÷q+<äeTT ` uÛÑ÷MT‘·\eTTq! •e‘ê+&ÉeeT≥!! ` •e˝≤dü´+ã≥! n\˝…’— ã+>∑s¡T ø£\˝…’, |ü>∑&É|ü⁄" ãT\Tî>∑T\e˝… eTãT“\T $]dæqj·T$ •e‘ê+&ÉeeT≥! ` •e˝≤dü´+ã≥! e∫Ãs=j˚TyÓTT! $j·T#·Ãs¡ø±+‘·\T »\<ë+>∑q˝…’ $˝ÀøÏ+#·T≥≈£î •e˝≤dü´+ã≥! ø=eTà\ ø±q+<√‘ê‡Vü≤eTTà\T eTTeTTàs¡eTT>∑ eTqeTT\î>∑<ä*+#ÓH√! ‘·\q÷#·T#·T >∑T‘·TÔ\T>∑T‘·TÔ\T>± ì\sê\TÃqT ã÷e⁄\ìø£s¡eTTà\T sê˝…&ÉT Áã‹ düTeT y˚T˝≤ qe⁄«qT! ôV’≤eTer ≈£îdüTe÷\+ø±s¡eTT \+<äTqî <ëH=ø£ {Ö<äT q{Ï+#·TH√ \*‘ê eTè<äT eT+E\eT>∑T ø±j·TeTT ã÷e⁄\ ‘ê≈£î‘√ edæyê&É<=! uÛ≤s¡‹j·T≥ bÕs¡«‹øÏ q\+ø±s¡eTTîB¬sÃ&ÉTq~! s¡eTD°j·Tdæà‘· eTT\î>±$+#·TH√ j·T\s¡T\ eTè<äTe⁄\T! ‘·ø£s¡a+ ‘·ø£s¡a+ ‘·ø£~]øÏ≥ Hê<äeTTà\‘√ ˝Àø£eTTà\ y˚\T|ü⁄ HÓ$Tà>∑ ì\îã&ç qè‘·´e÷&ÉTHÓ&É \j·÷qT>∑‹î >∑ÁeTeTT>± ÁX¯ó‹îã≥Tº≥ø√! >=+‘·T\T düe<ä]+#·T qT‘·ÿ≥uÛÑè+>∑eTTà\T

117


118

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

Äs¡T<äÁ

qTe⁄« mø£ÿ<ä\#·Tø=qï ¬s’\T m|ü&É÷ ˇø£ J$‘·ø±\+ ˝Ò≥T @fi¯Sfl |üPfi¯Sfl ìØøÏå+#·˝Òø£ mπøÿkÕÔy˚<√ ˇø£ ã+&ç ˙ Ä<äsêÙ\ \π>J m¬ø‡ dü+{≤&ÉT {Ï.◊.d”. ˙ á|懑ê\ Á≥+≈£î ô|≥T¢ ø£\\ ÁuÒ≈£î˝À bÕ¬sj·÷´* qTe⁄« ‘Ó#·TÃø=ìï e˙ï møÏÿ+N ˝À|ü⁄q ø£<ä*b˛‘·T+~ ã+&û n+<äTπø n+<äT˝À ø=ìï ˙ n_Ûe÷q V”≤s√\<ä>∑Zπs ˇ~˝…sTT´ qTe⁄« yÓfi¯fl<ä\#·Tø=qï }s¡T qTe⁄« ã‹≈£î+&É>± #˚s¡ <ë¬s’\T <˚e⁄&Ü! Ç+‘· #˚XÊyê nì ñqï }fiÀflH˚ ñ+&ÉT!


yêVæ≤ì

>∑C…®\ eT˝≤¢¬s&ç¶

e÷sê®\+ |æ*¢ø£qï <äsê®>± ñ+≥T+<ä≥ uÛ≤πs´ ô|fi≤¢eTTø£qï ãVüQ#·ø£ÿ>∑ ñ+≥T+<ä≥ dæ˙ e÷j·T˝Àø£+˝À ∫Á‘ê\≈£î ˝À≥T+&É<äT W∫‘ê´ìøÏ e÷Á‘·+ n&ÉT>∑T yÓ÷|ü⁄ #√≥T+&É<äT nqï me&ÉT ‘·eTTà&Óe&ÉT ñqï<=ø£ÿfÒ kÕ«s¡Δ+ |ü<äe⁄\T kÕ~Û+#·&Éy˚T bÕ*{Ï≈£î‡ |üs¡e÷s¡Δ+ ˙‹ Ø‹ sê»ø°j·T C≤‘·s¡˝À ã*|üX¯óe⁄\T mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√ìM <äj·Te÷*q •X¯óe⁄\T ÄVü‰s¡+˝À ø£©Ô, Wwü<Ûë\˝À ø£©Ô ø£©Ô »s¡T>∑ì edüTÔe⁄ ø£\<äqT≈£î+fÒ >∑©Ô yê´bÕs¡+ ù|s¡TMT<ä bÕbÕ*≥ |ü+&ÉT‘êsTT ∫‹øÏq ã‘·T≈£î\T ì‘·´+ ∫‘·T˝≤¢>∑ eT+&ÉT‘êsTT uÛ≤wü ≈£L&É sê»ø°j·T <ä÷wæ‘·eTe⁄‘√+~H˚&ÉT ∫s¡dü+∫‘· dü+kÕÿs¡+ #˚s¡T‘√+~ e\¢ø±&ÉT ã÷‘·T\T eTq »qH˚‘·\ ≈£L‘·˝À¢ #˚]HêsTT ˙‘·T*|ü⁄&ÉT ø±fi¯fl øÏ+<ä >√‘·T\T>± e÷]HêsTT Äغd” ãdüT‡˝À¢ n&ÉT¬>’Hê yÓ÷|ü˝Òs¡T |òü⁄{ŸuÀs¡T¶\ô|’ ñ+fÒ b˛©düT\T }s¡Tø√s¡T eT<Ûä´q Á|üj·÷D°≈£î\ eTqT>∑&É <äTs¡“¤s¡yÓTÆ+~ n~Ûø±s¡|ü⁄ ‹s¡T>∑*˝À n˝≤¢&˚ rs¡sTT+~

119


120

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ÇkÕàsTT˝Ÿ

Ä$&É~ C≤* >∑T+&Ó n&ÉT≈£îÿH˚ yê&=ùdÔ k˛˝…&ÉT _j·T´+ CÀ˝…˝À |ü&˚düTÔ+~ _#·Ã>±&ÉT ÄdüøÏÔ>± _j·÷´ìï ‘ê≈£î‘ê&ÉT ˇø£{Ï ¬s+&ÉT –+»\T |ü+{Ï øÏ+<ä s¡T∫ #·÷kÕÔ&ÉT n|ü&É‘·ì yÓTTVü≤+ nø£kÕà‘·TÔ>± e÷s¡T‘·T+~ ø=‘·Ô |ü<ä∫Á‘·+ <=]øÏq ø£$˝≤ yÓTTVü≤+ ô|&É‘ê&ÉT u≤>∑T+B |ü\T≈£î, y˚–s¡+ Ç+{Ï ¬ø[¢ ø=‘·Ô ø£$‘·«+ e+&Ü\H˚ Ä‘·è‘· ø£q|üs¡TkÕÔ&ÉT ñ<äsTT+#·uÀj˚T s¡T#·T\T n‘·ì ø£fi¯¢ ~>∑+‘ê˝À¢ n|ü&˚ y˚T˝§ÿ+≥THêïsTT


yêVæ≤ì

>∑T+≥÷s¡T X‚ùw+<äÁ X¯s¡à

es¡¸+ yÓsTT´ #˚‘·T\‘√ Hê‘·\T|ü⁄ ø=&ÉT‘·÷ ñ+~ M~Û sö&û >±* #˚‘·T˝À¢ ø=eTà\T $\$\ ø=≥Tº≈£î+≥THêïsTT m+‘·<ä÷sêìï+∫ e∫Ã+<√ @ dü+<˚X¯+ #Ó|ü⁄‘·T+<√ áyêq ãTs¡<ä˝À eT+&É÷ø£ düeT÷Vü‰\T j·TT<ëΔ\T #˚düTÔqï>√\ es¡¸+ yÓ[flb˛sTT+~ eTãT“\ s¡<∏ë˝…øÏÿ

Hê>∑* ãTC≤qy˚düTø=ì edüTÔHêï&ÉT dü÷s¡T´&ÉT ø=+&É •Ksê˝…øÏÿ »\<ëq+ #˚dæq y˚T|òü÷\øÏ CÀVü‰s¡T¢ #ÓbÕŒsTT #·s¡#·sê\T uÛÑ÷$T˝À ñqï ∫Hêï] –+» yÓT&É ãj·T≥ô|{Ϻ yÓTT<ä\T e∫Ãq ¬s+&Ü≈£î*ï #˚‘·T\T>± CÀ&ç+∫+~ ø£è‘·»„‘·‘√

121


122

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

eT˝…¢e÷\

m+‘· ø£eTàì uÛ≤wü eTq~ m<äqT ø£~ù| uÛ≤wü eTq~ nìï uÛ≤wü\˝Àì n+<ë\T #·$#·÷dæ #ÓqTï MT]q uÛ≤wü eTq~ eHÓï <˚*q uÛ≤wü eTq~ |ü&ÉT#·T sêj·T+#·\≈£î q&Éø£ H˚]Œq uÛ≤wü ø£&É* n+#·T\T <ë{Ï ø£<äqT <=øÏÿq uÛ≤wü XÊ‘·yêVü≤qT ì+≥ |üP‘· ã÷dæq uÛ≤wü ø±ø£rj·TT\ dæ]øÏ >∑+<ÛäeT\~q uÛ≤wü qqïj·T´ HêqT&çøÏ HêD…eT\~q uÛ≤wü ‹ø£ÿqï XË’*ì r]Ã~~›q uÛ≤wü ‘ê´>∑j·T´ >=+‘·Tø£≈£î sê>∑eT~›q uÛ≤wü b˛‘·qï yê>∑sa]øÏ @‘·yÓT‹Ôq uÛ≤wü


yêVæ≤ì

y˚T&É ô|’ n+‘·düTÔq e⁄qï Hê≈£î øÏ+~ n+‘·düTÔ qT+∫ |æ\¢\ ns¡T|ü⁄\T $q|ü&ÉT‘·÷ e⁄+fÒ Hê˝À |üdæ‘·q+ |üs¡efi¯ó¢ ‘=≈£îÿ‘·T+~ Ä ns¡T|ü⁄\˙ï ˝Ò‘·y˚ yê{Ï dü«sê\ rs¡T y˚s¡Ty˚s¡T ø={≤¢≥˝À VüQ+ø£]+#˚$ ø=ìï qe⁄«˝≤≥˝À qTs¡>∑˝…‘˚Ô$ ø=ìï yê{Ïì mìïkÕs¡T¢ $+≥THêï $düT>∑T qqï+≥Tø√<äT. Ä˝À#·q\‘√ ãs¡TyÓøÏÿq Hê eTqdüTqT ñj·÷´\˝À e⁄+∫ ˝≤*bÕ≥ bÕ&çq≥Tº>± e⁄+≥T+~ n|ü&ÉT H˚qT Hê ô|<äe⁄\qT n\y√ø£>± ì$T]#·÷düT≈£î+fÒ Hê y˚fi¯¢ø=dü\qT |ü\ø£]+#˚$ Ä uÀdæqe⁄«˝Ò bı<äT›yê\T‘·Tqï <äX¯˝À H˚qT

˝Ò‘· øÏs¡D≤\eT<Ûä´ J$düTÔHêïq+fÒ Hê u≤˝≤´ìï ‘=&ÉT≈£îÿì ì•Ã+‘·>± ≈£Ls¡TÃqïfÒº. Ä ns¡T|ü⁄\qT Ä sTTøÏ*+‘·\qT Ä øÏ\øÏ\ qe⁄«\qT eTT#·Ã≥>± #·÷&Ü\ì øÏ+~øÏ yÓfi≤¢qT ny˚M ˝Òe⁄ Ä |üdæ#·÷|ü⁄\˙ï |ü⁄düÔø±\ |ü⁄≥˝À¢ eTTqø£˝ÒdüTÔHêïsTT |ü\ø£]+#ê\ì #·÷XÊqT n|ü&ÉT Hê≈£î $ì|æ+∫+~ ˇπø X¯ã›+ n<˚ ìX¯Ùã›+ @ |æ\¢˝À¢HÓ’Hê á ¬s+&ÉT bÕsêÙ«\÷ düeTkÕúsTT˝À e⁄qï|ü&˚ u≤\´y˚T uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î ã\yÓTÆq |ü⁄Hê~>± ì\TdüTÔ+~

&܈ˆ dæ. Hêsêj·TD ¬s&ç¶

123


124

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ˇø£ |ü⁄e⁄«˝≤ ø±<äT, ˇø£ |æ≥º˝≤ ÄyÓT q‘·&ÉT |ü≥Tº¬øfi¯óÔ+{≤&ÉT ˇø£ ≈£î+#Ó˝≤H√ ˇø£ ô|ì‡˝Ÿ˝≤H√ ÄyÓT n‘·DÏí |ü≥Tº≈£î+≥T+~ bÕe⁄sêsTT ø£fi¯fl ms¡T|ü⁄˝À nyÓT q‘·&ÉT <ëkÕÔ&ÉT kÕj·T+ dü+<Ûä´\÷ bı<äT›{Ï |üP≥\÷ »ìàdüTÔqï

ÄyÓT ø£fi¯fl˝À¢H˚ n‘·DÏí <ë#˚düTÔ+~ ø=Hêïfi¯fl ‘·sê«‘· nyÓTHÓø£ÿ&É ô|{≤º&√ >∑Ts¡TÔ ˝Òø£ Á|ü|ü+#·eT+‘ê yÓ‘·T≈£î‘·T+{≤&ÉT ÄyÓT n‘·DÏí ‘·q˝ÀH˚ <ë#·T≈£îqï dü+>∑‹ eT]∫ b˛sTT #Ó≥Tº #Ó≥Tºq÷ >∑T≥º >∑T≥ºq÷ >±*düTÔ+~ m<äTs¡T|ü&ܶ >∑Ts¡TÔ|ü≥º˝Òì $cÕ<ä|ü⁄ düìïy˚X¯+˝À Ç<ä›s¡÷ eTTì–b˛j·÷s¡T

¬ø. •yê¬s&ç¶


yêVæ≤ì

y˚n|üT|ò&ÉüT|yÓüT&ÉTø£T{düÏ q<ë]‘· |æŒ ï{Ï ∫qT≈£î\ ‘ê&ÉT |ü≥Tº≈£îì ~–edü÷Ô e⁄+≥T+~ >∑Tfi¯flø£eTà MT~øÏ— e÷sêÿ|ü⁄s¡+ |ü\ø£\ MT<ä <ä÷s¡<˚XÊ\ ù|<ä|æ\¢\T düT<䛑√ ~<äT›≈£îH˚ nø£ås¡e÷\ NeT≈£î]Ô bÕ\|ü⁄+‘· •\\ô|’q ‘·&ç‘·&ç>± yÓT]ùd #ÓeT≥#·Tø£ÿ\˝À Á|ü‹|òü*dü÷Ô e⁄+≥T+~— bı{Ϻø=eTTà\ ˇ+>√\T m&É¢ •Ks¡ ø°]Ô dü|üÔdüeTTÁ<ë\ ø±e\ <Ûä«ìdüTÔqï –≥º\ #·|ü&ÉT˝À e÷s¡TyÓ÷>∑T‘·÷ e⁄+≥T+~— dü÷s¡´\+ø£ ÇdüTø£ ø±–‘ê\ eT&É‘·\˝À Çs¡T≈£îÿb˛sTT <ë] yÓ‘·T≈£îÿ+≥Tqï mÁ¬sÁs¡ì #·]Á‘· m+Á&Éø±j·T\T ø£ìø£s¡+ ø√dü+ düeTTÁ<ëìï y˚&ÉT≈£î+≥÷ e⁄+{≤sTT— qf…º+&É˝À yÓ+&ç|üfiËfl+˝≤ $T\$T\˝≤&ÉT‘·Tqï ø£+ã+ #Ós¡Te⁄ n\\ô|’q n\dü≥ yÓ*j·Tì J$‘êX¯\ ˙&É\|ü&Ée ˇø£{Ï Çe‘·* rs¡+ yÓ’|ü⁄ dü<ë ø£~* edü÷ÔH˚ e⁄+≥T+~— 2

#Í&ÉT uÛÑ÷eTT\T, yÓT≥ºH˚\\T dü]$ #Ó≥T¢, bı>±≈£î ‘√≥\T.. &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À, f…ø±‡dt˝À q÷´j·÷sYÿ˝À, dæ*ø±Hé yê´©˝À wæø±>√˝À, XÊHéÁbòÕì‡k˛ÿ˝À dæ&ûï˝À, \+&ÉHé˝À, cÕ+ô|òTÆ˝À yÓ#·Ã>± Á|üø±•düTÔqï yÓ<äTfi¯fl HÓ>∑fi¯ófl— ø£+|üP´≥s¡T¢, ù|òdtãT≈£îÿ\T, u≤¢>∑T\T... ˝≤>∑T\T ˝Òì, ej·Tkı∫Ãq eT>∑|æ\¢\˙, q÷HÓ qTqTô|s¡>∑ì ∫+|æ] dæ>∑\ Ä&É|æ\¢\˙ ‘·\#·T≈£î+{≤j·÷... <ä>∑Z]øÏ |æ\T#·T≈£î+{≤j·÷....... e\düb˛sTTq ˇ+>√\T –‘·Ô\T ø£ì–s¡T\qT ø£ìø£]+∫ ‹]– ekÕÔj·÷..?!

<˚$|æÁj·T

125


126

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

&܈ˆ mHé. >√|æ

neTàø£fi¯¢˝À¢ m|ü&É÷ ø£˙ïfi¯ó¢ ¬s&û! nsTT+<ëìø° ø±ì<ëìø° ôdì‡{Ïyé nsTTb˛‘·T+~ ãVüQXÊ y˚T+ |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ï qT+N n+‘˚! ø=Hêïfi¯ó¢ e÷ u≤˝≤]cÕº\T Hêqï b˛sTTq ‘·sê«‘· Ä]úø£ ø£cÕº\÷ e÷ n>∑eT´>√#·s¡ s¡eT´ uÛÑ$‘·yê´\ ø√dü+ nqes¡‘· Äsê{≤\÷... Ç|ü&É+‘ê ˇ&ÉT¶q |ü&ç+~, Ç|ü&ÉT ‘·qø√dü+ ‘·qπø+ ø±yê˝À neTàπø ‘Ó*j·T<äT nìïs¡T‘·Te⁄˝À¢q÷ esê¸ø±\+˝≤>∑ neTàø£fi¯ó¢ e]¸dü÷ÔH˚ e⁄+{≤sTT edü+‘·+˝À ñHêï+y˚T+ es¡¸+ uÀs¡Tø=&ÉT‘·T+~.


yêVæ≤ì

s√p #·÷ùd m+&˚ nsTTHê s¡+>∑d\úü + MT<ä Á|ü‹ ø£Då + s¡+>∑T\T e÷πsà ø£fi≤ø±s¡T&ç Vü‰euÛ≤yê˝≤¢ s√»+‘ê ø=‘·>Ô ±H˚ ø£qã&ÉT‘·T+~. neTà˝≤ qT*yÓ#÷ >± Äø±XÊìï |üsêeT]Ù+#˚ ñ<äjT· |ü⁄ CÒ>T∑ s¡T m+&É @{Ï ˙{Ïô|,’ bÕ\ ô|s’ T¡ ô|’ |æ≥\º s¬ ø£ÿ\ô|’ ∫s¡Tqy…«Ì C≤]b˛‘·T+~. ne<ÛTä \T ˝Òì Áù|eTqT n+<äyTÓ qÆ ø£fifl¯ ˝À¢ n\¢]>± <ë#·T≈£îHêï N{ÏøÏ e÷{ÏøÏ #Ó\>±≥+>± $dæ–+#˚ ∫*|æ #Ó˝*¢… ˝≤ ñ+&ÉT+&ç ∫sê≈£î ô|&ÉT‘·T+~ |ü~>∑+≥\ y˚fi¯ |ü>{∑ Ï m+&É n*–q Á|æjT· Tsê* nø±s¡D ÄÁ>∑V≤ü +˝≤ ˇ≈£îÿeTà&ç>± dü+~Û+∫q u≤D|ü⁄ eTT\T≈£î˝…’ #·Ts¡T≈£îÿq >∑T#·TÃ≈£îHêï yÓTT>∑*sπ ≈£î˝≤¢ $T\$T\˝≤&ÉT‘·T+~ $T&çd|æ &ü TÉ ‘·÷ eT<Ûë´Vü≤ï|ü⁄f…+&É. ÄVü‰<¢ |ä ⁄ü ñ<äj÷· \T Äy˚X|¯ ⁄ü eT<Ûë´Vü‰ï\T j·Te«H√\“D+‘√ ñ»®«\+>± yÓ*–q y˚d$ü s√E˝…H’ ê bı<äT› yê{≤]q ••s¡|⁄ü Bs¡È ì• y˚fi\¯ sTTHê #˚sTT e<ä\ì ∫s¡ø±\ düV≤ü #·] >√s¡TyÓ#÷ ì düŒs¡Ù˝≤ yÓT‘·>Ô ± ‘ê≈£î‘·T+~ ø¬ +C≤j·T\‘√ kÕj·T+Á‘·|⁄ü ˙¬s+&É

&܈ˆ yÓ’<˚Væ≤ X¯•<ÛäsY

127


128

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

n<˚q~

q+~ì dæ<Ûë¬s&ç¶

Ä‘·àÁ|üyêVü≤ dü«s¡yÓTÆ X¯‘êu≤›\ uÛÑ÷$T X¯Øs¡+ MT<ä dü+‘·ø£+ #˚düÔ~ ‘·&ç Äs¡≈£î+&Ü ‘·s¡TC≤‘·T\T ø±e* ø±düÔsTT |æ≥º kÕVü≤dæ nq+‘·yÓTÆq uÛÑ÷$Tì y={Ϻ ø±*>√s¡¢‘√ ^s¡T‘·~ $XÊ\ Á|üyêVü‰ìï #·Tø£ÿ#·Tø£ÿ ø=qeTT≈£îÿ‘√ ‘·s¡*düÔ~ |æ≥º |æbÕdæ ¬sø£ÿ\˝≤¢&çdü÷Ô ¬seTà&√*ø£\ MT<ä }>∑T‘·÷ πs\bÕ≥ n+<äT≈£î+≥~ bÕ≥ ø=‘·Ô<ë bÕ‘·<ë Á|ü|ü+#êìøÏ |ü{Ϻ |æ≥ºπø+ |ü{Ϻ? ‘·q dü+ã÷s¡+ ‘·q~ eT{Ϻ ø=‘·Ô<ë bÕ‘·<ë #·]Á‘· XÊg ø±s¡T\ dü+>∑‹ eTqdüTπø+ |ü{Ϻ? ‘·q |üs¡eX¯+ ‘·q~ dü+>∑&ç |ü{Ϻ s¡+>∑T\~›q u§+<äs¡+ e˝… }Vü≤ –Ás¡Tq ‹s¡T>∑T‘·~ |ü⁄&É$T m+‘· |ü⁄sê‘·qyÓ÷ n+‘· q÷‘·q+ q~ m+‘· bÕ‘·<√ n+‘· ø=‘·Ô~ |ü⁄sê dü«sêìï eTìwæ ˇø£kÕ] bı~–‘˚ dü]ø=‘·Ô #·s¡D+ ø±\+ ø£qTu§eT\ q&ÉTeT eTìwæ ã+&Ü] ~~›‘˚ eTs√ eT\T|ü⁄ Á|üø£è‘·sTTHê bÕ≥sTTHê ø±\>∑eTqeTsTTHê m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT eTìwæ dü+‘·ø£+‘√H˚ ì‘·´+ #Ó˝≤eTD°


yêVæ≤ì

}s¡T e÷]+<äì $#ês¡+ ñ+&É<äT Hê≈£î qqTï >∑Ts¡TÔ|ü≥ºì }s¡T H˚qT >∑Ts¡TÔ|ü≥º˝Òq+‘·>± e÷]b˛e≥+ düVü≤»y˚T qì|ædüTÔ+~. eTT+<äTø=∫Ãq düeTTÁ<ä+ H˚qT ø£{Ϻq ÇdüTø£>∑T&çì ‘·q˝À ø£\T|ü⁄≈£îqï≥Tº>±H˚ $düÔ]+∫q }s¡T ˇø£|üŒ{Ï Hê Ä≥düú˝≤*ï ø£\T|ü⁄≈£î+≥T+~. ô|]–q ø£+&Ésê\ ø√dü+ ø=‘·Ô s¡ø£ÔHêfi≤˝Òs¡Œ&çq≥Tº ‘·fi¯‘·fi¯˝≤&˚ ø=‘·Ô <ës¡T\‘√ <äè&ÛÉ+>± ì\TdüTÔ+~. Äø±XÊìï Á|ü‹_+_+∫q ÄHê{Ï #Ós¡Te⁄ ˝Òø£b˛sTTHê Ç|ü&ÉT }πs ˇø£ n<ä›+>±e÷] Á|ü|ü+#êìï Á|ü‹_+_düTÔ+~. }s¡+fÒ Hê u≤˝≤´ìï uÛÑÁ<ä+>± <ë∫ ñ+#˚ eT÷´õj·T+ø±<äT>∑<ë. Hê ∫qï‘·q+ Äqyêfi¯ófl #Ó]–b˛sTTHê Ç|ü&É<˚ M<ÛäT˝À¢ eTs=ø£ dü]ø=‘·Ô u≤\´+ ñ‘ê‡Vü≤+>± |üs¡T>∑T\T rdüTÔ+~

$qïø√≥ s¡$X¯+ø£sY

129


130

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

øÏs¡DY|üÁuÛÑ

@ s√p >∑T]Ô+|ü⁄≈£î H√#·Tø√ì >∑&ç¶|üP\T, ñqï≥Tº+&ç >∑Tu≤[+#˚ >∑T˝≤;*ï ‘·\|æ+#êj·T+fÒ... s√p ∫sê≈£î ø£*–+#˚ s¡D>=D<Ûä«qT˝Ò, Äs√E Væ≤+<√fi¯sê>±\ dü+<ä&ç˝≤ $ì|æ+#êj·T+fÒ... n<ë›ìï eTT≈£îÿ‘√ eTT<ë›&ç n\¢] #˚ùd |æ#·TÃø£, Vü≤sƒê‘·TÔ>± bÕ\|æ≥º n+<ë*ï dü+‘·]+#·T≈£î+<ä+fÒ... ‘·÷s¡T|ü⁄ øÏ{Ïø°˝À+∫ #·Ts¡T≈£îÿeTì|æ+#˚ dü÷s¡´øÏs¡D≤\T, ˇø√ÿs√E, yÓHÓï\ øÏs¡D≤\ #·+<äq ˝Ò|üq+>± n>∑T|æ+#êj·T+fÒ... n+fÒ, ˙ e÷qdüMD≤ ‘·+Á‘·T\HÓes√ MT{Ïq≥T¢! ˙ n+‘·sê+‘·sê˝À¢ |ü˙ï{Ï »\T¢˝…es√ ∫*øÏq≥T¢...!!


yêVæ≤ì

ñ+&˚\ e÷\ø=+&ܬs&ç¶

ø±*ÁøÏ+~ #Ó|ü>∑<äj·Tì, #·T\ÿq #˚dæ, Á‘=ø£ÿuÀ≈£î #˚≥T>∑\TZ n<äqT #·÷∫, #Ó|ü |ü<äeTTqTø±fÒj·TT e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥. Ç\T¢ q>∑\T bı\eTT Ç‘ê´<äT\ìïj·TT ÄdüTÔ\HÓ&ÉTe÷≥ \+‘·]+#Ó ˙<äT ÄdæÔ˙<äT ìs¡Ôj·TX¯øÏÔj˚T e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥.

$<ä´<ÛäqeTT e+X¯$U≤´‘·T\qT>∑*Z, m‘·TÔ¬ø~–q+‘· @$T$+‘·! @$T˝Òø£ ô|’øÏ m<äT>∑T≥j˚T $+‘· e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥. ø£qT\T ‘Ós¡∫ qs¡T&ÉT ø£q˝Òì ‘·|ü\T ø£qT\T eT÷dæq|ü⁄&ÉT ø±qT|æ+#·T n+‘·sê‘·àø£+f… n<ä›y˚TeTTqï~? e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥ >±s¡ΔuÛÑeTTà, |æø£eTT >±+Á&ç+#·T u…ãT“* qs¡Tì e÷qdüeTTq qøÏÿj·TT+&ÉT nedüs¡eTTqT ã{Ϻ n$ô|’øÏ e#·TÃqT e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥ ∫~$T‘˚ì Á>∑T&ÉT¶ #˚‹øÏ ∫ø£ÿ<äT bı~– ‘˚ì |æ\¢ |ü⁄{Ϻe#·Tà zs¡TŒ‘√HÓ ˝≤uÛÑyÓTTq>∑÷&ÉT <Ûäs¡˝Àq e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥. Áù|eT jÓT+‘· |ü+∫ sTT∫Ã] ‘·*<ä+Á&ÉT \ì ‘·\+#·T _&ɶ\s¡T<äT H˚&ÉT m+‘· ÄdæÔô|+∫ sTT∫Ãs¡qï<Ó ˝…ø£ÿ e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥. eT÷s¡Tâ&Ó’qyê&ÉT eTT+<äs¡ã&ÓH˚ì yê<äT˝≤&Ée\<äT yêì ‘√&É Çs¡Te⁄s¡≈£îqT uÛÒ<ä yÓTs¡T>∑˝Ò¬se«s¡T e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥.

n<Ûävø£ <äT'KyÓTÆq Äq+<äyÓTÆqqT ø£*dæ #ÓeTà–\T¢ ø£qT\T ¬s+&ÉT Ä\TeT>∑\ »+≥ n≥T¢+&Ée˝…qj·÷! e÷\ø=+&ÉH√≥ eT+∫e÷≥ \+#·$T∫à n~Ûø£˝≤uÛÑ yÓTT+<Ó&ÉTyê&ÉT ì≈£îÿeeTT>∑ ô|<ä› H˚s¡>±&ÉT n‘·&ÉT ˝Òø£j·TTqï n$˙‹j˚T ˝Ò<äT e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥ eT‘·eTT, uÛ≤wü, s¡+>∑T e÷]q H˚e÷jÓT »>∑‘·*j·T+<äT eTqT»C≤‹ jÓTTø£f… ‘Ó\¢s¡+>∑T˝ÀHÓ m\¢s¡+>∑T\T ˝Òe! e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥ @$T ˝Òìyê&ÉT m+‘√ Vü‰sTT>∑ qT+&Ó ñ*øÏ|ü&ÉT#·TqT+&Ó ñqïyê&ÉT ∫‘·Ôeè‹Ô düTeTTà J$‘êq+<äeTTà e÷\ø=+&É H√≥ eT+∫e÷≥

131


132

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

&܈ˆ ¬ø. ^‘·

s√p øÏ{Ïø° y…’|ü⁄ #·÷dü÷ÔH˚ ñHêïqT sê*|ü&˚ qø£åÁ‘·|ü⁄ n<äèwüº+ ø±düÔsTTHê ‘·\≈£î s¡T<äT›≈£î+<ëeTì ‘Ó˝≤¢]‘˚ sêÁ‘·j˚T´ s√E*ï $düàj·T+>± #·÷dü÷ÔH˚ ñHêïqT mø£ÿ&Ó’Hê Hêø√dü+ sêdæô|{Ϻ ñqï ø£åD≤˝ÒyÓTÆHê ñHêïj˚TyÓ÷qì ÄX¯>± yÓ\TÔs¡T øÏs¡D≤*ï ˇ&çdæ |ü≥Tºø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdü÷ÔH˚ ñHêïqT |üs¡T¬>‘˚Ô eTãT“\‘√ q&ç#˚ Äø±X¯+ y˚+|ü⁄ @y˚y√ |æ∫à sê‘·\T sêdü÷ÔH˚ ñHêïqT ø£fi¯¢ ì+&Ü ø£\\ ì+&Ü es¡Ôe÷q|ü⁄ ~Ûø£ÿ]+|ü⁄ n˙ï ñ+&û #˚‘·T\T ø£fÒºdæq MkÕ yÓøÏÿ]+|ü⁄ Çe˙ï eTT+<˚ ‘Ó©yê! á H˚\ MT<ä ø±\÷q&Éy˚T >=|üŒ‘·q+>± m>∑Ts¡T≈£î+≥÷ e∫Ãq|ü&˚yÓTÆ+<√! n&ç–q yêfi¯¢ø° n&É>∑ì yêfi¯¢ø° >=|üŒ\T #Ó|ü≈£îqï|ü⁄&˚yÓTÆ+<√! ∫Á‘·+>± Ä<Ûës¡|ü&ɶ uÛ≤s¡´ bÕÁ‘·≈£î bÕÁ‘·‘˚$T{À nqTuÛÑyêìø=#˚Ães¡≈£î ‘Ó©<äT sê*|ü&˚ Ä≈£î\T $düTs¡T>± eTTU≤q ‘·>∑T\÷Ô yê{Ï˝À¢ n$ qe⁄«‘·Tqï≥Tº ô|fi¯ô|fi≤ ø±* øÏ+<ä $s¡T>∑T‘·÷ »edü‘ê«˝§∫Ãq|üŒ{Ï qT+N J‘·|ü⁄sêfi¯¢≈£î n\yê≥T |ü&ɶ+<äTø√ ñ<√´>±ìøÏ, e´øÏÔ‘ê«ìø° ñqï n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûä+˝À m|ü&É÷ uÛ≤>∑yÓTÆq+<äTø√ øÏ{Ïø° ãj·T≥ ndüŒwüº+ >± @y˚y√ düìïy˚XÊ\T, >=+‘·Tø£\T Js¡>±

sêÁ‹ n+<äs¡÷ >±&ÛÉìÁ<äb˛sTTHê ñ*øÏÿ|ü&ç ˝Ò∫ eT+Á‘ê\T #·~$q≥Tº eTTU≤´+XÊ\T ø£+sƒ¡‘ê |ü{Ϻq s√E\T yÓT]{Ÿ kÕÿ\sYwæ|ü ø£qã&ɶ yÓT≥¢MT<˚ ≈£L\ã&ç <äT:U≤q+<ä+‘√ yÓøÏÿyÓøÏÿ |ü&ɶ ø£åD≤\T Ç+≥s¡÷«´\ bÕeTT\T $T+^ $T+^ Vü≤sƒê‘·TÔ>± ô|’ yÓT{ϺøÏÿ+∫q ñ‘·Ôs¡|ü⁄ ì$TcÕ\T ø£fi¯¢ eTT+<˚ ù|s¡T≈£îqï eT+#·T øÏ{Ïø° n<ë›*ï eTTø£ÿ\T #Óø£ÿ\T #˚dü÷Ô es¡Ôe÷q+ |ü+{Ï øÏ+<ä z |ü{≤ºq $T+>∑T&ÉT |ü&Éì ø±\+ ÇyÓø£ÿ&ç ìã+<Ûäq\T uÛÑ>∑e+‘·T&Ü! ÇyÓø£ÿ&ç ã+<ÛäHê\T!! n&ÉT>∑T|ü&ɶ #√≥ ÇdüT¬ø’ uÛÑ÷$T˝ÀøÏ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq≥T¢ ø£qT#·÷|ü⁄y˚Ts¡ ˙s¡T ‘·|üŒ ‘˚˝Ò e÷sêZ<Ûës¡y˚T ˝Òq≥T¢ e+{Ï+{Ï qT+∫ yÓTT<ä˝…’ e+{Ï+{À¢ n+‘·eTj˚T´ s√E\T uÛ≤s¡´‘ê«\÷, e÷‘·è‘ê«\÷- |æ&çu≤≈£î\ ˇs¡\T n]–b˛sTTq n≥¢ô|Hê\T á e÷Á‘·|ü⁄ ≈£î+|ü{Ï ã‘·TøÏÿ |”ôV≤#Y&û ˝…+<äTø√! >∑&ç∫q ø±\eT+‘ê ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T˝…+<äTø√! #·T≥÷º ø£fi¯¢>∑+‘·˝…’ n\TeTT≈£îqï >±&ÛÜ+<Ûäø±s¡+ &çô|+&Ó+{Ÿ MkÕ $T–*Ãq ì_&Ü+<Ûäø±s¡+ øÏ{Ïø° ˝À|ü\, øÏ{Ïø° ãj·T≥ ≈£îs¡Tdü÷Ôqï <Ûës¡ ø£+{Ï ì+N, $T+{Ï ì+N Á|ü‹s√p #·÷dü÷ÔH˚ ñHêïqT πsù|<√ n<äT“¤‘·+ »s¡T>∑T‘·T+<˚yÓ÷qì! øÏ{Ïø° ˝Òì >∑~ Vü≤sƒê‘·TÔ>± Á|ü‘·´ø£åeTe⁄‘·T+<˚yÓ÷qì!!


yêVæ≤ì

s¡sêJ+uÛ|üÑ&|æÉø*£+∫Hê düπs &ç ‘=&ÉT>∑T ˝Ò≈£î+&Ü n&ÉT>∑T y˚j·Tø£+&ç ‘=+<äs¡|ü&ܶsê bÕ&Ó qe⁄«‘·T+~ ã÷&ç<ä s¡Te⁄«‘·T+~ eTqà<ÛäT&ÉT msTT&é‡ yê´~Û‘√ eT+#·yÓTø±ÿ&ÉT s¡r<˚$ ôdø˘‡es¡ÿ¬s’ s√&ÉT¶q |ü&ç+~ Á|üã+<Ûä ø±\+ ø±<äT <äTs¡Z+<Ûä ø±\+ <ë|ü⁄]+∫+~ eTqTwüß*ï ≈£î≥º&ÜìøÏ <√eT\T uÛÑj·T|ü&ÉTÔHêïsTT msTT&é‡ >∑Ts¡TÔø=∫à >∑»>∑C≤ eDT≈£î‘·÷ s=<äô|&ÉTÔHêïsTT Ç+‘· #Ó|æŒHê dæ>∑TZsêì »+≥\T q&ç Nø£{À¢ ªn&ÉT¶μ ˝Ò≈£î+&Ü ø£\TdüTø=+≥THêïsTT

&܈ˆ m+&É÷¢] düT<Ûëø£sY ‘·|ü#˚dæq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·s¡*b˛j·÷s¡T ~≈£îÿ‘√#·ì _&ɶ\T Bq+>± $T–*b˛j·÷s¡T Ä |æ\¢*ï Ä<äTø√H˚ Áù|eT>± kÕ<äTø√H˚ neTè‘·eT÷s¡TÔ˝Ò <˚e⁄fi¯ófl n˝≤+{Ïyê]πø ì»+>± ø£{≤º* >∑Tfi¯ófl eTTdæeTTdæ qe⁄«\‘√ eTT]|æ+∫+~ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê e\|ü⁄ yêq ≈£î]|æ+∫+~ ôV≤#ÓÌÃ$ \ø£åD≤\T ø£qã&É>±H˚ qs¡ø±ìøÏ <ë«sê\T ‘Ó]|æ+∫+~ #·+<äq|ü⁄ ‘√≥˝ÀøÏ dü+kÕs¡ düs¡Œ+ Á|üy˚•+∫+~ ø=‘·Ô ø=eTà\ MT<ä eT‘·TÔ|üP\T Äø£]¸+#êsTT düTyêdüq\‘√ bÕ≥T düTKyê´<ÛäT\÷ ãVüQø£]+#êsTT

133


134

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ø=+&ÓÁ&ç¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶

Äø±X¯eT+‘· #·÷|ü⁄‘√ ne˙‘·\eT+‘êH˚«wüD‘√ bıπ>düT≈£îqï ÁbÕ|ü+∫ø£ nqTuÛÑyê*ï ÁbÕDeT+Á‘·+>± »|ædü÷Ô e´<∏ë uÛÑ]‘· JeHêìï eTs¡D≤ìøÏ »+ø£ì düeTsêìï CÒdü÷Ô <Ó’q+~q J$‘·+˝À <ë]Ùìø£ #·≈£åîe⁄HÓ’ b˛‘·÷ <ä>∑ΔÁbÕD bıs¡\øÏ+<ä n˝≤¢&˚ nK+&É e÷qe |òüTÀwü Bq e´ekÕú>∑‘· XÊ«dü! nbÕ≥e+>± e÷] ~>∑TeT‹ uÛÑ÷wæ‘· eT÷dü˝À¢øÏ HÓ≥ºã&ÉT‘·÷... áH˚\, ˙s¡T, >±* Ä+‘·s¡´yÓTs¡T>∑ì y√ Ä&É+ãs¡ dü+düÿè‹ ne´ø£Ô e÷*Hê´ìï Ádü$dü÷Ô Ä‘·à|ü]ÁuÛÑe÷ ø£ø£å´*ï <ë∫ Ä]Δø£ Á|ü˝ÀuÛ≤\qT düèwæºdü÷Ô >∑<ä›˝≤ ‘·\\MT<ä yê*b˛‘·÷ C≤‹ ndæÔ‘ê«ìï }&É;πø |üsê∫‘· ≈£L≥eTT\T yÓTT*|ædü÷Ô eTq C≤rj·T‘ê u§≥qÁy˚fi¯ó¢ q]øÏ

ø£+|üP´≥sY eTÚdt≈£î ø£fi¯¢qT y˚˝≤&ÉBdüTÔHêï ø±\+ e÷s¡TŒqT XÊ«dæ+#·˝Òì dæú‹ y˚T<Û√ y˚≥qT @ |òüT&çj·÷ m<äTø√ÿ˝Òì >∑‹ ø±s=Œπs{Ÿ >∑sꓤ˝À¢ ñ<䓤$+#˚ yÓ÷dü|üP]‘· yê´yÓ÷Væ≤‘· yÓ÷Væ≤qT\T dü>∑≥T eTìwæì ôd’‘·+ e<ä\ø£ j·TTe‘·qT #·+ø£u…≥Tºø£ ‹s¡T>∑T‘·÷ y√ Á|üø£ÿ #·eTTs¡T j·TT<ëΔ\ ø£eTTs¡T ø£+|ü⁄ eTs√Á|üø£ÿ Ä~Û|ü‘ê´ìï #êfÒ nD≤«j·TT<Ûë\ eTT+|ü⁄ Ç+ø√Á|üø£ÿ k˛wü*düº e´edüúqT ≈£î|üŒ≈£L˝Òà <äfi≤Ø esêZ\ <äeTqø±+&É Á|üC≤kÕ«eT´ ñ<ä›s¡D+≥÷ q÷ø£\T #·*¢ e\|üqï&É+ Ä~Û|ü‘·´<˚XÊ\ ÄqyêsTTr nsTTb˛sTT+~! eTT+#·Tø=düTÔqï ñ|üÁ<äe+ qT+&ç >∑Te«\T >∑f…ºø±ÿ\qT≈£î+fÒ dü+|òüT{Ï‘·yÓTÆ eTè‘·T´ $<Ûëq+ #˚s¡Tø√ø£eTTqTù| e\‘√bÕ≥T yêfi¯¢ õ‘·TÔ*ï m‘·TÔ*ï ˝Òô|j·T´ø£ ‘·|üŒ<äT!


yêVæ≤ì

Ä~ø£$ ÄÁø£+<äH˚ ‘=* XÀ¢ø£+ n˝≤ ñ|üX¯$T+∫+~ ÄÁø√X¯+ <äT'K |ü]Vü‰s¡+ ø£$‘·«+!

ø£&ÉT|ü⁄˝Àì ª#˚<äTμ ‘Ó–‘˚ m+‘· ø£&ç–Hê ≈£Ls¡+‘ê #˚<˚ <Ísꓤ>∑´+ #˚<äT dü«uÛ≤e+!

eTìwæ ø√s¡T≈£î+≥÷ nq+<ëìï $T+>∑T‘·T+{≤&ÉT $cÕ<ëìï r|æπø r|æ ã‘·T≈£î r|æ!

me]¬ø’Hê m+‘· ‘Ó\TdüTÔ+~? ‘Ó*dæ+<˚<√ ‘Ó\TdüTÔ+~ düs¡«»„‘· n‹X¯jÓ÷øÏÔ!

eTTs¡T>∑T ø±\« |üø£ÿ |üP\yÓTTø£ÿ ‘·\ì+&Ü |ü#·Ãì|üP\T Ä+ø£å˝…s¡T>∑<äT kÂ+<äs¡´+!

≈£î˝≤\T ñ+&Ée⁄ eT‘ê\T ñ+&Ée⁄ Áù|eT ‹wüºy˚dæq #√≥ n~ yÓHÓï\ bÕ<äT!

‘·qπø<√ n+{Ï+<äì eTT]dæ b˛‘ê&ÉT eTìwæ ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT ∫es¡≈£î @MT n+≥˝Ò<äì bÕ<äs¡dü+ J$‘·+!

@ >∑Ts¡÷Ô ‘Ó*j·Tìyê&ÉT m˝≤ e#êÃ&ÉT Ç+‘· <ä÷s¡+? q&ç|ædüTÔ+~ <ë]!

eT‹eTs¡ù| ˝Ò≈£î+fÒ ø=‘·ÔbÕ≥ m˝≤sêkÕÔyé s¡a+ø±s¡+ düŒ+<äq!

135

m+.¬ø. düT>∑yéTu≤ãT


136

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ô|s¡T>∑T sêeTø£èwüí

eT {Ϻ‘√, Á|üø£è‹‘√

sê Á‹øÏ sêÁ‹ s=j·T´\>∑T+≥˝…’ s¡kÕj·Tq kÕïq+ #˚düTÔ+~...

eTy˚Tø£yÓTÆ eTVæ≤e÷ì«‘·yÓTÆ+~ eTìwæ Áã‘·T≈£î... ô|’s¡T|ü+≥\, bÕ&çj·÷e⁄\ |ü⁄sê‘·q ã+<ä+ >∑T+&Ó˝À¢ |ü~\|üs¡T#·T≈£îì Ä‘·à kÕ+>∑‘·´+‘√ q&ÉTdüTÔHêï&ÉT |ü#·Ãì Á|ü|ü+#êìï #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT #Ó≥Tº yÓTT<ä˝À¢ ì\TÃq|ü⁄Œ&ÉT neTà bı≥º˝À ‘·\<ë\TÃ≈£îqï≥T¢ e⁄+≥T+~.. ìs¡à\yÓ÷ Á|üXÊ+‘·yÓ÷ @<äsTT‘˚H˚+... á H˚\qT düT»˝≤+, düT|òü˝≤+, düdü´ XÊ´eT˝≤+ #˚dæq düèwæºø£s¡Ô≈£î e+<äq+... mìï s¡+>∑T\T, mìï|ü⁄e⁄«\T mìï n+<ë\T n~›q düè»qø±s¡TìøÏ n_Ûq+<äq+... <äTs¡<äèwüº+... ø±\Twü´+ ø£\ #Ós¡T|ü⁄‘·T+~ @M ... ‘·TyÓTà<äHÓ’ |üP\ yÓTTø£ÿ\ eT<Ûä´ |üs¡T¬>‹Ôq ø£\\ Á|ü|ü+#·|ü⁄ ø=dü\T Ç|ü&ÉT mes√ s¡Vü≤dü´ •_s¡+ ì]à+#·T≈£îqï≥T¢ bı\+ eT<Ûä´q bı>∑ >={≤º\T ˝ÒdüTÔHêïsTT ¬>D≤\ bÕ<äT\T rdæq bı\+

s¡ø£Ô+ s¡+>∑T ì+|ü⁄≈£îqï <˚Vü‰\T |ü#·Ã<äHêìï e÷s¡TÃØøÏ ‘·s¡*düTÔHêïsTT uÛÑ÷$T •~Û\yÓTÆ eTìwæøÏ ã÷&ç<ä ãVüQø£]düTÔ+~... B|ü Á<äyê\˙ï Ä$¬s’ ÄeT¢ esê¸\T ≈£î]|ædüTÔHêïsTT eTìwæø° eTìwæø° eTìwæø° eT{Ϻø° eT<Ûä´ |ü]#·j·T ìsêàD+ uÛ≤s¡yÓTÆ b˛‘·T+~ ¬s|üŒeT÷dæq|üŒ{Ï q\¢ì <äèXÊ´\˙ï eTìwæ ã‘·T≈£îqT eTdüø£ u≤s¡TdüTÔHêïsTT n+‘ê yê´bÕs¡ yê´|üø£y˚T... ‘·sê\ Hê{Ï eT~ >√&É\ì+&Ü ì+|ü⁄≈£îqï Ä≈£î|ü#·Ã{Ï n&É$ Ç|ü⁄Œ&=ø£ •~Û\ C≤„|üø£y˚T... y˚&ÓøÏÿq uÛÑ÷$T MT<ä eTè‘·T´ |òüT+{Ïø£\T yÓ÷>∑T‘·÷ Áã‘·T≈£î eÅdüÔ b˛>∑T*ï ì\Te⁄Hê »«*dü÷Ô... n‹ rÁe Á^cÕà*ï kÕ«>∑‹+#ê*‡ ek˛Ô+~... yÓHÓï\ì @s¡T≈£îqï #√≥H˚ ø£+ø±fi≤\ $ø±s¡ e+‘Óq MT<ä q&Éyê*‡ edüTÔ+~.. ìwæ<ä› Á|ü|ü+#·|ü⁄ >∑~ eTT+<äT X¯Øs¡ ‘=&ÉT>∑T*ï $&ç∫ @MT˝Òì‘·q+‘√ $T>∑˝≤*‡ edüTÔ+~ Ç|ü&ÉT eTìwæ kÕ«s¡Δ+‘√ eT{Ϻì $T+π>düTÔ+fÒ... uÛÑÁ<äø±[˝≤ s¡TÁ<äs¡÷|ü+ <ë*à Á|üfi¯j·T+˝≤ eT{Ϻ $s¡T#·T≈£î |ü&ç eTìwæì $T+π>düTÔ+~...!!


yêVæ≤ì

eTT‘ê´\ eT+#·T_+<äTe⁄\T s√p Hê sêø£≈£î m<äTs¡T#·÷&ɶ+ n\yê≥T ‘·TcÕs¡ õ\T>∑T\ n+<ë˝À¢ H˚Á‘√‘·‡e+ »s¡|ü≥+ Hê q&Éø£≈£î ÄqyêsTT‹! CÀ&Ó<äT›\T ؃$ sê»düyÓTÆ yêøÏ≥ ì\ã&ܶsTT yÓT&Éô|’ yÓ÷|æqã+&ç |üs¡T>∑T\T rdü÷Ô+~ >∑e÷´ìøÏ y˚fi≤jÓT! ìÁ<ä˝Ò∫q |ü≈£åî\T e\dü≈£î |üj·TqeTj·÷´sTT M&√ÿ\T |ü*øÏq |æ\¢\T >∑÷fi¯fl˝À y=~>±sTT y˚≥≈£î y˚fi≤yÓT! ø=*$T ‹‘·TÔ\T ìÁ<ä˝Ò$T‘√ ÁX¯$TdüTÔHêïsTT ø±*q ø£Ás¡T kÕ– Hê>∑{À¢ ≈£î<äTs¡T>± ≈£Ls¡TÃ+~ @s¡Tyêø£≈£î y˚fi≤jÓT! Ç+{Ï+{Ï »+–* >=&ÉT¶ bı*y˚Ts¡q b˛>∑j·÷´sTT ø±|ü] nqTeT‹ø√dü+ yÓ÷¬s‹Ô #·÷düTÔHêïsTT y˚T‘·≈£îy˚fi≤jÓT! ì\>∑{Ϻq |ü+≥ø±\e e÷>±DÏ˝À <=s¡T¢‘·÷+~ >∑+≥T >∑+≥TqT #·T{Ϻ }|æ] ì+|ü⁄‘·÷+~ <ëVü‰ìøÏ y˚fi≤jÓT! dü÷s¡T´DÏí #·÷dæq düs√C≤\≈£î #ÓøÏÿfi¯ófl ms¡Tô|ø±ÿsTT

n\\ ø=\qT˝À n+<ë\T $s¡õe÷àsTT |üP»≈£î y˚fi≤jÓT! eTT&ç∫q n‘·&ç X¯Øs¡+ <äT|üŒ{À¢ ìÁ~dü÷Ô+~ n]Δ+#˚ düTÁ|üuÛ≤‘·+ô|’ ndüVü≤q+ Á|ü<ä]Ùk˛Ô+~ ÄÁ>∑Vü≤+ $s¡õeTTà‘·÷+~ y˚T˝§ÿ\TŒ $q<ëjÓT ã<ä›ø£+

n&ç>√|ü⁄\ yÓ+ø£≥s¡‘·ï+

137


138

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

qH=ïø£kÕ] nqTÁ>∑Væ≤+#·eTì ìqï ø£\˝À ø£ì|æ+∫ mqï&É÷ e÷{≤¢&Éì <˚e⁄&ÉT ∫qï>± |ü\ø£]+#ê&ÉT #·÷&ÉT HêHêï Hê nedüú n+<ä] bÕbÕ\÷ yÓ÷dü÷Ô sê‹u§eTà˝≤ |ü&ç ñqï Hê˝À #Ó’‘·q´+ ˝Ò<äT Hê ã+<ÛäTe⁄\+‘ê Hêø√dü+ kÕqTuÛÑ÷‹ #·÷|ædüTÔqï Hê˝≤+{Ï sê‹u§eTà\T l<˚$ ø£fi≤¢s¡Œ<äT uÛÑ÷<˚$ ìX¯Ùã›yÓTÆ+~ eTVü‰•e⁄&ÉT |üìøÏsêì •\ ≈£îe÷s¡T&ÉT ‹s¡T>∑T&ÉT e÷Hê&ÉT >∑DÒX¯ó&ÉT ˝≤yÓøÏÿb˛j·÷&ÉT qes¡dü uÛÑøÏÔkÕs¡eTì q÷HÓ\T, |æ+&ÉT\T Ç∫Ã|ü⁄#·TÃ≈£îH˚ ÄuÛÑs¡D≤\T, |ü≥Tºã≥º\T n_Ûùwø±\T, ns¡Ãq\T e÷øÏ#˚à ø±qTø£\T M] #·T≥÷º Hê #·T≥÷º ˙ Á|ü<äøÏåD qqedüs¡+ e÷ düVü≤ÁdüHêeT »|ü+ ˙≈£î ñ|üjÓ÷>∑+˝Òì |üì ˙˝À ñqï #Ó’‘·q´+ eTVü≤‘YãT~Δ nVü≤+ø±s¡+ eTH√uÛ≤e düè»HêX¯øÏÔ ô|+∫ ô|<ä›~>± #˚düTø√ n<˚ ˝Àø±ìøÏ $eTTøÏÔ ‘Ó\T>∑THê≥ yÓ\T>∑T e÷≥ ÁX¯eD≤q+<äø£s¡yÓTÆq uÛ≤wü≈£î ‘·–q yês¡düT&ÉTe⁄ ˙e⁄ eTT#·Ã≥>± $ì|æ+#·T bÕ≥ HêHê C≤‘·T\ ø°#·T˝≤≥˝À Ä{≤ Hê{≤ ‘êHê Hê≥T‡˝À¢

Hê\T>∑TdüÔ+uÛ≤\ Ä≥˝À ∫øÏÿ eè<Ûë #Ój·T´≈£î ø±˝≤ìï ˙≈£îqï eTVü≤‘·Ôs¡X¯øÏÔ q≥sêE Hê≥´+ ˝≤+{Ï~ uÛ≤qTÁ|üø±X¯ øÏs¡D+˝≤+{Ï~ me«¬ss¡T>∑ì $XÊ\ Vü≤è<äj·T+ ˙~ ˙ dü«sêC≤´ìøÏ ˙y˚ n~Û|ü‹ $C≤„q |òüTìyÓ’ $XÊ«ìøÏ yÓ\T>∑T ‘Ó∫à $düÔ]+#·T, $ø£dæ+#·T >∑T&ÉT\T >√|ü⁄sê\ ì+∫ q&çM~Û ãC≤s¡T\ ì+∫ ø£*j·TT>∑ ø±sê>±s¡+ qT+∫ $&ç|æ+#·T eTeTà*ï e÷ $qï‹ |ü{Ϻ+#·T≈£îì e÷ô|’ <äj·T#·÷|ü⁄ ‘·+Á&û!

ô|eTàsêE y˚DT>√bÕ\sêe⁄


yêVæ≤ì

&܈ˆ Hêsêj·TD >∑]yÓTfi¯fl

ñs¡TeTT˝Òì |æ&ÉT>∑T˝≤>∑ $Ts¡T$T≥T¢ >=*ù| ˙\|ü⁄ø±+‘·T\T |üsêeT]Ù+∫q+<äT≈£î eTT#ÓÃeT≥\T|ü{Ϻ #·∫Ãq≥Tº ÁuÒ¬øÌŒø±˝ÒdüT≈£îì s√&ÉT¶ ∫es¡ Ä–b˛sTT dü$qj·T|üPs¡«ø£ düe÷<Ûëq$TdüTÔ+~ ø±s¡T>±s¡T ˙\+øÏs¡D≤\ eT<Ûä´ _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥÷ ∫≈£îÿ≈£îqï ø±s¡T kÕ˝…>∑÷&ÉT˝À ÄVü‰s¡+ ø±uÀ‘·Tqï ø°≥ø±ìï ‘·\|ædüTÔ+~ ø±+‘·T\˝À qT+&ç }&ç|ü&çq s¡ø£åø£uÛÑ≥T&ÉT j·TeT˝Àø£+ qT+&ç }&ç|&ü qç Hês¡<Tä &çì düTŒ]+|üCkÒ ÕÔ&TÉ ndü\T |üsêeTs¡Ù-düe÷<ÛëHê\T n|ü&˚ yÓTT<ä˝Ö‘êsTT ∫≈£îÿ≈£îqï ∫qï<ëì >∑T]Ô+|ü⁄qT ∫~«˝≤dü+‘√ |ü]o*+∫

‘·|ü#˚dæq+<äT≈£î ‘êF<äT|üÁ‘ê\+~+∫ eTØ XË\e⁄ rdüT≈£î+{≤&ÉT Á|üVü≤düHêìï Áø°>∑fi¯fl‘√ >∑eTìdüTÔqï s√&ÉT¶ yêVü≤Hê\T #·ø£#·ø± y˚>±*ï ìj·T+Á‹+#˚düT≈£îì ne÷j·T≈£î\ dü+|òü÷ìøÏ n<Ûä´≈£åî\ bÕÁ‘· ‘·eT<˚qì qeTàã\T≈£î‘·÷ ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·T+{≤sTT ˙\|ü⁄ø£fi¯fl˝À¢ m+‘·e÷Á‘·+ |ü&É≈£L&É<äì rsêàì+#·T≈£î+{≤sTT Áã<äT≈£îJe⁄&Ü n+≥÷ uÛ≤s¡+>± ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~• ø£å|ü&çq ø±s¡T>±s¡T ˙\|ü⁄ø±+‹ Ä–b˛sTT ø±s¡T˝À¢ ø±s¡T˝≤ ø£*dæb˛sTT s√&ÉT¶ yÓ+ã&ç kÕ–b˛‘·T+~ eTs√ ‘·|ü&ÉT

139


140

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

rs¡új·÷Á‘·\T y˚qy˚\ eT<ÛäTs¡düàè‘·T\ n<äT“¤‘·es¡+ Äràj·T‘êqTã+<Ûä+

uÛÑ$T&çbÕ{Ï ø±y˚TX¯«]

‘·*<ä+Á&ÉT\T-‘√ãT≥Tºe⁄\T ‘√&É÷˙&É>± ˇø£]øÏ ˇø£¬s’ >∑&çù| ø±\+ ø£eT˙j·T+ ø£&ÉT eT<ÛäTs¡+ ø£wüºdüTU≤\T ø£*$T˝ÒeTT\T u≤<Ûä\T uÒ<Ûë\T ø£\uÀdüT≈£îì yÓT*π> n+<äyÓTÆq ã+<Ûä+ eTs¡|ü⁄sêì eT<ÛäTsêq+<ä+, n|ü⁄s¡÷|ü neTè‘· ø£\X¯+ Äràj·T‘êqTã+<Ûä+ ne÷à Hêqï\ ÄbÕ´j·T‘ê<äs¡eTT\T eTeT‘êqTsê>±\T, eTeTø±s¡eTT\T k˛<äs¡ k˛<ä]\ q&ÉTeT eTeT‘ê düeT‘êdüs¡dü dü+uÛ≤wüD\T eTT]bÕ\T eTT#·Ã≥T¢ ∫*|æ düs¡<ë\T ∫s¡T∫s¡T ‘·>±<ë\T Äràj·T‘êqTã+<Ûä+ n|üŒ≥|üŒ≥ ˇø£]ô|’ ˇø£]øÏ ás긴<˚«cÕ\T, n\ø£\T ø√|ü‘êbÕ\T ne÷àHêqï\ eT+<ä*+|ü⁄\T ãT»®–+|ü⁄\T Äràj·T‘êqTã+<Ûä+ n\ø£ r] eTìï+|ü⁄\T eTqïq\T eT]+‘· ô|]π> eTeT‘·\T n+<äs¡T ø£*dæ $+<äT $H√<äeTT\T $Vü‰s¡j·÷Á‘·\T, equÛÀ»qeTT\T

ˇø£]øÏ >±j·TyÓTÆHê, nHês√>∑´yÓTÆHê n+<ä] Äy˚<äHê, ÄÁø√X¯+ n+<äs¡T ø£*dæ #·T≥÷º #˚] n+~+#·T ùde\T, ñ|ü#ês¡eTT\T ø√\T≈£îqï y˚fi¯ ø=+&É+‘· ñ‘ê‡Vü≤ y˚&ÉTø£\T Äràj·T‘êqTã+<Ûä+ Äràj·TT\ q&ÉTeT ns¡eT]ø£\T, bıs¡bı#êÃ\T ‘·s¡#·T>± bı&Édü÷|üuÀe⁄, e∫ÃHê>±ì ì\TeuÀe⁄ ∫s¡ø±\+ düeTdæb˛e⁄ dü‘·«s¡y˚T Ç<˚ Ç<˚ s¡ø£Ôdü+ã+<Ûä Äràj·T‘êqTã+<Ûä ©˝≤$˝≤dü+ nqï<äeTTà\T, nø±ÿ#Ó˝…¢+Á&ÉT ne÷àHêqï\ Äràj·T‘êqTã+<Ûä+ n+‘·T˝Òì eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‘·T\ $&ÉBj·Tsêì n|ü⁄s¡÷|ü düyÓTÆø£´dü÷Á‘ê düTeTVü‰s¡+


yêVæ≤ì

eT+&ÉT f…+&É\ eT<Ûä´ eT˝…¢\ k˛Hê? eT+&ç+∫, >∑T+&Ó\T |æ+&Ó&ç yêq!

ˆˆeT+&ÉTˆˆ

ì+ô| Äq+<äeTT sT÷ #Ó+|ü ô|’q ‘·è+ô| ÄX¯\T mH√ï Ä m<ä˝Àq ˆˆeT+&ÉTˆˆ ø±\#·Áø£eTT‘√ ãTT‘·T>∑‘·T\T e÷], ø±\Twü´ düs¡Œ Á<äwüºyÓTÆ düèwæº, øÏ\øÏ\\T ì+|ü>∑ ø±+#·T |æqï\≈£î, ø±\Hê¬>’ yêq ø£˙ïs¡T ì+ô|>∑ Ä&ÉTu≤\Ts¡≈£î Äq+<ä $T∫Ãq$, »&çyêq »\T¢\T eT˝…¢˝…’ sT÷y…’|ü⁄,. e&É>∑+&ÉT¢ ‘Ó∫Ãq$ $|üØ‘· e÷y…’|ü⁄, ø£&É>∑+&ÉT¢ ì+|æq$ ø±q>∑ sT÷y…’|ü⁄ uÛÑ÷$Tì #·ø£ÿ>∑ ø±bÕ&ÉT ø=qï#√, @$T $|üØ‘·eTT\T mqï&ÉT ø£\T>∑e⁄,

ˆˆeT+&ÉTˆˆ

ˆˆeT+&ÉTˆˆ

141

ø£eTàì |òü\eTT\T, ˙&É ì#˚à #ÓfÒ¢! kıeTàì uÛ≤$+∫ ùdïVü≤eTT>∑ ô|+#·T&√! ˆˆeT+&ÉTˆˆ ˙{Ï ø±\Twü´eTT, ì+– ø±\Twü´eTT, @{Ï˝À, ø£&É*˝À m>∑ôd ø±\Twü´eTT, yê&Éyê&Éq $q X¯ã› ø±\Twü´eTT, M{ÏøÏ eT÷\eTT Vü≤è<äj·T ø±\Twü´eTT ˆˆeT+&ÉTˆˆ e´s¡Δ |ü<ës¡ΔeTT\T ˇ*øÏ ø±\Twü´eTT, uÛÑ÷] |ü]ÁX¯eT\ u§>∑TZ ø±\Twü´eTT, ‘Ós¡\T, ‘Ós¡\T>∑T nDT, ø±+‹ ø±\Twü´eTT, kÕ«s¡Δy˚T BìøÏ XÀ∫+|ü eT÷\eTT ˆˆeT+&ÉTˆˆ ø±\Twü´ dæ+Vü≤eTT ø√s¡\ |ü&É≈£î+&ÉT, m\¢s¡T ‘·eTe+‘·T ø£èwæ #˚j·Te˝…qT, #·\¢ì uÛÑ÷e÷‘· #Ói>∑T #Ó<äs¡≈£î+&É, eT˝…¢\ düèwæºì ø±bÕ&Ée˝…qT! ˆˆeT+&ÉTˆˆ

s¡e÷ø±+‘·sêe⁄ #êø£\ø=+&É


142

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

eTqdüT n\dü≥ eT~øÏ ‘Ó\Tdü÷ÔH˚ ñ+~ ‘·qTe⁄ ã&É*ø£ uÛ≤s¡yÓTÆ m<äqT y˚&ÉT≈£î+{À+~ ø±düÔ+‘· $sêeT+ Çe«eTì... ø±\+ |üs¡T¬>&ÉT‘·÷H˚ ñ+~ Hê |üì˝≤ ø±ùd|ü⁄...ø±ùd|ü+fÒ ø±ùdù| á |üìì |üø£ÿq ô|{Ϻ á s√EqT Hê ø√düyÓTÆ »ìà+#·˙ ø=ìï ø£åD≤\qT <√dæ{À¢ ì+|ü⁄≈£îì qqTï H˚qT n_ÛùwøÏ+#·Tø√˙.... ìÁ<ä ˝Ò$T ˝Òì ø£qT\‘√ dü÷Ø&ç >√s¡T yÓ#·Ã{Ï <äT|üŒ{Ïì ‘=*–+∫ ˙˝≤ø±X¯|ü⁄ ø±Hê«düTô|’ mÁs¡{Ï s¡+>∑TqT ∫Á‹düTÔqï Á|üø£è‹ ∫Á‘·ø±s¡T&ç‘√ ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄‘·÷ á Á|üuÛ≤‘êìï ÄkÕ«~düTÔ+fÒ ÁbÕDyêj·TTe⁄qT ø=‘·Ô>± XÊ«dædüTÔqï≥Tº+~ .... |ü⁄e⁄«\ |ü]eTfi≤\qT yÓ÷düTø=∫Ãq Ä ∫s¡T>±* eTqdüT eT÷˝≤˝À¢øÏ C§s¡ã&ç düs¡kÕ˝≤&ÉT‘·÷ $düTs¡T¢ $dæ]+~ Á|ü|ü+#êìï |ü˝…¢≥÷s¡Hêïe⁄ eTqdüT\T Çs¡T≈£î dü+<ÛäT\T #˚kÕe⁄ Á|üø£è‹øÏ y˚Tø£|ü⁄Œ˝ÒdüTÔHêïe⁄ dü] dü]..ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï á ì≥÷ºs¡TŒ\ ôd>∑*+ø£ á|üP≥≈£î |üø£ÿq ô|≥º˙ ˙ düs¡düq qqTï ùd<ärs¡˙ y˚&ÉTø√\TqT ej·÷´s¡+>± Ä\øÏ+∫q ∫*|æ >±* Hê eTT+>∑Ts¡T\qT eTT<ë›&ç+~ |ü⁄\ø£]+∫q ‘·qTe⁄ n\dü≥qT eT]∫+~... ‘Ó>∑ì Ä˝À#·q\ <ësêìøÏ m>∑Ts¡T‘·Tqï >±*|ü≥+ >∑&çj·÷s¡+ eTT\T¢\ eT<Ûä´ ∫≈£îÿ≈£îb˛sTT+~ á ìX¯ Ù ã› + ˝À Hê X¯ ã › + Ä\øÏ d ü ÷ Ô Ä dü Ô ã › ‘ · q T ÄkÕ«~düTÔ+fÒ eTs√e÷s¡T »ìàdüTÔqï≥Tº+~...

˙˝≤ø±X¯|ü⁄ |ü+~] øÏ+<ä #·+Á<äe+ø£qT e+– eTT<ë›&ç mHêïfi¯flsTT+~! ˝…ø£ÿ ‘˚\ì qø£åÁ‘ê\˝À ‘·|æŒb˛sTTq≥TºHêï á sêÁ‹ ø=ã“sê≈£î\ q&ÉTeT qT+∫ ìÁ<äqT yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ C≤_\eTà ˇ&ç˝ÀøÏ #˚] yÓHÓï\qT øö>∑*+#·T≈£îì eTãT“\ ˝≤*bÕ≥˝À z\˝≤&Ü... ìqï{Ï s√Eq »ì+∫q Ä sê>∑+ Hê >∑T+&Ó >∑~˝À <Ûä«ìdü÷ÔH˚ ñ+≥T+~ Ä |ü⁄≥\T eTqdüT bıs¡\˝À ¬s|ü¬s|ü˝≤&ÉT‘·÷H˚ e⁄+{≤sTT eTs√ s√p n\dü≥‘√ $ÁX¯$T+#˚ es¡≈£î... á $sêeT+ ø=‘·Ô ÁbÕD≤ìï Hê˝À ì+|æ+~...

|üÁMD ø=*¢


yêVæ≤ì

Ä{≤ Ä{≤! s¡$X¯+ø£sY u§>±Zs¡+

düyÓTÆø£´ uÛ≤eeTTqT #ê{Ï #Óù|Œ~ Ä{≤ düeT‘êuÛ≤eeTTqT #·$ #·÷ù|~ Ä{≤ eTeT‘êqTsê>±eTTqT |ü+#˚~ Ä{≤ eTT<äeTT‘√ eTT>∑ΔeTT>∑ eTTs¡T|æ+#·T Ä{≤ eTq+<ä] eTH√$ø±dü ≈£îdüTeTy˚T Ä{≤ e÷qe‘ê <äèø£Œ<ä u≤≥j˚T Ä{≤ á Ä{≤ eTq ‘ÓqT>∑Tyês¡+<ä]ø° u≤dü≥>± ì*#˚ ø√≥˝≤ ñ+≥÷ ÄVü‰ nì|æ+#·Tø√yê* n+<ä] H√{≤ eTTø√ÿ{Ï <˚e‘·\ ø£{≤ø£åeTT‘√ #˚j·T÷‘·ì#˚à X¯øÏÔ>± yÓ\T>=+<ë* á˝Àø£eT+‘·{≤

143


144

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

Where You Live is What You are Amulya Gattu

T

he moon was high and yellow shining, I sat alone in my dark room pining, Fearful of the coming dawn And the hateful tidings that it bore My grief eternal, never ending, Over my telescope I was bending, Trying to find a planet spinning, Out beyond the spectral shore Into the night I was peering, Hoping a sight would be cheering, My wounded heart forever hearing The frightful, grim, and fearful roar. Voices from the edge of heaven, Call to me in trembling tambour, Harkening me to follow ever, Out into the starlit core This, my dream, to see the skyways, Suns and planets, charting their ways, Become a visitor to the depths, Of space and all it holds in sway But a voice did call me travel, Out beyond the sheltered rabble, Into space, the real and endless, Where death awaits the mortal coil. Wait oh wait let me think Think I am going to Let Myself Live your dreams and die like a dreamer There is nothing wrong in what you want!!!

Thought I was dreaming, Of this it was seeming, Forever was screaming, The frightening horde.

I am going to go and face Face my identical alien race Face all the chattery things in space With the artistic dearness which I have

Ways I am not going to stop In ways I love keeping up my work My mind thought so far so good, Should I Let Myself?

I stood there staring Quietly swearing, Frightened and fearful Of all I saw

I stood there staring Wondering a lot I thought I was dreaming But it was sure I thought Should I Let Myself?


yêVæ≤ì

145

ø£e⁄\ |ü]#·j·T+ Ä<ÛäTìø£ ø£$‘ê«ìøÏ ì\TyÓ‘·TÔ <äs¡ŒD+ &܈ˆ dæ. Hêsêj·TD¬s&ç¶. nH˚ø£ ø£$‘êdü+|ü⁄{≤\‘√ bÕ≥T e+<ä˝≤~ dæ˙ π>j·T s¡#·sTT‘·>± düTÁ|üdæ<äTΔ\T. n≥T øπ +Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&É$T qT+∫ C≤„q|”s¡ƒ |ü⁄s¡ kÕÿs¡+, Ç≥T |ü<äàuÛÑ÷wüDY es¡≈£î nH˚ø£ |ü⁄s¡ kÕÿsê\T bı+~q dæHê¬s ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<äT. nH˚ø£eT+~ ø£e⁄\qT ì‘·´+ ñ‘ê‡Vü≤|ü]#˚ l ¬ø. •yê¬s&ç¶ <ë<ë|ü⁄ q\uÛ…’ dü+e‘·‡sê\T>± ø£$‘ê s¡#·q˝À ñHêïs¡T. 14 ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\T, ˇø£ Bs¡È ø£$‘· Á|ü#T· ]+#ês¡T. øπ +Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&É$T |ü⁄s¡ kÕÿs¡+‘√ bÕ≥T nH˚ø£ |ü⁄s¡kÕÿsê\T bı+~q Ms¡T Á|ü|ü+#·+˝Àì $$<Ûä <˚XÊ\˝À ‘·eT ø£$‘êyêDÏì $ì|æ+#ês¡T. ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é. d”ìj·TsY »s¡ï*düTº, ø£$, dü+bÕ<ä≈£î\T nsTTq l <˚$Á|æj·T ô|’>∑+ãs¡ ø£e⁄\˝À ˇø£s¡T>± ø£$‘ê Á|ükÕú Hêìï ÁbÕs¡+_Û+∫, Ç|üŒ{ÏøÏ 9 ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\T Á|ü#·T]+#ês¡T. ø=ìï dæìe÷\øÏ bÕ≥\T sêXÊs¡T. <äèX¯´e÷<Ûä´eT s¡+>∑+˝À ìcÕí‘·T\T. mìïø£\ n~Ûø±] ø¬ .C…. sêe⁄>±] J$‘êìï Á>∑+<Ûdä +Ôü #˚XÊs¡T. ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é. Hê˙\ düèwæøº s£ >Ô¡ ± \ãΔÁ|ü‹wüß˝˜ q’… &܈ˆ mHé. >√|æ nH˚ø£ ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\T Á|ü#·T]+#ês¡T. M] ª»\^‘·+μ ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï <ë<ë|ü⁄ |ü~ uÛ≤wü˝À¢øÏ nqTyê<ä eTsTT+~. øπ +Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&É$T |ü⁄s¡kÕÿs¡+‘√ düVü‰ nH˚ø£ Á|ü‹cÕº‘·àø£ |ü⁄s¡kÕÿsê\T \_Û+#êsTT. ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ ≈£î\|ü‹>± ]f…Æs¡sTT´, ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìyêdü+ ñ+≥THêïs¡T. &Üø£ºsY yÓ’<˚Væ≤ X¯•<ÛäsY Ç+&çj·÷˝À yÓT&çdæHé #˚dæ, nyÓT]ø±˝À bòÕ$T© yÓT&çdæHé˝À ¬sdæ&Ó˙‡ #˚XÊs¡T. ìÁ~‘· q>∑s+¡ ø£$‘êdü+ø£\q+ ÇkÕàsTT˝Ÿ nyês¡T¶ bı+~+~. m kÕ+>¥ Ä|òt Á&ûyTé ‡ nqï Ç+^¢wßü ø£$‘· Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ˝…’ÁãØ Ä|òt b˛jÓT{Ÿ‡˝À Á|ü#·T]+|ü ã&ç+~. uÛsÑ Ô¡ X¯•<Ûsä ,Y ≈£îe÷¬s\Ô T j·÷$Tì, C≤Vü≤ï$ \‘√ bòÕ$T© |òæJwæj·THé>± Á|ò”Vü≤√˝Ÿ¶, q÷´C…؇˝À ìyêdü+. ñ<ä´eTø£$>± \ãΔÁ|ü‹wüߘ˝…’q ø£$ q+~ì dæ<Ûë¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Z+≥T Hêïs¡T. Äs¡T ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\T, bÕ≥\T, yê´dü dü+|ü⁄{≤\T ≈£L&Ü Á|ü#·T]+#ês¡T. M] Hêπ>{Ï #ê\¢\.¢ .. bÕ≥≈£î Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·« q+~ nyês¡T¶ \_Û+∫+~. $$<Ûä Á|ü‹cÕº‘·àø£ |ü⁄s¡ kÕÿsê\T M] ø£$‘ê«ìøÏ \_Û+#êsTT. dæ~Δù|≥˝À ìyêdü+.

l $qïø√≥ s¡$X¯+ø£sY neT˝≤|ü⁄s¡+˝À |ü⁄{Ϻ ø±øÏHê&É, es¡+>∑˝\Ÿ ˝À #·~$ kÕ|òyºt s˚ Y Ábıô|òwqü ˝Ÿ>± nyÓT]ø±˝À ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêïs¡T. ≈£î+&û˝À eTÁ] #Ó≥Tº, y˚dü$ yêq ø£$‘êdü+ø£\Hê\T ãVüQ Á|üX¯+ dü\T bı+<ësTT. uÛ≤s¡´ lø£fi¯, |ü⁄Á‹ø£ Væ≤eT_+<äT \‘√ ø=\+_j·÷, k‘Y ø£s√*Hê˝À ìyêdü+. ‘·eT bò˛{À ø£$‘·\‘√ ø£$‘ê yê´dü+>±ìï ÁbÕs¡+ _Û+∫q l øÏsD ¡ ÁY |üuÑÛ nH˚ø£ ø£$‘·\T Á|ü#T· ]+#ês¡T. ªøöeTT~μ n+‘·sê®\ |üÁ‹ø£qT ÁbÕs¡+_Û+∫, >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\T>± <ëì dü+bÕ<äø£‘·«+ ìs¡«Væ≤düTÔ Hêïs¡T. ª‘êHê |üÁ‹ø£μ dü+bÕ<ä≈î£ \T. ø±*bò˛]ïj·÷˝À ìyêdü+. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À Ç+»˙s¡T>± ø=+‘·ø±\+ |üì#˚dqæ l ñ+&˚\ e÷\ø=+&ܬs&ç¶ Á|üeTTK $<ë´ y˚ ‘ · Ô , bÕ]ÁXÊ$Tø£ y ˚ ‘ · Ô . dæ _ ◊{Ï ø±˝Ò J øÏ e´e kÕú|≈ü î£ \T. nH˚ø£ ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\T Á|ü#T· ]+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìyêdü+. leT‹ ø¬ . ^‘· |üP]Ô ù|s¡T ø£fi≤ ^‘êe÷<Û$ä . ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À |ü⁄{Ϻ ø=Hêïfi¯ófl ôV’≤<äsêu≤<é˝À ˝…ø£Ãs¡sY>± ñ<√´>∑+ #˚dæ, Á|üdüTÔ‘·+ ø±* bò˛]ïj·÷˝Àì eTÚ+f…Hé eP´˝À ñ+≥THêïs¡T. Á<äe uÛ≤wü, o‘· düTe÷\T ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\T Á|ü#·T]+ #ês¡T. 2002˝À Á<äeuÛ≤wü≈£î n»+‘ê nyês¡T¶ \_Û+∫+~. ø=ìï ø£<∏ä\T, yê´kÕ\T ÁyêXÊs¡T. <ä[‘· ø£$‘ê«ìï ‘êr«ø£]+∫ s¡#·q\T #˚düTÔqï l m+&É÷¢] düT<Ûëø£sY <ä[‘· Ä‘·à>ös¡e H˚|ü<∏ä´+˝À nH˚ø£ ø£$‘·\T, ø£<\ä∏ T sêXÊs¡T. $$<Ûä |ü⁄s¡kÕÿsê\T \_Û+#êsTT. sê»eT+Á&ç˝Àì ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´ \j·T+˝À Ábıô|òdsü .Y nH˚ø£ ø£$‘·\T Ç‘·s¡ uÛ≤wü\˝ÀøÏ nqTyê<äeTj·÷´sTT. l ø=+Á&Ó&ç¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ñbÕ<Ûë´j·T eè‹Ô˝À e⁄+≥÷ ø£ $ ‘ê yê´dü + >±ìï ø=qkÕ–+#ês¡ T . Hê\T>∑T ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\T Á|ü#T· ]+#ês¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+ eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ ˇ+>√\T. ô|’>∑+ãs¡ ø£e⁄\˝À ˇø£]>± s¡#·Hê yê´dü+>±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q l m+.¬ø. düT>∑+u≤ãT ø=+‘·ø±\+ dæìe÷\≈£î bÕ≥\T sêXÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ &É»qT ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\T Á|ü#·T]+#ês¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À ¬sø£ÿ\T nH˚ ø£$‘ê Á|üÁøÏj·Tì ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀøÏ rdüTø=#êÃs¡T. ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<äT.


146

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012 $$<Ûä C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T y˚~ø£\ qT+∫ ø£$‘ê«ìï $ì|ædüTÔqï l ô|s¡T>∑T sêeTø£èwüí ns¡ &É»qT ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\T Á|ü#·T]+#ês¡T. nH˚ø£ ø£$‘ê ôd$THês¡¢˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ìyêdü+ HÓ\÷¢s¡T.

Hê>±s¡T®q $X¯«$<ë´\j·T+ ndæôdº+{Ÿ ]õÁcÕºs¡T>± |ü < ä M $s¡ e TD #˚ d æ , >∑ T +≥÷s¡ T ˝À ìyêdü + e⁄+≥Tqï l n&ç>√|ü⁄\ yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ 15≈£î ô|’>± ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\T Á|ü#T· ]+#ês¡T. bı{Ϻ lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T |ü⁄s¡kÕÿs¡+‘√ düVü‰ $$<Ûä |ü⁄s¡kÕÿsê\T n+<äT≈£îHêïs¡T. >∑‘· 40 dü+e‘·‡sê\T>± nyÓT]ø±˝À ñ+≥÷ $$<Ûä Á|üÁøÏj·T˝À¢ s¡#·Hê yê´dü+>±ìï ø=qkÕ–düTÔqï l ô|eTàsêE y˚DT>√bÕ\sêe⁄ nyÓT]ø± qT+∫ ø=+‘·ø±\+ yÓ\Te&çq ªyê]¸ø£ ø£<∏ë dü+ø£\Hêμ\≈£î dü+bÕ<ä≈£î\T. e+>∑÷] bòÂ+&˚wüHé Á|ü#·]+∫q nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑T ø£<ë∏ s¡#s· TT‘·\ ãèVü≤‘Y ø£<ë∏ dü+|ü⁄{ÏøÏ dü+bÕ<ä≈£î\T. &Üø£sº Y Hêsêj·TD >∑]yÓTfi¯fl |ü~ es¡≈L£ ø£<\äÛ T, nH˚ø£ ø£$‘·\÷ ÁyêXÊs¡T. yÓTT<ä{Ï ø£<äÛ 1991 Ä+Á<ÛCä À´‹q÷´ C…؇ sêC≤\ø°àå yê] ø£<\äÛ b˛{°˝À ãVüQeT‹ì bı+~+~. bÕ≥\T Áyêj·T&É+,bÕ&É≥+, ùdºõ c˛\T #˚j·T&É+ Vü‰;\T. ¬sdüºHé, eØ®ìj·÷˝À ìyêdü+. u≤©ºyÓ÷sY˝À b˛dtº &Üø√ºs¡˝Ÿ Øôds¡ÃsY>± ñ<√´>∑+.

uÛÑ$T&çbÕ{Ï ø±y˚TX¯«]

s¡e÷ø±+‘·sêe⁄ #êø£\ø=+&É

Á|üMD ø=*¢ Á|üMD ø=*¢, <äTu≤jYT ˝À ìyêdü+, $X¯«$<ë´\j·T+˝À ñ<√´>∑+. |ü⁄düÔø£ |üsƒ¡q+ , u≤¢>¥ sêj·T≥+ Vü‰;\T. Blog: http://alochanalu.wordpress.com

s¡$X¯+ø£sY u§>±Zs¡+

neT÷\´ >∑≥Tº


eTq dü+düÿè‹ eTq yês¡dü‘·«+ eTq |ü+&ÉT>∑\T ne⁄qT, eTq |ü+&ÉT>∑˝Ò eTq dü+düÿèr ∫Vü‰ï\T. eTq |ü+&ÉT>∑˝Ò eTq yês¡dü‘·« dü+|ü<ä. eTq |ü+&ÉT>∑˝Ò eTq C≤„|üø±\ <=+‘·s¡. Ä+<ÛäÁ<˚X¯+˝À $$<Ûä bÕÁ+‘ê˝À¢ »s¡T|ü⁄≈£îH˚ á |ü+&ÉT>∑\T, C≤‘·s¡¢˝À <Ó’e∫+‘·q‘√ bÕ≥T, |üÁ<Ûëq+>± eTq #·]‘·Á, dü+düÿè‹, dü+|üÁ<ëj·÷\÷` n˙ï eTq ø£fi¯fl eTT+<äT ì\u…&É‘êsTT. Ç+<äT˝À ø=ìï |ü+&ÉT>∑\T q÷{ÏøÏ q÷s¡TbÕfi¯ófl ‘Ó\T>∑Tyê]$. <˚X¯yê´|üÔ+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ eT]ø=ìï |ü+&ÉT>∑\≈£î ‘Ó\T>∑TeTT<äÁ ø£qã&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+~. eTq dü+düÿè‹, dü+|üÁ<ëj·÷\qT #·]Ã+#·T≈£îH˚ y˚fi¯, eTq |ü+&ÉT>∑\qT >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£î+<ë+...


dü+ø±Á+‹ dü+ãsê\T dü+ø±Á+‹ dü+ãsê\T ‘·\T#·T≈£î+fÒ ˇfi¯ófl |ü⁄\ø£]+#·ì, Vü≤è<äj·T+ ñbıŒ+>∑ì ‘Ó\T>∑Tyês¡T ãVüQXÊ ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. |üÁ|ü+#·+˝À @ eT÷\ ñHêï dü+ø±Á+‹ Hê{ÏøÏ eTq }¬sfi≤fl* nqTø√ì ‘Ó\T>∑Tyêfi¯Sfl ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. ˝Ò<ë mø£ÿ&É ñHêï Ä dü+ãsê\ìï{Ï˙ nø£ÿ&çπø rdüT¬ø[fl Äq+<ëìï n+~|ü⁄#·TÃø√e&É+ ÄqyêsTTr>± e÷]+~. uÛÀ–eT+≥\T, ø√&ç|ü+<˚\T, >∑+–¬s<äT›\T, Vü≤]<ëdüT\T, eTT>∑TZ\T, >=u…“eTà\T, #Ós¡T>∑Z&É\T, uÛÀ–|üfi¯ófl, u§eTà\ø=\Te⁄\T... ˇø£fÒ$T{Ï Ç˝≤ mH√ï dü+ãsê\ dü+ø±Á+‹ n#·ÃyÓTÆq eTq |ü+≥\ |ü+&ÉT>∑.


150

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡ y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡ n+fÒ »qdü+<äÁ+. ‘Ó\+>±D >∑T+&Ó #·|ü&ÉT. n+‘·>± ˙fi¯ófl˝Òì »+|üqïyê>∑T˝À <ë<ë|ü⁄ 60 \ø£å\ eT+~ kÕïHê\T #˚kÕÔs¡+fÒ }Vü≤ø£+<äì $wüj·Ty˚T. m|ü&√ 14e X¯‘êã›+˝À ø±ø£rj·T sêE\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&ç neTs¡T˝…’q düeTàø£ÿ, kÕs¡ø£ÿ, »+|üqï, |ü–&ç<ä› sêE` M] ù|s¡T MT<ä |üÁ‹ ¬s+&˚fi¯fløÏ ˇø£kÕ] es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ y˚T&Üs¡+˝À »]π> C≤‘·s¡ |üÁ|ü+#·+˝À n‹ ô|<ä› –]»q C≤‘·s¡. 2012 ˝À »]–q C≤‘·s¡˝À <˚X¯+ q\TeT÷\\ qT+N <ë<ë|ü⁄ ø√{ÏeT+~ düeTàø£ÿ, kÕs¡ø£ÿ\≈£î yÓTT≈£îÿ\T #Ó*¢+#·T≈£îHêïs¡T.


yêVæ≤ì

151

ø√sTT\ bÕ≥\

ñ>±~ ø√sTT\ sê>±\T, y˚|ü|üP\ düTyêdüq\T, yÓs¡• edü+‘ê>∑eTHêìøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü*πø ñ>±~ n#·ÃyÓTÆq ‘Ó\T>∑Tyê] |ü+&ÉT>∑. r|æ, |ü⁄\T|ü⁄, #˚<äT, e>∑s¡T` n˙ï ø£*|æq ñ>±~ |ü#·Ã&ç eTq kı+‘·+. Ç~ n#·ÃyÓTÆq, kÕ+|üÁ<ëj·Tã<äΔyÓTÆq kÕ+düÿè‹ø£ |ü+&ÉT>∑.

∫Á‘·+: u≤|ü⁄


152

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

yÓ\T>∑T|üP\ y˚&ÉTø£ BbÕe[ ∫Á‘·+: e&ܶ~ bÕ|üj·T´

∫eTàNø£{Ïì N\TÃø=+≥÷ yÓ\T>∑TπsK\qT ì+ù| BbÕe[ ‘Ó\T>∑T n+<ë\qT dü+‘·]+#·T≈£î+~. @ |ü+&ÉT>∑ nsTTHê |æ\¢\<˚ Äq+<ä+. BbÕe[ nsTT‘˚ eTØqT. Ç|üŒ{Ï |æ\¢\øÏ n+‘· r]ø£, neø±X¯+ ˝Ò<äT>±˙ dü÷πsø±s¡+ q÷s¡Tø√e&É+ <ä>∑Zs¡Tï+∫ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ eT‘êu≤\T ø£≥Tºø=ì ø±\Ã&É+ es¡≈£î BbÕe[øÏ HÓ\ s√E\ eTT+<äT z ô|<ä› dü+ãs¡+. zyÓ’|ü⁄ qs¡ø±düTs¡, dü‘·´uÛ≤eT ø£<∏ä, ø=+‘·eT+~øÏ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+, eT]ø=+‘·eT+~øÏ \øÏÎ|üP»` Çe˙ï m˝≤ ñHêï n+<ä]ø° e÷‘·Á+ n~ ≥bÕdüT\ |ü+&ÉTπ>. yÓ\T>∑T ì+ù| yÓ\T>∑T πs≈£î\ |ü+&ÉTπ>.


yêVæ≤ì

153

∫Á‘·+: u≤|ü⁄


12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

∫Á‘·+: @˝… \ø£åàDY

154


yêVæ≤ì

ã+>±s¡T ã‘·Tø£eTà ñj·÷´˝À!! |üÁeTTK ø£$ ø±∞J nqï≥Tº ã‘·T≈£îH˚ ˇø£ |ü+&ÉT>∑>± #˚dæ, <ëìøÏ nsêúìï ø£*Œ+∫q |ü+&ÉT>∑ ã‘·Tø£eTà. d”ÔÁ\+<äs¡÷ n\+ø£]+∫q ã‘·Tø£eTà\‘√ ãj·T{Ïø=∫à kÕeT÷Væ≤ø£+>± ìeT»®q+ »s¡|ü&É+ z n|ü⁄s¡÷|ü <äX¯´+. ‘Ó\+>±DøÏ |üsê´j·T|ü<ä+>± e÷]q |ü+&ÉT>∑ ã‘·Tø£eTà.

bò˛{À: uÛÑs¡‘YuÛÑ÷wüDY

155


156

∫Á‘·+: u≤|ü⁄

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012


yêVæ≤ì

157

•y√Vü≤+ n≥T y˚eTT\yê&É qT+&ç, Ç≥T lXË’\+ es¡≈£L, n≥T ø√≥|üŒø=+&É qT+&ç Ç≥T ø°düs¡ es¡≈£î Ä+<Û√Á<˚X¯eT+‘·{≤ •esê‹Á e∫Ã+<ä+fÒ •y√Vü≤+, •y√Vü≤+ n+≥÷ •eHê<ë\T ¨¬s‘·TÔ‘êsTT. Ä+Á<Ûä<˚X¯+ n‘·´+‘· uÛÑøÏÔ|üÁ|ü‘·TÔ\‘√ »s¡T|ü⁄≈£îH˚ |ü+&ÉT>∑ Ç~. Çø£ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø√≥|üŒø=+&É nsTT‘˚ ª#˚<äTø√ ø√≥j·÷´μ nH˚ uÛÑ≈£ÔHê<ë\‘√ ¨¬s‹Ôb˛‘·T+~. n+‘˚Hê, s¡+>∑Ts¡+>∑T\ $<äT´B›bÕ\‘√, n\+ø£]+∫q |üÁuÛÑ\‘√ }πs–+|ü⁄\T kÕ>∑T‘·T+{≤sTT. Ä dü+s¡+uÛÑ+, Ä dü+ãs¡y˚T y˚s¡T. Ç~ eTq<Ó’q dü+düÿè‹. •esê‹Á eTq+ E|ü⁄≈£îH˚ $q÷‘·ï |ü<äΔ‹.

ø√≥|üŒø=+&É Á|üuÛÑ\T


158

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

düs¡<ë <ädüsê ªnj·T´yês¡¢≈£î #ê\T ◊<äT es¡Vü‰\T, |æ\¢yê+&ÉÁ≈£î #ê\T |ü|üu…˝≤¢\T...μ á bÕ≥ mø£ÿ&√ $qï≥Tº+~ ø£<ä÷! >∑T˝≤eTT\‘√ u≤D≤\T #˚‘·|ü≥Tºø=ì <ädüsêøÏ M<ÛäT˝…eTà≥ ‹]–q s√E\T >∑Ts¡TÔø=düTÔHêïsTT ø£<ä÷! Ä dü+ãsê\T, eTs√yÓ’|ü⁄ <ädüsê y˚cÕ\T Ç|ü&˚MT ˝Òe⁄>±˙, |üÁdüTÔ‘·+ <ädüsê n+fÒ $»j·Tyê&É ø£qø£<äTs¡ZeTàyê] |ü+&Éπ>. ˝Ò<ë »$Tà Ä≈£îH˚ |üÁkÕ<ä+>± d”«ø£]+∫ ªn˝≤sTT ã˝≤sTTμ Ç#·TÃ≈£îH˚ |ü+&ÉTπ>. á |ü+&ÉT>∑ >∑T]+∫ eTVæ≤cÕdüTs¡ eT]Δì ø£<∏ä, eTs√yÓ’|ü⁄ X¯MTeèø£å+ ø£<∏ä, Ç+ø√yÓ’|ü⁄ sêeD≤düTs¡ e<Ûä ø£<∏ä` Ç˝≤ mìï ø£<∏ä\THêï <ädüsê e÷‘·Á+ düs¡<ë>± >∑&ç∫b˛j˚T |ü+&ÉTπ>...


yêVæ≤ì

159


160

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

z u§»® >∑D|üj·T´ Ç+{À¢ ≈£î≥T+ãeT+‘ê ø£*dæ ≈£L#·Tì ∫ìï $Hêj·Tø£ $>∑ÁVü‰ìï Ä≈£î n\eTT\‘√, |ü+&ÉT¢ ø±j·T\‘√ n\+ø£]+∫q bÕ\yÓ*¢ øÏ+<ä ô|≥Tºø=ì |æ\¢\‘√ |ü⁄düÔø±\T eTT+<äT ô|{Ϻ+∫, uÛÑøÏÔX¯Á<äΔ\‘√ ‘·*¢‘·+&ÉTÁ\T #˚sTT+#·&Éy˚T ø±<äT... Ç|ü&ÉT $Hêj·Tø£#·$‹ n+fÒ ª>∑D|ü‹ãbÕŒ yÓ÷]j·÷μ ìHê<ë\‘√, j·÷uÛ…’, ns¡yÓ’ n&ÉT>∑T\ $>∑ÁVü‰\‘√, $Hêj·T≈£îì $∫‘·Á s¡÷|ü⁄πsK\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é VüQùd‡HékÕ>∑sY˝ÀqT, $XÊK ;#Y˝ÀH√, $»j·Tyê&É ø£ècÕíq~˝ÀH√ ìeT»®q+ #˚j·T&ÜìøÏ }πs–+|ü⁄>± ‘·s¡* yÓfi‚fl ô|<ä› ñ‘·‡e+. bò˛{À: s¡M+<äsY ¬s&ç¶


yêVæ≤ì

161

∫Á‘·+: u≤\uÛÑø£ÔsêE


162

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

s¡+>∑T\πø[ ¨∞ ¨∞øÏ HÓ\s√E\ eTT+<˚ s¡+>∑T\T, |æ∫ø±s¡T\T ‘·j·÷s¡T#˚düTø√e&É+˝À ìeT>∑ïyÓTÆ eTT<äTs√E sê‹Á ø±eT<äVü≤q+ #˚dæ, ‘Ó˝≤¢] Ä s¡+>∑T\‘√ ej·TdüT‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü Åd”Ô, |ü⁄s¡Twü uÒ<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü Vü‰sTT>±, Äq+<ä+>± ø£*dæb˛sTT s¡+>∑T\T ∫eTTà≈£î+≥÷, eTs√ |üÁ|ü+#·+˝ÀøÏ eTq*ï q&ç|æ+#˚ s¡+>∑T\ |ü+&ÉT>∑ ¨∞.

bò˛{À\T: uÛÑs¡‘YuÛÑ÷wüDY


yê´düyêVæ≤ì...

yê´dü + +eTqeTqn+‘· s¡+s>∑¡++>∑...+... yê´dü n+‘· m≥Te+{Ï uÛÒwuÛüCÒw≤\T ˝Ò≈£î˝Ò+&Ü dü÷dü{Ï÷>{ϱ >± m≥Te+{Ï üC≤\T ≈£î+&Ü $wüj CÒùdTCÒy˚ùdyê´kÕ\T. $wü·÷jìï·÷‘Óìï*‘Ój·*Tj· y˚ yê´kÕ\T. C≤q|ü <ä ø£<fiä ¯\ø£T,fi¯\dæT,ìdæe÷ìe÷ kÕVækÕVæ ≤‘·´+˝À C≤q|ü ≤‘·´+˝À ø£e⁄\ø£eø£⁄\èwæø£, è‘Ówæ,\‘ÓT>∑\TT>∑\|òT üT\|ò T ø£üTT$‘·ø£$\‘·rs¡ T T \ rs¡ ‘ÓqTï‘Ó\qT,Tï\‘ÓT,\‘ÓT>∑\TT>∑u≤¢T >u≤¢∑T\T, yê´ø£yê´ø£ s¡Ds+...¡D+... >∑T\T, Ç+ø± mH√ïmH√ï $wüj >∑T]+∫ Ç+ø± $wü·÷j\qT ·÷\qT >∑T]+∫ ÄdüÄdü øÏÔø£sø¡+ÏÔø>± yêÁdæyêÁdæ q yê´kÕ\T MT £s¡+>± q yê´kÕ\T Ä˝À#· ≈£î |ü<qäT≈£qT ‘êsTT... MT qÄ˝À#· î |üô|<&ÉäTqT ô|&É‘êsTT... ∫Á‘·+: @˝… \ø£åàDY


164

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

/jáT<‘>·

yê´düyêVæ≤ì˝À... 1. ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D≤\ #·]Á‘·

` düTπswt ø=*#ê\

... 165

2. ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü≈£î $<˚oj·TT\ ùde

` _. Vü≤qTe÷¬s&ç¶

... 171

3. |ü˝…¢d”e÷! Hê ø£qï‘·©¢! ˙≈£î y˚qy˚\ e+<äHê\e÷à!!

` sê<Û˚j·T

... 174

4. H˚qT ` Hê dæìe÷ ` Hê kÕVæ≤‘·´+

` >=\¢|üP&ç e÷s¡Trsêe⁄

... 179

5. ‘Ó\T>∑T‘√≥˝À |ü+&çq $Áø£eTπø[ ` yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ[

` &܈ˆ >∑]ø£bÕ{Ï qs¡dæ+Vü‰sêe⁄

... 184

6. nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑TuÀ<ÛäHê |ü<äΔ‘·T\T ø=ìï nqTuÛÑyê\T ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\\T ` eT]ø=ìï nqTuÛÑyê\T

` CÀ´‹s¡àsTT ` lìyêdü |òüDÏ≈£îe÷sY &=ø±ÿ

... 186 ... 188

7. düs¡k˛≈£îÔ\T ` düuÛÀ´≈£îÔ\T

` y˚eT÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄

... 192

8. X¯‘·edü+‘ê\ uÛ≤s¡rj·T dæìe÷` eTq dæìe÷ yÓTT<ä˝…’+~˝≤...

` &܈ˆ ¬s+{≤\ »j·T<˚e

... 195

9. 60 @fi¯fl >∑T+&ÉeTà ø£<∏ä

` es¡a u≤ã÷sêe⁄

... 203

10. C≤q|ü<ä ø£fi¯\T

` Ä\eT÷s¡T eTH√»„

... 206

11. ‘Ó\T>∑T˝À Á|üjÓ÷>±‘·àø£ Hê≥ø±\T

` &܈ˆ ø£+~eTfi¯fl kÕ+ã•esêe⁄

... 209

12. ‘Ó\T>∑T ø£$‘·«+˝À \|òüTTs¡÷bÕ\T, edüTÔe⁄, n_Ûe´øÏÔ $X‚cÕ\T ` &܈ˆ n<˚›|ü*¢ sêeTyÓ÷Vü≤qsêe⁄

... 219

13. ªeTqkÕμ qe÷$T

` ¬ø. u≤\ø£ècÕí¬s&ç¶

... 223

14. s¡$ >±+#·ì~

` ø=‘êÔeø±j·T

... 225

15. ‘Ó\T>∑T u≤¢>∑T Á|ü|ü+#·+

` CÀ´‹s¡àsTT

... 233

- Manvitha Manyam

... 236

16. 17.

A Proposal to Preserve and Promote Telugu Culture and Language

A Proposal to keep Telugu culture and language alive - Aparna

... 238


yêVæ≤ì

ªªe÷qe y˚T<ÛädüT‡ düèwæº+∫q eTVü‰<äT“¤‘ê\˝À ˇø£{Ï

165

(one of the great-

est monuments of human intelligence -- Bloomfiled)

|ü<äø=+&Ée X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q eT*¢j·T πs#·q sêdæq ø£$»HêÁX¯j·TeTT eTq≈£î \uÛÑ´eTÚ‘·Tqï ‘Ó\T>∑T ˝≤ø£åDÏø£ Á>∑+<∏ë\˝À n‹ ÁbÕNqyÓTÆq~. Ç~ ìC≤ìøÏ ‘Ó\T>∑T #Û·+<ädüT‡ \qT $e]+#˚ |ü⁄düÔø£y˚T>±˙ ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ \ø£åD≤\qT $e]+#˚ yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ä+ ø±<äT. á Á>∑+<∏ëìï y˚eTT\yê&É ;ÛeTø£$ s¡∫+#ê&Éì ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·T+.

μμ nì Ä<ÛäTìø£ uÛ≤wüy‘ ˚ \Ô· #˚‘· ø=ìj·÷&Éã&çq yê´ø£sD ¡ Á>∑+<∏+ä bÕDÏì sêdæq ncÕº<ëÛ ´sTT. Á|ü|+ü #· yê´ø£sD ¡ ≤\ìï+{Ï˝À Ç~ ‘·\e÷ìø£yTÓ qÆ ~. Bì s¡#H· ê ø±\+ Áø°.|üP. 5e X¯‘êã›eTì uÛ≤cÕy˚‘·Ô\ n+#·Hê. nsTT‘˚, dü+düÿè‘·+˝À bÕDÏì ø£Hêï |üPs¡«+ ≈£L&Ü yê´ø£sD ¡ dü+Á|ü<ëj·÷\T+&˚eì eTq≈£î \uÛ´Ñ eTÚ‘·Tqï Ä<Ûësê\ <ë«sê eTq≈£î ‘Ó\TdüT. j·÷kÕÿ#ês¡T´\T s¡∫+∫q ìs¡TøÏÔ Á>∑+<∏ä+ <ë«sê, bÕDÏì Á|ükÕÔ$+∫q yê´ø£s¡D≤\ <ë«sê ◊+Á<ä, X¯ø£{≤j·Tq, XÊø£\´, >±s¡Z´ yÓTT<ä˝…’q Ç‘·s¡ yê´ø£s¡D dü+Á|ü<ëj·÷\T+&˚eì eTq≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. ‘·$Tfi¯+˝À sêdæq ‘=˝≤ÿ|æŒj·T+ (‘=*Gø±e´+) <˚X¯uÛ≤wü\˝À yÓ\T e&çq n‹ ÁbÕNqyÓTÆq yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ä+>± #Ó|üø√e#·TÃ. ‘=˝≤ÿ|æŒj·T+˝À ‘·$Tfi¯ uÛ≤cÕ yê´ø£s¡D≤ìï e]í+∫q |ü<äΔ‹ ◊+Á<ä yê´ø£s¡D dü+Á|ü<ëj·÷ìøÏ <ä>]Z∑ >± ñ+<äì Ä<ÛTä ìø£ uÛ≤cÕy˚‘\Ô· n_ÛÁbÕj·T+. ‘=˝≤ÿ|æŒj·T+ s¡#H· êø±\+ Áø°. X¯. ¬s+&Ée X¯‘êã›+ qT+&ç Áø°. X¯. nsTT<äe X¯‘êã›+ <ëø± ñ+&Ée#·Ãì á uÛ≤cÕy˚‘·Ô\ }Vü≤. ø£qï&É uÛ≤wü˝À qè|ü‘·T+>∑ (nyÓ÷|òüTes¡¸ Áø°. X¯. 850) nH˚ sêÅwü≈º L£ ≥ sêE sêdæq ªø£$sê»e÷sêZμ nqï ø±e´+ yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï ˝≤ø£D å øÏ £ Á>∑+<∏ä+>± uÛ≤$kÕÔs¡T.

‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D≤\ #·]Á‘· düTπswt ø=*#ê\ eT] ‘Ó\T>∑T˝À yê´ø£s¡D≤\ e÷fÒ$T{Ï? yê´ø£s¡D+ nq>±H˚ eTq≈£î ∫qïj·T´dü÷] u≤\yê´ø£sD ¡ + >∑Ts¡T≈Ô î£ edüT+Ô ~. ∫qïj·T´dü÷] u≤\yê´ø£sD ¡ + 1858˝À Á|ü#·T]‘·eTsTT´+~. nsTT‘˚, u≤\yê´ø£s¡D+ ø£Hêï eTT+<äT e∫Ãq ‘Ó\T>∑T yê´ø£sD ¡ Á>∑+<∏ë\ >∑T]+∫ #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. bÕDÏì ‘·qø£Hêï eTT+<äT e∫Ãq yê´ø£s¡D≤\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+∫q≥Tº>±, ∫qïj·T´dü÷] m+<äTø√ ‘·qø£+fÒ |üPs¡«+ yÓ\Te&çq yê´ø£s¡D≤\qT Á|ükÕÔ$+#·˝Ò<äT. ø±˙, ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ë\T ø£$Á‘·j·T ø±\+ qT+&û yÓ\Te&ÉT‘·÷ ñHêïsTT. ∫qïj·T´dü÷] ø£Hêï |üPs¡«+ yÓ\Te&çq ÁbÕNq ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ë\˝À eTTK´yÓTqÆ ø=ìï+{Ïì dü÷\ú +>± |ü]#·jT· + #ÓjT· ´&É+ á yê´dü+ eTTUÀ´<˚›X¯´+.

Ä+Á<ÛäX¯ã› ∫+‘êeTDÏ ` qqïj·T´ (?) mquÛ…’j·÷s¡T XÀ¢ø±\‘√ dü+düÿè‘·+˝À sêdæq á yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ä+ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡DeTì #ê˝≤eT+~ |ü+&ç‘·T\T ù|s=ÿHêïs¡T. qqïj·T´ eTVü‰uÛ≤s¡‘· s¡#·q≈£î |üPqTø=ì, eTT+<äT>± ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D≤ìï dü+düÿè‘·+˝À s¡∫+∫ Ä ‘·s¡Tyê‘· uÛ≤s¡‘·s¡#·q ø=qkÕ–+#ê&Éì Ms¡T #ÓãT‘ês¡T. n|üŒø£$ ø±˝≤ìøÏ Ç+<äT˝À mquÛ…’ ¬s+&ÉT XÀ¢ø±\T e÷Á‘·y˚T <=] ø±j·T≥. Ç+<äT˝À dü+»„, dü+~Û, n»+‘ê\T, Vü≤\+‘ê\T, ÁøÏjT· nì nsTT<äT


166

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

$uÛ ≤ >±\T ñHêïsTT. nsTT‘˚ , ÄX¯ à s¡ ´ ø£ s ¡ y Ó T Æ q $wü j · T y˚T$T≥+fÒ, 17e X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q u≤\düsd¡ «ü ‹ á Á>∑+<∏+ä ô|’ yê´U≤´q+ sêùd+‘·es¡≈£L |üPs¡«ø£e⁄\T, ˝≤ø£åDÏ≈£î˝…es¡÷ á yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ä+ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#·˝Ò<äT. Ç~ qqïj·T´ uÛÑ{≤ºs¡≈£î&ÉT sêdæ+~ ø±<äì u≤\düs¡dü«‘˚ yê´ø£s¡D Á>∑+<∏äeTT, {°ø± sêdæ <ëìøÏ ÁbÕNq‘· ÄbÕ~+#·&Üìø£ì qqïj·T´≈£î ø£s¡Ôè‘·«+ n+≥>∑{≤º&Éì yê~dü÷Ô 1917˝À MπsX¯*+>∑+ ˇø£ $yê<ä+ ˝ÒeHÓ‘êÔ&ÉT. 13e X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q πø‘·q ‘·q Ä+Á<ÛäuÛ≤cÕuÛÑ÷wüDeTT nqï yê´ø£s¡DÁ>∑+<∏ä+˝À n+‘·es¡≈£L ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ \ø£åD≤\T $e]+#˚ yê´ø£s¡D |ü⁄düÔø±\T ˝Òeì ù|s=ÿ&É&É+ MπsX¯*+>∑+ yê<ëìøÏ }‘·$TdüTÔ+~. Ä+Á<ÛäuÛ≤cÕuÛÑ÷wüDeTT ˝Àì 5e |ü<ä´+ #·÷&É+&ç: eTTqTï ‘ÓqT">∑Tq≈£î \ø£åD yÓTqï"&ÉT HÓe«s¡TqT C…|üŒ πs" C…ô|Œ<ä $ <ä«ìïø£s¡eTT eT~ yÓT#·Ã">∑ qqïj·TuÛÑ{≤º~ ø£$»q+ãT\ ø£s¡TDHé ªªme«s¡÷ Ç+‘·≈£î eTT+<äT ‘Ó\T>∑Tq≈£î \ø£åD+ #Ó|üŒ ˝Ò<äT. |ü+&ç‘·es¡ZeTT yÓT#·TÃø=qTq≥T¢ H˚qT ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ \ø£åD≤ìï $e]kÕÔqT, qqïj·TuÛÑ≥Tº e+{Ï ø£$»q+ãT\ ø£s¡TD‘√.μμ n+fÒ qqïj·T´ ˇø£y˚fi¯ Ä+Á<ÛäX¯ã›∫+‘êeTDÏ sêdæ e⁄+fÒ Ä $wüj·T+ πø‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äqïe÷≥. n+‘˚ø±ø£, 16e X¯‘êã›+˝À sê|òTü ebÕ+&ÉMj·T ø±yê´ìøÏ eTT<ä›sêE ô|<ä›sêeTq sêdæq yê´U≤´q+˝À n|üŒ{Ïes¡≈£L e∫Ãq ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ \ø£åD Á>∑+<∏ë\ìï+{Ï˙ ù|s=ÿHêï&ÉT. nsTT‘˚, á C≤_‘ê˝À Ä+Á<ÛäX¯ã›∫+‘êeTDÏ ˝Ò<äT. n˝≤π>, Ä+Á<ÛXä 㯠∫› +‘êeTDÏ˝À ñqï ø=ìï dü÷Á‘ê\≈£î eTVü‰uÛ≤s¡‘+· ˝À qqïj·T´ yê&ÉTø£≈î£ eT<Û´ä y…s’ T¡ <ä´Δ + ø£ì|ædTü +Ô ~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î, Ä+Á<ÛäX¯ã›∫+‘êeTDÏ˝À dü+~Û $uÛ≤>∑+˝À ªªÇø±sê+‘· nqT‘·ÔeT |ü⁄s¡Twü ÁøÏj·÷s¡÷bÕ\≈£î dü+~Û ì‘·´+μμ (ì‘·´+ nqT‘·ÔeT|ü⁄s¡TwüÁøÏj·÷dæ«‘·') nì Hê\T>√ XÀ¢ø£+ #ÓãT‘·T+~. nsTT‘˚, eTq≈£î eTVü‰uÛ≤s¡‘+· ˝Àì ns¡D´ø±+&É˝À ªn+‘·" >=+<äs¡~Ûø£ Vü‰dü´+ãT #˚dæ] j·T&É$Hé (2.103)μ nqï |ü<´ä +˝À ª#˚dsæ &¡ $É Héμ nq≈£î+&Ü ª#˚d]æ j·T&É$Héμ nqï $dü+~Û ø£ì|ædTü +Ô ~. n˝≤π>, nsê«NqyÓTqÆ -ñqï, -ø£\ nqï Á|ü‘´· j·÷\ >∑T]+∫ Ä+Á<ÛäX¯ã›∫+‘êeTDÏ˝À ñ+fÒ yê{Ï yê&ÉTø£ eTVü‰ uÛ≤s¡‘+· ˝À <ë<ë|ü⁄ eTè>∑´+. n˝≤π>, eTVü‰uÛ≤s¡‘+· ˝À ‘·s#¡ T· >± ø£ì|æ+#˚ -njÓT´&ÉTHé, -njÓT´&çHé nqï Á|ü‘·´j·÷\ Á|ükÕÔeq Ä+Á<ÛäX¯ã›∫+‘êeTDÏ˝À mø£ÿ&Ü ø£qã&É<äT. á Ä<Ûësê\qT ã{Ϻ #·÷ùdÔ, á Á>∑+<∏ä+ MπsX¯*+>∑+ |ü+‘·T\T #Ó|æŒq≥T¢>±

qqïj·T´ sêj·T˝Ò<ìä , ‘·sT¡ yê‹ ø±\+˝À mes√ sêdæ Bì Á>∑+<∏ä ø£s¡Ôè‘·«+ qqïj·T´≈£î ø£≥ºu…{≤ºs¡qï yê<äH˚ düããì|ædüTÔ+~. nsTT‘˚, Ç+<äT˝À ø=ìï XÀ¢ø±\T e÷Á‘·+ n‹ ÁbÕNqyÓTÆq$>± ø£ì|ækÕÔj·Tì Á|üeTTK uÛ≤cÕy˚‘·Ô uÛÑÁ~sêE ø£èwüíeT÷]Ô>±] n_ÛÁbÕj·T+.

ø£$»HêÁX¯j·TeTT ` eT*¢j·T πs#·q (11e X¯‘êã›+) |ü<äø=+&Ée X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q eT*¢j·T πs#·q sêdæq ø£$»HêÁX¯j·TeTT eTq≈£î \uÛÑ´eTÚ‘·Tqï ‘Ó\T>∑T ˝≤ø£åDÏø£ Á>∑+<∏ë\˝À n‹ ÁbÕNqyÓTÆq~. Ç~ ìC≤ìøÏ ‘Ó\T>∑T #Û·+<ädüT‡ \qT $e]+#˚ |ü⁄düøÔ y£ T˚ >±˙ ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ \ø£D å ≤\qT $e]+#˚ yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ä+ ø±<äT. á Á>∑+<∏ëìï y˚eTT\yê&É ;ÛeTø£$ s¡∫+#ê&Éì ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·T+. >∑‘· X¯‘êã›+˝À á Á>∑+<∏ëìï |ü]wüÿ]+∫q »j·T+‹ sêeTj·T´ |ü+‘·T\T Bìï y˚eTT\yê&É ;ÛeTø£$ ù|s¡T‘√H˚ Á|ü#·T]+#ês¡T.

n<∏äs¡«Dø±]ø±e[ ` n<∏äs¡«DT"&ÉT(?) dü+düÿè‘·+˝À sêdæq á yê´ø£sD ¡ Á>∑+<∏ëìï 13e X¯‘ê u≤›ìøÏ #Ó+~q n<∏äs¡«DT"&ÉT sêkÕ&Éì n+{≤s¡T. Ä+Á<ÛäX¯ã› ∫+‘êeTDÏ˝≤π> Bìï ≈£L&Ü ‘·s¡Tyê‹ ø±\+˝À sêdæ ÁbÕNq‘· ø√dü+ n<∏äs¡«DT"&çøÏ n+≥>∑{≤ºs¡ì MπsX¯*+>∑+ yê~+#ê&ÉT. 17e X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q n¨ã\T"&ÉT s¡∫+∫q n¨ã\ |ü+&çrj·TeTT˝ÀH˚ á yê´ø£sD ¡ +˝Àì XÀ¢ø±\ Á|ükÕÔeq yÓTT<ä{Ï kÕ] ø£ì|ædTü +Ô ~. Ç+<äT˝Àì dü÷Á‘ê\ Ä<Ûës¡+>± á yê´ø£s≈Ô¡ î£ |ü]#·j·TeTTqï ‘Ó\T>∑T*|æ 15e X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. n˝≤π>, X‚¢wü yê&ÉT‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕdükÕúq+˝À ns¡ düTHêï\ ˇ|ü<ä\ ˝Òø£b˛sTTHê |üs¡yê˝Ò<äì #Ó|üŒ&É+ sê|òüTe bÕ+&ÉMj·T+ e+{Ï <ä«´]úø±yê´\qT <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì sêdæq≥Tº ø£ì|ædüTÔ+~. eT]ø=ìï yê´ø£s¡Ddü÷Á‘ê\T ø£èwüí<˚esêj·T\T sêdæq ÄeTTø£Ôe÷\´<äqT düeT]ú+#·&ÜìøÏ sêdæq≥Tº nì |ækÕÔsTT. nsTT‘˚, á yê´ø£sD ¡ + ˝Àì dü÷Á‘ê\qT ø=ìï+{Ïì n¨ã\T&ÉT $eT]Ù+∫q rs¡T#·÷ùdÔ, á Á>∑+<∏ëìï n¨ ã\T&˚ sêdæ ñ+&Éø£b˛e#·Ãì, n|üŒø£$øÏ, n¨ã\T&çøÏ eT<Ûä´ ø±\+˝À me¬s’Hê sêdæ ñ+&Ée#·Ãì nì|ædüTÔ+~.

Ä+Á<ÛäuÛ≤cÕuÛÑ÷wüDeTT ` πø‘·q (13e X¯‘êã›eTT) ô|’q #Ó|æŒq ¬s+&ÉT yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ë\T ` Ä+Á<ÛäX¯ã› ∫+‘êeTDÏ, n<∏äs¡«ø±]ø±e[ ` ‘·s¡Tyê‹ ø±\+˝À sêdæqeì nqT≈£î+fÒ, πø‘·q sêdæq Ä+Á<ÛäuÛ≤cÕuÛÑ÷wüDy˚T yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ‘Ó\T>∑T yê´ø£sD ¡ Á>∑+<∏eä TÚ‘·T+~. <äX≈¯ î£ e÷s¡#]· Á‘·, $C≤„HX˚ «¯ Øj·TeTT e+{Ï ø±yê´\qT s¡∫+∫q πø‘·q≈£î n_Ûqe <ä+&ç nqï _s¡T<äT ≈£L&É ñ+~. ‹ø£ÿq≈£î düeTø±*≈£î&Ó’q eT÷\


yêVæ≤ì |òTü {Ïø£ øπ ‘·q, ‹ø£ÿqô|’ n_Ûe÷q+‘√ ‘·q <äX≈¯ î£ e÷s¡#]· Á‘·qT Äj·Tqπø n+øÏ‘·$T#êÃ&ÉT. Ç+‘· ≈ £ î eTT+<˚ #Ó | æ Œ q≥Tº ‘Ó \ T>∑ T yê´ø£ s ¡ D ≤ìï sêj·T&É+˝À ‘·q<˚ yÓTT<ä{Ï Á|üj·T‘·ïeTqï }Vü≤ πø‘·q≈£î ñ +~. n+‘·≈£îeTT+<äT me«s¡÷ ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D+ô|’ sêj·Tø£ b˛e&É+ >∑T]+∫ ‘·s¡Tyê‹ |ü<ä´+˝À Ç+ø± Ç˝≤ n+{≤&ÉT: dü+düÿè‘· ÁbÕø£è‘ê~ \ø£åDeTT" C…|æŒ ‘ÓqT">∑Tq≈£î \ø£åDeTT" C…|üŒ ≈£îìøÏ jÓT\¢" >∑$»q+ãT\ H˚s¡$T >±<äT qqTï <ÛäqT´" >±$+|ü" <ä\"∫q‘·\"|ü⁄>±ì ªªdü+düÿè‘·+, ÁbÕø£è‘·+ e+{Ï uÛ≤wü\ \ø£D å ≤\T $e]+#˚ yê´ø£sD ¡ Á>∑+<∏ë\THêïsTT ø±ì ‘Ó\T>∑T≈£î \ø£D å Á>∑+<∏+ä ˝Òøb£ ˛ e&É+ |üPs¡« ø£e⁄\ H˚s¡+ ø±<äT. qqTï <ÛäqT´&çì #Ój·T´&Üìπø yês¡T á |üìì Hêø√dü+ e~*y˚kÕs¡T.μμ n+<äTπø, #ê˝≤ $qÁeT+>± ‘·|ü⁄Œ\T+fÒ eTìï+|ü⁄eTì ø£e⁄\qT y˚&ÉT≈£î+{≤&ÉT: ˇ|ü\T >∑*Zq yÓT#·TÃ"&ÉT ‘·|ü⁄Œ\T >∑*Zq HÓiÏ+– ‘·>∑ ~<äT›"&ÉT ‘·bıŒ|üq≈£î" <=|ü⁄Œ ‘·|üŒì #Ó|üŒ≈£î"&û ø£e⁄\TbÕdæÔ #˚ôd<ä $TeTTàHé n˝≤π>, ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü≈î£ |ü\T <ës¡T\THêïj·Tì ‘êqT ˇø£ Á‘√e e÷Á‘·y˚T #·÷ô|&ÉT‘·THêïqì $qj·T+>± $qï$+#·T ø=+{≤&ÉT: ø£+∫ HÓ\÷¢s¡T eTiÏ jÓ÷s¡T>∑\¢jÓ÷<Ûä´ j·TqT |ü⁄s¡+ãT\ô|’ >∑+>∑ ø£s¡T>∑TeTìq |ü–~ H=ø£Á‘√e" pô|<ä ãVüQ|ü<∏ä+ãT ˝≤+Á<Ûä uÛ≤wü≈£î >∑\eì j·Ts¡dæø=qT"&ÉT ø£+∫, HÓ\÷¢s¡T, zs¡T>∑\T¢, njÓ÷<Ûä´\ MT<äT>± yÓ[‘˚ >∑+>∑ edüT+Ô ~ nì <ë]#Ó|Œæ q≥Tº>± ‘Ó\T>∑T yê´ø£sD ¡ ≤ìøÏ ‘·q≈£î ‘Ó*dæq ˇø£ <ë] e÷Á‘·y˚T #ÓãT‘·THêïqHêï&ÉT. ªª‘·*¢ dü+düÿè‘·+ãT m\¢ uÛ≤wü\≈£îμμ nì Ä s√E˝À¢ ˝Àø√øÏÔ. Ä ˝Àø√øÏÔì ‘·q |ü<ë´\˝À ≈£L&Ü yê&ÉT≈£îHêï πø‘·q≈£î ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü≈î£ , dü+düÿè‘· uÛ≤wü≈î£ yê´ø£sD ¡ ìsêàD+˝À e⁄qï ‘˚&Ü\T u≤>± ‘Ó\TdüT. n+<äTπø ‘Ó\T>∑T≈£î ‘·q<Ó’q yê´ø£s¡D+ ø=+‘· ñ+<äì #ÓãT‘·÷ (ªø=+‘· ‘êq ø£*¬>μ), ‘Ó\T>∑T˝À e⁄qï dü+<ÛTä \T, $uÛ≈Ñ î£ \Ô T, ÁøÏjT· \˝À ñqï ‘˚&Ü\T $e]kÕÔq+{≤&ÉT. ‘Ó\T>∑Tq >∑\ uÛÒ<ä+ãT\T" ‘Ó\T¬>’ dü+düÿè‘·eTT #Ó\T¢ ‘Ói">∑T\T" <ä‘·‡+ <ÛäT\TqT $uÛÑ≈£îÔ\T qjÓÌT´ j·T\|òüTTdüe÷düeTT\T" Á–j·T\T q$ jÓTiÏ"–+‘·THé

167

‘·qT n_Ûe÷ì+∫q ‹ø£ÿq˝≤π> πø‘·q ≈£L&Ü n#·Ã ‘Ó\T>∑T≈£î ô|<ä›|”≥ y˚kÕ&ÉT. yê´ø£s¡D $wüj·÷\ $es¡D˝Àq÷ dü+düÿè‘· yê´ø£s¡D≤\qT >∑T&ç¶>± nqTdü]+#·˝Ò<äT. ñ<ë Vü≤s¡D≈£î Ç‘·s¡ yê´ø£s\Ô¡ T dü+düÿè‘·u≤Û cÕqT>∑TD+>± øÏ-≈£î nqï $uÛøÑ ÔÏ Á|ü‘ê´\qT, -jÓTTø£ÿ yÓTT<ä˝q’… Á|ü‘´· j·÷\‘√ ø£*|æ wüwº” $uÛÑøÏÔ>± $e]ùdÔ, πø‘·q øÏ, -≈£î\qT #·‘·TØú $uÛÑøÏÔ>±, -jÓTTø£ÿ Á|ü‘·´j·÷ìï wüw”º $uÛÑøÏÔ>± e]í+#ê&ÉT. dü+düÿè‘· yê´ø£s¡D dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î #Ó+~q |ü<ë\qT n+‘·>± yê&É≈î£ +&Ü, ‘˚*ø¬ q’ e÷≥\‘√, düsfi¡ y¯ TÓ qÆ uÛ≤wü˝À øÏw¢ yºü TÓ qÆ uÛ≤yê\qT $e]+#·&+É ˝À ‹ø£ÿq nqTdü]+∫q e÷s¡Zy˚T πø‘·q~ ≈£L&ÜqT. q÷≥ ns¡y…’ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· sêdæq ∫qïj·T´dü÷] u≤\yê´ø£sD ¡ + ø£+fÒ mì$T~ e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ πø‘·q sêdæq yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ëìï @ yê´U≤´q $es¡D\ düVü‰j·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ø=+‘· Á|üj·T‘·ï+‘√ ns¡ú+#˚düTø√e#·Tà n+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<˚yÓ÷.

ø±yê´\+ø±s¡ #·÷&ÜeTDÏ ` $qïø√≥ ô|<ä›q (14e X¯‘êã›+) 14e X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q $qïø√≥ ô|<ä›q s¡∫+∫q á \ø£åD Á>∑+<∏ä+˝À yÓTT<ä{Ï Äs¡T n<Ûë´j·÷\T ø±e´ \ø£åD≤\ >∑T]+∫, ‘·s¡Tyê‹ ¬s+&ÉT n<Ûë´j·÷\T #Û·+<ädüT‡ >∑T]+∫ ñ +{≤sTT. ‘=$Tà<√ n<Ûë´j·T+˝À ô|<ä›q ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D≤ìï 171 |ü<ë´\˝À $e]kÕÔ&ÉT. ªÄ+Á<ÛäuÛ≤wüj·TTHé Áu≤ø£è‘ê q«j·TμeTì Ä+Á<ÛäuÛ≤wü≈£î ÁbÕø£è‘·eTì eTs√ ù|s¡T ø£\<äì #Ó|ü‘ê&ÉT. ‘Ó\T">∑T nqï |ü<ä+ Á‹*+>∑ X¯ã›uÛÑeeTqï Á|ü‹ bÕ<äq ≈£L&Ü yÓTT<ä{ÏkÕ] á yê´ø£s¡D+˝ÀH˚ ø£ì|ædüTÔ+~. ‘·Å‹Ô*+>∑|ü<äeTT ‘·<䓤eeT>∑T≥#˚" <Ó\T">∑T<˚X¯eTq">∑" <˚≥|ü&çjÓT yÓqTø£" <ÓqT">∑T<˚X¯eTTqTq+Á&ÉT ø=+<äi u≤“dü |ü+#·>∑‘·T\" ãs¡>∑T#·T+&ÉT (9.6)

#Û·+<√<äs¡ŒDeTT ` nq+‘êe÷‘·T´&ÉT (15e X¯‘êã›+) |ü~ùV≤qe X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q á Á>∑+<∏ä+˝À #Û·+<äùd‡ Á|ü<ÛëHê+X¯eTsTTHê Hê\T>√ ÄXÊ«dü+˝À ø=+‘· yê´ø£s¡D #·s¡Ã ø£ì|ædTü +Ô ~. yÓTT<ä{Ï ÄXÊ«dü+˝À >∑Ts¡Te⁄, \|òTü Te⁄, j·T‹/e[, ÁbÕdü nqï |ü<ë\ ìs¡«#·q+‘√ bÕ≥T ø£$‘·«‘·‘·Ô« #·s¡Ã‘√ á Á>∑+<∏ä+ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~. ¬s+&Ée ÄXÊ«dü+˝À nq+‘·T&ÉT dü+düÿè‘· #Û+· <ädTü ‡\qT, eT÷&Ée ÄXÊ«dü+˝À ‘Ó\T>∑T #Û+· <ädTü ‡ \qT $e]kÕÔ&TÉ . Hê\T>√ ÄXÊ«dü+˝À ø=‘·>Ô ± |ü<ë´\T sêdüTqÔ ï j·TTeø£e⁄\T ‘·i#·T>± #˚ùd ‘·|ü⁄Œ\qT $e]+#˚ Áø£eT+˝À yê´ø£s¡D≤ìï #·]ÃkÕÔ&ÉT. dü+düÿè‘· dü+<ÛäT\qT ñ<ëVü≤s¡D\‘√ düVü‰ $|ü⁄\+>± #·]Ã+#·&É+ á Á>∑+<∏ä+ jÓTTø£ÿ Á|ü‘˚´ø£‘·.


168

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ø£$∫+‘êeTDÏ ` yÓ\¢+øÏ ‘ê‘·+uÛÑ≥Tº (15e X¯‘êã›+) #Û·+<ädüT‡qT, yê´ø£s¡D≤ìï Hê\T>∑T n~Ûø£s¡D≤\˝À #·]Ã+∫q á Á>∑+<∏ä+ ≈£L&Ü 15e X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~+~. Ç+<äT˝À #·]Ã+∫q Á|ü‹ dü÷Á‘êìøÏ bÕ‘·ø±yê´\qT+&ç ñ<ë Vü≤s¡D\qT ñ≥+øÏ+∫ #·]Ã+#·&É+ <ë«sê áj·Tq ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D dü+Á|ü<ëj·T+˝À ˇø£ ø=‘·Ô ˇs¡e&çì ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. n|üŒø£$ e+{Ï ‘·sT¡ yê‹ y…j ’ ÷· ø£sD ¡ T"\+‘ê dü÷Á‘·#s· á ≈£î Ç<˚ |ü<‹›ä bÕ{Ï+#ês¡T. ‘·sT¡ yê‹ ˝≤ø£D å ≈Ï î£ \T m+‘·>±H√ Á|üX+¯ dæ+ ∫q á Á>∑+<∏ä+ eTq≈£î |üP]Ô>± \uÛÑ´+ ø±ø£b˛e&É+ eTq <äTs¡<äèwüº+.

ø£$»qdü+Jeì ` eTT<ä›sêE sêeTqï (16e X¯‘êã›+) 16e X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q eTT<ä›sêE sêeTqï s¡∫+∫q á Á>∑+<∏ä+ ≈£L&Ü |üP]Ô>± <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. eTq≈£î \uÛÑ´ eTÚ‘·Tqï Hê\T>∑T ‘·s+¡ >±\˝À áj·Tq ‘ê‘·+uÛ≥ Ñ Tº ˇs¡e&çH˚ ø=qkÕ–dü÷Ô Á|ü‹ dü÷Á‘êìøÏ ñ<ëVü≤s¡D*#êÃ&ÉT. nsTT‘˚, áj·Tq ñ<ëVü≤s¡D\ ø√dü+ m≈£îÿe>± ø£$Á‘·j·T+ sêdæq eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ MT<˚ Ä<Ûës¡|ü&É&É+ $X‚wü+.

u≤\düs¡dü«rj·TeTT ` u≤\düs¡dü«‹ (17e X¯‘êã›+) qqïj·T´ sêdæq≥Tº>± #Ó|üŒã&˚ Ä+Á<ÛäX¯ã›∫+‘êeTDÏøÏ u≤\düs¡dü«rj·TeTT ‘Ó\T>∑T e#·q+˝À yê´U≤´Hêìï n+~ düT+Ô ~. u≤\düsd¡ «ü ‹>± ù|s¡Tbı+~q á Á>∑+<∏øä s£ Ô¡ ndü\T ù|s¡T m\≈£L∫ y˚+ø£≥ø£èwüíj·÷s¡T´"&ÉT. n+‘·≈£î eTT+<äT #·]Ã+∫ q≥Tº>± Ä+Á<ÛäX¯ã›∫+‘êeTDÏ jÓTTø£ÿ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï Á|ükÕÔeq á ø±e´+˝ÀH˚ ø£ì|ædüTÔ+~. eT‘·+>∑ |üs¡«‘·+ qT+&ç e∫Ãq ˇø£ dæ<äTΔ&ÉT Ä+Á<ÛäX¯ã›∫+‘êeTDÏì qqïj·T´ s¡#·q>± ‘·q≈£î ãVüAø£]+#ê&Éì, ‘·qqT {°ø£ sêj·TeTì #ÓbÕŒ&Éì ñb˛<ëÈ‘+· ˝À Äj·TH˚ dü«j·T+>± #Ó|ü⁄Œ≈£îqï ø£<∏ä: ªªô|≈£îÿ e‘·‡s¡eTT˝Ÿ n+‘·s¡÷“¤‘·yÓTÆ j·TTqï sT÷ ‘Ó\T">∑Tyê´ø£s¡D+ãT Hêø=dü"¬>" Á;‹Hé &ûø£ >±$+|ü⁄eT+#·\ dæ<äTΔ&ÉT.μμ áj·Tq Á>∑+<∏äy˚T n|üŒø£$øÏ, n¨ã\|ü‹øÏ dü÷Œ¤]Ô.

n|üŒø£Mj·TeTT ` n|üŒø£$ (Áø°. X¯. 1656) ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D≤\˝À m+‘√ Á|üdæ~Δ #Ó+~q Á>∑+<∏ä+ n|üŒø£Mj·TeTT. n|üŒø£$ ‘·q Á>∑+<∏ä+˝ÀH˚ #Ó|ü⁄Œ≈£îqï≥T¢, Äj·Tq XÊ*yêVü≤q X¯ø£+ 1578˝À (n+fÒ Áø°. X¯. 1656˝À) á Á>∑+<∏ä s¡#·q≈£î Áoø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. ìC≤ìøÏ Ç~ Ä+Á<ÛäX¯ã› ∫+‘êeTDÏøÏ yê´U≤´q Á>∑+<∏ä+. Ä+Á<ÛäX¯ã› ∫+‘êeTDÏ˝À dü÷ú\+>± #Ó|æŒq dü÷Á‘ê\qT $kÕÔs¡yÓTÆq yê´U≤´Hê\‘√ $e]+#·&+É e\¢ á Á>∑+<∏+ä >=|üŒ ÁbÕe÷DÏø‘ £ q· T dü+‘·]+#·T ø=+~. ‘Ó\T>∑T ø£e⁄\ nkÕ<ÛäT Á|üjÓ÷>±\qT, Ç‘·s¡ y…’j·÷´

ø£s¡DT\ Á>∑+<∏ë\˝À ‘·q≈£î q#·Ãì n+XÊ\qT |üs¡Twü+>± $eT]Ù+#·&É+˝À n|üŒø£$ @ e÷Á‘·+ yÓqTø±&É˝Ò<äT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î nq+‘·T&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À esêí\qT $e]dü÷Ô ø£å-ø±sêìï Á|ü‘˚´ø£ es¡í+>± ù|s=ÿHêï&ÉT ø±ì, fi¯-ø±sêìï ù|s=ÿq˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T˝À Á|ü‘˚´ø±ø£ås¡yÓTÆq fi¯- qT e~*ô|{Ϻ, ø£ø±s¡ wüø±sê\ dü+j·TTø±Ôø£ås¡yÓTÆq ø£å- qT Á|ü‘˚´ø£ es¡í+>± #Ó|üŒ&É+ô|’ Äπøå|üD ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ n|üŒø£$ Ç˝≤ n+{≤&ÉT: Ä>∑eTE„\T <=&ɶ ;C≤ø£ås¡+ãT \+<äT ˝Ò≈£îìÿ düqï+ãT q~j·TT">∑÷&É H=ø£{Ï>±" CÒdæ ;CÀ|üjÓ÷– >±q øå±qT CÒø=ìs¡~ X¯ã›düs¡DÏ >±<äT ø±≈£î cÕ »&ɶjÓÆTq ø£åø±s¡eT>∑T≥ <ä\|üπø"ã~*|ü⁄\˝À" <ëì">∑÷]à ‘=\T‘· _ÛHêïø£ås¡+u…’q <=&ɶfi≤qT $&ç∫ô|f…º qq+‘·T&ÉT yÓiÏ¿>±"&Ó (n|üŒø£Mj·TeTT, ~«rj·÷XÊ«düeTT 67-71) n˝≤π>, ÁoHê<∏äT&ÉT X¯è+>±s¡HÓ’wü<Ûä+˝À ªª≈£Ls¡TÃ+&ç] jÓTT+&=s¡THé >∑~dæμμ nqï |ü<ä´bÕ<ä+˝À Ç-ø±sê+‘· Á|ü<∏äeT |ü⁄s¡Twü ÁøÏj·÷s¡÷|üyÓTÆq ª≈£Ls¡TÃ+&ç]μ nqï |ü<ëìï ‘·s¡Tyê‹ |ü<ä+ ªˇ+&=s¡THéμ‘√ dü+~Û #˚j·Tø£b˛e&Üìï $eT]Ùdü÷Ô Ç˝≤ n+{≤&ÉT: $s¡∫+#ÓqT ÁoHê<∏äT"&ÉT <Ûäs¡DÏì X¯è+>±s¡HÓ’wü<Ûä+ãTq" ª>∑÷s¡TÃ+&ç] jÓTT+&=s¡THéμ nì >±qø£ |üs¡|ü⁄s¡TwüÁøÏj·T\ Áãø£è‹uÛ≤eeTT >∑\<˚? nsTT‘˚, Ç-ø±sê+‘· ÁøÏj·÷s¡÷bÕ\‘√ dü+~Û #˚j·Tì Á|üjÓ÷>±\T eTVü‰uÛ≤s¡‘·+˝Àq÷ ø£ì|ækÕÔj·Tì n|üŒø£$ >∑T]Ô+#·˝Ò<äT. ô|’q #Ó|æŒq≥T¢ qqïj·T´ sêdæq ns¡D´|üs¡«+˝À ªn+‘·Hé >=+<äs¡~Ûø£Vü‰dü´+ãT #˚dæ] j·T&É$Héμ nqï $dü+~Û ø£ì|ædüTÔ+~. n˝≤π>, ‹ø£ÿq sêdæq ñ<√´>∑|üs¡«+˝Àq÷ ª#˚d]æ j·T+‘· #˚dj æ T· TqTμ ªø=&ÉTø£ì] jÓT\¢yês¡\T $q>∑Hμé nqï Á|üjÓ÷>±\T ø£ì|ækÕÔsTT.

Ä+Á<ÛäøöeTT~ ` >∑D|ües¡|ü⁄ y˚+ø£≥ø£$ (Áø°. X¯. 1674) dü+düÿè‘· yê´ø£sD ¡ ≤ìï $e]dü÷Ô uÛ{ Ñ ÀºJ BøÏ‘ å T· \T s¡∫+ ∫q dæ<ëΔ+‘·øöeTT~ Á>∑+<∏+ä dü÷Œ¤]>Ô ± sêdæq ‘Ó\T>∑T yê´ø£sD ¡ Á>∑+<∏ä+ Ä+Á<ÛäøöeTT~. n+‘·≈£îeTT+<äT y…’j·T´ ø£s¡DT\T nkÕ<ÛäT Á|üjÓ÷>±\T>± ‹s¡düÿ]+∫q ø√s¡&ÉeTT, ‘√"|ü&ÉeTT e+{Ï e÷≥\qT kÕ<ÛäTe⁄\T>± e]í+#·&É+ á Á>∑+<∏ä+ Á|ü‘˚´ø£‘·.


yêVæ≤ì n¨ã\|ü+&çrj·TeTT ` n¨ã\ |ü+&ç‘·T&ÉT (17-18e X¯‘êã›eTT) Ä+Á<ÛäX¯ã›∫+‘êeTDÏ, n<∏äs¡«ø±]ø±e[, qqïj·T´uÛÑ≥Tº sêdæq eTVü‰uÛ≤s¡‘· |üsê«\T e÷Á‘·y˚T Á|üe÷D+>± d”«ø£]+∫ ‘·s¡Tyê‹ ø£e⁄\ Á|üjÓ÷>±\˝À mH√ï ‘·|ü⁄Œ\qT m‹Ô#·÷|ædü÷Ô yê´ø£sD ¡ dü÷Á‘ê\qT ≈£L\+ø£w+ü >± #·]Ã+#˚ Á>∑+<∏+ä Ç~. 17e X¯‘êã›|ü⁄ ∫e]uÛ≤>∑+˝À, 18e X¯‘êã›|ü⁄ ‘=*Hêfi¯fl˝Àq÷ á Á>∑+<∏ëìï s¡∫+∫q n¨ã\|ü‹ dü+düÿè‘ê+Á<Ûä uÛ≤wü\˝À eTVü‰ |ü+&ç‘·T&ÉT. áj·Tq≈£î ø£$eT¨bÕ<Ûë´j·T uÛÑ{≤ºs¡ø£, n_Ûqe qqïj·T uÛÑ{≤ºs¡ø£ nqï _s¡T<äT\T ñHêïsTT. Ç+‘·≈£î eTT+<äT #Ó|Œæ q≥Tº>± n<∏sä «¡ ø±]ø±e[ nqï Á>∑+<∏ä Á|ükÕÔeq yÓTT<ä{kÏ Õ] áj·Tq s¡#·q˝ÀH˚ ø£ì|ædüTÔ+~. n<∏äs¡«ø±]ø±e[ nqï yê´ø£s¡ D≤ìï áj·Tq >±ì, áj·Tq y˚Tqe÷eT nsTTq b˛\÷] e÷<Ûeä k˛eTj·÷õ >±ì s¡∫+∫ ñ+&Ée#·TÃqì ø=+<ä] }Vü≤.

\ø£åDkÕs¡ dü+Á>∑Vü≤eTT ` ≈£L∫eT+∫ ‹eTàø£$ (Áø°. X¯. 1740) $T–*q yê´ø£sD ¡ Á>∑+<∏ë\˝À #Û+· <ädTü ‡, ø±e´\ø£D å ≤\ô|’ #·s¡Ã Á|ü<Ûëq kÕúq+ ÄÁø£$TùdÔ, ≈£L∫eT+∫ ‹eTàø£$ sêdæq \ø£åDkÕs¡ dü+Á>∑Vü≤eTT˝Àì Hê\T>∑T ÄXÊ«kÕ˝À¢q÷ uÛ≤cÕ, yê´ø£sD ¡ ≤\ô|’H˚ #·sá ø£ì|æ+#·&+É $X‚w+ü . yê´ø£sD ¡ dü÷Á‘·\≈£î $s¡T<äΔ+>± ñHêïj·Tì|æ+#˚ |üPs¡«ø£e⁄\ Á|üjÓ÷>±\qT dü]~<˚› Á|üjT· ‘êï\qT $eT]Ù+∫q yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï yê´ø£sÔ¡ áj·Tq nì #Ó|Œü e#·TÃ. n¨ã\|ü‹ $eT]Ù+∫q ÁoHê<∏Tä &çì Á|üj÷Ó >±ìï, n|üŒø£$, eTT<äs› êE sêeTqï $eT]Ù+∫q b˛‘·q Á|üj÷Ó >±\qT áj·Tq düeT]ú+#ê&ÉT. s¡-, i-‘√ ns¡úuÛÒ<ä+ e#˚à »+≥|ü<ë \qT #·]Ã+#·&ÜìøÏ áj·Tq ˇø£ |üP]Ô ÄXÊ«kÕìï $ìjÓ÷ –+#ê&ÉT.

ø£$dü+X¯j·T$#˚ä<äeTT ` Ä&ç<ä+ dü÷s¡ø£$ (18e X¯‘êã›+) eTT<ä›sêE sêeTqï s¡∫+∫q ø£$»qdü+JeìøÏ nqT ã+<Û+ä >± yÓ\Te&çq s¡#q· . eT÷&ÉT ‘·s+¡ >±\T (chapters) e⁄qï á Á>∑+<∏ä+˝À yÓTT<ä{Ï ‘·s¡+>∑+˝À ø£$»qdü+Jeì˝À #·]Ã+ #·ì yê´ø£sD ¡ ≤+XÊ\ô|’ $es¡D ø£ì|ædTü +Ô ~. s¬ +&Ée ‘·s+¡ >∑+˝À s¡-, i-\ eT<Ûä´ uÛÒ<ëìï >∑T]+∫q #·s¡Ã, eT÷&Ée ‘·s¡+>∑+˝À dü+düÿè‘· ‘·<䓤yê\ e⁄´‘·Œ‹Ô >∑T]+∫q #·s¡Ã ø£ì|ædüTÔ+~. ø±˝≤qT>∑TD+>± uÛ≤wü\˝À ø£*>π e÷s¡TŒ\ $wüjT· +˝À ÁbÕNqT ˝…es¡÷ #·÷|æ+#·ì ñ<ës¡‘·‘·Ô«+ á Á>∑+<∏ä+˝À ø£ì|æ+#·&É+ $X‚wü+.

∫qïj·T´dü÷] u≤\yê´ø£s¡DeTT (1858) Ç|üŒ{Ï<ëø£ e∫Ãq nìï yê´ø£s¡D |ü⁄düÔø±\ø£+fÒ n‹ düeTÁ>∑yÓTÆq yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ä+ ∫qïj·T´dü÷] s¡∫+∫q u≤\

169

yê´ø£s¡DeTT. á yê´ø£s¡D |ü⁄düÔø£+ sêj·T&ÜìøÏ eTT+<äT <ë<ë|ü⁄ |ü<ÓΔì$T~ dü+e‘·‡sê\T>± Äj·Tq düeTÁ>∑ ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡DÁ>∑+<∏ëìï rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ m+‘·>±H√ ÁX¯$T+∫q≥Tº 1840 qT+&ç Äj·Tq yÓ\Te]+∫q |ü⁄düÔø±\ <ë«sê eTq≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. 1840˝À ª|ü<ë´+Á<Ûä yê´ø£s¡DeTTμ nqï ∫qï


170

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

yê´ø£s¡D |ü⁄düÔø±ìï Äj·Tq Á|ü#·T]+#ês¡T. Äô|’ 1842˝À dü+düÿè‘· dü÷Á‘ê\‘√ ªdü÷Á‘ê+Á<Ûäyê´ø£s¡DyYTμ nqï |ü⁄düÔø£+ Á|ü#T· ]+∫q≥T¢ eTq≈£î ‘Ó\TdüT+Ô ~. á dü÷Á‘ê\H˚ ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTyê<ä+ #˚dæ ªX¯ã›XÊdüqeTTμ nqï ù|s¡T‘√ Äj·Tq 1844˝À Á|ü#·T]+#ês¡T. á |ü⁄düÔø±ìï m+‘·>±H√ $düÔ]+∫ nsTT<äT n<Ûë´j·÷\‘√ ªX¯ã›\ø£åDdü+Á>∑Vü≤eTTμ nqï ù|s¡T‘√ 1853˝À Á|ü#·T]+#ês¡T. Äô|’ |ü~ n<Ûë´j·÷\‘√ Á|ü#·T]+∫q ªu≤\ yê´ø£ s ¡ D eTTμ 1858˝À yÓ \ Te&ç + ~. 1861˝À Äj· T q eTs¡DÏ+#ês¡T.

y˚+ø£≥s¡eTDXÊÅdæÔ (y˚<ä+ y˚+ø£≥sêj·TXÊÅdæÔ>±] ‘·+Á&ç), ø£+<äT≈£L] MπsX¯*+>∑+ |ü+‘·T\T yÓTT<ä˝…’q |ü+&ç‘·T\+‘ê ∫qïj·T´dü÷] u≤\yê´ø£s¡D+ Äj·Tq kı+‘·y˚Tqì, e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡D≤\e\¢ Äj·Tqô|’ ndü÷j·T‘√ •wüߺ ø£èwüíeT÷]Ô XÊÅdæÔ, y˚+ø£≥sêeTXÊÅdæÔ>±πs¢ ˝Òì dü+düÿè‘· yê´ø£s¡D≤ìï düèwæº+∫ á <äTÅwüŒ#êsêìøÏ ˇ&ç>∑{≤ºs¡ì ìs¡÷|æ+#ês¡T.

ÁbÂ&ÛÉ yê´ø£s¡DeTT ` ãVüQ»q|ü*¢ d”‘êsêe÷#ês¡T´\T (1885) ∫qïj·T´dü÷] sêdæq u≤\yê´ø£sD ¡ ≤ìøÏ nqTã+<Û+ä >± sêdæq á Á>∑+<∏ëìøÏ Á‹*+>∑ \ø£D å X‚weü Tqï ù|s¡T ≈£L&Ü e⁄+~.

Vü≤]ø±]ø±e[ ` •wüߺ ø£èwüíeT÷]Ô XÊÅdæÔ (1864) ∫qïj·T´ dü÷] u≤\yê´ø£sD ¡ + yÓ\Te&çq ‘·sT¡ yê‘· n~ ∫qïj·T´dü÷] kı+‘·s¡#·q ø±<äì •wüߺ ø£èwüíeT÷]ÔXÊÅdæÔ dü+düÿè‘·+˝À s¡∫+∫q Vü≤]ø±]ø±e[ nqï Ä+Á<Ûä yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ëìøÏ eTTø£ÿdü´-eTTø£ÿ nqTyê<äeTì ˇø£ $yê<ä+ ‘·˝… ‹Ô+~. Ç~ y˚+ø£≥sêeTXÊÅdæÔ 1864˝À Á|ü#·T]+∫q >∑TbÕÔs¡ú Á|üø±•ø£˝À nqTã+<Ûä+>± ñ+~. •wüߺ ø£èwüíeT÷]ÔXÊÅdæÔ >±] eTqeT&ÉT Vü≤]ø±]ø±e[ ‘êfi¯|üÁ‘ê\Á|ü‹ì n+<äCÒùdÔ n~ #·~$q y˚+ø£≥sêeTXÊÅdæÔ u≤\yê´ø£s¡D+ ∫qïj·T´dü÷] kı+‘·+ ø±<äì, dü+düÿè‘·+˝Àì Vü≤]ø±]ø±e[ì #Ís¡´+ #˚dæ ‘Ó\T>∑T˝À Á|ü#·T]+#ê&Éì yê~+#ê&ÉT. ‘·q yê<äqqT düeT ]ú+#·Tø√e&ÜìøÏ Äj·Tq |ü<Ûëï\T>∑T n+XÊ\qT m‹Ô#·÷|ü⁄‘·÷, ∫es¡≈£î ª|üs¡edüTÔ ∫qïj·T´dü÷]μ nqï ù|s¡TqT |üs¡GedüTÔG ∫‘YGqj·TGdü÷] nì $&ÉBdæ |üs¡T\ edüTÔe⁄\qT, C≤„Hêìï (IR∫‘Y) qj·T+ (‘·düÿs¡D) #˚j·T&É+˝À H˚s¡Œ] (IRdü÷]) n+≥÷ ns¡ú+ #ÓãT‘·÷ m<˚›e #˚kÕ&ÉT. Vü≤]ø±]ø±e[ ‘êfi¯ |üÁ‘ê\ Á|ü‹ ø±øÏHê&É˝Àì Ä+Á<Ûkä ÕVæ≤‘·´ |ü]wü‘T· ˝Ô À uÛÁÑ <ä|]ü ∫ ñqï~. nsTT‘˚, á yê<äq\qT ≈£åîDí+>± |ü]o*+∫q y˚<ä+

Çy˚ø±ø£, Ç+^¢wüß˝À $*j·TyYT πø] (1814), n\>±®+&ÉsY ø±´+|tu˝… Ÿ (1820), dæ. |æ. ÁuÖHé (1857), Ä\“sYº ĬsH¶ é (1873) e+{Ï bÕXÊÑ·T´\T sêdæq yê´ø£sD ¡ ≤\ qT+&ç Ç{°e* ø±\+˝À Ä<ÛäTìø£ uÛ≤cÕXÊÅdüÔ <äèø£Œ<∏ä+‘√ Á|üeTTK uÛ≤cÕy˚‘·Ô uÛÑÁ~sêE ø£èwüeí T÷]Ô, –«Hé\T (1985) sêdæq yê´ø£sD ¡ + es¡≈L£ >∑‘· s¬ +&ÉT X¯‘êu≤›\ ø±\+˝À mH√ï ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D |ü⁄düÔø±\T Á|ü#·T]‘· eTj· ÷ ´sTT. á Ä<Û ä T ìø£ yê´ø£ s ¡ D Á>∑ + <∏ ë \ >∑ T ]+∫ eT]+¬ø|ü&Ó’Hê #·]Ã+#·T≈£î+<ë+. Ä<Ûësê\T 1. Balavyakaranamu of Paravastu Cinnaya Suri, P. S. Subrahmanyam, 2002.

2.

Andhra Bhaashaa Bhuushanamu, Mulaghatika Ketana, Translated by Usha Rani Ainavolu, 2009.

3. n|üŒø£Mj·TeTT, ø±≈£îq÷] n|üŒø£$ (17e X¯.), |ü]wüÿs¡Ô: j·T<ä›q|üP&ç dü+Jej·T´, 1901 4. Discussions with Prof. Bhadriraju Krishnamurti and Prof. Velcheru Narayana Rao.

yÓ T T≥º y Ó T T<ä { Ï ‘Ó \ T>∑ T Ç+≥¬ s ï≥Tº |ü Á ‹ø£ ªáe÷≥μ dü V ü ≤ dü + kÕú | ü ≈ £ î &ç > ± ‘Ó \ T>∑ T kÕVæ≤rÁ|æj·TT\+<ä]ø° düT|ü]∫‘·T&ÉT l düTπsXŸ ø=*#ê\. kÕ+πø‹ø£, kÕVæ≤‘·´ $wüj·÷\ô|’H˚ ø±ø£ uÛ≤cÕXÊÅdü+Ô , #·]Á‘·\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\ô|’ áj·Tq Á|ü#T· ]+∫q |ü]XÀ<ÛHä ê |üÁ‘ê\T |ü+&ç‘·T\ yÓT|ü⁄ŒqT bı+<ësTT.


yêVæ≤ì

171

Á|ü|+ü #·u≤Û wü\˝À n‘·´+‘· eT<ÛTä s¡yTÓ qÆ uÛ≤wü\˝À ‘Ó\T>=ø£{Ï nì ªªÇ{≤*j·THé Ä|òt ~ ádt>º ±μμ ìø√˝≤jYT ø=+{Ï nH˚ bÕXÊÑ·T´&ÉT Á|üø{ £ +Ï #ê&ÉT. C≤‹ø=ø£ uÛ≤wü ñqï~. Ä+Á<ÛäC≤‹~ Ä+Á<ÛäuÛ≤wü, Ç‘·s¡ <˚XÊ\ <ä+&Éj·÷Á‘·\qT, |üs¡uÛ≤w”j·TT\ |ü]bÕ\qqT ‘·≥Tºø=ì ì\e>∑*–+~ ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü. |ü\Te⁄s¡T $<˚oj·TT\ |ü]XÀ<Ûäq\T, |ü]wüÿs¡D\T, Á|ü#·Ts¡D\T, |ü]bÕ\q\T, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wüqT Áù|$T+∫ |ü]s¡ø+åÏ #êsTT. yê] ø£èwæ˝À ø=+‘ÓH’ ê düTŒ¤s¡D≈£î ‘Ó#·TÃø=ì n_Ûe+<äHê\T ‘Ó*j·TCÒj·T≥y˚T á yê´dü+ ñ<˚›X¯´+. ÁøψX¯ˆ 1592 dü+e‘·‡s¡+˝À C…d÷ü {Ÿ bòÕ<äØ\T uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊìøÏ e∫à Á¬ød’ eÔü eT‘· yê´|æøÔ Ï ø£èwæ#d˚ ÷ü Ô yê] nedüsês¡+ú ÁbÕ+rj·T uÛ≤wü\qT H˚sêÃs¡T. ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü yê] Hêø£]¸+∫+~. yê]#·{ÏøÏ e∫à ˝Ò<ë ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüqT yê] <˚XÊ\≈£î >=+b˛sTT ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüqT yê´|æÔCÒXÊs¡T. yê]˝À dæ.|æ. ÁuÖHéqT >∑T]+∫ eTT+<äT>± dü+Á>∑Vü≤+>± ‘Ó\TdüT ≈£î+<ë+. áj·Tq yê] ‘·+Á&ç &˚$&é ÁuÖHé ø£\ø£‘êÔ˝À ádæº+&çj·÷ ø£+ô|˙ ñ<√´–>± |üì#˚düTÔqï|ü&ÉT 10.11.1798 ‘˚Bq ø£\ø£‘êÔ˝À »ìà+#ê&ÉT. eTÁ<ëdüT˝À dæ$˝Ÿ‡ düØ«dt #·~$ Ä+Á<ÛäsêÁwüº+˝Àì ø£&É|ü˝À ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ndæôd+º {Ÿ>± e∫à ‘Ó\T>∑TqT n<Û´ä j·Tq+ #˚XÊ&ÉT. eTÁ<ëdüT˝À ÁbòÕHé‡ <˚Xd¯ Tü &Ô q’Ó

y˚eTqô|’ bÕXÊÑ·T´\T Ç‘·s¡ $<˚oj·TT\T »]|æq ø£èwæ ø£+fÒ eTqyê] ø£èwæ ‘·≈£îÿeH˚ n_ÛÁbÕj·T+ ≈£L&Ü ñqï~. nsTT‘˚ j·TTHÓk˛ÿ y˚eTq kÕVæ≤‘ê´ìï >∑T]Ô+∫ Á|ü|ü+#· uÛ≤wü \˝À ˇø=ÿø£ÿ uÛ≤wü≈£î ˇø=ÿø£ÿ eTVü‰ø£$ì mqTïø=ì ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À y˚eTqqT mqTïø=ì Äj·Tq |ü<ë´\qT Ç‘·s¡ Á|ü|ü+#· uÛ≤wü\˝ÀìøÏ ‘·s¡T®e÷ #˚sTT+#˚ Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚dæ+~.

‘Ó\T>∑TuÛ≤wü≈£î $<˚oj·TT\ ùde _. Vü≤qTe÷¬s&ç¶ nuÒ <äTu≤jYT ‘·q Á>∑+<Ûä+˝À y˚eTqqT >∑T]+∫ Áyêdæq $wüj·÷\qT #·~$ düyÓ÷àVæ≤‘·T&Ó’ y˚eTq |ü<ë´\ ùdø£s¡D≈£î|üÁø£$T+∫ ‘êfi¯|üÁ‘ê\ô|’ì y˚eTq |ü<ë´\qT ùdø£]+#ê&ÉT. 1215 |ü<ë´\qT ùdø£]+∫ Ä+>∑É¢uÛ≤wü˝ÀìøÏ nqTe~+#ê&ÉT. n˝≤H˚ ã<Ó›q Áyêdæq düTeTr X¯‘·ø£ |ü<ë´\qT Ä+>∑¢ uÛ≤wü ˝ÀìøÏ nqTe~+#ê&ÉT. 1829Hê{ÏøÏ 16y˚\ |ü<ë\‘√ ‘Ó\T>∑T Ç+^¢wüß ì|òüT+≥Te⁄qT, ‘·s¡Tyê‘· 7 dü+e‘·‡sê\˝À Ç+^¢wüß`‘Ó\T>∑T ì|òüT+≥Te⁄qT ì]à+∫ 1852˝À eTTÁ~+|æ+#ê&ÉT. yÓqTyÓ+≥H˚ õ˝≤¢ ì|òüT+≥Te⁄, $TÁX¯ uÛ≤cÕ ì|òüT+≥Te⁄qT ì]à+#ê&ÉT. ‘Ó\T>∑T #Û·+<ädüT‡ô|’ 3 Á>∑+<Ûë\qT Á|ü#·T]+#ê&ÉT. 1840˝À ªªm Á>±eTsY Ä|òt ‘Ó\T>∑T ˝≤+π>«CŸμμ nH˚ yê´ø±s¡D Á>∑+<Ûëìï s¡∫+#ê&ÉT. ‘Ó\T>∑T˝À dü«+‘· Á>∑+<Ûë\T Áyêj·T&Éy˚Tø±ø£ y˚eTq |ü<ë´\T, düTeTr X¯‘ø· +£ , nVü≤˝≤´#·]Á‘·, <äXe¯ ‘ês¡ #·]Á‘·, X¯XÊ+ø£ $»j·TeTT, ãdüe |ü⁄sêDeTT, Vü≤]X¯Ã+Á<ä #·]Á‘·, ˙˝≤düT+<ä] |ü]Dj·TeTT, Á|üuTÑÛ *+>∑©˝ e¬>s’ ê\T Ä+>∑+¢ ˝ÀøÏ ‘·sT¡ e® ÷#˚dæ Á|ü|+ü #êìøÏ n+~+#ê&ÉT. ‘ê‘ê#ê] ø£<\äÛ T, q\#·Áø£e]Ô ø£<Ûä, edüT#·]Á‘·, eTqT#·]Á‘·, j·Tø£å>±q+, d”‘êø£fi≤´D+, eTVü‰ uÛ≤s¡‘· Ä~|üs¡«+, yÓTT<ä\>∑T ‘êfi¯|üÁ‘· Á>∑+<Ûë\qT ùdø£]+#ê&ÉT. \+&ÉHé˝À ‘Ó\T>∑T yê´ø£sD ¡ uÀ<Ûqä #˚sTT+#ê&ÉT. eTq <˚X+¯ ˝À ñ∫‘· $<ë´bÕsƒX¡ Ê\\T ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. Á_{°wt Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü e÷‘·èuÛ≤wü˝ÀH˚ $<ë´uÀ<Ûäq


172

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

#˚sTT+∫+~. Ç$ eT#·TÃ≈£î e÷Á‘·y˚T. Ç˝≤ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ kÕVæ≤‘ê´\ yê´|æÔøÏ $X‚wü ø£èwæ#˚XÊ&ÉT. á uÛ≤cÕ ùde\qT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«eTT, Áo yÓ+ø£fÒX¯«s¡ $X¯«$<ë´\ j·Ty˚Tø±ø£ |ü\Te⁄s¡T Ä+Á<Ûuä ≤Û cÕ XÊÁdüyÔ ‘ ˚ \Ô· T ÁuÖHéqT ãVüQ<Ûë Á|üdüTÔ‹+#ês¡T. Ä+Á<ÛäT\≈£î |üPC≤ bÕÁ‘·T&Ó’Hê&ÉT. ì&É<äy√\T yÓ+ø£Á{≤e⁄ ªªdæ.|æ. ÁuÖHé (1798`1884) >∑T]+∫ |ü]#·j·T yêø£´eTqe düs¡eTT. ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘ê´ìøÏ Äj·Tq #˚dæq ùde eTqeTT rs¡Ã˝Òì ãTTDeTTμμ nHêïs¡T. y˚≥÷] Á|üuÛ≤ø£s¡ XÊÁdæÔ>±s¡T ªªÄ+Á<Ûä uÛ≤c˛<ëΔs¡≈£î\˝À ø£\ø±\eTT düà]+|ü<ä–q eTVü≤ ˙j·TT&ÉT, eTVü‰ $<ë«+düT&ÉT dæ.|æ. ÁuÖHéμμ nHêïs¡T. ø=eTÁsêE \ø£åàDsêe⁄>±s¡T ªªdæ.|æ.ÁuÖHé nqTq‘·&ÉT Ä+Á<Ûä u≤cÕeT‘·*¢ ùdeπø »qàyÓT‹Ôq≥T¢ ø±qedüTÔqï~μμ nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü≈£î eHÓï <Ó∫Ãq y˚eTqqT ◊s√|”j·TqT\T ø£qT>=Hêïs¡T. eTq ‘Ó\T>∑Tyês¡T y˚eTq kÕVæ≤‘ê´ìï ≈£îÁ≥‘√ nD>∑<=ø±ÿs¡ì, &܈ˆ dæ.ÄsY. ¬s&ç¶>±s¡T Ä ≈£îÁ≥qT ‘·q ø£$‘·« ‘·‘«· $#ês¡eTT (1914) Á>∑+<Û+ä ˝ÀqT, 1950 Hê{Ï ‘·q sπ &çj÷Ó Á|üd+ü >∑+˝ÀqT, ã≥ºãj·T\T >±$+#ê&Éì ô|<ä\› T #ÓãT‘ês¡T. dæ.|æ. ÁuÖHéøT£ , 100dü+ˆˆ\ eTT+<äT Áô|ò+#Y $TwüqØ bòÕ<äsY y˚>±ø˘ (1731) y˚eTq |ü<ë´\qT ùdø£]+∫ bÕ]dt q>∑s¡ Á>∑+<Ûë\j·T+ ˝À uÛÑÁ<ä|ü]#ê&ÉT. Áô|ò+#Y eT‘·>∑Ts¡Te⁄ C….m. <äTu≤jYT (1816),

$*j·T+ Vü≤esY¶, ÄsY.j·TyéT. e÷´ø˘ &√Hê˝Ÿ¶ (1866), j·T˝Ÿ. u≤sYï{Ÿ (1908) ôV≤Á˙ ãesY‡ (1874), dæ.|æ. ÁuÖHé (1824), ôV≤Á˙ ã÷´ #Ûê+|t (1897), ø±´+|tu…˝Ÿ (1898), e÷´ø˘ &√Hê˝Ÿ¶ (1890), u≤sYHÓ{Ÿ (1871`1960), #Ûês¡¢dt >√esY (1874), e¬>s’ ê\T y˚eTq |ü<ë´\qT ˝≤{ÏH,é Áô|ò+#Y, Ç+^¢wt u≤wü\˝ÀìøÏ ‘·sT¡ e® ÷ #˚dæ Á>∑+<Ûë\qT Á|ü#T· ]+∫ Á|ü|+ü #êìøÏ n+~+#ês¡T. y˚eTqô|’ bÕXÊÑ·T´\T Ç‘·s¡ $<˚oj·TT\T »]|æq ø£èwæ ø£+fÒ eTqyê] ø£èwæ ‘·≈£îÿeH˚ n_ÛÁbÕj·T+ ≈£L&Ü ñqï~. nsTT‘˚ j·TTHÓk˛ÿ y˚eTq kÕVæ≤‘ê´ìï >∑T]Ô+∫ Á|ü|ü+#· uÛ≤wü \˝À ˇø=ÿø£ÿ uÛ≤wü≈£î ˇø=ÿø£ÿ eTVü‰ø£$ì mqTïø=ì ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À y˚eTqqT mqTïø=ì Äj·Tq |ü<ë´\qT Ç‘·s¡ Á|ü|ü+#· uÛ≤wü\˝ÀìøÏ ‘·s¡T®e÷ #˚sTT+#˚ Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚dæ+~. Ç+‘˚ø±ø£ Á|üeTTK+>± #Ó|üø√<ä>∑Z ø£èwæ ‘Ó\T>∑T, yê´ø£sD ¡ Á>∑+<Ûë\qT $$<Ûä $<˚oj·TT\T Áyêdæ Á|ü#T· ]+#·&+É — M{Ï˝À yÓTT<ä{Ï>± Á|ü#·T]+∫q~ bòÕ<äsY u…dæà (1707)˝À Áyêdæq~. »s¡àHé <˚X¯düTÔ&Ó’q u…+C≤eTHé wüß˝Ÿ® (1728) Áyêdæq ªªÁ>±eT{Ïø£ ‘Ó\T–ø£μμ (˝≤{ÏHé), $*j·T+ ø±πs (1814) Áyêdæq ªªÁ>±eTsY Ä|òt ‘Ó\T>∑T ˝≤+π>«CŸ μμ, m.&ç.ø±«+u…˝Ÿ (1816) Áyêdæq ªªm Á>±eTsY Ä|òt ‘Ó\÷>∑÷ ˝≤+π>«CŸμμ $*j·TyéT ÁuÖHé (1817) Áyêdæq ªªm Á>±eTsY Ä|òt »+≥÷ ˝≤+π>«CŸμμ, &ÉãT¢.j·T+. ¨yÓHé (1834) Áyêdæq ªªø£+ô|+&çj·TyéT Ä|òt Ä+Á<Ûë yê´ø£s¡D+μμ, $*j·T+ ÁuÖHé (1817) Áyêdæq @ Á>±eTsY Ä|òt C…+≥÷ ˝≤+π>«CŸμμ, dæ.|æ. ÁuÖHé (1840) Áyêdæq ªªm Á>±eTsY Ä|òt ‘Ó\T>∑T ˝≤+π>«CŸμμ, m.ôV≤#Y.Ĭs¶Hé Áyêdæq ªªm Áb˛Á¬>dæyé Á>±eTsY Ä|òt ‘Ó\T>∑T ˝≤+π>«CŸμμ eT]‘·s¡ yê´ø£s¡D Á>∑+<Ûë\T Ç‘·s¡ <˚XÊ\ Á|ü»\≈£î, ‘Ó\T>∑T ÁbÕ<Ûëq´‘·qT n+<äCÒXÊsTT. Ms¡+<äs¡÷ ø±e´uÛ≤wü≈£î, e´eVü‰]ø£ uÛ≤wü≈£î >∑\ ‘˚&Ü\qT |ü]o*+∫, |ü]XÀ<Ûäq #˚dæ yê´ø£s¡D dü÷Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. s¡wü´Hé uÛ≤wü˝À ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D Á>∑+<Ûë ˝§#êÃsTT. u…’_\TqT &˚ìwt bòÕ<äØ J¬>Hé u≤^ ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ ø=+‘· kÕ–+∫ eTs¡DÏ+#·>± u…+C≤$THé wüO]® ø=qkÕ–+#ês¡T, ‘·<äT|ü] dæ.|æ.ÁuÖHé #˚|ü{≤ºs¡T. bÕXÊÑ·T´\T ì]à+∫q ì|òüT+≥Te⁄˝Ò Ç|üŒ{Ïø° eTq≈£î düs¡« Ä<Ûësê\T>± ñ+&É≥+ $X‚wü+. eTq≈£î <=]øÏq Ä<Ûësê \qT ã{Ϻ yÓTT<ä{Ï>± $*j·T+ ÁuÖHé (eTÁ<ëdüT qT+&ç) ªªm y=ø±ãT´\] Ä|òt C…q÷ºº n+&é Ç+^¢wtμμ (‘Ó\T>∑T`Ç+^¢wt) ì|òTü +≥Te⁄qT 1807 Á|üø{ £ +Ï ∫ 1818˝À Á|ü#T· ]+#ê&ÉT. dæ.|æ. ÁuÖHé ‘Ó\T>∑T` Ç+^¢wüß ì|òüT+≥Te⁄qT eTT+<äT>± ì]àdü÷Ô,


yêVæ≤ì n<˚ es¡Tdü˝À 1853˝À Ç+^¢wßü `‘Ó\T>∑T ì|òTü +≥Te⁄qT ì]à+∫ Á|ü#·T]+#ê&ÉT. ¬se: |æ. ô|]‡yê\é ‘Ó\T>∑T`Ç+^¢wüß ì|òüT+ ≥Te⁄qT 1862˝À Á|ü#·T]+#ê&ÉT. ‘Ó\T>∑T |ü<ë\qT s√eTT *|æ˝À eTÁ<ëdüT qT+&ç eTTÁ~+#ês¡T. Ç+^¢wüßø£Hêï eTT+<˚ Áô|ò+#Y uÛ≤wü˝À ‘Ó\T>∑T`Áô|ò+#Y ì|òüT+≥Te⁄ ì]à+#·ã&ç+~. ‘Ó\T>∑T˝À yê´eVü‰]ø£ uÛ≤c˛<ä´e÷ìï C….m.j˚T{Ÿ‡ eTT+<äT≈£î ‘Ó∫à ã\|ü]#ês¡T. <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·qT |ü]XÀ<Ûäq #˚dæq düπs«j·Ts¡T »qs¡˝Ÿ dæ.dæ yÓTø£+õ ùde n~«rj·T+. yê] ¬ø’|ò”j·T‘·T\T áHê&ÉT eTq dü+|ü<ä. Ä+Á&û dæjÓ÷ãsYZ, ‘Ó\T>∑T<Ûä«qT\T ìsêàDeTTô|’ |ü]XÀ<Ûäq »]bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£\T, yês¡ |üÁ‹ø£\≈£î Hê+~ Á|ükÕÔeq\T #˚XÊs¡T. C≤q|ü<ä kÕVæ≤‘√´<ëΔs¡≈£î\˝À Á|ü<ÛäeTT&ÉT C….m. u§j˚T¢ C≤q|ü<ä ø£fi¯\qT, ø£<Ûä\qT ^‘ê\qT $Tdt Áù|òj·TsY, Ç.>√esY ùdø£]+∫ Á>∑+<ÛädüÔ+ #˚XÊs¡T. yê{Ïì Ç+^¢wüß˝ÀìøÏ nqTe~+ #ês¡T. ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ‘·‘·« |ü]XÀ<Ûäq˝À &܈ˆ ø√˝Ÿ¶«˝Ÿ ø£èwæ mqï<ä–q~. Á_{°wßü yês¡T eTTÁ<äD≤ kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#ês¡T. Ä+Á<Ûä

173

ÁbÕ+‘·+˝À kÕú|æ+#·ã&ɶ Á¬ø’düÔe $TwüqØ\T eT‘· yê´|æÔ ø=s¡≈£î ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü˝À eTTÁ<äD ÁbÕs¡+_Û+∫ eTq ÁbÕ+rj·TT\≈£î ≈£L&Ü eTTÁ<äD≤eø±XÊ\qT , Á|üyX˚ Ê\qT ô|+#ês¡T. Ä Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü qT+∫ Á|ü|ü+#·uÛ≤wü\˝ÀìøÏ ‘Ó\T>∑T Á>∑+<Ûë\T nqTe~+#· ã &ܶ s TT. eTTÁ<ä D ≈£ î n#· T Ã\T, nø£ å s ê\T, j·T+Á‘ê\T b˛‘·b˛j·T&É+˝À $*j·T+ πøØ ø£èwæ >=|üŒ~. Ç˝≤ $<˚o Á|üeTTK $<ë´y˚‘·Ô\T, Ç‘·s¡T\T ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ kÕVæ≤‘ê´\qT |ü]XÀ~Û+∫, |ü]wüÿ]+∫, Á>∑+<ÛädüÔ+ #˚dæ yê] yê] <˚XÊ\˝Àì Á>∑+<Ûë\j·÷\˝À ≈£L&Ü uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. nqTyê<ë\‘√ yê´|æÔøÏ ‘Ó#êÃs¡T. $<ë´Á|üD≤[ø£˝À ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü≈î£ ÁbÕeTTK´‘·ì#êÃs¡T. ì|òTü +≥Te⁄\qT, yê´ø£sD ¡ Á>∑+<Ûë \qT s¡∫+∫ nqTe~+∫ ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ kÕVæ≤‘ê´\ e÷<ÛTä sê´ìï Á|ü|ü+#·yê´|æÔ #˚XÊs¡T. Á_{°wtyê] $<ë´Á|üD≤[ø£˝À e÷‘·è uÛ≤wü˝ÀH˚ $<ë´uÀ<Ûäq U≤j·T|üs¡#·ã&çq~. Ç˝≤ $<˚oj·TT\T ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ kÕVæ≤‘·´ùde #˚dü÷Ô sê>± »s¡à˙, Ç+>±¢+&é, ÁbòÕHé‡, ÄÁ|òæø±, nyÓT]ø± eT]ø=ìï $<˚XÊ\˝À, ø=ìï Be⁄\˝À ‘Ó\T>∑T bÕsƒ¡XÊ\˝Òø±ø£, $X¯« $<ë´\j·÷\˝À ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕuÀ<Ûäq Á|üy˚X¯ ô|{≤ºs¡T. eTq+ n{Ϻ $<˚oj·TT\≈£î s¡TD|ü&ç ñHêïeTT.

l _. Vü≤qTe÷¬s&ç¶ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ s¡#s· TT‘·\ dü+|òTü + n<Û´ä ≈£îå &ÉT. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À nH˚ø£ kÕVæ≤‘·´ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nH˚ø£eT+~ ø£e⁄\qT, s¡#·sTT‘·\qT Áb˛‘·‡ Væ≤düTÔHêïs¡T. |ü<ä´ ø£$‘·«+, Äs¡T ø±yê´\T sêXÊs¡T. yê´kÕ\ |ü⁄düøÔ ±\T Á|ü#T· ]+#ês¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ø£e⁄\ #·]Á‘·qT Á|ü#·T]+#ês¡T. Hê´j·Tyê<ä eè‹Ô˝À e⁄qï M] ìyêdü+ ˇ+>√\T.


174

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ªªeT

Á|ü|ü+Nø£s¡D ô|qTe÷s¡TŒ\T |ü˝…¢d”eT˝À¢øÏ Á|üy˚•+#êø£ e+<ä dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ+<ä≥ Á>±MTDe´edüú •~Û\ <äX¯ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ˇø£|üŒ{Ï dü«s¡Z<ÛëeT+ Çyêfi¯ qs¡ø£≈£L|ü+>± e÷]b˛‘·÷ e⁄+~. Ä kÂ+<äsê´qTuÛÑ÷‘·T\˙ï bı*y˚Ts¡\T <ë{Ïb˛j·÷sTT. ˇø£ dü+düÿè‹ ˇø£ Áø£eTã<äΔyÓTÆq Jeq $<Ûëq+ yÓqø£ã&çb˛sTT, eTq$T|ü&ÉT nìyês¡´+>± |üsêsTT dü+düÿè‹˝ÀøÏ, Áù|eTsêVæ≤‘·´+˝ÀøÏ Á|üj·÷DÏdüTÔHêï+.

ìwæ˝À ø£*–q uÛ≤yê\T ˇø£ \j·÷‘·àø£ ~X¯˝À n_Ûeè~Δ #Ó+<ä&É+ ø£$‘·«+. Á|üø£è‹˝À e÷qe⁄ìøÏ düe÷C≤ìøÏ nq«j·TeTj˚T´ nH˚ø±+XÊ\T ø£$‘·«+˝À eTq≈£î kÕø屑·ÿ]+#· ã&É‘êsTT. e÷qe dü+ã+<Ûë\T ∫ø£ÿ ã&É{≤ìøÏ ø£$‘·«+ ˇø£ ã\yÓTÆq kÕ<Ûäq+. ø£$‘·«+ ˇø£ düe÷õø£ uÛ≤wü. ˇø£ kÕe÷õø£ $|ü¢e+.μμ ` ø£‹Ô |ü<ëàsêe⁄ ø£$øÏ J$‘·+ eTTK´+ düJe Jeq Ádüe+‹˝ÀH˚ düe÷»+, e´≈£îÔ\÷, yê] e´øÏÔ‘ê«\T, Áù|eT\÷, ùdïVü‰\T düeTdüÔ düTK <äT'U≤\÷ $T[‘·yÓTÆ e⁄+{≤sTT. Ä<ÛäTìø£ ø£$ düeTø±©q düeTdü´\ ne>±Vü≤q‘√ ø£$‘·«yÓTÆ dü+uÛ≤wæ+#ê*. eTq dü+düÿèr eT÷˝≤\T, kÕe÷õø£ yêdüÔyê\T |ü˝…¢d”eT˝À¢H˚ e⁄HêïsTT. |ü˝…¢ eTqù|>∑T ã+<Ûä+ / |ü≥ºD+ e\düπø+Á<ä+. H˚&ÉT |ü≥ºD≤˝À¢ ìyêdü+ @s¡Œs¡T#·T≈£îqï mquÛ…’ XÊ‘·+ eT+~ |ü˝…¢ ÁbÕ+‘ê\ qT+N e\dü e∫Ãqyêπs. ã‘·T≈£î‘ÓsT¡ e⁄ ø√dü+ ø=+<äsT¡ , #·<Tä e⁄ ø√dü+ ø=+<äsT¡ , ñ<√´>∑+ ø√dü+ ø=+<äs¡T, Ç˝≤ nH˚ø£ ø±s¡D≤\‘√ q>∑s¡+˝À ã‘·T≈£î‘·Tqï yêfi¯fl+‘ê |ü˝…¢d”eT\ qT+∫ nsTTwüº+>± e\dü e∫Ãqyêπs.

|ü˝…¢d”e÷! Hê ø£qï‘·©¢! ˙≈£î y˚qy˚\ e+<äHê\e÷à!! &܈ˆ sê<Û˚j·T »qàuÛÑ÷MT ˙<äT kÕ+>∑‘·´ kÂK´eTTà e~* y˚dæ‹qeTà ñ<äs¡ b˛wüD≈£î n+≥÷ 1960 ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ø£+<äT≈£L] sêeTuÛÑÁ<äsêe⁄ nH˚ C≤r jÓ÷<ä´eT ø£$ yêb˛j·÷&ÉT. H˚&ÉT |ü≥ºD≤˝À¢, q>∑sê˝À¢ dæús¡|ü&çq ø£e⁄\+‘ê |ü˝…¢d”eT\ qT+&ç Á|üj·÷DÏ+∫ e∫Ãqyêπs. á ø£e⁄\+‘ê ù|<ä¬s’‘·T _&ɶ\T ø±e#·TÃ, ¬s’‘·T≈£L© _&ɶ\T ø±e#·TÃ, ∫qï yê´bÕs¡T\ _&ɶ\T ø±e#·TÃ. eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\ _&ɶ\T ø±e#·TÃ. Ms¡+‘ê |ü˝…¢‘·*¢ ã&ç˝À+∫ q>∑s¡ j·÷+Á‹ø£‘q· T nqTuÛ$Ñ düTqÔ ïyêπs. |üd‘ æ q· |ü⁄ eT{Ϻ bÕ<ë\eTTÁ<ä*ï Vü≤è<äjT· d”eT˝À n|ü⁄s¡÷|ü+>± <ë#·T≈£îqïyêπs. ndüŒwüº Jeqj·÷q+˝À |ü˝…¢qT nqTuÛ÷Ñ ‹>± <ë#·T≈£îqïyêπs. H˚{Ï |ü˝b¢… ı˝≤\T ìdü‡Vü‰j·T‘·*ï #ÓeTπsà ø£fifl¯ ‘√ #·÷düTÔqïyêπs. &Óu…Ì“ @fi¯fl ÁøÏ+<ä{Ï n|üŒ{Ï ‘·q Á>±MTD J$‘êìï ø£fi¯fl≈£î ø£{Ϻ #·÷|æ+#ês¡T <˚e⁄\|ü*¢>±s¡T. ªª|ü˝…¢ ‘·*¢ e+{Ï~. |ü≥ºD+ Á|æj·TTsê\Te+{Ï~, ˙πø+ >±yê*? n+≥T+~ |ü˝…¢, Hêπø $TkÕÔe⁄? n+≥T+~ |ü≥ºD+. |ü≥ºD+˝À |ü~eT+~˝À ˇ+≥]>± ñ+{≤+. |ü˝…¢˝À eTìw”, #Ó≥÷º, #˚e÷, |æ{≤º, »+‘·TeP ø£*dæ ˇπø ≈£î≥T+ã+.μμ `ø£èwüíXÊÅdæÔ.


yêVæ≤ì |ü˝…¢ dü+düÿè‹˙, dü«#·Ã¤‘·q÷ ø=+&É∫\Te˝≤ $T+>∑T ‘·Tqï |ü≥D º Hê>∑]ø£‘q· T ø£e⁄\T @e÷Á‘·+ düV≤æ +#·˝≈Ò î£ Hêïs¡T. Á|ü|+ü N ø£sD ¡ H˚|<ü ´äÛ +˝À y˚>+∑ >± e÷]b˛‘·Tqï |ü˝¢… dü«s¡÷bÕìï ‘·\T#·T ø=ì ‘·\&¢ *ç b¢ ˛‘·THêïs¡T. |ü˝¢… ‘·*¢ ˇ&ç˝À ô|]–q ‘·eT u≤˝≤´ìï, C≤„|üø±*ï eT∞fl eT∞fl düà]+#·T≈£î+≥÷ y˚<äq |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‹]– sêeqT≈£îqï nqTuÛ÷Ñ ‘·T˝À¢+∫, dü+|òTü s¡D ¸ n+‘· s¡à<Ûqä +˝À+∫ ø£$‘·«+ |ü⁄&ÉT‘·T+~. á øå√uÛ˝Ñ À+∫ »«*+∫q ø£$‘ê«ìï $X‚¢wæ+#·T≈£î+<ë+. e÷ }s¡T e÷j·TyÓTÆ+~. ø±<äTø±<äT H˚H˚ b˛>=≥Tº ≈£îHêïqT. \ø£å Äqyêfi¯ófl #Ó|æŒHê e÷ }s¡TqT MTs¡T ø£qTø√ÿ ˝Òs¡T. MT≈£î e÷ }s¡T ø£ìŒ+#·<äì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. m+<äTø£+fÒ MT }] y˚≥˝ÀH˚ MTs¡Tqï|ü&ÉT Hê }]ì MT¬s˝≤ ø£qTø√ÿ >∑\s¡T? nì Á|ü•ïdüTÔHêï&û ø£$. C≤‘·s¡˝À |æ\¢\T ‘·|æŒb˛‘ês¡T |üØø£å ô|òsTT˝…’ |æ\¢\T bÕ]b˛‘ês¡T Áù|eT $|òü\yÓTÆ Áù|$T≈£î\T e÷j·TeTe⁄‘ês¡T Çy˚M ˝Ò≈£î+&ÜH˚ e÷ ePs¡T e÷j·TyÓTÆb˛sTT+~ e÷ eP] Äq yêfi¯ófl #ÓãT‘êqT e÷ eP]ì yÓ‹øÏô|≥º&É+˝À Hêø±ÿdüÔ düVü‰j·T+ #˚j·T+&ç e÷ eP] Ç+{Ï eTT+<äT qeTàø£+>± ø±fi¯ófl#ê|æ ≈£Ls¡TÃqï ≈£îø£ÿ˝≤ yê>∑T+≥T+~ eP] eT<Ûä´˝À >∑TeTà&çø±j·T˝≤ >∑T&ç e⁄+≥T+~ ‹yêN |ü]∫q≥Tº>± #Ós¡Te⁄+≥T+~ eP] ∫es¡ Vü≤qTeT+‘·Tì ‘√ø£ì >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#˚à ã&ç e⁄+≥T+~ eP] ì+&Ü Äràj·T|ü⁄ >±\T \T+{≤sTT ã&çøÏ yÓfi‚fl <ë]˝À n+<ä]˙ n≈£îÿq CÒs¡TÃ≈£îH˚ e÷ Ç\T¢+≥T+~ á Äqyêfi¯ó¢ dü]b˛yê?μμ `õ+uÀ ‘·q }] eTTK∫Á‘ê˙ï, nø£ÿ&ç eTqTwüß\ ã‘·T≈£î ∫Á‘ê \qT Ä$wüÿ]düTHÔ êï&ÉT. Ä Á>±eT#·]Á‘·≈î£ kÕø°å uÛ÷Ñ ‘·+>± ì*Ãq eTÁ]#Ó≥Tº Ä eTÁ] XÊU≤‘·+Á‘·T˝À¢ uÛÑÁ<ä|üs¡#·ã&çq ìX¯Ùã› ^‹ø£\T, Ä ˝Ò˝Ò‘· ∫>∑Tsê≈£î\T #Óù|Œ s¡Vü≤kÕ´\T. nqT uÛÑyê\T C≤„|üø±\T $e]düTÔHêï&ÉT á ø£$. <äTìïq <äTøÏÿ˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ≈£Ls¡TÃqï ø=+>∑˝≤¢ e÷ eP] ô|<äu≤ãT\ ã+>∑fi≤\T Á|üe÷<äeTì <ä÷s¡+>± bÕπsdæq >±Eô|+≈£î˝≤¢

175

Vü≤]»q >∑T&çôd\T n{ÀsTT{À ‘˚\ì eT<Ûä´+‘·s¡ ã‘·T≈£î\ ÄX¯˝≤¢ e÷–q ô|+≈£î{Ïfi¯¢ düeTT <ëj·÷\T q~˝≤ kÕπ> M~Û n|ü rs¡Ãì yêDÏí q&çM~Û˝À ì˝Òdæq≥Tº ne÷j·Tø£ >±+BÛ $Á>∑Vü≤+ }] eT<Ûä´˝À eTÚì˝≤ >∑T&ç |üøÿ£ H˚ #˚sTT ø√˝ÀŒsTTq nuÛ≤>∑T´&ç˝≤ ‘·\T|ü⁄˝Òì¢ ã&ç n˙ï <=s¡ø£ì |ædæHê] øÏsêD≤ø=≥Tº |üì#Ój·T´ì uÀ]+>∑T |ü#·Ãì#Ó≥¢ ‘√s¡D Vü‰s¡+‘√ e÷ |ü˝…¢ ø£fi≤‘·àø£+ ne⁄‘·T+~ `|ü|ü\ sêõ¬s&ç¶. H˚qT e÷ }]øÏ yÓfi¯¢&ÉeT+fÒ yÓ#·Ãì neTà ˇ&ç˝ÀøÏ yÓfi¯¢&Éy˚T. e÷ }s¡T ù|¬s‹Ô‘˚ #ê\T ø£eTàì neTàbÕ\T ‘ê– ì{≤s¡T>± m<äT>∑T‘·TqïfÒ¢ e⁄+≥T+~. H˚qT e÷ }s¡T yÓfi‚¢~ qqTï ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äTπø. Hê ∫Hêï] ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæ Äq+<ä$Vü‰s¡+ #˚ùd+<äTπø q+≥Tqï á ø£$` H˚qT >∑T+&Ó‘√ qeTdüÿ]+#˚~ ø£qTïø=fÒº ≈£îØÃ\≈£î ø±<äT ø£qTï\T eT÷sTT+#˚ ø£¬s˙‡\≈£î ø±<äT <˚e⁄fi¯fl‘√ b˛{° |ü&˚ e÷ }] ¬s’‘·T <˚e⁄fi¯fl≈£î e÷Á‘·y˚T yêfi¯fl HÓ‹Ô MT<ä yÓT]ùd ‘·\>∑T&ɶ øÏØ{≤\≈£î e÷Á‘·y˚T <˚X¯+ Äø±X¯+˝À Ç+Á<ä<ÛäqdüT‡≈£î ÁbÕD+b˛ùd e÷ }] ˇ+{Ï #ÓeT≥ qT+∫ C≤]|ü&ɶ z u§≥Tº‘√ ≈£L&Ü dü]‘·÷>∑˝Òe⁄ &܈ˆ sê$ s¡+>±sêe⁄ Hê }]øÏ yÓfi≤fl*. Ç+{ÏeTTK+ |ü{Ϻq |üX¯óe⁄\ ‘√ø£ $düTs¡¢ ù|&É #·+<äq+ y=+{Ïì+&Ü |üPdüTø√yê\ì e⁄+~. Hê‘√ bÕ≥T Hê }] bı*y˚Ts¡\T <ë≥˝Òì Hê kÕyêdü>±fi¯ófl Ç|ü&ÉT @ yÓ{Ϻ#êøÏ] bÕ\j·÷´s√ ‘Ó\TdüTø=ì s√~+#ê\ì e⁄+~ n+≥Tqï á ø£$` #ê˝≤ø±\+ ‘·sê«‘· |ü˝…¢≈£î yÓfi¯óÔqï qqTï |ü≥Tºø=ì ≈£î~|æy˚düTÔqï C≤„|üø±\T ‘·\b˛‘·\ ãs¡Te⁄‘√ ãdüT‡ ~>∑>±H˚ ∫Á‘·+ Hê ∫qï|üŒ{Ï }s¡T ˝Ò<äø£ÿ&É


176

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

M<ÛäT\T sê»ø°j·T ø√s¡\T q÷s¡T‘·THêïsTT ø√&ç|ü+<ë˝À¢ sê\T‘·Tqï áø£\T >±*˝À ‘˚\T‘·THêïsTT |ü≥ºD+ Á|æj·TTsê\T ≈£L&Ü ø±<äT |ü˝…¢˝À¢ ‘·*¢ y=&ç ø£s¡TyÓ’+~ ¬s+{Ïø° #Ó&çq ˇ+≥] yÓ÷&ÉT˝≤ H˚qT... `mHé. >√|æ ‘·q }s¡T yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ >∑T]+∫ ªªe÷ }s¡T yÓTT\ ¬ø‹Ô+~μμ nH˚ ù|s¡T‘√ Bs¡Èø±e´+ sêXÊs¡T ø£$ _. Vü≤qTe÷¬s&ç¶. ì»+>± ‘·qT |ü⁄{Ϻ ô|]–q }] s¡TD+ á $<Ûä+>± rs¡Tà ≈£îHêïs¡T. á ø±e´+‘√ Ä eP] H˚\ <Ûqä ´yÓT+Æ ~. Á|ü|+ü Nø£sD ¡ $<Ûä«+dü+ »s¡ø£ÿ eTT+<äT, bÕ]ÁXÊ$Tø°ø£s¡D ø£+f… eTT+<äTqï }s¡T #˚‘·q‘·«+, Je‘·‘·«+‘√ |ü]eT[+∫q }s¡T, yÓHÓï\ ãj·Tfi¯fl‘√, Ä≈£î|ü#·Ãì ˝À–fi¯fl‘√ |üs¡e•+∫q e÷ }s¡T yÓ+ø£{≤ |ü⁄s¡+. |üP]fi¯ófl, πs>∑fi¯fl‘√ |üs¡e•+∫q ~e´<ÛëeT+ n+≥÷ e÷ }]øÏ <ä+&É+ ô|&É‘ê, e÷|ü˝≈¢… î£ <ä+&É+ ô|&É‘ê... q+≥÷ $qj·T+>± •s¡düT‡e+∫ e+<äq+ #˚düTÔqï á ø£$ e÷≥˝À¢H˚` Ä≈£î|ü#·Ãì ˝À–fi¯fl˝À ô|’s¡>±*øÏ |üs¡e•+∫q e÷ }s¡T yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ eT{Ϻô|fi¯¢*ï düe÷<ä]+#·T≈£îqï |òüTs¡à »\+

e÷ }] HÓ|ü&É÷ ‘·&ç>±H˚ ñ+#˚~ düjÓ÷<Ûä´>± J$+#·{≤ìøÏ @+ ø±yê˝À n˙ï e÷ }s¡T e÷øÏ#˚Ã~ }]ì ej·÷´s¡+>± #·T≥Tºø=ì ˇø£ yê>∑T e÷ eP]ø±yÓT >∑+>±q~ ÄyÓT≈£L e÷ }s¡T Á|üj·÷>∑ }]øÏ ‘·÷s¡TŒq ô|<ä› u≤$>∑T+≥ ‘=\ø£] ∫qT≈£î≈£î <√dæ* |üfÒº~ }]øÏ <äøÏåD≤q #Ós¡Te⁄ ù|s¡T sêeTqï≈£î+≥ n+‘·+˝Òì »\KC≤Hê }]øÏ ñ‘·Ôsêq ˇqT≈£î\ ~ã“\T, sê‹q+<äT\T ø±˝≤ìï q&ç|ædüTÔqï≥T¢+&˚$ ø±˙ ‘·s¡+ e÷]+~ Ç|ü&ÉT e÷ }s¡T Áej·T´˝…’q Vü≤è<äj·T+ y˚TeT+‘ê s¡T~Ûs¡<Ûës¡\+ >∑‘·+ |ü⁄sêedüTÔe⁄>± $T–*+~ e÷qe‘·«+ eT∞fl •s¡ôd‹Ô+~ e÷ }s¡T eT∞fl yÓTT\¬ø‹Ô+~ _. Vü≤qTe÷¬s&ç¶ |ü˝…¢qT |ü˝…¢˝≤, |ü+≥ ø±\«˝≤, |ü+≥ #˚qT˝≤ ã‘·Tø£ ìe«+&ç. |ü˝¢… eT÷>∑y<˚ qä ‘√ ø£<Tä \T‘√+~. |ü˝¢… |òTü ÀwüqT Ä\øÏ+ #ê*. ø±j·Tø£wüº+ #˚ôd{Àfi¯ófl m+<äT≈£î ‘·˝§+∫ ã‘·ø±*? |ü˝…¢ bı*y˚Ts¡˝À¢ eTTfi¯fl ø£+#Ó ˝…+<äT≈£î nì Á|ü•ï+#˚ á ø£$` |ü˝…¢ sêÁ‹ ìÁ~ùdÔH˚ ø£<ë |ü>∑\T bı˝≤\T y˚T˝§ÿ+{≤sTT Hê>∑fi¯Sfl ø=&Éefi¯Sfl <Ûëq´+ ãfi¯Sfl y˚T˝§ÿ+{≤sTT C≤‹ ø£fi¯fl˝À¢ »eJyê\T y˚T˝§ÿ+{≤sTT m+‘·eT+~øÏ ‘Ó\TdüT |ü˝…¢ ìÁ<äqT ø£s¡Te⁄ ø±fÒdüTÔ+<äì |ü⁄s¡T>∑÷ ø±fÒdüTÔ+<äì es¡¸+ e#˚à <ëø± ø±fÒdüTÔ+<äì `<äs¡“¤X¯j·Tq+ lìyêkÕ#ês¡´ Hê |ü˝…¢ dü+‘·ø£+ eT&ÉeT ‹|üŒì Ä‘êà_Ûe÷q+. #˚j·T+~+#·&Éy˚T ‘·|üŒ #˚sTT #ê#·&É+ ‘Ó*j·Tì uÛÀfi≤‘·q+. ∫e⁄]+∫q edü+‘·yTÓ Æ Jeq HÍø£≈î£ ~≈£L‡∫jÓTÆ |ü~\+>± Hês¡T b˛dæ kÕøÏq πø+Á<äø£+ Hê|ü˝…¢ J$‘·+ n+≥Tqï á ø£$` @ n+>∑{À¢ <=s¡ø£ì ˇø±H=ø£ yê‘·‡\´ ù|>∑Tã+<Ûä+ ñqï‘·+>± ã‘·ø£&Éy˚T ø±<äT n+‘·ø£Hêï ˇ~– m<ä>±\ì


yêVæ≤ì u≤<Ûä´‘·>± u≤<Ûä|ü&˚ e\¢e÷*q Áù|eTeèø£å+ ã‘·T≈£î s¡Vü≤<ë] >∑‘·T≈£î\ eT<Ûä´ yÓT‘·T≈£î eTT<ä›\T ≈£L&˚dæ #·<äTe⁄ dü<äT›\T eT÷≥>∑{Ϻ s¡ø£Ôe÷+kÕ\~›q ÁbÕDX¯øÏÔ eTT]dæ ≈£î]ùd neTè‘·+ nqTuÛÑyê\ |ü˝…¢ dü+‘·ø£+ `bı≥¢|ü*¢ lìyêdüsêe⁄ ì+&ÉT |ü⁄qï$T Hê{Ï HÓ\e+ø£ e÷ ePs¡T. Hê eTqdüT bıs¡\ C≤„|øü ±˝À¢ e÷~>∑ m+≈£î\T &É|ü #·|ü fi¯fl, u…+’ &É¢ Hê>∑T\T »$T*ø£ yÓ ÷ ‘· \ T, Hê≥¢ ø£ \ T|ü ⁄ bÕ≥\T, yÓ ÷ ≥ u≤sTT C≤q|ü<ë\T, n]¬ø&É¢ >∑+≥\ yÓ÷‘·\T, ø√‹≈£L‘·\T, –\ø£u≤sTT ^‘ê\T, |ü∫à >∑&ç¶ yÓ÷|ü⁄\T, ˝Ò>∑<ä÷&É\ ªn+u≤μ ns¡T|ü⁄\T eT+#Ó\ MT+∫ e&çôd\ sêfi¯fl ej·÷´sê\T n+≥÷ ‘·qeP] r|æ nqTuÛÑyê*ï HÓeTπsdüT≈£î+≥Tqï á ø£$` u§Á&ÜsTT |üø£ÿ sê–#Ó≥Tº øÏ+<ä õyê«\ u≤s¡T¢, »+–&ç ãs¡T¢ dü~›eT÷≥˝ÀÔ ≈£L*»q+ |ü+#êsTTr\T rsêàì+#˚ ô|<ä›eTqTwüß\T #·T≥º*ï ø±\TÃ≈£î+≥÷ eTT&É‘·\ eTTU≤˝ÀÔ eTTdü*‘ê‘·\T ‘·s¡‘·sê\ n+‘·sê\≈£î Á|ü‹ì<ÛäT˝…’q yÓTÆ\Tsêfi¯ófl >√¢ã˝Ÿø£‘·TÔ\T e÷ #˚‹y˚fi¯flqT q]øÏq+ø£ |ü+≥ uÛÑ÷eTT\˙ï bÕ¢≥T¢>± e÷]q+ø£ e&É¢ dü‘·´eTj·T´ u≤&çôd <Óã“˝Ò¢e⁄ ≈£îeTà] #·+Á<äj·T´ düyÓTà≥ yÓ÷‘·˝Ò¢e⁄ ø£+kÕ* qs¡‡j·T´ düT‹Ô <Óã“˝Ò¢e⁄ ≈£îeTà] >√bÕ\T ≈£î+&É #·<äTe⁄˝Ò¢e⁄ ã‘·Tø£eTà |ü+&ÉT>∑˝Ò¢e⁄ yÓTÆdüeTà dü+ãsê˝Ò¢e⁄ e÷≈£î+|ü{À¢ ã÷&ç<ä˝≤ Hê ø£+{À¢ Hê ePs¡T `u≤D≤\ lìyêdüsêe⁄ ˇø£|ü&ÉT e÷ }s¡T n+<ä+˝À mÁs¡+#·T Ä≈£î|ü#·Ãì |ü≥Tº N¬s e÷ u≤\´+˝À ø£]–b˛sTTq ø±\+ nqTsê>∑uÛÑ]‘· Ärà j·T‘ê düT>∑+<Ûä |ü]eTfi¯+. Ç|ü&ÉT e÷ }s¡T |ü#÷ <äHêìøÏ |ü#·Ã ø±yÓTs¡¢ yê´~Û k˛øÏ+<ä+≥Tqï á ø£$` Ç|ü&ÉT e÷ }s¡T ˇø£ |ü<äàeP´Vü≤+ ˇø£ dü+Á>±eT ≈£L&É*

177

ø£‘·TÔ\ ø£+#ê˝À¢ meTTø£\ yÓT‘·T≈£î\T ‹+{À+~ s√&ÉT¶ øÏs¡TÁ|üø£ÿ\ yÓTT+&˚\ yÓTTø£ÿ\T Hê≥T‘√+~ s¡+>∑Ts¡+>∑T\ C…+&Ü\‘√ s¡ø±Ôìï CÀs¡T>± EÁs¡T≈£î+{À+~ e÷ }] ø±\Te˝À >√HÓdü+∫˝À X¯yê\T á‘· ø=&ÉT‘·THêïsTT s¡ø£Ô ‘·s¡ŒD≤\‘√, s¡DìïHê<ë\‘√ ‘Ó>∑Tfi¯fl |ü+≥\T |ü+&ç+#·T≈£î+{À+~ `|æ.ÄsY.m˝Ÿ. kÕ«$T e÷ }]|ü&ÉT eTÚq$cÕ<ä ∫Á‘·|ü≥+, ìX¯Ùã› uÛÑj·T<ä dü e TTÁ<ä + yÓ T Tqï yÓ T Tqï{Ï < ëø± Á|ü X Ê+‘· dü T +<ä s ¡ + >± ø£ì|æ+∫+~ H˚&y˚ ÷Ó dü+≈£îå _Û‘· ^‘êìï Ä\|æk˛Ô+~. e÷ eP] »q+ >∑T+&Ó˝À¢ ~>∑T\T|æ≥º ≈£Ls¡TÃ+~ n+≥Tqï á ø£$` Ç|ü&ÉT e÷ }s¡T ø£˝À¢\ ø£&É* ø£\sê eTVü≤e÷à]øÏ U≤∞ #˚dæq Á>±eT+ #Ó≥¢ô|’Hê ø£¬s+≥T r¬>\ô|’Hê ≈£Ls=Ãì ø£eTàì sê>±˝≤\|æ+#˚ ø√øÏ\\T, bÕ\|æ≥º\T, >√s¡e+ø£\T Ç|ü&˚yÓ÷ ø£ì|æ+#·ì düT<ä÷sêø±X¯+˝ÀøÏ m–]b˛j·÷sTT Ç|ü&ÉT e÷ }s¡T bÕ&ÉTã&çq düàXÊqyê{Ïø£ H˚{Ï Á|üC≤kÕ«eTà ùd«#·Ã¤≈£î Á|ürø£ `dæ.ôV≤#Y. Ä+»H˚j·TT\T neTà ˇ&ç }s¡TqT <ë{Ï, ã‘·T≈£î<ë]ì yÓ‘T· ≈£îÿ+≥÷ yÓfi≤fl&ÉT á ø£$. yÓ[fl eT÷&˚fifl¯ sTTHê eT÷&ÉT j·TT>±\T >∑&∫ç q≥T¢>± u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ‘·q }s¡TqT >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤&ÉT. ‘·q ø£\\ ø±+‹<ë«sê\T ‘Ó]#˚B, H˚\ ‘·*¢øÏ |üdüT|ü⁄ bÕsêDÏ sêdæ s¡+>∑T\ Ns¡ì#˚ÃB, q\¢πs>∑&ç H˚\ |ü‹Ô |ü⁄e⁄«sTT yÓHÓï\ ≈£î]|æ+#˚~ e÷ }πsq+≥THêï&ÉT` bı<äT›fÒ\ e÷ePs¡T.. eTTe«\ #˚‹ø£Ás¡ |ü≥º|ü>∑\T e÷ ePs¡T |ü˝…¢|ü<ë˝À¢ »ì+∫q C≤q|ü<ä+ eT<Ûä´sêÁ‹ e÷ ePs¡T bÕ\ø£&É*˝À ñ<äsTT+∫q #·+<äe÷eT lsêeTTDÏí eTT<ë› &ÉT‘·÷... eTT<ë›&ÉT‘·÷ <äX¯s¡<ÛäT&ÉT @qT>∑T n+u≤Ø>± e÷]+~ e÷eP] |ü∫Ãø£ MT<äH˚ m‘·TÔ|ü˝≤¢\ |”sƒ¡uÛÑ÷eTT*ï ns¡ø£>∑{Ϻ |ü#·Ãì |ü+≥bı˝≤\T #˚dæ+~ e÷ePs¡T


178

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

Çyêfi¯fl e÷ }s¡T mì$T~ es¡Tdü\ s¡Vü≤<ës¡T\ q&ÉTeT yÓTÆì+>¥ Çq|ü#·Áø±\ øÏ+<ä >√¢ã˝…’CŸ&é $ø±s¡qe⁄«\ eT<Ûä´ sêfi¯fl>∑T≥º\T>± / ô|òÌ¢zesY>± e÷]+~ `@.$. sê$T¬s&ç¶ á ø£$ ‘·q |ü˝…¢qT n<äT“¤‘·yÓTÆq |ü<ä∫Á‘ê\‘√ <äèo´ø£]+#ê&ÉT. ô|s¡fi¯fl˙ï ô|+#·T≈£îqï n&Ée⁄\T ø±j·T\ b˛&ÉT>∑T »&É\≈£î >∑T#·TÃ≈£îqï ‘Ó\¢|üP\T mes¡÷ mø£ÿ˝Òs¡H˚ m‘·ÔsTTq >∑s¡«+ë eTTq>∑#Ó≥Tº yêøÏfi¯fl˝À Äs¡uÀdæq C§qï\T C≤πseTT&ç eTT‘ê´\ >∑T+&ÉT¢ ô|düs¡Tø±j·T ns¡T>∑T\MT<ä ‘√ø£eT÷‹ eè‘·ÔyÓTÆq ≈£îø£ÿ\T ns¡>=s¡ ìÁ<ä e∫Ãb˛j˚Tyê]ì >∑eTì+#˚ >∑÷&ÛÉ#ês¡T¢ ø=ã“]ã÷s¡T <äTyÓ«q b˛>∑T\ ∫≈£îÿ\qT $&ÉBdü÷Ô |ü]¬>‘˚Ô ø±fi¯ófl eT>∑Z+ >∑T+&Ó #·|ü&ÉT ‘ê|ü⁄\÷ ‘·qTï\‘√ <ës¡+ ø£+&Ó z #Ó≥Tº øÏ+<ä n|ü |ü+#êsTT‹ rs¡TŒ #Ó|æŒq ‘ê‘· yÓT&É˝À yÓqTø£ qT+&ç y˚dæq <ä+&É eTq eT&ç #˚‘·T\T ø£wæº+∫ |ü+&çdüTÔqï |ü+≥qT n>±<Ûëø±X¯+ ø£qTï øÏ+<ä me&ÉT ø±|ü⁄ ô|≥º>∑\&ÉT ˇø£ ~ø£ÿ+‘· ÄX¯*ï me&ÉT ø£\>∑q>∑\&ÉT ÄÁX¯eT Ä ÄX¯ Ç|ü&ÉT ìÁ~düTÔqï~

ndü\T |ü˝…¢ me]øÏ |üf…º |ü˝…¢ Á|üø£è‹πø |üf…º `sêeT–] •e≈£îe÷s¡ X¯s¡à ªª¬s‘ ’ T· Hê>∑* yÓ÷düTHÔ êï&ÉT` Áø°dTü Ô •\TeqT yÓ÷düTqÔ ï≥T¢μμ nqï X‚ùw+Á<ä e÷≥\≈£î ø±\<√wü+ |ü{+ºÏ <ë? Á|üøè£ ‹ kÂ+<äsê´ ìø°, Á|üXÊ+‘· JeHêìø° |ü˝…¢≥÷πs ì\j·T+. Ä |ü˝…¢d”y˚T ¬s’‘·T Vü≤è<äj·T+. Á|ü|ü+Nø£s¡D ô|qTe÷s¡TŒ\T |ü˝…¢d”eT˝À¢øÏ Á|üy˚•+#êø£ e+<ä dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ+<ä≥ Á>±MTDe´edüú •~Û\ <äX¯ ÁbÕs¡+uÛÑ yÓTÆ+~. ˇø£|üŒ{Ï dü«s¡Z<ÛëeT+ Çyêfi¯ qs¡ø£≈£L|ü+>± e÷]b˛‘·÷ e⁄+~. Ä kÂ+<äsê´qTuÛ÷Ñ ‘·T\˙ï bı*y˚Ts¡\T <ë{Ïb˛j·÷sTT. ˇø£ dü+düÿè‹ ˇø£ Áø£eTã<äyΔ TÓ qÆ Jeq $<Ûëq+ yÓqø£ã&çb˛sTT, eTq$T|ü&ÉT nìyês¡´+>± |üsêsTT dü+düÿè‹˝ÀøÏ, Áù|eT sêVæ≤‘·´+˝ÀøÏ Á|üj·÷DÏdüTÔHêï+. Çyêfi¯ |ü˝…¢˝À¢ ù|<ä¬s’‘·T\+‘ê ã‘·ø£˝Òì |ü]dæú‹˝À |ü≥ºD≤\ yÓ’|ü⁄, q>∑sê\yÓ’|ü⁄ e\düb˛‘·Tqï düs¡«kÕ<Ûës¡DyÓTÆq düeTø±©q <äèXÊ´\˙ï, |ü˝…¢d”eT\ qT+N e∫Ãq á ø£e⁄\ n+‘·sê+‘·s¡ d”eT˝À¢ yÓT*ô|&ÉT‘·÷H˚ e⁄HêïsTT. Ç˝≤ u≤<Û|ä &ü &É +É es¡eÔ ÷q ø£$øÏ ‘·|Œü ˝Ò<Tä . m+<äTø£+fÒ eT+N, eTeT‘ê, e÷qe‘·«+, ø£fi¯fl eTT+<˚ |ü‘·q $\Te\ eTT+<äT kÕ–\|ü&ÉT‘√+fÒ, @ ø£M eTÚq+>± ñ+&É˝Ò&ÉT. ‘·eT }]|ü≥¢ >∑\ n_Ûe÷q+ ˇø£yÓ’|ü⁄ Ä }] eTTK∫Á‘·y˚T #Ó~] b˛‘·Tqï <äX¯˝À Äy˚<äq eTs√yÓ’|ü⁄, á n_Ûe÷q+, y˚<äq\ dü$Twæ˜ s¡÷|ü+ á ø£$‘·«+. H˚&TÉ ø£\+|ü{ºÏ nø£så ù¡ d<ä´+ #˚dTü qÔ ï ø£e⁄ \+‘ê Hê>∑*|ü{Ϻ ùd<ä´+ #˚dæq ¬s’‘·T_&ɶ˝Ò. á yê´dü+˝À H˚qT ñ<äVü≤]+∫q ¬s’‘·T_&ɶ\ ø£$‘·\T πøe\+ Hê\T>√ e+‘·T e÷Á‘·y˚T. Ç+ø± ñ≥+øÏdü÷Ô b˛‘˚ á yê´dü+ Hê\T–+‘·\e⁄ ‘·T+~. düeTj·÷uÛ≤e+, düú˝≤uÛ≤e+ e\¢ n+<äØï ø£\T|ü⁄ø√˝Òø£ b˛sTTq+<äT≈£î ø£å+‘·e⁄´DÏí. |ü˝…¢ eTq≈£î ‘·*¢ ˇ&ç. Á|üø£è‹ ã&ç. |ü˝…¢d”e÷! Hê ø£qï ‘·©¢! ˙≈£î y˚\ y˚\ e+<äHê\e÷à!

ø£$, s¡#·sTT‘·, yê´düø£s¡Ô nsTTq l sê<Û˚j·T nH˚ø£eT+~ ø£e⁄\qT, s¡#·sTT‘·\qT Áb˛‘·‡ Væ≤düTHÔ êïs¡T. Ms¡T Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ñ‘·eÔ T ø£$øÏ |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äCdÒ Tü HÔ êïs¡T. nq+‘·|⁄ü s¡+˝À ìyêdü+.


yêVæ≤ì

179

<ë<ë|ü⁄ 60 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ;»ÁbÕj·T+>± á s√>∑+ yÓTT<ä\sTT+~. BìøÏ yÓTT<ä{À¢ Ç‘·$T‘·ΔeTH˚ s¡÷|ü+ ˝Ò<äT. $qï<ë+{À¢ eT+∫ì Äø£[+#·Tø√e&É+. Äø£[+#·T≈£îqï~ Hê e÷≥>± #ÓbÕŒ\qTø√e&É+. ÇB eTÚ*ø£yTÓ qÆ ø£èwæøÏ yÓTT\ø£. e÷ neTà‘√ yÓ[fl $H˚ |ü⁄sêD ø±\πøå|ü+˝Àì ø£<Ûä*ï Hê e÷≥\T>± ø±–‘·+ MT<ä ô|≥Tº≈î£ +≥Tqï s√E\T. m+<äT≈£î? me]ø√dü+? düe÷<Ûëq+ ˝Ò<Tä . ndü\T Ä Ä˝À#·H˚ ˝Ò<äT. Á|üÁøÏj·T˝ÀH˚ @<√ ‘·è|æÔ. |üs¡´ekÕq+ MT<ä <äèwæº ˝Ò<äT. Á|üj·T‘·ï+ MT<˚ <äèwæº. e÷ Hêqï>±] cÕs¡TºVü‰+&é |ü⁄düÔø±\ yÓqTø£ ù|J\˙ï ã+&É nø£ås¡\‘√ ì+&˚$. ø±–‘·+ MT<äøÏ Ä˝À#·q e#êÃø£ ˇø£ *ãπswüHé. nø£ÿ&ç‘√ Á|üjT· ‘·ï+ |üPs¡sÔ TT+~. ˇø£ ‘·è|æ.Ô ‘·q Ä˝À#·qì e´ø£+Ô #˚jT· &É+ˇø£ e´düq emotional ventillation. n+‘·≈£î eTT+<äT Ä˝À#·qì n<äT›&ÉT ø±–‘·+˝≤>∑ Äs¡TÃø√e&É+. Ç˝≤+{Ï eTq e÷ ≈£î≥T+u≤˝À¢ mes¡÷, mqï&É÷ #˚dæqyêfi¯ófl ø±s¡T. Ç~ ø=‘·Ô »ãT“. Bìe\¢ ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Òø£b˛>±, m+‘√ ø=+‘· |ü⁄f…º eTTqT>∑T‘·T+<äì ô|<ä›\T q$Tàq s√E\T. 1954Hê{ÏøÏ ªs¡#·qμ≈£î eè‹Ô|üs¡eTsTTq, ìs¡T›wüºyÓTÆq ÄkÕÿs¡+ ˝Ò<äT. yÓTT<ä{øÏ <£ äÛ ªÄXÊJ$μ sπ Hê&ÉT nH˚ |üÁ‹ø£˝À 1954 ÁbÕ+‘ê˝À¢ e∫Ã+~.

Hê kÕVæ≤‘ê´ìøÏ m\¢\T ‘Ó\TdüT. Ç|üŒ{Ï s¡#·q Á|üj·T‘·ï+ ø±<äT. }|æ]. Á|üj·T‹ï+∫ s¡#·q #˚dæq s√E\T, #˚j·T&ÜìøÏ |üPqT≈£îqï s√E\T >∑Ts¡TÔ˝Òe⁄. Ä˝À#·q\T ø=‘·Ô$ eTTdüTs¡T‘êsTT. eTqdüT‡ |ü<äTqT ô|&ÉT‘·T+~. sêj·÷\ì ø£\+ <ä÷≈£î‘·T+~. ø±–‘ê\ MT<ä nø£åsê\T Hê ªdü+‘·ø±ìïμ >∑Ts¡TÔ #˚kÕÔsTT. mes¡T #·<äTe⁄‘ês√ Hê≈£î ‘Ó\TdüT. Ç+ø± eTTK´+, #·~$ m˝≤ düŒ+~kÕÔs√ Hê≈£î ‘Ó\TdüT.

H˚qT ` Hê dæìe÷ ` Hê kÕVæ≤‘·´+ >=\¢|üP&ç e÷s¡Trsêe⁄ n~ @ $<Ûä+>±q÷ >=|üŒ ø£<Ûäø±<äT. ø±ì n+<äTe\¢ z ô|<ä› Äqø£≥º ‘Ó– b˛sTT+~. n#·TÃ˝À ù|s¡T ø£ì|æ+#·&É+, n+‘·≈£îeT+∫ Hê Ä˝À#·q≈£î |üø£ÿ e´øÏÔ düŒ+<äq- øπ e\+ n˝≤+{Ï |üì #˚dqæ +<äTøπ ˇø£]<ä]› n_Ûq+<äq - ªM&˚<√ sêXÊ&ÉT!μ nqï ∫qï #·T\ø£q ∫s¡Tqe⁄«- sTTìï eTTdæsêsTT. ¬s+&˚fi¯ó¢>± eTqdüT‡˝À πs>∑T‘·Tqï - @<√ #ÓbÕŒ\qï Á|üj·T‘êïìø°, m<äT{Ï e´øÏÔ düŒ+<äqø° ∫qï ªe+‘Óqμ ñqï<äqï düŒèVü≤ - n|ü&ÉT ø£*–+~. Ç~ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq s¡T∫. Áø£eT+>± eTqdüT‡˝À ªì|üμ s¡>T∑ \T≈£î+~. sêdæq s¡#q· ø±ø£, sêj·÷\qT ≈£îqï ªÄ]Ôμì ‘·<ë«sê e#˚à düŒ+<äq˙ >∑Ts¡TÔ |ü≥º>∑\ neø±X¯+ e∫Ã+~. Ä Á|ü|ü+#·+˝À m+‘√eT+~ ô|<ä›\T ø£ì|æ+#ês¡T. mes¡T Mfi¯ó¢ ? ø=e«*- >=|üŒ>± #·~$+∫q s¡#·sTT‘·. Ä s√E˝À¢ Hê <ëVü‰ìï >∑Ts¡T|Ô { ü ºÏ mes¡sTTHê Hê #˚‹øÏ uÛ≤s¡‘êH√ï, sêe÷j·TD≤H√ï Ç∫Ãe⁄+fÒ @eTj˚T<√! eT~Ûs¡ düTã“qï BøÏå‘·ø£$, bÕ+#·ø£&û<˚e⁄ y˚>∑T#·Tø£ÿ Á>∑+<Ûäe÷\ nqTyê<ë\T, q+&É÷] sêeTyÓ÷Vü≤qsêe⁄>±] e÷sYÿfÒ«Hé nqTyê<ë\T, øö+{Ÿ Ä|òt eTÚ+{Ÿ ÁøÏk˛º, n˝…>±®+&ÉsY &É÷´e÷dt ª¬s+&ÉT eTVü‰q>∑sê\Tμ Ç˝≤ mH√ï. n~ eTs√ yÓ\T¢e. Á|ürs√p @<√ sêj·÷*. sêj·Tø£b˛‘˚ @MT ‘√#˚~ ø±<äT. s√EøÏ 24 >∑+≥\T #ê\<äT. ø±ì 18 @fi¯fl ≈£îÁs¡yê&ç eTqdüT‡˝À mìï nqTuÛÑyê\T


180

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

e⁄+{≤sTT? nsTTHê Ä>∑≈£î+&Ü sêj·÷*. m˝≤? n|ü&ÉT m+<äs√ eTVü‰qT uÛ≤e⁄\ s¡#·q\T ø£*dæe#êÃsTT. p˝Ÿ‡ yÓsYï ªm sö+&é ~ es¡˝Ÿ¶ ÇHé msTT{° &˚dtμ, s¡M+Á<ÛäHê<∏é sƒê≈£LsY ø£<Ûä\T, ªwæ|t ¬sø˘μ qe˝≤, *jÓ÷ {≤˝ŸkÕºjYT ª~ Á|æ»qsY ÇHé ~ ø±πøwüHéμ e+{Ï mH√ï s¡#·q\T nø£ÿs¡≈£î e#êÃsTT. eT<Ûä´eT<Ûä´ kı+‘· s¡#·q\T. Ç+{À¢ Á|ü‹|òüT≥q m≈£îÿesTT+~. Á|ü‹|òüT≥q ª ‹s¡T>∑Tu≤≥Tμ s¡T∫ eT|æŒ+~. <=+>∑‘·q+>± #·<äTe⁄. Ç+{À¢ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü s¡#·q\T. b˛düTºe÷düºs¡T nÁ&ÉdüTøÏ |ü⁄+U≤qT |ü⁄+K+>± s¡#·q\T |üÁ‹ø£\ qT+∫ ‹]– e#˚Ã$. ø±ì ìs¡T ‘ê‡Vü≤+ nqïe÷≥ ˝Ò<äT. n&ÉbÕ ‘·&ÉbÕ ∫Á‘·>∑T|üÔ, dü«‘·+Á‘· |üÁ‹ø£\˝À Á|ü#·T]‘·eTj˚T$. Áø£eT+>± Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑø°, Ä+Á<Ûä |üÁ‹ø£ø° Á>±&ÉT´j˚TwüHé. á˝À>± j·T÷ìe]‡{° #·<äTe⁄. ˝…ø£ÿ\ #·<äTe⁄ n≥ ¬øøÏÿ k˛eT¬s‡{Ÿ e÷yéT, >±˝Ÿ‡ eØ›, Á|”dt{°¢, j·T÷õ˙ z˙˝Ÿ, Äq{À˝Ÿ ÁbòÕHé‡, m\àsY ¬s’dt, f…ìïd” $*j·TyéT‡, Äs¡›sY $T\¢sY, cÕ, ÄkÕÿsY yÓ˝’ .¶Ÿ n|ü&É÷ mes¡÷ |ü+#·ø±yê´\ Á|üdøü ÔÏ rdüT≈£î sê˝Ò<äT. dü+Á|ü<ëj·T kÕVæ≤‘·´+ #·<äTe⁄ø√˝Òø£b˛j·÷qqï ndü+‘·è|æÔ n|ü&É|ü&ÉT u≤~Ûdü÷Ô+≥T+~. ˇø£|üø£ÿ sêdæq$ Á|ü#·T]‘·eTÚ‘·THêïsTT. Hê 19e j˚T≥ n+‘·]«X¯« $<ë´\j·T Hê{Ïø£ s¡#·Hê b˛{°\˝À yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ Hê yê´dü+>±ìøÏ kÕ~Ûø±s¡ø£yÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄. Çø£ >∑TÁsêìøÏ |ü>±Z\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. eTqdüT‡ì n\]+#˚ Á|ürB }]+#˚~. eTT<äT›ø£èwüí ªyÓ’‘ê[≈£î\Tμ ø£$‘ê dü+ø£\q+ #˚‘·T˝À¢ n]–b˛sTT+~. ø£èwüíXÊÁdæÔ ªø£èwüí|üø£å+μ, ªÁ|üyêdü+μ }|æ]˝≤>∑ $ì|æ+#˚~. me]q á πssTT, ì<äTs¡Vü≤è<äj·T eT<äs¡ y˚sTT #êj·T˝≤&É ô|qTNø£{Ï ôd’>∑\‘√ Hê ø£qTï\ s¡ø£Ô eTTs¡\ ˝≤–ø=+<äTs¡T... (eTs√ Hê\Tπ>fi¯¢˝À XÊÁdæÔ>±]‘√ ø£*dæ πs&çjÓ÷˝À ñ<√´>∑+ #˚kÕÔqì }Væ≤+#·qsTTHê }Væ≤+#·˝Ò<äT!)

Ç+{À¢ sêeTj·T´`M~Û˝À ø£èwüíj·T´

Ä s√E˝À¢ eTqdüT‡˝À Á|ür Ä˝À#·Hê |ü<ä´y˚T : b˛sTT‹$ qqT M&çb˛sTT jÓT≥ø= @qT ˙ |ü<Ûä#êj·T\ H˚>∑˝Òø£ y˚&ç ì≥÷ºs¡TŒ ¬øs¡{≤\ ˙&É\+<äT Js¡íeTsTTb˛e⁄ <äT'K+|ü⁄ Js¡HÓ’‹ n+‘·˝À Hê≥ø£+. m+<äT≈£î? eTTU≤eTTF>± kÕe÷õ≈£î \‘√ bı‘·T.Ô #·|Œü ≥T¢. n<=ø£ ø=‘·Ô yÓTøÆ +£ . eTqdüT‡˝À Ä˝À#·qì |ü+#·Tø√e&É+ s¡#·q. eTqdüT‡˝À u§eTàì s¡÷|ü⁄~<ä›&É+ Hê≥ø£+. eTs√ ô|’yÓT≥Tº. $»j·Tq>∑s¡+ sê|òüTe kÕàs¡ø£ Hê≥ø√ ‘·‡e\T - ¬ø. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, q≥sê» ø£fi≤düeT‹ (C….$. k˛eTj·÷E\T, s¡eTDeT÷]Ô, sê$ø=+&É\sêe⁄ Á|üuÛÑè‘·T\) ª|ü+»s¡+μ Hê≥ø£+, ø=Ás¡bÕ{Ï >∑+>±<Ûäs¡sêe⁄ Hê≥ø±\T, _.$. Á|ükÕ<é ªdüeT‘·μ, |æ+>∑[ yê] ªˇπø ≈£î≥T+ã+μ, @&ç<ä Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ (ne⁄qT, X¯+ø£sêuÛsÑ D ¡ + ìsêà‘˚), Vü≤]Hê<Ûsä êE (ne⁄qT, dæ˙q≥T&˚) ª#Ó|ü øÏ+<ä |üP\Tμ - sTTe˙ï ˇø£ jÓT‘·TÔ Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+˝À ¬ø.$. >√bÕ\kÕ«$T >±] H˚‘·è‘·«+˝À C…Á|ò” ø¬ +&Ü˝Ÿ, C…ìï|òsü Y ø¬ +&Ü˝Ÿ ùwø°‡Œ]Hê Hê≥ø±\T - ôV≤Á˙, y˚Tø˘u‘ … ,Y u…sêïsY¶ cÕ ªπø+&ç&Üμ, |æ>±à*j·THé, bÕÁ{Ïø˘ Vü‰$T\ºHé ª>±dt ˝…’{Ÿμ - yÓqøÏÿ ‹]– #·÷ùd neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü e÷s¡Zìπs›X¯+ #˚XÊsTT. Ç$ø±ø£ - $X¯«$<ë´\j·T+˝ÀHê Á|ü<sä Ù¡ q\T - ªÄ&É~μ, ª≈£îø£ÿ|æ\¢ <=]øÏ+~μ, &Ûç©¢ j·TTe»H√‘·‡yê˝À¢ ªeTqdüÔ‘ê«\Tμ. Hê≥ø£+ eTqdüT‡˝À dæús¡|ü&ç, y˚fi¯ó¢ Hê≥T≈£îì, ∫\e⁄\T |ü\e⁄˝…’ n\T¢≈î£ +~. n‹ e÷eT÷\T &çÁ^, Ä+Á<ÛÁä |üuÑÛ ñ<√´>∑+ - n_ÛsT¡ ∫ì eè‹Ôì #˚XÊsTT. >=|üŒ n<äèwü+º - eè‹Ôø,° yê´eè‹Ôø° ‘·>±<ë ˝Òì J$‘·+ Ä<ä´+‘·eT÷ ø£*dæsêe&É+. 1954 Hê{ÏøÏ - kÕVæ≤‘·´+ eè‹Ô ø±e&ÜìøÏ ÄkÕÿs¡+ ˝Òì s√E\qT+#˚ Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ˝À q÷s¡T s¡÷bÕj·T\ J$‘·+, eTs√ eT÷&˚fi¯¢øÏ eT÷&ÉTe+<ä\ s¡÷bÕj·T\ πs&çjÓ÷ J$‘·+, eTs√ eT÷&ÉT HÓ\\øÏ yÓsTT´ q÷≥|ü<äVü‰s¡¢ dæ˙s¡#·q (&Üø£ºsY #·Áø£e]Ô) - J$‘·+ n_Ûs¡T∫ yÓ+fÒ q&ç∫+~. ˝Ò<ë n_Ûs¡T∫ J$‘êìï ˇs¡TdüT≈£î |ü<äTHÓøÏÿ+~. n≥T ‘·sê«‘· Hê ùd«#·ÃøÏ Vü≤<äT\› T ˝Òe⁄. ªs¡#q· ñbÕ~Û nsTT+~. Ç$ #ê˝≤eT+~øÏ <äøÿ£ ì - 60 @fi¯ó¢ qqTï Äos¡«~+∫q neø±XÊ\T. H˚qT Jìj·Tdtì ø±qT. 14e j˚T≥ z ≈£îÁsê&ÉT n‘·´+‘· Á|üeT<äÁ|ü<ä+ã>∑T#·T q‘ê´X¯Ãs¡´eTT+ >∑÷s¡Tà ˙ Á|ü‘·÷´wü düTŒ¤s¡<äÁuÛÑeT+&É\ $uÛ≤ yÓ’∫Á‘·eTT+ >±+∫, ÁbÕ ø£è‘ê´sê<Ûä´ eTVü‰<äT“¤‘· Á|ü‹uÛÑ≈£îHé Vü≤ècÕº+‘·s¡+>∑T+&Éj·÷&ÉT


yêVæ≤ì

181

>=\¢|üP&ç s¡∫+∫q Á|üX¯ï Hê≥ø£+˝À z <äèX¯´+

n‘·ì ù|s¡T ll. ø±e´+ ù|s¡T ªÁ|üuÛÑeμ. Ç+ø=ø±j·Tq - eT∞¢ ‘·q 14e j˚T≥ ‘Ó\T>∑Tsêj·Tì |ü\Tÿ bı\‹øÏ <ëìeTà s¡düeTT˝À qT>∑TZbÕ\Z*|æ b˛dæ eTTdü* eTT|üq MTdüeTTqT <äTe⁄« e÷sêeT qè|ü‹ >∑T+&Ó\≈£îqT ˙s¡T <ä{Ϻ ‹s¡TeT\sêj·T |üèBÛ«düT ˝Òqe⁄« yÓ HÓï\˝ÀqT >∑s¡Te+|ü⁄ yÓTT\ø£ y√dæ sêj·TuÛÑ÷wüD ø£$sêE ø√øÏ\ #˚‘· ã*øÏ+#·T, Væ≤+<√fi¯ >∑\j·T ã*ø±&ÉT Äj·Tq düs¡dü«r |ü⁄Á‘·T\T |ü⁄≥º|ü]Ô Hêsêj·TD≤ #ês¡T´\T. ø±e´+ ù|s¡T ªô|qT>=+&É \øÏåà.μ H˚qT Hê 18e j˚T≥ sêdüq ªnq+‘·+μ >∑s¡«|ü&˚ Hê{Ïø£ ø±<äT - s¡#·q|üs¡+>±, ø±ì n‹ $]$>± W‘ê‡Væ≤≈£î*ï ñÁs¡÷‘·\÷–+∫q Hê{Ïø£. Hê≈£î ª|üs|¡ ‹ü μì |ü+∫q Hê{Ïø.£ ô|’q Ç<äs› ÷¡ ñ<ä‹Δ ‘√ ì\<=≈£îÿ≈£îqï Jìj·Tdt\T. H˚qT Ä˝À#·qqT kÕqu…{Ϻ, nqTuÛÑyêìï sêdæ s¡+bÕqu…{Ϻ Á|üÁøÏj·Tì |ü<äTqT ô|≥Tº≈£îqï s¡#·sTT‘·ì. I have a cultivated brain.

eTs=ø£ >=|üŒ n<äèwüº+- ∫qï‘·q+ qT+N Hê ø£qï nìï$<Ûë˝≤ ô|<ä\› T, Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\T, Á|üd<æ Tä \Δ T, nqTuÛeÑ E„\ eT<Û´ä yÓT\>∑&+É . |ü⁄]|ü+&Ü, yÓTTdü*ø£+{Ï dü+Jesêe⁄, <˚e>∑TbÕÔ

$X‚«X¯«s¡sêe⁄, eTdü÷Hê, n+>∑s¡ yÓ+ø£≥ ø£ècÕísêe⁄- sTT˝≤>∑. Çø£ 23e j˚T≥qT+N πs&çjÓ÷˝À H˚qTqï~ uÛÑTeq $»j·Ty˚T. <˚e⁄\|ü*¢, kÕúq+, ã+<ë, <ëX¯s¡~Û, »\dü÷Á‘·+, ÄeT+#·s¡¢ >√bÕ\ sêe⁄, &Üø£ºsY õ.$. ø£ècÕísêe⁄ e¬>’sê. Ä ø±s¡D+>± ø±fi¯ó¢ m|ü&É÷ H˚\ MT<˚ ñ+&˚$. ø£fi¯ó¢ H˚\H˚ #·÷ùd$. Hê ñ‘ê‡Vü≤+ - bÕ<äsd¡ +ü ˝≤>∑ ªeT+∫μì ˇ&çd|æ ≥ ü Tºø√yê\H˚ j·÷e, Hê y˚>±ìï n+<äTø√˝Òì yê]øÏ ø±düÔ <ä÷≈£î&ÉT>± nì|æ+∫q e÷≥ ì»+. øÏ≥ìº yêfi¯ó¢ ªù|s¡Tμì øÏ{+ºÏ #·T≈£îHêïqì yÓøÿÏ ]+∫q yêfi¯ó¢ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. yê]øÏ düe÷<Ûëq+ Hê ø£èùw. meTTø£\ ≈£î[¢q, ej·TdüT‡ eT[¢q yêfi¯¢ì, Hê n+‘· y˚>∑+>± |üPqTø√ì yêfi¯¢˙ <ä÷düT≈£î<ë{Ïb˛e&É+ n\yê≥T. nVü≤+ø±s¡+‘√ø±<äT. dü«uÛ≤eØ‘ê´. Hê >=|üŒ‘·Hêìï mqï&É÷ H√s¡T$|æŒ #Ó|üŒ˝Ò<äT. #˚‘·\T e÷{≤¢&Ü*. H√s¡Tø±<äT. Hê düHêàq |üÁ‘ê\T mqï&É÷ >√&ÉøÏ y˚˝≤&É˝Ò<äT. ¬s+&√kÕ] #·<äe˝Ò<äT. _s¡T<äT\T sêdüTø√˝Ò<äT. bò˛{À\T Áù|òeTT˝À¢ n\ø£]+#·Tø√˝Ò<äT. H˚qT kÕ~Û+#·>∑\qì nqTø√e&É+ Ä‘·à$XÊ«dü+. nq&É+ nVü≤+ø±s¡+. mqï&É÷ ªìqïμì yê&ÉTø√˝Ò<Tä . ªπs|ü⁄μ ì e<äT\Tø√˝Ò<Tä . yÓqø£{Ï s¡#·q\T ø=ìï Hêπø q#·Ãe⁄. bÕπs ôd\j˚Ts¡T˝À bÕ≈£î&ÉT ì\e<äT. Ç|ü&ÉT m+<äT≈£î sêj·÷˝À ‘Ó\TdüT. @+ sêj·÷˝À ‘Ó\TdüT. Hê s¡#·q\ ø√dü+ mes¡T m<äTs¡T#·÷kÕÔs√


182

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

dü+kÕs¡+ ˇø£ #·<äs¡+>∑+

‘Ó\TdüT. Hê kÕVæ≤‘ê´ìøÏ m\¢\T ‘Ó\TdüT. Ç|üŒ{Ï s¡#·q Á|üj·T‘·ï+ ø±<äT. }|æ]. Á|üj·T‹ï+∫ s¡#·q #˚dæq s√E\T, #˚j·T&ÜìøÏ |üPqT≈£îqï s√E\T >∑Ts¡TÔ˝Òe⁄. Ä˝À#·q\T ø=‘·Ô$ eTTdüTs¡T‘êsTT. eTqdüT‡ |ü<Tä qT ô|&ÉT‘·T+~. sêj·÷\ì ø£\+ <ä÷≈£î‘·T+~. ø±–‘ê\ MT<ä nø£åsê\T Hê ªdü+‘·ø±ìïμ >∑Ts¡TÔ #˚kÕÔsTT. mes¡T #·<äTe⁄‘ês√ Hê≈£î ‘Ó\TdüT. Ç+ø± eTTK´+, #·~$ m˝≤ düŒ+~kÕÔs√ Hê≈£î ‘Ó\TdüT. 60 dü+e‘·‡sê\˝À Hê ªÄ&çj·TqT‡μì H˚qT >∑Ts¡TÔ |ü{≤ºqT. Ç~ Hê≈£î>± H˚qT @s¡Œs¡TÃ≈£îqï ≈£î≥T+ã+. Á|üj·T ‹ï+∫, |üPqT≈£îì, Áø£eT+>± <äT$«, q$«, Äy˚•+∫, Ä˝À∫+∫` Hê≈£î H˚qT @s¡Œs¡TÃ≈£îqï }‘·+. Hê #˚‹ø£Ás¡, Hê Á|ü|ü+#·+. Ç~ eTTdü*‘·HêìøÏ }‘·+ ø±<äT. |ü]D‹‘√ ≈£L&çq |ü&ÉT#·T ‘·HêìøÏ dü+πø‘·+. Ç+‘·es¡≈£L kÕVæ≤‘·´+. Çø£ dæìe÷` dæìe÷ qqTï Äq+<ä|]ü ∫+<˚ ø±ì @Hê&É÷ <ëìø√dü+ nÁs¡T\T #ê#·˝Ò<äT. m|ü&É÷, m|ü&É÷` eTs√kÕ]` m|ü&É÷ ªÇ~ ø±yê\ìμ Á|üj·T‹ï+#·˝Ò<äT. m<äTs¡T#·÷&É˝Ò<äT, Ä•+#· ˝Ò<äT. dæ ˙ s¡ # · q ` <ä T øÏ ÿ bÕ{Ï qqTï |æ * ∫, H˚ ] Œ+∫ #˚sTT+∫q~. n˝≤>∑ì Ä eè‹Ô #˚<äT ø±<äT. 24 @fi¯fl ≈£îÁsê&çøÏ ø°]Ô, &ÉãT“, ø=‘·Ô Á|üÁøÏj·÷ s¡T#˚. ø±ì e<ä›qT≈£îì $»j·Tyê&É yÓ[flb˛j·÷qT 1968˝À. $»j·Tyê&É≈£î qqTï ‘·s¡TeTT≈£î e#êÃsTT neø±XÊ\T` uÛÑ˝Ò s¡+>∑&ÉT, #Ó˝…¢* ø±|ü⁄s¡+. eT∞fl

dü+ã˝Ÿ|üPsY bÕ]b˛j·÷qT. eT∞fl bÕ|ü+ |üdæyê&ÉT, eTs¡|ü⁄sêì ‘·*¢ ô|<ä› $»j·÷\T. ákÕ] ø±yê\H˚ eTÁ<ëdü T e#êÃqT. n_Ûs¡T∫ eè‹Ô nsTT+~. ñbÕ~Û nsTT+~. ñ<√´>∑eT÷ ø£*dæ e∫Ã+~. ø±ì Ç<˚$T{Ï! eTs√ ô|<ä› eT\T|ü⁄` q≥q. ø±\÷ #ÓsT÷´ $]– sêj·Tù|≥ ÄdüT|üÁ‹˝À ñqï|ü&ÉT ˇø±j·Tq e∫à dæ˙s¡#q· #˚j÷· \Hêï&ÉT. @Hê&É÷, @Hê&É÷` eTs√kÕ]` @Hê&É ÷ neø±XÊ\ yÓ q ø£ |ü]¬>‘·Ô˝Ò<äT. sêdæq s¡#·q˝À y˚wü+ yÓj·÷´ \Hêïs¡T ìsêà‘· sê|òüTe, <äs¡Ù≈£î&ÉT ø√&ç sêeTø£èwüí. n|üŒ{ÏøÏ Hê≈£î 42. >=|üŒ>± dæìe÷˝À q{ÏùdÔ @eTe⁄‘·T+~? q{Ï+#·ø£ b˛‘˚ @+ qwü+º ? m<äTs¡T‹]>±qT. ‘·|Œæ +#·T ø√yê\ì –»–»˝≤&ÜqT. ∫e]øÏ yê[fl<ä›] e‹Ô&çøÏ Çwüº+ ˝Òø£b˛sTTHê ‘·˝§+#êqT. ¬s+&√s√CÒ sêÁ‘·+‘ê q{Ï+#·e\dæ eùdÔ q≥qì ndüVæ≤´+#·T≈£îHêïqT. eTÁ<ëdüTøÏ q\uÛ…’ yÓTÆfi¯fl <ä÷s¡+˝À ˇø£ Á>±eT+˝À wüO{Ï+>∑T. düe÷»+˝À Ád”Ô nqT≈£î+{≤qT. Hê X¯yêìøÏ bÕ&Ó ø£{≤ºs¡T. z Ç+{Ï ns¡T>∑T MT<ä ≈£L#·THêï+` H˚q÷, ∫qï∫qï y˚cÕ\T y˚ùd ˇø±$&É. Hê J$‘êìï ndüVæ≤´+#·T≈£îHêïqT. n|üŒ{ÏøÏ H˚qT kÕºsYì. Ä$&É nHêïs¡T (ù|s¡T ¬ø.$.\øÏåà), ªªndüVæ≤´+#·Tø√ø£+&ç e÷s¡Trsêe⁄>±s¡÷. MT≈£î ø£*kı∫Ãq n<äèwüº+˝À @ e÷Á‘·+ <äøÏÿHê #ê\ì e÷e+{Ïyêfi¯¢+ m<äTs¡T #·÷kÕÔ+μμ n+~. ªª˙≈£î <ä]Á<ä+ |ü{Ϻq≥Tº <äX¯ |ü{Ϻ+~ u≤yêμμ nH˚yê&ÉT |æ.m˝Ÿ. Hêsêj·TD ªª@<√ dæìe÷\T #˚düTÔHêïqTμμ nì Hê*ø£ #·|üŒ]ùdÔ ªª‘˚*>±Z rdæbÕ¬sj·T´ø£+&ç. eT∞¢ »qà+≥÷ ñ+fÒ q≥T&çì ø±yê\H˚ ø√s¡T≈£î+{≤qTμμ nHêïs¡T nøÏÿH˚ì Hê‘√. düπs. q≥T&ÉT - m˝≤ |ü⁄{≤º&ÉT ? H˚qT Ç+{À¢ sêeTj·T´-M~Û˝À ø£èwüíj·T´˝À $\Héì. Hê yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·eT~. md”« s¡+>±s¡e⁄, dü‘´· Hêsêj·TD, ‘ê´>∑sêE ≈£îqï X¯Øs¡+ ˝Ò<äT Hê≈£î. yêfi¯¢≈£îqï XÊØs¡+ ˝Ò<äT. ô|<ä› ø£fi¯ó¢ ˝Òe⁄. $Á>∑Vü≤+ ˝Ò<äT. ãTÁs¡ MTkÕ\T ˝Òe⁄. H˚qT #·<äTe⁄≈£îqï ô|<ä›eTìwæ˝≤>∑ ø£ì|ækÕÔqT. düπs. düTu≤“sêe⁄ bÕÁ‘· (dæìe÷˝À Hê bÕÁ‘·) #·<äTe⁄≈£îqï ô|<ä›eTìwæ˝≤>∑ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. qe⁄«‘·÷,


yêVæ≤ì ∫qï>±, ‘Ó*$>± e÷{≤¢&ÉT‘ê&ÉT. düTu≤“sêeP n<˚ #˚kÕÔ&ÉT. ‘·q n+<äTu≤≥T˝À #ê≥T>± <äTsêàs¡Z+ #˚kÕÔ&ÉT neø±X¯+ e∫Ãq|ü&ÉT - ˝Ò<ë neø±X¯+ ‘Ó#T· Ã≈£îì. ã\V”≤qT&ç neø±X¯+ ã\e+‘·T&ç ª<ë&çμ ø£Hêï uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ ~. Vü≤À≥˝À¢ ø£ì|æ+∫q ne÷àsTTì düsêdü] Ç+{Ïπø ÄVü‰«ìkÕÔ&ÉT düTu≤“sêe⁄ dæìe÷˝À. Ç~ nq÷Vü≤´yÓTÆq <äTsêàs¡Z+. Ç‘·ì HÓ’#ê´ìøÏ ô|<ä›eTìwæ ‘·s¡Vü‰j˚T eTTdüT>∑T. ø£düTs¡Tø√&ÉT. ø£fi¯ó¢ ô|<ä›$ #Ój·T´&ÉT. E‘·TÔ|”ø√ÿ&ÉT. |üfi¯ó¢ ø=s¡≈£î&ÉT. Çe˙ï H˚qT #Ój·T´ ˝ÒqT ø£qTø£ ! ø±ì Çe˙ï #˚ùd yêfi¯ó¢ #ÓjT· ´>∑*–q e˙ï #˚kÕÔ&TÉ . Ç<=ø£ &Óy’ TÓ q¸H.é ø±<äT. n+‘·es¡≈L£ ‘ÓsM¡ T<ä }Væ≤+ #·ì ø=‘·Ô »qsY. ‘Ó*ùd #˚d+æ ~ - Hê ìdü‡Vü‰j·T‘·qT ˝Ò<Tä Hê *$TfÒwHü ìé dü+~Û+∫q ˇø£ nC≤„‘· Äj·TT<Ûä+. n~ ø=‘·Ô<äqeTsTT+~. $+‘· n+<äeTsTT+~. $\HéøÏ Vü‰kÕ´ìï »‘·#d˚ +æ ~. ø=‘·Ô s¡T∫ì eT|æŒ+~. Wry humour kÕúq+˝À eTs√ uÛj Ñ T· + ø£sy¡ TÓ qÆ ø√D+ Ä$wüÿè‘·eTsTT+~. Ç+{À¢ sêeTj·T´-M~Û˝À ø£èwüíj·T´ ˇø£ ø=‘·Ô s¡÷|ü⁄>∑\ $\Hé, ˇø£ kÕºsY ‘·j·÷s¡j·÷&ÉT. eTs√ 28 dü+e‘·‡sê\bÕ≥T 250 dæìe÷\˝À sêDÏ+#ê&ÉT. ªªÇ˝≤+{Ï bÕÁ‘·\T e÷≈£î ø=‘·Ô e÷s¡Trsêe⁄>±s¡÷. e÷ uÛ≤wü˝À Ç$ #˚ùd q≥T\T ˝Òs¡Tμμ nHêïs¡T ø£qï&É Vü‰dü´q≥T\T <ë«s¡πøwt. ªªH˚HÓ|ü&ÉsTTHê MT‘√ ø£*dæ q{ÏùdÔ eTT+<äT MT bÕÁ‘· >∑T]+∫ n&ÉT>∑T‘êqTμμ nHêïs¡T ø£qï&É V”≤s√ $wüßíes¡ΔHé. Ä |üH˚ z ‘Ó\T>∑T V”≤s√ #˚ùdyê&ÉT. ù|s¡T #Ó|üŒqT. Ç+{À¢ sêeTj·T´-M~Û˝À ø£èwüíj·T´ Væ≤+B, ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É, eTfi¯j·÷fi¯+ uÛ≤wü\˝À rXÊs¡T. ø±ì ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ Væ≤≥ºsTT+~. Ç~ >∑s¡«|ü&É&ÜìøÏ #Ó|ü⁄Ôqï $wüj·T+ø±<äT. Hê ã\V”≤q‘·˝À+∫ ã˝≤ìï yÓ<äT≈£îÿqï $∫Á‘·yÓTÆq dü+<äs¡“¤+. eTìwæ˝À #·]Á‘· ˝À bÕÁ‘·ì H˚qT ø√] q{Ï+#·˝Ò<äT. qqTï yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ e∫Ã+~. dü+kÕs¡+ ˇø£ #·<äs¡+>∑+ qqTï ‘·s¡TeTT≈£î e∫Ãq bÕÁ‘·. m|ü&É÷, m|ü&É÷ - eTs=ø£ÿkÕ] -

183

m|ü&É÷ neø±XÊ\ yÓ+≥ |ü]¬>‘·Ô˝Ò<äT. eTTK´+>± dæ˙ s¡+>∑+˝À. {ÏM˝À¢ ªÁ|üC≤y˚~ø£μ H˚qT #˚j·÷\ì Á|üj·T‹ï+#·˝Ò<äT. ªeTqdüTq eTqôd’μ Hêø√dü+ á {°$ Ä #Ûêq˝Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±ø£ eTT+<˚ dæ<äΔ+ #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+. n˝≤π> ªÁ|ü‹<Ûä«ìμ. Ç+<äT≈£î Ç<ä›s¡T kÕ≈£åî\T- u≤|æ˙&ÉT, n»jYT XÊ+‹>±s¡\T. neø±XÊ\ yÓ\T¢e˝À, |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± ìC≤sTTr‘√, ∫‘·XÔ ó¯ ~Δ‘√ ì*∫ >∑&|ç qæ dü+<äsꓤ\ düe÷Vü‰s¡yT˚ Hê J$‘·+. Hê kÕVæ≤r, dæ˙ nqTuÛÑyê\ yÓqTø£ - ˇπø ˇø£ ã\yÓTÆq Ä<Ûës¡+- yÓTTø£ÿy√ì ìC≤sTTr, ∫‘·XÔ ó¯ ~Δ. H˚qT sêdæ, q{Ï+#êø£ sêDÏ+#·ì mH√ï ∫Á‘ê\ ìsêà‘·\T Ç|üŒ{Ïø° Hê≈£î $TÁ‘·T\T. ìC≤sTTr‘√ ÁX¯eT|ü&ç z&çb˛j·÷eTì yê]ø° ‘Ó\TdüT. ˇø=ÿø£ÿ|ü&ÉT Ä z≥y˚T $»j·T+. Á|üj·T‘·ï˝À|ü+ ˝Òì ø£èw”, Ä‘·àe+#·q˝Òì Á|üj·T‘·ïeT÷- yê]πø ø±<äT- sêDÏ+#·ì @ n|ü»j·T+˝ÀqsTTHê, mes¡sTTHê >∑Ts¡TÔ|ü&É‘ês¡T. Ç<˚ J$‘·+˝À eTTK´ s¡Vü≤dü´+ - $»j·÷ìøÏ. s¡#·sTT‘· >=|üŒ $»j·T+- >=|üŒ s¡#·qø±<äT. >=|üŒ s¡#·qø√dü+ #˚ùd >=|üŒ Á|üj·T‘·ï+˝À ìC≤sTTr- n~ n|ü»j·T eTsTTHê. <˚e⁄&çì qeTTà≈£îqï Á|üVü‰¢<äT&çø£+fÒ <˚e⁄&çì m~ ]+∫q Væ≤s¡D´ø£•e⁄&çøÏ ‘·q ª<˚«wü+μ˝À m≈£îÿe ∫‘·XÔ ó¯ ~Δø±yê*. Ç+^¢wüß˝À ˇø£ e÷≥ ñ+~` Success is the problem but failure is the formula. You can't solve the problem without knowing the formula.

eTVü‰‘·Tà&ÉT Á|ü|ü+#·eT+‘ê <äqTï>± ì*#˚ eTVü≤ ˙j·T‘·≈£î Á|ü‹ì~Û. Äj·Tq m<äT≥ ‘·TbÕø° >∑T]ô|{Ϻq >√&˚‡ Ä ø£åD+˝À @ø±øÏ. ø±ì ªeTVü≤˙j·T‘·μqT eT≥Tºu…≥º&ÜìøÏ n‹ ìs¡T›wüºeTsTTq dü+ø£\Œã\+ ˝Òø£b˛‘˚ ‘·TbÕø° ù|\<äT. 72 dü+e‘·‡sê\T>± á ‘·TbÕø° >∑T] ‘·|üŒ˝Ò<äT. H˚qT ‘·TbÕø° >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïqT. >√&˚‡ >∑T]+∫ø±<äT.

1939˝À $»j·Tq>∑s+¡ ˝À »ìà+∫q l >=\¢|Pü &ç e÷s¡Trsêe⁄ n≥T kÕVæ≤rs¡+>∑+˝Àq÷ Ç≥T dæìe÷, ø£fi≤s¡+>±˝À¢q÷ ìcÕí‘·T\T. Hê≥ø±\T sêdæ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ 1982˝À ªÇ+{À¢ sêeTj·T´ M~∏˝À ø£èwüj í T· ´μ dæìe÷‘√ dæ˙s¡+>∑ Á|üyX˚ +¯ #˚dæ nH˚ø£ dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ês¡T. ø£<\ä∏ T, qe\\T sêXÊs¡T. ìyêdü+ #ÓHï’Ó . ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT >=\¢|Pü &ç lìyêdt ù|s¡ C≤rj·T kÕúsTT˝À ñ‘·ÔeT q÷‘·q <äs¡Ù≈£î&çøÏ @{≤ nyês¡T¶ ìdüTÔHêïs¡T.


184

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

‘Ó\T>∑T Ä≥jÓT #·÷|æ+#·T yÓ\T>∑T u≤≥

J$‘·y˚T ˇø£ yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ[ ì»+ ‘Ó\düTø√ uÛ≤sT÷! m>∑πsùd ì#ÓÃq˝Ò ø±<äT |ü&É<√ùd bÕeTT\T ñ+{≤sTT ∫s¡Tqe⁄«\‘√ $wüe\j·÷\qT #Û˚~+∫ eTT+<äT≈£î b˛y√sTT á bÕ‘· #·\q ∫Á‘· ^‘·+ ˇø£ ÁbÕNq XÀ¢ø£+˝≤, ˇø£ Á|üã+<Ûä |ü<ä´+˝≤ ˇø£ uÛ≤eø£$‘·˝≤, ˇø£ nuÛÑT´<äj·T π>j·T+˝≤ m|ü⁄Œ&É÷ ‘Ó\T>∑Tyê] #Óe⁄˝À¢ e÷s¡TÁyÓ÷>∑T‘·÷ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ yÓqTï ‘·&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+~.

‘Ó\T>∑T e÷≥jÓT #Ó$ì+#·T ‘˚{Ï bÕ≥ ‘Ó\T>∑T bÕ≥jÓT s¡T∫$T+#·T ‘˚HÓ }≥ ‘Ó\T>∑T |ü<ä´yÓTà ¬>*|æ+#·T ‘Ó\T>∑T u≤\ ø=ìï y˚\ |ü<ë´\T. bÕ≥\T, e÷≥\T n+~+#·>∑*π> <ÛÓ’s¡´+ ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T Ä≥ n+~düT+Ô ~. n<˚ yÓ≈’ î£ +sƒb¡ Õ[. ‘Ó\T>∑T‘√≥˝À |ü+&çq $Áø£eTπø[. BH˚ï Ä<Ûë´‹àø£ |ü]uÛ≤wü˝À |üs¡eT|ü<ä k˛bÕq |ü≥eTT n+{≤s¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ªbÕeTT |ü≥+μ n+{≤s¡T. >±*|ü{≤\‘√ Ä&É≥+ ‘·|üŒ bÕeTT |ü{≤\‘√ Ä&˚ <ÛÓ’s¡´+ Ç|üŒ{Ï |æ\¢\øÏ H˚s¡Œ&É+ ˝Ò<äT. ø±˙ á yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ[ Ä&çq yêfiË¢es¡÷ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&És¡T. ìsêXÊ ìdüŒèVü≤\≈£î ˝ÀqTø±s¡T. πøe\+ Hê\T>∑T >∑e«\‘√ eT÷&√ Hê\T>√ ∫+‘· |æø£ÿ\‘√ (Ä&˚yêfi¯¢ dü+K´qT ã{Ϻ) J$‘êìï ÄkÕ«~+#·>∑*π>, nqTuÛÑ$+#·>∑*π>, m~]+#·>∑*π> <ÛÓ’sê´ìï, ôdÌúsê´ìï Ç#˚à á Ä≥ ‘Ó\T>∑Tyê] düèwæº. ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹˝À |ü⁄Á‘·ø±y˚Twæº. Ç+<äT˝À 11 es¡Tdü\T+{≤sTT. ˇø√ÿ es¡Tdü˝À 11 >∑&ÉT\T+{≤sTT. yÓTT‘·Ô+ 121 >∑&ÉT\T |üPs¡Ôj·÷´ø£ 11 >∑&ÉT\˝À ª|üs¡eT|ü<ä k˛bÕq |ü≥eTTμ

‘Ó\T>∑T‘√≥˝À |ü+&çq $Áø£eTπø[

yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ[ &܈ˆ >∑]øÏbÕ{Ï qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ nì 11 nø£åsê\T sêdæ ñ+{≤sTT. Äô|’q <Ûäs¡dæ+Vü‰düqyÓTÆ, quÛÑ+ãT >=&ÉT¬>’ ‘·<e›˚ ‘·‘Y uÛèÑ ‘·T´˝….’ .. dæ] uÛ≤sê´ eTDÏjTÆÓ μμ nqï≥T¢>± |ü~eT+~ ~e´ |ü⁄s¡Twüß\ eT<Ûä´˝À leTVü‰$wüßíe⁄ ø=\TyÓ’ ñ+{≤&ÉT. ∫es¡≈£î #˚s¡Tø√yê*‡q kÕúq+ n~. nø£ÿ&É≈£î #˚s¡Tø=H˚es¡≈£î (J$‘·eTH˚) Ä≥ Ä&ÉT‘·÷ ñ+&Ée\dæ+<˚. á ˝À>± ˇø£{Ï qT+&ç 121 es¡≈£î m≈£îÿ‘·÷ ~>∑T‘·÷H˚ ñ+&Ü*. |ü&ÉT‘·÷ ˝Òdü÷ÔH˚ ñ+&Ü*. n+fÒ |üs¡eT|ü<ëìï #˚s¡Tø=H˚ es¡≈£î á »qq eTs¡D dü+kÕs¡ #·Áø£+˝À |ü&ÉT‘·÷ ˝Òdü÷Ô ñ+&É≥+ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]ø£. |ü<äø=+&ÉT n+fÒ <˚euÛ≤wü˝À @ø±<ä•. @ø±<äo Áe‘·+ uÛ≤s¡rj·TT \+<ä]ø° Ä#·sD ¡ j ° T· +. @ø±<ä• eTVü‰ |üs«¡ ~q+. Äs√E ñ|üyêdü+, C≤>∑sD ¡ +, <Ó’e düàs¡D nH˚ eT÷&ÉT ‘·|üŒìdü]. n˝≤ 11dü+e‘·‡sê\T es¡Tdü>± @ø±<äo Áe‘·+ #˚ùdÔ |üs¡eT|ü<ä+ #˚s¡Tø√e#·ÃH˚~ |ü⁄sêD ø£<∏äq+. á Ä<Ûë´‹àø£ e÷sêZH˚ï uÛÖ‹ø£+>± ˇø£ Ä≥ s¡÷|ü+˝À yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ[ Á|ü<]ä ÙdüT+Ô ~. Ä≥ Ä&É≥+ uÛÖ‹ø£ Á|üj÷Ó »q+. >¬ \T|ü⁄ z≥eTT\T e÷qdæø±qT uÛ÷Ñ ‹. |üse¡ T|ü<+ä #˚sT¡ ø√e&É+ Ä<Ûë´‹àø£ |üse¡ ÷s¡+ú . Ç<=ø£ s¡ø+£ >± ns¡#‹˚ ˝À yÓ’≈£î+sƒ¡+. ˙eTTøÏÔ ˙ #˚‹˝À ñ+<äì #Ó|üŒ&É+. >∑e«\‘√ ¬>\e>∑*–q J$‘·+ ø√dü+ ªs¡e«μ ô|≥Tºø√e<ä›ì ñ|ü<˚X¯+. Ç+<äT˝À Á|ü‹>∑&ç˝ÀqT @<√ ˇø£ u§eTà, <ëìø√ ù|s¡T ø£∫Ñ·+>± e⁄+{≤sTT. ø=ìï >∑fi¯ó¢ n&ɶ+>± <ë#˚dü÷Ô ì#ÓÃq\T }]kÕÔsTT. ø=ìï >∑fi¯ó¢ ne÷+‘·+ ~+#˚d÷ü Ô bÕeTT\T u…~]kÕÔsTT. n+‘·+˝À e⁄‘ê‡Vü≤+, n+‘·˝ÀH˚


yêVæ≤ì ìs¡T‘ê‡Vü≤+, n+‹eT+>± <ä«+<ë« r‘·yÓTÆq |üs¡eTXÊ+‹. ÇB Ä≥ q&ç#˚ rs¡T. á Ä≥˝À bÕeTT\Tqï >∑&ÉT˝À¢ ù|s¡T¢, ì#ÓÃq\Tqï >∑&ÉT˝À¢ ù|s¡T¢ ì•‘·+>± |ü]o*ùdÔ n<äT“¤‘· Jeq e÷sêZ\T n|üPs¡« Ä<Ûë´‹àø£ s¡V≤ü kÕ´\T >√#·se¡ TÚ‘êsTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î 75e >∑&ç˝À ˇø£ bÕeTT ‘·\ ñ+≥T+~. nø£ÿ&É ªø£s√ÿ≥≈£î&ÉTμ nì sêdæ ñ+≥T+~. <ëì ‘√ø£ 10e >∑&ç˝ÀøÏ bÕ≈£î‘·T+~. nø£ÿ&É |ü+~ u§eTày˚dæ ñ+≥T+~. bÕeTT ø£se¡ &É+ e\¢ ÁøÏ+~øÏ sêe&É+ nH˚~ ô|’øÏ ø£ì|æ+#˚ $wüjT· +. J$‘·+˝À ø£s√ÿ≥ø£+>± e´eVü≤]ùdÔ e#˚à »qà˝À |ü+<Ó’ |ü⁄&ÉT‘êeH˚~ Ä<Ûë´‹àø£yÓTÆq ôV≤#·Ã]ø£. n˝≤π> 55e >∑&ç˝À ˇø£ bÕeTT ‘·\ ñ+≥T+~. nø£ÿ&É ª<äTs√´<ÛäqT&ÉTμ nì sêdæ ñ+≥T+~. <ëì ‘√ø£ 12e >∑&ç˝ÀøÏ bÕ≈£î‘·T+~. 43 >∑&ÉT\T ÁøÏ+~øÏ C≤]b˛e&É+ ô|’øÏ ø£ì|æ+#˚ z≥$T. J$‘·+˝À <äTs√´<Ûqä T&ç˝≤ ndü÷j·÷Á>∑dTü &Ô yÉ ‘ ’Ó ˚ u≤D≤ \‘√ uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ j·TT<ä+Δ ˝À qTeP«, ˙yêfi¯S¢ eTs¡DkÏ ÕÔsH¡ ~˚ eTs¡e˝Òì ôV≤#·Ã]ø£. bÕeTT\ neT]ø£ Ç+‘· ns¡úe+‘·+>± ñ+fÒ ì#ÓÃq\ @sêŒ≥T eT]+‘· |üs¡e÷s¡ú uÀ<Ûäø£+>± ñ+&É≥+ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–düTÔ+~. 63e >∑&ç˝À ˇø£ ì#ÓÃq n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+ ñ+≥T+~. nø£ÿ&É ªuÛøÑ μÔ£ nì sêdæ ñ+≥T+~. ˇø£ uÛ≈Ñ î£ ìÔ u§eTà ñ+≥T+~. <ëì ø=dü 83e >∑&ç es¡≈î£ kÕ>∑T‘·T+~. nø£ÿ&É ªÁãVü≤à˝Àø£eTTμ nì ñ+≥T+~. ÁãVü≤à<˚e⁄ì ∫Á‘·+ ñ+≥T+~. ì#ÓÃq mø£ÿ&É+ e\¢ ô|’øÏ m>∑Áu≤ø£&É+ nH˚~ ô|’ô|’ $wüj·T+. uÛÑøÏÔ>± ñ+&É≥y˚T ÁãVü≤à˝Àø±ìøÏ #˚πs ñbÕj·T+ nH˚~ ˝À‘Ó’q Ä<Ûë´‹àø£ s¡Vü≤dü´+. n˝≤π> 65e >∑&ç˝À ˇø£ ì#ÓÃq yÓTT<ä\T ñ+≥T+~. nø£ÿ&É ª∫‘·ÔX¯ó~Δμ nì sêdæ ñ+≥T+~. <ëì ø=dü 105e >∑&ç˝À ñ+≥T+~. nø£ÿ&É ªeTVü‰˝Àø£eTTμ nì ñ+≥T+~. yÓTT‘·Ô+ yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ[˝À Ç<˚ ô|<ä› ì#ÓÃq. 40 >∑<äT\T ne÷+‘·+ m>∑ Áu≤πøj·Te#·TÃ. Ç<ä+‘ê ô|’øÏ ÄX¯ô|fÒº $<Ûëq+. ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ eTVü‰˝Àø±\T ˙ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô ñ+{≤j·Tì n+‘·sês¡+ú . Ç|üŒ{Ï uÛ≤wü˝À #ÓbÕŒ\+fÒ ˝Àø£+˝À eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ç>± ø°]Ô+|ü ã&É‘êeì $X‚cÕs¡ú+. @ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ø=s¡e&É≥+ e\¢ Çyêfi¯ <˚X¯+ n$˙‹ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<√ n≥Te+{Ï ∫‘·ÔX¯ó~Δ ÁbÕ<ÛëHê´ìï ∫qï |æ\¢\ ej·TdüT‡˝ÀH˚ Ä≥\s¡÷|ü+˝À H˚]Œq @¬ø’ø£ C≤‹ eTq ‘Ó\T>∑TC≤‹. Ç+‘· >=|üŒ $wüj·÷ìï #ÓãT‘·÷H˚ #Ó+‘·H˚ bı+∫ ñqï

185

eTT|ü⁄ŒqT >∑T]Ô+∫ C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉeTq&É+ á Ä≥ Á|ü‘˚´ø£‘·. kÕ<Ûës¡D+>± 105e >∑&ç es¡≈£î sê>±H˚ Ä≥>±&çøÏ ø=+#Ó+ >∑s¡«+ edüTÔ+~. Ç+ø£ 16 >∑&ÉT\T <ë{Ï‘˚ |ü+&çb˛sTTqfÒ¢ >∑<ë nqTø=+{≤&ÉT. nø£ÿ&˚ m<äTs¡e⁄‘·T+~. ô|<ä› Á|üe÷<ä+. 106e >∑&ç˝À ªns¡Tø±wüß&ÉTμ nH˚ n‹ ô|<ä› düs¡Œ+ ñ+≥T+~. <ëì H√{À¢ |ü&ç‘˚ ne÷+‘·+ ÁøÏ+~øÏ C≤] yÓTT<ä{Ï >∑&ç˝ÀøÏ - n+fÒ ªø√‹μ ˝ÀøÏ e∫à |ü&É‘ê&ÉT. n+fÒ ˝Àø£+˝À eTVü‰qTuÛ≤e⁄DÏí (ôd\Á_{°) nj·÷´qT >∑<ë >∑]«+∫ ˇø£ÿ bıs¡bÕ≥T (ˇø£{Ï yÓj·T´&É+) #˚dæHê eT∞¢ Ä≥ yÓTT<ä{ÏøÏ sêe&É+ U≤j·T+ nq ôV≤#·Ã]+#·&+É nqïe÷≥. ô|’>± yÓ≈’ î£ +sƒb¡ Õ[ |ü]uÛ≤wü˝À ªˇø£{μÏ ì ªÁ>∑T&ç¶μ n+{≤s¡T. n+fÒ m+‘· ô|<ä› kÕúq+˝À ñqï >∑]«+∫ ˇø£ÿ Á>∑T&ç¶ |üì#˚dæHê eT∞¢ ÁøÏ+~øÏ C≤]b˛e&É+ ‘·|üŒ<äì #Ó|üŒ&É+. Ç+‘· »]–Hê Ä≥ e÷q≈£L&Éì |ü]dæú‹ Ç+<äT˝À $∫Á‘·yTÓ qÆ $wüjT· +. ˇø£&TÉ ô|<äb› ÕeTT H√{À¢|&ü Hç ê Ç+ø=ø£&TÉ Ç+ø± |ü+&É˝<Ò Tä . ø±ã{Ϻ n‘·qT Ç‘·ìï Ä&ÉeTì Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔ&TÉ . Á|ü‘´· ]úì ôd’‘+· u≤>± Ä&ÉeTì Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ @¬øø’ £ Áø°&É ãVüQXÊ yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ∞j˚TH˚yÓ÷! Ç+‘·ø° ∫e]<Ó’Hê ∫qï~ ø±ì $wüj·T+ eTs=ø£≥T+~. ∫≥º ∫es¡ 121e >∑&˝ç À ≈£L&Ü ˇø£ bÕeTT ñ+≥T+~. <ëìù|s¡T ªnVü≤+ø±s¡+μ. <ëì‘√ø£ 99e >∑&ç˝ÀøÏ ñ+≥T+~. nø£ÿ&É sêø£då Tü ì u§eTà ñ+≥T+~. n+fÒ 106˝À ns¡Tø±wüßDÏí <ë{ÏHê, 115˝À yÓ’≈£î+sƒ¡+˝À Á|üy˚•+∫Hê 117˝À ¬ø’˝≤dü+˝À ~yê´qT uÛ÷Ñ ‹ bı+~Hê ∫es¡˝À 121˝À nVü≤+ø±sêìøÏ ˝ÀqsTT‘˚ ‹]– sêø£ådü»qà ‘·|üŒ<äT nì ôV≤#·Ã]ø£. ÁãVü≤às¡TÁ<ë~ <˚e‘·*ï ‘·|üdüT‡\‘√ Á|üdüqï+ #˚düTø=ì eTVü‰uÛÀ>±\T nqTuÛÑ$+∫ ˝Àø±\˙ï »sTT+∫q Væ≤s¡D´ ø£•|ü, sêeD≤düTsê~ Ms¡T\T ∫es¡≈£î sêø£ådüT˝…’ <äTs¡às¡D+ bÕ\Tø±e&ÜìøÏ á ªnVü≤+ ø±s¡y˚Tμ ø±s¡D+ >∑<ë! n+‹eT+>± nVü≤+ø±s¡, eTeTø±s¡+ nH˚ ¬s+{Ï˙ »sTT+∫qyê&˚ |üs¡eT|ü<ä+ #˚s¡Tø√>∑\&Éì kÕsê+X¯+. J$‘·y˚T ˇø£ yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ[ ì»+ ‘Ó\düTø√ uÛ≤sT÷! m>∑πsùd ì#ÓÃq˝Ò ø±<äT |ü&É<√ùd bÕeTT\T ñ+{≤sTT ∫s¡Tqe⁄«\‘√ $wüe\j·÷\qT #Û˚~+∫ eTT+<äT≈£î b˛y√sTT á bÕ‘· #·\q ∫Á‘· ^‘·+ ˇø£ ÁbÕNq XÀ¢ø£+˝≤, ˇø£ Á|üã+<Ûä |ü<´ä +˝≤ ˇø£ uÛ≤eø£$‘·˝≤, ˇø£ nuÛTÑ ´<äjT· >π j·T+˝≤ m|ü⁄Œ&É÷ ‘Ó\T>∑Tyê] #Óe⁄˝À¢ e÷s¡TÁyÓ÷>∑T‘·÷ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ yÓqTï ‘·&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+~.

n<äT“¤‘·yÓTÆq <Ûës¡D≤X¯øÏÔ ø£*–q eTVü‰ düVü≤ÁkÕe<Ûëì &܈ˆ >∑]øÏbÕ{Ï qs¡dæ+Vü‰sêe⁄. ÁbÕNq ø£$‘ê«ìøÏ ‘√&ÉT Ç≥T Ä<ÛäTìø£ ø£$‘ê«ìï ≈£L&Ü CÀ&ç+∫ ne<Ûëq $<ä´˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq $\ø£åDyÓTÆq ne<Ûëì. Á|ü|ü+#·+˝Àì nH˚ø£ <˚XÊ˝À¢ ‘·q $<ä´qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü jÓTTø£ÿ Wqï‘ê´ìï $$<Ûä e÷<Ûä´e÷\ <ë«sê Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. ìyêdü+ ø±øÏHê&É, ôV’≤<äsêu≤<äT.


186

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

‘Ó\T>∑T uÛ≤wü eTq e÷‘·èuÛ≤wü. eTq uÛ≤wüqT, dü+düÿè‹ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT, qe‘·sêìøÏ n+~+#·e\dæq u≤<Ûä´‘· eTq+<ä] MT<ë ñ+~. n+‘˚ø±ø£ eTq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT eTqe\÷, eTqesêfi¯fl‘√ Ä&ÉTø√yê\ì, yê] eTT<äT› eTT<äT› e÷≥\‘√ eTT]dæb˛yê\ì nqT≈£î+{≤s¡T. n˝≤+{Ï~ |æ\¢\≈£î eTq uÛ≤wü˝À dü+uÛ≤wæ+#·˝Òø£ b˛e&É+, <ëìe\¢ m+‘√ ÄX¯>± |æ\¢\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷ùd ô|<ä›\T ìsêX¯|ü&É&É+ eTq+ #·÷dü÷ÔH˚ ñ+{≤+. |æ\¢\≈£î ô|<ä›yêfi¯fl‘√ ñ+&Ée\dæq nqTã+<ÛëìøÏ á uÛ≤cÕuÒ<Ûä+ n&ÉT¶>± ì\Tk˛Ô+~. á ¬s+&ÉT eTTK´ ø±s¡D≤\ e\¢ |æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T H˚]Œ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√, |æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T uÀ~Û+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºeTT. eT÷&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+, dü+Áø±+‹ s√Eq |ü~eT+~ |æ\¢\‘√ yÓTT<ä\T ô|{Ϻq e÷ ‘Ó\T>∑T ‘·s¡>∑‘·T\˝ÀáHê&ÉT <ë<ë|ü⁄>± q\uÛ…’ eT+~øÏ ô|’>± $<ë´s¡TΔ\T ‘Ó\T>∑T H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. á ‘·s¡>∑‘·T\qT Á|ü<ÛäeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T nì eT÷&ÉT $uÛ≤>±\T>± $uÛõÑ +#·&+É »]–+~. dü+e‘·‡s¡+ bı&ÉT>∑THê Á|ü‹ Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ˇø£ >∑+≥ùd|ü⁄ ‘Ó\T>∑T ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTT. ‘Ó\T>∑T ‘·s¡>∑‹˝À eTq uÛ≤wü e÷Á‘·y˚T ø±ø£, eT+∫ q&Ée&çø£qT ≈£L&Ü

nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑T uÀ<ÛäHê |ü<äΔ‘·T\T Ç{°e\ ø±\+˝À nyÓT]ø±˝À |æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T uÀ~Û+#˚ W‘ê‡Væ≤ø£ ã&ÉT\T $X‚wüø£èwæ #˚düTÔHêïsTT. n˝≤ ø£èwæ #˚düTÔqï yê]˝À CÀ´‹s¡àsTT, |òüDÏ &=ø±ÿ á yê´kÕ˝À¢ ‘·eT nqTuÛÑyê\qT $e]düTÔHêïs¡T.

ø=ìï nqTuÛÑyê\T CÀ´‹s¡àsTT H˚]Œ+#˚ |ü<䛋˝À uÀ<Ûäq ñ+≥T+~. |æ\¢\≈£î eTq dü+düÿè‹øÏ dü+ã+~Û+∫ eT+∫ $wüj·÷\T #Ó|üŒ&ÜìøÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·|üŒ mes¡÷˝Òì ∫qï ≈£î≥T+u≤ \˝À |æ\¢\T, ô|<ä›\ #Óù|Œ<ëìMT<ä ÁX¯<ä› ô|≥ºø£b˛e&Üìï eTq+ #·÷dü÷ÔH˚ e⁄+{≤+. ‘Ó\T>∑T ‘·s>¡ ‘ ∑ T· \˝À |æ\\¢ ≈£î eT+∫ q&É‘· H˚sπ Œ $wüjT· +>± ô|<ä\› T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ≈£Ls¡TÃqï yês¡T ˝Ò∫, e∫Ãq yê]ì ≈£Ls√ÃeTì #Ó|üŒ&É+, Ç+{ÏøÏ e∫Ãq yê]ì |ü\Tø£]+#·&É+ ˝≤+{Ï$ #Ó|üPÔ ñ+{≤+. n˝≤π> |æ\¢\‘√ ‘Ó\T>∑T˝À ñ‘·Ôsê\T ÁyêsTT+#·&É+ ≈£L&Ü...Ç˝≤ @ ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>∑+ #˚dæHê, |æ\¢\≈£î m˝≤ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~, yês¡T Çwüº+>± #˚düTÔHêïs√ ˝Ò<√, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îì, yê]#˚à dü\Vü‰\T, dü÷#·q\ <ë«sê eTT+<äT ¬øfi¯ó‘·÷ e⁄+{≤eTT. düVü≤»+>± |æ\¢\≈£î Ä≥, bÕ≥\˝À ÄdüøÏÔ yÓT+&ÉT>± e⁄+≥T+~ ø£qTø£ yê]øÏ #·<äTe⁄˝À uÛ≤>∑+>± Ä≥bÕ≥\qT ≈£L&Ü á uÀ<Ûäq˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± @sêŒ≥T #˚XÊeTT. Ç+^¢wüß˝À Áyêdæq yêø±´\qT ‘Ó\T>∑T˝À ‘·s¡T®e÷ #˚j·T&É+ ø±ì, ˝Ò<ë ø=ìï ‘Ó\T>∑T yêø±´\T Ç+{À¢ yê&É&+É ø±ì nuÛ≤´dü+˝À ‘·|Œü ìdü]. bÕ≥\qT yê]øÏ Ä&çjÓ÷ $ì|æ+#·&É+ <ë«sê ‘·«s¡>± H˚s¡TÃ≈£îì düŒwüº+>± bÕ&É>∑\T>∑T‘·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü MT<ä ÄdüøÏÔ, |æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T H˚]Œ+#ê\H˚ ñ‘ê‡Vü≤+ e⁄qï


yêVæ≤ì

‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n+<äs¡÷ ≈£L&Ü á ‘·s¡>∑‘·T\T düC≤e⁄>± kÕ>∑&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·THêïs¡T. ùdïVü≤ mqeT\, düTeT‹ ù|bÕ\, sê<Ûä y˚\÷], eT+E\ dü÷¬s, s¡|òüTTHê<é ø=‘·Ô \T ‘Ó\T>∑T uÀ~ÛdTü HÔ êïs¡T. n˝≤π> ˝≤eD´ |üdTü |ü],Ô sê»Áo Hê>∑eTfi¯fl, \øÏàå y˚T&çø±j·T\, \*‘· ø=+ô|\¢, »j·T y˚π>X¯ï, nì‘· e÷<Ûäes¡+ dü«#·Ã+<ä+>± yê] düVü‰j·T düVü≤ø±sê\+~düTÔHêïs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\ u≤¢>∑T |æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T H˚]Œ+#·&ÉeT+fÒ yê]øÏ ‘Ó\T>∑˝À Áyêj·T&É+, #·<äe&É+ ø£+fÒ eTT+<äT e÷{≤¢&É&É+ H˚]Œ+#ê*. n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± uÀ<ÛäqqT s¡÷bı+~+∫ á düe÷#ês¡+ n+‘ê bÕsƒX¡ Ê\ u≤¢>T∑ http://vidyalayamu.blogspot.com/ ˝À bı+<äT|üs¡#êeTT. á u≤¢>∑T˝À y˚TeTT ‘·s¡>∑‹˝À #Óù|Œ bÕsƒê´+XÊ\T, Á|ü‹ yês¡+ #Óù|Œ ø£<≈ä∏ î£ dü+ã+~Û+∫q *+≈£î\T, ø£<∏ë Á|üX¯ï\÷, |æ\¢\‘√ #˚sTT+#·e\dæq nuÛ≤´dü+ ñ+{≤sTT. n˝≤π> nø£åsê\T, |ü<ë\T, yêø±´\T, X¯‘·ø±\T, XÀ¢ø±\T, ≈£Ls¡ >±j·T\T, |ü+&ÉT¢, |ü≈£åî\T, s¡+>∑T\T, HÓ\\T, yêsê\T n˙ï e⁄HêïsTT. Çy˚ ø±ø£ yês¡T y˚dæq Hê{Ïø£\T, #˚dæq u§eTà\T, Áyêdæq |üØøå± |üÁ‘ê\T ≈£L&Ü e⁄HêïsTT. n˝≤π> sêe÷j·TDeTT yê]øÏ ns¡eΔ Tj˚T´ ‘˚*ø£ |ü<ë\˝À Áyêdæ yê]øÏ ns¡eΔ Tj˚T´ Ø‹˝À #Ó|ü⁄ÔHêïeTT. á düe÷#ês¡+ n+‘ê u≤¢>∑T˝À ñ+#êeTT.

187

Hê{Ïø£\T |æ\¢\≈£î #Ó|üŒ&É+ ø£+fÒ ≈£L&Ü, #·÷|æ+#·&É+ e\q yês¡T #·øÿ£ >± ‘Ó\TdüTø√>∑\T>∑T‘ês¡T. áHê&ÉT yês¡T #·÷düTqÔ ï ∫qï ∫qï ≈£î≥T+u≤\T ø±ø£ ñeTà&ç≈£î≥T+u≤\T Ç˝≤ ñ+{≤sTT nì |æ\¢\≈£î ‘Ó*ùd˝≤ ñ>±~ y˚&ÉTø£\T nqT Hê{Ïø£ y˚sTT+ #êeTT. á Hê{Ïø˝£ À eTs√ eTTU≤´+X¯+ ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ >∑T]+∫ #Ó|üŒ&É+. ‘Ó\T>∑T˝À dü+uÛ≤wüD\T |ü\ø£&É+ ø=+‘· ø£wüºeTsTT q|üŒ{Ïø° |æ\¢\÷ m+‘√ düs¡<ë>± Ä Hê{Ïø£˝À q{Ï+#ês¡T. yês¡T q{Ï+∫q s¬ +&√ Hê{Ïø£ <ädsü ê |ü+&ÉT>∑qT >∑T]+∫ ‘Ó*ù| <ädüsê dü+ãsê\T. dü+Áø±‹ |ü+&ÉT>∑≈£î yê]‘√H˚ u§eTà\T #˚sTT+∫ u§eTà\ ø=\Te⁄ ô|{Ϻ+#êeTT. Çe˙ï yê]øÏ eTq dü+düÿè‹, kÕ+Á|ü<ëj·÷\T ‘Ó*j·T#˚jT· &ÜìøÏ n+<äT˝À e⁄qï düs¡<ë, düyÓTÆK´‘· ns¡Δ+ ne&ÜìøÏ #˚sTT+∫q$. |æ\¢\T ≈£L&Ü Çe˙ï #˚j·T&ÜìøÏ #ê˝≤ ñ‘ê‡Vü≤+>± eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. |æ\¢\T ‘Ó\T>∑T ÄdüøÏÔ>± H˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ Çe˙ï <√Vü≤<ä+ #˚XÊj·Tì #Ó|Œü e#·TÃ. |æ\\¢ ≈£î ‘Ó\T>∑T H˚]Œ+#·eTH˚ dü+<˚X+¯ ‘√ Ç{°e˝Ò ªneTàeTà>±s¡÷ nyÓT]ø± Á|üj·÷D+μ nH˚ Hê{Ïø£ y˚XÊeTT.

‘·*¢<ä+Á&ÉT\ u≤<Ûä´‘· ‘Ó\T>∑T H˚]Œ+#˚ $wüj·T+˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝Ò >∑Ts¡Te⁄\T, y˚TeTT düVü‰j·T≈£î\+ e÷Á‘·y˚T. Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ nuÛ≤´dü+ #˚sTT+&É+ <ä>∑Zs¡Tï+∫, bÕ≥\T H˚]Œ+#·&É+, ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢ &ç+#·&É+ á $wüj·÷\ì+{Ï˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ bÕÁ‘· m+‘√ e⁄+~. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |æ\¢\ n_Ûeè~›ì ø£qT≈£îÿì, ‘·*¢<ä+Á&ÉT \qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ Áø£eT+ ‘·|üŒø£ #˚dü÷Ô ñ+{≤eTT. e÷ á Á|üj·T‘·ï+˝À y˚TeTT j·÷uÛ…’XÊ‘·+ dü|òü©ø£è‘· yÓTÆHêeTì #ÓbıŒ#·TÃ. sêqTqï dü+e‘·‡sê\˝À Ç+ø± m≈£îÿe eT+~ ‘Ó\T>∑T H˚s¡TÃø√yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïeTT. n+<äT≈£î >±qT ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\+<äØï á ‘·s>¡ ‹∑ ø±s¡´Áø£e÷\˝À m≈£îÿe>± bÕ˝§ZH˚˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïeTT.


188

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+, nyÓT]ø±øÏ e∫Ãq Áø=‘·Ô˝À, Çø£ÿ&ç eTq |æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T m+<äT≈£î H˚sêŒ*? nH˚ ø£Hêï, m˝≤ H˚sêŒ*? nH˚ Á|üX¯ï eTqdüT˝À ñ<äsTT+∫+~. Ä ‘·sT¡ yê‘· #ê˝≤ }fi¯fl˝À, nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>±, @ Á|ü‹|òü\eT÷ Ä•+#· ≈£î+&Ü, πøe\+ ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü MT<ä n_Ûe÷q+‘√, |æ\¢\øÏ #·<äTe⁄, dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·T+ H˚s¡TŒ<ëeTqï eTVü≤<ëX¯j·T+ ‘√, ìkÕ«s¡ú+>± ª‘Ó\T>∑T ã&ÉT\Tμ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï m+<äs√ ñbÕ<Ûë´j·TT\qT, yê] ìã<äΔ‘·qT, düeTs¡ú‘·qT, #·÷XÊø£ m+‘√ Äq+<ä+ ø£*–+~. nsTT‘˚, ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ #Ó|æŒq bÕsƒ¡´ Á|üD≤[ø£øÏ, n~ H˚s¡TÃø=qï |æ\¢\øÏ, Ä ô|’ dü+e‘·‡s¡+˝À #Ó|Œü uÀj˚T<ëìø°, ô|<ä› ‘˚&Ü ˝Òøb£ ˛e&É+, |æ\\¢ #˚‘· ã\e+‘·+>± nø£så ê\qT ~~›+#·&+É , nsêú\T, nq«j·÷\T #Ó|Œü ≈£î+&Ü |ü<ë´ \qT uÛ{ Ñ j º° T· + y˚sTT+#·&É+ e+{Ï |ü<äΔ‘·T\‘√ Çã“+~ ô|≥º&É+, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wüqT H˚s¡Œ&É+˝À, ÁbÕNq |ü<äΔ‘·T\H˚ nqTdü]dü÷Ô, $<ë´s¡Tú\øÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Òì, ns¡ú+ ø±ì, $wüj÷· \qT, yê] #˚‘· ã\e+‘·+>± #·~$+#·&+É #·÷XÊø£ #ê˝≤ u≤<Ûä ø£*>π ~. Ä+Á<Û<ä X˚ +¯ ˝À eTq≈£î ª‘Ó\T>∑Tμ, |üÁ‹ø£\˝Àq÷, {Ï.$. \˝ÀqT, dæìe÷\ ˝ÀqT, Ç+{≤`ãj·T{≤, n+‘·{≤ $ì|ædü÷Ô, ø£ì|ædü÷Ô ñ+≥T+~. Á|üyêdü+˝À Çø£ÿ&ç |æ\\¢ ≈£î, ‘Ó\T>∑T nø£så ê\ s¡÷|ü+˝À ø±˙, n+<äTu≤≥T˝ÀqTqï |ü⁄düøÔ ±\

nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑T uÀ<ÛäHê |ü<äΔ‘·T\T Ç{°e\ ø±\+˝À nyÓT]ø±˝À |æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T uÀ~Û+#˚ W‘ê‡Væ≤ø£ ã&ÉT\T $X‚wüø£èwæ #˚düTÔHêïsTT. n˝≤ ø£èwæ #˚düTÔqï yê]˝À CÀ´‹s¡àsTT, |òüDÏ &=ø±ÿ á yê´kÕ˝À¢ ‘·eT nqTuÛÑyê\qT $e]düTÔHêïs¡T.

ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\\T`eT]ø=ìï nqTuÛÑyê\T lìyêdü |òüDÏ≈£îe÷sY &=ø±ÿ s¡÷|ü+˝À ø±˙, eTs√ s¡÷|ü+˝À ø±˙ ø£ì|æ+#·<äT. ne÷à-Hêqï, ã+<ÛäTe⁄\T, ùdïVæ≤‘·T\ Ç+&É¢˝À e÷{≤¢&ç‘˚ ‘·|üŒ, ãj·T≥ ‘Ó\T>∑T ns¡T<äT>± $ì|ædüTÔ+~. Çø£ÿ&ç |æ\¢\≈£î eTq≈£î eTq ∫qï‘·q+˝À m+‘√ ÇwüºyÓTÆq sê»≈£îe÷s¡T\T •~∏˝≤\j·÷\ #·+<äe÷eT ø£<∏ä\ ø£Hêï, yês¡T ì‘·´+ #·÷dæ, nqTuÛÑ$+#˚ $wüj·÷\T #Ó_‘˚, nM, yê{Ï‘√u≤≥T>± eTq¬ø+‘√ ÇwüºyÓTÆq ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü, eTq+ #ÓãT<ëeTqTø=qï eT+∫ $wüj·÷\T, ˙‹ dü÷≈£îÔ\T, ‘·«s¡>± yê] eTqdüT\øÏ Vü≤‘·TÔø=+{≤j·Tì nì|æ+ ∫+~. yê]øÏ Ç+{≤-ãj·T{≤, ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√, ùdïVæ≤‘·T \‘√, ‘Ó\T>∑T, dæ>∑TZ|ü&É≈£î+&Ü, ‘=Á≥TbÕ≥T ˝Ò≈î£ +&Ü, dü«#·Ã yÓTqÆ ñ#êÃs¡D‘√ e÷≥˝≤&˚ yê‘êes¡D≤ìï eTq+ ø£*|æ+∫, eTq u≤<Û´ä ‘·\qT $düà]+#·≈î£ +&Ü ìs¡«]Ôd÷ü ,Ô yê] Á|üjT· ‘êï \ì eTqdü÷Œ¤]>Ô ± n_Ûq+~ùdÔ, |òü*‘ê\T eT]+‘· u≤>∑T+{≤j·Tì|æ+∫+~. yê]øÏ ªn-Äμ\T H˚sπ Œ≥|ü⁄Œ&ÉT, ªneTà-Äe⁄μ\‘√ u≤≥T>±, ªn{≤¢+{≤ÄdæºHéμ nì #Ó_‘˚ ‘·«s¡>± yê] eTqdüTøÏ m≈£îÿ‘·T+<äì|æ+∫+~. ns¡ú+ ø±ì nø£så ê\ Äø£è‘·T\ ø£Hêï, yê]ø£syú¡ TÓ qÆ uÛ≤wü˝À düT\uÛ+Ñ >± Áyêdæ, >∑Ts¡TÔ ô|≥Tºø=H˚ $<Û+ä >± #Ó_‘˚, yês¡T ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü‘√ |ü]#·j÷· ìï n\y√ø£>± ô|+#·T ø=+≥÷, ‘Ó\T>∑T yê]˝≤, ‘Ó\T>∑T˝À Ä˝À∫dü÷Ô, yê] Ä˝À#·q \qT, n_ÛÁbÕj·÷\qT,


yêVæ≤ì |ü~eT+~‘√ ‘Ó\T>∑T˝À düT\uÛÑ+>± |ü+#·Tø=H˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚ k ÕÔ s ¡ ì |æ + ∫+~. eTq+ ne⁄qHêï, ø±<ä H êï nø£ ÿ &É Ä+Á<Ûë˝ÀqT, Çø£ÿ&É nyÓT]ø± ˝ÀqT ‘Ó\T>∑T yê&Éø£+, n_Û e ÷q+ sêqT sêqT ø£ q TeTs¡ T >∑ s TTb˛‘· T HêïsTT. n≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT eTq e÷‘·èuÛ≤wüqT, eTq |æ\¢\≈£î ¬s+&Ée uÛ≤wü>±H√, eT÷&Ée uÛ≤wü>±H√ H˚s¡Œe\dæq nedüs¡+ ek˛Ô+~. nsTT‘˚, ˇø£ uÛ≤wüqT H˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ eTs=ø£ uÛ≤wüqT <˚«wæ+#· qø£ÿs¡ ˝Ò<äT. Çø£ÿ&É |æ\¢\T, kÕŒìwt, Áô|ò+#Y yÓTT<ä˝…’q uÛ≤wü\T n‹ |æqï ej·TdüTqT+&˚, Ç+^¢wüß <ë«sê H˚s¡TÃø=+{≤s¡T. eT] eTq ‘Ó\T>∑TqT e÷Á‘·+, Á|üdüTÔ‘·+ yê] #·T≥÷º ñqï Ç+^¢wüß yê‘êes¡D+ <ë«sê, yê]øÏ ‘Ó*dæq Ç+^¢wüß uÛ≤wü <ë«sê m+<äT≈£î H˚]Œ+#·≈L£ &É<ìä |æ+∫+~? n|üŒ{Ïøπ , á ø£+|üP´≥s¡¢ ˝À ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£\T nM Á|ü#·T]+#·&ÜìøÏ Ç+^¢wüß ø°uÀs¡T¶‘√, Á{≤Hé‡ *≥πswüH‘ é √ |ü]#·jT· + ø£*– ñ+&É&+É , á Ä˝À#·q≈£î eT]+‘· Ä»´+ b˛dæ+~. eTq+ #Óù|Œ $<Ûëq+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, #Ó|üŒ&ÜìøÏ eTq+ yê&˚ ñ|üøs£ D ¡ ≤\˝ÀqT, bÕsƒ´¡ Á|üD≤[ø£\˝ÀqT, n+<ä]‘√ ø£*dæ |ü⁄düøÔ e£ TT\T ‘·j÷· s¡T #˚jT· &É+ ˝ÀqT, n+<ä] n_ÛÁbÕj·÷\qT |ü]>∑Dq ˝ÀìøÏ rdüTø=ì, kÕe÷õø£ düŒèVü≤, uÛ≤cÕ_Ûe÷q+ ø£\ |ü~eT+~‘√ ø£*dæ |üì #˚ùdÔ |òü*‘ê\T eT]+‘· u≤>∑T+{≤ j·Tì|æ+∫+~. eTq+, eTq Ä|òdæ Tü \˝À e÷Á‘·yT˚ yê&˚ ÁbÕC…≈î£ º y˚TH˚õyÓT+≥T, Ábıô|òwüq*»+, Ådüºø£ÃsY¶ <∏ë{Ÿ, Äs¡ZHÓ’CŸ¶ &ÓyÓ\|t yÓT+{Ÿ, ˝≤õø£˝Ÿ nÅb˛Œ#Y, {°yYT esYÿ, Á|ü»+fÒwüHé dæÿ˝Ÿ‡ yÓTT<ä˝…’q$ Ç≥Te+{Ï $wüj·÷\˝À ≈£L&Ü #=|æŒ+#ê\ì |æ+∫+~. n+‘˚ ø±ø£, eTq |æ\¢\≈£î uÛ≤wüqT H˚πsŒ |ü<ÛäΔ‹˝À ≈£L&Ü, ªyê]øÏ q∫Ãq~ yês¡T H˚s¡TÃø=H˚ - e÷+{Ïk˛‡]μ, Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ e´øÏÔ>∑‘· ÁX¯<äΔ ø£qãs¡Tdü÷Ô, <ä>∑Zs¡T+&ç ø±¢düT esYÿ eT]j·TT ¨+ esYÿ #˚sTT+#˚- ≈£îe÷Hé e+{Ï |ü<äΔ‘·T\˝Àì eT+∫ n+XÊ\qT |ü]o*+∫, nqTdü]ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì |æ+∫+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À, }s¡÷sê, yê&É yê&É˝≤ yÓ\TdüTÔqï eT]ìï ã&ÉT\T, |”sƒê\T, yê{Ï uÀ<ÛäHê|ü<äΔ‘·T\T, bÕsƒ¡´ Á|üD≤ [ø£\T, n$ nqTuÛÑ$+∫q $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\, ñbÕ<Ûë´j·TT\ zs¡TŒ H˚sT¡ Œ\T, ø£wºü qcÕº\T #·÷dæ, @$T #ÓbÕŒ˝À, m˝≤ #ÓbÕŒ˝À ìs¡ísTT+#·Tø√e&É+ »]–+~. Çìï Ä˝À#·q\≈£î, Ç+<ä] |ü]ÁX¯eT≈£î |üs¡´ekÕqy˚T á ªn+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑Tã&çμ Ä$wüÿs¡D. Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ , >∑‘· mì$T~`‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\T>± ÄdæHº ,é n{≤¢+{≤, ∫ø±>√, &Ü\dt e+{Ï q>∑sê\˝À á |ü<‹Δä ˝À, <ë<ë|ü⁄>± Ç<˚ bÕsƒ¡´ Á|üD≤[ø£qqTdü]dü÷Ô, ø=ìï |ü<äT\ eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\ <ë«sê, ø=ìï e+<ä\ eT+~ $<ë´s¡T\ú T ‘Ó\T>∑T

189

uÛ≤wüqT H˚sT¡ Ãø=Hêïs¡T, H˚sT¡ Ãø=+≥THêïs¡T. #·øÿ£ {Ï ñ#êÃs¡D‘√, uÛ≤e Á|üø£≥q‘√, ns¡úe+‘·+>± |ü<ë´\qT H˚s¡TÃø=ì, b˛{°\˝À bÕ˝§Zì, Ä\|æ+∫ $CÒ‘\· e⁄‘·THêïs¡T. eTq dü+düÿè‹ì, eT+∫ $wüj·÷\qT H˚s¡TÃø=ì eT]+<ä]øÏ #ÓãT‘·THêïs¡T. ne÷à Hêqï\‘√, ã+<ÛTä e⁄\‘√ ‘Ó\T>∑T˝À e÷≥˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. yê] yê] ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæq|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ e÷{≤¢&˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü HÔ êïs¡T. ∫qàj·T$TwüHé e+{Ï dü+dü\ú yê]øÏ á n+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑Tã&ç bÕsƒ¡´ Á|üD≤[ø£, uÀ<ÛäHê |ü<äΔ‘·T\T q∫Ã, ‘·eT ‘·eT dü+düú\˝À ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕuÀ<Ûäq≈£î M{Ïì $ì jÓ÷–düTÔHêïs¡T. ∫qàj·T-ã÷e÷+{Ÿ (f…ø±‡düT)˝À n+‘· sê®rj·T ‘Ó\T>∑T ã&ç |ü<äΔ‹˝À ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ uÀ<Ûäq @Á|æ˝Ÿ 2011 qT+&ç q&ÉTk˛Ô+~. ∫qàj·T-|òì” ≈£î‡(n]CÀHê) eT]j·TT ∫qàj·T-ø£Hê‡dt dæ{Ï (ø£Hê‡dt) \˝À n+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑T ã&ç |ü < ä Δ ‹ ˝À ‘Ó \ T>∑ T uÛ ≤ cÕuÀ<Û ä q ôdô|º + ãs¡ T 2012 ˝À yÓTT<ä\e⁄‘√+~.

ÄdæºHé (f…ø±‡düT) ˝À n+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑Tã&ç ÄdæºHé Væ≤+<ä÷ eT+~s¡ ìsêàD+˝À bÕ\T|ü+#·Tø=qï W‘ê‡Væ≤≈£î˝…’q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ <ë«sê 2002 ÁbÕ+‘·+˝À yÓTT<ä \sTT´+~. eTT+<äT>± dü«#۷ä+<ä ø±s¡´ø£s¡Ô\ Ç+&É¢˝ÀqT, yêsê+‘·+˝À n<Ó›≈£î rdüTø=qï bÕsƒ¡XÊ\ >∑<äT\˝ÀqT yÓTT<ä˝…’, ‘·sT¡ yê‘· Væ≤+<ä÷ eT+~s¡ ÁbÕ+>∑D+˝ÀqT »]– Äô|’, ÄdæHº é ñ‘·sÔ ,¡ <äøD åÏ øπ +Á<ë\T>± s¬ +&ÉT Á|ü<X˚ Ê\˝À q&ÉTk˛Ô+~. ÄdæHº é ñ‘·Ôs¡ πø+Á<ä+˝À <ë<ë|ü⁄ 45 eT+~ $<ë´s¡Tú\T >∑\ ¬s+&ÉT $uÛ≤>∑eTT\T, eT]j·TT <äøÏåD πø+Á<ä+˝À n+‘˚ eT+~ >∑\ ˇø£ $uÛ≤>∑eTT q&ÉTk˛Ô+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä ÄdæºHé q>∑s¡+˝À Á|üdüTÔ‘·+ <ë<ë|ü⁄ 125 eT+~ $<ë´s¡Tú\T, 40 eT+~ >∑Ts¡Te⁄\T (W‘ê‡Væ≤ø£ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T), eT¬s+<äs√ dü«#۷ä+<ä ùde≈£î\ düV≤ü ø±s¡+‘√ ‘Ó\T>∑T ã&ç ‘·s>¡ ‘ ∑ T· \T q&ÉTdüTHÔ êïsTT. >∑‘· ø=ìï


190

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

dü+e‘·‡sê\T>± ‘Ó\T>∑T H˚sT¡ Ãø=ì, n+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑T ã&ç bÕsƒ¡´ Á|üD≤[ø£qT <ë<ë|ü⁄ 12 ôd$Tdüºs¡¢˝À |üP]Ô #˚dæ, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À ‘·–q ÁbÕMD´‘·qT kÕ~Û+∫q ø=+<äsT¡ $<ë´s¡T\ú T á eT<Ûä´H˚ ñrÔs¡Tí˝…’ kÕï‘·ø√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄ø=Hêïs¡T. n+‘˚ ø±ø£, ÄdæºHé eT]j·TT #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\˝À ∫Hêïs¡T\˝À ‘Ó\T>∑T |ü<ë´\ô|’, dü+uÛ≤wüD\ô|’, yê´dü s¡#q· ô|’ ÄdüøÔÏ eT]j·TT ne>±Vü≤q ô|+#˚ ~X¯>±, >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± |ü<ä´XÀ¢ø£ |üsƒ¡q, eø£Ôè‘·«-yê´dü s¡#·q b˛{°\T ≈£î&Ü ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘√+~. <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~ $<ë´s¡Tú\T á b˛{°\˝À bÕ˝§Zì $$<Ûä ãVüQeT‘·T\T ¬>\T#·Tø=+≥THêïs¡T. kÕúìø£ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\˝À ‘Ó\T>∑T ã&ç $<ë´ s¡T\ú T bÕ˝§Zì bÕ≥\T, |ü<ë´\T, Hê{Ïø\£ T yÓTT<ä˝q’… n+XÊ\qT Á|ü<ä]Ù+∫, ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT #ê≥Tø=+≥÷ |ü~eT+~ø° Äq+ <ëìï |ü+#·T‘·THêïs¡T. Á|üyêdü+˝À≈£L&Ü uÛ≤cÕ dü+düÿè‘·T\qT |ü]s¡øeåÏ TTÃø√e#·ÃH˚ $wüj÷· ìï ‘Ó*j·T CÒd÷ü ,Ô eTq Á|üjT· ‘·ï+ eTq+ #˚ùdÔ eT+∫ |òü*‘·+ ñ+≥T+<äH˚ qeTàø±ìï n+<ä]ø° ø£*–düTÔHêïs¡T,

n{≤¢+{≤ (C≤]®j·÷) ˝À n+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑Tã&ç |ü<ìΔÓ $T<˚fifl¯ ÁøÏ‘+· n{≤¢+{≤ø=∫Ã, n|üŒ{Ïì+N Çø£ÿ&˚ ªªdæús√uÛÑe, es¡<√uÛÑeμμ nqï≥Tº C…+&Ü bÕ‘˚kÕqT. HêJ$‘·+˝À H˚qT eTs=Vü≤fi¯fløÏ bÕsƒê\T #ÓãT‘êqì ø£\˝À ≈£L&Ü nqTø√ ˝Ò<äT. @y√, ø£<∏ä\÷ ø£ãTs¡¢+fÒ nqTø√e#·TÃ. n$ #Ó|üŒ&É+ Hê\T>√ j˚T≥ qT+&û n\yê≥T ø±ã{Ϻ. n˝≤ø±≈£î+&Ü @ø£+>± bÕsƒê˝Ò! Hê˝≤+{Ï dæús¡+ ‘·≈£îÿe yê&ÉT bÕsƒ¡+ $q≥y˚T >=|üŒ, Ç+ø£ #Ó|üŒ&É+ yÓTT<ä˝…&ç‘˚ m+‘· rs¡T>± ñ+≥T+<√ }Vü≤øÏ n+<ä<äT. nsTTHê düπs, ÄHê&ÉT ‘Ó\T>∑T #Óù|Œ X‚wüß X¯s¡à >±] eTqã&ç ˝À n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ yÓ[fl @<√ e÷≈£î ‘√∫q~ #Óù|Œ yêfi¯fl+ #˚‘·HÓ’q düVü‰j·T+ #˚ùdyêfi¯fl+. Hê≈£î eTTK´+>± nqï Áb˛‘ê‡Vü≤y˚T. |æ\\¢ øÏ jÓ÷>∑´‘ê |üÁ‘ê\T #˚dæ Çe«&É+, |ü<ë´\T #Ó|Œü ≥+, Ç˝≤ #˚ùdyêfi¯fl+. Ä ã&ç˝À #·<Tä e⁄≈£îqï ø=+‘·eT+~ |æ\¢\T áHê&ÉT ô|<ä› ñ<√´>±\˝À ñHêïs¡T. yês¡T #·ø£ÿ>±

‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&É>∑\s¡T, #·<äe >∑\s¡T, sêj·T>∑\s¡T ≈£L&ÜqT. n<ä+‘ê ÄHê{Ï {°#·s¡¢ Bø£å, qeTàø£+ e\¢ kÕ<Ûä´|ü&ç+~. nsTT‘˚, ø=Hêïfi¯fløÏ Ä ã&çì ø±kÕÔ ‘Ó\T>∑T dü+|òTü + ‘·q |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îì, <ëìø£+≥÷ ˇø£ ø√ Ä]¶H≥ ˚ sYì ìj·T$T+∫, bÕsƒê\T #ÓbÕŒ\ì Á|üj·T‹ï+∫+~. nsTT‘˚, á #·s¡´ e\¢, ‘Ó\T>∑T H˚s¡TÃø√yê\qT≈£îH˚ |æ\¢\T ˝≤uÛÑ|ü&ܶsê nì Á|ü•ï+#·T ≈£î+fÒ, Ç‘·$T‘·úyÓTÆq düe÷<Ûëq+ <=s¡ø£<äT. m+<äT#˚‘·q+fÒ, j·T<∏ë sêC≤ ‘·<∏ë Á|üC≤. @ j˚T&Ü~øÏ Ä j˚T&ÉT ø£$T{° yês¡T e÷]b˛j˚Tyês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø£$T{° yê] n_Ûs¡T#·T\øÏ nqT>∑TD+>± ‘Ó\T>∑T ã&ç q&ç#~˚ . #ê˝≤ j˚Tfi¯ófl @<√ yÓTT≈£îÿ ã&ç>± q&ç∫b˛sTT+<äì #ê˝≤eT+~ n_ÛÁbÕj·T+. nø£ÿ&É ≈£L&Ü ø=+‘· ø±\+ H˚qT ‘Ó\T>∑T bÕsƒê\T #Óù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕqT. ‘·s¡yê‘· Áo.uÛÑ÷wüDY yÓ÷#Ós¡¢ nH˚ $TÁ‘·T&ÉT |üPqT≈£îì yêfi¯fl Ç+{À¢ ‘Ó\T>∑T bÕsƒê\T #ÓãT<ëeTì n&ç>±s¡T. düπs, ÄHê&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñqï dæ\ãdt Ä<Ûës¡+>±, düTe÷s¡T ¬s+&˚fi¯fl bÕ≥T ‘Ó\T>∑T H˚sêŒeTT. ‘·sT¡ yê‘· ÄdæHº é n+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑T ã&ç yês¡T m+‘√ ÁX¯eTø√]à ‘·j·÷s¡T #˚dæq dæ\ãdt, |ü⁄düÔø±\ Ä<Ûës¡+>±, H˚qT n{≤¢+{≤˝À eT∞fl ‘Ó\T>∑T #Ó|Œü &É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºqT, düTe÷s¡T eT÷&˚fi¯fl ÁøÏ‘·+. n|üŒ{Ïì+N, ¬s>∑T´\sY>± Á|ü‹ Ä~yês¡+ ‘Ó\T>∑T ‘·s¡>∑‘·T\T #ÓãT‘·THêïqT nH˚ø£eT+~ ù|¬s+{Ÿ yê\+{°sY {°#·s¡T¢, W‘ê‡Væ≤ø£ j·TTe yê\+{°s¡¢ düVü‰j·T+‘√, <Ó’yêqTÁ>∑Vü≤+ e\q e÷ ‘Ó\T>∑Tã&ç m+‘√ düC≤e⁄>± q&ÉT k˛Ô+~. düTe÷s¡T q\uÛ…’eT+~ |æ\¢\T Á|ü‹ yês¡+ ‘Ó\T>∑T H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. uÀ<ÛHä ê |ü<‹Δä : ‘·*<¢ +ä Á&ÉT˝Ò ‘=* >∑Ts¡Te⁄\T nH˚~ e÷ ªªn+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑Tã&çμμ q$Tàq dü÷Á‘·+. |æ\¢\øÏ ‘Ó\T>∑T sêyê\+fÒ, ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝Ò ‘=* >∑Ts¡Te⁄\T ø±yê*. n+<äT#˚‘· e÷ ‘Ó\T>∑T ã&ç˝À |æ\\¢ ‘√u≤≥T, ‘·*>¢ ±ì, ‘·+Á&ç>±ì ‘·s>¡ ‹∑ ˝À ñ+&Ü\ì ø√s¡‘êeTT. |æ\¢\ì yê] ej·TdüTì ã{Ϻ, Äø£[+|ü⁄ #˚düT≈£îH˚ X¯øÏÔì ã{Ϻ Á>∑÷|ü⁄\T>± $&ÉBkÕÔeTT. ˇø=ÿø£ÿ Á>∑÷|ü⁄øÏ Ç<ä›s¡T yê\+{°sY {°#·s¡T¢ ñ+&˚≥Tº Á|üj·T‹ï kÕÔeTT. @&ÉT dü+e‘·‡sê\T, Äô|’q ej·TdüTqï |æ\\¢ øÏ sêj·T≥+ H˚]ŒkÕÔeTT. Hê\T>∑T ì+∫ @&ÉT dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\øÏ |ü<ë´\T, bÕ≥\T, ˙‹ø£<∏ä\T, eTq dü+düÿè‹øÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·T eTT\T, Ç˝≤ mH√ï #ÓãT‘êeTT. ô|<ä› ø±¢düT\øÏ yÓfi‚flø=B›, #·<äe≥+, sêj·T&É+, e÷{≤¢&É&É+ - á n+XÊ\ô|’ m≈£îÿe ÁX¯<äΔ ô|&É‘êeTT. Ç˝≤ düTe÷s¡T Hê\T>∑T dü+e‘·‡s¡eTT\T (12 ôd$Tdüºs¡T¢) H˚s¡TÃ≈£îqï |æ\¢\øÏ ‘Ó\T>∑T #·<äe≥+, sêj·T≥+, e÷{≤¢&É&É+ edüTÔ+<äì e÷ >∑{Ϻ qeTàø£+.


yêVæ≤ì |ü]o\q\T: ˇø£ ø±¢dt s¡÷+ yê‘êes¡D+˝À q\T>∑T] ‘√{° H˚s¡TÃø√e&É+˝À |æ\¢\T m≈£îÿe ÄdüøÏÔ ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡T. ˇø£]ì #·÷dæ eTs=ø£s¡T b˛{°>± |ü<ë´\T, bÕ≥\T, nø£åsê\T H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. n|ü&É|ü&É÷ ∫ìï Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQ eT‘·T\T ÇdüTHÔ êïeTT. n$≈£L&Ü |æ\\¢ T ‘Ó\T>∑T H˚sT¡ Ãø√e&ÜìøÏ m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·THêïsTT. |ü<ë´\ì ]ø±s¡T¶ #˚dæ n+~+#·&Ée\¢, |æ\¢\T ø±s¡T˝À¢ $H˚ kÂø£s¡´+ ø£\T>∑T‘√+~. m≈£îÿe kÕs¡T¢ $q&É+ e\q, yêfi¯ófl |ü<ë´\T #·|ü⁄Œq H˚πsÃdüT ≈£î+≥THêïs¡T. @ ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝…’‘˚ Ç+{Ï˝À yêsêìøÏ ø£˙dü+ ˇø£ >∑+≥ |æ\¢\‘√ ≈£Ls¡TÃì yê]#˚‘· ‘Ó\T>∑T ¨+es¡Tÿ\T #˚sTT düTÔHêïs√, Ä |æ\¢\T ‘·s¡>∑‹˝À #ê˝≤ #·ø£ÿ>± sêDÏdüTÔHêïs¡T. Ç~ n+<äsT¡ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\÷ >∑eTì+#·e\dæq $wüjT· +. |æ\\¢ øÏ #·ø£ÿ{Ï bÕ‘· dæìe÷\T (|æ\¢\ dæìe÷\T) #·÷|æ+#·&É+ e\q yêfi¯ófl eT]+‘· y˚>∑+>± ‘Ó\T>∑T H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T, eTq dü+düÿè‹ ≈£L&É yêfi¯fløÏ ø±düÔ ø±düÔ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î dü÷#·q\T: |æ\¢\T ‘Ó\T>∑T H˚s¡TÃø√yê \qTø√e&É+ ˇø£ #·ø£ÿ{Ï ø√]ø£. H˚sêŒ\qTø√e&É+ ˇø£ eT+∫ ÄX¯j·T+. nsTT‘˚ á j·T»„+ |üP]Ô ø±yê\+fÒ, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ y…’|ü⁄ì+∫ |üP]Ô düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T ñ+&Ü*. n|ü⁄Œ&˚ #Óù|Œ yêfi¯fløÏ ≈£L&Ü ø±düÔ ñ‘ê‡Vü≤+ edüT+Ô ~. ˝Òøb£ ˛‘˚ @<√ yêqø±\+ #·<äTe⁄˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. M˝…’q+‘· es¡≈£î ø±¢düT\T e÷q ø£+&ç. |æ\\¢ T s¬ >∑T´\sY dü÷ÿ\TøÏ m˝≤¢ yÓfi‘ ¯ ês√, n˝≤π> ‘Ó\T>∑T ã&çøÏ ≈£L&Ü |ü+|ü+&ç. yêfi¯ófl @+ H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs√ ‘Ó\TdüT ø√+&ç. yêfi¯fl #˚‘· ÁbÕø°ºdüT #˚sTT+#·+&ç. yêfi¯fløÏ eT+∫ eT+∫ ø£<∏ä\T #Ó|üŒ+&ç. yêfi¯ófl Ç+{À¢ ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&ç‘˚ yêfi¯fløÏ, n|ü⁄Œ&É|⁄ü Œ&É÷ ∫ìï ∫ìï ãVüQeT‘·T*∫à Áb˛‘·‡Væ≤+#·+&ç. Ç\ #˚ùdÔ yê]øÏ ‘Ó\T>∑T ‘·|üŒ≈£î+&Ü edüTÔ+~. ‘Ó\T>∑T dü+|ò÷ü \≈£î dü÷#·q\T: MTs¡+‘ê >=|üŒ ÄX¯j÷· \‘√ MT dü+düú\T yÓTT<ä\Tô|&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, ‘Ó\T>∑T H˚sŒ¡ ≥eTH˚ á |ü]ÁX¯eT‘√ ≈£L&ÉTø=qï |üìì n≈£î+]ƒ‘· Bø£‘ å √ #˚j·T+&ç. Ç~ eTq+<ä] Á|ü<∏äeT ø£s¡Ôe´eTì eTs¡∫ b˛ø£+&ç. ˇø£ y˚fi¯ #˚jT· ˝Òøb£ ˛‘˚, ne⁄{Ÿ k˛s¡T‡ #˚ùdj·T+&ç. n+fÒ, me¬s‘ ’ ˚ |æ\¢\øÏ ‘Ó\T>∑T H˚s¡TŒ‘·THêïs√, yê]øÏ <Ûäq s¡÷ù|D≤, |ü⁄düÔø£ s¡÷ù|D≤, edüTÔ s¡÷ù|D≤ düVü‰j·T+ #Ój·T´+&ç. yês¡T bÕsƒê\T #Ó|ü⁄Œø√e&ÜìøÏ ˇø£{À ¬s+&√ ø±¢düT s¡÷eTT\T #·÷|æ+#·+&ç. yêfi¯fløÏ MT dü+düú yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ ì+∫ ø=+‘· πø{≤sTT+#·+&ç. MTs¡T #˚ùd düVü‰j·T+ >∑T]+∫ K∫Ñ·+>± Á|ü#ês¡+ #˚düTø√+&ç. me] ù|s¡T ô|≥Tº≈£îHêï, @ dü+düú düVü‰j·T+ #˚dæHê, |æ\¢\øÏ ‘Ó\T>∑T sêe&É+ eTTK´+. n~ eTq >∑eT´+, nì eTs¡∫b˛ø£+&ç. s¡+&ç. eTq+ eTq|æ\¢\øÏ ‘Ó\T>∑T H˚s¡TŒ≈£î+<ë+. eTq uÛ≤wüì, dü+düÿè‹ì ø£˙dü+ eTs=ø£ÿ ‘·s¡+ ì\u…≥Tº≈£î+<ë+.

191

á Á|üyêdü uÛ≤cÕ j·T»„+˝À, á dü$Twæº kÕe÷õø£ $»j·T+˝À, m+‘√ |ü≥Tº<ä\‘√ H˚s¡TÃø=H˚ Äj·÷ $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\ Äq+<√‘ê‡Vü‰\‘√ u≤≥T, ªeTì<ä›] |æ\¢\‘√ u≤≥T>±, eT]+<ä]øÏμ #ÓãT<ëeTì ‘·\b˛dæ, m+‘√ neT÷\´ yÓTÆq düeTj·÷˙ï, X¯øÏÔ j·TT≈£îÔ\qT <Ûës¡b˛düTÔqï, yê] yê] ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\, ñbÕ<Ûë´j·TT\ Á|üyT˚ j·T+, ÁX¯<Δä Ç$T&ç ñHêïsTT.

Ä+Á<Ûä sêÅwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ uÀ<Ûäq |ü]dæú‹ (Áo ø√dü÷s¡T Ä~Hêsêj·TD, ÁoeT‹ ø±e÷øÏå <ä+|ü‘·T\T, $ÁXÊ+‘· Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T, ô|<äeTT‘˚Ô$, ø£ècÕíõ˝≤¢)

eTq e÷‘·èuÛ≤wüô|’ eTeTø±s¡+ e\q ÄÅs¡›eT÷, Áø£eT •ø£D å ≤j·TT‘·yTÓ qÆ eTqdüT‡, @ø±Á>∑‘,· @ uÛ≤wüHH’Ó ê, @ XÊÁkÕÔHïÌÓ Hê n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T{≤ìøÏ ‘·–q X¯øÏÔ kÕeTsêΔ´\T ø£\T>∑T‘êsTT. ‘Ó\T>∑T π>j·÷\T, X¯‘·ø£ |ü<ë´\T, ø£<∏ä\T, ‘˚*ø£ uÛ≤wü˝À Ç‹ Vü‰kÕ\T |æ\¢*ï eTT]|ækÕÔsTT. Á|üdüTÔ‘· $<ë´ $<Ûëq+˝À, Ä+>∑¢ uÛ≤wüô|’ yÓ÷E˝À, Ä<ÛäTìø£ ôd≈£î´\]»+ ˙&É˝À, eTq e÷‘·è uÛ≤wü, dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\qT eTqy˚T nD∫ y˚düTÔHêï y˚yÓ÷qqï nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘√+~. ˇø£Á|üø£ÿ ‘Ó\T>∑TqT ÁbÕNq uÛ≤wü>± >∑T]Ô+#ê\ì ñ<ä´e÷\T #˚dü÷Ô, eTs=ø£ Á|üø£ÿ düs¡dü«r qeTdüTÔuÛÑ´+ e+{Ï #·ø£ÿì XÀ¢ø±\qT, ÁosêeTTì <äj·T #˚‘·qT e+{Ï #·ø£ÿ{Ï |ü<ë´\qT |æ\¢\≈£î uÀ~Û+#·sê<äq≥+ m+‘·es¡≈£î düããT? á #·s¡´\ <ë«sê, ‘Ó∫Ãô|≥Tºø=qï ˝ÖøÏø£ yê<ä+ eTTdüT>∑T˝À eTq ÁbÕNq kÕVæ≤‘ê´ìï, kÕs¡dü«‘êìï eTqy˚T ø±\<äqTïø√e≥+ ˝Ò<ä÷. ˇø£ uÛ≤wü n+‘·]+∫b˛‘˚ <ëì‘√bÕ≥T, Ä C≤‹ dü+düÿè‹, $\Te\÷ n+‘·]+∫ b˛eP? Á|üyêdü+˝ÀHÓ’Hê, dü«<˚X¯+˝ÀHÓ’Hê, eTq |æ\¢\T... eTq+ e÷{≤¢&˚ uÛ≤wüqT, e÷{≤¢&É&ÜìøÏ Çwüº|ü&É‘ês¡T. eTq HÓ’‹ø£ $\Te\qT, Á|üe÷D≤\qT, yê] Ä#·s¡D˝À, Ä˝À#·q\˝À Á|ü‹_+_+|ü CÒkÕÔs¡T. eTq Ä<äsêÙ\qT, ÄX¯j·÷\qT, yê] \øå±´\T>± d”«ø£]kÕÔs¡T. eTq+ >ös¡$+#˚ eTqTwüß´\qT, |ü<äΔ‘·T\qT, Ä<ä]kÕÔs¡T. eTq+ Äq+~+#˚ dü+^‘·, kÕVæ≤‘·´, kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT, H˚sT¡ Ãø=+{≤s¡T. eTq+ Äsê~Û+∫, Ä#·]+#˚ dü+düÿè‹H˚, nqTø£]kÕÔs¡T, nqTdü]kÕÔs¡T! eTq dü+düÿè‹˙, kÕVæ≤‘ê´˙ï, eTq e÷‘·è uÛ≤cÕ eT÷˝≤\qT |ü~ø±˝≤\T |ü]s¡øÏå+#·Tø=ì, n_Ûeè~Δ #˚düTø√yê \+fÒ, eTT+<äT eTq+ ‘Ó\TdüTø=ì, eTqdüT ñ+∫, eTq |æ\¢\ eTqdüT‡\≈£î Vü≤‘·TÔø=H˚˝≤ H˚s¡Œ&ÜìøÏ $T+∫, eT+∫ e÷s¡Z eTTqï<ë? ‘·eT }fiÀ¢, ˝Ò<ë ‘·eT ‘·eT Ç+&É˝¢ À ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ uÀ<Ûäq˝À ÄdüøÏÔ ñqïyês¡T... eT]ìï $esê\≈£î` http://www.internationaltelugubadi.org


192

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

eTq+ e÷{≤¢&˚ uÛ≤wü eTq düuÛÑ´‘·øÏ, dü+düÿè‹øÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+~. eTq+ ‘Ó*y…’qyêfi¯¢+ ø±e#·TÃ, eT+∫yêfi¯¢+ ø±e#·TÃ, ø±ì eTq+ e÷{≤¢&˚ uÛ≤wü kÕ<ÛäT düeTà‘·+ ø±ø£b˛‘˚ n~ eTq e´øÏ‘ Ô ê«ìøÏ, o˝≤ìøÏ ˇø£ yÓ*‹>± $T–*b˛‘·T+~. ndü\T kÕ<ÛäTdüeTà‘·yÓTÆq uÛ≤wü >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·e\dæq nedüs¡+ m+<äT≈£î e∫Ã+<√ eTT+<äT>± #Ó|üŒìe«+&ç. Hê≈£î rs¡Tã&ç <=]øÏq|ü&É˝≤¢ y…C’ ≤„ìø£ yê´kÕ\T sêdü÷Ô ñ+{≤qì #·<Tä es¡T\˝À #ê\eT+~øÏ ‘Ó\TdüT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø£\q j·T+Á‘ê\T, Je s¡kÕj·TqXÊÅdüÔ+, ø£s¡“q s¡kÕj·TqXÊÅdüÔ+, s¡ø£Ô XÊÅdüÔ+, $X¯«XÊÅdüÔ+, e¬>’sê\T m+|æø£ #˚düT≈£îHêïqT ‘·|üŒ Çã“+~ ø£s¡yÓTÆq $wüj·÷ \ì m‘·TÔø√˝Ò<äT. Hê u≤eeT]~, Á|üMDY, eT÷Á‘·|æ+&Ü\ s√>±\ MT<ä ÁbÕMDT´&ÉT ø±e⁄q yê{Ï >∑T]+∫ q\T>∑T]ø° ns¡Δ+ nj˚T uÛ≤wü˝À sêj·T eTì n&çπ>&ÉT. Á|üMDT&ÉT |üø£ÿq ñHêï&ÉT ø£<ë nì |üì ÁbÕs¡+_Û+#˚qT. Ä~˝ÀH˚ Vü≤+dübÕ<äT! yÓTT<ä≥>± |æ+&Ü\T nqï ù|s¡T Hê≈£î q#·Ã˝Ò<äT. Hê |æ+&Ü ≈£L&ÉT ø±ø£b˛‘˚ |æ+&Ü˝Ò$T{Ï? #·∫Ãb˛sTTqyêfi¯¢øÏ |æ+&Ü\T ø±ì ã‹≈£îqïyêfi¯¢øÏ |æ+&Ü˝Ò$T{Ï? eT÷Á‘·+ nqï e÷≥ Hê sêD°>±]øÏ q#·Ã˝Ò<Tä . ÄyÓT>±]øÏ X¯Øs¡+ qT+&ç ãVæ≤wüÿ]+#·ã&˚ |ü<ësêΔ\ ù|s¡T¢ ø±ì, Ä ãVæ≤wüÿ]+#˚ nej·Tyê\

no¢\+ nqï e÷≥øÏ ìs¡«#·q+ @$T{Ï? @ uÛ≤wü˝ÀHÓ’Hê düπs s¡‹ ÁøÏj·Tì e]í+#˚ ø=ìï e÷≥\T, Ä ÁøÏj·T˝À bÕ˝§ZH˚ X¯Øs¡ nej·Tyê\ ù|s¡T¢ |ü∫à ã÷‘·T\T (sê b˛s√ï). ‘Ó\T>∑T yê]øÏ dü+ã+~Û+∫q+‘· es¡≈£î, á ø√eøÏ #Ó+~q @ e÷≥˝…’Hê düπs yê{Ïì ‘Ó\T>∑T˝À nqï+‘·ùdù| nuÛÑ´+‘·s¡+— Çy˚ e÷≥\ì dü+düÿè‘·+˝À ø±ì, Ç+^¢wüß˝À ø±ì n+fÒ |üs¡yê˝Ò<äT.

düs¡k˛≈£îÔ\T, düuÛÀ´≈£îÔ\T y˚eT÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ù|s¡T¢ ø±ì #Ó_‘˚ #ê\T ªyê$T{Ÿμ (ø£≈£îÿ nqï e÷≥ ÄyÓT #Ó$q |ü&É≈£L&É<äT) #˚düT ≈£î+≥T+~. n+<äTø£ì eT÷Á‘·|æ+&Ü\øÏ eTs=ø£ ù|s¡T yÓ‘·ø£≥+ yÓTT<ä\Tô|fÒºqT. Hê sêDÏøÏ q∫Ñ˚ kÕ<ÛäTdüeTà‘·+ nqTø√e#·TÃ. kÕ<ÛTä düeTà‘·+ n+fÒ @$T{Ï? @ e÷≥, @ |ü<ãä +<Û+ä kÕ<ÛTä düeTà‘·y÷Ó ìs¡ísTT+#·≥+ ‘˚*πøyÓ÷ ø±ì ìs¡«∫+#·≥+ ø£wüº+. n+<äTø£H˚ dæìe÷\ì ôdHê‡s¡T #˚ùdyês¡T, ªÄ ã÷‘·T u§eTà \ì y˚TeTT #·÷dæq ‘·s¡Tyê‘· MTs¡T #·÷&É≈£î+&Ü ø£‹Ô]+#˚kÕÔ+,μ n+{≤s¡T. dæìe÷\˝ÀqT, <˚yê\j·÷\ >√&É\ MT<ä ñqï •˝≤Œ\ ˝ÀqT ø£ì|æ+#˚ ã÷‘·T u§eTà\ dü+>∑‹ eTs=ø£ dü+<äs¡“¤+˝À #·÷<ë›+. Ç|ü&ÉT, Çø£ÿ&É, sêùd uÛ≤wü >∑T]+∫, e÷{≤¢&˚ uÛ≤wü >∑T]+∫, yê{Ï˝À @~ ªo¢\yÓ÷μ, @~ no¢\yÓ÷ ìs¡ísTT+#·≥+˝Àì ø£wüºdüTU≤\ >∑T]+N e÷{≤¢&ÉT≈£î+<ë+. e÷{≤¢&˚ e÷≥ no¢\+ nsTTHê, X‚¢wüe\¢ no¢˝≤s¡ú+ düTŒ]+ ∫Hê, HÓ’#ê´s¡ú+ <Ûä«ì+∫Hê, Hêp≈£î>± ˝Ò<äì|æ+∫Hê, nX¯óuÛÑ+ nì|æ+∫Hê ˇø£ e÷≥øÏ ã<äT\T eTs=ø£ e÷≥ì yê&É≥+ »s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. ª_j·T´+ ì+&ÉT≈£îHêïsTTμ, ªB|ü+ |òüTq+ nsTT+~μ, ªdü«s¡ZdüTÔ\j·÷s¡Tμ, ªns¡TH=ïø£ÿ{Ïμ yÓTT<ä˝…’q Á|üjÓ÷ >±\T ‘Ó\T>∑T˝À ø=\¢\T. Ç+^¢wüß˝À á s¡ø£+ Á|üjÓ÷>±ìï ªj·T÷|òæ$T»+μ n+{≤s¡T. M{Ïì eTq+ ‘Ó\T>∑T˝À düuÛÀ´≈£îÔ\T, düs¡k˛≈£îÔ\T, #·‘·Ts√≈£îÔ\T e¬>’sê ù|s¡¢‘√ dü+<äsꓤqTkÕs¡+>± |æ\e#·TÃ. eTq ∫<ä+ãs¡+


yêVæ≤ì ‘·+_øÏ |üÁ‹ø± $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&˚ ≥|ü&ÉT yê&Ée\dæq #·‘T· s√≈£î\Ô T ‘Ó*j·Tø£ ‘Ó\+>∑D≤ nH˚ ø=s¡ ø£+#·T‘√ ‘·\ >√≈£îÿ Hêï&ÉT. Ç|ü&ÉT n+‘ê nqTuÛÑ$düTÔHêï+. ø±\T C≤]Hê yÓqøÏÿ rdüTø√>∑\+ ø±ì, H√s¡T C≤]‘˚... #·÷düTÔHêï+ >± dü+ã&É+! no¢\+ nqï e÷≥øÏ ìs¡«#·q+ @$T{Ï? @ uÛ≤wü˝ÀHÓ’Hê düπs s¡‹ ÁøÏj·Tì e]í+#˚ ø=ìï e÷≥\T, Ä ÁøÏj·T˝À bÕ˝§ZH˚ X¯Øs¡ nej·Tyê\ ù|s¡T¢ |ü∫à ã÷‘·T\T (sê b˛s√ï). ‘Ó\T>∑T yê]øÏ dü+ã+~Û+∫q+‘· es¡≈î£ , á ø√eøÏ #Ó+~q @ e÷≥˝…H’ ê düsπ yê{Ïì ‘Ó\T>∑T˝À nqï+‘·ùdù| nuÛ´Ñ +‘·s+¡ — Çy˚ e÷≥\ì dü+düÿè‘·+˝À ø±ì, Ç+^¢wßü ˝À ø±ì n+fÒ |üsy¡ ê˝Ò<Tä — n|ü&É$ |ü+&ÉT ã÷‘·T\T (¬s’|t b˛s√ï). ñ<ëVü≤s¡DøÏ eTq Á>∑+<∏ë\˝À HêsTTø£ì e]í+∫q|ü&ÉT eTT≈£îÿ dü+ô|+>∑|ü⁄e⁄«, ø£fi¯ó¢ ø£\Te πs≈£î\T, eTTK+ #·+Á<ä_+ã+ nH˚dæ }s¡Tø√≈£î+&Ü #·qTï\T, |æsT¡ <äT\T, ‘=&É\T, Ç˝≤ qK•K|üs´¡ +‘·+ dü+düÿè‘· düe÷kÕ\T >∑T|æŒ+∫ e]í+#˚kÕÔs¡T. n|ü&ÉT n~ no¢\+ ø±<äT. nyÓT]ø±˝À, dü+<äs√“¤∫‘·+ nsTTq|ü&ÉT, ª|”ìdt, yÓC…’Hê, Ç+≥sYø√sY‡... nqï Ç+^¢wüß e÷≥\T Ä&É, eT>∑ ø£\dæ ñqï düe÷y˚XÊ\˝À ≈£L&É - ìs¡uÛÑ´+‘·s¡+>± yê&É≥+ H˚qT >∑eTì+#˚qT (#·÷&É+&ç, Çø£ÿ&É H˚qT <ÛÓ’s¡´+>± m˝≤ yê&˚H√!). M{ÏøÏ düe÷Hês¡ú ø±˝…’q ‘Ó\T>∑T e÷≥\ì y…’<äT´&ç <ä>∑Zs¡ ≈£L&É yê&É{≤ìøÏ »+≈£î ‘ê+. á ªHê\T>∑ø£åsê\μ Ç+^¢wüß e÷≥\øÏ düe÷Hês¡úø±˝…’q$, kÕ<ÛäTdüeTà‘·+ ø±ì$, ãVæ≤wüÿ]+#·ã&ɶ$, nsTTq ª¬s+&ÉT nø£åsê\μ ‘Ó\T>∑T e÷≥\T ˝Ò<ë ªãC≤s¡T e÷≥\Tμ ñHêïsTT. M{Ïì Ç+^¢wüß˝À ªfÒã÷μ nì˙ï, ‘Ó\T>∑T ˝À ªã÷‘·Tμ nì˙ï yê&É{≤ìøÏ uÛÑj·T|ü&É‘ê+. ø±ì Ç+^¢wüß dæìe÷\˝À á Hê\T >∑øså£ ê\ e÷≥\T $ì|æd÷ü HÔ ˚ ñ+{≤sTT. Ç+^¢wüß qe\˝À ø£ì|æ dü÷ÔH˚ ñ+{≤sTT. á C≤‹øÏ #Ó+~q e÷≥\T, #˚wüº\T ˝Òø£b˛‘˚ |ü⁄düÔø±\T neTTà&ÉTb˛e⁄, Á|ü»\T dæìe÷\T #·÷&És¡T nH˚ ªb˛Vü≤μ (nb˛Vü≤ ø±ì~) ˇø£{Ï ñ+~. n+<äTø£H˚ ø±uÀ\T H˚qT Á|ü#·T ]+∫q ì|òüT+≥Te⁄˝À á ø√e e÷≥\T ø±yê\ì Á|üø±X¯≈£î\T ø√] eTØ y˚düT≈£îHêïs¡T. eT+#√, #Ó&√ ‘Ó\T>∑Tyêfi¯ó¢ Ç+ø± ã]‘Ó–+∫b˛˝Ò<äT. ì|òüT+≥Te⁄\˝À Ç≥Te+{Ï e÷≥\T düs¡«kÕ<Ûës¡D+>± ø£q ã&Ée⁄. n+<äTø£H˚ ø±uÀ\T ì»+>± nedüs¡+ e∫Ãq|ü&ÉT ì|òTü +≥Te⁄ì dü+Á|ü~ùdÔ eTqøÏ ªπ>, ˝…d_t j·THé, ô|&√ô|ò˝’ μŸ e+{Ï nedüs¡yÓTÆq e÷≥\T ≈£L&É ø£qã&Ée⁄. eTs=ø£ ª‘·T+≥s¡T\Tμ mes√ á e÷≥\T yê&˚s¡ì sê‘·˝À #Ó|üŒ<ä\T#·T≈£îqï|ü&ÉT. Hê ∫qï‘·q+˝À πs&çjÓ÷\T, {Ï.$.\T ˝Òe⁄. ø£qTø£ ª;¢|ü⁄μ\T ≈£L&Ü ñ+&˚$ ø±e⁄. ô|’ô|#·Tà H˚qT ô|]–q yê‘ê es¡D+, ‹]–q ÁbÕ+‘·+ Á|üuÛ≤e+ e\¢ ø±uÀ\T Ç\T¢ <ë{Ï ãj·T≥øÏ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+&ç eTfi≤¢ Ç+{À¢ n&ÉT>∑T ô|fÒºes¡≈£î

193

ª;¢|ü⁄\T ˝Òì ãC≤s¡T uÛ≤wüμ n˝≤ $ì|ædü÷ÔH˚ ñ+&˚~. H˚qT $H˚ e÷≥\˝À @$ Ç+{À¢ nq<ä > ∑ Z y √, @$ ø±y√ me«s¡ ÷ #Ó|üŒ≈£î+&ÜH˚, ;¢|ü⁄\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚, Hê≈£î ‘Ó*dæb˛j˚T$. ‘Ó*k˛ ‘Ó*j·Tø√ ª#Ó&ɶμ e÷≥ H√{Ï yÓ+≥ eùdÔ Ä e÷≥ eTfi≤¢ nq ≈£L&É<äì Ç+{À¢ #Óù|Œyês¡T. Ç|ü&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À @y˚y√ |æ∫Ãsê‘·\T sêj·T≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT ø£<ë. uÛ≤wü düJeyÓTÆq bÕÁ‘·\ H√{Ï yÓ+≥ |ü*øÏ+#ê\ì s¡#·sTT‘·\øÏ ñ+≥T+~. H˚qT Ç+‘·es¡≈£î sêdæq ø£<∏ä\˝À mø£ÿ&Ü Hê≥T uÛ≤wü yê&Ée\dæq nedüs¡+ sê˝Ò<äT. ø±ì no¢\+ (ã÷‘·T) ˝Òø£b˛sTTq+‘· e÷Á‘êq uÛ≤wü kÕ<ÛäT düeTà‘·+ nyê\ì ˝Ò<äT ø£<ë. n|ü&É|ü &ÉT |ò˝ü ≤Hê e÷≥ uÛj Ñ T· |ü&≈É î£ +&Ü yê&=#êÃ, sêjÓTT#êà nì nqTe÷q+ edü÷Ô ñ+≥T+~ Hê≈£î. á eT<Ûä´ ªuÛj Ñ T· +μ nH˚ ø£<ä∏ sêùdqT. n+<äT˝À n˝≤kÕÿ˝À ãj·T≥ m+‘· #·*>± ñ+<√ #Ó|üŒ{≤ìøÏ ªeTT+<äT>± C≤Á>∑‘·Ô |ü&Éø£b˛‘˚ ø±\ ø£è‘ê´\T rs¡TÃ≈£î+<äTøÏ ≈£Ls¡TÃqï ≈£îØÃ|”≥øÏ eTT&ç¶ n‘·T≈£îÿ b˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~μ nì sêùdqT. n~ #·~$, Hê ø£+f… ej·TdüT‡˝À u≤>± ∫qïyê&Ó’q ˇø£ $<ë´]Δ, ªqqTï eTØ $ø√º ]j·THé nqTø√≈£î+&Ü, ªá e÷≥ rùddæ BìøÏ ã<äT\T Ç+^¢wßü e÷{À dü+düÿè‘·+ e÷{À yê&É+&ç,μ n+≥÷ ˇø£ dü\Vü‰ Ç#˚Ã&ÉT. X¯Øs¡+ ˝À ˇø£ uÛ≤>∑+ (nB »qHê+>∑+ ø±<äT) ù|s¡T ‘Ó\T>∑T˝À yê&ç‘˚ ˇø£ ≈£îÁsê&ÉT n˝≤ nuÛÑ´+‘·s¡+ #Óù|Œdü]øÏ #·øÏ‘·TDí j˚TqT. ªeT÷‹, eTT&ç¶μ ‘Ó\T>∑T e÷≥\T. M{Ïì yê&É{≤ìøÏ m+<äT≈£î nuÛ´Ñ +‘·s+¡ #ÓbÕà nì eT<Ûqä |ü&ç Hê≈£î ‘Ó*dæq Ç<äs› T¡ s¡#·sTT‘· \ì dü+Á|ü~+#·{≤ìøÏ |æ*#˚qT. ˇø±j·Tq` Äj·Tq <Û√s¡DÏ Äj·Tq~. Hê >√&Ée |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü eTs=ø£ $wüjT· + @<√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªeTqyêfi¯¢øÏ eTT&ç¶ ã<ä›ø£+ n+&ûμ nHêï&ÉT. Hê ñ\¢eTT s¡a\T¢q bı+–+~. ¬s+&Ée s¡#·sTT‘·, Hê n˝≤kÕÿ ø£<∏ä˝Àì yêø±´ìï rdüT≈£îì, ª...Hê Ädüq+ Ä ÄdüHêìøÏ n‘·T≈£îÿb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~,μ nì e÷s¡ÃeTì dü\Vü‰ Ç#˚Ã&ÉT. ˇø£ z≥T Ç≥T, ˇø£ z≥T n≥T |ü&˚dü]øÏ Ç~ m≥÷ ‘˚\≈£î+&Ü ‘·Tì ‘·>∑e⁄˝≤ ‘˚*+~. Hê |ü]XÀ<Ûäq |üP]Ô nsTT+~. Çø£ eT÷Á‘·|æ+&Ü\ >∑T]+∫ sêj·T≥y˚T ‘·sy¡ êsTT. ñ#·Ãì ñ#·Ã nHê˝≤? eT÷Á‘·+ nHê˝≤? j·T÷]Hé nHê˝≤? @~ kÕ<ÛTä düeTà‘·+>± ñ+≥T+~? @~ n+<ä]ø° düT\uÛÑ+>± ns¡ú+ ne⁄‘·T+~? ªÇø£ÿ&É ñ#·Ã\T b˛j·Tsê<äT!μ nH˚ |òü\ø£+ #ê\#√≥¢ ø£ì|ædüTÔ+~ ø£qTø£ ªñ#·Ã nqï e÷≥ yê&Ój·T´+&ç,μ nì <ÛÓ’s¡´+ #Óù|Œ&ÉT, osê¸düq+ uÛÑ+–eT˝À ñqï Ç+<ëø£{Ï ¬s+&Ée s¡#·sTT‘·. #˚‹˝À düT‹Ô ñ qïyê&çøÏ n˙ï y˚T≈£î\˝≤π> ø£ì|ækÕÔsTT≥. n˝≤, ÄdüHê\ uÛÑ+–eT˝À ñqï áj·TqøÏ n˙ï ªÄdüHê\Tμ˝≤π> ø£ì|ækÕÔsTT


194

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

ø±uÀ\T! á ‹s¡ø±düT dü\Vü‰ $q>±H˚ ªm$T ‹ì ôd|æ‹$ ø£|æ‘·eTT, ñyÓT‘·|ü⁄e⁄ ‹ì ôd|æ‹yê?μ nqï |ü<ä´+ C≤„|üø£+ e∫Ã+~. #Ó|üŒ≥+ ‘˚*πø, ‘·s¡Tyê‘· ∫yê≥T¢ H˚qT ‹Hê* ø£<ë! y…’<ä´XÊÅdüÔ+ >∑T]+∫ sêùd≥|ü&ÉT ˇø£ÿ ñ#·Ã‘√ |üì ‘ÓeTT\T‘·T+<ë? ˇø£{ÏøÏ yÓfi¯‘ê+. ¬s+{ÏøÏ yÓfi¯‘ê+. ˇø£{Ïì <ÛÓ’s¡´+>± ñ#·Ã nqï|ü&ÉT ¬s+{Ïì <ÛÓ’s¡´+>± @eTHê*? ‘Ó\T>∑T˝À nsTT‘˚ $X‚wüD+ s¡÷|ü+˝À ª|”‹ ≈£îø£ÿ, |”‹ >∑<ä›μ nH˚ Á|üjÓ÷>±\T yê&çq+‘· ‘˚*ø£>± HêeTyê#·ø£+ s¡÷|ü+˝À ª|ü øÏ >∑T&ç, j·T øÏ+<ä j·T øÏ ø=eTTàμì yê&É{≤ìøÏ yÓTTVü≤e÷≥+ y˚k˛Ô+~. Ç+^¢wßü ˝À nsTT‘˚ >∑eTTàq C≤„|øü +£ e#˚à e÷≥\T ªdü÷º˝Ÿ, |ò”d”dt...μ ÇH˚ïfi¯ó¢ eTT&ç¶ øÏ+<äøÏ e∫ÃHê düTπs+Á<äT&ÉT #Óù|Œes¡≈î£ ªdü÷˝º μŸ nqï e÷≥ Ç+^¢wßü ˝ÀøÏ m˝≤ e∫Ã+<√ Hê≈£î ‘Ó*j·T˝Ò<Tä . H˚qT n˝≤kÕÿ˝À ≈£Ls¡TÃ+<äTøÏ yê&çq ≈£îØÃ|”≥ì Ç+^¢wüß˝À ªdü÷º˝Ÿμ n+{≤s¡T ø£<ë. nX¯ó<ëΔìï ‘Ó\T>∑T˝À #Ó|üŒ{≤ìøÏ H√s¡T sêø£ eTq+ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·÷qïfÒ¢ Ç+^¢wüßyê&çøÏ ≈£L&É ª|òd” d” μt nq{≤ìøÏ H√s¡T sê˝Ò<Tä ≥. n+<äTø£ì, ªn~μ ≈£îØà ˝≤+{Ï Ädüq+ MT<ä ≈£Ls¡TÃì #˚ùd |üì u≤|ü‘T· ø£qTø£ <ëìì... eTπs$T≥qT≈£îHêïs¡T - ª≈£îØÃμ nHêï&ÉT≥. ÄVü‰, n<˚˝…+&ç, Ç+^¢wüß˝À düe÷Hês¡úø£yÓTÆq- ªdü÷º˝Ÿμ nHêï&ÉT≥. @&Ü~ø=ø£kÕ] ªdü÷º˝Ÿ ùd+|æ˝Ÿμ |ü+|üeTì e÷ &Üø£ºs¡T n&ÉT>∑T‘·÷ ñ+{≤&ÉT. ø±ì ªdü÷º˝Ÿμ nqï e÷≥+fÒ e÷ sêDÏøÏ ndüVü≤´+. n+<äTø£ì ª≈£îØÃì u≤‘Ys¡÷+˝À øö+≥sY MT<ä e~ ˝ÒXÊs¡T, ndüVü≤´+>±. n~ yÓTsTT˝Ÿ #˚ùddæ Ä #˚‘·T\T ¬s+&É÷ k˛|t‘√ yêwt #˚düTø=+&ç,μ n+≥÷ >∑<äe÷sTT+∫+~. ≈£îØÃì øö+≥s¡T MT<ä ñ+#·≥+ @$T{Ï? ≈£îØÃì ≥bÕ m˝≤ #Ój·÷´* nì Ä˝À∫dü÷Ô ñ+fÒ ndü\T $wüj·T+ ns¡ú+ nsTT+~.

≈£ î Øà n+fÒ e÷ sêD° ø Ï m+‘· ndü V ü ≤ ´yÓ ÷ e÷ ô|<äe› ÷àsTT |ü⁄{Ïqº |ü&ÉT ns¡+ú nsTT+~. |æ\\¢ T |üèwü˜ uÛ≤>±ìï X¯ ó ÁuÛ Ñ + >± ñ+∫q+‘· ù d|ü P eT÷‹ <ä > ∑ Z s ¡ eTT<=› k ÕÔ s ¡ T . n+‘·es¡≈î£ |æ\<¢ ëì ‘√ Ä&˚dTü ≈£îì &ÉjT· |üsT¡ bÕ&Ée>±H˚, ª|æ\¢ <=&ç¶øÏ yÓ[¢+~, ø£&ÉT>∑T‘êyê?μ nì ˇø£ ns¡T|ü⁄ n]∫ B∏dædt sêdüT≈£îH˚ |üì˝À ìeT>∑ïeTsTTb˛sTTq≥T¢ q{Ï+#˚yê&çì. ª@$T{≤ Hê≥T uÛ≤wü?Hê ø£dü˝Ò ndüVü≤´+. ø=+#Ó+ Ç+^¢wüß˝À ãyÓ˝Ÿ eT÷yÓà+{Ÿ n+<äTs¡÷μ nì Áã‹$T˝≤&ç+~. q>∑\T n&É>∑˝Ò<äT, Ns¡\T n&É>∑˝Ò<äT, eT&ÉT\÷, e÷Hê´\T n&É>∑˝Ò<äT. Ç+^¢wüß˝À e÷≥ e÷{≤¢&ÉeT+~. Ç+^¢wüß˝À nHêï, ‘Ó\T>∑T˝À nHêï, ‘·$Tfi¯+˝À nHêï ne˙ï #·∫Ãq≥T¢ ‘·H˚ ø£&É>±* ø£<ë. eT÷Á&√E\T bıj˚Tdü]øÏ ªãyÓ˝Ÿ eT÷yÓà+{Ÿμ nqï ù|s¡T $H˚dü]øÏ yê+‹ #˚düT≈£îqï+‘· |üì #˚dæ+~. ø£&çπ>dæ ≈£L‘·Ts¡Tì eTT<äT›˝≤&˚ùd~. eTØ $es¡+>± ãyÓ˝Ÿ eT÷yÓà+{Ÿ n+fÒ u≤>∑T˝Ò<ìä bı&ç nø£åsê\T‘√ <ëìøÏ ª_.m+.μ nì ù|s¡T ô|fÒº+. e÷ |æ\\¢ øÏ H√s¡T ‹s¡>ø∑ £ <ëìì ª;e÷μ nì |æ\#˚yês¡T. Ç|ü&ÉT uÛÀ»Hê\y˚fi¯|ü&ÉT ªÇqT‡¬sHé‡μ e´eVü‰sê\T e÷{≤¢&Ée\dæ eùdÔ Ç+^¢wüß˝ÀH˚ e÷{≤¢&ÉTø√yê*. ‘Ó\T>∑T |ü‘·HêìøÏ Ç<ä+&ç ø±s¡D+! ‘Ó\T>∑Tì ˇø£ Ä<ÛäTìø£ uÛ≤wü>± |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ê\+fÒ ‘Ó\T>∑T˝À e÷≥\ìï{Ïì rùddæ yê{Ï kÕúHê\˝À Ç+^¢wüß e÷≥\T C§|æŒ+#ê*. Ä |üì Hê #˚‘·T\‘√ H˚qT #Ój·T´˝ÒqT. n+<äTø£ì eT<Û´˚ e÷s¡+Z >± eT÷Á‘·|+æ &Ü\øÏ eT÷|”\T nì ø=‘·Ô ù|s¡T ô|fÒºqT.

l y˚eT÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ dü«Á>±eT+ $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢ #√&Ées¡+. ‘·Tì, eT∫©|ü≥ï+\˝À ÁbÕ<∏$ä Tø£ $<ä´, &çÁ{≤sTT{Ÿ, ˝≤dt @+»*dt˝À ñqï‘·$<ä´ nuÛ´Ñ dæ+#ês¡T. Á|üdTü ‘ Ô +· j·T÷ìe]‡{° Ä|òt ø±*bò˛]ïj·÷, &˚$dt˝À ø£+|üP´≥sY ôd’H‡é ˝À Ábıô|òdsü .Y ø£<\ä∏ |ü⁄düøÔ +£ øÏ+∫‘Y uÛÀ>π uÛ$Ñ wü´‹, ‘Ó\T>∑T $C≤„qXÊÁdüÔ |ü<ä ì|òüT+≥Te⁄, $C≤„qXÊÁdüÔ |ü⁄düÔø±\T Á|ü#·T]+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T˝À bÕ|ü⁄\sY ôd’Hé‡ yê´kÕ\T sêXÊs¡T. ã]ÿ© $X¯«$<ë´\j·T+˝À ‘Ó\T>∑T Á|üy˚X¯ô|≥º&ÜìøÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. ô|¢»+≥Hé, ø±*bò˛]ïj·÷˝À ìyêdü+.


yêVæ≤ì

195

Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ ¬s+&√ n‹ ô|<ä› dæ˙ |ü]ÁX¯eT>± yÓ\T>=+<äT‘·Tqï uÛ≤s¡rj·T

ªªá X¯‘êã›|ü⁄ n<äT“¤‘·+μμ>± 1895 &çôd+ãsY˝À bÕ´]dt˝À Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tºø=ì Äs¡T HÓ\\T ‹]π> dü]ø£˝≤¢ 1896˝À \÷$Tj·TsY k˛<äs¡T\ dæìe÷{ÀÁ>±|òt eTq <˚XÊìø° e#˚Ãdæ+~. Çø£, nyÓT]ø±˝À |ò”#·sY |òæ\Tà\ ‘·j·÷¬s’q 1912˝ÀH˚ eTq <˚X¯+˝Àq÷ ‘=* ø£<∏ë∫Á‘· ìsêàD+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á q÷πsfi¯fl ø±\>∑‹ ˝À 1,268 eT÷ø°\T, $$<Ûä uÛ≤wü˝À¢ 43,165 {≤ø°\ d”ìj·T¬s’q uÛ≤s¡rj·T dæìe÷≈£î Çyêfi¯ n+‘·sê®rj·T kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+, K+&Ü\T <ë{Ïq n‹ ô|<ä› Áù|ø£å≈£ es¡Z+ kı+‘·+. Vü‰©e⁄&é ∫Á‘ê\≈£î ôd’‘·+ eTq~ z n$düàs¡D°j·T $|üDÏ. uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ X¯‘·»j·T+‹ dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq á X¯ó uÛÑy˚fi¯ eTq dæìe÷ |ü⁄≥Tº|üPs√«‘·Ôsê\ bòÕ¢wtu≤´ø˘...

dæìe÷ Ç|ü&ÉT eT÷&É+¬ø\ yÓTÆ\TsêsTTøÏ #˚]+~. <ë<ëkÕôV≤uŸ bòÕ˝Òÿ rdæq Hê\T>∑T Øfi¯fl eT÷>∑ ∫Á‘·+ sêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<ä Ç|üŒ{ÏøÏ 99 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ 1913 @Á|æ˝Ÿ 21q u§+u≤sTT˝Àì ªˇ*+|æj·÷ dæìe÷μ Vü‰\T˝À u§+u≤sTT˝Àì $$<Ûä s¡+>±\ H˚‘·\qT Á|ü‘˚´ø£+>± ÄVü‰«ì+∫, Á|æeP´ c˛>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· |üHÓï+&ÉT s√E\≈£î y˚T 3e ‘˚B, X¯ìyês¡+ Hê&ÉT n<˚ u§+u≤sTT ˝Àì ªø=s=H˚wüHé dæìe÷{ÀÁ>±|òtμ Vü‰\T˝À Ä ∫Á‘·+ $&ÉT<ä˝…’+~. {Ϭø≥¢$Tà, CHêìøÏ á ∫Á‘êìï yêDÏ»´|üs¡+>± #·÷|ü&É+‘√ uÛ≤s¡rj·T |ò”#·sY |òæ˝Ÿà\ Á|ükÕúq+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Ä Á|üj·÷D+ n$∫äqï+>± kÕ–, Ç|ü&ÉT eTq dæìe÷qT X¯‘· edü+‘·|ü⁄ yêøÏ{À¢øÏ ‘Ó∫Ã+~. ˇø£ÿkÕ] yÓqøÏÿ ‹]– #·÷ùdÔ- ø£<∏ë∫Á‘ê\‘√ uÛ≤s¡rj·T dü«<˚o #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î 1912˝À ;»+ |ü&çq|üŒ{Ïø°, ø£~˝Ò u§eTà\‘√ eTq kÕyêdü+ n+‘·≈î£ <äXÊ_›qïs¡ ô|∫’ \T≈£î eTT+<˚ @s¡Œ&ç+~. |ü{≤\qT Á|ü<]ä Ùdü÷,Ô |üø£ÿH˚ dü+^‘· yê<ë´\T, >±Á‘·+ <ë«sê |ü⁄sêD ø£<∏ä\T #Óù|Œ dü+Á|ü<ëj·T+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n+‘·≈£î eTT+<˚ mH√ï <äXÊu≤›\T>± ñ+~. B|ü+ yÓ\T>∑T˝À, |ü{≤\qT ø£~*dü÷Ô kÕπ> á Á|üÁøÏjT· ‘·sT¡ yê‘· ªe÷´õø˘ ˝≤+‘·sT¡ μ Á|ü<sä Ù¡ q\T e#êÃsTT. >±E dü¢sTT&É¢ MT<ä u§eTà\T ∫Á‹+∫, #·÷&É&ÜìøÏ z ∫qï |òæ˝Ÿà

X¯‘·edü+‘ê\ uÛ≤s¡rj·T dæìe÷

eTq dæìe÷ yÓTT<ä˝…’+~˝≤... &܈ˆ ¬s+{≤\ »j·T<˚e ÁbıC…ø£ºsY ˝≤>± ñ+&˚ ô|f…º˝À neTπsÃyês¡T. Ä >±E dü¢sTT&é\qT ˝≤+‘·s¡T˝À #·ø£#·ø± »]ù|yês¡T. <ë+‘√, ‘Ós¡ MT<ä |ü&ÉT‘·Tqï Ä dü¢sTT&é\˝Àì u§eTà\T ø£<äT\T‘·Tqï≥T¢ ÁuÛÑeT ø£*π>~. |üø£ÿq yê<ä´ dü+^‘·+, ø£<∏ë ø£<∏äq+ düπsdü]! á ªe÷j·T ˝≤+‘·sT¡ μ Á|ü<sä Ù¡ q\T <˚X+¯ ˝À ÁbÕ#·Ts¡´yÓTqÆ düeTj·T+˝À $<˚XÊ\ qT+∫ |òæ\Tà\ Á|ü<äs¡Ùq eTq <ä>∑Zs¡≈£î e∫Ã+~.

Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ ‘=* dæìe÷{ÀÁ>±|òt Á|ü<äs¡Ùq Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ dæìe÷{ÀÁ>±|òt Á|ü<äs¡Ùq ‘=*kÕ]>± ÁbòÕHé‡<˚X¯|ü⁄ sê»<Ûëì bÕ´]dt˝À 1895 &çôd+ãsY 28q »]–+ <äH˚~ #·]Á‘·. Ä s√Eq bÕ´]dt˝Àì Á>±+&é πø|òt˝À ‘=*kÕ]>± Áù|ø£å≈£î\≈£î #·\q∫Á‘ê\T Á|ü<ä]Ù+∫ #·÷bÕs¡T. Ä Á|ü<äs¡Ùq Ç∫Ã+~ ª\÷$Tj·TsY Áã<äsY‡μ>± Á|üdæ<äTΔ˝…’q ÁbòÕHé‡ <˚oj·TT\T \÷sTTdt, n>∑ùdº\T! Á|ü|ü+#·+˝Àì Á|ü<Ûëq ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü á Á|ü<äs¡Ùq\T »]|æ, Ä<ëj·T+ >∑&ç+#ê\ì \÷$Tj·TsY Áã<äsY‡≈£î Áù|s¡D ø£*–+~. \÷$Tj·TsY k˛<äs¡T\T ‘·eT dæìe÷ {ÀÁ>±|òt <ë«sê #·\q∫Á‘ê\qT Á|ü<ä]Ùdü÷Ô πøe\+ nsTT<˚fi¯fl˝À <ë<ë|ü⁄ ø√{Ï &Ü\s¡T¢ dü+bÕ~+#ês¡T! qMq Ä$wüÿs¡D>± dæìe÷ |ü≥¢ »HêìøÏ ñqï ÁπøE≈£î n<√ ñ<ëVü≤s¡D.

\÷$Tj·Ts¡¢ ªdæìe÷{ÀÁ>±|òtμ Á|ü‘˚´ø£‘· dæìe÷{ÀÁ>±|òt ∫qï~>±, #ê˝≤ Äø£s¡¸D°j·T+>±, mø£ÿ&É≈£î ø±yê\+fÒ


196

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

nø£ÿ&É≈î£ yÓ÷düT≈£îb˛j˚T˝≤ ãs¡Te⁄ ‘·≈î£ ÿe>± ñ+&˚~. Bì‘√ <˚X¯+˝À ‘=* |òæ\Tà ∫Árø£s¡D\T, Á|ü<äs¡Ùq\T ∫es¡≈£î M<ÛäT˝À¢ ≈£L&Ü #˚‹‘√ |òæ\Tà #·Áø±ìï ‹|ü‘·÷ düe÷»+˝Àì #·T≥Tº|üø£ÿ* <äèXÊ´\qT |òæ\Tà MT<ä≈£î ∫Árø£sD ¡ kÕ–+#·e#·TÃ. Ä ‘·sT¡ yê‘· |ò\æ TàqT ÁbÕôddt #˚j÷· møÏÿ+#˚ yÓ÷wüHé |æø£ÃsY ¬øy˚Tsê |ü⁄D´e÷ nì #·T≥÷º ñqï \+fÒ , z ¬ s +&É T ˙{Ï u §¬ ø ÿq˝Ò |ò æ \ TàqT &Ó e \|t #˚ ù d yês¡Ô\T, $X‚cÕ\T ôd\T´˝≤sTT&é ô|’øÏ mø£ÿ&É+ ≈£L&Ü Ä {≤´+≈£î\T! ∫es¡≈£î Ä ø£&ç–q |òæ\TàqT ÄsYÿ B|ü+‘√ #˚]Ã, yÓqTyÓ+≥H˚ yÓTT<ä˝…’b˛sTT+~. n|üŒ{À¢ $<˚o Ä|üπs≥s¡T¢ ‘·eT Á|ü<ä]Ù+#·e#·TÃ. ÁbıC…ø£ºs¡T¢, ¬øy˚Tsê\‘√ e#˚Ãyês¡T. kÕ<Ûës¡D+>± ˇπø |ü]ø£s¡+ Ä s¡øy£ TÓ qÆ kÕeTÁ–‘√ \÷$Tj·TsY k˛<äsT¡ \ eTqTwüß\T n≥T ÁbıC…ø£ºsY>±, Ç≥T ¬øy˚Tsê>± ≈£L&Ü |üì#˚düTÔ+&˚~. m|üŒ{Ï $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+#˚yês¡T. ˇø£ |üø£ÿ ‘·eT <ä>∑Zs¡Tqï ø£|ü&ÉT |òæ\Tà¬øøÏÿ+#·<ä–q n+XÊ\ ø√dü+ yÓ‘·T≈£î˝≤&ÉT‘·Tqï |òæ\Tà\qT Á|ü<ä]Ù+#˚yês¡T. eTs√|üø£ÿ Ä j·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì á $<˚o Ä|üπs≥s¡¢≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´ <äèXÊ´\qT dü]ø=‘·Ô |òæ\Tà\T>± ∫Árø£]+#˚yês¡T. n˝≤ <äèXÊ´\T z ô|<ä› >∑ì nj·÷´sTT. n˝≤ eTq <˚X¯+˝Àì n+XÊ ∫Árø£]+∫q kÕúìø£ <äèXÊ´\qT >∑ã>∑u≤ eTTÁ~+∫, Á|ü<sä Ù¡ q˝À \ô|’ |ü\T ∫Á‘ê\T s¡÷bı+<ësTT. yê{Ï˝À 1897˝À s¡÷bı+~q bÕ‘· ∫Á‘ê\ kÕúq+˝À ø=‘·Ô ∫Á‘ê\qT #˚sπ Ãyês¡T. Ç~ Á|ü»\qT ªø√ø√q{Ÿ ô|sò TTsYμ, ªnesY Ç+&çjT· Hé m+ô|s’ μY nH˚ s¬ +&ÉT ∫Á‘ê\ eTT>∑TΔ*ï #˚ùd~. >∑T]+∫ e÷Á‘·+ düe÷#ês¡+ \_Ûk˛Ô+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ø±\TyÓ÷|æq dæìe÷ u§+u≤sTT˝À... uÛÑ{≤«&˚ø£sY bÕ´]dt˝À \÷$Tj·TsY k˛<äs¡T\ ‘=* #·\q∫Á‘· Ä |ü]dæú‘·T˝À¢ dæìe÷{ÀÁ>±|òt Á|ü<äs¡Ùq\T #·÷dæ Á|ü<äs¡Ùq »]–, dü]>±Z Äs¡T HÓ\\T nsT÷´ ne>±H˚, n˝≤π> eTT>∑TΔ&Ó’, dü«j·T+>± #·\q∫Á‘ê\ s¡÷|üø£\Œq≈£î ~–q yÓTT≥º nyÓT]ø±˝À Cq+ m<äT≥ m&çdüHé øÏHÓ{ÀÁ>±|òt Á|ü<äs¡Ùq »]– yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡rj·TT&ÉT- ªkÕy˚ <ë<ëμ>± n+<äs¡÷ |æ*#˚ eT÷&ÉT HÓ\˝…’Hê ø±≈£î+&ÜH˚ 1896 p˝…’ 7q á ‘Ós¡ MT~ Vü≤]X¯Ã+Á<ä düU≤sêyéT uÛÑ{≤«&˚ø£sY. bò˛{ÀÁ>∑|ò” kÕeTÁ– &û\¬s’q ø£~˝Ò u§eTà\ Á|ü<äs¡Ùq eTq <˚XÊìøÏ sêe&É+ $X‚wü+. es¡¸+ á dæº˝Ÿ bò˛{ÀÁ>±|òüsY $<˚XÊ\ qT+∫ ÁbıC…ø£ºsY, ø=ìï \|òüTT ≈£îs¡TdüTÔqï Ä eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{Ï kÕj·T+Á‘·+, ‘=*kÕ]>± ∫Á‘ê\T ~>∑TeT‹ #˚düTø=ì u§+u≤sTT˝À Á|ü<äs¡Ùq yÓTT<ä\T u§+u≤sTT˝À, yê≥‡Hé‡ Vü≤À≥˝Ÿ˝À á Á|ü<äs¡Ùq »]–+~. ô|{≤ºs¡T. Á|ü<äs¡Ùq\T CÀs¡T>± kÕ>∑&É+‘√, $<˚XÊ\ qT+∫ \÷$Tj·TsY Áã<äsY‡≈£î düVü‰j·T≈£î&É÷, yê] ‘·s¡|òü⁄q ≥÷]+>¥ @ø£+>± ¬øy˚Tsê ~>∑TeT‹ #˚düTø=ì, kı+‘·+>± ∫Á‘ê\T @»+{Ÿ nsTTq e÷]dt ôddæºjÓTsY ‘·q ãè+<ä+‘√ á rj·÷\H˚ Ä˝À#·q Äj·Tq≈£î e∫Ã+~. ªdæìe÷{ÀÁ>±|òtμ Á|ü<äs¡Ùq Ç#êÃs¡T. @ø£ø±\+˝À n≥T ¬øy˚Tsê>±, Á|æ+≥sY>±, ÁbıC…ø£ºsY>± ˇø=ÿø£ÿ{Ï <ë<ë|ü⁄ 17 MT≥s¡¢ ì&ç$ ñqï Äs¡T |òæ\Tà |üì#˚ùd \÷$Tj·Ts¡¢ |ü]ø£s¡+ ‘Ó|æŒ+#·Tø=H˚ Ä]úø£ k˛úeT‘· \qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ Á|ü<äs¡Ùq düeTj·T+ >∑+≥˝Àù|! uÛ{ Ñ ≤«&˚øs£ ≈Y î£ ˝Ò<Tä . <ë+‘√, ª]˝…jTY Áã<äs‡Y μ ‘·j÷· Ø ø¬ y˚TsêqT ÁbıC…øsº£ ≈Y î£ <ë<ë|ü⁄ 20 n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+˝À bÕs¡<sä Ù¡ ø£yTÓ qÆ ‘Ós¡ 1898 ∫e]ø£˝≤¢ Ç+>∑¢+&é qT+∫ ‘Ó|æŒ+#·Tø=Hêïs¡T. Ä ¬øy˚Tsê ø£{Ϻ, <ëìô|’ á |òæ\Tà\qT Á|ü<ä]Ù+#˚yês¡T. ‘√ s¡ø£s¡ø±\ dü+|òüT≥q\qT ∫Árø£]+ ÁbıC…ø£ºsYqT #˚‹ ‘√H˚ q&çù|yês¡T ø±ã{Ϻ, #·&+É ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 1899˝À u§+u≤sTT X¯ã›+ ñ+&˚~ ø±<äT. eTìwæøÏ ˇø£ s¡÷bÕsTT ˝À Ç<äs› T¡ Á|üd<æ Δä eT\¢j÷Ó <ÛTä \ eT<Û´ä ≈£îd”Ô Á|üy˚X¯ s¡TdüTeTT edü÷\T #˚XÊs¡T. b˛{°ì Äj·Tq ∫Árø£]+#ês¡T. ø√‘·T\T \÷$Tj·Ts¡¢ á u§+u≤sTT Á|ü<sä Ù¡ q Ä&ç+#˚yê&ç <ä>∑Zs¡ •ø£åD bı+<äT‘·Tqï $»j·Te+‘·yÓTÆq ø=~› HÓ\\ ø£˝≤¢ |ü\Te⁄s¡T ø√‘·T\ #˚wüº\ MT<ä z \|òüTT ∫Á‘·+ ≈£L&Ü Ç‘·s¡ dæ˙ Á|ü<sä Ù¡ ≈£î\T eTq <˚XÊìøÏ e#êÃs¡T. rXÊs¡T. á \|òüTT ∫Á‘·+, ª~ ¬s»¢sY‡μ nH˚ ª${≤Á>±|òtμ, ªyÓ÷{À-bò˛{Àk˛ÿ|tμ- Ç˝≤ Ä ≈£îd”Ô b˛{° |òæ\Tà - á ¬s+&ÉT |òæ\Tà s¡ø£s¡ø±\ ù|s¡¢ ‘√ #·\q∫Á‘ê\ Á|ü<äs¡Ùq\T \q÷ &Óe\|t #˚dæ, ÁbÕôddt #˚j·T&ÜìøÏ kÕ>±sTT. Á|ü‹cÕ˜‘·àø£yÓTÆq |ü_¢ø˘ Vü‰fi¯ófl, \+&ÉHé |ü+bÕ*‡ e∫Ã+~. <ë+‘√, yê{Ïì Hê≥ø£XÊ\\ yÓTT<ä\T Ä≥düú˝≤˝À¢, yÓTÆ<ë Á|ü < ä s ¡ Ù q≈£ î dæ < ä Δ + #˚ ù ddü ] øÏ @&Ü~ Hê˝À¢ @sêŒ≥T #˚dqæ &˚sê dæìe÷Vü‰fi¯fl es¡≈î£ düeTj·T+ |ü{Ϻ+~. uÛÑ{≤«&˚ø£sY ‘·q &˚sê mH√ï M{ÏøÏ y˚~ø£\j·÷´sTT. u§+u≤sTT˝À dæìe÷ Vü‰\T˝À yê{Ïì Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ‘=* Á|ü<sä Ù¡ q »]–q ø=~›ø±˝≤ìπø ‘·÷s¡TŒq ‘=* uÛ≤s¡rj·T q÷´dtØ˝Ÿ ø£\ø£‘êÔ≈£L, <äøÏåD≤q eTÁ<ëdüT≈£L dæìe÷ Ä s√E˝À¢ H ˚ ÄsY . |æ . |ü s ê+»ù| nH˚ Á|ü<äs¡Ùq\T yÓfi≤flsTT. <ë<ëkÕôV≤uŸ bòÕ˝Òÿ


yêVæ≤ì uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú øπ +Á_&é˝® À >∑D‘ Ï · XÊÅdü+Ô ˝À ñqï‘· kÕúsTT˝À ì*∫, >ös¡e+ n+<äT≈£îHêïs¡T. 1901 &çôd+ãsY 7q n‘·qT uÛ≤s¡‘Y≈£î ‹]– e∫Ãq|ü&ÉT, dü«<˚X¯+˝À n|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. u§+u≤sTT˝À »]–q Ä bÂs¡ kÕ«>∑‘|· Tüò {≤ºìï ≈£L&Ü q÷´dtØ\T >± uÛ{ Ñ ≤«&˚øs£ Y |ò\æ Tà ø¬ øÏÿ+#ês¡T. Á|üdTü ‘ Ô +· n\uÛ´Ñ yÓTÆq á ∫Á‘êìï ‘=* uÛ≤s¡rj·T q÷´dtØ\T>± #·\q∫Á‘· #·]Á‘·ø±s¡T\T n+^ø£]+#ês¡T.

ø£\ø£‘êÔ˝À... V”≤sê˝≤˝Ÿ ùdHé, eT<äHé <ë<ë|ü⁄ n<˚ düeTj·T+˝À ø£\ø£‘êÔ˝À V”≤sê˝≤˝Ÿ ùdHé |ò\æ Tà ∫Árø£sD ¡ ˝ÀøÏ e#êÃs¡T. Äj·Tq yÓTT<ä{À¢, ‘·q k˛<äsT¡ &ÉT yÓ÷r˝≤˝Ÿ‘√ ø£\dæ ªsêj·T˝Ÿ ãjÓ÷k˛ÿ|tμ ù|]≥ ∫Á‘· Á|ü<äs¡Ù q\T ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. $<˚o ∫Á‘ê*ï ~>∑TeT‹ #˚düTø=ì, Á|ü < ä s ¡ Ù q*#˚ à yês¡ T . 1900 &ç ô d+ãsY qT+∫ ø£\ø£‘êÔ˝Àì ªø±¢dæø˘ ~∏j˚T≥sYμ˝À á Á|ü<äs¡Ùq\T »]–q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚, #·\q∫Á‘· s¡÷|üø£s¡Ô ø±yê\ì ø√]ø£ ñqï V”≤sê˝≤˝Ÿ ùdHé ø£\ø£‘êÔ˝Àì ø±¢dæø˘ ~∏j˚T≥sY˝À Á|ü<ä]Ù+#˚ Á|üdæ<äΔ u…+>±© s¡+>∑düú\ Hê≥ø±\qT |òæ\Tà ø¬ øÏÿ+#·&+É yÓTT<ä\Tô|{≤ºsT¡ . Á|ü‘´· ø£å s¡+>∑ dü\ú Á|ü<sä Ù¡ q\ ‘·sT¡ yê‘· n<äq|ü⁄ Äø£sD ¸¡ >± á |òæ\Tà\qT ‘Ós¡ô|’ #·÷ù|yês¡T. n˝≤ n≥T $<˚o ∫Á‘ê\q÷, Ç≥T uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ∫Árø£]+∫q |òæ\Tà\q÷ ‘=* ‘·s+¡ dæ˙ Áù|ø£≈å î£ \≈£î düìïVæ≤‘·+ #˚XÊs¡T. Ä düeTj·T+˝ÀH˚ ø£\ø£‘êÔ˝À »yéT ôw&û® Áù|òyéTJ (C….m|òt) eT<äHé nH˚ <Ûäìø£ bÕØÙ yê´bÕ] ñ+&˚yês¡T. nH˚ø£ yê´bÕsê \‘√ bÕ≥T Äj·Tq≈£î z Hê≥ø£ ø£+ô|˙ ≈£L&Ü ñ+&˚~. dü]ø=‘·Ô $H√<ä e÷<Ûä´eTyÓTÆq #·\q∫Á‘· Á|ü<äs¡Ùq\ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷bÕs¡T. ªbÕ<∏˚μ dü+düú qT+∫ H˚s¡T>± dæìe÷ ÁbıC…ø£ºs¡T¢ ~>∑TeT‹ #˚düTø=Hêïs¡T. 1902˝À kı+‘·+>± ªãjÓ÷k˛ÿ|tμ Á|ü<äs¡Ùq\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø£\ø£‘êÔ˝Àì ø°\ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ &˚sê\T y˚dæ, Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ªãjÓ÷k˛ÿ|tμ Á|ü<sä Ù¡ q*#˚Ãyês¡T. yÓTT<ä≥ ªm*Œ¤Hdé Hºü é ãjÓ÷k˛ÿ|t ø£+ô|˙μ>± yÓTT<ä˝q’… Äj·Tq dü+düú ø=H˚ïfi¯flø£˝≤¢ ªeT<äHé ~∏jT˚ ≥sY‡ *$Tf…&μé ù|]≥ ∫Á‘· ìsêàD - |ü+|æD° - Á|ü<äs¡Ùø£ kÕÁe÷C´+ Á_{°wæ+ &çj·÷ n+‘·{≤ $düÔ]+∫+~.

dü+#ês¡ dæ˙ ñ<ä´eT+ Ä s√E˝À¢H˚ u§+u≤sTTøÏ #Ó+~q nãT›˝© j·T÷dü|òü© dæ˙ Á|ü<äs¡Ù≈£î&ç>± eTTK´bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. z ÁbıC…ø£ºsY, eT&É‘·ô|fÒºj·T&ÜìøÏ M\Tqï z ‘Ós¡, z &˚sê, düT•øÏå‘·T˝…’q

197

bÕ‹ø£ eT+~ ø±]à≈£î\T- Ç˝≤ mø£ÿ&çøÏ |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É≈£î yÓ÷düT≈£îb˛>∑\ ‘·q ãjÓ÷k˛ÿ|t kÕeTÁ–‘√ Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£L yÓfi≤fls¡T. ∫es¡≈£î 1908˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î ‹]– e∫Ã, dü+#ês¡ dæ˙ Á|ü < ä s ¡ Ù q\T Ç#êÃs¡ T . e÷eT÷\T Ä≥ edü T Ô e ⁄ ˝≤+{Ï ãjÓ÷k˛ÿ|tqT z kı+‘· |ü]ÁX¯eT kÕúsTTøÏ ‘Ó#êÃs¡T. Ä s√E˝À¢ ‘Ós≈¡ î£ m+‘· <ä÷s¡+˝À ≈£Ls¡TÃ+{≤s¡H˚ <ëìï ã{Ϻ Áù|ø£å≈£î\ qT+∫ s¡TdüTeTT edü÷\T #˚ùdyês¡≥! Ç|ü&ÉT dæìe÷ Vü‰fi¯fl˝À ‘Ós¡≈£î <ä÷s¡+>± ô|’ ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ ≈£Ls¡TÃ+fÒ {Ϭø{Ÿ πs≥T m≈£îÿe. ø±˙, n|üŒ{À¢ e÷Á‘·+ ‘Ós¡≈£î <ä>∑Zs¡>± ≈£Ls¡TÃ+fÒ &ÉãT“\T m≈£îÿe #Ó*¢+#ê*. n|ü&É|ü&ÉT Ä Á|ü<äs¡Ùq\ eT<Ûä´˝ÀH˚ dü+^‘· ãè+<ä+‘√ Á|ü<äs¡Ùq\T Ç|æŒdü÷Ô, Áù|ø£å≈£î\qT Äq+<ä|ü]#˚yês¡T. Ç|üŒ{Ï ˝≤>± dæìe÷ n+fÒ 18 y˚\ n&ÉT>∑T\ ì&ç$ ñ+&˚~ ø±<äT. n|üŒ{À¢ ˇø√ÿ |òæ\Tà ì&ç$ eTVü‰ nsTT‘˚ 100 qT+∫ 200 n&É T >∑ T \T. n+‘˚ ! n˝≤π > , |ò æ \ Tà\qT ªôV’≤sYμ≈£î Ç#˚à |ü<äΔ‹ ñ+&˚~ ø±<äT. ˇø√ÿ n&ÉT>∑T Äs¡T ô|˙ï\ e+‘·Tq @ø£yÓTT‘·Ô+>± ∫Á‘ê\T ø=H˚dæ, yê{Ïì Á|ü<ä]Ù+#˚yês¡T. n+fÒ , Çyêfi¯ @]j· ÷ \ yêØ>± |ò æ \ Tà Á|ü<äs¡Ùq Vü≤≈£îÿ\ neTàø±\T, ø=qT>√fi¯ófl »]ù| ªW{Ÿ ¬s’{Ÿ |üπsäCŸμ $<ÛëHêìøÏ eT÷\+ q÷πsfi¯fl ÁøÏ‘·y˚T ñ+<äqï e÷≥. Ç˝≤ 1908 qT+∫ yÓTT<ä{Ï Á|ü|ü+#· j·TT<äΔ+ ÁbÕs¡+uÛÑ yÓTqÆ 1914 es¡≈î£ eT<Û´ä qTqï Äπsfi¯fl ø±\+˝À nãT›˝© ªdü+#ês¡ dæìe÷μ uÛ≤s¡‘˝Y Àì n~Ûø£ XÊ‘·+ ÁbÕ+‘ê\qT #·T≥ºu…fÒºdæ+~.

<äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À... <äøÏåD uÛ≤s¡‘êeìøÏ eùdÔ, ø√j·T+ ã‘·÷Ôs¡T≈£î #Ó+~q ¬s’˝Ò« ñ<√´– kÕ$Tø£qTï $HÓ‡+{Ÿ dæìe÷ MT<ä |æ∫ÃÁù|eT‘√ ‘·q ñ<√´>±ìï ≈£L&Ü e~˝Òd,æ 1905 qT+∫ <äøÏåD≤~q }s¡÷sê ‹s¡T>∑T‘·÷ #·\q∫Á‘· Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n˝≤π>, eTÁ<ëdüT˝À bò˛{ÀÁ>±|òüsY>± dæús¡|ü&ɶ ‘Ó\T>∑T _&ɶ s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT $<˚XÊ\ qT+∫ kÕeTÁ– ‘Ó|Œæ +∫, 1909 - 12 eT<Û´ä ˝À Á|üeTTK dæ˙ Á|ü<sä Ù¡ ≈£î&ç >± m~>±s¡T. $<˚XÊ\≈£L ‘·q Á|ü<äs¡Ùq\qT $düÔ]+#ês¡T. Çø£, 1907 qT+∫ 1909 eT<Ûä´ø±\+˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À \|òüTT∫Á‘ê\ ‘·j·÷Ø #ê˝≤ ‘·≈£îÿeH˚ #ÓbÕŒ*. 1907˝À ªø±ã÷˝Ÿ nMTs¡T }πs–+|ü⁄μô|’ m*Œ¤Hdé Hºü é ø£+ô|˙ z {≤|æø˝£ qŸ T s¡÷bı+~+∫+~. n˝≤π>, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì es¡<ä\qT z ¬øy˚T sêeTHé ∫Árø£]+#ês¡T. u§+u≤sTTøÏ #Ó+~q ªm¬ø‡*¸j·TsY dæìe÷{ÀÁ>±|òtμ |üøå±q 1908˝À á es¡<ä\ <äèXÊ´\qT |òæ\Tà


198

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

¬øøÏÿ+#ês¡T. 1909˝À ªeP´ Ä|òt u≤+uÒμ ù|]≥ z ø=‘·Ô |òæ\Tà rXÊs¡T. ø£\ø£‘êÔ˝À V”≤sê˝≤˝Ÿ ùdH˚yÓ÷ ‘·eT ªsêj·T˝Ÿ ãjÓ÷ k˛ÿ|tμ <ë«sê $$<Ûä s¡ø±\ $<˚o ∫Á‘ê\qT Á|ü<]ä Ùdü÷Ô e#êÃs¡T. ø£fi≤s¡÷|ü+>± dæìe÷ Ä$s¡“$¤ +∫q Ä Äs¡+uÛÑ ~Hê˝À¢ Ç|üŒ{Ï˝≤>± dæ˙ Á|ü<sä Ù¡ q\≈£î ˝…ô’ dqT‡ rdüT ø√yê*‡q nedüs+¡ ≈£L&Ü ñ+&˚~ ø±<äT. n˝≤π>, $<äT´#·Ã¤øÏÔ‘√ ≈£L&Ü |üì ˝Ò<äT. yÓT^ïwæj·TyéT BbÕ\ kÕj·T+‘√ |òæ\TàqT ‘Ós¡ô|’ #·÷ù|yês¡T. á dæ˙ Á|ü<äs¡Ùq\T, yê{Ï ø£Hêï eTT+<äT>± <˚X¯+˝ÀøÏ e∫Ãq Á>±yéT bò˛Hé, eTTÁ<äD≤\j·T edü‘·T\T ø£\dæ z ø=‘·Ô |ü]D≤ e÷ìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ܶsTT. kÕ+Á|ü<ësTTø£ uÛ≤s¡‘· düe÷»+˝À e÷s¡TŒ e∫Ã+~. Áø£eT+>± á dæ˙ Á|ü<sä Ù¡ q\ø£+≥÷ z Áù|ø£øå £ es¡Z+ ‘·j·÷¬s’+~.

‘·j·÷Ø ôd’˝…+{Ÿ ∫Á‘·+ ªsêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμ u§+u≤sTT˝Àì ªø=s=H˚wüHé dæìe÷{ÀÁ>±|òtμ Vü‰\T˝À yêDÏ»´|üs¡+>± $&ÉT<ä ˝…’+~. uÛ≤s¡‘Y˝À ‘·j·÷¬s’q ‘=* |üP]Ô ì&ç$ ø£<∏ëø£<∏äHê‘·àø£ ∫Á‘·+ ªsêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμ U≤´‹ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. n|üŒ{Ï dæìe÷\˝≤>± ˇø£{°, ¬s+&ÉT s√E\T ø±<äT! ]ø±s¡T¶ kÕúsTT˝À @ø£+>± 23 s√E\T Ä&ç+~. <˚X¯+˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£L yÓ[fl, $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. n˝≤ ‘·q ∫s¡ø±\ dü«bÕïìï dü|\üò + #˚dTü ø=ì, uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î ÁbÕD+ b˛XÊs¡T ª<ë<ëkÕôV≤uŸμ bòÕ˝Òÿ. ˇø£ÿ eTTø£ÿ˝À #ÓbÕŒ\+fÒ, ªsêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμ‘√ Äj·Tq dü]ø=‘·Ô dæ˙ e÷<Ûä´e÷ìøÏ uÛ≤s¡rj·T yê´ø£s¡D dü÷Á‘ê\T dæ<äΔ+ #˚XÊs¡T.

XÊX¯«‘· dæ˙ Á|ü<äs¡ÙqXÊ\\≈£î Hê+~

nsTT‘˚, bòÕ˝Òÿ ªsêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμ $&ÉT<ä\ ø£Hêï eTT+<˚ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À ÄsY.õ. {ÀØï, mHé.õ. ∫Á‘˚, |æ.ÄsY. {Ï|ïæ dt ˝≤+{Ï ‘=* ‘·s+¡ e÷s¡<Z sä Ù¡ ≈£î\T #·\q∫Á‘· s¡÷|üø\£ Œq Á|üjT· ‘êï\T #˚XÊs¡T. u§+u≤sTT˝À ª|ü⁄+&É©ø˘μ (1912) nH˚ eTsê؃ uÛÑøÏÔs¡dü Hê≥ø£ Á|ü<äs¡ÙqqT j·T<∏ë‘·<∏ä+>± |òæ\Tà ô|’øÏ møÏÿ+#ês¡T. n+<äTøπ , ‘=* uÛ≤s¡rj·T ø£<ë∏ ∫Á‘· Á|üjT· ‘·ï+>± ª|ü⁄+&É©ø˘μqT #ÓãT‘·T+{≤s¡T. bòÕ˝Òÿ ªsêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμ ø£Hêï dü]>±Z z @&Ü~ eTT+<äs¡ 1912 y˚T 18q u§+u≤sTT˝Àì n<˚ ªø=s=H˚wüHé dæìe÷{ÀÁ>±|òtμ Vü‰\T˝À ª|ü⁄+&É©ø˘μ $&ÉT<ä˝…’+~. $<˚XÊ\ qT+∫ edüTÔqï uÀ˝…&Éìï ø£<∏äHê‘·àø£ ∫Á‘ê\T #·÷dæ, n˝≤+{Ï <˚Xy¯ ê∞ ∫Á‘·+ ø√dü+ ÄsY.õ. {ÀØï, ‘·~‘·sT¡ \T ñ‘ê‡Vü ≤ |ü & ܶ s ¡ ì ns¡ ú + #˚ d ü T ø√e#· T Ã. n|ü Œ {À¢ Á_{° w ü ß Ç+&çj·÷˝À ªuÀπsï n+&é ôw|üsY¶μ dü+düú #ê˝≤ ø±\+>± dæº˝Ÿ bò˛{ÀÁ>∑|”ò &û\s¡T>¢ ± ñ+≥÷, m+‘√ ù|s¡T >∑&+ç ∫+~. Ä Á|üd<æ Δä bò˛{ÀÁ>±|òøæ ˘ dü÷&º j ç ÷Ó qT+∫ kÕ+πø‹ø£ düV‰ü j·T+ ø√sês¡T. yê] ¡ »]–+~. dü<sä T¡ dü+düú 400 düV‰ü j·T+‘√ ª|ü⁄+&É©ø˘μ ∫Árø£sD n&ÉT>∑T\ ì&ç$>∑\ Ø\T |üfÒº z $*j·TyéTdüHé ¬øy˚Tsêq÷, C≤q‡Hé nH˚ z $<˚o ø¬ y˚TsêeTHéq÷ Ç∫Ã+~. q≥T\qT m˝≤>√ ndüÔe´düÔ+>±HÓ’Hê dæ<äΔ+ #˚dæ, Hê≥ø±ìï >∑ã>∑u≤ |òæ\Tà¬øøÏÿ+ #ês¡T. \+&ÉH˝é À |ò\æ TàqT ø£&–ç , Á|æ+≥T #˚sTT+∫ ‘Ó|Œæ +#ês¡T. n|üŒ{ÏøÏ ôdHê‡]+π> ˝Ò<äT >∑qø£, n˝≤+{Ï u≤<äs¡ã+B˝ÒMT ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ªm &Ó&é e÷´Hé‡ #Ó’˝Ÿ¶μ nH˚ z $<˚o ∫Á‘·+‘√ bÕ≥T ø£*|æ ª|ü⁄+&É©ø˘μqT ≈£L&Ü Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. n‘·T´‘·ÔeT $<˚o ∫Á‘ê\T ôd’‘·+ yês¡+ s√E\≈£î $T+∫ Á|ü<ä]Ù‘·+ ø±ì Ä s√E˝À¢, $X‚wü Á|üC≤<äsD ¡ eT<Û´ä á ∫Á‘·+ s¬ +&√ yês¡+ ≈£L&Ü Ä&É&É+ $X‚wü+. á ‘=* <˚X¯yê∞ ø£<∏ë ∫Á‘· Á|üj·T‘êïìï |üÁ‹ø£\T Á|üX+¯ dæ+#êsTT. ø±˙, ãVüQXÊ q≥q˝À, s¡÷|üø\£ Œq˝À yÓ÷≥T<äq+ e\¢ ø±e#·TÃ... uÛ≤s¡rj·TT&ÉT ø±≈£î+&Ü Ä+π>¢j·TT &Ó’q ¬øy˚TsêeTHé #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ ø±e#·TÃ...

esê¸ø±\+ yÓTT<ä˝…’+<ä+fÒ #ê\T, á &˚sê Vü‰fi¯ófl, dü+#ês¡ dæ˙ Á|ü<sä Ù¡ q XÊ\\˙ï e÷j·TyÓTbÆ ˛j˚T$. Ä |ü]dæ‘ ú T· ˝À¢ XÊX¯«‘· ìsêàD≤\qT Á|ü<äs¡Ùq y˚~ø£\T>± m+#·Tø√yê\H˚ Ä˝À#·q ø£*–+~. uÛ≤s¡‘Y˝À kı+‘·+>± dæìe÷\T rj·T&É+ n|üŒ{ÏøÏ ô|<ä›>± ˝Òø£b˛sTTHê, $<˚o ∫Á‘ê*ï Á|ü<ä]Ù+#·&É+ ø√dü+ XÊX¯«‘· ~∏j˚T≥s¡¢ ìsêàD+ yÓTT<ä˝…’+~. <ë+‘√, 1910 Hê{ÏøÏ <˚X¯+˝Àì Á|ü<Ûëq q>∑sê\ìï{Ï˝À dæìe÷ Vü‰fi¯ófl yÓ*XÊsTT. 1914 ø£˝≤¢ ñeTà&ç eTÁ<ëdüT sêÅwü+º ˝À ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T˝À kÕ$Tø£qTï $HÓ‡+{Ÿ ªyÓ¬s’{° Vü‰\Tμ (Ç|üŒ{Ïø° ª&ç˝…’{Ÿ ~∏j˚T≥sYμ ù|s¡T‘√ q&ÉTk˛Ô+~), eTÁ<ëdüT˝À s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ ª¬>sTT{° ~∏j˚T≥sYμ (Ç{°e˝Ò ≈£L˝ÒÃdæ, ø£eT]¸j·T˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡ #˚düTÔHêïs¡T) e#êÃsTT.

{≤|æø£˝Ÿ‡ qT+∫ ø£<∏ë ∫Á‘ê\≈£î... #·\q∫Á‘ê\ Á|ü<äs¡Ùq, |ü+|æD° e´edüú Áø£eT+>± $düÔ]+#·&É+‘√ m≥ºπø\≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À |òæ\Tà\ s¡÷|üø£\Œq ≈£L&Ü m≈£îÿyÓ’+~. uÛ≤s¡rj·T dæ˙ s¡÷|üø£s¡Ô\T <˚X¯+˝Àì #ê]Á‘·ø£ dü+|òüT≥q*ï |òæ\Tàô|’øÏ møÏÿdü÷Ô, {≤|æø£˝Ÿ ∫Á‘ê\T rXÊs¡T. M{Ï qT+∫ Áø£eT+>± eTq+ ø£<∏ë ∫Á‘ê\ s¡÷|üø£\Œq yÓ’|ü⁄ yÓTT>±Z+. n|üŒ{Ïøπ , $<˚XÊ\ qT+∫ ø£<ë∏ ∫Á‘ê\T eTq≈£î ~>∑TeT‹ ø±kÕ>±sTT. |òæ\Tà\T, dæ˙ ø±s¡´Áø£e÷\ ì&ç$ ô|]–+~. n˝≤ <ë<ë|ü⁄ z >∑+≥ ø±\e´e~Û >∑\ ø£<∏ë ∫Á‘ê\qT #·÷&É&É+ Áù|ø£å≈£î\≈£î n\yêf…Æ+~. Ä |ü]dæú‘·T˝À¢ uÛ≤s¡rj·T bÕÁ‘·\T, H˚|ü<∏ä´+‘√ Hê≥ø°j·T |òüø°ÿ ∫Á‘ê\qT kÕ«>∑‹+#·&ÜìøÏ »q+ dæ<äΔeTj·÷´s¡T. yÓs¡dæ, ô|s¡T>∑T‘·Tqï á dæ˙ Á|æj·T‘·«+ Ädüsê>± eTq <˚X¯yê∞ ø£<∏ë∫Á‘· |ü]ÁX¯eT |ü⁄s¡T&ÉT b˛düT≈£î+~.

ªsêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμ‘√ X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ n~ 1913 y˚T 3e ‘˚B... X¯ìyês¡+... ‘=* uÛ≤s¡rj·T

ªVü≤]X¯Ã+Á<äμ ø£Hêï eTT+<˚ eT÷&ÉT Á|üj·T‘êï\T


yêVæ≤ì $&ç>± ø±≈£î+&Ü $<˚o ø£<∏ë ∫Á‘·+‘√ ø£*|æ Á|ü<ä]Ù+#·&É+ e\¢ ø±e#·TÃ... á ª|ü⁄+&É©ø˘μ ∫Á‘êìøÏ Á|ü<∏äeT kÕúq+ <äø£ÿ˝Ò<äT. n<˚ @&Ü~ eTs√ ¬s+&ÉT uÛ≤s¡rj·T ø£<∏ë∫Á‘· Á|üj·T ‘êï\T »]>±sTT. n+<äT˝À ˇø£{Ï - ªkÕ$Á‹μ. kÕy˚ <ë<ë>± Á|üdæ<äTΔ&Ó’q uÛÑ{≤«&˚ø£sY <ä>∑Zs¡ qT+∫ ø=qï ¬øy˚Tsê‘√, mdt.mHé. |ü≥+ø£sY, $.|æ. ~y˚ø£sY, m.|æ. ø£s¡+&çø£sY\T eTT>∑TZs¡÷ ø£\dæ ªkÕ$Á‹μ s¡÷|üø\£ Œq≈£î Á|üjT· ‘êï\T #˚XÊs¡T. ∫Á‘· ìsêàD≤ìøÏ ø±yê*‡q eqs¡T\T düeT≈£Ls¡TÃø=ì, kÕ$Á‹, dü‘·´e+‘·T\ bÂsêDÏø£ >±<∏äqT <ë<ë|ü⁄>± ª|ü⁄+&É©ø˘μ ∫Á‘· |òüø°ÿ˝ÀH˚ ∫Árø£]+#ês¡T. á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ 1912 y˚T 30 Hê{Ï >∑T»sêr |üÁ‹ø£ ªC≤y˚T »+ôw<éμ˝À Á|üø£≥q ≈£L&Ü e∫Ã+~. nsTT‘˚, |òæ\Tà &Óe\|æ+>¥˝Àì ‘·|æŒ<ë\ e\¢ ªkÕ$Á‹μ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ ø±H˚ ˝Ò<äT. á ªkÕ$Á‹μ ∫Á‘· s¡÷|üø£s¡Ô˝Ò ‘·s¡Tyê‘· ª|ü≥+ø£sY Áô|ò+&é‡ n+&é ø√μ kÕú|æ+#ês¡T. uÛ≤s¡rj·T dæìe÷≈£î |ü⁄Hê~>± ì*∫q dü+düú˝À¢ n~ ˇø£{Ï. ª|ü ⁄ +&É © ø˘ μ , ªkÕ$Á‹μ ‘· s ¡ T yê‘· »]–q eT÷&√ Á|üjT· ‘·ï+ - ªj·÷Hé m|æk˛&é Á|òyü Té sêe÷j·TDμ. 1912 qe+ãsY 2q á |ò\æ Tà u§+u≤sTT˝Àì >¬ sTT{°˝À $&ÉT<ä˝+’… ~. \+ø£˝À lsêeTT&ÉT, sêeDT&ç e<Û,ä @qT>∑T\T, s¡<ë∏ \ }πs–+|ü⁄, e¬>s’ ê \˙ï Ä |òæ\Tà˝À #·÷bÕs¡T. Ä ∫Á‘·+ Á|üC≤<äs¡D bı+~+~. z yês¡+ s√E\T Ä&ç+~ ≈£L&Ü! Væ≤+<äTe⁄\≈£î |ü$Á‘·yÓTÆq sêe÷j·TD >±<∏ä Ä<Ûës¡+>± rdæq|üŒ{Ïø°, á ∫Á‘·+ ªdæìe÷ &Ó \πø‡μ nH˚ $<˚o dü+düú ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ì]à+∫q~. ô|’>±, Ç‘·s¡ ∫Á‘ê\‘√ ø£*|æ, á |òæ\TàqT ≈£L&Ü Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. <ë+‘√, Ç~ ≈£L&Ü ‘=* uÛ≤s¡rj·T ø£<ë∏ ø£<qä∏ ∫Á‘·+>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ä˝Ò<äì nqTø√e#·TÃ. @yÓTÆ‘˚H˚+, á eT÷&ç+{Ï ‘·s¡Tyê‘· e∫Ãq bòÕ˝Òÿ ªsêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμøπ ‘=* |üP]Ô ì&ç$, uÛ≤s¡rj·T |ò”#·sY|òæ˝Ÿà nqï U≤´‹ <äøÏÿ+~. n˝≤ m≥ºπø\≈£î 1913˝À uÛ≤s¡rj·T dæìe÷≈£î qy√<äj·TyÓTÆ+~. n+‘·≈£î eTT+<äT »]–q Á|üj·T‘êï\≈£î _Ûqï+>± |üP]Ô <˚Xy¯ ê∞ Á|üjT· ‘·ïyÓTqÆ ªsêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμqT n|üŒ{À¢ ªuÛ≤s¡rj·T ‘·j·÷Ø˝À ‘=* ∫Á‘·+μ nì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä ∫Á‘· $»j·T+ uÛ≤s¡rj·T dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î ã\yÓTÆq |ü⁄Hê~ y˚dæ+~. nsTT‘˚, yÓTT<ä{Ï Á|ü|+ü #· j·TT<ä+Δ ‘ê\÷≈£î ø£cÕº\T, Ä]úø£ eqs¡T\ ˝Ò$T, eTT&ç |òæ\Tà ø=s¡‘· ˝≤+{Ï$ Hê\Tπ>fi¯fl bÕ≥T uÛ≤s¡rj·T ø£<∏ë ∫Á‘ê\ ìsêàD+ eT+<äø=&ç>± kÕπ>˝≤ #˚XÊsTT.

uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ ‘=* u≤ø±‡|ò”dt Væ≤{Ÿ >∑&ÉT¶ø±\+ eTT–dæ, yÓTT<ä{Ï Á|ü|ü+#· j·TT<äΔ+ ∫es¡≈£î e∫Ãq <äX˝¯ À Ç+&√sY eTVü‰sêDÏ qT+∫, Ç‘·sT¡ \ qT+∫ ø=+‘· kıeTTàqT bòÕ˝Òÿ n|ü>± dü+bÕ~+#·>∑*>±s¡T. ‘=* ∫Á‘êìπø e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T #˚dæ, dü]ø=‘·Ô s¡÷|ü+˝À ¬s+&√ ªsêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμ (1917)qT »q+ eTT+<äT≈£î ‘Ó#êÃs¡T. Äô|’q ª\+ø±

199

ôV≤#Y.myéT. ¬s&ç¶

<äV≤ü Héμ (1917) nH˚ eTs√ ∫Á‘êìï |üP]Ô#X˚ Ês¡T. ª\+ø± <äV≤ü Héμ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. {Ϭø≥¢≈£î ø£˙$˙ ms¡T>∑ì –sêø°! {Ϭø{Ÿ øö+≥sY e<ä› n<äT|ü⁄ #˚j·T˝Òq+‘· »q+!! e÷eT÷\T Á|ü<äs¡Ùq y˚fi¯\‘√ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì u§+u≤sTT ˝Àì ªyÓdtº-m+&éμ ~∏j˚T≥sY (‘·s¡Tyê‘· HêCŸ>± e÷]+~) j·÷»e÷q´+ ñ<äj·T+ qT+∫ sêÁ‹ u≤>± bı<äT›b˛j˚T <ëø± es¡Tdü>± Ä≥\T y˚dæ+~. n|üŒ{À¢H˚ nø£ÿ&É Ä ∫Á‘·+ |ü~ s√E˝À¢ 32 y˚\ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚d,æ ]ø±s¡T¶ düèwæ+º ∫+~. dæìe÷ #·÷&É&ÜìøÏ #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ »q+ ô|<ä›jÓT‘·TÔq sêe&É+‘√ ~∏j˚T≥sY ÁbÕ+>∑D+ #·T≥Tº|üø£ÿ\ s√&ɶ+‘ê m&É¢ã+&É¢‘√ ì+&çb˛j˚T<äì Á|ü‘·´ø£åkÕ≈£åî\ ø£<∏äq+. Çø£, |üPHê˝Àì ªÄs¡´Hé dæìe÷μ Vü‰\T˝À »q+ Vü‰\T ‘·\T|ü⁄\T ã<ä›\T ø=≥Tºø=ì, ˝À|ü\≈£î C§s¡ã&çq+‘· |üì #˚XÊs¡T. eTÁ<ëdüT˝À ª\+ø± <äV≤ü HéμøÏ edü÷fi¯fl es¡+¸ ≈£îs¡e&É+‘√, ∫es¡≈£î m&É¢ ã+&É¢ MT<ä ø±düT\ dü+N\T ô|≥Tºø=ì, b˛©düT ø±|ü˝≤‘√ &ÉãT“ ‘·s¡*+#ê*‡ e∫Ã+<ä≥! uÛ≤s¡rj·T ø£<∏ë ∫Á‘ê\ s¡÷|üø£\Œq –≥Tºu≤f…Æq e´eVü‰s¡eTì ª\+ø± <äVü≤Héμ eTs√kÕ] ìs¡ ÷ |æ + ∫+~. yê{Ï ìsêàD+ ô|s¡ > ∑ & ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ç+~.

<äøÏåD≤~˝À ‘=* |ò”#·sY |òæ˝Ÿà - ªø°#·ø£ e<ÛäyéTμ n<˚ düeTj·T+˝À ø£\ø£‘êÔ˝À eT<äHé‡ ø£+ô|˙ ‘·eT s¡+>∑d\úü ãè+<ä+‘√ uÛ≤ØkÕúsTT˝À ªdü‘´· yê~ sêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμ


200

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

∫Á‘·+ ì]à+∫+~. u…+>±˝Ÿ˝À s¡÷bı+~q ‘=* |ò”#·sY |òæ˝Ÿà n<˚! eTT+ãjYT, ø£\ø£‘êÔ\ qT+∫ yÓ\Te&ɶ ‘=* ø£<ë∏ ∫Á‘ê\T ¬s+&É÷ Vü≤]X¯Ã+Á<äT&ç MT<˚ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. <äøÏåD≤~˝À ‘=* ø£<∏ë∫Á‘·+- ªø°#·ø£ e<ÛäyéTμ (1916). Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ $&ç uÛ≤>±\ yê´bÕs¡düTú&Ó’q ÄsY. q≥sê» eTT<ä*j·÷sY dæìe÷\ MT<ä Áù|eT‘√ á s¡+>±ìøÏ e∫Ã, á ∫Á‘·+ <ë«sê eTÁ<ëdüT ˝À ∫Á‘· ìsêàD≤ìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. n|üŒ{À¢ dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ X¯ã›s¡Væ≤‘·+>± kÕπ>~ ø±ã{Ϻ, e÷≥\T, bÕ≥\T ˝Òì Ä eT÷ø° ∫Á‘ê˝À¢ ‘Ós¡ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <˚$T{À Áù|ø£≈å î£ \≈£î ns¡eú Tj˚T´˝≤ #ÓbÕŒ*‡q nedüs+¡ ñ+&˚~. <ë+‘√, <äèXÊ´ìø° <äèXÊ´ìø° eT<Ûä´ ªÇ+≥sY - f…Æ{Ï˝Ÿ ø±s¡T¶\μ˝À ø£<ë∏ dü+<äsꓤ˙ï, düìïy˚XÊ˙ï, ø=ìï eTTK´yÓTqÆ dü+uÛ≤wüD\q÷ ‘Ós¡ô|’ #·÷ù|yês¡T. q≥sê» eTT<ä*j·÷sY ∫Á‘ê˝À¢ì f…Æ{Ï˝Ÿ ø±s¡T¶\T ‘·$Tfi¯+, Væ≤+B, Ç+^¢wüß uÛ≤wü˝À¢ ñ+&˚$. <ë+‘√, á eT÷ø° ∫Á‘ê\qT @ ÁbÕ+‘·+˝Àì, @ uÛ≤wü Á|ü»\T #·÷dæHê ø£<∏ä düT\Te⁄>± ns¡úeTj˚T´~. eTVü‰‘êà>±+BÛ ≈£îe÷s¡T&É÷, ‘·s¡T yê‹ s√E˝À¢ Á|üdæ<äΔ bÕÁ‹πøj·TT&É÷ nsTTq <˚yé<ëdt >±+BÛ á ªø°#·ø£ e<ÛäyéTμ ∫Á‘êìøÏ Væ≤+B f…Æ{Ï˝Ÿ‡ sêXÊs¡T. Çø£, ‘·$Tfi¯+˝À, Ç+^¢wüß˝À q≥sê» eTT<ä*j·÷πs sêdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π>, dæìe÷ @ ÁbÕ+‘·+˝À $&ÉT<佑 ’… ˚ Ä ÁbÕ+‘·+˝À, ‘Ós¡ MT<ä »s¡T>∑T‘·Tqï düìïy˚XÊ\q÷, ø£<ë∏ Áø£e÷˙ï kÕúìø£ uÛ≤wü ˝À Áù|ø£å≈£î\≈£î $e]+#·&É+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± yê´U≤´‘·\qT ô|fÒºyês¡T. n|üŒ{À¢H˚ á ªø°#·ø£ e<ÛäyéTμ s¡÷. 50 y˚\ ∫\¢s¡ edü÷\T #˚dæ+<ä≥! Ä s√E˝À¢ n~ #ê˝≤ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+. Äø±\+˝À q{°q≥T\≈£î eTT<ä* j·÷sY #Ó*¢+∫q n‘·´~Ûø£ yÓTT‘·Ô+ 150 s¡÷bÕj·T˝Ò! n~Ûø£ XÊ‘·+ q{°q≥T\ bÕ]‘√wæø£+ 50 s¡÷bÕj·T˝Òq≥! ô|’>±, dæìe÷˝À¢ |üì#˚ùd yês¡+<ä]ø° HÓ\yêØ >± #Ó*¢+|ü⁄˝Ò! ‘êsê>∑DeT+‘ê ‹+&û ‹|üŒ\≈£L, wüO{Ï+>∑T≈£î sêq÷b˛q÷ Á|üj·÷D≤ìø° kı+‘·+>± @sêŒ≥T¢ #˚düT ø√yê*‡+<˚! dü÷º&çjÓ÷ ìsê«Vü≤≈£î\T, yê]øÏ ‘ê>∑ &ÜìøÏ eT+∫˙fi¯ófl e÷Á‘·+ Ç#˚Ãyês¡≥! n+fÒ, Çyê[º s√E˝À¢ ˝≤>± ‘ês¡\+‘ê ÄVü‰s¡+, ãdü, Á|üj÷· D≤\≈£î ìsêà‘· MT<˚ uÛ≤s¡+ yÓ÷ù| |ü<‹Δä ˝Ò<qä ï e÷≥!

‘·s¡Tyê‘·, Ä dü÷Œ¤]Ô‘√ s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ ≈£îe÷s¡T&ÉT ÄsY. Á|üø±XŸ‘√ düVü‰ |ü\Te⁄s¡T W‘ê‡Væ≤≈£î\T ∫Á‘· ìsêàD+ yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. $<˚XÊ\ qT+∫ e∫Ãq Á|üø±XŸ s¡e÷s¡$T 1921˝À ‘·q ‘·+Á&ç n+&É<ä+&É\‘√, eTÁ<ëdüT˝Àì |üs¡X¯ó yêø£ÿyéT ÁbÕ+‘·+˝À >√¢uŸ ~∏j˚T≥sY yÓqTø£ ªkÕºsY Ä|òt ~ ádtºμ ù|]≥ z dü÷º&çjÓ÷q÷, ªkÕºsY Ä|òt ~ ádtº |òæ*yéT‡μ ù|]≥ ∫Á‘· ìsêàD dü+düúq÷ HÓ\ø=˝≤Œs¡T. dü÷º&çjÓ÷˝À |òæ˝Ÿà ˝Òu§πs≥Ø kÂø£s´¡ + ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dTü ≈£îHêïs¡T. eT÷ø° ∫Á‘·+ ª;Ûwàü Á|ü‹»„μ‘√ Á|üø±XŸ nø£ÿ&É $»j·Te+‘·+>± ∫Á‘· ìsêàD+ #˚XÊs¡T. eTq ‘Ó\T>∑Tyêfi¯ófl s¡÷bı+~+∫q ‘=* ∫Á‘·+ Ç<˚! á ∫Á‘· $»j·T+ Ç∫Ãq Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√, Äj·Tq |ü\T eT÷>∑ ∫Á‘ê\qT s¡÷bı+~+#ês¡T. eTÁ<ëdüT˝ÀH˚ ø±ø£, <äøÏåD≤~˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é, u…+>∑T fi¯Ss¡T, Á‹y˚+Á&É+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd’‘·+ eT÷ø° ∫Á‘ê\T ìsêàDeTj·÷´sTT. eTq ôV’≤<äsêu≤<é˝À ∫Á‘· ìsêàD ø±s¡´ ø£˝≤bÕ\ìï{Ïø° u…+>±© ô|<ä›eTìwæ BÛπsHé >∑+>∑÷© eT÷\+. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ìC≤yéT yê] ÄsYº ø±˝ÒCŸ˝À ∫Á‘·ø£fi≤ uÀ<Ûä≈£î&ç>± |üì#˚dæq BÛπsHé dæìe÷ MT<ä ÄdüøÏÔ‘√ ø£\ø£‘êÔ yÓ[fl, nø£ÿ&É $TÁ‘·T\‘√ ªÇ+&√ - Á_{°wt |ò˝æ àŸ ø£+ô|˙μ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ä |ü‘êø£+ô|’ ª_˝…‘Y ù|òs¡‘Yμ ˝Ò<ë ª~ Ç+>∑¢+&é ]≥sYï μ¶ (1921) ù|]≥ z $H√<äu]ÑÛ ‘· e´+>∑´ ∫Á‘·+ rXÊs¡T. bÕXÊÑ·´ dü + dü ÿ è‹ nqTø£ s ¡ D ˝À |ü & ç b ˛sTTq z $<ë´e+‘· T &Ó ’ q uÛ≤s¡rj·TT&ç bÕÁ‘· #·T≥÷º á ∫Á‘·ø<£ ä∏ ‹s¡T>∑T‘·T+~. $<˚XÊ\ qT+∫ uÛ≤s¡‘≈Y î£ ‹]>=#˚Ã Ä Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘·qT BÛsπ H˚ b˛wæ+#ês¡T.

ìC≤yéT Á|üuÛÑTe⁄ nqTÁ>∑Vü≤+! Äô|’ ÄÁ>∑Vü≤+!!

‘Ó\T>∑T yê] ‘=* eT÷ø° q≥sê» eTT<ä*j·÷sY <äøÏåD≤~ ˝À ‘=* eT÷ø° ∫ Á‘êìï ì]à+∫q

s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ Hêj·TT&ÉT

ø£\ø£‘êÔ qT+∫ ø=+<äs¡T kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\qT yÓ+≥ u…≥Tºø=ì, BÛsπ Hé >∑+>∑÷© ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‹]– e#˚ÃXÊs¡T. 1922˝À ª˝À≥dt |ò˝æ àŸ ø£+ô|˙μ ù|]≥ z ∫Á‘· ìsêàD dü+düqú T HÓ\ø=˝≤Œs¡T. eTTdæy¢ Té |ü]bÕ\≈£î&Óq’ ìC≤yéT n+&É<ä+&É\‘√ 1922 qT+∫ ø=~› ø±\+˝ÀH˚ 8 ∫Á‘ê\T s¡÷bı+~+#ês¡T. ‘=* ∫Á‘·yÓTÆq ª∫+‘êeTDÏμ (1922)‘√ bÕ≥T ªÇ+Á<äõ‘Yμ, ªe÷´πsCŸ {≤ìø˘μ, ªkÕ<ÛäT ø° ôd’‘êHéμ, ª~ ˝Ò&û {°#s· μY (1922), ªVü≤s¡ >ö]μ, ªj·Tj·÷‹μ, ªôdº|t eT<äsYμ (˝Ò<ë ª_»jYT n+&é ãdü+‘·μ) (1923) yÓTT<ä˝…’q eT÷ø° ∫Á‘ê\T n+<äT˝À ñHêïsTT. eTq ôV’≤<äsê u≤<é˝À Äj·Tq @ø£+>± z |òæ˝Ÿà ÁbÕôddæ+>¥ ˝Òu§πs≥Øì ≈£L&Ü BÛπsHé HÓ\ø=˝≤Œs¡T. #·\q∫Á‘ê\ Á|ü<äs¡Ùq ø√dü+ ¬s+&ÉT ~∏j˚T ≥s¡q¢ T ‘·q n»e÷sTTw”˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡≥!


yêVæ≤ì

201

n+‘ê kÕ|ò”>± kÕ–b˛‘·Tqï düeTj·T+˝À, Äj·Tq ‘·q ~∏j˚T≥sY˝À $&ÉT<ä\ #˚dæq $yê<ëdüŒ<ä ªs¡õj·÷ uÒ>∑yéTμ (1924) ∫Á‘·ø<£ ë∏ +X¯+ #Ûê+<ädyü ê<ä, ìs¡+≈£îX¯ ìC≤yéT qyêãT≈£î düT‘·sêeT÷ q#·Ã˝Ò<äT. n+‘˚! Çs¡yÓ’ Hê\T>∑T >∑+≥˝À¢ ô|{≤º uÒ&Ü düs¡T›ø=ì, dæìe÷ Vü‰fi¯ófl eT÷ùddæ, ôV’≤<äsêu≤<é e~* yÓ[flb˛yê\+≥÷ BÛπsHé≈£î VüQ≈£îyéT C≤Ø #˚XÊs¡T. #˚ùd<˚MT ˝Òø£, ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ BÛπsHé ìÁwüÿ$T+#ês¡T.

˝À 147 <ëø± eT÷>∑∫Á‘ê\T s¡÷bı+~q≥T¢ >∑D≤+ø±\T #ÓãT ‘·THêïsTT. yêøÏÃÁ‘ê\T ({≤ø°\T) e#êÃø£ Áø£eT+>± <äøÏåD≤~q ∫Á‘· ìsêàD+ eT]+‘· ô|]–+~. Çyêfi¯ eTq <˚X¯+˝À @{≤ n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À #·\q∫Á‘ê\qT ì]àdüTÔqï~ <äøÏåD uÛ≤s¡‘· #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯y˚T. <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯eT+‘·{Ïø° n‹ ô|<ä› ∫Á‘· ìsêàD πø+Á<ä+>± eTÁ<ëdüT m~–+~. Ä ‘·s¡Tyê‹ kÕúHêìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é ô|]–+~.

ìC≤yéT @\Tã&ç˝À... BÛπsHé ‘·s¡Tyê‘·...

ôdHê‡]+>¥, düT+ø±\‘√ düsêÿØ CÀø±´ìøÏ lø±s¡+

BÛπsHé >∑+>∑÷© ôV’≤<äsêu≤<éqT e~*yÓfi≤flø£ ìC≤yéT sêÅwüº+˝À ø=H˚ïfi¯fl bÕ≥T eT÷ø° ∫Á‘· ìsêàD+ »]–q≥T¢ <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. eT∞fl 1929˝À dæøÏ+<äsêu≤<é˝À ªeTVü‰MsY bò˛{Àù|¢dtμ nH˚ dü+düú Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 1929 qT+∫ 1931 eT<Û´ä ø±\+˝À Ä dü+düú |ü‘êø£+ô|’ 7 eT÷ø°\T ìsêàDyÓT,Æ $&ÉT<ä\j·÷´sTT. n˝≤π>, dæøÏ+<äsêu≤<é˝ÀH˚ ªeTVü‰MsY bò˛{À ù|¢dt n+&é ~∏j˚T≥sY‡ *$Tf…&éμ nqï |ü‘êø£+ô|’ ˇø£ eT÷ø° ∫Á‘·+ (ªdüs√CŸ ≈£îe÷]μ- 1931) e∫Ã+~. Ç˝≤ ñ+&É>±, uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À {≤ø° ∫Á‘ê\T edüTÔqï <äX¯˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À ªH˚wüq˝Ÿ |òæ˝Ÿà ø£+ô|˙μ nH˚ eTs√ dü+düú yÓ\dæ+~. Ä dü+düú ¬s+&˚fi¯fl˝À 4 eT÷ø°\T ì]à+∫+~.

‘=* uÛ≤s¡rj·T |ò#” s· Y |ò˝æ àŸ ªsêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<äμ $&ÉT<ä˝q’… nsTT<˚fi¯fl≈£î 1918˝À ø±˙, eTq<˚X¯+˝À dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À Á|üuÛÑT‘·« CÀø£´+ yÓTT<ä\T ø±˝Ò<äT. <ës¡TDyÓTÆq |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|ü»\T |òæ\Tà\ #·÷&Ü*‡q n>∑‘·´+ |ü≥º&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£fió¯ fl ‘Ó]∫+~. n˝≤π>, $<˚XÊ\ qT+∫ ~>∑TeT‹ #˚dTü ≈£î+≥Tqï |ò\æ Tà˝À¢ Á|ü‘´˚ øÏ+∫ H˚sê\T, ôdø˘‡ j·T<∏#˚ ÷ >¤ ± ô|]–b˛‘·T+&É&+É ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä+<√fi¯q˝ÀøÏ HÓ{Ϻ+~. |òü*‘·+>±, <˚XÊìï bÕ*düTqÔ ï Á_{°wßü Á|üuTÑÛ ‘·«+ ªÇ+&çjT· Hé dæìe÷{ÀÁ>±|òt #·≥+º μ ‘Ó∫Ã+~. n|üŒ{Ï <ëø± eTq <˚X+¯ ˝À dæìe÷ Vü‰fi¯fl≈£î ˝…ô’ dqT‡\T, dæìe÷\≈£î ôdHê‡]+>¥ ˝Òe⁄. 1918 Hê{Ï Ä #·≥º+ |òü*‘·+>± dæìe÷ Vü‰fi¯fl ˝…’ôdì‡+>¥ ‘·|üŒìdü] nsTT+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ‘=*kÕ]>± |òæ\Tà\≈£î ôdHê‡sYwæ|t yÓTT<ä˝…’+~. n+‘·˝À, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝Àì z Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘ê~Û ø±] ãTÁs¡˝À z Ä˝À#·q ‘·fió¯ ≈£îÿq yÓT]dæ+~. dæìe÷ Vü‰fi¯fl˝À u≤ø±‡|òd” t øö+≥sY e<ä› ny˚Tà {Ïø¬ ≥¢ô|’ $<ë´ düT+ø£+ $~Û+#ês¡T. n~>√! n˝≤ eTq dæ˙ e´edüú≈£î ª$H√<ä|ü⁄ |üqTïμ nH˚ $wü|ü⁄ ø±≥T ‘·–*+~. 1922˝À u…+>±˝Ÿ˝À ª$H√<ä|ü⁄ |üqTïμ Á|üy˚X¯ ô|{≤ºs¡T. Ä eTs¡TdüfÒ&ÉT u§+u≤sTT˝Àq÷ Ä |üqTï e∫Ã+~. Áø£eT+>± Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£L $dü]Ô +∫+~. 1922˝À @ e÷Á‘·+ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√˝Òq+‘· ‘·≈£îÿe XÊ‘·y˚T ñqï Ä |üqTï, Çyêfi¯ <˚X¯+˝Àì nH˚ø£ sêÅcÕº˝À¢ ô|qTuÛÑ÷‘·+>± e÷], dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î uÛ≤s¡yÓTÆ+~. @yÓTÆHê, 1920 e#˚Ãdü]øÏ es¡Tdü>± ∫Á‘ê\ ìsêàD+ ‘√ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À dæìe÷ ≈£L&Ü z ìj·T$T‘· |ü]ÁX¯eT>± e÷]+~. Ä <äXÊã›+ yÓTT<ä{À¢H˚ dæ˙ |ü]ÁX¯eT s¡÷|ü⁄sπ K\T e÷] b˛kÕ>±sTT. eT<äHé ~∏j˚T≥sY‡ *$Tf…&é (ø£\ø£‘êÔ), &ç.mHé. dü+|ü‘Y - e÷D…ø˘˝≤˝Ÿ _. |üfÒ˝Ÿ HÓ\ø=*Œq ªø√Væ≤q÷sY |òæ˝Ÿà ø£+ô|˙μ (u§+u≤sTT), u≤ã÷sêyé ô|sTT+≥sY kÕú|+æ ∫q ªeTVü‰ sêÅwüº |òæ˝Ÿà ø£+ô|˙μ (ø=˝≤Ω|üPsY) ˝≤+{Ï ìsêàD dü+düú\T nH˚ø£+ yÓ*XÊsTT. bòÕ˝Òÿ ‘·s¡Vü‰ bÂsêDÏø±\ qT+∫ |üø£ÿ≈£î N*, dü]ø=‘·Ô Ç‹eè‘êÔ\T, kÕ+|òæTø±\T, #ê]Á‘·ø±\qT á ø=‘·Ô ‘·s+¡ dæ˙ s¡÷|üøs£ \Ô¡ T ‘Ósø¬¡ øÏÿ+#·kÕ>±s¡T. eTs√|üøÿ£ &É>d¢∑ t ô|òsTTsYu≤´+ø˘‡ ‘·s¡Vü‰ bÕXÊÑ·´ b˛sê≥ ∫Á‘ê\≈£î #Íø£u≤s¡T uÛ≤s¡rj·T dæ˙ nqTø£s¡D\T yÓTT<ä˝…’, kÕe÷qT´*ï Äø£]¸+#·

ø£qï&É <˚X¯+˝À... ø£sêí≥ø£˝Àì s¡+>∑d\úü Á|üeTTKT&ÉT, q≥T&ÉT >∑T_“ Ms¡Dí ôd’‘·+ 1924 ÁbÕ+‘·+˝À ∫Á‘· ìsêàD+˝À #˚sTT ô|{≤ºs¡T. ‘=* Á|üj·T‘·ï+ eT÷\|ü&çHê, 1927˝À ªø£sêí≥ø£ |òæ˝Ÿà ø±s=Œ πswüHé *$Tf…&éμ HÓ\ø=*Œ, ªVæ≤CŸ \yé mô|ò’sYμ ‘·~‘·s¡ eT÷ø°\T ì]à+#ês¡T. u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ªdü÷s¡´ |ò˝æ àŸ ø£+ô|˙μ nH˚ eTs√ Á|üeTTK eT÷ø° ∫Á‘· ìsêàD dü+düú ñ+&˚~. 1929˝À ªVü‰sYº Ä|òt øÏ+>¥μ (ªsêCŸ Vü≤è<äjYTμ)‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ, nsTT<˚fi¯fl˝À 38 eT÷ø°\T rdæ+~. u§+u≤sTT, ø£\ø£‘êÔ˝À¢ì uÛ≤Ø dü÷º&çjÓ÷\≈£î B≥T>± Ä kÕúsTT˝À, n~Ûø£ dü+K´˝À ∫Á‘ê\T ì]à+∫+~.

eT\j·÷fi¯ d”eT˝À... eT\j·÷fi¯ d”eT˝À ≈£L&Ü ˇø£{Ï s¬ +&ÉT eT÷ø°\T ìsêàD eTj·÷´sTT. C….dæ. &˚ìj·T˝Ÿ nH˚ Äj·Tq ª$>∑‘· ≈£îeTs¡Héμ (1930) nH˚ ∫Á‘·+ rXÊs¡T. eT\j·÷fi¯ d”eT˝À s¡÷bı+~q ‘=* ∫Á‘·+ n<˚! n|üŒ{À¢ ‘·j·÷¬s’q eTs√ eT÷ø° - ªe÷sêÔ+&É es¡àμ (1931). <äøÏåD≤~˝Àì ∫qï |ü≥ïyÓTÆq Hê>∑sYø√sTT˝Ÿ˝À Bìï ì]à+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïø° á ªe÷sêÔ+&É es¡àμ Á|æ+≥T |ü⁄DÒ ˝Àì ªH˚wüq˝Ÿ |òæ˝Ÿà Ĭs’ÿyé Ä|òt Ç+&çj·÷μ˝À uÛÑÁ<ä+>± ñ+~. eTq <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ‘·j·÷¬s’q eT÷ø°˝À¢ Çyê[ºø° eTq+ #·÷&É&ÜìøÏ $T–*q |üP]Ô ∫Á‘·+ Ç<=ø£ÿfÒ!. yÓTT‘·+Ô MT<ä, eT÷ø° ∫Á‘· j·TT>∑+˝À <äøD åÏ uÛ≤s¡‘êeì


202

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

kÕ>±sTT. 1920˝À 18 ∫Á‘ê\T ì]à+∫q uÛ≤s¡‘· dæ˙ s¡+>∑+ 1931˝À @ø£+>± 207 ∫Á‘ê\T ì]à+#˚ kÕúsTTøÏ ô|]–+~. uÛ≤wü\‘√ y˚s¡T|ü&Éì Ä uÛ≤s¡rj·T eT÷ø°∫Á‘· j·TT>∑+˝À kÕe÷q´ »Hêø£s¡¸D ∫Á‘ê˝Ò ø±ø£, ø=ìï ÄDÏ eTT‘ê´\T ≈£L&Ü yÓ\Te&ܶsTT. ø=ìï uÛ≤s¡rj·T dæìe÷\≈£î n+‘·sê®rj·T U≤´r <äøÏÿ+~.

ÁbÕ+rj·T uÛ≤cÕ XÊK\T>± uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ 1931˝À eT÷>∑ ∫Á‘ê\ kÕúq+˝À e÷≥\T, bÕ≥\‘√ ≈£L&çq uÛ≤s¡rj·T ∫Á‘ê\T e#êÃsTT. <ë+‘√, <ë<ë|ü⁄ 16 Á|ü<Ûëq uÛ≤wü\T, ø=ìï e+<ä\ e÷+&É*ø±\≈£î HÓ\yÓ’q eTq <˚X¯+˝À uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ $$<Ûä ÁbÕ+rj·T uÛ≤cÕ∫Á‘· |ü]ÁX¯ eT\T>± XÊUÀ|üXÊK˝…’+~. yÓTT<ä{À¢ nìï ÁbÕ+‘ê\yê]ø° ns¡úeTj˚T´˝≤, Væ≤+B, ñs¡÷› ø£\>∑*dæq Væ≤+<äTkÕú˙˝À uÛ≤s¡rj·T yêøÏÃÁ‘ê\T ‘·j·÷s¡j˚T´$. n˝≤ 1931 e÷]à 14q ‘=* uÛ≤s¡rj·T {≤ø° ∫Á‘·+ ªÄ\yéT Äsêμ $&ÉT<ä˝…’+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· Áø£eT+>± u…+>±©, ‘·$Tfi¯+, ‘Ó\T>∑T, eTsê؃, >∑T»sêr, ø£qï&É+, eT\j·÷fi¯+ - Ç˝≤ $$<Ûä uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü˝À¢ ‘Ós¡ MT<ä u§eTà\T e÷{≤¢&É&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºsTT. u…+>±©˝À neTsY #Í<ÛTä ] <äsÙ¡ ø£‘«· +˝Àì ª»e÷jYT wüwμ˜æ ($&ÉT<ä\: 1931 @Á|æ˝Ÿ 11), ‘=* <äøÏåD uÛ≤s¡rj·T uÛ≤cÕ (‘·$Tfi¯-‘Ó\T>∑T) {≤ø° ôV≤#Y.m+. s¬ &ç¶ ªø±[<ëdtμ (1931 nø√ºãsY 31), n˝≤π>, 1931 ∫es¡˝À ìsêàD+ yÓTT<ä˝…’q dü+|üPs¡í ‘Ó\T>∑T {≤ø° ªuÛÑø£Ô Á|üVü‰¢<äμ (1932 |òæÁãe] 6q $&ÉT<ä\), yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï |üP]Ô ‘·$Tfi¯ {≤ø° ªVü≤]X¯Ã+Á<äμ (1932 @Á|æ˝Ÿ 9), eTsê؃˝À $. XÊ+‘êsêyéT <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À ªnjÓ÷<Ûë´ #˚ sêC≤μ (1932), >∑ T »sêr˝À Hêq÷u≤jY T eø° ˝ Ÿ <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À ªqs¡d+æ Vü≤ yÓTVü≤‘êμ (1932), ø£qï&É+˝À yÓ’.$. sêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+ ˝À ªdür düT˝À#·qμ (1934 e÷]à 3), nkÕ‡MT˝À Á|ükÕ<é n>∑sê«\ rdæq ªCÀjYTeT‹μ (1935), ˇ]j·÷˝À yÓ÷Vü≤Hé >√kÕ«$T ìπs›X¯ø£‘·«+˝Àì ªd”‘ê _u≤Vü≤μ (1936), |ü+C≤;˝À ø¬ .&ç. yÓTÁVü‰ rdæq ª|æ+&é B ≈£î&ûμ (1936), eT\j·÷fi¯+˝À mdt. H√{≤º˙ <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À e∫Ãq ªu≤\Héμ (1938) ∫Á‘ê\T Ä j·÷ uÛ≤wü˝À¢ ‘=* {≤ø°\T. Ç+^¢wßü ˝À ‘=* uÛ≤s¡rj·T {≤ø°>± C….m˝Ÿ. Á|ò”sY <äs¡Ùø£‘·«+˝Àì ªø£s¡àμ (1933) Á|ü‘˚´ø£‘· kÕ~Û+∫+~.

uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ eT÷>∑‘q· + e~* e÷≥\T H˚sπ Ãdü]øÏ, ∫Á‘· ìsêàD e´j·T+ ≈£L&Ü s¡÷.15 y˚\ qT+∫ \øå± bÕ‹ø£ y˚\T≈£î ô|]–+~. nsTT‘˚, n+<äT≈£î ‘·>f Z∑ ¢Ò u≤ø±‡|òd” t edü÷fi¯ófl ≈£L&Ü ô|]>±sTT. eTq<˚X+¯ ˝À ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT Äs¡+uÛyÑ TÓ Æ q|ü&ÉT 1913˝À <ë<ë|ü⁄ s¡÷. 2 \ø£å\Tqï u≤ø±‡|ò”dt edü÷fi¯ófl |ü<ÓΔ ì$T<˚fifl¯ ˝À, {≤ø°jT· T>∑+ yÓTT<ä˝q’… 1931 Hê{Ïø˝£ ≤¢ ø√{Ï s¡÷bÕ j·T\≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. Çyêfi¯ Væ≤+B, ‘Ó\T>∑T dæìe÷\ yê´bÕs¡+, edü÷fi¯ófl e+<ä ø√≥¢ yÓTÆ\TsêsTTì <ë{≤sTT. ‘·$Tfi¯-‘Ó\T>∑T e÷≥\T, bÕ≥\Tqï ªø±[<ëdtμ‘√ ‘Ósô¡ |’ ‘=*kÕ]>± $ì|æ+∫q ‘Ó\T>∑T n≥Tô|’q |üP]Ô>± eTqe÷≥\T, bÕ≥\ ªuÛÑø£Ô Á|üVü‰¢<äμ‘√ ø£+{Ïø°, #Óe⁄\≈£L $+<äT #˚dæ+~. n˝≤ ãT&çãT&ç n&ÉT>∑T\‘√ yÓTT<ä˝…’, uÛ≤s¡rj·T dæìe÷˝À Á|ü‘˚´ø£ XÊK>± N*q ‘Ó\T>∑T dæìe÷ Ç|ü&ÉT 80 @fi¯ófl |üP]Ô #˚düT ≈£î+~. Væ≤+B #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eT ø£Hêï $Tqï>±, <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ m≈£îÿe dü+K´˝À dæìe÷\T ì]à+#˚ |ü]ÁX¯eT>± ‘Ó\T>∑T dæìe÷ m~–+~. 1950˝À ªÄVüQ‹μ‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ Ç{°e* ªne‘êsYμ <ëø± >∑&∫É q Äs¡T|ü<Tä \ ô|’∫\T≈£î ø±\+˝À |üsêsTT ÁbÕ+rj·T uÛ≤cÕ ∫Á‘ê\ qT+∫ $<˚o ∫Á‘ê\ <ëø± nìï+{Ï˙ eTq ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝ÀøÏ ‘Ó#˚ÃdüT≈£î+≥THêï+. yÓTT‘·+Ô MT<ä, e+<˚fifl¯ @fi¯fl ÁøÏ‘+· >√<ëeTT˝À¢, Hê≥ø£ XÊ\˝À¢ ≥÷]+>¥ dæìe÷ møÏ«|tyÓT+{Ÿ‘√ eT÷>∑>± yÓTT<ä˝…’q eTq uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ Á|ükÕúq+ Çyêfi¯ eTìwæ ø£fi¯ófl #Ó~πs ◊e÷´ø˘‡, eT©ºô|¢ø˘‡ ~∏j˚T≥s¡T¢, 3&ç Á|ü<äs¡Ùq\ <ëø± kÕ–+~. e÷fÒ ˝Òì, ñHêï dü]>±Z $q|ü&Éì s√E\ qT+∫ |ü<äT\ ø=B› bÕ≥\ MT<äT>±, Çyê[º &ç.{Ï.mdt, &Ü©“ &çõ≥˝Ÿ kÂ+&é\ <ëø± |üjT· ì+∫+~. }s¡÷sê ÁbıC…øsº£ qY T yÓ+fÒdTü ø=ì ‹ù|Œ s√E\ qT+∫ ñ|üÁ>∑Vü≤+ <ë«sê mø£ÿ&ç¬ø’Hê düπs ø£åD≤˝À¢ &çõ≥˝Ÿ |ü<äΔ‹˝À dæìe÷qT Á|ükÕs¡+ #˚dæ, Á|ü<ä]Ù+#˚ kÕúsTTøÏ #˚sê+. ø£fi¯, ø£<∏ä, •\Œ+ ˝≤+{Ï yê{Ï e÷≥ m˝≤ ñHêï eTq dæìe÷ á q÷πsfi¯fl˝À kÕ+πø‹ø£+>± }Væ≤+#·ì m‘·TÔ\≈£î m~–+~. mìï $H√<ë\T e∫ÃHê, dæìe÷ dü]ø=‘·Ô s¡÷|ü+˝À kÕe÷qT´&çøÏ $H√<ä+ |ü+#·T‘·÷H˚ ñ+~. kÕ{Ï˝Òì Á|ü#ês¡+‘√ ‘Ós¡ MT~ u§eTà\ |ü≥¢ Äø£s¡¸DqT ô|+#·T‘·÷H˚ ñ+~. n+<äTπø! ˇø£ÿ e+<˚ ø±<äT, eT¬sH√ï e+<ä\ @fi¯ófl e∫ÃHê, eTq dæìe÷ e÷s¡ÿ+&˚j·TT&ç˝≤ ì‘·´ j·TÚeq ∫s¡+J$!

áHê&ÉT ~q|üÁ‹ø£˝À »s¡ï*düTº>± J$‘·+ ÁbÕs¡+_Û+∫, nq‹ ø±\+˝ÀH˚ eTTK´ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T l ¬s+{≤\ »j·T<˚e. Á|üdüTÔ‘·+ Ç+&çj·÷ ≥T&˚ ‘Ó\T>∑T yês¡|üÁ‹ø£˝À |üì #˚düTÔHêïs¡T. nH˚ø£eT+~ dæ˙s¡+>∑ Á|üeTTKT\qT Ç+≥s¡÷«´ #˚XÊs¡T. ‘·+Á&ç ¬s+{≤\ >√bÕ\ø£èwüí yês¡dü‘ê«ìï n+~|ü⁄#·TÃø=ì Ä Áø£eT+˝ÀH˚ ø=ìï ø£$‘·\T, nqTyê<ë\T #˚XÊs¡T. Ç+≥÷] yÓ+ø£fÒX¯«sêe⁄ ñ‘·ÔeT dæ˙ »s¡ï*düTº |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äTø=Hêïs¡T. Ç{°e˝Ò eTÁ<ëdüT $X¯« $<ë´\j·T+ qT+∫ ‘Ó\T>∑T˝À &Üø£ºπs{Ÿ |ü{≤º |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. ìyêdü+ #ÓHÓ’ï.


yêVæ≤ì

203

ndü\T >∑T+&ÉeTà nqï~ ‘Ó\T>∑T ù|s¡T ø±<äT. ø£qï&É ù|s¡T. á dæìe÷≈£î Ä ù|s¡T m˝≤ e∫Ã+<ä+fÒ Ç~ ø£qï&É dæìe÷≈£î ‘Ó\T>∑T s¡÷|ü+. ø£qï&É dæìe÷ ù|s¡T eTHÓ ‘·T+u…<ä ôV≤DTí. C≤q|ü<äÁãVü≤à $sƒ¡˝≤#ês¡´ Ä dæìe÷ rXÊs¡T. nø£ÿ&É u≤>±H˚ Ä&ç+~. ø£qï&ç>T∑ &ÉT nsTTq $sƒ˝¡ ≤#ês¡´ u…+>∑Tfi¯Ss¡T qT+∫ eTÁ<ëdüT e∫Ã Ä dæìe÷ rXÊs¡T. $»j·÷ n~ÛH‘ ˚ · Hê–¬s&ç¶ Ä dæìe÷≈£î dü÷º&çjÓ÷ edü‘·T˝Ò >±ø£ <ÛäqdüVü‰j·T+ ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. n+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·>± $T>∑‘ê uÛ≤wü˝À¢ Ä dæìe÷ Vü≤≈£îÿ\T Hê–¬s&ç¶øÏ Ç#˚ÃXÊs¡T $sƒ¡˝≤#ês¡´. Ç~ >∑T+&ÉeTà ø£<∏ä |üPs¡«s¡+>∑+. ø£qï&É dæìe÷˝À >∑T+&ÉeTà≈£î uÛÑsêÔ, ˇø£ düe‹ ≈£L‘·Ts¡T, kı+‘· ≈£L‘·Ts¡T ñ+{≤s¡T. düe‹ ≈£L‘·Ts¡Tì ˇø£ |æ∫Ãyê&çøÏ∫à ô|[fl #˚düTÔ+~. Ä dü$‹ ≈£L‘·T]øÏ ˇø£ y˚Tqe÷eT. n‘·qT >∑T+&ÉeTà MT<ä ø£dæ rs¡TÃø√e&ÜìøÏ ÄyÓT kı+‘· ≈£L‘·T]øÏ ‘·H=ø£ dü+ã+<Ûä+ ‘Ó∫à ô|[fl #˚sTTkÕÔ&ÉT. ø±˙ Ä ≈£îÁsê&ÉT C…’\T|üøÏå. n<ä+‘ê <ë∫ô|{Ϻ <Ûäqe+‘·T&É˙, e÷+∫ ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêï&É˙ #Ó|æŒ ô|[fl #˚sTTkÕÔ&ÉT. Çø£ nø£ÿ&ç qT+N >∑T+&ÉeTà, ÄyÓT ≈£L‘·Ts¡T HêHê ø£cÕº\÷ |ü&É‘ês¡T. >∑T+&ÉeTà ÄdüÔ+‘ê Vü≤]+#·T≈£î b˛‘·T+~. yÓTT>∑T&ÉT ~>∑T\T‘√ ø±\+ #˚kÕÔ&TÉ . n≥T düe‹ ≈£L‘·Ts¡T ‘·q |æ∫à uÛsÑ qÔ¡ T #·øÿ£ >± eT\T#·Tø=ì dü+kÕsêìï q+<äqeq+ #˚dTü ≈£î+≥T+~.

‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT≈£î ÄHê&ÉT ¬s+&ÉT ø£fi¯fl˝≤+{Ï Ç<ä›s¡T nÁ>∑ ø£<∏ëHêj·T≈£î\T ñ+&ç ≈£L&Ü f…Æ{Ï˝Ÿ dü÷s¡´ø±+‘·+ MT<ä e∫Ãq dæìe÷ >∑T+&ÉeTà ø£<∏äøÏ Ç~ ns¡ejÓ÷´ dü+e‘·‡s¡+. 1962 pHé 7e ‘˚Bq $&ÉT<ä˝…’q >∑T+&ÉeTà ø£<∏ä nøÏÿH˚øÏ e+<√ ∫Á‘·+. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #·]Á‘·˝À n»sêeTs¡+>± ì\ã&çq n‹ø=~› dæìe÷˝À¢ >∑T+&ÉeTà ø£<∏ä ˇø£{Ï. á dæìe÷ $X‚cÕ\T, mH√ï ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq $wüj·÷\T á ns¡ej˚T´fi¯fl dü+<äs¡“¤+>±...

60 @fi¯fl >∑T+&ÉeTà ø£<∏ä es¡a u≤ã÷sêe⁄ nsêú+– f…Æ|ü⁄˝À ˇø£ _&ɶqT ≈£L&Ü ø£+≥T+~. Ç˝≤... ø£<∏ä #ê˝≤ eT\T|ü⁄\‘√ kÕ>∑T‘·T+~. $»j·÷ dü+düú ø±sê´~ÛH˚‘· #·Áø£bÕDÏøÏ Ä ø£qï&É ø£<∏ä q#·Ã˝Ò<äT. dæìe÷˝À¢ |æ∫Ã, yÓÁ] ø±¬sø£ºs¡¢+fÒ m+<äTø√ Äj·Tq≈£î yÓTT<ä{ÏqT+N Çwüº+ ñ +&˚~ ø±<äT. ô|’ô|#·Tà ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À Ä y˚wü+ sêe÷sêe⁄~. ‘Ó\T>∑T yÓs¡¸Hé≈£î düeT÷\ e÷s¡TŒ\T #˚<ë›eTqTø=ì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. s¡#·sTT‘· &ç.$. qs¡düsêEqT s¡|æŒ+#ês¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT>± ø£eT˝≤ø£s¡ ø±eTX¯«s¡sêe⁄qT U≤j·T+ #˚XÊs¡T. á dæìe÷˝À Hêπ>X¯«s¡sêe⁄qT ≈£L&Ü rdüTø√yê\ì #·Áø£bÕDÏ eTT+<˚ ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. 1961 |òæÁãe] 1e ‘˚Bq ø£<∏ë #·s¡Ã\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. eT÷\ø£<∏ä˝Àì >∑T+&ÉeTàqT, düe‹ ≈£L‘·T]ì, ndü\T ≈£L‘·T]ì rdüT≈£îHêïs¡T. >∑T+&ÉeTà uÛÑs¡Ô bÕÁ‘·qT rùdXÊs¡T. ªe÷{Ïe÷{Ïø° yê&ÉT ø£<≈ä∏ î£ n&=¶dTü HÔ êï&ÉT. ô|’ô|#·Tà ô|fi≤¢+ #ê≥T yÓTT>∑T&ÉT. dü>+∑ ˝À #·kÕÔ&TÉ . m+<äT≈£î yê&ÉT, ñHêï ˇø£fÒ ˝Ò≈£îHêï ˇø£fÒ. rùdùdÔ b˛˝Òμ nHêïs¡T #·Áø£bÕDÏ. >∑T+&ÉeTà≈£î, Ä$&É ô|+¬ø ≈£L‘·Ts¡T≈£L >∑TDbÕsƒ¡+ #Óù|Œ˝≤ V”≤s√\ bÕÁ‘·\T ø=‘·Ô>± s¡÷|ü⁄~<ë›s¡T. Hê–¬s&ç¶ ˇø£kÕ] dæìe÷ n+≥÷ Äs¡+_Û+#êø£ ø£<∏ä, bÕÁ‘·\ ∫Á‘·D $wüjT· +˝À m+‘·e÷Á‘·+ CÀø£´+ #˚dTü ≈£îH˚yês¡T ø±<äT. n+‘ê #·Áø£bÕDÏπø e~*y˚ùdyês¡T. ø±ø£b˛‘˚ eT<Ûä´eT<Ûä´˝À e∫à Áb˛Á¬>dt e÷Á‘·+ n&ÉT>∑T‘·T+&˚yês¡T. n˝≤π> á dæìe÷ #·s¡Ã\|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü e∫à n&çπ>yês¡T ª>∑T+&ÉeTà ø£<∏ä m+‘·<ëø± e∫Ã+Bμ nì. n˝≤ >∑T+&ÉeTà ø£<∏ä Á|ü‹ H√{≤


204

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

Hêì ù|s¡T u≤>± bÕ|ü⁄´\s¡sTTb˛sTT n<˚ dæ ì e÷ f… Æ { Ï ˝ Ÿ nsTT´+~. >∑T+&ÉeTà ‘Ó\T>∑T ù|s¡T ø±<äT>∑<ë nì mes√ dü+<˚Vü≤eT÷]Ô dü+X¯j·T+ á‘· s ¡ + yêfi¯ fl øÏ ‘Ó © <ä T >±˙ Ç|ü  &É T yÓ * ãT∫Ñ˚ ªeTq+ ô|&ç ‘ ˚ n<˚ nyÓT]ø±˝À dæ.|æ. ÁbÕø°ºdüT #˚düTÔqï m˝Ÿ. ne⁄~›μ nHêïs¡T #·Áø£bÕDÏ. Çø£ á $»j·T\øÏåà n|üŒ{À¢ ù|s=+~q qè‘·´‘ês¡. dæìe÷ ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ q&ÉTeTT≈£î ndü\T meTTø£\THêïj·÷ ˝Ò<ë qs¡dsü êE mqïsTTHê C≤„|øü ±\T #ÓãT nqï≥T¢ q]Ô+#˚~. >∑T+&ÉeTà ø£<∏ä dæìe÷˝À ‘ês¡T. Ådæÿ|ü⁄º |üP]Ôø±>±H˚ zs√E ìC≤ìøÏ ÄyÓT, Vü≤s¡Hê<∏é bÕÁ‘·\T ˝Òø£b˛‘˚ #·Áø£bÕDÏ ‘·eT |ü+|æD°<ës¡T\T, ø£<ë∏ >∑eTHêìøÏ e∫Ãq Çã“+<˚+ ˝Ò<Tä . ø±˙, dæìe÷ kÕ+πø‹ø£ $uÛ≤>±\ yê] uÛ≤Ø ‘êsê>∑D+‘√ dæìe÷qT Áù|ø£å≈£î\≈£î q+<ä]˙ düe÷y˚X¯|ü]∫ &Ó’˝≤>∑T\˙ï ø£qT$+<äT #˚j·÷\qï ‘ê|üÁ‘·j·T+‘√ #·Áø£ qs¡düsêE #˚‘· #·~$+#ês¡T. Äqø£ bÕDÏ m+<ä s ¡ T #Ó ã T‘· T Hêï $q≈£ î +&Ü ÁXÀ‘·\q+<ä]˙ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T yê[¢<]›ä ï dæìe÷˝À ñ+#ês¡T. dæìe÷˝À m˝Ÿ. #Ó|üŒeTHêïs¡T. n|ü&ÉT $»j·÷ $»j·T\øÏåàøÏ z qè‘·´+ ñ+~. eTT+<ädü\T |æøã sY‡ |üPs¡#í +· Á<äsêe⁄ Ç+‘·ø° eTq+ ÄyÓT≈£î qè‘·´+‘√ bÕ≥T bÕ≥ ≈£L&Ü ô|&É<ë á dæìe÷ <ë«sê »HêìøÏ #Óù|Œ ˙‹ eTqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ |æ+>∑[ sêdæq bÕ≥ @$T≥ì Á|ü • ï+#ês¡ T . n+‘˚ . .. q#·Ãø±, |òTü +≥kÕ\ Ç∫Ãq u≤D° q#·Ãø± mìï #·Áø£bÕDÏ n–Z>∑T–Z nj·÷´s¡T. ô|<ä›>± yÓs¡¸Hé\T kÕ–Hê yÓTT‘·Ô+ MT<ä Ä bÕ≥ ]ø±s¡T¶ ø±˝Ò<äT. <ë+‘√ ÇHéÅdüTºyÓT+≥˝Ÿ #·<ä÷ø√ì Äj·Tq e÷≥ #ê˝≤ ô|fi¯ó eT÷´õø˘‘√H˚ ÄyÓT qè‘·´+ ∫Á‹+#˚XÊs¡T. mø£ÿ&É Ä qè‘·´+ edüTÔ+<äqï~ ≈£L&Ü düT. ª@+B u§#·TÃ... qTe⁄« #Óù|Œ eTT+<äT ìs¡sí TT+#·Tø√˝Ò<Tä . dæìe÷ nj·÷ø£ ù|¢dyt TÓ +{Ÿ nqT≈£îHêïs¡T. dæìe÷ Á|æeP´ ˙‹... eTqπø ˝Ò<äT... Çø£ »HêìøÏ #·÷dæq z ô|<ë›j·Tq ndü\T m˝Ÿ. $»j·T\øÏåà &ÜHÓ‡+<äT≈£î á dæìe÷˝À nì eTq+ #Ó|Œü &Ée÷... nsTTHê {Ïø¬ ÿ≥Tº yê&ç>± #·Áø£bÕDÏì Á|ü•ï+#ês¡T. <ëìøÏ #·Áø£bÕDÏ ù||üsT¡ #·<Tä e⁄≈£î+≥÷ #ê˝≤ ‘ê|”>± ø=ì dæìe÷ø=#˚Ãyê&ÉT ø√πs~ $H√ Ç∫Ãq »yêãT ª#·÷&ܶìøÏμ. á qè‘·´+˝À eTq+ $H˚ ÇHéÅdüTºyÓT+≥˝Ÿ eT÷´õø˘ <ä+... ˙‘˚ ø±yê\+fÒ @ •yê\ dæìe÷ f…Æ{Ï˝Ÿ‡ |ü&˚≥|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü $+{≤+. j·÷ìø√ b˛sTT Vü≤]ø£<∏˚ $H=#·Tà ø£<ë... Ä&Óe&√ Ç+–©c˛&ÉT #Ó|Œæ q≥Tº yÓTùdõe«&ÜìøÏ dæìe÷ >∑T+&ÉeTà Ç+{À¢H˚ »s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTø£ì yêVæ≤˙˝Àì rj·T&ÉyÓT+<äT≈£î... z f…*Á>±+ ÇùdÔ #ê\T...μ nHêïs¡T. yÓTT<ä{Ïbò˛¢sY˝À Ä ôd≥Tº y˚sTT+#ês¡T. ø√\Tø√˝Àj·Tqï ø√˝À n&ç–Hêj·Tq eT∞fl H√¬s‹Ô‘˚ ˇ≥Tº. #·Áø£bÕDÏ n_ÛÁbÕj·÷\T, Hê kÕ$T... bÕ≥‘√ wüO{Ï+>¥ Äs¡+_Û+#ês¡T. q+<äeT÷], ìs¡íj·÷\T #ê˝≤ ø£]ƒq+>± ñ+&˚$ m<äT{Ïyê]øÏ. ø±˙ yê{Ï nøÏÿH˚ì, kÕ$Á‹, »eTTq\‘√ Ä bÕ≥ rXÊs¡T. q\T>∑Ts¡T yÓqTø£ #·øÿ£ {Ï ˝≤õø˘ ñ+&˚~. $»j·Tyê] dæìe÷\ìï{Ï e÷~πs m+#·ø±ÿ ø£*dæ Äq+<ä+>± bÕ&ÉT≈£îqï≥Tº nì|ædüTÔ+~. ø±˙ >∑T+&ÉeTà ø£<ä∏ ≈£L&Ü uÛ≤Ø ‘êsê>∑D+‘√ rdæq dæìe÷. ô|ô’ |#·TÃ Ä ¬s+&ÉT »+≥\÷ ≈£L&Ü $&ç$&ç>± e∫à wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§Zì yêfi¯fl+‘ê Äs√E˝À¢ #ê˝≤ #ê˝≤ _J Ä]ºdüTº\T. Ç<ä›s¡T yÓfi≤flsTT. kı+‘· dü÷º&çjÓ÷ ø±ã{Ϻ >∑T+&ÉeTà Ç+{Ï ôd≥Tº nÁ>∑V”≤s√\‘√ bÕ≥T kÕ$Á‹, »eTTq, md”« s¡+>±sêe⁄, @&Ü~bÕ≥T yÓTT<ä{Ï bò˛s¢ ˝Y À n˝≤π> bÕ‘·T≈£îb˛sTT+~. #·Áø£bÕDÏ Vü≤s¡Hê<∏é, m*«»j·T\øÏåà, s¡eTD≤¬s&ç¶, ùV≤eT\‘·, sê»Hê\, bı<äT›H˚ï dü÷º&çjÓ÷≈£î sêe&É+, ‘ês¡\+<ä] Çfi¯fl≈£L bò˛Hé\T #Ûêj·÷<˚$, n\T¢ sêeT*+>∑jT· ´, $TøÏÿ*H˚ì, ãTTùw´+Á<äeTDÏ #˚dæ mes¡T U≤∞>± ñ+fÒ yêfi¯flì |æ*|æ+∫ yêfi¯fl d”qT¢ rsTT+∫ e+{Ï ùV≤e÷ùV≤MT\THêï ]+<äT˝À. ø±˙ ∫Á‘·+ @$T≥+fÒ |ü+|æ+#·&É+ #˚ùdyês¡T. Ådæÿ|ü⁄º sêdüT≈£îqï|ü⁄Œ&˚ cÕ{Ÿ &ç$»Hé Ç+‘·eT+~ ‘ês¡\ <ä>∑Zsê ã˝Ÿÿ>± ø±˝Ÿw”≥T¢ rdüTø√≈£î+&Ü n+‘· |üø±ÿ>± sêdüT≈£îHêïs¡T ø±ãfÒº Ç<ä+‘ê kÕ<Ûä´eTsTT+~. rdæq dæìe÷ Ç~. ø±+_H˚wüHé d”qT¢Hêï $&ç$&ç>± rdæ Ä ˇø£kÕ] mes¡÷ <=s¡ø£ì |ü]dæú‹ e∫à wüO{Ï+>¥ HÓ\s√E\ yÓ*‹ ˝ÒX¯ e÷Á‘·+ ≈£L&Ü ø£ì|æ+#·≈î£ +&Ü y˚TH˚CŸ #˚dqæ dæìe÷. bÕ≥T Äù|dæq dü+<äsꓤ\÷ ñHêïsTT. n˝≤ 1961 &çôd+ãs¡T #·Áø£bÕDÏ #·eT‘êÿs¡$T~. dæìe÷ ø£<∏ä y˚T»sY bÕs¡º+‘ê Hê{ÏøÏ dæìe÷ dü>±ìøÏ ô|’>±H˚ |üPs¡ÔsTT+~. Çø£ Ä ‘·s¡Tyê‘·

m˝Ÿ $»j·T\øÏåà &ÜqT‡ ø£<∏ä


yêVæ≤ì e÷Á‘·+ ø±+_H˚wüHé cÕ≥T¢ ‘·|üŒìdü¬s’HêsTT. <ë+‘√ dæìe÷ Ç+ø=+#Ó+ Ä\dü´eTsTT+~. m≥ºπø\≈£î y˚T HÓ\ eT<Ûä´ uÛ≤>±ìøÏ dæìe÷ |üPs¡ÔsTT+~. n<˚ HÓ\ ∫e] yês¡+˝À m˝Ÿ.$. Á|ükÕ<é ≈£îe÷¬sÔ $yêVü≤+ nsTT+~. $»j·÷ >±¬s¶Hé‡ Á|æeP´ ~∏j˚T≥sY˝À ]ôd|ü¸Hé. y…’» j·T+r e÷\ qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq. kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT>∑+≥\πø n‹<∏äT\‘√ ~∏j˚T≥sY, >±¬s¶Hé ≈£L&Ü øÏøÏÿ]dæb˛j·÷sTT. Ç+‘·˝À }{° qT+∫ y…’»j·T+‹e÷\ f…*Á>±+. $e÷q+ $Tdü‡sTTq+<äTq sê˝Òø£b˛‘·Tqï≥T¢. <ë+‘√ ÄVüA‘·T˝À¢ ÄXÊuÛÑ+>∑+. Á|ükÕ<é u≤>± &û˝≤ |ü&çb˛j·÷s¡T. yÓ+≥H˚ #·Áø£bÕDÏ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |üø£ÿH˚ ñqï ˝≤uŸ qT+∫ Ç+ø± |üP]Ô>± $Tøχ+>¥ ≈£L&Ü ø±˙ >∑T+&ÉeTà ø£<∏ä Á|æ+≥T ‘Ó|æŒ+∫ y˚sTT+#ês¡T. #·÷dæqyêfi¯fl+‘ê ‘·˝≤ ˇø£ ø±yÓT+{Ÿ #˚dü÷Ô yÓ[flb˛j·÷s¡T. eTsêï&ÉT eTÁ<ëdü+‘ê >∑T|üeT+~. >∑T+&ÉeTà ø£<ä∏ u≤>±˝Ò<ìä , Hê\T>∑sTT<äT yêsê\T $T+∫ b˛<ä˙. mes√ m+<äT≈£î kÕø屑·TÔ $»j·Tyê] Ä|ü⁄&Ô q’Ó ø¬ .$. s¬ &çøπ¶ dæìe÷ u§‹Ô>± q#·Ã˝Ò<äT. ndü\T >∑T+&ÉeTà˝À >∑j·÷´[‘·q+ @eTT+ <äqï~ ø=+‘·eT+~ yê<äq. <ëìøÏ #·Áø£bÕDÏ »yêãT ˇø£ÿfÒ, dü÷s¡´ø±+‘êìï ô|≥Tº≈î£ Hêïø£ Çø£ Ä bÕÁ‘· >∑j÷· ´[ nì ø=‘·>Ô ± #ÓbÕŒ*‡q nedüs+¡ @eTT+≥T+ <äì. Ç+ø=+‘·eT+~ »eTTq˝À @+ bı>∑sT¡ uÀ‘·T‘·q+ ñ+<äì nøÏÿH˚ì nìï ‹|üŒ\T ô|{≤º&ìÉ Á|ü•ï+#ês¡T. dæìe÷˝À md”« s¡+>±sêe⁄ #˚‘· á $wüj·T+˝À ≈£L&Ü $es¡D Ç|æŒkÕÔs¡T. ìC≤ìøÏ Çø£ÿ&É düT>±Á‹, XÊ©qT\ Áù|eTø£<∏äqT yê[fl<ä›]ô|’ n+<ä+>± k˛wü˝…’CŸ #˚dæ yê&Üs¡T. ÁX¯eTJeq kÂ+<äs¡´+ Bì˝À ñqï yÓTùdCŸ. eT]ø=+‘·eT+~øÏ ndü\T Vü≤s¡Hê<∏é, m˝Ÿ. $»j·T \øÏåà\ bÕÁ‘·\T m+<äT≈£î ô|{≤º s ¡ q ï~ ns¡ ú + ø±˝Ò < ä T . n+‘ê &Ó ’ ˝ ≤>∑ T \T e÷Á‘· + u≤>∑THêïj·Tì nHêïs¡T. 1962 pHé @&Ée‘˚Bq >∑T+&ÉeTà ø£<ä∏ $&ÉT<ä\ sTT+~. yÓTT<ä{yÏ ês¡+˝ÀH˚ dæìe÷≈£î n<äT“¤‘y· TÓ qÆ {≤ø˘ e∫Ã+~. Çø£ Ä ‘·s¡Tyê‘· n+‘ê #·]Á‘˚. dæìe÷ X¯‘· ~H√‘·‡yê˝Ò >±ø£, s¡»‘√‘·‡yê\T ≈£L&Ü #˚düT≈£î+~. ‘·q≈£î m+‘·e÷Á‘·+ q#·Ãì Ä dæìe÷qT ‘Ó\T>∑TH˚\ n+‘ê

205

˙sê»Hê\T |ü≥º&É+ ¬ø.$. ¬s&ç¶øÏ m+‘·e÷Á‘·+ ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. ∫e]s√E˝À¢ ≈£L&Ü á dæìe÷ Á|ükÕÔeq eùdÔ Äj·Tq H√≥ n<˚ e÷≥, ªdæº˝Ÿ ◊ &√+{Ÿ H√ Vü≤Ö |”|ü⁄˝Ÿ ˝…’ø˘ <ä{Ÿ |æø£ÃsYμ nì. #Ûêj·÷<˚$, dü÷s¡´ø±+‘·+\ dü+yê<ä+, kÕ$Á‹ e∫à #Ûêj·÷<˚$øÏ ãT~Δ #Ó|üŒ&É+ Äu≤\>√bÕ˝≤˙ï n\]+∫+~. n|üŒ{À¢ eTÁ<ëdüT˝À ˇø£kÕ] Á|òd” sºü TT˝Ÿ u≤øχ+>¥ b˛{°\T »]–‘˚ »q+ $s¡>∑ã&ܶs¡T. <ë+‘√ ìsêà‘·\T á dæìe÷ ∫es√¢ m˙ºÄsY, sê»Hê\ eT<Ûä´ n˝≤+{Ï b˛sê≥y˚T ô|{≤ºs¡T. n~ ≈£îÁs¡ø±s¡TqT yÓÁ¬s‹Ô+∫+~. qs¡düsêE sêdæq e÷≥\T ‘·÷{≤˝≤¢ ù|˝≤sTT. |æ+>∑[ bÕ≥\T düπsdü]. e÷s¡ÿdt u≤sYfÒ¢ |üì‘·q+ >∑T]+∫ Çyêfi¯ ø=‘·Ô>± eTq+ #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚~ @eTT+~? yÓHïÓ \+‘· Vü‰sTT Ä <äèXÊ´\T. >∑T+&ÉeTà ø£<ä∏ dæìe÷ ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T eTì<äHé e÷s¡$\¢jYT ù|]≥ ‘·$Tfi¯+˝À ≈£L&Ü ‘·j·÷ s¡sTT+~. ‘Ó\T>∑Tø£Hêï eTT+<˚ 1962 e÷]à mì$T<√ ‘˚Bq $&ÉT<ä\sTT+~. nøÏÿH˚ì, kÕ$Á‹, »eTTq, md”«ÄsY n+<äT ˝Àq÷ q{Ï+#ês¡T. m˙ºÄsY y˚w+ü e÷Á‘·+ C…$T˙>∑DwÒ Hü é y˚XÊs¡T. ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸HéqT #·Áø£bÕDÒ &Ó’¬sø˘º #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #·]Á‘·˝À $H√<äuÛÑ]‘· dæìe÷\ $wüj·T+ Á|ükÕÔeq≈£î eùdÔ >∑T+&ÉeTà ø£<∏ä m|üŒ{Ïø° Áù|ø£å≈£î\ eTqdüT˝À ì*∫b˛j˚T z e÷düºsY |”dt.

$$<Ûä |üÁ‹ø£˝À¢ |üì#˚dqæ d”ìj·TsY »s¡ï*düTº l es¡a u≤ã÷sêe⁄. dæìe÷\ MT<ä n_Ûe÷q+‘√ dæ˙ »s¡ï*düTº>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<ës¡T. bÕ‘· dæìe÷\ ‘Ós¡ yÓqTø£ ø£<∏ä\qT ÄdüøÏÔø£s¡+>± qe´ yês¡|üÁ‹ø£˝À <ÛësêyêVæ≤ø£+>± Á|ü#·T]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eTVü‰ {°M˝À dæìe÷ $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T.


206

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

*

C≤q|ü<äπ>j·÷\qT m≈£îÿe>± bÕ&ÉT≈£îH˚~ Åd”Ô\T. |ü˝…¢˝À¢ ìedæ+#˚ Åd”Ô\T #˚ùd Á|ür |üìøÏ bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç+{À¢ »]π> ø±s¡´Áø£e÷\T, $+<äT\T, $H√<ë˝À¢, |ü+&ÉT>∑\T|üu≤“˝À¢ ≈£L&Ü bÕ≥\T bÕ&ÉT≈£îH˚yês¡T. Bììã{Ϻ C≤q|ü<ä π>j·÷\qT ø=ìï esêZ\T>± $uÛÑõ+#ês¡T ≈£L&Ü. ÁXÊ$Tø£π>j·÷\T, ô|[flfi¯fl bÕ≥\T, <ä+|ü⁄&ÉT bÕ≥\T, uÛÑøÏÔ π>j·÷\T, X¯è+>±s¡ π>j·÷\T Ç˝≤ ø=ìï s¡ø±˝…’q eØZø£s¡D\T #˚kÕs¡T.

|æ |ü⁄≥ºø£ eTT+<äT |ü⁄{Ϻq kÕVæ≤‘·´+ C≤q|ü<ä kÕVæ≤‘·´+. πøe\+ e÷≥\ <ë«sêH˚ uÛ≤yê\T e´ø£Ô|üs¡T#·T≈£îH˚ s√E˝À¢ eTqTwüß\ #˚‘·\ qT+∫, yê] ø£wdºü Tü U≤\ qT+∫, n\yê≥¢ qT+∫ |ü⁄{Ï+º B C≤q|ü<ä kÕVæ≤‘·´+. #ê˝≤ s√E\ es¡≈£î eTÚœø£+>±H˚ Á|ü#ês¡+ bı+~q á C≤q|ü<äkÕVæ≤‘·´+, *|æ u≤>± n_Ûeè~Δ #Ó+~q ‘·sê«‘· |ü⁄düÔø±\˝À bı+<äT|üs¡#·ã&ç+~. n|üŒ{Ï es¡≈£î eTqTwüß\T ˇø£] <ä>∑Zs¡ qT+∫ ˇø£s¡T $ì H˚s¡TÃ≈£îH˚yês¡T. Ç˝≤ yê´|æÔ#Ó+~q yê{Ï˝À¢ C≤q|ü<ä π>j·÷\T, π>j·Tø£<∏ä\T, ø£fi¯\T, kÕyÓT‘·\T, bı&ÉT|ü⁄ø£<∏ä\T Ç+ø± #ê˝≤ s¡ø±\T |ü⁄≥Tº≈î£ e#êÃsTT. Çe˙ï n|üŒ{Ïyê] Jeq $<Ûëq+˝À+∫ |ü⁄{Ϻqy˚ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. kÕyÓT‘·\T, bı&ÉT|ü⁄ ø£<∏ä\ <ë«sê á $wüj·T+ eTq≈£î düŒwüº+>± ‘Ó\TdüTÔ+~. ‘Ó\T>∑THê≥ ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~q C≤q|ü<ä ø£fi¯\T #ê˝≤H˚ ñHêïsTT. áHê&ÉT πs&çjÓ÷\T, {°M\T n+≥÷ $H√<ä kÕ<ÛäHê\T nH˚ø£+ sêe&É+‘√ M{Ïì |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yês¡T ø£s¡Tej·÷´s¡T. ø±˙ #ê˝≤s√E\ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î C≤q|ü<ä ø£fi\¯ ≈£î n‘·´+‘· Á|üC≤<äsD ¡ ñ+~. H˚{ø° Ï |ü˝˝¢… À¢ á C≤q|ü<ä ø£fi\¯ qT Ä<ä]dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. ø=+‘·eT+~ M{ÏMT<ä eT≈£îÿe‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± H˚s¡Tà ≈£î+≥THêïs¡T ≈£L&Ü. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ÁbÕ#·s¡´+˝À ñqï C≤q|ü<ä ø£fi¯\ dü+K´ u≤>±H˚ ñ+~. C≤q|ü<ä π>j·÷\T, π>j·Tø£<∏ä\T, ˇ>∑TZø£<∏ä\T, ãTÁs¡ø£<∏ä\T, ø√˝≤{≤\T, ‘√\Tu§eTà˝≤≥, ‘·ô|Œ≥ >∑Tfi¯ófl, XÊs¡<>ä ±+Á&ÉT, #Ó+#·T uÛ≤>√‘·+,

C≤q|ü<ä ø£fi¯\T Ä\eT÷s¡T eTH√»„ ø=eTTàø£<∏ä, M~∏ Hê≥ø£+, |æ#·TÃø£ ≈£î+≥\T, Ms¡eTTwæºyês¡T, <=eTà] Ä≥, ø=ie+õ, >=\¢düT<äT›\T, »+>∑+ ø£<∏ä\T, »≈£îÿ\ ø£<∏ä\T, ø±≥bÕ|ü\ yês¡T, <ëdüs¡T\T, #Óø£ÿ uÛÑ»q, j·Tø£å>±q+, |ü⁄*y˚cÕ\T Ç+ø± |ü\T s¡ø±˝…’q C≤q|ü<ä ø£fi¯\T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~ ñHêïsTT. M{Ï˝À π>j·Tø£<∏ä\T, ˇ>∑TZø£<∏ä\T, ãTÁs¡ø£<∏ä\T, ø=eTTàø£<∏ä, M~∏Hê≥ø£+, »+>∑+ ø£<∏ä\T e+{Ï$ ˇπø ø√e≈£î #Ó+~q$>± ñ+{≤sTT. M{Ï eTTK´ >∑TD+ bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ ø£<∏ä\T #Ó|üŒ&É+. bÂsêDÏø£ ø£<∏ä\T >±ì, #ê]Á‘·ø£ ø£<∏ä\T >±ì bÕ≥\ <ë«sê Ç‘·s¡T\≈£î #Óù|Œ |ü<äΔ‹˝À Çe˙ï ñ+{≤sTT.C≤q|ü<ä ø£fi¯˝À¢ eTTK´ kÕ<ÛäHê\T &É|ü⁄Œ, ‘·+ãTsê. Á|ür C≤q|ü<ä ø£fi¯øÏ M{Ïì yê&É&É+ ø£<äT›. ø=ìï ø£fi\¯ ≈£î $T>∑‘ê ø=ìï s¡ø±˝…q’ yêsTT<ë´\qT ≈£L&Ü yê&É‘ês¡T. ø±˙ á s¬ +&É÷ ˝Ò≈î£ +&Ü @ C≤q|ü<ä ø£fi≤ ñ+&É<Tä düs«¡ kÕ<Ûës¡D+>±. C≤q|ü<ä ø£fi≤dü«s¡÷bÕ\T nH˚ ù|s¡T‘√ $Tø£ÿ*H˚ì sê<Ûëø£èwüí eT÷]Ô>±s¡T |ü⁄düøÔ +£ Á|ü#T· ]+#ês¡T. Ç+<äT˝À Äj·Tq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝À ñqï C≤q|ü<ä ø£fi¯\ìï+{Ï >∑T]+∫ $|ü⁄\+>± #·]Ã+#ês¡T. C≤q|ü<ä ø£fi˝¯ À¢ eTT+<äT #Ó|⁄ü Œø√e\dæq~ C≤q<ä >π j·T+ >∑T]+∫. ø=ìï C≤q|ü<ä ø£fi¯\T ø±˝≤+‘·s¡+˝À @s¡Œ&ܶsTT. ø±ì π>j·T+ e÷Á‘·+ eTìwæøÏ e÷{≤¢&É&É+ m|üŒ{Ï qT+∫ e∫Ã+<√ n|üŒ{Ï qT+∫ ñ+<äì #ÓãT‘ês¡T. yÓTT<ä{À¢ á >π j·÷\T e÷≥\≈£î Á|ü‹s¡÷|ü+>± bÕ&ÉT≈£îH˚yês¡T nì n+{≤s¡T. e÷eT÷\T>± e÷{≤¢&TÉ ≈£îH˚ e÷≥\H˚ >π j·T s¡÷|ü+˝À bÕ&ÉTø√e&É+ nqïe÷≥.


yêVæ≤ì ‘·sê«‘·Ôsê«‘· Ç~ n_Ûeè~Δ #Ó+~ eTq≈£î nH˚ø£yÓTÆq C≤q|ü<ä ^‘ê\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃsTT. eTqTwüß\T yÓTT<ä≥ qT+∫ ÁXÊ$Tø£ Je⁄\T. yês¡T ‘·eT ÁX¯eTqT ‘·–+Z #·Tø√e&ÜìøÏ bÕ≥\T bÕ&É T ≈£ î +≥÷ |ü ì #˚ d ü T ≈£ î H˚ yês¡ ì C≤q|ü < ä kÕVæ ≤ ‘· ´ |ü]XÀ<Ûä≈£î\ n_Û ÁbÕj·T+. M] ‘·sê«‘· C≤q|ü<äπ>j·÷\qT m≈£îÿe>± bÕ&ÉT≈£îH˚~ Åd”Ô\T. |ü˝…¢˝À¢ ìedæ+#˚ Åd”Ô\T #˚ùd Á|ür |üìøÏ bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç+{À¢ »]π> ø±s¡´Áø£e÷\T, $+<äT\T, $H√<ë˝À¢, |ü+&ÉT>∑\T|üu≤“˝À¢ ≈£L&Ü bÕ≥\T bÕ&ÉT≈£îH˚yês¡T. Bììã{Ϻ C≤q|ü<ä >π j·÷\qT ø=ìï esêZ\T>± $uÛõÑ +#ês¡T ≈£L&Ü. ÁXÊ$Tø£>π j·÷\T, ô|[flfi¯fl bÕ≥\T, <ä+|ü⁄&ÉT bÕ≥\T, uÛÑøÏÔ π>j·÷\T, X¯è+>±s¡ π>j·÷\T Ç˝≤ ø=ìï s¡ø±˝…’q eØZøs£ D ¡ \T #˚kÕs¡T. @{Ïøπ ‘ê+ |ü{,ºÏ n‘·˝Ô ìÒ ø√&É\T‘·eÔ TTsê\T, u≤yê u≤yê |ü˙ïs¡T e+{Ï π>j·÷\T C≤q|ü<ä π>j·÷\ ø√e≈£î #Ó+~qy˚ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. C≤q|ü<ä π>j·÷\ ‘·sê«‘· #Ó|üø√e\dæq ø£fi¯ π>j·T ø£<\ä∏ T. bÕ≥\ s¡÷|ü+˝À ø£<\ä∏ T #Ó|Œü &É+ M{Ï jÓTTø£ÿ Á|ü‘´˚ ø£‘.· ø±≥eTsêE ø£<∏ä, |ü˝≤ï{Ï Ms¡ #·]Á‘·, ‘ê+Á&ÜbÕbÕsêj·TTì ø£<,ä∏ u§_“* ø£<ä∏ e+{Ï$ C≤q|ü<ä >π j·T ø£<\ä∏ ≈£î ñ<ëVü≤s¡D\T. ‘·+ãTsê MT≥T‘·÷H√, &É|ü yêsTTdü÷Ô Ms¡T\ ø£<∏ä*ï bÕ≥ s¡÷|ü+˝À #Óù|Œyês¡T. |ü˝˝¢… À¢ |üì #˚dæ e∫Ãq ‘·sê«‘· sêÁ‹y˚fi˝¯ À¢ ô|<äy› ês¡T ‘·eT≈£î ‘Ó*dæq Ms¡>±<∏*ä ï Ç˝≤ >π j·Tø£<\ä∏ s¡÷|ü+˝À #Óù|Œyês¡T. <ëìì $qïyês¡T ‘·eT ‘·sê«‘·sÔ ê\ yê]øÏ n+~+#˚ yês¡T. ø±≥eTsêE ø£<ä∏ e+{Ï >π j·Tø£<\ä∏ T *|æ n_Ûeè~Δ #Ó+<äø£ eTTqT|ü⁄ qT+∫ ñ+&˚eì C≤q|ü<ä #·]Á‘·ø±s¡T\ n_ÛÁbÕj·T+. ‘Ó\T>∑T˝À *|æ düTe÷s¡T>± 10, 11 X¯‘êu≤›\˝À yÓTT<ä\sTT´+~. n+‘·≈î£ eTT+<äT Ms¡T\ ø£<\ä∏ qT, #·]Á‘·qT C≤q|ü<Tä \T ‘·eT π>j·Tø£<∏ä\ s¡÷|ü+˝À yê´|æÔ#Ó+~+#˚yês¡T. *|æ u≤>± n_Ûeè~Δ #Ó+~q ‘·sê«‘· M{Ïì Á>∑+<∏ädüú+ #˚XÊs¡T. C≤q|ü<ä ø£fi˝¯ À¢ u≤>± ÁbÕ#·s´¡ + bı+~q~ ãTÁs¡ø<£ \ä∏ T. á ø£fi¯ m≈£îÿe>± ‘·÷s¡TŒ Ä+Á<Ûë n+fÒ $»j·Tq>∑s+¡ , $XÊK |ü≥ï+, Áoø±≈£îfi¯+˝À u≤>± Á|üdæ~Δ bı+~+~. Ç~ ≈£L&Ü ˇø£ s¡ø+£ >± >π j·Tø£<ë∏ s¡÷|ü+ øÏ+<äøπ edüT+Ô ~. ø±ì #Óù|Œ$<Ûëq+˝À ‘˚&Ü ñ+≥T+~. Ç+<äT˝À eTT>∑TsZ T¡ ø£<ä∏ #ÓãT‘·T+{≤s¡T. ‘êHê ‘·+<ëq nH˚ yêø£´+ ˝Ò<ë }‘·|ü<ä+ ˝Ò<ë HêqT&ç ãTÁs¡ø£<∏ä qT+&ç e∫Ã+<˚. ãTÁs¡ø£<∏ä˝À eTT>∑TZs¡T ñ+{≤s¡T nì eTT+<˚ eTq+ #Ó|ü⁄Œ≈£îHêï+. eTT>∑TZs¡÷ es¡Tqdü>± ì\ã&ç n|ü &É|ü&É÷ ‘êfi≤ìøÏ nqT>∑TD+>± ∫qï>± qè‘·´+ #˚dü÷Ô ãTÁs¡ø£<∏äqT #ÓãT‘ês¡T. eTT>∑TZ]˝À eT<Ûä´˝À e⁄+&˚ e´øÏÔ ‘·+ãTsêqT MT≥T‘·÷ ø£<qä∏ T #ÓãT‘ê&ÉT. ãTÁs¡ø<£ ˝ä∏ À ø°\ø£e´øÏÔ Ç‘·H˚. $T>∑‘ê Ç<ä›s¡÷ ∫qï ∫qï &√fi¯flqT |ü≥Tº≈£îì ø£<∏ä≈£îìøÏ düVü≤ø±s¡+ n+~düTÔ+{≤s¡T. ø£<∏ä≈£î&ÉT #Óù|Œ $wüj·÷ìøÏ Ms¡T ‘êq‘·+<ëq n+≥÷+{≤s¡T. n+fÒ ø£<∏ä≈£î&ÉT #Óù|Œ~ ì»y˚T nqï ns¡ú+ düTŒ¤]+|üCÒdü÷Ô ñ+{≤s¡qïe÷≥. n+<äTπø me]¬ø’Hê |üø£ÿyês¡T e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·T+fÒ ‘êq‘·+<ëq>±fi¯óflsê nì

207

yê]ì yÓøÏÿ]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. Bìì ãTÁs¡ø£<∏ä qT+#˚ rdüT≈£îHêïs¡T. Ms¡T #·]Á‘·˝À »]–q $wüj·÷\qT, Ms¡ ø£<∏ä\qT, kÕ+|òæTø£, kÕe÷õø£ $wüj·÷\qT ‘·eT ãTÁs¡ø£<∏ä\ <ë«sê #ÓãT‘·÷ Á|ü»\˝À #Ó’‘·q´+ ø£*–+#˚yês¡T. >∑Ts¡C≤&É sêdæq |ü⁄‘·Ô&çu§eTà |üPs¡íeTà ø£<∏äqT ãTÁs¡ø£<∏ä s¡÷|ü+˝À #ÓãT‘·÷ u≤\´$yêVü‰\ô|’ n|üŒ{Ï Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ø£*–+#˚ yês¡T. Bìì eTq ‘Ó\T>∑T ø£Hê´X¯ó\ÿ+ dæìe÷˝À ≈£L&Ü #·÷|æ+ #ês¡T. n˝≤π> $‘·+‘·T $yêVü‰\T e+{Ï kÕ+|òTæ ø£ <äTsê#êsê\ô|’ ≈£L&Ü ãTÁs¡ø£<∏ä Á|ü<äs¡Ùq\T »s¡T>∑T‘·T+&˚$. Ms¡T »]–q ø£<∏ä \qT ø£fi¯fl≈£î ø£{Ϻq≥Tº #Ó|üŒ&É+‘√ Á|ü»\˝ÀøÏ u≤>± #=#·TÃø=ì yÓfi‚fl$. M{Ï ‘·sê«‘· ˇ>∑TZ ø£<∏ä\T, #Ó+#·T uÛ≤>√‘·+, ø=eTTàø£<∏ä, »+>∑+ ø£<∏ä\T Çe˙ï π>j·Tø£<∏ä\ ø√e≈£î #Ó+~qy˚. $$<Ûä s¡÷bÕ \˝À ø£<∏ä\qT #Ó|üŒ&É+ M{Ï \ø£åD+. M{Ï ‘·sê«‘· eTTK´+>± #Ó|üø√e\dæq C≤q|ü<äø£fi≤ s¡÷|ü+ <ëdüsT¡ \T. Ms¡T Ä+Á<Û<ä X˚ +¯ ˝À #ê˝≤ø±\+ qT+&ç e⁄+&˚ yês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Áoø£èwü<í e˚ sêj·T\T s¡∫+∫q ÄeTTø£eÔ ÷\´<ä ˝À <ëdüsT¡ \ >∑T]+∫ $|ü⁄\+>± #·]Ã+#·ã&ç+~. Ms¡T øÏHïÓ s¡qT yêsTTdü÷Ô $wüßíeT÷]Ô eTVæ≤eT\ >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ Ç+{Ï+{Ïø° ‹s¡T>∑T‘·÷ j·÷∫dü÷Ô J$düTÔ+{≤s¡T. M]øÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq y˚wü <Ûës¡D ≈£L&Ü ñ+≥T+~. ø=+‘· $wüßíe⁄ s¡÷bÕìï nqTø£]dü÷Ô X¯+K-#·Áø±\T, ‘Ó\ì¢ Hêe÷\T <Û]ä kÕÔsT¡ . #Óe⁄\≈£î ≈£î+&É˝≤\T, >∑TÁs¡|ü⁄ yÓ+Á≥Tø£\‘√ ‘·j·÷s¡T#˚dæq $düqø£Ás¡, ∫{Ï‘êfi≤\T, >=&ÉT>∑T, #·+ø£˝À ãT≥º |ü≥Tº≈î£ ì ‹s¡T>∑T‘·T+{≤s¡T. Ms¡T ø=ìï ≈£î˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üPC≤s¡T\T, >∑Ts¡Te⁄\T>± ≈£L&Ü e´eVü≤]düTÔ+{≤s¡T. Á|ü»\≈£î |ü⁄sêD, #ê]Á‘·ø,£ kÕe÷õø£, kÕ+|òTæ ø£ »„Hêìï n+~+#˚ eTs=ø£sø¡ y£ TÓ qÆ C≤q|ü<øä fi£ ¯ ‘√\Tu§eTà˝≤≥. Ç+‘·≈î£ eTT+<äT π>j·Tø£<∏ä\T yÓTT<ä\>∑Tyê{Ï˝À eTqTwüß˝Ò ø£<∏ä\T #Ó|Œü &É+ |ü]bÕ{Ï nsTT‘˚ Ç+<äT˝À ‘√\Tu§eTà\T Á|ü<ëÛ qbÕÁ‘· eVæ≤kÕÔsTT. >∑T&ɶ\‘√ s¡ø£s¡ø±\ u§eTà\qT #˚dæ yê{Ïì ‘Ós¡ eTT+<äT Ä&çd÷ü Ô ‘Ós¡ yÓqTø£ qT+∫ eTqTwüß\T ø£<qä∏ T #ÓãT‘·÷ kÕ>∑T‘·T+{≤sTT. á ‘√\Tu§eTà˝≤≥\T $C≤„q+‘√ bÕ≥T $H√<ëìï ≈£L&Ü n+~+kÕÔsTT. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ˝À ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À n‘·´+‘· Á|üd~æ Δ bı+~q C≤q|ü<ä ø£fi¯ XÊs¡<øä ±+Á&ÉT. Ä&É, eT>∑ ø£*dæ XËe’ ø£<\ä∏ T, XË’e uÛÑ≈£îÔ\, Ms¡T\ ø£<∏ä\T #Ó|üŒ&É+ M] Ä#ês¡+. Ms¡T ø£<∏ä\T #ÓãT‘·T+fÒ Ä ø£<∏ä\˝À ñ+&˚ Ms¡s¡dü+ ø£fi¯fl≈£î ø£{Ϻq≥Tº ñ+≥T+<äì #ÓãT‘ês¡T. M]˝À eT>∑yês¡T ø£<∏äqT #ÓãT‘·T+fÒ Ä&Éyês¡T z uÛ≤s¡r ø£s¡TD≤eTr! XÊs¡<ë ø£s¡TD≤ìBÛ! nì e+‘·bÕ&É‘·T+{≤s¡T. Ms¡T XÊs¡<ä nH˚ ù|s¡T>∑\ ‘·+ãTsê yêsTTdü÷Ô ø£<∏ä #Ó|üŒ&É+‘√ M]øÏ XÊs¡<äø±+Á&ÉT nì ù|s¡T e∫Ã+<äì n+{≤s¡T. j·Tø£å>±q+....ÇB ≈£L&Ü C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷bÕìøÏ #Ó+~ q<˚ n+{≤s¡T kÕVæ≤‘·´ø±s¡T\T. Ç+<äT˝À |ü⁄sêD≤\ >∑T]+∫


208

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

m≈£îÿe>± #ÓãT‘ês¡T. ô|’q #Ó|æŒq ø£fi≤s¡÷bÕ˝À¢ Ç<ä›s¡T ˝Ò<ë eTT>∑TZs¡T ñ+&ç e÷Á‘·y˚T ø£<∏äqT #ÓãT‘·T+{≤s¡T. ø±˙ j·Tø£å >±q+˝À @ ø£<∏äHÓ’‘˚ #ÓãT‘ês√ n+<äT˝À mìï bÕÁ‘·\T e⁄+{≤jÓ÷ n+‘·eT+~ ø£ì|ækÕÔs¡T. |ü⁄sêD bÕÁ‘·\ y˚cÕ\T ‘êeTT <Ûä]+∫ qè‘·´+ #˚dü÷Ô ø£<∏ës¡÷bÕìï Á|ü<ä]‡kÕÔs¡T. 16e X¯‘êã›+ ‘·sê«‘· j·Tø£å>±Hê\T n‘·´+‘· ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<ësTT. n|üŒ{Ï ø£e⁄\T, ø=+‘·eT+~ sêE\T ≈£L&Ü nH˚ø£yÓTÆq j·Tø£å >±Hê\qT s¡∫+#ês¡T. Ms¡eTTwæºyês¡T, <=eTàsê≥, |æ#·TÃø£ ≈£î+≥\T, >±s¡&û $<ä´\T e+{Ï C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷bÕ\T n˙ï πøe\+ $H√<ä Á|ü<ÛëqyÓTÆq ø£fi≤s¡÷bÕ\T. Ms¡T }s¡÷sê ‹s¡T>∑T‘·÷, j·÷#·ø£ eè‹Ôì ne\+_dü÷Ô J$kÕÔsT¡ . <=eTàsê≥ Ä&˚yêfi¯ófl @ }]˝À ñ+fÒ Ä eP]˝ÀH˚ yê] ìyêdü+. eT>∑yês¡T @<√ ˇø£ düú\+˝À ‘·eT≈£î e∫Ãq $<ä´\qT Á|ü<]ä Ùdü÷Ô j·÷∫ùdÔ, Ä&Éyês¡T |üPdü\T neTTà≈£î+≥÷ J$kÕÔsT¡ . <=eTàsê≥\T Ç|üŒ{Ïø° ø=ìï }fi¯fl˝À »s¡T>∑T‘·T+&É&É+ eTq+ >∑eTìdü÷Ô ñ+{≤eTT. n˝≤π> >±s¡&û $<ä´\T Á|ü<ä]Ù+#˚yês¡T >±s¡&û $<ä´\‘√ bÕ≥T eT÷*ø£\T, |üdüs¡T Ä≈£î\T neTTà‘·÷ Jeq+ ø=qkÕ–düTÔ+{≤s¡T. ø£Ás¡kÕeTT, ø£‹ÔkÕeTT, eTTwæº j·TT<äΔ+ e+{Ï$ ≈£L&Ü C≤q|ü<ä ø£fi≤ s¡÷bÕ\≈£î dü+ã+~Û+∫qy˚. Ç$ Á|ü<Ûëq+>± Á|ü<äs¡ÙHê HÓ’|ü⁄D≤´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q $<ä´\T. M{Ï ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·ØŒ¤<äTì ÇkÕÔs¡T. M] Çwüº <Ó’e+ Ä+»H˚j·TT&ÉT. Çø£ |ü⁄*y˚cÕ\T, Vü≤]<ëdüT\T e+{Ïyês¡T eTq≈£î |ü+&ÉT>∑ \|ü&ÉT, Á>±eT<˚e‘·\ C≤‘·s¡\|ü&ÉT ø£ì|ædüTÔ+{≤s¡T. Á>±eT <˚e‘·\ C≤‘·s˝¡ À |ü⁄*y˚cÕ\T yÓjT· ´&É+ u≤>± Á|üd~æ Δ #Ó+~+~. M]ì neTàyê] Á|ü‹s¡÷|ü+>± |üP»\T #˚j·T&É+ ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. |üø£ÿyêsTT<ë´\ yês¡T u≤C≤, &É|ü⁄Œ\T yÓ÷–dü÷Ô ñ+fÒ |ü⁄*y˚w+ü y˚dTü ≈£îqïyês¡T |ü⁄*˝≤ q]ÔdTü +Ô {≤s¡T. Çø£ Vü≤]<ëdüT\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ M] Á|ü<Ûëqeè‹Ô ≈£L&Ü j·÷#·ø£y˚T. ˇø£ #˚‹˝À ‘·+ãTsê, eTs=ø£ #˚‹˝À ∫&É‘·\T yêsTTdü÷Ô Vü≤]HêeTdüàs¡D #˚dü÷Ô Ç+{Ï+{Ïø° ‹s¡T>∑T‘·÷ j·÷∫dü÷Ô ñ+{≤s¡T. Ms¡T |üPs¡«+ s√p Ç+{Ï+{Ïø° ‹s¡T>∑T‘·÷ ‘·eT ≈£î\eè‹Ôì ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚yês¡T. ø±ì ø±\Áø£eT+˝À Vü≤] <ëdüT\T n+‘·]+∫b˛‘·THêïs¡T. M]øÏ Ä<äs¡D ø£s¡Tee«&É+‘√ y˚πs eè‘·TÔ\ y…’|ü⁄ <ës¡T\T eT[fldüTÔHêïs¡T. ø±˙ Ç|üŒ{Ïø° |ü˝…¢˝À¢ dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ e∫Ã+<ä+fÒ Vü≤]<ëdüT\T ø£ì|æ+∫ rs¡e\ dæ+<˚. sêqTsêq÷ m˝≤ nsTT+<ä+fÒ dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ n+fÒ

Vü≤]<ëdüT\T, >∑+–¬s<äT› Ä≥>±fi¯ófl nì #Ó|ü≈£îH˚≥≥Tº Á|ü»\T ‘·j·÷s¡j·÷´s¡T. Ç˝≤ ˇø=ÿø£ÿ ø£fi¯ >∑T]+∫ #Ó|ü≈£î+fÒ b˛‘˚ ˇø£ ô|<ä› |ü⁄düÔø£y˚T ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. ˇø£ÿ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝ÀH˚ Çìï C≤q|ü<ä ø£fi\¯ T ñ+fÒ yÓTT‘·+Ô uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ n+‘ê ø£*|æ‘.˚ .. ˝…øÿ£ ˝Òqìï C≤q|ü<ä ø£fi\¯ T ãj·T≥≈£î ekÕÔsTT. yê{Ï C≤_‘êH˚ ˇø£ |ü⁄düÔø£+>± s¡÷bı+~Hê ÄX¯Ãs¡´b˛qedüs¡+ ˝Ò<äT. ÁbÕNq düe÷»+˝À e÷eT÷\T »Hê\≈£î Ç≥Te+{Ï C≤q|ü<ä ø£fi≤ s¡÷bÕ˝Ò $H√<ä, Á|ükÕs¡, #Ó’‘·q´ e÷<Ûä´e÷\T. sê#·ø=\Te⁄˝À¢ e⁄+&˚ |ü+&ç‘·T\T, •wüߺ\ s¡#·Hê s¡÷bÕ\T πøe\+ sê#·ø=\Te⁄≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·eTj˚T´$. n≥Te+{Ï ø±\+˝À Á|ü»\≈£î C≤„Hêìï n+~+#·&ÜìøÏ á C≤q|ü<ä ø£fi\¯ T e÷sêZ\T>± @s¡Œ&ܶsTT. |ü⁄sêD≤\ >∑T]+∫ ø±˙, #·]Á‘· >∑T]+∫ ø±˙ <äèX¯´ s¡÷|ü+˝À Á|ü»\≈£î n+~+∫q$ á C≤q|ü<ä ø£fi≤ s¡÷bÕ˝Ò. #ê˝≤ eT+~ Ç|üŒ{Ïπø M{Ïô|’ |ü]XÀ<Ûäq\T #˚dæ nH˚ø£ |ü⁄düøÔ ±\T yÓ\Te]+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° »s¡>e∑ \dæq |ü]XÀ<Ûqä Ç+ø± #ê˝≤H˚ $T–* ñ+~. Ä<ÛTä ìø£ |ü]C≤„q Á|üyêVü≤+˝À |ü&ç ø=≥Tº≈£îb˛‘·Tqï C≤q|ü<ä ø£fi¯\qT s¡øÏå+#·e\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. M{Ïô|’ »]π> |ü]XÀ<Ûäq\qT |ü⁄düÔø±\ es¡πø |ü]$T‘·+ #˚jT· ≈£î+&Ü, ø£fi≤s¡÷bÕ\T>± ≈£L&Ü M{Ïì düJe+>± ñ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷*‡q nedüs¡eT÷ ñ+~. nø£så êdü´‘· yÓTT<ä\eø£eTT+<äT |ü⁄{Ïqº kÕVæ≤‘·´+, ø£fi\¯ T C≤q|ü<ä kÕVæ≤‘·´+. C≤q|ü<äT\T nÁ|üj·T‘·ï+>± ‘·eT düVü≤» uÛ≤yê\qT yÓ\Te]+∫q|ü&ÉT Ä$s¡“¤$+∫q<˚ á C≤q|ü<ä kÕVæ≤‘·´+. dü+‘√wü+, $cÕ<ä+, ø£sT¡ D, X¯è+>±s¡+, M] ‘·~‘·s¡ e÷qdæø£uÛ≤yê\T yÓ*|ü⁄#·Ã&ÜìøÏ C≤q|ü<äT\T @s¡Œs¡#·T≈£îqï e÷s¡yZ T˚ á C≤q|ü<ä ø£fi\¯ T. C≤q|ü<ä ø£fi\¯ T, ø£$‘·«+, bı&ÉT|ü⁄ ø£<\ä∏ T e+{Ï$ n˙ï C≤q|ü<ä kÕVæ≤‘·´+ øÏ+<ä≈î£ ekÕÔsTT. HÓd’ ]ü øZ £ uÛ≤eÁ|üø≥ £ q Ä<Ûës¡+>±, ÄX¯óe⁄>± |ü⁄{≤ºsTT ø£qTø£ M{ÏøÏ kÕVæ≤ ‘ê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q≥Te+{Ï>±ì, dü+^‘êìøÏ, qè‘ê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q≥Te+{Ï dü+Á|ü<ëj·÷\T, Ø‘·T\T, |ü]$T‘·T\T n&És¶ êe⁄. M{Ï Á|ü<ëÛ q \ø£D å ≤\T eTÚœø£eTT, ÄX¯óe⁄>± |ü⁄≥º&+É , \j·T. á ø£fi¯\ Á|ü<äs¡Ùq˝À ø±\+˝À, ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘˚&Ü\T+ {≤sTT ø±ì uÛ≤eÁ|üø£≥q˝À e÷Á‘·+ ‘˚&Ü ñ+&É<äT. C≤q|ü<ä ø£fi¯\T m+‘· ÁbÕNqyÓTÆqy√ n+‘· $q÷ï‘·ïyÓTÆq$ ≈£L&Üq÷. M] ø£fi¯\ <ë«sê m+‘· Hê>∑]ø£‘· n_Ûeè~Δ #Ó+~+<√ eTq }Vü≤≈£î ≈£L&Ü n+<ä<äT. C≤q|ü<äT\ Á|üre÷≥, Á|ür ø£<ä*ø£ ≈£L&Ü ˇø£ ø£fi≤s¡÷|üyT˚ nq&É+˝À m≥Te+{Ï dü+<˚V≤ü + ˝Ò<Tä .

Ä\eT÷s¡T eTH√»„, ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝À m+|òæ˝Ÿ #˚kÕs¡T. »s¡ï*dtº (düuŸ m&ç≥sY)>± ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T |üì #˚dæ, Á|üdüTÔ‘·+ |”ôV≤#Y &û #˚düTÔHêïs¡T.


yêVæ≤ì

209

Hê≥ø£+ Äq+<ëìø°, ÄVü‰¢<ëìπø Á|ü<ä]Ù+|üã&É&É+ nH˚ Ä˝À#·q, nedüs¡+ ‘·–Z dü+|òü÷ìï eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷* nH˚ <äèwæº s¡#·sTT‘·\˝À sêqTsêq÷ Á|üã*b˛sTT+~. Ç‘·s¡ kÕVæ≤‘·´ Á|üÁøÏj·T\T, \*‘· ø£fi¯\T düeTø±©q e´edüú≈£î Á|ürø£>± ì\Tdü÷Ô sêe&É+ e\¢ Hê≥ø£+ »q+˝À ì\ã&É&ÜìøÏ, »qJeq düeTdü´\≈£î Á|ü‹_+_+#·&É+ nìyês¡´+>± e÷]+~.

≥ø£+. ‘·eTdüT‡qT N*à ñwüdTü ‡qT #·÷ù| B|æø.£ yÓ\T>∑T ˙&É\ düj÷· ´≥\ s¡÷|æø£. e´edüúeTTK ∫Á‘· n$wüÿè‘· C≤„|æø£. Ä˝À#·Hê\˝À#·Hê\ M∫ø£. ~XÊ ìπsΔe dü÷∫ø£. e÷qe Á|üø£è‹, $ø£è‘·T\ Á|ürø£. düe÷C≤uÛÑT´<äj·T |ü‘êø£. »q Jeq Á|ü‹_+u≤\ ≈£L&çø£, |ü\T y˚T<ÛädüT‡ eT<Ûäq+.. e÷qMj·T ø√D≤\ ø£<qä∏ +... nuÛTÑ ´<äjT· uÛ≤yê\ dü<qä +.. ne´edüôú |’ s¡DuÛ]Ò ì yÓ÷–+#˚ ø£<qä +.. eTeT‘·.. düeT‘·\ |ü]s¡øD å£ s¡<qä +. nC≤„q+ qT+&ç C≤„HêìøÏ.. ndü‘´· + qT+&ç dü‘ê´ìø°.. eTè‘·T´e⁄ qT+&ç neTè‘·+>∑eTj·T‘ê«ìøÏ q&ç∫.. q&ç|æ+#˚~ Hê≥ø£+. ø£~˝Ò~.. ø£~*+#˚~.. ô|qT ì<äTs› ¡ e~*+#˚~. |ü]|üPs¡|í ⁄ü Áã‘·T≈£î≈£î <ës¡T\T y˚ùd~ Hê≥ø£+. Jeq Á|ü‹_+ã+ Hê≥ø£yÓTÆ‘˚ Hê≥ø£ Á|ü‹ düŒ+<äq+ J$‘·+. ∫{Ϭø&ÉT $cÕ<ä+.. |æ&ç¬ø&ÉT $H√<ä+.. #ê¬s&ÉT $C≤„q+.. <√ôd&ÉT dü+<˚X¯+ Ç#˚à Hê≥ø£+ |ü⁄e⁄«\ |ü⁄e⁄«\qT |üPsTTdüTÔ+~. ø£˙ï{Ï #·Tø£ÿ\qT e]¸düTÔ+~. Ä‘·àXÀ<Ûäq≈£î Ä\+ãq>± ì\TdüTÔ+~. >∑eT´, >∑eTHê\≈£î Äø£s¡ eTÚ‘·T+~. $ø±kÕìøÏ lø±s¡+ #·T&ÉT‘·T+~. ªªø£fi˝¯ À $$<Ûä s¡÷bÕ\q÷.. |ü<‘ Δä T· \qT ùd«#·Ã>¤ ± n_Ûeè~Δ #Ó+<äìyê«*. $C≤„q XÊÁdüÔ s¡+>∑+˝À @~ ‘·b˛Œ... @~ ˇb˛Œ ùd«#êä|Pü ]‘·yTÓ qÆ #·sá \ <ë«sê ì>∑TZ‘˚˝≤Ã*. ìs¡+≈£îX¯+>± yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·≈£L&É<äTμμ

‘Ó\T>∑T˝À Á|üjÓ÷>±‘·àø£ Hê≥ø±\T &܈ˆ ø£+~eTfi¯fl kÕ+ã•esêe⁄ n+{≤&ÉT e÷y√. Hê≥ø£ Á|ü<sä Ù¡ q\T Á|ü»\ uÛ≤eHêX¯øøÔÏ Ï yÓTs¡T>∑T\T ~<äT‘ › êsTT. yê]ì n+‘·s¡TàKT\qT #˚kÕÔsTT. uÛ≤eHê »>∑‘·TÔ\qT $düÔè‘·+ #˚dæ kÕe÷õø£ J$‘êìï <ä]Ù+|üCkÒ ÕÔsTT. J$‘·+˝À düìïVæ≤‘· u≤+<Ûyä ê´ìï HÓ\ø=\TŒ‘êsTT. #·T≥÷º ñqï |ü]dæú‘·T\qT q÷‘·q <äèwæº˝À ne˝ÀøÏ+#˚+<äT≈£î eTìwæì Áb˛‘·‡ Væ≤kÕÔsTT. n+<äTπø ªªHê≥ø£+s¡+>∑+ ˇø£ $<ë´|”sƒ¡+ ñ‘˚Ô» uÛ≤yê\qT düèwæº+#˚ ø£sêà>±s¡+. #Ó’‘·Hê´ìï ñB›|æ+|ü CÒùd X¯øÏÔeT+‘·yÓTÆq Äj·TT<Ûä+. kÕ+|òæTø£ düÁ‘·Œes¡Ôq≈£î <ë] #·÷ù| CÀ´‹ dü«s¡÷|ü+ ìdüÔã› ìsêX¯\qT N*à #Ó+&Ü&˚ eÁC≤j·TT<Ûä+, e÷qe⁄ì Wqï‘·´ Á|ükÕúq|ü⁄ |ü$Á‘· <˚yê\j·T+μμ n+{≤&ÉT u…sêïsY¶cÕ. ø±\+ y˚>∑+>± ø£<äT\T‘·T+~. ø£~˝Ò ø±\+‘√ bÕ≥T ‘êeTs¡‘·+|üs¡>± düeTdü´\T |ü⁄≥Tºø=düTÔHêïsTT. düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTj˚T´ eTqTwüß\≈£î $H√<ä+‘√bÕ≥T $C≤„q+ ≈£L&Ü ø±yê*. n+<äT≈£î X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq kÕ<Ûäq+ Äj·TT<Ûä+ Hê≥ø£+. ø£fi≤<Ûäsêàìø°... ˝Àø£<Ûäsêàìø° düeTq«j·T+ ≈£î~]à |ü] cÕÿs¡ $<ÛëHêìï Á|üjÓ÷>∑+ <ë«sê Á|üuÀ~Û+#·&ÜìøÏ q÷‘·q <Û√s¡D\÷, Á|üj÷Ó >±\÷ Hê≥ø£ s¡+>±ìøÏ ÄeX¯´ø£eTj·÷´sTT. W‘ê‡Væ≤≈£î\T ‘·eT $<ä´qT Á|ü<]ä Ù+#·&Üìø°, nqTuÛE Ñ \„ T ‘·eT $<ä´qT eT]+‘· |ü<Tä qT>± Á|ü<]ä Ù+#·&ÜìøÏ #˚ùd Á|üjT· ‘·ï+˝À q÷‘·q <Û√s¡DT\T yÓ*XÊsTT. q÷‘·q‘ê«ìï nH˚«wæ+#·&+É , Ä$wüÿ]+#·&É+ Je\ø£åD+, |ü]D≤eT düe÷»+˝À e÷s¡TŒqT Ä•+#·≈£î+&Ü,


210

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

Á|üj÷Ó >∑o\‘· ˝Ò≈î£ +&Ü @s¡+>∑+˝Àq÷ n_Ûeè~Δì Ä•+#·˝eÒ TT. kÕ+|òTæ ø£ JeHêìï $düèÔ ‘·|]ü #˚ düeTdü´ m+‘· »{Ï\yÓTHÆ ê, $ø£è‘· yÓTÆHê <ëì Á|üuÛ≤e+ ø±\>∑eTq+˝À düqï–\¢ø£ b˛sTTHê dü«s¡÷|ü+˝Àì ;Ûøs£ ‘ ¡ «· + kÕ<Ûës¡DyÓTbÆ ˛‘·T+~. @Hê{Ï qT+&√ $+≥Tqï uÛ≤yê\H˚ n\yêf…Æq <Û√s¡DÏ˝ÀH˚ n+~+∫q|üŒ{Ïø° n$ m+‘· ñqï‘· Á|üe÷D≤\qT ø£*– ñHêï ÁbÕs¡+uÛÑ <äX¯˝Àì ‘·è|æÔ˙, nqTuÛÑ÷‹˙ n+~+#·˝Òe⁄. ‘·«]‘· >∑‹q e÷s¡T‘·Tqï düe÷C≤˙ï, ‘·<䓤eyÓTÆq Ä˝À#·HêØ‘·T\qT, <Û√s¡DT\qT nuÛÑe´ø°Ôø£]+∫ ¬>\e&É+ ø£wüºy˚T. Ä Ä˝À#·q\ |üs¡´ekÕq+ @+ #ÓbÕŒ*? m˝≤ #ÓbÕŒ* nH˚ Ä˝À#·q\≈£î Hê+~. n+<äT˝À qT+&˚ Á|üj÷Ó >±\ düèwæº »s¡T>∑T‘·T+~. qe´ ø£fi≤_Ûeè~Δ e÷sêZ\T yÓ\Te&ÉT‘êsTT. uÛÑ$wü´‘êÿ˝≤ìøÏ n_ÛeTTK´+>±, |ü⁄s√>∑‹øÏ düV‰ü j·T+>±, |ü]D≤eT o\+ #˚jT· ã&çq <Û√s¡D\T Ä$wüÿs¡D e´edüú e÷sê≈£î y˚j·T&É+ düVü≤»+. Hê≥ø£+ Äq+<ëìø°, ÄVü‰<¢ ëìπø Á|ü<]ä Ù+|üã&É&+É nH˚ Ä˝À#·q, nedüs¡+ ‘·–Z dü+|òü÷ìï eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷* nH˚ <äèwæº s¡#s· TT‘·\˝À sêqTsêq÷ Á|üã*b˛sTT+~. Ç‘·s¡ kÕVæ≤‘·´ Á|üÁøÏjT· \T, \*‘· ø£fi\¯ T düeTø±©q e´edü≈ú î£ Á|ürø£>± ì\Tdü÷Ô sêe&É+ e\¢ Hê≥ø£+ »q+˝À ì\ã&É&ÜìøÏ, »qJeq düeTdü´ \≈£î Á|ü‹_+_+#·&É+ nìyês¡´+>± e÷]+~. ÁbÕNq dü+Á|ü <ëj·÷\≈£î _Ûqï+>± |ü<ä´+. bÕ≥ ø±≈£î+&Ü dü+uÛ≤wüD\≈£î ÁbÕeTTK´+ ô|]–+~. Áù|ø£å≈£î\ n_Ûs¡T#·T\˝À kÕe÷õø£ <äèø£Œ<∏ä+ ô|s¡>∑&É+ ≈£L&Ü ˇø£ ø±s¡Dy˚T. Äø£*, <ä>±, <√|æ&ç, e+#·q, dü+|òüTs¡¸D e+{Ï$ rdüTø√ã&ÉT‘·THêï, ø£<∏äq+˝À, Á|ü<äs¡ÙHêØ‹˝À s¡#·sTT‘· \ø£å´+ e÷]q≥T¢ ø£ìŒdüTÔ+~. s¡#s· TT‘· ‘·q s¡#q· qT+&ç yÓj ’ T· øÏøÔ y£ TÓ qÆ ‘ê‘êÿ*ø£ nedüsê\T rs¡TÃø√<ä\#·Tø=qï|ü&ÉT Hê≥ø£ Á|üjÓ÷»q+, yÓ’•wüº´+ <Óã“‹+≥T+~. dæìe÷qT <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì H˚&TÉ Hê≥ø£ s¡#q· #˚düTÔqï s¡#·sTT‘·\T J$‘·|ü⁄ ˝À‘·T\qT ‘·s¡∫ #·÷ùd ì•‘· ãT~Δì ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. bòÕs¡Tà˝≤ |ü]~ÛøÏ ˝Àã&ç >∑+–¬s<äT›˝≤ ‘·\\÷ù| bÕÁ‘·\‘√, kÕe÷õø£ ne>±Vü≤Hê sêVæ≤‘·´+‘√ s¡#s· TT‘·\T ÁyêdüTqÔ ï Hê≥ø±\T düeTø±©q e´edü≈ú î£ @ e÷Á‘·+ dü+øπ ‘·+>± ñ+&É˝øÒ b£ ˛‘·THêïsTT. ñ‘·T‡ø£‘,· ñ‘·ÿ+sƒ,¡ ñ<˚«>∑+, Á|üjÓ÷>∑ Vü≤+>∑T, Äsꓤ≥\‘√ s¡+>∑düú\+ô|’ Á|ü<ä]Ù+∫ $»j·÷\qT kÕ~Û+#ê\H˚ Äsê≥+ HêHê{Ïø° ô|]–b˛‘·T+~. ªªÁ|üjÓ÷>∑+μμ nH˚ |ü<ëìøÏ yê&ÉT≥, $ìjÓ÷>∑+, e´e Vü‰s¡+, u≤DeTT\qT y˚jT· T≥, Hê≥ø±<äT\qT q&ÉT|ü⁄≥, Á|ü<sä Ù¡ qeTT, Ä#·s¡DeTT nH˚ nsêú\T ì|òüT+≥Te⁄\˝À Çe«ã&ܶsTT. Ä+>∑¢+˝Àì mø˘‡ô|]yÓT+{Ÿ nH˚ |ü<ëìøÏ Á|üjÓ÷>∑eTT nH˚ e÷≥qT düe÷Hês¡Δø£+>± rdüTø√e#·TÃ. ÁbÕe÷DÏø£ düe÷»+˝À neT\T˝À ñqï <ÛäsêàìøÏ _ÛqïyÓTÆq <Ûäsêàìï Á|ü#ês¡+ #˚j·T

&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ <ëìï Á|üjÓ÷>∑+ nqe#·TÃ. Á|üÁøÏj·÷ ø£\Œqq÷ >±˙, |ü⁄q]ïsêàD≤ìï>±˙ Á|üjÓ÷>∑+ nqe#·TÃ. Á|üjÓ÷>∑+ Á|üÁøÏj·÷ J$‘·+. e÷qe‘ê dü«uÛ≤e+˝À e÷s¡Tà e∫Ãq ø=~› yê{Ï˙ Á|ü<ä]Ù+#˚ s¡+>∑düú\ Á|üjÓ÷>±\T e÷s¡&É+ nìyês¡´+. ne>±Vü≤q≈£î n+<äq+‘· Ä>∑eT´+>± eTìwæ Á|ües¡Ôq e÷s¡T‘·Tqï|ü&ÉT Ä eTìwæ HÓ’C≤ìï yÓ\¢&ç+#·&ÜìøÏ s¡+>∑d\úü + ‘êqT q÷‘·q+>± m+#·Tø=qï Á|üj÷Ó >∑ $<ÛëHê\qT neT\T|üsT¡ düT+Ô ~. s¡+>∑d˝úü ≤ìï ø±ø£ düe÷C≤H˚ï ‘·q Á|ü<sä Ù¡ q≈£î y˚~ø£≈£î eT\#·T≈£î+≥THêïs¡T. e÷qe eTH√>∑‘· dü÷øå±à+XÊ\T ≈£L&Ü s¡#s· TT‘·\≈£î Ç‹eè‘ê˝Ö‘·THêïsTT. e÷qe J$‘·+˝Àì e÷s¡TŒ\ìï+{Ï˙ n<˚ yÓ÷‘ê<äT˝À Hê≥ø£+ ‘·q Á|ü<äs¡Ùq˝À Á|ü‹|òü*düTÔ+~. @fi¯¢ ‘·sã¡ &ç edüTqÔ ï dü+Á|ü<ëj·÷\ô|’ »]π> e÷s¡TŒ\qT Á|üj÷Ó >∑+ nqe#·TÃ. ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À HêHê{Ïø° e÷s¡TŒ ‘ÓdüTÔqï Á|üÁøÏj·T Á|üjÓ÷>±‘·àø£ Hê≥ø£+, "Experiment theatre is a laboratory" nì s¡wü´Hé Hê≥ø£ Á|üjÓ÷ø£Ô Á>√{À$d”ÿ n_ÛÁbÕj·T+,μ Á|üjÓ÷>∑+ n+fÒ Ç~es¡≈£î #˚j·Tã&çq |ü<äΔ‹˝À ø±ø£ ø=‘·Ô |ü<äΔ‹˝À Hê≥ø±ìï Á|ü<ä]Ù+#·&É+ nì #Ó|üŒe#·TÃ. "Experiment is not to tax the audience with your intelligence. It is to convenience the audience to relieve your innovation and reject the tradition"

nì &Üø£sº Y j·Tdt. j·THé. eT÷]Ô ù|s=ÿHêïs¡T. Ç~ >∑‘·+˝À #˚j·Tã&ç+~ ø±<äT nì #Ó|üŒ<ä\#·Tø=qï|ü&ÉT Hê≥ø£+˝Àì @ XÊK˝ÀHÓ’Hê Á|üjÓ÷>∑+ #˚jT· e#·TÃ. s¡#q· , q≥q, <äsÙ¡ ø£‘«· +, ÄVü‰s¡´+, s¡+>±\+ø£sD ¡ , Á|ü<sä Ù¡ Hê Ø‹˝À @ n+X¯+˝ÀHÓH’ ê ø=‘·<Ô Hä êìï Á|üyX˚ ô¯ |{ÏHº ê n~ Á|üjÓ÷>∑eTÚ‘·T+~. q÷‘·q Á|üjÓ÷>±\÷, Á|üÁøÏj·T\˝Àì n+‘·sês¡Δ+ Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq Á|ü<äs¡Ùq <ë«sê Áù|ø£å≈£îDÏí Äø£≥Tºø√yê\qï<˚. Áù|ø£å≈£î\ ne>±Vü≤q ô|]–q ø=B› á Á|üjÓ÷>∑+ XÊX¯«‘·‘ê«ìï bı+~ <Û√s¡D>Ï ± e÷s¡T‘·T+~. bÕXÊÑ·´ Hê≥ø£s+¡ >∑+˝À s¡#q· ≈£î m+‘· ÁbÕeTTK´+ ñ+<√ Á|ü<äs¡Ùq≈£L n+‘˚ ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+~. #ÓŒ<ä\#·Tø=qï edüTeÔ ⁄‘√bÕ≥T #Óù|Œ $<Ûëq+ @$T≥qï~ #·sá ˙ j·÷+X¯yÓTÆ nH˚ø£ Á|üjÓ÷>±\≈£î ;»+ y˚dæ+~. ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü Á|üj÷Ó >∑+ #√≥T #˚dTü ø√e&É+ e\¢ q÷‘·q‘·«+ ‘√ düTdü+|üqïyÓT+Æ ~. ø=+&=ø£#√ Ç~ yÓÁ]‘·\\T y˚dæ Á|üj÷Ó >∑+ n~Ûø£yÓTÆ ndüŒwüº‘·, >∑+<äs¡>√fi¯+ #√≥T#˚düT≈£îqï dü+<äsꓤ\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Á|ü‹ Á|üjÓ÷>±ìø° ˇø£ Á|üjÓ÷»q+ ñ+&ç rsê*. ô|’ô|#·Tà n~ düÁ‘·ŒjÓ÷»qø±]>± ñ+&Ü*. á Á|üjÓ÷»q+ Áù|ø£åø±yÓ÷<ä+ bı+<ë\+fÒ Á|üjÓ÷>∑ <äX¯ <ë{Ï dæús¡‘ê«ìï düeT≈£Ls¡TÃø√yê*. kÕVæ≤‘·´+, ø£fi¯\T, ˇø£ #Ó’‘·q´Ádüe+‹, n~ ì‘·´


yêVæ≤ì

211

eTVü‰sêC≤ u≤*ø± bÕsƒ¡XÊ\˝À q÷‘·q+, dü‘´· düHê‘·q+, n<˚ <ëì ‘=*kÕ]>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á Je \ø£åD+, rdüTø=qï Ç‹eè‘·Ô+ Á|ü<äs¡Ùq >∑T]+∫ ø£+<äT≈£L] ‘·q m+‘· >=|ü Œ <Ó ’ H ê #Ó ù |Œ rs¡ T ˝À d”«j·T#·]Á‘·˝À ªªÇ+<äT Hê´j·÷~Û ø=‘·<Ô qä +, ø£<ä∏ n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ø±s¡ T \ jÓ T Tø£ ÿ j· T ÷, Hê´j· T ñHêï ø£<∏äq+ >=|üŒ>± ñ+fÒ n~ yê<ä T \ jÓ T Tø£ ÿ <ä T X¯ à s¡ ´ \T $»j· T e+‘· e TÚ‘· T +<ä H ˚ e÷≥ |ü]Vü‰düs¡÷|üeTTq Á|üø£{Ï+|üã&ç düTdüŒwüº+. n+<äTπø e÷s¡T‘·Tqï <˚X¯, q$. yêìì Á|ü<ä]Ù+#·T≥ e\q ø±\, e÷q|ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+ q+<ä_Ûe]í+|üã&çq <√wüeTT\ >±H˚ kÕVæ≤‘·´+˝À, ø£fi˝¯ À¢ e÷s¡TŒ\T >∑\yê] eTqdüT‡\≈£î >=+‘· H=|æŒ #√≥T#˚ d ü T ≈£ î +{≤sTT. e÷qe ø£*–qq÷ Ç≥Te+{Ï s¡÷|üeTT y˚T<∏dä Tü ‡ $ø£d+æ ∫+~. XÊÁdüÔ $C≤„q+ \qT Á|ü<]ä Ù+#·T≥ ø£~j˚T yÓTT<ä\ ô|]–+~. q&É T dü T Ô q ï es¡ Ô e ÷q sTTq+<äTq q÷s¡T\ø=\B »qT\T #· ] Á‘· ˝ Àì Á|ü ‹ s¡ + >∑ + ˝Àq÷ e∫à #·÷∫ Äq+~+∫]μμ nì e÷s¡TŒ nìyês¡´+>± ø£ìŒdüT+Ô ~. Ä ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑+ e÷s¡TŒ\T Hê≥ø£s+¡ >∑+˝Àq÷ #√≥T ˝À ‘=* Á|ü<sä Ù¡ qqT ˇø£ Á|üj÷Ó >∑+ #˚düTø=HêïsTT. kÕ+|òæTø£ |ü]dæú‘·T\T >±H˚ ù|s=ÿqT≥ m+‘Ó’Hê düeT+ ndü Ô e ´dü Ô + ø±e&É + ‘√ kÕe÷q´ »dü+. <Ûësê«&É Hê≥ø£ düe÷»+ e÷qe⁄DÏí dü+øå√uÛÑ+ qT+&ç s¡øÏå+#ê nã÷“] sêeTø£ècÕísêe⁄ sê»eT+Á&ç˝À Hê≥ø±\qT Á|ü<ä \qï ‘· | ü q Hê≥ø£ s¡ # · s TT‘· ˝ À¢ ]Ù+∫q ‘·s¡Tyê‘· n<˚ bÕø£\˝À ã©j·T+>± ø£*–+~. Áã‘·T≈£î MT<ä ìsêX¯ ø£\>∑≈£î+&Ü Ä‘·à ôdÌúsê´ìï ø£*–+#ê\qï <äèø£Œ<∏ä+ ø£+<äT≈£L] ªªs¡‘êïe[μμ #·eT‘êÿs¡ s¡‘êïe[μμ Hê≥ø±\qT @s¡Œ&ç+~. Ä nH˚«wüD≤ |ò*ü ‘·yT˚ ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À $$<Ûä ~–«»j·T+>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ªªHê $TÁ‘·T\ ø√]ø£ qqTdü]+∫ ü Ï uÛ≤>∑eTT H=ø£ Hê≥ø£ düe÷»eTTqT Hê≥ø£ XË’\T\T. Á|üjÓ÷>±\T Ä$s¡“¤$+#êsTT. düe÷»+˝Àì, 1880 dü+e ‘·‡s¡+˝À ø£&|É { j·T<ës¡Δ <äèXÊ´\qT $e]+#·&ÜìøÏ ø=‘·Ô <Û√s¡DT\T, Á|üjÓ÷>± kÕú|æ+∫ <Ûësê«&É q≥≈£î\T e∫à Hê≥ø£eTT˝≤&ç $&ç∫b˛sTTq \qT ÄÁX¯sTT+#·e\dæq nedüs¡+, Ä>∑‘·´+ Hê≥ø£ s¡#·sTT‘· bÕø£\˝À s¡‘êïe[, #·eT‘êÿs¡ s¡‘êïe[j·TH˚ ¬s+&ÉT Hê≥ø£ \≈£î nìyês¡´+>± ì*∫+~. Çs¡ej·T´e X¯‘êã›+˝À Á|ü<sä Ù¡ q\T eTT\T #˚dæ j·÷&ç+∫‹ì. n{Ϻ Hê≥ø£eTT ˝≤&ÉT≥ øÏ~j˚T dü+Á|ü<ëj·T |ü<äΔ‘·T\ Á|üuÛ≤e+‘√ ìØ«s¡´yÓTÆ b˛‘·Tqï ‘·s¡TD+ Á|ü<∏äeT Á|üj·T‘·ï yÓTÆqqT yÓTT‘·ÔeTT MT<ä ì$ »j·TÁ|ü<ä+>±H˚ ˝À ø=+<äs¡T <äs¡Ù≈£î\T q÷‘·q kÕ+|òæTø£, sê»ø°j·T kÕVæ≤‘·´ »]–qeì jÓT\¢ yês¡T q_ÛÁbÕj·T|ü&ç]μμ nì d”«j·T#·]Á‘·˝À dæ<ëΔ+‘ê\ Á|üuÛ≤e+‘√ q÷‘·q Á|ü<äs¡ÙHê dæ<ëΔ+‘ê\qT ‘·eT ø£+<äT≈£L] ù|s=ÿHêïs¡T. á Hê≥ø£+˝À k˛eT+∫ X¯+ø£s+¡ nH˚ Á|ü<äs¡Ùq˝À¢ Á|üjÓ÷–+ #ês¡T. n+‘·es¡≈£L $C≤„qXÊÁkÕÔìøÏ ø£fi≤XÊ\ $<ë´]Δ, n&É$ø=\T¢ ø£qø£sêE nH˚ W‘ê‡Væ≤≈£î&ÉT e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·yÓTÆq Á|üjÓ÷–+#ês¡T. n+‘·es¡≈£L $C≤„q q{Ï+#ês¡T. Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷bÕ\qT n+‘·sꓤ>+∑ >± XÊÁkÕÔìøÏ e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘· yÓTÆq Á|üjÓ÷>∑+ nH˚ e÷≥ Hê≥ø£ s¡+>±ìøÏ $düÔ]+∫+~. á $<Ûä+>± dü]ø=‘·Ô dæ<ëΔ+‘ê\ ÁbÕ‹ #˚dæ Á|ü<]ä Ù+#·&+É ˇø£ Á|üj÷Ó >∑+. Hê≥ø£s+¡ >∑ ‘=*<äX˝¯ À Ä+Á<Ûä |ü~ø£ô|’ Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq\qT s¡÷bı+~+∫q bÕXÊÑê´\˝À #ê]Á‘·ø£ Hê≥ø£ |æ‘êeTVüQ&Ó’q ø√˝≤#·\+ lìyêdüsêe⁄ ‘·q ªª$»j·Tq>∑s¡ sê»´ |ü‘·q+μμ (Fall of Vijayanagara Empire) kÕºìkÕ¢$d”ÿ, $Tj·TsYV≤ü À˝Ÿ,¶ Á>√{À$d”ÿ, |”≥sYÁã÷ø˘ yÓTT<ä˝q’… yês¡THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|üjÓ÷>∑ Hê≥ø£ yÓ’$<Ûë´ìï yÓ’•cÕº´ìï Hê≥ø£+˝À ‘·+<äHêq bÕ≥qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. sêj·T\d”eT kÕº©|ü⁄˝≤ø£ Hê´j·T+>± $Vü≤+>∑ Mø£åD+ #˚j·Te\dæ e⁄+~. ÁbÕ+‘·+˝À Ç|üŒ{Ï C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷|üyÓTÆq ãTÁs¡ø£<∏äqT |üPs¡« ‘Ó\T>∑T Hê≥ø±ìøÏ |ü⁄s¡T&ÉT b˛dæq |òTü q‘· ìdü‡+<˚V≤ü +>± ø±\+˝À ‘·+<äHêq bÕ≥>± e´eVü≤]+#˚yês¡T. á ãTÁs¡ ø£<∏ä qej·TT>∑ yÓ’‘ê[≈£î&Ó’q ø£+<äT≈£L] yê]πø <ä≈£îÿ‘·T+~. Vü‰dü´ <ë<ë|ü⁄ |ü~ùV≤qT ìeTTcÕ\ bÕ≥T Hê≥ø£+˝À ñ+≥T+~. á dü+J$ì |üÁ‹ø£˝À ø£+<äT≈£L] s¡∫+∫ Á|ü#·T]+∫q e´eVü‰s¡ Hê≥ø£+˝À |üsƒêHé bÕÁ‘·qT b˛wæ+∫q ãfi≤¢] sê|òüTe á <Ûäs¡àuÀ~Ûì Hê≥ø±ìï 1880˝À sê»eT+Á&ç l $»j·Tq>∑s¡+ ãTÁs¡ø<£ ä∏ »]π> düeTj·T+˝À eT÷ø±_Ûqj·÷ìï (yÓTyÆ Té ) n<äT“¤‘+·


212

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À C≤q|ü<ä ø£fi≤ s¡÷bÕìï, eT÷ø±_Ûqj·÷ìï ‘=*kÕ]>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |òüTq‘· ø√\ #·\+, ãfi≤¢] sê|òüTe\≈£î <ä≈£îÿ‘·T+~. ø=‘·<Ô qä + ø√dü+ Hê≥ø£ s¡#s· TT‘·\, <äsÙ¡ ≈£î\ nH˚«wüD, >∑y˚wüD kÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+≥T+~. kÕ«‘·+Á‘√´<ä´eT ø±\+˝À Á_{°wt yê]ì >∑&É>∑&É˝≤&ç+∫q |òüTq‘· ‘Ó\T>∑T Hê≥ø±ìøÏ <ä≈£îÿ‘·T+~. ‘Ó\¢yê] ìùw<Û뻄\ ñ≈£îÿ|ü+C≤ <Óã“\≈£î yÓs¡e ≈£î+&Ü s¡#s· TT‘·\ Hê≥ø±\qT ÁyêXÊs¡T. |ü+C≤uŸ˝Àì »*j·THé yê˝≤u≤>¥ <äTs¡+‘êìï C≤rj·T Hê≥ø£ø£$ <ëeTsêE |ü⁄+&ÉØ ø±≈£åî&ÉT bÕ+#ê\ |üsêuÛÑe+ ù|s¡T‘√ Hê≥ø£+>± s¡∫+#ês¡T. ô|’øÏ ø£ì|æ+#˚~ eTVü‰uÛ≤s¡‘· ø£<∏ä, bÕÁ‘·\÷ ny˚, ø±˙ <äTs√´ <ÛäqTì bÕÁ‘·˝À »qs¡˝Ÿ &Éj·T´sY, Á<Í|ü~ bÕÁ‘·˝À |ü+C≤uŸ <äTs¡+‘·+, ø£èwüßD í Ï bÕÁ‘·˝À >±+BÛ ø=≥ºe∫Ãq≥T¢>± ø£ìŒkÕÔsT¡ . s¡#·q˝ÀH˚ ñqï á Á|üjÓ÷>∑+ Á|ü<äs¡Ùq˝Àq÷ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. ø±˙ Ä\dü´+>± á Hê≥ø£+˝Àì n+‘·sêsêΔìï Á>∑Væ≤+∫q Á_{°wt n~Ûø±s¡T\T Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq\ô|’ <ë&ç#˚dæ $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± ø={≤ºs¡T. Hê≥ø£+˝À »qs¡˝Ÿ &Éj·T´sY >∑&ç¶ u§eTàqT <ä>+Δ∑ #˚dqæ +<äT≈£î Ç+>±¢+&é bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À yê&çy&˚ >ç ± #·s¡Ã »]–+~. Hê≥ø£ s¡#·sTT‘· <ëeTsêE‘√ bÕ≥T q&ç+∫q ø£fi≤ø±s¡T\≈£î B«bÕ+‘·s¡ •ø£å y˚j·÷\ì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ rsêàq+ #˚XÊs¡T. "To experiment is to make a foray into the unknownit is something that can be changed only after the event"

n+{≤s¡T. bÕXÊÑ·´ $eTs¡Ù≈£î&ÉT CÒyéT‡s¡÷dt ÇyêHé‡. ø=ìï dü+<ä sꓤ\˝À s¡#·sTT‘· y˚T<Û√eT<Ûäq+ qT+&ç Á|üjÓ÷>∑+ |ü⁄&ÉT‘·ñ]+~. Ä Á|üjÓ÷>±ìï <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·q Á|ü‹uÛ≤bÕ≥e+ ‘√ eT]+‘·>± yÓTs¡T>∑T\T ~<äT‘ › ê&ÉT. ø=ìï dü+<ä sꓤ\˝À s¡#s· TT‘· dü÷N e÷Á‘·+>± ù|s=ÿqï Á|üjÓ÷>±˙ï <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£ ˝ … ’ & √k˛ÿ|t ˝ À #· ÷ |æ + ∫ Ä n+XÊìøÏ Je+ b˛kÕÔ&ÉT. ø=+&= ø£#√ <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·q uÛ≤e M~Û˝À |ü⁄{Ïqº Á|üj÷Ó >∑ Ä˝À#·HêeTè‘êìï s¡∫sTT‘·≈î£ $e]+∫ ‘·q≈£î ø±e\ dæq n+XÊìï sêã≥Tº≈£î+{≤&ÉT. ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À s¡#·q˝À e∫Ãq Á|üjÓ÷>±\ ø£Hêï <äs¡Ù≈£îì

y˚T<Ûä‘√ dü|òü©ø£è‘·yÓTÆq Hê≥ø±˝Ò m≈£îÿe>± ø£ìŒkÕÔsTT. ‘Ó\T>∑T Á|üj÷Ó >∑ e÷<ÛTä sê´\T ø£\ø±\+ ì*#˚$. ø=ìï.. ns¡Δe+‘·yÓTÆq$ ø=ìï Hê]πø[ bÕø£+˝≤ ø=ìï ñHêïsTT. >∑‘·+ ø£Hêï _Ûqï+>± #˚j·÷\H˚ ‘·|üq, ‘·èwüí, õC≤„dü ñqï yês¡+<äs¡T Á|üj÷Ó >±\≈£î Je+ b˛XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À e∫Ãq Á|üj÷Ó >∑ H˚|<ü ´ä∏ Hê≥ø±\qT eØZø£s¡D #˚j·T&É+ m+‘ÓÌÔq düeTT∫‘·+. sê• ø£Hêï yêdæøÏ ô|<ä›|”≥ y˚dü÷Ô bÕXÊÑ·´ <Û√s¡DT\ H˚|ü<∏ä´ Hê≥ø±\T, düVü≤» |ü]düsê\ Hê≥ø±\T, C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷|ü n+‘·sꓤ>∑ Hê≥ø±\T, &Ü≈£î´yÓT+≥Ø Hê≥ø±\T, nqTyê<ä Á|üjÓ÷>∑ Hê≥ø±\T, Á|ü<sä Ù¡ q˝À Á|ürø±‘·àø£qT Á|ü‹_+_+#˚ Hê≥ø±\T, Ä<ÛäTìø£ M~Û Hê≥ø±\T, ˇπø bÕÁ‘·‘√ s¡∫+#·ã&çq Hê{Ïø£\T, eT÷ø±_Ûqj·T Hê≥ø±\T nH˚ $uÛ»Ñ q ø=+‘· y˚Ts¡≈î£ düeT+»dü+ >± ñ+≥T+~. ‘Ó\T>∑T˝À Á|üjÓ÷>±‘·àø£ Hê≥ø±\qT yÓ\T>∑T ˝ÀìøÏ ‘Ó∫Ãq <äsÙ¡ ≈£î\˝À nã÷“] sêeTø£ècÕísêe⁄, &Üø£sº Y #ê≥¢ lsêeTT\T, m.ÄsY.ø£èwüí, Ä#ês¡´ yÓTT<ä* Hê>∑uÛÑ÷wüDX¯s¡à, <˚•sêE Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, &Üø£¶sY &ç.mdt.mdt. eT÷]Ô, ‘·˝≤¢ es¡a®\ düT+<äs¡+, {Ï.C….sêeTHê<∏ä+, &Üø£ºsY n‹Ô* ø£ècÕísêe⁄, j·T+.$.j·Tdt. Vü≤s¡Hê<∏äsêe⁄ Ç˝≤ m+<äs√... m+<ä¬s+<äs√ <äs¡Ù≈£î\ n$ÁXÊ+‘· ø£èwæ‘√ Á|üjÓ÷>±\ yÓ’•wüº´+‘√ ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£+ n\sê]+~. ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£+˝À Á|üj÷Ó >∑+ nH˚ e÷≥≈£î nsêΔ˙ï, |üs¡ e÷sêΔ ˙ ï, »yê˙ï, Jyêìï ø£*–+∫q U≤´‹ eTs√ yÓTTVü≤+CÀ <ës√ Hê≥ø±ìøÏ <ä≈£îÿ‘·T+~. Hê\T>∑T >√&É\ eT<Ûä´ »]π> ôd+{Ï yÓT+{Ï˝Ÿ yÓT˝ÀÁ&Üe÷ ãTÁs¡ ã<ä\› T ø={Ϻq á Hê≥ø±ìï j·THé.ÄsY. q+~ s¡ ∫ +#· > ± &Üø£ º s Y #ê≥¢ lsêeTT\T <äs¡Ùø£‘·« Á|ü‹uÛÑ‘√ ñ qï‘· Væ≤eT•Ks¡+>± ì*∫+~. ‘·s‘ ¡ s· ê\T>± eTìwæì kÕ{Ï eTìwæ m˝≤ <√#·Tø=+≥THêïs√ $e]+∫q á Hê≥ø£+˝À #ê≥¢ ‘ê<ë‘·à´ $∫ä‹Ô (m*j·TH˚wüHé), eT÷ø± _Ûqj·T+, Á|ò”CŸ e+{Ï <Û√s¡DT\qT dü+|üPs¡í+‘√ ‘=*kÕ]>± Á|üjÓ÷ –+∫ #·]Á‘· düèwæº+#ês¡T. ø£è‘·ø£ düeTdü´\ ≈£î&ç‹˝À qT+&ç yÓ*øÏ ‘Ó∫à Áù|ø£å≈£îìøÏ s¡düdüŒ+<äqqT ø£*–+∫q Hê≥ø£+ Á‹C≤ø° j·TeT #ê≥¢ lsêeTT\T <äs¡Ùq+, &Üø£ºsY nã÷“] >√bÕ\


yêVæ≤ì ø£ è wü í s¡ ∫ +∫q á Hê≥ø±ìøÏ &Üø£ºsY #ê≥¢ lsêeTT\T <äs¡Ùø£ Á|ü‹uÛÑ dü+|üPs¡‘ í ê«ìï ø£*–+∫+~. u…s√º˝Ÿº Áu…wtº m*j·TH˚wüHé dæ<ëΔ+ ‘êìï #ê≥¢ á Hê≥ø£+˝À n‘·´ <äT“¤‘·+>± Á|üjÓ÷–+#ês¡T. á Hê≥ø£+˝À Ä≥, e÷≥, bÕ≥, n˙ï n+‘·sꓤ>±\j·÷´sTT. ø√s¡dt á Hê≥ø£+ <ë«sêH˚ ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£+ ˝ÀøÏ bÕ<ä+ yÓ÷|æ+~. s¡+>√B›|qü + ˇø£ Hê≥ø±ìøÏ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ ø±s√ #ê≥¢ á Hê≥ø£+ <ë«sê ìs¡÷|æ+#ês¡T. Á|ürø±‘·àø£ s¡+>± \+ø£ s ¡ D qT ≈£ L &Ü #ê≥¢ á Hê≥ø£+˝À Á|üjÓ÷–+#ês¡T. &Üø£ºsY ø=i¿bÕ{Ï >∑+>±<Ûäs¡sêe⁄ s¡∫+∫q ÁbÕs¡Δq Hê≥ø£+ Ä ø±\+˝À >=|üŒ Á|üjÓ÷>∑+. ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À ~«bÕÁ‹_Ûqj·T+ #˚ùd neø±XÊìï ø£*–dü÷Ô &Üø£ºsY ø=i¿bÕ{Ï s¡∫+∫q <=+>∑\T <=s¡\T Hê≥ø£+ ≈£L&Ü ˇø£ dü]ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>∑+. eTìwæ ùd«#êä J$. Ä˝À#·q n‘·ì »qàVü≤≈£îÿ, Á|ü•ï+#·&+É n‘·ì HÓ»’ +. Á|üXï¯ ùV≤‘·TK&É+Z . ìj·T+‘·è‘·«+ Á|üXï¯ >=+‘·TqT H=≈£îÿ‘·T+~. eTìwæì dü«‘·+Á‘·+>± Ä˝À∫+#· ìe«≈£î+&Ü H√{Ïø°, #˚‹ø° dü+¬øfi¯¢qT y˚düTÔ+~. q*– b˛‘·Tqï ì»+ ˝À˝À|ü\ m+‘· n+‘·s¡à<Ûäq+ #Ó+<äT‘·T+<√ $e]dü÷Ô Á|üK´ lsêeTeT÷]Ô s¡∫+∫q Hê{Ïø£ <äj·T´+. Á|ürø±‘·àø£ <Û√s¡DÏ˝À q&ç#˚ á Hê{Ïø£˝À eT÷ø±_Ûqj·÷ìï ns¡Δe+‘·+>± Á|üjÓ÷–+∫ <ëì ÄeX¯´ø£‘·qT, Á|üjÓ÷»Hêìï ‘=*kÕ]>± $e ]+#ês¡T. á Hê{Ïø£ <ë«sê ˝…’{Ï+>¥˝À n<äT“¤‘·yÓTÆq Á|üjÓ÷>∑+ #˚XÊs¡T. bÕÁ‘·\ eTH√uÛ≤e\qT e´ø°Ôø£]+#·&ÜìøÏ ‘=*kÕ]>± Áø±dt ˝…’{Ï+>¥qT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. düVü≤» |ü]düsê\˝À Hê≥ø£+ Á|ü<ä]Ù+#·ã&ç‘˚ Ä nqT uÛÑ÷‹ ne´ø£Ô+. kÕ«‘·+Á‘√´<ä´eT ø±\+˝À ñqïe \ø°åà Hêsêj·TD s¡∫+∫q e÷\|ü*¢ qe\qT q>∑ïeTTì Hê≥ø° ø£]+#·>± m.ÄsY. ø£èwüí n|üPs¡«+>± Á|üjÓ÷–+#ês¡T. kÕe÷õø£ #Ó’‘·q´+, es¡Zb˛sê≥+ H˚|ü<∏ä´+>± ñqï á qe\˝Àì düJe Hê≥ø£ •˝≤Œìï ≈£åîDí+>± ne>∑‘·+ #˚düTø=ìï m.ÄsY.ø£èwüí Hê≥ø£+>± Á|ü<ä]Ù+#ê\H˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃs¡T. á qe\qT ø=ìï düìïy˚XÊ\T>± $uÛÑõ+∫ Á|ü<ä]ÙùdÔ ]j·T*dæºø˘ Hê≥ø£+>± $T–˝Ò~. ]j·T*dæºø˘ Hê≥ø±ìï @ø£ø±\+˝À 12 s¡+>∑düú˝≤\ô|’ Á|ü<ä]Ù+#·&É+ <ë«sê n<äT“¤‘· Á|üjÓ÷>±ìøÏ ø£èwüí s¡÷|üø£\Œq

213

#˚XÊs¡T. ˇø£ s¡+>∑d\úü +ô|’ düìïy˚X+¯ q&ÉTdüTÔqï|ü&ÉT nø£ÿ&É ˝…’{Ï+>¥ Á|üdü]+#·&É+, $T–*q s¡+>∑düú˝≤ \ô|’ ø±+‹ì ‘·–Z+#ês¡T. $T–*q s¡+>∑düú˝≤\ô|’ Ä q≥T\T düìï y˚XÊìøÏ nqT>∑TD+>± yÓTÆyéT˝À q{Ï+#˚yês¡T. á Hê≥ø£+˝À \ø°åà ø±+‘· yÓ÷Vü≤Hé ãTÁs¡ø£<∏ä <ë«sê düìïy˚XÊ\≈£î uÛÑ÷$Tø£qT @sêŒ≥T #˚ ù dyês¡ T . m.ÄsY . ø£ è wü í BìøÏ JeHê≥ø£+>± n_Ûe]í+#ês¡T. j·T+.ÄsY. nbÕŒsêe⁄ s¡∫+ ∫q j·÷+{Ï>∑ì Hê≥ø±ìï &Üø£ºsY #ê≥¢ lsêeTT\T <äs¡Ùø£‘·«+˝À Ä+Á<Û ä $X¯ « $<ë´\j· T + Äs¡ T ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ ãj·T\T s¡+>∑düú\+˝À Á|ü<ä]Ù+ #ês¡T. Á^≈£î Hê≥ø£ yê‘êes¡D≤ìï Á|ü‹_+_+#˚ <äTdüT\Ô T, ôd{Ÿ &çCq’… T¢ &Üø£sº Y nã÷“] >√bÕ\ø£èwüí s¡÷bı+~+#ês¡T. Ä#ês¡´ ÄÁ‘˚j·T s¡∫+∫q düÁe÷{Ÿ nXÀø£ Hê≥ø±ìï &Üø£ºsY #ê≥¢ lsêeTT\T düVü≤» |ü]düsê\ s¡+>∑ düú\ $<Ûëq+˝À Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+ ø±H=«πøwüHé ~∏j˚T≥sY eTT+<äT uÛ≤>∑+˝À u≤\ÿ˙yÓT≥T¢, |ü∫Ãø£ yÓTÆ<ëHêìï Hê\T>∑T s¡+>∑düú˝≤\T>± #˚dæ á Hê≥ø±ìï Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. k˛bò˛øÏ¢dt s¡∫+∫q á&ç|üdt Hê≥ø±ìï Ä#ês¡´ yÓTT<ä* Hê>∑uÛÑ÷wüD X¯s¡à sêC≤ á&ç|üdt ù|s¡T‘√ nqTe~+#·&É+‘√ bÕ≥T d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á Hê≥ø±ìï e÷eT÷\T>± s¡+>∑d\úü +ô|’ ø±≈£î+&Ü $_Ûqï+>± Á|ü<]ä Ù+#ê\H˚ Ä˝À#·Hê eT<Ûäq+ #˚XÊs¡T. Ä |òü*‘·+>± ôV’≤<äsêu≤<é ø√]ƒƒ Á|üuTÑÛ ‘·« eTVæ≤fi≤ ø£fi≤XÊ\ eTT+<äT uÛ≤>±˙ï y˚~ø£\T>± eT\#·T ø=Hêïs¡T. $XÊ\yÓTÆq yÓT≥T¢. <ëìøÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ ñqï ô|<ä› düú+uÛ≤\T ñqï m*y˚wüHéqT s¡+>∑düú\+>± #˚dæ n<äT“¤‘·+>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ˇø£ s¡#·sTT‘· Áyêdæq Hê≥ø±ìï ø=+<äs¡T ø£fi≤ø±s¡T\T Á|ü<ä]Ù+#·&É+ e÷eT÷\T>± »s¡T>∑T‘·T+~. »q Hê≥´eT+&É* á $<ÛëHêìøÏ _Ûqï+>± eTs=ø£ n&ÉT>∑Ty˚dæ dü]ø=‘·Ô Á|üj÷Ó >±ìï #˚dæ+~. ø£ècÕíõ˝≤¢ ã+<äs¡T ÁbÕ+‘·+˝Àì ô|<äj·÷<äs¡ Á>±eT+˝À »]–q dü+|òüT≥qqT Ä<Ûës¡+ #˚düTø=ì n<˚ Á>±eT+˝À M~Û Hê{Ïø£>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á Á|ü<äs¡Ùq+˝À e÷+fÒCŸ f…øïÏ ø˘qT n<äT“¤‘+· >± Á|üj÷Ó –+#ês¡T. ˇø£ uÛ÷Ñ kÕ«$T düqïø±s¡T ¬s’‘·TqT ‘·q u≤ø° rs¡Ãq+<äT≈£î s¡#·Ãã+&É <ä>∑Zs¡ |ü+#êsTTr ô|{Ϻ •ø£yå k˚ ÕÔ&TÉ . »qHê≥´ eT+&É* n<˚ Á>±eT+˝À


214

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

n<˚ s¡#÷ ã+&É e<äH› ˚ á dü+|òTü ≥qqT Hê{Ïø>£ ± Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. á Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·yÓTÆq dü÷Œ¤]Ô‘√ ø£ècÕí õ˝≤¢ ø=‘·Ô|ü*¢ ‘·TeTà\bÕ˝…+˝À ôdCŸ u≤~Û‘·T\H˚ bÕÁ‘·<Ûës¡T\T>± #˚dæ yê] düeTdü´\qT M~Û Hê{Ïø£>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. »q Hê≥´eT+&É* ∫‘· ÷ Ô s ¡ T õ˝≤¢ zãT\sêE nH˚ Á>±eT+˝À uÛ Ñ ÷ dü e Tdü ´ u≤~Û‘T· \H˚ bÕÁ‘·<ëÛ s¡T\T>± #˚dæ M~Û Hê{Ïø>£ ± Á|ü<]ä Ù+|üCXÒ Ês¡T. kÕe÷q´ Á|ü»\ »Mq Á|ü‹_+u≤\T C≤q|ü<ä ø£fi≤ s¡÷bÕ\T, Á|ü»\ dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\‘√ bÕ≥T yê] >∑T+&Ó #·|üfi¯flqT Á|ü‹<Ûä«ì+|üCÒùd X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq kÕ<ÛäHê\T C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷bÕ\T, ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡#·sTT‘·\T, <äs¡Ù≈£î\T Äj·÷ C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷bÕ\qT Hê≥ø£+˝À n+‘·sꓤ>+∑ >± #˚jT· &É+‘√ Ä Á|üjÓ÷>∑+ nq+‘·yÓTÆq Á|üjÓ÷»Hê\qT kÕ~Û+∫ ô|{Ϻ+~. n+‘·]+∫ b˛‘·Tqï C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷bÕ\qT |ü⁄qs¡T<ä]› +#·&+É ‘√ bÕ≥T Ä ø£fi¯‘√ |ü]#·j·T+ ˝Òì W‘ê‡Væ≤ø£ ø£fi≤ø±s¡T\T n≈£î+sƒ¡‘· Bø£å‘√ yê{Ï˝À ‘·ØŒ¤<ä bı+<ä&É+ ˇø£ eT+∫ |ü] D≤eT+. eTs√ ø√D+˝À C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷|ü+ Hê≥ø£+˝À n+‘· sꓤ>∑+ e\¢ Ä≥, bÕ≥, dü+^‘·+ e+{Ï n<äq|ü⁄ Äø£s¡¸D\T Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq≈£î »‘· ø£*XÊsTT. ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£+˝À n+‘· sꓤ>∑+>± #˚düTø=qï Á|ü‹ Hê≥ø£+˝À ø£<∏äqT q&É|ü&ÜìøÏ ˇø£ kÕ<Ûqä +>± $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ $X‚w+ü . ˙*BbÕ\T (s¡#s· TT‘· ∫s¡+Je, <äsÙ¡ ≈£î\T &Üø£sº Y #ê≥¢ lsêeTT\T), e÷\|ü*¢ (Hê≥ø° ø£s¡D q>∑ïeTTì, <äs¡Ù≈£î\T m.ÄsY.ø£èwüí) |ü\Hê{Ï Ms¡#·]Á‘· (s¡#·sTT‘· Ä#ês¡´ ø=s¡¢bÕ{Ï lsêeTeT÷]Ô, <äs¡Ù≈£î\T &Üø£ºsY #ê≥¢ lsêeTT\T), Á|ü<ÛäeT kÕ«‘·+Á‘·´ dü+Á>±eT+ (s¡#·q, <äs¡Ùø£‘·«+ bıqï|ü*¢ ø£èwüí) Hê≥ø±\‘√ bÕ≥T eTVü‰ Á|ükÕúq+ (s¡#s· TT‘·\T m.$.|ü⁄˝≤¢sêe⁄, _. <äXs¯ <¡ )äÛ M~Û Hê{Ïø˝£ À ãTÁs¡ø<£ ä∏ ø£fi≤s¡÷bÕìï n+‘·sꓤ>∑+>± #˚XÊs¡T. ªª<=sê ˙kÕe⁄ eT÷&ç+~ (s¡#·q, <äs¡Ùø£‘·«+ Ä#ês¡´ yÓTT<ä* Hê>∑uÛÑ÷wüD X¯s¡à), >√Á>∑Vü≤D+ (s¡#·q ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ, <äs¡Ùø£‘·«+ ‘·˝≤¢es¡aT®\ düT+<äs¡+) Hê≥ø±\˝À ˇ>∑TZø£<∏ä, &Ûç©¢ |ü≥ï+ #·÷&És¡u≤ãT (s¡#·q j·T+. »j·TÁ|üø±wt, <äs¡Ùø£‘·«+ Vü≤]sêyéT), »+‘·sY eT+‘·sY e÷eT÷fi¯ó¢ (s¡#q· n‹Ô* ø£ècÕísêe⁄, <äsÙ¡ ≈£î&ÉT nj·T´\ k˛eTj·÷E\ >√bÕ\ø£èwüí) uÛÑ˝Ò{Ï qeT÷q pkıÿ (s¡#·q Msêb˛‘·q, <äsÙ¡ ≈£î&ÉT >∑+{≤ sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄)˝À »+‘·sT¡ ô|f…º ø£fi≤s¡÷bÕìï, ø£<qä øπ [, <Ûsä à¡ dü÷Á‘·+, (s¡#q· , <äsÙ¡ ø£‘«· + m.$. eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄) s¡TÁ<äMD (s¡#·q j·T+&ÉäeT÷], <äs¡Ùø£‘·«+ <˚•sêE Vü≤qTeT+‘·sêe⁄) j·Tø£å>±q+ (s¡#·q, <äs¡Ùø£‘·«+ j·T+.$.mdt Vü≤s¡Hê<∏äsêe⁄) bÕ*Á{Ïø˘‡ (s¡#·q ∫s¡+J$, <äs¡Ùø£‘·«+ <˚•sêE Vü≤qTeT+‘·sêe⁄)˝À M~Û uÛ≤>∑e‘·+, u§eTà˝≤≥ (s¡#q· q&ç$T+{Ï qs¡d+æ >∑sêe⁄, <äs«¡ ø£‘«· + j·T˝Ÿ. dü‘ê´q+<é) u§eTà\T #Ó|æŒq uÛÑ»>√$+<ä+ (s¡#·q &ç. $»j·T

uÛ≤düÿsY, <äsÙ¡ ø£‘«· + C…. Vü≤]u≤ãT, ‘·÷s¡TŒ sπ K\T (s¡#q· &Üø£sº Y n‹Ô* ø£ècÕísêe⁄, <äs¡Ùø£‘·«+ &Üø£ºsY #ê≥¢ lsêeTT\T) Hê≥ø£+˝À »eTT≈£î\ ø£<∏ä, Çe«+&ç düVü≤ø±s¡+ - bı+<ä+&ç dü+øπ eå T+ (s¡#q· XÊ´yéT, <äsÙ¡ ø£‘«· + &Üø£sº Y õ.j·Tdt. Á|ükÕ<äs¬ &ç)¶ , ôd’ôd’ CÀ&Ó&É¢+&ç (s¡#·q &Üø£ºsY ø£+~eTfi¯¢ kÕ+ã•esêe⁄, <äsÙ¡ ø£‘«· + »s¡T>∑T\ sêe÷sêe⁄)˝À >=\¢dTü <äT\› T ø£fi≤s¡÷bÕìï n<äT“¤‘·+>± $ìjÓ÷–+#ês¡T. ˇø£ #·]Á‘·qT ˝Ò<ë düe÷»+˝À >∑D˙j·TyÓTqÆ e÷s¡TŒ≈£î ø£èwæ #˚dæq eTVü‰˙j·TT\ #·]Á‘·qT j·T<Ûë‘·<∏ä+>± Hê≥ø£ s¡÷|ü+˝À Á|ü<ä]Ù+#·&Üìï &Ü≈£î´yÓT+≥Ø Á&Üe÷ n+{≤s¡T. 1965˝À ÁbòÕHé‡ <˚XÊìøÏ #Ó+~q JHé $˝≤sY s¡∫+∫q The Open Heimer Dossier, Ç+>±¢+&é≈£î #Ó+~q |”≥sYÁã÷dt $j·T‘êï+ j·TT<ëΔìï >∑T]+∫ Áyêdæq Hê≥ø£+ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ù|s=ÿq <ä–q >=|üŒ &Ü≈£î´yÓT+≥Ø Hê≥ø±\T. 1880˝À ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑ X¯‘· »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì &Üø£ºsY |æ.j·Tdt.ÄsY. nbÕŒsêe⁄ s¡∫+∫q q÷πsfi¯¢ ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£s+¡ >∑+ &Ü≈£î´yÓT+≥Ø Hê≥ø±ìï &Üø£sº Y &ç.j·Tdt.j·THé.eT÷]Ô <äsÙ¡ ø£‘«· + ˝À n<äT“¤‘+· >± Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. q÷πsfi¯fl e´e~Û˝À ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ Á|ükÕúHê\T, #·]Á‘· düèwæº+∫q ø=ìï Hê≥ø±\÷, Hê{Ïø£˝À¢ì eTTK´ düìïy˚XÊ\ düe÷Vü‰s¡+>± á Hê≥ø±ìï Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq˝À ôdÌ¢&é\qT ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »]–+~. á Á|ü<äs¡Ùq+˝À Äj·÷ ø±˝≤\˝À $ìjÓ÷–+∫q ÄVü‰s¡´+, s¡+>±\+ø£s¡D\qT j·T<Ûë‘·<Ûä+>± yê&É&É+ $X‚wü+. ‘Ó\T>∑T˝À ‘=* ø±e´s¡#·Hê H˚|ü<Ûë´ìï $e]dü÷Ô dæ. eTùV≤wt s¡∫+∫q qqïj·T uÛ≤s¡‘· s¡#·q Hê≥ø±ìï {Ï.C…. sêeTHê<Ûä+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À n<äT“¤‘·+>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· s¡#q· ≈£î ñ|üÁø£$T+#˚ düeTj·T+˝À ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü rs¡T‘ÓqTï\qT Á|ü‘·´ø£å+>± qqïj·T´ |ü]XÀ~Û+#˚ düeTj·T+˝À mH√ï C≤q|üs¡<ä ø£fi≤s¡÷bÕ\qT á Hê≥ø£+˝À n+‘·sꓤ>∑+>± #˚XÊs¡T. |ü\T |üs¡T#·÷] Áã<äsY‡


yêVæ≤ì n+XÊ\qT c˛&√ ù|¢ <ë«sê #·ø£ÿ>± mHé.ÄsY. q+~ $e]+#ês¡T. kÕ«‘·+Á‘√´ <äe÷ìï ø£fi¯¢≈£îø£&ÉT‘·÷ dæbÕsTT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T qT+&ç dü«sê»´ e#˚à es¡≈L£ eTTK´yÓTqÆ |òüT{≤º\qT >∑T~>∑T∫à yêÁ&˚e⁄ ∫qMs¡ uÛÑÁ<äT&ÉT s¡∫+∫q kÕ«‘·+Á‘√´<ä´eT+ X¯+U≤sêe+ &Ü≈£î´ yÓT+≥Ø Hê≥ø±ìï {Ï.C….sêeTHê<Û+ä <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À Á|ü<]ä Ù+ #ês¡T. cÕ&√ ù|¢ <ë«sê ˇø£ Á|ü<äs¡ÙqqT m+‘· >=|üŒ>± s¡øÏÔ ø£{Ϻ+#·e#√à á Hê≥ø£y˚T Á|üã\ ‘êsêÿD+. y˚T&˚ H˚|ü<∏ë´ìï $e]dü÷Ô {Ï.C…. sêeTHê<Ûä+ s¡∫+∫ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ªy˚T&˚μ Hê≥ø£+ ≈£L&Ü &Ü≈£î´yÓT+≥Ø Hê≥ø± \˝À Á|üeTTK+>± ì*∫+~. ‘Ó\T>∑T yê]øÏ ˇø£ sêÁwü+º ø√] ìsêVü‰s¡Bø£å #˚dæ neTs¡T&Ó’b˛sTTq bı{Ϻ lsêeTT\T J$‘· ø£<∏ä Ä<Ûës¡+>± &Üø£ºsY yêÁ&˚e⁄ düT+<äs¡sêe⁄ s¡∫+∫q neTs¡J$ &Ü≈£î´yÓT+≥Ø Hê≥ø±ìï j·T+. Á|ükÕ<äeT÷]Ô <äs¡Ùø£‘·«+˝À n<äT“¤‘·+>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Ä‘êà_Ûe÷HêìøÏ, Ä‘·à >ös¡yêìøÏ Á|ürø£>± ì*∫, >∑T+&ÉT¬ø<äTs¡T>± >∑T+&ÓqT ì*|æq Ä+Á<Ûøπä dü] b˛sê≥ |ü{eÏ TqT $e]dü÷Ô Ä#ês¡´ yÓTT<ä* Hê>∑u÷ÑÛ wüD X¯sà¡ s¡∫+∫ <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤+∫q ªÁ|üC≤Hêj·T≈£î&ÉT Á|üø±X¯+μ >=|üŒ Á|ü<äs¡Ùq >± ì*∫b˛sTT+~. &Üø£ºsY yêÁ&˚e⁄ düT+<äs¡sêe⁄ s¡∫+#·>± j·T+. Á|ükÕ<äeT÷]Ô <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ ≤ +∫q yÓ ’ ‘ ê[≈£ î &É T . &ç . $»j· T uÛ ≤ dü ÿ sY s¡ ∫ +#· > ± Á|ükÕ<äeT÷]Ô <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q eTVü‰‘·à CÀ´‹sêe⁄ |üP˝…, bÕ{Ï ã +&É ¢ Äq+<ä s êe⁄ s¡ ∫ +∫ <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + eVæ ≤ +∫q n+uÒ<äÿsY sê»>∑èVü≤ Á|üy˚X¯+, |ü˝Ò¢{Ï \ø°åà≈£î\X‚KsY s¡∫+∫q ñj· ÷ ´\yê&É qs¡ d æ + Vü ‰ ¬ s &ç ¶ &Ü≈£ î ´yÓ T +≥Ø Hê≥ø±\T Á|üjÓ÷>∑|üs¡+>± $»j·Te+‘·eTj·÷´sTT. bÕ+{À yÓTÆyéT ˇø£ ø£<∏ä˝≤+{Ï~. <ëì˝À Ç‹eè‘·Ô+ düìï y˚XÊ\T ñ+&Ü*. H˚|ü<∏ä´+˝À bÕ≥, ˝Ò<ë yê´U≤´q+, dü+uÛ≤wüD \≈£î nqT>∑TD+>± s¡+>∑düú\+ô|’ q≥T\T q{Ï+#˚ $<ÛëHêìï bÕ+{ÀyÓTÆyéT nqe#·TÃ. BìøÏ nq+‘·s¡ |ü]D≤eT+>± &ÜHé‡ u≤´˝Ò e∫Ã+~. nìXË{ºÏ düTu≤“sêe⁄ s¡∫+∫q XÊ+‹, –&ÉT‘·÷], dü÷s¡´+ s¡∫+∫q e÷qe⁄&ÉT ∫s¡+J$ bÕ+{ÀyÓTyÆ Té ˝À Á|ü<]ä Ù+ #ês¡T. Á|üC≤Hê≥´eT+&É* Á|ü<]ä Ù+∫q. á s¬ +&ÉT Á|üj÷Ó >±\T dü+#·˝≤ìï düèwæº+#êsTT. ¬ø.$. s¡eTD≤¬s&ç¶, |æ. y˚DT s¡∫+∫q sêJe+ Hê{Ïø£qT á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‘˚´ø£+>± ù|s=ÿqe\dæ ñ+~. á Hê{Ïø£ eT÷&ÉT e+‘·T\≈£î ô|’>± yê´U≤´q+‘√ q&ÉT

215

düTÔ+~. πøe\+ ø=+‘· uÛ≤>∑+ e÷Á‘·y˚T dü+uÛ≤wüD\T ñ+{≤sTT. yê´U≤´q+ »]π> düeTj·T+˝À bÕÁ‘·<Ûës¡T\T yÓTÆyéT #˚ d ü ÷ Ô e⁄+{≤s¡ T . yê´U≤´q+ »]π > düeTj·T+˝À bÕÁ‘·<Ûës¡T\T yÓTÆyéT #˚dü÷Ô ñ+{≤s¡T. ø=+‘· uÛ≤>∑+ cÕ&√ù|¢ <ë«sê »s¡T>∑T‘·T+~. cÕ&√ ù|¢ì Ç+‘· X¯øÏÔ eT+‘·+>± $ìjÓ÷–+#·Tø=qï Hê{Ïø£ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äT. õ. j·TkÕ‡ÄsY eT÷]Ô <äs¡Ùø£‘·«+˝À á Hê{Ïø£ >=|üŒ Á|üjÓ÷ >±\˝À ˇø£{Ï>± ì*∫+~. 1924˝À uÛÑ$T&çbÕ{Ï sêeTkÕ«$T k˛eTj·÷E\T s¡∫+∫q eT÷>∑ Hê≥ø£+˝À bÕ+{À yÓTÆyéT \ø£åD≤\T ñHêïsTT. ˇø£ Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq˝À s¡+>± \+ø£s¡D, ˝Ò<ë ø=ìï edüTÔe⁄\T <ë«sê ˇø£ Á|ürø±‘·àø£ <Û√s¡DÏì Á|ü‹_+_+ #·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç~ <äs¡Ù≈£îì y˚T<Ûä‘√ e÷Á‘·y˚T »s¡T>∑T ‘·T+~. >=\¢|üP&ç e÷s¡Trsêe⁄ s¡∫+∫q e÷+>∑˝≤´ìøÏ eTs√ eT÷&ç Hê≥ø£ Á|ü < ä s ¡ Ù q˝À #ê≥¢ s¡ + >∑ d ü ú \ +ô|’ n‹ô|<ä › ‘ê[u§≥TºqT Á|ürø±‘·àø£+>± Á|üj÷Ó –+#ês¡T. $yêVü≤ e´edü˝ú À ‘ê[ e÷qe dü+ã+<Ûë\qT m˝≤ m>∑‘ê[ #˚dTü +Ô <√ Ä #·Á≥+˝À ∫≈£îÿø=ì nã\\T m˝≤ ñøÏÿ] _øÏÿs¬ ’ b˛‘·THêïs√ ‘ê[ Á|ürø£ <ë«sê #ê≥¢ Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± $e]+#ês¡T. ã÷∫ nH˚~ uÛj Ñ ÷· ìøÏ dü+øπ ‘·+. ã÷∫ Hê≥ø£+ nH˚ø£ düìïy˚XÊ\ düe÷Vü‰s¡+. Á|ü‹ düìïy˚X¯+˝À ne´edüúqT dü+πø‘·+>± ã÷∫bÕÁ‘·qT s¡#·sTT‘·, <äs¡Ù≈£î&ÉT j·T+.$.j·Tdt. Vü≤s¡Hê<Ûäsêe⁄ eT\#ês¡T. Äø£* m+‘· $ø£è‘· dü«s¡÷|ü+˝À ñ+≥T+<√ $e]+#˚ düìï y˚X¯+˝À ã÷∫ bÕÁ‘· ‘·\MT<ä s=f…º\ øÏØ≥+, yÓT<ä˝À s=f…º\ <ä+&É ñ+≥T+~. ã÷∫ &Üø£sº Y bÕÁ‘·˝À e∫Ãq|ü&ÉT ns¡&TÉ >∑T\ dæs¡+CŸ, yÓT&É˝À |ü⁄Ás¡\‘√ ekÕÔ&ÉT. Ä ÄVü‰s¡´+ <ë«sê Äj·÷ bÕÁ‘·\ HÓ’C≤ìï Vü≤s¡Hê<∏äsêe⁄ Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± #·÷bÕs¡T. ô|≥Tºã&ç<ës¡T&ç #˚‘·T˝À¢ e´edüú ø°\Tu§eTà>± e÷]+<äì $e]+#·&ÜìøÏ bÕ{Ïã+&É¢ Äq+<äsêe⁄ s¡∫+∫q <äs¡ŒD+ Hê{Ïø£˝À Ä bÕÁ‘· Á|üy˚XÊìøÏ uÛÑ÷$Tø£>± s¡+>∑düú\+ ô|’øÏ n‹ ô|<ä› s¡÷bÕsTT _fi¯¢ <=s¡T≈¢ î£ +≥÷ edüT+Ô ~. á Hê{Ïø£ <äsÙ¡ ≈£î&ÉT ÇdüTø£|*ü ¢ yÓ÷Vü≤qsêe⁄, ìsêX¯, ìdüŒèVü≤\‘√ ô|&É<ë] |ü&TÉ ‘·Tqï ìs¡T<√´– ø£<∏äqT, e´<ÛäqT $e]dü÷Ô ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ s¡∫+∫q ø=ø=ÿs√ø√. á Hê{Ïø£˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·˝≤¢es¡a®\ düT+<äs¡+ s¡+>∑düú\+ eTT+<äT uÛ≤>∑+˝À ø±H√«πøwüHé ≥s¡“HéqT <Ûä]+∫q ˇø£|ü⁄Á¬s u§eTàqT y˚˝≤&ÉBXÊs¡T. »+ã÷B«|ü+ Hê{Ïø£˝À


216

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

|ü s êsTT uÛ ≤ wü ˝ À¢ ø=ìï Hê≥ø±\T s¡ # · H ê|ü s ¡ + >± <äs¡Ù≈£î&ÉT düT+<äs¡+ n~Ûø±sêìøÏ Á|ürø£>± s¡+>∑düú\+ eT<Ûä´ uÛ≤>∑+˝À ˇø£ ø£‹ìÔ Á|ür ø±‘·àø£+>± ñ+#ês¡T. ≈£îs¡Tøπ Áå ‘· j·TT<äΔ Á|üjÓ÷>∑|üs¡+>± dü+#·\q $»j·÷\qT kÕ~Û+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À düeTj·÷ìï Ç‹eè‘·Ô+>± j·THé. ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ s¡∫+∫q |ü\Te⁄s¡T s¡#·sTT‘·\T yê{Ïì ‘Óì–+#·&É+ »]–+~. nqT »qy˚T »j·T+ Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT düT+<äs¡+ ‘Ó–|ü&ɶ yê<ä+˝À eTø°ÿøÏ eTø°ÿ ø±≈£î+&Ü s¡#s· TT‘·\ ùd«#êäqTyê<ëìπø ãs¡ “ Ø≈£ î ì •s¡ d ü T ‡qT s¡ + >∑ d ü ú \ + eTT+<ä T uÛ ≤ >∑ + ˝À yÓTT>∑T#Z ÷· bÕs¡T. øπ e\+ nqTyê<ä+ nH˚ eTTÁ<äqT rdæyù˚ dÔ mH√ï y˚˝≤&ÉBXÊs¡T. j·TT<äΔ Á|ü‘·´ø£åkÕøÏå ãs¡“Ø≈£î&ÉH˚ dü+πø‘êìï >=|üŒ Á|üjÓ÷>±\T ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑+ô|’ XÀ_Û+#êsTT. mH√ï Á|ürø±‘·àø£+>± #·÷bÕs¡T. u≤ìdü ã+<Ûë\˝À ∫øÏÿ yÓ{ºÏ #êøÏØ Á|üjÓ÷>±\≈£î n+≈£îsês¡ŒD »]–+~. u…s√º˝Ÿ¶ ÁuÒwtº s¡∫+∫q #˚düTÔqï $<ÛëHêìøÏ dü+πø‘·+>± j·T+&ÉeT÷] s¡∫+∫q ≈£îø£ÿ ªª~ mø˘‡|ü¸Hé n+&é s¡÷˝Ÿμμ &ç. Á|üuÛ≤ø£sY ªª˝≤y=øÏÿ+‘·j·TT˝Ò<äTμμ Hê{Ïø˝£ À <äsÙ¡ ≈£î&ÉT <˚•sêE Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ s¡+>∑d\úü + yÓqTø£ ù|s¡T‘√ ùd«#êäqTyê<ä+ #˚XÊs¡T. m*j˚TwüHqé T n‘·´<äT“¤‘+· >± uÛ≤>∑+˝À <Ûësê\‘√ ã+~Û+#· ã&çq ˇø£ ‘√\Tu§eTàqT Á|üjÓ÷–+#·ã&çq á Hê≥ø±ìøÏ #ê≥¢ <äs¡Ù≈£î&ÉT. mH√ï yÓTÆfi¯¢ Á|ürø±‘·àø£+>± ñ+#ês¡T. <=s¡ <äTs¡Vü≤+ø±sêìøÏ >∑T¬s’q <ä÷s¡+ Á|üj·÷DÏ+∫q nqTuÛÑ÷‹ì ø£*–+#·&ÜìøÏ á J‘·>±&ç bÕÁ‘· ‘·q ìdü‡Vü‰j·T‘·qT e´ø£Ô+ #˚ùd dü+<äs¡“¤+˝À Hê≥ø£+˝À düºsTT˝ÒCŸ&é yêøÏ+>¥qT #ê≥¢ Á|üjÓ÷–+#ês¡T. @ ‘√\T u§eTà e<ä› ì*∫ ‘·q Äy˚qqT e´ø£+Ô #˚kÕÔ&TÉ . ÄÁø√X¯+ Á|ü<X˚ +¯ ˝À düìïy˚X+¯ »s¡T>∑T‘·T+<√ Áù|ø£≈å î£ \≈£î $e]+#·&ÜìøÏ Äy˚X+¯ >± |üsπ \Tq |ü–*q|ü&ÉT u≤ìdü ã+<Ûë\ qT+&ç $eTTøÏÔ Ä yê‘êes¡D≤ìï ôdÌ¢&é ÁbıC…ø£ºsY <ë«sê #·÷|æ+#ês¡T. ]õHêsY¶ #Ó+<ë&Éq&ÜìøÏ Á|ürø£>± ‘√\Tu§eTà≈£î ñqï <ësê\qT s√CŸ s¡∫+∫q ªª≥«˝Ÿ«j·÷+Á^ yÓTHéμμ Hê≥ø±ìï ∫{≤º X¯+ø£sY ‘Ó+∫y˚kÕÔ&ÉT. Ç<˚ Hê{Ïø£˝À |ü⁄{Ÿ˝…’≥¢ eTT+<äT ˇø£ ã\¢qT ªªbÕ|ü+ ñ]rkÕÔs¡T ø±uÀ\Tμμ ù|s¡T‘√ nqTe~+#·+>± #ê≥¢ ˝…yÓ˝Ÿ>± ñ+#ês¡T. n~ n+‘·düTÔ≈£î, Vü≤À<ë≈£î dü+πø ‘·ø£+>± <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À >=|üŒ>± Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. á Hê≥ø£+˝À #ê≥¢ Áø±dt <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|ü‹_+_+#ês¡T. <=s¡ bÕÁ‘· ‘·q nVü≤+ ø±sêìï, {≤øÏ+>¥qT $q÷‘·ï+>± Á|üyX˚ ô¯ |{≤ºsT¡ . #√sêeTkÕ«$T s¡∫+∫q n~Û|ü‘ê´ìï Á|ü<ä]Ù+#˚ düeTj·T+˝À n˝…yÓ˝Ÿô|’ ì\ã&É ‘ê&ÉT. ‘·$Tfi¯ Hê≥ø£+ ‘·T>∑¢ø˘qT e÷+&É*ø£ dü‘·´Hêsêj·TD n<˚ bÕ{Ïã+&É¢ Äq+<äsêe⁄ s¡∫+∫ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ù|s¡T‘√ nqTe~+#·>± ]eP´ ~∏j˚T≥sY XË’*˝À #ê≥¢ á ìwæ<ëΔø£å] Hê≥ø£+˝À ø±fi¯ó¢ #˚‘·T\÷ ‘·–*+#·ã&çq ˇø£ Hê≥ø±ìï Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Áù|ø£å≈£îìøÏ Nø£{Ï q≥TìøÏ yÓ\T>∑T, ≈£î+|ü{Ïì sê»ø°j·T yêdüq>∑\ bÕÁ‘· rdüT≈£îedüTÔ+~. $<˚«cÕ q≥TìøÏ Nø£{Ï Áù|ø£≈å î£ ìøÏ yÓ\T>∑T, á yÓ\T>∑T˙&É\ düj÷· ´≥˝À q&ç#˚ >∑eTà‘ÓÌÔq Hê≥ø£+ &Ü$T{Ÿ \qT ¬s#·Ã>=≥ºuÀj˚T eTT+<äT Ä ø£<∏ä n&ɶ+ ‹]–+~. |”≥sY ôw|òüsY¶ ≈£î+|ü{Ïì uÛÑ>∑TZeTì eT+&çkÕÔs¡T. u≤¢ ø ˘ ø±yÓ T &û ì j· T +&É e T÷] $<˚«cÕ\T düeTdæb˛‘˚ ≈£î+|ü{Ï Ä] &Ü$T{Ÿ ø£<∏ä n&ɶ+ ‹]–+~ ù|s¡T b˛sTT+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕÔ&ÉT. ‘√ nqTe~+#·>± #ê≥¢ n|üP me¬sH’ ê <ëìì ÄπsŒ Á|üjT· ‘·ï+ #˚ùdÔ s¡«+>± Á|üjÓ÷–+#ês¡T. nb˛˝À yê]ì ìs¡T‘ê‡Vü≤|üsT¡ kÕÔ&TÉ . $<˚«cÕ Ä|òt u…˝≤¢Hé Ä<Ûës¡+>± ‘Óì–+ \qT ¬s#·Ã>={Ϻ yê] HÓ’C≤ìï ≈£î+|ü{Ï ∫q eTqà<ÛäT&ÉT eT∞¢ |ü⁄{≤º&ÉT. <ë«sê bÕ{Ïã+&É¢ Á|ürø±‘·àø£+>± z˙˝Ÿ m+|üs¡sY CÀHé‡ Ä<Ûës¡+>± #·÷bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ s¡∫+∫q <=s¡ ˙ kÕe⁄ eT÷&ç+~ ˝Àì n$˙‹, n\dü‘ê«\qT $e Hê≥ø±\˝À Ä#ês¡ ´ yÓ T T<ä * ]+#·&ÜìøÏ j·T˝Ÿ._. lsê+ s¡∫+ Á|ü j Ó ÷ >∑ qe´‘· « + Á|ü ‹ _+_ ∫q \+ø± <äVü≤q+ Hê{Ïø£˝À s¡+>∑ düT+Ô ~. b˛wüsº Y Hê≥ø£+ Ä<Ûës¡+>± düú\+ yÓqTø£uÛ≤>∑+˝À n‹ô|<ä› kÕ˝… Ä#ês¡´ j·T+. j·THé. X¯sà¡ s¡∫+∫ >∑÷&ÉTqT Á|ürø±‘·àø£+>± e⁄+#ês¡T. <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ø±sTT‘·+ $<ë´e´edüúô|’ dü+~Û+∫q u≤D+ |ü ⁄ * Hê≥ø£ + dü s ¡ « ø£ fi ≤ dü e T nq&ÜìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT $<ë´kÕ>∑sY ì«‘· + >± ñ+≥T+~. Bì˝À s¡+>∑düú\+ yÓqTø£ uÛ≤>∑+˝À dü+~Û+ Ä#ês¡ ´ yÓ T T<ä * dü + Á|ü < ëj· T ∫q $\T¢ ˝ À u≤D≤ìøÏ ã<ä T \T m˝Ÿ._. lsê+ uÛ Ñ » q ø£ fi ≤s¡ ÷ bÕìï $ìjÓ ÷ ø£˝≤ìï ñ+#ê&ÉT.


yêVæ≤ì –+#·>± &Üø£ºsY Á|ükÕ<ä ¬s&ç¶ Vü≤]ø£<∏ä ø£fi≤s¡÷bÕìï Á|üjÓ÷–+#ês¡T. –Øwt ø£sêï&é ø£qï&É Hê≥ø£+ ª Vü≤j·Te<äqμqT n<˚ ù|s¡T‘√ nqTe~+∫q yÓTT<ä* d”«j·T <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À Á|üj÷Ó >±‘·àø£+>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. uÛ≤s¡ZMsêe⁄ nqTe ~+∫q ø£sêï&é Hê>∑eT+&É\ Hê≥ø±ìï &Üø£ºsY &ç.j·Tdt.j·THé. eT÷]Ô Á|ürø£ <Û√s¡DÏ˝À Á|üjÓ÷–+#ês¡T. <Ûäs¡àMsY uÛ≤s¡‹ s¡∫+∫q n+<Ûj ä T· T>¥ Hê≥ø±ìï &Üø£sº Y yÓTT<ä* düsd¡ «ü ‹ nqTe~+#·>± n#ês¡´ j·T+.j·Tdt.X¯sà¡ <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À Á|ü j Ó ÷ –+#ês¡ T . yÓ ÷ Vü ≤ Hé sêπ ø wt s¡∫+∫q ÄcÕ&Ûéø± @ø˘~Hé Væ≤+B Hê≥ø±ìï Ç+Á<ä>∑+{Ï lø±+‘· X¯s¡à ]j·T*wæºø˘ Hê≥ø£+>±H˚ nqTe~+#ês¡T. ø±˙ #ê≥¢ ˇø£ ÁbÕ+‘· | ü ⁄ yê‘êes¡ D ≤ìï Á|ü ‹ _+_+#˚ s¡+>±\+ø£s¡D, <äTdüTÔ\ $ìjÓ÷>∑+‘√ ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq Á|ü<äs¡Ùq>± r]Ã~<ë›s¡T. ùwø˘‡|æj·TsY $T&é düeTàsY HÓ’{Ÿ Á&ûyéT‡ Hê≥ø±ìï dü«|üï edü+‘·+ ù|s¡T‘√ Ä+ÁBÛø£]+#·&Ü sêJyé yÓ*#˚{Ï <äs¡Ùø£‘·«+˝À n<äT“¤‘· <äèX¯´ø±e´+>± Á|ü<ä]Ù+ #ês¡T. #·s¡Hé<ëdtøÏ #√sY Hê≥ø±ìï ñ<äj·TuÛ≤qT #·s¡D<ëdüT ù|s¡T‘√ <Ó+#·Hê\ lìyêdt <=+>∑ dü‘Ó’j·T´ ù|s¡T‘√ $\ø£åD+>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T Á|üj÷Ó >±‘·àø£ Á|ükÕúq+˝À ñqï‘· Á|üe÷D≤\‘√ Á|ü<ä]Ù+|üã&çq eTs√ ø=ìï+{Ïì Çø£ÿ&É ù|s=ÿq&É+ m+‘Ó’Hê düeT+»dü+. ‘√\Tu§eTà˝≤≥ C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷bÕìï n+‘·sꓤ >∑+>± #˚dTü ø=ì q&ç$T+{Ï qs¡d+æ >∑sêe⁄ s¡∫+∫q u§eTà˝≤≥ Hê≥ø£+ j·T˝Ÿ. dü‘ê´q+<é <äs¡Ùø£‘·«+˝À n<äT“¤‘· Á|üjÓ÷>∑+>± #·]Á‘· düèwæ+º ∫+~. Hê≥ø£+ Á|ü<eä∏ ÷s¡+Δ ˝À yÓ÷Væ≤˙ uÛkÑ ÕàdüTs¡, s¬ +&Ée uÛ≤>∑+˝À es¡ø≥ £ ï uÛ≤>√‘·+ nH˚ n+XÊ\qT $e]+#ês¡T. düìïy˚X+¯ ˇø£ ‘√\T u§eTà˝≤≥ Á|ü<sä Ù¡ q ø±e&É+‘√ bÕÁ‘·<ëÛ s¡T \+<äs¡÷ u§eTà\e˝… q{Ï+#·&É+ >=|üŒ $X‚wü+. á Hê≥ø£+ &Û©ç ˝¢ À »]–q nœ\ uÛ≤s¡‘· Hê≥ø√‘·‡yê\˝À ñ‘·eÔ T Á|ü<sä Ù¡ q >± m+|æø£ #˚j·Tã&ç+~. Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+˝À n$˙‹, n\dü‘·«+ô|’ ñÁø√wü+, ÄÁø√X¯+‘√ ˇø£ dü>∑≥T eTìwæ #˚dæq <ÛäqTwü˜+ø±s¡+ j·T+&ÉeT÷] n$˙‹, n\dü‘·«+ô|’ ñÁø√wü+, ÄÁø√X¯+‘√ ˇø£ dü>≥ ∑ T eTìwæ #˚dqæ <Ûqä Twü+˜ ø±s¡+ j·T+&ÉeT÷] s¡TÁ<äMD Hê{Ïø£. ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£s¡+>∑+˝À s¡÷|ü |ü]D≤e÷ìï ‘Ó∫Ãq Hê{Ïø£\˝À Ç~ eTTK´yÓTÆq~. j·Tø£å>±q+ ø£fi≤s¡÷bÕìï n+‘·sꓤ>∑+>± #˚dæq á Hê{Ïø£˝À <äs¡Ù≈£îì>± <˚•sêE

217

Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ Á|üjÓ÷>∑ yÓ’$<Ûä´+, <äs¡Ùø£ Á|ü‹uÛÑ ø£ìŒkÕÔsTT. düìïy˚XÊ\ Á|ü<˚XÊ\T e÷s¡T‘·Tqï düeTj·T+˝À »s¡>∑uÀj˚T düìïy˚X¯+ ‘ê\÷≈£î düú\ ìπs›X¯+‘√ ∫qï uÀs¡T¶\qT yÓqTø£ ‘Ós¡ô|’ ñ+#ês¡T. n\dü‘ê«ìøÏ ã˝…’ b˛‘·Tqï kÕe÷qT´&ÉT nH˚ uÛ≤yêìï düTŒ¤]+|üCj Ò T· &ÜìøÏ ô|ò\’ T ‘ê&ÉT≈£î ñ ]y˚ã&É&ɶ dü>∑≥T eTìwæ u§eTàqT yÓqTø£ ‘Ós¡ô|’ ñ+#ês¡T. ˇø£ q≥T&ÉT nH˚ø£ bÕÁ‘·\qT <Ûä]+#˚ $<ÛëHêìøÏ m.ÄsY. ø£èwüí á Hê{Ï ø £ dü ÷ Œ¤ ] Ô ì ∫Ã+~. es¡ Z dü+|òTü s¡D ¸ H˚|<ü ´ä∏ +˝À ø±∞|ü≥ï+ #êe⁄ ø£<∏äqT &ç.j·Tdt. j·THé. eT÷]Ô Hê≥ø° ø£]+∫ yÓ’$<Ûä´yÓTÆq Á|üjÓ÷>∑+ #˚XÊs¡T. Áù|ø£å≈£î\qT eT<Ûä´˝À ≈£Ls=Ãu…{Ϻ $$<Ûä Á|ü<˚XÊ\˝À Hê≥ø±ìï Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± Á|üjÓ÷–+#ês¡T. 45 ìeTTcÕ\ ø±\+˝À ˇπø q≥T&ÉT ‘·q eTqdüT˝À #Ó\πsπ> uÛ≤yê\qT e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô q{Ï+#˚ $<Ûëq+ ø=+‘· yÓTTHê ≥˙>± ñHêï ˇø£ dü]ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>∑+>±H˚ ‘Ó\T>∑T˝À ì*∫+~. ‘·ìø¬ fi¯¢ uÛsÑ D ¡ Ï ªªuÛøÒ +£ u≤ø±μμ, j·T+.$.j·Tdt. Vü≤s¡Hê<Ûsä êe⁄ bÕ|ü+ düTu≤“sêe⁄ ˇø£ÿ&˚, |üPdü\ n˝…>±®+&ÉsY Hê{Ïø£\T ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>∑+>±H˚ ì*#êsTT. Áù|ø£å≈£î\ qT+&ç s¡+>∑düú\+ ô|’øÏ bÕÁ‘·\T Á|üy˚•+#·&É+ ìÁwüÿ$T+#·&É+ nH˚ Á|üjÓ÷>±ìï ≈£L&Ü ø=+<äs¡T <äs¡Ù≈£î\T #˚XÊs¡T. mH√ï <äXÊu≤›\ qT+&û Á>±e÷\˝À Á|ü<]ä Ù‘·eTÚ‘·Tqï b˛‘·T\÷] Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T Hê≥ø£+˝À dæ<ä›j·T´ ‘·+Á&ç ‘·q ≈£îe÷s¡Tì yÓ<äT≈£î‘·÷ Áù|ø£å≈£î\ qT+&ç s¡+>∑düú\+ô|’øÏ ekÕÔ&ÉT. ÄÁ‘˚j·T mes¡T <=+>∑ Hê{Ïø£˝À ≈£L&Ü <=+>∑, eTs=ø£ bÕÁ‘· Áù|ø£å≈£î\ qT+&˚ ekÕÔsTT. j·T+&ÉeT÷] Ä]Ô, ÄsY.$.#·\+ Ç~ Hê≥+ ø±<äT, &Üø£sº Y ø£+~eTfi¯¢ K&ÉdZ èü wæ˝º À ≈£L&Ü Áù|ø£å≈£î\ qT+&ç ø=ìï Á|üy˚•kÕÔsTT. $X¯«$<ë´\j·T Hê≥ø£ XÊK\T Á|üjÓ÷>±ìπø n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´$T#êÃsTT. mes¡÷ Á|ü<]ä Ù+#·&ÜìøÏ kÕVü≤dæ+#·ì >=|üŒ Hê≥ø±\÷, Hê{Ïø£\qT Äj·÷ XÊK\T Á|üjÓ÷>±ìøÏ ã\yÓTÆq |ü⁄Hê<äT\T y˚XÊsTT. ll $<ä÷wü≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´, ≈£î+<äT]Ô ÄX¯, Äs¡TÁ<ä kÕ\uÛÑ+õø£ e+{Ï Hê{Ïø£\qT Á|üjÓ÷–+#·&Éy˚T BìøÏ ñ<ëVü≤s¡D. q÷πsfi¯ó¢ >∑&ç∫Hê n|üŒ{Ïø° Ç|üŒ{Ïø° ñ‘·ÔeT Hê≥ø£+>± ì*∫q >∑Ts¡C≤&É ø£Hê´X¯ó\ÿ+ Hê≥ø±ìï nã÷“] sêeTø£ècÕísêe⁄ ¬s+&ÉT >∑+≥\T Hê≥ø£+>± dü+øÏå|”Ôø£]+#ês¡T. k»Hê´sêe⁄ |ü+‘·T\T n+XÊìï |üP]Ô>± ‘=\–+#·&+É ‘√ bÕ≥T –ØX¯+ bÕÁ‘·qT ‘·–Z+#ês¡T. Hê≥πø‹eè‘·ÔyÓTÆq ø£Hê´X¯ó\ÿ+


218

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£ 2012

<äTsê#êsêìï e÷Á‘·y˚T Á|ü‹_+_+#˚ $<Ûä+>± nã÷“] dü+øÏå|”Ôø£]+#ês¡T. Á|ü<äs¡Ùq+˝À s¡+>±\+ø£s¡D˝À ‘·\T|ü⁄\T, øÏ{Ïø°\≈£î πøe\+ Áù|òeTT\qT ñ+∫ düC…wæºyé ]j·T*C≤ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ Ç#êÃs¡T. ø±>± ø£Hê´X¯\ÿ Hê≥ø£ X¯‘· »j·T+‹ ñ ‘·‡yê\ dü+<äs“¡ +¤ >± Á|üeTTK qè‘·´ø±s¡T&ÉT &ç.yÓ.’ dü+|ü‘≈Y î£ e÷sY |üP]Ô Hê≥ø±ìï 9 >∑+≥\bÕ≥T Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ˇø£ Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq≈£î dü+^‘·+ m+‘· <√Vü≤<ä+ #˚dTü +Ô <√ #ê≥¢ Nø£{Ï #Ó|Œæ q ø£<ä∏ Hê≥ø£+ <ë«sê ìs¡÷|æ+#ês¡T. eTìwæ˝À ñ+&˚ Áøösê´ìï $e]+#·&ÜìøÏ <ÛäHê\ n|üŒ\kÕ«$T ñ|üjÓ÷–+∫q &É|ü $Hê´dü+ s¡düdæ~ΔøÏ ùV≤‘·Te⁄>± ì*∫+~. ‘Ó\T>∑T˝À π>j·THê{Ïø£\T mìï ñHêï n$˙‹, \+#·>=+&ç ‘·q+ô|’ <Ûä«»yÓT‘·TÔ‘·÷ ø=|üŒs¡e⁄ düTu≤“sêe⁄ s¡∫+∫q n©¢ eTTsƒê e+<ä˝≤~ Á|ü<sä Ù¡ q\qT bı+~+~. ìdü‡+<˚V≤ü +>± Ç<=ø£ $\ø£åDyÓTÆq Á|üjÓ÷>∑+. "If the people do not come to the theatre, take the

theatre to the people"

nH˚ ñ<˚›X¯+‘√ Hê≥ø£+ s¡+>∑düú\+ qT+&ç Á|ü»\ eT<Û´ä ≈£î H˚\MT<ä ô|ø’ Ï e∫Ã+~. s¡+>∑d\úü +, ‘Ós\¡ T, s¡+>±\+ø£s¡D, s¡+>√B›|üq nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü Áù|ø£å≈£î\T H˚\ MT<ä e\j·÷ø±s¡+>± ñ+fÒ yê] eT<Ûä´H˚ Á|ü<äs¡Ùq ø=qkÕ>∑T ‘·T+~. Ç<˚ Ä<ÛäTìø£ M~Û Hê≥ø£+. &Üø£ºsY n‹Ô* ø£ècÕísêe⁄ ‘·qT s¡∫+∫q j·TT>∑d+ü <Û´ä ‘√ bÕ≥T |üsT¡ #·÷] yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄ s¡∫+∫q <ë]‘·|Œæ q Äø£* Hê{Ïøq£ T Ä<ÛTä ìø£ M~ Hê{Ïø\£ T>± eT\∫ $XÊK |ü≥ºD+˝À Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. nq+‘·s¡+ }πs–+|ü⁄ Hê{Ïø£qT dü+|üPs¡íyÓTÆq Ä<ÛäTìø£ \ø£åD≤\‘√ M~Û Hê{Ïø£>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. {≤MT-{≤MT, ô|<ä› u≤\•ø£å, »+‘·sYeT+‘·sY

e÷eT÷fi¯ó¢ e+{Ï Hê{Ïø£\T Ä<ÛäTìø£ M~Û Hê{Ïø£ Á|üÁøÏj·T≈£î ã\yÓTÆq |ü⁄Hê<äT\T y˚XÊsTT. dü|üºsY Vü≤wæà Vü≤‘√´<ä+‘·+‘√ M~Û Hê{Ïø£ Á|üC≤#Ó’‘·Hê´ìøÏ m+‘· |ü<äTHÓ’q Äj·TT<ÛäyÓ÷ $e]dü÷Ô Á|üC≤Hê≥´ eT+&É* M~Û Hê{Ïø£\qT Á|ü<ä]Ù+∫+~. s¬ ‘ ’ T· , ‘Ó\+>±D≤, Vü≤˝≤¢uÀ˝Ÿ, Ä≥u§eTà\T, n<ä+› , m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ e+{Ï M~Û Hê{Ïø£\TqT e+<ä˝≤~>± Á|ü<ä]Ù+∫+~. »qHê≥´eT+&É* Á|üC≤kÕVæ≤‹, qy√<äjT· e+{Ï dü+dü\ú T ≈£L&Ü M~Û Hê{Ïø£ Á|üÁøÏj·TqT eT]+‘· |ü]|ü⁄wüº+ #˚XÊs¡T. Ä<ÛäTìø£ M~Û Hê≥ø£ Á|üÁøÏj·Tô|’ &Üø£ºsY õ.j·Tdt. Á|ükÕ<ä¬s&ç¶ |ü]XÀ<Ûäq #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ì#ÓÃq