__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PM 2-3/2012

politika • ekonomika • byznys

Miroslav Kalousek:

âR bude povaÏována za neãitelného partnera SníÏím poãet formuláfiÛ

Mûla by âR vstoupit do fiskální unie? Speciální pfiíloha zamûfiená na finance Jak se volí prezidenti v USA a v âR? www.parlamentnimagazin.cz


Fidelio Koncertní provedení opery Ludwiga van Beethovena

Pražská komorní filharmonie Jakub Hrůša – dirigent Nikolai Schukoff, Carol Wilson, Jan-Hendrik Rootering, Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka – sólisté Pražský filharmonický sbor Josef Pančík – sbormistr

Pražské jaro / Prague Spring 12/5–3/6/2012 67. mezinárodní hudební festival / 67th International Music Festival Generální partner

Oficiální partner

Hlavní mediální partner

www.festival.cz

Nikolai Schukoff / Nikolai Schukoff CBalmer & Dixon

30/5 20.00 hodin  Rudolfinum


OBSAH

Co nás ãeká a nejspí‰ ani nemine? Omezování výdajů, úspory, škrty – snad nejvíce frekventovaná slova posledních pár týdnů. A další vývoj ekonomiky u nás, ale i v celé Evropské unii naznačuje, že je budeme slýchat patrně ještě dlouho. Neuplynul ani měsíc od premiérova vyjádření, že nečeká nejtemnější scénáře, žádné apokalyptické vize, a už se uvažuje o zmrazení důchodů a sjednocení DPH na 20 %. To se máme na co těšit! Je bez debat, že všechny organizace veřejné správy by měly mít „rozklikávací“ čili naprosto transparentní rozpočet, aby bylo jasné, kam jde každá koruna. Jako první s ním přišel Kalouskův úřad, poté ho zavedl například pražský magistrát a Ministerstvo životního prostředí. To ale nestačí. Doufejme, že se v budoucnu podobně inspiruje i třeba pražský dopravní podnik. S dobrou iniciativou přišlo Občanské sdružení Rozpočet Veřejně a začalo na svých stránkách zveřejňovat rozpočty obcí a měst. Jen tak dál! Podle ministra financí postupuje státní správa při hledání úspor efektivně. Ještě lépe se by se jí mělo dařit při zavedení povinných centrálních nákupů pro jednotlivá ministerstva. Uvidíme! Je potřeba hledat i další úspory, ke kterým mohou vést e-aukce, jimž věnujeme velkou část přílohy. Ukazuje se, že e-aukce, které v poslední době využívá stále více měst a obcí,

mohou znamenat významné finanční úspory. Mimo to samosprávě umožňují předem nastavit kritéria, jejichž splnění lze snadno ověřit. Jen se s nimi hlavně musí jak zadavatelé, tak dodavatelé naučit správně zacházet! Otázka financí bude hrát roli i v první přímé volbě českého prezidenta. Na některé zajímavé aspekty americké prezidentské volby, kde by investice do kandidátů mohly dosáhnout rekordních 6 miliard dolarů, a srovnání s českou kotlinou, upozorňuje Zdeněk Zbořil. O volbě prezidenta je i komentář Jiřího Pehe, který zdůrazňuje, že spíš než způsob volby je důležité nastavení pravomocí prezidenta v ústavě i jasná definice vztahu mezi prezidentem a premiérem, potažmo vládou. Zatím známe některé prezidentské kandidáty a víme, že volba příští hlavy státu bude stát hodně peněz – možná až miliardu!

Marcela Staňková Vaše náměty a komentáře uvítám na: stankova@parlamentnimagazin.cz

OBSAH 5 POLITICK¯ KOMENTÁ¤

12 EXPORTNÍ STRATEGIE

25 Pfiíloha FINANCE

50 STOLETÍ ÎENY

Jifií Pehe: Nûkteré m˘ty o pfiímé volbû prezidenta

Nové trhy a efektivní sluÏby pro ãeské v˘vozce

42 PRÁVO A LEGISLATIVA

6 ROZHOVOR

16 POLITICK¯ KOMENTÁ¤

TomበSokol: Dvefimi vyhozen, oknem se vrací

Evropské Ïeny stále vydûlávají v prÛmûru o 16,4 % ménû neÏ muÏi

Miroslav Kalousek: âR bude povaÏována za nedÛvûryhodného a neãitelného partnera

Zdenûk Zbofiil: Jak se volí prezidenti v USA a v âR?

53 VELETRHY 45 ENERGETIKA 8 FINANCE

FOR OFFICE a FOR GREENERY

Westinghouse s Metrostavem uzavfiely partnerství o dostavbû Temelína

Jaroslav Laur: Leasing jako kompletní forma outsourcingu

20 MONITORING

47 DOBRÉ ZPRÁVY

Informace z vlády a ministerstev

Startuje kampaÀ na podporu projektu Matematika s chutí

18 VELETRHY

54 NKÚ

10 EKONOMIKA Mûla by âeská republika vstoupit do fiskální unie?

Prezentace inovací na prÛmyslov˘ch veletrzích v Praze jiÏ v bfieznu

22 INFORMACE Z PARLAMENTU âR

59 ÎIVOTNÍ STYL 62 KNIÎNÍ KLUB

49 SAMOSPRÁVA

Parlamentní magazín

3


Internet ve státní správě a samosprávě 2012 15. ročník mezinárodní konference zaměřené především na roli informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Nejvýznamnější akce svého druhu v celém regionu střední a  východní Evropy. Mimořádná příležitost k  setkání s  vysokými státními činiteli, hejtmany, starosty, tajemníky měst a  obcí, dalšími pracovníky státní správy a  samosprávy, odborníky a zástupci dodavatelů technologií a služeb pro veřejný sektor.

Kongresové centrum ALDIS Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

2.–3. dubna 2012 Hlavní témata ISSS 2012

Konferenční aktuality: www.isss.cz Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9 tel. 284 001 284, fax 284 818 027, e-mail: isss@isss.cz

Aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR Systém základních registrů jako jeden z nosných pilířů Využití moderních technologií a trendů, především cloud computingu, outsourcingu, virtualizace apod. Financování projektů e-governmentu, využívání prostředků z fondů EU Rozšiřování komunikační infrastruktury a využívání mobilních technologií veřejné správě Další rozšiřování stávajících projektů (Czech POINT, informační systém datových schránek, digitalizace a archivace dokumentů apod.) Příklady dobré praxe měst, obcí a regionů a výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádského regionu Systémy GIS a mapové služby Samostatné odborné bloky věnované elektronizaci zdravotnictví, turistického ruchu, justice či digitalizaci televizního vysílání a využívání nových médií


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Nûkteré m˘ty o pfiímé volbû prezidenta Schválení ústavního dodatku, jímÏ se zavádí pfiímá volba prezidenta, bylo doprovázeno celou fiadou varovn˘ch pfiedpovûdí o tom, co v‰e mÛÏe tato novota v ãeském ústavním systému zpÛsobit. Debata, která schválení dodatku pfiedcházela, pfiitom ne vÏdy dÛslednû oddûlovala otázky ãistû teoretické od politick˘ch úvah a ponûkud zanedbávala srovnávací pohled. V čistě teoretické rovině převažoval mezi ústavními experty názor, že přímá volba prezidenta nedává v české parlamentní demokracii velký smysl, protože hlavou exekutivy je a nadále zůstává premiér. Proč tedy posilovat, byť i nepřímo, sílu prezidentského mandátu tím, že bude přímo odvozen od vůle lidu? Pádné byly i argumenty, že je poněkud protismyslné posílit přímou volbou legitimitu prezidentského mandátu a přitom oslabit prezidentské pravomoci, jak se to nakonec stalo v českém případě. Stejně pádné byly argumenty, že přímo volený prezident by neměl zůstávat ústavně „neodpovědný“ a že by bylo záhodno vytvořit méně složitý způsob odvolání prezidenta, než jaký byl nakonec přijat v podobě třípětinových většin obou komor parlamentu, jichž je zapotřebí k ústavní žalobě na prezidenta. Zároveň se ale i v teoretické rovině objevila celá řada argumentů, které je snadné zpochybnit. Tak především není pravdivé časté tvrzení, že přímá volba prezidenta automaticky vyžaduje větší prezidentské pravomoci nebo že se dokonce rovná opuštění parlamentní demokracie ve prospěch poloprezidentského systému. Srovnávací analýza totiž ukáže, že v Evropské unii se prezidenti doposud volili přímo ve dvanácti zemích a nepřímo v pouhých sedmi (dalších sedm jsou monarchie, kde se prezident nevolí vůbec), přičemž s výjimkou Francie, která je z ústavy poloprezidentským systémem, nepřestala žádná z dvanácti zemí, které mají přímou volbu prezidenta, fungovat jako parlamentní demokracie. Je tedy zřejmé, že spíše než způsob volby prezidenta je pro povahu ústavního systému důležité nastavení pravomocí prezidenta v ústavě, jakož i jasná definice vztahu mezi prezidentem a premiérem, potažmo vládou. Důležité jsou také zvyklosti, osobnost prezidenta i politická kultura. Nepodstatná není ani povaha většinového systému, který se při volbě prezidenta používá. I u nás to bude systém dvoukolový, který na rozdíl od systému jednokolového, v němž vítězí kandidát s největším počtem hlasů v jediném kole, eliminuje extrémy. Jinými slovy, podobně jako je tomu ve volbách do Senátu, nezíská-li nějaký kandidát nadpoloviční většinu hned v prvním kole, musí se voliči v druhém kole rozhodnout mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z kola prvního. To znamená, že se obvykle prosadí kandidát, který dostane nejen

hlasy svých příznivců z prvního kola, ale také je přijatelný jako „menší zlo“ pro voliče, kteří pro něj v prvním kole nehlasovali. I proto nenajdeme v zemích EU, kde se prezident doposud volil přímo, příklad země, kde by zvítězil vyslovený populista nebo dokonce extremista, což bylo jedno z varování, která bylo možné zaslechnout v české debatě. Až na výjimky, například v podobě současného Rumunska nebo Polska v době prezidenta Lecha Kaczynského, bychom také těžko hledali příklady zemí, v nichž prezident využívá, nebo dokonce zneužívá svého mandátu „od lidu“ k vyvolávání konfliktů s vládou. Paradoxně byl nejviditelnějším příkladem takového chování v zemích EU český prezident Václav Klaus, který byl přitom zvolen parlamentem. K mýtům, jak vyplývá ze srovnávací analýzy, patří i tvrzení, že si prezidentský úřad jednoduše v přímé volbě někdo koupí, protože si bohatý kandidát bude schopen zaplatit nákladnou volební kampaň. Do kategorie těchto mýtů patří i oblíbené tvrzení, že prezidentem lidé zvolí nějakého představitele popkultury. V žádné ze zemí EU, kde se prezident volí přímo, se nikdy nic podobného nestalo. Voliči nakonec vždy dali přednost kandidátovi s politickými zkušenostmi. V naprosté většině případů navíc zvítězil kandidát podporovaný přinejmenším jednou z hlavních politických stran. Největším problémem tak ani v českém kontextu není samotná přímá volba, ale spíše skutečnost, že když už se měnila ústava, nepodařilo se vyjasnit vztahy mezi prezidentem a vládou v některých oblastech, jako je například zahraniční politika a sjednávání i ratifikace mezinárodních smluv. Prospěšné by bylo i ústavní vyjasnění prezidentových kroků při odvolávání ministrů a jmenování nové vlády. Mnohé ale bude záležet na osobě prvního přímo zvoleného prezidenta, který svým jednáním vytvoří určitý precedens. Není přitom důvod se domnívat, že by to byl prezident více aktivistický, než je ten současný, který byl zvolen nepřímo.

Jifií Pehe politolog

Spí‰e neÏ zpÛsob volby prezidenta je pro povahu ústavního systému dÛleÏité nastavení pravomocí prezidenta v ústavû, jakoÏ i jasná definice vztahu mezi prezidentem a premiérem, potaÏmo vládou. DÛleÏité jsou také zvyklosti, osobnost prezidenta i politická kultura.


ROZHOVOR

âR bude povaÏována za nedÛvûryhodného a neãitelného partnera Podle posledních zpráv se ãeská ekonomika propadá do recese. Vláda prozatím tvrdila, Ïe nebude tfieba chystat novelu zákona o státním rozpoãtu na rok 2012, ale je jisté, Ïe ve státním rozpoãtu bude tfieba ‰krtat. Ministr financí Miroslav Kalousek na na‰e dotazy smûfiující k opatfiením, jeÏ v této souvislosti vláda chystá a co budou znamenat pro obãany a podnikatele, odpovûdûl velice struãnû. Podle nejčerstvější prognózy letos MF očekává růst HDP o dvě desetiny procenta. Nejhorší scénáře se zatím nevyplnily, ale bude třeba snížit útraty státu zhruba o 20 až 26 miliard korun. Jaká opatření v této souvislosti Váš rezort zvažuje? K udržení rozpočtového cíle vlády v roce 2012 budu navrhovat vázání výdajů kapitol státního rozpočtu v objemu asi 26

6

Parlamentní magazín

mld. Kč. Návrh nejprve projednám s kolegy ve vládě, teprve potom zveřejním detaily. Provozní výdaje ministerstev se již v minulosti krátily. Můžete již vyhodnotit, která z ministerstev postupovala doposud nejefektivněji? Efektivitu úspor musí vždy posoudit konkrétní správce rozpočtové kapitoly,

protože ten je za její hospodaření zodpovědný. Ministr financí má za úkol hlídat, aby nedošlo k překročení výdajových limitů či nesplnění fiskálních cílů. Pokud se týká mého rezortu, zaměřuji se na snižování administrativních nákladů v oblasti výběrů daní a dalších odvodů. Podařilo se prosadit sjednocení základů daně z příjmů, pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Připravujeme Jedno inkasní místo, které sníží administrativní výdaje státu i daňových poplatníků. Sníží se počet formulářů, podání a sjednotí se kontrola. Do jaké míry může úsporám napomoci nová povinnost pro jednotlivá ministerstva od poloviny roku nakupovat pro celý rezort některé nákladné položky hromadně? Považuji to za jeden z možných kroků jak hospodařit efektivněji. Jaký bude mechanizmus kontroly centrálních nákupů? Kontrola těchto výdajů se nebude odlišovat od kontroly výdajů, které nebudou zahrnuty v centrálních nákupech. Jaký odhadujete v letošním roce (a v letech příštích) růst míry nezaměstnanosti? Jak ovlivní tato míra rozpo-

www.parlamentnimagazin.cz


ROZHOVOR čet státu (růstem mandatorních výdajů)? Poslední makroekonomická predikce odhaduje růst míry nezaměstnanosti v metodice VŠPS (která je odlišná od míry registrované nezaměstnanosti) z 6,7 % v roce 2011 na 7 % v roce příštím a na 7,2 % v roce následujícím. Podrobnější statistiku včetně dopadů v oblasti výdajů poskytne MPSV. Lze počítat i s jistým výpadkem příjmů, který budeme řešit výše zmíněným vázáním výdajů. V březnu loňského roku jste představil daňovou reformu, která měla být účinná již od 1. ledna 2013. Nakonec byla její účinnost odsunuta až na rok 2015. Bude se MF snažit posunout její účinnost zpět do současného funkčního období? Ano, budu usilovat o to, aby změna zákonů v souvislosti se zřízením Jednoho inkasního místa nabyla účinnosti dříve, tj. 1. 1. 2014. Další vývoj naší ekonomiky bude záviset na tom, zda a jak rychle se podaří vyřešit současnou situaci v problémových zemích eurozóny. Jak se díváte na postoj ČR publikovaný premiérem Nečasem? Považujete jeho negativní postoj za únosný, když vlastně vede ČR do izolace v EU? Mandát schválený vládou považuji za nešťastný. Na vládě jsem nehlasoval pro schválený mandát stejně jako ostatní ministři za TOP 09. Jaké lze očekávat od EU reakce na postoj ČR (v politice i ekonomice)? Naše země bude považována za nedůvěryhodného a nečitelného partnera. Vládě, která se hlásí k rozpočtové odpovědnosti na národní úrovni, a přitom odmítne podpořit kroky vedoucí k rozpočtové odpovědnosti na úrovni EU, nikdo v zahraničí nerozumí. Marcela Staňková

Stabilizaãní rozpoãtová opatfiení pro období 2012–2014 Podle čerstvých makroekonomických indikátorů dojde k poklesu příjmů státu. Vláda bude muset udělat opatření na příjmové i výdajové straně. Cílem je, aby deficit státního rozpočtu odpovídal konvergenčnímu plánu a nepřesáhl 3,5 % HDP. Ministr financí představil 27. února na tiskové konferenci návrh stabilizačních opatření pro období 2012–2014.

Situace roku 2012 K naplnění cíle je v roce 2012 nutno uspořit 23,6 mld. Kč. Struktura vázání výdajů: • plošné vázání výdajů ve výši 1,5 % z vymezené základny u „malých kapitol“ (jedná se o kapitoly s výší výdajů do 1,0 mld. Kč), • plošné vázání výdajů ve výši 3,95 % z vymezené základny u ostatních kapitol, • selektivní vázání výdajů u vybraných kapitol (MPSV, MPO, MD, MZe, SD, OSFA, VPS). Další opatření: • průměrný plat zaměstnanců státních fondů nesmí převyšovat průměrný plat na ministerstvech, • uzavírání smluv o dodávce konzultačních, poradenských nebo právních služeb za milion korun nebo více se bude předkládat vládě ke schválení.

Situace let 2013–2014 K dodržení rozpočtových cílů je nutno přijmout opatření v objemu 42,4 mld. Kč v roce 2013 a 84,4 mld. Kč v roce 2014. Opatření na výdajové straně: • zmrazení důchodů v letech 2013–2015, • státní sociální podpora – zrušení porodného, • hmotná nouze – zrušení doplatku na bydlení, • zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě.

Opatření na příjmové straně: • přesun všech položek do základní sazby DPH 20 % s výjimkou knih, tisku a léků, které zůstanou ve snížené sazbě 14 %, • sazba srážkové daně vůči daňovým rájům z 15 % na 25 %, • zrušení „zelené nafty“, • zdvojnásobení sazeb daně z elektřiny, • spotřební daň na tiché víno 10 Kč/l s výjimkou malých vinařů (cca 25 % produkce), • zrušení osvobození u spotřební daně na plyn u vytápění domácností, • zavedení uhlíkové daně – emisní složka spotřební daně z topných olejů a pevných paliv 15 eur za tunu CO2, • zvýšení sazby daně z příjmu fyzických osob o jeden procentní bod, • nezavedení zaměstnaneckého paušálu, • v případě dočasného zmrazení důchodů (na dobu tří let) dočasné zvýšení progrese daně z příjmu fyzických osob: – zavedení druhého pásma daně se sazbou 31 % ze základu nad stropy sociálního pojistného v roce 2013, – sazba 32 % z téhož základu v letech 2014 a 2015, po zrušení výpočtu ze superhrubé mzdy a zvýšení sazby zdravotního pojistného, – tím dojde ke zvýšení mezní sazby nad stropem sociálního pojistného na zhruba 38 % a nad stropem zdravotního pojistného k opětovnému poklesu na 31 %, respektive 32 %. red.

Zmûny v oblasti stavebního spofiení – návrhy MF První navrhovanou koncepční změnou je zavedení účelového vázání státní podpory stavebního spoření na bytové potřeby, případně na zajištění na stáří. Zavedení tohoto omezení je reakcí na kritiku současného stavu, kdy stavební spoření představuje pro většinu účastníků výhodný spořící produkt podporovaný státem, aniž by byla zajištěna přímá vazba využití prostředků ze státního rozpočtu na konkrétní podporovaný účel. Navrhujeme, aby účelové použití prostředků na bytové potřeby bylo zavedeno na částky připsané státní podpory u všech smluv,

tedy jak uzavřených po datu nabytí účinnosti novely, tak i smluv uzavřených před datem nabytí její účinnosti. Alternativním využitím státní podpory ze stavebního spoření bude použití prostředků na zajištění ve stáří. Úprava se ale oproti účelovému vázání státní podpory na bytové potřeby liší v tom, že do III. penzijního pilíře bude převedena nejen státní podpora, ale celá uspořená částka. Dále bude státní podpora ze stavebního spoření moci být použita na financování školného na vysokých školách. Tato úprava účelového použití

státní podpory bude předložena v rámci připravovaného zákona o vysokých školách, na který bude navázána. Druhá koncepční změna, označovaná jako tzv. produktové pojetí stavebního spoření, spočívá v rozšíření okruhu poskytovatelů stavebního spoření o univerzální banky. tiskovy odbor MF


FINANCE

ALD Automotive patří do finanční skupiny Société Générale. Jaká je současná pozice společnosti na českém leasingovém trhu? V globálním i lokálním měřítku patří ALD Automotive mezi přední hráče na trhu. Firma působí v 39 zemích, kde má plně vlastněné pobočky a ve správě má 915 000 vozidel, je tedy světovou dvojkou. V České republice působíme od roku 1996, pod názvem ALD Automotive a se současným akcionářem od roku 2002. Od roku 2003 vykazuje ALD Automotive trvalý růst, v posledních letech patří mezi první tři hráče tuzemského trhu. V reálném pořadí operativního pronájmu osobních a užitkových vozidel firemním klientům by ALD Automotive obsadila druhou pozici. Zájem o operativní leasing značně roste, jeho podíl na celkovém leasingu movitých věcí meziročně vzrostl téměř o 8,7 % na 34,7%. Čím je to podle Vás způsobeno? Jedná se o dlouhodobý trend, objem i podíl finančního leasingu rapidně klesá. Tento produkt byl dříve na tuzemském trhu naprosto dominantním. Ovšem od roku 2008 došlo k výrazné legislativní změně, díky níž klienti přišli o možnost rychlejšího daňového odpisu vozidla. Finanční leasing je tedy nahrazován úvěrem, jedná se o typologicky podobný produkt spojený pouze s financováním vozidla. Částečně je finanční leasing nahrazován i operativním a zejména fullservice leasingem. Ještě před několika lety byl termín operativní leasing pro mnohé naprostou neznámou, o full-service leasingu to platilo ještě ve větší míře. Časy se ovšem mění a full-service leasing se stal plnohodnotným produktem současného leasingového trhu. Už není pojímán jako jeho okrajová část, která se možná prosadí v budoucnosti. Firmy přestávají chápat leasing pouze jako nástroj k financování, ale stále častěji ho vnímají jako kompletní formu outsourcingu, jako nástroj pro efektivní správu vozového parku.

Leasing jako kompletní forma outsourcingu âesk˘ leasingov˘ trh je na tom dobfie, poptávka po nebankovním financování v roce 2011 rostla. Jednou z oblíben˘ch forem správy vozového parku je full-service leasing automobilÛ. Podle Jaroslava Laura, obchodního a marketingového fieditele ALD Automotive, pfiiná‰í outsourcing správy vozového parku firmám velmi mnoho v˘hod.

8

Parlamentní magazín

Souvisí to s vývojem leasingového trhu v posledních letech? V devadesátých letech neexistovalo v ČR v oblasti operativního leasingu konkurenční prostředí. Tomu odpovídala i kvalita produktu a jeho cena. Se vstupem světových leaderů na tuzemský trh se situace rapidně změnila. Konkurenční tlak nutí poskytovatele full-service leasingu k poskytování progresivních produktů s vysokou kvalitou. Stále častěji se využívá podpory IT nástrojů, jednoznačnou tendencí je tlak na transparentnost, efektivnost a jednoduchost produktu. To vše ruku v ruce s poklesem jeho ceny. Leasingové společnosti pod konkurenčním tlakem musely snížit své marže, a tak i menší klienti mohou využívat full-service leasing od předních světových hráčů za velmi zajímavých podmínek. Současná úroveň full-service leasingu v ČR je víceméně srovnatelná se standardy ve vyspělých evropských zemích. Je to dáno i tím, že leadeři tuzemského trhu jsou zároveň evropskými nebo světovými leadery a mají tudíž bohaté a dlouhodobě budované know-how, které přenášejí do svých nově otevíraných poboček.

www.parlamentnimagazin.cz


INZERCE

FINANCE

O jaké produkty ALD Automotive je v současnosti největší zájem? Jednoznačně dominantním produktem ALD Automotive je full-service leasing s uzavřenou kalkulací, který na trhu nabízíme pod obchodní značkou ALL INCLUSIVE. Jak z názvu vyplývá, klientům zajišťujeme komplexní péči o jejich vozový park od konzultací při výběru vhodných vozidel, jejich objednání, přihlášení a předání, záručního a pozáručního servisu, údržby, výměny a uskladnění pneumatik, přes veškeré zákonné povin-

ALL INCLUSIVE od ALD Automotive obdržela již sedmkrát prestižní ocenění Zlatá koruna, ze nejlepší produkt v kategorii „Leasing pro podnikatele“. A jak funguje otevřená kalkulace? V otevřené kalkulaci není garantována konstantní výše splátek. Položky služeb jsou otevřené, klienti hradí zálohy, které jsou v pravidelných intervalech nebo při ukončení smlouvy o nájmu vyúčtovány. Leasingová společnost porovná výši obdržených záloh a skutečně vzniklé

„Konkurenãní tlak nutí poskytovatele full-service leasingu k poskytování progresivních produktÛ s vysokou kvalitou.“ nosti, jako je silniční daň, poplatek za rádio, zákonné pojištění, havarijní pojištění až po vedení veškeré administrativy, závěrečné vrácení vozidel a jejich prodej. Leasingová společnost také zajistí dálniční známky, tankovací karty, asistenční službu, náhradní vozidlo atd. Seriózní leasingové společnosti svým klientům poskytnou i nadstavbové nástroje, jako je on-line reporting, jehož prostřednictvím lze analyzovat provozní a nákladové aspekty dané flotily vozidel; mohou poskytnout monitor pohybu vozidel GPS, vedení knihy jízd; elektronickou fakturaci; direct driver management; pick-up servis atp. Konečným cílem je, aby se klient mohl soustředit na svůj předmět podnikání a služba fullservice leasingu mu zajistila komfortní, flexibilní a bezrizikové fungování jeho mobility bez nároků na vlastní zdroje. Zmínil jste termín uzavřená kalkulace, jaký je rozdíl oproti otevřené kalkulaci? Definice rozdílu není jednoduchou záležitostí, protože v pojetí uzavřené a otevřené kalkulace mezi jednotlivými hráči trhu panují rozdíly. Vezměme tedy v potaz nejčastější model uzavřené a otevřené kalkulace, který využívá většina velkých společností včetně ALD Automotive. V uzavřené kalkulaci je celková výše splátky garantována jako fixní a při dodržení doby pronájmu a počtu najetých km se nemění. Zákazník tak předem ví, že např. Octavie 2.0 TDI Ambiente s dobou pronájmu 36 měsíců a nájezdem 120 000 km ho měsíčně bude stát 10 500 Kč a že kromě PHM nebude platit nic navíc. Na konci smlouvy se neprovádí žádné vyúčtování. Leasingová společnost tak na sebe bere veškerá rizika spojená s růstem cen náhradních dílů, hodinových sazeb za práci v servisech, poklesem cen vozidel na trhu ojetin a v neposlední řadě za klienta hradí i pozáruční opravy, které by jinak musel zahrnout do vlastních nákladů. Uzavřená kalkulace

náklady v daném období a následně vystaví fakturu nebo dobropis. Zákazníci tak mají velmi detailní přehled o provozních nákladech flotily, ovšem rizika, která na sebe bere v uzavřené kalkulaci leasingová společnost, v otevřené kalkulaci nese klient. Přibývá i pracnosti s kontrolou skutečných nákladů a i když silné leasingové společnosti mají pro své klienty nástroje na detailní nákladové analýzy (v případě ALD Automotive je to on-line reporting Fleet Monitor), jen malé množství společností využívajících full-service leasing je ochotno ztrácet čas detailním sledováním

padně maximální dobu pronájmu. Na dobu, která zbývá do tohoto limitu je poté uzavřena smlouva na zpětný operativní leasing. Spolupůsobí zde ještě řada daňových a operativních faktorů, které by ovšem vydaly na samostatný článek. ALD Automotive je první leasingová společnost na českém trhu, která poskytuje operativní leasing na elektromobily. Jaký je o ně zájem? Zájem je minimální, elektromobily značky Peugeot a Citroen jsme pronajali zatím pouze dvěma společnostem, které mají blízko k distribuci energií. Důvodem malého zájmu je především cena těchto vozidel. Malé elektrické auto stojí stejně jako slušný manažerský vůz o tři kategorie výše. Druhým blokujícím momentem je nízká zůstatková hodnota a problém s prodejem takového auta. U elektromobilů a alternativních pohonů je obecně problém se stanovením jejich zůstatkové hodnoty. Existuje jen minimální historická zkušenost s prodejem použitých aut s alternativními pohony, nejsou tudíž statistická data a neexistuje trh ojetin. Vývoj v této oblasti jde velmi rychle dopředu, a tak auta s alternativním pohonem rychleji morálně stárnou. Třetím je téměř nulová podpora státu v oblasti daní. Čtvrtým důvodem malého zájmu jsou potom technické záležitosti provozu – nedokonalá infrastruk-

„Souãasná úroveÀ full-service leasingu v âR je srovnatelná se standardy ve vyspûl˘ch evropsk˘ch zemích.“ nákladů na provoz svého vozového parku. Proto je mnohem častěji využíván model uzavřené kalkulace. Jak funguje zpětný operativní leasing, který ALD Automotive nabízí a který byl v minulosti oceněn v soutěži finančních produktů Zlatá koruna? Lease Back je využíván především klienty, kteří se rozhodnou přejít od vlastnictví a interní správy flotily vozidel k outsourcingu. Jejich vozový park se dá rozdělit na dvě části. Zaprvé na vozy, které už z nákladových, bezpečnostních a marketingových důvodů nemá smysl dále používat a které jsou nahrazeny novými. Dále jde o vozy, které ještě lze efektivně provozovat a kdy by v případě jejich okamžitého prodeje vnikla firmě značná ztráta z důvodu poklesu zůstatkové hodnoty u relativně nových vozidel. Zde se využívá Lease Back neboli zpětný operativní leasing. ALD Automotive poskytne konzultace a doporučení, kdy navrhne podle typu vozidla a způsobu jeho používání určitou maximální hodnotu najetých kilometrů, pří-

tura (počet dobíjecích stanic, omezený dojezd) Když se to vše sečte, nelze se nízkému zájmu divit. Helena Kuncová

Ing. Jaroslav Laur, MBA Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2008 získal na Prague International Business School titul MBA. Svoji kariéru zahájil ve společnosti Bonton, kde působil jako finanční ředitel. Poté se věnoval podnikání a následně působil ve společnosti AAA Auto jako ředitel marketingu. Od roku 2002 zastává pozici obchodního a marketingového ředitele ALD Automotive. Jaroslav Laur je ženatý, má dvě dcery. Ve volném čase se věnuje hudbě, sportu, historickým automobilům a především své rodině.

Parlamentní magazín

9


EKONOMIKA

Mûla by âeská republika vstoupit do fiskální unie? Pokud ano, z jakého dÛvodu? âeská republika se spoleãnû s Velkou Británií nepfiipojila k fiskální smlouvû EU. Na názor jsme se ptali nûkolika ekonomÛ.

Petr Gapko Makroekonomický analytik, GE Money Bank, a.s. Česká republika by v současné době do fiskální unie vstupovat neměla. Fiskální unie, pokud bude vytvořena, je dalším krokem k integraci Evropy a souvisí se společnou měnou. Společná evropská rozpočtová politika je nutnou podmínkou pro správné a udržitelné fungování společné evropské měny. Pokud totiž neexistují společná rozpočtová pravidla a není jasně definována rozpočtová disciplína, může docházet k situacím, jako vidíme například dnes v problému s Řeckem. Podobný problém, který nastal před několika lety ve Spojených státech se státem Kalifornie, lze v případě společného rozpočtu vyřešit velmi rychle a efektivně. Bohužel v Evropě takový nástroj neexistuje, a proto se nyní narychlo připravují mechanizmy, které by měly společný rozpočet nahradit. Jelikož má Česká republika vlastní měnu, nevidím důvod proč vstupovat do fiskální unie. Úvahy o připojení se ke společnému fiskálnímu prostoru by měly přijít v době, kdy by se plánovalo přijetí eura. A protože dnes není jasné, kdy začneme platit eurem i u nás, je logické, že další fiskální integrace s Evropou v ČR není příliš oblíbeným tématem.

Pavel Sobí‰ek Hlavní ekonom UniCredit Bank Pro zemi vyvážející 80 % zboží do eurozóny má ekonomický smysl sdílet s tímto teritoriem i měnu. Existence vlastní měny přináší podnikům vícenáklady spojené s nutností kurzové konverze a zajišťování zahraničního platebního styku. Z uvedených nevýhod nefinanční sféry částečně těží vyššími výnosy banky, část takto vytvořeného zisku ale odevzdávají do zahraničí kvůli nutnosti jejich vlastního zajišťování. Výsledkem je tedy jednak celkově nižší zisk v ekonomice, jednak jeho přerozdělení od nefinančních podniků k bankám. Slovensko od svého vstupu do eurozóny systematicky vykazuje lepší ekonomické výsledky než Česko, což naznačuje, že přijetí eura může dodávat ekonomice určité růstové impulzy. Nemusí jít jen o odbourání zmíněných vícenákladů. Dlouhodoběji se nabízí příležitost vytvořit ze země administrativní a zúčtovací centrum nadnárodních firem pro střední Evropu. Takový projekt vyžaduje splnění mnoha podmínek, existence eura jako vlastní měny je ale jednou z nutných. Pro Česko by stejný

10

Parlamentní magazín

přístup pomohl řešit současné dilema, na čem založit dlouhodobou konkurenceschopnost ekonomiky po vyčerpání růstového potenciálu zpracovatelského průmyslu. V politické rovině se v současnosti může jevit jako výhoda mít rozhodnutí, zda a kdy do eurozóny vstoupit, zatím před sebou. Důležité je ale být připraveni na všechny varianty. I kdyby došlo k rozštěpení eurozóny hlubšímu než jen odchodu Řecka, jsem přesvědčen, že projekt společné měny zůstane zachován pro země tvrdého, ekonomicky zdravého jádra Evropy. Měli bychom mít ambice do něj patřit se vším všudy.

TomበVlk Analytik Patria Finance EU je zatím na počátku cesty k fiskální unii. Z ekonomického pohledu je klíčovým bodem zavedení pravidel zajišťujících fiskální stabilitu. Myslím, že ta budeme muset mít tak i tak. V rámci EU a se stanovenými sankcemi je však větší šance, že budou opravdu dodržována. Dál už je budoucnost ČR v rámci integrované EU daleko více politicko-strategickou otázkou než ekonomickou. S EU jsme tak jako tak ekonomicky velmi těsně svázáni a tento blok naši ekonomiku prostě ovlivňovat bude. Už teď se české hospodářství prakticky chová jako spolková země SRN. Otázkou je, jak moc chceme do dění v EU promlouvat. Čím dál více se ukazuje, že na světové scéně si ani velké evropské země (tím méně ČR) už nemohou dovolit hrát vlastní hru a jsou tlačeny k vytvoření integrovaného celku, který bude schopen hájit své zájmy. Myslím, že strategií ČR by mělo být připojit se a snažit se tento celek utvářet. Mnohdy bohužel, protože EU má mnoho vážných (i ekonomických) problémů, které na nás doléhají. Navíc výhody plynoucí z účasti samozřejmě nebudou zadarmo. Naprostá nezávislost je ale jen iluze, bez integrace směrem na západ se těžko ubráníme většímu posunu do ruské sféry vlivu. red.

www.parlamentnimagazin.cz


Lukášek se převlékl za klauna, aby vás zaujal. Ale i ostatní děti s postižením potřebují, abychom si jich všimli. Rozhodnete-li se každý měsíc pravidelně přispívat třeba jen 50 Kč, pomůžete nám i tyto děti vracet do života. Na našem transparentním účtu u Raiffeisenbank 17111444/5500 pak kdykoli uvidíte, jak jsme s vašimi penězi naložili. Děkujeme. www.kontobariery.cz


EXPORTNÍ STRATEGIE

Nové trhy a efektivní sluÏby pro ãeské v˘vozce Otevfiít nové trhy pro ãeské v˘vozce a poskytnout jim chytré sluÏby ze strany státu, to jsou hlavní cíle nové Exportní strategie âeské republiky pro období 2012–2020. Strategie klade dÛraz na prosazení pozitivních zmûn v ãeské ekonomice, na podporu v˘vozu s vysokou pfiidanou hodnotou a posunutí ãesk˘ch v˘vozcÛ v hodnotovém fietûzci smûrem ke koneãn˘m zákazníkÛm. Předseda vlády Petr Nečas a ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba na začátku února společně představili návrh Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020. Strategie má ambici změnit extrémně vysokou závislost čes-

12

Parlamentní magazín

kého exportu na hospodářském cyklu Evropské unie a umožnit českým firmám podívat se více do světa. Pádnými důvody pro změnu je podle nich jednak koncentrace vývozu na odvětví, jako je strojírenství včetně výroby dopravních prostředků nebo elektrotechniky, dále mimořádně vysoký, zhruba dvoutřetinový podíl na vývozu generovaný pouze několika málo největšími vyvážejícími firmami a také působení českých firem primárně v roli subdodavatelů. „Závislost na vnitřním trhu unie nenabízí příliš prostoru pro další dynamický růst českého vývozu. Právě země, které jsou v této strategii zařazeny mezi prioritní a zájmové, mají trvale rostoucí podíl na světovém dovozu, dosahují vyšší tempa růstu, a představují pro české vývozce zajímavé obchodní a investiční příležitosti. Chceme tyto příležitosti našim firmám přiblížit. Vycházíme přitom z toho, že investice do podpory

Fakta o ãeském exportu → 2,6 bil. Kč (1–11/2011) + 13,4 % → 83,2 % vývozu směřuje do EU → 32,2 % vývozu směřuje do SRN → 53 % vývozu tvoří dopravní zařízení a stroje → 79 % HDP tvoří právě export zboží a služeb

www.parlamentnimagazin.cz


EXPORTNÍ STRATEGIE potenciálu daných zemí, vysoké absorpční schopnosti trhů a také komplentarit ve vztahu k české ekonomice. Prioritní země představují zpravidla velké ekonomiky, trhy, na nichž v minulosti české firmy tradičně působily, a také trhy, na nichž svou přítomností zaostáváme za konkurencí z jiných zemí. Zájmové země se pak vyznačují vysokou dynamikou růstu dovozu a vidíme v nich také nadějný růstový potenciál pro české firmy. Země EU stále představují a i v budoucnu budou představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu. V EU se tak chceme zaměřit na zachování stávajících pozic a jejich další rozvoj především ve prospěch malých a středních podniků,“ vysvětlil ministr Kuba a dodal: „Umístění obchodních zastoupení tak pokryje země, které realizují „Dovolte mi pfiipomenout, Ïe na posledních zasedáních NERVu se problematika zahraniãního obchodu dostala do popfiedí a konstatovali jsme, Ïe v dobû, kdy klesá domácí poptávka a vefiejné investice, je rÛst HDP udrÏován jenom díky pfievaze vy‰‰ího exportu nad dovozem. Konkrétnû jde napfiíklad i o to, Ïe âR vynakládá velmi v˘znamné prostfiedky na mezinárodní pomoc, na mezinárodní finanãní instituce, ale ãe‰tí exportéfii se zatím neumí ucházet o vefiejné tendry financované mezinárodními institucemi,“ zmínil ãlen NERV a pfiedseda Mezinárodní obchodní komory âR, prof. Michal Mejstfiík.

exportu mají silný multiplikační efekt pro ekonomiku, podporují konkurenceschopnost a inovační potenciál firem a vytvářejí nové pracovní příležitosti,“ řekl předseda vlády Petr Nečas. „Integrace a efektivní koordinace kapacit v rámci ministerstva průmyslu a obchodu umožní téměř zdvojnásobit počet zahraničních zastoupení v zemích se značným potenciálem pro české vývozce. Přitom nebude potřeba vynaložit dodatečné finance ze státního rozpočtu, protože pro budování integrované sítě hodláme hledat prostředky uvnitř rezortu a využít stávajících zahraničních zastoupení vládních agentur CzechTrade a CzechInvest,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Česká republika patří ve světovém srovnání k zemím s největším podílem vývozu zboží a služeb na HDP a tato závislost stále stoupá. Zatímco v roce 1995 se export zboží a služeb podílel na hrubém domácím produktu 51 %, v roce 2000 pak 63 %, za rok 2010 to bylo necelých 79 %. Pro porovnání v Německu, tedy u našeho největšího obchodního partnera, export tvoří necelých 50 % HDP. „Zásadním výchozím bodem Exportní strategie je definování klíčových trhů pro české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou, a to na základě růstového

potřebuje z hlediska zachování a rozvoje dlouhodobé konkurenceschopnosti. Návrh strategie je postaven na třech základních pilířích: zpravodajství pro export, rozvoj exportu a podpora obchodních příležitostí. Projekty budou naplňovány prostřednictvím série konkrétních opatření, jejichž hlavním cílem je přenastavení a zefektivnění systému podpory exportu.

Malí a stfiední podnikatelé mají ke strategii v˘hrady Předseda Asociace malých a středních podniků (AMSP) Karel Havlíček ke strategii uvedl, že je to méně strategie a více deklarativní informace o tom, že se máme dobře. Nesouhlasí ani s výběrem některých prioritních a zájmových zemí pro export. „Mě zaujala Etiopie, nevím,

„âeská republika patfií ve svûtovém srovnání k zemím s nejvût‰ím podílem v˘vozu zboÏí a sluÏeb na HDP a tato závislost stále stoupá.“ 75 % světového dovozu. Teď půjde o to, abychom nový exportní potenciál, který takto vytvoříme, dokázali náležitě využít.“ Podle tvůrců strategie předcházelo jejímu vytvoření zevrubné vyhodnocení dosavadních proexportních aktivit a jejich nástrojů, zmapování současného stavu a identifikace toho, co česká ekonomika

proč zrovna ji bychom měli podporovat,“ řekl Havlíček. Kritizoval také samostatné uvedení Hongkongu, který by podle něj měl být řazen spíše k Číně. Rovněž podrobil kritice také integraci institucí. V poslední době se podle něj jak CzechTrade, CzechInvest i ČEB vyprofilovaly a fungují dobře. „Integrovat instituce, které nemají spolu nic spo-

Exportní financování a poji‰Èování • Navýšení pojistných fondů EGAP o 1 mld. Kč. • 660 mil. Kč na podporu činnosti ČEB. • 150 mil. Kč na zavedení systému dorovnávání úrokových rozdílů. • Usnadnění přístupu komerčních bank ke státem podpořenému financování (IMU). • Částečné (excedentní) pojištění. • Garance ČEB pro MSP. • Limity a kapacity EGAP a ČEB pro prioritní země. • Snížení administrativní zátěže při poskytování exportního financování.

Parlamentní magazín

13


EXPORTNÍ STRATEGIE

lečného, nebude mít efekt,“ říká Havlíček. Pokud se podle něj tímto krokem naruší jejich fungování, tak by měl někdo nést odpovědnost. Podle Havlíčka je exportní strategie ministerstva dobrá ve smyslu analýzy i cílů. Podnikatelům se nezamlouvá spíše způsob realizace cílů. „Kdyby mi to někdo přinesl v naší společnosti, tak ho za to nevyhodíme, ale vrátili bychom mu to k dopracování,“ dodal.

Podstatná bude praxe Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje Exportní strategii České republiky 2012–2020 za dokument, který by mohl

Podstatné nyní bude zavedení Exportní strategie do praxe. Počítá totiž s podporou diverzifikace exportu ČR a její součástí je akcent na 12 prioritních zemí (Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam) a na 28 zemí zájmu ČR. Mělo by dojít k navýšení pojistných fondů EGAP o jednu miliardu korun a 660 milionů korun na podporu činnosti ČEB a k dalším opatřením. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje rozšířit síť obchodních misí na sedmdesát. Nyní má vládní agentura na podporu exportu CzechTrade 37 zahra-

Jaroslav Hanák. Podle něho by se naši politici měli více soustředit na otevírání dveří našemu byznysu v zahraničí tak, jak je to běžné v takových zemích, jako je Německo či Francie. Marcela Staňková

„Zemû EU stále pfiedstavují a budou pfiedstavovat nejdÛleÏitûj‰í odbyti‰tû ãeského exportu.“ přispět k podpoře vývozu našich firem na trhy mimo Evropskou unii. „Ve složitých situacích si firmy musí poradit samy. Vláda a státní instituce však mohou pomoci podnikatelům nastavením efektivní proexportní politiky zastřešené kvalitní strategií,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na přípravě dokumentu, který je součástí Strategie konkurenceschopnosti ČR, se podílely zaměstnavatelské a podnikatelské organizace.

Diverzifikace zemí z hlediska dÛleÏitosti

ničních kanceláří. Jednotná síť zastoupení by však měla zahrnovat i kanceláře agentury CzechInvest. Valná část obchodních misí (celkem 28) by působila v prioritních zemích, jejich počet by se zvýšil o 12 oproti současnému stavu. Exportéři poukazují však na přetrvávající neshody mezi MPO a MZV. „Věřím, že předseda vlády zvládne nastavit spolupráci MPO a MZV tak, aby ruku v ruce výrazně podpořily náš export, na kterém stojí naše ekonomika,“ uvedl

PRIORITNÍ: Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam ZÁJMOVÉ: Alžírsko, Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Ghana, Gruzie, Hong Kong, Chile, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Jižní Korea, Kanada, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Saudská Arábie, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko, Thajsko, Uzbekistán

14

Parlamentní magazín

„Exportní strategie pfiinese zásadní zmûnu v podobû jednotné sítû CzechInvestu a CzechTrade do které HK âR pfiispûje moÏností vyuÏití honorárních zástupcÛ HK ve svûtû. Tuto jednotnou síÈ bude na rozdíl od minulosti fiídit rada sloÏená ze zástupcÛ MPO, HKâR SPaD a ICC, znamená to tedy moÏnost rychle korigovat rozhodnutí a i svá rozhodnutí kontrolovat. Pokud jde o novû budovaná obchodní místa, oãekáváme, Ïe na nich budou pracovat skuteãní odborníci, vãetnû zástupcÛ podnikatelsk˘ch reprezentací. Urãitû budeme chtít vyuÏít také kompetence „honorárních“ zástupcÛ komory, ktefií v zahraniãí zastupují zájmy ãesk˘ch firem,“ fiíká prezident Hospodáfiské komory âeské republiky Petr KuÏel.

www.parlamentnimagazin.cz


INFORMAâNÍ SYSTÉMY

Konference Security podvacáté Konference Security si za dosavadní dobu své existence vybudovala pevné postavení v kalendáfiích IT expertÛ a manaÏerÛ. Jak by také ne, vÏdyÈ letos v únoru se konala jiÏ podvacáté. A své kulaté jubileum oslavila opravdu dÛstojnû. Konferencí provázeli publicisté Milo‰ âermák a Roman Smûl˘, odbornou garanci nad programem za‰títila asociace ISACA, zamûfiená na oblast auditu, fiízení, kontroly a bezpeãnosti informaãních systémÛ. V pražském hotelu Aqupalace se sešlo na 250 bezpečnostních manažerů, specialistů, vedoucích IT a auditorů, které doplnilo 31 přednášejících, mezi nimiž nechyběly české a slovenské bezpečnostní špičky. Pozvánku ze zahraničí přijali známí prezentující Leslie Forbes (Tenable) a Alfredo Vistola (F5 Networks). Security 2012 byla již tradičně rozdělena na manažerskou a technickou sekci. Před-

ních manažerů a specialistů, místem výměny zkušeností. Manažerská sekce tak byla postavena převážně na případových studiích realizovaných bezpečnostních projektů, které představili sami zákazníci. Největší ohlas a nejbouřlivější diskuzi však rozpoutal blok „Právní aspekty DLP a monitoringu“, ve kterém vystoupili Ing. Pavel Běhal, expert informační a datové bezpečnosti T-Mobile

„Nejboufilivûj‰í diskuzi rozpoutal blok Právní aspekty DLP a monitoringu“ nášky v obou sálech probíhaly zcela synchronně, takže každý účastník dostal možnost navštívit přesně ty prezentace, jež odpovídaly jeho zájmům. Letošní novinkou se stala testovací laboratoř, ve které si účastníci mohli sami vyzkoušet hackerské techniky a ověřit si své znalosti v soutěži Capture the flag! Konference Security se přece jen vymyká běžnému standardu. V programu nemají místo žádné komerční prezentace. Akce je místem setkání expertů, bezpečnost-

Czech Republic a.s. (pohled zákazníka), Ing. Miloš Šnytr z Úřadu pro ochranu osobních údajů (pohled úřadu) a známý právník pan JUDr. Tomáš Sokol (pohled právníka). V technickém sále byla představena sofistikovaná bezpečnostní řešení a pokročilé bezpečnostní nástroje s ukázkou jejich využití. Hlavním trendem programu konference bylo přinést nezávislý pohled na celé spektrum aspektů aktuálních bezpečnostních trendů. Zajímavým bodem se stala živá ukázka prolomení zabezpečení chytrých telefonů v bloku „Bezpečnost mobilních platforem“. Pořádající společnost AEC již nyní připravuje Security 2013. Z velkého množství ohlasů účastníků, vyplněných anketních lístků a proběhlých rozhovorů vyplynula další zajímavá témata pro příští ročník. Organizátoři by touto cestou rádi poděkovali všem přednášejícím, návštěvníkům i všem dalším, kteří se podíleli na vytvoření nezaměnitelné atmosféry konference Security 2012, a slibují, že udělají vše proto, aby i další ročník byl místem, kde řada bezpečnostních odborníků nalezne inspiraci pro svou nelehkou práci. Více informací o konferenci naleznete na www.aec.cz/konference. js


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Jak se volí prezidenti v USA a v âR? Pozornost, kterou vûnují média âR republikánsk˘m primárkám, aÈ uÏ bude jejich vítûzem Mitt Romney (b˘val˘ guvernér státu Massachusetts), Rick Santorum (senátor za stát Pensylvánie), nov˘ objev v Iowû Ron Paul ãi nejostfiílenûj‰í Newt Gingrich, je pozoruhodná.

Zdenûk Zbofiil politolog

Prezidenta budou obãané volit poprvé s podobnou, ale velmi omezenou zku‰eností ze senátních voleb.

16

Parlamentní magazín

Protože ale většina českých komentátorů detailně čte americké noviny a někdy se až doslovně nechává inspirovat názory jejich přispěvatelů, prezentuje se tato událost jako začátek nového politického procesu, kterému se v ČR říká proces volební. Kdo může sledovat kromě tištěných medií také audiovizuální nebo elektronická, může si všimnout, že reklama firmy Chrysler "It´s halftime in America", ve které Clint Eastwood kultivovaně vyjadřuje každému Američanovi srozumitelnou podporu Baracku Obamovi a demokratům, aniž by tato dvě jména použil, že i demokraté stojí na začátku amerického volebního maratónu nového typu, který byl v The New York Review of Books s nadsázkou pojmenován jako electioneering. Vzhledem k rozhodnutí Parlamentu ČR o prvních přímých volbách českého prezidenta se nabízí srovnání, jak podobné nebo rozdílné mohou u nás a ve Spojených státech prezidentské volby být. Američtí voliči mohli od roku 1789 sledovat úsilí 45 kandidátů, počítáme-li dobře, už sedmapadesátkrát. Nejméně tolikrát se snažili vybrat toho nejlepšího, který měl být zbožný a odvážný, morálně bezúhonný a rodině oddaný běžný Američan se smyslem pro obranu

svobod, demokracie, šťastného a důstojného života v blahobytu. V posledním století měl mít navíc starost o stav demokracie a lidských práv nejen doma, ale i ve světě a na jejich obranu měl být ochoten vyslat armádu kamkoli do světa. Také měl umět odpálit baseballový míček, trefit se do koše alespoň z šesti metrů a hodit nebo chytit fotbalovou šišku z nějaké úctyhodné vzdálenosti. Že takoví být mnozí nedokázali a že nesplnili všechna očekávání, o tom svědčí, že jeden musel rezignovat, čtyři zastřelili a na několik jiných nespokojení fanatici zaútočili neúspěšně. Ale americký sen o tom nejlepším nezmizel, bez ohledu na to, že se z prezidenta časem vyklubal sukničkář nebo muž, který nechával odposlouchávat své soupeře během volební kampaně a který se neštítil podplácet či kupovat si loajalitu penězi nebo funkcemi. Mnozí také vedli války, jež byly spíš policejními akcemi, protože se při nich nedodržovala pravidla vedení válek a prezident se musel odvolávat na mýtické mezinárodní společenství, které se samo ze sebe ustavuje nejen jako mírotvorce, ale i jako morální arbitr. Nakonec se ukázalo, že ani s tím basketbalem to nebylo nejlepší a že běžný Američan je spíše

www.parlamentnimagazin.cz


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Způsob českého komentování začátku volební kampaně v USA nás nemusí zvlášť zajímat. V dobách, kdy se rádo opisuje od různých amerických politických komentátorů a kdy se umí zapomenout, že současný americký prezident je naivní žvanil, aby byl beze studu vítán v Praze, to není důležité. Ale snad stojí

prezidentským pravomocem, mezi nimi třeba jen o udílení milostí. Potenciální voliče českého prezidenta by tato skutečnost měla excitovat podobně, protože je jasné, že žádný z kandidátů nezíská na svůj malý český electioneering velké finanční prostředky díky dobrovolným příspěvkům drobných střadatelů.

„Hlavním heslem v‰ech republikánsk˘ch kandidátÛ v právû probíhajících primárkách je hon na Obamu.“

bohatý Američan, a dokonce i původem odjinud. Přesto se rituál prezentace kandidáta opakuje s pravidelností, jako by chtěli všichni popřít slova Billa Clintona, že americké prezidentské volby jsou reflexí

za připomenutí modus prezidentských voleb ve Spojených státech. Nejen s ohledem na to, zda se ukáže, že zdrženlivost českých politických komentátorů k reformnímu úsilí týmu Baracka Obamy v době, kdy měl proti sobě republikánskou většinu v Kongresu, byla na místě. Obamovy pokusy o reformy byly v českých novinách prezentovány jako neúspěšné a pro Američany ponižující. Nebo zda není důkazem Obamovy úspěšné politiky, že hlavním heslem všech republikánských kandidátů v právě probíhajících primárkách je hon na Obamu, bez kterého se zatím neobešel ani jeden z jeho nastávajících soupeřů. Zajímavostí, kterou mají americké prezidentské volby i pro voliče českého prezidenta, je, že díky rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci případu Citizens United (2010) nebudou omezeny příspěvky, respektive investice do kandidátů, a proto různí pozorovatelé dnes předpokládají, že výše těchto investic může dosáhnout rekordních 6 miliard amerických dolarů. V ČR je a bude zřejmě všechno jinak. Prezidenta budou občané volit poprvé s podobnou, ale velmi omezenou zkušeností z voleb do Senátu a nikdo vlastně

„NejenÏe se v ãesk˘ch volbách bezosty‰nû slibuje, aby se vzápûtí daná slova poru‰ovala, ale také se kupují hlasy, kde a jak se dá.“ neustálých změn, kterými Spojené státy procházely v posledních dvou staletích – od upevňování nezávislosti, přes občanskou válku, bouřlivý rozvoj kapitalizmu a vstup na světovou scénu slavnými 14 body Woodrowa Wilsona, zdůvodňujícími přítomnost vojáků USA na bojištích první světové války. (Mimo jiné bylo mezi nimi na prvním místě odstranění tajné diplomacie, kvůli jejíž obraně navrhuje současná americká MZV soudit a trestat autora pirátských Wikilleaks.)

neví, kdo by to měl být ten český Ten nejlepší. Asi to bude spíše nenápadný administrátor, a pokud se bude od ostatních trochu lišit, bude mediálně upraven do náležité šedi. Zajímavější je však těch šest amerických miliard, dnes okolo sto dvaceti na stole v českých, jako suma, jejíž přiměřený český zlomek už nyní vzrušuje PR agentury a pokladníky politických stran, které by na něj mohly nějak dosáhnout. I kdyby nešlo o nic jiného než o přiblížení se k některým

Ve Spojených státech, i díky několika skandálům v minulosti, se snad s tímto přílivem peněz do volební kampaně vyrovnají. Konec konců, američtí prezidenti sice neříkají v přívalu svých slov celou pravdu, ale jen výjimečně říkají vědomé nepravdy za účelem oklamání svých voličů. Česká zkušenost je v tomto ohledu odlišná. Nejenže se v nejrůznějších volbách bezostyšně slibuje, aby se vzápětí daná slova porušovala, ale také se kupují hlasy, kde a jak se dá, a platí se za ně nejen penězi, ale i morálkou. A jestliže tomu tak bylo doposud, jak to bude vypadat, až se do sebe pustí chudí Mirka Němcová a Miloš Zeman, nebohatí Přemysl Sobotka a Jan Fischer s bohatšími, nebo s dokonce miliardovým Karlem Schwarzenbergem? Možná, že výše konta kandidátů přetavená ve volební fondy nebude nejdůležitější. Významnější, můžeme říci skoro s jistotou, budou sliby dané viditelným nebo neviditelným sponzorům z nějakého nového politického příšeří. A protože z příšeří přicházejí občas také příšery, upozornění na takovou možnost snad dnes neuškodí.


VELETRHY

FOR OFFICE a FOR GREENERY inspirace pro vybavení kanceláfii i vefiejn˘ch prostranství ¤adu specializovan˘ch v˘stav, které se budou na jafie konat v PVA EXPO PRAHA v LetÀanech, uÏ podruhé doplní veletrh kanceláfiského nábytku, vybavení obchodních a spoleãensk˘ch prostor FOR OFFICE a veletrh vefiejné zelenû, vybavení mûst a obcí FOR GREENERY. Obû veletrÏní akce se budou konat ve dnech 22.–25. bfiezna 2012 spoleãnû s dal‰ími tfiemi veletrhy. Účast na veletrhu FOR OFFICE by si neměli nechat ujít architekti, projektanti, správci, majitelé či uživatelé kancelářských budov z podnikatelské i státní sféry. Jedná se totiž o zajímavou a inspirativní přehlídku designových a technologických novinek českých i zahraničních společností zabývajících

standardní pevnost a vysokou nosnost jednotlivých polic. Premiérově zde budou představeny i nové atraktivní dezény v nabídce prestižního kancelářského nábytku značky EXNER. Součástí expozice bude rovněž nabídka kancelářských židlí značky OFFICE PRO.

„Mezi nejvût‰í vystavovatele veletrhu FOR OFFICE patfií spoleãnost OFFICE PRO, která se pfiedstaví na 400 m2 rozsáhlé expozici.“ se kancelářským nábytkem. Účast na veletrhu přislíbily špičkové společnosti z oblasti designu, produkce, ale i prodeje kancelářského nábytku a vybavení, stejně jako přední architektonické ateliéry. Mezi největší vystavovatele patří společnost OFFICE PRO, která se představí na 400 m2 rozsáhlé expozici. Na té bude prezentovat novou kolekci kancelářského nábytku HOBIS. Konkrétně se jedná o čtyři nové stolové řady, které nabízejí široký výběr stolů podle tvarů, barev i designu. Očekávanou novinkou bude i nová řada skříní HOBIS Strong, která díky své konstrukci a použitým materiálům nabídne uživatelům nad-

18

Parlamentní magazín

O vysoké úrovni celé veletržní akce svědčí spolupráce s Asociací českých nábytkářů, která tento veletrh považuje společně s veletrhem FOR FURNITURE za nejperspektivnější v celé ČR. Podruhé se v PVA EXPO PRAHA bude konat také veletrh veřejné zeleně, vybavení měst

služby v oblastech krajinářské tvorby, arboristiky, údržby a vybavení veřejných prostranství a dále ukázky z výstav Za stromy roku, Pražské památné stromy nebo Young Architect Award. Výhodou obou veletrhů je skutečnost, že se konají souběžně s prestižními a tematicky příbuznými veletržními akcemi – FOR HABITAT, FOR FURNITURE a FOR GARDEN. Všech pět vzájemně propojených veletrhů přispívá k celkové úspěšnosti celé akce, neboť nabízí návštěvníkům ucelenou přehlídku souvisejících oborů. Předešlého ročníku veletrhů se zúčastnilo celkem

„Oba veletrhy se konají soubûÏnû s dal‰ími veletrÏními akcemi – FOR HABITAT, FOR FURNITURE a FOR GARDEN.“ a obcí FOR GREENERY, jehož první ročník přinesl zajímavé vystavovatele a projekty. Jednalo se o firmy nabízející

535 vystavovatelů, kteří představili své expozice ve 4 halách na ploše 25 000 m2. Celkem v březnu 2011 do PVA EXPO PRAHA zavítalo téměř 30 000 návštěvníků z řad zájemců o interiérový design, bydlení, kancelář a zahradu. Proto, pokud patříte k těm, kteří mají k těmto prezentovaným oblastem blízko, neměli byste si návštěvu těchto veletrhů nechat ujít. Jistě zde získáte mnoho cenných rad a inspirace. Vystavovatelé, kteří se rozhodnou prezentovat svou společnost na veletrzích FOR OFFICE a FOR GREENERY, získají i celou řadu příjemných bonusů, jako například volné vstupenky a bezplatné parkování pro obchodní partnery či veletržní bulletin s aktuálním přehledem firemních novinek. Více informací o veletrzích najdete na stránkách www.for-office.cz a www.forgreenery.cz.

www.parlamentnimagazin.cz


MEDIÁLNÍ TRÉNINK

Mediální trénink

pro politiky, státní a vefiejnou správu (3. díl). Ve dvou pfiedcházejících dílech na‰eho seriálu jsme se seznámili s koncepcí mediálního tréninku pro politiky a státní a vefiejnou správu. Zhodnotili jsme potfiebnost a potenciál efektivní komunikace vefiejnû ãinn˘ch osob s médii a nahlédli jsme do struktury komplexního mediálního ‰kolení. Tfietí a poslední díl pfiiná‰í shrnutí tématu mediálního tréninku v kontextu politické funkce a zodpovûdnosti, rovnûÏ pak jeho zaãlenûní do strategie fiízení mûst a obcí. Každý zástupce politické strany nebo úředník státní či veřejné správy, který přichází do styku s médii, by měl mít ucelenou představu o typech médií a práci jejich redakcí, metodách poskytování informací a jejich selekce, řešení situací při televizním a rozhlasovém vystoupení (v běžném interview, při tiskové konferenci apod.), měl by umět rozpoznat a také používat komunikační techniky a taktiky žurnalistů, zejména v případě krizové komunikace, kdy převažují nepříjemné dotazy a kdy je řečník vystaven vysoké míře stresu. Kromě teoretické průpravy je stejně důležitý praktický trénink včetně identifikace slabých a silných stránek, jejich analýza a zpětná vazba. Po absolvování takového uceleného mediálního tréninku je pak účastník schopen vystupovat profesionálně, využívat široké spektrum zdrojů pro přípravu na veřejné vystoupení, poskytovat informace autenticky a přesvědčivě, lépe odolávat tlaku vyvíjenému novináři a běžným stresujícím faktorům, a tak značně zvýšit hodnověrnost své funkce a účelně prezentovat svou zodpovědnost za svěřenou oblast. Mediální trénink považujeme za nezbytný komunikační prostředek v rámci strategie řízení měst a obcí. V návaznosti na stále rostoucí zájem obcí o zlepšování strategického plánování a řízení obcí zapadá mediální trénink plně do koncepce marketingu měst a obcí jako nástroj public relations (respektive public affairs). Exce-

TomበBarãík v˘konn˘ fieditel Freshconsulting s.r.o.

lentně zvládnutou komunikací prostřednictvím médií mohou města a obce účinněji promlouvat k široké veřejnosti a klíčovým stakeholderům, aktivně ovlivňovat proces rozpočtové politiky a zvyšovat svou publicitu.

Mediální trénink povaÏujeme za nezbytn˘ komunikaãní prostfiedek v rámci strategie fiízení mûst a obcí.

INZERCE

3URYR]XMHPH QHMGRVWXSQČMãt SiWHĜQt VtĢ Y ý5 1DEtGND VOXåHE SUR ¿UP\

9HONRREFKRGQt QDEtGND WHOFR VOXåHE ,3 NRQHNWLYLWD ‫ ڞ‬WDM ‫ ڞ‬931 (R03/6

83& %XVLQHVV 9RLFH ,QWHUQHW

7HOHIRQ

83& %XVLQHVV ,QWHUQHW

7HOHKRXVH ‫( ڞ‬WKHUQHW WUDQVSRUW / ‫ ڞ‬9R,3

UPC Business (MPLS) IP VPN

,3 WUDQ]LW ‫ ڞ‬SDH ‫ ڞ‬1HWZRUN PRQLWRULQJ

83& %XVLQHVV +RVWLQJ

'DWD

83& %XVLQHVV O 83& ýHVNi UHSXEOLND VUR LQIR#XSFEXVLQHVVF] O ZZZXSFEXVLQHVVF]

6HUYHU KRVWLQJ


MONITORING

Prezident Prezident vystoupil na konferenci „Economies in transition – 20 years after“ 14. 1. Prezident republiky Václav Klaus vystoupil ve Vídni na mezinárodní ekonomické konferenci „Economies in transition – 20 years after“, kterou pořádal International Institute for Applied Systems Analysis. Prezident se v rámci této své konferenční návštěvy Vídně v Hofburgu setkal se svým rakouským protějškem Heinzem Fischerem. Prezident zaslal kondolenční telegram prezidentovi Italské republiky 1. 2. Prezident republiky Václav Klaus zaslal v souvislosti s úmrtím bývalého prezidenta Oscara Luigi Scalfara kondolenční telegram prezidentovi Italské republiky Giorgiovi Napolitanovi. Prezident se podrobil operaci šedého zákalu 4. 2. Prezident republiky Václav Klaus se 1. února podrobil dlouho připravované operaci šedého zákalu. Využil toho, že kvůli zranění kotníku stejně musel přerušit svůj program. Operace byla provedena ambulantně ve Zlíně na oční klinice Gemini MUDr. Pavlem Stodůlkou, pooperační vývoj probíhá normálně. Prezident podepsal tři zákony 6. 2. Prezident republiky Václav Klaus podepsal tyto tři zákony: Tzv. zákon o uznávání odborné kvalifikace, který

20

Parlamentní magazín

implementuje směrnici Rady ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Tzv. zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tato novela odstraňuje některé technické nedostatky stávajícího zákona. Tzv. zákon o oběhu osiva a sadby, který transponuje do našeho právního řádu směrnici Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010. Prezident podepsal ústavní zákon 17. 2. Prezident republiky Václav Klaus podepsal ústavní zákon ze dne 8. února 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb, Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

Vláda Vláda schválila navrácení majetku církvím 11. 1. Kabinet Petra Nečase se shodl na definitivní podobě majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. „Tento zákon je zákonem velmi důležitým, který řeší 20 let neřešený problém majetkové křivdy na církvích a náboženských společnostech spáchaných komunistickým režimem po 25. únoru

1948,“ prohlásil na tiskové konferenci po jednání kabinetu premiér Petr Nečas. Návrh udává i konkrétní parametry vyrovnání. Celkový objem naturálních restitucí bude nakonec činit 75 miliard korun, finanční náhrady budou vyplaceny v hodnotě 59 miliard korun. Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nyní putuje do parlamentu. Pokud zákon schválí poslanci, senátoři a podepíše jej prezident, mohl by začít platit od ledna příštího roku. Vláda chce zlepšit kontrolu veřejné správy 18. 1. Vláda schválila novelu zákona o finanční kontrole, která posílí mechanizmus odhalování korupce. „Jsem přesvědčen, že tato novela výrazným způsobem posouvá vpřed nezávislost auditu, větší odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků ve státní správě při kontrole,“ uvedl po jednání vlády ministr financí Miroslav Kalousek. Cílem návrhu je především zlepšit a zefektivnit prevenci korupce. Proto je třeba nastavit účinný řídící a kontrolní systém veřejné správy. Nová právní úprava zavádí dvoustupňový systém kontroly nakládání s prostředky ve

veřejné správě. Jednou z dalších podstatných novinek zákona o finanční kontrole je sjednocení finanční kontroly využívání peněz z Evropské unie a tuzemských zdrojů. Podle dosavadní praxe jsou tyto kontroly oddělené, přičemž čerpání peněz z fondů EU probíhá na základě auditu, zatímco ostatní čerpané veřejné prostředky jsou kontrolovány veřejnou správou. Vláda schválila bilaterální půjčku MMF ve výši 1,5 miliardy eur 25. 1. Vláda pověřila ministra financí, aby požádal Českou národní banku o poskytnutí prostředků na tuto půjčku ze svých devizových rezerv. Mezinárodní měnový fond původně žádal částku 3,34 miliardy eur, vládní kabinet nakonec schválil poskytnutí necelé poloviny této sumy. Stejnou částku dá k dispozici například sousední Slovensko. Vládní kabinet se také usnesl, že ministr financí může České národní bance nabídnout státní záruky za úvěry měnovému fondu v celkové výši 2,53 miliardy eur. Jedná se o záruky za půjčku z roku 2009, kdy ČR poskytla 1,03 miliardy eur a za současnou půjčku 1,5 miliardy. Vláda odložila výběr pronajímatele stíhaček 1. 2. Nečasův kabinet rozhodl, že do zlepšení ekonomiky České republiky neproběhne výběrové řízení na dodavatele nebo pronajímatele stíhacích letounů. „Ve stávající ekonomické situaci vláda ČR nepovažuje za vhodné, aby spustila výběrové řízení, které by definitivním způsobem mělo vyřešit ochranu vzdušného pro-

www.parlamentnimagazin.cz


MONITORING

storu,“ vysvětlil premiér Petr Nečas s tím, že materiál vláda projednala ve vyhrazeném režimu. Vláda proto uložila ministru obrany zahájit jednání se švédskou stranou o možnostech překlenovacího řešení provozováním 14 letounů Jas-39 Gripen. ČR fiskální pakt zatím nepodpoří 3. 2. Na jednání Evropské rady premiér Petr Nečas oznámil, že v tuto chvíli nemůže politicky podpořit tzv. fiskální pakt. Ani však nevyloučil možnost jeho podepsání v budoucnu. Finální text smlouvy není pro Českou republiku příliš uspokojivý a zatím nepanuje dohoda na způsobu její ratifikace. Souhrn hlavních argumentů premiéra, proč se zatím Česká republika nezavázala k podpisu: 1. Procedurální aspekty: nejasná ratifikace a málo času k analýzám. 2. Hlasovací kartel je masivní změnou fungování EU. 3. Podmínky účasti na eurosummitech jsou nedostatečné. 4. Česká republika je v jiné situaci než ostatní státy. Hlavním úspěchem při vyjednáváních je fakt, že smlouva o fiskální unii zůstává otevřena k podpisu všem členským státům i do budoucna, a to bez podmínky souhlasu stávajících smluvních stran jako jakési vstupenky. Poplatky za kopie úředních dokumentů se sníží 8. 2. Správní poplatky za pořízení kopií z úředních dokumentů mají lépe odpovídat skutečné pořizovací hodnotě této kopie či opisu. Novela zákona o správních poplatcích proto počítá s jejich snížením.

„Cílem je snížení správních poplatků za pořízení kopií, výpisů nebo opisů z úředních dokumentů tak, aby více odpovídaly skutečným nákladům na pořízení těchto kopií, výpisů či opisů a aby jejich výše nebyla překážkou realizace procesních práv účastníků správních řízení,“ vysvětlil po jednání vlády premiér Petr Nečas. Správní poplatek v případě pořizování kopie, výpisu či opisu na kopírovacím stroji či z tiskárny počítače má být na základě návrhu snížen z původních 15 korun na 5 korun za druhou a každou další stránku. Novela též ponechává prostor správním orgánům pro zvážení možného snížení nebo upuštění od správního poplatku. Oběti trestných činů budou mít více práv 15. 2. Vláda schválila návrh zákona o obětech trestných činů, který rozšiřuje jejich práva, zároveň také počítá se zajištěním pomoci těmto obětem. Nový zákon je komplexní úpravou právní ochrany obětí trestných činů, která má být nyní přehlednější. Částečně totiž slučuje dosavadní úpravy roztříštěné do několika právních předpisů. Zákon také posiluje jednotlivá práva obětí trestných činů. Nově pak zavádí například možnost bezplatného poskytnutí odborné pomoci, ochranu soukromí nebo ochranu před nadbytečnou psychickou zátěží během vyšetřování, která spočívá

zejména v omezení kontaktu s pachatelem či zvláštních pravidlech při výslechu oběti, například právo na doprovod důvěrníka.

Ministerstva Ministerstvo zemědělství navrátí přírodu do škol 1. 2. MZe připravilo ve spolupráci s občanským sdružením Sladkovodní giganti a s populárním rybářským odborníkem Jakubem Vágnerem projekt Návrat přírody do škol. Cílem přednáškového cyklu je podnítit zájem teenagerů o ochranu vodních ploch a zároveň snaha je motivovat, aby se do ochrany aktivně zapojili. Přednáškový cyklus bude probíhat od 31. ledna do 5. března 2012 v osmnácti školách v sedmi krajích. Na úvod každé přednášky budou promítány krátkometrážní filmy z dobrodružných expedic Jakuba Vágnera. Snímky o přírodě jsou přizpůsobené věku účastníků a obsahují filmový materiál natočený nejen v České republice, ale i v mnoha exotických místech planety ‒ například v Amazonském pralese. Ministr Schwarzenberg schválil 3 mil. Kč na projekty v Lógaru 8. 2. Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg schválil uvolnění 3 mil. Kč z humanitárního rozpočtu MZV na realizaci tzv. projektů rychlého dopadu v provincii Lógar v Afghánistánu. Projekty rychlého dopadu

(Quick Impact Projects = QIP) jsou projekty malého rozsahu, zpravidla do 200 000 Kč, které realizuje český Provinční rekonstrukční tým v Lógaru jako doplněk k velkým rozvojovým aktivitám. V minulém roce bylo takto realizováno 25 projektů, např. vybavení dětských nemocnic a škol, podpora drobných zemědělských a živnostenských aktivit, pomoc po přírodních katastrofách či příprava na zimu. Také v letošním roce se projekty rychlého dopadu budou týkat školství, zdravotnictví, místního rozvoje a prevence katastrof. Podobně jako v jiných oblastech, také při plánování a realizaci projektů rychlého dopadu bude dále posilována aktivní účast afghánských subjektů, včetně provinčních a místních úřadů v Lógaru. Správní rada SŽDC vypíše výběrové řízení na post ředitele 10. 2. Zasedání Správní rady Správy železniční dopravní cesty rozhodlo, že výběrové řízení na generálního ředitele bude vypsáno nejpozději do konce března 2012. Dále se shodlo na tom, že budou všechny dokumenty podepisovat dva lidé ‒ pověřený ředitel a jeho náměstek. Novinkou je též schvalování zakázek nad 200 000 mil. Kč Správní radou SŽDC. Ministr Pavel Dobeš již v minulosti slíbil, že bude řešit posty u podřízených organizací, kde figurují jen pověření ředitelé. „Pan Habarta měl za úkol provést transformaci této státní organizace, a to zejména v souvislosti s přechodem na tzv. živou dopravní cestu. Zároveň měl za úkol nastavit novou organizační strukturu. Vzhledem k tomu, že celá transformace má být dokončena do 15. června 2012, je logické vypsání výběrového řízení na generálního ředitele SŽDC tak, abychom znali jeho jméno nejpozději k tomuto datu,“ uvedl Pavel Dobeš. red.

Parlamentní magazín

21


INFORMACE Z PARLAMENTU âR

Poslanecká snûmovna Prvním čtením při 33. únorové schůzi prošla mimo jiné norma k majetkovému vypořádání státu s církvemi. Téměř jednohlasně si poslanci zrušili doživotní imunitu před trestním stíháním a schválili například i omezení billboardů u silnic.

Alexandra ·tefanová parlamentní zpravodajka

Vefiejné zakázky se nezpfiísní tak, jak chtûli senátofii, ale podle verze poslané snûmovnou do Senátu a nyní uÏ podepsané i prezidentem.

Sněmovna se musela také vypořádat s více než desítkou zákonů, které se vrátily ze Senátu. Obhájili mimo jiné sněmovní verzi novely zákona o veřejných zakázkách, kterou už podepsal také prezident. Únorové zasedání poznamenala zpráva o úmrtí poslance ČSSD Petr Jalowiczora, kterého má nahradit jeho stranický kolega Břetislav Petra z Havířova. A ve funkcích některých sněmovních výborů potvrdilo plénum nové předsedy. Šéfem ústavně-právního výboru se stal Marek Benda (ODS), mandátový a imunitní výbor povede Bohuslav Sobotka (ČSSD), výbor pro obranu Jan Vidím (ODS) a výbor pro bezpečnost Radek John (VV). Veřejné zakázky se nezpřísní tak, jak chtěli senátoři, ale podle verze poslané sněmovnou do Senátu a nyní už podepsané i prezidentem. V novele zákona o veřejných zakázkách, kterou parlamentu předložila vláda, tedy neprošel senátní návrh, aby vítězové tendrů rozkrývali svoji vlastnickou strukturu včetně anonymních akcionářů nebo například tichých společníků a dalších zainteresovaných lidí. K prezidentskému podpisu odešla úprava, podle které bude dodavatel zakázky předkládat seznam subdodavatelů, podílejících se nejméně 10 % (u blíže vymezených významných veřejných zakázek 5 %) na celkové ceně zakázky. Tato novela také zakazuje „losovačky“, neboli omezování počtu uchazečů v užším řízení náhodným losováním. A povinnost vypsat veřejnou soutěž se od roku

2004 vztahuje na zakázky týkajcí se dodávek a služeb nad 1 milion korun. Ve sněmovní verzi zůstala nakonec i poslanecká novela zákona o rodině, posunující možnost popření otcovství až do tří let dítěte, neprošla ani senátní změna k novele, která rozšiřuje pravomoci hejtmanů a obcí při krizových stavech, čili návrh, aby náklady na státní správu při katastrofách hradil samosprávám stát. Senátnímu doplňku k zákonu o obcích poslanci naopak přikývli. A tím se obě komory společně postaraly o rozšíření seznamu statutárních měst o dvě nová. V normě, která měla původně pouze sladit náležitosti hlasování zastupitelstev obcí a Prahy, zařadili poslanci mezi statutární města Prostějov. A senátoři pak ještě přidali Jablonec nad Nisou, s čímž poslanci souhlasili. Pozměňovací návrhy Senátu prošly i k vládní novele zákona o převodu státní půdy a k novele zákona o půdě předložené třemi poslanci s Michalem Doktorem v čele. První jmenovaná předloha dává pravidla pro nákup pozemků občany EU, Švýcarska a zemí ve společném hospodářském prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a zabezpečuje zároveň přednostní prodej farmářům, kteří na pozemku hospodaří, s podmínkou, že zemědělskou výrobu provozují alespoň 3 roky a jde o nejméně desetihektarový pozemek. Senátorský doplněk umožňuje jednotlivcům, kteří nakoupí zemědělskou půdu od státu, převést ji za vymezených podmínek i na právnickou osobu. Druhá norma, novela zákona o půdě, se týká aplikace restituční tečky (zenitu pro vypořádání náhrad za pozemky do konce roku 2005). Podle Ústavního soudu se nemá vztahovat na původní oprávněné osoby a jejich dědice, což nyní autoři novely zapracovali přímo do zákona. Tečka by měla zůstat zachována pro osoby, které od restituentů nebo jejich dědiců nárok odkoupili („spekulantům“), s výjimkou postupníků, kteří získali pohledávku


INFORMACE Z PARLAMENTU âR

od osob blízkých a šlo jim zjevně o pokračování v rodinné zemědělské tradici. S pozměňovacími návrhy Senátu prošla i novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Úprava v jednom předpisu soustředí podporu

Chalupy: „…když někdo bude chtít zřídit nový provoz, tak v daném území, pokud má zhoršené podmínky, to bude moci učinit jen tehdy, bude-li jiné zařízení v témže území z provozu vyřazeno, aby imisní hladina zůstala stejná.“

„Ve funkcích nûkter˘ch snûmovních v˘borÛ potvrdilo plénum nové pfiedsedy.“ pro obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Oproti sněmovním doplňkům k vládní předloze snížili senátoři podporu výroby biometanu a postavili se také proti snaze znovu zavést podporu výroby elektřiny v tzv. ostrovních systémech. Novelu zákona o lidských tkáních a buňkách Senát zamítl, ale sněmovna setrvala na svém. Podle nové úpravy má být možné, aby přepravu tkání zajišťovala nejen zdravotnická zařízení, ale i další přepravci. Po schválení ve třetím sněmovním čtení zamířila do Senátu ústavní novela, která ruší doživotní trvání imunity zákonodárců a ústavních soudců před trestním stíháním. Tato změna ústavy, předložená z iniciativy vedení sněmovny a předsedů všech poslaneckých klubů, má být účinná od ledna příštího roku. Ve sněmovně nehlasoval proti nikdo z přítomných poslanců. Třetím čtením prošly i tři dopravní zákony. Vládní novela zákona o silniční dopravě upravuje prokazování odborné způsobilosti provozovatelů autodopravy a nákladní přepravy s vozidly nad 3,5 tuny. Nejvíc diskutována byla vládní novela zákona o pozemních komunikacích, týkající se mimo jiné omezení reklam v blízkosti komunikací. Billboardy by měly do pěti let přestat lemovat silnice i dálnice, postupně by měla zmizet i většina reklam. Do budoucna dostanou povolení jen provozovatelé restaurací, benzinek nebo motelů, poutače ale budou muset postavit maximálně 200 metrů od svého podniku. Drobná poslanecká novela zákona o silničním provozu legalizuje používání přívěsných dětských vozíků za kola. Vládní novela zákona o ochraně ovzduší, rovněž zaslaná Senátu po schválení ve třetím čtení, zpřísňuje opatření a dohled nad emisemi a dotýká se i domácností. Malé kotle uváděné na trh budou muset mít výrazně nižší emise, zakázáno má být spalování nekvalitních paliv z domácností. Norma zavádí i takzvaná kompenzační opatření. Podle vysvětlení minstra životního prostředí Tomáše

Víc než dvacítka zákonů zamířila po prvním čtení do sněmovních výborů. Na půdu ústavně právního výboru se přenesla debata o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Sedmnácti subjektům by se měla vrátit přibližně polovina jejich majetku v hodnotě okolo 75 miliard korun dosud drženého státem. Za zbylý majetek by měly církve dostat finanční náhradu 59 miliard korun, během příštích 30 let. Přechodné

období pro odpojení církví od státního rozpočtu by mělo podle předběžných dohod trvat 17 let, stát například přestane hradit platy duchovních. Na zákon čekají nejen církve, ale i radnice, pro které by znamenal konec dlouholeté blokace nakládání s řadou nemovitostí v obci. Do rozpočtového výboru zamířil návrh poslanců TOP 09 a starostů upravující normu k rozpočtovému určení daní. Vychází z novely Ministerstva financí, redukující příjmy ze sdílených daní pro Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň ve prospěch posílení příjmů dalších měst a obcí. Do sněmovních výborů zamířila, mimo jiných, také vládní novela živnostenského zákona, zákona o sociálně právní ochraně dětí, o výkonu ústavní výchovy, o archivnictví a také například další norma iniciovaná T0P 09 a starosty týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním rozhodnutím.

Senát V horní komoře proběhly od našeho posledního zpravodajství dvě řádné schůze. 16., lednová, při které se mnoho předloh vrátilo do sněmovny (zmiňujeme je proto ve zpravodajství z dolní komory), a 17., únorová schůze, jejímž nejvýznamnější bodem byla norma k přímé volbě prezidenta. Při lednovém plénu se v Senátu projednával mimo jiné také nový občanský zákoník. Opozici, ačkoliv má v Senátu většinu, se nepodařilo prosadit odklad jeho účinnosti o dva roky, tedy až na rok 2016. A protože ke kodexu nebylo nakonec přijato žádné usnesení, dostal se po uplynutí dané lhůty už bez dalšího na

parlament, ale všichni voliči, podobně jako senátory, čili ve dvou kolech. Prezidentský kandidát musí mít podporu petice s podpisy padesáti tisíc občanů, nebo nejméně dvaceti poslanců či deseti senátorů. Prezidenta dosud nebylo možné zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt,

„Prezidentská imunita se omezuje pouze na dobu v˘konu funkce.“ stůl prezidenta. Zákoník klade podle předkladatelů větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Dává nová pravidla pro dědictví, bude také například možné osvojit i zletilou osobu. Novelu ústavy zavádějící přímou volbu prezidenta projednali senátoři na následující únorové schůzi. Po pětihodinové debatě byla odhlasována ve znění předaném sněmovnou a prezident ji, i přes své výhrady, podepsal. Vetovat ji, jako ústavní normu, nemohl. Účinná bude k letošnímu 1. říjnu, takže nástupce současného prezidenta už nebude volit

a to navždy. Mohl být pouze stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Ústavní soud pak mohl rozhodnout o tom, že prezident ztrácí svůj úřad a způsobilost jej znovu nabýt. Nově může Senát podat ústavní žalobu se souhlasem sněmovny, a to nejen pro velezradu, ale i pro hrubé porušení ústavy. A prezidentská imunita se omezuje pouze na dobu výkonu funkce. Aby mohla přímá volba hlavy státu proběhnout, musí ještě existovat prováděcí zákon. Jeho projednání zařadil vládní kabinet na své zasedání v druhé půlce února.

Parlamentní magazín

23


ÚOHS

Agrofert mÛÏe kontrolovat spoleãnost Loredana V rámci správního řízení o povolení spojení soutěžitelů vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí ve věci spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING a Loredana Corporation.

Petr Rafaj pfiedseda ÚOHS

V důsledku tohoto spojení AGROFERT HOLDING získá akcie, které představují stoprocentní podíl ve společnosti Loredana Corporation, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. „Spojení bylo povoleno za podmínky splnění závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže,“ zdůraznil předseda ÚOHS Petr Rafaj. Antimonopolní úřad vydal rovněž rozhodnutí ve věci spojení soutěžitelů NATLAND F&E Solutions, a.s., a ELTODO a.s. V důsledku

tohoto spojení společnost NATLAND získá akcie představující stoprocentní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ELTODO, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. V řízení úřad ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení. „ÚOHS zároveň zjistil, že toto spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže,“ uvedl předseda Rafaj. kch

SoutûÏte o lístky do Divadla Kolowrat na pfiedstavení Cesta kolem svûta za absolutní tmy Soutěžte s námi o 2x3 vstupenky na nejbližší reprízu 28. 3. 2012 Stačí, když správně a včas odpovíte na tuto otázku: Jaké vize nesdílí Petr Nečas? (nápovědu najdete na titulní straně PM 1/2012): a) stranické b) apokalyptické c) optimistické

Cesta kolem svûta za absolutní tmy Absolventi DAMU, ve spolupráci s občanským sdružením Okamžik a studenty Deylovy hudební konzervatoře, vytvořili ojedinělé zážitkové představení na motivy slavné knihy Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Tento román pak ve vlastním překladu a úpravě přizpůsobili jedinečnému záměru – vytvořit interaktivní představení, které divák vnímá všemi smysly, kromě jediného – zraku. Záštitu nad tímto neobyčejným projektem pak převzala JUDr. Dominika Kolowrat–Krakovská a Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, na jehož konto poputuje symbolický příspěvek z každé prodané vstupenky. Česká premiéra v úterý 6. března 2012 v 19:00 v Divadle Kolowrat. Svou odpověď na uvedený dotaz posílejte do 16. 3. 2012 na e-mailovou adresu: marketing@parlamentnimagazin.cz. Nezapomeňte uvést své jméno a kontaktní údaje. Ze správných a včas zaslaných odpovědí vylosujeme výherce, jehož jméno zveřejníme na webových stránkách www.parlamentnimagazin.cz a v Parlamentním magazínu č. 4/2012. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Periodical s.r.o., se sídlem Mečislavova 1357/16, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 24667498, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164675 (dále jen „Periodical“). Účastníkem soutěže se stává každý čtenář Parlamentního magazínu starší osmnácti let, který akceptuje pravidla soutěže a zašle odpovědi na soutěžní otázku. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Periodical a společnosti ND (partnera). Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Periodical si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

Nakladateství Wolters Kluwer âR www.wkcr.cz

Zákon o trestní odpovûdnosti právnick˘ch osob a fiízení proti nim Komentáfi Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal Dnem 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Autoři této knihy nabízejí odborné veřejnosti – soudcům, státním zástupcům, advokátům, policejním orgánům, pedagogům, studentům, ale i právnickým osobám a jejich zástupcům či zaměstnancům – první komentář k tomuto vedlejšímu trestněprávnímu předpisu, který nemá v České republice obdoby a zcela mění dosavadní koncepci základů trestní odpovědnosti. Zákon je tvořen hmotněprávní a procesní částí a komentář pokrývá přiměřeným způsobem obě tyto oblasti. Nejvíce problematickým bodem celé úpravy je otázka tzv. zavinění právnické osoby, a té proto autoři věnovali mimořádnou pozornost a vypracovali stanoviska jak k formální,

24

Parlamentní magazín

tak k materiální podmínce tzv. přičitatelnosti, respektive vytýkatelnosti protiprávního jednání právnické osobě. Pozornosti autorů však neunikla ani část zdánlivě okrajová – oblast mezinárodní justiční spolupráce při stíhání právnické osoby. Práce je zaměřena prakticky, proto autoři upustili od rozsáhlých teoretických výkladů a srozumitelně vysvětlují, jak jednotlivá ustanovení vhodně aplikovat. Komentář může usnadnit vstup tohoto předpisu do každodenní praxe účastníků trestního řízení.Součástí knihy je zvláštní příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby, jejichž dodržování pomůže firmám vyvarovat se trestné činnosti. Pevná vazba, cena 350 Kč, ISBN: 978-80-7357-720-9

www.parlamentnimagazin.cz


FINANCE

speciální pfiíloha FINANCE E-aukce – Má s nimi zkušenosti každé naše páté město či obec a potvrzují, že použití elektronických aukcí při zadávání veřejných zakázek může vést k významným finančním úsporám. Investice – Přestože podniky zatím neinvestují a soustředí se spíše na svůj provoz, je ředitel Unicredit Bank Czech Republic optimističtější než před koncem loňského roku. Jeho banka chce být přítomna u každé nové investice v ČR. Dražby – Nabízejí efektivní a transparentní způsob prodeje majetku soukromého i veřejného sektoru. Více se o nich dovíte v rozhovoru s Miroslavem Hájkem, ředitelem jednoho z největších dražebníků v ČR. Finanční poradenství – Situaci na trhu finančních poradců analyzuje Jiří Šindelář, výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. Leasing a pojištění – Vyplatí se pořizovat si nové zařízení na leasing a dá se podnikat bez pojištění? Jaké jsou výhledy leasingového a pojistného trhu? I na tyto otázky najdete v příloze odpovědi. INZERCE

DVEŘE K PENĚZŮM Z EU MÁM TEĎ OTEVŘENÉ E V YPLÁCÍM

DOTAŮCEEU Z FOND

Více informací na tel.: 955 961 148, e-mail: ecc@unicreditgroup.cz, nebo na Infolince 800 144 441, www.unicreditbank.cz.


FINANCE

Vefiejná správa vyuÏívá e-aukcí stále ãastûji, nyní budou navíc povinné Elektronická aukce je jedním z nejtransparentnějších způsobů výběru dodavatele zboží a služeb. Dodavatelé o zakázku soutěží v přímém souboji, vidí, jaké jsou ostatní nabídky, a mohou v reálném čase snižovat cenu tak, aby zakázku vyhráli. Vítězí ten, kdo nabídne nenižší cenu. Zadavatel tak ve výsledku ušetří značné množství peněz. Díky elektronické aukci může zadavatel získat od uchazečů mnohem výhodnější nabídku než pouze na základě klasického hodnocení nabídek. Elektronický systém hodnotí nabídky automaticky, jejich pořadí je stanovováno průběžně v reálném čase na základě zadavatelem stanovených hodnotících kritérií, vyhlášených při zahájení zadávacího řízení. Podle novely zákona o veřejných zakázkách, jejímž cílem je především větší transparentnost veřejných zakázek, účinné od 1. 4. 2012, je u veřejných zakázek na dodávky vymezené prováděcím předpisem zadavatel povinen provést hodnocení právě prostřednictvím elektronické aukce. E-aukce využívá především veřejná správa. Ze samospráv má největší zkušenosti s e-aukcemi Ostrava, která je začala využívat jako první město. Ostrava už díky systému elektronických nákupů ušetřila téměř 100 milionů

korun. Stejně jako u dalších komodit sdružených nákupů, i zde byly při prvním nákupu zaznamenány významné úspory. Dokazuje to elektro-

nakonec nákupní cenu o více než polovinu, Ostrava zaplatí nakonec jen 675 tisíc korun. Dalším městem, které e-aukce využívá, je Zlín. Město zatím uspořilo téměř 5 milionů korun. Prostřednictvím elektronických aukcí pořídilo levněji elektrickou energii a zemní plyn na letošní rok a také kancelářské a papírenské zboží. Elektronické aukce s úspěchem využívají i další města v České republice. Například Bruntál v Moravskoslezském kraji realizoval od roku 2008 celkem 130 e-aukcí, z toho 67 na stavební zakázky, průměrná úspora dosažená touto formou nákupu přesáhla 30 %. Prostřednictvím e-aukce vysoutěžil

„Díky elektronické aukci mÛÏe zadavatel získat od uchazeãÛ mnohem v˘hodnûj‰í nabídku.“ nická aukce na dodavatele reklamních předmětů, která proběhla letos v únoru. O zakázku v odhadované hodnotě necelých 1,4 milionů projevilo zájem 9 firem. Vzájemným soupeřením snížily

například opravy přechodů pro chodce, cyklotrasu, rekonstrukce kanalizací, budov, mostů, chodníků a silnic nebo výstavbu parkoviště. js

INZERCE

Elektronická trÏi‰tû novû Nové výzvy a povinnosti v elektronizaci veřejných zakázek. Tak znělo téma konference, která se uskutečnila dne 23. 2. 2012 v Obecním domě v Praze. Cílem konference bylo objasnit změny, které může veřejná správa očekávat po 1. 4. 2012 v souvislosti s Usnesením vlády České republiky č. 933 ze 14. 12. 2011. Konferenci připravil magazín Egovernment společně s firmou Vortal, evropským leaderem v oblasti elektronického zadávání a zároveň jedním z licencovaných poskytovatelů elektronických tržišť. Konference se zúčastnili odborníci na elektronické zadávání a eTendering, a to nejen z České repub-

Ing. LukበZazvonil, fieditel spoleãnosti Vortal Connecting Business CZ

26

Parlamentní magazín

liky, ale i ze zemí EU, jmenovitě z Portugalska a Rakouska. Prof. L. V. Tavares, odborník v oblasti e-business, podrobně popsal způsoby jak maximalizovat přínos platforem pro elektronizaci veřejných zakázek. Mag. P. Humann, generální ředitel rakouské Auftrag.at, sdělil své zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek v EU. Obě tato vystoupení vzbudila velkou diskuzi a upozornila na možný budoucí vývoj elektronického zadávání veřejných zakázek v ČR. Jaké výzvy a povinnosti v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek tedy očekávat? Ing. Lukáš Zazvonil, ředitel společnosti Vortal Connecting Business CZ, provozovatel elektronického tržiště veřejné správy vortalGOV uvedl: „Zásadní změna od 1. 4. 2012 je, že řadě subjektů veřejné správy nastane povinnost využívat elektronické tržiště pro nejméně 25 základních kategorií komodit. Podle našich zkušeností z provozu e–tržišť v zemích EU mělo vždy zavedení povinnosti používat e-tržiště ve veřejné správě za následek nejen zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek, ale především zásadní zvýšení konkurence mezi dodavateli. To ve svém výsledku vždy vedlo ke snížení veřejných výdajů. Tyto změny jsou i důvodem, proč naše společnost vstoupila na český trh a proč provedla akvizici společnosti ECONOMY.CZ, poskytovatele stávajícího tržiště veřejné správy AllyTrade“. Na konferenci bylo účastníkům představeno i nové koncesované elektronické tržiště pro veřejnou správu vortalGOV (www.vortalgov.cz), které od 1. 4. 2012 nahradí současné řešení AllyTrade.

www.parlamentnimagazin.cz


FINANCE

Nové vefiejné zadávání z pohledu mûst a obcí Novelizace zákona o vefiejn˘ch zakázkách se pfiipravovala velmi dlouho. JiÏ pfied dvûma lety z podnûtu Americké obchodní komory vznikla Platforma pro transparentní vefiejné zakázky, která se zamûfiila na zlep‰ení prostfiedí vefiejného zadávání v âeské republice. Svaz mûst a obcí âeské republiky mûl svého zástupce v expertní pracovní skupinû platformy, dalo by se tedy fiíct, Ïe byl pfiítomen pfiípravû novely zákona o vefiejn˘ch zakázkách jiÏ od prvopoãátku. Jak ‰el ãas s novelou zákona Ministerstvo pro místní rozvoj ve snaze o maximální transparentnost vyvěsilo znění novely zákona o veřejných zakázkách na svých webových stránkách, aby umožnilo široké veřejnosti zasílat své podněty. Teprve poté se novela dostala do mezirezortního připomínkového řízení, kde se jako oficiální připomínkové místo vyjádřil také Svaz měst a obcí ČR (SMO). Vzhledem k velkému tlaku na brzkou účinnost novely byl však materiál předložen do Poslanecké sněmovny k prvnímu čtení ještě v červnu loňského roku, a to aniž by proběhlo řádné vypořádání připomínek. Ty byly vypořádány až v průběhu léta a výsledky těchto jednání se pak promítly do velkého pozměňovacího návrhu. Uspěchaný vstup do legislativního procesu zřejmě předznamenal poměrně komplikované projednávání v Poslanecké sněmovně i v Senátu. V průběhu podzimu byly načítány různé pozměňovací návrhy směřující především k rozkrývání vlastnické struktury dodavatelů, naštěstí ale nebyly schváleny. Přinesly by totiž zásadní změny, které by podle názoru velké řady odborníků znemožnily některým firmám se do budoucna o veřejné zakázky ucházet.

Pohled samospráv Svaz již v průběhu připomínkového řízení upozorňoval na řadu problémů, které může novela zákona obcím a městům přinést. Nejde jen o administrativní zátěž, kterou s sebou nese zejména snížení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu, ale také o řadu dalších nových povinností, které nová právní úprava obcím přináší. Přes nestandardní průběh projednávání se přesto podařilo většinu připomínek SMO vypořádat. Nevypořádanou zůstala pouze připomínka směřující proti povinnému zrušení zakázky v případě, kdy zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka. Tato povinnost vyvolává v řadě starostů oprávněné obavy. Podle zkušeností starostů je taková situace možná v případě zakázek na specifické druhy zboží, např. hasičské vozy, komponenty pro čističky odpadních vod či v případě finančních služeb, jako jsou úvěry. Vzniklá situace pak může obcím zkomplikovat finanční situaci, pokud čerpají na danou investici prostředky z dotací, neboť opakované

Iva Vejmelková Kanceláfi Svazu mûst a obcí âR, legislativnû-právní oddûlení

neúspěšné pokusy o realizaci veřejné zakázky můžou vést k porušení podmínek dotace a následně k vracení poskytnutých prostředků.

Jaká jsou nová pravidla pro mûsta a obce? • snížení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu z dnešních 2 milionů u zakázek na dodávky a služby na 1 milion, u veřejných zakázek na stavby z 6 milionů na 3 miliony • povinné zrušení zakázky, pokud zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka • zavedení nové kategorie tzv. významných smluv, u nichž platí zvláštní podmínky • povinnost měsíc před vyhlášením veřejné zakázky uveřejnit formou předběžného oznámení odůvodnění účelnosti zakázky • nová povinnost zadavatele zveřejňovat veškeré smlouvy nad 500 000 Kč včetně všech dodatků • zveřejňování skutečně uhrazené ceny po realizaci zakázky • zveřejnění seznamu subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil dodavatel více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky

Elektronické aukce – budoucnost vefiejného zadávání? Do popředí zájmu měst a obcí se v poslední době začaly dostávat také elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek a zejména elektronické aukce. Samosprávy s nimi mají velmi dobré zkušenosti a potvrzují, že použití elektronických aukcí při zadávání veřejných zakázek může vést k významným finančním úsporám. Velmi pozitivně je hodnocen také fakt, že v rámci elektronické aukce nejde jen o nejnižší cenu, ale samosprávy si mohou také předem nastavit kritéria, jejichž splnění lze snadno ověřit. Podle našich informací již 21 % měst a obcí České republiky má nějakou zkušenost s elektronickými aukcemi. Nejlepší zkušenosti mají obce a města s centralizovaným nákupem energií prostřednictvím e-aukcí, ale také s nákupem mobilních služeb či kancelářských potřeb.

Do popfiedí zájmu mûst a obcí se v poslední dobû zaãaly dostávat také elektronické nástroje pro zadávání vefiejn˘ch zakázek a zejména elektronické aukce. Samosprávy s nimi mají velmi dobré zku‰enosti a potvrzují, Ïe pouÏití elektronick˘ch aukcí pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek mÛÏe vést k v˘znamn˘m finanãním úsporám.

Parlamentní magazín

27


INZERCE

FINANCE

Komplexní fie‰ení pro vefiejné zakázky Michal Holínka jednatel PPE.CZ

Jifií Král jednatel PPE.CZ

Obvyklé poãáteãní úspû‰né nákupy na‰ich zákazníkÛ jsou typicky v oblasti kanceláfisk˘ch potfieb, energií, stavebních prací ãi automobilÛ.

Investice do elektronického nástroje pro vefiejné zakázky se mnohonásobnû vrátí, fiíká Michal Holínka, jednatel spoleãnosti PPE.CZ. Jaké služby společnost PPE.CZ poskytuje? Společnost PPE.CZ s.r.o., která je na trhu již dvanáctým rokem, nabízí komplexní řešení v oblasti veřejných zakázek. Tedy od elektronického nástroje na elektronické aukce a veřejné zakázky až po právní poradenství a audity v oblasti veřejných zakázek či vypsání veřejné zakázky tzv. na klíč – formou mandátní smlouvy. Našim zákazníkům nabízíme profesionální přístup lidí na klientské podpoře v případě potřeby poradenství v oblasti veřejných zakázek nebo právní poradenství formou vlastních nebo nasmlouvaných právníků s potřebnou kvalifikací a praxí. Jaké jsou hlavní výhody elektronických aukcí? Hlavní výhody vyplývající z používání elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek jsou zejména transparentnost, rychlost přípravy a vyhodnocení, snazší oslovení většího množství dodavatelů a minimalizované nároky na administrativu při dodržení všech zákonných postupů. Mohl byste vyčíslit dosaženou úsporu, které bylo realizací e-aukce dosaženo? Pochopitelně je vždy nejzajímavější úspora při první realizaci nákupu dané komodity pomocí elektronické aukce. Pro našeho klienta jsme například docílili 55% úspory proti porovnávací hodnotě, která vyplynula z auditu minulých nákupů. Nejvyšší jednotlivou částkou pak byla úspora téměř 90 mil. Kč. Setkáváte se s pozitivním přístupem ze strany samospráv? Nebojí se zastupitelé vyzkoušet nové postupy nákupu? Dnešní nálada ve společnosti přispívá k tomu, že zastupitelé měst a obcí si kladou za čest a povinnost dokázat svým voličům, že hospodaří dobře. Jejich obavy však často plynou z nejistoty, zda se do jejich náročně vyváženého rozpočtu vrátí investice do elektronického nástroje pro veřejné zakázky. Vždy je ujišťujeme a také to dokazujeme, že investice se mnohonásobně vrátí, někdy již po první zakázce. Jakou největší e-aukci společnost PPE.CZ uspořádala? Termín největší lze rozvést do různých pojmů, největší rozsahem na zpracování a přípravu, kdy nakupujeme elektrickou energii či zemní plyn pro města, obce či jejich sdružení pro několik stovek odběrných míst. V rámci takových veřejných zakázek nabízíme průzkum i audity. Nebo jak jsem již zmiňoval dříve, největší objemově, kde se jednalo rovněž o komoditu elektrické energie v předpokládané ceně 300 mil. Kč a došlo k úspoře téměř 90 mil. Kč.

28

Parlamentní magazín

Mají e-aukce uplatnění i mimo veřejnou správu? Samozřejmě ano, a to jak ve velkých společnostech, kde využívají náš nástroj pro řízení celé struktury nákupního oddělení s hierarchií zaměstnanců a odpovědností, tak i v malých a středních firmách, kde často slouží přímo vedení firmy pro vyjednání lepších podmínek u svých dodavatelů. Jaký je průběh elektronické aukce? Elektronická aukce je pouze jednou z částí životního cyklu veřejné zakázky. Po ujasnění předmětu nákupu popíše zadavatel druhy a množství poptávaných komodit do jednoduchého formuláře. Upřesní časový plán realizace (zveřejnění, termín podání nabídek, otevírání elektronických obálek a vyhodnocení). Poté má možnost odeslat příslušná oznámení do ISVZ US, pokud je to vyžadováno. Jakmile je zveřejněn odkaz na zakázku na ISVZ US mají dodavatelé možnost zaregistrovat se do zakázky a podat nabídku v základním kole. Pokud si zadavatel přeje uskutečnit elektronickou aukci, v určeném čase přejde vkládání nabídek do soutěžního kola, kde je dodavatelům již umožněno pouze snižování ceny. Pokud v limitu tří minut nedojde k vylepšení nabídky, systém aukci ukončí a umožní stanovené komisi nabídky vyhodnotit. V maximální míře se uplatňuje automatická kontrola zákonných náležitostí nabídek tak, abychom zadavateli pomohli předcházet procesním chybám a urychlili tím vlastní realizaci poptávaného díla či dodávky. Jak je software zajištěn proti technickým problémům, výpadkům či zneužití? Nepřetržitý provoz aplikace je zajištěn násobným zálohováním všech kritických prvků, od napájení po připojení k internetu. Bezpečnost dat našich klientů chrání profesionální firewall a zejména důsledné uplatňování požadavků ISO/IEC 27001:2006. Bezpečnosti přikládáme velkou váhu, a tak nad rámec zákonných povinností a dozorových auditů pravidelně necháváme naše systémy prověřovat nezávislými odborníky. Co všechno se vyplatí nakupovat pomocí e-aukce? Obecně se dá říci, že čím více dodavatelů je schopno zadavateli službu či komoditu dodat, tím více se vyplatí elektronické aukce využívat. Obvyklé počáteční úspěšné nákupy našich zákazníků jsou typicky v oblasti kancelářských potřeb, energií, stavebních prací či automobilů. Helena Kuncová

www.parlamentnimagazin.cz


FINANCE

Praha chce díky e-aukci u‰etfiit za volání Do konce června vyhlásí radní elektronickou aukci na služby mobilního operátora. Rozhodujícím faktorem pro myšlenku uspořádání nového výběrového řízení je právě snaha o snížení ceny za poskytování mobilních služeb elektronických komunikací.

„Musím přiznat, že jsem se inspirovala u jiných magistrátních měst, například u Ostravy či Jablonce nad Nisou. Tam díky elektronické aukci šetří za mobilní volání a za související datové služby až desítky procent z původních cen,“ vysvětluje svůj záměr uspořádat nové výběrové řízení radní pro oblast IT Eva Vorlíčková. Důvod pro pořádání nové soutěže je jednoduchý – magistrát totiž volá částečně za ceny z roku 2003 a částečně za ceny z roku 2009, kdy proběhla veřejná soutěž na mobilního operátora. Tuto soutěž vyhrála společnost Telefonica O2 Czech Republic. Na základě výběrového řízení byla dne 7. 10. 2011 podepsána nová

smlouva tehdejším ředitelem odboru informatiky Ing. Martinem Vimrem. Nyní postupně probíhá převod čísel od původního operátora T-Mobile, se kterým byla smlouva podepsána dne 3. 10. 2001 a dne 2. 7. 2003 byla pozměněna na nové ceny, právě ke společnosti Telefonica O2 Czech Republic. Radní Vorlíčková se ale podivuje nad tím, že se smlouva ze soutěže z roku 2009 uzavřela až koncem roku 2011. „Je totiž obecně známá skutečnost, že díky konkurenci operátoři své služby každý rok zlevňují. Magistrát tak vlastně volá v roce 2012 díky postupnému převodu služeb k novému operátorovi za ceny vysoutěžené v roce 2009 a částečně ještě za ceny z roku 2003, a to je pro město jistě nevýhodné,” říká radní a dodává: „S přípravou elektronické aukce budeme muset začít co nejdříve, protože smlouvu se současným operátorem musíme vypovědět nejpozději k 30. červnu 2012, a nová smlouva vzniklá na základě elektronické aukce musí pak být uzavřena do 31. října 2012. To znamená, že

âeské firmy nakupují nesystematicky Štěpán Luťanský ze společnosti eeeBID představuje řešení pro firemní nákupy. Jaké služby společnost eeeBID poskytuje? Naše společnost se dlouhodobě zabývá podporou nákupního managementu a od toho se odvíjí i služby, které poskytujeme. Naším základním produktem je podnikový nákupní systém zvaný QL, který v sobě obsahuje několik užitečných modulů, mezi nimiž je i elektronická aukční síň včetně RfQ. Dále sem patří například elektronická správa dodavatelů, správa smluv a další analytické moduly. Nedílnou součástí našich služeb je poskytování analýz celých nákupních procesů firem. Naším cílem je zefektivňovat jejich procesy, tím optimalizovat čas a samozřejmě i ekonomické aspekty. Těžíme z našich dlouholetých mezinárodních zkušeností, na kterých mohou zákazníci postavit svou novou filozofii. S jakými chybami se v oblasti firemních nákupů nejčastěji setkáváte? Velkým problémem českých firem je nesystematičnost ve všech stupních výroby, zvláště pak v nákupních procesech. Tento fakt si často vedení společnosti nechce připustit, a pokud ano, mnohdy narážíme

u liniových manažerů na odpor k jakýmkoli změnám. Z naší zkušenosti vyplývá, že ke změně v procesu nakupování musí být vůle jak na straně vedení, tak na straně procesních zaměstnanců.

za nové ceny budeme volat nejdříve od listopadu letošního roku. Naší prioritou bude, aby se soutěže účastnily také městské příspěvkové organizace a případně i společnosti, ve kterých má Hl. m. Praha stoprocentní majetkovou účast. Tímto krokem chceme dosáhnout vyšších slev, protože budeme pro operátory ještě více atraktivní klient. Aukci na mobilní operátory bychom rádi opakovali každé dva roky, abychom si drželi nízké ceny.“ Je možné, že se v letošním roce připraví jen soutěž pro město a některé příspěvkové organizace. Soutěž totiž závisí na platných smlouvách s operátory, ale postupně by Vorlíčková do aukce ráda zapojila co nejvíce městských organizací. V nejbližších týdnech se očekává doladění právních podmínek využití elektronických aukcí v rámci výběrového řízení. Magistrát pak předpokládá, že elektronická aukce na telekomunikační služby tak není poslední svého druhu a do budoucna by jejím prostřednictvím nakupoval ještě na další komodity. red. • Dostatek poptávané komodity na trhu: v době, kdy je trh spíše v recesi, se setkáváme s nedostatkem komodit velmi zřídka a zpravidla ve velmi specifických oborech. • Jasná specifikace: komodita, kterou se náš klient chystá obchodovat prostřednictvím našeho portálu e-aukcí, musí být velmi dobře vyspecifikována (popsána), aby výsledek porovnával jasné nabídky. hk

Zabýváte se i realizací e-aukcí. Jaké firmy patří mezi jejich hlavní zadavatele? Nelze mluvit o typickém odvětví trhu, nebo o typickém zadavateli, máme zákazníky z mnoha oblastí. Poslední dobou se zaměřujeme na oblast developingu, kde dosahujeme velmi zajímavých výsledků. Mezi našeho největšího zákazníka v této oblasti patří například společnosti TESCO STORES ČR a SR a.s. V jakých oblastech je možné nákup prostřednictvím e-aukcí využít? Prakticky v jakýchkoliv za splnění základních podmínek: • Zájem dodavatelů o zakázku a jejich dostatečný počet.

Parlamentní magazín

29

INZERCE


FINANCE

O vefiejn˘ch zakázkách, korupci a svûtle na konci tunelu Spoleãnost B2B Centrum se zab˘vá tvorbou, v˘vojem a správou elektronick˘ch trÏi‰È a e-commerce aplikací. Specializuje se na elektronické zadávání vefiejn˘ch zakázek, organizaci v˘bûrov˘ch fiízení a elektronick˘ch aukcí. ¤editel firmy Dalibor Wijas nám v rozhovoru poodhalil zákulisí zadávání vefiejn˘ch zakázek na internetu, jehoÏ souãástí je i korupce a nezákonné praktiky. „Nevzdáváme se,“ tvrdí Wijas, jehoÏ firma se pot˘ká s korupcí i ústrky Ministerstva pro místní rozvoj.

Dalibor Wijas fieditel spoleãnosti B2B Centrum

Prvním krokem k odstranûní korupce je vytvofiení nezávislého kontrolního orgánu zamûfieného na vefiejné zakázky, kter˘ by spolupracoval s nezávisl˘mi odborníky.

Vaše firma se zabývá provozováním elektronických tržišť i aukcí. Mohl byste v rychlosti představit, co oba pojmy znamenají a jaký je v nich rozdíl? Princip aukcí je nejspíš každému zřejmý, není na nich nic převratného. Systém e-aukcí se začal používat před více než 15 lety ve Spojených státech, my jsme byli v roce 2000 první, kdo jej zavedl v České republice. Hlavní výhodou e-aukcí je, že za určitých podmínek dokáží navodit dokonalé konkurenční prostředí a zároveň umožnit několika dodavatelům naprosto transparentně soutěžit o nějakou zakázku. Navodit podmínky dokonalé konkurence však není jednoduché, neboť je třeba zajistit relevantní hráče na straně dodavatelů. Ti se však e-aukcím brání, neboť marže jsou stlačené až na hranici nákladů. U menších odběratelů nemají aukce takový efekt a u malých zakázek pod 1 milion korun se již nevyplácejí. Tam nastupují elektronická tržiště? Ano, u menších zakázek roste efektivita a výhoda elektronických tržišť. Celý proces funguje podobně jako u elektronických aukcí. Dodavatelé v případě e-aukcí předloží své nabídky v jediném kole, odběratel následně nabídky srovná a vybere tu nejlepší. Výhodou oproti aukcím je, že odběratel může dosáhnout lepších podmínek, neboť dodavatel má jedinou šanci nastavit svoji cenu. Proč jste se začali zabývat e-tržišti? Vyplývá to již z názvu naší společnosti – B2B znamená business to business. Chtěli jsme využít

30

Parlamentní magazín

internet pro lepší komunikaci a práci s dodavateli a klienty, neboť internet dává obrovský prostor pro zefektivnění obchodních transakcí v komerčním světě. U velkých firem probíhá dnes většina obchodních transakcí elektronicky. Velké podniky běžně používají e-aukce nebo nakupují prostřednictvím katalogů, kde mají vyjednány lepší ceny. Mechanizmy, které v komerčním světě dobře fungují, jsme chtěli použít ve státní správě.

Nov˘ systém vefiejn˘ch zakázek nebude fungovat Firma B2B Centrum se na poli veřejných zakázek pohybuje již 11 let. Jaké zkušenosti jste za tu dobu získali? Na poli veřejných zakázek skutečně působíme již od roku 2002, dalo by se říct, že jsme v této oblasti průkopníky. Za tu dobu proběhlo prostřednictvím elektronických tržišť řádově desítky tisíc obchodů v průměrné hodnotě 40 tisíc korun. Celkový objem nákupů přesáhl částku osmi miliard korun. Díky tomu se nám státu podařilo ušetřit velké množství peněz, můj odhad je 8–10 % z celkového objemu, tj. 600–800 mil. za 9 let. Jak to, že se státu podařilo ušetřit tolik peněz? Státní správa vždy nakupovala draze, avšak díky elektronickému tržišti se marže snížily o několik desítek procent až na několik málo jednotek procent. Evidujeme i případy, kdy státní organizace nakupovala za ceny, za které do České republiky nedováží ani distributor. Veřejný zadavatel může díky e-tržišti pomocí jednoho kliknutí myši oslovit stovky dodavatelů, kteří mu nabídnou ceny, jaké zákazník mimo státní správu nemá šanci získat.

www.parlamentnimagazin.cz


INZERCE

FINANCE Stát za provoz tržišť nic neplatil? Ne, neboť provoz e-tržišť byl financován z provizí dodavatelů, kteří vyhráli nějakou zakázku. Postupem času se objevilo mnoho elektronických tržišť, díky čemuž klesla provize na úroveň 1–1,5%. Z toho těží celá řada státních organizací, které elektronické tržiště dobrovolně používají. Stát se zabývá veřejnými zakázkami na internetu od roku 2002. Změnilo se za tu dobu něco? Za těchto devět let začalo ke své spokojenosti elektronická tržiště používat více než 90 % státních zadavatelů. Jedná se o celou státní správu plus podstatnou část veřejné správy a municipální sféry. Je důležité zmínit, že v roce 2002 byla pro oblast výpočetní techniky a telekomunikací vládou zavedena povinnost využívat e-tržiště pro orgány centrální státní správy. Tento dobře fungující systém se však nyní zásadním, podle nás ne úplně šťastným způsobem mění.

tak zvednou náklady na veřejné zakázky, přičemž úspory jsou jenom potenciální, neboť předpokládají plnou konkurenci, která nebude.

Stát však věří, že přinese výsledky.

Nemyslím si, že bude jeden centrální systém dobře fungovat. Dopadne to stejně jako v Polsku, na Slovensku a jinde, kde podobný systém také nefungoval.

Hlavním problémem korupce je nedostateãná kontrola V souvislosti s veřejnými zakázkami se u nás často hovoří o korupci. Nepomůže NIPEZ s jejím vymýcením? Ne, naopak si myslím si, že nový systém nejen dává prostor korupci, ale je dokonce přímo prokorupční. Mohl byste to upřesnit? Pro stát vznikne prapodivná situace, kdy pět vybraných koncesionářů bude „soutěžit“ o zákazníky ve státní správě. Orgány

„Elektronické aukce se nevyplatí vÏdy a jejich organizování je velmi sloÏité a drahé.“ Co máte na mysli? Poté, co pod svá křídla přebralo elektronická tržiště Ministerstvo pro místní rozvoj, představilo pro e-tržiště nový model. MMR nejprve vypsalo koncesní řízení na poskytovatele elektronických tržišť pro stát, přičemž určilo, že vybere pouze pět provozovatelů. Elektronická tržiště nyní navíc nemají být hrazena z peněz dodavatelů, ale ze státního rozpočtu, respektive z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto kroky jsou součástí návrhu Ministerstva pro místní rozvoj na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)? Ano. NIPEZ se vlastně skládá ze dvou částí. Z e-tržišť v novém modelu pěti provozovatelů a z centrálního systému pro zadávání zakázek elektronicky. Ten spočívá v tom, že několik úředníků bude mít přístup ke všem zakázkám ve státní správě v elektronické formě. NIPEZ by podle MMR měl přinést především finanční úspory. To, že by centrální systém měl přinést úspory, je velká iluze. Celý systém veřejných zakázek se stává stále složitějším, zadavatelé nejsou schopni zvládnout složitý proces zadávání a musí si najímat poradenské a právnické kanceláře. Navíc se mluví o povinných elektronických aukcích, ale ty se nevyplatí vždy a jejich organizování je velmi složité a drahé. Obrovsky se

státní správy však vědí, že nic platit nemusí, neboť vše je hrazeno z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, takže cena nerozhoduje. Tržiště jsou navíc ze zákona stejná. Jeden úředník si tak bez jakéhokoliv objektivního hodnocení vybere e-tržiště podle toho, které se mu líbí. Je nasnadě, jaká rizika jsou s tím pro stát spojena. Takže korupční potenciál je spojen hlavně s výběrem poskytovatele e-tržiště? Ne, problém je i v samotných aukcích, neboť o tom, kdo bude do aukce pozván, bude rozhodovat zadavatel – státní instituce. Pokud zadavatel nebude donucen k tomu, aby poptal všechny dodavatele, poptá jich pouze několik. Dnes je nejpoužívanější způsob zakrytí korupce ve veřejných zakázkách domluva úředníka s jedním dodavatelem, který mu poskytne několik jiných dodavatelů jako tzv. křoví. To se nezmění, jen to bude prováděno elektronicky. Nechce se mi věřit, že by s tím stát nic nedělal. Snahou MMR je přinutit úředníky nakupovat efektivněji pomocí elektronických aukcí a jednoho centrálního systému. Úředníci však nejsou motivováni nakupovat levně, neboť jsou zde lidé, kteří dělají vše pro to, aby zde byl prostor pro korupci. Je nutná přísná kontrola všech nákupů a represe lidí, co se dopustí podvodů.

V současné době je nejzazším trestem to, že úřad dostane pokutu 30–50 tisíc korun a nic se neděje. To je špatně. Problém je tedy v kontrole? Ano, hlavním problémem v České republice je, že neexistuje účinná kontrola, která by rozkrývala podvody v jednotlivých zakázkách. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je v tomto případě nefunkční, neboť se stará pouze o to, zda byla zakázka zadána podle zákona. Jestli došlo ke korupci, ÚOHS neřeší. Jaké změny je třeba provést, aby došlo k odstranění korupce? Prvním krokem je vytvoření nezávislého kontrolního orgánu zaměřeného na veřejné zakázky, který by spolupracoval s nezávislými odborníky. Tak k tomu došlo například v Maďarsku. Tento orgán by měl za úkol kontrolovat, zda nedochází k machinacím ve veřejných zakázkách. Druhým krokem by poté bylo zrušení jednoho centrálního mamutího systému, neboť není kontrolovatelný.

Systém vyhovuje v‰em kromû daÀov˘ch poplatníkÛ Co si myslíte, že se nyní se systémem veřejných zakázek stane? Dopadne to stejně jako vždy v Čechách. Objeví se jedna kauza, padnou nějaké hlavy, ale nic se nezmění. Systém zůstane stále stejný, protože všem vyhovuje. Vyhovuje politikům, úředníkům, právníkům, konzultačním firmám i dodavatelům. Nevyhovuje pouze daňovým poplatníkům. To nevypadá na příjemné vyhlídky. Abych nekončil úplně pesimisticky, musím říct, že věřím, že dojde ke změnám za pomoci veřejnosti. Cílem je, aby úřady měly ve svém čele čestné a osvícené lidi. Již dnes takové úřady jsou a je jich řada. Řada zadavatelů je řízena politiky a úředníky, kteří nemají korupční potenciál. To pro mě představuje světlo na konci tunelu, protože věřím tomu, že těchto bílých míst na mapě korupce bude přibývat. Martin Doležel


FINANCE

Chceme b˘t u kaÏdé nové investice v âeské republice Generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva UniCredit Bank Czech Republic Jifií Kunert pfiedstavuje plány banky v leto‰ním roce, jako je dal‰í posilování banky na ãeském trhu a expanze poboãkové sítû. Jaké plány máte v oblasti retailu? V retailovém bankovnictví se zaměřujeme na rozšiřování pobočkové sítě, implementaci unikátního prodejního systému přes franšízing a inovaci našich stávajících produktů v oblasti hypoték a spotřebních úvěrů. Budeme dále pokračovat v prodeji úspěšných produktů, které jsme uvedli na trh, například Presto půjčka nebo Splátkomat založený na konsolidaci jednotlivých úvěrů. Uvedli jsme na trh také Převratnou hypotéku s pohyblivou úrokovou sazbou. Jak bude probíhat rozšiřování pobočkové sítě? V loňském roce jsme prakticky ukončili rozvoj vlastní pobočkové sítě. V současnosti máme 93 vlastních poboček, v letošním roce otevřeme další čtyři vlastní pobočky. Zaměříme se hlavně na franšízové pobočky, kterých máme přes 20, letos bychom chtěli otevřít dalších 40 až 50. Pokud dodržíme naše předsevzetí, měli bychom mít v letošním roce kolem 170 prodejních míst, čímž prakticky pokryjeme celou Českou republiku. V čem je provozování franšízy výhodnější než provoz vlastní pobočky? Vlastními pobočkami máme pokryta města nad 30 000 obyvatel. Chtěli jsme se přiblížit klientům i v menších městech. Vsadili jsme proto na podnikavost místních obyvatel, kteří znají místní prostředí. Pobočku samozřejmě franšízantům připravíme a poté jim ji pronajmeme včetně poskytnutí odborného know-how. Koncept franšízingu je úspěšný, někteří partneři dosahují vyrovnání nákladů, které do podnikání museli vložit, mnohem dříve, než jsme stanovili.

V souãasnosti máme 93 vlastních poboãek, v leto‰ním roce otevfieme dal‰í ãtyfii.

32

Parlamentní magazín

Jaká je firemní strategie UniCredit Bank pro letošní rok? Bude se nějak měnit od té stávající? Strategie, kterou jsme vytyčili před dvěma lety, zůstává v podstatě stejná, jen ji mírně modifikujeme v závislosti na vývoji ekonomiky a trhu. Naším stěžejním cílem je vybudovat silnou značku v oblasti univerzálního bankovnictví v ČR, na tom se nic nemění. Zaměříme se hlavně na posílení našeho retailového bankovnictví a posílení naší přítomnosti v korporátním bankovnictví, zejména v oblasti malých a středních firem. Dále usilujeme o zesílení akvizic klientů privátního bankovnictví.

Vaší nejsilnější oblastí je nepochybně firemní bankovnictví UniCredit Bank – připravujete v této oblasti nějaké novinky? V oblasti malých a středních podniků zvyšujeme akvizici klientů, přibližujeme se zákazníkům v regionech, vytváříme nové produkty, zejména v oblasti úvěrování a půjček. Menším a středním podnikům poskytujeme služby šité na míru. Velmi silní jsme v oblasti svobodných povolání, jako jsou notáři, právníci nebo lékaři. Chceme se také více přiblížit k jednotlivým živnostníkům a malým podnikům. Řešení pro tyto klienty též poskytujeme ve spolupráci s naší sesterskou organizací, UniCredit Leasing. Živnostníkům a malým podniků nabízíme zejména krátkodobé financování, takzvaný úvěr v účtu, investiční financování a také hypotéky.

www.parlamentnimagazin.cz


FINANCE A pro velké firmy a korporace? U velkých firem si chceme udržet jednu z vedoucích pozic, v oblasti mezinárodních firem patříme mezi lídry. Samozřejmě, Česká republika není nafukovací, mezinárodních firem sem nepřichází tolik jako předtím, ale s nabídkou svých služeb chceme být přítomni u každé nové investice v ČR. Zaměřujeme se zejména na transakční bankovnictví, snažíme se poskytovat

niky samozřejmě zvažují své strategie, dívají se na budoucí vývoj ekonomiky. Nicméně zakázky jsou, výroba běží, tudíž o úvěry v rámci provozního financování zájem je. V oblasti financování komerčních nemovitostí záleží na tom, zda developer má již někoho, kdo potřebuje nové sídlo či sklady. Banky všeobecně nejsou ochotny nemovitost financovat spekulativně. V rezidenčním trhu došlo k mír-

nému oživení, ale i tam banky požadují vyšší procento předprodaných bytů. Mnoho staveb se nezahajuje, ale pár vlaštovek na trhu je.

V poslední době se na trhu se objevilo několik nových bank, Zuno bank, Air bank, z Banco Popolare se stala Equa Bank. Neobáváte se odlivu klientů k této konkurenci? Přijde-li nová banka na trh, tak si kupuje trh, její strategií je být po určitou dobu ve ztrátě. My si samozřejmě nemůžeme dovolit být ztrátoví. Může se stát, že část klientů k novým bankám odejde, ale je otázka, jak dlouho s touto strategií tyto banky vydrží, zda mají sílu být ztrátové po několik let, zda budou mít dostatek kapitálu. Klientela v ČR je hodně orientovaná na cenu, nicméně my klientům nabízíme nejen výhodnou cenu, ale především šíři produktů a kvalitu služeb.

Vaše banka měla za loňský rok v porovnání s některými konkurenty pokles čistého zisku. Čím to bylo dáno především? Ziskovost banky byla dobrá. Pokles zisku byl způsoben odpisem investic do řeckých bondů, do kterých bylo investováno v roce 2003. Jejich hodnotu jsme snížili co nej-

Jak hodnotíte bankovní regulaci, která se kvůli krizi výrazně zpřísnila? Regulace byla dodržována, ale nebyla dobře implementována. Regulace je samozřejmě potřeba, ale měla by být nastavena tak, aby nezabíjela ekonomiku. Požadavky na kapitálovou vybavenost bank a snaha o co nejširší a nejpřísnější

„Regulace je samozfiejmû potfieba, ale mûla by b˘t nastavena tak, aby nezabíjela ekonomiku.“ co nejdokonalejší služby v oblasti platebního styku a zejména ve financování zahraničního obchodu. Nabízíme také klasické nástroje, jako je krátkodobé financování provozních potřeb a investiční financování. Očekáváte letos ekonomické oživení? Výrazné oživení ekonomiky neočekávám, ale jsem optimističtější než před koncem loňského roku. Nebude to žádná sláva, nicméně zprávy z Německa a dalších zemí Evropy jsou poměrně příznivé. Zejména naše exportní schopnost by mohla být nadále posilována a udržena. Podle našich informací mají podniky pro letošek zakázek dostatek. Jakou sledujete ze strany firem poptávku po úvěrech? V současné době není poptávka po investičních úvěrech nijak velká, protože pod-

„PoÏadavky na kapitálovou vybavenost bank a snaha o co nej‰ir‰í a nejpfiísnûj‰í regulaci mohou zpÛsobit velké problémy.“ více. Teď čekáme, jak dopadne jednání s řeckou vládou ohledně spolupráce se soukromými investory, nicméně dluhopisy jsme v podstatě odepsali.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 2007. Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank Czech Republic, a. s., je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Skupina UniCredit Group patří podle bilanční sumy ve výši 1,028 bilionu eur k největším finančním skupinám v Evropě. Působí přímo ve 22 zemích a ve 27 zemích prostřednictvím svých obchodních zastoupení, má přes 40 mil. klientů, přibližně 10 000 poboček a 168 000 zaměstnanců. V regionu střední a východní Evropy disponuje tato skupina největší mezinárodní bankovní sítí, kterou představuje 4000 poboček a prodejních míst, více než 83 000 zaměstnanců a 28 mil. klientů.

služeb, rozsah osobního styku a servisu je u nás lepší.

Jaký je výhled zisku UniCredit Bank pro letošní rok? Samozřejmě plán je stanoven na hodnotě bez odpisů a měl by se blížit podobnému zisku jako v roce 2010.

regulaci mohou způsobit velké problémy. Nebude-li banka zisková, investoři se jí budou vyhýbat. Budou investovat radši do jiných segmentů trhu a banky se budou muset dostat do regulativních požadavků jiným způsobem než zvyšováním kapitálu, budou snižovat své bilance a omezovat úvěrování, čímž způsobí ekonomice problémy. Žádná ekonomika nemůže růst, pokud se do ní nedostávají peníze. Helena Kuncová

Jaká je Vaše pozice v oblasti privátního bankovnictví? Co se týče správy aktiv, bezpochyby patříme mezi tři největší banky poskytující privátní bankovnictví v České republice, máme také širokou nabídku služeb a produktů. V rámci privátního bankovnictví nabízíme i exkluzivní službu Art Banking, poradenství v oblasti umění. Velmi úzce spolupracujeme s naší specializovanou bankou v oblasti privátního bankovnictví Schoellerbank, která patří pod Bank Austria, a také s pobočkou UniCredit Bank v Lucembursku. Mnoho klientů, kteří v minulosti odešli se svými penězi do zahraničí, se nyní vrací, neboť zjistili, že ani ve Švýcarsku nemusí být banky silné jako skála. Flexibilita, nabídka

Parlamentní magazín

33


FINANCE

Rok 2012: rok hledání stability, ochrann˘ch strategií i pfiíleÏitostí k zhodnocení Začátek letošního roku se nese ve znamení obavy z recese a z nezvládnutí krize eurozóny. Mnozí spekulují o tom, zda či spíše kdy dojde k systémové změně, která ohlásí případný konec euroatlantického uskupení jako globálního hegemona. Kapitál je plachý a trhy reagují odpovídajícím způsobem – dlouhou volatilitou. Na trhu sílí poptávka po jistotách a bezpečí či minimálně po realistických alternativách, jak se připravit či zabezpečit do budoucna. „O klasické recesi se mluví především v Evropě. V USA, ač zdejší obyvatele trápí kromě cen benzinu především vysoká nezaměstnanost, o recesi nejde. Čína a rozvíjející se ekonomiky očekávají solidní výkonnost a potáhnou celosvětově HDP do růstu,“ komentuje situaci Aleš Prandstetter, investiční stratég ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, a dodává: „Čína a rozvíjející se ekonomiky očekávají solidní výkonnost a potáhnou celosvětově HDP do růstu kolem 3 %. Ani v České republice bych nemluvil o recesi, byť technicky a v myslích lidí může být realitou. Pokud nenastane výrazný otřes, ať již v důsledku eurodluhů nebo Íránu, výrazný propad HDP způsobem, kdy bychom skutečně viděli všeobecný dopad na hospodářství, uvidíme pouze ve státech, které musí výrazně šetřit v rozpočtu. Tedy v periferních zemích eurozóny a pak třeba také v Maďarsku.“ Podle Aleše Prandstettera rozvíjející se trhy Asie a Latinské Ameriky mají lepší předpoklady pro růst z celé řady důvodů. „Pokud v rozvíjejících se zemích nepanují občanské či válečné nepokoje, mívají obecně dobré předpoklady k solidnímu růstu. Jednoduše proto, že z nízkých základů se roste snáze. Dalšími důvody mohou být příznivější charakteristiky demografické či spotřebitelské, jako je nízký počet aut či bankovních produktů na hlavu.“

34

Parlamentní magazín

Slušně by se mohlo dařit i USA za předpokladu, že bude klesat nezaměstnanost a oživí se trh s nemovitostmi. Zajímavou

„Na druhou stranu nesmíme přehlížet riziko plynoucí z politického uspořádání a lokace na pomezí islámského světa,“ upozorňuje Aleš Prandstetter. Neznámou představuje i vývoj cen ropy. Na nabídkové i poptávkové straně převládají spíše negativní faktory. „Jsme na hraně konfliktu s Íránem, což může vyřadit velké kapacity v oblasti. Zároveň nepozorujeme úbytek nákupního apetitu Číny a dalších rozvíjejících se ekonomik. Pozitivní je pouze fakt, že cena ropy dosáhla hodnot, kdy již stimuluje vývoj a zavádění alternativních paliv. Tento faktor, vedoucí ke snížení poptávky po ropě, je však dlouhodobějšího rázu,“ říká Prandstetter. „Nacházíme se přibližně v pomyslném středu průběhu krize eurozóny a většina investorů si nejspíše představuje dvě možné varianty vývoje. Každá z oněch krizových variant je ohrožuje jinak a každá přitom vyžaduje přesně opačné řešení. V jedné variantě je to neřízený bankrot některé ze zemí eurozóny a rozpad tohoto společenství. To by nejspíše přivodilo ztráty z akciových investic, komodit, zlata. Zaradovala by se ta část portfolia, v níž by byly uloženy bezpečné fixně úročené dluhopisy. Ve druhé variantě vezme situaci energicky do rukou ECB, bude masivně skupovat dluhopisy, ale pak se nejspíše nepodaří udržet dvou-

„Zajímavou investiãní pfiíleÏitost pfiedstavuje napfiíklad i Turecko. Právû tureckému hospodáfiství se v posledních ãtvrtletích vedlo znamenitû.“ investiční příležitost představuje ale například i Turecko. Právě tureckému hospodářství se v posledních čtvrtletích vedlo znamenitě a uspořádání a fungování země z hlediska hospodářských institucí lze pokládat za vzorové.

procentní inflační cíl a zaraduje se asi akciová a komoditní část portfolia,“ hodnotí Jan Barta, člen představenstva ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. red.

âím se tedy fiídit v pfiípadû, kdy chceme investovat? Podle Jana Barty stále platí: • Investice není totéž co spekulace. Neberte na sebe riziko, o jehož míře nemáte jasnou představu. Riziko nelze zcela eliminovat, to si můžeme jen vybrat. • Riziko nelze měřit se 100% jistotou. Vyhýbejte se investicím, u nichž by vám dvojnásobná ztráta oproti nejhoršímu očekávanému výsledku „zlomila vaz“. • Rozkládejte riziko mezi nekorelované investiční instrumenty, nikoliv však za každou cenu a podle hesla „čím více tím lépe“. • Nechte si poradit. Sledujte průběžně události, které mají dopad na hodnotu vašich investic, tvořte si na jejich základě vlastní názory a o těch diskutujte se zkušenými investičními poradci. • Ujasněte si, pro jaké účely budete v budoucnu finanční prostředky potřebovat, a tomu přizpůsobujte časovou i věcnou strukturu vašich investic. • Pro investory, kteří mají ujasněny přesně své cíle, se otvírá nejen možnost, ale dnes přímo potřeba velmi dlouhého investování 15+ (let). Na tomto horizontu je možno považovat akciové tituly společností s vysokou kapitalizací (typu těch, které jsou v indexu S&P 500) za stejně rizikové jako dluhopisy. Dlouhodobí investoři by neměli reagovat na krátkodobou volatilitu – roční či dokonce měsíční.

www.parlamentnimagazin.cz


FINANCE

Pojistitelé se budou muset vypofiádat s novou legislativou Predikce analytiků vývoje na finančních trzích nejsou příliš pozitivní a je jisté, že rok 2012 jednoduchý nebude. Neočekávám však, že by oslabení světové ekonomiky významně ovlivnilo výsledky českého pojistného trhu. Odhaduji, že meziroční nárůst celkového předepsaného pojistného bude oscilovat kolem hranice +1 %. Predikce analytiků vývoje na finančních trzích nejsou příliš pozitivní a je jisté, že rok 2012 jednoduchý nebude. Neočekávám však, že by oslabení světové ekonomiky významně ovlivnilo výsledky českého pojistného trhu. Odhaduji, že meziroční nárůst celkového předepsaného pojistného bude oscilovat kolem hranice +1 %. Pro pojistitele bude letos klíčové, jakým způsobem se vypořádají s novou legislativou. Čeká nás přísnější a dražší regulace finančního trhu – novela zákona o pojišťovnictví a nová úprava zákona o zprostředkovatelích. Řadu významných změn přinese též nový občanský zákoník. Stěžejním bodem budoucnosti bude implementace nově chystaného regulatorního rámce EU – Solvency II do novely zákona o pojišťovnictví. Negativně pro občany a především pro ženy ovlivní pojistný trh rozhodnutí Soudního dvora EU, který v rámci antidiskriminační legislativy zrušil výjimku opravňující pojišťovny využívat rozdílnosti pohlaví pro stanovení míry pojistného rizika. Rozhodnutí si kromě vedlejších nákladů vyžádá v roce 2012 zásadní změny v kalkulacích cen pojistných produktů a povede k růstu cen pro ženy.

V jednotlivých oblastech pojišťovnictví výrazné změny neočekávám. V oblasti životního pojištění možná lehce klesne zájem o produkty s jednorázově placeným pojistným. Pokud se v rámci vývoje svého portfolia produktů zaměří pojišťovny na ty s běžně placeným pojistným, mohl by stoupat zájem klientů o produkty s kvalitní pojistnou ochranou, jako je tomu ve vyspělejších zemích EU. V kontextu s rostoucími průměrnými náklady na škody, zejména na škody na zdraví, však není dále udržitelný pokles cen v oblasti pojištění vozidel a odhaduji, že se již v letošním roce tento pokles zastaví. Před českým pojistným trhem však stojí i příležitosti pro růst. Jednou z nich je například možnost komerčního spolufinancování zdravotní sféry. Věřím, že pojistný trh má dostatečné schopnosti, stabilitu a v rámci všech změn úspěšně obstojí i v letošním roce.

TomበSíkora V˘konn˘ fieditel âeské asociace poji‰Èoven

Tomáš Síkora je výkonným ředitelem České asociace pojišťoven (ČAP). Zároveň je předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady České národní banky a členem Executive Committee Evropské federace pojišťoven a zajišťoven (CEA). Je členem expertní skupiny Ministerstva financí pro sjednocení pravidel distribuce na finančním trhu a členem Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu. INZERCE

Elektronická aukce, to je drama jako prodlouÏení v hokeji V každé elektronické aukci je rozhodujících posledních deset minut. Teprve v tu chvíli začnou ceny výrazně padat, říká Jan Koubek vedoucí oddělení vývoje v technologiích Oracle v Infinity Systems a.s., která dodává programy pro dražení veřejných zakázek po síti například městu Tábor. Podle Josefa Handla, account managera společnosti Infinity se v budoudnu e-aukce stanou pouze jedním z článků celého řetězce nákupního procesu. Jaký je zájem o elektronické aukce? JK: Zájem o aukce roste, i když se nejedná o novinku. Jde o elektronický nákupní nástroj používaný již několik let. Jeho popularita nyní roste mimo jiné i se společenskou objednávkou na průhledný proces nákupů nejenom ve státní správě. Nákupy s využitím elektronických aukcí prokazatelně přinášejí finanční efekt formou úspor, takže zejména při současné složité ekonomické situaci se vyplatí investovat do podobného nástroje. Známe případy, kdy se „investice“ do takového nástroje zaplatila formou úspor při prvním realizovaném nákupu. Co brání jejich většímu rozšíření? JH: Software pro pořádání elektronických aukcí již dnes poskytuje hodně firem, poskytujeme ho samozřejmě i my. Ten zásadní rozdíl je však v chápání elektronických aukcí. V našem podání to není jenom o virtuální aukční síni, ale o začlenění aukce do součásti nákupních procesů

a především o metodické pomoci s aukcemi. Toto jsou podstatné služby, které vyhlašovatelé aukcí požadují. Mezi jejich klíčové otázky (na které sami mnohdy neznají odpověď) patří hranice rentability aukce, správného nastavení podmínek pro dodavatele a jejich následný výběr pro vlastní aukci. A právě neznalost odpovědí na tyto otázky brání, především u menších organizací, zapojení elektronických aukcí do jejich nákupního systému a procesů. Jaké se předpokládají změny v elektronických aukcích? JK: Samozřejmě, stejně jako každý systém se i elektronické aukce rozvíjejí. K základní funkčnosti se rozvíjí možnosti integrace s např. spisovou službou či dalšími systémy podpory nákupu či ERP systémy. Nezanedbatelnou je i možnost využití komunikace aukcí pomocí Informačního systému datových schránek, zejména pro samosprávy.

JH: Zcela jednoznačně to budou změny v chápání elektronických aukcí. Elektronické aukce nebudou do budoucna nástrojem pro snižování nákladů, ale pouze jedním z článků celého řetězce nákupního procesu. Nejvyšší úspora, to není jenom nejnižší cena, stále více a ve větší míře budou hrát roli kritéria kvality! www.infinity.cz

Infinity a.s. Působí na trhu již od roku 1992 a svým zaměřením a týmem 160 zaměstnanců se řadí mezi středně velké společnosti poskytující profesionální komplexní služby v oblasti informačních technologií. Společnost sídlí v Pardubicích a další pobočky jsou v Praze, Brně, Olomouci a Českých Budějovicích.

Parlamentní magazín

35


FINANCE

Psychologie licitace funguje dokonale DraÏby nabízejí efektivní zpÛsob prodeje majetku soukromého i vefiejného sektoru. „Hlavní v˘hodou draÏby je její naprostá transparentnost,“ fiíká fieditel spoleãnosti NAXOS Miroslav Hájek.

U atraktivnû nastavené „startovací ceny“ dosahujeme nav˘‰ení v prÛmûru 25–30 % oproti stanovenému nejniωímu podání.

36

Parlamentní magazín

V čem spočívá výhoda prodeje majetku v dražbě? Dražba má několik výhod proti klasickému prodeji majetku. Za prvé je to skutečně velmi transparentní způsob prodeje jakéhokoli majetku, nejen nemovitého, ale i movitého. Druhou výhodou je její časová flexibilita. Proces dražby je velmi přesně časově ohraničen, od doby, kdy nás kontaktuje klient s tím, že má v úmyslu uspořádat dobrovolnou dražbu, tak do doby provedení dražby a zaplacení ceny dosažené vydražením, uplynou 3-4 měsíce. U nedobrovolných dražeb je lhůta delší vzhledem k zákonem stanovenému termínu zveřejnění dražební vyhlášky. Kouzlo dražby spočívá v tom, že je bezpodmínečná, nelze stanovit žádné podmínky

vyjma podmínek daných zákonem. Právně se jedná o přechod vlastnického práva, nikoliv o jeho převod. Často komplikovanou a právně náročnou kupní smlouvu nahrazují dokumenty stanovené zákonem o veřejných dražbách, které jsou zpracovávány výlučně dražebníkem v rámci výkonu jeho funkce. Jediné kritérium je výše kupní ceny dosažené při licitaci. Dopředu jsou dány časové parametry dražby, už dopředu je známa lhůta doplacení, podle zákona se pohybuje od 10 do 90 dnů ode dne provedení dražby. Okruh zájemců není nikterak omezen a dražby se může zúčastnit kdokoliv, kdo splňuje zákonné podmínky pro nabytí majetku. V rámci dražby může dražebník požadovat složení dražební jistoty. Povede-li se stanovit velmi atraktivní startovací cenu (nejnižší podání), která přiláká více než dva účastníky dražby, v následné licitaci se strhne boj, neboť psychologie licitace funguje dokonale. U atraktivně nastavené „startovací ceny“ dosahujeme navýšení v průměru 25–30 % oproti stanovenému nejnižšímu podání. Výjimkou nejsou ani případy, kdy dochází až ke 100% či 150% nárůstu ceny dosažené vydražením oproti stanovenému nejnižšímu podání. Proces je kompletně zajištěn dražebníkem, prodávající se prakticky nemusí o nic starat. Pro navrhovatele je to pohodlná metoda zpeněžení nemovitosti. Efektivita dražby je mnohonásobně vyšší než u jiných forem prodeje.

www.parlamentnimagazin.cz


FINANCE

Jakou nejvýnosnější dražbu jste provedli? Prováděním veřejných dražeb se zabýváme od roku 2000, za tu dobu jsme provedli kolem 700 dobrovolných nebo nedobrovolných dražeb. Celkový objem zpeněžení majetku v dražbách naší společnosti se pohybuje kolem 6 mld. Kč, v roce 2000 jsme také realizovali vůbec první nedobrovolnou dražbu u nás. Uskutečnili jsme první prodej obecního majetku, jednalo se o 72 nedobrovolných

novením splátkového kalendáře, zhruba 10‒15 % celého objemu se dostane do fáze zpeněžení majetku dlužníka. Přirozeně, bude-li rostoucí tendence insolvenčních řízení pokračovat, bude docházet ke zpeněžování většího množství nemovitostí i nerezidenčního charakteru. Stalo se Vám někdy, že se nepovedlo nemovitost vydražit? To se samozřejmě stává. Všechny dražby

„V roce 2010 jsme provedli nejvût‰í nedobrovolnou draÏbu v âR vÛbec, skladovû logistick˘ areál v Brand˘se byl vydraÏen za 340 mil. Kã.“ dražeb majetku zkrachovalé obce Rokytnice nad Jizerou. V roce 2010 jsme provedli největší nedobrovolnou dražbu v ČR vůbec. Dražili jsme skladově logistický areál v Brandýse, cena dosažená vydražením byla 340 mil. Kč, když nejnižší podání bylo stanoveno na 284,3 mil. Kč. Z hlediska nedobrovolných dražeb byl velmi zajímavý rok 2010, v ČR byl zpeněžen majetek za 724 mil. Kč, přičemž NAXOS se na tomto čísle podílel zhruba 46 %. Velmi patrný je skokový nárůst objemu nedobrovolných dražeb oproti roku 2009. Se zhruba 4,5 mld. Kč zpeněženého majetku ve veřejných dražbách patříme dlouhodobě mezi největší dražebníky u nás.

nejsou vždy úspěšné na první pokus. Proces dražby jakéhokoliv majetku přesně ukáže, jak na stanovenou cenu reaguje trh v daném čase. K vydražení například nedojde, jestliže se nepodaří stanovit optimální hranici nejnižšího podání, tedy je-li cena předmětu dražby vyšší než ta, kterou jsou potenciální zájemci schopni či ochotni akceptovat. Ve většině těchto případů se přistupuje k tzv. opa-

O jaké nemovitosti je v současnosti největší zájem? Nemovitosti můžeme rozdělit do dvou základních kategorií, a to na nemovitosti rezidenčního charakteru, jako jsou rodinné domy, byty, bytové komplexy. Druhou skupinu nemovitostí tvoří nemovitosti administrativního a výnosového charakteru, například výrobní a skladové prostory, logistické areály, haly, ale i činžovní domy, hotely apod. O jaké nemovitosti bude největší zájem, nelze úplně přesně říci, platí tady klasické pravidlo, že zájem bude vždy o výnosové nemovitosti. Investice do nemovitosti je stále poměrně jistá investice. Předpokládám, že proti minulému roku lehce naroste i prodej rezidenčních nemovitostí. Lze říci, že momentálně zaznamenáváme přetlak nabídky nad poptávkou u bytů a rodinných domů. Od roku 2009 evidujeme kontinuální nárůst insolvenčních řízení, kde část majetku dlužníků tvoří i jejich domy a byty. Jedná se zejména o osobní bankroty a konkurzy fyzických osob. Přestože většina z nich končí dohodou dlužníka a věřitelů a sta-

kované dražbě, ve které dochází ke snížení původního nejnižšího podání. Výsledkem je obvykle úspěšná opakovaná dražba. V některých případech dokonce dochází k dosažení vyšší výsledné ceny než bylo původně stanovené nejnižší podání při první neúspěšné dražbě. Podle našich vnitřních statistik je v případě Naxosu poměr těchto nevydražených dražeb k vydraženým 10 : 90 %.

šího podání ve vazbě na stav předmětu dražby a aktuální situaci na trhu s nemovitostmi, navržení a realizace cílené mediální kampaně tak, aby došlo k oslovení co možná největšího množství potenciálních investorů a investorských skupin a v neposlední řadě samotná realizace dražby – licitace v rámci aukčního dne včetně související právně-administrativní agendy. Při optimálně zvoleném nejnižším podání nabízí dražba jedinečnou možnost dosažení maximální kupní ceny, která odpovídá reálné tržní ceně předmětu dražby. Pro navrhovatele dražby (prodávajícího) znamená i finanční úsporu např. v dani z převodu nemovitostí, kterou v případě veřejné dražby hradí vždy vydražitel (kupující), přičemž základem daně je cena dosažená vydražením. Vhodně zvolená strategie prodeje umožňuje i například prodej majetku ve větších balících formou samostatných dražeb v rámci jednoho aukčního dne nebo naopak prodej většího množství nemovitostí v rámci jedné jediné dražby. Nespornou výhodou veřejné dražby je její naprostá transparentnost, což v případě prodeje státního majetku považujeme v současné době za velmi podstatné.

„Se zhruba 4,5 mld. Kã zpenûÏeného majetku ve vefiejn˘ch draÏbách patfiíme dlouhodobû mezi nejvût‰í draÏebníky u nás.“

Jakou má výhodu dražba pro obce a města? Zpeněžení majetku formou veřejné dražby přináší hned několik výhod. Jednou z nich je vysoká právní bezpečnost celé transakce. Od přípravné fáze až po samotnou realizaci dražby a předání předmětu dražby vydražiteli se jedná o proces, který je kompletně veden dražebníkem. V rámci služeb standardně poskytovaných společností Naxos je součástí procesu dražby právní a technická analýza stavu předmětu dražby, zajištění vypracování znaleckého posudku a tržní ceny předmětu dražby soudním znalcem, doporučení optimálního nejniž-

Jaké projekty aktuálně připravujete? Chystáme několik zajímavých prodejů majetku, ale v tuto chvíli není prostor, abych všechny věci konkrétně zmínil. V letošním roce chceme dosáhnout INZERCE


FINANCE objemu zpeněženého majetku formou veřejných dražeb na úrovni 700 – 800 mil. Kč. Oproti loňskému roku to bude představovat navýšení o necelou polo-

nabídnout vysoce profesionální služby vedoucí k optimálnímu zpeněžení jejich majetku, respektive nabídnout příležitost k efektivním investičním příležitostem.

„Investice do nemovitosti je stále pomûrnû jistá investice.“ vinu. Přiblížíme se tak roku 2010, kdy jsme formou veřejných dražeb dobrovolných i nedobrovolných zpeněžili majetek přibližně za 770 mil. Kč. Také budeme aktivní v oblasti prodejů podniků. Celkový objem kupních cen dosažených při zpeněžování podniků realizovaných společností Naxos za loňský rok přesáhl půl miliardy korun. Svým klientům chceme

Které podniky jste loni prodali? V loňském roce došlo prostřednictvím naší společnosti ke zpeněžení několika podniků, většinou z insolvenčního řízení. Naším záměrem v těchto transakcích je obvykle, v souladu se zajištěnými věřiteli a insolvenčními správci, zachovat výrobu. Ne všechny podniky, které končí v insolvenci, jsou mrtvými podniky. V některých

Skupina NAXOS Působí na trhu realit již od roku 1994 a řadí se k největším investičním a realitním společnostem v ČR. Prostřednictvím přímých prodejů, výběrových řízení, dražeb, veřejných obchodních soutěží a ostatních metod prodeje NAXOS dosud zpeněžil majetek v hodnotě více než 16 mld. Kč, přičemž např. aukce se podílejí více jak 5 mld. Kč. Skupina NAXOS je v součtu finančního objemu vydraženého majetku jedním z největších dražebníků v České republice.

případech je mnohem výhodnější výrobu zachovat a přistoupit k prodeji podniku jako celku. Takto prodávaný fungující podnik má přirozeně větší hodnotu, než kdyby se přistoupilo k jeho uzavření, ukončení výroby a rozprodeji samostatných částí jeho majetku. V loňském roce se nám takto podařilo zpeněžit např. podnik PA EXPORT (bývalý Škoda Export), jehož kupní cena dosáhla 280 mil. Kč, dále podnik METAZ, a.s., za zhruba 51 mil. Kč a akciovou společnost TOS v Čelákovicích, kde dosažená kupní cena činila 100 mil. Kč. Ve všech uvedených případech se podařilo zachovat výrobu a udržet zaměstnanost. Kupujícími byly subjekty z oboru s připraveným podnikatelským záměrem směřujícím ke znovuobnovení výrobních procesů prodávaných podniků. V případech prodejů celých podniků využíváme převážně zpeněžení formou výběrového řízení. Výběrové řízení má stejné systémové parametry jako veřejná dražba, zejména co se týče jeho naprosté transparentnosti a právní jistoty pro všechny zúčastněné strany transakce. Helena Kuncová

Poptávka po nebankovním financování v roce 2011 rostla âlenské spoleãnosti âLFA uzavfiely v loÀském roce témûfi 1 080 000 nov˘ch leasingov˘ch a úvûrov˘ch obchodÛ Členské společnosti České leasingové a finanční asociace vložily do české ekonomiky v loňském roce 124,3 mld. Kč*, což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2010. Na financování investic a provozu podnikatelských subjektů bylo

38

Parlamentní magazín

proinvestováno 89,3 mld. Kč, na financování zboží a služeb pro domácnosti šlo 35 mld. Kč. Leasing movitých věcí meziročně vzrostl o 1,8 %, podnikatelské úvěry o 11 %, factoring o 16,6 % a spotřebitelské úvěry o 1,5 %.

Produkty pro podnikatele tvofií 71,8 % v‰ech nebankovních obchodÛ Nebankovní produkty jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost především při financování investic, obnově produktivního majetku, výrobních zařízení, podnikatelských start-up či restrukturalizačních projektů. I přes postupný pokles tempa ekonomického růstu v loňském roce, snižování meziročního růstu průmyslové výroby a téměř nulového růstu investic byly v loňském roce leasingem movitých věcí předány do užívání stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen přes 45,6 mld. Kč, což je meziroční růst o 1,8 % u největších patnácti společností ČLFA. Odhad objemu financování celého trhu je více než 47,8 mld. Kč. V leasingu opět dominovalo financování silničních vozidel pro podnikatele. Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl 94 %. Operativní leasing je postupně rostoucí formou leasingového financování.

www.parlamentnimagazin.cz


FINANCE Jeho podíl na celkovém leasingu movitých věcí meziročně vzrostl o 8,7 % na 34,7 %. Pro srovnání, v roce 2005 činil jeho podíl pouze 12 %. Potvrzuje se tak postupné prosazování outsourcingu provozních a administrativních služeb v podnikatelské sféře. I současná ekonomická situace vede řadu ekonomických subjektů k přehodnocení účelnosti vlastnictví výrobních předmětů, kdy stále více firem sahá po outsourcingu a svěřuje financování a správu leasingovým společnostem. Zájem trhu o nebankovní financování se projevil také v leasingu nemovitostí, který poprvé od roku 2007 zaznamenal meziroční růst. V loňském roce se v tomto odvětví uzavřelo 21 nových smluv s předáním nemovitosti do užívání v souhrnu pořizovacích cen za 2,7 mld. Kč. V meziročním srovnání jde o navýšení o 28,6 %. Podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení klesl v loňském roce na 32,8 % proti 40,3 % v roce 2010. Tento pokles je způsoben snížením poptávky po fotovoltaických zařízeních (pokles o 53 % proti roku 2010). Naopak financování ostatních komodit ve strojích a zařízeních vzrostlo o 18 %.

Trend smûfiující k vyspûl˘m ekonomikám Nebankovní úvěry jsou jediným produktem nebankovního trhu, který má stále růstovou křivku. V roce 2009, v době ekonomické recese, zaznamenaly jako jediný segment na nebankovním trhu meziroční růst o 6,6 %. V roce 2011 opět došlo k meziročnímu navýšení objemu úvěrů pro podnikatele, a to o 11 % v případě vedoucích patnácti společností. Celková výše úvěrů dosáhla 30,4 mld. Kč, z toho úvěry na osobní vozy tvořily 44 % a úvěry na stroje a zařízení, včetně fotovoltaických zařízení 20,4 %. Průměrná výše poskytnutého úvěru byla přes 455 tis. Kč. Nebankovní úvěry podnikatelé využívají v obdobném měřítku jako u finančního leasingu. Navíc však mohou financovat tituly podléhající dotacím z českých i nadnárodních evropských fondů, kde je financování leasingem podmínkami dotací či fondů vyloučeno. Nebankovní úvěry tak mohou využít kromě firem i zemědělci, veřejná správa, obce, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů.

* všechny částky v tiskové zprávě jsou uvedeny v korunách bez DPH

Roste zájem firem o financování provozních potfieb V letech 2010 i 2011 zaznamenal factoring dvojciferný růst. U členských společností AFS ČR došlo v loňském roce k meziročnímu růstu o 16,6 %. Lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly postoupeny pohledávky celkem za 128,2 mld. Kč, z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 106,2 mld. Kč. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR klientům dosáhl k 31. prosinci 2011 výše 17,9 mld. Kč, z toho na členy ČLFA připadá 15,4 mld. Kč. České firmy v současné době využívají především regresní factoring s 73,7% podílem proti bezregresnímu factoringu.

Úvûry pro spotfiebitele rostou V roce 2011 poskytovalo úvěry pro spotřebitele 22 členských společností ČLFA včetně leasingových společností, které je nabízejí dodatkem k leasingovým produktům. Celkový objem poskytnutých úvěrů pro osobní potřebu činil v loňském roce 34,2 mld. Kč, což představuje faktický meziroční růst o 1,5 %. Pozitivním faktorem je zvýšení objemu úvěrů na financování osobních aut, který meziročně vzrostl o 2 % na 7,6 mld. Kč. V průběhu loňského roku tempo růstu nebankovních spotřebitelských úvěrů klesalo. Je to dáno především přetrvávajícím pomalým růstem výdajů u domácností, kdy se tržby v maloobchodě meziročně zvýšily pouze o 1,9 %. Členské společnosti ČLFA také uplatňovaly obezřetnější kritéria hodnocení záka-

zníka i financované komodity, kdy řada klientů na financování od členů ČLFA nedosáhla. I v roce 2011 pokračovalo rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty a růst podílu úvěrového financování na jejich obchodech. Je to dáno i omezujícími legislativními změnami, především novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2011, i vývojem trhu směřujícím k vyspělým ekonomikám. Především z tohoto důvodu poklesl objem spotřebitelského leasingu meziročně o polovinu. Souhrn pořizovacích cen movitých věcí předaných v roce 2011 do spotřebitelského leasingu činil 0,8 mld. Kč. Za pozornost stojí podíl operativního leasingu (na nějž se nevztahuje zákon o spotřebitelském úvěru) na celkovém spotřebitelském leasingu movitých věcí, který vloni dosáhl 83,1 %. Komoditně dominoval leasing osobních aut s 99,4% zastoupením. Podíl nových aut na celkovém spotřebitelském leasingu osobních vozů tvořil 97,2 %.

„Nebankovní úvûry jsou jedin˘m produktem nebankovního trhu, kter˘ má stále rÛstovou kfiivku.“ V˘znamn˘ partner pro financování vozÛ Členské společnosti ČLFA se v loňském roce podílely na financování silničních dopravních prostředků (vesměs nových) částkou 55,9 mld. Kč. Z toho 32,6 mld. Kč šlo na pořízení osobních vozů prvně registrovaných v ČR, tzn. více než dvě pětiny, respektive 45,8 % osobních vozů prvně registrovaných vloni v ČR bylo financováno členskými společnostmi ČLFA. Denisa Ranochová, ČLFA INZERCE


INZERCE

FINANCE vývoje. Interní, jednobarevné prodejní sítě jsou postupně nahrazovány multiproduktovými poradenskými firmami. Ty mají dvě klíčové výhody. Zaprvé dovedou být blíže klientovi, jeho potřebám, požadavkům, ale třeba i časovému programu. Zadruhé mu mohou nejenom prodat daný produkt, ale přinést skutečnou přidanou hodnotu v podobě srovnání více konkurenčních řešení a také komplexního finančního plánu, který vychází z jeho potřeb a cílů a nikoliv z prodejního plánu dané pojišťovny či banky. Jakého podílu v „distribučním mixu“ tedy mohou podle Vás finanční poradci dosáhnout? Pracujeme s několika scénáři, které se liší podle jednotlivých produktových oblastí a také podle celkového ekonomického vývoje. V životním pojištění dosahují poradci již nyní nadpolovičního podílu, jinými slovy většina smluv o životním pojištění je již sjednávána přes poradenské společnosti. Polovinu tržního podílu atakujeme také v hypotékách, kde nás podle mého soudu čeká ještě další nárůst. Investice, podílové fondy vidíme do budoucna jako největší příležitost. Zde budou podíl a aktivita poradců velmi výrazně vzrůstat.

Finanãní poradci uÏ dávno nejsou popelkou Situaci na trhu finanãních poradcÛ analyzuje Ing. Jifií ·indeláfi, Ph.D., v˘konn˘ fieditel Unie spoleãností finanãního zprostfiedkování a poradenství. Oblast finančního poradenství je jednou z nejdynamičtějších částí finančního trhu. Oproti klasickým finančním institucím finanční poradci mnohdy vykazují nárůsty obchodů až v desítkách procent. Jaký mají recept na úspěch? Myslím, že na finančním trhu, konkrétně v oblasti retailu, jsme svědky klasického maloobchodního

40

Parlamentní magazín

S překotným růstem jsou však také spojena rizika. Občas zaznamenáváme v médiích ne zrovna pozitivní případy jednání s klientem. Co tedy představuje hlavní problémy finančního poradenství? Trh prošel poměrně složitým vývojem a nemá cenu říkat, že všechny etapy a kauzy byly šťastné či bezproblémové. Nyní se ale naše odvětví dostalo konečně do fáze určité vyspělosti, kdy vnější ohrožení, zejména regulatorní, překonávají interní problémy. Naše profesní sdružení je na trhu od roku 2006 a zastupuje tu vyspělejší část trhu. Co nás tedy logicky trápí, jsou zejména přežívající méně vyspělé obchodní modely, které přinášejí značná rizika pro klienty, zejména v oblasti agresivních obchodních praktik. Standardní finančně poradenské společnosti však urazily obrovský kus cesty a dnes přinášejí klientům značnou přidanou hodnotu. Navíc svými standardy služeb překonávají klasické finanční instituce – banky a pojišťovny a jejich kamenné pobočky. Zmínil jste vnější ohrožení v podobě regulačních opatření. Jaké konkrétní změny máte na mysli? V současné době jde především o dva legislativně reformní projekty, nový zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samozřejmě důchodovou reformu. Začnu prvním z nich. Oblast pojišťovnictví a zejména životního pojištění je, jak už bylo řečeno, tradičně velmi významně spojena s poradenským byznysem. Finanční poradci zde v minulosti značně přispěli k nastartování konkurenčního boje pojišťoven jak mediálně, prostřednictvím studií a projektů zaměřených na srovnání kvality produktů, tak obchodně, kdy u jednotlivých transakcí upozorňovali na nevýhodné či předražené řešení doporučované pobočkami institucí. Spolu s klesajícím podílem na novém obchodu tak došlo k logickému oslabení některých velkých pojišťoven, které k segmentu přistupovaly jako k určité „dojné krávě“ – sta-

www.parlamentnimagazin.cz


FINANCE tickému rezervoáru klientů a profitu. Spolu s prudkým nárůstem role finančních poradců tím vyvstala potřeba modernizovat regulatorní rámec, na čemž se na počátku shodovali všichni klíčoví hráči: finanční poradci, pojišťovny, Ministerstvo financí ČR i Česká národní banka. Ministerstvo financí však při tvorbě nového zákona navrhlo některé změny, které jsou průlomové nejen z hlediska naší branže, ale potenciálně hrozí, že zásadně ovlivní podmínky podnikání všech subjektů v této zemi. O jaká opatření se jedná? Ministerstvo ze všech možných variant modernizace regulatorních pravidel zvolilo tu nejméně šťastnou a z pohledu volného tržního prostoru tu „nejbrutálnější“ – navrhlo zastropování nejprve provizí (odměn) zprostředkovatelů a poté celkových nákladů některých pojistných produktů. Toto opatření, jakkoliv může u některých vyvolat určitou škodolibou radost, má dalekosáhlý přesah mimo svět finančního poradenství. Co bude následovat? Pakliže se do zorného pole regulátora dostanou například autobazary a prodej ojetých vozů, přistoupíme k regulaci marží nebo prodejních cen? Auto je přece také složitý produkt, hrozí deseti, respektive stotisícové škody a spotřebitel tak bude elegantně „chráněn“. Ale vážně, tímto opatřením se přece vracíme o více než dvacet let zpět, to popírá jakoukoliv tržní soutěž a prostor pro smluvní volnost obou stran, v konečném důsledku i klienta.

druhý návrh, regulace nákladů produktu, už dramaticky ovlivní celý trh, pojišťovny i poradce nevyjímaje. U některých menších hráčů, kteří vstoupili na trh v nedávné době, tak dojde k zásadnímu ohrožení vynaložených investic a akutně hrozí arbitrážní řízení s Českou republikou. Opravdu toto pravicová vládní koalice chce?

„Standardní finanãnû poradenské spoleãnosti urazily obrovsk˘ kus cesty a pfiiná‰ejí klientÛm znaãnou pfiidanou hodnotu.“ Důchodová reforma je zásadním politickým, ekonomickým, ale i sociálním projektem posledních let. Jaké problémy vidíte tam? Obecně s konceptem reformy souhlasíme, ale nechci se věnovat makroekonomickým parametrům, jako spíše některým detailům, ve kterých je skryt pověstný „ďábel“. Z mikroekonomického pohledu zde vláda vytvořila velmi rozporný systém, kdy na jedné straně požaduje vysoký a nákladný standard ochrany spotřebitele a odborné péče, ale na druhé straně výrazně limituje příjmy zúčastněných subjektů – penzijních fondů a poradců. Zatímco u fondů se ČNB asi podaří situaci uhlídat a „maximálně“ hrozí, že je budou muset akcionáři dotovat, a tudíž nebude velký zájem o účast v reformě, u distributorů není šance dodržování zákona při předpokládaných tisících zprostředkovatelů uhlídat. Je třeba si uvědo-

„Zavedení poradci budou mít vzhledem k rozevírání nÛÏek oproti zastropovan˘m pfiíjmÛm problém v distribuci penzijních produktÛ vÛbec pÛsobit.“ Pokud vím, stát se ale při své snaze regulovat toto odvětví opírá o vzrůstající počet stížností na finanční poradce? Je třeba rozlišit realitu od účelových argumentů. ČNB jakožto orgán dohledu v roce 2010 obdržela 218 stížností z oblasti pojištění, přičemž bylo s klienty uzavřeno téměř 1 milion smluv o životním pojištění. Stížnosti tak dosahují zhruba 0,02 % z celkového počtu obchodů. I když se asi ne všechny problematické případy k ČNB dostanou, toto je zcela zanedbatelné číslo, které naprosto neospravedlňuje takto brutální zásah státu do podnikatelského prostředí. Protože věc má širší dopad, dovolím si ještě jednu poznámku. Zatímco první návrh, regulace provizí, „shodou okolností“ vyhovoval právě výše zmíněným velkým pojišťovnám, neboť potřením poradců chránil jejich kmeny klientů před konkurenceschopnějšími soutěžiteli,

tivně, jaký přinášíte protinávrh? Jaká je koncepce Vaší unie? Náš návrh regulace trhu a ochrany spotřebitele stavíme na dvou pilířích: transparenci a odbornosti. První říká, že by klient měl vždy předem dostat kompletní informace o všech parametrech nabídky, která je mu činěna – zejména co se týče nákladů, rizik a potenciálních výnosů.

mit, že zde již nyní existují pofidérní firmy a struktury, které se na důchodovou reformu třesou několik let jako na ojedinělou příležitost jak vydělat na úkor klientů. Ty budou v největším boomu půl roku či rok „těžit“ bez jakéhokoliv dodržování pravidel regulace a pak se bezpečně ztratí v kolotoči konkurzů, bílých koňů a podobně. Zavedení poradci na druhé straně budou mít vzhledem k rozevírání nůžek oproti zastropovaným příjmům problém v distribuci penzijních produktů vůbec působit. A to si prosím uvědomme, že rozhodnutí vstoupit do druhého pilíře je z pohledu občana nevratné. Přidá-li se k tomu značně neprůhledný legislativní proces, jde o doslova smrtící koktejl! Zmínil jste několik opatření, kterými se MF snaží situaci na trhu řešit a chránit klienty. Dobrá, pokud je hodnotíte nega-

Žádný poplatek by neměl být svatý. To je v souladu i s například novým občanským zákoníkem a je třeba říci, že přístup ministerstva financí se v tomto posunul velmi dobrým směrem. Jen je někdy příliš extenzivní a hrozí naopak zahlcení nepodstatnými detaily. Je třeba najít efektivní kompromis ve skutečně zásadních věcech a ten prosadit. Pokud jde o odbornost distributorů, ať už poradců nebo úředníků na přepážkách, ta je naprosto klíčová. Proto na rozdíl od jiných nevnímáme plánované odborné zkoušky negativně, naopak. Ovšem za podmínky, že budou požadavky pro všechny distributory a prodejní kanály naprosto rovné, aby nehrozil na různých místech různě vysoký standard. Vnímáme pozitivně, že na trhu nebude moci působit každý, protože neprojde sítem, to je podle nás dobře. Vše je ovšem otázka implementace – například v důchodové reformě je nyní reálným scénářem odsunutí povinných zkoušek až na druhý rok po jejím startu. To už by byl opravdu vážný problém. Marcela Staňková

Ing. Jifií ·indeláfi, Ph.D. Vystudoval ekonomiku a management (Ing.) a následně management (Ph.D.) na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, kde od ukončení studia působí jako odborný asistent. Od roku 2006 spolupracuje s Unií společností finančního zprostředkování a poradenství, v roce 2008 byl zvolen členem představenstva a jmenován výkonným ředitelem. Jako zástupce finančněporadenského trhu působil a působí v řadě expertních komisí a platforem na půdě MF ČR, ČNB a samoregulačních asociací. Ve své odborné činnosti se zaměřuje zejména na řízení obchodních struktur, jejich zákonnou regulaci, podnikový management a osobní finance. V uvedených oblastech široce publikuje, a to jak na úrovni odborné, tak osvětověpopulární.

Parlamentní magazín

41


PRÁVO A LEGISLATIVA

Dvefimi vyhozen, oknem se vrací Objektivnû vzato, nemûla âR ve vûci zákona o odpovûdnosti právnick˘ch osob (a fiízení proti nim) pfiíli‰ mnoho na v˘bûr. K pfiijetí právní úpravy umoÏÀující postihovat i delikty právnick˘ch osob nás váÏe pomûrnû mnoho mezinárodních smluv. A to pfiesto, Ïe domácí právní praxe nesignalizovala potfiebu takové úpravy a ani v odborné literatufie, která se moÏn˘mi formami postihu právnick˘ch osob zab˘vala, po nové úpravû nikdo nevolal.

TomበSokol Advokátní kanceláfi BroÏ – Sokol – Novák

42

Parlamentní magazín

Transpozice obsahu mezinárodních smluv do národních právních předpisů není u nás ničím novým. Jednou z reflexí Ženevských dohod je v našich trestních zákonících už desetiletí trestný čin plenění v prostoru válečných operací, který zejména před rokem 1989 nepůsobil příliš aktuálně. Nicméně přijetí dost zásadní trestní úpravy bez vnitřní potřeby už jistou kuriozitou je. Tomu ostatně odpovídá i celý proces přijímání zákona. Poprvé se dostal do parlamentu návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v červenci roku 2004 a tehdy nepřežil prvé čtení v listopadu téhož roku. Jak se v beletrii občas uvádí, dveřmi vyhozen, oknem se vrací. Podobným způsobem se návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ocitl v Poslanecké sněmovně 15. 3. 2011 a dostal číslo sněmovního tisku 285. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona obsahovala řadu zajímavých informací, možná spíše argumentů, které pravděpodobně významně přispěly k tomu, že zákon byl schválen. Především zde bylo uvedeno, dokonce tučným písmem, že ČR je posledním členským státem EU, který nemá zavedenou odpovědnost právnických osob za jednání, k jejichž postihu zavazují právní předpisy ES/EU. Důvodová zpráva také poctivě přiznává, že stricto sensu není nezbytná odpovědnost trestněprávní, v úvahu by

přicházela i odpovědnost podle správního práva, avšak z celé řady důvodů, které byly v důvodové zprávě uvedeny, tato alternativa u nás fakticky v úvahu nepřichází. Velmi zjednodušeně řečeno proto, že systém správního trestání by bylo nutné v podstatě celý přebudovat tak, aby v jeho rámci bylo možné postihovat delikty právnických osob, a i tak by zůstaly problémy například v oblasti mezinárodní spolupráce, kterou máme smluvně upravenu pro trestní právo, nikoliv pro právo správní. Bylo by nutno vytvořit zcela nové právní předpisy, zejména procesněprávní úpravu, přebudovat pravomoci správních orgánů a provést řadu dalších změn. V každém případě byl návrh schválen na konci září 2011, poměrně hladce prošel Senátem, ale o to tvrději se s ním vypořádal prezident republiky. Ve svém odmítavém stanovisku mimo jiné uvedl, že zmíněný zákon popírá vazbu mezi

www.parlamentnimagazin.cz


PRÁVO A LEGISLATIVA pachatelem a trestem a je spíše příkladem alibizmu než důsledné snahy potrestat viníky trestných činů. Konkrétní podoba zákona je špatně zpracována, neboť představuje jen velmi hrubou kostru procesních otázek trestního stíhání právnických osob. A podle prezidenta pak zavedení trestní odpovědnosti právnických osob nic neřeší, velmi pravděpodobně jen postihne nevinné. Přes toto kategorické odmítnutí byl zákon v prosinci loňského roku znovu schválen, a tak mohl nabýt účinnosti v plánovaném termínu, tedy 1. 1. 2012. Nese číslo 418/2011 Sb. Mimo vší pochybnost jde o zcela novou konstrukci v rámci českého právního prostředí, a to konstrukci velmi nezvyklou. Na rozdíl od anglosaského světa, kde je právní odpovědnost právnických osob vcelku běžná, v našich podmínkách, ale také v našem právním vědomí přicházela v úvahu pouze odpovědnost fyzických osob. Až doposud tak byla studentům právnických fakult vtloukána do hlavy jedna ze stěžejních zásad trestního zákona – zásada individuální trestní odpovědnosti fyzických osob. To už je pryč. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je relativně jednoduchý. Vyjmenovává trestné činy, za které může být právnická osoba postižena, přičemž čerpá z rezervoáru trestního zákoníku. Tak se tedy 78 skutkových podstat trestných činů, uvedených v trestním zákoníku jako delikty fyzických osob, stává deliktem osob právnických. Jde o rozsáhlou škálu trestných činů, počínající u sexuálních deliktů a končící u terorizmu, mezi nimiž samozřejmě jsou i trestné činy majetkové, daňové, ohrožující životní prostředí apod. Důvodová

orgánů a těch, kdo právnickou osobu řídí nebo kontrolují, anebo vykonávají rozhodující vliv na řízení, to mohou být zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů. Klíčovým pojmem v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob je pojem „přičitatelnost“. Ten definuje, za jakých podmínek odpovídá (lze přičítat) právnická osoba za spáchání trestného činu

„Konkrétní podoba zákona je ‰patnû zpracována, neboÈ pfiedstavuje jen velmi hrubou kostru procesních otázek trestního stíhání právnick˘ch osob.“ osobami ve výše uvedených pozicích. Právnické osobě se tak za všech okolností přičítá jednání statutárních orgánů, řídících osob vykonávajících řídící činnost či vykonávajících rozhodující vliv. Jednání zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení se právnické osobě přičítá, pokud jednali na základě rozhodnutí či pokynů orgánu právnické osoby. Anebo, a to je velmi důležité, proto, že orgány právnické osoby neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo které po nich lze spravedlivě požadovat. Zejména nezajistily povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. Zbývá dodat, že trestní odpovědnost právnické osoby přechází i na jejího právního nástupce a právnická osoba je trestně odpovědná, i když k jednání přičitatelnému došlo před jejím vznikem

„Zákon o trestní odpovûdnosti právnick˘ch osob je relativnû jednoduch˘.“ zpráva k tomu uvádí, že až na výjimky jde o postihy, k nimž nás nutí mezinárodní smlouvy. Tím si ale nejsem jist. Mám za to, že zákonodárce v tomto směru mohl být mnohem rezervovanější. Velmi široce je vymezen i okruh právnických osob, na které tento zákon dopadá, neboť to jsou v podstatě všechny právnické osoby připadající v úvahu, s výjimkou ČR a územních samosprávných celků. Samosprávné celky ale nemají odpovědnost pouze při výkonu veřejné moci. Za delikt způsobený například při výkonu vlastnického práva tedy územně správní celek postižen být může. Rozsáhlý je i okruh osob, které „v zastoupení“ právnické osoby, mohou trestný čin fakticky spáchat. Kromě statutárních

Po měsíci a půl účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se pochopitelně nelze nijak vyjadřovat k jeho faktickému fungování. Vím zatím o jediném zahájeném trestním stíhání. Lze ale uvažovat tři alternativy budoucího vývoje. Zákon nebude užíván prakticky vůbec, neboť společnost nepociťuje jeho potřebu, a tedy nebude ani spojovat jednání právnických osob s možným

anebo vzniklá právnická osoba později byla rozhodnutím soudu prohlášena za neplatnou. Dosti rozsáhlá je škála trestů, které připadají v úvahu u právnické osoby. Je to například zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věcí nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, zákaz přijímání dotací a subvencí nebo uveřejnění rozsudku. Peněžitý trest, ukládaný v denních sazbách od 1 tisíce korun do 2 milionů korun, tak může dosáhnout až částky jedné a půl miliardy.

naplnění skutkové podstaty. V případě potřeby vystačí s postihem představitelů právnické osoby. Nebo zákon po chvilkovém rozjezdu začne být užíván až zneužíván ve značném rozsahu proto, že formulace přičitatelnosti je velmi vágní a umožňuje dát do spojení v podstatě jakýkoliv delikt zaměstnance či osoby v obdobném postavení s činností právnické osoby, minimálně s tvrzením, že neučinila příslušná preventivní opatření. V tom případě by se nejspíš naplnila prezidentova obava. Třetí možnost je, že zákon bude užíván a aplikován v rozumné míře a stane se vcelku běžnou součástí našeho právního řádu. Osobně se bojím vývoje podle druhé alternativy. Minimálně na počátku, kdy nebude existovat judikatura, jasně vymezující, co lze a zejména nelze přičítat, bude text zákona svádět k experimentování a k postihu právnických osob spíše podle libovůle či zlovůle orgánů činných v trestním řízení. To bude klást značné požadavky zejména na dozorové státní zástupce, kteří by žádnou zvůli neměli připustit. Nejde totiž „jen“ o trestní stíhání právnické osoby. Vůbec nelze odhadnout, jaký důsledek v oblasti obchodních vztahů bude mít pro obchodní společnost, dojde-li k jejímu trestnímu stíhání. Zda to povede k utlumení obchodních vztahů, vypovídání smluv včetně smluv úvěrových, odmítání plnit bez předchozí platby v plné výši apod. Dalších několik let tedy může být v tomto směru docela zajímavých.

Parlamentní magazín

43


KARIÉRA

Marek Krejsa a LukበKlá‰tersk˘ jmenováni do nejvy‰‰ího vedení âeské poji‰Èovny Novým náměstkem České pojišťovny pro oblast finančního řízení byl s účinností od 1. února 2012 jmenován Marek Krejsa, který doposud zastával pozici ředitele odpovědného za strategické plánování. Členem nejvyššího vedení ČP je od 1. února i Lukáš Klášterský, který byl pověřen řízením útvaru IT a systémové architektury. Marek Krejsa nastoupil do České pojišťovny v dubnu 2011 na pozici ředitele pro rozvoj obchodu a řízení změn se zodpovědností za vedení rozvojových projektů a za koordinaci změnového programu ČP. Odborné zkušenosti v oblasti bankovnictví, treasury, risk managementu a SME obchodu nabíral během své desetileté praxe v České republice a v Rakousku. Před nástupem do České pojišťovny působil pět let ve společnosti McKinsey. Lukáš Klášterský působí v ČP od prosince 2008, kdy nastoupil na pozici ředitele pro provoz IT. Během své dvacetileté profesní kariéry pracoval ve společnostech Telefónica O2, Lucent technologies či Debis IT Services Czech (později T-System).

TomበVysoudil se stal ãlenem pfiedstavenstva Allianz poji‰Èovny Na základě rozhodnutí akcionáře a po udělení souhlasu ČNB byl s účinností od 31. ledna 2012 jmenován členem představenstva Allianz TomበVysoudil pojišťovny s odpovědností za obchod Tomáš Vysoudil. Tomáš Vysoudil je odborník na řízení a rozvoj distribučních sítí a v Allianz pojišťovně doposud působil jako obchodní ředitel. Je absolventem Univerzity J. A. Komenského a před přícho-

44

Parlamentní magazín

Roman Knaus nov˘m fieditelem sales managementu pro Retail Volksbank CZ Na své pozici bude zodpovědný za řízení a rozvoj segmentu retailových klientů, vývoj retailových produktů a elektronického bankovnictví. Roman Knaus bude odpovídat také za rozvoj a provoz platebních karet a klientského informačního centra banky. Roman Knaus přišel do Volksbank CZ ze společnosti Home Credit International, a.s. Zde působil tři roky v Home Creditu na Roman Knaus Ukrajině na pozici produktového manažera a následně jako ředitel divize Produktový management. V letech 2010–2011 řídil divizi Produkt a Marketing ve společnosti Home Credit Čína.V letech 1998–2006 získával Roman Knaus zkušenosti v eBance, a.s., kde začínal na pozici osobního bankéře. Poté působil jako ředitel klientského centra v Olomouci a následně jako manažer pro rozvoj. V průběhu roku 2002 vykonával funkci manažera marketingu a rozvoje pro SME a poté dva a půl roku působil na pozici manažera oddělení Distribučních kanálů. Od října 2004 do listopadu 2006 současně vykonával funkci ředitele divize Technická správa produktů a člena dozorčí rady eBanky, a.s. Roman Knaus je úspěšným absolventem CIMA – Českého institutu pro marketing a Bankovního institutu a.s. dem do Allianz pojišťovny pracoval 16 let ve skupině České pojišťovny. Z představenstva Allianz pojišťovny odešel po téměř čtyřletém působení Stefan Markschies, který nadále působí v Rusku v Allianz ROSNO.

¤editelem Leteck˘ch opraven Male‰ice se stane Roman Planiãka Ministr obrany Alexandr Vondra jmenuje k 1. březnu 2012 nového ředitele státního podniku Letecké opravny Malešice. Roman Planička je zkušený manažer v oblasti leteckého průmyslu, v minulosti vedl restrukturalizaci firmy LET, a. s., Kunovice, byl viceprezidentem Technického úseku Českých aerolinií. Jako nový ředitel s sebou Roman Planička přivádí také odborníka na ekonomickou a finanční restrukturalizaci Pavla Berana, bývalého ředitele oddělení poradenství v oblasti finančního řízení firmy PricewaterhouseCoopers. Úkolem obou manažerů bude provést Letecké opravny Malešice restrukturalizací a zajistit rozvoj podniku do budoucích let s důrazem na vybudování a další rozvoj obchodních příležitostí v zemích třetího světa s ohledem na strategické záměry Armády České republiky a Ministerstva obrany

ČR. Roman Planička je manažer s dlouhou praktickou zkušeností v oblasti letectví, převážně z firmy LET Kunovice, kde s krátkou přestávkou pracoval od dokončení studia v letech 1993–2001.

Ondfiej Kfiivka nov˘m margetinov˘m fieditelem CET 21 Ondřej Křivka bude na pozici marketingového ředitele CET 21 zodpovědný za veškeré marketingové aktivity společnosti, bude řídit oddělení Ondfiej Kfiivka marketingu všech televizních kanálů skupiny Nova a internetových projektů CET 21. Bude odpovídat za realizaci marketingových a komunikačních strategií, včetně strategií na poli public relations. Do TV Nova nastoupil Ondřej Křivka v roce 2008, od roku 2010 byl ředitelem československé verze MTV. Pozici ředitele MTV opouští k 31. lednu 2012, od 1. února dočasně převezme řízení kanálu MTV Alex Ruzek, ředitelka programu a TV kanálů. Ondřej Křivka získal titul MBA s marketingovou specializací na Southeastern Louisiana University ve Spojených státech.

Hodnû úspûchÛ na nov˘ch pozicích vám pfieje redakce PM www.parlamentnimagazin.cz


ENERGETIKA

Westinghouse s Metrostavem uzavfiely partnerství o dostavbû Temelína Spoleãnosti Westinghouse Electric Company a Metrostav oznámily podepsání exkluzivní dohody o spolupráci pfii v˘stavbû nov˘ch reaktorÛ jaderné elektrárny Temelín. Dohoda je jedním z krokÛ Westinghouse vedoucích k získání kontraktu na dostavbu Temelína. Americká společnost Westinghouse EC je spolu s francouzskou Arevou a česko-ruským konsorciem Škoda JS, Atomstrojexport a Gidropress součástí užšího výběru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Vítěz, který získá zakázku v hodnotě několika desítek miliard korun, má být oznámen v červnu 2013. Dostavba jaderné elektrárny by měla být hotova do roku 2025. Česká vláda i ČEZ přitom již dříve uvedly, že využití místního průmyslu není vzhledem k českým i evropským zákonům jedním z kritérií výběru. Prezident Westinghouse pro Evropu, Blízký Východ a Afriku Yves Brachet však sdělil, že společnost pouze jedná v souladu s firemní politikou „nakupujeme tam, kde stavíme“. Nejedná se pouze o tuto dohodu, americký velvyslanec v České republice Norman Eisen upozornil na to, že partnerství obou firem je pouze základem dalších závazků Westinghouse v ČR. Společnost přitom již dnes spolupracuje i s dalšími českými firmami, kromě Metrostavu má uzavřenou dohodu o exkluzivní spolupráci i s I&C Energo. Uzavřená exkluzivní dohoda má být příkladem, že dostavba Temelína je příležitostí i pro české firmy. Podle Eisena je cílem exkluzivní dohody nejen „podpora hospodářského rozvoje“, ale i „růst pracovních míst v České republice a ve Spojených státech“. Zástupce Metrostavu Petr Procházka na dotaz Parlamentního magazínu uvedl, že se při dostavbě Temelína očekává zaměstnání čtyř až čtyř a půl tisíce lidí z regionu. Oznámená dohoda má zásadní význam, neboť Metrostav by v případě úspěchu Westinghouse ve výběrovém řízení měl na starost veškeré stavební práce spojené s dostavbou Temelína. Stavební práce přitom činí okolo 30 % z celkového objemu zakázky. Podle generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta byl přitom Metrostav kontaktován všemi zájemci o dostavbu Temelína, avšak nabídka Westinghouse byla jednoznačně nejlepší. Westinghouse firmě nabídl partnerství, které jí má zajistit sdílení zisku

Zleva Yves

Brachet, prezident Westinghous pro Evropu, Blízk˘ V˘chod a Afriku, Norman Eisen, velvyslanec USA v âR a Pavel Pilát, generální fieditel Metrostav, a. s., pfii podepsání dohody o spolupráci.

i rizik, ale i know-how v oblasti civilní jaderné energie. Pilát na druhou stranu připustil, že exkluzivní smlouva zavírá Metrostavu dvířka v případě, že Westinghouse ve výběrovém řízení neuspěje. Zástupci obou společností však uvedli, že nabídka Westinghouse na dostavbu jaderné elektrárny je konkurenceschopná a má velkou šanci uspět. Podle Bracheta je jednou z hlavních předností Westinghouse moderní jaderný reaktor AP1000, který se má vyznačovat především jednoduchostí a bezpečností. Právě bezpečnost jaderných elektráren je po událostech v japonské jaderné elektrárně Fukušima často diskutovaným tématem. Yves Brachet je toho názoru, že by k událostem ve Fukušimě vůbec nedošlo, pokud by v elektrárně byl instalován AP1000. Martin Doležel

Uzavfiená dohoda má b˘t pfiíkladem, Ïe dostavba Temelína je pfiíleÏitostí i pro ãeské firmy.


ZISKY A TRÎBY

ČEPRO. Společnosti se mimo jiné podařilo dobře zvládnout odstávku rafinerií. „Po problémech způsobených odstávkou rafinerií před čtyřmi lety, kdy jsme museli palivo dovážet, jsme se předzásobili a současně uskutečnili řadu dalších preventivních opatření. K růstu tržeb pozitivně přispěl také vývoj cen na světových trzích s ropou,“ dodává Borovec. „Dosáhli jsme úspory v nákladových položkách, zejména v oblasti nákupu. Postupovali jsme transparentně podle zákona o veřejných zakázkách, do soutěže jsme přizývali oproti dřívějšku mnohem více dodavatelů a mimo jiné jsme pořádali elektronické aukce,“ doplňuje Jiří Borovec. Společnost vyhlašuje ročně v průměru 300 výběrových řízení.

Lumius loni dosáhl trÏeb 9,2 miliardy korun Dodavatel elektřiny a zemního plynu Lumius dosáhl v roce 2011 tržeb ve výši 9,2 miliardy korun. V meziročním srovnání jde o nárůst o 15 %. Podle generálního ředitele společnosti Miloně Vojnara firma původně plánovala tržby 10 miliard korun. Společnost za celý rok 2011 očekává hospodářský výsledek 165 milionů korun. Dodávky elektrické energie tuzemským zákazníkům loni vzrostly o 4,2 % na 2,5 TWh. V případě plynu pak šlo o nárůst o 28,6 % na 4,5 TWh.

âist˘ zisk ABB za rok 2011 vzrostl o 24 % Společnost ABB ve 4. čtvrtletí roku 2011 vykázala vyšší zisk díky výraznému růstu tržeb za současného snižování nákladů. V roce 2011 společnost také vůbec poprvé dosáhla příjmu zakázek ve výši 40 miliard dolarů a vykázala rekordní tržby ve výši 38 miliard dolarů. Provozní zisk, měřítko ziskovosti sledované vedením společnosti, se oproti 4. čtvrtletí předchozího roku zvýšil

46

Parlamentní magazín

o 18 % na 1,6 miliardy dolarů při 16% nárůstu tržeb (10% organický růst). Provozní zisková marže na tomto základě vzrostla z 14,4 % na 14,8 %, a to do značné míry vlivem snížení nákladů ve výši přibližně 330 milionů dolarů a lepší realizací projektů. „Ve 4. čtvrtletí jsme pokračovali v úspěšné realizaci našich záměrů, zejména v oblasti snižování nákladů a realizace projektů. To nám dovoluje vykázat rekordní výši tržeb a dobrý zisk v kolísavém tržním prostředí,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel společnosti ABB. „Zaznamenali jsme dobrou poptávku po energeticky efektivních řešeních v průmyslu a po rozšiřování a modernizaci sítí a očekáváme, že tento vývoj bude pokračovat.“

âEPRO vykázalo za loÀsk˘ rok zisk 826 milionÛ korun pfied zdanûním Neauditovaný hospodářský výsledek loňského roku 826 milionů korun před zdaněním znamená oproti roku 2010 14% pokles, přesto jde o druhý nejlepší výsledek v historii společnosti. Tržby činily téměř 52 miliard korun.

âSOB dosáhla v loÀském roce ãistého zisku ve v˘‰i 11,2 mld. Kã V roce 2011 dosáhl vykázaný zisk skupiny ČSOB 11,172 mld. Kč. Ziskovost hlavních obchodních aktivit se dále zvýšila, avšak jednorázové znehodnocení řeckých dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv ubralo z čistého zisku 2,5 mld. Kč, což ve výsledku způsobilo 17% snížení čistého zisku oproti stejnému období minulého roku. Úvěrové portfolio rostlo v šesti po sobě jdoucích čtvrtletích a dosáhlo 441,1 mld. Kč. Objem depozit se vyšplhal na 611,6 mld. Kč. Bartel Puelinckx, člen představenstva a vrchní ředitel pro oblast financí uvedl: „Hlavními tahouny našeho výsledku je silná výkonnost našich hlavních obchodních aktivit a nízké náklady na riziko. ČSOB si stále udržuje silnou likviditu (poměr úvěrů ke vkladům činil ke konci roku bezpečných 72,7 %), a to spolu se silnou kapitálovou základnou tvoří dobrou výchozí pozici pozici pro rozvoj našich aktivit.“

„Vzhledem k pokračujícímu trendu poklesu spotřeby pohonných hmot a zhoršení ekonomické situace v ČR považujeme tento výsledek za výborný,“ říká Jiří Borovec, generální ředitel

www.parlamentnimagazin.cz


DOBRÉ ZPRÁVY

Jihoãesk˘ kraj získal první místo za nejkrásnûj‰í expozici Jihočeský kraj se úspěšně prezentoval na prestižním veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se konal ve dnech 9.–12. února 2012 v Praze.

Orlickoústecko láká náv‰tûvníky na tfii nové turistické altány Tři zbrusu nové dřevěné altány potěší turisty chystající se navštívit region okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Altány jsou vhodnou příležitostí ke krátkému odpočinku při toulkách místní krajinou. Lesy ČR, které rozvoj zázemí pro turisty v jednotlivých regionech aktivně podporují, přitom jejich výstavbu dokončily teprve před nedávnem. Dva z altánů se nacházejí u města Letohrad, v Letohradské bažantnici u Leknínového jezírka a v místní části Letohradu zvané Orlice. Třetí z altánů stojí v lokalitě Srnov u obce Rybník. „Celkové náklady na výstavbu dosáhly výše téměř půl

milionu korun a byly hrazeny ze speciálního Programu 2020, kterým Lesy ČR celostátně podporují veřejně prospěšné funkce lesů. V roce 2011 z tohoto programu podnik v Pardubickém kraji investoval na podobné účely částku dva a půl milionu korun,“ uvádí ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Choceň Roman Vohradský. Altán u Leknínového jezírka je součástí dva a půl kilometru dlouhé naučné stezky vedoucí přírodní památkou Letohradská bažantnice. Přímo v Letohradu, v místní části Orlice, se zásluhou Lesů ČR podařilo vybudovat ještě jeden nový altán. V blízkosti se nachází také známá, v současné době rekonstruovaná tvrz Orlice a protéká zde řeka Tichá Orlice. Za posledním z trojice nových altánů je nutné se vydat na jih Orlickoústecka, do hojně navštěvované rekreační a chatové oblasti Srnov u obce Rybník v blízkosti města Česká Třebová. Samotný altán tvoří začátek naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka, od jejíhož otevření letos uplyne rovných deset let.

Za nejkrásnější expozici veletrhu Holiday World v kategorii do 60 m2 získal první místo! Domů si tak zástupci Jihočeského kraje, kteří se na celé expozici podíleli, přivezou ocenění – křišťálovou sošku. Veletrh Holiday World patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější a nejprestižnější veletržní události cestovního ruchu ve střední Evropě. Každoročně se stává místem setkávání odborníků v oboru, představuje jeho trendy a aktuální přehlídku služeb a nabídek pro veřejnost. Letos na téma cestování, gastronomie a golf. Součástí Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2012 byl i bohatý doprovodný program v podobě workshopů, přednášek a seminářů na aktuální témata v oboru, firemních prezentací. Nechyběly ani prestižní filmové přehlídky WorldFilm a Expediční kamera a jedinečné fotografické výstavy. Na celkové výstavní ploše 24 000 m2 se představilo více než 870 vystavovatelů z téměř 50 zemí celého světa.

Startuje kampaÀ na podporu projektu Matematika s chutí Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) zahájil v polovině února kampaň na podporu dvouletého projektu Matematika s chutí, který je zaměřen na zlepšení výuky matematiky na základních školách. Zhoršování výsledků povinného vzdělávání v matematice a velmi negativní postoje českých žáků k tomuto předmětu jsou dnes doložitelné řadou mezinárodních výzkumů. Matematické dovednosti jsou přitom velmi důležité pro dlouhodobou konkurenceschopnost české společnosti. Stát v této oblasti tápe, proto skupina podnikatelů přišla ve spolupráci s ISEA s vlastní iniciativou.

„Naším cílem je společně s učiteli a jejich třídami najít ty nejvhodnější formy podnětné výuky, které mohou být inspirací pro celé české školství,“ vysvětluje podnikatel Zbyněk Frolík, který je iniciátorem celého projektu.

Doufá, že v dlouhodobé perspektivě dojde ke změně postoje mladých lidí k matematice a oborům, které se opírají o matematické poznatky, logické myšlení a metody vědeckého poznání. „Takových oborů stále přibývá. Změna přístupu k výuce matematiky se projeví v budoucnu ve vyšší konkurenceschopnosti našeho vysokého školství a českých firem,“ uzavírá Frolík. Na účast učitelů a škol v projektu se doposud podařilo získat milion korun, což umožní zapojit 50 tříd z prvního stupně základních škol. Organizátoři ale očekávají, že se další dárci v průběhu roku přidají, a tento počet se rozšíří o třídy na druhém stupni.

Parlamentní magazín

47


PRAÎSK¯ MAGISTRÁT

Granty v oblasti kultury a umûní pro rok 2012 udûleny Z celkového počtu 698 žádosti o jedno- a víceleté granty jich uspěla rovná polovina. Celkově tak Magistrát hl. m. Prahy podpoří oblast umění a kultury částkou 211 milionů 897 tisíc korun. I přes úsporná opatření se radnímu Novotnému podařilo na granty vyčlenit výše uvedenou částku, což představuje jen 5% snížení oproti roku 2011. Na

pokračující víceleté projekty z této částky je vázáno 148 milionů 316 tisíc korun. To je zhruba 70 % všech prostředků a na jednoleté granty tedy zbývá částka 63 581 000 korun. O tom, který z projektů se svou žádostí uspěje a který neuspěje, rozhodovala Grantová komise (komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění). Z celkových 15 členů rady bylo 14 profesně vycházejících z uměleckého prostředí a jeden zastupitel. Tato komise vyřadila 81 projektů z důvodu nesplnění podmínek a zbylé ohodnotila bodovou škálou. Na základě sečtených bodů pak přiřadila celkovou výši grantu.

V jednotliv˘ch umûleck˘ch oborech jsou jednoleté granty pro rok 2012 udûleny následovnû:

Staromûstské námûstí bude více slouÏit PraÏanÛm a turistÛm Radní rozhodli, že omezí akce na Staroměstském náměstí z důvodu velkého zatížení tohoto turisticky vyhledávaného místa. Pro letošní rok bylo schváleno kromě tradičních vánočních a velikonočních trhů pouze 6 akcí. Oproti loňskému roku, kdy zde byly pořádány akce během 330 dnů v roce, jde o 70% snížení. Zájmem hlavního města je nepřetěžovat Staroměstské náměstí veřejnými akcemi a poskytnout tento prostor občanům i návštěvníkům hl. m. Prahy k odpočinku, inspiraci a absorbování jeho genius loci. „Komise při svých zasedáních podrobně diskutovala otázku využití Staroměstského náměstí, a to zejména s ohledem na druh a účel pořádaných akcí a opodstatněnost jejich konání právě v této lokalitě. Pořadatelům, jejichž akce nebyly mezi doporučenými, vyjdeme maximálně vstříc v jiných zajímavých lokalitách v centru, jako je Václavské náměstí, Ovocný trh, nám. Jana Palacha, Hradčanské náměstí apod. Od toho kroku si slibujeme i větší kulturní a sportovní oživení jiných míst,“ uvedla radní Aleksandra Udženija. Rada uložila Komisi pro koordinaci aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace koordinovat a schvalovat změny či úpravy termínů a případné další veřejné akce nad schválený rámec, a to především v návaznosti na významné smuteční či slavnostní události.

48

Parlamentní magazín

umělecký obor divadlo hudba tanec výtvarné umění + fotografie literatura audiovizuální umění ostatní

počet žádostí celkem 120 149 64 110 45 31 71

přidělená částka 21 789 000 13 045 000 5 945 000 11 970 000 2 665 000 4 112 000 4 055 000

počet jednoletých udělených grantů 53 107 47 54 29 18 40

Provoz systému MEPNET zaji‰tûn Pražský magistrát uzavřel dočasnou smlouvu na zajištění provozu Metropolitní sítě (MEPNET) a fakticky tím zamezil výraznému omezení funkčnosti informačních systémů v rámci Hl. města Prahy včetně Městské policie a Záchranné služby. Tato smlouva má platnost pouze na překlenovací období do vyhlášení otevřeného výběrového řízení. Celá problematika páteřní sítě magistrátu sahá až do roku 2010, kdy byla uzavřena tehdejší smlouva o zajištění provozu magistrátní sítě. Ta byla ale zadána v jednorázovém řízení bez uveřejnění (JŘBU), což napadl ÚOHS, který svým rozhodnutím z dubna roku 2011 zakázal plnění z této smlouvy s odkladem pět měsíců. Rozhodnutí přitom nabylo právní moci až po zamítnutém rozkladu dne 14. 9. 2011. „Celý problém se na můj stůl dostal až začátkem ledna 2012 a hned v tu chvíli jsem si uvědomila, že vypsání řádného otevřeného řízení nemohu za žádnou cenu stihnout,“ uvádí radní pro oblast informatiky Eva Vorlíčková a doplňuje: „Rozhodla jsem se tedy vzniklý problém řešit snížením provozní ceny současného systému a omezením funkcí systému jen na ty nezbytně nutné, a to pouze na překlenovací období do ukončení nového otevřeného výběrového řízení.“ Původní rozhodnutí ÚOHS o zákazu plnění smlouvy nabylo právní moci dne 14. 9. 2011. Přestože kladný výsledek následné správní žaloby s návrhem na

zrušení a s návrhem na odkladný účinek se nedal předjímat, neprošel Radou HMP žádný návrh na otevřené výběrové řízení na zajištění provozu Metropolitní sítě. Příprava a vyhlášení nového řádného otevřeného zadávacího řízení tak, aby bylo po právní stránce správně a plnilo svůj účel, tedy získat nejlepší služby za nejlepší ceny, totiž trvá obvykle 4 měsíce a Vorlíčkové v tu chvíli už nezbývala ani polovina potřebného času. Rada hl. m. Prahy také ve svém usnesení ze dne 31. ledna 2012 uložila řediteli Magistrátu HMP předložit radě nové zadávací řízení na zajištění provozu metropolitní sítě do 15. března 2012 tak, aby se mohli přihlásit všichni potenciální uchazeči.


SAMOSPRÁVA

Návrh ministerské reformy ohroÏuje financování regionálního ‰kolství Asociace krajů České republiky nesouhlasí s návrhem Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ČR na zásadní změnu ve financování regionálního školství. Z iniciativy jejího předsedy Michala Haška proto společně se Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv vznikla pracovní skupina, která má odstranit největší pochybení tohoto návrhu. „Asociace krajů vnímá jako pozitivní, že ministerstvo školství začalo konečně chápat to, na co hejtmani v krajích a starostové v obcích upozorňují již řadu měsíců. Na druhou stranu navrhovaný způsob řešení je zcela v duchu rčení o slonovi v porcelánu a v podobě, v jaké jej pojal ministr školství Dobeš, nadělá více škody než užitku. V případě zavedení by novinka vyvolala nejen u základních a středních škol, ale také u dalších vzdělávacích institucí značné organizační a finanční potíže. V této podobě ho proto musí AKČR jednoznačně odmítnout, ale současně je naším cílem poskytnout jeho autorům odbornou oponenturu a případnou spolupráci na změnách, které povedou ke zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání,“ říká Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR. Hlavní změna ministerské reformy totiž spočívá v tom, že základní jednotkou pro financování už nebude jako dosud počet žáků ve třídě, ale počet tříd ve škole. Kritikům kromě mnoha dalších připomínek vadí, že způsob tohoto financování není sladěn s jinými zákonnými úpravami týkajícími se kapacit tříd a že změna dosavadního systému není stanovena na začátek školního roku, ale od 1. ledna 2013. Do právních norem není zakotveno například ani právo zřizovatele rozhodnout, zda otevře obor s nedostatečně naplněným počtem přijatých žáků – jinak totiž bude docházet k jeho zadlužování bez možnosti zásahu. „Jeden ze zásadních nedostatků tkví v tom, že návrh nezohledňuje různé průměrné platové stupně pedagogů v jednotlivých školách. V případě stejné naplněnosti tříd ve škole s mladým pedagogickým sborem bude mít škola nadbytek

finančních prostředků na platy. Naopak v případě staršího pedagogického sboru budou prostředky chybět. Tento problém navíc nelze řešit ze dne na den,“ doplňuje Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje a předseda pracovní skupiny Asociace krajů ČR. Kraje, města a obce jsou samosprávnými zřizovateli, kteří v žádném případě nemohou přistoupit na eventualitu přímého financování škol od MŠMT, aniž by si při tom zachovali určitý vliv. Zásadně nepřijatelný pro samosprávy je i návrh ministerstva, že některé segmenty bude financovat školám přímo a na jiné oblasti ponechá krajským úřadům pouze část prostředků přímých nákladů. „Takového kočkopsa, který by vedl k destrukci části systému financování regionálního školství, musíme rezolutně odmítnout. Ministerstvo jistě řeší složitý úkol, ale podle našeho názoru se nemůže zbavit odpovědnosti za dopracování návrhu do přijatelné podoby. Bude muset více konzultovat své návrhy před jejich zveřejněním se zástupci samospráv. V neposlední řadě se bude muset více seznámit i s problematikou středních odborných škol, speciálních škol a učebních oborů,“ dodává Radek Cikl. Pracovní skupina Asociace krajů ČR doporučí také při změně dosavadního modelu financování zavedení určitého přechodného období. Náhlá změna by totiž mohla způsobit kolaps celého systému. Nezbytné bude provést také legislativní změny. I z tohoto pohledu požaduje pracovní skupina termín uvedení reformy do praxe od 1. ledna 2013 za nereálný či dokonce ohrožující funkci regionálního školství.

Radek Cikl námûstek hejtmana Libereckého kraje

Hlavní zmûna ministerské reformy spoãívá v tom, Ïe základní jednotkou pro financování uÏ nebude jako dosud poãet ÏákÛ ve tfiídû, ale poãet tfiíd ve ‰kole.

Svaz podepsal dohodu o spolupráci s Ministerstvem zemûdûlství Rozvoj venkova zásadně závisí na vzájemné provázanosti činnosti zemědělců i obcí, jež bude prospěšná především pro obyvatele zde žijící. Dohoda, kterou na začátku února podepsal ministr zemědělství Petr Bendl a předseda SMO Dan Jiránek, směřuje také k finančnímu posílení venkova v evropských dotačních programech po roce 2013. Vzájemná spolupráce mezi ministerstvem zemědělství a Svazem měst a obcí ČR pokrývá rovněž vztah zemědělství a obnovy krajiny, lesnictví, životního prostředí a jeho složek tak, aby zohled-

ňovaly potřeby měst a obcí, a aby byly rovněž efektivně využívány evropské i národní dotační nástroje. Podle dohody bude svaz ministerstvu například nabízet poznatky a znalosti o potřebách, které mají obce a města v oblastech věcně příslušných ministerstvu zemědělství tak, aby mohly být

programově i finančně zohledněny v příslušných strategiích a v programových dokumentech pro čerpání evropských fondů. S tím souvisí další bod dohody. Svaz bude ministerstvu nabízet poznatky z praxe týkající se evropských dotací, které ministerstvo řídí. ms


STOLETÍ ÎENY

Evropské Ïeny stále vydûlávají v prÛmûru o 16,4 % ménû neÏ muÏi Evropská komise zvefiejnila u pfiíleÏitosti Evropského dne rovného odmûÀování nové údaje, z nichÏ vypl˘vá, Ïe Ïeny v EU i nadále vydûlávají prÛmûrnû o 16,4 % ménû neÏ muÏi. Den rovného odmûÀování si na evropské úrovni pfiipomínáme podruhé, první takov˘ den byl Evropskou komisí vyhlá‰en 5. bfiezna minulého roku.

50

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


STOLETÍ ÎENY Tato celoevropská událost upozorňuje na počet dní, které musí ženy odpracovat navíc, aby dosáhly stejného příjmu jako muži. Evropská komise usiluje o zvýšení povědomí o rozdílech v odměňování mužů a žen v EU. Letošní den rovného

se průměrný rozdíl pohyboval kolem 17 % nebo byl dokonce vyšší. Nejnižší rozdíl byl zaznamenán v Polsku, 2 %, a nejvyšší v Estonsku, 27 %. Rozdíly v odměňování žen a mužů – průměrný rozdíl mezi hrubým hodino-

„PfiestoÏe se rozdíl v odmûnách celkovû mírnû sniÏuje, v nûkter˘ch ãlensk˘ch státech, napfiíklad v Bulharsku, Francii, Loty‰sku, Maìarsku a Rumunsku, se zvy‰uje.“ odměňování je zaměřen především na zaměstnavatele a předchází Mezinárodnímu dni žen, který se slaví 8. března. „Evropský den rovného odměňování nám připomíná, kolik dní a hodin ženy odpracovaly od začátku roku „zadarmo“. Zásada stejné odměny za stejnou práci je zakotvena ve smlouvách EU již od roku 1957. Je na čase, aby platila i v praxi,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. Z nejnovějších údajů vyplývá, že rozdíl mezi platy žen a mužů v Evropské unii činil v roce 2010 průměrně 16,4 %. Toto číslo potvrzuje mírně klesající trend, který se projevoval již v minulých letech, kdy

Zdroj: Eurostat 2010

Země Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva

Rozdíly v odměňování mužů a žen 8,8 % 15.7 % 25.5 % 16.0 % 23.1 % 27.6 % 12.6 % 22.0 % 16.7 % 16.0 % 5.5 % 21.0 % 17.6 % 14.6 %

vým výdělkem žen a mužů v celém hospodářství – zůstává vysoký, jednotlivé země a jednotlivá odvětví se přitom mezi sebou značně liší. Do rozdílných odměn se promítá problém vyvážení soukromého a pracovního života, mnoho žen totiž využívá rodičovskou dovolenou nebo pracuje na částečný úvazek. Přestože se rozdíl v odměnách celkově mírně snižuje, v některých členských státech, například v Bulharsku, Francii, Lotyšsku, Maďarsku, Portugalsku a Rumunsku, se zvyšuje. Opatření na zvýšení povědomí mají zásadní význam pro informování zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran o tom, proč genderové

Země Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie EU 27

Rozdíly v odměňování mužů a žen 12.0 % 17.6 % 6.1 % 18.5 % 25.5 % 1.9 % 12.8 % 12.5 % 4.4 % 20.7 % 19.4 % 15.8 % 19.5 % 16.4 %

rozdíly i nadále ovlivňují odměňování a jak by bylo možné tuto skutečnost změnit. Mezi nová opatření patří: • školení pro podniky a výměna osvědčených postupů v oblasti rovnosti žen a mužů a metod a nástrojů pro snižování rozdílů při odměňování žen a mužů v podnicích • videoklip, který připomene existující rozdíly v odměňování žen a mužů • aktualizované webové stránky kampaně s novou částí o úloze kolektivních smluv při snižování těchto rozdílů • nástroje pro výpočet rozdílu v odměnách na konkrétním pracovišti a seznam kontrolních otázek, který umožňuje ověřit, zda je rovnost odměňování začleněna do kolektivních smluv; • v 17 členských státech EU bude uspořádána řada vnitrostátních akcí, na nichž se bude informovat o rozdílech v odměňování Pro řešení všech příčin rozdílu v odměňování žen a mužů je nutné přijímat opatření na mnoha úrovních, a komise proto v této oblasti úzce spolupracuje s členskými státy. V prosinci 2011 uspořádala seminář pro výměnu postupů, které se osvědčily při snižování rozdílů v odměňování žen a mužů. Německá vláda na něm představila svůj nástroj (Logib-D software), který od roku 2009 podnikům umožňuje provádět vnitropodnikovou analýzu rozdílů v odměňování. Rakousko informovalo o svých nových legislativních opatřeních na zlepšení transparentnosti příjmů v podnicích, včetně povinnosti předkládat jednou ročně zprávu o rozdílu v odměňování mužů a žen. Díky právním předpisům EU a členských států o rovnosti platů ubylo případů přímé diskriminace – rozdíly v odměnách mužů a žen za zcela stejnou práci klesly. Rozdíl v odměňování je však širší záležitostí a odráží přetrvávající nevyváženost na celém trhu práce. red.


VùDA A V¯ZKUM

Nanovlákna jako záchranná síÈ âe‰tí vûdci usnadÀují transplantace tûlesn˘ch orgánÛ. Nanovlákna mohou b˘t vhodn˘mi nosiãi pro jeden z hlavních imunosupresivních lékÛ, kter˘ tlumí obrannou reakci lidského tûla pfii transplantaci orgánÛ. Ukazuje to průlomová práce vědeckého týmu Ústavu molekulární genetiky Akademie ČR ve spolupráci s badateli Ústavu experimentální medicíny AV ČR, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a firmou Elmarco. Tento zcela nový způsob aplikace cyklosporinu A při lokální léčbě může výrazně snížit posttransplantační komplikace způsobené vedlejšími účinky imunosupresiv. Lidský imunitní systém rozeznává transplantát jako něco cizorodého a útočí na něj především pomocí buněk

BuÀky na nanovláknech

52

Parlamentní magazín

zvaných T-lymfocyty. Proto je nutné tuto reakci imunitního systému tlumit. Všechny imunosupresivní léky mají však nežádoucí vedlejší účinky; například cyklosporin A může způsobovat poruchy funkce ledvin, vysoký krevní tlak, potlačuje imunitu proti infekcím

jako jakési podpůrné lešení pro rostoucí buňky. Modifikovaná nanovlákna byla použita modelově při transplantaci kůže u myší. Transplantát byl pokryt nanovlákny obsahujícími cyklosporin. Ten se z nanovláken postupně uvolňoval, selektivně a účinně blokoval množení

„Nov˘ zpÛsob aplikace cyklosporinu A pfii lokální léãbû mÛÏe v˘raznû sníÏit posttransplantaãní komplikace zpÛsobené vedlej‰ími úãinky imunosupresiv. “ a nádorům. Tyto vedlejší účinky vyvolávají mimo jiné poměrně vysoké koncentrace léku, který je třeba pacientům podávat. Proto se hledají vhodné způsoby léčby, které umožní aplikovat imunosupresiva lokálně, tedy jen na místo bezprostředně kolem transplantované tkáně, a tudíž i v menších dávkách. Vědci pod vedením doc. Vladimíra Holáně z Ústavu molekulární genetiky AV ČR právě k tomuto účelu využili nanovláken s navázaným cyklosporinem A. „Nanomateriály mohou sloužit

aktivovaných T-lymfocytů. K uvolňování imunosupresiva docházelo navíc pomalu a cyklosporin A tak působil v malých dávkách po delší časový úsek. V okolí takto transplantované kůže byl ve srovnání s kontrolami pozorován výrazný pokles zánětu, který je průvodním znakem odmítání transplantátu,“ popisuje objevnou léčebnou metodu doc. Vladimír Holáň. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR a Ústav molekulární genetiky AV ČR

www.parlamentnimagazin.cz


VELETRHY

Prezentace inovací na prÛmyslov˘ch veletrzích v Praze jiÏ v bfieznu Hlavním cílem veletrhÛ je pfiedstavit novinky a trendy z oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, energetiky a logistiky v obchodní metropoli Praha. Souãasnû je pofiádán odborn˘ doprovodn˘ program na aktuální témata dan˘ch oborÛ. Od 13. do 16. bfiezna se v PVA EXPO PRAHA v LetÀanech uskuteãní prÛmyslové veletrhy: FOR INDUSTRY 11. mezinárodní veletrh strojírensk˘ch technologií FOR LOGISTIC 3. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace FOR ELECTRON 2. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky FOR ENERGO 1. mezinárodní veletrh v˘roby a rozvodu elektrické energie FOR AUTOMATION 1. mezinárodní veletrh automatizaãní, regulaãní a mûfiicí techniky

Společná vstupenka umožní návštěvníkům vstup do celého areálu, budou se tak moci seznámit na jednom místě s novými trendy a technologiemi úzce navazujících průmyslových oborů. Uskuteční se řada workshopů: Strategie MPO a podpora průmyslu, Administrativní zátěž podnikatelů a její řešení, Galerie inovací, Brána inovačnímu podnikání otevřená, Inovace v oblasti výroby a optimálního využití elektrické energie, E-mobilita v dopravě 2012 – její potenciál a rozvoj za účasti předních expertů na elektromobilitu. Jako odborný garant veletrhu se bude prezentovat Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, které více než 22 let zastupuje a hájí malé podnikatele, živnostníky – OSVČ v České republice pro zlepšení jejich podmínek pro podnikání, a to nejen

v době krizí, ale po celou dobu povoleného podnikání od roku 1990. Svojí přímou účastí v tripartitě se podílí také na tvorbě a úpravách legislativy, která se dotýká přímo podnikatelského prostředí. Sdružení je otevřeno všem podnětům vycházejícím ze zkušeností z praxe podnikatelů a živnostníků, které by pomohly usnadnit podnikání v naší zemi. Týká se to například snižování administrativní zátěže podnikatelů, vybírání autorských poplatků, snižování spotřební daně a jiných legislativních předpisů, které ovlivňují oblast podnikání u nás. „Zástupci podnikatelů v našem sdružení nejsou úředníci, ale dobrovolní pracovníci, kteří mimo své živnosti, profese, bez náhrady utrácejí drahý čas na obhajobu těchto vznešených cílů,“ uvádí Bedřich Danda, předseda představenstva SPŽ ČR.

Přijďte se podívat také na stánek Technologického centra AV ČR, kde se dozvíte o aktuálních nabídkách a poptávkách obchodních, technologických i projektových přímo z vašeho oboru. Národní informační centrum pro evropský výzkum připravuje analytické a výhledové studie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zabývá se mezinárodním transferem technologií. Technologické centrum koordinuje aktivity celoevropské sítě Enterprise Europe Network v České republice. Transfer technologií je významnou aktivitou, která přispívá ke komerčnímu využívání výzkumných výsledků a k zavádění inovací v praxi s cílem zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu při současném uplatňování principů udržitelného rozvoje. Technologické centrum AV ČR se zaměřuje na spolupráci s výzkumnými pracovišti a průmyslovými podniky, zejména s malými a středními inovačními firmami. Úřad průmyslového vlastnictví, ústřední orgán státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, pro návštěvníky veletrhu FOR INDUSTRY 2012 připravil na svém stánku možnost seznámit se s národními i zahraničními informačními databázemi průmyslových práv a se způsobem jak si v nich vyhledat informace o stavu techniky a také možnost zkonzultovat různé otázky související s oborem průmyslových práv, které návštěvníky zajímají. Nenechte si ujít březnové průmyslové veletrhy v Praze, jejich nabídka je opravdu pestrá. www.forindustry.cz

Parlamentní magazín

53


NKÚ

NKÚ kontroloval státní finanãní aktiva Cílem kontroly bylo provûfiit postupy pfii hospodafiení s prostfiedky jaderného úãtu a také ovûfiit rozsah a plnûní opatfiení pfiijat˘ch v návaznosti na zji‰tûní z pfiedchozích kontrolních akcí NKÚ, které se t˘kaly státních finanãních aktiv. Státní finanční aktiva (SFA) jsou vymezena zákonem o rozpočtových pravidlech. Jejich součástí jsou peněžní prostředky, majetkové účasti státu a pohledávky, které spravuje Ministerstvo financí (MF) a sestavuje o nich určitý přehled označovaný jako bilance SFA. Podle této evidence činila výše SFA k 31. prosinci 2010 více než 300 mld. Kč. Zákon o rozpočtových pravidlech účinný od roku 2001 navázal na předchozí právní úpravu a zavedenou praxi, kdy MF o tomto majetku neúčtovalo a vedlo o něm pomocné evidence odděleně od ostatního jím spravovaného majetku státu. Účtovat o SFA začalo MF postupně od roku 2008, a SFA se tak stala součástí aktiv vykazovaných v rozvaze MF jako finanční majetek a pohledávky. Tím také do značné míry pominula potřeba zahrnovat veškerý tento majetek do SFA. Například v případě majetkových účastí a pohledávek z poskytnutých půjček a návratných finančních výpomocí se jedná o obdobný majetek, jaký spravují ostatní správci kapitol, aniž by byl zahrnován do SFA. MF navíc vykazovalo v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech jako SFA i takové peněžní prostředky, které zákonnému vymezení neodpovídaly. NKÚ znovu doporučuje přehodnotit tuto kategorii majetku a ponechat pouze takové části, které mají specifický účel použití, jako

např. peněžní prostředky shromažďované na zákonem určených účtech. V kontrolovaném období byly peněžní prostředky SFA uloženy celkem na 19 bankovních účtech vedených u ČNB, pět z nich MF v letech 2010 a 2011 zrušilo. Při zrušení dvou bankovních účtů SFA naložilo MF se zůstatky těchto účtů způsobem, který právní úprava neumožňovala. Investování peněžních prostředků do státních dluhopisů má charakter „kvaziinvestování“; dochází k převodům těchto prostředků mezi účty podřízenými souhrnnému účtu státní pokladny. Úrokový příjem z investování prostředků jaderného i důchodového účtu je příjmem státního rozpočtu kapitoly Ope-

státní pokladny včetně úrokových výdajů. Kapitola OSFA se od jiných rozpočtových kapitol liší tím, že neobsahuje rozpočtové příjmy a výdaje správce kapitoly, ale podle zákona o rozpočtových pravidlech ji tvoří peněžní operace na účtech SFA s výjimkou operací spojených s obsluhou a umořováním státního dluhu. V roce 2009 představovaly skutečné výdaje kapitoly OSFA částku 1 539,1 mil. Kč, tj. 43,65 % schváleného rozpočtu, v roce 2010 to bylo 261,7 mil. Kč, tj. pouze 10,90 % schváleného rozpočtu. U podstatné části výdajových položek kapitoly OSFA nedocházelo k reálným výdajům, ale k transferům do jiných kapitol státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření, která dlouhodobě tvoří v kapitole OSFA nástroj financování výdajů jiných rozpočtových kapitol. V kontrolovaném období byly poskytovány zejména obcím ze SFA „mimořádné dotace“ (v roce 2009 ve výši 166,1 mil. Kč a v roce 2010 ve výši 97,48 mil. Kč), které fakticky tvořily „skrytou“ rozpočtovou rezervu pro MF. O nesprávném nastavení rozpočtového procesu v kapitole OSFA svědčí i skutečnost, že v roce 2009 i 2010 nebyla čer-

„V kontrolovaném období postupovalo ministerstvo financí v nûkter˘ch pfiípadech v rozporu s úãetními pfiedpisy.“ race státních finančních aktiv (OSFA) a současně je výdajem státního rozpočtu v kapitole Státní dluh. Při investování repo operacemi se peněžní prostředky převádějí na účty komerčních bank. O takto investované prostředky je nižší stav peněžních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny, tím se zvyšují nároky na zajištění denní likvidity

pána podstatná část předpokládaných výdajů této kapitoly. MF část příjmů a výdajů na účtech SFA v kapitole OSFA nevykazovalo, část příjmů zahrnovalo na nesprávné položky rozpočtové skladby. V kontrolovaném období MF postupovalo v některých případech v rozporu s účetními předpisy a nevedlo tak správné, průkazné a úplné účetnictví o skutečnostech týkajících se účetního střediska zřízeného pro kapitolu OSFA. MF dosud nestanovilo přímou návaznost jednotlivých položek SFA na účty účtového rozvrhu ani metodiku pro sestavení bilance SFA. Nebylo tak možné přímo porovnat údaje zahrnuté do ročních účetních výkazů se stavy položek SFA, jak jsou uváděny v bilanci a ve státním závěrečném účtu. V rámci této kontroly byla rovněž ověřena realizace opatření přijatých v roce 2009 na základě výsledků předchozí kontroly NKÚ. Plnění tří z pěti opatření uložených vládou hodnotí NKÚ jako částečné či nedostačující. Mgr. Jaroslav Broža odbor komunikace NKÚ

www.parlamentnimagazin.cz


now available in Brussels

LEADERS MAGAZINE PHOTO COVERAGES FROM TOP EVENTS CONCERTS – SEMINARS – CONFERENCES – GALA EVENINGS

INTERVIEWS WITH TOP PEOPLE CULTURE – BUSINESS – POLITICS – SPORTS

PR ARTICLES, ANALYSIS AND MUCH MORE A talk with Andrea Kalivodová, the leading Czech mezzo-soprano and soloist of the Prague State Opera

OPERA SHOULD BE FUN

At Alchymist Grand Hotelízí i and Spa modeel histo rického Tržiště 19, Prague 1 www.alchymisthotel.com tel: +420 257 286 011 Opening hours: Ecsotica Spa: Daily 9:00–21:00 Health Club: Mon–Fri 7:00–21:00 Sat–Sun 8:00–21:00

Andrea Kalivodová (1977) was born in Kroměříž. She graduated from the Conservatoire of Music in Brno and the Academy of Music and Drama in Prague, in the Department of Music. She successfully completed a one-year fellowship at the Universität für Musik und Darstellende Kunst in Vienna. In 2001, Andrea Kalivodová received the first prize of the Emma Destinn Foundation, and as a winner she performed at the Covent Garden in London. She has been performing as a Prague State Opera soloist since 2003. Her enormous musical talent is also reflected in a large number of staged singing roles. She introduced herself in several operas including the Magic Flute, Rigoletto, Madama Butterfly, Nabucco, Carmen, Rusalka and Don Quichotte. Andrea Kalivodová is also engaged in son ongg composititiion, andd witithh her concerts she has been performing all over Europe, America, Japan and other countries. You always wanted to be a singer? Yes, I really always wanted to sing, although opera didn’t occur to me at that time. I started playing the guitar, sang in the choir and I enjoyed folklore as well. I found opera very difficult, and kind of “heavy”, simply a very remote field for me. When did the turning point begin? At the Conservatoire I started listeningg to recordings of Händel, Vivaldi, Janáček and especially Bizet’s Carmen. I also began to travel abroad where I had the opportunity to see operas with top casts. Suddenly there was a challenge; in short I wanted to come as near as possible to this profession. Have you ever regretted your decision? No, never. You know, there are very few high quality, good looking singers in our country, who at the same time can move well on stage and actually live out a role. We have a large number of female and male popular singers, but sometimes their works are created by recording technology rather than a high level of ability. For me personally, opera is a mission. I am very glad that I can do it. What is the most difficult thing about performing opera? In opera the audience can really see whether you can perform well well. It is mainly about how you can ope operate the entire role on stage in terms of singing, acting and moving. In short, you cannot really hide anything in opera, it is really an uncompromising issue in the sense that you have to be very well and sonorously heard throughout the full symphony orchestra. On top of that, the audience should also be able to understand every word, you need to keep pace with a conductor, and you need to feel the other singing partners. Moreover, operas have to look great as a whole. And obviousl sly, y, it is all abo bout ut har ardd wo work rk and gre reat at dis isci cipl plin inee. It has now been taken for granted that you must sing your role perfectly. Therefore you now need to offer something extra. All in all, it is a very exposed profession. I would compare it to being a professional athlete. In what respect? My boyfriend’s father established a large sports agency, and he works closely with the best domestic and foreign athletes. In them I have observed many similarities with the artistic world. A top football player has regular and intensive training, much like I do. And football is like a show. It is a wonderful spectacle for people, it takes great concentration, a great fight and, att the same titime, team workk, where everyone has their

64

Photo: Zuzana Jirásková

part. Therefore, my boyfriend’s father now wants to use his experience within the artistic field as well. Is the opera currently gaining a wider public interest? Opera is O i experiencing i i a greatt comeback. b k Thi This iis also l due to the fact that we have strong tourism in Prague. Foreigners are not interested in Czech musicals in any case, they want to see classics. What artistic process do you personally prefer? I love classics, yet a high-quality opera can be made in a modern way too. And is it so nice when opera includes fun, and when it is directed in a witty, unconventional and simultaneously remarkable way. Yet, the rendition of the opera should not be silly, but sensitive andd dy dynami mic. It is allways a beautitiffull puzzlle for thhe stage directors and singers to cope with, and I love to see what they create. Opera can simply be made in thousands of ways, but the most important thing of course is the fact that the audience is intrigued by the premiere itself, up to the last tone, so that they want to come again, and so that the auditoriums are sold-out. From January next year, the State Opera Prague joins with the National Theatre. What is your opinion of this? I believe it is go good to be hel eldd to hig ighh ex expe pect ctat atio ions ns. These matters have already become a reality, so I can only expect what it will bring to the theatre in the future. What role do you like most? Carmen is of course for me a matter of heart. I studied

it with different people and it is still growing with me. An amazing role was also the Massenet´s Dulcinea from Don Quichotte. Of the Czech works, I really like the role of the Witch from Rusalka. It is a beautiful role; in terms of singing it is beautifully written, dramatic, but very sensitive to the singing. Another thing which I have a lot of fun with is song composition. I recently fulfilled a dream and released a CD with songs g byy composers p Eben,, Dvořák,, Martinů, Janáček, Kunc and Ostrčil. It is a very nice, noncommercial artistic work accompanied by piano. We are preparing a release for the CD. Another event I am cooperating on is the literary-musical programme “Famous Men of Alma Mahler”. Can you specify this? The whole evening is accompanied by the spoken word of Valérie Zawadská. The first and second halves are arias during the reading of the biography of Alma Mahler. It is such an intellectual feast for a demanding viewer. We have performed this in Brussels and Riga. I am very fortunate that in addition to opera, I can do other things – play in theatres, sing concerts, and perform vocal-instrumental works. It is very good for a singer if he or she can rebound to sing classical musical or folk art. Can you reveal what you will prepare in the near future? I am indeed mostly looking forward to my new CD release, which is going to be accompanied by many beautiful concerts within the Czech Republic, and it will be a very nice, careful and demanding work. Obviously I have a lot of beautiful performances in the State Opera. I should mention my premiere in March, the role of Azucena in Troubadour opera in Malta. What recharges you after all these demanding performances? For me it is very important t t to have a partner by my side in my personal life, who stands by me, understands me, but who also has a spark and is full of life. And I am very happy that I can live this way. Yet, life is not always only full of success… I do not want it to sound like a cliché, but I know from my experience that it is good to appreciate each beautiful day and moment in both professional and private life. This is exactly what I have followed my entire life. In short, live each day as though it is worth it…

Ostrava_Brno.i ndd 113

By Pavlína Holancová I česk če skýý př přek ekla ladd na nale lezn znet etee v el elek ektr tron onic ické ké ver erzi zi magazínu na www.leadersmagazine.cz

Leaders Magazine V/2011

Leaders Magazine® focuses on lifestyle, festyl interviews, business, culture and luxury products and covers many important and interesting events events. Our readers are people from diplomatic society, government officials and decision makers in business. busine The targeted distribution is cca 20 000 copies including 1400 pcs to the top EU officials in Brussels.. Leaders Magazine® publikuje rozhovory s význanými osobnostmi obchodní, politické, umělecké a kultur kulturní sféry a přináší fotoreportáže z důležitých společenských událostí v ČR. Našimi čtenáři jsou osoby s rozhodovacími pravomocemi v diplomatické, státní a soukromé sféře. Cílená distribuce je cca 20 000 ks včetně 1400 ks představitelům EU v Bruselu.

For Full Electronic Version Go To www.leadersmagazine.cz

o. Město prozatím podzemí vidí ve nový a slibuje nabíd impulz ke zvýšení zpřístupnění své atrak ku prohlídkov ých tras obsa tivity hujících

primátor statu Roman Onderka I tárníhoo měst a Brna


SVùT BYZNYSU

finance a mohou tak spolu s námi hledat tu správnou cestu pro zhodnocení svých volných prostředků,“ uvedla Romana Vlková, manažerka Dámského investičního klubu České spořitelny. Mezi členky klubu patří i manažerky, podnikatelky či novinářky z celé ČR – 78 % pochází z Čech, 21 % z Moravy, zbývající členky mají zahraniční adresu. Za loňský rok přibylo zhruba 150 nově registrovaných členek. Mezi investorkami ale stále převažují spíše ty konzervativní, nejčastěji investující do dluhopisů a dluhopisových fondů (ty čítají 64 % z celkového objemu jejich investic), dále do akcií (19 %) a do fondů peněžního trhu (15 %) a zhruba 2 % pak připadají na alternativní investice, např. nemovitostní trh.

Pro informace o úvûrech jdou malé ãeské firmy do vlastní banky Dámsk˘ investiãní klub âeské spofiitelny oslaví jiÏ ãtvrté narozeniny Dámský investiční klub, který po vzoru prvorepublikových klubových tradic založila Česká spořitelna 15. února 2008 jako první banka v ČR, slaví své čtvrté narozeniny. Zájem o investice přivedl do klubu již téměř 2350 dam. Většina z nich (téměř 80 %) je zároveň klientkami ČS. Převážná část z nich je v produktivním věku mezi 30–60 lety, nejpočetnější zastoupení má mezi členkami věková kategorie 30–39 let. „Počet investorů je v České republice mnohem nižší než v západní Evropě. Stejně tak i podíl investic na úsporách obyvatelstva zde nedosahuje takové úrovně jako ve vyspělých ekonomikách. Věříme, že prostor pro investování v ČR existuje a právě díky cílené edukaci by se mohl lépe a rychleji využít. Vždyť ženy řídí nejen své osobní, ale často i rodinné

56

Parlamentní magazín

Pro mikrofirmy (právnická osoba s ročním obratem do 40 milionů korun) není při výběru úvěru důležitá jen výše úrokové sazby, ale stejný význam přikládají také rychlosti vyřízení a jednoduché administrativě. Nejčastěji pak firmy chtějí úvěr splatit do pěti let. Vyplývá to z průzkumu ČSOB. „Přestože počet úvěrů v minulém roce v ČSOB vzrostl dvojnásobně, firmy všeobecně mnohem víc než dřív investují do podnikání vlastní zdroje,“ říká Roman Kracík, ředitel útvaru Řízení pobočkové sítě SME ČSOB. „Firmy si však půjčují menší částky než dříve, což je nepochybný vliv obav z dopadů finanční krize,“ doplňuje Roman Kracík. Při čerpání úvěru u své banky většina firem očekává rychlost (50 %), jednoduchost vyřízení (37 %) a výhodnost podmínek, jako jsou výše úvěru a úrok (34 %). Tyto parametry představují hlavní důvod především u firem podnikajících v oblasti průmyslu a výroby. „Jednoznačně pozitivní zprávou, kterou průzkum přinesl, bylo, že v případě zájmu o úvěr se více než polovina zástupců firem obrací nejčastěji na osobní bankéře,“ upozorňuje Roman Kracík. „Pokud svého bankéře nemají,

jdou si pro informace na pobočku nebo na webové stránky banky. Ukazuje se, že firmy vnímají banky jako partnera, který je schopný nabídnout jim to nejlepší řešení.“ Naopak nejméně firmy dají na informace z reklamy či letáku. Ani doporučení od známých příliš nezabírají. Ohled na ně bere jen 13 % firem.

V roce 2011 narostl objem poskytnut˘ch úvûrÛ o témûfi 6 % Ke konci roku 2011 dosahoval celkový objem poskytnutých úvěrů ze strany bank více než 2,3 bilionu korun. Oproti konci roku 2010 to znamená nárůst o 5,97 %. Rostly jak úvěry obyvatelstvu (5,02 %), tak půjčky podnikům (6,12 %). „Data svědčí o tom, že banky jsou nadále ochotny úvěrovat a podporovat tím českou ekonomiku,“ řekl Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele ČBA. Pokles byl zaznamenán pouze u živnostníků (–5,5 %). Vyplývá to ze souhrnných údajů o úvěrování za rok 2011, které zveřejnila Česká bankovní asociace na základě dat České národní banky. Domácnosti si v prosinci 2011 půjčovaly na bydlení průměrně za 3,94 %, na spotřebu pak za 13,58 %. V obou případech se jedná o pokles sazeb. V případě podniků byly prosincové úrokové sazby nižší než v prosinci 2010, i když meziměsíčně mírně vzrostly. Snižování sazeb v roce 2011 souvisí s vysokou konkurencí na bankovním trhu ve většině produktů, ale i s poklesem úvěrového rizika. Meziročně totiž banky zaznamenaly zlepšení v kategorii klasifikovaných úvěrů, což jsou půjčky, jejichž splacení je nějakým způsobem ohroženo. K 31. 12. 2011 poklesl i podíl úvěrů v selhání na 5,96 %. „Zlep-


SVùT BYZNYSU

šení kvality úvěrového portfolia svědčí o obezřetném a spíše konzervativním podnikání tuzemských bank i o dobré kondici klientů bank,“ doplnil Jan Matoušek.

·KODA POWER dodá parní turbíny do Británie a Nûmecka ŠKODA POWER, patřící do skupiny Doosan, uzavřela významné kontrakty ve Spojeném království a Německu, oba v objemu stovek milionů korun. Do komerčního provozu budou turbíny uvedeny v roce 2013. Ve Velké Británii získala ŠKODA POWER vůbec první zakázku v historii. „Parní turbíny pro průmyslové využití jsou velmi perspektivní segment energetiky i v současné světové recesi. ŠKODA POWER se nyní uplatňuje i v tomto segmentu turbín, který v minulosti z kapacitních důvodů opomíjela. Dva nové projekty, které jsme získali na vyspělých západoevropských trzích, nám ukazují, že je naše strategie správná,“ uvedl Jiří Šmondrk, generální ředitel ŠKODA POWER. „90 % zakázek uzavřených v roce 2011 v celkové hodnotě téměř 10 miliard korun směřuje do zahraničí,“ dodal Jiří Šmondrk.

ACREA CR se stala advanced business partnerem IBM Označení advanced business partner představuje jeden z pokročilých

stupňů partnerství se společností IBM. Tyto stupně obecně vyjadřují, do jaké míry hodnocená firma sdílí hlavní myšlenku IBM o přínosu chytřejších technologických a inovativních řešení do světa byznysu. ACREA CR zároveň získala ocenění IBM business partner award za mimořádný přínos a výkon v oblasti business analytics partnerů IBM v roce 2011. „Pro rok 2012 jsme si stanovili několik cílů, které spojuje vize stát se po odborné stránce špičkou v oboru zpracování a analýzy dat. K této vizi významně přispívá naše úspěšně navázané partnerství se společností IBM. Jeho úspěšnost potvrzuje i fakt, že jsme obdrželi ocenění EMEA Predictive Analytics Achievement Award za rok 2011. Ocenění je pro nás velkým závazkem do budoucna a zároveň důkazem orientace naší společnosti na vytyčené cíle,“ popisuje nedávné úspěchy firmy vedoucí obchodního oddělení Aneta Živná Kavalierová. Společnost ACREA CR vznikla v roce 1998 pod názvem SPSS CR. Od té doby je ACREA CR jediným autorizovaným poskytovatelem softwaru a technické podpory pro software IBM SPSS, dále pak poskytovatelem statistických a dataminingových služeb a kurzů v České a Slovenské republice.

TS PlzeÀ a AREVA podepsali smlouvu o strategické dodávce pro v˘robní závod Le Creusot Provozní ředitel a člen představenstva společnosti Areva Philippe Knoche a generální ředitel TS Plzeň Václav Smazal, podepsali v Plzni kontrakt na dodávku nového kovacího lisu s lisovací silou až 9000 tun a manipulátoru 200 tun pro výrobní závod společnosti AREVA v Le Creusot v Burgundsku. Hodnota zakázky je více než půl miliardy korun. Za poslední tři roky AREVA poskytla českému průmyslu obchodní příležitosti v zařízení a službách za více než jednu miliardu korun a stává se tak významným přispěvatelem do oblasti jaderné energetiky v ČR. „Jako rostoucímu hráči na trhu, který se prezentuje výbornými dosavadními výsledky, bylo pro

nás přirozené svěřit společnosti TS Plzeň tuto strategickou investici pro naši skupinu. Tato smlouva představuje další krok do již silné spolupráce, která existuje mezi společností AREVA a českým průmyslem,“ řekl při slavnostním podpisu Philippe Knoche. „Soustředíme se na využití rozsáhlé průmyslové odbornosti, která existuje v České republice. AREVA přináší komerčně silné vyhlídky na generování příjmů a obchodních příležitostí, ať už se týkají našich projektů ve výstavbě nebo našich průmyslových zařízení po celém světě.“

Platební karty MasterCard jsou na ãeském trhu jiÏ 20 let Zatímco na počátku devadesátých let byly platební karty v ČR téměř neznámé, dnes již Česká republika patří k poměrně vyspělým trhům s vysokou penetrací „plastikových peněz“. Počet vydaných karet podle Sdružení pro bankovní karty (SBK) v ČR přesáhl

Parlamentní magazín

57


SVùT BYZNYSU

jevují – v oblasti lidských zdrojů, financování a podpory a investic podniků, zatímco Německo a Dánsko ovládly po dvou z těchto „disciplín“ (vazby a podnikání a oblast duševního vlastnictví v případě Německa a inovátoři a hospodářské dopady v případě Dánska).

Nová mobilní aplikace âNB âeské peníze Česká národní banka představila společně se společností Zentity novou mobilní aplikaci pro Apple s názvem České peníze, kterou si můžete zdarma stáhnout na českém AppStore. 9,9 milionů. Rozvinutá je i akceptační a technologická síť. Trh platebních karet navíc stále skýtá další příležitosti dynamického rozvoje.

vací v soukromém sektoru. Před rozvíjejícími se ekonomikami Číny, Brazílie, Indie, Ruska a Jižní Afriky si EU zatím udržuje jasný náskok.

Platební karty dnes považuje většina držitelů v České republice za zcela nezbytnou pomůcku, bez níž by si jen stěží představili svůj každodenní život. Podle průzkumu společnosti MasterCard s názvem MasterIndex celých 71 % respondentů začalo používat svoji platební kartu před více než pěti lety. Rovněž za posledních 5 let si více než 60 % Čechů pořídilo další platební kartu. První platební karty nesoucí značku MasterCard byly slavnostně Čechům představeny 19. února 1992 Komerční bankou. „Jsem velice rád, že mohu být u 20letého výročí uvedení první platební karty MasterCard do ČR. Za tuto éru prošly platební karty velkým vývojem. V současnosti se již nejedná o pouhou plastikovou kartičku, ale o sofistikovaný platební nástroj, který přináší držitelům mnoho benefitů podle jejich individuálních potřeb,“ uvedl Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.

Inovační výkonnost Číny je však na vzestupu a asijská velmoc svou ztrátu rychle dohání. V Evropské unii potvrzuje pověst nejinovativnější země Švédsko. Za ním v pomyslném žebříčku těsně následují Dánsko, Německo a Finsko. Zřetelně se ukazuje, že pro dobytí předních pozic v EU i na mezinárodní úrovni je inovační aktivita pro podniky důležitým faktorem. Pro země v čele pořadí podle složeného ukazatele inovací je charakteristické to, že mají v mnoha ohledech vyspělé systémy výzkumu a inovací, klíčovou roli hrají aktivity soukromého sektoru a jeho spolupráce s veřejným sektorem. Většina těchto zemí vykazuje velmi dobré výsledky, i pokud jde o další ukazatele inovací týkající se aktivit podniků. Švédsko, země s nejlepšími výsledky v EU v oblasti inovací, dominuje ve třech z osmi oblastí, kde se inovace pro-

Uživatelé mohou aplikaci použít jako návod ke kontrole ochranných prvků českých bankovek, zahraniční turisté se s její pomocí seznámí s českou měnou. Tato mobilní aplikace je tzv. pilotní projekt a je určena pro Apple iOS (tj. iPod, iPhone a iPad) s tím, že v případě chytrých tabletů od společnosti Apple se bankovka zobrazuje v reálné velikosti. Zajímavá je funkce accelerometeru, který umožňuje aplikaci rozpoznávat změny v rychlosti, směru a pohybu zařízení v prostoru, a tím tak reálně demonstrovat chování jednotlivých ochranných prvků. Dokonalost zoomu je možné využít při bližším zkoumání ochranných prvků viditelných pouhým okem, jako je např. okénkový proužek s mikrotextem. Dále je možné detailně pozorovat bankovku díky funkci podsvícení nebo zobrazením pod UV světlem. Aplikace obsahuje ke každé minci i bankovce detailní popis a stručnou historii. Můžete se třeba dozvědět, že bankovka či mince, kterou držíte v ruce, již není v oběhu. red.

Nejvíce inovativní jsou ·védové Podle srovnávacího přehledu výzkumu a inovací Unie 2011 zlepšily svou inovační výkonnost téměř všechny členské státy. Avšak tempo tohoto růstu se zpomaluje a EU stále zaostává za světovými lídry v oblasti inovací – Spojenými státy, Japonskem a Jižní Koreou. Nejvíce evropská sedmadvacítka na své konkurenty ztrácí, co se týče ino-

58

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


ÎIVOTNÍ STYL

Káva vãera a dnes Odkud se vzala káva? V prvním díle seriálu o kávû vás seznámíme s nejznámûj‰ími druhy kávy a zpÛsoby jejího praÏení. Káva je dnes jedním z nejrozšířenějších kulturních nápojů. Pěstuje se na třech kontinentech a pro mnoho zemí je významným exportním artiklem (v loňském roce činila světová produkce kávy 7,8 milionu tun). Odkud ale pochází? A jakým způsobem se odtud rozšířila do světa? Její cesta zdaleka nebyla přímá, a jak už to bývá, legendy, alespoň v nejstarší fázi, co do množství značně převyšují ověřitelná historická fakta.

Trocha historické faktografie Nejrozšířenější historka o původu kávy, pojednávající o etiopském pasáčkovi z 9. století a jeho kozách, které byly po spásání neznámých keříkuů s bobulemi nezvykle aktivní, pochází zřejmě z doby o 800 let později a není tedy příliš spolehlivá, stejně jako další podobné legendy. Nejstarší reálně dochovanou zmínku o kávě tak obsahuje až Avicennův Kánon lékařství z počátku 11. století: stará Arábie totiž znala kávu nejprve jako stimulant a lék. Dnešní způsob využití je pak doložen až v polovině 15. století u mystických bratrs-

tev v Jemenu. Odtud se v 16. století dostala přes Turecko do Evropy. O další rozšíření se pak už postarali Evropané sami, když kávovníky zasazovali ve svých nových koloniích. Veškerá jihoamerická káva prý pochází z jediné rostlinky, kterou Holanďané věnovali francouzskému králi Ludvíku XIV. (poté, co kávovníky s úspěchem zaplavili Indonésii).

Robusta a arabika V dnešní době je známo několik desítek druhů kávovníku, ale ve velkém se pěstují pouze dva z nich: coffea arabica a coffea canephora. Odtud máme dva základní druhy kávy: arabiku a robustu. Robusta představuje 20 % celkové produkce kávy. Obsahuje přibližně dvakrát více kofeinu než arabika, je chuťově zemitější a je nenáročnější na pěstování, a tudíž levnější. Používá se, pokud to trochu zjednodušíme (a aniž bychom chtěli někomu křivdit), v italském espressu a pro výrobu rozpustné kávy. Největším producentem je Vietnam, po něm pak státy subsaharské Afriky. Zdaleka největším světovým vývozcem kávy vůbec, se specializací (ale ne

výhradně) na jemnější arabiku, je Brazílie. Daleko za ní zaostávají další důležití producenti: Indie, Indonésie a Kolumbie.

PraÏení Káva se vyváží v podobě pročištěných a vysušených zelených zrn. Teprve po příjezdu do blízkosti koncového zákazníka dochází k nejdůležitějšímu bodu v celém zpracování: pražení. Teprve při něm káva získává typickou chuť. Zrna nevalné kvality mohou, dobře upražená, stoupnout o několik chuťových úrovní výše a naopak, nesprávným pražením lze znehodnotit i tu nejlepší kávu. Základní kritéria procesu pražení jsou teplota (ta se pohybuje mezi přibližně 200 až 250 stupni) a doba trvání. Výsledkem jsou pak zrnka v odstínech od světle hnědé až po téměř černou a různé národy se, pokud jde o kávu, liší nejen typickou formou její přípravy kávy, ale i tím, jak intenzivní barvě kávových zrn dávají přednost. Příště se můžete těšit na způsoby přípravy. Anna Morávková

Parlamentní magazín

59


KULTURA

Slavné praÏské vily putují po ãesk˘ch regionech V pátek 3. února proběhla v centrální budově Hypoteční banky v pražských Radlicích vernisáž výstavy Slavné pražské vily, na které vystoupil mj. profesor Petr Urlich, historik a znalec české architektury. Výběr snímků vychází z publikace Slavné vily Čech, Moravy a Slezska a představuje nejlepší příklady vilového bydlení v historii a nejlepší práce českých architektů.

Hypoteční banka se letos společně s projektem Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, který zastřešuje umělecká agentura Foibos, podívá formou výstav do vybraných krajských měst – Hradce Králové, Českých Budějovic, Zlína a Brna. Profesor Petr Urlich krátce představil jednotlivé projekty pražských vil a jejich architektonické prvky od meziválečného období přes období funkcionalizmu až

po stavby 21. století, kdy se společnost vrátila zpět k vilovému bydlení. Během historie postavili čeští architekti, ovlivněni jak zahraničními stavbami, tak i historizmem, který můžeme na mnohých stavbách pozorovat, významné vily, které dodnes zůstávají velkou inspirací a výzvou. Opět se vracíme k funkcionalizmu, společnost chce ve svém bydlení spojit příjemné s užitečným a v jednoduchosti vidí krásu. Lidé žijící podle evropské tradice si své domy staví často na celý život, a proto jako ve slavných vilách minulého století i dnes zanechávají ve svých domech kus svého já, kus své duše. Příkladem z historie může být Kramářova vila, jejíž interiér je silně ovlivněn tehdejším ruským stylem, který si majitel domu oblíbil díky své

paní původem z Ruska. „Cherchez la femme“ se v oblasti vybavení domácnosti projevuje často. mz


KNIÎNÍ KLUB

Nakladatelství Grada www.grada.cz

Zákoník práce 2012 v praxi – komplexní prÛvodce Právní stav k 1. 1. 2012

Vydává Periodical s.r.o.

Jaroslav Jakubka, Libuše Neščáková

Sídlo vydavatelství Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4

Průvodce směruje k praktickým výkladovým problémům s přihlédnutím ke změnám zákoníku práce s chystanou účinností od roku 2012. K oblastem, které jsou novelou dotčeny, patří i základní zásady a principy pracovněprávních vztahů nebo určování neplatnosti právních úkonů v pracovněprávních vztazích. Beze změn nezůstanou ani podmínky pracovního poměru na dobu určitou, problematika výpovědní doby a výpovědních důvodů, dohody o provedení práce, dočasné přidělení zaměstnance. Změny nastanou v určování pracovní doby, v čerpání dovolené či v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 240 stran, cena: 289 Kč

Úãetnictví pro územní samosprávné celky, pfiíspûvkové organizace a organizaãní sloÏky státu Miroslav Máče Publikace je uceleným přehledem poznatků v oblasti účetnictví a finančního řízení vybraných účetních jednotek. Obsahuje nové poznatky vycházející z realizace reformy účetnictví. Je určena zejména účetním a ekonomům ve veřejném sektoru, ale je vhodná i jako učebnice pro vysoké školy. Publikace navazuje na již vydanou knihu M. Máčeho Účetnictví ÚSC 2010 a vydané české účetní standardy pro veřejnou správu. Seznámí začátečníky i pokročilé účetní s problematikou účetnictví a finančního řízení obcí, měst a krajů, příspěvkových organizací a organizačních složek státu. 632 stran, cena: 549 Kč

Nakladateství Wolters Kluwer âR www.wkcr.cz Zákoník práce Komentáfi Margerita Vysokajová, Bohuslav Kahle, Nataša Randlová, Petr Hůrka, Jiří Doležílek Zásadní novela zákoníku práce a související novela zákona o zaměstnanosti přináší do pracovněprávních vztahů od 1. ledna 2012 řadu významných změn. Nový komentář k zákoníku práce je dílem autorského týmu, jehož členové se podíleli na přípravě novely a mají bohaté zkušenosti s praktickou aplikací zákona. Komentář tak přináší ucelený výklad nejen nově upravených oblastí, jako je např. nová úprava pracovních poměrů na dobu určitou, změny ve zkušební době, otázky související se skončením pracovního poměru, čerpání dovolené nebo pracovní doby, ale i rozšířený výklad těch částí předpisu, kterých se změny nedotkly. Výklad zákona je doplněn odkazy na související judikaturu a literaturu a obohacen o praktické příklady. Komentář tak bude výbornou pomůckou pro snazší orientaci v novelizované úpravě a usnadní výklad ustanovení, která přináší nejasnosti a která nebyla zákonodárcem formulována dostatečně pregnantně. 800 stran, cena: 870 Kč

62

Parlamentní magazín

Šéfredaktorka Marcela Staňková stankova@parlamentnimagazin.cz Zástupce šéfredaktorky Helena Kuncová kuncova@parlamentnimagazin.cz Autorský kolektiv Ondřej Hergesell, Kristián Chalupa, Aleš Jindrák, Vilém Jirouš, Petr Just, Jiří Maštálka, Alena Palčová, Jiří Pehe, Tomáš Sokol, Alexandra Štefanová, Martin Zikmund, Zdeněk Zbořil, Martin Doležel, Anna Morávková Obchodní ředitelka Jitka Svátová svatova@parlamentnimagazin.cz Obchodní oddělení Vít Macourek macourek@parlamentnimagazin.cz Kristina Nowakowska nowakowska@parlamentnimagazin.cz Elektronickou podobu Parlamentního magazínu najdete na www.parlamentnimagazin.cz Grafická úprava a zlom TH design service Distribuce vychází 10x ročně Rozšiřováno podle databáze odběratelů SEND Předplatné, spol. s r. o. Ve Žlíbku 1800/77 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420 225 985 225 Předplatné predplatne@parlamentnimagazin.cz cena předplatného 890 Kč včetně DPH Kontakty info@parlamentnimagazin.cz redakce@parlamentnimagazin.cz tel.: + 420 776 657 722 Vychází: 05. 03. 2012 Evidence MK ČR E 19456 ISSN 1804-9729 Vydává Periodical s.r.o. Vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 164675 IČO: 24667498 Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce. Neoznačené fotografie – archiv redakce, Shutterstock® Photos Veškerá práva vyhrazena © Periodical s.r.o. 2010–2012

www.parlamentnimagazin.cz


politika • ekonomika • byznys

Máme vliv

Parlamentní magazín je seriózní politicko-ekonomick˘ mûsíãník s aktuálním a ucelen˘m zpravodajstvím z oblasti celé státní správy a podnikatelského sektoru. Elektronickou podobu ãasopisu najdete na www.parlamentnimagazin.cz


www.eurovia.cz

Na společné cestě Stavební Skupina EUROVIA CS slaví 60. výročí od svého založení, kdy se z regionálního dodavatele stala silnou stavební skupinou a jedničkou v oboru. Společnost nabízí díky svým dlouholetým zkušenostem široké portfolio služeb v oblasti dopravní infrastruktury pro firmy, obce či stát. Kromě PPP projektu nové rychlostní silnice R1 na Slovensku dokončila v loňském roce například optimalizaci železniční trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb, cyklostezku ve Spišské Bělé či dostavbu a rekonstrukci kanalizace v rámci rozsáhlého regionálního projektu Čistá Jizera.

NA SPOLEČNÉ CESTĚ

Profile for Parlamentni magazin

Parlamentní magazín  

Parlamentní magazín

Parlamentní magazín  

Parlamentní magazín

Profile for parmag
Advertisement