Page 1

PM 3/2011

politika • ekonomika • byznys

Za nov˘ obãansk˘ zákoník se budu bít Jifií Pospí‰il

Speciální pfiíloha zamûfiená na eGovernment Diskuze o pfiíme volbû prezidenta www.parlamentnimagazin.cz


OBSAH

Rozpolcenost Zcela nové pojetí občanského práva přináší novela občanského zákoníku, kterou v titulním rozhovoru přiblížil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Nový občanský zákoník výrazně posílí práva našich občanů a výrazně se také zvýší náhrada za škodu, která bude občanovi způsobena. Novému zákoníku je vytýkána jeho délka a zastaralá terminologie, nicméně konečně budeme mít sjednocenou úpravu občanského práva, která nebude vycházet z komunistické éry. Dále je potřeba reformovat českou justici. Zásadní je přijetí takových zákonů, které přispějí k rychlejšímu rozhodování soudů. Nyní ale vláda na zkvalitnění justice nemá peníze. V posledních dnech jsme svědky rozpolcenosti vládní koalice – v otázce odchodu ministra obrany a místopředsedy ODS Alexandra Vondry, ale i rozpolcenosti uvnitř jednotlivých stran. Podobně hodnotí politolog Petr Just volbu nového před-

sedy nejsilnější strany v České republice – České strany sociálně demokratické – Bohuslav Sobotka je podle něj slabý předseda v čele rozpolcené strany. Koalice se konečně shodla na úpravě některých parametrů v souvislosti s penzijní reformou – oproti původním návrhům nebude prosazovat snížení odvodů na sociální pojištění. Výpadek příjmů bude kompenzován úpravami sazeb DPH – od 1. ledna 2013 dojde ke sjednocení sazeb DPH do jedné sazby 17,5 %, a to bez výjimek. Jak tyto zásadní změny vysvětlí vláda veřejnosti, zůstává otázkou… Marcela Staňková Vaše náměty a komentáře uvítám na: stankova@parlamentnimagazin.cz

OBSAH: 4 POLITICK¯ KOMENTÁ¤

13 ÚOHS

Petr Just: âSSD po sjezdu: slab˘ pfiedseda v ãele rozpolcené strany

Tesco mÛÏe pfievzít fietûzce Îabka a Koruna

24 INFORMACE Z PARLAMENTU âR

Postupné promûny praÏské burzy

25 Pfiíloha eGovernment 14 EVROPSKÁ UNIE

5 EKONOMIKA Sjednocená sazba DPH

16 DOPRAVA

6 ROZHOVOR

Karel Feix: Hybridní technologie by mohla b˘t urãit˘m vzorem i pro dal‰í zemû

Jifií Pospí‰il: KaÏd˘ ví, co je to pacht

45 EKONOMIKA

46 ZISKY A TRÎBY 36 GROSSMANN JET SERVICE Dagmar Grossmann: V budoucnu se zfiejmû bude létat byznys jety jako se dnes jezdí autobusem nebo taxíky

49 SAMOSPRÁVA Magistrát hlavního mûsta Prahy vybere poskytovatele externích právních sluÏeb

50 VùDA A V¯ZKUM 38 STOLETÍ ÎENY Marie JírÛ: NeÏli darovat zákazníkovi chycenou rybu, je lep‰í nauãit ho ryby chytat

54 SVùT BYZNYSU

40 PRÁVO A LEGISLATIVA 10 NKÚ Franti‰ek Dohnal: Zákonná pravidla pro kontrolu

11 ZDRAVOTNICTVÍ Pfierozdûlování penûz ve zdravotnictví

19 POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Pfiímá volba prezidenta

Jifií Pehe: Proã korupce podlamuje legitimitu reforem

42 EXPEDICE I s nemocí se dá Ïít naplno!

20 MONITORING

59 NAV·TÍVILI JSME

Informace z vlády a ministerstev

62 KNIÎNÍ KLUB Novinky na‰ich nakladatelství

22 POLITICK¯ KOMENTÁ¤ 12 VNITROSTRANICKÉ DùNÍ Budeme volit prezidenta pfiímo?

Zdenûk Zbofiil: Ten nejlep‰í v Tunisku, Libyi a Egyptû!

Parlamentní magazín

3


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

âSSD po sjezdu: slab˘ pfiedseda v ãele rozpolcené strany Nejsilnûj‰í strana v âeské republice – âeská strana sociálnû demokratická – si v napínavé a tûsné volbû zvolila nové vedení. Nepfiedvídatelnost v˘sledkÛ byla dána shodn˘m poãtem nominací, které oba uchazeãi o nejvy‰‰í post ve stranû získali na krajsk˘ch nominaãních konferencích. Bohuslav Sobotka, kter˘ od rezignace Jifiího Paroubka v kvûtnu 2010 vykonával funkci úfiadujícího pfiedsedy, nakonec porazil svého rivala Michala Ha‰ka ve druhém kole volby o 19 hlasÛ. V prvním kole volby byl rozdíl mezi obûma kandidáty dokonce jen 7 hlasÛ. Co to bude znamenat pro âSSD?

Petr Just politolog

Sobotka udûlal strategickou chybu, kdyÏ pfiímo nepodpofiil Ha‰ka na prvního místopfiedsedu.

Nový předseda Bohuslav Sobotka byl členem nejužšího vedení strany od roku 2005, v jiných vysokých funkcích byl již od roku 2001 (jako předseda poslaneckého klubu, ministr financí či vicepremiér). Jako první místopředseda ČSSD působil jak pod Stanislavem Grossem, tak pod Jiřím Paroubkem a je tak neodmyslitelně spojen s jejich érou a stranickou i vládní politikou. On se však od Paroubka distancoval, což se dalo straně jedné chápat jako snaha o odstřihnutí se od Paroubkova stylu, na straně druhé jde o poměrně pokrytecké gesto. Odstřihávání se od bývalých předsedů ze strany jejich dřívějších nejbližších spolupracovníků je ale už tak trochu koloritem ČSSD. Sobotka si hned dvakrát jako první místopředseda vyzkoušel pozici úřadujícího předsedy, a to po rezignaci Grosse v roce 2005 a následně Paroubka v roce 2010. Už z této prvotní charakteristiky lze vyčíst, že nějakou razantní změnu ve směřování ČSSD nebo odchýlení od stávajícího kurzu očekávat nelze. Sobotkovou hlavní rolí v současném českém stranickém systému je pozice lídra parlamentní opozice, tedy mj. hlavního vládního kritika. V této roli si Sobotka doposud počínal velmi aktivně a aktivisticky a není důvod si myslet, že se něco změní. Naopak. Mandát řádného předsedy, byť poměrně slabý, může jeho protivládní rétoriku ještě posílit. Navíc se již de facto pomalu rozbíhá kampaň před krajskými volbami, které proběhnou za rok a půl a v nichž bude chtít ČSSD obhájit svůj triumf z roku 2008. Tehdy zabodovala mj. i díky své opoziční roli. Sobotkův rival hejtman Hašek v předsjezdovém období vůči vládě tak radikálně nevystupoval,

Pfiedsedové âSSD po roce 1990 od–do 1990–1993 1993–2001 2001–2004

poznámka v roce 1993 neobhajoval mandát v roce 2001 neobhajoval mandát rezignoval na funkci úřadující předseda do března 2005, poté řádným 2004–2005 Stanislav Gross předsedou, rezignoval na funkci 9/2005 2005–2006 Bohuslav Sobotka úřadující předseda 2006–2010 Jiří Paroubek rezignoval na funkci úřadující předseda do 3/2011, 2010–nyní Bohuslav Sobotka poté řádným předsedou

4

jméno Jiří Horák Miloš Zeman Vladimír Špidla

Parlamentní magazín

což patrně vycházelo i z jeho role předsedy Asociace krajů, tedy organizace, která už z principu musí být spíše partnerem vlády než jejím radikálním oponentem. Hašek však nakonec před delegáty přednesl projev, v němž se v mnohém přiblížil rétorice svého rivala, a opustil tak spíše umírněnější postoj vůči stávající vládní koalici. Přesvědčil však o něco málo méně delegátů než Sobotka, ve vedení ale nakonec usedl jako první místopředseda. Obsazení pozice prvního místopředsedy však mnohem více než volba předsedy ukázalo, jak je ČSSD vnitřně rozdělená. Sobotka čelil kritice, že explicitně nepodpořil Haška na pozici prvního místopředsedy, což prý podle některých (senátor Zdeněk Škromach) na krajských konferencích před sjezdem sliboval. Sobotka pouze prohlásil, že by si Haška přál ve vedení ČSSD, jeho součástí ale Hašek podle stanov strany je tak jako tak, z pozice předsedy Asociace krajů. Stanovy ČSSD totiž říkají, že členem politického grémia ČSSD (užší předsednictvo) jsou mj. i „dva nejvýše postavení hejtmani za ČSSD v Asociaci krajů“ (tedy i Hašek). Každá strana, u níž se na sjezdu či kongresu projevuje určitá vnitřní rozpolcenost, ráda hlásá, že ze sjezdu bude odjíždět jednotná. Výjimkou nebyl ani poslední sjezd sociální demokracie, jejíž představitelé se snažili navenek vyvracet jakékoli informace o vnitřní nejednotnosti strany. Sobotka ale udělal strategickou chybu, když přímo nepodpořil Haška na prvního místopředsedu, a tato chyba se mu může v budoucnu vymstít. Může udržet ČSSD vnitřně rozdělenou i po sjezdu, byť navenek se bude tvářit, že tomu tak není. Hašek se sice nakonec prvním místopředsedou stal i bez Sobotkovy podpory, zato ale s vyšší podporou od delegátů, než získal Sobotka ve volbě předsedy. Ve volbě porazil Lubomíra Zaorálka, který byl považován za Sobotkova člověka. Haškovým zvolením do pozice muže č. 2 ČSSD byl Sobotka do jisté míry „zachráněn“, otázkou zůstává, na jak dlouho. Bude hodně záležet na tom, jak se strana s vnitřní nejednotností vyrovná ve vztahu k veřejnosti a k médiím. Bude v zájmu strany, aby udržela všechny problémy uvnitř a neobtěžovala s tím veřejnost jako svého času Strana zelených (Bursík a spol. vs. Kuchtová a spol.) nebo ODS (Topolánek vs. Bém).

www.parlamentnimagazin.cz


INZERCE

Sjednocená sazba DPH bude 17,5 % ·piãky koaliãních stran se v bfieznu shodly na úpravû nûkter˘ch parametrÛ v souvislosti s penzijní reformou. Koalice oproti pÛvodním návrhÛm nebude prosazovat sníÏení odvodÛ na sociální poji‰tûní, tím se sníÏí finanãní nároky na kroky, které jsou spojeny s touto etapou dÛchodové reformy. V˘padek pfiíjmÛ bude podle premiéra kompenzován úpravami sazeb DPH. „Od 1. ledna 2012 bude základní daňová sazba ve výši 20 %, snížená daňová sazba ve výši 14 %. Od 1. ledna 2013 dojde ke sjednocení sazeb DPH do jedné sazby 17,5 %, a to bez výjimek,“ řekl po jednání tzv. K9 premiér a předseda ODS Petr Nečas. Podle koaličních lídrů má být celá další etapa důchodové reformy spojená s hlasováním o důvěře vládě. Nyní ještě podle premiéra zbývá provést dopočet výše sociálních kompenzací pro rodiny s dětmi a pro penzisty.

výsledkem je léky a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění od DPH zcela osvobodit,“ říká Stanislav Havlíček a dodává: „To by umožnilo najít pro zdravotnictví tolik potřebné prostředky přímo v rozpočtech zdravotních pojišťoven. Konkrétní dopady takového opatření naše komora zpracovává.“ Navržená cílová výše daně 17,5 % je u léků v zemích EU zcela neobvyklá, v porovnání s evropským průměrem je více než dvakrát vyšší.

Podniky se pot˘kají s vedlej‰ími náklady práce

Pacienti i zdravotní poji‰Èovny si pfiiplatí Nový návrh na změnu dosud uplatňované 10% sazby DPH u léků na 14 % a následné sjednocení sazeb až na 17,5 % se projeví zvýšenými finančními náklady pacientů a v případě změny cenotvorby také zdravotních pojišťoven obdobně, jako tomu bylo u předchozího návrhu vlády na zvýšení DPH na 20 %. Přestože vláda České republiky upravila původní návrh na zvýšení DPH u léků a zdravotnických prostředků, vzrostou výdaje pacientů a zdravotních pojišťoven jen za tyto položky od roku 2013 o více než 4,5 miliardy korun ročně. Podle odhadu České lékárnické komory naroste v důsledku změn v dani z přidané hodnoty celkový účet v segmentu zdravotnictví v roce 2012 o 5,6 miliardy korun. V nákladech za léky a zdravotnické prostředky to znamená o 650 milionů vyšší výdaje pacientů a zhruba o 2 miliardy více pro zdravotní pojišťovny v příštím roce, v tom následujícím pak zaplatí pacienti o dalších 550 milionů a pojišťovny o 1,5 miliardy více. „V souvislosti s vyššími náklady zdravotních pojišťoven se často hovoří o nutnosti kompenzace ze státního rozpočtu. To je však velmi složitá záležitost. Administrativně mnohem méně náročnou variantou s jasným

S rozhodnutím koalice nesouhlasí také Svaz průmyslu a dopravy. „Podniky musí být konkurenceschopné, aby mohly dlouhodobě plnit státní pokladnu a vytvářet pracovní místa. Pokud vláda myslí vážně politiku podpory konkurenceschopnosti naší ekonomiky a firem, je nutné snížit vedlejší náklady (práce),“ uvedl generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška. Zároveň upozornil, že již nyní se podniky potýkají s rostoucími náklady. K vedlejším nákladům práce patří mimo jiné právě odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Nov˘ zámûr koalice v úpravû sazeb DPH vítá Hospodáfiská komora âR „Hospodářská komora České republiky varovala před dopady jednotné sazby DPH ve výši 20 %, a proto jsme nyní spokojeni se záměrem vládní koalice sjednotit sazby DPH na 17,5 %. Hospodářská komora navrhovala sjednocení sazeb DPH ve výši 17 %, ale i tento nový záměr koaličních stran považujeme za přijatelný. Jsme rádi, že bylo přihlédnuto k racionálním argumentům a naše diskuze s vládou a panem premiérem skončila tímto rozhodnutím. Je to dobré řešení pro průmysl, podnikatele i všechny občany této země,“ uvedl v reakci na dohodu vládní koalice prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. Celý balík změn v rámci další etapy důchodové reformy bude ještě vláda diskutovat s demokratickou opozicí, se zástupci zaměstnavatelů, podnikatelů, ale i s odbory. Materiál do vlády půjde v průběhu jara a podle premiéra by zákony mohly být schváleny v Poslanecké sněmovně do konce června, aby první změny začaly platit od nového roku. Marcela Staňková

Parlamentní magazín

5


ROZHOVOR

KaÏd˘ ví, co je to pacht Co pfiinese obãanÛm nov˘ obãansk˘ zákoník a proã je dÛleÏité posílit nezávislost státních zástupcÛ, vysvûtluje ministr spravedlnosti Jifií Pospí‰il. Mohl byste ve stručnosti představit hlavní priority rezortu spravedlnosti? Nejvýznamnější prioritou v tomto volebním období je přijetí nového občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o mezinárodním právu soukromém. Tyto tři klíčové zákony v zásadě upravují celé soukromé právo v České republice a pokud budou přijaty, pak půjde zřejmě o největší legislativní změnu od roku 1989. Nový občanský zákoník, osm let připravovaný obrovský kodex se třemi tisíci paragrafy, který by měl být účinný od 1. 1. 2013, nově upraví řadu občanskoprávních vztahů. Přináší například novou koncepci dědického práva, mění rodinné právo. V čem spočívá hlavní přínos zákoníku? Jedná se o zcela nové pojetí občanského práva. Všechny země EU mají rozsáhlé, na

6

Parlamentní magazín

první pohled složité civilní kodexy. Česká republika takový zákon nemá, stále používá právní úpravu z poloviny šedesátých let z doby komunizmu, což výrazně poškozuje práva našich občanů. Naproti tomu nový občanský zákoník práva občanů výrazně posílí. Mnohem lépe

V ČR máme nejvyšší počet osob zbavených způsobilosti k právním úkonům v celé Evropě. Výrazně se také zvýší náhrada za škodu, která bude občanovi způsobena, ať už se jedná o škodu na zdraví, kde jsou vypláceny hanebně malé částky, či o náhradu za nepovedenou

„V˘raznû se také zv˘‰í náhrada za ‰kodu, která bude obãanovi zpÛsobena, aÈ uÏ se jedná o ‰kodu na zdraví, kde jsou vypláceny hanebnû malé ãástky, ãi o náhradu za nepovedenou dovolenou nebo za zabitého psa.“ upravuje práva a postavení zdravotně handicapovaných občanů, kterým umožňuje lépe se zapojit do běžného života, například už jen tím, že je nebude kompletně zbavovat způsobilosti k právním úkonům, tak jako to umožňuje současné právo.

dovolenou nebo za zabitého psa. Současná právní úprava příliš velké náhrady občanům nedává. Neměl by být občanský zákoník srozumitelný současným lidem,

www.parlamentnimagazin.cz


ROZHOVOR Bude ale právníkům zákoník srozumitelný? Právníci si budou muset nový občanský zákoník nastudovat, tak jako si musí nastudovat každý nový zákon, který je přijat. Myslím, že každý dobře ví, co je to pacht. Kdo tento termín nezná, tak si ho v zákoně najde. Jsem toho názoru, že máme používat tradiční termíny stejně, jako je používají naši sousedé. Předpokládáte, že pokud se návrh přijme, bude se zase kvůli výtkám, které se objevují už dnes, muset mnohokrát novelizovat jako současný občanský zákoník? Jsem přesvědčen, že ne. Před několika lety se přijímal nový trestní zákoník, který měl také celou řadu kritiků a odpůrců. Vyhrožovali tím, že se přijetím trestního zákoníku úplně zhroutí trestní právo, že

kovat alternativní tresty, potřebujeme výraznou součinnost ostatních složek veřejné moci, jako jsou obce a kraje, a také spolupráci se soukromou sférou, s podnikateli. Nastavení funkčních alternativních trestů je otázkou mnoha let. Záleží hlavně na tom, jak zdravé jsou vztahy ve společnosti. Je fakt, že alternativní tresty se u nás zavádějí mnohem pozvolněji, než jsme před několika lety očekávali. Peněžité tresty se u nás uplatňují také méně než v zahraničí. Naši občané jsou obecně méně movití než například občané Německa či Rakouska. Celá řada pachatelů trestné činnosti nemá žádný majetek. V jaké fázi je debata o přímé volbě prezidenta republiky? V tuto chvíli se v rámci debaty vládní koalice a ČSSD shodneme na tom, že v případě přímé volby prezidenta by se měl

„Zv˘‰ení sankce u korupce mÛÏe mít preventivní charakter, mÛÏe to urãitou ãást pachatelÛ odradit.“ přestane fungovat. To se ale nestalo. Nový trestní zákoník funguje v praxi již bez jakýchkoli problémů. Nepřeceňoval bych názory kritiků, neboť jsou často motivovány vlastními sobeckými zájmy.

kterých se především týká? Proč je v zákoníku užíváno výrazů jako pachtýř či propachtovat, které se spíše hodí do 19. století? Námitky ohledně rozsahu nebo terminologie zákona považuji za nepodstatné nebo spíše zástupné. Je třeba si uvědomit, že civilní právo jako takové se v Evropě vyvíjí několik tisíc let. To, že zde byla epocha komunizmu trvající 40 let, během které došlo k přerušení tradičního civilního práva a vyloučení tradičních institutů, nemůže být důvodem pro to, abychom již navždy měli civilní právo poznamenané totalitním režimem. Vracíme se k tomu, co na českém území bylo tradiční, co používají sousední země jako Německo či Rakousko. Používáme-li termín pacht, tak to je mimo jiné proto, že se tento termín v Evropě používá již několik set let, a není tedy důvod ho kvůli 40 letům komunizmu nepoužívat.

Myslíte si, že se ještě povedou diskuze o snížení trestní odpovědnosti? Co bude existovat parlament, povede se debata o tom, jaká má být věková hranice trestní odpovědnosti. Někdo by ji zvyšoval, někdo snižoval. Je to věčné téma, kterému každý rozumí, proto se každý rád do té debaty připojí. Kvalita trestního práva ale nezávisí na tom, zda máme věkovou hranici 14 nebo 15 let. Většina zemí EU má rozdílnou věkovou hranici trestní odpovědnosti a nelze říci, že některá země má kvalitnější trestní právo, protože má např. hranici 14 let. Vy byste ji ponechal na 15 letech? Zanechal bych ji na 15 letech, ale dovedu si klidně představit její snížení na 14 let. Ve vztahu k věkové hranici je podle mě mnohem důležitější, jak se společnost vypořádává s nezletilými a mladistvými pachateli trestné činnosti, jaké má pro ně převýchovné ústavy, jak je umí izolovat. Jsem přesvědčen, že pokud je někdo deviantní osobou již v mládí a páchá brutální trestnou činnost, je v zájmu ochrany společnosti ho celoživotně izolovat. Funguje u nás v zahraničí běžná aplikace alternativních trestů? Ne zcela. Alternativní tresty se obecně v České republice aplikují hůře než v zahraničí. K tomu, abychom mohli apli-

použít klasický dvoukolový většinový systém, kdy do druhého kola postupují dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního. Obdobným způsobem je dnes volen senát. Vedeme také diskuzi o pravomocech prezidenta republiky a větší odpovědnosti prezidenta za činy, které ve své roli vykonává. Jak rozsáhlou ústavní změnu preferujete? Přiznám se, že jsem příznivcem spíše menší novely ústavy, kdy by do ní měla být zapracována pouze samotná přímá volba prezidenta. Rozsáhlou novelou upravující pravomoci prezidenta bychom v zásadě měnili ústavní systém parlamentní republiky v poloprezidentský, ba dokonce prezidentský systém, s čímž absolutně nesouhlasím. Bude volen přímo již příští prezident? Domnívám se, že je to tak padesát na padesát. Respektuji programové prohlášení vlády, podle nějž má být prezident volen přímo. Proto také ministerstvo spravedlnosti činí všechno pro to, aby se tak stalo. Zda novela projde bez problémů v parlamentu, nyní nedokážu odhadnout. Až s desetiletou sazbou vězení za korupci počítá novela trestního zákoníku, kterou schválila vláda. Nyní se sazba pohybuje od 2 do 8 let. Jak závažný úplatek bude hodnocen sazbou 10 let? To se bude týkat milionových úplatků. Běžná korupce je postihována v řádech jednotek let. Pokud někdo dá drobný


ROZHOVOR efektivněji a rychleji, a to je samozřejmě hlavní kritérium, které nás zajímá. Co zajistí efektivnější fungování justice? Určitě více peněz, které vláda pro tuto chvíli nemá, neboť se snaží především snížit schodek státního rozpočtu. Rovněž je důležitá kvalitní legislativa, která sníží interpretační spory jak zákony vykládat a která by měla přispět k tomu, že soudy budou rozhodovat rychleji. Máme celou sérii opatření, která chceme v rámci reformy justice prosadit.

úplatek lékaři, tak dotyčný lékař určitě nepůjde na deset let do vězení. Není spíše problém, že se řadu případů korupce nedaří odhalit? To už je jiná věc. Je třeba rozlišit výši sazby a procesní nástroje, kterými orgány činné v trestním řízení proti korupci bojují. Zvýšení sankce u korupce může mít preventivní charakter, může to určitou část pachatelů odradit. Samozřejmě to má i represivní charakter – ten, že zavřete dotyčného do vězení na několik let. Nicméně v boji proti korupci je klíčová činnost jak policie, tak státních zástupců, kteří k tomu potřebují jednak materiální zázemí, jednak samozřejmě i institucionální nezávislost. Proto také novelizujeme

vypadat státní zastupitelství, jaké změny mají nastat ohledně vykonávání funkce státního zástupce či ohledně vztahu nadřízeného a podřízeného státní zástupce vedeme rozsáhlou odbornou diskuzi. Odborníci na toto nemají jednoznačný názor. Já korektně přiznávám, že bude několik měsíců trvat, než se vůbec vydiskutuje na odborné úrovni, jaké koncepční změny mají státní zastupitelství jako takové zasáhnout. Pro efektivnější boj s korupcí navrhuje Transparency International také například zřízení Nejvyšší rady justice. Uvažujete o jejím zřízení? O zřízení soudcovské rady se vedou diskuze. Uvnitř koalice totiž není jednotný

„Na uvolnûnou funkci soudce by mûlo b˘t vypsáno v˘bûrové fiízení otevfiené v‰em právnick˘m profesím.“ zákon o státním zastupitelství, kde chceme posílit nezávislost státních zástupců. Má to vést k tomu, aby byli odvážní a nebáli se bojovat proti závažným formám trestné činnosti. Novela zákona o státním zastupitelství výrazně posiluje postavení nejvyššího státního zástupce – jeho funkční období by mělo být na 10 let. Během této doby byl mohl být odvolán jen rozhodnutím kárného soudního senátu v kárném řízení. Ministerstvo připravuje ještě jednu novelu o státním zastupitelství. Proč se novela o státním zastupitelství provádí nadvakrát? Na potřebě časově omezeného mandátu funkcionářů státního zastupitelství, na změně způsobu jejich odvolávání a jmenování, na nutnosti posilovat jejich nezávislost existuje jednoznačná shoda. U koncepčních věcí typu jak má vůbec

8

Parlamentní magazín

názor na to, jak by takováto rada měla vypadat. Na ministerstvu spravedlnosti tato otázka aktuálně není úplně na pořadu dne, jsme vytíženi zákonem o státním zastupitelství a občanským zákoníkem. Najdemeli uvnitř koalice většinovou vůli Nejvyšší radu justice připravovat, nebráníme se tomu klidně ještě v tomto volebním období. Jsem ale přesvědčen, že samotné zavedení nejvyšší soudcovské rady nepovede k tomu, aby česká justice fungovala

Můžete je alespoň ve stručnosti představit? Za důležité opatření považuji například plánovanou změnu způsobu výběru nových soudců – na uvolněnou funkci soudce by mělo být vypsáno výběrové řízení otevřené všem právnickým profesím. Změny chceme provést rovněž ohledně kariérního postupu soudce či jmenování soudních funkcionářů. V nejbližší době také představíme úpravu, která by měla pomoci vyřešit chronickou přetíženost Nejvyššího soudu ČR. Souhlasíte s rozhodnutím Ústavního soudu, který ke konci letošního roku zrušil zákon o úsporných opatřeních v gesci MPSV, tj. vládní škrty? Podle nálezu Ústavního stavu má vláda legislativní nouze využít jen v případě neočekávaných okolností (což není obstrukce opozice). Jako demokrat ctící roli Ústavního soudu ve společnosti mohu říci jen to, že rozhodnutí Ústavního soudu respektuji. Osobně se domnívám, že vláda postupovala podle zákona, když při přijímání reformních zákonů požádala o vyhlášení stavu legislativní nouze. Právní úprava podmínek, za kterých je možno vyhlásit stav legislativní nouze, je relativně obecná. Bylo proto nutné a vhodné, že Ústavní soud posoudil tyto okolnosti a rozhodl, že zákonné podmínky pro to dány nebyly. Ministerstvo spravedlnosti na to má jiný právní názor, nicméně rozhodnutí Ústavního soudu respektujeme a do budoucna bude toto rozhodnutí vodítkem, které vymezí, v jakých případech se má stav legislativní nouze vyhlašovat. Helena Kuncová

JUDr. Jifií Pospí‰il Narodil se v Chomutově, vystudoval právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, v roce 2002 získal titul JUDr. Od roku1994 byl členem ODA, v roce 1998 vstoupil do ODS. V roce 2000 byl zvolen zastupitelem Plzeňského kraje. V roce 2002 se stal poslancem. V letech 2006–2009 vykonával funkci ministra spravedlnosti v obou vládách Mirka Topolánka. Od září 2009 do srpna 2010 působil jako děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Od 13. 7. 2010 je ministrem spravedlnosti České republiky a předsedou Legislativní rady vlády.

www.parlamentnimagazin.cz


KOMENTÁ¤

Nov˘ obãansk˘ zákoník Nová úprava vûcn˘ch práv podle nového obãanského zákoníku s pfiihlédnutím k vybran˘m otázkám vlastnického práva k nemovitostem V současné době platný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník z roku 1964, byl projektován jako zvláštní právní předpis upravující určité majetkové vztahy. Jeho věcná působnost je zachycena v ustanovení § 1 odst. 2, kterým tento stále platný zákon označuje majetkové vztahy osob (vedle ochrany osobnosti) za základní předmět úpravy kodexu a úpravě majetkových vztahů pak věnuje naprostou většinu svých ustanovení. Ze základních pravidel tohoto předpisu vyplývá zejména to, že rovnost v právních vztazích majetkové povahy je hlavní zásadou platného občanského zákoníku. Základ konstrukce soukromého a občanského práva však není a nemá být postaven na principu rovnosti, ale na principu autonomie vůle. Podcenění principu autonomie vůle vůči principu rovnosti totiž vede k nedocenění základní funkce soukromého a občanského práva, kterou je umožnit plynulý rozvoj vzájemných vztahů bez minimálního zásahu do nich. Nový občanský zákoník si klade mimo další cíle opětovné povýšení principu autonomie vůle stran nad princip rovnosti. Tento princip je ostatně vyzdvihován i judikaturou Soudního dvora EU. I základní majetkové právo, tedy právo vlastnické, není co do svého obsahu výrazem principu rovnosti, ale výrazem autonomie vůle subjektu, kterému toto právo svědčí. Termínem „vlastnické právo“ se označuje subjektivní právo vlastníka

k předmětu tohoto práva; tento předmět se označuje „vlastnictví“. Nový občanský zákoník nesměšuje ani nezaměňuje pojmy „vlastnictví“ a „vlastnické právo“, jak to činí platný občanský zákoník (např. v ustanovení § 125, 132 nebo v § 133), nýbrž pojmem „vlastnictví“ označuje předmět vlastnického práva, souhrn majetkových kusů, k nimž určitá osoba vlastnické právo má.

stavby. Toto věcné právo bude výslovně prohlášeno za nemovitost. Podstata tohoto práva spočívá v tom, že jako věcné právo s povahou nemovitosti zatěžuje cizí pozemek tak, že osoba, jíž toto právo přísluší (stavebník), je oprávněna mít na tomto pozemku (popřípadě pod pozemkem) stavbu. V převážné většině evropských právních řádů je respektovaná zásada, podle níž

„Nov˘ obãansk˘ zákoník si klade mimo dal‰í cíle opûtovné pov˘‰ení principu autonomie vÛle stran nad princip rovnosti.“ Kategorie věcných práv je v novém občanském zákoníku uvedena obecnými ustanoveními, která obsahují základní obecné zásady. Stěžejní význam má v tomto směru ustanovení § 919, z nějž plyne, že „Ustanovení této hlavy se použijí na věci hmotné i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného“. Oproti stávajícímu stavu tedy dochází v novém občanském zákoníku k tzv. širokému pojetí věci v právním smyslu a předmětem vlastnického práva mají být věci hmotné i nehmotné. Další z obecných ustanovení v novém občanském zákoníku je věnováno úpravě veřejných rejstříků (typicky katastru nemovitostí) a zásadě materiální publicity těchto rejstříků. Nový občanský zákoník stanovuje, že kdo se v dobré víře spoléhá na správnost a úplnost zápisu ve veřejném seznamu, je chráněn tak, jako kdyby zapsaný stav odpovídal stavu skutečnému, i když je tomu v konkrétním případě jinak. Shora uvedená obecná ustanovení jsou následována partiemi o držbě. Následují ustanovení pojednávající o vlastnickém právu a spoluvlastnictví. Věcná práva k věcem cizím začínají nově upraveným institutem práva stavby, pokračují věcnými břemeny (dělenými na služebnosti a reálná břemena), poté následuje zástavní a podzástavní právo, právo zadržovací a celá hlava o věcných právech je uzavřena partiemi o správě cizího majetku. Konečně částečně věcněprávní charakter bude mít i právo předkupní, které bude moci být sjednáno jako obligační či jako věcné. Nový občanský zákoník zavádí nově, či lépe řečeno staronově, věcné právo

stavby stejně jako další konstrukce pevně spjaté s pozemkem nejsou samostatnými věcmi, nýbrž tvoří součást pozemku jako věci hlavní. Ta byla v československém právu nahrazena v roce 1950 zásadou opačnou, podle níž pozemek a budova na něm umístěná jsou dvěma samostatnými věcmi v právním smyslu. Nový občanský zákoník se vrací k principu superficies solo cedit ve svém ustanovení § 480 odst. 1, který stanoví, že: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ V případech, kdy bude ke dni účinnosti nového občanského zákoníku existovat jednota ve vlastnictví pozemku a staveb na něm zřízených, stane se stavba součástí pozemku přímo ze zákona. V těch případech, ve kterých bude ke dni účinnosti zákona existovat mezi vlastnictvím pozemku a stavby na něm zřízené nesoulad, není možné zákonem sjednotit vlastnictví obou dvou věcí v rukou jedné osoby a zákon nic takového neumožňuje, jednalo by se totiž o v zásadě o vyvlastnění. Pro ten případ bude zákonem založeno předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě a předkupní právo vlastníka stavby k pozemku, popřípadě k příslušné části pozemku, lze-li pozemek funkčně rozdělit. Bude-li chtít kterýkoli z vlastníků disponovat svojí věcí (stavbou či pozemkem), bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení. Mgr. Viktor Rossmann Mgr. Robert Pergl Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři

Parlamentní magazín

9


NKÚ

Zákonná pravidla pro kontrolu Poãátek názorového stfietu mezi Kontrolním v˘borem Poslanecké snûmovny a Nejvy‰‰ím kontrolním úfiadem se datuje jiÏ od konce roku 2009 a nejde v nûm o nic jiného neÏ o vyjasnûní vzájemn˘ch kompetencí ohlednû kontroly hospodafiení NKÚ. Jin˘mi slovy o rozhodnutí, zda jsou usnesení Kontrolního v˘boru pro Nejvy‰‰í kontrolní úfiad, kter˘ je z ústavy definován jako nezávisl˘, závazná ãi nikoli. V této záleÏitosti jde i o zásadní uplatnûní mezinárodních standardÛ a doporuãení. Ostatnû na‰e stanovisko podpofiil je‰tû dlouho pfied vznikem stfietu Ústav státu a práva AV âR. Nejde tedy ani o osobní spor Dohnal versus Poslanecká snûmovna PâR, ani o jiné záleÏitosti hojnû prezentované nûkter˘mi médii.

Franti‰ek Dohnal prezident Nejvy‰‰ího kontrolního úfiadu

Po ustanovení nového složení Kontrolního výboru po parlamentních volbách v loňském roce jsem z vystoupení některých poslanců na jednáních výboru či pro média, kde prohlásili, že rozhodnout musí nezávislý soud, nabyl dojmu, že jim jde o ukončení sporu, a toto prohlášení jsem jen uvítal. K mému velkému překvapení jsem ale zjistil, že se poslanci na nezávislý soud sami neobrátili. Vzhledem k tomu, že prodlužování této „názorové války“ je již pro obě strany neúnosné, považoval jsem za nutné, aby návrh podal NKÚ. Návrh byl podán také z toho

k nápravě. To ostatně sdělil i ve svém stanovisku. Obrátit se na správní soud tak zůstává jedinou cestou jak celou záležitost ukončit. Kontrolu jsem nikdy neodmítl a ani neodmítám. Nakonec o tom svědčí i všechna vyjádření dostupná na webových stránkách NKÚ (www.nku.cz). Zcela v souladu s Ústavou ČR ale musím požadovat pravidla kontroly stanovené zákonem. Stejně tak jsou stanovena pravidla kontrol všech institucí, které se kontrolou zabývají, včetně kontrol prováděných samotným NKÚ. Pravidla kontroly, ukládání povinností

„Není moÏné, aby poslanci sami provádûli kontrolu, jejíÏ pravidla jsou urãena pouze usnesením v˘boru, a nikoli na základû zákona.“ důvodu, že některé zainteresované osoby to již berou příliš osobně a podstata celého sporu ustupuje do pozadí. Já sám se alespoň snažím do pravomocného rozhodnutí soudu celou záležitost v médiích nekomentovat. Jsem si samozřejmě vědom toho, že soudní spor není nejšťastnější řešení a spolu se svými spolupracovníky se domnívám, že by tento ryze kompetenční spor měl řešit Ústavní soud, ten ovšem nemůže řešit podněty, pokud před tím nebyly vyčerpány všechny procesní možnosti vedoucí

a práv fyzickým či právnickým osobám si nemůže tvořit pouze sám Kontrolní výbor. Není možné, aby poslanci sami prováděli kontrolu, jejíž pravidla jsou určena pouze usnesením výboru, a nikoli na základě zákona. NKÚ podal 12. ledna 2011 žalobu proti nezákonnému zásahu podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Žaloba byla podána Městskému soudu Praha, pracoviště Hybernská 18. Zdůvodnění žaloby je rozepsáno na sedmi stranách textu, hlavní důvody jsou však uvedeny v materiálu, který je zveřejněn na webu NKÚ pod názvem Reakce NKÚ na oznámení o zahájení kontroly na NKÚ.

„Obrátit se na správní soud tak zÛstává jedinou cestou jak celou záleÏitost ukonãit.“ Kdy dojde ke konečnému rozhodnutí soudu, samozřejmě v této chvíli není a ani nemůže být známo. Rozhodně však bude toto rozhodnutí zásadní pro budoucnost nezávislosti nejvyšší kontrolní instituce.

www.parlamentnimagazin.cz


ZDRAVOTNICTVÍ

Pfierozdûlování penûz ve zdravotnictví Je nerovnováha systému vefiejného zdravotního poji‰tûní zpÛsobena nedostateãn˘m fungováním mechanizmu kompenzace rizika? Ministerstvo zdravotnictví hledá 2 miliardy Kč na pokrytí zvýšených mzdových nákladů nemocnic. Jedno z opatření, které je velmi často z mnoha různých stran nabízeno jako řešení, je změna parametrů kompenzace rizika mezi zdravotními pojišťovnami (tzv. přerozdělení). Smyslem tohoto opatření je přesunout do VZP ČR finanční prostředky ze základních fondů zdravotního pojištění ostatních zdravotních pojišťoven. Tento fond VZP ČR je totiž silně vyprázdněn, zatímco u ostatních zdravotních pojišťoven ještě přece jen nějaké peníze jsou a podle mínění některých by jim mělo být „puštěno žilou“. Je to skutečně správná cesta?

SZP – Svaz zdravotních pojišťoven ČR, ZFZP – základní fond zdravotní péče

Cílem přerozdělení vybraného pojistného na veřejné zdravotní pojištění je zajistit, aby každá jednotlivá zdravotní pojišťovna na svůj pojistný kmen, tj. na počet pojištěnců v určitém věkovém složení, získala zhruba stejný objem finančních prostředků. Tak je zabezpečeno, aby se do deficitu nedostala pojišťovna, která má ve svém portfoliu pouze starší věkové skupiny, které logicky spotřebovávají více zdravotní péče. Na pokrytí těchto nákladů získá taková pojišťovna zdroje od pojišťovny, která naopak má ve svém pojistném kmeni pouze mladou a zdravou populaci. Tímto mechanizmem je v podstatě uplatňován jeden ze základních principů systému veřejného zdravotního pojištění, princip solidarity. Systém přerozdělení se v České republice postupně vyvíjel. Původně se přerozdělovalo pouze nižší procento vybraného pojistného. V letech 2005–2006 byl zaveden nový způsob, který přerozděluje 100 % vybraného pojistného v závislosti na počtu pojištěnců ve stanovených věkových skupinách každé jednotlivé zdravotní pojišťovny, a dále jsou každé pojišťovně kompenzovány náklady na zdravotní péči o extrémně nákladné pojištěnce. Podobné způsoby kompenzace rizika se používají i v jiných státech Evropy, kde existuje pluralitní systém veřejného zdravotního pojištění (systémy s více než jednou zdravotní pojišťovnou).

Jenže je tu jeden velký háček. Deficitní hospodaření zdravotní pojišťovny totiž nemusí vyplývat pouze ze špatného nastavení kompenzace rizik a nevýhodné skladby pojištěnců. Jedním z velmi důležitých faktorů vyrovnaného hospodaření pojišťovny je schopnost řídit náklady na zdravotní péči a nedopustit jejich růst nad možnosti dané příjmy. V současném systému veřejného zdravotního pojištění hospodaří většina pojišťoven vyrovnaně a jen jedna s výrazným deficitem. Zatím nikde nebyla uveřejněna žádná studie, z jakých důvodů tomu tak je, přesto se obecně považuje za nutné měnit systém přerozdělení pojistného mezi zdravotními pojišťovnami. Není nijak prokázáno, že změnou přerozdělení bude tento problém vyřešen. Naopak, celá řada indicií napovídá tomu, že příčinou této disbalance v systému veřejného zdravotního pojištění je především nastavení vyšší jednotkové ceny zdravotní péče u VZP ČR oproti ostatním zdravotním pojišťovnám, tzn. že VZP ČR nakupuje zdravotní péči dráž než ostatní zdravotní pojišťovny, o čemž vypovídá i přiložený graf. Důsledkem příliš vysokých jednotkových cen VZP ČR je to, že náklady na zdravotní péči VZP ČR rostou rychleji než u ostatních zdravotních pojišťoven. Rychlý růst těchto nákladů pravděpodobně akceleruje i to, že VZP ČR údajně do těchto nákladů zahrnuje i náklady jiné, např. náklady na projekt IZIP. Argument, že je to způsobeno horší skladbou pojištěnců, není úplně pravdivý, neboť tento graf ukazuje procentuální růst nákladů, nikoliv jejich absolutní stav. VZP ČR má dlouhodobě podstatně vyšší náklady na 1 pojištěnce než ostatní zdravotní pojišťovny, ty však má kryté také podstatně vyššími příjmy po přerozdělení. Důvod, proč by právě v letech 2008 a 2009 měly růst náklady u VZP ČR rychleji než u ostatních zdravotních pojišťoven, rozhodně nelze připisovat tak rychlému zhoršování portfolia pojištěnců v porovnání s ostatními zdravotními pojišťovnami. Pokud by tedy měl být systém kompenzace rizik (přerozdělení) změněn, je nutné činit tak po důkladné analýze a s cílem zvýšit účinnost tohoto mechanizmu. Nesmí však být zneužit při snaze vyřešit neefektivitu jedné pojišťovny na úkor ostatních, to by bylo velmi nepříznivým signálem pro jednotlivé účastníky systému veřejného zdravotního pojištění a v konečném důsledku by to ještě prohloubilo jeho problémy. Bc. Vladimír Kothera, MBA, generální ředitel Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE

Parlamentní magazín

11


VNITROSTRANICKÉ DùNÍ

Budeme volit prezidenta pfiímo? Zástupci parlamentních stran odpovídali na dotaz, jak˘ je jejich názor na pfiímou volbu prezidenta a zda jsou pro omezování nûkter˘ch prezidentsk˘ch pravomocí. ODS Na přímé volbě prezidenta se koaliční partneři shodli při vyjednávání o společném programu. Koalice má za to, že prezidenta by měli volit všichni občané, protože takto volený prezident má silnější a jasnější legitimitu. Občanští demokraté dohodu respektují a spolu se zástupci TOP 09 a VV se nyní účastní jednání s demokratickou opozicí o hlavních principech právní úpravy. ODS je připravena podpořit koaliční kompromis, který spočívá ve dvoukolové volbě, známé například z voleb do horní parlamentní komory, kdy do druhého kola postupují dva nejúspěšnější kandidáti. Diskuze se vede o úpravě pravomocí prezidenta s tím, že platí jasné stanovisko ODS tyto pravomoci pokud možno neměnit a každopádně nezvyšovat. Cítím, že největší tlak bude v oblasti pravomoci jmenování členů Bankovní rady ČNB. O úpravě pravomoci udělovat milosti a jmenovat vysoké soudní funkcionáře ještě proběhne diskuze. Každopádně podporu má také návrh na omezení doživotní imunity prezidenta republiky

za trestné činy spáchané v průběhu mandátu. Jiří Pospíšil, místopředseda ODS a ministr spravedlnosti

âSSD Zástupci sociální demokracie se podruhé zúčastnili jednání stran vládní koalice a ČSSD v otázce možné podoby přímé volby hlavy státu. Oceňujeme, že se nám v této věci podařilo prosadit tzv. senátní (dvoukolovou) verzi, kdy do druhého kola postupují dva nejsilnější kandidáti z kola prvého. Tento způsob volby znají občané ze senátních voleb, a proto jsme přesvědčeni o výhodnosti této varianty. Sociální demokracie bude i v dalších jednáních usilovat o změnu kompetencí prezidenta republiky. Prostor pro posílení nezávislosti justice a posílení role prezidenta vidíme zejména v zachování jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu ČR výhradně prezidentem (současný stav) a zrušení kontrasignace u jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu (nově nebude prezident potřebovat ke jmenování žádný souhlas).

V rámci těchto jednání s vládními stranami bude pokračovat diskuze o formě jmenování členů Bankovní rady ČNB. Sociální demokracie prosazuje stejnou proceduru, jaká dnes platí u výběru ústavních soudců prezidentem, tedy souhlas vyslovený Senátem na návrh prezidenta republiky. Tímto způsobem by byl garantován skutečně nezávislý výběr členů bankovní rady. Rovněž se diskutovalo o námi představeném návrhu, kdy by se funkční období prezidenta prodloužilo ze stávajících pěti na šest let. Navrhli jsme tuto změnu z důvodu, aby se přímá volba prezidenta mohla konat společně s podzimními volbami do Senátu a zastupitelstev krajů, respektive obcí. V této věci prozatím nepanuje shoda, a proto budou provedeny analýzy, mapující dopady jak ústavní, tak finanční. Diskuze se nadále povede nad otázkou délky období mezi jednotlivými koly volby. Jeroným Tejc, člen vyjednávacího týmu ČSSD v otázce přímé volby prezidenta republiky

Vûci vefiejné Věci veřejné podporují schválení přímé volby prezidenta. Tato změna ústavy byla v našem volebním programu, spolu s TOP 09 jsme ji prosadili do koaliční smlouvy. Přímá volba je jedním z možných způsobů volby hlavy státu, v Evropě spíše převládající. Je to způsob, který voliče více vtahuje do politického dění.

Pokud jsme přímou volbu slíbili ve volebním proramu a koaliční smlouvě, musíme pro její prosazení udělat maximum. Karolína Peake, předsedkyně Ústavně právního výboru PS PČR, místopředsedkyně strany Věci veřejné

KSâM Kdybych měla odpovídat jednou větou, musela bych říci, že KSČM podporuje přímou volbu prezidenta stejně jako další formy zvyšující podíl občanů na rozhodování o politice České republiky, například referendum. Už další část otázky, které prezidentské pravomoci by měly být zúženy, potvrzuje spornost jednorázových účelových změn Ústavy ČR. Proč by měl mít prezident méně pravomocí, když mu přímá volba občany dá silnější mandát? KSČM je připravena diskutovat o přímé volbě prezidenta v rámci širších změn ústavního systému. Je zapotřebí zvážit prezidentovy kompetence, měli bychom se zabývat ústavním řešením postavení NKÚ, veřejného ochránce práv, územního uspořádání aj. Z tohoto kontextu vytržené zavedení přímé volby prezidenta je populistické a mohlo by vést i k volbě krátkodobě populární osobnosti, která má prostředky na koupi přízně voličů v kampani, ale o zájmy občanů a země jí moc nejde. Zuzka Bebarová-Rujbrová, poslankyně Parlamentu ČR

Jednotlivé pokusy na zmûnu volby prezidenta republiky mapuje na str. 40–41 JUDr. TomበSokol.

12

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


ÚOHS

Tesco mÛÏe pfievzít fietûzce Îabka a Koruna Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutûÏe povolil spojení soutûÏitelÛ Tesco Holdings B.V. na stranû jedné a PR market, s.r.o., a Îabka, a.s., na stranû druhé. Posuzovanou transakcí získají kontrolu nad spoleãnostmi Îabka a PR market spoleãnosti Cheshunt Stores âR s.r.o. a Tesco Stores âR, a.s., náleÏející do skupiny Tesco Holdings. Rozhodnutí jiÏ nabylo právní moci. Tesco Holdings celosvětově působí zejména v oblasti maloobchodního prodeje potravinářského i nepotravinářského zboží denní potřeby konečným spotřebitelům, v téže oblasti jsou její dceřiné společnosti činné i na území České republiky. Společnost Tesco kromě toho ve svých větších obchodech prodává široký sortiment nepotravinářského zboží, včetně domácích potřeb, oblečení a obuvi, sportovní výbavy, elektrospotřebičů, knih, CD a DVD, pohonných hmot atd. Soutěžitelé Žabka a PR market byly před uskutečněním spojení výlučně kontrolovány společ-

ností PENTA INVESTMENTS LIMITED. Obě firmy jsou aktivní v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní potřeby (potravinářského i nepotravinářského), a to prostřednictvím sítí malých obchodů značky „Žabka“ (85 prodejen), respektive „Koruna“ (48 prodejen). Podle předsedy Petra Rafaje posuzoval ÚOHS dopady fúze na trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v prodejnách tzv. relevantního formátu (supermarkety, hypermarkety, diskontní prodejny) na celostátní i lokální úrovni (okresy) a dále vliv na relevantní trhy nákupu 19 výrobkových skupin zboží

denní potřeby na trhu ČR. „Na maloobchodním trhu prodeje zboží denní potřeby se ÚOHS podrobněji zabýval třemi lokalitami na severní Moravě, kde společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů přesáhne hranici 25 %. Celkově lze konstatovat, že v důsledku spojení nedojde na žádné z úrovní k výraznému posílení dosavadního postavení skupiny Tesco, navíc ve všech těchto oblastech působí silná konkurence v podobě obchodních řetězců společností například Ahold, Schwarz a REWE,“ uvedl předseda Rafaj. kch INZERCE

Nejvût‰í jednorázov˘ projekt na sbûr elektroodpadu v âR spu‰tûn Vysloužilá tiskárna, nefungující počítač, dávno nepoužívaný telefon, baterie. Jak se zbavit starého elektroodpadu? Pro deset tisíc českých firem má snadné řešení společnost REMA Systém. Nabídla jim, že zajistí svoz a ekologickou likvidaci starých elektrozařízení a baterií. Akce potrvá až do konce letošního dubna. a případně si zvolit některý z našich projektů, například Zelená firma, ve kterém je zapojeno skoro 1000 subjektů z komerční sféry i státní správy. Zapojit se mohou všechny firmy nejen ty, které jsme přímo oslovili.

Petr Kubernát v˘konn˘ fieditel

Jak se mohou firmy do akce zapojit? Firmy se mohou zapojit velmi jednoduše, a to registrací na našich stránkách www.remasystem.cz, zároveň se mohou rozhodnout pro jednorázovou či dlouhodobou spolupráci

Kolik je to bude stát? Firmy to nestojí nic, vše je hrazeno z recyklačních poplatků. Tato informace je pro velkou část firem klíčová, protože ještě dnes mnoho firem za „svůj“ elektroodpad, respektive jeho likvidaci platí, i když nemusí. Mohou se svého elektroodpadu a baterií zbavit i domácnosti zaměstnanců oslovených firem?

Ano, velmi to firmám doporučujeme, protože zaměstnanci na tuto službu slyší. Každý by měl mít možnost zbavit se elektroodpadu a baterií snadno a pohodlně, a proto se snažíme firmy motivovat k nabízení této služby i svým zaměstnancům. Jak likvidace vysloužilých elektrozařízení probíhá? Samotné likvidaci vždy předchází roztřídění materiálů na druhy podle specifických vlastností elektrozařízení a vhodnosti následného procesu. REMA Systém na likvidaci elektrozařízení spolupracuje s autorizovanými recyklátory, kteří zajišťují proces ruční demontáže nebo rozdružení v technologické lince. Vzniklé materiály dále putují například do hutí nebo na rafinaci jako druhotná surovina k výrobě nových výrobků či polotovarů. S jakým ohlasem ze strany firem se akce setkala v minulých letech? Pro Zelené firmy jsou již naše služby samozřejmostí a hojně

je využívají. Vidět je to hlavně v jarních měsících, což nás právě inspirovalo k uspořádání letošního projektu. Už dříve jsme zkoušeli firmy motivovat také k uspořádání velkých sběrných akcí pro zaměstnance a s výsledkem jsme spokojeni. Je potěšující vidět, že i v Čechách je řada společností, které neberou službu pro své zaměstnance jako zbytečnou zátěž a vrhají se do toho s nadšením. Tato akce skutečně končí v dubnu? Nikoliv, samotný sběr a následná recyklace probíhají neustále, takže firmy se mohou přihlásit kdykoliv, stejně tak mohou kdykoliv požádat o svoz elektroodpadu a baterií. Jarní akce je výjimečná hlavně rozsahem nabízených služeb pro jednorázové svozy, posledním dubnem jsme si limitovali také informační kampaň. red.

Parlamentní magazín

13


EVROPSKÁ UNIE Události v EU Podmínky spotřebitelů se zlepšují 11. 3. Z jarní hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích, kterou zveřejnila Evropská komise, vyplývá, že po silném zhoršení v roce 2009 došlo téměř ve všech zemích EU ke zřetelnému zlepšení podmínek spotřebitelů. Podmínky spotřebitelů jsou hodnoceny každoročně např. mírou důvěry spotřebitelů ve veřejné orgány, nevládní organizace a maloobchodní prodejce a účinností řešení sporů. Podmínky spotřebitelů jsou definovány prostřednictvím faktorů, jako je účinnost řešení sporů a stížností, důvěra spotřebitelů vůči veřejným orgánům, maloobchodníkům, reklamním agenturám a organizacím zabývajícím se ochranou spotřebitele a kvalita právních předpisů. Z ukazatelů za rok 2010 vyplývá, že po prudkém zhoršení v roce 2009 se podmínky spotřebitelů zlepšují a že většina zemí dosáhla či dokonce překročila úroveň roku 2008. Mezi země s nejlepšími podmínkami pro spotřebitele patří Spojené království, Irsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko, Nizozemsko, Itálie, Dánsko, Německo, Belgie a Švédsko a ukazatele všech těchto zemí jsou nad průměrem EU.

Systém evropské právní pomoci SOLVIT pracuje efektivně 13. 3. Centra SOLVIT, která řeší problémy evropských občanů a firem s porušením Evropskou unií zaručeného práva na volný pohyb zboží, osob a služeb, se vloni v celé EU zabývala 1363 případy, 125 z nich řešili Češi. Úspěšně přitom evropský SOLVIT vyřešil rekordních 90 % případů. Vyplývá to z aktuální výroční zprávy SOLVIT, kterou zveřejnila Evropská komise. „Práce českého SOLVIT centra tradičně patří k nejrychlejším v celé EU. Lhůta stanovená Evropskou komisí pro řešení jednotlivých případů je deset týdnů, my to zvládáme v průměru za týdnů šest,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. SOLVIT nejčastěji řešil problémy spojené s pohybem pracovních sil v EU, těch byla více než jedna třetina. Každý pátý případ se týkal pobytových práv, 16 % klientů vyhledalo asistenci při problémech s uznáváním odborných kvalifikací. „SOLVIT pomáhá občanům a podnikatelům využívat výhod jednotného trhu, protože řeší konkrétní praktické problémy, kterým klienti čelí, zejména pokud chtějí žít a pracovat v zahraničí,“ dodal evropský komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.

Komise navrhuje reformu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 17. 3. Evropská komise přijala návrh na reformu OLAF – Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Jeho cílem je zvýšit účinnost, účelnost a odpovědnost tohoto úřadu a současně zachovat jeho nezávislost při vyšetřování. Od svého založení v roce 1999 vedl OLAF přibližně 4500 vyšetřování a přispěl velkou měrou k ochraně rozpočtu EU před podvodným jednáním. K tomu, aby mohl OLAF plně využít svého potenciálu, jsou potřebná určitá vylepšení. Přijetím opatření v některých klíčových oblastech chce komise posílit kapacitu úřadu, aby mohl ve svém boji proti podvodům dosahovat maximálních výsledků. Do návrhu byla zařazena opatření, která mají zajistit účinnější vedení vyšetřování a následné kroky, ochranu práv vyšetřovaných osob a zároveň posílit spolupráci mezi úřadem OLAF a jeho strategickými partnery při potírání podvodů. Návrh bude nyní předložen Evropskému parlamentu a radě ke schválení v rámci spolurozhodovacího procesu. Závěry předsednictví k budoucnosti SZP podpořila kvalifikovaná většina členských států včetně Česka 18.3. Konečný text závěrů k budoucí podobě společné zemědělské politiky reflektuje pro ČR klíčová témata, jakými jsou odmítnutí diskriminace podniků na základě jejich velikosti, dosažení spravedlivých podmínek v rámci I. pilíře a dále odstranění historických referencí. „Jsem

14

Parlamentní magazín

velmi rád, že rada text závěrů přijala, bohužel některé členské státy jeho znění nepodpořily,“ zhodnotil náměstek ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Juraj Chmiel. „V případě jednomyslnosti by totiž rada dala velmi silný mandát Evropské komisi pro tvorbu legislativních návrhů a vyslala výrazný signál vůči Evropskému parlamentu. Takto se bohužel otevřel jistý prostor Evropské komisi k návrhu změn, včetně resuscitace myšlenky silného zastropování, proti které se Česká republika zatím úspěšně postavila.“ Další debata k SZP se na půdě Rady ministrů uskuteční na podzim tohoto roku nad legislativními návrhy, které předloží Evropská komise. Úsilí členských států učinit jednotný trh skutečností začíná přinášet ovoce 21. 3. Členské státy úspěšně pokračují v zavádění pravidel vnitřního trhu do svých zákonů. Vyplývá to z nejnovějšího porovnání výsledků, které pro oblast vnitřního trhu vypracovala Evropská komise. V průměru členským státům zbývá převést do vnitrostátního práva 0,9 % směrnic týkajících se vnitřního trhu, jejichž lhůta pro provedení již uplynula. Tento podíl zůstává v posledních šesti měsících stále stejný. Znamená to, že členské státy sice cíl 1,0 %, jenž stanovily hlavy států a vlád v roce 2007, splňují, ale jen velmi těsně. V posledních dvanácti měsících se členským státům rovněž podařilo zkrátit v průměru dodatečný čas, který potřebují k provedení

www.parlamentnimagazin.cz


EVROPSKÁ UNIE

směrnice EU do svých právních předpisů, o téměř 40 %. Pokud jde o uplatňování právních předpisů EU, počet jejich porušení klesl ve srovnání s obdobím před šesti lety o 11 %. Své zpoždění výrazně snížily Řecko, Portugalsko a Lucembursko, zatímco nejlepších výsledků v obecném měřítku i nadále dosahuje Malta.

EU a âR Komise žádá Českou republiku, aby aktualizovala své právní předpisy týkající se biocidů 14. 3. Evropská komise žádá Českou republiku, aby aktualizovala své právní předpisy týkající se chemikálií a povolila používání dvou biocidů. Podle evropských právních předpisů rodenticid flokumafen a prostředek na ochranu dřeva tolylfluanid by měly být zahrnuty do seznamů povolených látek vedených členskými státy. Přes dřívější upozornění komise Česká republika zatím tyto látky na svůj seznam aktivních látek, které mohou být použity v biocidních přípravcích, nezařadila. Na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika jí proto komise zasílá odůvodněné stanovisko. Nesplní-li Česká republika do dvou měsíců svou právní povinnost, může na ni komise podat žalobu u Soudního dvora a již v této fázi může komise požádat soud o uvalení finančních sankcí, aniž by musela věc předložit Soudu k druhému rozhodnutí. 2010: 7 miliard korun eurodotací pro podnikatele

15. 3. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, vloni přijala celkem 2903 plných žádostí o dotace z operačního programu Podnikání a inovace; podnikatelé v nich chtěli podpořit projekty za 32,8 miliard korun. Podnikatelé měli největší zájem o podporu v oblastech nákupu nových strojů, informačního systému či zateplení podnikatelské nemovitosti. „Celkem operační program v loňském roce rozdělil mezi podnikatele na 7 miliard korun,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a dodává: „Cílem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest je, aby dotace podpořily co nejvíce kvalitních projektů českých podnikatelů, proto do budoucna chceme ještě více zkrátit dobu potřebnou pro vyřízení žádostí, omezit byrokracii a zrychlit vyplácení už přislíbených dotací.“ MPO letos otevře nejméně 7 dotačních programů 15. 3. Nejméně sedm dotačních programů z operačního programu Podnikání a inovace otevře v letošním roce českým podnikatelům ministerstvo průmyslu a obchodu. V některých programech budou mít podnikatelé zřejmě poslední možnost o podporu požádat – aktuální evropské dotační období totiž už brzy skončí. „Celkem chceme v letošním roce podnikatelům vyplatit alespoň deset miliard korun,“ dodává ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. MPO v polovině března vyhlásilo

poslední výzvu programu Prosperita. Ten podporuje vznik a fungování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů nebo třeba sítí business angels sdružujících malé investory kolem nadějných podnikatelských nápadů. V letošním roce se ještě otevře podpora například pro zakládání firemních školicích středisek, pro vznik center pro vývoj softwaru, pro zakládání oborových klastrů nebo například pro firmy, které chtějí vystavovat na zahraničních veletrzích. Celková částka určená pro jednotlivé programy bude vždy záležet na aktuálním vyhodnocení předchozího zájmu podnikatelů. Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie byla otevřena 16.3. V Horních Počernicích byla za účasti náměstka primátora pro oblast školství Antonín Weinerta a dalších zástupců radnice a magistrátu po rekonstrukci znovu otevřena Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie. Částku 73 mil. Kč na rekonstrukci poskytlo Hlavní město Praha „Zatímco mnoho škol se potýká s problémem malého počtu uchazečů o studium, tato škola si díky pestré studijní nabídce v posledních letech na množství zájemců opravdu stěžovat nemůže. Počet žáků se za dobu 6 let téměř zdvojnásobil a stále roste, letos školu navštěvuje bezmála na 800 studujících, kteří nepocházejí jen z Prahy, ale z celé republiky, a dokonce i ze zahraničí,“ podotknul Antonín Weinert. V současnosti je největší zájem o studium ve vzdělávacích programech právní administrativa a provoz diplomatických služeb. V Plzeňském kraji poprvé jednala řídící skupina ENCORE 18. 3. V Plzeňském kraji poprvé jednala řídící skupina ENCORE – Konference evropských regionů o životním prostředí (sdružuje 112 regionů z cca 20 zemí EU).

„Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni je velmi důležitá, a proto jsme rádi, že jsme do ECORE vstoupili. Členství nám přinese řadu zkušeností, které můžeme využít v řešení konkrétních problémů v našem kraji,“ řekl radní Petr Smutný. Společnými tématy členských regionů na jednáních jsou otázky energie, klimatické změny, biodiverzita, ochrana vody, ale i další otázky zasahující do oblasti životního prostředí např. v souvislosti s dopravou.„Mezi hlavní priority činnosti ENCORE patří nejen kooperace jednotlivých členů a výměna informací, ale také snaha ovlivňovat politiku EU,“ dodává Joop Kramer z předsednictva ENCORE. První konference se konala v roce 1993, od té doby je pořádána každé dva roky a je vždy věnována určitému tématu. Jediný zástupce České republiky v ENCORE je Plzeňský kraj. Mezi další členy patří např. Bavorsko, Baskicko, Severní Porýní – Vestfálsko, Aragonie či Korutany.

10,9 milionů eur z Fondu solidarity EU na škody způsobené záplavami 23.3. Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn potvrdil návrh komise přidělit České republice celkem 10,9 milionů eur jako pomoc po mohutných záplavách ze srpna minulého roku. Finanční pomoc je poskytována z Fondu solidarity Evropské unie (EUSF). Poskytnutá částka přispěje k pokrytí nákladů vynaložených českými orgány na zvládnutí mimořádné situace, zejména pak na obnovu nezbytné infrastruktury.

Parlamentní magazín

15


DOPRAVA Jak daleko jsou dnes plány na zpoplatnění silnic nižších tříd? Ministerstvo o tom v současné době velmi vážně uvažuje. Nyní zadalo krajům, aby vytipovaly silnice, na kterých by zpoplatnění chtěly zavést. Koncepce řešení zpoplatnění silnic nižších tříd bude vycházet z jejich návrhů. O jaké technické řešení by se mohlo jednat? Celý systém má stát technicky připravený. V rámci tzv. pilotního projektu, který začal před dvěma lety, jsme na objednávku ministerstva dopravy a ve spolupráci s ČVUT připravili řešení, jehož testy nyní dobíhají a v červnu letošního roku by měly být dokončeny. Technické řešení tady je, je odzkoušené, ale my pořád upozorňujeme na to, že je třeba dát pozor na jeho ekonomiku, aby nedošlo k tomu, že systém vybere finance pouze na svůj provoz, nebo že by se dokonce na některých úsecích mohl dostat do ztráty. Na silnicích II. a III. třídy bude menší provoz, adekvátně nižší musí být kilometrové poplatky, jak to vyžaduje EU. Celkový příjem tam určitě není tak velký, jako je dneska na dálnicích nebo rychlostních komunikacích. Takže spíš pozor na výtěžnost nového mýta a také na jeho možné dopady na mikroekonomii regionů. Kraje rozhodnou, které úseky by se měly zpoplatnit. Existuje hrubá představa, o kolik by se mělo jednat kilometrů? Stále jde jen o úvahy. Dnes se mluví o tom, že by to mohly být stovky km silnic II. až III. třídy. K tomu by měly přijít i silnice I. třídy, kterých je takřka 6000 km. U silnic I. třídy nejde o takový problém, protože dnes patří státu, tam rozhoduje vláda – ministerstvo dopravy. Dvojky jsou ve správě krajů. Kraje musí rozhodnout, budou zřejmě chtít také příjmy a budou se muset podílet i na nákladech. Tam je to dost citlivý bod.

Firma Kapsch oslaví v leto‰ním roce jiÏ 20 let pÛsobení na na‰em trhu. Její jméno je pfiitom spojováno pfiedev‰ím s m˘tem – nyní i v souvislosti s úvahami o zpoplatnûní regionálních silnic. Generální fieditel Karel Feix v exkluzivním rozhovoru pro Parlamentní magazín pfiiblíÏil pfiipravované fie‰ení m˘ta, ale i nejbliωí firemní plány, které se zdaleka net˘kají jen m˘ta.

16

Parlamentní magazín

Kapsch nabízí technické řešení na základě hybridní technologie... Počítáme s hybridní technologií. Jak jsem již řekl, technicky je to řešení dnes připraveno a odzkoušeno. Jde jen o to systém s nevelkými náklady kapacitně rozšířit. Využijeme to, co se tady vyvinulo a co již český stát zčásti zaplatil. My jsme připravili centrální systém a všechny činnosti, které jsou společné i pro regionální mýto, aby se nová jednotka, která funguje na mikrovlnném, ale zároveň i satelitním principu, mohla napojit do systému

www.parlamentnimagazin.cz

foto: ceskedalnice.cz

Hybridní technologie by mohla b˘t urãit˘m vzorem i pro dal‰í zemû

Zpoplatňovaly by se nejprve silnice I. tříd a pak teprve další kategorie? Ne, mluví se o tom, že by rozšíření proběhlo najednou.


DOPRAVA a všechno ostatní fungovalo tak, jako funguje dnes. Aby uživatel nepocítil, že vedle sebe budou fungovat dva systémy. On musí mít jedno zúčtování, jednu fakturu, ať jezdí kdekoliv na území ČR. Uživatelsky je to nezbytnost. Součástí projektu bude s největší pravděpodobností vypsání veřejného výběrového řízení na jednotky do vozidel.

Proč jste zvolili právě hybridní řešení? Důvodem je, že mikrovlna je na dálnici v provozních nákladech podstatně levnější než satelit. Ale tam, kde by byl na silnicích II. a III. tříd problém stavět v hustším měřítku mýtné brány, se využije satelitní technologie. Podíváme-li se na slovenské výsledky, kde satelitní technologii využívají, utratí přes 50 % vybraných peněz na

„Mikrovlnná technologie je draωí z hlediska investice a levnûj‰í z hlediska provozu.“ Když mluvíte o palubní jednotce – dopravci volají po evropské univerzální mýtné jednotce... Myšlenka univerzální jednotky znamená vlastně sjednocení dvou technologií v jednu. Té mikrovlnné a té kvazi satelitní a vytvořit pro ně jeden produkt, který by potom mohl jezdit relativně jednoduše po celé Evropě. Tam v současnosti převládá mikrovlnná technologie, jen dva státy – Německo a Slovensko – využívají pro určení polohy zpoplatněného vozidla satelit. Co je největším problémem jejího zavedení? Je to například i vliv odlišné úrovně dopravní infrastruktury? Největší problém je ve vlastním řešení a také v legislativě. Státy nebo subjekty v těch státech EU se musí dohodnout na tom, jak si budou navzájem přeúčtovávat peníze a platby garantovat. Je to stejné jako roaming u mobilního telefonu. Dalo by se to vyřešit v rámci Evropské unie? Ano, hodně dnes diskutujeme o provázání na bázi dnešní mikrovlny. Diskuze mezi Českem a Rakouskem běží už delší dobu. Měli bychom začít jednat také s Polskem, které připravuje spuštění mýta v létě. Ve Francii, kde je mikrovlna jako u nás, jednají se Španěly. Takže je tady řada zemí, které už zkoušejí propojení systémů mezi sebou, ale nikde to zatím není ve větším měřítku. Většinou se jedná o omezené projekty, snad s výjimkou skandinávských zemí. Ale je to technicky možné a je to vize, která má asi budoucnost.

výstavbu a provoz systému. U nás na mikrovlně je to pod 20 %, v Rakousku dokonce kolem 10 %, protože mají vyšší cenu na kilometr, rozsáhlejší zpoplatněnou síť silnic, a tak vybírají víc peněz. Hybridní technologie využívá v podstatě výhody a potlačí nevýhody obou systémů. Mikrovlnné technologii bylo nejvíce vytýkáno, že její vybudování je příliš nákladné... Mikrovlnná technologie je dražší z hlediska investice a levnější z hlediska provozu. U satelitu je to obráceně – investice není tak velká, ale dlouhodobě provozní náklady jsou potom vyšší. Jde o to skloubit tyto dvě technologie nějak dohromady. Kupříkladu v Česku se jen investice do výstavby systému kompletně zaplatila z vybraného mýta za pouhých sedm měsíců provozu. Dalo by se to přirovnat k rozdílu mezi pevným a mobilním telefonem. U pevného telefonu máte nataženy kabely a hovor stojí menší peníze. U GSM nemusíte natahovat kabely, ale minuta hovoru vás stojí větší peníze. U jednoho je větší počáteční investice, ale máte-li např. 10 let provozu, tak se vám to bohatě vykompenzuje v tom, že 10 let je levnější provoz než u satelitního systému, kde je menší počáteční investice, ale větší provozní investice každý rok.

Je tato hybridní technologie už někde jinde ve světě využívána? V tomto provedení, v jakém by byla, bychom byli první. I z toho důvodu, že satelitní technologie doposud nebyla celosvětově standardizována. Do dnes je dlouhodobě standardizovaná mikrovlnná technologie. Tu využívají vlastně všechny země na světě, kromě Slovenska a Německa. Ale nyní se v EU zavedly i první standardy na možnost využití satelitní technologie. A my, což je naše výhoda, jsme ten systém dokázali uzpůsobit tak, že dnes obsahuje myšlenky těch nových standardů. Takže bychom byli relativně průkopníky, mohli bychom být určitým vzorem i pro další evropské země, jak tuto technologii zavádět. To je díky našim lidem, ale i díky spolupráci s ČVUT, kde s námi vyvíjeli myšlenku toho řešení a ať už díky tomu, že jsou jasnozřivci, nebo že jsou odborníci, jsme se trefili do toho trendu, který dnes Evropa schvaluje. Myslím, že dnes máme řešení, které je na vrcholu a je dál než třeba Slovensko nebo Německo, kde satelitní technologii zavedli, ale historicky dříve a netrefili se úplně do trendů. Reálné spuštění regionálního mýta by podle ministerstva dopravy mohlo být už mezi roky 2012 a 2013? Velice to závisí na tom, jak bude vypsáno případné výběrové řízení, jak rychle bude připraveno zadání. Nejde jen o to připravit řešení technicky, musí se vyřešit i legislativní kroky. Dnes není vůbec jasné, jak by se dělily náklady a zisky z mýta mezi státem a mezi kraji. Řada silnic II. a III. třídy je majetkově nevypořádána. Spuštění mýta není problém technický, ale hlavní důvod je vybrat co nejvíce peněz s co nejmenšími náklady. Mýto bylo vždycky ta kláda přes cestu, kde vás buď propíchli, nebo jste zaplatili. Jinak si myslím, že regulovat dopravu apod. – na to je řešení používat mýto v jakékoliv podobě příliš drahé.

Musely by se pro rozšíření mýta na regionální dopravu stavět nové mikrovlnné brány? Ne, na silnicích II. a III. třídy by se stavěly jen v omezeném počtu v určitých místech kontrolní body. Ty mají na sobě kamery a kontrolují, jestli auta opravdu platí. Klasické mýtné brány, na kterých se mýto platí, by se tam nestavěly. To samé platí stejně také pro silnice I. třídy.

Parlamentní magazín

17


DOPRAVA Uvažuje se i o kilometrovém zpoplatnění osobních aut? Vím, že tato úvaha je v rámci PPP projektů na stole. Je ale třeba vyřešit dvě základní stránky, aby se vůbec mohly realizovat. Jedna věc je připravit PPP legislativně, to znamená musíte mít vyřešeny pozemkové poměry – výkupy pozemků apod., a druhá věc je jak zaplatit investorovi zpátky vloženou investici. Všude na západě se to řeší tím, že on třeba postaví novou dálnici a na ní zavede mýto pro kompletní dopravu. Takhle to běží ve

nich mýto. Speciálně kvůli tomu vytvořily i legislativu. Určitě tu jsou příklady, ze kterých by se dalo vyjít. Nejen na západě, ale i v zemích, které mají podobnou historii jako my. I když je v ČR firma Kapsch spojena především s mýtným systémem, ve své produktové nabídce toho máte více... Pořád jsme viděni jen optikou mýta, ale my letos působíme v České republice již 20. rok. Takže historii máme dlouhou a není to jen mýto. Kapsch je přes 100 let

„M˘to bylo vÏdycky ta kláda pfies cestu, kde vás buì propíchli, nebo jste zaplatili.“ Francii, Španělsku, Řecku, ve Skandinávii, ve většině zemí, kde soukromník přijde a zainvestuje. U takových projektů, kde je příjem zajištěn, se dají náklady dlouhodobě rozložit, nemusí to být nic podstatného. Mýto se může upravit tak, aby bylo sociálně akceptovatelné. Já myslím, že v tomto případě zpoplatnění přijde na řadu. Neznáte podobný příklad i ze zemí bývalého východního bloku? Zajímavý je příklad Chorvatska, které má zpoplatněné dálnice na čtyři soukromé firmy. Ty dálnice postavily a provozují na

své historie spojován s telekomunikacemi. My jsme klasickými telekomunikacemi začínali. Naše první projekty byly telekomunikační pro operátory, jako je třeba bývalý Český Telekom, dnes například Vodafone a podobné firmy, státní instituce, až po soukromé společnosti, jako jsou hotely nebo banky, kterým jsme dodávali jak telekomunikační, tak i datová řešení. To znamená datové sítě, počítačovou technologii. Druhá technologie, která je pro nás velmi zásadní, je telematická technologie pro železnice. Pro železnici dnes zavádíme řešení – to nejznámější je GSM-R. To je

Intelligent Transport Systems Česká republika hostí dosud nejvýznamnější zasedání standardizace inteligentních dopravních systémů. V hlavním městě Praze se ve dnech 11.‒15. dubna 2011 potká okolo tří set nejvýznamnějších světových odborníků v oblasti inteligentních dopravních systémů. Bude zde zasedat a plánovat další rozvoj oboru celosvětově působící standardizační komise TC204 „Intelligent Transport Systems“. Je to poprvé, co se toto významné zasedání bude konat ve střední a východní Evropě. Situováním do České republiky je oceněna aktivní činnost našich odborníků v této komisi, která se datuje již od konce devadesátých let, ale také to, že již od roku 1996 ministerstvo dopravy podporuje tzv. národní plán transformace norem spočívající v převádění evropských a svě-

18

Parlamentní magazín

tových norem do národního prostředí. Vlastní transformace se děje cestou specializované standardizační komise TNK

GSM technologie, ale upravená pro železnice, což je evropský standard, který zavádí železniční společnosti po celé Evropě a kde jsme největším dodavatelem těchto systémů nejen v Evropě, ale po celém světě. To znamená silniční doprava – mýto a různé aplikace, železniční doprava – GSM-R projekty a třetí věcí jsou telekomunikační řešení. To jsou tři nohy, na kterých stojíme. Když jedna slábne, tak ty dvě ji musí podržet. Chtěli bychom rozvíjet všechny tyto oblasti, ve všem jsou šance a potenciál. Otázkou je, jak na to bude reagovat ekonomika, jestli budou peníze státu, soukromých firem, ale vidíme, že třeba banky mají dnes zájem o řadu řešení právě z toho důvodu, že ta řešení jsou sice investicí, ale do budoucna jim zmenšují provozní náklady. Kolik času trávíte v práci, jak odpočíváte? V práci trávím asi dost času, tak 10 – 12 hodin. Když jsem před 20 lety začínal, byl jsem v kanceláři sám. Dnes je tu 300 lidí a máme řadu subdodavatelů. Ti všichni potřebují, aby vše fungovalo. Volna tedy není mnoho, ale pokud nějaké mám, trávím ho s rodinou. Zbude-li čas, věnuji se sportu – tenisu a cyklistice. Marcela Staňková

136 „Dopravní telematika“ (více www.silmos.cz). Mimochodem, Česká republika je jediná z bývalého východního bloku, která se této činnosti systematicky věnuje, což je a mělo by být naší významnou konkurenční výhodou. Zasedání pracovních skupin se účastní naši přední odborníci,

na hlavní zasedání jsou nominováni oficiální delegáti. Široká odborná veřejnost bude informována cestou odborných publikací a informací na webu komise o stavu a vývoji v oblasti ITS. Naši zástupci představí na zasedání celosvětově unikátní systém pro vyhledávání znalostí v normách. V současné době je aktivních více než 20 000 stránek norem a jen velmi obtížně si lze představit, jak např. investor vyhledává relevantní informace. Projekt STANDARD, který vznikl s podporou ministerstva dopravy, zajišťuje velmi efektivní a cílené vyhledávání potřebných znalostí. Závěrem lze konstatovat, že i tímto zasedáním se Česká republika posouvá směrem k zemím se znalostním potenciálem rozvoje ekonomiky a že rozvoj dopravní telematiky tím získá novou a mnohem vyšší úroveň.


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Proã korupce podlamuje legitimitu reforem Systémová korupce, která suÏuje âeskou republiku, zásadním zpÛsobem podlamuje legitimitu vládních reforem. JelikoÏ se tyto reformy negativnû dot˘kají penûÏenek vût‰iny obãanÛ, vynofiují se více neÏ v minulosti prominentnû dvû otázky: za prvé, zda by se peníze, které se vláda snaÏí u‰etfiit na obãanech v podobû ‰krtÛ, reforem a plo‰ného zv˘‰ení daní, nedaly pfii vût‰ím boji s korupcí u‰etfiit jinde; za druhé, zda se státem u‰etfiené peníze z vût‰í ãásti opût nepoztrácejí v korupãních schématech. Mluvíme-li v této souvislosti o legitimitě, nejde vůbec o zpochybňování práva vládní většiny prosadit reformy, které si předsevzala. Jinými slovy, nedostatek legitimity není totéž jako zpochybňování vládní většiny vzešlé z voleb. Legitimitou se v tomto kontextu myslí dostatečná míra důvěry společnosti ve vládní politiku. Je totiž jasné, že zásadní reformy, jsou-li prováděny proti převažujícímu společenskému mínění, budou nestabilní, navíc mohou mít katastrofální politické důsledky pro strany vládní koalice. Současná vláda sice plánuje postupné přijetí protikorupčních opatření, jakkoliv o jejich větším pozitivním účinku lze pochybovat v situaci, kdy Česká republika opakovaně od roku 2002 odkládá účinnost zákona o (odpolitizované) státní službě a kdy se vládní koalice nemá k přijetí majetkových přiznání nebo zrušení anonymních akcií. Větším problémem pro vládní reformy je načasování těchto kroků. Hned po vzniku Nečasovy vlády bylo totiž zřejmé, že v atmosféře postupného odhalování vlivu různých kmotrů a korupčních bratrstev na českou politiku nemůže vláda spustit smysluplné reformy, jež se mají dotknout životní úrovně mnoha lidí, pokud nejprve veřejnost nepřesvědčí, že chce vážně bojovat s korupcí. Jinými slovy: vláda mohla být nyní v mnohem lepší situaci, kdyby škrtům a reformám předcházelo, jako její první krok, ohlášení balíku protikorupčních opatření. Namísto toho jsme byli svědky vnitrokoaličních bojů o to, zda, a pokud ano jaká protikorupční opatření vůbec přijmout. To vše bylo doprovázeno sérií korupčních skandálů, jako byl například ten na ministerstvu životního prostředí, které jen umocňovaly pocit velké části veřejnosti, že peníze ušetřené vládou na státních zaměstnancích, škrtech v sociálních dávkách či reformami penzí a zdravotnictví mohou z větší části opět skončit v kapsách ekonomických skupin, jež ruku v ruce s politiky systémově manipulují státní zakázky. Kvůli předražování státních zakázek, provizím a dalším zavedeným technikám rozkrádání státních peněz se přitom ročně poztrácí podle různých dat více než 100 miliard korun ze zhruba 600 miliard, které stát utratí na státní zakázky. Jakkoliv je jasné, že korupci není možné vymýtit úplně, ani kdyby česká vláda přijala ty nejlepší protikorupční zákony,

i průměrný občan si dokáže spočítat, že i jen poloviční snížení takto obrovského mrhání veřejnými prostředky by hravě zaplatilo údajně nutné škrty v platech státních zaměstnanců, současný schodek průběžného financování důchodového systému a ještě by zbylo na výrazné snížení státního deficitu. Argument, který proti této logice nabízejí někteří ekonomové, není bohužel přesvědčivý. Tvrdí totiž, že boj s korupcí je běh na dlouhou trať, zatímco škrty a reformy je nutné udělat hned. Problém legitimity reforem ovšem nesouvisí v první řadě s reálným snížením korupce (to může být skutečně běh na dlouhou trať), ale s percepcí korupce. A ta souvisí s nastavením vládních priorit. Jsou-li nastaveny tak, že od vzniku Nečasovy vlády je boj s korupcí až na druhém místě, není se co divit, že se společnost proti reformám bouří a bouřit se bude ještě více. Takové chybné nastavení vládních priorit je především selháním strany Věci veřejné, která šla do voleb pod praporem boje s korupcí. Když už tato středová strana nakonec souhlasila s účastí ve vládní koalici s výrazně neoliberálními reformami, měla nepochybně trvat na tom, že pro takové reformy zvedne ruku teprve v okamžiku, kdy vládní koalice schválí balík protikorupčních opatření. Tím, že svolila, aby se reformy a škrty přijímaly před přijetím protikorupčních opatření, přispěla notně k tomu, že vládní reformy nemají u veřejnosti velkou legitimitu. Poněkud pochybný je navíc i argument, že boj s korupcí je běh na dlouhou trať. Na jedné straně je boj s korupcí skutečně bojem o nastolení určitého hodnotového rámce, a tato změna „kultury“ chování může trvat dlouho. Na straně druhé mnohá protikorupční opatření – od mnohem transparentnějšího rámce pro zadávání veřejných zakázek, přes majetková přiznání, až po okamžité přijetí zákona o státní službě – mají účinek téměř okamžitý. Jenže k tomu se vládní koalice neodhodlala a obhajoba vládních úspor v takovém kontextu se tudíž stala velmi problematickou. V situaci, kdy část ušetřených peněz nepochybně opět nelegálně skončí v rukou nejrůznějších ekonomicko-politických skupin, se bohužel kompromituje samotný pojem „reforma“. Reformy totiž nelze v situaci, kdy bude část státních úspor nelegálně „zprivatizována“, veřejnosti prodat jako skutečný veřejný zájem.

Jifií Pehe politolog

KvÛli pfiedraÏování státních zakázek, provizím a dal‰ím zaveden˘m technikám rozkrádání státních penûz se pfiitom roãnû poztrácí podle rÛzn˘ch dat více neÏ 100 miliard korun ze zhruba 600 miliard, které stát utratí na státní zakázky.

Parlamentní magazín

19


MONITORING ského Karolina představil český překlad své knihy „Základy mezinárodního práva“. Prezident podepsal zákon o pohonných hmotách 22. 3. Václav Klaus podepsal zákon o pohonných hmotách. Jde o transpozici evropské směrnice č. 2009/30/ES, která v členských státech EU zavádí povinnou registraci distributorů pohonných hmot s cílem umožnit navyšování podílu biosložky v palivech a usnadnit kontrolu jejich kvality u čerpacích stanic.

Vláda

Prezident Autogramiáda knihy „Rok osmý“ 8. 3. Prezident republiky Václav Klaus v pražském Paláci knih Luxor na Václavském náměstí podepisoval svou novou knihu „Rok osmý“. Tato kniha navazuje na předchozích sedm dílů a shrnuje osmý rok jeho prezidentského období. Prezident podepsal insolvenční zákon 10. 3. Václav Klaus podepsal insolvenční zákon. Hlavním cílem této novely je dát do souladu stávající právní úpravu s nálezy Ústavního soudu, který zrušil část insolvenčního zákona, kde konstatoval, že pokud zákonodárce zakázal věřiteli popírat práva jiných věřitelů, tak tím fakticky omezil jeho vlastní právo obhajovat svá majetková práva. Pracovní návštěva prezidenta Slovinské republiky v ČR 16. 3. Na pozvání Václava Klause přicestoval na pracovní návštěvu České republiky prezident Slovinské republiky Danilo Türk, který kromě setkání s českým prezidentem na Pražském hradě zahájil v budově ministerstva průmyslu a obchodu česko-slovinské podnikatelské fórum a v prostorách praž-

20

Parlamentní magazín

Hračky mají být bezpečnější, rozhodla vláda 9. 3. Vládní kabinet schválil nařízení, kterým se stanoví technické požadavky na hračky. Jeho účelem je transpozice evropské směrnice o bezpečnosti hraček, která přináší nové požadavky především v oblasti ochrany spotřebitele. „Nařízení obsahuje změny téměř ve všech oblastech souvisejících se zajištěním bezpečnosti hraček, technickými požadavky na hračky,“ řekl premiér Petr Nečas. Jako povinná součást technické dokumentace se zavádí analýza chemických, fyzikálních, mechanických a elektrických nebezpečí a nebezpečí souvisejících s hořlavostí nebo hygienou, která může hračka představovat. V neposlední řadě upravuje upozornění, kterými musí být jednotlivé druhy hraček opatřeny. Nařízení vlády začne platit 20. července 2011. Zbrojní zakázky budou pod větší kontrolou 17. 3. Vláda schválila novelu zákona o veřejných zakázkách. „Cílem změny zákona o veřejných zakázkách je omezit rozsah výjimek, na jejichž základě zadavatel není povinen použít zadávací řízení pro výběr dodavatele veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti. Cílem je také otevřít i tento specifický segment větší konkurenci, a to při zajištění

ochrany utajovaných skutečností,“ řekl po jednání kabinetu premiér Petr Nečas. Dále schválený návrh zapracovává „protikorupční“ usnesení vlády z 19. dubna 2010, kterým se u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč zavádí povinnost, aby osoby schvalující zadávací podmínky a vyhodnocující nabídky měly bezpečnostní prověrku. Bezpečnost jaderných elektráren byla dalším z bodů, o kterém jednala vláda. „Nejsou absolutně žádné důvody k jakémukoliv znepokojení jak z hlediska případného ohrožení jadernou havárií v Japonsku, ale už vůbec ne z hlediska chodu českých jaderných elektráren,“ řekl premiér Petr Nečas na tiskové konferenci. Podle Nečase je potřeba pečlivě analyzovat všechny proběhlé události a vzít si z toho poučení. „Platí ujištění pro českou veřejnost, že chod českých jaderných elektráren je chodem standardním, bezpečným,“ dodal předseda vlády. Kabinet také schválil vznik registru ohrožených dětí. V rámci celé republiky má podle vlády dojít k propojení orgánů sociálně právní ochrany dětí. „Vláda schválila vznik registru ohrožených dětí, na který budou napojeny rezorty vnitra, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství a Úřadu mezinárodně právní ochrany dětí. Každý ze subjektů bude ze systému čerpat jen ty informace, na které má ze zákona právo,“ dodal premiér. Vládní kabinet také zřídil komisi pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Komise má sedm členů, předsedá jí ministr kultury Jiří Besser a dalšími členy jsou ministr ministr financí Miroslav Kalousek, ministr zemědělství Ivan Fuksa, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Kateřina Klasnová, poslanec Michal Babák, poslanec Marek Benda a vedoucí

Kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl. Vláda také uložila úkol ministru zdravotnictví, aby jednal se zdravotními pojišťovnami o uzavření dohody o omezení tvorby provozních fondů a fondů prevence v zájmu posílení základních fondů zdravotního pojištění pro rok 2011 a 2012. Vláda chce také přimět pojišťovny, aby nerozšiřovaly síť zdravotnických zařízení o nové kapacity, které by zvyšovaly náklady na systém veřejného zdravotního pojištění. Tím se má celkově uspořit zhruba 1,5 miliardy.

Ministerstva Ministerstvo kultury zahajuje veřejnou konzultaci k novele autorského zákona 11. 3. Novela autorského zákona má zajistit plnou harmonizaci s evropským a mezinárodním autorským právem. Úkol pokračovat v přípravě novely vychází z vládního prohlášení ze dne 4. srpna 2010. Ministerstvo kultury ke splnění tohoto úkolu vyhlašuje veřejnou konzultaci, kterou po svém nástupu přislíbil ministr Jiří Besser. Základním principem novely je zajištění rovnováhy práv a zájmů nositelů autorských práv na jedné straně a uživatelů práv na straně druhé. Cílem veřejné konzultace je poskytnout co nejširší prostor pro náměty a návrhy na změny stávající autorskoprávní úpravy. Konzultace je určena široké odborné i laické veřejnosti, zejména zainteresovaným profesním organizacím a sdružením, autorům a dalším nositelům práv, uživatelům předmětů ochrany


INZERCE

i všem ostatním, kterých se autorské právo podstatným způsobem dotýká. Podněty, náměty a návrhy lze zasílat nejpozději do 30. dubna 2011 elektronicky do sekretariátu odboru autorského práva ministerstva kultury na adresu helena.bazilova@mkcr.cz nebo poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor autorského práva, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1-Malá Strana. Ministr Schwarzenberg schválil humanitární pomoc Japonsku 18. 3. První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg schválil uvolnění 5 milionů korun z humanitárního rozpočtu MZV na pomoc Japonsku postiženému přírodní katastrofou. ČR nabídla Japonsku pomoc již několik hodin po zemětřesení, kdy uvedla do pohotovosti certifikovaný záchranářský tým. Vzhledem ke složité a měnící se situaci Japonsko své potřeby specifikovalo postupně během tohoto týdne. Část schválených prostředků je určena na materiální pomoc, jejíž příprava a zaslání budou koordinovány v rámci EU. Do Tokia odletěl koordinační tým EU v čele s českým expertem z Hasičského záchranného sboru České republiky, který bude na místě zajišťovat příjem a distribuci pomoci. Zbylé prostředky budou v souladu s preferencemi Japonska poukázány jako finanční příspěvek prostřednictvím Červeného kříže na pokrytí dalších naléhavých

potřeb obyvatel v zasažených oblastech. Na podporu čištění odpadních vod už byly vyplaceny 4,5 miliardy korun 22. 3. V rámci Světového dne vody seznámil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa novináře s aktuálními čísly z oblasti ochrany jakosti vod a protipovodňových opatření. Česká republika je v odvětví čištění odpadních vod v porovnání se státy EU na dobré úrovni – na kanalizaci je připojeno víc než 80 % obyvatel a čistí se 95 % odpadních vod. V rámci operačního programu Životní prostředí bylo na podporu čištění odpadních vod v prioritní ose 1 alokováno celkem cca 1,488 miliard eur (cca 37,6 mld. Kč). Z nich bylo aktuálně proplaceno 4,5 miliardy korun. V současné době je už u většiny projektů vybrán dodavatel stavby a bude zahájena jejich realizace. MŽP očekává, že alokované prostředky budou vyčerpány během nadcházejících dvou let. Transformace Pozemkového fondu vede ke snížení byrokracie a k úsporám 23. 3. Restrukturalizace ministerstva zemědělství a rezortních organizací probíhá v několika fázích. Jedna z nich se týká transformace Pozemkového fondu ČR. Tímto krokem by mělo dojít k zeštíhlení byrokratického aparátu, k finančním úsporám a ke zvýšení efektivity práce. „Hlavním cílem transformace je optimalizace počtu pracovišť a posílení řízení s ohledem na měnící se rozsah a charakter práce Pozemkového fondu. Konečným výsledkem bude vytvoření 14 krajských pracovišť, která převezmou veškerou agendu odloučených pracovišť. Z tohoto důvodu začalo v roce 2010 slučování odloučených pracovišť a také snižování počtu zaměstnanců v závislosti na lepší organizaci práce a objemu spravovaného majetku,“ uvedl ministr Fuksa.

zdeněk štěpánek

průvodce leaderů

tel.: 77 555 222 5 www.koucinkakademie.cz


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Zdenûk Zbofiil: Ten nejlep‰í v Tunisku, Libyi a Egyptû! Podle amerického filmu z roku 1964 s Henry Fondou, kter˘ jeho autofii nazvali Ten nejlep‰í, se pr˘ americké zpravodajské sluÏby rozhodly pojmenovat psychologické operace (psychop), kter˘mi pomáhaly sv˘m klientÛm v postkoloniální dobû dosáhnout na vrchol politické moci.

Zdenûk Zbofiil politolog

Jako nejproblematiãtûj‰í se zdají b˘t prognózy o budoucí hlavû státu v Egyptû.

22

Parlamentní magazín

Bylo to v době, kdy různí otcové národů nebo symboly nezávislosti začali ztrácet na důvěryhodnosti a své země nedokázali vést k očekávané prosperitě. V severní Africe se tak na počátku padesátých let 20. století proto ztrácejí králové a bejové, kteří byli spojeni s koloniálními režimy. Bez ohledu na to, zda se jednalo o zájem bývalé metropole francouzské, britské nebo italské, začali se objevovat noví reprezentanti politické moci, často v uniformách, ale i v jiných, pro potřebu sebeprezentace vhodných kostýmech. K cestě za mocí a slávou jim pomáhaly nové velmoci objevující se na scéně díky také právě se rodící bipolaritě. Program Ten nejlepší nepoužívaly jen vlivové agentury Spojených států, ale i tajné služby jiných zemí (včetně komunistických a socialistických), ale ten americký se ukázal být nejefektivnější. Obvykle vše začínalo tím, že se často neznámé osobě dostalo veřejného ocenění, většinou od soukromých nadací a kolegií. Pro udělení takové ceny vznikla biografie, někdy vydávaná za autobiografii. Její data nebyla falzum, ale co postrádala na úplnosti, nahrazovaly příběhy. Téma boje proti nesvobodě a proti tyranovi bylo žádoucí, a tak tuniský Ben Burgiba (1956– 1987) musel zaútočit na tramvaj, Gamal abd al-Násir bojovat proti Britům, libyjský Idrís měl alespoň usilovat o návrat i islámské tradice. Pokud to nestačilo, přišly na řadu čestné doktoráty, případně se dodalo na výjimečnosti těm již uděleným. Nemuselo to být na nejprestižnějších akademických institucích, stačilo provinční vojenské

učiliště. Osvědčilo se také, když nominovaná osoba byla literárně činná a přemýšlela o budoucnosti světa v kosmických rozměrech. Proto Muammar Kaddáfí vydává na počátku své politické kariéry islám obrozující Zelenou knihu, aby dostál povinnosti, že politický mýtus musí být fundamentalistický, stejně jako eschatologický. Pokud nic podobného nebylo k dispozici, nějaký ghost writer (muž ve stínu) to pořídil. Hlídací psi demokracie, nebo honicí psi diktatury se pak postarali o všeobecnou známost takové story. Dobrá byla také alespoň nominace na udělení Nobelovy ceny, nikoli nezbytně její udělení, i když i toho se egyptskému Anwaru Sadatovi nedlouho před jeho zavražděním dostalo. Postupně se také ukázalo, že když již instalovaný reprezentant politicky zevšední nebo biologicky zestárne a musí být nahrazen novým nejlepším, není aranžmá jeho odchodu jednoduché. Je lhostejné, zda země, které dosud vládl, dosáhla prosperity nebo je v krizi. Nepříjemná je sice jeho případná popularita, ale tu lze snadno degradovat jeho zhanobením. Je-li však nedotknutelný nebo požívá-li neohraničené imunity, pak přijde na řadu tradiční instrument evropských monarchomachů – královražda. Nazývejme to jakkoli, ale smrt přirozená nebo násilná se používá jako politický instrument všude tam, kde, jak říkal plukovník Brumble, lid nevynalezl záklopku parlamentární, to jest místo, na kterém volení šampioni dělají převraty a revoluce místo lidu, a ten se proto může věnovati hře v kriket. Ve všech třech zemích severní Afriky nebo středomoří či středozemí (záleží z které bývalé koloniální metropole se na celou oblast díváme), v Tunisku, Libyi a Egyptě, bude uveden do funkce hlavy státu opět jednou ten nejlepší. Ale protože instituce, které by měly tuto změnu provést bezbolestně, tak trochu nejsou sto dostát svému poslání a právě probíhající vzpoura se dokonce změnila ve válku, stojí za to přemýšlet, jak k této změně dojde. V Tunisku, kde Zin Ábidín Bin Alí vzal osud do svých rukou a v lednu uprchl ze země, a to po 23 letech od svého nástupu k moci, když senilitou odůvodnil odstranění svého slavného předchůdce, to bude asi nejjednodušší. Problémem je, že polovina tuniské populace je stejně stará, jako byla vláda dosavadního prezidenta, ale na druhé straně, moc v zemi je v rukou represivních složek státu, takže zde se projekt toho nejlepšího bude realizovat nejsnadněji. Jednoduché, z hlediska případné instalace nové

www.parlamentnimagazin.cz


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

hlavy státu, je to také v Libyi, ačkoli je dnes svět vzrušen obrazovým značně nedůvěryhodným zpravodajstvím. Charizmatický Muamar Kaddáfí, po 41 letech radosti, je dnes poražen, ale pora-

nebo jej nahradí někdo, jehož autorita se teprve bude vytvářet, a to i za pomoci libyjské obdoby saudsko-arabského wahhábizmu. Jako nejproblematičtější se zdají být prognózy o budoucí hlavě státu v Egyptě. Jednak také zde je způsob výměny hlavy státu charakteristický nejméně od noci z 22. na 23. června 1952, kdy se skupina Svobodných důstojníků vedených Gamálem Abd an-Násirem zmocnila Káhiry, donutila k abdikací krále Fárúka a o měsíc později vyhlásila Egypt republikou. Novou politickou elitu od té doby tvořili lidé v uniformách, a ti mezi sebou usilovali o moc nevybíravými prostředky. Násirův nástupce byl zastřelen a od roku 1981 byl hlavou státu opět voják, Husní Mubarak. Jeden z Mubarakových kritiků byl a je Muhammad el-Baradej, nositel Nobelovy ceny, kterou byla odměněno jeho působení v čele Mezinárodní agentury pro atomovou energii. V únoru 2010 založil Národní sdružení pro změnu a pokusil se sjednotit různé opoziční skupiny usilující o odchod Mubaraka a změnu politického režimu. To se podařilo a dnes se v Egyptě jedná o nového představitele pyramidální státní moci. Egypt ale není miniaturní Tunisko nebo svým způsobem stejně malá Libye. Téměř 90 milionů obyvatel (nikoli vždy občanů) této země, její ekonomický potenciál a také postavení významného

„V severní Africe se na poãátku padesát˘ch let 20. století ztrácejí králové a bejové, ktefií byli spojeni s koloniálními reÏimy.“ žen revolucí bez vůdců, a právě proto bude snadné najít toho nejlepšího kdekoli. Pesimisté sice nezapomínají i na možné rozdělení země na Tripolisko, Kyrenaiku a Fezzán, ale už dnes je jasné, že buď Kaddáffí dnešní krizi přežije s podstatně omezenou autoritou,

regionálního partnera Izraele a ostatních arabských států klade mimořádné nároky na správnost volby hlavy státu, ať již se o ní bude rozhodovat kdekoli. A možná se ukáže, že ani ten nelepší program Ten nejlepší není vždy dobře použitelný. INZERCE


INFORMACE Z PARLAMENTU âR

Senát Horní komora během dvou březnových schůzí projednala mezi mnoha dalšími body půl druhé desítky zákonů a několik jich vrátila Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Obě schůze se konaly ještě před doplňujícími volbami, čili v počtu 80 senátorů. K podpisu prezidenta zamířil vládní návrh zákona o léčivech, ošetřující požadavky na medikamenty pro genovou terapii, vládní novelu zákona o ČNB, navazující na celoevropský dohled v bankovnictví, a také novelu insolvenčního zákona, který vrací do průběhu insolvenčního řízení právo věřitelů popírat pohledávky ostatních věřitelů. K podpisu prezidenta zamířila i novela zákona občansko demokratického poslance Marka Šnajdra o prodloužení přechodného snížení cen léčiv hrazených pojišťovnami pro letošní rok. Přikývli také vládní novele zákona o pohonných hmotách, dávající možnost ČOI zveřejňovat čerpací stanice, které prodávají nekvalitní benzin, a také vládní novele celního

„Dodavatelé pohonn˘ch hmot budou mít povinnost mnoÏství emisí prokazovat a sledovat.“ zákona, která celníkům umožňuje používat nové prostředky proti agresivním jedincům a ke kontrole automobilů. Sněmovně vrací horní komora další z novel poslance Marka Šnajdra, týkající se způsobilosti k práci zdravotních sester a dalších nelékařských povolání ve zdravotnictví, a také vládní předlohu „bytové“ novely občanského zákoníku či novelu silničního zákona. Pokud jde o byty, požaduje Senát, aby v soudních sporech o zvýšení nájmu určil soud také to, odkdy se má případně zvýšené nájemné platit. V silniční novele opravili senátoři nesrovnalosti ve správních pokutách za alkohol při řízení vozidla. Princip, za kterého má být hladina do 0,3 promile nadále postižena správní pokutou, ale nikoliv už trestnými body, je v novele původně z dílny senátorů a poté schválené sněmovnou zachován.

Poslanecká snûmovna Březnovou 13. schůzi s více než 100 programovými body zahájila sněmovna v polovině měsíce. Do uzávěrky našeho čísla stihla, mimo jiné, poslat několik zákonných novel k dalšímu projednání ve výborech a posoudit několik norem ve druhém čtení. Jednu schválila už při prvním čtení u druhé přehlasovala prezidentské veto. Poslanecký slib složil někdejší ústecký primátor Jan Kubata (ODS), který v dolní komoře nahradil stranického kolegu Petra Gandaloviče, který zamířil na post velvyslance ve Spojených státech. Vládní novela zákona o úřadu práce byla dvakrát zamítnuta. Jednou v Senátu a podruhé prezidentem republiky. V obou případech poslanci veto přehlasovali a norma, podle které desítky samostatných úřadů práce nahradí krajská a obecní pracoviště jednoho ředitelství, zamířila do Sbírky zákonů. Už při prvním čtení schválila sněmovna poslaneckou novelu zákona o návykových látkách, která do seznamu syntetických drog připisuje dalších 33 látek.

by velké části budoucích důchodců mělo výpočet důchodu o něco snížit a lidem s vysokými příjmy naopak zvýšit. Propad by ale měla podle předkladatelů novely vyrovnat valorizace, takže penze by fakticky klesnout neměly. Novela také upravuje podmínky valorizace a zrychluje sjednocování věku odchodu do důchodu pro ženy a muže. Do výboru pro životní prostředí a zemědělského výboru zamířila vládní novela zákona o ochraně ovzduší,

„Soudy by podle nové úpravy mûly rozveden˘m rodiãÛm ukládat ãastûji stfiídavou péãi o dûti.“ Reaguje tak na prudký nárůst nabídky nových narkotik, která se šíří Evropou, u nás hlavně na severu Moravy, ale tím, že nejsou na seznamu, není nakládání s nimi trestné. Do výboru pro sociální politiku zamířila po prvním čtení vládní novela zákona o důchodovém pojištění, která, mimo jiné, reaguje na nález Ústavního soudu. Ten vloni rozhodl, že důchodový systém musí brát větší ohled na to, kolik lidé v životě vydělávali, a odváděli tím pádem státu na důchody. Od letošního října se proto mají propočítávat nově, což

která má zajistit systém sledování a prokazování původu biomasy určené k výrobě paliv pro dopravu. Dodavatelé pohonných hmot budou mít povinnost množství emisí prokazovat a sledovat. Do Ústavně právního výboru a stálé komise pro rodinu poslala sněmovna po prvním čtení novelu zákona o rodině, předloženou občanským demokratem Pavlem Staňkem. Soudy by podle této úpravy měly rozvedeným rodičům ukládat častěji střídavou péči o děti. Alexandra Štefanová, parlamentní zpravodajka


eGOVERNMENT

Dobré ICT projekty zefektivní práci úfiedníkÛ speciální pfiíloha Příloha se věnuje aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem eGovernmentu u nás. Spolu s výkonným ředitelem konference Internet ve státní správě a samosprávě Tomášem Renčínem se zamýšlíme, které z projektů eGovernmentu mají dnes největší přínos pro občany a jak může snaha státu o maximální úspory ovlivnit jejich další rozvoj. Dobře realizované ICT projekty přitom mohou výrazně zvýšit efektivitu veřejné správy, ale také uspořit nemalé prostředky. Unikátní software pro správu dokumentů, využívaný například ministerstvem financí a ministerstvem školství, představuje Petr Pavouček, jednatel společnosti 5P, s.r.o. Také on zdůrazňuje, jak provoz spisové služby maximálně zefektivní práci všech úředníků. Optimalizace výběru daní je prastaré a přesto stále aktuální téma. Iniciativa společnosti IBM Smarter Governments stá-

tům doporučuje, aby se při organizaci inspirovaly fungováním úspěšných firem a snažily se daně a poplatky vybírat centrálně na jednom místě s jasnou identifikací poplatníka, ke kterému se odvedená částka vztahuje. Omezení korupčního prostředí přináší systém CENTREs pro elektronizaci veřejných zakázek, který je nejen nástrojem pro dosažení úspor, ale především cestou k efektivnímu řízení příspěvkových a obchodních organizací státní správy z hlediska výdajových položek. Činnost původem česko-kanadské mezinárodní společnosti Adastra Groep, poskytující specializovanou expertízu v oblasti informačního managementu i vlastního specializovaného softwaru, přiblížil její prezident Jan Mrázek. Exkurz do systémů pro správu dokumentů v oblasti státní správy a samosprávy nabízí Robert Piffl jednatel společnosti ELO Digital Office ČR. Některé současné trendy v informační bezpečnosti na závěr nastiňuje Petr Nádeníček z AEC, spol. s r.o. red.

Parlamentní magazín

25


eGOVERNMENT

Dobfie realizované ICT projekty mohou zv˘‰it efektivitu vefiejné správy i uspofiit nemalé prostfiedky Konference Internet ve státní správû a samosprávû, jejíÏ 14. roãník bude zahájen bûhem nûkolika dní, se dotkne v‰ech aktuálních témat eGovernmentu. Více z obsahu nám pfiiblíÏil její v˘konn˘ fieditel RNDr. TomበRenãín.

RNDr. TomበRenãín v˘konn˘ fieditel ISSS

Na jaké úrovni je dnes podle Vás elektronická komunikace mezi všemi subjekty veřejné správy (třeba ve srovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi)? Domnívám se, že za poslední léta se v této oblasti podařilo dosáhnout velkého pokroku. Za zcela klíčovou považuji skutečnost, že prakticky všechny subjekty veřejné správy v ČR mají podle posledního šetření ČSÚ přístup k internetu, který je základním předpokladem funkční elektronické komunikace (99,5 %). Komunikace mezi úřady a orgány veřejné správy v řadě oblastí je navíc už docela samozřejmá, pozitivní je i to, že stále častěji elektronicky s veřejnou správou komunikují i samotní občané. Myslím, že i v porovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi na tom nejsme nijak špatně, náskok zde mají jen pobaltské země – to ale hodně ovlivnil fakt, že ty začaly budovat svoji novou administrativu prakticky na zelené louce, zatímco u nás dlouho přetrvávala tradice vycházející ještě ze starého mocnářství a magické moci kulatého razítka… Které z projektů eGovernmentu mají dnes největší přínos pro občany? Jednoznačně ty, které jim usnadňují život, zjednodušují administrativu a šetří čas. Kdybych měl jmenovat nějaké konkrétní projekty, tak určitě nesmím vynechat Czech POINT. Přes všechny výhrady, které v jeho začátcích i pokusech o rozšiřování zazněly, je to určitě projekt, který občanům život skutečně usnadnil. Ti ho přijali a během poměrně krátké doby začali široce využívat. Obrovskou porci práce v otevírání veřejné správy směrem k občanům udělal také Český úřad zeměměřický a katastrální, jehož internetové nahlížení do katastru nemovitostí bylo jednou z prvních skutečně funkčních aplikací…

26

Parlamentní magazín

Jak hodnotíte provoz datových schránek? Jsou skutečně využívány všemi subjekty, které by je využívat měly? Datové schránky jsou dost složitý projekt a samozřejmě se nevyhnuly některým drobným problémům, které bylo potřeba postupně dořešit nebo se ještě řeší, ať už se jednalo o bezpečnost, archivaci, certifikáty nebo časová razítka. Osobně mě překvapilo, jak byly obce a města schopny se rychle přizpůsobit. Na druhé straně řada státních institucí se potýkala s porodními bolestmi – je ale třeba si uvědomit, že implementace datových schránek do jejich velkých informačních systémů nebyla jednoduchá. Co se týká využívání, firemní sféra i veřejná správa informační systém datových schránek bez problémů přijaly, pouze u fyzických osob je možná zájem menší, než tvůrci projektu očekávali… Nehrozí díky úsporám v rozpočtu zbrzdění nebo dokonce pozastavení některých z plánovaných projektů eGovernmentu? To je otázka spíše pro odpovědné pracovníky ministerstva vnitra nebo ministerstva financí. Z mého pohledu je ale celkem jasné, že snaha o maximální úspory v nejbližší době rozvoj eGovernmentu bezpochyby výrazně ovlivní. Myslím si ale, že dobře realizované ICT projekty mohou nejen výrazně zvýšit efektivitu veřejné správy, ale také uspořit nemalé prostředky. Takže jsem spíše optimista. K určitému zpomalení asi dojde, ale rozumnější zvažování, co a jak vybudovat, může být paradoxně i přínosem. Již v příštím roce by měly být uvedeny do provozu základní registry. Myslíte, že je to vzhledem k ekonomické situaci reálné? Chci být optimista a věřím, že systém základních registrů se k plánovanému datu 30. června 2012 podaří zprovoznit. Bylo by nešťastné zůstat na půli cesty, za dobu příprav se do projektu vložilo poměrně dost finančních prostředků a pokud by se to nedotáhlo do úspěšného konce, mohlo by dojít k jejich znehodnocení.

Co bude letos stěžejním tématem již 14. ročníku konference ISSS? Program konference se dotkne všech aktuálních problémů eGovernmentu. Hodně se bude hovořit o tom, jak s omezenými prostředky zajistit další plynulý rozvoj klíčových projektů, diskutovat se bude o bezpečnosti informačních systémů, digitalizaci a archivaci dokumentů, správě a ochraně identit, komunikační infrastruktuře veřejné správy či geoinformační politice státu. Kterým dalším oblastem souvisejícím s informatizací veřejné správy se ISSS bude věnovat? Jako obvykle nebudou chybět samostatné odborné bloky s ucelenými okruhy témat věnovanými například elektronizaci zdravotnictví (eHealth), turistickému ruchu (eTurismus) nebo digitalizaci televizního vysílání. Na pořad jednání přijdou i informace o financování ze zdrojů EU, počítačové gramotnosti a vzdělávání a svůj prostor dostanou i „best practices“ měst, obcí a regionů. V programu doprovodných mezinárodních konferencí LORIS a V4DIS bude převažovat především twinningová spolupráce evropských měst a regionů či výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegrádské čtyřky. Chystáte letos i nějaké novinky? Něco nového máme v programu prakticky každý rok. Letos to bude například uzavřené jednání zástupců vlády a ICT průmyslu – ICT summit 2011 nebo zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. O které akce očekáváte ze strany veřejnosti největší zájem? Každoročně to bývá pondělní dopolední slavnostní zahájení a letošek asi nebude výjimkou. Svoji účast potvrdila řada osobností včetně premiéra, řady ministrů, hejtmanů, zástupců státních organizací, reprezentantů veřejné správy i hostů ze zahraničí. Akcí hodných pozornosti ale bude na ISSS daleko víc – pro více než 2 tisícovky registrovaných účastníků poběží zhruba 250 přednášek a prezentací v šesti sálech, takže se určitě mají na co těšit. Marcela Staňková

www.parlamentnimagazin.cz


INZERCE

eGOVERNMENT

Poãítaãe mají slouÏit lidem, ne lidé poãítaãÛm Petr Pavouãek, jednatel spoleãnosti 5P, s.r.o., pfiedstavuje unikátní software pro správu dokumentÛ, vyuÏívan˘ napfiíklad ministerstvem financí a ministerstvem ‰kolství. Spolupracujete s řadou institucí státní správy, jaké služby úřadům poskytujete? Každému vývoji, ale i úpravám stávajícího software předchází důkladná analýza a seznámení se s celým prostředím. Zajímá nás, jak jsou lidé v dané instituci zvyklí pracovat. Pokud systém jejich práce funguje, snažíme se ho přenést do prostředí informačního systému tak, aby přechod od papíru ke klávesnici byl pro uživatele co nejpřirozenější. Pokud systém nefunguje, například zpracovávají-li dvě oddělení stejnou agendu jiným způsobem či duplicitně, snažíme se na základě naší analýzy jeho fungování co nejvíce zlepšit. Výsledný námi navržený, vyrobený a implementovaný systém je pro uživatele maximálně jednoduchý a efektivní. To jest především snadno ovladatelný, se strmou učící křivkou. Řídíme se mottem „počítače mají sloužit lidem a ne lidé počítačům“. Jako další krok nabízíme všem uživatelům školení přímo na míru jejich potřebám, ať už se jedná o technicky zdatného administrátora nebo nováčka, který s počítači dosud příliš v kontaktu nebyl. Následně nabízíme plnou podporu po celou dobu zavádění systému do úřadu. Se všemi našimi zákazníky nadále spolupracujeme, podle jejich potřeb buď na smluvní bázi, nebo ad hoc a poskytujeme jim jak provozní podporu našich aplikací, tak jejich další rozvoj. Vyvinuli jste spisovou službu EPD, můžete přiblížit, co všechno tento software umožňuje? Je to velice rozsáhlý, komplexní systém, který každému oprávněnému uživateli umožňuje v jakémkoli okamžiku maximálně efektivně vykonávat jeho práci. Informační systém EPD obsluhuje veškeré vstupy do úřadu – podatelny, včetně digitalizace papírových dokumentů, napojení na e-podatelnu, napojení na systém datových schránek (ISDS) apod. Napojení na různé typy personálních systémů se stará o automatickou správu oprávněných uživatelů. Další moduly se starají o řízení a kontrolu oběhu písemností po úřadu, zatímco dokumenty jsou bezpečně uloženy v důvěryhodném datovém úložišti. Pro instituce, které používají jakékoli další specializované agendy, jsme EPD vybavili rozhraním na aplikace třetích stran, které prostřednictvím webových služeb autorizovaným aplikacím umožňuje plnohodnotnou práci s písemnostmi a uživatelům

tak nabízí komfort práce v prostředí „jejich“ aplikace, aniž by se museli přepínat do prostředí spisové služby. Na druhou stranu toto řešení zabezpečuje neustálé logování událostí prováděných nad dokumenty ve spisové službě, takže systém vyhoví náročným požadavkům aktuální verze archivního zákona. Na výstupu je systém vybaven napojením jak na různé frankovací stroje, tak opět na systém datových schránek. Jak se provoz spisové služby odrazí na fungování úřadu? V první řadě maximálně zefektivní práci všech úředníků. Odpadá hledání v papírových knihách došlé a odeslané pošty, volání kolegům, kde se daný spis nachází a v jaké fázi je jeho řešení a podobně. Ve druhé řadě maximálně podporuje řídící pracovníky. Kdykoli jsou schopni kontrolovat a řídit chod jim svěřeného úseku a mají o něm precizní informace. A ve třetí řadě systém zajistí, že úřad je plně v souladu s aktuální legislativou (termíny a způsob zpracování různých druhů písemností po celou dobu jejich životního cyklu od vzniku, přes konverze, až po archivaci). Jaký je přínos pro občana? Především mu zajistí, že může komunikovat s úřadem jakýmkoli legislativou povoleným a jemu vyhovujícím způsobem. Už neplatí „musíte nám to dát písemně, tj. na papíře“. Za druhé mu zajistí okamžité informace o stavu vyřizování jeho případu. Za třetí by systém měl ještě lépe zajistit dodržení zákonných lhůt, když ne jejich zkrácení. Přínos vidím i v nepřímé rovině, kdy zefektivnění práce úřadu a také elektronizace a odstranění zbytečného papírování vede k úsporám na daních. V čem spočívá jedinečnost vašeho systému? Náš systém rostl mnoho let s jeho skutečnými uživateli. Každý modul, každé okno bylo pilováno do nejmenších detailů, takže jedinečnost vidím hlavně v tom, že i přes obrovský rozsah funkcí systému je i nově nastoupivší uživatel schopen sednout k počítači a prakticky ihned začít EPD používat. Vždy totiž vidí pouze ty informace a ovládací prvky, které potřebuje. Helena Kuncová

Spisová sluÏba maximálnû zefektivní práci celého úfiadu. Úfiedníci nemusí hledat v knihách po‰ty a volat kolegÛm, kde se dan˘ spis nachází.

Spoleãnost 5P, s.r.o., poskytuje služby a řešení v oblasti návrhu, vývoje, implementace a servisu informačních systémů pro organizace státní správy i soukromého sektoru. Kontakty: 5P, s.r.o. Ruská 707/74 10100 Praha 10 tel.: 271 748 033 email: info@5p.cz www.5p.cz

Parlamentní magazín

27


eGOVERNMENT

Optimalizace systémÛ mÛÏe státu u‰etfiit miliardy Na zvy‰ování efektivity a sniÏování nákladÛ je v souãasné dobû kladen obrovsk˘ dÛraz v jakémkoliv odvûtví ekonomiky. Mezi priority státu dnes mimo jiné patfií hledání nov˘ch zdrojÛ pfiíjmÛ, fiízení nov˘ch regulaãních iniciativ nebo zlep‰ení spolupráce, a to jak státních úfiadÛ navzájem, tak také úfiadÛ a firem, které jsou hlavními poplatníky daní ze spotfieby. Pfii naplÀování tûchto cílÛ hraje daÀov˘ systém v˘znamnou roli nejen jako zdroj státních pfiíjmÛ, ale zároveÀ jako motivaãní a regulaãní nástroj. Optimalizace výběru daní je prastaré a přesto stále aktuální téma. Každá daň, ať již přímá nebo nepřímá, znamená určitou administrativní zátěž. Její výběr někdy může být natolik nákladný, že konečný „čistý zisk“ státu je zanedbatelný. Pomocnou ruku nabízí v tomto ohledu moderní IS/IT nástroje, které dokáží ušetřit na administrativě miliardy a další přinést díky efektivnější kontrole daňových subjektů. Základem efektivního daňového systému je jeho jednoduchost. V tomto smyslu je velkým zjednodušením už třeba sjednocení sazby daně z příjmu oproti její dřívější progresi. Samotné zjednodušení daňového systému je však jen jedním krokem, který umožní snazší výpočet

K dispozici jsou také informace o termínech odevzdání jednotlivých daňových přiznání a přehled písemností, které k jejich účtu správce daně eviduje.

Nejen v˘bûr, ale také kontrola Důležitou roli při výběru daní hraje kontrola. Odhaduje se, že ve Spojeném království, které dlouhodobě stojí v čele žebříčků zemí s nejtransparentnějším daňovým systémem, přišel stát v roce 2008 kvůli zneužití finančních prostředků či neodvedení daní zhruba o 40 miliard liber. To je ekvivalent ročního rozpočtu ČR. Vláda v tuto chvíli nemá k dispozici efektivní nástroj, který by jí pomohl například analyzovat elasticitu u spotřebních daní. Vzhledem

„Jednotné místo pro v˘bûr daní je základním stavebním kamenem pro v‰echny navazující procesy.“ daňové povinnosti. Dalším krokem jsou pak individuální daňové účty, které již Česká republika zavedla. Portál ministerstva financí umožňuje daňovým subjektům náhled do osobního kalendáře, který je informuje o tom, kdy mají odvést jakou daň nebo zálohu na ni.

28

Parlamentní magazín

k existenci pokročilých informačních systémů a nástrojů business intelligence je to velká škoda. Tyto nedostatky mohou stát přijít na desítky miliard korun ročně. Iniciativa společnosti IBM Smarter Governments státům doporučuje, aby se při organizaci inspirovaly fungováním

úspěšných firem a snažily se daně a poplatky vybírat centrálně na jednom místě s jasnou identifikací poplatníka, ke kterému se odvedená částka vztahuje. Jednotné místo pro výběr daní je základním stavebním kamenem pro všechny navazující procesy. Lze pak využít tytéž účetní standardy a postupy, je možné dát na jednu pomyslnou hromádku všechny příjmy a výdaje a je výrazně jednodušší predikovat příjmy a navázat plánování výdajů. Systém rovněž umožňuje vytvořit adresné daně, které občané vnímají lépe, protože si mohou ověřit, na co se vybrané prostředky vynaloží. Jednotné místo pro výběr daní zároveň poskytuje možnost efektivně kontrolovat daňové odvody a využít stejné procesy pro zasílání automatizovaných upomínek a opatření proti neplatičům, jaké již využívají komerční subjekty. IS/IT nástroje mohou státu umožnit daně efektivněji vybírat, kontrolovat a zároveň vybrané prostředky účelně využít. Podporují totiž fungování státu jako racionálně uvažujícího ekonomického subjektu, který své finance spravuje co možná nejefektivněji. Jakub Holub Global Business Services IBM Česká republika

www.parlamentnimagazin.cz


eGOVERNMENT

Provoz unikátního webu âeskéReformy.cz odstartoval na Îofínském fóru premiér Petr Neãas Společnost Fincentrum Media spustila na březnovém Žofínském fóru věnovaném vládním reformám unikátní internetový portál, který přináší detailní a nezkreslené informace, názory a studie k probíhajícím vládním reformám. Ostrý provoz webu odstartoval v závěru svého vystoupení předseda vlády Petr Nečas Spuštěním webu reaguje společnost Fincentrum Media na aktuální nedostatek objektivních a nepovrchních informací, na základě kterých by si mohla laická i odborná veřejnost udělat vlastní názor na připravovaný balík vládních reforem. „O reformách se toho na českém internetu píše mnoho. Přesto dosud neexistoval portál, který by srozumitelně, zdarma a na jednom místě shromažďoval informace o připravovaných reformách, alternativních názorech či zkušenostech z jiných zemí. Jsem rád, že zde dnes můžeme představit www.CeskeReformy.cz, portál, který připravuje renomovaná společnost Fincentrum Media ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,“ uvedl při spuštění portálu na Žofínském fóru Petr Stuchlík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Fincentrum.

Nové internetové stránky přinášejí na jednom místě rozhovory s představiteli veřejné i soukromé sféry, tiskové zprávy jednotlivých subjektů, kterých se reformy dotýkají, krátké aktuality i detailní studie a analýzy dopadů reforem. Mezi nejzajímavější materiály patří studie k porovnání penzijních systémů v řadě zemí světa nebo nekrácené názory opozice v kompletním znění. INZERCE

Systém CENTREs omezuje korupãní prostfiedí Systém pro elektronizaci vefiejn˘ch zakázek a komplexní podporu bûhem celého procesu zakázky Agregace poptávky, elektronizace veřejných zakázek a elektronické aukce. To jsou základní pilíře Systému CENTREs. Tento systém se může zdát být hudbou budoucnosti, jelikož již nyní plní hlavní cíle Strategie elektronizace veřejných zakázek, protikorupční strategie ministerstva zdravotnictví, stejně jako dílčí cíle Smart Administration. Nejdůležitější však je, že CENTREs je již vyzkoušen a ověřen v praxi. Tento unikátní systém využívá stále více firem a subjektů státní správy. Výsledkem je více než 670 milionů korun ušetřených klientům. Systém již využilo pět krajských úřadů, čtyři statutární města a desítky dalších obcí a institucí. „Oceňují nejen dosažené úspory, ale i to, že systém je transparentní, omezuje korupční prostředí a umožňuje sledování celého procesu veřejné zakázky.

Důležitým faktorem systému je i evidence a controlling, sloužící jako podklad pro tvorbu rozpočtu na další období,“ uvedl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která se specializuje na komplexní služby v oblasti elektronických výběrových řízení. Systém CENTREs dokáže najít úsporu provozních nákladů pro kraje, velká statutární města, ale třeba i pro svazek malých obcí na základě sloučení poptávky za více subjektů (například kraj a jím zřizované organizace). V loňském roce výrazně vzrostl (v meziročním srovnání) počet výběrových řízení s využitím elektronických nástrojů společnosti eCENTRE. V komerčním sektoru došlo k dvojnásobnému navýšení z 30 na 60 a u státní správy a samosprávy k téměř čtyřnásobnému z 21 na 75.

Nejde jen o e-Aukci Systém CENTREs je nejen nástrojem pro dosažení úspor, ale především cestou k efektivnímu řízení příspěvkových a obchodních organizací státní správy z hlediska výdajových položek. Zahrnuje komplexní servis výběru dodavatele pro komodity, jako například pro nákup silové elektřiny, zemního plynu, potravin, kancelářských potřeb či služeb (telekomunikační služby či pojištění). CENTREs nabízí propracovaný systém, zajišťující veškerou přípravu elektronického výběrového řízení, jeho průběh v souladu se zákonem, dosažení úspor a navíc evidenci a controllingové výkaznictví, doplněné e-Learningem.

Parlamentní magazín

29


eGOVERNMENT

„Úspûch Adastry je doslova úspûchem na‰ich lidí.“

30

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


eGOVERNMENT

Leto‰ní rok je mimofiádnû úspû‰n˘, fiíká v rozhovoru pro Parlamentní magazín âechokanaìan Dr. Ing. Jan Mrázek, prezident mezinárodní spoleãnosti Adastra Group Můžete shrnout, čím se Adastra zabývá? Adastra Group je původem česko-kanadská/kanadsko-česká mezinárodní společnost poskytující specializovanou expertízu v oblasti information managementu, a to jak na straně IT služeb, tak business a management consultingu i vlastního vysoce výkonného specializovaného softwaru (Ataccama). Adastra Group působí ze 14 kanceláří v 7 zemích v Severní Americe a Evropě a slouží klientům ve více než 30 zemích na čtyřech kontinentech. Information management může být lapidárně vysvětlen jako organizace a zpracování ohromného množství dat s cílem těžit užitečné a včasné informace pro lepší chod firem a institucí, jejich služeb zákazníkům, tvorbu nových produktů, oceňování různých rizik, předcházení podvodům atd.

Jaké projekty aktuálně řešíte? V zahraničí je to například kompletní design a výroba nového systému rozhodování v reálném čase a přechod na něj v jedné kanadské bance, hned několik podobných, i když o něco menších systémů pro několik kanadských pojišťoven, konsolidace pacienta i informací o něm pro zdravotní systém provincie Ontaria, něco podobného děláme také pro Národní zdravotní servis (NHS) v Londýně, konsolidace zákazníků pro jednu anglickou banku, redesign informačních systémů pro banku v Německu, systém na každodenní vyhodnocování rizik a výpočtů kapitálové přiměřenosti pro centrálu jedné z největších mezinárodních investičních bank s daty přicházejícími neustále z více jak stovky světových burz, různé systémy nové gene-

„Na‰e systémy jsou potfieba jak v dobách rÛstu, tak v dobách ‰etfiení, takÏe na‰e skupina jako celek nikdy nepfiestala rÛst.“ Co Vás vedlo k založení společnosti? Niterná silná potřeba otců zakladatelů (mí dva partneři: Jan Červinka, Petr Jech a já) pozitivně ovlivnit svět okolo nás v oblasti, o které jsme si mysleli, že jí rozumíme. A zároveň samozřejmě zhodnocení situace, kdy jsme cítili, že máme na to spolupodílet se na definování nového úžasně zajímavého odvětví, které je dnes neodmyslitelnou součástí téměř jakéhokoliv moderního vývoje. Jedenáct let naší existence a spolupráce ukazuje, že jsme se moc nemýlili. Kdo jsou Vaši zákazníci a co jim můžete nabídnout? Našimi zákazníky jsou převážně mezinárodní finanční instituce (banky, pojišťovny, fondy), telekomunikační a retailové společnosti, nadnárodní průmysloví výrobci, orgány státní správy a zdravotní instituce. Nabízíme jim špičkové služby a software, podložené propracovaným know-how a zkušenostmi ze stovek úspěšně doručených komplexních řešení.

race CRM, postupná implementace jednotné metodologie a řešení čištění a konsolidace zákaznických dat pro jednu banku v CEE včetně jejích 17 národních poboček, nastavování nových procesů při oceňování rizik v řadě instituci v Asii atd. V Čechách jsou to velmi podobné projekty pro řadu bank, pojišťoven, telekomunikačních společností i státní správu. Kolik máte zaměstnanců a jak se staráte o jejich profesní vzdělávání? Našich zaměstnanců je přes 750. Z toho zhruba 270 v Čechách, 230 v Kanadě, 100 v Bulharsku, 60 na Slovensku, 50 v Německu a zbytek v USA a UK. Jsou to všechno pečlivě vybraní velmi schopní odborníci. Adastřané jsou naším největším pokladem. Vedle škály profesních odborných a „soft“ školení, cizích řečí, individuálního mentoringu a přístupu k naší knowledge bázi, umožňujeme vybraným expertům „rotování“ mezi jednotlivými zeměmi a projekty. Zároveň vytváříme prostředí, ve kterém je kladen důraz na

Parlamentní magazín

31


eGOVERNMENT individuální prostor růstu a kreativity. Úspěch Adastry je doslova úspěchem našich lidi. Máte ve svém oboru nějakou konkurenci? Náš obor je velmi perspektivní a rychle se rozvíjející, a tak samozřejmě konkurenci máme. V kontextu ČR nebo Kanady jsme ovšem v naší oblasti zaměření jediná „domácí“ firma poskytující takovou škálu know-how a mezinárodního renomé. Konkurentů, kteří jsou teoreticky schopni nabídnout podobné co my, je jen pár, a jsou to ty největší nadnárodní IT společnosti. Jejich skutečný servis a poměr cena/výkon řadí naše klienty k těm šťastným. Na které světové trhy se Adastra zaměřuje, v jakých zemích má pobočky a do jakých plánuje expandovat? Od svého počátku se Adastra soustředila na Kanadu, Čechy a Slovensko. Odtud se zaměření rozšířilo na Spojené státy americké, země CEE a vybrané země západní Evropy (Německo a Spojené království). Na těchto trzích poskytujeme veškerou škálu našeho servisu a produktů a kompletní dodávání systémů od začátku do konce. Vedle toho specializované konzultační služby a náš software Ataccama, řešící konsolidaci a čištění klíčových firemních dat, poskytujeme po celém světě, tedy dnes kromě Ameriky a Evropy také v řadě zemí Asie a v Austrálii. Naše další primární zaměření a investice jdou do růstu v USA a v západní Evropě. Náš software teď přizpůsobujeme také japonskému a čínskému trhu.

Adastra byla v Kanadě již pošesté zařazena mezi 50 nejlépe řízených společností, navíc již podruhé získala členství v klubu Platinium. Co pro Vás tato ocenění znamenají? Taková ocenění nás vždy samozřejmě velmi těší, a to zvláště proto, že jim předchází spokojenost našich zákazníků

32

Parlamentní magazín

s našimi službami. Je to také úspěch, který nás zavazuje i motivuje do budoucna. V minulém roce Adastra zvítězila v soutěži o veřejnou zakázku na implementaci Základního registru osob (ROS), kterou zadal ČSÚ. Jak probíhá realizace této zakázky? Hodláte se více zaměřit na veřejný sektor? Realizace probíhá zdárně. V současné době je dokončena nultá verze aplikací ROS a připravuje se základní pilotní provoz. Důležitou skutečností jsou jednak legislativní změny, tj. posunutí ostrého

toricky zařazené s množinou stejných služeb jako před pěti lety. Těm chceme s větší proaktivitou naše nápady komunikovat. Jaké je Vaše současné postavení na trhu? Nejméně na dvou nejvíce domovských trzích, tedy v ČR a Kanadě, a v oblasti naší historické expertízy je to postavení téměř dominantní. V jiných oblastech a trzích je to zdravý boj s konkurencí, kde nabízíme našim klientům osvěžující alternativu k etablovaným status quo. Udržet i získat trh je samozřejmě nikdy nekončící výzva. A tu máme rádi, je energií našeho života.

„Vefiejnému sektoru v âR máme co nabídnout a dal‰ím pfiíleÏitostem bychom se nebránili.“ provozu o rok, a také skluz ve výběrových řízeních na další spolupracující registry, kde se veřejná výběrová řízení dosud dokončují. První vazby se zákazníky typicky navazujeme přes naše profesně zaměřené marketingové akce. Odtud se odvíjí další diskuse a možná směřování. Ze soukromého sektoru se nám dostává poptávek požehnaně, ten veřejný má sklony se chovat již ze zákona poněkud méně pružně. Projekt ROS byl pro nás milým překvapením, na druhou stranu jsme jediná česká firma s takovou hloubkou potřebné specializace a náš software s téměř stovkou referencí od největších světových firem je jediným svého druhu, vyrobeným v ČR. Veřejnému sektoru v ČR máme co nabídnout a dalším příležitostem bychom se nebránili. Jak se ve Vašem odvětví projevila krize a jak hodnotíte minulý rok? Krize se projevila především zmrazením výdajů a pozastavením, zpomalením či odsunutím projektů našich klientů. Naštěstí to probíhalo v různých geografiích i odvětvích s různým časovým posunem a různou intenzitou. Nicméně naše systémy jsou potřeba jak v dobách růstu, tak v dobách šetření, takže naše skupina jako celek nikdy nepřestala růst. Jelikož jsme se zachovali flexibilně a uzpůsobili naše nabídky novým potřebám klientů, přineslo nám pokrizové období značný růst. Minulý rok byl velmi úspěšný a letošní rok je mimořádně úspěšný. Náš roční obrat se tak poprvé dostal na hranici 100 milionů dolarů. Jaké máte nyní plány v České republice? Především pokračovat v díle. Je ale řada řešení a nápadů, které poskytujeme v cizině, a naši dávno etablovaní klienti v ČR je od nás neočekávají – mají nás his-

Jak vypadá Váš typický pracovní den? Typický den prakticky nemám. Jsem totiž téměř permanentně na cestách mezi našimi firmami, pobočkami a zákazníky. To s sebou přináší žití v časovém posunu. Třeba rozdíl mezi ČR a Ontariem, tedy místy, kde mám své základny a domovy, je 6 hodin. Můj den ale začínám časně ráno okolo páté, kdy přečtu zprávy a odpovím na emaily. A pak už je to pokaždé jinak. Co Vás na Vaší práci nejvíce baví? Právě ta různorodost a práce s úžasnými lidmi, ať už je to náš management, zaměstnanci či klienti. Také možnost tvořivosti. Přemýšlet, kterým směrem se dál vydat, kam investovat. A potom možnost ovlivňovat svět okolo mě, jak se říká anglicky, nechat tu můj „footprint“. Jak si nejlépe odpočinete? Asi sportem. Běhání, tenis, plavání, hiking. A potom vytvářením různých výtvarných nápadů, které ovšem nechávám realizovat osoby k tomu povolané. Jitka Svátová

Adastra Group Mezinárodní konzultační a softwarová společnost, poskytující řešenív oblasti information managementu. Technologicky nezávislá řešení odrážejí rozsáhlé zkušenosti firmy načerpané z realizace stovek projektů, například pro společnosti Ahold, Allianz, Bank of Montreal, Barclays Bank, Bell Canada, Cetelem, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, DHL, Dresdner Bank, Generální ředitelství cel, GTS Novera, Komerční banka, Orange Slovensko, Telefónica O2, Tipsport, Vodafone, Volkswagen AG a další. Aktivity firmy jsou řízeny z Prahy, Toronta, Montrealu, New Yorku, Frankfurtu, Londýna, Bratislavy Ostravy a Sofie.

www.parlamentnimagazin.cz


eGOVERNMENT

Systémy pro správu dokumentÛ v oblasti státní správy a samosprávy V souãasné dobû jsou na státní správu a samosprávu kladeny velice vysoké nároky na informaãní technologie, které mají za úkol fie‰it Ïivotní cyklus dokumentÛ v listinné formû a pfiedev‰ím pak v technické formû. Řešení typu databázová aplikace zaměřené na pouhé zpracování životního cyklu dokumentu (např. z pohledu spisové agendy), navíc obvykle pracující pouze s metadaty dokumentů, případně ukládající dokumenty přímo do databází nejsou zpravidla schopny vyřešit celou problematiku a mají velikou řadu slabých míst (např. s rostoucím množstvím informací špatná spravovatelnost databáze, způsoby zálohování dat a závislost na použitých technologiích a podobně). S postupem času jsou tak uživatelé těchto systémů nuceni hledat komplexnější řešení, jejichž základem zpravidla bývají tzv. DMS/ECM systémy propojené a integrované s ostatními informačními systémy, které organizace využívají. V komerční sféře se tyto systémy začaly

vše v dlouhodobém výhledu. Pokud chceme najít skutečně fungující a správná řešení, musíme se však nejprve soustředit na tzv. životní cyklus dokumentů a tento důkladně analyzovat jak s ohledem na požadavky uživatelů systému, tak i s ohledem na požadavky právních předpisů. V rámci životního cyklu dokumentu je nutné se zejména soustředit na oblasti spojené s archivací a průkazností dokumentů. Při dlouhodobé archivaci je hlavní důraz kladen na to, že elektronický dokument musí být například i za několik desítek let přístupný, čitelný a dostaneme z něj i všechny potřebné informace. Celé řešení musí být tedy navrženo tak, aby byla pokud možno co nejvíce zabezpečena nezávislost na hardwarové i soft-

„V oblasti státní správy a samosprávy pfiitom právní pfiedpisy kladou velké nároky na cel˘ Ïivotní cyklus dokumentÛ a zejména pak na jejich dlouhodobou a dÛvûryhodnou archivaci.“ používat již téměř před patnácti lety, a to zejména s ohledem na obrovský nárůst počtu dokumentů. Stále rostoucí množství informací navíc musí být zpracováno v mnohem kratším čase, přičemž značná část dokumentů musí splňovat podmínky právních předpisů nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě. V oblasti státní správy a samosprávy přitom právní předpisy kladou velké nároky na celý životní cyklus dokumentů a zejména pak na jejich dlouhodobou a důvěryhodnou archivaci. Cílem je tedy najít takové řešení, které vyhovuje požadavkům organizace, splňuje právní předpisy, a to

warové platformě. Dlouhodobý archiv musí být navržen tak, aby celá jeho koncepce byla nezávislá na použitých hardwarových a softwarových technologiích. To znamená, že archiv musí být lehce přenositelný na jakoukoliv jinou novou platformu. Nikdo nemůže garantovat, že současní výrobci tu budou i za desítky let, lze garantovat pouze to, že dokumenty bude vždy možné přenést na novou vybranou platformu. Je vhodné připomenout, že investice spojené s uložením vlastních dokumentů včetně přiřazení jejich metadat jsou ty nejcennější. Máme-li v rámci organizace vybudovat

důvěryhodný archiv, ten pak musí garantovat, že dokument nebyl po celou dobu archivace změněn, je ve své původní originální podobě a že autor dokumentu uvedený v dokumentu je skutečně ten, kdo jím byl prokazatelně v okamžiku uložení. Důvěryhodný archiv nejsme schopni zabezpečit pouze výběrem vhodné informační technologie, jedná se o soubor organizačně-technologických opatření, např. vstup dokumentů do systému musí být zabezpečen tak, aby dokument nebyl při cestě od autora do DMS/ECM změněn nebo nahrazen jiným dokumentem (zejména pak při procesu digitalizace). Dokument, který je uložen do důvěryhodného archivu, musí být navíc zkontrolován a jednoznačně identifikován. Důvěryhodný archiv musí umožnit společně s dokumentem uchovávat i elektronický podpis a časové razítko a musí být též vybaven monitorovacím nástrojem pro audit, pro každý dokument musí vést záznamy o operacích, které byly s tímto dokumentem provedeny, navíc musí používat formáty, které jsou definovány normami ISO nebo jinými dlouhodobými standardy. Výběrem řešení, které vyhovuje jak potřebám organizace, tak i právním předpisům, zvýšíme vlastní právní jistotu a vytvořením důvěryhodného archivu i hodnotu a význam uložených informací. Systémy pro správu dokumentů pak mohou jako jeden z páteřních systémů organizace sehrát velice významnou roli v rámci komplexních řešení elektronizace dokumentů. Ing. Robert Piffl, jednatel společnosti ELO Digital Office ČR

Parlamentní magazín

33


eGOVERNMENT

Nûkteré souãasné trendy v informaãní bezpeãnosti V souvislosti s rÛzn˘mi zmûnami i novinkami také oblast bezpeãnosti prochází neustál˘m v˘vojem. Pohled na technické i organizaãní zabezpeãení se mûní s mnoha rÛzn˘mi faktory, mj. se zmûnami ekonomické situace, pfiíchodem nov˘ch technologií, nov˘mi typy útokÛ atd. Jaké aktuální otázky nyní bezpeãnostní specialisté fie‰í? Jaké bezpeãnostní technologie jsou nyní v organizacích novû implementovány? Na co by si organizace mûly dát pozor, aby bezpeãnostní incidenty komplikovaly jejich fungování co nejménû? Souãasná situace na „boji‰ti“ Svět ICT do značné míry kopíruje ostatní sféry lidské činnosti. I zde jsou „ti dobří“, kteří by rádi s informačními technologiemi řádně pracovali podle daných pravidel, ale i „ti zlí“, kteří hledají cesty jak informační technologie zneužít, obohatit se na úkor druhých nebo jednoduše provést něco nepěkného. A před těmi se musíme co nejúčinněji bránit. Někteří odborníci již dlouho nepokrytě označují tuto skupinu jako „kybernetický zločin“. A nutno říci, že vůbec nepřehánějí. Stejně jako se vyvíjejí a zdokonalují informační a komunikační technologie, zdokonalují i tito zločinci svoje metody, postupy a nástroje. Zatímco v počátcích počítačů a internetových služeb, jako je web, e-mail nebo instant messaging byly jejich aktivity spíše jen obtěžující, nyní se s nimi potýkáme jako s vážným problémem a působí nám vážné ekonomické ztráty. Výše výdělků z těchto nelegálních aktivit se jen velice těžko vyčísluje a je pouze předmětem spekulací, nicméně se odhaduje, že dnes tímto způsobem zločinci vydělávají více než např. drogovým byznysem. Zatímco dříve jsme se setkávali spíše s plošnými útoky nebo různými pokusy o podvodné aktivity na internetu, dnes již je naprostá většina útoků přesně cílena do poměrně malého rozsahu. Zatímco dříve byl výnos zločince z jeho jednotlivé aktivity většinou malý (například šíření spamu), dnešní vysoce adaptibilní kybergangy dokáží svůj útok přesně zacílit a vytěžit z něj často nemalé částky. Ukázkovým příkladem mohou být nedávné krádeže v řádech stovek milionů korun ze systému emisních povolenek v několika různých státech EU. Zde se ukázalo, že komplexní zabezpečení informací je nezbytné nejen po technické, ale také organizační

34

Parlamentní magazín

stránce a jeho podcenění může vést k citelným finančním ztrátám. V poslední době můžeme pozorovat postupnou profesionalizaci a zvyšující se efektivitu kyberzločinců. Důkazem může být např. i nedávný náhlý pokles šíření spamu z některých botnetů (botnet = síť počítačů s tajně nainstalovaným škodlivým programem, který umožňuje vzdálené ovládání zločincem bez vědomí právoplatného uživatele), který někteří odborníci považují za známku přesunu některých kybergangů k efektivnějším (tzn. výnosnějším) činnostem. Každá organizace by měla věnovat dostatečnou pozornost zabezpečení svých informačních aktiv a vycházet přitom z existujících rizik tak, aby jim byla schopna účinně čelit. Rizika však nepředstavují pouze kyberzločinci a další vnější útočníci, ale řada z nich se skrývá přímo uvnitř organizace. Mezi

sob jejich návrhu a implementace se postupně mění. Nemalý vliv na to jistě mají požadavky byznysu dané organizace, které se i do oblasti informační bezpečnosti prosazují čím dál tím více. Tato skutečnost je na jedné straně zcela jistě pozitivní, co jiného než samotná podstata existence většiny komerčních firem by se mělo promítat do všech jejích oblastí, informační bezpečnost nevyjímaje. A platí to nejen pro komerční organizace, ale i pro organizace neziskové a organizace státní správy a samosprávy. I zde je nutné si uvědomit, že primárním cílem musí být naplnění účelů, pro něž byla organizace zřízena. Nutno však poznamenat, že snahy byznysu o prosazení svých požadavků v oblasti informační bezpečnosti může být (a také v praxi často bývá) značně sebedestruktivní. Snaha o maximální

„Mezi nejvût‰í vnitfiní rizika patfií samotní uÏivatelé, ktefií mohou b˘t zdrojem nejen úmysln˘ch útokÛ, ale i neúmysln˘ch chyb, jejichÏ dopad mÛÏe b˘t neménû bolestn˘.“ největší vnitřní rizika patří samotní uživatelé, kteří mohou být zdrojem nejen úmyslných útoků, ale i neúmyslných chyb, jejichž dopad může být neméně bolestný. Jakým způsobem bychom tedy ve světle současné situace měli řídit a zajišťovat informační bezpečnost své organizace?

Celkov˘ pfiístup k informaãní bezpeãnosti I když systémy řízení informační bezpečnosti (ISMS – Information Security Management System) na základě norem ISO/IEC řady 27000 v našich zeměpisných šířkách již dávno zdomácněly, způ-

přizpůsobení obchodních procesů potřebám zákazníka může být v přímém rozporu s požadavky na zabezpečení informací a informačních technologií organizace. Typickým příkladem z praxe může být například tato reálná situace, kdy je budována nová internetová aplikace, do které budou přistupovat klienti organizace a budou zde zadávat svoje požadavky na služby, transakce apod. Byznys, který navrhoval obchodní procesy související s tímto novým prodejním kanálem, se zcela vážnou tváří prosazoval nedostatečnou formu autentizace klienta (přihlášení pouze uživatel-

www.parlamentnimagazin.cz


eGOVERNMENT

ským jménem a heslem o maximální délce 4 znaků – hlavní argument: „Krátká hesla jsou pro klienty sexy – delší hesla budou zapomínat…“). I když v dané organizaci existovala pozice bezpečnostního manažera a byly zde zavedeny funkční bezpečnostní procesy v duchu ISMS, přesto se zmíněný návrh dostal v této podobě až k programátorům. A to všechno v důsledku toho, že informační bezpečnost, respektive bezpečnostní manažer, nebyl přizván k návrhu obchodních procesů dané aplikace. Přitom i řada „obyčejných“ uživatelů s průměrnou znalostí základů informační bezpečnosti ví, že prolomení čtyřznakového hesla je v dnešní době více než jednoduché. V tomto konkrétním případě se naštěstí bezpečnostní manažer organizace do návrhu aplikace zapojil ještě relativně včas a dokázal do procesů i celkového návrhu aplikace prosadit alespoň základní bezpečnostní požadavky.

se budeme hodně snažit a investovat nemalé částky do technických prvků zabezpečení, jeho negativní vliv nikdy zcela neodstraníme. Proto je potěšující, že stále více organizací si tuto známou pravdu uvědomuje a začíná soustřeďovat odpovídající pozornost také na pravidelné vzdělávání uživatelů svých informačního systému. Školení informační bezpečnosti může být realizováno jak prezenční, tak i e-learningovou formou. Možné je i angažování externího školitele. V rámci jeho náplně je vhodné uživatele seznámit s možnými hrozbami, které na ně mohou v praxi působit, jako jsou například často využívané útoky metodami sociálního inženýrství. Dále by v obsahu školení rozhodně nemělo chybět seznámení se stávajícími bezpečnostními pravidly organizace, jako jsou např. pravidla pro nakládání s informacemi, pravidla pro používání výpočetní techniky, zásady zabezpečení notebooků, mobil-

„Nedostateãná úroveÀ bezpeãnostního povûdomí ãasto v˘znamnû degraduje i jinak vysokou úroveÀ technického zabezpeãení.“ V praxi se však poměrně často setkáváme s podobnými případy, kdy oblast bezpečnosti není řešena vůbec a nedostatky jsou objeveny až v závěrečných vývojových fázích při provádění bezpečnostních prověrek a penetračních testech. Náprava identifikovaných bezpečnostních nedostatků je však v těchto fázích vývoje zpravidla až několikanásobně finančně náročnější. Pokud je bezpečnost řešena ex-post, tak navíc málokdy u aplikace dosáhneme takové úrovně bezpečnosti, jako kdyby byla řešena již v počátečních fázích návrhu aplikace. Pokud organizace nemá sama k dispozici potřebné specialisty, nezbývá jí než se poohlédnout po dostatečně erudovaných externistech, případně tuto oblast outsourcovat od externího dodavatele.

ních zařízení, datových médií atd. atd. V mnoha organizacích mohou být také velmi důležitým aspektem pravidla pro nakládání s osobními údaji (např. klientů) nebo pravidla pro manipulaci s daty zákazníků. I když témata probíraná v rámci takového školení jsou zpravidla míněna

velmi vážně, z vlastní zkušenosti vím, že řada uživatelů z nich má spíše legraci. Proto je velmi vhodné školení doplnit o nějakou formu testu odolnosti uživatelů organizace vůči vybraným typům útoků. Zpravidla se jedná o fiktivní útoky vedené metodami sociálního inženýrství prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo externích médií, případně kombinovaně. Provedení těchto testů před školením uživatelů dokáže upoutat pozornost zaměstnanců a současně jim v praxi ukáže reálnost tohoto typu útoků. Pokud se testy provádějí po školení, jsou prostředkem pro ověření jeho účinnosti.

Bezpeãnost nezná hranic Stejně jako jsou významná bezpečnostní opatření v organizační a personální oblasti, z nichž některé jsme zmínili výše, jsou dnes neméně aktuální také některé nové bezpečnostní technologie, jako je např. Network Behaviour Analysys (NBA), Data Loos Prevention (DLP) nebo Security Information and Event Management (SIEM), které také významně pomáhají v udržení potřebné bezpečnostní úrovně organizace. Ale o těchto technologiích snad až někdy příště… Petr Nádeníček, Senior IT Security Consultant AEC, spol. s r.o., člen Cleverlance Group

Nezastupitelná role bezpeãnostního povûdomí uÏivatelÛ I když v poněkud přeneseném významu, je i z výše uvedeného příkladu jasně vidět, jak důležité je bezpečnostní povědomí organizace i jednotlivých uživatelů-zaměstnanců. Nedostatečná úroveň bezpečnostního povědomí často významně degraduje i jinak vysokou úroveň technického zabezpečení. Ať se nám to líbí nebo ne, uživatel byl, je a bude nejslabším článkem bezpečnosti každého informačního systému, a i když

Parlamentní magazín

35


GROSSMANN JET SERVICE

V budoucnu se zfiejmû bude létat byznys jety jako se dnes jezdí autobusem nebo taxíky, myslí si Dagmar Grossmann, fieditelka pravû i s pfiedpokládan˘m v˘vojem tohoto oboru. Jak byste zhodnotila současnou situaci na trhu privátních byznys jetů ve střední Evropě? Mohu to posoudit z pohledu firmy, která ve střední Evropě hodně působí. Navštěvujeme mnoho zákazníků a cíleně se na tento trh zaměřujeme. Domnívám se, že to bude v příštích pěti letech bezpochyby nejdůležitější trh. Myslím, že má pro nás největší potenciál a otvírá nám spoustu možností. I když se jedná o poměrně ohraničený prostor? Každý prostor je ohraničený. I Indie a Asie jsou ohraničené. Ale pro nás přes všechnu globalizaci není možné obchodovat zcela globálně, protože dříve než člověk vstoupí na větší trhy, měl by nejprve zpracovat trh, na kterém se pohybuje. Není naší strategií zaměřit se na globální trh, potenciál a možnost k růstu vidíme na evropském trhu. Pro nás, stejně jako pro jiné investory z USA, je středoevropský trh jedním z nejzajímavějších. Je to vlastně jediný trh, který má budoucnost. Pro nás zcela jistě. Jak byste ve Vašem oboru zhodnotila uplynulé období? Jaký byl vliv krize? Poslední rok byl velmi obtížný, ale ne proto, že by se nelétalo, ale proto, že se trh naprosto obrátil. Cestující měnili rezervace ve velmi krátké lhůtě – během jednoho dne. Na evropském trhu přibyla konkurence, byla tu spousta firem, které se snažily získat zákazníky dumpingovými cenami, a trh byl silně destabilizovaný. Určitě byly i dobré poptávky. Pak

36

Parlamentní magazín

Grossmann Jet Service, která nás seznámila s trendy v soukromé letecké pfie-

odpadl ruský trh, protože Rusko se vlivem krize velmi stáhlo zpátky. To pro nás určitě nebylo jednoduché. Byl to prostě rok mnoha rychlých nových orientací. To je pro nás dobré, protože jsme malý a flexibilní tým. Znamená to, že se mohla uplatnit naše silná stránka. Ale upřímně řečeno, dobrá doba to nebyla. Ale přežili jsme ji, zvládli a z toho je patrné, že náš model funguje. Ale bylo to zcela určitě jedno z nejhorších období, které jsem zažila, i když horších časů jsem v letectví zažila už mnoho, také po 11. září apod. Podle mě je to prostě tak, že se za 5 nebo 6 let určitě zase něco bude dít. Co lze očekávat v letošním roce? Na začátku roku jsme jasně definovali naše vize, které jsme rozdělili do čtyř konkrétních oddílů, a ty také prezentujeme, přičemž se silně koncentrujeme na lokální středoevropský trh. Pokud srovnáte jednotlivé země střední Evropy, jak si stojí na trhu charterových letů tryskáči Česká republika? Záleží na tom, zda počítáte Rusko ke střední Evropě. V tom případě by mělo Česko více či méně druhou pozici. A sice z toho důvodu, pro který jsme tu i my – Praha měla to štěstí, že se v rámci nové orientace střední Evropy ohromně rozvinula. Usídlila se tu řada firem a Praha se takříkajíc stala metropolí střední Evropy. Myslím, že Česká republika je nejsilnější právě díky Praze. Realizujeme řadu průzkumů a řekla bych, že v následujících třech letech pro nás bude velmi zajímavé i Rumunsko a Bulharsko. Polsko bylo zajímavé vždy,

ale to má velmi homogenní trh, pracuje na něm zcela autonomně a nikoho nepouští dovnitř ani ven. Jak byste označila pozici Vaší firmy na středoevropském trhu? Myslím, že jsme velmi silní. A posuzuji to absolutně realisticky, může-li být člověk z této pozice realistický. Myslím, že jsme zcela jistě nejsilnější, protože jsme velmi inovativní, což nás odlišuje od ostatních, kteří jsou větší, pokud jde o počet letadel, nebo nabízejí i jiné služby (například handling apod.). Naše firma má ale nejsilnější zahraniční účast. A to se prostě počítá. Jak silná je Vaše konkurence tady v Česku a jak s ní bojujete? Konkurence je velmi důležitá, pokud funguje na férovém základě. Já osobně nemám ráda srovnávání typu „ano, my jsme ti nejlepší, všechno je skvělé“, protože si myslím, že je to pro zákazníka na trhu kontraproduktivní. Zákazník totiž nezíská obraz bezpečnosti a elegance, což je velmi špatné. Konkurenční firma z takovéhoto svého postoje sice může vytěžit, ale nevyplatí se to. Já jsem vždy pro dobrou konkurenci a jsem i jistým způsobem pro spojenectví. Samozřejmě s konkurenty bojujeme, protože bychom si rádi udrželi určité pozice na trhu. Ale jsou země, jako například Rakousko, kde je na malém místě 60 firem a všechny fungují, a v Praze jsou čtyři nebo pět, které jsou důležité, a ty nás tolik neznepokojují. My svoji konkurenci vidíme každopádně na mezinárodním

www.parlamentnimagazin.cz


GROSSMANN JET SERVICE trhu, ne lokálně. Pro nás je to tady zatím trochu nemezinárodní. Trh se soukromými tryskáči má v Česku poměrně krátkou historii... Ráda bych konečně po mnoha letech řekla, že jsme toho pro rozvoj tohoto typu dopravy tady v Praze udělali skutečně velmi mnoho. Tento byznys jsme opravdu velice posunuli kupředu a mnohé strhli s sebou. Využila jste přitom své zkušenosti z rodného Rakouska? Nejen z Rakouska. Urazila jsem v letectví dlouhou cestu a věřím, že to má velký význam. Je potřeba si uvědomit, že tady mluvíme o bezpečnosti a zodpovědnosti a také o skutečnosti, že přepravujeme spoustu lidí, kteří nám vkládají své životy do rukou a důvěřují nám. Současně máme velkou zodpovědnost za hodnotu letadla. Tudíž musíme jednat ve všech směrech velmi profesionálně a pak nezůstává příliš prostoru zabývat se nějakými banalitami. To je to know-how. Já akceptuji skutečně jen lidi, kteří za sebou mají dlouhou historii. Je spousta těch, co v letectví pracují 3 nebo 5 let, ale pro mě má význam 10–15 a více let, neboť za tuto dobu už můžete s jistotou říci, že jste něco zažili – různé případy a různé kritické situace. Takových lidí se pak mohu na něco zeptat a mohu si s nimi vyměňovat zkušenosti. Vím, že od nich mohu něco získat, protože vědí, o čem mluví. Dá se v tomto oboru mluvit o různých trendech, např. pokud jde o oblibu určitých typů letadel? Vždycky je to tak, že to jde tak trochu ruku v ruce s ekonomikou. Samozřejmě musíme vycházet z toho, že koupit letadlo vždy znamená velkou investici. A u firem i více či méně prestiž. Před několika lety se například tvrdilo, jak moc jsou zajímavé malé jety, které je možné pořídit už za tři miliony dolarů a může si je vlastně dovolit každá firma. Každý v tom viděl budoucnost. Do tohoto oboru se vkládaly velké naděje. Najednou byl trh zaplavený ultra lehkými jety a mně bylo jasné, že přibližně za půl roku, až se objeví náklady, nastane problém. Náklady na provoz malého letadla jsou totiž velmi podobné nákladům na provoz velkého letadla. To znamená, že se výhodně investovalo, ale nedbalo se na to, co to všechno přinese. Jak je to v době ekonomické krize? Je to paradox, protože když se ekonomice nevede, tak je třeba stimulovat obchody a musí se více cestovat. Když se více cestuje, tak se více létá, ale když se více létá, tak se soukromými tryskáči ukazuje také

více vlivu, a to je zase kontraproduktivní. Na druhou stranu není dnes pro průměrného manažera již možné relativně lehce cestovat v běžných leteckých časech. Znamená to ztratit minimálně jeden celý cestovní den v rámci Evropy a další den při cestě zpátky. Takže konkrétní manažer ztratí tři dny, jen aby dodržel jediný termín, který mohl ještě absolvovat neúspěšně. Člověk by si měl troufnout říct – dobře, tady jsou čísla a já to prolomím. Ten strach, který se všude vznáší, je opravdu velmi špatný. Dá se v tuhle chvíli opět mluvit o rostoucí oblibě soukromých charterových letů? Osobně si myslím, že během dalších 5–10 let dojde k bezprostřednímu rozdělení mezi nízkonákladovou oblast a průmysl byznys jetů, pokud opět nepřijde nějaká velká rána. Domnívám se, že se průmysl byznys jetů pravděpodobně nebude rozvíjet směrem k většímu luxusu, ale spíš směrem k větší akceptaci. V budoucnu se zřejmě bude létat byznys jety jako se dnes jezdí autobusem nebo taxíky. Vždy jsem říkala, že to je jediná alternativa. Sama také hodně cestuji, ale samozřejmě ne těmito letadly, nýbrž běžnými aerolinkami, a vidím velmi mnoho nedostatků a mnoho těžkostí, a to mě prostě stále utvrzuje v tom, že v budoucnu budou existovat jen nízkonákladové lety a lety byznys jety. Zcela jistě. Můžete v krátkosti popsat hlavní výhody byznys jetů? Pro mě je to každopádně flexibilita. Dokážeme skupinu pasažérů přeskupit, umíme provádět změny až do poslední minuty a nejsme tak omezováni odbavovacími časy. Také pokud jde o zavazadla, nemáme limity. Můžeme lidem nabídnout spoustu věcí, které jim cestování usnadní. Určitě ve srovnání s dřívější dobou nám tím vznikla konkurenční výhoda. Daleko více dbáme na soukromá přání zákazníka. Našeho pasažéra doprovázíme, což by mělo být cílem. A čím více běžné aerolinie omezují služby (mám teď na mysli i vůči pasažérům), tím silněji se uplatní náš servis. Využívají Vaši zákazníci soukromá letadla i k cestám na dovolenou či za zábavou? Řekla bych, že 90 % klientů létá za byznysem, jen asi 10 % za odpočinkem či zábavou, ale dá se to velmi těžko určit. Osobně jsem si myslela, že v čase internetu se osobní cesty možná budou trochu redukovat, ale zjistila jsem, že velké obchody na vysoké úrovni probíhají vždy na základě osobní komunikace – velice důležité je to například v Asii – a věřím, že to tak zůstane.

V loňském roce jsme oslovili i cestovní kanceláře, neboť nabízíme i různé víkendové balíčky včetně nabídky hotelu. Jde tu podle nás o milionový trh, který ještě není rozvinutý, a vidím tady velké příležitosti. Můžete nám říci více o organizaci CEPA, kterou jste založili? Hlavním důvodem založení sdružení CEPA bylo to, že jsme chtěli trochu pomoci řešení problémů, které střední Evropa má. V loňském roce jsme uspořádali konferenci a letos připravujeme CEPA Expo 2011 – veletrh klíčových hráčů evropského leteckého trhu soukromých tryskáčů. Svoji práci vidíme v podpoře rozvoje soukromého letectví ve střední Evropě. Máme cca 100 rostoucích členů, kteří dnes mají skutečně velkou odezvu. Spolupracujeme i s dalšími členskými firmami, které nás částečně vnímají jako konkurenci. Ale já v této práci konkurenci nevidím, protože tu jde jen o trh. A v něm vidím velký potenciál a připadá mi škoda, když se netáhne za jeden provaz. Snažíme se dalším firmám pomáhat, i když je to pracovně i časově velmi náročné. Musím říci, že jsme toho v loňském roce udělali opravdu hodně, ale pod povrchem. Možná trochu nevděčné, ale věřím, že za dva za tři roky budeme mít na Expu velký počet operátorů ze střední Evropy, což je naším cílem. Marcela Staňková

GROSSMANN JET SERVICE spol. s.r.o. Poskytovatel služeb v soukromé letecké dopravě ve střední Evropě – na českém trhu působí od roku 2004. Letecká společnosti patří do mezinárodní finanční a investiční skupiny KKCG. Řídí ji Rakušanka s českými kořeny Dagmar Grossmann. Grossmann Jet Service se řadí mezi vedoucí společnosti v oblasti byznys jetů na českém a evropském trhu. Společnost Grossmann Jet Service nabízí lety soukromými letadly, správu letadel a poradenský servis v oblasti business aviation.

Parlamentní magazín

37


INZERCE

STOLETÍ ÎENY na míru. Naše služby jsou komplexní, ale i dostatečně flexibilní v případě potřeby úzké profesní či oborové specializace. Zaměřujeme se jak na formu, tak i na obsah a vše v potřebném kontextu dílčích částí na celek. Harmonicky propojujeme výuku hard a soft skills a nebráníme se ani klasickému poradenství. Vzdělávání, trénink, mentorink a koučink však nad poradenstvím dominují vzhledem k naší „rybí filozofii“, která říká: „Nežli darovat našemu zákazníkovi chycenou rybu, je lepší naučit ho ryby chytat.“ Jaké jsou současné trendy ve vzdělávání dospělých? Když pomineme jazykovou výuku, IT apod., jednoznačným trendem se jeví výuka tvrdých dovedností, které dávají firmám do rukou nástroje, jak se bránit současné krizi a jak zefektivnit svou činnost i v tomto složitém období. Také jsem ke své velké radosti zaznamenala nárůst zájmu o návrat tradičních hodnot, jakými jsou etika, loajalita či filantropie. Celá řada firem a organizací též začala zcela seriózně řešit otázku slaďování soukromého a pracovního života a problematiku vztahů k zaměstnancům ve věku nad 50 let.

NeÏli darovat zákazníkovi chycenou rybu, je lep‰í nauãit ho ryby chytat Nové trendy ve vzdûlávání dospûl˘ch pfiedstavuje Marie JírÛ, zakladatelka Centra andragogiky. Mohla byste přiblížit pojem andragogika, co vše sobě zahrnuje? Tak jako pedagogika se zabývá vším, co souvisí s výukou žáků a studentů na školách všech typů, tak andragogika je aplikovanou vědou, která se zabývá vzděláváním a rozvojem dospělých lidí, plně respektujíce zvláštnosti a požadavky s tím spojené. Zabývá se zejména mimoškolní výukou prostřednictvím kurzů, seminářů, mentorinku, koučinku a celé řady dalších vzdělávacích a rozvojových forem. Dále pak v neposlední řadě řeší problematiku spojenou se socializací, personalizací, akulturací a enkulturací. Co Vás motivovalo k založení Centra andragogiky? Nějakou dobu jsem se v rámci svých tehdejších aktivit věnovala i vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů a tato činnost se

38

Parlamentní magazín

mi zalíbila v takové míře, že jsem ji posunula na jedno z nejpřednějších míst ve svém profesním a také i velice často v soukromém životě. Pomáhat lidem a organizacím, ve kterých pracují, k navýšení jejich prosperity a s ní související kvality života jsem již tehdy považovala a i po letech stále považuji za natolik naplňující činnost, že založení vzdělávací společnosti a její dlouhodobý rozvoj byl jen další logický krok.

Čím se liší nabídka Centra andragogiky od ostatních vzdělávacích společností? Je to právě zmíněná komplexnost podepřená individuálním přístupem ke klientovi, vytvářením řešení na míru a vyhledáváním nových témat, forem a nástrojů zvyšujících efektivitu námi poskytovaných služeb. To, čím se dále odlišujeme od většiny konkurence, je snaha o co nejpřesnější identifikaci vzdělávacích potřeb klienta, diagnostiku a exaktní měření výsledků vzdělávání. Velice dobře jsme od svých klientů hodnoceni i pro náš metodický přístup nazvaný GLOBAL SKILLS, který se především vyznačuje již zmíněným propojením výuky „tvrdých“ a „měkkých“ dovedností. O jaké kurzy z Vaší nabídky je největší zájem a v čem vidíte jejich hlavní přínos pro klienty? Vzhledem k nedostatku místa bych vybrala pouze ty, o které je nejen největší zájem, ale navíc zároveň symbolizují naše tři vzdělávací pilíře.

Na jaké oblasti rozvoje dovedností se zaměřujete? My se nezaměřujeme na oblasti, ale na konkrétní potřeby našich zákazníků. Musím konstatovat, že často i na takové, o kterých mnohdy sami nevědí, že je mají. Snažím se tím říci, že na základě důsledné diagnostiky sestavujeme zákazníkům vzdělávací a rozvojové programy

www.parlamentnimagazin.cz


STOLETÍ ÎENY 1 )Optimalizace procesů je soubor vzdělávacích programů zaměřených na účinnou pomoc firmám a organizacím formou zefektivnění jejich každodenní činnosti prostřednictvím v praxi vyzkoušených nástrojů a metod, které našim klientům umožní nejen účelně vzdorovat dopadům současné krize, ale v rámci harmonického propojení s našimi dalšími vzdělávacími pilíři i nastartovat jejich další rozvoj a růst. 2) Klasická, mediální i krizová komunikace je harmonické propojení našich vzdělávacích pilířů nazvané GLOBAL SKILLS, vycházející z následující filozofie. Pokud účastníkovi vzdělávací akce (např. nějakému manažerovi) poskytneme jakoukoliv „tvrdou“ dovednost, on po svém návratu do každodenní praxe bude potřebovat učinit příslušné změny. Tyto změny související s „tvrdými“ dovednostmi však bude muset prezentovat, vykomunikovat, delegovat atd., což už jsou zase „měkké“ dovednosti a jejich základem a těžištěm je právě komunikace ve všech formách. Jelikož téma komunikace je standardním artiklem většiny vzdělávacích společností, snažíme se ji našim klientům předkládat nejen v kontextu „tvrdých“ dovedností, ale navíc i podpořenou novými diagnostickými a tréninkovými metodami. 3) Holistický management, work life balance, etika a loajalita. Jelikož se již delší dobu zabýváme zvyšováním efektivity v rámci aplikace nabytých vědomostí a dovedností do praxe, máme již ověřeno, že nejvyšší účinnost je zaznamenána tam, kde je pro první dva pilíře vytvořeno vhodné prostředí. Žádoucí kvalita tohoto prostředí je determinována formou, obsahem a kontextem firemní kultury, mezilidských vztahů, morální vyspělostí a celkovým sociálním klimatem v organizaci. Např. holistický management zpřístupňuje nejen řešení pomocí změny paradigmatu, která efektivně nastartuje proces přinášející nové úhly pohledu manažerů na organizaci a vytváření nové firemní kultury, ale zároveň i řeší trend úzkých specializací, který přinesl celou řadu nežádoucích efektů. Manažeři se naučí vnímat problémy z potřebného nadhledu (helicopter effect) a v nezbytném kontextu ostatních částí. Jeden pilíř bez druhého či třetího by neměl schopnost dosahovat požadovaného efektu, a právě to činí naše vzdělávací a rozvojové služby tak žádoucí. Zaujal mě Váš program slaďování práce a rodinného života neboli WORK LIFE BALANCE. Mohla byste ho přiblížit? V rámci této problematiky reagujeme na nové trendy v rámci slaďování práce

a rodinného života (work-life balance) prostřednictvím uceleného programu zaměřeného na podporu těhotných žen ve firemním prostředí a úspěšnému návratu žen/mužů po rodičovské dovolené do zaměstnání. Prostřednictvím našeho konceptu vzdělávání je zajištěna podpora zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, posilována motivace k upevňování postavení ve firemním prostředí v rámci mož-

klíčových kompetencí, které se většinou nedají získat ve školách, a to ani v těch z dob minulých, zabývajících se politickým vzděláváním. Proto budou-li politici chtít, aby se politika změnila k lepšímu, získala pozitivnější image a přiblížila se ke všem lidem naší země, budou muset opět zasednout do „školních lavic“ a opět se vzdělávat v odbornostech potřebných pro úspěšný výkon jejich funkcí.

„GLOBAL SKILLS propojuje v˘uku tvrd˘ch a mûkk˘ch dovedností.“ ností uplatňování flexibilních forem práce a zvyšována společenská odpovědnost firmy i jejím označením jako společnosti přátelské k rodině. Celá naše aktivita v sobě integruje prvky • relaxační a informační – zajímavou a komplexně podanou mozaiku informací pro těhotné, • motivační – pro firmy tento program nabízí možnost zvyšování úspěšnosti návratu z rodičovské dovolené a posilování jejich odpovědnosti vůči zaměstnancům, • loajalizační – u zaměstnanců může být tímto způsobem zvyšována loajalita vůči firmě a posilován pocit sounáležitosti s firemním prostředím. Je možné principy vzdělávání dospělých uplatnit i v politice? Za sebe jsem plně přesvědčena, že ano. Hlavní princip je o tom, že si jednotliví účastníci včetně lektora navzájem naslouchají, navzájem se obohacují (myšleno informacemi, názory, zkušenostmi a pozitivní energií) a stále mají na paměti, že i samotný kurz je pouze cestou a ne cílem, a s trochou nadsázky, že účty je potřeba vždy skládat tomu, kdo platí. Ze všech stran slyšíme, jak politika postrádá slušnost, srozumitelnost či transparentnost. Za těmito pojmy však velice často nestojí jen špatná vůle, ale i absence

I pro takto specifickou cílovou skupinu jsme schopni připravit specializovaný vzdělávací program, jehož cílem bude bez postranních politických záměrů, s profesionálním týmem a dobrou vůlí pomoci politikům získat dovednosti, nástroje a metody jak otupit veřejností záporně vnímané ostří svých dialogů, a to nejen na politické půdě, ale i mimo ni, schopnost lépe pochopit svého politického či stranického rivala a získat dovednost dosáhnout konsenzu, ale také navýšení kompetencí v oblasti prezentačních dovedností, schopnosti vysvětlovat a prosazovat svou osobnost, návrhy a myšlenky, a to nejen na politickém fóru, ale i směrem k občanům. Helena Kuncová

PhDr. Marie JírÛ Absolvovala FF UK katedru andragogiky. Je majitelkou a jednatelkou společnosti Centrum andragogiky, s.r.o., zabývající se vzděláváním dospělých a poradenstvím. Úspěšně podniká již 16 let, z toho v oblasti vzdělávání 9 let. Je členkou rady pro rozvoj lidských zdrojů Královehradeckého kraje, držitelkou ocenění Manažer odvětví vzdělávání v soutěži Manažer roku 2006.

Parlamentní magazín

39


PRÁVO A LEGISLATIVA

TomበSokol: Pfiímá volba prezidenta Parlamentní dûjiny tohoto státu jsou poãínaje rokem 1998 plné neúspû‰n˘ch pokusÛ zmûnit Ústavu a navodit tak pfiímou volbu prezidenta. První pokus cestou poslaneckého návrhu se odehrál ve třetím volebním období (1998–2002) a má číslo sněmovního tisku 1109. Návrh byl odůvodněn tím, že přímá volba prezidenta má dlouhodobější podporu občanů vyjadřovanou v průzkumech veřejného mínění právě pro zavedení přímé volby prezi-

počítaly s dvoukolovou volbu kandidáta, navrženého buď 20 000 občany, nebo 10 poslanci či senátory. V případě rovnosti hlasů ve druhém kole by rozhodoval los. Důvodová zpráva prvého z tisků poukazuje na potřebu větší nezávislosti prezidenta, která by z přímé volby vyplynula. Druhý návrh byl zdů-

„Do‰lo-li skuteãnû ke shodû na elementárním textu aktuální novely, pak se problém z oblasti právní opût pfiesouvá do oblasti politické. “ denta (okolo 63 %). A též tím, že současný systém umožňuje zvolit relativně malé skupině osob prezidentem někoho, koho by většina nikdy nezvolila. S návrhem nesouhlasila vláda a poměrně hodně poslanců, takže po krátké diskuzi, která se krom jiného zaměřila na okolnosti voleb našich panovníků ve středověku a raném novověku, byl zamítnut. V dalším volebním období už bylo návrhů podstatně více. Skoro současně byly podány poslanecké návrhy vedené pod čísly sněmovních tisků 90 a 95. Dokonce si konkurovaly natolik, že o nich proběhla společná rozprava. Oba

40

Parlamentní magazín

vodněn poukazem na to, že zákonodárci jakožto reprezentanti politických stran nevolí silnou osobnost, ale toho, jehož předností je nevýraznost (nikomu neškodí). Oba návrhy byly zamítnuty v prvém čtení. Stručně řečeno s tím, že změně Ústavy by měla předcházet rozsáhlejší rozprava o komplexnější rekodifikaci. Následoval další návrh, také poslanecký, č. tisku 172, poukazující na nežádoucí závislost prezidenta na parlamentu. Podán byl v lednu 2003 a zamítnut po dvou letech ve třetím čtení. V podstatě s tím, že je zde další, tentokrát vládní návrh. Ten skutečně předložen byl, a to

10. 6. 2003, a je veden jako sněmovní tisk 349. Byl bezkonkurenčně nejrozsáhlejší ze všech dosavadních i budoucích návrhů a zahrnoval úpravy celé řady institutů, včetně prezidentských kompetencí. Volen měl být kandidát navržený 20 poslanci, případně 10 senátory anebo prostřednictvím petice podepsané nejméně 10 000 občany staršími 18 let. Volba měla být dvoukolová, respektive tříkolová, pokud by ve 2. kole dostali dva kandidáti stejně hlasů. Podle důvodové zprávy je …důvodné měnit Ústavu, jestliže změna je podmíněna objektivní potřebou, přičemž se do něho promítají zkušenosti s dosavadním uplatňováním Ústavy a do navržených změn se promítá především ústavně politické hledisko. Návrh bojoval o život od prvého čtení 3. a 8. 7. 2003 do 15. 12. 2004, kdy takříkajíc potichu nebyl schválen. Prošel všemi třemi čteními, přičemž v jednom případě byl ze třetího čtení vrácen do čtení druhého. Stalo se tak na návrh tehdejšího ministra spravedlnosti vzhledem k řadě pozměňovacích návrhů, které v podstatě vyústily v existenci dvou návrhů na změnu Ústavy. Lze-li stručně vyjádřit důvody neschválení, pak to byl prostě nesouhlas potřebné většiny, při-

www.parlamentnimagazin.cz


PRÁVO A LEGISLATIVA

čemž individuální důvody byly velmi různorodé. V intencích lidové moudrosti, podle které se v baru mění hosté, kapela ale zůstává, bylo v pokusech změnit způsob volby prezidenta pokračováno i ve volebním období 2006–2010. Konkrétně pokusem evidovaným pod číslem 332. Šlo o návrh skupiny poslanců, předložený 16. 10. 2007. Vláda s ním nesouhlasila, zejména proto, že se pokoušel redefinovat – omezit pravomoci prezidenta. O tomto problému také byla diskuze při prvém čtení, které proběhlo hned nadvakrát. Jednak 28. 11. 2007, kdy bylo odročeno na 31. 5. 2008, avšak fakticky prvé čtení proběhlo až 31. 10. 2009, což už byla doba, příliš blízká volbám, takže ani tento návrh nebyl schválen. Netradiční formu pokusu změnit Ústavu zvolila skupina poslanců, kteří v květnu 2008 předložili sněmovně návrh zákona o referendu o přímé volbě prezidenta republiky a změně ústavního zákona – sněmovní tisk 524. O tom, že prezidenta bude volit lid, měl tentýž rozhodnout sám. V referendu. O rok později, 2. 10. 2009, byl návrh bez rozpravy vzat zpět. Není jasné, zda se tak stalo na základě nesouhlasného stanoviska vlády, nicméně to bylo dost úporně nesouhlasné. Dne 17. 2. 2009 předložila vláda sněmovně návrh zákona o změně Ústavy, sněmovní tisk č. 747. Šlo o poměrně velmi stručný návrh, který měl novelizovat pouze čl. 56 Ústavy, a tak umožnit fakt volby prezidenta republiky občany ČR s tím, že všechno další upraví zákon. Právě odkaz na prováděcí předpis byl předmětem kritiky poslanců, kteří krom jiného tvrdili, že vláda se na dalších podmínkách prostě nedohodla. Po takovéto rozpravě byl zákon přikázán k projednání výborům, konkrétně ústavně-právnímu výboru a Stálé komisi pro otázky ústavy ČR. Žádný z těchto orgánů ho ale již neprojednal, a tím jeho stopa končí, pochopitelně kvůli volbám. Další návrh změny Ústavy, sledující stejný cíl, tedy zakotvení přímé volby prezidenta, byl předložen sněmovně skupinou poslanců 11. 6. 2010 a lze ho dohledat pod číslem sněmovního tisku 7. Počítal s tříkolovým volebním systémem a znovu se pokoušel redefinovat některé pravomoci prezidenta republiky. Prvé čtení zákona proběhlo ve dvou termínech, 22. 9. 2010 na 5. schůzi a 8. 12. 2010 na 9. schůzi, kdy byl také návrh zamítnut. Navrhovatelé prosazovali krom samotné volby i to, že by prezident měl omezenou imunitu na

JUDr. TomበSokol Advokátní kanceláfi BroÏ – Sokol – Novák

dobu funkce a bylo by možné jej stíhat před Ústavním soudem na základě žaloby senátu nejen pro velezradu, ale i na základě žaloby Poslanecké sněmovny, pokud by zvláštním způsobem porušil ústavní pořádek. Byla navrhována i možnost odvolání prezidenta lidovým hlasováním, vyvolaným Poslaneckou sněmovnou nebo Senátem. Proti rozsahu návrhu se ozvala námitka, aby s ohledem na obtížnost shody nebyla otvírána Pandořina skřínka pravomocí prezidenta, případně možnosti jeho odvolání, a téma bylo drženo striktně na možnosti všelidové volby prezidenta.

volby. Jednak je navrhována jednokolová volba prezidenta republiky, v níž by uspěl kandidát, který v prvém kole obdržel nejvyšší počet platných hlasů. Dále volba dvoukolová, v níž by byl zvolen kandidát, který by buď v prvém kole získal nadpoloviční většinu platných hlasů, a když ne, tak ve druhém více hlasů než další postoupivší kandidáti. Třetí varianta je pouze parafrází na dvoukolovou volbu druhé varianty. Ve všech variantách musí být kandidát navržen buď 50 000 občany, nebo 20 poslanci či 10 senátory. V důvodové zprávě je tento návrh změny Ústavy zdůvodněn jednak tím, že tak dojde k prohloubení účasti občanů na správě věcí veřejných jejich přímým rozhodováním o obsazení úřadu prezidenta, a dále poukazem na to, že si to dlouhodobě přeje podle výzkumu veřejného mínění většina občanů ČR. Legislativní rada vlády na své schůzi 20. 1. 2011 doporučila vládě druhou variantu. Vláda začala projednávat návrh změny Ústavy na svém jednání dne 2. 2. 2011, jednání přerušila s tím, že pokračováno bude 2. 3. 2011. Ze záznamu o jednání vlády či programu jednání vlády dne 2. 3. 2011 ovšem nelze zjistit, že by tento bod byl zařazen na program jednání, a jeho osud se tedy do jisté míry ztrácí. Zato se objevily informace, že vládní vyjednavači se na principu změny shodli s vyjednavači

„Zjevnû nemá ‰anci jak˘koliv návrh, kter˘ by se zab˘val nûjak˘mi jin˘mi zmûnami Ústavy, neÏ tûmi, které se bezprostfiednû t˘kají pfiechodu na pfiímou volbu prezidenta.“ Z tohoto výčtu, stručného, ale podle mě sdostatek ilustrativního, je patrné, co bylo zásadním problémem a co, pokud jde o rozsah návrhů Ústavy, je z hlediska jednotlivých politických subjektů přijatelné, budeme-li uvažovat s alespoň průměrnou mírou konzistentnosti jejich politického postoje k tomuto problému. Zjevně nemá šanci jakýkoliv návrh, který by se zabýval nějakými jinými změnami Ústavy, než těmi, které se bezprostředně týkají přechodu na přímou volbu prezidenta. To odsunuje zcela mimo realitu všechny spekulace, případně ambice na změny kompetencí prezidenta, ať již jejich rozšíření, anebo jejich redukci. Zřejmě velmi podobně situaci hodnotili autoři aktuálního návrhu, který projednává vláda. Novela je skutečně minimalistická, je zpracována ve třech variantách, které se ale liší v technice

ČSSD. Došlo-li skutečně ke shodě na elementárním textu aktuální novely, pak se problém z oblasti právní opět přesouvá do oblasti politické. Spor by asi nebyl veden o to, zda navrhovaná úprava je z nějakého legislativně technického hlediska akceptovatelná či naopak neakceptovatelná. Spíše by šlo o to, zda vůbec Ústavu měnit. Některé komentáře politiků již ostatně naznačují, že se něco takového chystá, přesněji, ozývají se hlasy, že přímá volba prezidenta není na pořadu dne. Takže jako obvykle, uvidíme.

Parlamentní magazín

41


EXPEDICE

I s nemocí se dá Ïít naplno! Jednou z tûch, kter˘m patfií nበobdiv za jejich práci ãi spí‰e poslání, které vykonávají, je urãitû Vendula Plavcová. Vystudovala etopedii a mediálnû komunikaãní studia na Pedagogické fakultû v Hradci Králové. Po absolvování nastoupila do Unie Roska, která pomáhá nemocn˘m s roztrou‰enou sklerózou (RS). V fiíjnu roku 2010 podnikla jako vedoucí v˘pravy s pacienty s RS a dal‰ími ãleny v˘stup na nejvy‰‰í horu Afriky KilimandÏáro. Byla to první expedice toho druhu na svûtû. Vendula je velmi houÏevnatá Ïena, která se nejen snaÏí pomáhat, kde je to potfieba, ale hlavnû ukázat lidem, ktefií trpí nûjakou nemocí, Ïe i s ní se dá Ïít naplno! Kdy a jak vznikl nápad podniknou tento výstup? Nápad vznikl v loňském roce. Jeho autorkou byla Radka Keršnerová, pacientka s RS z Brna. Hlavní inspirací byl náš kamarád Honza Říha, nevidomý horolezec, který Kilimandžáro zdolal v roce 2009. A taky Lorry Schneiderová, americká horolezkyně, pacientka s RS, která zdolala sedm nejvyšších vrcholů světa, včetně Kilimandžára. Byla oceněná MSIF za přínos v informování o RS.

Vendula Plavcová vedoucí v˘pravy na KilimandÏáro

Roztrou‰ená skleróza je zrádná nemoc – podobnû jako nejvy‰‰í hora Afriky. My jsme chtûli v první fiadû motivovat pacienty, aby boj s ní nevzdávali.

42

Parlamentní magazín

Můžete popsat onemocnění RS? Jak se projevuje a koho většinou postihuje? Jde o zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální mozkový systém. V České republice jím trpí 19 tisíc lidí, i když některé odhady hovoří o 30 tisících. Postihuje především mladé lidi mezi 20–40 lety života a častěji ženy než muže. Příčiny nemoci zatím nejsou známy. Ani konktrétní léčba. Známe však léky na zmírnění obtíží a nemoci. Roztroušená skleróza postihuje v podstatě všechno, co řídí náš mozek, nejčastějšími příznaky jsou omezení pohybového aparátu, zraku, inkontinence, deprese, ale příznaky můžou mít i podobu zakopávání, únavy a podobně. Dá se říci, že co člověk, to jiný typ RS. Jak se tvořil tým lidí, kteří se expedice zúčastnili, a jaké byly podmínky pro účast? Základ týmu byl vytvořen z okruhu našich známých a přátel, k nim se přidali i další lidé na základě článku v novinách. Podmínkou pro pacienty byl relativně dobrý, stabilní zdravotní stav, delší nepřítomnost ataky a souhlas ošetřujícího lékaře. Pro pacienty byl stanoven i individuální tréninkový plán, jehož autorem byl další pacient s RS Martin Hrabovský, který založil první specializované fitness centrum pro hendikepované v Praze. Pacienti měli s sebou více nosičů, než je běžné. Během cesty museli dodržet zvýšený pitný režim a samozřejmě s námi jela i lékařka a zdravotní sestra. Kromě pacientů s námi jel i dvanáctičlenný podpůrný tým, jehož cílem bylo pomoci pacientům při této nelehké cestě. Součástí týmu byli i kameraman a režisér a fotografka. K fyzické přípravě jsme symbolicky absolvovali výšlap na nejvyšší horu Česka

Sněžku. Počasí nám však připravilo takové podmínky, že později na Kilimandžáru už nás počasí jen příjemně překvapilo. Jak probíhaly další přípravy na expedici a jak jste sháněli finanční prostředky? Nejdůležitější po sestavení týmu bylo sehnání samotných financí. Expedice byla hrazena výhradně ze sponzorských darů a také ze dvou benefičních koncertů, které se za tímto účelem uspořádaly. Během této doby nám také lidé mohli posílat dárcovské sms na účet nadačního fondu Impuls. První benefiční koncert proběhl ve Futuru v Praze. Druhý byl v Divadle Na prádle. A ještě jeden neoficiální na Ovocném trhu. Kdo Vás na Vašich benefičních koncetrech podpořil? Na prvním benefičním konceru vystoupil například Vlasta Horváth, Olga Lounová, Xindl X., Ladislav Spilka, Hanka Robinson a Petr Poláček. Na druhém koncertě vystoupil Maranatha Gospel Choir, což je známá gospelová skupina, která byla mimochodem úžasná. Jejich koncerty uvádí pastor a až přímo na koncertě jsme zjistili, že trpí RS, a domluvili jsme se, že na příští expedici půjde s námi. Mimo to expedici podpořila i řada dalších známých osobností z řady politiků a umělců, například Lejla Abbasová, Marek Eben, Miroslav Táborský, Jan Potměšil, Petr Vondráček a další. Vím, že máte vlastní hymnu. Kdo ji pro Vás složil a co pro Vás znamená? Složil ji Láďa Spilka a nazpívali ji v podstatě všichni umělci z prvního koncertu. Bylo to pro nás dojemné překvapení a hymna nám dodávala sílu při cestě a když už jsme vážne nemohli při výstupu na Kili, zazpívali jsme si ji. Hymna už byla představena v několika rádiích a v brzké době se k ní bude natáčet i videoklip. Setkali jste se i negativními postoji k Vaší expedicii? Bohužel ano. Některým lidem se nelíbilo, že v době, kdy je velký nedostatek prostředků i na základní

www.parlamentnimagazin.cz


EXPEDICE věci, se vydáváme na nějakou expedici. Nicméně peníze jsme si sehnali zcela sami a doufáme, že tím zvýšíme osvětu o roztroušené skleróze. Tak se totiž snad podaří získat i další podporovatele pro boj s touto nemocí. Jiní lidé měli strach z toho, že vytvoříme mylné povědomí a veřejnost si řekne, že když lidé s RS vylezou na Kilimandžáro, takže jim vlastně nic není. Ale my od začátku neustále opakujeme, že Kilimandžáro je jakýmsi symbolem. Pro někoho může být takovým osobním Kili jenom ráno vstát z postele a dojít si do koupelny. Roztroušená skleróza je totiž zrádná nemoc – podobně jako nejvyšší hora Afriky. My jsme chtěli v první řadě motivovat pacienty, aby tento boj nevzdávali. Navíc, kdybychom se rozhodli vyjít třeba jen na Snežku, tak si lidi řeknou, že je to sice dobré, ale tím to končí. Tím, že jsme se vydali na Kilimandžáro, tak se nám podařilo na nemoc upozornit. Musím ale říci, že negativních reakcí je jen zlomek. Lidé se nám naopak hlásí s dojetím a dodáním chuti do života. Tolik krásných a pozitivních reakcí jsme ani nečekali. A nepřicházejí jen z České republiky, ale i z dalších zemí. Jak probíhal samotný výstup Kilimandžáro a podle čeho jste si vybrali trasu, kterou jste šli? Na Kili vede celkem sedm přístupových cest. Na některé jsou potřeba horolezecké zkušenosti. My jsme zvolili Marangu route, známou také jako Coca cola route, která je vybavena horskými chatami, kde se dá přespat. Cesta sice není nejkratší ale je v podstatě nejdostupnější. A tím, že se dá spát v chatách, zaručuje největší pohodlí pro pacienty a v případě zdravotních potíží i možnost nejrychlejšího sestupu. Je zde také nejlepší cesta pro invalidní vozík. Expedice se vlastně zúčastnila i jedna pacientka na vozíku. Nikdy bych si nemyslela, že je možné na vozíčku takový terén zvládnout. K takto až neskutečně odvážnému kroku se rozhodla sama pacientka, nebo jste ji oslovili sami? Zpočátku, kdy jsme cestu plánovali, tak jsme s účastí vozíku vůbec nepočítali. Avšak při zjišťování informací o výstupu jsem narazila na článek o jednom vozíčkáři, který se dostal na Kilimandžáro a je zapsán v Guinessově knize rekordů. Na základě tohoto článku jsme začali zjišťovat podrobnosti a zjistili jsme, že by to bylo vlastně možné. Daniela, která je velká sportovkyně, mimo jiné závodně lyžuje, se takřka okamžitě o to začala zajímat. A pak jsme už začali jen řešit, jak by šlo zařídit, aby šla s námi. Po konzultaci s cestovní kanceláří, průvodci v Africe i firmou DMA, vyrábějící invalidní vozíky jsme se rozhodli, že to

zkusíme. Kromě speciální úpravy vozíku bylo potřeba zařídit také více nosičů.

naše lékařka snažila ošetřit nemocné, jak se dalo.

Takže tým jste měli sestavený, vše bylo připravené, vozík upravený, individuální tréninkový plán zvládnutý. Jak probíhal samotný výstup? Samotný výstup trval šest dnů, což je o den více než standardní doba. Zařídili jsme raději jeden aklimatizační den navíc ve výšce 4000 m n. m. Každý den jsme ušli přes tisíc výškových metrů. Cesta začínala v deštném pralese, kde nám přes cestu pobíhaly opice a krkavci nám kradli obědové balíčky. Pokračovali jsme přes vřesoviště a rašeliniště a poslední etapy vedly na sopečný kráter. Poslední etapa výstupu začala ve zhruba v 5000 m n. m. Vycházelo se kolem půlnoci. Hlavním důvodem byl fakt, že sopečný prach je ješte zmrzlý a dá se tak po něm lépe chodit. Dalším důvodem, který však nikdo nahlas raději nevyslovil, je fakt, že není vidět vrcholek a cesta před námi. Kdyby člověk možná viděl, co ho čeká, jaká je extrémní cesta, možná by to raději vzdal. V posledních etapách se jde velmi pomalu a téměř všichni bojují s výškovou nemocí. K vrcholu jsme se dostali s východem slunce. Kilimandžáro nám připravilo krásnou podívanou.

Jaké jsi měla pocity, když jste dosáhli vrcholu? Dokážeš to popsat i za nemocné s RS? Celá naše cesta byla nevyslovitelný zážitek. Ještě před odjezdem nám spousta lidí nevěřila a i my si říkali, že už jen vylézt do prvního tábora bude velký úspěch. Kilimandžáro předčilo naše představy a každý si určite několikrát sáhl na samotné dno. Ale pocitu, že jsme to zvládli, se nic nevyrovná. Bylo to umocněno i tím, že jsme tam nelezli jen za sebe, ale i za ostatní pacienty s RS, a třeba i za parkinsoniky, kteří nás od začátku velmi podporovali. Na Kili i v Africe jsme každý nechal kousek svého srdce. Co všechno Vás čekalo po návratu a jaký největší přínos spatřujete v úspěchu Vaší expedice? Na letišti na nás čekali známí, kamarádi, rodina, ale i novináři a televize. Dva dny po návratu proběhlo slavnostní přijetí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – v čele s její předsedkyní Miroslavou Němcovou. Velmi nás potěšil velký zájem médií, i samotných pacientů o naši akci.

„Na Kili i v Africe jsme kaÏd˘ nechal kousek svého srdce.“ Jak úspěšní jste byli? Kolik lidí z výpravy zvládlo vystoupat až na vrchol a mohlo se kochat pohledem z nejvyšší hory Afriky? Kilimandžáro zdolalo celkem třináct lidí. Z toho čtyři se dostali na Gillman’s Point ve výšce 5695 metrů, dvě pacientky a dva členové podpůrného týmu. Další pacientka se dostala na Stella Point ve výšce 5765 metrů, což bylo vlastně nejvýše, kam se pacient s RS v naší výpravě dostal. Na nejvyšší bod, Uhuru Peak se dostalo ještě osm dalších lidí z podpůrného týmu. Další z pacientek se dostala do výšky 5231 metrů a dál už nemohla kvůli výškové nemoci. Pacientka na invalidním vozíku dosáhla výšky 5100 metrů. Dál to už bohužel kvůli náročnému terénu nešlo. Přesto patřila expedice s celkovými výkony k jedné z nejúspěšnějších skupinových expedic na světě. Setkali jste se během výstupu s nějakými nežádoucími projevy RS a nebo jinými zdravotními problémy? RS se rozhodla nám pomoci a k žádným zdravotním komplikacím nedošlo. Nejvíce nás trápila výšková nemoc, ale to je v takových nadmořských výškách zcela běžné. Nejvíce zdravotního materiálu však padlo v masajské vesnici, kde místní obyvatelé zjistili, že s sebou máme doktora. A tak se

Největší přínos vidím v tom, že se povedlo dostat do veřejného povědomí více o nemoci RS a dodat naději celé řadě pacientů. Máte už další plány nebo přemýšlíte o jiném podobném výstupu? Ještě nás čeká zahájení výstavy fotografií z expedice. Jedna z výstav by měla dokonce proběhnout v Bruselu, v Evropském parlamentu a další pak na řadě míst v České republice, dokonce i na Slovensku a ve Španělsku. V květnu bude také premiéra dokumentárního filmu, který jsme natočili během expedice. Plánujeme také řadu besed, koncertů a charitativních akcí. Jednou z nejvýznamnějšich akcí budou oslavy Světového dne RS, které se uskuteční 28. 5. 2011. Budou se konat v Kutné Hoře a budou mít podobu hudebního festivalu pro širokou veřejnost. Výtěžek z celé akce půjde na podporu vzniku prvního rehabilitačního centra pro lidi s roztroušenou sklerózou, které u nás v Česku zatím zoufale chybí. Celá expedice v nás zanechala silné zážitky a každý cítíme určité zadostiučinění pro všechny, kteří bojují se svým osobním Kili. A budeme se určitě snažit zorganizovat něco podobného, nějaké plány už v hlavách máme. Lucia Kováčová

Parlamentní magazín

43


DOBRÉ ZPRÁVY

JiÏ po ‰esté budou hrát tváfie Novy bowling s dûtmi z dûtsk˘ch domovÛ Občanské sdružení Chance 4 Children a Nadace Nova připravily pro moravské dětské domovy 6. ročník charitativního bowlingového turnaje. Tradiční akce se zúčastní s tvářemi televize Nova také padesát dětí ze třinácti moravských dětských domovů. Charitativní turnaj se uskuteční v sobotu 26. března v Brně. Pro padesát dětí ze třinácti moravských dětských domovů připravilo občanské sdružení Chance 4 Children s Nadací Nova již 6. ročník charitativního bowlin-

gového turnaje. Tradiční akce se zúčastní i desítka tváří televize Nova, které se stanou kapitány bowlingových týmů. „Moc se na děti těším, je radost vidět na jejich tvářích úsměv,“ svěřila se moderátorka Televizních novin Michaela Ochotská. Kromě ní přivítají děti i herce z oblíbených seriálů Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2. Charitativní akci navštíví Petr Rychlý se synem Ondřejem, Patricie Solaříková, Anna Fixová a Petr Buchta. Za pořad 112 – V ohrožení života přijde reportér Mirek Vaňura a dorazí i moderátoři Snídaně s Novou Iveta Kořínková, Aleš Lehký a Pavel Svoboda. Loňský jubilejní 5. ročník vyhrál tým Petra Rychlého, který se bude letos snažit své prvenství obhájit. Součástí akce bude i autogramiáda. Turnaj se uskuteční v sobotu 26. března v nákupním centru Olympia Brno. Do charitativního turnaje se zapojilo třináct dětských domovů z různých moravských měst, které se starají o děti ve věku od deseti do šestnácti let (z Bojkovic, Vizovic, Zlína, Liptáli, Uherského Hradiště, Uherského Ostrohu, Valašského Meziříčí, Kroměříže, Brna a Přerova). red.

Karvinsk˘ DÛm na pÛli cesty Hefimánek získal Cenu kvality âR Občanské sdružení Heřmánek z Karviné, které ve městě provozuje stejnojmenný Dům na půli cesty, získalo nejvyšší ocenění, jakého může ve svém oboru dosáhnout – Cenu kvality v sociální péči. Heřmánek, jehož provoz dlouhodobě podporují město Karviná a Nadace OKD, zvítězil v kategorii služeb poskytovaných osobám ohroženým sociálním vyloučením. Porota vybírala ty nejlepší z téměř stovky nominovaných. Pro Heřmánek znamená Cena kvality ocenění práce odborníků i dobrovolníků a zároveň závazek do budoucna. „Nechceme usnout na vavřínech, zaměřujeme se například na rozvoj práce s mladšími dětmi, aby neskončily v zařízeních ústavní výchovy,“ řekl ředitel sdružení Pavel Sporysch. Dům na půli cesty, který Heřmánek provozuje, pomohl ke vstupu do běžného života již více než 550 mladým lidem, z nichž velkou část tvoří odchovanci dětských domovů. Cenu kvality vyhlašují odborný časopis Sociální péče a Rada kvality ČR pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Vladislav Sobol mluvčí Nadace OKD

Milka vûnovala Krkono‰skému národnímu parku 200 000 korun Šek na 200 000 korun převzal ve Špindlerově Mlýně z rukou generálního ředitele Kraft Foods Pavla Šercla ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka za účasti Šárky Záhrobské, patronky projektu Milka pomáhá horám, a potlesku fanoušků, kteří se o víkendu přijeli podívat na závody světového poháru v alpském lyžování. „V každé zemi realizujeme lokální projekt zaměřený na ochranu životního prostředí na horách. V České republice jsme se rozhodli navázat spolupráci se Správou Krkonošského národního parku a společně pomoci chránit ohrožené druhy flóry v Krkonoších prostřednictvím projektu na obnovu lučních enkláv,“ prozradila brand manažerka značky Milka Klára Titlbachová. Aktivní přístup firmy Kraft Foods oceňuje také Správa KRNAPu. „Velice si vážím toho, že Milka spojila své jméno s podporou péče o krkonošské louky,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Za peníze z projektu Milka pomáhá českým horám se nám podaří zachovat druhovou pestrost některých vzácných lučních lokalit.“ Milka ale nepodporuje projekt pouze finančně. V informačních

44

Parlamentní magazín

centrech Správy KRNAP si zájemci mohou zakoupit čokoláky značky Milka s logem projektu a multifunkční čelenky společnosti Kraft Foods, výrobce čokolád Milka s květinovým vzorem. Tyto čelenky lze zakoupit i prostřednictvím aukčního portálu aukro.cz. Celý výtěžek z prodeje využije Správa KRNAP k péči o horské louky. Součástí spolupráce Správy KRNAP a značky Milka je také brigáda na pomoc krkonošským loukám, které se v červnu zúčastní více než 300 dobrovolníků z řad zaměstnanců. jh

www.parlamentnimagazin.cz


TRHY

Postupné promûny praÏské burzy PraÏská burza cenn˘ch papírÛ v posledních dvou letech uvedla do praxe tfii zásadnûj‰í novinky, které ãásteãnû zmûnily obraz obchodování.

David Brzek makléfi Fio banka, a.s.

Již v květnu 2009 byla po vzoru mateřské burzy ve Vídni zavedena tzv. závěrečná aukce, která uzavírá hlavní část burzovního dne. Po porodních bolestech, kdy investoři byli v úvodních týdnech opakovaně svědky absolutně

zveřejňovány důležité makroekonomické ukazatele, které podstatným způsobem určují sentiment na trzích. Poslední novinka na pražské burze není na první pohled tak viditelná, ale podle mého názoru se jedná o změnu podstatnou. S platností od 21. 3. 2011 platí nová báze hlavního indexu PX, která vychází z nově upravených zásad aktualizace. Základní změnou je, že se burza rozhodla snížit celkový podíl bazických emisí jednoho emitenta na celkové tržní kapitalizaci báze pro výpočet indexu PX z dosavadní hranice 25 % na hranici 20 %. Zjednodušeně to v praxi znamená, že váha jednoho titulu nebude vyšší než uvedených 20 %. U největších emisí tak došlo ke snížení jejich váhy a rozprostření mezi ostatní tituly. Jedná se aktuálně o obecný trend, kdy burzy

„Váha jednoho titulu nebude vy‰‰í neÏ uveden˘ch 20 %. U nejvût‰ích emisí tak do‰lo ke sníÏení jejich váhy a rozprostfiení mezi ostatní tituly.“ nelogických pohybů, se závěrečná aukce na trhu postupně zabydlela a umožňuje tak institucionálním investorům obchodovat za „close“ ceny, což byl i jeden z primárních důvodů pro její zavedení. Ustřelené ceny v aukci se občas ještě stále objevují, část likvidity z průběhu dne se přenesla právě do závěrečné aukce. Řečí burzovní terminologie pro drobné investory spíše negativum, pro velké hráče mírně pozitivum, celkový dopad novinky tedy neutrální. Celkově pozitivněji je vnímána novinka z úvodu letošního roku, kdy došlo k prodloužení obchodních hodin. Harmonogram burzovního dne byl prodloužen o 20 minut a obchody v kontinuálním režimu i v segmentu SPAD je možné uzavírat až do 16:20, konec závěrečné aukce se posunul na 16:27. Kromě částečného sladění s ostatními trhy v Evropě bylo jedním z hlavních důvodů této změny umožnit investorům více reagovat na vývoj v USA. Za oceánem jsou totiž ve čtyři hodiny našeho času poměrně často

přistupují ke snižování maximálních podílů jednotlivých bazických emisí na celkové tržní kapitalizaci báze. Před zavedením této úpravy měly dva největší titul ČEZ ERSTE GROUP BANK KOMERČNÍ BANKA TELEFONICA NWR UNIPETROL CETV VIG PHILIP MORRIS CR FORTUNA PEGAS NONWOVENS ORCO AAA ECM KITD

původní váha 20. 12. 2010 25,00 % 25,00 % 17,70 % 13,76 % 6,23 % 4,07 % 2,33 % 2,22 % 2,20 % 0,56 % 0,44 % 0,25 % 0,15 % 0,07 % 0,02 %

tituly na pražské burze zastoupení v indexu celkem 50 %. Dalo by se říci: kam vítr, tam plášť – kam ČEZ a Erste, tam celá pražská burza. Nový způsob stanovení báze částečně tento stav eliminuje a rozkládá výkonnost celého trhu více mezi všechny tituly. Dominance akcií ČEZu a Erste Bank se podle nových pravidel snížila na 40 %, došlo rovněž k mírnému snížení vlivu finančního sektoru. Akcie Komerční banky a Erste Bank při poslední aktualizaci podle starých pravidel měly podíl 42,7 %, nově je zastoupení na 40 %. Kromě obecného trendu byl důvodem ke změně fakt, že současná legislativa neumožňovala vytvořit produkt, jehož podkladovým aktivem by byl čistě index PX. Evropská direktiva UCITS limituje totiž v článku 22a maximální podíl jedné akcie v rámci takového produktu na 20% hranici. Komise pro správu burzovních indexů, se souhlasným stanoviskem Asociace pro kapitálový trh tudíž přijala příslušná opatření a otevřela tak možnosti pro nové investiční produkty. Zda tato změna povede k rozšíření možností jak investovat na domácím kapitálovém trhu, nezáleží však už na burze samotné, ale především na obchodnících a bankách, zda nějaký odpovídající produkt vytvoří a investorům nabídnou. nová váha 21. 3. 2011 20 % 20 % 20 % 16,70 % 9,59 % 4,11 % 2,54 % 2,87 % 2,28 % 0,69 % 0,52 % 0,36 % 0,21 % 0,07 % 0,03 %

rozdíl –5,00 % –5,00 % +2,30 % +2,94 % +3,36 % +0,04 % +0,21 % +0,65 % +0,08 % +0,13 % +0,08 % +0,11 % +0,06 % +0,00 % +0,01 %

Parlamentní magazín

45


ZISKY A TRÎBY

Penzijní fond âeské spofiitelny meziroãnû zv˘‰il zisk o 76 % na 807 mil. Kã Penzijní fond České spořitelny, druhý největší penzijní fond v ČR, dosáhl v roce 2010 čistého zisku 807 mil. Kč, což představuje nárůst o 76 % oproti předchozímu roku. Výši připsaného zhodnocení oznámí fond po valné hromadě na konci května 2011. „Růst zisku, za kterým stojí dlouhodobě dobře zvolená investiční strategie a pozitivní vývoj na finančních trzích, je příslibem příznivého zhodnocení finančních prostředků našich klientů,“ uvedl Aleš Poklop, předseda představenstva a generální ředitel Penzijního fondu ČS. Počet klientů Penzijního fondu ČS v roce 2010 rostl o 74 tisíc a dosáhl téměř 908 tisíc Toto navýšení představuje 59 % růstu celého trhu penzijního připojištění. Celkový objem majetku na osobních účtech klientů činil na konci roku 2010 více než 35 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,7 %. Na dosažení obchodních výsledků se podílela především rozsáhlá prodejní síť, která zahrnuje všechny pobočky České spořitelny a její externí prodejní síť, jejíž součástí jsou i Partner České spořitelny a Kooperativa pojišťovna. Výsledky pozitivně ovlivnil i další rozvoj spolupráce s více než 10 800 přispívajícími zaměstnavateli.

počtení na konstantní měnu. „Náš zisk na akcii a růst marží za poslední čtvrtletí mě velmi těší. Do budoucna máme příležitost dále zvyšovat zisk na poptávce zákazníků po řešeních s vyšší přidanou hodnotou,“ řekl Léo Apotheker, prezident a generální ředitel společnosti HP. „HP nabízí kvalitní produktové portfolio včetně nedávno uvedených atraktivních řešení cloudu a připojení. Budeme se soustředit na využívání těchto předností k dalšímu posílení naší vedoucí pozice a urychlení obchodního růstu.“

Tipsport zv˘‰il v loÀském roce trÏby o 7 % Sázková kancelář Tipsport, s tržním podílem 42 % jednička na českém trhu kurzového sázení, zvýšila v loňském roce meziročně objem hrubých tržeb o 7 %. K tomuto výsledku přispěla z velké části oblast internetového sázení, která v současné době představuje již 70 % všech přijatých sázek. Zisk před zdaněním naopak ve srovnání s rokem 2009 poklesl o 5 %, a to kvůli růstu provozních nákladů a investicím do rozvoje internetového sázení. Tipsport v současné době provozuje v České

46

Parlamentní magazín

Asseco Central Europe potvrzuje stabilní pozici v regionu Společnost Asseco Central Europe, která působí v regionech Slovenska, Česka a Maďarska, oznámila konsolidované hospodářské výsledky za rok 2010. Společnost dosáhla celkových tržeb ve výši 127,3 milionu eur, což je o 2,3 % méně než před rokem. Společnost svými výsledky potvrdila svou stabilní pozici na trhu ve středoevropském regionu, a to i přes nepříznivé ekonomické klima, které v loňském roce v regionu panovalo. Mateřská společnost Asseco CE na Slovensku dosáhla celkových tržeb ve výši 31,3 milionu eur, česká pobočka pak 33 milionů. Společnosti se i v loňském roce podařilo získat řadu významných zakázek. V České republice jsme se stali jedním z členů konsorcia, které realizuje pro Český statistický úřad projekt Registru právnických osob. Na přelomu roku 2009 a 2010 společnost zvítězila v tendru na dodávku komplexního systému pro skupinu Wüstenrot a vyhrála v tendru o realizaci projektu Komplexního informačního systému pro Nejvyšší kontrolní úřad na Slovensku. Společnost získala i projekt realizace slučování informačních systému dvou slovenských zdravotních pojišťoven, konkrétně Všeobecné zdravotní pojišťovny (VšZP) a Společné zdravotní pojišťovny (SZP).

SUEZ ENVIRONNEMENT: úspû‰n˘ rok 2010

HP oznámila hospodáfiské v˘sledky za první ãtvrtletí fiskálního roku 2011 Společnost HP oznámila finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2011. Čisté příjmy ve výši 32,3 miliardy dolarů představují 4% meziroční nárůst jak ve vykázaných číslech, tak při pře-

kurzy i na zajímavé kulturní, politické a společenské události. Tipsport působí také na Slovensku a v Polsku.

republice zhruba 1000 kamenných poboček, z nichž zhruba 70 % funguje v rámci sportbarů. Nabízí sázky především na sportovní události, ale vypisuje

Skupina SUEZ ENVIRONNEMENT působí v ČR a na Slovensku prostřednictvím svých dceřiných společností SITA CZ a Ondeo CZ již 10 let. Loňský rok byl pro skupinu veskrze úspěšný. Obrat skupiny vzrostl meziročně o 13 % na 13 869 milionů eur. Provozní hospodářský výsledek bez úroků, odpisů a rezerv (EBITDA) byl navýšen o 13,6 % na 2339 milionů eur. Čistý zisk činí 565 milionů eur, což představuje nárůst o 40 % oproti roku 2009.

www.parlamentnimagazin.cz


KARIÉRA

Roman Teiml se stal nov˘m generálním fieditelem spoleãnosti SAP Novým generálním ředitelem společnosti SAP ČR byl od 1. března jmenován Roman Teiml. Ve funkci vystřídal Petra Viktoru, který českou pobočku Roman Teiml společnosti dočasně vedl od loňského února a který po 12 letech společnost opouští. Před nástupem do společnosti SAP ČR působil Roman Teiml 8 let ve společnosti IBM, kde zastával několik manažerských pozic v Global Business Services. Působil například jako ředitel pro Rusko a Společenství nezávislých států nebo jako vedoucí partner pro průmyslový sektor v regionu CEE. V minulosti pracoval ve společnostech PwC Consulting a Accenture (dříve Andersen Consulting). Roman Teiml vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, je ženatý a má tři děti. Hovoří anglicky a rusky. Mezi jeho zájmy patří rodina, sport a cestování.

Personální úsek DPP fiídí od bfiezna Lucie ·indeláfiová Pozici ředitelky personálního úseku Dopravního podniku hl. m. Prahy zaujala od 1. března 2011 Lucie Šindelářová. Vedení personálního úseku Lucie ·indeláfiová převzala Dopravního podniku hl. m. Prahy po Tomáši Petanovi, který odešel ze společnosti na konci října minulého roku. Lucie Šindelářová disponuje řadou zkušeností z personální oblasti. Působila 9 let v mezinárodní poradenské a auditorské firmě Deloitte jako manažerka řízení lidských zdrojů pro střední a východní Evropu. Mezi hlavní výsledky a úspěchy její práce se řadí zave-

48

Parlamentní magazín

dení programu mezinárodních výměn zaměstnanců, zajištění obsazení klíčových míst v regionálním vedení firmy a řízení globálních projektů pro velký počet zaměstnanců včetně řešení krizových a konfliktních situací. Centrále firmy v New Yorku byla zodpovědná za projekt obsazení nově zřizovaného světového centra služeb v Praze zaměstnanci. Dříve byla zaměstnána v mezinárodní personální agentuře. Působila rovněž několik let v Londýně, kde pracovala pro BBC World Service a reklamní agenturu Saachi & Saachi. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala studium andragogiky a personálního řízení na Univerzitě Karlově v Praze. Studuje řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Amose Komenského.

âeské Asseco posiluje vedení, v ãele je Miroslav ¤ezníãek Česká pobočka skupiny Asseco Central Europe ohlašuje významné změny ve vedení společnosti. Obměna navazuje Miroslav ¤ezníãek na proces, který Asseco Central Europe nastoupilo již v minulém roce a jehož cílem je posilování obchodních aktivit a rozvoj společnosti v rámci středoevropského regionu. Novým country managerem české pobočky společnosti Asseco Central Europe se od 1. března stává Miroslav Řezníček. V minulosti zastával vysoké manažerské pozice v telekomunikačních společnostech Český Telecom a Contactel. Naposledy působil jako generální ředitel obchodního zastoupení společnosti Dell na Slovensku. „Mým hlavním cílem pro několik následujících měsíců bude především hledání nových obchodních příležitostí na trhu a rozvíjení firmy v mezinároním měřítku,“ dodává Miroslav Řezníček. Ve funkci nahradí Jaroslava Maška, který se v rámci skupiny vrací zpět na Slovensko. Další klíčovou změnou ve vrcholovém vedení je příchod dosavadního předsedy představentstva společnosti Right Power

Group Davida Stoppaniho, který nastupuje na pozici obchodního ředitele. Současný ředitel David Řepa bude nově zodpovídat za obchodní aktivity v oblasti veřejné správy. Od začátku tohoto roku řídí nově zřízenou Business Unit Public pro Čechy, Slovensko a Maďarsko Radek Levíček, který je zároveň členem představenstva společnosti. Pro Asseco pracuje od konce roku 2008. Zajišťoval fúzi a začlenění společnosti Berit do struktur Asseco CE, vytvoření nové divize Geographic & Network Systems včetně nastavení produktové a obchodní strategie a spolupráce uvnitř skupiny Asseco Group. Předtím působil v nejvyšším vedení řady firem, mimo jiné společnosti Eurotel Praha nebo ADW Holding.

Hani Himmat se stal nov˘m pfiedsedou pfiedstavenstva AXA investiãní spoleãnosti Novým předsedou představenstva AXA investiční společnosti a chief investment officerem skupiny AXA v České republice a na Slovensku se Hani Himmat stal Hani Himmat. Na této pozici vystřídal Kamilu Horáčkovou, která byla jmenována na pozici ředitelky správy aktiv v AXA Winterthur ve Švýcarsku. „Mým hlavním cílem bude pokračovat ve skvělé dlouholeté práci Kamily Horáčkové, které přeji mnoho úspěchů v její nové funkci ve Švýcarsku,“ uvedl Hani Himmat ke svému jmenování. Hani Himmat doposud působil jako ředitel správy aktiv AXA investiční společnosti a zároveň jako senior portfolio manažer ve slovenské společnosti Winterthur d.s.s. V portfolio managementu se pohybuje již od roku 1998, pracoval nejprve ve společnostech Expandia Finance a Credit Suisse Asset Management. Hani Himmat je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval rovněž na CERGE-EI.

Hodnû úspûchÛ na nov˘ch pozicích vám pfieje redakce PM www.parlamentnimagazin.cz


SAMOSPRÁVA

Magistrát hlavního mûsta Prahy vybere poskytovatele externích právních sluÏeb Magistrát hlavního mûsta Prahy pracuje na tom, aby v nejbliωí dobû vznikly dva panely advokátních kanceláfií, které budou metropoli poskytovat právní sluÏby. Do nynûj‰ka pro mûsto pracovalo na desítky advokátních kanceláfií. Zadávací fiízení bude pro mûsto obstarávat advokátní kanceláfi s v˘znamn˘mi zku‰enostmi se zadáváním vefiejn˘ch zakázek, se kterou nyní mûsto jedná o konkrétních podmínkách. „Město chce vysoutěžit dva panely advokátních kanceláří: jeden bude Praha využívat pro potřeby tzv. velkých kauz s celoměstskou důležitostí a vysokou složitostí (například s mezinárodním prvkem či arbitráže), ve druhém budou advokátní kanceláře, které budou město zastupovat v „běžných“ domácích záležitostech, tedy

především při vymáhání pohledávek a v kauzách nepřekračujících hranice státu, které však přesahují personální kapacitu hlavního města Prahy,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, který otevření tohoto projektu inicioval. Záměrem Hlavního města Prahy tedy je nyní realizovat dvě zadávací řízení za úče-

lem zajištění externích právních služeb pro hlavní město Prahu. Jejich plánovaným výsledkem bude uzavření dvou rámcových smluv, které komplexně zajistí hlavnímu městu Praze ‒ Magistrátu hlavního města Prahy poskytování externích právních služeb souborem advokátních kanceláří vybraných v těchto soutěžích.

Parlamentní magazín

49


VùDA A V¯ZKUM

Vûda a v˘tvarné umûní aneb Tfietí rozmûr obrazu Materiálov˘ v˘zkum obrazÛ vãera a dnes

vedoucí laboratofie ALMA

Uplatnûní pfiírodních vûd pfii v˘zkumu obrazÛ je nyní mnohem ‰ir‰í neÏ dfiíve a v˘sledky smûfiují nejen k vlastnímu restaurování, ale i k umûlecko-historickému hodnocení dûl a objasnûní jejich pÛvodu.

Tento více než 50 let starý citát odkazuje k době, kdy se i v našich zemích stal technologický rozbor malby součástí restaurátorského průzkumu, tedy kdy restaurátoři začali systematičtěji dbát na materiálové složení obrazů a s jeho pomocí lépe výtvarná díla znát a restaurovat. Od té doby se však mnohé změnilo. Jednoduché mikroskopy a chemické reakce, při nichž se zkoumaný vzorek odebraný z výtvarného díla často zničil, nahradily citlivé a nedestruktivní analytické přístroje. Především ale vzrostla znalost o výtvarných materiálech, jejich původu a vlastnostech, a také o jejich degradaci – nežádoucích změnách, které vedou ke ztrátě barevnosti nebo soudržnosti malby. Uplatnění přírodních věd při výzkumu obrazů je tak mnohem širší než před padesáti lety a výsledky směřují nejen k vlastnímu restaurování, ale i k umělecko-historickému hodnocení děl a objasnění jejich původu, tedy k dataci a autentikaci. Bohužel naše legislativa trochu konzervativně považuje materiálový rozbor stále jen jako odbornou součást restaurátorského průzkumu a přístup vědeckých metod k obrazům je tak zbytečně omezen pouze na proces jejich restaurování. A to i přesto, že již řadu let vědecký vývoj směřuje k širšímu uplatnění mobilních přístrojů, které zjistí složení malby neinvazívně, tedy bez kontaktu s výtvarným dílem a bez nutnosti odebírat jakýkoliv materiál. Získaným výsledkům takového

Mobilní anal˘za prvkového sloÏení. PouÏité rentgenové záfiení má nízkou intenzitu, je bezpeãné pro obsluhu a malbu nepo‰kodí (mûfiení v Moravské galerii v Brnû provádí RNDr. Janka Hradilová)

50

Parlamentní magazín

âást deskového oltáfie z 15. století zobrazující uherské svûtce sv. ·tefana – krále a sv. Imricha (Poprad-Matejovce, Slovensko); stav pfied restaurováním

průzkumu je však třeba rozumět a mezioborová spolupráce je nutná vždy.

Vûda nikdy není rutina Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA, www.alma-lab.cz ) je společným pracovištěm Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. a s důrazem právě na slovo „rozumět“ buduje systematickou znalost věci již deset let, publikuje původní vědecké články, pořádá konference. Usiluje o otevřenou a profesionální spolupráci oborů uměleckých, historických a přírodovědných s cílem vzbudit větší zájem o vědecký výzkum výtvarných děl. Často je totiž jejich restaurování rutinou – opakováním naučených postupů bez přemýšlení a materiálový rozbor servisem, který poskytne nějaká (jakákoliv) čísla do restaurátorské dokumentace. To je ale málo a kulturní společnost by měla chtít vědět víc. Vždyť kulturní dědictví je natolik důležitá komodita, kdy jen správná informace o jeho hodnotě může vést k nárůstu turistického ruchu

www.parlamentnimagazin.cz

foto: MAFA

David Hradil

Při technologickém rozboru malby neposuzujeme obraz jako plochu (jako při vnímání estetickém), nýbrž jako trojrozměrné těleso, obsahující rozličné materiály, uspořádané podle určitých zásad. Představíme-li si obraz v průřezu, shledáme, že se skládá z několika více méně homogenních vrstev, jež jsou uloženy v pořadí odpovídajícím postupnému vzniku malby. Odborně zpracovaný materiál s příslušně upraveným povrchem, na kterém malíř rozvíjí svoji tvůrčí práci, nazýváme souhrnně podkladem. Barvy, jež na tento podklad nanáší a vrství, nazýváme malbou a povrchový průhledný nátěr, zastávající ochrannou funkci, lakem. Bohuslav Slánský: Technika malby, díl I., 1953


VùDA A V¯ZKUM

v řádu desítek procent. Rutinními postupy ztrácíme informace potenciálně velmi cenné, a proto je třeba výzkum. Věda totiž nikdy není rutina. Pod povrchem obrazu objevuje zákonitosti často nové a překvapivé, zkouší nové postupy, aby zjistila více. Často slýcháme názor, že umělecká díla je třeba nejdříve zachraňovat a pak teprve zkoumat. Ale není to spíše naopak? Materiální statky neudržíme navěky, rozpadnou se dříve nebo později, můžeme jen tento proces zpomalit. Vznikla ale pro naše poučení, a znalost, kterou jejich studiem získáme, rozkladu nepodléhá. Především sama znalost je totiž součástí našeho kulturního dědictví. A úcta k ní nám mnohdy chybí.

Pod povrchem obrazu Připomeňme si na tomto místě příběh z roku 2007. Rozměrný gotický deskový oltář z 15. století z kostela v popradské čtvrti Matejovce na severním Slovensku se právě restauruje. Materiálový výzkum náhodně odebraných vzorků zjišťuje, že pigmenty i malířská technika odpovídají své době. Nic překvapivého. Přijíždí ale laboratoř ALMA a provádí rozsáhlý screening malby mobilním přístrojem ke zjištění variability prvkového složení v celé ploše. Mírné zneklidnění vyvolávají systematicky zvýšené obsahy zinku – tento prvek se totiž v malířských pigmentech objevuje až v 19. století. Obvykle (myšleno rutinně) se takové nesrovnalosti odbudou poukazem na retuše a druhotné úpravy, tady je však něco zvláštního. Obsahy zinku pozitivně korelují s obsahy železa a podrobným rozborem se zjistí, že se zinek nachází především v originální (gotické) železité sytě červené barvě, které se obvykle říká hlinka. Jenže hlinky jsou velmi různého původu a mělo by se vědět, že ve středověku se místo hlinek

Citliv˘ odbûr vzorku. Po‰kozené místo na okraji pozdûji pfiekryje rám

Postupné fiícení skalních chrámÛ v turecké Kapadokii i s unikátní v˘malbou z 10. –14. století je smutn˘m pfiíkladem marného boje o záchranu materiální podstaty kulturního dûdictví. Zvûtrávání hornin vlivem klimatu je silnûj‰í.

do barev používaly přírodní železité pigmenty jiné geneze. Tehdy v Evropě se totiž teprve začínaly těžit kovy a mnohé výchozy rudních žil na povrch zemský ještě nebyly objeveny. Projevovaly se však velmi nápadně – červenou barvou vzniklou v důsledku oxidace sulfidů železa vzdušným kyslíkem. A právě tyto zvětra-

levné) suroviny. Souvislost této regionální malířské dílny s Krakovem je o to zřejmější, že se zinek vyskytuje i v dalších dílech tohoto dílenského okruhu, a to jak na slovenské, tak polské straně. Rutinní průzkum by tento fakt snadno přehlédl, přitom rozhodujícím způsobem řeší letitý historický spor…

„Pod povrchem obrazu objevujeme zákonitosti ãasto nové a pfiekvapivé, zkou‰íme nové postupy, abychom zjistili více.“ liny, pro metalurgii bezcenné, avšak díky pestré barevnosti do barev velmi vhodné, byly cennými malířskými pigmenty. Vedle železa obsahovaly ale i další kovy související s daným zrudněním – třeba právě zinek. V našem případě se zinek nachází jako příměs ve struktuře doprovodného minerálu dolomitu. Proč je ale tato podrobnost tak podstatná? Protože obraz znázorňuje dva uherské světce a protože jde o stěžejní dílo středověké dílny tzv. Mistra Matejovského oltáře, o níž se vede dlouhodobý historický spor – přesněji tedy o centrum její tvorby (rozuměj uherské nebo polské). Česká badatelka Milena Bartlová (na rozdíl od maďarských historiků) spatřovala vždy stylovou příbuznost díla s malopolskou malbou tzv. krakovské školy a právě zinečnatý dolomit v originálním pigmentu poskytuje potřebný důkaz. Doprovází železitou červeň těženou od 12. století na ložisku zinkových rud právě v oblasti polského Krakova – jako jediném ekonomicky významném ložisku v Evropě. V Krakově byla tehdy velmi významná výtvarná škola a při výuce se často používaly místně dostupné (a tedy

Dûjiny obrazu na ‰piãce jehly K analýze pigmentů a pojiv v barevných vrstvách malby, popisu statigrafie vrstev (tedy časové následnosti různých malířských zásahů) a detailnímu rozboru malířské techniky v mikroměřítku dnes postačuje vzorek o velikosti makového zrnka odebraný citlivě z místa, kde se dílo nepoškodí. V příčném řezu tímto vzorkem se pak otevře zcela nový prostor, který rozkreslí třetí rozměr obrazu, v němž je zachycen jeho časový vývoj. Díky tomu může každý z obrazů vyprávět svůj příběh.

Vzorek odebran˘ z malífiského díla pod objektivem optického mikroskopu vypadá jak dortík z cukrárny. Vrstvy jsou sefiazeny od nejstar‰í k nejmlad‰í.

Parlamentní magazín

51


VùDA A V¯ZKUM

Gravitaãní ãoãka nejlep‰í ãeskou únorovou astrofotografií Snímek „Gravitaãní ãoãka – kvasar Q0957+561“ Alexandra Kupãa se stal únorovou âeskou astrofotografií mûsíce. Informovala o tom âeská astronomická spoleãnost, pod jejíÏ patronací soutûÏ probíhá.

Zachycený kvasar leží ve směru souhvězdí Velké Medvědice. Na rozdíl od daleko nápadnější galaxie NGC 3097, vzdálené od Země „jen“ 50 milionů světelných let, ovšem vítězné fotografii vizuálně nedominuje. Světlo od něj totiž k naší planetě putuje úctyhodných 8,7 miliardy roků. Unikátnost snímku nespočívá v tomto srovnání, nýbrž v zajímavém optickém zdvojení kvasaru, na obrázku vyznačeném písmeny A a B. Může za to v popředí ležící obří eliptická galaxie, nacházející se ve vzdálenosti 3,7 miliardy světelných let od nás. Ta totiž funguje jako gravitační čočka způsobující rozdělení obrazu vzdálenějšího kvasaru na dva. Samotnou galaxii na snímku neuvidíme, neboť její obraz prak-

ticky splývá s obrazem B. V této souvislosti připomeňme, že fotografovaný objekt byl vůbec první pozorovanou deformací gravitační čočkou – v roce 1979 ji publikovali astronomové D. Walsh, R. F. Carswell a R. J. Weymann v časopise Nature. Další zajímavou okolností je pozorování zmíněného kvasaru z roku 1996, kdy byla v obrazu A zjištěna minutová fluktuace jasnosti. Vzhledem k tomu, že ke shodnému pozorování nedošlo v obrazu B, nemohlo se jednat o změnu jasnosti ve vzdáleném kvasaru. V tomto případě šlo o projev gravitační mikročočky, která se nalézá v eliptické galaxii ležící v popředí. Naměřené vlastnosti jevu ukazují, že původcem změn jasností bylo těleso o hmotnosti maximálně několika hmotností Země, tedy těleso naší planetě podobné. Bohužel jedinečnost a vzácnost tohoto jevu nám neumožňuje získat podrobnější informace, vědci tedy nyní pouze spekulují o jeho vlastnostech. Astronomové pozorují i změny jasnosti odehrávající se v obou obrazech kvasaru, byť posunuty o 417 dní. Také tyto sporé informace bylo možné vědecky využít, například pro výpočet rychlosti expanze vesmíru, stanovené na 64 km/s/Kpc. Podle těchto zjištění začalo rozpínání kosmu před 12 miliardami let. Nejjasnější objekt snímku, spirální galaxie NGC 3097, je pro astronomy rovněž velmi zajímavý. Poblíž jeho centrálních oblastí je pozorována 3000 světelných let veliká bublinová formace nacházející se asi 3500 světelných let nad hlavním diskem galaxie. Nyní pozorovatelná bublina, rodiště nových hvězd, vznikla přibližně před milionem let. Matematické modely však ukazují, že se podobné bubliny v této galaxii tvoří každých 10 milionů roků.

Japonsko mûní v˘zkumnou strategii Pfiedseda AV âR Jifií Draho‰ nav‰tívil v únoru Japonsko. Zde jednal se ãleny vládní Rady pro vûdu a technologie (obdoba na‰í Rady pro v˘zkum, v˘voj a inovace) a se‰el se s vedením japonské Rady pro vûdu. Po svém návratu uvedl, že Japonsko v příštím pětiletém národním programu pro vědu a technologie opouští dosavadní strategii osmi prioritních směrů a hodlá masivně podpořit dva komplexní směry: Green Innovation a Life Innovation. Dalším pilířem připravovaného programu je výrazné zvýšení podpory široce zaměřeného základního výzkumu. Japonsko hodlá navíc v příštích pěti letech zvýšit financování vědy a výzkumu

před kterými lidstvo na prahu nového tisíciletí stojí – řešení energetických a environmentálních problémů a problémů se zlepšením kvality lidského života ve všech jeho aspektech.“ Jiří Drahoš v Japonsku rovněž navštívil dvě špičkové neuniverzitní výzkumné instituce: Národní ústav pro pokročilá průmyslová studia a technologie (AIST) a komplex ústavů základního výzkumu RIKEN. Setkal se také s vedením minis-

„Dal‰ím pilífiem pfiipravovaného programu je v˘razné zv˘‰ení podpory ‰iroce zamûfieného základního v˘zkumu.“ z dnešních 3,75 % na 4 % HDP (pro srovnání v Česku je to asi 1,6 % HDP). „Svět dnes stojí před problémy, které jsme ještě před několika lety v podstatě ani neznali,“ komentuje Jiří Drahoš změnu strategie Japonska . „Dva základní pilíře japonského výzkumu v podstatě kopírují dvě globální výzvy,

52

Parlamentní magazín

terstva pro vzdělání, vědu a technologie a s představiteli japonské grantové agentury (JSPS). Cesta předsedy Akademie věd se uskutečnila na pozvání japonského ministerstva zahraničních věcí a ve spolupráci s japonským velvyslanectvím v Praze. AV ČR

www.parlamentnimagazin.cz


4.–5. dubna 2011 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové Hlavní témata konference ISSS 2011 • Strategie rozvoje e-governmentu v ČR v novém volebním období • Financování dalšího rozvoje e-governmentu • Základní registry jako nejvýznamnější infrastrukturní projekt • Informační systém datových schránek a další elektronizace administrativy • Digitalizace a archivace dokumentů • Projekt CzechPOINT se dále rozvíjí • Komunikační infrastruktura veřejné správy • Zajištění provozu systémů veřejné správy (bezpečnost, dostupnost, zálohování) • Využití moderních technologií v e-governmentu – virtualizace, cloud computing a další • Bezpečnost v oblasti ICT, správa a ochrana identit • Informační systémy měst, obcí a krajů • Digitalizace televizního vysílání a nové možnosti komunikace s občany • Geoinformační politika státu a mapové služby • Specializované odborné bloky: e-health, e-turismus, e-justice, IS státní pokladny, ICT v ochraně životního prostředí apod.) • LORIS/V4DIS – výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádu Konferenční aktuality: www.isss.cz Registrace účastníků: www.isss.cz/registrace Nabídka firemní prezentace: www.isss.cz/firmy

Bližší informace Vám poskytne sekretariát každý pracovní den od 8.30 do 16.30 hod. Triada, spol. s r. o. , U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027, e-mail: isss@isss.cz


SVùT BYZNYSU znalostí trhu a má také skvělý tým expertů na komunikaci. Máme podobnou firemní kulturu i klientskou orientaci, a jsme proto pevně přesvědčeni, že Bison & Rose je dobrou volbou,“ konstatoval.

âeská spofiitelna je aranÏérem nové emise dluhopisÛ pro Prahu âeské dráhy a PESA Bydgoszcz uzavfiely kontrakt na dodávku 31 motorov˘ch jednotek České dráhy a polská společnost PESA Bydgoszcz uzavřely kontrakt na dodávku 31 dvoudílných motorových jednotek v hodnotě téměř 2 mld. Kč. Polská firma zvítězila v mezinárodním výběrovém řízení. Pro České dráhy je to další významný kontrakt související s modernizací vozidlového parku v regionální dopravě. Uzavřená smlouva také potvrzuje současnou otevřenost výběrových řízení a diferenciace dodavatelů Českých drah. „Nové motorové jednotky podstatným způsobem zkvalitní cestování na frekventovaných tratích ve čtyřech krajích v Čechách a na Moravě,“ uvedl generální ředitel Českých drah Petr Žaluda a přiblížil některé výhody nových souprav pro cestující: „Soupravy nabídnou moderní klimatizovaný interiér pro přibližně 120 sedících ces-

54

Parlamentní magazín

tujících. V soupravě bude také univerzální prostor pro přepravu velkých zavazadel, jako jsou kočárky nebo jízdní kola. Samozřejmostí bude vybavení pro vozíčkáře včetně bezbariérové toalety s uzavřeným systémem nebo moderní audiovizuální informační systém.“ Velmi důležitá je v tomto projektu podpora regionálních operačních programů Evropské unie, které se aktuálně podílejí na spolufinancování 17 souprav, a to do výše až 40 %

Bison & Rose se stala partnerem Burson-Marstelleru pro âR Agentura Bison & Rose uzavřela smlouvu o exkluzivním partnerství se společností z oblasti public relations a komunikace Burson-Marsteller. „Spolupráce obohatí naši nabídku i schopnost obsluhovat domácí a mezinárodní klienty. Umožní využívat mezinárodní znalostní bázi Burson-Marstelleru a zároveň rozšířit klientské portfolio agentury,“ uvedl k uzavřené smlouvě jeden ze zakládajících partnerů Bison & Rose Miloš Růžička. „Bison & Rose sdílí filozofii poradenství založeného na faktech a práci s daty, v kombinaci s kreativním a integrovaným přístupem. Možnost nabídnout stávajícím i budoucím klientům partnera na jednom z nejdůležitějších středoevropských trhů je pro nás velmi důležitá,“ potvrdil generální ředitel Burson-Marstelleru pro Evropu, Střední Asii a Afriku Jeremy Galbraith. Podle výkonného ředitele Romana Geisera firma během hledání nového partnera v Česku posuzovala řadu agentur. „Bison & Rose disponuje komplexní

Česká spořitelna získala od Rady Hlavního města Prahy mandát k zaranžování emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč. Dluhopis bude mít pevný kupon a splatnost 10 let. Výtěžek emise bude použit k úhradě stávajících závazků z emisí dluhopisů Hl. m. Prahy. Česká spořitelna je v České republice vedoucí bankou v oblasti dluhového financování pro veřejný i komerční sektor. V roce 2010 například zaranžovala emisi 15letých dluhopisů pro Statutární město Liberec v celkovém objemu 2 mld. Kč, byla vedoucím spolumanažerem mezinárodní emise pro Českou republiku v objemu 2 mld. eur a působila v roli vedoucího spolumanažera a vedoucího manažera dvou emisí pro Českou exportní banku v celkovém objemu 300 mil. eur. V roce 2010 dále mateřská společnost České spořitelny, Erste Group Bank AG, působila jako vedoucí spolumanažer tří emisí eurodluhopisů pro společnost ČEZ v celkovém objemu 1,5 mld. eur.

DIRECT Poji‰Èovna v roce 2010 dále v˘raznû posilovala Meziročně zvýšila počet účinných smluv v portfoliu o 32 % a k 31. 12. 2010 jich evidovala celkem 65 235. Hrubé předepsané pojistné DIRECT Pojišťovny za rok 2010 dosáhlo výše 294,6 miliard korun v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostlo o 29,3 %. Čisté předepsané pojistné skupiny RSA dosáhlo v roce 2010 výše téměř 7,5 miliard liber, což znamená 11% nárůst v porovnání s rokem 2009. „Uplynulý rok byl pro DIRECT Pojišťovnu plný změn a lze ho označit za nejúspěšnější v dosavadní historii společ-


SVùT BYZNYSU nosti. Přesto, že na trhu neživotního pojištění došlo ke stagnaci celkového předepsaného pojistného, nám se podařilo meziročně zvýšit objem předepsaného pojistného téměř o 30 %,“ říká Ján Čarný, generální ředitel DIRECT Pojišťovny. „DIRECT Pojišťovna dlouhodobě patří mezi nejrychleji rostoucí neživotní pojišťovny v České republice. Za tímto růstem stojí náš inovativní přístup, který klienti oceňují. To se odráží ve 32% meziročním růstu účinných smluv, kterých DIRECT Pojišťovna k 31. 12. 2010 evidovala celkem 65 235,“ dodává Ján Čarný. Mateřská společnost DIRECT Pojišťovny britská pojišťovací skupina RSA, která minulý rok oslavila 300. výročí založení, dosáhla v roce 2010 výborných hospodářských výsledků. Čisté předepsané pojistné skupiny RSA dosáhlo v roce 2010 výše téměř 7,5 miliard liber, což představuje více než 1,5 násobek předepsaného pojistného všech pojišťoven v České republice. Zisk skupiny RSA po zdanění činil v tomto období 355 milionů liber.

zvýšenému množství návazných letů z Bruselu dále do více než 60 destinací své letové sítě. A dohromady se svými partnery se Star Alliance tak belgická společnost nabídne z hlavního města Evropy celkem 200 destinací po celém světě. „Brussels Airlines zvyšuje též spojení nebo kapacitu do řady evropských destinací. Od tohoto letního letového řádu bude mít Brussels Airlines 806 zpátečních letů po Evropě každý týden, což představuje nárůst 28 letů oproti loňskému roku a 63 ve srovnání se zimní sezonou,“ doplňuje Andreas Weingartner, regionální manažer Brussels Airlines. „Tímto nabídneme našim cestujícím z České republiky ještě atraktivnější celosvětovou letovou síť a minimální dobu na přestup v Bruselu,“ zmiňuje ještě Weingartner.

Unicorn Systems ocenûn IBM Beacon Awards 2011 Ceny IBM Beacon Awards jsou každoročně udělovány obchodním partnerům společnosti IBM za technicky a obchodně dokonalá řešení z různých oblastí založená na produktech a službách IBM. Unicorn Systems byl oceněn společně s dalšími společnostmi v kategorii Best Industry Solution for Insurance, a to za řešení pro likvidaci pojistných událostí, které realizoval pro Allianz pojišťovnu na platformě IBM Teamworks.

Brussels Airlines navy‰ují poãet letÛ z praÏského leti‰tû Ve spolupráci s Letištěm Praha Brussels Airlines významně zvyšují nabídku svých letů z České republiky od letního letového řádu, a to přidáním prvního ranního spojení mezi Prahou a Bruselem. Navíc se zvýší možnosti pohodlného přestupu v Bruselu do všech jejich evropských destinací. Díky čtyřem letům denně z pražského letiště a zvýšením kapacity prostřednictvím větších letadel, Brussels Airlines dále posiluje svoji pozici na důležitém českém trhu a nabízí ještě větší pohodlí a flexibilitu svým zákazníkům tím, že umožní jednodenní cesty do Bruselu nebo do Prahy. Navíc tímto přidaným letem otevře pro své cestující přístup ke

Informační systém likvidace pojistných událostí přinesl klientům Allianz rychlejší a transparentnější likvidaci případů. Pojišťovně umožnil lépe měřit výkonnost likvidátorů a efektivněji rozdělovat škody do jednotlivých segmentů. Základem systému je projekt na zlepšení pracovních postupů v likvidaci vycházející z inovačních technik BPM (Business Process Management ‒ řízení obchodních procesů) a dlouholetých zkušeností Allianz při řešení pojistných škod. Řešení je založeno na platformě IBM Teamworks, mezi jejíž přednosti patří podpora komunikace se současnými systémy Allianz pojišťovny. Platforma slouží k fyzické aplikační implementaci navržených podnikových procesů. Je vhodná k integraci se stávajícími podnikovými systémy a usnadnění spolupráce mnoha podnikových subjektů v používaných procesech. Práce konkrétních uživatelů tak představuje spouštění vybraných procesů a plnění přidělených

procesních úkolů formou vyplňování webových formulářů.

Budûjovick˘ Budvar investoval do modernizace stáãírny lahví 140 mil. Kã Budějovický Budvar uvádí do provozu modernizovanou linku na stáčení skleněných lahví. Strojní vybavení v hodnotě 140 mil. Kč zvýší výkon lahvové linky, přinese zajímavé finanční úspory a umožní dodávat na trh zcela nové formáty skupinového balení lahví. Nové stroje se mohou stát i turistickou atrakcí, neboť jsou umístěny v bezprostřední blízkosti prohlídkové trasy. „Nová technologie zvýší výkon stáčecí linky, uspoří obalový materiál asi za 500 tis. Kč ročně a sníží i potřebu pracovních sil, neboť zařízení prakticky nevyžaduje lidskou obsluhu. Především ale umožní balení lahvového piva v několika zcela nových formátech, a tím zvýší naši konkurenceschopnost,“ říká Ing. Dalibor Čáp, vedoucí oddělení techniky a energetiky z Budějovického Budvaru. Zákazníci se díky novým strojům v dohledné době dočkají nových atraktivních formátů skupinového balení lahví, které Budějovický Budvar dosud na český trh nedodával. Jedná se zejména o designově zajímavé a praktické balení typu „basket“ pro šest třetinkových nebo půllitrových lahví, nebo dárkové balení typu „cluster“ pro šest půllitrových lahví.


PANORAMA

Mûfiení rychlosti za bukem Do snûmovny se vrací senátní novela silniãního zákona, která upravuje tfiicítku ustanovení, ale pfiedev‰ím bodov˘ systém. Z bodového trestání mizí lehãí provinûní, která znamenala ztrátu jednoho bodu, pfiísnûji ale mají b˘t postiÏeny pfiestupky ohroÏující na Ïivotû a zdraví. V obou komorách se debatovalo o trestání alkoholu za volantem, ale také o zimních pneumatikách ãi mûfiení rychlosti obecní policií. Na podrobnosti jsme se zeptali pfiedsedy mandátového a imunitního v˘boru, sociálnû demokratického poslance JUDr. Jeron˘ma Tejce.

Jeron˘m Tejc poslanec âSSD

Hranice okolo jedné promile bude nadále posuzována jako trestn˘ ãin, kdyÏ nûkdo zpÛsobí pod vlivem alkoholu závaÏnou nehodu.

Sněmovna přikývla senátní novele silničního zákona, podle které je alkohol za volantem do 0,3 promile trestán pokutou, ale nikoliv ztrátou bodů. Řada poslanců, když se zákon ve sněmovně upravoval, přitom mluvila o nulové toleranci alkoholu. Takže se novela nepovedla? Ano. Podle mne se nepovedla. Všichni poslanci hovořili o tom, že nechtějí prolomit nulovou toleranci alkoholu. Přesto se to stalo. Zda záměrně, či z neznalosti toho, o čem hlasovali, je lhostejné. Je potřeba se ptát těch, kteří návrh podpořili. Já jsem byl proti. Myslím, že bodové ohodnocení je výrazným motivačním faktorem proto, aby řidiči alkohol před jízdou neužívali. Senát opravil legislativní chyby a nakonec bude alespoň podle všeho zvýšena pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun. Samozřejmě platí, že i hranice okolo jedné promile bude nadále posuzována jako trestný čin, když někdo způsobí pod vlivem alkoholu závažnou nehodu. Do senátní předlohy silničního zákona se dostalo i několik úprav, se kterými předkladatelé novely nepočítali, ale nakonec prošly většinou hlasů v obou komorách. Týkají se i používání zimních pneumatik, což jste při projednávání ve sněmovně kritizoval. Proč? A co by mělo platit? Zavádějí se dvě podmínky, za kterých můžete být

trestáni, pokud zimní pneumatiky nepoužijete. Povinnost použít je od listopadu do března a zároveň podmínka, že je na komunikaci sníh, náledí apod. S tím nesouhlasím. Budou vznikat spory o výklad tohoto pravidla. Byl bych spíše pro to, aby byli více než nyní pokutováni ti, kteří díky nevhodnému obutí v tomto období způsobí kolonu nebo nehodu. Z textu zákona zmizely i značky informující o měření rychlosti obecní policií. Vy jste je chtěl, stejně jako několik dalších zákonodárců v obou komorách, na silnice vrátit. Proč? Pro zavedení těchto značek jsem v minulosti nehlasoval. Nyní jsem byl proto zachovat je do doby, než bude jasno o kompetencích městských policií. Jejich odstraněním se městské policie zaměří téměř výhradně na jednu činnost – měření rychlosti, které přináší prostředky do obecních rozpočtů. Poslání obecních policií je jiné a není dobře, když budou omezovat své základní činnosti – starost o bezpečnost a veřejný pořádek. Navíc v oblasti dopravních přestupků se často hovoří o podezření z korupce. Je nelogické posilovat kontrolu Policie ČR vznikem generální inspekce a u obecní policie rozšiřovat kompetence bez žádné kontroly. Alexandra Štefanová

Brnûnská „státní“ jazykovka se má ãím chlubit

Brněnská Jazyková škola s právem státní zkoušky, jak zní současný název bývalé Státní jazykové školy, zůstává i přes velkou konkurenci v rámci celé České republiky špičkovou institucí, kde zkušení vyučující předávají své jazykové znalosti posluchačům všech věkových kategorií. Škola si v letošním školním roce připomíná 60 let svého působení. K významným mezníkům v její historii patřil rok 1967, kdy se rozhodnutím ministerstva školství o zřízení jednoletého nástavbového studia rozšířila činnost jazykové školy o intenzivní dopolední výuku. Mladí lidé tak dostali příležitost se po dobu jednoho roku po absolvování maturity důkladně soustředit na studium cizích jazyků a připravit se ke složení státních jazykových zkoušek. Tento typ studia nabízí jazyková škola dodnes – v letošních devíti třídách studuje přes 120 posluchačů. K dalšímu zvýšení reputace školy přispěly také kvalitní tlumočnické a překladatelské kurzy, jejichž význam souvisel mj. i s rozvojem veletržního života v Brně.

56

Parlamentní magazín

Současná ředitelka jazykové školy PhDr. Helena Ťoková připomíná, že velkým problémem pro vyučující i studenty byla po dlouhá léta absence vlastní budovy. Relativním úspěchem bylo přestěhování výuky všech jazyků včetně ředitelství do budovy na ulici Kotlářská. „I zde se však jedna z mála samostatných jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky v ČR nachází v nájemním vztahu a svou existenci v budově ve správě jiné školy musí hradit nemalými částkami z rozpočtu, bez jakékoliv státní dotace,“ zdůrazňuje ředitelka Ťoková. Jazyková škola, v níž za tzv. normalizace působila celá řada vynikajících peda-

gogů, kteří nemohli v té době vyučovat na vysokých školách, připravila ke státnicím z angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších jazyků tisíce a tisíce absolventů. V současné době anglická sekce organizuje řadu kurzů, ve kterých se připravují kandidáti na vykonání různých typů cambridgeských zkoušek. Od roku 1994 je škola zkušebním centrem prestižního Goethe-Institutu a pořádá rovněž zkoušky z italštiny CILS v licenci Univerzity per Stranieri v italské Sieně. Když se současní i bývalí vyučující Jazykové školy v Brně ohlédnou za šedesáti lety existence svého pracoviště, mají se skutečně čím pochlubit. kch

www.parlamentnimagazin.cz


VELETRHY

Veletrhy pro bydlení a zeleÀ pfiilákaly tisíce lidí AÏ do nedûle 20. bfiezna probíhal v PraÏském veletrÏním areálu LetÀany soubor pûti veletrhÛ pro bydlení, vefiejné prostory a zeleÀ FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR OFFICE, FOR GARDEN a FOR GREENERY. I pfies nepfiíznivé poãasí byla úãast na veletrzích velká, organizátofii odhadují, Ïe se za celou dobu konání v˘stav mohla vy‰plhat aÏ ke tfiiceti tisícÛm. Veletrhy slavnostně zahájili symbolickým přestřižením pásky Bedřich Danda, náměstek Ministra průmyslu a obchodu ČR, společně s generálním ředitelem pořádající společnosti ABF, a.s., Ing. Jaroslavem Čížkem. Mezi dalšími významnými hosty, kteří se zahájení zúčastnili, byla také Martina Pásková, Ph.D., z odboru územích vazeb Ministerstva životního prostředí ČR, prezident Asociace českých nábytkářů Ing. Martin Čudka, JUDr. Jan Wágner ze Státního fondu rozvoje bydlení a Ing. arch. Maria Wohlrabová, ředitelka obchodního týmu volnočasových aktivit, ABF, a.s. Při příležitosti konání veletrhu nábytku a interiéru FOR FURNITURE a FOR OFFICE se první den konalo také slavnostní vyhlášení ceny Asociace nábytkářů s názvem Nábytek roku 2011. V této soutěži je odbornou komisí hodnocen nejlepší design a inovace nábytku v daném roce v České republice. Vítězem letošního ročníku se stalo křesílko „Wave“ od výrobce

TON, a.s. „Tvůrcem tohoto křesla je mladý slovenský designér Michal Rabiac, který se snaží svojí tvorbou najít vždy originální, mnohdy až neobvyklá řešení a vystoupit tak z řady konkurence,“ říká Ing. Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů. Nezávislá hodnotitelská komise ocenila design výrobku ve spojení s uživatelskými vlastnostmi. Jedná se o novinku ve světě houpacích křesel, která slučuje exkluzivní design s maximálním pohodlím. Návštěvníci mohli na jednu vstupenku projít všemi pěti veletrhy. Na již 18. ročníku veletrhu bydlení, renovací a stavby FOR HABITAT se mohli inspirovat nejnovějšími trendy v oblasti bydlení a v rámci 5. veletrhu FOR GARDEN si zase mohli nechat poradit s úpravou zahrady, nábytkem nebo výběrem vhodné techniky. Další tři veletrhy zažily letos svou premiéru. Veletrh FOR FURNITURE představil novinky oblasti nábytku a bytového designu. Kancelářský nábytek, vybavení

obchodních a společenských prostor nalezli zájemci na veletrhu FOR OFFICE. Posledním nováčkem mezi veletrhy byl FOR GREENERY, který jak již název napovídá, nabídl majitelům a správcům veřejné zeleně, komunikací a ostatních prostor kontakty na údržbu měst a obcí. V rámci veletrhu FOR GREENERY proběhl Den veřejné správy, který byl určen představitelům zastupitelstev měst, obcí, stavebních úřadů a dalších institucí. Jejich zástupci měli možnost navštívit konferenci s názvem Když se lidem nelení, tak si hoví v zeleni, kterou pořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Hlavním motivem jednotlivých přednášek konference bylo téma zapojení veřejnosti do péče o veřejnou zeleň. Návštěvníci se mohli zúčastnit také velké soutěže o hodnotné ceny. Více informací o veletrzích naleznete na stránkách jednotlivých výstav nebo na www.abf.cz. red.

Parlamentní magazín

57


âTENÁ¤SK¯ DENÍK

PfiedstavitelÛ normalizace jsem se doslova ‰títila Rozhovor s autorkou knihy Nepoddajní, Janou Soukupovou výtvarné podoby a osobností jeho představitelů doslova štítila. Bylo mi to všechno protivné, hnusné a odporné. Každý den jsme se tehdy přece brodili všudypřítomnou přetvářkou a nesmírně podlým, neboť rádoby „rozumným“, pragmatickým atakem na naši zbabělost i pohodlnost duševní a fyzickou. Brrr. V lednu letošního roku se na pultech knihkupectví objevila téměř třísetstránková publikace s názvem Nepoddajní aneb nešlo to jinak. Její autorkou je nynější redaktorka MF Dnes Jana Soukupová (nar. 1958). Kniha, která vyšla v brněnském nakladatelství Host, mapuje příběhy jihomoravských disidentů v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Soukupová sama řadu let před listopadem 1989 aktivně působila v okruhu lidí, kteří byli ve střetu s totalitním režimem. Vydání Vaší knihy předcházel sedmatřicetidílný seriál v MF Dnes o disidentech na jižní Moravě. Co Vás motivovalo k napsání této knihy? Popravdě, dostala jsem zpracování tohoto seriálku ke 20. výročí listopadu 1989 jako pracovní úkol od tehdejšího vedoucího jihomoravské redakce MF Dnes Karla Škrabala. Protože šlo o nereflektovanou a velmi špatně zpracovanou, lépe řečeno zcela historicky neuchopenou kapitolu našich dějin, vůbec se mi do toho zpočátku nechtělo. Po roce sestavování portrétů disidentských přátel a protirežimních aktivit jsem byla nakonec velice ráda, že jsem se do té práce pustila. Až na jedinou výjimku v osobě Petra Cibulky to byla velice milá setkání s výjimečnými lidmi. Na konci své knihy říkáte „nejsem hrdinka, ale ta doba mi byla odporná“. Čím podle Vás byla doba před listopadem 1989 nejodpornější? Myslím, že to ve své knize říkám též. Já jsem se normalizačního tlaku, jeho

58

Parlamentní magazín

Jak se dařilo poměrně málo zmapované téma disentu na jižní Moravě zpracovávat? Většinu čelných osobností jihomoravského disentu jsem osobně poznala v posledních pěti letech před listopadem 1989, a i když zvláště pánové z disentu jsou už z větší části skutečně v letech, naštěstí jsou stále při dobrém duševním zdraví a velice mi vyšli vstříc. Včetně toho, že mi poskytli fotografie ze svých archivů, velmi trpělivě si se mnou povídali a následně autorizovali, tedy zpřesňovali, co jsem o nich napsala. Která z postav vystupujících ve Vaší knize je Vám lidsky nejblíže? Nejvíc jsem se přátelila se svými vrstevníky, tedy s Dušanem Skálou a Hankou Holcnerovou. S touto ohromně činnou a velice statečnou přítelkyní jsem toho v disentu zažila asi nejvíc. Dušan mě zase k disentu přivedl skrze práci pro samizdatovou podobu občasníku Host, který redigoval a vyráběl. Moc si také vážím a mám hodně ráda i evangelického faráře Jana Šimsu nebo čelnou osobnost zdejšího disentu Jaroslava Šabatu. Velikou úctu cítím k mimořádné osobnosti faráře Františka Lízny i k dalším.

Některé velmi výrazné osobnosti brněnského disentu nemají v knize vlastní kapitolu. Mám na mysli třeba spisovatele Milana Uhdeho nebo mého někdejšího redakčního kolegu Zdeňka Rotrekla. Proč tomu tak je? Milan Uhde, Jan Trefulka, Jiří Kratochvil, Zdeněk Rotrekl a někteří další měli své díly v novinovém seriálu a do knihy se nedostali z toho nejfádnějšího možného důvodu. Kvůli penězům, kterých nebylo tolik, aby bylo možné otisknout celý seriál. A když bylo třeba rozhodnout, které díly v knize nebudou, nakladatelství mi navrhlo, že bude dobré zachovat portréty méně známých disidentů, zatímco ti, kteří své příběhy už sami zpracovali ve vlastním díle, se do knihy nedostanou. Na to jsem nakonec přistoupila. Pracujete na nějaké další knize či seriálu? Od počátku letošního roku zpracovávám pro MF Dnes seriál, který mne znovu velice baví. Jmenuje se Brno před listopadem 1989 a mapuje mé rodné město v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století z nejrůznějších hledisek. Vzpomíná na slavné hospody, postavičky i osobnosti, na tehdejší módu, agitační nástroje, už zbourané sochy postavené na politickou objednávku a mnohé další aspekty tehdejšího života. Námětů mám nejméně na rok a velice mne těší, že se mi ozývá množství tehdejších pamětníků, kteří mi svěřují své příhody a posílají fotografie z oněch let. Zbývá Vám ještě nějaký čas na osobní záliby? Nevím, zda se momentální, zcela fatální láska mého života dá nazvat zálibou, ale své dvouleté vnučce Ladě věnuji zcela dobrovolně všechny volné chvíle, které vyšetřím. Je jich daleko méně, než si má závislost na té radostné holčičce žádá, takže žiji v takovém trvalém babičkovském stesku a citovém podstavu. Ale i tak je to nádhera. Kristián Chalupa

www.parlamentnimagazin.cz


NAV·TÍVILI JSME

Prezidentská knihovna na Hradãanech JiÏ do dvou let by mohla b˘t otevfiena Knihovna Václava Havla v paláci u Drahomífiina sloupu na hradãanském Loretánském námûstí. Pfiestavbu historického paláce za zhruba 200 milionÛ korun financuje Zdenûk Bakala. Na rozdíl od prezidentských knihoven ve Spojených státech však hradčanský palác nemá připomínat jen osobu Václava Havla, ale dobu posledních padesáti let. „Je to veliká šance, nevybudovat pomníček mé osobě, ale šance zpřístupnit posledních padesát let existence naší země v instituci, která nepatří státu,“ vysvětlil na tiskové konferenci Václav Havel. Podle exprezidenta to navíc nemá být jen muzeum nebo sklad archiválií pro studenty a badatele, ale živé místo, klub. Podle Havla by se prostřednictvím těchto archiválií mělo podařit „zpřítomnit“ historii posledního půlstoletí českých dějin. Cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček: „Nejde o oslavu mé osoby, ale o dokumentaci.“ V prostorách paláce by se podle něj měly konat výstavy, koncerty či veřejné diskuze. Zdeněk Bakala uvedl, že Havlova knihovna si bude pronajímat asi třetinu rekonstruované budovy. V dalších částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních organizací. Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004, mezi její spoluzakladatele patří manželka bývalé hlavy státu Dagmar Havlová. Dosud však nedisponuje vlastním sídlem. Miliardář Bakala dům, ve kterém dříve žila například manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše, koupil v polovině loňského roku. Na konci března správní rada Knihovny Václava Havla oznámila změnu, ke které dojde na postu ředitele od 1. 6. 2011. Dosavadní ředitel Martin C. Putna předává po necelých třech letech svou funkci Martinu Paloušovi, českému politikovi, diplomatovi a pedagogovi, který je rovněž známý jako signatář Charty 77 a jeden z jejích mluvčích. Martin C. Putna se znovu stane členem správní rady knihovny. V Putnově éře zahájila knihovna systematické mapování pramenů týkajících se života a díla Václava Havla v širokých souvislostech české kultury 20. století, což zahrnovalo řadu zají-

mavých dílčích projektů, jako například přípravu edice rukopisných a samizdatových textů a další knižní i jiné projekty. Výsledky dosavadního úsilí týmu Knihovny Václava Havla jsou přístupny hlavně ve dvou formách: v nově vybudovaném rozsáhlém digitálním archivu a v knihách, které knihovna začala za vedení M. C. Putny vydávat. Digitální archiv KVH obsahuje především celé literární dílo Václava Havla, dále například materiály z rodinného archivu Ivana M. Havla, korespondenci Václava Havla se Zdeňkem Urbánkem, Josefem Škvoreckým, Jaroslavem Seifertem či Janem Zábranou, archiválie z Hrádečku a mnoho dalších materiálů, celkem asi 60 000 skenů či audio/video souborů. Archiv je přístupný badatelům i on-line. S archivem souvisí i projekt havlovské orální historie – zaznamenávání vzpomínek osobností, které s Václavem Havlem spolupracovaly v různých etapách jeho života. Své reflexe poskytlo několik desítek osobností, mimo jiné Viola Fischerová, Ladislav Hejdánek, Jan Koblasa, A. J. Liehm, Věra Linhartová, Zdeněk Neubauer či Radim Palouš. Marcela Staňková

Parlamentní magazín

59


 5'<10#)'0'4ž.0ª 2#460'4

2#6410

*.#80ª 2#460'Ą+

2#460'Ą+ # 2Ąž6'.¦

/'&+ž.0ª 2#460'Ą+


KULTURA

Zveme Vás na PraÏsk˘ hrad! Správa Pražského hradu si Vás dovoluje pozvat 21. dubna na Zelený čtvrtek do Španělského sálu Pražského hradu, kde bude od 19,30 hodin uvedena Pergolesiho Stabat Mater. Představí se pěvkyně Liana Sass (soprán) a Galia Ibragimova (mezzosoprán), doprovázet je bude Barocco sempre giovane, jako host se představí světová harfenistka Jana Boušková.

Pergolesi – Stabat Mater Liana Sass Galia Ibragimova host Jana Bou‰ková Barocco sempre giovane

soprán mezzosoprán harfa orchestr

Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) Italský skladatel, jeden z nejslavnějších a nejvýznamnějších skladatelů neapolské školy. Stabat mater, i dnes běžně provozované jako kantáta pro sóla, ženský sbor a smyčcový orchestr, je ve skutečnosti Duetto spirituale pro dva sólové hlasy, čtyři smyčcové party a basso continuo, zkomponované nikoliv pro církevní slavnost, nýbrž pro zábavu malého kroužku duchovní komorní hudby. Stabat mater je opředeno mýty podobně jako Mozartovo Requiem. Pergolesimu byl osudem vyměřen ještě kratší čas než Mozartovi a kompozice Stabat mater spadá také do posledního období jeho života.


INZERCE

KNIÎNÍ KLUB

Nakladatelství Grada www.grada.cz

DaÀové zákony 2011 Úplná znûní platná k 1. 4. 2011 Hana Marková S aktualizovanou verzí publikace Daňové zákony získáte právní stav veškeré daňové legislativy k 1. dubnu 2011. Přinášíme nejnovější úplná znění všech daňových zákonů, významné novely jsou komentovány spolutvůrci zákonů z ministerstva financí. Samozřejmě nechybí ani novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2011, zařazen je také nový zákon daňový řád v platném znění. Publikace dále obsahuje zákon o daních z příjmů, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o spotřebních daních (včetně ekologických či energetických daní). Předností tohoto souboru je vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma. Přehledně jsou zvýrazněny i rozdílné účinnosti zákonů. Nejprodávanější daňová publikace v ČR! 205×295, brožovaná vazba, 264 stran, cena 98 Kč ISBN: 978-80-247-3944-1, kat. číslo 4759

Efektivní vzdûlávání zamûstnancÛ 2., aktualizované a roz‰ífiené vydání Josef Vodák, Alžbeta Kucharčíková Bez efektivního vzdělávání zaměstnanců se v dnešní době neobejde žádná firma, jež chce zvyšovat svou výkonnost a být úspěšná. Manažeři a personalisté se v této monografii dozví jak zkvalitnit procesy podnikového vzdělávání tak, aby více a lépe přispívalo k rozvoji jednotlivců, týmů, organizačních jednotek a celého podniku. Majitelům firem a manažerům kniha pomůže při rozhodování o investicích do lidského kapitálu a při navrhování rozvojových vzdělávacích projektů. Nové vydání je doplněno o problematiku intelektuálního, sociálního a strukturálního kapitálu a efektivní využívání lidského kapitálu. Autoři se nově zabývají vzděláváním jako nástrojem v řízení talentů (talent management) nebo investicemi do lidského kapitálu a jejich vlivem na konkurenceschopnost firmy. Kniha nabízí nejaktuálnější myšlenky a přístupy pro stanovení potřeb vzdělávání a pro návrh, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích aktivit. Je určena zejména manažerům, personalistům, trenérům, lektorům a majitelům firem. 167×240, brožovaná vazba, 240 stran, cena 289 Kč ISBN: 978-80-247-3651-8, kat. číslo 3766

Nakladateství Wolters Kluwer âR www.wkcr.cz

Zákon o vefiejn˘ch zakázkách Komentáfi, 2. vydání Vilém Podešva, Miloš Olík, Martin Janoušek, Jakub Stránský Od účinnosti zákona uplynulo několik let, během nichž byl zákon nesčetněkrát použit a toto použití přineslo celou řadu otázek, nových pohledů, sporů, řešení a rozhodnutí. Zcela odlišná je situace v oblasti rozhodovací praxe, neboť zatímco v okamžiku vydání původního komentáře existovala pouze rozhodnutí týkající se již neúčinného zákona č. 40/2004 Sb. a rozhodnutí evropských soudních orgánů, během své platnosti byl současný zákon podroben již řadě zkoumání a výkladů, jak ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak orgánů soudních, a rozhodovací praxe je tak dnes již poměrně bohatá. Komentář proto bylo možné celkově výrazně rozšířit a konfrontovat, jak s nashromážděnými praktickými zkušenostmi a problémy, tak s rozhodovací praxí. Pevná vazba, 648 stran, cena 755 Kč ISBN: 978-80-7357-636-3

62

Parlamentní magazín

Vydává Periodical s.r.o. Sídlo vydavatelství Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4 Šéfredaktorka Marcela Staňková stankova@parlamentnimagazin.cz Zástupce šéfredaktorky Helena Kuncová kuncova@parlamentnimagazin.cz Autorský kolektiv Eva Fišerová, Ondřej Hergesell, Kristián Chalupa, Aleš Jindrák, Vilém Jirouš, Petr Just, Jiří Maštálka, Alena Palčová, Jiří Pehe, Tomáš Sokol, Alexandra Štefanová, Martin Zikmund, Zdeněk Zbořil Obchodní ředitelka Jitka Svátová svatova@parlamentnimagazin.cz Obchodní oddělení Vít Macourek macourek@parlamentnimagazin.cz Kristina Nowakowska nowakowska@parlametnimagazin.cz Elektronickou podobu Parlamentního magazínu najdete na www.parlamentnimagazin.cz Grafická úprava a zlom TH design service Distribuce vychází 10x ročně Rozšiřováno podle databáze odběratelů SEND Předplatné, spol. s r. o. Ve Žlíbku 1800/77 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420 225 985 225 Předplatné predplatne@parlamentnimagazin.cz cena předplatného 890 Kč včetně DPH Kontakty info@parlamentnimagazin.cz redakce@parlamentnimagazin.cz tel.: + 420 776 657 722 Vychází: 01. 04. 2011 Evidence MK ČR E 19456 Vydává Periodical s.r.o. Vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 164675 IČO: 24667498 Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele Neoznačené fotografie – archiv redakce, Shutterstock® Photos Veškerá práva vyhrazena © Periodical s.r.o. 2010

www.parlamentnimagazin.cz


politika • ekonomika • byznys

Máme vliv

Parlamentní magazín je seriózní politicko-ekonomick˘ mûsíãník s aktuálním a ucelen˘m zpravodajstvím z oblasti celé státní správy a podnikatelského sektoru. Elektronickou podobu ãasopisu najdete na www.parlamentnimagazin.cz


Mladá generace pěvců Národního divadla

3/6 20.00 hodin Rudolfinum Marie Fajtová, Kateřina Jalovcová, Simona Houda Šaturová, Christina Vasileva, Jiří Hájek, Richard Samek, Svatopluk Sem – sólisté Orchestr Národního divadla Tomáš Netopil – dirigent árie, dueta a orchestrální části z oper Poulenc, Bernstein, Stravinskij, Glass, Janáček, Šostakovič, Britten, Ullmann, Menotti, Martinů

Pražské jaro 12/5–4/6/2011 66. mezinárodní hudební festival Generální partner

Oficiální partner

Hlavní mediální partner

www.festival.cz

Profile for Parlamentni magazin

Parlamentní magazín 3/2011  

Parlamentni magazin

Parlamentní magazín 3/2011  

Parlamentni magazin

Profile for parmag
Advertisement