Page 1

PM 02–03/14

politika • ekonomika • byznys

Vyplatí se investice do Temelína? S odpovûdí ministr Mládek nespûchá


PRO VŠECHNY, KTEŘÍ PODNIKAJÍ A MYSLÍ I NA DRUHÉ Jste podnikatelé s vizí a dobrým srdcem, kteří pomáhají ostatním? Hledáme právě Vás! Podělte se s námi o Váš příběh a vyhrajte!

www.dobrypodnikatel.cz ŮJ STE SV A L H I Ř P BU NA WE PŘÍBĚH TE AJ A VYHR

KČ 100 000

Mediální partner


OBSAH

Vydává Periodical s.r.o. Vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 164675, IČ: 24667498 DIČ: CZ24667498 Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4 Redakce: redakce@parlamentnimagazin.cz Autorský kolektiv: Helena Hrstková, Kristián Chalupa, Aleš Jindrák, Lucia Kováčová, Petr Lukeš, Jiří Maštálka, Alena Palčová, Jiří Pehe, Tomáš Sokol, Alexandra Štefanová, Zdeněk Zbořil

OBSAH Zdenûk Zbofiil: Více poznání, ménû stanovisek!

4 POLITICK¯ KOMENTÁ¤

P¤ÍLOHA ENERGETIKA/EKOLOGIE 12 âPS: Pro rozvoj energetiky

6 ROZHOVOR

je nutná stabilita legislativního a regulaãního prostfiedí

Jan Mládek: Klíãovou prioritou je zvy‰ování zamûstnanosti

22 DOPRAVA âesk˘ leteck˘ prÛmysl zaÏívá rozkvût

24 ICT Soukromé firmy mohou vefiejnému sektoru ukázat, jak a kde lze ‰etfiit

Inzerce: svatova@parlamentnimagazin.cz tel.: 776 657 722 Grafická úprava a zlom: TH design service

14 âím je aktuálnû nejvíce ovlivnûna cena energií?

Distribuce: Rozšiřováno podle databáze odběratelů SEND Předplatné, spol. s r. o. Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, Horní Počernice tel.: +420 225 985 225

4 POLITICK¯ KOMENTÁ¤ Jifií Pehe: PÛvab nenápadné vlády

Předplatné: predplatne@parlamentnimagazin.cz cena předplatného 890 Kč včetně DPH

16 Dal‰í ‰ance na úspory energií pro majitele rodinn˘ch domÛ 17 GAZELA a její moÏn˘ následovník

Kontakty: info@parlamentnimagazin.cz redakce@parlamentnimagazin.cz tel.: +420 776 657 722

26 ROZHOVOR Martin Glaser: Vrátit dÛvûru publika i zástupcÛ zfiizovatele v nበdivadelní dÛm

28 BEZPEâNOST DIGITÁLNÍ MùNY Bitcoin a jiné kryptomûny

Vychází: 2. 4. 2014 Evidence: MK ČR E 19456, ISSN 1804-9729 Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce. Neoznačené fotografie – archiv redakce, Shutterstock® Photos. Elektronickou podobu najdete na www.parlamentnimagazin.cz Veškerá práva vyhrazena © Periodical s.r.o. 2010–2014

10 PRÁVO A LEGISLATIVA TomበSokol: V‰echno, co od této chvíle fieknete…

20 Do roku 2020 ãesko investuje aÏ 240 miliard, aby u‰etfiilo na energiích

31 KULTURA

21 INFORMACE Z PARLAMENTU âR INZERCE

Konto BARIÉRY

Už 20 let vracíme lidi do života. Pomáhejte s námi.

… a desítky dalších projektů.


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Více poznání, ménû stanovisek! Pfiipomínat dnes obãanÛm âeské republiky a jejich reprezentantÛm na rÛzn˘ch úrovních moci, aÈ jiÏ zákonodárné, v˘konné nebo soudní, idealistickou v˘zvu Karla âapka: Více poznání, ménû stanovisek!, se zdá b˘t skoro provokací. Pfiívalová informaãní vlna, která mûla pfiiblíÏit události na Ukrajinû (ale také tfieba v S˘rii, Afghánistánu, Iráku a jin˘ch ohniscích krvav˘ch událostí), se pfiibliÏuje z V˘chodu, stejnû jako ze Západu a ti, ktefií se domnívají, Ïe na ní surfují nebo jí dokonce dávají smûr, si neuvûdomují, Ïe se stále více nacházejí ve stavu informaãní chudoby nezúãastnûn˘ch.

Zdenûk Zbofiil politolog

Přesto téměř nelze najít českého nebo evropského politika, který, aniž zná podstatu věcí, zaujímá stanovisko, obvykle rozhodné a definitivní. Čím méně poznání bylo nebo je přihlížejícímu dopřáno, tím je jeho postoj odvážnější a militantnější. Bez jakékoli zkušenosti s válkou volají po válce, bez znalostí historického nebo kulturního kontextu chtějí napravovat dějiny, nebo je dokonce tvořit, bez jakékoli odpovědnosti chtějí jiné soudit a odsuzovat a mnozí si dokonce myslí, že mají právo i trestat. Přijde-li se na to, že se osudově mýlí nebo už zmýlili, je po ruce výmluva, že jsou obětí dezinformace neb médii zprostředkovávaných lží, a proto jsou vlastně nevinní. Je ovšem pravda pravdoucí, že roli katů a bláznů jim pomáhají hrát světové zdroje ještě světovějších informací a že role i těch nejznámějších agentur je tragikomická. Problém není v tom, že se aktuální výkony soukromých nebo veřejnoprávních médií třeba jen v České republice dostaly za hranice reality

a často i zdravého rozumu, ale v tom, že také jejich konzumenti ztratili schopnost kritického myšlení a kritického zkoumání svých informačních zdrojů. Jestliže si někdo dělal iluze o tom, že jsme se dokázali, alespoň formálně oddělit od propagandistických a agitačních metod totalitních režimů, pak jej zprávy o událostech posledních několika let vyvádějí z omylu. Zpravodajství a komentáře o arabském jaru, propagandistickém sloganu nehodném Václava Havla, končí stydlivou zmínkou o 529 rozsudcích smrti již vynesených a dalších 700 připravovaných v Egyptě, aniž to politiky, mýtické mezinárodní společenství a média hlídající demokracii přivedlo do podobné extáze, jako souzení prezidenta Mubaraka, přijímaného po desetiletí jako vážené hlavy státu, náhle přeformátovaného do zločince, kterého už nemusíme milovat, ale můžeme, nebo dokonce musíme nenávidět. Nejde ale o to, který ze zpravodajů nebo komentátorů ČT, nebo dokonce člen vlády, se diskredituje svými stanovisky k událostem na Ukrajině a na Krymu. Ani o to, že novináři Lidových novin vyzývají k válce s Ruskem (tedy s Ruskou federací od Petrohradu po Vladivostok). Problém není, zda vědí nebo nevědí, co činí, ale to, že jejich informace neinformace, ať už si to jejich pro-

4

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


POLITICK¯ KOMENTà ¤

ducenti a ĹĄiĹ™itelĂŠ pĹ™ejĂ­ nebo ne, jsou nekriticky spotĹ™ebovĂĄvĂĄny a jejich konzumenti jsou vÄ›tĹĄinou nalĂŠhavÄ› vyzĂ˝vĂĄnĂ­, aby zaujali stanovisko. Tato vĂ˝chova ke skupinovĂŠ hlouposti je, zdĂĄ se, znakem naĹĄĂ­ doby. NemusĂ­me to vyÄ?Ă­tat jen malĂŠmu ÄŒechĂĄÄ?kovi, jak jej pejorativnÄ› nazĂ˝val Emanuel Moravec a jeho epigoni. StejnĂŠho omylu se dopouĹĄtÄ›jĂ­ euroameriÄ?tĂ­ SvÄ›tĂĄÄ?ci. Ti se rozhodli, Ĺže se nebudou dĂĄle radit s Ruskou federacĂ­ na Ăşrovni G8, aÄ?koli tato federace je, alespoĹˆ podle nikoli vĹždy dĹŻvÄ›ryhodnĂ˝ch Financial Times, v mnohem lepĹĄĂ­ kondici. Tak vypadĂĄ rozhodnĂŠ stanovisko nezĂşÄ?astnÄ›nĂ˝ch, tedy tÄ›ch, kteří o svĂŠ nezĂşÄ?astnÄ›nosti vlastnÄ› ani nevÄ›dĂ­. Podle tĂŠhoĹž zdroje sedm z tÄ›chto osmi stĂĄtĹŻ vykazuje enormnĂ­ zadluĹženost a stagnaci nebo Ăşpadek nĂĄrodnĂ­ho hospodĂĄĹ™stvĂ­. JedinĂĄ zemÄ›, SRN, mĂĄ mĂ­rnÄ› rostoucĂ­ ekonomiku a dĂ­ky tomu se jeĹĄtÄ› nepotĂĄpĂ­ nadnĂĄrodnĂ­ ekonomika EU. Jen dluh SpojenĂ˝ch stĂĄtĹŻ je tak velkĂ˝, Ĺže by pokryl, jak z tÄ›chto ĂşdajĹŻ odvodil jeden z Ä?eskĂ˝ch komentĂĄtorĹŻ tohoto stavu, vĂ˝dajovĂŠ poloĹžky stĂĄtnĂ­ho rozpoÄ?tu ÄŒeskĂŠ republiky na vĂ­ce neĹž 264 let. Financial Times nemusĂ­me věřit, mĂ˝lily se nebo neříkaly pravdu jiĹž mnohokrĂĄt. Ale pĹ™ece jenom bychom mÄ›li

  

 

     

     

  

 

k tÄ›mto datĹŻm pĹ™istupovat s vÄ›tĹĄĂ­ rozvahou, kdyĹž uĹž se tito dluĹžnĂ­ci rozhodli pomoci UkrajinÄ›. A takĂŠ vĂĄĹžit, kdo je kdo, co je co, a proÄ? se o tom mluvĂ­. Jinou aĹž absurdnĂ­ zprĂĄvou je, Ĺže Ĺžijeme v zemi, kde se jen shodou okolnostĂ­ nedostal pĹ™ed soud populĂĄrnĂ­ fotbalista, protoĹže zvedl pravici, nikoli vĹĄak do výťe oÄ?Ă­, jak se pĹ™i nacistickĂŠm pozdravu vyĹžadovalo, ale proto, Ĺže ten, kdo jej udal prohlĂĄsil, Ĺže hajloval. HrĂĄÄ? nebyl sice odsouzen, ale musel zaplatit vysokou finanÄ?nĂ­ pokutu nÄ›komu, kdo se rozhodl napravovat prĂĄvo. VypadĂĄ to absurdnÄ›, ale protoĹže Ĺžijeme v zemi, kde mĹŻĹže bĂ˝t podle stejnĂ˝ch paragrafĹŻ odsouzen Ä?lovÄ›k aĹž na dva roky do vÄ›zenĂ­ za to, Ĺže mÄ›l na svĂŠm odÄ›vu znaÄ?ku nebo symbol povaĹžovanĂ˝ nÄ›kĂ˝m za pravicovÄ› extremistickĂ˝, a pĹ™itom se obĂĄvĂĄme zkoumat, kdo vyzĂ˝vĂĄ k uplatĹˆovĂĄnĂ­ zĂĄsady kolektivnĂ­ viny, ťíří zĂĄĹĄĹĽ a nenĂĄvist tĹ™eba z politickĂ˝ch nebo nĂĄrodnostnĂ­ch dĹŻvodĹŻ a kdo vyzĂ˝vĂĄ k vedenĂ­ vĂĄlky. Jen pro informaci a na zĂĄvÄ›r: § 356 TrZ: Kdo veĹ™ejnÄ› podnÄ›cuje k nenĂĄvisti k nÄ›kterĂŠmu nĂĄrodu, rase, etnickĂŠ skupinÄ›, nĂĄboĹženstvĂ­, třídÄ› nebo jinĂŠ skupinÄ› osob nebo k omezovĂĄnĂ­ prĂĄv a svobod jejich přísluĹĄnĂ­kĹŻ, bude potrestĂĄn...

 

      

INZERCE


ROZHOVOR

{ } Klíãovou prioritou je zvy‰ování zamûstnanosti,

fiíká v rozhovoru pro Parlamentní magazín ministr Jan Mládek Nynûj‰í ministr prÛmyslu a obchodu Jan Mládek vzbudil pfied ãasem znaãnou nevoli sv˘mi v˘roky o parazitujících Ïivnostnících, za které se pak opakovanû omluvil s tím, Ïe nebyly správnû pochopeny. V˘hrady k jeho jmenování ministrem Sobotkovy vlády mûl i prezident republiky. Tyto v˘hrady se v‰ak nemûly t˘kat nekompetentnosti ministra prÛmyslu a obchodu. Milo‰ Zeman mûl Mládkovi vytknout, Ïe nemá provûrku od Nejvy‰‰ího bezpeãnostního úfiadu. Erudovan˘ ekonom Jan Mládek, kter˘ hovofií nûkolika cizími jazyky, ve svém oficiálním Ïivotopise neuvádí své ãlenství v pfiedlistopadové KSâ.

Musíme i dal‰ím investorÛm ukázat, Ïe âR je na investice dobfie pfiipravena a Ïe si jich váÏí.

Pane ministře, počet nezaměstnaných v České republice dosáhl v současné době téměř rekordních 630 tisíc. Existuje vůbec nějaký účinný recept na zásadní změnu tohoto nepříznivého stavu? Jednou z naprosto klíčových priorit, možná tou nejdůležitější, jež jsem si dal při příchodu na ministerstvo průmyslu a obchodu, je zvyšování zaměstnanosti. Já vnímám několik rovin tohoto problému. Tím základním je celková kondice ekonomiky EU a potažmo naší země. V tomto ohledu jsem nyní řekněme mírně optimistický. Věřím, že naši ekonomiku nyní čeká růst, který se projeví samozřejmě i na trhu práce vyšší nabídkou pracovních příležitostí. A jaké jsou Vaše další priority? Druhou nesmírně důležitou rovinou je naše schopnost získávat investice. Tady, myslím, jsme jako vláda i za velmi krátkou dobu jasně ukázali velkou

6

Parlamentní magazín

aktivitu na nejvyšší úrovni a budeme v ní pokračovat. Osobní angažmá pana premiéra Sobotky, završené cestou do Spolkové republiky Německo, je ukázkou další mé priority, a tou je podpora zahraničního obchodu a investic cestou ekonomické diplomacie. Díky tomu vzniknou tisíce nových pracovních míst přímo v Kvasinách a další v navazujících podnicích, které se podílejí na automobilovém průmyslu. Možná jste registrovali moje osobní nasazení při přípravě vstupu logistické společnosti Amazon, která, věřím, přinese tisíce pracovních míst pro Středočeský kraj a Brno. Další investice a tedy i nová pracovní místa jsou v jednání, ale nechci je zakřiknout. Musíme i dalším investorům ukázat, že ČR je na investice dobře připravena a že si jich váží. Rusko-české konsorcium MIR 1200 se uchází o lukrativní zakázku na dostavbu Temelína.

www.parlamentnimagazin.cz


ROZHOVOR

Ministr obrany Martin Stropnický přitom označil účast Rusů ve světle ukrajinské krize za problematické. Jaký je Váš názor na tuto otázku? Víte, já musím vnímat otázku dostavby Temelína především z pohledu budoucího energetického mixu státu a zcela vážně z pohledu ekonomiky případné dostavby. To je pro mne klíčový aspekt. Napřed musíme velmi odpovědně uvážit, zda dostavbu Temelína ano, či ne, teprve potom má smysl řešit otazníky navazující. Před nedávnem jste se vyjádřil, že dostavbu Temelína bude nejlepší odložit. Můžete být více konkrétní? Dostavba Temelína naprosto zásadně souvisí s připravovanou Státní energetickou koncepcí a surovinovou politikou státu. Máme svoje závazky v oblasti ekologie a snižování emisí do roku 2030, roli samozřejmě hraje celková energetická a ekologická politika EU, naše energetická bezpečnost a podobně. Jako klíčový faktor, který bude rozhodovat o tom, zda Temelín dostavíme, nedostavíme nebo zda dostavbu odložíme, ale bude jednoznačně ekonomika tohoto gigantického projektu. Vedeme opravdu vážnou a věcnou diskuzi o nastavení budoucího energetického mixu naší země. Otázkou není, zda jaderná energetika ano, či nikoliv, otázkou je, jak se investice do Temelína nyní nebo později vyplatí. To rozhodnutí je nesmírně závažné a bude mít dlouhodobé konsekvence, proto nespěchejme, není důvod. Neobáváte se, že vyjádření či postoje naší vlády k vojenskému zákroku Ruska na Krymu výrazně poškodí obchod naší země s Ruskou federací, která je naším důležitým obchodním partnerem? Na začátku rozhovoru jsem zmiňoval své priority a cíl zvyšovat zaměstnanost a vytvářet nové pracovní příležitosti cestou podpory zahraničního obchodu skrze ekonomickou diplomacii. Problém ukrajinsko-ruský dopadá na nás na všechny, velmi

a surovinová bezpečnost. My samozřejmě všechna rizika monitorujeme, ale v současné situaci očekávají naše podniky a podnikatelé od nás především pomoc, informace, konzultace, v tom je nyní naše práce nejdůležitější. Má se vůbec podle Vás malý stát, jakým je Česká republika, kriticky vyjadřovat k otázce porušování lidských práv v zemích našich významných obchodních partnerů, jakými jsou například Rusko nebo Čína? Zahraniční politika státu a obchod, hlavně ten zahraniční, jsou samozřejmě spojené nádoby. Mým úkolem nejsou vnější proklamace, ale minimalizace dopadů a rizik, které mohou chtě nechtě v konfliktních situacích vznikat a které také vznikají. Věřte, že ale mívají spíše ekonomický dů-

foto: MPO

Můžete tuto otázku ze svého pohledu více rozvést? Jak jsem již řekl, předpokládám, že rozhodnutí o prolomení či neprolomení letos nepadne. Vláda by se k této otázce ale měla vyjádřit v příštím roce. Osobně si dokážu představit i variantu, že se vládní strany shodnou na tom, že závaznou odpověď na otázku prolomení limitů dá výsledek krajského referenda. Jenom pro ilustraci: v souvislosti s prolomením limitů se vlastně bavíme o dvou dolech – o dole Bílina a dole ČSA. Na Bílině je situace bezkonfliktní, pokračující těžba žádným podstat-

„Napfied musíme velmi odpovûdnû uváÏit, zda dostavbu Temelína ano, ãi ne, teprve potom má smysl fie‰it otazníky navazující.“ vod. Pro mne je klíčové, že surovinová bezpečnost státu není v ohrožení, že česká koruna je proti ukrajinské krizi víceméně imunní a že panuje shoda na tom, že Ukrajina nutně potřebuje zahraniční půjčky. Je logické, že se začíná projevovat investiční nejistota, podniky mají obavy, jak se budou vyvíjet jejich zakázky, je zastaveno financování některých nových projektů… Toto jsou jen dílčí projevy stavu, který v rusko-ukrajinských vztazích panuje. V nedávných dnech jste navštívil severní Čechy a jednal tam o možném prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Kdy udělá vláda zásadní kroky v této záležitosti? Jistě, otázka prolomení či neprolomení limitů je velmi důležitým ekonomickým, ekologických a především citlivým sociálním tématem. Hovoříme o regionu s vyso-

„Hovofiím i o kompromisní variantû prolomení s mal˘m „p“, která by umoÏnila tûÏbu, aniÏ by bylo nutné zásadním zpÛsobem bourat lidská obydlí.“ závažně na ekonomiku Evropské unie a není pouze otázkou českých investorů a exportérů. Rusko bylo vloni v obratu zahraničního obchodu naším pátým největším partnerem, dlouhodobě patří do první desítky. Na Ukrajinu exportuje Škoda Auto, Hamé či Bioveta. Strategickou otázkou je samozřejmě energetická

tury, revitalizaci krajiny a podobně. Proto mám potřebu scházet se a hovořit se všemi, jichž se to týká, ať už jsou to komunální a krajští politici, odboráři či místní občané, kteří třeba v Horním Jiřetíně žijí.

kou mírnou nezaměstnanosti, sociální exkluze, poškozeným životním prostředím a zanedbanými investicemi do infrastruktury, proto myslím, že je namístě v souvislosti s limity hovořit i o novele horního zákona a o zvyšování poplatků za uhlí, aby do regionů poškozených těžbou proudily dostatečné prostředky na rozvoj infrastruk-

ným způsobem lidská sídla v okolí neohrozí. Komplikovanější situace je na dole ČSA, kde by případné prolomení limitů mohlo znamenat, že by v budoucnu mohla být zbourána i lidská sídla. Týká se to především části Horního Jiřetína a jeho místní části Černice. Proto hovořím i o kompromisní variantě, říkám tomu prolomení s malým „p“, která by umožnila těžbu, ale bez toho, aby bylo nutné nějakým zásadním způsobem bourat lidská obydlí. Máme přeci hořkou zkušenost z Libkovic, které byly před několika lety zbourány a dodnes se tam netěží. Toto bych nikdy nedopustil! Jaký je Váš pohled na rozvoj investičních příležitostí do energetické infrastruktury České republiky? Další rozvoj energetické infrastruktury ČR v kontextu regionu střední Evropy je jednou z hlavních priorit aktualizace Státní energetické koncepce. Její rozvoj podpoří integraci energetických trhů pomocí odstraňování úzkých míst v soustavách a je klíčový pro zajištění bezpečnosti a kvality dodávek energie v měnící se situaci na energetických trzích a při postupné dekarbonizaci naší energetiky. Co se elektroenergetiky týče, podpora rozvoje kapacit obnovitelných zdrojů energie (OZE) musí být doprovázena přiměřeným rozvojem infrastruktury tak, aby nedocházelo k přetěžování přenosových soustav a k potencionálnímu ohrožení dodávek energie. S ohledem na opakované přetěžování české přenosové soustavy nepláno-

Parlamentní magazín

7


ROZHOVOR

vanými toky elektrické energie z Německa plánuje provozovatel přenosové soustavy ČEPS, instalaci nových vedení a transformátorů s řízeným posunem fáze, jejichž uvedení do provozu se předpokládá v roce 2016. Dalšími impulzy jsou zejména rozvoj zdrojové základny a z toho plynoucí potřeba zajištění vyvedení výkonu nových zdrojů. Dále se jedná o vliv rozvoje spotřeby, který je spojený s předpokládaným hospodářským oživením v ČR, který vyvolává zvýšené nároky na dodávky elektrické energie. V neposlední řadě se jedná o vliv mezinárodní spolupráce a propojení s ostatními přenosovými soustavami v rámci EU vzhledem k tomu, že se ČR díky své geografické poloze významným způsobem podílí na přenosech toků výkonů v rámci obchodů s elektrickou energií v rámci evropského kontinentu. Nelze pominout ani vliv nutnosti obnovy vedení a zařízení v elektrických stanicích. Na úrovni distribučních soustav bude rovněž hlavním motivem rozvoje infrastruktury změna zdrojové základny s postupným nárůstem podílu decentralizovaných zdrojů a OZE. Sítě budou muset reflektovat jednak větší zapojení strany poptávky do řízení bilance a v delším časovém horizontu rovněž umožnit rozvoj tzv. čisté mobility.

Jako příklad uvedu plynárenskou infrastrukturu, kdy největší objem zemního plynu je na tuzemský trh dovážen z Ruské federace, a to tranzitem přes území Ukrajiny a Slovenska. Proto je současná napjatá politická situace na Ukrajině systematicky sledována i z pohledu možného dopadu na energetickou bezpečnost ČR. Dodávky ruského zemního plynu přepravované přes území Ukrajiny a určené pro tuzemský trh jsou naštěstí od počátku politického napětí, tj. pře-

„Modernizace a rozvoj plynárenské soustavy, vãetnû zv˘‰ení kapacity zásobníkÛ a v˘stavby pfieshraniãních propojení pfiispívá k vût‰í energetické bezpeãnosti“ Co se plynárenské infrastruktury týče, dostatečné investice jsou nezbytné pro zajištění dodávek plynu pro koncové zákazníky. Modernizace a rozvoj plynárenské soustavy včetně zvýšení kapacity zásobníků a výstavby přeshraničních propojení přispívá k větší energetické bezpečnosti. V této souvislosti lze zmínit navýšení skladovací kapacity podzemního zásobníku Uhřice a právě probíhající stavbu podzemního zásobníku Dambořice na Jižní Moravě nebo plánovaná propojení přepravní soustavy plynu s Polskem a Rakouskem. Souhlasíte s názorem, že je to velmi důležité pro naši energetickou bezpečnost a že naše bezpečnost, je velmi významná pro naše sousedy v Evropě a pokud ano, proč? Ano, nepochybně. Energetickou bezpečnost ČR je nutné vnímat v širším kontextu a dostatečně robustní a odolná energetická infrastruktura je její nepostradatelnou součástí.

8

Parlamentní magazín

lomu února a března, realizovány bez jakýchkoliv problémů v souladu s uzavřenými kontrakty. Na druhé straně musím zdůraznit, že kapacita reverzního toku plynu je v ČR dostatečná nejen pro potřeby ČR, ale částečně i pro potřeby Slovenska. V případě přerušení dodávek plynu přes Ukrajinu by tak bylo možné zásobovat ČR přes Německo a využít plyn uskladněný v podzemních zásobnících plynu. Prohlubování možností potrubního propojení mezi členskými státy EU a podpora

výstavby nových terminálů na zkapalněný zemní plyn v Evropě umožní větší diverzifikaci tras i dodávek plynu. Tím přispěje ke zvyšování energetické bezpečnosti, ale také podpoří rozvoj obchodu se zemním plynem. Jak se díváte na nedávné intervence České národní banky? Musím přiznat, že mé pocity jsou do jisté míry smíšené. Na jedné straně pomohlo toto opatření některým podnikům v jejich exportu se všemi pozitivními efekty. Jinak ale vnímají opatření podniky, jejichž vstupy jsou oceněny v eurech. Jaký je Váš názor na zavedení eura a kdy by k němu případně mělo dojít? Můj názor na zavedení eura je pozitivní. Jednoznačně pozitivní. Kdy ho zavést, to je otázka s celou řadou proměnných, a proto budu hovořit skutečně o předběžném termínu. Nicméně diskuze, které vedeme mezi vládními stranami, uvažují o možném horizontu let 2019–2021. Přežije podle Vás vůbec eurozóna příštích dvacet let? Ano, určitě. I když si dovedu představit, že v ní v tomto časovém horizontu třeba nebudou některé z menších okrajových zemí. Kristián Chalupa

Jan Mládek: *1. 6. 1960, Jindřichův Hradec Ministr průmyslu a obchodu ČR, poslanec PČR za ČSSD, bývalý ministr zemědělství, stínový ministr financí. Absolvoval VŠE v Praze a následně získal titul kandidáta věd na Prognostickém ústavu AV ČSR. V devadesátých letech 20. století byl ve státních službách – např. jako poradce ministra hospodářství či jako zástupce guvernéra České národní banky v Mezinárodním měnovém fondu. V roce 2013 byl zvolen poslancem PČR, v lednu 2014 byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu ČR. Jan Mládek je ženatý a má pět dětí.

www.parlamentnimagazin.cz


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

PÛvab nenápadné vlády Jako hlavní devíza vlády Bohuslava Sobotky se zatím jeví její jistá nenápadnost ãi nevtíravost. V tom se zásadnû li‰í od ambiciózní vlády Petra Neãase, která zahájila svou ãinnost pod praporem velk˘ch reforem. Cílem Nečasovy vlády nebylo nic menšího než přetvořit Českou republiku v „moderní“ zemi podle neoliberálního mustru, kterým se řídily obě hlavní pravicové strany – občanští demokraté a TOP 09. Vláda spustila téměř okamžitě po svém nástupu program rozsáhlých škrtů, v jejichž podloží byla nejen rétorika strašící „řeckou cestou“, ale i jakési nepřátelství vůči údajně přebujelému státu a jeho úřednictvu. Vláda si navíc dala za cíl zreformovat penzijní systém, sociální služby a zdravotnictví. Pustila se také do ambiciózního vypořádaní majetkových vztahů s církvemi. Všechny tyto cíle by byly nemalým úkolem i pro vládu, která by se opírala o skutečně silný mandát. Nečasova vláda se sice opírala o největší poslaneckou většinu v dějinách České republiky, ale jenom proto, že třetím koaličním partnerem se staly Věci veřejné, což byla strana nejistá si vlastní identitou, strukturou i cíli. Navíc, pokud VV vnesly kromě svých hlasů do koalice něco potenciálně pozitivního, byla to jejich antikorupční agenda. Pokud by Nečasova vláda právě tento aspekt programu VV dokázala produktivně využít, mohla lépe uspět i v ostatních oblastech. Jedna z hlavních námitek snášejících se na její hlavu ze strany veřejnosti totiž byla kritika pokračující rozsáhlé korupce. Nejen levicoví kritici vlády upozorňovali, že škrty, které potenciálně dusí ekonomiku, mohou dávat jistý smysl pouze za předpokladu, že se zároveň podaří uzavřít kohoutky, kterými z veřejných financí odtékají desítky miliard do kapes „podnikatelů“ parazitujících na státních zakázkách. Dnes už víme, že Nečasova vláda nevzala tento úkol vážně. Do jisté míry proto, že právě hlavní vládní strana – ODS – byla navázána na „podnikatele“, kteří z výše zmíněného systému rozsáhlého parazitování na státních zakázkách profitovali. Místo toho, aby se boj s korupcí tedy stal skutečnou vlajkovou lodí Nečasovy vlády, spustily ODS a TOP 09 frontální útok na véčkaře. Jakkoliv obvinění vůči neoficiálnímu

lídrovi VV Vítu Bártovi, že v podstatě vybudoval VV jako pobočku své firmy, byla závažná, zdá se dnes, že cílem bylo oslabit pozici VV, a tím i její protikorupční rétoriku, a posílit naopak priority ODS a TOP 09. Výsledek známe: postupný rozklad vlády zmítané neustálými skandály a vnitřními spory. Koalice se dohodla, že nebude zvyšovat daně a nejprve provede cosi jako inventuru státních financí, aby zjistila, zda peníze nelze ušetřit lepším výměrem daní, utažením kohoutků tam, kde peníze utíkají, a přilákáním zahraničních investorů. Protikorupční rétorika také hraje v činnosti nové vlády jistou roli, ale spíše zprostředkovaně. Netvrdí, že přijme opatření, která korupci výrazně omezí přes noc, ale zdůrazňuje, že pokud se podaří „zrekonstruovat stát“ ve shodě s opatřeními navrženými občanskou společností, korupce se postupně sníží. Důraz tedy není na velké reformy, ale na kvalifikované vládnutí a správu státu. Ve srovnání s Nečasovou vládou se to může jevit jako poněkud „šedá“ agenda, jenže česká veřejnost, jak ukazují průzkumy, klade právě na zlepšení fungování státu dnes hlavní důraz. Vládní koalice zatím také byla schopna utlumit nebo rychle řešit potenciální konflikty. Ačkoliv hnutí ANO Andreje Babiše je nepochybně vládní partner přinejmenším stejně nevypočitatelný, jako byly Věci veřejné, vládní koalici se zatím daří nevyhrocovat vnitřní spory způsobem, jakým se to dělo v Nečasově vládě. To je nepochybně důležité, protože průzkumy dlouhodobě ukazují, že česká veřejnost reaguje velmi negativně na konflikty, skandály a vzájemné osočování politiků. Když lidovci pohrozili odchodem z vládní koalice kvůli možnému zrušení lustračního zákona, ihned se to projevilo na jistém rozkolísání jejich preferencí. Veřejnost má prostě, zdá se, dost siláckých gest a politického hašteření. Sobotkova vláda toto zadání zatím plní. Její na české poměry poměrně vysoká popularita v prvních průzkumech veřejného mínění o tom koneckonců svědčí.

Jifií Pehe politolog

Sobotkova vláda, zdá se, se z chyb té Neãasovy pouãila. Pfiedev‰ím si nestanovila Ïádné ambiciózní cíle. Její vlajkovou lodí je reforma státu, vãetnû pfiijetí rozumného zákona o státní sluÏbû. To je úkol nejen realistick˘, ale nutn˘, protoÏe zákon o profesionální státní sluÏbû po âeské republice vyÏaduje Evropská unie.


PRÁVO A LEGISLATIVA

V‰echno, co od této chvíle fieknete… Na justiãní pomûry nezvykle ostrou reakci a následn˘ stfiet mezi jejími ãelními pfiedstaviteli vyvolal ãlánek v Právu, posléze zvefiejnûn˘ v Novinkách.cz s titulkem „Nejvy‰‰í soud zkomplikoval usvûdãení zloãincÛ“. UÏ nadpis tiskové zprávy NS âR ze 6. 2. 2014 „Reakce Nejvy‰‰ího soudu na nepravdivé ãlánky v deníku Právo“ leccos naznaãoval a ne‰lo jen o nadpis.

TomበSokol Advokátní kanceláfi BroÏ – Sokol – Novák

Drobn˘ problém byl v tom, Ïe onen muÏ mûl dvû bodné rány noÏem a pfied zmínûn˘mi policisty a záchranáfii mûl za toho, kdo jej bodl, oznaãit fiítomnou Ïenu, svoji druÏku.

10

Parlamentní magazín

Inkriminovaný článek odkazoval na „předloňský verdikt“ NS ČR a v podstatě tvrdil, že dle něj a díky jemu policisté, kteří se na místě činu dozví jako prví důležité informace, nemohou o nich později svědčit v trestním řízení. Následovala řada nesouhlasných reakcí, policistů, politiků, ale i jiných. Mimo jiné také předsedy Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího státního zástupce. A po nich zmíněná hodně ostrá odpověď, publikovaná na portálu NS ČR. Především tedy, co vlastně bylo tvrzeno. V úvodu článku je uvedeno: Bývají první na místě činu a často se dozvědí informace, které následně usvědčí pachatele. Výjimkou není ani případ, že se jim pachatel sám přizná, ačkoli pak před soudem všechno popře. Řeč je o policistech, kteří vyjíždějí k přepadeným či zraněným lidem a dozví se tak bezprostředně informace ještě před příjezdem kriminalistů a vyšetřovatelů. Svědectví strážců zákona ale nyní budou před soudem zcela bezcenná. Jinými slovy, cokoliv se výše uvedení dozvědí, nebude mít v důsledku rozhodnutí NS ČR procesní význam. Proti takovému tvrzení se NS ČR ohrazuje hned v úvodu své tiskové zprávy, kde tvrdí, že jde o zkreslující informaci a …vyloženou dezinterpretaci rozhodnutí Nejvyššího soudu spisové značky 7 Tdo 1116/2012, což vedlo ke zmatečným a vzrušeným reakcím policistů i občanů, kteří se spoléhali na serióznost informací publikovaných v uvedených médiích. Nezůstalo jen u této obecné reakce, v prohlášení se objevuje i věta: K našemu překvapení vyvolaly neobjektivní a nedůvodnou kritiku rozhodnutí Nejvyššího soudu ze strany předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxy i nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana. Zřejmě těm, ale i dalším pak je adresována výzva: Odborníkům, kteří se „zasvěceně“ vyjadřovali o údajném skandálním rozhodnutí Nejvyššího soudu, pak lze doporučit, aby před tím, než zbytečně rozčílí veřejnost, si nejdříve inkriminované rozhodnutí prostudovali. Od celé události už uplynula určitá doba, doufejme, že vášně již pominuly a nepochybně existují větší problémy než tenhle. Nicméně vyslovené nutně vytváří dojem, že díky jednomu judikátu NS ČR, trvajícím na pustém procesním formalizmu, unikají odsouzení takříkajíc evidentní

pachatelé. Takové podezření asi stojí za rozbor. V rozhodnutí, které se po dost dlouhé době od vydání dostalo do rukou redaktorů Práva, je řešena důkazní hodnota výpovědí policistů, kteří se na telefonické zavolání dostavili spolu se záchranáři do bytu, kde byl podnapilý muž a podnapilá žena, nikdo jiný. Drobný problém byl v tom, že onen muž měl dvě bodné rány nožem a před zmíněnými policisty a záchranáři měl za toho, kdo jej bodl, označit přítomnou ženu, svoji družku. Následně pak ale jako svědek po poučení využil svého práva a nevypovídal. U soudu pak proti družce také nesvědčil. Byli tedy vyslechnuti záchranáři i policisté a na základě všech získaných důkazů soud uznal obžalovanou vinnou zločinem pokusu vraždy a uložil jí trest ve výši 13 let. Po neúspěšném odvolání podala odsouzená dovolání, které NS ČR odmítl. Současně se ale vyjádřil k problematice důkazní hodnoty výpovědi policistů. V té souvislosti uvedl to, co o více než rok později rozpoutalo takové vášně: Pokud se policisté před zahájením trestního stíhání v rámci šetření na místě dotazovali poškozeného na to, co se stalo, vyžadovali tím od něho vysvětlení podle § 158 odst. 3 písm. a) tr. ř. a měli o takovém vysvětlení sepsat úřední záznam podle § 158 odst.

www.parlamentnimagazin.cz


PRÁVO A LEGISLATIVA nutí jednak svá a jednak Ústavního soudu ČR, která jsou postavena na stejném principu. Tedy nejde o nějaký soudní výstřelek ale o to, čemu se v praxi říká konstantní judikatura. Co podle mne překvapivě nezaznělo, byla informace o výsledku ústavní stížnosti ve stejné věci. Po neúspěšném dovolání se odsouzená obrátila na Ústavní soud, ale nedopadla dobře. Její stížnost poukazující na porušení ústavních práv byla odmítnuta jako zjevně neopodstatněná. V odůvod-

a po řádném poučení o svých právech. Připomínkou argumentace v nyní zkoumané věci je další část odůvodnění, kde se píše: …Nedostatek těchto podmínek nelze obcházet tím, že se jako důkaz použijí výpovědi zasahujících policistů o obsahu sebeobviňujícího vyjádření, které vůči nim osoba pronesla. A následuje i možnost sepsat s takovou osobou záznam o podání vysvětlení, který ovšem, jak soud upozorňuje, není použitelný jako důkaz v trestním řízení.

„Policisté nemohou b˘t svûdky o obsahu podané informace, kdyÏ o ní nesepsali úfiední záznam.“

5 tr. ř. (ve znění účinném v době činu). Úřední záznam podle tohoto ustanovení ovšem nebylo možné použít jako důkaz. Nepoužitelnost úředního záznamu o vysvětlení podaném podle § 158 odst. 3 písm. a) tr. ř. nebylo možno obejít tím, že policisté byli v postavení svědků vyslechnuti k tomu, jak se k věci před nimi poškozený při jejich šetření na místě vyjadřoval.

nění svého rozhodnutí z dubna 2013 Ústavní soud mimo jiné konstatuje, že obecné soudy ve věci rozhodly dobře, přičemž mimo jiné zmiňuje i to, jak se Nejvyšší soud vypořádal s námitkou důkazní nepoužitelnosti svědeckých výpovědí zasahujících policistů. To asi nelze interpretovat jinak, než že se Ústavní soud se shora citovaným argumentem ztotožnil. Logicky z toho vyplývá, že pokud už byl takový rozruch, pak v něm nemělo jít o rozhodnutí dovolacího, ale Ústavního soudu. Ve zmíněné polemice Nejvyšší soud poukázal na obdobná rozhodnutí Ústavního soudu, například to, které označilo za protiprávní postup nižších soudů, pokud za důkaz o vině pachatele daňového deliktu akceptovali zápis, který s ním byl v době před zahájením trestního stíhání, ale ve stejné věci sepsán před finančním úřadem. Zcela jasně zde (I.ÚS 677/03) Ústavní soud říká, že: Uvedený postup soudu prvního stupně lze ve smyslu výše uvedené zásady „nemo tenetur se ipsum accusare“ považovat za porušení stěžovatelova práva na spravedlivý proces. Bylo by možné odhlédnout od tohoto zásahu do stěžovatelova práva mlčet jen v případě – jak lze vyvozovat z judikatury ESLP –, pokud by závěr o spáchání trestného činu byl dostatečně podložen jinými provedenými důkazy. Užitá latinská sentence vyja-

„Nejde o nûjak˘ soudní v˘stfielek ale o to, ãemu se v praxi fiíká konstantní judikatura.“ Před dalším je třeba připomenout, že nešlo o jakékoliv informace, které by policisté získali a nemohli o nich následně svědčit, ale o obsah výpovědi poškozeného, který vypovídal o osobě blízké. To je podle mne dost důležitá skutečnost, o níž se novinová informace nezmiňovala. Neméně důležité je také to, že NS ČR ve svém prohlášení odkázal na další rozhod-

dřuje zákaz nutit kohokoliv, aby sám sebe obvinil. Z rozhodnutí je patrno, jak široce je tento zákaz pojímán. NS ČR také připomněl své rozhodnutí (7 Tdo 347/2012) v němž tento soud mimo jiné konstatoval, že …nikdo není povinen sám sebe obviňovat z trestného činu. Z čehož dovozuje, že sebeobvinění může pachatel učinit pouze procesně relevantním způsobem. Tedy v postavení obviněného

Situace se tedy zdá být jasná. Policisté ani kdokoliv jiný není jako svědek diskvalifikován proto, že byl na místě činu a něco viděl. Ale policisté nemohou být svědky o obsahu podané informace, když o ní nesepsali úřední záznam. To mi připadá logické, opak by znamenal možnost doplňovat již sepsaný protokol o to, co bylo řečeno, ale policista to (údajně) zapomněl zapsat. Jinou věcí je použití záznamu jako důkazu u soudu. Možná trochu chybou NS ČR je, že v rozhodnutí, které pak vyvolalo takovou bouři, podrobněji nezmínil význam poučení před výpovědí nejen podezřelého, ale i osoby, která pro svůj blízký vztah k podezřelému má právo odepřít výpověď, a tak blízkou osobu neusvědčovat. A proč záznam o výpovědi pořízený před zahájením trestního stíhání nelze následně užít jako důkaz. Nejsem si ovšem jist, zda by soudy byly tak rigorózní, pokud jde o svědeckou výpověď policisty v případě svědka, který po zahájení trestního stíhání vypovídá něco jiného, než to, co vypovídal bezprostředně po činu zasahujícím policistům. Uvedená rozhodnutí se možná nemusí líbit, ale pochybuji, že by do budoucna byl nalezen mechanizmus, který by na tomto stavu něco změnil. Pravidla spravedlivého procesu vyžadují, aby ten, kdo vypovídá, si byl vědom důsledků výpovědi pro něj samotného, případně osobu blízkou. To snad je srozumitelné každému. Ostatně poučení o takových důsledcích je všeobecně známo. Jde o pověstnou větu „Všechno, co od této chvíle řeknete, může být použito proti vám“.

Parlamentní magazín

11


ENERGETIKA/EKOLOGIE

âPS: Pro rozvoj energetiky je nutná stabilita legislativního a regulaãního prostfiedí Na konferenci Budoucnost energetiky v ČR III za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka proběhla diskuze, zda přijde nová Vláda ČR s novou, aktualizovanou energetickou koncepcí. Mezi devíti diskutujícími se vyjádřili i předseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS) Miloslav Zaur a místopředseda Rady ČPS Jiří Šimek, kteří se shodli, že stabilita legislativního a regulačního prostředí v energetice je nezbytná pro jakýkoliv její další rozvoj. Aktualizovaná Státní energetická koncepce (ASEK) k naplnění dlouhodobé vize stanovuje strategické cíle energetiky ČR a definuje strategické priority energetiky ČR s výhledem na zhruba 30 let, tedy v horizontu stanoveném zákonem, a současně také na období, ve kterém je obvykle zajištěna ekonomická návratnost investic do všech typů zdrojů a sítí. V tomto období je v zásadě rovněž možné ještě rozumně prognózovat základní charakteristiky budoucího vývoje. „Vývoj několika minulých let přinesl do energetiky velké množství externích vlivů, které šlo jen stěží předvídat. Přesto českým plynárenským společnostem stále nechybí ochota investovat do rozvoje nových zdrojů a distribučních sítí. Chtějí mít ale jistotu, jak bude vypadat energetická politika státu, která jejich investiční prostředí ovlivňuje,“ řekl Miloslav Zaur, předseda Rady ČPS. „V energetice jsou plánována investiční rozhodnutí na desetiletí dopředu. Investoři nemohou počítat s politickými riziky, potřebujeme rozum-

12

Parlamentní magazín

nou a stabilní legislativu, která pomůže vytvořit prostředí, ve kterém se minimalizují investiční rizika. Pro přijetí takového rozhodnutí je třeba mít jasnou představu, jakým směrem se bude energetika dlouhodobě ubírat,“ dodal Miloslav Zaur. „Považujeme za prioritu konečné schvá-

tolik potřebných energetických infrastrukturních investic velice ztížena, ne-li úplně znemožněna,“ dodal Miloslav Zaur. „Já osobně se nedomnívám, že ani změna vlády zásadním způsobem nezmění parametry energetiky," řekl Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu. Klíčové pro sektor plynárenství je také nastavení principů regulace pro IV. regulační období. „V oblasti regulace investoři považují regulované sektory za segmenty s nižší mírou rizika, díky čemuž také akceptují nižší míru výnosu. Pokud je ovšem celkový rámec regulace nastaven nekvalitně, zvyšuje ve svém důsledku míru rizika a investoři v reakci na něj omezují své investice. Na to pak vždy doplatí koncoví zákazníci,“ řekl Miloslav Zaur.

„Potfiebujeme rozumnou a stabilní legislativu, která pomÛÏe vytvofiit prostfiedí, ve kterém se minimalizují investiãní rizika.“ lení navržené ASEK, která by přinesla pro energetiku tolik potřebný stabilní výhled do budoucnosti. Přestože se jedná o zatím nejlepší návrh energetické koncepce z pohledu užití zemního plynu, který byl kdy zpracován, máme obavu, že ke schválení v brzké době opět nedojde,“ řekl Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS. „Jestliže se mantinely mění nejenom každé volební období, ale často i v průběhu jediného roku, je realizace pro ekonomiku

„Ministerstvo průmyslu a obchodu by také mělo mít zájem a věnovat zvýšenou pozornost podnikatelskému prostředí, aby zamezovalo zbytečným byrokratickým překážkám pro rozvoj podnikání. Například plynárenský sektor se snaží již skoro 10 let o odstranění některých zbytečně extenzivních překážek pro provoz a rozvoj vozidel na stlačený zemní plyn CNG a uvítal by jeho pomoc,“ dodal Jiří Šimek.

www.parlamentnimagazin.cz


INZERCE

ÚOHS: Hlavní mûsto Praha mÛÏe pfievzít kontrolu nad PraÏskou plynárenskou Holding Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení uskutečnění transakce, v jejímž důsledku získá hlavní město Praha výlučnou kontrolu nad společností Pražská plynárenská Holding, a. s. Rozhodnutí již nabylo právní moci. Doposud byla Pražská plynárenská Holding společně kontrolována ze strany Hlavního města Praha a E.ON Czech Holding AG. Pražská plynárenská Holding přímo či nepřímo kontroluje řadu společností působících zejména v oblasti energetiky, a to především společnost Pražská plynárenská,

a. s., a její dceřiné společnosti. Navazující správní řízení, jehož předmětem byl návrh na povolení spojení Pražská plynárenská Holding, a. s., a Pražská plynárenská, a. s., úřad ukončil s tím, že toto spojení nepodléhá jeho povolení. Petr Rafaj předseda ÚOHS

ERÚ: KvÛli novele zákona jsme se obrátili na Evropskou komisi Žádost o prozkoumání legislativní kompatibility poslaneckých pozměňovacích návrhů v souvislosti s projednáváním tzv. „rychlé“ novely zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, která je v současné době projednávána na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 99/0, zaslal Energetický regulační úřad (ERÚ) Evropské komisi. „Domníváme se, že zejména poslanecký pozměňovací návrh pana Milana Urbana, směřující ke změně organizace ERÚ a změně způsobu vydávání cenových rozhodnutí, je v rozporu s evropskými směrnicemi, zejména čl. 35 směrnice 2009/72/ES a čl. 39 směrnice 2009/73/ES, a fakticky ohrožuje nezávislost trhu, ochranu rovných podmínek pro všechny účastníky trhu i připravovanou změnu pravidel pro stanovení cen v oblasti energetiky. Považujeme za svou povinnost informovat o této skutečnosti představitele Evropské komise, dále se k celé problematice nebudeme veřejně vyjadřovat,“ uvedl tiskový mluvčí ERÚ Jiří Chvojka. red.

Plynaři pomohou s výměnou starých topidel Letošní zima pomalu končí a i když tentokrát nebyla příliš tuhá, přesto u mnohých z nás prověřila aktuální stav plynových spotřebičů, které se starají o vytápění našeho domu nebo bytu. Pro ty, kteří zjistili, že tento stav není právě nejlepší a jejich plynové spotřebiče již dosluhují, nabízí nadcházející jarní a letní období ideální příležitost něco s tím udělat. Se zajímavou nabídkou pro své zákazníky, využívající pro vytápění lokální podokenní topidla značky GAMAT, přichází Pražská plynárenská. Ve spolupráci s výrobcem zmíněných topidel, společností GAMAT CZ, nabízí za výhodných podmínek výměnu starých typů za nové a moderní modely. Topidla Gamat jsou v tuzemsku historicky známá také jako „vafky“ a mají dlouhodobou tradici. V řadě domácností, kde se jimi topí, jsou však instalovány nepříliš ekonomické modely starší patnácti a více let. Moderní typy topidel Gamat jsou dnes vybaveny lepšími regulačními a bezpečnostními prvky. Zákazník tak při stejném výkonu topidla ušetří až 15 % nákladů na plyn. Další velkou výhodou je, že provedení nově vyráběných topidel je z hlediska přívodu plynu a odtahového systému stejné, jako u původních modelů. Tím při výměně odpadá nutnost stavebních či instalačních úprav, které by byly nutné při instalaci jiného typu topidla a tvořily tak nezanedbatelnou položku na účtu. Samotná výměna je navíc díky výše uvedenému jen otázkou přibližně hodiny. Domácnosti, které dosud využívají starší topidla typu RGA 4/411…441 (Gamat 4000), je mohou vyměnit za moderní model GAMAT 473. Namísto typu 3/331…341 (Gamat 3000) přichází nový GAMAT 373 a starší typ 461 lze nahradit modelem GAMAT 471. Nabídka je nyní rozšířena také o topidla s odtahem spalin do komína. A to ve výkonech od 2 do 9 kW. Při využití komplexní služby, tedy nákupu spotřebiče včetně montáže, je účtována nižší sazba DPH. Montážní a instalační práce, stejně tak jako ostatní související služby, jsou zákazníkům Pražské plynárenské poskytovány za  zvýhodněné ceny. Společnost se navíc, při splnění určitých podmínek, může na výměně topidel u svých zákazníků po dohodě i  finančně podílet.


ENERGETIKA/EKOLOGIE

âím je aktuálnû nejvíce ovlivnûna cena energií? Domníváte se, Ïe lep‰í elektfiinu vyváÏet, nebo dováÏet? Pavel Sobí‰ek hlavní ekonom UniCredit Bank V úvahách zůstanu na území kontinentální části Evropy. Energetika je regulovaným odvětvím, takže se do cen promítá mnohem víc faktorů než jen nabídka a poptávka. Mezi nejdůležitější cenotvorné faktory lze zařadit odstavování jaderných kapacit v Německu, rozvoj bezemisních zdrojů a vývoj cen emisních povolenek. Na otázku, zda je výhodné v té které zemi elektřinu vyvážet či dovážet, není jednoznačná odpověď. Ta závisí mimo jiné na případné (ne)existenci celoevropské energetické politiky. Každá země by měla mít vytvořenou dlouhodobou koncepci, která zohlední celoevropský kontext, své energetické potřeby, dostupné zdroje a cenu, za niž lze energii lokálně vyrábět. Ideálně by pak vznikl v rámci EU diverzifikovaný trh, v rámci nějž by probíhaly obousměrné přeshraniční toky. Jejich aktuální směr by závisel na počasí, odstávkách velkých zdrojů a poptávce. Netřeba zdůrazňovat, že systém může fungovat jen při dostatečné kapacitě energetických sítí.

Petr Gapko hlavní ekonom GE Money Bank Je nutné rozlišovat, zdali pozorujeme ceny pro spotřebitele nebo čisté ceny energií na trzích. Ceny energií na trzích měly v posledních měsících tendenci klesat, důvodů bylo hned několik. Jednak se cena ropy držela na slušných úrovních a jednak nijak zásadně nerostla poptávka. Pokud k tomu přičteme pokles ceny zemního plynu, který nastal hlavně kvůli těžbě plynu z břidlice ve Spojených státech, získáme vysvětlení současného vývoje. Odpověď není jednoznačná. Záleží na tom, zdali daná země elektřinu dokáže vyrábět levně a efektivně. Do trhů v Evropě jsou bohužel zamíchány systémy dotací. Obecně platí, že pokud stát

dokáže vyrobit elektřinu levněji než sousedé, je vhodné ji vyvézt a na oplátku dovézt zboží či služby, ve kterých tato země takovou výhodu nemá. Problémem v obchodě s elektřinou ale stále zůstává, že se nedá skladovat. To jinými slovy znamená, že co se vyrobí, musí se spotřebovat. Pakliže nejsme schopni plně kontrolovat nabídku elektřiny, např. počasí u větrné a solární elektřiny, pak nedokážeme ani efektivně plánovat vývozy či dovozy.

Petr Dufek ředitel makroekonomických analýz ČSOB Asi nejjednodušší by bylo říci (ponecháme-li stranou denní výkyvy), že cenu energií ovlivňuje nabídka a poptávka, která se odvíjí především od hospodářského cyklu a s ním spojeným vývojem cen surovin. Do cen energie ovšem v posledních letech vstupují i administrativní faktory, jako je dotovaný rozvoj alternativních zdrojů a jejich nerovnoměrná produkce v průběhu dne i ročního období, emisní povolenky, předčasné uzavírání existujících elektráren atp. Pokud se podíváme na aktuální vývoj cen energií, tak hlavní roli sehrávají levné suroviny – především uhlí. Myslím si, že nelze být závislý zcela ani z větší části na dovozu elektrické energie, protože v případě jejího akutního nedostatku není jednoduché zprovoznit nové zdroje. Lze si představit situaci vykrývání špičky dovozem, ale to je možná tak vše. ČR je navíc výrazně průmyslovou zemí, která potřebuje dostatečné a cenově dostupné zdroje energie, aby si zachovala co možná nejvíce ze svých konkurenčních výhod. To, že je nyní elektrická energie vcelku levná na evropském trhu, vůbec neznamená, že tomu tak musí být i v budoucnu. Řekl bych, že v tomto směru postupuje většina zemí. Asi nikdo nebude omezovat svoje domácí odběratele, aby mohl vyvážet tam, kde bude energie chybět. V tomto směru má proto tzv. energetická bezpečnost určitě svoje místo při střednědobém a dlouhodobém plánování. red.

Investiãní plány âEZ a budoucnost Temelína 1) Jaké plánuje âEZ v˘znamné investice, v jaké v˘‰i a o které projekty se jedná? V tuto chvíli dokončujeme obnovu uhelných elektráren a průběžně modernizujeme jaderné elektrárny tak, aby mohl být bezpečně prodloužen jejich provoz. Aktuálně modernizujeme JE Dukovany. Plánované investice Skupiny âEZ podle druhu (mld. Kã) 2014

2015

2016

2017

2018

Výroba

25,3

16,3

14,7

12,7

13,5

z toho: výstavba a komplexní obnova klasických a jaderných zdrjů

13,5

5,2

4,8

5

5,7

10,9

11,1

9,9

7,7

7,8

Distribuce a prodej

9,8

9,1

10

10,1

10,6

Těžba

2,6

2

2,9

2,5

3,1

Ostatní CAPEX

6

4,1

3,5

3,5

3,5

CAPEX celkem

43,7

31,5

31,1

28,8

30,7

obnovitelné zdroje údržba stávajících zdrojů a ostatní

14

Parlamentní magazín

0,9

2) Jakou roli pro investiãní plán hraje nejistota v dostavbû Temelína? V tuto chvíli panuje nejistota na celém energetickém trhu, takže se nevyplatí výstavba jakéhokoliv zdroje bez určité formy podpory. Vzhledem k tomu, že se Evropská rada i přes výzvy energetiků, průmyslníků i neziskových organizací bohužel nevyjádřila k nově navrhovaným klimatickým cílům EU, prodlužuje se tak naprostá nejistota ohledně směřování energetiky v EU do roku 2030. V této situaci prakticky nelze realizovat ani plánovat jakékoliv investice. Česká politická reprezentace opakovaně zmiňovala, že nové cíle EU do roku 2030 se nutně odrazí v aktualizaci české energetické politiky. Je tedy otázkou i pro politiky, jak bez jasného směru evropské energetické politiky rozhodnout o stavbě nových jaderných bloků v Temelíně. js

www.parlamentnimagazin.cz


INZERCE

ENERGETIKA/EKOLOGIE

VÍTE, ŽE... ... by podle průzkumů veřejného mínění mělo největší dopad na náš život selhání elektrické sítě?

Provázaná evropská elektroenergetická síÈ Na elektfiinû a na její dostupnosti v kaÏdém okamÏiku je na‰e civilizace bytostnû závislá. Víme, co pro nás znamená i jen nûkolikaminutov˘ v˘padek, aÈ jsme doma, v práci, v tramvaji nebo ve v˘tahu. Elektřina má však svá specifika. Lze ji jen obtížně a v omezeném množství skladovat, a proto musí být v každém okamžiku zajištěna rovnováha mezi její spotřebou a výrobou. Propojená evropská elektrizační soustava tvoří fyzikální systém, ve kterém se vzruch od každé poruchy okamžitě šíří celou sítí. Jednotlivé poruchy (například výpadky výrobních zdrojů, vedení nebo rozvoden) se mohou kaskádovitě šířit. Za krajních okolností může dojít až ke zhroucení systému na velkém území. Obecně jsou následky tak rozsáhlých výpadků srovnatelné s přírodními katastrofami. I když existují záložní zdroje pro klíčová zařízení (nemocnice, mobilní operátoři), přesto je zřejmé, že vůči nebezpečí a následkům blackoutů jsme bezbrannější, než jsme si ochotni připustit.

Investice do sítí Dispečeři české elektroenergetické přenosové soustavy v minulých letech řešili

vyhrocené situace způsobené nárazovými toky elektřiny ze severního Německa přes území ČR a dále na jih Evropy. Takové tranzitní toky elektřiny bývají neplánované a přesahují hodnoty, za kterých česká soustava bezpečně funguje. Existují dispečerské nástroje, kterými lze nečekané problémy v přenosové soustavě okamžitě řešit. Jejich kombinace zatím vždy zafungovala, a proto k žádným výpadkům elektřiny nedošlo. Dokud se neodstraní příčiny těchto problémů, zvláště na mezinárodní úrovni, bude ČEPS stále častěji čelit nebezpečným situacím. Řešením jsou investice do elektroenergetických sítí.

Transformátory uÏ v roce 2016 Společnost ČEPS plánuje do roku 2025 investovat více než 60 miliard korun do rozvoje soustavy. Zrealizovat stavbu nového vedení přenosové sítě je ale velmi složité. To platí jak v Německu, tak v České republice i v celé

Málokdo vidí cestu elektřiny dál než po svou zásuvku nebo vypínač. Přesto všichni spoléháme, že celý systém neomylně funguje. Aby mohla elektřina pohánět všechny vynálezy, které nám denně ulehčují život, musí se dopravit z elektráren až do zásuvek. Tuto funkci zastává česká elektroenergetická přenosová soustava. Tvoří ji více než pět tisíc kilometrů drátů elektrického vedení a desítky transformátorů a rozvoden, na jejichž bezchybné fungování dohlíží dispečink. Provozuje ji akciová společnost ČEPS, která zajišťuje přenos elektřiny a potřebnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie 24 hodin denně po celý rok.

... o dodání elektřiny až k vám domů se starají výrobci elektřiny (např. skupina ČEZ), provozovatel přenosové soustavy – společnost ČEPS – a distributoři (např. PRE, E.ON, ČEZ Distribuce)? ... spolehlivé fungování české elektrické sítě stráží dispečink společnosti ČEPS? ... v loňském roce investovala ČEPS do rozvoje a modernizace přenosové soustavy 4 miliardy korun? ... česká elektroenergetická přenosová soustava je propojena s ostatními soustavami celé Evropy? ... nadzemní vedení a vedení velmi vysokého napětí (stožáry s dráty v krajině) je 10–20krát levnější než vedení elektřiny pod zemí? ... do roku 2025 se plánuje investovat do přenosové soustavy více než 60 miliard korun? ... součástí investic společnosti ČEPS je výstavba nových vedení, zdvojení stávajících vedení, přechod transformoven na dálkové řízení a vybudování speciálních transformátorů s řízeným posuvem fáze pro stabilizaci české sítě?

Evropě. Každý takový projekt po pečlivém zvážení proveditelnosti a efektivity putuje do mnohaletého schvalovacího řízení na lokálních i celostátních úřadech. Průměrná doba realizace se tak protahuje na 12 let. Investiční plán společnosti ČEPS zahrnuje i stavbu transformátorů s řízeným posuvem fáze na přeshraničních vedeních s Německem. Transformátory budou vyrobeny speciálně na míru pro českou síť. Regionální nadměrné toky elektřiny neřeší pouze ČEPS. Pro stavbu transformátoru s řízeným posuvem fáze se rozhodla také německá společnost 50Hertz i společnost PSE v Polsku. České transformátory s řízeným posuvem fáze by měly začít fungovat v roce 2016.

Parlamentní magazín

15


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Nová zelená úsporám: Dal‰í ‰ance na úspory energií pro majitele rodinn˘ch domÛ Ušetřit až přes polovinu nákladů budou moci majitelé rodinných domů díky programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Program se zaměřuje zejména na zateplování rodinných domů, výměnu oken a dveří, výstavbu tzv. „pasivních domů“ a výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn, tepelná čerpadla a instalaci solárních panelů. Žádosti začne Státní fond životního prostředí přijímat 1. dubna v 10 hodin. Na podporu úspor energie je k dispozici letos 1,9 mld. korun, což je o jednu miliardu více než loni. „A minimálně stejnou částku se budu snažit získat na tento program každý rok. Tyto peníze totiž umožní realizovat tolik potřebná úsporná opatření pro rodinné a v příštích letech i pro bytové domy. Vzhledem k vysokému zatížení ovzduší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji dostanou majitelé rodinných domů v těchto lokalitách o 10 % vyšší podporu,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec. Kromě toho podpoří Nová zelená úsporám zaměstnanost v Česku, pomůže

vytvořit přes 5000 nových pracovních míst, do státní kasy přinese víc než 5 mld. Kč a pomůže snížit emise CO2. Majitelé rodinných domů mohou získat až 55% podporu na zateplení rodinného domu. Na nové ekologické

„Novû lze získat také pfiíspûvek na pofiízení solárních systémÛ pro rodinné domy.“ zdroje mohou dostat dokonce 75% dotaci. Čím víc způsobů úspory energií žadatel provede, tím vyšší podporu

Obce u‰etfií stovky tisíc roãnû díky pozmûÀovacímu návrhu energetického zákona Poslanecká sněmovna schválila návrh místopředsedy ODS Martina Novotného na úpravu novely energetického zákona, díky níž města a obce ušetří až stovky tisíc korun ročně. Pokud totiž mají ve svém stoprocentním vlastnictví organizaci, která chce čerpat podporu na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, nebudou muset akcie takové společnosti zaknihovávat. „Povinnost zaknihovávat akcie je poměrně nákladná a pro větší obce by přinesla náklady ve výši až stovek tisíc

získá. Zároveň může dosáhnout i na jednorázový finanční bonus, a to kombinací vybraných opatření. Nově lze získat také příspěvek na pořízení solárních systémů pro rodinné domy. Finance získají opatření, která byla zahájena po 1. 1. 2013. „Žádosti začneme přijímat 1. dubna 2014 od 10 hodin, ukončení bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději 31. října 2014 ve 12 hodin. Veškeré informace zájemci najdou na www.novazelenausporam.cz, kde zároveň podají žádost. Pro žadatele budou fungovat také krajská pracoviště a call centrum, kde na zelené lince dostanou vyčerpávající odpovědi na své dotazy,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Došlo k drobným procesním úpravám a upřesněním na základě vyhodnocení procesů programu Zelená úsporám v minulých letech. Byla zkácena doba pro doložení povinných příloh po elektronické evidenci žádosti do informačního systému Fondu z původních 8 dnů na 3 dny. Vyhověno bylo také velkému zájmu o podporu instalace solárních termických systémů, tohoto opatření mohou využít i vlastníci rozestavěných rodinných domů. Program Nová zelená úsporám je nastaven pro období 2014–2020 a plynule

navazuje na program Nová zelená úsporám 2013, u něhož byl příjem žádostí k 20. 12. 2013 ukončen.

ročně. Přitom, pokud je organizace, na kterou se tato povinnost vztahuje, ve stoprocentním vlastnictví města nebo obce, je to povinnost nadbytečná, protože její vlastník je jasný – je jím obec,“ vysvětluje Martin Novotný. „Můj návrh podpořilo i ministerstvo průmyslu a obchodu a jsem rád, že jsme na něm našli širokou shodu, díky které byl přijat. Městům a obcím totiž ušetří tisíce korun, které můžou zůstat na služby a stavby pro občany,“ dodává Martin Novotný. Martin Novotný zároveň zdůrazňuje, že pokud bude v obecní společnosti vlastnit byť jen zlomek procenta soukromý vlastník, povinnost zaknihování, a tedy úplné zveřejnění všech vlastníků, se na ni bude i nadále vztahovat. „Jsme si vědomi, že v energetickém zákoně stále zůstává mnoho problémů a nedořešených témat, k jejich nápravě však může otevřít dveře teprve komplexní novela zákona,“ uzavírá Martin Novotný. red.

16

www.parlamentnimagazin.cz

Parlamentní magazín


ENERGETIKA/EKOLOGIE mít stabilní a transparentní regulační rámec, který vám umožní pokrýt náklady a dosáhnout určité návratnosti investic. Zajistit, aby pravidla pro další regulační období, které má začít 1. ledna 2015, vytvořila stabilní regulační rámec, je největší výzvou, které v současné době čelíme. Druhou výzvou, které čelíme, je skutečnost, že nové infrastrukturní projekty nejsou již ve skutečnosti vyvolávány poptávkou. Jsou vyvolávány buď potřebou zvýšení bezpečnosti dodávek energie (a tento aspekt je opět velmi zřejmý v souvislosti s diskuzí týkající se krize na Ukrajině), případně jsou potřebné pro další integraci trhu pro posílení velkoobchodní konkurence a tím i snížení cen energie. V obou případech je třeba definovat jasná pravidla o tom, kdo by měl nést náklady takových investic.

GAZELA a její moÏn˘ následovník „Jsme pfiipraveni na investice do energetické infrastruktury v âeské republice potfiebujeme v‰ak podporu vlády a energetického regulaãního úfiadu,“ fiíká CEO NET4GAS Andreas Rau. NET4GAS je výhradním přepravcem zemního plynu v ČR. Nedávno jste dokončili plynovod GAZELA. Co je hlavní výhoda investic do energetické infrastruktury? Plynovod GAZELA, do kterého společnost NET4GAS investovala více než devět miliard korun, je třeba vidět v širším kontextu diverzifikace zásobovacích cest. V tomto směru projekt zvýšil energetickou bezpečnost jak České republiky, tak i dalších evropských zemí. Současně je GAZELA skvělým příkladem odpovědné spolupráce soukromého investora (NET4GAS) se státní správou a místní samosprávou. Avšak nové přeshraniční infrastrukturní projekty, jako například GAZELA, mají další důleži-

tou funkci. Vytváří předpoklad pro další tržní integraci v Evropě a posílení konkurence na velkoobchodních trzích. Pevně věříme, že tato konkurence přinese nižší ceny pro konečné spotřebitele.

Další investicí je tedy výstavba plynovodu na Moravě? Vidíme jasnou potřebu investice do nového plynovodu v oblasti Moravy. Za prvé se jedná o modernizaci stávajícího plynovodu a posílení stávajících přepravních kapacit. A za druhé vytváříme možnost prodloužení tzv. „moravské smyčky“ až k polským hranicím a ve spolupráci s našimi polskými partnery budujeme nové a silné severojižní plynovodní propojovací vedení v Evropě. Ve světle současné krize na Ukrajině se takové propojení dokonce stává ještě důležitější. České republice a dalším státům v jihovýchodní Evropě by to umožnilo přímý přístup k dodávkám zkapalněného zemního plynu přes polský terminál LNG ve Świnoujście. Celková investice v České republice by byla ve stejné výši jako investice do

„GAZELA je skvûl˘m pfiíkladem odpovûdné spolupráce NET4GAS se státní správou a místní samosprávou.“ Co je podle Vás nyní v oblasti energetické infrastruktury nejvýznamnější výzvou? Výstavba nového plynovodu je investicí alespoň na dalších 50 let. To znamená, že v okamžiku investičního rozhodnutí musíte

projektu GAZELA. Společnost NET4GAS je v zásadě připravena takovou investici realizovat, potřebujeme k tomu však dostatečnou podporu ze strany vlády a Energetického regulačního úřadu. mř

Parlamentní magazín

17


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku EU (řada L, č. 94) po více než dvouletém legislativním procesu zveřejněny nové směrnice upravující zadávání veřejných zakázek, a to konkrétně: • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES, • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. Lhůta pro jejich vnitrostátní transpozici je stanovena do 18. dubna 2016, v ČR však lze očekávat snahu o přijetí nové právní úpravy dříve. Podle dostupných informací by měl být již do konce května 2014 předložen vládě návrh věcného záměru nového zákona a v říjnu pak paragrafové znění. Nové směrnice nemění radikálně dosavadní koncepci, přinášejí však řadu zajímavých novinek, mezi nimiž lze zmínit například: • větší možnosti jednání o nabídkách i pro veřejné zadavatele,

• jednoznačná pravidla pro in-house výjimku, • zjednodušení prokazování kvalifikace, • možnost hodnotit organizaci, vzdělání a zkušenosti členů týmu určeného k plnění veřejné zakázky, pokud na kvalitu plnění mohou mít významný dopad, • výrazné rozšíření možností změn uzavřených smluv, respektive zadávání víceprací. Jakkoliv se nabytí účinnosti nového zákona o veřejných zakázkách zdá poměrně vzdálené, je možné a vhodné se na jeho přijetí začít připravovat v některých aspektech již dnes, a to například na výše zmíněnou možnost hodnocení kvality týmu pomocí průběžného vytváření životopisů klíčových zaměstnanců. Mgr. David Dvořák, LL. M. partner advokátní kanceláře MT Legal, s.r.o.

vefiejné zakázky na Vበe-mail testujte 14 dní zdarma www.verejna-soutez.cz

SdruÏen˘ nákup zemního plynu pro mûsto Nov˘ Bor na rok 2015 Předběžné informace

Zadavatel: Mûsto Nov˘ Bor

Předmětem zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb.

Nákup technick˘ch plynÛ pro Ministerstvo obrany LhÛta pro podání nabídek: 04. 04. 2014 Zadavatel: âeská republika – Ministerstvo obrany Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodání technických náplní do 6 kusů lahví, které jsou v majetku zadavatele, bližší specifikace v příloze č. 1 kupní smlouvy. Do celkové ceny zahrňte veškeré poplatky: ADR, EKO, mýtné, dopravu a poplatek za plnění zákaznických lahví. Dodávka zboží bude uchazečem realizována jako celek

18

Parlamentní magazín

v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy (viz pasáž „El. komunikace/Dokumenty a přílohy“). Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále požaduje: výpis z OR ne starší 90 dnů, pokud je v něm subjekt zaregistrován, výpis ze živnostenského rejstříku, vyplnit návrh smlouvy s podpisem, toto vše vložit do příloh v elektronickém tržišti TENDERMARKET.

V˘mûna ‰paletov˘ch oken vnûj‰ího plá‰tû v objektu Ministerstva kultury v budovû Milady Horákové ã. 139, Praha 6 Předběžné informace

Zadavatel: âeská republika – Ministerstvo kultury

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna špaletových oken vnějšího pláště v objektu Ministerstva kultury v budově Milady Horákové č. 139,

Praha 6. Jedná se o dodávku špaletových oken a s ní spojené stavební práce, jako je demontáž, ekologická likvidace demontovaných oken, výroba a montáž nových špaletových oken. Předpokládaná hodnota zakázky: 12 000 000 Kč bez DPH.

PrÛkazy energetické nároãnosti budov pro Královéhradeck˘ kraj LhÛta pro podání nabídek: 02. 04. 2014 Zadavatel: Královéhradeck˘ kraj a) Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) blíže specifikovaných v přílohách č. 1 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a za podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. b) Dodávka a montáž štítků energetické náročnosti budov. Předpokládaná hodnota zakázky: 1 652 000 Kč bez DPH.

www.parlamentnimagazin.cz


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Dodavatel stavebních prací pro projekt Zlep‰ení tepelnû-technick˘ch parametrÛ centra »CELNICE« LhÛta pro podání nabídek: 25. 04. 2014 Zadavatel: T.G., a. s.

vány odděleně. Dodavatelé se mohou účastnit obou částí, případně jen jedné části veřejné zakázky.

Zpracování prÛkazÛ energetické nároãnosti budov LhÛta pro podání nabídek: 11. 04. 2014 Zadavatel: âeská republika – Generální finanãní fieditelství

Předmětem je zpracování průkazu energetické náročnosti budov, které jsou podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon č. 219/2000 Sb.“), ve vlastnictví státu s příslušností k hospodaření Generálnímu finančnímu ředitelství. Veřejná zakázka je rozdělena na 14 samostatných částí ve smyslu ustanovení § 98 zákona. aj.

INZERCE

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce – rekonstrukce objektu. V rámci plnění zakázky dojde k zateplení objektu (střechy a pláště) a dále k pořízení a instalaci nového tepelného čerpadla (vzduch-voda) sloužícího k vytápění budovy. Okenní a dveřní výplně (plastové) budou ponechány, vyměněny budou pouze vnější parapety, vše za stálého provozu obchodního centra. Stavba je situována v k. ú. Hraničná, 673323. Předpokládaná hodnota zakázky: 1 887 820 Kč bez DPH.

Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární mûsto Prostûjov

Rozvíjíme společensky odpovědnou politiku ochrany přírody s ohledem na budoucí generace.

LhÛta pro podání nabídek: 12. 05. 2014 Zadavatel: Statutární mûsto Prostûjov Statutární město Prostějov, jako centrální zadavatel, vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky elektrické energie na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 a zemního plynu na období od 1. 1. 2015 do 1. 1. 2017 do 06:00 hodin do odběrných míst centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů v předpokládané hodnotě 30 000 000 Kč. Jednotliví pověřující zadavatelé budou následně s vybraným dodavatelem uzavírat za podmínek vzešlých z této veřejné zakázky smlouvy o dodávkách elektrické energie a zemního plynu. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části podle druhu energie, tj. elektrická energie a zemní plyn. Jednotlivé části budou v rámci jedné veřejné zakázky zadány samostatně a posuzo-

Jsme největším firemním dárcem v oblasti ochrany přírody v České republice. Podílíme se na zpřístupnění přírodně cenných lokalit po celé České republice. Přispíváme k obnově původních ekosystémů na rašeliništích a evropsky významných lokalitách ovlivněných vojenskými aktivitami. Pomáháme chránit ohrožené biotopy rostlin a živočichů. Podporujeme environmentální výchovu a informovanost o ochraně přírody. Jsme generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody a pomáháme projektům, pro které motto Blíž přírodě je významnou součástí trvale udržitelného rozvoje.

www.net4gas.cz

Buďte s NET4GAS Blíž přírodě na www.blizprirode.cz!


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Největší podíl energie (44 %) chce vláda ušetřit v průmyslu. Zvyšovat by se měla energetická účinnost výrobních technologií, ale také budov, ve kterých průmyslové podniky sídlí. Domácnosti mají zajistit 29 % úspor, a to díky úsporám v budovách. Zbylých 27 % pak připadlo na sektor služeb. To vše by mělo do roku 2020 celkově přijít na 150–240 investovaných miliard korun. Dvě třetiny této částky mají zajišťovat soukromé investice, jednu třetinu pak investice ze státních i evropských peněz.

V zabûhnut˘ch kolejích

Do roku 2020 âesko investuje aÏ 240 miliard, aby u‰etfiilo na energiích Česko má do roku 2020 ušetřit přibližně tolik energie, kolik ročně vyrobí Temelín. Zavazuje ho k tomu evropská směrnice, kterou letos musí implementovat. Nemělo by to zatím vyžadovat příliš velké změny.

Nejvût‰í podíl energie (44 %) chce vláda u‰etfiit v prÛmyslu. Domácnosti mají zajistit 29 % úspor a zbyl˘ch 27 % pfiipadlo na sektor sluÏeb.

Do roku 2020 bude muset Česká republika ušetřit na koncové spotřebě energie přibližně tolik, kolik ročně vyrobí jaderná elektrárna Temelín. A úspory si mezi sebe rozdělí domácnosti, průmysl i sektor služeb. Orientační cíl ve výši 47,84 PJ (13,29 TWh) do roku 2020 si Česko stanovilo samo. Vycházelo přitom ale z povinnosti, kterou na něj i ostatní členské státy uvalila nová směrnice o energetické účinnosti. Tu evropské země i Parlament EU projednávaly v roce 2012 a implementovat ji členové EU musí do 5. června letošního roku.

AÏ 240 miliard Česko by mohlo cíl splnit, pokud by každoročně uspořilo energii ve výši 1,5 % z ročního prodeje koncovým zákazníkům. To je opatření, ke kterému směrnice členské státy přímo zavazuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto celkový orientační cíl vypočítalo tak, aby odpovídal této povinnosti.

Vláda chce mimo jiné pro tyto úspory využít programy, které už v Česku fungují. Pokračovat tak má dotační program Nová zelená úsporám i projekty Panel (zaměřený na bytové domy) a Efekt (zaměřený na úspory v průmyslu a službách). Z evropských peněz je pak financován program Jesicca a úspory je možné financovat i prostřednictvím operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Životní prostředí a Integrovaného regionálního operačního programu. „Rozhodli jsme se zvolit pro splnění cíle tuto cestu, protože tak můžeme využít existující zdroje financování a fungující mechanizmy,“ vysvětlila na 14. energetickém kongresu ČR vedoucí oddělení energetických úspor na MPO Marcela Juračková. V roce 2017 by měla vláda uvážit, jestli se cíl daří plnit. Může pak systém změnit a zavést povinnost pro distributory nebo maloobchodní prodejce energie, kteří by každoročně museli ušetřit 1,5 % energie u svých koncových zákazníků. To je ostatně scénář, se kterým směrnice počítá na prvním místě. Podle Juračkové zatím zvolená „alternativní cesta“ slibuje lepší dohled státu nad plněním cíle a bude vyžadovat nižší administrativu. Autor: Adéla Denková Zdroj: Euractiv.cz

INZERCE

Hlavní partner

Agentura NKL Žofín s.r.o. Vás zve na

164. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM

Hlavní partner

Na Žofíně s prezidentem republiky Milošem Zemanem Praha, Velký sál paláce Žofín, 29. dubna 2014 od 13:00 hod.

Přihlášky na www.zofin.cz

Změna programu vyhrazena


INFORMACE Z PARLAMENTU âR

Senát Orgány Senátu k situaci na Ukrajinû pfiijaly uÏ 7 konkrétních usnesení Tisková zpráva Evy Richtrové, Daniely Filipiové, Pavla Lebedy a Miroslava Krejči, členů stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy za Senát PČR V souvislosti s vývojem na Ukrajině a s blížícím se dubnovým plenárním zasedáním Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PS RE) se v médiích objevily zprávy o tom, že někteří z našich poslanců, členů PS RE, připojili svůj podpis pod návrh rezoluce, aby ruským delegátům byly pozastaveny pověřovací listiny a tím i členství v této mezinárodní organizaci, jejíž náplní je především podpora demokracie a ochrana lidských práv. Stále se ale zapo-

Poslanecká snûmovna Parlamentu âR: Usnesení ke Krymu Poslanecká sněmovna svým usnesením dne 25. března odmítla násilnou anexi části území Ukrajiny – Krymu ze strany

míná, že náš parlament má dvě komory, ne pouze Poslaneckou sněmovnu, ale i svou horní komoru – Senát. A Stálá delegace do PS RE má 14 členů, nikoli 10. Takže zatímco se poslanci dohadují, zda návrh rezoluce podepsat či nepodepsat a z deseti jich to zatím udělali pouze 2 a ostatní opatrnicky vyčkávají, všichni čtyři zástupci Senátu v PS RE to již dávno učinili. V podstatě jsme měli možnost podpořit jeden ze dvou obsahově identických návrhů rezoluce – dánský, nebo britský. Rozhodli jsme se pro britský, protože je stručnější a výstižnější. Poslanecká sněmovna se halasně a před zraky médií a veřejnosti dohaduje o Ukrajině až nyní. Senátní evropský a zahraniční výbor a plénum Senátu k situaci na Ukrajině přijaly od listopadu 2013 již celkem 7 konkrétních usnesení. Škoda, že bez náležité pozornosti médií a veřejnosti.

z 6. 3. 2014 stanovil, že ve dnech, kdy jedná Poslanecká sněmovna, bude ve všech gastronomických a klubových zařízeních Poslanecké sněmovny zakázáno podávat alkoholické nápoje, a to od počátku jejich otevírací doby až do skončení jednacího dne. Podle tohoto rozhodnutí dále lze při ostatních akcích konaných v jednotlivých klubových zařízeních podávat alkoholické nápoje pouze se souhlasem

„Pfii jednání Poslanecké snûmovny, bude zakázáno podávat alkoholické nápoje.“ Ruské federace a označila ho za porušení mezinárodního práva. Zároveň požádala vládu, aby se věnovala situaci českých krajanů na Ukrajině. Úplný text usnesení, které v úterý 25. března 2014 přijala Poslanecká sněmovna k aktuální situaci na Ukrajině a postoji vlády ČR: 1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zahraničních věcí o aktuální situaci na Ukrajině. 2. Poslanecká sněmovna odmítá násilnou anexi části území Ukrajiny – Krymu ze strany Ruské federace. Tento postup je porušením mezinárodního práva. 3. Poslanecká sněmovna podporuje vládu České republiky v jednáních o společném postupu v rámci EU, NATO a ostatních mezinárodních organizací při řešení situace na Ukrajině. 4. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby se věnovala situaci českých krajanů na Ukrajině.

předsedy Poslanecké sněmovny nebo vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny.

V ãele podv˘boru pro sport je poslanec Jifií Holeãek Příprava nového zákona o sportu, navýšení čerpání z fondu prevence zdravotních pojišťoven na boj s obezitou mládeže a standardy a metodika výuky tělesné výchovy na základních školách patří mezi deset priorit, jež si pro současné funkční období stanovil podvý-

Zatímco se poslanci dohadují, zda návrh rezoluce podepsat ãi nepodepsat, v‰ichni ãtyfii zástupci Senátu v PS RE to jiÏ dávno uãinili.

bor pro mládež a sport, který pracuje při sněmovním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. „Pohybové aktivity dětí se snížily z tří hodin denně na 45 minut. Záležitost podpory zdravého životního stylu je přitom věcí celé společnosti,“ říká poslanec Jiří Holeček (Hnutí ANO 2011), který byl zvolen předsedou podvýboru. Na příští schůzi chce Jiří Holeček pozvat ministra školství Marcela Chládka k debatě o organizování mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Za velmi důležité považuje také zpřístupnit sport dětem ze sociálně slabších rodin. Problém vidí podvýbor i v tom, že se v České republice od roku 1995 zpětinásobil počet obézních dětí. Podvýboru půjde také o transparentnější financování sportu.

V˘bor pro zdravotnictví V rámci výboru pro zdravotnictví byl ustaven podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku, jehož předsedou byl zvolen poslanec Ludvík Hovorka (KDU-ČSL), a podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci, který má za předsedu poslance Pavla Antonína (ČSSD).

K zákazu podávání alkoholick˘ch nápojÛ Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček svým rozhodnutím

Parlamentní magazín

21


DOPRAVA

âesk˘ leteck˘ prÛmysl zaÏívá rozkvût Leteckému prÛmyslu v âesku se navzdory recesi dafií. TrÏby firem a ãlenÛ Svazu ãeského leteckého prÛmyslu (SâLP) se v roce 2012 zv˘‰ily o témûfi 25 %, poãet zamûstnancÛ v letecké v˘robû vzrostl o 11 % a investice do v˘zkumu a v˘voje stouply o 32 %. Jedin˘m problémem v této oblasti prÛmyslu zÛstává nedostatek kvalifikovan˘ch lidí. Podle prezidenta Svazu českého leteckého průmyslu Ladislava Šimka až 66 % lidí přichází do leteckého průmyslu z jiných průmyslových odvětví a bez praxe v oboru. Pouhých 9 % nastupujících zaměstnanců jsou absolventi příslušného oboru. V lednu letošního roku se uskutečnil seminář s představiteli Svazu českého leteckého průmyslu, zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva práce a sociálních věcí a agentury CzechInvest, kde se účastníci jednoznačně shodli na potřebě výraznější podpory státu, která by pomohla leteckému průmyslu k udržení mezinárodní konkurenceschopnosti. CzechInvest usiluje o zavedení projektu na podporu certifikací, díky kterým by tuzemské letecké společnosti mohly uspět i v mezinárodním prostředí. Dalším pilířem v rozvoji leteckého sektoru je už zmíněná nutnost odborně vzdělaných zaměstnanců. AERO Vodochody AEROSPACE patří mezi firmy s největším obratem v českém leteckém průmyslu. V roce 2012 dosáhly tržby 2,9 miliardy korun a čistý zisk činil 230 milionů. V roce 2013 tržby AERA dokonce překročily 3,9 miliardy korun, což bylo téměř o půl miliardy více, než se očekávalo. Československá investiční skupina Penta Investments

22

Parlamentní magazín

proto odsunula prodej AERO Vodochody a předpokládá, že za pár let bude mít firma mnohem vyšší hodnotu než dnes. Příznivé hospodářské výsledky se podle odhadů mají zlepšovat díky podepsaným kontraktům, a to například na vývoj a výrobu pevné náběžné hrany křídla, dveří, ramp a zadní části trupu pro vojenské dopravní letouny brazilské společnosti Embraer. Dalšími významnými členy SČLP jsou kromě AERO Vodochody, GE Aviation Czech, Driessen Aerospace CZ, LOM Praha, které patří k firmám s největším

a bojových letounů Eurofighter. Velmi dobře se daří i opravárenským závodům LOM Praha, s. p., nebo letňanské továrně GE Aviation. Podle přepravních výsledků Letiště Václava Havla Praha přibývá počet cestujících odbavených na pražském letišti. V roce 2013 odbavilo Letiště Václava Havla Praha celkově o 1,5 % více cestujících než předchozí rok. Pokračoval i trend z roku 2012, tedy rostl počet lokálních pasažérů, kteří z Prahy odletěli nebo sem přiletěli jako do cílové destinace. Tento počet vzrostl meziročně o 3,5 % a dosáhl tak na historický rekord z roku 2008. K poklesu došlo jenom v kategorii tzv. transferových cestujících, pro které bylo Letiště Václava Havla Praha pouze přestupním místem. Podle průzkumu společnosti easyJet se

„Nejv˘raznûj‰í skupinou, která létá pravidelnû jednou roãnû, jsou mladí lidé ve vûku 18–26 let, tûch je cel˘ch 48 %.“ obratem v českém leteckém průmyslu. Například tradiční společnost Jihlavan, která je na tuzemském trhu již 62 let, podepsala v minulém roce dlouhodobou smlouvu se španělskou firmou CASA na dodávky hydraulických lineárních pohonů a ventilů pro ovládání podvozků a nákladních plošin letadel Airbus A350, vojenských dopravních letounů Airbus A400M a CASA C295

letecky přepravuje minimálně jednou ročně do zahraničí třetina obyvatel. Z toho většina tázaných, 89 %, využívá let za dovolenou a 11 % kvůli práci. Nejvýraznější skupinou, která létá pravidelně jednou ročně, jsou mladí lidé ve věku 18–26 let, těch je celých 48 %. Každý devátý Čech létá pravidelně za byznysem. Lucia Kováčová

www.parlamentnimagazin.cz


Hlavní témata ISSS 2014 priority nové vlády v oblasti e-governmentu financování IT projektů, využívání prostředků z fondů EU (2014+) aktuální otázky dalšího rozvoje hlavních projektů elektronizace veřejné správy v ČR moderní technologie a trendy – cloud computing, virtualizace, outsourcing, … elektronické dokumenty v praxi – digitalizace, archivace, bezpečnost, … GIS a mapové služby, územní plánování a související problematika rozšiřování komunikační infrastruktury, mobilní technologie ve veřejné správě odborné bloky – e-health, dopravní telematika, IZS, e-turismus, e-justice příklady dobré praxe měst, obcí a regionů projekty e-governmentu v rámci regionu V4 ICT Summit 2014 kulaté stoly, diskuse workshopy, jednání komisí a profesních skupin

Zahraniční část konference V4DIS: Visegrad Four for Developing Information Society

Doprovodná výstava realizované projekty z oblasti IT z ČR a Evropy, hardware a software pro veřejnou správu, internet, intranet, telekomunikace

7.– 8. dubna 2014 Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové Kontakt: Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12/1110 , 190 00 Praha 9 tel.: 284 001 284, fax: 284 818 027, e-mail: isss@isss.cz, www.isss.cz Informace o konferenci poskytuje sekretariát ISSS po-pá od 9:00 do 15:00 hodin


ICT

Soukromé firmy mohou vefiejnému sektoru ukázat, jak a kde lze ‰etfiit. Jak˘ je postoj k nov˘m technologiím v segmentu vefiejné správy? Jak˘m zpÛsobem fie‰í dodavatelé moderních zafiízení specifika tûchto zákazníkÛ? Jaké jsou aktuální trendy a co mohou nové technologie zákazníkÛm nabídnout? Na tyto a dal‰í otázky jsme se zeptali Jifiího Limburského, nedávno jmenovaného obchodního fieditele divize státní správy Konica Minolta Business Solutions Czech. Do Konica Minolta jste nastoupil v červenci minulého roku a zastáváte zde funkci obchodního ředitele celé divize. Z jakých zkušeností budete v nové pozici čerpat? V oblasti ICT působím již více než deset let. Do společnosti Konica Minolta jsem přešel z Telefónica O2. Prostředí velké nadnárodní společnosti mi tedy není cizí. Kromě divize státní správy jsem současně zodpovědný také za segment klíčových zákazníků. I v tomto případě budu využívat svých zkušeností z Telefónica O2, kde jsem vedl oddělení zaměřené na rozvoj vztahů s korporátními zákazníky. Co pro Vás bylo hlavním důvodem k přijetí práce u Konica Minolta? Určitě to byla důvěra zákazníků v produkty Konica Minolta, kterou potvrzuje vedoucí pozice společnosti na trhu. Ta je navíc podporována kvalitním a pohotovým servisem, jenž zajišťuje největší servisní síť v České republice. Dalším důvodem byly také vysoká míra autonomie v rámci celého koncernu a podobné názory na řízení obchodu s vedením. Zmínil jste určitou autonomii české Konica Minolta. Co tím myslíte? Mnoho nápadů, které jsou dnes realizovány i v jiných zemích pochází původně z České republiky. Naše zastoupení si tak vysloužilo vysokou míru důvěry a samostatnosti v rozhodování. Důkazem úspěšnosti českých manažerů je také to, že mnoho z nich dnes zastává vedoucí pozice jinde ve světě.

24

Parlamentní magazín

Máte nějaké osobní cíle či předsevzetí v nové funkci? Základem je udržet důvěru stávajících zákazníků, posilovat pozici společnosti v obou mně svěřených oblastech a naplnit obchodní cíle. Dlouhodobým úkolem je však úspěšný posun společnosti od dodavatele hardwaru k poskytovateli moderních a především komplexních služeb, které obsáhnou celý životní cyklus dokumentu. Chceme ještě lépe chápat potřeby zákazníků, abychom jim vždy dokázali nabídnout přesně to, co potřebují.

Specifika vefiejné správy Jak byste charakterizoval segment veřejné správy v ČR z pohledu využívaných tiskových řešení? Stále ještě existuje mnoho míst, kde nacházíme neefektivní přístroje a řešení vhodné spíše do muzeí výpočetní techniky. To na druhé straně prokazuje vysoký potenciál tohoto segmentu i do budoucnosti. V po-

sledních letech však registrujeme určitý posun v uvažování, který se blíží k manažerskému rozhodování v soukromém sektoru. Můžete tedy z pozice obchodního ředitele divizí klíčových zákazníků a státní správy porovnat obě oblasti? Jistě. Jedním z rozdílů je například rychlost jednání. Zákazníci z řad soukromých společností mnohdy chtějí produkty či služby využívat takřka okamžitě, protože zdržení vždy znamená zbytečné náklady spojené se zastaralými tiskovými systémy. Veřejná správa se bohužel nevyznačuje takovou flexibilitou a každé rozhodnutí či schválení podléhá zákony stanoveným lhůtám a často i složitým postupům. A co například rozdíly ve využívaných technologiích? Soukromý sektor je motivován především ziskem, a proto se více zajímá o novinky,

www.parlamentnimagazin.cz


ICT

které mohou zvýšit efektivitu práce. Ty mají totiž v konečném důsledku vliv na snížení nejen provozních tiskových nákladů, ale například také na náklady personální, skladovací a podobně. Záleží na rozsahu poskytnutého řešení. Veřejná správa je oproti tomu do značné míry omezena parametry v rámci výběrových řízení a zákonem o veřejných zakázkách.

Zhodnocení roku 2013 Jak byste zhodnotil rok 2013 v oblasti veřejné správy? V dubnu loňského roku byla přijata novela zákona o veřejných zakázkách, která ve výběrových řízeních klade bohužel větší důraz na cenu. Druhá polovina roku se pak nesla ve znamení pádu vlády, politické nestability a nových voleb. Nyní

„V oblasti soukromé sféry jsme velice úspû‰ní a dovedeme nabídnout fie‰ení na míru.“ Velice často je tak hlavním kritériem pouze pořizovací cena, a to má vliv i na konečný výběr technologií. Zmínil jste již ale určitou změnu v uvažování i ve veřejném sektoru. Můžete být konkrétnější? Jde o chápání a především hodnocení nabízených řešení jako celku, tedy nejen nutný hardware, ale i doplňkové softwary a služby, které finální přínosy celého řešení často podstatně rozšiřují. Skutečně tedy nelze posuzovat produkty jen podle pořizovací ceny. Tento trend se naštěstí již pomalu začíná projevovat i ve veřejné správě. Co by mohlo takové uvažování ve veřejné správě posílit? Ze zkušenosti vím, že komplexní řešení více poptávají vedoucí, kteří do veřejné správy přešli z komerčních společností. Právě ti jsou zvyklí posuzovat nabídky v celé šíři. V oblasti soukromé sféry jsme velice úspěšní a dovedeme nabídnout řešení na míru. Soukromé firmy tak mohou veřejnému sektoru, který se potýká s nepružnou legislativou, ukázat, jak a kde lze šetřit. Pokud se zaměříme dovnitř veřejné správy, jaký je rozdíl v poptávce mezi různými orgány tohoto sektoru? Nejčastěji je stále zájem o vytvoření optimálního tiskového prostředí. Jako základní bod, na kterém můžeme stavět, proto doporučujeme právě optimalizaci a centralizaci tisku. Jejich cílem je nahradit vysloužilé tiskové stroje moderními a úspornějšími multifunkčními zařízeními, což má za následek snížení tiskových nákladů o 20–30 %. Mírnou převahu v poptávce po sofistikovanějších službách, jako je monitoring tisku, digitalizace a vytěžování dokumentů či jejich dlouhodobá archivace, registrujeme spíše u menších zákazníků. Obecně ale záleží na odpovědné osobě, která na straně zákazníka o obchodu rozhoduje. Rozdíly bych tedy viděl spíše v přístupu manažerů.

se tedy se všemi novinkami, které loňský rok přinesl, musíme naučit pracovat. Jaká je tedy současná pozice Konica Minolta na trhu tiskové techniky? Konica Minolta je dlouhodobým lídrem trhu v oblasti multifunkčních přístrojů formátu A3, které zajišťují i potřeby veřejné správy. Podíly na trhu jsou zhruba 43 % u barevných a 35 % u černobílých zařízení. Co stojí za současnou dobrou pozicí Konica Minolta na trhu? Důvodů je jistě více. Stroje jako takové jsou velmi kvalitní, dokládá to i vítězství v rámci „Pick of the Year Awards“, což je tiskařská obdoba filmových Oscarů, kde jsme získali po čtvrté za sebou cenu za nejlepší řadu A3 multifunkcí. To se mimochodem žádné jiné značce v historii těchto cen nepodařilo. Máme také největší tuzemskou servisní síť čítající sto kvalifikovaných techniků, kteří jsou kmenovými zaměstnanci společnosti. Našim zákazníkům poskytujeme kvalitní služby vzdáleného dohledu, díky nimž je mnohdy identifikován a odstraněn problém ještě dříve, než si ho zákazník vůbec všimne. V neposlední řadě nabízíme uživatelům našich zařízení i zá-

jsou náklady na stránku, poruchovost, zajištění servisu a podobně. Hardware je samozřejmě pevnou součástí každé nabídky, ale měl by být chápán „jen“ jako základ celého řešení. Kam by chtěla Konica Minolta dospět v rámci veřejné správy v tomto roce? Konica Minolta se nyní musí posunout z pozice dodavatele tiskových řešení do role poskytovatele komplexních IT služeb. To je pro mě teď hlavní výzvou společně s úkolem pokračovat v růstu na trhu. V čem vidíte největší potenciál a další možnosti růstu v rámci tohoto segmentu nejen pro rok 2014, ale i pro vzdálenější budoucnost? Příležitosti do budoucnosti vidím v dynamickém technologickém rozvoji, který nabízí novinky v oblasti digitalizace a efektivnějšího řízení životního cyklu dokumentů. Výhody našich nejmodernějších služeb již dávno překročily hranice oblasti tisku a kopírování. Například z pohledu hledání úspor dokážeme pozitivně ovlivnit i objem personálních, administrativních či skladovacích nákladů. Naše působnost tak neustále roste a otevírá nám stále nové možnosti i do budoucnosti. Můžete uvést příklad nějakých nových služeb či technologií? V roce 2013 jsme se stali výhradním distributorem softwaru K2 pro Českou republiku. Tento systém pomáhá k zefektivnění procesů, jako je například řízení oběhu dokumentů od jejich pořízení přes schválení až po archivaci. Celkově přispívá k dalšímu snižování nákladů, a my bychom se proto chtěli v tomto roce více zaměřit na jeho nabídku i v sektoru veřejné správy. Jako další zajímavý produkt mohu zmí-

„Cílem je nahradit vyslouÏilé tiskové stroje moderními a úspornûj‰ími multifunkãními zafiízeními.“ kaznický internetový portál, kde se mohou například podívat, jestli toner, který si stroj sám objednal, je už na cestě. Tyto informace lze navíc nově zobrazit i na našich nejnovějších zařízeních, která disponují velkým dotykovým displejem. Skutečně se snažíme být o kus dál než standardní nabídka ostatních značek.

V˘hled na rok 2014 Jaký očekáváte trend ve veřejné správě pro tento rok? Předpokládáme, že si zákazníci budou více všímat i ostatních parametrů, jako

nit Důvěryhodný archiv, který slouží k dlouhodobé archivaci digitalizovaných dokumentů při zachování jejich právní účinnosti. Tento způsob uložení dokumentů je v souladu i s legislativou EU. Co očekáváte nyní, po několikaměsíční „stagnaci“ segmentu, s nově jmenovanou vládou? Doufám, že se konečně podařilo zajistit stabilitu na nejvyšší politické úrovni, která se co nejrychleji projeví i v nižších strukturách státní správy. js

Parlamentní magazín

25


ROZHOVOR

Vrátit dÛvûru publika i zástupcÛ zfiizovatele v nበdivadelní dÛm rozhovor s nov˘m fieditelem Národního divadla Brno Martinem Glaserem

Bude tfieba pfiesvûdãit zástupce kraje, státu i pfiípadné mecená‰e ze soukromé sféry, Ïe je tfieba, aby pfievzali za NDB svÛj díl odpovûdnosti.

26

Parlamentní magazín

Pane řediteli, jste ve funkci krátce. Jaké budou Vaše priority při řízení Národního divadla Brno? Vrátit důvěru publika i zástupců zřizovatele v náš divadelní dům. Ve spolupráci s nastupujícími uměleckými šéfy připravit i v nestandardně krátkém čase co nejlepší dramaturgický plán pro příští sezonu. Nachystat novou marketingovou strategii divadla, jejíž součástí bude i zpracování vizuální podoby všech materiálů NDB na co nejlepší dosažitelné úrovni. A v neposlední řadě i co nejdetailnější seznámení se s chodem divadla, abych měl jistotu, že jeho provoz je maximálně efektivní a každá koruna se vynakládá účelně a hospodárně Říká se, že peníze jsou vždy až na prvním místě. Jak to bude s financováním tak velkého celku, jakým je Národní divadlo Brno? To je velmi složitá otázka. Druhé největší divadlo v zemi, které navštěvuje kolem 40 % mimobrněnských návštěvníků, finančně dotuje největším dílem město Brno. Vzhledem k šíři zřizované brněnské kultury se asi nelze divit, že ona dotace je nedostatečná potřebám takto velkého divadelního domu, který má na základě zřizovací listiny provozovat na evropské úrovni balet, činohru a operu.

Jak toho ale chcete dosáhnout? Abychom se mohli oněm požadovaným evropským standardům blížit, bude třeba přesvědčit zástupce kraje, státu i případné mecenáše ze soukromé sféry, že je třeba, aby převzali za NDB svůj díl odpovědnosti. Nevím, jaká jiná cesta by mohla vyvést divadlo z obrovského podfinancování a začít umořovat děsivý vnitřní dluh. Věřím, že se stoupající kvalitou, o kterou se budeme snažit, se zvýší i vlastní výnosy divadla, ale ani zde, bohužel, nelze očekávat raketové tempo ani nějaké obří částky v dohledné době. Národní divadlo plní úkoly, které plynou ze zřizovací listiny a ze zadání zřizovatele. K tomu musí mít potřebné finanční prostředky. Problém tedy není v tom, že Národní divadlo „chce něco dělat“ – ono „jen dělá to, proč je zřízeno“. Otázka je, jak dlouho to za daných okolností ještě půjde. Uměleckým šéfem Mahenovy činohry se má stát režisér Martin Františák z Divadla Petra Bezruče v Ostravě. Proč padla volba právě na něj? Do svého týmu jsem hledal silné hráče, zkušené umělce na vrcholu sil, kteří si během let tvůrčí práce vypěstovali osobitý rukopis. Tvůrce, kteří skutečně tvoří, ne jako mnozí, kteří jen kopírují módní trendy anebo se podbízejí nízkému vkusu. Martin Františák je režisér, který má čitelný, nepřehlédnutelný inscenační styl, zároveň je to skvělý dramatik, jehož dvě hry už uvedlo i pražské Národní divadlo. Zároveň má mnohaletou šéfovskou zkušenost právě z ostravských Bezručů, kteří během jeho působení patřili ke scénám, na jejichž nové produkce se čekalo. Rozumíme si lidsky, máme podobná estetická východiska, v činohře akcentujeme v první řadě nutnost silného hereckého rozměru inscenace. Tedy jasná volba! Kdy se nový šéf ujme své funkce? Funkce se ujme od příští sezony, tedy od září 2015. Ale již od začátku října pracuje velmi intenzivně se svým týmem na přípravě dramaturgického plánu

www.parlamentnimagazin.cz

© foto Ivan Pinkava

Více neÏ rok bylo Národní divadlo Brno bez fieditele. Loni v listopadu se jím koneãnû stal rodák ze západoãeského Sokolova Martin Glaser. Brnûnsk˘ magistrát uspofiádal otevfiené v˘bûrové fiízení na fieditele divadla bûhem posledního roku dvakrát, ani v jednom pfiípadû v‰ak komise nedoporuãila vhodného kandidáta. Tfietí konkurz byl uzavfien˘ a odborníci v nûm oslovili vybrané adepty. Jako první adept vze‰el z konkurzu Glaser. Absolvent ãinoherní reÏie a dramaturgie na DAMU pÛsobil od roku 1998 jako kmenov˘ reÏisér v Jihoãeském divadle v âesk˘ch Budûjovicích. Uplynul˘ch osm let byl umûleck˘m ‰éfem ãinohry zmínûného divadla.


ROZHOVOR

sezony, oslovuje hostující inscenační týmy a hledá výrazné posily činoherního souboru. Co od nového šéfa Mahenova divadla především očekáváte? Dalo by se to shrnout do pár slov, ale bude to stát spoustu práce. Věřím, že se Martinovi Františákovi a jeho kolegům podaří vrátit činohru NDB tam, kam patří, tedy mezi nejlepší činoherní soubory naší země. Mahenova činohra podle Vás nyní nepatří mezi nejlepší činoherní soubory naší země? V čem spočívají nedostatky činohry Národního divadla Brno? Špinavé prádlo se má prát doma. To je moudré rčení. Lidé v činohře se určitě snaží odvést svou práci, jak nejlépe umí. Důkazem toho je i fakt, že prozatímní šéf Petr Halberstadt navzdory velmi nevýhodné pozici bez silného mandátu s nejistým časovým trváním soubor i repertoár do jisté míry stabilizoval. Nyní je třeba soustředěná, kontinuální a pečlivá práce s velkým nasazením, aby soubor herecky táhl za jeden provaz a vytříbil si zřetelný styl odpovídající požadavkům moderního činoherního divadla 21. století. Vzhledem k silným érám minulosti je rozhodně na co navazovat a čemu se dorovnávat.

Jak je na tom v současné době opera Národního divadla Brno? Operní sbor je vyhlášený a velkou zásluhu na tom má pan sbormistr Pánek. Těžce finančně podhodnocený orchestr podává také skvělé výkony. A paní profesorce Blahové, která operu vede, se daří zvát kvalitní zpěváky. Takže na většině repríz se na konci ozývá bouřlivý aplaus, často i ve stoje. Důkaz, že opera v Brně má smysl

„Kvalita, kvalita, kvalita!“. Očekávání změny je velké, o čemž jistě svědčí i to, že do konkurzu, který vypsal a který proběhl druhou únorovou neděli, se přihlásilo na 900 zájemců! Baletní umění je velmi spojené s taneční technikou. Stoupající kvalita se už začíná projevovat i na reprízách stávajícího repertoáru. Doufáme, že se v Brně podaří tanečníkům vytvořit takové podmínky, aby NDB nebylo jen jakousi pře-

„Druhé nejvût‰í divadlo v zemi finanãnû dotuje nejvût‰ím dílem mûsto Brno.“ a že ji lidé ke svému životu potřebují. Vzhledem ke své internacionalizaci je to ale dnes velmi drahý žánr a ceny vstupenek zdaleka nepokrývají náklady na běžné reprízy. Vzhledem ke kupní síle obyvatelstva a velké konkurenci v hudebním segmentu brněnské kultury ale nemůžeme požadovat vstupné, které by více odpovídalo kvalitě, kterou nabízíme a kterou bychom do budoucna chtěli ještě zvýšit. A co balet? Baletní soubor se jako první dočkal nástupu nového vedení. Kolega Mario Radačovský už od listopadu se souborem pracuje a naplňuje své programové heslo

stupní stanicí za lepším nebo farmou pro začínající tanečníky, kteří se rozutečou do světa, jen co získají první taneční ostruhy. Jistě je v zájmu města, aby peníze, které de facto investuje do jejich výchovy, přinášely v podobě skvělých představení radost všem obyvatelům města i celého regionu. Zůstáváte tedy optimistou a jste přesvědčen, že značně podfinancované Národní divadlo Brno dokážete posunout v rovině umělecké i ekonomické opět o něco dále? Naději neztrácím. Bez ní nelze žít a já bych bez ní neuměl ani pracovat! kch

INZERCE


BEZPEâNOST DIGITÁLNÍ MùNY

Bitcoin a jiné kryptomûny Co potfiebujete vûdût o zabezpeãení va‰í digitální mûny? Stále více a více lidí zaãíná pouÏívat kryptomûnu, jako napfiíklad bitcoin, tím pádem roste i poãet organizací, které tuto mûnu pfiijímají. Rostoucí popularita ov‰em pfiitahuje i pozornost kyberzloãincÛ. Spoleãnost Check Point Software Technologies se proto podívala na tuto problematiku z pohledu bezpeãnosti. Kryptoměna je digitální měna. Není fyzická (žádné mince nebo bankovky) a je generována pomocí počítačů vykonávajících složité matematické výpočty. Bitcoin je asi nejznámější digitální měna, která je v současné době k dispozici. Ale existuje i spousta dalších měn, například dogecoin, mazacoin, megacoin nebo solarcoin. Hodnota digitálních měn kolísá, ale během posledních několika měsíců hodnota bitcoinu neustále roste. Proto si řada lidí myslí, že by se mohlo jednat o životaschopnou alternativu k „všemohoucím“ měnám, jako je dolar, euro apod. Je to přirozený vývoj. Větší publicita znamená více nákupů, tím pádem bitcoin akceptuje více organizací a měna je atraktivní i pro kyberzločince. Je velmi důležité dbát na bezpečnost, protože bitcoiny jsou podobné jako hotovost. Jakmile vám jednou někdo peníze ukradne, už je většinou nedostanete zpět.

Bezpeãnostní obavy spojené s bitcoiny Podle nedávné studie Dell SecureWorks existuje již více než 100 unikátních malwarových rodin, které mohou sloužit ke krádeži digitální měny. Seznam obsahuje nově vytvořený i modifikovaný malware. Děsivá na této zprávě je především skutečnost, že většina škodlivého kódu zaměřeného na krádeže digitální měny není příliš sofistikovaná. Vytvořit takový malware zvládne i někdo se základními znalostmi programování. Například, pokud je již trojský kůň navržen pro krádeže přihlašovacích údajů z on-line bankovních stránek, není příliš obtížné jej modifikovat pro zachytávání uživatelských přihlašovacích údajů od bitcoinových peněženek nebo směnáren digitální měny. Malware monitoruje činnost uživatele a spustí sledování stisknutých kláves pouze tehdy, když se uživatel pokusí o přístup ke své cloudové peněžence nebo se chce přihlásit na webové stránky směnárny pro výběr a vklad bitcoinů. Přihlašovací údaje jsou zachyceny a odeslány útočníkovi, který

28

Parlamentní magazín

pak můžete použít přihlašovací údaje a vyprázdnit účty. Pro zločince není těžké koupit si malwarovou sadu z různých ilegálních fór a použít ji ke krádeži bitcoinů.

ChraÀte své bitcoiny Nejběžnější typ škodlivého kódu, který se používá ke krádežím kryptoměny, se zaměřuje na peněženky uložené v počítači. Malware hledá soubor „wallet.dat“ nebo jiný běžně používaný název souboru a adresáře, pak nahraje celou peněženku na vzdálený server, takže útočníci mohou získat klíč a převést finanční prostředky z peněženky na jiný účet. Po dokončení transakce už nejde útočníka vystopovat. To je důvod, proč je tak důležité se ujistit, že bezpečnostní software v počítači je kvalitní a také pravidelně aktualizovaný. Narůstající obliba digitální měny přináší i zvýšený zájem zločinců. Domníváme se, že jedním z největších problémů

„Pokud se rozhodnete investovat do bitcoinu nebo jiné kryptomûny, ujistûte se, Ïe máte správné bezpeãnostní návyky.“ s on-line podvody je, že peníze jsou po převedení ukradené částky ihned utraceny. To ovšem není případ bitcoinů. Žádná jména, žádné identifikační údaje a žádný způsob, jak sledovat pohyb peněz. A právě proto musí být uživatelé ještě ostražitější. Pokud se rozhodnete investovat do bitcoinu nebo jiné kryptoměny, ujistěte se, že máte správné bezpečnostní návyky. Dávejte si pozor, co stahujete, pravidelně aktualizujte své bezpečnostní řešení a dávejte si pozor na podvodné e-maily, které zkoušejí ukrást přihlašovací údaje k vaší virtuální peněžence. Chraňte své e-mailové účty a dbejte na to, aby se útočníci nemohli dostat k vašim datům a penězům hrubou silou. Vypadá to, že krádeže bitcoinů a obecně kryptoměny mohou být pro zločince lukrativnější než běžné krádeže kreditních karet nebo bankovní loupeže. Ale i ve virtuálním světě se můžete zabezpečit, jen je potřeba rizika nepodceňovat. Check Point

www.parlamentnimagazin.cz


FINANCE

Propad trÏeb v maloobchodû nenastal Dal‰í sada pozitivních ãísel pfiiná‰í mj. vyvrácení posledního ze ãtyfi m˘tÛ, které bylo moÏné sly‰et od kritikÛ na‰eho listopadového kroku. Tyto m˘ty byly:

Zdroj: čnBlog, vydáno: 14. března 2014

1. Nehrozí pokles cen, neboť ČNB není schopna předvídat vývoj inflace. 2. Dojde k masivnímu nárůstu cen. 3. Krok ČNB naruší křehké oživení. 4. Zvýšené nákupy v listopadu budou kompenzovány poklesy maloobchodních obratů v dalších měsících. Dnes už vidíme, že bez impulzu daného využitím kurzu pro měnovou politiku by ekonomika zažila minimálně roční deflační epizodu, zcela zbytečnou v období rekordní nezaměstnanosti a nedostatečné poptávky. Masivní nárůst cen se nekoná, spotřebitelské ceny rostou historicky mimořádně pomalými tempy a oživení dokonce mírně překvapuje i nás, kteří jsme byli v předpovědi tempa růstu české ekonomiky asi nejoptimističtější. Pozitivní důsledky tohoto kroku samozřejmě nejvíce pociťují výrobci, zvláště ti exportně zaměření, ale postupně se začnou přelévat i do dalších okruhů české ekonomiky. Naše únorová prognóza vyznívá velmi konzervativně ohledně vyhlídek spotřebitelských výdajů v prvním čtvrtletí letošního roku a i za celý letošní rok předpokládá jen mírný růst. Údaje o maloobchodu nicméně ukazují, že po listopadové vlně nákupů rostly maloobchodní tržby v reálném vyjádření při porovnání se stejným měsícem předešlého roku i v prosinci a lednu, a žádný propad tržeb kompenzující listopadovou vlnu nákupů se tedy nekoná. To ale neznamená, že jsme z problémů venku.

Stále se ekonomika nachází v situaci, na kterou bylo listopadové uvolnění měnové politiky evidentně potřebnou odezvou. Nezaměstnanost je blízko historických maxim, mzdový růst v historických minimech, zkrácené pracovní doby nepříjemně univerzálním jevem a nárůsty objednávek ještě zdaleka neeliminují rezervy, které má výrobní sektor v nevyužívání svých stávajících kapacit. Průměrné cenové tlaky v domácí ekonomice jsou minimální (a spíše lehce pod tím, co jsme očekávali). Je tedy evidentní, že kurz budeme stávajícím způsobem využívat pro uvolnění měnové politiky po celý letošní rok – jak uvedla v prohlášení po únorovém měnověpolitickém zasedání bankovní rada, přinejmenším do začátku roku 2015. Ale je dobré zdůraznit, že pokud by bylo potřeba další uvolňování měnové politiky, aniž by se dramaticky změnilo naše ekonomické prostředí, je posun časového horizontu ukončení tohoto režimu se stávajícím kurzovým závazkem držet kurz koruny poblíž hladiny 27 Kč za euro dále do příštího roku variantou, která by byla pro takovou situaci vhodnější než změna úrovně kurzového závazku.

Miroslav Singer guvernér âeské národní banky

Nezamûstnanost je blízko historick˘ch maxim, mzdov˘ rÛst v historick˘ch minimech, zkrácené pracovní doby nepfiíjemnû univerzálním jevem a nárÛsty objednávek je‰tû zdaleka neeliminují rezervy. INZERCE


POLICIE A BEZPEâNOST

Policie dostateãnû zaji‰Èuje bezpeãnost pfii fotbalov˘ch zápasech, pokulhává fotbalová asociace Naplňování dohody mezi policií a fotbalovou asociací o spolupráci při pořádání zápasů by mělo zásadně přispět ke zlepšení situace na fotbalových stadionech. Bezpečnost fanoušků ze strany policie je zajištěna, rezervy v plnění dohody o spolupráci má však fotbalová asociace. Ministr to řekl dnes na společném tiskovém brífinku s prvním náměstkem policejního prezidenta plk. Tomášem Tuhým v souvislosti s děním okolo fotbalového zápasu Sparty a Baníku na ostravských Bazalech, který doprovázely výtržnosti.

Milan Chovanec ministr vnitra

V boji s diváck˘m násilím se velmi dÛleÏit˘m nástrojem stal i zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné spoleãenské akce.

„Stát, v tomto konkrétním případě policie, vždy nabízí pomoc, u rizikových zápasů doprovází vlaky s fotbalovými fanoušky či zajišťuje bezpečnost v okolí stadionu před utkáním i po něm. Na stadionu působí kriminální policie, tzv. spotteři, nedílnou součástí opatření jsou i antikonfliktní týmy, které provází fanoušky při cestě na stadion,“ vyjmenoval ministr Chovanec a pokračoval: „Dnes se také s plukovníkem Tuhým půjdeme podívat na další utkání Baníku. Na vlastní oči chci vidět, jak probíhají bezpečnostní opatření.“ Ministr dále zdůraznil, že určité nároky musí být kladeny i na provozovatele sportovního podniku. Podmínky vzájemné spolupráce jsou ukotveny v Dohodě mezi Policejním prezidiem ČR a FA ČR o spolupráci při pořádání zápasů, která byla podepsána nejprve v roce 2009 a její nová verze v únoru loňského roku. „Policie plní dohodu ze sta procent, ale nejsme přesvědčeni,

že tak činí i náš partner,“ upozornil Chovanec. „Velmi mě mrzí podle mého názoru neoprávněná kritika ze strany fotbalové asociace směrem k policii. Asociace plní dohodu maximálně na dvacet procent,“ dodal plk. Tuhý. Ministerstvo vnitra vydalo v souvislosti s přípravou klubů na novou právní úpravu (novelizace zákona o podpoře sportu) v roce 2008 také manuál pro fotbalové kluby Bezpečí na sportovních utkáních, kde jsou detailně popsány pravomoci pořadatelské služby – například vymezení postavení členů pořadatelské služby a určení jejich práv a povinností včetně kapitoly o zpracování osobních údajů nebo kapitoly s definovanými bezpečnostními standardy. „Manuál mimo jiné doporučuje klubům vytvořit si databázi fanoušků, jejichž přítomnost je na stadionu nežádoucí. V této souvislosti dává pořadatelům jasná doporučení, jak postupovat při zpracování osobních údajů, a to jak v souvislosti s kontrolou občanských průkazů, tak i při využití kamerových systémů,“ řekl ministr. Dohoda mezi PP ČR a FA ČR o spolupráci při pořádání zápasů například stanovuje nutnost uzavírat místní ujednání o spolupráci na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku (v případě rizikových utkání vždy a písemně) a též je pravidelně vyhodnocovat. V odůvodněných případech lze zajistit i přítomnost policie na stadionu. V boji s diváckým násilím se velmi důležitým nástrojem stal i nový alternativní trest – zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, který je od 1. ledna 2010 součástí nového trestního zákoníku. Podstatou tohoto alternativního trestu je soudem vyslovený zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, a to na dobu až deseti let. Pavel Novák, MVČR

Divácké násilí Divácké násilí je společenským fenoménem, který znamená významnou a znepokojující formu narušování veřejného pořádku. Obecné vymezení pojmu divácké násilí není u nás přesně formulováno. Nejčastěji je chápáno jako násilné či jinak nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovním utkáním. Takové jednání se může uskutečnit jak na stadionu, tak v jeho okolí, případně při dopravě a přesunu fanoušků. Základním znakem, vymezujícím projevy diváckého násilí je jednání víceméně ohraničené skupiny osob, jejíž hlavní sjednocující prvek tvoří příslušnost k určitému klubu či k reprezentaci určité země. Takové jednání je často plánované a mívá opakovaný či manifestační charakter. S diváckým násilím jsou často spjaty i další formy protiprávního chování: rasistické projevy, poškozování majetku či chování ohrožující ostatní osoby na stadionu i mimo něj, včetně např. hráčů nebo rozhodčích (rvačky, vrhání předmětů na hrací plochu, vstup na hrací plochu…). V České republice se případy diváckého násilí vyskytují nejvíce v souvislosti s konáním fotbalových utkání u radikálních příznivců fotbalových klubů, tzv. hooligans. Ministerstvo vnitra a Policie ČR se zabývají, společně s dalšími subjekty, jako jsou Fotbalová asociace České republiky a jednotlivé fotbalové kluby, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz měst a obcí, touto problematikou, zejména nalezením co nejuspokojivějšího řešení. Výsledkem je postupná realizace kroků, které mají za cíl divácké násilí v co nejvyšší míře eliminovat. Ministerstvo vnitra a Policie ČR mají rovněž v rámci ČR odpovědnost za mezinárodní spolupráci, která probíhá jednak na dlouhodobé bázi vyplývající ze závazků ČR v Radě Evropy a EU, a jednak ad hoc při zajišťování bezpečnosti na mezinárodních utkáních.

30

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


ParlamentnĂ­ magazĂ­n

31


Překonáme Vaše představy Leťte z Prahy přes Brusel a vychutnejte si nadstandardní pohodlí v business třídě na našich dálkových letech

brusselsairlines.com/experience

Parlamentní magazín 2/2014  

Politika, ekonomika, byznys

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you