Parlamentní magazín 11-12/2011

Page 1

PM 11–12/2011

politika • ekonomika • byznys

Pavel StodÛlka

vrací lidem zrak Léãí i prezidenta Speciální pfiíloha zamûfiená na energetiku a ekologii Experti radí jak oÏivit domácí ekonomiku www.parlamentnimagazin.czOBSAH

Hezké svátky V čase předvánočním raději opouštíme ryze politická témata, neboť bychom Vám neradi kazili náladu. Vánoční číslo jsme věnovali lidem výjimečným ve svých oborech. Začínáme rozhovorem s předním českým očním chirurgem primářem Pavlem Stodůlkou. Ten má na svém kontě desítky tisíc úspěšných operací očí, dokázal dokonce vrátit zrak lidem slepým i desítky let. Česká oční chirurgie se podle pana primáře může počítat mezi nejvyspělejší na světě, a to je dobrá zpráva. Před dvaceti lety bylo nepředstavitelné, že budou na světě 2 miliardy uživatelů osobních počítačů a 5,5 miliardy aktivních mobilních telefonů. Dále zvyšovat dostupnost osobních počítačů chce viceprezident společnosti Intel John E. Davies, který navštívil v listopadu Prahu a při této příležitosti poskytl Parlamentnímu magazínu jako jedinému médiu rozhovor. Jednou z jeho klíčových iniciativ je „Třetí miliarda“ – Intel chce co nejrychleji dosáhnout tří miliard uživatelů osobních počítačů zvyšováním jejich dostupnosti – pomocí konceptu nízkonákla-

dových počítačů a alternativních modelů financování. I u nás máme v tomto směru co dohánět. Na našem venkově používá internet jen 30–40 % populace. K Vánocům patří neodmyslitelně čokoláda. Energická podnikatelka Petra Kovandová nás zavedla do své továrny, kde vyrábí mnoho druhů originálních pralinek. Připravuje také muzeum, jehož exponáty bude možné sníst. Navíc na Vás v tomto čísle čekají nové soutěže a zajímavé tipy na dárky.

Marcela Staňková Vaše náměty a komentáře uvítám na: stankova@parlamentnimagazin.cz

OBSAH 4 POLITICK¯ KOMENTÁ¤

14 ENERGETIKA

22 MODERNÍ TECHNOLOGIE

43 TRHY A KOMODITY

Jifií Pehe: Co s ãesk˘mi politick˘mi stranami

âepro je dnes dobfie nama‰lená nevûsta a má Ïenichy, z nichÏ si mÛÏe vybírat

Exkluzivní rozhovor s Johnem E. Daviesem z Intelu

Má cenu hledat investiãní pfiíbûh roku 2012?

6 ROZHOVOR

47 ÎIVOTNÍ STYL

Pavel StodÛlka vrací lidem zrak

V Berounû na golfu vzniká Krásn˘ svût

8 DOMÁCÍ EKONOMIKA 49 SAMOSPRÁVA

Recept na oÏivení domácí ekonomiky

Nejistota ve financování obcí se stává neúnosnou

10 ZDRAVOTNICTVÍ 17 POLITICK¯ KOMENTÁ¤

24 INFORMACE Z PARLAMENTU âR

Zdenûk Zbofiil: Na okraj ideov˘ch konferencí (nejen) âSSD

25 Pfiíloha energetika/ekologie

18 ÚOHS

38 STOLETÍ ÎENY

Pokuta pro Ostravu ve v˘‰i 300 tisíc je pravomocná

Petra a továrna na ãokoládu

Zájem o padûlky poroste

50 VùDA A V¯ZKUM Evropská komise schválila projekt BIOCEV

52 TRENDY Digitální zrcadlovka EOS 600D

54 NKÚ Od‰kodnûní a role státu

40 PRÁVO A LEGISLATIVA 12 EKONOMIKA

20 MONITORING

Zv˘‰ení sníÏené sazby DPH povede k nárÛstu inflace

Informace z vlády a ministerstev

JUDr. TomበSokol: Kriminalizace jako fenomén dne‰ní spoleãnosti

60 KULTURA 62 KNIÎNÍ KLUB

Parlamentní magazín

3


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Co s ãesk˘mi politick˘mi stranami Jifií Pehe

âesk˘ stranick˘ systém se mÛÏe na první pohled jevit jako standardní systém, podobn˘ tûm, které známe ze západních zemí. Parlamentní strany reprezentují základní ‰kálu názorÛ ve spoleãnosti, pfiiãemÏ nejsilnûj‰í strany jsou dlouhodobû stabilními kotvami celého systému.

politolog

Stranám by prospûla mnohem intenzivnûj‰í spolupráce s obãanskou spoleãností, v níÏ by dokonce samy mohly organizovat vznik sítí sdruÏení s nimi sympatizujících.

4

Parlamentní magazín

Hlubší analýza ale ukáže, že české politické strany trpí řadou neduhů. Jakkoliv krizí procházejí politické strany a stranické systémy obecně v celém západním světě, české politické strany bojují s problémy, které v rozvinutějších demokraciích neznají. Tím hlavním jsou relativně malé členské základny politických stran u nás. Důvodů je celá řada. K těm nejmarkantnějším z nich patří už samotný způsob vzniku politických stran po roce 1989. S výjimkou stran, které existovaly během komunistické éry, a přežily i po roce 1989, tedy zejména komunistů a lidovců, vznikaly nové strany více méně shora. Jakkoliv se například o Občanské demokratické straně traduje, že vznikla z masového podhoubí

Občanského fóra, je nutné mít na paměti, že OF bylo spíše jen dočasnou formou revolučního vzkypění než široce zakotvenou a dlouho pěstovanou formou občanské společnosti, z jaké by podobná strana ideálně vzniknout měla. Strany u nás byly spíše projekty úzkých elit, které se dobře zorientovaly v nových podmínkách a byly schopné přesvědčit voliče, že vědí „co dělat“. Slabé členské zázemí politických stran u nás také samozřejmě souvisí s odporem ke stranictví, které si většina lidí přinesla z komunistického režimu. Zatímco komunisté a lidovci profitovali z toho, že masové členské základny už měli a členové je opouštěli jen postupně, nové strany bojovaly od začátku s nedůvěrou lidí ke stranické práci.

www.parlamentnimagazin.cz


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Problémem též byla skutečnost, že politické strany vznikaly v prostředí privatizace rozsáhlých majetků, ba že některé z nich se nevyhnutelně staly vykonavatelkami tohoto úkolu. Nadvláda ekonomiky nad politikou nemalou měrou přispěla k „privatizaci“ politických stran, tedy k jejich nezdravé symbióze s mocnými ekonomickými zájmy.

členů mohli lokálních stranických organizací snadno zmocnit různí kmotrové. Co s tím? Rychlá léčba neexistuje, ale některá dílčí opatření by mohla pomoci i v krátkodobém horizontu. Tak především by část „klientelského“ břemene ze stran sejmuly jasné, poměrně nízké limity na financování volebních kampaní, jejichž dodržování

„Strany u nás byly spí‰e projekty úzk˘ch elit, které se dobfie zorientovaly v nov˘ch podmínkách a byly schopné pfiesvûdãit voliãe, Ïe vûdí co dûlat.“ V prostředí převládající víry v co nejliberálnější řešení byly také politické strany od počátku konfrontovány s poměrně volnými pravidly, pokud jde o jejich financování, což je samozřejmě nutilo, chtěly-li uspět v soutěži stran, ke shánění peněz „za každou cenu“. Strany, zejména ty nejmocnější, se tak staly vcelku přirozenou základnou klientelizmu, tedy používání svého vlivu ve prospěch ekonomických klientů, kteří se mohli stranám odvděčit protislužbami, zejména v dobách volebních kampaní. Malé členské základny také vedly k tomu, že se účelovým nakupováním

by bylo vynutitelné s pomocí sankcí a na které by dohlížela nezávislá instituce. S tímto krokem samozřejmě souvisí potřebné změny v celém systému financování politických stran, který by měl být co nejprůhlednější. Politickým stranám by také, možná paradoxně, pomohla větší míra centralizace. Po rozdělení země do 14 územněsprávních celků v roce 2000 se i strany decentralizovaly do 14 krajských organizací, které pak v návaznosti na krajskou správu i roli hejtmanů začaly hrát v rámci stran stále samostatnější roli. Tato rozsáhlá autonomie krajských orga-

nizací se postupně stala nástrojem pro různé druhy klientelizmu a korupce. To samé platí o roli městských a místních organizací stran, které často, stejně jako ty regionální, jednají v rozporu s přáními centrálních orgánů. Posílení centrálních orgánů stran, včetně možnosti, že by mohly rozhodnutí nižších orgánů efektivněji vetovat nebo rušit, by alespoň částečně vyřešilo současnou neschopnost centrálních orgánů stran skutečně ručit za stranický program a priority. V tomto ohledu pak paradoxně mají oproti zavedeným stranám výhodu nové strany, které fungují spíše jako kluby ovládané pevně otcizakladateli. Vzhledem k pokračující vysoké míře nedůvěry lidí ke stranictví by stranám také prospěla mnohem intenzivnější spolupráce s občanskou společností, v níž by dokonce samy mohly organizovat vznik sítí sdružení s nimi sympatizujících. Pro mnoho zejména mladších lidí by bylo takové volné angažmá ve prospěch určité strany přijatelnější než práce přímo ve stranických strukturách. Navíc by strany mohly k takovému „rozkročení“ do občanské společnosti snadno využívat i moderní komunikační technologie a sociální sítě, o což se už některé ostatně začínají pokoušet.

INZERCE

naděluje vánoční

3 % na váš účet Equa bank rozdává stávajícím i novým klientům vánoční dárky a přichází s jedinečnou nabídkou, která je aktuálně nejlepší na českém bankovním trhu. • Bonus 3 % z částky, kterou klient utratil při nákupech platební kartou Equa bank od 7. 11. do 31. 12. 2011 • Úrok 3 % p. a. na termínovaném vkladu na 6 měsíců založeném v období od 7. 11. do 31. 12. 2011 Pokud klient zaplatí kartou v prosinci například 50 000 Kč, získá tak bonus ve výši 1 500 Kč, který bude připsán na začátku ledna 2012. Tato odměna se dále nezdaňuje. Počet termínovaných vkladů na jednoho klienta není omezen a úroková sazba ve výši 3 % platí při minimálních vkladech od 20 000 Kč a zároveň pokud souhrnný vklad u jednotlivého klienta nepřevýší dva miliony korun. Více na www.equabank.cz/vanoce nebo 222 010 222.


ROZHOVOR Technickým vybavením lasery jste na špičce v ČR a držíte se světových trendů. Co je posledním technickým hitem Vaší kliniky? Kromě již zmíněného 6D laseru od začátku prosince operujeme oční vady novým švýcarským femtosekundovým laserem Crystal Line, který je také jediný v ČR. Tak jsme schopni odstraňovat oční vady tou nejmodernější laserovou technologií, což je pro chirurga velmi pěkný pocit. Které další oční operace, kromě laserových, na klinice Gemini provádíte? O které zákroky je největší zájem? Lidi starší 50 let zbavujeme brýlí do dálky i do blízka pomocí multifokálních nitroočních čoček. Operujeme několik tisíc šedých zákalů ročně. Dále provádíme i operace sítnice a transplantace rohovky. Největší zájem je o laserové operace, operace šedého zákalu a implantace multifokálních čoček. Pane primáři, proslul jste řadou unikátních očních operací, které jste provedl v mnoha případech jako první u nás nebo i ve světě. Na kterou z nich jste nejvíce hrdý a proč? Byla to implantace umělé rohovky, kterou jsme vrátili vidění několika lidem, kteří byli slepí desítky let. Například letos jsme tak vrátili vidění člověku, který oslepl ve 12 letech a byl slepý plných 47 let.

Pavel StodÛlka vrací lidem zrak Dokázal vrátit zrak lidem, ktefií byli slepí i desítky let. Laserem odstraní za pár sekund oãní vadu a zbaví ãlovûka br˘lí. Na svém kontû má desítky tisíc úspû‰n˘ch operací oãí. Je uznávan˘m inovátorem znám˘m i ve svûtû. Mezi jeho pacienty patfií TomበBaÈa jr. i dal‰í ãlenové BaÈovy rodiny, prezident Václav Klaus a mnozí dal‰í. Nejen o operacích znám˘ch osobností hovofií primáfi oãní kliniky Gemini Pavel StodÛlka.

Od zaãátku prosince operujeme oãní vady nov˘m ‰v˘carsk˘m femtosekundov˘m laserem Crystal Line, kter˘ je také jedin˘ v âR.

6

Parlamentní magazín

Pane primáři, jako první jste v devadesátých letech zavedl v naší zemi bezbolestnou laserovou operaci očních vad LASIK. Jakým vývojem tento typ operací od té doby prošel? LASIK byl přelomový v tom, že odstranil pooperační bolest. Byl to takový malý zázrak. Člověk s tlustými skly, třeba s 8 dioptriemi, přijel na laserovou operaci a za pár hodin už viděl bez brýlí. Současné lasery jsou ještě mnohem přesnější. Jako první v ČR používáme na klinice Gemini v Průhonicích a ve Zlíně tzv. 6D laser. Je to nejpřesnější a nejrychlejší laser na operace očních vad na světě. Za 1,5 sekundy odstraní jednu dioptrii a za sekundu umístí na oko 750 velmi jemných laserových bodů. Laser je unikátní v tom, že v průběhu operace monitoruje mikropohyby oka v šesti osách, což dosud lasery zanedbávaly. Výsledkem je vyšší přesnost a kvalita vidění.

Jak reaguje takový člověk, když se mu vrátí zrak? V prvé řadě se mu v oku, kterému vrátíme zrak, zableskne jiskřička štěstí, což nám dělá obrovskou radost. Někteří pacienti, kteří byli slepí i několik desítek let, se musí znovu učit číst a psát, jelikož mozek tyto činnosti za tu dlouhou dobu zapomene. Vzpomínám si na reakci první pacientky, které jsme umělou rohovku implantovali. Už na sále bezprostředně po operaci nám četla velká písmenka z láhve s dezinfekcí. Bylo to po 16 letech slepoty. V nedávné době jsme operovali pána, který ztratil vidění při úraze ve 12 letech a který se celý život živil svým sluchem jako ladič hudebních nástrojů. Když jsme mu vrátili zrak, chvíli mu trvalo, než mu začal plně důvěřovat. Při přecházení cesty u budovy naší kliniky první den po operaci zavřel oči a poslouchal, jestli jede auto, aby mohl bezpečně přejít silnici. A to už viděl. První noc pak ani nespal, protože, jak sám řekl, se musel pořád na něco dívat a měl strach, že když zavře na delší dobu oči, tak už neuvidí. Operoval jste také paní, které bylo 106 let. Přišla se 14 dioptriemi a odešla bez nich. Jsou zákroky u lidí v tak vysokém věku běžné? Operace šedého zákalu a operace sítnice provádíme u starších lidí běžně. Operace děláme šetrně v místním znecitlivění, takže je mohou podstoupit i senioři, kteří trpí celkovými nemocemi a uspání nebo delší operaci by špatně snášeli. Pacienti starší sta let jsou však přeci jen výjimkou. Přesto se nám podařilo krátkým a šetrným zákrokem tuto paní zbavit brýlí, z čehož má ona, její okolí i my radost. Letos jste obdržel na nové scéně Národního divadla za přítomnosti ministra zdravotnictví prestižní cenu Lékař roku. Jste také osobností zlínského kraje a získal jste cenu města Zlína,

www.parlamentnimagazin.cz


ROZHOVOR kde převážně pracujete. Jaké to je sbírat v poměrně mladém věku tolik ocenění? Ocenění jsou příjemná a potěší, ale hlavní potěšení je z dobře udělané práce a z radosti pacientů po našich operacích. A to jak po těch běžných operacích, tak hlavně když se nám podaří nějaká unikátní operace a vrátíme vidění někomu, kdo už v to třeba ani nedoufal.

Hitem je prodlužování očních řas kapkami, kterými se řasy jedenkrát denně potřou. Pak jsou to především operace očních víček. Spousta klientů u nás tyto zákroky podstupuje z důvodů estetických. Řeknu-li to poeticky, tak když už člověku dopomůžeme laserem dívat se na svět novýma očima, může se po operaci víček i svět dívat na nové oči našich klientů. Dal-

„Lidi star‰í 50 let zbavujeme br˘lí do dálky i do blízka pomocí multifokálních nitrooãních ãoãek.“ Kdy je podle Vás optimální věk pro korekce oční vady – například vrozené krátkozrakosti? Mohou takové operace podstupovat i děti? My provádíme laserové operace od 16 let věku. Je to proto, aby byl zrak ustálený a aby byla korekce efektivnější. U dětí provádíme oční operace velmi sporadicky, pro ambulantní operaci v lokální anestezii je důležité, aby s námi pacient spolupracoval, a to děti často nedokáží. Mezi Vaše klienty patří například rodina Tomáše Bati či pan prezident Václav Klaus. Jaké to je operovat tak významné pacienty? Člověk cítí velkou zodpovědnost. Nicméně klíčem k tomu, jak zvládnout operaci VIP pacienta co nejlépe a nejspolehlivěji, je to, že se snažím operovat každého pacienta co nejlépe. Pak mám u těch známých a důležitých lidí jednoduchý úkol udělat to stejně dobře, jako to dělám každý den mnohokrát. Pokud bych si myslel, že to budu po celý rok dělat nějak průměrně a až přijde někdo významný, tak to udělám lépe, tak to nemůže fungovat. Ve zlínské pobočce Gemini jste nedávno vyzkoušeli nejtenčí nástroje na operaci sítnice. Pro jaké nemoci jsou operace těmito nástroji vhodné? Operace sítnice a sklivce, tedy zadní části oka, supertenkými, tzv. 27G nástroji jsme zavedli jako první v ČR letos v září. Máme na kontě 30 operací a jejich výhodou je hlavně šetrnost a minimální stopa po operaci. Je jen velmi málo firem ve světě, které takovéto tenké a precizní nástroje dokáží vyrobit. My jsme na klinice Gemini k těmto nástrojům společně se zahraničním výrobcem ještě vyvinuli tzv. supertenkou jehlu pro nitrooční injekce léků. Tato jehla má dvě části a ta nejtenčí, kterou se lék aplikuje, má vnější průměr jen 0,14 mm. Plocha vpichu je tak pětkrát menší než u vpichu tzv. inzulinovou jehlou. Vaše klinika také nabízí řadu plastických a estetických výkonů. O které z nich je největší zájem?

šími estetickými zákroky, které na naší klinice poskytujeme, jsou korekce mimických vrásek obličeje, chemický peeling nebo již zmíněné prodlužování vlastních řas speciálními kapkami. Ve kterých oblastech podle Vás učinila oční medicína za posledních deset let největší pokrok? Musím s radostí říct, že oftalmologie se posunula vpřed v mnoha oblastech. Kromě laserových očních operací, kde dnes během pár sekund odstraníme třeba i 10 dioptrií, se zdokonalily v zásadě všechny nitrooční operace. Operace provádíme až na naprosté výjimky bez nutnosti pacienty uspávat. Operujeme mikrořezy, které se rychle hojí, a bez nutnosti ránu zašívat. V dohledné době očekáváme přínos genetické léčby a máme možnost využívat celou řadu vysoce kvalitních léků. Můžete srovnat rozvoj očního lékařství u nás a ve světě z hlediska jeho dostupnosti a kvality? Česká oční chirurgie se může počítat mezi nejvyspělejší na světě. Dostupnost péče je dobrá, kvalita vysoká. Využíváme nejmodernější laserovou techniku, přednášíme a vyučujeme oční chirurgii i v zahraničí. Je to radost v tomto oboru pracovat. Jak nejraději odpočíváte? Sportem. Rád si po náročném a dlouhém dni zaplavu, v zimě vyjedu do lesa blízko

našeho domu na běžky. Také chodím běhat a se synem a dcerou se učíme surfovat, jezdíme na kole. Rádi cestujeme a poznáváme nová místa, jiné zvyky a ochutnáváme dobrá jídla. Patří mezi Vaše koníčky i poslech hudby? Jaký žánr máte nejraději? Hudbu mám moc rád, jen na ni nemám tolik času, kolik bych si přál. Naším rodinným přítelem je houslový virtuos Václav Hudeček, pravidelně navštěvujeme jeho koncerty. Klinika Gemini byla mimo jiné i partnerem hudebního cyklu jazzových koncertů Jazz na Hradě, které se konají na Pražském hradě za přítomnosti pana prezidenta Václava Klause. Hudba mne ale doprovází také při operacích na sále. Pro pacienta to působí uklidňujícím dojmem a mně se dobře pracuje. Kolik času Vám zbývá na rodinu? Doma na Vás kromě manželky a dvou dětí prý čekají ještě různí domácí mazlíčci? Je to tak? S rodinou bohužel trávím velmi málo času a děti odrůstají rychle. Mám ale velmi trpělivou ženu, která má pro mou práci pochopení. Zvířecích členů naší rodiny je opravdu hodně – máme dva psí kamarády a kocoura, náš syn Jiří chová leguána a dcera Dorotka želvu, takže je nás plný dům. A nesmím zapomenout i na jednoho koně, který s námi ale nebydlí. Poradíte nám na závěr nějaký recept na to, jak si co nejdéle uchovat zdravý zrak? Oko je součástí celého organizmu. Kromě ochrany očí při rizikové činnosti a některých sportech doporučuji zdravou středomořskou stravu, která snižuje riziko vzniku tzv. věkem podmíněné degenerace sítnice. Olivový olej a maso mořských ryb jsou pro sítnici velmi zdravé. Oči také není dobré přetěžovat celodenním pohledem na monitor počítače. A samozřejmě je potřeba fyzický pohyb a dobrá nálada. To je můj recept na zdravé oči i celé tělo. Marcela Staňková


DOMÁCÍ EKONOMIKA

âeská ekonomika není izolovan˘ ostrov Recept na oÏivení domácí ekonomiky jsme hledali u ãesk˘ch renomovan˘ch ekonomÛ

Petr Gapko Makroekonomický analytik, GE Money Bank, a.s. Hledat recept na oživení domácí ekonomiky je v současné době opravdu oříšek. Situace je o to těžší, že česká ekonomika je životně závislá na exportech a do současné situace se dostala ne vinou svojí, ale kvůli zpomalení ekonomického růstu ve světě. Spíše než „oživení“ by se měla hledat „podpora“ ekonomiky. Ta ideálně přichází s inovacemi, správným vyvážením průmyslu a služeb a zefektivněním státní správy. Nezbývá tedy než doufat, že si oživení zase dovezeme. Do hlavní role by se tak mohla dostat vláda jako „zmírňovatel“ ekonomického zpomalení. Současné reformní úsilí vlády jde určitě správným směrem, ale bohužel přichází v situaci, kdy by státní rozpočet měl spíše ekonomiku podporovat výdaji. V období recese si dokážu dokonce i představit vyšší schodek státního rozpočtu, řekněme kolem úrovně 5 %, ale pouze za předpokladu, že rozpočet v období růstu disponuje přebytkem. V dnešní situaci je tak asi nejlepší připravovat státní finance na další budoucí krizi.

Ale‰ Michl Analytik Raiffeisenbank Česká vláda by se vůbec neměla soustředit na HDP v příštím roce. Měla by se zaměřit na dvě věci: likviditní pozice Česka – možnosti financování dluhů, když by výrazně zdražily dluhopisy. A pak reagovat na snížení potenciálu ekonomiky pro příštích 5–10 let tak, že sníží roli státu v ekonomice a nebude zvyšovat daně. Firmám ať dá pokoj, ať nic nemění, manažeři vědí moc dobře, co dělat.

Pavel Sobí‰ek Analytik UniCredit Bank Česká ekonomika není izolovaný ostrov, nýbrž pevná součást ekonomiky Evropské unie, s níž musíme snášet dobré i zlé. Zázračný recept na oživení domácí poptávky za současné stagnace v Evropě nemám. Musíme ale dostat ekonomiku do stavu, aby si byla schopna dlouhodobě ukrajovat z koláče globální poptávky pokud možno rostoucí podíl. K tomu je zapotřebí následující: 1. Snižovat schodky veřejných financí tak, abychom si udržovali ve fiskální konsolidaci existující náskok před okolními zeměmi.

8

Parlamentní magazín

2. Udržovat stabilní makroekonomické prostředí, tedy zejména nízkou inflaci, stabilní kurz koruny a důvěryhodnost na bankovním trhu. 3. Posilovat konkurenceschopnost firem jejich motivováním k dlouhodobým investicím a zlepšováním efektivity státní správy. Budou-li splněny uvedené podmínky, jsem přesvědčen, že oživení domácí ekonomiky přijde s prvními známkami oživení v Evropě.

Petr Dufek Analytik ČSOB Obávám se, že kromě obecných receptů, jak vylepšit podnikatelské prostředí, se žádný zázračný lék na oživení ekonomiky nalézt nedá. Česká republika je malou ekonomikou vysoce závislou na exportu, která bude vždy vystavena výkyvům zahraniční poptávky. Představa, že by vláda mohla v době všeobecného hospodářského útlumu českou ekonomiku povzbudit k růstu, se mi proto zdá hodně odvážná. Stačí si vzpomenout třeba na zkušenosti se šrotovným v menších zemích. Přesto existuje alespoň několik málo podpůrných kroků, které by ekonomice mohly v takové situaci alespoň trochu pomoci. Je to především hladké čerpání peněz z fondů EU, ve kterém ČR rozhodně nevyniká. Celkově by však jakákoliv vláda měla zapracovat na efektivním řízení státu, kvalitě veřejných zakázek, na omezování korupce a byrokracie, které dlouhodobě růst české ekonomiky jen brzdí. Nevidím zatím lepší recept než tyto notoricky známé neduhy společnosti konečně začít řešit a pomoci tak ekonomice nepřímo. red.

www.parlamentnimagazin.cz


EKONOMIKA

Budoucnost eura rozdûluje na‰i spoleãnost Zhruba dvû pûtiny na‰ich obãanÛ pfiedpokládají, Ïe Evropské unii se podafií udrÏet spoleãnou mûnu, a poãítají s tím, Ïe v budoucnu se bude s eurem platit i u nás, stejn˘ podíl si naopak myslí, Ïe spoleãnou mûnu se EU udrÏet nepodafií a Ïe v na‰í republice se eurem platit nebude nikdy. ur it ne 15%

Současná hospodářská a finanční krize v zemích eurozóny může skončit opuštěním společné měny některou zemí, ale i pádem eura jako měny vůbec. Čeští občané tuto krajní možnost připouštějí v poměru „padesát na padesát“. Krize eurozóny nevylučuje, že se jednou bude i u nás společnou měnou platit. Jednak je možné, že euro v současné podobě a při stejném či přechodně zmenšeném rozsahu eurozóny bude nadále platit, anebo bude nahrazeno „novým eurem“, jak o tom již nyní spekulují někteří ekonomové. ur it ne 18%

ur it ano 12%

spíše ano 39% spíše ne 31%

ur it ano 8%

spíše ano 40%

spíše ne 37%

Myslíte si, že Evropské unii se podaří udržet společnou měnu euro?

Počítáte Vy osobně s tím, že se někdy v budoucnu bude v naší republice platit eurem? Češi možnost, že se v naší zemi také bude platit eurem, připouštějí opět asi v polovině případů. Na kombinaci dotazů, zda se euro udrží a bude se jím v budoucnu platit i u nás, má zhruba 40 % lidí jasný názor („euro bude, i u nás“, anebo „euro nebude, tedy ani u nás“), méně početné jsou skupiny, podle nichž buď (toto) euro nepřežije, ale v budoucnu se jakýmsi novým eurem bude u nás platit, anebo zůstaneme i v budoucnu mimo eurozónu.

SoutûÏte s Parlamentním magazínem a LG o LG Smart TV Upgrader ST600 Stačí správně odpovědět na následující dotaz: Kdo byl na titulní straně Parlamentního magazínu č. 10/2011? a) Jiří Pospíšil b) Miroslava Němcová

Udûlejte svoji TV chytfiej‰í Jednodušší a levnější to být nemůže: Krabičku LG Smart TV Upgrader ST600 připojte pomocí HDMI k vašemu televizoru a rázem je z něj domácí multimediální centrum. Přehrávejte hudbu, fotografie nebo filmy, včetně těch ve vysokém rozlišení. LG ST600 dokáže jakémukoliv televizoru s HDMI přidat funkce, kterými jsou vybavené televizory s funkcí LG Smart TV. Každý tak bude moci na televizoru prohlížet YouTube videa, surfovat na internetu nebo hrát hry. Svou odpověď na uvedený dotaz posílejte do 30. 12. 2011 na e-mailovou adresu: marketing@parlamentnimagazin.cz. Nezapomeňte uvést své jméno a kontaktní údaje. Ze správných a včas zaslaných odpovědí vylosujeme výherce, jehož jméno zveřejníme na webových stránkách www.parlamentnimagazin.cz a v Parlamentním magazínu č. 1/2012. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Periodical s.r.o., se sídlem Mečislavova 1357/16, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 24667498, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164675 (dále jen „Periodical“). Účastníkem soutěže se stává každý čtenář Parlamentního magazínu starší osmnácti let, který akceptuje pravidla soutěže a zašle odpovědi na soutěžní otázku. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Periodical a společnosti LG (partnera). Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Periodical si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

Parlamentní magazín

9


ZDRAVOTNICTVÍ

koterapie. Dřívější sci-fi – léčba modifikovanými buňkami, genová terapie a další – se stávají lékovou realitou. Otázkou je, zda léčebné možnosti dané překotností technologického vývoje zvládá společnost z ekonomického, psychosociálního i etického pohledu.

Zájem o padûlky poroste, fiíká Martin Bene‰, fieditel Státního ústavu pro kontrolu léãiv Podle studií se objem globálního farmaceutického trhu do deseti let zdvojnásobí. Budeme v tomto ohledu čelit zvýšeným výzvám spojeným s distribucí léčiv? Farmaceutický trh prochází již nyní značným vývojem. Do deseti let lze očekávat mnoho změn. Jednou z globalizačních výzev je narůstající ohrožování legálního trhu záplavou padělků a nelegálních léků. Jestliže se v ČR daří v boji s kriminalizací lékového trhu obstát, potom je to dáno jednak vyspělým systémem ochrany (autoregulace distributorů, regulační zásahy SÚKL), dále menší atraktivitou českého trhu proti větším zemím EU. Zájem spotřebitelů pořídit si lék/zdravotnický prostředek bez ohledu na následky povede k nárůstu procenta lidí ochotných hazar-

10

Parlamentní magazín

dovat se zdravím a padělky si pořizovat jen pro okamžitou úsporu ve výdajích. Padělky a nelegality jsou globálním problémem již nyní. To je také důvodem, proč se koncem minulého roku 47 států Rady Evropy rozhodlo k podpisu první

Jak se v této souvislosti díváte na zavedení elektronických aukcí, které chce spustit ministerstvo zdravotnictví jako klíčovou součást reformy zdravotnictví v ČR? V tzv. technické novele dochází k zásadní změně, která má za cíl zatraktivnit soutěže tak, aby přinášely úspory z veřejného zdravotního pojištění více než doposud. Změní se koncepce úpravy soutěže v rámci ČR, aby mohly být zajištěny plně hrazené léky za ještě výhodnější podmínky pro zdravotní pojišťovny. Úspory, které bude možné tímto způsobem získat, umožní poskytovat moderní léčiva vyššímu počtu pacientů či uhradit více výkonů zdravotnickým zařízením. Pozitivní příklady vidíme ve Švédsku a Nizozemí, kde v některých skupinách došlo díky elektronickým aukcím k úsporám v desítkách procent, v extrémních případech až o 80 %. Výsledkem budou další úspory na straně pacientů i zdravotních pojišťoven. Nutno poznamenat, že velkou část úspor již zajistily revize cen a úhrad, které ústav provádí od roku 2008, proto další úspory budou spíše nižší, i přesto pro české zdravotnictví významné. Léčiva patří mezi nejčastěji padělané komodity. Čím si vysvětlujete, že obchod s padělky léků (ČR nevyjímaje) kvete? Prostorem, který významně ovlivňuje a umožňuje nabízet ve zvýšené míře nelegální léčivé přípravky a padělky, je internetové prostředí. Nelegálním obchodníkům i zákazníkům nabízí anonymitu, na zákazníka však číhá obrovské nebezpečí, které může skončit v lepším případě „pouhým“ poškozením zdraví. Pro lidi, kteří takové nabídky na internetu vyhledávají, je podstatné, že nemusí navštívit lékaře, aby jim požadovaný lék

„Pozitivní pfiíklady vidíme ve ·védsku a Nizozemí, kde v nûkter˘ch skupinách do‰lo díky elektronick˘m aukcím k úsporám v desítkách procent.“ mezinárodní úmluvy o ochraně před paděláním léků a zdravotnických prostředků. Z dalších výzev, které stojí před globálním farmaceutickým trhem, lze uvést např. otázky individualizace farma-

předepsal – většina padělků a nelegálních přípravků je v ČR legálně dostupná pouze na lékařský předpis. Dalším lákadlem může být např. nabízená nižší cena. Vždy je třeba mít na mysli, že užívání padělků

www.parlamentnimagazin.cz


ZDRAVOTNICTVÍ

a nelegálních léků bude mít s velkou pravděpodobností negativní dopad na zdraví uživatele. Ze zahraničí známe případy, které skončily i smrtí.

Převzato z Leaders Magazine

Co proti tomu může Státní ústav pro kontrolu léčiv dělat? Ústav ve spolupráci s dalšími dotčenými organizacemi proti této nelegální činnosti aktivně bojuje. Hlavním polem jeho působnosti je informování veřejnosti, a to prostřednictvím kampaně Nebezpečné léky (www.nebezpecneleky.cz), která odstartovala loni. Jejím úkolem bylo zasáhnout v co nejvyšší míře širokou laickou veřejnost a varovat ji před nebezpečími a hrozbami, které představuje užívání nelegálních léčiv a padělků. Na zmíněné webové adrese návštěvníci naleznou mnoho zajímavých a užitečných informací, hodit se může např. průvodce správným nakupováním léků na internetu. Další aktivitou ústavu v této oblasti je analytická činnost, která zahrnuje zpracování podkladů, realizace rozborů a vytváření odborných stanovisek k jednotlivým padělkům pro spolupracující organizace. Tato činnost je nesmírně důležitá nejen pro usvědčení pachatele, ale i pro případné řešení zdravotních komplikací v případě, že někdo padělek užije. O která padělaná léčiva je největší zájem? Nejžádanější jsou tzv. léky životního stylu, tedy léčivé přípravky na erektilní dysfunkci, na hubnutí (anorektika) a na podporu růstu svalové hmoty (anabolika). Skupiny lidí, které tato léčiva na internetu vyhledávají, se v tomto ohledu ukazují jako nejvíce rizikové, a zejména na ně je kampaň ústavu zacílená. Neznamená to však, že by se objevovaly padělky pouze těchto léčiv. Například v USA se objevují padělky léků na léčbu rakoviny, na africkém kontinentu zamořují trh padělky antimalarik, antibiotik a léků proti bolesti. Míra zamoření trhu padělky je různá, obecně ale platí, že padělatelé jsou velmi aktivní a jejich činnost rozhodně nepolevuje. Jaké máte zkušenosti s hlášením nežádoucích účinků léčiv od českých pacientů? Můžete

to krátce porovnat se situací v ostatních zemích EU? Lze říci, že ve srovnání s ostatními zeměmi EU je Česká republika v oblasti farmakovigilance na vysoké úrovni. Nově zavedená evropská směrnice pro nás nebyla žádnou novinkou, mnoho nově zavedených opatření jsme realizovali už před jejím zavedením. Pacienti mají možnost hlásit nežádoucí účinky přímo, a to prostřednictvím portálu pro veřejnost www.leky.sukl.cz. Co zatím chybí, je větší zapojení zdravotnických pracovníků, které – přestože jim to ukládá zákon – v této oblasti můžeme co do četnosti hlášení zařadit spíše do horšího průměru v rámci EU. Je to velká škoda, protože právě spontánní hlášení je hlavním zdrojem informací o nežádoucích účincích a umožňuje efektivní monitorování bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení na trh. I v této oblasti je SÚKL aktivní. V roce 2010 se věnoval kampani na podporu bezpečnosti léčiv, která měla za úkol zvýšit právě hlášení nežádoucích účinků, což se nakonec podařilo. Přesto zůstává zvýšení počtu hlášení nežádoucích účinků léčiv prioritou ústavu. Jak se osvědčil informační portál pro veřejnost spuštěný v roce 2009, který má seznamovat pacienty s nově uváděnými léky na český trh? Mají o něj lidé zájem? Abych to uvedl na pravou míru, informační portál pro veřejnost má za úkol především poskytovat pacientům informace o léčivých přípravcích, lékárnách, o bezpečnosti a nežádoucích účincích léčiv. Pacienti zde mají k dispozici kompletní databázi všech v ČR registrovaných léčivých přípravků, včetně příbalových informací, údajů o cenách a úhradách, dále pak databázi povolených lékáren. Zároveň jim může posloužit formulář pro hlášení nežádoucích účinků a mají možnost dotazovat se odborníků (lékaře gynekologa, pediatra a sportovního lékaře). Portál je hojně využíván. Důkazem je zhruba 16 tisíc návštěv měsíčně, a i proto aktuálně prochází především grafickou inovací. Důvodem je především snaha držet krok s dobou a poskytnout návštěvníkům příjemnou a přehlednou grafiku a rozšířit pole nabízených informací. Od konce tohoto roku se lidé mohou nově těšit například na informační brožuru.Ta každý měsíc nabídne článek na aktuální téma o lécích a zdraví, připravený odborníky v dané problematice, s validními a přesnými informacemi. Pavlína Holancová

Napfiíklad v USA se objevují padûlky lékÛ na léãbu rakoviny, na africkém kontinentu zamofiují trh padûlky antimalarik, antibiotik a lékÛ proti bolesti. Míra zamofiení trhu padûlky je rÛzná, obecnû ale platí, Ïe padûlatelé jsou velmi aktivní a jejich ãinnost rozhodnû nepolevuje.

PharmDr. Martin Bene‰ Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Absolvoval Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. V roce 1988 složil atestaci z lékárenství 1. stupně a v roce 2002 atestaci z radiofarmak. Počátkem devadesátých let pracoval jako odborný vědecký pracovník v Institutu medicínského výzkumu v Brně. Po jeho zrušení přešel na pozici vedoucího lékárníka Masarykova onkologického ústavu v Brně, kde působil 14 let. Věnoval se výuce studentů farmacie a medicíny, byl řešitelem a spoluřešitelem řady výzkumných projektů a iniciátorem oborové specializace onkologická farmacie, zavádění automatizace a informatiky ve farmacii. Je spoluzakladatelem International Society on Oncology Pharmacy Practitioners.

Parlamentní magazín

11


EKONOMIKA

Zv˘‰ení sníÏené sazby DPH povede k nárÛstu inflace Podnikatelská vefiejnost peãlivû sledovala pfiípravu novely zákona o dani z pfiidané hodnoty, a to i v souvislosti s v˘vojem svûtové i ãeské ekonomiky. V souvislosti s ochlazováním její dynamiky rÛstu bude totiÏ sloÏité dodrÏet slib maximálního deficitu státního rozpoãtu 3,5 %. To, Ïe vláda pfiistoupila ke zv˘‰ení DPH, je lep‰í ze dvou zel, nav˘‰ení pfiím˘ch daní by ekonomiku je‰tû více pfiibrzdilo. Jak tedy vidí podnikatelé jednotlivé aspekty zákona a jaké dopady vnímáme?

Ludmila Nutilová poradkynû Svazu prÛmyslu a dopravy âR pro legislativu

Vzhledem ke zv˘‰ení sníÏené sazby DPH o 4 procentní body v roce 2012 a zv˘‰ení sazby o dal‰ích 3,5 procentního bodu v roce 2013 dojde buì k poklesu marÏí podnikatelÛ, nebo k promítnutí do koncov˘ch cen.

12

Parlamentní magazín

Podle údajů ministerstva financí lze očekávat příjem ze změny sazby DPH z roce 2012 ve výši 21,3 mld. Kč, v dalších rocích 22,5 a 28,4 mld. Kč. Změna ve výši sazeb DPH bude mít dopad nejen na jednotlivce, ale i na ministerstva, kraje, obce a na konečného spotřebitele. Podnikatelská sféra v této souvislosti poukazuje na možné snížení poptávky po službách ze strany státních institucí a poklesu domácí poptávky. Negativní dopady na podnikatelské prostředí lze identifikovat u těch podnikatelů, kteří dodávají zboží a služby zatížené sníženou sazbou daně z přidané hodnoty neplátcům daně z přidané hodnoty (tedy zejména domácnostem). Vzhledem ke zvýšení snížené sazby DPH o 4 procentní body v roce 2012 a zvýšení sazby o dalších 3,5 procentního bodu v roce 2013 dojde buď k poklesu marží podnikatelů, nebo k promítnutí do koncových cen. To může způsobit pokles poptávky. Negativní dopad mohou pocítit podnikající subjekty – neplátci DPH, nejspíš dojde ke snížení jejich marží. Je zapotřebí uvést, že mluvíme o velkém množství velmi malých podnikatelů, jejichž obrat nedosahuje limitu pro povinnou registraci k platbě DPH – tedy o podnikatele s velkou, skoro existenční citlivostí na možnou změnu marže. (V zájmu spravedlnosti je nutné uvést, že uvalení jednotné sazby 17,5 % v roce 2013 by mělo přinést pozitivní efekt pro ty, kteří dnes dodávají služby a zboží s 20% DPH a budoucí změnu ihned nepromítnou do cen.) Změnu pocítí i podnikatelé, kteří provozují činnosti osvobozené od DPH bez nároku na odpo-

čet. Jde o finanční a poštovní služby, poskytování zdravotní péče atd. Je zřejmé, že se jim prodraží náklady, u nichž dojde ke zvýšení sazby DPH (např. voda či teplo). Z hlediska administrativního lze zavedení jedné sazby DPH v roce 2013 vidět pozitivně. Hlavně v oblasti poskytování služeb nebude zapotřebí rozlišovat, do které sazby služby patří. Tím vymizí riziko chyb, které by mohly být později problémem, vedoucím až k doměření daně správcem daně. Zároveň s úsporou nákladů lze mluvit o zvýšení právní jistoty (nebude zapotřebí např. institut závazného posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně, zároveň jednotná sazba pravděpodobně bude více odolná vůči dalším novelizačním tendencím). Novela přináší kromě změn sazeb i některé další novinky, které jsou pro podnikatelskou veřejnost přínosem. Přinášejí většinou zjednodušení (pro plátce daně – dodavatele – se v určitých případech zavádí možnost opravit základ daně a výši daně vyjádřené v cizí měně použitím kurzu platného první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy), změny v oblasti nároku na odpočet (nová možnost prokázat nárok na odpočet i v případě, že doklad postrádá některé dříve striktně požadované údaje, tím, že lze tyto náležitosti nově prokázat jiným způsobem, např. smlouvou) nebo řešení, které chybělo (nesrovnalosti současného znění zákona týkající se technického zhodnocení nemovitostí). Novela jasně stanovuje tuto lhůtu jako desetiletou. Na druhé straně novela zároveň znamená jisté přitvrzení v případech, kdy hrozí, že daň nebude

www.parlamentnimagazin.cz


INZERCE

daňovým subjektem zaplacena. Do zákona o DPH bylo zakomponováno speciální ustanovení týkající se zajišťovacího příkazu. Ten bude nově účinný a zároveň vykonatelný již okamžikem jeho vydání. Stále platí, že vykonatelný zajišťovací příkaz se automaticky stává i exekučním titulem, na jehož podkladě může správce daně okamžitě zahájit daňovou exekuci. V oblasti ručení za nezaplacenou daň dochází k rozšíření okruhu případů, kdy bude odběratel ručit za nezaplacenou daň dodavatelem. Od 1. 1. 2012 se bude ručení vztahovat i na případy, kdy odběratel zaplatí dodavateli zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem za zdanitelné plnění na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko a dodavatel DPH uvedenou na faktuře nezaplatí správci daně. K hodnocení těchto opatření je samozřejmě zapotřebí čas, už nyní ale podnikatelská veřejnost vyjadřuje určité obavy z toho, co zejména rozšíření ručení za DPH praxi přinese.

Kniha čarovných fotografií, s níž odhalíte

„Novela zákona o dani z pfiidané hodnoty pfiiná‰í kromû zmûn sazeb i nûkteré dal‰í novinky, které jsou pro podnikatelskou vefiejnost pfiínosem.“ Přestože postupná změna v sazbách DPH bude sociálně citlivější, než kdyby došlo ke skokovému zavedení jedné sazby, zvýší se ceny zboží, služeb a nemovitostí, které podléhají snížené sazbě DPH. V důsledku toho se zvýší výdaje osob, které nejsou plátci DPH, tedy občanů a z pohledu ekonomické praxe většinou zaměstnanců. Těžko říci, jak se v konkrétních rodinách projeví snížení dopadu do rozpočtu rodiny kompenzací příspěvků na dítě, ale jisté je, že dojde k tlaku na zvýšení mezd a platů. Je to jeden z dalších prvků, které v době nepovzbudivých ekonomických očekávání ztěžují podnikatelské záměry. Podnikatelé chápou důvody, které přiměly vládu ke změnám DPH (ekonomický vývoj, nutnost reformních kroků, rychlost fiskálního efektu). Zároveň připomínají nutnost zefektivnění výdajové strany rozpočtu. Manažeři jdou ve svých firmách v oblasti úspor v podnikových rozpočtech příkladem. Nelze však pominout fakt, že zvýšení snížené sazby DPH povede k nárůstu inflace, prohloubí se tlak na mzdy, a to v nelehké situaci na současném trhu práce.

srdcem Bohuslavy Šenkýřové

V prodeji na www.vsfs.cz


ENERGETIKA Loni dosáhlo Čepro rekordní zisk 962 mil. korun při tržbách 50 miliard korun. Čemu tento pozitivní výsledek připisujete? V oblasti tržeb nemáme zásluhu jen my sami, neboť je máme v rukou jen do jisté míry. Nárůst tržeb byl způsoben samozřejmě velmi solidním objemem prodeje našeho zboží a služeb, ale i nárůstem světových cen ropy a potažmo ropných produktů. Zásluhu si ale klademe v oblasti interních změn, kterými se nám podařilo dosáhnout historicky nejvyššího výsledku – o čtvrtinu vyššího než v předchozím roce, na což jsme velmi hrdí. Za takovým výsledkem ale nikdy není jen jeden faktor. Nám se podařilo využít obchodní příležitosti, které na trhu byly. Dobře jsme odhadli vývoj trhu a cen, takže jsme nakupovali, když ceny byly nízko, a prodávali, když vyskočily. Dále ovlivnily náš výsledek vnitřní procesy, podařilo se nám dobře uřídit cash flow, díky čemuž jsme si nemuseli brát úvěry, a naopak jsme na krátkodobých finančních produktech peníze vydělávali. Ušetřili jsme také v nákupu, postupovali jsme transparentně podle zákona o veřejných zakázkách a do soutěže jsme přizývali mnohem více dodavatelů a také jsme pořádali elektronické aukce.

âepro je dnes dobfie nama‰lená nevûsta a má Ïenichy, z nichÏ si mÛÏe vybírat ¤íká generální fieditel âepro Ing. Jifií Borovec o budoucnosti této státní spoleãnosti, které se podafiilo v loÀském roce dosáhnout rekordního hospodáfiského v˘sledku a která aktuálnû fie‰í moÏné scénáfie svého budoucího v˘voje. 14

Parlamentní magazín

Jakou situaci očekáváte letos, eventuálně v příštím roce? Lze očekávat trend poklesu spotřeby pohonných hmot? Na trhu skutečně dochází k absolutnímu poklesu spotřeby pohonných látek, což je způsobeno mnoha jevy. Jednak technickými, výrobci automobilových motorů se předhánějí v tom, kdo bude mít nižší spotřebu, ale také legislativními. Zvýšení spotřební daně z roku 2009 na 2010 způsobilo odliv kamionů z České republiky. Ve prospěch růstu spotřeby by mohl mluvit další rozvoj motorizace, ale ta česká je již téměř na úrovni Evropy. Dále se diverzifikují paliva. Podniky i jednotlivci se dnes více orientují na plynná paliva. V neposlední řadě přibývá neminerálních paliv, jako jsou biopaliva. Pokud bych chtěl být futuristou, řekl bych, že trh se bude rozvíjet dál do většího počtu produktů, časem bude více elektromobilů i hybridních aut, takže porce minerálních paliv bude pořád klesat. Ilustroval bych to na jednom čísle – v meziročním srovnání 1. pololetí letošního roku versus 1. pololetí loňského roku poklesla v ČR spotřeba benzinu o 5 %, a to už je znát. Jaký výsledek může Čepro na základě této prognózy očekávat? V roce 2009 jsme vypracovali strategické analýzy ohledně budoucnosti Čepra. Výsledkem bylo zjištění, že Čepro se do-

www.parlamentnimagazin.cz


ENERGETIKA stává na zenit, kde bude asi v roce 2010, a poté začne díky geneticky zakódovanému problému postupně klesat, což se nyní opravdu děje. Letos očekáváme velmi dobrý výsledek, který ale budeme prezentovat na tiskové konferenci v březnu. Nicméně, nebude zdaleka tak výjimečný jako loni. Příští rok budeme s největší pravděpodobností mít rozpočet ještě nižší, než je letos, což souvisí i s ekonomickou krizí, která zřejmě neodezní. Jaká přijímáte v souvislosti s těmito očekáváními opatření a jak tomu přizpůsobujete firemní strategii? Naším akcionářem je stát, se všemi plusy a minusy, které takový akcionář nese, tudíž další osud Čepra nezáleží jen na managementu firmy. Jak už jsem zmínil, strategické analýzy a následně strategické scénáře jsme s firmou McKensey definovali už koncem roku 2009, ale pak celý proces zbrzdil o rok a půl politický vývoj v této zemi. Úřednická vláda o strategických krocích ve státních firmách nesměla rozhodovat, naštěstí současná vláda s plným mandátem se k zodpovědnosti za takové rozhodnutí hlásí. Jaké scénáře dalšího vývoje navrhuje Čepro? Náš scénář navrhuje vládě této republiky, aby Čepro integrovala s rafinérií. Celkem máme připraveny čtyři scénáře. První z nich je tradiční varianta „no change“, která říká, že Čepro má problém, nepadne příští rok nebo za dva roky, ale bude postupně na sestupné křivce. Pokud se vlastník rozhodne, že mu to nevadí a že stačí, bude-li Čepro generovat černá čísla, je to jeho legitimní rozhodnutí a budu ho respektovat. Jsem jen najatý manažer a správce majetku. Na druhou stranu si myslím, že je to škoda.

svoji hodnotu nahoru, naopak rafinérské marže srazily hodnoty rafinérií. To načasování je teď naprosto ideální. Vedlo už Čepro s eventuálními zájemci nějaká konkrétní jednání? Loni v létě jsme kontaktovali PKN Orlen i Slovnaft. Oběma jsme položili de facto dvě otázky. Jak vnímají náš návrh na integraci Čepra s rafinérií a zda by o ni měli zájem. Obě strany potvrdily, že to vnímají jako dobrý nápad a mají velký zájem. Proto říkám našim představitelům vlastníka, že Čepro je dnes dobře namašlená nevěsta a má ženichy, z nichž si může vybírat. V tuto chvíli pracuje mezirezortní komise, která zmiňovaný projekt posuzuje. Jaká jednání již proběhla a kdy by komise měla rozhodnout? Mezirezortní komise vznikla na náš návrh a jejím posláním není posuzovat strategii, ale připravit výběrové řízení pro konzultanta, který by strategii vypracovanou managementem Čepra nezávisle zvážil z hledisek, která jsem již zmiňoval. Jsem rád, že komise vznikla, je mi ctí být jejím členem a pevně věřím, že jednání teď naberou nějakou rychlost. Zatím proběhla dvě jednání, další se uskuteční 28. listopadu. Za ambiciózní cíl považuji, podaří-li se vysoutěžit poradce do konce roku, analytické práce by mohly probíhat v 1. pololetí příštího roku a k reálným změnám by mohlo dojít ve 2. polovině příštího roku.

Poslední léta dávají vefiejnosti jasnû najevo, Ïe management, kter˘ tady funguje, je slu‰n˘, pracuje v souladu se zákonem a Ïe i státní firma podobného typu, jako je âepro, v tak rizikovém podnikání, jako je byznys s palivy, mÛÏe fungovat dobfie.

A další varianty? Druhá strategická varianta s názvem „logista“ počítá s tím orientovat se pouze na logistiku. Odprodat velkoobchod a maloobchod a soustředit se jen na transport a skladování paliv. Třetí variantu interně nazýváme „velkoobchodník“. Považujeme ji za velmi rizikovou. Je tu vysoké komoditní i kreditní riziko a vysoké riziko měnových kurzů, takže tento scénář opravdu nedoporučujeme. My doporučujeme integraci s rafinérií. Záměrně ale prozatím neříkáme jakou cestou a se kterou rafinérií. Logicky se nabízejí dva partneři – PKN Orlen a skupina MOL... Ano, obě tyto varianty mají své plusy a minusy a já se velmi striktně bráním říkat, jestli mám nějakého favorita. Nicméně, každé z těchto dvou řešení je z dlouhodobého hlediska lepší než varianta beze změny. Proto se snažíme přimět vládu, aby učinila ohledně budoucnosti Čepra nějaké rozumné rozhodnutí. Aby naše obchodní doporučení zvážila z hlediska geopolitického, bezpečnostního i z hlediska dopadu na další hráče na trhu, např. naši sesterskou organizaci MERO, případně Správu státních hmotných rezerv. Variantě integrace s rafinérií navíc skvěle nahrává situace. Čepro za poslední roky významně vyhnalo

Parlamentní magazín

15


ENERGETIKA V souvislosti s Vaším plánem na integraci se vyrojila řada spekulací, zda nebudete jednat také s Rusy? S Rusy jsme nikdy nejednali a ani nevidíme důvod, proč bychom měli. Vidíme synergie s partnery, kteří jsou skutečně fyzicky propojeni produktovodem. To znamená Česká rafinérská a případně Slovnaft. S Lukoilem a dalšími ruskými rafinériemi to nedává smysl. Ale na okraj si dovolím

který nám chybí. Prostě hledáme nejlepší řešení pro Českou republiku. Jak se díváte na námitky sdružení menších a nezávislých obchodníků a prodejců pohonných hmot, že by fúze Čepra s některou z rafinerií zásadně poškodila tržní prostředí? Nevím, z čeho pramení. Paliva nejsou regulovaný byznys, jejich cenu tvoří burza

„Variantû integrace s rafinérií navíc skvûle nahrává situace. âepro za poslední roky v˘znamnû vyhnalo svoji hodnotu nahoru, naopak rafinérské marÏe srazily hodnoty rafinérií.“ říci jednu velmi kacířskou myšlenku. Lidé občas, aniž by se nad věcí zamysleli, rádi dělají ukvapené závěry. Například argumentují tím, že kdyby Rusové koupili nějakou českou energetickou firmu, že tím přijdeme o svoji nezávislost. Pomíjím fakt, že už dávno jsme na Rusech závislí. Ale představte si, jen pro účely této diskuze, že jako Rus dodáváte do Česka například plyn. Češi se přitom bojí, že je můžete kdykoliv „odstřihnout“ od dodávek. Kdy je odstřihnete snáz? Když bude plynovod, kterým jim plyn dodáváte, v rukou české firmy, nebo když ho budete vlastnit sám? Tímto lehce nadsazeným příkladem chci říct, že je nesmírně důležité, abychom přemýšleli o naprosto všech možných variantách od nuly do sta. Nejen od čtyřiceti do šedesáti. Pro mé přemýšlení není tabu představa, že stát prodá celé Čepro a pojistí se dlouholetými neprůstřelnými smlouvami. Stejně tak pro mě není tabu varianta přemýšlet o tom, jestli nekoupit zpátky Unipetrol, pokud by byl na prodej, a provést vertikální integraci MERO – rafinérie – Čepro. Všechny varianty mezi tím jsou integrací Čepra s tím „komínem“,

16

Parlamentní magazín

mimo tento stát, není to Čepro, kdo by rozhodl, že tady bude benzin za 35 korun. Náš podíl na trhu ve velkoobchodu činí přes 20 %, ale nejsme dominantní, nemáme monopol. Tady existují velkoobchodníci úplně jiného ražení. Na druhou stranu řeči o tom, že už dnes silné Čepro by bylo ještě silnější, jsou hudbou pro mé uši, protože jen potvrzují, že námi navrhovaná strategie je správná, že jdeme cestou posílení Čepra. V říjnu soud zamítl pohledávku Dušana Pintye a Vladimíra Bartoše ve výši asi 162 milionů korun vůči Čepru s tím, že nebyla oprávněná. Letos Čepro vyhrálo kauzu se společností M Port. Padlo též rozhodnutí ve Váš prospěch v kauze Tukový průmysl. Jak tato vítězství vnímáte? Pocity z kauz lze jen těžko popsat. Když jsem do Čepra nastupoval, činila jeho riziková expozice 6 miliard korun, což bylo 12 ročních zisků Čepra. Po dlouhé době se nám podařilo vyhrát na první i druhé instanci kauzu M Port. Druhá strana se odvolala k Nejvyššímu soudu, my ale

věříme, že i on bude muset dát zapravdu nižším stupňům a že kauza bude vyřešená. V kauze Tukového průmyslu už je vyznačena doložka právní moci. Tam v podstatě řešíme jen administrativní věci. S obrovským zadostiučiněním jsem přijal výsledek kauzy Pintye. V okamžiku, kdy se toto všechno potvrdí, jsme snížili rizikovou expozici z šesti na tři miliardy korun. A co spor s Venturonem? V této věci se stále rozhoduje, kdo nás vlastně bude žalovat. Evidentně jde o to, aby druhá strana převedla smyšlenou neexistentní pohledávku vůči Čepro do Lichtenštejnska. Podle nás je to evidentní příprava na to, že počítají s prohrou, ale budou chtít vést arbitráž proti České republice. Nepochybuji, že i Venturon vyhrajeme. Věřím, že přichází doba, kdy bude Čepro očištěno. Poslední léta dávají veřejnosti jasně najevo, že management, který tady funguje, je slušný, pracuje v souladu se zákonem a že i státní firma podobného typu, jako je Čepro, v tak rizikovém podnikání, jako je byznys s palivy, může fungovat dobře. Pane řediteli, kterého svého pracovního úspěchu v kariéře si nejvíce ceníte? Velmi hrdý jsem na to, jak se nám podařilo stabilizovat situaci ve firmě ŠKODA JS. Ta měla vážné problémy, když jsem ji přebíral. Ale podařilo se nám vytvořit skvělou partu po stránce pracovní, odborné i lidské a firmu jsme zachránili. To pro mě bylo v době, kdy jsem byl výrazně mladší a méně zkušený, obrovskou školou. Dalším úspěchem je práce v Čepru, protože si myslím, že když jsme sem nastupovali, tak mnoho lidí nevěřilo tomu, že Čepro by za tři roky mohlo být tam, kde jsme dnes. Marcela Staňková

www.parlamentnimagazin.cz


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Na okraj ideov˘ch konferencí (nejen) âSSD Ideovou konferencí âSSD v hlavním mûstû vyvrcholil témûfi roãní souvisl˘ fietûz ideov˘ch konferencí strany, která se dlouhá léta snaÏila zapomínat na své historické tradice tak dÛkladnû, Ïe se obávala dokonce i svého soudruhování. Po krátké epizodě na začátku devadesátých let 20. století se zbavila i sociálních demokratů a nahradila je několika národními socialisty a lidmi, kteří byli původně členy KSČ. Ti, po zážitku z konce let šedesátých, jimi být přestali a někteří byli potom léta aktivní v disentu, jiní naopak v různých stranách bývalé Národní fronty. Čtyřicetiletý gap v ideovém vývoji strany způsobil, že zmizel kromě soudruhů i rudý prapor, který měl vlát nad novými bojovníky, i kdyby padli všici, ztratila se úcta k práci pera, pilníku i rýče a komunisty zcizený pozdrav Čest práci! Slova jako marxizmus, internacionála, proletariát, vykořisťovatelé i vykořisťovaní byla tabuizována. Obnovená ČSSD přestala být stranou masovou, nikoli však chudou, a také atraktivní pro ty, kteří správně předpokládali, že jim umožní podílet se nějakým způsobem na politické moci v době, kdy to znamenalo nejen usednout do relativně dobře placených poslaneckých a později senátorských lavic. Možné bylo se i domnívat, že nikoli znárodňování, ale privatizace bude cestou k dosažení individuální prosperity. Jméno strany ale zůstalo dobrou firmou pro domov i zahraničí. K tomu být sociálním demokratem stačilo se za něj pouze považovat. Strana se stala jakýmsi politickým klubem. Nedokázala se distancovat nebo ztotožnit, alespoň částečně, se stranami, které se také považovaly za demokratické, ale distancovala se od komunistů tak zásadně, jakoby chtěla z nohou na hlavu převrátit Stalinovu tezi o zvlášť nebezpečném nepříteli, který ...střílí ze stejného zákopu do zad. Za těchto okolností není překvapením, že po vítězství ve všeobecných volbách, které prezident a nejméně dvě bezideové strany změnily v porážku, se sociální demokraté nejen snaží využít svého potenciálu politické opozice, ale také spojit starší a dnes už převážně střední, do různých funkcí nastupující generaci nějakou všeobecně srozumitelnou myšlenkou. Ideové konference byly příležitostí, aby se na nich mluvilo o celosvětově populární krizi kapitalizmu, ale také aby nebylo zřejmé, že i sociální demokracie je jeho součástí. Slovo revoluce jako kvalitativní změna výrobních poměrů zůstalo vyhrazeno anarchistům, stoupencům různých alternativ společenského vývoje, některým nerezignujícím zeleným a nejednotným, dnes dokonce i proti politickému režimu protestujícím aktivistům, z jejichž arzenálu je možné přejímat některá politická hesla. Zajímavé je, že to k existenci politické strany, a to strany usilující být vůdčí politickou silou, stačí.

Nejen vedení strany, ale i voličům ČSSD je už asi definitivně vsugerováno, že se jedná o stranu levicovou, na rozdíl od jejích pravicových soupeřů, aniž si ovšem kdo dá velkou práci zjistit, v čem ona levicovost nebo pravicovost spočívají. Dokonce se někdy zdá, že stačí být oranžoví, rudí nebo modří, aby bylo dosaženo předvolební mobilizace, podobně jako když fotbalové kluby Sparta a Slávie nesmiřitelně bojují na hřištích i v ochozech sice v tradičních dresech, ale s dosti nápadným nápisem Fortuna na rudém i sešívaném pozadí. Přítomnost sociologů, filozofů a ekonomů na ideových konferencích takových stran má, kromě jistého prvku reprezentace a sebeprezentace, význam v tom, že jsou jejich přednášky redukovány do několika hesel a vloženy do úst volebních kortešů nebo vybraných reprezentantů strany. Ale přesto nejde o žádnou ideovou změnu, jen o petrifikaci technologie moci, kterou nezměnily ani okolnosti potenciální politické a ekonomické krize, která hrozí zplodit revoluci. Bohuslav Sobotka ve svém programovém vystoupení na pražské ideové konferenci ČSSD adaptoval Obamovské heslo o změně a o tom, že i my můžeme!, podobně jako Vojtěch Filip na Vratimovském semináři hovořil o okamžiku zlomu, opět importovaném ze zámoří. Nedávno zvítězila ve španělských volbách Lidová strana, která porazila Socialistickou dělnickou stranu. Komentátor Martin Hekrdla upozornil v Právu, v článku nazvaném Volby a revoluce, že na tomto výsledku je pozoruhodné, že obě tyto strany nejsou ani lidové, ani dělnicko-socialistické. Ale přesto s téměř železnou pravidelností, u nás již více než dvacetiletou, stačí jen politická upovídanost a několik vizážistů, aby se stali oblíbenci voličů lidé bez výrazu a byly zapomenuty ideje prezentované na ideových konferencích. Ani ostatní politické strany v ČR na tom nejsou lépe. Také ony se skrývají za označení levice-pravice, o kterém si většina voličů jen myslí, že ví, co by to mohlo znamenat. Ale přesto jdou k urnám v zástupech rozhodujících se spíše emotivně než racionálně. Pravda ovšem je, že jim české politické strany žádný velký výběr myšlenek nenabízejí. Proto je také možné odhadnout, jak celý spor mezi pravicí a levicí dopadne: Jako vždy! Jen, možná, bude mít ona fatální 101 ku 99 jinou vítěznou barvu. A kdyby se náhodou podařilo jedné nebo druhé barvě dosáhnout výraznější převahy, přičiní se vlastní barevní o to, aby tuto dočasnou převahu promarnili.

Zdenûk Zbofiil politolog

Dokonce se nûkdy zdá, Ïe staãí b˘t oranÏoví, rudí nebo modfií, aby bylo dosaÏeno pfiedvolební mobilizace, podobnû jako kdyÏ fotbalové kluby Sparta a Slávie nesmifiitelnû bojují na hfii‰tích i v ochozech sice v tradiãních dresech, ale s dosti nápadn˘m nápisem Fortuna na rudém i se‰ívaném pozadí.

Parlamentní magazín

17


ÚOHS

Dvû otázky pro pfiedsedu ÚOHS Petra Rafaje

Petr Rafaj pfiedseda ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v nedávné době schválil několik významných fúzí. Které to byly? Koncem října povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Českému aeroholdingu kontrolu nad Letištěm Praha a ČSA. S ohledem na skutečnost, že toto spojení vzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na některých trzích, navrhl účastník řízení přijetí souboru závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. V přibližně stejné době jsme vydali také rozhodnutí ve věci Sazky. Společnost Sázková kancelář, která je kontrolovaná společnostmi KKCG Holding Limited a PPF Group N.V., nabyl podnik Sazka. V tomto druhém případě spojení nebude mít za následek podstatné

narušení hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu ÚOHS spojení povolil ve zjednodušené proceduře. Koncem října vydal ÚOHS také další rozhodnutí týkající se společnosti Agrofert... Ano, ÚOHS vydal v říjnu rovněž rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů, které spočívá v získání možnosti výlučně kontrolovat společnost UNILES ze strany společnosti AGROFERT HOLDING. Vzhledem ke skutečnosti, že subjekt vzniklý tímto spojením bude dosahovat na dotčených trzích relativně nízkého tržního podílu a bude vystaven významné konkurenci, posuzované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

Pokuta pro Ostravu ve v˘‰i 300 tisíc je pravomocná Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad podaný zadavatelem Statutárním městem Ostrava – Městským obvodem Ostrava-Jih. Rozhodnutí se sankcí ve výši 300 tisíc korun, kterou uložil ÚOHS městskému obvodu Ostrava-Jih za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky na zimní údržbu komunikací v ceně více než 13,5 milionů korun, je již pravomocná. K porušení zákona o veřejných zakázkách došlo, když zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadoval doložení certifikátu SA 8000

či rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie. Uvedená certifikace je osvědčením, že společnost dodržuje práva svých

zaměstnanců, poskytuje jim vhodné pracovní podmínky apod. Tento druh certifikátu přitom nelze zařadit do žádné z kategorií dokumentů, jež zadavatel může podle zákona o veřejných zakázkách z důvodů prokázání kvalifikace požadovat. Zadavatel tedy nebyl oprávněn certifikát SA 8000 po uchazečích vyžadovat. „Městský obvod Ostrava-Jih porušil zákon i při posuzování splnění kvalifikace. U dvou uchazečů zadavatel konstatoval, že kvalifikace nebyla dostatečně prokázána, avšak pouze jednoho z uvedených uchazečů požádal o dodatečné písemné vysvětlení předložených dokumentů, které následně uznal. Druhému uchazeči, společnosti ARBOR MORAVIA, naopak tuto možnost nedal a ze zadávacího řízení jej vyloučil,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Podle jeho slov antimonopolní úřad tedy v rozhodnutí konstatoval, že zadavatel neoprávněným požadavkem na

„Zadavatel nebyl oprávnûn certifikát SA 8000 po uchazeãích vyÏadovat.“ předložení certifikátu a vyloučením jednoho z uchazečů postupoval diskriminačně, čímž podstatným způsobem ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. kch

18

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


MEDIÁLNÍ TRÉNINK

Mediální trénink pro politiky, státní a vefiejnou správu (1. díl) Role politiků a dalších veřejně činných osob státní a veřejné správy se dnes stále více opírá o účinnou a srozumitelnou komunikaci s médii. Mediální obraz fungování politických stran, státního aparátu a veřejných institucí úzce souvisí s dobrou znalostí technik public relations, rétoriky a principů veřejného vystupování reprezentujících aktérů. Efektivní komunikace s médii a živá prezentace v médiích bývá tvrdým oříškem pro většinu osob vstupujících do veřejného života zcela nově, často se však také zkušenější aktéři potýkají s novými situacemi, stresujícími faktory nebo neobvyklými nároky, které jsou na ně kladeny z titulu jejich funkce. V takovou chvíli je vhodné zauvažovat o mediálním tréninku, jenž lze považovat za vstupní komunikační školení. Stěžejní motivy pro jeho podstoupení jsou nejméně dva. Prvním z nich je předpoklad trans-

formační změny přístupu k prezentaci zástupců politických stran a ostatních veřejně činných osob s ohledem na současný stav politické situace, druhým pak posílení důvěryhodnosti občanů ve veřejnou a státní správu na širší úrovni. Samotný proces mediálního tréninku obvykle řídí vyškolený specialista na komunikaci s médii a tým koordinátorů složený z dalších odborníků na problematiku PR, prezentačních technik a komunikačních dovedností. Pozornost zaměřujeme zejména na praktickou formu školení s množstvím ukázek, simulací reálných situací a s maximálním využitím audiovizuálních pomůcek a informačních technologií. Častými klienty našeho mediálního tréninku jsou vedle reprezentantů politických stran a volebních lídrů (v období parlamentních či komunálních voleb) také starostové, jejich zástupci a zaměstnanci tiskových odborů, kteří si uvědomují důležitost kvalitní prezentace institucí veřejné správy v kontextu strategie řízení měst a obcí. V příštím díle seriálu o mediálním tréninku vás seznámíme s jeho konkrétními funkcemi a nástroji, např. videotréninkem, simulovanou tiskovou konferencí, vedením telefonického interview, sestavováním veřejného projevu apod.

TomበBarãík v˘konn˘ fieditel Freshconsulting s.r.o.

INZERCE

3URYR]XMHPH QHMGRVWXSQČMãt SiWHĜQt VtĢ Y ý5 9HONRREFKRGQt QDEtGND WHOFR VOXåHE

,QWHUQHW

,3 NRQHNWLYLWD ‫ ڞ‬WDM VPN- EoMPLS ‫ ڞ‬7HOHKRXVH

1DEtGND VOXåHE SUR ¿UP\ 83& %XVLQHVV 9RLFH

Telefon

83& %XVLQHVV ,QWHUQHW

(WKHUQHW WUDQVSRUW / ‫ ڞ‬VoIP

UPC Business (MPLS) IP VPN

,3 WUDQ]LW ‫ ڞ‬SDH

UPC Business Hosting

1HWZRUN PRQLWRULQJ

6HUYHU KRVWLQJ

83& %XVLQHVV O 83& ýHVNi UHSXEOLND D V LQIR#XSFEXVLQHVV F] O ZZZ XSFEXVLQHVV F] 'DWD


MONITORING Ministerstva Čeští zemědělci obdrží za rok 2011 přibližně 16,5 miliardy korun 2. 11. Ministr zemědělství Petr Bendl schválil sazby dotačních titulů pro rok 2011. V rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) dostanou čeští zemědělci 4686,50 Kč/ha. V letošním roce bylo zaevidováno celkem 26 867 žadatelů. Čeští zemědělci získají za rok 2011 v rámci jednotné platby na plochu více peněz než v loňském roce, kdy bylo vyplaceno 14,3 miliard korun a sazba činila 4060 Kč/ha. „Je to proto, že přímé platby pro nové členské státy EU se postupně zvyšují. V roce 2011 mají čeští zemědělci nárok na 80 % z částky, kterou dostávají farmáři ve starých členských zemích. V roce 2012 obdrží 90 % a plného vyrovnání se dočkají v roce 2013,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Bendl. MF uvolnilo miliardu korun na pojištění exportu a tvorbu pracovních míst 11. 11. V souladu se zákonem o státním rozpočtu na rok 2011 uvolnilo ministerstvo financí dotaci do pojistných fondů státní pojišťovny EGAP (Exportní a garanční pojišťovací společnost) ve výši 1 mld. Kč. „Vládní úspory jsou promyšlené a omezené prostředky posíláme tam, kde ekonomice dlouhodobě pomáhají a zvýší konkurenceschopnost České republiky,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Zvláště v době

dluhové krize v eurozóně by měl stát vytvářet příznivé podmínky pro to, aby si české podniky hledaly partnery v perspektivních zemích Asie, Latinské Ameriky i jinde. Podpora pojištění exportu je jednou z možných cest,“ dodal ministr financí. Ministr dopravy žádá o spolupráci na přípravě zákona o taxislužbě 13. 11. Ministr dopravy Pavel Dobeš vyzývá primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobodu, aby Magistrát hlavního města Prahy spolupracoval při přípravě vládní novely zákona č. 111/1994, o silniční dopravě, s termínem předložení vládě v červnu 2012 s předpokládaným datem nabytí účinnosti nejpozději do 1. března 2013. V rámci této novely zákona je MD připraveno i na základě podnětů hl. m. Prahy zrevidovat a upravit podmínky pro provozování taxislužby, neboť se trvající nežádoucí stav v taxislužbě, především na území hlavního města, nedaří odstranit. A to právě z důvodu nedostatečné legislativní úpravy. „V uvedené záležitosti proto bude Váš úřad osloven Odborem veřejné dopravy, do jehož působnosti tato problematika spadá,“ píše ministr dopravy Pavel Dobeš. Pardubice a Slatiňany otestují novelu o zakázkách 16. 11. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně s městy Pardubice a Slatiňany spouští pilotní projekt, který by měl přinést cenné zkuše-

nosti při implementaci nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Partnery se stala dvě města rozdílná nejen svou velikostí. Úkol, který Pardubice a Slatiňany dobrovolně přijaly, není lehký – již nyní dodržovat ustanovení novely zákona o veřejných zakázkách, která byla 4. listopadu schválena Poslaneckou sněmovnou a nyní čeká na projednání v Senátu. Pardubice a Slatiňany představují opačné póly v rámci rozsahu nakládání s veřejnými prostředky. Čtyřtisícové Slatiňany disponují pouze omezeným rozpočtem i aparátem městského úřadu. V roce 2010 vypsaly zakázky za 18 milionů korun. Na druhé straně Pardubice, v nichž žije přes 90 tisíc obyvatel, loni vysoutěžily veřejné zakázky v objemu 740 milionů a disponují celou řadou profesionálních úředníků. „Věříme, že se jednoznačně ukáže, že nová transparentní pravidla je možné začít uplatňovat bez problémů. Každý teoretický předpoklad je však dobré ověřit v praxi, a to činí tento projekt důležitým,“ doplnil Kamil Jankovský.¨

Prezident Prezident vystoupil na zasedání Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 9. 11. Václav Klaus vystoupil na zasedání Vědecké rady Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci vědecké rozpravy na téma „Kdo může za růst veřejných výdajů v posledních desetiletích a je monetární expanze vhodným lékem?“ V této rozpravě dále vystoupili guvernér České národní banky Miroslav Singer, ministr financí Slovenské republiky Ivan Mikloš a děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslav Ševčík. Prezident podepsal čtyři zákony 16. 11. Prezident republiky Václav Klaus podepsal tyto čtyři zákony: (1) Zákon ze dne 6. listopadu 2011 o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, (2) zákon ze dne 3. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní


MONITORING 16. 11. Prezident republiky Václav Klaus jmenoval na návrh předsedy vlády, podle čl. 68 odst. 5 Ústavy ČR, MUDr. Martina Kubu ministrem a pověřil jej řízením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (3) zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí, (4) zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Prezident podepsal novelu zákona o Rejstříku trestů 18. 11. Prezident republiky Václav Klaus podepsal zákon ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Přijatý zákon implementuje dva předpisy evropského práva. Jedná se o rámcové rozhodnutí o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy a o rámcové rozhodnutí o zohledňování odsouzení v členských státech EU při novém trestním řízení.

Vláda Novela o exekutorech má ulevit soudům 2. 11. Dosud nemohl exekutor provést exekuci, pokud neobdržel od soudu pově-

Prezident jmenoval nového ministra průmyslu a obchodu

ření. Podle navrhované úpravy by ale na toto pověření čekat nemusel. Návrh, který na jednání kabinetu předložil ministr Jiří Pospíšil, by měl ulevit soudcům, pro které je tato agenda spíše formální a z hlediska ochrany oprávněného neefektivní. Novela má tak přispět ke zrychlení exekučního řízení. Dálniční známky podraží, roční bude za 1500 korun 9. 11. Vláda rozhodla, že celoroční dálniční známka podraží z 1200 na 1500 korun. Jednoměsíční známka bude stát místo 350 korun 440 korun a cena desetidenní se zvýší z 250 na 350 korun. Sazba elektronického mýta pro emisní třídy 0–IV se od příštího roku zvýší o 25 %. U třídy V a vyšší zůstávají současné sazby stejně jako u autobusů. Zachovává se také zvýšená sazba v pátek od 15 do 21 hodin. „Hlavním důvodem zdražení je potřeba dodatečných příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě elektronického mýta jde o zohlednění omlazování vozového parku. Auta se

postupně přesouvají do vyšších emisních tříd, které mají nižší sazby, což vede ke snižování výnosů z mýta,“ řekl premiér Petr Nečas. Mladí Češi drží prvenství v užívání marihuany 15. 11. Česká republika se řadí mezi země s nejvyšším počtem uživatelů konopných drog a pervitinu v Evropské unii. Vyplývá to z výroční zprávy o stavu drog v Evropě. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil zdůraznil také dlouhodobý problém s financováním výdajů spojených s řešením drogové problematiky. „Až tato vláda hledá způsoby, jak udržet systém mírně se rozpadající péče,“ poděkoval současnému kabinetu, který se i přes rozpočtové škrty snaží nalézt plošné řešení zajištění financování protidrogové politiky. Vláda schválila hodnocení základních škol 16. 11. Vládní kabinet odsouhlasil priority a opatření pro rozvoj vzdělávací soustavy v Česku do roku 2015, a to od mateřských škol, přes základní až po střední školy. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR vychází z programového prohlášení vlády, zejména v oblastech zavedení hodnotících systémů pro základní školy, podporu technického školství, podporu profesního rozvoje učitelů, snížení administrativní zátěže škol či změn způsobu financování apod. Jeho cílem je zvýšení kvality systému školství a optimalizace sítě škol. INZERCE

SYSTÉM CENTREs® Celostní nákupní proces – ověřený v praxi

Našim zákazníkům jsme již ušetřili

721 milionů korun. Více na www.ecentre.cz

„Měníme realitu nákupů ve veřejném sektoru. Naší vizí je ZDRAVÁ VE¤EJNÁ SPRÁVA.“

Společnost eCENTRE, a.s. je provozovatelem Systému elektronických nákupů CENTREs

Vítězslav Grygar Předseda představenstva společnosti eCENTRE, a.s.


MODERNÍ TECHNOLOGIE se datuje do roku 1981 – když jsme se s touto myšlenkou poprvé seznámili, říkali jsme si: „Je to zajímavý nápad, možná pro tyto účely vyrobíme několik tisíc čipů.“ Ale vůbec nás nenapadlo, k jakému boomu to v blízké budoucnosti povede. K tomu, že jsme se v Intelu začali zabývat primárně produkcí mikroprocesorů, finálně došlo až v roce 1985. Až tehdy jsme si totiž uvědomili, o jak obrovskou příležitost se jedná.

Technologie pomohou sníÏit náklady na zdravotnictví a zlep‰it dopravní situaci V prÛbûhu listopadu nav‰tívil Prahu John E. Davies, viceprezident spoleãnosti Intel, kter˘ má pod sv˘m patronátem vizionáfisk˘ program Intel World Ahead zamûfien˘ na inovace v technologiích. V souãasnosti reprezentuje Intel World Ahead více neÏ 300 programÛ v 80 zemích svûta. Hovofiili jsme spolu na téma technického pokroku, iniciativy Intel ISEF a zastavili jsme se rovnûÏ u problematiky vzdûlávaní, vefiejn˘ch sluÏeb ãi zdravotnictví. Když jste v roce 1978 nastupoval do společnosti Intel, dokázal jste si představit současný svět, kdy prakticky každý z nás používá PC nebo smartphone, narůstá obliba tabletů a mobilního internetu a po příchodu domů si zapnete chytrou televizi s 3D filmem?

22

Parlamentní magazín

V roce 1978 jsem něco takového vůbec nedokázal předpokládat. Pracoval jsem již sice pro Intel, ale tehdy jsme se zabývali výrobou počítačových pamětí, které jsme dodávali například do mainframů od IBM nebo pro telekomunikační společnosti. Vznik PC, tedy osobního počítače,

Jak se budou počítačové a komunikační technologie vyvíjet v několika nejbližších letech? Před pěti lety byla na světě přibližně jedna miliarda uživatelů osobních počítačů a kolem dvou miliard lidí, kteří vlastnili mobilní telefon. Pokud to srovnáme s dneškem, uvidíme více než 2 miliardy uživatelů osobních počítačů a 5,5 miliardy aktivních mobilních telefonů. Dokonce i v subsaharských oblastech, kde se často vyskytují problémy s dostupností jídla a pitné vody, dnes naleznete přes 400 milionů vlastníků mobilních telefonů, kteří používají převážně předplacené telekomunikační služby. V Intelu pracujeme na mnoha programech, jež mají dále zlepšovat dostupnost počítačů pro další a další uživatele. Jednou z našich klíčových iniciativ v této oblasti je „Třetí miliarda“ – chceme co nejrychleji dosáhnout tří miliard uživatelů osobních počítačů. A jediným způsobem, jak toho docílit, je zvyšování jejich dostupnosti – pracujeme tedy na konceptech nízkonákladových počítačů, alternativních modelů financování apod. Tyto počítače pak mohou být využívány pro vzdělávání, udržování kontaktu s lidmi žijícími v odlehlých oblastech, zprostředkování znalostí a dovedností, k nimž by se tito lidé jinak neměli šanci dostat. V jakém směru může technika ještě více ovlivnit lidské životy? Jaká je vize Intelu pro další přibližování člověka a strojů (počítačů)? Jedná se o spojení tří základních věcí: vzdělání, zdraví a rozvoje obchodu či služeb. Mobilní telefony dospěly k dramatickému rozvoji v posledních letech díky předplaceným službám. Pokud nemám dost peněz, které bych mohl utrácet, jedná se pro mě o ideální řešení. Nezavazuji se žádnou smlouvou k pravidelnému měsíčnímu plnění, využívám jen určité služby a tehdy, když je skutečně potřebuji. Právě tento přístup dává lidem jistotu, že mohou s moderními technologiemi pracovat bez obav. Naše pilotní projekty pro šíření internetu jsme realizovali například ve Vietnamu nebo v Indonésii – a přínosy překonaly očekávání – ochota a snaha lidí zapojit se do interne-

www.parlamentnimagazin.cz


MODERNÍ TECHNOLOGIE tové ekonomiky byla skutečně silná. Během našeho šestitýdenního programu ve Vietnamu tak na internetu přibylo 150 tisíc uživatelů. Formule tohoto zázraku je velice jednoduchá: nízkonákladový počítač (cca 3–5 tisíc Kč) a dostupné 3G připojení (600 MB měsíčně za cca 30 Kč) zajišťující jak možnost datového připojení, tak i hla-

výuce skutečnými partnery současné mladé generaci, která je často v používání moderních technologií o krok napřed. Důležité je, aby byly pro děti připraveny zajímavé výukové aplikace, které je budou bavit, a proces učení tak bude zcela přirozený – využívat lze například video, zvuky, flashové animace. Naopak za nešťastný krok považuji pouhé převedení

„ Dokonce i v subsaharsk˘ch oblastech naleznete pfies 400 milionÛ vlastníkÛ mobilních telefonÛ.“ sového hovoru. Za tímto účelem jsme také vyvinuli bezplatně dostupné služby pro výuku angličtiny, aby se všichni bez výjimky mohli zapojit do globální ekonomiky. Podobných aplikací v rámci iniciativy skoool.com existuje celá řada – pro výuku práce s PC a internetem, rady pro obchodování, zajištění a udržení zdraví. Pokud chcete, aby lidé technologie používali ke svému užitku, musíte je to nejprve naučit. Pojďme se na tyto problémy podívat také z perspektivy České republiky. Praha podobnou podporu zřejmě nepotřebuje, ale pokud se vydáte na venkov, zjistíte, že zde internet používá například pouze 30 nebo 40 % populace. Jakým způsobem zajistit, aby se tato neuspokojivá čísla zvýšila? Možná pomohou nízkonákladové počítače, možná to budou předplacené služby nebo třeba různé balíčky obou výše uvedených skupin. Zákonitosti zde platí v zásadě stejné jako v rozvojových trzích. Musíte dát lidem k dispozici technologie a naučit je s nimi pracovat. Mezi jedno z hlavních strategických zaměření Intelu patří oblast vzdělávání. Jaké programy v současnosti Intel realizuje a jaká je jeho vize budoucnosti? V současnosti stavíme na několika pilířích. Prvním z nich je potřeba dostupnosti nízkonákladových počítačů, které by byly odolné proti nejrůznějším drobným nehodám, které děti neustále způsobují. Proto jsme vytvořili koncept Classmate PC – odolného laptopu, který přežije pád na zem, polití tekutinou nebo situaci, kdy na něj někdo nedopatřením stoupne. Tyto produkty jsme postupně rozšířili do více než 60 zemí po celém světě, kde nyní pracuje na 5 milionů zařízení tohoto typu. Následně se celá řada našich partnerů a zákazníků nechala inspirovat a nyní pracují na svých vlastních produktech v této kategorii. Další zajímavou aktivitou je program Intel Teach, kterým prošlo již 10 milionů učitelů. Jedná se o bezplatnou instruktáž, která naučí učitele, jak pracovat s informačními technologiemi tak, aby byli ve

starých učebnic do formátu PDF a jejich prohlížení na displeji počítače. Takový přístup ke zvýšení efektivity výuky rozhodně nepovede. Jak se stavíte k financování výzkumu státem, respektive soukromou sférou? Soukromá sféra má dnes k dispozici celou řadu způsobů, jak se podílet na efektivním výzkumu. Některé společnosti dnes cíleně expandují do určitých zemí, kde v rámci tamějších univerzit přednášejí specifické dovednosti nutné právě pro jejich obor – tento způsob je výborným zdrojem kvalitních vědců. Abyste však takovou společnost na svou univerzitu přilákali, musíte jí nabídnout odpovídající podmínky a zázemí. Pokud se ovšem podíváte na dostupnost absolventů zaměřených na vědu, matematiku, inovace globálním měřítkem, dá se konstatovat, že trpíme jejich akutním celosvětovým nedostatkem. Problém začíná již u samotných učitelů, právě ti jsou totiž tím elementem, který ve studentech probouzí lásku k určitým vědním disciplínám. Pokud stát nedokáže zaručit dostatek kvalitních a specificky zaměřených učitelů na univerzitách, problém s nedostatkem vědeckých pracovníků se stává v podstatě cyklickým, neboť je nemá kdo vychovávat. Pokud by

výzkumu existují projekty, v nichž se soukromý sektor sám o sobě bude angažovat jen velmi obtížně, proto je nutná platforma pro jejich realizaci na úrovni státu. Pokud byste měl vybrat nejzajímavější oblasti výzkumu, kterým se Intel v současnosti věnuje, které by to byly a proč? V prvé řadě se podle mého názoru jedná o komunikaci – ať už se jedná o internet, bezdrátové sítě nebo sociální sítě, v této oblasti vidím velký potenciál. Dále je to strhující vývoj v oblasti nových koncových zařízení – počítače, smartphony či tablety, jejichž uživatelská rozhraní se neustále vyvíjejí a je třeba řešit jejich vzájemnou synchronizaci. Spolu s tím, jak je ovládání těchto zařízení stále snazší, přibývá i jejich uživatelů. Pro uživatele by bylo výhodné, aby měl na všech zařízeních k dispozici stejné aplikace s podobným ovládáním a nemusel tak řešit problémy s přizpůsobováním se. Často se hovoří o tom, že se v budoucnu počítače vyšší měrou zapojí do řešení problémů s veřejnými službami, kolabující dopravou ve městech nebo například zdravotnictvím. Jaký pokrok v této oblasti můžeme očekávat v nejbližších letech? Podívejme se například na Vietnam. Před několika dny tam vláda rozhodla, že do roku 2015 budou malé firmy moci podávat daňové přiznání a platit daně on-line. Tato zdánlivá drobnost přinese do státního aparátu nebývalé zvýšení efektivity – úředníci se budou moci věnovat vyhodnocování a kontrole dostupných dat namísto toho, aby se potýkali s výběrem papírových formulářů od poplatníků a jejich manuálnímu přepisování do počítačových evidencí. Poplatníci si zase ušetří čekání ve frontách. Obrovskou položku v nákladech na veřejnou správu představuje čas strávený tváří v tvář – úředník sedící naproti občanovi

„V Intelu pracujeme na mnoha programech, jeÏ mají dále zlep‰ovat dostupnost poãítaãÛ pro dal‰í a dal‰í uÏivatele.“ se však tento problém podařilo vhodně uchopit, jsem optimistou, protože každý jednotlivý profesor nadšený pro svou práci na univerzitě dokáže vychovat mnoho a mnoho svých nástupců. Stát by měl soukromé sféře nabídnout podmínky pro to, aby měla zájem rizika plynoucí z realizace výzkumu a vývoje vzít na svá bedra a realizovat tak technický pokrok. Ať již se jedná o granty nebo možnost daňových odpočtů, stát by měl výzkum ve svém vlastním zájmu podporovat. V oblasti základního

a projednávající konkrétní záležitost. Pokud dokážete velkou část této agendy – a ono to jde – přesunout do on-line prostředí, uspoříte nejen neuvěřitelný objem veřejných peněz, ale i soukromých prostředků a času občanů. Pro lidi, kteří s moderními technologiemi neumějí pracovat nebo si je nemohou dovolit, lze budovat např. komunitní centra, kde bude k dispozici např. pět počítačů s vyškolenou obsluhou, která jim s danou agendou pomůže. Čestmír Žák

Parlamentní magazín

23


INFORMACE Z PARLAMENTU âR

Poslanecká snûmovna Listopadová 25. schůze sněmovny vyvrcholila dramatickou obstrukcí vedenou opozičními poslanci, kteří se odmítli smířit s přijetím zákonů, které před tím vetoval Senát. Sněmovní rozprava, vyplněná především vystoupeními sociálních demokratů, trvala téměř celý týden, včetně dvou nocí a víkendových dnů. Zákony zdravotnické a důchodové reformy, zvýšení DPH, nižší státní podpora stavebního spoření i úsporná opatření v sociální oblasti byly nakonec hlasy koaličních poslanců obhájeny a poslány k podpisu prezidenta. Včetně sněmovní verze zákona o zdravotnické záchranné službě, který Senát, jako jediný ze zmíněné množiny norem nevetoval, ale chtěl v něm doplnit, mimo jiné, odchodné pro zdravotnické záchranáře. V rámci 25. sněmovní

milionů těch subdodavatelů, kteří se na ní podílí více než 5 %). Nový občanský zákoník, schválený ve třetím sněmovním čtení, má být účinný od roku 2014 a týká se jak rodinného práva, tak i vlastnictví, dědictví či oblasti smluv. Umožňuje například osvojit si zletilou osobu, posiluje význam závěti a dědické smlouvy oproti dědění ze zákona, zamezuje nejistotě při koupi věci. Řešen je případ, kdy člověk koupí věc, aniž tuší, že je kradená. Schválená novela zákona

„Reforma v oblasti daní se podle schválené snûmovní verze odsouvá na rok 2014, s v˘jimkou úpravy pro zdanûní hazardu, která má odstartovat v pfií‰tím roce.“ schůze prošly prvním čtením také základní parametry státního rozpočtu na příští rok, počítající se schodkem 105 miliard korun. Hlasy koalice byl odmítnut program dalších čtyř schůzí, které se měly zabývat například budoucností ve financování Hasičského záchranného sboru či zřízením sněmovní vyšetřovací komise k akvizičním procesům na ministerstvu obrany. Následovala schůze 30. a 31., při nichž byla víc než desítka zákonů schválena ve třetím čtení. Do Senátu se tak mohla dostat například novela zákona o veřejných zakázkách, podle níž by vítězná firma zveřejňovala seznam subdodavatelů, kteří plní víc než 10 % zakázky (u zakázky nad 300

o rozhodčím řízení vyjímá ze spotřebitelské smlouvy rozhodčí doložku. Klientovi má být předložena zvlášť, tak aby podmínka úvěru, kdy má být případný spor řešen mimo klasické jednání u soudu, nemohla uniknout pozornosti. V rámci 30. schůze prošel ve třetím čtení i balík zákonů k daňové reformě (zákon o zřízení jednoho inkasního místa). Koncept superhrubé mzdy se sazbou 15 % má podle této předlohy nahradit nová 19% sazba daně, počítána z hrubé mzdy. Podle propočtů by měla být výhodnější pro lidi s hrubým měsíčním příjmem do 40 000 korun. Od daně má být osvobozen příjem z vedlejší činnosti nepřesahující 30 000 korun ročně

(nynější limit je 20 000 korun), předmětem daně nemají být příjmy z prodeje cenných papírů, nepřesáhnou-li 100 000 korun ročně. Reforma v oblasti daní se podle schválené sněmovní verze odsouvá na rok 2014, s výjimkou úpravy pro zdanění hazardu, která má odstartovat v příštím roce. Loterijní firmy mají od příštího roku platit 19% daň z příjmu a vedle toho odvádět 20 % ze zisku. Podle vládní předlohy měl 20% odvod ze zisku připadnout z větší části (ze 70 %) obcím a zbytek státu. Poslanci ale schválili, aby obcím připadla z tohoto odvodu pouze třetina, další třetina aby připadla ministerstvu školství na sport a poslední třetinu aby mohly loterijní společnosti určit některé z neziskových organizací na charitu. Sněmovní verze daňové reformy také, napříč vládní předloze, zachovala daňové zvýhodnění zaměstnaneckých stravenek.

Senát 13. schůze horní komory projednala, mimo jiné, dvacítku vládních a tři poslanecké zákonné předlohy, které jsme přiblížili v minulém čísle ve zpravodajství ze sněmovny. K podpisu prezidenta poslali senátoři například novelu zákona o platu státních zástupců, o rejstříku trestů, o trestní odpovědnosti právnických osob i novelu obchodního zákoníku. Do sněmovny se vrátila norma, která ruší zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních a také například novela, která už poněkolikáté odkládá účinnost služebního zákona. Poslanci by se měli znovu zabývat i zmíněným zákonem o trestní odpovědnosti firem, kterou nepodepsal prezident. Alexandra Štefanová, parlamentní zpravodajka

www.parlamentnimagazin.cz


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Budoucnost ãeské energetiky ve dvou scénáfiích speciální pfiíloha František Pazdera, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl, informuje o postupu prací na aktualizaci Státní energetické koncepce. Ta je předkládána do mezirezortního připomínkového řízení se dvěma scénáři možného vývoje. První z nich předpokládá využití domácích zdrojů v maximálním rozsahu, a to především jaderné energetiky, ovšem s respektem k požadavku vlády na zachování limitů těžby uhlí do roku 2015. Druhý scénář, ekonomicky méně příznivý, počítá se zvýšeným využitím všech forem obnovitelných zdrojů energie při současném významném snížení konečné spotřeby energie. Spotřeba elektřiny, až na malé výjimky, rostla a poroste i nadále.

Důležitým prostředníkem na cestě od výrobce ke spotřebiteli je přenosová soustava. Její provozovatel, akciová společnost ČEPS, hodlá do roku 2024 investovat do rozvoje a obnovy soustavy přes 63 miliard Kč. Plány na dostavbu JE Temelín představují společnosti, které se o tuto zakázku ucházejí. Elektrizační soustavy byly minulých 100 let provozovány v režimu, kdy spotřeba určovala výrobu. Tento zaběhaný a vyzkoušený mechanizmus se však v posledních letech mění. Libor Kozubík z IBM představuje možnosti, jak využít systémy inteligentních sítí v oblasti kritické infrastruktury a krizových scénářů. Nezávislý energetický konzultant Jiří Borkovec hledá odpověď na otázku, kdo by měl nést na náklady na budování a provozování inteligentního měření, které by ČR měla u 80 % odběratelů zavést do roku 2020.

Franti‰ek Pazdera

Mik Kirst

Thomas Ephron

Libor Kozubík

Jifií Borkovec

námûstek ministra prÛmyslu a obchodu pro energetiku a prÛmysl

viceprezident Westinghouse pro stfiední a V˘chodní Evropu

regionální fieditel AREVA pro region CEE

konzultant IBM âeská republika

v˘konn˘ fieditel âeská technologická platforma Smart Grid

Parlamentní magazín

25


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Aktualizace Státní energetické koncepce Franti‰ek Pazdera námûstek ministra prÛmyslu a obchodu pro energetiku a prÛmysl

Poslední schválená (a dosud platná) Státní energetická koncepce âR (SEK) je z bfiezna 2004. Od té doby se v‰ak podstatnû zmûnilo nejen energetické hospodáfiství uvnitfi âR, ale i vnûj‰í podmínky. Mezi nejv˘znamnûj‰í zmûny patfií pfiijetí legislativních zmûn EU v oblasti energetiky (sdílená politika), které akcentují poÏadavky na extrémní sníÏení produkce skleníkov˘ch plynÛ. Na tyto změny je potřeba reagovat, a proto vláda ustanovila v březnu 2011 Radu vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR jako svůj poradní orgán pro oblast energetiky, mimo jiné i pro řádné projednání aktualizace SEK, jejíž zpracování dostalo za úkol ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vycházíme z pilífiÛ Energetické politiky EU

Zaji‰tûní potfiebné v˘roby elektfiiny a náhrada docházejícího uhlí je moÏná jen zemním plynem nebo jadernou energií s maximálním vyuÏitím ekonomicky pfiijateln˘ch OZE.

MPO předložilo radě první návrh aktualizace SEK (tzv. „revizi A“ se třemi scénáři možného budoucího vývoje) počátkem září letošního roku, po vypořádání připomínek členů rady koncem října následoval doplněný dokument (označený „revize B“ se šesti scénáři). Nejviditelnějším rozdílem byly právě tři doplněné scénáře, z toho dva zahrnující komplex požadavků ministerstva životního prostředí. Rada po projednání revize B doporučila redukci na dva scénáře a po vypořádání nových připomínek byl materiál postoupen jako „revize C“ do mezirezortního připomínkového řízení, přičemž lhůta pro zaslání připomínek skončila 22. listopadu. Návrh aktualizace SEK je založen na třech základních pilířích energetické politiky EU – na bezpečnosti dodávek energie, na dlouhodobé udržitelnosti a na ekonomické efektivitě využití primárních zdrojů energie. Scénáře byly vybírány tak, aby měly co nejlepší dopad do HDP a mezinárodní konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Důležitým požadavkem byla „robustnost“ SEK, tedy její platnost pro co nejširší vějíř možného budoucího vývoje vnějších podmínek, zejména cen energetických surovin, emisních povolenek apod. Cílem je, aby koncepce byla na těchto těžko očekávatelných změnách pokud možno co nejméně závislá, a aby tak vytvářela co nejstabilnější prostředí pro investory. SEK zároveň počítá s významnými energetickými úsporami a zvyšováním energetické efektivity hospodářství ČR.

Budoucnost je ve scénáfiích Je logické, že na celé aktualizaci je pro média a další laiky, ale i pro odborníky nejzajímavější problematika scénářů budoucího vývoje energetiky a jejich dopadů. Scénáře se během přípravy aktualizace postupně vyvíjely (od prvotních scénářů vytvořených před několika lety „Pačesovou“ komisí) a reagují na tři základní impulzy očekávané ve sledovaném období, kterým jsou: • postupný nárůst cen ropy a zemního plynu,

• potřeba postupného nahrazení domácího hnědého uhlí, • požadované snižování emisí skleníkových plynů do roku 2050. Zajištění potřebné výroby elektřiny a náhrada docházejícího uhlí je možná jen zemním plynem nebo jadernou energií s maximálním využitím ekonomicky přijatelných obnovitelných zdrojů energie (OZE). Aktualizovaná SEK tyto požadavky naplňuje ve výhledu do roku 2060 a je do mezirezortního připomínkového řízení předkládána s již zmíněnými dvěma scénáři možného vývoje, pracovně nazvanými A2 a G5, které rada doporučila z původních šesti scénářů. Scénář A2 (doporučený radou ke schválení) předpokládá využití domácích zdrojů v maximálním rozsahu, ovšem s respektem k požadavku vlády na zachování limitů těžby uhlí do roku 2015. Předpokládaným rozvojem jaderné energetiky významným způsobem redukuje očekávanou výši emisí skleníkových plynů, ale zdaleka nevede k naplnění avizovaných cílů EU v boji proti klimatickým změnám. Scénář G5 (doporučený radou k předložení) akcentuje požadavek EU jít příkladem ve snižování emisí a skutečně dosáhnout 80% redukce skleníkových plynů v roce 2050 oproti roku 1990. Tento klimatický scénář vychází z celého souboru požadavků MŽP, zejména zvýšeného využití všech forem obnovitelných zdrojů energie, a to včetně podílu fotovoltaických a větrných elektráren a při současném významném snížení konečné spotřeby energie. Při hodnocení se oba scénáře jeví srovnatelně, je ale třeba upozornit na to, že scénář G5 je ekonomicky méně příznivý, protože aktualizace SEK nezohledňuje náklady na scénářem předpokládané snížení spotřeby energií. Přesto lze na závěr říci, že předložená aktualizace včetně navržených opatření je zpracována tak, aby byl zajištěn vývoj energetiky přijatelný pro ČR s přijatelným dopadem do HDP a na mezinárodní konkurenceschopnost. Zajištění energií pro obyvatelstvo a podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru je nutno vnímat jako naplnění základní potřeby, bez které je ohrožena funkčnost společnosti. Proto MPO trvá na tom, že energie musí být zjišťována způsobem ekonomicky efektivním, šetrným k životnímu prostředí a vytvářejícím předpoklad pro další růst životní úrovně.

www.parlamentnimagazin.cz


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Posíleny budou dva regiony Spotfieba elektfiiny, aÏ na malé v˘jimky, rostla a poroste i nadále. DÛleÏit˘m prostfiedníkem na cestû od v˘robce ke spotfiebiteli je pfienosová soustava. Její provozovatel, akciová spoleãnost âEPS, hodlá do roku 2024 investovat do rozvoje a obnovy soustavy pfies 63 miliard Kã. Česká přenosová soustava, zejména vedení 400 kV, byla budována převážně v průběhu šedesátých až sedmdesátých let, její stáří je tedy zhruba 40 let. Nyní přichází období, kdy je potřeba přenosovou soustavu obnovovat, ale i dále rozvíjet. Společnost ČEPS chce investovat především do obnovy a rozvoje vedení a transformačních stanic. Důvod je prostý: přibývají nové výrobní zdroje a přibývat budou i v budoucnu: nová elektrárna Ledvice, elektrárna Počerady, plánuje se rozšíření Jaderné elektrárny Temelín, počítat je třeba i s připojením větrného parku Chomutov. „Současně potřebujeme posilovat schopnost soustavy importovat nebo exportovat elektřinu,“ říká Milan Kovařík, místopředseda představenstva společnosti ČEPS. V souladu s požadavky na navýšení rezervovaného příkonu a výkonu byly v letošním roce dokončeny a do provozu uvedeny dvě významné stavby, které nejen zlepší zásobování elektřinou v oblasti, ale přispějí k rozvoji daného regionu. Tato skutečnost pak může mít potažmo i vliv na rozvoj zaměstnanosti.

Unikátní rozvodna pro severní âechy První zmiňovanou stavbou je zapouzdřená, plynem izolovaná rozvodna 420 kV v transformovně Chotějovice v severních Čechách. Její výstavba souvisí s připojením a vyvedením výkonu z nového bloku 660 MWe elektrárny Ledvice (díky využití nové technologie a materiálů bude blok pracovat s nadkritickými parametry páry a elektrárna se tak stane nejmodernější ve střední Evropě). Zapouzdřená a plynem (izolačním médiem je hexafluorid síry – SF6) izolovaná rozvodna o napěťové hladině 420 kV je v pořadí třetí, která se na této napěťové hladině v České republice vyskytuje. Původně se sice měla stavět klasická, tedy

venkovní rozvodna 420 kV včetně transformační vazby 400/110 kV, a to na novém pozemku mimo stávající areál chotějovické transformovny. Při projednávání územního plánu byl však zásadně rozporován původní záměr akce a byla navržena změna zadání. Místo venkovní rozvodny byla ve stávajícím areálu ČEPS vybudována unikátní zapouzdřená, plynem izolovaná rozvodna. Výhodou zapouzdřených rozvoden je totiž právě prostorová úspornost, proto se používají v hustě osídlených oblastech, v prostředích s náročnými povětrnostními podmínkami apod. K výhodám patří i vyšší spolehlivost, krátká doba montáže, vysoká životnost, vysoká bezpečnost obsluhujících osob, delší doba mezi revizemi. Nevýhodou je vyšší cena. Součástí projektu byla i výstavba vedení V480 (Chotějovice–Výškov). V praxi to znamenalo upravit stávající vedení V210 a přestavět vedení V211 o napěťové hladině 220 kV na dvojité vedení 400 kV. Ke zprovoznění linky i rozvodny došlo letos v říjnu, slavnostně byla rozvodna otevřena letos v listopadu.

zila oblast u obce Hladké Životice. Nachází se totiž v blízkosti stávajících vedení 400 kV a 110 kV. Výstavba a vyvedení z transformovny Kletné šlo překvapivě hladce: Od myšlenky z roku 2006 do její realizace v roce 2011 uběhlo pouhých 5 let. To je naprostý unikát, protože rozvoj přenosové soustavy je obvykle během na dlouhou trať trvajícím více než 10 let. „Ne, že by šlo vše hladce, i zde jsme narazili na majetkoprávní problémy, ale cítili jsme pochopení a podporu ze všech stran. Jednání o potřebných pozemcích se podařilo rychle a úspěšně zvládnout, což bylo podstatné pro dosažení krátké doby realizace. Pomohlo i to, že do procesu zajištění dostatku elektrické energie pro Moravskoslezský kraj byla zainteresována místní veřejnost, od regionálních politiků, přes firmy až po obyvatele zdejších obcí. To bylo rozhodující,“ vysvětluje Milan Kovařík. Ale ne každá myšlenka se promění v realizaci tak „snadno“. Od roku 1999, kdy společnost ČEPS začala jako samostatný subjekt provozovat tuzemskou přenosovou soustavu, se

„Místo venkovní rozvodny byla v areálu âEPS vybudována zapouzdfiená, plynem izolovaná rozvodna.“ Severní Morava se také doãká Druhou stavbou společnosti ČEPS, realizovanou ve spolupráci s ČEZ Distribuce, je transformovna 400/110 kV Kletné s transformační vazbou (2 × 350 MVA). Dokončena bude v závěru letošního roku a celému regionu severní Moravy přinese lepší zásobování elektrickou energií. Lokalita pro výstavbu nové transformovny, která by kraji zajistila stabilní dodávky elektřiny, se hledala už v roce 2008. Ze třech vytipovaných lokalit zvítě-

investice pohybovaly mezi 500 miliony až miliardou korun, poté došlo k postupnému navýšení až na 2 miliardy. Několik let se pak jejich výše pohybovala mezi 2 a 2,5 miliardami korun. Společnost však musela reagovat na masivní nárůst spotřeby elektrické energie, proto sestavila strategický investiční plán a pravidelně jej aktualizuje. Vyplynula z něj potřeba investic, a to v průměru 4,6 miliardy Kč ročně. Ave

Parlamentní magazín

27


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Kdo dostaví JE Temelín? Energetická spoleãnost âEZ pfiedala 31. fiíjna spoleãnostem Westinghouse, Areva a ·koda JS, zájemcÛm o dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, v˘zvu k podání nabídek vãetnû zadávací dokumentace. Termín pro pfiedloÏení nabídek byl stanoven na 2. ãervence 2012. V˘bûr dodavatele a podpis smlouvy je plánován na konci roku 2013.

V‰echny tfii uchazeãe o zakázku jsme poÏádali o zodpovûzení tûchto otázek:

Mik Kirst viceprezident Westinghouse pro stfiední a V˘chodní Evropu

Thomas Ephron regionální fieditel AREVA pro region CEE

28

Parlamentní magazín

1. Jsme jediný uchazeč, který nabízí kombinaci tří výhod: spolehlivé zajištění bezpečnosti, příležitost pro český průmysl a jistotu pro zákazníka. Výhodou pasivní bezpečnosti reaktoru AP1000 je, že bezpečnost elektrárny je za všech okolností zajištěna díky fungování přírodních sil. Nespoléháme se na vnější zdroje energie a v případě některých vážných havárií výrazně omezujeme roli lidského faktoru. Na rozdíl od konkurence se náš reaktor skládá z celkově menšího počtu dílů a rovněž z menšího počtu komponentů, které vyžadují speciální bezpečnostní certifikaci. To se odráží v nižší ceně a také to umožňuje širší zapojení českých firem, které třeba nemají certifikát odpovídající jaderným standardům. Stavba AP1000 probíhá metodou modulární konstrukce, která zkracuje dobu výstavby a snižuje cenu a zároveň opět umožňuje široké zapojení českého průmyslu. Třetí výhodou jsou bezkonkurenční výsledky v dodržování harmonogramu výstavby, které dávají ČEZ velkou jistotu. Důkazem mohou být naše elektrárny v Číně, kde všechny čtyři projekty AP1000 běží podle původního časového a finančního plánu odsouhlaseného se zákazníkem na začátku roku 2007.

2. Westinghouse momentálně staví čtyři elekrárny AP1000 v Číně a na dalších šest má podepsány smlouvy v USA. Na některých stavbách v USA budeme už začátkem příštího roku lít základový beton. První AP1000 v Číně bude vyrábět elektřinu již za dva roky, tedy na konci roku 2013. Všechny projekty v Číně i v USA běží podle plánu, což rádi zdůrazňujeme, protože ne každý uchazeč se tím může pochlubit. 3. Na celém světě uplatňujeme svoji politiku „Nakupujeme tam, kde stavíme“, dokonce i v zemích, jako je Česká republika, kde bylo jasně řečeno, že podíl lokálních dodávek nebude mít vliv na posuzování nabídek. Na základě zkušeností jinde na světě a na základě analýzy českého průmyslu můžeme říci, že až 70 % z hodnoty projektu mohou dodat české firmy. Samozřejmě, jen pokud splní kvalitativní standardy a nabídnou rozumnou cenu. České firmy mají přirozenou výhodu z hlediska logistiky a v řadě případů by nemělo smysl hledat dodavatele jinde po světě. V ČR je množství firem s velkými zkušenostmi s jaderným průmyslem a s řadou z nich jsme již spolupracovali na stávajících temelínských blocích. Rádi s nimi budeme opět pracovat a chceme samozřejmě najít i nové partnery.

1. Temelínský projekt je pro Arevu klíčovou prioritou. České republice nabízíme to nejlepší řešení v oblasti bezpečnosti a ekonomické efektivity. Naše technologie umožňuje nejlepší využití dané lokality a zároveň za námi stojí nejrozsáhlejší zkušenosti v oblasti výstavby jaderných elektráren. Náš reaktor EPR je jediný z generace III+, který má v současné době v Evropě licenci, a také jsou zde dva reaktory ve výstavbě, jmenovitě ve Francii a Finsku. Je to velká konkurenční výhoda oproti dalším dvěma uchazečům. Navíc, český průmysl je již nyní významným partnerem našich projektů ve světě a díky Temelínu bude naše vzájemná spolupráce dále posílena. Pokud budeme zde v České republice vybráni, bude tu postaven v pořadí jedenáctý či dvanáctý reaktor EPR. Zúročíme tak zkušenosti získané u předchozích zákazníků. Temelínský projekt dokončíme v dohodnutém čase a ceně. 2. V současné době máme ve výstavbě reaktory generace III+ ve Finsku (1), Francii (1) a Číně (2). První reaktor ve Finsku bude uveden do provozu v roce 2013. Areva je největší společností v oblasti jaderné energie, v našem portfoliu máme 102 jader-

ných elektráren postavených nebo ve výstavbě, včetně reaktorů generace III+. 3. V České republice jsme již identifikovali 145 společností, které s námi mohou přímo spolupracovat na temelínském projektu. V současné době pracujeme s několika významnými společnostmi na detailní kvalifikaci, která se týká rozsahu práce, ceny a standardů kvality. Vedle spolupráce na temelínském projektu je pro české firmy neméně důležitá i příležitost stát se dlouhodobě součástí našeho celosvětového dodavatelského řetězce. Na našich zahraničních projektech již čeští dodavatelé pracují, často na velmi náročných zakázkách, Škoda JS je dobrým příkladem této spolupráce. Lokalizace a zároveň neustálé posilování našeho globálního dodavatelského řetězce patří mezi naše klíčové obchodní priority a jsou také zásadní pro konkurenceschopnost našeho obchodního modelu. Čský průmysl můžeme ujistit, že Areva nabízí při dostavbě JE Temelín stejnou úroveň lokalizace jako naši konkurenti. Rozsah prací realizovaných přímo zde v České republice bude dosahovat nejméně 70 %.

www.parlamentnimagazin.cz

poznámka redakce: Společnost ŠKODA JS na dotazy redakce neodpověděla.

1. Proč si myslíte, že by zakázku na dostavbu JE Temelín měla dostat právě Vaše firma? 2. Můžete uvést příklady zemí, kde již fungují reaktory založené na Vaší technologii? 2. Jakou očekáváte při realizaci této zakázky účast českých firem?


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Flamanville 3 AREVA pfiedstavuje referenãní projekt na dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. Projekt Flamanville 3 bude prvním postaveným EPRTM reaktorem. Projekt je realizován ve Francii společností AREVA pro zákazníka EDF. Flamanville 3 je také důležitý pro český trh, je totiž referenčním projektem společnosti AREVA ve výběrovém řízení na dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. Reaktor EPRTM je nejbezpečnějším a nejmodernějším tlakovodním reaktorem na současném trhu. Je určen zemím s vysokou poptávkou po elektřině a adekvátně vyvinutou elektrickou sítí, jeho elektrický výkon je 1,650 MWe. Reaktor EPR™ je

prvním a jediným reaktorem generace III+, který má evropskou licenci, a je právě ve výstavbě. Probíhající stavební projekty představují bohaté zkušenosti a zpětnou vazbu, která obohacuje model reaktoru EPR™. S touto přidanou hodnotou zkušeností má AREVA významnou flotilu reaktorů EPR na celosvětové úrovni včetně Finska (1), Francie (1) a Číny (2). Reaktor EPR™ má čtyři bezpečnostní systémy, z nichž každý je rozdělen do čtyř subsystémů, a všechny jsou schopny plnit stejnou funkci v mimořádných situacích: chladit jádro. Tato architektura musí zaručit, že bezpečnostní funkce není nikdy přerušena. Systémy jsou zcela nezávislé a jsou umístěny ve čtyřech geograficky oddělených budovách, z nichž každá je individuálně chráněna. Reaktor EPR™ byl navržen pro provoz na 60 let, oproti 40 letům u stávajících elektráren. Reaktor EPR™ využívá o 17 % méně uranu pro výrobu stejného množství elektřiny, čímž produkuje méně odpadu. Náklady palivového cyklu, od obohacování až po zpracování, jsou také nižší. Francouzská vláda poskytla stavební povolení pro Flamanville 3 dne 11. dubna 2007 na základě komplexní analýzy projektu EPR™. Zahájení komerčního provozu je plánováno na rok 2016, uvedení reaktoru do provozu je v kompetenci EDF. Na projektu se podílí přes 100 dodavatelů, kteří byli kvalifikováni v rámci globálního řetězce dodavatelů AREVA, včetně společnosti Škoda JS, a pracuje na něm na 540 inženýrů společnosti AREVA. Na samotné výstavbě se podílí okolo 3200 pracovníků. tp

Jaderná bezpeãnost: zátûÏové testy pokraãují uspokojivû Zátěžové testy jaderných elektráren v EU probíhají podle plánu a dále zvýší jejich bezpečnost a zabezpečení. Takové jsou závěry jednoho z prvních sdělení Komise o zátěžových testech. Na jadernou havárii ve Fukušimě reagovala EU rychle a dohodla se, že by měly proběhnout dobrovolné testy ve všech 143 jaderných elektrárnách na území unie a že by měly být založeny na souboru společných kritérií. Komise ve svém sdělení zohledňuje první výsledky těchto zátěžových testů a poukazuje na některé oblasti politiky, v nichž by společné standardy mohly posílit nový rámec EU pro jadernou bezpečnost. Výsledky zátěžových testů budou známy příští rok hned po jejich ukončení. Všech čtrnáct členských států EU, které provozují jaderné elektrárny (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie,

Testy probíhají podle dohodnutého časového plánu a do současné doby se všechny lhůty dodržují. Provozovatelé jaderných zařízení měli předat první zprávu vnitrostátním regulačním orgánům do 15. srpna a vnitrostátní regulační orgány zaslaly komisi své průběžné zprávy vypracované na vnitrostátní úrovni do 15. září. Zátěžové testy jsou prováděny na dobrovolném základě a v EU se uskutečňují poprvé. V současné době probíhající komplexní a transparentní posouzení dále zvýší jadernou bezpečnost a zabezpečení v EU. Jaderná bezpečnost je nedělitelná. Právě proto má být ochrana občanů EU zajištěna především zavedením postupu,

„ZátûÏové testy jsou provádûny na dobrovolném základû a v EU se uskuteãÀují poprvé.“ Německo, Maďarsko, Nizozemsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království) a Litva, která v současné době vyřazuje z provozu svůj poslední jaderný reaktor, se zátěžových testů účastní. Země sousedící s EU, jako např. Švýcarsko a Ukrajina, se rovněž testů aktivně účastní, přičemž další sousední země potvrdily svou účast, k níž se zavázaly.

jehož cílem je dosáhnout co nejvyšších společných standardů bezpečnosti a zabezpečení. Evropská komise již nyní využívá prvních poznatků z testů, ačkoliv konečné výsledky zátěžových testů budou známy až příští rok, kdy budou testy dokončeny. Sdělení vymezuje několik oblastí politiky, u nichž se má za to, že je třeba přijmout další opatření, a to buď lepší koordinací

mezi členskými státy, nebo prostřednictvím návrhu nových právních předpisů EU v oblasti jaderné bezpečnosti: •Nové právní předpisy EU by mohly vymezit společná kritéria pro umístění, projekt, stavbu a provoz jaderných elektráren. Právní předpisy by měly rovněž posílit nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů, které udělují licence a provádějí kontroly na místě. •Členské státy by měly zavést plány řízení přeshraničních jaderných rizik, aby byly lépe připraveny na mimořádné radiační situace a koordinovaly své reakce v takových případech. •Mělo by se dosáhnout evropského přístupu k odpovědnosti. Bez ohledu na zemi bydliště by oběti měly být odškodněny stejným způsobem. •Výzkumné programy EU by se měly zaměřit na jadernou bezpečnost.

Parlamentní magazín

29


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Libor Kozubík

Kritická energetická infrastruktura a systémy inteligentních sítí

konzultant IBM âeská republika

K elektfiinû se v dne‰ní dobû ãím dál tím víc pfiistupuje jako k obchodovatelné komoditû neÏ jako k formû energie. PoÏaduje se, respektive je zcela bûÏné mít elektfiinu k dispozici 24 hodin dennû, 7 dní v t˘dnu, 365 dní v roce. Zafiízení elektrizaãní soustavy pomalu, ale jistû stárnou a elektrizaãní soustava je provozována tak, jak byla navrÏena a dimenzována bûhem minul˘ch 100 let v˘voje. Objevují se nové trendy ve v˘robû elektfiiny – decentralizovaná v˘roba s preferencí obnoviteln˘ch zdrojÛ energie, jako jsou fotovoltaické elektrárny, vûtrné elektrárny apod.

Prvotní obranou elektrizaãních soustav proti rozsáhlému v˘padku je rozpad do takzvan˘ch ostrovÛ, tj. vytvofiení oddûlen˘ch zdrav˘ch oblastí sítû.

Elektřina jako forma energie je základním velmi významným elementem všech oblastí lidské činnosti. Při běžných činnostech ani nevnímáme fakt, že spotřebiče, které používáme, jsou napájeny elektrickou energií. Často si uvědomujeme, že je elektřina potřeba, až v případě, kdy není k dispozici během velmi krátkých okamžiků výpadků, např. v důsledku letní bouřky. V přenosových a distribučních elektrizačních soustavách však hlodá neúprosný „zub času“. Elektrizační soustavy byly minulých 100 let provozovány v režimu, kdy spotřeba určovala výrobu. Na základě aktuálního požadavku po energii se elektřina vyrábí ve velkých systémových elektrárnách a distribuuje ke spotřebiteli. Tento zaběhaný a vyzkoušený mechanizmus se však v posledních letech mění. Do soustavy je zapojováno stále více a více obnovitelných zdrojů energie a mechanizmus přenosu a distribuce elektřiny a řízení elektrizačních soustav se stává stále více opačný – výroba začíná řídit spotřebu. Použití této logiky, tj. spotřebovat pouze tolik energie, kolik je momentálně k dispozici, je velmi komplikované. Znamená totiž v reálném

30

Parlamentní magazín

čase řídit spotřebiče připojené do elektrizační soustavy a mít možnost je připojit, a nebo odpojit. (Pozn.: Tato logika je v omezené míře používána v systému hromadného dálkové ovládání spotřebičů HDO – ovládání ohřívačů vody a elektrického vytápění.) Připočteme-li k tomu fakt, že zařízení distribučních a přenosových elektrizačních soustav se nacházejí na hraně technických možností, jelikož většina investic do energetiky byla učiněna v sedmdesátých letech minulého století, je zřejmé, že lze očekávat masivní investice do energetiky vzhledem k tomu, že životnost zařízení se blíží svému konci. Bude tudíž narůstat počet poruch a tím i výpadků. Je nutno také brát v potaz, že elektřina je v současnosti velmi obtížně skladovatelná, a to je další problém, se kterým se lidstvo potýká. Není tedy možno elektrickou energii vyrobenou např. ve větrných elektrárnách skladovat pro pozdější využití. Ačkoliv jsou tato fakta dobře známa, je elektrizační soustava stále provozována výše popsaným „starým“ způsobem. Problém přitom může nastat v okamžiku jakékoliv poruchy. Je důležité podotknout, že elektrizační soustavy jsou řízeny tak, aby bylo vždy dodrženo tzv. kritérium N-1, tedy kritérium odolnosti proti výpadku jednoho prvku soustavy. Jednoduše řečeno, vždy je v záloze minimálně jeden prvek, který může převzít funkci prvku poškozeného. Riziko kompletního výpadku je tedy velmi nízké, ovšem právě z důvodu masivního nasazování obnovitelných zdrojů a nemožnosti plánovat výrobu z těchto zdrojů, je možnost vzniku problémů stále pravděpodobnější. Problémy způsobuje zejména stále masivnější výroba v německých větrných elektrárnách na severu a častý tok energie přes území České republiky. Obecně vzato, elektrizační soustavy jsou stále častěji provozovány na hranici technických možností a v kombinaci s omezováním výroby v jaderných elektrárnách v Německu a masivním nasazováním technologií obnovitelných zdrojů se vytváří prostředí pro vznik komplexního systémového problému v elektrizační soustavě.

www.parlamentnimagazin.cz


ENERGETIKA/EKOLOGIE Samozřejmě primárním cílem energetiků je řídit a dimenzovat elektrizační soustavy tak, aby k jejich rozsáhlému výpadku nedošlo. Otázkou je, jak se chovat v okamžiku, když už k takovémuto problému dojde. Prvotní obranou elektrizačních soustav proti rozsáhlému výpadku je rozpad do takzvaných ostrovů, tj. vytvoření oddělených zdravých oblastí sítě. Pokud je soustava takto rozdělená, ještě stále je možno tyto ostrovy opětovně, po odstranění problému, propojit do jednotného celku. Nicméně, pokud dojde ke komplikovanější poruše a vznik ostrovů není možný a nebo není možno je udržet v provozuschopném stavu, pak nastává okamžik, kdy dochází ke kompletnímu rozpadu elektrizační soustavy (tzv. black-out). V případě takovéhoto zásadního problému pak již není možno obnovit dodávku elektřiny okamžitě, ale je nutno projít relativně komplikovaným procesem připojování jednotlivých energetických zdrojů, tzv. start ze tmy. Problémem není samotné technické provedení startu ze tmy, ale doba jeho trvání, která může být v jednotkách dnů až týdnů. Po celou dobu není k dispozici žádná, nebo jen omezená dodávka elektřiny, nebudou fungovat žádné elektrické spotřebiče, od domácích, přes čerpací stanice pohonných hmot, stroje, které zajišťují chod tla-

kových kanalizačních zařízení nebo strojů ve vodárenství, zajišťujících dodávku pitné vody. Nouzové zdroje elektřiny s vysokou pravděpodobností nebudou stačit na pokrytí doby několikadenního výpadku. Velmi rychle hrozí jev, který je nazýván „rozpadem sociální soudržnosti“, a to obzvláště v hustě urbanizovaných aglomeracích.

ostrovního provozu. Pak je možno připojit další energetické zdroje a soustavy postupně opětovně propojit. Samozřejmě pomocí systémů inteligentních sítí je možno přesměrovat toky elektřiny do kritických provozů a míst, jako jsou třeba nemocnice. Takovéto krizové scénáře by bylo možno v systému přednastavit a inteligentní systém by v případě nouzo-

„Pomocí systémÛ inteligentních sítí je moÏno pfiesmûrovat toky elektfiiny do kritick˘ch provozÛ a míst, jako jsou tfieba nemocnice.“ V případě takovýchto krizových scénářů mohou být velmi efektivně využity systémy takzvaných inteligentních elektroenergetických sítí. Jejich použití může pomoci zabránit vzniku komplexních výpadků, jelikož automatickou reakcí mohou napomoci k vytvoření ostrovních provozů, a tak zabránit komplexnímu rozpadu soustavy. V případě potřeby je možno využít omezení odběru domácností, kdy například jednoduchým přepnutím povolené hodnoty odběru může být zabezpečena minimální dodávka elektřiny zabezpečující základní životní funkce – základní vaření, temperování – a nedojde k narušení bilance vytvořeného

vého stavu mohl reagovat zcela automaticky nebo semiautomaticky, kdy by dispečerovi doporučil několik vhodných scénářů chování. Možností, jak využít systémy inteligentních sítí v oblasti kritické infrastruktury a krizových scénářů, je celá řada. Několik problematických výpadků elektřiny už Evropa a okolní kontinenty absolvovaly a mohou být varováním. Využití nových technologií může být velmi významné právě při předcházení stavům nouze a pokud už nastanou, je možno s jejich pomocí velmi efektivně a rychle reagovat na aktuální situaci podle zásady: „Kdo je připraven, není překvapen…“.

ADK pod taktovkou mladého ãeského designu I natolik běžné a ryze užitkové věci, jako například psací pero nebo diář, mohou zaujmout svým neokoukaným a nápaditým designem. Tato myšlenka byla také na počátku spolupráce ADK, tradičního českého výrobce diářů s Vysokou školou uměleckoprůmyslo-

vou v Praze. Zatímco ADK dalo mladým výtvarníkům prostor, aby vyjádřili svoji představu, jak by se mohl vyvíjet design diářů, pro studenty to byla možnost vyzkoušet si práci nejen v akademické rovině, ale s přesahem do reálného života. Výsledkem probíhající

spolupráce jsou nadmíru neotřelé a svěží nápady. Především díky tomu, že mladí designéři mají vlastní představu o tom, jak by takový pomocník pro plánování měl vypadat. Ačkoli ne všechny návrhy dospějí až do zdárného konce, tedy že se z papíru přenesou do výroby, přesto mnohé z nich dostanou ve výrobě zelenou. Sami posuďte, zda by se vám líbil některý z nich… S celou šíří nabídky společnosti ADK se můžete seznámit na www.adk.cz nebo v reprezentativní prodejně v ulici Na Poříčí (Praha 1).

Parlamentní magazín

31


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Inteligentní mûfiení âeská republika spolu s ostatními státy Evropské unie stojí pfied rozhodnutím pfiijmout plán EU zavést inteligentní mûfiení u 80 % odbûratelÛ do roku 2020, pfiípadnû pfiipravit do záfií 2012 ekonomické zdÛvodnûní pro jin˘ postup.

Jifií Borkovec v˘konn˘ fieditel âeská technologická platforma Smart Grid

Systém inteligentního mûfiení umoÏÀuje v podstatû libovolnou tvorbu tarifÛ, poãet tarifÛ není omezen elektromûrem ani systémem ovládání, jako je tomu u stávajících elektromûrÛ.

V této souvislosti je často zmiňována obava, že zavedení inteligentního měření bude znamenat obrovské náklady, které způsobí zdražení elektrické energie pro spotřebitele. Pomiňme fakt, že Česká republika nemá zatím žádné ekonomické hodnocení a v zavádění inteligentního měření není jasno, a zamysleme se, kdo by měl nést případné náklady na inteligentní měření v ČR. Úvodem je třeba vysvětlit, že inteligentní měření není žádný přesně vymezený pojem, že je v kompetenci jednotlivých členských států připravit vlastní koncept inteligentního měření a model jeho zavádění. Jakkoli se mohou jednotlivé koncepty nákladově lišit, jedno mají společné: úvodní investice jsou velmi vysoké. Budování potřebné infrastruktury je sice možné a asi nutné rozložit do několika let, ale celý systém musí být navržen a budován od počátku v podstatě na plnou plánovanou funkcionalitu, výkonnost a v úplném rozsahu, tzn. obsahující všechny úrovně systémové architektury už na samém počátku projektu. Pro hledání odpovědi, kdo by měl nést náklady na budování a provozování inteligentního měření, je třeba nejprve vyjasnit, kdo může inteligentní měření využívat a komu přináší užitek. Možností, jak využívat inteligentní měření, je totiž celá řada, zde je několik příkladů: 1. Inteligentní měření i ve své nejjednodušší formě samozřejmě plní funkci dálkového automatického odečítaní a nahrazují tedy službu odečtů elektroměrů, které se zatím u běžných elektroměrů provádí manuálně, většinou jedenkrát ročně, přičemž evropská směrnice požaduje průběžné měření.

32

Parlamentní magazín

2. Průběžná měření prováděná plošně umožňují distribučním společnostem identifikovat tzv. černé odběry a snižovat tzv. netechnické ztráty, bez potřeby vytvářet kontroverzní útvary, jako „komando ČEZ“. 3. Dálkové ovládání odběrného místa umožňuje distributorovi jeho vypnutí v případě živelné katastrofy nebo v případě odhalení „černého odběratele“, případně může zvolit sociálně citlivější opatření snížení odběru na tzv. bezpečnostní minimum. 4. Inteligentní měření nahrazuje funkce stávajícího systému hromadného dálkového ovládání (HDO), který zajišťuje přepínání tarifů. Navíc stávající systém, jehož koncepce pochází ze sedmdesátých let, nemůže splňovat budoucí očekávané požadavky, jako širší tarifní spektrum, nezávislé ovládání tarifů podle požadavků jednotlivých obchodníků a distributora, individuální ovládání jednotlivých elektroměrů atd. Systém inteligentního měření umožňuje v podstatě libovolnou tvorbu tarifů, počet tarifů není omezen elektroměrem ani systémem ovládání, jako je tomu u stávajících elektroměrů. 5. Odběratelé elektrické energie mohou pomocí systému domácí automatizace (smart home, home automation) propojené s inteligentním měřením snižovat náklady na elektrickou energii tak, že velké spotřebiče, jako zásobníky teplé vody, pračky, myčky, sušičky atd., zapínají v době nadbytku el. energie a využívají supernízkých tarifů. 6. Uživatelé elektromobilů očekávají širokou nabídku tarifů jak pro nabíjení, tak pro vybíjení


ENERGETIKA/EKOLOGIE

9. Multiutilitní měření – systém inteligentního měření pro elektroenergetiku lze s malými náklady rozšířit o sběr naměřených hodnot z vodoměrů, plynoměrů apod. Přínosem takového rozšíření není jen náhrada manuálního odečítání automatickým, ale podobně jako u měření elektrické energie možnost identifikace černých odběrů, poruch, úniků apod.

a zpětnou dodávku elektrické energie do sítě. Elektromobil připojený do sítě tak může na základě rozdílu nákupní ceny při nabíjení v období velmi nízkého tarifu a vybíjení zpět do sítě v době vysokého tarifu vydělávat a vytvářet pro provozovatele elektrizační soustavy tolik potřebnou akumulační kapacitu. 7. Distribuované zdroje, které jsou řiditelné (bioplynové elektrárny, malé vodní elektrárny, palivové články apod.) jsou řízeny pomocí proměnných (dynamických) tarifů. 8. Funkcionalita popsaná v předchozích bodech 5–7 vytváří regulační výkon ovládaný proměnnými tarify, který provozovatel přenosové soustavy nakupuje jako podpůrné služby.

odpovídat aktuální nabídce a poptávce. Inteligentní měření bez široké nabídky tarifů ztrácí smysl. Dále je zřejmé, že koncept inteligentního měření by měl obsahovat koncept zpoplatnění všech služeb poskytovaných pomocí inteligentního měření. Ocenění všech těchto služeb tvoří příjmovou stranu ekonomického posou-

„V kompetenci jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ je pfiipravit vlastní koncept inteligentního mûfiení a model jeho zavádûní.“ 10. Změna dodavatele elektrické energie je díky průběžnému měření snadno proveditelná on-line a možná prakticky kdykoliv. 11. Vynucené snížení odběru zavedením omezení na tzv. bezpečnostní minimum je krajní opatření v krizové situaci, kdy hrozí rozsáhlý výpadek (black out). Vzhledem k obrovským negativním dopadům a národohospodářským škodám v případě výpadku je tato funkce velice cenná. Z uvedeného přehledu přínosů inteligentního měření mimo jiné vyplývá, že řada funkcionalit je závislá na zavedení širokého spektra tarifů, které budou

. . . a nech si odvézt staré elektrospotřebiče ve větším než malém množství. Ve všední dny od 9:00 do 19:00 Odebíráme např.: pračku, sekačku, cirkulárku, monitor, počítač, autobaterii, ledničku...

zení, nákladovou stranu tvoří náklady na zavedení a provoz. V případě, že by takové posouzení vycházelo příznivě, není těžké si představit, že by financování inteligentního měření převzal soukromý investor.

Ing. Jifií Borkovec Je absolventem ČVUT, pracoval řadu let ve vrcholovém managementu firem ABB, Logica a PA Consulting. V současné době působí jako nezávislý konzultant se specializací na IT v energetice a zastává funkci výkonného ředitele sdružení Česká technologická platforma Smart Grid. INZERCE

www.budliny.cz 840 550 650 Iniciátor projektu

Mediální partneři


ENERGETIKA/EKOLOGIE

Jaké budou sankce za spalování odpadu? Na základních principech právní úpravy sankcionování tûch, ktefií ve sv˘ch domovních kotlích pálí odpad, se 24. listopadu v Karviné shodla pracovní skupina k fie‰ení ‰patné kvality ovzdu‰í v Moravskoslezském kraji (MSK). Sankce se dotknou tûch, ktefií opakovanû poru‰í zákon spalováním odpadu, jak˘m jsou napfiíklad pneumatiky nebo PET lahve, a sv˘m konáním tak pfiímo ohroÏují zdraví a Ïivoty sv˘ch sousedÛ vãetnû dûtí. „Nechceme podporovat udavačství, sousedské spory ani zelená komanda. I proto je základní rámec tohoto systému na bázi podezření– kontrola–sankce nastaven tak, aby o kontrolu v dané domácnosti požádala úředníky obce s rozšířenou působností vždy jen místní

odpadu,“ dodal ministr. Ústavností principů se pracovní skupina zabývala od počátku letošního října, na pomoc si přizvala i čtyři právní kanceláře zabývající se ústavním právem a experty z Univerzity Karlovy v čele se špičkovým ústavním právníkem Alešem Gerlo-

„Pokud bude potvrzeno podezfiení poru‰ování zákona, budou provozovateli daného kotle udûleny sankce.“ radnice, tedy lidé, kteří jsou dobře obeznámeni s místní sociálně ekonomickou situací, poměry mezi obyvateli i jejich vzájemnými sousedskými vztahy,“ uvedl v této souvislosti ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Přístup do domácnosti by měl být v budoucnu omezen pouze vstupem k tepelnému zdroji (kotli) a používaným palivům, samotná kontrola by pak neměla sloužit k jiným účelům než právě ke kontrole kotle. „Pokuty by pak měly být ukládány pouze v případech, kdy majitel „kontrolovaného“ kotle odmítne přístup ke svému spalovacímu zdroji, a samozřejmě v případě, kdy kontrola odhalí skutečné porušení zákona, tedy pálení

chem. „Všichni jsme si vědomi toho, že právo na nedotknutelnost obydlí, právo na ochranu zdraví a právo na příznivé životní prostředí stojí vedle sebe, jedno nemá právní převahu nad druhým, všechna musí koexistovat ve vzájemné rovnováze a být limitována pouze, pokud je to nezbytné k ochraně práv a svobod druhých. Navržená úprava ochranu práv, kterou garantuje ústava, zohledňuje a jejich ústavnost všichni právní experti potvrdili,“ uvedl Chalupa. Skupina se shodla na tom, že kontrolou by měla být pověřena úřední osoba (tedy zástupce obecního či městského úřadu), která bude moci přizvat odborně způsobilou osobu (proškolenou mimo jiné od výrobce

www.parlamentnimagazin.cz


ENERGETIKA/EKOLOGIE

kotle). Pokud bude potvrzeno podezření porušování zákona, budou provozovateli daného kotle uděleny sankce. Do 10 let od nabytí účinnosti zákona by

nespalovat odpady a neobtěžovat okolí kouřem a zápachem. Vymáhání těchto zákonných povinností je však prakticky nemožné, neboť zákon nedovoluje pro-

„Nejvût‰ím nedostatkem souãasné právní úpravy je nemoÏnost opatfiit si relevantní dÛkazy o poru‰ování povinností.“ však všechny domácnosti měly povinně provozovat kotle, které splňují 3. emisní třídu. Do té doby budou ve dvouletých intervalech probíhat vyžádané kontroly technického stavu a úrovně spalovacího zařízení. Pověřená úřední osoba si bude moci vyžádat doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu. Podle Chalupy se však v žádném případě nejedná o finální verzi, která by měla mířit do legislativního procesu. „V tuto chvíli se snažíme oddělit pomyslná zrna od plev. Teprve poté se budeme moci začít bavit na úrovni možné koaliční podpory,“ upozornil ministr. Provozovatelé kotlů jsou povinni i podle stávající legislativy řídit se při spalování pokyny výrobce, spalovat pouze paliva, určená pro daný kotel,

vést kontrolu přímo u zdroje tak, jako je tomu u podnikatelských subjektů. Obecní úřady i ministerstvo životního

prostředí se tak každoročně potýkají s řadou stížností na porušování povinností provozovatelů malých spalovacích zdrojů, v rámci stávajícího právního rámce ale nemohou zajistit jejich účinné řešení. Největším nedostatkem současné právní úpravy je nemožnost opatřit si relevantní důkazy o porušování výše uvedených povinností. Obecním úřadům tak zbývají pouze nepřímé důkazy, které nejsou pro uložení pokuty a zřízení nápravy stavu dostatečné. kj

Spalování odpadu v domácnostech Domácnosti jsou ve znečišťování ovzduší hned za automobily. Domácí kotelny přispívají stále více k riziku vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích onemocnění. Leckde na venkově je čistota ovzduší v zimním období stejná nebo i horší než v průmyslových oblastech. Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobé působení ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co je spalováno. (Zdroj: Hnutí Duha) INZERCE


TIPY NA DÁRKY

Sir Joseph pro maminky i ekology Sir Joseph, značka nejlepšího českého horolezce všech dob pana Josefa Rakoncaje a současně tradiční český výrobce outdoorového oblečení a doplňků, představil novinky i inovované stálice ze svých kolekcí pro letošní zimu. Mohou být vítaným vánočním dárkem s využitím nejen v zimních měsících. Velkou zajímavostí s praktickým využitím je tzv. EXPANDER, rozšíření zimních bund pro těhotné ženy. Sir Joseph ho jako první uvedl na trh a získal za něj několik mezinárodních ocenění. Stejně dobře najde EXPANDER své uplatnění i u maminek, které své dítko nosí v šátku. Pomocí zipů se jednoduše vepne do bundy, čímž zvětší

její přední část. Jeho šíře je samozřejmě regulovatelná podle vašich potřeb. EXPANDER byl navržen pro bundy AMETYST a MITRA. Pro milovníky pobytů v přírodě a ekology byl zase navržen nový spací pytel DIRAN. Vrchní materiál Softex® ECO je vyrobený z recyklovaných PET lahví a celý spacák (včetně peří, zipů a ostatních komponent) je možné po skončení jeho životnosti recyklovat. Vyrábí se jak ve velikosti pro ženy (170 cm), tak pro muže (190 cm). O tepelný komfort se postará výplň z husího peří a dokonalý mumiový tvar. Další informace včetně cen naleznete na www.sirjoseph.cz.

Vyhrajte s Parlamentním magazínem a Aquaklubem Îelviãka 5 poukazÛ na 2 hodiny individuální v˘uky plavání Stačí, když správně odpovíte na soutěžní otázku: Kolik lekcí cvičení bude na pobytu Aquaklubu Želvička v Karlových Varech? a) 4 b) 5 Výuka plavání probíhá v bazénu Výstaviště Holešovice. Vstup do bazénu není součástí poukazu.

Aquaklub Îelviãka

Vlasta Remišová, tel.: 774 972 641, email: remisova@a-k-z.cz, www.aquaklubzelvicka.cz Svou odpověď na uvedenou otázku posílejte do 30. 12. 2011 na e-mailovou adresu: marketing@parlamentnimagazin.cz. Nezapomeňte uvést své jméno a kontaktní údaje. Ze správných a včas zaslaných odpovědí vylosujeme výherce, jehož jméno zveřejníme na webových stránkách www.parlamentnimagazin.cz a v Parlamentním magazínu č. 1/2012. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Periodical s.r.o., se sídlem Mečislavova 1357/16, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 24667498, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164675 (dále jen „Periodical“). Účastníkem soutěže se stává každý čtenář Parlamentního magazínu starší osmnácti let, který akceptuje pravidla soutěže a zašle odpovědi na soutěžní otázky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Periodical a společnosti Aquaklub Želvička (partnera). Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Periodical si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

36

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


INZERCE

PF 2011 Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a přejeme šťastné a veselé Vánoce a úspěšný vstup do nového roku. Redakce Parlamentního magazínu

MP7138-PG101-030

497.300 Kč

Maurice Lacroix - jedna z mála nezávislých

švýcarských značek. Výrobce vlastních pouzder i mechanických strojků, držitel mnoha hodinářských ocenění a patentů. Nabízí klasické quartzové hodinky k obleku i šperkové modely pro ženy. Nejvyšší hodinářské umění prezentuje ve své prestižní kolekci s příznačným názvem MASTERPIECE. Hodinky z této řady mají mechanické strojky na ruční nebo automatické natahování. Každý model je jedinečný svým zpracováním a funkcemi. Každé Masterpiece představují styl a eleganci, navíc jsou i mimořádně výhodnou hodinkovou investicí. Nejprestižnější kousky najdete v limitovaných edicích nebo zpracování v 18kt zlatě.

NOVINKA FA2164-SD531-114

52.000 Kč

NOVINKA MP6508-SS001-330

122.400 Kč

Dováží NEST, spol. s. r.o. www.svycarskehodinky.cz


STOLETÍ ÎENY Co se týče kvality, prakticky žádný. Obě země produkují, stejně jako Švýcarsko a Německo, výbornou čokoládu. Spíš než na zemi původu záleží na konkrétním výrobci. Osobně mi připadá italská čokoláda méně sladká než belgická. S italskou čokoládou se nám lépe pracuje při výrobě pralinek. Kolik druhů bonbonů vyrábíte? Asi 120 druhů pralinek a čokoládových a marcipánových specialit. Které produkty z Vaší nabídky jsou nejoblíbenější? Nugát je celoroční záležitost. Češi hodně milují nugát a náš nugát je velmi kvalitní, což je na jeho chuti znát. Nugátu máme více variant, z lískových oříšků, z vlašských jader, z mandlí. Oblíbené jsou také čokolády s pepřem, se zázvorem, s čili. Jinak obliba některých příchutí podléhá módním trendům, někdy lidé poptávají víceprocentní kakao, někdy pralinky s alkoholovými nápoji, aktuálně jsou žádané absintové pralinky. Tento týden zrovna u nás v továrně zkoušíme čokoládu s konopným semínkem. Doufáme, že bude zákazníkům chutnat. Jaké bonbony nejvíce chutnají Vám? Snažím se teď držet dietu, tak se pralinkám vyhýbám. Nejraději mám výrazné příchutě, jako je například zmiňovaná pralinka s absintem.

Petra a továrna na ãokoládu

Co je na výrobě pralinek nejtěžší? Nejtěžší je dohlédnout na proces temperace čokolády. Dobře temperovaná čokoláda je lesklá a trvanlivější.

Petra Kovandová Ïije obklopena sladkostmi. Ve své továrnû vyrábí a pod znaãkou BON BON provozuje síÈ obchodÛ s ãokoládou a marcipánem. Naší základní surovinou je čokoláda, kterou používáme italskou. Chtěli jsme jít novou cestou, odlišit se od ostatních výrobců. Belgické čokolády je u nás nadbytek, oslovuje většinu zákazníků, je

Nejznámějším produktem značky BON BON jsou čokoládové pralinky. Jak se vyrábějí? Fungujeme v podstatě jako velká nerezová kuchyně, všude máme to, co vidíte doma, mističky, hrnečky, lžičky. To vše se u nás ve výrobě nachází, ale samozřejmě v mnohem větším a mnohem profesionálnějším obsazení. Stejné s domácností máme i to, že tam máme klasický šikovné lidské ruce. Jediným mechanickým zařízením, které nám pomáhá při zpracování naší čokolády, je temperovací stroj. Jinak používáme běžné suroviny, máslo, smetanu, rum, vodku, likéry, tresti a samozřejmě hlavně čokoládu.

prodejnější, více a dlouhodoběji prosazovaná. Vyrábíme si vlastní náplně z másla, smetany, cukrového rozvaru, fondánu a dalších specialit, v tom jsme taky zcela originální. Dále používáme i běžné suroviny, jako jsou sušenky, piškoty, kokos či oříšky.

Odkud pocházejí suroviny na výrobu pralinek?

Je nějaký kvalitativní rozdíl mezi italskou a belgickou čokoládou?

38

Parlamentní magazín

Kolik máte zaměstnanců? Ve výrobě pracuje 18 zaměstnanců, celkově zaměstnáváme 45 lidí, hlavně na prodejnách. Kde berete nápady na nové bonbony? Vozím si vzorečky ze zahraničí, necháváme se inspirovat konkurencí. Už jsou pryč ty doby, kdy jsme byli maličkatí a já jsem ve výrobě byla sama a zkoušela různé příchutě. Také zaměstnanci přichá-

„Nejradûji mám v˘razné pfiíchutû, oblíbila jsem si pralinku s absintem.“ zejí s inovacemi. Mnoho světových výrobců čokolády a surovin nás oslovuje s nabídkou svých surovin, informují nás o moderních trendech v čokoládě. Mají Češi nějaké specifické chutě? Specifické chutě Čechů se snažíme najít, například v sortimentu máme bonbon s názvem maková bábovka, je to pralinka

www.parlamentnimagazin.cz


STOLETÍ ÎENY z bílé čokolády s makovou náplní. V Čechách jsou touto pralinkou lidé nadšeni, ale věřím, že jinde bychom s tím neuspěli. Snažíme se lidem sami dát podnět z naší výroby a nebojíme se jim nabídnout něco na první pohled neobvyklého. Zajímavým projektem je Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře, na který jste získala dotaci 30 milionů Kč z evropských fondů. Kdy plánujete otevření muzea? Co návštěvníci v muzeu najdou? V současnosti jsme v jedné třetině prací, dělají se stavební úpravy. Plánujeme otevřít příští rok v létě. V muzeu se budou moci návštěvníci dovědět, jak se zpracovává kakaový bob, kde se pěstuje kakaovník, jak se zpracovávala čokoláda v minulosti, budeme mít zapůjčenou sbírku čokoládových obalů od největšího sběratele z Evropy. Muzeum bude mít i hravou část, děti si budou moci nakreslit obrázek na čokoládu nebo se podívat do čokoládového pekla s čerty. Nebojíte se, že Vám děti exponáty snědí? Naopak, chceme, aby nám něco snědli. V rámci vstupenky bude možnost prakticky v každé místnosti něco ochutnat. Do muzea také převedeme část našich výrobních prostor a návštěvníci uvidí, jak probíhá výroba v takové malé manufaktuře, jako je ta naše. Nabízíte i možnost franšízy. Kolik prodejen již takto funguje? Vlastních prodejen máme 9, dalších 20 prodejen funguje na bázi franšízingu nejen v Čechách, ale i na Slovensku, prodejnu máme i v Bulharsku. Obchodů v Praze je dost, spíš ponoukáme naše franšízanty, aby otvírali BON BON v jiných městech. Teď se bude otvírat prodejna v Pardubicích. Co musí zájemce o licenci prodejny pod značkou BON BON splnit? Prodejna by měla být umístěna na frekventovaném místě ve městech od 30 tisíc obyvatel. Prostory pro prodejnu nemusí být velké, stačí 20 m2. Naše franšíza je jednoduchá. Během 2 dnů školení předáme franšízantovi a jeho personálu naše zkušenosti a potom jsme k dispozici na telefonu. Franšízant zaplatí pouze vstupní jednorázový poplatek, poté už se u nás vůbec nic neplatí, žádný obratový měsíční poplatek, jako je tomu u jiných franšíz. Franšíza se podepisuje jako věrnostní, v obchodě se musí prodávat produkty, které se u nás vyrábějí. Pokud je neděláme, dává se na ně dobrozdání nebo dodatek, častá je kombinace našich produktů a prodeje vína nebo kávy. Má-li franšízant k dispozici větší prostory, může si k obchůdku otevřít naši chocolaterii, což je kavárna zaměřená na horkou čokoládu s různými příchutěmi.

konocích nám to končí a přes léto se dost trápíme. Nicméně loni jsme přišli s novinkou, která nám v létě pomáhá, děláme z čokolády i zmrzlinu. Pozorujete, že by se projevila na tržbách krize? Ani ne, jsme relativně nová firma, naše obchody se začínaly otvírat v době krize. První obchod jsme otevřeli před pěti lety. Nevím, jaký byl blahobyt před krizí. Náš obrat se pohybuje prakticky pořád na stejných číslech. Nakupují u Vás i firmy dárky pro své klienty? Hodně, nejvíc se to využívá před Vánocemi, každý den se poptávka pohybuje od 50 krabiček výš. Krabičku můžeme označit logem nebo nálepkou. Hodně oblíbené je umístění loga přímo na samotnou pralinku. Jak jste od své původní profese zdravotní sestry dostala k podnikání v čokoládě? Ve 20 letech jsem se po pár letech práce ve zdravotnictví chtěla osamostatnit. Za podpory rodiny a bývalého muže jsem se k tomu odhodlala a ve velké privatizaci jsem vydražila samoobsluhu s potravinami. K provozu samoobsluhy jsem založila velkoobchod, začala jsem dělat výrobu a založila firmu, která vyrábí věci pro domácí a profesionální pečení. Do obchodních řetězců dodáváme marcipán, náplně, krémy, barviva atd. BON BON pak vznikl jako nadstavba. Co je pro Vás v podnikání nejtěžší? Nejtěžší pro mě byly první roky, kdy jsem měla nejvíc dluhů, každou noc jsem se probouzela hrůzou, že to nezvládnu. Nejčastějším stávajícím problémem pro mě je personál, nedaří se nám vytvořit tým lidí, kteří by aktivně, aniž by je někdo řídil, dokázali dát prodeji nejen podání zboží, ale i něco navíc. Naše zboží je relativně dražší, zákazníci nechtějí jen nakoupit, ale něco se i dovědět. Je potřeba, aby prodavači uměli o našem zboží mluvit a aby nebyli líní dát zákazníkovi ochutnat. Výroba je skvělá, ale hodně mě mrzí, když přijdu na prodejnu, kde prodej nefunguje. Helena Kuncová

Spoleãnost Kovandovi s.r.o. Pod obchodní značkou BON BON provozuje síť obchodů s čokoládou a marcipánem, vyrábí a prodává originální ručně tvarovanou čokoládu, pralinky a speciality z nugátu a marcipánu. Ve stálé nabídce je přibližně 110 druhů pralinek. Kromě pralinek vyrábí také marcipánové a čokoládové figurky a originální speciality.

Specifické chutû âechÛ se snaÏíme najít, nebojíme se lidem dát podnût z na‰í v˘roby a nabídnout jim nûco na první pohled neobvyklého.

Kolik pralinek vyrobíte za rok? 36 tun. Ve kterém ročním období obchody nejvíce vydělávají? Jednoznačně je to předvánoční období. Celkově největší obraty máme od září až do dubna, po Veli-

Parlamentní magazín

39


PRÁVO A LEGISLATIVA

Kriminalizace jako fenomén dne‰ní spoleãnosti Mnoh˘m to asi pfiipadne absurdní, dal‰ím nepochopitelné nebo dokonce drzé, mluvit o fenoménu kriminalizace. O zneuÏívání institutu trestní represe, o pfiehnanému prosazování instrumentÛ trestního práva jako nûãeho, co univerzálnû fie‰í ve‰keré problémy. A to v dobû, kdy média prakticky dennû pfiicházejí s voláním po trestním postihu, kritikou práce policie, se spekulacemi o manipulacích v trestních vûcech, v nichÏ nedo‰lo k odsouzení, aã podle autora mûlo, a s fiadou dal‰ích podobn˘ch témat.

TomበSokol Advokátní kanceláfi BroÏ – Sokol – Novák

Tisk vytváfií kolem trestních oznámení atmosféru, která nutí do jisté míry orgány ãinné v trestním fiízení, aby pod vlivem urãitého alibizmu také zahájily kroky k vy‰etfiení, aby nebyly obviÀovány z toho, Ïe odloÏily vûc a vÛbec se jí nezab˘valy.

40

Parlamentní magazín

Tudíž by se zdálo, že opravdu vážným společenským problémem je nedostatečnost trestního práva nebo těch, kteří ho mají vykonávat. Realita je ale poněkud jiná a 4. října tohoto roku o ní pod záštitou Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky proběhla konference. Soudci, právní pedagogové a advokáti dávali najevo, že byť každý poněkud jinak, vnímají nadměrnou kriminalizaci jako chybu. Smyslem následujících řádků není podrobná reference o obsahu přednesů, je ale dobré, alespoň stručně některé názory připomenout. Obecně se především jeví, že ti, kteří s aplikací trestního práva přicházejí do denního styku, nevidí zásadní problém v nedostatečnosti celého mechanizmu trestní justice včetně činnosti policie. Dokonce bych řekl, že tenhle duch věčných stesků je mediální bublina. Svými siláckými výroky ji vytvářejí ti, kteří ani nedomýšlejí, co to vlastně požadují. Odborně nahlíženo je trestní právo ultima ratio a je třeba jej užívat pouze subsidiárně. Do roku 2010 se to ale jenom říkalo a objevovalo v některých rozsudcích. Nicméně jsme už tehdy dospěli do stadia, kdy si mnozí uvědomovali, že pokud pan X nevrátil panu Y půjčených padesát tisíc, ale sama smlouva o půjčce není výsledkem podvodného jednání pana X, je na panu Y, aby se svého práva na vrácení dluhu domohl cestou civilní žaloby, a není dost dobře možné, aby policie za peníze daňových poplatníků vyšetřovala, proč pan X nezaplatil a případně se ho tak snažila donutit ke změně postoje. Od 1. 1. 2010 platí nový trestní zákoník a v něm i ustanovení § 12, které ve druhém odstavci uvádí, že trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Klíčové pojmy jsou společenská škodlivost a nemožnost uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Takže, když představenstvo obchodní společnosti, třeba banky, této bance způsobí škodu nezodpovědným poskytnutím úvěru, u něhož muselo být dopředu jasné, že dlužník bude problematický, je tu především ustanovení § 194 odst. 5 obchodního zákoníku, umožňující požadovat na takovémto představenstvu náhradu způsobené škody a dokonce ve výhodnějším režimu než v trestním právu.

K tomu na zmíněné konferenci zmínil předseda městského soudu dr. Sváček: „Všichni zde přítomní právníci víme, že rychlejší a levnější na likvidaci svého obchodního protivníka, než podávat komplikovanou a drahou obchodní žalobu, je podat trestní oznámení. Na útraty státu orgán činný v trestním řízení shromáždí všechny příslušné podklady a důkazy, poté se trestní stíhání zastaví nebo odloží a příslušný oznamovatel dostane na stříbrném podnosu podklady pro svůj budoucí a jednoduchý civilní spor.“ Leč nejde „jen“ o udávání mezi podnikateli. Představu o možné pozitivní úloze trestního práva při výchově národa v obecnější poloze komentoval prof. Jan Musil, soudce Ústavního soudu. Připomněl celosvětový trend zpřísňování a zostřování trestní represe, který začal zhruba v osmdesátých letech minulého století. Připisuje to vlivu nových sociálních jevů, jako je třeba globalizace, migrace obyvatel jak uvnitř státu, tak přeshraniční a také společenskému napětí vyvolanému nespravedlivým rozdělováním ekonomického bohatství a zdrojů mezi různými teritorii, kontinenty a společenskými vrstvami. A dodává, že začaly být postihovány celé skupiny dříve netrestaných jednání. Jako příklad zmiňuje abstraktní ohrožovací delikty, kde nedošlo k vůbec žádnému následku, ale už samotné směřování k tomu nebo nějaký stav, který sám o sobě vlastně ani není nebezpečný, je postihován. Například trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Podle prof. Musila bylo stíháno v roce 2007 18 000 skutků, v roce 2008 téměř 19 000 skutků řidičů, kteří neměli řidičský průkaz a usedli za volant. Pak se ukázalo, že to je i prakticky obtížně zvládnutelný problém a došlo ke změně úpravy. Na adresu virtuální reality v této oblasti se vyjádřil soudce Nejvyššího soudu ČR JUDr. Stanislav Rizman. Termín kriminalizace je podle něj možno chápat i jako nadužívání, respektive zneužívání trestního práva, trestního práva hmotného i procesního a jejich prostředků ve veřejném životě, v politice a v podnikatelské sféře atd., avšak také jako úmyslné vytváření dojmu o tom, že společnost prorůstá zločinem. Což je mimochodem to, co i já vytýkám některým novinářům či politikům. Lhostejno, zda z naivity, hlouposti, neinformovanosti nebo zlé vůle vyvolávají ve svých spoluobčanech představu, že jsme v jakémsi pekelném kotli, v němž s námi míchají

www.parlamentnimagazin.cz


PRÁVO A LEGISLATIVA kriminálníci, najmě pak ti korupční. Prof. JUDr. Helena Válková se zamýšlela nad dvěma možnými scénáři budoucí trestní politiky. Jedním, pro stručnost bych jej nazval dekriminalizačním, a druhým, který popisuje takto: „Naopak nejhorší možný scénář trestní politiky si lze představit tak, že kontrola bude zaměřena na to, aby se lidé vzájemně sledovali a špiclovali, občanské domobrany budou nahrazovat chybějící profesionální policisty, privatizovány budou ty části trestní justice, které mohou přinášet zisk, a to jak za pomoci veřejných prostředků (dotací),

a státních orgánů a ostatních orgánů činných v trestním řízení, to nebere konce.“ A dále zmiňuje i to, že tisk vytváří kolem trestních oznámení atmosféru, která nutí do jisté míry orgány činné v trestním řízení, aby pod vlivem určitého alibizmu také zahájily kroky k vyšetření, aby nebyly obviňovány z toho, že odložily věc a vůbec se jí nezabývaly. To je negativum publicistiky, která se takovýmto případům věnuje. Obvykle se uvede, že ten či onen čelí trestnímu oznámení, což vlastně ve veřejnosti vzbuzuje pocit, že už je málem zavřený.

„Obãané nahlíÏejí na trestní právo jako na jak˘si univerzální ãisticí prostfiedek, kter˘ odstraní v‰e, co se jim nelíbí.“ tak v podmínkám volného tržního hospodářství (věznice, léčebny apod.). Dobrovolná práce nestátních organizací bude zneužívána k zajištění výkonu neprofitabilních sankcí.“ Nehezký scénář, ovšem pokud jde o vzájemné špiclování, skoro bych si troufl říci, že mnozí z nás už si vybrali. Soudce Ústavního soudu JUDr. Jiří Nykodým začal svůj projev příhodným podivením: „Je obdivuhodné, co všechno se stává trestným činem díky fantazii policie

Že kriminalizace má i jiné souvislosti, zmínil místopředseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra. Poukázal na to, že nový trestní zákon přinesl podstatné zpřísnění pro drtivou většinu běžně projednávané trestné činnosti, a tudíž už při jeho přijímání se dalo spočítat, že za několik let budeme mít přeplněné věznice. Předseda soudcovské unie JUDr. Tomáš Lichovník zase hovořil o kriminalizaci soudců, zpochybňování jejich morální integrity ze strany médií a podsouvání

veřejnosti tvrzení o tom, že soudnictví je nefunkční. Snad aby to soudcům nebylo líto, JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře České lékařské komory, poukázal na zvyšující se počet trestních oznámení, mířících na lékaře. Učinil tak v souvislosti s citátem českého chirurga prof. Jiráska, který kdysi napsal, že: „Běda bude pacientovi, až lékař přestane být sebevědomě odvážným a začne být právnicky opatrným!“ A dodal, že v současné době se tato nešťastná vize začíná naplňovat, neboť počet trestních oznámení na lékaře hluboce převyšuje počet civilní žalob, ať již o náhradu škody nebo na ochranu osobnosti, což je trend zcela opačný, než jaký je v zemích západní Evropy a USA. Co dodat. Množící se trestní oznámení, ať již na lékaře či kohokoliv jiného, jsou také symptomem nadměrné kriminalizace. Občané nahlížejí na trestní právo jako na jakýsi univerzální čisticí prostředek, který odstraní vše, co se jim nelíbí. Je jasné, že tohle myšlenkové schéma nezmění jedna konference, nadto konference, o které prakticky nikdo neví. A o moc lepší to nebude ani poté, kdy vyjde tento článek. Nicméně je třeba stále tento problém připomínat, prostě proto, že trestní právo tu opravdu není proto, aby se jeho prostřednictvím řešil každý problém, který se ve společnosti vyskytne.

V˘sledky soutûÏe Parlamentního magazínu a LG o telefon LG GT540 Optimus Správná odpověď na soutěžní otázku Jak se nazývá nejnovější mobilní telefon z rodiny Optimus s možností trojrozměrného obrazu je: a) LG P920 Optimus 3D Telefon LG GT540 Optimus od společnosti LG vyhrává:

Julie Reicheltová Gratulujeme!

LG GT540 Optimus Optimální partner pro nevšední zážitky Přátelský telefon LG GT540 Optimus je mobilní telefon se systémem Android, který vás nadchne. Tento přístroj je ovládaný prostřednictvím kvalitního dotykového displeje. Jeho výrazné tvary jsou podpořeny i několika barevnými provedeními telefonu. Maximální pohodlí při práci s LG Optimus zajišťuje operační systém Android v kombinaci s uživatelskou nadstavbou LG. Výsledkem je snadné a intuitivní ovládání tohoto telefonu srovnatelné s ovládáním jiných zařízení bez operačních systémů. Tento mobilní telefon je plně kompatibilní se všemi mobilními aplikacemi Google, ale je možné spojení i s jinými poštovními službami, např. Seznam.cz.

Parlamentní magazín

41


DOBRÉ ZPRÁVY

Agentura Czechinvest získala národní cenu âR za spoleãenskou odpovûdnost organizací Agentura pro podporu podnikání a investic může používat titul Společensky odpovědná organizace. Ocenění 10. listopadu 2011 ve Španělském sále Pražského hradu převzal generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. „Nejde tu o ceny, které jsou pro agenturu příjemným bonusem, ale o to, že odvádíme dobrou práci. Taková zpětná vazba je pro činnost agentury velice důležitá,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Prošli jsme několika fázemi hodnocení a zjistili

jsme, že spoustu věcí už děláme. Je pro nás naprosto přirozené být tady pro lidi a poskytovat jim služby.“ „Chceme v tom pokračovat a stále se zlepšovat. I státní organizace potřebují inovace, jejichž důležitost v poslední době vyzdvihujeme úplně všude. S ohle-

dem na obecnou prospěšnost jsme připravovali i novou strategii agentury CzechInvest Nový CzechInvest. Jejím cílem není pouze ekonomický přínos, ale rovněž regionální rozvoj, podpora vzdělávání, ekologie či udržitelnost podnikatelských projektů,“ dodával Miroslav Křížek.

Puji‰Èovna Kooperativa má nejangaÏovanûj‰í zamûstnance

vánoční dárky za více než 400 tisíc Kč. Pomohli tak 74 zařízením v celé České republice. „Možnost zapojení do Dne pro lepší Kooperativa získala v anketě TOP odpovědná firma 2011 první cenu v kategorii Nej- život nabízíme našim zaměstnancům od angažovanější zaměstnanci. Kooperativa vyhrála s projektem nazvaným „Zaměstnanci roku 2009. Samotné nás překvapilo, jakou měl projekt vynikající odezvu,“ pro lepší život“. Projekt má dvě části – Den pro lepší život a Strom pro lepší život. přiznal Jan Března, ředitel personálního úseku pojišťovny Kooperativa. Pozitivní vítězný projekt Milan Medek, ředitel „V rámci Dne pro lepší život mohou přístup zaměstnanců Kooperativy k socizaměstnanci jeden pracovní den věnovat marketingu pojišťovny Kooperativa. álně potřebným je výrazně vidět i mimo V roce 2010 se dobrovolnických Dnů práci pro neziskovou organizaci. Strom zmiňované projekty. „Například po loňpro lepší život zúčastnilo 539 zaměpro lepší život je program osobního dárských povodních se naši zaměstnanci stnanců. V rámci projektu Strom pro covství zaměstnanců, v rámci kterého zapojili také do úklidových prací v severlepší život pak zaměstnanci Kooperativy plní zaměstnanci vánoční přání klientů ních Čechách,“ doplnil Března. zakoupili neziskovým organizacím z neziskových organizací,“ představil

Námûstek primátora Ivan Kabick˘ pfiedal ocenûní za projekt Bílá pastelka V Rezidenci primátora náměstek primátora Ivan Kabický poděkoval nejlepším poskytovatelům služeb pro osoby se zrakovým postižením. Zároveň předal symbolická ocenění nejúspěšnějším dobrovolníkům – dvojicím prodejců, kteří v roce 2011 pomáhali celonárodní dobročinné sbírce Bílá pastelka. Výtěžek z 12. ročníku sbírky, která se koná u příležitosti Dne bílé hole a kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, činil 1 752 230 Kč. Ty budou věnovány na speciální výukové programy pro těžce zrakově postižené. „Řada lidí bere zrak jako samozřejmost a neuvědomuje si nástrahy a úskalí, kterým musí lidé se zrakovým postižením dennodenně čelit. Vážím si dobrovolníků, kteří se zapojili do projektu veřejné sbírky Bílá pastelka a pomohli tak získat prostředky na financování speciálních výukových programů pro lidi se zrakovým handicapem,“ uvedl náměstek primátora Ivan Kabický. Letos vyšlo do ulic téměř tři tisíce dobrovolných prodejců převážně z řad středoškolských studentů v bezmála 200 městech ČR, aby pomohli získat prostředky na financování speciálních výukových programů pro lidi se zrakovým postižením. Za minimální příspěvek 20 Kč nabízeli originální bílou pastelku spolu s černým bločkem.

42

Parlamentní magazín

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) je občanským sdružením, které sdružuje přes 12 tisíc těžce zdravotně postižených občanů, jejich rodinných příslušníků a příznivců. Organizace se snaží odstraňovat bariéry a hlavní důraz klade na podporu samostatnosti a nezávislosti v běžném životě, soustřeďuje se na oblast sociální či ucelené rehabilitace – nácvik samostatného pohybu, sebeobslužných činností, čtení a psaní, používání elektronických pomůcek, na oblast podpory pracovního uplatnění, na poskytování konkrétních služeb vedoucích k integraci zrakově postižených občanů do společnosti.

www.parlamentnimagazin.cz


TRHY A KOMODITY

Má cenu hledat investiãní pfiíbûh roku 2012? S koncem roku se vždy přibližuje období, kdy dochází k rekapitulaci výkonnosti jednotlivých tříd aktiv na trhu za daný rok. V rámci této rekapitulace se následně vyzdvihují ty nejlepší investiční příležitosti a zároveň se pečlivě upozorňuje na ty, kterým bylo lépe se velkým obloukem vyhnout. Tato zpětná statistika pro investora již příliš nic moc neřeší, a to v obou směrech. Pokud investor držel některý z propadáků, tak o ztrátách dobře ví a upozorňování na tento vývoj ho může pouze opakovaně rozladit. Stejně tak vyzdvihování titulů, které vydělaly desítky procent bez mé účasti, je spíše ke zlosti než radosti. Ne že bych chtěl někoho rozladit, ale spíše pro formu (pohyby od začátku roku do poloviny listopadu): české akcie vyjádřeno indexem PX –28 %, defenzivní Philip Morris +13 %, Telefonica +3 % plus dividendy u obou titulů, naopak Erste bank –60 %, mediální CME –55 %; německé akcie zastoupené v DAXu –15 %, americké akcie z S&P500 –2 %, Bank of America však –56 %, First Solar téměř 65 %, naopak plynárenské společnost El Paso +80 %; zlato +25 %, ropa +10 %, naopak pšenice téměř –30 %. Konec roku je zároveň obdobím, kdy se začínají hledat investiční příběhy pro rok následující. Přestože strategické investování rozhodně nezavrhuji a u konzervativnějších přístupů je to stále základ, je potřeba při této činnosti vzít v potaz, že trh se v posledních letech podstatným způsobem změnil. Domnívám se tedy, že není nezbytně nutné hledat ten potenciálně TOP nej-

výnosnější investiční příběh, kterého se v následujícím roce můžeme dočkat. Řekl bych, že je aktuálně výhodnější si na TOP příležitost počkat v kontextu podmínek a konkrétní situace na trhu a následně se ji pokusit využít. Stejně tak jako většina investičních příběhů stanovených pro rok 2011 vzala s letními výprodeji za své, tak stejným způsobem to může dopadnou v roce následujícím. Z mého pohledu bylo v letošním roce TOP příležitostí právě využití letních výprodejů k postupnému navyšování pozic a následná rychlá realizace zisků až v desítkách procent. Toto se však nedalo stanovit na začátku roku, na to musel investor aktivně reagovat v daný okamžik. Nezkoušejme tedy nuceně investiční příběhy vymýšlet a hledat dopředu, ale nechme, ať si jednou pro změnu ony najdou nás. David Brzek, makléř Fio banka, a.s.

V eurozónû hofií dal‰í obranná linie, pfiiãemÏ také americk˘ kongres se rozhodl trhÛm zatopit Obranná linie uvnitř eurozóny se posunuje stále blíže centru, což zřetelně dokumentoval jak výsledek aukce španělských vládních dluhopisů, tak fakt, že bedlivě sledované rozpětí mezi německými a francouzskými vládními dluhopisy dosáhla nových maxim (za období měnové unie). Jinak řečeno, pod tlak se dostávají již i země eurozóny, které disponují ratingem AAA, a jediným bezpečným instrumentem uvnitř měnové zóny zůstává německý vládní dluhopis. To svědčí o jediném – rizikové prémie již nereflektují kreditní riziko jednotlivých zemí, ale riziko tržní, jež spočívá v možnosti, že Německo opustí eurozónu a zavede opět marku, jež následně prudce posílí proti euru a potažmo jiným měnám vzniklým na troskách eurozóny. Pokud pak tuto hypotézu přijmeme za svou, potom je třeba se smířit s tím, že i sebepřísnější opatření na snížení rizika selhání jednotlivých zemí eurozóny nemohou v krátkém horizontu přinést zásadní úlevu na trhy dluhopisů v měnové unii. Tu může přivodit jen německé kývnutí na to, že ECB začne hrát masivně roli věřitele v poslední instanci a začne ve velkých objem nakupovat vládní dluhopisy, a to i s tím rizikem, že to bude znamenat oslabení eura a v budoucnu vyšší inflaci. Zbytku světa tedy nezbývá, než dále se zatajeným dechem sledovat, kterak Německo spolu s ECB natahují zbytek eurozóny na skřipec. Poněkud paradoxně se v této situaci až nezvykle dobře daří americké ekonomice, z níž přicházejí stále velmi pěkná makroekonomická čísla. Nicméně zřejmě, aby obrázek

Ameriky nebyl tak růžový, tak místní zákonodárci opět rozjeli sebedestruktivní bitvu na téma jak ořezat deficit veřejných financí USA. Podle letní dohody, jež lemovala snížení ratingu USA, se má americký Kongres do 23. listopadu dohodnout o tom, jak během deseti let uspořit v americkém rozpočtu 1200 miliard dolarů. Pokud k dohodě nedojde, spustí se škrty a zvyšování daní (byť až na konci roku 2012) automaticky. Podle posledních zpráv ani letní zkušenost se snížením ratingu nepřinutila republikány a demokraty zakopat v otázce (vyšších) daní a nižších výdajů (na zdravotnictví) válečnou sekeru, což samozřejmě zvyšuje nejistotu. A to je to poslední, co globální finanční trhy v současnosti potřebují. Jan Čermák, analytik ČSOB

Parlamentní magazín

43


KARIÉRA

Noví manaÏefii v Cisco Společnost Cisco Česká republika představila dva nové členy manažerského týmu, kteří nedávno nastoupili do společnosti. Posílený tým se zaměří především na rozvoj nových obchodních příležitostí a obchodní expanzi Cisco v České republice. Jan Los, obchodní ředitel pro oblast veřejné správy & korporátních zákazníků, se připojil k týmu v listopadu. Jeho úkolem bude rozvoj obchodních příležitostí v obou klíčových zákaznických segmentech. Přišel ze společnosti SAP ČR, kde zastával místo obchodního ředitele. Předtím působil pět let ve společnosti Telefónica O2 na pozicích ředitele pro korporátní segment a obchodního ředitele pro veřejný sektor. Dříve pracoval například i pro společnosti Dell, ICZ či NESS. Martin Kaftan se v srpnu stal ředitelem partnerské organizace. Do Cisca přišel ze společnosti Microsoft, kde působil na různých manažerských pozicích od roku 1998. Poslední čtyři roky zastával pozici ředitele pro regionální prodej a marketing v asijsko-pacifickém regionu. Jeho úkolem v novém týmu bude rozvoj spolupráce s partnery Cisco a budování partnerské komunity v České republice. Ta dnes zahrnuje desítky firem od resellerů až po systémové integrátory.

Nov˘m ‰éfredaktorem zpravodajství âT je Petr Mrzena Na post šéfredaktora zpravodajství České televize nastupuje od 9. listopadu 2011 Petr Mrzena. Řízení redakce zpravodajství se ujímá po Petr Mrzena Karlu Novákovi, který přechází na pozici šéfeditora ČT24. Petr Mrzena má za sebou zkušenosti nejen z České televize, kde působil v minulosti na pozici redaktora, ale také jako šéfredaktor zpravodajství televize Nova a zahraniční zpravodaj televize Z1 v Bruselu. „Znám Petra jako špičkového profesionála, který má moji důvěru. Věřím, že s jeho výrazným přispěním prosadíme změny ve zpravodajství České televize, které jsem si předsevzal,“ říká výkonný ředitel ČT24 Zdeněk Šámal.

Nov˘ námûstek ministra vnitra pro strategie a programové fiízení Náměstek ministra vnitra pro strategie a programové řízení Pavel Kryštof rezignoval z osobních důvodů na svoji

44

Parlamentní magazín

funkci. Od 15. listopadu 2011 ho ve funkci náměstka nahradí JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. Radek Šmerda vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 2003 byl zaměstnán na ministerstvu obrany, mj. jako náměstek. V roce 2010 se stal náměstkem ministra dopravy a od dubna 2011 do června téhož roku vykonával funkci ministra dopravy.

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor má nového generálního fieditele Ministr vnitra Jan Kubice jmenoval do funkce nového generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Od 1. proDrahoslav Ryba since 2011 povede Hasičský záchranný sbor plk. Ing. Drahoslav Ryba. Plk. Ing. Drahoslav Ryba přichází z pozice ředitele Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Ve funkci nahradí genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, který v čele HZS stál 14 let. „Chtěl bych poděkovat panu genmjr. Štěpánovi za vynikající práci, kterou pro Hasičský záchranný sbor odvedl. Nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru je

velmi kvalitní manažer a má všechny předpoklady pro výkon této funkce. Nastupuje v nelehké době, zejména s ohledem na ekonomickou situaci země a rozpočet hasičského sboru. Věřím, že se mu podaří tento spolehlivý a stabilní sbor provést ekonomicky složitým obdobím, které nás pravděpodobně čeká,“ uvedl ministr vnitra Jan Kubice.

Dva noví fieditelé v t˘mu Hypoteãní banky Začátkem listopadu posílili tým Hypoteční banky Alena Haláková, ředitelka odboru lidských zdrojů a Jiří Eigel, ředitel odboru externí sítě.

Alena Haláková

Jifií Eigel

Alena Haláková působí od 1. listopadu 2011 na pozici ředitelky odboru lidských zdrojů. Přichází ze společnosti Teva Pharmaceutical CR, kde strávila více než 6 let a kde jako personální ředitelka poslední 4 roky zodpovídala za promítnutí obchodních cílů do personální strategie firmy. V personalistice působí už 11 let, původně vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a během své kariéry stihla absolvovat řadu odborných kurzů, včetně postgraduálního kurzu v kalifornském Monterey. Jiří Eigel posiluje od 1. listopadu 2011 obchodní tým vedený náměstkem generálního ředitele Vlastimilem Nigrinem a obsazuje pozici ředitele odboru externí sítě. Své 15leté zkušenosti s řízením distribučních sítí finančních institucí čerpal např. v pojišťovně Generali, Živnostenské bance nebo Komerční bance. V letech 2002 a 2003 se věnoval řízení pobočkové sítě Českomoravské hypoteční banky. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a postgraduální studium na The Nottingham Trent Univerzity & Brno International Business School.

Hodnû úspûchÛ na nov˘ch pozicích vám pfieje redakce PM www.parlamentnimagazin.cz


politika • ekonomika • byznys

Máme vliv

Parlamentní magazín je seriózní politicko-ekonomick˘ mûsíãník s aktuálním a ucelen˘m zpravodajstvím z oblasti celé státní správy a podnikatelského sektoru. Elektronickou podobu ãasopisu najdete na www.parlamentnimagazin.cz


ZISKY A TRÎBY

Skupina âEZ potvrdila oãekávání ãistého zisku za rok 2011 ve v˘‰i 40,6 miliardy korun

Prodeje uhlí z Severoãesk˘ch dolÛ Chomutov vzrostly témûfi o 16 %

âist˘ zisk skupiny ING za tfii ãtvrtletí vzrostl na 1285 milionÛ euro

Těžba hnědého uhlí v Severočeských dolech Chomutov byla za tři čtvrtletí roku 2011 proti stejnému období minulého roku vyšší o 2,4 milionu tun. Severočeské doly Chomutov vykázaly za tři čtvrtletí roku 2011 provozní zisk ve výši 2442 milionů korun, což znamená nárůst o 130 milionů korun oproti stejnému období předchozího roku.

Čistý zisk skupiny ING za tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl výše 1692 mil. eur, tj. 0,45 na akcii; do této částky jsou započítány odprodeje, ukončované provozy a zvláštní položky. Návratnost vlastního kapitálu podle IFRS-EU dosáhla za prvních devět měsíců roku 2011 hodnoty 13,9 %.

Tržby z prodeje uhlí dosáhly 7734 milionů korun. Meziročně tak došlo k jejich nárůstu o 538 milionů korun. Hlavní příčinou tohoto příznivého vývoje bylo pokračující oživení poptávky po uhlí, způsobené solidním výkonem ekonomiky ČR. Celkově prodeje Severočeských dolů Chomutov (SD) činily 18,1 milionů tun hnědého uhlí, což znamená meziroční nárůst o 15,5 %. Za tímto vývojem stojí jak vyšší dodávky do jednotlivých elektráren Skupiny ČEZ, tak zejména vyšší poptávka po energetickém uhlí mimo skupinu. Prodej externím zákazníkům mimo Skupinu ČEZ za tři čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 17,5 %. Významnou měrou k tomu přispěl i výborný prodej kvalitního nízkosirnatého bílinského tříděného uhlí, jehož odbyt dosáhl výše 1681 tisíc tun, tj. meziroční nárůst o 9,9 %. Stoprocentním vlastníkem SD se základním kapitálem 9,08 miliardy korun je akciová společnost ČEZ, která rozhodující podíl odkoupila od státu v roce 2005.

46

Parlamentní magazín

Banka vykázala hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1063 mil. eur, včetně zohlednění snížení hodnoty řeckých státních dluhopisů ve výši 267 mil. eur. Čistá úroková marže se snížila na 1,37 %, především z důvodu slabších výsledků finančních trhů. Opravné položky vzrostly na 438 mil. eur nebo 55 bps průměrné RWA. Provozní náklady se snížily za třetí čtvrtletí v řadě a meziročně dosáhly 2,9 %. Poměr nákladů k výnosům byl 55,8 %, bez zohlednění vlivů trhu. Provozní výsledek v oblasti pojištění vzrostl o 27,0 % na 527 mil. eur, především díky vyšší marži a vyšším poplatkům a výnosům z pojistného. Rozložení investic se zvýšilo na 104 bps. Tržby (APE) vzrostly oproti výsledku za 3. čtvrtletí roku 2010 o 6,5 % a oproti výsledku za 2. čtvrtletí roku 2011 o 5,2 %, bez zahrnutí vlivu měnových kurzů. Základní hospodářský výsledek před zdaněním činil 561 mil. eur, především díky významným ziskům v oblasti hedgingu, které více než vyrovnaly ztráty ze snížení hodnoty aktiv, včetně 200 mil. eur na řecké státní dluhopisy.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) podle očekávání meziročně poklesl o 6,9 % na 62,4 miliardy korun. Tento vývoj je dán poklesem realizačních cen elektřiny v důsledku hospodářské krize, která vedla k poklesu forwardových cen v letech 2008–2010, kdy byla na trh umisťována elektřina vyráběná v roce 2011. „Očekávané celoroční výsledky v roce 2011 zůstávají na hodnotách oznámených v minulém čtvrtletí. Provozní zisk před odpisy je očekáván ve výši 84,8 miliardy korun, což by oproti roku 2010 představovalo pokles o pouhých 5 %, a to díky uskutečněným vnitřním opatřením zaměřeným na zvýšení efektivity, protože pokles cen elektřiny byl vyšší,“ řekl Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ. Provozní výsledek hospodaření (EBIT) je očekáván ve výši 59,1 miliardy korun (–9 %) a čistý zisk ve výši 40,6 miliardy korun (pokles o 13 %). Nejvýznamnějšími faktory vyvolávajícími pokles čistého zisku jsou zavedení nové darovací daně z emisních povolenek, posílení české koruny vůči euru, v němž Skupina ČEZ realizuje většinu tržeb, účetní vlivy přehodnocení akcií MOL v portfoliu Skupiny ČEZ a účetní dopad prodeje německých dolů MIBRAG.

www.parlamentnimagazin.cz


ÎIVOTNÍ STYL

V Berounû na golfu vzniká Krásn˘ svût Úspû‰n˘ projekt Rezidence Golf Beroun i novû vznikající Krásn˘ svût pfiedstavuje projektov˘ manaÏer investiãních akcí Beroun Golf Resort Ing. Martin Klein.

Jako součást berounského golfového hřiště vznikl i projekt bydlení, můžete nám o něm něco říci? Myslím, že svojí velikostí je projekt Rezidence Golf Beroun největším projektem realizovaným přímo na golfovém hřišti v Česku. Projekt zahrnuje dva bytové domy, 23 řadových domů a solitérní vila domy. Projekt byl dokončen na jaře letošního roku, bytové jednotky a domy se prodaly během posledních tří let, v době, kdy realitní trh zaznamenal výrazný pokles. V současné době zbývají k prodeji pouze dva byty. V čem vidíte takový úspěch projektu? Rozhodně je tím mimořádná kvalita projektu ve všech aspektech. Zdůraznil bych dva nejvýznamnější: Jednoznačně a všeobecně uznávaný nejdůležitější aspekt kvalitního bydlení je lokalita. V bezprostředním okolí udržované louky golfového hřiště a lesy, v pochozí vzdálenosti veškerá občanská vybavenost a služby, rychlá dostupnost do centra Prahy a na letiště Ruzyně. Navíc lokalita, která si udrží svoji kvalitu i v budoucnu a její hodnota v čase poroste. Druhým důležitým aspektem jsou zajišťované služby. Součástí areálu projektu je 18jamkové golfové hřiště a klubový dům se středomořskou restaurací, venkovním bazénem, fitness, wellness a babysitting. Každý majitel bytu či domu se stává automaticky členem golfového klubu s přístupem do reprezentativních klubových prostor a business centra s možností využití recepce, konferenčních prostor a administrativního servisu. Myslím, že na trhu opravdu není mnoho podobně kvalitních projektů. Navíc, kvalita resortu se bude zvyšovat, naši majitelé plánují od května příštího roku resort uzavřít pouze pro členy klubu.

Co plánujete v budoucnu? Chceme navázat na úspěch projektu Rezidence Golf Beroun. Připravili jsme nový projekt, který je také součástí golfového hřiště, umístěný v blízkosti vjezdu do resortu před budovou klubu. Jedná se o dva bytové domy s 94 bytovými jednotkami rozdělenými do dvou etap výstavby. První etapa zahrnuje 38 bytů o velikosti od 50 m2 do 120 m2. Projekt jsme nazvali Krásný Svět a již jsme zahájili stavební přípravu. S projektem rozšiřujeme nabídku služeb – vybudování dalších sportovišť, tenisových kurtů, dětského parku, minimarketu apod. Zvyšujeme i technickou a technologickou kvalitu objektů s důrazem na minimalizaci budoucích provozních nákladů. Není to v dnešní době přílišné riziko – takový počet bytů? Bez zkušeností s prvním projektem, který jsme rozprodali v období realitní krize, bychom nejspíše vyčkávali. Jsme samozřejmě velice opatrní, proto jsme během léta absolvovali předběžnou obchodní komunikaci, kdy o projekt projevily zájem desítky klientů. Nechali jsme provést několik nezávislých auditů ze strany KPMG a dalších expertních kanceláří a bankovních domů, které naše předpoklady potvrdily. V současné době uzavíráme již první rezervační smlouvy. Je to skutečně tak, že i když ekonomická situace není příznivá, kvalitní nabídka za příznivou cenu si vždy kupce najde. A u projektu Krásný Svět jsme poměr kvality a ceny jednoznačně zvýšili. S veškerým zázemím mimořádného rozsahu služeb, v přírodě s výhledy do lesů a na louky golfového hřiště, začíná naše nabídka za jeden metr čtvereční bytové plochy na 38 000 Kč bez DPH. Díky tomu byl projekt Krásný Svět zařazen i do portfolia výhodných investic u některých investičních poradenských společností a fondů.

Martin Klein manaÏer investiãních akcí Beroun Golf Resort

KaÏd˘ majitel bytu ãi domu se stává automaticky ãlenem golfového klubu s pfiístupem do reprezentativních klubov˘ch prostor a business centra s moÏností vyuÏití recepce, konferenãních prostor a administrativního servisu.

Více informací získáte na www.krasnysvet.com

Kdo jsou Vaši klienti? Naši klienti nejsou à priori jen golfisté, jsou to především aktivní, úspěšní, podnikaví a sportovně založení lidé, kteří ocení bydlení v přírodě a bezpečí se zázemím služeb pro pohodlný život, sport, relaxaci a práci.

Parlamentní magazín

47


PRAÎSK¯ MAGISTRÁT

Rada zásadnû nesouhlasí s postupem ministerstva financí Primátor Bohuslav Svoboda Radě hlavního města Prahy předložil zprávu o aktuální situaci na úseku provozování loterií a jiných podobných her na území hlavního města Prahy. Rada zároveň vyjádřila nesouhlas s přístupem ministerstva financí k žádostem města o zrušení vydaných povolení k provozování videoloterních terminálů a s jejich provozováním na místech, která nejsou uvedena ve vyhlášce hl. m. Prahy (č. 19 z roku 2007 v novelizovaném znění), kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. Dále rada vyzvala ministerstvo financí, aby okamžitě přistoupilo ke zrušení vydaných povolení. „Ministerstvo financí od července stále neruší dříve vydaná povolení k provozování videoloterních terminálů, která odporují naší vyhlášce, ačkoliv je jediným subjektem, který má oprávnění tato povolení vydávat i odebírat a mělo by se řídit průlomovým usnesením Ústavního soudu ze 14. června letošního roku, ve kterém soud jasně stanovil, že regulace umístění videoloterních terminálů spadá do působnosti obcí,“ řekl primátor hlavního města Prahy. „Praha v posledních měsících prostřednictvím usnesení rady, mými dopisy i osobními jednáními apelovala na ministerstvo financí, aby se řídilo

nálezy Ústavního soudu a povolení provozovatelům videoloterních terminálů odebírala, ale bohužel se nic nestalo. Zdůrazňuji, že jde zásadně o čas, protože již 1. ledna 2012 začne platit novela zákona o loteriích. Ta sice rozšiřuje možnosti obcí regulovat hazard, ale zároveň zavádí přechodné tříleté období, během kterého se nebude regulace vztahovat na dříve vydaná rozhodnutí. Hlavní město připravuje novelu vyhlášky, kdy bojujeme co nejúčinnějším způsobem proti hazardu, ale stát zastoupený ministerstvem financí nám v tomto boji vůbec nepomáhá. Nejde bohužel o ojedinělý případ, kdy se stát chová k hlavnímu městu macešsky,“ dodal primátor Bohuslav Svoboda. Ministerstvo financí v posledních letech houfně vydávalo povolení a znemožnilo Praze účelně bojovat s hazardem. Zatímco se hlavnímu městu od roku 2007 podařilo vyhláškou snížit počet výherních hracích přístrojů mimo kasin o více než polovinu na aktuální počet 4300, počet videoloterních terminálů se za poslední čtyři roky zvýšil více než desetkrát na dnešních 8600.

Zku‰ební projekt sbûru elektrozafiízení probûhl úspû‰nû Během tří měsíců bylo v celkem 21 kontejnerech vysbíráno 5460 kg vysloužilých drobných elektrozařízení a 236 kg baterií. Zkušební projekt sběru vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií do stacionárních kontejnerů poskytnutých společností ASEKOL s.r.o. proběhl v průběhu měsíců června až září letošního roku na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem projektu bylo rozšíření sběrné sítě vysloužilých drobných elektrozařízení. V rámci tohoto projektu bylo na území hl. m. Prahy, v jeho severovýchodní části, rozmístěno celkem 21 kontejnerů. Během tří měsíců bylo vysbíráno celkem 5460 kg vysloužilých drobných elektrozařízení a 236 kg baterií. Vzhledem k těmto vysokým číslům a také pozitivnímu přístupu občanů bylo rozhodnuto v tomto projektu pokračovat i nadále.

Praha mûsto literatury Ostrov Kampa ožil projektem Praha město literatury, který má za cíl vnést do pražských ulic knihy a čtení v různých podobách a souvislostech. Nyní se na čtenáře mění pražské sochy. Sochám miminek Davida Černého předali své oblíbené dětské knihy primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a Meda Mládková. „Praha byla po staletí domovem nejen věhlasných literátů, ale i velkého množství zajímavých soch. Líbí se mi proto myšlenka spojit tyto dvě věci s kandidaturou města o titul UNESCO kreativní město literatury. Chci naše hlavní město podpořit, neboť v této iniciativě spatřuji jedinečnou příležitost seznámit českou i světovou veřejnost s pražskou literární historií a současností, která je bohatá, okouzlující a magická stejně jako sama Praha. Věřím, že „četba soch“ inspiruje ostatní, aby si vybrali z velké nabídky knih a sami se začetli,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, který miminkům předal svou oblíbenou knihu z dětství Hýta a Batul. Se čtenáři sochami se budou moci lidé potkat nejen v centru města, ale i na sídlištích Prahy 11 a následně také Prahy 10. Praha město literatury už Pražanům a návštěvníkům metropole nabídla předčítání z knih v metru, vybraná prostranství a parky ožily audioknihami z ptačích budek a obě botanické zahrady mají díky Literárním stezkám knihy přímo na chodníku. UNESCO uděluje od roku 2004 prestižní titul kreativní město literatury místům, která jsou výrazně spojena s literární historií, a zároveň aktivně rozvíjejí svoji současnou literární scénu. Doposud se tímto titulem mohou pyšnit čtyři města – Edinburgh, Dublin, Melbourne a Iowa City. red.

www.parlamentnimagazin.cz


SAMOSPRÁVA

Mûsta versus vesnice – rozdíly ve vyuÏívání bankovních sluÏeb témûfi neexistují Postoj k finančním službám a jejich dostupnosti se s velikostí bydliště nikterak neliší. Obyvatelé měst i vesnic shodně hledají nejpohodlnější a cenově nejvýhodnější možnost obsluhy financí. Svou bankovní pobočku například pravidelně využívá 85 % klientů z obou skupin. Vyplývá to z průzkumu Poštovní spořitelny. „Ve společnosti stále panuje názor, že z hlediska dostupnosti služeb vesnice zaostávají za městy. To však ve většině případů už dávno není pravda. Například s otevírací dobou poboček je spokojeno 89 % obyvatel měst a také 84 % lidí z menších obcí,“ popisuje Milan Jursík, manažer marketingu Poštovní spořitelny. Návštěvy klientů na pobočce jsou prakticky totožné ve městech i na vesnicích, nejčastěji jsou ve frekvenci jedenkrát měsíčně, řeší se hlavně záleži-

tosti přesahující rámec několika tisíc korun.

tel vesnic. V Poštovní spořitelně si však zakládáme na dostupnosti služeb, služby Era jsou z kteréhokoliv sídelního celku vzdáleny maximálně 2 km,“ doplňuje Milan Jursík. Nejčastěji lidé ve městě i na vesnici vlastní jednu platební kartu. Bankomaty využívají obě skupiny stejně často, v průměru 2–3krát měsíčně. Nespokojenost s hustotou sítě bankomatů je samozřejmě výraznější u obyvatel ves-

„Obyvatelé mûst mají poboãku vlastní banky v 67 % pfiípadÛ do vzdálenosti 2 km oproti pouh˘m 30 % obyvatel vesnic.“ „Na druhou stranu z průzkumu vyplynulo, že obyvatelé měst mají pobočku vlastní banky v 67 % případů do vzdálenosti 2 km oproti pouhým 30 % obyva-

Nejistota ve financování obcí se stává neúnosnou V pořadí již XIV. ročník celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR se koná v době schvalování státního rozpočtu a bouřlivých diskuzí o vládních reformních zákonech. Obce nyní připravují rozpočty na příští rok a povinné rozpočtové výhledy. Míra nejistoty příjmů se zvyšuje v souvislosti s neodhadnutelným vývojem celkového inkasa daní. Stále těžší ale je také odhadnout konečnou podobu všech zamýšlených reforem či změn v zákonech a dalších předpisech, které mají na financování obcí zásadní vliv. Situace obcí a měst, jejichž hospodaření se odvíjí od sdílených daňových příjmů a dotací, je složitější než v předchozích letech: „Návrh státního rozpočtu na rok 2012 obsahuje takové údaje o daních, s jakými nebude pracovat ani ministerstvo financí. Očekávaný pokles zdrojů se patrně projeví také v objemu poskytovaných dotací. Bohužel se zdá, že se používané scénáře opět omezují na veřejné finance jako celek, aniž by zohledňovaly specifika územní samosprávy,“ upozorňuje Dan Jiránek, předseda svazu a primátor statutárního města Kladna. Svaz proto opětovně žádá o poskytování pravidelně aktualizovaných odhadů daňových příjmů a převod všech prostředků, na které mají obce podle zákona nárok. Finanční úřady by rovněž měly být v průběhu roku schopny obcím vysvětlit důvod případného krácení sdílených daní a poskytnout veškeré podklady. S přípravou rozpočtových dokumentů souvisí také

nice. „Na vesnici je však k dispozici alternativní možnost výběru peněz z účtu, tedy CashBack,“ upozorňuje Milan Jursík.

novela rozpočtového určení daní, kde se zatím předpokládá účinnost od roku 2013. Většina parametrů návrhu vychází z dlouhodobých priorit svazu, jako podstatné navýšení příjmů pro menší spádová města nebo rozšíření kritérií sdílení o žáky základních a mateřských škol. Nevyslyšen však zůstal požadavek na získání podílu ze spotřebních daní, jejichž inkaso není tolik citlivé na hospodářský cyklus. „Diskuze o podobě sdílených daní se bohužel stala předsunutou volební kampaní, což je špatně. Odložení novely by ve spojení s ekonomickým poklesem opravdu ohrozilo samotnou existenci některých obcí, proto o její schválení velmi usilujeme. Řešení představuje pouze dohoda, která bude mít alespoň nějakou šanci projít v 1. polovině příštího roku jednáním v parlamentu,“ zdůrazňuje Jiránek.

„Nevysly‰en zÛstal poÏadavek na získání podílu ze spotfiebních daní, jejichÏ inkaso není tolik citlivé na hospodáfisk˘ cyklus.“ Na finanční konferenci se v souvislosti s financováním obcí hovořilo také o stanovení výše příspěvku na přenesený výkon státní správy. Svaz měst a obcí ČR podporuje takový model financování, který bude posilovat odměnu za výkon. red.

Parlamentní magazín

49


VùDA A V¯ZKUM

Evropská komise schválila projekt BIOCEV Evropská komise schválila dotaci z evropsk˘ch fondÛ ve v˘‰i 2,3 miliardy korun na v˘stavbu nového biomedicínského a biotechnologického centra BIOCEV, které do roku 2015 vyroste ve Vestci u Prahy. V âesku vznikne nejen unikátní Centrum fenogenomiky, jehoÏ souãástí bude tzv. „my‰í klinika“, ale také ‰piãkové centrum pro vzdûlávání mlad˘ch vûdcÛ ãi firemních odborníkÛ.

Komplexnost v˘zkumu v BIOCEVu lze ilustrovat i potenciálním vyuÏitím jeho v˘sledkÛ v zelené energetice, napfi. pfii zpracování odpadÛ, ale také v˘vojem nov˘ch léãebn˘ch a diagnostick˘ch postupÛ v medicínû, pfii poruchách reprodukce ãi u vrozen˘ch vad metabolizmu.

Podpisem eurokomisaře pro regionální politiku Johannese Hahna byly završeny čtyři roky práce předních českých vědců a odborníků z řad Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Evropská komise poslala do Česka kladné rozhodnutí pro realizaci projektu vědeckého centra excelence BIOCEV. „Centrum BIOCEV je v pořadí již pátým schváleným projektem ze šestice elitních tzv. velkých projektů OP VaVpI. Klade si za cíl zaplnit citelnou mezeru nejen ve výzkumu v oblasti věd o živé přírodě, ale především v propojení vědy a výzkumu s podnikovou sférou, v podpoře přenosu dosažených výsledků do praxe. Biotechnologický průmysl samozřejmě nemůže fungovat bez odpovídajícího zázemí – špičkových vědců, technologií nebo souvisejícího vzdělávání a BIOCEV takové zázemí poskytne,“ řekl ministr Dobeš při příležitosti vydaného rozhodnutí. „Řada komerčních společností již vyjádřila zájem o budoucí spolupráci s centrem BIOCEV,“ potvrzuje manažer projektu Jan Rajnoch. Patří mezi ně například mezinárodní farmaceutická skupina Zentiva, či několik biotechnologických firem se zázemím v bezprostřední blízkosti budoucího centra BIOCEV. Získané výstupy a poznatky ze základního výzkumu realizovaného v BIOCEVu by následně měly být přímo uváděny do praxe, například v podobě nových léčiv „šitých“ na míru. Vědci v BIOCEVu budou pracovat na určení konkrétních funkcí genů zodpověd-

ných za různé nemoci srdce, jater či nedoslýchavost. Aplikační potenciál má výzkum virových infekcí a jejich asociací s nádorovými onemocněními či vývoj nových biomateriálů pro náhrady cév a srdečních chlopní nebo pro skelety pro regeneraci poškozené míchy. Komplexnost výzkumu v BIOCEVu lze ilustrovat i potenciálním využitím jeho výsledků v zelené energetice, např. při zpracování odpadů, ale také vývojem nových léčebných a diagnostických postupů v medicíně, při poruchách reprodukce či u vrozených vad metabolizmu. Nedílnou součástí centra BIOCEV bude i České centrum fenogenomiky (včetně myší kliniky). Celých 99 % genomu myši se shoduje s genetickou výbavou člověka, a proto je myš stále tím nejvhodnějším modelem pro výzkum genů a geneticky podmíněných nemocí člověka. Myší klinika bude vybavena nejmodernějšími přístroji, ale především v ní budou pracovat talentovaní vědci. Právě to bylo rozhodující pro zapojení centra BIOCEV do evropské sítě Infrafrontier (panevropské konsorcium pro fenotypizaci a archivaci myších modelů). „Účast BIOCEVu v evropských výzkumných programech je předpokladem a zároveň zárukou pro opravdu špičkový výzkum. Dalšími předpoklady jsou i talentovaní vědci, kteří budou v centru BIOCEV pracovat. Vědecké osobnosti BIOCEVu představují jednu z nejsilnějších stránek celého projektu,“ říká vědecký koordinátor projektu a bývalý předseda Akademie věd ČR Václav Pačes. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV

www.parlamentnimagazin.cz


VùDA A V¯ZKUM

âeská hlava 2011 âech, jehoÏ vûdecká práce vedla k tomu, Ïe jsme dnes zemí s nejlep‰í léãbou infarktu myokardu; student, jenÏ objevil nadûjnou látku pro léãbu Alzheimerovy choroby ãi léãbu jater zniãen˘ch nadmûrnou konzumací alkoholu; vytvofiení svûtové konstanty, kterou se její tvÛrce zafiadil mezi takové velikány, jako je Izák Newton – to v‰e jsou práce ocenûné odbornou porotou v 10. roãníku soutûÏe âeská hlava pro nejlep‰í tuzemské vûdce. Laureáti získali finanãní odmûny v celkové v˘‰i témûfi 2 miliony korun. Národní cenu vlády Česká hlava získal a z rukou premiéra Petra Nečase převzal prof. MUDr. Petr Widimský z Univerzity Karlovy. Profesor Widimský patří mezi přední české kardiology a je špičkovým a mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém měřítku. Díky práci profesora Widimského se v Česku aplikace koronární angioplastiky u nemocných s akutním infarktem myokardu stala rutinní záležitostí ve všech kardiocentrech a všech krajích. Došlo tak k významnému snížení nemocniční úmrtnosti na tuto srdeční příhodu. Cenu Invence firmy Kapsch, s.r.o, za mimořádný vědecký počin posledních let obdržel doc. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. Zdánlivě jednoduchá otázka, jak vysoká je Sněžka, tedy kolik metrů je nad mořem, není až tak jednoduchá, pokud nejsme schopni správně stanovit, kde je ona mořská hladina. Výzkumný tým vedený Viliamem Vatrtem vyvinul teorii, jak z družicových altimetrických dat vypočítat na oceánické vztažné ploše (geoidu) hodnotu potenciálu gravitačního pole Země – konstantu W0. Konstanta W0 byla přijata jako světová konstanta. Čech se tak zařadil mezi tvůrce světových konstant,

jakými jsou např. rychlost světla ve vakuu nebo známé Newtonovy gravitační konstanty. Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro inovační firmu získala společnost ImageMetry, s.r.o., za vývoj software VerifEyed. Jde o software, který dokáže během desetin vteřin rozpoznat, zda bylo s fotografiemi či naskenovaným dokumentem manipulováno. V některých případech dokonce určí, zda byl snímek například stažen z internetu. VerifEyed dokáže rozdělit fotografie a dokumenty

přiletěl převzít prof. Pavel Winternitz, jenž je mezinárodně uznávaným matematickým fyzikem. Páteří jeho vědecké činnosti je výzkum Lieových grup a jejich aplikace. Patří mezi průkopníky výzkumu v oblasti přesně řešitelných systémů a v teorii symetrií a integrability diferenčních rovnic. V této oblasti patří mezi přední badatele v celosvětovém měřítku. Jeho jméno je součástí vědeckého slovníku a některé jeho modely v superintegrabilních potenciálech jsou v literatuře označovány jako Smorodinsky-Winternitzova typu. Jeho práce inspirovaly mnoho světových teoretických fyziků a uplatnily se prakticky v nukleární fyzice, astrofyzice i biofyzice. Patří k nejcitovanějším fyzikům českého původu. Cenu ministra životního prostředí získali prof. Ing. František Pochylý, CSc., z VUT Brno a prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., z Botanického ústavu AV ČR za vývoj flexibilní destratifikační technologie pro řízení kvality vody ve vodních nádržích. Zařízení zbavuje vodní nádrže nebezpečných toxických sinic. Cenu Doctorandus pro studenta doktorského studijního programu získal MUDr. Jan Petrášek, Ph.D. z Institutu klinické a experimentální medicíny a 1. lékařské fakulty UK, Praha. Jeho práce se zaměřuje na úlohu imunitního systému u nejčastějších jaterních onemocnění: alkoholické nemoci jater, nealkoholického ztukovatění jater a imunitně zprostředkovaných zánětů jater. Ve svých experimentech MUDr. Petrášek prokázal, že odpověď imunitních buněk na endotoxin je možno potlačit běžným lékem, který se až doposud používal pro léčbu revmatoidní artritidy. Objev dává naději na nové léčebné postupy u zánětů jater, cirhózy a dalších imunitně zprostředkovaných nemocí. Gaudeamus, cenu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, získal Ing. Lukáš Rambousek z VŠCHT Praha. Ing. Lukáš

„Ceny âeská hlava udûluje jiÏ od roku 2002 stejnojmenná spoleãnost na návrh nezávislé odborné poroty.“ na věrohodné a nevěrohodné, tedy jakýmkoli způsobem manipulované. To je velmi důležitá informace v mnoha oborech – na základě fotografií vynášejí soudy rozsudky, pojišťovny vyplácejí škody, na Facebooku komunikujeme prostřednictvím snímků, které mohou být „vylepšené“. Tradičně je udělována i cena Patria společnosti Veolie Voda, a to vědecké či manažerské osobnosti, která se výrazně prosadila v zahraničí. Tentokrát si cenu

Rambousek se ve své diplomové práci soustředil na výzkum látek, které by mohly potenciálně sloužit jako léčivo pro neuropsychiatrická onemocnění. Testoval zcela novou skupinu syntetických derivátů steroidních molekul, jež jsou nadějné pro léčbu vybraných chorob spojených s úpadkem paměti a učení. Jím zkoumané molekuly představují zcela novou a chybějící skupinu látek pro terapii neurodegenerativních onemocnění mozku. vm

Parlamentní magazín

51


TRENDY

S digitální zrcadlovkou EOS 600D zachytíte kaÏd˘ okamÏik svého nového dobrodruÏství EOS 600D je kompaktní a lehká digitální zrcadlovka (DSLR), s níž je fotografování napínavé, zábavné, tvůrčí a přitom nebývale jednoduché. Jakožto nejvyšší model Canon řady EOS fotoaparátů vstupní úrovně, který svými schopnostmi převyšuje i stávající produkt EOS 550D a nejnovější EOS 1100D, je dokonalou volbou pro ctižádostivé fotografy, kteří vyžadují špičkovou kvalitu obrazu a současně snadnost použití.

Pořídit ohromující snímky a Full HD video nikdy nebylo snazší. S řadou automatických fotografických režimů mohou i začátečníci okamžitě realizovat své tvůrčí záměry. Součástí uživatelského rozhraní je průvodce funkcemi, který uživatele naučí používat fotoaparát „za pochodu“ a pomůže mu zdokonalit jeho fotografické umění. Již nezáleží na tom, kudy povede vaše cesta a co vám přichystá, protože systém EOS je díky jedinečné řadě EF objektivů, blesků Speedlite a dalšího příslušenství, jež rozšiřuje fotografické možnosti uživatele, klíčem k dokonalému snímku.

·piãková kvalita obrazu Fotoaparát EOS 600D poskytuje všechny nástroje potřebné k zachycení krásných fotografií a HD záznamů. Úchvatně detailních snímků model dosahuje díky vysokému rozlišení 18megapixelového snímače CMOS o velikosti APS-C. Protože zpracování zajišťuje 14bitový procesor DIGIC 4, dokáže tato zrcadlovka zvěčnit úchvatnou modř oblohy a dosáhnout výjimečně hladkých přechodů mezi barvami. Model se vyznačuje výjimečnými schopnostmi fotografování při slabém osvětlení. S citlivostí od 100 do 6400 ISO, kterou lze dále rozšířit na hodnotu 12 800, dokáže uživatel i za šera nasnímat jasné a realistické obrazy. Fotoaparát EOS 600D je ideální pro fotografování domácích mazlíčků, dětí a živé přírody. Jeho vysoká rychlost snímání – 3,7 snímků za sekundu (fps), dovoluje zachytit dynamické objekty, při-

52

Parlamentní magazín

čemž díky 9bodovému systému automatického zaostřování, který dokáže objekty sledovat pomocí jednotlivých AF bodů v kompozici, bude každý záběr detailně ostrý. Další zárukou precizního ostření je super citlivý centrální AF snímač. O správnou expozici i za zhoršených světelných podmínek se stará iFCL měřicí systém, původně vyvinutý pro poloprofesionální model EOS 7D, jehož základem je 63zónový dvouvrstvý měřicí senzor.

Pfiedstavujeme nov˘ objektiv EF-S 18–55mm f/3.5–5.6 IS II Spolu s fotoaparátem EOS 600D je na trh uváděn objektiv EF-S 18–55mm f/3.5–5.6 IS II – nový základní objektiv nabízející začátečníkům vynikající výkonnost. Díky odlehčené konstrukci jej není problém kamkoli nosit. Oceňovaný optický stabilizátor obrazu Canon minimalizuje riziko pořízení rozmazaného snímku. Umožňuje až 4násobné prodloužení expozičního času při současném zachování ostrosti obrazu. Nový objektiv EF-S 18–55 mm f/3.5–5.6 IS II nahradí v portfoliu společnosti Canon současný model EF-S 18–55 mm f/3.5–5.6 IS.

Hlavní charakteristiky fotoaparátu EOS 600D: • Snímač CMOS s rozlišením 18 megapixelů • Režim Scene Intelligent Auto • Videozáznam EOS Full HD • Průvodce funkcemi na displeji • Sekvenční snímání rychlostí 3,7 snímků/s • 9bodový širokoplošný AF • Výklopný displej s rozlišením 1040 tis. bodů a úhlopříčkou 7,7 cm • Režim Basic+ a kreativní filtry • Integrované bezdrátové ovládání blesku

www.parlamentnimagazin.cz


STAVBA ROKU

âeská stavba v zahraniãí Leto‰ní pfiehlídka Stavba roku 2011 byla jiÏ 19. roãníkem nejprestiÏnûj‰ího ãeského hodnocení dokonãen˘ch staveb. V její devatenáctileté historii bylo posuzováno témûfi tisíc soutûÏních staveb a kaÏd˘ rok pût z nich získalo titul STAVBA ROKU. Roãnû se do v˘bûru staveb zapojuje i na 50 tisíc hlasujících na internetu. Pfiehlídka celé této historie je na stránkách www.stavbaroku.cz. V 19. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2011, jsme prvně vypsali STAVBU ROKU V ZAHRANIČÍ. Byli jsme vedeni myšlenkou zdokumentovat české zahraniční výsledky a inspirovat ty, co se ještě cestou exportu nevydali a nepokusili se překonat, aspoň zčásti, pokles na domácím trhu. Obě stavby oceněné cenou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství patří do výkladní skříně českého umu. První je rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Brazílii, domu, který úspěšně reprezentoval českou architekturu již v šedesátých letech v mezinárodním posuzování nově budovaného hlavního města Brazílie (původní stavba podle návrhu architektů K. Filsaka, K. Bubeníčka, J. Loudy a J. Šrámka byla postavena firmou Christian–Nilsen v letech 1961–1965). Nová podoba kompletní rekonstrukce realizovaná podle návrhu M. Hlaváčkové, P. Hlaváčka a O. Korčáka jihlavskou firmou PSJ, a.s., je velmi úspěšným pokračováním reprezentace české architektury i přístupu k rekonstrukci moderní stavby na mezinárodní úrovni. Objekt je dobrou vizitkou českých architektů i českého dodavatele. Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství byla udělena za obnovu významné stavby moderní české architektury reprezentující český stát. Jinou výpovědí o technické dovednosti našich inženýrů a stavebních specialistů je 14 km dlouhý silniční projekt se dvěma tunely v Hédinsfjardargöng na Islandu, který realizovaly Metrostav a.s. a Háfell ehf, Island. Díky nové cestě se značně zkrátila doba jízdy mezi oběma městy. Zvláště významné je pro obyvatele města dopravní spo-

Hédinsfjardargöng na Islandu

zastupitelsk˘ úfiad âR v Brazíli

jení v zimních měsících, kdy spojení komplikuje nepříznivé počasí s přívaly sněhu. Stavba byla prováděna v mimořádně náročných klimatických podmínkách severního Islandu, v obtížných geologických podmínkách horského masivu a ve značné vzdálenosti od zázemí mateřské firmy. Vzhledem k náročným přírodním podmínkám bylo nutno použít nové technologie a postupy. Ražby tunelů se proto řadí k výjimečným v historii tunelářství. Díky úspěšnému zvládnutí všech nepříznivých faktorů během stavby potvrzuje dokončené dílo schopnost českých stavbařů realizovat i nejnáročnější zakázky. Na Islandu se prý říká: „Víte, kdo jsou to Češi? To jsou opravdoví tuneláři!“ Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství byla udělena za úspěšné zvládnutí extrémních klimatických a geologických podmínek reprezentující technickou vyspělost českého dodavatele. Význam exportu pro stavebnictví vzhledem k charakteru oboru zřejmě nikdy nebude jeho převažující orientací, přesto můžeme právem tvrdit, že kvalita českých architektonických návrhů, inženýrských řešení, úrovně řízení staveb i práce zkušených řemeslníků může soutěžit o špičkové světové zakázky. Jan Fibiger

Obû stavby ocenûné cenou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství stavby patfií do v˘kladní skfiínû ãeského umu.

Parlamentní magazín

53


NKÚ

Od‰kodnûní a role státu Do plánu kontrolní ãinnosti Nejvy‰‰ího kontrolního úfiadu byla v loÀském roce zafiazena i kontrolní akce pod ãíslem 11/03, jejímÏ cílem bylo provûfiit hospodafiení s penûÏními prostfiedky státu, které jsou vypláceny jako od‰kodné nebo v souvislosti s ním na základû zákona o odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou pfii v˘konu vefiejné moci rozhodnutím nebo nesprávn˘m úfiedním postupem. V kontrolovaném období let 2007‒2010 uhradilo ministerstvo spravedlnosti (MSp) na základě 4502 žádostí o odškodnění částku v celkové výši 399 672 576 Kč. NKÚ prověřil kontrolní vzorek 128 žádostí o celkovém objemu 57 631 447 Kč. Kontrola ukázala že, MSp nevyužívá ve sporech o odškodnění advokáty, ale spolupracuje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. V kontrolovaném období MSp formou zápisu uzavřelo v 267 případech s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dohodu o zastupování státu před soudem. Co také kontrola odhalila? Ve třech případech MSp nedodrželo lhůtu šesti měsíců pro přiznání, případně odmítnutí nároku na odškodnění. Žadatelé se obrátili na soud, který vydal platební rozkazy. MSp tak zaplatilo mimo odškodnění navíc na úrocích a nákladech soudního řízení více než 27 tis. Kč. Ve třech případech MSp žádosti o odškodnění zamítlo. Žadatelé se obrátili na soud. Příslušný soud vydal ve dvou případech platební rozkaz a v jednom případě, kdy MSp požádalo o ústní jednání, vydal soud rozsudek pro zmeš-

54

Parlamentní magazín

kání. MSp proti platebním rozkazům nepodalo odpor a ústního jednání se nezúčastnilo. Platební rozkazy a obsílka k soudnímu jednání byly řádně a včas doručeny do datové schránky MSp, ale nebyly vybrány. Na základě platebních rozkazů a rozsudku pro zmeškání bylo MSp povinno uhradit mimo vlastní odškodnění částku více než 316 tis. Kč jako úroky a náklady soudního řízení. Ve výše uvedených případech svojí nečinností MSp buď při vyřizování žádostí o odškodnění, nebo při soudním řízení nehájilo zájmy státu a jeho maje-

případech v celkové částce 7 999 598 Kč byl uplatněn nárok na náhradu škody proti odpovědným osobám (regresní úhrady). Uplatněné regresní úhrady tak tvoří pouze 0,37 % z celkového počtu případů. Jedním z hlavních důvodů odškodnění vedle nezákonného trestního stíhání je nepřiměřená délka soudního řízení. Možnost uplatnění regresní úhrady v tomto případě je značně omezena vinou rozdílnosti běhu lhůt. Lhůta pro zánik kárné odpovědnosti soudce počíná běžet ode dne, kdy došlo k jeho

„Uplatnûné regresní úhrady tvofií pouze 0,37 % z celkového poãtu pfiípadÛ.“ tek. MSp navíc v žádném z těchto případů neuplatnilo sankci vůči odpovědným zaměstnancům. Dále kontrola zjistila, že z kontrolního vzorku 128 žádostí MSp v 83 případech nedodrželo zákonnou šestiměsíční lhůtu pro vyplacení náhrady škody. Prodlení se pohybovalo v rozmezí od 2 do 607 dnů, z toho ve 38 případech je toto prodlení delší než 100 dnů. Celkový objem takto vyplacených finančních prostředků byl ve výši více než 20 mil. Kč. Ve dvaceti případech s celkovým finančním objemem téměř 17 mil. Kč nedodrželo MSp lhůtu stanovenou rozsudkem soudu. Ve třech případech nedodrželo MSp lhůtu stanovenou k úhradě platebním rozkazem soudu. Nedodržením lhůty k zaplacení se vystavovalo riziku oprávněného požadavku úroků ze strany žadatelů a v případě rozhodnutí soudů se vystavovalo i hrozbě exekuce. Samostatným problém jsou regresní úhrady. Podmínky pro uplatnění regresní úhrady stanoví zákon s tím, že regresní úhrada může být požadována pouze tehdy, pokud škoda byla způsobena zaviněným porušením právní povinnosti. V případě soudce či státního zástupce může být regresní úhrada požadována pouze tehdy, byla-li vina prokázána v předchozím kárném řízení. V kontrolovaném období uhradilo MSp 4502 případů odškodnění. Pouze v 17

pochybení, které mělo vliv na délku soudního řízení, ale lhůta pro uplatnění nároku na odškodnění počíná běžet skončením řízení. Na kontrolovaných případech bylo přesto prokázáno, že na počtu uplatněných regresních úhrad se podílí i těžkopádná organizace této agendy u MSp. Návrh na zahájení kárného řízení se soudcem ale je oprávněn podat i ministr spravedlnosti. Takový postup by značně urychlil proces zahájení kárného řízení. Z kontrolního vzorku 128 spisů NKÚ zjistil, že MSp v pěti případech v celkové výši více než 830 tis. Kč nevyužilo možnost uplatnění regresní úhrady, případně podání kárné žaloby. MSp nevydalo žádné vnitřní předpisy, které by se vztahovaly speciálně k agendě odškodňování, a nevytvořilo účinný systém vnitřní kontroly pro tuto oblast, jak ukládá zákon č. 320/2001 Sb. Tyto nedostatky se projevují zejména v oblasti uplatňování regresních úhrad, kde výrazně vázne komunikace mezi odborem odškodňování, odborem dohledu, který kontroluje plynulost soudních řízení, a předsedy soudů. Na absenci předběžné kontroly upozornilo i oddělení interního auditu MSp v roce 2011. Celý obsah kontrolního závěru můžete najít na www.nku.cz. František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

www.parlamentnimagazin.cz


now available in Brussels

LEADERS MAGAZINE PHOTO COVERAGES FROM TOP EVENTS CONCERTS – SEMINARS – CONFERENCES – GALA EVENINGS

INTERVIEWS WITH TOP PEOPLE CULTURE – BUSINESS – POLITICS – SPORTS

PR ARTICLES, ANALYSIS AND MUCH MORE A talk with Andrea Kalivodová, the leading Czech mezzo-soprano and soloist of the Prague State Opera

OPERA SHOULD BE FUN

At Alchymist Grand Hotelízí i and Spa modeel histo rického Tržiště 19, Prague 1 www.alchymisthotel.com tel: +420 257 286 011 Opening hours: Ecsotica Spa: Daily 9:00–21:00 Health Club: Mon–Fri 7:00–21:00 Sat–Sun 8:00–21:00

Andrea Kalivodová (1977) was born in Kroměříž. She graduated from the Conservatoire of Music in Brno and the Academy of Music and Drama in Prague, in the Department of Music. She successfully completed a one-year fellowship at the Universität für Musik und Darstellende Kunst in Vienna. In 2001, Andrea Kalivodová received the first prize of the Emma Destinn Foundation, and as a winner she performed at the Covent Garden in London. She has been performing as a Prague State Opera soloist since 2003. Her enormous musical talent is also reflected in a large number of staged singing roles. She introduced herself in several operas including the Magic Flute, Rigoletto, Madama Butterfly, Nabucco, Carmen, Rusalka and Don Quichotte. Andrea Kalivodová is also engaged in son ongg composititiion, andd witithh her concerts she has been performing all over Europe, America, Japan and other countries. You always wanted to be a singer? Yes, I really always wanted to sing, although opera didn’t occur to me at that time. I started playing the guitar, sang in the choir and I enjoyed folklore as well. I found opera very difficult, and kind of “heavy”, simply a very remote field for me. When did the turning point begin? At the Conservatoire I started listeningg to recordings of Händel, Vivaldi, Janáček and especially Bizet’s Carmen. I also began to travel abroad where I had the opportunity to see operas with top casts. Suddenly there was a challenge; in short I wanted to come as near as possible to this profession. Have you ever regretted your decision? No, never. You know, there are very few high quality, good looking singers in our country, who at the same time can move well on stage and actually live out a role. We have a large number of female and male popular singers, but sometimes their works are created by recording technology rather than a high level of ability. For me personally, opera is a mission. I am very glad that I can do it. What is the most difficult thing about performing opera? In opera the audience can really see whether you can perform well well. It is mainly about how you can ope operate the entire role on stage in terms of singing, acting and moving. In short, you cannot really hide anything in opera, it is really an uncompromising issue in the sense that you have to be very well and sonorously heard throughout the full symphony orchestra. On top of that, the audience should also be able to understand every word, you need to keep pace with a conductor, and you need to feel the other singing partners. Moreover, operas have to look great as a whole. And obviousl sly, y, it is all abo bout ut har ardd wo work rk and gre reat at dis isci cipl plin inee. It has now been taken for granted that you must sing your role perfectly. Therefore you now need to offer something extra. All in all, it is a very exposed profession. I would compare it to being a professional athlete. In what respect? My boyfriend’s father established a large sports agency, and he works closely with the best domestic and foreign athletes. In them I have observed many similarities with the artistic world. A top football player has regular and intensive training, much like I do. And football is like a show. It is a wonderful spectacle for people, it takes great concentration, a great fight and, att the same titime, team workk, where everyone has their

64

Photo: Zuzana Jirásková

part. Therefore, my boyfriend’s father now wants to use his experience within the artistic field as well. Is the opera currently gaining a wider public interest? Opera is O i experiencing i i a greatt comeback. b k Thi This iis also l due to the fact that we have strong tourism in Prague. Foreigners are not interested in Czech musicals in any case, they want to see classics. What artistic process do you personally prefer? I love classics, yet a high-quality opera can be made in a modern way too. And is it so nice when opera includes fun, and when it is directed in a witty, unconventional and simultaneously remarkable way. Yet, the rendition of the opera should not be silly, but sensitive andd dy dynami mic. It is allways a beautitiffull puzzlle for thhe stage directors and singers to cope with, and I love to see what they create. Opera can simply be made in thousands of ways, but the most important thing of course is the fact that the audience is intrigued by the premiere itself, up to the last tone, so that they want to come again, and so that the auditoriums are sold-out. From January next year, the State Opera Prague joins with the National Theatre. What is your opinion of this? I believe it is go good to be hel eldd to hig ighh ex expe pect ctat atio ions ns. These matters have already become a reality, so I can only expect what it will bring to the theatre in the future. What role do you like most? Carmen is of course for me a matter of heart. I studied

it with different people and it is still growing with me. An amazing role was also the Massenet´s Dulcinea from Don Quichotte. Of the Czech works, I really like the role of the Witch from Rusalka. It is a beautiful role; in terms of singing it is beautifully written, dramatic, but very sensitive to the singing. Another thing which I have a lot of fun with is song composition. I recently fulfilled a dream and released a CD with songs g byy composers p Eben,, Dvořák,, Martinů, Janáček, Kunc and Ostrčil. It is a very nice, noncommercial artistic work accompanied by piano. We are preparing a release for the CD. Another event I am cooperating on is the literary-musical programme “Famous Men of Alma Mahler”. Can you specify this? The whole evening is accompanied by the spoken word of Valérie Zawadská. The first and second halves are arias during the reading of the biography of Alma Mahler. It is such an intellectual feast for a demanding viewer. We have performed this in Brussels and Riga. I am very fortunate that in addition to opera, I can do other things – play in theatres, sing concerts, and perform vocal-instrumental works. It is very good for a singer if he or she can rebound to sing classical musical or folk art. Can you reveal what you will prepare in the near future? I am indeed mostly looking forward to my new CD release, which is going to be accompanied by many beautiful concerts within the Czech Republic, and it will be a very nice, careful and demanding work. Obviously I have a lot of beautiful performances in the State Opera. I should mention my premiere in March, the role of Azucena in Troubadour opera in Malta. What recharges you after all these demanding performances? For me it is very important t t to have a partner by my side in my personal life, who stands by me, understands me, but who also has a spark and is full of life. And I am very happy that I can live this way. Yet, life is not always only full of success… I do not want it to sound like a cliché, but I know from my experience that it is good to appreciate each beautiful day and moment in both professional and private life. This is exactly what I have followed my entire life. In short, live each day as though it is worth it…

Ostrava_Brno.i ndd 113

By Pavlína Holancová I česk če skýý př přek ekla ladd na nale lezn znet etee v el elek ektr tron onic ické ké ver erzi zi magazínu na www.leadersmagazine.cz

Leaders Magazine V/2011

Leaders Magazine® focuses on lifestyle, festyl interviews, business, culture and luxury products and covers many important and interesting events events. Our readers are people from diplomatic society, government officials and decision makers in business. busine The targeted distribution is cca 20 000 copies including 1400 pcs to the top EU officials in Brussels.. Leaders Magazine® publikuje rozhovory s význanými osobnostmi obchodní, politické, umělecké a kultur kulturní sféry a přináší fotoreportáže z důležitých společenských událostí v ČR. Našimi čtenáři jsou osoby s rozhodovacími pravomocemi v diplomatické, státní a soukromé sféře. Cílená distribuce je cca 20 000 ks včetně 1400 ks představitelům EU v Bruselu.

For Full Electronic Version Go To www.leadersmagazine.cz

o. Město prozatím podzemí vidí ve nový a slibuje nabíd impulz ke zvýšení zpřístupnění své atrak ku prohlídkov ých tras obsa tivity hujících

primátor statu Roman Onderka I tárníhoo měst a Brna


SVùT BYZNYSU

Air Bank zahájila ãinnost Po Zuno Bank a Equa Bank vstoupila na český bankovní trh Air Bank, patřící do skupiny PPF. Běžný nebo spořicí účet si mohou klienti otevřít osobně na 12 pobočkách, po telefonu nebo on-line. Air Bank nabízí každému možnost vyzkoušet si služby na tři měsíce zdarma. Úrok na spořicím účtu u Air Bank je mezi srovnatelnými produkty dnes nejvyšší – 2,5 %, s garancí, že vždy bude patřit mezi tři nejlepší na trhu.

Každý si může vyzkoušet služby Air Bank na tři měsíce zdarma. Běžné a spořicí účty je možné si založit během pár minut ve 12 pobočkách. O účet je možné si zažádat také po telefonu nebo si jej otevřít kompletně on-line po internetu. Air Bank nabízí dva cenové programy – Malý tarif bez měsíčního poplatku a se zpoplatněnými vybranými službami, a Velký tarif s měsíčním poplatkem 150 korun a všemi dalšími běžnými službami zdarma. Ke každému z těchto tarifů si může zákazník zřídit až 10 běžných a 3 spořicí účty. Malý tarif je určený těm, kdo chtějí mít kontrolu nad každým výdajem. Velký tarif se pak hodí pro správu rodinných financí nebo těm, kdo chtějí mít jistotu, že zaplatí 150 Kč a dál se nemusí starat, protože například výběry z bankomatů v celé EU mají zdarma.

PPF prodala vydavatelství Euronews Skupina PPF uzavřela dohodu se soukromým investorem Milanem Procházkou o prodeji svého 100% podílu v akciové společnosti Euronews. Cena transakce se po dohodě obou stran nezveřejňuje. Vydavatelství Euronews je důležitý hráč v segmentu ekonomických médií v ČR. V posledních letech významně posílilo svou pozici na trhu jak v oblasti tištěných i on-line médií, tak v organizaci konferencí a odborných diskuzí. Týdeník Euro byl vyhlášen časopisem roku

56

Parlamentní magazín

2010 ve své kategorii a experti i čtenářská veřejnost pozitivně hodnotí jeho novou grafickou úpravu a obsahové uspořádání. Milan Procházka, spolumajitel největšího středoevropského obchodníka s cennými papíry, Wood & Company, začal svou kariéru v devadesátých letech na dealingu Komerční banky, později přešel do společnosti Patria Finance. V brokerské firmě Wood & Company zastával vedoucí manažerské pozice, v červnu 2011 však z těchto funkcí odešel a věnuje se vlastním investičním projektům.

budoucí výzvy, které před nás staví nejen ekonomická situace v Evropě a ve světě, ale také stále náročnější klienti,“ uvedl Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel KB.

Komerãní banka vyhlá‰ena nejbezpeãnûj‰í bankou v regionu stfiední a v˘chodní Evropy

Výběrového řízení na prodej skupiny Eltodo již zná svého vítěze, stalo se jím konsorcium firem J&T a NATLAND Group. Výběrové řízení probíhalo od května tohoto roku a účastnilo se ho více zájemců, z nichž do finále postoupili pouze tři (francouzský koncern VINCI, skupina manažerů kolem PPF a konsorcium J&T/NATLAND Group). Cena transakce nebude zveřejněna.

Studie magazínu Global Finance vyhodnotila Komerční banku jako nejbezpečnější banku na rychle se rozvíjejících trzích střední a východní Evropy. Komerční banka zvítězila na základě hodnocení dlouhodobého úvěrového ratingu a bilanční sumy. Základem pro stanovení žebříčku nejbezpečnějších bank v regionu se staly informace renomovaných ratingových agentur Moody’s a Standard & Poor’s. „Ocenění magazínu Global Finance, které hodnotí stabilitu a finanční zdraví Komerční banky, si velmi vážíme. Podobná hodnocení jsou dalším potvrzením faktu, že je Skupina Komerční banky dobře připravena na

Tendr na Eltodo vyhrálo konsorcium J&T a NATLAND Group

„Eltodo je významným hráčem na středoevropském trhu s potenciálem dalšího růstu ve všech segmentech, ve kterých působí, od inteligentních dopravních systémů po energetiku. Jsme přesvědčeni, že naše partnerství umožní tento potenciál naplnit,“ dodal k transakci Pavel Pražák ze skupiny NATLAND Group. Prezident skupiny Eltodo a hlavní akcionář Libor Hájek, který bude ve skupině působit i nadále, k výběru prohlásil: „Ve finále rozhodla


SVùT BYZNYSU komplexnost nabídky a jasné vize dalšího rozvoje skupiny ELTODO. Vybrali jsme silného partnera, který významně zvýší finanční sílu skupiny Eltodo a který zajistí její další organický i akviziční rozvoj. Předpokládáme, že s podporou nového vlastníka posílí Eltodo svoji pozici na českém a slovenském trhu a bude expandovat na další trhy ve středoevropském regionu.“

ních sítí s cílem naplnit evropskou strategii v oblasti energetiky do roku 2020. Skupina ČEZ realizuje pilotní projekt Smart Region Vrchlabí – první energeticky chytrý region v České republice.

MobilKom v insolvenci MobilKom, a. s., český operátor poskytující mobilní a pevné připojení a hlasové služby pod značkou U:fon, projde v příštích měsících restrukturalizací v rámci insolvenčního řízení. Dohodli se na tom vlastník a management společnosti jako na dalším kroku ozdravění provozu čtvrtého mobilního operátora v České republice. Důvodem je očištění operátora od velkého úvěrového zatížení z minulosti a zajištění jeho budoucího fungování.

Evropsk˘ projekt moderních chytr˘ch sítí oficiálnû odstartoval Projekt s názvem Grid4EU, který je zaměřený na rozvoj chytrých sítí v Evropské unii, byl oficiálně spuštěn. Jde zatím o vůbec největší demonstrační projekt v oblasti energetiky podpořený z Evropské unie. Na jeho realizaci se podílí šest evropských energetik. V Paříži se uskutečnilo slavnostní zahájení projektu Grid4EU, které bylo spojeno s podpisem grantové dohody 7. rámcového programu mezi Evropskou komisí a francouzským distributorem elektřiny ERDF, koordinátorem projektu. Grid4EU je inovativní projekt vedený skupinou provozovatelů distribučních soustav z České republiky (ČEZ), Francie (ERDF), Německa (RWE), Itálie (ENEL), Španělska (Iberdrola) a Švédska (Vatenfall). Jeho cílem je realizovat šest velkých demonstračních projektů se zaměřením na distribuční sítě s distribuovanými výrobními zdroji a aktivním zapojením odběratelů. Každý z těchto projektů však má svou definovanou úlohu, bude realizován v jiné zemi a v různých podmínkách. Společným jmenovatelem projektů je spolupráce na evropské úrovni při vývoji nových konceptů moderních distribuč-

Cílem tohoto kroku managementu MobilKom, a.s., je očistit společnost od úvěrové zátěže z minulosti a umožnit její budoucí fungování a prosperitu. Společnost MobilKom dnes nemá žádné finanční závazky po splatnosti vůči státu a zaměstnancům. Zároveň je schopna díky aktivní zákaznické bázi hradit běžné provozní náklady, tedy i závazky vůči dodavatelům.

Nejvût‰í nárÛst smluv na povinné ruãení letos zaznamenala Allianz poji‰Èovna Allianz pojišťovně se letos nejvíce zvýšil počet smluv na povinné ručení mezi domácími pojišťovnami. Podle údajů

České kanceláře pojistitelů tento nárůst v prvním pololetí 2011 činil 44 tisíc a meziročně narostl dokonce o 90 tisíc. Loni v létě mělo s Allianz smlouvu 621 tisíc majitelů vozidel, letos už jich ke stejnému datu bylo přes 711 tisíc. Povinné ručení je obecně považováno za citlivý barometr úspěšnosti každé pojišťovny a také výkladní skříň jejích produktů. „Povinné ručení dříve majitelé automobilů považovali za nutné zlo, které musí platit, ale které jim samotným nic nepřináší, jenomže tohle jsme dokázali změnit,“ říká Pavel Prokš, ředitel úseku pojištění vozidel Allianz pojišťovny. „Tím, že dnes i v povinném ručení nabízíme nejširší krytí havarijních rizik, motoristům nabízíme kromě povinné ochrany svého okolí i jejich samotnou ochranu.“

Telefónica má novou PR agenturu Telefónica Czech Republic bude od začátku prosince v oblasti řízení vztahů s veřejností nově spolupracovat s agenturou Bison & Rose. Agentura zvítězila ve výběrovém řízení. Spolupráce společnosti Telefónica Czech Republic a Bison & Rose se bude vedle korporátního a produktového PR týkat také komunikace společenské odpovědnosti i sociálních médií. „Agenturu Bison & Rose jsme vybrali především proto, že nejlépe pochopila naše potřeby, disponuje zkušeným týmem a v neposlední řadě jsme ocenili i její kreativní přístup,“ uvedla Dana Dvořáková, ředitelka komunikace Telefónica Czech Republic. „Příležitost pracovat pro Telefónicu vnímáme jako velmi zajímavou už vzhledem k tomu, že pomáhá lidem usnadňovat komunikaci, což je vlastně i naším posláním,“ uvedl Roman Šmíd, výkonný ředitel Bison & Rose.

Parlamentní magazín

57


SVùT BYZNYSU o 180 %. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) odhaduje, že v roce 2025 by mohla spotřeba CNG vzrůst v ČR až na 1,2 mld. m3. „V tu dobu odhadujeme, že bude v ČR jezdit nejméně 300 tisíc vozidel s pohonem na CNG,“ říká Markéta Schauhuberová, manažerka České plynárenské unie (ČPU).

âeská spofiitelna je Bankou desetiletí a NejdÛvûryhodnûj‰í roku VyuÏívání platebZelen˘m autem roku bankou Česká spořitelna se stala v jubilejním ročníku soutěže Fincentrum ních karet v pfiedvá- pro rok 2012 je vÛz desátém Banka roku 2011 Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěnoãním období se na CNG ryhodnější banka roku. Pavel Kysilka Na Auto Show v Los Angeles byla uděrok od roku zvy‰uje lena cena Green Car of the Year pro rok získal ocenění Bankéř roku. Četnost využívání platebních karet během listopadu a prosince každoročně stoupá. Ať už se jedná o transakce uskutečněné přímo v kamenných obchodech, internetové platby či výběry z bankomatu, ve všech případech používají lidé před Vánocemi své karty častěji než v jiných měsících. Vyplývá to z analýzy platebních karet klientů ČSOB a Poštovní spořitelny. „Během předvánočního období se karty využívají víc než ve zbytku roku. Dá se říci, že Vánoce motivují i pasivní držitele k jejich použití. Například studenti zaplatí před svátky téměř až o polovinu více peněz než v průměrném měsíci. Celkově v prosinci utratí držitelé karet o pětinu až čtvrtinu více než ve zbytku roku. Počty výběrů z bankomatu se oproti běžným měsícům příliš neliší, nicméně klienti si vybírají mnohem vyšší částky,“ říká Peter Demjanovič, ředitel útvaru Karty ČSOB. Celkové měsíční objemy transakcí na konci roku podle očekávání rostou, a to u všech věkových skupin. Nejmladší držitelé platebních karet utratili v loňském roce ze svých dětských účtů v průměru 326 Kč měsíčně. V listopadu však tato suma vzrostla na 427 Kč a v prosinci dokonce na 569 Kč na kartu. Další významnou skupinou jsou studenti a fyzické osoby. Fyzické osoby v prosinci utrácely o třetinu více oproti celoročnímu průměru, studenti dokonce téměř o polovinu. Stále větší oblibu si získává také on-line nakupování vánočních dárků na internetu. Zde však počty i objemy transakcí rostou již v průběhu celého podzimu až do Vánoc.

58

Parlamentní magazín

2012. Toto ocenění uděluje časopis Green Car Journal, respektive jedenáctičlenná porota, složená jak ze zástupců automobilového průmyslu, tak i odborníků na životní prostředí. Vítězem této soutěže se nestal žádný elektromobil, ale vůz na stlačený zemní plyn (CNG) Honda Civic Natural Gas díky nejlepším hodnotám ze všech vozidel. Pro udělení tohoto ocenění je vyžadován významný měřitelný přínos pro snižování zátěže životního prostředí. Podle hodnocení americké organizace pro ochranu ovzduší EPA právě tento vůz dosáhl nejlepší hodnoty ze všech vozidel poháněných motory s vnitřním spalováním. U nás dnes jezdí už 3300 CNG vozidel. Od roku 2009 je to nárůst

„Ocenění si velmi vážíme. Je to uznání profesionality, poctivosti a tvrdé práce tisíců kolegyň a kolegů v České spořitelně, na jejichž konci stojí vždy naplněný sen či řešení pro konkrétního člověka, firmu, obec. Pro nás všechny to je ta nejsprávnější motivace a závazek, a přesně to chceme, aby naši klienti pocítili, že jsme tu pro ně a že nás to baví,“ uvedl Pavel Kysilka, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny. Titul Nejdůvěryhodnější banka roku se uděluje na základě hlasování veřejnosti a o ostatních titulech rozhoduje odborná porota. Cílem soutěže Fincentrum Banka roku 2011 je ocenění služeb a produktů bank působících v České republice. Základním kritériem je zaměření bank na drobnou klientelu.

www.parlamentnimagazin.cz


SVùT BYZNYSU Rozhodování správní rady podle slov Marka Šnajdra omezovaly smlouvy VZP na knížky IZIP, které není možné hned ukončit a podle nichž má VZP za projekt platit až do roku 2015 či 2016. „Stát by to mohlo s DPH dalších 750 milionů“, řekl. Radní se tak snažili přijít na to, jak by si mohli „uvolnit ruce“ a rozhodnout o případném pokračování či podobě projektu, dodal šéf rady. Správní rada dostala od ředitele VZP Pavla Horáka informace o dohodě mezi VZP a firmou IZIP, která umožní smlouvy rozvázat už v polovině příštího roku. Za této podmínky může VZP pořídit 46 % akcií, které jsou nyní v úschově u právníka. Správní rada také řediteli pojišťovny uložila, aby zajistil vrácení autorských práv k projektu do firmy IZIP.

VZP koupí dal‰í akcie IZIP Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny schválí pořízení dalších 46 % akcií projektu elektronických zdravotních knížek. Pojišťovna by podle předsedy správní rady Marka Šnajdra tak měla mít nadpoloviční podíl, tj. 51 %. Podmínkou ale je, že smlouvy s firmou IZIP bude možné vypovědět už příští rok v pololetí. Podle předsedy správní rady se však nepodařilo dojednat podmínky, aby VZP mohla odkoupit celý balík akcií.

Vánoãní nákupy v zahraniãí: âechy lákají niωí ceny i vût‰í v˘bûr Jak ukázal výzkum společností Ipsos v září 2011 na vzorku 508 respondentů realizovaný pro GE Money Bank, důvodem pro nákupy v zahraničí nejsou jen

výhodnější ceny, ale také větší výběr a možnost pořídit si zboží, které v České republice není k dostání. České zákazníky lákají i novinky, které u nás teprve budou uvedeny. Alespoň občas přitom za hranicemi nakupuje 30 % Čechů – téměř polovina z nich (48 %) letos plánuje nakoupit v zahraničí i menší část vánočních dárků. „Alespoň příležitostně nakupuje v zahraničí téměř třetina Čechů. Nejčastěji se jedná o obyvatele příhraničních oblastí, čemuž odpovídají i země, které jsou cílem nákupů: Německo, Polsko a Rakousko,“ říká Jarmila Kowolowská, manažerka kreditních karet GE Money Bank, a pokračuje: „Roste také zájem využívat při nákupech v zahraničí kreditní karty, které nabízejí finanční rezervu. Navíc není potřeba se zabývat směnou hotovosti. Kreditní karty jsou také bezpečnější, v případě ztráty či krádeže je lze okamžitě zablokovat, případně pojistit proti možnému zneužití.“ Mezi oblíbené země pro nákupy v zahraničí patří kromě Německa, Rakouska a Polska i Slovensko – především mezi obyvateli Moravskoslezského (29 %) a Jihomoravského kraje (47 %). Dotazovaní také uváděli Velkou Británii a Itálii, do nichž jezdí nakupovat hlavně lidé s vyšším vzděláním.

11. MEZINÁRODNÍ VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ Jedinečná jarní příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních technologií a inovačních trendů. Komplexní platforma pro řešení problematiky v jednotlivých odvětvích strojírenství s prostorem pro technologické spolupráce. Čtyři dny pro osobní kontakty a zviditelnění Vašich produktů i služeb. Souběžné veletrhy:

FOR FOR FOR FOR

AUTOMATION ELECTRON ENERGO LOGISTIC

1. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky 2. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky 1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie 3. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace

LETŇANY VÁS ZVOU! www.forindustry.cz

13. – 16. 3. 2012

INZERCEKULTURA

Jazz na Hradû 14. 12. 2011 ve 20 hodin ve ·panûlském sále PraÏského hradu Michal Hejna & AghaRTA Gang Pod názvem AghaRTA Gang se skrývá různorodé seskupení hudebníků, pravidelně vystupujících v jazzklubu AghaRTA, kteří přijali pozvání od neúnavného organizátora jazzového života v Praze bubeníka Michala Hejny.

Michal Hejna & AghaRTA Gang Markéta Foukalová zpûv David Fárek saxofon Petr Kroutil saxofon, zpûv Boris Urbánek, Ondfiej Kabrna klávesy, piano Zdenûk Tichota, Ivan DoleÏálek baskytara Lubo‰ Andr‰t, Slávek Janda kytara Michal Hejna bicí nástroje Imran Musa Zangi percuse


KNIÎNÍ KLUB

Nakladatelství Grada www.grada.cz

V‰echno je jinak aneb Co nám nefiekli o dÛchodech, euru a budoucnosti Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová Co když je všechno jinak, než se na první pohled zdá? Ve společnosti roste pnutí. Nepokoje se šíří Evropou. Jedna krize střídá druhou. Možná se blíží kolaps eurozóny. Jak to skončí? Vstupujeme do nové éry? Dá se snad v takové chvíli spolehnout na to, že se o nás stát postará? Myslíte na stáří, ale nevíte, jak v tak zvláštní době investovat bezpečně? Známí ekonomové Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová na tyto otázky odpovídají srozumitelně pro každého laika. Odkrývají jeden mýtus po druhém. Jako rebelové odmaskovávají nekompetentní politiky. Odhalují, co nás čeká. Nabízejí řešení, jak se o sebe a svůj důchod postarat a jak investovat bezpečně. Ale pokud čekáte nudu a nesrozumitelný odborný text, nedočkáte se. Taková kniha tu ještě nebyla: Nerozčílí vás – spíš vám zvedne náladu před nedělním obědem. Brožovaná vazba, 224 stran, cena 249 Kč, ISBN: 978-80-247-4207-6

Krizová ekonomie Budoucnost finanãnictví v kostce Nouriel Roubini, Stephen Mihm Bestseller světoznámého ekonoma Nouriela Roubiniho, proslulého pro svoje postoje pod přezdívkou dr. Zkáza. Předpovídal příchod finanční krize mnohem dříve než kdokoliv jiný, čímž si později vysloužil bezmála statut ekonomické celebrity a proroka. Jak vidí stav světové ekonomiky a budoucí vývoj a jakou léčbu předepisuje tento analytik trhů, který se pravidelně umisťuje na předních příčkách žebříčků největších žijících veřejných intelektuálů? Ve čtenářích může kniha vzbuzovat na jednu stranu obavy, na druhou stranu se po jejím přečtení mohou připravit na budoucí možný scénář vývoje ekonomiky. A Roubini nám svoji vizi budoucnosti předkládá bez příkras, srozumitelně a bez ekonometrických rovnic. Podle něj s námi „krizová ekonomie“ zůstane na dlouho. Brožovaná vazba, 296 stran, cena 399 Kč, ISBN: 978-80-247-4102-4

Nakladateství Wolters Kluwer âR www.wkcr.cz

Pfiehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní) Sestavil Milan Podhrázký

Vydává Periodical s.r.o. Sídlo vydavatelství Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4 Šéfredaktorka Marcela Staňková stankova@parlamentnimagazin.cz Zástupce šéfredaktorky Helena Kuncová kuncova@parlamentnimagazin.cz Autorský kolektiv Ondřej Hergesell, Kristián Chalupa, Aleš Jindrák, Vilém Jirouš, Petr Just, Jiří Maštálka, Alena Palčová, Jiří Pehe, Tomáš Sokol, Alexandra Štefanová, Martin Zikmund, Zdeněk Zbořil Obchodní ředitelka Jitka Svátová svatova@parlamentnimagazin.cz Obchodní oddělení Vít Macourek macourek@parlamentnimagazin.cz Kristina Nowakowska nowakowska@parlamentnimagazin.cz Elektronickou podobu Parlamentního magazínu najdete na www.parlamentnimagazin.cz Grafická úprava a zlom TH design service Distribuce vychází 10x ročně Rozšiřováno podle databáze odběratelů SEND Předplatné, spol. s r. o. Ve Žlíbku 1800/77 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420 225 985 225 Předplatné predplatne@parlamentnimagazin.cz cena předplatného 890 Kč včetně DPH Kontakty info@parlamentnimagazin.cz redakce@parlamentnimagazin.cz tel.: + 420 776 657 722

Právo na samosprávu nepochybně představuje jeden z klíčových institutů každého demokratického právního státu, přičemž samospráva jako taková se díky tomu poměrně často stává zdrojem rozličných sporů, a to jak politických, tak především právních. Judikaturu soudů je třeba považovat (a to jak soudu ústavního, tak i soudů obecných) za zcela integrální součást právních východisek fungování samosprávy, k jejímuž pochopení tento výběr judikatury jistě přispěje. Cílem tohoto přehledu ovšem je zmapovat zejména oblast samosprávnou (samostatnou působnost), která nepochybně z hlediska svého právního vymezení představuje oblast zcela svébytnou.Vzhledem k tematickému zaměření přehledu jsou v něm obsaženy samozřejmě převážně rozhodnutí Ústavního soudu a soudů správních (zejména Nejvyššího správního soudu), nicméně výběr zahrnuje také rozhodnutí Soudního dvora EU, Evropského soudu pro lidská práva či Nejvyššího soudu ČR. Práce je systematicky členěna do dvou hlavních částí (samospráva územní a samospráva profesní), které jsou z důvodu větší přehlednosti ještě dále vnitřně strukturovány. Součástí přehledu je též věcný rejstřík a rejstřík použitých právních předpisů. Brožovaná vazba, 540 stran, cena 644 Kč, ISBN: 978-80-7357-687-5

Veškerá práva vyhrazena © Periodical s.r.o. 2010

62

www.parlamentnimagazin.cz

Parlamentní magazín

Vychází: 01. 12. 2011 Evidence MK ČR E 19456 ISSN 1804-9729 Vydává Periodical s.r.o. Vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 164675 IČO: 24667498 Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce. Neoznačené fotografie – archiv redakce, Shutterstock® PhotosVEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

220 / 400 kV

Jsme výhradním provozovatelem přenosové soustavy České republiky. Dispečersky zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou soustavu. Všem účastníkům trhu s elektřinou poskytujeme přístup k přenosové soustavě za rovných a transparentních podmínek. Aktivně se podílíme na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2 101 52 Praha 10 tel.: +420 211 044 111 fax: +420 211 044 568 e-mail: ceps@ceps.cz www.ceps.cz

PODPORUJEME ROZVOJ ČESKÉ VĚDY, TECHNIKY A DESIGNU