Page 1

WWW.KULTURASTUROVO.SK

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

1

PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE ŠTÚROVO A OKOLIE XXVIII. évfolyam - ročník

2018[4]


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

2

NAPONTA KÉT KAMIONNAL NŐNE A FORGALOM, HA MEGÉPÜLNE A HULLADÉK-FELDOLGOZÓ ÜZEM

AK BY SA POSTAVILA FABRIKA NA SPRACOVANIE ODPADU, DOPRAVA BY VZRÁSTLA O DVA KAMIÓNY DENNE

Március 13-án nyilvános vitán ismertette a városunkba beruházni kívánó HC Logistik vezetősége a hulladék-feldolgozó üzem működésének és gyártási folyamatának részleteit. Emellett a lakosságnak alkalma volt feltenni az üzem kapcsán felmerülő kérdéseit, megfogalmazni kétségeit.

Predstavitelia firmy HC Logistik 13. marca na verejnom prerokovaní oboznámili verejnosť s podrobnosťami svojho investičného zámeru na území PPŠ. Obyvatelia mali možnosť k téme položiť svoje otázky, či vyjadriť svoje pochybnosti a obavy.

A kultúrház nagytermében ugyan kevesen gyűltek ös�sze, de érezhetően felfokozott volt a hangulat, bekiabálások és tapsok zavarták a beruházók ismertetőjét. A lakosok és városi ill. megyei képviselők hozzászólásaikban az üzem megépítése ellen érveltek, mondván tevékenysége károsítja az itt élők egészségét, a Duna vizét és a levegő minőségét, illetve leterheli a közúti forgalmat, amire útjaink nincsenek felkészülve. Nehezményezték továbbá, hogy egész Nyitra megye összegyűjtött műanyag hulladékát miért épp a megye legdélibb csücskében kívánják feldolgozni, hiszen logisztikai szempontból érdemesebb lenne ezt a tevékenységet a megye középső részében végezni. A beruházók türelemmel feleltek a hosszú órákon át felmerülő kérdésekre és legtöbbször az egyébként mindenki számára nyilvános, független szakértők által kidolgozott dokumentumra hivatkoztak, melyet ezen a linken: https://bit.ly/2GzueIw vagy a város honlapján: https://bit.ly/ 2H7C7ll olvasóink is elérhetnek. Nem sikerült ugyan megállapodni abban, hogy égetőről vagy hulladék-feldolgozóról van

szó, hiszen a beruházók az utóbbit, a helyiek az előbbit állították meggyőződéssel. Lakossági kérdésre, miszerint miért van egyáltalán nyilvános vita, hiszen petícióban fejezte ki a lakosság elutasítását, melyen 8000 aláírás gyűlt össze, Jozef Drozd, a cég igazgatója úgy felelt: „A petíció azt kérdezte a lakosságtól, akarnak-e az egészségükre és a környezetre káros szemétégetőt Párkányban. Mi semmi ilyesmit nem akarunk itt építeni, ezért nem gondoljuk, hogy a petíció a mi üzemünk ellen emel szót.” Abban sem sikerült megállapodni, hogy a feldolgozás során keletkező végtermék hulladék-e vagy sem, mert a HC Logistik vezetőinek a lakosság nem hitt. Annyi kiderült, hogy a feldolgozandó műanyag városunkba szállítása napi két plusz kamiont jelentene. A lakosok abbéli félelmüket is kifejezték, hogy ha meg is épül az üzem, az itt élőknek annyi hasznuk se lesz, hogy új munkahelyek teremtődnek, mert feltételezték, hogy a legtöbb pozícióba úgyis északabbról akad csak „megfelelő” munkaerő. A cég szakemberei ezt a feltételezést elutasították. Összességében elmondható, hogy az álláspontok nem közeledtek, a megjelent lakosok és képviselők továbbra is egyértelműen a beruházás ellen vannak. Az MKP képviselői sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy az üzemmel kapcsolatos petíciójukat befogadta az Európai Parlament Petíciós Bizottsága, így nemzetközi szinten is foglalkoznak majd az üggyel szakemberek. Bokor Réka

NEM FELEDHETJÜK ’48 ÜZENETÉT! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt városunkban is tisztelegtek. Március 14-én az ez alkalomra felújított kopjafánál a városvezetés, a Csemadok, az MKP és a Híd-Most pártok, valamint a testvértelepülések képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit és főhajtással fejezték ki tiszteletüket. Az ün-

Hoci sa sála kultúrneho domu nenaplnila ani do polovice, atmosféra bola vypätá a prezentáciu firmy prítomní často prerušovali nesúhlasným tlieskaním a pokrikom. Obyvatelia, a s nimi aj miestni a župní poslanci, vyjadrovali vo svojich komentároch nesúhlas s výstavbou, argumentujúc škodlivosťou prevádzky na zdravie tu žijúcich ľudí, znečistením ovzdušia a vôd Dunaja a preťaženosťou ciest, ktoré nie sú v okolí mesta stavané na takúto dopravu. Projektu vytýkali aj to, prečo chcú spracovávať plastový odpad z celého Nitrianskeho kraja práve v jeho najjužnejšom kúte, z hľadiska logistiky by bola logická lokalita niekde uprostred župy. Investori hodiny trpezlivo odpovedali na položené otázky, väčšinou sa odvolávali na – mimochodom každému dostupný, zverejnený – dokument, vypracovaný nezávislými odborníkmi, ktorý si záujemcovia môžu prečítať tu: https://bit.ly/2GzueIw alebo aj prostredníctvom webu mesta: https://bit.ly/2H7C7ll V otázke, či ide o spaľovanie alebo spracovanie odpadov sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus: obyvatelia boli pre-

nepség ezután a kultúrházban folytatódott, ahol a gimnázium diákjai megható műsor keretében idézték fel a történelmi eseményeket, valamint a Szivárvány kórus előadása emelte az ünnep fényét. Az ünnepi szónok, Bolya Szabolcs, Nyitra megye MKP-s képviselője beszédében a szabadságharc ügyét támogató nőkről, a katonákat a legnehezebb körülmények között is ápoló hős asszonyokról emlékezett meg. Kiemelte: a 170 éve történt eseményekből erőt meríthetünk a munkához, mely ahhoz kell, hogy 170 év múlva is mi lakjuk e földet. -bokor-

svedčení o tom prvom, kým investori ubezpečovali, že ide o to druhé. Na otázku, k čomu je dobré toto verejné prerokovanie, veď miestni 8000 podpismi pod petíciou akciu odmietli, odpovedal riaditeľ firmy Jozef Drozd: "Petícia sa pýtala občanov, či chcú v Štúrove spaľovňu odpadov, poškodzujúcu zdravie obyvateľstva a životné prostredie. My nič takého tu nechceme postaviť, preto si nemyslíme, že petícia bola zameraná proti nám." Zhoda sa nedosiahla ani v tom, či konečný produkt výrobného procesu bude odpadom alebo nie, vedeniu HC Logistik prítomní neverili. Ako odznelo, prísun plastového odpadu by znamenal denne plus dva kamióny na cestách mesta. Niektorí diskutujúci vyjadrili aj obavu, pokiaľ by sa fabrika postavila, že pre mesto neprinesie ani pracovné miesta, pretože väčšina pozícií sa aj tak obsadí „schopnejšími“ pracovníkmi zo severnejších oblastí. Toto predstavitelia firmy rozhodne odmietli. Možno teda konštatovať, že postoje sa nezblížili, prítomní obyvatelia a poslanci investíciu naďalej jednoznačne odmietajú. Predstavitelia SMK- MKP v rámci tlačovej konferencie oznámili, že svoju petíciu postúpili Výboru pre petície Európskeho parlamentu a takto sa vecou budú zaoberať odborníci aj na medzinárodnej úrovni. pr-f


H Í R E K / S P R ÁV Y

A POLGÁRMESTER SZEMSZÖGÉBŐL Városunk jól gazdálkodik Az eltelt időszak év végi értékelésénél már előre látszott, hogy 2017 gazdaságilag is az eredményes évek közé sorolható. Az előző időszakban bevezetett változások és intézkedések kezdik meghozni gyümölcsüket. A legnagyobb fejlődés a kulturális élet sokszínűségében, a közterületek gondozásában, a fokozottabb beruházási tevékenységben és az anyagi támogatások megszerzésében mutatkozik. Örömteli, hogy a minőségi munkát jó gazdasági eredmények is kísérik. Minden önkormányzat számára kulcsfontosságú, hogy a kiadásokat meghaladó bevételek is biztosítva legyenek. Ez a törvény által előírt rendelkezés biztosítja, hogy a város gazdasági biztonsága fenntartható legyen. Párkány ezt a törvénybe foglalt feltételt immár hagyományosan jól teljesíti. 2017-ben a város történetének legmagasabb bevételét sikerült

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

3

PRIMÁTORSKÝ UHOL POHĽADU

elérni, 8,5 millió euró értékben. A legerőteljesebb, 7%-os növekedést az állami költségvetésből érkező bevételek mutatták. A városi vállalkozásokból befolyt jövedelem 6%-os évközi növekedést ért el, a helyi adókból és illetékekből befolyt összeg pedig 4%-kal emelkedett. A kiadások az elmúlt évhez képest 10%-kal növekedtek, szintén átütő, 8,1 millió eurós értéket értek el. A kiadások emelkedését a fokozottabb beruházási tevékenység, az oktatásra fordított többletkiadások és a bérköltségek növekedése okozták. Köszönet illeti a városháza és a városi intézmények dolgozóit, különösen azokat, akik megfontolt döntéseikkel és felelősségteljes hozzáállásukkal hozzájárultak 2017 jó gazdasági eredményeinek eléréséhez. Ing. Szabó Eugen, polgármester

Mesto hospodári dobre Pri hodnotení uplynulého obdobia na prelome rokov, sme už predvídali, že 2017 sa zaradí medzi úspešné roky aj z ekonomického hľadiska. Zmeny, zavedené v predošlom období začali prinášať svoje ovocie. Hlavné pokroky sa prejavili v oblasti pestrosti kultúrneho života, starostlivosti o verejné priestranstvá, intenzívnejšej investičnej činnosti ako aj v získavaní dotácií. Potešiteľné je, že kvalitná činnosť je sprevádzaná aj dobrými hospodárskymi výsledkami. Pre každú samosprávu je kľúčové, aby bola zabezpečená prevaha príjmov nad výdavkami. Táto, zákonom predpísaná podmienka zaručuje, aby finančné zdravie mesta bolo udržateľne zabezpečené. Štúrovo, už tradične dobre plní túto zákonom stanovenú požiadavku.

V roku 2017 sme zaznamenali historicky najvyššie príjmy mesta, a to vo výške 8,5 mil. EUR. Najväčšiu dynamiku rastu vykazovali príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb vo výške 7%. Príjmy z podnikateľskej činnosti vykazovali medziročný rast vo výške 6%, kým príjmy z miestnych daní a poplatkov rástli o 4%. Oblasť výdavkov bola tiež prelomová a dosiahla výšku 8,1 mil. EUR čo predstavuje nárast oproti predošlému roku vo výške 10%. Pod nárast výdavkov sa podpísala predovšetkým intenzívnejšia investičná činnosť, rast nákladov na mzdy a vzdelávanie. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom mesta a mestských inštitúcií, obzvlášť tým, ktorí svojimi uvážlivými rozhodnutiami a zodpovedným prístupom prispeli k dobrým ekonomickým výsledkom roka 2017. .Ing. Eugen Szabó, primátor mesta


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

4

ÉRTESÍTÉS

A HATÁROZATOK ÁTVÉTELÉNEK IDŐPONTJAI Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a 2018-as évre vonatkozó helyi adókról (ingatlanadó, ebadó) szóló határozatok személyesen átvehetők 2018. április 16-tól április 27-ig terjedő időszakban (félfogadó napokon kívül is) a Párkányi Városi Hivatal információs pultjánál. Az átvételhez szükséges a személyazonossági igazolvány felmutatása. A nem átvett határozatokat „saját kézbe“ történő kézbesítési módon fogjuk postázni. A kiszabott illetéket a városi hivatal pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával lehet befizetni. ----------------------------------KUTYAKÖTELESSÉG Tudja Ön… …hogy jogszabályellenes, nem esztétikus és nem higiénikus a kutyaürüléket a közterületen hagyni? A törvény értelmében „ha a kutya az ürülékével bepiszkítja a közterületet, akkor az a személy, aki a kutyát sétáltatta, köteles az ürüléket azonnal felszedni.” A kutyaürülék a hulladékok katalógusában az általános hulladék közé van sorolva. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a kutya után felszedett ürüléket bármelyik kommunális hulladék tárolására kijelölt edénybe be lehet dobni. Kérjük a gazdikat, hogy mindig legyen a zsebükben műanyagvagy papírzacskó, melyek segítségével könnyen felszedhetik és eldobhatják az ürüléket. Köszönjük, hogy Önnek is szívügye városunk tisztasága! -VH-

VÁROSHÁZA HÍREI / SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

KITÜNTETTÜK PEDAGÓGUSAINKAT Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségen köszöntöttük a tanárokat a Városi Művelődési Központ nagytermében március 28-án. Az ünnepély keretén belül hét pedagógus emlék-plakettet és a virágcsokrot kapott, melyeket városunk polgármestere Ing. Szabó Eugen és alpolgármestere PaedDr. Kornélia Slabáková adtak át. Az ünnep hangulatát Illényi Katica koncertje fokozta. Szívből gratulálunk minden díjazottnak és kívánunk sok-sok sikert mind a szakmában, mind pedig a magánéletben! -VHVYZNAMENANÍ PEDAGÓGOVIA: AZ IDEI ÉVBEN KITÜNTETÉST KAPTAK: Mgr. Juraj Mihályi (Stredná odborná škola techniky služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola) PhDr. Gabriela Piačeková (Gymnázium -Gimnázium) Mgr. Adriana Bobuľová (Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola) Ildikó Vargová (Materská škola, Adyho ulica) Mgr. Anastázia Szabóová (Základná škola, Adyho 6.) Mgr. Žofia Himmlerová (Základná škola Endre Adyho s vyuč. jaz. maď. Ady Endre Alapiskola, Adyho 9.) Terézia Jakubíková (Základná škola Endre Adyho s vyuč. jaz. maď. Ady Endre Alapiskola, Adyho 9.)

OCENILI SME PRÁCU NAŠICH PEDAGÓGOV V stredu 28. marca sa pri príležitosti Dňa učiteľov konalo v Mestskom kultúrnom stredisku slávnostné podujatie. V rámci neho si vyznamenaní pedagógovia prevzali z rúk primátora mesta Ing. Eugena Szabóa pamätnú medailu za záslužnú prácu a z rúk pani viceprimátorky PaedDr. Kornélie Slabákovej kyticu vďaky. Slávnostné chvíle spríjemnil koncert huslistky a speváčky Katica Illényi. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa pracovných a osobných úspechov! -MsÚ-

NÁNAI ÚT - AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A Nánai út rekonstrukciója kapcsán április 3-tól (9.00 óra) változás állt be néhány helyközi autóbusz forgalmi rendjében, mely április 30-ig (16.00 óra) tart. A Nána, Kéménd, Zselíz és Léva irányába közlekedő helyközi autóbuszok a Központi autóbuszmegálló – Sobieski utca – Kövesdi út – Bekötő út terelőútvonalon közlekednek. Az érintett járatok nem szolgálják ki a Fő u.-posta; Bocskai utca; Nánai út; Kaszárnyák megállókat. A Párkány – Muzsla – Bátorkeszi útvonalon közlekedő 14.15 órakor induló helyközi járat a Fő utca 55-ös h.sz. előtt kihelyezett ideiglenes megállóból indul. A helyi autóbuszok a Zrínyi utca – Bocskai utca – Fő utca útvonalon közlekednek.

NÁNANSKÁ CESTA - AKTUÁLNE INFORMÁCIE V termíne od 3. apríla (9.00) do 30 apríla (16.00) je v platnosti dočasný organizačný poriadok niektorých autobusov. Prímestské linky v smere Nána, Kamenín, Želiezovce, Levice premávajú obchádzkovou trasou: Autobusové stanovište – Sobieskeho ulica – Kamenická cesta – Spojovacia cesta. Dotknuté linky neobsluhujú zastávky: Hlavná pošta; Bocskaiho ul.; Nánanská cesta; Kasárne. Prímestský autobus v úseku Štúrovo – Mužla – Bátorove Kosihy s pravidelným odchodom o 14:15 h. vychádza z dočasnej zastávky umiestnenej na Hlavnej ulici pred č.d. 55. Autobusy MHD premávajú obchádzkovou trasou: Zrínskeho ulica – Bocskaiho ulica – Hlavná ulica.

Az 1-es sz. helyi autóbusz, valamint a 3-as sz. helyi autóbusz érintett járatai a Fő u.-posta megállót a Fő utca 55-ös h.sz. előtt kihelyezett ideiglenes megállóban szolgálják ki.

MHD1 a dotknuté spoje MHD3 obsluhu zastávky Hlavná pošta zabezpečujú na dočasnej zastávke umiestnenej na Hlavnej ulici pred č.d. 55.

Az 2-es sz. helyi autóbusz, valamint a 3-as sz. helyi autóbusz érintett járatai kiszolgálják a Bocskai u. megállót is.

Linka MHD 2 a dotknuté spoje linky MHD 3 obsluhujú aj zastávku Bocskaiho ulica.

Az aktuális információkat megtalálják Párkány Város weboldalán a www.sturovo.sk webcímen.

Všetky aktuálne informácie nájdete na webovej stránke mesta na www.sturovo.sk.

Kérem türelmüket és megértésüket.

Prosím o Vašu trpezlivosť a pochopenie. Ing. Eugen Szabó, primátor

Szabó Eugen, polgármester


VÁROSHÁZA HÍREI / SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU Párkány Városa ismét bekapcsolódott a „Bringával Munkába“ elnevezésű országos versenybe. Városunk polgármestere Ing. Szabó Eugen a verseny helyi koordinátoraként a Városi Sportegyesület igazgatóját Tóth Zoltánt nevezte meg. Ebben a versenyben városunkat a párkányi székhelyű vállalatok, létesítmények, illetve azok helyi részlegeinek alkalmazottjaiból létrejött csapatok képviselhetik, mégpedig oly módon, hogy az adott csapat minden tagja ugyanazon vállalat alkalmazottja kell, hogy legyen. Például így létrejöhet az Öntöde csapata vagy a Hullámgép csapata. A versenybe bekapcsolód-

Mesto Štúrovo sa opäť zaregistrovalo do celoslovenskej súťaže, vyhlásenej pod názvom „Do práce na bicykli“. Primátor mesta Ing. Eugen Szabó poveril koordináciou projektu na lokálnej úrovni riaditeľa MŠO Zoltána Tótha. V tejto celoslovenskej súťaži môžu naše mesto reprezentovať tímy zamestnancov firiem alebo inštitúcií so sídlom alebo praco-

ÁPRILIS 14. – TAVASZI FAÜLTETÉS: A Duna promenádon fák, a városi hivatal előtti parkban pedig bokrok kerülnek kiültetésre. Gyülekező a Párkányi Városi Hivatal Vámházköz 2. sz épülete udvarában 9.00 órakor.

OZNAM

BRINGÁVAL MUNKÁBA hatnak a párkányi székhelyű középiskolák tanulói is. Ebben az esetben is ugyanaz az elv érvényesül, miszerint a csapatnak ugyanazon iskola diákjaiból kell összeállnia. Így például akár létrejöhetne egy Gimi csapat. A diákoknak a verseny megkezdéséig be kell tölteniük a 15. életévüket. Egy ugyanazon vállalatnál, létesítményben vagy iskolában több csapat is létrejöhet. A csapatok létszáma 2-4 fő. A verseny május 1-jén kezdődik és május 31-ig tart. A csapatok regisztrációja legkésőbb május 5-ig lehetséges a www.dopracenabicykli. eu honlapon.

Részletes információk a következő weboldalakon találhatóak: www.sturovo.sk, www. mso.sturovo.sk, www.dopracenabicykli.eu Amennyiben kérdésük van vegyék fel velünk a kapcsolatot személyesen, telefonon, illetve emailben. Kapcsolattartók: Zoltán Tóth, tel. č. 036 751 12 60, e-mail: riaditel@msosturovo.sk Laky Enikő, tel. č. 036 752 48 67, e-mail: organizator@msosturovo.sk VH skôr do 5. mája 2018 na webovej stránke www.dopracenabicykli. eu.

Súťaž potrvá v termíne od 1. mája do 31. mája 2018. Registrácia tímov musí prebehnúť najne-

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať osobne, emailom alebo telefónom. -MsÚ-

ÁPRILIS 18. – FÖLD NAPJA PÁRKÁNYBAN a sétálóutcán 10.00 - 11.30 óráig (rossz idő esetén a kultúrházban): kupakgyűjtés kiértékelése, képzőművészeti- és fotópályázat kiértékelése; oktató játékok gyerekeknek; kiállítás. ÁPRILIS 20. – FACSEMETE GYERMEKEMNEK: Szeretnénk folytatni a tavaly megkezdett hagyományt, mely szerint fát ültetünk az előző évben született gyermekek közül háromnak. A nevek kisorsolására a Tavaszi faültetés keretén belül kerül sor. A facsemetéket a szülőkkel közösen 9.30 órai kezdettel ültetjük ki a városi hivatal előtti parkban. Jöjjenek és csatlakozzanak hozzánk! VH

5

TERMÍNY PREVZATIA ROZHODNUTÍ

viskom v Štúrove. V danom tíme však musia byť všetci členovia zamestnancami rovnakej firmy. Napríklad takto môže vzniknúť: Tím Zlievareň alebo Tím Zvlňovačka. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov štúrovských stredných škôl. Aj tu platí zásada, že tím musí byť zostavený zo študentov rovnakej školy, napr.: tím Gymi. Študenti musia v deň začiatku kampane dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. Z jednej firmy, inštitúcie alebo školy môže pochádzať viacero tímov. Jeden tím môže mať 2 až 4 členov.

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A FÖLD NAPJÁT! A Nemzetközi Föld Napjához kapcsolódó rendezvények évente, áprilisban kerülnek megszervezésre. Városunk az idén immár a negyedik alkalommal kapcsolódik be saját eseménnyel, melyre ezúton szeretnénk meghívni Párkány és környéke lakosait. Ebből az alkalomból különféle aktivitásokat kínálunk Önöknek, bízva abban, hogy minden korosztály megtalálja a magának legmegfelelőbbet.

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

Svojou registráciou do súťaže tímy potvrdia, že budú v uvedenom období do práce/školy dochádzať na bicykli a budú si o tom robiť záznamy do registračného systému. Podrobné informácie sú k dispozícii na webových stránkach: www.sturovo.sk, www.mso. sturovo.sk, www.dopracenabicykli.eu

Oznamujeme Vám, že v termíne od 16. apríla do 27. apríla 2018 (aj počas nestránkových dní) si môžete osobne prevziať rozhodnutia o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti, daň za psa) na rok 2018 u informátorky Mestského úradu Štúrovo. Rozhodnutie Vám bude vydané na základe predloženia občianskeho preukazu. Neprevzaté rozhodnutia budeme zasielať poštou do vlastných rúk. Príslušný poplatok je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou priamo v pokladni mestského úradu. ---------------------------------PSIA POVINNOSŤ Viete, že… ... je protizákonné, neestetické a nehygienické ponechávať psie výkaly na verejných priestranstvách? V zmysle zákona „ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť“. Psí exkrement je zaradený v katalógu odpadov medzi ostatný odpad. V praxi to znamená, že občan môže takýto odpad odložiť do smetného koša, ktorý je určený na bežný komunálny odpad. Prosíme „psíčkarov“, aby pri prechádzke so psom vždy mali pri sebe plastové alebo papierové vrecia, pomocou ktorých môžu výkaly ľahko pozbierať a umiestniť do smetných košov. Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta! -MsÚ-

OSLÁVME SPOLOČNE DEŇ ZEME! Oslavy Medzinárodného dňa Zeme sa konajú každoročne v mesiaci apríl. V tomto roku v našom meste sa uskutoční už štvrtý ročník podujatia, na ktoré srdečne pozývame obyvateľov Štúrova a okolia. Pri tejto príležitosti sme pripravili rôzne aktivity, z ktorých si každá veková kategória môže vybrať tú svoju: 14. APRÍL - JARNÁ VÝSADBA DREVÍN: Za účasti dobrovoľníkov budeme vysádzať stromy na promenáde pri Dunaji a kríky v parku pred mestským úradom. Zraz účastníkov je o 9.00 hod. vo dvore Mestského úradu v Štúrove, Pri colnici č. 2. 18. APRÍL – DEŇ ZEME V ŠTÚROVE na pešej zóne od 10.00 do 11.30 hod. (v prípade nepriaznivého počasia

v kultúrnom dome): vyhodnotenie zberu PET vrchnákov; vyhodnotenie výtvarnej súťaže; vyhodnotenie fotosúťaže; náučné hry pre deti; výstavy. 20. APRÍL – STROM PRE MOJE DIEŤA: Chceli by sme pokračovať v tradícii výsadby drevín pre troch novorodencov, narodených v predchádzajúcom roku. Mená detí, ktoré získajú tento skvelý dar od mesta budú známe po verejnom losovaní, ktoré prebehne počas Jarnej výsadby drevín. Stromy budú vysádzané v spolupráci s rodičmi so začiatkom o 9.30 hod. v parku pred mestským úradom. Tešíme sa na Vašu účasť!

Bližšie informácie o podujatí Deň Zeme v Štúrove/A Föld napja Párkányban rendezvényünkről bővebben: Web: www.sturovo.sk, Facebook: Mestský úrad Štúrovo – Párkányi Városi Hivatal, Facebook: Deň Zeme v Štúrove – A Föld napja Párkányban

MsÚ


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

6

VÁROSHÁZA HÍREI / SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

ŽIHADIELKO JÁTSZÓTÉR AZ ÁLOM VALÓSÁGGÁ VÁLIK

IHRISKO ŽIHADIELKO SEN SA STÁVA SKUTOČNOSŤOU

A Lidl üzletlánc hivatalos értesítése után, miszerint Párkány városa sikeres volt a Žihadielko gyermekjátszótérért folytatott versenyben és azt meg is nyerte, városunk polgármestere Ing. Szabó Eugen munkaértekezletet hívott ös�sze a játszótér felépítésére alkalmas terület kiválasztásával kapcsolatban. A munkaértekezletre meghívta a képviselőtestület tagjait, valamint a legaktívabb Facebookos csoporttagokat.

Po obdržaní oficiálneho oznámenia od spoločnosti Lidl, že Štúrovo uspelo v súťaži o detské ihrisko Žihadielko a toto ihrisko získalo, primátor mesta Ing. Eugen Szabó zvolal pracovnú poradu venovanú k otázke výberu miesta na výstavbu ihriska. Na poradu pozval poslancov mestského zastupiteľstva a najaktívnejších členov facebookovej skupiny.

A városi hivatal már korábban kitippelt több lehetséges helyszínt, amelyek teljesítették az alapfeltételeket. A munkaértekezlet résztvevői végül is több más kritérium mérlegelésével egyöntetűen jóváhagyták, hogy a gyermekjátszótér a Szövetkezeti soron található zöld területen, mely a Hársfa utcai Óvoda és az Emberi Szívek Humanitárius Szervezet épülete kerítésénél található, épüljön fel. Ez a hely-

szín olyan előnyöket kínál, amelyeket, más szóban forgó helyszínek nem tudtak nyújtani. Ilyen előnyök a: • kis lakótelepi központ • megfelelő távolság a lakóházaktól • megfelelő távolság a frekventált utaktól • jó parkolási lehetőség • bővíthetőség, fásított zöldterület • nyugalmas környék „Hihetetlen eredményt ért el a város. Minden párkányi büszke lehet arra, hogy egy ilyen közösség tagja. Itt szeretném megköszönni, mindenekelőtt azoknak, akik mérhetetlen aktivitásukkal új szavazókat szereztek. Ugyancsak nagy köszönet jár mindenkinek, akik napról napra kitartóan szavaztak és röptették a Maját 150 méter magasra eltekintve attól, hogy párkányiak-e vagy sem” – emelte ki városunk polgármestere a munkaértekezlet meghívója szövegében. VH

BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁKBA

2018. MÁJUS 15-ÉN ÉS 16-ÁN 8.00 ÓRÁTÓL 16.00 ÓRÁIG a 2018/2019-es tanévre az ös�szes Párkány Városa által fenntartott óvodákba. A gyermek óvodába való felvétele a törvényes képviselő írásos kérvénye, valamint a gyermek egészségi állapotáról szóló, beleértve a kötelező oltások adatait is, a gyermekés ifjúsági orvos által kiállított igazolás alapján történik. A szülőket megilleti a szabad óvodaválasztás joga. Bővebb tá-

jékoztatást a felvétel feltételeiről az óvodák igazgatónői nyújtanak. VH

Mestský úrad už vopred vytipoval viacero možných lokalít, ktoré spĺňali základné požiadavky. Prítomní na pracovnej porade nakoniec po zvážení ďalších kritérií jednohlasne schválili pre výstavbu detského ihriska trávnatú plochu na Družstevnom rade pri plote MŠ Lipová a Humanitného združenia Ľudské srdce. Miesto spĺňa nasledovné kritériá, ktoré ostatné lokality nevedeli ponúknuť: • prirodzené malé sídliskové centrum • dostatočná vzdialenosť

od bytových domov • dostatočná vzdialenosť od frekventovanej cesty • relatívne dobrá možnosť parkovania • možnosť ďalšieho rozširovania v budúcnosti, blízkosť vzrastlých stromov • pokojné prostredie „Dosiahol sa neuveriteľný výsledok. Každý obyvateľ Štúrova môže byť hrdý, že je súčasťou takejto komunity. Chcem sa poďakovať predovšetkým tým, ktorí svojou nesmiernou aktivitou získavali nových a nových hlasujúcich. Taktiež patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí deň čo deň vytrvalo hlasovali a skákali s Majou do výšky 150 metrov odhliadnuc od toho, či sú Št ú r ov č a ni a alebo nie„ – uviedol primátor mesta v pozvánke pre zainteresované strany. MsÚ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL 15. A 16. MÁJA 2018 OD 8.00 - 16.00 HOD.

pre školský rok 2018/2019 v každej materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti mesta Štúrovo.

MATERSKÉ ŠKOLY V ZRIAĎOVACEJ PÔSOBNOSTI MESTA PÁRKÁNY VÁROSA ÁLTAL FENNTARTOTT ÓVODÁK Materská škola, Adyho 2 Materská škola – Óvoda, Bartókova 38 Materská škola – Óvoda, Družstevný rad 22 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Lipová 2

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Rodičia majú možnosť zapísať dieťa do materskej školy podľa vlastného výberu. Bližšie informácie o podmienkach zápisu poskytnú riaditeľky materských škôl. MsÚ

Mesto Štúrovo oznamuje Váženým spoluobčanom, že prijme do pracovného pomeru referenta stavebného úradu pri MsÚ Štúrovo. Bližšie podmienky prijatia, ako aj charakteristiku ponúkaného pracovného miesta nájdete na webových stránkach mesta. Predpokladaný termín nástupu od 01.05.2018. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte MsÚ Štúrovo na tel. č. 2851300 alebo mailom eva.molnarova@sturovo.sk Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie – mesačník, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Réka Bokor. Členovia redakčnej rady: Kornél Hajtman, Robert Folk, Péter Forgács, Csilla Hiros. O inzerciách sa môžete informovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: reklama.sao@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie, grafický design a tlač: SPOT DESIGN. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzercie a reklamy! Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Dátum vydania: 12. 4. 2018 Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie - havilap, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945). Főszerkesztő: Bokor Réka. A szerkesztőbizottság tagjai: Hajtman Kornél, Folk Róbert, Forgács Péter, Hiros Csilla. Hirdetésfelvétel a 036/7511108 –as telefonszámon, e-mailben a reklama.sao@gmail.com címen, illetve személyesen a Városi Művelődési Központban. Grafika, tördelés, design és nyomtatás: SPOT DESIGN. A lapban megjelent hirdetések és cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem felel. A kommersz és lakossági hirdetések, reklámok, reklámcikkek tartalmáért a szerkesztőség nem felel! Nyilvántartási szám: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Kiadás dátuma: 2018. 4. 12.


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

7

2020-RA MEGÉPÜL A HELEMBÁT IPOLYDAMÁSDDAL ÖSSZEKÖTŐ HÍD

DO ROKU 2020 SPOJÍ CHĽABU A IPOLYDAMÁSD NOVÝ MOST

Március 28-án Ipolydamásdon Szijjártó Péter, külügyminiszter és Peter Žiga pénzügyminiszter, valamint Érsek Árpád közeledésügyi miniszter és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára jelenlétében hivatalosan is bejelentették az új Ipoly-híd megépítését.

Minister zahraničia Maďarska Péter Szijjártó a minister hospodárstva SR Peter Žiga 28. marca v Ipolydamásde oficiálne oznámili začiatok výstavby mosta cez Ipeľ medzi Chľabou a Ipolydamásdom. Prítomní boli aj minister Árpád Érsek a štátny tajomník Bence Rétvári.

A jelenlévők beszédeikben köszönetüket fejezték ki a két kormány jó együttműködéséért, és tolmácsolták abbéli reményüket, hogy ennek a hídnak megépülését továbbiak követik majd. Szíjjártó Péter miniszter elmondta: „Minden idők legkiegyensúlyozottabb magyar-szlovák kapcsolatai jöttek létre. Mindkét oldalon megértettük, hogy közös sikertörténetekre kell törekedni veszekedés helyett, s így a két nemzet közti nehezebb kérdések megoldására is lehet esély.” A miniszter kiemelte, sok munka áll előttünk, hogy felzárkózzunk a Nyugat-európai átlaghoz a határátkelési lehetőségek tekintetében. Míg ott átlagosan 2-3 kilométerenként léphetjük át a határt, addig Szlovákia és Magyarország vi-

szonylatában ez még csak 20 km átlagosan. A közeljövőben ezt elősegítendő öt beruházás valósul meg: Helemba-Ipolydamásd, Ipolyhídvég-Drégelypalánk, Nagygéres-Nagyrozvágy, Dunakiliti-Somorja, valamint kompkapcsolat létesül Dunaradvány-Neszmélynél. Tájékoztatott: januárban kapták meg ezen híd építési engedélyét. A beruházás végül 2,1 milliárd forintból valósul meg (közel 7 millió euró), 54 m hosszú lesz. Beszéde végén kiemelte: „Jó hír, hogy végre ilyen hírekről szólnak a magyar-szlovák kapcsolatok.” Kosznovszky Henrietta, Helemba község polgármestere elmondta: a helembaiak sokáig hittek, aztán már nem mertek hinni a híd megépülésében, de most újra bizakodóak, hiszen a megépítés már valóban karnyújtásnyira van. Hozzátette: az új összeköttetés reményei szerint hozzájárul majd a helyiek munkaerőpiaci lehetőségeinek javításához és a turizmus élénküléséhez. Bokor Réka

PROJEKT „CHOBOTNIČKY“ Dieťa je najvzácnejším darom nielen pre rodičov, ale i pre pedagógov a samotnú spoločnosť. Preto sa zrodil zaujímavý projekt spolupráce školy a ochotných mamičiek i babičiek, nazvime ho krátko – „Chobotničky“. Prvá chobotnička začala pomáhať v Dánsku. Za všetkým bola veľká náhoda. Otec priniesol svojej dcérke do inkubátora túto hračku. Personál si všimol, že jej chápadlá zamestnali rúčky dievčatka viac ako hadičky. Nápad sa okamžite rozšíril do celej Európy. Dnes „chobotničky“ pomáhajú takmer vo všetkých perinatologických centrách a pediatrických pracoviskách na Slovensku. Nech to znie akokoľvek zvláštne, ale je to tak. Farebné háčkované zvieratká majú pri liečbe na malých pacientov pozitívne účinky. Bábätká sprevádzajú celou hospitalizáciou a potom s nimi deti

odchádzajú domov. Uháčkované sú zo stopercentnej bavlny podľa presne stanovených pravidiel. Vyplnené sú antialergickým dutým vláknom. Stále ich je však málo. Vďaka výzve na sociálnych sieťach sa do háčkovania zapojilo vyše 150 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Samozrejme, aj od nás, zo Štúrova. Dovoľte, aby sme sa podelili s pocitmi, ktoré sme prežívali, keď sme naše „štúrovské chobotničky“ odovzdávali v novozámockej nemocnici: „Konečne nastal deň, kedy nastupujeme do auta a v ruke stískame škatuľu plnú malých chobotničiek. Vedeli sme, že týchto pár nasledujúcich hodín bude pre nás znamenať veľa. Auto sa vydalo na cestu do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch, na jej novorodenecké oddelenie. Vo dverách nás privítala milá tvár so slovami, že nás už srdečne očakávajú. To sme ešte netušili, že

Ministri vo svojich príhovoroch poďakovali za dobrú spoluprácu oboch vlád, a vyjadrili nádej, že po postavení tohto mosta budú nasledovať ďalšie. Minister Szíjjártó povedal: „Sme svedkami historicky najvyváženejších maďarsko- slovenských vzťahov. Na oboch stranách sme pochopili, že sa musíme usilovať o spoločné úspechy namiesto hádok a potom budeme mať dobré vyhliadky aj na vyriešenie zložitejších otázok medzi našimi dvoma národmi.“ Minister vyzdvihol, že je pred nami veľa práce, aby sme sa v hustote hraničných priechodov priblížili vyspelým krajinám. Kým tam je možnosť prekročenia hraníc priemerne každé 2-3 o pár minút sa stretneme s tými najväčšími bojovníkmi – malými zázrakmi, ktoré sa nevzdávajú a bojujú, pretože vedia, že ak vyhrajú, čaká ich láskavá náruč matky a nežný pohľad otca. Pri pohľade do inkubátora sa nám naskytol nevídaný pohľad - spokojne tam spalo nežné stvorenie, ktoré držalo v ruke chápadielko malej chobotničky v domnení, že je ešte v bezpečí maminho bruška a drží pupočnú šnúru. V tej chvíli sme pochopili, že sme priniesli ďalších 46 kamarátov chobotničiek, ktoré takto pomôžu prekonať deťom tie nekonečné dni a týždne v inkubátoroch. Pochopili sme, že tie dlhé hodiny háčkovania mamičiek a babičiek, ktoré ich trpezlivo vytvárali, majú obrovský význam. Boli sme si takmer istí, že táto spolupráca školy a zopár úžasných žien bude pokračovať i naďalej. Boli sme hrdí, že sme súčasťou tejto nádhernej myšlienky. Pretože každé dieťa stojí za to, aby sme mu pomohli šťastnejšie vykročiť do života...“

km, medzi Maďarskom a Slovenskom je to 20 km. V blízkej budúcnosti by to malo vylepšiť 5 veľkých investícií: Chľaba- Ipolydamásd, Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk, Veľký Horeš – Nagyrozvágy, Šamorín- Dunakiliti a kompa Radvaň n/Dunajom- Neszmély. Ďalej Szíjjártó informoval, že stavba bola povolená na konci januára, investičné náklady dosiahnu 2,1 miliardy forintov, teda okolo 7 miliónov eur. Most bude dlhý 54 metrov. Na konci svojho príhovoru vyzdvihol: „Je dobrou správou, že slovenskomaďarské vzťahy sú konečne o takýchto správach.“ Starostka Chľaby, Henrieta Kosznovszká: „Chľabančania dlho verili v postavenie mosta, potom neverili a teraz znova dúfajú, veď realizácia je už skutočne na dosah ruky.“ Starostka vyjadrila nádej, že nový most prispeje k lepším možnostiam zamestnania sa miestnych obyvateľov a k oživeniu turizmu. pr-fZa Klub dôchodcov Rozmarín: Eva Bitterová, Ľudmila Juhászová, Mária Horbuláková a Marta Molnárová, ako aj Katarína Laczová, Mária Haffnerová, Soňa Ďurišová, Anna Hlaváčeková, Veronika Vargová. ĎAKUJEME ! Základná škola Štúrovo


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

8

KOO 18-001 Inz Pobocka 190x277-Sturovo.indd 1

HIRDETÉS / INZERCIA

29.03.18 15:06


DIÁKÉLET / ŠTUDENTSTVO STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY, SLUŽIEB A OBCHODU MŰSZAKI, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA SV. ŠTEFANA 81, ŠTÚROVO TEL.: 036/7511368 Vážení rodičia, milí žiaci! / Tisztelt szülők, kedves diákok! V školskom roku 2018/2019 otvárame nasledujúce odbory: A 2018/2019 -es tanévben a következő tanulmányi szakokra lehet jelentkezni: Štvorročné odbory (maturitná skúška) Négyéves képzés (érettségi, szakmunkás levél): 6442 K obchodný pracovník / kereskedelmi dolgozó 2413 K mechanik strojov a zariadení / gépek és berendezések műszerésze 2679 K mechanik mechatronik / mechatronikai műszerész 2697 K mechanik elektrotechnik / elektrotechnikai műszerész - automatizácíó Trojročné odbory (záverečná skúška) Hároméves képzés (záróvizsga, szakmunkás levél): 2487 H 01 autoopravár / autószerelő 2466 H 02 mechanik opravár / javító műszerész 2683 H 11 elektromechanik / villamos műszerész 3678 H inštalatér / víz- és gázszerelő 6460 H predavač / elárusító 6475 H technickoadministratívny pracovník / administratív dolgozó • Zabezpečujeme odborný výcvik, ubytovanie a stravovanie priamo v budove školy. A szakmai gyakorlatot, elszállásolást és étkeztetést az iskolában biztosítjuk. • Zabezpečujeme odborný výcvik na pracoviskách firiem. Lehetőséget kínálunk a szakmai gyakorlat elvégzésére cégekben, vállalkozásokban. • Možnosť duálneho vzdelávania. Duális képzés lehetősége. • Prax v zahraničí. / Külföldi szakmai gyakorlat. • Pripravujeme odborníkov potrebných na trhu práce. Diákjainkat felkészítjük a munkaerőpiac követelményeire. • E-learning materiály a zošity na tabletoch a smartfónoch. A legmodernebb E-learning tananyagokkal oktatunk, amelyek tableteken vagy okostelefonon is elérhetők. • Štipendium / Ösztöndíj

MICHELIN CSILLAGOK A PÁRKÁNYI ÖSSZEVONT MAGÁNISKOLA EGÉN Létezik egy mondás, mely szerint „határ a csillagos ég”. Márciusban ez szó szerint valóra vált a Párkányi Összevont Magániskola tanulói számára. Az utóbbi években a hazai és a magyarországi versenyeken elért eredmények alapján az iskola legügyesebb szakácsai, pincérei felkérést kaptak a budapesti szervezőktől, hogy részt vegyenek a világ egyik legrangosabb gasztronómiai eseményén. A Michelin Guide és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésének köszönhetően 2018 márciusában Budapesten került megrendezésre az európai Michelin Guide díjátadó ünnepség. Ennek apropóján szakmai napot is szerveztek, ahol Európa négy Michelin csillagos séfe és magyar sztárséfek közösen tartottak mester kurzust összesen

100 tanuló számára. Egyáltalán nem hétköznapi dolog, hogy a százból iskolánk 9 növendéke is részese lehetett ennek a kurzusnak. Az pedig már „hab a tortán”, hogy közülük is kiválasztottak egyet, Dobročka Benjámint, aki mesternőjével, Bottyán Szilviával részt vehettek a Várkert Bazárban megrendezett gálán, ahol a zsűri körül segédkezhettek a felszolgálásban és terítésekben. Ilyen lehetőségre sokan éveket várnak. Ha bárki azt gondolná, hogy ez csak úgy a diákok ölébe hullt, az nagyot téved. Ehhez hosszú idő kitartó munkája kellett, nagyon sok odasült étel repült a kukába, számtalan teríték végezte összegöngyölve egy abroszban, amíg az igényes felkészítések után ezek a diákok eljuthattak odáig, ahol Michlen csillagos séfektől is tanulhattak. SSŠ

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

9

Otázka mesiaca V širšom okolí kostola sa v poslednej dobe objavili na asfalte farebné značky, predpokladám, že sa vyznačovali podzemné vedenia. Chystá sa v tejto lokalite nejaká investícia? G. I., Nám. sv. Imricha Odpovedá Ing. Folk, odd. rozvoja MsÚ: Západoslovenská distribučná, a.s. , ktorá zabezpečuje rozvod elektriny (aj) v našom meste, vybuduje v rámci rekonštrukčných prác v priebehu tohto roka dve transformačné stanice v centre mesta. Jedna bude umiestnená na Námestí sv. Imricha na zelenej ploche pred budovou bývalého okresného súdu a druhá na mieste existujúceho transformátora pri Bristol pube (poschodový autobus) na Nám. slobody. Súčasne sa zrekonštruujú všetky prislúchajúce elektrické vedenia. Pre investíciu je vydané stavebné povolenie a zámer schválilo aj MZ. Vaše dotazy čakáme na parkanyesvideke@gmail.com prípadne listom: Redakcia ŠaO, Hasičská 25, Štúrovo. Redakcia


S I K E R E S PÁ R K Á N Y I A K

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

10

NEM „KICSI” AZ ÖSSZHANG! HAT BÁJOS HÖLGY ELVÁLASZTHATATLAN CSAPATKÉNT A KOMOLYZENÉTŐL A MODERN TÁNCZENÉIG UTAZTATJA HALLGATÓSÁGÁT A ZENE ORSZÁGÚTJÁN. HA NETÁN MÉG NEM ISMERNÉK ŐKET, ITT A REMEK ALKALOM: A LITTLE SYMPHONY KAMARAEGYÜTTES TAGJAIVAL BESZÉLGETTÜNK. A csapat megalakításának ötlete Danis Alica, hegedűtanárban fogalmazódott meg: „Szerettem volna tenni azért, hogy a déli régió tehetségei ne kallódjanak el. Motivált az is, hogy tanítványaim megismerhessék az együtt muzsikálás örömét, szert tegyenek az együtt-zenéléshez szükséges szakmai és emberi kompetenciákra.” Alicát a gyerekek szeretete és a zene iránti szerelem vezette. Utóbbi olyan érzés, ami az ember bőre alá fészkeli magát, segíti a nehéz helyzetekben, és még szebbé teszi a boldog pillanatokat – érdemes hát továbbadni.

eljátszana, s azt közösen hangszerelik, ültetik vonós környezetbe. A dalok összeállításánál alapelv, hogy helyet kapjon olyan sláger is, amit mindenki ismer, de emellett kevésbé ismert, általuk továbbadásra érdemesnek tartott dalokat is tudatosan beválogatnak, hogy a közönség új zenei élményekkel is gazdagodjon.

Hatan hat felől érkeznek a próbákra

A tavaszi szezont a zselízi kastélyban adott koncerttel nyitották, de július 30-án a sétálóutcán, a platánfák alatt egészestés programmal várják a párkányiakat is. Ők emelik majd a legnagyobb szlovákiai magyar rendezvény megnyitójának fényét is Gombaszögön.

Alica gyakran tapasztalta, hogy az ígéretes fiatal zenészek az alapiskolát befejezve, a középiskola és az egyetem alatt már nehezen találnak időt a gyakorlásra, és az addig működő formációk többnyire szétesnek. A Little Symphony hölgyei viszont rendíthetetlen elszántsággal győzik le a tér-idő nehézségeit, s találnak megfelelő időpontokat a próbákra. Az egyetemen tanulók Brünnből, Pozsonyból, Besztercebányáról, Budapestről utaznak haza a közös gyakorlásra. A próbák helyszíne is változó, hol egyikük otthona, hol a Szabadidőközpont vagy a Csemadok ház, hol a kéméndi kultúrház fogadja be őket. A vonós hangszer bizony trendi és sokoldalú Több stílust is magabiztosan játszanak, így repertoárjuk nagyon színes. Igyekeznek megmutatni benne, mi mindenre képes hangszerük. A klasszikus komolyzene népszerűsítése mellett teret kap a film- és mesezene, a modern tánczene, valamint magyaros és latin összeállítást is hallhatunk tőlük. Bármelyikük javasolhat olyan szerzeményt, amit szívesen

Az együttes fellépései egymást érik: kiállításmegnyitók, esküvők, szülinapok, bálok megnyitói, szalagavatók, fesztiválok, kulturális napok, de céges rendezvényekre is gyakran kapnak felkérést.

Egymás pillantásából is olvasnak A lányok igazi szintézisben élnek, annak ellenére, hogy általában több száz kilométer választja el őket egymástól. Már nem csupán egymás kollégái, nem csak együtt játszó zenészek, hanem elválaszthatatlan szövetségesek. Örömöt és bánatot egyaránt megoszthatnak egymással, ott vannak a másik életének legfontosabb eseményeinél, segítik, tanácsokkal látják el egymást. Emellett a zenében való folyamatos fejlődni akarás, a közös érdeklődés is összetartja a lányokat, nem mellesleg itt lehetőség van ötleteik megvalósítására is. Alica számára soha nem gondolt kapcsolat ez: a diákjai mára barátnői lettek, második családjaként tekint rájuk. A véletlenek sorozata egy irányba mutat

A Little Symphony bájos hölgyeit arról is faggattuk, miért épp vonós hangszert választottak. Legtöbbjük kicsi gyerekként hozta meg a döntést, de az akkor hirtelen választásukat ma már sorsszerűnek érzik. A hangszeren való játék mindannyiuk számára belső késztetés. „Ha pár nap gyakorlás nélkül telik, az ember szabályosan rosszul van” – mondják a lányok meggyőződéssel. Kitty barátnője példáját követte, amikor beiratkozott a zeneiskolába, s még nem sejtette, hogy egy életre szóló kaland kezdődik a hegedűvel. Flóra azért választotta a hegedűt, mert szimpatikusnak találta Alicát, a tan´nénit. Bár apukája véletlenül a rajzszak felvételijére vitte, fél óra rajzolgatás után mégiscsak sikerült zenére beiratkoznia. Sőt, ma már a Zeneakadémia hallgatója. Zsuzsi testvérét kísérte el a felvételire, de végül őt magát vették fel. Már öt évesen ösztönösen a hegedű mellett voksolt. Az életben, ha nem mi lelünk az útra, az út gördül alánk – vallják a lányok.

félmondatokkal. Már mottójuk is van – „Én vigyázok rád, te vigyázol rám és mi vigyázunk egymásra” – amit az életben és a zenei játékukban is alkalmaznak. A csodaszép dalokat igyekeznek olyan átéléssel előadni, hogy a közönség is érezze a zene „hidegrázós” pillanatait. „Vannak koncertek, amikor a közönség szeme csillog a meghatottságtól, s nekünk maguknak is szinte sírhatnékunk van: a közönség érzi, amit mi érezünk zenélés közben.” – avat be Viki. Ezekért a pillanatokért, a feledhetetlen közös emlékekért és legfőképpen egymásért működik a Little Symphony, és nagy eséllyel működni is fog, hiszen a hölgyek hosszú távra terveznek: „Még terhesen és babát ringatva is hegedülni, csellózni akarunk!” Bokor Réka

Viki apukája dobolt, így ő is dobszakra iratkozott volna be. A dobos osztály viszont megtelt, így körbevezették a többi hangszeren is. Ő a csellót választotta, mert már elsőre is gyermekfülnek oly kedvesen búgta a Boci-boci tarkát. Évi alapiskola másodikban saját maga iratkozott be zenére, olyan eltökélt volt e téren és olyan határozott, hogy a dolog nem tűrt halasztást. Azóta zongorán is kitűnően játszik, gyönyörűen énekel, kántorkodik és jelenleg a pozsonyi konzervatórium hallgatója. Mivel Évi mellett Viki is csodaszépen énekel, azt tervezik, hogy a repertoárban majd énekelt szerzemények is helyet kapnak, még színesebbé téve műsorukat. Az együttest a lányok nem adnák semmiért A muzsikálás nem pénzkereseti lehetőség – maximum zsebpénz az egyetem mellé – sokkal inkább misszió. Egymástól folyamatosan tanulnak, egymásra támaszkodhatnak, s így közösen erősödnek, fejlődnek. Kottáik tele vannak a hangjegyek közé jegyzetelt vidám emlékekkel: a próbák aranyköpéseivel, vicces

Cikkünket teljes terjedelemben a: www.parkanyesvideke.wordpress.com oldalon olvashatják!


ÚSPEŠNÍ ŠTÚROVČANIA

NIE „MALÝ“ SÚZVUK NEROZLUČNÁ ŠESTICA PÔVABNÝCH DÁM SPREVÁDZA PUBLIKUM PUTOVANÍM PO CESTÁCH HUDBY – OD VÁŽNEJ AŽ PO TANEČNÚ. AK BY STE ICH EŠTE NEBODAJ NEPOZNALI, JE TU VYNIKAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ: ROZPRÁVALI SME SA S ČLENKAMI KOMORNÉHO ORCHESTRA LITTLE SYMPHONY. S nápadom založiť súbor prišla učiteľka hry na husliach Alica Danisová: „Chcela som urobiť niečo pre to, aby sa talenty z južných regiónov nestrácali. Motivovalo ma aj to, aby moji žiaci spoznali radosť zo spoločného muzicírovania, aby si osvojili potrebné kompetencie –ľudské aj odborné – na vykonávanie takejto činnosti.“ Alicu viedla láska k deťom a k hudbe. Pod tou

druhou sa ukrýva pocit, ktorý - keď sa dostane človeku až pod kožu - pomáha mu v ťažkých situáciách a šťastné chvíle robí krajšími; stojí za to odovzdávať ho ďalej. Na skúšku až z Brna Alicina skúsenosť hovorí, že mladí hudobníci po skončení strednej školy si na univerzitách už ťažko hľadajú čas na cvičenie, skúšanie – formácie, ktoré dovtedy fungovali, sa rozpadávajú. Dámy z Little Symphony však neochvejnou zanietenosťou zdolávajú časovo- priestorové ťažkosti a vždy nájdu termín spoločnej skúšky. Vysokoškoláčky cestujú na tieto stretnutia domov z Brna, Bratislavy, Budapešti. Miesta skúšok sú rôzne, raz je to Kamenín, potom Štúrovo - domácnosť niektorej z nich, alebo ich prichýli CVČ či Csemadok. Sláčiky sú všestranné a veru aj trendy Suverénne ovládajú viacero štýlov a tak je ich repertoár rozmanitý. Snažia sa ním ukázať, čo všetko ich nástroj zvládne. Popri popularizácii vážnej hudby dostáva priestor aj filmová hudba, hudba rozprávkového sveta, moderná tanečná hudba, alebo si v ich podaní môžeme vypočuť maďarské a latinské rytmy. Každá z nich môže navrhnúť hudobné dielo, ktoré by rada zahrala, spoločne ho potom inštrumentujú, upravujú pre sláčikové nástroje. Pri zostavovaní skladieb je základným pravidlom, aby boli medzi nimi šlágre, ktoré každý pozná. Popritom cieľavedome do zostavy zaraďujú aj menej známe veci, ktorými obohacujú hudobný zážitok poslucháčov. Šnúra vystúpení je nepretržitá: vernisáže, svadby, naro-

deninové oslavy, otvorenia plesov, stužkové, festivaly, kultúrne dni. Často ich pozývajú aj na firemné akcie. Jarnú sezónu otvorili koncertom v želiezovskom kaštieli, Štúrovčanov očakávajú celovečerným programom 30. júla pod platanmi na pešej zóne. Ešte predtým – v polovici júla -dodajú lesk otvoreniu najväčšieho maďarského podujatia na Slovensku – Gombaseckého letného tábora. Rozumejú si aj pohľadom Dievčatá žijú v dokonalom súlade aj napriek tomu, že väčšinou ich delí vzdialenosť niekoľkých stoviek kilometrov. Už nie sú iba kolegyňami, nie sú iba spoluhráčkami, sú nerozlučnými spojencami. Delia sa o radosť i smútok, radia sa a pomáhajú si navzájom pri dôležitých životných momentoch. Popritom ich zomkýna túžba po neustálom zdokonaľovaní hudobného majstrovstva, spoločné záujmy a príležitosť na realizáciu vlastných nápadov. Alica o takomto vzťahu ani nesnívala: jej žiačky sa stali jej priateľkami a sú pre ňu druhou rodinou. Rad náhod určil jeden smer Krásnych hudobníčok Little Symphony sme sa opýtali aj na to, prečo si vybrali práve sláčiky. Väčšina z nich sa tak rozhodla už v detskom veku, ale vtedajšie náhle rozhodnutia už vnímajú ako osud. Hra na hudobnom nástroji je pre nich už vnútornou potrebou. „Ak uplynie zopár dní bez cvičenia, človeku je až zle,“ presvedčivo tvrdia dievčatá. Kitty, keď sa zapísala do hudobnej školy, nasledovala príklad priateľky a ani netušila, že začína s husľami jedno životné dobrodružstvo. Flóra si zvolila husle, pretože jej bola pani učiteľka Alica sympatická. Hoci ju otec náhodou priviedol na prijímačky výtvarného odboru, po pol hodinke kreslenia sa predsa len podaril zápis na odbor hudobný. A dnes je už poslucháčkou Hudobnej akadémie. Zsuzsa odprevadila na prijímačky svojho súrodenca

Článok v plnom rozsahu nájdete na: www.parkanyesvideke.wordpress.com!

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

11

a nakoniec prijali ju. Už ako päťročná inštinktívne siahla po husliach. Ak v živote nenatrafíme na cestu, ona sama sa privinie pod naše nohy – veria dievčatá. Otec Viktórie bol bubeník, tak v tom chcela pokračovať aj ona. Trieda bubeníkov však už bola plná, tak jej predstavili aj ostatné nástroje. Vybrala si violončelo, pretože detské pesničky zneli z neho tak zamatovo. Éva sa zapísala sama, keď bola druháčkou na základnej škole. Bola tak pevne rozhodnutá, že vec nezniesla odklad. Odvtedy hrá vynikajúco aj na klavíri a krásne spieva, pôsobí ako kantorka a je poslucháčkou bratislavského konzervatória. Keďže krásnym hlasom disponuje nielen Éva ale aj Viki, plánujú do repertoára, v záujme jeho spestrenia, zaradiť aj skladby so spevom. Súbor by dievčatá nedali za nič na svete Muzicírovanie nie je zárobkovou činnosťou – prináša maximum vylepšenie študentského vreckového – je to skôr misia. Členky súboru sa neustále učia jedna od druhej, podporujú sa a takto ich spoločné majstrovstvo dozrieva ako víno. Notové osnovy majú plné veselých zápisov a poznámok zo skúšok. Už majú aj motto- "Ty dávaš pozor na mňa, ja dávam pozor na teba a my dávame pozor na seba navzájom" - ktoré uplatňujú v živote aj v hudbe. Prekrásne melódie sa usilujú interpretovať s maximálnym precítením, aby aj obecenstvo rozochvela krása hudby. „Sú koncerty, keď sa oči poslucháčov lesknú dojatím, a aj my samé máme plač na krajíčku: obecenstvo cíti presne to, čo my cítime počas hrania,“ zasväcuje nás Viki. Little Symphony existuje a pracuje práve kvôli týmto okamihom, kvôli nezabudnuteľným spoločným zážitkom a vzájomnej náklonnosti. A existovať a fungovať aj bude, pretože dámy majú dlhodobé plány: „Chceme hrať, aj keď budeme tehotné alebo kojiť dieťa!“ pr-f-


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

12

S Z A K E M B E R VÁ L A S Z O L

AZ ISKOLA MUNKÁJÁT PSZICHOLÓGUS IS SEGÍTI TELJESÍTMÉNYKÉNYSZER, TÚL SOK TANULNIVALÓ, SZERELMI CSALÓDÁS, SZÁMÍTÓGÉP-FÜGGŐSÉG – SZINTE MINDEN GYERMEKET ÉRINTŐ PROBLÉMÁK. SZERENCSÉRE MÁR AZ ISKOLÁN BELÜL VAN KIHEZ FORDULNI! AZ ADY ENDRE ALAPISKOLÁT E TÉREN SZALATNYAI ERIKA ERŐSÍTI, AKIT AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS MINDENNAPJAIRÓL, A DIÁKOKAT ÉRINTŐ GYAKORI PROBLÉMÁKRÓL ÉS A SZÜLŐKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL KÉRDEZTÜNK. Mikor 2015 szeptemberében megkezdtem a munkát a tanárok pozitívan fogadtak, velük hamar sikerült kialakítani a partneri viszont – meséli a fiatal szakember. A szülők és gyermekek eleinte tabuként tekintettek rá, hiszen sztereotípia, hogy aki pszichológushoz jár, azzal nincs minden rendben. „Ez tévedés: életünk egy-egy nehezebb pontján sokkal egyszerűbben át tudunk lendülni, ha időben és megfelelő segítséget kapunk, így nem is okoz majd maradandó károkat, rossz emlékeket. Sőt, a megküzdés sikerélménnyé alakítja a rossz szituációt is” – húzta alá. Az iskola óriási tér, hiszen egészen kis gyermekektől a kamaszkorig terjedően a legváltozatosabb esetekkel találkozhat, így ő maga is rengeteget tapasztal, fejlődik, munkára a gyermekszeretet sarkallja. A kis földszinti iroda biztonságos sziget, ahol az iskola gyógypedagógusával együtt végzik a segítő munkát külön foglalkozások keretében. Számos kihívás probléma

sokféle

Ha a tanító problémát észlel, jelzi a pszichológusnak, s először a szülővel veszik fel a kapcsolatot. A legtöbb szülő örül, ha gyermeke számára külön foglalkozást biztosít az iskola. Vannak sajnos, akik ellenkezőleg, kötik az ebet a karóhoz, s állítják: a gyermeknek nincs semmi baja. Valóban nincs semmi baja, csak megfelelő segítségre van szüksége, amitől így megfosztják őt szülei. Csak akkor tudunk segíteni, ha hagyják – nyomatékosította Szalatnyai Erika. Mindenki másként tanul Az alsó tagozaton a legjellemzőbb a tanulási zavar, melyet

általában a tanár ismer fel. Gyorsan kiderül, ha a gyermeknek nincs számfogalma, nem tud 10nél tovább számolni, keveri a betűket vagy a szótagokat. Ilyenkor jellemzően a gyógypedagógus oldja meg a helyzetet játékos fejlesztő módszerekkel. Ez az ún. integráció, melynek hallatán sok szülő megijed, pedig ez semmiben sem akadályozza gyermekét. Ugyanazt tanulja, mint a többi gyerek, csak más módszerekkel – tudtuk meg Erikától. Alsó tagozaton és később is számos sérülést okoz, ha a gyermek nem az anyanyelvén tanul. Erika diplomamunkájában is ezt a témát kutatta: „Akivel otthon magyarul beszélnek, annak anyanyelvi oktatásra van szüksége. Szlovákul bárhol meg lehet tanulni. Nem értem a szülőket, akik ezzel nehezítik gyermekük életét, iskolás éveit” – mondta el a szakember. A változás nem mindig zökkenőmentes Sok gyermekben az alsó tagozatból a fölsőbe való átlépéskor jelentkeznek félelmek. Már nem egy, hanem több tanító oktatja az egyes tantárgyakat, mások a követelmények, nem olyan családias a légkör. A feszített tempó miatt gyakori, hogy a gyermekek nem bírnak mindent leírni, vagy ha le is írják, nem tudják visszaolvasni azt. „Fontos, hogy a terheléssel járó lelki változásokra is figyeljünk, teremtsünk támogató környezetet a gyermekeknek” – figyelmeztetett. Az iskola és a tanárok szövetségese itt is a szülő, ha mindenki összefog a gyermek érdekében, rövid időn belül újra felveszi a ritmust. Amikor minden tótágast áll Kamaszkorban rengeteg új élmény, nagy változás történik a

diákok életében is, mára már tudják: Erikát bátran kereshetik, ha valami nincs rendben. Ám néha a szülők is tanácstalanok a kamasz gyermekükkel való kommunikációban, nem értenek szót vele. Ilyenkor az iskolapszichológus mediátorként, független harmadik félként segíthet a közös nevező megtalálásában. Érzékeny pontok - magatartászavar Ha az iskola magatartászavart észlel, a szakembereknek viszonylag szűk mozgásterük van. Egyes szülők félreértelmezik a segítő szándékot, s nem ismerik el, hogy gyermekük rosszalkodott. Ez azért is lehet, mert sok szülő nem látja, hogyan viselkedik gyermeke csoportban. Otthon szűk családi körben néha meg sem mutatkoznak azok a zavarok, ami osztályközösségben már igen. Ha valaki folytonosan zavarja a tanítást, a többiek érdekében van szükség arra, hogy a szakember pl. mellé üljön, és külön figyelmet szenteljen rá. Szalatnyai Erika úgy véli, néha elég egy-egy szó, elég kizökkenteni a gyereket egy kedves mosollyal, vagy bíztató, tiltó mondattal és a kezdődő anomália nem zavar be. Jellemző tünet az agresszivitás vagy önkontroll-zavar is. Főként a megfelelő viselkedési minták hiányában gyűrűznek idáig a történések, egyszerűen a gyermek bizonyos szituációkra nem kapott otthonról útmutatást, így hirtelen helyzetben agresszíven reagál. A megbúvó veszély - szorongás Megtörténhet, hogy szerelmi csalódást vagy egy közeli rokon halálesetét nem tudják feldolgozni a gyerekek. A depresszió és szorongás őket sem kerüli el. Gyors tempójú világunkban gyakori a sikerorientált szorongás: nagyon sok gyermekre elviselhetetlen súlyként nehezedik a megfelelési kényszer, hogy mindenben mindig jól teljesítsen – pedig igazából ez nem várható el senkitől, életünkben mindvégig dinamikusan változó teljesítményt nyújtunk. Legjobban a szülő tudja, mennyit bír a gyermeke, a szakember azt ismeri fel, ha a gyermek túlterhelt, s ekkor jelez a szülőnek.

Csapdák a nevelésben A gyermek uralkodik a családban: sok esetben a szülők nem is veszik észre. Fejfájásnak, hasfájásnak álcázva, vagy egyszerűen hisztivel érik el, hogy ne kelljen tanulni, levinni a szemetet, megkapjanak bizonyos dolgokat – így visszaélve a szülői szeretettel. Ilyen esetekben egyértelműen tisztázni kell, ki hordja a nadrágot, hogy hisztivel, érzelmi zsarolással nem manipulálhatják szüleiket. Csak akkor kezelhető, ha a szülő is felfigyel a problémára. A kistestvér érkezése: óriási változás az idősebb gyerek számára. Ilyenkor sincsenek könnyű helyzetben a szülők, a csecsemő mellett találni kell elég időt a nagytesóra is. Számítógép-függőség: egyes gyerekek naponta 5-6 órát töltenek a képernyő bámulásával. Ezáltal elvesztik kapcsolatukat a realitással, magukba fordulnak, nem barátkoznak. Van, aki hajnalban felkel, hogy még iskolába menetel előtt pár óráig játszhasson. Az internet korában – mikor az interneten való tájékozódás is a tanulás része, sőt, a hiányzók interneten kérik-kapják a leckét, ott kommunikálhatnak barátaikkal is – nehéz megtalálni a helyes mércét. A szülő felelőssége, hogy a számítógép előtt töltött órák számát kontrollálja, a gép előtt töltött időnek kereteket szabjon és arról is beszélgessen a gyermekkel, milyen oldalakat látogatott meg. Rengeteg veszélyt tartogat az internet, sokan kifejezetten gyermekekre utaznak, olyan tettekre veszik rá őket, amit maguktól ki sem találtak, meg sem tettek volna. Erika munkája során rengeteg pozitív családmodellt is lát. Rámutatott: ha a szülők egy irányba nevelnek (nincs olyan, hogy anya tiltja, de apa megengedi vagy fordítva), a gyermek pontosan megtanulja a határokat. Az is különösen fontos, hogy az apukák is vegyék ki részüket a gyermeknevelésből, a fiatalok lássanak pozitív férfi-mintákat is. Továbbá támogassuk a gyerekeket abban, hogy önmagukat is megismerjék, ne csak a mi elvárásainknak akarjanak megfelelni. Bokor Réka

Cikkünket teljes terjedelemben a: www.parkanyesvideke.wordpress.com oldalon olvashatják!


ODBORNÍK ODPOVEDÁ

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

13

V ŠKOLE POMÁHA AJ PSYCHOLÓG TLAK NA VÝKON, MNOHO UČIVA, PRVÉ SKLAMANIE V LÁSKE, POČÍTAČOVÁ ZÁVISLOSŤ – PROBLÉMY, TÝKAJÚCE SA TAKMER KAŽDÉHO ŠKOLÁKA. NAŠŤASTIE, V SÚČASNOSTI SA UŽ PRIAMO V ŠKOLE NÚKA POMOC. POSILOU NA TOMTO POLI JE V ZŠ E. ADYHO ERIKA SZALATNYAIOVÁ, S KTOROU SME SA POROZPRÁVALI O KAŽDODENNEJ PRÁCI ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA, O PROBLÉMOCH ŽIAKOV, O SPOLUPRÁCI S RODIČMI. "Keď som tu v septembri 2015 začala pracovať, učitelia ma prijali pozitívne, veľmi rýchlo sme si vytvorili partnerský vzťah, – spomína mladá odborníčka. Pre rodičov a deti bola spočiatku tabu, stále pretrváva stereotyp, že kto navštevuje psychológa, s tým nie je niečo v poriadku. – Toto nie je vôbec pravda: ponad niektoré životné situácie sa prenesieme ľahšie, ak dostaneme včas primeranú pomoc. Neostanú nám zlé spomienky a nespôsobia nenapraviteľné škody. Ba, odhodlanie zabojovať mení aj zlú situáciu na pocit úspechu" – podčiarkuje.

zľakne, hoci jeho dieťa v ničom nie je obmedzované. Učí sa to isté, čo ostatní, len inými metódami, – dozvedeli sme sa od Eriky.

Škola je obrovským priestorom, stretáva sa s najrôznejšími prípadmi, od malých žiačikov až po puberťákov. Ona sama pritom získava cenné skúsenosti, rozvíja sa. Deti ju majú rady a to ju pobáda k ďalšej práci. Malá kancelária je bezpečným ostrovom, kde pomáhajú v rámci individuálnych zamestnaní spolu so špeciálnym pedagógom.

Zmena nie je vždy bezproblémová

Mnoho výziev – rôzne problémy Ak učiteľ spozoruje problém, upovedomí o tom psychológa a najprv nadviažu kontakt s rodičom. Väčšina rodičov je rada, ak škola zabezpečí pre ich dieťa zvláštny prístup. Žiaľ, sú aj opačné prípady, keď rodič tvrdohlavo trvá na svojom a presviedča seba i okolie, že jeho dieťaťu nič nie je. "Naozaj mu nič nie je, ale potrebuje pomoc, ktorú mu rodičia odopierajú sprostredkovať. Len vtedy vieme pomôcť, ak nám to umožnia" – zdôrazňuje psychologička. Každý sa učí inak Prvý stupeň školy charakterizujú poruchy učenia, ktoré spozoruje spravidla učiteľ. Pomerne rýchlo vysvitne, keď dieťa nemá pojem o číslach, dokáže počítať iba do desať, miešajú sa mu písmená či slabiky. V týchto prípadoch väčšinou úspešne zasiahne špeciálny pedagóg a hravou formou dosiahne nápravu. – Je to tzv. integrácia; pri prvom počutí sa mnoho rodičov tohto slova

Na prvom stupni, ale aj neskôr problém spôsobuje aj to, keď sa dieťa neučí v materinskom jazyku. Erika sa témou zaoberala vo svojej diplomovej práci. "S kým sa doma zhovárajú po maďarsky, potrebuje sa vzdelávať v materinskom jazyku. Po slovensky sa dá naučiť hocikde. Nechápem rodičov, ktorí takto sťažujú svojim deťom život, ich školské roky" – podotkla odborníčka.

Pri prechode z prvého na druhý stupeň ZŠ sa u mnohých detí objavujú obavy, úzkosť. Jednotlivé predmety už nevyučuje jeden učiteľ, ale viacerí, iné sú nároky, prostredie už nie je také rodinné. Vypäté tempo spôsobuje, že žiaci nie sú schopní všetko zaznamenať, alebo aj keď si učivo zapíšu, nedokážu ho spätne interpretovať. "Je dôležité, aby sme si všímali aj duševné zmeny, späté so záťažou, aby sme dieťaťu vytvorili nápomocné ovzdušie" – upozorňuje. Aj tu je spojencom školy a učiteľov rodič, ak sa každý zomkne v záujme dieťaťa, zakrátko sa znova dostane do rytmu. Keď je všetko naruby S pubertou prichádza mnoho nových zážitkov, dejú sa veľké zmeny a dnes už žiaci vedia: ak niečo nie je v poriadku, na Eriku sa môžu smelo obrátiť. Niekedy sú bezradní aj samotní rodičia, s vlastným dieťaťom si nerozumejú. V týchto prípadoch vystupuje školský psychológ ako mediátor, napomáha pri hľadaní spoločného menovateľa ako nezávislá tretia strana. Citlivé body – problémy so správaním Ak škola spozoruje problémy so správaním, odborník má pomerne

úzke pole pôsobnosti. Niektorí rodičia nepochopia úmysel pomôcť a neuznajú, že ich dieťa vyvádza. Môže to byť aj preto, lebo mnoho rodičov nemá možnosť sledovať svoje dieťa v skupine. Doma, v úzkom rodinnom kruhu sa poruchové správanie neprejaví, ale v kolektíve už áno. Ak niekto sústavne narúša vyučovanie, je aj v záujme ostatných, aby si človek vedľa neho sadol a venoval mu osobitnú pozornosť.

dosiahlo svoj zámer – zneužívajúc rodičovskú lásku. V takýchto prípadoch je potrebné jednoznačne dať najavo, kto nosí doma nohavice, že hystériou a citovým vydieraním sa nič nedosiahne. Úspešná prevencia si vyžaduje pozornosť rodičov.

Psychologička je toho názoru, že niekedy postačujú dve- tri slová, prekvapenie z nečakaného úsmevu alebo jemný zákaz či povzbudenie a anomália sa nerozvinie. Typickým prejavom je aj agresivita alebo strata sebakontroly. Tieto štádiá nastávajú väčšinou pri absencii vzorov správania sa, dieťaťu sa jednoducho doma nedostalo príkladov, ako zvládať určité situácie a preto nečakané stavy rieši agresivitou.

Počítačová závislosť: sú deti, ktoré hľadia do obrazovky 5- 6 hodín denne. Následkom je strata spojenia s realitou, uzatvorenie do seba, absencia priateľov. Niektoré sú schopné vstávať na úsvite, aby sa ešte pred školou mohli pár hodín hrať.

Skryté nebezpečenstvo – úzkosť Môže sa stať, že deti nedokážu spracovať sklamanie v láske alebo smrť blízkej osoby. Depresie a stavy úzkosti sa nevyhýbajú ani im. V dnešnom zrýchlenom svete je častá aj skľúčenosť, spôsobená honbou za úspechom: mnoho ľudí ťažko nesie tlak neustále na sto percent vyhovieť požiadavkám – toto však nemožno očakávať od nikoho, náš život charakterizuje neustále dynamicky sa meniaca výkonnosť. Rodič najlepšie vie, koľko jeho dieťa znesie, odborník zas vie rozpoznať, kedy je preťažené a signalizuje túto skutočnosť rodičom. Výchovné pasce V rodine panuje dieťa: v mnohých prípadoch to rodičia ani nezbadajú. Skrývajúc sa za bolesti hlavy, brucha alebo jednoducho hystériou dosiahne, aby sa nemuselo učiť, nemuselo vyniesť smeti či

Článok v plnom rozsahu nájdete na: www.parkanyesvideke.wordpress.com!

Narodenie súrodenca: obrovská zmena v živote staršieho dieťaťa, rodičia nie sú v ľahkej situácii, ale musia si popri maličkom nájsť dostatok času aj na neho.

V dobe internetu, keď súčasťou vyučovania je aj orientácia vo virtuálnom svete, keď chýbajúci žiaci dostávajú domáce úlohy prostredníctvom internetu, tu komunikujú s priateľmi je veľmi ťažké stanoviť primeranú mieru. Je úlohou rodiča kontrolovať a regulovať počet hodín, strávených pred monitorom a je taktiež potrebné sa zaujímať aj o obsah navštívených stránok. Internet skrýva veľmi veľa nebezpečenstiev, mnohokrát sú cieľovou skupinou práve deti, ktoré sú navádzané na také činy, aké by ich nikdy nenapadlo uskutočniť. Počas svojej práce Erika stretáva aj mnoho pozitívnych rodinných modelov. Poukazuje na to, že pokiaľ rodičia ťahajú za jeden povraz (nestane sa, že mama zakáže a otec povolí alebo naopak), dieťa si presne uvedomí hranice. Dôležité je, aby sa na výchove podieľali aj oteckovia, aby mladí mali aj pozitívny mužský príklad. Podporujme deti v tom, aby spoznávali samé seba a nechceli iba vyhovieť našim predstavám a očakávaniam.

pr-f-


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

14

HIRDETÉS / INZERCIA


SPORT / ŠPORT

SIKERES VERSENYEK A párkányi Kyokushin karate klub versenyzői három hét alatt két nagy nemzetközi versenyen vettek részt, ahol sikeresen képviselték klubunkat. Február 25-én a magyarországi Érden az Ensi kupán 5 versenyzőnk indult (Bognár Kornélia, Dobosová Evelyn, Dobosová Rebeka, Chalmovský Jakub, Németh Carmen). A versenyen hat ország (Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) 280 versenyzője vett részt. Eredmények: Dobosová Evelyn, Dobosová Rebeka – aranyérem Bognár Kornélia, Németh Carmen – bronzérem Március 17-én Esztergomban rendezték meg a nemzetközi Magyar bajnokságot formagyakorlatok versenyszámban. Három ország (Magyarország, Szerbia, Szlovákia) 250 versenyzője indult a rendezvényen. Mivel közel volt a ver-

seny, klubunkat 18 karatéka képviselte remek eredményekkel. Bognár Kornélia, Dobosová Rebeka, Fábián Juraj, Hanza Richárd, Chalmovský Jakub – aranyérem Bognár Krisztián, Dobosová Evelyn, Kačírová Petra, Németh Carmen,Rácz Boglárka, Rybár Miroslav, Šnírerová Barbora – ezüstérem Jurečka Štefan, Válent Ottó – bronzérem Rácz Norbert – edző

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

15

ÚSPEŠNÉ SÚŤAŽE Pretekári Kyokushin karate klubu Štúrovo v priebehu troch týždňov sa zúčastnili dvoch významných medzinárodných súťaží, kde úspešne reprezentovali náš klub. 25. februára v Maďarskom Érde na pohári Ensi štartovali piati pretekári klubu (Kornélia Bognárová, Evelyn Dobosová, Rebeka Dobosová, Jakub Chalmovský, Carmen Né-

meth). Súťaže sa zúčastnilo 280 pretekárov zo šiestich krajín (Rakúsko, Česká republika, Chorvátsko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko). Výsledky: Evelyn Dobosová, Rebeka Dobosová – zlatá medaila Kornélia Bognárová, Carmen Németh – bronzová medaila 17. marca v Ostrihome usporiadali medzinárodné majstrovstvá Maďarska v súborných cvičeniach. Súťaže sa zúčastnilo 250 pretekárov z troch krajín (Maďarsko, Srbsko, Slovensko). Náš klub reprezentoval 18 pretekárov s výbornými výsledkami. Kornélia Bognárová, Rebeka Dobosová, Juraj Fábián, Richard Hanza, Jakub Chalmovský – zlatá medaila Kristián Bognár, Evelyn Dobosová, Petra Kačírová, Carmen Németh, Boglárka Rácz, Miroslav Rybár, Barbora Šnírerová – strieborná medaila Štefan Jurečka, Ottó Válent – bronzová medaila Norbert Rácz – tréner


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

16

K U LT Ú R A bennünket, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni emlékét. Ezt nemcsak oly módon tesszük, hogy alkalmanként virágot helyezünk a sírjára és imát mondunk fölötte, hanem egy szellemi-kulturális rendezvénnyel is. 17:00 Koszorúzás Burián Laci bácsi sírjánál a párkányi  régi  temetőben (Laci bácsi emléke előtt tiszteleg Beer Miklós, váci megyéspüspök és a Stilla Pectus kórus) 18:00 Mindig velem - Beer Miklós könyvbemutatója a kultúrházban, beszélgetőtárs: Bánhidy Vajk. 19:00 Régiónk tehetségei, Cseri Kristóf hegedűkoncertje ----------------------------------

BÉSZABÓ ANDRÁS FESTŐMŰVÉSZ ÁPRILIS 12. | 16:00 | VÁROSI MÚZEUM Örökségünk fényei II c. kiállítás ünnepélyes megnyitója, a kiállítást megnyitja: Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalom- és művészetkritikus, közreműködnek: Milus Emma, Zács Anikó a Kisbojtár énekesei. ANDRÁS BÉSZABÓ, AKADEMICKÝ MALIAR 12. APRÍL | 16:00 | MESTSKÉ MÚZEUM Vernisáž výstavy Žiara nášho dedičstva II, výstavu otvorí: Lajos Szakolczay literárno-umelecký kritik, účinkujú: Emma Milus, Anikó Zács členovia DFS Kisbojtár. ---------------------------------PÁRKÁNY TURISZTIKAI ÉS TÖRTÉNELMI SZEMPONTBÓL ÁPRILIS 12. | 17:00 | VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvbemutató magyar és szlovák nyelven, bemutatják Mgr. Beata Oravecová és PhDr. Gerstner Ákos, 2018. A belépés díjtalan. ŠTÚROVO PO STRÁNKE TURISTICKEJ A HISTORICKEJ 12. APRÍL | 17:00 | MESTSKÁ KNIŽNICA Predstavenie knihy v slovenskom a maďarskom jazyku, knihu predstavia Mgr. Beata Oravecová a PhDr. Ákos Gerstner. Vstup zdarma. ---------------------------------KOVÁCS CSONGA ANIKÓ: FELVIDÉK TÜKRÉBEN ÁPRILIS 13. | 17:00 | VÁROSI GALÉRIA A kiállítást megnyitja: Kopócs Tibor, művészeti konzultáns: Balla Rita KOVÁCS CSONGA ANIKÓ: V ZRKADLE HORNEJ ZEME 13. APRÍL | 17:00 | MESTSKÁ GALÉRIA Výstavu otvorí: Tibor Kopócs, umelecká konzultantka: Rita Balla ---------------------------------„LÁSKA K ČLOVEKU ZOSTÁVA” 14. APRÍL | 17:00 | KULTÚRNY DOM SZUŠ Kataríny Pappovej. Koncert a výstava ku Dňu učiteľov. Súčasťou koncertu je ukážka z pripravovaného dokumentárneho filmu o živote Mons. Ladislava Buriana. „A SZERETET MEGMARAD” ÁPRILIS 14. | 17:00 | KULTÚRHÁZ Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola. Hangverseny és kiállítás a Tanítónap alkalmából. Az est folyamán bemutatásra kerül Mons. Burián László életéről készülő dokumentumfilm részlet. ---------------------------------BURIÁN LÁSZLÓ EMLÉKNAP ÁPRILIS 20. | KULTÚRHÁZ A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmat ad számunkra, hogy megemlékezzünk régiónk jeles személyiségéről, elhunytának negyedik évfordulóján. Burián Laci bácsi embersége, humanizmusa, szeretete arra kötelez

MASNI ÉS POCÓ www.masniespoco.hu ÁPRILIS 22. | 16:00 | KULTÚRHÁZ Táncos gyerek show, meglepetés vendég: Maffia Swing, tánckar: környékbeli ovisok. Belépő: 8€, helyfoglalás, elővétel személyesen a kultúrházban vagy a www.kulturasturovo.sk oldalon, tel.: 036/751-11-08 ----------------------------------

RICCO & CLAUDIA 26. APRÍL | 19:00 KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ Vstupné/belépő: 8€. Rezervácia, predpredaj osobne v kultúnom dome alebo online na webovej stránke www.kulturasturovo.sk Helyfoglalás, elővétel személyesen a kultúrházban vagy a www.kulturasturovo.sk oldalon. Tel.: 036/751-11-08 ---------------------------------DETSKÁ BURZA 12. MÁJ | 9:00-16:00 | KULTÚRNY DOM Kúpiť alebo predávať? Burza detského oblečenia, hračiek, detských a tehu potrieb. Poplatok za predaj: 5€ BABA-MAMA BÖRZE MÁJUS 12. | 9:00-16:00 | KULTÚRHÁZ Vennél vagy eladnál? Kismama, baba, gyermekruhák, játékok, kiegészítők adása és vétele. Asztalfoglalási díj: 5€ Info.: Rychel Adriana 00421-915-600-735, Szaller Szilvia 00421-915-043-004, szaller.sz@gmail.com

KRÍZISEK MÁJUS 17. | 17:00 | VÁROSI KÖNYVTÁR A Pszichológus szemmel c. előadás-sorozat második része, előadó: Koday Zsuzsanna klinikai szakpszichológus. A belépés díjtalan. Séria prednášok v maďarskom jazyku v Mestskej knižnici v Štúrove: Očami psychológa. Druhá prednáška: Krízy. Prednášateľka: Zsuzsanna Koday klinická psychologička. ---------------------------------MEG TUDOM MAGYARÁZNI... (DE KI AZ A BUBUS?!) MÁJUS 22. | 19:00 | KULTÚRHÁZ Komédia két felvonásban a Vidám Színpad előadásában. Egy őrületesen erotikus levél kering a családban, csak a gyerek kezébe ne kerüljön!! Ja, hogy Ő írta, vagy lehet, hogy apué? A férj mindent tagad, a megcsalatott asszony segítsége is megérkezik. Ki hazudik, kié a levél... a végére leleplezzük! Gáspár - Böröndi Tamás, Pál (Bajzai) - Straub Dezső, Mama, Jolán anyja - Esztergályos Cecília, Kondorka, tanár - Harsányi Gábor, Jolán, a felesége - Götz Anna, Klárika, a leányuk - Szilvási Judit, Olga, a felesége - Nagyváradi Erzsébet, Hilda Hábermann Lívia, Jóbarát - Pusztaszeri Kornél, Kisasszony - Szőlőskei Tímea Belépő: 12€, helyfoglalás, elővétel személyesen a kultúrházban vagy a www.kulturasturovo.sk oldalon, tel.: 036/751-11-08

---------------------------------ROMAFESZT MÁJUS 25. | KULTÚRHÁZ A párkányi Kisbojtár folklór egyesület negyedszer rendezi meg a tehetségkutató versenyét, roma gyerekek részére. Kategóriák: tánc (társastánc néptánc, cigánytánc, moderntánc öszes műfaja), torna gyakorlatok (aerobik, elektrobugie, break, mazsorett, ügyesség), ének (népdal, táncdal, egyéb / roma nyelven is), vers, próza és mese előadása (roma nyelven is) - max. 3 percben, hangszeren játszás. Korcsoportok: óvodások, 7-11 éves gyerekek, 1215 éves gyerekek, 16-18 éves fiatalok. Formációk: egyéni, csoportos. Jelentkezési határidő: 2018. április 25. Jelentkezés módja: jelentkezési lap beküldésével, telefonon, személyesen vagy email-ben. A jelentkezési lapok beérkezése után értesítünk benneteket a további tudnivalókról. kisbojtar.parkan@gmail.com, 0905-242-474, 0908-587-089 (esti órákban 036-752-4262) ---------------------------------MEGATANEC 2018 8. JÚN | KULTÚRNY DOM Folklórne združenie Kisbojtár z príležitosti Svetového dňa tanca vyhlasuje X. súťažnú prehliadku festivalu tanca. Prihlásiť sa môžete do 2. mája 2018. MEGATÁNC 2018 JÚNIUS 8. | KULTÚRHÁZ A Kisbojtár folklóregyesület a Táncművészet Világnapja alkalmából táncversenyt hirdet. Jelentkezési határidő: 2018. május 2. Info: kisbojtar.parkan@gmail.com 00421-905-242-474, 00421-908-758-079


MOZIMŰSOR / PROGRAM KINA

3D DANUBIUS

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

17

KINO MOZI

APRÍL / MÁJ ÁPRILIS / MÁJUS

HLAVNÁ 6, PEŠIA ZÓNA, ŠTÚROVO, 036/751-11-07, 0907-492-640

- WWW.KINODANUBIUS.MOJEKINO.SK

10. UT 19:00 APOŠTOL PAVOL historická dráma 12 ST 5€ Historický príbeh o jednej z najväčších osobností kresťanstva. R: Andrew Hyatt H: James Faulkner, Jim Caviezel, Joanne Whalley ----------- ----------------------------------------------------------------------11. SZE 19:00 READY PLAYER ONE akció, sci-i, thriller 3D 12 MB 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------12. CSÜ 19:00 NAP NAP UTÁN romantikus 12 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------13. PIA 19:00 BESNENIE akčný, dobrodružný 3D 12 ST 6€ Veľký proti väčšiemu. R: Brad Peyton H: Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Åkerman ----------- ----------------------------------------------------------------------14. SO 17:00 FAKJÚ PÁN PROFESOR 3 komédia 12 ČD 5€ Samozvaný učiteľ Zeki Müller je späť. R: Bora Dagtekin H: Elyas M’Barek, Katja Riemann, Jella Haase ----------- ----------------------------------------------------------------------14. SZO 19:00 RAMPAGE - TOMBOLÁS akció, kaland 3D 12 MB 6€ A nagynál is van nagyobb! R: Brad Peyton SZ: Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Åkerman ----------- ----------------------------------------------------------------------15. VA 17:00 NYÚL PÉTER családi, animált :) MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------15. VA 19:00 RAMPAGE - TOMBOLÁS akció, kaland 12 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------17. KE 19:00 NAP NAP UTÁN romantikus 12 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------18. SZE 19:00 TŰZGYŰRŰ: LÁZADÁS sci-fi, akció, kaland 12 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------19. ŠTV 19:00 MESIAC JUPITERA (JUPITER HOLDJA) FK dráma, sci-fi 15 ČT/OV 5€ Mladý zranený imigrant získa nadprirodzené schopnosti. To mu môže zachrániť život. R: Kornél Mundruczó H: Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi, Móni Balsai ----------- ----------------------------------------------------------------------20. PIA 19:00 VADÍ NEVADÍ horor 15 ČT 5€ Nesplníš... zomrieš! R: Jeff Wadlow H: Lucy Hale, Tyler Posey ----------- ----------------------------------------------------------------------21. SO 17:00 DVE A POL KAČKY animovaná komédia :) SD 5€ Rodina, akú by ste nečakali R: Christopher Jenkins ----------- ----------------------------------------------------------------------21. SZO 19:00 RAMPAGE - TOMBOLÁS akció, kaland 3D 12 MB 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------22. VA 17:00 JÖNNEK A KACSÁK animációs, családi vígjáték :) MB 5€ Család, amiet még nem láttatok!! Szeleburdi agglegény lúd és két kiskacsa nekivág egy veszélyekkel teli útnak... R: Christopher Jenkins ----------- ----------------------------------------------------------------------22. NE 19:00 DUBČEK historická dráma 12 OV 5€ Krátka jar, dlhá zima. R: Laco Halama H: Adrián Jastraban ,Táňa Radeva ----------- ----------------------------------------------------------------------24. UT 19:00 SÚBOJ POHLAVÍ komédia 12 ČT 5€ On sa iba tak stavil, ona zmenila históriu. R: Jonathan Dayton, Valeris Faris H: Emma Stone, Steve Carell, Bill Pullman, Elisabeth Shue ----------- ----------------------------------------------------------------------25. STR 19:00 PEPÍK tragikomédia 12 OV 5€ Smoliarom proti svojej vôli... R: Ján Novák H: Michal Suchánek, Petra Špalková, Filip Blažek

26. ŠTV 19:00 AŽ NA DNO dráma, romantický, thriller 15 ČT 5€ Láska nemá hranice. R: Wim Wenders H: James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig ----------- ----------------------------------------------------------------------27. PIA 19:00 AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA dobrodružný, akčný, fantasy, scifi 12 ST 5€ Vojna sa začína... R: Anthony Russo, Joe Russo H: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson ----------- ----------------------------------------------------------------------28. SZO 17:00 JÖNNEK A KACSÁK animációs, családi vígjáték :) MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------28. SO 19:00 AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA dobrodružný, akčný, fantasy, sci-fi 3D 12 ST 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------29. NE 17:00 DVE A POL KAČKY animovaná komédia :) SD 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------29. NE 19:00 DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA romantický 12 OV 5€ Čo by ste spravili keby sa Vaša dávna láska stala snúbencom Vašej sestry? R: Tomáš Svoboda H: Anna Polívková, Jan Dolanský, Ester Geislerová ----------- ----------------------------------------------------------------------01. KE 17:00 SHERLOCK GNOMES animációs, családi kaland-vígjáték :) MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------01. KE 19:00 SZŰZŐRSÉG vígjáték 15 MB 5€ A tinik fullba tolnák. A szülők szabotálnák. R: Kay Cannon SZ: Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz, Kathryn Newton ----------- ----------------------------------------------------------------------02. STR 19:00 BLOKOTI komédia 15 ČT 5€ Komédia o dievčatách, ktoré chcú prísť o panenstvo, a o rodičoch, ktorí im v tom chcú zabránitťdoslova za každou cenu. R: Kay Cannon H: Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz ----------- ----------------------------------------------------------------------03. ŠTV 19:00 POMSTA triler, akčný 15 ČT 5€ Nikdy neberte milenku na pánsku jazdu! Zvlášť, keď sa chcete venovať lovu... R: Coralie Fargeat H: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens ----------- ----------------------------------------------------------------------04. PÉ 19:00 SZŰZŐRSÉG vígjáték 15 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------05. SO 17:00 KRÁLIK PETER rodinný, animovaný :) SD 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------05. SZO 19:00 HANG NÉLKÜL horror, thriller 15 MB 5€ Ha meghallanak, elkapnak... R: John Krasinski SZ: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe ----------- ----------------------------------------------------------------------06. VA 19:00 NYÚL PÉTER családi, animált :) MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------06. NE 17:00 TICHÉ MIESTO horor, thriller 15 ST 5€ Keď vás začujú, tak vás chytia... :)mládeži prístupné/korhatárra tekintet nélkül megtekinthető 12 mládeži prístupné od 12 rokov/12 éven aluliak számára nem ajánlott 15 mládeži prístupné od 15 rokov/15 éven aluliak számára nem ajánlott 18 mládeži prístupné od 18 rokov/18 éven aluliak számára nem ajánlott FK filmový klub/film klub SD slovenský dabing/szlovákul beszélő

ST slovenské titulky/szlovák felirat OV originálna verzia/eredeti változat ČD český dabing/csehül beszélő ČT české titulky/cseh felirat MB maďarský dabing/magyarul beszélő MF maďarské titulky/magyar felirat

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! A P R O G R A M VÁ LT O Z Á S J O G ÁT F E N N TA R TJ U K ! AKTUALIZÁCIA PROGRAMU DENNE NA:

www.kinodanubius.mojekino.sk

AKTUÁLIS NAPI PROGRAM:

www.danubiuszmozi.hu

EZ TÖRTÉNT MÁRCIUSBAN / STALO SA V MARCI Halúzka moja c. komédia a VMK-ban (társszerv.: Matica Slovenská) Az elsősök ingyenes beiratkozása a könyvtárba Közmeghallgatás a Green Park Štúrovo projektről Ünnepi megemlékezés 1848-49 eseményeiről, koszorúzás a kopjafánál Úszóink Érsekújvárban 15 érmet szereztek Rendkívüli képviselő-testületi ülés A víz napja Párkányban Csikmák Imre sajtótörténeti könyvének bemutatója a múzeumban A Liszt Ferenc MAI tanári hangversenye Tojásfa díszítés Andersen éjszakája a könyvtárban Húsvéti vásár Koszorúzás Párkány felszabadításának 73. évf. alkalmából A miniszter félrelép c. előadás a kultúrházban Tanítónap – kitüntetések ünnepélyes átadása Férfi labdarúgó mérkőzés VSE Párkány-FK Gúta 3:0

MÁRC. 2. MÁRC. 13. MÁRC. 13. MÁRC. 14. MÁR. 17-18. MÁRC. 19. MÁRC. 22. MÁRC. 22. MÁRC. 23. MÁRC. 23. MÁRC. 23. MÁRC. 25. MÁRC. 27. MÁRC. 27. MÁRC. 28. MÁRC. 31.

Veselohra Halúzka moja v MsKS, spoluorg: Matica Slovenská Bezplatný zápis prváčikov v knižnici Verejné prerokovanie projektu Green Park Štúrovo Spomienka na roky meruôsme - kladenie vencov k pamätnému stĺpu Plavci vyhrali na Majstr. západoslov. kraja v NZ 15 medailí Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Deň vody v Štúrove Prezentácia knihy Imre Csikmáka v múzei Učiteľský koncert ZUŠ Ferenca Liszta Vyzdobenie kraslicového stromu Noc s Andersenom v knižnici Veľkonočné trhy Kladenie vencov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Štúrova Predstavenie komédie A miniszter félrelép v MsKS Deň učiteľov - slávnotné odovzdávanie vyznamenaní MŠO - Kolárovo 3:0 - futbal mužstvo


MEGEMLÉKEZÉSEK / SPOMIENKOVÉ OZNÁMENIA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

18

„Egy pillanat, és mindennek vége, Szólni sem tudtál, hogy indulsz a végtelen messzeségbe. Maradt a bánat, egy csendes sírhalom, Szerető szívekben örök fájdalom.“

„Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet.“ Fájó szívvel emlékezünk

Uhrinčať Rozáliára (született Kovács)

Szeretettel emlékezünk április 15-én halálának 5. évfordulóján

aki 2007. május 11-én távozott el szerettei köréből.

Héger Zoltánra Szüleid és testvéreid

Emlékét őrző családja

„Téged elfelejteni soha nem lehet, Sajnos meg kell tanulnunk élni nélküled. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él, akit nagyon szeretnek. Fájó szívünk fel-felzokog érted, Örökké szeretünk, nem feledünk téged.“

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék, gondoljanak rá, akik őt szerették.” Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk halálának 3. évfordulóján

Mihály Csabára Szerettei

Tóth Tímeára Szerető édesanyja, édesapja, keresztszülei és nagyszülei

Huszonnégy éve hunyt el

Alžbeta Podlupská (Betuci) „Az élet csúnyán elbánt velem, 27 év után itt hagyott, aki a legdrágább volt nekem. Hosszú az út, mely őhozzá vezet, mert ő már fent van, a csillagok felett.“

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, szomszédnak, ismerősnek, akik 2018. március 15-én elkísérték utolsó útjára szeretett édesanyánkat

Hegedűs Gizellát Köszönjük a sok szép virágot, mellyel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat. A gyászoló család

Emlékét őrzi kedvese, Szántó Tibor, családja és unokái

„Kto žije v našich srdciach, nezomiera.” Dňa 6.5.2018 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný syn

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik 2018. március 14-én elkísérték utolsó útjára a párkányi új temetőben drága szerettünket

Mgr. Ján Bielik

Sukupčák Imrét

Vojtech Pakši S bolesťou v srdci si 17. apríla pripomíname šieste výročie čo nás náhle opustil náš milovaný manžel, otec a dedko. Venujte mu prosím tichú spomienku. Ďakujeme. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, Ha látni szeretnénk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, Ott várj ránk, ha időnk lejár. Fájó szívvel emlékezünk április 7-én halálának 9. évfordulóján

Diósi Gáborra Emlékét örökké őrzi szerető családja

Fürdőkád zománc felújítást vállalok. Elérhetőség: 0905-983-602 Kerti munkákra, takarításra férfi vagy női munkaerőt keresek. Hľadám pracovnú silu na záhradkárske práce a upratovanie: Tel.: 0905-648-919 Máš záujem si dobre zarobiť? Ponúkam prácu pre šikovných ľudí do bufetu na TK Vadaš (od 17 rokov), chlapci, dievčatá, penzisti, invalidi. Nástup: 01.06. - do 20.09. Tel.: 0911-740-410

INZERCIA

„Osud je niekedy krutý, nevráti čo raz vzal, Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.”

Köszönjük a sok szép virágot, koszorút és a vigasztaló szavakat, mellyel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat. Felesége, unokái és a gyászoló család

HIRDETÉS

S láskou a úctou naňho spomína celá rodina.

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA Obec Chľaba v zmysle § 9a ods.1 písm. c), a odsek 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Chľabe zo dňa 23.02.2018 zverejňuje zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemkov v kat. obce Chľaba, parcela CKN č. 1510/3 ostatné plochy o výmere 1058 m2, č. 1510/4 ostatné plochy o výmere 1148 m2, č. 1510/5 ostatné plochy o výmere 1182 m2, č. 1510/6 ostatné plochy o výmere 1204 m2 , č. 1510/7 ostatné plochy o výmere 1262 m2, č. 1510/8 ostatné plochy o výmere 1295 m2, vo výlučnom vlastníctve Obce Chľaba. Minimálna cena, za ktorú Obec Chľaba ponúka na predaj pozemky je 3,80 EUR/m2. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Chľabe alebo poštou na adresu Obecný úrad, 94366 Chľaba 197, najneskôr 29.06.2018 do 12.00 hodiny v obálke označenej heslom: „Priamy predaj Dona - neotvárať“ Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 036/7573162 alebo osobne na Obecnom úrade v Chľabe.


KERESZTREJTVÉNY

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

19

KERESZTREJTVÉNY

- Mit parancsol, uram? - Mindegy csak nagy legyen, hideg és sok vodka legyen benne.

Forgács Péter keresztrejtvénye

(A választ lásd a rejtvényben!) Suriname fővárosa Nitrogén

Japán Az európai Keményfejű város zene Honsú Hogyan, korszaka szigetén oroszul

Magyaror-

Rúdvégek!

Konyhai üvegtál

Autonóm, szági város független Van, szlovákul

Kör közepe!

Lám-lám

Északolasz város

1 FORGÁCS PÉTER REJTVÉNYE

R Arra a helyre Álom része!

Francia hőseposz

2

Mali fővárosa Vízzel megtisztít

Cím alatt lehet Gyümölcsital

Náddarab! Nógat ... Lumpur (Malajzia főv.)

ENSZ, szlovákul

Lima központja!

Falu része

Tévés (Anikó) Idegenforgalom

Ritka női név

Levegő, görögül Német női név

Pro ... (díj)

Te meg ő

Kirí, elüt

Düledezik

Jód

Dehogy!

Attila névváltozat

Római 1

Összevissza ráz!

Keverve van!

Európa Kupa, röv.

Kiejtett betű

Pofabelső!

Einsteinium

Félelem!

Tűzbe dobja Spanyol autójel

Japán író

T Megfejtéseiket emailben (parkanyesvideke@gmail.com) és levélben (Tűzoltó u./Hasičská. 25. 94301 Párkány) is beküldhetik. Az email tárgymezőjében vagy a borítékon tüntessék fel: REJTVÉNY. Címüket és telefonszámukat is írják meg. Beküldési határidő: 2017. május 1. A helyes megfejtést beküldők közül egy nyertest sorsolunk ki, aki gyönyörű meglepetésekkel teli kézműves ajándékcsomagot kap a hagyományőrző KisGombos Játszóház felajánlásából. A nyertest a szerkesztőség külön értesíti. A múlt havi megfejtés: De igen, csak sajnos hamis terepjárót nem találtam. A múlt havi nyertes: Janszo Orsolya, aki egész napos páros belépőt nyer a Vadaš új wellness részlegébe 24€ értékben. Gratulálunk és ezúton köszönjük, hogy rekordszámú, 47 helyes megfejtés érkezett.

ESEMÉNYDÚS MÁRCIUS A KÖNYVTÁRBAN A könyvtár idén 13. alkalommal rendezte meg a nemzetközi „Andersen éjszakája“ című programját. A rendezvényt Szabó Eugen polgármester nyitotta meg, melyen 40 gyermek vett részt, akik a könyvtár olvasói. A nagy dán meseíró, H. Ch. Andersen 213. születésnapján meglátogatták a tűzoltóságot, megvacsoráztak a pizzériában, meghallgattak és eljátszottak egy mesét Écsi Gyöngyi mesemondóval, játszottak Horváth Zoltán játékmester vezetésével, könyvmollyá avatódtak, szülinapi tortát ettek, elhelyezték kézlenyomatukat a könyvtár falán, lufit lyukasztottak, Andersen mesét illusztráltak, és amikor kellőképpen elfáradtak, mindenki megtalálta a legjobb kuckót az alvásra és mesehallgatásra.

Ha szeretnétek részt venni jövőre egy ilyen eseménydús esten, nincs más teendő, mint beiratkozni a könyvtárba, ahol rengeteg könyv vár rátok, sokat kölcsönözni és olvasni. A legtöbbet olvasó és kölcsönző harmadikos vagy negyedikes alapiskolás kisdiákot a könyvtár meghívja az eseményre. Idén márciusban városunk alapiskoláinak elsősei már hagyományosan ingyen beiratkozással és Mács Katalin mesemondóval ünnepelték meg olvasóvá válásukat. Reméljük, hogy ezzel a rendezvénnyel segítő kezet nyújtunk az értő olvasás elsajátításához. (PVK)

MAREC PLNÝ ZÁŽITKOV V KNIŽNICI Mestská knižnica v Štúrove už trinásty krát usporiadala medzinárodné podujatie „Noc s Andersenom“. Akciu otvoril Eugen Szabó, primátor mesta. Na udalosti sa zúčastnilo 40 detí, používatelia knižnice, a týmto podujatím oslávili 213. narodeniny Hansa Christiana Andersena, veľkého dánskeho rozprávkara. Počas dňa, plného zážitkov navštívili hasičskú stanicu, navečerali sa v pizzérii, vypočuli a zahrali sa rozprávku s rozprávkarkou Betkou, zahrali rôzne hry so Zoltánom Horváthom, majstrom spoločenských hier, boli pasovaní za kni-

homoľov, ochutnali narodeninovú tortu, umiestnili odtlačok rúk na stenu knižnice, prepichovali balóny s rozprávkami, ilustrovali Andersenovu rozprávku, a keď už sa každý náležite unavil, našiel si pre seba najlepší kútik na spanie a počúvanie rozprávok. V prípade, že by ste sa chceli zúčastniť na takomto dni plnom zážitkov, nemusíte robiť nič iné, ako sa zapísať do knižnice, kde na vás čaká množstvo kníh, veľa si ich požičať a prečítať. Malých žiakov z tretieho alebo štvrtého ročníka základnej školy, ktorí najviac čítajú a požičiavajú si knihy, knižnica pozve na rozprávkovú noc. V mesiaci marec už tradične oslávili prváci základných škôl nášho mesta, že sa stali čitateľmi knižnice bezplatným zápisom a rozprávkarkou Katalin Mács. Dúfame, že týmto podujatím ponúkneme pomocnú ruku pri osvojení čítania s porozumením. (MSK)

Szeretnénk köszönetet mondani szponzorainknak, hogy lehetővé tették e felejthetetlen programok megrendezését: Chceli by sme sa poďakovať našim sponzorom, že umožnili usporiadať tieto nezabudnuteľné podujatia: Smurfit Kappa Obaly, Pigagro, Elektro Demar Plus s.r.o., Ladislav Beňo – BE & BA, Monarflex s.r.o., Trans Concordia, Mészáros Eleonóra, Optika Visus, Z motors, Klikk 2018, TP NET Plus, Cranium Computer, Tűzoltóállomás Párkány, Protex, Party Point Štúrovo, Vincent Pizzeria


Pedikúra Hajnalka Medicinálna pedikúra

..................... ? Gyógypedikur Dolná 10, Štúrovo Tel.: 0948/205858

elektroservis kamerové systémy satelitná technika LED osvetlenie

VIAC AKO

10 000 OPRÁV

Komenského 1, Štúrovo +421 918 873 523 www.servistv.sk

TeatrO Vám prináša: SEVENET s.r.o. Továrenská 1, Štúrovo

www.teatro.eu 0918 873 772

2018/4 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  
2018/4 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  
Advertisement