Page 1

WWW.KULTURASTUROVO.SK

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

1

PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE ŠTÚROVO A OKOLIE 2019[2]

XXIX. évfolyam - ročník

FIATAL NŐ AZ ALPOLGÁRMESTERI SZÉKBEN

BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSRŐL HATÁROZOTT A TESTÜLET 4. OLDAL ZASTUPITEĽSTVO ROKOVALO O ROZPOČTE A INVESTÍCIÁCH 5. STRANA

- interjú Dominika Blahákovával MI VETTE RÁ ARRA, HOGY ILYEN FIATALON (29) RÉSZT VÁLLALJON A KÖZÜGYEKBEN, S INDULJON AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON? Mindig is helytelennek éreztem, hogy a fiatalság képviselői valahogy hiányoznak a testületből. Aztán többször nekem szegezték a kérdést: Hát te is fiatal vagy, te miért nem vagy ott? Továbbá sokszor panaszkodtam: miért nincs így, miért van úgy...? De elhatároztam, tovább nem fogok panaszkodni, hanem felveszem a kesztyűt, megfogom a munka

végét és a lehetőségemben állót megteszem. A sült galambra lehet várni, de nem valószínű, hogy berepül.

-------------------------------

A jövőben igyekszem az a személy lenni, akit a fiatalok bátran kereshetnek kéréseikkel, ötleteikkel és én azokat igyekszem közvetíteni, tematizálni a testületben. Sokan számoltak be arról, hogy nincs kihez fordulniuk, nem hiszik, hogy ötleteikkel érdemben foglalkoznának. Nos, ezt az űrt kívánom betölteni.

„FACSEMETE GYERMEKEMNEK 2018“ – FELHÍVÁS 4. OLDAL „STROM PRE MOJE DIEŤA 2018“ – VÝZVA 4. STRANA -------------------------------

folytatás a 6. oldalon

MLADÁ DÁMA V KRESLE ZÁSTUPKYNE PRIMÁTORA - rozhovor s Dominikou Blahákovou ČO VÁS VIEDLO K ROZHODNUTIU, ABY STE V TAKOM MLADOM VEKU (29) VSTÚPILI DO VEREJNÉHO ŽIVOTA A KANDIDOVALI V MIESTNYCH VOĽBÁCH?

žovať, ale zdvihnem hodenú rukavicu, pustím sa do práce a urobím, čo bude v mojich možnostiach. Na pečeného holuba môžeme čakať, ale nie je pravdepodobné, že vletí.

Vždy som pociťovala ako nedostatok, že predstavitelia mládeže akosi chýbajú z poslaneckých miest. Až mi raz položili otázku: Aj ty si mladá, tak prečo tam nie si? A tiež som sa viackrát posťažovala: prečo to nie je takto, prečo je to tak...? Rozhodla som sa, že ďalej sa už nebudem sťa-

V budúcnosti sa vynasnažím, aby som bola osobou, na ktorú sa môžu mladí ľudia obrátiť so svojimi požiadavkami, nápadmi a ja sa ich pokúsim tlmočiť v zastupiteľstve. Mnohí sa vyjadrili, že sa nemajú na koho obrátiť a neveria, že by sa ich nápadmi niekto seriózne zaoberal. Chcem zaplniť

tento priestor. Rozprávam sa so štúrovskou mládežou viackrát do týždňa na osobných stretnutiach a prosím, aby sa aj naďalej obracali ku mne s dôverou. POČÍTALI STE S TÝM, ŽE UDALOSTI NABERÚ TENTO SMER? Keď som kandidovala za poslankyňu, mala som veľkú podporu rodiny aj priateľov. Počas zbierania podpisov som zisťovala, koľko toho treba vykonať a mnohí ma povzbudzovali. Priznám sa, mala som strach z neznámeho, ale našťastie zvíťazila chuť konať. Mala som veľkú radosť z toho, že ma voliči poctili svojou dôverou a zvolili ma medzi členov zastupiteľstva. Ale ani v najdivokejších snoch ma nenapadlo, že by ma vymenovali za pokračovanie na strane 6.

A 2019-ES KÖLTSÉGVETÉS ISMERTETÉSE 7. OLDAL ROZPOČET 2019 POD DROBNOHĽADOM 8. STRANA ------------------------------INTERJÚ FORGÁCS PÉTERREL 10. OLDAL INTERVIEW S PETROM FORGÁCSOM 10. STRANA ------------------------------ÉLMÉNYMEDENCE ÉPÜL 13. OLDAL POSTAVIA NOVÝ ZÁŽITKOVÝ BAZÉN 13. STRANA


FÓRUM

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

2

SIKERÜLT BŐVÍTENI LAPUNK OLDALSZÁMÁT! Az elmúlt három évben főszerkesztőként végzett munkám során sok bos�szúságot okozott, hogy jellemzően kétszer annyi értékes tartalom sorakozott minden lapzártakor a szerkesztőségben, mint amennyit meg tudunk jelentetni. Sok rendezvényről nem tudtunk hírt adni, sok írás mellé nem fért kép sem, továbbá a tördeléskor legtöbbször az esztétikus elrendezés helyett igyekeztünk sűríteni a tartalmat, hogy minél több információ férjen az adott oldalakra. Figyelembe véve az általában tükörfordított írásokat és a kötelezően megjelentetett cikkeket, valamint azt, hogy a halotti megemlékezések havi egy, a kereskedelmi és/vagy politikai reklámok további 3-5 oldalt elvonnak a tartalomtól, kijelenthetjük, hogy a tényleges tartalomra havonta 4-6 oldal jutott, ami érezhetően nem volt elég. A reklámbevételből befolyó összeg ugyan lehetővé tette, hogy esetenként egy plusz ívvel bővíteni tudjunk az oldalszámon (a választások előtti szám emiatt 24 oldalon jelent meg), de csak arra volt elég, hogy a reklámok által elfoglalt helyet kiváltsuk. Városunkban bőven van pé ldaé rté kű Írjuk együtt a mindennapokat! Témajavaslataikat, lakossági kéréseiket, észrevételeiket, akár a lappal kapcsolatos ötleteiket immár fokozottan várjuk, juttassák el szerkesztőségünkbe a parkanyesvideke@gmail. com címre vagy levélben a következő címre: Tűzoltó utca 25.

karrier, vállalás, tehetség, amiről írni lehet, sőt kell is, emellett számos a kulturális esemény, fejlesztés zajlik a városi cégekben, iskolákban, sőt civil egyesületeink is nagyon aktívak. Ezért a képviselő-testület decemberi ülésén kérvényeztem az oldalszám emelését 16-ról 20 oldalra, melyet a plénum egyhangúlag támogatott. Hatalmas eredmény ez a lap történetében! Az örömök mellett azonban olykor a konfliktusok felvállalása is a szerkesztői munka részét képezi. Jozef Slabák írásban és szóban is többször nehezményezte, hogy az értekezésére (Csehszlovákia magalakulásának 100. évfordulójára) érkezett válaszcikket októberi számunkban leközöltük (Válasz Jozef Slabáknak), valamint hogy az ő erre születő újabb írását csak internetes blogunkon hoztuk le. Végül panaszt adott be a városházára. A kulturális bizottság ülésén meghallgatta véleményét és az én állásfoglalásomat is, ám nem találta igazoltnak J.S. vádját, miszerint a cikk megjelentetése megsértette volna az lap alapszabályzatát. Három nappal később a képviselő-testület is foglalkozott a kérdéssel. A plénum meghallgatta J.S. panaszát, tudomásul vette azt, a szabálysértés vádját nem találta megalapozottnak, intézkedéseket nem foganatosított. A lap a jövőben is a szabad véleménynyilvánítás és a békés együttélés elvét kívánja követni, a cikkek szerzői felelnek az általuk leírtakért. Nem hiszem, hogy egy-egy vélemény létjogosultságát kétségbe lehetne vonni pusztán amiatt, mert az egyik fél ezt nehezményezi. Bokor Réka, főszerkesztő

PODARILO SA NAVÝŠIŤ POČET STRÁN NÁŠHO MESAČNÍKA! Počas mojej trojročnej šéfredaktorskej práce ma neraz hnevalo, že pred uzávierkou som mala na stole dvojnásobok cenného obsahu, než aký sme boli schopní uverejniť. Nemohli sme informovať o mnohých podujatiach, k mnohým článkom sa nezmestil obrázok a počas zalamovania sme uprednostňovali kvantitu pred kvalitou a estetikou. Ak zoberieme do úvahy, že všetko ide dvojjazyčne, zvyčajne v zrkadlovom preklade, ďalej sú tu povinne zverejňované články a pamiatky na zosnulých zoberú jednu a reklamy ďalších 3- 5 strán obsahu, môžeme povedať, že nám ostalo 4- 6 strán mesačne na ostatné veci, čo bolo citeľne málo. Príjmy z reklám síce umožňovali pridať sem tam jeden hárok (napr. predvolebné číslo vyšlo na 24 stranách, ale stačilo to iba na náhradu strán, zabratých reklamou.

prináša aj konflikty. Jozef Slabák sa viackrát písomne aj ústne sťažoval, že sme v októbrovom čísle uverejnili článok Odpoveď Jozefovi Slabákovi ako odpoveď na jeho dizertáciu (100. výročie vzniku Československa) a jeho následnú reakciu sme potom už zaradili iba na náš blog na internete. Nakoniec poslal sťažnosť ma MsÚ. Komisia kultúry si vypočula jeho aj moje stanovisko, ale nezistila žiadne pochybenie, že by sa porušil štatút novín. O tri dni sa otázkou zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo. Plénum si vypočulo sťažnosť J.S., zobralo ju na vedomie, obvinenie z porušenia pravidiel videlo ako neopodstatnené, opatrenia nenavrhlo. Noviny chcú aj v budúcnosti uplatňovať zásady slobodného vyjadrenia názorov a pokojného spolužitia, autori článkov zodpovedajú za svoje riadky. Neverím, že oprávnenosť toho ktorého názoru by sa mala spochybňovať len preto, že sa to druhej strane nepáči. Réka Bokor, šéfredaktorka pr-f-

V našom meste je mnoho príkladných kariér, podnikov, talentov, o ktorých možno, ba treba písať, popri tom je veľa kultúrnych podujatí, mestské podniky, školy sa rozvíjajú a aktívny je aj občiansky život. Na decembrovom zasadnutí MZ som preto požiadala o navýšenie počtu Píšme spolu o nás! strán zo 16 na 20, môj návrh plénum Netrpezlivo očakávame Vaše návr hy, jednohlasne podpotémy, postrehy, požiadavky hoci aj v spojitosti s naším mesačníkom. rilo. V histórii noDoručte ich do redakcie vín je to obrovský na e-mailovú adresu výsledok! Popri radostiach redaktorská práca

parkanyesvideke@gmail.com alebo listom: Hasičská 25, Štúrovo


A VÁROSHÁZA HÍREI / SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

A POLGÁRMESTER SZEMSZÖGÉBŐL Tesszük a dolgunkat Elmondhatjuk, hogy január végéhez az önkormányzati dolgok rendeződtek a novemberi választásokat követően. A képviselők megalakították az egyes bizottságokat, besorolták magukat intézményeink képviseleti szerveibe. Egyértelművé vált mennyire is gondolják komolyan, hogy a dolgok másként menjenek vagy éppen ellenkezőleg meggátolják az esetleges változásokat. Ennek az időszaknak egyik fontos lépése volt, hogy a megválasztott képviselők közül megbízzak valakit a polgármester-helyettesi funkció betöltésével. Úgy döntöttem, hogy Blaháková Dominikát kérem fel erre a posztra. Olyan egyént kerestem, aki szlovák és magyar nyelven is jól kommunikál, ehhez az angol nyelvtudása tökéletes bónusz. Különösen tetszett az, hogy főbb céljai között szerepel a turizmus fejlesztése és a fiatalok érvényesülésének elősegítése.

OSZTÁLYOZZUNK HATÉKONYAN ÉS HELYESEN! Tisztelt Párkányiak! A hulladékok osztályozása területén a 2015-ös év folyamán városunkban jelentős változás történt. Megnövekedett a szelektív hulladékgyűjtést kiszolgáló színes konténerek száma, megerősödött a szerparált hulladék gyűjtése, lakossági fórumok valósultak meg, és elkészültek az osztályozott hulladékok elszállításának ütemtervei. Bevezettük a használt ruhák gyűjtését és a rendszeres zöldhulladék elszállítását a háztartásoktól. A 2017-es évtől kezdődően évente kétszer, tavasszal és ősszel, kerül megszervezésre a veszélyes hulladékok gyűjtése. Ezen tényeknek tudatában bátran jelenthetjük ki, hogy megteremtettük a szelektív hulladékgyűjtés és szállítás feltételeit városunkban. Ezzel kapcsolatban azonban megfogalmazódik a kérdés, hogy vajon hatékonyan használjuk-e ki a gyűjtőedények kapacitását? Sajnos meg kell állapítanunk, hogy a színes konténerek térfogatát nem effektív módon használjuk ki, mivel a csomagolóanyagokat azok térfogata csökkentése (flakonok összenyomása, dobozok összehajtogatása, illetve összetaposása) nélkül helyezzük el a kukákban. A visszadolgozható nyersanyagok rovására levegőt raktározunk bennük.

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

3

PRIMÁTORSKÝ UHOL POHĽADU Ráadásul vállalta azt is, hogy feladja eddigi munkáját és új kihívásként kezelje a közügyek szolgálatát. Nem elhanyagolható az sem, hogy személyének köszönhetően jelentősen fiatalodik a városvezetés. A januári képviselő testületi ülés egyik fontos pontja volt a költégvetés elfogadása. Az értekezlet során számos módosító javaslattal bővült vagy éppen zsugorodott az előterjesztett változat. Nehezményeztem, hogy a hivatalvezetői pozícióra tervezett bérköltséget nem hagyták jóvá. Mindennek ellenére elmondhatjuk, hogy minden idők legmagasabb költségvetésével állunk szemben, mely jelentős bérfejlesztést biztosít az alkalmazottak részére. A város további fejlődésére pedig több mint 2 millió eurót tervez befektetni. Hiszem, hogy városunk egy újabb lépést tesz a szebb és élhetőbb városkép felé. Ing. Szabó Eugen, polgármester A színes konténerek jobb kihasználása és azok környékének rendbetartása érdekében jegyezzük meg a KÖVETKEZŐ ALAPSZABÁLYOKAT: • A színes konténerekbe csakis tiszta és kiöblített csomagolóanyagokat helyezzünk; • A papírdobozokat, üres PET palackokat, fém sörösdobozokat, konzerveket és a tejtől, üdítőtől, tejföltől származó többrétegű (tetrapack) dobozokat tapossunk vagy nyomjuk össze, hogy minél kisebb legyen a térfogatuk és ne tartalmazzanak feleslegesen sok levegőt; ezáltal helyet spórolunk a konténerben; • A betétdíjas üvegeket ne dobjuk a konténerekbe, inkább váltsuk őket vissza; • Az elemeket és az égőket se dobjuk ki a konténerbe; adjuk le a veszélyes hulladék begyűjtése során vagy az elektronikai termékeket árusító boltokban; • A nyomtatópatronok, nagydarabos hulladék és az építési törmelék leadható a Kommunális Szolgáltató és Hulladékgazdálkodást R.t (KSOH, a. s.) párkányi telephelyén a Comenius utca 18.sz. alatt. Ezeknek az apró szabályoknak a betartásával a konténerekben több hely marad a további hulladékoknak. A megfelelően megtöltött konténerek elszállítása nemcsak hatékony, hanem környezetbarát is egyben. Köszönjük az együttműködésüket! VH

Robíme si svoju prácu Dá sa povedať, že ku koncu januára sa záležitosti samosprávy po novembrových voľbách dostali do normálu. Poslanci zriadili jednotlivé komisie a pozaraďovali sa do orgánov inštitúcií a firiem mesta. Jednoznačne sa preukázalo, či to mysleli vážne, aby sa veci pohli dopredu alebo práve naopak, či chcú prípadné zmeny hatiť. Jedným z dôležitých krokov tohto obdobia bolo poverenie niektorého zo zvolených poslancov výkonom funkcie zástupcu primátora. Rozhodol som sa, že o to požiadam Dominiku Blahákovú. Hľadal som človeka, ktorý dokáže komunikovať tak v slovenčine ako aj v maďarčine, ovládanie angličtiny je už iba dokonalým bonusom. Páčilo sa mi hlavne to, že medzi priority zaradila rozvoj turizmu a pomoc mladým ľuďom pri hľadaní uplatnenia. Navyše

TRIEĎME ODPAD EFEKTÍVNE A SPRÁVNE! Vážení Štúrovčania! V roku 2015 v našom meste nastala značná zmena v oblasti triedenia odpadov. Pribudlo veľké množstvo farebných kontajnerov na separovaný odpad, zintenzívnil sa separovaný zber, uskutočnili sa občianske fóra a vypracovali sa harmonogramy odvozu triedeného odpadu. Zaviedol sa systém na zber použitého šatstva a pravidelného odvážania zeleného odpadu z domácností. Od roku 2017 je organizovaný aj jarný a jesenný zber nebezpečného odpadu. Na základe týchto skutočností môžeme konštatovať, že sme vytvorili podmienky na triedenie a zber triedeného odpadu v našom meste. V tejto súvislosti sa však vyvstáva otázka, či efektívne využívame kapacitu zberných nádob? Žiaľ, musíme konštatovať, že objem farebných kontajnerov využívame neefektívne, nakoľko do nich odkladáme obaly bez zmenšenia objemu (zošliapnutie, stlačenie prázdnych fliaš, poskladanie obalu). Skladujeme v nich vzduch na úkor recyklovateľného materiálu. V záujme lepšieho využitia kapacity

prejavila ochotu zriecť sa svojej doterajšej práce a plne sa venovať verejnej službe. Nie je zanedbateľný ani fakt, že vďaka jej osobe sa značne vylepší vekový priemer vedenia mesta. Jedným z dôležitých bodov januárového zasadnutia MZ bolo schválenie rozpočtu. Predložený návrh sa počas dlhej rozpravy navyšoval alebo okresával mnohými pozmeňujúcimi návrhmi. Bol som sklamaný, že sa neschválili mzdové prostriedky na funkciu prednostu úradu. Môžeme však konštatovať, že máme pred sebou historicky najvyšší rozpočet, ktorý prinesie pre zamestnancov citeľné vylepšenie platových pomerov. A v záujme ďalšieho rozvoja mesta plánuje investovať vyše 2 milióny eur. Verím, že naše mesto znova urobí významný krok v záujme toho, aby bolo krajším a obývateľnejším. Ing. Eugen Szabó, primátor mesta farebných kontajnerov a zachovania čistoty okolo kontajnerov, majte na pamäti NASLEDOVNÉ ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ: • Do farebných kontajnerov vkladajte len čisté a vypláchnuté obaly; • Papierové krabice, prázdne PET fľaše, kovové obaly od piva, konzervy a nápojové kartóny od mlieka, džúsov, smotany pred vyhodením vždy zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu; stlačením ušetríte miesto v kontajneri; • zálohované fľaše nepatria do kontajnerov, vráťte ich naspäť do predajne; • batérie a žiarovky nehádžte do kontajneru pre komunálny odpad; môžete ich odovzdať v rámci zberu nebezpečného odpadu alebo v obchodoch s elektronikou; • tonery z tlačiarní, objemný odpad a drobný stavebný odpad odovzdajte v areáli spoločnosti KSOH, a. s. na adrese Komenského 18, Štúrovo Dodržiavaním týchto jednoduchých pravidiel zostane viac miesta v kontajneri pre ďalší odpad. Odvážanie kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu. Ďakujeme Vám za spoluprácu!

MsÚ


A VÁROSHÁZA HÍREI

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

4

A BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSRŐL HATÁROZOTT A TESTÜLET Az év első képviselő-testületi ülése január 24-én zajlott. Fő témája a költségvetés jóváhagyása volt, melyről bővebben a 7. oldalon olvashatnak. Az ülésen fény derült az alpolgármester személyére és a Városi Tanács tagjait is megválasztották, valamint tárgyalták a beruházási terveket. Az ülés elején Szabó Eugen polgármester bejelentette, hogy Dominika Blahákovát kérte fel az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Főbb feladatkörei a következők lesznek: aktív fellépés a turizmus területén, a Vadassal való együttműködés, a testvértelepülési kapcsolatok ápolása, kommunikációs feladatok (a lakosság és a képviselők felé is), reprezentáció. Ezután az interpellációk következtek, melyek közt Ján Oravec képviselő ismét javasolta a városrendezési terv újraalkotását. Az ügyészség megtámadta az előző ciklusban elfogadott városi általános érvényű rendeletet (VZN), mely tiltani hivatott mindennemű környezetszennyező tevékenység folytatását az ipari park területén, így valószínűleg pereskedni fog miatta a várossal. Oravec javaslata az volt, hogy a bírósági eljárással párhuzamosan dolgozzanak ki egy új tervet, ami kiküszöbölné az ügyészség által nehezményezett tartalmi és formai hibákat. Szigeti László erre elmondta, nincs tudomása arról, hogy a város ellen bármilyen eljárás indult volna, továbbá a város által 11 000 €-ért kikért jogi szakvélemény pedig nem találta törvényellenesnek a rendeletet.

Végül nem sorolták a programpontok közé az Oravec javaslatát. Környi Zoltán arról kérdezte a polgármestert, miért írta alá a Štúr-szobor megépítésének engedélyét, ha azt ígérte, tovább egyeztetnek majd az ügyről a Matica Slovenská helyi egyesületével (a helyi illetőségű Építésügyi Hivatal nevében ugyanis a polgármester ír alá – a szerk.) Szabó Eugen úgy válaszolt: ettől függetlenül még fognak egyeztetni. Parkanský Norbert, Vitkó Andrea és Csepregi Zoltán képviselők több közlekedési hiányosságra is felhívták a figyelmet, a Városi Rendőrség aktívabb munkáját sürgették. Megválasztották a Városi Tanács tagjait, a polgármester helyettesén kívül Szigeti László, Vitkó Andrea, Borovič József és Szalatnyai Gábor foglalnak benne helyet. Napirendre került a költségvetés, melyet hosszasan vitatott a plénum, több módosítást is eszközöltek benne. Felmerült, de végül nem csökkentették a Városi Rendőrség büdzséjét, ugyanakkor kisorolták a tervezetből két új pozíció kialakítását a Városi Hivatalon belül (hivatalvezetői és ifjúságneveléssel foglalkozó munkatárs). A beruházási tervben csak úgy sorakoztak az ötletek és a már kidolgozott tervek. Folk Róbert, a Fejlesztési Osztály vezetője részletesen bemutatta az anyagot és a tervezett tevékenységeket a jelenlévőknek. A Nánai úti járdák megépítése 165000€ körüli ös�-

A FÖLD NAPJA „Facsemete gyermekemnek 2018“ Tisztelt szülők! Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Párkány városa által szervezett „Facsemete gyermekemnek“ programba való bekapcsolódás lehetőségéről. A program célkitűzése a családokkal való együttműködés a közterületek szebbé tétele érdekében. Az alapgondolat értelmében a Föld napja alkalmából városunk három, az előző évben született gyermeket élő facsemetével ajándékoz meg. Hogy ki kapja a város ajándékát az nyilvános sorsoláson dől el. A facsemeték a város közterületein kerülnek kiültetésre a gyermekek és a szülők jelenlétében. A program idei évfolyamába a 2018-ban született gyermekek kapcsolódhatnak be. A sorsolásba a gyermeket törvényes képviselője (szülő, gondozó) egy becsületbeli nyilatkozat kiállításával jelentheti be. Az előnyomott becsületbeli nyilatkozat a Párkányi Városi Hivatal Vámház köz 2. sz. alatti irodájában vehető át vagy letölhető a város hivatalos weboldaláról (www.sturovo.sk, www.hu.sturovo.sk), ahol a programról bővebb tájékoztató is a rendelkezésre áll. A programmal kapcsolatos kérdések feltehetők telefonon (036/2851322) vagy emailben (monika. uzakova@sturovo.sk). A becsületbeli nyilatkozatok leadásának határideje 2019. március 15. Köszönjük, hogy támogatja kezdeményezésünket, mellyel fenntartható életkörnyezetet szeretnénk biztosítani nemcsak önmagunknak, hanem a jövő generációnak is. VH

szeget kíván majd, a tervdokumentáció befejezésével viszont meg kell várni, míg az állam felújítja az utat. Egyre halaszthatatlanabb a nyugdíjas klub belső felújítása is. A Tűzoltó és a Nánai utat összekötő szakasz („Kertek alja”) felújításának első lépéseként a buszmegálló előtti kereszteződés biztonságosabbá tételét szorgalmazzák. A város a Baraolt utcán a közutak kiépítését és mérnöki hálózatok lefektetését tervezi, hogy így építési területeket alakíthassanak ki az érdeklődők számára, különös tekintettel a fiatal családokra. A Bartók utcai óvoda felújítása eléri a 750000 €-t (480000€ vis�sza nem térítendő támogatással), a Szövetkezeti sori óvoda pedig csak idén áprilisra készül el, 293000-es ráfordítással. A magyar alapiskola szaktantermeket épít pályázati forrásból 186000€ értékben, az EU-s Interreg pályázaton győztes Mária Valéria BIKE kialakítása pedig 430 000€-s tétel, ami a két város bicikliközlekedését javítaná. Az idősek számára ételt kiszállító autó megvétele is a beruházások között szerepelt (43000€), valamint az Ady utca közvilágításának modernizációja is sürgető (30000€), az Enerbyt pedig 50000€-ért újíthat ingatlanokat. Emellett a Kutyabarát Polgári Társulással közösen egy kutyamenhelynek alkalmas terület kialakítását is belefoglalták a munkatervbe, valamint folytatódik a szemétszigetek építése. Az ülésen Hogenbuch Endre bemutatta a Vadas új medencéjének terveit, erről a 13. oldalon tudhat meg többet. Emellett J. Slabák nehezményezte a „Válasz Jozef Slabáknak” c. cikk leközlését a városi lapban, a főszerkesztőt az alapszabály megsértésével vádolta, panaszát nem találták alátámasztottnak. Bokor Réka

DEŇ ZEME „Strom pre moje dieťa 2018“ Vážení rodičia! Ponúkame Vám informácie o možnosti zapojenia sa do programu mesta Štúrovo s názvom „Strom pre moje dieťa“. Program je zameraný na upevnenie vzťahov s rodinami v oblasti skrášľovania verejného priestranstva. Základnou myšlienkou je, že naše mesto v rámci osláv Svetového dňa Zeme obdaruje tri deti, narodené v predchádzajúcom kalendárnom roku, živými stromami. O tom, kto získa tento skvelý dar od mesta, sa rozhoduje na verejnom losovaní. Stromčeky sa vysádzajú za účasti detí a rodičov na verejných priestranstvách mesta. Do tohtoročného programu sa môžu zapojiť deti narodené v roku 2018. Dieťa môže do losovania prihlásiť zákonný zástupca (rodič, opatrovník) vyplnením čestného vyhlásenia. Predtlačené čestné vyhlásenia sú k dispozícii na adrese Mestský úrad Štúrovo, Pri Colnici č. 2, alebo sa dajú stiahnuť z oficiálnych webových stránok mesta (www.sturovo.sk, www.hu.sturovo.sk), kde nájdete aj všetky potrebné informácie o programe. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky (036/2851322) alebo emailom (monika.uzakova@sturovo. sk). Termín odovzdania čestných vyhlásení: 15. marec 2019. Ďakujeme, že podporuje našu iniciatívu zabezpečiť udržateľné životné prostredie a kultúru v hmatateľnej podobe, viditeľnej pre ďalšie generácie. MsÚ


SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

5

ZASTUPITEĽSTVO ROKOVALO O ROZPOČTE A INVESTÍCIÁCH Prvé zasadnutie MZ v tomto roku bolo 24. januára. Hlavnou témou bolo schvaľovanie rozpočtu mesta na rok 2019, viac sa o ňom dočítate na 8. strane. Na schôdzi zaznelo meno zástupcu primátora a zvolili sa členovia mestskej rady. Odobril sa aj plán investícií mesta v tomto roku. V úvode schôdze oznámil primátor Eugen Szabó svoje rozhodnutie poveriť výkonom funkcie zástupkyne primátora Dominiku Blahákovú. Medzi jej hlavné úlohy bude patriť: aktívna práca v oblasti turizmu, spolupráca s Vadašom, udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami, komunikácia s občanmi a poslancami, reprezentácia mesta. Nasledovali interpelácie, ktoré otvoril Ján Oravec znova návrhom na úpravu územného plánu. VZN, prijaté v minulom volebnom cykle, ktoré o.i. na území mesta zakazuje akékoľvek tepelné spracovanie odpadov, napadla prokuratúra a zrejme mesto čaká súd. Oravec navrhoval paralelne so súdnym procesom začať práce na vypracovaní nového ÚP, v ktorom by boli zohľadnené námietky prokuratúry. László Szigeti v reakcii uviedol, že nemá vedomosť o tom, že by voči mestu prebiehal súdny proces a ani právna analýza za 11 000 €, ktorú objednalo mesto, nepotvrdila protizákonnosť sporného nariadenia. Prerokovanie návrhu poslanca Oravca nakoniec do programu nezaradili.

Norbert Parkanský, Andrea Vitkóová a Zoltán Csepregi upozornili na viacero problémov, súvisiacich s dopravou a žiadali aktívnejší prístup mestskej polície. Plénum zvolilo členov mestskej rady, okrem zástupkyne primátora v nej zasadnú László Szigeti, Andrea Vitkóová, Jozef Borovič a Gabriel Szalatnyai. V programe nasledovalo schvaľovanie rozpočtu mesta. Rozprava trvala 3 hodiny, navrhlo sa viacero zmien. Vynorila sa aj požiadavka na zníženie rozpočtu mestskej polície, nakoniec sa tak nestalo. Z plánu však vyškrtli peniaze na ustanovenie dvoch nových pozícií v rámci MsÚ ( prednosta MsÚ a referent pre prácu s mládežou). Pri predstavovaní plánu investícií rad za radom prichádzali nové nápady a pripravené projekty. Róbert Folk, vedúci oddelenia rozvoja vo svojej prezentácii prítomných podrobne oboznámil s jednotlivými akciami. Obnova chodníkov na Nánanskej ceste si vyžiada predbežne 165 tis. €, projektovú dokumentáciu a rozpočet však možno finalizovať až po dokončení obnovy cesty štátom. Rekonštrukciu klubu dôchodcov už nemožno dlho odkladať a zvýšenie bezpečnosti v križovatke Hasič-

ská – Pri záhradách je tiež prvým krokom k rekonštrukcii prepojenia Hasičskej a Nánanskej pred Vadašom. Mesto chce začať aj s prípravou výstavby komunikácií a inžinierskych sietí na Baraoltskej ulici, aby získalo stavebné pozemky pre záujemcov, hlavne mladé rodiny. Materská škola na Bartókovej ulici sa obnoví za 750 tis. € (480 tis. NFP z fondov) a MŠ Družstevný rad bude hotová na jar, tento rok sa preinvestuje 293 tis. €. Z fondov sa za 186 tis. € zriadia odborné učebne v ZŠ E. Adyho a zdroje EÚ vo výške 430 tis. € v programe Interreg by mali napomôcť k rozbehnutiu bikesharingu aj v našich dvoch mestách. V pláne je aj nákup elektroauta na rozvoz stravy pre seniorov ( 43 tis. € z fondov), neodkladná výmena stĺpov verejného osvetlenia na Adyho ul. (30 tis. €), rekonštrukcie mestských nehnuteľností, ktoré spravuje Enerbyt (50 tis. €), výstavba útulku pre psov v spolupráci s OZ Priateľ pes, či pokračovanie v budovaní ostrovčekov zberu odpadu na sídliskách. Riaditeľ Vadašu, Endre Hogenbuch, v rámci schôdze predstavil plány na výstavbu nového bazéna, viac sa dočítate na 13. strane. V závere Jozef Slabák vyjadril svoj nesúhlas s uverejnením článku „Odpoveď Jozefovi Slabákovi“ v mestských novinách a obviňoval šéfredaktorku z porušenia štatútu mesačníka, plénum však nepotvrdilo opodstatnenosť sťažnosti. pr-f_

Zoltán Környi sa opýtal primátora, prečo podpísal stavebné povolenie na sochu Ľudovíta Štúra, keď sľúbil, že vo veci bude s miestnym odborom Matice slovenskej ďalej rokovať (v mene miestneho stavebného úradu totiž podpisuje primátor – pozn. red.) Eugen Szabó odpovedal, že nezávisle od toho budú ešte rokovať.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY / OZNAM PRE VEREJNOSŤ Tisztelt polgártársak!

Vážení spoluobčania!

Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket a Törvénytár 582/2004. sz. a helyi adókról, valamint a kommunális hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről szóló törvényben előírt lakossági kötelezettségről.

Dovoľujeme si Vás informovať o povinnostiach, vyplývajúcich zo Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK: A fentnevezett törvény értelmében Ön köteles a naptári év során bejelenteni a városi hivatalban az illetékfizetési kötelezettség LÉTREJÖTTÉT vagy annak MEGVÁLTOZÁSÁT vagy MEGSZŰNÉSÉT azok bekövetkezése után, 30 napon belüli időszakban. A bejelentési kötelezettség tipikus esetei: beköltözés, kiköltözés, születés, elhalálozás. INGATLANADÓ, EBADÓ: A fentnevezett törvény értelmében Ön köteles adóbevallás formájában bejelenteni a városi hivatalban az adófizetési kötelezettség LÉTREJÖTTÉT vagy annak MEGVÁLTOZÁSÁT vagy MEGSZŰNÉSÉT. Az adóbevallás leggyakrabban előforduló esetei: ingatlan eladása és vásárlása, hozzáépítés, az épület kolaudációja, épületbontás, öröklés; kutyavásárlás, a kutya elhullása, eladása, elvesztése.

KOMUNÁLNY ODPAD: V zmysle citovaného zákona ste povinný v priebehu kalendárneho roka oznámiť na mestský úrad VZNIK alebo ZMENY skutočnosti alebo ZÁNIK poplatkovej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa vzniku takejto povinnosti. Typické príklady spadajúce pod oznamovaciu povinnosť sú: prisťahovanie, odsťahovanie, narodenie, úmrtie. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, DAŇ ZA PSA: V zmysle citovaného zákona ste povinný nahlásiť VZNIK alebo ZMENY skutočnosti alebo ZÁNIK daňovej povinnosti formou podania daňového priznania na mestskom úrade. Najčastejšie dôvody podania daňového priznania sú: predaj, kúpa, prístavba, výstavba, zbúranie, zdedenie nehnuteľnosti, nadobudnutie, strata, úhyn a predaj psa.

Köszönjük szíves együttműködésüket!

VH

Ďakujeme pekne za Vašu spoluprácu!

MsÚ


PORTRÉ / PORTRÉT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

6

folytatás az 1. oldalról

Heti több alkalommal személyes találkozókon beszélgetek a párkányi fiatalokkal, s kérem, ezentúl is keressenek bizalommal! SZÁMÍTOTT RÁ, HOGY AZ ESEMÉNYEK ÍGY ALAKULNAK? Mikor képviselőnek jelöltettem magam, a családom és baráti köröm nagyon támogató volt. Ahogy az aláírásokat gyűjtöttem, rájöttem, mennyi sok a tennivaló, és rengeteg bíztatást kaptam. Bevallom, erősen munkálkodott bennem az ismeretlentől való félelem, ám szerencsére a tenni akarás győzött. Nagyon örültem annak, hogy a választók megtiszteltek bizalmukkal és beszavaztak a testület tagjai közé. Azt viszont legvadabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy a polgármester helyettesének nevez ki. Kis gondolkozási idő után azonban vállaltam a pozíciót, nagyon megtisztelt. Igyekszem rászolgálni, alig várom, hogy munkához lássak! PONTOSAN MITŐL FÉLT, MIKOR A KÖZÜGYEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE VÁLLALKOZOTT? Leginkább attól, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni. Nem lehet mindenki kedvére tenni, vagy nem lehet egyszerre kedvezni mindenkinek. Hiába dolgozik az ember 120 százalékosan és a legjobb szándékkal, akkor is találnak rajta fogást. Ha a lelked kiteszed, valószínűleg az sem lesz elég, hiszen számtalan a szempont, és még több az elvárás. Ezt el kell fogadni így. KÉPVISELŐKÉNT, S IMMÁRON ALPOLGÁRMESTERKÉNT, MIK LESZNEK A LEGFŐBB CÉLKITŰZÉSEK? Nem szabad félnünk a modernizációtól, ráfér városunkra, új befektetőket kell szerezni, teret kell adni új ötleteknek. Számtalan párkányi fejében már megszületett egy remek ötlet, de segíteni kell, hogy az meg is tudjon valósulni. A célok meghatározására jó alkalom volt az aláírások gyűjtése, azalatt annyi ötletet kaptam a lakosoktól, hogy 12 év is kevés lenne a megvalósításukra! De hiszem, hogy lelkiismeretesen keresni kell a lehetséges utakat. Azért szeretnék dolgozni, hogy az uniós forrásokat még hatékonyabban tudjuk megpályázni

és elnyerni. Ezek a projektek nagyon sok előkészületet, adminisztrációt igényelnek, rendkívül hosszadalmas ügyvitellel. A feladat nagysága és az idő rövidsége elriaszthat egy-egy lehetőségtől, de mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Emellett a polgármester úrral megállapodtunk pontosan azokban a területekben, ahol tudom segíteni munkáját, ez főként a turizmus, a marketing és a reprezentációs tevékenység. MILYEN ÚT VEZETETT IDÁIG? A Comenius Egyetemre jártam, jogász vagyok. Tanulmányaim befejezése után Ausztráliába utaztam, hogy ott még egy kicsit tovább tanuljak - marketing és menedzsment képzést végeztem, közben két munkahelyem is volt. Három év után hazatértem és a helyi SpeedLine logisztikai cégnél kezdtem dolgozni fuvarszervezői pozícióban, remek kollégákkal. MILYEN TAPASZTALATOKAT SZERZETT KÜLFÖLDÖN? Ausztráliai tartózkodásom alatt szinte megállás nélkül dolgoztam, mégsem rogytam össze a kimerültségtől. Mindenki olyan pozitív és támogató volt, hogy munkavégés közben is fel tudtam töltődni. Arrafelé divat az optimizmus, bátorítják egymást az emberek, mosolyognak. Itthon ellenben a munkavégzés főként stresszel jár, az emberek frusztráltabbak, óriásiak az elvárások, sok a munka és kevés a fizetést. Ausztráliában ugye a jólét miatt könnyebb az élet, érthető tehát, hogy kiegyensúlyozottabbak a benne élők. FÜGGETLENKÉNT INDULT, MIÉRT? Nem szeretem a politikát. Függetlenként a város szempontját és nem a politikai pártok szempontjait akarom nézni. MIT ÜZEN A FIATALOKNAK? Hogy ők se habozzanak: ha van bennük tenni akarás, el ne fojtsák! Én őket kívánom képviselni, keressenek bátran, szeretettel fogadom meglátásaikat és ötleteiket! Az alpolgármesternek emailben is megküldhetik javaslataikat, kéréseiket a blahakova@sturovo.sk emailcímen. Bokor Réka

pokračovanie zo strany 1.

zástupkyňu primátora. Po krátkom rozmýšľaní som funkciu prijala a cítim sa veľmi poctená. Vynasnažím sa čo najlepšie obstáť, už ledva čakám, aby som sa pustila do práce! Z ČOHO PRAMENIL VÁŠ STRACH, KEĎ STE SA ROZHODOVALI VSTÚPIŤ DO VEREJNÉHO ŽIVOTA? Najskôr z toho, že každému nemožno vyhovieť. Každému urobiť po vôli a vyhovieť naraz všetkým. Darmo človek pracuje na 120 percent s najlepšími úmyslami, aj tak nájdu jeho slabiny. Aj keď sa pretrhne, pravdepodobne ani to nebude stačiť, veď názorov je nespočetne mnoho a ešte viacej je očakávaní. Treba to takto prijať. KTORÉ CIELE STE SI VYTÝČILI AKO POSLANKYŇA A TERAZ UŽ AJ VICEPRIMÁTORKA? Nesmieme sa báť modernizácie, mestu chýba. Je potrebné získať nových investorov, dať priestor novým nápadom. V mnohých štúrovských hlavách sa zrodil nejeden dobrý nápad, treba napomôcť tomu, aby sa aj zrealizoval. K zadefinovaniu cieľov bolo dobrou príležitosťou zbieranie podpisov, kedy som dostala od obyvateľov toľko podnetov, že na ich uskutočnenie by nestačilo ani 12 rokov! Ale verím, že je potrebné poctivo hľadať možné cesty. Chcela by som pracovať v záujme toho, aby sme ešte efektívnejšie žiadali a získavali zdroje z EÚ. Tieto projekty si vyžadujú mnoho prípravy, administratívy, s mimoriadne zdĺhavými procedúrami. Veľkosť úlohy a krátkosť času môžu v niektorých prípadoch pôsobiť odstrašujúco, ale my si to nesmieme dovoliť. S pánom primátorom sme presne zadefinovali oblasti, v ktorých mu môžem byť nápomocná, a to sú hlavne turizmus, marketing a reprezentácia mesta. AKÁ BOLA CESTA SEM? Som právnička, študovala som na Univerzite Komenského. Po štúdiách som vycestovala do Austrálie, aby som sa ešte troška učila – skončila som marketing a manažment, popritom

som mala aj dve zamestnania. Po troch rokoch som sa vrátila domov a začala som pracovať v miestnej logistickej firme SpeedLine s vynikajúcimi kolegami ako disponent dopravy. AKÉ SKÚSENOSTI STE V ZAHRANIČÍ ZÍSKALI? Počas môjho pobytu v Austrálii som takmer nepretržite pracovala a predsa som sa nezrútila od vyčerpania. Každý bol taký pozitívny a ochotný, že aj počas práce som sa „nabíjala“. V tých končinách je optimizmus v móde, ľudia sa navzájom povzbudzujú, usmievajú sa. Oproti tomu, tu je práca skôr stresom, ľudia sú frustrovanejší, očakávania sú obrovské, práce je veľa a platy sú nízke. V Austrálii je v dôsledku blahobytu život ľahší, je pochopiteľné, že obyvatelia sú vyrovnanejší. KANDIDOVALI STE AKO NEZÁVISLÁ. PREČO? Politiku nemám rada. Ako nezávislá chcem vidieť z perspektívy mesta a nie z perspektívy politickej strany. ČO ODKÁŽETE MLADÝM? Aby neváhali: ak cítia potrebu konať, nech ju neudusia! Chcem zastupovať práve ich, nech ma neváhajú vyhľadať, srdečne očakávam ich postrehy a nápady. Zástupkyňu primátora môžete osloviť aj e-mailom na adrese: blahakova@sturovo.sk. pr-f_


A VÁROSHÁZA HÍREI

MIBŐL MENNYI JUT, MIRE MENNYIT KÖLTÜNK? A 2019-ES KÖLTSÉGVETÉS VÁZLATOS ISMERTETÉSE Januárban több órás megvitatás után a képviselő-testület elfogadta városunk költségvetését. A vaskos anyag jobb megértésében Gróf Andrea, a Városi Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője volt segítségünkre. Költségvetési ismertetőnk a teljesség igénye nélkül készült, a legfontosabb tételeket tartalmazza.

játszóterek, közterületek, parkok, temetők, nyilvános vécék javítása, tisztítása. Ide tartozik még a téli útkarbantartás és a kaszálás, melyek időjárásfüggőek, pontos összegüket előre nehéz megítélni. Mindenesetre a kaszálás az ide csoportosított összeg több mint felébe, 220 000 euróba kerül, továbbá a közvilágítás, amire 50 000 eurót költünk.

A 2019-ben 12 647 000 euróból gazdálkodik városunk. Ebből az összegből 9 023 000 eurót a folyó kiadásokra használunk fel.

Szociális szolgáltatásra 265 000 eurót különítettek el, ez az egyszeri segélyeket, az ápolói szolgálatot, a nyugdíjasklub és a hajléktalanszálló fenntartási költségeit foglalja magában (az ápolói szolgálat fenntartására a város pályázott és nyert, ezért a következő három év feladataira további 207000 eurót fordíthatnak, tehát évente plusz 70 000€-t.)

Melyek ezek? A legnagyobb tétel az iskolaügy kiadásait fedezi: minden városi fenntartású nevelési-oktatási intézmény rezsijét, karbantartásának és fejlesztésének költségét, az iskolai konyha működtetését, az ide járók étkeztetéséhez való hozzájárulást és az intézmények dolgozóinak bérét tartalmazza. Összege: 4 932 000 €. A Városi Rendőrség büdzséje ez éven 353 000 €, ez az összeg lehetővé teszi a tavaly megemelt állományi létszám megtartását. Hulladékgazdálkodásra 355 000 eurót költ a város, az elszállításért 225 000 eurót a KSOHnak, a többit a szemét lerakásáért az Eko Real Nána cégnek. A közterületek karbantartása is nagy összeget emészt fel, majd 400 000 euróba kerül a járdák,

Beruházásokra magas ös�szeg, 2 160 000 € jut, ez fedezi a kisebb fejlesztéseket a legnagyobbakig, pl. Nánai úti járdák, Szövetkezeti és Bartók utcai óvodák. Gróf Andrea megjegyezte, a város igyekszik jól gazdálkodni, ezért az átlagosnál több pénzt tudtak ide csoportosítani. Minden eddiginél többet fordítunk kultúrára A Városi Művelődési Központ, a múzeum, a galéria és a könyvtár büdzséje, valamint a város által szétosztott kul-

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

7

turális támogatások összege (20 000€) együttesen 400 000 euróra rúg, sportra pedig 281 000 eurót szánunk. A Városháza működése 1 000 000 euróba kerül. Ebbe az itt dolgozók bérén, a rezsin és karbantartáson túl többek között a szakmai anyagok kidolgozásának költségei, vagy a hitel visszatérítés éves összege is belefoglaltatik. A közvilágítás 2014-es modernizálására és a Városháza hőszigetelésére felvett tíz éves futamidejű hitelből évente 120 000 €-t fizet vissza a város. Milyen tételekből áll a bevételi oldal? A kiadási oldal után Gróf Andrea a bevételi oldallal is résztelesen megismertetett. A költségvetés 9 000 000 feletti folyó bevétellel számol. Az állam részadót folyósít városunknak, melynek pontos összegét egy bonyolult szorzó adja, mely többek között figyelembe veszi a földrajzi elhelyezkedést, a lakosság számát és korbéli összetételét. Idén ez az összeg 4 206 000 euró. További bevételeket a lakossági adók jelentik: az ingatlanadóból 504 000

€, a vendégéjszakák után fizetett illetékből 265 000 €, a helyi illetékből (szemételszállítási díj) 312 000 €, az ebadóból 6 000 €, a parkolási illetékből 42 000 eurós bevétellel számolnak a szakemberek. Transzferek formájában ide érkeznek a pályázatokon lehívott pénzek, idén ez az összeg 1 200 000 €. Ezeket egészíti ki a Vadastól érkező éves bérlet városi telek és ingatlan használatáért, ami 340 000 €, a Simon-Júda vásárból befolyó kb. 100 000 eurós tétel, valamint a városi ingatlanok bérbeadásából szerzett összeg 160 000 €. „A költségvetés elkészítésekor igyekeztünk minden városi intézmény és partnercég észrevételeit, kéréseit figyelembe venni és a lehetőségekhez képest beépíteni azt a költségvetésbe” – mondta el a Pénzügyi Osztály vezetője, Gróf Andrea. Kiemelte: nagyon jó a közös munka a városi cégek, iskolák, kulturális intézmények vezetőivel és könyvelőivel, a város költségvetésén sokan dolgoztak, és az egész múlt évben, folyamatosan készült. Bokor Réka


SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

8

ODKIAĽ PRÍDU PRÍJMY, KAM PÔJDU VÝDAVKY? ROZPOČET 2019 POD DROBNOHĽADOM V januári schválilo MZ po viachodinovej rozprave rozpočet mesta na rok 2019. Zorientovať sa v rozsiahlom materiáli nám pomohla vedúca oddelenia financií MsÚ, Ing. Andrea Gróf. Článok si nenárokuje úplnosť, ozrejmuje najdôležitejšie položky finančného plánu. V roku 2019 mesto hospodári so sumou 12 647 000 €. Z týchto peňazí 9 023 000 € minieme na bežné výdavky. Ktoré sú to? Najväčšia položka – 4 932 000 € - kryje výdavky na školstvo, teda réžiu, opravy, údržbu školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, prevádzku školských jedální, príspevky stravníkom a mzdy pracovníkov týchto inštitúcií. Výdavky na činnosť mestskej polície sú v tomto roku naplánované na 353 000 €, táto suma zabezpečí udržanie vlani navýšeného stavu.

Na hospodárenie s odpadmi minie mesto 355 000 €, z toho 225 000 € za zber a odvoz pre KSOH a zvyšok za uloženie na skládku Eko Real Nána. Údržba verejných priestranstiev nás bude stáť tiež dosť: opravy, údržba, čistenie, kosenie chodníkov, ciest, parkov, detských ihrísk, cintorínov, verejných toaliet si vyžiada skoro 400 000 €. Kosenie a zimná údržba závisí od počasia, plánuje sa preto ťažko. V každom prípade, na kosenie je vyčlenená vyše polovica prostriedkov, 220 000 € a na verejné osvetlenie 50 000 €. V kolónke sociálne služby je 265 000 €, sem sú zahrnuté jednorazové podpory, náklady na opatrovateľskú službu, prevádzka klubu dôchodcov a zimnej nocľahárne. (Na mzdy opatrovateliek počas nasledovných troch rokov mesto získalo grant 207 000 €, teda ročne plus 70 000 €.) Investície by mali pohltiť vysokú sumu, 2 160 000 € a to

od najmenších až po najväčšie, napr. chodníky na Nánanskej ceste alebo rekonštrukcie materských škôl na Družstevnom rade a Bartókovej ulici. Ako podotkla Ing. Gróf, mesto sa snaží dobre hospodáriť a preto sem mohli presunúť viac peňazí. Kultúra dostane najviac v histórii Výdavky, schválené pre potreby MsKS, múzea, galérie a knižnice, spolu s dotáciami mesta na kultúru pre iné subjekty (20 000 €) dosiahnu v tomto roku 400 000 € a šport dostane 281 000 €. Fungovanie mestského úradu si vyžiada 1 000 000 €. V tomto sú okrem platov, réžie a údržby aj náklady na vypracovanie odborných materiálov alebo splátky úveru. Úvery z roku 2014 na rekonštrukciu verejného osvetlenia a zateplenie budovy MsÚ s 10 ročnou splatnosťou spláca mesto čiastkou 120 000 € ročne. Z akých položiek sa skladá strana príjmov? Finančná riaditeľka nám ozrejmila aj príjmovú stránku rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na niečo vyše

9 000 000 €. Od štátu mesto dostáva podielové dane, ktorých presnú výšku určuje zložitý vzorec, ktorý o.i. zohľadňuje zemepisnú polohu, počet a vekové zloženie obyvateľstva. V tomto roku to bude 4 206 000 €. Ďalšie príjmy plynú z daní a poplatkov občanov: daň z nehnuteľnosti by mala priniesť 504 000 €, daň z ubytovania 265 000 €, odvoz a likvidácia odpadu 312 000 €, daň za psa 6 000 € a parkovací poplatok 42 000 €. Úspešné žiadosti o nenávratné finančné príspevky prinesú 1 200 000 €. Toto všetko ešte doplňujú prenájmy od Vadašu vo výške 340 000 €, príjmy z predaja miest na jarmok cca 100 000 € a nájomné za mestské nehnuteľnosti 160 000 €. „Pri zostavovaní rozpočtu sme sa snažili zohľadniť všetky požiadavky mestských inštitúcií a partnerských firiem a podľa možnosti ich zapracovať do plánu,“ povedala vedúca oddelenia financií, Ing. Andrea Gróf. Vyzdvihla, že spolupráca s vedeniami mestských podnikov, škôl, kultúrnych inštitúcií je veľmi dobrá, na rozpočte pracovalo mnoho ľudí a pripravoval sa počas celého vlaňajšieho roka. pr-f_

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY / OZNAM PRE VEREJNOSŤ KOMMUNÁLIS HULLADÉK – A HATÁROZATOK ÁTVÉTELÉNEK TERMINUSAI

KOMUNÁLNY ODPAD – TERMÍNY PREVZATIA ROZHODNUTÍ

Kedves lakosok!

Milí obyvatelia!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a kommunális hulladék helyi illetékéről szóló 2019-es évre vonatkozó határozatok személyesen átvehetők a Párkányi Városi Hivatal információs pultjánál 2019. február 25-től március 9-ig terjedő időszakban (félfogadó napokon kívül is). Az átvételhez szükséges a személyazonossági igazolvány felmutatása. A nem átvett határozatokat postai úton saját kézbe történő átvétellel juttatjuk el.

Oznamujeme Vám, že v termíne od 25. februára do 8. marca 2019 (aj počas nestránkových dní) si môžete osobne prevziať rozhodnutia o výške poplatku za komunálny odpad na rok 2019 u informátorky Mestského úradu Štúrovo. Rozhodnutie Vám bude vydané na základe predloženia občianskeho preukazu. Neprevzaté rozhodnutia budeme zasielať poštou do vlastných rúk.

Az illeték éves szinten egy főre 22 eurót tesz ki. Ezen illetéket a városi hivatal pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával lehet befizetni. VH

Výška poplatku za komunálny odpad je 22 eur/osoba/rok. Príslušný poplatok je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou priamo v pokladni mestského úradu. MsÚ

A Szlovák Statisztikai Hivatal felmérései városunkban

Zisťovania Štatistického úradu SR v našom meste

Ezúton tudatjuk kedves lakosainkkal, hogy a Szlovák Statisztikai Hivatal a 2019-es év folyamán a következő statisztikai felméréseket végzi városunkban: • Statisztikai felmérés a fizikai személyek bevételeinek szerkezetéről, nagyságáról és alakulásáról (folyamatban 2019. december 31-éig), • Statisztikai felmérés a háztartások bevételéről és életkörülményeiről (folyamatban 2019. június 28-áig) A fentnevezett időszakban a háztartásokat adatgyűjtést végző kérdező keresi fel, aki köteles felmutatni a hivatalos megbízatását igazoló iratot. A megszólított háztartások a T.t. 540/2001 számú az állami statisztikáról szóló törvény értelmében kötelesek a kért információkat megadni. Az adatok és vélemények védettek, kizárólag a statisztikai hivatal használja fel őket. A Szlovák Statisztikai Hivatal ezúton is köszöni az Önök megértését, segíVH tőkészségét és hajlandóságát!

Oznamujeme váženým obyvateľom, že Štatistický úrad SR počas roka 2019 v našom meste zrealizuje nasledovné štatistické zisťovania: • Štatistické zisťovanie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb (prebieha do 31. decembra 2019), • Štatistické zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (prebieha do 28. júna 2019) V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Oslovené domácnosti sú povinné podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje. Všetky poskytnuté informácie a názory budú chránené a použijú sa výlučne na štatistické účely. Štatistický úrad SR Vám ďakuje za ochotu, ústretovosť a porozumenie. MsÚ


VÁLASZTÁSOK / VOĽBY

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

9

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Tájé koz t at á s a vál a s z tóp ol g ár ok r é s zé r e

Informácie pre voliča

P á r k á n y Város a Tt. 180/2014 számú, az önkormányzati kerületek szerveinek megválasztásáról szóló törvény 21 §-ának értelmében értesíti a lakosságot, hogy:

Mesto Š t ú r o v o podľa § 21 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

2019.03.16. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója 2019.03.30. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart. Párkány városában a választásokra kijelölt választókörzetek és szavazóhelyiségek a következők – vigyázat, változás a 6. sz. választókörzetben: 1. sz. választókörzet - szavazóhelyiség a nyugdíjasklub épülete, Fő utca 42. 2. sz. választókörzet - szavazóhelyiség a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola épülete, Comenius utca 2. 3. sz. választókörzet - szavazóhelyiség az Ady Endre Alapiskola épülete (a volt óvoda), Szent István utca 16. 4. sz. választókörzet - szavazóhelyiség a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, Szent István utca 25. (a volt szülészet udvarában) 5. sz. választókörzet - szavazóhelyiség az Enerbyt kft. irodaépülete, Hársfa utca 1. 6. sz. választókörzet - szavazóhelyiség az Óvoda, Szövetkezeti sor 22. 7. sz. választókörzet - szavazóhelyiség az Összevont Magániskola, Szent István utca 36. 8. sz. választókörzet - szavazóhelyiség az Óvoda, Bartók utca 38. (felső rész) 9. sz. választókörzet – szavazóhelyiség az Óvoda, Bartók utca 38. (alsó rész) 10. sz. választókörzet - szavazóhelyiség a vasútállomás épülete, Vasúti sor 14. az alábbi lakcímmel rendelkező választásra jogosult személyek részére – vigyázat változás az 1, 2 és 3-as választókörzetekben! 1. sz. választókörzet – 1. sz. szavazóhelyiség – a nyugdíjasklub épülete, Fő utca 42: Baróti utca, Bruntáli utca, Duna utca, Tűzoltó utca, Fő utca, Jesenský utca – páratlan számok 11-71, 75-83, 117, 139 és páros számok 14-64-ig, Kövesdi út, Templom köz, Sobieski utca, Szent Imre tér, Szabadság tér (állandó lakcímmel nem rendelkező lakosok részére is), Nánai út, Vámház köz, Régiposta köz, Vadas, Széchenyi utca, Gyártelepi út, Bem József utca, Szent István utca – régi rész (1-17 és 2, 10, 12, 14), 2. sz. választókörzet – 2. sz. szavazóhelyiség – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola épülete, Comenius utca 2: Akácfa utca, Bocskai sor, Alsó utca, Juharfa utca, Laktanya utca, Comenius utca, Diófa utca, Orgona utca, Újtemető utca, Major köz, Rózsa utca, Szvatopluk utca, Űrhajós utca, Bél Mátyás utca, Bérespart (családi házak). 3. sz. választókörzet – 3. sz. szavazóhelyiség – az Ady Endre Alapiskola épülete (a volt óvoda), Szent István 16: Ady utca, Balassi utca, Kossuth utca, Rövid utca, Béke utca, Petőfi utca – régi rész (családi házak 1-63 és 2-90), Sport utca, Vásártér köz, Szent István utca (18-44 és 48 – páros számok), Husz János utca, Zrínyi Miklós utca, Vajanský utca, Vörösmarty utca. 4. sz. választókörzet – 4. sz. szavazóhelyiség – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, Szent István utca 25. (a volt szülészet udvarában): Gesztenyefa utca (1, 3, 5 – „Papagáj“ lakótelep), Jesenský utca (76, 78, 80, 82 – „Papagáj“ lakótelep), Petőfi utca (az öreg lakótelep 67 – 113), Petőfi utca („Papagáj“ lakótelep 92-108) Szent István utca (19-33 páratlan számok), Kertész utca (31, 33). 5. sz. választókörzet – 5. sz. szavazóhelyiség – az Enerbyt kft. irodaépülete, Hársfa utca 1: Szövetkezeti sor (39 és 41), Szövetkezeti sor (33, 35, 37), Gesztenyefa utca (2-10 – kínai fal), Jesenský utca 87.sz. – a rendelőintézet szolgálati lakása, Hársfa utca, Szent István utca (35-75 páratlan számok). 6. sz. választókörzet – 6. sz. szavazóhelyiség – Óvoda, Szövetkezeti sor 22: Jesenský utca (66, 68, 70, 72, 74), Szövetkezeti sor (1-31 és 6-22). 7. sz. választókörzet – 7. sz. szavazóhelyiség – Összevont Magániskola, Szent István utca 36: Bartók utca (az egész), Istenhegyi út, Smetana utca (az egész). 8. sz. választókörzet – 8. sz. szavazóhelyiség – Óvoda, Bartók utca 38 (felső rész): Jesenský utca (csak a 73-as szám), Kilátó utca, Nárcisz utca, Új utca, Rákóczi Ferenc utca (35-41 és 58-80), Bérespart (csak a 27 és 29-es számú tömbház). 9. sz. választókörzet – 9. sz. szavazóhelyiség – Óvoda, Bartók utca 38 (alsó rész): Štefánik utca (12-48 és 13-23), Vörösmarty utca – csak a 2, 4, 6-os számú tömbház. 10. sz. választókörzet – 10. sz. szavazóhelyiség – a vasútállomás épülete, Vasúti sor 14: Dubček utca, J. Kráľ utca, Sládkovič utca (párkányi rész), Téglagyári út, Vasúti sor. Ing. S z a b ó Eugen, polgármester

Miestom konania volieb v Štúrove sú – pozor na zmenu vo volebnom okrsku č. 6: Volebný okrsok č. 1 - volebná miestnosť - budova Klubu dôchodcov, Hlavná ul. č. 42 Volebný okrsok č. 2 - volebná miestnosť - budova Základnej umeleckej školy - Komenského č. 2 Volebný okrsok č. 3 - volebná miestnosť - budova ZŠ E.Adyho (bývalá MŠ) na Ul. Svätého Štefana č.16 Volebný okrsok č. 4 - volebná miestnosť- Základná umelecká škola – Ul. Svätého Štefana č. 25 (budova vo dvore bývalej pôrodnice) Volebný okrsok č. 5 - volebná miestnosť - Administratívna budova Enerbyt s.r.o. na ul. Lipová č.1 Volebný okrsok č. 6 - volebná miestnosť - Materská škola, Družstevný rad č.22 Volebný okrsok č. 7 - volebná miestnosť - Súkromná spojená škola, ul. svätého Štefana č.36 Volebný okrsok č. 8 - volebná miestnosť - Materská škola na ul. Bartókova č.38 (horná časť) Volebný okrsok č. 9 - volebná miestnosť - Materská škola na ul. Bartókova č.38 (dolná časť) Volebný okrsok č. 10 - volebná miestnosť - na prízemí v budove ŽSR, Železničný rad č.14 (Železničná stanica) pre voličov bývajúcich - pozor zmena v okrskoch č. 1, 2 a 3! Volebný okrsok č.1 – volebná miestnosť č.1 – budova Klubu dôchodcov, Hlavná č. 42: Baraoltská ulica, Bruntálska ulica, Dunajská ulica, Hasičská ulica, Hlavná ulica, Jesenského ul. - nepárne čísla 11-71,75-83, 117, 139 a párne čísla od 14 – 64, Kamenická cesta, Kostolná ulica, , Sobieskeho ulica, Námestie sv. Imricha, Námestie slobody (aj obyvatelia s trvalým pobytom Štúrovo, bez ďalšej adresy), Nánanská cesta, Pri colnici, Pri starej pošte, Pri Vadaši, Széchenyiho ulica, Továrenská cesta, Ulica Jozefa Bema, Ul. svätého Štefana - stará časť (1 - 17 a 2, 10, 12, 14), Volebný okrsok č.2 – volebná miestnosť č.2 - budova Základnej umeleckej školy, Komenského č. 2: Agátová ulica, Bocskaiho rad, Dolná ulica, Javorová ulica, Kasárenská ulica, Komenského ulica, Orechová ulica, Orgovánová ulica, Novocintorínska ulica, Pri majeri, Ružová ulica, Svätoplukova ulica, Ulica kozmonautov, Ulica Mateja Bela, Želiarsky svah (len rodinné domy). Volebný okrsok č. 3 – volebná miestnosť č. 3 – budova ZŠ E.Adyho (bývalá MŠ), Ul. svätého Štefana č. 16: Adyho ulica, Balassiho ulica, Krátka ulica, Kossuthova ulica, Mierová ulica, Petőfiho ulica stará časť (rodinné domy 1-63 a 2-90), Športová ulica, Trhovnícka ulica, Ul. svätého Štefana (18 - 44 a 48 párne čísla), Ulica Jána Husa, Ul. M. Zrínskeho, Vajanského ulica, Vörösmartyho ulica (len rodinné domy). Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť č. 4 - Základná umelecká škola, Ul. svätého Štefana č. 25 (budova vo dvore bývalej pôrodnice): Gaštanová ulica ( 1,3,5 - sídlisko "Papagáj"), Jesenského ulica (76,78,80,82 - sídlisko „Papagáj“), Petőfiho ulica (staré sídlisko 67 - 113), Petőfiho ulica (92 - 108 - sídlisko „Papagáj“), Ul. svätého Štefana (19 – 33 nepárne čísla), Záhradnícka ulica celá (31, 33). Volebný okrsok č. 5 – volebná miestnosť č.5 - Administratívna budova Enerbyt s.r.o., Lipová č.1 : Družstevný rad (39 a 41), Družstevný rad (33, 35, 37), Gaštanová ulica (2 - 10 čínsky múr), Jesenského ulica č.87 - služobný byt Polikliniky, Lipová ulica, Ul. svätého Štefana (35 - 75 nepárne čísla). Volebný okrsok č. 6 – volebná miestnosť č. 6 – Materská škola, Družstevný rad č. 22: Jesenského ulica (66, 68, 70, 72, 74), Družstevný rad (1-31 a 6-22). Volebný okrsok č. 7 – volebná miestnosť č. 7 - Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana č.36: Bartókova ulica (celá), Na Boží kopec, Smetanova ulica (celá). Volebný okrsok č. 8 – volebná miestnosť č. 8 - Materská škola, Bartókova č.38 (horná časť):Jesenského ulica (len č. 73), Na vyhliadke ul., Narcisová ulica, Nová ulica, Ul. F. Rákócziho celá ulica (35 - 41 a 58 - 80), Želiarsky svah (len činžový dom 27 a 29). Volebný okrsok č. 9 – volebná miestnosť č. 9 - Materská škola, Bartókova č.38 (dolná časť):Štefánikova ulica celá (12 - 48 a 13 - 23), Vörösmartyho ulica - len činžový dom č. 2, 4, 6. Volebný okrsok č. 10 – volebná miestnosť č. 10 – na prízemí v budove ŽSR, Železničný rad č.14 (Železničná stanica): Dubčekova ulica, Ulica Janka Kráľa, Sládkovičova ulica (štúrovská časť), Tehliarska cesta, Železničný rad. Ing. Eugen S z a b ó, primátor mesta


RÉGIÓNK BÜSZKESÉGEI

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

10

„AMIKOR A MŰ ELKEZDI ÍRNI ÖNMAGÁT” INTERJÚ FORGÁCS PÉTERREL MEGJELENT FORGÁCS PÉTER ELSŐ KÖTETE, A SZUPERHOLD, AMELY 39 NOVELLÁT TARTALMAZ. AZ ÍRÓ KORÁNTSEM ISMERETLEN SZAKMAI KÖRÖKBEN: ISTENI LÁBBELI, ELEMI BOLDOGSÁG, ZSINEGEN HOROG, AJTÓ ÉS CSALÁDFA CÍMŰ NOVELLÁI SORRA ZSEBELTÉK BE AZ IRODALMI DÍJAKAT. EGY SIKERES KÖNYVBEMUTATÓ UTÁN BESZÉLGETTÜNK. TÖBB MINT HETVENEN VOLTAK KÍVÁNCSIAK A KÖTETRE ÉS SZERZŐJÉRE. EZ A PÁRKÁNYI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETÉBEN CSÚCSNAK SZÁMÍT. Akartál író lenni? Akartam. Gyerekkorom óta izgatott mindenféle kreatív tevékenység, így az írás is. Írtam mesét, verseket, aztán belefogtam egy ifjúsági regénybe, majd tagja lettem a gimiújság szerkesztőségének, ekkor rendszerint humoros írásokat publikáltam, nem titkoltan hatásvadász szándékkal. Egyetemistaként leginkább verseket írtam. Majd egy hosszú, munkával, családalapítással, zenéléssel, versenysakkozással és keresztrejtvény-szerkesztéssel teli időszak

következett, és csak ötvenévesen szántam rá magam újra, hogy komolyabban elmélyüljek az írásmesterségben. Fizika, matematika, keresztrejtvény, sakk, irodalom? Összefügg valahol benned ez a rengeteg szaktudás? Minden bizonnyal. Apám révén inkább a természettudományok iránt, anyám révén pedig a humán műveltség felé vonzódtam. Ez a kettősség mindkét mesterem, Háy János és Turczi István szerint is mé-

lyen áthatja a szövegeimet egyfajta tartást biztosítva az írásaimnak. Mikor belefogsz egy novellába, már tudod mi lesz a vége? Általában csak a koncepciót állítom fel, a többi általában az írás során alakul ki. Az a jó, amikor a mű elkezdi írni önmagát, és az első lépésből – szinte akaratomon kívül – következik a második, majd a harmadik… A saját világ építése már csak ilyen. Jellemzően a képzelet kerekíti a történeteket vagy a valóságból táplálkoznak? Is-is. Épp azt szeretem a legjobban, amikor rám zárul a bura, és benn vagyok a szöveg alkotta egyedi világban. Követni próbálom ugyan az elszórt morzsák által kijelölt utat, de számtalan újabb döntést kell hoznom, merre, s hogyan tovább. Egy szövegnek jó esetben több párhuzamos olvasata van. Mennyi ideig dolgoztál a kötet darabjain? A kötet, amely a Madách kiadó gondozásában jelent meg, három év anyagának a legjavát tartalmazza. Háy Jánost idézve: az írói munka 9/10-e fejben dől el: töprengés, tervezgetés, gondolkodás. A maradék 1/10, amikor az író az egészet

papírra veti. Ezért van, hogy sokszor úgy tűnhet, nem is dolgozom a művön, pedig igen. Milyen szempontokat követtetek a kötet összeállításánál? Három tematikus egységet alakítottunk ki. Az első, a Bebebe, különc, rögeszmés, megszállott figurák történetein keresztül igyekszik elgondolkodtatni az olvasót a saját privát kis őrületeink mibenlétéről. A másik fejezet a Túlélők címet viseli, melynek vezérfonalát a túlélésért folytatott napi küzdelem, a létbe vetett hit és a túlélők magányossága jelenti. A harmadik, a Van egy hely című fejezet tartalmazza a legszemélyesebb hangvételű novellákat. Miért éppen Szuperhold? Mit üzen a kötet címe? A válasz kódolva megtalálható a kötet borítóján, de a címadó novella is sokat sejtet: több milliárdnyian tolongunk a Földön, mégis magányosnak érezzük a létet, egyre kietlenebbnek tűnik az univerzum, kétellyel, szorongással tekintünk fel az égre, várva a „nagy durranást”, ami értelmet ad az életünknek. A „szuperhold” nálam a viszonylagosság szimbóluma. Mire számítson az Olvasó, aki a kötet olvasásába kezd? Milyen úton vezeted végig?

„KEĎ SA DIELO ZAČNE PÍSAŤ SAMO“ INTERVIEW S PETROM FORGÁCSOM NEDÁVNO UZRELA SVETLO SVETA PRVÁ KNIŽKA SPISOVATEĽA PETRA FORGÁCSA, SZUPERHOLD (SUPERMESIAC), V KTOREJ JE ZOZBIERANÝCH 39 JEHO POVIEDOK. MENO AUTORA NIE JE V ODBORNÝCH KRUHOCH NEZNÁME, JEHO DIELA ZARADOM VYHRÁVAJÚ LITERÁRNE SÚŤAŽE A ŽNÚ OCENENIA. ROZPRÁVALI SME SA S NÍM PO VYDARENOM KRSTE ZBIERKY V RODNOM MESTE. NA KNIŽKU A JEJ AUTORA BOLO ZVEDAVÝCH VYŠE SEDEMDESIAT ZÁUJEMCOV, ČO JE V HISTÓRII ŠTÚROVSKEJ KNIŽNICE REKORD. Chcel si byť spisovateľom? Chcel. Od detstva ma vzrušovali kreatívne činnosti, medzi nimi aj písanie. Písal som rozprávky, básne, pustil som sa aj do mládežníckeho románu, potom som sa stal členom redakcie gymnaziálneho časopisu, do ktorého som prispieval humornými článkami

– netajím – so zištným zámerom zapôsobiť. Na univerzite som písal väčšinou verše. Neskôr nasledovala dlhšia pauza, vyplnená prácou, zakladaním rodiny, muzicírovaním, šachovými súťažami a zostavovaním krížoviek. Až ako päťdesiatročný som sa rozhodol znova sa vážnejšie venovať majstrovstvu písania.

Fyzika, matematika, krížovky, šach, literatúra? Súvisia v tebe niekde tieto mnohé odbornosti? Určite. Po otcovi ma to ťahalo k prírodným vedám a po mame zas k humánnemu vzdelávaniu. Aj obaja moji majstri-učitelia – János Háy a István Turczi – hovoria, že touto podvojnosťou sú

moje texty hlboko pretkané, čo im zabezpečuje určitú oporu. Keď sa pustíš do niektorej poviedky, už vieš ako sa skončí? Poväčšine postavím iba koncepciu a ostatné sa zvyčajne vyvinie až počas písania. To pravé orechové, ako sa hovorí, je to vtedy, keď sa dielo začne


OSOBNOSTI REGIÓNU Az eddigi visszajelzések alapján úgy látszik, sikerült elérnem, hogy mind a 39 novella más-más egyedi világot teremtsen, továbbá igyekeztem rétegeket kialakítani a szövegekben, hogy mindenki megtalálhassa az ingerküszöbének megfelelő szintet, akár egy novellán belül is. Tavaly a Szuperholdon kívül még egy könyvet publikáltál. Igen, a Fadruszt, ami a Pozsonyi Kifli kiadó gondozásában jelent meg. Erre a kötetre is rendkívül büszke vagyok. Nagy kihívás volt két pozsonyi srác szemével láttatni a 160 évvel ezelőtt született világhírű pozsonyi szobrászt, Fadrusz Jánost. Mik a további irodalmi terveid? A novellaírással biztosan nem hagyok fel, sőt, elszánt népszerűsítője szeretnék lenni a műfajnak, mert nagy potenciált látok a jól megfogható, nem túlbonyolított, szépirodalmi eszközökkel megírt, rövidebb lélegzetvételű szövegekben. Más terveim is vannak, de ezekről majd később! Az íróval legközelebb február 21-én az esztergomi Kaleidoszkóp Házban, március 20-án pedig a párkányi Csemadok Házban tartandó, felolvasással egybekötött könyvbemutatókon találkozhatnak. Bokor Réka

Várod a nagy durranást. Egyre türelmetlenebbül. Nyugtalanít a gondolat, hogy az élet csupán apró pukkanások és hosszabb-rövidebb csendek sorozata. Történnie kell már valaminek, ami helyére billenti az önbecsülésed, ami megerősíti az emberi lét létjogosultságába vetett hited. Ha egyáltalán van neked ilyen. Az erkélyen állva kémleled az óriási sebességgel táguló univerzumot. Valahányszor földi gondjaid akadnak, az űr mélyéről várod a megoldást. A hétköznapok bugyuta történései, az izzadságszagú törtetés, a kicsinyes célok már hosszú ideje hidegen hagynak. Nem vágysz karrierre, pénzre, nem akarsz építeni, se rombolni, versengeni, netán győzni, elismerést kivívni vagy pozícióba kerülni. Belefásultál már a közös létbe. Fárasztanak az emberek. A politika. A gazdaság. A propaganda. Az információáradat. Így, túl az ötvenen, megértetted, nem érnek egy fabatkát sem. Belefúrod tekinteted a nyári éjszakába. Elvakít a szuperhold fényes aranykorongja. A Hold ellipszis pályáján keringve ma került legközelebb a Földhöz, fénye is harmadával erősebb, mint máskor. Legalábbis ezt írta az újság. De te tudod, hogy mindez csak látszat. A Hold ma is ugyanakkora, mint máskor, s nagyobb fénye is csak földi illúzió. Mint minden, ami az emberi léthez köthető. Gondolataidat átszövi az einsteini relativitás, a nézőpontok viszonylagossága. Ami ma nagy tettnek tűnik, annak holnapra megkopik különleges fénye. Feljutsz a csúcsra, szétnézel, körülötted mindenütt mélység tátong, megkörnyékez a sikeresek magánya, távolabb tekintve, túl a völgykatlanon újabb megmászandó hegyvonulat sejlik elő a ködből. Elérted a csúcsot, fenn vagy. Ezt akartad, nem? Ezt akaratad? És most? Merre? Minek? Elérzékenyülsz. A szeretteidre gondolsz, a te naprendszeredre, azokra, akik nélkül nem tudsz élni. De velük sem könnyű. A konspiráció a családon belül is működik: konspirálsz a feleségeddel a fiad ellen, a fiaddal a nejed ellen, vagy ők ketten ellened, esetleg mindhárman a világgal szemben. Érdekek mentén szervezkedsz, bízol az összetartozás erejében. Bízol a szeretetben. Beutaztad a bolygót. A Föld számtalan pontjáról láttad már tündökölni ugyanazt a Holdat. Elbűvölt ez az állandóság. Ugyanúgy, mint a földi helyek különbözősége. Eleinte rabul ejtett az egzotikum. Mindenre rácsodálkoztál, ami más volt, mint ahol élsz. Talán a tenger végtelenbe tűnő horizontja az egyetlen, ami még most is lenyűgöz. És a Föld is, mintha zsugorodna. Lassan elmosódnak a különbségek tájak és emberek között. Marad a sebhelyes bolygó a maga sok-sok apró pukkanásával. Aztán eszedbe jut a munkád. Egyesíti mindazt, amit életed során megtanultál. Hosszú éveken át a legtöbbet jelentette számodra. Jól csináltad, szerettek, aztán mégis fölöslegessé váltál. Kidobtak. Most kissé furcsállod, milyen jól megvagy nélküle. Nincs hiányérzeted. Most nincs. Amíg húztad az igát, folyamatosan azt érezted, valami hiányzik. Most, hogy kibukfenceztél a taposómalomból, nyomban felkap a szabadság szele. Teret és időt nyertél. Megtisztulva, az ártatlanok rajongásával fürkészed a túlcsordult teliholdat. Várod a nagy durranást. Egyre türelmetlenebbül.

ostávajúcej 1/10 to dá spisovateľ všetko na papier. Preto sa môže mnohokrát zdať, že na diele nepracujem, ale naopak, vtedy tvorím.

Fabulácia je výsledkom fantazírovania alebo má reálny základ?

Na čo si pri zostavovaní zbierky prihliadal?

Koľko času zabralo napísanie poviedok zbierky? Kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Madách, obsahuje to najuplynulých troch rokov. Citujúc Jánosa Háya: 9/10 práce spisovateľa sa deje v hlave: hĺbanie, plánovanie, uvažovanie. Počas

11

Forgács Péter: Szuperhold

písať samo a po prvej vete – temer nezávisle od mojej vôle – nasleduje druhá a potom tretia... Stavanie vlastných svetov je už raz také.

Aj-aj. To mám práve najradšej, keď nado mnou „zaklapne veko“ a ja sa nachádzam vo vnútri sveta, stvoreného textom. Snažím sa síce nasledovať cestu, vyznačenú rozosiatymi odrobinkami, ale musím prinášať nespočetne mnoho nových rozhodnutí, kade a ako ďalej. Vydarený text skrýva viacero paralelných ponímaní.

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

Vytvorili sme tri tematické celky. Prvý, Bebebe, sa snaží prostredníctvom príbehov čudných, tvrdošijných, uvzatých figúrok primäť čitateľa porozmýšľať o jeho vlastných malých privátnych šialenstvách. Druhá kapitola má názov Túlélők (Preživší), ktorej leitmotívom je každodenný boj o prežitie, viera v bytie a samota preživších. V poviedkach tretej kapitoly s názvom Van egy hely (Je jedno miesto) rezonuje môj najosobnejší svet. Prečo práve Szuperhold? Na čo odkazuje názov zbierky? Kódovanú odpoveď je možné nájsť na prebale knihy, ale mnoho sa dá vytušiť aj z poviedky,

ktorá dala zbierke názov: tlačí sa nás na Zemi viac miliárd a predsa pociťujeme osamelosť svojho bytia, univerzum je čoraz vyprahnutejšie, s neistotou a úzkosťou upierame zrak na oblohu, čakajúc na „veľký tresk“, ktorý dá nášmu životu zmysel. Szuperhold je u mňa symbolom vzťažnosti. S čím má čitateľ pri otvorení knižky počítať? Po akej ceste ho povedieš? Na základe doterajších odoziev sa zdá, že sa mi podarilo dosiahnuť, aby každá z 39 poviedok stvárnila iný a iný svet. A ďalej, text som sa snažil vrstviť, aby si každý našiel svoju zodpovedajúcu úroveň svojho osobného prahu citlivosti, hoci aj v rámci jednej poviedky. Vlani si vydal aj inú publikáciu. Áno, v bratislavskom vydavateľstve Pozsonyi Kifli – Bra-

tislavské rožky vyšla kniha Fadrusz. Aj na tento zväzok som mimoriadne hrdý. Bolo veľkou výzvou sprostredkovať pohľadom dvoch súčasných bratislavských chlapcov život svetoznámeho prešporského sochára Jánosa Fadrusza, ktorý sa narodil pred 160 rokmi. Aké sú tvoje ďalšie plány? S písaním poviedok určite neskončím, práve naopak, chcem sa stať odhodlaným propagátorom žánru, lebo vidím veľký potenciál v textoch, ktoré sú dobre uchopiteľné, jednoduché, kratšie a sú zručne zachytené nástrojmi krásnej literatúry. Mám aj iné plány, ale o nich neskôr. So spisovateľom sa najbližšie môžete stretnúť 21. februára v ostrihomskom Kaleidoskope, a 20. marca v Dome Csemadoku v Štúrove na čítaní z jeho zbierky. pr-f_


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

12

HIRDETÉS / INZERCIA


H Í R E K / S P R ÁV Y

ÉLMÉNYMEDENCE ÉPÜL A FEDETT USZODA MELLETT ÚJ MEDENCÉT ÉPÍT A VADAS KFT. A FEDETT USZODA MELLETT ELEDDIG ÜRESEN ÁLLÓ FÜVES TERÜLETEN. A BERUHÁZÁS A CÉG PROFESSZIONÁLIS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK RÉSZE, EGYRÉSZT PIACI HELYZETÉNEK ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLJA, MÁSRÉSZ JÖVŐBENI MARKETINGJÉT IS ERRE ALAPOZZÁK MAJD – TÁJÉKOZTATOTT HOGENBUCH ENDRE A CÉG IGAZGATÓJA A JANUÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN. Az új medence 1582 m2 alapterületű és számos attrakciót foglal magába: a tetején hídszerű folyosó szeli keresztül, helyet kap benne egy-egy mesterséges sodró és lassú patak, valamint egy kosár- és egy röplabdapálya. Emellett alulról meg lesz világítva, így lehetővé teszi a látogatók által kívánt oly rég áhított éjszakai fürdőzést.

A teljes beruházás kicsivel több mint 1,7 millió euró lesz (adó nélkül), ebből a pénzből a medence mellett 290 m2-es technikai helység, szociális helységek is épülnek, valamint tereprendezéssel a fürdő körforgásába illesztik az új területet. A munkálatok első fele májusig tart majd, a nyári szezonra a munkagépek leállnak, hogy ne akadályozzák a fürdővendégek pihenését. A második szakasz a nyári szezon végén, szeptember közepén indulna, és 2020 májusában-júniusában fejeződne be, tehát a következő szezonban már birtokba is vehetik a fürdőzők. A Vadas a beruházáshoz 1 millió eurót ad, a többit hitelből finanszírozzák. Bokor Réka

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

13

PRI KRYTEJ PLAVÁRNI BUDE ZÁŽITKOVÝ BAZÉN VADAŠ S.R.O. POSTAVÍ NA TRÁVNATEJ PLOCHE VEDĽA KRYTEJ PLAVÁRNE NOVÝ BAZÉN. INVESTÍCIA JE SÚČASŤOU PROFESIONÁLNEJ STRATÉGIE FIRMY, SLÚŽI NA POSILNENIE TRHOVEJ POZÍCIE KÚPALISKA A BUDE NA NEJ ZALOŽENÝ BUDÚCI MARKETING – INFORMOVAL ENDRE HOGENBUCH, RIADITEĽ VADAŠU NA JANUÁROVEJ SCHÔDZI MZ. Bazén s mnohými atrakciami

bude mať 1582 m2 vodnej plochy. Preklenie ho malý most, bude v ňom divoká aj pokojnejšia rieka, basketbalový kôš a volejbalová sieť. Osvetlený bude spod hladiny a tak bude ideálny pre veľmi žiadané nočné kúpanie. Projekty začali vypracovávať pred rokom a v decembri získali stavebné povolenie, geodet už stavbu vytýčil a tak sa práce vo februári môžu rozbehnúť, upresňoval riaditeľ. Preinvestuje sa celkovo niečo cez 1,7 mil. € bez DPH, z týchto peňazí sa vybuduje aj budova pre technické zázemie, sociálne miestnosti a vykonajú sa terénne úpravy, aby sa nový bazén organicky začlenil do areálu kúpaliska. Prvá etapa výstavby potrvá do polovice mája, v sezóne sa práce zastavia, aby stavebný ruch nerušil hostí. Druhá etapa sa začne po sezóne v polovici septembra a stavba by mala byť ukončená v máji –júni 2020, teda v nasledujúcej sezóne by už bazén mal plne slúžiť návštevníkom. Vadaš pokryje z vlastných zdrojov 1 mil. € nákladov, ostatné doplní z úveru. pr-f_

Egy éve kezdték kidolgozni a projektet, 2018 decemberben megkapták az építési engedélyt, már a földmérői munkálatok is megtörténtek, így februárban kezdődhetnek az alapozó munkálatok – részletezte a cégvezető.

A VÁLASZTÓPOLGÁROK FIGYELMÉBE

DO POZORNOSTI VOLIČOV

Ezúton tudatjuk tisztelt lakosainkkal, hogy a soron következő választásoktól a következő adminisztratív változásokra kerül sor:

Oznamujeme váženým spoluobčanom, že od najbližších volieb dochádza k nasledovným administratívnym zmenám:

1) Változik a 6. sz. választókörzetben nyilvántartott választók számára kijelölt szavazóhelyiség helyszíne. A 6. sz. választókörzetben nyilvántartottak mostanáig a Hársfautca 941/3. sz. alatt található SBDO (Lakásszövetkezet) épületében választottak.

1) Mení sa miesto volebnej miestnosti pre voličov okrsku č. 6. Voliči okrsku č. 6 dosiaľ volili v budove SBDO na ul. Lipová č. 941/3.

A 6. sz. választókörzet szavazóhelyisége a Szövetkezeti sor 22. sz. alatt található óvodában lesz. A változás oka, hogy lakosainknak könnyen megközelíthető (földszinti) szavazóhelyiséget biztosítsunk. 2) Változik az 1., 2., és a 3. sz. választókörzetekbe tartozó utcák besorolása, mégpedig a következőképpen: Az Akácfa, Juharfa, Diófa és Orgona utcák lakosai az új szétírás szerint a 2. sz. választókörzetbe tartoznak (eredetileg az 1. sz. választókörzetben voltak) A Vörösmarty, Rövid, Vásártéri és Zrínyi utcák lakosai az új szétírás szerint a 3. sz. választókörzetbe tartoznak (eredetileg az 1. sz. választókörzetben voltak) Erre a változásra a szavazókörzetek egyenletes és kiegyensúlyozott elrendezése (az 1. sz. választókörzetben nyilvántartott választók száma a többi választókörzetben nyilvántartotthoz viszonyítva) érdekében kerül sor, oly módon, hogy minél közelebb legyen a lakosoknak a szavazóhelyiség. Köszönjük megértésüket! VH

Volebná miestnosť okrsku č. 6 sa bude nachádzať v Materskej škole na Družstevnom rade č. 22 Dôvodom tejto zmeny je snaha zabezpečiť občanom čo najľahší prístup do volebnej miestnosti (na prízemí). 2) Mení sa určenie ulíc začlenených do volebných okrskov č. 1, 2, a 3 a to nasledovne: Obyvatelia ulíc: Agátová, Javorová, Orechová a Orgovánová sú po novom začlenení do volebného okrsku č. 2 (pôvodne okrsok č. 1) Obyvatelia ulíc: Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka a M. Zrínskeho sú po novom začlenení do volebného okrsku č. 3 (pôvodne okrsok č. 1) Túto zmenu si vynútilo rovnomerné a vyvážené usporiadanie okrskov (počet voličov vo volebnom okrsku č. 1 v pomere k počtu voličov v ostatných okrskoch) tak, aby občania mali do volebnej miestnosti čo najbližšie. Za pochopenie ďakujeme

MsÚ


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

14

HIRDETÉS / INZERCIA

Záleží Vám na našej planéte? Kreatívna súťaž Vám umožní prispieť ku zlepšeniu situácie s plastovým odpadom, pričom máte šancu vyhrať až 8,000 €

Kde? Srdečne Vás očakávame v Solution Centre, 1. poschodie Smurfit Kappa Obaly Štúrovo

Kedy? 25 - 27. február 2019 Podmienkou účasti je úspešná registrácia!

Info a registrácia Livia.karakan.kosztolanyi@smurfitkappa.sk www.smurfitkappa.com/innovation/design-challenge

Nástroje a obalový materiál poskytne SKOŠ, Občerstvenie a obed zabezpečený


SPORT / ŠPORT

EVEZŐSEINK TÉLEN IS EDZENEK A Duna TE kajak-kenu versenyzői november óta intenzíven készülnek az új szezonra, mely májusban veszi majd kezdetét. Maršal Zorán és Janoštiak Tomáš ügyelnek arra, hogy a sportoló fiatalság a mozgásfejlesztő és erőnléti edzések széles skáláját próbálhassa ki, melyek kellő alapul szolgálnak majd kilométerek tavaszi szeléséhez a Dunán. Felkészülésükhöz a

szlovák alapiskola tornatermét, a VSE súlyemelőinek edzőtermét és speciális beltéri evezőmedencéjét, valamint a fedett uszodát használják. Mindkét edző egyetért abban, hogy a következő téli szezonban örömmel használnák a Csónakház területét is használnák a felkészülés során, ám ott jelenleg még fűtés hiányában ez lehetetlen. Az influenzajárvány ellenére a versenyzők tisztes létszámban részt vesznek a téli edzési alkalmakon, tehát valószínűsíthető, hogy a következő szezonban még szebb eredményeket harcolnak majd ki. ford_bokor

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

15

ZIMNÁ PRÍPRAVA KANOISTOV Pretekári oddielu rýchlostnej kanoistiky TJ Dunaj Štúrovo sa od novembra intenzívne pripravujú na novú sezónu, ktorá sa naplno rozbehne v máji. Tréneri Zorán Maršal a Tomáš Janoštiak dohliadajú na to, aby si mládež osvojila širokú škálu pohybových a silových cvičení, ktoré majú tvoriť potrebný základ na jarné "najazďovanie kilometrov"

„NAŠA ŠKOLA DÝCHA ŠPORTOM - ZDRAVÝ POHYB JE JEJ MOTTOM!“ Milí priaznivci športu, dovoľte, aby sme Vám predstavili našu skvelú školu – Základnú školu Štúrovo a poprosili Vás, aby ste za nás hlasovali na www.mozebyt.sk. Nedávno sme sa totiž prihlásili do súťaže All stars school krátkym videom o našich športových aktivitách a veľmi radi by sme získali čo najviac hlasov. Výnimočnosť našej školy spočíva v tom, že svojim žiakom ponúka športové aktivity nielen vo voľnom čase, ale priamo počas vyučovania – na hodinách športovej prípravy. Športové triedy sa u nás tešia veľkej popularite a nadväzujú na bohatú športovú tradíciu nášho mesta. Okrem všeobecnej športovej prípravy sa veľká pozornosť venuje hlavne futbalu, ale obľúbenými sú aj hádzaná dievčat, basketbal, floorball, badminton... A samozrejme atletika – kráľovná športu! Na rôznych súťažiach dosahujeme pozoruhodné výsledky. Vo videu č.30, ktoré sme poskytli do súťaže, nás môžete vidieť priamo v „akcii“. Sme hrdí na svoje mesto. Štúrovo má nádhernú prírodu – Kováčovské kopce, sútok Dunaja a Hrona... to všetko dáva predpoklady k turistike. Počas roka ponúkame

všetkým deťom, i tým menej športovo nadaným, rôzne turistické vychádzky. Sú naozaj skvelé a deti sa im tešia. Termálne kúpalisko Vadaš zas núka možnosti na plavecké kurzy, ktoré sa stali našou dlhoročnou tradíciou. Na škole hádam niet dieťaťa, ktoré by nevedelo plávať. Aj keď sme najjužnejším slovenským mestečkom, okrem toho, že každoročne organizujeme lyžiarske výcviky, počas zimy pravidelne vozíme naše deti za korčuľovaním. Je to skvelá zábava pre všetkých! A

na Dunaji. Na svoju prípravu využívajú telocvičňu Základnej školy slovenskej, posilňovňu oddielu vzpierania MŠO, špeciálny pádlovací bazén na štadióne MŠO a krytú plaváreň. Obaja tréneri sa jednoznačne zhodli, že v budúcom roku by už radi absolvovali zimnú prípravu aj v areáli lodenice, kde v súčasnosti pre chýbajúce kúrenie nie je možné trénovať. Tréningy majú aj napriek chrípkovému obdobiu solídnu účasť, takže sa predpokladá, že v budúcej sezóne budú ich výsledky ešte lepšie. Tomáš Janoštiak, tréner

naše výsledky? Vymenovať všetky by bolo ťažké a hádam aj nemožné, pretože by sme mohli na niekoho zabudnúť. A to je v športe neprípustné. Športového ducha t.j. čestnosť a súťaživosť sa snažíme vnášať aj do každodenného života našej školy, do všetkých jej aktivít. Riadime sa heslom – „Nie vždy je dôležité zvíťaziť, víťazstvom pre mnohých je aj samotná účasť a radosť z pohybu...“ Ako sami vidíte, šport je naším kyslíkom, bez neho by sme nedýchali... A preto: „Či vyhráme a či nie - fér hra a pohyb - naším cieľom navždy ostane!“ žiaci ZŠ Štúrovo


K U LT Ú R A

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

16

ŠPORT PLES - SPORTBÁL 16.02.2019 / KULTÚRNY DOM KULTÚRHÁZ Kontakt: Tomáš Bábsky 752-48-67. ------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLNÁR ROZÁLIA: ČREPINY SVETLA FÉNYSZILÁNKOK 08.02.2019 – 04.03.2019 GALÉRIA JÚLIUSA BARTU. VERNISÁŽ: 08.02.2019, 16.00. A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA: 2019.02.08, 16.00 ÓRAI KEZDETTEL. Výstavu otvorí Dr. Veronika Farkas historik umenia. Na výstave sa predstaví aj Olga Valacsay – šperkárka. A kiállítást méltatja Dr. Farkas Veronika – művészettörténész, a kiállításon bemutatkozik Valacsay Olga – ékszerkészítő. -----------------------------------------------------------------------------------------------BÁBKOVÉ DIVADLO: KISVAKOND KISVAKOND – BÁBJÁTÉK 24.02.2019 / O 11.00 HOD./ KULTÚRNY DOM 2019.02.24, 11.00 ÓRAI KEZDETTEL / KULTÚRHÁZ Ajánlott korosztály: 1-8 év. Az előadás hossza: 40 perc. Az előadás után könyvvásárt tart a Móra kiadó. Belépő: kizárólag netes előjegyzéssel az alábbi email címen: vakondjegy@yahoo.com 2019. jan. 31 éjfélig: 5 €, 2019. febr. 23 éjfélig: 6 €, aznap a helyszínen: 7 €

Ennyit írjon: NÉV / PÁRKÁNY / 01.24 / X DB. -----------------------------------------------------------------------------------------------NEJEM A NETEN VÍGJÁTÉK KÉT FELVONÁSBAN A NÉGY ARC SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN MANŽELKA NA NETE KOMÉDIA V DVOCH DEJSTVÁCH V MAĎARSKOM JAZYKU 2019. 02.26 / 18.00 / KULTÚRHÁZ - KULTÚRNY DOM

Felteszik az internetre, és húsz millió ember nézi éjjel-nappal. Elhiszi, hogy egy hónap alatt megkeresheti a pénzt, amivel tartozik. De nem tudja mire vállalkozott… És elszabadul a pokol!! Sok humor és nevetés. Jegyfoglalás: 036/7511-108, www.kulturasturovo.sk Belépő: 10 €, 12 € Írta és rendezte: Harsányi Gábor Szereplők: Csengeri Attila, Nyertes Zsuzsa / Gregor Bernadett, Hasrsányi Gábor, Cseke Katinka. Plasztán Anett, Czakó Ádám, Orosz Csenge. -----------------------------------------------------------------------------------------------MAŠKARNÝ PLES - MASZKABÁL 28.02.2019 / 16.00 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ Klemász Magdolna ------------------------------------------------------------------------------------------------

12.04.2019 / 19.00 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ Cena vstupného - Belépő: 7 €

,

MEGHÍVÓ KÖNYVBEMUTATÓ 2019. február 22-én 16.00 órai kezdettel a Csemadok házban könyvbemutatóra kerül sor: Csáky Pál: ÉRTÉKEINK – Százéves a szlovákiai magyar közösség – Hetvenéves a Csemadok címmel, melyen jelen lesz a könyv szerzője Csáky Pál EP képviselő, és más Csemadok tisztségviselők. Közreműködik a SZIVÁRVÁNY énekkar. MEGEMLÉKEZÉS

Egy mai kispolgár története, aki súlyos anyagi gondokkal küzd, ezért belemegy, hogy szerepeljen egy valóság show-ban. Felszerelnek húsz rejtett kamerát a lakásában.

KONCERT JANZA KATA ÉS DOLHAI ATTILA KONCERTJE 2019.03.04 / 19.00 / KULTÚRNY DOM - KULTÚRHÁZ Cena vstupného - Belépő: 12 € és 14 € ----------------------------------------------------------------------------------------------DR. ZACHER GÁBOR TOXIKOLÓG – PREDNÁŠKA DR. GÁBOR ZACHER TOXIKOLÓGUS ELŐADÁSA

Március 23-án Gróf Esterházy János boldoggá avatásának kezdeményezéséhez járulunk hozzá egy megemlékezéssel, szentmise és kultúrműsor keretében. Fellépnek a város énekkarai, tánc�csoportja és előadói. Szervezők: Csemadok Alapszervezet, Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás.

KÉZMŰVESEK FIGYELEM! 2019. április 14-én a kultúrház épületében rendezzük meg a hagyományos húsvéti vásárt. Ezúton szeretnénk felkérni a helyi kézműveseket, hogy húsvéti termékekkel, dekorációkkal, egyedi különlegességeikkel csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

REMESELNÍCI POZOR! Dňa 14. apríla 2019 usporiadame tradičné Veľkonočné trhy v kultúrnom dome v Štúrove. Srdečne pozývame všetkých našich remeselníkov, babičky, mamičky, šikovné ručičky, aby sa zúčastnili na Veľkonočných trhoch so svojimi nádhernými výrobkami, dekoráciami.

Jelentkezni lehet az msks.sturovo@gmail.com emailcímen, személyesen a kultúrház épületében, ill. a 036/7511108 telefonszámon lehet.

Prihlásiť sa môžete na emailovej adrese: msks.sturovo@gmail.com, osobne v miestnom kultúrnom dome, alebo na tel.č. 036/7511108.

EZ TÖRTÉNT JANUÁRBAN / STALO SA V JANUÁRI Újévi gálakoncert Roman Krškoval és vendégeivel Véradás XVIII. Nemzetközi Magyar Fotószalon Kiállítás - galéria Regionális megemlékezés Muzslán a Doni katasztrófáról LIMES-ANAVUM Reg. Honismereti Társulás Albert István: Mese a télről – megnyitó a múzeumban Magyar bál – Csemadok Esküvő-kiállítás „Mit tudsz Debussy-ról?“ verseny – Liszt Ferenc Műv. AI Ady-bál – A magyar AI szülői szövetsége szervezésében Hazai kézilabda torna az előkészítő korosztály számára Gerstner I. emlékmise a Csemadok Szivárvány énekkarának közreműködésével Nyitrai Angelika gyógyszerész előadása - könyvtár & Új Évszázad Nyugdíjas klub Képviselő-testületi ülés (4. oldal) Téli labdarúgó torna U10-es korosztályban "Mi muzsikus lelkek" a Papp Katalin MMAI 1. farsangi bálja Kis hercegek és hercegnők nagy bálja – VMK Újévi labdarúgó torna U9-es korosztályban

JAN.3. JAN.8. JAN.9. JAN.11. JAN.11. JAN.12. JAN.13. JAN.16. JAN.19. JAN.19. JAN.20. JAN.21. JAN.24. JAN.26. JAN.26. JAN.27. JAN.27.

Novoročný galakoncert Romana Krška a jeho hostí - MsKS Odber krvi XVIII. Medzinárodná výstava maďarských fotografov - galéria Spomienka na obete Donskej katastrofy v Mužle - LIMES-ANAVUM Reg. vlastivedné združenie Štefan Albert: Rozprávka o zime - vernisáž výstavy v múzeu Ples Csemadoku Svadobná výstava Súťaž z hudobnej teórie „Čo vieš o Debussym?“ - ZUŠFL Ady- ples – organizátor: ZRPŠ pri ZŠ E. Adyho Domáci hádzanársky turnaj prípraviek Spomienková omša pre Š. Gerstnera - účinkovala spevácky zbor Szivárvány Prednáška farmaceutičky Angeliky Nyitraiovej – knižnica & Klub dôchodcov Nové storočie Zasadnutie mestského zastupiteľstva (5. strana) Zimný futbalový turnaj U10 1. fašiangový ples Súkr. zákl. umeleckej školy Kataríny Pappovej Veľký ples malých princov a princezien – MsKS Novoročný futbalový turnaj U9


MOZIMŰSOR / PROGRAM KINA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

17

KINO MOZI

3D DANUBIUS HLAVNÁ 6, PEŠIA ZÓNA, ŠTÚROVO, 036/751-11-07, 0907-492-640

FEBRUÁR

WWW.KINODANUBIUS.MOJEKINO.SK 7. ŠTV    BOHEMIAN RHAPSODY 19.00 životopisný, hudobný, dráma 12 ST 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------8. PIA     BEAUTIFUL BOY FK dráma 15 ČT 5 € 17.30 R: Felix van Groeningen H: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney Neľahká cesta závislého chlapca s milujúcou rodinou podľa skutočných udalostí. ----------- ----------------------------------------------------------------------8. PIA     POTOMOK horor 15 ČT 5 € 19.30 R: Nicholas McCarthy H: Taylor Schilling, Peter Mooney, Colm Feore S Milesom niečo nie je v poriadku. Jeho mama Sarah sa obáva, že jeho podivné správanie spôsobuje nejaká temná nadprirodzená sila. ----------- ----------------------------------------------------------------------9. SO     LEGO® PRÍBEH 2 animovaný :) SD 5 € 17.00 R: Trisha Gum, Mike Mitchell Prichádzajú v mieri ----------- ----------------------------------------------------------------------9. SZO     A CSODAGYEREK horror 15 MB 5 € 19.00 R: Nicholas McCarthy SZ: Taylor Schilling, Peter Mooney, Colm Feore. Egy fia miatt aggódó anya arra kezd gyakanodni, hogy természetfeletti erők lehetnek a fiú megmagyarázhatatlan viselkedése mögött. ----------- ----------------------------------------------------------------------10. VA     A LEGO KALAND 2 animált 3D :) MB 6 € 17.00 R: Trisha Gum, Mike Mitchell Ami nem szed szét, az összerak ----------- ----------------------------------------------------------------------10. NE     NA STRECHE tragikomédia 12 OV 5 € 19.00 R: Jiří Mádl H: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk, Mária Bartalos Mladý Vietnamec Song (20) naivne veril v lepšiu budúcnosť v Európe. Prišiel do Prahy na študentské vízum, ale zostal uväznený v laboratóriu marihuany vo vietnamskej štvrti, lapený do pasce moderného otrokárstva. Retaf (75) žije sám. Je zamilovaný do starých čias a v silnej opozícii k modernému svetu. Retaf ide fajčiť na strechu domu, kde zbadá Songa stojaceho na okraji strechy. Song plače. Retaf zasiahne... ----------- ----------------------------------------------------------------------12. UT     MÁRIA, KRÁĽOVNÁ ŠKÓTSKA historický, dráma 15 ST 5 € 19.00 R: Josie Rourke H: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden Dve výnimočné ženy v spore o jeden trón. ----------- ----------------------------------------------------------------------13. SZE     BOHÉM RAPSZÓDIA 17.00 életrajzi zenés dráma 12 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------13. SZE     A CSODAGYEREK 19.30 horror 15 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------14. ŠTV     LETO S GENTLEMANOM komédia :) OV 5 € 17.30 R: Jiří Adamec H: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková Letná romantická komédia o túžbe po slobode, neskorej láske a nádeji… ----------- ----------------------------------------------------------------------14. CS     CSILLAG SZÜLETIK 19.15 zenés dráma musical 12 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------15. PÉ     EGY KUTYA HAZATÉR 17.00 családi, kaland 12 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------15. PÉ     ALITA: A harc angyala akció, sci-fi 12 MB 5 € 19.00 R: Robert Rodriguez SZ: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly Angyal bukása, harcos születése ----------- ----------------------------------------------------------------------16. SO     ALITA: BOJOVÝ ANJEL akčné, sci-fi 12 SD 5 € 16.30 R: Robert Rodriguez H: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly. Pád anjela, zrodenie bojovníčky ----------- ----------------------------------------------------------------------16. SZO     ALITA: A HARC ANGYALA 19.00 akció, sci-fi 3D 12 MB 6 € ----------- ----------------------------------------------------------------------17. VA     A LEGO KALAND 2 17.00 animált :) MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------17. NE     ALITA: BOJOVÝ ANJEL 19.00 akčné, sci-fi 3D 12 SD 6 € ----------- ----------------------------------------------------------------------19. KE     ALITA: A HARC ANGYALA 19.00 akció, sci-fi 12 MB 5 € ----------- -----------------------------------------------------------------------

20. STR    NEDOTKNUTEĽNÍ komédia, dráma 12 ČT 5 € 19.00 R: Neil Burger H: Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman Príbeh, ktorý stojí za to vyrozprávať odznova. ----------- ----------------------------------------------------------------------21. CS     BOHÉM RAPSZÓDIA 19.00 életrajzi zenés dráma 12 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------22. PIA     OSTRÝM NOŽOM dráma 15 OV 5 € 19.00 R: Teodor Kuhn H: Roman Luknár, Ela Lehotská, Miroslav Krobot, Marián Mitaš. Na plátna kín prichádza film o vražde Daniela Tupého ----------- ----------------------------------------------------------------------23. SO     AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 animovaný :) SD 5 € 17.00 R: Dean DeBlois Mladý Viking Štikút a drak Bezzubý sa vracajú v pokračovaní úspešného animáku... ----------- ----------------------------------------------------------------------23. SZO     DERMESZTŐ HAJSZA akció, thriller 15 MB 5 € 19.00 R: Hans Petter Moland SZ: Emmy Rossum,Liam Neeson, Laura Dern A bosszú jégbe hűtve ízlik legjobban. ----------- ----------------------------------------------------------------------24. VA     ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 3 animált 3D :) MB 6 € 17.00 R: Dean DeBlois Hablaty és Fogatlan végre megtalálják igazi rendeltetésüket... ----------- ----------------------------------------------------------------------24. NE     MRAZIVÁ POMSTA Akčný, thriller 15 ČT 5 € 19.00 R: Hans Petter Moland H: Emmy Rossum, Liam Neeson, Laura Dern. POMSTA CHUTÍ NAJLEPŠIE ĽADOVO VYCHLADENÁ. ----------- ----------------------------------------------------------------------26. UT     LEGO® PRÍBEH 2 17.00 animovaný :) SD 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------26. KE     ALITA: A HARC ANGYALA 19.00 akció, sci-fi 3D 12 MB 6 € ----------- ----------------------------------------------------------------------27. SZE     ASTERIX: A VARÁZSITAL TITKA 17.00 animált :) MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------27. SZE     DERMESZTŐ HAJSZA 19.00 akció, thriller 15 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------28. ŠTV     AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 17.00 animovaný :) SD 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------28. ŠTV     VŠETKO NAJHORŠIE 2 horor, komédia 15 ST 5 € 19.00 R: Christopher Landon H: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews. Môže byť niečo horšie než opakovane prežívaný narodeninový deň, na ktorého konci vás niekto zabije? Môže! Napríklad to, že túto nočnú moru porazíte, potom nejaký čas spokojne žijete a naraz bum, ona sa vráti. ----------- ----------------------------------------------------------------------ZAČIATKOM MARCA PRIPRAVUJEME / MÁRCIUSI AJÁNLATUNK: -------------------------------------------------------------------------------VŠETKO NAJHORŠIE 2 slovenské titulky (BOLDOG HALÁLNAPOT 2 - magyar szinkron) CAPTAIN MARVEL 2D+3D, slovenské titulky PSIE VELIČENSTVO slovenský dabing (A KIRÁLYNŐ KUTYÁJA - magyar szinkron) GREEN BOOK české titulky (ZÖLD KÖNYV - ÚTMUTATÓ AZ ÉLETHEZ - magyar szinkron) SKRYTÉ TÚŽBY slovenské titulky (OPEN - NYITVA magyar film-eredeti változat) :)mládeži prístupné/korhatárra tekintet nélkül megtekinthető 12 mládeži prístupné od 12 rokov/12 éven aluliak számára nem ajánlott 15 mládeži prístupné od 15 rokov/15 éven aluliak számára nem ajánlott 18 mládeži prístupné od 18 rokov/18 éven aluliak számára nem ajánlott

FK filmový klub/film klub SD slovenský dabing/szlovákul beszélő ST slovenské titulky/szlovák felirat OV originálna verzia/eredeti változat ČD český dabing/csehül beszélő ČT české titulky/cseh felirat MB maďarský dabing/magyarul beszélő MF maďarské titulky/magyar felirat

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! A P R O G R A M VÁ LT O Z Á S J O G ÁT F E N N TA R TJ U K ! AKTUALIZÁCIA PROGRAMU DENNE NA:

www.kinodanubius.mojekino.sk

AKTUÁLIS NAPI PROGRAM:

www.danubiuszmozi.hu


MEGEMLÉKEZÉSEK / SPOMIENKOVÉ OZNÁMENIA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

18

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.”

Fájó szívvel emlékezünk február 1-jén halálának 1. évfordulóján szeretett férjre, édesapára, nagyapára

Jeremiáš Jan-Honzora

Fájó szívvel emlékezünk halálának 7. évfordulóján

Emlékét őrzi szerető családja

Németh Kálmánra Emlékét őrzi szerető családja

So zármutkom v srdci spomíname na svojich drahých rodičov.

Borovská Anna rod. Juhász

„Nincs a napnak egyetlen órája, hogy ne gondolnánk fájó szívvel rája. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, Enyhíti hiányod, ha álmunkban látjuk. Az élet elmúlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”

21. výročie – 21. évforduló

Mélységes fájdalommal emlékezünk halálának 17. évfordulóján drága szerettünkre

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre.

Varga Attilára

Smútiaca rodina - Gyászoló család Emlékét örökké őrző családja

„Bola to Božia vôľa, on si ťa vzal. Odišiel si tíško, ako odchádza deň. Dotĺklo tvoje srdce. Nám zostala spomienka len.”

1.výročie – 1. évfordulóján

Borovský Jozef

„A nagy szavak mit sem érnek elszállnak, mint az őszi szél. De a szeretet, mely szívünkben él, a síron túl is elkísér.” Fájó szívvel emlékezünk január 20-án halálának 1. évfordulóján

Dňa 13.2 2017 nás navždy opustil

Jozef Mojžiš zo Štúrova

Lábik Jánosra

V spomienkach a modlitbách spomína manželka Mária a celá rodina.

Emlékét örökké megőrizzük

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku „Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem, amit a szívünkben hordunk némán, csendesen.“ Szomorú szívvel emlékezünk február 8-án halálának 18. évfordulóján

A gyászoló család

Fájó szívvel köszönjük mindenkinek, akik elkísérték utolsó útjára a muzslai temetőben drága szerettünket

Szentgáli Erzsébetet aki 2018. december 26-án hunyt el, 86 éves korában. Emlékét megőrizzük. A gyászoló család

Bordács Stanislavra Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Emlékét őrző családja „Már egy éve, hogy nem vagy köztünk, váratlanul mentél el, egyedül maradtunk, de Te nem jössz, és oly rossz várni, hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.” Szomorú szívvel emlékezünk február 14-én, halálának 1. évfordulóján

„Eltelt 13 év, a könny elapad, de a fájdalom szívünkben örökre megmarad.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk február 18-án, halálának 13. évfordulóján

Hatala Ivetkára Szerető édesanyja, testvére Robi és édesapja.

Deméndi Lászlóra Emlékét őrzi szerető családja Fájó szívvel emlékeztünk Lelóczky Ferencre (1935-2017) halálának 2. évfordulóján, január 25-én. Szerető családja

Nyugodjál békében.

„Už 17 rokov sú tomu, čo si sa nevrátila do nášho domu. Za lásku, čo sme s Tebou prežili, Ti môžeme len kytičku na tvoj hrob dať a s veľkou láskou na Teba spomínať.” Dňa 8. 2. sme si pripomenuli 17. výročie, čo nás opustila drahá a milovaná mamička, manželka

Julianna Gálová Spomínajú manžel, syn a rodina


KERESZTREJTVÉNY

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

19

KERESZTREJTVÉNY

- Tegnap a Pista megkérte a kezedet, én meg igent mondtam. - De papa, én nem akarom itt hagyni a mamát!

Forgács Péter keresztrejtvénye

(Az apa válaszát lásd a rejtvényben!) Pl. csipke-, FORGÁCS bazsa-, stb. PÉTER REJTVÉNYE ... Cocker (brit énekes)

Festőművész (Károly)

Holland autóversenyző (Nyck de)

Azonos hangzók

Poshadt (pl. víz)

Egynemű Sári!

Nitrogén

Léket kap

Mexikói város

Belül rángat!

Megreked Méter Fél tank!

1

M Toszkána tengere Csupasz, meztelen

Tolnai község

Tempus Amely személyt Se nem ül, se nem áll

Olasz folyó

... Kornél (Kosztolányi-alak) Régi hosszmérték

Csúcs a Bakonyban

Rezignál

Maugli kígyója Lopva néz

Valaha

Névelő

... Diego (város)

2

Orgánum

Angol idegenvezető

Hentesáru Bécsi palota Somogyi város Labirintust elhagyó

Mese kezdete!

Némán érez! Durva posztó

Lánynév

Bunker fele! Páratlan lignit!

Metró jele Egri sportegyesület

Ausztrál nagyváros Azonos betűk

Párosan szed! Ék

Svéd író (August)

Kórház jele

M Megfejtéseiket emailben (parkanyesvideke@gmail.com) és levélben (Tűzoltó u./Hasičská. 25.) is beküldhetik. Az email tárgymezőjében vagy a borítékon tüntessék fel: REJTVÉNY. Címüket és telefonszámukat írják meg. Beküldési határidő: 2019. március 1. A helyes megfejtést beküldők közül egy nyertest sorsolunk ki, aki Forgács Péter Fadrusz c. könyvét nyeri a szerző felajánlásából. Znenie tajničky z minulého čísla: I z čiernej vie vyrásť biela vila. Výhercom sa stáva Igor Menyhárt, získa darčekový balík od OOCR Podunajsko. Gratulujeme!

HIRDETÉS - INZERCIA

So smútkom v srdci si pripomíname 14. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a starého otca

Predám v Štúrove dvojizbový byt. T.č. 0905-656-198 Predám trojizbový rodinný dom na pozemku 650 m2 v Štúrove, 200 metrov od centra a kúpaliska Vadaš. T.č.: 0907-836-205.

Eduarda Klajmana. S úctou a láskou spomína smútiaca rodina. ----------------------------------------------Fájó szívvel emlékezünk halálának 14. évfordulóján a szerető férjre, édesapára, nagyapára,

Klajman Eduardra. Emlékét őrző családja.

Felhívjuk azon kollégák/kolléganők figyelmét, akik az Ady Endre alapiskolából mentek nyugdíjba, hogy számukra önköltséges Tanító Napot szervezünk ez év március 29-én 16:00-órától az EL CAMINO étteremben. Beugró 1€. Jelentkezni március 10-ig lehet a következő telefonszámokon: 0907-275-203, 0948-170-997. Hľadáme brigádnikov (študenti nad 17 rokov, nezamestnaní, dôchodcovia, invalidi) do bufetu na TK Vadaš na letnú sezónu. Tel.: 0911-740-410 ; 0911-120-820.

Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie – mesačník, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Réka Bokor. Členovia redakčnej rady: Kornél Hajtman, Péter Forgács, Csilla Hiros, Csilla Frunyó. O inzerciách sa môžete informovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: reklama.sao@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie, grafický design a tlač: SPOT DESIGN. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzercie a reklamy! Príspevky nevyjadrujú názor redakcie. Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Dátum vydania: 11. 2. 2019 Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie - havilap, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945). Főszerkesztő: Bokor Réka. A szerkesztőbizottság tagjai: Hajtman Kornél, Forgács Péter, Frunyó Csilla, Hiros Csilla. Hirdetésfelvétel a 036/7511108 –as telefonszámon, e-mailben a reklama.sao@gmail.com címen, illetve személyesen a Városi Művelődési Központban. Grafika, tördelés, design és nyomtatás: SPOT DESIGN. A lapban megjelent hirdetések és cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem felel. A kereskedelmi és lakossági hirdetések, reklámok, reklámcikkek tartalmáért a szerkesztőség nem felel! A lapban közölt cikkek nem tükrözik a szerkesztőség véleményét. Nyilvántartási szám: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Kiadás dátuma: 2019. 2. 11.


-optický internet -televízia -telefón -kamerové systémy -štrukturovaná kabeláž

Úzka ulica//Terasy I.//pri garážach 0918 873 772//info@sevenet.sk

Pedikúra Hajnalka DARUJ KRV. Medicinálna pedikúra ..................... ? Gyógypedikur

Národná transfúzna služba SR v Nových Zámkoch, MO Červeného kríža a Mesto Štúrovo organizuje

dobrovoľné darovanie krvi Z M E N A M I E STA KO N A N I A

27. február 2019 od 7:30 hod. do 10:00 hod.

Mestské kultúrne stredisko Hasičská 25, Štúrovo

Dolná 10, Štúrovo Tel.: 0948/205858 RENDSZERES FOGADÓÓRÁT TARTANAK A MAGYAR KÖZÖSSÉG PÁRTJA KÉPVISELŐI Párkány Város képviselőtestületének MKP frakciója ezúton értesíti a lakosságot, hogy választási ígéretünkhöz híven ezentúl minden hónap első szerdáján 15:00 órától fogadóórát tartunk a Városi Hivatalban. Képviselőinket az első emeleti 26. számú ülésteremben érhetik majd el, szeretettel fogadjuk javaslataikat, panaszukat, észrevételeiket. Az MKP frakció nevében: Környi Zoltán

---------------------------------------------------------------------------------------------

POSLANCI ZA STRANU MAĎARSKEJ KOMUNITY BUDÚ MAŤ PRAVIDELNÉ STRÁNKOVÉ HODINY

Poslanecký klub strany SMK-MKP pri mestskom zastupiteľstve v Štúrove oznamuje občanom, že každú prvú stredu v mesiaci od 15:00 hodiny poslanci za SMK-MKP budú k dispozícii pre širokú verejnosť v rámci stránkových hodín. Poslanci každého srdečne očakávajú na prvom poschodí v zasadacej miestnosti číslo 26 v budove mestského úradu, kde ochotne odpovedia na otázky občanov a uvítajú prípadné pripomienky alebo návrhy. V mene poslaneckého klubu SMK-MKP: Zoltán Környi

Profile for Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie

2019/2 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  

2019/2 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  

Advertisement