Page 1

To prvé - septembrové!

Paris Diaries


Nie som zrovna ve¾ký reèník, filozof alebo spisovate¾, no baví ma písa a osvojova si publikum èi èitate¾ov. V tejto dobe je nesmierne dôležité, aby veci, ktoré robíme nás bavili. Práve preto vieme do nich vloži celú dušu a ani nevieme ako nám potom ubehne èas. Niekedy aj tí obyèajní ¾udia majú hodnotu najväèších básnikov, skladate¾ov, spisovate¾ov, èi hercov a mnoho ïalších. Baví ich to. Popritom nemajú ani vyštudovanú školu, ani nemajú šajnu, èo niektoré slová, termíny znamenajú, no vedia, èo robia. Lebo ich to baví. Sama v skutoènosti nie som redaktorka, dokonca som niè zo žurnalistiky neštudovala, a predsa píšem. Neštudovala som fotografiu, a predsa fotografujem. Ko¾ko rôznych vecí sme neštudovali a možno to vieme lepšie než daní študenti. Sama som sa povýšia na šéfredaktorku, hoci òou nie som. Dokonca študujem nemecký jazyk, o francúzštin som ani nezakopla. Pred dvoma rokmi som študovala v Nemecku, takže aj Francúzsko nepripadá do úvahy. Tak èo je vlastne skutoènos? Keï sa pozrieme na dnešné denníky, bulváre, ktorý z nich prináša pravdu? Ve¾kými písmenami sú na prednej strane vtisnuté novinky, no keï si èlovek otvorí na danej strane èlánok, zistí, že vlastne sa tak o nièom takom nepíše. Klebety? Ktoré sú založené na pravde? Veï keï už to prešlo to¾kými „zdrojmi“ tak to už ani niè skutoèného nebude obsahova a zíde z toho pekná blbos. A my? Celkom im to žerieme. Najviac ma vedia dosta ¾udia, ktorí hovoria, že nemajú radi tieto bulváre. No

nejak si sadnú za poèítaè a blúdia po internete. Samozrejme vidia nejaký zaujímavý nadpis, tak si naò kliknú a... a už èítajú a èítajú a èítajú. Dokonca ešte vstúpia do diskusie a tam je klinec problému. Moju drahú maminku som pristihla, ako do noci èítala diskusné príspevky a rozèu¾ovala sa nad nimi. Úplne fatálne príspevky, nad ktorými logika zastáva. Tak jej predsa poviem, že nech to neèíta, keï jej to vadí. Otoèí sa a èíta ïalej. Prepadli sme tomuto svetu. Minule som sa smiala ako sa ¾udia vedeli rozèúli nad jednou IKEA reklamou v denníku SME. Celá predná stránka bola vo¾ná, lebo si tam IKEA vyvesila svoju reklamu, v ktorej propagovala jej katalóg, ktorý sme dostávali do schránok. No nie že by boli ¾udia radi, že majú katalóg, o ktorý som si pred dvoma rokmi napísala a neprišiel mi, no oni musia rozobera danú reklamu. V diskusii prebehlo to¾ko tém, že by sme to mohli porovna k prehrešku denníka. Akoby to nebolo jedno. No keï už tam tak húževnate vypisovali, ani si neuvedomili, ako ich tá reklama dostala. Práve o toto sa snažia reklamné spoloènosti. A ¾udia tam im na to naleteli. Je toto férová realita? Bude tak vyzera aj tento èasopis? Ja dúfam, že nie. Chcem a želám vám, aby tento èasopis prinášal vám takú rados, s akou sme ho tvorili. Pre mòa osobne to bol únik do iného sveta, presne do Paríža. A hlavne Paris Diaries príbeh. Písala som ho tak, akoby som ho sama prežívala a každým dòom mi bolo lepšie a lepšie. Hlavne v tých pochmúrnejších a ažkých èasoch. Môžem poveda, že to je akýsi typ terapie pre mòa. A možno by sme mali všetci skúsi nieèo podobné. To by sa nám tu teda pekne žilo. No kto vie – možno je to fikcia a možno aj nie.


V

itajte! Zrejme vás už ako prvé napadlo èo sme, kto sme, z kade sme a mnoho podobných otázok. Áno, máte právo sa pýta, keïže nás nepoznáte a sme nové. No niekedy treba pribrzdi. Nebojte sa, všetko sa vèas dozviete. Tento raz by som chcela venova tento èlánok jednej naozaj dôležitej veci - nebude o nás, je to viac menej môj príbeh, no vznikol vïaka druhým.

M

ala by som asi zaèa ,Všetko sa zaèalo...' no sama neviem, kde nám bol zaèiatok a nechcem vedie, kde nám bude koniec. Bolo to ako akcia a reakcia. Niè nevzniklo bez dôvodu a aby to nezanechalo následky. Nebolo to ani ,Jedného krásneho dòa...' a ani ,Za siedmimi horami...' bol to všedný deò ako každý iný, dokonca taký strašný, že som musela sedie v škole. No poïme ešte od základov.

K

eï sa zaènete zamýš¾a nad vašimi myšlienkami, prídete na ohromujúce výsledky. Napríklad ako ja, keï sa snažila vypátra samotný nápad Paris Diaries. Dátum s nápadom na èasopis bol celkom jasný, pretože som si ho poznamenala do diára a hneï som o tom zaèala písa na moje blogy. Bolo to 12.júla tohto roku. Veï len pred necelými dvoma mesiacmi sme boli len jedna myšlienka v hlave a teraz nás môžete èíta a dokonca budete môc aj drža v rukách, no to ešte len chystáme. No ak by som sa mala zamyslie hlbšie, na to, kedy vzniklo èo, prišla by som len na jedno, na to, èo je znova zapísané v mojom diári – a to je prvý èlánok s názvom Paris Diaries, teda na jednej stránke pod Parížske zápisky. To bolo zas 23.januára. Ak ste èítali práve ten prvý èlánok s názvom An Another Life (Iný život), tak vám gratulujem, prispeli ste k písaniu ïalších a ïalších èlánkov. No ja chcem ís ešte hlbšie. Pripomína mi to sedenie pri terapeutovi, ktorý sa snaží ís do jadra problému.

T

ak poïme na to! Spomínam si, teda vypátrala som v mojej hlave, že sa mi nejak dostalo do rúk – samozrejme len vo virtuálnej podobe vydanie áno! magazínu. Týmto pádom im nechcem robi reklamu, aj keï majú dobré vydania. No potom sa zjavil èlánok o slovenskej blogerke Tonbogirl. Možno niektorí poznáte, možno nie. No oslovilo ma jej fotografovanie. Ja už dlhší èas fotografujem, dokonca to robím rada, zaèalo ma to bavi od vtedy, èo som si zobrala foák na dovolenku. Od vtedy pozerám na svet dvoma poh¾admi – tým mojim a tým spoza h¾adáèika fotoaparátu. No každopádne som sa neodvážila fotografova ¾udí a ich štýl ako to robila Tonbogirl. Ja nie som na takéto veci. Rada fotografujem prírodu, pamätihodnosti, nejaké umelecké fotografie a detaily – to je moja vášeò. Dajte mi mikro objektív s lupov a už ma nenájdete. No blogovanie nie je len o tom, aké fotografie robíte – èi je to móda, architektúra, kultúra... ale aj o tom, aký text k tomu vymyslíte. Texty, musím poveda, že som písala celkom slušné a písala som ich rada. Nikdy som nemala problém na slovenèine písa slohovú prácu. To boli èasy!

N

o v tom èlánku, aby som sa vrátila k deju, boli priložené nejaké webové adresy od Tonbogirl ob¾úbených blogerov. Teraz si na ich mená nespomeniem a môžem sa hanbi, pretože sú to svetovo známy blogeri. Nieèo ako Fashionista? No musím si to každopádne ešte poprezera. No a tak ako som sa potulovala stránkami týchto ¾udí, pozerala si ich perfektné fotografie – prevažne z módy – ušla som na malú chví¾u z reality. Veï predsa to poznáte – ten „iný“ svet, ktorý je v Paríži, Londýne, Miláne, New Yorku... Svet módy, ktorý nie je tak rozvinutý ako u nás. Najlepšia veta, ktorá sa mi asi najviac páèila bola: „Ja by som sa aj bála vyjs v Paríži do ulíc, aby som nemala obuté topánky s opätkami.“ Celkom zaujímavý postoj. A na Slovensku aj keï móda fièí, no je to skorej taká slovenská-svojská. No poïme v našom príbehu ïalej. A potom som objavila jednu Parížanku – The Cherry Blossom Girl. Jej blog a jej profil nájdete v tomto vydaní, pretože

T

ak naša drahá Alix. Po hodinách strávených na jej blogu mi Paríž uèaroval ako ešte nikdy. Nebolo tam milión fotografií Eiffelovky, èi iných pamiatok – boli tam fotografie všedného života. Samozrejme blog, zameraný na módu, ako sa patrí, no bolo tam toho dos z toho všedného života. Tak keï som videla to jej blogovanie, tie jej èlánky, tak teda vznikol nápad, spravi si vlastný blog. Pred tým som mala nejaký ten svoj, no ve¾a ¾udí mi tam nechodilo a mala som ho len kvôli taneènej triede, ktorú som si otvorila. Tento nový blog by mal by móde, všednom živote. No po vzniku – 11.decembra 2011 – keï sme si ho s kamarátkou založili to bol viac menej fotoblog s mnohými èlánkami, než nejaký fashion blog. Boli tam èlánky o všednom živote – teda nejaké postrehy, no najviac moje úvahy. Možno ste si aj niekedy klikli na webovú stránku Mckiezz, a ani o tom neviete. A potom, po nie dlhom èase písania, asi o taký mesiac sa tam zjavil prvý èlánok Paris Diaries. A kde vznikol tento?

V

znikol v škole. V našej chaotickej triede a so slúchadkami na ušiach. A v nich mi hrala pesnièka práve od milej Alix, ktorú som si našla deò pre tým na jej blogu. Skvelá hudba, ktorá zapríèinila všetko. Akcia – reakcia. Išlo mi to od ruky. Veï to urèite poznáte – slová sa vám zjavujú pred oèami a podobné prirovnania. Tak nevznikol ani nie ve¾mi dlhý, no ani nie zas krátky príbeh. To som ešte ani nevedela, ako sa to ïalej vyvinie. Preto, ak ste mali možnos postrehnú, sprevádza každý jeden èlánok Paris Diaries pesnièka. Ak by som mala o tom natoèi film, tak by v pozadí hrala práve tá jedna, priradená k danému èlánku. Vytvára to pocit, akoby ste boli uprostred diania, uprostred príbehu alebo dokonca hlavná postava. Kto vie...

T

akto sme mali možnos sa vybra po histórii nášho èasopisu. Ïalej nechávame dvere otvorené, pretože nemôžeme poveda všetko hneï na zaèiatok – to by už potom nebola zábava. No urèite sa nieèo o nás dozviete, to sa nemusíte bá. Je mi ¾úto a ospravedlòujem sa, že tento úvod, vlastne èlánok O nás, bol viac menej o mne. Práve preto, že nepracujem na celom projekte sama. Do èasopisu sa nezahàòa len písanie èlánkov, robenie fotografií, èi vytvára skutoènú podobu èasopisu v grafickej podobe. Je to aj nieèo viac. Bez psychickej podpory, ktorej sa mi dostalo, bez vašich ohlasov na moje èlánky, by to len tak nevzniklo. Bez inšpiratívnych nápadov, ktoré sa mi dostávali od mojich kamarátov...to všetko stojí za jedným jediným vydaním.

A P

k ste to preèítali až sem, tak vám gratulujem. Ja sama neviem, èi by som to èítala, no ja nie som ten ideálny príklad pre vás. Tak ak ste to preèítali, tak teraz už nebudú žiadne „nudné“ slová, len svet v inej realite. Ja len dúfa, že sa vám prvé vydanie bude páèi a že poèkáte aj ten druhý mesiac na naše druhé vydanie.

reèo práve druhý september? Pretože sú to aj moje narodeniny. Áno, presne tak. A chcela som, aby sa tejto významnej myšlienke dostalo aj významného dátumu. Takže 2-krát okrúhle narodeniny prosím.

Vicky Iezz Žlkovan


? e t e d j á n s á n u o È Naèo písa všetko na prednú stranu, keï to najdôležitejšie je vo vnútri...

04-05-06

08-09

10-11

14-15

16-17

18-19-20

Style your: WALLS ...môžete inšpirova fotografiami, ktoré obehli azda celý internet, ponúkneme vám rôzne tipy, ako rýchlo a jednoducho vylepši vaše príbytky, tak isto aj rôzne pikošky, o ktorých ste nemali chýru a dokonca aj súaže, v ktorých môžete vyhra naozaj pekné ceny.

Tea Time ...venované relaxácií pri šálke èaju alebo kávy a k tanieriku keksíkov alebo koláèov. Tak sa len pohodlne usaïte a nechajte sa prekvapi, èo vám táto stránka prinesie.

História : Eiffel Tower ....keï už hovoríme o Paríži, tak si nemôžme dovoli vynecha jednu z jeho najdôležitejších èastí. Nemusíte ani dlho háda, na èo práve myslím. Veža, ktorá je známa a ani nepotrebuje predstavova. No vedeli ste, že samotní Parížania ju nenávideli? A doèítate sa ešte viac.

Z blogov: The Cherry Blossom Girl ...dúfam, že v òom nájdete inšpiráciu tak isto, ako som našla ja a ob¾úbite si ten jej nevtieravý štýl. Nepotrebuje ani ve¾a make up-u aby vyzerala pekne. No niektoré americké blogerky to zrejme nepochopia.

DIY: Šortky ...rubrika “urob si sám” v ktorej nájdete inšpirácie a jednoduché nápady, ako si vyrobi nádherné vecièky. V tomto vydaní sa doèítate, ako si spravíte farebné šorky, aké nemá nikto. Buïte originálne!

Paris Diaries ...takzvaný nosný prvok tohto èasopisu. Možno už poznáte, možno nie, no jednoducho - oplatí sa nakuknú. Nájdete tam príbeh ešte v jeho zaèiatkoch a nechajte sa prenies do iného sveta - do Paríža, ïaleko od reálneho sveta. Dva príbehy s názvami An another Life a Alone at Home.


Colors: YELLOW ...žltá nás v domácnosti nesprevádza tak, ako ostatné farby. Možno je to tým, že sme si raz zakonzervovali v hlave, že žltá je farbou plynárov. No nie je to tak. Poïme sa zbavi tohto nášho fenoménu a my vám ukážeme skvelé vychytávky na vylepšenie vášho domova.

Fotostory: Švajèiarsko Švajèiarsko. Èokoláda, syr, hodinky, snobizmus a kopce kam sa len pozriete. Takmer. Krajina dvadsiatichšiestich kantónov, prièom má každý vlastnú kultúru, nemôže by rovnaká.Nie je. Možno sa tej predstave najviac vymyká Ticino. Kúsok zeme na juhu krajiny akoby ani nepatril k obrazu, ktorý väèšina ¾udí o tejto krajine má.

Store - Paris Diaries predáva ...v našom obchode nájdete veci èisto slovenské - známe pod názvom handmade. V tomto èísle sme pre vás pripravili nejaké náhodné fotografie a užitoèné údaje k nim. No omnoho viac nájdete na našej webovej stránke.

Záver ...èo na záver poveda? Len to, èo nájdete v ïalšom èísle a nejaké zhrnutie. Niè viac hádam nebude treba. Poprípade nejaké nezaradené postrehy, ktoré sa nezmestili pod žiadnu rubriku.

22-23

24-25

26-27

záver

Nieèo užitoèné... Nezabudnite nás sledova na webovej stránke parisdiaries.renat.sk Na našom Facebooku Paris Diaries Na našom Twitteri Paris Diaries A navštívte našu galériu na Flickr Paris Diaries


04

s l l a W

Všade na internete sa stretávame s množstvom fotografií interiérov. A musím poznamena•, že závidenia hodných interiérov. Niekedy sa pýtame, èi tam naozaj niekto býva, pretože je to neskutoène pekné. A potom sa porozhliadneme po našej izbe a so sklamaným výrazom skonštatujeme, že to nie je niè moc. No je to naozaj tak? Èi to tak len my vnímame? Možno že sme už tak zvyknutí na naše prostredie, že sa nám to zdá by• samozrejmé, no keï príde ku nám návšteva, idú jej oèi vypadnú• a my nechápeme preèo. A práve preto sme pre vás pripravili túto rubriku, kde sa môžete inšpirova• fotografiami, ktoré obehli azda celý internet, ponúkneme vám rôzne tipy, ako rýchlo a jednoducho vylepši• vaše príbytky, tak isto aj rôzne pikošky, o ktorých ste nemali chýru a dokonca aj sú•aže, v ktorých môžete vyhra• naozaj pekné ceny. V tomto vydaní by sme vám chceli predstavi• rôzne výzdoby stien. A nemusia to by• vždy plagáty. Ponúkneme vám pár rád, ako aj za pár centov spravi• skvelú výzdobu, ktorú nebude ma• nikto vo vašom okolí. Ta k s a n e c h a j t e inšpirova•.

Už žiadne klince! Veï na èo? K¾udne si položte obrazy, èi zrkadlá na zem. Aspoò opticky vyplnia prázdnu izbu a zrkadlá navyše zväèšia aj tie najmenšie izbièky.

Keï nie na stenu, tak na strop... Ak chcete ma steny vo¾né, nepoškodené, tak využite variantu B - a tou je zavesenie fotografií na strop. Presnejšie povedané, na balóny. No nezabudnite, že s to¾kým množstvom šnúr, vzniká aj znaèné nebezpeèenstvo. No aj tak to vyzerá naozaj dobre, škoda, že to je nepraktické, no jeden, èi dva balóniky vyzerajú vždy pekne. Nezabudnite ich nafúka ale héliom.

Zaostrené na tapety: Áno, znova sa vrátil fenomén zvaný tapety. Tento raz je ich širšia škála, než sme boli zvyknutí a tak isto aj ¾ahšia aplikácia. Staèí sa len vybra do obchodného domu a vybra si nám blízky štýl. Nezabudnite, že nemusí by celá izba vytapetovaná - staèí už len jedna stena, èi malý kúsok. Tento raz je všetko moderné, len to netreba preháòa.

Hudbu vidie Milovníci hudby, nevzdávajte to, keï v obchodoch alebo na internete nenájdete plagát vášho ob¾úbeného interpréta - vytvorte si to sami! Budete naozaj prekvapení, aký efekt to vytvorí. Ja sama mám dokonca na stene doma ponaliepané platne a musím poveda, že je to naozaj pekné. Treba nájs len dobré a kvalitné lepidlo. No ak sa nechcete takto vzda albumov alebo platní, skúste si na stenu pripevni malé priesvitné háèiky, do ktorých takzvane obaly uložíte. Skvelé doèasné riešenie, ak radi stále pretvárate vašu izbu. Plus ma¾ovanie bez starostí. No mojou ob¾úbenou vychytávkou sú CD-èká nalepené na stene, no zrkadlovou stranou do miestnosti. Takzvané nové zrkadlo. Mne to takto zdobí stenu už dobrý rok a doteraz neviem, èo by som si bez tohto nového “zrkadla” poèala. A keï svieti slnko, vytvára to na stenách peknú dúhu.


05 Inšpirácia z ulice - prineste si domov graffity Stretla som sa už aj s takými extrémami. No je slovo extrém to pravé? Pre niektorých je to životný štýl obklopova sa týmito známymi kresbami z ulíc. Preèo si ich nepritiahneme domov aj my? Lebo ich pokladáme za vandalizmus? ažko, pretože keï ideme po ulici a vidíme naozaj pekne nakreslené dielo, teraz nehovorím o všelijakých textových èarbaniciach po vlakoch, domoch a podobne, ale o lokáloch, kde je to legálne. Nechajte ma, nech vám to presnejšie vysvetlím. Keï sa usporadúvajú akcie, kde sa zídu najlepší writeri a zaènú sprejova. To potom vznikajú umelecké diela, pretože oni to vedia a nerobia to pre to, aby nièili dané budovy, ale aby ukázali, èo v nich je. Samozrejme, že si nemusíme da vysprejova celú izbu, no nejaký malièký detail, skvelo zladený s dekoráciami, látkami, èi už hocièím iným, tam tak zapadne, že by to potom už bez neho nebolo ono. Práve na takýto spôsob navrhol jeden návrhár svoju sedaèku, ktorá so zadnou grafitovou stenou vytvára jeden obraz. Tak skúste porozmýš¾a aj o tejto variante. Nemusí to by vždy nieèo drsné. Skúste aj využi skvelú ponuku farieb na internete, èi si pozrite najlepšie zo street-artu a nechajte sa inšpirova.

Motivujte sa Zaveste si na miesto, ktoré vám najèastejšie udiera do oèí, nieèo motivujúce. Najlepšie nejaké ciele, ktoré chcete dosiahnu, ktoré budú vaším každodenným èítaním bližšie a bližšie. Nemusí to by nejak špeciálne napísané, staèí, ak si písmenká vystrihnete z èasopisu. Sami vidíte, ako zaujímavo to vyzerá. Ak chcete nieèo naozaj elegantné, kúpte si samolepiacu fóliu a vytlaète si na òu vaše vety. U¾ahèí to prácu.

Prezentujte stenu za obrazmi Nikde nie je napísané, že musíte vyvesi obraz v jeho originálnej podobe, a hlave, ak ste nejaké obrazy zdedili. Nie vždy ide nama¾ovaný obraz s dobou. To platí hlavne pri tých starších obrazoch, pri ktorých nevieme urèi dobové zaradenie. Niè nie je stratené, ak je aspoò rám pekný. Vyveste si aspoò ten a prezentujte vašu peknú stenu.

Bez rámov Obrazy nemusia ma rámy, dokonca by na nich zobrazené postavy, krajinka a podobne. Staèí, ak si nájdete nejakú peknú látku a kartón, na ktorý ju upevníte. Potom už len vyveste na stenu. Takto si môžete vyzdobi celú izbu. Ak neviete, kde takéto moderné, výrazné a nieèím zaujímavé látky h¾ada, urèite ich majú v IKEI alebo v rôznych metrážach. Nemusíte kupova zrovna nieko¾ko metrov. Staèí vám aj malý kúsok, aby ste zaujali neobyèajným obrazom.


06 ...ako vyšité Máte doma ešte vyšívacie kruhy? Nepoužívate ich a len tak vám stoja v skrini? Tak si z nich spravte rám na obraz. Na látku p ri le p te fotogra fi u alebo obrázok, všetko pod¾a vašej chuti a upevnite do kruhov. Nemôže to by už jednoduchšie. Alebo ako v predchádzajúcom tipe, staèí ak si tam dáte peknú látku. Možností využitia je mnoho, tak sa nechajte sami prekvapi vašou kreativitou.

Na niè nezabudnú! Èo si takto zaobstara ve¾kú tabu¾u, ktorá bude vaším umeleckým dielom? Naprostý originál. Teraz sa už dajú zohna samolepiace fólie, ktoré z jednej strany majú lepidlo a z druhej materiál, na ktorý sa dobre píše kriedou, a dokonca je magnetický, takže si tam môžete magnetkami pripnú aj dôležité papiere, fotografie a podobne. Treba len dobre h¾ada po obchodoch a vypytova sa. Nemusí to by záležitos len bielych kried. Teraz už nájdete rôzne farby, tak sa nebojte si na tabu¾u aj kresli. Pozor, neopiera sa!

Vyveste všetko! Nebojte sa prezentova vaše hobby. Èi si už vyvesíte d o s k u z o skateboardu alebo hocièo iné, niè nie je netradièné. Nebojte sa ukáza, èo je vo vás, o èo sa zaujímate. Veï predsa sa obklopujeme vecami, ktoré máme radi. Tak preèo si vyvesi na stenu nieèo, èo sa vám nepáèi?

Zlatý prepych Nie každý si môže dovoli prepych v podobe zlata alebo rôznych významných umeleckých diel tak, ako kedysi francúzsky králi, š p e c i á l n e ¼udovít XIV. známy ako krá¾ slnko, ktorý sa n e c h a l obklopova zlatom. Pokia¾ zlato nie je pravé, nemá danú hodnotu, môže dôjs vo ve¾kom množstve ku gíèu. Preto sa riaïme heslom: “Menej je viac.” No aj tak sa vždy vieme pokocha nádherou z historických dôb.

¦ Súaž ¦ Súaž ¦ Súaž ¦ Súaž ¦ Zapojte sa do našej súaže o najlepšie vyzdobenú izbu. Teda o najlepšiu nástenku a vyhrajte skvelú cenu. Staèí ak odfotíte vašu stenu a fotografiu nám pošlite na facebook.com/parisdiaries alebo cez twitter.com/parisdiaries. Tak isto sa nezabudnite podeli o vaše rady, tak isto ak máte skvelé vychytávky, o ktorých nikto nevie, no taktiež, ak h¾adáte ešte ïalšie rady, ozvite sa a urèite sa nájde niekto, kto vám rád pomôže. Žrebovanie bude èisto férové a nebude sa jedna o niè typu, kto má najviac lajkov na svojej forografii. Ak nemáte facebook ani twitter, nebojte sa nám napísa a posla fotografiu cez náš email, ktorý nájdete na našej webovej stránke Paris Diaries v kontaktoch. Tam si budete môc nájs rôzne rady, ktoré sme tu nespomenuli a taktiež aj vaše fotografie. Ak sa stále spytujete, èo môžete vyhra tak je to skvelá nálepka na stenu s ve¾kosou 60x90 cm a s motívom Eiffelovej veže.


08

Te a Time Urèite sa pýtate, èo vám asi môžeme ponúknu v tejto prvej èasti Tea Time. Tak to zatia¾ samy nevieme. Každopádne je to venované relaxácií pri šálke èaju alebo kávy a k tanieriku keksíkov alebo koláèov. Tak sa len pohodlne usaïte a nechajte sa prekvapi, èo vám táto stránka prinesie.

Vedeli ste toto o malinách? Voòavé a sladuèké maliny obsahujú celú škálu látok majúcich priaznivé úèinky na zdravie a tiež na krásu. Zrelé plody obsahujú vitamíny, najmä provitamín A, C a B, organické kyseliny, antioxidanty a pektín. Toto drobné bobu¾ovité ovocie je doslova nabité vitamínmi, antioxidantmi a ïalšími, pre ¾udský organizmus blahodarnými látkami. Ako už to tak býva, zdravie je vidie aj na povrchu. Prejaví sa napríklad na kvalite vlasov, zubov, nechtov a pleti. Zinok, ktorý je obsiahnutý v semienkach malín, okrem toho podporuje aj sexuálnu výkonnos mužov aj žien.

Maliny obsahujú enzým biotín, ktorý sa podie¾a na látkovej výmene cukrov, tukov i bielkovín. J e nevyhnutný pre správny stav pokožky. Ve¾mi úèinná je napríklad prírodná pleová maska ?z rozdrvených malín. Má priamo zázraèné úèinky håbkovo èistí, sahuje póry a súèasne hydratuje vysušenú pokožku, ktorú zásobuje vitamíny. Ako spevòujúce a sahujúce tonikum je výborný zase odvar z malinových listov. Olej lisovaný z malín je hojne využívaný aj v kozmetickom priemysle, a to na výrobu prostriedkov na ochranu kože a jej zdravý vývoj, pretože je bohatý na vitamín E, omega 3 mastné

kyseliny a vykazuje ochranný faktor proti škodlivým úèinkom slneèného žiarenia. Tiež úèinne lieèi zápaly a iné kožné choroby. Maliny majú ešte jednu úžasnú vlastnos. Znižujú cholesterol v krvi a pomáhajú pri redukcii váhy. Napriek tomu, že je to ovocie s príjemnou vôòou a sladkou chuou, majú minimum kalórií, a samozrejme žiadny tuk. Maliny tiež obsahujú aj ketóny, ktoré pomáhajú telu vyrába energiu a tiež ¾udskému žalúdku navodzujú pocit nasýtenia. Maliny sú teda vhodné pri akejko¾vek redukènej diéte, pretože nás zasýti a podporí látkovú výmenu. Tiež odvodòujú organizmus a èistia èrevá, èo

Keï už sme pri ovocí, tak si k našim skvelým malinám pripravme nejaký osviežujúci nápoj na toto teplo.

jednoduché. Èo na to potrebujeme? Je to To sú naše . ny tró i c a u vod y, k t Nejaké lime 1liter vody a N . e i najzákladnejšie ingredienc druhú som a u trón i c u c i ov l po som pokrájala pokrájala si som m vyžmýkala do nádoby. Poto spolu do a il hod om s ko t še V celú limetku. hu cukru, troc som a l nádoby a premiešala. Prida pridala om s e t Eš . é sl ky ¾mi ve e j nech to nie e bude ši lep e, ruk zelený èaj, no ak máte po a, tá mät e bud pšie e Najl . y t s li é n t prida samo eži vi s j ne po e mát a osvieži celý organizmus dych.

perfektne podporujú fungovanie organizmu, zaaženého striktnými diétami. Vïaka už spomínanému vitamínu B7, majú maliny spevòujúce a regeneraèné úèinky aj na vlasy. Pri pravidelnej konzumácii týchto èervených bobuliek sa môžete onedlho teši z pevných, odolných a hlavne dlhších vlasov. Odvar z listov malín s prímesou rozdrvených èerstvých plodov a medu je tiež považovaný za blahodarné sérum pre vlasovú pokožku, ktorú vyživuje a zbavuje lupín. Každá žena tiež túži ma krásne a pevné nechty. Plody malín aj ich listov sú zdrojom vitamínu B2, ktorý je nevyhnutný pre zdravý rast silných a pevných nechtov. Na nechtovú kožièku a prípadné defekty nechtového lôžka je výborný zábal zo sparených a rozmixovaných malín.


09 Stars in Dior Stars in Dior bola ve¾kolepá výstava n a p o è e s • o t v o r e n i a Mú z e a Christiana Diora v Granville, Francúzsku. Výstava ukazovala na vz•ah medzi filmom a módou. Fotografie boli nádherné. No èo mòa dostalo, èo sa mi špeciálne páèilo boli tieto ceruzky. Dúfam, že to nevyznelo divne, no majú nieèo do seba. V prvom rade tú cenu. Aj keï boli predložené ako darèek, už len za to, že tam stojí meno Dior, je to nelacný špás. Dúfajme, že sa nimi bude aj tak luxusne písa•.

Najlepšie veci v živote:

Je pôvabné, keï dvaja pijú z jednej šálky. A strašne smutné, keï jeden pije z dvoch. Kamil Peteraj

Na internete som tento raz našla naozaj milú vecièku. Konkrétne jednu veselú babu, ktorá vyrába takéto obaly na èokolády. A nie len to, aj poh¾adnice, pozdravy, priania a ve¾a podobných veci, kde môže využi svoju kreativitu. Veï každého poteší chutná èokoláda, na ktorej je ešte originálne venovanie. Aspoò môžete vedie, že ste pre tú druhú osobu jedineèný.

Neviete èo vo vo¾nom èase èíta•? Tak si pozrite naše odporúèania. Og Mandino - Najväèší obchodník na svete Jedna z najpredávanejších motivacných kníh o obchode na celom svete. Vynikajúca motivacná kniha, hoci je skôr zameraná na oblast obchodu, urcite si z nej každý vyberie aj zásady pre svoje vlastné použitie. Je to poucná kniha pre ludí ktorí si myslia, že sa už nic nedá zmenit na ich živote, myslím si že im dodá chut do dalšieho života, ci už obchodného alebo osobného. Dej knihy je o mladom mužovi Háfidovi, ktorý sa staral o tavy a velmi tužil po tom, aby sa z neho stal velký obchodník. Svoje sny chce realizovat aj s pomocou starého,skúseného obchodníka u ktorého Film pre vás zacína svoje prvé kroky v obchode. Coco Chanel (2009) Vo filme ale nejde o krásu bez výrazu, Múdros•ami je popretkávaná celá kniha, až pokia¾ sa rovnako ako nie je výrazu zbavená mladý muž nestane najväèším obchodníkom na svete. predstavite¾ka hlavnej hrdinky Audrey Na tejto ceste mu pomáhajú pergamenové zvitky o Tautou. Jej tvár nie je vyumelkovaná a úspechu. Dokopy ich je desa• a obsahujú všetky makeup neprekrýva reálnu podobu jej tajomstvá a zásady nevyhnutné na to, aby sa èlovek stal kriviek a pokožky. Je to reálna žena – s v obchodovaní a v osobnom živote ve¾mi úspešný. kruhmi pod oèami a unavenou pleou. Je to urèite ve¾mi pôsobivo napísaný príbeh, ktorý by Životopisný film sa zrejme kvôli zaužívaným si mal preèíta• každý èlovek ktorý èoko¾vek predáva a ohrádkam žánru a s cie¾om jednoducho preniknutím k divákovi snaží èo najvierohodnejšie predstavi fikciu to sme my všetci. reality a vytvori tak zdanie akýchsi spomienok na život známej osobnosti. Z toho dôvodu prvoplánovo využíva kamery snímajúce z ruky, ktoré tak asociujú Guilty dokumentárny film. Súèasne s myšlienkou reálnosti Le Fabuleux Destin D'Amelie Poulain vytvorila Anne Fontaine postavu, ktorá takmer vôbec Official Soundtrack nerozpráva o svojom vzahu k materiálom, strihom, (2001) nie je posadnutá módou a jej snom nie je by módna návrhárka. ★

Chceli by ste viac? To, èo sa nezmestilo do tohto vydania nájdete na našej webovej stránke a facebooku. Tam je toho rozpísaného viac. Tak isto nezabudnite sledova novinky na našom twitteri. Tešíme sa na vás v ïalšom októbrovom vydaní.

Horúca sprcha v chladný deò. Vedie•, že všetko bude v poriadku. V polospánku vyjs• do dažïa. By• dôveryhodný pre tajomstvá. Ponori• si hlavu pod vodu, keï je teplo. Ma• perfektný úèes. Cíti• sa dobre. Smia• sa tak ve¾mi, až to zaène bolie•. Cíti• slnko na chrbte. Leža• na teplom betóne. By• sám sebou a neby• za to odsudzovaný. Horúca èokoláda!

Príbeh èaju zaèína pred viac ako štyri a pol tisíc rokmi. Pod¾a Èínskej mytológie, v roku 2737 pred Kristom èínsky vládca Shen Nunq, vzdelanec a bylinkár, sedel pod stromom, keï jeho služobník varil vodu. Do nej padol lístok zo stromu a Shen Nunq sa rozhodol, že tento vývar ochutná. Tým stromom bol divý èajovník. Tento príbeh pokraèuje i dnes, kedy veda stále objavuje nové a nové pozitívne úèinky èaju.

Louisa May Alcott - Malé ženy Kto sú „malé ženy”? Štyri dospievajúce sestry, romantická Meg, chlapcenská Jo, utiahnutá Betsy a milácik rodiny Amy, ktoré statocne celia životu, smútku za otcom bojujúcim v obcianskej vojne, biede, odriekaniu a každodenným starostiam o existenciu, za pomoci láskavej matky a priatel stva mladého gentlemana Laurieho zo susedstva. Dievcatá obdivuhodne a väcšinou aj s veselou mysl ou zvládajú všetky trampoty a svoje konanie hodnotia z morálneho hl adiska. Rozdielnost pováh a správania sestier je kl úcom k úspechu knihy, ktorá bola aj sfilmovaná a už viac ako sto rokov dojíma a rozosmieva dievcenské srdcia, cím si získala status vecného bestselleru. Káva je dopitá Po èiaru horkosti Nemám èo poveda• Ty mlèíš tiež Šálky sú studené Kaviareò bez hostí Na konci niet èo bra• Dobre to vieš Kamil Peteraj


10

Keï už hovoríme o Paríži, tak si nemôžme dovoli vynecha jednu z jeho najdôležitejších èastí. Nemusíte ani dlho háda, na èo práve myslím. Veža, ktorá je známa a ani nepotrebuje predstavova. No vedeli ste, že samotní Parížania ju nenávideli? A doèítate sa ešte viac. Francúzsko, Paríž. Èo nás napadne ako prvé? Mòa osobne Eiffelovka a myslím, že aj u väèšiny je to tak. Veža patrí medzi 7 divov sveta vytvorenými ¾udskými rukami. Dá sa poveda, že je to urèitý symbol ¾udskej architektúry. Francúzsko môže by na nieèo takéto hrdé. Eifelovka je železná mrežová veža, ktorá sa nachádza na ulici Champs de Mars v Paríži. Už od jej postavenia sa zaraïuje k hlavným ikonám Francúzskeho štátu, èi dokonca k jedným z najznámejších stavieb na celom svete. Eiffelova veža je najvyššia budova v Paríži a je najnavštevovanejším plateným monumentom na svete. Denne ju navštívi približne 18 000 ¾udí. Je pomenovaná po jej slávnom stavite¾ovi, po inžinierovi menom Gustáv Eiffel. Mala slúži iba ako dominanta Paríža a ukážka ve¾koleposti francúzskeho inžinierstva. Eiffelova veža bola postavená na oslavu výroèia Francúzskej revolúcie a ako súèas Svetovej výstavy. Vežu stavala Eiffelova firma Gustave Eiffel & Cie pri príležitosti storoèného jubilea Francúzskej revolúcie pre Svetovú výstavu. Hlavní inžinieri spoloènosti Eiffel dostali nápad pyramídovej stavby z ocele už v lete 1884 a okamžite si ju dali patentova. Architektom nebol Gustave Eiffel ale Stephen Sauvestre, ktorý navrhol túto vežu na objednávku Švajèiara Maurice K o ech lin a. Ten s p o lu s Emilo m Nouguierom vytvoril aj prvé náèrty. Stavba bola postavená medzi rokmi 1887 a 1889 a bola dokonèená presne 31. marca 1889 vztýèením vlajky na jej vrchole. Tristo robotníkov sa podie¾alo na spojení 18 038 kusov železa pomocou pol milióna nitov. 5 mesiacov potrebovali na vybudovanie betónových základov a iba rekordných 21 mesiacov na zostavenie

celej konštrukcie, ktorá pozostávala z 18tisíc samostatných dielcov. Presné výpoèty Eiffelovho tímu dosiahli dovtedy nevídanú presnos a celá štruktúra mohla bez problémov odoláva silnému vetru. Riziko nehody bolo obrovské. Na rozdiel od moderných mrakodrapov má veža otvorenú konštrukciu bez medziposchodí, okrem dvoch plošín. Avšak Eiffel urobil mnoho bezpeènostných opatrení ako napríklad pohyblivé lešenia, zábradlia, èi dokonca ochranné pletivá. Vïaka tomuto zomrel za celý èas výstavby iba jeden èlovek, èo je na vtedajšie pomery obdivuhodné. Eiffelova veža pozostáva z 18 038 èastí a 2 500 000 nitov. Výška Eiffelovej veže je 324 metrov, až po vrchol stožiara na vlajku, èo je rovnako ako má asi 81 poschodová budova. Bola to najvyššia stavba sveta od jej zhotovenia až po rok 1930, keï bola porazená novo postaveným mrakodrapom Chrysler Building v New Yorku. Doteraz je to Francúzska druhá najvyššia stavba, hneï po moste Millau Viaduct postavenom v roku 2004. Na poèudovanie, Eifflova veža je na svoju ve¾kú železnú konštrukciu celkom “¾ahká“. Celková váha tejto kovovej konštrukcie je 7 300 ton, celá veža však váži 10 100 ton. Len povrchové nátery vážia 40 ton a Eiffelovka musí by neustále znovu a znovu prema¾ovávaná. Stavebné náklady Eiffelovej veže dosiahli presne 7 739 401 frankov a boli tak asi o jeden milión frankov vyššie ako odhad Gustava Eiffela. V posledných piatich mesiacoch roku jej otvorenia navštívilo ale novú atrakciu 1,9 milióna ¾udí, èím sa do konca roku vrátili už tri štvrtiny celkových nákladov. Týmto sa stala Eiffelova veža výnosným podnikom. Od uvedenia do prevádzky sa stala

symbolom napredujúcich technológií. Eiffelova veža sa stala prvým umeleckým dielom priemyselnej revolúcie, ktoré nemalo na rozdiel od mostov a tunelov, žiadnu špecifickú užitoènos. Bola predzvesou európskych stavieb, ktorých jediným cie¾om bolo dokazova si schopnos a kreativitu moderných výpoètov. Svojím spôsobom ohlásila obdobie neužitoèného, no príjemného, ktoré sa stalo základom všetkých moderných západných spoloèností. Eiffelova veža narazila na odpor parížskeho obyvate¾stva, ktoré ju považovalo za poškvrnu. Vo zvyšku Francúzska zväèša nechápali toto vzrušenie hlavného mesta. Pobúrení umelci ho nazvali „tragickou pouliènou lampou“ a vnímali „pochmúrny továrenský komín“ ako zneuctenie Paríža. V umeleckých a literárnych kruhoch sa uskutoèòovali kampane, v ktorých sa dokonca vyrábali letáky podpísané mnohými známymi umelcami. Vo februári 1887 vyšla v novinách Le Temps petícia umelcov proti stavbe. Podpísané osobnosti sa ohradili voèi neúcte k francúzskej estetickej histórii, ktorú ohrozuje taká príšerná a zbytoèná stavba. Pod textom bol podpísaný básnik Leconte de l'Isle Adam, spisovatelia Maupassant, Alexander Dumas mladší, Leon Bloy a Paul Verlaine. Gustaf Eiffel v rozhovore na obranu projektu proti útokom umelcov predvídavo povedal, že veža bude ma vlastnú krásu, ktorá spoèíva v harmónii sily a schopnosti vzdorova vetrom. Debata okolo priemyselnej estetiky bola jednou z prvých v Európe, ktorá predpovedala rozpor medzi klasickým vnímaním tvarov a vizionárskym prístupom k novým stavebným materiálom. Sen intelektuálov o


11

zlatom veku klasickej architektúry bol klasickou reakciou elitných umelcov, ktorí už v tom èase opovrhovali inžiniermi a ich tvorbou, oslobodenou z podruèia funkcionality. Eiffel dokázal, že ve¾ké stavby sa mohli sta aj ve¾kými umeleckými monumentmi. Protesty však boli zbytoèné. Po otvorení výstavy navštívilo vežu viac ako 2 milióny turistov a z Eiffelovej konštrukcie sa stala najmladšia atrakcia Paríža. Od 31. marca 1889, keï na jej vrchole umiestnili zástavu, až do dnešného dòa ju navštívilo viac ako 200 miliónov turistov z celého sveta. Dnes ale všeobecne platí Eiffelova veža ako jeden z najkrajších príkladov architektúry sveta. Medzitým ju aj Parížania láskyplne volajú Železná dáma. Veža je taktiež ve¾ký magnet pre množstvo filmov, ktoré sa vo Francúzsku natáèali a stále natáèajú. Dokonca bola v roku 1992 použitá ako hlavný symbol Francúzska pri príležitosti uskutoènenia Letných Olympijských hier. Spôsoby osvetlenia Eiffelovky - najskôr plynom a neskôr elektrinou, oznamovali Parížanom a návštevníkom závratné objavy v technológiách a priemysle, ktoré poznala Európa na zaèiatku minulého storoèia. Veža má celkom 3 poschodia dostupné pre návštevníkov. Ak by ste chceli navštívi túto dámu, lístok vás vyjde od 4 – do 15 €. Na prvé podlažie to robí presne 300 schodov, èo sa zároveò rovná aj poètu schodov medzi prvým a druhým poschodím. Najvyššie poschodie je prístupné iba výahom. Rovnako ako na prvom, tak aj na druhom poschodí nájdete nejaké tie obchody a reštauráciu. Poèet návštevníkov je roène niekedy vyšší ako 225 000 000.

Vedeli ste že... al plánov , e n d o v n celo e l pô . . . E i f f e vežu v Bar a tohto  li postavi vní predstavite anène in la f h a k z a ali avš považov iu, ktorá by sa o t ta s e m kc konštru dizajnu. nároènú do mestského strany o a nehodil tnutí záujmu z sil jeho ie a l m h d ú o Po iffel s E , y ríži. n Barcelo realizova v Pa z t p konce

...pôvodne mal Eiffel iba 20roèné povolenie pre vežu; mala sa teda v roku 1909 opä zbúra.

...dvadsapä alpinistov rozmiestòovalo v roku 1999 20-tisíc lámp v podobe girland dlhých 40 kilometrov. Práca im trvala 5 mesiacov a osvetlenie má vydrža ïalších 10 rokov. kym o ll y w o o d s H z n e d .. .j e ýh¾ad z klišé je v h c ý v o vždy m l fi okna, kde P a r í ž sk e h o adí Eiffelovu vežu. z vidíme v po nos je taká, že iba è o t u sk k celom Avša ích budov v èistý šš y v o k ¾ o k e j ni za na òu nao Paríži má výh¾ad.

ožnila prvé ...vïaka svojej výške um spojenie. vé medziatlantické rádio

z duše de Maupassant ...spisovate¾ Guy ežu, no pravidelne v nenávidel túto jedával. Preèo? Jeho j ne v každý deò miesto v , že je to jediné odpoveï znela dí tú “hroznú stavbu“. vi Paríži, odkia¾ ne

Vstupné

...nie všetci sa odhodlali vystúpi na vrchol po schodoch, ktorých je 1665. Dnešná výška veže je spolu s anténami televíznych a rozhlasových staníc 324 metrov.

Od 1.apríla 2012 do 31.marca 2013

Dospelí

Študent (12-26)

Deti (4-11) Invalidi

Vstup na 2.poschodie (výah)

8,50 €

7,00 €

4,00 €

Vstup na vrch (výah)

14,00 €

12,50 €

9,50 €

Vstup na 2.poschodie (schody)

5,00 €

3,50 €

3,00 €

Viacej fotografií z výytavby Eiffelovej veže aj s plánmi nájdete na našej webovej stránke alebo facebooku. Takisto nezabudnite sledova novinky na twitteri.


12

Ani jeden zo zvukov prírody neruší vecné mlcanie, ktoré zahaluje svet. Ak budete nacúvat týmto zvukom, skôr alebo neskôr zacujete ticho. - Anthony de Mello -

Pokial žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokial žiješ podla mienky ludí, nikdy nebudeš bohatý. -Lucius Annaeus Seneca-

Pomôžte deom h¾ada svoje šastie...cez hru, uèenie, cez vzah...

www.stvrolistok.com Stránka venovaná št astiu. Št astiu tých, ktorí pre väcšinu z nás št astie v jeho najcistejšej podobe znamenajú. Št astiu DETÍ. Všetci sme nimi raz boli. Cast diet at a v nás ostáva stále, nezávisle na tom, kol ko rokov máme. To, akým diet at om sme boli a aké si v sebe nosíme viac, ci menej ovplyvnuje i našu súcasnost . To, ako vnímame svet, co nás v nom teší, co zranuje, co nám prináša pocity št astia. Spokojné a št astné detstvo, so všetkým, co so sebou prinesie, vie ovplyvnit to, kým sa staneme. Akým budeme "dospelákom", ked raz vyrastieme.. a ked sa budeme samých seba pýtat , ci sa nám darilo a darí nájst svoj vlastný štvorlítok.. Štvorlístok prinášajúci št astie diet at u je zložený z lístkov nazvaných ZDRAVIE, HRA, UCENIE, VZTAH. Je dobré, aby každý z nich mal možnost sa zelenat , aby št astie v diet ati mohlo rást ..a diet a spolu s ním.


14

Jedna, pre mòa naozaj významná sleèna, ktorá má by právom v tomto èasopise. Pýtate sa preèo? Pretože sa nepriamo podpísala na vznik Paris Diaries. Francúzka ako sa patrí a ešte k tomu èistá Parížanka. Na zaèiatku, keï nebol ešte ani len nápad, som náhodne narazila na webovú stránku tejto sleèny. Jej fotografie a štýl ma okamžite oslovil. Potom, po nieko¾kých preklikaniach jej stránkou, keï mi už tiekli slinky, zaèala fungova aj tá kreatívna stránka. No stále to nemalo formu taký, akú poznáme teraz. Všetko to odštartovalo na druhý deò. No vráme sa k jej blogu. Dúfam, že v òom nájdete inšpiráciu tak isto, ako som našla ja a ob¾úbite si ten jej nevtieravý štýl. Nepotrebuje ani ve¾a make up-u aby vyzerala pekne. No niektoré americké blogerky to zrejme nepochopia. Predstavujem vám teda

irl G m o s s o l B y rr e h C e Th Volá sa Alix a vyštudovala módnu školu. Žije v Paríži, kde sa narodila a vyrastala. S blogom zaèala vo februári 2007 po práci u Alexandra McQueen a Chloé, keï bola v polovici pripravovania sa na ukonèenie jej roènej kolekcie. V tomto bode sa zdal internet ako perfektné miesto na vytúženú pauzu a na vyèistenie hlavy. Neskôr zaèala vytvára malé èlánky zaplnené fotkami, kresbami a textom. Nikdy neštudovala fotografiu ale posadlo ju to tak rýchlo ako blogovanie. Meno blogu pochádza z pesnièky „Cherry Blossom Girl“ od francúzskej skupiny AIR. Inšpiruje ju všetko èudácke, ženské a romantické. Filmy ako Smr panien, Harold et Maud, Picnic at Hanging Rock a Spievanie v daždi. Z hudby to sú Au Revoir Simone, AIR, Warpaint, Empire Of The Sun, The Kinks, Bobby Vinton, the Mamas & The Papas, The Shangri Las, Cat Stevens, The Beach Boys.

Predtým, než sa rozhodovala èi vpadne do módneho priemyslu, chcela ilustrova detské knihy, potom neskôr chcela by dizajnérkou áut a nábytku. Vïaka blogu je èasou nieko¾kých obdivuhodných projektov. Zatia¾ najlepší sa zdá by jej kolekcia spodnej bielizne pre Etam.


15

A to je len zlomok, èo ste sa tu mohli dozvedie. Ako ona sama povedala, nerada zverejòuje na svojom blogu príliš osobné informácie. No taktiež o ¾uïoch ve¾a povedia ich fotografie. Takže ak vás aj toto málo zaujalo, neváhajte a choïte ihneï klika na jej webovú stránku www.thecherryblossomgirl.com a dozviete sa viac. Uvidíte tisícky fotografií, novinky z módy, nové inšpirácie, prekrásne fotografie Paríža, zacestujete si s òou atï. Nechajte sa prekvapi.

Najèastejšie kladené otázky, ktoré by vás mohli zaujíma. t použ Aký fotoapará

ívaš?

Canon 5D s 50 mm f/1.2 objektívom

Aký program používaš na upravovanie tvojich fotografií? Jediný software, ktorý Kto a fotogr afuje? používam na úpravu niektorých z mojich fotiek Fotografujem sa sama, Èo si vyštudovala? je Analogcolor. Dá im taký najlepšie so stojanom a pekný vintage efekt. Študovala som 3 roky na módnej na dia¾ku. Niekedy mi škole v Paríži. Posledný rok som pomôžu priatelia, priate¾ pracovala ako haute couture stážista. alebo moja malá sestra. Nauèila som sa ako ši odevy a takisto som si vylepšila štylistické jaké tvoje z r u è n o s t i . P r a c o v a l a s o m u Predávaš ne ebay le è e n ie n a b o Alexandera McQueen a Chloé. inde? racuješ? alebo hocikde Na èom p ž prive¾ký ám k nim a na M m . je u ie ac r N p u o šin è ä V m každý vzah. Miluje atníku, ch ný i vý na aj o t o st i ci tak e l a , u blog mš na kúsok v mojo redám. ch n Kde berieš peniaze na tie ný e a d er m je za ch o t ek j pro ikdy nep o aj drahé topánky a šaty? takže ich asi n módny dizajn a tak ist fashion poradenstvo. Keïže už nie som viac študent, tak si peniaze zarábam sama. Presnejšie povedané, som stylistka na vo¾nej nohe. Príležitostne pracujem pre rôzne kozmetické znaèky a na iných projektoch. Ak sa vám èlánok páèil, nezabudnite nás sledova na našej webovej stránke, facebooku a twitteri, pretože tam nájdete ešte viac podobných èlánkov, informácií, fotografií, rád a pod. Tak isto klikajte na webovú stránku www.thecherrryblossomgirl.com . Tešíme sa s vami na ïalšiu rubriku Z blogov, v ktorej bude profil dvoch blogeriek, z Arizony, od ktorých je nasledovná DIY rubrika.


16

DIY: Farebné riflové šortky Tieto horúèavy sa nedaj? vydrþa. P reto si kupujeme èo necha ujs novin ? Ðortky. A nemoh ky. Teda to, èo fiè la som si ? v Amerike a v in zaujat?len Amerik ?ch zemiach, aby ou, nemus?fièa n sme neboli a Slovensku. No ja som pre vás nieèo pripravila. S týmto nápadom ma oslovila jedna milá dievèina, sam chcela kúpi dané ozrejme nie z Európ šortky, no stály vyš y, kt e sto dolárov. Sam zapoèítané. Tak ic ozrejme, vieme v èo orá si h skúsila vyrobi. je cene P oviem vám, že z budem ma väèšiu mnou vyrobených rados, než z tých šortiek , ktoré by som si kúpila. Je to pred sa jasné.

Zoznam vecí, ktoré budeme potrebova: ? staré rifle, šortky ? farbu na textil ? so¾ ? nôž ? gumièky ? rukavice ? vriacu vodu ? dostatoène ve¾kú nádobu Hocièo iné, èo vyžaduje návod na balení od farieb. V prvom rade sa riaïte inštrukciami uvedenými na obale.

3. do nádoby si zatia¾ pripravíme farbu pod¾a pokynov z návodu. A zalejeme vriacou vodou.

1. zaèneme nièi šortky nožom. Každý pod¾a toho, ako to má rád.

4. nasadíme si rukavice a šortky namoèíme do polovice do pripravenej zmesi. Pozor, pretože voda je naozaj horúca! Od doby, ktorú budú šortky namoèené, závisí intenzita farby.

2. zaèneme s prípravou na farbenie. Èas, ktorú ideme farbi, popripevòujeme gumièkami, ako pri batikovaní. Nemusí to by, no potom má to zaujímavý efekt.

5. šortky vyberieme z farby, vyžmýkame a odstránime gumièky. Potom môžete vidie ten skvelý efekt, ktorý zanechali. Zatia¾ ich uložíme na miesto, kde sa môžu suši. Medzitým si pripravíme druhú farbu.


17

6. pripravíme si druhú f a r b u . Z n o v a postupujeme pod¾a inštrukcií na obale.

7. do pripravenej farby namoèíme druhú, nezafarbenú stranu šortiek.

8. šortky vytiahneme, vyžmýkame a odstránime gumièky. Potom ich už len necháme vyschnú.

Tu máme už náš finálny výrobok. Ja len dúfam, že ste si pri farbení užili ve¾a zábavy, a túto techniku si môžete vyskúša na hocièom inom. Ve¾mi populárne teraz sú aj polozafarbené tielka, poprípade ve¾a iných motívov, ktoré môžete na šortkách vyskúša. Tento náš fotopostup si môžete pozrie na youtube a nájdete ho v zoznamoch thefashioncitizen dievèa.

Klika môžete na webovú stránku www.youtube.com/thefashioncitizen a tak isto na ich blog thefashioncitizen.com kde nájdete ešte viac videí a postupov ako si vyrobi vlastné trendy veci.

Ak sa vám šortky páèia, alebo by ste ve¾mi radi nejaké chceli ma, tak nakuknite na našu webovú stránku parisdiaries.renat.sk v menu obchod nájdete mnoho ïalších vecí na predaj. Tak isto nájdete na našej stránke video s týmto postupom a mnoho ïalších rád, a tipov, ako si vytvori alebo skrášli rôzne èasti obleèenia.

Pripojte sa k Paris Diaries komunite a sledujte nás na twitteri alebo facebooku.

facebook.com/parisdiaries

>>

>>

V tomto èísle aj nieèo z nášho obchodu

twitter.com/parisdiaries


18

Paris Diaries Another Life

Girls Just Wanna Have Fun Russian Red I love Your Glasses 2008

Malý príbeh, spontánne vymyslený. Na motív pesnièky od Russian Red. Nezamýš¾ala som sa nad textom pesnièky a nejde tu ani o obsah, ale o jej prevedenie. Také nádherné tóny hlasu, spojené s akustickou gitarou. Tá pravá atmosféra pre tento príbeh...

Prídem domov. Na miesto, kde sa snažím opusti tento uponáh¾aný svet. Vojdem do svojej izby s výh¾adom na Eifelovku a na strechy práve mrholiaceho Paríža. Pozriem sa z malièkého balkónika dolu na nádvorie, kde sa hrá ve¾a detí. Zaspomínam, aké to bolo, keï som bola malá. Nemala som žiadne starosti. Samozrejme, že malé deti majú nejaké to tie starosti, lenže v porovnaní s tými dospeláckymi sú nulové. Vrátim sa naspä do izby. Pozerám na steny, ktoré sme toto leto vyma¾ovali a v duchu si hovorím, že sme s priate¾om odviedli dobrú prácu. Naozaj zmenili vzh¾ad izby na nepoznanie. To by ste ani neverili, že v tejto izbe bola pred tým nejaká kancelária istého francúzskeho tajomníka. To nie. Teraz vyzerá maximálne útulne. Jej bordové a svetlo limetkové steny mi dodávajú každý deò pocit sviežosti. Podlaha, aj keï vàzga, sa mi nenormálne páèi. Nevymenila by som ju za žiadny koberec èi novú plávajúcu podlahu. Takto to má svoje èaro. Pripomína mi, èo všetko má táto izba za sebou. A taktiež s tými ve¾kými oknami sa cítim ako na zámku. Ako nejaká princezná. Tak preto sem unikám každý deò. Znova sa poobzerám po izbe, zhlboka si vydýchnem, akoby som chcela vydýchnu všetok stres, ktorý sa na nalepil cestou domov. Ako malé diea sa hodím na poste¾ a zároveò so mnou nadskoèia plyšáci. Tak ako ležím, pozerám na biely strop s ornamentmi. Akoby ma hypnotizoval. Nikdy som si neuvedomila, ako je vysoko. Takto si tu ležím a rozmýš¾am, èo budem robi. Možno by som si chcela zapnú notebook, ale to by bol zbytoène zabitý èas. Chcela som nieèo podniknú. Nie vonka s kamarátmi, ale doma, v mojej izbe a sama. Na mieste, ktoré ukrýva to¾ko prekvapení. Posadím sa. Rozhliadnem sa po izbe a moje oèi sa zastavia na kozmetickom stolíku. V jeho zásuvkách sa urèite skrýva mnoho ešte neobjavených vecí. Ako tak sedím rozhodnutá, èo budem robi, nechce sa mi z mojej milovanej postele ani pohnú. Akoby nohy neposlúchali a ja si naïalej lipnem na posteli. Tu som si ale povedala, že tak to teda nie, nebudeš takáto lenivá. Chcela si nieèo robi, teraz máš tú možnos, tak sa postav a choï. Po minútach vnútorného presvedèovania, som sa lenivým pohybom postavila a prešla ku stolíku. Sadnem si na ve¾mi pohodlnú kvetovanú stolièku a otváram zásuvky. Hneï v prvej, ïaleko vzadu som našla staré fotografie a denník. No páni, ako to, že som o týchto veciach nevedela a to takmer každý deò otváram túto priehradku. Bola to ako náhoda, alebo nejaký zámer, aby som tieto veci našla práve dneska? Nie. Teda si to aspoò myslím. Veï nie je ani významný dátum. Taký všedný, ako to ja volám. No každopádne nenechám tieto fotky tu len tak pohodené, aspoò si ich preèítam. Denník si odložím na neskôr. Aj tak si nerada èítavam práce po mne. A èo sa už raz stalo, teda, to èo som si už kedysi napísala, nech to aj v minulosti zostane. Ale tak fotky, tak tie lákajú. Hneï prvá fotografia je moja, ako stojím na letisku a mám ledva 19 rokov. To bola moja prvá cesta do Paríža. Sem som vždy chcela ís ako malá. Pamätám si, že doma som mala po izbe vyvesené plagáty Eifelovky a Paríža. Toto bol môj ve¾ký sen. A keï sa pozriem do prítomnosti, naozaj. Sen, ktorý sa mi splnil. Vlastním nádherný byt, ktorý by som si kedysi ani vysni nebola schopná, pretože som bola obmedzovaná mojou mamou. Vždy mala problémy s peniazmi. Keï som chcela ís do Nemecka na vysokú školu povedala mi, že kto to bude plati. Ja viem, že to nebola jednoducho lacná investícia, no teraz? Som na ove¾a drahšom mieste a mám vlastný byt, priate¾a, ktorého nadovšetko milujem. A od vtedy ubehlo len 3 a pol roka. Samozrejme nie som nijaká zlatokopka, aby som využívala priate¾a, to teda nie. Všetko si snažím zariadi sama. No každopádne vrátim sa k fotke. Spustila sa nejedna


19 slza. Fotku zaraïujem a objaví sa ïalšia fotografia. Na nej stojím pred Eifelovkou. Ako sa to rýchlo stupòuje. Ten èas naozaj beží. Tak ako sa sny, o ktorých si už myslíme, že sa nám nesplnia, stanú skutoènosou už keï na ne zabudneme. Tak si tu ja naïalej listujem tie fotografie a roním slzy nad tými èasmi, keï som snila o ve¾kých veciach, na ktoré som už teraz zabudla. Teraz sa mi zdajú by obyèajné, pretože prišli nové, v minulosti samozrejmé. A ako plaèem ja, tak plaèe aj Paríž. Vonka sa riadne rozpršalo a dážï mi zaèal kruto udiera na parapet. Idem si ja spravi zelený èas a zababuši sa do deky s mojimi fotkami a pospomína na tie èasy minulé.

Simon speaks The Shangri-Las Myrmidons of Melodrama 1963

Paris Diaries Alone at home

Nieèo vám poviem. Dnes odišiel priate¾ za rodièmi do Anglicka. Takže to znamená, že mám celý byt pre seba. A ako malé diea zaènem hneï po celom byte pobehova len v nohavièkách a vyahanom trièku, ktoré tak zbožòuje. Hudbu si vypeckujem na plno, darmo môže niekto tam dolu zvoni. Nie! Dneska neotváram nikomu, ani ak by sa priate¾ vrátil neèakane domov. On má totiž to k¾úèe. No najprv... Najprv mu vyjdem na balkón zakýva. Nechcem predsa, aby mal nejaké podozrenie, že len èo vytiahne päty z domu, som iný èlovek. No tak nieèo na tom bude. Milujem ho z celého srdca, tak sa netreba bᝠnejakých divokých párty alebo jázd. Dneska to bude deò len pre mòa. Žiadna kamarátka, žiadny kamarát, žiadna škola, žiadny tréning. Jednoducho len ja a moja hifi-veža, ktorá by potrebovala upgrade pesnièiek. Tak èo robím ako prvé? Samozrejme že sadám na internet a našla som takú úplne šialenú pesnièku vhodnú na túto chví¾u. Perfektne. Už len ju stiahnu, samozrejme legálne a ide sa na to! Ah samozrejme ešte odprata všetko rozbitné. Takže keï už je všetko na svojom mieste, zaèína sa tá „párty“. No môj milý, kebyže ma teraz vidíš, tak sa tak isto smeješ, ako v deò, kedy si ma poznal. Stlaèi play. Poèka, nie je to tá naša pesnièka? Ah nie! Je len podobná. Kto by bol povedal, že naša pesnièka bude taká strelená. No jednoducho bez toho by sme neboli ja a ty. Tak nejak som vyhladla. Žeby nieèo na raòajky? Takže sa elegantným slide-om kåznem do kuchyne. Otváram chladnièku a stále sa vlním do rytmu pesnièky. ¼utujem len to, že som s tancom nezaèala odmalièka. No škoda, teraz by som bola niekde na špièke sveta. Takto mi to povedalo ve¾a trénerov tu v Paríži, no škoda, že to, èo dokážem nevidela aj moja mama. Nevadí. Na minulos treba zabudnú. Teraz si musím vybra nieèo na jedenie. Èo tu máme? Vajcia, maslo, mlieko... Ah zlato, mohol si ešte nakúpi pred tým než si išiel. Nevadí, spravím si ako za starých èias praženicu. To bola tá posledná a vždy istá alternatíva jedla. Panvica, olej, teda s maslom by to bolo lepšie. Tak hotovo. Èo teraz. Dúfam, že dávajú nejaké rozprávky. Áno rozprávky. Mám taký pocit, že nikdy z rozprávok nevyrastiem. No a èo? Mám ich rada. Prinesú ma do iného sveta. Takto sa viem uvo¾ni ja. Nie som ako tí druhí ¾udia, èo si hneï ráno zapnú tie depresívne správy a potom majú zlú náladu celý deò. Ja radšej budem celý deò myslie na Toma alebo Jerryho, poprípade na zajaca Baksa.


20 Len dúfam, že to bude na anglickom kanále. Totiž to, v origináli je to vždy lepšie. A káèera Duffyho nevie nikto predabova. Ak áno, tak mu aj tak niè nie je rozumie. Jéj, to mám ale šastie, dávajú. Takže dajme tomu, že telku budem pozera dajakú hodinku, potom by som mohla aj nieèo zaèa robi, keïže mám tento byt vo¾ný. Èo je to za zvuk? Ah bože, kde mám telefón? Rýchlo, len nezlož, len nezlož! „Yes?“ jasné, akoby si to nebol ty. Vždy, keï ti už idem zdvihnú, položíš. No nádhera. Teraz ma napadla taká irónia. Žijem v Paríži, mám priate¾a Anglièana a som zo Slovenska. Nie je to krásne. No a ako naschvál sa my dvaja rozprávame po anglicky. Ah zase volá „yes?“ No èo ti na to poviem. Tento najsladší telefonát ma prebudil už druhý krát toto ráno. Prvý krát to bolo, keï si ma v posteli pobozkal na èelo a povedal si mi dobré ráno. A teraz druhý krát, keï si mi povedal že ti neletí lietadlo a vraciaš sa domov. Takže idem ja asi umy riad, vypnú telku, stíši hudbu a prezliec sa? Nie, ja viem, že toto trièko máš rád. Ja si tu v òom pekne poèkám na teba so slovami: „I love you.“

Tento krátky text by som chcela venova vám, verným èitate¾om Paris Diaries. Paris Diaries vychádzajú z mojej dielne už od 23. januára 2012. Nie je to síce ve¾ká doba, a ani tých èlánkov nie je neúrekom, no vždy keï bol èas, sadla som si za poèíta a uverejnila èlánok. Niektorí sa možno pýtate, èo stojí za vznikom týchto zápiskov, o kom to vlastne je, èo je skutoènos a pokia¾ siahajú jej hranice. Žia¾, na tieto otázky vám ešte nemôžem odpoveda. Všetko sa vèas dozviete a nakoniec na to sami prídete. V istých chví¾ach si ani nemusíme uvedomova, že nieèo èítame. Môže za to naša empatia, naše vcítenie sa do príbehu. Nie vždy musí ma preto stanovenú a presne písanú formu, pretože my sme ¾udia, ktorí dokážu èíta aj medzi riadkami, len si to niekedy nechceme pripusti a niekedy o tom ani nevieme. Touto cestou vám chcem odovzda jedno ve¾ké dielo, ktoré ešte nemá koniec. Dielo, ktorého dej nie je jasne stanovený a dokonca ja sama som prekvapená jeho vývinom. Ak si ale aj naïalej kladiete tie spomenuté otázky, nebojte sa, každým èlánkom budete múdrejší. Na to najlepšie sa predsa èaká najdlhšie a dokonca ani ja sa už neviem doèka. Dúfam a zároveò želám každému, aby tieto príbehy priniesli presne to, èo potrebuje. Každý si príde na chu, èi už je to potreba cestovania a spoznávania nových krajín, láska, úsmech, èi osobný život. Ïakujem

Vicky


22

Home desi gn

O

bhliadnite sa okolo seba. Ko¾ko žltej vidíte? Tak smelo do toho, alebo poèítajte s nami. Takže to tu máme: jeden žltý hrnèek, jeden èierno žltý plagát New Yorku, jednu zástavu, kde je žltá farba a skonèili sme. Pravdu povediac, žltá nás v domácnosti nesprevádza tak, ako ostatné farby. Veï len tak zo srandy skúste napoèíta•, ko¾ko máte v izbe modrej, alebo hocijakej inej farby. Stopercentne ve¾a. Možno je to tým, že sme si raz zakonzervovali v hlave, že žltá je farbou plynárov. No nie je to tak. Poïme sa zbavi• tohto nášho fenoménu a my vám ukážeme skvelé vychytávky na vylepšenie vášho domova. P.S.: Ak máte steny natreté na žlto - tak gratulujem.

Èo by ste povedali na nieèo z domácej tvorby? Takzvané handmade? A koneène nieèo, èo je vyrobené na Slovensku.

SLON Figúrka z jantárovej živice, 5cm € 4,90 SaShe.sk

áve žltá? Preèo pr

M

usím osobne prizna•, že pred touto úlohou som nevedela, aké to bude nakoniec •ažké. Ako da• dokopy dvojstranu o žltej farbe na tému domáci dizajn. Nie je to vážne také ¾ahké, aj napriek tomu, že som študovala architektúru a nieèo sa už do toho vyznám. No žltú nevídame až tak èasto v domácnostiach. Preèo? Žeby to bolo tým plynárenským komplexom? To urèite nie. Je mnoho ¾udí, ktorým sa žltá páèi, ich šatník je zaplnení žltou, no v skutoènosti, keï sa èlovek rozhliadne po byte, nenájde niè.

J

edným z dôvodov je práve ten, že nie je žltá až v takej ponuke. Pred písaním tohto èlánku som nakukla do katalógov od IKEI a nebolo tam niè žlté, pozrela som na internete v dekoráciach, a stále niè. Dokonca aj farebné plastové rámy, ktoré si kupujeme kvôli ich pestrým farbám, nemali v ponuke žltú farbu. Tak som teda h¾adala ïalej po internete. A ako to všetci riešia - cez pána Google. Našlo mi jednu, celkom solídnu stránku, kde sa dalo vyh¾adáva• dokonca aj pod¾a farby. Tak èlovek neváhal a klikol na žltú. Tak a èo mi vyhodilo? Všelijaké stolièky, sedaèky, dokonca aj stôl. No niè z dekorácií. Aspoò nám to vyriešilo jednu otázku - preèo nemajú ¾udia v domácnostiach žltú. Nehovorím, že by sme mali ma• zariadený dom alá Simpsonovci, no vždy nieèo teplé oko poteší.

N

o vynorila sa nám ïalšia otázka - kde h¾ada•? Tak teda poïme na to. Ponúkneme vám zopár skvelých kúskov, za dobrý a rozumný peniaz a k tomu uvedieme aj zdroj, aby ste to mali

¾ahšie.

P

ôsobí jasne, povzbudivo, zahrieva a rozvese¾uje. Je symbolom múdrosti, vysokej inteligencie a myslenia. Svojim pozitívnym, až magnetickým chvením pôsobí ve¾mi povzbudivo na nervy, dodáva pocit slobodného a neza•aženého vývoja, uvo¾nenia a oslobodenia. Rados• a chu• do života Žltá vnáša rados• a chu• do života, veselos•. Preto sa tiež nadmiere pozitívnych citov hovorí "žltá nálada". Je to spoloèenská farba, podporuje schopnos• kontaktu, spracovávanie zážitkov a dojmov.

Kto povedal, že kvetináè musí zosta• kvetináèom? Dajte ho de•om, tie si už s tým poradia.

GRÄVA Kvetinác, žltá, ružová € 9,99 IKEA

Z

á¾uba v žltej farbe znaèí tiež duchovnú èulos•, vnútornú bdelos• a ochotu stále sa nieèomu uèi•. Milovníci žltej h¾adajú stále nieèo nové, milujú vo¾né vz•ahy, pocity neviazanosti a sú pritom naplnení silnou túžbou po dia¾kach. Títo ¾udia vystupujú skromne a milo, sú ve¾mi ve¾korysí a úprimní, sú všestranne nadaní, prakticky založení. ¼udia, ktorí žltú odmietajú, to robia z pocitu krivdy alebo z pocitu, že musia vstúpi• s ostatnými do konkurenèného boja. Títo ¾udia tiež môžu trpie• komunikaènými problémami, sú uzavretejší. Vnútorné túžby, city, priania sú potlaèované. ltá je prostriedkom proti zlej nálade, nechuti a skleslosti. Kto chce ma• slnieèko po celý rok v byte a tiež pocit letného tepla a optimizmu, rozhodne by mal vyma¾ova• v žltých odtieòoch tmavé miestnosti èi miestnosti, kde slnieèko nikdy nesvieti. Alebo tiež používajte doplnky v žltých variáciách - vankúše, svieèky, prestieranie, atï.... Tiež žiarivky a žiarovky v žltej farbe, a nie odtieòoch modrej èi bielej, sú do obydlia a domovov vhodnejšie. Je to farba spokojnosti, kreativity a predstavivosti. Vhodná je preto do spoloèenských èastí bytu, vyjednávacích miestností firiem, obchodov, atï. Odporúèa sa aj do študentských izieb, pretože podporuje chápavos• a horlivos• v uèení a pôsobí pozitívne na pamä•.

Ž

K

to túži po die•atku, nech jednoznaène používa jasno žlté oblieèky, prestieradlo a vankúše. Je to farba, ktorá prináša zmenu. Žltá farba je rozpínajúca sa, žiarivá a prinášajúca rados• a veselos•, oživuje ducha a vyvíja silne pôsobivý úèinok na naše životné centrum solar plexus, teda 3. èakru. Jej význam spoèíva v tom, že sa skrz òu cítime spokojní s fyzickým i s éterickým svetom. Je to sídlo podvedomia a stelesòuje harmonizujúci element rozumu a intelektu.

Ako by to vyzeralo aby sme si z IKEI neodniesli jej tradièný a populárny kúsok nie len pre deti.

MAMMUT Detská stolicka, svetložltá € 4,99 IKEA

S týmito farebnými kombináciami urèite vyhráte: èierna, limetková, biela, orandžová, modrá, fialová, ružová.


23 Preèo nema• prežiarenú aj kúpe¾òu?

“LILLY” MAU Uterák € 1,99 Möbelix

“LILLY” LILLY Osuška € 4,99 Möbelix

Skvelá svieèka z domácej tvorby. Môže sa chváli• èistou ekologickos•ou.

EKO Svieèka Ekologická svieèka v hliníkovom obale, žltá € 2,89 Sashe.sk

LEGO Organizér Zápisník, diár, žltá € 13,85 Ebay.co.uk

Ve¾mi dobre sa pripravte na túto vychytávku z iného sveta. A to nás napadlo, že už sa s legom niè nedá robi•. Omyl. Nejaký skvelý dizajnér si navrhoval ïalej a boli to zápisníky, èi dokonca kryt na mobil. V tomto svete je všetko možné. Tak si urobte poriadok v kabelke na tento nový žltý zápisník. V ponuke ve¾a iných farieb.

Keï vaši hostia zbadajú túto perfektnú tapisériu, padne im sánka. Len to¾ko by som k tomu povedala.

STROM ŽIVOTA Tapiséria, India, 220 x 150 cm € 24,17 Ebay.co.uk

SOLSTRALE Váza, žltá, € 5,99 IKEA Zaènite už teraz...

Decorhit Fresh Trendová interiérová farba, 2,50l € 14,09 eFarby.sk


24

o k s r a i è j a v Š

Èokoláda, syr, hodinky, snobizmus a kopce kam sa len pozriete. Takmer. Krajina dvadsiatichšiestich kantónov, prièom má každý vlastnú kultúru, nemôže by rovnaká.

Nie je. Možno sa tej predstave najviac vymyká Ticino. Kúsok zeme na juhu krajiny akoby ani nepatril k obrazu, ktorý väèšina ¾udí o tejto krajine má. Alpy sa zaèínajú otvára•, drevenice s muškátmi vytláèajú vysoké , farebné domy so zelenými okenicami, a nad nemeckou prísnos•ou obèas ví•azí ,,dolce far niente´´ alebo sladké niè nerobenie. Kantón má nieko¾ko, na miestne pomery, väèších miest. V Locarno

Bellinzone uvidíte tri hrady, hlavnú triedu, ktorú lemuje alej stromov, námestie na ktorom nechýba kostol a úchvatnú budovu s bustami známych intelektuálov. V lete sa Locarno stáva mestom filmu. Medzinárodný filmový festival s úèas•ou významných osobností sa tu koná už šes•desiatpä• rokov a niektorí mu pripisujú takú prestíž

Ascona

ako majú tie v Berlíne, Cannes a Benátkach. Ak sa rozhodnete vyskúša• miestnu dopravu za pár minút dorazíte do Ascony. Mesteèko je vyh¾adávané turistami pre

Ascona

svoju fotogenickos•, z kaviarní máte

výh¾ad na Lago

Maggiore s bielymi plachetnicami alebo sa môžete túla• úzkymi ulièkami. Ak sa teploty zaèínajú šplha• k tridsiatke domáci sa vyberú na verejnú pláž, èistú a udržiavanú. Pokia¾ ste priaznivcami jazzu navštívte Asconu v júli. Promenáda pozdåž jazera sa mení na jedno ve¾ké javisko s Lugano

množstvom koncertov umelcov z Európy a zámoria Lugano vám ponúkne maximálnu koncentráciu švajèiarskeho luxusu a talianskej drzosti. Miestnych obyvate¾ov si taktiež nepomýlite so Severanmi.

Lugano

Sú iní. Mentalita, výzor, správanie, životný štýl, to všetko vám udrie do oèí.


25

Ticino bola stároèia po¾nohospodárska oblas• a mnoho ¾udí sa tejto profesii venuje naïalej.

Mechanizácia ako všade inde na svete zasiahla aj sem, ale nevyhubila malé rodinné farmy, ktoré dodávajú svoje výrobky do obchodných re•azcov. V obchode budete naozaj ve¾mi •ažko h¾ada• produkty, ktoré nepochádzajú zo Bellinzona

Švajèiarska . Najmä mladšia èas• obyvate¾stva sa sústreïuje do miest, ktoré nie sú ve¾mi ve¾ké, ale zato èisté a upravené. Vysokoškolské tituly sa tu tiež nenosia. Po skonèení strednej odbornej školy sa ¾udia zamestnajú najmä v úradoch, niektorí sa rozhodnú pre trojroèné nadstavbové štúdium a len ve¾mi malé percento pre vysokú školu. Tá je tu len jedna, a tiež predstavuje finanènú zá•až pre rodinný rozpoèet. Krajina má štyri oficiálne jazyky, ale nie všetci obyvatelia ich ovládajú. V rodinách hovoria staršie generácie dialektom a ten sa odlišuje od mesta k

Locarno

mestu. Mladí sa ho tiež nevzdávajú, ale poèujete od nich aj taliansky jazyk. V školách sa zaèína ako s prvým cudzím jazykom francúzštinou, nasleduje nemèina a angliètina. Záleží na každom študentovi akú úroveò si zvolí. Nie je ojedinelé ak sa v praxi stretnete s niekým kto hovorí len dvoma jazykmi.

èami Mojimi o

Ascona

Uchvátila ma príroda a diverzia krajiny. Vysoké Alpy ukrývajú malé dedinky s kamennými domèekmi, mestá si žijú svoje dolce far niente v kaviaròach a na kúpanie vo vodopádoch s výh¾adom na celé údolie ešte dlho nezabudnem. ¼udia sa •ažko zhodnotia jednou vetou. Všeobecne ich charakterizuje väèšie sebavedomie ako máme my . Mládež poznáte pod¾a hluku, módnych výstrelkov a cigariet. Cez všetky tieto talianske èrty sa vždy ve¾mi urazia ak ich zaradíte k južnému susedovi. Žila som tu tri mesiace a nemohla som sa zbavi• pocitu , že mnoho ¾udí na mòa

Lugano

pozerá z vrchu. Zrejme to nebol len pocit, vraví sa, že z celého Švajèiarska žije práve v Ticine najviac ¾udí, ktorí neznášajú cudzincov. Na druhej strane som tu stretla úžasných ¾udí, ktorí sa stali mojimi priate¾mi. Spája ich jedna vlastnos•, sú sami cudzincami alebo je niekto z ich blízkej rodiny cudzinec. Ako všade inde na svete vždy záleží na spoloènosti ¾udí do ktorej sa dostanete. Myslím, že práve tento faktor vám výrazne ovplyvní formovanie predstavy, ktorú o danej krajine nadobudnete.

Arrivederci

Barbora Gemmelová

Lugano


26

Vopred by som vás chcela upozorni, že toto nie je ako iné online obchody. A ak by ste sa chceli spýta, èo tu nájdete, tak len kvalitne vyrobené veci alias handmade. Èisto slovenské, nako¾ko sme predsa Slováci. Možno sa vám to bude zo zaèiatku zda trochu viacej komplikovanejšie, než inde, no my dúfame, že si èasom zvyknete. Ak nie, tak nám urèite dajte nejaké r a d y, a k o v š e t k o zjednoduši na našej webovej stránke parisdiaries.renat.sk . Te š í m e s a n a v a š u návštevu.

S h o r t s D Ve¾kos: 36 s vysok ým C Vyrobené ena: 14,25 € aj s po pásom. št na zákazku . Momentá ovným ak chcete, lne už nem kontaktujt áme, no e nás na stránke. Vy rábame na našej webovej objednávk u.

a nÈo í r t i nájdete v našej vitríne? V Tak asi tie najob¾úbenejšie kúsky na daný mesiac. Známe tiež pod menom highlights. A èo ne našou naob¾úbenejšou vecou tohto mesiaca? Nájdete na našej stránke.

Bazá r A èo zas znamená bazár? Tak tam nájdete, ako v každých bazároch výpredaj nejakých doma nepotrebných vecí. Príspevky budú od všetkých registrovaných èitate¾ov, ktorý sa zapoja, no na jeho fungovaní musíme ešte viacej popracova, aby sa každý dostal k svojmu cie¾u.

d n o b s e m a j 1,5 cm priemer € :  s o k ¾ Ve + 1,30 Cena: 4 krištá¾om. s ky Náušniè

Toto je naozaj malá zmeska toho, èo ponúkame. Ak chcete vidie viacej, tak choïte na našu webovú stránku parisdiaries.renat.sk alebo navštívne náš facebook èi twitter. Kompletnú galériu našich vecí na predaj nájtede aj na flickr.com/parisidiaries . Tešíme sa na vašu návštevu.


27

k c a l b e t i h w e l b u o D o c o C

P e a r l s E a r r i n g

ka 28 cm ková dlž 0 € l e c : t s nel. Vel ko a: 3,80 + 1,3 oco cha ová c ý n a v Cen o k y, inšpir lky. Cel jitej farb sú farebné gorá e 23 cm. o v d k o j Dáram eho koncoch pínanie hj ka po za Na oboc e 28 cm, no dlž dlžka j

Vel kost : priemer cca 2,5 cm Cena: 4,20 + 1,30 € Perlickové náušnice

p e r i e s n a e j w o b n i a r Ve¾kos: XS vným Cena: 18,80 s pošto lenami. Viacej ko ým an trh Dúhové rifle s po ke. našej webovej strán fotografií nájdete na e, no ám m e n už e n tál .Momen Vyrobené na zákazku s na našej webovej stránke. ná ak chcete, kontaktujte na objednávku. Vyrábame

Ve¾kos: 2 Cena: 1,20 0-30 cm €/kus + 1,3 Áno, predá 0 va tvorbu. Min me aj pávie perie pre handmade imálny odb er je jedno pošto vné. Tak isto 5 kusov, no platíte pon fotografie. Tak šup na úkame aj rôzne našu stránk poprezerajt ua e si všetko možné.


Záver býva väèšinou najahší, pretože sa s vami musíme rozlúèi a dúfa, že sme splnili

vaše

oèakávania.

S

malou

dušièkou budeme èaka na vaše ohlasy, dúfame, že pozitívne a že nás uvidíte radi aj druhý mesiac. Verte, že nebolo ¾ahké da dokopy fakty a vytvori z nich text. Boli to dlhé hodiny sedenia za Wordom, plno škrtania na papieroch, plno

mazania

námahy.

v

dokumente,

Dokonca

niekedy

plno ani

predstavivos nestaèila a niekedy sa slová lepšie h¾adali v cudzích jazykoch. To teda naozaj nebolo ¾ahké, hlavne ak neviete, ako vec opísa, no v cudzom jazyku je k nej jednoduché slovo. Boli to dlhé hodiny h¾adania

tých

správnych

fotografií,


obrázkov, len aby vás oslovili a dali príbehu autentickos. Hodiny a dni, pri ktorých sa predná strana èasopisu menila hádam každým otvorením dokumentu, èi dokonca zúfalé h¾adanie toho najlepšieho štýlu pre text. Niekedy sme sa nasmiali, niekedy

sme

od

zúfalstva

mlátili

poèítaèom. To všetko sme robili len pre to, aby sme sa dostali sem - na druhú stranu brehu.

Dôležitou

vecou

je,

aby

sme

nevzdávali veci, keï to zaèína by tvrdšie. Skúste sa riadi tým heslom a budete sa divi nad výsledkami. My vám do októbra prajeme všetko dobré a nech vám to všetko vyjde. S pozdravom

Paris Diaries


Vydané 2.septembra 2012 v Banskej Bystrici. Ïa¾šie èíslo vyjde prvý októbrový týždeò. Èíslo si môžete predplati na parisdiaries.renat.sk Dôležité info: Kontakt: Šéfredaktorka Viktória Žlkovanová: vicky.zlkovan@gmail.com Administrátor webu: info@renat.sk Sociálne siete: facebook.com/parisdiaries twitter.com/parisdiaries flickr.com/parisdiaries Pri otázkach, prosím kontaktujte nás na našej webovej stránke v kontaktoch. Ïakujeme

Viktória Iezz Žlkovanová Barbora Gemmelová

Paris Diaries - September  

Prvé vydanie Paris Diaries magazínu.