Page 1

No. 24 Vol. XIX October 13, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC ®

Published from New York and Chicago

GUJARAT TIMES www.GUJARATTIMESUSA.com


2

October 13, 2017 ±ù@ËùÚß

13, 2017


®

‘‹˝ ±fiı Á_V¿ÚÏ÷fi˘ Á‹ı‚— √˘SÕfi ÁM÷¿ ¿‰flVÀ˘flÌ ÀıQ’· ‰Õ÷η‘΋ Âø‰Îfl, ÷Î. 13 ±˘@À˘⁄fl, 2017 ωø‹ Á_‰÷ 2073 ±ÎÁ˘ ‰ÿ fi˘‹ No. 24 Vol. XIX October 13, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

®

GUJARAT TIMES

Published from New York and Chicago

¤Î…’fiÌ √…flÎ÷ √˙fl‰ ›ÎhÎÎfi˘ ¿fl‹Áÿ◊Ì ±Ï‹÷ ÂÎË ¶ÎflÎ ±Îfl_¤

⁄Î⁄Î fl΋flËÌ‹fiÌ ¿Ï◊÷ ’hÎÌ ËfiÌ’˛Ì÷ 39 Ïÿ‰Á ’»Ì ’_Ω⁄‹Î_◊Ì {Õ’Î¥

’Îfi_ 13

’Îfi_ 12

·ÎÁ ‰ı√ÎÁ‹Î_ ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ≥Ï÷ËÎÁfi_ Á˙◊Ì CÎÎ÷¿Ì ÂÒÀ±ÎμÀ ’Îfi_ 12


October 13, 2017

4

±˘@À˘⁄fl 13, 2017

‹_÷T›

¤Îfl÷Ì› ±◊˝÷_hÎfiÌ ‹_ÿÌ, flÎ…÷_h΋Î_ ÷ı∞... Published weekly, Founded in 1999

¿<_ÿfi T›ÎÁ

Chairman & Publisher

Dr. Sudhir M. Parikh Editor-in-Chief

Hasmukh Barot Ahmedabad Bureau Chief Digant Sompura News Editor Vipul Bhatt Copy Editor Mahesh Joshi Art and Production Pravinsinh Vaghela (Head) Executive Vice President Bhailal M. Patel Business Development Manager Jim Gallentine Financial Controller Darshana Gandhi Advertising Manager Shailu Desai Advertising Sales Manoj Vyas Sonia Lalwani

M. P. Singh Chauhan (Ahmedabad) Circulation Manager Hervender Singh California Correspondent Shailesh Parikh Texas Correspondent Subhash Shah Corporate Office 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 E-mails gujtimesusa@gmail.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • (773) 856-3445 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 chintu0@hotmail.com Texas Bureau Shah Services 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 gdpsubhash@gmail.com Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 • Fax: 079-26565596 pwmguj@gmail.com Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by Parikh Worldwide Media, LLC 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Annual subscription $44. Periodicals postage paid at New York, N.Y. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Copyright © 2017, Gujarat Times

(⁄_fiı ŒÎ≥· Œ˘À˘)

ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ÷Î…ı÷fl‹Îo …HÎÎT›<o »ı ¿ı, ¤Î…’ ‹ÎÀı ’˛◊‹ ’˛Î‘ÎL› flÎWÀˇfi˘ ω¿ÎÁ »ı, ‰˘À fiÏË. ⁄ÌΩ flÎ…¿Ì› ’Z΢ ‰˘À ‹ı‚‰‰ÎfiÌ √HÎ÷flÌ◊Ì fiÌÏ÷ωʛ¿ ÏfiHÎÛ› ·ı÷Πˢ› »ı, ’HÎ ±‹ÎflÌ ÁoV¿ÚÏ÷ ±·√ »ı. ±·⁄kÎ, ω¿ÎÁ ÁΑ‰Î ‹ÎÀı ’HÎ …fi÷Îfi<o Á‹◊Ûfi-‰˘À ±Ïfi‰Î›Û »ı. ±I›Îflı „V◊Ï÷ ±ı‰Ì »ı ¿ı fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÌ ·˘¿Ï’˛›÷Î ±fiı ±ı‹fi΋Îo …fi÷Îfi˘ ωf‰ÎÁ ±Õ√ ˢ‰Î »÷Îo Áfl¿Îfl‹Îo …fi÷Îfi˘ ωf‰ÎÁ ±fiı μIÁÎË ±ÎıÁflÌ flèÎÎ »ı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ±Î ‰ÎV÷ω¿÷Î V‰Ì¿Îflı »ı ±fiı ÷ı◊Ì … ±ı‹HÎı ±ÎÏ◊Û¿ Á·ÎË¿Îfl ÁÏ‹Ï÷fiÌ Ïfi‹c¿ ¿flÌ »ı. 2019fiÌ ·˘¿Á¤Î «_ÒÀHÎÌ ’Ëı·Îo ¤Î…’ÂÎÏÁ÷ flÎF›˘‹Îo ω‘ÎfiÁ¤Î±ÎıfiÌ «ÒoÀHÎÌ »ı ±fiı ±Î flÎF›˘‹Îo ¤Î…’fiÌ Á΋ı ¿˘Ó√˛ıÁfi˘ ’Õ¿Îfl »ı. ¿˘o√˛ıÁfiÎ ’˛‹<¬’ÿfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ÀÒo¿‹Îo … Áo¤Î‚fiÎfl flÎË<· √Îo‘Ì Ë‰ı fi‰Î ±‰÷Îfl‹Îo ±Îø‹¿ »ı. ±ı‹HÎı √<…flÎ÷-Á˙flÎWÀˇfiÎ ’˛‰ÎÁ◊Ì Âw±Î÷ ¿flÌ »ı. √<…flÎ÷fiÎ ’ÏflHÎ΋fiÌ ±Áfl ±L› flÎF›˘ ±fiı ·˘¿Á¤ÎfiÌ «ÒoÀHÎÌ‹Îo ’ÕÂı ±ı‰Ì ±ı‹fiÌ √HÎ÷flÌ ±fiı T›ÒË »ı. ÷Î…ı÷fl‹Îo ‹◊<fl΋Î_ ±Îfl±ıÁ±ıÁfiÎ fiı÷αÎıfiÌ ⁄ıÿ ‹‚Ì Ë÷Ì ÷ı‹Îo ±Ï‹÷ ÂÎË ±fiı ›˘√Ì ±ÎÏÿI›fiÎ◊ı …fi÷ÎfiÌ ·Î√HÎ̱Îı ±fiı Áfl¿ÎflfiÌ ¿Î‹√ÌflÌ ±o√ı ±Ï¤’˛Î› ΩH›Î Ë÷Î. Á΋ÎL› ÁÒfl ±ı‰˘ Ë÷˘ ¿ı ±◊Û÷ohÎ ±o√ı fiÎflÎ∞ »ı. ¤Îfl÷Ì› ‹{ÿÒfl ÁoCÎı ÷˘ 17‹Ì fi‰ıQ⁄flı ¿Î‹ÿÎfl ‰√Û ‹ÎÀı ÏË÷‰‘Û¿ ’√·Îo ·ı‰Î›Îo fi◊Ì ÷ı ’˛Ï÷ Áfl¿Îflfi<o K›Îfi ±Î¿ÏÊÛ÷ ¿fl‰Î ωfl˘‘ ’˛ÿÂÛfifi<o ±Î›˘…fi ¿›<Ù »ı. ±Î‹±Îÿ‹Ì-‹K›‹ ‰√Û◊Ì ·¥fiı T›Î’Îfl-μz˘√…√÷‹Îo ’HÎ fl˘Ê »ı ±fiı ÷ı ±gËÁ¿ flÌ÷ı T›@÷ ◊¥ flè΢ »ı. …‹Ìfi ±Ï‘√˛ËHÎ, ¿Î‹ÿÎfl ‘ÎflÎ ÷◊Î ⁄ıL¿ ZÎıh΋Îo Á<‘ÎflÎ ◊‰ÎfiÌ ±’ıZÎÎ μz˘√…√÷fiı Ë÷Ì, …ı Œ‚Ì fi◊Ì ±fiı ÷ı◊Ì ¤Îfl÷Ì› μz˘√’Ï÷±Îı ±Îˆz˘Ï√¿ ω¿ÎÁ ‹ÎÀı ‹ÒÕÌfl˘¿ÎHÎ ¿fl÷Î fi◊Ì. ωÿıÂ’˛‰ÎÁ˘ ÿflÏ‹›Îfi ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÎ ’˛›ÎÁ-±ÎË˚‰Îfi »÷Îo ωÿıÂÌ ‹ÒÕÌfl˘¿ÎHÎ ◊÷<o fi◊Ì. ±Î ÁoΩı√˘‹Îo fl˘…√ÎflÌ ‰‘‰ÎfiÌ ±ÎÂΠˢ› fiÏË. Áfl¿Îfl ¶ÎflÎ flÎWÀˇÌ› ›˘…fiαÎı - ≥L¡ÎVÀˇ@«fl Á<ω‘Î - ‹Î√Û ⁄Îo‘¿Î‹ ‰√ıflı‹Îo ‘fl¬‹ ¬«Û ¿flÌfiı √˛Î‹ÌHΠωV÷Îfl˘‹Îo fl˘…√ÎflÌ ±’Λ »ı, ’HÎ Ïfl›· ±ıVÀıÀ-flËıÃÎH΢fiÎ ⁄Îo‘¿Î‹ ‰‘ı ÷˘ ¿˙ÂS›-„V¿·fiÌ ÷η̋ ‹ı‚‰ı·Î ›<‰Îfi˘ ‹ÎÀı fl˘…√ÎflÌ ‰‘Ì Â¿ı. ±Î ÏÿÂ΋Îo {Õ’Ì ’√·Îo ·ı‰Îo Ωı¥±ı. ˉı ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÌ ±ÎÏ◊Û¿ Á·ÎË¿Îfl ÁÏ‹Ï÷ ±◊Û÷ohÎfiÌ ‹oÿÌ ÿÒfl ¿fl‰ÎfiÎ μ’Λ ⁄÷ΉÂı, ’HÎ fi˘À⁄o‘Ì, ∞±ıÁÀÌ ÁÎ◊ı fi‰Îo ’√·ÎofiÎo ’ÏflHÎ΋ ‹‚÷Î_ ⁄ı ‰ÊÛ ·Î√Âı ±ı‹ ‹fiΛ »ı. ·˘¿Á¤ÎfiÌ «ÒoÀHÎÌ ‰¬÷ı ±◊Û÷ohÎfi<o Ï«hÎ ±·√ ËÂı ±ı‰Ì ‘ÎflHÎÎ »ı, ’HÎ ±ı ’Ëı·Îo √<…flÎ÷, ‹K› ’˛ÿı ±fiı flÎ…V◊ÎfifiÌ «ÒoÀHÎÌ »ı - ÷ı‹Îo ¬flÌ ¿Á˘ÀÌ »ı. ±Î Áo…˘√˘‹Îo ±I›Îflı ‹<A› ’˛ffi ±ı »ı ¿ı Â<o …fi÷Îfi˘ Ï‹Ω…-‹ÒÕ Ë‰ı ⁄ÿ·Î¥ flè΢ »ı? ±◊Û÷ohÎfiÌ Á‹V›Î±Îı ˉı flÎ…¿Ì› ’Õ¿Îfl ⁄fiÌ flËÌ

»ı? ±◊Û÷ohÎfiÌ ‹oÿÌ‹Îo flÎ…¿ÎflH΋Îo ÷ı∞ ±Î‰Ì flËÌ »ı! Ë¿Ì¿÷ »ı ¿ı …fi÷΋Îo √HÎ√HÎÎÀ ˢ‰Î »÷Îo ±Îoÿ˘·fi-ωfl˘‘ ’˛ÿÂÛfi˘ ◊›Îo fi◊Ì. ‹<o⁄¥‹Îo ωÁıfiÎ ±fiı ±L›hÎ ¿˘o√˛ıÁ ’ZÎı ¤Î‰‰‘ÎflΠωfl˘‘Ìfi˘À⁄o‘Ì ±fiı ∞±ıÁÀÌωfl˘‘Ì ’˛ÿÂÛfi˘ ¿›ÎÙ, ’HÎ ’ZÎfiÎ ¿Î›Û¿fl˘ ÏÁ‰Î› …fi÷ÎfiÎ Á‹◊Ûfifi˘ ±¤Î‰ V’p »ı. Áfl¿Îflı ω¿ÎÁ ‹ÎÀı ÏfiHÎÛ› ·Ì‘Î. ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı “‹ı¿ ≥fi ≥ÏL՛Δfi<o ±ÎË˚‰Îfi ¿›<Ù ±fiı V‰E» ≥ÏLÕ›Îfi<o ±Ï¤›Îfi ÿıÂT›Î’Ì ⁄L›<o. Á΋ÎÏ…¿ ZÎıhÎı Á<‘ÎflÎ Âw ◊›Î, ’HÎ ±◊Û÷oh΋Îo Á<‘ÎflÎ ±o√ı ±Áo÷˘Ê flè΢. ÿfl ‰ÊıÛ ±ı¿ ¿fl˘Õ …ıÀ·Î fi‰›<‰Îfi˘ “Ωı⁄⁄Ωfl”‹Îo ’˛‰ıÂı »ı, fi˘¿flÌ-‘o‘ÎfiÌ ÷·Î‹Îo. ⁄ı¿ÎflÌfiÌ Á‹V›ÎfiÎ ÏfiflοflHÎ ‹ÎÀı “¿˙ÂS›”- „V¿· Õı‰·’‹ıLÀfiÌ Âw±Î÷ ◊¥. ›<‰Îfi˘ «Ì·Î«Î·< ÏÂZÎHÎfiÎ ⁄ÿ·ı ωω‘ ZÎıh΢‹Îo ¿˙ÂS› ’˛ÎM÷ ¿flı ±fiı V‰÷ohÎ T›‰ÁΛ-ÁıSŒ ±ıQM·˘›‹ıLÀ ωV÷flı ÷ı ‹ÎÀı ’˛›ÎÁ Âw ◊›Î »ı, »÷Îo Áo÷˘Ê¿Îfl¿ ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›Îo fi◊Ì. ±Î ÁoΩı√˘ ‹ÎÀı ¿˘HÎ …‰Î⁄ÿÎfl? ·CÎ< ±fiı ‹K›‹ ¿ZÎÎfiÎ μz˘√˘-fi‰Î Âw ◊‰Îfiı ⁄ÿ·ı ⁄o‘ ¿ı‹ ’ÕÌ flèÎÎ »ı? ±Î ±o√ı ±ı‰Ì ÀÌ¿Î ◊Λ »ı ¿ı Áfl¿Îflı ’ıÀ «˘‚Ìfiı ÂÒ‚ ∂¤<o ¿›<Ù »ı! fi˘À⁄o‘Ì ±fiı ∞±ıÁÀÌ - ⁄Lfiı ÏfiHÎÛ›˘ ±◊Û÷ohÎfiÎ ÏË÷‹Îo ˢ‰Î »÷Îo ’ÒflÌ ÷ˆ›ÎflÌ Ï‰fiÎ ·ı‰Î›Î ˢ‰ÎfiÌ ÀÌ¿Î ¬˘ÀÌ ’HÎ fi◊Ì. fi˘À⁄o‘Ìfi˘ ÏfiHÎÛ› O·ı¿ ‹fiÌ ’¿Õ‰Î ‹ÎÀı Ë÷˘, μ’flÎo÷ fi¿·Ì «·HÎÌ fi˘À˘ ’¿ÕÎ¥ …Âı ±ı‰Ì ‘ÎflHÎÎ Ë÷Ì ±fiı ¿˘o√˛ıÁ ÷◊Î ±L› ’Z΢fiΠωfl˘‘ »÷Îo …fi÷αı ¤fl’Òfl Á‹◊Ûfi ±ÎM›<o. ËÎÕ‹ÎflÌ ‰ıÃÌfiı O·ı¿ ‹fiÌωfl˘‘Ì ±Ï¤›Îfifiı ±Î‰¿Îfl ±ÎM›˘, ’HÎ ÷ı ’»Ì ’ÏflHÎ΋ ‘ÎflHÎÎ ’˛‹ÎHÎı ±ÎT›<o fiÏË. ·˘¿˘±ı CÎfl‹Îo flάı·Îo ⁄«÷fiÎo fiÎHÎÎo …‹Î ¿flÎT›Îo ±fiı ‹˘ÀÎ-T›Î’Îfl μz˘√fiÎ ±√˛HÎ̱Îı±ı ±fiı flÎ…¿Ì› fiı÷αÎı±ı ⁄ıL¿˘ ±fiı ÁË¿ÎflÌ ⁄ıL¿˘fiÎ ‹ÎK›‹fi˘ ’Òfl˘ ·Î¤ μÃÎT›˘. …ı‹fiÌ ’ÎÁı O·ı¿ ‹fiÌ Ë÷Î ÷ı‹fiı … ‰‘< ·Î¤ ‹Y›˘. fl˘¿Õ T›‰ËÎfl ±Îı»˘ ¿flÌfiı ÏÕÏ…À· ·ı‰Õÿı‰Õfiı ’˛˘IÁÎËfi ±Î’‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ◊¥ »ı, ’HÎ ¿uÎo Á<‘Ì flËıÂı ÷ı Ωı‰Îfi<o »ı! ’ÎÏ¿V÷Îfi◊Ì fi¿·Ì «·HÎÌ fi˘À˘ ‹˘ÀÎ ’Λı CÎ<ÁÎՉ΋Îo ±Î‰÷Ì Ë÷Ì. Ïfl{‰Û ⁄ıL¿ı ±Î‰Ì fi¿·Ì fi˘À˘fiÌ ±Îı‚¬fiÎo Ï«Ë˚fi-ÏfiÂÎfi̱ÎıfiÌ ΩHÎ …fi÷Îfiı ‹‚ı ÷ı ‹ÎÀı Ï‹Ï՛΋Îo ΩËıfl¬⁄fl ±Î’Ìfiı …fiΩ√ÚÏ÷ Âw ¿flÌ, ’HÎ fi¿·Ì fi˘À˘fi<o ’˛‹ÎHÎ-’Õ¿Îfl Ωı÷Îo Ω√ÚÏ÷fiÎ ⁄ÿ·ı ËÎËοÎfl ◊¥ Ω› ±ı‰Ì ¿u÷Î ‰‘< ˢ‰Î◊Ì «<’¿ÌÿÌ … Áı‰‰Î‹Îo ±Î‰Ì. ±Î¬flı fi˘À⁄o‘Ì‹Îo ±Î‰Ì ¿ıÀ·Ì fi¿·Ì fi˘À˘ “…‹Î” ◊¥ √¥? ¿˘HÎ ¿ËıÂı? fi˘À⁄o‘Ì‹Îo ‹˘ÀÌ fl¿‹˘ …‹Î ¿flΉfiÎfl ¿ıÀ·Î ·˘¿˘ ’¿ÕΛÎ? O·ı¿ ‹fiÌ ‰ÀÎ‰Ì ·ı‰ÎfiÌ ÷¿ ‹‚Ì ÷ı◊Ì ±Î‰Î ·˘¿˘ ŒÎ‰Ì √›Î ±fiı ’˛Î‹ÎÏHο’HÎı ¿fl‰ıflÎ ¤flfiÎflÎfiı Â<o ‹Y›<o? ±ı‰Ì ŒÏfl›Îÿ »ı. F›Îflı fi˘À⁄o‘ÌfiÌ ±‰‚Ì ±Áfl ±◊Û÷ohÎ ’fl ’ÕÌ. fiÎfi΋˘ÀÎ μz˘√˘, Ïfl›· ±ıVÀıÀ-⁄Îo‘¿Î‹ μz˘√ ’fl ±Áfl ◊¥, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎÀ·Îo ‰Ê˘Û◊Ì O·ı¿ ‹fiÌfi<o Á‹Îo÷fl ±◊Û÷ohÎ «Î·Ì flèÎ_ »ı - ÷ıfiÎ ’fl ÷ÎI¿ÎÏ·¿

±Áfl ’ÕÌ. fl˘¿ÕÎfi˘ ‘o‘˘ ⁄o‘ ±ıÀ·ı T›Î’Îfl-μz˘√fiÌ ·ı‰Õÿı‰Õ CÎÀÌ. ⁄Îo‘¿Î‹-Ïfl›· ±ıVÀıÀ‹Îo 60-40 À¿ÎfiÎ T›‰ËÎfl ±À¿uÎ ±fiı ÷ı◊Ì ⁄Îo‘¿Î‹ CÎÀ÷Îo ¿Î‹ÿÎfl ‰√ÛfiÌ ⁄ı¿ÎflÌ ‰‘Ì. √˛ÎË¿˘ ÁÎ◊ıfiÌ »ı÷flg’ÕÌ ⁄o‘ ◊Λ ÷ı ‹ÎÀı “flıflΔ ¿Î›ÿ˘ ±Ïfi‰Î›Û »ı. ˉı ‹˘ÀÎ Ï⁄SÕfl˘ flÏ…VÀˇıÂfi ¿flΉ‰Î ·ÎB›Î »ı, ’HÎ ¤˛pΫÎflfiÌ CÎÒÁHά˘flÌ ’HÎ Âw ◊¥ »ı! ∞±ıÁÀÌ-ÿı¤fl‹Îo Á‹Îfi ‰ıflÎ◊Ì ±Î¬flı ±◊Û÷ohÎ ±fiı …fi÷Î ⁄Lfiıfiı ·Î¤ »ı ±ı Á˙ ¿˘¥ V‰Ì¿Îflı »ı. ¿˘o√˛ıÁÂÎÁfi ±fiı ’Ò‰Û ‰ÕÎ ’˛‘Îfi Õ˘. ‹fi‹˘Ëfi gÁË ’HÎ ÷ıfi˘ ±‹· ¿fl‰Î ‹Î√÷Î Ë÷Î. ‹˘ÿÌ Áfl¿Îflı ±Î ÏfiHÎÛ› ·Ì‘˘ ±fiı ±Îflo¤‹Îo ±√‰Õ˘ ’ÕÂı ÷ı ’HÎ Á˙ ΩHÎı »ı. ⁄ı ‰ÊÛ ’»Ì Á˙ ±Î‰¿ÎflÂı. ∞±ıÁÀÌ‹Îo ±‰Îflfi‰Îfl Á<‘ÎflÎ-±fi<¤‰ ±Î‘ÎÏfl÷ ¿fl‰Î …wflÌ »ı, ’HÎ ±Î’H΢ ÿı ±fiı ±◊Û÷ohÎ ±ıÀ·Î_ ωÂ΂ »ı ¿ı ’ÒflÌ ÷ˆ›ÎflÌ Ë˘‰Î »÷Îo hÎ<ÏÀ flËı …. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiÎ V‰¤Î‰‹Îo … ·˘¤ ±fiı ¿fl«˘flÌ »ı ÷ı◊Ì fi‰Î ‹Î√Û-⁄ÎfḻÎı ¬˘·‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ˢÀı·-flıVÀ˘flÎo‹Îo …<±Îı-100 √˛ÎË¿˘fiı ËÎ◊ı ·¬ı·Ì «⁄fl¬Ì-Ï⁄· ±’Λ »ı, ’»Ì ÁÎo…ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ◊¥ Ω› »ı! ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ¿Ëı »ı - ¤˛pΫÎfl ±fiı ±Î÷o¿‰Îÿ ÁÎ◊ı Á‹Î‘Îfi fiÏË ◊Λ. flÎË<· √Îo‘Ì ¿Ëı »ı, ‰o‰Îÿ ÷˘ ¤Îfl÷Ì› flÎ…¿ÎflHÎfi˘ ±o »ı. ’<hÎfiÌ ±ı¿Á˘ ¿fl˘ÕfiÌ Áo’ÏkÎfiı ÀÎo« ·Î√Ì ÷ı◊Ì Ï«ÿQ⁄fl‹˚ ¿Ëı »ı, ±Î flÎ…¿Ì› Ï¿Lfiά˘flÌ »ı ±fiı ‹˘ÿÌ ¿Ëı »ı, ‹ÎflÎo ¿˘¥ Á√Îo fi◊Ì, Á√Îo‰Îÿ fi◊Ì. ¤˛pΫÎfl Á΋ıfiÎ …o√‹Îo ±Î‹±Îÿ‹Ì ÁË¿Îfl ±Î’ı »ı, ’HÎ ÷ıfi˘ μIÁÎË À¿Î‰Ì flά‰Î ‹ÎÀı ±ÎÏ◊Û¿ flÎË÷ ±fiı Á<‘ÎflÎfiÎo Œ‚ ‹‚‰Îo …˘¥±ı. ¤Î…’ı ÁkÎÎ Áo¤ÎY›Î ’»Ì “CÎfl‰Î’ÁÌ”◊Ì ·¥fiı “√˙flZο˘” ¶ÎflÎ ◊÷Ì gËÁÎfiΠω‰Îÿfi<o ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ÏfiflοflHÎ ¿›<Ù »ı, ’HÎ flÎ…¿ÎflHÎ ±fiı …fi‹ÎfiÁ‹Îo ’·À˘-ˉ΋ÎfifiÌ …ı‹ ±Î‰÷Î ‰Îfl ·Î√÷Ì fi◊Ì! ËÏfl›ÎHÎ΋Îo V¿Ò·‹Îo ⁄΂¿fiÌ ËI›Î ◊¥, ⁄fiÎflÁ ÏËLÿ< ωf‰Ï‰zη›‹Îo ωzÎÏ◊Ûfi̱Îı ’fl ·ÎÃÌ‹Îfl, μkÎfl ’˛ÿı‹Îo ⁄‚ÎI¿ÎflfiÎ ¿ıÁ ‰K›Î ±◊‰Î ‰‘< ’¿ÕΛÎ, fl΋flËÌ‹ ’¿ÕΛ˘, ’ıÀˇ˘·fiÎ ¤Î‰‹Îo Àı@Á ‰‘< »ı-◊Ì ‹ÎoÕÌfiı Q›Îo‹Îfl◊Ì fl˘gËB›Î ‹<ÏV·‹˘fiÎ ’˛‰ÎËfiı ±À¿Î‰‰Î Á<‘ÌfiΠω‰Îÿ Ω√ı I›Îflı flÎ…¿Ì› ‰Î÷ΉflHÎ ’HÎ ⁄√Õı ±fiı V‰Î¤Îω¿ flÌ÷ı ω’ZÎ ÷ıfi˘ ·Î¤ μÃΉı. ¿˘o√˛ıÁ ‹ÎÀı ÷¿ »ı. flÎË<· √Îo‘ÌfiÎ ‹˘œÎ‹Îo ¤ÎÊHÎ ¿fl÷Îo ’÷ÎÁ<o ’Õu<o »ı! ±I›Îflı ω’ZÎÌ ±ı¿÷Πˢ› ¿ı fiÏË, ‹ËÎ√Ã⁄o‘fi ◊Λ ¿ı fiÏË ¿˘o√˛ıÁfiı g«÷Î fi◊Ì. ∂·À<o, ±Î‰Îo ⁄o‘fi ±fiı ·Î·<fi˘ ⁄«Î‰ ¿fl‰Î◊Ì “‹<„@÷” ‹‚ı ÷ı ·Î¤‹Îo »ı. ¤Î…’ Á΋ı √<…flÎ÷, flÎ…V◊Îfi, ‹K› ’˛ÿı‹Îo ¿˘o√˛ıÁ »ı ±fiı ¿˘o√˛ıÁfiÎ flÎË<· √Îo‘Ì »ı! 20142015fiÎ flÎË<· √Îo‘Ì Ë‰ı fi‰Î ±‰÷Îfl‹Îo »ı ±fiı ÷ı◊Ì ¤Î…’ Áfl¿Îflı ÁΩ√-ÁF… flËı‰<o ’ÕÂı. ±I›Îflı flıÕ ÏÁBfi· {⁄Ò¿ı »ı! á ·ı¬¿ “…L‹¤ÒÏ‹” …^◊fiÎ ÷_hÎÌ »ı.

Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times.


±ù@ËùÚß 13, 2017 October 13, 2017

5


October 13, 2017

6

±˘@À˘⁄fl 13, 2017

±‹ıÏfl¿Î

¤Îfl÷‹Î_ ωω‘ ’˛˘…ı@À˚Á ‹ÎÀı 1.3 Ï‹Ï·›fi Õ˘·flfi_ ¤_Õ˘‚ ±ı¿Ã<_ ¿fl÷_ Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl

Âflÿ ÂÎË, ±ı«. ±Îfl. ÂÎË, ±Ï‹÷ ÿ˘ÂÌ ±fiı ÷ı‹fiÎ ’IÔfiÌ ¿S’fiÎ ÿ˘ÂÌ, ‹„S·¿Î ÁÎflΤΥ, Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬, Õ˘. Á‘Î ’fl̬, S›ÁÌ «ˆfiÎfiÌ ±fiı …› ’fl̬ 30‹Ì ÁMÀıQ⁄flı L› …Áa‹Î_ fiı‰Î¿Û‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl √η΋Î_ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. (÷‹Î‹ Œ˘À˘— ’ÌÀfl ŒflıflÎ)

L› …Áa— L› …ÁafiÎ fiı‰Î¿Û‹Î_ L› …Áa ’flŒ˘Ï‹*√ ±ÎÀÛ˚Á ÁıLÀfl‹Î_ 30‹Ì ÁMÀıQ⁄flı Ï⁄fifiŒÎ¿Îfl¿ Á_√Ãfi Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfi ¶ÎflÎ ±Î›˘Ï…÷ 35‹Î ‰ÎÏÊ˝¿ ŒoÕflı≥Ï{_√ ±fiı √η΋Î_ 1300◊Ì ‰‘ ±Î‹_ÏhÎ÷˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î‹_ÏhÎ÷ ‹Ëı‹Îfi˘ ±fiı ‹ËÎfi¤Î‰˘±ı ΩHÎÌ÷Î ¿˘Ïfl›˘√˛ÎŒfl-L≤I›Î_√fiÎ ‹„S·¿Î ÁÎflΤΥ ±fiı ÷ı‹fiÌ ¿o’fiÌ ÿ’˝HÎ ¶ÎflÎ fl…^ ◊›ı·Î ¤fl÷fiÎÀu‹-¿LÀıQ’flflÌ ÕÎLÁ ’flŒ˘‹˝LÁfiÌ ‹Ω

±Î √ηÎfiÌ ±Î ‰Ê˝fiÌ ◊Ì‹ Ë÷Ì “„@÷±˘fi˘ μ»ıfl ¿fl˘, Á’fiÎ_ ‰Î‰˘.” ‰ÎÏÊ˝¿ √ηΠ±fiı ŒoÕflı≥g{√fiÎ «ıfl‹ıfi ±fiı Âıfl ±ıLÕ ¿ıflfiÎ ⁄˘ÕÛ ±˘Œ ÀˇVÀÌ{fiÎ ÁP› Õ˘. ‹fi˘… ÿıÁÎ¥±ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı μ’„V◊÷ ‹Ëı‹Îfi˘ ±fiı ÿ½¿˘±ı 1.3 Ï‹Ï·›fi Õ˘·flfi_ ÿÎfi ±ÎM›_ »ı. √η΋Î_ 15 ËΩfl Õ˘·fl◊Ì ‰‘ ÿÎfi ±Î’fiÎflÎ T›„@÷√÷ ±◊‰Î ÿo’÷̱˘fiı VÀı… ’fl

◊÷˘ Ë÷˘. ±fiÎ‹Ì ÿÎ÷αı 80 ËΩfl Õ˘·flfi_ ÿÎfi ±ÎM›_ Ë÷_ ÷ı‹ Õ˘. ‹fi˘… ÿıÁÎ¥±ı …HÎÎT›_ Ë÷_. 75 ÿo’÷̱˘±ı ’˛I›ı¿ı w. ±ı¿ ËΩfl Õ˘·flfi_ ÿÎfi ±ÎM›_ Ë÷_. √η΋Î_ lı›Î ‹Ëı÷Î ¶ÎflÎ ÿÎfi‹Î_ ±’Λı·Î ’ı≥„LÀ_√fi_ ±fiΉflHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. Âıfl ±ıLÕ ¿ıflfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ Âflÿ ÂÎËı ’˘÷ÎfiÎ ’˛‰«fi‹Î_ Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ¶ÎflÎ fi˘◊˝ √…flÎ÷ μ’flÎ_÷ Àı@ÁÎÁ ±fiı Œ·˘ÏflÕ΋Î_ ’Òfl-‰Î‰Î{˘ÕÎ◊Ì

f‰ı÷Î Á¬Ï՛Π¶ÎflÎ ¤Îfl÷ ±fiı ±‹ıÏfl¿Îfi_ flÎWÀˇ√Ì÷ fl…^ ◊›_ Ë÷_. L› …Áa ’flŒ˘Ï‹*√ ±ÎÀÛ˚Á ÁıLÀflfiÎ ’˛Õı„L›· ˢ·‹Î_ ÁÎflΤΥfi˘ ’Ïfl«› ’Λ· ÿ˘Â̱ı ±ÎM›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı ÷Ï‹‚‹Î_ ±Îà L≤I›Î_√fiα˘ ÁÎ◊ı ’flŒ˘‹˝LÁ ¿›* Ë÷_, …ı‹Î_ @·ÎÏÁ¿·¿LÀıQ’flflÌ ÕÎLÁ Œ˘‹˝fi˘ Á‹L‰› ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ÁÎflΤΥfiÎ ’hÎ flı‰L÷αı ’HÎ ’flŒ˘‹˝LÁ

(ÕÎ⁄ı) Âıfl ±ıLÕ ¿ıflfiÎ ⁄˘ÕÛ ±˘Œ ÀˇVÀÌ{fiÎ ÁıøıÀflÌ ±fiı ŒoÕ flı≥g{√fiÎ «ıfl‹ıfi ‹fi˘… ÿıÁÎ¥. (‰E«ı) Âıfl ±ıLÕ ¿ıflfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ Âflÿ ÂÎË. (…‹HÎı) ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ (‰E«ı) ±fiı ÷ı‹fiÎ_ ’IÔfiÌ Õ˘. Á‘Î ’fl̬ (…‹HÎı◊Ì ⁄ÌΩ_)fiı √η΋Î_ Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl μ‹ÿÎ Ëı÷ ‹ÎÀı ÷ı±˘±ı ±Î’ı·Î ’˛ÿÎfi ⁄ÿ· ÁL‹ÎÏfi÷ ¿flΛÎ_ Ë÷Î_.

‹ÎHÎÌ Ë÷Ì ±fiı ¤Îfl÷‹Î_ ⁄΂¿˘fiÎ ÏÂZÎHÎ, ‹ÏË·Î ÁÂ@÷Ì¿flHÎ, V‰E»÷ΠωÂı ΩB≤Ï÷ Œı·Î‰‰Ì ‰√ıflı ωω‘ ’˛˘…ı@ÀfiÎ ±‹·Ì¿flH΋Î_ ‹ÿÿw’ ◊‰Î ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÎ ÿÎfifiÎ ô΢÷ ‰Ëı‰ÕÎT›˘ Ë÷˘.

±Î‹_ÏhÎ÷ ¿flÌ ÁL‹ÎÏfi÷ ¿flΛΠË÷Î, …ı‹Î_ “ÿıÂÌ À˘¿”fiÎ ’„O·Âfl ±fiı ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ ±fiı ÷ı‹fiÎ_ ’IÔfiÌ Õ˘. Á‘Î ’fl̬, ÀÌ‰Ì ±ıÏ›ÎfiÎ ŒÎμLÕfl-ÁÌ¥±˘ ±ı«. ±Îfl. ÂÎË, ±Ï‹÷ ±fiı ¿S’fiÎ ÿ˘ÂÌ, ¿‹·ıÂfi˘ Á‹Î‰ıÂ

±Î‰ı·Ì ±Î’Ïk΋Î_ ±Áfl√˛V÷˘ ‹ÎÀı ÀÌ‹‰¿Û◊Ì ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì flÎË÷-ÁËΛ ¿Î‹√ÌflÌ ’fl ¤Îfl ‹Ò@›˘ Ë÷˘. Âıfl ±ıLÕ ¿ıflfiÎ V‰›_Áı‰¿˘-¤Î√ÌÿÎfl±ıfi∞±˘ ±fiı ÁËΛ¿˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÏŒSÕ‹Î_ ¿Î‹√ÌflÌ ¿flÌ flèÎÎ »ı ÷ıfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì.

Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl √η΋Î_ ’ı≥„LÀ_√fi_ ±fiΉflHÎ ¿fl÷Î_ Õ˘. ‹fi˘… ÿıÁÎ¥, …› ’fl̬, lı›Î ‹Ëı÷Î, flı‰L÷Î ÁÎflΤΥ, Âflÿ ÂÎË ±fiı Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ (⁄˘ÕÛ ±˘Œ ±ıÕ‰Î≥{Á˝).

±ÎM›_ Ë÷_. Õ˘. ÿıÁÎ¥±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ÕÎLÁ ’flŒ˘‹˝LÁfi_ ¤ÎÊÎ_÷fl ±_√˛ı∞‹Î_ Á⁄ÀÎ≥À· ÁÎ◊ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_, …ıfiÎ◊Ì ÿflı¿fiı ‰Î÷ν Á‹…‰Î‹Î_ Áfl‚÷Î flËı÷Ì Ë÷Ì. ±Î √η΋Î_ ωÏÕ›˘ ◊¿Ì ¤Îfl÷‹Î_ Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ¶ÎflÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Õ˘·flfi_ ÿÎfi μ’›˘√‹Î_ ·ı‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ÷ıfiÌ ‹ÎÏË÷Ì Âıfl ±ıLÕ ¿ıflfiÎ «ıfl‹ıfi Õ˘. Âflÿ ÂÎË ¶ÎflÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı Áfi 1982‹Î_ V◊’Λı·Î Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfi ¶ÎflÎ ¤Îfl÷‹Î_ √˛Î‹ÌHÎ ⁄΂¿˘ ±fiı ‹Ï˷α˘ ‹ÎÀı ÏÂZÎHÎ-Ω÷Ì› Á‹Îfi÷αÎfl˘B›Á_¤Î‚ ±fiı ÁıÏfiÀıÂfi ‹ÎÀı ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ 71 Ï‹Ï·›fi Õ˘·flfi_ ¤_Õ˘‚ ±ı¿Ã<_ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ¤Îfl÷‹Î_ Ï⁄fiÁfl¿ÎflÌ Á_√Ãfi˘ ÁÎ◊ı ¿Î›˝fl÷ »ı, …ı ωω‘ ’˛˘…ı@À˘fiÎ ±‹·Ì¿flHÎ ‹ÎÀı ’ΛÎfiÎ V÷flı ¿Î‹ ¿flı »ı. ±Î …\·Î¥‹Î_ L› …Áa„V◊÷ ŒÎμLÕıÂfi ’Îfl΋Áfiı Ï⁄fifiŒÎ¿Îfl¿ Á_√Ãfi˘fiÎ ’flŒ˘‹˝LÁfiÌ ±Î¿ÎflHÎÌ ¿fl÷Ì ±√˛HÎÌ ›±ıÁ ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi «ıÏflÀÌ fiıω√ıÀfl ¶ÎflÎ ÁÎflÔ_ flıÏÀo√ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. Âıfl ±ıLÕ ¿ıflfiı 100‹Î_◊Ì 87.55 flıÏÀo√ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. (Á˙…L›— “ÿıÁÌ À˘¿”)


±ù@ËùÚß 13, 2017 October 13, 2017

7

´ìÜÃþõåÞÑ ÂÚß-±_Öß

ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË ±ÕÍõËÑ ±ùÀËùÚß 2017Þð_ ìä{ë ÚðáõËíÞ ±ù

@ËùÚß 2017Þð_ ìä{ë ÚðáõìËÞ ±ëÃëÜí ÞëHëëÀíÝ äæý ÜëËõ ìäìäÔ ÀõËõÃßíÜë_ Îë³Þá ±õ@åÞ

Üë³Àá dáäëÞí

ÍõìäÍ ±õÇ. ÞëÇÜõÞ

áðÍÀë ì{ÜùäÇëÀ

ÍõË ÜðäÜõLË ÜëËõÞí ÔëßHëë±ùÞù çÜëäõå Àßõ Èõ. ±ë ÔëßHëë±ù ÜðÉÚ ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË (Íí±ù±õç) ½LÝð±ëßí ØßìÜÝëÞ åð_ ±ÞðÜëÞ Àßõ Èõ. Öõ çÜÝõ ±ÕÍõË ×Ýõáí ÔëßHëë±ù ÕþÀëìåÖ ×åõ. ±ß° Îë´ìá_à ÀßäëÞí ÖëßíÂùÞù ÚðáõìËÞÜë_ çÜëäõå ÀßëÝù Èõ Éõ Øåëýäõ Èõ Àõ ÞëHëëÀíÝ äæýÞë ±_Ö çðÔíÜë_ ±õÍäëLçÜë_ ØßõÀ ÀõËõÃßíÜë_ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõËûçÞí ÀõËáë çÜÝ çðÔí Íí±ù±õç ±ÕõZëë ßëÂõ Èõ. ßùÉÃëß-±ëÔëìßÖ ÕþõÎßLç ÀõËõÃßí ³Úí-1 ÇíÞ ±Þõ ³Úí-1 ÛëßÖÑ ±ë ÚLÞõ ÀõËõÃßí ±ù@ËùÚßÜë_ ÒÀßLËÓ ÚÞåõ. Ýð±õççí±ë³±õçõ ±ë ÀõËõÃßí±ù ÜëËõ ÀõËáí ç_AÝëÜë_ Õñäý-±ØëáÖí ÀëÝýäëèíÞí Üëà Èõ ÖõÞù ±èõäëá ±ëMÝù Èõ. Þ°ÀÞë ÛìäWÝÜë_ ±ë ÀõËõÃßí ÒÀßLËÓ ßèõäëÞí ç_ÛëäÞë Èõ. ½õÀõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË ÞëHëëÀíÝ äæýÜë_ ×ùÍë çÜÝ ÕÈí ØëÂá ×åõ. ³Úí-3 äSÍóäë³ÍÑ ÔëßHëë ÜðÉÚ, ±ë ÀõËõÃßí Õèõáí ±ù@ËùÚßÞë ßùÉ Îßí×í ÒÀßLËÓ ÚÞåõ, ±Þõ Þ°ÀÞë ÛìäWÝÜë_ ÕHë ÒÀßLËÓ ÖßíÀõ Çëáð ßèõäí ½õ´±õ. ³Úí-2 ÛëßÖÑ ³Úí-2 ÛëßÖ ÜëËõ 15Üí çMËõQÚß, 2008Þí Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË çë×õ ÞëHëëÀíÝ äæýÞí åw±ëÖ ×´ Èõ ±Þõ ±õÀ Üëç Ò±õÍäëLçÓ ßèõäëÞí ÔëßHëë Èõ. ±ëÃëÜí ÀõáõLÍß äæýÜë_ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË äõâëçß 2009 çðÔí ÕèùîÇåõ Öõäí ±ëåë Èõ. ³Úí-3 ÛëßÖÑ ³Úí-3 ÛëßÖ ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË 15Üí ±ù@ËùÚß, 2006 ßèõåõ ±Þõ ÞäõQÚßÜë_ ±ë Öëßí ÒãV×ßÓ ßèõåõ. ÞëHëëÀíÝ äæýÞí åw±ëÖÜë_ Þäë ìä{ëÞí ç_AÝëÞí Ôçëßù ÈÖë_ ±ë Öëßí ÒãV×ßÓ ßèõäëÞð_ ÀëßHë ±õ Èõ Àõ Öëßí ±Ãëµ×í Ò±õÍäëLçÓ Èõ. ³Úí-2 ÇíÞ ±Þõ ³Úí-3 ÇíÞ. ³Úí-3 ÇíÞ Õèõáí ½LÝð±ëßí 2014Þí Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË çë×õ ÞëHëëÀíÝ äæý åw Àßåõ, Éõ ³Úí-2 ÇíÞÞí 2Üí Üõ 2013Þí Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË×í áÃÛà ±ëÌ Üëç ±ëÃâ Èõ. ³Úí-3 äSÍóäë³ÍÑ ³Úí-3 äSÍóäë³ÍÞí Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË ±ùÃVËÜë_ ÒÀßLËÓ ÚÞí èÖí, Éõ ±ù@ËùÚßÜë_ ÒÀßLËÓ ßèõäëÞí ç_ÛëäÞë Èõ ±Þõ Þ°ÀÞë ÛìäWÝÜë_ ÕHë ±ëÜ É ßèõäëÞí ÔëßHëë Èõ. ³Úí-3 ìÎìáÕë³LçÑ ³Úí-3 ìÎìáÕë³Lç ÜëËõÞí Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË ±ù@ËùÚßÜë_ Õèõáí ìÍçõQÚß, 2015Üë_ ±õÀ Üëç ±õÍäëLç ßèõåõ. ÉÝëßõ Þäë ÞëHëëÀíÝ äæýÞí åw±ëÖÜë_ ±õ çÜÝõ Úõ Üëç ±õÍäëLç ßèõåõ. LAW OFFICES OF

³Úí-5 ÇíÞÑ ³Úí-5 ÇíÞ ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË ±ù@ËùÚßÜë_ 22Üí É^Þ, 2014Üë_ ±õÀ ±ÌäëìÍÝð_ ±õÍäëLç ßèõåõ ±Þõ ±õÀ ±ÌäëìÍÝë ØßìÜÝëÞ Ò±õÍäëLçÓ ßèõåõ. Õìßäëß-±ëÔëìßÖ ìäìäÔ ÀõËõÃßíÑ FÝëß×í ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõËÞõ Õìßäëß ±ëÔëìßÖ ÜëÃÜë_ ÂñÚ É ìäìäÔÖë ½õäë Üâí Èõ, IÝëß×í ±ë ZëõhëÜë_ ÀõËáë_À ±ëÝý ÕHë ½õäë ÜYÝë_ Èõ. ÖõÜ ÈÖë_ ÕìßäëßÞë çPÝù Üõã@çÀù ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË Ò±õäÍëLçÓ ½õ´ åÀõ Èõ. ìÎìáÕë³Lç Õìßäëß±ëÔëìßÖ ÀõËõÃßíÜë_ ÕHë ±ùÈù ÕþìÖÛëä ½õäë ÜYÝù Èõ. ÔëßHëë ÜðÉÚ ±LÝ ØõåùÜë_ ç_Ú_ìÔÖ ±ùÈí ÜëÃÞë ÀëßHëõ, ³Úí-4 Üõã@çÀùÞí Õèõáí ÜëÇý, 2016Þí ÕùÖëÞí Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË Èõ, ÉõÞí çßÂëÜHëíÜë_ ³Úí-4 ±á çëSäëÍùß-BäëËõÜëáëèùLÍ<ßëç ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË Õèõáí ÞäõQÚß, 2015 Èõ. ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõËÞõ ±ëåë Èõ Àõ ³Úí-4 Üõã@çÀù Ò±õÍäëLçÓ ßèõåõ. çäëá-1Ñ ÕþIÝõÀ äæõý Ü_É^ß ×Ýõáë ³Úí ÃþíÞ ÀëÍóÜë_ Þäë ³LËßTÝðÞí ÉwìßÝëÖÞë ÕìßHëëÜõ ðÝð±õççí±ë³±õç ßùÉÃëß-±ëÔëìßÖ ÃþíÞ ÀëÍó Õþì¿ÝëÜë_ ÜùÍ<_ ×äëÞí ÔëßHëë Èõ? ½õ èë, Öù ÛëßÖÇíÞ ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË Õß ÖõÞí Àõäí ±çß ÕÍåõ? ÉäëÚÑ Õþ½ çë×õ ±Ãëµ ×Ýõáí äëÖÇíÖ ÜðÉÚ, áÃÛà 85 ËÀë ç_AÝëÞù µÕÝùà çú×í äÔð ßùÉÃëß-±ëÔëìßÖ ÀõËõßíÜë_ ×Ýù Èõ Éõ Ýð±õççí±ë³±õç ¦ëßë ÇëáÖë ±õÍÉVËÜõLË ±ùÎ VËõËç ÀõçùÞõ ±ëÛëßí Èõ. Ô VËõË ìÍÕëËóÜõLË äæý ØßìÜÝëÞ Ýð±õççí±ë³±õç çë×õ ÃëÏÕHëõ ÀëÜÃíßí Çëáð ßëÂåõ. çäëá-2Ñ ÈõSáë ÀõËáëÀ ìØäçùÜë_ Éõ ÞëÃìßÀù±õ ÍëÝäìçýËí ìä{ë (Ííäí) ³LËßTÝð ±ëMÝë Èõ ÖõÜÞõ çáëè Èõ Àõ ±ë ÞëHëëÀíÝ äæýÜë_ äÔð Ííäí ç_AÝë µÕáOÔ Þ×í. åð_ ±ë ç_AÝëÞù µÕÝùà ×Ýõáù Èõ, ±Þõ ½õ èë, Öù Àõäí ßíÖõ ±ß°ÀÖëý±ùÞõ çñìÇÖ ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ? ±ÜÞõ ±õäë ±èõäëáù ÜYÝë Èõ Àõ ³Úí-5 ±ß°ÀÖëý±ùÞõ ÕHë ³LËßTÝðÜë_×í Øñß ÀßäëÜë_ ±ëTÝë Èõ. ÉäëÚÑ Õþùçõìç_à ±ùìÎç ¦ëßë ìäÞ_Öí ÀßëÝë ÜðÉÚ ìä{ëÞí ç_AÝë ±Þõ TÝã@ÖÃÖ ìÀVçëÜë_ ÎëâTÝë ÜðÉÚ, äëìæýÀ ÜÝëýØë Õñßí ×´ ô èùÝ, IÝëßõ Àõç ±ëÃâ äÔëßí åÀëÝ Èõ. ±õÀ äëß ±ëÕHëÞõ ±_ØëÉ ±ëäõ Àõ Çùyç ìä{ë ÀõËõÃßí ÜëËõ äëìæýÀ ÜÝëýØë ±_ÖÃýÖ µÕÝùà ÜëËõ ÖÜëÜ ç_AÝë µÕáOÔ Èõ, Öù ±õÀ ÕHë äÔëßëÞí ç_AÝë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ ÞèÙ. Ýð±õç ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËíÞõ áÃÖë ÀëÝØë±ùÞí ÖÜëßë Õß, ÖÜëßë Õìßäëß, ÖÜëßë ìÜhëù, ÖÜëßë_ çÃë_ç_Ú_Ôí±ù Õß Àõäí ±çß ÕÍí åÀõ Èõ Öõ ìäåõ äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ÖÜõ ±Üëßë ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËí áùÝçý ±×äë ±õËÞa{ çë×õ äëÖ Àßí åÀù Èù ±×äë ÞëÇÜÞ dáäëÞí ì{ÜùäõÀ (±õÞÕí{õÍ) áù ÃþðÕ, Õí. çí.Þù ´-Üõ³á info@visaserve.com Õß ç_ÕÀó Àßí åÀù Èù ±×äë 201-670-0006 (107) Õß ÎùÞ Àßí åÀù Èù ±×äë ±Üëßí áù ÎÜýÞí äõÚçë³Ë www.visaserve.com ìÞèëâí åÀù Èù.

ROBERT A. MURTHA, Jr.

All Immmigration work including H1-B, Labor Certification and Work Authorisation, Bankruptcy, Divorces

401 Broadway, Suite 203 New York, NY 10013

Tel : (212) 966-6906

(Mon-Fri 10-5; Sat. 1-5) (admitted to New York & Federal Court)

To advertise in GUJARAT TIMES call: 212-675-7515

-Ñ ³ìÜÃþõåÞÞõ áÃÖí ÜØØ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Ñ-

☛ ±ÜõìßÀÞ ±Þõ ÀõÞõÍí±Þ ³ìÜÃþõåÞÜë_ ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÜØØ ☛ ±ÜõìßÀÞ ìçìË{ÞìåÕ ±Þõ ÃþíÞÀëÍó ÜõâääëÜë_ ÜØØ ☛ ±Üõ ÕëçÕùËó çìäýç ÕHë Õñßí ÕëÍí±õ Èí±õ ☛ çùUÝá ìç@ÝðìßËí èõSÕ ☛ ÎùßõÞ ìÍÃþí ³äõSÝð±õåÞ (±_Ãþõ°) ☛ ÛëæëÀíÝ ±ÞðäëØ  (ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÛëæëÜë_×í) ☛ ±ÜõìßÀëÞí ÀùáõÉ/ÝðìÞäìçýËíÜë_ Õþäõå ☛ ìÚ{Þõç ÜëËõ ³ãLÍÝë×í ÜëHëç Úùáëäí åÀù Èù.

ç_ÕÀó ÀßùÑ 718-445-2790 ±×äë visit www.DEGREEEVALUATION.com Law Offices of

GOPAL T. KUKREJA Attorney at Law

5 3 C o l o n y L a n e , S y o s s e t , N Y 11 7 9 1

Ph: 212 594 0977 / Cell:516 476 1139 Family & Employment Immigration, Deportations, Appeals to BIA Circuit Courts, Business & Real Estate Closings, Divorce, Incorporation & Contracts, Wills, Landlord-Tenant, Personal Injury & Litigations.

FREE CONSULTATION


October 13, 2017

8

±˘@À˘⁄fl 13, 2017

±‹ıÏfl¿Î

ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ‰Î¥Á-«ÎLÁı·fl ’˛ÎK›Î’¿ ¿<·¿HÎafiÌ ‹·Î¿Î÷ ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘À L› ›˘¿Û— √…flÎ÷‹Î_ ‰S·¤ ωzÎfi√fl„V◊÷ ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ Ï‰r¤fl‹Î_ fi΋fiÎ ‘flΉı »ı. V‰E», ÁT›‰„V◊÷ ±fiı lıWà ˆZÎÏHο Áω‘α˘ ‘flΉ÷Ì ±Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÌ V◊Î’fiÎ 1955‹Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ¤Îfl÷fiÎ ‹ËÎfi ÿı¤@÷ flÎ…’vÊ ÁflÿÎfl ‰S·¤¤Î¥ ‰Î¥Á-«ÎLÁı·fl ’Àı·fiÌ ’Ïfi÷ VQ≤Ï÷fiı ’˛Î. ÏÂflÌÊ ¿<·¿HÎa ›Îÿ√Îfl ⁄fiΉ‰Î ±Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiı ÷ı‹fi_ fi΋ÎϤ‘Îfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±ÎÀ˚Á˝, ÁΛLÁ, ¿˘‹Á˝, ±ı„L…Ïfi›Ïfl_√, ‹ıÏÕ¿·, ’ıflÎ-‹ıÏÕ¿·, ¿˘QM›Àfl ÁΛLÁ, ˢ‹ ÁΛLÁ, ±ÎÏ¿ÛÀı@«fl, ŒÎ¥fi ±ÎÀ˚˝Á, ¿Î›ÿ˘ - ±Î‰Ì ω‘ω‘ ωzÎÂάα˘fiÎ ÏÂZÎHÎfiı Á‹ÎωWÀ ¿fl÷Ì ±Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ÁÎ◊ı Á_·Bfi ±fiı¿ ¿˘·ıΩı ±fiı ±ıfiΠωω‘ ω¤Î√˘fiÌ ›ÎÿÌ ¬Ò⁄ ·Î_⁄Ì »ı. UGC - NAAC ÁÎ◊ı Á_·Bfi Affiliations ‘flΉ÷Ì ±Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÌ ’˛Ï÷WÃÎ ¤Îfl÷¤fl‹Î_ … fiËŸ, ωr¤fl‹Î_ »ı. μE« ÏÂZÎHÎ ’˛ÿÎfi ¿fl÷Ì ±Î ωzÎÁ_V◊΋Î_ ÏÂZÎHÎ ‹ı‚‰Ìfiı ±ıfiÎ ±fiı¿ ωzÎ◊a±˘ ωr¤fl‹Î_ ωω‘ ÿı¢‹Î_ ‰V›Î »ı. …ı‹HÎı ’ÿ‰Ì, fi΋ ±fiı ’˛Ï÷WÃÎ ‹ı‚‰Ìfiı ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi.fi_ fi΋ μΩY›_ »ı. ÷Î…ı÷fl‹Î_ ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ‹·Î¿Î÷ı ±Î‰ı·Î ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ‰Î¥Á-«ÎLÁı·fl ±ÎÿflHÎÌ› ’˛Î. ÏÂflÌÊ ±Îfl. ¿<·¿HÎafiÌ √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁı fiÎfi¿ÕÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ’˛Î. ÏÂflÌÊ ¿<·¿HÎa ω¶Îfi »ı. Ï‹·fiÁÎfl ±fiı Q≤ÿ¤ÎÊÌ »ı. ÷ı‹fiÌ ÂˆZÎÏHο ¿ÎflÏ¿ÿa ÷ı…V‰Ì »ı. ‰Õ˘ÿflÎfiÌ ±ı‹.±ıÁ. ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ¿˘‹Á˝ Œı¿SÀÌfiÎ ‰ÕÎ Ë÷Î. ±ı‹. ±ıÁ. ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiΠωω‘ ÁkÎ΋_Õ‚˘‹Î_

ÁıfiıÀ-ÏÁ„LÕ¿ıÀ‹Î_ ‹Ëk‰fi_ V◊Îfi ‘flΉ÷Î Ë÷Î. Taxation - GST ωʛ¿ ¬Ò⁄ √H›Î√_ÃuÎ ÏfiWHÎÎ÷˘ √…flÎ÷‹Î_ »ı. lÌ ¿<·¿HÎa ±Î ωʛfiÎ ÏfiWHÎÎ÷ √HÎΛ »ı. ÷ı±˘ Adult education fiÎ ÏÕflı@Àfl’ÿı flèÎÎ »ı. NAAC fiÎ ‹ıLÀ˘fl »ı. ±Îfl±ıÁ±ıÁfiÎ ÏfiWÃΉÎfi ¿Î›˝¿fl lÌ ¿<·¿HÎa ±Ï¬· ¤Îfl÷Ì› ωzÎ◊a ’ÏflÊÿfiÎ flÎWÀˇÌ› μ’ÎK›ZÎ »ı. »ıS·Î ±ı¿ ‰Ê˝◊Ì ÷ı±˘ ÁflÿÎfl ’Àı·

ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi.fiı A grade ’˛ÎM÷ ◊›˘ »ı. ±Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ √…flÎ÷¤fl‹Î_ ’˛◊‹ fi_⁄flfiÌ √HÎΛ »ı. √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁı ¿<·¿HÎafiÌ ·Ì‘ı·Ì ‹·Î¿Î÷ ±hÎı ’˛V÷÷ »ı. ¿<·¿HÎa∞ ±Î’fiÎ ±‹ıÏfl¿Î ±Î√‹fifiÎ ’˛›˘…fi ωÊı ω√÷ı ‰Î÷ ¿fl˘. Ë_ ±ËŸ›Î ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiı ›±ıÁ±ıfiÎ ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi˘ ÁÎ◊ı ΩıՉΠ±ÎT›˘ »\_. ÁflÿÎfl

ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ±ı·‹fiÌ-Ï‹·fi Á‹Îfl_¤ ±Î√Î‹Ì 9 ±˘@À˘⁄fl, 2017fiÎ fl˘… ÁÎ_…ı 7 ‰Î√ı fl˘›· ±ÎS⁄ÀÛ ’ı·ıÁ, Œ˘Õ˝, L› …Áa ¬Î÷ı ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ±ı·‹fiÌ - ¤Ò÷’Ò‰˝ ωzÎ◊a±˘fi˘ Ï‹·fi-Á‹Îfl_¤ flά‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ÷ı ‹ÎÀı ÷‹Î‹ ±ı·‹fiÌ - ¤Ò÷’Ò‰˝ ωzÎ◊a±˘fiı ËÎÏÿ˝¿ ±Î‹_hÎHÎ ±Î’_ »\_. ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi.fiÎ ‰Î¥Á-«ÎLÁı·fl ’˛Î. ÏÂflÌÊ ¿<·¿HÎa ±Î ’˛Á_√ı Á_⁄˘‘fi ¿flÂı. Á‹Îfl_¤fiÎ ’˛‹¬ ÷flÌ¿ı Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ ËÎ…flÌ ±Î’Ì Â˘¤Î‹Î_ ±Ï¤T≤Ï© ¿flÂı. ¿Î›˝ø‹fiÎ ±_÷ı ÏÕfiflfiÌ T›‰V◊Î ¿flÎ¥ »ı. (±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ‹Î_◊Ì) ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ‰Î¥Á-«ÎLÁı·flfi˘ ˢt˘ Á_¤Î‚Ì flèÎÎ »ı. ÷ı‹HÎı ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ±Î‰Ìfiı ±fiı¿ ’˛Â_ÁfiÌ›±fi˘¬Î ’√·Î_ ·Ì‘Î »ı. ±ı‹fiÎ ±Î√‹fi ⁄Îÿ

’Àı· ›Ïfi.fiÎ ËΩfl˘ VÀ<ÕLÀ˚Á ±ËŸ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Áı »ı. …ı±˘ ›Ïfi.‹Î_◊Ì ÏÂÏZÎ÷ ⁄fiÌ ±ËŸ ωÿı ±ÎT›Î »ı. ’˘÷ÎfiÌ Ï‰ÏÂWÀ ·Î›¿Î÷fiÎ ‘˘flHÎı ±ËŸ ±ı‹HÎı

fi΋, ’˛Ï÷WÃÎ fiı ÁQ≤Ï© ’˛ÎM÷ ¿flÌ »ı. ‹Îflı ±Î ⁄‘Î ¤Ò÷’Ò‰˝ ωzÎ◊a±˘fiı ’fi— ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi. ÁÎ◊ı ΩıՉΠ»ı. ±ı‹fiı ¤Îfl÷ ⁄˘·Î‰Ìfiı ÁL‹Îfi‰Î »ı. ›Ïfi.fiÎ ËηfiΠωzÎ◊Ì˝±˘ ±fiı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ¤Ò÷’Ò‰˝ ωzÎ◊a±˘ ‰E«ı ±‹Îflı Áı÷ ∂¤˘ ¿fl‰˘ »ı. ’flV’fl ω«Îflfi˘ Áı÷... ±fi¤‰˘fiÎ ±ÎÿÎfi-’˛ÿÎfifi˘ Áı÷ ±ËŸ ‰Á÷ΠωzÎ◊a±˘ ‰S·¤Ï‰zÎfi√fl ›Ïfi.‹Î_ ’‘Îflı. ÷ı‹fiÎ ±fi¤‰˘ ωzÎ◊a±˘ Á‹ZÎ fl…^ ¿flı. ’flV’fl √˘„Wà ◊Λ. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷ΠωzÎ◊a±˘ ±ı‹fiÎ ±fi¤‰fi˘ ·Î¤ I›Î_fiΠωzÎ◊a±˘fiı ±Î’ı. ’flV’fl √Îœ Á_⁄_‘ fiı ‰ˆ«ÎÏfl¿ ±Î’-·ıfi˘ ÏÂflV÷˘ ∂¤˘ ◊Λ ±ı‰Ì ‹ÎflÌ ≥E»Î »ı. ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ›Ïfi‰ÏÁ˝À̱˘ ÁÎ◊ı ¿Â_ ±ÎÿÎfi’˛ÿÎfi ◊Âı? ±ËŸfiÌ ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÌ ÁÎ◊ı ’HÎ ±ÎÿÎfi-’˛ÿÎfifiÌ ¤ÒÏ‹¿Î flά‰Ì »ı. VÀ<ÕLÀ ±ı@Á«ıL… ±fiı Œı¿SÀÌ ±ı@Á«ıL…fi˘ ¿Î›˝ø‹ ±‹·‹Î_ ‹Ò¿‰˘ »ı. ±ËŸfiÌ ›Ïfi.fiΠωzÎ◊a±˘ I›Î_ ±Î‰ı, ±fiı I›Î_fiΠωzÎ◊a±˘ ±ËŸ ±Î‰ı. ’flV’fl ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ±fiı ˆZÎÏHο iÎÎfifiÌ ±Î’-·ı ◊Λ. Á‹…HÎfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ∂¤Ì ◊Λ. ÁflÿÎfl ’Àı· ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ Ï‰Âı ¿Â_ ¿Ëı‰_ »ı? ÁflÿÎfl ’Àı·fiÎ fi΋ ÁÎ◊ı ±˘‚¬Î÷Ì ±Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ Ï‰ÏÂWÀ »ı. ÁıLÀfl Œ˘fl ±ı@Á·LÁ …ı‰Î ω¤Î√˘ ›Ïfi.‹Î_ »ı. ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ High Index ‘flΉı »ı. ±Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiı ÁflÿÎfl ’Àı·fi_ fi΋ ‹Y›_ »ı ±ı ›◊Λ˘B› »ı. ±Î ›Ïfi.fiÌ ‹·Î¿Î÷ ·ıfiÎflÌ ÿflı¿ T›„@÷fiı ’˛÷ÌÏ÷ ◊Λ »ı ¿ı ±Î ÏÂZÎHÎ Á_V◊Î, ±ıfiÎ ’˛ÎK›Î’¿˘, ωzÎ◊a±˘ ±fiı ‰Ë̉ÀÌ÷_hÎfiÎ ¿ıLƒ‹Î_ flËÌ »ı ωzÎ◊afiı ˆZÎÏHο flÌ÷ı ÁF… ¿flÌfiı ±ıfiÎ μF…‰‚ ¤Ï‰W›fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ¿fl‰ÎfiÌ ’˛T≤ÏkÎ. √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ ‰Î¥Á-«ÎLÁı·fl ±ÎÿflHÎÌ› ’˛Î. ÏÂflÌÊ ¿<·¿HÎafiı Â¤ıE»Î ’ÎÉı »ı.

√…flÎ÷Ì ÏÁÏfi›fl Á˘ÁΛÀÌ M·ıfi˘ ¶ÎflÎ fi‰flÎÏhÎfiÌ μ…‰HÎÌ— ‹ıÏÕ¿ıfl ωÂı ’˛‰«fi

M·ıfi˘— √<…flÎ÷Ì ÏÁÏfi›fl Á˘ÁΛÀÌ M·ıfi˘ ¶ÎflÎ fi‰flÎÏhÎfiÌ ¤T› μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ’˛Á_√ı ‹ıÏÕ¿ıfl ’fl ’˛‰«fi ÷◊Î ’<V÷¿ ’fl⁄ ‹ÎÀı ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. 27‹Ì ÁMÀıQ⁄flfiÎ fl˘… ÁÎ_…ı 5.30 ‰ÎB›ı Ï‹fifl‰Î ⁄ıL@‰ıÀ ˢ·‹Î_ Á<_ÿfl ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ’˛Á_√ı ’˛‹<¬ …›¿ÚWHÎ ’Àı·ı ±Î‰¿Îfl ’˛‰«fi ¿›* Ë÷_. ÁıøıÀflÌ Á<¤ÎÊ ÂÎËı ‹<A› ‹Ëı‹Îfi ’˛÷Î’¤Î¥ ’_ÕuÎ (’<V÷¿ ’fl⁄fiÎ ’˛HÎı÷Î ±fiı

ÁÎÏËI›¿Îfl) ÷◊Î Á<‘Ìfl¤Î¥ ‹Î‘<Ïfl›Î (‹ıÏÕ¿ıfl ⁄ıÏfiÏŒÀfiÎ ΩHοÎfl)fi˘ ’Ïfl«› ±ÎM›˘ Ë÷˘. ’˛÷Î’¤Î¥ ’_ÕuÎ M·ıfi˘ ±fiı ±Î…\⁄Î…\fiΠωV÷Îfl˘‹Î_ ‹Œ÷ √<…flÎ÷Ì ’<V÷¿˘ ¤Îfl÷◊Ì ‹˘¿·Ì ±Î’Âı. Á<‘Ìfl¤Î¥ ‹Î‘<Ïfl›Î±ı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ÏÁÏfi›fl ÏÁÏÀ{fi˘ ‹ÎÀı ‹ıÏÕ¿˘ ‰√ıflıfiÌ Á_’>HÎÛ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì. I›Îfl ’»Ì fi‰flÎÏh΋Î_ Ïfifl‰Î⁄Ëıfi ÂÎË, Á_√Ì÷Î⁄Ëıfi ‘ÎÏfl›Î ¶ÎflÎ Á<_ÿfl √fl⁄Îfi<_ ±Î›˘…fi

¿flΛ_ Ë÷_. Á_√Ì÷ Á<‘Ìfl ÿ‰ı, ±÷<· ÿ‰ı, ω’<· ÿ‰ı ‰√ıflı±ı ±ÎM›_ Ë÷_. ÁÎμLÕ ÏÁVÀ‹‹Î_ fiÌÏ÷fi √<M÷αı Áı‰Î ±Î’Ì Ë÷Ì. ±Î ’˛Á_√ı ±˘@À˘⁄fl ‹ÎÁ‹Î_ …ı ÏÁÏfi›fl ¤Î¥-⁄Ëıfi˘fi˘ ⁄◊ÛÕı ±Î‰ı »ı ÷ı±˘fiı ⁄◊ÛÕı ¿ÎÕÛ ±Î’Ì Â<¤ıE»Î ’ÎÃ‰Ì Ë÷Ì ‘ÌflÔ¤Î≥ ¤>‰Î ±fiı Áfl˘…⁄Ëıfi ¤>‰Îfi˘ …L‹Ïÿ‰Á ˢ‰Î◊Ì √<…flÎ÷Ì ¤˘…fi V’˘LÁfl ¿›* Ë÷_. fi‰flÎÏhÎfiÌ ±Îfl÷Ì‹Î_ Á˙ ¤Î¥-⁄Ëıfi˘ …\ÿ˘ …\ÿ˘ ’˛ÁÎÿ ·ÎT›Î_ Ë÷Î_.

±Î ¿Î›Ûø‹fiı ÁŒ‚ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı Á˙ ¿Ï‹ÀÌ ÁP›˘ ÷◊Î Ï¿«fi ¿Ï‹ÀÌ ±fiı ‰˘·„LÀ›fl ¤Î¥±˘ ±fiı ⁄Ëıfi˘±ı ¬Ò⁄ … …Ëı‹÷ μÃÎ‰Ì Ë÷Ì. ÷ı±˘fi˘ √<…flÎ÷Ì ÏÁÏfi›fl Á˘ÁΛÀÌ M·ıfi˘ ¶ÎflÎ ±Î¤Îfl ‹Îfi‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±Î√Î‹Ì Ï‹gÀ√ 24‹Ì ±˘@À˘⁄fl ‹_√‚‰Îflı ÁÎ_…ı 5.30 ›˘ΩÂı, …ı‹Î_ Ïÿ‰Î‚Ì ÏÕfiflfi<_ ±Î›˘…fi ⁄ıL@‰ıÀ ˢ·‹Î_ flά‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. (‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘Á˙…L›— Á<¤ÎÊ ÂÎË Õ·ÎÁ)


±ù@ËùÚß 13, 2017 October 13, 2017

9

30ars +

R a d h a T r av e l l l c 30 äæý×í äÔð ye

Ë<ß ìÍVÀëµLË Indian Visa - Passport OCI service 7025 Yellowstone Boulevard Suite 14N, Forest Hills, NY 11375 • Ph.: 212-719-3244 • E-mail: radhatravel@gmail.com

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

««««««««««««««««

ìärçÞíÝ çõäë

³ãLÍÝë, ±ëãÁÀë, ÝðßùÕ, ìÜÍá ³VË, ±õìåÝë, ±ùVËÿõìáÝë, LÝð{íáõLÍ, Þù×ý ±ÜõìßÀë, çëµ× ±ÜõìßÀë ÜëËõ çVÖë ÛëäÞí ìËìÀËÞí Âëhëí Üâåõ.

µÕß ±ëÕõáë Îõß NYC/WAS×í ±ëÕõáë Èõ. Úí½ åèõßù×í ÎõßÜë_ ÎõßÎëß ßèõåõ.

Tax & Restriction apply

±ÜØëäëØ $650 äÍùØßë $687 çðßÖ $687 Ü_ðÚ´ $590 ßëÉÀùË $680

A

H TOUR

Discover Gujarat Discover India Golden Triangle Golden Rajasthan Rann Utsav Europe Tours

Çëáù ÃðÉßëÖ / Discover Gujarat

ÃþðÕ Îõß 10×í äÔëßõ ÕõçõLÉß ÜëËõ Üâåõ. èùËõá, Ë<çý ±Þõ ±ëãÁÀë çÎëßíÞë ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Visa for India, Dubai, China, England and for many more country available.

mtravel@msn.com 212-868-0299 / 732-218-9261abdul.mtravel@hotmail.com

45 W 34th St, Suite 705, New York, NY 10001

Now we have special 3nts Dubai package for $278.00 per person Double occupancy.

««««««««««««««««

±õßáë´LçùÞë VÕõUÝá Îõß ÜëËõ

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

±õç. ±õÞ. Ëÿëäõá ±õLÍ Ë<çý åßØ ±Ãßäëá

Éõ@çÞ èë´Ëûç LÝð ÝùÀó ÂëÖõ åw ×Ýõá ÕùÖëÞí Ëÿëäõá ±õÉLçíÞí çÎâÖë ÚëØ åßØÛë´ ±Ãßäëá çèæý ÉHëëäõ Èõ Àõ Öõ±ù±õ ±ëÕ çúÞë çèÀëß×í LÝð ÉçaÜë_ ÕHë Ëÿëäõá ±õÉLçí åw Àßõá Èõ. ±Üõ äí{ë ±Þõ ÕëçÕùËó çõäëÞí µkëÜ çõäëÞí Âëhëí ±ëÕí±õ Èí±õ.

37-11, 74th Street, Second Floor Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 639-9700 (O) OR 1-866-639-9700 (732) 283-0566 (R) Visa, Passport and OCI Service at Normal Price We do Travel and Medical Insurance

To advertise in GUJARAT TIMES call: 212-675-7515 • fax: 212-675-7624

( 290 Benjamin Ave., Iselin, NJ 08830 )

www.GUJARATTIMESUSA.com


October 13, 2017

10

±˘@À˘⁄fl 13, 2017

±‹ıÏfl¿Î

ÁÎμ◊ VÀˇÌÀ ÁÌ’˘ÀÛ‹Î_ 30‹Î ‰ÎÏÊ˝¿ Ïÿ‰Î‚Ì ‹Ë˘IÁ‰‹Î_ ¤T› ±Î÷Â⁄Î∞

L› ›˘¿Û— ‘ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ≥fi ±‹ıÏfl¿Î ±ıfi‰Î› «ıMÀfl (±ı±Î≥±ı-±ıfi‰Î›) ¶ÎflÎ ’Ëı·Ì ±˘@À˘⁄flı ÁÎμ◊ VÀˇÌÀ ÁÌ’˘ÀÛ‹Î_ ¤T›ÎÏ÷¤T› ±Î÷Â⁄Î∞ ÁÎ◊ı 30‹Î ‰ÎÏÊ˝¿ Ïÿ‰Î‚Ì ‹Ë˘IÁ‰fi_ ¤T› ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±ı¿ ·Î¬◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘±ı μ’„V◊÷ flËÌ ‹Ë˘IÁ‰fi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎH›˘ Ë÷˘. ‘ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ≥fi ±‹ıÏfl¿Î ±ıfi‰Î› «ıMÀflfiÎ ±Î›˘…fi ◊¿Ì Ïÿ‰Î‚Ì ‹Ë˘IÁ‰ ◊¿Ì Á‹ÿΛfiı ¤ı√Î ¿fl‰ÎfiÌ ±fiı Á‹ÿΛ‹Î_ flËı·Ì ¬Î¥ ’Òfl‰Îfi˘, Áı÷ ⁄fi‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ »ı. Ïÿ‰Á ÿflÏ‹›Îfi ›˘Ω›ı·Î Ïÿ‰Î‚Ì ‹Ë˘IÁ‰‹Î_ ωω‘ ¿˘’˘˝flıÀ ⁄ÒJÁ, V‰ÎÏÿWÀ T›_…fi˘fiÎ VÀ˘·, ¿’ÕÎ_fiÎ ‰ı’Îfḻ˘fiÎ VÀ˘·, ’flŒ˘‹˝LÁ, ’Ïfl‰Îfl ‹ÎÀı ±fiı¿Ï‰‘ ’˛T≤Ïkα˘fi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. Á_V◊Î ‹ÎÀı ±Î ¬ÎÁ ‰Ê˝ Ë÷_, ¿ÎflHÎ ¿ı Ïÿ‰Î‚Ì ‹Ë˘IÁ‰fi˘ 30‹˘ ‰ÎÏÊ˝¿˘IÁ‰ ±fiı ±ı±Î≥±ıfiÌ Á‰Hν …›_÷Ì Ë÷Ì. ÷‹Î‹ ‰›…^◊fiÎ fiÎ√Ïfl¿˘ ‹ÎÀı ‹Ë˘IÁ‰ Ë÷˘, ’fl_÷ ›‰Î’ıœÌfiı ‰‘ ±Î¿Ê˝HÎw’ Ë÷˘. ‘ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ≥fi ±‹ıÏfl¿Î ±ıfi‰Î› «ıMÀflfiÎ ËηfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ √˘Ï‰_ÿ ‹_Ω· ¶ÎflÎ ›‰Î’ıœÌfiı ±Î¿ÏÊ˝÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î ‰Êı˝ ›‰Î ω_√ ·˘L« ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì, …ıfiı “ÿıÂÌ fiı@VÀ” fi΋ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î K›ı›fiı ±fiÁfl÷Î_, Ï⁄˛ÏÀ ÁıÏ·Ï⁄˛ÀÌ √Λ¿-·ı¬¿ …ı ÁÌfifiı ’flŒ˘‹˝ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î‹_hÎHÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_, …ıHÎı VÀı… ’fl fl˘Ï¿o√ ’flŒ˘‹˝LÁ ±ÎM›_ Ë÷_. $ ±Î ‰Ê˝fi_ ±Î¿Ê˝HÎ “’˛˘Œı¿” Ë÷_. »ıS·Î_ ¿ıÀ·Î_¿ ‰Ê˘˝‹Î_ ≥LÀfl ¿˘·ıÏ…›ıÀ ÕÎLÁ ¿˘„Q’ÏÀÂfi “fiΫ ≥LŒfi˘˝” ±Î¿Ê˝HÎfi_ ¿ıLƒ flËı·Ì »ı. U›Î‹¿ ›±ıÁ±ıfiÎ ÕÎLÁfl˘ ¶ÎflÎ ‹Ë˘IÁ‰fiÎ ±_÷‹Î_ ¤Î√ ·ıfiÎflÎ ÿflı¿fiı ÕÎLÁ ¿fl‰Î ±Î‹_hÎHÎ ±’Λ_ Ë÷_. ‹_Ω·ı ¿èÎ_ ¿ı ±ı±Î≥±ıfi_ K›ı› Á‹ÿΛfiÌ ‹A› ’˛T≤Ïkα˘‹Î_ ›‰Îfi˘fi˘ Á‹Î‰ı ¿fl‰Îfi_ »ı. Ïÿ‰Î‚Ì ‹Ë˘IÁ‰‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ’fl_’flÎ√÷ V‰ÎÏÿWÀ T›_…fi˘,

L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· flÎ…ÿÒ÷ Á_ÿÌ’ «ø‰÷a, ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î≥Õ Ï‹ÏÕ›ÎfiÎ ŒÎμLÕfl-«ıfl‹ıfi ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬, ÁÎ◊ı ±ı±Î≥±ı ¿Ï‹ÀÌfiÎ ÁP›˘ ±fiı ‹Ëı‹Îfi˘ fi…flı ’Õı »ı.

ËıS◊ ¿ıfl, ¿S«fl-±ÎÀÛ˚Á-øÎNÀ˚Á-F‰ı·flÌ-’fl_’flÎ√÷ ‰j΢ ±Î ‰Ê˝fiÎ ±Î¿Ê˝HÎfi_ ¿ıLƒ Ë÷Î_. «Ì’˘±ıfl, ¿÷Îfl ±ıfl‰ı{, À˘›˘ÀÎ, ’ı„MÁ¿˘, L› ›˘¿Û·Î≥Œ, ¿˘À¿

‹ÏËLƒÎ ⁄ıL¿ ‰√ıflı ‹Ë˘IÁ‰fiÎ ¿˘’˘˝flıÀ V’˘LÁfl˘ Ë÷Î. ±ı±Î≥±ı Á˙◊Ì …^fi_ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±ıÏ›fi

¤Îfl÷Ì›˘fi_ fi˘À-Œ˘fl-’˛˘ÏŒÀ Á_√Ãfi »ı, …ıfiÌ V◊Î’fiÎ 20‹Ì ±˘√VÀ, 1967fiÎ fl˘… ◊¥ Ë÷Ì. (Á˙…L›— “ÿıÁÌ À˘¿”)

‘ ±‹ıÏfl¿fi ÏËLÿ ¿˘±ıÏ·ÂfifiÌ ‰Ì‹ıLÁ g‰√ ¶ÎflÎ ›˘Ω›ı·˘ ’ÏflÁ_‰Îÿ

‰˘gÂBÀfi ÕÌÁÌ— ‘ ±‹ıÏfl¿fi ÏËLÿ ¿˘±ıÏ·Âfi (±ı±ı«ÁÌ) ‰Ì‹ıLÁ Ï⁄{fiıÁ ω_√ ¶ÎflÎ 23‹Ì ÁMÀıQ⁄flı √˛ıÀfl ‰˘ÏÂ_BÀfi ÕÌÁÌ ±ıÏfl›Î‹Î_ ’ÏflÁ_‰Îÿfi_ ±Î›˘…fi ¿flΛ_ Ë÷_. ’ÏflÁ_‰ÎÿfiÌ Âw±Î÷‹Î_ ¿˘LŒflLÁfiÎ_ ’ÿ˚Ï‹fiÌ ÏfiÕ<‹˘· ¶ÎflÎ ’Ïfl«›Ï‰Ï‘ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì.

±Î ’»Ì ±fiL›Î ’ıfi√˘LÕÎ ¶ÎflÎ ±‹ıÏfl¿Ì flÎWÀˇ√Ì÷ fl…^ ◊›_ Ë÷_. ±ı±ı«ÁÌ ’˛ıÏÁÕLÀ ËÊ˝ ÂıÃ̱ı ‰Ì‹ıLÁ Ï⁄{fiıÁ ω_√ ÏÕflı@Àfl ‹fiÌ@›Î ·Z‹Ì Ï·_√Î ÁÏË÷ ’˘÷ÎfiÌ ÀÌ‹fi˘ ’Ïfl«› ±ÎM›˘ Ë÷˘. I›Îfl ’»Ì ±ı±ı«ÁÌ ’˘Ï·ÏÀ¿· ÏÕflı@Àfl Fˢfi …ı√Á˝ ¶ÎflÎ ’˘Ï·ÏÀ¿·

±ıÕ‰˘¿ıÁÌ (flÎ…¿Ì› Á‹◊˝fi) ωÂı ’˛ı{LÀıÂfi ¿flΛ_ Ë÷_. ±ı±ıÁ«Ì ‰Ì‹ıLÁ Ï⁄{fiıÁ ω_√ ·ÌÕfl lÌ·ı¬Î flı~Ì ’ÎS·ı ¶ÎflÎ √˛’fi˘ Ëı÷ fl…^ ¿flΛ˘ Ë÷˘. ’ÏflÁ_‰Îÿfi_ Á‹Î’fi ÏÂS’Ì ÁÌ ±ıLÕ ÀÌ‹fiÎ fiıI≤I‰‹Î_ fl…^ ◊›ı·Î ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¿Î›˝ø‹ ÁÎ◊ı ◊›_

Ë÷_. ±Î ÁÎ◊ı ±‹ıÏfl¿fi ÏËLÿ ¿˘±ıÏ·Âfi ‰Ì‹ıLÁ Ï⁄{fiıÁ ω_√ ÁkÎΉÎfl flÌ÷ı B·˘⁄· ±ıLÀfl’˛ÌÏfi›˘flÂÌ’ Á‹ÌÀfiÌ ±ÎμÀflÌ« ’ÎÀÛfifl ⁄fiÌ »ı. ±Î ÁÏ‹À ˈÿflÎ⁄Îÿ‹Î_ ›˘ΩÂı. ›±ıÁ ÕıÏ·√ıÂfifi_ fiıI≤I‰ ≥‰ÎL¿Î ÀˇQ’ ¿flÂı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)


®

Magazine Section Gujarat Times October 13, 2017 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

á ¤ÎÀÌ ±ıfi.

√

…flÎ÷fi˘ √˙fl‰Î„L‰÷ lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ Á_’˛ÿΛ‹Î_ … fiÏË, ’fl_÷ Á‹√˛ ωf‰fiÎ_ Á‰˘˝k΋ ÷Ì◊˝‘΋˘‹Î_ A›ÎÏ÷ ’΋ı·_ fiÏÕ›Îÿ fi∞¿ ±Î‰ı·_ ¤T› “lÌ ‰Õ÷η‘΋” T≤÷’fl‹Î_ ±ZÎfl ’flÔÊ˘k΋ fiÎflΛHÎ lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ±Á΋ÎL› ±fiı ¤ÎÀÌ ±ıfi. ±Ï‰V‹flHÎÌ› »ı. ‰Õ÷ηfi_ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹_Ïÿfl ¤T› fiı ÏÿT› »ı. ±Î ÷Ì◊˝‘΋ ’˛√À ¤√‰Îfi lÌËÏflfiÎ Á_⁄_‘◊Ì ±˘…V‰Ì ⁄fiı·_ ±ΩıÕ V◊‚ »ı. ‰Õ÷η‘΋‹Î_ Á‹√˛ ÷Ì◊˘˝ ±fiı Á‰˝ÿı‰÷α˘ Ïfi‰ÎÁ ¿flÌfiı flèÎÎ »ı, ±ı‹ ‹fiΛ »ı! ±Î ‰_ÿfiÌ› ÷’˘¤ÒÏ‹ »ı. √Ò…˝fl ‰Á_‘fl΋Î_ ±_ÿÎ…ı ⁄ı Á‰Hν ‹_Ïÿfl »ı— ±ı‹ ±_⁄Î∞, ±fiı ⁄Ì…\_ ‰Õ÷η‘΋fi_ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹_Ïÿfl. «fl˘÷fl ’˛ÿıÂfiÎ ±·˙Ï¿¿ ±fiı ±fiıflÔÎ ‰Õ÷ηfi˘ ‹ÏË‹Î ΩHÎ̱ı. ‰Õ÷η fiÏÕ›Îÿ-±ÎHÎ_ÿ ‹Î√˝ ‰E«ı ±Î‰ı·_ »ı. ÿÒfl◊Ì … ‰Õ÷η‘΋fiÌ ¤T›÷Îfi˘ ±Î»ıfl˘ ±_ÿı¢ ‹‚Ì Ω› »ı. fl˘Õ◊Ì ’˛‰ıÂ÷Î_ … ¿·ÎI‹¿ ωÂ΂

‘‹˝ ±fiı Á_V¿ÚÏ÷fi˘ Á‹ı‚— √˘SÕfi ÀıQ’· ‰Õ÷η‘΋

¶Îfl‹Î_ …÷Î … ±Î’fi_ V‰Î√÷ ◊÷_ ˢ› ÷ı‰Ì ’˛÷ÌÏ÷ ◊Λ. ±Î√‚ …÷ΠωÂ΂ ÀΉfl ±Î‰ı »ı. ÀΉfl

‹_Ïÿfl ÷flŒ …‰Îfi˘ Á_¿ı÷ ±Î’Ì ÿı »ı. ±Î»Î ¤Ò¬flÎ fl_√◊Ì fl_√Λı·Î ÀΉfl‹Î_◊Ì ’˛‰ıÂ÷Î_ “‰Õ÷η‘΋” ¿˘¥ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ Ï¿S·Î‹Î_ ’Ïfl‰Ï÷˝÷ ◊Λ »ı. ¤T› {w¬Î ±fiı ωflÎÀ ÿfl‰ÎΩ ’flfi_ flÎ…‰Ì Á‹›fi_

fi¿Â̿΋ ‹fi‹˘ÏË÷ ¿flı »ı. Á‚_√ ±Î√‚fiÎ ¤Î√ı fi›fiflQ› ±Î¿Ê˝HÎ◊Ì ËÏfl¤@÷˘ ’·„@÷ ◊Λ »ı. ‰ÎË...! Â_ ¤T›÷Î »ı!! ‹_ÏÿflfiÌ Á΋ı ’˛ÁÎÿ-¿À·ıflÌfiÌ ±Á_A› ÿ¿Îfi˘ »ı. ÏfiI› Ïfifl_÷fl ËΩfl˘ l©Î‚±˘ ‰Õ÷η ±Î‰ı »ı. ‹_Ïÿfl‹Î_ ’˛‰ıÂ÷Î_ «˘÷flŒ ’˛Î«Ìfi÷‹ fl_√⁄ıfl_√Ì ‹ËοΛ ‹¿Îfi˘, ÷ı‹Î_ fiÌ«ıfiÎ ¤Î√ı ¿ÎWÿ·Î ·Ï«÷ V÷_¤˘ ±fiı ÷ıfiÌ ±ı¿Áfl¬Ì ÏÕ{Î≥fi ‹fi‹˘Ë¿ ÿÌÁı »ı. ωÂ΂ Á¤Î‹_Õ’‹Î_ ËÏfl¤@÷˘ ‘Òfi¿Ì÷˝fi ¿flı »ı. ±ZÎfl¤‰fi Á_ÿfl ⁄Î_‘HÎ̉΂_ »ı. ÷ı‹Î_ Q›Ï{›‹ »ı. ËÏfl‹_Õ’‹Î_ ¿Î‚Î fl_√fiÎ_ ¿ÎWÿ·ÎfiÎ_ ⁄ÎflÌ-ÿfl‰ÎΩ»Ω ±·√ ¤Î÷ ’ÎÕı »ı. ÷ı‹Î_ ÏÂZÎÎ’hÎÌ »ı. ±Î_¬˘fiı ÂÎ÷Î ±Î’÷Î_ Ï⁄„SÕ_√˘ fiÌflA›Î ’»Ì ωÂ΂ «˘¿ ‰E«ı ±Î‰ı·_ Ïfi… ‹_Ïÿflfiı fiÌflA›ı. ‰Õ÷η‘΋fiÎ Õ˘@Àfl Á_÷ V‰Î‹Ì ’˛ı‹Î‚ ‰ÎHÎÌ◊Ì ‹_Ïÿflfi˘ ≥Ï÷ËÎÁ …HÎΉı »ı. ¤√‰Îfi V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎı Ωı ¿˘¥ V◊‚ı ‹_Ïÿfl ⁄Î_‘‰Î ‹ÎÀı …B›Î Ω÷ı Ωı¥fiı ’Á_ÿ ¿flÌ Ë˘› ÷˘ ±ı ±Î ‰Õ÷η‘΋ ‹_Ïÿfl »ı. ¤√‰Îfiı ±ıfiÎ_ ±_√¤Ò÷ ‹¿Îfi˘ fi¿Â˘ Ω÷ı ÷ˆ›Îfl ¿flÎ‰Ì ’Á_ÿ ⁄_‘ÎT›Î_ »ı. ±Î ‹_Ïÿfl ¿‹‚οÎfl »ı. (±fiÁ_‘Îfi ’ÎfiÎ fi_. hÎHÎ ’fl)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2

á fl‹ıÂ Ãyfl

ωω‘Î

October 13, 2017 à ±˘@À˘⁄fl 13, 2017

’˛Ï÷‰Îÿ … …ıfi˘ ’˛Ï÷¤Î‰ ˢ› ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ˘

±ı

¿ ±I›_÷ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì T›„@÷fiÌ ‰Î÷ »ı. ÷‹ı ±ıfiı ¿Ë˘ ¿ı, “±Î…ı ÃoÕÌ ‰‘Îflı »ı, fiÏË?” ÷˘ ±ı ÷fl÷ ¿ËıÂı, “±flı ±Îfiı Â_ ÃoÕÌ ¿Ë˘ »˘? ÃoÕÌ ÷˘ ÷‹ı Ωı¥ fi◊Ì...” ±Î‹ ¿ËÌ ÷‹ÎflÌ ‰Î÷fi_ ¬_Õfi ¿›Î˝ ¿flÂı. ÷‹ı V‰Î¤Îω¿’HÎı ±ı‰_ ¿Ë˘ ¿ı “∑÷±˘fi_ «ø ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì.” ÷˘ ±ı ’˛Ï÷‰Îÿ ¿flÂı ¿ı “fiÎ ¤Î¥ fiÎ, ±Î ÷˘ fl‹ı Ãyfl ’Ïfl‰÷˝fifi˘ ±ı¿ ’˛¿Îfl »ı.” ⁄Ì∞ ¿˘¥ ‰¬÷ ÷‹ı ±Î … ‹tı ±ı‹ ¿Ëı¢ ¿ı ∑÷«ø ±ı ’Ïfl‰÷˝fifiÌ ’˛Ïø›Î »ı, ÷˘ ±ı ÷fl÷ ¿ËıÂı, “fiÎ ±ı‰_ fi◊Ì, ±Î ÷˘ B·˘⁄· ‰˘Ï‹*√fi_ ¿ÎflHÎ »ı.” À>_¿‹Î_ ±ı‹fiÌ ⁄Ï© Ëo‹ıÂÎ_ ±ı‹fiı Á΋Π’Òflı flάı »ı. ±ı ¿˘¥ ’HÎ ‰Î÷ı Á_‹÷ ◊Λ ±ı ÷˘ Â@› fi◊Ì, ’fl_÷ ¿˘¥ ’HÎ ‹tı ‹˙fi ÿά‰ı ÷˘ ’HÎ Á΋Ή΂ÎfiÌ ∞÷ √HÎΛ. CÎHÎÌ ‰Îfl ±ı‹fiı ‹‚fiÎflfiı ±ı‰_ ◊Λ ¿ı ±_√÷ ∞‰fi‹Î_ ±Î ‹ÎHÎÁ ¿¥ flÌ÷ı ÁıÀ ◊¥ ¿÷˘ ËÂı? Ë¿Ì¿÷‹Î_ ±Î‰Î ‹ÎHÎÁ˘fi˘ ’˛Ï÷¤Î‰ Ëo‹ıÂÎ_ ’˛Ï÷‰Îÿ V‰w’ı ˢ› »ı ±fiı ±ı‹Î_ ±’‰Îÿ CÎHÎÎ ±˘»Î ◊÷Πˢ› »ı. ±ı¿ ΩHÎÌ÷Î ÁÎÏËI›¿Îfl ‹ÎÀı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î÷_ ¿ı ÷‹ı ¿˘¥ ’HÎ ‰Î÷ ¿fl˘ ÷˘ ±ı ±ıfiÎ◊Ì ÷tfi ωflÔ© ‰Î÷ ¿flı ±fiı Á‹◊˝fi‹Î_ œ√·Î⁄_‘ ÿ·Ì·˘ ±fiı ’˘÷ÎfiΠωÂ΂ ‰Î«fi‹Î_◊Ì ‹‚ı·Î_ ±‰÷flHÎ fl…^ ¿›Î˝ ¿flı. ¿˘¥¿ı ±ı‹fiı ’Ò»˚›_ ¿ı, “÷‹ı ¿›Î ‰Îÿ‹Î_ ‹Îfi˘ »˘?” I›Îflı ÷ı‹fiÎ◊Ì ¿oÀ΂ı·Ì ±ı¿ T›„@÷±ı ±Îfi˘ …‰Î⁄ ±Î’ı·˘ ¿ı, “±ı Ëo‹ıÂÎ_ ’˛Ï÷‰Îÿ‹Î_ ‹Îfiı »ı!” ‹ÎHÎÁ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿ı ω¶Îfi ˢ› ±fiı ◊˘ÕÎ CÎHÎÎ ±_Âı ±ÁË‹÷ÌfiÎ ÁÒfl˘ ÿÂν‰ı ±ı ‹ÎfiÌ Â¿Î›, ’fl_÷ ±Î’HÎı Ωı¥±ı »Ì±ı ¿ı CÎHÎÎ ‹ÎHÎÁ˘fiÌ ±Î ’˛¿ÎflfiÌ ’˛¿ÚÏ÷ … ⁄fiÌ …÷Ì Ë˘› »ı. ‰Î÷‰Î÷‹Î_ “Ë‹ ¤Ì ¿<» ¿‹ fiÏË” ±ı‰_ ±ı‹fi_ ‰·HΠˢ› »ı. CÎHÎÌ ‰¬÷ ÷˘ ‰Î÷fiı ›˘B› ’Ïfl’˛ıZ›‹Î_ Á‹F›Î ‰√fl ’HÎ ±Î‰Î ·˘¿˘ ’˛Ï÷¿Îfl ¿fl÷Î flËı »ı. ±Î‹Î_ ÷ı‹fiÎ

ÏʱÎı-‹ËÏÊÛ±Îı ‹ÎhÎ ±ZÎfliÎÎfi fiˢ÷Î ±Î’÷Î. ωzÎ◊a±Îıfiı ÷ı±Îı ±ÎK›ÎÏI‹¿ g«÷fi, ‘‹Û ±fiı ∞‰fifi˘ ‹‹Û, ›<©fiÌ Ï‰Ï‰‘ ¿·Î±Îı, fiÚI›√Λfi ‰√ıflı ¿·Î±Îı, ·Î≥ŒVÀÎ≥·, ‰ÕÌ·˘fiı ±Îÿfl ±Î’‰ÎfiÎ ÁoV¿Îfl ÁÏË÷ CÎbo ⁄‘<o ¤HÎΉ÷Î Ë÷Î. ±ıfiı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. fl˘ÏË÷ ÂÎË ±Î…ı V¿Ò·˘¿˘·ıΩı‹Îo iÎÎfi fiÏË, ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ±Î…fi˘ ωzÎ◊a ±ıF›<¿ıÂfi ’Òfl_ ¿›ÎÛ ’»Ì √<·Î‹ÌfiÌ Ωı⁄ ¢‘ı »ı, Ωı⁄ fi ‹‚ı ÷˘ ÏÕ’˛ıÂfi‹Îo ÕÒ⁄Ì Ω› »ı. ’˛Î«Ìfi ¿Î‚‹Îo ωzÎ◊a ‹V÷Ì’Ò‰Û¿ ’˘÷Îfi˘ V‰÷ohÎ fiÎfi˘‹˘À˘ ¿Îfl˘⁄Îfl ¿fl‰Î ·Î√Ì …÷˘ Ë÷˘. ±ıfiı ⁄ı¿ÎflÌfiÌ ¬⁄fl ’HÎ fiˢ÷Ì! ÷ZÎÏ·Π±fiı fiηoÿÎ …ı‰Ì ’ÎÃÂ΂αÎı μ’flÎo÷ ±fiı¿ ±Îl‹˘‹Îo ±fiı ¿<ÏÀfl˘‹Îo ±Î‰Î iÎÎfi›i΢ «Î·÷Î Ë÷Î. ÿıÂ-ωÿıÂ◊Ì I›Îo ¤HΉΠ‹ÎÀı ωzÎ◊a±Îı ±Î‰÷Î Ë÷Î. ±Î…ı “’ÎÃÂ΂Δ ÂOÿfi˘ ±◊Û Áo¿˘«Î¥ √›˘ »ı. …ˆfi ÂÎj΢ ±fiı ÁÒh΢fi<o iÎÎfi ±Î’÷Ì Â΂αÎı ±ıÀ·ı ’ÎÃÂ΂Π±ı‰˘ ±◊Û ◊¥ √›˘ »ı. ±Î…ı ±Î’HÎı …ˆfi ’ÎÃÂ΂αÎıfiÌ …wfl÷ ωÂı ÷◊Î ’ÎÃÂ΂αÎı‹Îo ±K›Î’fi ¿flΉ÷Î ÏÂZο˘ ωÂı ‰Î÷ ¿fl‰Ì »ı. iÎÎfi ÷˘ ωÂ΂ ÁÎ√fl »ı. ÿflı¿ ‘‹Û ’ÎÁı iÎÎfi ±fiı ±K›ÎI‹ ‹ÎÀı ‹˙Ï·¿ g«÷fi »ı, ‹˙Ï·¿ ÀˇıÏÕÂLÁ »ı. …ˆfi ‘‹ÛfiÎo ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎo ÁÒh΢ ±‘Û‹Î√‘Ì ¤ÎÊ΋Îo ·¬Î›ı·Îo »ı. …ˆfi ‘‹ÛÁÒh΢ Áfl‚ »ı, ¤Î‰‰ÎËÌ »ı. »÷Îo ±Î…ı ±ı ¤ÎÊÎfi˘ μ’›˘√ flè΢ fi ˢ‰Î◊Ì ±ı ⁄‘<o ±CÎflo ·Î√ı »ı. ±ıfiı ›˘B› √<fl ¿ı ÏÂZο … ÁÎ«Ì flÌ÷ı ¤HÎÎ‰Ì -

ÁÒZ‹ ±Ë‹˚ ¿ı ±ı¿ ’˛¿ÎflfiÌ ·CÎ÷Î√˛_Ï◊ … T›@÷ ◊÷Ì Ë˘› »ı. Ë¿Ì¿÷‹Î_ ±_√˛ı∞‹Î_ ¿Ëı‰Î›_ »ı ±ı‹ ‘Listening is best excercise.’ ±ıÀ·ı ¿ı ¿˘¥ ’HÎ ‰Î÷fiı K›Îfi◊Ì ÁÎ_¤‚‰Ì ±fiı Á‹…‰Ì ±ı lıWà ‰V÷ »ı. ÿÏfi›Î‹Î_ CÎb_ ⁄‘_ ‰ˆÏ‰K› »ı. ±Î’HÎı …ıfiı iÎÎfi ±◊‰Î ΩHοÎflÌ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ıfiÌ Á̋α˘ ±fi_÷ ˢ› »ı. ±Î‰Î Á_Ωı√˘‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ⁄Î⁄÷ı ±Î’HÎı ÁΫΠ±ı‰_ ‹Îfi‰_ ¤Ò·¤flı·_ »ı. ÷·ÁÌÿÎÁ∞±ı ¤·ı …\ÿÎ Á_ÿ¤˝‹Î_, ’HÎ ±Î ⁄Î⁄÷ı ¿èÎ_ »ı ¿ı, “÷·ÁÌ ≥Á Á_ÁÎfl ‹ıÓ ¤Î÷¤Î÷ ¿ı ·˘√ Á⁄ Áı ÏË·Ï‹· «Î·Ì±ı, fiÿÌ fiΉ Á_Ωı√.” ±ıÀ·ı ¿ı ±Î …√÷‹Î_ ‹ÎHÎÁ˘fiÎ ±fiı¿ ’˛¿Îfl »ı. ’ÎflΉÎfl ‹÷‹÷Î_÷fl˘ »ı. ±ı‹Î_ CÎHÎÌ ⁄Î⁄÷˘±ı ±ı¿Á_‹÷Ì ¿ı l©Î ◊¿Ì ’HÎ «Î·‰Îfi_ flËı »ı. ±Î’HÎı Ωı ωfl˘‘Ì ‰Î÷fiı ’HÎ Á‹I‰’Ò‰˝¿ Á‹∞±ı ÷˘ CÎHÎÌ ‰¬÷ ÁÎ«Ì ‰Î÷ ’˛√À ◊÷Ì Ë˘› »ı. Á΋Π’Òflı

«Î·fiÎflÎ ·˘¿˘ CÎHÎÌ ‰Îfl Ωı ±fiı μIÁÎË‹Î_ ¬˘ÀÌ ⁄Î⁄÷˘ ’fl‰Îfl ¿fl‰Î ’HÎ ‹◊÷Πˢ› »ı. ±Î‹Î_ ±Îç›˝ ◊Λ ±ı‰Ì ‰Î÷ ±ı ˢ› »ı ¿ı T›„@÷ ’˘÷ÎfiÎ ‘_‘Î ¿ı V‰Î◊˝ ‹ÎÀı ±Î ’˛¿Îflı ‰÷˝fi ¿flı ÷˘ ¿ÿΫ ¿˘¥fiı ‰Î_‘˘ ˢ¥ ¿ı fiÏË, ’fl_÷ CÎHÎÌ ‰Îfl ÷˘ ‹ÎhÎ Á‹› ’ÁÎfl ¿fl‰Î ¿ı ¿ÎflHÎ ‰√fl ’HÎ ±Î flÌ÷ı T›@÷ ◊‰ÎfiÌ Àı‰ ˢ› »ı. ±Î‰_ Œ@÷ Á΋ÎL› …fiÁ‹Î…‹Î_ … ⁄fiı »ı ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î’HÎı …ıfiı ω¶Îfi ¿ı ‰_ÿfiÌ› √HÎ÷Πˢ¥±ı ÷ı‰Î ‹ÎHÎÁ˘ ’HÎ ±Î‰Ì T≤ÏkÎfi˘ Ï¿Îfl ⁄fiı·Î ˢ› »ı. fi‰˘Á‰˘ ±ı¿ ¿Ï‰ ’˘÷ÎfiÌ ‹◊΋H΢ ◊¿Ì fl«fiα˘ ¿fl÷˘ Ë÷˘. ±ıHÎı fiflgÁË ±fiı ‹ÌflÎ_fiÌ ’fl_’flÎfiÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ’ÿ˘ ·A›Î_. μIÁÎË‹Î_ ±Î‰Ìfiı ±ı ±ı¿ ¬Ò⁄ … ΩHÎÌ÷Î ¿Ï‰ ’ÎÁı ÕΛflÌ ·¥fiı ’Ë˘Ó«Ì √›˘. ’˘÷ÎfiÎ_ ¤Î‰‰ÎËÌ ’ÿ˘ ±ıHÎı ⁄fiı ±ıÀ·Î μIÁÎË◊Ì fl…^ ¿›Î*. ’ı·Î ω¶Îfi ¿Ï‰ ◊˘ÕÌ ‰Îflı ⁄˘S›Î ±fiı ¿èÎ_,

“¤Î¥, ’fl_’fl΋Î_ ÷˘ CÎb_ ·¬Î›_ »ı. fiflgÁË‹ÌflÎ_, ÿ›Îfl΋fiı … ‰Îfl_‰Îfl Ïfl’ÌÀ ¿fl‰Îfi˘ ¢ ±◊˝ »ı? ÷‹ı ¿o¥¿ fi‰_ ·¬˘. ’˘÷ÎfiÌ flÌ÷ı ·¬‰Îfi_ flά˘, ¿Â_¿ ’˛›˘√ÎI‹¿ ·¬˘...” fi‰Î ¿Ï‰fiı ◊›_ ±Î ‰Î÷ ’HÎ ÁΫÌ. ±ıHÎı ⁄Ë ‹ÎÃ<_ fi ·√ÎÕu_. ’˛Ï÷‰Îÿ ¿flfiÎfl ÁÎZÎfl ¿ÿΫ ±Î ‰Î÷ ¤Ò·Ì √›Î ËÂı, ’fl_÷ ¿ıÀ·Î_¿ ‰Ê˘˝ ’»Ì ±ı¿ ¿Ï‰Á_‹ı·fi‹Î_ ÷ı ‹A› V◊Îfi ’fl Ï⁄flÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ±Î fi‰˘Ïÿ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ’˛›˘√ÂÌ· fl«fiα˘ ‰Î_«‰Îfi_ Âw ¿›*. l˘÷α˘±ı ’HÎ ÁÎfl˘ ’˛Ï÷ÁÎÿ ±ÎM›˘. ¿Î›˝ø‹fiÎ ±_÷ı ’ı·Î ω¶Îfiı ŒflÌ◊Ì ±ıfiı ±ı¿ ⁄Î…\ ⁄˘·Î‰Ì Ϭ΋HÎ ±Î’Ì— “’˛›˘√˘ ¿fl‰Î Áfl‚ »ı. Á˙’˛◊‹ ±Î’HÎÌ ’fl_’flÎfi˘ ±P›ÎÁ ¿fl˘. ’fl_’fl΋Î_ ·¬‰Îfi_ flά˘.” fi‰˘Ïÿ÷ ¿Ï‰fiı ±Î ‰¬÷ı ±Î ’˛Ï÷‰Îÿ fi √‹ı ±ı V‰Î¤Îω¿ Ë÷_. ±ıHÎı ’ı·Î ÁÎZÎflfiı ±√Îμ ±ı‹HÎı …ı ¿Ëı·_ ±ı ›Îÿ ÿı‰ÕÎT›_. Ëo‹ıÂÎ_ ’˛Ï÷‰Îÿ‹Î_ ‹Îfi÷Πω¶Îfifi_ ‹˘œo ‰Ì·_ ’ÕÌ √›_ Ë÷_! ±Îfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ’HÎ fi◊Ì ¿ı ±Î’HÎı …ı ⁄Î⁄÷ …ı‹ ‹‚ı ±ı‹ V‰Ì¿ÎflÌ ·ı‰Ì. ¬flı¬fl ±ı ÷˘ √ÎÕÏfl›˘ ’˛‰ÎË ◊›˘ √HÎΛ. ‹ÎHÎÁfi˘ ω¿ÎÁ ÷ıfiÎ ’˛ffiı ±fiı ’˛Ï÷’˛ffi ¿fl‰ÎfiÌ Z΋÷Î μ’fl flËı·˘ »ı. ±Î’HÎÌ ·˘¿¤ÎÊ΋Î_ ’HÎ ¿Ëı‰Î›_ »ı ¿ı “’œ÷Î_ ’_ÏÕ÷ fiÌ’…ı” ±◊ν÷˚ ‰Îÿω‰Îÿ ’˛ffi˘kÎflÌ ◊¿Ì … ÁI›fi_ ’˛Ï÷’Îÿfi ◊÷_ ˢ› »ı. ·˘¿ÂÎËÌ‹Î_ ««Î˝ ±fiı ΩËıfl ’ÏflÁ_‰Îÿ˘fi_ ±fi˘¬_ ‹ÎËÎIQ› »ı, …ı‹Î_ ωfl˘‘Ì ÁÒfl ±ı ‹A› ˢ› »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ ⁄Î⁄÷fi˘ ’˛Ï÷¿Îfl fi ¿fl‰˘ ±ı ’HÎ ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì. ±Î’HÎı I›Î_ √flÔÏÂW› ’fl_’flÎ »ı …ı‹Î_ ’Ò»÷Î_ flËı‰_ ±ı ‹A› Âfl÷ ˢ› »ı. ¤√‰ÿ˚√Ì÷΋Î_ ±…\˝fi Á÷÷ ’˛ffi˘ ’Ò»ı »ı. ±ÁË‹÷ ’HÎ ◊Λ »ı. ±Î‹ ’˛Ï÷‰Îÿ ±‹¿ ÷⁄yÎ Á‘Ì ’˛√Ï÷fiÌ ÏfiÂÎfiÌ √HÎÌ Â¿Î›, ’fl_÷ Á÷÷ ωfl˘‘Ì ÁÒfl‹Î_ ‰Î÷ ¿fl‰Ì, Ëo‹ıÂÎ_ ¿˘¥ fiı ¿˘¥ T›„@÷fi_ ¬_Õfi ¿fl÷Î_ flËı‰_ ±ı‹Î_ ±˙Ï«I› fi◊Ì. ¿ı‰‚ ’˛Ï÷‰Îÿ … …ı‹fi˘ ’˛ÎHÎ »ı ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ˘fiÎ ’˛Ï÷¤Î‰˘ @›Îflı› Á‹÷˘· ˢ÷Î fi◊Ì.” á ·ı¬¿ √…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÎ ÁfiÿÌ ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı ÁÎÏËI›Á…˝¿ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

iÎÎfi ±fiı ÏÂZÎHÎ ‰E«ıfi˘ ÏÕŒflLÁ ›Îÿ flά‰˘ ’Õı ±ı‰˘ »ı Á‹Ω‰Ì ¿ı. fiÏË÷fl ÂÎj΢fiÎ ¬˘ÀÎ ±◊˘Û ‘‹Ûfiı ⁄ÿfi΋ ¿flı ±fiı ±fi<›Î›Ì±Îıfiı √ıfl‹Î√ıÛ ÿ˘flı. ‹ÎflÌ ºÏp±ı ’˛I›ı¿ ’ÎÃÂ΂ΠiÎÎfifi<o ÷Ì◊Û »ı. ’ÎÃÂ΂Îfi˘ ÏÂZο ‹ÎhÎ iÎÎfiÌ Ë˘› ±ıÀ·<o ≥fiŒ fi◊Ì, ±ı «ÎÏflh›‰Îfi ±fiı ‰ÎIÁS›‰Îfi ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±o‘l©Î ±fiı √ıflÁ‹Ωı◊Ì fi‰Ì ’ıœÌfiı ⁄«Î‰ı »÷Îo fiˆÏ÷¿÷ÎfiÎo ‹Ò‚ ¬Ò⁄ ¨ÕÎHÎ◊Ì fl˘’Ì Â¿ı ±ı‰˘ ÏÂZο ÿflı¿ ’ÎÃÂ΂Îfiı ‹‚‰˘ ±Ïfi‰Î›Û »ı. ÁΫ˘ ÏÂZο ¿ÿÌ›ı ωzÎ◊a ‹ÀÌ …÷˘ fi◊Ì. ±ıfiÌ Ï…iÎÎÁÎ ±fiı ±ıfiÌ ÁF…÷Î ±¬oÕ flËı‰Îo Ωı¥±ı. ÂÎj΢fiÎ ±◊˘Û ωÂı Á÷÷ g«÷fi-‹fifi ¿flfiÎfl˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ÷˘ Á΋ı ’ZÎı ’ÎÃÂ΂αÎı ¿ı‰Ì ˢ‰Ì Ωı¥±ı ±fiı …ˆfi ÁoC΢±ı ’ÎÃÂ΂ÎfiÎ ÏÂZο˘ ÁÎ◊ı ¿ı‰˘ Áo⁄o‘ ±fiı ¿ı‰˘ T›‰ËÎfl flά‰˘ Ωı¥±ı, ±ı ’HΠω«Îfl‰ÎfiÌ ±Î‰U›¿÷Î »ı. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı ¿ıÀ·Ì¿ ’ÎÃÂ΂αÎıfiÎ ÏÂZο˘fiı ¿˘¥ ’˛Î≥‹flÌ V¿Ò·fiÎ ÏÂZο …ıÀ·Ì Áı·flÌ ’HÎ fi◊Ì ‹‚÷Ì. ¿ıÀ·Î¿ ÏÂZο˘ ÷˘ ⁄ı ¿ı hÎHÎ fl˘ÏË÷ ’ÎÃÂ΂αÎı‹Îo …¥fiı ±P›ÎÁ ¿flΉı »ı,

÷˘ ’HÎ ±ı‹fiı ÿflfl˘…fiÎ 500 wÏ’›Î ’HÎ fi◊Ì ‹‚÷Î. ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı ±‹ı Â<o ¿fḻı, ±‹ÎflÎ ÁoCÎfiÌ ’ÎÃÂ΂΋Îo ÿÁ ⁄΂¿˘ ’HÎ ¤HΉΠfi◊Ì ±Î‰÷Îo, ’»Ì Áı·flÌfiÌ ‹˘ÀÌ fl¿‹ ¿¥ flÌ÷ı ’fl‰Õı? ÷˘ ±ı‹Îo ÏÂZοfi˘ ÷˘ ¿˘¥ ‰Îo¿ fi◊Ì fiı! ±ıHÎı ÷˘ ±ıÀ·Ì … ‹Ëıfi÷ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› »ı fiı, …ıÀ·Ì hÎÌÁ ¿ı «Î·ÌÁ ⁄΂¿˘ ‹ÎÀı ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘›! ±ıfiı ±Î‰‰Î-…‰Îfi˘ ¬«Û ±ıÀ·˘ … ◊Âı, Á‹› ’HÎ ±ıÀ·˘ … ±Î’‰˘ ’ÕÂı. ±ıfiı ’Òflo ‰‚÷fl ±fiı ‹‚÷fl ‹‚‰<o … Ωı¥±ı. ±ı ±ıfi˘ Ë¿ ’HÎ »ı. ¿ıÀ·Î¿ lÌ‹o÷ ŒıÏ‹·Ì‹Îo ‘ÎÏ‹Û¿ ÏÂZο˘fiı ’˘÷ÎfiÎ CÎıfl ⁄˘·Î‰Ìfiı ±P›ÎÁ ¿flΉ‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ±ı‹fiı ÷ı±Îı ‹˘ÀÌ Áı·flÌ «Ò¿‰÷Πˢ› »ı ÷◊Î ±ı‹fiÌ Ï‰ÂıÊ Áfl¤flÎ ’HÎ ¿fl÷Πˢ› »ı. ±ı‰<o ÁoCÎ ¿ı‹ fi ¿flÌ Â¿ı? ÿflı¿ ÁoCÎ ¿o¥ √flÌ⁄Õ˘ fi◊Ì Ë˘÷˘. Á΋ˆ›Îo ±fiı ¤’¿Î ¿fl‰Î‹Îo ÷˘ ÷ı‹fiı @›Îo› ¿fl¿Áfl ¿fl‰Ì ’Õ÷Ì fi◊Ì! …ˆfi ⁄΂¿˘fiı iÎÎfi ±fiı ÁoV¿Îfl ±Î’‰Î ‹ÎÀı ÿflı¿ ÏÂZο ÏfiqΉÎfi flËı ±ı ±ıfiı ωÂıÊ Á<ω‘αÎı ±Î’‰Ì ÂÎË ‹ÎÀı Ωı¥±ı. ωω‘ ’˛Áo√ı «œÎ‰Î-μ»Î‹HÎ̱Îı

±fi¤ÒÏ÷

’˛Î«Ìfi ¿Î‚‹Îo Áo÷Îfi˘fiı ∑ÏʱÎı-‹ËÏÊÛ±Îı ’ÎÁı iÎÎfi ‹ÎÀı ‹˘¿·÷Î Ë÷Î. ∑ÏʱÎı-‹ËÏÊÛ±Îı ¿˘¥ ŒÌ ·ı÷Î fiˢ÷Î, ωzÎ◊a±Îı ’ÎÁı ¿Î‹ ¿flΉ÷Î Ë÷Î ±fiı ±ı flÌ÷ı ωzÎ◊a±Îıfiı ’˛ı„@À¿· Àˇı≥gfi√ ’HÎ ‹‚Ì flËı÷Ì. ¿˘¥ ‰¬÷ ∑ÏʱÎı-‹ËÏÊÛ±Îıfiı ÿÎfi-ÿÏZÎHÎÎ ’HÎ ‹‚÷Îo.

◊Λ I›Îflı ±ı ¶ÎflÎ ‹‚ı·Ì fl¿‹fi˘ ÿÁ À¿Î ÏËVÁ˘ ’ÎÃÂ΂ÎfiÎ ÏÂZο˘ ‹ÎÀı ±·√ ŒÎ‚‰Ì ÿı‰˘ Ωı¥±ı. ±ı ÏÂZο˘fiı ’‹ÛfiLÀ ’ıLÂfi ±Î’‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ’HÎ flά‰Ì Ωı¥±ı. ±·⁄kÎ, ¿ıÀ·Î¿ Á<iÎ iÎÎfi’˛ı‹Ì lΉ¿˘ ’ÎÃÂ΂Îfiı ωÂıÊ ‹Ëk‰ ±Î’ı »ı, ¿ıÀ·Ì¿ ÁoV◊αÎı ’ÎÃÂ΂ÎfiÎ ÏÂZο˘fi<o ⁄Ë<‹Îfi-±Ï¤‰Îÿfi ’HÎ ¿flı »ı, ’flo÷< Ë∞ ±ı ≥fiŒ fi◊Ì. ±‹ÿΉÎÿ‹Îo ÂÎoÏ÷fi√flfiÌ ’ÎÃÂ΂ÎfiÎ Áo«Î·¿ lÌ ¿<‹<ÿ¤Î¥ …ı flÌ÷ı ÏÂV÷ ±fiı T›‰V◊Î ÁÎo¤‚ı »ı, ÷ıfi<o μÿÎËflHÎ ±L› ÷‹Î‹ ’ÎÃÂ΂αÎıfiÎ T›‰V◊Î’¿˘±ı ±fi<Áfl‰<o Ωı¥±ı. ±ËŸ ‘˘flHΉÎfl ωzÎ◊a±Îıfiı ‘ÎÏ‹Û¿ ÏÂZÎHÎ ±’Λ »ı, ±ıfiÌ ±ı@{ÎQÁ ·ı‰Î› »ı, ≥fi΋˘ ±fiı ’˛¤Î‰fiαÎı ±’Λ »ı. ±Î ’ÎÃÂ΂΋Îo 3 ‰ÊÛ◊Ì Âw ¿flÌfiı 50 ‰ÊÛ Á<‘ÌfiÎ ¿<· 400 ωzÎ◊a±Îıfiı ¿<· 19 ±K›Î’¿˘ ¤HÎΉı »ı. ‰ÊÛ‹Îo ⁄ı ‰¬÷ ‹ı‚ΉÕÎ ±fiı ⁄Ë<‹ÎfifiÎ ¿Î›Ûø‹˘ ›˘Ω› »ı ÷◊Î ÿfl ‹ÏËfiı Ï‹gÀ√ ›˘∞fiı fi‰Îo fi‰Îo ±Î›˘…fi˘ ÷◊Î ’flV’flfiÎ ’˛˘O·ıQÁ ˢ› ÷˘ ÷ı ωÂı ¬<S·Î ‹fi◊Ì ««ÎÛ ◊Λ »ı. ˉıfiÎ ›<√ ‹ÎÀı ‹oÏÿfl˘ ¿fl÷Îo ’ÎÃÂ΂αÎıfi<o ≥Q’˘ÀÛLÁ ωÂıÊ »ı. …ˆfi˘ … fiÏË Ë˘› ÷˘ Ï…fiη›˘‹Îo ¿˘HÎ …Âı? ±fiı …ˆfi˘ Ωı ÂÎjÎ-iÎÎfi◊Ì ÁQ≤© - Áo’Lfi fiÏË Ë˘› ÷˘ ÷ı±Îı Ï…fiη›‹Îo …¥fiı Â<o ¿flÂı? iÎÎfi ±fiı Ïø›Îfi˘ Á‹L‰› ’ÎÃÂ΂αÎı ¶ÎflÎ … ◊¥ ¿Âı. …ı √΋ ¿ı fi√fl‹Îo ’ÎÃÂ΂αÎı fi ˢ› I›Îo Âw ¿flÌfiı …ˆfi ÂÎÁfifiÎ μFF‰‚ N›«fl ‹ÎÀı Á΋ÒÏË¿ ’<flÊÎ◊Û ◊‰˘ Ωı¥±ı. á ·ı¬¿ g«÷¿ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

3 Ï«fi ‹˘ÿÌfiÎ 79‹Î …L‹Ïÿfi ’˛Á_√ı ÁÎÏËI›˘IÁ‰ ›˘Ω›˘

±˘@À˘⁄fl 13, 2017 à October 13, 2017

¿

ω, fiÎÀu¿Îfl, fi‰·¿◊οÎfl, ‰Î÷ÎÛ¿Îfl ±fiı ω‰ı«¿ Ï«fi< ‹˘ÿÌfiÎ 79‹Î …L‹Ïÿ‰Á ’˛Áo√ı Ï«fi< ‹˘ÿÌ ŒÎμLÕıÂfi ±fiı ±Îı‹ ¿˘Q›<Ïfi¿ıÂfifiÎ Áo›<@÷ μ’ø‹ı 30‹Ì ÁMÀıQ⁄flfiÎ fl˘… ±ÎI‹Î ±Î"ÏÕÀ˘Ïfl›‹‹Îo ÁÎÏËI›˘IÁ‰fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ’˛Á_√ı Ï«fi< ‹˘ÿÌfiÌ ÁÎÏËI›ÁÚÏp ’fl Á÷Ì T›ÎÁı ±_÷fl_√ ‰Î÷˘ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ‹ˆhÎÌV‹flH΢ ’fl ÏÿBÿÂÛ¿ Á<¤ÎÊ ÂÎËı ÷ı‹fiÎ ±fi¤‰˘ fl…^ ¿›Î˝ Ë÷Î. Ëfl¶Îfl √˘V‰Î‹ÌfiÎ Áo«Î·fi‹Îo ‹Î‘‰ fl΋Îfi<…, ÿ·’÷ ’Ïœ›Îfl, ¤ÎB›ı FËÎo, ’˛÷Î’gÁË ÕΤÌ, …›o÷ ÕÎo√˘ÿflÎ, ›iÎı T›ÎÁ, Ï…iÎÎ ‹Ëı÷αı Ï«fi ‹˘ÿÌ Ï‰Âı ’˘÷ÎfiÎ_ ‹_÷T›˘ fl…^ ¿›Î˝ Ë÷Î_. fiÎÀu¿Îfl Ïfi‹ıÊ ÿıÁÎ¥±ı ¿Ï‰ Ï«fi ‹˘ÿÌfiÌ √{·˘fi_ √Îfi ¿›*. ·ı¬¿ Á¤ÎÊ ÂÎËı Ï«fi ‹˘ÿÌ ÁÎ◊ıfiÌ ‹ˆhÎÌfiÎ_ V‹flH΢ ±_√ı ‰Î÷ ¿flÌ. fiÎÀu¿Îfl, ω‰ı«¿ Á÷Ì T›ÎÁı Ï«fi ‹˘ÿÌfiÌ ÁÎÏËI›V≤„WÀ ωÂı ‰@÷T› ±ÎM›_ Ë÷_. ¿Ï‰Á_‹ı·fi‹Î_ ¿Ï‰ ‹Î‘‰ fl΋Îfi…, ÿ·’÷ ’Ïœ›Îfl, ¤ÎB›ı FËÎ, ’˛÷Î’gÁË ÕΤÌ, ›iÎı T›ÎÁ, …›_÷ ÕÎ_√˘ÿflÎ, flÎÏ‘¿Î ’Àı·, Ï…iÎÎ ‹Ëı÷αı V‰flÏ«÷ ¿Ï‰÷Îfi˘ ’Îà ¿›˘˝ Ë÷˘. ’˛Îfl_Ϥ¿ μÿ˚⁄˘‘fi ¿Ï‰ ‹fiÌÊ ’Îÿ “f‰ı÷”±ı ¿›*. ±Î¤Îflωϑ Ï«fi ‹˘ÿÌfiÎ ’hÎ ∫Ï√÷ Ïfi‹ıÊ ÿıÁÎ¥ ‹˘ÿ̱ı ¿flÌ Ë÷Ì. Á‹√˛ ¿Î›˝ø‹fi_ Á_«Î·fi ¿Ï‰ Ëfl¶Îfl √˘V‰Î‹Ì±ı ¿flÌ. ±Î ’˛Á_√ı ÂËıflfiÎ ÁÎÏËI›flÏÁ¿˘ ÷ı‹… Ï«fi ‹˘ÿÌfiÎ ’Ïfl‰Îfl…fi˘ ωÂ΂ Á_A›Î‹Î_ μ’„V◊÷ flèÎÎ_ Ë÷Î_. Ï…iÎÎ ‹Ëı÷Η ±Î_Á±˘ ◊Ì∞ √›Î ÷˘ ·Ì· ◊¥ ±ı¿ Á’fi_ ±ıÀ·ı ·’V›_ Ë÷_. ÿ·’÷ ’Ïœ›Îfl— ÷_ Á‹…ı …ı ÿÒfl ÷ı ÁΉ … ÷ÎflÌ ¿fiı, e ±fiı Œ˘fl‹fiı ¿ı‰_ ±ı¿ ∂÷Îflı ⁄fiı. …›_÷ ÕÎ_√˘ÿflΗ ±Î_¬˘fiÌ V‰V◊÷Î μ’fl ⁄‘˘ ‹ÿÎfl ˢ› »ı, ÿ’˝HÎfiı ±Î‹ fl˘… fl˘… ‰› ωÂı fi ’Ò» ÷_.

(¿‰flVÀ˘flÌfi_ ±fiÁ_‘Îfi) ±Î ‹_ÏÿflfiÎ ’Λ΋Î_ fi‰ ·Î¬ πÀ˘ ’Òfl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı! ≥Ï÷ËÎÁ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î fi‰ ·Î¬ πÀ˘‹Î_fiÌ 36 πÀ˘ ¤√‰Îfi lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎı Ω÷ı ‹Î◊ı

μ’ÎÕı·Ì Ë÷Ì! ’fl⁄˛õ ’flÔÊ˘k΋ fiÎflΛHÎı Ω÷ı πÀ˘ ‹Ò¿Ì ˢ‰Î◊Î ÷ıfiÌ ‹…⁄Ò÷Î¥ ±¤Ò÷’Ò‰˝ ±fiı ±·˙Ï¿¿ ˢ› …. ‹_ÏÿflfiÌ ¨«Î¥ …‹ÌfifiÌ Á’ÎÀÌ◊Ì M·ÎL◊ Á‘Ì 14 eÀ ±fiı Á‹√˛ ¨«Î¥ Ϭfl Á‘Ì 77 eÀ »ı. ±ıfiÌ ·_⁄Î¥ ⁄ËÎfl◊Ì 115 eÀ »ı ±fiı ’ˢ‚Î¥ 117 eÀ »ı. ‹_Ïÿfl ’Ò‰Î˝Ï¤‹¬ »ı. ‹_Ïÿfl‹Î_ ’˛‰ı ¿fl‰Î ‹ÎÀı ’Ò‰˝, μkÎfl ±fiı ÿÏZÎHÎ ÏÿÂ΋Î_◊Ì hÎHÎ ‹˘ÀÎ ÿfl‰ÎΩ »ı. ÿflı¿ ÿfl‰ÎΩfiÌ ¨«Î¥ 11 eÀ ±fiı ’ˢ‚Î¥ » eÀ »ı. 20 ’√Ï◊›Î «ÕÌfiı ‹_ÏÿflfiÎ ÿfl‰ÎΩ‹Î_◊Ì ‹_Ïÿfl‹Î_ …‰Î› »ı. ’√Ï◊›Î_fiı ±ÕÌfiı ÿflı¿ ÏÿÂ΋Î_ «Îfl ±ıÀ·ı ¿ı ±ı¿oÿflı ⁄Îfl ËÎ◊HÎ̱˘ »ı. ÿflı¿ ËÎ◊HÎÌ Á_ÿfl ±Î¤Î ∂¤Ì ¿flı »ı. »T‰ÌÁ ¿ÎÀ¬ÒHÎÎ »ı. ’Ïç‹ ÏÿÂ΋Î_ ÿfl‰ÎΩı ¿ı ’√Ï◊›Î_ fi◊Ì, I›Î_ μkÎfl, ’Ïç‹ ±fiı ÿÏZÎHÎ ÏÿÂ΋Î_ fi‰-fi‰ ±ıÀ·ı ±œÎfl ¿ÎÀ¬ÒHÎÎ »ı. hÎHÎ w’«˘¿Ì±˘ »ı. μ√‹HÎÌ w’«˘¿Ì‹Î_ ¤√‰Îfi lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ Ï⁄flÎF›Î »ı. ‹_Ïÿfl μ’fl hÎHÎ ‹˘ÀÎ_ Ϭfl˘ ¢¤ı »ı. ÷ı μ’flÎ_÷ «Îfl fiÎfiÎ_ Ϭfl˘ ’HÎ »ı. ‹K›¤Î√ı ‹˘ÀΠϬflfiÌ ¨«Î¥ 39 eÀ »ı.

ωω‘Î

¤ÎB›ı FËÎ

Á¤ÎÊ ÂÎË

Ëfl¶Îfl √˘V‰Î‹Ì— ‹ÎflÌ Á‹…HÎ ¬˘ÀÌ »ı. Á˙◊Ì MËı·Î fl˘ÀÌ »ı. ’˛÷Î’gÁË ÕΤ̗ ˢ› Á‰Îflı ±ı‰˘ ÁÎ_…ı ±ı ‹ÎHÎÁfiı ¢‘Ì ¿Îœı ⁄˘·ı …ı ⁄Á ±ı¿ ±‰Î…ı ±ı ‹ÎHÎÁfiı ¢‘Ì ¿Îœı flÎÏ‘¿Î ’Àı·— ⁄Îfḻı◊Ì ’ÎËıŒÎÀÌ ŒÏ‚›Î±ı ‹fiı ⁄Ò‹ ’ÎÕÌ ŒÏ‚›_ ‹ıÓ ‰Î‚‚ fiÎA›_, I›Î_ ‹ÎÀ·Î‹Î_ ¬¬ÕÎÀ ◊‰˘. ¤ÎB›ı FËΗ Ë_ √{· ·¬÷˘ fi◊Ì, ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î_Áfiı Ë_ ÂOÿ◊Ì ±Õ÷˘ fi◊Ì, ±ı‰_ fi◊Ì.

›iÎı T›ÎÁ

Á÷ÌÊ T›ÎÁ

‹Î‘‰ fl΋Îfi…— ±ı¿ ±ı‰_ CÎfl ‹‚ı ±Î ωf‰‹Î_? F›Î_ ¿ÂÎ ¿ÎflHÎ ‰√fl ’HÎ …¥ ¿<_. ›iÎı T›ÎÁ— √¤flΛı·Î ÿ’˝H΋Î_ ÷flÕΛı· «ËıflÎ »ı ’J◊fl ÁÂ@÷ »ı ¿ı «ÌÁ˘ ÁÂ@÷ »ı.

±_÷‹Î_ Ïfi‹ıÊ ÿıÁÎ¥±ı Ï«fi ‹˘ÿÌfiÌ ⁄ı √{·˘fi_ √Îfi ¿›*. I›Îfl ’»Ì Á¤ÎÊ ÂÎË— Ï«fi ‹˘ÿÌ ±ı‰Î ±_√÷ Ï‹hÎ Ë÷Î_ …ı‹fiÌ √ıflËÎ…flÌ ‰÷ν¥ ±Î‰ı »ı. Ï«fi ‘unsophisticated son’ Ë÷˘. ‹fi‹Î_ ±Î‰ı ±ı … ·¬ı ±fiı ±ı … ⁄˘·ı. ÷ı Ïfiÿ*¤ Ë÷Î. Ï«fi ±ı¿ fi‰·¿◊ÎfiÎ ’ÎhÎ …ı‰˘ Ë÷˘. ÷ıfiÎ ÿflı¿ ’ÎÁ΋Î_ ⁄‘Îfiı flÁ ’Õı ÷ı‹ »ı. ¿˘¥ ÁF… ±fiı ±fi¤‰Ì ‹ÎHÎÁı Ï«fi ‹˘ÿÌfi_ ∞‰fiT≤kÎÎ_÷ ·¬‰Î …ı‰_ »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiÎ …ı‰_ ωÏÂWÀ T›„@÷I‰ ¿˘¥ ’HÎ ÁÎÏËI›¿Îfl ‘flΉ÷˘ fi◊Ì. Á÷Ì T›ÎÁ— Ï«fi ‹˘ÿÌ ÷ı‹HÎı Á…ı˝·Î ’ÎhÎ “±˘E»‰·Î·” …ı‰Î μIÁ‰Ï’˛› ‹ÎHÎÁ Ë÷Î. ÷ı‹fiÌ √{·˘fiÌ …ı‹ ÷ı‹fiÌ ÿÌCν fl«fiα˘‹Î_ ’HÎ ÁÒZ‹÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı±˘ ’˛Á_√ı ’˛Á_√ı Á…˝¿÷Π¢‘÷Î Ë÷Î. ÷ı‹fiı ’fl_’flÎfiÌ ¿˘¥ ’HЈ·Ì Á΋ı »˘» fiˢ÷Ì. ÷ı±˘ ÿflı¿ ˆ·Ì‹Î_ ’˛›˘√ÂÌ· Ë÷Î. ÷ı‹fiÌ “¿Î·ÎA›Îfi”, “⁄Îÿ¿”, “ωfiΛ¿” …ı‰Î ÿÌCν¿ÎT›˘ Ï«fl_∞‰ »ı. ∞‰fifiÎ ±_Ï÷‹ ÿÁ¿‹Î_ ÷ı‹HÎı Q≤I› ±fiı ¬Î·Ì’ÎfiΠωÂÿ w’ ’˘÷ÎfiÌ ¿Ï‰÷΋Î_ μΩ√fl ¿›Î* »ı. ÷ı±˘ ¿Ï‰÷ÎfiÌ …_√‹ ωzÎ’Ìà Ë÷Î ±fiı F›Î_ Ω› I›Î_ ¿Ï‰±˘fiı ÿ·’÷ ’Ïœ›Îfl Â̬‰÷Î flËı÷Î Ë÷Î. Ïfi‹ıÊ ÿıÁÎ¥— ÷_ ‹fiı ‹‚÷Ì ¬flÌ ’HÎ ‹fi ‰√fl ±Î ⁄‘Ì ·Ì·Î Á‹ıÀÎ¥ …Âı. á √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

μ’flfiÎ_ ÷‹Î‹ Ϭfl˘ - CÎQ‹À μ’fl Á‰Hνfi˘ ‰fl¬ «œÎ‰ı·˘ »ı. ±Î◊Ì ‹_ÏÿflfiÌ fiÌ«ıfi˘ ¤Î√ ’J◊flfi˘ ±fiı μ’flfi˘ ¤Î√ Á˘fiÎfi˘ ·Î√ı »ı! ‹_Ïÿflfi˘ ωÂ΂ CÎQ‹À ¬ÎVÁ˘ √˘‚οÎfl »ı. Ï«hοÎflı ÿ˘flı·Î_ ±Î⁄ıËÒ⁄ Ï«h΢fiı ËÏfl¤@÷˘ Ωı÷Î_ … flËÌ Ω› »ı. ‹_ÏÿflfiÌ ‰E«ı ‹A› hÎHÎ ‹ÒÏ÷˝±˘ fi›fiflQ› ·Î√ı »ı. ÷ı‹Î_ lÌ flHλ˘ÕflΛ∞, lÌ fiÎflΛHÎ ±fiı lÌ ·Z‹Ì∞fiÌ ’˛ÎÁÎÏÿ¿ ‹ÒÏ÷˝±˘ ÿ½fiÌ› »ı. ‹_Ïÿfl‹Î_ Áı‰Î’ÒΩ ±fiı ±Îfl÷Ìfi˘ ¿Î›˝ø‹ Á΋ÎL›÷— fiÌ«ı ’˛‹ÎHÎı ˢ› »ı— (1) Á‰Îflı ÁÎÕÎ ’Î_« ‰ÎB›ı ‹_√‚ÎfiÎ_ ÿ½fi ±fiı ±Îfl÷Ì (2) Á‰Îflı Á‰Î ÁÎ÷ ‰ÎB›ı ÂHÎ√Îfl ÿ½fi ±fiı ±±Î÷Ì (3) Á‰Îflı Á‰Î ÿÁ ‰ÎB›ı flÎ…¤˘√fiÎ_ ÿ½fi ±fiı ±Îfl÷Ì (4) ⁄Îfl ‰ÎB›ı ›fi (5) ⁄’˘fl ’»Ì ÁÎÕÎ hÎHÎ ‰ÎB›ı μI◊Î’fifiÎ_ ÿ½fi (6) ÁÎ_…ı Á_K›Î¿Î‚ı Á_K›ÎfiÎ_ ÿ½fi ±fiı ±Îfl÷Ì (7) flÎhÎı fi‰ ‰ÎB›ı ›fifiÎ_ ÿ½fi ±fiı ±Îfl÷Ì ◊Λ »ı. ’.’Ò.‘.‘. 1008 ±Î«Î›˝ lÌ flοıÂ’˛ÁÎÿ∞ ‹ËÎflÎ… ‰Õ÷η Á_V◊ÎfifiÎ ‰ÕÎ »ı. ±Î Á_V◊Îfi‹Î_ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ Á_’˛ÿΛfiÎ ±Ï¤√‹ ’˛‹ÎHÎı ¤…fi ÁÎ◊ı ¤˘…fi (’˛ÁÎÿ) ‹ÎÀı ¤T› ¤˘…fiÂ΂Π⁄fiÎ‰Ì »ı. ÷ı‹Î_ fl˘…fiÎ ÿ˘œ ËΩfl ËÏfl¤@÷˘ ’˛ÁÎÿ ·ı »ı fiı ±Î‰fiÎflÎ ›ÎhÎ΂±˘fiı flËı‰Î ‹ÎÀı ÁÎfi¿Ò‚ Áω‘Î ‹‚Ì flËı ÷ı‰Î Â¤ Ëı÷◊Ì ËΩfl˘ w‹˘‰Î‚ √ıVÀ ËÎμÁ ⁄fiÎT›_ »ı. ¬flı¬fl ‰Õ÷η‘΋fi˘ ±·˙Ï¿¿ fiΩfl˘ ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi ¿flÌ Â¿Î› ÷ı‰Ì ±ÿ˚¤÷ Á_ÿfl T›‰V◊Î »ı. ±Î‰Î ‰Õ÷η‘΋fiÌ ‹·Î¿Î÷ ±ı¿ ‰Îfl ·ı‰Î …ı‰Ì ¬flÌ. “…› V‰ÎÏ‹fiÎflΛHΔ. á ·ı¬¿ Œ˘À˘…fi˝Ï·VÀ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4 ±Î

(√÷Î_¿◊Ì «Î·) ‹, ωω‘ ¿ÎflH΢Áfl VQ≤Ï÷¿Î‚‹Î_ ¿L›ÎfiÎ ⁄΂ω‰ÎËfiÌ ’˛HÎηÌfiı ’˛˘IÁÎËfi ‹Y›_. ¿L›Îfiı fiÎfiÌ ‰›‹Î_ ’flHÎΉ‰Îfi˘ …\‰Î‚ ∂¤˘ ◊›˘, ’fl_÷ @›Îflı¿ ±ı‰_ ⁄fi÷_ ¿ı ›˘B› ‰fl fi ‹‚‰Îfiı ¿ÎflHÎı ¿ı ¿˘¥ ±L› ¿ÎflHÎÁfl ∑÷‹÷Ì ◊÷Î_ Á‘Ì‹Î_ ¿L›ÎfiΠω‰ÎË fi ◊¥ ¿÷Î. ±Î‰Î Á_Ωı√˘‹Î_ ¿L›Î±ı ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ Â_ ¿fl‰_ ÷ıfi_ ‹Î√˝ÿ½fi ’HÎ VQ≤Ï÷¿Îfl˘±ı ¿›* »ı. ‹fi ¿Ëı »ı ¿ı ∑÷‹÷Ì ¿L›Î hÎHÎ ‰Ê˝ Á‘Ì flÎË …\±ı ±fiı ’»Ì ’˘÷ı … ›˘B› ‰fl ‹ı‚‰Ì ·ı. ±Î flÌ÷ı ¿L›Î V‰›_ ’Ï÷ ’˛ÎMÔ÷ ¿flı ÷˘ ÷ı ‰fl¿L›Îfiı ¿Â_ … ’Î’ ·Î√÷_ fi◊Ì. ‹fi ±Î flÌ÷ı ω‰ÎË ¿flfiÎfl ¿L›Îfiı Á·ÎË ±Î’ı »ı ¿ı ÷ıHÎı ‹Î÷ÎÏ’÷Î ¿ı ¤Î¥ ’ÎÁı◊Ì CÎflıHÎÎ_ fi ·ı‰Î_. Ωı ·¥ Ω› ÷˘ ÷˘ «˘fl Ãflı »ı. ‹fi±ı ‰flfiı ±ı‰Ì Â̬ ’HÎ ±Î’Ì »ı ¿ı ÷ıHÎı ¿L›ÎfiÎ Ï’÷Îfiı ¿˘¥ ‹ÒS› fi ±Î’‰_, ¿ı‹ ¿ı ¿L›Îfi˘ ∑÷¿Î‚ fl˘¿‰Î◊Ì Ï’÷ÎfiÌ ¿L›Î ’flfiÌ ‹ÎÏ·¿Ì ÿÒfl ◊Λ »ı. ±Î‹, ‹fi±ı ¿L›Îfiı V‰›_ ‰fl ’Á_ÿ ¿fl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ±ÎM›˘ »ı. ‹fifiÌ …ı‹ ±L› VQ≤Ï÷¿Îfl˘±ı ’HÎ ¿L›Îfiı Ω÷ı … ‰fl ¢‘Ì ·ı‰ÎfiÌ »^À ±Î’Ì »ı. ›ÎiΉS@›ˆ ¿èÎ_ »ı ¿ı, Ωı ¿L›ÎÿÎfi ¿flfiÎfl ¿˘¥ … fi ˢ› ÷˘ ¿L›Î±ı ›˘B›

«

fl˘÷flfi_ fiο ±ıÀ·ı fiÏÕ›Îÿ. ±Î fi√fl ±ıÀ·ı ÏÂZÎHÎ Á_V¿Îfl ±fiı Áı‰Îfi_ ÷Ì◊˝. ‹ÎflÌ Ï‰zÎ ¤ÒÏ‹ ‹ÎflÎ ‰_ÿfiÌ› √flÔ∞fi˘ ωÿΛ Á‹Îfl_¤ Ë÷˘. Ë_ Õ˘@Àfl ◊›˘ ±ı ÷ı‹fiÎ ÏÂZÎHÎ-Á_V¿Îfl ±fiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿfiı ’˛÷Î’ı …. ‹fiı ±Ï÷Ï◊ωÂıÊ ÷flÌ¿ı Ïfi‹_hÎHÎ ‹Y›_. ‰Ê˘˝ ’»Ì √flÔ∞fiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰ÎfiÌ ±fiı ∑HÎ V‰Ì¿Îfl‰ÎfiÌ ±Î Á‰Hν ÷¿ Ë÷Ì. ’ÒHÎνËÏ÷ ’»Ì Ë_ ÷ı‹fiı ‹Y›˘. @›Î_ ’«ÌÁ ‰Ê˝ ’Ëı·Î_fiÎ ‹ÎflÎ √flÔ‰›˝ fl‹ı¤Υ ±fiı @›Î_ ±Î…fiΠωÿΛÁ‹Îfl_¤‹Î_ ÏfiT≤kÎ ◊÷Î_ ‹ÎflÎ √flÔÿı‰. ÷ı‹fiÎ ’˛Ï÷¤Î‰fiÎ ’˛Á_√ı ÷ı‹fiÌ ¬¤ÎfiÌ „V◊Ï÷ ±fiı ËÎ◊fiÌ ’ÌÕÎfiÌ ‰ıÿfiÎ ’fl ‹ÎflÌ fi…fl ’ÕÌ. Ë_ ÿ—¬Ì ◊›˘. ‹fiı ◊›_ ¿ı √flÔÿı‰fi_ ∑HÎ «Ò¿‰‰Îfi˘ ±ÎfiÎ◊Ì ÁÎfl˘ ±L› ±‰Áfl fiÏË ‹‚ı ÷ı◊Ì ‹ıÓ ’fl˘ZÎ flÌ÷ı ‹ÎflÎ μÿ˚⁄˘‘fi‹Î_ ‹Îflı …ı ¿Ëı‰_ Ë÷_ ÷ı ÁÎÿÌ Áfl‚ ¤ÎÊ΋Î_ ’˛V÷÷ ¿›*. ‰ÕÌ· √flÔ…fi˘, ωzÎ◊a ¤Î¥-⁄Ëıfi˘, Áı‰ÎfiÎ ZÎıh΋Î_ ’˛I›ı¿fiÎ ∞‰fi‹Î_ ÏfiT≤ÏkÎfi˘ Á‹› ÷˘ ±Î‰‰Îfi˘ … ÷ı◊Ì ÂıÊ ∞‰fi‹Î_ ÂÎ_Ï÷ ±fiı ÷_ÿflV÷Ì ÁÎflÌ Ë˘› ÷˘ g«÷΋@÷ ◊¥fiı Á_÷˘Ê◊Ì Á‹›fi˘ Áÿ’›˘√ ¿flÌ Á‹Î…Áı‰Î ◊¥ ¿ı ÷ı ‹ÎÀı ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î⁄÷˘fi_ K›Îfi flά‰_ Ωı¥±ı. ‰÷˝‹Îfi Á‹›‹Î_ Á˙ ΩHÎı »ı ¿ı ±‹¿ ’˛¿ÎflfiÎ_ ÿÿ˘˝ ±ı‰Î_ ˢ› »ı ¿ı ÷ı T›„@÷fiÎ T›‰ÁΛ ÁÎ◊ı Á_¿‚Λı·Î_ ˢ› »ı, …ı‹ ¿ı ‰‘ ’˛‹ÎH΋Î_ ⁄Î≥¿ ’fl ÀˇÎ‰ıg·√ ¿fl÷Πˢ› ÷˘ ÷ı “±Â˝”fiÎ fl˘√fi˘ ¤˘√ ⁄fiÌ “√ÿΔ‹Î_ ±ÁèÎ ’ÌÕÎ ±fi¤‰ı »ı. Á÷÷ ¿˘QM›Àfl ¿ı ÀÎ≥’flÎ≥ÏÀo√ ¿flfiÎfl T›„@÷fiı ¿‹flfiÎ ÿ¬Î‰ÎfiÌ ŒÏfl›Îÿ flËı »ı. ·Î_⁄˘ Á‹› «Î·‰ÎfiÌ ±◊‰Î ∂¤Î flËÌfiı ¿Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ ŒflΩı ⁄Ω‰fiÎfl T›„@÷fiı CÎÒ_ÀHÎfiÌ ±ÁèÎ ’ÌÕÎfi˘ T›ÎÏ‘ Á÷Ήı »ı. ‰¿Ì·, Ï⁄SÕfl ¿ı ÏËÁÎ⁄fiÌ ˢ› ÷˘ ÷ı T›„@÷fiı ⁄Ì.’Ì.fiÌ Á‹V›Î Á÷Ήı »ı. Á÷÷ ±ı.ÁÌ.‹Î_ ⁄ıÁÌ ¿Î‹ ¿flfiÎfl T›„@÷ ÂflÿÌL›‹˘Ïfi›Î ÷◊Î ÂflÌflfiÎ ÿ—¬Î‰ÎfiÎ T›ÎÏ‘fi˘ ¤˘√ ⁄fiı »ı. ‹ıÓ ÷˘ ±ı‰Î CÎHÎÎ ÿÿa±˘ Ωı›Î »ı …ı ⁄΂‹_Ïÿfl - Â΂΋ËÎÂ΂΋Î_ ±K››fi ¿Î›˝ ¿fl÷Πˢ›, …ı‹HÎı Á÷÷ ⁄˘S›Î ¿fl‰_ … ’Õ÷_ ˢ› ÷ı‹fiı ‰Îfl_‰Îfl ±‰Î… ⁄ıÁÌ …‰ÎfiÌ ÷◊Î √‚ÎfiÎ ¿Î¿ÕÎfiÌ ’ÌÕÎ ÁËfi ¿fl‰Ì ’Õı »ı. ‹ÎflÎ √flÔÿı‰ fl‹ı¤Υ ‹A› ωʛ ±_√˛ı∞fiÎ ÏÂZο ¬Ò⁄ ÏfiWÃΉÎfi ±fiı ±P›ÎÁÌ. ωzÎ◊a ±Î·‹‹Î_ ÷ı ¬Ò⁄ ·˘¿Ï’˛›. ÷ı‹fiÌ ÷¿·ÌŒfiÌ ‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ ±ıÀ·ı ‹ıÓ fi‹˛÷Î’Ò‰˝¿ ’Ò»˚›_, √flÔ∞ ‹fiı ·Î√ı »ı ¿ı ±Î’fiÎ …‹HÎÎ ¬¤Î‹Î_ ¿˘¥ ÷¿·ÌŒ ËÂı. ¬flÔ_ fiı? ±ıÀ·ı ÷ı ¿Ëı— ¤Î¥! »ıS·Î_ ÿÁ ‰Ê˝◊Ì ‹fiı …‹HÎÎ ¬¤Î‹Î_ ¬Ò⁄ ÿÿ˝ flËı »ı. ÷‹fiı ÷˘ ¬⁄fl … »ı ¿ı ‹ÎflÔ_ ¿Î‹ ÷˘ ωzÎ◊a±˘fiı ¤HÎΉ‰Îfi_ ±fiı

ωω‘Î

October 13, 2017 à ±˘@À˘⁄fl 13, 2017

ω‰ÎË ¿ı‰‚ ⁄ı T›„@÷fi˘ ’ÎflV’Ïfl¿ Á_⁄_‘ fi◊Ì, ’HÎ ⁄ı ’Ïfl‰Îflfi_ Ï‹·fi »ı ‰flfi_ V‰›_ ‰flHÎ ¿flÌ ·ı‰_ Ωı¥±ı. √˙÷‹ı ’HÎ ÁÒfl ¿L›Îfiı ±Î∞‰fi ±’ÏflHÎÌ÷ flËı‰ÎfiÌ »^À ’HÎ ±Î’ı ’flΉ÷Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı, ¿L›Î hÎHÎ ‰Îfl ∑÷‹÷Ì ◊‰Î »÷Î_ »ı, ±ı ‹fifi_ ’˛Â_ÁÎ’ÎhÎ ’√·_ »ı! ÷ıfiΠω‰ÎË fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı ¿L›Î ’˘÷ÎfiÎ_ ‰‘Ò ’Á_ÿ√Ì— ±Î¤ÒÊHÎ CÎfl‹Î_ ‹Ò¿Ì ÿı ±fiı ’»Ì ¿˘¥ ›˘B› ‰fl ÁÎ◊ı ¿<·Ω_ Á‹¬Ì V‰Î_√Ì Á‰ÎÁÎ_ « ‹fi˘Ëfl΋˚ – ω‰ÎË ¿flÌ Â¿ı »ı. ωWb ’HÎ ±ı‰˘ … ‹÷ ‘flΉı »ı. ÁfiıhÎÎ_ Á¤√Î_ ¿L›Î_ ÏfiflÌZ› ‰fl›ıÿ˚ ⁄‘— –– ÷ı ¿Ëı »ı ¿ı, hÎHÎ ∑÷ ’»Ì ¿L›Î V‰›_ ‰flHÎ ¿flı, ¿ÎflHÎ ±◊ν÷˚ …ı μk΋ ¿<‚‹Î_ …L‹Ì ˢ›, Á_ÿfl …ıfi_ ¿ı hÎHÎ ∑÷ ’»Ì ¿L›Îfiı ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı ‰fl ’Á_ÿ ‹¬Õ<_ ˢ›, Á˙WÉ’ÒHν ±_√˘ ˢ›, Á_ÿfl ‰j΢ ‘ÎflHÎ ¿fl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ’˛ÎMÔ÷ ◊Λ »ı. ⁄˙‘Λfi ¿Ëı »ı ¿ı, ¿fl÷Ì Ë˘›, ‹fi˘Ëfl ˢ›, ±Î¿Ê˝¿ fiıh΢‰Î‚Ì Ë˘›, ∑÷‹÷Ì ¿L›Î ‹ÎÀı √HΉÎfi ‰fl fi ‹‚ı ÷˘ w’‰÷Ì ±fiı Á_ÿfl V‰w’‰Î‚Ì Ë˘› ÷◊Î ¿˘¥ √HÎËÌfi ’flÔÊfiı ÷ıfi_ ÿÎfi ¿flÌ ÿı‰_ ¤ÎB›ÂÎ‚Ì Ë˘› ±ı‰Ì ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË Ωı¥±ı, ’HÎ Ï’÷Î ¿˘¥ ¿ÎflHÎÁfl ¿L›ÎÿÎfi ¿fl‰Î Ωı¥±ı! fi ¿flÌ Â¿ı ÷˘ ¿L›Î±ı ‹ÎhÎ hÎHÎ ‰Ê˝ Á‘Ì ·CÎ ±Îf‰·Î›fi VQ≤Ï÷fiÎ ±Î f·˘¿ Ï’÷Îfiı ±Î‘Ìfi flËı‰_. ’»Ì «˘◊Î ‰Êı˝ ’fl◊Ì ±ı ¿Î‚fiÌ ¿L›Î’Á_ÿ√ÌfiÎ ’˘÷Îfiı ‹ÎÀı ›˘B› ˢ› ÷ı‰˘ ’Ï÷ V‰›_ ‹Î’ÿoÕfi˘ ±_ÿÎ… ‹‚ı »ı. ±L› ’˛ÎMÔ÷ ¿fl‰˘ ±fiı ›˘B› ’Ï÷ fi ‹‚ı ÷˘ VQ≤Ï÷±˘‹Î_ ’HÎ ¿L›ÎfiÌ ’Á_ÿ√Ì ±_√ıfiÎ_ √HÎËÌfi ’Ï÷fi_ ‰flHÎ ¿flÌ ·ı‰_ Ωı¥±ı. ‘ÎflΑ˘flH΢ Ïfi‘νÏfl÷ ¿flΛÎ_ »ı. ‹fi±ı Ωı¿ı ‹fi ±Î ÁÒ«fi ÁÎ◊ı Á_‹÷ fi◊Ì. ±ı ±ı‰_ ÁÒ«fi ¿›* »ı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ ‰HνfiÌ, ¿Ëı »ı ¿ı, ∑÷‹÷Ì ¿L›Îfiı √HΉÎfi ’Ï÷ fi Õ˘. ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ μk΋ ·ZÎHΉ΂Ì, …ı ‹ÎI≤’ZÎı Ág’ÕÌ fi ‹‚ı ÷˘ ¤·ı ÷ı ±Î∞‰fi Ï’÷Îfiı CÎıfl flËı, ˢ› ÷◊Î Ï’I≤’ZÎı Á√˘hÎÌ fi ˢ› ÷ı ¿L›Î ’HÎ ÷ıfiı √HÎËÌfi ‰flfiı ¿ÿÌ fi ±Î’‰Ì. ±Î‹ ‹fi±ı ’IÔÔfiÌfiÎ_ ‘‹˝¿Î›˘˝ ÷ı‹ … ’˛ΩıI’Îÿfi ‹ÎÀı lıWà √HÎΛ ›˘B› ‰fl fi ‹‚ı ÷˘ ¿L›Îfiı ∞‰fi¤fl ¿<_‰ÎflÎ_ flËı‰ÎfiÌ »ı. ¿L›ÎfiÎ_ ·ZÎH΢ ‰Hν‰÷Î_ ‹fi±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı, …ı ‹˘¿‚Π’HÎ ±Î’Ì »ı. ¬˘Õ¬Î_’HÎ ‰√flfiÌ Ë˘›, Á˙Q› fi΋‰Î‚Ì Ë˘›, ËoÁ ±ı¿ ⁄Î…\ ‹fi ¿L›ÎfiÎ ⁄΂ω‰ÎËfiÌ ÏˋΛ÷ ±fiı ËÎ◊Ì …ı‰Ì «Î·‰Î‚Ì Ë˘›, {ÌHÎÎ_ flÔ‰Î_ÀÎ_‰Î‚Ì ¿flı »ı, ’HÎ ⁄Ì∞ ⁄Î…\ √HΉÎfi ‰fl fi ‹‚ı ÷˘ ˢ›, ’Î÷‚Î ¿ıÂ‰Î‚Ì Ë˘› ÷◊Î fiÎfiÎ ÿÎ_÷‰Î‚Ì Ë˘›

fiÎflÌ¿◊Î

¡˘{fi ¢SÕfl-±‰⁄ÎË¿ ¬¤ÎfiÎ ÁÎ_‘Îfi˘ T›ÎÏ‘ O·ı¿ ⁄˘ÕÛ ’fl Á÷÷ ∂¤Î_ ∂¤Î_ ¨«˘ ËÎ◊ flάÌfiı ·¬÷Î_ ¿Î›˝Â„@÷ CÎÀı »ı. ËÎ◊ ¨«˘ ◊¥ ¿÷˘ fi◊Ì. ’»Ì ËÎ◊fiÎ flËı‰_ ’Õı ÷ı◊Ì Ë‰ı ÷˘ ËÎ◊ ±‹¿ Ëÿ◊Ì ‰‘ ¨«Î¥±ı ¿Î‹ VfiΛ±˘ …¿ÕΛ »ı. ‹ıÏÕ¿· ÁΛLÁ‹Î_ ±Î fl˘√fiÎ_ ¿ÎflH΢ ±Î’Ì Â¿÷Î fi◊Ì. ·¬‰Î‹Î_ ¬Ò⁄ ’ÌÕÎ ◊÷Ì ÷ı◊Ì ÕÎ⁄Î ËÎ◊ı «˘yÁ ΩHÎÌ Â¿Î›Î_ fi◊Ì, ’fl_÷ ±Î›‰ı˝ÿ‹Î_ ÷ıfiÎ_ V’WÀ ·¬‰Îfi_ Âw ¿›* »ı. ŒÎ‰À ’HÎ ÁÎflÌ ±Î‰Ì √¥ »ı, ±‹¿ ¿ÎflH΢ ÿÂνT›Î_ »ı. xÿ›Ì ‰‘ ¨«˘ ËÎ◊ ÷˘ ◊¥ ¿÷˘ … fi◊Ì ÷ı◊Ì Ë‰ı ‹ıÓ ÕÎ⁄Î ±Î›‰ı˝ÿ‹Î_ ±Î fl˘√fiı ±‰⁄ÎË¿ ¿Ëı »ı. ‰Î›ÿ˘Ê ÷ıfi_ ËÎ◊ı ·¬‰Îfi_ Âw ¿›* »ı ±fiı ±Î‹ ÷˘ ŒÎ‰Ì √›_ Ë÷_ ÷ı◊Ì ‹A› ¿ÎflHÎ »ı. ÷ı‹Î_ ◊˘ÕÎ ’˛‹ÎH΋Î_ ¿Œ ’HÎ ¿ÎflHΤÒ÷ ¿ËÌ ÏfiT≤Ïkο΂ Á‘Ì ÏÂZÎHΑ‹˝fi˘ ’˛Î‹ÎÏHο flÌ÷ı ·Î¤ ±Î’Ì Â¿Î›. fl‹ı¤Υ±ı «÷fl÷Î’Ò‰˝¿ ’Ò»˚›_— flÎ…ı¤Υ, ±Î Â@›˘ ±ı ¥f‰flfiÌ ¿Ú’Î. ⁄LÔfiı ÿ˘Êfi˘ ’˛¿˘’ ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ ÷˘ ËÂı … fiı? ËÎ∞ …wfl, ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_ ÁÎËı⁄ ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı. ÂflÌflfiÎ ¿˘¥ ¬Ò⁄ ’Ïfll‹ ¿fl‰Î◊Ì, ±Ï÷› μΩ√flÎ ¿fl‰Î◊Ì, ¨«Î ’HÎ ¤Î√‹Î_ ÿÿ˝ ◊Λ ¿ı ÿ—¬Î‰˘ ◊Λ ÷˘ ÷ıfi˘ μ’Λ ÷˘ ±‰Î…ı ‰‘ ’Õ÷_ ⁄˘·‰Î◊Ì, ±ı¿ ËÎ◊ı ±ı¿ … „V◊Ï÷‹Î_ ‰‘ ¿fl‰˘ … flè΢. ’»Ì ÷ı ±Î√‚ …÷Î_ ‰‘ı ÷˘ ¤Îflı Ωı¬‹¿Îfl¿ ’Õ÷_ ¿Î‹ ¿fl‰Î◊Ì, ÿËŸ, Â̬_Õ ±fiı ±Î≥ÁøÌ‹ …ı‰Î ⁄fiı. ’ÿÎ◊˘˝ ÷◊Î ÃoÕÎ ’ÿÎ◊˘˝ ÃoÕÌ ∑÷‹Î_ ·ı‰Î◊Ì, ¬Ò⁄... jÎΉ ¤Î¥ flÎ…ıÂ, ÷‹ı ÷˘ Õ˘@Àfl ±ıÀ·ı Õ˘@Àfl ±fiı ‰ˆz ◊‰Î◊Ì ±Î fl˘√ ◊Λ »ı. ÷ı◊Ì ’˛I›ı¿ T›„@÷fiı ±Î fl˘√‹Î_◊Ì ±Î√‚ ¿Â_ »\’ΉΛ fiÏË. ‹ıÓ ◊˘ÕÎ Á‹› ’Ëı·Î_...fi˘ Œ˘À˘ ‹@÷ ◊‰Î ‹ÎÀı ÷ıfiÎ_ ¿ÎflH΢◊Ì ÿÒfl flËı‰_ …wflÌ »ı. ’ÕÎT›˘ Ë÷˘. ⁄ı-hÎHÎ ±˘◊˘˝’ıÏÕ¿ ÏfiWHÎÎ÷ Õ˘@Àfl˘fiı ’HÎ ±Î ÁÎ_¤‚Ì fl‹ı¤¤¥ ¿Ëı— “±Î ¿ÎflH΢◊Ì ÿÒfl flËı‰_ ⁄÷ÎT›_. Á_÷fl΋ ‹_ÏÿflfiÎ ÏŒÏ{›˘◊ıflÏ’VÀ ω¤Î√‹Î_ ’HÎ ±CÎflÔ_ »ı, ÏÂZο ◊›˘ »\_, ’HÎ ÏfiT≤Ïk΋Î_ ’˛T≤ÏkÎ ‹ÎÀı ‹ıÓ ‹ÎflÌ …¥fiı ÁÎfl‰Îfl ‹ÎÀı ’˛›IÔfi ¿›Î˝. Âw±Î÷‹Î_ Â΂ΠÂw ¿flÌ »ı. ÏÂZÎHÎfi˘ ∞‰ ±ıÀ·ı ⁄ÌΩı ◊˘Õ˘ ±Îfl΋ ◊›˘, ’fl_÷ ◊˘ÕÎ Á‹› ’»Ì ±ı … ¿˘¥ T›‰ÁΛ ÁÒ{ı fiÏË. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_— “÷‹ÎflÌ ’ÌÕÎ. ˉı ‹Îflı ¿fl‰_ Â_? fl‹ı¤Υ±ı ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı, ’fl_÷ ◊˘Õ˘ ‰¬÷ ⁄˘ÕÛ ’fl ‰ıÿfiÎfiÌ Á·ÎË ±Î’Ì. ·¬‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl‰_. ≥·ı@Àˇ˘Ïfi@Á ˆZÎÏHο ‹ıÓ fl‹ı¤ΥÁÎËı⁄fiı ÂÎ_Ï÷◊Ì Á‹Ω‰÷Î_ ÁΑfi˘fi˘ μ’›˘√ ¿fl‰˘. Ïfi›Ï‹÷ ÿ‰Î±˘fi_ ¿èÎ_ ÁÎËı⁄, ÷‹fiı ±Î fl˘√ ◊‰Îfi_ ‹A› ¿ÎflHÎ Áı‰fi ¿fl‰_ ÷◊Î ‰Î› ±fiı ¿Œ ÿÒfl ◊Λ ÷ı‰˘ ÷‹Îfl˘ T›‰ÁΛ »ı ±fiı ÷ı‹Î_› Á÷÷ ’Ïfll‹. ¬˘flο ·ı‰˘. ◊˘ÕÎ Á‹›‹Î_ ÷‹fiı flÎË÷ ◊Âı. ‰‚Ì ±Î fl˘√fiÎ μ’«Îfl ‹ÎÀı ±ı·˘’◊Ì‹Î_ ±ı‰_ ‘Ìfl… flÎ¬Ì l©Î flά¢ ÷˘ ÿÿ˝‹Î_◊Ì ‹„@÷ ±ı¿ ’HÎ ±˙Ê‘ fi◊Ì, …ı ÷‹ÎflÎ ±Î fl˘√fiı ‹‚Âı. ±fiı ËÎ, ¬˘flοfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ K›Îfi …Õ‹Ò‚‹Î_◊Ì ‹ÀÎÕÌ Â¿ı. ËÎ, ±ı ÿ‰Î±˘ ÷‹fiı Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ flάÌ, ’«‰Î‹Î_ ±ı¿ÿ‹ Ë·¿˘ ˢ› ÷ı‰˘ ¬˘flο ◊˘ÕÎ Á‹› flÎË÷ ±Î’ı, ’fl_÷ ◊˘ÕÎ Á‹› ’»Ì ·ı‰Îfi_ flά¢, ¬Ì«ÕÌ, ¬Ìfl, …\‰Îfl ¿ı «˘¬Îfi˘ ŒflÌ◊Ì ±ı ’ÌÕÎ ±fiı ÷¿·ÌŒ Âw ◊¥ Ω›. ËÎ, fl˘À·˘, ‹√fiÌ ’Î÷‚Ì ÿ΂, ·Ì·Î_ Âο¤Î∞fi˘ ωÂıÊ ÏŒÏ{›˘◊ıfl’ÌfiÌ ÁÎfl‰Îfl◊Ì …wfl ŒÎ›ÿ˘ ◊¥ ¿ı. μ’›˘√ ¿fl¢. ÃoÕÌ Ï¡…fiÌ ‰V÷±˘ ¬Î‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl¢. ËÎ∞, ÷ı◊Ì … Ë_ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ≥·Î… ‹ÎÀıfiÌ l©Î flά_ ‹ÎflÎ ÿÎÿÎ∞fiÌ ±fi¤ÒÏ÷fiÌ Ï«Ï¿IÁÎ Âw ¿fḻı »Ì±ı. »\_. ‹ıÓ ¿èÎ_, ÁÎËı⁄, ±Î’b_ ‹¿Îfi ¿˘¥fiı ¤ÎÕı ±Î’̱ı ±fiı ±fi¤ÒÏ÷fiÌ Ï«Ï¿IÁÎ Âw ¿fḻı »Ì±ı. Ïfi›Ï‹÷ fiÌ«ı ¤ÎÕ>÷ …ı‹ …^fi˘ ◊Λ ÷ı ’»Ì ‹¿Îfi ¬Î·Ì ¿flΉ‰Î‹Î_ …ıÀ·Ì ‹…⁄fiÌ ±Î›‰ı˝Ïÿ¿ ±˙ÊÏ‘±˘fi_ Áı‰fi ¿fl‰_ ’ÕÂı. ÷¿·ÌŒ ’Õı ÷ıÀ·Ì … ÷¿·ÌŒ ÂflÌfl‹Î_◊Ì fl˘√fiı ¿Îœ‰˘ ±ı 1. ‹ËΉÎ÷... flÁ— 1-1. 2. gÁËfiÎ◊ √Ò√‚fi˘— 3. ω¿À »ı. ÂflÌfl fl˘√fi_ ±Îl›V◊Îfi »ı. fl˘√ …ı‹ …^fi˘ ◊Λ ±f‰√_‘Î, Â÷ΉflÌ, ’Ì’fl ‹Ò‚fi_ Ï‹lHÎ ¿flÌ 1/2 «‹«Ì ÷ı‹ ÷ıfiı ‹ÀÎÕ‰˘ ±CÎfl˘ ’Õı »÷Î_ ‘Ìfl… flÎ¬Ì l©Î’Ò‰˝¿ ÿ‰Î Á‰Îfl-ÁÎ_… ÁΑÎflHÎ √fl‹ ÿÒ‘ ÁÎ◊ı ·ı‰_ ±fiı ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ¿fl¢ ÷˘ ±‰U› fl˘√‹@÷ ◊¥ Â¿Â˘. ¬¤Î ’fl Ë‚‰Î ËÎ◊ı ÷·fiÎ ÷ı·fiÌ ‹ÁÎ… ¿fl‰Ì. fl‹ı¤ΥfiÌ Ï…iÎÎÁÎ ‰‘Ì ±ıÀ·ı ‹ıÓ ÷ı fl˘√fiÎ_ ·ZÎH΢fiÌ “’˛Ï÷Ïÿfi ¬¤ÎfiÎ ¤Î√ ’fl Âı¿ ¿fl‰˘. ËÎ◊ ¨«˘fiÌ«˘ ‰Î÷ ¿flÌ, ÁÎËı⁄, ±Î fl˘√fiÌ Âw±Î÷ ¬¤ÎfiÎ fiÌ«ıfiÎ ◊Λ ÷ı‰Ì Ë‚‰Ì ¿Áfl÷ ¿fl‰Ì. ‰‘ ÿ—¬Î‰˘ ◊Λ ÷˘ ÷ı ⁄ÎË‹Î_ ◊˘ÕÎ ÿ¬Î‰Î◊Ì ◊Λ »ı. ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ÷ı ‰‘ı »ı. fl˘…fiÌ ¿Áfl÷ ⁄_‘ ¿fl‰Ì. ±ı¿ ‹ÏËfi˘ Ïfi›Ï‹÷ ÁÎfl‰Îfl ¿fl¢ ±fiı

±Îfl˘B›

÷ı‰Ì ¿˘‹‚ ±_√‰Î‚Ì ¿L›Î ’flHÎ‰Ì Ωı¥±ı. ±ı … flÌ÷ı ›ÎiΉS@›fiÎ ‹÷ı …ı ¿L›Î ±√Îμ ±L› ¿˘¥ ’flÔÊfiı fi ±Î’Ì Ë˘› ±◊‰Î ⁄ÌΩ ’flÔÊ ¶ÎflÎ ¤˘√‰Î›ı·Ì fi ˢ› ÷ı‰Ì ±fiL›’Òω˝¿Î ˢ›, ±Ág’Õ Ë˘› ±fiı ™‹fl ÷◊Î ¿ÿ‹Î_ ’˛‹ÎHÎÁfl ˢ› ÷ı‰Ì Â¤·ZÎHÎ Á_’LÔfi jÎÌ ÁÎ◊ı ω‰ÎË ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ÁÎ◊ı … ÷ı‹HÎı ±ı‰Ì Á·ÎË ±Î’Ì »ı ¿ı …ıfiı ±ÁÎK› fl˘√ fi ˢ›, …ıfiı ¤Î¥ ˢ›, …ı Á‹Îfi √˘hÎfiÌ fi ˢ›, ‹ÎI≤¿<‚‹Î_ ’Î_« ’ıœÌ◊Ì μ’fl ±fiı Ï’I≤¿<‚‹Î_ ÁÎ÷ ’ıœÌ◊Ì μ’fl ˢ› ÷◊Î …ı μE« ¿<‚fiÎ ’flÔÊ ÿÁ ’ıœÌ◊Ì ’˛A›Î÷ ˢ› ÷ı‰Î ¿<‚fiÌ ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ‹fi ±fiı ›ÎiΉS@›fiÌ …ı‹ ±L› VQ≤Ï÷¿Îfl˘±ı ’HÎ ‰‘Ò’Á_ÿ√Ì ±_√ı ‹Î√˝ÿ½fi ±ÎM›_ »ı. ‰ıÿT›ÎÁ ±fiÁÎfl Â¤ ·ZÎHΉ΂Ì, ’˘÷fiÎ◊Ì ™‹fl‹Î_ fiÎfiÌ, ¤Î¥ ˢ› ÷ı‰Ì, ‹Î÷ÎÏ’÷ÎfiÌ Á√˘hÎ fi ˢ› ÷ı‰Ì, Á‰Hν, …ıfiΠω‰ÎË ‹ÎÀı ‘fi fi ÿı‰Îfi_ ˢ›, ÿÁ ’ıœÌ◊Ì Â© ±fiı ’˛ÏÁ© ‰_Â‰Î‚Ì ÷◊Î …ıfiÎ Ï’÷Î ’˛A›Î÷, ÁÿΫÎflÌ ±fiı Á΄k‰¿ ˢ› ÷ı‰Ì ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË ¿fl‰Î Ωı¥±ı. (ø‹Â—) á ·ıϬ¿Î ‰ÏflWà ’hοÎfl ±fiı Á_¢‘¿ ÷◊Î √Î_‘Ì l‹ Á_V◊Îfi‹Î_ Á‹Î…ωiÎÎfi ω¤Î√‹Î_ ’˛ÎK›ÎÏ’¿Î »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

±ı¿ ‹ÏËfiÎ ’»Ì ‹fiı Œ˘fi ¿fl¢.” ±ı¿ ‹ÏËfi˘ ’Òfl˘ ◊›˘ Œ˘fi ¿flÌfiı „@·Ïfi¿‹Î_ ‹‚‰Î ±ÎT›Î. ‹fiı ¿Ëı— ÁÎËı⁄, ÷‹ÎflÌ ±˙ÊÏ‘ ±fiı ‹ÁÎ…◊Ì ¬¤Î‹Î_ ÷˘ ⁄Ë ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘ fi◊Ì, ’fl_÷ ‹ÎflÎ CÎÒ_ÀH΋Î_ ◊˘Õ˘ ÿ—¬Î‰˘ Ë÷˘ ±ı‹Î_ CÎH΢ ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘ ˢ› ±ı‹ ·Î√ı »ı ÷˘ Â_ ÷ı ÷‹ÎflÌ ÿ‰Î±˘fi_ … ’ÏflHÎ΋ ËÂı? ‹ıÓ ÂÎ_Ï÷◊Ì ¿èÎ_, “ËÎ∞, ÷‹ÎflÎ CÎÒ_ÀHÎfi˘ ÿ¬Î‰˘ ‰Î›fiı ·Ì‘ı Ë÷˘ ÷ı◊Ì ÷ı‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ ÷ı V‰Î¤Îω¿ »ı, ’fl_÷ Ë∞ ’HÎ ±ı¿ ‹ÏËfiÎfiÌ ÿ‰Î ·¥ Ω‰, ‹ÏËfiÎ ’»Ì ŒflÌ ⁄÷Ή‰Î ±Î‰Ωı. ±ı¿ ÁÎ_…ı ±˘g«÷Î ‹ÎflÎ √flÔ∞ fl‹ı¤Υ ±«Îfi¿ ‹Îflı CÎıfl ±ÎT›Î. ÷ı‹fiÎ ‹¬ ’fl ’˛ÁLÔfi÷Î Ë÷Ì. ÷ı‹fiı ¬¤ÎfiÎ ÿ—¬Î‰Î‹Î_ ‰ÌÁ À¿Î …ıÀ·Ì flÎË÷ ◊¥ Ë÷Ì. ˉı ÷ı‹fiı …‹H΢ ËÎ◊ ¨«˘ ¿fl‰Î ÕÎ⁄Î ËÎ◊fi˘ Àı¿˘ ·ı‰˘ ’Õ÷˘ fiˢ÷˘. ±Î flÌ÷ı ÷ı‹HÎı ‹y‹ ‹fi flÎ¬Ì ⁄ı ‰Ê˝ ±Î›‰ı˝Ïÿ¿ μ’«Îfl ¿›˘˝. ˉı ÷˘ ÷ı±˘ Á_’ÒHν fl˘√‹@÷ ◊¥ √›Î »ı. ÷ı‹fiÌ Á_V◊΋Î_ 700 ωzÎ◊a±˘ ±P›ÎÁ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ÷ı‹fi_ ±_÷fl ‹˙fi ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’÷_ Ë÷_... »ı, Õ˘. flÎ…ıÂ, ÷ıÓ ÷˘ ’ı·Ì ¿Ëı‰÷fiı μΩ√fl ¿flÌ. “√flÔ Á‰Î›˘ «ı·˘.” ±ÿ˚¤÷ √flÔ¤„@÷ ±fiı ⁄LÔfiıfiÎ ±ÎI‹ÎfiÌ l©Î ¤„@÷. √˘SÕfi ÀÌMÁ— 1. ±…‹˘ ±fiı √˘‚ Áfl¬Î ¤Î√ı ‹ı‚‰Ì Á‰Îfl-ÁÎ_… ·ı‰Î◊Ì ÿ—¬Î‰Î‹Î_ flÎË÷ ◊Λ »ı. 2. ±ÎÿfiÎ flÁ‹Î_ ÁËı… ‹ÌÃ<_ fiÎ¬Ì ‹Î·Ì ¿fl‰Î◊Ì …¿ÕΛı·Î ÁÎ_‘΋Î_ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ »ı. 3. 10 √˛Î‹ .... ⁄fiı 3 √˛Î‹ ÁÒ_à ·¥ ÷ı‹Î_ μ¿Î‚˘ ⁄fiΉÎ◊¬Ì ÷ı‹Î_ ‹‘ fiÎ_¬Ìfiı ’̉Î◊Ì ÁÎ_‘΋Î_ …¿Õ΋HÎfi_ ÿÿ˝ ÿÒfl ◊Λ »ı. Â_ ±Î’fiı ’HÎ V‰ÎVJ›fiı ·√÷Ì ¿˘¥ Á‹V›Î »ı? Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ÁıÏ‹fiÎfl‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ±◊‰Î w⁄w ‹‚‰Îfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î Ë‹HÎÎ_ … Œ˘fi ¿flÌfiı Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ’˛˘√˛Î‹ ωÂı ΩH΢ ±fiı ±√Îμ◊Ì fi΋ flÏ…VÀfl ¿flΉ˘. Monthly Visit: NY, NJ, PA, DE, VA, MD, NC, SC, GA, FL, AL, TN, OH, IN, IL, MI, TX, CA.

Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ (±Î›‰ı˝ÿ ωÂÎflÿ) ⁄Ì.±ı.±ıÁ.±ı‹., ÕÌ.±ı«.±ı‹.±ıÁ., ±ı‹.ÕÌ, Toll Free: 1 (888) 602-2963 Tel: 607-527-7525 ¥-‹ı≥·— dr.varma.office@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 13, 2017 à August 13, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) √fiÎ ’˛I›ı¿ ±ÎÏÿ‰ÎÁÌfiÎ ·˘ËÌ‹Î_ L≤I› »ı ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ⁄΂¿˘fiı ’HÎ ±ı Â̬‰‰_ fi◊Ì ’Õ÷_, ⁄Á ±Î’˘±Î’ ±Î‰ÕÌ Ω› »ı. ’flÔÊ-jÎÌ, ±Î⁄ηT≤© Á˙ ¿˘¥ ‹V÷Ì◊Ì fiΫı »ı. ÷η ±fiı ·› @›Îflı› ÷ÒÀı fiÏË ±ı flÌ÷ı ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ·˘¿˘ fiΫı. ±ı ‹ÎÀı ¿˘¥ ±Î√‚◊Ì fiyÌ ¿Î›˝ø‹ fiÏË. œ˘· ‰Î√ı √HΉ_÷ ÂÎË ±ıÀ·ı Á˙ fiÌ¿‚Ì ’Õı ±fiı L≤I› Âw ◊Λ. ÕÎ_√Ì ·˘¿˘fiÎ ‹fi˘fl_…fi ¿Î›˝ø‹fiı “÷‹Î¢” ¿Ëı »ı. fiÂÎ⁄_‘Ì ‹_Ղ̱ı fiÂÎ⁄_‘ÌfiÎ ’˛«Îfl ‹ÎÀı ±ıfi˘ μ’›˘√ ¿›˘˝ »ı. ±ı‹Î_ ’flÎHÎ ’HÎ ±Î‰ı ±fiı ·˘¿¿◊Î ¿ı ‰Î÷ν ’HΠˢ›. ÁÌ÷ÎfiÌ ‰Î÷ ’HÎ ±Î‰ı ±fiı ÁÌ÷Î ⁄ıL¿‹Î_ ¬Î÷_ fiÎfiÌ ⁄«÷fi_ ’HÎ ¬˘·Î‰ı. ±ı¿ ÕÎ_√Ì ‰Îg…hÎ »ı. ¿Î_ÁÎfiÌ ◊Î‚Ì ’fl ⁄flÔfiÌ ÿÎ_ÕÌ ‹ÌHÎ◊Ì «˘ÓÀÎÕÌfiı Á‚Ì ’fl ËÎ◊ Œıfl‰‰Î◊Ì ±ı¿ ’˛¿Îflfi˘ ¬ÎÁ ±‰Î… ’ıÿÎ ◊Λ »ı. ±ıfiı ÁËÎflı ¿◊Î ◊Λ …ıfiı “◊Î‚Ì ‰√ÎՉ̔ ¿Ëı »ı. ÕÎ_√̱˘fiÎ ÿı‰ ’HÎ ±fiıflÎ. …ıÀ·Ì Ω÷fiÎ_ ±fiÎ… ±ı ⁄‘Î_ ÿı‰ ±fiı ‰‚Ì ‰ÎCÎÿı‰, fiÎ√ÿı‰ ÷◊Î Õ<_√flÿı‰. Q≤I› ±ËŸ ¿<ÿfl÷Ì fi◊Ì √HÎÎ÷_, ¿˘¥¿ ¤fl¬Ì Ω› I›Îflı … ‹ÎHÎÁ ‹flı ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Î »ı. ‹Î_ÿ√Ì ¿ı fl˘√ ◊Λ ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ·˘¿˘ ¤Ò‰Î ’ÎÁı … …÷Î. ˉı ¤Ò‰Î ±fiı Õ˘@Àfl ⁄LÔfiı ’ÎÁı Ω› »ı. ‹flfiÎflfi˘ ’fi…˝L‹ ¿¥ ›˘Ïfi‹Î_ ◊›˘ ±ı ¤√÷ ¿ËÌ ±Î’ı »ı, ‘Ò‚‹Î_ ’Õı·Î_ ’√·Î_ Ωı¥fiı. ÿά·Î ÷flÌ¿ı ‹flfiÎfl √ΛfiÌ ›˘Ïfi‹Î_ …L‹ ’ÎQ›˘ ±ı‰_ …HÎΛ ÷˘ CÎflfiÌ √Λ ω›Î› I›Îflı ‹flfiÎfl˘ …L‹ ’ÎQ›˘ ±ı‰_ ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ı¿ ‰Î÷ ±¿‚ΉfiÎflÌ √HÎΛ. √΋ı√΋ ÏfiÂ΂˘ ◊¥ »ı. ¿Ëı »ı ¿ı ⁄ı «˘’ÕÌ ¤HÎı·˘ »˘¿fl˘ ’HÎ l‹

ÕÎ_

5

ω«Îfl’˛‰ÎË

’fl˘’¿Îfl, ±_Õfl ÁÏÀÛÏŒ¿ıÀ ±˘Œ ’˘„VÀo√ ¿fl‰Îfi_ À΂ı »ı ±fiı ⁄Î’fiı ¿Ëı »ı— ÷_ ¬ı÷flı Ω. ‰‚Ì T›‰ËÎfl‹Î_ ±˘»\_ ˢ› »ı. ¿·‹ ±fiı ¬ÏÕ›Îfi˘ ±ıfiı L≤I› ¿fl‰Î‹Î_ ’HÎ Âfl‹ ·Î√ı »ı. ¤HÎ÷fl ±ıfiı …‹Îfi˘ Ë÷˘ I›Îflı ‰ı’Îfḻ˘ O·˘gÀ√ ’ı’flfiÌ L≤I›◊Ì ±fiı ÂÎflÌÏfl¿ l‹◊Ì ±‚√˘ ¿flı »ı, ’fl_÷ ±ı … …B›Î±ı flı÷Ì ‰Î’fl÷Î. ·¬Ì flèÎÎ ’»Ì ÂÎËÌ Á¿Î› ÷ı ¤HÎ÷fl ±ıfiı ÿÎw◊Ì ±‚√˘ fi◊Ì ¿fl÷_. ÕÎ_√‹Î_ ˉı ‹ÎÀı ¿Î√‚ ’fl flı÷Ì ¤¤flÎ‰Ì ’Î»Ì ¤ı√Ì ¿flÌ ·ı÷Î. ¿˘·ı… ’HÎ »ı. fi‰Ì ‹ÎK›Ï‹¿ Â΂α˘ ¬Ò·Ì »ı. ⁄‘_ ±ı flı÷Ì ¿Î√‚fiÎ Á_’¿Û‹Î_ ÷˘ ±fiı¿ ‰Îfl ±Î‰÷Ì, ’HÎ ÕÎ_√ ‹ÎÀı ¬Ò⁄ …wflÌ »ı ±fiı ±ÎÏÿ‰ÎÁ̱˘fiÎ ÏË÷‹Î_ »ı. »÷Î_› ¿Î√‚◊Ì ÷ı ‰ı‚√Ì fiı ‰ı‚√Ì. ±ı¿ ’˛ffi ‹fi‹Î_ «¿flΛΠ¿flı »ı— ‹ÎHÎÁ ˉı ¿ÚÏh΋÷Îfi˘ ÿ¿ÎfiÿÎfl ⁄fiÌ Ï‰¿ÎÁ ‹ÎÀı …wflÌ ±ı‰Ì ⁄‘Ì ’˛T≤Ïkα˘ √›˘ ˢ› ±ı‰_ ·Î√ı »ı. ¿ıÀ·Î¿ »^À¿ flÌ÷ı ‰fi‰ÎÁ̱˘fiı ‰fi◊Ì ±‚√Î ÷˘ fiÏË ±fiı ¿ıÀ·Î¿ …J◊Î⁄_‘ flÌ÷ı ¿ÚÏh΋÷Îfi˘ ’ÎÕÌ ÿı fiı? ÷ı±˘ ‰fi‹Î_ flËı »÷Î_ ’flÿıÂÌ ‹fi˘T›Î’Îfl «·Î‰÷Î flËı »ı. ’˘Ï·Â◊Ì fiÏË ⁄fiÌ Ω› fiı? ÕÎ_√‹Î_ ±ı‰_ CÎb_ »ı …ı «¿«¿÷Î ΩıÕα˘ flV÷Î ’fl ÏŒyÎ ÏŒyÎ «Ëıflα˘fiı ŒıflT›Î ¿flı »ı. ΩıÕÎfiÌ «Î‹ÕÌ Ω‚‰Ì flά‰Î …ı‰_ ’HÎ »ı ±ı fiÏË Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ‹·Î›‹ ⁄fi÷Ì √¥ »ı ±fiı ¤Ò·‰Îfi_ ›Îÿ flά‰_ ’ÕÂı. ±Î’HÎÎ_ xÿ› ⁄fl»À ⁄fi÷Î_ flèÎÎ_ »ı. ’fl˘’¿Îfl, ±_Õfl ÁÏÀÛÏŒ¿ıÀ ±˘Œ “◊ıL@›, › ±Îfl ‰ı·¿‹, √Õ ‹˘Ïfi*√, ’˘„VÀo√ ËΉ Õ< › Õ<” …ı‰Î ÂOÿ˘‹Î_ ∞‰fi fi΋fi_ fl˘ÀflÌ ¿ı ·Î›LÁ @·⁄‹Î_ ’˛‰«fi ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› »ı. ∞‰fi ¿fl‰Î …‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı ±_÷fl‹Î_ ±ı¿ √HΉ_÷ ÂÎË ‰Î@› fi΋fiÎ ‰Î@›‹Î_ ±S’ωfl΋ ˢ› »ı ‹‘flÌ ±¿‚΋HÎ ‰fl÷Λ »ı. I›Î_ ⁄‘_ ±ı„LÀÁı„MÀ¿ ˢ› ±ı‰_ ·ÎB›Î ¿flı »ı. fiÎÏ‚›ıflfiÎ ±fiı ±‘˝Ï‰fl΋ ’HΠˢ› »ı. ‰Î@›fiı ±_÷ı CÎHÎÌ ‰Îfl ’ÎHÎÌfiı ¿˘¥ «Î_ÿÌfiÎ M›Î·Î‹Î_ ’Ì÷_ ˢ› ±ı‰Ì ’˛ffiÎ◊˝Ï«Ë˚fi ¿ı ±Îç›˝Ï«Ë˚fi flËÌ Ω› »ı. ŒÎÀı·Î ·Î√HÎÌ ◊›Î ¿flı »ı. ‰@÷Îfi˘ ’Ïfl«› ±’Λ »ı ÷ı Õ˘‚Î ’fl ±Î Ï«Ë˚fi˘ ¿˘÷flÎ¥ Ω› »ı. ’flÿ—¬ı μ’¿Îfl ¿›Î˝ ’»Ì ‹fifiı ÁÒZ‹ ’HÎ ΩHÎı flı≥fi¿˘À ’fl◊Ì ÁflÌ …÷Î ’ÎHÎÌ …ı‰˘ ˢ› »ı. ±Î¤ÎflfiÎ ÂOÿ˘ ‹Î≥ø˘Œ˘fi ±fiı ‰@÷ÎfiÎ ¿Îfi ±Ï¤‹Îfi◊Ì ‹@÷ flά‰Îfi_ ¬Ò⁄ … ±CÎflÔ_ ·Î√ı »ı. ‰E«ı ±’ ±ıLÕ ÕÎμfi ¿›Î˝ ¿flı »ı. ¿˘¥ ÁP›fiÌ μ’¿Îfl ¿›Î˝fi˘ √‰˝ ‹Î_Õ »^Àı I›Î_ “√‰˝ fi◊Ì ¿›˘˝” ±ı ‰Ê˝√Î_à ÏfiÏ‹kÎı ±Ï¤fi_ÿfi ±Î’‰Î ‹ÎÀı ‰’flΛı·Î ±_√ıfi_ Ωı¬‹¿Îfl¿ ±Ï¤‹Îfi Á‰Îfl ◊¥ Ω› »ı. fi‹˛÷Îfi_ ±Ï¤‹Îfi ¤Îflı ¬÷flfiο ˢ› »ı. ±Î‰_ ÂOÿ˘ ‰ıÏfigÂ√ øÌ‹ …ı‰Î ˢ› »ı. ±Î…fiÎ ⁄‘Î ‹Îfi‰Á_⁄_‘˘ …·ı⁄Ì …ı‰Î …ÏÀ· ±Ï¤‹Îfi ‹ÎHÎÁfiÌ ¤Ì÷fl CÎÒ_ÀÎ¥ CÎÒ_ÀÎ¥fiı CÎ| ⁄fiÌ ⁄fiÌ √›Î »ı. ±Î Á_⁄_‘˘fiÎ ±˘ÂŸΩ‚΋Î_ ±À‰Î÷Î Ω› »ı ±fiı @›Îflı¿ fi‹˛÷ÎfiÎ ¿˘«·Îfiı ÷˘ÕÌfiı ⁄ËÎfl ÂOÿ˘ ¤Îflı ÿ√Î⁄Î… ±fiı ¬˘¬·Î ⁄fiÌ √›Î »ı. ±Î‰ı »ı I›Îflı Á΋ıfi˘ ‹ÎHÎÁ ÁÎZÎÎ÷˚ ¿ı‰‚’˛›˘√Ì ¤Î‰fiÎ ‰√flfiÎ ÂOÿ˘ ¿fl÷Î_ ÂOÿ˘ ‰√flfiÌ ¤Î‰fiÎ ±T›› ⁄fiÌ Ω› »ı. ±ı ¿S’Ì fi◊Ì Â¿÷˘ ¿ı fi‹˛÷Î ÁÎflÌ. …ı‹ wÏ’›Îfi_ ’HÎ ‰ÎV÷ω¿ ‹ÒS› ‹Î_Õ ÿÁ’_ÿfl ’ÎÀ·Ì ⁄ÿ·Ì ¿ı. ¿˘¥¿fiı ‹ÎÀı …flÎ …ıÀ·_ CÎÁÎ¥ »^À̱ı I›Îflı ÷ıfiÌ ’ˆÁÎ …ıÀ·_ ˢ› »ı ÷ı‹ ÂOÿ˘fi_ ‰ÎV÷ω¿ ‹ÒS›

ÀË¿˘

fi˘Ó‘ ·ı‰Î› ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ flèÎÎ ¿flı »ı. Á_ÁÎflfiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ±fiı Á_ÁÎflfiÌ ·ı‰Õÿı‰Õ‹Î_ ±ı¿ ÂOÿ ¿ÎfifiÎ ’Õÿα˘ ‰E«ı ±Î_ÀÎ ‹Î›Î˝ ¿flı »ı. ±ı ÂOÿ »ı— ±˘„O·√ıÂfi. μ’¿Îfl ’΋fiÎfl˘ ◊ıL@› ¿ËÌfiı μ’¿ÎflfiÌ ’ˢӫ-flÁÌÿ ±Î’÷˘ ˢ› »ı. μ’¿Îfl ¿flfiÎfl˘ Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ¬⁄fl fi ’Õı ±ı‹ ¿Â_ fi◊Ì ¿fl÷˘. ±ı μ’¿Îfl ’HÎ ΩHÎı ±_Õfl ÁÏÀÛÏŒ¿ıÀ ±˘Œ ’˘„VÀo√ ¿flı »ı. μ’¿ÎflfiÌ fi˘Ó‘ ·ı‰Î› ÷ıfiÌ ¬ÎÁ ¿Î‚∞ flά‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. μ’¿ÎflfiÌ ±Î‰Ì ·ı‰Õÿı‰‹Î_◊Ì À˘«˝fiÌ ’ΉflÁıSÁ‹Î_ ˢ› »ı ÷ı‰Ì ±T›@÷ „@÷ …L‹ı »ı. ±Î „@÷fiı T›‰ËÎflÔ ·˘¿˘ √Õω· ¿Ëı »ı. ⁄ıÀflÌfiÌ «Î_’ ÿ⁄Ή˘ ±ıÀ·ı √Õω· ’˛¿Î ’Î◊flı »ı. μ’¿Îfl‹Î_ ’HÎ flÏ…VÀÕÛ ±ı.ÕÌ. ¿fl‰Îfi_ ˢ› »ı. ÷‹ÎflÎ ÿÌ¿flÎfiı ¿˘¥ ¿˘·ı…‹Î_ ’˛‰ı ±’Ήı »ı. μ’¿ÎflfiÌ ±Î À’η ÷‹fiı ‹‚Ì ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ ÷‹Îflı ±Îfl. ÀÌ. ±˘.‹Î_ ÷‹ÎflÌ ±˘‚¬ÎHÎ »ı ±ıfiı ÁËÎflı ¿˘¥ ¤Î¥fiı CÎıfl ⁄ıÃÎo ÕˇÎ≥g‰√ ·Î≥ÁLÁ ’ˢӫÎÕÌfiı ¿flΉ‰Ì ’Õı. “’flV’fl ¤Î‰›L÷—”fiÌ ¤Î‰fiÎ ±ıfi_ fi΋. Á‹Î…fiÎ Á_⁄_‘˘fiÎ ÷ÎHÎΉÎHÎÎ ⁄ı ’˛¿ÎflfiΗ ±ı¿ »ı ‰ı‰Î¥-‰‚˘ÀÎfiÎ Á_⁄_‘˘ ±fiı ⁄ÌΩ »ı ‹Î‹Î-¤ÎHÎı…fiÎ Á_⁄_‘˘. ‰ı‰Î¥-‰‚˘ÀfiÎ Á_⁄_‘‹Î_ √HÎ÷flÌ »ı. ±Î’HÎı I›Î_ ·BÔfi’˛Á_√ı ¿ıÀ·Î_ ’÷ÎÁÎ_ ±Î‰ı·Î_ ÷ıfiÎ ’fl ¿ıÀ·Î_ ’÷ÎÁÎ_ ‹˘¿·‰Î_ ±ı ‰Î÷fi˘ ±Î‘Îfl flËı »ı. ·˘¿˘ ‰Î÷ ‰Î÷‹Î_ ¿Ëı »ı— ⁄ÏZÎÁ ·Î¬fiÌ ’HÎ ÏËÁÎ⁄ ¿˘ÕÌfi˘. ¿˘ÕÌfi˘ ÏËÁÎ⁄ ¿fl‰Î ‹ÎÀıfi_ ⁄ËÎfi_ ·Î¬ wÏ’›Îfi_! ÂOÿ˘fi_ ¿ı‰_ ±‰‹ÒS›fi! ⁄ÌΩ ’˛¿ÎflfiÎ Á_⁄_‘‹Î_ ‹ÎHÎÁ ‹ÒĄ̃«ıfl˘ ⁄fiÌ flËı »ı. ¤ÎHÎı…fiı ‹ÎÀı CÎÁΉ΋Î_ ‹Î‹Îfiı ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı ±fiı ¤ÎHÎı… ’HÎ CÎÁΛ ±ı‰Ì ±’ıZÎÎ fi◊Ì Ë˘÷Ì. «_ÿfi ±fiı ’J◊fl ±ı¿⁄ÌΩ_fiı ’˛ı‹ ¿flı I›Îflı ¬flı¬fl ÷˘ «_ÿfi … CÎÁΛ »ı. (ø‹Â—)á log:http://gunvantshah.wordpress.com

·ı¬¿ ‰Õ˘ÿfl΄V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6

ωω‘Î

October 13, 2017 à ±˘@À˘⁄fl 13, 2017

1993-1994 ’»Ì ÁË¿ÎflÌ ⁄ıL¿˘fi˘ …‹Îfi˘ ±ÎT›˘¬ıÕ>÷˘ ÁQ≤© ◊¥fiı ωÿı‹Î_ ‰V›Î. Ωı¿ı ÷ı‹fi˘ ±ı¿ ’√ ÷˘ ¤Îfl÷‹Î_ Ë÷˘. ’˘÷ÎfiÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷Îfiı ¿ı ⁄΂¿˘fiı ‰÷fi‹Î_ ‹Ò¿÷Î Ë÷Î. ±ËŸ ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› V÷flfiÌ Á_V◊α˘ ◊¥. ωÿıÂ◊Ì Œ˘flıfi ±ı@Á«ıL… ±Î‰÷_ ◊›_. ÁË¿ÎflÌ ⁄ıL¿˘fiÌ ’˛√Ï÷ ◊¥ ±fiı ±ÎHÎ_ÿ ±⁄˝fi-±ÎHÎ_ÿ ’Ì’SÁ-ÁflÿÎfl√_… ‹¿ÛLÀÎ≥·-¿fl‹Áÿ ±⁄˝fi ⁄ıL¿-«fl˘÷fl fiÎ√Ïfl¿ ÁË¿ÎflÌ ⁄ıL¿- ⁄fl˘ÕÎ ’Ì’SÁ ⁄ıL¿-fiÀ’fl ⁄ıL¿fiÌ ’˘÷ÎfiÌ ≥‹Îfl÷˘ ◊¥. fiÎfiÎ μz˘√˘ ’HΠω¿V›Î. ¿QŒÌ±ı ⁄ıL¿˘fi_ ≥LÀÌÏfl›fl ¿fl‰ÎfiÎ Àfi˝-¿Ì ’˛˘…ı@À Âw ¿›Î˝. ±Î ÷‹Î‹ ⁄ıL¿˘fi_ ≥LÀÌÏfl›fl ÏÕ{Î≥gfi√, Œ˘SÁ ÁÌg·√, ¿Î’ı˝„LÀo√, ±ıfl¿„LÕ_Âgfi√-≥·ı„@ÀˇÏŒ¿ıÂfi ¿QŒÌ±ı ¿›*. 1997‹Î_ ¿QŒÌfiı 25 ‰Ê˝ ◊›Î_ ±fiı fl…÷ …›_÷ÌfiÌ μ…‰HÎÌ ±_÷√˝÷ …ı‹HÎı ¿QŒÌfiı ‹ÿÿ ¿flÌ ÷ı‹fi_ ÁL‹Îfi ¿›*. ÿflÏ‹›Îfi ≥Lÿ¤Î¥fi_ ±‰ÁÎfi 22‹Ì …\·Î¥, 2009fiÎ fl˘… ◊›_. ±Î ’»Ì ¿QŒÌ±ı ÀˇıgÕ√‹Î_ {_’·ÎT›_. ‹ıÀˇıÏÁÁ, Œ˘fl‹Î≥¿Î ·ıÏ‹fiıÀ, ‹˘SÕıÕ ŒÏfi˝«fl, ŒÏfi˝«fl ±ıÁıÁflÌ{, ¿·˘˝fi, V·Ì’‰ı·fiÌ ¬ıÕÎ-±ÎHÎ_ÿ Ï…S·ÎfiÌ ÏÕ„VÀˇO›ÀflÏÂ’ ·Ì‘Ì ±fiı ±·√ ¿o’fiÌ “¿QŒÌ ±ıLÀfl’˛Î≥{” Âw ¿flÌ. √˘ÕÎμfi ‹ÎÀı ∞±Î≥ÕÌÁÌ‹Î_ ±·√ ÂıÕ ·Ì‘˘. ¿QŒÌ fi΋ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õu_ ÷ıfi˘ ’HÎ ≥Ï÷ËÎÁ »ı. «Îflı›

ω߷ μz˘fi√fl‹Î_ “¿QŒÌ” ŒÏfi˝«flfiÌ Œı¿ÀflÌ. (≥fiÁıÀ) “¿QŒÌ”fiÎ V◊Î’¿ ≥Lÿ¤Î¥ ’Àı·.

á ω’· ¤|

Œ

Ïfi˝«flfiÌ ÿÏfi›Î‹Î_ ÿıÂωÿı‹Î_ ·˘¿Ï’˛› ±ı¿‹ÎhÎ fi΋ ‰S·¤ ωzÎfi√flfi_ “¿QŒÌ ŒÏfi˝«fl” »ı. ÂÒL›‹Î_◊Ì Á…˝fi ¿flfiÎfl ¿QŒÌ ŒÏfi˝«flfiÌ Á_CÎÊ˝‹›, ’fl_÷ ÁŒ‚ ›Â√Î◊Î »ı. ‹Ò‚ ±ÎHÎ_ÿfiÎ ‰÷fiÌ ≥Lÿ¤Î¥ μ‹ıÿ¤Î¥ ’Àı· 1950◊Ì ›√ÎLÕÎfiÎ ¿o’η΋Î_ ‰Á÷Î Ë÷Î. 1972‹Î_ ≥ÿÌ ±‹Ìfiı ›√ÎLÕ΋Î_◊Ì ±ıÏ›fi˘fiı 90 … Ïÿ‰Á‹Î_ ÿıÂ

ŒÏfi˝«flfiÌ ÿÏfi›Î‹Î_ ÿıÂωÿı‹Î_ ·˘¿Ï’˛› “¿QŒÌ”fiÌ Á_CÎÊ˝‹› ÁŒ‚ ›Â√Î◊Î

“¿QŒÌ” ’Ïfl‰ÎflfiÎ (⁄ıÃı·Î, ÕÎ⁄ı◊Ì) ˆ·ı¤Υ, ’˛ÿÌ’¤Î¥ ±fiı Ï¿flHΤΥ ’Àı·. (μ¤ı·Î, ÕÎ⁄ı◊Ì) ›Â, fiÌ·, flÏ«÷Î, ¿< ±fiı ÏÂS’fi. (…‹HÎı) ‰S·¤ ωzÎfi√fl‹Î_ “¿QŒÌ” ŒÏfi˝«flfi˘ ωÂ΂ ¢-w‹.

»˘Õ‰Î ±Îÿı ±ÎM›˘. ≥Lÿ¤Î¥ ’IÔfiÌ ÁÒ›˝¿·Î⁄Ëıfi ±fiı «Îfl ’h΢ ’˛ÿÌ’-Ï¿flHÎ-fiˆÊ‘-ˆ·ıÂfiı ·¥fiı Ï⁄˛ÏÀ ÏÁÏÀ{fiÏÂ’ ˢ‰Î »÷Î_ ¤Îfl÷ ±ÎT›Î. «Îflı› ’h΢ fiÎfiÎ Ë÷Î, ±ÎHÎ_ÿ‹Î_ ÷ı‹fi_ Á_›@÷ ’Ïfl‰Îflfi_ CÎfl Ë÷_, ’HÎ ‰S·¤ ωzÎfi√fl‹Î_ ¤ÎÕı flËı÷Î Ë÷Î. ≥Lÿ¤Î¥fiı ‹fi‹Î_ ◊›_ ¿ı »˘¿flα˘ ŒÏ‚›Î‹Î_ ¤HÎÂı fiÏË, ±Î◊Ì Ï‰zÎfi√fl‹Î_ ¤ÎÕı ‹¿Îfi flάÌfiı flèÎÎ. ’Ëı·ı◊Ì … ÷ı‹HÎı fi˘¿flÌ ¿flÌ fiˢ÷Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ›√ÎLÕ΋Î_ ÷ı±˘ ¿˘LÀˇÎ@Àfl Ë÷Î. ¿o¥¿ ‘_‘˘ ¿fl‰Îfi˘ ω«Îfl ±ÎT›˘. ÷ı ‰¬÷ı ωzÎfi√fl-±ÎHÎ_ÿ‹Î_ ŒÏfi˝«flfiÌ ¿˘¥ ’HÎ ÿ¿Îfi fiˢ÷Ì. ¿ÿΫ ¿˘¥fiÎ CÎflı Á˘ŒÎÁıÀ ¿ı ÕÎ≥gfi√ Àı⁄· ’HÎ fiˢ÷_. ≥Lÿ¤Î¥±ı ωzÎfi√fl‹Î_ ¤Î¥¿Î¿Î VÀıE› fi∞¿ ¤ÎÕÎfiÌ ÿ¿Îfi ·¥fiı fiÎfiÎ ’Λı ŒÏfi˝«flfi˘ Ï⁄{fiıÁ Âw ¿›˘˝. Âw±Î÷‹Î_ flıÕÌ‹ıÕ ŒÏfi˝«fl ÏÿSËÌ-flÎ…¿˘À◊Ì ·ÎT›Î. ‰Õfi ŒÏfi˝«fl ÏÿSËÌ◊Ì, ÷˘ VÀÌ· ŒÏfi˝«fl flÎ…¿˘À◊Ì ·Î‰÷Î Ë÷Î. ÷ı ‰¬÷ı «Îflı› ’h΢ ±P›ÎÁ ¿fl÷Î Ë÷Î. ≥Lÿ¤Î¥ ±ÎÏ¡¿Î‹Î_ ‹ÏÁ˝ÕÌ{‹Î_ Œfl÷Î Ë÷Î, ±ËŸ ÁÎ≥¿· ·Ì‘Ì. ≥Lÿ¤Î¥±ı Ï⁄˛ÏÀ ÏÁÏÀ{fiÏÂ’ ˢ‰Î »÷Î_ ·_Õfi …‰ÎfiÎ ⁄ÿ·ı ¤Îfl÷ ±Î‰‰Îfi_ ’Á_ÿ ¿›*, ¿ÎflHÎ ¿ı ·_Õfi …¥Â_ ÷˘ »˘¿flα˘ ¤HÎÂı fiÏË, Á_›@÷ ’Ïfl‰Îfl‹Î_ flËıÂı fiÏË. F›Îflı ‰÷fi‹Î_ ⁄‘Îfiı ¤HÎΉÌÂ_ ±fiı Á_›@÷ ’Ïfl‰Îfl‹Î_ flËÌÂ_ ±ı ¤Î‰fiÎ Ë÷Ì. (±Î…ı ’HÎ «Îflı›

¤Î¥±˘ Á_›@÷ flËı »ı.) «Îflı› ¤Î¥±˘ ±P›ÎÁ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ÿ¿Îfi‹Î_ ΩıÕΛÎ. ¿˘·ı…fiÌ ·@{flÌ ·Î≥Œ ‹ÎHÎÌ fiˢ÷Ì. Ï’÷Î∞fiı Ï⁄{fiıÁ‹Î_ ÁÎ◊ ±Î’÷Î Ë÷Î, Á_CÎÊ˝ ¿fl÷Î Ë÷Î. ’˛ÿÌ’¤Î¥ ÏÁω· ±ı„L…Ïfi›fl, Ï¿flHΤΥ ⁄Ì. ¿˘‹. ÏÕM·˘‹Î ≥fi Àı@ÁıÂfi, fiˆÊ‘¤Î¥ Ï‹¿ıÏfi¿· ±ı„L…Ïfi›fl, ˆ·ı¤Υ ⁄Ì. ¿˘‹. ◊›Î. ‰‘ ±P›ÎÁ ‹ÎÀı ’˛ÿÌ’¤Î¥-Ï¿flHΤΥ 1979‹Î_ ›¿ı √›Î. «Îfl ‹ÎÁ flèÎÎ ’»Ì A›Î· ±ÎT›˘ ¿ı ±ÎÀ·Ì ‹Ëıfi÷ ‰÷fi‹Î_ Ï⁄{fiıÁ‹Î_ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ±Î◊Ì ÷ı±˘ ’λΠ‰÷fi ±ÎT›Î. ’˛ÿÌ’¤Î¥ ›¿ı‹Î_ V◊Î›Ì ◊‰Î √›Î, ’HÎ ›¿ı Ωı⁄ fi ‹‚Ì ±ıÀ·ı I›Î_◊Ì ¥VÀ ±ÎÏ¡¿Î-¿ıL›Î √›Î. Ω’ÎfiÌ{ ¿o’fiÌ‹Î_ ‹˘Q⁄ÎÁ΋Î_ hÎHÎ ‰Ê˝ «ÌŒ ±ı„L…Ïfi›flfiÌ Ωı⁄ ¿flÌ. ’˛ÿÌ’¤Î¥fiı ’HÎ fi˘¿flÌ ¿fl‰Î ¿fl÷Î_ ‰÷fi‹Î_ Ï⁄{fiıÁ‹Î_ ωV÷flHÎ ¿fl‰Îfi_ ›˘B› ·ÎB›_. Áfi 1982‹Î_ ’˛ÿÌ’¤Î¥ ’λΠωzÎfi√fl ±ÎT›Î. ÿflÏ‹›Îfi 1981‹Î_ fiˆÊ‘¤Î¥-ˆ·ı¤Υ ‰‘ ±P›ÎÁ ‹ÎÀı ›¿ı √›Î. ˆ·¤Î¥ ’HÎ » ‹ÎÁ‹Î_ ’λΠ±ÎT›Î. fiˆÊ‘¤Î¥ ›¿ı‹Î_ ·BÔfi ¿flÌ 1982‹Î_ ›±ıÁ±ı √›Î. 1982‹Î_ ωzÎfi√fl ∞±Î≥ÕÌÁÌ‹Î_ Áfl¿ÎflÌ Á⁄ÏÁÕÌ-·˘fi ‹‚÷Ì Ë÷Ì. ±Î◊Ì ‹˘ÀÎ ’Λı ’˛˘Õ@Âfi ¿fl‰Îfi˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ±fiı ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ‹ÂÌfiflÌ fiάÌ

’˛˘Õ@Âfi ›ÏfiÀ Âw ¿›*. ’˛˘Õ@Âfi ¿ıÏ’ÏÁÀÌ ‰‘Ì. ’˛ÿÌ’¤Î¥ ÏÕ{Î≥gfi√, Ï¿flHΤΥ ŒÎ≥fiÎLÁ, ˆ·ı¤Υ Œı@ÀflÌ ’˛˘Õ@Âfi-ÁÎ≥À Á_¤Î‚÷Î Ë÷Î. 1982‹Î_ ±‹Ò·±ıfiÕÌÕÌ⁄Ì-±Î≥’ÌÁ̱ı·-∞±ıÁ±ıŒÁÌ-∞±ıfi±ıŒÁÌ ÁÏË÷ Áfl¿Îfl ±fiı ¿˘’˘ı˝flıÀ Áı¿ÀflfiÎ_ ÀıLÕfl˘ ¤flÌ ŒÏfi˝«fl≥LÀÌÏfl›fl Õı¿˘flıÂfifiÎ ¿˘LÀˇÎ@À ·Ì‘Î. ¿QŒÌ±ı √…flÎ÷‹Î_ Àfi˝-¿Ì ’˛˘…ı@À (ÏÕ{Î≥fi-’ÎÏÀÛÂfiÁÌg·√-±ıfl¿„LÕÂfi) Âw ¿›Î˝. 1982◊Ì 1989 ÿflÏ‹›Îfi ¿QŒÌfi˘ {Õ’Ì Ï‰¿ÎÁ ◊›˘. CÎflı· ŒÏfi˝«flfiÌ ‹Î√ ˢ‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ⁄Ì∞ Œı@ÀflÌ “‰Õ ’ı¿Á˝” V◊Î’Ì. ωÿı …÷Î ’Ïfl‰Îfl˘ ‰÷fi‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı CÎfl‹Î_ Á˘ŒÎ-ÕÎ≥gfi√ ÁıÀÕ⁄·⁄ıÕ ¬flÌÿı, ±Î◊Ì ·@{˚›Ïfl›Á ŒÏfi˝«flfiÌ ‹Î√ ‰‘Ì. 1989‹Î_ flıÏÁÕı„L›· ŒÏfi˝«fl ⁄fiΉ÷Î Ë÷Î. 1989 ’»Ì √…flÎ÷‹Î_ ÁıSŒ ŒÎ≥fiÎLÁ ¿˘·ıΩıfi˘ ÀˇıLÕ ±ÎT›˘. ωω‘ Á_V◊α˘‹Î_-¿˘·ıΩı‹Î_ ≥L¡ÎVÀˇ@«fl-·ı⁄@·ÎÁ w‹ ŒÏfi˝«fl-Ï⁄„SÕ_√-√ÎÕÛfi-±˘ÏÕÀ˘Ïfl›‹ ‰√ıflıfiÌ Áω‘Î ‹ÎÀı ±Î_÷Ïfl¿ V’‘νfiÎ ·Ì‘ı ±Î‘Ïfi¿ ŒÏfi˝«fl≥LÀÌÏfl›flfiÌ …wÏfl›Î÷ ∂¤Ì ◊¥. 1989◊Ì 1996 Á‘Ì ±Î ÀˇıLÕ ⁄Ë «ÎS›˘ ±fiı «Îfl÷fl ωz΋_Õ‚, ±ıÁ‰Ì±Î≥ÀÌ, lÌ fl΋¿ÚWHÎ Áı‰Î ‹_Õ‚ ÁÏË÷fiÌ ÂˆZÎÏHο Á_V◊α˘‹Î_ ¿QŒÌfi_ ŒÏfi˝«fl ‰’flΛ_. ˆZÎÏHο ZÎıhÎ ¿QŒÌ ’Ïfl‰Îfl ‹ÎÀı ‹˘À˘ ⁄ı{ ⁄L›_.

¤Î¥±˘ ±Î≥. ⁄Ì. ’Àı· ∫„B·Â V¿>·‹Î_ ±P›ÎÁ ¿fl÷Î Ë÷Î I›Îflı ÷ı‹fiÎ_ ∫„B·ÂfiÎ_ ÀÌ«fl μ‹Î⁄Ëıfi ÿıÁÎ¥ Ë÷Î_. ¿QŒÌ ’Ïfl‰Îflı μ‹Î⁄Ëıfifiı ’˘÷ÎfiÎ ŒÏfi˝«flfiΠ¢w‹ ‹ÎÀı ¿˘¥ fi΋ ÁÒ«‰‰Î ¿èÎ_, μ‹Î⁄Ëıfiı ±Îfl΋ÿΛ¿ ±ıÀ·ı ¿ı ¿QŒÀı˝⁄· ’fl◊Ì ¿QŒÌ fi΋ ±ÎM›_. ±Î‹ ÷ı±˘ ¿QŒÌfiÎ_ Œ˘¥⁄Î »ı. ¿QŒÌ flÏ…VÀÕÛ ÀˇıÕ‹Î¿Û »ı ±fiı ÷ıfiÎ ’ıÀLÀ ‘flΉı »ı. ¿QŒÌ ¿˘’˘˝flıÀ Ï⁄„SÕ_√˘-⁄ıL¿˘, ±˘ÏÕÀ˘Ïfl›‹-‹SÀÌ’’˝{ ˢ·-·ı⁄˘flıÀflÌ-≥LÕVÀˇÌ{-±ıF›¿ıÂfi Áı@Àfl-ÕıflÌfi_ ŒÏfi˝«fl-≥LÀÌÏfl›fl Õı¿˘flıÂfi ¿flı »ı. ±ËŸ fi‰Ì fi‰Ì ÏÕ{Î≥fi˘fiÎ_ ‰Õfi-VÀÌ·-M·Î„VÀ¿ ŒÏfi˝«fl ‹‚ı »ı. ¿QŒÌfiı 27‹Ì ΩL›±ÎflÌ, 2017fiÎ fl˘… 45 ‰Ê˝ ◊›Î_ »ı. ˉı Áfi 2022‹Î_ 50 ‰Ê˝-√˘SÕfi F›Ï⁄·ÌfiÌ μ…‰HÎÌfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊¥ flËÌ »ı. ≥Lÿ¤Î¥fiÌ hÎÌ∞ ’ıœÌ ±I›Îflı Ï⁄{fiıÁ‹Î_ ΩıÕΛı·Ì »ı. ¿QŒÌ ’Ïfl‰ÎflfiÌ ¤Îω ’ıœÌ μIÁÎËÌ-ÏÂÏZÎ÷ »ı. Ï¿flHΤΥfi˘ ’hÎ ›Â ±fiı ›ÂfiÎ_ ’IÔfiÌ flÏ«÷Î ±ÎÏ¿ÛÀı@À »ı. flÏ«÷αı ÕıL‹Î¿Û‹Î_ B·ÎÁÏÁflÎÏ‹¿ ÏÕ{Î≥gfi√‹Î_ V’ıÏ›·Î≥{ıÂfi ¿›* »ı. 2006‹Î_ ÷ı±˘ ŒıÏ‹·Ì Ï⁄{fiıÁ‹Î_ ΩıÕΛÎ_. ÏÕ{Î≥gfi√‹Î_ ’Ïfl‰÷˝fi ±ÎT›_, ±I›ÎflfiÎ ÀˇıLÕ ‹…⁄ ÏÕ{Î≥gfi√ ¿fl÷Î ◊›Î. …‹ÎfiÎ ‹…⁄ ¢-w‹ Ïflfi˘‰ıÂfi ¿flΛ˘, Œı@ÀflÌfi_ Ïflfi˘‰ıÂfi ◊›_. Ï⁄{fiıÁ‹Î_-’˛˘Õ@Âfi‹Î_ ¿˘’˘˝flıÀ ¿S«fl ·ÎT›Î. (±fiÁ_‘Îfi ÁÎ÷‹Î ’Îfiı)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

October 13, 2017 à ±˘@À˘⁄fl 13, 2017

7

ÏÁfiı‹Î-ωω‘Î

±_Õfl‰SÕÛfiÌ @‰ÌfifiÎ ∞‰fi ’fl ±Î‘ÎÏfl÷

“ËÁÌfiÎ ’Îfl¿fl” √ıL√‰˘fl◊Ì ÷ı ««Î˝‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ËÁÌfiÎfi˘ ÿÏZÎHÎ ‹_⁄¥fiΠωV÷Îfl˘‹Î_ ¤Îflı ÿ⁄ÿ⁄˘ Ë÷˘, ±fiı ÷ıfiÌ ‹fl∞ ‰√fl ’Î_ÿÕ<_ ’HÎ Ë·Ì Â¿÷_ fiˢ÷_. ËÁÌfiÎfiı “ËÁÌfiÎ ±Î’Δ ±◊‰Î ±_Õfl‰SÕÛ @‰ÌfifiÎ fi΋◊Ì ±˘‚¬Î÷Ì Ë÷Ì. ËÁÌfiÎfiÌ g…ÿ√Ì I›Îflı ⁄ÿ·Î¥ √¥ F›Îflı 1992‹Î_ ‹_⁄¥fiÎ √ıL√VÀfl ±flHÎ √‰·ÌfiÎ ÂÒÀfl˘±ı ÷ıfiÎ ’Ï÷ ≥⁄˛ÎÏË‹fiÌ ËI›Î ¿flÌ. ÿÎμÿı ⁄ÿ·˘ ·ı‰Î ‹ÎÀı ¿ıÀ·Î¿ ÂÒÀfl˘fiÌ ËI›Î ¿flΉÌ. ’Ï÷fiÎ ‹˘÷ ’»Ì ËÁÌfiÎ ÿÎμÿfiÌ ⁄ıfiÎ‹Ì Ï‹·¿÷˘fi_ K›Îfi flά÷Ì Ë÷Ì. ÷ı ‹_⁄¥‹Î_ ±Î·ÌÂÎfi N·ıÀ‹Î_ flËı÷Ì Ë÷Ì. l©Î ¿’Òfl ÿı¬Î‰‹Î_ ËÁÌfiÎ ’Îfl¿fl ÷flÌ¿ı ⁄flÎ⁄fl »ı, ’fl_÷ ÷ıfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î‹Î_ ÏŒÀ ⁄ıÁ÷Ì fi◊Ì. √_¤Ìfl ºU›˘‹Î_ Ω‹÷Ì fi◊Ì. l©Î ¿’ÒflfiÎ «ÎË¿˘ … ±Î ÏŒS‹ Ωı¥ ¿ı »ı. ÷ıfiÎ Ï’÷ÎfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ÿÏ‘ ’Î_Õı›, ’Ï÷fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ±_¿<fl ¤ÎÏÀ›Î ±fiı ¤Î¥fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ÏÁ©Î◊˝ ¿’Òflı ±ÿÎ ¿flÌ »ı. ÏŒS‹‹Î_ Á«Ìfi-Ï…√flfiÎ Á_√Ì÷fiÌ …wfl ·Î√÷Ì fi◊Ì.

á ÏÂS’Î Ω‹¬Î_ÏÕ¿fl Õfl‰SÕÛ ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ ÏŒS‹ “ËÁÌfiÎ ’Îfl¿fl” ÿÎμÿ ≥⁄˛ÎÏË‹fiÌ ⁄Ëıfi ËÁÌfiÎ ’Îfl¿fl ±ıÀ·ı ¿ı ±Õofl‰SÕÛfiÌ @‰ÌfifiÎ ∞‰fi ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ »ı. ÏŒS‹fiÌ ‰Î÷ν 2007fiÌ »ı. ¿˘ÀÛ‹Î_ ËÁÌfiÎ ’Îfl¿fl (l©Î ¿’Òfl)fiı ËÎ…fl ¿flΛ »ı I›Îflı ‹ÏË·Î ‰¿Ì· ËÁÌfiÎfiı ÷ıfiÎ Ï’÷Î, ’Ï÷ ±fiı ¤Î¥ ωÂı Á‰Î·˘ ’Ò»ı »ı. ÿÎμÿ ÿ⁄¥ ¤Î√Ì √›Î ’»Ì ÷ıfi˘ ⁄fiı‰Ì ≥⁄˛ÎÏË‹ ’Îfl¿fl ÷ıfi˘ ‘_‘˘ ‹_⁄¥‹Î_ Á_¤Î‚ı »ı, ’HÎ ÷ıfiÌ ËI›Î ◊Λ »ı, ’»Ì fiÎ√’ÎÕÎfiÌ √˘Õ‹‘flfiÎ fi΋◊Ì ·˘¿Ï’˛› ◊›ı·Ì ËÁÌfiÎ ’Îfl¿fl ÿÎμÿfi˘ ‘_‘˘ Á_¤Î‚ı »ı. 22‹Ì ÁMÀıQ⁄flı Ïfl·Ì{ ◊›ı·Ì ÏŒS‹‹Î_ ±’Ò‰˝ ·ÎϬ›Îfi_ ÏÕflı@Âfi, ¿ı‹ıflΉ¿Û ÁÎflÔ_ »ı, ’fl_÷ ÏŒS‹fiÌ ‰Î÷ν ±fiı VøÌfiM·ı fi⁄‚Î_ »ı. Á_‰Îÿ˘ ’fl ’Òfl÷_ K›Îfi ±’Λ_ fi◊Ì. ÏŒS‹ ËÁÌfiÎ ’Îfl¿flfiÌ »ı, …ıfi_ …\·Î¥, 2014‹Î_ ËÎÀÛ±ıÀı¿◊Ì ±‰ÁÎfi ◊›_ Ë÷_. 1991fiÌ

±_

±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±ı¿ Ï‹Ï·›fi Õ˘·flfiÌ ¿‹ÎHÎÌ ¿fl÷Ì “V’Î≥Õfl”

Ëı ⁄Î⁄fiÌ ÷ı·√-÷Ï‹‚ ¤ÎÊÎfiÌ Ï◊˛·fl ÏŒS‹ “V’Î≥Õfl”±ı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±ı¿ Ï‹Ï·›fi Õ˘·fl◊Ì ‰‘ ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ »ı. ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ⁄˘@Á ±˘ÏŒÁ ’fl ±ı¿ Ï‹Ï·›fi Õ˘·fl◊Ì ‰‘ ¿‹ÎHÎÌ ¿flfiÎflÌ ±Î ‰Ê˝fiÌ hÎÌ∞ ¤Îfl÷Ì› ÏŒS‹ ±fiı ¿<· »ßÌ ÏŒS‹ ⁄fiÌ »ı. ±Î ÏŒS‹ı Ï◊›ıÀfl˘‹Î_ ’Î_«‹_ V◊Îfi ‹ı‚T›_ »ı. ÷ıfiÌ ±Î√‚ ˢ·Ì‰ÕfiÌ O·˘¿⁄VÀfl g¿BÁ‹ıfi— ‘ √˘SÕfi Á¿Û·, ±Î≥ÀÌ, …ı’Á˝ øÌ’Á˝ 3, ‘ ·ı√˘ fiÌLΩ√˘‹‰Ì ‰‘ ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì Âw±Î÷fiÎ ‰Ì¿ıLÕ‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ ¿‹ÎHÎÌ ¿flfiÎflÌ ¤Îfl÷Ì› ÏŒS‹ ±Î ‰Êı˝ “⁄ÎË⁄·Ì 2— ‘ ¿L¿·{fi” »ı, …ı 10.4 Ï‹Ï·›fi Õ˘·flfiÌ ¿‹ÎHÎÌ ÁÎ◊ı hÎÌΩ V◊Îfiı »ı, …ıfiÌ Á΋ı V’Î≥Õfl 10,05,630 Õ˘·flfiÌ ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ Â¿Ì »ı. “Œ˘OÁ˝”fiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ±I›Îfl Á‘Ì ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Âw±Î÷fiÎ ‰Ì¿ıLÕ‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ ¿‹ÎHÎÌ ÷ı·√-÷Ï‹‚ ¤ÎÊÎfiÌ ÏŒS‹˘±ı ¿flÌ »ı, …ı‹Î_ “⁄ÎË⁄·Ì 2— ‘ ¿L¿·{fi,” “¿⁄ἡ, “¿ˆÿÌ fi_. 150” ±fiı “V’Î≥Õfl”fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı.

“Ë‹ ’Î_«” ±fiı “¤Î¤Ì∞ CÎfl ’fl ˔ӈ fi_ ωÿıÂÌ ¤ÎÊ΋Î_ w’Î_÷flHÎ ¤Î

±˘VÀˇıÏ·›Î‹Î_ V’Î≥Õflı 1,08,731 Õ˘·flfiÌ ¿‹ÎHÎÌ ÁÎ◊ı ÁÎ÷fi_ V◊Îfi ‹ı‚T›_ »ı.

fl÷¤flfiÎ CÎfl-CÎflfiÎ ’Ïfl‰Îfl˘‹Î_ ¬Ò⁄ … ·˘¿Ï’˛› ÏÁÏfl›·˘ “Ë‹ ’Î_«” ±fiı “¤Î¤Ì∞ CÎfl ’fl ˈ”fiÎ w’Î_÷flHÎ ‹ÎÀı ωÿıÂÌ ⁄Ωfl˘fiÌ V‰Ì¿ÚÏ÷ ‹‚Ì »ı. ±Î ⁄ı ÏÁÏfl›·˘fiı ±fiø‹ı Ï⁄˛ÏÀ ±fiı ±ıÓB·˘-V’ıÏfi ¤ÎÊ΋Î_ w’Î_÷flHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ≥„LÕ›fi ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ ¿o’fiÌ {Ì ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ ±ıLÀfl’˛Î≥Ï{Á Ï·Ï‹ÀıÕı √›Î ±Ã‰ÎÏÕ›ı ±Î ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ÿÏfi›Î¤flfiÎ ÿ½¿˘ ‹ÎÀı ‰ˆ„f‰¿ Á΋√˛ÌfiÎ μI’Îÿfi ‹ÎÀı {Ì ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ ±ıLÀfl’˛Î≥Ï{Á Ï·Ï‹ÀıÕ ¿ıfiıÕ΋Î_ {Ì VÀ<ÕÌ›˘{ ≥LÀflfiıÂfi· V◊ÎM›˘ »ı. ¿ıÀ·Î¿

’˛Îfl_Ϥ¿ ’˛˘…ı@À˘ ±I›Îflı ’Î≥’·Î≥fi‹Î_ »ı, …ı‹Î_ “Ë‹ ’Î_«”fi_ w’Î_÷flHÎ »ı, …ıfiı Ï⁄˛ÏÀ ‰{˝fi “·Î·Î”{ ·ıÕÌ{” ÷flÌ¿ı ’˛˘ÕuÁ ¿flÎÂı, F›Îflı “¤Î¤Ì∞ CÎfl ’fl ˈ”fiı ±ıL√·˘-V’ıfiÌ ÏÁÀ¿˘‹ ¶ÎflÎ “·‰ ‘Λ fiı⁄fl” ÷flÌ¿ı fl…^ ¿flÎÂı. ±Î VÀ<ÕÌ›˘fi_ fiıI≤I‰ Â¤ÿÂa ÏhÎ’ÎÃÌ ¿flÂı.

Á‹Î…fiı ’λ\_ ±Î’‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ‘flΉ÷Î “¿QŒÌ”fiÎ 50 À¿Î ±ıfi±Îfl±Î≥ √˛ÎË¿˘ »ı (»ßÎ ’ÎfiÎfi_ ±fiÁ_‘Îfi) ˆ·¤Î¥fi˘ ’hÎ fiÌ· ±ı‹⁄̱ı ŒÎ≥fiÎLÁ ◊¥fiı 2011◊Ì ΩıÕΛ˘ »ı ±fiı Ï¿flHΤΥfiı ŒÎ≥fiÎLÁ‹Î¿ı˝gÀ√‹Î_ ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı. ’˛ÿÌ’¤Î¥fi˘ ’hÎ ¿< ‹ÎVÀfl ≥fi ¥-Ï⁄{fiıÁ ◊¥fiı ŒıÏ‹·Ì Ï⁄{fiıÁ‹Î_ ΩıÕΛ˘ »ı. ‹Î¿ı˝gÀ√‹Î_ ±fiı ±˘fi·Î≥fi ÀˇıgÕ√‹Î_ ÏfiWHÎÎ÷ »ı. ±ı‹ı{˘fi ’fl Ï⁄{fiıÁ «Î·ı »ı ±fiı ’˛˘Õ@À ‰ı«Î› »ı. ±ı‹ı{˘fi ’fl Ï’·˘ ±fiı B·ÎÁfiÌ ±ÎÏ¿ÛÀı@«fl· ±ıÁıÁflÌ{ ¤Îfl÷¤fl‹Î_ ‰ı«Î› »ı. ±ı‹ı{˘fi ÁÎ◊ı ÀÎ¥-±’ ◊›ı·_ »ı. ¿<Âı ≥Ï⁄{fiıÁ Õı‰·’ ¿›˘˝ »ı. ·‰ı ’HÎ Ëη‹Î_ ÏÁω· ±ı„L…Ïfi›Ïfl_√ ’ÒHν ¿›* »ı ±fiı ÷ı ’HÎ Ï⁄{fiıÁ‹Î_ ÁÎ◊ı ΩıÕΛ˘ »ı. fiˆÊ‘¤Î¥ 1983◊Ì ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ V◊Î›Ì ◊›Î Ë÷Î, ’HÎ 17 ‹ı, 2016fiÎ fl˘… ‹Î√˝±¿V‹Î÷‹Î_ ÷ı‹fi_ L› ›˘¿Û‹Î_ Ïfi‘fi ◊›_. ÷ı‹fiÎ ⁄ı ’h΢ ’˛Ì÷ ±fiı ¿Ú÷ Q›Ï{¿ (Á_√Ì÷) ÁÎ◊ı Á_¿‚Λı·Î »ı ±fiı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Q›Ï{¿ ±Î·⁄QÁ ⁄ËÎfl ’ÎÕı »ı. 21‹Ì ΩL›±ÎflÌ, 2016‹Î_ ‹Î÷Î ÁÒ›˝¿·Î⁄Ëıfifi_ ’HÎ À>_¿Ì ‹Î_ÿ√Ì ⁄Îÿ ±‰ÁÎfi ◊›_. ¿QŒÌ ’Ïfl‰Îflfi˘ Á‹√˛ Ï⁄{fiıÁ ¿˘’˘˝flıÀ ¿S«fl◊Ì «Î·ı »ı ±fiı ’Ïfl‰ÎflfiÎ ⁄‘Î … ÁP›˘ ±fiı VÀÎŒ Ëo‹ıÂÎ_ ›ÏfiŒ˘‹˝‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¤Ï‰W›‹Î_ ¿QŒÌ ¶ÎflÎ Á‹√˛ √…flÎ÷‹Î_ ‹ÎÁ ’˛˘Õ@Âfi Âw ¿flÌfiı ’˛˘Õ@Âfifi_ ÕÌ·Á˝ fiıÀ‰¿Û Âw ¿flÎÂı. ¿QŒÌfi_ ˉı ’»Ìfi_ Á’fi_ ÕÌ·Á˝ fiıÀ‰¿Û ¶ÎflÎ √΋ı√΋ ŒÏfi˝«fl ÁM·Î› ¿fl‰Îfi_ »ı. ¿QŒÌ ŒÏfi˝«fl ›±ıÁ±ı-›¿ı, ±˘VÀˇıÏ·›Î, L› {Ì·ıLÕ, ¿ıfiıÕÎ, ¥VÀ ±ÎÏ¡¿Î, ¿ıL›Î, ›√ÎLÕÎ, ÀÎL{ÎÏfi›Î ±ı@Á’˘ÀÛ

Comfy Values C ommitment o pen Hearted Service m otivation f uture Vision y ears of Expertise ◊Λ »ı. 2003◊Ì ±ı@Á’˘ÀÛ Âw ¿›* »ı. ¿QŒÌ ’˘÷ı ⁄˛ÎLÕfiı‹ »ı ±ıÀ·ı ¿QŒÌ ’Ïfl‰Îfl Ω÷ı … ±ı@Á’˘ÀÛ ¿flı »ı. ¿QŒÌfi_ ’˘÷Îfi_ ±ı@Á’˘ÀÛ ·Î≥ÁLÁ »ı. ÿfl ‰Êı˝ ±˘@À˘⁄fl◊Ì Œı⁄˛±ÎflÌ Á‘Ì NRI Ï⁄{fiıÁ ˢ› »ı. ¿QŒÌfi˘ ’«ÎÁ À¿Î Ï⁄{fiıÁ NRIfi˘ »ı. ÿıÂωÿı‹Î_ ¿QŒÌ ⁄˛ÎLÕ ·˘¿Ï’˛› »ı. Ï¿flHΤΥ ¿Ëı »ı, ωÿı‹Î_ ±‹ÎflÔÔ_ ‹…⁄Ò÷ fiıÀ‰¿Û »ı. ±‹ı ’˘÷ı Ï⁄˛ÏÀ ÏÁÏÀ{fi »Ì±ı, ±ÎÏ¡¿Î-›¿ı-›±ıÁ±ı ÁÏË÷fiÎ ÿı¢‹Î_ ±‹ÎflÎ_ Á√Î_Á_⁄_‘̱˘-Ï‹h΢ ‰Áı »ı. ±‹ı ’˘÷ı Ïfi›Ï‹÷ ›¿ı-›±ıÁ±ı …¥±ı »Ì±ı. ±‹ÎflÎ NRI ¿VÀ‹fl ‰‘Îflı »ı. NRIfiı ±‹ÎflÎ ’fl Á_’ÒHν ωf‰ÎÁ »ı. ÷ı±˘ ’˘÷ÎfiÎ ⁄_√·ÎfiÌ «Î‰Ì ±Î’Ìfiı ωÿı …÷Î flËı »ı. NRI ‰÷fi‹Î_ flËı ÷˘ ÷ı‹fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ŒÏfi˝«fl ±fiı ⁄_√·Îfi_ ¿Î‹ «Î·ı »ı, ’»Ì ωÿı …÷Î flËı »ı I›Îflı ±‹ÎflΠωf‰ÎÁı CÎfl Á˘Ó’Ìfiı Ω› »ı. ŒflÌ NRI ÏÁ{fi‹Î_ ’λΠ±Î‰ı I›Îflı ÷ı‹fi˘ ⁄_√·˘ ÷ˆ›Îfl ˢ› »ı. ±Î ÏÁ‰Î› NRI ±‹ÎflÌ ‰ı⁄ÁÎ≥À www.comfyinteriors.com ’fl◊Ì ±‹Îfl˘ Á_’¿Û ¿flÌ Â¿ı »ı. ±‹fiı ÷ı‹fiÎ ⁄_√·ÎfiÌ ÏÕ{Î≥fi ‹˘¿·ı ±◊‰Î I›Î_◊Ì ÏÕ{Î≥fi ±fiı ‹Î’ ·¥fiı ±Î‰ı ÷˘ ÷ı ‹…⁄

ŒÏfi˝«fl ±ËŸ◊Ì ÷ˆ›Îfl ¿flÌfiı ‹˘¿·Ì±ı »Ì±ı. ±ËŸ◊Ì ŒÏfi˝«fl ÏÂ’‹ıLÀ ◊¥fiı ¿LÀıfifl‹Î_ Ω› »ı. ‰Ê˘˝◊Ì @‰˘Ï·ÀÌ-±ÎNÀfl ÁıSÁ Áω˝Á‹Î_ ⁄Î_‘»˘Õ ¿fl÷Î fi◊Ì ±ıÀ·ı ÀˇıՋοۋÎ_ ÏÁQ⁄˘· ±˘Œ VÀıÀÁ ·¬ı·_ »ı. ±Î ÀˇıÕ‹Î¿Û ≥Lÿ¤Î¥fiÎ Á‹›◊Ì «Î·÷_ ±Î‰ı »ı. @‰˘Ï·ÀÌ‹Î_ ±‹ı ¿˘¥ ⁄Î_‘»˘Õ ¿fl÷Î fi◊Ì, √˛ÎË¿˘fiÌ ŒÏfl›Îÿfi˘ ÷fl÷ Ïfi¿Î· ±Î‰ı »ı ÷ı ‹ÎÀı ±·√ ÀÌ‹ ±fiı ‰Îfi »ı. ±ÎNÀfl ÁıSÁ Áω˝Áfiı ±Ï√˛‹÷Î ±’Λ »ı. ˉı ’»Ì N›{fi ŒÏfi˝«flfi˘ ÀˇıLÕ »ı. VÀÎ≥·‰Î≥{ ÷◊Î ‹ÀÌÏfl›·‰Î≥{ ¿˘„Q⁄fiıÂfi ¿flÌ ›Ïfi¿ ŒÏfi˝«fl ⁄fiΉ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. Œ@÷ ·Î¿ÕÎfi_ fiÏË, ’fl_÷ VÀÌ· ‰Õ, M·Î„VÀ¿ ‰Õ, B·ÎÁ ‰Õ ‰√ıflıfi_ ¿˘„Q⁄fiıÂfi ¿flÌ ÀˇıÏÕÂfi· ÷◊Î ¿LÀıQ’flflÌ ŒÏfi˝«fl ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î N›{fi›@÷ ÏÕ{Î≥LÁ ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı ¿˘¥¿ ‰Îfl ‰fiν@›·fl ¿S«Á˝ (…ı‰Î_ ¿ı ≥„LÕ›fi, ±ÎÏ¡¿fi, ≥ÀÎÏ·›fi)‹Î_◊Ì ’HÎ ’˛ıflHÎÎ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ŒÎ≥fi· ÏÕ{Î≥fifi˘ Á_’ÒHν ±Î‘Îfl ÏÕ{Î≥fiflfiÌ Á…˝fiÎI‹¿÷Î ’fl »ı. ¿QŒÌfiÌ ÁŒ‚÷Îfi_ flËV› Â_ »ı? Ï¿flHΤΥ ¿Ëı »ı, ‹¿Îfi-±˘ÏŒÁ-⁄ıL¿fi_ μÿ˚CÎÎÀfi ¿ı ‰ÎV÷ ˢ› I›Îflı ‰ÎV÷fiÌ ÷Îfl̬ fiyÌ ◊Λ I›Îflı ŒÏfi˝«flfi_ ¿Î‹ »ıS·ı ±Î‰ı »ı. ±‹ı Á‹›Áfl ¿Î‹ ±Î’̱ı »Ì±ı. ›©fiÎ ‘˘flHÎı ¿Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ ‹Ω ±Î‰ı »ı. Ïÿ‰ÁflÎ÷ ¿Î‹ ¿flÌfiı Á‹›Áfl ±‹ı ¿Î‹ ±ÎM›_ »ı ÷ı »ıS·Î_ 45 ‰Ê˝fi˘ ±‹Îfl˘ flı¿˘ÕÛ »ı. ±Î ÏÁ‰Î› μk΋ √HΉkÎÎfi_ fl˘ ‹ÀÌÏfl›· ‰Î’fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. √˛ÎË¿˘fiı ’˘Ï·ÏÂ_√-VÀÌg«√,

ÏŒÏfigÂ√, ÀÎ≥‹⁄ÎμLÕ, ±ÎŒÀfl Áı· Áω˝Á, @‰˘Ï·ÀÌ‹Î_ @›Îflı› ÏfiflΠ¿fl÷Î fi◊Ì. ±Î ’Ïfl‰Îfl Ëo‹ıÂÎ_ Á_›@÷ ’Ïfl‰Îfl‹Î_ … flËı »ı. …ı Ëη÷‹Î_ ±ÎÏ¡¿Î »˘Õ‰_ ’Õı·_ ÷ı @›Îflı› ω«Îflı·_ fiˢ÷_. Âw±Î÷‹Î_ ÁÎ÷◊Ì ±Îà ‰Ê˝ ¬Ò⁄ ‹U¿ı·Ì ’ÕÌ Ë÷Ì. ±I›Îflı ⁄‘Î Á_›@÷ ’Ïfl‰Îfl‹Î_ …, ±ı¿ … flÁ˘Õı …‹Ì±ı »Ì±ı. Ï’÷Î ≥Lÿ¤Î¥ V‰‹ÎfiÌ-ÏÂV÷Ï’˛›-±Î¬Î⁄˘·Î, ÷ı‹HÎı ¤Îflı Á_CÎÊ˝ ¿flÌ ‹U¿ı·Ì±˘ ‰ıÃÌ. ÷ı‹fiı …ı ‹U¿ı·Ì±˘ ’ÕÌ ÷ı ⁄ÌΩfiı fi ’Õı ÷ı ‹ÎÀı ⁄ÌΩfiı ÁËΛ ¿fl‰ÎfiÎ ÷ı‹fiÎ √HÎ ¿QŒÌ ’Ïfl‰Îfl‹Î_ ∂÷›Î˝ »ı. ¿QŒÌ ’Ïfl‰Îfl ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì …ı ¿‹Î›Î »Ì±ı ÷ı iÎÎfi ±fiı fiÎHÎÎ_ Á‹Î…fiı ’λÎ_ ±Î’‰Îfi˘ Ëı÷ ‘flΉı »ı ±fiı ÷ı ‹…⁄ ωω‘ Á_V◊α˘‹Î_ ÿÎfi ±fiı ‹ÎfiÿÁı‰Î ±Î’ı »ı. Ï¿flHΤΥ «fl˘÷fl √ıÁ, «ÎflÁıÀ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ, «ÎflÁıÀ ˢ„V’À·, lÌ ¿ÚWHΠˢ„V’À·‹Î_ μE« ˢtÎ ’fl Áı‰Î ±Î’ı »ı, F›Îflı ’˛ÿÌ’¤Î¥ ’Àı· Á̱̉ı‹‹Î_ ±ÎÏ¿ÛÀı@À ¿˘·ı…‹Î_ ‹Îfiÿ ÏÕflı@Àfl »ı. ˆ·ı¤Υ ±ÎHÎ_ÿ ÏÕ„VÀˇ@À Ïø¿ıÀ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ÷ı‹ … ≥„LÕ›fi flıÕø˘Á Á˘ÁΛÀÌ‹Î_ ‹Îfiÿ ÁıøıÀflÌ ÷flÌ¿ı Áı‰Î ±Î’ı »ı. Á‹Î… ‹ÎÀı ¿o¥¿ ¿flÌ »^À‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ¿QŒÌ ’Ïfl‰Îfl‹Î_ flËı·Ì »ı ±fiı ‰ı’Îfl‹Î_◊Ì ’HÎ CÎH΢ Á‹› Á‹Î…Áı‰Î‹Î_ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î Á‹Î…Áı‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ¿QŒÌ ’Ïfl‰Îfl ±Î…ı ÁŒ‚÷ÎfiÌ À˘« ’fl »ı. á ·ı¬¿ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ L›{ ±ıÏÕÀfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

8

October 13, 2017 à ±˘@À˘⁄fl 13, 2017

F›˘Ï÷Ê ‹ıÊ (±.·.≥.)

±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±ı¿oÿflı ±Î’fiÎ Ïÿ‰Á˘ ±Îfi_ÿ‹› ’ÁÎfl ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ‹Îfi-ÁL‹Îfi ÁÎ◊ı ±Î’fiÌ ’˛Ï÷WÃÎ ‰‘Âı. ±Î‰¿fiÌ º„WÀ±ı ’HÎ ±Î Á‹› ‹Ëk‰fi˘ »ı. ÏË÷ÂhÎ±˘◊Ì g«÷Î Áı‰‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. T›Î‰ÁÎÏ›¿ º„WÀ±ı ’HÎ Á‹› ·Î¤ÿÎ›Ì …HÎΛ »ı. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flËı. ÷Î. 13, 14, 15 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 16, 17 ±ÎÏ◊˝¿ ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 18, 19 Â¤ Á‹Î«Îfl ‹‚Âı.

T≤ʤ (⁄.‰.μ.) ‹Ëk‰fiÌ ±ÎÏ◊˝¿ Á‹V›Î±˘fi˘ Ë· ‹‚Âı. T›‰ÁΛ ÷◊Î ¿ÎflÏ¿ÿafiı ·√÷Ì ‹Ò_{‰HÎfi˘ ±_÷ ±Î‰Âı. Á΋ÎÏ…¿ ÷◊Î ¿˙À<_Ï⁄¿ ¿Î‹Áfl ÿ˘Õ‘΋ g«÷Î …ı‰_ flèÎÎ ¿flÂı. ÷_ÿflV÷Ì fifl‹-√fl‹ …HÎΛ »ı. ‰ÎËfi◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ’˛‰ÎÁ ’›˝Àfi À΂‰Î_. ‘_‘ο̛ fi‰fl«fiÎ Â@› ⁄fiÂı. ÷Î. 13, 14, 15 ±ÎÏ◊˝¿ μLÔfiÏ÷ ◊Λ. ÷Î. 16, 17 ÿ˘Õ‘΋ flËıÂı. ÷Î. 18, 19 ’˛‰ÎÁ À΂‰˘.

Ï‹◊fi (¿.».CÎ.) fiÎHÎο̛ ‹U¿ı·Ì±˘‹Î_◊Ì ‹Î√˝ ‹ı‚‰Ì Â¿Â˘. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√ı˝ μ÷Ής›Î ÏfiHν›˘◊Ì ÿÒfl flËı‰_. ±Îfl˘B› …‚‰ÎÂı. B≤Ë∞‰fi‹Î_ ’HÎ ·Î_⁄Î Á‹›◊Ì «Î·÷Ì Ï‰Á_‰ÎÏÿ÷Îfi˘ ±_÷ ±Î‰Âı. Á_÷Îfi˘fiÎ ’˛ffi˘ Ë∞ ‹Ò_{‰÷Î flËıÂı. Ï‹·fi, ‹·Î¿Î÷ Â@› ⁄fiÂı. Â¤ ¿Î›˝ ◊¥ ¿ı ÷ı‹ »ı. ÷Î. 13, 14, 15 flÎË÷ …HÎÎÂı. ÷Î. 16, 17 B≤Ë∞‰fi‹Î_ ÂÎ_Ï÷ …HÎÎÂı. ÷Î. 18, 19 ‹·Î¿Î÷ Â@› ⁄fiÂı.

¿¿Û (Õ.Ë.) ±Î’fiÎ ¿˙À<_Ï⁄¿ ’˛ffi˘ μ¿ı·‰Î‹Î_ ±Î’fiÌ ¿fiıË„@÷ ¿Î‹ ±Î‰Âı. fi˘¿flÌ-‘_‘ÎfiÎ ZÎıh΋Î_ Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. ‰ı’Îfl-T›‰ÁΛ ZÎıh΋Î_ fiÎHÎο̛ ÁÎËÁ◊Ì ÿÒfl flËı‰_ ÏË÷Î‰Ë …HÎΛ »ı. ‰ÎËfi◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 13, 14, 15 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 16, 17 ¿˘¥ ’HÎ ¿Î‹ Á_¤Î‚Ìfiı ¿fl‰_. ÷Î. 18, 19 ‰ÎËfi◊Ì Á_¤Î‚‰_.

gÁË (‹.À.) ±Î Á‹›√΂ΠÿflÏ‹›Îfi ±Î’fiÌ ±ÎÏ◊˝¿ „V◊Ï÷‹Î_ Á‘Îfl˘ ◊Âı »÷Î_ ‰ı’Îfl fl˘…√Îfl‹Î_ Á‹∞ ω«ÎflÌfiı fl˘¿ÎHÎ ¿fl‰_ ÏË÷Î‰Ë …HÎΛ »ı. ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ Á¬ÂÎ_Ï÷ ›◊Ή÷˚ …HÎΛ »ı. Áfl¿ÎflÌ fi˘¿flÌ ÁÎ◊ı ΩıÕΛı·Ì T›„@÷fiı ’Á_ÿ√ÌfiÌ …B›Î±ı ⁄ÿ·Ì ’HÎ ‹‚Ì Â¿ı ÷ı‹ »ı. ¬flÌÿÌ-¬«˝ ◊Âı. ÷Î. 13, 14, 15 Â¤ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 16, 17 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 18, 19 ¬«Î˝‚ Ïÿ‰Á˘.

¿L›Î (’.Ã.HÎ.)

÷·Î (fl.÷.) ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ’˛ffi˘‹Î_ ‹fi ωÂıÊ ‹Ò_{Λı·_ flËıÂı. »÷Î_ ¤ÎB› ÁÎ◊ ±Î’Âı. ±L› T›„@÷±˘ ’fl ωf‰ÎÁ flά‰Îfiı ⁄ÿ·ı ±ÎI‹⁄‚◊Ì ±Î√‚ ‰‘‰_ ÏË÷Î‰Ë …HÎΛ »ı. CÎflfiÎ_ ⁄ËÎflfiÎ_ fiÎfiÎ_ ‹˘ÀÎ_ ±À¿ı·Î_ ¿Î‹˘‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚ı ÷ı‹ »ı. ÂflÌflfiÌ ¿Î‚∞ ωÂıÊ flά‰Ì, ‰ÎËfi◊Ì Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 13, 14, 15 Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 16, 17 ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ◊Ì ¿Î›˝ ¿fl‰_. ÷Î. 18 ÂflÌflfiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì. ÷Î. 19 Ï‹l Ïÿ‰Á.

‹¿fl (¬.….) ±Î ÁMÔ÷ÎË ±ı¿oÿflı ±Î’fiÎ ‹ÎÀı ±Îfi_ÿ‹› ’fl‰Îfl ◊Âı. ›ÎhÎÎ-’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi ’HÎ Â@› ⁄fiÂı. Á˘fi_-{‰ıflÎ÷ ‰√ıflı ¬flÌÿ‰Î ‹ÎÀı ’HÎ Á‹› Â¤ …HÎΛ »ı. ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ◊Ì ±Î’fiÎ ¿Î›˝‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹ı‚‰Ì Â¿Â˘. ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ ωÂıÊ flά‰Ì ’ÕÂı. ωzÎ◊a Ï‹h΢±ı ±P›ÎÁ‹Î_ ωÂıÊ K›Îfi ±Î’‰_ ’ÕÂı. ÷Î. 13, 14, 15 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 16, 17 ¬«˝-¬flÌÿÌ ◊Λ. ÷Î. 18, 19 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚‰_.

T≤Ïç¿ (fi.›.) ±Î’ ÁÎËÏÁ¿ ¿Î›˘˝ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î√‚ ±Î‰Â˘. fl˘‹Î_«¿ ’˛‰ÎÁfiÌ Â@›÷Î fi¿ÎflÌ Â¿Î› ÷ı‹ fi◊Ì. ±ÎÏ◊˝¿ μ’Î…˝fi ÁÎ◊ı ’˛√Ï÷ ◊¥ ¿Âı. Â¤ıE»¿˘ Ï‹h΢ ÁÎ◊ıfiÌ ‹·Î¿Î÷ ÁŒ‚ ⁄fiÂı. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› …HÎΛ »ı »÷Î_ ‰ÎËfi◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 13, 14, 15 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 16, 17 ±ÎÏ◊˝¿ ’˛√Ï÷ ◊Λ. ÷Î. 18, 19 ¿˘¥ ’HÎ ¿Î›˝ Á_¤Î‚Ìfiı ¿fl‰_ ÏË÷Î‰Ë »ı.

¿_¤ (√.Â.Á.Ê.) ±Î ÁMÔ÷ÎË ±Î’fiÎ ‹ÎÀı Â¤ Œ‚ÿÎ›Ì ’fl‰Îfl ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. T›‰ÁΛ T›Î’Îfl ZÎıh΋Î_ ±Î’ …wfl◊Ì ’˛√Ï÷ ÁÎ‘Ì Â¿Â˘. fi‰Ìfi ±˘Œfl˘ V‰Ì¿ÎflÌ Â¿Î›, ±ÎÏ◊˝¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ fi‰Î_ fl˘¿ÎH΢ ωÂıÊ Œ‚ÿÎ›Ì ⁄fiÌ flËıÂı. ›ÎhÎÎ’˛‰ÎÁ ◊¥ ¿ı. Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ ÁŒ‚ ⁄fiÂı. ÷Î. 13, 14, 15 Â¤ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 16, 17 ’˛√Ï÷¿Îfl¿ fl«fiÎ ◊Λ.÷Î. 18, 19 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ.

‘fi (¤.‘.Œ.œ.)

±ÎÏ◊˝¿ ‹U¿ı·Ì±˘fi˘ ±_÷ ±Î‰Âı. Á_÷ÎfiÁ¬‹Î_ ±Î ÁMÔ÷ÎË ÿflÏ‹›Îfi ±Î’ Ëfl˘ Œfl˘, ’fl_÷ ‰‘Îfl˘ ◊Λ. ‰ÕÌ·˘fi_ ‹Î√˝ÿ½fi ‹‚Ì flËıÂı ‹fi‹Î_ μ«ÎÀ, μ¶ı√ …ı‰_ Á÷÷ flèÎÎ ¿flÂı. ∞‰fi‹Î_ fi ‘Îflı·Ì ÁŒ‚÷Î ‹‚÷Ì …HÎΛ. V‰¤Î‰‹Î_ μ√˛÷Î fi ±Î‰Ì Ω› ÷ıfi_ K›Îfi fi˘¿Ïfl›Î÷˘ Â¤ Á‹Î«Îfl ‹‚ı. ‰ı’Îfl-‘_‘΋Î_ ŒÎ›ÿ˘ flά¢ ÷˘ ¬ÎÁ ‰Î_‘˘ fiÏË ±Î‰ı. ωÿıÂ◊Ì Â¤ ◊Λ. »^’Î ÏË÷ÂhÎ±˘◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ±Î‰¿ Á‹Î«Îfl ‹‚‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ’HÎ ¬flÌ …. ÁÎflÌ Ë˘‰Î »÷Î_ Á΋ı Ω‰¿ ‰‘Ì fi Ω› ÷ıfi_ ¬ÎÁ ω‰ÎË≥E»\¿˘ ‹ÎÀı Á‹› Â¤ …HÎΛ »ı. ±˘»Î K›Îfi flά‰_. ÷Î. 13, 14, 15 flÎË÷ …HÎΛ. ÷Î. ±_÷flfiÌ ›ÎhÎÎ Â@› ⁄fiÂı. ÷Î. 13, 14, 15 16, 17 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 18, 19 ±ÎÏ◊˝¿ μ«ÎÀ μ¶ı√ …ı‰_ flèÎÎ ¿flÂı. ÷Î. 16, 17 ⁄Î⁄÷˘‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. Á_›‹◊Ì ¿Î›˝ ¿fl‰_. ÷Î. 18, 19 Â¤‹› Ïÿ‰Á˘. ±ÎÁ˘ ‰ÿ fi˘‹◊Ì ±ÎÁ˘ ‰ÿ ±‹ÎÁ. ωø‹ Á_‰÷ 2073.

‹Ìfi (ÿ.«.{.◊.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiÎ ¿Î›˝V◊Îfi ÷◊Î Á‹Î…‹Î_ ’˛Ï÷WÃÎ ‹‚‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ωÂıÊ …HÎΛ »ı. ÿflı¿ ¿Î›˝‹Î_ ‘Ìfl…◊Ì ¿Î‹ ·ı‰_ ’ÕÂı. μ÷Ή‚ ¿fl‰Î◊Ì fi¿ÁÎfi ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. Á_÷Îfi˘fiÎ ’˛ffi‹Î_ flÎË÷ …HÎÎÂı. ’Ïfl‰Îfl‹Î_ ‘ÎÏ‹˝¿ ¿Î›˝fi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. ÷Î. 13, 14, 15 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 16, 17 fi¿ÁÎfi◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 18, 19 ‘ÎÏ‹˝¿ ¿Î›˝fi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÌ Â¿ı.

(÷Î. 13 ±˘@À˘⁄fl◊Ì ÷Î. 19 ±˘@À˘⁄fl, 2017) ±Ïfi· ¿ı. ¤| 11/±ı, “ÂÎ_÷οÎfl”, ŒÎS√fi Á˘ÁΛÀÌ, Ωı‘’fl «Îfl flV÷Î, ÁıÀı·Î≥À fl˘Õ, ±‹ÿΉÎÿ. ‹˘⁄Î≥·— 98981 94542 ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

Regd. 16432

Ï’I≤¿Ú’Î

±˘‹ ÁÎ√fl F›˘Ï÷Ê Á«˘À ¤Ï‰W› ±fiı ‹Î√˝ÿ½fi - ±‹Îflı I›Î_◊Ì ÏfiflΠfiËŸ ◊Ή ±ı … ‹ÎflÌ ÏÁÏ©

World Famous UAE Return

à Â_ ÷‹Îfl˘ ’˛ı‹Ì ÷‹fiı Ignor ¿flı ±fiı ÷‹ÎflÌ Fillings Á‹…÷Î fi◊Ì?

ËΩfl˘ ·˘¿˘fiÎ ∞‰fi ’_◊‹Î_ ¬Â̱˘ ·Î‰fiÎfl,

à Â_ ÷‹fiı ÿÌ¿flÌ/ÿÌ¿flÎfiÎ ·BÔfi ωÊı g«÷Î ◊Λ »ı? fi ¿Ëı‰Î› fi ÂËı‰Î› ±ı‰Ì ¬Îfi√Ì Á‹V›Î±˘fi_ à Â_ ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ±ÂÎ_Ï÷, ’ˆÁÎ À¿÷Î fi◊Ì? Œı à Â_ ÷‹ı O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ı·Ì‰V÷ ±fiı ¿Î‰÷flÎ◊Ì ’flıÂÎfi »˘? ‹ı·Ì ’˛˘O·ı‹, Ï⁄{fiıÁ ’˛˘O·ı‹, »\ÀλıÕÎ, ·BÔfi‹Î_ ω·_⁄, à Â_ ÷‹Îflı ‘_‘΋Î_ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı, ‘Îflı·_ ¿Î›˝ ◊÷_ fi◊Ì? B≤Ë @·ıÂ, Á_÷Îfi ’˛Î„MÔ÷, T›Áfi ‹„@÷, ω{΋Î_ ω·_⁄, √MÔ÷ à Â_ ÷‹ı Á˙÷fi/ÂhÎ◊Ì hÎÎÁÌ √›Î »˘? ⁄Ì‹ÎflÌ, ÁÎÁ-‰Ëfi˘ hÎÎÁ ¿ÎflHÎ ÁÏË÷ Ïfi¿Î· (‰Î÷ √MÔ÷) 101 % ¿Î‹fiÌ √ıflLÀÌ ‰‘ ΩHοÎflÌ ‹ÎÀı Œ˘fi ¶ÎflÎ Á_’¿Û ¿fl˘ ¿ÃÌfi◊Ì ¿ÃÌfi Á‹V›Îfi˘ A to Z Á‹Î‘Îfi

72 ¿·Î¿‹Î_ ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹à «˘ÀfiÎ V’ı.

‘Îflı·Ì T›„@÷fi_ Ï‹·fi ’˛ı‹-÷ÒÀı·Î Á_⁄_‘ ΩıՉΠ±‹ÎflÔ_ ¿flı·_ ¿˘¥ ÷˘ÕÌ fiΠ¿ı, ‹ÎflÌ ’Ëı·Î ¿Î‹ ¿flÌ ⁄÷Ήı ÷˘ ‹˘Ó ‹ÎB›_ ≥fi΋ NRI ‹ÎÀı ω{Î ’˛Î„M÷, ωÿı›˘√ ±fiı ωÿı‹Î_ ¿˘¥’HÎ ’˛˘O·ı‹fi_ ÏfiflοflHÎ Œ˘fi◊Ì

±‹ÿΉÎÿfiÎ ±fi¤‰Ì, ¿Î‹wË ÿıÂfiÌ 108 ÏÁÏ© ’˛ÎMÔ÷ √œ ωzÎfiÎ ‹ËÎfi ΩHοÎfl www.omsagarastrologers.com

M: +91-9712423531 M: +91-9737691545

ÿflı¿ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ ⁄Ì-22 ω ÀΉfl, ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ.

ÁM÷¿ ÁM÷fl_√Ì ±ıÀ·ı √…flÎ÷Ì A›Î÷fi΋ ·ı¬¿˘◊Ì ±˘’÷˘ Ák‰ÂÌ· ±fiı Á_V¿ÎflÌ ‰Î«fi◊΂

To, Advertise in

GUJARAT TIMES Cal: 212 - 675 - 7515. Fax: 212 - 675 - 7624 Email: gujtimesusa@gmail.com

To, read

GUJRAT TIMES online,

Visit www.gujarattimesusa.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘@À˘⁄fl 13, 2017 à October 13, 2017 (’˛¿flHΗ 49) “÷‹fiı ¿˘HÎı ¿èÎ_?” ±ıHÎı ¬¤Î μ·ÎY›Î— “±Î≥ ±ı‹ Ï‹VÀfl ·˘VÀ.” “› ±Îfl fi˘À Ï‹VÀfl ·˘VÀ ‹Î› ÏÕ›fl ⁄˘›.” ±ı ±ıÓÁÌ ‰flÁfiÎ_ Ï‹ÏÁÁ

fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ

Ïfi¿SÁfiı ¿èÎ_— “Àı· ‹Ì, ±Îfl › fi˘À fl˘⁄ÀÛ?” “›Á.” ±ıHÎı ¿èÎ_. “⁄Á ÷˘ ’»Ì ÷_ fl˘⁄À˘˝ fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ ±ıLÀ˘Ïfi›˘ {Ì·Îfi˘ »ı. ±˘¿ı?” ±ıfiÌ ±Î_¬‹Î_ …flÎ ±Ï‰f‰ÎÁ {‚@›˘. ±ıHÎı ’Ò»˚›_— “¬flı¬fl ¿Ë˘ »˘ ¿ı ‹fiı ‹fiΉ‰Î ‹ıÕ‹?” Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfi ¬flÂÌ‹Î_◊Ì ∂¤Î_ ◊¥ √›Î_ ±fiı fl˘⁄ÀÛfiı ¿èÎ_— “÷_ ∂¤˘ ◊Î ±fiı ±ËŸ ‹ÎflÌ fi∞¿ ±Î‰.” ±ı ∂¤˘ ◊›˘ ±ı ÁÎ◊ı … ±ıfi_ ±ÿ˘ÿ‚_ ωw’ V‰w’ ŒflÌ »÷flΛ_ ◊›_. ±ıHÎı ŒflÌ ËÎ◊◊Ì ÿÎœÌ «_«‰Î‚Ì. ‰Î‚ ÃÌ¿ ¿›Î˝ ±fiı fi∞¿ ±ÎT›˘. “Ωı...” ±ı‹HÎı ⁄΂¿fiÎ Ï«hÎ ÷flŒ ±Î_√‚Ì «Ÿ‘Ì ±fiı ’»Ì fl˘⁄ÀÛfiı ’Ò»˚›_— “±Î Â_ »ı? ΩHÎı »ı?” Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfi ±ıfiı ÂÎ ‹ÎÀı ±Î‰_ ’Ò»÷Î_ Ë÷Î_? ±ı ±ÎÂ_¿Î◊Ì ±ı‹fiÌ Á΋ı Ωı¥ flè΢. ’»r Ë‚‰ı◊Ì ⁄˘S›˘— “⁄΂¿fi_ Ï«hÎ »ı.” “¿˘fiÎ …ı‰_ ·Î√ı »ı? ÷fiı ±ı‹Î_ ¿˘HÎ ÿı¬Î› »ı?” ŒflÌ ±ıfiÌ fi…fl‹Î_ ◊˘ÕÌ ‘ÎV÷Ì, ◊˘Õ˘ Õfl μ‹ıflΛÎ_, ’HÎ Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfifiÌ fi…fl‹Î_ ±Îÿı Ë÷˘ ±ıÀ·ı ±ı …flÎ {Ò@›˘. {ÌHÎÌ fi…fl ¿flÌ Ï«h΋Î_ Ωı›_ ±fiı ’»Ì ⁄˘S›˘— “Ë_ … ÿı¬Î™ »\_!” Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfifiÎ ‹fi‹Î_ ±Îfi_ÿvÌ ·Ëıfl¬Ì ŒflÌ ‰‚÷Ì Ë÷Ì I›Î_ … ±ıHÎı ¬·ÎÁ˘ ¿›˘˝— “Ï’@«fl ‹œı·_ »ı. μ’fl B·ÎÁ »ı ±ıÀ·ı Ë_ … ÿı¬Î™ fiı? Á˘flÌ, ‹ıÓ Âı‰ fi◊Ì ¿›* ±ı‹ … ¿Ëı‰Î ‹Î√˘ »˘ fiı? Á˘flÌ, ±Î≥ ±ı‹ ±ı ÕÀa ‹ıfi...” Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfiı ø˘‘ ’fl ‹Î_Õ ¿Î⁄Ò flÎA›˘. ±Î ‹Òfl¬ ¿ı‹ ¿Â_ Á‹…÷˘ fi◊Ì? ’HÎ ’»Ì ’Î»Ì ±ı … ’‚ı ÿ›Î ±Î‰Ì √¥. ±Î @›Î_ ÷ÌZHÎ ⁄Ï©fi˘ ÁflıflΠ‹ÎHÎÁ »ı? ±ıfiı ŒflÌ ’Ò»‰_ Ωı¥±ı. ±ı‹HÎı ’Ò»˚›_— “±Î ⁄΂¿ ÷fiı ¿˘fiÎ …ı‰˘ ·Î√ı »ı?” “¿˘fiÎ …ı‰˘?” ±ı Á‹∞ fi Â@›˘ ¿ı Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfi ±ıfiı ±Î‰˘ ’˛ffi ÂÎ ‹ÎÀı ’Ò»÷Î_ Ë÷Î_? »÷Î_ ±ıHÎı ±ı ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_ ±ıÀ·ı ⁄΂¿fiÎ ±ı Ï«hÎ ÷flŒ ‘ÎflÌ ‘ÎflÌfiı Ωı›_. ⁄Ë ‘ÎflÌ ‘ÎflÌfiı ’»Ì ±ı¿ ÁΉ fi ‘Λ˘˝ ˢ›, ±flı ¿SM›˘ ’HÎ fi ˢ› ±ı‰˘ …‰Î⁄ ±ıHÎı ±ÎM›˘— “±ı ±ı¿ÿ‹ ‹ÎflÎ ÿÌ¿flÎ ¿ıfiÌ …ı‰˘ ·Î√ı »ı fiı ¿’΂ ±ı¿ÿ‹ ·˘·Î …ı‰_. fi‰Î¥ fiÏË?” “±˘ ‹ıfi...” Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfi ◊˘ÕÎ_ ¬Ì…‰Î¥ … √›Î_. ±_÷ı ⁄˘S›Î_— “÷fiı ±ı‰_ ·Î√ı »ı ±fiı ±ı‰_ ËÂı … ¿ÎflHÎ ¿ı...” ±ı‹HÎı Ë◊ı‚Ì‹Î_ ‹ßÌ ’»ÎÕÌfiı ¿èÎ_— “±ı ‹ÎhÎ Ï«hÎ fi◊Ì! ÷ÎflÎ ‹ÎÀı ±flÌÁ˘ »ı, ±flÌÁ˘!” ±ı ‹Òfl¬fiÌ …ı‹ ËV›˘— “ËıÓ ËıÓ! ±ı ÷˘ ‹ıÓ ’Ëı·Î_ … ¿èÎ_ Ë÷_! ‹fiı ‹ÎflÔ_ ‹˘œ<_ ±ı‹Î_ ÿı¬Î÷_ Ë÷_. › ÁÌ?” ±ıfi˘ ËÎ◊ ‰‚Ì ±ıfiÌ ÿÎœÌ ’fl √›˘. ≥ÂÎflÎ-∫Ï√÷˘ ±fiı ÁÒ«fi˘fiÌ ¤ÎÊÎ Á‹∞ ¿ı ±ı‰Ì ⁄Ï©fiÌ ‘Îfl … ±Î ‹ÎHÎÁ‹Î_ ¿ÿΫ flËÌ fiˢ÷Ì. ’_ÿfl ‰Ê˝fi_ fi˘‹˝· ⁄΂¿ ’HÎ ±Î Á‹∞ ¿ı. ’Î_hÎÌÁ ‰flÁfi˘ ±Î ⁄ı »˘¿flÎ_fi˘ ⁄Î’ ±Î Á‹∞ ¿÷˘ fiˢ÷˘. ±_÷ı ±ı‹HÎı ’˛›IÔfi ‹Ò¿Ì ÿÌ‘˘ ±fiı ¿ËÌ … ÿÌ‘_— “Ë_ ±ı ±◊˝‹Î_ fi◊Ì ¿Ëı÷Ì. ÁÎ_¤‚. ±Î ÷ÎflÎ ⁄«’HÎfiÌ ÷ÎflÎ ⁄Î’ı … ÿ˘flı·Ì ÷ÎflÌ ÷Á‰Ìfl »ı. Á‹F›˘? ±ıfiÌ fiÌ«ı ÷ÎflÔ_ fi΋ »ı fl˘⁄ÀÛ ±fiı ±ıfiÌ fiÌ«ı Ï«hοÎfl ÷flÌ¿ı ÷ÎflÎ … ⁄Î’fi_ fi΋ »ı - ±ıLÀ˘Ïfi›˘ {Ì·Îfi˘. ÷ÎflÎ ÕıÕÌ ÷ÎflÔ_ ±Î Ï«hÎ ‹fiı ‰ı«Ì √›Î Ë÷Î fiı ÷fiı ‹ıÓ ±Î Ï«h΋Î_ ÿı¬Î› »ı ±ı‰˘ Ωı›˘ Ë÷˘. ±ı ‰¬÷ı ±Î Ωı “±ı Ï«hÎ ÷flŒ Œ›Î*. ±Î … ÷Îfl˘ ¿˘‹‚ «Ëıfl˘, Á_ÿfl ±Î_¬˘, …ı‰Ì ±Î…ı ÷ÎflÎ ÿÌ¿flÎ ¿ıfiÌfiÌ ËÂı, ±Î‰Î Á_ÿfl √˘‚ ¿’΂fiÎ ¬ÒHÎÎ, …ı ÷ÎflÌ ÿÌ¿flÌ ·˘·ÎfiÎ ËÂı. ±Î ¿˘‹‚ ÁÎŒ ‹·Î›‹ «Ëıfl˘. fl˘⁄ÀÛ, ˉı ÷_… ÷ÎflÎ ±Î «ËıflÎfiı ±˘‚¬Ì ¿÷˘ fi◊Ì.” ¿ı‹ …‰Î⁄ fi ‹Y›˘? ±ı‹HÎı ’λ\_ ŒflÌfiı Ωı›_ ±fiı ±ıfiÌ ±Î_¬˘ ±Îç›˝◊Ì V÷O‘ ◊¥ √¥. fl˘⁄ÀÛ fiÌ«ı ¿Î’ı˝À ’fl ⁄ıÁÌ ’Õu˘ Ë÷˘ fiı ’˘Â ’˘Â ±Î_Á±ı ±ı¿ ⁄΂¿fiÌ …ı‹ ËÌ⁄¿ı «Õu˘ Ë÷˘. ±ı¿ ZÎHÎ ÷˘ ±ı‹fiı ◊›_ ¿ı …¥fiı, …flÎ {Ò¿Ìfiı ±ı ±ıfiÎ ‹Î◊ı ËÎ◊ Œıfl‰ı fiı ±ıfiı »Îfi˘ flάı, ’HÎ ¿Â˘¿ ω«Îfl ±ÎT›˘ ±fiı ±ı ◊_¤Ì √›Î_. ±ıfiı flՉΠ… ÿÌ‘˘ - flՉΠ… ÿÌ‘˘ - ÁΉ fiÎfiÎ ⁄΂¿fiÌ …ı‹ »\|ı ‹˘Ó±ı ±ı flÕ÷˘ Ë÷˘. ‰ıÿfiÎfiÎ ±_⁄Îfl ’fl ⁄ıÁÌfiı ±ı flÕ÷˘ Ë÷˘. ±ı … ÷flŒ …√‹Î_◊Ì ’ÎHÎÌfi˘ B·ÎÁ ¤flÌ ±ıfiı ‘flÌfiı ¬·ı· ’ÎÕ‰Ì ’HÎ ±ı‹fiı

’W’ÿÎË

9

fi‰·¿◊Î ›˘B› fi ·Î√Ì. ÁÎflÌ ‰Îfl Á‘Ì flÕÌ ·Ì‘Î ’»Ì ±ıfiı ±«Îfi¿ ¤Îfi ◊›_ ¿ı ±ıHÎı Â_ ¿›*? “Á˘flÌ ‹ıÕ‹.” ±ı ∂¤˘ ◊›˘. ±ı‹fiÌ Á΋ı Ωı›_. ¿ÿΫ ’Ëı·Î_ ¿fl÷Î_ ‰‘ ÁÎŒ ±fiı V‰E» ±ıfiÌ ±Î_¬˘ Ë÷Ì. Ë‚‰ı◊Ì ±ı ⁄˘S›˘— “fiÎμ ±Î≥ ±ı‹ fi˘À Ï‹VÀfl ·˘VÀ? ¬flÔ_?” ±ı‹HÎı ‹ÌÃ<_ „V‹÷ ¿›*. “fiÎμ ±Î¥ ±ı‹ fl˘⁄ÀÛ ±ıLÀ˘Ïfi›˘ {Ì·Îfi˘ - ±ı ‹ıfi ŒÎμLÕ ±ıL›.” “Ë∞ ÷ÎflÌ ±˘‚¬ ±‘ÒflÌ »ı.” Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfiı ’ı·Ì …^fiÌ ’flÎHÎÌ Ï«ßÌ ËÎ◊‹Î_ ·Ì‘Ì. ±ıfiÌ fiÌ«ı ·Ì·Ì ÂÎËÌ◊Ì ·¬Ì ±ÎM›_— fl˘⁄ÀÛ ±ıLÀ˘Ïfi›˘ {Ì·Îfi˘ ËÁ⁄LÕ ±˘Œ √˛ıÀÎ fl˘⁄ÀÛ ±fiı ÕıÕÌ ±˘Œ ¿ıfiÌ fl˘⁄ÀÛ {Ì·Îfi˘ ±ıLÕ ·˘·Î fl˘⁄ÀÛ {Ì·Îfi˘. ≥{ ≥À ±˘¿ı? ±ıHÎı Ï«ßÌ ±ıfiÎ ¤HÎÌ ·_⁄Î‰Ì ±fiı ±ıHÎı ËÎ◊ ·_⁄ΉÌfiı ·Ì‘Ì. ’»Ì fiÌ«ı ’˘÷Îfi_ Áflfi΋_ ·A›_ ±fiı ¿èÎ_— “±ıLÕ ‘ıfl ·ÌT{ ‹Î› ŒıÏ‹·Ì, ±˘¿ı?” Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfiı ’Î_’H΢ {’¿Î‰Ìfiı ËÎ ’ÎÕÌ. “fl˘⁄ÀÛ.” ◊˘ÕÌ ‰Îflı ±ı‹HÎı ∂¤Î ◊÷Î fl˘⁄ÀÛfiı ’Ò»˚›_— “ˉı @›Î_ …‰Îfi˘?” ±ıfiÌ ±Î_¬‹Î_ «‹¿Îfl˘ ±ÎT›˘. ¿èÎ_— “CÎıfl...” ’»Ì ¿èÎ_— “◊ıÓ@Á.” “◊ıÓ@Á ÷˘ Ë_ ¿ËÌÂ.” ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “Ωı ÷_ ÁÌ‘˘ CÎıfl …¥Â.” “ˉı ÀˇVÀ ±˘fi ‹Ì, ‹ıÕ‹.” ±ı ⁄˘S›˘— “fiÎμ ±Î≥ Ëı‰ ·LÀÛ À< ÀˇVÀ.” fl˘⁄ÀÛ ÷˘ “ÀˇVÀ” ¿fl÷Î_ ÂÌ¬Ì √›˘, ’HÎ ÂÎ_Ï÷·Î·fiÎ ‹fi‹Î_ ⁄ËÎfl

∂◊·’Î◊· ‹«Ì √¥. “ÂÎ_Ï÷” Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfiı flV÷΋Î_ ¿Îfl‹Î_ flÎ≥Õ ·ı÷Î_ ·ı÷Î_ ±ı‹fiı ±Î¬Ì ‰Î÷ ¿›Î˝ ’»Ì ¿èÎ_— “÷ıÓ ±ı ‹ÎHÎÁfiı ‹ÎflÌ «ıQ⁄flfiÌ ⁄ËÎfl …÷˘ Ωı›˘ ¿ı?” “ËÎ.” ±ı ⁄˘S›˘— “±ıfi_ K›Îfi fiˢ÷_, ’HÎ ‹ıÓ ±ıfiÌ ’Ìà Ωı¥. ±ı fl˘⁄ÀÛ … Ë÷˘. Ï‹ÏÁ_√ ’Á˝fi - ‹Îfl˘ ’Õ˘ÂÌ.” “¿Î·ı ÷_ …flÎ ¬Îfi√Ì flÌ÷ı ΩHÎÌ ·ı…ı.” ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “±ı ‹ÎHÎÁ CÎıfl ¬flı¬fl ’λ˘ Œ›˘˝ ¿ı fiÏË?” “U›˘fl.” ±ı ⁄˘S›Î fiÏË fiı ‹Ò_√Î ‹Ò_√Î ¿Îfl «·Î‰Ì flèÎÎ. “ˉı Ë_ ¿o¥ ¿ËÌÂ. ¤·ı ‹fiı Ã’¿˘ ±Î’Ωı.” “±Î’Ì ÷˘ ÁÎ_¤‚Ì ·ı…ı.” ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “CÎHÎÎ Ïÿ‰Á◊Ì ÷ıÓ ‹Îfl˘ Ã’¿˘ ’HÎ ¬Î‘˘ fi◊Ì. ≥À ≥{ fiΉ ËÎ¥·Ì Õu.” “÷˘ ±ı¿ … Á‰Î· ’Ò»‰˘ »ı.” “’Ò».” “±Î…fiÎ ±Î ¿Î‹◊Ì ÷‹fiı Á_÷˘Ê ◊›˘ ÷ıfiÌ g¿‹÷ Ë_ Á‹∞ ¿<_ »\_, ’HÎ ±ı Á_÷˘Ê ’»‰ÎÕı◊Ì ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ¿˘¥ Á‰Î· Õ˘¿Î›˘ Ë÷˘? ›Îÿ ±ÎT›˘ Ë÷˘? Ë_ ÷‹fiı ¿Î·fiÌ ±Î’HÎÌ ‰Î÷fiÎ flıŒflLÁ‹Î_ ’Ò»\_ »\_, ‹ıÕ‹?” (ø‹Â—)á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10

á fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ

¤Î

‰fi√flfiÎ ¿Ï‰ gË‹÷ ¬ÎÀÁ<Ïfl›Î 1973‹Î_ ¿·¿kÎÎfiÌ fi‰∞‰fi Á_V◊ÎfiÌ Á_V¿Îfl ÏÂÏ⁄fl‹Î_ μkÎflÎÏ‘¿ÎflÌ ÷flÌ¿ı ¤Î√ ·ı‰Î …‰ÎfiÎ Ë÷Î. ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ‹ËıLƒ √˘ÏË· ’HÎ Ë÷Î. ±ı ‹ËıLƒ √˘ÏË· ÷ı ⁄ÌΩ ¿Ï‰ (Ëη ¤Î‰fi√flfi<_ Á<ωA›Î÷ T›„@÷I‰ - …ı ’˘÷ÎfiÌ V◊ÎÏfi¿ L›<Á «ıfi· «·Î‰ı »ı). ¿·¿kÎÎfiÎ ⁄ı·<fl ‹ÃfiÎ ’<¿<fl (÷‚Ή)‹Î_◊Ì ±ı¿ ’˛¤Î÷ı gË‹÷ ¬ÎÀÁ<Ïfl›Î fiÎËÌfiı ±Î‰÷Î Ë÷Î. ±ı‰ı ‰¬÷ı ±ı¿ ÏÂÏ⁄flÎ◊a ËÎ_Œ‚˘-ŒÎ_Œ‚˘ Á΋ı ‹Y›˘— “ÁÎËı⁄, ÏÂÏ⁄flfiÌ ⁄ËÎfl eÀ’Î◊ ’fl ±ı¿ »˘¿flÌ ’Õı·Ì »ı.” «‹¿Ìfiı ¬ÎÀÁ<Ïfl›Î ±ı ÏÿÂ΋Î_ μ÷Ή‚Ì «Î·ı «ÎS›Î. ‹ËıLƒ √˘ÏË· ±˘flÕ΋Î_ ÂR›ÎV◊ Ë÷Î_. I›Î_ ¿˘¥ ÏÂÏ⁄flÎ◊a±ı ±Î‰Ìfiı ±ı‹fiı œ_œ˘Y›Î— “ÁÎËı⁄, ÁÎËı⁄, ⁄ËÎfl eÀ’Î◊ ’fl ¿˘¥ …\‰Îfi »˘¿flÌ ’Õı·Ì »ı.” ‹ËıLƒ √˘ÏË· ÷˘ »·Î_√ ‹ÎflÌfiı ∂¤Î ◊›Î. ±Î ωV÷Îfl‹Î_ ÏÂÏ⁄fl «Î·ı I›Î_ Á<‘Ì jÎ̉√Ûfiı ±Î‰‰ÎfiÌ ‹fiÎ¥ Ë÷Ì, ±Î Ë_ Â<_ ÁÎ_¤‚<_ »\_! fiyÌ ¿_¥ ±HÎCÎÀ÷<_-±Hλ΅÷<_ ⁄fiÌ √›<_. √˘ÏË· ÂÌCβ ÿ˘ÕuÎ. ‰E«ı …ı »˘¿flÌ ’ÕÌ Ë÷Ì, ÷ıfi<_ ‰HÎÛfi ˉı ω√÷ı ¿fl_. 28-30fiÌ ™‹fl. eÀ’Î◊ ’fl «kÎÌ’ÎÀ ’Õı·Ì. ÿıË ’fl Á_L›ÎÏÁfiÌ …ı‰Î_ ¿’ÕÎ_, fi ±Õ¿˘ ÷˘› ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ÷Ή ‘¬‘¬ı »ı. fiο-fi¿ÂÎ ÷̬Î_, Â΋‚Ì. Ωı¥fiı ◊Λ ¿ı ÁÎflÎ_ ¿ı ±Î¿ÊÛ¿ ·Î√‰Î ‹ÎÀı ±Ï÷ Á<_ÿfl ˢ‰<_ …wflÌ fi◊Ì. ±‘Û¤ÎfiΉV◊΋Î_ ’HÎ ‹·ÎΩfiÌ ’>flÌ ¿Î‚∞.

ωω‘Î

‰ıÿfiÎfi_ ‰Ëfi ’HÎ ‰Î›fl·ıÁ ˢ¥ ¿ı ’√‹Î_ «_’· fiÏË. À>_ÏÀ›<_ ‰‚Ìfiı ’ÕÌ Ë÷Ì ±ıÀ·ı ¤>¬Ì ’HÎ ËÂı ±ı‹ ·Î√ı. Á‹√˛ ÿı¬Î‰‹Î_◊Ì ¤ƒ ¿<À<_⁄fiÌ ¤HÎı·Ì »˘¿flÌ Ë˘‰ÎfiÌ »⁄Ì ∂’Áı. ÷Ήfiı ¿ÎflHÎı ¨Ë¿ÎflÎ ¿flı, ’HÎ ¿Â<_ ‹Î√ı fiÏË. ◊˘Õı ÿÒfl ‰Î›flfiÌ √>_◊ı·Ì ±ı¿ ·Ì·Ì ◊ı·Ì ’Õı·Ì. ±ı‹Î_ ±ı¿ ÁŒıÿ ÁÎÕÌ, ±ı¿-⁄ı ¿’ÕÎ_, fiı ±ı¿ fi˘À⁄<¿ ÿı¬Î›. «Î·÷Î_ «Î·÷Î_ ∂◊·Ì ’ÕÌ ËÂı. fiÏË ÷˘ ±Î‹ ±‘‰E«ı ÂÎ ‹ÎÀı ·ıÀÌ Ω›? ±fiı ±ı ’HÎ ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ’<flÊ˘ ∂¤Î ˢ‰Î »÷Î_! ±ı¿Î±ı¿ ⁄LÔfiıfiÎ Ëı‹_÷ ¬ÎÀÁÏfl›Î ‹fi‹Î_ {⁄¿Îfl˘ ◊›˘. ±Î…¿Î· »Î’Î_‹Î_ Á‰ÛhÎ Á<Ï‹hÎÎ ÿıÁÎ¥fi<_ fi΋ «Îflı ÷flŒ {⁄¿÷<_ Ë÷<_. ÿÏZÎHÎ √<…flÎ÷fiÎ μÿ‰ÎÕÎ ’ÎÁıfiÎ ÷ÌflÎ√ fi΋fiÎ ±ı¿ fiÎfi¿ÕÎ √΋fiÌ ±ı »˘¿flÌ. √<…flÎ÷, ÿ̉-ÿ‹HÎ ±fiı ¿HÎÎÛÀ¿ ±ı‹ hÎHÎ hÎHÎ flÎF›˘fiÎ flÎ…’<flÊ˘fiÎ √‚Îfi<_ ËÎÕ¿<_ ⁄fiÌ √¥ Ë÷Ì. ÂÌ flÌ÷ı? »Î’Î_ ±ı‹ ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_ ¿ı ’˘÷ÎfiÎ CÎflfiÎ ŒÎ‹ÛfiÎ ‹…^fl˘fiΠ¢ÊHÎ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ±ı‹fi΋Î_ T›Î’ı·Î ÿÎHΫ˘flÌfiÎ ÿÒÊHÎ ±fiı ±Î¬Î ÿı‹Î_ T›Î’ı·Î ¤˛pΫÎflfiı ¿ÎflHÎı ±Î Õ⁄· √˛ıF›<±ıÀ »˘¿flÌ ¤Îflı T›Ï◊÷ ⁄fiÌ √¥ Ë÷Ì. ±Î ÿÒÊHÎfiı Ïfi‹>Û‚ ¿fl‰ÎfiÎ Ïfi‘ÎÛfl

October 13, 2017 à ±˘@À˘⁄fl 13, 2017

ÁÎ◊ı ±ı CÎflfiÌ ⁄ËÎfl ±ı¿·Ì fiÌ¿‚Ì ’ÕÌ Ë÷Ì. ’»Ì. ’»ÌfiÌ ¿◊Î ·Î_⁄Ì Ë÷Ì. Œfl÷Î Œfl÷Î_ ±ı »˘¿flÌ √˘‰Î √¥ Ë÷Ì, I›Î_ ÁÏ¿˝À ËÎμÁ‹Î_ flËÌ ±fiı √˘‰ÎfiÎ ‹<A›‹_hÎÌfiı ‹‚Ì Ë÷Ì. ±Îø˘Â ÃηT›˘ fiı ’»Ì ÁI›Î√˛ËfiÎ ’˛÷Ì¿w’ı ÁÏ¿˝À ËÎμÁfi<_ Ï⁄· «>¿T›Î ‰√fl ¿HÎÎÛÀ¿ ’ˢ_«Ì Ë÷Ì, I›Î_ ±Îfl. ÕÌ. Ï¿|Èfl fi΋fiÎ ‹_hÎÌfiı ‹‚Ì. fiı ’˘÷ı √M÷ flÌ÷ı √˘‰Î ±fiı ‹<_⁄¥◊Ì ‹‚ı·Ì ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ìfiı ±ı‹fiÌ ¨CÎ Ëfl΋ ¿flÌ fiάÌ. ±ı ‹ÎÏË÷Ì ⁄ËÎfl ’Õı ÷˘ Á_A›Î⁄_‘ flÎ…’<flÊ˘fiÎ_ gÁËÎÁfi Õ˘·Ì ∂Ãı. »Î’Î_ ±ı‹ ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_ ¿ı Ï¿|ÈflfiÎ ⁄_√·ı ±ıHÎı ±ı flÌ÷ı √fl∞ √fl∞fiı ‰Î÷ ¿flÌ ¿ı ÷I¿Î· ±ıfiı ’Î√· ΩËıfl ¿flÌfiı ’<flÊ˘ ‹ÎÀıfiÎ ±ÎÂÎÏfi¿ı÷fi fi΋fiÎ ±ı¿ ’Î√·¬Îfi΋Î_ ‹˘¿·Ì ÿÌ‘Ì, ’HÎ I›Î_◊Ì ±ı √<M÷ flÌ÷ı »À¿Ì √¥, ›Î flËV›VŒ˘À◊Ì ÕflfiÎflÎ_ ÷k‰˘±ı ±ıfiı √<‹ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. ±Îfl˘’ Ï¿|Èfl ’fl ±Î‰Ìfiı „V◊fl ◊÷˘ Ë÷˘. ±Î Ï¿VÁı ¤¤Îflı ∂ËÎ’˘Ë ◊›˘. ±ıfiÎ ∞‰÷Ì ›Î ‹flı·Ì ˢ‰Î ωÂı ‘ÎflÎÁ¤Î‹Î_-·˘¿Á¤Î‹Î_ ’˛ffi˘ ∂¤Î ◊›Î. ‹ˆÁ<flfiÎ ‹_hÎÌ Ï¿|Èflı ΩËıfl ¿›<* ¿ı ’˘÷ı ±ıfiÌ ¤Î‚ fiÏË ‹ı‚‰Ì ±Î’ı ÷˘ flÎ∞fi΋<_ ±Î’Âı. flÎF›fiÌ Á̱Î≥ÕÌ ±fiı ÁıLÀˇ·fiÌ ÁÌ⁄̱Î≥ ¿Î‹ı ·Î√Ì Ë÷Ì, ’HÎ »˘¿flÌfi˘ ’k΢ ‹‚÷˘ fiˢ÷˘. ‹ËıLƒ √˘ÏË· ±fiı gË‹÷ ¬ÎÀÁ<Ïfl›Î ¿Ï‰±˘ »÷Î_ ’˘÷ÎfiÌ ¿Ï‰÷α˘ μ’flÎ_÷ »Î’Î_ ‰Î_«fiÎflÎ ¿Ï‰±˘ fiÌ¿Y›Î. ÷fl÷ {⁄¿Îfl˘ ◊›˘. ±Î ±ı ÷˘ fiÏË? ÕΛflÌ Œ_Œ˘Á˘. ¿_¥ fiÌ¿‚ı »ı? ÕΛflÌfiÎ fi΋ı fi˘À⁄<¿ Ë÷Ì. »˘¿flÌ CÎıfi‹Î_ Á>÷Ì Ë÷Ì. ±fiı Á΋ÎL› flÌ÷ı ⁄ÌΩfiÌ ÕΛflÌ (Ωı ¿Ï‰÷ÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ÷˘ ¬ÎÁ)fiı fi V’ÂÛfiÎflÎ ¿Ï‰±˘ ±Î fiˢ÷Î. ±Î ⁄LÔfiı ÷˘ ÕΛflÌfi<_ ’Îfiı’Îfi<_ ‰Î_«Ì √›Î. ÷˘ ±ı‹Î_ ’Îfiı’Îfiı ‹ÌflÎ fi΋ Ë÷<_. ±·⁄kÎ, ¿˘¥ ‹ÌflÎ ÿıÁÎ¥fi<_ fiÏË, ’HÎ ⁄Î¥ ‹ÌflÎ ±˘Œ ‹ı‰ÎÕfi<_. ±ı‹ ·Î√÷<_ Ë÷<_ ¿ı ¿˘¥ ’HÎ ¿ÎflHÎı »˘¿flÌ CÎflfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı √˘‰Î √¥ Ë÷Ì. √˘‰Î fi΋ ¿ı‹ ’Õu<_ ÷ıfiÎ ⁄ı-hÎHÎ À’¿ À’¿ μS·ı¬ Ë÷Î_, …ı ±ıfi<_ Á_¢‘fi ËÂı, ’»Ì I›Î_◊Ì fiÌ¿‚Ìfiı ±ı Ï«kÎ˘Õ ’ˢ_«Ì Ë÷Ì. I›Î_ …¥fiı ≥Ï÷ËÎÁ ΩH›˘ ÷˘ ±ıfiı ’ÿ˚Ï‹fiÌ ¿ı …ıHÎı ΩˆËfl ¿›<* Ë÷<_ (Ï›‚ ⁄«Î‰‰Î Á‚√Ì ‹flÌ Ë÷Ì) ÷ı, ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ’<hÎfiı ¤˘√ı flÎ…’<hÎfiı ‘‰ÕΉfiÎfl ’LfiÎ ÿÎ¥ ±fiı hÎÌ…\_ ±Î ¤@÷¿Ï‰ ‹ÌflÎ-±ı‹ hÎHÎ jÎ̱˘fi<_ «ÏflhÎ V’Âa √›<_ Ë÷<_. ±ı‹Î_◊Ì »ıS·ı ±ıHÎı ‰‘<‹Î_ ‰‘< K›Îfi ‹ÌflÎ ’fl ¿ı„Lƒ÷ ¿›<* Ë÷<_, ±ıÀ·ı ±ıfiÎ_ ∞‰fi-¿‰fi ωÂıfiÎ_ ‹<B‘‹Î_ ‹<B‘ ±fiı ±ÎÿÂÛ¿ıLƒÌ ÂOÿηı¬fi˘ ±ı‹Î_ Ë÷Î_. ¤ÎÊ΋Î_ T›Î¿flHÎfiÌ ’ÎflΉÎfl ¤>·˘ Ë÷Ì fiı ·ı¬fi‹Î_ ’HÎ V‰V◊÷Î fiˢ÷Ì. ±ıÀ·ı ’˛‰ÎÏË÷Î …‚‰Î÷Ì fiˢ÷Ì. Ï«k΢Õ◊Ì ±ı ‹ÌflÎfiÎ …L‹V◊Îfi ¿<Õ¿Ì √¥ Ë÷Ì. ‹ıÕÎfi΋Î_ √¥ Ë÷Ì, I›Î_ √˛Î‹‰ÎÁ̱˘±ı ±ıfiÎ ¿flı·Î ±ÎÏ÷J›fi<_ ‰HÎÛfi Ë÷<_ ±fiı ’»Ì ±ı¿ …B›Î±ı V’p ·A›<_ Ë÷<_, ±Î … ‹ÌflÎ ±ı¿ Ïÿ‰Á flÎ…V◊Îfi◊Ì ±Î Á<Ï‹hÎÎfiÎ √<…flÎ÷‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì fiı ±ı … √<…flÎ÷◊Ì Á<Ï‹hÎÎ ±Î … ‹ÌflÎfiÎ ‹ı‰ÎÕ‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î√‚ μ’fl ±ı¿ fiÏË ’˘VÀ ¿flΛı·˘ ’hÎ ’HÎ ÕΛflÌ‹Î_◊Ì ‹‚Ì ±ÎT›˘ ¿ı …ı Á<Ï‹hÎÎ ÿıÁÎ¥±ı ±ıfiÎ ¤Î¥fiı ·A›˘ Ë÷˘, …ı‹Î_ ’HΠ¢ÊHÎ Á΋ı ⁄‚‰ÎfiÌ ‰Î÷ Ë÷Ì. ±Î ⁄‘<_ ‰Î_«Ìfiı ’»Ì ¿ıLƒ Áfl¿ÎflfiÌ ÁÌ⁄̱Î≥ …ı ¿flÌ fi Â¿Ì ÷ı ±Î ¿Ï‰±˘±ı ¿›<*. ±ÎfiÌ ’fl ÷˘ ’Î_« ËΩflfi<_ ≥fi΋ ΩËıfl ◊›<_ Ë÷<_. ±flı, ±ı‹Î_◊Ì hÎHÎ «Îfl ÷˘ fiÎfiÎ fiÎfiÎ ¿ÎT›Á_√˛Ë˘ (±ı …‹ÎfiÎfiÌ ‰Î÷ »ı) »’Î‰Ì Â¿Î›. ±ı ·Î·« ¿_¥ ±˘»Ì ¿Ëı‰Î›? ±Î…¿Î· wÏ’›Î @›Î_ »ı? ‰Î«¿˘ @›Î_ »ı? ±Î ’Î_« ËΩfl‹Î_◊Ì wÏ’›Îfi˘ Á‰Î· Ë· ◊Λ. ‰Î«¿˘fi<_ Ωı›<_ …Âı. “⁄Ëıfi, ÁΫ<_ ¿ËÌ ÿı, ÷<_ Á<Ï‹hÎÎ ÿıÁÎ¥ »˘ ¿ı fiÏË?” ‹ËıLƒ √˘ÏË·ı ±_÷ı ’>»˚›<_. ±ıfiÎ «ËıflÎ ’fl √¤flÎÀ T›ÎM›˘. ±ÎfiοÎfiÌ ¿flÌ, ’HÎ gË‹÷ ¬ÎÀÁ<Ïfl›Î±ı ¿Ï‰fiÌ ¿˘‹‚÷Î »˘ÕÌfiı Ï‹¿ıÏfi¿ …ı‰Ì flZÎ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ Âw ¿flÌ ¿ı ÷fl÷ …, “⁄ÎflHÎÎ_ ⁄_‘ ¿fl˘ ÷˘ ¿Ë_.” ±ı ⁄˘·Ì. ±ıfiı ’˘·ÌÁfiÌ ⁄Ì¿ Ë÷Ì. ±ı¿ »˘¿fḻı ⁄ZÎı·Ì ⁄_‘ ⁄ÎflHÎÎfiÌ ¿S’fiÎ◊Ì ⁄LÔfiı ◊◊flÌ √›Î. “⁄ÎflHÎÎ_ ⁄_‘ fiÏË ◊¥ ¿ı. ÷<_ ωf‰ÎÁ flάÌfiı ⁄‘<_ ¿ËÌ ÿı.” »ı‰Àı »˘¿flÌfiÌ ±Î_¬‹Î_ ωf‰ÎÁ …LQ›˘. ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿flÌ. ’Î√·¬Îfi΋Î_◊Ì fi˘¿fl˘fiÌ ‹ÿÿ◊Ì ±ı fiÎÁÌ »^ÀÌ Ë÷Ì. ÁI› ÁÎ_¥⁄Î⁄ÎfiÎ ±Îl‹‹Î_ ±ÎÂfl˘ ·ı‰Î √¥. ⁄‘αı ±˘‚¬Ì ’ÎÕÌ. Ω÷fiı ÁΫ‰÷Ì ÁΫ‰÷Ì ¿·¿÷ÎfiÌ √ÎÕÌ‹Î_ «ÕÌ ⁄ıÃÌ. ’˘·ÌÁ ’λ‚ ’ÕÌ Ë÷Ì. ‹Î◊ı ’Î_« ËΩflfi<_ ≥fi΋ √Î…÷<_ Ë÷<_, ’HÎ ¬<ÿfiÌ ◊ı·Ì ¬Î·Ì Ë÷Ì. ¤>¬-÷flÁ-◊ο ±fiı ÷Ή. ⁄ı·<fl‹Î_ √<…flÎ÷Ì ·˘¿˘fiÌ ÏÂÏ⁄fl »ı ±ı‹ ΩHÎÌfiı ±Î‰Ì. fl΋¿ÚWHÎ Ï‹ÂfifiÎ ¤‰fifiÎ ’˛Î_√H΋Î_ ’ˢ_«Ì I›Î_ … œ‚Ì ’ÕÌ. ±ÎÀ·Ì ‰Î÷ ΩH›Î ’»Ì ¿Ï‰±˘±ı Á˙’˛◊‹ ¿Î‹ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ’√fiÎ_ V·Ì’fl ‹√Ή‰Îfi<_ ¿›<*. ◊˘ÕÎ wÏ’›Î ±ÎM›Î. ±ı¿ ’οÀ T›„@÷fiı Àˇıfi‹Î_ ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ±ı flÌ÷ı Á>«fiÎ ±Î’Ìfiı ‹˘¿·Ì ¿ı ±ıfiÎ◊Ì ±‚√Î ⁄ıÁ‰<_. ⁄Î¥fiÌ ÏÀÏ¿À ⁄Î¥fiı ±Î’Ì ÿı‰Ì. ’˘·ÌÁ ’¿Õı ÷˘ ±ı‹ ‰÷Û‰<_ ΩHÎı ÁÎ◊ı Ë÷Î_ … fiÏË, fiı »÷Î_ ’>flÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì. ’HÎ ÂÎ_Ï÷Ïfi¿ı÷fi◊Ì ’λΠ±Î‰‰<_ ’Õu<_, ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ ‰ı¿ıÂfi Ë÷<_. ’>‰Û √<…ÛflÌ÷_hÎÌ Ï√ÏflflÎ… ¤Îfl÷Ì›fiÎ ¿<À<_⁄ ÁÎ◊ı ±ıfi<_ flËı‰Îfi<_ √˘ÃT›<_, ’HÎ I›Î_ CÎHÎÎ √<…flÎ÷Ì ±Î‰ı Ω›. ’»Ì ‹<fiÂÌ fi΋fiÎ ‰›˘T≤© V‰Î÷_h› ÁˆÏfi¿ …ı ’λ‚◊Ì fi¿Á·Î≥À ⁄L›Î Ë÷Î ÷ı‹fiı I›Î_ ‹>¿Ì, ’HÎ ±ı ·Î_⁄<_ «ÎS›<_ fiÏË, ±ı¿Îÿ ‹ÎÁ‹Î_ … ¿·¿kÎÎ ’˘·ÌÁı ±ıfiı ’¿ÕÌfiı ’»Ì ±ıfiÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Îfiı Á˘_’Ì ±Î’Ì. ±I›Îflı ±ı ¿L›Î @›Î_ »ı? Â<_ ¿flı »ı? ±ıfiÌ ÂÌ ‹ÎfiÏÁ¿ ’Ïfl„V◊Ï÷ »ı ±ıfiÌ ΩHÎ fi◊Ì. ‹ËıLƒ √˘ÏË· ‹Y›Î I›Îflı ¿èÎ<_! ±ı ‹ÎfiÏÁ¿ flÌ÷ı ±V‰V◊ ’HΠˢ›, ±ı¿ ‰Î÷ ÷˘ fiyÌ ¿ı ¢ÏÊ÷˘ ‹ÎÀı ±ıfiÎ Ïÿ·‹Î_ ±’Îfl ¿flHÎÎ Ë÷Ì. ±ı‹fiÌ ‰Î÷ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±ıfiÎ_ «ËıflÎ ’fl ±Î‰ı√ »‰Î¥ …÷˘ ±Îø˘ÂfiÌ Ëÿ Á<‘Ìfi˘ ±fiı ’»Ì ±ı ¿_¥ ¿flÌ Â¿÷Ì fi◊Ì. ±ı‰Ì ·Î«ÎflÌ◊Ì flÕÌ ’HÎ ’Õ÷Ì. ‰Î÷ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ‹ı_ ±ı‹fiÌ ±fiı gË‹÷ ¬ÎÀÁ<Ïfl›ÎfiÌ ¤ÌfiÌ ±Î_¬˘ ÷fl· Ωı¥fiı ’>»˚›<_, “’HÎ ÷‹ÎflÌ ±Î_¬‹Î_ ±Î_Á< ¿Î_ ±Î‰Ì √›Î_?” ‹ÎhÎ ÂOÿ˘fi<_ … ‰Ëfi ‰Î›fl·ıÁ ˢ¥ ¿ı ±ı‰<_ fi◊Ì, ‰ıÿfiÎfi<_ ±fiı ±Î_Á<fi<_ ’HΠˢ¥ ¿ı. á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘@À˘⁄fl 13, 2017 à October 13, 2017 Á’fiÌ ⁄˘‘¿◊Πˢ›, ’_ÏÕ÷ ωWb ‹ÎÛfiÌ ’_«÷_hÎfiÌ ‰Î÷ÎÛ Ë˘›, ËÎV›flÁfi˘ ¿˘¥ ’˛Á_√ ˢ› ¿ı ’»Ì μ√˛ ⁄˘·Î«Î·Ì ◊÷Ì Ë˘›, @›Î_¿ fiı @›Î_¿ √‘ıÕ<_ ±‰U› ±Î‰Ì …Âı, ±˘»Ì ¨«Î¥, ·Î_⁄Î ¿Îfi ±fiı ±Ï‰fl÷ ’Ïfll‹ ¿›ÎÛ ¿fl÷<_ √‘ıÕ<_ ‹fiı √‹ı »ı. ’flÂ<fl΋fi√fl ⁄_‘Î÷<_ I›Îflı flı÷Ì ÁÎfl÷Î √‘ıÕÎ ’fl ±‹ı ¿>ÿÌfiı ⁄ıÁÌ …÷Î ±fiı flÎ…¿<‹ÎflÌfiı ⁄«Î‰‰Î ÿ˘Õ÷Î ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ C΢ÕıÁ‰Îfl ◊÷Î flÎ…¿<‹Îfl …ı‰Ì μkÎı…fiÎ ±fi<¤‰÷Î. ’˘÷ÎfiÎ ’fl ±Î‰Ì ’Õı·Î ±Ï’˛› ¤Îfl◊Ì ‹<@÷ ◊‰Î ±ı ∂»‚÷<_ I›Îflı ±‹ı ’ÕÌ …÷Î ±fiı ¿S’fiÎωËÎfl◊Ì ‰ÎV÷ω¿÷ÎfiÌ ¤>Ï‹ ’fl ±Î‰Ì ’Õ÷Î. ±‹ı ¤HÎ÷Î I›Îflı Á_V¿Ú÷‹Î_ Ï›΂-√‘ıÕÎfi˘ ’˛Á_√ ±Î‰÷˘. ’_«÷_hÎı ⁄LfiıfiÎ Á_⁄_‘˘ ‹Î‹Î-¤ÎHÎı…fiÎ V◊ÎÏ’÷ ¿flÌ ±ÎM›Î »ı. ‹Î‹Î √ÿÛ¤fi˘ ÂıflÕÌ ±Îfl˘√‰Îfi˘ ¢¬ ¤ÎHÎı… ÂÚ_√ηÏ›΂ ΩHÎı »ı. ’>ÏHν‹ÎfiÌ flÎ÷ »ı, «_ƒ Á˘‚ı ¿‚αı ¬ÌS›˘ »ı. ‹Î‹˘-¤ÎHÎı… ÂıflÕÌfiÎ ‰ÎÕ΋Î_ ÿά· ◊Λ »ı. ÂıflÕÌ ±Îfl˘B›Î ’»Ì √ÿÛ¤‹Î‹Î μIÁÎËfiÎ ±Ï÷flı¿‹Î_ ¿Ëı »ı. ¤˘— ¤Ï√fiÁ<÷ ’U› ’U›, ±Ï÷‰ Ïfi‹Û·Î fl…Ïfi ÷ÿ˚±Ë‹˚ √Ì÷‹˚ ¿ÏflU›Î‹Ì, ¿÷’ıHÎ flÎ√ıHÎ ¿fl˘Ï‹? ±flı, ¤ÎHÎı… ΩıΩı ±Ï÷ Ïfi‹Û‚ flÎÏhÎ »ı. ÷ı◊Ì Ë_ √Ì÷ √Î¥Â, ¿›Î flÎ√‹Î_ √Ι? ’˛◊‹◊Ì «ı÷Ìfiı «÷<fl ¤ÎHÎı… Ï›΂ı ‰ÎÕfiÎ »ŸÕÎ ’ÎÁı ’˘÷Îfi<_ V◊Îfi Á_¤ÎY›<_. ‹Î‹Î±ı ‹fi ‹>¿Ìfiı ˢ_«Ìˢ_«Ìfi˘ ±ı‰˘ ±Î·Î’ ¬ı_E›˘ ¿ı ¬ıÕ>÷ Ω√Ì √›˘, ·Î¿ÕÌ ·¥fiı ÿ˘Õu˘. ’˘÷ÎfiÎ ÂıflÕÌfiÎ ‰ÎÕ΋Î_ ±ı¿ √‘ıÕÎfiı ˢ_«Ìˢ_«Ì ¿fl÷˘ Ωı¥ ¬ıÕ>÷ı ⁄ı ÿ_ÕÎ ‰‚√ÎÕuÎ. ‹Î‹ÎfiÌ ¤Î‰Á‹ÎÏ‘ ÷>ÀÌ, ¿·ÎfiÌ ÁΑfiÎ ¿ÏÃfi »ı ±ı‰<_ ¤Îfi ◊›<_. ÷ÎÕfi◊Ì ±Î …√÷ Ï‹J›Î »ı ±ı‹Î_ ‹ÎhÎ ◊˘ÕÌ Áfl‰ÎHÎÌ Á<¬fiÌ ‰Ëı I›Î_ ÿ—¬fiÎ ’ÎÊÎH΢ ±‰fl˘‘ ⁄fiÌfiı ∂¤Î flËı »ı ±ı ÁI› Á‹Ω›<_. ±Î ⁄‘<_ ±√Îμ◊Ì Á‹∞ √›ı·<_ Ï›΂ ¬ıÕ>÷fiı Ωı¥ @›Îflfi<_ fl‰ÎfiÎ ◊¥ √›<_ Ë÷<_. ±‹ÎflÎ √΋fiÎ ’Îÿflı Ï¿Âfi ‹ËÎflÎ… ¿◊οÎflı ±ı‰Ì …‹Î‰À ¿flÌ ¿ı fl˘… fiı fl˘… ¿◊Î ÁÎ_¤‚‰Î ‹Îfi‰‹Ëıfl΋HÎ

¥

14

15

16 20 23

35

37

∂¤Ì «Î‰Ì

· ’˛

⁄ fl

⁄Ì

ÿ

÷

Õ CÎ

√Î · fl fl

‰ ‹

¿˘ ÕÎ

C΢

…^

Õ˘

¿

Á˘

ÿ

Õ

ÀÌ fl

Õ˘

¿ ‘Î

¿˘

‚ Õ˘ CÎ ›˘ Á˘

Õ

23.

¬

21.

÷Î

19.

fl˘

17.

{

15.

25. ’HÎÛ, ’hÎ, ’Îfi, ’kÎÌ, e·fiÌ ’Îo¬ÕÌ, ÁˆL›, ·U¿fl, ¿Ã˘‚fiÎ ÿÎHÎÎfi<o ÿflı¿ ŒÎÏÕ›<o (2) 27. ¿Î√‚, ’hÎ, ·¬ÎHÎ, ÿV÷Ήı… (2) 28. ·Ìfi, ‹Bfi ◊¥ √›ı·_, ’fl˘‰Î¥ √›ı·_, ‹Â√Ò·, ÷S·Ìfi, ’flΛHÎ, ±ÎÁ@÷ (4) 29. ’ˆÁ˘, ÿ˘·÷, fiÎHÎÎ_, Á_’ÏkÎ, ÁQ≤Ï©, fiZÎh΋_Õ‚fiÌ T≤Ïç¿ ±fiı ‹¿fl ‰E«ıfiÌ flÎÏ (2) 30. ’λ\_ ‰‚‰_, ’λ\ ‹˘¿·‰_ (3) 33. ±flH›, ±À‰Ì, …_√·, ‰√Õ˘ (2) 35. √fl‹ ¿flı·Î ·˘¬oÕfiı ÀÌ’‰Îfi˘ ‹˘À˘ Ë◊˘Õ˘, ‹˘À˘ ¤Îflı Ë◊˘Õ˘, ÀÌ’‰Îfi<o (2) ±fiı Ã˘¿‰Îfi<o ¤Îflı ±ÎıΩfl

14.

±fiı ËÎ…fl…‰Î⁄Ì ‹_hÎÌ, (4) Á¤Î-ÁÏ‹Ï÷ ‰√ıflı ‹_Õ‚fi_ ¿Î‹¿Î… ¿fl‰Î ÁP›˘fiÌ ¿Î›˝ÁΑ¿ Á_A›Î (3) ‹ÎÀÌfi_ ¿ı Ï’k΂ ÷Î_⁄Î ‰√ıflı ‘Î÷fi_ ÁÎ_¿ÕÎ ‹˘fi_ √˘‚‹À˘‚ ‹K›‹ ‹Î’fi_ (2) ’ÎHÎÌfi_ ‰ÎÁHÎ ◊Õ¿‰<o ÷ı, ⁄Ì¿, ‘˛ΩflÌ, ⁄˘·÷Îo ∞¤ «˘ÓÀ‰Ì ÷ı, ◊Õ¿Îfl˘, ‘Õ¿, ‘Õ¿Îfl˘, ‘˛<ΩflÌ (3) Á÷÷ ·Î√ ˢ› ±ı‹, Ïfifl_÷fl «Î· ˢ›, ÏfiI›, ÁÿÎ (4) fl¬ÕuÎ-fl¬Õ ¿fl‰_, F›Î_ I›Î_ ¤À¿‰_, fl¬Õ‰ÎfiÌ Ïø›Î, fl¬Õ’|Ì (5) fi‹Î… ’œ‰Î …÷Î_ ’Ëı·Î_ ËÎ◊-‹˘Ó ‘˘‰Î_ ±ı (2)

1. CÎÕ‰ÎfiÌ Ïø›Î, fl«fiÎ, CÎÕ‰Îfi˘ ’˛¿Îfl, ⁄o‘ÎflHÎ, CÎÕ‰Îfi<o ‹Ëıfi÷Îbo, CÎÕ΋HÎ, CÎÕÌfiı-ÀÌ’Ì ÀÌ’Ìfiı ¿flı·Ì ⁄fiΉÀ (4) 3. ±Î¿Î‹Î_ √Ï÷ ¿flfiÎflÎ ’ÿÎ◊˘˝fiÎ_ ±_÷fl ±fiı V◊Îfi ÁÎ◊ı A›Î· ±Î’÷Ì ›Î_Ïhο fl«fiÎ (3) 5. ⁄ÎË<, ËV÷, ËÎ◊, ‰ıfl˘, ·Î√˘, ·ı÷flÌ, ÕuÀÌ, Àı@Á, ·ı‰Ì, ‹ËıÁÍ·, …¿Î÷ (2) 6. ¿˘◊‚Î Á̉‰Îfi˘ ¿ı …<ÿÎ …\ÿÎ CÎÎÀfiÎ ¤fl÷√Ío◊HÎfiÌ ‹˘ÀÌ ·Îo⁄Ì Á˘› (2) 8. ⁄Î÷· ¿fl‰_, ‹Î_ÕÌ ‰Î‚‰_, fi΋_…^fl, fiÎ⁄Òÿ ¿fl‰_ (2) 11. fiı÷flfiÌ ¿ı {ÎÕfiÌ ’Î÷‚Ì Õ΂ÌfiÌ ·Î¿ÕÌ (2) 13. ‹˘√· ⁄ÎÿÂÎËfi˘ ±ı¿ «÷fl

ÂOÿÁ_‘Îfifi˘ μ¿ı·

÷

36

34

32 33

31

30

29

28

27

26

24 25

‹Î

22

21

19

26. …‹Ìfi ¿ı ’ËÎÕ ‰√ıflı‹Î_◊Ì ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ’ÎHÎÌfi_ À’¿‰_ ±ı (2) 27. ‹˘ÀÎ ¤Î√ı flHÎωV÷Îfl‹Î_ ◊÷_ ’ο<_ ’ıÂÌÿÎfl Œ‚ (3) 29. ‘Ìfl…, Á⁄ÒflÌ, gË‹÷, ±Îf‰ÎÁfi, Ïÿ·ÎÁ˘, ωf‰ÎÁ (4) 31. ‹kÎ, ‹Î÷ı·_, μS·ÎÁÌ, fl_√Ì·_, fl˘‹ı„LÀ¿, ‹Â√Ò·, ÷S·Ìfi (2) 32. ’ωhÎ ◊›ı·_, Â© ◊›ı·_, ÏfiW’Î’ ⁄fiı·_, ÏfiW¿·_¿ (3) 34. Á_ÿfl jÎÌ, ‰Î‹Î, ’IfiÌ, ¤Î›Î˝, ¤√‰Îfi ωWbfiÎ_ ±‘Î*√fiÎ (2) 36. ‘Î÷fi˘ flHοÎfl ◊Λ ±ı‰˘ ±‰Î…, ±ÎÂflı 1100 Ï¿·˘ ‰…fifi_ ‹Î’ (2) 37. ¿Î’‰Îfi<o fiÎfi<o ‹˘À<o ⁄ı ’ÎoϬ›Î‰Î‚<o ±ÎıΩfl (3)

18

17

÷…‰Ì…, ≠›Ifi (4) 16. ŒÀ¿Î ‹Îfl‰ÎfiÌ ÁΩ ‹ÎÀı √Ò_◊ı·˘ «Î⁄¿, ÁÎÀ¿˘, ŒÀ¿˘, ±‹·, ÿ˘fl, ÁkÎÎ, ÿ‹Î‹ (3) 17. ÿ¿ÎfiÿÎflfiı ÿ¿Îfi‹Î_ ‰ı’Îfl ¿fl÷Ì ‰ı‚Î (2) ⁄ıÁ‰ÎfiÌ V◊Îfi 18. CÎHÎ_ ⁄‚‰Îfi, ¬Ò⁄ ωÂ΂, ≠¬fl, ≠«_Õ, μ√˛, ±Î¿fl_, fl˙ƒ (3) 20. «˘fl, ·<ÀÎflαÎıfi<o ±Îø‹HÎ, ·<ÀÎflαÎıfiÌ À˘‚Ì, ·ÍoÀÎflÎfiÌ À˘‚Ìfi˘ Ë<‹·˘-ËS·˘,ÿfl˘Õ˘, μ÷Ή‚ (2) 22. C΢ÕÎ ⁄‚ÿ ËÎ◊Ì ‰√ıflı ≠ÎHÎ̱˘fiı ¿Î⁄Ò‹Î_ flά‰ÎfiÌ ÿ˘flÌ, ±_¿<‹Î_ flά‰_, Ïfi›_hÎHÎ (3) 24. ·o⁄Î¥, ’ˢ‚Î¥ ±fiı ΩÕÎ¥◊Ì ⁄fi÷˘ CÎıflΉ, ’˛‹ÎHÎ, ωV÷Îfl, ¨«Î¥ (2)

13

11

1. ¤›o¿fl, ¤›Îfi¿, Ï⁄Ë΋bo, ¿‹¿‹ÎÀÌ μ’Ω‰ı ÷ı‰<o, øÍfl, CÎÎ÷¿Ì, √Îœ, ±oÿflfiÎ ¬ÎÕÎ ÁÏË÷ ¿⁄fl (2) 4. ⁄_ÿfl μ’flfi˘ ⁄Î_‘ı·˘ CÎÎÀ, ‘y˘, √˘ÿÌ, √‚ÎfiÌ ±ÎÁ’ÎÁfi˘ ¤Î√, √˛Ì‰Î, √flÿfi (2) 6. ’√◊Ì ‹Î◊Î Á<‘Ì ±ÎıœÌfiı ÁÍ¥ …‰<o ±ı, ’ÎÁ<o, ’Õ¬<o, ¿Í¬, ·Î… ¿Îœ‰Î‹Îo ¿ı ‹˘o œÎo¿‰Î ‹ÎÀıfi_ ¿’Õ<_ (2) 7. ¤›, ⁄Ì¿, ‘ÎV÷Ì, ±ÏfipfiÌ Áo¤Î‰fiÎfi<o ±fi<‹Îfi (2) 9. ‘√‘√÷Ì Á‚Ì «Î‹ÕÌ μ’fl «Î_’‰ÎfiÌ Ïø›Î, ÕÎCÎ, ·Î_»fi (2) 10. flÁ˘≥fi˘ ‘o‘˘ ¿flfiÎfl ’<flÊ, ’οÂÎjÎÌ, ⁄⁄fl«Ì, ¤ÏÛÎfl˘, flÎo‘ÏHΛ˘ (3) 12. ›„@÷, ÷fl¿Ì⁄, ’ıfl‰Ì, ≠›Ifi, ÏË¿‹÷,

10

6

’Î

9

5

4

3

±ÎÕÌ «Î‰Ì

12

- ‹ËıÂ ΩıÂÌ

·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “‹Îfl˘ √‘ıÕ˘ @›Î_› ÿı¬Î› »ı?‹Î_◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

÷

8

ËÎV›fi˘ ‰flCÎ˘Õ˘

ω¿À Á_Ωı√˘‹Î_ ±ı ËÁÌ Â¿÷Î. ±ÎÀ·Ì ‹˘ÀÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ‰Ëfi ¿fl‰Î »÷Î_ ÷ı±˘ Ë‚‰ÎÂ◊Ì ∞‰fi ∞‰Ì ¿÷Î. Á˙fiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì g·¿fiı ¿èÎ<_, “it reminds me a story.” ±Î‰<_ ¿ËÌ ‰Î÷ fl…^ ¿fl‰ÎfiÌ g·¿fifiÌ Àı‰ ΩHÎÌ÷Ì Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı Á˙fiı ¿èÎ<_, ±ı¿ flÎΩ ’˘÷ÎfiÎ ÿfl⁄Îfḻ˘ ÁÎ◊ı Ï¿Îfl ¿fl‰Î …÷˘ Ë÷˘. √΋fiı ’Îÿfl ¿<_¤Îfl‰ÎÕÎ ’ÎÁı◊Ì ’ÁÎfl ◊÷Î_ ±ı¿ ¿<_¤Îflı ’>»˚›_, “fi΋ÿÎfl ±Î’ @›Î_ ’‘Îfl˘ »˘?” flÎΩ±ı ¿èÎ<_, “Ë_ flÁηΠÁÎ◊ı Ï¿Îfl ¿fl‰Î Ω™ »<_.” ¿<_¤Îfl ¿Ëı, “fi΋ÿÎfl ±Î’ Ω±˘ »˘ ¬flÎ, ’fl_÷< ±Î…ı ±fiflΑÎfl ‰flÁÎÿ ‰flÁ‰Îfi˘ »ı.” flÎΩ ¿Ëı— “Ë_ ±ı‰˘ ‹>¬Û fi◊Ì. ‹ı_ Á‰Îfl‹Î_ flÎ…fiÎ ΩıÊÌfiı ⁄˘·Î‰Ìfiı ˉ΋ÎfifiÌ „V◊Ï÷ ΩHÎÌfiı ’»Ì … Ï¿Îflı …‰Îfi<_ fiyÌ ¿›<* »ı.” ¿<_¤Îfl ¿Ëı, “…ı‰Ì ±Î’fiÌ ‹fl∞.” flÎΩfi˘ flÁη˘ fl‰ÎfiÎ ◊›˘. …_√·‹Î_ ’ˢ_E›˘ I›Î_ ±ı‰˘ ‹<‚‘Îfl ‰flÁÎÿ ‰flV›˘ ¿ı Á˙ ËıflÎfi ◊¥ √›Î. ‹Ë΋Ëıfi÷ı ’λΠŒ›ÎÛ. ‹Ëı·‹Î_ ’λΠŒflÌfiı flÎΩ±ı ’Ëı·˘ Ë¿‹ ¿›˘˝— flÎ…fiÎ ΩıÊÌfiı ⁄fl÷flŒ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±fiı ¿<_¤Îfl …ıHÎı ‰flÁÎÿfiÌ ±Î√ÎËÌ ¿flÌ ÷ıfiı flÎF›fiÎ ΩıÊÌ ÷flÌ¿ı Ïfi‹c¿ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÂÎËÌ Œfl‹Îfi ·¥ flÎΩfiÎ ±fi<«fl˘ ’ˢ_E›Î ¿<_¤Îfl ’ÎÁı. ¿<_¤Îfl √¤flÎ¥ √›˘. ±ı ‹>_{‰H΋Î_ flÎ…ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±ÎT›˘ ÷˘ ¬fl˘, ’HÎ ⁄ı ËÎ◊ ΩıÕÌ fl…^±Î÷ ¿flÌ ¿ı— “Ë…^fl Ë_ F›˘Ï÷Êωz΋Î_ ¿_¥ fi◊Ì ΩHÎ÷˘. ±Î ÷˘ ±‹ÎflÎ √‘ıÕÎ ’√ı◊Ì F›Îflı ¬Õ÷·‰Î ‹Î_Õı »ı, ’√◊Ì ¤˘‹¿Î ¬˘ÿ‰Î ‹_Õı »ı I›Îflı ±‹ı Á‹∞ …¥±ı »Ì±ı ¿ı ‰flÁÎÿ ±Î‰Âı.” flÎΩ±ı ¿<_¤ÎflfiÌ Ï‰√÷ ΩHÎÌ ⁄ÌΩı Ë¿‹ ¿›˘˝. ¿<_¤ÎflfiÌ …B›Î±ı flÎ…fiÎ ΩıÊÌ ÷flÌ¿ı √‘ıÕÎfiÌ Ïfi‹c¿ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. g·¿fifiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì Á·ÎË ±Î’fiÎflÎ ±ı¿⁄ÌΩ ÷flŒ Ωı¥ flèÎÎ ±fiı Á·ÎË ±Î’‰Îfi<_ ⁄_‘ ¿flÌ CÎfl¤ı√Î ◊¥ √›Î. á

¿Î

7

2

∂‹ÀÌ ’Õ÷˘. ±ı‹Î_ ±ı¿ Ïÿ‰Á ¿◊οÎflı Á<_ÿfl fl…^±Î÷ ¿flÌ. Á‹L‰› ◊Λ ÷˘ ⁄Lfiı ⁄«Ì Ω›. ±_‘fiÌ ¿Î_‘ı «ÕÌfiı ±’_√ ÷ı‹HÎı ºpÎ_÷ ±ÎM›<_ ¿ı …ı ‹ÎÏ·¿˘ √‘ıÕÎ ’ÎÁı √Ω⁄ËÎflfi<_ flV÷˘ ⁄÷Î‰Ì Â¿ı, ±_‘ «Î·Ì ¿ı ±fiı ÁŒ‚ ◊¥ ¿ı. ¿Î‹ ¿flΉı »ı ±fiı ŒÀ¿Î ‹ÎflÌfiı hÎÎÁ ±Î’ı »ı ÷ı ‹ÎÏ·¿ √‘ıÕÎfiÌ ¿‹fiÁÌ⁄Ì ±ı »ı ¿ı iÎÎfi’>‰Û¿fi<_ ±Î«flHÎ ¿flı ’»ÌfiÎ ±‰÷Îfl‹Î_ √‘ıÕ˘ ⁄fiı »ı ±fiı √‘ıÕ˘ ‹ÎÏ·¿ ⁄fiı »ı. ÷˘ ’HÎ @›Îflı¿ ÏÂZÎÎfiı ’ÎhÎ ⁄fiı »ı. ±ı¿ ¿<_¤Îflfiı I›Î_ √‘ıÕ<_ ‹…^fl˘fiı “±‹Îfl˘ ‹ÎÏ·¿ √‘ıÕ˘ »ı” ±Î‰<_ ¿Ëı÷Î_ ÷‹ı Ë÷<_ ±fiı ’΂ı·˘ ‹˘÷Ì ¿>÷fl˘ Ë÷˘. ±ı¿ ‰Îfl ‹˘÷Ì ‹V÷Ì ÁÎ_¤Y›Î ËÂı. ΩH›ı±ΩH›ı ±ı ·˘¿˘ ÁΫ<_ ⁄˘·ı »ı. ±Î ¿fl÷Î ’˘÷ÎfiÌ Á΋ı ’Õı·Î ¿<_¤ÎflfiÎ ’<hÎfiı ¿flÕu˘. ¿<_¤Îflı ÏÁ‰Î› ∞‰fi‹Î_ ÁÎflÎ_ ¿ÚI›˘ ¿fl˘ ÷˘ ¿ı‰Î ÁÎflÎ ±‰÷Îfl ±Î‰ı Ï¬Ω¥fiı ·Î¿ÕÌ◊Ì ‹˘÷Ìfiı ¬>⁄ ‹Î›˘˝ ±fiı ⁄’˘flı ¬Î‰Î fi ±fiı ⁄>flÎ_ ¿‹˘˝ ¿fl˘ ÷˘ ¿ı‰Î ⁄ÿ÷fl ±‰÷Îfl ±Î‰ı ±ıfi<_ ±ı‰<_ ÿÌ‘<_. flÎhÎı ’HÎ ¤>A›˘ flÎA›˘. μÿÎÁ «Ëıflı ±fiı ¤Îflı ˈ›ı Á«˘À ‰HÎÛfi ¿›<* ¿ı ¿Î_Ï÷·Î·fi<_ ‹fi ±…_’Î◊Ì ¤flÎ¥ √›<_. ‹˘÷Ì ⁄ıÃ˘ Ë÷˘. ⁄Î…\‹Î_ √‘ıÕ˘ √_√Îfl΋ ‹˘÷Ìfiı ±Îf‰ÎÁfi ±ı ‹>_{Î¥ √›˘. ‹ËÎflÎ…lÌ ’ÎÁı ¿◊Î ’>flÌ ◊›Î ’»Ì ÷fl÷ ±Î’÷˘ Ë÷˘. ±ı‹Î_ «˘fl ±ÎT›Î. ⁄Lfiı±ı «˘flfi<_ ±Î√‹fi ’ˢ_«Ì √›˘ ±fiı ‘Ìflı◊Ì ’>»˚›<_, “‹ËÎflÎ…, ‹fiı √‘ıÕÎfi˘ ÏfiËÎY›<_, ’HÎ Ë_‹ı ‹<…⁄ ±Î… ‹˘÷Ì ¤V›˘ fiÏË. √‘ıÕαı ±‰÷Îfl ÷˘ fiÏË ±Î‰ı fiı?” ‹ËÎflÎ…ı …÷Î_ …÷Î_ ¿èÎ<_, “±ı¿fi˘ ¿>÷flÎfiı ¿èÎ<_, “÷<_ ¤Á. CÎfl‹Î_ «˘fl ±ÎT›Î »ı.” ‹˘÷Ì ¿Ëı— ±ı¿ ±‰÷Îfl ‰Îfl_‰Îfl fi ±Î‰ı. …flÎ ’HÎ g«÷Î ¿fl¢ fiÏË. “‹fiı ‹Î›˘˝ »ı. ‹fiı ¬Î‰Î ’HÎ ÿÌ‘<_ fi◊Ì. Ë_ Â<_ ¿Î‹ ¤Á<_?” Ω‰, ’˛¤<fi<_ ¤…fi ¿fl˘ fiı ’˛¤<fi<_ ¿Î›Û ¿fl˘.” √‘ıÕ˘ ¿Ëı— “÷ÎflÌ Œfl… ÷<_ «>¿Ì flè΢ »ı.” ¿>÷fl˘ CÎHÎÎ ‹ÎHÎÁ˘ ‹ÎhÎ ’˛¤<fi<_ ¤…fi ¿flÌ Á_÷˘Ê ¿Ëı— “‹ÎflÌ Œfl…fiÌ ÷<_ ÂÎ ‹ÎÀı g«÷Î ¿flı »ı? ‹Îfiı »ı, ’˛¤<fi<_ ¿Î›Û ¿fl÷Î fi◊Ì. ’˛Î«Ìfi ‹Îflı fi◊Ì ¤Á‰<_ Ω, ¤·ı «˘fl ·>_ÀÌ Ω›.” ¤Îfl÷‹Î_ √<fl< ’ÎÁı ⁄Îfl ‰ÊÛ flËÌ Ï‰zÎP›ÎÁ √‘ıÕαı ¿èÎ<_— “÷<_ ÷ÎflÌ Œfl… fi ⁄Ω‰ı ÷˘ Ë_ ¿flfiÎfl ωzÎ◊a T≤kÎ fi ¿flı ÷˘ ÷ıfiı VfiÎ÷¿ ÷ÎflÌ Œfl… ⁄Ω‰ÌÂ.” ±ÎÀ·<_ ¿ËÌ √‘ıÕ˘ Ωıfl◊Ì √HΉ΋Î_ fiˢ÷˘ ±Î‰÷˘. T≤kÎ ±ıÀ·ı ±Î«flHÎ. ¤>_¿‰Î ·ÎB›˘. ÷fl÷ … ¿<_¤Îfl Ω√Ì √›˘ ±fiı F›Î_ Á<‘Ì iÎÎfi ±fiı ±Î«flHÎfi˘ Á‹L‰› fi ¨CÎ ⁄√ÎՉΠ⁄ÿ· √‘ıÕÎfiı ⁄ı ¤ÎÃÎ ‹ÎflÌ Á>¥ ◊Λ I›Î_ Á<‘Ì ⁄‘<_ T›◊Û »ı ±ıÀ·ı ÷˘ Á˘øıÏÀÁı √›˘. ¿>÷flαı ¿èÎ<_, “Ωı›<_ fiı, ◊›˘ fiı ±fi<¤‰? ÁÿΫÎflÌfiı … iÎÎfiÌ √H›Î »ı. ⁄οÌfiÎ ’ÎÁı ÷˘ Á˘_’‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ¿Î›Û … ±Î’HÎı ¿fl‰<_ Ωı¥±ı, ‹ÎhÎ ‹ÎÏË÷Ì Ë˘› »ı. …ı‹ ËÎV›flÁ ‰√flfiÌ ⁄ÌΩfi<_ ¿Î‹ ¿fl‰Î …¥±ı ÷˘ ±Î‹ ◊Λ.” g·¿fi F›Îflı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ’˛ıÏÁÕıLÀ ÷flÌ¿ı √_¤Ìfl÷Î ±fiı √_¤Ìfl÷Î ‰√flfi<_ ËÎV› ⁄Lfiı T›◊Û »ı. ±Î‰<_ √Î_‘Ì∞±ı ¿èÎ<_ »ı ÷ı‹ iÎÎfi ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ «>_ÀΛΠI›Îflı √΋fiÎ Á_⁄_‘̱˘ ±fiı ‰√flfi<_ ±Î«flHÎ ±fiı ±Î«flHÎ ‰√flfi<_ iÎÎfi ⁄Lfiı T›◊Û »ı. fiˢ÷Î ’ÏflÏ«÷ ±ı‰Î ’HÎ …^fiÌ ±˘‚¬ÎH΢ ¿ÎœÌ ±Î‰<_ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı ¿èÎ<_ »ı. ÷ı‹HÎı Á<_ÿfl μÿÎËflHÎ ’HÎ g·¿fifiı ‹‚‰Î ±Î‰fiÎfl‹Î_ Á΋ı· ◊‰Î ·ÎB›Î. ±ÎM›<_ »ı. …_√·‹Î_ ±Î√ ·Î√Ì Ë˘›. ±ı …_√·‹Î_ ±ı¿ ±_‘ ‹<·Î¿Î÷̱˘fiı g·¿fiı ⁄ıÁÎÕuÎ. «Î-’ÎHÎÌ, fiÎV÷˘ ˢ› ±fiı ±ı¿ ±’_√ ˢ› ±ı‰Ì ⁄ı T›„@÷±˘ flËı÷Ì Ë˘›. ¿flÎT›Î_. Á˙fiÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷˘ ¿flÌ. g·¿fifiı ±ı‹ ¿ı ±_‘ ±Î√fiÌ ΩHÎ ◊÷Î_ ÿ˘Õı ±fiı ±’_√ ’fl‰Â ◊¥fiı ⁄ıÁÌ ±Ï¤fi_ÿfi ±Î’Ì Á˙ ωÿΛ ◊Âı ’HÎ I›Î_ ÷˘ ±‹<¿ı flËı. ±_‘ iÎÎfi fiÏË Ë˘‰Î◊Ì ±Î√fiÌ ÏÿÂ΋Î_ … ÿ˘ÕÂı ±fiı ’˛‹<¬ ÷flÌ¿ı g·¿fifiı Â<_ Â<_ ¿fl‰<_ ±ıfiÎ_ Á>«fi˘ ‹Î_ÕuÎ_ fiΠ’΋Âı, F›Îflı ±’_√ iÎÎfi ˢ‰Î »÷Î_ ±Î«flHÎ fiÏË ¿fl‰Î_. Á_flZÎHÎ, ±◊Û÷_hÎ, ±Î_÷Ïfl¿ Á·Î‹÷Ì ‰√ıflı‹Î_ ¿flÌ Â¿‰Î◊Ì fiΠ’΋Âı. ±ı¿ … Á_¤Î‰fiÎ ⁄LfiıfiÌ ⁄«Ì Â<_ ¿fl‰Î …ı‰<_ »ı ±ı ωÂı CÎHÎÎ g·¿fifiı Á‹Ω‰‰Î …‰ÎfiÌ »ı. ±_‘fi<_ iÎÎfi ±fiı ±’_√fi<_ ±Î«flHÎ ⁄Lfiıfi˘ ‹_ÕuÎ. g·¿fi‹Î_ ±ΩıÕ ËÎV›‰ÚÏkÎ Ë÷Ì, √‹ı ÷ı‰Î

1

CÎHÎÎ ‹ÎHÎÁ˘ ‹ÎhÎ ’˛¤fi_ ¤…fi ¿flÌ Á_÷˘Ê ‹Îfiı »ı, ’˛¤fi_ ¿Î›˝ ¿fl÷Î fi◊Ì

À

ÂOÿÁ_‘Îfi

11

ËÎV›-ÂOÿÁ_‘Îfi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

12

á «˙·Î ÂÎË “Á˙fiı ÁÎ«Ì ÂÎoÏ÷, Á‹¤Î‰ ÷◊Î ±Îfioÿ ’˛ÎM÷ ◊αÎı.” ±Î ¤Î‰fiÎ ÁÎ◊ı ÁI› fiÎflΛHÎ √˘±ıL¿Î∞±ı ω’V›fiÎ K›Îfi ’©Ï÷fiÎ ’˛ÁÎfl ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÌ ±Î¬Ì g…ÿ√Ì ’ÒHÎÛ ¿flÌ. ⁄‹ÎÛ‹Îo ‹Ò‚ ¤Îfl÷Ì› ±ı‰Î Á<¬Ì ‰ı’ÎflÌ ¿<À<o⁄‹Îo 30‹Ì ΩL›<±ÎflÌ, 1924fiÎ fl˘… ÁI› fiÎflΛHÎ √˘±ıL¿Îfi˘ …L‹ ◊›˘. ›<‰Îfi ‰›ı ÷ı‹fiı ‹Î≥√˛ıfifiÌ ⁄Ì‹Îfḻı ¬Ò⁄ ’flıÂÎfi ¿›ÎÛ ±fiı Õ˘@Àfl˘ ’ÎÁı ’HÎ ÷ıfi˘ ≥·Î… ‹Y›˘ fiÏË. Á›ÎB›Ì. μ. ⁄Î. ◊Ìfi fi΋fiÎ ⁄‹a{ ω’U›fiÎfiÎ ÏÂZο ’ÎÁı ÷ı ÷ı‹fiÎ Ï‹hÎfiÌ Á·ÎË◊Ì …¥ ’ˢoE›Î. ÏÂZοı Á˙’˛◊‹ ÷˘ ÷ı‹fiı …HÎÎT›<o ¿ı ω’U›fiÎ ±ı ¿o¥ ‹Î≥√˛ıfifiÎ ≥·Î… ’Òfl÷Ì fiÎfiÌ ±fiı Á΋ÎL› ⁄Î⁄÷ fi◊Ì. ÷ı ÷˘ ¬Ò⁄ ωflÎÀ »ı, ‹ÎÀı ±Î‰Îo ¿ÎflH΢Áfl ÷ı‹fiı ω’U›fiÎ fiÏË Â̬‰ı. ’»Ì◊Ì ÷ı±Îı ÷ı‹fiı ω’U›fiÎ Â̬‰‰Î ‹ÎÀı Áo‹÷ ◊›Î ±fiı √˘±ıL¿Î ±Î √<fl ’ÎÁı 14 ‰ÊÛ Á<‘Ì ±Î ωzÎ ÂÌA›Î. ω’U›fiÎfiÎ ±fiı¿ ·Î¤ ÷ı‹HÎı ¬<ÿ ±fi<¤T›Î ±fiı ‰ÌÁflÎ¥ √›ı·Ì ±Î «‹I¿ÎÏfl¿ „@÷fiÎ ’<fiflI◊Îfi ‹ÎÀı ÷ı‹HÎı ∞‰fi Á‹Ï’Û÷ ¿fl‰Îfi<o fiyÌ ¿›<Ù. ¤√‰Îfi ⁄<©fiÌ ¿‹Û¤ÒÏ‹ ¤Îfl÷‹Îo ÁI› fiÎflΛHÎ √˘±ıL¿Î ’λΠŒ›ÎÛ. ‹ËÎflÎWÀˇfiÎ fiÎÏÁ¿fiÌ fi∞¿ ≥√÷’<flÌ‹Î_ ÷ı‹HÎı ’Ëı·<o K›Îfi¿ıLƒ V◊ÎÏ’÷ ¿›<Ù. ±ı ¿ıLƒ ’fl flËÌfiı 10 Ïÿ‰Áfi˘ ω’U›fiÎfi˘ ±P›ÎÁ ¿fl‰Îfi˘ ˢ› »ı. ±Î ‹ÎÀı ÷ı‹HÎı ¿˘¥ «Î…Û flάı·˘ fi◊Ì. 10 Ïÿ‰Á ’»Ì

ωω‘Î

October 13, 2017 à ±˘@À˘⁄fl 13, 2017

ω’U›fiÎfiÎ ’˛ÁÎfl¿ ’•¤ÍÊHÎ ÁI› fiÎflΛHÎ √˘±ıL¿Î

ÁΑ¿ı ÷ıfiÌ ‹fl∞ ‹<…⁄ ÿÎfi ±Î’‰Îfi<o flËı »ı. ±Î ’˛‹ÎHÎıfiÎo ¿ıLƒ˘ ±I›Îflı 94 ÿı¢‹Îo 302 …B›Î±ı »ı, …ı‹Îo 170 V◊ÎÏ’÷ ¿ıLƒ˘ »ı. ±Î ¿ıLƒ˘ ›<±ıÁ, ¿ıfiıÕÎ, ±˘VÀˇıÏ·›Î, L› {Ì·ıLÕ, ¡ÎLÁ, …‹ÛfiÌ, V’ıfi, ≥ÀηÌ, „V‰À˚{·ı˝LÕ, V‰ÌÕfi, ›<¿ı, ÁÎμ◊ ±ÎÏ¡¿Î, Ω’Îfi, lÌ·o¿Î, fiı’΂, ⁄‹ÎÛ, ◊Î≥·ıLÕ, όϷ’Î≥LÁ ‰√ıflı ÿı¢‹Îo »ı. ¤Îfl÷‹Îo 75 ¿ıLƒ˘ »ı. ω’U›fiÎfiÎo ‹Ò‚ ⁄<© ¤√‰Îfi ÁÎ◊ı ΩıÕΛı·Îo »ı. ¤√‰Îfi ⁄<©ı ·˘¿˘fiı ÂÎoÏ÷ ±fiı V‰÷ohÎ÷Îfi˘ ±fi<¤‰ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ω’U›fiÎfiÌ ’©Ï÷ ω¿ÁΉÌ, ’flo÷< ω’U›fiÎ Á‹√˛ ‹Îfi‰ΩÏ÷fiÎ μ©Îfl ‹ÎÀı »ı,

fiÏË ¿ı ¿˘¥ ±ı¿ ‘‹Û ÁÎ◊ı ΩÕΛı·Ì »ı. K›ÎfifiÌ Âw±Î÷ f‰ÎÁ˘f‰ÎÁfiÎ ·› ’fl ‹fi ¿ı„Lƒ÷ ¿flÌ ‹fifiı ’Ëı·Îo ÂÎo÷ ¿fl‰Î◊Ì ◊Λ »ı. I›Îfl ’»Ì ÂflÌflfi˘ ‹fi-xÿ› ÁÎ◊ıfi˘ Áo⁄o‘ ’Òflı’Òfl˘ Á‹Ω› »ı. ±Î ·› ‹fi‹Îo ±’Ò‰Û ±ÎfioÿfiÌ ±fi<¤ÒÏ÷ ±Î’ı »ı. ±Î ±ı¿ ±Îo÷fl›ÎhÎÎ »ı, …ı ‹Îfi‰Ìfiı ∞‰fifiÎ ÁΫΠ’◊ ÷flŒ ÿ˘flÌ Ω› »ı. ÁI› fiÎflΛHÎ √˘±ıL¿Î±ı ⁄ÌΩ ¿˘¥ flÌ÷-Ïfl‰Î…fi<o Ïfi‹ÎÛHÎ ¿›<Ù fi◊Ì. √˘±ı¿Î±ı 1300 ω’U›fiÎ ÏÂZο˘fiı ÷ˆ›Îfl ¿›ÎÛ »ı. flı¿˘ÕÛ ‹<…⁄ ·√¤√ 1,20,000 …ıÀ·Î ·˘¿˘ ÿfl ‰ÊıÛ ±Î ’©Ï÷fi˘ ·Î¤ ‹ı‚‰ı »ı. √˘±ıL¿Î±ı fi‰ıQ⁄fl, 2008‹Îo ‹<o⁄¥ fi∞¿ B·˘⁄· ω’U›fiÎ ’ı√˘ÕÎfi<o Ïfi‹ÎÛHÎ ¿›<Ù. ◊Îo¤·Î

‰√flfi<o ÿ<Ïfi›Îfi<o ±Î Á˙◊Ì ‹˘À<o V◊Î’I› √HÎΛ »ı. 8000 T›„@÷±Îıfiı Á‹Î‰Ì ¿ı ÷ı‰˘ 280 eÀ ÕΛ΋ÌÀfl ±fiı 30 ‹Î‚fiÎ Ï⁄„SÕo√ …ıÀ·˘ ¨«˘ ±Î ’ı√˘ÕÎ ⁄fiΉ‰Î‹Îo ±ÎT›˘ »ı. ÁI› fiÎflΛHÎ √˘±ıL¿Î±ı ω’U›fiÎ ÏflÁ«Û ≥„LVÀÀuÒÀfiÌ ’HÎ V◊Î’fiÎ ¿flÌ »ı. ’ÎÏ· ¤ÎÊÎfiÎo ’<V÷¿˘fiÎ ±fi<‰Îÿ ±fiı ’˛¿ÎÂfifi<o ÷ı±˘ ‹<A› ¿Î›Û ¿flı »ı. ω’U›fiÎfi˘ ’˛ÁÎfl …ı·fiÎ ¿ıÿ̱Îı, ’˘·ÌÁ ÷◊Î Ï‹Ï·ÀflÌ Á<‘Ì ¿fl‰Î‹Îo ±ÎT›˘ »ı. ·√¤√ 10,000 ¿ıÿ̱Îı ÷◊Î ’˘·ÌÁfiı 10 Ïÿ‰ÁfiÎ ±Î ¿Î›Ûø‹fi˘ ·Î¤ ‹Y›˘ »ı. Ï÷ËÎfl …ı· ¬Î÷ı lÌ‹÷Ì Ï¿flHÎ ⁄ıÿ̱ı ±Î ’˛›˘√ ’˛◊‹ ’˘·ÌÁ˘‹Îo, I›Îfl ’»Ì 1000 ¿ıÿ̱Îı ’fl ¿›˘Û Ë÷˘ ±fiı ÷ıfiÎo μF…‰‚ ’ÏflHÎ΋˘ ’˛ÎM÷ ¿›ÎÙ Ë÷Î_. I›Îfl ’»Ì ¤Îfl÷ ÏÁ‰Î›fiÎ ÿı¢‹Îo ’HÎ ¿ıÿ̱Îıfiı ÷ıfi˘ ·Î¤ ‹Y›˘. ÁI› fiÎflΛHÎ √˘±ıL¿Î ÂÎo÷ ‹‘<fl V‰¤Î‰fiÎ ±ı¿ ÁoÁÎflÌ T›„@÷ Ë÷Î. ÷ı‹fiÎo ’IfiÌ ≥·Î≥«Ì ÿı‰Ì ‹˘ÀÎ ¤Î√ı ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı … ’˛‰«fi˘‹Îo ⁄ıÁ÷Îo. ÷ı‹fiÌ fi‹˛÷Î ±ΩıÕ Ë÷Ì. 2002‹Îo ›<±ıfifiÌ …fifl· ±ıÁıQ⁄·Ì Ëη‹Îo Ï‹·ıÏfi›‹ ‰SÕÛ ’ÌÁ Á‹ÌÀ‹Îo ‘ÎÏ‹Û¿±ÎK›Î„I‹¿ √<fl±ÎıfiÌ Á¤Î‹Îo ÁI› fiÎflΛHÎ √˘±ıL¿Îfiı ’HÎ ‰@÷Î ÷flÌ¿ı Ïfi‹ohÎHÎ ‹Y›<o Ë÷<o. ÁI› fiÎflΛHÎ √˘±ıL¿Î 29‹Ì ÁMÀıQ⁄fl, 2013fiÎ fl˘… ‹<o⁄¥‹Î_fiÎ ÷ı‹fiÎ Ïfi‰ÎÁV◊Îfiı ±‰ÁÎfi ’ÎQ›Î Ë÷Î. á (Á˙…L›— “÷◊Î√÷” Á΋ϛ¿.) ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


±˘@À˘⁄fl 13, 2017 October 13, 2017

11

F›˘Ï÷Ê ‰ÎV÷ÂÎjÎfiÎ ÏfiWHÎÎ÷ ‘‹ı˝LƒgÁË {ηΠà Â_? ÷‹ı Á_÷Îfi◊Ì ÿ—¬Ì »˘, ¤HÎ÷Î fi◊Ì. ¬flÎ⁄ ·Î≥fi ’fl «ÕÌ √›Î »ı? ·BÔfi ◊÷Î fi◊Ì? ·BÔfi ◊›Î ’HÎ ÿ—¬Ì »ı? »^ÀλıÕÎ ◊›Î »ı? à Â_ ÷‹ÎflÌ fi˘¿flÌ À¿÷Ì fi◊Ì? ‹‚÷Ì fi◊Ì? ‘_‘Î ⁄flÎ⁄fl «Î·÷˘ fi◊Ì? ÿı‰_ ◊¥ √›_ »ı? à √˛Ìfi ¿ÎÕÛ ÁÌÀÌ{fiÂÌ’ ‹ÎÀı Á«˘À ‹Î√˝ÿ½fi. à …L‹ÎZÎfl‹Î_ ¿Î·Á’˝›˘√, lÎ’Ì÷ ÿ˘Ê, Ï’I≤ÿ˘Ê, ¿ı‹ƒ‹›˘√, ϶¤Î›Î˝ ›˘√ ˢ› …ıfiÎ◊Ì ÷‹ı ÿ—¬Ì flˢ »˘. à ˢÀı·, ‹˘Àı· ÷ı‹… CÎflfiÎ_ ‰ÎV÷ÂÎjÎfi_ Á«˘À ‹Î√˝ÿ½fi ‹‚Âı. ±ı¿ Œ˘fi ¿˘·, ÷‹ÎflÌ ⁄‘Ì Á‹V›Î ±‹ı …HÎΉÌÂ_ ±fiı lıWà μ’Λ ⁄÷ΉÌÂ_.

‘‹ı˝LƒgÁË {ηÎ, flωflÎ…gÁË {ηΠwww.ZALASASTROVASTU.com

+91 98256 11242, 98792 81829 (O) +91 79 26734242 7, ‹Ëı ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, 132 eÀ flŸ√ fl˘Õ, ÏËQ‹÷·Î· ’οÛ, ±‹ÿΉÎÿ-15.dpzala13@gmail.com

“Ï’I≤¿Ú’Δ

“…› ⁄Î⁄ÎfiÌ”

“…› ¤˘Ï‹›Î∞”

‹Î÷ırflÌ ÁΑfiÎ F›˘Ï÷Ê

·‰ ’˛˘O·ı‹ ·‰⁄˛ı¿±’ »\ÀλıÕÎ ⁄‘Îfi_ ¿Î‹ ‰Îfl_‰Îfl ‹Î÷ırflÌ ⁄Î⁄Îfi_ ¿Î‹ ±ı¿ … ‰Îfl

Ph.D., Gold+Diamond Medalist ‰Îflı CÎÕ̱ı ’ˆÁÎ ⁄√ÎÕı·Î + ÏfiflÎÂ, Ë÷Π±Î…ı Œ˘fi ¿fl˘

‹Î÷ırflÌfiÌ ¿Ú’Î◊Ì ÿflı¿ ¿Î›˘˝ Â© ωϑ◊Ì, Œ˘À˘, …L‹ÎZÎfl ¶ÎflÎ, Œı@ÀflÌ, ÿ¿Îfi‹Î_ fi¿ÁÎfi ¿ı‹? ÁŒ‚÷Î @›Îflı ‹‚Âı? ·˘Ë«_⁄¿Ì› ±Î¿Ê˝HÎ ’˛›˘√, fiÎÁÌ √›ı·Îfiı ’λΠ⁄˘·Î‰‰Î, Á˙÷fi, ’Ï÷-ÁÎÁflÌ‹Î_ ÿ—¬, Á_÷Îfi ¿ı‹ ◊÷Î fi◊Ì ? ¿ÎflHÎ Â_? CÎfl‹Î_ ¿o¿ÎÁ ¿ı‹? ÷‹ÎflÎ ⁄Î⁄Î-⁄ı⁄Ìfiı ¿˘¥ ËıflÎfi ¿flı »ı? ’Õ˘ÂÌ◊Ì ’flıÂÎfi ¿oÀÎ‚Ì √›Î »˘? ‹Î_√fiÎfl ËıflÎfi ¿flı »ı? ¿…˝‹„@÷, ‹¿Îfi-…‹Ìfi ‰ı«Î÷Î fi◊Ì? @›Îflı ‰ı«ÎÂı? ÿ¿Îfi-¿Îfl¬Îfi΋Î_ fi˘¿fl À¿÷Î fi◊Ì? ¤Î√ÌÿÎflÌ◊Ì ’flıÂÎfi, Á√ÎÁ_⁄_‘Ì ⁄Ë ËıflÎfi ¿flı »ı? ¿˘¥±ı ¿flı·˘ ˢ› ÷˘ ’λ˘ ‰Î‚‰˘, ÂflÌfl Á¿Î÷_ ¿ı‹ Ω› »ı? ÿ‰Î ·ı‰Î »÷Î_ ±Áfl ¿fl÷Ì fi◊Ì? ¿˘¥±ı ¬‰ÕΉı·_-’̉ÕΉı·_ …\fi_ ‹ı·_ ¿flı·_ CÎflı ⁄ıÃÎ ¿Î›‹Ì Á‹Î‘Îfi, …›lÌ ¿ÚWHÎ 24x7 Help Line ±ı-32, ‰˛…‘΋ Á˘ÁΛÀÌ, ±ZÎfl ’οÛ, ±˘.’Ì. fl˘Õ, ‰Õ˘ÿflÎ +91-9825169151, 7574007344

www.gujarattimesusa.com

“·ÂÌ ¿Ú’Δ lÌ√HÎıÂΛ fi‹—

‹Î_ ¿S›ÎHÎ F›˘Ï÷Ê √˘SÕ‹ıÕÎÏ·VÀ World Famous

‹Ë΋˘ÏËfiÌ ‰ÂÌ¿flHÎ, ·‰’˛˘O·ı‹, ‹ë˘ÀfiÎ V’ıU›ÎÏ·VÀ, 151% √ıfl_ÀÌ◊Ì 9 ¿·Î¿‹Î_ Ïfi¿Î·

·BÔfi ω·_⁄, B≤Ë@·ıÂ, Á_÷Îfi ’˛Î„MÔ÷, T›Áfi‹„@÷, Á˙÷fi hÎÎÂ, »\ÀλıÕÎ, ÂhÎfiÎÂ, ’Ï÷ ’IÔfiÌfiÎ ±HÎ⁄fiΉ, √˛Ìfi¿ÎÕÛ‹Î_ ‹U¿ı·Ì, Âıfl-Á|Î, ·˘ÀflÌ, ˢÀı·-‹˘Àı·‹Î_ ’˛˘O·ı‹, ‹ı·Ì‰V÷, √MÔ÷fl˘√, Ï⁄‹ÎflÌ, ‘Îflı·Ì T›„@÷fi_ Ï‹·fi A to Z ¿Î›˝fi_ ÷ÎI¿ÎÏ·¿ 9 ¿·Î¿‹Î_ Á‹Î‘Îfi ±Â@› ¿Î‹ ¿·Î¿˘‹Î_ ¿flfiÎfl, CÎıfl ⁄ıÃÎ ¿Î‹ ◊Âı, Œ˘fi μ’fl ¡Ì Á·ÎË

+91-9879947509 ÿÏZÎHÎÌ Á˘ÁΛÀÌ, ‹ÏHÎfi√fl (W) ±‹ÿΉÎÿ. E-mail : astrorajjoshi@gmail.com


October 13, 2017

12

±˘@À˘⁄fl 13, 2017

±Î_÷flflÎWÀˇÌ›-fl‹÷√‹÷-¤Îfl÷

·ÎÁ ‰ı√ÎÁ‹Î_ ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ≥Ï÷ËÎÁfi_ Á˙◊Ì ‹˘À_ ÂÒÀ±ÎμÀ— Q≤I›±Î_¿ 58

·Î√ ‰ı√ÎÁ‹Î_ ◊›ı·Î ÂÒÀ±ÎμÀfiÎ ¿ÎflHÎı ±ŒÕÎ÷ŒÕÌ ‹«Ì √¥ Ë÷Ì ±fiı fiÎ√Ïfl¿˘±ı ⁄«‰Î ‹ÎÀı ÿ˘ÕÎÿ˘ÕÌ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ÿCνÀfi΋Î_ 58fiÎ_ ‹˘÷ ◊›Î_ Ë÷Î_ ±fiı 500 ¥Ω√˛V÷ ◊›Î Ë÷Î. (Œ˘À˘Á˙…L›— ÏËLÿV÷ÎfiÀÎ≥QÁ) (‰E«ı) √˘‚Ì⁄Îfl◊Ì ⁄«‰Î ‹ÎÀı Á_÷Λı·Ì ⁄ı ¥Ω√˛V÷ ›‰÷̱˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— Á̱ıfi±ıfiÕ˘À¿˘‹) (…‹HÎı) ‰˘gÂBÀfi ÕÌÁÌ‹Î_ TËÎ≥À ËÎμÁfiÌ ÁÎμ◊ ·˘fi‹Î_ ·ÎÁ ‰ı√ÎÁfiÎ ÂÒÀ±ÎμÀfiÎ Q≤÷¿˘fiı l©Î_…Ï· ±’˝‰Î ±‹ıÏfl¿Ì ’˛‹¬ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ ±fiı ŒVÀÛ ·ıÕÌ ‹ı·ÎÏfi›Î ÀˇQ’ ÁÎ◊ı ‰Î≥Á ’˛ıÏÁÕLÀ ‹Î≥¿ ’ıLÁ ±fiı ÷ı‹fiÎ_ ’IÔfiÌ ¿flıfi ¶ÎflÎ ‹˙fi ’΂‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ı’Ì) (≥fiÁıÀ) √˘‚Ì⁄Îfl ¿flfiÎfl VÀÌŒfi øı√ ’ıÕ˘¿. (Œ˘À˘Á˙…L›— Õı≥·Ì‹ı≥·)

·ÎÁ ‰ı√ÎÁ— ÿÏfi›Î¤fl‹Î_ ¿ıÏÁfi˘ ÏÁÀÌ…\√Îflfi√flÌ ÷flÌ¿ı ωA›Î÷ ·Î√ ‰ı√ÎÁ‹Î_ flω‰Îflı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ≥Ï÷ËÎÁfiÎ Á˙◊Ì CÎÎ÷¿Ì ÂÒÀ±ÎμÀ‹Î_ 58fiÎ_ ‹˘÷ ◊›Î_ Ë÷Î_ ±fiıı 500◊Ì ‰‘ ¥Ω ’ÎQ›Î Ë÷Î. ·Î√ ‰ı√ÎÁfiÎ ‹ıLÕ·ı ⁄ı ÏflÁ˘ÀÛ‹Î_ ¿LÀˇÌ Q›Ï{¿ ¿˘LÁÀÛfi_ ±Î›˘…fi ¿flΛ_ Ë÷_, ‰Ì¿ıLÕ Ë˘‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı 22 ËΩfl fiÎ√Ïfl¿˘ Á_√Ì÷fi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎHÎÌ flèÎÎ Ë÷Î ÷ı ‰¬÷ı ±ı¿ Ë‹·Î¬˘fl ¿ıÏÁfi˘fiÌ Ë˘Àı·fiÎ 32‹Î ‹Î‚ı «ÕÌ √›˘ Ë÷˘ ±fiı ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ‹ÂÌfi√fi ‰Õı ±ÎÕı‘Õ √˘‚Ì⁄Îfl Âw ¿›˘˝ Ë÷˘. ¿ıÏÁfi˘ ’ÏflÁfl‹Î_ «Î·÷Ì ¿˘LÁÀÛfiÌ ‹Ω ‹ÎHÎ÷Î fiÎ√Ïfl¿˘±ı √˘‚Ì⁄Îfl◊Ì ⁄«‰Î fiÎÁ¤Î√ Âw ¿flÌ Ë÷Ì. ·˘ËÌ◊Ì ¬flÕΛı·Î CÎΛ·˘fiÌ Ï«Ï«›Îfḻ˘◊Ì ‰Î÷ΉflHÎ ¤›Îfi¿ ⁄fiÌ √›_ Ë÷_.

◊˘ÕÎ Á‹› ’»Ì ’˘·ÌÁ 32‹Î ‹Î‚ı◊Ì √˘‚Ì⁄Îfl ¿fl÷Î Ë‹·Î¬˘fl VÀÌŒfi ’ıÕ˘¿fiÎ w‹‹Î_ ’Ë˘Ó«Ì Ë÷Ì, 20 Ï‹ÏfiÀ Á‘Ì ±ÎÕı‘Õ √˘‚Ì⁄Îfl ¿›Î˝ ’»Ì Ωı¿ı ’˘·ÌÁ ’ıÕ˘¿fiÌ w‹‹Î_ ’ˢӫı ÷ı ±√Îμ ÷ıHÎı ’˘÷Îfiı ÃÎfl ‹Î›˘˝ Ë÷˘. ˢÀı·fiÎ w‹‹Î_ ’ıÕ˘¿ı ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ Âj΢ flÎA›Î_ Ë÷Î_. 64 ‰Ê˝fiÌ ‰›fi˘ ’ıÕ˘¿ fiı‰ÎÕÎfiÎ ‹ıV¿Ì‰Àfi˘ fiÎ√Ïfl¿ Ë÷˘. ’˘·ÌÁı ‹ıLÕ·ı ⁄ı ˢÀı· ±fiı ÏflÁ˘ÀÛfiÌ ÷΂Î⁄_‘Ì ¿flÌ Ë÷Ì. ÏflÁ˘ÀÛ fi∞¿ ±Î‰ı·Ì ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ‹ıÏÕ¿· ˢ„V’À· ¥Ω√˛V÷˘◊Ì ∂¤flÎ¥ √¥ Ë÷Ì. √˘‚Ì⁄Îfl ¿fl‰ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ≥V·ÎÏ‹¿ VÀıÀ (±Î≥±ıÁ)±ı V‰Ì¿ÎflÌ »ı. ±Î ±Î Á΋ÒÏË¿ ËI›Î¿Î_Õ ±Î÷_¿‰ÎÿÌ Ë‹·˘ ˢ‰Îfi_ ’fl‰Îfl ◊›_ »ı. ≥V·ÎÏ‹¿ VÀıÀı ÿΉ˘ ¿›˘˝ Ë÷˘ ¿ı Ë‹·Î¬˘fl ’ıÕ˘¿ı

◊˘ÕÎ ‹ÎÁ ±√Îμ … ≥V·Î‹ ‘‹˝ ±_√Ì¿Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘. Ωı¿ı ±ıŒ⁄̱Î≥±ı ±Î ÿΉ˘ Œ√ÎT›˘ Ë÷˘. ·ÎÁ ‰ı√ÎÁ‹Î_ lıHÎÌ⁄© ¿Îfl⁄˘Q⁄ ωVŒ˘À ±fiı ÂÒgÀ√fiÌ ±Œ‰Î±˘◊Ì fiÎÁ¤Î√ ‹«Ì Ë÷Ì. ‹ıyıflfi ≥LÀflfiıÂfi· ±ıfl’˘ÀÛ ◊˘ÕÎ ¿·Î¿ ‹ÎÀı ⁄_‘ ¿flΛ_ Ë÷_. ⁄ıVÀ ÁıÏ·_√ ÏÁ_√fl …ıÁfi ±ı·ÕÌfi VÀı… ’fl √Î÷˘ Ë÷˘ I›Îflı … Q›Ï{¿ ¿˘LÁÀÛfiÌ fi∞¿ ±Î‰ı·Ì ‹ıLÕ·ı ⁄ı ˢÀı·fiÎ 32‹Î ‹Î‚ı◊Ì ’ıÕ˘¿ı √˘‚Ì⁄Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ‰flÁÎÿfiÌ ‹ÎŒ¿ μ’fl◊Ì ‰flÁÌ flËı·Ì √˘‚̱˘ ‹Î◊΋Î_ ‰Î√÷Î_ CÎÀfiÎV◊‚ı … œ‚Ì ’ÕuÎ Ë÷Î. ±‹ıÏfl¿Ì ’˛‹¬ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ı ±Î CÎÀfiÎfiı ˆ÷ÎfiÌ ¿ÚI› √HÎΉ÷Î_ ±‹ıÏfl¿Ì fiÎ√Ïfl¿˘fiı ±ı¿÷Î ⁄fiΉ‰Î ±’Ì· ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı Q≤÷¿˘fiÎ ‹Îfi‹Î_ ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ÷‹Î‹ Áfl¿ÎflÌ ≥‹Îfl÷˘ ’fl flÎWÀˇK‰…

fl΋flËÌ‹fiÌ ¿Ï◊÷ ’hÎÌ ¤Î√ıÕ< ËfiÌ’˛Ì÷fiÌ 39 Ïÿ‰Á ’»Ì ‘fl’¿Õ «_ÕÌ√œ— ⁄‚ÎI¿ÎflÌ √fl‹Ì÷ fl΋flËÌ‹fiÌ ÿkο ·Ì‘ı·Ì ’hÎÌ ËfiÌ’˛Ì÷fiÌ ‘fl’¿Õ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. ËÏfl›ÎHÎ΋Î_ 25‹Ì ±˘√VÀı ◊›ı·Ì gËÁ΋Î_ ËfiÌ’˛Ì÷fiÌ Á_Õ˘‰HÎÌ Ë÷Ì ±fiı I›Îfl◊Ì ÷ı fiÎÁ÷Ì Œfl÷Ì Ë÷Ì ±fiı 39 Ïÿ‰Á ’»Ì ÷ıfiÌ ‘fl’¿Õ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. ±ı¿ ÀÌ‰Ì «ıfi·fiı ËfiÌ’˛Ì÷ı ≥LÀflT› ±ÎM›˘ Ë÷˘ ÷ıfiÎ ◊˘ÕÎ Á‹› ’»Ì ÷ıfiÌ ‘fl’¿Õ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. Ï’˛›_¿Î ÷fiıΩ μŒı˝ ËfiÌ’˛Ì÷ ’_Ω⁄fiÎ Ï{¿Û’fl’ÏÀ›Î·Î fl˘Õ ’fl◊Ì ‹‚Ì ±Î‰Ì Ë÷Ì. ËÏfl›ÎHÎÎ ’˘·ÌÁı 43 ¬Á˘fiı gËÁÎfiÎ √fi΋Î_ Á΋ı· ˢ‰Î◊Ì ÷ı‹ … fiÎÁ÷Î Œfl÷Πˢ‰Î◊Ì ¤Î√ıÕ< ΩËıfl ¿›Î˝ Ë÷Î. ’˘·ÌÁı ¿èÎ_ ¿ı ËfiÌ’˛Ì÷fiı ¿˘HÎı ±ÎÂfl˘ ±ÎM›˘ Ë÷˘ ±fiı ÷ı @›Î_ Á_÷Î¥ Ë÷Ì ÷ıfiÌ ’HÎ ÷’ÎÁ ◊Âı. ËfiÌ’˛Ì÷fiÌ ÁÎ◊ı ±ı¿ ‹ÏË·Îfiı ’HÎ ¿VÀÕÌ‹Î_ ·ı‰Î¥ Ë÷Ì. »ıS·Î 39 Ïÿ‰Á◊Ì ËÏfl›ÎHÎÎ ’˘·ÌÁ ±L› flÎF›˘fiÌ ’˘·ÌÁfiÌ ‹ÿÿ◊Ì ËfiÌ’˛Ì÷fiı ¢‘÷Ì Ë÷Ì »÷Î_ ÷ı ’¿ÕÎ¥ fiˢ÷Ì. Ωı¿ı ‹_√‚‰Îflı ÷ı ⁄Î⁄Î fl΋flËÌ‹ ±fiı ÷ıfiÌ ¿Ï◊÷ ’hÎÌ ËfiÌ’˛Ì÷. (ŒÎ¥· Œ˘À˘) ±ı¿ L›{ «ıfi·fiı ≥LÀflT› ±Î’÷Ì fi…flı ’ÕÌ ÀÌ‰Ì «ıfi·fiÎ ≥LÀflT›‹Î_ ËfiÌ’˛Ì÷ı ¿èÎ_ ¿ı ‹ÎflÎ »Ì±ı. ‹ıÓ ËÏfl›ÎHÎ΋Î_ gËÁÎ ¿flÎ‰Ì Ë÷Ì ÷ıfi˘ ¿˘¥ Ë÷Ì. ±Î ’»Ì ’˘·ÌÁı ’˘÷Îfiı ‹‚ı·Ì ⁄Î÷‹ÌfiÎ ’fl ±fiı ‹ÎflÎ ’M’Î √fl‹Ì÷ fl΋flËÌ‹ ’fl …ı ’flΉ˘ fi◊Ì. Â_ Ï’÷Î ÿÌ¿flÌfiÎ ‹Î◊Î ’fl ËÎ◊ ±Î‘Îflı ’_Ω⁄‹Î_◊Ì ÷ıfiÌ ‘fl’¿Õ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Îfl˘’˘ ·√ΉΛΠ»ı ÷ı …\ßÎ »ı. ±‹ı ⁄Lfiı Ïfiÿ˘˝Ê Œıfl‰Ì ‰Ëη fi ¿flÌ Â¿ı!(√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi) ‹_⁄¥fiÎ μ’fi√flÌ› flı·‰ı VÀıÂfi˘ ±ı„SŒLVÀfi fl˘Õ ±fiı ’flı·fiı ΩıÕ÷Î ÿΛ¿Î±˘ …^fiÎ ÁÎ_¿ÕÎ ±˘‰flÏ⁄˛… ’fl ¤Îflı ‘ÁÎflÎfiÎ Á‹›ı ’˛‰ÎÁ̱˘fiÌ ¤Î√ÿ˘Õ‹Î_ 22 ‹ÁÎŒfl˘ ‹Î›Î˝ √›Î Ë÷Î ±fiı 39 ¥Ω√˛V÷ ◊›Î Ë÷Î. ¤Îflı ‰flÁÎÿ ‰E«ı VÀıÂfi ’fl ¢ÀÛ Áfl¿ÌÀfiÌ ±Œ‰Î Œı·Î÷Î_ ±ŒÕÎ÷ŒÕÌ ‹«Ì …÷Î_ ±Î ÿCνÀfiÎ ÁΩ˝¥ Ë÷Ì. ·˘¿˘‹Î_ fiÎÁ¤Î√ ‹«Ì Ë÷Ì I›Îflı eÀ ±˘‰flÏ⁄˛… ÷ÒÀÌ ’Õu˘ ˢ‰ÎfiÌ ‰Î÷◊Ì „V◊Ï÷ ‰HÎÁÌ Ë÷Ì. (Œ˘À˘— {ÌL›{Õ˘À¿˘‹)

±Õ‘Ì ¿ÎÃ̱ı flά‰Î ±Îÿı ±ÎM›˘ Ë÷˘. ÀˇQ’ı ±Î √˘‚Ì⁄ÎflfiÎ Q≤÷¿˘fiÎ ’fl̉Îfl˘fiı Ïÿ·ÎÁ˘ ’ÎÃT›˘ Ë÷˘. ·ÎÁ ‰ı√ÎÁ ’˘·ÌÁı …HÎÎT›_ ¿ı √fi‹ıfi ’ÎÁı ˢÀı·fiÌ w‹‹Î_ ±Îà √fi Ë÷Ì ±fiı ÷ı ‰‘Îflı fiÎ√Ïfl¿˘fiı ‹Îfl‰ÎfiÎ ≥flÎÿÎ◊Ì ±ÎT›˘ Ë÷˘. ·ÎÁ ‰ı√ÎÁ ’˘·ÌÁı ’˘÷Îfiı ËI›ÎflÎ ’ıÕ˘¿fiÌ ’˛ıÏ‹¿Î √HÎΉ÷Ì ‹ıflÌ·˘ Õıfi·ıfiÌ ‘fl’¿Õ ¿flÌ Ë÷Ì. Õıfi·ı ≥LÕ˘fiıÏ›fi ‹Ò‚fiÌ »ı ±fiı ’ıÕ˘¿ ÁÎ◊ı ’˛ıÏ‹¿ÎfiÌ …ı‹ flËı÷Ì Ë÷Ì ÷ı‹ ’˘·ÌÁı …HÎÎT›_ Ë÷_. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ √fi ¿S«flfiÎ ¿ÎflHÎı »ıS·Î_ 50 ‰Ê˝‹Î_ 15 ·Î¬ fiÎ√Ïfl¿˘fiÎ_ ‹˘÷ ◊›Î_ »ı. ÂÒÀ±ÎμÀ ’»Ì √fi ¿o’fi̱˘fiÎ Âıfl˘‹Î_ 3.6 À¿Îfi˘ μ»Î‚˘ ±ÎT›˘ Ë÷˘. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

⁄˘·Ì‰ÕfiÎ ±_√˛ı… ±Ï¤fiı÷Î À˘‹ ±˘SÀflfi_ ‹_⁄¥‹Î_ ±‰ÁÎfi ‹_⁄¥— ÏËLÿÌ ÏŒS‹˘ ±fiı À̉ÌfiÎ ¿·Î¿Îfl ±_√˛ı… ±Ï¤fiı÷Î À˘‹ ±˘SÀflfi_ ‹_⁄¥‹Î_ ±‰ÁÎfi ◊›_ Ë÷_. ÷ı±˘ 67 ‰Ê˝fiÎ Ë÷Î. ÷ı‹fiı „V¿fi ¿ıLÁflfiÌ ⁄Ì‹ÎflÌ Ë÷Ì. ’•lÌ ±ı‰˘ÕÛω…ı÷Î À˘‹ ±˘SÀfl ·ı¬¿ ±fiı ÏÿBÿ½¿ ’HÎ Ë÷Î. À˘‹ ±‹ıÏfl¿fi Ï‹ÂfiflÌ ’ıflLÀ˚ÁfiÎ Á_÷Îfi À˘‹ ±˘SÀfl Ë÷Î. ÷ı‹fi˘ …L‹ ‹ÁÒflÌ‹Î_ 1950‹Î_ ◊›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı 300 ÏŒS‹˘‹Î_ ±Ï¤fi› ±ÎM›˘ Ë÷˘, …ı‹Î_ ÁI›Ï…÷ flıfiÌ ÏŒS‹ “Â÷fl_… ¿ı Ϭ·ÎÕÌ”, “ÁflÿÎfl” ±fiı “…\fiÒfi” …ı‰Ì ·˘¿Ï’˛› ÏŒS‹˘fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. “’flÌLÿΔ, “fl΋ ÷ıflÌ √_√Î ‹ˆ·Ì”, “ø΄L÷”, “¤ıΩ¡Î›”, “fi˙¿flÌ”‹Î_ ’HÎ ±Ï¤fi› ±ÎM›˘ Ë÷˘. ÀÌ‰Ì ÏÁÏfl›·˘ “¤Îfl÷ ±ı¿ ¬˘…”, “„@÷‹Îfi”‹Î_ ’HÎ ¿Î‹ ¿›* Ë÷_. ÷ı‹HÎı ⁄_√΂Ì-±ÎÁ΋Ì-÷ı·√ ÏŒS‹˘‹Î_ ±Ï¤fi› ¿›˘˝ Ë÷˘. 2008‹Î_ ÷ı‹fiı ’•lÌ ±ıfiΛ÷ (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi) ◊›˘ Ë÷˘. ¤Îfl÷¤fl‹Î_ ÿÂıflÎ ’‰˝fiÌ ¤„@÷‹› μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ÂÏfi‰Îflı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ’ÎÀfi√fl fi‰Ì ÏÿSËÌ‹Î_ ·Î· Ï¿S·Î ’fl “±E»Î¥”fiÎ ÷Ìfl◊Ì “⁄ÒflÎ¥w’Ì” flΉHÎfi_ ÿËfi ¿›* Ë÷_ ±fiı Á‹Î…‹Î_ flËı·Ì ⁄ÿÌfiı fiÎ⁄Òÿ ¿fl‰Î ±ÎË˚‰Îfi ¿›* Ë÷_. ‹˘ÿ̱ı flΉHÎfiÌ fiÎϤ ÷flŒ ÷Ìfl ŒıÓ¿Ì flΉHÎÿËfi ¿›* Ë÷_. ±Î ±√Îμ ÷ı‹HÎı fl΋-·Z‹HÎfiÌ ±Îfl÷Ì μ÷ÎflÌ fi‹fi ¿›* Ë÷_. (Œ˘À˘Á˙…L›— www.pmindia.gov.in)


±˘@À˘⁄fl 13, 2017 October 13, 2017

13

√…flÎ÷

¤Î…’fiÌ √…flÎ÷ √˙fl‰ ›ÎhÎÎfi˘ ¿fl‹Áÿ◊Ì ’˛Îfl_¤ ¿flΉ÷Î ±Ï‹÷ ÂÎË ¿fl‹Áÿ— ¤Î…’ı ±Î√Î‹Ì Ï‰‘ÎfiÁ¤Î «_ÒÀHÎÌ ‹ÎÀı ’˛«ÎflfiÎ lÌ√HÎı ¿›Î˝ »ı. ¤Î…’ı ¿fl‹Áÿ◊Ì √…flÎ÷ √˙fl‰ ›ÎhÎÎfi˘ ±Îfl_¤ ¿›˘˝ »ı. ¤Î…’fiÎ flÎWÀˇÌ› ±K›ZÎ ±Ï‹÷ ÂÎËı √…flÎ÷ √˙fl‰ ›ÎhÎÎfiı ’ZÎfi˘ Œ·ı√ Œfl¿Î‰Ì ’˛V◊Îfi ¿flÎT›_ Ë÷_. ±Ï‹÷ ÂÎËı ¤Î…’fiÎ ⁄ı ÿΛ¿Î‹Î_ √…flÎ÷fiÎ ◊›ı·Î ω¿ÎÁ ±fiı hÎHÎ ‰Ê˝◊Ì ¿ıLƒ‹Î_ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÌ Áfl¿Îflı ÷ı‹Î_ ¿flı·Ì ‹ÿÿfiÌ Ï‰√÷˘ ±Î’Ì Ë÷Ì. ±Ï‹÷ ÂÎËı ¿èÎ_ ¿ı ÁflÿÎfl ’Àı·, ‹˘flÎfl∞ ÿıÁÎ¥ ±fiı ’»Ì fiflıLƒ ‹˘ÿÌ Ë˘›, ¿˘Ó√˛ıÁfiÌ hÎHÎ hÎHÎ ’ıœÌ±ı √…flÎ÷fiı Á÷÷ ±L›Î› ¿›˘˝ »ı ÷ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ …fi÷Î flÎË· √Î_‘Ì ’ÎÁı ‹Î√Ì flËÌ »ı. ω¿ÎÁfiı ‹Ω¿ ⁄fiΉfiÎflÎ, √Î_Õ˘ ¿ËıfiÎflα˘fiı ±Î√Î‹Ì «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ …fi÷Î ⁄flÎ⁄fl …‰Î⁄ ±Î’Âı. ±Ï‹÷ ÂÎËı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ÁflÿÎflÁÎËı⁄fiÌ ’H› ¤ÒÏ‹ »ı, F›Î_◊Ì ÿıÂfiı ±ı¿ÁÒhÎı ⁄Î_‘‰Îfi_ ±ÎË˚‰Îfi ¤Î…’fiÌ √…flÎ÷ √˙fl‰ ›ÎhÎÎfi˘ ¿fl‹Áÿ◊Ì ±Îfl_¤ ¿flΉ÷Î ¤Î…’fiÎ flÎWÀˇÌ› ±K›ZÎ ±Ï‹÷ ÂÎË. (Œ˘À˘Á˙…L›— ÏËLÿV÷ÎfiÀÎ≥QÁ) (…‹HÎı) ±Ï‹÷ ÂÎËfiı ÁflÿÎfl ’Àı·fiÌ ¿flΛ_ Ë÷_. ±Î…ı I›Î_◊Ì √…flÎ÷ √˙fl‰ ›ÎhÎÎ Âw ’˛Ï÷‹ÎfiÌ ’˛Ï÷¿ÚÏ÷ ±’˝HÎ ¿fl÷Î ¤Î…’ ’˛ÿı ±K›ZÎ Ï…÷ ‰ÎCÎÎHÎÌ ÁÎ◊ı ‹A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌ. (Œ˘À˘Á˙…L›— ŒVÀÛ’˘VÀÕ˘À¿˘‹) ◊Λ »ı …ı ±Î√Î‹Ì «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ¤Î…’fiı ’˛«_Õ ÿ½fi ¿›Î* Ë÷Î_ ±fiı ±Î{Îÿ̿΂ ÷◊Î ÷ı ±√ÎμfiÌ ÂÎË ±fiı ¿ıLƒÌ› fiÎHÎ΋_hÎÌ ±flHÎ …ıÀ·Ì ‰E«ı ¤Î…’÷flŒÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î¿Êa ¿Λ ÷ı ‹ÎÀı ⁄ıÿ‹Î_ ⁄Ë‹÷Ì ±’ΉÂı. ¤Î…’ 150 M·Á ⁄ıÿ˘ ∞÷Âı ÁflÿÎfl ’Àı·fiÌ ÷Á‰Ìfl˘ ÏfiËÎ‚Ì Ë÷Ì. flω‰Îflı ¿‹·‹‹Î_ ⁄ıÿ ›˘Ω¥ Ë÷Ì, …ı‹Î_ Á_√ÃfifiÌ ««Î˝ ◊¥ Ë÷Ì. ÷ı‰˘ ωf‰ÎÁ ±Ï‹÷ ÂÎËı T›@÷ ¿›˘˝ Ë÷˘. flω‰Îflı ¿fl‹Áÿ◊Ì fiΛ⁄ ‹A›‹_hÎÌ fiÌÏ÷fi Ïfi„Wø›÷Î Á΋ı ±Ï‹÷ ÂÎËı fiÎflÎ…√Ì T›@÷ ¿flÌ ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ÂÏfi‰Îflı ±Ï‹÷ ÂÎËı ¤Ò÷’Ò‰˝ ±Ï‹÷ ÂÎË ÁÎ◊ı ‹A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌ, ’Àı·fiÎ fiıI≤I‰‹Î_ ‹K› ±fiı μkÎfl √…flÎ÷fiÌ 76 Ë÷Ì. ±Î ⁄ıÿ‹Î_ ’ÎÀÌÿÎfl˘fiÌ fiÎflÎ…√Ì, Áfl¿Îfl ‹A›‹_hÎÌ ±Îfi_ÿÌ⁄Ëıfi ’Àı·fiÌ ÷ı‹fiÎ CÎflı …¥fiı fiΛ⁄ ‹A›‹_hÎÌ fiÌÏ÷fi ’Àı·, √…flÎ÷ ’˛ÿı ω‘ÎfiÁ¤Î ⁄ıÿ˘fiı ±Î‰flÌ ·ı÷Ì ±ı¿ ’¬‰ÎÏÕ›ÎfiÌ Ï‰fl© ·˘¿˘‹Î_ fl˘Ê, ∞±ıÁÀÌ, fi˘À⁄_‘Ì, ‹_ÿÌfiÎ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ±Î ‹·Î¿Î÷ ±œÌ ¿·Î¿ «Î·Ì ±K›ZÎ Ï…÷ ‰ÎCÎÎHÎÌ ‰√ıflı±ı ÁflÿÎfl ’Àı·fiÎ √…flÎ÷ √˙fl‰ ›ÎhÎÎfi˘ ±Îfl_¤ ◊›˘ »ı. ‹Îˢ·◊Ì ‰ı’ÎflÌ-μz˘√¿Îfl˘fiÌ ¿Œ˘ÕÌ ÿÂÎ ‰√ıflı Ë÷Ì. ⁄ıÿ‹Î_ ±Ï‹÷ ÂÎËı «Ò_ÀHÎÌ·ZÎÌ T›ÒËfl«fiÎ ’fl CÎflfiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ÷ı±˘±ı ±¬_Õ F›˘÷fiÎ ÿflÏ‹›Îfi √…flÎ÷fiÌ ‹·Î¿Î÷ı ±Î‰ı·Î ±Ï‹÷ Œı@Àfl ¤Î…’fiı ±Î ‰¬÷ı fiÕÌ Â¿ı »ı I›Îflı ·˘¿˘fiı ·_⁄ÎHÎ’Ò‰˝¿ ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

fi‰˘ ’ZÎ “Á˙fi_ √…flÎ÷ …fi÷Î ’ÎÀa” 80 ⁄ıÿ˘ ’fl «Ò_ÀHÎÌ ·ÕÂı

…›Á¬ ‰ı¿Ïfl›Î

±‹ÿΉÎÿ— Á΋ÎL› ·˘¿˘fiÎ ’˛ffi˘fiı μÃÎ‰Ì ·˘¿ÏË÷fiÎ ‹<tα˘ ÁÎ◊ı ±Î√Î‹Ì √<…flÎ÷ ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ “Á˙fi<_ √<…flÎ÷ …fi÷Î ’ÎÀa” 80 ⁄ıÿ˘ ’fl ÷ı‹fiÎ μ‹ıÿ‰Îfl ·ÕΉÂı ±ı‹ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_

ÂÎËÌ⁄Î√ Áfl¿ÌÀ ËÎμÁ‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì ’hοÎfl ’ÏflÊÿ‹Î_ ’ÎÀafiÎ ±√˛HÎÌ …›Á<¬ ‰ı¿Ïfl›Î±ı ¿èÎ<_ Ë÷<_. √˛Ìfi √<…flÎ÷, ‹Œ÷ ÏÂZÎÎ, ¬ı÷ÌfiÎ ’˛ffi˘, μz˘√fiÌ Á‹V›Î◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ∞±ıÁÀÌ, √flÌ⁄˘fiı ‹Œ÷ ±Î‰ÎÁ …ı‰Î ¿_¥¿ ‹<tÎ μ’fl ‰Î÷ ¿fl÷Î_ fi‰Ìfi ’ZÎfiÎ ±√˛HÎÌ …›Á<¬ ‰ı¿Ïfl›Î ¿Ëı »ı ¿ı “¤Î…’ ±fiı ¿˘L√˛ıÁ◊Ì ¿_À΂ı·Ì …fi÷Îfiı ±‹Îfl˘ ’ZÎ fi‰˘ ω¿S’ ±Î’Âı.”

√<…flÎ÷fiı ÿı‰Î‹<@÷ ⁄fiΉ‰ÎfiÎ Ïfi‘ÎÛfl ÁÎ◊ı ±‹ı fi‰Ìfi ›<‰Î±˘ …ı±˘ Á‹Î…‹Î_ V‰E» »⁄Ì ‘flΉ÷Î ËÂı ±ı‹fiı ∂¤Î ¿flÌÂ<_. ¬>⁄ … À>_¿Î √΂΋Î_ ±‹ı fi˘_‘fiÌ› ¿Î‹√ÌflÌ ¿fl‰ÎfiÎ μtıÂ◊Ì «>_ÀHÎÌ‹Î_ {<¿Î‰ÌÂ<_, ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿˘fi˘ fl˘Ê Ωı÷Î_ ±Î√Î‹Ì Ïÿ‰Á˘‹Î_ ¿˘¥fiı «˘yÁ ⁄Ë‹÷Ì ‹‚ı ±ı‹ ·Î√÷<_ fi◊Ì, …ı◊Ì ±‹ÎflÌ ∞÷fiÌ Â@›÷Î flËı·Ì »ı. ’˛ΩfiÎ ’˛ffi˘fiı μÃΉfiÎfl ’ÎÀafiı ’˛Ω …wfl ‹÷ ±Î’Âı ±ı‹ ÷ı‹HÎı μ‹ı›<* Ë÷_. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

Á˙flÎWÀˇ ‰ı’Îfl μz˘√ ‹Ë΋_Õ‚ ¶ÎflÎ ÏÕÁıQ⁄fl‹Î_ ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ‰ı’Îfl‹ı‚˘ flÎ…¿˘À— Á˙flÎWÀˇ ‰ı’Îfl μz˘√ ‹Ë΋_Õ‚ ¶ÎflÎ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ 11◊Ì 15 ÏÕÁıQ⁄fl ÿflÏ‹›Îfi Á˙flÎWÀˇ ‰ı’Îfl μz˘√ ‹Ë΋_Õ‚-2017 ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ‰ı’Îfl‹ı‚˘ ›˘ΩÂı. 30 ÿı¢‹Î_◊Ì 300◊Ì ‰‘ ωÿıÂÌ Ï⁄{fiıÁ‹ıfi ±fiı 1000 ¿fl÷Î_ ‰‘ Ï⁄fiÏfi‰ÎÁÌ ’flÎ√ ÷ı…\flÎ √…flÎ÷̱˘ ¤Î√ ·ıÂı. √…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÎ μz˘√, ¿ÚÏÊ, ÁΛLÁ ±ıLÕ Àı@fi˘·˘∞ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ ±fiı ≥LÕı@VÀ-⁄Ì ¶ÎflÎ ÁË›˘√

±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. √˛ıÀ Ï⁄˛Àfi ¿LÀˇÌ ’ÎÀÛfifl …›Îflı …‹˝fiÌ Áfl¿ÎflfiÌ Á_V◊Î ∞±Î≥{ıÕ ≥fi˘‰ıÂfi ’ÎÀÛfifl »ı. ≥◊˘Ï’›Î, CÎÎfiÎ, À˘√˘, Áıfiı√fl, ‹˘{΄Q⁄¿, ÁÿÎfi, {΄Q⁄›Î, ¿˘Ó√˘, ÁÎμ◊ ±ÎÏ¡¿Î, ¿ıL›Î, ›√ÎLÕÎ, ÀÎL{ÎÏfi›Î, ±ŒCÎÎÏfiV÷Îfi, ⁄Î_√·ÎÿıÂ, lÌ·_¿Î ÁÏË÷fiÎ ±fiı¿ ÿı¢fiÌ «ıQ⁄fl ±fiı ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfifi˘ ÁË›˘√ ÁÎ_’Õu˘ »ı. √…flÎ÷fiÌ ‰ÏflWà Á_V◊α˘ Á‘fi˝ √…flÎ÷ «ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹Á˝ ±ıLÕ ≥LÕVÀˇÌ{, √ÎËıÕ-øıÕÎ≥, √…flÎ÷ VÀıÀ M·Î„VÀ¿ ‹ıL›Œı@«flÁ˝ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi, ≥„LÕ›fi ÕˇBÁ ‹ıL›Œı¿«flÁ˝ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi, ωf‰ √…flÎ÷Ì Á‹Î…, ÷ıflÎ’_◊Ì ’˛˘ŒıÂfi· Œ˘fl‹ ÁÏË÷

±fiı¿ Á_√Ãfi˘ ±Î ¿Î›˝‹Î_ ÁË›˘√Ì Á_√Ãfi˘ ÷flÌ¿ı ΩıÕΛı·Î_ »ı. Á_V◊ÎfiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ Ëη Á‘Ì‹Î_ ÀˇıLÕ ±ı‰˘ flè΢ »ı ¿ı ±Î’HÎÎ μz˘√’Ï÷±˘ ‹Î·fiÌ Ïfi¿ÎÁ ‹ÎÀı Á÷÷ ωÿıÂ’˛‰ÎÁ ¿flı »ı, ωω‘ ÿı¢‹Î_ …≥fiı ‹Î¿ı˝gÀ√fi˘ ’˛›ÎÁ ¿flı »ı, I›Î_fiÎ Ïfi›‹˘ ±fiı Âfl÷˘fiı ±Î‘Ìfi ·Î_⁄Ì μ‘ÎflÌ ±fiı ¬˘À ’HÎ ÁËfi ¿flı »ı, ’fl_÷ Á˙flÎWÀˇ ‰ı’Îfl μz˘√ ‹Ë΋_Õ‚ ¶ÎflÎ »ıS·Î_ hÎHÎ ‰Ê˝◊Ì Á˙flÎWÀˇfiÌ ⁄˛ÎLÕ fiÎfiÎ μz˘√ ‹ÎÀı “Á˘ÏÁ*√ Õı„VÀfiıÂfi” ÷flÌ¿ı ’˛V◊ÎÏ’÷ ¿flÎ¥ »ı I›Îflı ·˘¿˘‹Î_ Á˙flÎWÀˇ-¿E»fiÎ μz˘√˘ ±_√ı ΩHοÎflÌ ±fiı ωf‰ÁfiÌ›÷Î ‰‘Ì »ı. ˉı ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ωÿı‰ı’Îfl ZÎıhÎı √…flÎ÷‹Î_ fi‰Î ›√fi˘ ±Îfl_¤ ◊Âı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

¬_¤Î÷fiÎ μz˘√’Ï÷ ±fiı ÿÎ÷Î ⁄Ì. ÕÌ. flΉfi_ Ïfi‘fi ¬_¤Î÷— ¬_¤Î÷ ÷η¿ÎfiÎ ™ÿı· √΋fiÎ ‰÷fiÌ ±fiı V‰Î÷_h›ÁıfiÎfiÌ, ¿ı‚‰HÎÌ¿Îfl, μz˘√’Ï÷ ±fiı ÿÎfi‰Ìfl ÷flÌ¿ıfiÌ fi΋fiÎ ’΋fiÎfl ¤√‰÷̷η ÕÎèÎηη flΉfi_ 92 ‰Ê˝fiÌ ‰›ı ±‰ÁÎfi ◊›_ »ı. ÷ı±˘fiÎ ‹Îfi‹Î_ ⁄Ì. ÕÌ. flΉ ¬_¤Î÷‹Î_ Â΂Î, ¿˘·ıΩı‹Î_ ˆZÎÏHο ¿Î›˝ ⁄_‘ flèÎ_ Ë÷_. ωÿıÂfiÌ ¤ÒÏ‹‹Î_◊Ì ¿Ì‹÷Ì flIfi˘fiı ¢‘Ì ¿ÎœfiÎfl μz˘√’Ï÷±ı ¬_¤Î÷fiÎ ÏÂZÎHÎ ±fiı ±Îfl˘B› ZÎıhÎı ‹Ëk‰fi_ ›˘√ÿÎfi ±ÎM›_ »ı. ±Î μ’flÎ_÷ flÎF›’ηfiÎ ËV÷ı ¬_¤Î÷fiÎ ÿÎfi‰Ìfl ¤Î‹ÎÂÎ Âıà ¤√‰÷̷η ÕÎèÎηη flΉfi_ ÁL‹Îfi ◊›_ Ë÷_. ¬_¤Î÷fiÎ flΉ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ˢ·‹Î_ ÷ı±˘fi˘ ’ÎÏ◊˝‰ ÿıËfiı ±ı¿ Ïÿ‰Á ‹ÎÀı ÿ½fi ‹ÎÀı ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. I›Îfl ⁄Îÿ ÷ı±˘fiÌ ±_Ï÷‹›ÎhÎÎ fiÌ¿‚Ì Ë÷Ì, …ı‹Î_ ¬ıÕÎ-±ÎHÎ_ÿ ÁÏË÷ Á‹√˛ «fl˘÷fl ’_◊¿fiÎ flÎ…¿Ì› ±Î√ı‰Îfi˘, Á_÷˘, ‹Ëo÷˘, ¤…fi‹_Ղ̱˘, ˆZÎÏHο Á_V◊α˘fiÎ ±Î√ı‰Îfi˘ ÁÏË÷ ±fiı¿ ωω‘ ÁÿB≤ËV◊˘ ΩıÕΛΠË÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±Î_√‚Ì «ŸK›Îfi_ ’fi ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘˘. »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì Áı‰Î¿Î›˝fl÷ ±ıfi∞±˘ Á_V◊Î fiÎ÷-Ω÷ ¨«-fiÌ« ‘‹˝ ¿ı ¤ıÿ¤Î‰ ÏÁ‰Î› »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. ±Î Á_V◊Î Ïÿ·ıfl ÿÎ÷ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. Ëη …\fiÌ ⁄ı ‹Î‚fiÌ Ï⁄„SÕo√‹Î_ ¿Î›˝fl÷ »ı. Áω‘΋Î_ CÎflÕÎ-‹Î-⁄Î’fiı μ’fl «Õ‰ÎfiÌ ◊˘ÕÌ ÷¿·ÌŒ ’Õ÷Ì Ë˘› »ı. Á‹›fiı ‹Îfi ±Î’Ì Áı‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ÁÎ◊ı ±Î Á_V◊Î ÷fi-‹fi ’˛ı‹◊Ì ‹Îfi‰ Áı‰Î ±ı… ’˛¤ Áı‰Îfi_ ¿Î›˝ ¿flı »ı. ±Î Á_V◊Îfiı ¤Î‹ÎÂÎfiÌ CÎHÎÌ ⁄‘Ì …wfl »ı. Ωı ¿˘¥ ‹Îfi‰÷Îfiı ‹Îfi ±Î’Ì CÎflÕÎ ‹Î-⁄Î’fiÎ ·Î_⁄˘ ËÎ◊ ¿flÂı ÷˘ ÷ıfiÌ Á_V◊Î fi˘Ó‘ ·ıÂı. ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘‰Î ‹ÎÀı μk΋ ±‰Áfl ÿ‰Î ±_÷flfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÿÒfl Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı »ı. ÿ‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ¢’Ÿ√‹Î_ ¿ı ‹˘·‹Î_ ‹‚÷Î fi◊Ì. ÏfiflΑÎfl ‹Î-⁄Î’fiÎ ±_÷fl◊Ì ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ı ÷˘ g…ÿ√Ìfi˘ ⁄ıÕ˘ ’Îfl ◊Âı. T≤©Îl‹fiÌ ’˛‰ı ’˛Ïø›Î «Î· »ı. …fifiÌ …HÎı ÷˘ hÎHÎ …HÎ…ı, ¿Î_ ÿÎ÷Î, ¿Î_ ¤@÷, ¿Î_ Âfl‰Ìfl fiÏË÷fl flËı…ı ÷_ ‰Î_{HÎÌ ÷_ ‹÷ √‹Î‰Ì fifl - {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ ÷Ì◊Ì ¤˘…fi ‹ÎÀı ±‹S› ÷¿. …L‹Ïÿfi, ·BÔfi, ‰ÎV÷, lΩ’ZÎ, ’H›÷Ì◊Ì, lÌ‹_÷, …fi˘¥, Â¤¿Î‹fiα˘ Â¤ ’˛Á_√˘±ı ±Îl‹‰ÎÁ̱˘fiı ¤˘…fi ±Î’Ì ±’Î‰Ì ’H›fi_ ¤Î◊_ ⁄Î_‘˘ T≤©˘fiı ÿkο ·ı‰ÎfiÌ ›˘…fiÎ Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷¿÷Ì Œ˘À˘ ‹¿‰Îfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. ÷¿÷Ìfi_ ’˛Œ ÿÎ÷Îfiı ’hÎ ¶ÎflÎ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. Á_V◊ÎfiÌ w⁄w ‹·Î¿Î÷ı ’‘Îfl‰Î ËÎÏÿ¿Û ±Î‹_hÎHÎ »ı. √…flÎ÷ flÎF› ±Î›˘Ï…÷ ¿·Î ‹Ëο<_¤-2017‹Î_ Ëı‹«_ƒÎ«Î›˝ Á_V¿Ú÷ ’ÎÃÂ΂Î-√fl¿<·‹ ÁÎ⁄fl‹÷ÌfiÎ »Îh΢fi˘ ω…› ◊›˘ »ı. Á_V◊ÎfiÎ … ωzÎ◊a ¿<· ω…›¤Î¥ ÂÎË (μ. 17) ÷⁄·Î_‰Îÿfi V’‘ν‹Î_ flÎF›¿ZÎαı ’˛◊‹ V◊Îfiı ω…ı÷Î ◊›˘ »ı ±fiı w. 5001fi˘ fl˘¿Õ ’flV¿Îfl ’˛ÎM÷ ¿›˘˝ »ı. Á_V◊ÎfiÎ … ⁄ÌΩı ‹ı‘Î‰Ì »ÎhÎ ‰IÁ· ±Ï‹÷¤Î¥ ÂÎË (™. 20) flÎF›¿ZÎαı ‰Î›˘Ï·fi‰Îÿfi‹Î_ ϶÷Ì› V◊Îfiı ω…ı÷Î ◊›˘ »ı. Á_V◊ÎfiÎ ¿<·’Ï÷ μk΋¤Î¥ ÂÎË, Ï…÷ıLƒ¤Î¥ ⁄Î·Õ ±fiı Á_«Î·¿ ±Ï¬·¤Î¥ ÂÎËı ω…ı÷ΠωzÎ◊a±˘fi_ ωÏÂWÀ ±Ï¤‰Îÿfi ¿›*. Á_V◊Îfi˘ Á_√Ì÷ ω¤Î√ ±ı ‹˘ÓCÎıflÌ Ï‹·¿÷ »ı.

Mahavir Kalyan & Vikash Trust State Bank of India Bilimora (Devsar) Branch A/C. 352 88728099 Ifsc code SBI N 0007770

‰‘ ω√÷ (’»’fl») ’˛‹¬

lÌ ‹Î‘‰·Î· ’fl˘ÏË÷

(M) +91 9925673021, (O) +91 2634 - 285121 ‹ËΉÌfl T≤©Îl‹, ωl΋B≤ËfiÌ ±Î√‚, ‹. ’˘. ⁄Ì·Ì‹˘flÎ (‰ıVÀ) ÷Î. √HÎÿı‰Ì. Ï…. fi‰ÁÎflÌ 396321. Email: madhavlal.purohit@gmail.com


October 13, 2017

14

±ù@ËùÚß 13, 2017

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: SALE / LEASE / BUY

HOTEL/MOTEL: SALE / LEASE / BUY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

10 unit Motel for sale in Martinsburg, W.V. with 3 BDR house, 1.5 Acre land. Gross $100K. Profit making and low maintenance. Serious buyers only. Call: 304-707-1196.

TWO FRANCHISE HOTELS FOR SALE IN SALINA, KANSAS 67401. ASKING PRICE $1 MILLION. Right off Highway I 70, Owner Financing available. Good Opportunity. Call Mohit (785) 571 0001 / (785) 571 0002

Days Inn South TexasÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ±Þõ ÁLË

23 Rooms Independent Motel with Bar and Restaurant(it's already leased) + 65 storage unit in Friendship, Wisconsin (3 hours from Chicago)for sale. With Manager's 3 BDR Apartment. All on 5 acre land. Good location. located on Hwy 13 & 21 intersection. Contact Ken: 608-339-3344

Excellent 30 Units Motel for sale in Conway, Texas with 3 BDRM House and 3 Bath. Prime Location on I 40 & HWY 207 corner on Exit. Profit making and low maintenance. Owner Financing available for serious buyers only. Call (713) 791 8404

10/13 - SS

10/06 - 10/27 - SL

10/06 - 10/27 - SL

10/13-10/20-sd

Montygomery COUNTY, NY 30+ Room Motel, One Storey, 2BDR Managers apartment, Gross Income $200K, Price $750K (Principals Only) CALL SHIV (BROKER) (732) 718 3045.

10/13 - 11/03 - SL

CORTLAND COUNTY, NY 40+ Room Franchise Motel in excellent condition, Gross $450K, Price $1,600,000. CALL SHIV (BROKER) (732) 718 3045.

10/13 - 11/03 - SL

42 ROOMS INDEPENDENT MOTEL IN OHIO, 1 BDRM Manager's apt with adjoining 1.5 acre open commercial land for sale or partnership. Excellent cash flow, owner finance available. Call (513) 289 7397 / (513) 330 5273

10/06 - 10/27 - SL

Beautiful Bungalow type flat with 3 Bedroom, Living room , Kitchen with 24 hours security guard, around-1700 sq. feet area on the 1st floor at South Bopal one of the Best and Modern- Prestigious area of Ahmedabad. Price $125,000. We are ready to exchange against the property in USA. Please call :- 856-316-8769 / 856-313-5039 email: neelashant@gmail.com

10/06-10/27-sd

18 unit Independent motel in Prairie du Chien, WI 53821 for sale(As is where is). Located on Hwy 60,35 & 18. Historical place. Asking price $560,000. price is negotiable. Contact: P J Patel 608-326-2448 Robert 630-678-9005 Fax: 608-326-8958

09/15-11/03/17-sd

28 Rooms Motel with Manager's apartment for sale. Potential for major development. Steady revenue. Best for 1st time buyer. Call (907) 957 3965

09/29 - 10/20-SL

36 Room Motel for Sale in Westbend, IOWA. Excellent neighborhood, no competition, built in 2002, absentee owner. Yearly Revenue $180K. Owner finance available. Price $380K. Call Dinesh (510) 825 5131

09/29 - 10/20-SL

Hotel/Motel on Lease 52 rooms independent-local budget motel in Chesapeake, VIRGINIA state for lease. Near Interstate Highway and Truck stop. Contact: Jay or Sapna 757-746-9040

09/29-10/20-sd

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED Motel in Philadelphia area, PA needs in house Manager. Accommodation will be provided. Legal status and fluent English speaking must. Contact: 610-399-1233

10/13-11/03 sd

Franchise Hotel in Birmingham need Single or Couple Front Desk Clerk. Experience preferred, fluent English, computer literate and legal status must. Accommodation provided with Good Salary. Call (703) 472-6692 / (205) 546-0049

10/13-11/3-SL

57 rooms Franchise motel in Iowa immediately needs housekeeping couple. Legal status must. Accommodation will be provided. Salary and or per room payment. Call : 319-830-6713

10/13-11/03-sd

Front desk / Housekeeping staff needed for a motel located in NH. Person must know English. Legal residents/ US citizens only. Contact: Girish Patel – 603-978-8887

10/13-11/03-ym

Colby, KSÜë_ ±ëäõáí 59 wÜÞí çðÕß 8 ÜùËõá (³ãLËìßÝß

ÀùìßÍùß)Üë_ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ±Þõ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ìç_ÃáÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëëåõ. çëßù ÕÃëß. ç_ÕÀóÑ ÉåÛë´ 909-374-5978 (çäëßõ 9×í çë_Éõ 5 çðÔí - çõLËÿá Ëë´Ü) 10/13-11/03-sd

09/22-10/13-ym

Motel in Savannah, Georgia looking for Housekeeping Couple. Breakfast and Laundry person too. Accommodation provided. èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. legal status must. Contact: Ketal Patel 843-540-3733

10/13-11/03 sd

NEED FRONT DESK HELP FOR NORTHEAST INDIANA (2 HRS AWAY FROM CHICAGO & DETROIT) English, Computer literate and Legal status must. Free accommodation provided. Call (413) 374 6027

10/13-11/03 SL

Franchise Motel in Abilene,Texas needs Housekeepers and Front Desk Help. FREE ACCOMMODATION PROVIDED. Grocery Store, bank, Walmart and restaurants within Walking Distance. LEGAL STATUS MUST. PLEASE CALL: Jayesh @ 507-573-2226 10/13-11/03-JG

Hawthorn suites by Wyndham Kansas city KS. 215 hotel rooms need G.M. and A.G.M. 5 plus years in all phases of hotel Micro management, OPERA pms experience.

èõÍ èëµçÀíÕß ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ÕHë Éwß Èõ. Living accommodation with full kitchen. Call M.B. Patel 334-657 8100 or Email : mp1600@yahoo.com www.helixhotels.com

10/13-11/03 MS

Franchise motel in Indiana ( 45 minutes from Chicago downtown) needs experienced General Manager. Must have hotel experience, excellent motivational and organizational skills. Also, position open for Front desk Clerk.Excellent pay depending on your experience. Carlson experience plus. Please call 219-613 -8950 or Email contactus@bwmerrillville.com.

10/13-MS

21 rooms Independent motel in Clearwater, Florida need young single or couple for housekeeping, front desk and maintenance. English and computer knowledge must. Accommodation will be provided. Close to Indian grocery store. Call Manish patel: 256-613-5266

10/13-11/03-sd

Needed for franchised hotel: Frontdesk staff, Housekeepers. Cleveland Ohio. $4.25/room for housekeeping. Accommodation with proper kitchen & bedroom. Legal status must. Call 269-277-3131. Email RamadaEly@gmail.com.

10/13-11/03-SL

SINGLE/COUPLE NEEDED for Front Desk & Housekeeping help for Independent 25 Rooms Motel in New Cumberland PA 17070. Fluent English & Computer must. Good Pay and free accommodation provided. Call Girish (717) 645 6989

10/13-11/03-SL

46 Rooms Franchise Motel in SOUTHERN CALIFORNIA for sale. Busy location, safe neighborhood. Perfect for Owner Operator with 2 bedroom & Kitchen Apartment. Serious buyers only. Call (714) 381 6476

ÍõVÀ @áëÀóÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±Þõ çëßù ÕÃëß Üâåõ. ç_ÕÀóÑ 830-299-5535 10/13-11/03-SD

EXPERIENCED HOUSEKEEPERS COUPLE NEEDED IN DANBURY, CONNECTICUT. Free Accommodation provided. Legal status must. Call (508) 212 7079

10/13-11/03 SL

75 rooms America's Best value Inn motel in Knoxville, TN need couple for night front desk and laundry. English and Legal must. Accommodation will be provided. Contact: 865-384-7249

10/06-10/27-sd

Franchise Motel in North Carolina needs young couple for Front desk (Fluent English required) and Housekeeping room supervision (not the room cleaning) and another experienced young couple for Housekeeping [Room Cleaning] Accommodation will be provided. Legal status must. Contact:727-430-1809 Email: ramada28803@yahoo.com

10/06-10/27-sd

HOUSEKEEPING SINGLE / COUPLE NEEDED FOR FRANCHISE INDOOR PROPERTY MOTEL IN BATTLE CREEK, MI 49015. Legal status must, Good pay with free accommodation. Call Nick(269) 832 2090

10/13-11/03 SL

Franchise Motel in South Carolina need a single or couple for housekeeping. Good salary & accommodation provided. Call between 9 A.M to 5 PM at 843-209-5570

09/29-10/20-sd


±ù@ËùÚß 13, 2017 October 13, 2017

15

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

Experienced Resident Manager for Days Inn, Fort Dodge Iowa 50501. Fluent English and Computer literate. Accommodation provided. Resume : mikeraja@gmail.com, 562 412 0799

çëµ× Ëõ@çëçÜë_ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ±Þõ Þë´Ë ±ùìÍËß ½õ´±õ Èõ. Çù´ç ±õÍäëLËõÉ ±ÞðÛä Éwßí Õß_Öð Éwß ÕÍõ Öù ËÿõìÞ_à ±ëÕíåð_. áíÃá VËõËç èùäð_ Éwßí.

Hagerstown, Maryland Üë_ ±ëäõá ÁõLÇë´{ èùËáÜë_

10/06 - 10/27 - SL

Franchise Motel in Scranton, PA need couple for Front desk and housekeeping. Accommodation will be provided. Contact: 570-479-6735

10/06-10/27-sd

Econolodge in Maryland, near Washington D.C. looking for house keeping couple. Please contact Shailesh Patel 443-804-3211

09/22-10/13-sd

60 rooms franchise motel in Wichita, KS need single or couple for Manager. Experience and legal must. Attractive salary. Also need a housekeeping couple. Contact Paul Bawa (714) 465 7609 Please email your resume: Pauldbawa@yahoo.com

10/06-10/27-sd

Help Wanted in Naperville, IL 143 Room Country Inn & Suites currently looking for Legal and experienced Housekeeping Couple. Good Pay and Full Time work Provided. Call Jay @ 815-483-5399

09/29-10/20-MS

BEST WESTERN MOTEL ROCHESTER NEW YORK REGION Üë_ èëµçÀíÕçýÞí Éwß Èõõ. ßèõäëÞí

çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ Kalpesh (862) 222 6901

09/29 - 10/20 - SL

ìÜ{ùßíÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ gçÃá ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ (646) 286 8900/(816) 520 9358 (9AM to09/295PM) - 10/20-SL IMMEDIATE HIRE - MICHIGAN DETROIT & FLINT MICHIGAN, INDEPENDENT MOTEL NEED Single / Couple for Front Desk Clerk and Housekeepers. Legal Status must. Accommodation provided. Call Rick (810) 241 8788 (9AM - 5PM)

09/29-10/20-SL

Franchise Motel in Brookville, PA urgently looking for front desk clerk and housekeeping couple. Good salary and free accommodation provided. Contact: Peter Patel 609-820-5905

09/22-10/13-sd

Housekeeping couple For Fairfield Inn & Suites by Marriott in the Buffalo / Niagara Falls, NY USA region. Accommodation will be provided. Legal status required. Inquiries: 716-998-8242 Calls between 9am to 5pm

09/22-10/13-sd

Motel Help Looking for Housekeeper and Night Auditor at North Dakota. Legal status must. Accommodation provided. Good salary. Call: 701-269-1350

09/29-10/20-MS

Wanted House keeping couple for Franchise Motel in St. Louis MO Good Salary and Accommodation Provided. Contact 314-330-4621 or 314-497-3292

09/29-10/20-MS

Email resume to comfortsuitescotulla@gmail.com OR call (830) 308-7232 ±×äë ÜõçõÉ ÜñÀù.

10/13-11/03-ym

Albany, New York Üë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ ÖëIÀëìáÀ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäë ÜëËõ çÃäÍ Èõ. ÃþþíÞÀëÍó èùäðð_ Éwßí. ³ãLÍÝÞ ÇõÞáÞí çÃäÍ Èõõ. ç_ÕÀóÑ ÜðÀõå ÕËõá 914-826-3695 (çäëßõ 10×í çë_Éõ 6 çðÔí) 10/06 - 10/27 - SL EXPERIENCED RESIDENT MANAGER NEEDED FOR Motel in Phoenix, Arizona. Must be fluent in English, Computer literate and Legal. Also Housekeepers needed. Accommodation provided. Call (602) 312 3917 or email : sam.shhospitality@gmail.com

èëµçÀíìÕ_à ±Þõ áùLÍÿí ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ÇëáíÞõ É´ åÀõ Öõäë ±_Ößõ Ãþùçßí VËùß ±ëäõáù Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ Suresh Patel (301) 791-8100 (Hotel) (240) 520-3131 (Mobile)

09/22-10/13 - JG

Chambersburg, PA Üë_ ±ëäõáí 100 wÜÞí Days Inn

ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäðð Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀóÑ Chandrakant Patel 717-816-118509/29-10/20-sd Franchise motel in Alabama need single or couple for Housekeeping, front desk and night audit. Legal status must.. Accommodation will be provided. Call : 256-345-2710 or 256-345-2489 (9 AM to 8 PM)

09/22-10/13-sd

09/22- 10/13-SL

NEED EXPERIENCED FRONT DESK / MANAGER HELP, housekeeping, laundry and maintenance for Franchise Motel in Michigan & Ohio. Legal status must. Good salary with accommodation provided. Call 313-467-0051 or e-mail: rakesh7869@aol.com

LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë³{ èùËõá èõSÕ èëµçÀíìÕ_Ã, ÁLË ÍõVÀ, Üõ³LËõÞLç ÜëËõ çÙÃá ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ÖõÜÉ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. èùËõá çõSç ±õçùçí±õË (±ÞðÛä ±Þõ ÀùQÝðÞíÀõåÞ VÀíá Éwßí Èõ)

èíÞëÑ 201-936-8762 • ìäìäÝÞÑ 757-620-9207 (çÜÝÑ çäëßõ 9 ×í çë_ÉÞë 7 çðÔí)

10/13-11/03-sd

09/29 - 10/27-SL

St. Robert, MO Üë_ Choice Property

èùËá ÜëËõ ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ áíÃá ÜëHëçÞí Éwß Èõ.

ÎùÞÑ (516) 503-3775

09/22-10/13-ym

LOOKING FOR MANAGER SINGLE/COUPLE FRANCHISE HOTEL IN COLUMBIA, SC. MUST HAVE 3YRS+ HOTEL MANAGER EXPERIENCE. CALL 803-463-7352

09/29-10/20-ym

IowaÜë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ áùLÍÿí ÜëËõõ gçÃá ±Þõ

èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÝðäëÞ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ç_ÕÀóÑ Ray 319-512-9039

09/15-10/27 - JG

HOUSEKEEPING COUPLE & NIGHT AUDIT NEEDED FOR FRANCHISE MOTEL IN ROCHESTER, NY. Accomodation included. Competitive pay. Interior corridor. Call: Tarpan @ (585) 484-1998

Immediate opening for Front Desk (Computer skills & English must) and Housekeeping for franchise motels in Maryland and Virginia. Accommodation provided and Legal status must. Call - Shaila: 443.846.1185 or Rohan: 443.939.9126

09/22 - 10/13- SL

Front desk (single/Couple) and Housekeeping (couple) needed for Independent Hotel near Baltimore MD. Accommodations provided. Legal status, Experience & English required. Contact 301-338-4035 or relaxinnhotel@yahoo.com

09/22 - 10/13- SL

DAYS INN & INDEPENDENT MOTEL IN KERRVILLE, TEXAS need Front Desk & Night Auditor help. Minimum 2 years experience with Legal status must. Competitive pay. Accommodation provided. Contact 210-363-7387 / Jobapp0123@gmail.com

09/22 - 10/13- SL

08/25-10/13 - JG

Best Western hotel in Holbrook, Arizona needs An Assistant General Manager. Must have hotel experience, excellent motivational, interpersonal, and organizational skills, responsible for managing daily hotel operations, outstanding guest services and increasing sales. Must be willing to move to Holbrook, Arizona. Room Accommodation will be provided. Excellent pay depending on your experience and performance. Only serious candidates please. Call 562-310-3031

09/22-10/13-sd

Urgent Help Needed Franchise Multiple Motels in Florida needs experienced live in manager-Housekeepers couple, Night auditor and front desk person. LOOKING FOR FULL TIME DRIVER HELP IMMEDIATELY. Must be franchised experience.

(èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. dáËë´Ü Íÿë´äß ½õ´±õ Èõ.) in Gujarati. B.P 386-566-8761or email: bps1018@gmail.com

09/22-10/13-sd

Immediately Need a one experienced couple to run an independent Motel in Florida. Must be legal, fluent in English with computer knowledge. also need 1 couple for Housekeeping

(èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ÕHë Éwß Èõ) Good pay with accommodation. Call: 954-325-6738

09/22-10/13-sd

14 Rooms Motel in Great Barrington, Massachusetts need experienced couple for Housekeeping and Front Desk help. Fluent English and Legal must. Free Accommodation provided. Call (413) 528-2350, Extn 0

09/29 - 10/20-SL

Baltimore ±Þõ PhiladelphiaÜë_ ±ëäõá ÜùËõá ÜëËõ Manager, Housekeeping Ö×ë Front Desk ÜëËõ

±_Ãþõ° ½HëÀëß ÀÕá ±×äë ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí TÝäV×ë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call Jagruti: (717) 860-8604

12/23-12/15-mv


October 13, 2017

16

¹Ú@Ă&#x2039;ĂšĂ&#x161;Ă&#x; 13, 2017

@åÍÏçĂ&#x17D;ĂŤÂłĂ?Ýç CL ASSIFIED MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: FEMALE

VAISHNAV PARENTS INVITE CORRESPONDENCE FOR US CITIZEN SON 34/5â&#x20AC;&#x2122;11â&#x20AC;? MASTERS HEALTH IT MANAGEMENT, M.B.A, N.J.Based looking for educated cultured girl. EMAIL nshah45@gmail.com

Alliance invited for Muslim boy, 39 years, never married, MBA from reputed institute in India. Currently in Chicago. Looking for a nice girl. Send bio and photo to syed0410@gmail.com

Sister invites alliance for Jat Boy 31 / 6"/ I T Professional in Delhi, Divorced looking for US Citizen girl. Caste no Bar. Email Bio-data with photo: seema100@gmail.com / (917) 436 3185

Chovis Gam Leva Patel affluent family seeks educated, family oriented girl with good Indian cultural and family values for their Son, Pharmacist, 30/5â&#x20AC;&#x2122;8â&#x20AC;? fair handsome Please email biodata:

US Born Hindu Vaishnav Issueless Divorcee, Dentist Attractive, 41 yrs / 5' 2" seeks US Resident Highly Educated / Professional Groom Below 45 Years. Send Bio-data+Photo: usa82017@gmail.com

Ă&#x20AC;Ă?äÍ Ă&#x2022;Ă&#x2039;þå USA ÏçÏĂ&#x2039;{Ă&#x17E; Ă?ðäĂ&#x20AC; ÂŞĂ&#x153;Ă&#x; 38 ÂŹĂ&#x2021;Í´ 5Ă&#x201C;7Ă&#x201C;Ă&#x201C; èÍ´VĂ&#x20AC;>ĂĄ Ă&#x192;ÞÞFĂ?ð¹þĂ&#x2039;, ĂŹĂ&#x17E;Ă&#x2DC;ÚýÌ, äþÏĂ&#x2030;Ă&#x2039;þÏĂ&#x;Ă?Ă&#x17E;, ç_VĂ&#x20AC;ĂŤĂ&#x;Ă­ Ă?ðäĂ&#x20AC; Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ ÂąĂ&#x153;þÏĂ&#x;Ă&#x20AC;Ă&#x17E; Ă&#x192;ÞÞíĂ&#x17E;Ă&#x20AC;ĂŤĂ?Ă˝, ÏäÏ{Ă&#x2039;Ă&#x; Ïä{ĂŤ ÂąĂ&#x2014;äÍ ÏçÏĂ&#x2039;{Ă&#x17E; Ă?ðäĂ&#x2013;Ă­ ÂąĂ&#x2014;äÍ äÍåí Ă&#x2013;Ă&#x;Ă&#x17D;Ă&#x2014;Ă­ Ă&#x161;ĂŤĂ?ĂšĂ?ĂľĂ&#x2039;ĂŤ Ă&#x17D;ĂšĂ&#x2039;ĂŤ çÍĂ&#x2014;Ăľ ç_Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ăł ¹ÍäĂ&#x20AC;ĂŤĂ?Ă˝ Ă&#x2C6;þþ. iĂŤĂŤĂŹĂ&#x2013;Ă&#x161;ĂŤĂ&#x201D; Ă&#x17E;Ă&#x2014;Ă­. Contact Cell 847-877-8461 Email: fulesh18@gmail.com 10/06-11/03-SL

Uncle invites correspondence for handsome, tall, never married nephew, 35 yrs, B. Com / Medical assistant from never married, vegetarian, Gujarati girl. Send bio-data / photo at csbhatt2002@yahoo.com Contact: 562-926-4738 10/13-11/03 SL

Sister invites alliance for Jat Boy 31 / 6"/ I T Professional in Delhi, Divorced looking for US Citizen girl. Caste no Bar. Email Bio-data with photo: seema100@gmail.com 10/06 - 10/27 - SL

Gujarati brahmin family invites matrimonial alliance for their family oriented never married son (MS Systems Engg.) strictly vegetarian, non smoker, Pl send inquiry at: tigermart7@gmail.com or 469-733-8865 09/29-10/20-ym

Gujarati family looking for educated US Citizen Hindu girl for their US Citizen son 38,5.6" Quality Control Manager, San Francisco based. Email photo/ bio-data : jls179@yahoo.com

10/13 - 11/03 - SL

Jain / Patel Parents invite alliance for their Son, 24/5â&#x20AC;&#x2122;11â&#x20AC;?, Masters of Computer Science on Student Visa, from Green card / Citizen Daughter's Parents. Contact :psaurin@yahoo.com 732 877 9045. 10/13 - 11/03 - SL

GUJARATI FAMILY INVITE ALLIANCE FOR THEIR US CITIZEN SON 33 /5'8" , Vegetarian, MBA, Consultant in CA from educated, cultured, vegetarian girl. Email Bio-data & photo : rameshp123@gmail.com

10/13-11/03 SL

Patel_family2017@yahoo.com

734-560-4950 09/22-10/13-MS

MATRIMONIAL: FEMALE

Brother-in-law Seeks Match for Punjabi Girl (Visiting Chicago) Never married 42 YR/5â&#x20AC;&#x2122;3â&#x20AC;?, beautiful, Educated Girl Worked- JC PenneyAir France-wealth management firm Parents Doctors Practicing Medicine New Delhi. Boy must be educated and well settled. Call Mr./Mrs. Saluja (630) 351-2121 or E-mail bio data/photo Saluja868@yahoo.com 10/06-11/24-MS

10/06 - 10/27 - SL

Saurastra Leva Patel, Family looking for Greencard/Citizen Girl in USA for their nephew (24 Yr, BBA, Handsome, 6') living in Gujarat. 100% vegetarian, Pl send Inquiry at : tigermart7@gmail.com or 469-733-8865 09/29-10/20-ym

Gujarati family invites correspondence from well educated (preferred MD) boy for their beautiful MD daughter, height 5'.5", age 33 , US citizen. Phone # 408 836 5463 / email: fpandya2@gamil.com 09/22 - 10/13- SL

To advertise in MATRIMONIAL SECTION call: 212-675-7515 â&#x20AC;˘ fax: 212-675-7624 To read GUJARAT TIMES ePaper visit gujarattimesusa.com

09/29 - 10/20 - SL

AUTO DONATIONS

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

EDUCATION

Donate your car to Wheels For Wishes, benefiting Makeâ&#x20AC;?Aâ&#x20AC;?Wish. We offer free towing and your donation is 100% tax deductible. Call (855) 376â&#x20AC;?9474

Subway for sale in Monticello, NY. Grosses $6,000/week. Gross rent is $2,222/month. Low overhead; Great location. New Development coming to the area. Contact (770) 664-9999

BEER DISTRIBUTOR IN ALLENTOWN, PA.

Multiple Programs P rograms with

BUSINESS OPPORTUNITIES

Gas station/Convenience store & Liquor store Rembert, South Carolina. For sale / lease. Owner wants to retire. Call 803-795-4977 10/06-10/27-sd

Gas station for sale or Lease with convenience store in Waycross, Georgia. Nice location with 16 pumps. Only serious buyer inquire at 912-281-6331/ 912-281-9065

09/22-10/20-ym

SUBWAY SANDWICHES Location, Location, Location! Lower Westchester County, NY Downtown Offices, IMAX Entertainment Complex, Major College within 5 min Walk. 10 Billion Redevelopment Project passed around the store. Selling at Low Price due to health reasons. Call 516-448-5626 09/29-10/20-sd

dalsania.milan@gmail.com RESTAURANT FOR SALE : Wingstop Restaurant Franchise New Orleans, Louisiana70126 - Prime Location $850,000 gross yearly. Absentee owner $350,000 - Profitable business call Viren Patel 848 250 4632 Vrens11@gmail.com 09/29 - 10/20-SL

call: 212-675-7515

To advertise in BUSINESS OPPORTUNITY

888.642.4620

call: 212-675-7515 EDUCATION

7E3PEAK'UJARATI (INDI"ANGLA

(6/ )6WXGHQW9LVD &'3$3+RPH&DUH &KDQJHRI6WDWXV%%+-WR) 3ERVEYOUR0ARENTS

3KOHERWRP\(.* 0HGLFDO$VVLVWDQW3&7

09/29-10/20-sd

To advertise in BUSINESS OPPORTUNITY

09/01-10/13-ym

CPT CP T & OP OPT T

To read GUJARAT TIMES ePaper visit www.GUJARATTIMESUSA.com

07/21-10/06-iq

10/13-ny

In state of PA, beer distributor can only sell beer. Located in a prime retail community, 5000 sqft, $7500 a month rent. Excluding lottery yr 2016 Net sale of $950K+, In 2017, business is up by 6%+, Asking price of $425,000 plus inventory. Almost absentee ownership. Serious inquiry only â&#x20AC;&#x201C; please email

.EIGHBOR 2ELATIVES &RIENDS 'ETPAIDFORTHIS3ERVICES .O,ICREQUIRED

/RZHVW7XLWLRQLQ1HZ-HUVH\ 1HZ<RUN

3K 3OHQXP,QVWLWXWH1- 6DUDK&DUH86$

*&+"LVD  *ERSEY#ITY .*

$FFHVV&DUHHUV1< %,-0LACE  "ROOKLYN .9

UG6W6XLWH -DFNVRQ+HLJKWV1<

09/29-12/29-ym

10/06 - 10/27 - SL

10/13 - 11/03 - MS


±ù@ËùÚß 13, 2017 October 13, 2017

17

@áëìçÎë³Íûç CL ASSIFIED EMPLOYMENT

HELP WANTED

HELP WANTED

INDIA EMPLOYMENT AGENCY Computer Programmers, Jewelry Production Manager, Textile Designer, Garment Warehouse Supervisor, Import/ Production Manager/ Merchandiser, Traffic Coordinator, Chemist, Pharmacist, R&D, Secretary, Receptionist, Admin. Assist, H.R. Associate, Marketing, Data Entry/EDI, Clerk, CA/CPA, Accountant/Bkkpr. Phone (212) 564-0620 Interview in NYC By appointment only

Help wanted for Gas Station & Convenience Store in Connecticut. Call for more information Ahmed (860) 608-9636

Indian Fast Food Restaurant located in Richmond VA, looking for Experienced Cook with Expertise in Making Dosa/South Indian dishes. Contact: 804-495-9831 or

09/29-10/20-ym

AIRLINE CAREERS Start Here –Get trained as FAA certified Aviation Technician. Financial aid for qualified students. Job placement assistance. Call AIM for free information 866-296-7094 IQ

10/13- NY

HELP WANTED

Part time accountant required for jewelry company. Should have good analytical skills and strategy skills. Email : snsadhwani@aol.com Call 917 749 5085

HOUSEHOLD HELP WANTED

paa.meenapatel@gmail.com

10/06 - 10/27 - SD

IMMEDIATE HIRE : NEED FULL TIME EMPLOYEES FOR LIQUOR STORE in Hagerstown, Maryland (MD 21740) Safe nice neighborhood. Good salary and accommodation available. Call Dixit ( 813) 334 8556

10/06 - 10/27 - SL

10/13 - 11/03 - SL

áíä-³Þ Àõ áíä-±ëµË

Watchung, New JerseyÜë_

Íù@Ëß ÀÕáÞõ ßçù´ ±Þõ èâäë CëßÀëÜ ÜëËõ áíä-´Þ Àõ áíä-±ëµË ÚèõÞÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß. ç_ÕÀóÑ 908-279-4525 908-217-4662

10/13-11/03-ym

Need a Couple or single to run gas station with convenience store near Richmond, VA. Driving & Legal Status Must. Call : 804-677-6754

HOUSEHOLD HELP WANTED

SP-tfn

áíä ³Þ ÞõÞí ±Þõ ßçù´ ÀëÜ ÜëËõ ÜØØÞí Éwß Èõ. åëÀëèëßí ßçù´ ±Þõ èâäð_ CëßÀëÜ ÀßäëÞð_ ßèõåõ. ÂñÚ çßç ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ. 919-444-1597

10/06 & 10/13 - SL

NEED LIVE-IN GUJARATI COUPLE IN OKLAHOMA CITY to take care of handicapped elderly male. (Total Care) Cooking and light Housekeeping included. Monthly $4000 with free accommodation. Call (405) 924 7617

10/13-11/03-sd

Learn About EB-5 Investor & Business Visas and Regional Centers David Dhillon (760) 353-6666

09/29-10/20 - JG

NEED DRIVING LICENSE

Truptesh Kothari 585-397-6822 09/29-10/27-ym

Wyoming (PA) Scranton

Þ°À ÃðÉßëÖí ÕìßäëßÞõ CëßÀëÜ Ö×ë ÃðÉßëÖí ±Þõ Õ_½Úí ßçù´ ÚÞëäí åÀõ Öõäë ÚèõÞÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ çëZëí ÕËõá 570-594-9109 (çäëßõ 8×í çë_ÉÞë 7) (ªÜß 50Þí ÞíÇõ)

Íÿë³ìä_à áëÝçLç Üâåõ ½õ ±ëÕ ±ÜõìßÀëÜë_ áíÃá Þ×í ±Þõ ±ëÕÞí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í Öù ÕHë VËõË ±ùÎ äùìå_BËÞÜë_×í Íÿë³äÙà áëÝçLç Üõâääë ÜØØ Àßåð_. ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù. Call: 347-321-3381 10/06-10/27-sd

09/22-10/13-sd

Subscription/Change of Address ■ Six Months–26 issues

GRAPHIC DESIGNER + GUJARATI TYPESETTER with the knowledge of QuarkXPress and Photoshop. Who can work with Editorial department and ability to effective manage multiple tasks of varying complexities, meet deadlines and work well under pressure.

IMMIGRATION

david.eb5visa@gmail.com www.daviddhillon.com www.daviddhillonstrategies.us

ßùÇõVËß, LÝð ÝùÀóÜë_ CëßÀëÜ ÜëËõ ÃðÉßëÖí ÚèõÞÞí Éwß Èõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

09/29 - 10/20-SL

IMMEDIATE HIRE:

09/29-10/20-SL

Raleigh, NCÜë_ ÃðÉßëÖí ÚùáÖí

HOUSEHOLD HELP WANTED

Gujarati family from Sacramento-California need LIVE-IN NANNY / HOUSEKEEPER for cooking, housekeeping, and to take care of 1 baby. Good Salary with accommodation provided. Himanshu Patel: 540-521-5250

GUJARATI FAMILY FROM BOSTON, MA need couple for household work and taking care of healthy elderly couple. Good salary with accommodation provided. Rasik Patel (810) 241 8788 (9am - 5pm)

$25 U.S.A.

■ One Year–52 issues $44 U.S.A.

■ Two Years–104 issues $84 U.S.A.

■ Three Years–156 issues $111 U.S.A.

■ Six Years–312 issues $211 U.S.A.

■ Ten Years–520 issues $275 U.S.A.

NAME ___________________________________________________________________ STREET _________________________________________________________________ CITY ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ STATE___________________________________ ZIP ____________________________ TELEPHONE _____________________________________________________________ EMAIL ___________________________________________________________________

Call 212 675 7515 ext 102 or

PROFESSION ____________________________________________________________ ❑ Payment enclosed: $ ________________ (Check payable to GUJARAT TIMES)

email: iq@newsindia-times.com

Card # _________________________________________________________________

❑ Charge my:

❑ VISA

❑ MC

❑ AMEX

❑ DISCOVER

Exp. date ___________________________ Security code _____________________ Signature _______________________________________________________________

Read ePapers at

gujarattimesusa.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com epaper.newsindia-times.com

GUJARAT TIMES Corporate Office

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 Emails: gujtimesusa@gmail.com • subscribe@gujarattimesusa.com


October 13, 2017 ±ù@ËùÚß

18

ßí±á ±õVËõË

BUSINESS / SERVICES DIRECTORY

REAL ESTATE

REAL ESTATE/MORTGAGE

REAL ESTATE/INVESTMENT

ACCOUNTANTS/CPA

13, 2017

FOR SALE

ANJAY ACCOUNTAX SERVICE NJ LLC

Harish Hathiwala, CPA

AMA

Specializing in Small Businesses

Mortgage

Hotel-Motel-Property Management Accounting, Auditing, Income Tax, Peer Review

Individual • Business • Corporation 03/10-03/09/18-SD

NJ/NY Banking Dept. Licensed Mortgage Broker NMLS # 248057

CONTACT: MR. VORA Office: (732) 632-8777 Cell: (732) 925-2229 Email: amamortgage@gmail.com

Accounting and Tax Preperation for individual & Businesses. __________________________

15 Wood Ave., Edison, NJ 08820 03/10-03/09/18-SL

VIDEO PHOTOGRAPHY 11/04-10/27/17-sd

www.singhandshah.com (718) 343 4343 TEJAS S. KAPADIA, ESQ.

07/21-07/13-sd

Waldwick, NJ 07463 201-632-1529 tejas@kapadialaw.com

Real Estate, Business, Wills (Estate Planning), Immigration & General Law, Practicing in New York & New Jersey. Enrolled Agent with IRS.

ASTROLOGER

ÀùQMÝðËßë´{ûÍ, ±ëÌ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß Üâåõ

732-412-3611

Áí çìäýçÑ Þä½Ö ìååðÞë ÞëÜÀßHë (ßëìå) ½õ³ ±ëÕíåð_

07/14-07/06/18-SD

±ëß. ±ëß. Õ_ìÍÖ (Õ_ìÍÖ ßIÞ)

FÝùìÖæí, LÝðÜßùáù°VË, ìÚ{Þõç, ÜõßõÉ, åëßíìßÀ ÕíÍë äÃõßõ Üñ_{äHëÞë çÇùË ÜëÃýØåýÞ Ö×ë ìÞØëÞ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

08/04-11/10/17-sd

For many other promotion & more details visit our website: www.amamortgage.com

SINGH & SH AH __________________________ 270-01 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

REAL ESTATE

INDIAN MOST POWERFUL SPIRITUALIST Bhadrakali Mata Astrology Center Pandit Gowri Ganesh

Shri Photo Video DJ: Professional Photography, Video filming, and music for your special occasions.

Call Raja (516) 354-0909 www.shriproductions.com 12/08/17 JG

To advertise in Business Services Directory Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

PROFESSIONAL

P h o t o g r a ph y & Video for ALL occasions

Vandan Patel (Paliyadwala) Cherry Hill, NJ 08003 Call (856) 264-6005 (C) (856) 428-6783 (H) www.dipvandan.com Email: dipvandan@yahoo.com

07/14-07/06/18-sd

HEMISH S. KAPADIA, CPA, EA, MBA, MS SUSHIL T. KAPADIA, CPA, EA, ACA Enrolled Agent with IRS, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Former Tax Auditor & Assistant to Income Tax Commissioner - NYC. 31+ years in practice. Tel: (201) 444-4648

RESIDENCIAL LOANS NEW JERSEY AND NEW YORK We offer low rates Conventional, FHA loans put as low as 3% down with lender paid PMI Please call us to qualify.

07/21-07/13-sd

New Business Set Up Service

Jersey City: (201) 656-2000 NY City: (212) 714-1988 Central Jersey: (908) 837-9030 Orlando: (407) 403-6582

GOT LAND? Our Hunters will Pay Top $$$ To hunt your land. Call for a FREE info packet & Quote. 1-866-309-1507 www.BaseCampLeasing.com

09/08-12/01-MS

REAL ESTATE/MORTGAGE

FÝùìÖæÞù ÇÜIÀëß

NO

Doc Loans 1-4 Family Homes / Investment Properties

ONE STOP SOLUTION

Call: Terry Gangaram President

INCOME TAX

(718) 441-1515

PREPARATION

BUSINESS- INDIVIDUAL

WEDDING SERVICE, DECORATION & religious ceremony In NJ, DE, PA. Self-driver. Contact: 215-781-6503, 267-393-0712, 267-300-6576 092217-MS

MLO# 212919

AUDIT - REVIEW - COMPILIATION

WHITE HORSES for baraats: Beautifully adorned. Carriage too. Tristate area & more. Call Equishare USA (973) 644-3355 or visit: www.EBHorses.com We will beat any legitimate quote.

Drexel Mortgage Corporation

www.drexelmortgage.com 101-05 Lefferts Blvd. Ste. 201 Richmond Hill, NY 11419 Loan thru 3rd party providers. NYS Dept of Financial Svcs. NMLS # 218414

07/21-07/13-sd IQ

02/17-04/17 mv

KESHAV LAL CPA

732-602-1120

WEDDING SERVICES

Email: terry@drexelmortgage.com

NEW COMPANY SETUP ACCOUNTING-PAYROLL

300 Kimball St Suite 204A Woodbridge, NJ 07095.

123016-IQ

INCOME TAX

10/13-ny

To advertise in BSD call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624 To read Gujarat Times ePaper visit GujaratTimesUSA.com

10/13 ny

MORTGAGE CORPORATION

(732) 788-8161; (R) 732-5481014/100617-sd 0559

FARM ESTATE LIQUIDATION! OCTOBER 14TH! 16 TRACTS! COOPERSTOWN, NY! 5 to 28 acres from $19,900! Ponds, streams,Views, apple orchards! Terms avail! Call 888-905-8847 To register. NewYorkLandandLakes.com

MISCELLANEOUS

ÐÐ ÉÝ ±_Úõ ÐÐ

±ëÕÞí ÖÀáíÎùÞù µÕëÝ ½Hëäë ÜëËõ ÉLÜëZëß, ÉLÜÕhëíÀë, Éwßí ßIÞÞð_ ÜëÃýØåýÞ, ±_À FÝùìÖæÎâ ±Þõ ÎáëØõå. ±ëÕÞí ÛëæëÜë_ Î@Ö 31 ÍùáßÜë_ Üâåõ. ÉõÞë ÜëËõ ÉLÜÖëßíÂ, ÉLÜV×â ±Þõ ÉLÜçÜÝÞí ÉwìßÝëÖ Èõ. ÜëËõ ÞíÇõÞë Þ_Úß µÕß ìäÃÖ áÂëäù. Õ_ìÍÖ°

10/06-10/27 - JG

FARMING

Are you disappointed with any Astrologers

Meet once get changes. Guruji can solve all kind of problems predictions in business, money, family problems, education, job, love, divorce, court. He can remove evil spirits & black magic. Phone no 315-285-4567 Whatsap no +918892774700 to US and India

Senior Community Living Only $500/month per person including all meals and residence for medicaid qualified people at Mount Pocono, PA, just 100 miles from NJ, NY, CT, PA. Only first one hundred people will get this deal if qualified and registered. Facility will be open April 2018 for residence. Last date to register is Dec. 31st, 2017. www.theSterlinginn.com Phone 732-762-5809 732-548-1836 hnresort@gmail.com


¹Ú@Ă&#x2039;ĂšĂ&#x161;Ă&#x; 13, 2017 October 13, 2017

19

To book your

AIR TICKETS, CRUISE, TOURS and VACATIONS contact us CALIFORNIA:714-522-8200 FLORIDA: 813-344-0744 TOLL FREE :

1-866-554-P7 U8 J5 A2

EMAIL: info@pujatravels.com OR

For Best Deals on Emirates and Cheapest Fares TAKE STOPOVER IN DUBAI

Or Visit Our OfďŹ ce

Explore Dubai City, Desert Safari, Dhow Cruise and Worldâ&#x20AC;&#x2122;s tallest Building- Burj Khalifa.

www.pujatravels.com

Exclusive EUROPE

pujatravelsint@gmail.com 2017 E. Fowler Ave., Tampa, Florida-33637

Best of SPAIN & PORTUGAL CAPTIVATING AUSTRALIA

(14 nights/15 days)

(11 night/12days)

(11 nights/12 days)

FRANCE, BELGIUM, ITALY, CROATIA, THE NETHERLANDS, GERMANY & SWITZERLAND

MADRID, TOLEDO, LISBON, CASCAIS, SERVILLE, CORODA, MALAGA, GRANADA, VALENCIA & BARCELONA. We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.F

GOLD COAST, CAIRNS, MELBOURNE, SYDNEY We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.

Child is free. We provide INDIAN VEG/GUJARATI for during the tour.

CST # 2075857-40

s 7ESPEAKIN().$) GUJARATI & ENGLISH s 7EAREOPENALLDAY s 7EAREEXPERTSINDELIVERINGSERVICESTO 3/54(!3)!.#/--5.)4)%3 s 7EISSUETICKETSFROM).$)! PAK, BANG, to USA s 7EHAVESPECIALFARESFORBUSINESSCLASS

Attractive AIRLINE FARES

$280

From onwards to

DEL / BOM / AMD / BLR / MAA/ HYD / TRV / CCU / DAC / CMB

CRUISE for ALASKA, BAHAMAS, CARRIBEAN, HAWAI, MEXICO etc For more details & customisation please contact us. We do have other packages for these destinations

www.pujatravels.com

To book and to customize your travel plan please contact us.


October 13, 2017 ±ù@ËùÚß

20

13, 2017

Dish.com/Hindi 1-888-926-1360

+10 CHANNELS

All offers require credit qualification, 24-month commitment with early termination fee and eAutoPay. $240 Savings Offer: Valid for activation and installation of qualifying new DISH service. Requires subscription to a qualifying American or DishLATINO package in addition to Hindi Elite Pack. Receive a monthly credit of $10 for the first 24 months. Important Terms and Conditions: Promotional Offers: International programming requires America’s Top 120 or higher. Upfront activation and/or receiver upgrade fees may apply based on credit qualification. After 24-month promotional period, then-current monthly price applies and is subject to change. Offer ends 10/18/17. 2 Year Commitment: Early termination fee of $20/mo. remaining applies if you cancel early. Hopper: Monthly fees: Hopper, $15; Joey, $7; Super Joey, $10. With PrimeTime Anytime record ABC, CBS, FOX and NBC plus two channels. With addition of Super Joey record two additional channels. Watching live and recorded TV anywhere requires an Internet-connected, Sling-enabled DVR and compatible mobile device. Premium Channels: Subject to credit qualification. After 3 mos., you will be billed $60/mo. for HBO, Cinemax, Showtime, Starz and DISH Movie Pack unless you call to cancel. Installation/Equipment Requirements: A second dish antenna may be required to view both International and American programming. Free Standard Professional Installation only. Leased equipment must be returned to DISH upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Other: All prices, fees, charges, packages, programming, features, functionality and offers subject to change without notice. After 6 mos., you will be billed $8/mo for Protection Plan unless you call to cancel. Free standard professional installation only. Taxes or reimbursement charges for state gross earnings taxes may apply. Additional restrictions and taxes may apply. © 2017 DISH Network L.L.C. All rights reserved. HBO®, Cinemax® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. SHOWTIME is a registered trademark of Showtime Networks Inc., a CBS Company. STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC.

Gujarat Times October 13, 2017  
Gujarat Times October 13, 2017  

Gujarat Times is an Indian language nationally subscribed newspaper, one of the largest Gujarati newspapers in the U.S. It provides an in-de...