Page 1

Dish.com/Hindi 1-888-926-1360

+10 CHANNELS

All offers require credit qualification, 24-month commitment with early termination fee and eAutoPay. $240 Savings Offer: Valid for activation and installation of qualifying new DISH service. Requires subscription to a qualifying American or DishLATINO package in addition to Hindi Elite Pack. Receive a monthly credit of $10 for the first 24 months. Important Terms and Conditions: Promotional Offers: International programming requires America’s Top 120 or higher. Upfront activation and/or receiver upgrade fees may apply based on credit qualification. After 24-month promotional period, then-current monthly price applies and is subject to change. Offer ends 10/18/17. 2 Year Commitment: Early termination fee of $20/mo. remaining applies if you cancel early. Hopper: Monthly fees: Hopper, $15; Joey, $7; Super Joey, $10. With PrimeTime Anytime record ABC, CBS, FOX and NBC plus two channels. With addition of Super Joey record two additional channels. Watching live and recorded TV anywhere requires an Internet-connected, Sling-enabled DVR and compatible mobile device. Premium Channels: Subject to credit qualification. After 3 mos., you will be billed $60/mo. for HBO, Cinemax, Showtime, Starz and DISH Movie Pack unless you call to cancel. Installation/Equipment Requirements: A second dish antenna may be required to view both International and American programming. Free Standard Professional Installation only. Leased equipment must be returned to DISH upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Other: All prices, fees, charges, packages, programming, features, functionality and offers subject to change without notice. After 6 mos., you will be billed $8/mo for Protection Plan unless you call to cancel. Free standard professional installation only. Taxes or reimbursement charges for state gross earnings taxes may apply. Additional restrictions and taxes may apply. © 2017 DISH Network L.L.C. All rights reserved. HBO®, Cinemax® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. SHOWTIME is a registered trademark of Showtime Networks Inc., a CBS Company. STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC.

No. 14 Vol. XIX August 4, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC ®

Published from New York and Chicago

GUJARAT TIMES www.GUJARATTIMESUSA.com


2

August 4, 2017 ±ùÃVË

4, 2017


®

lΉHÎı ω¤„@÷ wÕÌ— lΉHÎ ÏfiÏ‹kÎı ω∞fi˘ ‹ÏË‹Î√Îfi ¿fl÷˘ ωÂıÊ ·ı¬

ÁM÷¿ ¿‰flVÀ˘flÌ

No. 14 Vol. XIX August 4, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

®

GUJARAT TIMES

Published from New York and Chicago

¤Îfl÷fiÎ 14‹Î flÎWÀˇ’Ï÷’ÿı Â’◊ √˛ËHÎ ¿fl÷Î fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿ

Ï⁄ËÎfl‹Î_ flÎ…¿Ì› ¤Ò¿o’— fiÌÏ÷¿<‹Îflı ±Îfl…ıÕÌ ÁÎ◊ı »ıÕ˘ ŒÎÕÌ ¤Î…’ ÁÎ◊ı Áfl¿Îfl fl«Ì

’Îfi_ 11

’Îfi_ 11

’Îfi_ 12-14

√…flÎ÷‹Î_ ‹ıCÎ÷Î_Õ‰ ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ ±Ï÷T≤„WÀ◊Ì ÷ÎflÎ∞ (÷‹Î‹ Œ˘À˘Á˙…L›— ’̱ı‹±˘≥„LÕ›Î, ±ıfiÕ̱Îfl±ıŒ-À‰ÌÀfl, À‰ÌÀfl-±ı±ıfi±Î≥)


August 4, 2017

4

±˘√VÀ 4, 2017

‹_÷T› Published weekly, Founded in 1999

¿˘g‰ÿfiÌ Ïfi›„@÷— ¤Îfl÷fiÎ flÎ…¿ÎflHÎfi˘ fi‰Î ›√‹Î_ ’˛‰ı ¿<_ÿfi T›ÎÁ

Chairman & Publisher Dr. Sudhir M. Parikh Editor-in-Chief Hasmukh Barot Ahmedabad Bureau Chief Digant Sompura News Editor Vipul Bhatt Copy Editor Mahesh Joshi Art and Production Pravinsinh Vaghela (Head) Executive Vice President Bhailal M. Patel Business Development Manager Jim Gallentine Financial Controller Darshana Gandhi Advertising Manager Shailu Desai Advertising Sales Manoj Vyas Sonia Lalwani

M. P. Singh Chauhan (Ahmedabad) Circulation Manager Hervender Singh California Correspondent Shailesh Parikh Texas Correspondent Subhash Shah Corporate Office 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 E-mails gujtimesusa@gmail.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • (773) 856-3445 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 chintu0@hotmail.com Texas Bureau Shah Services 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 gdpsubhash@gmail.com Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 • Fax: 079-26565596 pwmguj@gmail.com Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by Parikh Worldwide Media, LLC 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Annual subscription $44. Periodicals postage paid at New York, N.Y. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Copyright © 2017, Gujarat Times

fi‰Ì ÏÿSËÌ‹Î_ 14‹Î flÎWÀˇ’Ï÷’ÿı «Ò_ÀΛı·Î fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿ ±fiı ÷ı‹fiÎ ’Ïfl‰Îfl ÁÎ◊ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ. (Œ˘À˘Á˙…L›—www.bhindibazaar.com)

¤Î

…’-±ıfiÕ̱ıfiÎ μ‹ıÿ‰Îfl fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿ ¤Îfl÷fiÎ 14‹Î flÎpˇ’Ï÷ Ïfi›<@÷ ◊‰Î ÁÎ◊ı ¤Îfl÷fi<_ flÎ…¿ÎflHÎ fi‰Î ›<√‹Î_ ’˛‰ı ¿flı »ı. ‰ÊÛ 2014‹Î_ ·˘¿Á¤ÎfiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÌ ±Î√ı‰ÎfiÌ Ëı ¤Îfl÷Ì› …fi÷Î ’ÎÀafiı V’p ⁄Ë‹÷Ì ‹‚Ì ±fiı ¿ıLƒ‹Î_ ±ıfiÕ̱ıfiÌ Áfl¿Îfl ±Î‰Ì I›Îfl◊Ì ÂÎÁfi ±fiı flÎ…¿ÎflH΋Î_ ’Ïfl‰÷ÛfifiÌ Âw±Î÷ ◊¥ »ı. μkÎfl ’˛ÿı ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «>_ÀHÎÌfiÎ_ ’ÏflHÎ΋˘±ı ±Î ’Ïfl‰÷Ûfifiı √Ï÷ ±fiı „@÷ ±Î’Ì »ı. ’Ïfl‰÷Ûfifi<_ ·Z› √flÌ⁄ ±fiı ‰_Ï«÷ ‰√Ûfiı ω¿ÎÁ›ÎhÎ΋Î_ Á‹Îωp ¿flÌfiı ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ …√Ή‰Îfi<_ »ı. μkÎfl ’˛ÿı ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ ¤Îfl÷Ì› …fi÷Î ’ÎÀa±ı ÷‹Î‹ ’»Î÷ ±fiı ‰_Ï«÷ ‰√˘˝fiı ÁÎ◊ı ·¥fiı ωf‰ÎÁ …√ÎT›˘ ±fiı ±ÿ˚¤÷ ’ÏflHÎ΋ ‹ı‚T›Î ’»Ì ÷ıfiÎ ’Ïfl’ο - ’<flV¿Îflw’ı μkÎfl ’˛ÿıÂfiÎ “¿˘flÌ” ΩÏ÷fiÎ ÿÏ·÷ ‰√ÛfiÎ fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿ ¤Îfl÷fiÎ flÎpˇ’Ï÷ ⁄L›Î »ı. ¿ıfl‚fiÎ ¿ı. ±Îfl. fiÎflΛHÎ ’»Ì fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿ ⁄ÌΩ ÿÏ·÷ flÎpˇ’Ï÷’ÿfi<_ √˙fl‰ ‹ı‚‰ı »ı. flÎWÀˇ’Ï÷ ’»Ì ˉı μ’flÎWÀˇ’Ï÷’ÿı ’HÎ ¤Î…’fiÎ ‰ıÓ¿ˆ›Î fiΛÕ<fiÌ Ïfi›„@÷ ÏfiÏç÷ »ı. ÷ı±˘ flÎF›Á¤ÎfiÎ ±K›ZÎ ÷flÌ¿ı Œfl… ⁄Ω‰Âı. ·˘¿Á¤ÎfiÎ V’Ì¿fl’ÿı lÌ‹÷Ì ÁÏ‹hÎÎ ‹ËÎ…fi ±fiı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi’ÿı fiflıLƒ ‹˘ÿÌ »ı. «Îfl ‹Ëk‰fiÎ_ ’ÿ ’fl ±Î ’˛◊‹ ‰¬÷ ¤Î…’fiÎÁ_CÎ ’Ïfl‰ÎflfiÎ ÁP›˘ »ı ÷ı ±Î’HÎÌ ·˘¿ÂÎËÌfi˘ ‹ÏË‹Î »ı - ±Î‹ »÷Î_ Á_›ÎI‹Î±˘ ±I›Îfl◊Ì Ïfi›@÷ flÎWÀˇ’Ï÷∞fiı Á·ÎË ±Î’Ì flèÎÎ »ı ¤Îfl÷fiÎ Á_ω‘Îfifi_ …÷fi-’ηfi ¿fl‰ÎfiÌ. ±Î ±ı¿ ±ı‰˘ ‰√˝ »ı …ıfiı Â_¿Î »ı ¿ı flÎWÀˇ’Ï÷ ±Îø‹¿

ÏËLÿI‰fiı ±fiÁflÌfiı ’˛˘IÁÎËfi ±Î’Âı. fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿfiÌ ¿ÎflÏ¿ÿa ±fiı ¿Î‹√ÌflÌ Ωı‰ÎfiÌ-Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı. flÎWÀˇ’Ï÷ ±fiı μ’flÎWÀˇ’Ï÷ flÎWÀˇfiÎ »ı - ¿˘¥ ’ZÎfiÎ fiÏË. ¤Ò÷¿Î‚‹Î_ ¿˘Ó√˛ıÁ ÂÎÁfi ‰¬÷ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfifi˘ ’Õu˘ ⁄˘· {Ì·fiÎflÎ ±fiı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌfiı ≥‹fl…LÁÌfiÎ ‰ÀË¿‹ ’fl ÁËÌ-±_√ÒÃ˘ ‹ÎflfiÎflÎ flÎWÀˇ’Ï÷ ’HÎ Ë÷Î ±fiı ¿ı. ±Îfl. fiÎflΛHÎfi …ı‰Î ‹y‹ flÎWÀˇ’Ï÷ ’HÎ Ë÷Î. Õ˘. ±ı’Ì…ı ±Oÿ· ¿·Î‹ ’»Ì ’˛HΉ ‹¿fl∞ …ı‰Î ’˛¬fl ±fi¤‰Ì flÎ…¿ÎflHÎ̱ı ÁkÎÎ Áfl¿ÎflfiÎ ËV÷Î_÷flHÎ ’»Ì ’HÎ Á_ω‘ÎfifiÎ ±Î‘Îflı Á‹÷·Î Ω‚‰Ì-⁄fiÎ‰Ì »ı. “‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ÁÎ◊ı @›Îflı¿ ω«Îfl¤ıÿ-‹÷¤ıÿ ˢ› ÷ı ’HÎ ±‹ÎflÎ ⁄ı ‰E«ı … flèÎÎ »ı” - ±◊ν÷˚ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ±fiı flÎWÀˇ’Ï÷ ‰E«ı ‹÷¤ıÿ ΩËıfl‹Î_ ω¬‰Îÿ ⁄L›Î fi◊Ì. ¤Ï‰W› ‹ÎÀı ’HÎ ±Î‰Ì ¿˘¥ Â_¿Î flά‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ω’ZÎ - ωÂıÊ ¿flÌfiı ¿˘_√˛ıÁ ’ZÎfiÌ fiı÷Î√Ìfḻı ±ÎI‹’flÌZÎHÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ‹ËÎ√Ã⁄_‘fi ¿flÌfiı ¤Î…’fiı ’Õ¿Îfl‰Îfi˘ T›>Ë ±Î‰¿Îfl’ÎhÎ »ı, ’HÎ √Ã⁄_‘fi‹Î_ ΩıÕÎfiÎflÎ fiı÷α˘fiÌ “’ÎhÎ÷Δfi˘ ω«Îfl ¿fl‰˘ …wflÌ »ı. flÎpˇ’Ï÷fiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ ¤Î…’ ±ıfiÕ̱ı ’ÎÁı V’p ⁄Ë‹÷Ì fiˢ÷Ì »÷Î_ ⁄ı-I≤÷Ì›Î_ ‹÷ ‹Y›Î. Á_Áÿ ±fiı ω‘ÎfiÁ¤Î±˘fiÎ ‹‚Ìfiı 116 ÁP›˘±ı fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿfiı ‹÷ ±ÎM›Î. √Ã⁄_‘fi μ’fl ωf‰ÎÁ fiÏË flάfiÎflÎ ÁP›˘ ’HÎ »ı. √<…flÎ÷, ‹ËÎflÎpˇ, Ï⁄ËÎfl …ı‰Î_ flÎF›˘‹Î_ ø˘Á‰˘gÀ√ ◊Λ ÷ı ω’ZÎÌ μ‹ıÿ‰Îfl ‹ÌflÎ ¿<‹Îfl‹Î_ ±Ï‰f‰ÎÁ fi◊Ì, √Ã⁄_‘fifiÎ fiı÷α˘ Á΋ı “ωÀ˘” ±Ï‰f‰ÎÁfiÌ fi˘ÏÀÁ »ı!

¤Î…’ ±fiı Á_CÎ ’Ïfl‰Îflı flÎpˇ’Ï÷’ÿfiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ ‹ı‚‰ı·˘ ω…› ±Î√Î‹Ì flÎ…¿ÎflHÎfiı ‰‚Î_¿ ±Î’fiÎfl˘ ÃflÌ Â¿ı »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı F›Îflı «>_ÀHÎÌfiÌ ’˛Ïø›Î Âw ◊¥ I›Îflı ¤Î…’ ±fiı ±ıfiÕ̱ı ’ÎÁı ÏfiHÎÎÛ›¿ ⁄Ë‹÷Ì fiˢ÷Ì ±fiı ÷ıfi˘ ·Î¤ μÃΉ‰Î ¿˘_√˛ıÁ ±K›ZÎÎ Á˘Ïfi›Î √Î_‘̱ı 17 Ï⁄fi¤Î…’ ’Z΢fiı ±ı¿ ¿flÌ ¤Î…’ ωfl© ‹…⁄>÷ Ëfl˘‚ ∂¤Ì ¿›ÎÛfi<_ Ï«hÎ ∂¤<_ ¿›<* Ë÷<_, ’fl_÷< ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı ¤Î…’fiÎ ±K›ZÎ ±Ï‹÷ ÂÎËı ±ıfiÕ̱ıfiÎ μ‹ıÿ‰Îfl ÷flÌ¿ı fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿfiÌ ¿flı·Ì ’Á_ÿ√Ì ±ı “Ë¿‹fi˘ ±ıy˘” ÃflÌ »ı ±fiı ω’Z΢fiÌ ¿Ëı‰Î÷Ì ±ı¿÷΋Î_ “Á‰ÛÁ_‹Ï÷” fiÏË Ë˘‰Îfi<_ ’˛ÿϽ÷ ◊›<_ »ı. ±Î ’»Ì ˉı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı ¤Î…’ ’˛‹<¬ ±Ï‹÷ ÂÎËı ¤Îω flÎ…‹Î√Û ’HÎ ‹˘¿‚˘ ¿›˘˝ »ı.

‰ÊÛ 2019‹Î_ ·˘¿Á¤ÎfiÌ «>_ÀHÎÌ ‹ÎÀı ‹ËÎ√Ã⁄_‘fi “⁄Î_‘‰Î” ’Ëı·Î_ ÁÎ_‘‰ÎfiÌ …wfl »ı... ω’ZÎfiÎ_ “ÁkÎfl ‹Î◊Î_” ˢ› ÷˘ ’HÎ …fi÷Îfi˘ ωf‰ÎÁ ∞÷‰Î ‹ÎÀı Ïÿ· ±fiı Ïÿ‹Î√fiÌ …wfl ’Õı »ı. flÎpˇ’Ï÷fiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ ÁkÎΉÎfl μ‹ıÿ‰Îflfiı ËflÎ‰Ì Â¿Î› fiÏË ÷˘ ’HÎ “‹…⁄>÷ ·Õ÷” ±’ÎÂı, ±ı‹ ‘ÎflÌfiı ÿÏ·÷ μ‹ıÿ‰ÎflfiÌ ’Á_ÿ√Ì ◊¥. ’ÏflHÎ΋ı ⁄ı ÿÏ·÷ μ‹ıÿ‰Îfl˘‹Î_ lıq ¿˘HÎ?fiÌ ««ÎÛ ◊¥. ±Î‰Ì “fi¿·⁄Î∞” ¿Î‹ ±Î‰÷Ì fi◊Ì. ±Î…fiÌ fi‰Ì ’ıœÌfiÎ ‹÷ÿÎfl˘ - ’»Ì fiı÷α˘ ˢ› ¿ı ±Î‹ …fi÷Î - ¿Î‹ …\±ı »ı, fi΋ fiÏË. Á<lÌ ‹Î›Î‰÷Ìfiı ±fi<¤‰ ◊¥ √›˘ »ı! ±Î … flÌ÷ı flÎpˇ’Ï÷ ¤‰fi‹Î_ fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿ ˢ› ÷ı◊Ì ±Î’˘±Î’ ÿÏ·÷-’»Î÷ ‰√ÛfiÎ ‰˘À ¤Î…’fiı ‹‚Âı ±ı‰˘ A›Î· ’HÎ ¬˘À˘ »ı. ¤Î…’ı ’HÎ Á˙fiı ÁÎ◊ı flάÌfiı ω¿ÎÁ›ÎhÎÎfiÎ ·Î¤ ±Î’‰Î ’ÕÂı. ¤Î…’ı V‰. ÿÌfiÿ›Î‚ μ’ÎK›Î› ±_I›˘ÿ› - μ©Îfl ‹ÎÀı Á‹Ï’˝÷ ¿flı·Î ‰ÊÛ‹Î_ ¿˘g‰ÿ flÎpˇfiÎ Á‰˘˝E« V◊Îfiı Ï⁄flÎ…ı ÷ı Á>«¿ - ÁÎ_¿ıÏ÷¿ »ı. ¤Î…’ ±fiı Á_CÎ ’Ïfl‰Îflı flÎpˇ’Ï÷’ÿfiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ ‹ı‚‰ı·˘ ω…› ±Î√Î‹Ì flÎ…¿ÎflHÎfiı ‰‚Î_¿ ±Î’fiÎfl˘ ÃflÌ Â¿ı »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı F›Îflı «>_ÀHÎÌfiÌ ’˛Ïø›Î Âw ◊¥ I›Îflı ¤Î…’ ±fiı ±ıfiÕ̱ı ’ÎÁı ÏfiHÎÎÛ›¿ ⁄Ë‹÷Ì fiˢ÷Ì ±fiı ÷ıfi˘ ·Î¤ μÃΉ‰Î ¿˘_√˛ıÁ ±K›ZÎÎ Á˘Ïfi›Î √Î_‘̱ı 17 Ï⁄fi¤Î…’ ’Z΢fiı ±ı¿ ¿flÌ ¤Î…’ ωfl© ‹…⁄>÷ Ëfl˘‚ ∂¤Ì ¿›ÎÛfi<_ Ï«hÎ ∂¤<_ ¿›<* Ë÷<_, ’fl_÷< ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı ¤Î…’fiÎ ±K›ZÎ ±Ï‹÷ ÂÎËı ±ıfiÕ̱ıfiÎ μ‹ıÿ‰Îfl ÷flÌ¿ı fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿfiÌ ¿flı·Ì ’Á_ÿ√Ì ±ı “Ë¿‹fi˘ ±ıy˘” ÃflÌ »ı ±fiı ω’Z΢fiÌ ¿Ëı‰Î÷Ì ±ı¿÷΋Î_ “Á‰ÛÁ_‹Ï÷” fiÏË Ë˘‰Îfi<_ ’˛ÿϽ÷ ◊›<_ »ı. ±Î ’»Ì ˉı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı ¤Î…’ ’˛‹<¬ ±Ï‹÷ ÂÎËı ¤Îω flÎ…‹Î√Û ’HÎ ‹˘¿‚˘ ¿›˘˝ »ı. ±À· Ï⁄ËÎflÌ ‰Î…’ı›Ì ‰ÕÎ ’˛‘Îfi Ë÷Î I›Îflı ÷ı‹HÎı Õ˘. ±Oÿ· ¿·Î‹fiı ω’Z΢fiÌ Á_‹Ï÷◊Ì flÎWÀˇ’Ï÷’ÿı ⁄ıÁÎÕuÎ Ë÷Î. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿfiı «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ Ï…÷ÎÕuÎ »ı. ¤Îfl÷Ì› …fi÷Î ’ÎÀafiΠω¿ÎÁfi_ ±Î ’ÏflHÎ΋-’˛÷Î’ »ı. ·˘¿Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ¤Î…’fiÌ ±˘‚¬ ±fiı ‹ÎL›÷Î-flÎWÀˇÌ› fiÏË, flÎWÀˇT›Î’Ì-flÎWÀˇÌ› ’ZÎ ÷flÌ¿ı ◊›Î ’»Ì ˉı μE« ‰√˝fiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘-’Z΋Î_◊Ì Á‰˝T›Î’Ì-Á‰˝√˛ÎËÌ ’Z΋Î_ ’Ïfl‰÷˝fi ◊›_ »ı. Á⁄¿Î ÁÎ◊ Á⁄¿Î ω¿ÎÁfi˘ ‹_hÎ ±Î ω¿ÎÁ›ÎhÎÎfi_ ËÎÿ˝ »ı. ¤Îfl÷fiÎ 14‹Î flÎWÀˇ’Ï÷ ¿˘¥ ’HÎ ±◊‰Î Á‹Î… ‰√˝Ï‰ÂıÊfiÎ fi◊Ì. ±Î√Î‹Ì ’Î_« ‰Ê˝‹Î_ ÷ı±˘ ¤Îfl÷Ì› ·˘¿ÂÎËÌ ±fiı ’˛ΩÁkÎοfiı ‰‘ „@÷‹Îfi ±fiı ÿıÿÌM›‹Îfi ⁄fiΉ‰Î‹Î_ ÁŒ‚ ◊Λ ÷ı‰Ì Â¤ıE»Î. á ·ı¬¿ “…L‹¤ÒÏ‹” …^◊fiÎ ÷_hÎÌ »ı.

Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times.


±ùÃVË 4, 2017 August 4, 2017

5

alliance Travels * More Than 90 International Airlines, With All Major Airlines * * t/^^hd/<d^&ZKD/E/dKh^භtWZKs/dZs>/E^hZE *

* TRAVEL AROUND THE WORLD *

Toll Free : 1 888 381 5730 භ540 904 1340

EMERGENCY : 24 X 7 : CELL - 540 204 7515 24 HOURS TICKETING ŵĂŝů͗ĂůůŝĂŶĐĞƚƌĂǀĞůƐΛĐŽdž͘ŶĞƚභ7417 Hidden Creek Dr, Charlotte, NC 28214

±õç. ±õÞ. Ëÿëäõá ±õLÍ Ë<çý åßØ ±Ãßäëá

Éõ@çÞ èë´Ëûç LÝð ÝùÀó ÂëÖõ åw ×Ýõá ÕùÖëÞí Ëÿëäõá ±õÉLçíÞí çÎâÖë ÚëØ åßØÛë´ ±Ãßäëá çèæý ÉHëëäõ Èõ Àõ Öõ±ù±õ ±ëÕ çúÞë çèÀëß×í LÝð ÉçaÜë_ ÕHë Ëÿëäõá ±õÉLçí åw Àßõá Èõ. ±Üõ äí{ë ±Þõ ÕëçÕùËó çõäëÞí µkëÜ çõäëÞí Âëhëí ±ëÕí±õ Èí±õ.

37-11, 74th Street, Second Floor Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 639-9700 (O) OR 1-866-639-9700 (732) 283-0566 (R) Visa, Passport and OCI Service at Normal Price We do Travel and Medical Insurance

( 290 Benjamin Ave., Iselin, NJ 08830 )

30ars +

R a d h a T r av e l l l c 30 äæý×í äÔð ye

±õßáë´LçùÞë VÕõUÝá Îõß ÜëËõ

ìärçÞíÝ çõäë Ë<ß ìÍVÀëµLË

Indian Visa - Passport OCI service 7025 Yellowstone Boulevard Suite 14N, Forest Hills, NY 11375 • Ph.: 212-719-3244 • E-mail: radhatravel@gmail.com

Travel Abroad Inc.

1 West 34th Street, Suite 203 New York NY 10001

Offering Seasons Most Attractive Fares SEASON'S BONANZA SPECIALS

Airline Tickets & Hotels

Tel: 212-564-8989

Visit us at: www.travelabroadfares.com

e-mail: info@travelabroadinc.com

!! A.H. TOURSÞí çVÖë ÛëäÜë_ ìËìÀË!!

³ãLÍÝëÞë ±LÝ åèõßù ÜëËõ çVÖí ìËìÀË ±ëãÁÀë, ÝðßùÕ, ±õìåÝë, ìÜÍá ³VË, çëµ× ÕõìçìÎÀ, çëµ× ±ÜõìßÀë ÜëËõ çVÖí ìËìÀËÞí Âëhëí TAX & RESTRICTION APPLY

To advertise in GUJARAT TIMES call: 212-675-7515 • fax: 212-675-7624

±ÜØëäëØ $682 äÍùØßë $773 Ü_ðÚ´ $662

A

H TOUR

ìä{ë çìäýç ºBáõLÍ, ØðÚ´ ³ãLÍÝë

Çëáù ÃðÉßëÖ

45 W 34th St, Suite 705, New York, NY 10001 212-868-0299 OR 732-218-9261

³ãLÍÝë, ÝðßùÕ, ØðÚ´ ÜëËõ ÕõÀõÉ Üâåõ.

èëáÜë_ ØðÚ´Þë ÜëËõ 3 NTSÞë ÕõÀõÉ $295 Üâåõ èùËõá ±Þõ Ë>çý ±Þõ ±ëãÁÀëÞí çÎëßí ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù. mtravel@msn.com abdul.mtravel@hotmail.com


August 4, 2017

6

±˘√VÀ 4, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· Ïfl‰Î √Î_√·Ì ÿÎÁfi˘ ωÿΛ Á‹Îfl_¤

L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁ ’˛‰«fi ¿flÌ flèÎÎ_ »ı.

ωÿΛ Á‹Îfl_¤‹Î_ ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ ’ÿÎÏ‘¿Îfḻ˘ ÁÎ◊ı fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁ fi…flı ’Õı »ı.

L› ›˘¿Û— ‘ ŒıÕflıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi (±ıŒ±Î≥±ı) ±˘Œ L› ›˘¿Û, L› …Áa ±fiı ¿fiı„@À¿ÀfiÎ μ’ø‹ı ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi Á‹ÿΛfiÎ ÁP›˘fiÎ ÁÎ◊ÁË¿Îfl◊Ì 18‹Ì …\·Î¥±ı L› …ÁafiÎ Œ˘ÕÛ˚Á‹Î_ fl˘›· ±ÎS⁄ÀÛ ’ı·ıÁ‹Î_ L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁfi˘ ωÿΛ Á‹Îfl_¤ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁı L› ›˘¿Û‹Î_ ‹Î«˝, 2016◊Ì Ë˘t˘ Á_¤ÎY›˘ Ë÷˘. ÷ı‹fiÌ Ïfi‹c¿ ¤Îfl÷ Áfl¿Îfl ¶ÎflÎ ≥„LÕ›fi ¿Îμ„LÁ· Œ˘fl ¿S«fl· Ïfl·ıÂLÁfiÎ_ fi‰Î_ ÏÕfl@Àfl …fifl· ÷flÌ¿ı ÷Î…ı÷fl‹Î_ ¿flÎ¥ Ë÷Ì ±fiı ±Î ±Ã‰ÎÏ՛Π’»Ì fi‰Ì ÏÿSËÌ Ω› ÷ı‰Ì Á_¤Î‰fiÎ »ı. ±Î ωÿΛ Á‹Îfl_¤‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi Á‹ÿΛfiÎ 250◊Ì ‰‘ ÁP›˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ωÿΛ Á‹Îfl_¤fi_ ±Î›˘…fi ±ıŒ±Î≥±ı ¶ÎflÎ ±fiı ÷ıfiÎ V’˘LÁfl ÷flÌ¿ı ±ı«. ±Îfl. ÂÎË, ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î≥Õ Ï‹ÏÕ›ÎfiÎ ŒÎμLÕfl«ıfl‹ıfi ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬, ±ÎS⁄ÀÛ …ÁÎHÎÌ, “±Î’Ì” (±‹ıÏfl¿fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ

±ıLÕÌ ¤ÎÏÀ›Î±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı F›Îflı ±‹ı ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ±ı¿ ‰Ê˝ ±√Îμ ‰ı·¿‹ ÏÕfiflfi_ ±Î›˘…fi ¿›* Ë÷_ ±fiı ±Î…ı ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı Œıfl‰ı· ÏÕfiflfi_ ±Î›˘…fi ¿›* »ı, I›Îflı ÷‹ı ±ËŸ◊Ì Ï‰ÿΛ ·¥ flèÎÎ_ »˘ ±fiı ±ËŸ fi flËı‰Îfi˘ ÏfiHν› ¿›˘˝ »ı ±ıÀ·ı CÎHÎÎ⁄‘Î ·˘¿˘ μÿÎÁ »ı. fl‹ı ’Àı· Á‹Îfl_¤‹Î_ ÿÎÁfi˘ ’Ïfl«› ±Î’÷Ì ‰¬÷ı ·Î√HÎÌÂÌ· ◊¥ √›Î Ë÷Î. ÷ı‹HÎı ±ıŒ±Î≥±ı ±Î›˘Ï…÷ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ ÁÏË÷fiÎ ÷‹Î‹ ¿Î›˝ø‹˘‹Î_ ÿÎÁı ÁË›˘√ ±ÎM›˘ Ë÷˘ ÷ı ⁄ÿ· ±Î¤ÎflfiÌ ·Î√HÎÌ T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı Â¤ıE»Î ’ÎÃ‰Ì Ë÷Ì. fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁ 1986◊Ì ≥„LÕ›fi Œ˘flıfi Áω˝Á‹Î_ ΩıÕΛÎ_ Ë÷Î_. ±Î ±√Îμ ÷ı‹HÎı ÏÿSËÌ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ·ı@«flfl ÷flÌ¿ı Œfl… ⁄Ω‰Ì Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ÏÿSËÌ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_◊Ì ’˘Ï·ÏÀ¿· ÁΛLÁ‹Î_ ±fiVfiÎ÷¿fiÌ ’ÿ‰Ì ‹ı‚‰Ì »ı. ±Î ’»Ì ÷ı‹fi_ ’˛◊‹ Œ˘flıfi ’˘„VÀ_√ V’ıfi‹Î_ ◊›_ Ë÷_. ÷ı‹HÎı fiı’΂, ⁄Î_√·ÎÿıÂ, «Ìfi, ‘ Ëı√ ±fiı fl˘‹ÎÏfi›Î‹Î_ Œfl… ⁄Ω‰Ì Ë÷Ì.

ÏŒÏ{Ï›LÁ ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±˘ÏflÏ…fi), Õ˘. Á_…› ±fiı Õ˘. ¿Ï‰÷Î √M÷Î, ÀÌ‰Ì fiÎ≥fi, ±Ïfi· ⁄_Á·, ≥„LÕ›fi ’ıfi˘fl‹Î, ‹ÎÏ·fiÌ ÂÎË ±fiı Œ˘¿ÎfiÎ (ŒıÕflıÂfi ±˘Œ ¿ıflηΠ±ıÁ˘ÏÁ›ıÁLÁ ≥fi fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿Î) Ë÷Î_. ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ «ıfl‹ıfi fl‹ı ’Àı· ±fiı ’˛ıÏÁÕLÀ ±ıLÕÌ ¤ÎÏÀ›Î, ÀÌ‰Ì ±ıÏ›ÎfiÎ «ıfl‹ıfi ±ı«. ±Îfl. ÂÎË, ≥LÕÁ ±‹ıÏfl¿fi ⁄ıL¿fiÎ «ıfl‹ıfi ±Ïfi· ⁄_Á· ÁÏË÷fiÎ ‰@÷α˘±ı ’˛‰«fi˘ ¿›Î˝_ Ë÷Î_. ±Î ‰@÷α˘±ı fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁfiÌ L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› flÎ…ÿÒ÷ ÷flÌ¿ıfiÌ ¿Î‹√ÌflÌfiı Ï⁄flÿÎ‰Ì Ë÷Ì. fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁı ±Î ‰Êı˝ ≥LÀflfiıÂfi· ›˘√ ÕıfiÌ μ…‰HÎÌ ’˛Á_√ı L› ›˘¿Û ÏÁÀÌ ’„O·¿ ±ıÕ˚‰˘¿ıÀ˚Á ±˘ÏŒÁ ±fiı ’οÛ˚Á ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ ÁÎ◊ıfiÎ ÁË›˘√fiı Ï⁄flÿΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. L› ›˘¿Û‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ ÀoÒ¿Î fl˘¿ÎHÎ »÷Î_ ÿÎÁı ωω‘ ›±ıÁ ¿˘Ó√˛ıÁ‹ıfi ±fiı ÁıfiıÀfl˘ ÷ı‹ … L› ›˘¿Û ÏÁÀÌfiÎ «Ò_ÀΛı·Î ÁkÎΉ΂α˘ ÁÎ◊ıfi˘ Á_⁄_‘ √Îœ ⁄fiÎT›˘ Ë÷˘.

’˘÷ÎfiÎ ’˛I›kÎfl‹Î_ fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁı V◊ÎÏfi¿ ¤Îfl÷Ì›˘-L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LV›·ıÀ ‰E«ı Áı÷ ⁄fi‰Î ⁄ÿ· ±ıŒ±Î≥±ıfiÌ ’˛Á_ÁÎ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ±ıŒ±Î≥±ı ÁÏË÷fiÌ Ï‰Ï‰‘ Á_V◊α˘ ÷ı‹… ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi˘ ÷flŒ◊Ì ‹‚ı·Î ÁË¿Îfl ⁄ÿ· Á˙fi˘ ±Î¤Îfl T›@÷ ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ ±ıŒ±Î≥±ıfiÌ ¤Î√ÌÿÎfl Á_V◊α˘‹Î_ Œ˘¿ÎfiÎ, ÀÎfiÎ (÷ı·√ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿Î), ËÏfl›ÎHÎÎ B·˘⁄· «ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹Á˝, ±ıÏ›fi ≥„LÕ›fi «ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹Á˝, ±Î’Ì ±fiı ⁄ÎΩfiÎ (Ï⁄ËÎfl-{Îfl¬_Õ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿Î)fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ±ıŒ±Î≥±ıfiÌ V◊Î’fiÎ 1970‹Î_ ◊¥ Ë÷Ì ±fiı ÷ı ωÂ΂ »hÎÌ Á_√Ãfi »ı, …ı ÀˇÎ›VÀıÀ ’˛ÿı‹Î_ ’Î_« ·Î¬◊Ì ‰‘ ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi˘fi_ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘I‰ ¿flı »ı. ÿfl ‰Êı˝ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ L› ›˘¿Û‹Î_ ›˘Ω› »ı. 37‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ L› ›˘¿Û‹Î_ ±Î ‰Êı˝ 20‹Ì ±˘√VÀ, flω‰Îflı ›˘ΩÂı. L› …ÁafiÎ Œ˘ÕÛ˚Á‹Î_ fl˘›· ±ÎS⁄ÀÛ ’ı·ıÁ‹Î_ 21‹Ì ±˘√VÀı √ηΠ⁄ıL@‰ıÀ ›˘ΩÂı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

±ıŒÁÌÁÌfiÎ ±Ï…÷ ’¥fiı {Ì ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ fiıÂfi· ·ÌÕflÏÂ’ ±ı‰˘ÕÛ ‰˘gÂBÀfi— {Ì ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ ¶ÎflÎ ŒıÕfl· ¿˘Q›Ïfi¿ıÂLÁ ¿Ï‹Âfi (±ıŒÁÌÁÌ)fiÎ «ıfl‹ıfi ±Ï…÷ ’¥fiı fiıÂfi· ·ÌÕflÏÂ’ ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ‹ÎK›‹˘ ±fiı ‹fi˘fl_…fi ZÎıh΋Î_ ±’˛Ï÷‹ fiıI≤I‰ ‘flΉ÷Î ‹ËÎfi¤Î‰˘ ±fiı Á_V◊α˘fiı ÁL‹ÎÏfi÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı {Ì ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ ¶ÎflÎ ‰ÎÏÊ˝¿ ¿Î›˝ø‹ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ±ıŒÁÌÁÌfiÎ «ıfl‹ıfi ±Ï…÷ ’¥fiı √›Î ±Ã‰ÎÏÕ›ı ¿ıÏ’À˘· ÏË·‹Î_ ›˘Ω›ı·Î ¬ÎÁ Á‹Îfl_¤‹Î_ Á˙’˛◊‹ {Ì ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ fiıÂfi· ·ÌÕflÏÂ’ ±ı‰˘ÕÛ◊Ì ÁL‹ÎÏfi÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. ±Ï…÷ ’¥ ’˛◊‹ ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi »ı, …ı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±ıŒÁÌÁÌfi_ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘I‰ ¿flÌ flèÎÎ »ı. {Ì ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚Á‹Î_ 14 ¤ÎÊα˘‹Î_ 35 fiıÀ‰¿Û ÁÎ◊ı Á˙◊Ì Ï‰Â΂ ‹„SÀ¿S«fl· ’˛˘√˛Î‹fl »ı. {Ì ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀfiÎ ≥LÀflfiıÂfi· ⁄˛˘Õ¿ÎVÀ Ï⁄{fiıÁfiÎ ÁÌ¥±˘ ±Ï‹÷ √˘±ıL¿Î±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±‹ÎflÎ ’˛◊‹ ÁL‹ÎÏfi÷ ‹ËÎfi¤Î‰fiÌ

’Á_ÿ√Ì ¿fl‰Ì ±ı ±‹ÎflÎ ‹ÎÀı ‹U¿ı· fiˢ÷_ ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÎ ËıS‘Ì Ï·g‰√, ‰ı·fiıÁ, L›{, ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ …ı‰Î_ ZÎıh΢‹Î_ ‹Î÷⁄fl ’˛ÿÎfi ±ÎM›_ »ı ±fiı ÏÁÏ© ËÎ_Á· ¿flÌ »ı. ±Î Œ@÷ ±Î‹_ÏhÎ÷ ‹Ëı‹Îfi˘ ‹ÎÀı ›˘Ω›ı·Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ 200◊Ì ‰‘ ‹Ëı‹Îfi˘ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î, …ı‹Î_ ‰˘ÏÂ_BÀfi ÕÌÁÌfiÎ 25 ¿˘Ó√˛ıÁ‹ıfi ±fiıı ±L› fi΋Î_Ï¿÷ ‹ËÎfi¤Î‰˘fi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. {Ì …ı‰Ì ¿o’fiÌfiÌ fl«fiÎ ¿flÌ ±fi˘¬Ì ÏÁÏ© ËÎ_Á· ¿flfiÎfl Õ˘. Á¤ÎÊ «_ƒ √˘›ı·fiÌ 44 ‰Êa› Ïfl’„O·¿fi ±ıÀfia ±Ï…÷ ’¥±ı ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ ’˛Á_ÁÎ ¿flÌ Ë÷Ì. {Ì ’˘÷ÎfiÌ V’ıÏfi «ıfi· {Ì ‹LÕ˘ ’fl ÷ıfiÎ ±ΩıÕ ⁄˘·Ì‰Õ ‹ÎflŒ÷ı ·Î¬˘ ·ıÏÀfi˘ ÿ½¿˘ Á‘Ì ’ˢӫı »ı. {Ì Ï·g‰√ «ıfi· ¶ÎflÎ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷Î ·Î¬˘ ¤Îfl÷Ì›˘ Á‘Ì {Ì ÀÌ‰Ì ’ˢӫı »ı. {Ì ’ÎÁı ’˘÷Îfi_ fiı«fl· ‰ı·fiıÁ ÁıLÀfl »ı, …ı L› ›˘¿Û‹Î_ 1300 ±ı¿fl‹Î_ Œı·Î›ı·_ »ı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

(ÕÎ⁄ı) ±ıŒÁÌÁÌfiÎ «ıfl‹ıfi ±Ï…÷ ’¥ fi…flı ’Õı »ı.

fi˘◊˝ Õ·ÎÁfiÎ ±ı·fi ÂËıfl‹Î_ flΑοÚWHÎ ‹_Ïÿflfi_ Ïfi‹Î˝HÎ Àı¿ÁÎÁ— fi˘◊˝ Õ·ÎÁfiÎ ±ı·fi ÂËıfl‹Î_ 4◊Ì …\·Î¥fiÎ fl˘… flΑοÚWHÎ ‹_Ïÿflfi˘ ±Îfl_¤ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ÷ıfiÎ ±fi<_Á_‘Îfi‹Î_ «˘◊Ì …\·Î¥◊Ì fi‰‹Ì …\·Î≥ ÿflÏ‹›Îfi ¤T› ¿Î›Ûø‹fi<_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ÁÅÎË ÿflÏ‹›Îfi ÿflfl˘… ¤…fi Ï¿÷Ûfi, ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ÷◊Î ‹ËÎ’˛ÁÎÿfi<_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ·√¤√ 35 ±ı¿fl …‹Ìfi‹Î_ ±Î‰ı·Î ⁄ı ‹Î‚fiÎ ±Î ‹_Ïÿfl‹Î_ ¿ıLÀÌfi, Á¤Î¬_Õ, flÁ˘¥B≤Ë ÷ı‹… ωÂ΂ ’ÎÏ¿˝√fiÌ ’HÎ T›‰V◊Î »ı. ±Î ‹_Ïÿflfi_ Ϭfl ·√¤√ 69 eÀ ™«< »ı. ±Î ¿Î›Ûø‹‹Î_ Õ·ÎÁ‹Î_ ±Î‰ı·Î ⁄‘Î … ‹_ÏÿflfiÎ ÀˇVÀ̱˘ ÷◊Î ±ı·fi ÀÎμfifiÎ ‹ı›fl, ÁıfiıÀfl, ’˘·ÌÁ

ÕÌ’ÎÀÛ‹ıLÀfiÎ ±Ï‘¿Îfḻ˘ ±fiı ±L› ‹ËÎfi<¤Î‰˘

μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ‹_Ïÿfl‹Î_ ¤Îfl÷fiÌ ⁄‘Ì

¤ÎÊα˘ …ı‰Ì ¿ı √<…flÎ÷Ì, ÏËLÿÌ, ‹flÎÃÌ, ÷ı·<√< ¤ÎÊÎfiÎ ⁄΂¿˘ ‹ÎÀı @·ÎÁ «Î·ı »ı. ‹>Ï÷˝ ’˛Ï÷qÎfiÎ Ïÿ‰Áı ·√¤√ «Îfl◊Ì ’Î_« ËΩfl …ıÀ·Î ¤Îω¿˘±ı ÿÂÛfifi˘ ·Î¤ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±Î ‹_ÏÿflfiÎ ’<ΩflÌ √<…flÎ÷fiÎ ¿˙ÂÌ¿¤Î¥ ’<fl˘ËÌ÷ »ı, ±Î ‹_ÏÿflfiÎ Ïfi‹ÎÛHÎ ‹ÎÀı lÌ ‹<¿<_ÿÎfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÌ ’˛ıflHÎÎ ‹<A› Ë÷Ì. ÀˇVÀÌ ‹_Õ‚, V‰›_Áı‰¿˘ ÷◊Î V’˘LÁflfl˘±ı ¿Î›˝ø‹ ÁŒ‚ ⁄fiΉ‰Î ¤Îflı ‹Ëıfi÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ‹_ÏÿflfiÌ ‹>Ï÷˝±˘ ¤Îfl÷◊Ì ±Î‰ı· »ı …ı ±Î ‹_Ïÿfl‹Î_ ¿·ÎI‹¿ flÌ÷ı ⁄ıÁÎՉ΋Î_ ±Î‰Ì »ı. fi˘Ó‘fiÌ› »ı ¿ı ±Î ‹_Ïÿfl‹Î_ ›˘√Î @·ÎÁ ’HÎ Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. (‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘Á˙…L›— Á¤ÎÊ ÂÎË, Õ·ÎÁ)


±ùÃVË 4, 2017 August 4, 2017

7

´ìÜÃþõåÞÑ ÂÚß-±_Öß

Law Offices of

ÍùÞëSÍ ËÿQÕ ÒÞëNËëÓ ç_ìÔÜë_×í ÞíÀâí Éåõ Àõ ÀõÜ? ÛëÃ-2

äõßùìÞÀ ÜëSÀë åð_ ËÿQÕ ÞëÎËëÜë_×í ±ÜõìßÀëÞð_ ÞëÜ ÕëÈ\_ ÂõîÇí áõåõ Àõ ÀõÜ?

Üë³Àá dáäëÞí

ÍõìäÍ ±õÇ. ÞëÇÜõÞ

áðÍÀë ì{ÜùäÇëÀ

ÍùÞëSÍ FÝëßõ ËÿQÕ Õþ×Ü äëß Çñ_ËëÝë IÝëßõ Öõ±ù ÞëÎËë ßØ Àßõ Öõäí ÔëßHëë èÖí, ±×äë ÕõÞ á´Þõ

ç_ìÔÜë_×í Üõã@çÀùÞù µSáõ ÒVËÿë³À±ëµËÓ Àßõ ÖõÜ áëÃÖð_ èÖð_. ÕùÖëÞë ÕþÜðÂÕØÞë åw±ëÖÞë ìØäçù ØßìÜÝëÞ, ËÿQÕõ ËÿëLç-ÕõìçìÎÀ ÕëËóÞßìåÕ (ËíÕíÕí)Üë_×í ±ÜõìßÀëÞð_ ÞëÜ ÕëÈ\_ ÂõîÇí áíÔð_ èÖð_. ±ë ËíÕíÕí ±ëì×ýÀ äõÕëß Àßëß Õß ±ùÚëÜë ¦ëßë èVÖëZëß ÀßäëÜë_ ±ëTÝë èÖë. ËÿQÕ ¦ëßë èVÖëZëß ÀßëÝõáë ±õã@{@ÝðìËä ±ùÍóß ÜëßÎÖõ ±ë ±çßÀëßÀ ÀßëßÜë_×í åð_ ±ÜõìßÀë çßâÖë×í ÕùÖëÞð_ ÞëÜ ÕëÈ\_ ÂõîÇí åÀåõ? ±õ VäíÀëßäð_ ÜèkäÞð_ Èõ Àõ Áí ËÿõÍ ±õÃþíÜõLËûç ±ë_ÖßßëWËÿíÝ ç_ìÔ±ù èùÝ Èõ ÉõÞõ ÀùîÃþõçÞá ±õã@{@ÝðìËäÞí Ü_É^ßíÞí Éwß ÕÍõ Èõ. ±LÝ åOØùÜë_ Àèí±õ Öù, ±õã@{@ÝðìËä ÚþëLÇ ±Þõ áõìÉVáõìËä ÚþëLÇ ±ùÎ ÃäÞýÜõLË äEÇõ çèÀëßÞí Éwß èùÝ Èõ, Éõ±ùÞí Õëçõ ±ë_Ößç_Ú_ìÔÖ çkëë±ù èùÝ Èõ. Ô áõìÉVáõìËä ÚþëLÇ ±õËáõ Àõ ÀùîÃþõç Õëçõ áõìÉVáõìËä Õëäß èùÝ Èõ, ÉõÜë_ TÝëÕëßí ìÞÝÜÞÞù çÜëäõå ×ëÝ Èõ, FÝëßõ ±õã@{@ÝðìËä ÚþëLÇ ±õËáõ Àõ ÕþõìçÍLË Õëçõ ±õã@{@ÝðìËä Õëäß èùÝ Èõ, ÉõÜë_ ìäØõåí ç_Ú_ÔùÞë ìÞÝÜÞÞù çÜëäõå ×ëÝ Èõ. ±ë ±õäí ìçVËÜÞí ßÇÞë ÀßäëÜë_ ±ëäí Èõ, ÉõÞë×í ±õ ÂëÖßí ×ëÝ Èõ Àõ ÕþõìçÍLË ÕõÞ á´Þõ ìäØõåí ç_Ú_Ôù ±õÀÕZëíÝ ßíÖõ ±çß Àßõ Öõäë_ ÕÃáë_ á´ åÀåõ Þìè. ËíÕíÕí ±Þõ ÞëNËë äEÇõ ±õÀ ÜèkäÕñHëý ÛõØ ±õ Èõ Àõ ËíÕíÕí ÕëÈë Â_õîÇäëÞë çÜÝõ ±ÜõìßÀë ¦ëßë Ü_É^ßí ±ëÕäëÜë_ ±ëäí ÞèùÖí. ±LÝ åOØùÜë_, ÀùîÃþõç ¦ëßë ±ë_ÖìßÀ ÀëÝØëÜë_ ÖõÞù è° çðÔí çÜëäõå ÀßäëÜë_ ±ëTÝù ÞèùÖù, ÉõÞë ÀëßHëõ ÛëÃíØëßíÜë_×í ±ÜõìßÀëÞð_ ìÞäëßHë CëHëð_ çßâ ÚÞí ÃÝð_ èÖð_. ±ëÞë×í ìäÕßíÖ, ÞëÎËë ç_ìÔ çÞ 1994×í

±ÜáÜë_ ±ëäí èÖí, ÉõÞõ Àù_Ãþõç ¦ëßë Úèëáí ±ëÕäëÜë_ ±ëäí Èõ ÖõÜ É ±ë_ÖìßÀ ÀëÝØëÜë_ ßèíÞõ V×ëÕäëÜë_ ±ëäí Èõ, Éõ ±ÜõìßÀë ÜëËõ ÕùÖëÞí ±ß°Üë_×í ÞëÜ ÕëÈ\_ ÂõîÇí áõäë ±×äë ÖõÜë_ ÎõßÎëß Àßäë ÜëËõÞí çëä ±áà Õþì¿ÝëÞð_ áZëHë Èõ. ±LÝ ±õÀ µÕëÝ ÖßíÀõ ËÿQÕ Çùyç ÜëáçëÜëÞ Õß ÀõËáëÀ äõßë ±×äë ìäìäÔ Øßù áëØäëÞí ìäÇëßHëë Àßí ߏëë Èõ. ½õÀõ, ±ëÕHëõ ±õ ÝëØ ßëÂäð_ ½õ´±õ Àõ, äSÍó ËÿõÍ ±ùÃõýÞë³{õåÞ (ÍOSÝðËí±ù) ±õäí ç_V×ë Èõ Éõ ØßùÞð_ ç_ÇëáÞ Àßõ Èõ, IÝëßõ Ü_É^ßí ÜëËõÞë Çùyç ìÞÝÜù ±_ÖÃýÖ, ÍOSÝðËí±ù±õ Öõ±ùÞí Ü_É^ßí áõäí ÕÍõ Èõ. ±ëÞë ÕìßHëëÜõ, ½õ ËÿQÕ Øßù ±ÜáÜë_ ÜñÀåõ, Öù Üõã@çÀù ÕHë ±ÜõìßÀí ÜëáçëÜëÞ Õß ÞùîÔÕëhë ßíÖõ äëVÖìäÀ ØßùÜë_ äÔëßù Àßåõ. ±ëÕHëõ ÜëÞí±õ Èí±õ Àõ, ÕþõìçÍLË ÍùÞëSÍ ËÿQÕ Àèõ Èõ ÖõÜ, ÒÕöçù Úùáõ ÈõÓ. ÞëÎËë ¦ëßë ±ÜõìßÀí ÀëÜØëßù ÜëËõ ßùÉÃëßíÞð_ çÉýÞ ÀßäëÜë_ ±ëTÝð_ Èõ. ÞëÎËë ¦ëßë ±ÜõìßÀë ÜëËõ ÞëHëë_ ¶Û_ë ÀßäëÜë_ ±ëTÝë_ Èõ ±Þõ ÀõÞõÍë-Üõã@çÀù çë×õ ÖõÞë ±ë_ÖßßëWËÿíÝ äõÕëßÜë_ ÕHë äÔëßù ×Ýù Èõ. ±ëÞë ÀëßHëõ FÝëßõ ÕùÖëÞë Çñ_ËHëíÕþÇëß ØßìÜÝëÞ ËÿQÕõ ÞëÎËëÜë_×í ±ÜõìßÀëÞð_ ÞëÜ ÕëÈ\_ ÂõîÇäëÞí äëÖ Àßí èÖí, Õß_Öð IÝëß ÕÈí ç_ÛìäÖ Òìß-ÞõÃùìåÝõåÞÓÞë ÀëßHëõ Öõ±ù ìäÞÜþ ÚLÝë èÖë. ÞëÎËëÞð_ ³ìÜÃþõåÞ Õëçð_ ±Üõ ÜëÞí±õ Èí±õ Àõ Àù´ ÕHë ÞëÎËë ÕðÞÑ ÀßëßÞð_ ÀõLÄ äõÕëßáZëí èùäð_ ½õ´±õ, ç_ìÔÞù ³ìÜÃþõåÞ ìèVçù Þìè, Éõ ÀõÞõìÍÝÞ, ±ÜõìßÀÞ, Üõã@çÞ ÀëÜØëßùÞí ÃìÖåíáÖëÞð_ ç_ÇëáÞ Àßõ Èõ. 1994Üë_ ÞëÎËëÞë ±ëáõÂÞ ±Þõ ±ìÔìÞÝÜ×í, ÞëÎËë TÝäçëÝù ÛëBÝõ É ÚØáëÝë Èõ ±Þõ CëHëë_ äæùý×í Î@Ö Þäí ÀõËõÃßí (ØëÂáë ÖßíÀõ ÎùßõÞ áíÃá ÀLçSËLË) µÜõßäëÜë_ ±ëäí Èõ. ½õÀõ çÜÝ ÚØáëÝù Èõ ±Þõ çë×õ çë×õ èùtë ÕHë ÚØáëÝë Èõ, ÉõÜ Àõ ÀùQMÝðËß ìçVËQç ±õÞìáVË ±×äë ÜõÞõÉÜõLË ÀLçSËLË, Éõ ±ëÉõ CëHëë TÝäçëÝùÞõ ±ëäßí áõ Èõ. ±ÜõìßÀë ±Þõ ÀõÞõÍëÜë_ ÀõËáëÀ ÞëÎËë ±õËÞa±õ çñÇÞ ÀÝð* èÖð_ Àõ ç_ìÔÞù ±ìÛÕþëÝ ±ëÕäë ÜëËõ ØßõÀ Øõå ¦ëßë (äæýÜë_ ±õÀ äëß çðÔëßù ÀßäëÞë ¼ãWËÀùHë çë×õ) äìÀôà ÃþðÕÞí ßÇÞë ×äí ½õ´±õ. èëáÜë_ ÇëáÖí ±Þõ V×ëìÕÖ ìßTÝð ìçVËÜ çë×õ, ÞëÎËë ËÀí ßèõäë ÜëËõ Çëáð ßèõäð_ ½õ´±õ. äõßùìÞÀ ÜëSÀë ÚõìßVËß ±Þõ çùìáìçËß (±ùLËëìßÝù, ÀõÞõÍë), ÎùßõÞ áíÃá ÀLçSËLË (LÝð Éça, Ýð±õç±õ), ÎëµãLÍ_à ÕëËóÞß (ÀõÞõìÍÝÞ áù ÃþðÕ), ÀëµãLçá (±õÞÕí{õÍ áù ÃþðÕ, Õí. çí.) Èõ.

GOPAL T. KUKREJA Attorney at Law

5 3 C o l o n y L a n e , S y o s s e t , N Y 11 7 9 1

Ph: 212 594 0977 / Cell:516 476 1139 Family & Employment Immigration, Deportations, Appeals to BIA Circuit Courts, Business & Real Estate Closings, Divorce, Incorporation & Contracts, Wills, Landlord-Tenant, Personal Injury & Litigations.

FREE CONSULTATION

-Ñ ³ìÜÃþõåÞÞõ áÃÖí ÜØØ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Ñ-

☛ ±ÜõìßÀÞ ±Þõ ÀõÞõÍí±Þ ³ìÜÃþõåÞÜë_ ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÜØØ ☛ ±ÜõìßÀÞ ìçìË{ÞìåÕ ±Þõ ÃþíÞÀëÍó ÜõâääëÜë_ ÜØØ ☛ ±Üõ ÕëçÕùËó çìäýç ÕHë Õñßí ÕëÍí±õ Èí±õ ☛ çùUÝá ìç@ÝðìßËí èõSÕ ☛ ÎùßõÞ ìÍÃþí ³äõSÝð±õåÞ (±_Ãþõ°) ☛ ÛëæëÀíÝ ±ÞðäëØ  (ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÛëæëÜë_×í) ☛ ±ÜõìßÀëÞí ÀùáõÉ/ÝðìÞäìçýËíÜë_ Õþäõå ☛ ìÚ{Þõç ÜëËõ ³ãLÍÝë×í ÜëHëç Úùáëäí åÀù Èù.

ç_ÕÀó ÀßùÑ 718-445-2790 ±×äë visit www.DEGREEEVALUATION.com

LAW OFFICES OF

ROBERT A. MURTHA, Jr.

All Immmigration work including H1-B, Labor Certification and Work Authorisation, Bankruptcy, Divorces

401 Broadway, Suite 203 New York, NY 10013

Tel : (212) 966-6906

(Mon-Fri 10-5; Sat. 1-5) (admitted to New York & Federal Court)

To read GUJARAT TIMES ePaper visit www.GUJARATTIMESUSA.com

BUSINESS CARDS SECTION ACCOUNTANT-CPA

NEW

CORPORATION SETUP

New Corporation or LLC at Low Rates

Complete Setup Services

FREE INITIAL CONSULTATION (During Adv Duration) Consulting, Incorporating EIN, State ID, “S” Corp, Kit, Seal &Licenses.

Accounting-Tax Returns-Payroll-Bookkeping

Keshav Lal-CPA 732.602.1120 300 Kimball Street Suite 204A, Woodbridge, NJ 07095.

BEAUTY SERVICE

INSURANCE Mehul.M.Desai Agent NY Ins. Lic. # LA 1380953 New York Life Insurance Company

1983 Marcus Avenue Suite # 210 Lake Success, NY 11042 Tel: 516-354-5897 Fax: 516-354-5991 Cell: 516-317-0029 mmdesai@ft.newyorklife.com The Company You Keep®


August 4, 2017

8

±˘√VÀ 4, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› …Áa‹Î_ 13‹Ì ±˘√VÀı 13‹Ì ‰ÎÏÊ˝¿ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕfi_ ¤T› ±Î›˘…fi flÏ« ‰ˆWHΉ ±ıÏÕÁfi (L› …Áa)— ‘ ≥„LÕ›fi Ï⁄{fiıÁ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi (±Î≥⁄̱ı) ±˘Œ L› …Áa ¶ÎflÎ L› …ÁafiÎ ±ıÏÕÁfi‹Î_ fl˘›· ±ÎS⁄ÀÛ ’ı·ıÁ‹Î_ 19‹Ì …\·Î¥±ı ÷ı±˘fiÌ 13‹Ì ‰ÎÏÊ˝¿ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ ‹ÎÀı ’˛Îfl_Ϥ¿ ¿Î›˝ø‹fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ 350◊Ì ‰‘Îflı Á΋ÿÎÏ›¿ ±√˛HÎ̱˘, ±Î›˘…¿˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ’˛Á_√ı Á_√Ì÷ ±fiı ‹fi˘fl_…fifi_ ’HÎ ±Î›˘…fi ◊›_ Ë÷_. ±Î ‰Êı˝ ¤Îfl÷fi˘ V‰Î÷_h› Ïÿfi 15‹Ì ±˘√VÀ ‹_√‚‰Îflı ±Î‰ı »ı I›Îflı ±Î≥⁄̱ı ¶ÎflÎ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕfi_ ±Î›˘…fi ¿flΛ_ »ı, …ı‹Î_ 40 ËΩfl◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘ ÿfl ‰Êı˝ ¤Î√ ·ı »ı ±fiı ±Î ‰Êı˝ 13‹Ì ±˘√VÀ flω‰ÎflfiÎ fl˘… ±ıÕÌÁfifiÎ ±˘¿ ÀˇÌ fl˘Õ◊Ì ‰ÕÏ⁄˛… Á‘Ì ›˘ΩÂı. ±Î≥⁄̱ıfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ ‘Ìflıfi ±‹Ìfiı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±‹ı ≥„L՛ΠÕı ’flıÕfi_ ±Î›˘…fi ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿fḻı »Ì±ı ¿ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ ÿıÂfi_ ‹ËI‰ Á‹∞ ¿̱ı, ±Î’HÎÎ ≥Ï÷ËÎÁfiı ›Îÿ ¿flÌ Â¿Ì±ı, ±Î’HÎÌ Á_V¿ÚÏ÷fiÌ μ…‰HÎÌ ¿flÌ Â¿Ì±ı ±fiı ±Î’HÎÌ ’fl_’flα˘ ·˘¿˘ Á‘Ì ’ˢӫÎÕÌ Â¿Ì±ı. ±Î ¿Î›˝ø‹fiÎ ±Î›˘…fi‹Î_ ¬¤ı¬¤Î Ï‹·Î‰Ì ¤Î√ ·ıfiÎfl 400 Á_V◊α˘, V’˘LÁfl˘, V‰›_Áı‰¿˘ ±fiı Á΋ÿÎÏ›¿ ÁP›˘fi˘ ÷ı‹HÎı ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘ Ë÷˘. ±Î ’flıÕfiı ÁŒ‚ ⁄fiΉ‰Î Á‹√˛ Á‹ÿΛ ±Î÷fl »ı ±fiı ±Î ¤T› μ…‰HÎÌfiÎ ±Î›˘…fi

±Î≥⁄̱ıfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ ‘Ìflıfi ±‹Ìfi (μ’fl ±fiı fiÌ«ı) ÁÎ◊ı ±Î≥⁄̱ıfiÎ ÁP›˘ ±fiı Á‹ÿΛfiÎ ÁP›˘.

‹ÎÀı ±‹ı flÎË Ωı¥ flèÎÎ »Ì±ı. ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ ±Î≥⁄̱ı ¶ÎflÎ ⁄ı ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ¤Îfl÷Ì›˘ ‹ÎÀı ÕΛÎ⁄ÌÀÌÁ ±‰ıflfiÁı ’˛˘√˛Î‹ ›˘…÷_ ±ıÁ¿ı±ıfi ŒÎμLÕıÂfi ±fiı flÎ…›T›Î’Ì ·˘ ±ıLŒ˘Á˝‹ıLÀ √˛’ L› …Áa ±˘fifl ·ıÏ…›LÁfiı ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ±Î ‰Êı˝ ‘ ≥„LÕ›fi Ï⁄{fiıÁ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi (±Î≥⁄̱ı) ±˘Œ L›…Áa ¶ÎflÎ ±Î›˘Ï…÷ 13‹Ì ‰ÎÏÊ˝¿ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ‹Î_ Á_√Ì÷, fl_√⁄ıfl_√Ì Œ·˘À˚Á ({Î_¬Ì), ‹ÎÏ«*√ √˛MÁfi˘ ‹˘ÀÎ ’˛‹ÎH΋Î_ Á‹Î‰ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. √˛ÎLÕ ‹Î½· ±fiı √ıVÀ ±˘Œ ±˘fiflfiÌ ΩËıflÎ÷ ±Î√Î‹Ì ±Ã‰ÎÏ՛α˘‹Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

¤Îfl÷‹Î_ Áı¿LÕflÌ V¿>· ±ıF›¿ıÂfi ’˛˘√˛Î‹ Âw ¿fl‰Î Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfifi˘ ÁË›˘√ ‰˘gÂBÀfi— ±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ ΩHÎÌ÷Ì Ï⁄fifiŒÎ¿Îfl¿ Á_V◊Î ‘ Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfi (±ıÁÁ̱ıŒ) ¶ÎflÎ ¤Îfl÷‹Î_ ‰_Ï«÷ fiÎ√flÌ¿˘fiı ÁËΛw’ ◊‰Î ‹ÎÀı ωω‘ ’˛˘…ı@À˘‹Î_ ·Î¬˘ Õ˘·flfi_ fl˘¿ÎHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı, ±Î Á_V◊Î ¤Îfl÷Ì› Ï⁄fiÁfl¿ÎflÌ Á_V◊Î ·Î≥À ±˘Œ ·Î≥Œ ÀˇVÀ (±ı·±˘±ı·ÀÌ)fiÎ “±Îfi_ÿ˘” ¿Î›˝ø‹ ÁÎ◊ı ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı, …ıHÎı 2013◊Ì ±ıF›¿ıÀ À< ±ı@ÁıÁ (≥À<±ıÁ) ¿˘fl ’˛˘√˛Î‹ ±‹·Ì ⁄fiÎT›˘ »ı. ‹ËÎflÎWÀˇ ±fiı ‹K› ’˛ÿı‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ fi⁄‚Î_ ⁄΂¿˘fiı ÷ı‹fi_ ‹ÎK›Ï‹¿ ÏÂZÎHÎ ’ÒHν ¿fl‰Î‹Î_ ‹ÿÿw’ ◊‰ÎfiÌ ÏÁÏ© ËÎ_Á· ¿fl‰Î ωÂı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ΩB≤Ï÷ Œı·Î‰‰Î ±Î ⁄ı Á_V◊α˘fiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. Õ˘. ‰Ì·Ì Õ˘@Àfl ‹ıÏÕÀıÂfi‹Î_ ÏfiWHÎÎ÷ »ı, …ı‹HÎı ÁΛ¿˘·˘∞‹Î_ ’̱ı«.ÕÌ. ¿flı·Ì »ı ±fiı ‹_⁄¥fiÌ Á˘ÏŒ›Î ¿˘·ı… ÁÏË÷ ±L› ¿˘·ıΩı‹Î_ Â̬‰ÎÕu_ »ı. ÷ı±˘ 22-23 …\·Î¥ ÿflÏ‹›Îfi L› …Áa‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î ±Î ±√Îμ ÷ı‹HÎı Âη˘˝À, fi˘◊˝ ¿ıfl˘·ÌfiÎ, 22-23 …\·Î≥ ÿflÏ‹›Îfi Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfifiÎ ÁP›˘ ±fiı ¤Îfl÷◊Ì ±Î‰ı·Î ·Î≥À ±˘Œ ·Î≥À ÀˇVÀfiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘fiÌ ⁄ıÿ ›˘Ω≥ Ë÷Ì. ÷Á‰Ìfl‹Î_ μ’„V◊÷˘±ı √˛’ ‰˘ÏÂ_BÀfi ÕÌÁÌ ±fiı ¿fiı„@À¿Àfi˘ ’˛‰ÎÁ ¿›˘˝ Ë÷˘. Œ˘À˘ ’ÕÎT›˘ Ë÷˘ …ı‹Î_ (ÕÎ⁄ı◊Ì) Ï¿Âfi Â˙fiÌ, ’˛ÿÌ’ ¿˘’Ì¿fl, ±Ï…÷ ¿˘ÃÎflÌ, ±wHÎ ¤HÎÂ΂Ì, …› ’fl̬, ±ÎÂÎ ÿ·Î·, Õ˘. ‰Ì·Ì Õ˘¿Àfl, Á‘Î ¤HÎÂ΂Ì, ≥·Î ¿˘ÃÎflÌ, ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÷ı±˘ ’˘÷ÎfiÎ ‹ıÏÕÀıÂfi ’˛˘√˛Î‹fiÎ Õ˘. ±S’fiÎ √Î_‘Ì, ÷ı…· ’Îflı¬, Õ˘. ¿Îfifi ’ÎhÎΉηÎ, Õ˘. ÂÌflÌÊ ’ÎhÎΉηÎ, …›Î ±ÎËΩ ±fiı ÿÌfiı √Î_‘Ì fi…flı ’Õı »ı. ·Î¤Î◊ı˝ ΩB≤Ï÷ Œı·Î‰‰Î ‹ÎÀı ±‰Îflfi‰Îfl ±‹ıÏfl¿Î ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfi ¶ÎflÎ ’HÎ ÁËΛ ¿flΛ »ı. ·Î≥À ±˘Œ fi◊Ì, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfifiı ·Î≥À Áı¿LÕflÌ ±ı¿{΋‹Î__ ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±Î‰ı »ı. ±fiı ±Î ’˛‰ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi ÷ı±˘ ≥À<±ıÁ ·Î≥Œ ÀˇVÀ ±ÎÂÎ flάı »ı ¿ı ±Î ‰Êı˝ ±Î‰Î_ ⁄΂¿˘fiÌ ±˘Œ ·Î≥Œ ÀˇVÀ ÁÎ◊ı ¤Î√ÌÿÎflÌ ¿fl‰Îfi˘ ω«Îfl 22-23 …\·Î¥ ÿflÏ‹›Îfi Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ’˛˘…ı@ÀfiÌ ÁŒ‚÷ÎfiÌ ±fiı ÷ıfi_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ωV÷flHÎ ◊¥ Á_A›Î ‰‘Ìfiı «Îfl ËΩfl ◊Âı. ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±Î◊Ì ÿfl ‰Êı˝ ’˛˘…ı@À ≥À<±ıÁ-±Îfi_ÿ˘ ŒÎμLÕıÂfifiÎ ÁP›˘ ±fiı ¤Îfl÷◊Ì ±Î‰ı·Î ·Î≥À ¿ı ÷ıfiÌ ««Î˝ ¿fl‰Î Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfifiÎ ¤Îfl÷‹Î_ √˛Î‹ÌHÎ-±ÎÏÿ‰ÎÁÌ Ï‰V÷Îfl˘‹Î_◊Ì ±_÷√˝÷ ±Î‰Î ωzÎ◊a±˘‹Î_◊Ì 650 ⁄΂¿˘fiı ÁËΛ ±˘Œ ·Î≥À ÀˇVÀfiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘fiÌ ⁄ıÿ ›˘Ω¥ ÁP›˘fiı ‹Y›Î Ë÷Î. Â΂αı …‰ÎfiÌ ‰› ‘flΉ÷Î_ ·√¤√ 300 Ï‹Ï·›fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. Ë÷Ì. ±Î ⁄ıÿ‹Î_ Ï¿Âfi Â˙fiÌ, ’˛ÿÌ’ ¿˘’Ì¿fl, Õ˘@Àflı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±‹ÎflÔ_ K›ı› ¤Îfl÷‹Î_ ¿<· ⁄΂¿˘ Á΋ÎÏ…¿-±ÎÏ◊˝¿ ‹U¿ı·Ì±˘ ±fiı ¬Ò⁄ … Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfifiÎ Ïÿfiı √Î_‘̱ı …HÎÎT›_ ±Ï…÷ ¿˘ÃÎflÌ, ±flHÎ ¤HÎÂ΂Ì, …› ’fl̬, ±ÎÂÎ 45 Ï‹Ï·›fi Õˇ˘’±ÎμÀ (±‘‰E«ı ±P›ÎÁ »˘ÕÌ ¬flÎ⁄ ˆZÎÏHο ‹Î‚¬Îfi˘ Á΋fi˘ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı, …ıfiÎ ¿ı 2013◊Ì ≥À<±ıÁfiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌ ±‹·Ì ⁄fiÌ »ı. ÿ·Î·, Õ˘. ‰Ì·Ì Õ˘¿Àfl, Á‘Î ¤HÎÂ΂Ì, ≥·Î ÿıfiÎflÎ_ ⁄΂¿˘)fiı ±Î‰flÌ ·ı‰Îfi_ »ı, Ωı¿ı ÷ı CÎb_ ±CÎflÔ_ ’ÏflHÎ΋ı Õˇ˘’±ÎμÀ flıÏ›˘ ‰‘Ì flè΢ »ı ÷ı‹ Âıfl ±ıLÕ 2016-2017 ÿflÏ‹›Îfi, ±Î ¿Î›˝ø‹ ±_÷√˝÷ ¿˘ÃÎflÌ, Õ˘. ±S’fiÎ √Î_‘Ì, ÷ı…· ’Îflı¬, Õ˘. ¿Îfifi ¿Î›˝ »ı. ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfiı ±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_. 526 ¬Ò⁄ … ‰_Ï«÷ ωzÎ◊a±˘fiı ±Î‰flÌ ·ı‰Î›Î ’ÎhÎΉηÎ, Õ˘. ÏÂflÌÊ ’ÎhÎΉηÎ, …›Î ±ÎËΩ ·Î≥À ±˘Œ ·Î≥Œ ÀˇVÀ Ëη‹Î_ 2500 ⁄΂¿˘fiı ±ı¿ ±_ÿÎ… ‹…⁄ Â΂ο̛ ⁄΂¿˘fiÎ_ ·√¤√ Ë÷Î, ÷ı‹Î_◊Ì 211 ωzÎ◊a±˘ (58 À¿Î »˘¿fḻ˘, ±fiı Ïÿfiı √Î_‘Ì μ’„V◊÷ flèÎÎ_ Ë÷Î_. ÁËΛw’ ◊Λ »ı, …ı‹Î_◊Ì 500 ⁄΂¿˘fiı Âıfl ±ıLÕ 40 À¿Î ⁄΂¿˘ ±ÎËΠ‘˘flHÎ◊Ì ±Î√‚ ¤HÎÌ Â¿÷Î_ 42 À¿Î »˘¿flα˘)±ı ÿÁ‹Î ‘˘flH΋Î_ ÏÁÏfi›fl (Á˙…L›— “ÿıÁÌ À˘¿”)


±ùÃVË 4, 2017 August 4, 2017

9


August 4, 2017

10

±˘√VÀ 4, 2017

±‹ıÏfl¿Î

‹ÏË·Î Ïø¿ıÀ ÀÌ‹fi_ ‰SÕÛ ¿’‹Î_ ÂÎfiÿÎfl ’˛ÿ½fi— ËÎflÌfiı ’HÎ Ïÿ· ∞÷Ì ·Ì‘Î_

±Î≥ÁÌÁÌ ‰Ì‹ıLÁ ‰SÕÛ ¿’ 2017fiÌ ·_Õfi‹Î_ 23‹Ì …\·Î¥±ı ·˘ÕÛ˚Á‹Î_ fl‹Î›ı·Ì ŒÎ≥fi· ‹ı«‹Î_ ¢À ŒÀ¿Îfl÷Ì ∫B·ıLÕfiÌ Ïø¿ıÀfl fiÀÎ·Ì „V¿‰fl. ±Î≥ÁÌÁÌ ‰Ì‹ıLÁ ‰SÕÛ ¿’ 2017fiÌ ·_Õfi‹Î_ 23‹Ì …\·Î¥±ı ·˘ÕÛ˚Á‹Î_ fl‹Î›ı·Ì ŒÎ≥fi· ‹ı« ÿflÏ‹›Îfi ¤Îfl÷Ì› ¿ıMÀfi Ï‹÷Î·Ì flÎ… ±fiı Ëfl‹fi’˛Ì÷ ¿˙fl.

·_Õfi— ∫B·ıLÕ‹Î_ fl‹Î›ı·Ì ±Î≥ÁÌÁÌ ‰Ì‹ıLÁ ‰SÕÛ ¿’ 2017‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ‹ÏË·Î Ïø¿ıÀ ÀÌ‹ı ÂÎfiÿÎfl ’˛ÿ½fi ¿›* »ı. ‰SÕÛ ¿’fiÌ ŒÎ≥fi·‹Î_ ∫B·ıLÕ Á΋ı ËÎflÌfiı ’HÎ ¤Îfl÷Ì› ‹ÏË·Î Ïø¿ıÀ ÀÌ‹ı Ïø¿ıÀ«ÎË¿˘fiÎ_ Ïÿ· ∞÷Ì ·Ì‘Î_ »ı. ∞÷fiÌ ¿√Îfl ’fl ±Î‰Ìfiı ∂¤ı·Ì ¤Îfl÷Ì› ÀÌ‹ Ï‹Õ· ±˘ÕÛfl ⁄ıgÀ√‹Î_ ‘⁄Õ¿Îfiı ¿ÎflHÎı ËÎflÌ √¥ Ë÷Ì. flω‰Îflı ·˘ÕÛ˚Á Ïø¿ıÀ √˛ÎμLÕ ’fl fl‹Î›ı·Ì ±I›_÷ flÁοÁ̤flÌ ŒÎ≥fi·‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ÀÌ‹fi˘ ‹ÎhÎ fi‰ flfiı ’flÎ…› ◊›˘ Ë÷˘. ∫B·ıLÕfiÌ ›‰÷̱˘ ‹ÎÀı ±Î «˘◊_ ‰SÕÛ ¿’ ÀÎ≥À· Ë÷_. ±Î ±√Îμ ÷ı‹HÎı 1973, 1993 ±fiı 2009‹Î_ ‰SÕÛ ¿’ ÀÎ≥À· ∞I›_ Ë÷_. ≥Ï÷ËÎÁ fl«‰ÎfiÎ ±Îflı ’Ë˘Ó«Ì √›ı·Ì ¤Îfl÷Ì› ÀÌ‹fi˘ fiÎÀ¿Ì› ‘⁄Õ¿˘ ◊›˘ Ë÷˘. ±Î ÁÎ◊ı 44 ‰Ê˝fiÎ ≥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ’˛◊‹ ‰Îfl «ı„Q’›fi ⁄fi‰ÎfiÌ ÷¿ ¤Îfl÷ı √‹Î‰Ì Ë÷Ì. ∫B·ıLÕfiÌ ÀÌ‹ı ËÎflı·Ì ⁄Î∞ ∞÷Ì ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ∞÷Ή ‹ÎÀıfiÎ 229 flfifiÎ ’Õ¿Îflfi˘ Á΋fi˘ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ¤Îfl÷fi˘ V¿˘fl ±ı¿ ÷⁄yı hÎHΠω¿ıÀı 191 Ë÷˘. Ωı¿ı ’»Ì ±_Ï÷‹ ÁÎ÷ ω¿ıÀ ‹ÎhÎ 28 flfi‹Î_ √‹Î‰Ì Ë÷Ì. ¤Îfl÷ 48.4 ±˘‰fl‹Î_ 219 flfi‹Î_ Á‹ıÀÎ¥ √›_ Ë÷_. ±ı¿ ÷⁄yı ¤Îfl÷fiı ∞÷‰Î ‹ÎÀı 43 ⁄˘·‹Î_ 38 flfi ¿fl‰ÎfiÎ Ë÷Î ±fiı ÁÎ÷ ω¿ıÀ ËÎ◊‹Î_ Ë÷Ì, ’fl_÷ ∫B·ıLÕfiÌ Ï‹ÏÕ›‹ ’ıÁfl ±ıL›Î±ı » ω¿ıÀ {Õ’Ì ⁄Î∞

’·ÀÌ fiÎ¬Ì Ë÷Ì ±fiı ‹ıfi ±˘Œ ‘ ‹ı«fi˘ ±ı‰˘ÕÛ ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ±Î ±√Îμ ¤Îfl÷ 2005‹Î_ ‰SÕÛ ¿’fiÌ ŒÎ≥fi·‹Î_ ’˛‰ıU›_ Ë÷_, ’fl_÷ ±˘VÀˇıÏ·›Î Á΋ı ËÎflÌ √›_ Ë÷_. ¤Îfl÷Ì› ÿ½¿˘◊Ì ¬Ì«˘ı¬Ì« ¤flΛı·Î ·˘Õ˚ÛÁfiÎ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ‹ıÿÎfi‹Î_ ∫B·ıLÕı ’˛◊‹ ⁄ıgÀ√ ·≥fiı 50 ±˘‰fl‹Î_ ÁÎ÷ ω¿ıÀı 228 flfi ¿›Î˝ Ë÷Î, …ı‹Î_ fiÀÎ·Ì „V¿‰flfiÎ 51 flfifi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. ¤Îfl÷fiÌ {·fi √˘V‰Î‹Ì±ı 23 flfi‹Î_ hÎHΠω¿ıÀ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ¤Îfl÷ ÷flŒ◊Ì ’Òfi‹ flÎμ÷ı 86, Ëfl‹fi’˛Ì÷ ¿˙flı 51 ±fiı ‰ıÿÎ ¿ÚWH΋ÒÏ÷˝±ı 35 flfi ⁄fiÎT›Î Ë÷Î. ¤Îfl÷Ì› ¿ıMÀfi Ï‹÷Î·Ì flÎ…ı ‹ÏË·Î ‰fi-Õı Ïø¿ıÀ‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ 6190 flfi ⁄fiΉÌfiı ‰Ì‹ıfi ≥fi O·fiı ŒÎ≥fi·‹Î_ ’ˢӫÎՉ΋Î_ ‹Ëk‰fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰Ì Ë÷Ì. Ï‹÷η̱ı ¿èÎ_ ¿ı ‹ÎflÔ˘ ⁄ÒÀ ŒÁÎ≥ …÷Î_ Ë_ ⁄flÎ⁄fl fiˢ÷Ì ÿ˘ÕÌ Â¿Ì ±fiı flfi±ÎμÀ ◊¥ √¥ Ë÷Ì. Ï‹÷Î·Ì flÎ…ı ŒÎ≥fi·‹Î_ ‹ÎhÎ 17 flfi ⁄fiÎT›Î Ë÷Î. Ï‹÷Î·Ì flÎ…ı ±Î’ı·Î ≥LÀflT›‹Î_ ¿èÎ_ ¿ı ‹fiı ¬⁄fl »ı ¿ı Á˘Ï›· Ï‹Ï՛΋Î_ ‹ÎflÎ flfi±ÎμÀ ◊‰Î ωÂı CÎb_ ±ÏfiE»fiÌ› ·¬Î›_ »ı, ’fl_÷ ’Ì« ’fl ‹Îfl˘ ±ı¿ ⁄ÒÀ ŒÁÎ¥ …÷Î_ flfi±ÎμÀ ◊¥ √¥ Ë÷Ì. ÀÌ‰Ì ¿ı‹ıfl΋Î_ ‹ÎflÌ ±ı ‹U¿ı·Ì ¿˘¥fiı ÿı¬Î¥ fiˢ÷Ì. (±Î≥±ıfi±ıfi±ıÁ)

‹ÏË·Î Ïø¿ıÀ‹Î_ fl˘¿ÎHÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î ›˘B› Á‹› »ı— ’ıÁfl {·fi √˘V‰Î‹Ì ¿˘·¿÷Η ·˘ÕÛ˚Á‹Î_ fl‹Î›ı·Ì ‰Ì‹ıLÁ ‰SÕÛ ¿’fiÌ ŒÎ≥fi·‹Î_ ∫B·ıLÕ Á΋ı ËΛν ’»Ì ¤Îfl÷Ì› ‹ÏË·Î Ïø¿ıÀ ÀÌ‹fiÎ_ ΩHÎÌ÷Î_ ‹ÏË·Î ’ıÁfl {·fi √˘V‰Î‹Ì±ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ‹ÏË·Î Ïø¿ıÀ‹Î_ fl˘¿ÎHÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î ›˘B› Á‹› »ı. ‹fiı ·Î√ı »ı ¿ı ‹ÏË·Î Ïø¿ıÀ ‹ÎÀı Á˘fiÎfi˘ ÁÒfl… ∂B›˘ »ı ±fiı ˉı fi‰˘Ïÿ÷ ¬ı·ÎÕ̱˘ ∂¤flÌ flèÎÎ_ »ı. ¬flÌ ›ÎhÎÎfiÌ Âw±Î÷ ˉı ◊¥ √¥ »ı ÷ı‹ ·Î√ı »ı. ·_Õfi◊Ì Á˘‹‰Îflı ±ı±ıfi±ı‹ L›{fiı ±Î’ı·Ì ‹·Î¿Î÷‹Î_ {·fi √˘V‰Î‹Ì±ı …HÎÎT›_ Ë÷_. {·fiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı Ë_ ŒÎ≥fi· ‹ı« ωÂı ‰‘ ‰Î÷ ¿fl‰Î ‹Î√÷Ì fi◊Ì. {·fi ¿ÿΫ ’˘÷Îfi˘ ±_Ï÷‹ ‰SÕÛ ¿’ fl‹Ì »ı. 34 ‰Ê˝fiÌ ‰›fiÌ ⁄_√Î‚Ì ’ıÁfl {·fiı ¿èÎ_ ¿ı Ïø¿ıÀfiÎ «ÎË¿˘±ı ±‹ÎflÌ ’˛Â_ÁÎ ¿flÌ »ı ÷ı ±‹ÎflÎ ‹ÎÀı ±Î‰¿ÎflÿΛ¿ ⁄Î⁄÷ »ı, ’fl_÷ Ωı ±‹ı ŒÎ≥fi· ∞I›Î_ ˢ÷ ÷˘ ±‹ÎflÌ ÀÌ‹fiı «Îfl «Î_ÿ ·ÎB›Î ˢ÷. ŒÎ≥fi·‹Î_ ËÎfl÷Î_ ±‹fiı ◊˘Õ˘ fl_… ◊›˘ »ı. Ωı¿ı ˉı ’»Ì ±‹ı ‰‘Îflı ‹Ëıfi÷ ¿flÌÂ_. {·fi √˘V‰Î‹Ì±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ŒÎ≥fi·fiÌ ËÎfl ’»Ì ±‹fiı ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ … ±Î‰Ì fiˢ÷Ì. ≥fi΋ω÷flHÎ Á‹Îfl_¤ ’»Ì ±‹ı ·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ì

ÕˇıgÁ√ w‹‹Î_ … Ë÷Î_ ±fiı ˢÀı· ’fl ’λÎ_ ±ÎT›Î ’»Ì ’HΠω«Îfl÷Î_ Ë÷Î_ ¿ı ¿ı‹ ±Î‰_ ◊›_. ±Î‰Î ω«Îfl˘‹Î_ … ±Î¬Ì flÎ÷ ’ÁÎfl ◊¥ √¥ Ë÷Ì. (±Î≥±ıfi±ıfi±ıÁ)

11 ‰Ê˝◊Ì Áı‰Î¿Ì› ¿Î›˘˝ ¿fl÷Ì ‘flÎfiı √˘SÕ‹ıÕ· ’˛ÿÎfi ·˘Á ±ıL…·Á— ·˘Á ±ıL…ı·ÁfiÎ ±˘flıL… ¿ÎμLÀÌ‹Î_ flËı÷Î ±ıÏ›fi ±‹ıflÌ¿fi lK‘Î μ’ÎK›Î› ±fiı ±ÎÂ<÷˘Ê μ’ÎK›Î›fiÌ ÿÌ¿flÌ ‘flÎfiı √˘SÕ‹ıÕ· ±ıfiΛ÷ ◊›˘ »ı. ¿<. ‘flÎ μ’ÎK›Î› ·√¤√ 11 ‰ÊÛ◊Ì ±˘flıL… ¿ÎμLÀÌ - L›< ⁄Ì« ÁÌÀÌ‹Î_ Á÷÷ ¿Î›˝fl÷ flËÌ Áı‰Î¿Ì› ’˛T≤ÏkÎ ±fiı ±fiı¿Ï‰‘ ¿Î›˘˝ ¿flÌ flËÌ »ı. ¿˘VÀÎ ‹ıÁ΋Î_ ‰Á÷ΠωzÎ◊a±˘ ‹ÎÀı ’<V÷¿˘fi<_ ω÷flHÎ, ¿<¿ÌÁı· ¿flÌfiı Á_V◊Î ‹ÎÀı Œ_ÕfiÌ ŒÎ‚‰HÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì ÷ı ⁄ÿ· ±˘flıL… ¿ÎμLÀÌ ÷flŒ◊Ì ÁÀaŒÌ¿ıÀ ÷◊Î √˘SÕ‹ıÕ· ±ıfiΛ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ¿<. ‘flαı V.H.S. M·ÂıLÁ̛Π·ÌLÕÎ ‰ı·ıfiÏÁ›Î ËÎ¥V¿<·‹Î_◊Ì ‘˘flHÎ 12 Á<‘Ì ±P›ÎÁ ’ÒHν ¿›˘˝ »ı. 30‹Ì ‹ı±ı ›˘Ω›ı·Î √˛ıF›<±ıÂfi Á‹Îfl_¤‹Î_ ’HÎ M·ıÂıLÁ̛Πfl˘ÀflÌ ¿·⁄ ÷◊Î ‰<‹fi flÎμLÕ Àı⁄· …ı‰Ì Á_V◊α˘ ÷flŒ◊Ì ¿<. ‘flÎfiı V¿˘·flÂÌ’◊Ì ÁL‹ÎÏfi÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±L›◊Î ±ÎÀÛ √ı·ıflÌfiÎ ÷ıfiÎ μ‹ÿÎ Ï«hÎfiı ’HÎ ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÎMÔ÷ ◊›˘ »ı ÷ı‹… V.H.S.

ËÎ¥V¿Ò·fiÌ Tal Indian Dance Clubfi˘ fi‰‹Ì …ÒfifiÌ œ‚÷Ì Á˘fiıflÌ Á_K›Î±ı ωÿΛ Á‹Îfl_¤ 7th Annul Culture Show ËÎ¥V¿<·fiÎ Ï«¿¿Îfl ¤flΛı· ±˘ÏÕÀ˘flÌ›‹‹Î_ μ…‰Î›˘ Ë÷˘ …ı‹Î_ kal ki yaaden‹Î_ …\ÿÎ …\ÿÎ ⁄˘·Ì‰<ÕfiÎ ÏËLÿÌ √Ì÷˘fiÎ fiÚ$I›˘ fl…^ ◊›Î Ë÷Î. ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ ËÎ…fl l˘÷Î…fi˘ ÷flŒ◊Ì ±Îfi_ÿ μ‹_√ ÁÎ◊ı ¬<⁄ Á<_ÿfl ’˛Ï÷¤Î‰ ÁÎ_’Õu˘ Ë÷˘. Á‹√˛ ¿Î›Ûø‹fi<_ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘I‰ ¿<. ‘flαı Á_¤ÎY›< Ë÷<_. ±Î ¿Î›Ûø‹fiÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı Ë÷Ì ¿ı V.H.S. ËÎ¥V¿<·fiÎ ÀÌ«ÁÛ-VÀÎŒ ±fiı ¬<ÿ ’˛ÌLÁ̒ηı ’HÎ ÏËLÿÌ ’Ëıfl‰ı ’flÌ‘Îfi ¿flÌ ÏËLÿÌ Á˘_√‹Î_ ÕÎLÁ ¿›˘˝ Ë÷˘. ±_÷‹Î_ Á˙±ı ¤Îfl÷Ì› flÎpˇ√Ì÷ ÁÎ◊ı ¿Î›Ûø‹fi<_ Á‹Î’fi ¿›<Û Ë÷<_. ¿<. ‘flαı ËÎ¥V¿<· √˛ıF›<±ıÂfi ’>HÎÛ ¿flÌ ⁄¿Û·Ì ›<Ïfi. ÁÎfi ¡Î„LÁV¿˘‹Î_ V¿˘fl·ÂÌ’ ÁÎ◊ı ’˛‰ı ‹ı‚‰ı· »ı. ‘flÎfiÌ ’˛√Ï÷‹Î_ ‹Î÷ÎÏ’÷ÎfiÌ Á÷÷ ¿Î‚∞ ±fiı ωzÎ’˛ÎÏÅfiÌ μI¿_ÃÎ ‹ËI‰fiÌ »ı. (‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘Á˙…L›— ¿Î„L÷¤Î¥ Ï‹jÎÌ, ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î)

To advertise on GUJARAT TIMES website, email to info@gujarattimesusa.com


±˘√VÀ 4, 2017 August 4, 2017

11

¤Îfl÷-‹_⁄¥-√…flÎ÷

¤Îfl÷fiÎ 14‹Î flÎWÀˇ’Ï÷ ÷flÌ¿ı Â’◊ √˛ËHÎ ¿fl÷Î fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿ

Â’◊ωϑ Á‹Îfl_¤ ±√Îμ fi‰Î «Ò_ÀΛı·Î flÎWÀˇ’Ï÷ fl΋fiÎ◊ ¿˘Ï‰_ÿfiı Á˘ŒÎ ’fl ⁄ıÁ‰ÎfiÌ Ï‰fi_÷Ì ¿fl÷Î ’Ò‰˝ flÎWÀˇ’Ï÷ ’˛HΉ ‹¬fl∞. ÷Á‰Ìfl‹Î_ ¿˘Ï‰_ÿfiÎ ’IÔfiÌ Áω÷Î ¿˘Ï‰_ÿ fi…flı ’Õı »ı. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀ̱Î≥) (…‹HÎı) fl΋fiÎ◊ ¿˘Ï‰_ÿ flÎWÀˇ’Ï÷’ÿfiÎ Â’◊ √˛ËHÎ ¿fl÷Î Á’˛Ì‹ ¿˘ÀÛfiÎ «ÌŒ …„VÀÁ …ı. ±ı«. ¬ıËfl fi…flı ’Õı »ı. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ıfiÕÌÀ̉ÌÕ˘À¿˘‹)

fi‰Ì ÏÿSËÌ— fi‰Î «Ò_ÀΛı·Î flÎWÀˇ’Ï÷ fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿfiı Á<’˛Ì‹ ¿˘ÀÛfiÎ «ÌŒ …„VÀÁ …ı. ±ı«. ¬ıËflı ˢt˘ ÷◊Î √<M÷÷ÎfiÎ Â’◊ ·ı‰ÕÎT›Î Ë÷Î. ±Î ’˛Á_√ı ÷ı‹fiı fl1 ÷˘’˘fiÌ Á·Î‹÷Ì ±’Î¥ Ë÷Ì. flÎWÀˇ’Ï÷ fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿ ¿flı·Î ’˘÷ÎfiÎ ’˛◊‹ Áo⁄˘‘fi‹Îo …HÎÎT›<o Ë÷<o ¿ı ‹ÎhÎ flÎ…fiˆÏ÷¿ V‰÷ohÎ÷Î … ’Ífl÷Ì fi◊Ì. flÎWÀˇfiÎ CÎÕ÷fl‹Îo Á˙fi<o ›˘√ÿÎfi »ı. ±Î’HÎÎ ÿıÂfiÌ ÁŒ‚÷Îfi˘ ‹ohÎ ÷ıfiÌ Ï‰Ï‰‘÷΋Îo »\’Λı·˘ »ı. fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿfiı Â’◊√˛ËHÎ Á‹Îfl˘Ë ’»Ì ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı ¿ıÏ⁄fiıÀfiÎ ÷‹Î‹ ÁP›˘±ı fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿfiı Â<¤ıE»Î ’ÎÃ‰Ì Ë÷Ì.

Á‹Îfl˘Ë ’»Ì ’˛HΉ ‹<¬fl∞ fi‰Î flÎWÀˇ’Ï÷fiı flÎWÀˇ’Ï÷ ¤‰fi Á<‘Ì ‹Í¿‰Î √›Î Ë÷Î. ⁄Lfiı fiı÷Î ⁄√Ì‹Îo ⁄ıÁÌfiı I›Îo ’ˢoE›Î Ë÷Î, F›Îo fi‰Î flÎWÀˇ’Ï÷fiı √ÎÕÛ ±ÎıŒ ±Îıfifl ±Î’‰Î‹Îo ±ÎT›<o Ë÷<o. I›Îo ’Ëı·ı◊Ì μ’„V◊÷ Á‹√˛ ¿ıÏ⁄fiıÀ ¶ÎflÎ flÎWÀˇ’Ï÷fiı ±Î‰¿Îfl‰Î‹Îo ±ÎT›Î Ë÷Î ±fiı fl1 ÷˘’˘fiÌ Á·Î‹Ì ±Î’‰Î‹Îo ±Î‰Ì Ë÷Ì. ÷ı ’»Ì flÎWÀˇ’Ï÷±ı ’˘÷Îfi˘ ¿Î›Û¤Îfl Áo¤ÎY›˘ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷Îfi<o ’˛‰«fi ±ÎM›<o Ë÷<o. ±Î ’Ëı·Î_ ÷ı±˘ flÎ…CÎÎÀ √›Î Ë÷Î ±fiı flÎWÀˇÏ’÷Î ‹ËÎI‹Î √Îo‘Ìfiı l©Îo…Ï· ’ÎÃ‰Ì Ë÷Ì. Â’◊√˛ËHÎ Á‹Îfl˘Ë‹Îo ‹o« μ’fl ÏfiT≤kÎ ◊÷Î

flÎWÀˇ’Ï÷ ’˛HΉ ‹<¬fl∞, fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿ, ‹<A› L›Î›Î‘ÌÂ, μ’flÎWÀˇ’Ï÷ Ë‹Ìÿ ±LÁÎflÌ ±fiı ·˘¿Á¤ÎfiÎ_ V’Ì¿fl Á<Ï‹hÎÎ ‹ËÎ…fi Ï⁄flÎF›Î_ Ë÷Îo. …ı Ïÿ‰Áı flÎWÀˇ’Ï÷ Â’◊ ·ı »ı ÷ı Ïÿ‰Á◊Ì … ÷ı‹fi˘ ’Îo« ‰ÊÛfi˘ ¿Î›Û¿Î‚ Âw ◊¥ Ω› »ı ÷ı‰Ì ⁄o‘ÎflHÎfiÌ ¿·‹-’6‹Îo Ωı√‰Î¥ »ı. flÎWÀˇ’Ï÷ fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿı ’˘÷ÎfiÎ μÿ˚⁄˘‘fi‹Îo …HÎÎT›<o Ë÷<o ¿ı ÿı‹Îo flÎ…fiˆÏ÷¿ V‰÷ohÎ÷Î … ’Ífl÷Ì fi◊Ì. ¬flı¬fl ÷˘ ±Î’HÎÎ ÿıÂfiÌ ÁŒ‚÷Îfi˘ ‹ohÎ ÷ıfiÌ Ï‰Ï‰‘÷΋Îo »\’Λı·˘ »ı. ±Î’HÎı ±ı¿ ±fiı ±ı¿…^◊ »Ì±ı. ’flV’flfiΠω«Îfl˘fi<o ÁL‹Îfi ¿fl‰<o

±ı … ·˘¿ÂÎËÌfiÌ ¬ÎÏÁ›÷ »ı. ±ÎÏ◊Û¿ ±fiı Á΋ÎÏ…¿ V‰÷ohÎ÷Î ±ı ÁÎ«Ì ±Î{ÎÿÌ »ı. ÿıÂfiÌ Á̋αÎıfiÌ flZÎÎ ¿fl÷Î …‰Îfi˘, ÿıÂfi<o ’ıÀ ¤fl÷Î ¬ıÕÍ÷˘, ‰ˆiÎÎÏfi¿˘, ÷⁄Ì⁄˘, ÏÂZο˘, ‹Ï˷αÎı ÁÏË÷ Á˙ ¿˘¥ flÎWÀˇfiÎ ‰ÎV÷ω¿ Ïfi‹ÎÛ÷Î »ı. ’˘÷ı fiÎfiÎ √΋Õı◊Ì ±Î‰÷Πˢ‰Îfi˘ μS·ı¬ ¿fl÷Î fl΋fiÎ◊ ¿˘Ï‰_ÿı ’˘÷ÎfiÎ …^fiÎ_ ÁoV‹flH΢ ‰Î√˘‚÷Î …HÎÎT›<o Ë÷<o ¿ı ‹Îfl˘ μ»ıfl ‹ÎÀÌfiÎ CÎfl‹Îo ◊›˘ »ı. Ë<o Õ˘. ±Îo⁄ıÕ¿fl ’ÎÁı◊Ì ‹Îfi‰Ì› √Ïfl‹Îfi<o ‹ÍS› ÂÌA›˘ »<o. flÎWÀˇ’Ï÷ ÷flÌ¿ıfi<o ‹Îfl_ ‹<A› ¿÷ÛT› ⁄o‘ÎflHÎfiÌ flZÎÎ ¿fl‰Îfi<o »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

Ï⁄ËÎfl‹Î_ flÎ…¿Ì› ¤Ò¿o’— fiÌ÷Ì ¿<‹Îflı ±Îfl…ıÕÌ ÁÎ◊ı »ıÕ˘ ŒÎÕÌ ¤Î…’ ÁÎ◊ı Áfl¿Îfl fl«Ì

’ÀHÎ΋Î_ 27‹Ì …\·Î¥±ı Ï⁄ËÎflfiÎ ‹A›‹_hÎÌ ÷flÌ¿ı Â’◊ ·ı÷Î fiÌ÷Ì ¿<‹Îfl. ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰ ÁÎ◊ı ‹÷¤ıÿ ◊÷Î_ fiÌ÷Ì ¿<‹Îflı ±Îfl…ıÕÌ ÁÎ◊ı »ıÕ˘ ŒÎÕÌ ¤Î…’fiÎ ÁË¿Îfl◊Ì Áfl¿Îfl fl«Ì Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— ‘ ≥LÕÌ›fi ±ı¿Á’˛ıÁ)

’ÀHÎΗ fiÌ÷Ì ¿<‹Îflı Ï⁄ËÎflfiÎ ‹A›‹_hÎÌ ÷flÌ¿ı flÎ∞fi΋<o ±ÎM›ÎfiÎ ◊˘Õο … ¿·Î¿˘‹Î_ 27 …<·Î¥±ı Ï⁄ËÎfl‹Îo fiÌ÷Ì ¿<‹Îflı ¤Î…’fiÎ Á‹◊Ûfi◊Ì Áfl¿Îfl ⁄fiÎ‰Ì ·Ì‘Ì »ı. ⁄<‘‰Îflı flÎ∞fi΋<o ±ÎM›Î ⁄Îÿ √<fl‰Îflı Á‰Îflı 10 ¿·Î¿ı fiÌ÷Ì ¿<‹Îflı ‹<A›‹ohÎÌ ’ÿ ‹ÎÀı Â’◊ √˛ËHÎ ¿›ÎÛ »ı. ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı Á<ÂÌ· ‹˘ÿ̱ı ’HÎ fiΛ⁄ ‹<A›‹ohÎÌ’ÿ ‹ÎÀı Â’◊ √˛ËHÎ ¿›ÎÛ »ı. ⁄<‘‰Îflı ÁÎo…ı Ï⁄ËÎflfiÎ μ’‹<A›‹ohÎÌ ÷ı…V‰Ì ›Îÿ‰ ’flfiÎ ¤˛pΫÎflfiÎ ±Îfl˘’fiı ¿ÎflHÎı fiÌ÷Ì ¿<‹Îflı ‹<A›‹ohÎÌ’ÿı◊Ì flÎ∞fi΋<o Á˘o’Ì ÿÌ‘<_ Ë÷<_, ’flo÷< ◊˘Õο … ¿·Î¿˘ ⁄Îÿ ¤Î…’fiÎ Àı¿Î◊Ì fiÌ÷Ì Áfl¿Îfl ŒflÌ◊Ì ÁkÎ΋Îo ’fl÷ ±Î‰Ì √≥ »ı. Ï⁄ËÎfl‹Îo flÎ…¿Ì› ¬ıo«÷ÎHÎfiÌ ‰E«ı ⁄<‘‰Îflı ’Àfi΋Îo ‹<A›‹ohÎÌ fiÌ÷Ì ¿<‹Îflı …ıÕÌ› ‘ÎflÎÁP›˘, ÁÎoÁÿ˘ ±fiı ⁄ÌΩ fiı÷αÎıfiÌ ⁄ıÿ ⁄˘·Î‰Ì Ë÷Ì, ±fiı I›Îfl ’»Ì ÷ı±˘ flÎF›’ηfiı ‹‚‰Î √›Î

±fiı ÷ı‹fiı ’˘÷Îfi<o flÎ∞fi΋<_ Á˘o’Ì ÿÌ‘_ Ë÷_. ‹<A›‹ohÎÌ fiÌ÷Ì ¿<‹ÎflfiÎ flÎ∞fi΋ÎfiÌ ÁÎ◊ı … Ï⁄ËÎfl‹Îo «Î·Ì flËı·Î ËÎ¥ ’˛˘ŒÎ≥· flÎ…¿Ì› ÕˇÎ‹Îfi˘ ’HÎ ±o÷ ±Î‰Ì √›˘ Ë÷˘. fiÌ÷Ì ¿<‹ÎflfiÎ flÎ∞fi΋ÎfiÌ ÁÎ◊ı … Ï⁄ËÎfl‹Îo 2015‹Îo ⁄fiı·Î ‹ËÎ√Ã⁄o‘fi˘ ’HÎ ±o÷ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ÁÌ⁄̱Î≥ ¶ÎflÎ Ï⁄ËÎflfiÎ fiΛ⁄ ‹<A›‹ohÎÌ ÷ı…V‰Ì ›Îÿ‰fiÌ Ï‰fl© ⁄ıfiÎ‹Ì Áo’ÏkÎfi˘ ¿ıÁ ÿά· ◊›˘ I›Îfl ’»Ì ±ı‰Ì ‘ÎflHÎÎ ⁄Î_‘‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì ¿ı fiÌ÷Ì ¿<‹Îfl ÷ı…V‰Ì ’ÎÁı◊Ì flÎ∞fi΋<o ‹Î√Ì ·ıÂı. Ωı¿ı ±Îfl…ıÕÌ Á<’˛Ì‹˘ ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰ ¿˘¥ ’HÎ ÁoΩı√˘‹Îo ÷ı…V‰Ì flÎ∞fi΋<o ±Î’ı ÷ı ‰Î÷◊Ì Áo‹÷ fiˢ÷Î. fiÌ÷Ì ¿<‹Îfl ’˘÷ÎfiÌ »Ï⁄ ¬flÕΛ fiÏË ±ı ‹ÎÀı ‹<A›‹ohÎÌ’ÿı◊Ì flÎ∞fi΋<o ±Î’Ì ÿÌ‘<o Ë÷_. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ¤Î…’ fiÌÏ÷¿<‹Îflfiı Àı¿˘ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ÷ˆ›Îfl ˢ‰Î◊Ì fiÌÏ÷¿<‹Îflı ¤Î…’fiÎ Àı¿Î◊Ì Áfl¿Îfl fl«Ì »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

⁄Î⁄·fiÎ◊ ‹_Ïÿfl ¤@÷‹_Õ‚fi˘ fl…÷ …›_÷Ì ¤…fi ‹Ë˘IÁ‰

‰ˆiÎÎÏfi¿ ±fiı ÏÂZÎHÎωÿ ’˛˘ŒıÁfl ›Â’ηfi<o Ïfi‘fi

‹_⁄≥— ‹_⁄¥‹Î_ lÌ ⁄Î⁄·fiÎ◊ ‹_Ïÿfl «ıÏflÀÌ{ ±fiı lÌ ⁄Î⁄·fiÎ◊ ¤@÷ ‹_Õ‚ ¶ÎflÎ ±Î›˘Ï…÷ fl…÷ …›_÷Ì ¤…fi ‹Ë˘IÁ‰fiÎ ’˛◊‹ ¿Î›˝ø‹fi_ ∞‰_÷ ’˛ÁÎflHÎ Á‹√˛ ¤Îfl÷‹Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ¤…fi ‹Ë˘IÁ‰fi˘ ±fiıfl˘ ±Îfi_ÿ ω¤@÷˘±ı ‹ÎH›˘ Ë÷˘. Ï·À· ‰LÕÁ˝fiÎ F›flÌfiÎ »ıS·Î ⁄ı Ïfl›Ï·ÀÌ Â˘fiÎ ÁÿV› ±flg‰ÿ gÁËı ω∞fiÌ fl«fiα˘◊Ì Ï‰¤@÷˘fiı Õ˘·ÎT›Î Ë÷Î. ±Î μ’flÎ_÷ ΩË˚fi‰Ì lÌ‹Î_¿fl, ‹fiÌÊ ΩıÂ̱ı ±ı‹fiÎ ±fi˘¬Î ±_ÿÎ… ±fiı √Λ¿Ì◊Ì Á‰ı˝fiı ‹˘… ¿flÎ‰Ì Ë÷Ì. ±Î μ’flÎ_÷ Ï…÷¤Î¥ μ’ÎK›Î›, ÁÏ…÷ ‰ıLÿfl, ÿZÎÎ ‰ı√ÕÎ, Âflÿ ·U¿flÌ, Ïÿ·ı ÿ˘ÂÌ, ’˛ÌÏ÷ (ÁΉ·Î) √Î_‘Ì, ’˘‹· (ÁΉ·Î) ÂÎË, ¿ı÷fi ¿fi⁄Ì, „V‹÷Î V‰Î‹Ì, flÎ…ı ‹˘ÿÌ, √˘’η «÷‰ı˝ÿ̱ı ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ¿·Î◊Ì Á˙fiÎ Ïÿ· ∞÷Ì ·Ì‘Î_ Ë÷Î. ±Î ¿Î›˝ø‹fi_ Á_«Î·fi ’˛‰ÌHÎ ’_«Î· ÷◊Î ’Ì›ÒÊ ÂıÃı ¿›* Ë÷_. Á_√Ì÷fi_ Á_«Î·fi ’Ì›ÒÊ Âıà ¿›* Ë÷_. lÌ ⁄Î⁄·fiÎ◊ ‹_Ïÿfl «ıÏflÀÌ{ ±fiı lÌ ⁄Î⁄·fiÎ◊ ¤@÷ ‹_Õ‚fiÎ Á_«Î·¿˘ Ï⁄ËÎflÌ Ëı‹ √œ‰Ì, flω ÏhÎ’ÎÃÌ, V‰MfiÌ· Ï‹jÎÌ, fiÌ·ı Ãyfl, Ïfl’· Ã˘ÁÎfiÌ, ÿ‹›_÷Ì ⁄flÕÎ¥, ÏË÷Î·Ì T›ÎÁ, Ïfifl’‹Î fl_√ı, ±·¿Î √˘flˆ›Î, …ı÷· Á˘fiÌ …ı‰Î ¿·Î¿Îfl˘ ±fiı ⁄΂¿·Î¿Îfl˘ ¤Î√ ·ıÂı.

fi‰Ì ÏÿSËÌ— ΩHÎÌ÷Î ‰ˆiÎÎÏfi¿ ±fiı ÏÂZÎHÎωÿ ’˛˘ŒıÁfl ›Â’η ‹ÎÛfi<o 25‹Ì …<·Î¥, ‹o√‚‰Îflı Ïfi‘fi ◊›<o Ë÷_. ÷ı±Îı 90 ‰ÊÛfiÎ Ë÷Î. ¿˘ÏV‹¿ Ï¿flH΢ ’fl ÷ı‹fiÎ ÏflÁ«Ûfiı ωiÎÎfifiÌ ÿ<Ïfi›Î‹Îo ‹˘ÀÎ ›˘√ÿÎfi ÷flÌ¿ı …˘‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·<o ’˛˘ŒıÁfl ›Â’η … fiÏË, ÷ı‹fi<o fi΋ ÿıÂfiÎ Á˙◊Ì ‹˘ÀÎ ÁΛLÁ ¿˘Q›<Ïfi¿ıÀÁÛ‹Îo ’HÎ Á΋ı· »ı. ›Â’ηı ‹ÎL«ıVÀfl ≥„LVÀÀuÍÀ ±ÎıŒ Àı@fi˘·˘∞‹Î_◊Ì ÏŒÏ{@Á‹Îo ’̱ı«ÕÌ ÏÕ√˛Ì ËÎoÁ· ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÌ ¿ıÏfl›flfiÌ Âw±Î÷ ÀÎÀÎ ≥„LVÀÀuÍÀ ±ÎıŒ ŒoÕ΋ıLÀ· ÏflÁ«Û◊Ì ¿flÌ Ë÷Ì. ’˛˘ŒıÁfl ›Â’η 1986◊Ì 1991 Á<‘Ì ›∞ÁÌfiÎ «ıfl‹ıfi ’HÎ flèÎÎ Ë÷Î. ÷ı‹fiı ‰ÊÛ 2013‹Îo ¤Îfl÷fiÎ ⁄ÌΩ Á˙◊Ì ‹˘ÀÎ fiÎ√Ïfl¿ ÁL‹Îfi ’•Ï‰¤ÍÊHÎ◊Ì ÁL‹ÎÏfi÷ ¿fl‰Î‹Îo ±ÎT›Î Ë÷Î. 1976‹Îo ÷ı‹fiı ’•¤ÍÊHÎ◊Ì ÁL‹ÎÏfi÷ ¿fl‰Î‹Îo ±ÎT›Î Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

Á˘‹fiÎ◊‹Î_ Ï⁄flÎ…‹Îfi Á˘‹fiÎ◊ ‹ËÎÿı‰ ‹_Ïÿfl‹Î_ lΉHÎ ‹ÎÁfi˘ ’˛Îfl_¤ ◊÷Î … l©Î‚¤@÷˘fiÌ ¤Îflı ¤ÌÕ μ‹ÀÌ »ı. ¶Îÿ F›˘Ï÷Ï·_√‹Î_ Á‹ÎωWÀ ±Î Á˘‹fiÎ◊ ‹_Ïÿflfiı ¤T› fl_√⁄ıfl_√Ì fl˘ÂfiÌ◊Ì, fl_√-fl˘√Îfi ¿flÌ ÂHÎ√Îfl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ¤√‰Îfi ¤˘‚ÎfiÎ◊fiı ÿflfl˘… ωω‘ 30 ’˛¿ÎflfiÎ ÂÚ_√Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. 20 ‰Ê˝ ⁄Îÿ lΉH΋ÎÁfi˘ ’˛Îfl_¤ ±fiı ’ÒHÎνËÏ÷ Á˘‹‰Îflı ◊≥ flËÌ Ë˘‰Î◊Ì l©Î‚ ¤@÷˘‹Î_ ¤Îflı μIÁÎË Ωı‰Î ‹‚Ì flè΢ »ı. lΉHÎ ‹ÎÁfiÎ ’˛◊‹ Á˘‹‰Îflı ‹_Ïÿfl ‰Ëı·Ì Á‰Îflı «Îfl ‰ÎB›ı ¬S· ‹¿Î›_ Ë÷_. ‹ËÎÿı‰∞fiÌ ’η¬Ì›ÎhÎÎ fiÌ¿‚Ì Ë÷Ì. ±Î ’˛Á_√ı “Ëfl Ëfl ‹ËÎÿı‰”fiÎ fiÎÿ◊Ì Á‹√˛ ‹_Ïÿfl ’ÏflÁfl √_∞ μÃu_ Ë÷_. (Œ˘À˘— √…flÎ÷ ÀÎ¥QÁ Á_¿·fi)


August 4, 2017

12

±˘√VÀ 4, 2017

’Òfl√˛V÷ √…flÎ÷— ÷Á‰ÌflωÂıÊ 1

√…flÎ÷ …‚⁄_⁄οÎfl

2

4

3

5

6

7

(1) Á˙flÎWÀˇfiÌ Ï‰A›Î÷ ‹E»\ fiÿÌ‹Î_ C΢ÕÎ’Òfl ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. ‹E»\ fiÿÌfiÎ μ’fl‰ÎÁ‹Î_ ÁÎ_⁄ı·Î‘Îfl ‰flÁÎÿfiÎ ¿ÎflHÎı ⁄ı ¿Î_Ãı ‰Ëı÷Ì ‹E»\ fiÿÌfi_ fl˙ƒ V‰w’ fi…flı ’Õı »ı. ‰Î_¿Îfiıfl‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊÷Ì ‹E»\ fiÿÌfi_ ±Î‰_ fl˙ƒ V‰w’ ±√Îμ 1979‹Î_ ‹˘fl⁄Ì ÷HÎÎ¥ √›_ Ë÷_ I›Îflı Ωı‰Î ‹Y›_ Ë÷_. Õˇ˘fi ¿ı‹ıflÎfiÎ ‹ÎK›‹◊Ì ·ı‰Î›ı·Ì ±Î ÷Á‰Ìfl‹Î_ ‹E»\ fiÿÌ ±fiı ‰Î_¿Îfiıfl ÏfiË΂‰Î ‹‚ı »ı. (Œ˘À˘— ¤ÎÀÌ ±ıfi. ‰Î_¿Îfiıfl) (2) ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ ¤Îflı ’ÒflfiÎ ¿ÎflHÎı V◊ÎÏfi¿ fiÎ√Ïfl¿˘fiÎ V◊‚Î_÷fl ‹ÎÀı ±ıfiÕ̱Îfl±ıŒfiÎ …‰Îfi˘ ÁÎ◊ı ±Î‹a-±ıflŒ˘Á˝fiÌ ‹ÿÿ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì flËÌ »ı. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀ̱Î≥) (3) √…flÎ÷fiÎ ’Òfl√˛V÷ ωV÷Îfl˘‹Î_ ŒÁΛı·Î fiÎ√Ïfl¿˘fiı Á·Î‹÷ V◊‚ı ¬ÁıÕ÷Î ≥„LÕ›fi ±Î‹a flıV¿› ÀÌ‹fiÎ ±Ï‘¿Îfḻ˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ı±ıŒ’Ì) (4) ‹ËıÁÎHÎ΋Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿ◊Ì ‹˘ÀÎ ¤Î√fiΠωV÷Îfl˘ ’ÎHÎÌ‹Î_ √fl¿Î‰ ◊¥ √›Î Ë÷Î. (Œ˘À˘Á˙…L›— ›±ıfi±Î≥) (5) ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎfiÎ ’Òfl√˛V÷ ωV÷Îfl‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊¥ flËı·Ì ±ı¿ ‹ÏË·Î. (Œ˘À˘Á˙…L›— fl˘≥ÀÁ˝) (6) ÁflıLƒfi√fl Ï…S·ÎfiÎ ·Ÿ⁄ÕÌ, ÁΛ·Î ±fiı «˘ÀÌ·ÎfiÎ_ √΋ÕÎ_±˘‹Î_ ŒÁΛı·Î fiÎ√Ïfl¿˘fiı ≥„LÕ›fi ±ıflŒ˘Á˝fiÎ ËıÏ·@˘MÀfl‹Î_◊Ì ±ıflÏ·NÀ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ı±ıfi±Î≥) (7) ’Òfl‹Î_ ŒÁΛı·Î fiÎ√Ïfl¿˘fiı ⁄«Î‰÷Î ±ıfiÕ̱Îfl±ıŒfiÌ ÀÌ‹. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ıfiÕ̱Îfl±ıŒ-À˚ωÀfl) (8) ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ ¤Îflı ’ÒflfiÎ ¿ÎflHÎı ωω‘ ωV÷Îfl˘ ’ÎHÎÌ‹Î_ √fl¿ ◊¥ √›Î Ë÷Î ±fiı ÷ÎflÎ∞ ÁΩ˝¥ Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’̱ı‹±˘≥„LÕ›Î) (9) ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎfiÎ ’Òfl√˛V÷ ωV÷Îfl˘fi_ ˉΥ ÏfiflÌZÎHÎ ¿fl÷Î ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ. (Œ˘À˘Á˙…L›— ÏËLÿV÷ÎfiÀÎ≥QÁ) (10) ÁflıLƒfi√fl‹Î_ ·Ÿ⁄ÕÌ‹Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿ◊Ì ±Î‰ı·Î_ ’Òflfi_ ’ÎHÎÌ ŒflÌ ‰Y›_ Ë÷_. (Œ˘À˘Á˙…L›— À˚ωÀfl-±ı±ıfi±Î≥)

8

9

10


’ÎfiÎ fi_.12 ®

Magazine Section Gujarat Times August 4, 2017

¤Î2÷Ì› ÷’˘‰fi Á_V¿ÚÏ÷fi<_ V‹2HÎ ¿2Ή÷<_ lÌ‹ÿ˚ 2Î…«_ƒ ωËÎ2 ¤‰fi CÎ_ÏÀ›Î ’ËÎÕ ¥Õ2

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

á fl‰ÌLƒ ’ÎÀÏ՛Π¤√‰Îfi Â_¿fl˙ ‰Lÿı l©Î-ωf‰ÎÁ-wÏ’H΢, ›ÎP›Î_ ωfiÎ fi ’U›„L÷ ÏÁ©Î— V‰ÎL÷V◊‹Ìf‰fl‹˚. ©Î ±fiı ωf‰ÎÁ V‰w’ μ‹ÎÂ_¿flfiı Ë_ ’˛HÎ΋ ¿fl_ »\_. ‰‚Ì ±Î lΉHÎ ‹ÎÁ Âw ◊÷Î_ …... Ëfl Ëfl ‹ËÎÿı‰, …› ¤˘·ı fiÎ◊, ±˘‹ fi‹— ωΛ, …› …› ωÂ_¿fl, ‹ËÎÿı‰ Ëfl, fi‹ÎÏ‹ ω Â_¤, …ı‰Î ±Îfi_ÿ’˛ÿ μÿ˚√Îfl˘◊Ì ’ωhÎ ‰Î÷ΉflH΋Î_ Â_¤‹›Ì ÏÿT› ¿ˆ·ÎÁÌ V≤„WÀ μI’Lfi ◊¥ Ω› fl‰ÌLƒ ’ÎÀÏ՛Π»ı. ¤Îfl÷¤fl‹Î_ ±Î‰ı·Î ⁄Îflı F›˘Ï÷Ï·*√ ±fiı ±ı‰Î_ … ¤T› ωV◊Îfi˘ ’fl ‹Îfi‰‹Ëıfl΋HÎ ∂¤flΛ »ı. l©Î‚ ¤@÷˘ ⁄‹˚ ⁄‹˚ ¤˘·ı, fi‹— ωΛfiÎ fiÎÿ ÁÎ◊ı Ï‰η›˘‹Î_ …‚αϤÊı¿ ¿flı »ı, ⁄Ì·Ì’hÎ, ¿‹‚’hÎ «œÎ‰ı »ı, flƒÌ ¿flı »ı ±fiı V÷˘hÎ’ÎÃ◊Ì ÿı‰Î·› √_∞ ∂Ãı »ı. ±Î‹ ◊‰Îfi_ flËV›ÎI‹¿ ¿ÎflHÎ ±ı »ı ¿ı ¤˘‚ÎfiÎ◊ ÷I¿Î‚ ’˛ÁLfi ◊fiÎfl ÿı‰ »ı. ÷ı‹Î_ ‰‚Ì... ÁΉfi ±Î›˘, ¤˘·Î¿˘ ¤Î›˘, ¤@÷˘fiı Ï‹· ¿fl ⁄‹˚ ⁄‹˚ ¤˘·ı fiÎ …√ÎT›˘. lΉHÎ ‹ÎÁ ±Î‹ ÷˘ ω∞fiÌ ’ÒΩ-±«˝fiÎfi˘ ‹ÎÁ »ı. lΉHÎ ‹ÏËfi΋Î_ ωÂıÊ÷Î◊Ì ¤@÷˘ ¤„@÷‹›Ì ⁄fiÌ ±Î ’H›‹ÎÁfiı ¤Î‰fiÎfiÌ ±Ï¤T›„@÷ ¿fl÷Î ¤Îfl÷¤fl‹Î_ ÂËıflıÂËıflı ±fiı √΋Õı√΋Õı ÷ı‹Î_›ı ’˛ÏÁ© ω‹_Ïÿfl V◊Îfi˘±ı ωÂıÊw’ı Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ’˛ffi ±ı »ı ¿ı ¤˘‚ÎfiÎ◊ ÁÿÎωfiı lΉHÎ ‹ÎÁ … ÂÎ ¿ÎflHÎı Ï’˛› »ı? ÷ıfiÌ ’˛Á_√¿◊Î Á_ÏZÎM÷‹Î_ Ωı¥±ı. ¤√‰Îfi ωÂ_¿fl ±fiı ¤√‰Îfi ωWb ⁄_fiı fi΋w’ı …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ »ı, ’fl_÷ ⁄_fiı ±ı¿ … »ı ÷ı◊Ì … ÷˘ ËÏflËfl ⁄˘·Î› »ı, ⁄_fiı ±ı¿⁄ÌΩfiÎ ’fl‹ ¤@÷ »ı, ’fl‹Ï’˛› Ï‹hÎ »ı. ±ı¿‰¬÷ lΉHÎ ‹ÎÁ‹Î_ ωWb ¤√‰Îfiı ωfiÌ Ï‰ÂıÊ ±ÎflΑfiÎ Âw ¿flÌ. …ı‹Î_ ÁËjÎ ¿‹‚ ¶ÎflÎ ’ÒΩfi˘ ’˛Îfl_¤ ÷˘ ¿›˘˝, ’fl_÷ Á_Ωı√‰ÁÎ÷˚ ±ı¿ ¿‹‚ ±˘»_ ◊›_. ±‘‰E«ı ’ÒΩ ¬_ÏÕ÷ fi ◊Λ ±ı Ëı÷◊Ì ¤√‰Îfi ωWb±ı ’˘÷Îfi_ ±ı¿ ¿‹‚fi›fi ωfiı ±’˝HÎ ¿fl‰Îfi˘ ω«Îfl ¿flÌ, F›Î_ ÷ı ‹ÎÀı ÷I’fl ◊Λ »ı, I›Î_ … ¤˘‚ÎfiÎ◊ ‹ËÎÿı‰ ’˛ÁLfi ◊Λ »ı ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁıfi_ Áÿ½fi «ø ωı ωWbfiı ¤ıÀ ±Î’ı »ı. I›Îfl◊Ì Ï‰Wb Áÿ½fi‘ÎflÌ ⁄L›Î, ±fiı lÌ Ï‰Wb±ı ’ÒΩ-±«˝fi΋Î_ ¿flı·Î «ZÎ±’˝HÎ ⁄Îÿ ¤√‰Îfi ωı ±ı fiıhÎfiı ’˘÷ÎfiÎ hÎÌΩ fiıhÎ ÷flÌ¿ı Á‹Î‰Ì ÿÌ‘_, ±ı‰Ì ±ı¿ ¿◊Î lΉHÎfiı l©Î‰Îfi ⁄fiΉı »ı. ⁄Ì∞ ±ı¿ ·˘¿’˛ÏÁ© ¿◊΋Î_ ÿZοL›Î Á÷Ì Ï‰∞fiÌ ±ÏfiE»Î±ı Ï’I≤›i΋Î_ √›Î, I›Î_ ω ÁÎ◊ı ’˘÷Îfi_ ±’‹Îfi ◊÷Î_ ÷ı±˘ ›iο_Õ‹Î_ Á‹Ï’˝÷ ◊≥ √›Î. ω∞fiı ±·⁄kÎ ±Î‹_hÎHÎ fi Ë÷_, »÷Î_ ±Î ‰Î÷ ±_÷›Î˝‹Ì Â_¤±ı ΩHÎ÷Î ’˘÷ÎfiÎ ±fi«fl˘ ¶ÎflÎ ›iΤ_√ ¿flÎT›˘. I›Îfl⁄Îÿ Á÷Ìfi˘ Ïˋη›fiı I›Î_ …L‹ ◊›˘. ω∞fiı ’΋‰Î ’Ή˝÷Ì∞±ı ¿ÏÃfi ÷’ç›Î˝fi˘ ±Îfl_¤ ¿›˘˝ ±fiı ÷ı ‹ÎÁ ’ωhÎ lΉHÎ ‹ÎÁ Ë÷˘. ’Ή˝÷ÌÏ’˛› ⁄L›˘ ÁΉfi! ±ı¿ ¿◊Î ±fiÁÎfl «_ƒfiı lÎ’ ·ÎB›˘, ÷ıfiÎ Ïfi‰ÎflHÎ ‹ÎÀı «_ƒÿı‰ ÁÿÎωfiÎ ÂflHÎı √›Î. ’˛›Î√‹Î_ (¿ıÀ·Î¿ ¿Ëı »ı Á˘‹fiÎ◊ V◊Îfi) …¥

l

lΉHÎı ω¤„@÷ wÕÌ

ÂjÎÎÏÿfi˘ ±ÎK›Î„I‹¿ ±◊˝-‹Ëk‰ Á‹∞±ı, ±fiı lΉH΋Î_ ωV‹flHÎ ¿fḻı. ωÂflÌfl ±_√-μ’Î_√ ÷◊Î ±Î›‘˘fi˘ √ÒœÎ◊˝ …ÀÎ…\‘ √_√Î∞— ÏÂfl ’fl ‘ÎflHÎ ¿flı·Ì V‰√˝ÁÏfl÷Î √_√Î∞ ¤Îfl÷fiÌ Á˙◊Ì ’ωhÎ fiÿÌ »ı. ÷ı ±ÎK›Î„I‹¿ ÏÂZÎHÎ ’ıœÌ ÿfl ’ıœÌ ‰Ëı÷_ flËı ÷ı‰_ ÁÒ«‰ı »ı. ¤„@÷¤Î‰◊Ì V‰√˝ÁÏfl÷Î M≤J‰Ì ’fl ±Î‰Ì ¿ı »ı. …› √_√ı. ⁄Ì…fi˘ «_ƒ— ‹V÷¿ ’fl ¢¤Î›‹Îfi ⁄Ì…«_ƒ Á‹›fi_ ’˛÷Ì¿ »ı, …ı ÁÒ«‰ı »ı ¿ı ¤√‰Îfi ω Á‹›Ï‰…ı÷Î »ı. ÷ı±˘ Á‹›◊Ì ’fl ±fiı V‰›_ V‰÷_hÎ »ı. «_ƒ ÂÌ÷‚÷Î, ‹fi˘Ëfl÷Î, ¤T›÷Î ÁÎ◊ı „V◊fl÷Î ⁄÷Ήı »ı. hÎÌ…\_ fiıhΗ ¿’΂‹Î_ ⁄_‘ hÎÌ∞ ±Î_¬ iÎÎfifi_ ’˛÷Ì¿ »ı, …ı ¬Ò·ı ÷˘ …ıfiÎ ’fl ’Õı ÷ıfiı ⁄΂Ìfiı ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ ÿı »ı. ÷ı ÿ√˝HÎ ±fiı ±iÎÎfi÷Îfi˘ fiΠ¿flfiÎfl »ı. ±Î «ZÎ ø˘‘΄Bfi »ı …ı ±‘‹˝-±L›Î›◊Ì ⁄«Î‰ı »ı. ÏhÎÂÒ‚— ωfi_ Ïhη˘¿fi_ Ï⁄flÿ »ı, …ı ±ÎÏ‘-T›ÎÏ‘-μ’ÎÏ‘fiı ⁄΂÷˘ ⁄Îwÿ »ı. ÷ı ÁÎ◊ı … ÏhÎÂÒ‚ iÎÎfi-≥E»Î ±fiı ¿Î›˝Z΋÷Îfi_ ’˛÷Ì¿ »ı.

Õ‹fl— ω ÿ_ÿϤfiÎÿfi_ ϶¶ÎflÌ ‰Îz »ı. Õ‹fl_ K‰Ïfifi_ ’˛÷Ì¿ »ı, …ı ‰ıÿ˘fiÎ K‰Ïfifi_ z˘÷¿ »ı. Õ‹fl ‹ËÎÿı‰ı Á‹√˛ V≤„WÀfiÎ ‹Î˝√ÿ½fiÎ◊ı˝ flèÎ_ »ı. Õ‹fl‹Î_◊Ì Á…˝fi ±fiı ωÁ…˝fi ⁄Lfiıfi˘ fiÎÿ ÁΩ›˝ »ı. Á’˝‹Î‚Η √‚Îfi˘ Á’˝ ±Ï¤‹Îfifi_ ’˛÷Ì¿ »ı. ÷ıfiÎ ’fl ω…› ’˛ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ÷ı ÂhÎ‹Î_◊Ì Ï‹hÎ ±fiı ÿÒÊH΋Î_◊Ì ±Î¤ÒÊHÎ ⁄fiÌ Â¿ı »ı. flƒÎZ΋΂Η ±ı ¤„@÷-„@÷fi_ ’˛÷Ì¿ »ı. ÷ı ÂÏ©fiÌ ÁÎ◊ı … ±ÎflΑfiÎfi_ ’˛÷Ì¿ »ı. …‹HÎÎ ËV÷‹Î_ ‘ÎflHÎ ¿flı·Ì ‹Î‚Î ±ı¿Î√˛÷Îfi_ z˘÷¿ »ı. ±ı ÁÎ◊ı … ±Îfl˘B› ±fiı V‰ÎVJ›fiÌ ’ÎÃÂ΂Π»ı. T›ÎCβ«‹˝— ‰ÎCÎ ±ı ¿Î‚-fiÎÂ-ω¿fl΂÷Îÿ½¿ …_√·Ì ’˛ÎHÎÌ »ı, ’fl_÷ ω ‰jÎw’ı ‘ÎflHÎ ◊›Î ’»Ì ω‘Îfl¿ fiÌÕfl÷Îfi_ ’˛÷Ì¿ »ı. ’˘ÏÛ˘ fi_ÿÌ— fi_ÿÌ ’˛¤fi˘ Áı‰¿ »ı. lÌ ’˛¤fi_ ›ÎhÎΉÎËfi »ı. Á÷÷ ωÁL‹¬ flËıfiÎfl ‹ËÎfi ¤@÷flÎ… »ı. ÷ı ωflZο, ÏÂW› Á_÷Îfi Á‹ ÁÎZÎÎI¿ÎflÌ Ï‰ÎÁ_‘¿ »ı. ÷ı Á‹›ı ‹Îfl¿ ÷˘ μ©Îfl¿ ’HÎ ⁄fiÌ Â¿ı »ı. ÷ı ¿ÚÏÊ ±fiı ⁄‚fi_ ’˛÷Ì¿ »ı. ¿U›’-¿Î«⁄˘— ω ÁÎ_ÏfiK›‹Î_ Áÿο΂ flËı÷˘ Áı‰¿ »ı. ‹_ÿ√Ï÷, „V◊fl‹Ï÷, ω’˛Ï÷ √Ï÷ ¿flfiÎfl ∞‰ »ı. ÷ı ‹V÷¿ »\’ΉÌ, ±_÷‹˝¬Ì ⁄fiÌ Ï‰˘û‹˚... ω˘û‹˚ ¿flı »ı. Á‹›ı ω¿Á‰_, Á_¿˘«Î‰_ ω ’˛÷Ì¿ »ı. (±fiÁ_‘Îfi ’ÎfiÎ fi_. hÎHÎ ’fl)

±ÎflΑfiÎ ¿flÌ. ω∞ ’˛ÁLfi ◊›Î ±fiı «_ƒfiı ‰flÿÎfi ±ÎM›_ ¿ı ZΛ ◊÷˘ ˢ‰Î »÷Î_ ’ÒÏHν‹Î±ı ÷˘ ’ÒHν ƒU›‹Îfi ◊Âı. «_ƒfiÌ μ’ÎÁfiÎfi˘ ±ı ‹ÎÁ ’HÎ lΉHÎ ‹ÎÁ … Ë÷˘. ‰flÿÎfi‹Î_ ω-¤˘‚ÎfiÎ◊ı ¿èÎ_ ¿ı ’˛◊‹ ÷Îfl˘ fi΋ Ïÿ‰Á Á˘‹‰Îflı …ı±˘ ‹ÎflÌ μ’ÎÁfiÎ ¿flÂı ÷ıfiÎ ’fl Ë_ ÷fl÷ ’˛ÁLfi ◊≥, ‹fi˘¿Î‹fiÎ ’ÒHν ¿flÌÂ. I›Îfl◊Ì Á˘‹‰Îflı ω˘’ÎÁfiÎ, Á˘‚ Á˘‹‰Îfl ‰˛÷ Âw ◊›Î. ±Î◊Ì lΉHÎ ‹ÎÁ ±fiı ÷ı‹Î_ ωÂıÊ Á˘‹‰Îflı l©Î ¤@÷˘ ‘‹˝¤Î‰◊Ì ¤›Î˝ ¤›Î˝ ⁄fiÌ ¬ÎÁ ω ±ÎflΑfiÎ ¿flı »ı. ±Î flÌ÷ı ¤˘‚ÎfiÎ◊fiı lΉHÎ ‹ÎÁ ‰‘ Ï’˛› »ı. ÷˘ ¤@÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ Ï’˛› ‹ÎÁfiı ’˛¤¤„@÷ ‹ÎÁ ⁄fiÎ‰Ì ’ÒΩ, ±«˝fi, μ’ÎÁfiÎ, Áı‰Î, ¤„@÷◊Ì ›◊ıE»Î ⁄fiÎT›˘ »ı. ∞‰ lΉHÎı, ω V‹flHÎ ¿fl÷˘ Ω, ∞‰ lΉHÎı ω ⁄fi‰Î, ω ÂflHÎı ÿ˘Õ÷˘ Ω Â_¤ ÂflHÎı ’ÕÌ, ‹Î_√ CÎÕ̱ı CÎÕÌ, ¿WÀ ¿Î’˘, ÿ›Î ¿flÌ, ÿ½fi ω ±Î’˘ ω V‰w’ ÿ½fi ¤‰ÎÏfiÂ_¿fl˙ ‰Lÿı l©Î ωf‰ÎÁwÏ’HÎ˙ ›ÎP›Î_ ωfiÎ fi ’U›„L÷ ÏÁ©— V‰ÎL÷V◊Ï‹f‰fl‹˚ l©Î ±fiı ωf‰ÎÁw’Ì ¤√‰Îfi ω ±fiı ’Ή˝÷Ì∞fiı Ë_ fi‹V¿Îfl ¿fl_ »\_, …ı‹fiΠωfiÎ ÏÁ©’flÊ˘ ’˘÷ÎfiÎ ±_÷—¿flH΋Î_ flËı·Î ¥f‰flfiı ’˛ÎM÷ ¿flÌ Â¿÷Î fi◊Ì. ±Î‰Î ¤√‰Îfi ωÂ_¿fl ¤˘‚ÎfiÎ◊ ‹ËÎÿı‰fi˘ ω√÷‰Îfl ’Ïfl«› ±Î ’˛‹ÎHÎı »ı— ¤√‰Îfi ω∞ ’Ή˝÷Ì∞fiÎ ’˛ı‹Î‚ ’Ï÷ »ı. √HÎıÂ∞ ±fiı ¿ÎÏ÷˝¿ı›∞fiÎ ’H›ÂÎ‚Ì Ï’÷Î »ı. ÿZÎ ’˛Ω’Ï÷fiÎ …‹Î¥flÎ… »ı. ›Z΢ ±fiı √Î_‘‰˘˝fiÎ fiΛ¿ »ı, ¤Ò÷˘fiÎ fiÎ◊ »ı. fi_ÿÌ ‰ÎËfi ±fiı ¿Î«⁄˘ ±ı‹fi_ ¿‰« »ı. ⁄Ì…fi˘ «_ƒ ±ı‹fi˘ ÂHÎ√Îfl ±fiı fiÎ√ √‚Îfi˘ ËÎfl »ı. ¿’΂ı ¤V‹ Á˘Ëı »ı. fiÌ·¿oà ÿ›Îfi_ ’˛÷Ì¿ ±fiı ÏÂfl ’fl ‘ÎflHÎ ¿flı·Î_ √_√Î∞ ’˛ı‹fiÌ ’flοÎWÃÎ »ı. T›ÎCβ«‹˝ ÷ı‹fiÌ ⁄ıÿ ±fiı ÏhÎÂÒ‚ ÂjÎ »ı. ±Î ¤˙Ï÷¿ ±˘‚¬ ’»Ì ˉı ‹ËÎÿı‰fiÎ ±_√-μ’Î_√ ±fiı ‘ÎflHÎ ¿flı·Î ’ÿÎ◊˝

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2

ωω‘Î

August 4, 2017 à ±˘√VÀ 4, 2017

á Õ˘. «_ƒ¿ÎL÷ ‹Ëı÷Î V¿Ú÷fiÎ Áo÷<WÀ” (Áo÷˘Ê ’΋‰˘) ÂOÿ …ıÀ·<o ‹‚ı ÷ıÀ·Î◊Ì “’˛ÁLfi” flËı‰<o, ÷ı‰˘ ¤Î‰ ÁÍ«‰ı »ı. ¤ÎB›‹Îo ‹ÎfifiÎfl ±ı‹ ω«ÎflÌ Áo÷<p flËı‰Î‹Îo ‹Îfiı »ı ¿ı fiÁÌ⁄‹Îo ·A›<o ËÂı ÷ı ‹‚Âı, ±ıÀ·ı ±Îfioÿ‹Îo flËı‰<o. ‹÷·⁄ ¿ı ±fiΛÎÁı ’˛ÎflO‘ ›˘√ı …ı ’˛ÎM÷ ◊Λ ÷ı ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿ÎflfiÎ @·ıÂ Õ˘. «_ƒ¿ÎL÷ ‹Ëı÷Î ‰√fl V‰Ì¿ÎflÌ ·ı‰<o. Áo÷˘ÊT≤Ïk΋Îo Á‰Û ’˛¿ÎflfiÎ ¤˘√˘‹Îo ±ÎÁ„@÷ ¿ı I≤WHÎÎ fi flÎ¬Ì ±fiÎÁ@÷ flËı‰ÎfiÌ ‰Î÷ ÁÒÏ«÷ »ı. Áo÷˘Ê‹Îo I≤M÷ flËı‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ »ı. ±ı‰Ì I≤„M÷‹Îo◊Ì V‰¤Î‰fiÌ ’˛ÁLfi÷Î ±fiı ¬<ÂÏ‹Ω…’bo ’˛√Àı. Áo÷˘ÊfiÌ ¤Î‰fiÎ ‹ÎHÎÁfiı ‘fl’÷ flά‰Îfi<o ±fiı ’˛I›ı¿ ’Ïfl„V◊Ï÷‹Îo Áo÷˘Êfiı … ÿ˘·÷ ‹Îfi‰ÎfiÌ ‰Î÷ Â̬‰ı »ı. Áo÷˘ÊfiÌ ±Ï‘¿÷Î ‹ÎHÎÁfiı “’Ïfl÷˘Ê” ñ ’ÏflI≤ÏM÷fiÌ ±fi<¤ÍÏ÷ ¿flΉı »ı. ∞‰fi‹Îo ‹ÎHÎÁ Á‹ZÎ ≥E»Î±Îı, ±ÎÂαÎı, ±Î¿ÎoZÎαÎı, I≤WHÎαÎı, ‰ÎÁfiαÎı, ±’ıZÎαÎıfi˘ ‹ËÎÁÎ√fl CÎÒCΉ÷˘ ˢ› »ı. ’˘÷ÎfiÌ ÁCÎ‚Ì ≥E»Î±Îı Áo÷˘ÊΛ ±ı ‹ÎÀı ‹ÎHÎÁ ⁄Î◊˘ÏÕ›Î_ ‹Îfl÷˘ ˢ› »ı, ’HÎ ‹ÎHÎÁfiÌ Á‰Û ≥E»Î±Îı Áo÷˘ÊΛ ±ı Â@› fi◊Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ≥E»Î±Îı ±fio÷ »ı, ⁄ıÂ<‹Îfl »ı. ≥E»Î±Îıfiı ¿˘¥ ÁflËÿ fi◊Ì ¿ı fi◊Ì Ë˘÷<o ¿˘¥ ±oÏ÷‹ VÀıÂfi! fi‰Îo-fi‰Îo w’ ‘flÌ fi‰Ì-fi‰Ì ≥E»Î±Îı …L‹ ‘ÎflHÎ ¿fl÷Ì Ë˘› »ı. ≥E»Î ±ı L≤I›ÏÿBÿÂÛ¿ …ı‰Ì ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰ı »ı. ‹ÎHÎÁfiı fi«Î‰ı »ı, ’HÎ ‹ÎHÎÁfiı ≥E»Î±ÎıfiÎ ‹˘Ë‹Îo ŒÁΛΠ⁄Îÿ @›Îo ±À¿‰<o ÷ıfiÌ ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì! I≤WHÎÎ fi »Ì’ı ÷ı‰Ì I≤ÊÎ-÷flÁ »ı. ±ı‰Ì ÷flÁ ’HÎ Á-flÁ »ı ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ I≤WHÎÎfiÌ Ω‚‹Îo ŒÁΛ »ı. Áo÷˘ÊÌ ¿˘HÎ? ‹Ë˘’ÏfiÊÿ ÷ıfiÌ V’p÷Î ¿fl÷Îo ¿Ëı »ı ¿ı …ı ±’˛ÎM÷ ±ıÀ·ı ¿ı fiÏË ‹‚ı·Ì ‰V÷<fiÌ g«÷Î fi◊Ì ¿fl÷˘ ±fiı ’˛ÎM÷ ◊›ı·Ì ‰V÷< ’˛I›ı Á‹ºÏp ‘flΉı »ı, …ıfiı fi◊Ì ÿ<—¬fiÌ ’fl‰Î ¿ı fi◊Ì Á<¬fiÌ g«÷Î ñ ±ı‰Î ‹ÎHÎÁfiı Áo÷˘ÊÌ ¿ËÌ Â¿Î›. Áo÷˘Ê ±ıÀ·ı ‹fi˘Ï‰…›, ‹fi ’flfi˘ ¿Î⁄Í, ‹fi ¤À¿‰Îfiı ⁄ÿ·ı ÷‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ±À¿‰Îfi<o ÂÌ¬Ì ·ı ÷˘ ‹Îfi‰<o ¿ı ÷‹Îfl΋Îo Áo÷˘Êfi˘ μÿ› ◊›˘ »ı. Áo÷˘Êfiı ’fl‹ Á<¬ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı √HΉ΋Îo ±Î‰ı

Áo

Áo÷˘ÊÌ ‹ÎHÎÁ flÎΩ±Îıfi˘› ‹ËÎflÎΩ »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi_ ‹fi ±fiı xÿ› Áo÷˘ÊfiÎ ±Q≤÷◊Ì ¤flı·_ »ı

»ı ¿ı Áo÷˘Êfiı ’√·ı ‹ÎHÎÁ‹Îo ÂÎoÏ÷ ’˛√Àı »ı. ±Áo÷˘ÊÌ ‹ÎHÎÁ ±ÂÎo÷ ˢ› »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ıfi<o ‹fi ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î±Îı Áo÷˘ÊΛ ÷ı ‹ÎÀı ‘‹’»ÎÕÎ ¿fl÷<o ˢ› »ı. ±ıÀ·ı ÷ı ±oÿfl ±fiı ⁄ËÎfl◊Ì ±ÂÎo÷ ˢ› »ı, fiı μ϶Bfi flËı »ı, ±’˛ÁLfi flËı »ı, fiά< flËı »ı, fiÎflÎ… flËı »ı, ⁄ı«ıfi flËı »ı ±ıÀ·ı ’˛ÁLfi÷Î◊Ì ±‚√˘ flËı‰Îfiı ¿ÎflHÎı flÎ∞’˘ ±fi<¤‰Ì ¿÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı … ‹ÎHÎÁı ∞‰fi‹Îo Áo÷˘Êfiı ’˘÷Îfi˘ ±ÎflÎK› ⁄fiÎ‰Ì xÿ›-‹oÏÿfl‹Îo ÷ıfi<o V◊Îfi V◊ÎÏ’÷ ¿fl‰<o …˘¥±ı. “⁄<Ï©«Ïfl÷o”‹Îo ±rC΢Êı ±ıÀ·ı … Á·ÎË ±Î’Ì »ı ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ‰‘< ‘fi ˢ‰Î »÷Îo …ı ±Áo÷<p flËı »ı, ÷ı Ïfi‘Ûfi »ı. ±fiı …ı ‘fi ‰√flfi˘ »ı, ’flo÷< …ı Áo÷˘ÊÌ »ı ÷ı (Ïfi‘Ûfi ˢ‰Î »÷Îo) ÷‰o√fl »ı. Áo÷˘Ê ‹ÎHÎÁfiı ‹V÷ flËı‰ÎfiÌ ¿·Î Â̬‰ı »ı. ¤Î√‰÷‹Îo ‰HÎÛT›<o »ı ÷ı‹ M≤J‰Ì »ı ÷˘ ’»Ì ’·o√fi˘ ’˛›Ifi Â<o ¿Î‹? ËÎ◊ »ı ÷˘ ’»Ì ÷Ï¿›Îfi<o Â<o ’˛·˘¤fi? ¬˘⁄˘ »ı ÷˘ ’»Ì ’ÎhÎfiÌ

…ı

Ï’÷Îfiı Áo÷Îfi‹Îo ±ı¿ … ’hÎ »ı ±ı Á¬Ì »ı. …ıfiı ⁄ı ¿ı ‰‘ ’h΢ »ı ±ıfiÎ Á¬Ì ˢ‰ÎfiÌ ¿˘¥ √ıflLÀÌ fi◊Ì. ‹ÎflÌ ‰Î÷ ωϫhÎ ·Î√ı ÷˘ ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ±ÎÁ’ÎÁfiÌ ŒıÏ‹·Ì‹Îo ’˛ı„@À¿· μÿÎËflH΢ Ωı¥fiı ¬Î÷flÌ ¿flÌ ·ıΩı. ±ı¿ ’hÎfi˘ Ï’÷Î ÂÎ ‹ÎÀı Á¬Ì ±fiı ⁄ı ¿ı ‰‘ ’h΢fi˘ Ï’÷Î ¿ı‹ ÿ—¬Ì, fl˘ÏË÷ ÂÎË ±ı Á‹…‰Îfio ±CÎflo fi◊Ì. ±ı‹Îo ¿˘¥ ÏÁøıÀ ’HÎ fi◊Ì. ±Î’HÎÌ ±ÎÁ’ÎÁ ±ı‰Îo œ√·Î⁄o‘ μÿÎËflH΢ Ωı‰Î ‹‚Âı. ±ı¿ Ï’÷αı ’˘÷ÎfiÎ ⁄Lfiı ’h΢fiı μ»ıflÌfiı ‹˘ÀÎ ¿›ÎÛ, ¤HÎÎT›Î ±fiı ’flHÎÎT›Î. ±ıÀ·o … fiÏË, ’˘÷Îfi˘ T›‰ÁΛ ’HÎ ‰ÎflÁ΋Îo ±Î’Ì ÿÌ‘˘. Ï’÷Î ÏflÀΛÕÛ ◊¥ √›Î. ⁄Lfiı ¤Î¥±Îı±ı Ï’÷Îfi˘ ¿Îfl˘⁄Îfl Áo¤Î‚Ì ·Ì‘˘. Ï¿L÷ ◊˘ÕÎ ‰¬÷‹Îo … ⁄ı ¤Î¥±Îı ‰E«ı ÁoCÎÊÛ ◊‰Î ·ÎB›˘. ±ı¿ ¤Î¥fiı ±ı‹ ·Î√÷o Ë÷o ¿ı ¿Îfl˘⁄ÎflfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ’˘÷ı ‰‘Îflı fl˘ÏË÷ Áo¤Î‚ı »ı ±fiı ⁄ÌΩfiı ±ı‹ ·Î√÷o Ë÷o ¿ı ’ı·˘ ¤Î¥ ‹˘…¢¬ ‹ÎÀı ‰‘Îflı ’ˆÁÎ μÕÎ‰Ì ‹Îflı »ı. ⁄LfiıfiÌ ’Ifi̱Îı±ı ’HÎ ’˘÷Îfi˘ fl˘· ¤…‰‰Î ‹ÎoÕu˘. ¿Îfl˘⁄Îfl ω¿ÁΉ‰ÎfiÌ ‰Î÷ ω«Îfl‰Îfiı ⁄ÿ·ı ⁄Lfiı ⁄o‘±Îı ’flV’flfiÌ ±ÿı¬Î¥ ¿fl‰Î ·ÎB›Î, ±ı¿⁄ÌΩfiÎ ‰Îÿ ·ı‰Î ·ÎB›Î. ¿Îfl˘⁄Îfl ¬˘fl‰Î‰Î

·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

’λ·Ì ™‹flı Á<¬Ì ◊‰Î ‹ÎÀı Áo÷Îfi‹Îo ±ı¿ … ’<hÎ Ωı¥±ı!

·ÎB›˘. ±Î¬flı ⁄Lfiı ¤Î¥±Îı {CÎÕÌfiı »^ÀÎ ’ÕuÎ. ¬flÌ Àˇı…ıÕÌ Ë‰ı Âw ◊¥. ω‘fl Ï’÷Îfiı flά‰Î ⁄Lfiı‹Îo◊Ì ¿˘¥ ¤Î¥ ÷ˆ›Îfl fiˢ÷˘. …ı‹÷ı‹ ¿flÌfiı fiÎfiÎ ¤Î¥ ’ÎÁı Ï’÷Î flËıÂı ±ı‰o fiyÌ ◊›o. ‹˘À˘ ¤Î¥ ⁄Ë V‰Î◊a ±fiı ¿’ÀÌ Ë÷˘. ±ıHÎı fiÎfiÎ ¤Î¥fiÌ μÿÎfl÷Îfi˘ √ıfl·Î¤ ·¥fiı ¿Îfl˘⁄Îflfi˘ ‹˘À˘ ÏËVÁ˘ ’«Î‰Ì ’ÎÕu˘. ±ËŸ Á‘Ì ÷˘ ÃÌ¿, ’HΠˉı ‹˘ÀÎ ¤Î¥fiı ’˘÷ÎfiÎ Ï’÷Î ’HÎ ’Îfl¿Î ·Î√‰Î ‹ÎoÕuÎ. Ï’÷Î∞ ⁄Ì‹Îfl ˢ› I›Îflı ‹˘À˘ ¤Î¥ ‹ÎhÎ ¬⁄fl ’Í»‰Î ±Î‰ı ÷˘ ’HÎ ΩHÎı μ’¿Îfl ¿fl÷˘ ˢ› ±ı‹ ⁄÷Ήı. ¬flÌ-¬˘ÀÌ T›V÷÷Î ⁄÷ΉÌfiı Ï’÷Î∞ ‹ÎÀı Ï⁄·¿· Á‹› fi ±Î’ı. fiÎfi˘ ¤Î¥ Ï’÷ÎfiÌ ÁÎfl‰Îfl ‹ÎÀı ’ˆÁÎ ’HÎ ¬fl«ı ±fiı ¿Îfl˘⁄Îfl ⁄√ÎÕÌfiı Áı‰Î ’HÎ ¿flı. ±ı¿ ‰¬÷ Ï’÷αı ±ıfiı ÁËı… Ã’¿˘ ±ÎM›˘ ÷˘ ±ı ÏflÁÎ¥fiı «ÎS›˘ √›˘. ’»Ì ¿uÎflı› Ï’÷Îfiı ‹‚‰Î √›˘ … fiÏË. Ï’÷αı ·Î«ÎflÌ ÁÎ◊ı ±Î …√÷‹Îo◊Ì Ï‰ÿΛ ·Ì‘Ì. ¿ıÀ·Ì¿ ŒıÏ‹·Ì‹Îo ⁄ı ¿ı hÎHÎ ¤Î¥±Îı ˢ› ÷˘ ’ıflLÀ˚Áfiı ’˘÷Îfiı I›Îo flά‰Î ÂÎË ‹ÎÀı ‰ÎflÎ √˘Ã‰ı »ı. ’λ·Ì ™‹flı ’ıflLÀ˚Áfiı ◊˘ÕÎ ◊˘ÕÎ Ïÿ‰Áı ⁄ı√-Ï⁄V÷flÎ ·¥fiı …B›Î ⁄ÿ·‰Ì ’Õı »ı. ⁄ËÎfl◊Ì ±Î T›‰V◊Î L›Î›’ÍHÎÛ ·Î√ı »ı, ’HÎ Ë¿Ì¿÷‹Îo ’ıflLÀ˚Á ‹ÎÀı ±ı ¤Îflı ’ÌÕοÎfl¿ »ı. ¿˘¥ ’hÎfiı I›Îo ¿˘¥ Á√‰Õ ‰‘Îflı ˢ› ¿ı ±Îı»Ì ˢ›, ÿflı¿ ’hÎfiÎ CÎflfiÌ

±fi¤ÒÏ÷

ÂÌ …wfl? Ïÿ√o⁄flfiÎ_ ‰S¿· »ı ÷˘ ’»Ì flıÂ‹Ì ‰j΢ Â<o ¿Î‹? ‹÷·⁄ ¿ı «Ì…-‰V÷<±ÎıfiÌ ’˛Î„M÷fi˘ ‹˘Ë »˘ÕÌ …ı ‹‚ı ÷ıfiÎ◊Ì ’˛‹<Ïÿ÷ flˢ ÷˘ ÿ<—¬Ì ◊‰Îfi<o ¿˘¥ ¿ÎflHÎ flËıÂı fiËŸ. ‹ÎHÎÁ Áo÷˘Êfi˘ ’η‰ fi ’¿Õı ÷˘ ÷ıfi΋Îo ·˘¤‰ÚÏkÎ ⁄‚‰kÎfl ⁄fiı. ±fiı ·˘¤fiı ¿˘¥ ωfl΋V◊‚ ˢ÷<o fi◊Ì. ·˘¤fiı ’√·ı ‹˘Ë ‰‘ı, ‹ÎHÎÁ ω‰ı¿ √<‹Î‰Ì ⁄ıÁı, ±fiı ω‰ı¿ÂÒL› ‹ÎHÎÁfi<o ±fiı¿ flÌ÷ı ’÷fi ◊‰ÎfiÌ Â@›÷Î flËı. Áo÷˘ÊÌ ‹ÎHÎÁfiı ±ı‰Ì g«÷Πˢ÷Ì fi◊Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fifi˘ μtı ‹fifiı ⁄Ëı¿‰Î ÿı‰Îfi˘ fiÏË, ’HÎ ’˛ÁLfi÷Î◊Ì ‹Ëı¿‰Î ÿı‰Îfi˘ ‘flΉ÷˘ ˢ› »ı ±ıÀ·ı Áo÷˘ÊÌ ‹ÎHÎÁ ±·√ÎflÌ Ë˘› »ı. ±ıfiÌ ‹fi˘T≤ÏkÎfi<o ›◊Î◊Û Ï«hÎ fi{Ìfl ±¿flÎ⁄Îÿ̱ı fl…^ ¿›<Ù »ı ñ “√fl ›Îfl ¿Ì ‹∞˝ Ë<¥, CÎfl ΩıÕ ¿ı ⁄ˆÃı. CÎfl-⁄Îfl »<ÕΛΠ÷˘ ‰ËŸ »˘Õ ¿ı ⁄ˆÃı!

‹˘ÕÎ μLËıo Ï…‘fl ⁄ËŸ, ‹<oË ‹˘Õ ¿ı ⁄ˆÃı, √<ÿÕÌ Ωı ÏÁ·Î¥ ÷˘ ‰ËŸ ±Îıœ ¿ı ⁄ıÃı! ±Îˆfl Âη ∂œÎ¥ ÷˘, μÁÌ Âη ‹ıo ¬< ˈ ’Òflı ˈ ‰ËÌ ‹ÿÛ Ωı Ëfl Ëη ‹ıÓ ¬< ˈ!” ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ‰Î÷ »ı ’˛I›ı¿ ÿÂ΋Îo, „V◊Ï÷‹Îo ¬< flËı‰ÎfiÌ? “fl΋ flάı ÷ı‹ flË̱ı”‹Îo ±Î‰Ì … μÿÎkÎ ¤Î‰fiÎ Á‹Î›ı·Ì »ı. Áo÷˘ÊÌ ‹ÎHÎÁ flÎΩ±Îıfi˘› ‹ËÎflÎΩ »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi<o ‹fi ±fiı xÿ› Áo÷˘ÊfiÎ ±Q≤÷◊Ì ¤flı·<o »ı. Áo÷˘ÊÌ flËı‰<o ±ı ’˘÷ı … ±ı¿ ’˛¿ÎflfiÌ ÁŒ‚÷Î »ı ±ıÀ·ı Áo÷˘ÊÌ ‹ÎHÎÁfiı ÏfiWŒ‚ √HÎΉÎfi˘ ¿˘¥ ’˛ffi … μ’ÏV◊÷ ◊÷˘ fi◊Ì! Âı¬ ÁÎÿÌ ¿Ëı »ı ¿ı ¤Î¥! „V◊Ï÷ ¿ı Á‹› ’·ÀΛ ±ıÀ·ı ÷<o ‹fifiı ¬ÎÀ<o fi ¿flÌÂ, ¿ÎflHÎ ¿ı Áo÷˘Ê ⁄ËÎfl◊Ì ¿Õ‰˘ ·Î√ı, ’flo÷< ±ı ‹‘<fl Œ‚ ‘ÎflHÎ ¿flfiÎfl˘ »ı. Áo÷˘ÊÌ ‹ÎHÎÁ‹Îo Á‹Î‘Îfi‰ÚÏkΠˢ› »ı, …÷<o ¿fl‰ÎfiÌ ‰ÚÏkΠˢ› »ı. ±ıÀ·ı ±ıHÎı ¤˘√Ì ⁄fi‰Îfiı ⁄ÿ·ı I›Î√Ì ⁄fi‰ÎfiÌ ÷η̋ ‹fifiı ±Î’‰Ì ’Õı »ı, …ı √HÎ÷flÌ⁄ÎΩıfiı ‹fi ‹Í¬Û÷Î »ı. ’HÎ ±ı ’HÎ Ë¿Ì¿÷ »ı ¿ı Áo÷˘ÊÌ ‹fi˘T≤ÏkΉ΂Π·˘¿˘ ¿fl÷Îo ±Áo÷˘ÊÌ ‹fi˘T≤ÏkΉ΂Π·˘¿˘ ±o÷ı ±Ï‘¿ ÿ<—¬Ì ◊›Î »ı. ±Áo÷˘ÊÌ ‹ÎHÎÁ ‹‹I‰ »ı I›Îo ÿ<—¬ »ı ±fiı F›Îo Á‹I‰ »ı I›Îo Á<¬ ±fiı ÂÎoÏ÷ »ı. “g¿√ ËıLflÌ ÏÁ@V◊”‹Îo Áo÷˘Êfi˘ …›…›¿Îfl ¿fl÷Îo Âı@ÁÏ’›fl ¿Ëı »ı ñ “‹Îfl˘ ‹<√À ÷˘ ‹ÎflÎ xÿ›‹Îo »ı, fiÏË ¿ı ‹V÷¿ ’fl. ‹Îfl˘ ‹<√À fi◊Ì ËÌflÎ…ÏÕ÷, fi◊Ì ¤Îfl÷Ì› flIfi…ÏÕ÷. ‹Îfl˘ ‹<√À ⁄ËÎfl◊Ì ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. ‹ÎflÎ ‹<√Àfi<o fi΋ »ı Áo÷˘Ê ±fiı flÎΩ ·˘¿˘ ¤ÎB›ı … ÷ıfiı ‘ÎflHÎ ¿flÌ Â¿ı »ı.” ±Áo÷˘Êı ›<©˘fiÌ ±√fi{΂ ’˛√ÀÎ‰Ì »ı ±fiı Áo÷˘Êı ±ıfiı ÃÎfl‰ÎfiÌ ¿˘Ï ¿flÌ »ı. ±Î…ı ±Î’HÎı …ı‹fiı ±‰÷ÎflÌ ’<flÊ˘, ω¤ÍÏ÷±Îı, Áo÷˘‹ËÎI‹Î±Îı, ‹Ë΋Îfi‰˘ ÷flÌ¿ı ’Í∞±ı »Ì±ı ÷ı‹HÎı Áo÷˘Êfi˘ ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fi‹Îo “‰˛÷” ÷flÌ¿ı V‰Ì¿Îfl á ¿›˘Û Ë÷˘.

⁄ı ¿ı ‰‘ ’h΢ ˢ› I›Îo ¿uÎflı¿ ±ı¿ ’hÎ fiNŒÀ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄ÌΩı ’hÎ ’HÎ ±ÎÕÎ¥ ¿fl‰Î ‹ÎoÕı— ±ıfiı ‹Î-⁄Î’fiÌ fi◊Ì ’ÕÌ, ÷˘ ‹Îflı Â_? ±Î ¿o¥ ‹ÎflÎ ±ı¿·ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı? flÁ˘¥fi˘ ÀıVÀ ±·√-±·√ ˢ›, ¿˘¥fiÌ ±Õ˘Â’Õ˘Â‹Îo ’ıflLÀ˚Áfiı Ë‹μ‹˛ T›„@÷ ‹‚Ì Ω› ÷˘ ¿˘¥fiı I›Îo ±ı¿·Î flËı‰o ’Õı, ¿˘¥fiÎ CÎflı ±Î‘Ïfi¿ ÷‹Î‹ Á√‰Õ˘ ˢ› ÷˘ ¿˘¥fiÎ CÎflı ¿ıÀ·Ì¿ ±√‰Õ˘ ’HÎ ‰ıÃ‰Ì ’Õı, ±ı¿ ¤Î¥fiÎ CÎıfl «V÷ ‘ÎÏ‹Û¿ ‰Î÷ΉflHΠˢ› ÷˘ ⁄ÌΩfiı CÎıfl ‘ÎÏ‹Û¿÷Î ÁÎ◊ı ÿÍflÿÍflfi˘ fiÎ÷˘ ’HÎ fi ˢ›. ±Î‰Ì ⁄Ì∞ ’HÎ ±fiı¿ ’˛¿ÎflfiÌ Ï‰Áo√÷÷αÎı ÿfl ÏŒ@Á ‹ÿ÷ı ’λ·Ì ™‹flı ŒıÁ ¿fl‰ÎfiÌ ±Î‰ı ±ı …ı‰Ì÷ı‰Ì ’ÌÕÎ fi ¿Ëı‰Î›. Á˙◊Ì ‹˘ÀÌ ‰Î÷ ÷˘ ±ı »ı ¿ı ’λ·Ì ™‹flı ’ıflLÀ˚Áfiı ¿uÎo› ’˘÷Ì¿Î’bo ŒÌ· ◊÷o fi◊Ì. ·Î≥ŒÀÎ≥‹ …ı‹fiı …÷fi◊Ì μ»ı›ÎÛ Ë˘› ±ı ÿÌ¿flαÎıfiÎo CÎfl ±ı‹fiı

’Îfl¿Îo ±fiı ±HÎË¿fiÎo ·Î√ı »ı. ¿uÎflı¿ ±ı¿ ’hÎ fiN˚ŒÀ ˢ› ±ıÀ·ı ⁄ÌΩı ’hÎ ’HÎ ±ÎÕÎ¥ ¿fl‰Î ‹ÎoÕı— ±ıfiı ‹Î-⁄Î’fiÌ fi◊Ì ’ÕÌ, ÷˘ ‹Îflı Âo? ±Î ¿_¥ ‹ÎflÎ ±ı¿·ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı? ⁄Lfiıfiı Ï’÷ÎfiÌ Ï‹·¿÷ ·ı‰ÎfiÌ ⁄‘Ì … ¬⁄fl ’Õ÷Ì Ë˘›, ’HÎ …‰Î⁄ÿÎflÌ ·ı‰ÎfiÌ ÿÎfi÷ ¿˘¥fiÌ fi ˢ›. ¿uÎflı¿ ±ı‰o ’HÎ ⁄fiı ¿ı ±ı¿ ’hΉ‘Ò ÁÎflÌ Ë˘› ±fiı ±ıfiÎ ’˛I›ı ’ıflLÀ˚Áfiı ωÂıÊ ‰Ëη ˢ› ÷˘ ⁄Ì∞ ’hΉ‘Ò ’˘÷ÎfiÌ ±Îı¿Î÷ ±fiı ·Î›¿Î÷ Ωı›Î ‰√fl ¥ÊÎÛ ¿flÌfiı ¤Îflı μ‘‹Î÷ ¿flÌ ‹Ò¿÷Ì Ë˘› »ı. ¿˘¥ ‰¬÷ ±ı¿ ÿÌ¿fl˘ Á‹…\, Áo‰ıÿfiÂÌ· ±fiı ÁoV¿ÎflÌ Ë˘› ÷˘ ±ı ±ı‹ ω«Îflı »ı ¿ı ‹Îfl˘ ¤Î¥ fiN˚ŒÀ »ı ±◊‰Î ‹ÎflÌ ¤Î¤Ì {CÎÕ΂ »ı ±ıfiÌ ’Ïfi‹ıLÀ ‹ÎflÎo ’ıflLÀ˚Á ÂÎ ‹ÎÀı ‰ıÃı? Ëo ±ı‹fiı ¬Í⁄ ±Îÿfl-ÁL‹Îfi◊Ì flάÌÂ. ±ı‹fiÌ ÷‹Î‹ …wfl÷˘ ’ÍflÌ ¿flÌ ±fiı ±ı‹fiÌ ’˛ÁLfi÷Î …‚‰Î¥ flËı ±ı‰Î ’˛›Ifi˘ ¿flÌÂ, ’flo÷ ±Î‰o ¤ÎB›ı … ⁄fi÷o ˢ› »ı. ‹˘ÀÎ ¤Î√ı ÷˘ ¬flÎ⁄ ±fiı ¬˘ÀÌ ⁄Î⁄÷˘fiÌ ¿˘„Q’ÏÀÂfi … «Î·÷Ì Ë˘› »ı. ’˘÷ÎfiÎ … CÎfl‹Îo ±fiı ’˘÷ÎfiÎo … Áo÷Îfi˘ ÁÎ◊ı ±ÎıÏÂ›Î‚Ì g…ÿ√Ì ∞‰‰Îfi˘ ±Ï¤ÂÎ’ ¿ı‰˘ ˢ› ±ı ÷˘ …ıHÎı ‰ıÃu˘ ˢ› ±ı … ΩHÎı fiı! ±ıÀ·ı … ¿Ëo »o ¿ı Áo÷Îfi‹Îo ’hÎ ÷˘ ±ı¿ … ˢ‰˘ Ωı¥±ı. á ·ı¬¿ g«÷¿ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 4, 2017 à August 4, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ·ı¬Î_¿-52 flgÁË ‹Ëı÷Î ±ı¿ ‹˘ÀÎ √ΩfiÎ ¿Ï‰ »ı. ±ı‹fiÎ ’ıÓ√Õ΋Î_ ’√ fiÎ¬Ì Â¿ı, ±ı‹fiÎ …ıÀ·Ì ·˘¿Ï’˛›÷Î ËÎ_Á· ¿flÌ Â¿ı ±fiı ±ı‹fiÎ Á‹Îfi ÷k‰iÎÎfifiÎ √Ëfi‹Î_ √Ëfi ÿ½fifiı ¿Ï‰÷΋Î_ ÁË…÷΋Î_ fl‹÷Î_ flÎ¬Ì Â¿ı ±ı‰˘ ¿Ï‰ Ë∞ √…flÎ÷‹Î_ …L‹‰Îfi˘ ⁄Î¿Ì »ı. ‹Ëοω ¿ÎÏ·ÿÎÁ Á_V¿Ú÷fi˘ √˙÷‹ ’Àı· ±ÎI‹Î »ı ÷˘ ‹Ëοω fiflgÁË √…flÎ÷Ìfi_ xÿ› »ı. ±ı‹fiÎ_ ’˛¤ÎÏ÷›Î_ ±Î…ı ’HÎ Ïfi›Ï‹÷ flÌ÷ı √…flÎ÷fiÌ ‘fl÷Ì ’fl ∂√÷Î ÁÒ›˝fiÎ_ ‰‘΋HÎÎ_ ·ı÷Î_ ˢ› »ı, ÷˘ “Ω√Ìfiı Ωı™ ÷˘” …ı‰Î_ ¤…fi˘ ⁄Ì.±ı., ±ı‹.±ı., ¿ı ’̱ı«.ÕÌ.fiΠωʛ˘ ⁄fi÷Πˢ› »ı. ±Î‰Ì ±Î⁄ηT≤©√˛ÎËÌ Á‰˝÷˘ ¤ƒ ¿Ï‰÷ÎfiÎ ‘HÎÌ ±ı‰Î fiflgÁË ‹Ëı÷Îfi_ ¿ÚWHÎfiÌ ⁄΂·Ì·Îfiı ‰‘Ή÷_ ±ı¿ ’ÿ ±Î…ı ±ËŸ ‹ÎHÎ̱ı. ›Â˘ÿÎ ÷ÎflÎ ¿Îfi¿<_‰flfiı ÁÎÿ ¿flÌfiı ‰Î‚ flı ±Î‰ÕÌ ‘Ò‹ ‹«Î‰ı ‰˛…‹Î_, fiÏË ¿˘¥ ’Ò»fiÎfl flı.... ›Â˘ÿÎ ÂÌ¿<_ ÷˘Õu_, √˘flÁ œ˘Y›_, μCÎÎÕÌfiı ⁄Îfl flı ‹Î¬HÎ ¬Î‘_ œ˘‚Ì fiÎA›_, Ωfi ¿Ì‘_ ±Î ‰Îfl flı... ›Â˘ÿÎ ¬Î_¬Î_¬˘‚Î ¿fl÷˘ ËŸÕı, ⁄ÌËı fiÏË ·√Îfl flı ‹ËÌ ‹◊‰ÎfiÌ √˘‚Ì Œ˘ÕÌ, ±Î ÂÎ_ ¿Ë̱ı ·ÎÕ flı... ›Â˘ÿÎ ‹Îfl˘ ¿Îfi∞ CÎfl‹Î_ Ë÷˘, @›Îflı ÿÌÃ˘ ⁄ËÎfl flı

ÿËŸ-ÿÒ‘fiÎ_ ‹ÎÀ ¤›Î* »ı, ⁄Ì…ı «Î¬ı fi ·√Îfl flı... ›Â˘ÿÎ ÂÎfiı ¿Î…ı ‹‚Ìfiı ±Î‰Ì, À˘‚Ì ‰‚Ì ÿÂ⁄Îfl flı fiflÁˆÓ›Îfi˘ V‰Î‹Ì ÁΫ˘, …^ÃÌ ‰˛…fiÌ fiÎfl flı... ›Â˘ÿÎ ‰ÎV÷‰‹Î_ ±Î ¤…fifi_ ‹Ò‚ ¤Î√‰÷fiÎ ±ı¿ f·˘¿‹Î_ »ı. T›ÎÁ‹ËÎflÎ… ·¬ı »ı. ‰IÁÎfi˚ ‹_«fi˚ @‰Ï«ÿ˚ ±Á‹›ı ø˘ÂÁ_Ω÷ËÎÁ— V÷ı›_ V‰Îÿ ±ÏkÎ ±◊ ÿÏ‘ ’›— ¿„S’÷ˆ— ÁI›ı›˘√ˆ— – ‹¿Î˝fi˚ ‹˘Z›fi˚ ω¤…Ï÷ ± «ıfi˚ fiÎÏkÎ ¤Î_Õo ϤfiÏkÎ –– ƒT›Î·Î¤ı Á B≤Ë¿<Ï’÷˘ ›ÎÏ÷ μ’ø˘U› ÷˘¿Îfi˚ –– ±ı¿ ‰Îfl √˘’̱˘±ı ±Î‰Ìfiı ›Â˘ÿ΋Îfiı ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ, ÷Îfl˘ ±Î ¿Îfi˘ (1) ‰Î»flÕÎ_fiı ±Á‹›ı - F›Îflı »˘Õ‰ÎfiÎ_ fi ˢ› I›Îflı »˘ÕÌ ÿı »ı. ±ıÀ·ı ‰Î»flÕÎ_ √Λfi_ ⁄‘_ ÿÒ‘ ’Ì Ω› »ı ±fiı ±‹ÎflÎ_ ⁄΂¿˘ ÿÒ‘ ωfiÎfiÎ_ ◊¥ Ω› »ı (2) «˘flı·_ ‹Ωfi_ V‰ÎÏÿWÀ ÿËŸ ÿÒ‘ ¬Î¥ Ω› »ı (2) ±ı ‰Î_ÿflα˘fiı ¬‰ÕΉı »ı (4) Ωı ‰Î_ÿflÎ fi ¬Î› ÷˘ ±‹ÎflÎ_ ‹ÎÀ·Î_ ‰√ıflı ¤Î_√Ì fiάı »ı. (5) Ωı ¿˘¥ ‰Îfl ÿËŸ√˙÷‹ ÿÒ‘-‹Î¬HÎ fi ‹‚ı ÷˘ ±‹ÎflÎ_ ⁄΂¿˘fiı ËıflÎfi ¿flÌfiı ¤Î√Ì Ω› »ı (6) Ωı ÂÌ¿Î_ Á‘Ì ËÎ◊ fi ’ˢӫı ÷˘ ¬Î_ÏHΛΠμ’fl «œÌ Ω› »ı. ±fiı ÂÌ¿Î μ’flfiÎ_ ‰ÎÁH΢‹Î_ - ‹ÎÀ·Ì ‰√ıflı‹Î_ ¿ÎHÎÎ_ ’ÎÕÌ ÿı »ı (7) ±_‘Îfl΋Î_ ¿_¥ fi ÿı¬Î› I›Îflı ±ı ’˘÷ÎfiÎ √‚ÎfiÎ ‹ÏHÎfiÎ

’˛¿ÎÂ◊Ì ⁄‘_ ¢‘Ì ¿Îœı »ı. ±Î ⁄‘Ì ·Ì·Î±˘‹Î_ ¿ÚWHÎı √˘’̱˘fiÎ CÎfl‹Î_ …¥ ‹Î¬HÎ «˘flÌfiı ¬Î‘_ ±ı ÿÂν‰‰Î ±fiı¿ ¿◊α˘ ¿◊οÎfl˘ ’˘÷’˘÷ÎfiÌ flÌ÷ı ∂’Ω‰Ì-·ÎÕ ·ÕÎ‰Ì ¿Ëı÷Πˢ› »ı. ±ı‹Î_ ‹fiı ¿◊οÎfl˘fi_ Projection ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰˘fi_ ¿ÚWH΋Î_ ±Îfl˘’HÎ …HÎΛ »ı. “…› flHλ˘Õ ‹Î¬HΫ˘fl” ±Î‰_ √Îb_ ’HÎ ’˛«Ï·÷ »ı. ¿ÚWHÎfiı Á‹…‰Î ‹ÎÀı ±ıfiÌ ‹Î¬HΫ˘fl ·Ì·Î ’HÎ Á‹…‰Ì …wflÌ »ı. «˘flÌ ¿flÌfiı »Îfi_‹Îfi_ - ¿˘¥ fi ΩHÎı ÷ı flÌ÷ı ¬Î‰_ ±ı ±ı¿ ⁄ηÁË…T≤ÏkÎ »ı, …ı ±Î… ’HÎ ÁËı… ÂflÎfl÷Ì ⁄΂¿‹Î_ …HÎΛ »ı. Stollen kisses are always sweet ±ı‰_ ω‘Îfi »ı I›Î_ ’HÎ Stollenfi_ ‹Ëk‰ »ı. ¿ÚWHÎ ±ıÀ·ı Á‰˝V‰Ì¿Îfl. ¿ÚWHÎ ±ıÀ·ı ∞‰fifiÎ ±V‰Ì¿Îfl ˢ¥ ¿ı … fiÏË. ∞‰fi ∞‰‰Î ‹ÎÀı ‹ÎHΉΠ‹ÎÀı ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì μI’LÔfi ◊fiÎfl ±Îfi_ÿfiı ∞‰fifi˘ ±ı¿ ¤Î√ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ¿ÚWHÎ ÁÿΛ ÷I’fl »ı. ’˘÷ı «˘flı, ¬Î› ¬‰ÕΉı ±flı! ‰Î_ÿflÎfiı ’HÎ ‰ËıÓ«ı. ±Î Â_ ⁄÷Ήı »ı? ∞‰fi «˘¬Ï·›ÎT≤ÏkÎ◊Ì ⁄_ÿ̉Îfi ⁄fi‰Î ‹ÎÀı fiÏË, ’HÎ ±Î‰Ì ’Õı·Ì ¿˘¥ ’HÎ ÁÌ⁄÷fiı ’HÎ ÷¿‹Î_ ’Ïfl‰Ï÷˝÷ ¿fl‰ÎfiÌ ’Àı· ‹¿·Îfi _ ⁄Ì…\_ fi΋ ÷ı ¿ÚWHÎ »ı. ’ÒF› Õ˘Ó√flı ‹ËÎflÎ… ‰Î»flÕÎ_fiı ±›˘B› Á‹›ı »˘ÕÌ ÿı »ı ±ı ω‘Îfi‹Î_ ±ÎK›Î„I‹¿ ±◊˝ ’HΠ¢‘ı »ı. ∞‰˘fiı ∞‰fi‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ Á‹›ı - Á‹›fiÎ ¿˘¥ ’HÎ ⁄_‘fi ωfiÎ - ¤√‰Îfi Á_ÁÎflfiÌ ‹Î›Î‹Î_◊Ì »˘ÕΉı »ı

(¿‰flVÀ˘flÌfi_ ±fiÁ_‘Îfi) ωg·√— ¤√‰Îfi ‹ËÎÿı‰ ÁοÎfl ±fiı ÏfiflοÎfl ⁄Lfiı w’ı ωz΋fi »ı. ωg·√ ‹ËÎÿı‰fi_ ÏfiflοÎflÌ w’ »ı. ωϷ_√ M≤J‰Ì, ±Î¿ÎÂ, ’Î÷΂fi_ ’˛÷Ì¿ »ı, ÷ı Á…˝fiωÁ…˝fifiÌ Á_iÎÎ »ı ÷˘ ¤@÷fi˘ ¤‰Á‘Îfl¿ ‘΋ »ı. ⁄Îfl F›˘Ï÷Ï·*√— ±Ï÷ ’ωhÎ »ı ¤Îfl÷¤ÒÏ‹, F›Î_ ¤√‰Îfi ω∞ 12-12 F›˘Ï÷Ï·*√ w’ı ±Î¬Î flÎWÀˇ‹Î_ T›ÎM÷ »ı, …ı Á‰˝Ï‰ËÎflÌ Ï‰V‰w’ »ı. Á˘‹fiÎ◊, ‹„S·¿Î…˝fi, ‹Ëοη, ±˘‹¿Îflıf‰fl, ¿ıÿÎflfiÎ◊, ¤Ì‹fiÎ◊, ¿ÎÂÌωf‰fiÎ◊, h›_⁄¿ıf‰fl, ⁄ˆ…fiÎ◊, fiÎ√ıf‰fl, CÎWHÎıf‰fl ±fiı fl΋ıf‰fl ±ı ω‘΋˘ »ı. ±˘‹ fi‹— ωΛ, ⁄‹ ⁄‹ ¤˘·ı, ‹ËÎÿı‰ Â_¤, ω

Â_¿fl Â_¤, ¤˘‚ÎfiÎ◊, ÏhÎfiıhÎıf‰fl, √_√Αfl, ¿ˆ·ÎÁ’Ï÷, ’Ή˝÷Ì’Ï÷, μ‹ÎÂ_¿fl... ⁄˘·˘, ÷‹ı ¿ıÀ·Î_ fi΋˘◊Ì ›Îÿ ¿fl¢ ‹ËıÂ-‹ËÎÿı‰-ωÂ_¿flfiı? ±Î‰˘, l©Î‚ ¤@÷…fi˘, ±Î‰Î lΉHÎ ‹ÎÁ‹Î_ ’Ήfi¿ÎflÌ ’fl‹Ï’÷Î ’fl‹ÎI‹Î ¤√‰Îfi ωfiÌ μ’ÎÁfiαÎflΑfiÎ ¿flÌ ‘L› ±fiı ¿Ú÷Î◊˝ ⁄fi̱ı. ±˘‹ h›_⁄¿o ›Ω‹Ëı Á√_Ï‘_ ’„WÀ‰‘˝fi‹˚ μ‰Î˝fl¿Ï‹‰ ⁄_zfiÎfi˚ Q≤I›—‹˘ZÎÌ ›‹Î‹÷΋˚ ¿ˆ·ÎÁ‘΋— ωfi_ Ïfi‰ÎÁV◊Îfi »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î ÂOÿ V‹ÂÎfi ±fiı ±_I›ı„WÀ V◊ÎfiÁÒ«¿ »ı. »÷Î_ ’‰˝÷flÎ… fiÎ√ÎÏ‘flÎ… Ïˋη›fiÎ Á‰˘˝E« Ϭfl ±fiı ωÏfi‰ÎÁ◊Ì √˙fl‰V◊Îfi ⁄L›_ »ı.

⁄Ì·Ì’hΗ ±ı¿ º„WÀ±ı ⁄Ì·Ì’hΠω∞fiÌ »hλΛΠ»ı, ÷ı ÷ı‹fi_ ‹fi√‹÷_ ‰fiV’Ï÷ ’hÎ-’Hν »ı. Ï⁄S‰’hÎfi˘ ‹ÏË‹Î ¿S›ÎHοÎflÌ »ı. ÷ıfiÎ_ ’hÎ’Îfi ωfiÎ hÎHÎ fiıh΢fi_ V‹flHÎ ¿flΉı »ı. ÷ı ⁄˛õÎ, ωWb ±fiı ‹ËıÂfi_ ’˛÷Ì¿ »ı.

3

ωω‘Î

›Â˘ÿÎ ÷ÎflÎ ¿Îfi¿<_‰flfiı ÁÎÿ ¿flÌfiı ‰Î‚ flı!

·˘√ ±˘fi

Áÿ½fi

±ı‰˘ ±Îfi˘ ±◊˝ »ı ±ı‹ ’Ò. Õ˘Ó√flı ‹ËÎflÎ… ¤Îfl’Ò‰˝¿ …HÎΉı »ı. ‰Î_ÿflÎfiı ¬‰flΉı »ı? ±ËŸ ‰Îfifl˘±ı ’Ò‰˝…L‹‹Î_ flΉHÎ Á΋ı ·Õ‰Î‹Î_ ‹ÿÿ ¿flÌ Ë÷Ì ÷ıfi˘ ’˛¤ ⁄ÿ·˘ ±Î’Ì flèÎÎ »ı. ±Î‰_ ¤@÷ xÿ› V‰Ì¿Îflı »ı. ¤@÷˘fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î¬HΫ˘fl ·Ì·Î √‹Ì »ı. ¤√‰Îfifiı «˙flÎ√˛√H› ’flÔÊ √HÎı »ı. ›…\‰ı˝ÿ‹Î_ “÷V¿flÎHÎÎ_ ’÷›ı fi‹— «˘fl˘fiÎ V‰Î‹Ìfiı fi‹V¿Îfl” ±Î‰_ ω‘Îfi »ı. ±ı¿ ¤@÷ ¿Ëı »ı. lÌflÎÏ‘¿Î›Î— xÿ›V› «˙fl_ √˘’ÎÕ√fiΛΗ ÿ¿·«˙fl‹˚ – ±fiı¿ …L‹ÎÏ…˝÷ ’Î’«˙fl_ «˙flÎ√˛√H›_ ’flÔÊ_ fi‹ÎÏ‹ –– lÌflÎÏ‘¿ÎfiÎ xÿ›fiÎ «˘flfiÎfl, √˘’̱˘fiÎ ‰j΢fiÌ «˘flÌ ¿flfiÎfl (‹ÎflÎ_) ±fiı¿ …L‹˘fiÎ ’Î’fiı «˘flfiÎfl ±ı‰Î «˘fl˘fiÎ ±√˛√H› ’flÔÊ (lÌ¿ÚWHÎfiı Ë_ ‰_ÿfi ¿flÔ_ »\_. ’˛¤fiÌ ±Î ·Ì·ÎfiÌ ¿ÎT›‹› ±Ï¤T›„@÷ ’HÎ ‹ÎHΉΠ…ı‰Ì »ı. ÿÎÁ˘û‹˚ ≥Ï÷›Î⁄Ï©— ’flÎ ±ÎÁÌ÷˚ …√ÿÌf‰flı – ÿοÎfl˘’x÷— ÷ıfi √˘’̉jÎÎ’ËÎÏflHÎÎ –– ÿÎÁ˘Ëo - Ë_ ¤√‰Îfifi˘ ÿÎÁ »\_ ±ı‰Ì ’Ëı·Î_ ‹ÎflÌ ⁄Ï© …√ÿÌf‰fl lÌ¿ÚWH΋Î_ Ë÷Ì. ±ıÀ·ı Ë_ ±ıfi˘ ÿÎÁ »\_ ±ı‹ ‹Îfi÷˘ Ë÷˘ ’HÎ √˘’ÌfiÎ_ ‰j΢fiÎ «˘fl±’ËflHοÎfl - ¿ÚWHÎı ÷ı‹Î_◊Ì “ÿΔ «˘flÌ ·Ì‘˘. ÿÎÁ˘Ëo‹Î_◊Ì “ÿΔ Ω› ±ıÀ·ı “Á˘Ëo” flËı ±ıfi˘ ±◊˝ ◊Λ “Ë_ ÷ı »\_” μ’ÏfiÊÿ‹Î_ …ı “±Ëo ⁄˛õ΄V‹” ¿èÎ_ »ı ±ı ◊¥ √›_. ÀÒ_¿‹Î_ ÿÎÁfi˘ÿÎ √›˘ ±fiı Ë_ ¿ÚWH΋› ⁄fiÌ √›˘. ±Î’HÎı ’HÎ ≥E»Ì±ı ¿ı ’˛¤ ±Î’HÎÌ ’HÎ ÿÎÁ¤Î‰fiÎ á Ï‹ÀΉÌfiı ±Î’HÎfiı Á˘Ëo ¤Î‰fi΋Î_ ÿ˘flÌ Ω›. ·ı¬¿ ’Ò‰˝ ±K›ZÎ - Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì √…flÎ÷ flÎF›.

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

ÁI›‹˚, ω‹˚, ÁLÿfl‹˚fi_ z˘÷¿ »ı.

á

·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı.

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

lΉHÎ ‹ÎÁ‹Î_ F›˘Ï÷Ï·*√fiÎ_ ÿ½fifi_ ‹ÎËÎIQ›

¤

√‰Îfi ωfiÎ ¤Îfl÷‹Îo ⁄Îfl F›˘Ï÷Ï·*√ »ı. ω’flÎH΋Îo ±Î ⁄‘Î_ … F›˘Ï÷Ï·*√fi˘ μS·ı¬ »ı. ±Î ⁄Îfl F›˘Ï÷Ï·*√fiÎ_ ÿÂÛfi ¿fl‰Î◊Ì ⁄‘Î_ … ÷Ì◊˘Ûfio Œ‚ ’˛ÎM÷ ◊Λ »ı. ’•’flÎHÎfiÎ ’Î÷΂¬oÕfiÎ ±ÎËΠ±K›Î›‹Îo F›˘Ï÷Ï·*√˘ ωÂı ¿Ëı‰Î‹Îo ±ÎT›o »ı ¿ı …ı ‹fiW› ±Î ¶Îÿ F›˘Ï÷Ï·*√fiÎ_ ÿÂÛfi ¿flı »ı ÷ıfiÌ ⁄‘Ì … ‹fi˘¿Î‹fiαÎı ’ÒHÎÛ ◊¥ Ω› »ı. V‰√Û ±fiı ‰ˆ¤‰ …ı‹fiÌ ¿Ú’Î◊Ì ’˛ÎM÷ ◊Λ »ı. ωfiÎ ÏhÎÂÒ‚fiÌ ±ı¿ À˘« ’fl ±Î¬Î ¿ÎÂÌ Ï‰f‰fiÎ◊fiÌ fi√flÌfi˘ ¤Îfl »ı. ’flÎH΢‹Îo ±ı‰o ‰HÎÛfi »ı ¿ı √‹ı ÷ı‰˘ ’˛·› ±Î‰ı »÷Îo ’HÎ ¿ÎÂÌfiı ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿Îflfio fi¿ÁÎfi fi◊Ì ◊÷o. ¤Îfl÷‹Îo ωfiı ·√÷Î CÎHÎÎ ⁄‘Î μIÁ‰˘ ∂…‰‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı, …ı‹Îo lΉHÎ ‹ÎÁfio ’HΠωÂıÊ ‹Ëk‰ »ı. ±Î¬Î lΉHÎ ‹ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi «Îfl Á˘‹‰Îfl, ±ı¿ ’˛ÿ˘Ê ÷ı‹ … ±ı¿ ωflÎÏhÎ ±Î ⁄‘Î ›˘√ ±ı¿ÁÎ◊ı ¤ı√Î ◊Λ »ı ÷ı◊Ì ÷ı ‰‘Îflı Œ‚ ±Î’fiÎfl˘ ‹ÎÁ »ı. ±Î ‹ÏËfiÎfiÎ ÿflı¿ Á˘‹‰Îflı ω‹Òà «ÕΉ‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. …ı ±Î ’˛¿Îflı »ı— ’Ëı·Î Á˘‹‰Îflı ¿Î«Î «˘¬Î ±ı¿ ‹ßÌ, ⁄ÌΩ Á˘‹‰Îflı

ÁŒıÿ ÷· ±ı¿ ‹ßÌ, hÎÌΩ Á˘‹‰Îflı ±Î¬Î ‹√, «˘◊Î Á˘‹‰Îflı …‰ ±ı¿ ‹ßÌ. ‹Ï˷αÎı lΉHÎ ‹ÎÁ‹Îo ωÂıÊ ’ÒΩ-±«ÛfiÎ ÷ı‹ … ‰˛÷ ’˘÷ÎfiÎ ’Ï÷fiÌ ·Îo⁄Ì ™‹fl ‹ÎÀı ¿flı »ı, ±fiı ÷ı‹Îo› ‰‚Ì ⁄‘Î_ … ‰˛÷˘‹Îo◊Ì Á˘‚ Á˘‹‰Îflfio ‰˛÷ ¬Ò⁄ … lıq »ı. ±Î ‰˛÷fiı ‰ˆÂά, lΉHÎ, ¿Îfl÷¿, ±fiı ‹Î√Âfl ‹ÏËfiÎfiÎ ¿˘¥ ’HÎ Á˘‹‰Îfl◊Ì «Î· ¿flÌ Â¿Î› »ı. ±Î ‰˛÷fiÌ Á‹Î„M÷ ÁkÎfl‹Î Á˘‹‰Îflı Á˘‚ ÿo’÷Ì ¤˘…fi ÷ı‹ … ¿˘¥ ⁄Ì…\o ¿o¥ ÿÎfi ±Î’Ìfiı ◊Λ »ı. ωfiÌ ’ÒΩ‹Îo ⁄Ì·Ì’hÎfio ¬Ò⁄ … ‹Ëk‰ »ı. ω ¶ÎflΠωʒÎfi ¿fl‰Î◊Ì Ï‰fiÎ ‹V÷¿ ’fl ’ÎHÎÌfiÌ ‘Îfl◊Ì …‚ÎϤÊı¿ ¤@÷˘ ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ωı √o√Î∞fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹V÷¿ ’fl ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ »ı. ωfi˘ ±Ï√›Îfl‹˘ ±‰÷Îfl Ëfi‹ÎfifiÎ w’‹Îo ◊›˘ Ë÷˘. ±Î¬Î lΉHÎ ‹ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi ω¤@÷˘ ¶ÎflΠω’flÎHÎ, ω·Ì·ÎQ≤÷, ω¿‰«, ω«Î·ÌÁÎ, ω’o«ÎZÎfl ‹ohÎ, ω’o«ÎZÎfl V÷˘hÎ, ‹ËÎQ≤I›o…› ‹ohÎfi˘ ’Îà ÷ı‹ … …’ ¿fl‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. lΉHÎ ‹ÎÁ‹Îo ±Î ¿fl‰Î◊Ì ‰‘ Œ‚ ‹‚ı »ı.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4

ωω‘Î

(√÷Î_¿◊Ì «Î·) ω‰ÎËωϑ— ’Ëı·_ ’Ëı·_ ‹_√Ï‚›_ ‰fl÷Λ flı... ·BÔfi’˛Á_√ı ‰fl¿L›Î ŒıflÎ Œfl÷Î_ ˢ› I›Îflı ±Î √Ì÷ √‰Î› »ı, ’HÎ ÷ıfiÎ_ ‹Ò‚ ÁÒhÎÁÎÏËI›‹Î_ »ı. ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_ ŒıflÎ Œfl‰Îfi˘ ¿ı ÁMÔ÷’ÿÌfi˘ μS·ı¬ Á˙’˛◊‹ ‰Îfl ÁÒhÎ√˛_◊˘‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÁMÔ÷’ÿÌ‹Î_ ‰fl ±fiı ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ ¿L›Î ΩıÕı ΩıÕı ÁÎ÷ ’√·Î_ «Î·÷Î_. ±Î ÁÎ÷ ’√·Î_‹Î_ B≤ËV◊Α‹˝fiÎ ÁÎ÷ Ïfi›‹fi_ V‹flHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. ±ı ωÂı Õ˘. ÁW‹Î Â@·ı fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, “’Ëı·Î ’√·Î‹Î_ ±LÔfifiÌ ¿Î‹fiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. ⁄ÌΩ ’√·Î‹Î_ ÂÎflÌÏfl¿ ÷◊Î ‹ÎfiÏÁ¿ ⁄‚ ‹ÎÀı ’˛Î◊˝fiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. hÎÌΩ ’√·Î‹Î_ ‘fifiÌ, «˘◊Î ’√·Î‹Î_ Á¬fiÌ, ’Î_«‹Î ’√·Î‹Î_ Á_÷ÎfifiÌ, »ßÎ ’√·Î‹Î_ ’˛Î¿ÚÏ÷¿ ÁËΛ÷ÎfiÌ ±fiı ÁÎ÷‹Î ’√·Î‹Î_ ’ÎflV’Ïfl¿ ÁË›˘√fiÌ ¬ı‰fiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì.” ÁÒhοηÌfi ω‰Îÿ‹Î_ ¿<· 39 ωϑ ‰Hν‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷ı‹Î_ ÁMÔ÷’ÿÌfi˘ ø‹ 26‹˘ »ı. ÁMÔ÷’ÿÌ ’Ëı·Î_ ◊÷Ì Ï‰Ï‘±˘fi_ Õ˘. ’Î_Õ<fl_√ ‰Î‹fi ¿ÎHÎı±ı ±Î ’˛¿Îflı Ïfiw’HÎ ¿›* »ı. “Á˙’˛◊‹ ‰fl ±fiı ¿L›ÎfiÎ √HÎfiÌ ’flÌZÎÎ ◊÷Ì. ±Î ’flÌZÎ΋Î_ ⁄LÔfiı μkÎÌHν ◊Λ ±ı ’»Ì ‰fl’˛ıÊHΠωϑ ◊÷Ì. ‰fl’˛ıÊHÎ ±ıÀ·ı ¿L›Î ‹ÎÀı ‹Î√_ fiά‰_. ‹Î√_ V‰Ì¿ÎflΛ ±fiı ω‰ÎË fiyÌ ◊Λ ÷ıfiı ‰ÎBÿÎfi ¿Ëı÷Î. ±ı ’»Ì ‹_Õ’¿flHÎfiÌ Ï‰Ï‘‹Î_ ω‰ÎË ‹ÎÀı ‹_Õ’ ⁄Î_‘‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘. ’ÎflV¿fl ±fiÁÎfl μ’fi›fi ±fiı ω‰ÎË …ı‰Ì ωϑ±˘ CÎflfiÌ ⁄ËÎfl ‹_Õ’‹Î_ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ‹_Õ’ ⁄Î_K›Î ’»Ì Ï’I≤±˘fiÌ ’˛ÁLÔfi÷Î ‹ÎÀı ’H›ÎˉΫfi ±fiı fiÎ_ÿÌlΩ fi΋fiÌ Ï‰Ï‘ ¿flÎ÷Ì. ±ı ’»Ì ‰fl’ZÎfiÎ ·˘¿˘ Ωfi ΩıÕÌfiı ‰‘ÒfiÎ Ï’÷Îfiı CÎıfl …÷Î. ÷ıfiı ‰‘ÒB≤Ë√‹fi ¿Ëı÷Î. ‰‘ÒfiÎ CÎfl‹Î_ ‰fl’ZÎfi_ ÁÌ‹_÷’Ò…fi ◊÷_. ±ıÀ·ı ¿ı V‰Î√÷ ◊÷_. Ωfiˆ›Î±˘fiı ‹‘ ±’Î÷_. ÷ıfiı ‹‘’¿Û ωϑ ¿Ëı÷Î. ÷ıfi˘ Â΄Oÿ¿ ±◊˝ »ı, ±ı Ïø›Î …ı‹Î_ ¿˘¥

August 4, 2017 à …\·Î¥ 4, 2017

ÁM÷’ÿÌ‹Î_ B≤ËV◊Α‹˝fiÎ ÁÎ÷ Ïfi›‹fi_ V‹flHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷_ μkÎflÌ› ’˛Î_÷ ⁄_‘fi‹Î_ ‰fl‰‘ÒfiÎ_ ‰jÎfiÎ ±ı¿ »ıÕı Ë‚ÿfl ±fiı ’Îfi ⁄Î_‘Ìfiı ⁄LÔfiı »ıÕÎfiı ⁄Î_‘‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î. ’»Ì ±ıÏflHÎÌÿÎfi ◊÷_. ÷ı‹Î_ ‰flfiÌ ‹Î÷Îfiı ÷flıË ÷flıËfiÌ ¤ıÀÁ˘√Îÿ˘ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. …ı◊Ì ÷ı ‰‘Òfiı ÁÎflÌ flÌ÷ı flάı.” ±ıÏflHÎÌÿÎfi ’»Ì ±„BÔfifi_ V◊Î’fi ¿flÎ÷_. ˢ‹ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘. ±„BÔfifiı ±ÎËÏ÷ ±’Î÷Ì. ’»Ì ’ÎÏHÎ√˛ËHÎfiÌ Ï‰Ï‘ ◊÷Ì. ’ÎÏHÎ√˛ËHÎfi˘ ±◊˝ »ı T›„@÷fiÎ ËÎ◊ ’fl ‹‘ «˘’Չ΋Î_ ±Î‰ı »ı!” ‰‘Òfi˘ ËÎ◊ √˛ËHÎ ¿fl‰˘. ±Î ωϑ ±_√ı ±Î’V÷Q⁄ı ‹‘’¿Û ’»Ì Ëfl√˙flÌ ’ÒΩ ◊÷Ì. ÷ı‹Î_ ω ±fiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ‰flfiı ’hÎÌfiÌ ¿Î‹fiΠˢ› ÷˘ ‰‘ÒfiÌ √˙flÌfiÌ ’ÒΩ ◊÷Ì. ÷ı‹fiÌ Á˘fiÎ ¿ı «Î_ÿÌfiÌ ‹ÒÏ÷˝±˘ ±Î_√‚̱˘ ±fiı ’hÎfiÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘ ‰‘Òfi˘ ±_√ÒÃ˘ ±◊‰Î ÷˘ Ï«hÎfiÌ ’ÒΩ ¿flÎ÷Ì. ’»Ì ≥LƒÎHÎÌfiÌ ’ÒΩ ’¿Õ‰˘ Ωı¥±ı. ±ı … flÌ÷ı ±Îf‰·Î›fiı ’HÎ ¿èÎ_ »ı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. ±ı ’»Ì ÷ˆ· ËÏflƒÎfl˘’HÎ fi΋fiÌ ¿ı ‰flfiı ÿÌ¿flÌfiÌ {_¬fiΠˢ› ÷˘ ‰‘ÒfiÌ ±Î_√‚̱˘ ωϑ ◊÷Ì. VfiÎ’fi, ’Ïfl‘Î’fi ±ı‰_ Á_fiÿfi ÷flÌ¿ı ’¿Õ‰Ì, ’fl_÷ ’hÎ ±fiı ’hÎÌ ⁄LÔfiıfiÌ ¿Î‹fiΠˢ› ÷˘ ±˘‚¬Î÷Ì ±Î ωϑ‹Î_ ¿L›Îfiı VfiÎfi ¿flΉ‰Î‹Î_ ÷ıHÎı ‰‘Òfi˘ ±_√ÒÃ˘ ±fiı ±Î_√‚̱˘ ’¿Õ‰Ì Ωı¥±ı. ±Î‰÷_. fi‰Î_ ‰jÎ ’ËıflΉÎ÷Î_. ¿ıÕı CÎÎÁfiÌ ÿ˘flÌ ’ÎÏHÎ√˛ËHÎ ’»Ì ·Î¤Ë˘‹ ωϑ ◊÷Ì. ÷ı‹Î_ ¿L›Î ⁄Î_‘‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. ±Î’V÷Q⁄ ±fiı ’ÎflV¿flı ‰‘Òfiı ⁄ı Âı¿ı·Ì ÕÎ_√flfiÌ ±„BÔfi‹Î_ ±ÎËÏ÷ ±’Î÷Ì. ±Î¤ÒÊHÎ ’ËıflΉ‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı. √˘Ï¤·ı ‰‘ÒfiÎ ‹V÷¿ ±Îf‰·Î›fi ±fiÁÎfl ‰fl ‹_hÎ ¤HÎı ±fiı ¿L›Î ’fl …‚ »Î_À‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı. ±ı ’»Ì Á‹_…fi fi΋fiÌ ±ÎËÏ÷ ±Î’ı. I›Îfl ’»ÌfiÌ ±„BÔfi’ÏflHΛfi ωϑ‹Î_ ωϑ‹Î_ ‰fl‰‘Òfiı ·ı’ ¿ı Á√_‘ ·√ΉÎ÷Î_. ‰fl‰‘Ò ‰fl ‰‘Òfiı ·¥fiı ±„BÔfi ±fiı ¿‚ÂfiÌ ’˛ÿÏZÎHÎÎ ¿fl÷˘. ±ı¿‹ı¿fiı ±_…fi ·√Ή÷Î_. ’»Ì ‹_h΢E«Îfl ÁÎ◊ı ’»Ì ◊÷Ì ±f‰Îfl˘ËHÎ ’˛Ï÷Áfl⁄_‘ ωϑ‹Î_ ‰‘ÒfiÎ ËÎ◊‹Î_ ⁄_√ÕÌ Ï‰Ï‘. ÷ı‹Î_ ‰‘Ò ’J◊fl ’fl «Õ÷Ì. I›Îfl ’ËıflΉ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. ⁄Îÿ ŒflÌ◊Ì ·Î¤Ë˘‹ ±fiı ±ı ’»Ì ‰fl‰‘Ò ÏfiWø‹HÎ ¿fl÷Î_. ±„BÔfi’ÏflHΛfi ωϑ ◊÷Ì. ±ı ’»Ì CÎfl‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Ìfiı ‹_Õ’‹Î_ …÷Î_. ⁄LÔfiı ÁMÔ÷’ÿÌfiÌ Ï‰Ï‘ ◊÷Ì. I›Îfl ’»Ì ±ı¿⁄ÌΩfiı Ωı÷Î_. ÷ıfiı ’flV’fl Á‹ÌZÎHÎ ‹Ò‘Î˝Ï¤Êı¿ ±ıÀ·ı ¿ı ‰fl‰‘ÒfiÎ ‹V÷¿ ’fl ¿Ëı÷Î. ±Îf‰·Î›fifi_ ¿Ëı‰_ »ı ¿ı ‰fl‰‘ÒfiÌ …‚ »Î_À‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. ‰E«ı ±ı¿ ‰jÎ flά‰_ Ωı¥±ı ±fiı ‹Ò‘Î˝Ï¤Êı¿ ’»Ì ÁÒ›˘˝‰ÌZÎHΠωϑ F›˘Ï÷ÊfiÌ √HÎfiÎ ‹…⁄ ‰jÎ ËÀÎ‰Ì ·ı‰_. ◊÷Ì. ÷ı‹Î_ ‰‘Òfiı ÁÒ›˝ ÷flŒ Ωı‰Îfi_ ’»Ì ‰fl‰‘Ò ±ı¿‹ı¿fiı ÏfiË΂ı. ’»Ì ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. ±ı ’»ÌfiÌ xÿ›V’½ ¿L›ÎÿÎfi ¿flÎ÷_. ±Î ωϑ‹Î_ ¿L›ÎfiÎ Õ˘. ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ Ï‰Ï‘‹Î_ ‹_h΢E«Îfl ÁÎ◊ı ‰fl-‰‘ÒfiÎ Ï’÷Î ‰flfiı ¿Ëı÷Î ¿ı ÷ı ‘‹˝, ±◊˝ ±fiı ¿Î‹‹Î_ ‰‘Òfiı xÿ›fi˘ V’½ ¿fl÷˘. ’»Ì ’˛ıZοÎfi‹_hÎHΠωϑ ◊÷Ì. ‰ŒÎÿÎfl flËı. ‰fl ¿Ëı »ı ¿ı Ë_ ±ı‹ … ¿flÌÂ. ±ı ’HÎ ÷ı‹Î_ fi‰Ï‰‰ÎÏË÷ ÿo’÷Ì ¤HÎÌ Á_¿ı÷ ¿flÌfiı ÿ½¿˘fiı ±Îƒ˝ZÎ÷Îfl˘’HΠωϑ ◊÷Ì. ÷ı‹Î_ ‰fl‰‘Ò ¤Ÿ…‰ı·Î Á_⁄˘Ï‘÷ ¿flÎ÷Î_. ±ı ’»Ì ÿÎfiÿÏZÎHÎÎfiÌ Ï‰Ï‘ ◊÷Ì. «˘¬Î ±ı¿⁄ÌΩ ’fl »Î_À÷Î_. ’»Ì ‹_√‚ÁÒhÎ⁄_‘fi ’ÎflV¿fl ±fiı Â__¬Î›fi ±fiÁÎfl ⁄˛ÎõH΢fiΠω‰ÎË‹Î_ ωϑ ◊÷Ì. ÷ı‹Î_ Á‰HνfiÎ ±fiı ±L› ÿÎHÎÎ ÁÒh΋Î_ ±ı¿ √Λ, flÎΩ±˘fiΠω‰ÎË‹Î_ ±ı¿ √΋ ±fiı ’fl˘‰Ìfiı ‰‘Òfiı √‚΋Î_ ⁄Î_‘‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î. ÷ı ’»ÌfiÎ ‰ˆU›fiΠω‰ÎË‹Î_ ±ı¿ CÎ˘Õ˘ ÿÎfi‹Î_ ±Î’‰˘ Ωı¥±ı.

±Î

fiÎflÌ¿◊Î

…¿Î· fl0 ‰ÊÛ◊Ì 80 ‰ÊÛfiÎ_ jÎÌ’<flÊ˘fiÌ ‹˘ÀÌ ŒÏfl›Îÿ ±ıÀ·ı ’ıÀ ‹˘À<o ◊¥ √›<o »ı (’ıÀ e·Ì √›<o »ı). ÷˘ ‹˘ÀÎ ◊¥ √›ı·Î ’ıÀ ‹ÎÀı Â<o ¿fl¢? ◊Λ ±fiı ’ıÀ‹Îo √ıÁ ◊Λ I›Îflı ’ıÀ e·Ì Ω›. ¿ÎflH΢— à ¿⁄Ï…›Î÷ ˢ›— Ïfi›Ï‹÷ ËÎ…÷ ‰¬÷ı ‹‚ à …wfl÷ ¿fl÷Îo ‰‘Îflı ¿ı·fl̉΂˘ ¬˘flο (¿ı·flÌ) ’Òflı’Òfl˘ ⁄ËÎfl fi fiÌ¿‚ı I›Îflı ±Îo÷flÕÎ_ e·ı ±ıÀ·ı ’ıÀ ·Ì‘˘ ˢ›. ±ı¿ ’<flÊfiı fl000 ±fiı jÎ̱Îıfiı 1800 ’HÎ e·ı. ¿ı·flÌ Ω¥±ı. ÷‹ı ¬Î‰ÎfiΠ¢¬Ìfi »˘ ±fiı ¿Áfl÷ à E›∫√‹ ¬Î‰ÎfiÌ Àı‰— F›Îflı ÷‹ÎflÌ «Î‰‰ÎfiÌ ¿fl‰Î‹Îo ±Î‚Á< ˢ ÷˘ ¬˘flοfiÌ ‰‘ı·Ì ¿ı·flÌfi<o Ïø›Î ‰‘Îflı ◊Λ I›Îflı ÷‹ı √‚‰ÎfiÌ Ïø›Î ‰‘Îflı ¿fl˘. «fl⁄Ì‹Îo w’Îo÷fl ◊Λ ±fiı ±Î «fl⁄Ì ’ıÀ μ’fl …‹Î ±Î ‰¬÷ı ÷‹ÎflÌ Ë˘…flÌ‹Îo √ıÁ ‰‘Îflı Ω› ±fiı ’ıÀ ◊Λ. ’ıÀfi˘ CÎıflΉ˘ ’<flÊ‹Îo 36◊Ì 38 ∫« ±fiı e·ı. jÎ̱Îı‹Îo (√¤Û‰÷Ì ÏÁ‰Î›) 34◊Ì 36 ∫« ±ÎÿÂÛ à ÿÎo÷fi<o «˘¿Ã<o ⁄fl˘⁄fl ÏŒÀ fi ◊›<o ˢ›— ±Îfiı √HÎΛ. ¿Áfl÷ fiÏË ¿fl‰Îfiı ¿ÎflHÎı ’ıÀfiÎ VfiΛ< œÌ·Î ¿ÎflHÎı ÷‹Îfl˘ ¬˘flο ’Ífl˘ «ÎT›Î ‰√fl ÷‹ı ’ıÀ‹Îo ◊¥ √›Î ±ıÀ·ı I›Îo «fl⁄Ìfi˘ ¤flΉ˘ ‰‘Îflı »ı. μ÷ÎflÌ ÿ˘, …ıfi<o ’Ϋfi ◊÷Î_ ‰Îfl ·Î√ı, …ı◊Ì ’ıÀ e·ı. à ÷‹ı ¬˘flο‹Îo ¬Í⁄ … ’˛‹ÎH΋Îo √Y›Î ’ÿÎ◊˘Û à ±Îo÷flÕÎfiÎ (ÏÁÏ·›Î¿ ÏÕÁÌ{) ¿˘¥ fl˘√ ◊›Î ·Ì‘Πˢ› ±fiı ±‹<¿ ’˛¿Îflfi˘ Á<√fl (·˘‹À˘{- ˢ›— ÿflı¿ T›„@÷fiı ¿˘¥ fiı ¿˘¥ ¬˘flοfiÌ ±ı·∞˝ ˢ› ¡¿fl˘{) μ’flÎo÷ ¬˘flο‹Îo ±Î‰÷Î flıÁÎ ±ıÀ·ı ¬˘flοfi<o …·ÿÌ ’Ϋfi fi ◊Λ. √ıÁ (ŒÎ≥⁄fl) ±◊‰Î …ıfi<o ’Ϋfi …·ÿÌ ◊÷<o ‹ÎÀı ’ıÀ e·ı. fi◊Ì ±ı‰Î ⁄‘Î … ’˛¿ÎflfiÌ gÂ√˘‹Îo flËı·Î à ±’«˘-ÏÕV’ı„MÁ›Î— ¬˘flοfiı ¿Î⁄˘ÛËÎ≥ÕˇıÀ˚Á ¬˘flο‹Îo ·Ì‘Πˢ› I›Îflı ’Ϋfi ¿fl‰ÎfiÌ ÷‹ÎflÌ Ë˘…flÌ ±fiı ÷ıfi<o ’Ϋfi fi ◊‰Î◊Ì ’ıÀ‹Îo √ıÁ ◊Λ ±Îo÷flÕÎfiÌ ±Â„@÷ ±ıÀ·ı ’ıÀ e·ı ±fiı ±ÎŒfl˘ ±Î‰ı. ±ııÀ·ı ’Ϋfi ◊›Î ‰√flfi˘ ¬˘flο ’ıÀ‹Îo à Œ@÷ Œ‚˘ … ¬˘flο ÷flÌ¿ı ·ı÷Πˢ, ’Õu˘ flËı ±fiı √ıÁ ◊Λ ±ıÀ·ı ’ıÀ e·Ì ⁄ÌΩ ¬˘flο fiÏË, I›Îflı ’HÎ ±Î Œ‚˘‹Îo Ω›. ’Ϋ¿ flÁ˘fiÌ ¿‹Ìfiı ¿ÎflHÎı ’HÎ ±Î‹ ±Î‰ı·Î Á<√fl-VÀÎ«Û ±fiı ŒÎ≥⁄flfiı ¿ÎflHÎı ◊Λ. ’ıÀ e·ı. à ÏÁ√ÎflıÀ-ÿÎw ’̉ÎfiÌ Àı‰ ˢ›— à ¬˘flο‹Îo ÕΛıÀ eÕ ·Ì‘Πˢ›— Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ (Ï⁄›fl ⁄ı·Ì) Ï⁄›fl-ÿÎw-ÏÁ√ÎflıÀ ‰…fi ±Îı»<o ¿fl‰ÎfiÌ CÎı·Î»Î‹Îo Á<√flfiı ⁄ÿ·ı Á<√fl ’ÌfiÎflÎfiÌ (¬˘flο‹Îo ·Ì‘ı·Ì) «fl⁄Ì ’ıÀ ’fl …‹Î Á„M·‹ıLÀ ·Ì‘Πˢ›. ±Î ÕΛıÀ eÕfi<o ’Ϋfi …·ÿÌ fi ◊Λ.

√˘Ï¤· ±fiı ⁄˙‘Λfiı ¿ı‰‚ ±ı¿ √Λ ÿı‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı.” ±ı ’»Ì B≤Ë’˛‰ı ωϑ ◊÷Ì. B≤Ë’˛‰ı ±ıÀ·ı ‰flfiÎ CÎfl‹Î_ ‰‘Òfi˘ ’˛‰ıÂ. ±ı ωÂı Õ˘. μ‹ı«_ƒ ’Î_Õı›ı fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, “‰fl ‰‘Òfiı fl◊ ¿ı ’η¬Ì‹Î_ «ÕΉÌfiı ’˘÷Îfiı CÎıfl ·¥ …÷˘. ‰ˆ‰ÎÏË¿ ±„BÔfi ’HÎ ÁÎ◊ı ·¥ …‰Î÷˘. ±Î ±„BÔfi Ïfifl_÷fl ’˛F‰Ï·÷ flά‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘. ‰fl ‰‘Òfiı ‹_hÎ’Ãfi ÁÎ◊ı ’˘÷Îfi_ CÎfl ÿı¬ÎÕ÷˘. CÎflfiÎ ¬ÒHÎı¬ÒHÎÎ◊Ì ’ÏflÏ«÷ ¿flΉ÷˘. ±Î ωϑ‹Î_ ‰fl V‰›_ ’Ëı·Î CÎfl‹Î_ ’˛‰ı ¿fl÷˘. ’»Ì CÎfl‹Î_ ·Î· ⁄‚ÿfi_ «Î‹Õ<_ Ï⁄»Î‰÷˘. ’»Ì ‰‘Òfi˘ B≤Ë’˛‰ı ¿flΉ÷˘. …‹H΢ ’√ ’Ëı·˘ flËı ±ı flÌ÷ı.” B≤Ë’˛‰ı ’»Ì B≤Ë’˛‰ıÂfiÌ› ˢ‹ ¿flÎ÷˘. ±Î ωϑ‹Î_ «Î‹ÕÎfiÌ ’Ò‰˝‹Î_ ω‰ÎËfi˘ ±„BÔfi V◊ÎÏ’÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘. ’»Ì ‹_hÎ’Ãfi ÁÎ◊ı ±ÎËÏ÷±˘ ±’Î÷Ì. ±ı ’»Ì ‰fl‰‘Ò «‹˝ ’fl ⁄ıÁ÷Î_. ‰fl ‰‘ÒfiÎ ¬˘‚΋Î_ ¿˘¥ ±ı‰Ì jÎÌfiÎ ’hÎfiı ⁄ıÁÎÕ÷˘ …ıfiı ‹ÎhÎ ’hÎ … μI’LÔfi ◊›Î ˢ› ±fiı ⁄‘Î ’hÎ ∞ω÷ ˢ›. fiZÎh΢fiÎ μÿ› Á‘Ì ‰fl‰‘Ò ‹˙fi flËı÷Î. fiZÎh΢ fiÌ¿‚ı I›Îflı ‘˛‰ÎflÔL‘÷Ì ÿ½fi fi΋fiÌ Ï‰Ï‘ ◊÷Ì. ÷ı‹Î_ ‰fl ‰‘Òfiı ‘˛‰ ÷◊Î ±flÔ_‘÷ÌfiÎ ÷ÎflÎfi_ ÿ½fi ¿flΉ÷˘. ±Îf·Î›fiı ÁMÔ÷ÏÊ˝‹_Õ‚fiı ’HÎ ΩıÕÌ ÿÌ‘_ »ı. ±Î’V÷Q⁄ı ‘˛‰ ±fiı ±flÔ_‘÷ÌfiÌ ÷◊Î ’ÎflV¿flı ‹ÎhÎ ‘˛‰fiÎ ÷ÎflÎfiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı. √˘Ï¤·ı B≤Ë’˛‰ı ’Ëı·Î ‘˛‰ÎflÔL‘÷Ì ÿ½fi ¿fl‰Îfi_ ÁÒ«fi ¿›* »ı. I›Îfl ’»Ì ±ÎBfiı› V◊η̒ο fi΋fiÌ Ï‰Ï‘ ◊÷Ì. ÷ı‹Î_ ±„BÔfifiı ’¿‰ÎfifiÌ ±ÎËÏ÷ ±’Î÷Ì. ±ı ’»Ì ÏhÎflÎhÎ ‰˛÷fiÌ Ï‰Ï‘ ◊÷Ì. ±ı‹Î_ ω‰ÎË ’»Ì hÎHÎ flÎ÷ Á‘Ì Ïfi›‹’ηfi ¿flÎ÷_. ±Î’V÷Q⁄ ±fiı ⁄˙‘Λfi ±fiÁÎfl fi‰Ï‰‰ÎÏË÷˘ ±ı¿ … ˆ›Î ’fl hÎHÎ flÎ÷ ÁÒ±ı, ’fl_÷ ’˘÷ÎfiÌ ‰«‹Î_ μÿQ⁄flfiÌ ·Î¿ÕÌ flάı …ıfiÎ ’fl ·ı’ ¿›˘˝. (ø‹Â—)á ·ıϬ¿Î ‰ÏflWà ’hοÎfl ±fiı Á_¢‘¿ ÷◊Î √Î_‘Ì l‹ Á_V◊Îfi‹Î_ Á‹Î…ωiÎÎfi ω¤Î√‹Î_ ’˛ÎK›ÎÏ’¿Î »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

’ıÀ ‹˘À<o ◊¥ …‰ÎfiÎ ¿ÎflH΢ ±fiı ±Îı»<o ¿fl‰ÎfiÎ μ’Λ˘

±Îfl˘B›

à ’Òfl÷<o ’ÎHÎÌ ’Ì÷Î fi ˢ›— fl˘… ⁄ı◊Ì hÎHÎ Ï·Àfl ’ÎHÎÌ ±fiı ⁄Ì…\_ ’˛‰ÎËÌ ·ı‰<o Ω¥±ı. Ωı fi ·ı‰Î› ÷˘ ’HÎ ¬˘flο ’Ífl÷˘ ’«ı fiÏË ±fiı ÷ı◊Ì ’ıÀ e·Ì Ω›. à ÿ‰Î±Îı— ±‹¿ ÿ‰Î±Îı, …ı‰Ì ¿ı ±ı„V’Ïflfi, {ÎÕÎ ‹ÀÎÕ‰ÎfiÌ ÿ‰Î, ±Î›fi˝fiÌ √˘‚̱Îı ‰√ıflıfiÌ ±Áflfiı ¿ÎflHÎı ’Ϋfi flÁ˘ ⁄fl˘⁄fl ¿Î‹ fi ¿flÌ Â¿ı ±ıÀ·ı ’ıÀ e·Ì Ω›. à ≥ÏflÀı⁄· ⁄˘‰ı· ÏÁLÕˇ˘‹ (±Î≥⁄̱ıÁ) Áo√˛ËHÎÌ ¿˘¥ ’HÎ ¬˘flο, ¬ÎÁ ¿flÌfiı «fl⁄Ì ’Ϋfi fi ◊Λ ±fiı ’Î÷‚˘-«Ì¿H΢-√o‘ ‹Îfl÷˘ {ÎÕ˘ ◊Λ I›Îflı

√ıÁ ◊Λ ±fiı ÷ı◊Ì ’HÎ ’ıÀ e·Ì Ω›. Â<o ¿fl‰<o Ω¥±ı— à ¿⁄Ï…›Î÷ fi ◊Λ, ‹ÎÀı Á‹›Áfl …‹˘. ¬˘flο‹Îo 30◊Ì 40 √˛Î‹ ŒÎ≥⁄fl ·˘. ’ÎHÎÌ ‰‘Îflı ’̉˘. à ⁄Ë< …·ÿÌ …‹˘ fiÏË, ¿ÎflHÎ ¿ı ±‘˘Û «Î‰ı·˘ ¬˘flο ’ıÀ‹Îo √ıÁ ¿flÂı. «Î‰Ìfiı ‘Ìflı ‘Ìflı …‹˘. à ’ıÀ‹Îo ±ÎŒfl˘ ±Î‰ı ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ¬˘flο fi ¬Î±Îı. ’Ϋfi flÁ˘ ¿Î‹ ¿flı ÷ıÀ·<o … ¬Î±Îı. à μ’fl …HÎΉı·Î_ ⁄‘Î_ … ¿ÎflH΢ ‘Ìflı ‘Ìflı ±Îı»Î_ ◊Λ ÷ı‰Î ’˛›Ifi˘ ¿fl˘. à …wfl ’Ífl÷Ì ¿ı·flÌ ·˘. ¿Áfl÷ ¿ı l‹ ¿fl˘. à …wfl ·Î√ı ÷˘ Õ˘@ÀflfiÌ Á·ÎË ·˘. à ¿ıÏS›‹ ‰‘ı ÷ı‰˘ ¬˘flο ·ı‰˘ Ωı¥±ı. Â_ ±Î’fiı ’HÎ V‰ÎVJ›fiı ·√÷Ì ¿˘¥ Á‹V›Î »ı? Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ÁıÏ‹fiÎfl‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ±◊‰Î w⁄w ‹‚‰Îfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î Ë‹HÎÎ_ … Œ˘fi ¿flÌfiı Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ’˛˘√˛Î‹ ωÂı ΩH΢ ±fiı ±√Îμ◊Ì fi΋ flÏ…VÀfl ¿flΉ˘. Monthly Visit: NY, NJ, PA, DE, VA, MD, NC, SC, GA, FL, AL, TN, OH, IN, IL, MI, TX, CA.

Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ (±Î›‰ı˝ÿ ωÂÎflÿ) ⁄Ì.±ı.±ıÁ.±ı‹., ÕÌ.±ı«.±ı‹.±ıÁ., ±ı‹.ÕÌ, Toll Free: 1 (888) 602-2963 Tel: 607-527-7525 ¥-‹ı≥·— dr.varma.office@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 4, 2017 à August 4, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ¿ÎÂfiÎ Ïÿ·‹Î_ ‘˛ÎÁ¿˘ ’Õı »ı I›Îflı ‰Ì…‚Ìfi˘ {⁄¿Îfl˘ ◊Λ »ı. ¬Ï·· Ï…⁄˛Îfi ¿Ëı »ı ¿ı ‹ÎHÎÁ˘‹Î_ ⁄ı ‹ÎHÎÁ ‰Áı »ı. ±ı¿ ±_‘Îfl΋Î_ Ω√ı »ı ±fiı ⁄ÌΩı ’˛¿Î‹Î_ ÁÒ±ı »ı. {⁄¿Îfl˘ V‰¤Î‰ı … ZÎHÎ∞‰Ì ˢ› »ı. ±ı ·Î_⁄˘ «Î·ı ÷˘ {⁄¿Îfl˘ ÂÎfi˘? ±Î‰˘ ZÎHÎ∞‰Ì {⁄¿Îfl˘ √HΉ_÷ ÂÎË ±Î¿Î‹Î_ øÎ_Ï÷fi˘ …›CÎ˘Ê …L‹Î‰Ì Ω› »ı. ±Î øÎ_Ï÷fiı ‰ˆiÎÎÏfi¿˘ “fiÎ≥Àˇ˘…fi øÎ_Ï÷” ¿Ëı »ı. ±Î øÎ_Ï÷ ±Î’b_ ±„V÷I‰ À¿Î‰Ì flάı »ı. ‰Ì…‚Ìfi˘ {⁄¿Îfl˘ ±Î¿ÎÂfi˘ ±ÎI‹ÁÎZÎÎI¿Îfl ⁄fiÌ flËı »ı. ±Î¿Î ¿Â_ ¿fl÷_ fi◊Ì. ±ı ‹ÎhΠˢ› »ı. ·Î±˘ I{ ¿Ëı »ı ¿ı ¿fl‰Î ¿fl÷Î_ ˢ‰Î‹Î_ … ∞‰fi flËı·_ »ı. ±Î¿ÎÂfi_ ˢ‰_ ¿ı‰_ Ïfifl’ƒ‰Ì »ı! ‹ÎHÎÁfi_ ˢ‰_ ¿ı‰_ C΢ÓCÎÎÀ‹› »ı! ‹ÎHÎÁ …ı‰_ μ’ƒ‰Ì ’˛ÎHÎÌ …Õ‰_ ‹U¿ı· »ı. ωϷ›QÁ …ı≥QÁ ΩHÎÌ÷˘ ‹fi˘‰ˆiÎÎÏfi¿ Ë÷˘. ±ıHÎı ±ı¿ ω«Îfl‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ ¿flÌ »ı. «ı≥fi ¬Ò⁄ ÀÎ≥À ˢ› »ı I›Îflı ÁÎ≥¿·fiÌ √Ï÷ ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì flËı÷Ì. ‹ÎHÎÁfiÎ ‹fifi_ ’HÎ ±ı‰Ô_ … √HÎΛ »ı. Á_¿S’˘ ±Î’HÎÎ ‹fifiÌ ’Hλ ÷ÎHÎı·Ì flάı »ı. ÷Ìfl ¬Ò⁄ ÿÒfl Á‘Ì ‹˘¿·‰ÎfiÌ ±Î¿Î_ZÎÎfiı ¿ÎflHÎı ’Hλfiı …ı‹ ⁄fiı ÷ı‹ ‰‘ ¬ıÓ«‰Ì … ’Õı »ı. ‹ÎHÎÁfiı ∞‰fi‹Î_ CÎHÎ_ ⁄‘_ ’˛ÎM÷ ¿fl‰ÎfiÌ ±Î¿Î_ZÎÎ flËı »ı. ’˘÷Îfi_ ÷Ìfl ¬Ò⁄ ÿÒfl Ω›, ¬Ò⁄ √Ï÷◊Ì Ω› ±fiı ‘Λ˝_ ÏfiÂÎfi ’ÎÕı ±ı ‹ÎÀı ±Î¬Î Ï…_ÿ√Ì ‹ÎHÎÁ ’Hλ ÷ÎHÎ÷˘ flËı »ı. ∞‰fi‹Î_ ±Î ÷Ìfl ŒıÓ¿‰ÎfiÌ ËfľΥ «ÎS›Î ¿flı »ı. ¿˘¥¿fi_ ÷Ìfl ÿÒfl Á‘Ì ’ˢӫı ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ±˘ ±ÿı¬Î¥ ¿fl‰ÎfiÎ …. ÷Ìfl ±Î√‚ ‰‘ı »ı ±fiı ⁄ÌΩ ±ıfiÎ ÀÎ_ÏÀ›Î ’λ‚ ¬ıÓ«ı »ı. ±Î¬Ì fl‹÷fiÎ ⁄ı ±√I›fiÎ

±Î

5

ω«Îfl’˛‰ÎË

÷ÎHÎı·Ì ’Hλ …ı‰_ ∞‰fi

ÂOÿ˘ »ı. ËfľΥ ±fiı Áfl¬Î‹HÎÌ. ±Î ⁄ı ÂOÿ˘±ı ±ı‰Ì «Ì… »ı …ı ⁄ÌΩ ¿˘¥ ’ÎÁı fi◊Ì. ±Î ‰Î÷ ÿÏfi›ÎfiÌ ÂÎ_Ï÷fiı ⁄ı«ıfi ⁄fiÎ‰Ì ‹Ò¿Ì »ı. T≤Z΢ ±Î ±Î’HÎÎ ±Ëofiı √·√Ï·›Î_ ¿flΉı »ı. ⁄‘Î ’ÎÁı ¿Îfl ˢ› ÷˘ ¿Îflfi_ ±‰Ò‹S›fi ◊¥ Ω› »ı. ⁄‘Î ’ÎÁı ÂOÿ˘◊Ì ⁄E›Î_ »ı ÷ı◊Ì Ë∞ ·Ì·Î_ flËÌ Â@›Î_ »ı. ±ı¿ ÏfiÂ΂ »ı. ±ı‹Î_ ¤HΉΠCÎHÎÎ_ ⁄΂¿˘ ±Î‰ı flıÏ¡…flıÀfl ˢ› ÷˘ flıÏ¡…flıÀflfi_ ±‰‹ÒS›fi ◊¥ Ω› »ı. ±ı¿ ⁄΂¿ «Î·÷˘ ±Î‰ı »ı. ±ıfiı ¿˘¥ ‹Ò¿‰Î »ı. ‹Î·ÿÎfl˘fiı ÷ı◊Ì ≥Q’˘Àı˝Õ ‰V÷±˘ ‹ÎÀı ¤Îflı ’˛ı‹ ±Î‰÷_ fi◊Ì ±fiı ¿˘¥ ·ı‰Î ’HÎ ±Î‰÷_ fi◊Ì. ˢ› »ı. ‹ÎhÎ ±ı‹fi˘ ±Ëo … ÿıÂÌ Ë˘› »ı. ±ı‰Î CÎHÎÎ ·˘¿˘ »ı …ı‹fiÌ ’ÎÁı ¿Îfl ÏflÁıÁ‹Î_ ¿˘¥ ‰Îfi√Ì ‰ı«Î÷Ì ·¥fiı »ı, ’HÎ ¿Îflfiı »Î…ı ±ı‰Ì flÌ÷¤Î÷ ¬Î¥ ¿÷˘ fi◊Ì. ±Î ⁄΂¿ fl˘… ±ı¿ fi◊Ì. ±ı‰Î ·˘¿˘fiı I›Î_ ¿Îfl ¢¤÷Ì ’HÎ ‹ΩfiÌ ‹˘Àfl‹Î_◊Ì ∂÷fl÷Î_ ⁄ÌΩ_ fi◊Ì. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ±ı ¤Ò·◊Ì ±Î‰Ì √¥ ⁄΂¿˘fiı …\±ı »ı. ±ı‹fiÌ ‹Q‹Ì fl˘… »ı. ±ı‰Î CÎHÎÎ ‘‰fiÎfi˘ Ωı›Î »ı …ı‹fiı ‹Ò¿‰Î ±Î‰ı »ı ±fiı ·ı‰Î ’HÎ ±Î‰ı »ı. I›Î_ „VÀÏfl›˘ »ı, ’HÎ ±ı‹fiı Á_√Ì÷ ’fl ±Î‰Ì fiÎfiÌ ÿı¬Î÷Ì CÎÀfiÎ ’ı·Î √flÌ⁄ ¬ÎÁ ’˛ı‹ ∂¤flÎ÷˘ fi◊Ì. ‹Îflı I›Î_ ⁄΂¿fiÎ Ïÿ·‹Î_ μ’ƒ‰ ’ıÿÎ ¿flı »ı. ±Î „VÀÏfl›˘ ’HÎ »ı, ±ı … ±ı‹fi_ Á_√Ì÷. μ’ƒ‰ Ïfi—ÂOÿ ±fiı fl˘… fl˘… ±ı¿Ã˘ Á_√Ì÷ ±ı …ı‹fi_ ∞‰fi »ı. ÷ı‹fiı I›Î_ ◊÷˘ flËı »ı. √΋Õı …‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı ÁÎfl_ ÀˇÎ„LÁVÀfl ’HÎ fi◊Ì Ë˘÷_. ±ı¿ ±ı¿ ‹˘ÀÌ Ë‰ı·Ì fi…flı ’Õı »ı. ±Î I›Î_ ‹ΩfiÎ_ ¿Î«fiÎ_ ¿⁄ÎÀ˘‹Î_ ˉı·Ì fiÏ‚›Î_‰Î‚Î_ fiÎfiÎ_ fiÎfiÎ_ CÎfl˘ √HΉ_÷ ÂÎË Ï‹hÎfiı ±ıLÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛ΠÏ⁄˛ÀÎÏfi¿ÎfiÎ ⁄‘Î ’fl »‰Î¥ Ω› »ı. √΋ ’flfiÎ ±Î¿ÎÂfiı ±ı ±Î_÷fl÷Ì flËı »ı. √΋‹Î_ ’ıÁ÷Î_ … ±ı ¤Î√˘ »ı. ¤ÎB›ı ¿˘¥ ω¶Îfifiı I›Î_ ±Î‰Î √˛_◊˘ ˉı·Ì ±Î’HÎfiı …HÎΉı »ı ¿ı ±Î √΋fiÌ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ Ë_ ËÂı. ±Î „VÀÏfl›˘, ±Î √˛_◊˘, ±Î Ï«h΢ »\_. ‰ÎV÷‰‹Î_ ±Î ˉı·Ì ±Î_¬ı fi «Õı ÷ı‰Î, Á΋ÎL› ÿ̉Îfi¬Îfi΋Î_ ÿÎ√ÌfiÎ ⁄fiÌfiı …ÕÎ¥ √›Î_ »ı. flÌ÷ı Á‹Ω› fiÏË ÷ı‰Î ±fiı¿ fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ μ’ƒ‰˘fi_ ¤ÎB›ı ¿˘¥ ±ı‹fiÌ »ıÕ÷Ì ¿flı »ı. ±Î’HÎı ±ı‰Î_ ÷˘ …L‹V◊‚ ˢ› »ı. ±Î ˉı·Ì‹Î_ ¿˘¥ ¬Ò⁄ ¤·˘ ¬Î·Ì¬‹ »Ì±ı ¿ı ÿ̉Îfi¬Îfi_ ¤flı·_ flËı ±ı‹Î_ … ‹ÎHÎÁ flËı÷˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ Â@› »ı. Á‹Î…‰ÎÿfiÌ ±Î ±Î’HÎfiı Á·Î‹÷Ì …ı‰_ ·Î√ı »ı. ±ı¿ g«÷¿ı ¬Ò⁄ Á_ÿfl ‰Î÷ ¿flÌ »ı. ¿Ëı »ı ¿ı ‹fi˙‰ˆiÎÎÏfi¿ ⁄Î…\ ¬Ò⁄ ÁËı·Î¥◊Ì ¤Ò·Ì …‰Î› »ı. ⁄Á-VÀıLÕ ’fl ·Î≥fi‹Î_ ∂¤ı·Î fiÎ√Ïfl¿ ’ÎÁı◊Ì ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ ’˘÷ÎfiÎ ‹Î◊Î ’fl ±ı¿ ±ºU› ±ı¿ ‹˘Àfl¿Îfl ËÁ÷Ì ËÁ÷Ì ‰ËÌ Ω› »ı, ±fiı ’ı·ÎfiÎ ¿«flÎ’ıÀÌ ·¥fiı Œ›Î˝ ¿flı »ı. ±Î ¿«flÎ’ıÀÌ‹Î_ Ïÿ·‹Î_ ±ı¿ CÎÁfl¿˘ ’ÎÕ÷Ì Ω› »ı. ‹Î·ÿÎflfiÎ CÎflfi˘ ÷ÎHÎfi˘ ¿«fl˘ …‹Î ◊÷˘ flËı »ı. ±Î ¿«flÎ’ıÀÌfi_ Õˇ˘∫√w‹ ¤Îflı ±Îø‹¿ ˢ› »ı. Õˇ˘∫√w‹‹Î_ ±ı‰_ ‰…fi ±ıÀ·_ ‰‘÷_ Ω› »ı ¿ı ∞‰fi‹Î_ Ë‚‰ÎÂfi_ CÎb_⁄‘_ ˢ› »ı, …ı ‹ÎflÎ-÷‹ÎflÎ CÎflı fi◊Ì. I›Î_ ±ı‰Ì ⁄ÎW’̤‰fi ◊÷_ ‰…fi ±ıÀ·_ ‰‘÷_ Ω› »ı ¿ı CÎHÎÌ «ÌΩı »ı, …ı rare »ı. ‹ÎHÎÁfiÎ ±Ëofiı ±Î rare ∞‰fi‹Î_ Ë‚‰ÎÂfi_ ⁄ÎW’̤‰fi ◊÷_ flËı »ı, ‹ÎHÎÁ ÂOÿ ¬Ò⁄ Á_ÿfl ’˘Âο ’Òfl˘ ’ÎÕı »ı. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ı¿ ÏfiT≤kÎ ◊Λ I›Îflı ±Î ÷ÎHÎ Ë‚‰Ì ◊Λ »ı. CÎHÎÌ

ÀË¿˘

‰Îfl I›Îflı› ±ı Ë‚‰Ì ◊÷Ì fi◊Ì. ‰Ê˘˝fiÌ Àı‰fiı ’ÏflHÎ΋ı ±ı ¿«flÎ’ıÀÌfi_ ‰…fi CÎÀı »ı I›Îflı ⁄ı«ıfiÌ …HÎΛ »ı. ÁÎà ‰Ê˝ ’ÒflÎ_ ◊›Î_ ’»Ì ’HÎ CÎHÎÎ ±Î ¿«flÎ’ıÀÌ ‹ÎÀı ±ı@VÀıÂfi ‹Î√ı »ı. ’˘÷ÎfiÌ Ï’˛›÷‹Î ’HÎ ‹ÎÏ·¿ÌfiÌ «Ì… ⁄fiÌ Ω› »ı. ÂΛfl ¿Ëı »ı ¿ı, ÷_ ‹fiı fiÏË «ÎËı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ Ωı ÷_ ¿˘¥ ⁄ÌΩfiı «ÎËÂı ÷˘ ‹U¿ı·Ì ∂¤Ì ◊Âı. ’˛ı‹ ’HÎ ±Î‰˘ Âfl÷Ì! w’‰÷Ì ¤Î›Î˝fiı ÂÎj΢‹Î_ ÂhÎ ¿ËÌ »ı. ±ıfi_ w’ ±ıÀ·_ ÷˘ rare »ı ¿ı ±ı‹Î_◊Ì CÎHÎÎ μ’ƒ‰˘ ∂¤Î ◊Λ »ı. ¿<_÷·Îfiı ‰ŸÀÌ ¬˘‰Î›Îfi_ ÿ—¬ fi◊Ì, ’HÎ ÿW›_÷ √‹ÎT›Îfi˘ ’Ïfl÷Î’ »ı. ¿˘¥ ÷’˘‰fi‰ÎÁÌ ÁÎ◊ı ’˛ı‹ ◊›˘ ˢ÷ ÷˘ ÿÁ ‰ŸÀÌ ¬˘‰Î› »÷Î_ ‹U¿ı·Ì fi ’Õ÷. ÿW›_÷fiÌ ’˛Î„M÷ ‹ÎÀı ÿ‰Î˝ÁÎfi˘ Á΋fi˘ ¿fl‰˘ ’Õı »ı. ¿ÿw’Î ‹ÎHÎÁfiı ±flÌÁÎfiÌ fl˘¿ÕÌ Ïfi¬Î·Á÷Î √‹÷Ì fi◊Ì. ÀÎÏ·›˘ ‹ÎHÎÁ √…‰Î‹Î_ ¿Î_Á¿Ì ·ı‰Îfi_ «Ò¿÷˘ fi◊Ì. ËıS◊@·⁄fiÌ ‹ÎÏ·¿HÎ ΩÕ̤‹ ˢ› »ı ÷˘› Á¬Ì CÎÕflÌ ⁄Ëıfi˘ I›Î_ …¥ ÂflÌflfi_ ±fiı √…‰Îfi_ ‰…fi Ë‚‰_ ¿fl÷Ì Ë˘› »ı. ±Î’HÎÌ ¤ÎÊ΋Î_ ±ı¿ ¿Ëı‰÷ »ı ¿<Á_√ÌfiÎ Œı·‹Î_ ÁIÁ_√ÌfiÎ fl˘À·Î. ‘fi‰Îfi ‹ÎHÎÁfiÎ «Îfl ’ı√‹Î_ Á˘ ¿<À<_⁄fiÌ ¤Î¬flÌfi˘ ·˘À ⁄Î_‘‰Îfi_ ÷ı· ·◊ÏÕ›_ ¬Î¥ Ω› »ı. T›Áfi ±Î¬flı »ı Â_? ’ı·Ì ÷ÎHÎı·Ì ’Hλ ‹K›Î_÷fl {Î_¬ı »ı. ÂflÎ⁄ ±Î‰˘ ‹K›Î_÷fl ’Òfl˘ ’ÎÕı »ı. ÏÁ√ÎflıÀfiÌ ±ı¿ ‹ΩfiÌ T›ÎA›Î ‰Î_«‰Î ‹‚Ì ¿Ëı »ı— ÏÁ√ÎflıÀ ±ıÀ·ı ±ı‰Ì «Ì… ¿ı …ıfiı ±ı¿ »ıÕı ±„Bfi ˢ› »ı ±fiı ⁄ÌΩ »ıÕı ‹Òfl¬. ’Hλfiı œÌ·Ì ¿fl‰Î ‹ÎÀı CÎHÎÎ_ ·˘¿fl˘ ËÎÀÛ ±ıÀı¿fiÌ ’˛÷ÌZÎÎ ¿flı »ı. ËÎÀÛ ±ıÀı¿ ¤ÎB›ı √flÌ⁄ CÎfl ¢‘ı »ı. √flÌ⁄ CÎfl˘‹Î_ ËÎÀÛ ±ıÀı¿ ¢¤÷˘ ’HÎ fi◊Ì. (ø‹Â—)á log:http://gunvantshah.wordpress.com

·ı¬¿ ‰Õ˘ÿfl΄V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6

‹fi˘fl_…fi

August 4, 2017 à ±˘√VÀ 4, 2017

ÀÎ≥√fl l˘ŒfiÌ ⁄˘ÕÌ ·ıL√‰ı… ÿÂν‰÷Ì “‹LfiÎ ‹Î≥¿·” á ÏÂS’Î Ω‹¬Î_ÏÕ¿fl flı@Àfl ÂO⁄Ìfl ¬ÎfifiÌ fi‰Ì ÏŒS‹ “‹LÔfiÎ ‹Î≥¿·”‹Î_ ±Ï¤fiı÷Î ÀÎ≥√fl l˘Œ ‹Î≥¿· …ı@ÁfifiÎ «ÎË¿˘fiı ’HÎ √‹Ì Ω› ÷ı‰˘ ÕÎLÁ ±fiı ŒÎ≥gÀ√ ¿flı »ı. “ËÌfl˘’_÷Ì” ±fiı “⁄Î√Ì” ’»Ì ÂO⁄Ìfl ¬Îfiı ÀÎ≥√fl l˘Œ ÁÎ◊ı ±Î hÎÌ∞ ÏŒS‹ ⁄fiÎ‰Ì »ı. ±Î ÏŒS‹ ‹_⁄¥‹Î_ √·Ì±˘‹Î_ ‰Á÷Î ÕÎLÁfl ‹LÔfiÎ (ÀÎ≥√fl l˘Œ) ωÂı »ı. ÏŒS‹ ‹LÔfiÎfiÌ ±ÎÁ’ÎÁ Œflı »ı. ÏŒS‹fiÌ Âw±Î÷ ‹Î≥¿· ±ıÀ·ı ¿ı fl˘Ïfi÷ fl˘›◊Ì ◊Λ »ı. ÷ı ⁄ı¿VÀı… ÕÎLÁfl »ı, ’HÎ ‰‘ ‰›fiÎ ¿ÎflHÎı ¢‹Î_◊Ì Ïfl…ı@À ¿flΛ »ı. ±ı¿ Ïÿ‰Á ¿«flÎÀ˘’·Ì‹Î_◊Ì ÷ıfiı ‹LÔfi˘ ‹‚Ì ±Î‰ı »ı ±fiı ÷ıfi_ fi΋ ‹ÔLfiÎ ‹Î≥¿· ’ÎÕı »ı. ÕÎLÁfl ⁄fi‰Î ‹Î√÷˘ ‹Lfi˘ ‹_⁄¥◊Ì ÏÿSËÌ ±Î‰ı »ı I›Îfl ÷ıfiÌ ‹·Î¿Î÷ √ıL√VÀfl ‹ÏËLÿfl Œ˙∞ (fi‰Î{ÿÌfi ÏÁtÌ¿Ì) ÁÎ◊ı ◊Λ »ı. ‹ÏËLÿfl ÁÎ◊ıfiÎ ‹LÔfiÎfiÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ºU›˘ ÏŒS‹fi˘ fl‹Ò∞ ÏËVÁ˘ ⁄fiı »ı. ‹ÏËLÿfl Õ˘·Ì (ÏfiÏ‘ ±√˛‰Î·)fiı ’Á_ÿ ¿flı »ı. Õ˘·Ìfiı ÕÎLÁ ’Á_ÿ ˢ‰Î◊Ì ÷ı ‹LÔfiÎfiÌ ÁËΛ ·ı

ÏÕ

»ı. ÕÎLÁ Â̬÷Î_ Â̬÷Î_ Õ˘·Ì ‹LfiÎfiı ’˛ı‹ ¿flı »ı, ’HÎ ‹ÏËLÿfl Õ˘·Ìfiı ’˛ı‹ ¿flı »ı. ±ı¿Î±ı¿ Õ˘·Ì ÏÿSËÌ »˘ÕÌfiı …÷Ì flËı »ı. ±Î ±ı@Âfi ÕˇÎ‹Î ÏŒS‹fiÎ ’˛˘ÕuÁfl ω¿Ì flÎΩHÎÌ-ÁfiÌ· ·S·Î »ı, F›Îflı Á_√Ì÷¿Îfl ÷ÏfiW¿

⁄Î√«Ì-Ï‹÷ ⁄˛‘Á˝ »ı. ÁΑÎflHÎ ‰Î÷ν‹Î_ ¿˘¥ fi‰Ìfi÷Î fi◊Ì, ’HÎ ÏÁfiı‹ıÀ˘√˛ÎŒÌ-¿ı‹ıflÎ ‰¿Û ±ÿ˚¤÷ »ı. ÿflı¿ ¿·Î¿Îflı ÏŒS‹‹Î_ ÁÎfl˘ ±Ï¤fi› ±ÎM›˘ »ı, ’fl_÷ ÀÎ≥√fl l˘Œı ÕÎLÁ-±ı@Âfi‹Î_ ¿‹Î·fi˘

±Ï¤fi› ÿÂνT›˘ »ı. ÁΉ … ±·√ ’Îh΋Î_ fi‰Î{ÿÌfi ÏÁtÌ¿Ì flÎ⁄ı÷Î ‹…⁄ ±fi˘¬Ì »Î’ »˘ÕÌ Ω› »ı. Ωı¿ı ÏŒS‹fiÎ ±ı¿ı› √Ì÷ ›Îÿ flËı÷Î fi◊Ì. ÀÎ≥√fl l˘ŒfiÎ «ÎË¿˘ … ±Î ÏŒS‹ Ωı¥ ¿ı »ı. -fl˘≥ÀÁ˝

¿ıÀflÌfiÎfiÎ ¿ÎflHÎı Á·‹ÎfifiÌ √·˝¡ıLÕ ·Ï·›Î ±Á·Î‹÷Ì ±fi¤‰ı »ı ·Ì‰ÕfiÎ Á’flVÀÎfl Á·‹Îfi ¬ÎfifiÌ √·˝¡ıLÕ ⁄˘ ·Ï·›Î ‰ıLÀ<fl Ëη‹Î_ ¬Ò⁄ ÀıLÂfi‹Î_ »ı. Á·‹Îfi ¬ÎfifiÌ ±Ï¤fiıhÎÌ ±fiı ¤Ò÷’Ò‰˝ √·˝¡ıLÕ

÷˘ÕÌfiı ±Î ’ÎÀa‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ’ÎÀa‹Î_ Á·‹ÎfifiÌ ËηfiÌ √·˝¡ıLÕ ·Ï·›Î ‰ıLÀ<fl ’HÎ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ·Ï·›Î ±fiı ¿ıÀflÌfiÎ ±√Îμ ±ı¿⁄ÌΩfiı ‹‚ı·Î_ »ı ±fiı ’Ëı·Ì fi…flı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ⁄Lfiı ‰E«ı ÁÎflÔ_ »ı, ’fl_÷ ˉı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı Ë¿Ì¿÷ ¿o¥¿ ±·√ … ⁄›Îfi ¿flı »ı. ˉı ±Î VÀ˘flÌ‹Î_ Ïhο˘HÎ fl«Î›˘ »ı, Á·‹Îfi, ·Ï·›Î ±fiı ¿ıÀflÌfiÎ. ¿ıÀflÌfiÎ Á·‹ÎfifiÌ ±√ÎμfiÌ √·˝¡ıLÕ »ı, ±fiı flHÎ⁄Ìfl ¿’Òfl ÁÎ◊ıfiÎ ’˛ı‹Á_⁄_‘fiÎ ¿ÎflHÎı ¿ıÀflÌfiÎ Á·‹Îfi◊Ì ±·√ ◊¥ √¥ Ë÷Ì. ˉı ⁄Lfiı ‰E«ı ⁄˛ı¿-±’ ◊÷Î_ ¿ıÀflÌfiÎ ’Î»Ì Á·‹Îfi ÁÎ◊ı ±Î‰Ì √¥ »ı. Á·‹Îfi ’HÎ ¿ıÀflÌfiÎfiı Á’˘ÀÛ ±Î’ı »ı. ·Ï·›Î ‰ıLÀ<flı Á·‹Îfifiı ’HÎ ¿ıÀflÌfiΠωÂıfiÎ Á_⁄_‘ ±_√ı Á‰Î· ¿›˘˝ Ë÷˘ ÷ı‹ ‹fiΛ »ı. ˉı ±Î VÀ˘flÌ‹Î_ Â_ À˚ωVÀ ±Î‰Âı ÷ı Ωı≥±ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

¿ıÀflÌfiÎ ¿ˆŒ ÁÎ◊ıfiÌ ‰‘÷Ì …÷Ì fi…ÿÌÏ¿›ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ·Ï·›Î ±Á·Î‹÷Ì ±fi¤‰Ì flËÌ »ı. fi‰ ‰Ê˝ ±√Îμ F›Îflı Á·‹Îfi ¬Îfiı ‹_⁄¥‹Î_ ¿ıÀflÌfiÎ ¿ˆŒ ‹ÎÀı ⁄◊˝Õı ’ÎÀafi_ ±Î›˘…fi ¿›* Ë÷_ I›Îflı ±Î ’ÎÀa‹Î_ ¿ıÀflÌfiÎfiÎ ¿ÎflHÎı Á·‹Îfi ±fiı ÂÎËfl¬ ¬Îfi ‰E«ı ·ÕÎ¥ ◊¥ Ë÷Ì. ±Î◊Ì ¿ıÀflÌfiαı ÷ıfiÌ ⁄οÌfiÌ Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ⁄◊˝Õı ’ÎÀa‹Î_ fi …‰ÎfiÌ ’˛Ï÷iÎÎ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. Ωı¿ı Á‹›fiÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ±Î ⁄‘_ ¤·Î¥ √›_ »ı. ÷Î…ı÷fl‹Î_ ¿ıÀflÌfiÎ ±fiı Á·‹Îfi ¬Îfi ±ı¿ ±ı‰˘ÕÛ Œo@Âfi‹Î_ ËÎ…flÌ ±Î’‰Î ‹ÎÀı L› ›˘¿Û √›Î_ Ë÷Î_. L› ›˘¿Û‹Î_ Á·‹Îfi ¬Îfiı ¿ıÀflÌfiÎ ‹ÎÀı ⁄◊˝Õı ’ÎÀafi_ ±Î›˘…fi ¿›* Ë÷_. ¿ıÀflÌfiÎ ¿ˆŒ ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ’˛Ï÷iÎÎ

¿⁄Ìfl ¬ÎfifiÌ ±Î√Î‹Ì fl˘‹ı„LÀ¿ Ï÷fl_√Î ‹ÎÀıfiÎ ¿˘Õ ±˘Œ ¿LÕ@ÀfiÎ Ï◊˛·fl‹Î_ ÿÌÏ’¿Î-ÂÎËfl¬fiÌ ΩıÕÌ ¤_√ ⁄ÿ· ±ZΛ ¿<‹Îflı ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ÕfifiÎ ·˘ÕÛ˚Á Ïø¿ıÀ √˛ÎμLÕ ’fl ‰Ì‹ıLÁ ‰SÕÛ ¿’fiÌ ¤Îfl÷-∫B·ıLÕ ‰E«ıfiÌ ŒÎ≥fi· ÏfiË΂‰Î ±Î‰ı·Î ±Ï¤fiı÷Î ±ZΛ ¿<‹Îflı √˛ÎμLÕ ’flfi˘ ’˘÷Îfi˘ ±ı¿ Œ˘À˘√˛ÎŒ Âıfl ¿›˘˝ Ë÷˘, …ı‹Î_ ÷ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ Ï÷fl_√˘ »ı. «˘Ó¿Î‰fiÎflÌ ‰Î÷ ±ı »ı ¿ı ±ZΛ ¿<‹Îflı ∂·À˘ Ï÷fl_√˘ ’¿Õu˘ Ë÷˘. ±Î‰˘ Œ˘À˘ ’˘VÀ ¿›Î˝ ’»Ì ÷ıfiÌ Á˘Ï›· Ï‹Ï՛Π’fl ¤Îflı ÀÌ¿Î ¿flÎ¥ Ë÷Ì. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı Ï÷fl_√΋Î_ ¿ıÁflÌ fl_√ Á˙◊Ì μ’fl ˢ› »ı, ’fl_÷ Œ˘À˘√˛ÎŒ‹Î_ ¿ıÁflÌ fl_√ Á˙◊Ì fiÌ«ı »ı. ±Î ‹Î‹·ı ’˘÷ÎfiÌ ÀÌ¿Î ◊›Î ’»Ì ±ZΛ ¿<‹Îflı ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì Ë÷Ì ±fiı Œ˘À˘√˛ÎŒfiı Á˘Ï›· Ï‹Ï՛Π’fl◊Ì ËÀÎ‰Ì ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±ZΛı ¿èÎ_ ¿ı Ï÷fl_√Î ‹ÎÀı ¿˘Õ ±˘Œ ¿LÕ@Àfi˘ ¤_√ ¿fl‰Î ⁄ÿ· Ë_ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. ±y̱ı flω‰Îflı À˚ωÀ ¿flı·Î ±Î Œ˘À˘√˛ÎŒfiı 25 ËΩfl ·Î≥@Á ±fiı 4500◊Ì ‰‘Îflı ¿˘‹ıLÀ ‹‚Ì Ë÷Ì. ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘±ı ÷ıfiÌ ÏÁÀ{fiÏÂ’ Á΋ı ’HÎ Á‰Î· ∂¤˘ ¿›˘˝ Ë÷˘, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ıfiÌ ’ÎÁı ¤Îfl÷ ±fiı ¿ıfiıÕÎ ±ı‹ Õ›±· ÏÁÏÀ{fiÏÂ’ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

·_

Á

·‹Îfi ¬Îfi ÁÎ◊ı “±ı¿ ◊Î ÀÎ≥√fl”, “⁄…fl_√Ì ¤Î≥Ωfi” ±fiı “Àu⁄·Î≥À” …ı‰Ì ÏŒS‹˘ ⁄fiΉfiÎfl ÏÕflı@Àfl ¿⁄Ìfl ¬Îfiı ’˘÷ÎfiÌ ±Î√Î‹Ì fl˘ı‹ı„LÀ¿ Ï◊˛·fl ÏŒS‹ ‹ÎÀı ÂÎËfl¬ ¬Îfi ±fiı ÿÌÏ’¿Î ’ÿ¿˘HÎıfiı ÁÎ≥fi ¿›Î˝ »ı. ¿⁄Ìfl ¬Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ÂÎËfl¬ ¬Îfi ÁÎ◊ı ’˘÷Îfiı ±ı¿ ÏŒS‹ ¿fl‰Ì »ı ±fiı ›˘B› „VøMÀ ‹‚÷Î_ ±Î ‰Î÷ ÂÎËfl¬fiı ¿flÌ »ı. ±Î ’»Ì ÿÌÏ’¿Îfiı ’HÎ ±Î

ÏŒS‹fiÌ ‰Î÷ ¿flÌ »ı. ⁄Lfiı±ı ±Î ÏŒS‹ V‰Ì¿Îfl‰ÎfiÌ ËÎ ¿ËÌ »ı. ÿÌÏ’¿Î ±I›Îflı Á_…› ·Ì·Î ¤HÎÂ΂ÌfiÌ ÏŒS‹ “’•Î‰÷Ì”fiÌ ÂÒgÀ√‹Î_ T›V÷ »ı. ÏŒS‹fi_ Ï’˛-’˛˘Õ@Âfi ‰¿Û ±fiı ÂÒgÀ√ 2018fiÎ ±_÷‹Î_ Âw ◊‰ÎfiÌ Â@›÷Î »ı. ÂÎËfl¬ ÁÎ◊ı ÿÌÏ’¿Î ’ÿ¿˘HÎı μ’flÎ_÷ ±Î ÏŒS‹‹Î_ ⁄Ì∞ ±ı¿ ±Ï¤fiıhÎÌ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 4, 2017 à August 4, 2017

7

ωω‘Î

á fl…fiÌ¿‹Îfl ’_ÕuÎ ¿_¤‹ı‚ÎfiΠ¢fl⁄¿˘fl ‰E«ı ⁄΂¿ ±Oÿ·√fiÌfiı ±ı¿ ÁΑ±ı ’Ò»˚›_— ⁄E«ı, ‹Î·’ұΠ¬Î›ı√Î? ∞, ËÎ_. ±˙fl Âfl⁄÷ Ï’›ı√Î? ∞, ËÎ_. ±˙fl ËÎ◊Ì ’fl ⁄ˆÃı√Î? ±Oÿ·√fi̱ı ±Î ‰¬÷ı …‰Î⁄ fi ±ÎM›˘. ’Î_¬fiÌ …ı‹ ËÎ◊ ’ˢ‚Î ¿›ÎÛ. ÁΑ±ı ±ıfiı ¨«¿Ì ·Ì‘˘ ±fiı ÁÒ_œ {·Î‰÷Î ËÎ◊Ì ’fl ⁄ıÁΛ˘˝. ⁄΂¿ F›Îflı ËÎ◊Ì ’fl ¿_¤‹ı‚΋Î_ Œfl÷˘ Ë÷˘ I›Îflı ±ıfiÎ Ï’÷Î ±Oÿ·¿flÌ‹ ÿËŸ‰Î·Î ±Î ‘Î_‘·‘‹Î· ‰E«ı «˘’ÕÎ ‰Ë̬Î÷Î_ ¬˘·Ìfiı ⁄ıÃÎ Ë÷Î. μCÎflÎHÎÌfiÌ ’÷ΉÀ «Î·÷Ì Ë÷Ì. ±flı... ±flı... ±Î √›Î. ±ı¿ ÁΑ ÿÒfl◊Ì ±Oÿ·¿flÌ‹fiı Ωı¥fiı √Q‹÷ ¿fl÷˘ ¿fl÷˘ ËÎ◊‹Î_ ‘Ω ·¥fiı ÿ˘Õ÷˘ «Î·÷˘ Ë÷˘— ¿_¤¿ı ‹ı·ı ‹ı_ ‹Á·‹Îfi ±Î √›Î. ‹yÎ ‹ı_ gËÿ ±Î √›Î... fi∞¿ ±Î‰Ìfiı ±ıHÎı f‰ÎÁ ¬Î¥fiı ’Ò»˚›_, ±flı ±Oÿ·¤Î¥, ‹ıflı √fl¤Î¥ …‹fiÎÏ√Ïfl fiı Ï’»·ı Áη ÷‹ ¿˘ ¬÷ Ï·¬Î ◊Î. μÁ¿˘ ’÷Î ‹Î·Ò‹ fiÏË ◊Î. ÏÁflŒ ≥÷fiÎ Ï·¬Î ◊Î ÿËŸ‰Î·Î ÏfiÂÎfi¤Ïfl›Î, Áfl÷, ¬÷ Ï‹· √›Î ◊Î @›Î? Ï‹· √›Î ◊Î, ±Oÿ·¿flÌ‹ ‹ÌÃ_ ËÁÌfiı ⁄˘S›Î— ’Òflı Áfl÷ ‹ı_ ÏfiÂÎfi¤Ïfl›Î ‹ı_ ±ı¿ ËÌ ËÒ_... @›_ fiÏË Ï‹·ı√Î? ±ı¿ ÁΑ±ı «·‹fi˘ ‹˘À˘ ÿ‹ ‹ÎflÌfiı ¿èÎ_— ±√·ı Áη ‹{ı ¤Ì fi›Î ÏfiÂÎfi …Ïfl›fi ¿’Õı ’fl ¤fl ÿıfiÎ. ±Oÿ·¤Î¥, ±ı¿ ÷flŒ ÁÒ›ÛfiÎflΛHÎ ÿÒÁflÌ ÷flŒ Ëfi‹Îfi∞... ¤fl ÿı_√ı fiÎ? @›_ fiÏË ¤flı_√ı? …‰Î⁄‹Î_ ±ı¿ ¿˘‹‚ V‰fl ±ÎT›˘. ⁄΂¿ ±Oÿ·√fiÌ ËÎ◊Ì ’fl◊Ì ∂÷flÌfiı fiÌ«ı ±Î‰Ì √›˘ Ë÷˘. ⁄˘S›˘— Ë‹ÎflÎ ’ıÂΠˈ. Á˘‚ ÁΑ±˘ ±ı¿Á΋ÀÎ ËÁÌ ’ÕuΗ ·Õ¿Î ⁄ÕΠˢfiËÎfl ˈ. ±Oÿ·¤Î¥, ±Î’ μÁ¿˘ ¤Ì ›ËÌ …flÿ˘Á¿Î (…fl̤fl÷fi_) ¿Î‹ ÏÁ¬Î¥›ı√Î. @›Î ⁄÷Ι? ±Oÿ·¿flÌ‹ ÿËŸ‰Î·Î ⁄˘S›Î— ≥÷fiÌ ™‹fl ‹ı_ ‰Ë ⁄Õı ¿ÎflÌ√fl Áı ¤Ì F›ÎÿÎ ¿Î‹ ¿fl÷Πˈ. ‹ÿflıÁÎ Ω÷Πˈ ÏŒfl ¤Ì ÿ˘-«Îfl CÎ_Àı ‹ı_ Á‰Î w’›ı ¿Î ¿Î‹ ¿fl÷Πˈ ËηÎ_Ï¿ ⁄Õı ¿ÎflÌ√fl ’Òflı Ïÿfi ‹ı_ ±ı¿ w’›ı ¿Î ¿Î‹ ¿fl÷ı ˈ. ±flı ±Oÿ·¿flÌ‹¤Î¥, ±ı¿ ⁄Î⁄Î∞±ı ’Ò»˚›_— ¿Î‹ ÷˘ ±Î’ ›_ …flÿ˙Á ¿Î ¿fl÷ı ˈ_ ‹√fl ÿËŸ‰Î·Î @›_ ¿Ë·‰Î÷ı ˢ? ⁄Î÷ ±ˆÁÌ Ëˆ √_√ÎÏ√Ïfl∞, «˘’Õ˘ ⁄_‘ ¿flÌfiı ±fiı ⁄΂¿˘fiı M›Îfl◊Ì fi∞¿ ¬ı_«Ìfiı ±ı ⁄˘S›Î— Ë‹Îflı ‘‹Û√fl ‹S·Î∞ ÁÎËı⁄ ¿ı ⁄ıÀı¿Ì ÂÎÿÌ ‹ı_ ±ı¿ ‹ÏËfiı ÷¿ ÿΉ÷ı_ «·Ì ◊Ì. μÁ ‹ı_ ‹ıflı Ï’÷Î∞fiı ÿËŸ ¿Î ÁÎflÎ ≥L÷{΋ Ï¿›Î ◊Î. ‰˘ ·˘√ ≥÷fiı ¬ Ë±ı Ï¿ Ë‹ÎflÎ fi΋ ÿËŸ‰Î·Î fl¬ Ïÿ›Î. ±˙fl Ë‹ Ï…Á Ï¿flΛı ¿ı ‹¿Îfi ‹ı_ flË÷ı ◊ı, ‰˘ Ë‹¿˘ ⁄ÏZÎÁ ¿fl Ïÿ›Î. Ï¿Á ‰@÷ ¿Ì ⁄Î÷ ˈ? Áfi 1840 ‹ı_ Ë‹ı_ ›ı ‹¿Îfi Ï‹·Î ◊Î. Áfl÷fiÎ √˘’Ì’fl΋Î_ ±Î‰ı·_ ±Î‹ «Îfl √΂Îfi_ √HÎΛ ±ı‰_ ‹¿Îfi ¬flı¬fl ‹¿Îfi fiÏË, ’HÎ À|̱˘fi_ ⁄fiΉı·_ CÎfl Ë÷_. »Î’fl_› ¿Ëı‰Î›. ±Î‹Î_ … ±Oÿ·¿flÌ‹ ÿËŸ‰Î·Î μŒı˝ ÏfiÂÎfi¤Ïfl›Îfi_ …fl̤fl÷fi_ ¿Îfl¬Îfi_ «Î·÷_ Ë÷_. ±ı‹Î_ … ±Oÿ·√fiÌ ±fiı ±ı μ’flÎ_÷ ±ı‹fiÎ ⁄ÌΩ ’h΢fi˘ …L‹ ◊›˘ Ë÷˘. ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ¬ÒHÎı¬ÒHÎı◊Ì ÁΑÁ_÷˘ ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ÏfiÂÎfi (‘Ω) ¤flΉ‰Î ±Î‰÷Î. ±ı ±Î … ‹¿Îfi‹Î_ ±Oÿ·√fiÌ ±ıÀ·ı ¿ı √fi̤Υ ÿËŸ‰Î‚Î ⁄΂’HÎ◊Ì … …fl̤fl÷fiÎ ¿Î‹‹Î_ Ωı÷flÎ¥ √›Î Ë÷Î. Ωı¿ı ÁÎ÷ ‰flÁfiÌ ™‹flı √fi̤Υ μÿÒÛ Â΂΋Î_ ÿά· ÷˘ ◊¥ √›Î Ë÷Î, ±fiı I›Î_ ±ı‹fiÎ μV÷Îÿ ‹fiÂÌ √·Î‹ flÁÒ· ’ÎÁı ±ı‹HÎı μÿÒÛfiΠωA›Î÷ ¿Ï‰ ±‹Ìfl ‹ÌfiÎ¥fi˘ ¿Ï‰÷ÎÁ_√˛Ë Ωı¥ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ÁÎ÷ ‰flÁfiÌ ™‹flı ±ı‹fiı √{·˘ Á‹Ω÷Ì fiÏË Ë˘›, ’HÎ √‹÷Ì …wfl Ë÷Ì. Á‹Ω› fiÏË »÷Î_ √‹ı, ÷˘ ±ıfi˘ Á_⁄_‘ ⁄Ï© ÁÎ◊ı fiÏË, ãÿ› ÁÎ◊ı ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±Î flÌ÷ı √fi̤Υfiı ÂOÿ˘fi_ iÎÎfi ∂√÷_ …÷_ Ë÷_, ’HÎ ±ı ÷˘ CÎÕÌ ⁄ı CÎÕÌ, ⁄Î¿Ì ÷˘ ’λ\_ …flÌ, …fl̤fl÷fiÎ ¿Î‹‹Î_ ’fl˘‰Î¥ …‰_ ’Õ÷_. ±Î_¬˘ ¬ı_«‰Ì ’Õ÷Ì. ÷ÒÀÌ …‰_ ’Õ÷_ ÁÎ_… ◊÷Î_‹Î_ ÷˘.

±ı¿‹ı¿fiÎ ‹fi Á‘Ì - ÂΛfl √fiÌ ÿËŸ‰Î·Î ⁄Î÷ ±ˆÁÌ Ëˆ √_√ÎÏ√Ïfl∞, «˘’Õ˘ ⁄_‘ ¿flÌfiı ±fiı ⁄΂¿˘fiı M›Îfl◊Ì fi∞¿ ¬ı_«Ìfiı ±ı ⁄˘S›Î— Ë‹Îflı ‘‹Û√fl ‹S·Î∞ ÁÎËı⁄ ¿ı ⁄ıÀı¿Ì ÂÎÿÌ ‹ı_ ±ı¿ ‹ÏËfiı ÷¿ ÿΉ÷ı_ «·Ì ◊Ì. μÁ ‹ı_ ‹ıflı Ï’÷Î∞fiı ÿËŸ ¿Î ÁÎflÎ ≥L÷{΋ Ï¿›Î ◊Î. ‰˘ ·˘√ ≥÷fiı ¬ Ë±ı Ï¿ Ë‹ÎflÎ fi΋ ÿËŸ‰Î·Î fl¬ Ïÿ›Î. ±˙fl Ë‹ Ï…Á Ï¿flΛı ¿ı ‹¿Îfi ‹ı_ flË÷ı ◊ı, ‰˘ Ë‹¿˘ ⁄ÏZÎÁ ¿fl Ïÿ›Î.

±CÎfl_ ¿Î‹. ’ÒflÎ √…flÎ÷fiÌ Á_V¿ÚÏ÷fiÎ ±ÎÏÿ◊Ì ‰÷Û‹Îfi ’›Û_÷fiÎ ⁄Ëfl_√Ì ’Àfiı Á‹ıÀÌfiı hÎHÎ ¿·Î¿‹Î_ fl…^ ¿fl‰Îfi˘ Ë÷˘. …ı‰Î ÷ı‰Îfi_ ¿Î‹ fiÏË. ¿˘¥ …‰Î⁄ÿÎflÌ μ’ÎՉΠ÷ˆ›Îfl fiÏË. √fi̤Υ±ı ⁄ÌÕ_ {ÕM›_. Á˙flÎpˇfiÎ_ ·˘¿√Ì÷˘-·˘¿¿·Î◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷fiÎ ¬Îfl‰Î±˘, ·Bfiωϑ, «˘flÌ, ±flı, ±ÎÏÿ‰ÎÁ̱˘fiÎ_ L≤I›˘ ±fiı μkÎfl √…flÎ÷fiÌ ¤‰Î¥fiı ’HÎ ±ı¿ÁÒhÎı ’fl˘‰Ìfiı ±ı‹HÎı ¤‰Î¥fiÎ V‰w’‹Î_ … ±Î¬Ì L≤I›fiÎÏÀ¿Î fl«Ì ±Î’Ì. ±ıfiÌ ¤…‰HÎÌ‹Î_ ωA›Î÷ ·ıϬ¿Î Áfl˘… ’Îÿı ˢ_¤ıfl ¤Î√ ·Ì‘˘. fl_√·Ìfi_ ’ÎhÎ ±ı‰_ ⁄¬Ò⁄Ì ¤…T›_ ¿ı ΩıfiÎflÎ ±ÎŒflÌfi ’˘¿ÎflÌ √›Î. Ωı¿ı Áfl˘…⁄Ëıfi ±Îfi_ÿfiÎ ±ı‰Î μƒı¿‹Î_ »ıS·ı ±Î‰Ì √›Î_ ¿ı »ıS·˘ ’˛‰ı ’Òfl˘ ◊›Î ’»Ì VÀı… ’fl … ⁄ıˢ ◊¥fiı œ‚Ì ’ÕuÎ_. ÿı¿Îfl˘ ◊¥ √›˘. ’˛ıZο˘‹Î_◊Ì Õ˘@Àflfiı ⁄˘·Î‰‰Îfi˘ ’˘¿Îfl ◊›˘. ¿˘¥ Õ˘@Àfl ±ÎT›Î fiı Áfl˘…⁄Ëıfi ŒflÌ Á«ı÷ ◊›Î_, ’HÎ L≤I›fiÎÏÀ¿ÎfiÌ ±Áflfi˘ … ±ı ±ı¿ ¤Î√ Ë÷˘. ’HÎ ±ı L≤I›fiÎÏÀ¿Îfiı ¿˘¥±ı √˛_◊V◊ fi ¿flÌ, ±ıfi_

flÎWÀˇÌ› ¿·Î ¿ıLƒ, Áfl÷fiÎ μ’ø‹ı “√fiÌ ‰Ê˝” √fi̤Υ ÿËŸ‰Î·Î …L‹Â÷ÎOÿÌ ‰Ê˝ ÏfiÏ‹kÎı ›˘Ω›ı·Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ (ÕÎ⁄ı◊Ì) wÏ’fi ’E«Ì√fl, ËflÌ Ãyfl, ¤√‰÷Ì¿<‹Îfl ‹ÎÛ, ’˛iÎÎ ‰ÂÌ, flÏ÷·Î· ±Ïfi·, «oƒ¿Îo÷ ’<fl˘ÏË÷. (μ’fl) √fiÌ ÿËŸ‰Î·Î.

Ï’÷Î ±Oÿ·¿flÌ‹fiı ¿˘¥±ı ¿èÎ_— ±Oÿ·¿flÌ‹, ÷‹ı CÎflfiÎ ¿Î‹‹Î_ Ωı÷flÌfiı »˘¿flÎfiÌ g…ÿ√Ì ¿Î_ ⁄√ÎÕ˘? ⁄Î’fiÎ ‹fi‹Î_ ¨‘_ ∂B›_. ±ı‹fiı ◊›_ ¿ı ‰Î÷ ÁΫÌ. ’Îfl¿Ì ‹Î ¿Îfi ‰Ÿ‘ı. »˘¿flÎfiı ’Îfl¿Îfiı I›Î_ ¿Î‹ Â̬‰Î ‹Ò¿‰˘ Ωı¥±ı. ‰Îfl_‰Îfl ÁI›Î√˛ËfiÌ ÏÂÂÁıfi΋Î_ ÿ˘ÕÌ …÷Î ±fiı ±ı ‰¬÷ı …ı‹fi˘ ‹K›ÎË˚fi ÷’÷˘ ÷ı‰Î ‹ÎVÀfl ‰Á_÷fiÎ_ ÿıÂÿÎ{◊Ì ’˛F‰Ï·÷ √Ì÷˘ …ıfiÎ ‹˘_‹Î_ fl‹÷Î_ Ë÷Î_ ±ı‰Î »˘¿flÎfiı μÃÎÕÌfiı ±ı‹HÎı ’Îfl¿ÎfiÎ ¿Îfl¬Îfi΋Î_ ¿Î‹ı ‹Ò@›˘. Á‰Îfl◊Ì ÁÎ_… Á‘Ì ¿Î‹. ¤HΉÎfi_ »^ÀÌ √›_, ’HÎ Ï‹h΢ »^ÀuÎ fiˢ÷Î. ‹…^flÌ ’HÎ »^ÀÌ fiˢ÷Ì. ±ı ±Îà ±ÎfiÎ ‹ÎÀı ⁄ı ¿·Î¿ ‹…^flÌ ¿fl÷Î. ⁄flÕ˘ ÷ÒÀÌ √›˘ I›Îflı ‹˘ÀÎ ¤Î¥ ±Î√‚ ±ÎT›Î. ±ı‹fiı ÿ›Î ±Î‰Ì √¥ Ë÷Ì. ‹ÎflÌ ÿfl∞¿Î‹fiÌ ÿ¿Îfiı ±Î‰Ì Ω. Ë_ ÷fiı Â̬‰Ì ÿfl∞¿Î‹. √fi̤ΥfiÎ ∞‰fifi˘ ⁄ÌΩı ÷⁄y˘— ÁÎ_… Á‘Ì ÿfl∞¿Î‹ ¿flı ±fiı ÁÎ_… ’Õuı ‹…^flÌfiÎ ⁄ı ’ˆÁÎ ‹‚ı. ÿfl∞¿Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ‹ÎÏÁ¿ hÎÌÁ wÏ’›Î ’√Îfl ÷˘ ◊›˘, ’HÎ ËÎ◊ ¿Î÷fl fiÏË, ¿·‹ ‹Î√÷Î Ë÷Î, ’HÎ ’ıÀfi˘ ÷¿ÎΩı ¿·‹fiı fiÏË, ¿Î÷flfiı ±fi¿Ò‚ Ë÷˘. 1928‹Î_ ±‹ÿΉÎÿ «ÎS›Î ±ÎT›Î. ¿Î‚’fl ÀΉfl ’ÎÁı Áfl÷Ì ⁄˛‘ÁÛfiÎ fi΋ı ÿfl∞¿Î‹fiÌ ÿ¿Îfi ¿flÌ, ¤Î¥ ÁÎ◊ı. ÁflÁ «Î·÷Ì Ë÷Ì, I›Î_ Áfl÷◊Ì ±Q‹Îfiı ±‹ÿΉÎÿ ⁄˘·ÎT›Î_, ‹ÎhÎ ±‹ÿΉÎÿ Ωı‰Î ‹ÎÀı, ’HÎ ±Q‹Î ±‹ÿΉÎÿ Â_ ΩıÂı? ±ı‹fiÎ ‹fi‹Î_ ÷˘ √fiÌfiı Áfl÷ ’λΠ·¥ …‰ÎfiÌ fiı‹ Ë÷Ì. ÷ı √fi̤Υ ±Q‹ÎfiÎ ±Î√˛Ë◊Ì ’λΠÁfl÷‹Î_ hÎÌÁ wÏ’›ÎfiÎ ’√Îflı ÿfl∞fiÌ fi˘¿fḻı ¿ÎflÌ√fl flèÎÎ, ’HÎ Ïÿ‰Áı …ı ’ÎÀ·Î ’fl ¿Î’Õ ‰ı÷flÎ÷_ ±ı

’ÎÀ·Î ’fl flÎ÷ı ¿Ï‰÷ÎfiÌ √˘„q «Î·÷Ì. Âıfl˘ ¿Ëı‰Î÷Î. ÿÎÿ ‹ı‚‰Î÷Ì. ¿Î÷fl ±fiı ¿·‹ı ’flV’fl Á‹Î‘Îfi ÁÎK›_. √{·, √Ì÷ ±fiı ¿Ï‰÷Î Á_’Ìfiı √fiÌ ÿË̉ηΠ’fl hÎÒÃuÎ_. 1952‹Î_ ’Ëı·Î Á_√˛Ë “√Î÷Î_ {flHÎÎ_”fiÌ ’˛V÷ΉfiÎ μ‹ÎÂ_¿fl ΩıÂ̱ı ·¬Ì. ⁄ÌΩı Á_√˛Ë “‹Ëı¿” 1961‹Î_ ±ÎM›˘. ±ı‹Î_ ±Î‹¬ ÁÎZÎfl‰›Û ωWb’˛ÁÎÿ ÏhΉıÿ̱ı ·A›˘. “Ïÿ‰Á˘ …\ÿÎ¥fiÎ...” …ı‰Ì √{· ‹˘ËQ‹ÿ flŒÌ±ı √Î¥. ±ıfiÌ flı¿˘ÕÛ ◊¥. ’flÊ˘k΋ μ’ÎK›Î›ı ±ıfiÌ ÷…Û ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì. ’»Ì ⁄ÌΩ √Λ¿˘±ı ’HÎ ±ı‹fiÌ √{·˘ √Î¥. ’_ÏÕ÷ ±˘‹¿ÎflfiÎ◊ Ãοflı ±ı‹fiÎ “ˈ›_ Ã牉_ »ı ‹Îflı...” ±ı √Ì÷fiı ’˘÷Îfi˘ ¿_à ±ÎM›˘. ±ı ’»Ì ’HÎ “√fiÌ‹÷” ±fiı “ÏfiflÎ_÷” (1972) fi΋fiÎ Á_√˛Ë ’˛√À ◊›Î. ±ı‹fi˘ 1971‹Î_ “‹‘fl’” Á_√˛Ë ’˛√À ◊›˘ Ë÷˘, ’HÎ “√fiÌ‹÷” ±fiı “ÏfiflÎ_÷” ’»Ì ±ı‹fiÎ ¿˘¥ ¿ÎT›Á_√˛Ë˘ ⁄ËÎfl ’ÕuÎ? fiÎ. ⁄Ë ·Î_⁄˘ √΂˘ ’ÕÌ √›˘. ±ı‹Î_ ±ı‹fiı μ’ıZÎÎ ÿı¬Î÷Ì Ë÷Ì, ’˘÷ÎfiÌ … fiÏË, ’HÎ ’fl_’flÎ√÷ √{·fiÌ. ±ı‹fi_ ‹fi μÿÎÁ flèÎÎ ¿fl÷_ Ë÷_. ŒflÌ ±ı¿ ±ı‰Ì … ‹ËıÏŒ·‹Î_ √fi̤Υ ±fiı ‹ÎflÌ ‰E«ı ««ÎÛ «Î·÷Ì Ë÷Ì, ’HÎ ±ı‹Î_ √fi̤Υ±ı Ïfi·ı˝’¤Î‰ı ⁄Ì∞ ‰Î÷˘ ’HÎ Âw ¿flÌ, ’HÎ ±ı‹Î_ ÷Ï‚›ı ÷˘ ««flÎÀ … Ë÷˘ ±ı¿ ’˛¿Îflfi˘. ‰Î÷ … ±ı‰Ì Ë÷Ì - 1971‹Î_ √…flÎ÷ flÎF›fiÌ ÿÂÎOÿÌ ∂…‰Î¥ I›Îflı Áfl÷‹Î_ ±ıfiΠωA›Î÷ flÎpˇÌ› ¿·Î¿ıLƒfiÎ μ’ø‹ı ‹˘ÀÎ μIÁ‰fi_ ±Î›˘…fi ¿›* Ë÷_. ±ı‹Î_ “√…flÎ÷ÿÂÛfi” fi΋fiÌ √fi̤Υ±ı ÷ˆ›Îfl ¿flı·Ì L≤I›fiÎÏÀ¿Î ’ı ¿flÌ, ±ÿ˚¤÷ Ë÷Ì. ‹Ò‚ ÷˘ ±CÎfl΋Î_

±ı‹fiı ÿ—¬ Ë÷_, …ı ŒflÌ ±ı‹fiÌ Â¿· ’fl »’Î¥ √›_. ààà ’HÎ Œı⁄˛±ÎflÌ, 1987fiÎ ±_÷‹Î_ ±ı‹HÎı ‹˘Ï÷›Îfi_ ±˘’flıÂfi ¿flÎT›_. ±ı¿ÿ‹ ÁŒ‚ ◊›_. √fi̤Υ ¬ÂÏ‹Ω…‹Î_ Ë÷Î. ¿ÿΫ ±ı ¬ÂÌfiı ¿ÎflHÎı … ±ı ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ Ë÷Î ±fiı ±ı‹fiı ËÎÀÛ±ıÀı¿ ±ÎT›˘. 1987fiÎ ‹Î«ÛfiÌ ’Î_«‹Ì±ı ±ı ±Î ‘flÎ◊Ì √√fi Á‘Ì ’ˢ_«Ì √›Î. ±ı‹fiÌ V‰…fi Á‘Ì √{·fiÎ ÂOÿ˘ ÁΫΠ’ÕuΗ Ωı xÿ›fiÌ ±Î√ ‰‘Ì √fiÌ, ÷˘ ¬ÿ ¥f‰flı … ¿Ú’Î ¿flÌ, ¿˘¥ f‰ÎÁ ⁄_‘ ¿flÌ √›_ ¿ı (±ıfi˘) ’‰fi fi Ω› ±√fi Á‘Ì. ààà ±ı‹fiÎ √›Î ’»Ì ±ı T≤© ¿Ï‰fiÌ ⁄LÔfiı ÁÊMÔ÷ ±Î¿Î_ZÎα˘ Œ‚Ì. fl‹HÎ ’Îÿ - Áfl˘… ’Îÿı Á_’Îÿfi ¿flı·Î_ ±ı‹fiÎ_ ¿ÎT›˘fi˘ Á_√˛Ë ±ÎÿÂÛ ’˛¿ÎÂfi ÷flŒ◊Ì ⁄ËÎfl ’Õu˘ ±fiı ±ı‹fi˘ ±ı Á_√˛Ë ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ’ÎÃu’V÷¿ ÷flÌ¿ı ΩËıfl ◊›˘. ’HÎ flı‰Î· «Î·ı ±f‰ ÿ˘ÕÌ √›Î ’»Ì ’λ‚◊Ì ±ıfiÎ_ ’√·Î_fiÌ ’ÒΩ? ¿fl˘! ¿_¥ ¬˘À_ fi◊Ì. ⁄Á ΩıfiÎflfiı …flÎ ««flÎÀ ◊Λ ¿ı ±ı¿Îÿ ‰Îfl Ωı ™⁄flÎfiÌ ±Î ÷flŒ ’HÎ e· ‹Ò¿Ì ¿ΛÎ_ ˢ÷? á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

8

August 4, 2017 à ±˘√VÀ 4, 2017

F›˘Ï÷Ê ‹ıÊ (±.·.≥.)

ÁMÔ÷ÎËfiÎ ’˛Îfl_Ϥ¿ ÷⁄y΋Î_ ±Î’fiı ’ÒHν’HÎı ÁŒ‚÷Î ‹‚ı ÷ı‰Î ›˘√˘ fi¿ÎflÌ Â¿Î› ÷ı‹ fi◊Ì. ±Î’fiı ωÂıÊ ›Â-’˛Ï÷WÃÎ ‹‚ı ÷ı‰˘ Ïfiÿı˝Â √˘«fl-√˛Ë˘ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ‘_‘ο̛ Á_ÿ¤ı˝ fiÎfi΋˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. ω‰ÎË≥E»\¿˘ ‹ÎÀı ’HÎ Á‹› Â¤ ÁÎÏ⁄÷ ◊Âı. ÁMÔ÷ÎËfiÎ ±_Ï÷‹ Ïÿ‰Á˘‹Î_ B≤Ë@·ı fi ◊Λ ÷ıfi_ K›Îfi flά‰_. ÷Î. 4 ·Î¤. ÷Î. 5, 6, 7 Â¤ Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 8, 9 flÎË÷ ◊Λ. ÷Î. 10 ⁄’˘fl ’»Ì ÁÎflÔ_.

T≤ʤ (⁄.‰.μ.) ‹˘…-‹Ω ±fiı ±Îfi_ÿfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ¿flΉ÷_ ±Î ÁMÔ÷ÎË ±Î’fiı ‹ÎÀı Â¿fi‰_÷_ ÁÎÏ⁄÷ ◊Âı. ¿˙À<_Ï⁄¿-Á΋ÎÏ…¿ ÿflı¿ flÌ÷ı ±Î’fiÌ ›Â’˛Ï÷WÃ΋Î_ ±Ï¤T≤Ï© ◊Λ ±fiı ‹Îfi-ÁL‹Îfi ±Î’fi_ √˙fl‰ ‰‘Îflı ÷ı ‰Î÷fiı fi¿ÎflÌ Â¿Î› ÷ı‹ fi◊Ì. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ±’ıÏZÎ÷ ±fiı μk΋ ’˛¿ÎflfiÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. ÷Î. 4, 5, 6 ±Îfi_ÿ’˛ÿ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 7, 8 ‹Îfi-ÁL‹Îfi ‰‘Âı. ÷Î. 9, 10 ⁄’˘fl ’»Ì ÁÎflÔ_.

Ï‹◊fi (¿.».CÎ.) ±Îfi_ÿ-μ‹_√fiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ÁÎ◊ı ±Î ÁMÔ÷ÎËfiÌ ÁŒfl ’ÒHν ¿flÌ Â¿Â˘. ±Î’fiÎ_ fiÎfiÎ_ ‹˘ÀÎ_ ±Î›˘Ï…÷ -Á_¤Ï‰÷ ÷‹Î‹ ¿Î›˘˝‹Î_ ‹‚÷Ì ±fi’ıÏZÎ÷ ±fiı ±’˛Ï÷‹ ÁŒ‚÷Î ±Î’fiÎ ±Îfi_ÿμS·ÎÁ‹Î_ fi‰Î ’˛ÎHÎ ’ÒflÂı. T›„@÷√÷ μI¿Ê˝fiÌ ±ı¿Îÿ CÎÀfiÎ ±Î’fiı fl˘‹Î_Ï«÷ ¿flÌ Â¿ı ÷ı‹ »ı. Á_÷Îfi˘fi˘ ω‰Îÿfi˘ ’˛ffi ’÷Ì Ω› ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ÷Î. 4, 5, 6 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 7, 8 ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 9 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á. ÷Î. 10 ⁄’˘fl ’»Ì flÎË÷ ◊Λ.

¿¿Û (Õ.Ë.) ‰÷˝‹Îfi √˛ËΑÌfi „V◊Ï÷ Ωı÷Î_ ±Î’fiı ‹ÎÀı ±Î ÁMÔ÷ÎË ±ı¿oÿflı Á¬-ÂÎ_Ï÷’˛ÿ ±fiı Á¬ÿ fỉÕÂı. Á΋ÎÏ…¿ º„WÀ±ı ωÂıÊ ·Î¤ ◊Λ ÷ı‰Î Á_Ωı√˘fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ’HÎ ¬flÌ …. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ÁωÂıÊ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ ÷ı‰Ì ’ÒHν Â@›÷α˘fiı fi¿ÎflÌ Â¿Î› ÷ı‹ fi◊Ì. ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ’˛ffi˘‹Î_ ’HÎ flÎË÷ …HÎÎÂı. Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ Â@› ⁄fiÂı. ÷Î. 4, 5 Á¬’˛ÿ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 6, 7 ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 8 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á √HÎΛ. ÷Î. 9, 10 ⁄’˘fl ’»Ì ωÂıÊ flÎË÷ ◊Λ.

÷·Î (fl.÷.) ±ı¿oÿflı ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiı ÁŒ‚÷Î-ÂÎ_Ï÷ ±fiı flÎË÷fi˘ ±fi¤‰ ◊Âı. Ωı ±Î’ fi˘¿flÌfiÎ ZÎıh΋Î_ Ë¢ ÷˘ I›Î_ ’HÎ ±fi’ıÏZÎ÷ ·Î¤ ‹‚‰ÎfiÌ ’ÒflÌ Â@›÷α˘ …HÎΛ »ı. ‘_‘Î◊a±˘ ‹ÎÀı ’HÎ ±ÎÏ◊˝¿ ·ı‰Õ-ÿı‰Õ flÎË÷’˛ÿ ⁄fiÌ flËıÂı. fi‰’flÌÏHÎ÷˘ ‹ÎÀı Á‹› ωÂıÊ Â¤ ±fiı fl˘‹Î_«¿ ⁄fiÌ flËı ÷ı‹ …HÎΛ »ı. Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ Â@› ⁄fiÂı. ÷Î. 4, 5, 6 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 7, 8 ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 9, 10 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ.

gÁË (‹.À.) ‘_‘ο̛ º„WÀ±ı ωÂıÊ ·Î¤ ±Î’fiÎfl ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±L› T›‰ÁΛ - fi˘¿flÌ‘Îfl¿˘fiı ’HÎ flÎË÷ ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ¤Î√ÌÿÎflÌ‹Î_ ‘_‘˘ ËÂı ÷ıfiı ωÂıÊ ·Î¤ ‹‚Ì Ω› ÷˘ ’HÎ fi‰Î¥ fiÏË! fi‰Î ‘_‘ÎfiÌ Âw±Î÷ ¿fl‰Î ≥E»fiÎflÎ ‹ÎÀı ’HÎ ±Î Á‹› ÁÎfi¿>‚ - Â¿Ïfi›Î‚ ÁÎÏ⁄÷ ◊Âı. “fi‰_ ËÎμÁ” ·¥ flËı‰Î …¥ ¿Λ. ÷Î. 4, 5 ωÂıÊ ·Î¤ ‹‚ı. ÷Î. 6, 7, 8 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 9, 10 ⁄’˘fl ’»Ì ÁÎflÔ_.

±Îfi_ÿ-μS·ÎÁ›@÷ Á‹›√΂a ’˛ÁLÔfi÷Î◊Ì ’ÁÎfl ¿fl¢. Á‰˝ ’˛¿Îflı Â¤ Œ‚ ‹‚ı ÷ı‰˘ Á_¿ı÷ ‰÷˝‹Îfi √˛ËΑÌfi „V◊Ï÷ Ωı÷Î_ ‹‚ı »ı. ±Î’fiÎ_ ÁC΂Î_ ±Î›˘…fi˘ ÁοÎfl ◊÷Î_ ωÂıÊ ±Îfi_ÿfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ◊Âı. ωzÎ◊a±˘ ‹ÎÀı Á‹› ωÂıÊ Œ‚ÿÎ›Ì …HÎΛ »ı. V’‘νI‹¿ ’flÌZÎ΋Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚Âı. ‹Îfi-ÁL‹Îfi ’˛ÎM÷ ◊÷Î_ Á‹› Â¤ …HÎΛ »ı. ÷Î. 4, 5, 6 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 7, 8 Â¤‹› Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 9, 10 ÁÎflÎ Á‹Î«Îfl ‹‚Ì Â¿ı.

T≤Ïç¿ (fi.›.) ±Î ÁMÔ÷ÎË ±Î’fiÎ ‹ÎÀı Á‰˝ ’˛¿Îflı Â¿fi‰_÷_ ÁÎÏ⁄÷ ◊Âı. T›Î‰ÁÎÏ›¿ º„WÀ±ı ±Î’fiı ±’˛Ï÷‹ ±fiı ±fi’ıÏZÎ÷ ·Î¤ ‹‚‰ÎfiÌ ’ÒHν Â@›÷α˘ …HÎΛ »ı. ±ÎÏ◊˝¿ ±Î›˘…fi˘‹Î_ - Áfl¿ÎflÌ ±fiÿÎfi ‹ı‚‰‰ÎfiÌ ’˛Ïø›Î‹Î_ ’HÎ Áfl‚÷Î ±fiı Á√‹÷Î flËıÂı. fi˘¿flÌ ≥E»fiÎflfiÌ ±ÎÂÎ Œ‚ı ÷ı‰Î ›˘√˘fiı fi¿ÎflÌ Â¿Î› ÷ı‹ fi◊Ì. ωzÎ◊a±˘±ı ωzÎP›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 4, 5, 6 ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 7, 8 ±ÎÏ◊˝¿ μI¿Ê˝ ◊Λ. ÷Î. 9, 10 Â¤ Ïÿ‰Á˘.

¿L›Î (’.Ã.HÎ.) Á_’ÒHν’HÎı Á¬-ÂÎ_Ï÷ ±fiı ±Îfi_ÿ-μ‹_√ ±Î’fiÎflÎ ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiı ±fi’ıÏZÎ÷ ·Î¤-ÁŒ‚÷Î-¿Î›˝-ÏÁÏ© ⁄‘_ … Á·¤ ◊÷_ Ωı‰Î ‹‚Âı. ÷flH΢ ‹ÎÀı ’HÎ Á‹› ωÂıÊ ·Î¤¿ÎflÌ …HÎΛ »ı. ±Î’fiÌ Ï‰ÏÂWÀ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰Ì ËÎ◊ ‘flı·Ì ›˘…fiα˘‹Î_ ·Î¤ ËÎ◊‰√˘ ⁄fiÂı. ∞‰fifiÎ ¿ıÀ·Î¿ ‹Ëk‰fiÎ ÏfiHν›˘ ±Î’ ·¥ ¿˘ ÷ı‹ »˘. ÷Î. 4, 5, 6 ¿Î›˝ÏÁÏ© ›˘√ ◊Âı. ÷Î. 7, 8 Â¤ Á‹Î«Îfl ‹‚Âı. ÷Î. 9, 10 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘.

‹¿fl (¬.….)

¿_¤ (√.Â.Á.Ê.) ±Î Á‹›√΂˘ ±Î’fiÎ ‹ÎÀı Á‰˝ ’˛¿Îflı Â¤ Œ‚ ±Î’fiÎfl ⁄fiÌ flËıÂı. ±Î’fiÎ_ CÎflfiÎ_-⁄ËÎflfiÎ_ fiÎfiÎ_-‹˘ÀÎ_ ¿Î‹˘‹Î_ ‹‚÷Ì ÁŒ‚÷Î ±Î’fiÎ ±Îfi_ÿμ‹_√ ±fiı ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ‹Î_ μ‹ıfl˘ ¿flÂı. fi˘¿flÌ‘_‘ÎfiÎ ZÎıh΋Î_ ’HÎ ±fi’ıÏZÎ÷ ·Î¤ ◊Âı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ’ÿ-’˛Ï÷WÃÎ ‹‚ı ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ Ï‰ÂıÊ g«÷Î flËı. ÷Î. 4, 5, 6 Â¤ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 7, 8 ‘Λ˝ ‹…⁄fi˘ ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 9, 10 ±Îfi_ÿ …‚‰Î›.

‘fi (¤.‘.Œ.œ.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiı ÂÎflÌÏfl¿-‹ÎfiÏÁ¿T›Î‰ÁÎÏ›¿ º„WÀ±ı ÂÎ_Ï÷fi˘ ±fi¤‰ ◊Âı. »ıS·Î ¿ıÀ·Î¿ Ïÿ‰Á˘◊Ì ‰‘ı·˘ ¿Î›˝⁄˘… Ë‚‰˘ ◊÷Î_ ωÂıÊ flÎË÷fiÌ ·Î√HÎÌ ±fi¤‰Ì Â¿Â˘. Á_÷Îfi˘fiÌ ’˛√Ï÷ Ωı÷Î_ ±ÎI‹Îfiı ωÂıÊ ±Îfi_ÿfiÌ ·Î√HÎÌfi˘ ±ËıÁÎÁ ◊Âı. fi˘¿flÌ-‘_‘ÎfiÎ ZÎıh΋Î_ ‹‚÷Ì ÁŒ‚÷Î ±fiı Á_Ωı√˘fiÌ Áfl‚÷Î ±Î’fiı ÂÎ_Ï÷ ±Î’Âı. ÷Î. 4, 5, 6 ·Î¤’˛ÿ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 7, 8 Â¤ ¿Î›˝ ◊¥ ¿ı. ÷Î. 9, 10 ’˛ÁLÔfi÷Î flËıÂı.

‹Ìfi (ÿ.«.{.◊.) μ‹_√-μIÁÎË ±fiı ±Îfi_ÿ‹› Á_Ωı√˘ ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiı ±fiıflÎ ±Îfi_ÿfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ¿flΉÂı. T›„@÷√÷ flÌ÷ı μI¿Ê˝ ◊Λ ±fiı Â¤ Á‹Î«Îfl ‹‚‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ’HÎ ’ÒHν’HÎı ’fl¬Î¥ …Âı. ±«Îfi¿ ‘fi·Î¤ ◊‰ÎfiÌ ’HÎ Á_’ÒHν Á_¤Î‰fiÎ …HÎΛ »ı. ω‰ÎË≥E»\¿˘ ‹ÎÀı ±Î Á‹›√΂˘ Â¤ Á‹Î«Îfl ±Î’fiÎfl ⁄fiÌ flËı ÷ı‹ …HÎΛ »ı. ÷Î. 4, 5, 6 Â¤‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 7, 8 Â¤ Á‹Î«Îfl ‹‚ı. ÷Î. 9, 10 Â¤ ¿Î›˝ ◊¥ ¿ı.

(÷Î. 4 ±˘√VÀ◊Ì ÷Î. 10 ±˘√VÀ, 2017) ±Ïfi· ¿ı. ¤| 11/±ı, “ÂÎ_÷οÎfl”, ŒÎS√fi Á˘ÁΛÀÌ, Ωı‘’fl «Îfl flV÷Î, ÁıÀı·Î≥À fl˘Õ, ±‹ÿΉÎÿ. ‹˘⁄Î≥·— 98981 94542 ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

Á’˛ÏÁ© ±_⁄Î∞ μ’ÎÁ¿ 151% Á«˘À μ’Λ 151% √ıfl_ÀÌ◊Ì ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ¿Î‹ ¿flfiÎfl

Õ⁄· √˘SÕ ‹ıÕÎÏ·VÀ 45 ‰Ê˝◊Ì All Gujarat, all India & U.K., USA, CANADA Famous.

÷Î_hÎÌ¿ V. K. Joshi ±_⁄ı μ’ÎÁ¿ +91-079-27620304 To, Advertise in

GUJARAT TIMES Cal: 212 - 675 - 7515. Fax: 212 - 675 - 7624 Email: gujtimesusa@gmail.com

To, read

GUJRAT TIMES online,

Visit www.gujarattimesusa.com

ωÿı‹Î_ ⁄ıÃÎ ·˘¿˘fiÎ ±‘ÒflÎ ‹¿Î›ı·Î ¿Î‹ √ıfl_ÀÌ◊Ì ¬ÎÁ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. …L‹ÎZÎfl, ’˛ı‹Ì‰ÂÌ¿flHÎ, ¤Ò÷’˛ı÷, O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ıϷωzÎ, ¿Î‰÷flÔ_, Ï⁄{fiıÂ, √˛Ìfi ¿ÎÕÛ, ˢÀı· ‹˘Àı·, ‹¿Îfi, ’Ï÷’IÔfiÌ‹Î_ ±HÎ⁄fiΉ, √MÔ÷ÂhÎfiÎÂ, ‹Òë˘À, B≤Ë@·ıÂ. ±‹ÎflÎ ¿flı·Î ¿Î›˝fiÌ ·Î≥ŒÀÎ≥‹ √ıfl_ÀÌ flËıÂı. ‹Îw ¿flı· ¿Î›˝ ±÷ÒÀ flËıÂı. ωÿı‹Î_ flËı÷Î ËΩfl˘ ¤Î¥±˘ ±fiı ⁄Ëıfi˘, fiı÷Î-±Ï¤fiı÷Î, μz˘√’Ï÷±˘, ÏŒS‹ ±fiı ÀÌ‰Ì VÀÎfl, flÎ…¿ÎflHÎ̱˘, ·Î¬˘ ·˘¿˘±ı √flÔ∞fiÌ Ï‰zÎfi˘ ¿Î›˝fi˘ ·Î¤ ·Ì‘ı· »ı.

+91-9824338664

Your one call can change your life its my challenge. Nothing is impossible but everything is possible

Email: ambajijyotish1@gmail.com F/201, flIfiF›˘÷ ¿˘Q’·ıZÎ, ÏfiHν›fi√fl, fi‰Î ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ.

ÁM÷¿ ÁM÷fl_√Ì ±ıÀ·ı √…flÎ÷Ì A›Î÷fi΋ ·ı¬¿˘◊Ì ±˘’÷˘ Ák‰ÂÌ· ±fiı Á_V¿ÎflÌ ‰Î«fi◊΂ Ï’I≤¿Ú’Î

Regd. 16432

±˘‹ ÁÎ√fl F›˘Ï÷Ê Á«˘À ¤Ï‰W› ±fiı ‹Î√˝ÿ½fi - ±‹Îflı I›Î_◊Ì ÏfiflΠfiËŸ ◊Ή ±ı … ‹ÎflÌ ÏÁÏ©

World Famous UAE Return

à Â_ ÷‹Îfl˘ ’˛ı‹Ì ÷‹fiı Ignor ¿flı ±fiı ÷‹ÎflÌ Fillings Á‹…÷Î fi◊Ì?

ËΩfl˘ ·˘¿˘fiÎ ∞‰fi ’_◊‹Î_ ¬Â̱˘ ·Î‰fiÎfl,

à Â_ ÷‹fiı ÿÌ¿flÌ/ÿÌ¿flÎfiÎ ·BÔfi ωÊı g«÷Î ◊Λ »ı? fi ¿Ëı‰Î› fi ÂËı‰Î› ±ı‰Ì ¬Îfi√Ì Á‹V›Î±˘fi_ à Â_ ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ±ÂÎ_Ï÷, ’ˆÁÎ À¿÷Î fi◊Ì? Œı à Â_ ÷‹ı O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ı·Ì‰V÷ ±fiı ¿Î‰÷flÎ◊Ì ’flıÂÎfi »˘? ‹ı·Ì ’˛˘O·ı‹, Ï⁄{fiıÁ ’˛˘O·ı‹, »\ÀλıÕÎ, ·BÔfi‹Î_ ω·_⁄, à Â_ ÷‹Îflı ‘_‘΋Î_ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı, ‘Îflı·_ ¿Î›˝ ◊÷_ fi◊Ì? B≤Ë @·ıÂ, Á_÷Îfi ’˛Î„MÔ÷, T›Áfi ‹„@÷, ω{΋Î_ ω·_⁄, √MÔ÷ à Â_ ÷‹ı Á˙÷fi/ÂhÎ◊Ì hÎÎÁÌ √›Î »˘? ⁄Ì‹ÎflÌ, ÁÎÁ-‰Ëfi˘ hÎÎÁ ¿ÎflHÎ ÁÏË÷ Ïfi¿Î· (‰Î÷ √MÔ÷) 101 % ¿Î‹fiÌ √ıflLÀÌ ‰‘ ΩHοÎflÌ ‹ÎÀı Œ˘fi ¶ÎflÎ Á_’¿Û ¿fl˘ ¿ÃÌfi◊Ì ¿ÃÌfi Á‹V›Îfi˘ A to Z Á‹Î‘Îfi

72 ¿·Î¿‹Î_ ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹à «˘ÀfiÎ V’ı.

‘Îflı·Ì T›„@÷fi_ Ï‹·fi ’˛ı‹-÷ÒÀı·Î Á_⁄_‘ ΩıՉΠ±‹ÎflÔ_ ¿flı·_ ¿˘¥ ÷˘ÕÌ fiΠ¿ı, ‹ÎflÌ ’Ëı·Î ¿Î‹ ¿flÌ ⁄÷Ήı ÷˘ ‹˘Ó ‹ÎB›_ ≥fi΋ NRI ‹ÎÀı ω{Î ’˛Î„M÷, ωÿı›˘√ ±fiı ωÿı‹Î_ ¿˘¥’HÎ ’˛˘O·ı‹fi_ ÏfiflοflHÎ Œ˘fi◊Ì

±‹ÿΉÎÿfiÎ ±fi¤‰Ì, ¿Î‹wË ÿıÂfiÌ 108 ÏÁÏ© ’˛ÎMÔ÷ √œ ωzÎfiÎ ‹ËÎfi ΩHοÎfl www.omsagarastrologers.com

M: +91-9712423531 M: +91-9737691545

ÿflı¿ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ ⁄Ì-22 ω ÀΉfl, ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 4, 2017 à August 4, 2017 (’˛¿flHΗ 39) “÷‹ÎflÌ ¬flÂÌ ‹Îflı fi Ωı¥±ı.” ±ı‹HÎı ’HΠωfi˘ÿ ¿›˘˝. “’ı·˘ »˘¿fl˘ ‹ÎflÎ K›Îfi ⁄ËÎfl flËı ±ı ‹fiı fi ’˘ÁΛ. ±ıHÎı ±ı‹fiÌ ’λ‚ ÀŸ√ÎÕı·Ì ⁄΂¿fiÌ ÷Á‰Ìfl ÷flŒ Ωı›_— “‹Îflı ⁄΂¿ ‹ÎflÌ fi…fl Á΋ı Ωı¥±ı. ±ı‹fiı ŒflÌ …\·Ìfl˘Ï⁄fi ›Îÿ ±Î‰Ì √›Î_. “±˘¿ı ‘ıfi, «Î·.” ±ı ⁄˘S›Î_. ’hÎ Àı⁄·fiÎ ¬Îfi΋Î_ ‹Ò@›˘, ·˘¿ ¿›* ±fiı ∂¤Î ◊›Î_. “«Î·, ‹fiı flÎ≥Õ ±Î’. fiÌ¿‚̱ı.” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ’HÎ ∂¤Î ◊›Î ±fiı ±Î√‚ «ÎS›Î. Õ˘ÂÌ Ë∞ ¿ÿΫ ’ı·Î ’hÎfiΠω«Îfl‹Î_ … Ë÷Î_. ±«Îfi¿ ·˘⁄ÌfiÌ ‰E«ı … ∂¤Î_ flËÌ √›Î_. ’Ò»˚›_— “÷_ fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ ’ı·Ì √˛ıÀÎfiı ±Î ‰Î÷ ¿fl‰Îfi˘ ¿ı?” “fi˘.” ¤Îfl’Ò‰˝¿ ±ı ⁄˘S›Î— “’Ëı·Ì ‰Î÷ ±ı ¿ı Ë_ ±Î‹Î_ ≥L‰˘S‰ ◊‰Î ‹Î√÷˘ … fi◊Ì. ‹ÎflÎ ¬ÿfiÎ ‹˘fl«ı Ë_ Ï⁄{Ì »\_ fiı ⁄Ì…\_? ±ÎfiÌ ‰Î÷ ¿flÔ_ ±ıÀ·ı ±ıfiı ±ÎÂÎ ⁄_‘Λ, fiı ±ÎÂÎ ¿ÿΫ ’ÒflÌ fi ’Õı ÷˘ ±ıfiı ±ÎCÎÎ÷ ·Î√ı ±fiı ±ı … ±Î’CÎÎ÷ ¿flı. Ï‹VÀfl ·˘VÀ ÷˘ ·˘VÀ … flËı - Ï⁄«ÎflÌfiÎ_ »˘¿flÎ_ fl‰ÕÌ Ω›...” Õ˘ÂÌ ŒflÌ ±Î√‚ «Î·‰Î ‹Î_ÕuÎ_. ⁄˘S›Î_— “Ë_ ÷fiı ±Î¬Ì ‰Î÷‹Î_◊Ì ±‚√˘ … flά_ »\_. ±˘¿ı? ’HÎ ÷_ Â_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘? ÷ÎflÎ ¿›Î ‹˘fl«Î ˉı «Î· »ı? ˉı »ı Â_? ÕÎ≥‰˘Á˝ ÷˘ ◊¥ √›Î ±fiı ÷‹ı ÷‹ÎflΠωÏ{ÀıÂfi flÎ≥À˚Á ¤˘√‰˘ »˘. ¬flÔ_? ±ıÀ·Î◊Ì Á_÷˘Ê fi◊Ì ◊÷˘?” √ÎÕÌ «·Î‰÷Î_ «·Î‰÷Î_ ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±ı‹fiı ‘Ìflı ‘Ìflı ±Î¬Ì ‰Î÷ ¿flÌ. ËÎ, ¿˘Àı˝ ωÏ{ÀıÂfi flÎ≥À ±’ÎT›Î Ë÷Î, ’HÎ ±ı ÷˘ M·ıÀŒ˘‹˝ ’fl◊Ì Ïfi›‹Áfl √ÎÕÌfiı ‰Î‰À˘ Œfl¿Î‰Ìfiı ωÿΛ ¿›Î˝ …ı‰_ … Ë÷_. M·ıÀŒ˘‹˝ »˘ÕuÎ ’»Ì √ÎÕÌ @›Î_ Õ«¿Î_ ¬Î› »ı? ±ıfi_ «ı≥fi ’g·√ @›Î_ ◊Λ »ı? ÏŒÂM·ıÀfiı @›Î_ ¿ÎœÌ fiά‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ıfiÌ ‹ÎhÎ ‰Î‰À˘ Œfl¿Î‰‰ÎfiÌ fi˘¿flÌ ¿flfiÎflfiı ÂÌ ¬⁄fl? «ÎflÔ ÕÎ≥‰˘Á˝ ’»Ì »˘¿flÎ_ ·¥ √¥ I›Îflı ⁄Ë ‹ÌÃ<_ ⁄˘·÷Ì Ë÷Ì. ΩHÎı ¿ı ’·ÀÎ¥ … √¥. ±Î‹ ¤·ı »˘¿flÎ_ ‹fiı ‹Y›Î_, ’HÎ ‹ÎflÔ_ ÷˘ ±ı‰_ - »˘¿flÎ_ ÷‹fiı Á˘Ó’Ì ’HÎ ÿ™ - ÁÎK‰Ì ◊¥fiı ¿˘¥ Á_C΋Î_ ¤‚Ì Ω™ ÷˘› »˘¿flÎ_ ÷‹fiı ±Î’Ìfiı … Ω™. »˘¿flÎ_ ¤›Î˝¤Îÿ›Î˝ CÎfl‹Î_ flËı ±ı ÁÎflÔ_ … »ı fiı? ±Î‰_ ±Î‰_ ⁄˘·÷Ì Ë÷Ì fiı ‰‚Ì ±ı¿ ‰Îfl …ıÃÎHÎÌ fiÌ÷Î ±ıfiı ±«Îfi¿ ‹‚Ì √¥ I›Îflı ‰‚Ì ±ı‹ ’HÎ ⁄˘·Ì Ë÷Ì ¿ı Á_…›fiı ±Î‰Ìfiı @›Îflı¿ flËı‰_ ˢ› ÷˘ ¤·ıfiı flËı. ±ıfiÌ ¬Ì… ∂÷flı ±fiı ±ı ±Î‰Ìfiı flËı÷˘ ˢ› ÷˘ Ë_ ±ıfiÎ ‹ÎÀı »\_ … fiı? ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ’Î»Ì Á_…›fiı ’HÎ ¿fl÷Ì Ë÷Ì. ±ı … «ÎflÔ @›Îflı¿ @›Îflı¿ ±«Îfi¿ Ï‹Ω… ’·ÀÎ‰Ì fiά÷Ì Ë÷Ì. ωÏ{ÀıÂfi flÎ≥Àfiı ±ı¿Îÿ ‰Ì¿±ıLÕ‹Î_ »À¿Î‰Ì ’HÎ ÿı÷Ì Ë÷Ì. Œ˘fi‹Î_ »˘¿flÎ_±˘fiı ’ÒflÌ ‰Î÷ ¿fl‰Î ÿı÷Ì fiˢ÷Ì. ±ı‹fiı Á’˛ıÁ ¿flÌ ÿı÷Ì Ë÷Ì. »˘¿flÎ_ ˢ› ÷˘› “CÎfl‹Î_ fi◊Ì” ±ı‹ ¿ËÌ ÿı÷Ì. ±√ÎμfiÎ ±Î‰Î … ±fi¤‰˘ ±ı ÕÎ≥‰˘Á˝ ’»Ì ’HÎ ŒflÌ ŒflÌfiı ¿flΉ÷Ì Ë÷Ì. ±Î «Îfl ‹ÏËfi΋Î_ ±ıfiÎ_ ¤·Î_ ±fiı ¤Ò_ÕÎ_ ±ı‹ ⁄LÔfiı V‰w’˘ Ωı‰Î ‹‚÷Î_ Ë÷Î_. ±ı◊Ì ±ËŸ ‰Îfl_‰Îfl ‹ÎfiÏÁ¿ …¿Û, ‹ÎfiÏÁ¿ ±Î_«¿Îfi˘ ±fi¤‰ ◊÷˘ Ë÷˘. Á‹Ω÷_ fiˢ÷_ ¿ı ±ıfiÎ_ ‰÷˝fi ±fiı ‰ÎHÎÌ‹Î_ ±ı¿flΠ¿ı‹ fiˢ÷Ì? ¿¤Ì ‘Ò’ ¿¤Ì »Î_‰ ÂÎ ‹ÎÀı ◊÷_ Ë÷_? Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfifiı ±ı¿Î±ı¿ ¿o¥¿ «‹¿Îfl˘ ◊›˘ ‹fi‹Î_. ±ı‹HÎı ’Ò»˚›_— “±ı¿ ’˛ffi Ë_ ’Ò»\_ ÷˘ ¬˘À<_ fi ·√ÎÕÌÂ.” “÷‹ÎflÎ◊Ì @›Î_ ¿o¥ »\’ÎT›_ »ı, Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfi.” ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “’Ò»˘ fiı?” “±ıfiÎ ’ı·Î ±Œıflfi_ ¿ı‹ «Î·ı »ı?” ±ı‹HÎı ’Ò»˚›_— “‰S·¤ Ãyfl...” ËÎ, ±ıfiÌ ◊˘ÕÌ ‰Î÷˘ Ë÷Ì. ‹fi ±ıfiÎ◊Ì ¤Î√‰Î ‹Î_√÷_ Ë÷_ ¿ÿΫ, ±ıÀ·ı ±ıfiı ∞¤ ’fl ’HÎ ·Î‰‰_ fiˢ÷_. Õ˘Â̱ı ’Ò»˚›_ I›Îflı ›Îÿ ±Î‰Ì … √¥. Ë‹HÎÎ_ … fl˘Ï⁄fi ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı Ãyfl ±_¿· CÎıfl ±ÎT›Î Ë÷Î ±fiı ÏøÁ‹Á ÀˇÌ ÁıÀ ¿flÌ √›Î Ë÷Î. ±ı ‰¬÷fiÎ_ »^ÀÎ_»‰Î›Î_ …ı ‰Hνfi fl˘Ï⁄fiı ±ıfiÌ ⁄΂¿ ⁄˘·Ì‹Î_ ‰√fl ’Ò»˚›ı ¿›Î* ±ıfiÎ◊Ì CÎb_ V’WÀ ◊¥ …÷_ Ë÷_. ±ı¿ ‰Îfl ÷˘ Ëÿ ◊¥ √¥ Ë÷Ì. ±ı¿ ‰Ì¿±ıLÕ‹Î_ ⁄΂¿˘ ·¥ ±Î‰‰Îfi˘ Ë¿ Ë÷˘ »÷Î_ fi ±ÎM›Î_ I›Îflı Á_…› ±‘˘˝ Ïÿ‰Á ⁄ı«ıfi flè΢. »ı‰Àı ±ıfiÌ ‘Ìfl… ¬ÒÀÌ fiı ±ıHÎı »˘¿flÎ_fiı Œ˘fi ¿›˘˝ I›Îflı «ÎflÔ±ı fl˘Ï⁄fifiı Œ˘fi ±ÎM›˘ ÷˘ ¬fl˘, ’HÎ Âw±Î÷fiÎ_ «Îfl ‰Î@›˘ ’»Ì ±ı¿Î±ı¿ fl˘Ï⁄fiı ¿èÎ_— “ËÎμ ±Îfl › Á_…› ±_¿·?” Á_…›fiı ±Î_«¿˘ ·ÎB›˘. fl˘Ï⁄fi ±Î ¿˘fiı ¿Ëı÷˘ Ë÷˘. ±ıHÎı …flÎ ¤Îfl’Ò‰˝¿ ¿èÎ_— “fl˘Ï⁄fi, fl˘Ï⁄fi, ±Î≥ ±ı‹ ›˘fl ÕıÕÌ.” I›Îflı ◊˘ÕÌ ‰Îfl ±ı «Ò’ flè΢. ’»Ì ±«Îfi¿ ⁄˘S›˘— “LÔfi˘‰-› ±Îfl ‹Î› ±_¿· ±fiı Ãyfl ±_¿· ≥{ ‹Î› ÕıÕÌ... ±Î Œ˘fi ÷˘ ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ¬ÿ ⁄ÌΩ ≥LVÀ%‹ıLÀ ’fl ÁÎ_¤Y›˘ Ë÷˘. √η ’fl ΩHÎı ¿˘¥ ÷Q‹fl «ÕÌ Ω› ±ı‰Ì ◊M’Õ {Ÿ¿Ì. Á_…› Ï¬Ω¥fiı ±ıfiı ¿Â_ ¿Ëı‰Î …÷˘ Ë÷˘, ’HÎ ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±ıfiı ‹Î_Õ ‰Î›˘˝— “Á_…›, ’◊fl˘ ŒıÓ¿‰˘ ˢ› ÷˘ ‰@÷Î ’fl ŒıÓ¿, ‹Î≥¿fiı ÁΩ ¿fl‰Î◊Ì Â_? Á‹…ı »ı ÷_?” ±ı‹HÎı ¿èÎ_. V’WÀ Á‹Ω¥ √›_ ¿ı ±ı ‰¬÷ı ±ı‹fiÎ CÎfl‹Î_ Ãyfl ËÎ…fl Ë÷˘. ±ı ÀÌ‰Ì ’flfiÎ VøÌfi ’fl ÿı¬Î› ±ıÀ·_ V’WÀ Ë÷_. fl˘Ï⁄fifi˘ μ’›˘√ ‹ÎhÎ ‹Îμ◊’ÌÁ ÷flÌ¿ı … ◊÷˘ Ë÷˘. “‹Òfl¬ jÎÌ »ı.” Õ˘ÂÌ ⁄˘S›Î_— “…ı T›„@÷fiı ¿ÎflHÎı ±ıfi˘ Á_ÁÎfl Ï»LÔÔfiϤLÔfi ◊¥ √›˘ ±ıfiı Ë∞ »˘Õ÷Ì fi◊Ì?” “±ıfiı »˘Õı fi »˘Õı ±ıfiÌ g«÷Î ¿fl‰ÎfiÎ ‹ÎflÎ Ïÿ‰Á˘ ’ÒflÎ ◊›Î, Ï‹ÏÁÁ Ïfi¿SÁfi!” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ⁄˘S›Î ±fiı √ÎÕÌ Ï‹ÏÁÁ Ïfi@SÁfifiÎ CÎfl ¤HÎÌ ‰Î‚Ì. “‹ÎflÌ g«÷ÎfiÎ ¿ıLƒ‹Î_ ˉı ±ı fi◊Ì. ‹ÎflÎ_...” ⁄˘·÷Î_ ±ı‹fi_ ‹˘Ó ¤flÎ¥ √›_— “‹ÎflÎ_ …\·Ì-fl˘Ï⁄fi »ı. ¿‹Áı ¿‹ ±ı‹fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ÷˘ ±ıfiı fi ⁄˘·Î‰ı? ¿‹Áı ¿‹...” ±ı ⁄˘S›Î. “±ıfiı √‘ıÕÌfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı fl˘Ï⁄fi ’ÎÁı ±ı‰_ ⁄˘·Î‰Ìfiı fl˘Ï⁄fifiı ÷˘ ±ıHÎı ⁄Î’ Á‹ÎHÎÌ √΂ ±Î’Ì, ’HÎ

9

fi‰·¿◊Î

’W’ÿÎË fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ ±ıHÎı ¬ÿı √΂ ¬Î‘Ì. ⁄˘·÷Î_ Ë∞ ‹Î_Õ ÂÌA›Î_ »ı. ÷ı‹fiÌ ∞¤ı ±Î‰Î ÂOÿ˘ ‹¿Î‰÷Î_ ÷ıfiı ¿o¥ fiÏË ◊÷_ ˢ›? “¿ÿΫ” ±ı ⁄˘S›Î_— “Ë_ ΩHÎ÷Ì fi◊Ì ⁄Ë, ’HÎ ±ı ±ıfiÎ ŒÎ‘flfiÎ CÎflfi_ ¿S«fl ˢ›. ¿S«fl ‰@Á˝ ±ı ·˘L√ ‰ı ÂÎ_Ï÷, ≥À Ïfl›· ‰@Á˝ ±ı ·˘L√ ‰ı.” “’HÎ ‹Îflı Â_ ¿fl‰_?” “±ı Ωı ±˘ÏŒÏ›·Ì ≥LŒ˘‹˝ ¿flÌ ÿı ¿ı ±Î’HÎÌ ‰Î÷«Ì÷ Ë_ Àı’ ’fl flı¿˘ÕÛ ¿flÔ_ »\_. ±ıfiÎ◊Ì ¿ÿΫ ±ı ±ı‰Ì Ï‹V«ÌŒ ¿fl÷Ì ±À¿ı. ◊˘ÕÌ ·√΋ ’Õı.” ËÎ, ±ı ‹U¿ı· fiˢ÷_. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±ı‰Î ÁΑfifi˘ ‰’flΠˉı ‰‘÷˘ «ÎS›˘ Ë÷˘. ¿˘¥ ¬Îfi√Ì flÌ÷ı Á΋ÎfiÎ Œ˘fi Àı’ ¿flı ÷˘› ¬⁄fl fi ’Õı, ’HÎ ±ı √ıfl¿Î›ÿı Ë÷_. ¿Î›ÿıÁfl ±ı Ë÷_ ¿ı Á΋ı ⁄˘·fiÎflfiı ±ıfiÌ ΩHÎ ¿flÌ ÿı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±ı‹Î_ ±ıfiÌ ‹_…^flÌfiÌ ’HÎ …wfl fiˢ÷Ì. ‹ÎhÎ ±ıfiı ΩHÎ ¿fl‰Ì … …wflÌ Ë÷Ì. ±ıfiÎ◊Ì Â_ ◊Λ? ±ı ±ıfiÎ CÎfl‹Î_ »˘¿flÎ_fiı …ı flÌ÷ı Á_V¿Îfl ±Î’ı ±ı‹Î_ ¿Â˘ Œfl¿ fi ’Õı. ‹ÎhÎ ±ı‹fiÎ_ ⁄΂‹ÎfiÁ ’fl ±Î CÎfl ÁÎ◊ıfiÌ ‰Î÷«Ì÷ ‰¬÷ı …ı fiˢÏfl›Î_ ’Õı »ı ±ıfiÎ_ μ’fl ¿ÿΫ ±_¿< ±Î‰ı. ’HÎ “¿ÿΫ” ÂOÿ ’fl ¿ıÀ·˘ ¤fl˘Á˘ flά‰˘? ’HÎ ±ı CÎıflı √›Î I›Îflı ⁄Ωfl‹Î_◊Ì ±ı‰_ ‹ÂÌfi ¬flÌÿÌfiı … √›Î. ààà “ÕıÕÌ ±Î‰Ì √›Î, ÕıÕÌ ±Î‰Ì √›Î, ÕıÕÌ ±Î‰Ì √›Î, Ï‹VÀfl ’Àı·.” ÁÎ_…ı ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ‹¿<·fiı CÎıfl …‰Î ‹ÎÀı √ÎÕÌ VÀÎÀÛ ¿fl÷Î … Ë÷Î I›Î_ √˛ıÀÎfiÎ_ ⁄΂¿˘ ¿ÎflfiÌ ⁄ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ìfiı ¿>ÿο>ÿ ¿fl‰Î ‹Î_ÕuÎ_. ±ı‹fiÎ ¿Îfi «‹@›Î, ±Î…ı Á‰Îflı … Õ˘ÂÌ ÁÎ◊ı ◊›ı·Ì ‰Î÷«Ì÷ ±ı‹fiı ›Îÿ ±Î‰Ì √¥. Ï‹VÀfl ·˘VÀ Â_ CÎıfl ’HÎ ’Ë˘Ó«Ì √›˘? ±Îç›˝ ±fiı ◊˘Õ˘ ±Îfi_ÿ - ’HÎ ⁄Î…\‹Î_ ⁄ıÃı·Î_ ‹_…\⁄ËıfifiÎ ‹˘Ó ’fl ’HÎ Ëfl¬ ’˛ÁflÌ √›˘. I›Î_ ÷˘ «Îfl ±fiı » ‰Ê˝fiÎ_ ±ı ¤ÒÏfl›Î_, √·ÒÏÕ›Î_ …ı‰Î_ ·˘·Î_ ±fiı ¿ıfi̱ı ⁄ÎflÌ‹Î_◊Ì ±ı‹fiÎ ¤HÎÌ ±ı¿ »Î’ı·˘ ¿Î√‚ ·_⁄ÎT›˘. ±ı‹Î_ “Ï‹ÏÁÁ ’Á˝LÁ”fiÌ ‹˘ÀÌ ¿Î‚Ì ËıÕ·Î≥LÁfiÌ fiÌ«ı …ı «Îfl’Î_« ÷Á‰Ìfl˘ »’Î¥ Ë÷Ì ±ı‹Î_ ±ı¿ ÷Á‰Ìfl ±ı‹fiÎ ÕıÕÌ fl˘⁄ÀÛ Ï·LÕÁıfiÌ ’HÎ Ë÷Ì. ±Î¬Î ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’˘VÀ ±˘ÏŒÁ˘‹Î_ fi˘ÏÀÁ⁄˘ÕÛ ’fl «˘ÓÀÎՉΠ‹ÎÀı ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î_ ±ı ËıLÕÏ⁄·fiÌ ±ı¿⁄ı fi¿· VÀıÀ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀı ΩHÎ ‹ÎÀı ±Î √˛ıÀÎfiı ’HÎ ‹˘¿·Ì Ë÷Ì. ‹ı≥·‹Î_ ±Î‰ı·_ ¿‰fl ¬˘·÷Î_, ÕıÕÌfiÌ À’ηfiÌ fl˘… flÎË Ωı÷Î_ ⁄΂¿˘±ı ±Î…ı ËıLÕÏ⁄·‹Î_ ÕıÕÌfi˘ Œ˘À˘ Ωı›˘ ÷˘ ’HÎ flÎ∞flÎ∞fiÎ_ flıÕ ◊¥ √›Î_. √˛ıÀÎ ’˘÷ÎfiÌ ±Î_¬‹Î_ ‘ÁÌ ±Î‰ı·Î_ ±Î_Á ·Ò»ı ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Î ⁄LÔfiı ÏÀfi¿<ÕÎ_ ⁄ËÎfl ¤ÎB›Î_ ±fiı Ï‹. ’Àı·fiÌ ’ÎÁı ±Î ¿Î√‚ ‘flÌfiı ‰‘Î¥ ±Î’Ì. ¿>ÿο>ÿ ¿flÌ flËı·Î_ ⁄΂¿˘fiı Ωı¥fiı, ±fiı ±ı‹fiÎ ËÎ◊‹Î_ ‘flı·Î ¿Î√‚fiı Ωı¥fiı ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ÁI› ÷fl÷ … Á‹Ω¥ √›_. ◊˘ÕÌ ’˛ÁLÔfi÷Î …ı …L‹Ì Ë÷Ì ÷ı μÿÎÁÌ‹Î_ ’·ÀÎ¥ √¥. ±ı‹HÎı ‹Î_Õ ’˘÷ÎfiÎ «ËıflÎ ’flfiÌ flÎ∞’ÎfiÌ flı¬Î±˘ Ω‚‰Ì ±fiı ËıLÕÏ⁄· ËÎ◊‹Î_ ·Ì‘_. ‹˘ÀÎ ¿ıfiÌ Á΋ı Ωı›_ fiı ’»Ì fiÎfi¿Ì ·˘·Î ÷flŒ. ⁄Ë ±Îç›˝ ◊›_ ˢ› ±ı‹ ±Î_¬˘ ’ˢ‚Ì ¿flÌfiı ¿èÎ_— “‰Îμ... ‰Îμ... ≥À ≥{ √˛ıÀ... ¿ı‰˘ ÁflÁ ·Î√ı »ı ÷‹Îfl˘ ÕıÕÌ, fiÏË?” Œ˘À΋Î_ fl˘⁄ÀÛfiÌ ÿÎœÌ ‰‘ı·Ì Ë÷Ì ±fiı ±ı ËÁ÷˘ Ë÷˘. ÷fl÷ … ¿ıfiÌ ⁄˘S›˘— “ÁÎL÷Î@·˘{, ÁÎL÷Î@·˘{ fiÏË?” ·˘·Î ÷΂̱˘ ’ÎÕ÷Ì ’ÎÕ÷Ì ¿>ÿ‰Î ‹Î_ÕÌ— “‹Î› ÕıÕÌ ≥{ ÁÎL÷Î@·˘{, ‹Î› ÕıÕÌ ≥{ ÁÎL÷Î@·˘{.” ‹_…\⁄ËıfifiÌ ±Î_¬‹Î_ ’HÎ ±Î_Á ‘ÁÌ ±ÎT›Î_. I›Î_ ÷˘ √˛ıÀÎ ¬ÿ CÎflfiÌ ⁄ËÎfl ±Î‰Ì. ¿ÿΫ «Ëıfl˘ ‘˘¥fiı ±Î‰Ì ±ıÀ·ı ±ıÀ·Ì ‰Îfl ·Î√Ì. »˘¿flÎ_±˘fiı ±ıHÎı ÿÒfl◊Ì … ÁÎÿ ¿›˘˝— “Ëı› ·˘·Î, Ëı› ¿ıfiÌ, ±_¿·fiı ÏÕVÀ⁄˝ fiÏË ¿fl˘, ¿‹ ±˘fi... ¿‹ ±˘fi...” ±ı fi∞¿ ±Î‰Ì ±ıÀ·ı ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ¿Îflfi_ ±ı„L…fi ⁄_‘ ¿›*. ‹˘Ó

‹fl¿ÎT›_ ±fiı ¿èÎ_— “ËΛ...” “ËΛ, Ï‹VÀfl ’Àı·” ±ı ⁄˘·Ì ±fiı ±ıfiÎ «ËıflÎfiÌ ÿ—¬¤flÌ flı¬Î±˘ ‰E«ı ’HÎ ‹·¿Ì. ’»Ì ¿Î√‚ ËÎ◊‹Î_ ·Ì‘˘. ±ıfiı …flÎ Á_¤Î‚Ìfiı ¤Ò_√‚ÎfiÌ …ı‹ ËÎ◊‹Î_ flÎA›˘. CÎÕÌ ‰Î‚Ì fiÏË. ’»Ì ¿Ëı‰Îfi_ ⁄‘_ … ±ıHÎı ¬Ò⁄ … ¿WÀ◊Ì »˘¿flÎ_±˘fiÌ Á΋ı Ωı¥fiı ±ı¿ … ÂOÿ‹Î_ Á‹ıÀÌ ÿÌ‘_. ⁄˘·Ì— “Ï«SÕˇLÁ?” “›Á,” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ÂOÿfiÌ ’»‰ÎÕıfi˘ ±Î¬˘ ±ıfiÌ ’ÌÕÎfi˘ ’ËÎÕ ◊Î‹Ì √›Î. ±ı ’HÎ ⁄˘S›Î ±fiı ‹fl@›Î— “Ï«SÕˇLÁ.” “Ï‹VÀfl ’Àı·,” ±«Îfi¿ ·˘·Î ⁄˘·Ì— “…\·Ì ±Î‰Âı?” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ‹Î◊_ ‘HÎΉÌfiı fiÎ ’ÎÕÌ ±ıfiÎ Ï«⁄¿ ’fl Ë◊ı‚Ì ‹Ò¿Ì— “fi˘À Ï‘Á ‰Ì¿?” ’»Ì √˛ıÀÎ ÷flŒ Ωı›_. ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ Á‰Îflı Ωı›ı·˘ Ï‹VÀfl ·˘VÀfi˘ ’hÎ ÷fl‰flÌ √›˘. ÂOÿ˘ ˢÃı ±ÎT›Î fiı flËÌ √›Î. ∂·ÀÎfi_ ’Ò»˚›_— “±ıfiÌ L›Á?” …‰Î⁄‹Î_ √˛ıÀαı ¿Î√‚fi_ ¤Ò_√‚_ ⁄÷ÎT›_. ‰‚Ì ±Î_¬˘‹Î_ μÿÎÁÌ ŒflÌ ‰‚Ì. ¿Â_ ⁄˘·Ì fiÏË. ±ÎÕ<_ Ωı¥ √¥. “¿Ì’ ˢ’.” ‹_…\⁄Ëıfiı ±ÎÀ·_ ±_√˛ı∞‹Î_ ¿èÎ_. ’»Ì √…flÎ÷Ì‹Î_ “Á˙ ÁÎflÎ_ ‰ÎfiÎ_ ◊Âı ⁄Î¥...” √˛ıÀÎ Á‹∞. ±ıHÎı Ë¿Îfl‹Î_ ‹˘Ó μ’flfiÌ«ı ¿›*. »˘¿flÎ_±˘fiı ¿Îfl◊Ì ±ÎCÎÎ_ ¿›Î*. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±ı„L…fi «Î· ¿›* ±fiı ¿Îfl ÿ˘ÕΉÌ. “⁄«ÎflÌ...” ‹_…\⁄Ëıfiı flV÷΋Î_ ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ¿èÎ_— “¿Î·ı … ÁÎ_…ı CÎıfl ±Î≥”÷Ì.” “¿ı‹?” “‹fi Ë‚‰_ ¿fl‰Î. ±ı ⁄˘S›Î_— “±Î‹ ÷˘ ·√¤√ ¿ÿÌ ±Î‰÷Ì fi◊Ì. ±ı‹fiı ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ⁄˘·Ì ’HÎ fi Á‹Ω›, ’HÎ ¿Î·ı ‰‚Ì ±Î‰Ì Ë÷Ì. ËÎ◊‹Î_ ±ıfiÎ ±fiı ±ıfiÎ ‘HÎÌfiÎ …^fiÎ Œ˘ÀÎfi_ ±Î·⁄‹ Ë÷_. ÿı‰‚‹Î_ ·BÔfi ¿›Î˝_ I›Îfl◊Ì Ë‹HÎÎ_ ·√ÌfiÎ. ¤ÎB›_÷ÒÀu_ ⁄˘·÷Ì”÷Ì. ‹fiı ±ıÀ·_ Á‹Ωb_ ¿ı ‹Ò‚◊Ì … fl˘⁄ÀÛ ⁄ı¿ ¨‘Ì ¬˘’flÌfi˘ Ë÷˘. “÷˘ ±Îfi˘ ±fiı ±ıfi˘ ‹ı‚ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’ÕÌ √›˘ ËÂı?” “ÂÌ ¬⁄fl, ¿_¥¿ ˢÀı· ˢÀı· ¿fl÷Ì”÷Ì. ‹fiı ¿Î_¿ ±ı‰_ ·ÎB›_ ¿ı ±Î‰ÕÌ ±Î› ¿˘¿ ˢÀı·‹Î_ ¿Î‹ ¿fl÷Ì”÷Ì ±fiı ±˘S›˘ ¤Î¥±ı› I›Î_ ◊˘Õ˘¿ ÀÎ≥‹ Ωı⁄ ¿fl÷˘ ËÂı. ±Îfiı ¿˘¥ ·ıfiÎfl fiÏË Ë˘› ±fiı ±ıfiı ¿˘¥ ÿıfiÎfl fiÏË Ë˘›...” ’»Ì ⁄Î¥ ‹ÎÀı ⁄ı±ı¿ Ë·¿Î_ ‰ıHÎ μE«ÎflÎ¥ √›Î_ ˢ› ±ı‹ ±ı‹HÎı …flÌ ±ıfiı ’Î»Ì ‰¬ÎHÎÌ›ı ¬flÌ— “Ωı¿ı ⁄Î¥ »ı V‰¤Î‰fiÌ flÎ_¿ ˢÓ! ‘HÎÌ ¿_¥ ¿‹Î÷˘ fiˢ÷˘ ÷˘› ±ıfiı ‰ıÓœÎfl÷Ì”÷Ì ⁄«ÎflÌ. »˘¿flÎ_‰ı› Ωıfiı ±ıfiÎ_ …ı‰Î_ w’΂Î_ … »ı fiı? ‹Î μ’fl … ∂÷›Î˝_ »ı. ±ÎfiÌ ±Î ‰Î÷ »ı. ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiÎ ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰Ì √›˘. ÷˘ Ï‹VÀfl ·˘VÀfiÌ ÂÌ ‰Î÷ ËÂı? ¿<÷ÒË· ◊÷_ Ë÷_. ΩHΉ_ Ωı¥±ı fiÏË? ’HÎ fiÎ, ’λ\_ ±ı‹HÎı ‹fifiı ‰ÎflÌ ·Ì‘_. ±ı‹fiÎ Á‹› ’fl ˉı …\·Ì ±fiı fl˘Ï⁄fi ÏÁ‰Î› ¿˘¥fi˘› ÷¿ÎΩı fi ˢ¥ ¿ı.” ààà Á_…› CÎıfl fiˢ÷˘ ±ÎT›˘ ±ıfiÌ g«÷Î ◊÷Ì Ë÷Ì. I›Î_ … fl÷ı fi‰ ‰ÎB›ı Œ˘fifiÌ CÎ_ÀÕÌ flHοÌ. Á΋ı …flÎ √¤flΛı·˘ √¤flΛı·˘ ±‰Î… Á_…›fi˘ Ë÷˘. ±ı ¬ÿ CÎıfl ˢ‰˘ Ωı¥±ı ±ı Á‹›ı ±ıfi˘ Œ˘fi? Á_…›ı ·Î_⁄Ì«˘ÕÌ ‰Î÷ ¿›Î˝ ‰√fl ·Î√·_ … ¿èÎ_- “’M’Î, ÷‹ı …flÎ fiıLÁÌfiı I›Î_ …¥ ±Î‰Â˘? {Õ’◊Ì ±fl…LÀ·Ì. …\·Ì-fl˘Ï⁄fifiı ·¥ ±Î‰˘.” “fiıLÁÌfiı I›Î_?” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ’Ò»˚›_— “I›Î_ »˘¿flÎ_ ÂÎ ‹ÎÀı »ı? «ÎflÔ @›Î_ √¥?” “±ı...” ⁄˘·÷Î_ ±ıfi˘ ±‰Î… - ±ıfiÎ μE«Îfl˘ …flÌ ¬ıӫΛΠI›Î_ ÷˘ ±ËŸ ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiÌ T›Î¿<‚÷Î ‰‘Ì √¥— “Â_ ◊›_ «ÎflÔfiı? ⁄˘·÷˘ ¿ı‹ fi◊Ì?” “±ıfiı ˢ„V’À·Î≥{˚Õ ¿flÌ »ı.” ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ±ı¿ÁÎ◊ı ±fiı¿ ¿S’fiα˘ ∂»‚Ì ±Î‰Ì. Â_ ◊›_ ËÂı? ±ı„@ÁÕLÀ? ±«Îfi¿ ¿˘¥ ±HΑÎflÌ ⁄Ì‹ÎflÌ? Â_ ËÂı? “’HÎ Â_ ◊›_ ±ıfiı? ’ÒflÌ ‰Î÷ ÷˘ ¿fl?” “‹fiı›ı fiıLÁ̱ı ±ËŸ Ωı⁄ ’fl Œ˘fi ¿›˘˝. ’ÒflÌ ‰Î÷fiÌ ÷˘ ‹fiı› ¬⁄fl fi◊Ì.” ±ı ⁄˘S›˘— “¿Ëı÷Ì”÷Ì ¿ı …·ÿÌ CÎıfl ±Î‰˘ fiı …\·Ì-fl˘Ï⁄fifiı ·¥ Ω±˘. ±ıfiÌ ‹Q‹Ì ˢ„V’À·‹Î_ »ı. ‹fiı Ë‹HÎÎ_ … Œ˘fi ±ÎT›˘. ±Î…ı Ë_ ±˘‰flÀÎ≥‹‹Î_ »\_. ËÎ◊‹Î_ ·Ì‘ı·_ ¿Î‹ »˘ÕΛ ±ı‹ ’HÎ fi◊Ì. ÷‹ı …¥ ±Î‰˘ fiı? ±ıfi˘ fi_⁄fl...” “±ı¿ ËÎ◊ı ËıLÕÁıÀfiı ¿Îfi ’fl …¿Õı·˘ flάÌfiı ⁄ÌΩ ËÎ◊ı ±ı‹HÎı fi_⁄fl À’¿ÎT›˘. ‰‘ ’Ò»’fl» ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î Ë÷Ì, ’HÎ Á_…› ¬ÿ ÀıLÂfi‹Î_ Ë÷˘ ±fiı ±ıfiÌ ’ÎÁı ±Î◊Ì ‰‘ ‰Î÷ ’HÎ ÂÌ Ë÷Ì? “fiıLÁÌ, Ë_ ÂÎ_Ï÷ ’Àı·.” ±ı‹HÎı ÷fl÷ … fiıLÁÌfi˘ Œ˘fi ΩıÕu˘ ÷˘ Œ˘fifiÌ flÎË Ωı¥fiı … ⁄ıÃÌ Ë˘› ±ı‹ ÷fl÷ ±ı … Œ˘fi ’fl ±Î‰Ì. ÁΑÎflHÎ flÌ÷ı ±‹ıÏfl¿fi˘ “ËΛ-Ë·˘”◊Ì Âw±Î÷ ¿fl÷Πˢ› »ı, ’HÎ ±Î‹Î_ ±ıHÎı ±ı‰_ ¿o¥ … fi ¿èÎ_. ÁÌ‘Ì ‰Î÷ … Âw ¿flÌ— “÷‹ı @›Îflı ±Î‰˘ »˘ Ï‹VÀfl ’Àı·?” “fiÌ¿‚_ … »\_, fiıLÁÌ. ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “’HÎ ◊›_ »ı Â_? ¿ı‹ «ÎflÔfiı ˢ„V’À·Î≥{˚Õ ¿fl‰Ì ’ÕÌ? ±ıfiÌg◊√ ÏÁÏfl›Á?” “ÂÌ ≥{ ÏÁ¿, fiÎμ ±ÎμÀ ±˘Œ ÕıL…fl. ±Î◊Ì ‰‘ Ë_ ÷‹fiı ¿Â_ ¿ËÌ Â¿<_ ÷ı‹ fi◊Ì, ±˘¿ı? Ï«SÕˇLÁfiı ·¥ Ω±˘. ‘ı ±Îfl øÎ≥√.” (ø‹Â—)á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10

August 4, 2017 à …\·Î¥ 4, 2017

‰Î‹ÎωÂıÊ

‹ÏË·Î ÁÂ@÷Ì¿flHÎfiÎ_ ¬‹÷Ì‘fl ¤ı¬‘ÎflÌ— Õ˘. ›˘Ï√fiÌ ‹…‹ÿÎfl

á ’˛Î. «_ƒ¿ÎL÷ ’Àı·

ÏË·Î ÁÂ@÷Ì¿flHÎfiÌ ‰Î÷˘fiÎ_ ‰ÕÎ_ CÎHÎÎ_ ◊Λ »ı, ’HÎ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ∞‰fi ˢ‹Ì ÿıfiÎfl ‹Ï˷α˘ √…flÎ÷‹Î_ …^… »ı. √¥ ’ıœÌ‹Î_ «ÎflÔ‹÷Ì⁄Ëıfi ›˘©Î, ’W’Î⁄Ëıfi ‹Ëı÷Î, ¿<Á‹⁄Ëıfi ’Àı·, ‹ÏHÎ⁄Ëıfi ’Àı·, ≥Lÿ‹÷Ì⁄Ëıfi Âıà ‰√ıflı Ë÷Î_. ±Î…ı fi…flı ’Õı »ı, Õ˘. ›˘Ï√fiÌ ‹…‹ÿÎfl. «_ƒ¿ÎL÷ ’Àı· fi◊Ì ±ı‹fiı flÎ…¿Ì› ‹Ëk‰Î¿Î_ZÎÎ. fi◊Ì ‘fi·˘¤. fi◊Ì ¿o¥¿ ’΋Ìfiı ¿˘¥ ‰ÎflÁÿÎflfiı ±Î’‰ÎfiÌ ¬ı‰fiÎ. ±ı‹fi˘ ’Ïfl‰Îfl ±ıÀ·ı ËΩfl˘ ωzÎÏ◊˝fi̱˘, ÁıÓ¿Õ˘ ‹Ï˷α˘ …ı‹fiı ÷η̋ ±fiı fl˘…√ÎflÌ ¶ÎflÎ ’√¤fl ¿flÌfiı Á‹Î…‹Î_ ±fiı ¿<À<_⁄‹Î_ ¨«_ V◊Îfi ±’ÎT›_ »ı. ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi ωÁfi√flfiÎ ±ı„L…Ïfi›fl Ï’÷Î fl΋flΛ ±fiı Á‹Î…Áı‰Ì ‹Î÷Î ÷flÔ·÷Î ‹…‹ÿÎflfiÎ_ ’hÎÌ. ÁÏÂÏZÎ÷ fiÎ√fl ’Ïfl‰Îfl‹Î_ ±ı‹fiı ≥E»Î ‹…⁄ ∞‰‰ÎfiÌ »^À ‹‚Ì. ⁄Ì.±ıÁÁÌ. ◊¥fiı ÏÂÏZοΠ⁄L›Î_. V◊Îfi Ë÷_ √Î_‘Ìfi√fl◊Ì 40 Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl ±ÎΩı·. I›Î_ ⁄Î⁄¤Î¥ ÂÎËı 1964‹Î_ V◊Î’ı·Ì ‹ÏË·Î ÏÂZÎHÎfiÌ Á_V◊Î Á_V¿Îfl÷Ì◊˝‹Î_ ΩıÕΛÎ_. Á_V¿Îfl÷Ì◊˝‹Î_ I›Îflı √…flÎ÷¤flfiÎ Ï…S·Î±˘‹Î_◊Ì ±ÎÏ◊˝¿ ±fiı Á΋ÎÏ…¿ ’»Î÷ ‰√˝fiÌ Ï‰zÎÏ◊˝fi̱˘ ¤HÎı. ±Î‹Î_fiÌ ¿ıÀ·Ì¿ ÷˘ CÎfl‹Î_◊Ì Á˙’˛◊‹ ¤HΉΠ±Î‰fiÎfl ˢ›. ¤HΉΠ±Î‰fiÎflfiÎ ’Ïfl‰ÎflfiÎ ‰Ëı‹, ±_‘l©Î, √flÌ⁄Ì, jÎ̱˘fi_ ¢ÊHÎ ‰√ıflı ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi ‰Î÷‰Î÷‹Î_ ΩHÎÌ ·ı. ‹fi‹Î_ ω«Îflı ±Î ÿ—¬ ÂÌ flÌ÷ı ÿÒfl ¿fl‰_? ÿÎÿÎ ‹ÏHηη ‹…‹ÿÎfl √Λ¿‰ÎÕÌ flÎ…‹Î_ ¬Ò⁄ ‹˘ÀÎ ‹ËıÁÒ· ±Ï‘¿ÎflÌ. flÎF›ı ¬ıÕ>÷˘fi_ …‹Ìfi ‹ËıÁÒ· ‰‘Λ* I›Îflı √flÌ⁄ ¬ıÕ>÷˘fiÌ „V◊Ï÷◊Ì ΩHοÎfl ÷ı‹fiı ¤Îflı ‰ıÿfiÎ ◊¥. ±Ï‘¿ÎflÌ ÷flÌ¿ı ‹ËıÁÒ· ‰ÁÒ· ¿fl‰ÎfiÌ ÷ı‹fiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ±fiı Œfl…. fi˘¿flÌfiÌ Œfl… ±fiı ‹Îfi‰Ì› Œfl… ‰E«ı ÷ı‹fiÎ ‹fi‹Î_ ¶_© «ÎS›_. Áfl¿ÎflÌ Ë¿‹ ’΂‰Î …÷Î_ √flÌ⁄ ¬ıÕ>÷˘‹Î_◊Ì ¿ıÀ·Î¿fiı ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰Îfi˘ ‰Îfl˘ ±Î‰ı. ±Î‰_ ¿fl‰Î‹Î_ ’˘÷ı ÏfiÏ‹kÎ fi ⁄fiı ‹ÎÀı ÷ı‹HÎı ±Î’CÎÎ÷fi_ ¿ÎflHÎ ·¬Ìfiı, ‰Î‰‹Î_ ’ÕÌfiı ±ÎI‹⁄Ï·ÿÎfi ÿÌ‘_! ’fl’ÌÕÎfiÌ ΩHοÎflÌ ±fiı ÷ı ‹ÎÀı ⁄Ï·ÿÎfi ÿı‰Îfi˘ ¿˙À<_Ï⁄¿ ‰ÎflÁ˘ ‘flΉ÷Î_ ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfiı Á_V¿Îfl÷Ì◊˝‹Î_ ΩıÕΛΠ’»Ì ◊˘ÕÎ_ ‰Ê˝‹Î_ ±Î∞‰fi ‹ÏË·ÎÁı‰Îfi˘ Á_¿S’ ¿›˘˝. ÏÂZο ÷flÌ¿ı ÷ı‹fiÌ ÷ı…„V‰÷Î {‚¿Ì ∂ÃÌ. «Î· fi˘¿fḻı ±ı‹. ±ı.‹Î_ ’˛◊‹ ‰√˝ ’˛ÎMÔ÷ ¿flÌfiı ±fiVfiÎ÷¿ ÏÕ√˛Ì ‹ı‚‰Ì. ’»Ì ⁄ı … ‰Ê˝‹Î_ ’̱ı«. ÕÌ. ◊›Î_. ±ÎÀ·Î À>_¿Î √΂΋Î_ ’̱ı«. ÕÌ. ◊fiÎfl T›„@÷±˘ √…flÎ÷‹Î_ ¬Ò⁄ …^… »ı. Á_V¿Îfl÷Ì◊˝‹Î_ V‰. ⁄Î⁄¤Î¥ ÂÎË ÁÎ◊ı flËÌfiı CÎÕΛÎ_. ⁄Î⁄¤Î¥ √Ò…flÎ÷ ωzÎ’ÌÃfiΠωzÎ◊a Ë÷Î. ‹ËÎI‹Î √Î_‘Ì V◊ÎÏ’÷ ±Î Á_V◊Î √΋ÕÎfiÌ …fi÷ÎfiÌ Áı‰Î‹Î_ ¬Ò_’Ì …fiÎfl ·˘¿Áı‰¿˘ ÷ˆ›Îfl ¿fl÷Ì. ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi ’HÎ ’»ÌfiÎ ÷⁄yı √Ò…flÎ÷ ωzÎ’ÌÃfiÎ_ ωzÎÏ◊˝fiÌ. ⁄Î⁄¤Î¥ ÁÎ◊ı flËÌfiı Á_V¿Îfl÷Ì◊˝fiÎ

(ÕÎ⁄ı) Á_V¿Îfl ÷Ì◊˝‹Î_ ±Î‰ı·_ ·FΩ Á_V¿Îfl ¿L›Î »ÎhÎη›. (…‹HÎı) K›Îfi ¿fl÷Ì ¿L›Î±˘.

ω¿ÎÁfiÌ Ï‰Ï‰‘ ’˛T≤ÏkÎ ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfiı ¿flÌ ±fiı ω¿ÎÁfiÎ_ Á’fiÎ_ Ωı›Î_! ⁄Î⁄¤Î¥fiÎ ±‰ÁÎfi ’»Ì ÷ı Á_V¿Îfl÷Ì◊˝‹Î_ ‘flΉÎË¿ ⁄L›Î_. ÷ı‹fiÎ fiıI≤I‰‹Î_ Á_V¿Îfl÷Ì◊ı˝ ¿ıÀ·Î_› fi‰Î_ Áı‰ÎZÎıhÎ Âw ¿›Î˝_. ±Î‹Î_fi_ ±ı¿ ÷ı fiÏÁ*√ ¿˘·ı…. fiÏÁ*√ ¿˘·ı…fi_ 62 ·Î¬ wÏ’›ÎfiÎ ¬«ı˝ ÷ˆ›Îfl ◊›ı·_ ‹¿Îfi Á_V¿Îfl÷Ì◊˝fiÌ Â˘¤Î ‰‘Îflı »ı. ±Î ¿fl÷Î_› ‰‘Îflı ¢¤Î ÷˘ fiÏÁ*√ ¿˘·ı…fiÎ_ ’ÏflHÎ΋˘◊Ì ‰‘Ì »ı. V◊Î’fiÎ ’»Ì ÿflı¿ ‰Êı˝ fiÏÁ*√fiÌ ’flÌZÎÎfi_ ’ÏflHÎ΋ Á˘ À¿Î ±ÎT›_ »ı. ⁄‘Ì … ωzÎÏ◊˝fiÌ ’ÎÁ ◊Λ »ı ±fiı ÷ı±˘fiı ÿfl ‰Êı˝ fi˘¿flÌ ‹‚Ì flËı »ı. ±Î…ı √˛ıF›±ıÀ ¿ı ’˘VÀ √˛ı…›±ıÀ

Õ˘. ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi ‹…‹ÿÎfl

‰Îfi√Ì ÷η̋ ‰√˝‹Î_ Õ˘. ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi ‹…‹ÿÎfl ±fiı ±L› ‹Ï˷α˘.

◊fiÎflfiı fi˘¿flÌfiÎ ŒÎ_ŒÎ_ ’Õı »ı I›Îflı fiÏÁ*√ ¿˘·ı…‹Î_ ’ÎÁ ◊fiÎfl Á˙fiı fi˘¿flÌ ‹‚ı »ı. ±Î flÌ÷ı ‹Ï˷α˘fiı ’√¤fl ¿fl‰Î‹Î_ Õ˘. ›˘Ï√fiÌ ‹…‹ÿÎflfi_ ‹˘À<_ ¿Î‹ »ı. Á_V¿Îfl÷Ì◊˝fiÌ V◊Î’fiÎ ’»ÌfiÎ_ ⁄‘Î_ ‰Ê˝‹Î_ ±ıÁ±ıÁÁÌ ±fiı ±ı«±ıÁÁÌfi_ ’ÏflHÎ΋ 80 À¿Î◊Ì fiÌ«_ @›Îflı› ±ÎT›_ fi◊Ì. Á‹√˛ ÿı‹Î_ ±Î…ı ÀuÂfifiÌ ⁄ÿÌ »ı. ±Î‰Î ‰¬÷ı ±ËŸ ÀuÂfifiÌ ’©Ï÷ fi◊Ì. ±ËŸfiÌ Ï‰zÎÏ◊˝fi̱˘ ±ÎÏ◊˝¿ ’»Î÷ ‰√˝‹Î_◊Ì ±Î‰÷Ì Ë˘‰Î◊Ì @›Îflı¿ ÷˘ ±ËŸ ±Î‰‰Îfi_ ¤ÎÕ<_ ’HÎ fi ˢ› ÷ı ÀuÂfi @›Î_◊Ì flάı? Á_V◊αı ⁄‘Î … ωzÎ◊a±˘ ‹ÎÀı ωfiÎ ÀuÂfiı flÎÏhÎ ±P›ÎÁ‰√˝fiÌ ‰‘ÎflÎfiÌ Ωı√‰Î¥ ¿flÌ »ı. ±Î‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿ÎflfiÌ ŒÌ fi◊Ì. Á_V◊ÎfiÌ ¤ÒÏ‹ ’fl ‰Á÷Î ÏÂZο˘ ±fiı B≤Ë‹Î÷α˘ flÎ÷ı ‰ÎflÎŒfl÷Ì μ’ÎÁfiÎ ‹_Ïÿfl‹Î_ ωzÎ◊a±˘fiÌ ÁÎ◊ı flËı »ı. ωzÎ◊a±˘ ±P›ÎÁ ¿flı. …wfl ’Õuı ÏÂZο˘fi_ ‹Î√˝ÿ½fi ·ı. ‰‘Îfl΋Î_ ωzÎÏ◊˝fiÌfiı …wfl ·Î√ı ÷˘ ωfiÎ ’ˆÁı «Î ’HÎ ±Î’ı. Á_V◊Î ÏÂZÎHÎfiı ‹Ëk‰ ±Î’ı »ı. ±ËŸ ÏÂZÎHÎfi˘ ‰ı’Îfl fi◊Ì. fiŒÎfi˘ ¿˘¥ A›Î· fi◊Ì. ωzÎ◊afiı ‰Êı˝ ⁄ı ΩıÕ √HΉı ±’Λ. »ÎhÎη›‹Î_ ⁄ı ‰¬÷ ¤˘…fi ‹‚ı. Á‰Îflı ±fiı ÁÎ_…ı fiÎV÷˘ ‹‚ı. fl˘… ÿÒ‘ ‹‚ı. μfi΂΋Î_ »Î ‹‚ı. ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi fl˘… flÁ˘¥ «Î¬ı ±fiı …wflÌ ÁÒ«fiÎ ±Î’ı. ∑÷ ’˛‹ÎHÎıfiÎ_ Œ‚ ±Î’ı. ÷Ëı‰Îfl˘fiÌ μ…‰HÎÌ ◊Λ. ÷Ëı‰Îfl ’˛‹ÎHÎı ¤˘…fi‹Î_ ŒıflŒÎfl ¿flı. fi‰flÎÏh΋Î_ ⁄‘Î Ïÿ‰Áı √fl⁄Î «Î·ı, C΢ÓCÎÎÀ fiÏË. B≤Ë‹Î÷α˘, ÏÂÏZοα˘ ±fiı ’Ïfl‰ÎflfiÌ jÎ̱˘ ωzÎÏ◊˝fi̱˘ ÁÎ◊ı √fl⁄ı CÎÒ‹ı. √fl⁄΋Î_

±Îfl÷Ì ’»Ì fl˘… ’Òfl÷Î ’˛‹ÎH΋Î_ ¤Î÷¤Î÷fi˘ ’˛ÁÎÿ ‹‚ı. ±ÎÀ·Ì ‹˘ÀÌ Á_A›Î ‹ÎÀı ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi V’˘LÁfl ¢‘Ì ¿Îœı. ±ı¿ Ïÿ‰Á ±ı ’˘÷ı V’˘LÁfl ¿flı. ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi ωzÎÏ◊˝fi̱˘ ‹ÎÀı “‹˘ÀÎ_⁄Ëıfi” »ı. Ë¿Ì¿÷‹Î_ ±ı Á_V¿Îfl÷Ì◊˝fiÎ_ ¿<·‹Î÷Î »ı. Á_V¿Îfl÷Ì◊˝ ±ı‹fiÌ ÿÏfi›Î »ı. ÿÌfi, ÿ—¬Ì, ÿÏ·÷, ’ÌÏÕ÷, ¢ÏÊ÷ ‹Ï˷α˘fiı ±ı ›◊΄@÷ ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı. ‹Î√˝ÿ½fi ±Î’ı, ¤·Î‹HÎ ¿flı, ±ı‹fiÌ ‹U¿ı·Ì±˘fiÎ Ïfi‰ÎflHÎ ‹ÎÀı ±ı ‹ÿÿw’ ◊Λ. Á_V¿Îfl÷Ì◊˝ ±Î›‰ı˝Ïÿ¿ ÿ‰Î±˘fi_ μI’Îÿfi ¿flı »ı. ±Î‹Î_ jÎ̱˘fiı fl˘∞ ‹‚Ì flËı »ı. ‹Î_Õ «Îfl ‘˘flHÎ ¤HÎı·Ì ±ı¿ ÿfl⁄Îfl ‹ÏË·Î ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi ’ÎÁı◊Ì ÷η̋ ‹ı‚‰Ìfiı ±Î›‰ı˝Ïÿ¿ ÿ‰Î±˘fi_ ω÷flHÎ ¿fl‰Î ±ı¿·Ì ‹_⁄¥ ’ˢӫı »ı. √…flÎ÷ ±fiı ‹ËÎflÎWÀˇfiÎ_ fi√fl˘‹Î_ ›˘Ω÷Î ±Î›‰ı˝Ïÿ¿ ±Îfl˘B› ÏÂÏ⁄fl˘‹Î_ Á_V¿Îfl ŒÎ‹˝ÁÌ ÏfiÏ‹˝÷ ±˙Ê‘ ω÷flHÎ ‹ÎÀı ÷ı ’Ë˘Ó«Ì Ω› »ı. »ı¿ ’Ò‰˝fiÎ_ flÎF›˘‹Î_ ’HÎ ÷ı √¥ »ı. Á_V¿Îfl÷Ì◊˝fiÎ ‹Ëı‹ÎfiB≤Ë ‰√ıflı‹Î_ ¿Î‹ ¿flÌfiı CÎÕΛı·Ì ¿ıÀ·Ì¿ ‹Ï˷α˘ ±‹ÿΉÎÿ …ı‰Î_ ‹˘ÀÎ_ fi√fl˘fiÎ_ ¬Îfi√Ì CÎfl˘‹Î_ ¿Î‹ ¿flÌfiı fl˘À·Î fl‚ı »ı. ¿˘¥ ’HÎ flÌ÷ı ‹Ï˷α˘ ’√¤fl ◊Λ ÷ı ‹ÎÀı ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi Á÷÷ ΩB≤÷ ±fiı ’˛›IÔfiÂÌ· flËı »ı. Á_V¿Îfl÷Ì◊˝fiÌ fi∞¿‹Î_ ‰Á÷Î ’Ïfl‰Îfl˘fiÌ ‹Ï˷α˘ ‹ÎÀı ÷ı±˘ fl˘…√Îfl̉‘˝¿ ’˛T≤Ïkα˘ ¿fl÷Î_ ◊ο÷Î_ fi◊Ì. ±‰Îflfi‰Îfl ¤fl÷√Ò_◊HÎ, Á̉HÎ, ËV÷˘z˘√fiÌ ÷η̋ ±Î’ı »ı. ±Î’HÎ΋Î_ ¿Ëı‰÷ »ı, “√˘fl ’flHÎΉı, ’HÎ CÎfl fi ‹Î_ÕÌ ±Î’ı.”

›˘Ï√fiÌ⁄ËıfifiÌ ‰Î÷ fi˘¬Ì »ı. Á_A›Î⁄_‘ ‹Ï˷α˘ ÷η̋ ’ÎQ›Î ’»Ì ±ı‹fiÌ ‹ÎflŒ÷ı Á̉‰ÎfiÎ Á_«Î, ¤fl÷√Ò_◊HÎfiÎ_ ÁΑfi˘ ¿Î«˘ ‹Î· ‰√ıflı ’Î‹Ì »ı, …ı◊Ì ÷ı‰Ì T›„@÷±˘±ı ‹ı‚‰ı·Ì ÷η̋fi˘ μ’›˘√ ¿flÌfiı V‰÷_hÎ’HÎı ±ÎÏ◊˝¿ μ’Î…˝fi ¿flÌ Â¿ı. ±ÎΩı·fiÌ ±ÎÁ’ÎÁ fi‰Î_ fi‰Î_ ⁄Î_‘¿Î‹ ◊÷Î Ω› »ı. ±ÎfiÎ ’ÏflHÎ΋ı ÷ı‹Î_ ¿Î‹ ¿fl‰Î ‹ÎÀı √…flÎ÷fiÎ ⁄ÌΩ ¤Î√fiÎ ±fiı ‹ËÎflÎWÀˇ, flÎ…V◊Îfi, ‹K› ’˛ÿıÂfiÎ lÏ‹¿˘ ±Î‰ı »ı. ÷ı‹fiÎ_ ⁄΂¿˘fiı ¢‘Ìfiı ωfiÎ ¬«ı˝ Á_V◊΋Î_ ¤HÎΉ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î◊Ì ÷ı‹fi_ ¤Ï‰W› Á‘flı. ±Î … flÌ÷ı Á_V¿Îfl÷Ì◊˝fiÎ ±Î›‰ı˝Ïÿ¿ ÿ‰Î¬ÎfiÎfiÎ ‰ˆÿfi˘ ±fiı ±˙Ê‘fi˘ ±Î lÏ‹¿˘fiı ·Î¤ ‹‚ı »ı. ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfifiı Á_V◊Î «·Î‰‰Î‹Î_ Á÷÷ ±ÎÏ◊˝¿ ¬ıÓ« flËı »ı. Ωı¿ı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_◊Ì Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl ŒÎμLÕıÂfi Œ˘fl ≥„LÕ›Î, ±ıF›¿ıÂfi ŒÎμLÕıÂfi, ±Îfl÷Ì ŒÎμLÕıÂfi …ı‰Ì Á_V◊΢ ÷ı‹fiÎ ¿fl¿Áfl¤›Î˝ ±fiı ’Îflÿ½¿ ‰Ë̉Àfiı ·Ì‘ı Àı¿˘ ¿flı »ı ÷ı◊Ì flÎË÷ ◊Λ »ı. »÷Î_ V◊ÎÏfi¿ ¿ZÎαı Ë∞ ±Î’HÎı I›Î_ ÏÂZÎHÎZÎıhÎı ÿÎfifi˘ ‹ÏË‹Î fi Á‹Ω÷Î_ Ωı¥±ı ÷ıÀ·Ì ‹ÿÿfiÎ ±¤Î‰ı CÎHÎÎ ’˛˘…ı@À ±‹·Ì ⁄fiÎ‰Ì Â¿Î÷Î fi◊Ì. √…flÎ÷ Áfl¿Îfl ÷ıfiÌ fiÌÏ÷ ‹…⁄ ÏÂZο˘fi˘ ’√Îfl ÁÌ‘˘ «Ò¿‰ı, ’HÎ ¬Î·Ì …B›Î±˘ ‰Ê˘˝ Á‘Ì fi ’flΛ I›Îflı Á_V◊Î ’˘÷ÎfiÎ ¬«ı˝ ωzÎ◊a±˘fi_ ÏÂZÎHÎ fi ⁄√Õı ‹ÎÀı ÏÂZο˘ flάı ÷ı◊Ì ¬ıÓ« flËı »ı. Áfl¿Îfl ¿ıQ’ÁfiÌ Ïfi¤Î‰HÎÌ ‹ÎÀı ¿o¥ fi ±Î’ı. ±Îfiı ·Ì‘ı ÷ıfiÌ ÁŒÎ¥, Ω‚‰HÎÌ ¿flfiÎfl ‰√ıflı ¿‹˝«Îfḻ˘fiı Á_V◊αı ’ˆÁÎ «Ò¿‰‰Î ’Õı. ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi ÏfiT≤kÎ ◊›ı ‰Ê˘˝ ◊›Î_. ÷ı‹fiı I›ÎflfiÎ √˛ıÕfiı ±fiw’ ’ıLÂfi ‹‚ı. Á_V◊΋Î_◊Ì ÷ı ±ı¿ ’ˆÁ˘ ‰ı÷fifi˘ fi ·ı. ÷ı‹fiÌ …ı‹ ⁄Ì∞ ⁄ı ⁄Ëıfi˘ ’HÎ ±‰ı÷fi ¿Î‹ ¿flı »ı. Á_V◊ÎfiÎ ’√ÎflÿÎfl ¿‹˝«Îfḻ˘ …ıÀ·_, ÷ı◊Ì›ı ‰‘Îflı ¿Î‹ ¿flı »ı. ±ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ‹ÏË·Î ÁÂ@÷Ì¿flHÎfiÌ ’˛T≤ÏkÎ fiı ’˛√Ï÷ ‰‘ı »ı. ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi Á_V◊΋Î_ ±Î‰÷Î Á_A›Î⁄_‘ ±Ï÷Ï◊±˘fiı ’˘÷Îfiı I›Î_ …‹ÎÕı, «Î’ÎHÎÌ ¿flΉı. ±Î ⁄‘_ ’˘÷ÎfiÌ ‹›Î˝Ïÿ÷ ±Î‰¿‹Î_◊Ì ¿flı. ‹Ëı‹Îfi˘ …ı ÿÎfi ±Î’ı ÷ı Á_V◊Îfiı ‹‚ı. Á_V◊Î ÿÎfifiÌ ’Ή÷Ì ±Î’ı. ⁄˘Ωı ›˘Ï√fiÌ⁄Ëıfi ‰ıÃı. ÷ı ¿Ëı »ı, “Á_V◊Î ‹ÎflÌ »ı, ‹ÎflÎ◊Ì …\ÿÌ fi◊Ì.” ›˘Ï√fiÌ⁄ËıfifiÌ Áı‰Î, fi΋ ±fiı ¿Î‹fiÌ ¿ÿfl ωω‘ Á_V◊α˘±ı ¿flÌ »ı, …ı‹Î_ ±fi’‹ Ï‹Âfiı ±Î’ı·˘ “ÂηÌfi ‹Îfi‰flIÔfi” ±ı‰˘ÕÛ ‹A› »ı. ¤Îfl÷fiÎ flÎWÀˇ’Ï÷±ı ÷ı‹fiı flÎWÀˇfiÎ μk΋ ÏÂZο˘‹Î_fiÎ_ ±ı¿ ÷flÌ¿ı fi‰ÎF›Î_ »ı. √…flÎ÷ Áfl¿Îflı ÷ı‹fiı μk΋ ÏÂZοfiÎ ±ı‰˘ÕÛ◊Ì Ï⁄flÿÎT›Î_ »ı. ω‰ı¿Îfi_ÿ ŒÎμLÕıÂfiı ÷ı‹fiı ÏÁVÀfl Ïfi‰ıÏÿ÷Î ±ı‰˘ÕÛ ±ÎM›˘ »ı. ›˘Ï√fiÌ⁄ËıfifiÎ fiıI≤I‰‹Î_ Á_V¿Îfl÷Ì◊˝fiΠωzÎ◊a±˘±ı ÷η¿Î-Ï…S·ÎflÎF›¿ZÎÎfiÌ Á_A›Î⁄_‘ ’˛T≤ÏkÎ V‰E»÷Î-fl‹÷√‹÷‹fi˘fl_…fi-L≤I›-fiÎÀ¿-√fl⁄Î-‰ˆiÎÎÏfi¿ ’˛›˘√˘‹Î_ ÁŒ‚÷Î ’΋Ìfiı Á_V◊Îfi_ √˙fl‰ ‰‘Λ* »ı. ›˘Ï√fiÌ⁄ËıfifiÎ ‹÷ı ±Î ⁄‘_ ¿Î›˝¿÷ν ±fiı «ÎË¿˘fiÎ ÁÎ◊◊Ì ◊›_ »ı ‹ÎÀı ›Âfi˘ ±Ï‘¿Îfl ÷ı‹fi˘ »ı. ±Î‰Î_ Ïfi—VM≤Ë, Ïfi·˘˝¤Ì ±fiı Á_V◊Î ‹ÎÀı ∞‰fi ±’˝HÎ ¿flfiÎfl, ‹ÏË·Î ÁÂ@÷Ì¿flHÎfiÎ_ ¤ı¬‘ÎflÌ √…flÎ÷‹Î_ ⁄ÌΩ fi…flı ’Õ÷Î fi◊Ì. á ·ı¬¿ ±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 4, 2017 à August 4, 2017

‹Î

flÎ ‹¿Îfi ±ÎÏ›ÎfiÎfiÎ μ’flfiÎ ‹Î‚ı ∂¤˘ ∂¤˘ Ë_ ŒÏ‚›ÎfiÎ ⁄ÿ΋fiÎ {ÎÕfiı Ωı¥ flè΢ Ë÷˘. fi‰Ì ¿˘‹‚ ¿>_’‚˘ eÀÌ flËÌ Ë÷Ì ±fiı ·Ì·Î_ ‹˘ÀÎ_ ’Îfi ·Î· ⁄fiÌ √›Î_ ’»Ì ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ¬flÌ flèÎÎ_ Ë÷Î_. ŒÏ‚›Î‹Î_ CÎHÎÎ_ ·Î· ’Î_ÿÕÎ_ Á‰Îfl‹Î_ ω¬ıflÎ¥fiı ’ÕuÎ_ Ë÷Î_. ∂√÷Î Á>›ÛfiÎ_ ⁄ηϿflH΢ ’Õ‰Î◊Ì fi‰Ì ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ Ïfiÿ˘˝Ê ¿˘‹‚ ¿>_’‚˘ ±ıfiÌ ‹V÷Ì‹Î_ ËÁÌ flËÌ Ë÷Ì, F›Îflı fiÌ«ı ’Õı·Î_ ’Îfi ±l< ÁÎflÌ flèÎÎ_ Ë÷Î_. ‹fiı ±ı¿ …^fi˘ ÿ˘Ë˘ ›Îÿ ±ÎT›˘— ’Ì’‚ ’Îfi ¬fl_÷Î ËÁ÷Ì ¿>_’Ï‚›Î ±‹ ‰Ì÷Ì ÷‹ ‰Ì÷Âı ‘ÌflÌ ⁄Î’ÒÏÕ›Î. ¬flÌ ’Õı·Î_ ’Î_ÿÕÎ_ ËÁ÷Ì ¿>_’‚˘fiı ¿Ëı »ı, ±‹fiı ‰Ì÷Ì ±ı ÷‹fiı ’HÎ ‰Ì÷Âı. ±Î‹ Ëfl¬Î¥ …‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì, ‘Ìfl… flά˘ ±fiı Ωı›Î ¿fl˘. ‹fiı ◊›<_, ±Î ÿ˘ËÎfiÎ ¤Î‰‹Î_ ÿ—¬ ÷˘ »ı …, ’HÎ ÁÎ◊ı ¿ÀÎZÎ »ı, Õ_¬ »ı. fi‰Ì ¿>_’‚˘ ’˛I›ıfiÌ ¥ÊÎÛ ’HÎ ¬flÌ. Ë_ ω«Îfl÷˘ Ë÷˘ I›Î_ ’‰fi ±ÎT›˘ ±fiı ’Î_ÿÕÎ_fiı μÕÎÕÌ ‹>¿Ì ŒÏ‚›Î ⁄ËÎfl ·ı÷˘ √›˘. ’»Ì ÷˘ Ë_ I›Î_ … ∂¤˘ flËÌ √›˘ ±fiı Ωı÷˘ flè΢, ’Îfi ¬fl÷<_, ’‰fi ±Î‰÷˘, ’Îfifiı μÕÎÕÌ ‹>¿÷˘. …÷Î_ …÷Î_ ’Îfi ÕÎÏ‚›˘fiı ¿Ëı÷<_ …÷<_— “±ı ˉı fl΋ıfl΋. ˉı ŒflÌfiı ‹‚Ì Â¿ÌÂ<_ fiÏË.” ’Î÷˘_ Áı ’kÎÎ Ï√flÎ ’‰fi μÕÎ ·ı Ω› ’Î÷˘_ Áı ’kÎÎ ¿Ëı ±⁄ ÏŒfl Ï‹·ı_√ı fiÎÏË. ±Î ’_„@÷±˘‹Î_ ¿˘¥ fl˘Ê fi◊Ì, ±Îø˘Â fi◊Ì, ¿ÀÎZÎ fi◊Ì, Õ_¬ fi◊Ì. ‹ÎhÎ T›◊Î »ı. ˉı ŒflÌ ‹‚ÌÂ<_ fiÏË ±ÎÀ·Ì …. ·¬‹< ‹ÎÕÌfiÎ ¤…fifiÌ ±ı¿ ’_„@÷ »ı. ‰ı·ı◊Ì ‰»^ÀuÎ flı... ¤‰ı flı ¤ı‚Î fiÏË ◊¥ flı... fiÿÌfiı ¿Î_ı ¤Î_Õfl<fiÌ …ı‹ ‰ı·Îfiı Á΋Á΋ı ‰‚√Ìfiı ∞‰÷Î_ ÷fl⁄>« F›Îflı ‰ı·Î◊Ì ‰»>ÀÌ Ω› »ı, fi˘¬Î_ ’Õı »ı ’»Ì ¤‰ı ¤ı√Î_ fi◊Ì ◊÷Î_.

25 26 30 33

41 46

28. 30. 31.

∂¤Ì «Î‰Ì

41. 42. 44. 45. 46.

ÂOÿÁ_‘Îfifi˘ μ¿ı·

fl_ ÷

‰ˆ

fl ‹

Õ

Á

ÿ

Ë

»ı

‚ ¿

›Îı ‹Î

¬

‹Î

‘Î ‹a

fl ŒÎ

‘ ¬

·

ÿ

À ·

⁄Î

Á «Îı

‰_ À ’

fiÎ ·

ÿÎ

«

À

‰Îı …

À

¿

¿

‰Î

Õ ⁄

28.

Á

26.

24.

23.

21.

29. ±ı¿ÿ‹ ‰Î√‰Î ‰√ıflı◊Ì ◊÷_ ÷ÌZHÎ ¿ı Á÷÷ ÿ—¬, ›„@÷, ¿fl΋÷, ¿ÌÏ‹›Îı (2) 30. ËÁ‰Î …ı‰_ ¿Î›˝, √Q‹÷ ¿flΉı ÷ı‰_ fiÎÀ¿, √Q‹÷, ’˛ËÁfi (3) 32. ‰ÎÀ, flÎË, CÎflÕ, «Ì·Îı (3) 34. ÏÂ_√ÕÎ_‰Î‚_ ËflHÎ …ı‰_ ±ı¿ ’˛ÎHÎÌ (3) 36. ‰Î›◊Ì ±Î¿Î‹Î_ ∂Õ÷Ì ±ı¿ ›Î_Ïhο ⁄fiΉÀ, ω‹Îfi (3) 38. ¤Îı…fi ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰÷_ fiÎı÷fl_, ≥…fi (3) 40. ≥LÁÎŒ ±Î’fiÎfl ±Ï‘¿ÎflÌ, L›Î›Î‘ÌÂ, L›Î›‹ÒÏ÷˝ (2) 41. ±_√«ıWÀÎ, fi¬flÎ_, ±_√ωL›ÎÁ (2) 43. ËÎ_Œ «Õ‰Îı, f‰ÎÁfiÌ w_‘΋HÎ (2)

ÁÎ

18.

¤…‰fiÎfl, ÿÎıflÕÎ ’fl fiΫfiÎfl, ±Ï¤fiı÷Î (2) »^’Ì ‰Î÷, √M÷ ¿ı ¬Îfi√Ì ‰Î÷, ¤ıÿ, ÷ÎI’›˝, flËV› (3) Ã√‰Î ‹ÎÀı ∂¤Ì ¿flı·Ì ·Ì·Î, »‚, ’˛’_«, ¿Î‰÷fl_ (3) ◊ο ·Î√ı ¿ı ¿oÀ΂Îı ∂’…ı ÷ı‰_ ¿Î‹, ŒflÏ…›Î÷ ‰ıà (3) ¥f‰fl‹Î_ ±ÎV◊Î ‘flΉfiÎfl_, ±‹¿ ‘‹˝ ¿ı √HÎ‰Î‚Ì (2) ·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ì «Î·‰_-fi¤‰_ ¿ı ¿Î›‹ flËı‰_, ±ı¿ V◊‚ı ·Î_⁄Îı ‰¬÷ ◊Îı¤‰_ (3) ±ı¿ ‘‹˝ ¿ı ±Î«Îfl‰Î‚Îı …fiÁ‹ÿΛ, Á‹ÿΛ, ‹_Õ‚Ì, Á΋Î, …fi÷Î (3)

ÿ

1. ¿Î’Îı, «ÌflÎı, Ï»ƒ, ±’ÒHÎÎ*¿‹Î_ ·ÌÀÌ fiÌ«ı ·¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı ¤Î√fiÎflÌ Á_A›Î (2) 2. ±Ï÷› ±Îfi_ÿ, ËÊ˝, ’˛ÁLfi÷Î (3) 4. ⁄ÎŒı·Îı ·ÎıÀ, ±ı¿ ‹ÌÃÌ ‰ÎfiÌ, ¿oÁÎfl, ¿ÎÀ·ÎfiÎı ÁÀ (2) 5. ∫À «ÒfiÎı ‰√ıflıfi_ œıd_, √Ï«›_ (3) 7. ¿oÀ΂ı·_, ËÎflı·_, ◊οı·_, ÷Îı⁄Î (2) 8. …ıfiÎ ›iÎÎı’‰Ì÷ Á_V¿Îfl ◊‰ÎfiÎ ËÎı› ÷ı ⁄À<¿, ‹Î◊_ ‹Ò_ÕΉı·Îı ⁄À<¿ (3) 10. ‰ı÷fi ÷flÌ¿ı «Ò¿‰Î÷Ì «ÎıyÁ fl¿‹, ‹ÎÏÁ¿ ’√Îfl (4) 12. ⁄fiΉ‰_ ÷ı, √ÎıÉHÎ, T›‰V◊Î (3) 15. K›Îfi ±Î’‰Î …ı‰_, ÏfiÂÎfi, ·Z› (2) 17. VøÒ ¿ı ’ı«‰Î‚Ì ·Îı¬_ÕfiÌ «Î¿Ì, ‰ıÂ

39.

45

42 43

27.

37.

b_

40

37 38

25.

35.

·Ò

36

22.

33.

ËÎfl (4) ËÏ◊›Îfl ¿ı ±ÎıΩflfiÌ ÷ÌZHÎ ¿Îıfl, ’˛‰ÎËÌ ’ÿÎ◊˝fiÌ flÎıÕ, Ï¿fiÎflÎı (2) ·_⁄Î¥ ¤fl‰Îfi_ «Îı‰ÌÁ ÷Áfi_ ‹Î’, ‹Î’‰Îfi_ ÁΑfi, ËÎ◊Ì (2) Ëo‹ıÂÎ_, ÏfiI›, Ïfifl_÷fl, Á÷÷, ÂÎf‰÷, flÎı…fi_ (2) ÁÒ_CΉΠ‹ÎÀıfiÎı ÷‹Î¿<fiÎı ¤Ò¿Îı, ÷’¬Ìfl, ÁÒ_CÎHÎÌ, »Ÿ¿HÎÌ (3) ‹ÌÃΠωfiÎfi_, ±Lfi ωfiÎfi_, ¤ÒA›_, ŒÌ¿<_, ϬLfi, ¿fl‰_ (3) ‹ÏËfiÎfi_ ⁄Ì…\_ ’¬‰ÎÏÕ›_ (2) ±b, ‘Ò‚fiÎı ¿HÎ, flı÷Ì, ¿V÷fl (2) ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ, ±_÷, ’ÏflHÎ΋, μ¿ı· (3) …\·‹, ¿ıfl, ±I›Îfl«Îfl, ±L›Î› (3)

±

32

20.

Ák‰, fi‰fiÌ÷, ¬Â΋÷ (3) L≤I› ±fiı ±Ï¤fi›fiÎı Á‹L‰›, ¤‰ÎÕÎı, Œ…ı÷Îı, œÎıÓ√ (3) ÿËŸ ‰·Îı‰‰ÎfiÎı ‰Î_Á, ’˛◊Î, flÁ‹, «Î·, ÏÂflV÷Îı (3) Âı÷fl_… ‰√ıflı fl‹÷ fl‹‰Î ‹ÎÀıfi_ ¬ÎfiÎ_ «Ì÷flı·_ ’ÎÏÀ›_ ¿ı ¿’Õ<_, ’ÕÿÎı, fiÿÌfiÎı ωV÷Îfl (2) ±fi‹Îıÿfi, Àı¿Îı, «Ò_ÀHÎÌ ±_√ı ⁄÷Ή‰Î‹Î_ ±Î‰÷Îı ±Ï¤’˛Î›, ‰ÎıÀ, Á_’˛ÿΛ (2) ¤ÎB›‰Î‚Ì, fiÁÌ⁄ÿÎfl (3) flı·‹Î√˝ ±fiı flÎıÕ F›Î_ ‹‚÷Î ËÎı› ÷ı ÿfl‰ÎΩı, {Î_’Îı (3) ‹ÎHÎÁfiÎ ‹Î◊ÎfiÌ ¬Îı’fḻÎıfiÎı

29

35

44

21

24 28

34

17 20

23

31

13

1. ÿ√Îı ¿fl‰Îı, ωf‰ÎÁCÎÎ÷ ¿fl‰Îı (2) 3. ‹ı·Î_ ŒÎÀı·Î_ ¿’ÕÎ_fiÎı …J◊Îı, ¤Î_B›Î÷ÒÀuÎ ÁflÁ΋ÎfifiÎı …J◊Îı, ⁄Ë ¿Ì‹÷Ì fi ËÎı› ÷ı‰Ì CÎfl‰¬flÌ (3) 6. fiÎfiÎ flÎF›fiÎı ‹Á·‹Îfi flÎΩ, ÁÒ⁄Îı, ±Î’¬ÿ ·ËıflÌ-√‹ÎfiÌ ‹ÎHÎÁ (3) 9. ÿ—¬, ’ÌÕÎ, T›◊Î, ¿WÀ, ‰ıÿfiÎ (3) 11. ±Î_¬‹Î_ ÿı¬Î÷Ì {ÌHÎÌ ·Î· fl√, μ{flÕ΋Î_ ·ÎıËÌ {‹Ì ±Î‰‰_ ÷ı (3) 13. ∞‰ ωfiÎfi_, V◊Ò‚, ·Î√HÎÌ ⁄Ï© ¿ı VeÏ÷˝ ωfiÎfi_ (2) 14. ±ÎˆÊ‘ ‰√ıflı ¿«fl‰ÎfiÎı ¿ı CÎÒ_À‰ÎfiÎı ¬ÎÕΉ΂Îı CÎÕı·Îı ’J◊fl, ¬· (3) 16. ‰Î‚fiı ‹Ò‚‹Î_◊Ì ¬ıÓ«‰ÎfiÌ Ïø›Î (3) 19. ÿËŸ ‰·Îı‰‰Î◊Ì ÷ı‹Î_◊Ì fiÌ¿‚÷_

16

19

27

39

12

8

22

15

7

18

11

6

÷

14

5

ÏÁ

10

4

3

±ÎÕÌ «Î‰Ì

ÿÎ

9

- ‹ËıÂ ΩıÂÌ

·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “‹Îfl˘ √‘ıÕ˘ @›Î_› ÿı¬Î› »ı?‹Î_◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

Ïfi

2

ËÎV›fi˘ ‰flCÎ˘Õ˘

ÀÌ.⁄Ì. ˢ› ±ı‰<_ ·Î√ı »ı. ÷‹Îflı ⁄‘Î ÀıVÀ ¿flÎ‰Ì ·ı‰Î ’ÕÂı. Õ˘@Àfl ±Î√‚ ¿Î_¥ Á‹Ω‰ı ±ı ’Ëı·Î_ ⁄ËıflÎ ’Ì÷Î_⁄fl⁄Î’Îfiı Á‹Ω‰‰Î ΩıflΩıfl◊Ì ⁄˘·‰Îfi<_ Âw ¿›<*, “±ı ⁄Î’Î, Õ˘@Àfl ÀÌ⁄Ì ¿Ëı »ı.” ’Ì÷Î_⁄fl⁄Î’Î ¿Ëı, “¿˘fiı Õ˘@Àflfiı?” ‹◊<fl ¿Ëı, “Õ˘@Àflfiı fiÏË, ÷‹fiı ⁄Î’Î, ÷‹fiı. ’Àı·ÁÎËı⁄ ±ı‰Î ϬΩHÎÎ ÷ı ⁄ı›fiı ÿ‰Î¬ÎfiÎ ⁄ËÎfl ¿ÎœÌ ‹>@›Î. ŒflÌ Ë_ ‹>‚ ω«Îfl ’fl ±Î‰Ì √›˘. ’Î_ÿÕÎ_ ¬flı »ı, ’‰fi μÕÎÕÌ ‹>¿ı »ı. μ¿flÕı ⁄‘Î_ ¤ı√Î_ ◊¥ Ω› »ı. ¿˘Ë‰Î› »ı. ¬Î÷fl ⁄fiı »ı. ŒflÌ ±ı … ¬Î÷fl ¿˘¥ √<·Î⁄, «_’˘, «‹ı·Ì, ‹˘√fl˘ ¿ı ⁄ÿ΋fiÎ @›Îfl΋Î_ ¤fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ‰‚Ì ±ı … ¬Î÷fl‹Î_◊Ì ’˘ÊHÎ ’Î‹Ì ¿>_’‚˘ eÀı »ı. ’<W’˘ ¬Ì·ı »ı, Á<√_‘ Œı·Î› »ı. {flb_ fiÿÌ ⁄fiÌ ’ËÎÕ ’fl◊Ì ‰Ëı »ı, Á‹<ƒfiı ‹‚ı »ı, ‰‚Ì μfi΂ÎfiÎ ‘˘‹ ‘¬ı »ı. ’˛¬fl ÷Î’ ’ÎHÎÌfiÌ ‰fl΂ ¿flÌ fiάı »ı. ‰fl΂ ‰Îÿ‚Î_w’ı flËı »ı, ŒflÌ «˘‹ÎÁ<_ ±Î‰ı »ı. ‰Î‰Î{ÕÌ ±fiı ‰flÁÎÿ ‹_Õı »ı ‰flÁ‰Î, ‰‚Ì {flb_ ⁄fiı »ı, fiÿÌfi<_ w’ ‘ÎflHÎ ¿flı »ı... ŒflÌ ‰Ëı‰Î ‹Î_Õı »ı... fi‰Î_ ±fl‹Îfi˘ ±fiı fi‰<_ ∞‰fi... ¬Î÷fl ⁄fiÌ ∞‰fi ±’ÛHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ’Î_ÿÕÎ_fiÌ ÁÎ◊Û¿÷Î »ı, ‰fl΂ ⁄fiÌ ∂ÕÌ …¥ ŒflÌ ‰flÁ‰Î‹Î_ fiÿÌfiÌ ÁÎ◊Û¿÷Î »ı. ÷ı‰Ì … flÌ÷ı ±L›fiı ‹ÎÀı CÎÁÎ¥fiı ∂…‚Î ◊‰Î‹Î_ ‹Îfi‰∞‰fifiÌ ÁÎ◊Û¿÷Î »ı. Ïfi—V‰Î◊Û Áı‰ÎfiÎ ’ωhÎ ¿Î›Û‹Î_ CÎÁÎ¥fiı ∂…‚Î ◊fiÎfl ‹Îfi‰ÌfiÎ «ËıflÎ ’fl ±ÎI‹Á_÷˘ÊfiÌ flı¬Î±˘ Ωı¥ ¿Λ »ı. Ï«kÎfiÌ ’˛ÁLfi÷Î ±fiı ±_÷flfi˘ ±Îfi_ÿ ÷ıfiÎ ’˛I›ı¿ ¿Î›Û‹Î_ T›@÷ ◊÷˘ …HÎΛ »ı. ωÿΛ ·ıfiÎflfiÎ «ËıflÎ ’fl ËÎV› ˢ› »ı. ωÿΛ ±Î’fiÎflfiÎ «ËıflÎ ’fl fl<ÿfi ˢ› »ı. …⁄ ÷<‹ ±Î›ı …√÷ ‹ı_ …√ ËÁÎ ÷<‹ fl˘›ı ±ˆÁÌ ¿flfiÌ ¿fl «·˘ ÷<‹ ËÁ˘ …√ fl˘›ı. á

1

±ı … ±‹ÎflÎ ∞‰fifiÌ ÁÎ◊Û¿÷Î »ı.” ±Î◊Ì ⁄flÎ⁄fl ∂·À<_ Ï«hÎ ‹ÎflÎ Ï‹hÎ ‹◊<flfiÎ ⁄ΒΠωÿΛ‰ı‚Îfi<_ ±Î ÿ—¬, ±Î Á_‰ıÿfiÎ … ‹Îfi‰∞‰fifi˘ ’Ì÷Î_⁄fl ’˛ı‹∞fi<_. Ë_ F›Îflı ÷ı‹fiı ‹‚<_ I›Îflı ’>»<_, “⁄Î’Î ±Î‘Îfl »ı. Á_‰ıÿfiËÌfi ‹Îfi‰ ÏfiWÃ<fl ⁄fiÌ Ω› »ı. ¿ı‹ »˘?” ±ÎÀ·<_ ’>»÷Î_ … ÷ı‹fi˘ ⁄‚Î’˘ Âw ◊¥ Ω›— Ë_ ω«Î›ı˝ …÷˘ Ë÷˘. ’‰fi …ı ’Î_ÿÕÎ_fiı μÕÎÕÌ ·¥ “»˘¿flα˘ ‹Î_ÕÌ ‰Î‚ı·Î ’Î@›Î »ı. ˉı ‹fiı ¿˘¥ ’>»÷<_ Ω› »ı ÷ıfi<_ ˉı ¤Îω Â<_? μ’‰fi‹Î_◊Ì, ÕÎ‚Ì ’fl◊Ì fi◊Ì, Á√’HÎ ÁÎ_‘Î, fi˘¿flÌ‘_‘Î Á˙ ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ¿›ÎÛ ¿flı «>_ÀÎ¥fiı ¤√‰Îfifiı ÂÌ «ÕuÎ ’»Ì ’<W’˘fi<_ ¤Îω Â<_? »ı. ‹fiı ¿˘¥ fi◊Ì ¿Ëı÷<_, ⁄Î’Î ±Îfi<_ Â<_ ¿flÂ<_?” ’ËÎÕfiÌ ’<hÎÌ ÁÏfl÷Î {flHÎ΋Î_◊Ì fiÿÌ ⁄fiÌ Ï’I≤B≤Ë ÷∞ ˉı ’Ì÷Î_⁄fl ⁄Î’Îfiı ±Î_¬ı ‹˘Ï÷›˘ ±Î‰ı »ı, ¿Îfiı Ï’˛›÷‹ ÁÎ√flfiı ‹‚‰Î fiÌ¿‚ı »ı, ’˛«_Õ ‰ı√◊Ì ‰Ëı÷Ì, ⁄ËıflΠ»ı. ’˘÷ı VQ≤Ï÷¤˛_ ◊¥ √›Î »ı. {P¤Îfi<_ μ’·<_ ‰‚Ì ‹>_{Î÷Ì ‹Îfl√ ¿Îœ÷Ì, ‹ıÿÎfi‹Î_ ‘Ìfl√_¤Ìfl ⁄fiÌ ⁄Àfi ⁄_‘ ˢ› ±fiı ω«Î›ÎÛ ‰√fl ⁄Λ<‹Î_ ËÎ◊ fiÎ¬Ì …÷Ì, ±fiı »ı‰Àı ’Ï÷ ÁÎ√fl‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ Á‹√˛ ±„V÷I‰fiı ±_ÿfl ‹Î◊<_ fiÎ¬Ì ÿı »ı. ’»Ì ±Î¬Î CÎfl‹Î_ ÿÒ‘ ’̉Π…÷Πω·Ìfi ¿flÌ ÿı÷Ì ÁÏfl÷Îfi<_ ¤Îω Â<_? ·˘À΋Î_ ‹Î◊<_ Á·‰Î¥ flËı ±fiı ‹ŸÿÕ˘ CÎfl‹Î_ Œ›ÎÛ ¿flı ÷ı‹ ∞‰÷flfi˘ ‹˘À˘ ¤Î√ ∞‰Ì «>¿ı·Î T≤©˘fi<_ ‰‚Ì ¤Îω ’Ì÷Î_⁄fl ⁄Î’˘ Œ›ÎÛ ¿flı. μ’fl◊Ì ⁄‘Îfiı CÎCηΉı, Â<_? ¤Îω ÷˘ ⁄΂¿˘fiı ˢ›, ›<‰Îfi˘fiı ˢ›, ωV÷fl‰ÎfiÌ “fi’ΉÀfiÎ Á˙ @›Î_ ‹flÌ √›Î »˘, ÷‹ÎflÎ ⁄Î’fiı ⁄ËÎfl …ı‹Î_ Á_¤Î‰fiÎ »ı ÷ıfi<_ fi΋ … ∞‰fi, T≤©˘ ÷˘ ¿Îœ˘.” ’»Ì Õ˘ÁÌ‹Î ‘>_±Î’>_±Î ◊÷Î_ ±Î‰ı Áÿ˚¤Î√Ì Ë˘›, ’<h΢ Á_V¿ÎflÌ Ë˘› ÷˘ ±fiı ’˛◊‹ ÷˘ ‹Î◊<_ ¿ÎœuÎ ’Ëı·Î_ Õ˘ÁÎfiı ‹Î⁄Î’fiı ÁΫ‰ı. fiÏË÷fl T≤©Îl‹‹Î_ Á˙ T≤©˘ ¬¬ÕÎ‰Ì fiάı, “÷ı ‹ÎflÌ @›Î_› ∞¤ Ω› »ı. ¤>÷¿Î‚fiÎ Á<¬Ì Ïÿ‰Á˘fiı ›Îÿ ¿›ÎÛ ¿flı, ¿Ë_ »<_, Á‹∞ω«ÎflÌfiı ‹Î◊<_ fiά÷Πˢ ÷˘?” ±÷Ì÷fiı μ·ıE«Î ¿flı fiı ‰÷Û‹ÎfifiÌ ‰ıÿfiÎfiı ±ı¿ ‰Îfl ⁄ËÎfl◊Ì ⁄ˆflÎ_ CÎfl‹Î_ ⁄ıÁ‰Î Á˙ ‰Ëı_«Ìfiı ωÁÎflı ’ÎÕuÎ ¿flı. ‰÷Û‹Îfi ±ÎT›Î_, ±ı‹Î_ ±ı¿ fiÎfi˘ ⁄Î⁄˘ fl‹÷˘-fl‹÷˘ fi⁄‚˘ ˢ› I›Îflı ‹Îfi‰Ì ¤>÷¿Î‚fiı ⁄Ë ›Îÿ ’Ì÷Î_⁄fl⁄Î’ÎfiÎ ¬ÎÀ·Î Á<‘Ì ’ˢ_«Ì √›˘ fiı ¿›ÎÛ ¿flı. g’√‚ÂÌ ⁄Î’<±ı ·A›<_ »ı, “‰›˘T≤© ’Ì÷Î_⁄fl⁄Βαı Ëο· fiάÌ, “ÁÎ_¤Y›<_... ±ı ‹Î÷Ï’÷Îfi˘ fi ’<hÎı ¤Î‰ ’HÎ ’>»˚›˘ Á‹√˛ ±Î_› ±Î‰…ı...” Õ˘ÁÌ‹Î ¿Î‹ ‹>¿Ìfiı ’ˢ_E›Î_ L›Î÷ Ïfi‹_hÎÌ ’»Ì ¿Îfl… ¿›ÎÛ◊Ì Â<_?” ±ıÀ·ı ’Ì÷Î_⁄fl⁄Î’Î ¿Ëı, “ÁÎ_¤Y›<_ ±Î Ë_ ‹˘Ëfi¤Î¥ ’Àı·fiı F›Îflı ‹‚<_ I›Îflı «_«Ìfi˘ ⁄Î⁄·˘ »ı?” ⁄Î’Îfi˘ ’˛ffi ÁÎ_¤‚Ì ’Ò»\_— “‹˘Ëfi¤Î¥ ¿ı‹ »˘?” ±ı ÷fl÷ ¬< ◊¥ ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ Õ˘ÁÌ‹Î ø˘‘◊Ì ‘˛>…‰Î ‹_ÕuÎ_. Õ˘ÁÎfiı ±ı¿ Ω›... ‹fiı Á‹Ω‰ı, “¤√‰ÎfifiÌ ¿ıÀ·Ì œÌ¿˘ ‹ÎflÌfiı ¿Ëı, “¿Ë_ »\_ ‹>_√Î ‹flÌ Ïfl›˘, ‹Ëıfl⁄ÎfiÌ »ı, ÷‹Î‹ μz˘√‘_‘Îfi˘ ¿Îfl˘⁄Îfl ⁄Lfiı «_«Ìfiı flÎ_Õuı ‰ÌÁ ‰flÁ ◊›Î_.” ±ÎÀ·˘ μ’fl◊Ì ’˛ËÎfl ÷˘› ÿÌ¿flα˘±ı Á_¤Î‚Ì ·Ì‘˘ »ı, ‹fiı @›Î_› ’HÎ ’>»‰Î’b_ ’Ì÷Î_⁄fl⁄Î’˘ ⁄˘S›Î ‰√fl fi flèÎÎ, “‹fiı ±ı‹ ¿ı fiÏË fiı flèÎ<_ fi◊Ì, ‹fiı ‹ÎflÌ flÌ÷ı ∞‰‰ÎfiÌ ÷ı‹HÎı Á‰·÷ ¿flÌ ⁄Ì…\_ CÎfl ‹Î_Õu<_ ˢ› ±fiı ¤√‰Îfiı Á΋<_ Ωı›<_ ˢ›.” Õ˘ÁÌ ±Î’Ì »ı. …ı ¿_¥ ¬«Û ¿fl<_ ÷ı ⁄‘<_ ’<h΢ Ïfi¤Î‰Ì ·ı »ı.” ¿_À΂Ìfiı ¿Ëı, “ˉı ÷˘ ¤√‰Îfi ‹ÎflÎ Á΋<_ Ωı‰ı ÷˘ ËÎ_™, ±ı‹fiÎ ±ı¿±ı¿ ‰Î@›ı ∞‰÷flfiÌ ÁÎ◊Û¿÷Î T›@÷ ◊÷Ì Ë_ ±Î ¿Î_÷Î¿Î¿Ì flÎ_ÕuÎ_, ±Î ÂÎ_÷Î⁄Ëıfi flÎ_ÕuÎ_, ±Î Ωı¥ Â@›˘... ‹˘Ëfi¤Î¥ ’Àı· ±ıÀ·ı ±√˛√H› ‹ÏHÎ⁄Ëıfi flÎ_ÕuÎ_, Ëı ÿÌfiÎfiÎ◊, ˉı ‹ÎflÎ Á΋<_ Ωı, μz˘√’Ï÷ ±fiı ‹<_⁄¥fiÎ ’Ò‰˝ ÂıflÌŒfiÌ ±Î ‰Î÷ »ı. ’<h΢fiı ±‹ÎflÎ ’ÎÏfi›Î Á΋ı› fi…fl fiÎA› ‹ÎflÎ ’˛¤<.” ‹Y›Î ÷˘ ÷ı±˘ ¿Ëı, “±Î …ı ¿_¥ »ı ÷ı ±‹ÎflÎ Ï’÷ÎfiÎ Õ˘ÁÎ ‹Î_ÿÎ ’ÕuÎ. ‹◊<fl ÷ı‹fiı Õ˘. ’Àı·ÁÎËı⁄ ’ÎÁı ’˛⁄‚ ’<fl<ÊÎ◊Ûfi<_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ±‹ÎflÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷ÎfiÌ Áı‰Î ·¥ √›˘. ’Àı·ÁÎËı⁄ı ⁄Î’Îfiı ÷’ÎV›Î ±fiı …HÎÎT›<_,

±ˆÁÌ ¿flfiÌ ¿fl «·˘...

ÂOÿÁ_‘Îfi

11

ËÎV›-ÂOÿÁ_‘Îfi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

12

á Ï¿flHÎ «Î_’ÎfiıflÌ

¤Î

2÷‰WÎÛ ±fiı Á_ÁÎ2fiı ÁΈ2ÎWÀˇfiÌ ¤>Ï‹±ı hÎHÎ ‹ËÎfi ω¤>Ï÷±˘fiÌ ¤ıÀ ±Î’Ì »ı. À_¿Î2Î √΋ı ÁI›Î◊Û ’˛¿ÎÂfiÎ 2«Ï›÷Î V‰Î‹Ì ÿ›Îfi_ÿ Á2V‰÷Ì, ‰‰ÎÏHΛΠ√΋ı lÌ‹ÿ 2Î…«_ƒ ±fiı ’˘2⁄_ÿ2ı ‹ËÎI‹Î √Î_‘ÌfiÌ ¤ıÀ ±Î’Ì »ı. lÌ‹ÿ 2Î…«_ƒı ±ÎK›Î„I‹¿ ZÎıhÎı ±Î√‰Ì Ï¿flHÎ «Î_’ÎfiıflÌ »Î’ ∂’ÁÎ‰Ì »ı. ÿÏZÎHÎ ±ÎÏ¡¿ÎfiÎ ‰Á‰ÎÀ ÿ2Ï‹›Îfi √Î_‘Ì∞fiı ±K›ÎI‹ ±fiı ‘‹Û ±_√ı ∂¤Ì ◊›ı·Ì ‹Ò_{‰H΋Î_ lÌ‹ÿ∞±ı ›◊Î◊Û ‹Î√ÛÿÂÛfi ±Î’ı·_. √Î_‘Ì∞ lÌ‹ÿ∞fiı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎK›Î„I‹¿ √fl ‹Îfi÷Î. lÌ‹ÿ 2Î…«_ƒfiı ÁÎ÷ı¿ ‰WÎÛfiÌ ™‹2ı ΩÏ÷V‹2HÎ iÎÎfi ◊›ı·_. I›Î2◊Ì ÷ı‹fiÌ ‰ˆ2ÎB›‰ÚÏkÎ ‰‘‰Î ‹Î_Õı·Ì. ÷ı2ı¿ ‰WÎÛfiÌ ™‹2ı Ï’÷ÎfiÌ ÿ¿Îfiı ⁄ıÁ‰Îfi_ Âw ¿2ı·_. ÿ¿Îfiı fi‰2ÎÂfiÎ Á‹›ı ’HÎ ÷ı‹fi_ ‰Î«fi, ‹fifi «Î·÷_ 2Ëı÷_. ‰‰ÎÏHΛÎ◊Ì ‹˘2⁄Ì ±fiı I›Î_◊Ì ‹_⁄¥ ÷ı±˘fi_ 2Ëı‰Îfi_ ◊›ı·_. ÷ı±˘ ËÌ2΋˘÷Ìfi˘ ·Î¬˘fi˘ ‰ı’Î2 ¿2÷Î. ⁄ËÎ2◊Ì √ÚËV◊ »÷Î_ ±_÷2◊Ì ‰Ì÷2Î√Ì ±ı‰Î lÌ‹ÿ 2Î…«_ƒfiÌ ±‰V◊Î ÷˘ -“ÿıË »÷Î_ …ıfiÌ ÿÂÎ, ‰÷ı˝ ÿıËÎ÷Ì÷, ÷ı iÎÎfiÌfiÎ «2H΋Î_, ˢ ‰_ÿfi ±√ÏHÎ÷” …ı‰Ì Ë÷Ì μz˘√2÷ ∞‰fi‹Î_◊Ì ’HÎ ÷ı±˘ ‰E«ı ‰E«ı ±ÎI‹g«÷fi ¿2‰Î ‹ÎÀı ‹_⁄¥ »˘ÕÌfiı ±ı¿Î_÷ V◊‚˘‹Î_, ‰fi-…_√· ¿ı ’ËÎÕ˘‹Î_ CÎH΢ ‰¬÷ ±ı¿·Î «ÎS›Î …÷Î. ’˘÷ÎfiÌ ’ıœÌ±ı ÷ı±˘ ¿ËÌfiı …÷Î ¿ı F›Î_ Á‘Ì ’˘÷ı ·¬ı fiÏË I›Î_ Á‘Ì ¿˘¥±ı ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi˘ ’hÎT›‰ËÎ2 fi ¿2‰˘.

ωω‘Î

¤Î2÷Ì› ÷’˘‰fi Á_V¿ÚÏ÷fi<_ V‹2HÎ ¿2Ή÷<_ lÌ‹ÿ˚ 2Î…«_ƒ ωËÎ2 ¤‰fi CÎ_ÏÀ›Î ’ËÎÕ ¥Õ2

lÌ‹ÿ 2Î…«_ƒ «2˘÷2, ÁΈ2ÎWÀˇ ±fiı ¥Õ2fiÎ Õ_√2‹Î_ ±ı¿Î_÷‹Î_ ¤˛‹HÎ ¿2÷Î. ±ı‹Î_fi_ ±ı¿ ÁΑfiÎV◊‚ ÷Ì◊ÛV◊‚ ÷ı CÎ_ÏÀ›Î ’ËÎÕ, ¥Õ2. ¥. Á. 1896◊Ì lÌ‹ÿfi_ ¥Õ2‹Î_ ±Î‰‰Îfi_ Âw ◊›ı·_. ±ÎI‹g«÷fiÎ◊ı˝ ÷ı±˘ hÎHÎ ‰Î2 ¥Õ2 ±Î‰ı·Î ±fiı …_√·-Õ_√2΋Î_ ±ı¿Î_÷ V◊‚˘±ı ¤˛‹HÎ ¿2÷Î 2Ëı÷Î. ÷ı±˘ ’ËÎÕ˘ ±fiı √ŒÎ±˘‹Î_ Ïfi¤Û›’HÎı ±fiı Ïfi—Á_√’HÎı ω«2÷Î 2Ëı÷Î. ±ÎI‹iÎÎfifiÌ 2˘‹ı2˘‹ ¬‹Î2Ì Ω√Ì ∂ÃÌ Ë÷Ì, ÷ıfiÌ ±·¬‘>fiÌ‹Î_ gÁË, ‰ÎCÎ, ‰fl ±ÎÏÿ gËÁ¿ ’˛ÎHÎ̱˘fiÌ √ŒÎ‹Î_ …¥fiı K›ÎfiÎwœ ÿÂ΋Î_ ¿·Î¿˘fiÎ ¿·Î¿˘ V‰w’Îfi_ÿfiÌ ‹˘… ‹ÎHÎ÷Î ±fiı Á‰ÛhÎ ÂÎ_Ï÷ ’˛Á2÷Ì. ’Ï2HÎ΋ı gËÁ¿ ’˛ÎHÎ̱˘fiÌ T≤Ï÷ ’HÎ ÂÎ_÷ ◊÷Ì CÎ_ÏÀ›Î ’ËÎÕ‹Î_ ωËÎ2-ÁΑfifi˘ lÌ‹ÿ∞fi˘ 2˘‹Î_«¿ ’˛Á_√ ¿_¥¿ ±Î‰˘ »ı— ±ı¿ ‰¬÷ ¤Ò2Î⁄ΉÎfiÌ √ŒÎ‹Î_ ÷ı±˘ K›ÎfiV◊ ◊›Î Ë÷Î. I›Î_ ⁄ËÎ2◊Ì ‰ÎCÎ ±ÎT›˘. lÌ‹ÿ∞fiÎ ’2‹ÂÎ_÷ ÏÿT›÷Τ2Ì ÷ı… ±fiı ÿ›ÎfiÎ_ {2HÎ ‰ËΉ÷Î

ÁÎ_ÏfiK›‹Î_ ±Î‰÷Î_ …, ÿÂÛfi ◊÷Î_ … ‰ÎCÎfiÌ T≤Ïk΋Î_ ’·À˘ ±ÎT›˘. ±…⁄ «‹I¿Î2 ◊›˘, ‹Î2‰ÎfiÌ …L‹Ω÷ gËÁ¿ T≤ÏkÎ Ë÷Ì ÷ı ΩHÎı @›Î_› ÿÒ2 «Î·Ì √¥ ±fiı ÿÌfiÎfiÎ◊ı ’˛ı‹ÎQ≤÷ gÁ«÷Ì ÿ›Îº„WÀ ÷ıfiÎ ’2 ‹Î_ÕÌ ¿ı - “±Î ’˛ÎHÎÌ ’˛Ï÷⁄˘‘‰Î ›˘B› »ı,” ±ı‹ Ïfi‹Û‚iÎÎfi◊Ì ΩHÎÌ lÌ‹ÿ∞±ı ‰ÎCÎfiı μtıÂÌfiı ΩB≤÷ ¿›˘˝ ¿ı “Ëı ‹˘Ëfi, ÷_ ÂÎ_÷ ◊Î ÂÎ_÷, ±Î ÷Î2Î ø˘‘ΉıÂfiı ‹>¿Ì ÿı. ±Î ÷Î2Ì ‰ˆ2⁄Ï©fiı ·¥fiı ÷_ ±Î ±‘‹ÿÂÎfiı ’ÎQ›˘ »ı. ˉı ¶ıWΤΉfiı ÿı‰À˘ ÿ¥ ÿı, ±‹ı ÷Î2˘ μ©Î2 ¿2‰Î ±ÎT›Î »Ì±ı, ‹ÎÀı Á‹∞ Ω... ÷Î2Î ∞‰fifiı Á‘Î2Ìfiı ÷Î2Ì ∂K‰Û√Ï÷ ÁÎ‘Ì ·ı.” ±Î‹ ‰ÎCÎfiı ’˛Ï÷⁄˘K›_ ±ıÀ·ı ÷ıfiı ¤Îfi ±ÎT›_ ±fiı ¤>·fi˘ ’çÎkÎÎ’ ¿2‰Î ·ÎB›˘. lÌ‹ÿ∞±ı ¿2HÎΤflÌ fi…2◊Ì ’fi— ÷ıfiı gÁE›˘, ±ı◊Ì ÷ı ÂÎ_÷ ◊¥ √ŒÎ‹Î_◊Ì «ÎS›˘ √›˘. ¥Õ2fiÎ ‹ËÎ2ÎΩ ÿ˘·÷gÁË∞fiı ¥Õ2 ’˛ÿı ±_√ı lÌ‹ÿ∞±ı ±Ï¤’˛Î› ±Î’ı·˘ ¿ı “±Î ’˛ÿıÂfiÎ_ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ’˛Î«Ìfi V◊Îfi Ωı÷Î_ ÷ı ‹fiı ±Á·fiÌ, ÷ı‹Î_ ‰ÁfiÎ2α˘fiÌ ’>HÎÛω…›Ì ±fiı ÷ı‹fiÌ ±ÎÏ◊˝¿, fiˆÏ÷¿ ±fiı ±ÎK›Î„I‹¿ μLfiÏ÷fi˘ ’2Ή˘ ±Î’ı »ı. …\±˘, ÷‹Î2˘ ≥ÕÏ2›˘ √œ, ÷ıfiÌ μ’2fiÎ_ …ˆfi ÿı2ÎÁ2˘, w¬Ì 2ÎHÎÌfi_ ‹ÎÏ‚›_, 2H΋·fiÌ «˘¿Ì, ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ √ŒÎ±˘ ±fiı ±ÎˆWÎÏ‘ ‰fiV’Ï÷... ±Î ⁄‘_ ±·ÎˆÏ¿¿ A›Î· ±Î’ı »ı. Ï…fi ÷Ì◊*¿2˘fiÌ »ıS·Ì «˘‰ÌÁÌfiÎ ’Ëı·Î ±ÎÏÿfiÎ◊ ±fiı »ıS·Î ‹ËΉÌ2 V‰Î‹ÌfiÎ_ fi΋ ±Î’ı ÁÎ_¤Y›Î_ ËÂı. Ï…fi ÂÎÁfifiı ’>HÎÛ’HÎı ’˛¿ÎÏÂ÷ ¿2fiÎ2Î ±Î »ıS·Î ÷Ì◊*¿2 ±fiı ÷ı±˘fiÎ ÏÂW› √Έ÷‹ ±ÎÏÿ √HΑ2˘ ω«2ı·Îfi˘ ¤ÎÁ ◊Λ »ı. ÷ı±˘fiÎ ÏÂW›˘ Ïfi‰ÎÛHÎfiı ’ÎQ›Î, ÷ı‹Î_fi˘ ±ı¿ ’λ‚ 2ËÌ √›ı·˘, …ıfi˘ …L‹ ±Î ¿Î‚‹Î_ ◊›ı·˘ »ı ÷ıfiÎ◊Ì CÎHÎÎ_ ∞‰˘fi_ ¿S›ÎHÎ ◊‰Îfi˘ Á_¤‰ »ı...” ‰À΋HÎfiÎ …ˆfi ‹ÏfilÌ ·CÎ2Î… V‰Î‹Ì∞ ÷◊Î ±L› » ‹Ïfi±˘ ÁÎ◊ı lÌ‹ÿ∞ Õ_√2΋Î_ ¤˛‹HÎ ¿2÷Î_ ¿2÷Î_ ’ËÎÕ ’2 ’ˢ_E›Î. CÎ_ÏÀ›Î ’ËÎÕ‹Î_ ωËÎ2 ‰¬÷ı 2Î…«_ƒ∞±ı ±ı¿ Ï·Π’2 ⁄ıÁÌfiı ‹Ïfiḻ˘fiı μ’ÿı ±Î’ı·˘ ¿ı, “Ëı ‹Ïfi±˘, ±Î … ’˛I›ZÎ ÏÁ©Ï·Π»ı. ±Î…ı ±ËŸ ÏÁ©fi_ Á¬ ’˛I›ZÎ ±fi¤‰Î›_ »ı, …ı◊Ì ±Î …B›Îfiı @›Î2ı ’HΠωV‹Ú÷ ¿2¢ fiÏË... ±Î ⁄‘Ì ±ÿ˚¤÷ „@÷±˘ ±ÎI‹Î …ı‹ …ı‹ ¨«˘ ±Î‰ı, ÷ı‹ ÷ı‹ ’˛√À ◊Λ »ı. fiÌ«ıfiÌ ÿÂΉ΂˘ ∞‰ ÷ı ¨«Ì ÿÂΉ΂ΠiÎÎfiÌfi_ V‰w’ …ı‹ »ı ÷ı‹ ΩHÎÌ Â@÷˘ fi◊Ì, ’HÎ ›˘B›÷Î ’˛ÎM÷ ◊Λ, ±fiı μE« ÿÂ΋Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÿı¬Ì ¿ı, ±◊ÎÛ÷˚ ‹ÎÏ‹˝¿ Ëı÷±˘ Á‹∞ ¿ı.” ¿Î‚Î_÷2ı ±Î ÏÁ©Ï·Îfi_ ‹ÎËÎI‹› ‰‘÷_ 2èÎ_. ·CÎ2Î… V‰Î‹Ì, ’>F› ¤Î¥lÌ, ’>F› ⁄˛õ«Î2Ì∞ ÷◊Î lÌ‹ÿ∞fiÎ ‹‹ZÎ±˘, ¤@÷…fi˘ ±Î …B›Î ’2 ’‘Î2Ìfiı ¤Î‰’>‰Û¿ ¤„@÷ ¿2‰Î ·ÎB›Î. ±Î …B›ÎfiÌ VQ≤Ï÷fiı K›Îfi‹Î_ 2άÌfiı ±ËŸ ±Îl‹ V◊Î’‰Îfi_ ω«Î2Λ_. ±ı ω«Î2HÎ΋Î_◊Ì lÌ‹ÿ 2Î…«_ƒ ωËÎ2 ¤‰fi ±fiı ’»Ì◊Ì lÌ‹ÿ 2Î…«_ƒ ÏfiΩP›ÎÁ ‹_Õ’ ÷◊ΠωËÎ2 ¤‰fi ÀˇVÀ - CÎ_ÏÀ›Î ’ËÎÕfi_ Á…Ûfi ◊›_. ¥Õ2fiÎ ’ËÎÕ‹Î_ ’˛¿ÚÏ÷fiÌ √˘ÿ‹Î_ ’2‹ ÂÎ_Ï÷‹› ‰Î÷Ή2H΋Î_ ÁΑ¿˘fiı ±ÎI‹g«÷fi ¿2‰Î ‹ÎÀı ±Î ±Îl‹fi_ V◊‚ Á‰Û ‹ÎÀı K›ÎfiοWÎÛ¿ ⁄fiÌ 2èÎ_ »ı. ¥. Á. 1899‹Î_ lÌ‹ÿ∞±ı ¥Õ2fiÎ CÎ_ÏÀ›Î

lÌ‹ÿ flÎF«_ƒ∞fiÌ 150‹Ì …L‹…›o÷Ì

August 4, 2017 à ±˘√VÀ 4, 2017

’ËÎÕfiÌ ÿı‰¤>Ï‹fiı ±·_¿Ú÷ ¿2Ì. ÷ı±˘ CÎ_ÏÀ›Î ’ËÎÕfiÌ ÏÁ©Ï·αı ’˛◊‹ ‰Î2 ’‘ΛÎÛ I›Î2ı ÷˘ ÷ı …_√·Ì {ÎÕ‰Î_-{Î_¬2Î_◊Ì CÎı2Λı·Ì Ë÷Ì. ‰ÎCÎ …ı‰Î_ gËÁ¿ ’Â±˘fi˘ ‰ÎÁ 2Ëı÷˘. ÏÁ©Ï·Π…‰Î ‹ÎÀı ¿˘¥ T›‰„V◊÷ 2V÷˘ fiˢ÷˘. ±ıÀ·ı ÷ı ‰¬÷fiÎ ‹ËÎ2ÎΩ gË‹÷gÁË∞fiÌ ’2‰Îfi√Ì ‹ı‚‰Ì ¿Î«Ì ’√ÿ_ÕÌ ⁄fiΉı·Ì. ¥. Á. 1938‹Î_ ÏÁ©Ï·ΠŒ2÷ı ÿı2Ìfi_ Ïfi‹ÎÛHÎ ¿2‰Î‹Î_ ±ÎT›_. ÿı2Ì-‹_Ïÿ2fiÎ ⁄Î_‘¿Î‹ ’>HÎÛ ◊÷Î_ ÷ıfiÌ ⁄Î…\‹Î_ ‹‹ZÎÎ◊a±˘fiı 2Ëı‰Î ‹ÎÀıfiÎ ±˘2ÕÎ ÷◊Î V‰ÎK›Î› ¤„@÷ ‹ÎÀı fiÎfiÎ √fl‹_Ïÿ2fiÌ 2«fiÎ ¿2‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. ±Î Á‰Û ¿Î›Û ¿2‰Î‹Î_ ‰ÕηÌfiÎ lıqÌ ‹ÏHηη ‹Î‘‰∞ ÿ˘Â̱ı ¤„@÷¤Î‰’>‰Û¿ ÁË›˘√ ±Î’ı·˘. ¥. Á. 1940‹Î_ ±Îl‹fiÎ ‹A› ÿÎ÷Î Ï√2‘2·Î· ‹fiÁ¬¤Î¥ ·Ì‹Õ̉΂ÎfiÎ ¿À_⁄ ‰÷Ì Á¬ÌÿÎÁ Ï√2‘2·Î·ı ÚlÌ‹ÿ 2Î…«_ƒ ωËÎ2 ¤‰fi ±Îl‹ ÀˇVÀfiÌ 2«fiÎ ¿2Ì. ¥. Á. 1940‹Î_ ÏÁ©Ï·Π’2 lÌ‹ÿ∞fiÌ ’Îÿ¿Î∞fiÌ ’‘2΋HÎÌ ¿2‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. 1942‹Î_ ¤√‰Îfi Á‹Ï÷fiÎ◊fiÌ ‘Î÷fiÌ ’˛Ï÷‹Î∞ ’‘2Ή‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. ÏÁ©Ï·ÎfiÌ Á΋ıfiÌ ¨«Ì Àı¿2Ì ’2 1943‹Î_ lÌ «_ƒ’˛¤fiÎ_ ’√·Î_fi_ V◊Î’fi ¿2‰Î‹Î_ ±ÎT›_. ±Î…ı ÷˘ ±Î ’√·Î_ Œ2÷ı ‹_Ïÿ2fi_ Ïfi‹ÎÛHÎ ◊›_ »ı. 1947‹Î_ V‰ÎK›Î› ‹_Ïÿ2fi_ Ïfi‹ÎÛHÎ ¿2Ì ÷ı‹Î_ lÌ‹ÿ 2Î…«_ƒfiÎ Ï«hÎ’ÀfiÌ V◊Î’fiÎ ¿2‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. ±Î‹ μkÎ2˘kÎ2 ±Î V◊Îfifi˘ ω¿ÎÁ ◊÷˘ 2è΢ »ı. ÁΑ¿˘ ‹ÎÀı ÁΑfiÎfi_ ‘΋ ±fiı ¤@÷˘ ‹ÎÀı ÷Ì◊ÛV◊ÎfiÁ‹_ ±Î V◊Îfi ⁄fiÌ 2èÎ_ »ı. ±Î…ı ÷˘ μ’2 «Õ‰Î ‹ÎÀı T›‰„V◊÷ ’√Ï◊›Î ⁄Î_‘‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ±Î ’Ήfi ÷Ì◊Û¤>Ï‹ ’2 ωfi˘⁄Î ¤Î‰ı, V‰Î‹Ì ÁËΩfi_ÿ∞, ¿Îfi∞V‰Î‹Ì, ’>H›Ï‰…›∞, ¤Îfiω…›∞ ‹ËÎ2Î…, ±Îfi_ÿCÎfiÁ>Ï2∞, lÌ 2΋«_ƒ‹Ïfi, T≤Ï©«_ÿ∞, 2ωÂ_¿2 ‹ËÎ2Î…, ’_ÏÕ÷ ⁄ı«2ÿÎÁ ‰√ı2ı ±fiı¿ Á_÷˘, ‹Ïfi±˘ ±fiı ω¶Îfi˘±ı ’√·Î_ ’ÎÕuÎ_ »ı. ¥Õ2 ωËÎ2 ¤‰fi‹Î_ ’>…›lÌ ±ÎI‹Îfi_ÿ∞, ’>…› lÌ √˘¿‚¤Î¥, ⁄ËıfilÌ Áfi_ÿÎ⁄Ëıfi, ’>…› lÌ ¬˘¬ÎHÎÌ, ’>…› lÌ 2οı¤Υ {‰ı2ÌfiÎ_ V‰ÎK›Î›-g«÷fi ’HÎ ◊÷Î_ 2Ëı »ı. ωfi˘⁄Î ¤Î‰ı ±ÎÃ‹Ì ΩL›±ÎflÌ, 19’9fiÎ 2˘… CÎ_ÏÀ›Î ’ËÎÕ ’2 ’‘ÎRÎÎÛ Ë÷Î. ÷ı‹fiÎ ’˛‰«fi‹Î_ ±Î ¤>Ï‹ ±_√ı ’˘÷ÎfiÌ ·Î√HÎÌ T›@÷ ¿2÷Î_ ÷ı‹HÎı …HÎΉı·_ ¿ı “±Î V◊Îfi ⁄Ë Á_ÿ2 »ı. ±Î‰Î_ V◊Îfi˘ ¤˘B›’˛‘Îfi ⁄fiΉΛ »ı, ’HÎ ÷‹ı ÷ıfiı ÁΑ¿˘fiÌ ÁΑfiÎ ‹ÎÀı ⁄fiÎT›_ »ı ÷ı ’˛Â_ÁfiÌ› »ı. ±Î’HÎÎ_ ‘‹ÛÂÎj΢‹Î_ ÷˘ ±Î‰Î_ V◊Îfi˘fiı iÎÎfi’˛Î„M÷ ‹ÎÀıfiÎ_ … ÁΑfi˘ √HΉ΋Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î‰Î V◊Îfiı iÎÎfi ’˛ÎM÷ ¿2Ì ·ı‰Î ‹ÎÀı ∑B‰ıÿ‹Î_ ±ı¿ f·˘¿ »ı. ÷ıfi˘ ±◊Û ±ı »ı ¿ı iÎÎfiÌfi˘ …L‹ @›Î_ ◊Λ »ı, ¿ı …›Î_ ‰Î_¿Î«>¿Î 2V÷Î Ë÷Î, Õ_√2α˘ Ë÷Î ±fiı fiÿ̱˘fiÎ Á_√‹˘, I›Î_ iÎÎfi̱˘fiÎ …L‹ ◊Λ ±ı‰Ì ’2_’2Î ±Î ÿı‹Î_ «Î·Ì. ÷‹ı ±Î V◊Îfifiı ⁄Ë Á_ÿ2 ¿›* »ı. ±Î¬Î› Á‹Î…fiı ‹ÎÀı iÎÎfi ’˘WÎHÎfi_ V◊Îfi ◊¥ ¿ı »ı. ±ÎK›Î„I‹¿ º„WÀ±ı ¿Î›Û¿÷ÎÛfiı Ωı ‰¬÷ ‹‚ı ±fiı ±Î‰Î_ V◊Îfi˘ Ωı ˢ› ÷˘ Ïfi2Î_÷ı 2Ëı‰Î› ±fiı ◊˘ÕÎ Á‹›fiı ‹ÎÀı ¿Î‹fiı ÷◊Î Á_ÁÎ2fiı ¤>·Ì …¥ ÁΑfiÎ ¿2Ì Â¿Î›. ±Î ±Îl‹-ωËÎ2 ¤‰fifi_ ‹>‚ K›ı› iÎÎfi, g«÷fi ±fiı ¤„@÷fi_ »ı. ±ËŸ ÁΑ¿˘ ±Î‰ı »ı ±fiı ÷ı±˘fiı ÁΑfiÎ ‹ÎÀıfiÌ ±fi¿>‚÷Î ¿2Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, …ı◊Ì ÁΑ¿fiÌ Â„@÷ ω¿Áı ±fiı ±ıfi˘ ·Î¤ ’HÎ ⁄ÌΩ±˘fiı ‹‚ı ÷ı ‹ÎÀıfiÎ Á‰Û ’˛›Ifi˘ ¿2‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ωËÎ2 ¤‰fi ±K››fi, g«÷fi ±fiı ±P›ÎÁÎ◊ı˝ »ı. ¤Î2÷Ì› ‹>‚ Á_V¿ÚÏ÷ ÷’˘‰fi‹Î_ ω¿ÁÌ ±fiı ’Î_√2Ì »ı. ±ı 2Ì÷ı ±Î ωËÎ2 ¤‰fi ’HÎ ±ı¿ ÷’˘‰fi »ı. lÌ‹ÿ 2Î…«_ƒ∞±ı ±Î V◊Îfifiı …ı ÏÁ©Ï·Π±◊ÎÛ÷˚ iÎÎfiÏ·Π±Î’Ì ¤Îωfi_ ÿÂÛfi ¿2Ήı·_ »ı ÷ıfiı ±Î ÷’˘‰fi‹Î_ iÎÎfi ±fiı ÁIÁ_√ ‹Î2Œ÷ ÁΈ Œ‚̤>÷ ¿2‰Î ’˛›ÎÁ ¿2ı »ı. á ·ı¬¿ ¿‹˝ÂÌ· ’hοÎfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


±˘√VÀ 4, 2017 August 4, 2017

13

√…flÎ÷

√…flÎ÷‹Î_ lΉH΋Î_ ‹ıCÎ÷Î_Õ‰— ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ ±Ï÷T≤„WÀ◊Ì ÷⁄ÎËÌ

√…flÎ÷‹Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿ◊Ì ÷ÎflÎ∞ ÁΩ˝¥ »ı. ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·Î‹Î_ ÕÌÁÎ, ‘ÎfiıflÎ, ’ηfi’fl‹Î_ ⁄Îflı‹ıCÎ ¬Î_√Î ◊‰Î◊Ì ±Î‰ı·Î ’Òfl‹Î_ ‰ÎËfi˘ ’HÎ ÷HÎÎ¥ √›Î_ Ë÷Î_. (Œ˘À˘Á˙…L›— À˚ωÀfl-±ı±ıfi±Î≥) (…‹HÎı) ’ÒflfiÎ ¿ÎflHÎı ÁΩ˝›ı·Ì ’Ïfl„V◊Ï÷fiÎ ÏfiflÌZÎHÎ ‹ÎÀı ±‹ÿΉÎÿ ±Î‰ı·Î ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ‹˘ÿ̱ı ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ⁄ıÿ ⁄˘·Î‰Ì flÎË÷Ïfi‰ÎflHÎ ‹ÎÀıfiÎ_ ’√·Î_fiÌ ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— www.pmindia.gov.in)

’ηfi’fl/±‹ÿΉÎÿ— Á˙flÎWÀˇ-¿E», ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷ ’»Ì ‹ıCÎflÎΩ±ı μkÎfl √…flÎ÷‹Î_ ‹ıCοËıfl ¿fl÷Î_ ±Ï÷T≤„WÀ◊Ì ¤Îflı ÷⁄ÎËÌ ‹«Ì √≥ »ı. ¤Îflı ’Òfl◊Ì ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ ÷ÎflÎ∞ ÁΩ˝≥ √≥ »ı. √…flÎ÷‹Î_ ‰flÁÎÿÁ_⁄_Ï‘÷ CÎÀfiα˘‹Î_ ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ 150◊Ì ‰‘fiÎ Q≤I› ◊›Î »ı. 50 ËΩfl◊Ì ‰‘ ·˘¿˘fi_ V◊‚Î_÷fl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. 11 ËıÏ·¿˘MÀfl˘ ¶ÎflÎ ⁄«Î‰ ¿Î‹√ÌflÌ ËÎ◊ ‘fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. μkÎfl √…flÎ÷‹Î_ ±Ï÷T≤„WÀfiÎ ¿ÎflHÎı Á˙◊Ì ‰‘ ’ÎÀHÎ ±fiı ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·˘ ’˛¤Îω÷ ◊›Î »ı. ‹ıCÎflÎΩfiÎ ÷Î_Õ‰◊Ì ±Î‰ı·Î ’ÒflfiÎ ¿ÎflHÎı ÁıÓ¿Õ˘ ·˘¿˘ Q≤I› ’ÎQ›Î »ı. ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎfiÎ ¿Î_¿flı… ÷η¿ÎfiÎ ¬ÎÏfl›Î √΋fiÎ ±ı¿ … ’fl̉ÎflfiÎ 17 ÁP›˘fiÎ Q≤I› ◊›Î »ı. ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ ±Î¿ÎÂÌ ±ÎŒ÷ı V◊‚ I›Î_ …‚ ¿›* »ı ±fiı ±ıfiÕ̱Îfl±ıŒ-·U¿flfiÎ …‰Îfi˘fiÌ Á÷÷ ⁄«Î‰¿Î‹√ÌflÌ ‰E«ı ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎfiÌ wHÎÌ fiÿÌ‹Î_◊Ì ¬ÎÏfl›Î √΋fiÎ ±ı¿ … ’fl̉ÎflfiÎ 17 Q≤÷ÿıˢ ‹‚Ì ±ÎT›Î Ë÷Î. ¬ÎÏfl›Î √΋‹Î_ ÿıÁÎ∞ Ãο˘flfiÎ » ¤Î≥±˘fiÎ ’fl̉Îfl‹Î_ ˉı ‹ÎhÎ ±ı¿ … T›„@÷ ⁄«Ì »ı. ±Î …‚’˛·›‹Î_ Q≤I›±Î_¿ Ë…\ ‰‘‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ »ı. ·U¿flfiÎ …‰Îfi˘, V◊ÎÏfi¿ fiÎ√Ïfl¿˘ ±fiı ±ıfiÕ̱Îfl±ıŒfiÌ ÀÌ‹˘ ËıÏ·¿˘MÀfl˘fiÌ ‹ÿÿ◊Ì ±Áfl√˛V÷˘fiı ¢‘Ìfiı Á·Î‹÷ V◊‚ı ’ˢӫÎÕÌ flËÌ »ı. Ãıfl Ãıfl ËΩfl˘ ’Â±˘fiÎ Q≤÷ÿıˢ fi…flı ’Õı »ı. ¬ÎÏfl›Î √΋fiÌ ÿCνÀfiÎ …‚’˛·› ¿ıÀ·˘ ¤›Îfi¿ Ë÷˘ ÷ıfiÌ ÁÎZÎÌ ’Òflı »ı. ’Òfl ‰E«ı CÎıflΛı·Î Ãο˘fl ’fl̉ÎflfiÎ ÁP›˘±ı ⁄«Î‰‰Î ‹ÎÀı ‹ÿÿ ‹Î√Ì Ë÷Ì ’fl_÷ ⁄«Î‰À<¿Õ̱˘ Á‹›Áfl ’Ë˘Ó«Ì Â¿Ì fiˢ÷Ì. ’ÒflfiÎ’ÎHÎÌ ±˘Áfl÷Î_ … ’Ïfl‰ÎflfiÎ 17 ÁP›˘fiÎ Q≤÷ÿıˢ V◊ÎÏfi¿˘fiı ‹‚Ì ±ÎT›Î Ë÷Î. ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ μ’flÎ_÷ μkÎfl √…flÎ÷fiÎ ±L› ÂËıfl˘ ÕÌÁÎ, ’ηfi’fl, ‘ÎfiıflÎ ÁÏË÷fiÎ √΋˘‹Î_ ’HÎ ’ÒflfiÎ ’ÎHÎÌ ŒflÌ ‰‚÷Î_ …fi∞‰fi ±V÷T›V÷ ◊≥ √›_ »ı. ‘ÎfiıflÎ-¿Î_¿flı… ÁÏË÷ ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·Î‹Î_ 50◊Ì ‰‘fiÎ Q≤I› ◊›Î ˢ‰Îfi_ ‹fiΛ »ı. ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎfiÎ ‘ÎfiıflÎ ±fiı ÕÌÁ΋Î_ …›Îflı ’ÎÀHÎfiÎ Á‹Ì-ËÎflÌ…flΑfi’fl-ÁÎ_÷·’fl ÁÏË÷fiΠωV÷Îfl˘‹Î_ ’ÒflfiÎ ’ÎHÎÌ

»ı. ÿÎ_÷̉ÎÕ΋Î_ 18, ’ηfi’fl‹Î_ 15, ‰Õ√΋‹Î_ 14, ±‹Ìfl√œ‹Î_ 13 ∫« ‰flÁÎÿ◊Ì …‚’˛·› …ı‰Ì „V◊Ï÷ »ı. ’ÎÀHÎ-ËÎflÌ…‹Î_ ’ÎHÎÌ ŒflÌ ‰‚÷Î_ fiÎ√Ïfl¿˘ ∞‰ ⁄«Î‰‰Î ‘Î⁄ı-»Î’flı «Õ›Î Ë÷Î ±fiı ¿·Î¿˘ Á‘Ì ¤ÒA›Î÷flV›Î ⁄ıÁÌ flèÎÎ Ë÷Î. ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ ¬ÎfiάflÎ⁄ÌfiÎ ±Î_¿ÕÎ Ωı≥±ı ÷˘ 50 ‹Îfi‰Q≤I›, ⁄ı ËΩfl◊Ì ‰‘ ’ÂfiÎ Q≤I›, 451 ‹Î√˘˝ ⁄_‘, 488 ±ıÁÀÌ⁄ÁfiÎ wÀ ⁄_‘, 22725 fiÎ√Ïfl¿˘fi_ V◊‚Î_÷fl, 1641 fiÎ√Ïfl¿˘fiı ⁄«Î‰‰Î‹Î_

Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ¿<· 50 ËΩfl◊Ì ‰‘Îflı ·˘¿˘fi_ V◊‚Î_÷fl ¿flΛ_ »ı. ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎfiÎ 478 √΋Õ΋Î_ ±_‘Îfl’À »ı. ¿<· ’Î_« fiıÂfi· ËÎ≥‰ı ±fiı 153 VÀıÀ ËÎ≥‰ı ⁄_‘ ¿flΛΠ»ı. ’_«Î›÷ ËV÷¿fiÎ 692 flV÷Î ⁄_‘ ¿flΛΠ»ı. √…flÎ÷‹Î_ ‹˘Á‹fi˘ ¿<· 68.52 À¿Î ‰flÁÎÿ √…flÎ÷‹Î_ ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ ‹˘Á‹fi˘ ¿<· ‰flÁÎÿ 68.52 À¿Î ◊›˘ »ı. …ı‹Î_ ¿E»‹Î_ 74.84 À¿Î, μkÎfl √…flÎ÷‹Î_ 104.08 À¿Î, ’Ò‰˝-‹K› √…flÎ÷‹Î_

⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·Î‹Î_ ÁΩ˝›ı·Ì ±Ï÷T≤„WÀfiÌ „V◊Ï÷fi_ ˉΥ ÏfiflÌZÎHÎ ¿fl÷Î ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ÁÎ◊ı ‹A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌ. (Œ˘À˘Á˙…L›— ≥„LÕ›ÎÀ<Õı)

±ÎT›Î. 443 √΋˘ ‰Ì…‚Ì◊Ì ‰_Ï«÷, 69 √΋˘‹Î_ ’̉ÎfiÎ ’ÎHÎÌfiÌ Á‹V›Î ±fiı 90◊Ì ‰‘ √΋˘ Á_’¿ÛÏ‰Ë˘HÎÎ »ı. ’ÎÀHÎ ÂËıfl ÁÏË÷ Ï…S·Î‹Î_ 14 ∫« ‰flÁÎÿ◊Ì Á‹√˛ Ï…S·Î‹Î_ …‚⁄_⁄οÎfl »ı. Á÷÷ hÎHÎ Ïÿ‰Á◊Ì 30◊Ì ‰‘ √΋˘‹Î_ ’ÎHÎÌfi_ V÷fl ›◊Ή÷ »ı. 350 ŒÁΛı·Î fiÎ√Ïfl¿˘fiı ⁄«Î‰Î›Î »ı. flÎ…›‹Î_ ’Õı·Î ¤Îflı ‰flÁÎÿfiÎ ’√·ı ◊›ı·Ì ÷ÎflÎ∞fiÌ Á‹ÌZÎÎ ¿fl÷Î ‹ËıÁÒ·‹_hÎÌ ¤Ò’ıLƒÏÁ_Ë «ÕÎÁ‹Î±ı ¿èÎ_ ¿ı √…flÎ÷‹Î_ ¿<· Q≤I›±Î_¿ 123 ◊›˘ »ı …ı‹Î_ ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·ÎfiÎ 29 fiÎ√Ïfl¿˘fi˘

51.62 À¿Î, Á˙flÎWÀˇ‹Î_ 72.44 À¿Î, ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷‹Î_ 52.46 À¿Îfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. √…flÎ÷fiÎ 50 À¿Î …‚Λ˘ »·¿Î›Î flÎ…›fiÎ …‚Λ˘‹Î_ ’ÎHÎÌfiÌ ±Î‰¿ Á÷÷ «Î· flËı÷Î 38 …‚Λ˘‹Î_ ËÎ≥±ı·ÀÛ ›◊Ή÷ flά‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. 19 …‚Λ˘‹Î_ ±ı·ÀÛ ±fiı 15 Õı‹ ’fl «ı÷‰HÎÌ ±’Î≥ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ flÎ…›‹Î_ 50 À¿Î …‚Λ˘ ¤flÎ≥ √›Î »ı. fi‹˝ÿÎ Õı‹fiÌ Á’ÎÀÌ 118.53 ‹ÌÀfl ’Ë˘Ó«Ì »ı. ’Î_« ¿·Î¿‹Î_ ÁÎ÷ ∫« ‰flÁÎÿ◊Ì ’Ò‰˝ ±‹ÿΉÎÿfiΠωV÷Îfl˘ ’ÎHÎÌ‹Î_ √fl¿Î‰

±‹ÿΉÎÿ‹Î_ Á÷÷ » Ïÿ‰Á◊Ì ¤Îflı ‰flÁÎÿfiÎ ¿ÎflHÎı ÁÎ⁄fl‹÷Ì fiÿÌ‹Î_ ’ÒflfiÌ „V◊Ï÷ »ı. √w‰Îflı ’Î_« ¿·Î¿‹Î_ ÁÎ÷ ∫« ‰flÁÎÿ ¬Î⁄¿÷Î_ ±‹ÿΉÎÿfiÎ ’Ò‰˝ ωV÷Îfl˘ ’ÎHÎÌ‹Î_ √fl¿Î‰ ◊≥ √›Î »ı. fiÿÌ¿Î_ÃÎ_fiΠωV÷Îfl˘‹Î_ ËΩfl˘ ·˘¿˘fi_ V◊‚Î_÷fl ¿flΛ_ »ı. fiÌ«ÎHΉ΂ΠωV÷Îfl˘‹Î_ ¤flΛı·Î ’ÎHÎÌ Ë…\ ±˘Á›Î˝ fi◊Ì I›Îflı ‰flÁÎÿfiÎ ¿ÎflHÎı ÁÎ⁄fl‹÷ÌfiÎ ±Î√‚fiΠωV÷Îfl˘‹Î_ ’Òflfi_ Ωı¬‹ »ı. ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ OS› ÏÁBÔfi· ΩflÌ ¿flΛ_ »ı. ‘fl˘≥ Õı‹‹Î_◊Ì ÁÎ⁄fl‹÷Ì fiÿÌ‹Î_ 116892 ¿›Áı¿ ’ÎHÎÌ »˘Õ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î Ïfl‰fl¡LÀ ’ÎHÎÌ‹Î_ √fl¿Î‰ ◊≥ √›˘ Ë÷˘. ’ÎHÎÌfi_ V÷fl ±Îà eÀ ‰‘÷Î_ ·˘¿˘ ÷‹Î‹ Ï⁄˛… ’fl μ‹ÀÌ ’՛ΠË÷Î.±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ⁄‘‰Îflı ⁄ı ∫« ‰flÁÎÿ ¬Î⁄¿÷Î_ ÏÁ{fifi˘ ¿<· 26 ∫« ‰flÁÎÿ ’Õ›˘ »ı. ±‹ÿΉÎÿ ±ıfl’˘ÀÛfi˘ flfi‰ı ¤Îflı ‰flÁÎÿfiı ¿ÎflHÎı ‘˘‰Î≥ …÷Î_ ±fiı¿ Œ·Î≥À ÕΛ‰ÀÛ ¿fl‰Î‹Î_±Î‰Ì »ı. ’Òfl√˛V÷˘ ‹ÎÀı w. 500 ¿fl˘ÕfiÌ ÁËΛ Á‹√˛ √…flÎ÷‹Î_, μkÎfl √…flÎ÷ ±fiı Á˙flÎWÀˇ‹Î_ » Ïÿ‰Á◊Ì «Î·÷Î ±fiflΑÎfl ‰flÁÎÿ‹Î_ ŒÁΛı·Î ±Áfl√˛V÷˘ ‹ÎÀı ‰ÕÎ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı w. 500 ¿fl˘ÕfiÌ ÁËΛ ΩËıfl ¿flÌ »ı. ‰ÕÎ’˛‘Îfiı ‹_√‚‰Îflı ±‹ÿΉÎÿ ±Î‰Ìfiı ’Ïfl„V◊Ï÷fi˘ ÷Î√ ‹ı‚T›˘ Ë÷˘ ±fiı μE« ±Ï‘¿Îfḻ˘ ÁÎ◊ı ⁄ıÿ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ’»Ì ÁÎ_…ı ËıÏ·@˘MÀfl‹Î_ ‹A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌ ÁÎ◊ı ’Òfl√˛V÷ ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ ±fiı ’ÎÀHÎ Ï…S·Îfi_ ˉÎ≥ÏfiflÌZÎHÎ ¿›* Ë÷_. ‹˘ÿ̱ı ’Òfl√˛V÷˘ ‹ÎÀı w. 500 ¿fl˘ÕfiÌ flÎË÷fiÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì. Q≤÷¿fiı ⁄ı ·Î¬ ±fiı ≥Ω√˛V÷˘fiı 50 ËΩfl ±’ÎÂı. ‹K› √…flÎ÷ ±fiı ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷‹Î_ ’HÎ ‹ıCÎflÎΩfiÌ ±fiflΑÎfl ⁄ıÏÀo√ ‹K› √…flÎ÷ ±fiı ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷‹Î_ ’HÎ ¤Îflı ‰flÁÎÿfiÎ ¿ÎflHÎı …fi∞‰fi ¬˘fl‰Î≥ √›_ »ı. ‰Õ˘ÿflÎfiÌ Ω_⁄‰Î fiÿÌ‹Î_ ’ÒflfiÌ „V◊Ï÷fiÎ ¿ÎflHÎı 17 √΋˘ Á_’¿ÛÏ‰Ë˘HÎÎ ⁄fiÌ √›Î »ı. ‰Õ˘ÿflÎ, Áfl÷, ¤w«, ±ÎHÎ_ÿ, fiÏÕ›Îÿ ÁÏË÷fiÎ ÂËıfl˘ ±fiı ωω‘ √΋˘‹Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿ ’Õ›˘ »ı. Áfl÷‹Î_ √w‰Îflı 24 ¿·Î¿‹Î_ «Îfl ∫« ‰flÁÎÿ◊Ì ÂËıfl ’ÎHÎÌ ’ÎHÎÌ ◊≥ √›_ Ë÷_. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

⁄fiÎÁ fiÿÌ‹Î_ ±Î‰ı·Î_ ¤Îflı ’ÒflfiÎ ¿ÎflHÎı ÕÌÁ΋Î_ fl˘Õ ‘˘‰Î¥ …÷Î_ ‰ÎËfiT›‰ËÎfl ¬˘fl‰Î¥ √›˘ Ë÷˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ı±ıŒ’Ì) (…‹HÎı) ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿfiÎ ¿ÎflHÎı ‹Î√˘˝ ’fl ŒflÌ ‰‚ı·Î_ ’ÎHÎÌ‹Î_◊Ì ÁÎ≥¿· ’fl Á‰Îfl ◊¥ ’ÁÎfl ◊¥ flËı·˘ Ï¿Â˘fl. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ı¿Á’˛ıÁ) ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ‹Ë΋Ëıfi÷ı ⁄Î≥¿ ·¥fiı ’ÎHÎÌ‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊÷˘ ‰ÎËfi«Î·¿. (Œ˘À˘Á˙…L›— fl˘≥ÀÁ˝)


August 4, 2017

14

±˘√VÀ 4, 2017

√…flÎ÷

’Òfl’ÌÏÕ÷˘fiı ÁËΛfi˘ ‘˘‘— ±fiı¿ Á_V◊α˘±ı eÕ ’ı¿ıÀ˚Á ’ˢӫÎÕuÎ_

(ÕÎ⁄ı) ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·Î‹Î_ ∂¤Ì ◊›ı·Ì ’ÒflfiÌ ’Ïfl„V◊Ï÷fiı K›Îfi‹Î_ ·¥ ±fi’‹ Ï‹Âfi ‹˘√flÌ ¶ÎflÎ ’Ò. …¤Υ ÁÎËı⁄fiÎ ‹Î√˝ÿ½fi◊Ì eÕ ’ı¿ıÀ˚Á ÷ˆ›Îfl ¿flÌ flËı·Î V‰›_Áı‰¿˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀfl¤Î¥) (‰E«ı) ÁÎfl_√’flfiÎ ’˛ÏÁ© ¿WÀ¤_…fi ÿı‰ Ëfi‹Îfi∞ ‹_Ïÿfl ¶ÎflÎ ’Òfl’ÌÕÌ÷˘ ‹ÎÀı Á¬ÕÌ ÷◊Î √Î_ÏÛÎfiÎ_ 10,000 eÕ ’ı¿ıÀ˚Á ‹˘¿·Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. (Œ˘À˘— √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi) (…‹HÎı) Á_÷fl΋ ‹_Ïÿfl fiÏÕ›Îÿ ¶ÎflÎ ‹Ëo÷ ’Ò. fl΋ÿÎÁ∞ ‹ËÎflÎ…fiÌ Ïfil΋Î_ 50,000 eÕ’ı¿ıÀ˚Á ±Áfl√˛V÷˘fiı ‹˘¿·Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. (Œ˘À˘— ±¿⁄fl ‹˘Ï‹fi, fiÏÕ›Îÿ)

±‹ÿΉÎÿ— ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·Î‹Î_ μ¤Ì ◊›ı·Ì ’Ïfl„V◊Ï÷fiı K›Îfiı ·≥ ’>fl ’ÌÏÕ÷˘ ‹ÎÀı ±‹ÿΉÎÿ, ‰Õ˘ÿflÎ, ±ÎHÎ_ÿ, fiÏÕ›Îÿ ÁÏË÷ √…flÎ÷¤fl‹Î_◊Ì Á΋ÎÏ…¿ ±fiı V‰ˆÏE»¿ Áı‰Î¤Î‰Ì Á_V◊α˘fiÎ ÁË›˘√◊Ì ·Î¬˘fiÌ Á_A›Î‹Î_ eÕ ’ı¿ıÀ ÷ˆ›Îfl ¿flÌ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰Ì flèÎÎ »ı. flÎF› Áfl¿ÎflfiÎ ±Î’ÏkÎ Ïfi‰ÎflHΠω¤Î√ ÁÎ◊ı Á_¿·fi‹Î_ flËÌfiı Ï…S·Î ¿·ı¿Àfl ’Ì. ¤Îfl÷ÌfiÎ ‹Î√ÛÿÂÛfi Ëı ‰Õ˘ÿflÎ Ï…S·Î ’˛ÂÎÁfiı flÎF›fiÎ ’>fl ±Áfl√˛V÷˘ ‹ÎÀı eÕ ’ı¿ıÀÁ ‹˘¿·‰ÎfiÌ ¿Î‹√ÌflÌ ËÎ◊ ‘flÌ »ı. ±Î μ’flÎ_÷ ±À·ÎÿflÎ ±fiı ¿Îflı·Ì⁄Î√ V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ ‹_Ïÿfl˘fiÎ ÁË›˘√◊Ì 15 ËΩfl eÕ ’ı¿ıÀÁ ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î ±fiı ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·ÎfiÎ ÕÌÁ΋Î_ ’ˢ_«ÎՉ΋Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. 20 ËΩfl ‰‘< eÕ ’ı¿ıÀÁ ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·Î‹Î_ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı ÷ı‹ ’˛Î_÷ ±Ï‘¿ÎflÌ ÕÌ. ±Îfl. ’Àı·ı …HÎÎT›_ Ë÷_.

±ÎHÎ_ÿ Ï…S·Î ¿·ı@Àfl Õ˘. ‘‰· ’Àı·ı ’>fl’ÌÏÕ÷˘fiı ‹ÿÿw’ ◊‰Î ‹ÎÀı ±ÎHÎ_ÿ Ï…S·ÎfiÎ fiÎ√Ïfl¿˘fiı ±’Ì· ¿flÌ Ë÷Ì. …ıfiı T›Î’¿ ’˛Ï÷ÁÎÿ ÁÎ_’Õu˘ »ı. ¿·ı¿Àfl Õ˘. ‘‰· ’Àı·fiÎ ‹Î√ÛÿÂÛfi Ëı ‹Î‹·÷ÿÎfl Á_CÎ‰Ì ÷◊Î fiΛ⁄ ‹Î‹·÷ÿÎfl ωWb¤Î≥ ’Àı·fiÎ fiıΩ Ëı ±Áfl√˛V÷˘ ‹ÎÀı Á<¿Î fiÎV÷ÎfiÎ eÕ ’ı¿ıÀ˘ ÷ˆ›Îfl ¿flÌ ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ‹Îfi‰¿S›ÎHÎ ÷◊Î flÎpˇÏfi‹ÎÛHÎ ±◊ı˝ Á‹Ï’˝÷ ‹˘√flÌ ±fi<’‹ Ï‹Âfi V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ±ÎK›Î„I‹¿, ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ±ı‰QÎ Á΋<ÿÎÏ›¿ ¿ıLƒ ¶ÎflÎ ’HÎ ’Òfl’ÌÏÕ÷˘fiı eÕ’ı¿ıÀ˚Á ‹˘¿·Î›Î »ı. ±fi’‹ Ï‹Âfi ¿ı‚‰HÎÌ, Á‹Î…Áı‰Î, Ïfifl΋› V‰ÎVJ›, Á_V¿ÎflgÁ«fi, ±Î’I¿Î·Ìfi flÎË÷, ’›ÎÛ‰flHÎ Á_‰‘Ûfi ›<@÷ Á‹ÎΩıI◊ÎfifiÌ ±fiı¿Ï‰‘ ’˛‰ÚÏkα˘ ¶ÎflÎ ’˛¤<¤Ï@÷ ±ÿÎ ¿›ÎÛfi˘ Á_÷˘Ê ‹Îfiı »ı ±fiı ÁÿΛ ±Î‰Î_ ¿Î›˘˝‹Î_ ±√˛ıÁfl flËı »ı. √<…flÎ÷fiÎ ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ, ’ÎÀHÎ ±ÎÏÿ

±fiı¿ ωV÷Îfl˘ ±Ï÷ ‰flÁÎÿ◊Ì ’˛¤Îω÷ ◊¥ ’>fl√˛V÷ ◊›Î »ı ±fiı ÷ıfiÌ ÁÌ‘Ì ±Áfl …fi∞‰fi ’fl ◊¥ »ı ÷ı◊Ì ±Î ωV÷ÎflfiÎ ’>fl’ÌÏÕ÷˘fiı ∞‰fi…wflÌ ’ÎHÎÌ, ¬˘flο, ÿÒ‘ ±fiı ‰Ì…‚ÌfiÌ ¬>⁄ ÷_√Ì ±fi<¤‰Î› »ı. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‘‹Ûω«flHÎ ±◊ı˝ ’‘Îflı·Î ±fi<’‹ Ï‹ÂfifiÎ ±Ï‘qÎ÷Î Á_÷¤√‰_÷ ÁÎËı⁄∞fiı ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎfiÎ ’ÒflfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ‹‚Ì ±fiı ÷fl÷ … ÷ı±˘±ı ±Î‰Î ±Î’Ïkο΂‹Î_ ‹>¿Î›ı·Î_ ’˛¤<fiÎ_ Á˙ Á_÷Îfi˘fiÌ Áı‰Î ¿flÌ ‹ÿÿw’ ◊‰Î ±fi’<‹ Ï‹Âfi, ‹˘√flÌ‹Î_ ÁΑ< ’>. Ïÿ·Ì’¤Î¥ ÿıÁÎ¥fiı ±ÎiÎÎ ¿flÌ. ±Î◊Ì ±fi’‹ Ï‹Âfi ¶ÎflÎ ËΩfl˘ eÕ’ı¿ıÀ ÷ˆ›Îfl ¿flÌ ±Áfl√˛V÷˘fiı ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. ’˛Î÷— V‹flHÎÌ›, Á¬ÁÎ√fl, ›˘√ÌflÎ… ±‰‘Ò÷ Á_÷fl΋ ‹ËÎflÎ…fiÌ ÏÿT› ±¬_Õ F›˘Ï÷fiÎ Â¤ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÁÎ◊ı ‹Ëo÷ ’. ’Ò. fl΋ÿÎÁ∞ ‹ËÎflÎ…fiÌ Ïfil΋Î_ ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿfiı ¿ÎflHÎı …fi∞‰fi ±V÷T›V÷ ◊≥ √›_ »ı. …ı‹Î_ ±Áfl√˛V÷˘fiı

50,000 eÕ’ı¿ıÀ ÷ˆ›Îfl ¿flÌ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. Á_÷fl΋ ‹_Ïÿfl μ‹flıà ¶ÎflÎ ’Ò. √HÎıÂÿÎÁ∞ ‹ËÎflÎ…fiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ’ÎÀHÎ Ï…S·Î‹Î_ ±Ï÷T≤ÏWÀ‹Î_ ŒÁΛı· ’fl’ÌÕÌ÷˘ ‹ÎÀı 45,000 eÕ’ı¿ıÀ ⁄fiÎ‰Ì ‹˘¿·Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ÁÎfl_√’flfiÎ ’˛ÏÁ© ¿WÀ¤_…fi ÿı‰ Ëfi‹Îfi∞ ‹_Ïÿfl ÀˇVÀ ¶ÎflÎ ¿˘ÃÎflÌ Ï‰‰ı¿ÁÎ√fl∞ (±◊ÎHÎΉ΂Î) ¶ÎflÎ ’fl’ÌÕÌ÷˘ ‹ÎÀı Á¬ÕÌ ÷◊Î √Î_ÏÛÎfiÎ 10,000 eÕ ’ı¿ıÀ ‹˘¿·Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î »ı. ›ÎhÎΑ΋ ‰Õ÷η V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹_Ïÿfl ¶ÎflÎ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ eÕ ’ı¿ıÀ ÷ˆ›Îfl ¿flÌ ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ Ï…S·ÎfiÎ ’fl’ÌÕÌ÷˘ ‹ÎÀı ‹˘¿·Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. ±Î μ’flÎ_÷ Á‹√˛ √…flÎ÷‹Î_◊Ì V‰ˆ„E»¿, Á΋ÎÏ…¿, ‘ÎÏ‹˝¿ Á_V◊α˘ ’fl’ÌÕÌ÷˘fiı ‰ËÎflı ’ÎHÎÌfiÎ ’Îμ«, eÕ ’ı¿ıÀ, …wflÌ ÿ‰Î±˘ ÁÏË÷ ∞‰fi …wflÌ «Ì…‰V÷±˘ ·¥fiı ’Ë˘Ó«Ì √≥ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ¥QÁ Á_¿·fi)

ËÎ¥¿‹ÎLÕ Á΋ı ⁄‚Î’˘ ¿ÎœÌfiı Âo¿flgÁË ‰ÎCÎı·Î±ı ¿˘Ó√˛ıÁ‹Î_◊Ì ±ÎM›_ flÎ∞fi΋_ √Î_‘Ìfi√fl— »ıS·Î hÎHÎ ‹ÏËfiÎ◊Ì ¿˘Ó√˛ıÁ◊Ì fiÎflÎ… ◊›ı·Î ÏÁÏfi›fl fiı÷Î Âo¿flgÁË ‰ÎCÎı·Î±ı ±Î¬flı ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ËÎ≥¿‹ÎLÕ ±fiı ’˛ÿı fiı÷αÎı Á΋ı ⁄‚Î’˘ ¿ÎœÌfiı ¿˘Ó√˛ıÁfiΠω‘ÎfiÁ¤Î ’ZÎfiÎ fiı÷ÎfiÎ ’ÿ ’fl◊Ì flÎ∞fi΋_ ±Î’‰ÎfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ‰ÎCÎı·Î±ı ’˘÷Îfi_ flÎ∞fi΋_ ¿˘Ó√˛ıÁ ±K›ZÎÎ Á˘Ïfi›Î √Î_‘Ìfiı ‹˘¿·Ì ±ÎM›_ Ë÷_. ‰ÎCÎı·Î flÎ…›Á¤ÎfiÌ «_ÒÀHÎÌ ’»Ì 15‹Ì ±˘√VÀ Á‘Ì‹Î_ ‘ÎflÎÁP› ÷flÌ¿ı ’HÎ flÎ∞fi΋_ ±Î’Âı. √Îo‘Ìfi√fl‹Îo ÀÎμfi ˢ·‹Î_ ÷ı‹fiÎ …L‹Ïÿ‰ÁfiÌ μ…‰HÎÌ ’˛Áo√ı ›˘Ω›ı·Î “Á‹ Áo‰ıÿfiÎ Áo‹ı·fi”‹Îo ¿˘Ó√˛ıÁ ÁÎ◊ı »ıÕ˘ ŒÎÕ‰ÎfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿fl÷Î Âo¿flgÁË ‰ÎCÎı·Î±ı …HÎÎT›<o Ë÷<o ¿ı, ¤Î…’Î ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁ ±ı‹ ⁄Lfiı ’Z΢fiÎ ±Îo÷Ïfl¿ ¿Î‰ÎÿΉαÎıfi˘ Ë<o ¤˘√ ⁄L›˘ »<o. ±Î◊Ì ±Î ⁄Lfiı ’ZÎfiÌ ’ZÎÌ› flÎ…fiÌÏ÷‹Îo flËı‰Îfi˘ fi◊Ì. Ë<o ¿˘o√˛ıÁfiı ‹<@÷ ¿flÔ_o »<o ±fiı ¤Î…’‹Îo …˘ÕΉÎfi˘ fi◊Ì. …˘¿ı hÎÌΩ ‹˘fl«˘ ±o√ı ÷ı‹HÎı ¿˘≥ V’p÷Î ¿flÌ fiˢ÷Ì, ’flo÷< Áo‹ı·fi ⁄Îÿ ’hοÎfl˘ ÁÎ◊ıfiÌ ‰Î÷«Ì÷‹Îo ÷ı‹HÎı ±ı‰˘ Ë<o¿Îfl ’HÎ ¿›˘Û Ë÷˘ ¿ı, ±Î√Î‹Ì Ï‰‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Îo ‹Îfl˘ ‹˘À˘ fl˘· ËÂı. ‰ÎCÎı·Î±ı ¿èÎ_ ¿ı ’˛Ω ‹ÎflÌ ËÎ≥¿‹ÎLÕ »ı ±ıÀ·ı Ë_ ¿˘≥ flÎ…¿Ì› ’ZÎfiÎ ⁄_‘fi‹Î_ flËı‰Î ‹Î√÷˘ fi◊Ì. ‰ÎCÎı·Î±ı ’˘÷ÎfiÎ …L‹Ïÿ‰ÁfiÌ μ…‰HÎÌ ÿflÏ‹›Îfi Á‹ Áo‰ıÿfiÎ Á_‹ı·fi‹Îo ¿èÎ_ ¿ı, Ë<o ¤Î…’ ±fiı ¿˘o√˛ıÁfiÎ ±Îo÷Ïfl¿ flÎ…¿ÎflHÎfi˘ ¤˘√ ⁄L›˘ »<o. ±ÎflÀ̱Î≥fi˘ ¿Î›ÿ˘ ·Î‰‰Î ±fiı fiı÷αÎıfiÌ √ÎÕ̱Îı ’fl◊Ì ·Î·⁄kÎÌ μ÷flΉ‰ÎfiÎ ¿Î›ÿÎ ·Î‰‰ÎfiÌ ‰Î÷ Á˙’˛◊‹ ‹ıo ¿flÌ Ë÷Ì. Ë<o ·˘¿Áı‰Î ‹ÎÀı flÎ…¿ÎflH΋Îo ±ÎT›˘ Ë÷˘. Ë<o ¤Î…’‹Îo fiËŸ …˘ÕÎμ, Á˘Ïfi›Î √Îo‘Ìfiı ’HÎ Ë<o ‹Y›˘ Ë÷˘, I›Îflı ÷ı‹fiı ’HÎ ‹ıo ¿èÎ_ Ë÷<o ¿ı, Ë<o ¿˘Ó√˛ıÁ »˘ÕÌ ÷˘ ’HÎ ¤Î…’‹Îo ÷˘ fiËŸ …˘ÕÎμ. ¿˘o√˛ıÁ, ¤Î…’ ¿ı ±L› ’ZÎfiÎ ¿˘¥’HÎ fiı÷Î ±fiı ¿Î›Û¿fl˘±ı ‹ÎflÌ ÁÎ◊ı ¿uÎflı› ÿ<T›Û‰ËÎfl fi◊Ì ¿›˘Û. ¤Î…’ »˘Õ÷Ì ‰¬÷ı Ë<o ω«Ï·÷ Ë÷˘. ‰ÎCÎı·Î±ı ¿èÎ_ ¿ı Ë_ Â_¿flfiÌ …ı‹ {ıflfi˘ ‰‘ ±ı¿

Â_¿flÏÁ_Ë ‰ÎCÎı·Î±ı ¿˘Ó√˛ıÁ‹Î_◊Ì flÎ∞fi΋_ ±ÎM›_ Ë÷_. (ÕÎ⁄ı) √Î_‘Ìfi√fl‹Î_ Á‹Á_‰ıÿfiÎ Á_‹ı·fi‹Î_ Á‹◊˝¿˘ Á‹ZÎ ⁄Î’±ı ÷·‰Îfl ÷ÎHÎÌ ’˘÷Îfi˘ ‹fiÁÒ⁄˘ ÿÂνT›˘ Ë÷˘. (…‹HÎı) Á_‹ı·fi‹Î_ ’˛‰«fi ¿fl÷Î ‰ÎCÎı·Î. (⁄_fiı Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀ̱Î≥)

CÎÒ_ÀÕ˘ ¤flÌfiı ’ZÎÌ› flÎ…¿ÎflH΋Î_◊Ì ‹@÷ ◊™ »\_. ¿˘Ó√˛ıÁı 24 ¿·Î¿ ’Ëı·Î ‹ÎflÌ Ë¿Î·’|Ì ¿flÌ, ’HÎ ⁄Î ÏflÀΛfl ◊Λ »ı, ⁄Î’ fiËŸ. Ë_ ΩËıfl∞‰fi‹Î_ ÁøÌ› flËÌÂ. ‰ÎCÎı·Î±ı ¿èÎ_ ¿ı …ı ·˘¿˘ ±Ë‹ÿ ’Àı·fiı ÷·‰Îfl◊Ì ¿Î’‰ÎfiÌ ‰Î÷˘ ¿fl÷Î Ë÷Î ÷ı ±Î…ı ¨«Î ±ÎÁfiı ⁄ıÃÎ »ı. ÿflÏ‹›Îfi ’˛ÿı ¿˘Ó√˛ıÁ’˛‹¬

¤fl÷ÏÁ_Ë Á˘·_¿Ì±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı ¿˘Ó√˛ıÁı ⁄Î’fiı ¿Îœ›ÎfiÌ ‰Î÷ ÁI›◊Ì ‰ı√‚Ì »ı. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ¤Î…’ı ‰ÎCÎı·Îfiı

’˘÷ÎfiÎ ’Z΋Î_ ΩıÕΉΠ±Î‹_hÎHÎ ±ÎM›_ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±Î_√‚Ì «ŸK›Îfi_ ’fi ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘˘. »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì Áı‰Î¿Î›˝fl÷ ±ıfi∞±˘ Á_V◊Î fiÎ÷-Ω÷ ¨«-fiÌ« ‘‹˝ ¿ı ¤ıÿ¤Î‰ ÏÁ‰Î› »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. ±Î Á_V◊Î Ïÿ·ıfl ÿÎ÷ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. Ëη …\fiÌ ⁄ı ‹Î‚fiÌ Ï⁄„SÕo√‹Î_ ¿Î›˝fl÷ »ı. Áω‘΋Î_ CÎflÕÎ-‹Î-⁄Î’fiı μ’fl «Õ‰ÎfiÌ ◊˘ÕÌ ÷¿·ÌŒ ’Õ÷Ì Ë˘› »ı. Á‹›fiı ‹Îfi ±Î’Ì Áı‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ÁÎ◊ı ±Î Á_V◊Î ÷fi-‹fi ’˛ı‹◊Ì ‹Îfi‰ Áı‰Î ±ı… ’˛¤ Áı‰Îfi_ ¿Î›˝ ¿flı »ı. ±Î Á_V◊Îfiı ¤Î‹ÎÂÎfiÌ CÎHÎÌ ⁄‘Ì …wfl »ı. Ωı ¿˘¥ ‹Îfi‰÷Îfiı ‹Îfi ±Î’Ì CÎflÕÎ ‹Î-⁄Î’fiÎ ·Î_⁄˘ ËÎ◊ ¿flÂı ÷˘ ÷ıfiÌ Á_V◊Î fi˘Ó‘ ·ıÂı. ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘‰Î ‹ÎÀı μk΋ ±‰Áfl ÿ‰Î ±_÷flfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÿÒfl Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı »ı. ÿ‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ¢’Ÿ√‹Î_ ¿ı ‹˘·‹Î_ ‹‚÷Î fi◊Ì. ÏfiflΑÎfl ‹Î-⁄Î’fiÎ ±_÷fl◊Ì ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ı ÷˘ g…ÿ√Ìfi˘ ⁄ıÕ˘ ’Îfl ◊Âı. T≤©Îl‹fiÌ ’˛‰ı ’˛Ïø›Î «Î· »ı. …fifiÌ …HÎı ÷˘ hÎHÎ …HÎ…ı, ¿Î_ ÿÎ÷Î, ¿Î_ ¤@÷, ¿Î_ Âfl‰Ìfl fiÏË÷fl flËı…ı ÷_ ‰Î_{HÎÌ ÷_ ‹÷ √‹Î‰Ì fifl - {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ ÷Ì◊Ì ¤˘…fi ‹ÎÀı ±‹S› ÷¿. …L‹Ïÿfi, ·BÔfi, ‰ÎV÷, lΩ’ZÎ, ’H›÷Ì◊Ì, lÌ‹_÷, …fi˘¥, Â¤¿Î‹fiα˘ Â¤ ’˛Á_√˘±ı ±Îl‹‰ÎÁ̱˘fiı ¤˘…fi ±Î’Ì ±’Î‰Ì ’H›fi_ ¤Î◊_ ⁄Î_‘˘ T≤©˘fiı ÿkο ·ı‰ÎfiÌ ›˘…fiÎ Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷¿÷Ì Œ˘À˘ ‹¿‰Îfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. ÷¿÷Ìfi_ ’˛Œ ÿÎ÷Îfiı ’hÎ ¶ÎflÎ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. Á_V◊ÎfiÌ w⁄w ‹·Î¿Î÷ı ’‘Îfl‰Î ËÎÏÿ¿Û ±Î‹_hÎHÎ »ı. Mahavir Kalyan & Vikash Trust State Bank of India Bilimora (Devsar) Branch A/C. 352 88728099 Ifsc code SBI N 0007770

‰‘ ω√÷ (’»’fl») ’˛‹¬

lÌ ‹Î‘‰·Î· ’fl˘ÏË÷

(M) +91 9925673021, (O) +91 2634 - 285121 ‹ËΉÌfl T≤©Îl‹, ωl΋B≤ËfiÌ ±Î√‚, ‹. ’˘. ⁄Ì·Ì‹˘flÎ (‰ıVÀ) ÷Î. √HÎÿı‰Ì. Ï…. fi‰ÁÎflÌ 396321. Email: madhavlal.purohit@gmail.com


±ùÃVË 4, 2017 August 4, 2017

15

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: SALE / LEASE / BUY

WANTED MOTEL TO BUY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

17 Room motel for Lease or to Manage in Nashville, TN. Ideal for retired couple. Call for more details 615 424 0438 or 615-776-2497 Email: parsji325@gmail.com

Wanted Motel to buy Are you interested in selling your motel? Sell to buyer directly to save brokerage fee. We are looking to buy interior corridor economy brand motel in New York/ New Jercy or in surrounding states. Interested? Email us: helloandy21@gmail.com

Eagan, Minnesota Üë_ ±ëäõá ÀLËÿí ³Þ ±Þõ VÝñËûçÜë_

08/04-08/25-ym

HOTEL FOR SALE: 43 ROOM HOTEL FOR SALE in Downtown Mansfield, OH 44902. Asking Price $900K. For more details contact (516)-360-6055

08/04-08/25-sl

32 Rooms Independent Motel for Sale in Alabama on Interstate 59 with 4 BDRM Manager's apartment. Owner relocating. Owner Financing available. Serious inquiries only. Call (256) 524 2114

07/28 -08/18 - SL

18 Rooms Independent motel for sale or lease with option to buy, available with owner financing at prime location on Pennsylvania Turnpike Exit-161 and Interstate - 70. Call Barry Patel at (814) 327-6312 OR Email: barrypatel@ymail.com for more information.

07/28-08/18-ym

Wisconsin 28 Rooms, 2 Apt, 3 BDR Manager residence on 3.8 Acre land. Hilltop Motel, Jefferson, WI 53549. Call: 920-674-5454

07/21-08/11-ym

28 UNIT MOTEL WITH SMALL C-STORE, 4 BEDROOM HOUSE. Only Motel on Interstate Exit, near Army base. Same owner since last 31 years. Owner Retiring. Serious Buyers only. Call (315) 788 2830

07/21 - 10/06-SL

07/21-08/11-SS

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED Looking for Single/Couple for House-Keeping/Laundry Work in Franchise Motel in Virginia. Call Rani Patel (540) 849-8865

08/04 - JG

LÝð ÉçaÜë_ ±õìÍçÞ Þ°À ±Þõ ±ùèëÝùÜë_ @áíäáõLÍÜë_ ÁõLÇë´{ èùËáÜë_ ìç_Ãá ±×äë ÀÕáÞí èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀó ÀìÕáëÑ 732-609-1537 08/04-08/25 - JG çëµ× Ëõ@çëçÜë_ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ±Þõ Þë´Ë ±ùìÍËß ½õ´±õ Èõ. Çù´ç ±õÍäëLËõÉ ±ÞðÛä Éwßí Õß_Öð Éwß ÕÍõ Öù ËÿõìÞ_à ±ëÕíåð_. áíÃá VËõËç èùäð_ Éwßí. Email resume to comfortsuitescotulla@gmail.com OR call (830) 308-7232 ±×äë ÜõçõÉ ÜñÀù.

08/04-08/25-ym

Motel help for Desk clerk in Eastern NC. Choice or Wyndham experience preferred or will train. Housekeeping / Laundry help needed too. Legal Work status is a must. Call: 919-464-5688

07/21-08/11-MS

38 rooms franchise Motel in Virginia for sale. Great location with 2 BDR Manager's apartment. Serious buyers only. Contact: 872-267-0522

07/14-08/04-sd

TWO HOTELS (FRANCHISE) FOR SALE IN SALINA, KANSAS 67401. ASKING PRICE 1.1 M. Right off Highway I 70, Owner Financing available. Good Opportunity. Call Mohit (785) 571 0001 / (785 ) 571 0002

07/14-08/04-sl

For Sale Coach House Inn – 38 rooms Edenton NC Contact : 804-591-1755 (Mon to Friday 10 am till 4pm ) Email: MKLHotel@gmail.com

LOOKING FOR HOTEL MANAGER IN COLUMBIA, SC. MUST 3+YRS HOTEL MANAGER EXPERIENCE. CALL 803-463-7352

Multiple Openings for motels located in NH region. Looking for Couple or Single person for Front Desk and/or Housekeeping. For front desk, a person must know English. Legal residents/ US citizens only. Contact: Gaurang Patel - 978-987-6735

08/04-08/11-ym

Motel Help Couple needed to manage independent Motel near Chicago Decent Salary. Accommodation provided. should have good english. Contact 224-381-5501/224-381-5502

08/04-MS

Immediate Hire: Need experienced couple manager AND a single person for housekeeping and maintenance at a 28 room franchised motel in Bordentown, New Jersey. Accommodation provided, vegetarian preferred. Legal status must, experience preferred. Please call 609-468-3303 Email: rak212@gmail.com 08/04-sd

06/16-08/25-ym

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED Urgent Help Needed Franchise Multiple Motels in Florida needs experienced live in manager-Housekeepers couple, Night auditor and front desk person. LOOKING FOR FULL TIME DRIVER HELP IMMEDIATELY Must be franchised experience.

(èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. eáËë³Ü Íÿë´äß ½õ´±õ Èõ.) B.P 386-566-8761or email: bps1018@gmail.com

07/21-08/11-sd

Raj Patel: 507-210-6180

08/16/16-08/25/17 YM

BALTIMORE, MARYLAND Hilton Franchise Hotel seeks FRONT DESK CLERKS and NIGHT AUDITORS with fluent English and computer skills looking for long-term employment with excellent salary and accommodation provided. Hotel Management Company seeks Assistant Manager with Hilton / Holiday Inn / Marriott experience preferred looking for growth-oriented company and bonus potential. Call Mike Patel: (443) 280-9767Fax Resume:(410) 420-9311 Email: mikepatel606@gmail.com

08/04-09/22-sd

70 Rooms Independent Motel in Columbus, Ohio need a help for housekeeping and front desk. Good Pay. Accommodation will be provided. Legal status and fluency in English must. Contact: Brijesh Patel 614-864-0600

08/04-08/25-sd

ìÜ{ùßíÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ ìç_Ãá ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ (646) 286 8900 / (816) 520 9358 (9 AM to 5 PM)

08/04 - 08/25 - SL

08/04-08/25-ymMissourima aaveli franchise motelma single Front Desk ane Housekeeping mate couple ni jarur che.

08/04-08/25-ym

Motels for sale Independent two Motels for sale in Washington Iowa. (1) 55 rooms (2) 21 Rooms Call Chirag Amin 319-601-0923

èëµçÀíìÕ_à ÖõÜÉ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí Èõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

Franchise Motel in Scranton, PA need single or couple for Front desk. Accommodation will be provided. Contact: 570-479-6735

08/04-08/11-sd

Franchise Motel in North Carolina needs experienced young couple for Housekeeping [Room Cleaning] And another young couple need for Front desk (Fluent English required) and Housekeeping room supervision. Accommodation will be provided. Legal status must. Contact:727-430-1809 Email: ramada28803@yahoo.com

07/28-08/18-SD

NEED FRONT DESK HELP FOR NORTHEAST INDIANA (2 HRS AWAY FROM CHICAGO & DETROIT) English, Computer literate and Legal status must. Free accommodation provided. Call (413) 374 6027

08/04-08/25-SL

27 Rooms Motel in Chesapeake Virginia need full time long term couple to work for front desk, housekeeping and small maintenance. Good pay. 3 bedroom house for accommodation (included all utility) will be provided. Fluency in English and legal status must. Contact: 757-254-4455 / 757-675-4467

08/04-08/11-sd

Independent Motel in Virginia need a experienced couple for front desk help. Legal status must and both should have fluency in English. Accommodation and good salary will be provided. Call: 757-285-8822 Email: shaileshblue@yahoo.com

08/04-08/25-sd

Econolodge in Maryland, near Washington D.C. looking for front desk clerk & house keeping couple. Please contact Keyur Patel 410-905-2850

08/04-08/25-sd

Franchise Motel in Brookville, PA urgently looking for front desk clerk. good salary and free accommodation provided. Contact: Peter Patel 609-820-5905

08/04-08/25-sd

48 Rooms Econolodge Motel in Norfolk, VA need a couple for housekeeping. Free accommodation will be provided. Contact: 757-867-0204

08/04-08/25-sd

Findlay, Ohio Üë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. ßèõäë ÜëËõ 2 ÚõÍwÜ ±õÕëËóÜõLË ±Þõ çëßù ÕÃëß Üâåõ. ç_ÕÀóÑ ÕþíìÖ ÕËõá 814-441-5914 08/04-sd

HOTEL/MOTEL CONTINUED ON 16


16

August 4, 2017

CONTINUED FROM 15

±ùÃVË 4, 2017

HOTEL/MOTEL INDUSTRY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

ãVÕþ_ÃìÎSÍ, ±ùèëÝùÜë_ ±ëäõá ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ ìäÕðáë (937) 869-2976 (ÜõçõÉ ÜñÀù)07/14 -08/04-SL

ìäÞáõLÍ, LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ CëÞUÝëÜ ÕËõá (732) 331 0910 07/14 -08/04-SL

Couple wanted for Housekeeping and Laundry help for Independent Motel in Birmingham, Alabama. Free accommodation provided. For details call Patel (205) 251 4169

Experienced Couple needed for Front Desk (Fluent English & Computer literate) and Housekeeping Couple for Independent Motel in San Antonio, TX 78201. Legal status must. Accommodation provided. Call (210) 452 8377 / 210 267 7867

07/28 -08/11-SL

Need Housekeeping Couple for Franchise Motel (indoor property) in Hagerstown, MD. Free well furnished accommodation provided. Call Ken (434) 422 2626

Franchise Hotel in Baltimore, MD looking for Front Desk Couple / Individual with fluent English and Computer knowledge. Accommodation provided. Contact: 410-905-2656

07/28 -08/11-SL

Front Desk and Housekeeping Couple Needed: Need two couples for franchise motel in Nashville TN. Will provide free apartment. Legal status is must and for front desk English is required. Please call cell # (615) 594-5454

07/07-08/04 - JG

07/28-08/25-ym

07/21 - 08/11-SL

NEED SINGLE / COUPLE FOR FRONT DESK, NIGHT AUDITOR, HOUSEKEEPING , VAN / MAINTENANCE HELP FOR FRANCHISE MOTEL IN HARRISBURG, PA. Accommodation provided. Legal must. Contact Vinay Sharma (717) 609-6132

±ÕVËõË LÝð ÝùÀó ßíìÉÝÞÜë_ BEST WESTERN ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíÕßÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ ÀSÕõå 862-222-6901 07/21 - 08/11-SL

Hotel General Manager in SoCal. Franchise hotel experience required. Fluent English. Strong computer skills. Experience with improvements and renovations. Good pay. Email resume to jobs@bestvalueontario.com

FRONT DESK CLERK & HOUSEKEEPING SINGLE / COUPLE NEEDED urgently for 27 rooms independent Motel in Maryland. Free accommodation provided. Legal must. Call (520) 664 4086 / (520) 622 7411

07/21 - 08/11-SL

07/28 -08/11-SL

38 ROOMS DAYS INN PLYMOUTH INDIANA, 2 HRS FROM CHICAGO, NEED HOUSEKEEPING COUPLE. FREE SEPARATE APARTMENT PROVIDED. CALL HARRI PATEL - 866 725 1669

07/21-08/11 - JG

FRANCHISE MOTEL IN MARYLAND NEED SINGLE/COUPLE FOR FRONT DESK. FLUENT ENGLISH, COMPUTER KNOWLEDGE AND LEGAL STATUS MUST. ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED. PLEASE CALL 301 733 2700 OR 240 469 5526 (9AM TO 9PM)

07/28-08/18-ym

Baltimore ±Þõ PhiladelphiaÜë_ ±ëäõá ÜùËõá ÜëËõ Manager, Housekeeping Ö×ë Front Desk

ÜëËõ ±_Ãþõ° ½HëÀëß ÀÕá ±×äë ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí TÝäV×ë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call Jagruti: (717) 860-8604

12/23-12/15-mv

NEED SINGLE / COUPLE FOR FRONT DESK HELP having experience, fluent English and computer knowledge. Must also manage housekeeping work. Legal Status must. Call (774) 993 9950 / (978) 340 2626

07/28 -08/18 - SL

Need Housekeeping Couple for Franchise Motel (indoor property) in Haggertown, MD. Free well furnished accommodation provided. Call Ken (434) 422 2626

08/11-SL

Housekeeping & Laundry positions For Fairfield Inn & Suites by Marriott in the Buffalo / Niagara Falls, NY USA region. Legal status required. Inquiries: 716-998-8242 calls between 9am to 5pm

07/21-08/11-sd

Immediate openings for front desk manager, front desk clerk, night auditor, maintenance, laundry and housekeeping couple in Georgia and Alabama situated hotels. Free accommodation provided and pay based on experience. Call Mr. Shah Office: 706-335-5147 Cell: 862-3087-6458

07/21-08/11-ym

A Franchise Motel in Iowa looking for House keeping couple. Good salary. Accommodation will be provided. Legal status must Call 12 pm to 6 pm Dipak Amin 319-601-0923

06/16-09/01-MS

LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë³{ èùËõá èõSÕ

èëµçÀíìÕ_Ã, ÁLË ÍõVÀ, Üõ³LËõÞLç ÜëËõ çÙÃá ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ÖõÜÉ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. èùËõá çõSç ±õçùçí±õË (±ÞðÛä ±Þõ ÀùQÝðÞíÀõåÞ VÀíá Éwßí Èõ)

èíÞëÑ 201-936-8762 • ìäìäÝÞÑ 757-620-9207 (çÜÝÑ çäëßõ 9 ×í çë_ÉÞë 7 çðÔí)

07/21-08/11-MS

Williamsburg, Virginia Üë_ 140 wÜÞí èùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá, áùLÍÿí ÜëËõ, ÁLË ÍõVÀ @áëÀó, Üõ´LËõÞLç ÜëËõ ±Þõ ±ëìçVËLË ÜõÞõÉßÞí ÉBÝë µÕáOÔ Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ Himanshu Patel 203-300-9005 07/28-08/18-ym

07/21-08/11-sd

ßùÀí ÜëµLË, Þù×ý ÀõßùìáÞëÜë_ ±ëäõáí 57 wÜÞí ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ 2-3 TÝã@Ö Àõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀóÑ Éõ. ÕËõá 443-538-3997 Email: j.c.patel308@gmail.com 07/14-08/04-ym Franchise motel in Iowa looking for the following positions: front desk clerk, laundry, young housekeeping couple, and a resident manager to run small 35 room hotel. Call Ray 319-512-9039

07/14-08/04 - JG

NEED EXPERIENCED FRONT DESK / MANAGER HELP, housekeeping, laundry and maintenance for Franchise Motel in Michigan & Ohio. Legal status must. Good salary with accommodation provided. Call 313-467-0051 or e-mail: rakesh7869@aol.com

07/07 - 08/04 - SL

Red Roof Inn in Bloomington IL requires IMMEDIATELY Front Desk/Night Auditor, Accommodation provided, Attractive salary with experience. Legal Status Must. Call 309 287 5160

07/14-08/04-ym

FRANCHISE HOTEL in Hagerstown, Maryland. NEED COUPLE For Housekeeping AND Laundry Help. FREE ACCOMMODATION PROVIDED. Grocery Store Walking Distance. LEGAL STATUS MUST. PLEASE CALL: Suresh Patel (301) 791-8100 (Hotel) (240) 520-3131 (Mobile)

07/28-08/18 - JG

Franchise Motel near Richmond, VA is looking for a Single or Couple for Front Desk operation. Good Salary and accommodation provided. Computer knowledge and fluent English required. Call: 410-487-4978, 240-593-5165

07/14-08/04-ym

South Indiana ±Þõ Kentucky Üë_ ÁõLÇë´{ ÜùËá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ Bhavin Patel (269) 501 2626 07/28-08/18-SL Looking for a Housekeeping couple for Super 8 motel near Richmond, Virginia. Previous experience a plus. Please contact (757) 635 8654 for more information.

07/28-08/11-ym

Franchise Hotel in VA is looking for couple for Housekeeping /maintenance job with attractive pay. Must have a legal status. Accommodation will be provided. Contact Mr. Shah at 804.307.2235

07/28-08/18-SD

Need legal person for Front Desk, franchise motel, Pennsylvania, 45 miles from Harrisburg, English fluency & computer must, accommodation provided. Dinesh Patel: 717-860-0161 (9 AM to 9 PM)

07/28-08/18 - JG

Þù×ý ÎùÀó, äìÉýìÞÝëÜë_ ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõáÜë_ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ÁõLÇë´{ èùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí.. ç_ÕÀóÑ (757) 487-5796; 757-472-5796 Email: sirdrpatel@gmail.com

Red Roof Inn in Dumfries, VA looking for Front Desk and Housekeeping help. Accommodation provided.

ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÜØØÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call: 609-209-1629 or email me at mc@dchotelsinc.com

07/28-08/18-SD

Need Motel Manager to Manage Independent Motel in Cherry Hill area, New Jersey. Must have legal status. Must speak English and Experience required. Preferred Husband and wife. Call: Naresh Patel (856) 912-2965

07/28-08/04-ym

06/23-08/11-ym-gtdt

HOTEL/MOTEL CONTINUED ON 17


±ùÃVË 4, 2017 August 4, 2017

CONTINUED FROM 16

17

HOTEL/MOTEL INDUSTRY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

URGENTLY HOUSEKEEPING COUPLE NEEDED for HOTEL/MOTEL For a Franchised Motel in Columbus, Ohio Accommodation may be provided. Contact 714-204-8229

86 Unit Quality Inn motel in Franklin, Ohio needs 2 couple for housekeeping . Accommodation provided. Legal status must. Contact: Bharat Patel 319-213-7475/319-538-5368

07/07-09/29-sd

07/14-08/04-sd

14 Rooms Motel in Great Barrington, Massachusetts need experienced couple for Housekeeping. Fluent English and Legal must. Accommodation provided. Call (413) 528-2350, Extn 0

Perry, FloridaÜë_ ±ëäõá 66 wÜÞí Rodeway Inn ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ.

áíÃá èùäð_ Éwßí Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀýÑ 850-371-2265 C Patel / 850-584-4221

07/21 - 08/11-SL

07/14 -08/04-SL

Houston, TexasÜë_ 45 wÜÞí ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõá ÜëËõ ±ÞðÛäí ±Þõ áíÃá ÀÕáÞí ÀëÝÜí

ÞíÇõ ÉHëëäõáí ÉBÝë±ù ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ±Þõ ÕþùÕËa ÜõÞõÉßÞí ìÞÝðã@Ö ÀßäëÜë_ ±ëäí ßèí Èõ. 100 Rooms Motel in 6 Ely, NV. 70 Rooms Thunderbird Motel in Elko, NV. 100 Rooms Super 8 in Helena, MT. 52 Rooms Motel in Quality Inn, AZ also another location coming soon. ßèõäë ÜëËõ çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Please call: 951-893-7617 Email: elymotel6@gmail.com

½õÚ ÜëËõ ÀÕá ÜõÞõÉßÞí Éwß Èõ. ÝùBÝ ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ ìÃßíåÛë´ 281-686-0784 (çäëßõ 9×í çë_Éõ 5 çðÔí - çõLËÿá Ëë³Ü) 07/14-08/04-sd

FRANCHISE MOTEL IN NEW YORK / NEW JERSEY NEED couple for House Keeping and Single for Front Desk Help (Computer Literate, Fluent English must) Legal Status required. Accommodation provided. Call Nick (201) 637 5062 / Nishith (732) 500 8425

09/09-09/01-sl

07/14-08/04-ym

Wanted Motel Manager Couple for Franchise Motel in Saint Louise Missouri. Good salary and accommodation will be provided. Contact 314-330-4621 or 314-497-3292

07/14-08/04-MS

Franchise Hotel in Birmingham and Hamilton, Alabama need Single or Couple for Front Desk Clerk. Must have fluency in English and Computer skills. Accommodations Provided With Good Salary. Experience preferred and should have a immigration legal status. Call – (703) 472-6692 or (205) 546-0049

07/14-08/04-sd

61 Rooms Franchise Motel in New Braunfels, Texas Üë_ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ áùLÍÿí äÀó ÜëËõ ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ çë×õ. ç_ÕÀóÑ ìÞÀ ÕËõá 830 400 0013 Email: nita083@gmail.com

07/07- 09/22-SL

COURIER SERVICE

Fast • Reliable • Efficient Cargo & Courier Service New Location: 28 WEST 36TH STREET, SUITE 601, NEW YORK, NY 10018 Tel: 212-575-8300 / Fax: 212-575-8598 • 1-877-88-EACNY • WWW.SHIPeac.COM


August 4, 2017

18

¹ÚĂ&#x192;VĂ&#x2039; 4, 2017

@åÍÏçĂ&#x17D;ĂŤÂłĂ?Ýç CL ASSIFIED MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: FEMALE

MATRIMONIAL: FEMALE

33 / 5'11" Gujarati, C.M.A will be MBA / Healthcare in June 2018 from IVY League College, good looking, US Citizen, working with Hospital Industry in Florida, vegetarian. Brief marriage annulled, no kids. Seeking professional bride with family values. Email bio-data & recent photo : srdshah@yahoo.com

Gujarati parents invite correspondence for their Physician Doctor son, 41 years, innocently divorced, very short time, issueless from well educated and good family value girl. Email:

Gujarati Lohana Parents invite alliance for their U S Citizen daughter 27 yrs / 5â&#x20AC;&#x2122; 7â&#x20AC;?, slim, Accountant, never married, from educated Hindu boy from good cultured family. Send photo / Bio data: pdpau@yahoo.com

Wanted well educated, settled, US citizen/Green card holder match for Sikh/Aurora girl 35 yrs, 5'-2â&#x20AC;? (divorcee, issueless) beautiful, family oriented, educated visiting USA. Boy can be Sikh/Hindu Punjabi (clean shaven). Please send photograph and bio data at juneja0414@gmail.com

07/14 -08/04-SL

To advertise in MATRIMONIAL call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

happylifepartner2017@gmail.com 07/21-08/11-sd

Charotar Patel, US permanent resident, MSc (Science) 32/5'7". Looking for educated girl US citizens/permanent resident/ Work permit/Student visa. Email: karanpatel1984@gmail.com

Contact: 319-499-1037 07/28-08/18-ym

â&#x17E;Ľ

MATRIMONIAL: MALE

To advertise on

GUJARAT TIMES website send an email to info@gujarattimesusa.com

08/04 - SL

Gujarati Cha Gaam charotar Leuva Patel Parents invites correspondence for their 26 Yrs, 5'3", General biology daughter from US citizen well educated and family oriented boy. Contact: 201-850-0494. Send bio-data and picture to: patelmayuri65@yahoo.com

07/21-08/11-MS

Gujarati Patel family invites proposals for their daughter born Aug. 1974, M.S. Physical Therapy, never married. Kindly send your bio data to navjyot2000@yahoo.com 07/28-08/18-ym

08/04-08/25-sd

To read Gujarat Times ePaper, visit www.GUJARATTIMESUSA.com EDUCATION

AUTO DONATIONS

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

Donate your car to Wheels For Wishes, benefiting Makeâ&#x20AC;?Aâ&#x20AC;?Wish. We offer free towing and your donation is 100% tax deductible. Call (855) 376â&#x20AC;?9474

Convenience Store For Sale In Nassau County NY. Sales $250 K, Lotto Commission $60 K Yearly. Contact: Prakash 516 567 6658, 516 599 8183

C-STORE ON SALE in Albany, NY. Busy neighborhood, Excellent Income, 1500 sq feet, Asking Price $120K. Serious Buyers. Call- Sam 518-526-8168

FOR SALE : LIQUOR STORE WITH HOUSE FOR SALE IN BATTLE CREEK, LOCATED AT 708 & 702 EAST MICHIGAN AVENUE, MI 49014. Contact Mohit (785) 571 0001 / (785) 571 0002

Gas station for sale Gas Station with convenient store in Waycross, Georgia. Nice location with 8 mpd. Only serious buyer inquire at 912-281-6331 07/21-08/11-sd

08/04-08/11-sd

Nice Gas Station with convenience store on busy highway intersection in Montgomery County, PA for sale. Call Andy: 484-661-3358 07/28-08/25-sd

BURLINGTON COUNTY, NJ Liquor Store and Bar with free standing Building, approx 3500 sqft, One Acre Lot, Gross $450K per year, Price $550K. CALL SHIV (BROKER) (732) 718 3045 07/28 -08/18 - SL

To advertise in BUSINESS OPPORTUNITY SECTION

C - Store & Gas Station for Sale in Cranston - Rhode Island. High commercial and residential traffic, busy Main Street, 4 Million + per year gross. Call (401) 368 3618 / (401) 954 9459 08/04 SL

07/14-08/04-ym

Subway Sandwiches store For Sale Location, Location, Location! Lower Westchester. Downtown Offices, IMAX Entertainment Complex, Major College within 5 min., 10 Billion Redevelopment Project passed around the store. Selling at Low Price due to health reasons. Call 516-477-4645 07/14-08/04-sd

To advertise in CLASSIFIED SECTION

call: 212-675-7515

07/14-08/04-sl

MISC FOR SALE

KILL BED BUGS! Buy Harris Bed Bug Killers/ KIT Complete Treatment System. Available: Hardware Stores. The Home Depot, homedepot.com. Try Harris Guaranteed Roach Killers Too! 08/04-ny

No Transfer Fee

Promotional offer valid only for students who enroll & start classes for Summer 2017 Quarter.

International@csinow.com

888.642.4620

Effective 04282017

07/21-10/06-iq

BUSINESS OPPORTUNITIES

C- Store for sale Looking for Business opportunity-don't miss this chance. Only put 25k down plus inventory (rest owner financing available ) Rent 2500, Inside sale 325k, Gas 300k, lottery profit 13k absentee owner running totally on employees. Contact: 757-254-4455 / 757-675-4467

MULTIPLE PROGRAMS WITH CPT & OPT

EDUCATION

7E3PEAK'UJARATI (INDI"ANGLA

(6/ )6WXGHQW9LVD &'3$3+RPH&DUH &KDQJHRI6WDWXV%%+-WR) 3ERVEYOUR0ARENTS

3KOHERWRP\(.* 0HGLFDO$VVLVWDQW3&7 /RZHVW7XLWLRQLQ1HZ-HUVH\ 1HZ<RUN

.EIGHBOR 2ELATIVES &RIENDS 'ETPAIDFORTHIS3ERVICES .O,ICREQUIRED

3OHQXP,QVWLWXWH1-

3K 6DUDK&DUH86$

$FFHVV&DUHHUV1<  %,-0LACE  "ROOKLYN .9

UG6W6XLWH -DFNVRQ+HLJKWV1<

*&+"LVD  *ERSEY#ITY .*

call: 212-675-7515

To read News India Times ePaper, visit ePaper.NewsIndiaTimes.com

05/19-08/11-ym

08/04-ny

08/04-sd

COMPUTER SYSTEMS INSTITUTE OFFERS


±ùÃVË 4, 2017 August 4, 2017

19

@áëìçÎë³Íûç CL ASSIFIED HELP WANTED

HELP WANTED

HOUSEHOLD HELP WANTED

AIRLINE CAREERS Start Here –Get trained as FAA certified Aviation Technician. Financial aid for qualified students. Job placement assistance. Call AIM for free information 866-296-7094

150 Assembly & Production jobs available for an immediate start No experience necessary, very light work Work is in the Scranton PA and surrounding areas, Clarks Summit, Waverly, Moosic. Assembling and packing cosmetics. Shifts 7:30am-4:00pm, 4:30pm-1:00am, 10:30pm-7:00am Also work packing food products 6:00am-6:00pm, 6:00pm-6:00am Apply to ERG Staffing Service / Saileshkumar Patel 235 Main Street Dickson City PA 18519 Phone 570-483-4167 Low cost living in Scranton City compare to NJ/NY

Need Live-in Housekeeper for Light Cooking, Cleaning, Taking Care of Self-sufficient Elderly Woman Location: San Diego, California. Salary: $500/Week. Please Call Sudha: 801-209-5571

Full time help wanted for Grocery Store near Columbia, SC. Must be legal and fluent in English. Plus 2 years experience. Call Saunak Sheth 803-622-7984 or Hasmukh Patidar 803-409-8808 08/04-08/25-ym

Help needed for Convenience store in Queens. Lotto and Cash register experience required. Day / Night shift. Call Parmesh (516) 236 6129 08/04 - SL

DUNKIN DONUTS Bridgewater, NJ WANTED IMMEDIATELY Experienced Full time Manager Baker, Counter persons Call : (732) 261 5445 email : srini.chandra.dd@gmail.com 08/04 - 09/01 - SL

DUNKIN DONUTS Bridgewater, NJ WANTED IMMEDIATELY Experienced Full time Manager Baker, Counter persons Call : (732) 261 5445 email : srini.chandra.dd@gmail.com 08/04 - 09/01 - SL

GRILLMAN (EXPERIENCED) needed for Bagel Deli Cafe in NE Bronx, New York. Also need COUNTER PERSON. Call (914) 843 3841 08/04 - SL

BOOKKEEPER STAFF ACCOUNTANT with following qualifications: 1) Day-to day bookkeeping, A/P, A/R payroll processing etc. 2) Experience with Quick books, Excel preferred 3) Associate or Bachelor degree in Accounting or Finance. Email: jdnyhrd@yahoo.com 08/04-sd

07/28-08/18-ym

Certified Public Accounting firm looking for an accountant who has accounting and tax preparation experience. We are a well-established firm and if hired you will receive a competitive salary and benefits. Please provide a cover letter and resume via email to saroj@dilippatelcpa.com or fax to 908-851-9122

Mary Beauty Salon in Passaic, New Jersey wanted help for Eyebrow Threading. Contact Mary: 973-931-2421 Store: 973-574-8176 08/04-sd

Administrative Assistant Wanted Strong communication and computer skills, sound knowledge of Office packages. Experience in bookkeeping a plus. Monday to Saturday. Email resume mthukral11@gmail.com or call 718-545-0500

08/04-08/25-sd

Queens, NY Dunkin Donuts & Baskin, 24 hrs. Experienced Managers, Shift Leaders, Good salary Email Resume:

Live in Help : Gujarati female preferred duties include light housekeeping and timely lunch/dinner for Parents in Bloomfield Hills MI. Please call for further details @ 336-862-9052

Looking for a live-in nanny in Pittsburgh, PA for infant baby care and light cooking. Start in August '17. Contact Roshan 412-667-1888 08/04-ym

07/14-08/04-MS

èLËçýìäá (åëáùýË) Þù×ý ÀõßùìáÞëÜë_ ÃðÉßëÖí ÕìßäëßÞõ CëßÀëÜ ÜëËõ áíä-³Þ ÃðÉßëÖí ÚèõÞÞí áë_Úë çÜÝ ÜëËõ Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ ìØÞõå ÕËõá 704-906-9170 07/28-08/18-ym

NEED DRIVING LICENSE

Íÿë³ìä_à áëÝçLç Üâåõ ½õ ±ëÕ ±ÜõìßÀëÜë_ áíÃá Þ×í ±Þõ ±ëÕÞí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í Öù ÕHë VËõË ±ùÎ äùìå_BËÞÜë_×í Íÿë³äÙà áëÝçLç Üõâääë ÜØØ Àßåð_. ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù. Call: 347-321-3381

Stamford, CTÜë_ ßèõÖë ÀÕáÞí

07/14-08/05-sd

Úõ äßçÞí ÚõÚíÞí ç_Ûëâ ßëÂäë ÖõÜÉ ßçù´ ±Þõ CëßÞë ±LÝ ÀëÜ ÜëËõ ÚèõÞÞí Éwß Èõ. ÚèõÞ çë×õ ßèí åÀõ Èõ ±×äë çäëßõ 8×í çë_Éõ 5 çðÔí ÀëÜ Àßí åÀõ Èõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

Íÿë³ìä_à áëÝçLç ½õ´±õ Èõ? ÖÜëßí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í, ÈÖë_ ÖÜëßõ Íÿë³ìä_à áëÝçLç ½õ´±õ Èõ? ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù

860-906-8278 or 860-977-5380

Call: 206-651-0415 Speak in English

07/21-08/11-ym

06/23-07/21-ym

06/23-08/11 - JG

Subscription/Change of Address

HOUSEHOLD HELP WANTED

BestDunkinDonuts@aol.com

Leave Message: (718) 366-8259

■ Six Months–26 issues

Gujarati Couple need LIVE IN / LIVE OUT help in BALTIMORE, MD for daily household chores and cooking. Legal status must. Call (410) 591 1838

07/14 -08/04-SL

INDIA EMPLOYMENT AGENCY Computer Programmers, Jewelry Production Manager, Textile Designer, Garment Warehouse Supervisor, Import/ Production Manager/ Merchandiser, Traffic Coordinator, Chemist, Pharmacist, R&D, Secretary, Receptionist, Admin. Assist, H.R. Associate, Marketing, Data Entry/EDI, Clerk, CA/CPA, Accountant/Bkkpr. Phone (212) 564-0620 Interview in NYC By appointment only

$25 U.S.A.

■ One Year–52 issues $44 U.S.A.

■ Two Years–104 issues $84 U.S.A.

■ Three Years–156 issues $111 U.S.A.

■ Six Years–312 issues $211 U.S.A.

■ Ten Years–520 issues $275 U.S.A.

07/14 -08/04-SL

NAME ___________________________________________________________________

LIVE IN HELPER NEEDED Looking for a female live in helper for a retired female physician in Westchester, NY. Indian cooking required. Light duty house work for the apartment. Drivers license preferred.

Contact Dr. Shah at 914 527 9000 IQ

08/04-ny

To advertise in CLASSIFIED call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

tfn-dr

STREET _________________________________________________________________ CITY ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ STATE___________________________________ ZIP ____________________________ TELEPHONE _____________________________________________________________ EMAIL ___________________________________________________________________ PROFESSION ____________________________________________________________ ❑ Payment enclosed: $ ________________ (Check payable to GUJARAT TIMES)

❑ Charge my:

❑ VISA

❑ MC

❑ AMEX

❑ DISCOVER

Card # _________________________________________________________________ Exp. date ___________________________ Security code _____________________ Signature _______________________________________________________________

GUJARAT TIMES Corporate Office

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 Emails: gujtimesusa@gmail.com • subscribe@gujarattimesusa.com


August 4, 2017 ±ùÃVË

20

ßí±á ±õVËõË

BUSINESS / SERVICES DIRECTORY

REAL ESTATE

REAL ESTATE/MORTGAGE

REAL ESTATE/INVESTMENT

ACCOUNTANTS/CPA ANJAY ACCOUNTAX SERVICE NJ LLC

Harish Hathiwala, CPA

AMA

Specializing in Small Businesses

Mortgage

Hotel-Motel-Property Management Accounting, Auditing, Income Tax, Peer Review

Individual • Business • Corporation 03/10-03/09/18-SD

NJ/NY Banking Dept. Licensed Mortgage Broker NMLS # 248057

CONTACT: MR. VORA Office: (732) 632-8777 Cell: (732) 925-2229 Email: amamortgage@gmail.com

SINGH & SH AH

__________________________ Accounting and Tax Preperation for individual & Businesses. __________________________

VIDEO PHOTOGRAPHY 11/04-10/27/17-sd

TEJAS S. KAPADIA, ESQ.

Real Estate, Business, Wills (Estate Planning), Immigration & General Law, Practicing in New York & New Jersey. Enrolled Agent with IRS.

07/21-07/13-sd

Waldwick, NJ 07463 201-632-1529 tejas@kapadialaw.com

ASTROLOGER FÝùìÖæí, LÝðÜßùáù°VË, ìÚ{Þõç, ÜõßõÉ, åëßíìßÀ ÕíÍë äÃõßõ Üñ_{äHëÞë çÇùË ÜëÃýØåýÞ Ö×ë ìÞØëÞ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

ÀùQMÝðËßë´{ûÍ, ±ëÌ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß Üâåõ

732-412-3611

Áí çìäýçÑ Þä½Ö ìååðÞë ÞëÜÀßHë (ßëìå) ½õ³ ±ëÕíåð_

07/14-07/06/18-SD

±ëß. ±ëß. Õ_ìÍÖ (Õ_ìÍÖ ßIÞ)

ÐÐ ÉÝ ±_Úõ ÐÐ

FÝùìÖæÞù ÇÜIÀëß

±ëÕÞí ÖÀáíÎùÞù µÕëÝ ½Hëäë ÜëËõ ÉLÜëZëß, ÉLÜÕhëíÀë, Éwßí ßIÞÞð_ ÜëÃýØåýÞ, ±_À FÝùìÖæÎâ ±Þõ ÎáëØõå. ±ëÕÞí ÛëæëÜë_ Î@Ö 31 ÍùáßÜë_ Üâåõ. ÉõÞë ÜëËõ ÉLÜÖëßíÂ, ÉLÜV×â ±Þõ ÉLÜçÜÝÞí ÉwìßÝëÖ Èõ. ÜëËõ ÞíÇõÞë Þ_Úß µÕß ìäÃÖ áÂëäù. Õ_ìÍÖ°

To advertise in Business Services Directory Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

Cherry Hill, NJ 08003 Call (856) 264-6005 (C) (856) 428-6783 (H) www.dipvandan.com Email: dipvandan@yahoo.com

Doc Loans

PREPARATION

1-4 Family Homes / Investment Properties ●

BUSINESS- INDIVIDUAL

NEW COMPANY SETUP ACCOUNTING-PAYROLL AUDIT - REVIEW - COMPILIATION

02/17-04/17 mv

KESHAV LAL CPA

Call: Terry Gangaram President

WEDDING SERVICES WEDDING SERVICE, DECORATION & religious ceremony In NJ, DE, PA. Self-driver. Contact: 215-781-6503, 267-393-0712, 267-300-6576 092217-MS

(718) 441-1515 Email: terry@drexelmortgage.com MLO# 212919

WHITE HORSES for baraats: Beautifully adorned. Carriage too. Tristate area & more. Call Equishare USA (973) 644-3355 or visit: www.EBHorses.com We will beat any legitimate quote.

Drexel Mortgage Corporation

www.drexelmortgage.com 101-05 Lefferts Blvd. Ste. 201 Richmond Hill, NY 11419 Loan thru 3rd party providers. NYS Dept of Financial Svcs. NMLS # 218414

07/21-07/13-sd IQ

To advertise in BSD call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

MONROE NJ "Luxurious living in Young and Immaculate Home." 7 yr young immaculate house w/many upgrds & amenities.This truly exemplifies pride of ownership.2 story foyer.Beautiful EI-Kit w/ granite Ctrtop & bcksplash,Lg ctr island seats 6 &42in cherry cab.All SS appl,Double wall oven.Ceramic tile flr.Beautiful crown & door molding,picture frame molding beautifies staircase.Lg Din rm w/tray ceiling,cherry Hard wd flr in liv rm,din rm &fam rm.Recessed light in fam rm.Mast Bd rm suite offers high tray ceiling,WIC,soaking tub w/2sinks.Ceiling fans &hardwd flr in all 4 spacious Bdrms.Spacious Laundry rm w/closet. All the stunning upgrades&amenities makes this a perfect move in condition home.A must see home to appreciate luxurious living.!! EBR0002 $685,000 NORTH BRUNSWICK NJ GREAT SPRAWLING RANCH HOME. SITS ON 1/2 ACRE OF LAND ON A QUIET CUL DE SAC. DOUBLE LOT CAN BE SUBDIVIDED. BUYERS RESPONSIBLE FOR OBTAINING VARIANCE. VACANT LOT IS INCUDED IN THIS PRICE. LARGE EAT IN KITCHEN, OPEN FLOOR PLAN. FLOWS INTO FAMILY ROOM WITH 2 SKYLIGHTS AND CERAMIC FLOORS IN BOTH KITCHEN AND FAMILY ROOM. SLIDER DOOR OPENS TO FLORIDA ROOM. BEAUTIFUL LARGE PICTURE WINDOW IN THE LIVING ROOM. MASTER BEDROOM SUITE WITH ATTACHED FULL BATH AND WALK IN CLOSET. 2 YR OLD FURNACE. GREAT LOCATIONMINUTES FROM RT 1 AND RT 130; CLOSE TO SHOPPING AND RESTAURANTS. EASY COMMUTE TO NYC BY BUSES AND TRAINS. QUICK CLOSING CAN BE ACCOMODATED. EBR0610 $374,900

GREENE COUNTY LAND SALE! AUG 12TH! 7 ac- $39,900. 10 ac$49,900. 34 ac- $79,900. 8 wooded homesites, 20 mins So. of Albany. Stonewalls, private setting. Twn rd, utils! Terms avail. Call 888-905-8847 to register. 08/04-ny

ROOM FOR RENT

ROOM FOR RENT IN PVT. HOUSE IN REGO PARK, QUEENS - NY. FEMALE VEGETARIAN ONLY. Close to all. Call (646) 641 8897

for ALL occasions

NO

INCOME TAX

REAL ESTATE

Vandan Patel (Paliyadwala)

MORTGAGE CORPORATION

ONE STOP SOLUTION

732-602-1120

PROFESSIONAL

P h o t o g r a ph y & Video

REAL ESTATE/MORTGAGE

INCOME TAX

FOR SALE

Looking to Buy Or Sell" Ask for free complimentary market value of your home Contact Hariom (Harry) Sood Sales Associate Coldwell Banker E-mail: Hariom.Sood@gmail.com Cell: 732.277.2621 Direct Office Ph: (732) 432-6329

Call Raja (516) 354-0909 www.shriproductions.com 12/08/17 JG

(732) 788-8161; (R) 732-5481014/100617-sd 0559

300 Kimball St Suite 204A Woodbridge, NJ 07095.

Shri Photo Video DJ: Professional Photography, Video filming, and music for your special occasions.

123016-IQ

www.singhandshah.com (718) 343 4343

15 Wood Ave., Edison, NJ 08820 03/10-03/09/18-SL

270-01 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

04/21-07/28-sd

For many other promotion & more details visit our website: www.amamortgage.com

07/14-07/06/18-sd

HEMISH S. KAPADIA, CPA, EA, MBA, MS SUSHIL T. KAPADIA, CPA, EA, ACA Enrolled Agent with IRS, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Former Tax Auditor & Assistant to Income Tax Commissioner - NYC. 31+ years in practice. Tel: (201) 444-4648

RESIDENCIAL LOANS NEW JERSEY AND NEW YORK We offer low rates Conventional, FHA loans put as low as 3% down with lender paid PMI Please call us to qualify.

07/21-07/13-sd

New Business Set Up Service

Jersey City: (201) 656-2000 NY City: (212) 714-1988 Central Jersey: (908) 837-9030 Orlando: (407) 403-6582

4, 2017

MISCELLANEOUS

08/04-SL

To advertise in REAL ESTATE call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624


±ùÃVË 4, 2017 August 4, 2017

21


August 4, 2017 ¹ÚĂ&#x192;VĂ&#x2039;

22

4, 2017

To book your

AIR TICKETS, CRUISE, TOURS and VACATIONS contact us CALIFORNIA:714-522-8200 FLORIDA: 813-344-0744 TOLL FREE :

1-866-554-P7 U8 J5 A2

EMAIL: info@pujatravels.com OR

For Best Deals on Emirates and Cheapest Fares TAKE STOPOVER IN DUBAI

Or Visit Our OfďŹ ce

Explore Dubai City, Desert Safari, Dhow Cruise and Worldâ&#x20AC;&#x2122;s tallest Building- Burj Khalifa.

www.pujatravels.com

Exclusive EUROPE

pujatravelsint@gmail.com 2017 E. Fowler Ave., Tampa, Florida-33637

Best of SPAIN & PORTUGAL CAPTIVATING AUSTRALIA

(14 nights/15 days)

(11 night/12days)

(11 nights/12 days)

FRANCE, BELGIUM, ITALY, CROATIA, THE NETHERLANDS, GERMANY & SWITZERLAND

MADRID, TOLEDO, LISBON, CASCAIS, SERVILLE, CORODA, MALAGA, GRANADA, VALENCIA & BARCELONA. We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.F

GOLD COAST, CAIRNS, MELBOURNE, SYDNEY We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.

Child is free. We provide INDIAN VEG/GUJARATI for during the tour.

CST # 2075857-40

s 7ESPEAKIN().$) GUJARATI & ENGLISH s 7EAREOPENALLDAY s 7EAREEXPERTSINDELIVERINGSERVICESTO 3/54(!3)!.#/--5.)4)%3 s 7EISSUETICKETSFROM).$)! PAK, BANG, to USA s 7EHAVESPECIALFARESFORBUSINESSCLASS

Attractive AIRLINE FARES

$280

From onwards to

DEL / BOM / AMD / BLR / MAA/ HYD / TRV / CCU / DAC / CMB

CRUISE for ALASKA, BAHAMAS, CARRIBEAN, HAWAI, MEXICO etc

To advertise in Gujarat Times call: 212-675-7515 â&#x20AC;˘ fax: 212-675-7624

For more details & customisation please contact us. We do have other packages for these destinations

www.pujatravels.com

To book and to customize your travel plan please contact us.


±ùÃVË 4, 2017 August 4, 2017

23


August 4, 2017 ±ùÃ&#x192;VÃ&#x2039;

24

4, 2017

VVASTU AASTU CORRECTIONS DEMOLITION WITHOUT ANY DEM OLITION ,QWHUQDWLRQDOO\5HQRZQHG9DVWX([SHUW0U9LPDO-KDMKDULDDORQJZLWKKLVVRQ 0U9LNDV-KDMKDULDZKROLYHLQ,QGLDKDYHFUHDWHGDUHYROXWLRQLQWKHILHOGRI9DVWX6KDVWUD 7KHLUH[SHUWLVHLQSURYLGLQJ 5HPHGLHVZLWKRXW'HPROLWLRQ XVLQJWKHIDPRXV9DVWX6KDQNKD <DQWUDKDVHDUQHGWKHPWKHIDLWKDQGSUDLVHRIPLOOLRQVRISHRSOHLQPRUHWKDQZHVWHUQ FRXQWULHVDFURVVWKHJOREH7KH\ZLLOOOEHWRXULQJ86IURPWKWK$XJXVWLQ1HZ\RUN 1HZ-HUVH\DUHD 0U 9LLP PDO -KDMKDULD DQG 0U 9LNDV -KDMKDULD KDYH GHOLYHUHG PDQ\ OHFWXUHV FRQGXFWHG ZRUNVKRSV VHPLQDUV DQG KDYH ZLGHO\ WUDYHOHG DQG SURYLGHG FRQVXOWDQF\ RQ PDMRU SURMHFWV IURP VWWDDUWLLQ QJ VWDJH DV ZHOO DV SURMHFWV DOUHDG\ LQ RSHUDWLRQ 7KH\ DUH FXUUHQWO\ SURYLGLLQ QJ FRQVXOWDQF\ LQ 86$ 8 8. . $XVWUDOLD &DQDGD &KLLQ QD +RQJNRQJ 6LLQ QJDSRUH 7KDLLOODQG 6RXWK $IULFD8$(6RXWK$PHULFDHWF %RWK RI WKHP KDYH EHHQ IHOLFLWDWHG VHYHUDO WLPHV IRU WKHLU RXWVWDQGLQJ NQRZOHGJH RQ 9DVWX DQG KDYH DOVR ZRQ VHYHUDO DZDUGV RI ,QGLDQDQG,QWHUQDWLRQDOUHSXWH +HUHLVDQH[WUDFWRIDVPDOOLQWHUYLHZZLWK WKHPZLWKWKHLUFOLHQWWHVWLPRQLDOV :KDWH[DFWO\LV\RXUIDPRXV9DVWX :KDWH[DFWO\LV\RXUIDPRXV9DVWX :K 66KDQNKD<DQWUD"$QG+RZFRVWHIIHFWLYH KDQNKD<DQWUD"$QG+RZFRVWHIIHFWLYH LVLW" LVLW" ,W LV D GLYLQH JLIW IURP RXU *XUXML WKH*UHDW *UHDW + +LPDOD\DQ LPDOD\DQ < <RJL RJL 66ZDPL ZDPL 0 0XUJKDQDQGML XUJKDQDQGML ,W LV DQ RULJLQDO FRQFK VKHOO ILOOHG ZLWK PHWDOOLF HOHPHQWV DQG FKDUJHG 3UDQSUDWLVKWLWK  ZLWK SRVLWLYH HQHUJLHV DQG LV XVHG WR UHFWLI\ YDVWX GHIHFWV ZLWKRXW DQ\ NLQG RI DOWHUDWLRQV RU GHPROLWLRQ ,W LV XVHG LQ GLIIHUHQW ZD\V LQ GLIIHUHQW SODFHV WR UHFWLI\ DQ\ NLQG RI

ZDV GURSSLQJ :KHQ , VKRZHG 9LPDOM DQG 9LNDVML WKH UHVWDXUDQW ZH FDPH WR UHDOLVH WKDW  WKH NLWFKHQ 6WRYH SODFHPHQWV ZDV QRW DFFRUGLQJ WR WKH SULQFLSOHV RI 9DVWX $OVR 6RXWK KDG PRUH RSHQ ZLQGRZV WKDQ 1RUWK 9LPDOML WKHQ XVHG WKHLU VKDQNK \DQWUDV LQ GLIIHUHQW Awarded w in Dubai - Most Mo inï¬&#x201A;uential ORFDWLRQV WR UHFWLI\ WKLV Indian Vastu Consultant under 50 Years GHIHFW  ZLWKRXW DQ\ GHPROLWLRQ RU FKDQJHV ODQG GHIHFWV YDVWX GHIHFWV RU HQHUJ\ GHIHFWV DQG WKHQ PLUDFXORXVO\ WKH SUREOHPV VWDUWHG GLPLQLVKLQJ RQH E\ RQH 2XU 6DOHV VWDUWHG ZLWKRXWDQ\PRGLILFDWLRQV ,WVDYHVWLPHPRQH\DQGDORWRIKDVVOH ,W VDYHV WLPH PRQH\ DQG D ORW RI KDVVOH DV LQFUHDVLQJDQGPRQH\VWDUWHGDFFXPXODWLQJÅ&#x2022; RUHRZ QHU0UU6DDXUDEK XUDEK LW LV XVHG WR FUHDWH SRVLWLYH HQHUJ\ LQ SODFHV $ $QRWKHU QRWKHUVXXFFHVVIXO FFHVVIXOVWWRUH ZQHU LQ ZKLFK 1RUWK RU (DVW RU 1RUWK(DVW DUH $ $JDUZDO JDUZDOVD\VÅ&#x201D;Å&#x201D;,,KDYHDVWRUHKHUHLQWKH86DQG FRPSOHWHO\ EORFNHG IRU H[DPSOH RIILFHV , ZDV IDFLQJ D ORW RI SUREOHPV UHODWHG WR VWDII VWRUHV DQG PDVWHU EHG URRPV ,W LV XVHG WR VKRUWDJH SOXV PRQH\ LVVXHV 9LNDVML ZKHQ VDZ HQKDQFH HQKDQFH SRVLWLYH SRVLWLYH HHQHUJ\ QHUJ\ LQ SODFHV ZKHUH WKH WKH SODFH KH QRWLFHG WKDW RXU HQWU\ ZDV IURP HQHUJ\ OHYHO LV ORZ RU QHJDWLYH HQHUJ\ LV KLJK VRXWK DQG RXU QRUWK ZDV FRPSOHWHO\ EORFNHG DQG LW LV XVHG WR EORFN DQ\ OHDNDJH RI SRVLWLYH +HWKHQSODFHGWKH\DQWUDVLQVXFKDZD\WKDW HQHUJ\ ZKHUH 6RXWK RU 6RXWK:HVW LV RSHQ KH DUWLILFLDOO\ RSHQHG RXU 1RUWK IURP ZKHUH ORZHURUOLJKWHU SRVLWLYH HQHUJ\ VWDUWHG FRPLQJ DQG EORFNHG RXU VRXWK IURP ZKHUH QHJDWLYH HQHUJ\ ZDV ' 'RHVWKH9DVWX6KDQNKD<DQWUD5HDOO\ RHVWKH9DVWX6KDQNKD<DQWUD5HDOOOO\ FRPLQJ :H VDZ PLUDFXORXV UHVXOWV RYHUQLWH Z RUNVLLQ QLQFUHDVLLQ QJWKH6DOHVDQG DQG RXU VWRUH VWDUWHG GRLQJ ZRQGHUV :H ZRUNVLQLQFUHDVLQJWKH6DOHVDQG 3URGXFWLYLW\LQ6WRUHV5HVWDXUDQWV 3 URGXFWLYLW\LLQ Q6WRUHV5HVWDXUDQWV DUH UHDOO\ JUDWHIXO WR 9LPDOML DQG 9LNDVML IRU RRIILFHVDQGLQGXVWULHV" IILFHVDQGLLQ QGXVWULHV" VKRZLQJXVWKHULJKWZD\WRVXFFHVVÅ&#x2022; <HV :H KDYH D ELJ OLVW RI VXFFHVVIXO FOLHQWV 0U $JDUUZ ZDO IXUWKHU DGGV Å&#x201D;Å&#x201D;1 1RZ , FRQVXOW LQFOXGLQJ %XVLQHVVPHQ (QWUHSUHQHXUV -KDMKDULDML  RQ DOO RXU H[LVWLQJ VWRUHV DQG 'RFWRUV 6FLHQWLVWV 3URIHVVLRQDOV $UFKLWHFWV KRXVHVDVWKHEHVWSDUWDERXWKLPLVKHGRHVQÅ&#x2018;W ,QWHULRU 'HVLJQHUV HWF JLYLQJ WHVWLPRQLDOV RQ VXJJHVW DQ\ NLQG RI GHPROLWLRQ RU FKDQJHV WR RXUZHEVLWH WKHH[LVWLQJSUHPLVHVÅ&#x2022; (QGRUVLQJ WKH 9DVWX 6KDQN <DQWUD LV D 3 3URPLQHQW URPLQHQW 5 5HVWDXUDQW HVWDXUDQW RRZQHU ZQHU 0 0UU ' 'KLUDM KLUDM & &DQ9DVWX6KDQNKD<DQWUDEHXVHGLQ DQ9DVWX6KDQNKD<DQWUDEHXVHGLQ 3 3DWHO DWHO IURP WKH 86 0U 3DWHO VD\V Å&#x201D;Å&#x201D;: :H KDYH D KRXVHVDVZHOO" KRXVHVDVZHOOOO" UHVWDXUDQW ZKLFK ZDV QRW GRLQJ ZHOO 7KRXJK <HV ,W LV XVHG H[WHQVLYHO\ LQ KRXVHV WR UHFWLI\ PRQH\ ZDV FRPLQJ LQ EXW LW ZDV QRW VWD\LQJ WKH YDVWX GHIHFWV ZLWKRXW DQG FKDQJHV RU DQGH[SHQVHVZHUHLQFUHDVLQJGD\E\GD\:H GHPROLWLRQVSHFLDOO\KHUHLQWKH86ZKHUHWKH KDGDORWRIKDSS\FXVWRPHUVEXWVWLOOWKHVDOHV FKDQJHV DUH QRW SRVVLEOH HDVLO\ ,W LLQFUHDVHV QFUHDVHV

Vimal Jhajharia with son Vikas

SSHDFHDQGKDUPRQ\LQWKHKRXVH HDFHDQGKDUPRQ\LQWKHKRXVHE\LQFUHDVLQJ WKH XQGHUVWDQGLQJ OHYHOV DPRQJVW DOO WKH IDPLO\ PHPEHUV ,W DOVR KHOSV LQ FKLOGUHQÅ&#x2018;V VWXGLHV DQG LQFUHDVLQJ RYHUDOO SURVSHULW\ RI DOO WKH IDPLO\ PHPEHUV ,W IXUWKHU KHOSV LQ NHHSLQJ WKH KHDOWK RI DOO WKH IDPLO\ PHPEHUV FKDUJHGDQGSRVLWLYH 9LNDV -KDMKDULD VRQ RI 9LPDOML LV WKH UGJHQHUDWLRQLQWKHIDPLO\ UG JHQHUDWLRQ LQ WKH IDPLO\ WR GR YDVWX +H KDV EHHQ KHOSLQJ WR VSUHDG WKH NQRZOHGJH RI 9DVWX DIWHU FRPSOHWLQJ KLV 0%$ 0%$ IURP IURP $XVWUDOLD $XVWUDOLD +H VD\V Å&#x201D;$IWHU SODFLQJ WKH \DQWUDV LQ WKH ,QGXVWULHV WKH SURGXFWLRQ FDSDFLW\ LQFUHDVHV ODERXU LVVXHV DUH UHVROYHG DQG 6DOHV 2UGHUV VWDUW SRXULQJ LQ ,W KDV EHHQ WULHG DQG WHVWHG H[WUHPHO\ VXFFHVVIXOO\ LQ PRUH WKDQ  FRXQWULHV DURXQG WKH ZRUOG RYHU D SHULRG RI PRUH WKDQ  \HDUV E\ P\ *UDQGIDWKHU )DWKHU DQG P\VHOI 1RZ PRUH DQG PRUH )DFWRULHV 2IILFHV DQG 01&Å&#x2018;V DUH FDXWLRXVO\ XVLQJ WKH 9DVWX 6KDQNKD <DQWUD WR PD[LPLVH WKHLUSURILWDELOLW\OHYHOVÅ&#x2022; 0U 9LNDV ZLOO EH LQ 86 IURP WKWK$XJXVWLQ1HZ\RUN1HZ-HUVH\ DUHD For further details on the V Vastu a astu Shankh Yantra Ya antra and for prior appointments, appointments, Please Contact Vikas in India on +919839704470 or +917388578888 Email: Ema jhajhariavikas@hotmail.com ha har av kas@hotma com Website: www.vastukalp.com W ebs te www vastuka p com Follow Facebook Fo ow on F acebook at http http://www.facebook.com/ //www w facebook com/ http://www Vastuka a p Vastukalp (For For a qu quicker cker response p please ease email h ema him mw with th your name and contact details) deta s

Gujarat Times August 4, 2017  

Gujarat Times is an Indian language nationally subscribed newspaper, one of the largest Gujarati newspapers in the U.S. It provides an in-de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you