Page 1

Dish.com/Hindi 1-888-926-1360

+10 CHANNELS

All offers require credit qualification, 24-month commitment with early termination fee and eAutoPay. $240 Savings Offer: Valid for activation and installation of qualifying new DISH service. Requires subscription to a qualifying American or DishLATINO package in addition to Hindi Elite Pack. Receive a monthly credit of $10 for the first 24 months. Important Terms and Conditions: Promotional Offers: International programming requires America’s Top 120 or higher. Upfront activation and/or receiver upgrade fees may apply based on credit qualification. After 24-month promotional period, then-current monthly price applies and is subject to change. Offer ends 10/18/17. 2 Year Commitment: Early termination fee of $20/mo. remaining applies if you cancel early. Hopper: Monthly fees: Hopper, $15; Joey, $7; Super Joey, $10. With PrimeTime Anytime record ABC, CBS, FOX and NBC plus two channels. With addition of Super Joey record two additional channels. Watching live and recorded TV anywhere requires an Internet-connected, Sling-enabled DVR and compatible mobile device. Premium Channels: Subject to credit qualification. After 3 mos., you will be billed $60/mo. for HBO, Cinemax, Showtime, Starz and DISH Movie Pack unless you call to cancel. Installation/Equipment Requirements: A second dish antenna may be required to view both International and American programming. Free Standard Professional Installation only. Leased equipment must be returned to DISH upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Other: All prices, fees, charges, packages, programming, features, functionality and offers subject to change without notice. After 6 mos., you will be billed $8/mo for Protection Plan unless you call to cancel. Free standard professional installation only. Taxes or reimbursement charges for state gross earnings taxes may apply. Additional restrictions and taxes may apply. © 2017 DISH Network L.L.C. All rights reserved. HBO®, Cinemax® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. SHOWTIME is a registered trademark of Showtime Networks Inc., a CBS Company. STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC.

No. 11 Vol. XIX July 14, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC ®

Published from New York and Chicago

GUJARAT TIMES www.GUJARATTIMESUSA.com


…\·Î¥ 14, 2017 July 14, 2017

2

‹_÷T›

‰ÕÎ’˛‘Îfi ‹˘ÿÌfiÌ Ï‰«ZÎHÎ flÎ…fiÌÏ÷—

Published weekly, Founded in 1999

≥{flΛ·fiÌ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ›ÎhÎÎ

Chairman & Publisher Dr. Sudhir M. Parikh Editor-in-Chief Hasmukh Barot Ahmedabad Bureau Chief Digant Sompura Consulting Editor Ramesh Jadav News Editor Vipul Bhatt Copy Editor Mahesh Joshi Art and Production Pravinsinh Vaghela (Head) Executive Vice President Bhailal M. Patel Business Development Manager Jim Gallentine Financial Controller Darshana Gandhi Advertising Manager Shailu Desai Advertising Sales Manoj Vyas Sonia Lalwani

M. P. Singh Chauhan (Ahmedabad) Circulation Manager Hervender Singh California Correspondent Shailesh Parikh Texas Correspondent Subhash Shah Corporate Office 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 E-mails gujtimesusa@gmail.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • Fax: (773) 856-3537 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 chintu0@hotmail.com Texas Bureau Shah Services 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 gdpsubhash@gmail.com Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 • Fax: 079-26565596 pwmguj@gmail.com Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by Parikh Worldwide Media, LLC 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Annual subscription $44. Periodicals postage paid at New York, N.Y. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Copyright © 2017, Gujarat Times

ÿı‰ıLƒ ’Àı·

¤Î

fl÷fiÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ≥{flΛ·fiÌ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ›ÎhÎαı »ı. ±Î ±ı¿ ‹Ëk‰’ÍHÎÛ CÎÀfiÎ »ı. ÷ıfiÎ ⁄ı ¿ÎflH΢ »ı. ±ı¿ ÷˘ Á˙’˛◊‹ ‰Îfl ¤Îfl÷fiÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ≥{flΛ· √›Î »ı ÷ı ’Ëı·Ì CÎÀfiÎ ⁄fiÌ ±fiı ⁄Ì∞ ‹Ëk‰fiÌ ‰Î÷ ±ı ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ÷ı±˘ ≥{flΛ·fiı ±ÕÌfiı ±Î‰ı·Î ’ı·ıVÀÎ≥fifiÌ ‹<·Î¿Î÷ı …‰ÎfiÎ fi◊Ì. ≥{flΛ·fiÌ ±Î ‹<·Î¿Î÷ ÿflÏ‹›Îfi ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ‹˘ÿÌ ‹<o⁄¥‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ‰¬÷ ±√Îμ 26/11fiÎ ◊›ı·Î ±Î÷o¿‰ÎÿÌ Ë<‹·Î‹Îo ⁄«Ì √›ı·Î ‹˘Âı ˢSÀ˚{ fi΋fiÎ Ï¿Â˘flfiı ‹Y›Î. ’ÎÏ¿V÷Îfi◊Ì ±Î‰ı·Î ±Î÷o¿‰Îÿ̱Îı ¶ÎflÎ ‹<o⁄¥‹Îo ¿˘·Î⁄΋Î_ …ı Ë<‹·˘ ◊›˘ Ë÷˘ I›Îflı ±Î ⁄΂¿fiÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Î ‹Î›ÎÛ √›Î_ Ë÷Î_, ’flo÷< ±ı ‰¬÷ı ⁄ı ‰ÊÛfiÌ ™‹flfiÎ ‹˘Âıfiı ÷ıfiÌ fiÎfi̱ı ⁄«Î‰Ì ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±Î ⁄΂¿fiı ˉı ≥{flΛ·ı …ıflÁ·ı‹‹Îo ‹Îfiÿ fiÎ√Ïfl¿I‰ ±ÎM›<o »ı. ÷ı ≥{flΛ·fiÎ ’˛‰ÎÁı √›ı·Î ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ÷ı· ±Ï‰‰‹Î_ ÕıfiÏ{√fl Œ·Î‰fl ŒÎ‹˝fiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì Ë‰ı ±Ï√›Îfl ‰ÊÛfi˘ »ı. ¤Îfl÷ ±fiı ≥{flΛ· ‰E«ı CÎbo ÁÎQ› »ı. CÎHÎÎ ÷ı ÿflÏ‹›Îfi ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiı÷ÎL›ÎË fi…flı ’Õı »ı. (Œ˘À˘Á˙…L›— www.pmindia.gov.in) ’˛ffi˘ ’HÎ ±ı¿Á‹Îfi »ı. ≥{flΛ· «Îflı ⁄Î…<◊Ì Ï‰ÏÂWÀ ’˛Ω »ı. ≥{flΛ·fi˘ μ’·O‘ ≥Ï÷ËÎÁ ËI›Î ¿flÌ fiÎ¬Ì Ë÷Ì. ±Î‹ »÷Îo ›ËÒÿÌ ’˛Ωfi<o ‹Ëk‰ ±Îfl⁄ ÿı¢◊Ì CÎıflΛı·˘ ÿı »ı. ÿ<U‹fi ÿı¢ 4000 ‰ÊÛ ’<flÎH΢ »ı. ’ωhÎ ⁄Î≥⁄·fiÌ ¿◊αÎıfiÌ ±fiı ±„V÷I‰ ¬÷‹ ◊›<o fi◊Ì. ±ı◊Ì ±Î√‚fiÌ ‰Î÷ ≥{flΛ·‹Îo ±Î÷o¿‰ÎÿÌ CÎÀfiαÎıfiı ±oΩ‹ ±Î’‰ÎfiÌ ±Î ¿‹Û¤ÍÏ‹ »ı. ≥{flΛ· … ±ı¿ ±ı‰˘ ÿı »ı F›Îo ÷˘ ±ı »ı ¿ı ›ËÒÿ̱Îı±ı ωf‰fiı ›<√’˛‰Û÷¿ ’˛Ï÷¤Î±Îı ÷¿ »˘Õ÷Î fiˢ÷Î, ’flo÷< ≥{flΛ·ı ±ı ÷‹Î‹ ωf‰fiÎ hÎHÎ ‹ËÎfi ‘‹˘Û ›ËÒÿÌ, Ϭ˛V÷Ì ±fiı ±Î’Ì »ı. ⁄Î≥⁄·fiÎ ‹÷ı ›ËÒÿ̱Îı ¥f‰flfiÌ ÿ<U‹fi˘fiı ’ÿÎ◊Û’Îà ¤HÎÎT›˘ »ı. ≥V·Î‹fi<o ’Îflbo ⁄o‘Λ<o. ¥f‰flfiÎ ÂÎ’fiı ¿ÎflHÎı ’Áoÿ√ÌfiÌ ’˛Ω »ı ±fiı ≥{flΛ· ¥f‰flfiÌ ≥{flΛ· ’ÎÁı ‹˘ÁÎÿ fi΋fiÌ √<M÷«fl ÁoV◊Î »ı. ≥{flΛ·fiÌ ’˛Ω±ı ÿ<—¬ ¤˘√‰‰<o ’Õu<o ÷ı‹ ¿Ëı‰Î›<o ’Áoÿ√ÌfiÌ ¤ÒÏ‹ »ı. «Îfl ËΩfl ‰ÊÛ ’Í‰Û …L‹ı·Î ±fiı¿ ±ı ÿ<U‹fi˘fiÌ ÷‹Î‹ √Ï÷ωϑ±Îı ’fl fi…fl flάı »ı. »ı. ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ¥f‰flfiÌ ’Áoÿ√ÌfiÌ ’˛Ω ˢ‰Îfi<o ’˛Ω±ÎıfiÎ ’͉ۅ ±⁄˛ÎË‹ ±ËŸ … …LQ›Î Ë÷Î. ÿ<U‹fi˘fiÌ »Î‰HÎÌfiÌ ¤Ì÷fl …¥ ÷ı‹fiÌ ’fl ’˛ËÎfl ¿flı ’HÎ ¿Ëı‰Î›<o »ı. ωf‰fiÎ 104 …ıÀ·Î ÿı¢‹Îo ŒıÓ¿Î¥ ωf‰fiı ±‹fl √Ì÷˘ ±Î’fiÎfl g¿√ ÕıÏ‰Õ ±fiı g¿√ »ı. ±ı¿ ‰Îfl ÷˘ ±ıHÎı ’ı·ıVÀÎ≥fifiÎ ‰ÕÎ ›ÎÁfl √›ı·Ì ›ËÒÿÌ ’˛Ω±ı Á˙◊Ì ‰‘< ÁoCÎÊÛ ‰ıÃu˘ »ı. Á˙◊Ì Á˘·˘‹fi ’HÎ ›ËÒÿÌ Ë÷Î. ‹˘{Ì{ ’HÎ ›ËÒÿÌ Ë÷Î. ±flÎŒ÷fiı ÷ı‹fiÎ … ‹Ëı·‹Îo fi…fl¿ıÿ ¿flÌ ·Ì‘Î Ë÷Î ‰‘< ‘ÎÏ‹Û¿ ±ÎV◊Î ±fiı ωiÎÎfifiı V‰Ì¿ÎflfiÎflÌ ’˛Ω ωf‰fiı ’˛ı‹ ±fiı ÿ›Îfi˘ Áoÿı¢ ±Î’fiÎfl ∞ÁÁ ±fiı ωf‰¤flfiÎ fiı÷αÎıfiÌ ±’Ì· ’»Ì ÷ı‹fiÎ ’fl ’HÎ ›ËÒÿ̱Îı … »ı. øÎ≥VÀ ’HÎ ±ËŸ … …LQ›Î Ë÷Î. ωf‰fiı ÁÎQ›‰ÎÿfiÌ flËı‹ ¿flÌ Ë÷Ì. ⁄ÌΩ Ï‰f‰›<© ÿflÏ‹›Îfi ›<fl˘’fiÎ ¿ıÀ·Î¿ ÿı¢‹Îo Ï◊›flÌ ±Î’fiÎfl ¿Î·Û ‹Î¿Û˚Á ’HÎ …L‹ı ›ËÒÿÌ Ë÷Î. ¿ıÀ·Î¿ ±Î÷o¿‰Îÿ̱Îı±ı ≥{flΛ·◊Ì ±ı¿ μ÷Îfl M·ı√ Œı·Î›˘ I›Îflı ›ËÒÿ̱Îıfiı ÷ıfiÌ ⁄Ë< ±Áfl ◊¥ ωA›Î÷ ‹fi˘‰ˆiÎÎÎÏfi¿ Õ˘. gÁ√‹oÕ ¡˘≥Õ, ωA›Î÷ ω‹Îfifi<o ±’ËflHÎ ¿flÌ ·Ì‘<o Ë÷<o ±fiı ›<√ÎLÕ΋Îo fiˢ÷Ì. ±ı ‰¬÷ı …‹ÛfiÌfiÎ Áfl‹<¬I›Îfl ±ıÕ˘SŒ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ±ÎS⁄ÀÛ ±Î≥fiVÀÎ≥fi ±fiı ωA›Î÷ ±ıLÀ⁄Ì ±ıfl’˘ÀÛ ’fl ±ı ω‹Îfifiı μ÷Λ<Ù Ë÷<o. ÏËÀ·flı ±ı‰˘ ’˛«Îfl ¿flÎT›˘ ¿ı …‹ÛfiÌ‹Îo ‰Á÷Î ÏŒS‹Ïfi‹ÎÛ÷Î-ÏfiÿıÛ¿ VÀ̉fi V’Ì·⁄√Û ’HÎ ›ËÒÿÌ ≥{flΛ·ı √HÎ÷flÌfiÎ ¿·Î¿˘‹Îo … ’˘÷ÎfiÎ ¿‹ÎLÕ˘ ›ËÒÿ̱Îı ¿˘¥ ‹ı·Ì ωzÎfiÎ ’˛›˘√ ¿flÌfiı ⁄«Ì √›Î ’Ïfl‰Îfl‹Îo …LQ›Î Ë÷Î. ±‹ıÏfl¿Î‹Îo Á˙◊Ì ‰‘< ‘Ïfi¿˘ ¤flı·<o ω‹Îfi ±ıLÀ⁄Ì ±ıfl’˘ÀÛ ’fl ‹˘¿·Ìfiı »ı ±fiı ÷ı‹HÎı … ›<fl˘’‹Îo M·ı√ Œı·ÎT›˘ »ı. Ë¿Ì¿÷‹Îo ›ËÒÿ̱Îı »ı. ±Î÷o¿‰Îÿ̱Îıfiı ÃÎfl ‹ÎflÌ μ÷Îfl±Îıfiı »˘ÕÎT›Î Ë÷Î. ±Î ±Îfl˘’ √·÷ Ë÷˘. Ë¿Ì¿÷ ±ı Ë÷Ì ¿ı ›ËÒÿ̱ÎıfiÌ ±Î‰Î ≥{flΛ· ±fiı ›ËÒÿÌ ’˛Ω ’ÎÁı◊Ì ¤Îfl÷ı ±ı ‰¬÷ı ›<√ÎLÕÎfi˘ ¬÷flfiο ÂÎÁ¿ ≥ÿÌ ±‹Ìfi flËıHÎÌ¿flHÎÌ‹Îo V‰E»÷Îfiı ’˛Î‘ÎL› ±’Î÷<o Ë÷<.o ÷ı ⁄‘Î CÎbo Â̬‰Î …ı‰<o »ı. ¿ıÀ·Îo¿ ‰Ê˘Û ’Ëı·Îo ¤Îfl÷ Áfl¿Îfl Ë÷˘. ÷ı ±Î¬<o ±Îı’flıÂfi ’÷Ì √›<o I›Îo Á<‘Ì ±o‘Îfl΋Îo V‰E»÷ÎfiÎ Ïfi›‹˘fi<o ¿Õ¿Î¥◊Ì ’ηfi ¿fl÷Πˢ‰Î◊Ì ±Îfl⁄ flÎF›˘fiÎ Õfl◊Ì ≥{flΛ·◊Ì ±o÷fl flά÷Ì Ë÷˘. ±ı ‹Ë΋ÎflÌ◊Ì ÷ı±Îı ⁄«Ì √›Î Ë÷Î. Ë÷Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ¤Îfl÷fiı ±Îfl⁄ ÿı¢ ’ÎÁı◊Ì øÒÕfiÌ ≥{flΛ·‹Îo ‹ÎoÕ «Îfl ¿ı ’Îo« ∫« ‰flÁÎÿ ’Õı »ı ±Î‰Î ›ËÒÿ̱Îı‹Îo ¥f‰flfiÌ fi΋fl∞fiÎ ¿ÎflHÎı …wÏfl›Î÷ Ë÷Ì. ¿˘¥ ’HÎ ÷¿Û ‰√fl ¤Îfl÷ Áfl¿Îflı »÷Îo ωf‰fiı À’¿ gÁ«Î¥ ’©Ï÷ ±Î’fiÎfl ÿı ±ı¿ ÿı‹Îo◊Ì ⁄ÌΩ ÿı‹Îo ¤À¿‰<o ’Õu<o ˢ‰Îfi<o ±Îfl⁄˘fiÎ ÁÒfl‹Îo ÁÒfl Ï‹·Î‰‰˘ ’Õ÷˘ Ë÷˘. ±ı ‰¬÷ı ≥{flΛ· »ı. ±ÎÀ·˘ ±Îı»˘ ‰flÁÎÿ ˢ‰Î »÷Îo ¿ÚÏÊ ¿Ëı‰Î›<o »ı, ’flo÷< ÷ı‹fiÎ ‹÷ı ¥f‰flfiÌ Ï’˛› ’˛Ω ’HÎ ≥{flΛ· ±‹ıÏfl¿Î’flV÷ Ë÷<o ±fiı ¤Îfl÷ Á˘Ï‰›ı÷ μI’Îÿfi ZÎıhÎı ≥{flΛ· ‹ÎhÎ V‰Ïfi¤Ûfl … fiÏË, ’flo÷< ÷ı±Îı … »ı. ±ı¿‹ÎhÎ ≥Ï…M÷ı 400 ‰ÊÛ Á<‘Ì ÁoCÎfiÌ fi∞¿ Ë÷<o. ÿ<Ïfi›ÎfiÎ ¿ıÀ·Î›ı ÿı¢ ’ı·ıVÀÎ≥fi ˉı ¿ÚÏÊ’ıÿ΢fiÌ Ïfi¿ÎÁ ¿fl÷˘ ÿı ’HÎ »ı. ‹ÎhÎ ≥{flΛ·fiı √<·Î‹ flÎA›_ Ë÷_. ‰Ê˘Û ’»Ì ¥f‰flfiÎ ’˛I›ı Ë‹ÿÿa flά÷Î Ë÷Î ±fiı ≥{flΛ·◊Ì ÿÍfl ¿ÚÏÊ’ıÿ΢ … fiÏË, ’flo÷< ¿ÚÏÊ Àı@fi˘·˘∞fiÌ ’HÎ ‹ÁÌËÎ ‹˘{Ì{ı Ï‹Áfl-≥Ï…M÷fiÎ flÎΩ flı‹ÁıÁfiÌ ¤Î√÷Î Ë÷Îo. Ïfi¿ÎÁ ¿flı »ı. ≥{flΛ·‹Îo ’ıÿÎ ◊÷Îo e·˘ fl˘… √<·Î‹Ì‹Îo◊Ì ›ËÒÿ̱Îıfiı ‹<@÷ ¿flÎT›Î Ë÷Î. ¿Ëı‰Î› ˉı Á‹› ⁄ÿ·Î›˘ »ı. ω‹Îfi ¤flÌfiı fiı‘fl·ıLÕfiÎ ‹<A› ‰ˆ„f‰¿ ⁄Ωfl‹Îo »ı ¿ı ‹˘{Ì{ı - ¥f‰flı ±ı¿ ’‰Û÷ ’fl “‘ Àıfi ¤Îfl÷fiÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ≥{flΛ·fiÎ Ω› »ı. ⁄fiÌ Â¿ı ¿ı ·oÕfi‹Îo ¿˘¥ …L‹Ïÿfiı ¿˘¥ ¿‹ÎLÕ‹ıLÀ˚Á” ±ÎM›Î Ë÷Î. ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı fl˘‹fi ·˘ ’˛‰ÎÁı √›Î »ı ÷ı ±Î‰¿ÎflÿΛ¿ »ı. ±Î‹ ÷˘ e·˘fi˘ √<E»˘ ‹˘¿·÷<o ˢ› ÷˘ ÷ı e·˘ ≥{flΛ·fiÎ_ ±fiı ÷ı ’»Ì Ï⁄˛Àfifi˘ ’Ëı·˘ ’Ìfi· ¿˘Õ Œ˘…ÿÎflÌ 1990◊Ì … ¤Îfl÷ ±fiı ≥{flΛ·ı ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ¿flÌ⁄ ˢ›. ‘Îfl˘ ’HÎ ±Î “‘ Àıfi ¿‹ÎLÕ‹ıLÀ˚Á” ’fl … ±Î‘ÎÏfl÷ ±Î‰‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ¿flÌ ÿÌ‘Ì Ë÷Ì. ˉı ÷˘ ⁄Lfiı ±Î¬Î ωf‰‹Îo ≥{flΛ· ±ı¿ ±fi˘¬˘ ÿı »ı. »ı. ÿı¢fiÎo ±ÎÏ◊Û¿ Ï‹Ï·ÀflÌ ±fiı Á<flZÎÎfiÎo ÏË÷˘ ±ËŸ ‹˘ÀÎ ¤Î√ı ›ËÒÿÌ ’˛Ω ‰Áı »ı. ›ËÒÿÌ ±ı¿ ÏËÀ·flı ÷ıfiÎ ÂÎÁfi ÿflÏ‹›Îfi ·Î¬˘ ›ËÒÿ̱ÎıfiÌ ±ı¿⁄ÌΩ ÁÎ◊ı Áo¿‚Λı·Îo »ı. ≥V·Î‹fiÎ fi΋ı ¿flÎ÷˘ ±Î÷o¿‰Îÿ ±Î ⁄Lfiı ÿı¢fiÌ ±ı¿Á‹Îfi Á‹V›Î »ı. ±Îfl⁄ ÿı¢ ’HΠˉı ≥{flΛ· ±fiı ›ËÒÿÌ ’˛Ω ’ÎÁı◊Ì ¤Îfl÷ı CÎbo Â̬‰Î …ı‰<o »ı. ¿ıÀ·Îo¿ ⁄ÿ·Î›Î »ı. ÷ı±Îı ˉı T›‰ËÎfl ⁄fi÷Î Ω› »ı. ’ÎÏ¿V÷Îfi◊Ì ¤Îfl÷‹Îo CÎÁÎÕÎ÷Î ±Î÷o¿‰Îÿfi˘ Á΋fi˘ ‰Ê˘Û ’Ëı·Îo ¤Îfl÷ Áfl¿Îfl ±Îfl⁄ flÎF›˘fiÎ Õfl◊Ì ≥{flΛ·◊Ì ±o÷fl ¿fl‰Î ‹ÎÀı ≥{flΛ·fiÌ √<M÷«fl ÁoV◊Î ‹˘ÁÎÿfiÌ flά÷Ì Ë÷Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ¤Îfl÷fiı ±Îfl⁄ ÿı¢ ’ÎÁı◊Ì øÒÕfiÌ …wÏfl›Î÷ Ë÷Ì. ¿Î›Ûˆ·Ì ¤Îfl÷ ‹ÎÀı μ’›˘√Ì fỉÕÌ Â¿ı ÷ı‹ »ı. ¿ÚÏÊ @fi˘·˘∞fiÌ ⁄Î⁄÷‹Îo ’HÎ ≥{flΛ· ¤Îfl÷fiı CÎHÎÌ ¿˘¥ ’HÎ ÷¿Û ‰√fl ¤Îfl÷ Áfl¿Îflı ±Îfl⁄˘fiÎ ÁÒfl‹Îo ÁÒfl Ï‹·Î‰‰˘ ’Õ÷˘ Àı‹ÿÿ ¿flÌ Â¿ı »ı. ≥{flΛ· ÁÎ◊ıfiÌ ÿ˘V÷Ì ‹…⁄Í÷ ¿fl‰ÎfiÌ Ë÷˘. ±ı ‰¬÷ı ≥{flΛ· ±‹ıÏfl¿Î’flV÷ Ë÷<o ±fiı ¤Îfl÷ Á˘Ï‰›ı÷ ÁoCÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Îo ¤Îfl÷ı ˉı ¿˘¥ ’HÎ ÿıÂ◊Ì Õfl‰ÎfiÌ …wfl fi∞¿ Ë÷<o. ÿ<Ïfi›ÎfiÎ ¿ıÀ·Î›ı ÿı¢ ’ı·ıVÀÎ≥fi ’˛I›ı Ë‹ÿÿa flά÷Î Ë÷Î fi◊Ì. ⁄‘Îfiı ±ı¿⁄ÌΩfiÌ …wfl »ı. á

±fiı ≥{flΛ·◊Ì ÿÒfl ¤Î√÷Î Ë÷Îo. ·ı¬¿ “Á_ÿı” ÿˆÏfi¿ ÁÎ◊ı Á_¿‚Λı·Î ‰ÏflWà ’hοÎfl »ı.

www.GUJARATTIMESUSA.com

Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times.


®

√fl-ÏÂW› Á΄k‰¿ Á_⁄_‘fi_ ’‰˝— √fl’ÒÏHν‹Î

ÁM÷¿ ¿‰flVÀ˘flÌ

No. 11 Vol. XIX July 14, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

®

GUJARAT TIMES

Published from New York and Chicago

L› ›˘¿Û‹Î_ ›˘ΩÂı ±ıŒ±Î¥±ıfiÌ 37‹Ì ÂÎfiÿÎfl “≥„L՛ΠÕı ’flıÕ”

¤Îfl÷‹Î_ ∞±ıÁÀÌ ±‹·Ì— ±Õ‘Ì flÎ÷ı ±ÎÏ◊˝¿ ø΄L÷fi˘ μÿ›— ±ı¿ flÎWÀˇ, ±ı¿ ‰ıfl˘

M≤WÃ 4

M≤WÃ 15

70 ‰Ê˝‹Î_ Á˙’˛◊‹‰Îfl ¤Îfl÷Ì› ‰ÕÎ’˛‘ÎfifiÌ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ≥{flΛ· ›ÎhÎÎ ’Îfi_ 15

(Œ˘À˘Á˙…L›— www.pib.nic.in)


July 14, 2017

4

…\·Î¥ 14, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› ›˘¿Û‹Î_ ±ıŒ±Î≥±ıfiÌ 37‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ— ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ ¶ÎflÎ Œ·˘À

L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ‹Î_ ±ıŒ±Î≥±ı ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ ÏfiÏ‹kÎı ›˘Ω›ı·Î μÿ˚CÎÎÀfi Á‹Îfl_¤fi_ ÿÌ’’˛Î√Àu ¿fl÷Î ‹ËÎfi¤Î‰˘. (÷‹Î‹ Œ˘À˘Á˙…L›— ÿÌ’¿ CÎÏ՛΂Ì)

Ï…‹ √ı·ıLÀÎ≥fi L› ›˘¿Û— ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂLÁ (±ıŒ±Î≥±ı) ±˘Œ L› ›˘¿Û, L› …Áa ±ıLÕ ¿fiı„@À¿À ¶ÎflÎ ¤Îfl÷fiÎ 71‹Î V‰Î÷_h› Ïÿfi ÏfiÏ‹kÎı 37‹Ì ‰ÎÏÊ˝¿ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ ›˘ΩÂı. ±Î ’flıÕfiÌ μ…‰HÎÌfi˘ ’˛Îfl_¤ ¿fl‰Î ‹ÎÀı Á_√Ì÷, ¿˘¿Àı· ±fiı ÏÕfifl ÁÎ◊ı 28‹Ì …^fiı ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ‹Î_ ¤T› Á‹Îfl_¤ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. L› ›˘¿Û‹Î_ 37‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕfiÌ Âw±Î÷ 38‹Ì VÀˇÌÀ ‹ıÏÕÁfi ±ı‰L›◊Ì ⁄’˘flı ◊Âı ±fiı ’ÒHÎνËÏ÷ 26‹Ì VÀˇÌÀ‹Î_ ◊Âı. 26‹Ì VÀˇÌÀ‹Î_ ’Î¿Û ±ı‰L› ±fiı ‹ıÏÕÁfi ±ı‰L› ‰E«ı eÕ ¿˘ÀÛ ±fiı V’˘LÁfl ⁄Ò◊ ∂¤Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. 24‹Ì VÀˇÌÀ ±fiı 26‹Ì VÀˇÌÀ ‰E«ı, ‹ıÏÕÁfi ±ı‰L›‹Î_ ÁÎ_…fiÎ » ‰ÎB›Î Á‘Ì ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¿Î›˝ø‹˘fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ ’ÿÎÏ‘¿Îfḻ˘, V’˘LÁfl˘, ωω‘

’ıÀˇfi ÁÏË÷ Á‹ÿΛfiÎ 125◊Ì ‰‘ ÁP›˘ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ‹Î_ ›˘Ω›ı·Î ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ «ıfl‹ıfi fl‹ı ’Àı· ±fiı ’˛ıÏÁÕLÀ ±ıLÕÌ ¤ÎÏÀ›Î μ’flÎ_÷ 25◊Ì ‰‘ ¤Ò÷’Ò‰˝ ±fiı ‰÷˝‹Îfi ±ıŒ±Î≥±ı ±ı„@{¿›ÏÀ‰ ¿Ï‹ÀÌfiÎ ÁP›˘±ı ‹Ëı‹Îfi˘fiı ±Î‰¿Îfl ±ÎM›˘ Ë÷˘ ±fiı ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ ¿Î›˝ø‹-±ı…LÕΠωÂı ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì. fl‹ı ’Àı·ı ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı ⁄˘·Ì‰ÕfiÌ Á˙◊Ì ‹˘ÀÌ ÏËÀ ÏŒS‹ “⁄ÎË⁄·Ì-2— ‘ ¿L@·{fi”fiÎ ⁄Lfiı ¿·Î¿Îfl˘ flÎHÎÎ ÿ√⁄ÎÀÌ ±fiı ±Ï¤fiıhÎÌ ÷‹LÔfiÎ ¤ÎÏÀ›Î±ı ¤Îfl÷fiÎ ÀÎ≥QÁ Ï‹Ï՛Π√˛’fiÎ Á˙…L›◊Ì ±Î ‰Ê˝fiÌ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ‹ÎÀı Á_‹Ï÷ ÿÂν‰Ì »ı. ÷ı‹HÎı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ ±Î ‰Ê˝fiÌ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕfiÎ ‘ √˛ÎLÕ ‹Î½· ¿ı …ı Á΋ÎL› flÌ÷ı ⁄˘·Ì‰ÕfiÎ VÀÎfl

ˢ› »ı ±fiı ’flıÕ‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ ±Î¿Ê˝HÎfi_ ¿ıLƒ ˢ› »ı, ÷ı Ë∞ fiyÌ ◊›_ fi◊Ì, ’fl_÷ ±Î√Î‹Ì ◊˘ÕÎ_ ±Ã‰ÎÏÕ›Î_‹Î_ ÷ı ’HÎ fiyÌ ◊≥ …Âı. ±Î Á‹Îfl_¤fi_ ÿÌ’’˛Î√Àu ÁÎ◊ı μÿCÎÎÀfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁ, ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ ’ÿÎÏ‘¿Îfḻ˘ fl‹ı ’Àı·, ±ıLÕÌ ¤ÎÏÀ›Î, l…· ’fl̬, ±Î·˘¿ ¿<‹Îfl, »Î‰Ì ÏÁ_Ë, ÏË‹Î_Â ¤ÎÏÀ›Î, ±Îfi_ÿ ’Àı·, Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬, Õ˘. flÎ… ¤Î›ÎHÎÌ, ¢¤fiÎ ±fiı Ïÿfiı ’Àı·, ›Â ’η Á˘¥, fiÌÏ÷fi ‰˘flÎ, «_ƒ¿ÎL÷ ÏhΉıÿÌ, ¿fi «˙ËÎHÎ, ±_¿<fl ‰ˆz, Ï⁄Ï’fi ’Àı·, …√ÿÌ ’Àı· ±fiı ÿÌ’¿ ’Àı· ÁÏË÷ ‹ËÎfi¤Î‰˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ‹Î_ ‰ÎÏÊ˝¿ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕfiÌ μ…‰HÎÌfi˘ ±Îfl_¤ ◊Λ ÷ı

‹Ëk‰’ÒHν ⁄Î⁄÷ »ı. ÷ı‹HÎı ±ı ‰Î÷ ’fl ¤Îfl ‹Ò@›˘ Ë÷˘ ¿ı ’flıÕ ◊¿Ì ±ıŒ±Î≥±ı “Á‹ÿΛfiı ±ı¿÷Î_÷HÎı ⁄Î__‘‰ÎfiÌ” ¿Î‹√ÌflÌ ¿flı »ı. ¿˘LÁ· …fifl·ı ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı Á˙’˛◊‹ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ ±Î ‰Ê˝ı ¤Îfl÷fiÎ fi˘◊˝-¥VÀ ωV÷Îflfiı ÿÂν‰÷Î Œ·˘Àfiı V’˘LÁfl ¿flÂı, …ı ÷ıfiÌ Ï‰Ï‰‘ Á_V¿ÚÏ÷, «ÎfiÎ ⁄√̫α˘, fl˘¿ÎHÎfiÌ ÷¿˘ ’˛ÿϽ÷ ¿flÂı. ŒıÕflıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂLÁ (±ıŒ±Î≥±ı)fiÎ ’ÎVÀ ’˛ıÏÁÕLÀ ÷flÌ¿ı Á_⁄˘‘fi ¿fl÷Î_ ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î≥Õ Ï‹ÏÕ›ÎfiÎ ŒÎμLÕfl-«ıfl‹ıfi ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±ıŒ±Î≥±ı ¶ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ ≥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ±’˛Ï÷‹ ¿Î‹√ÌflÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı, …ıHÎı ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi˘fiÌ ’˛◊‹ ’ıœÌfiı ‹ÿÿ ¿flÌ »ı ÷ı‹ … ÿı‹Î_ ‰Á÷Î_ ’˘÷ÎfiÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷Î ÁÎ◊ı ΩıÕΛı·Î_ flά‰Î‹Î_ ’HÎ ËηfiÌ ’ıœÌfiı ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı.

fl‹ıÂ ’Àı·

Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬

fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁ

±ıLÕÌ ¤ÎÏÀ›Î

ó ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘À, ÷_hÎÌ

GUJARAT TIMES Attn: Hasmukh Barot, Editor 115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com Fax: 212-675-7515


Ã&#x2030;\áë´ 14, 2017 July 14, 2017

5

         

     500$ 6-07,8/0)1",9#$$  :+777/()#*+,"    !.$ /0)1

        ! "#$  #%&        

   

   ' ' ( ' '

) *     '+ , ' ' -     '  ./ 

    '      

"!-0 "!-0 .! .! ; < ;  <

           

8!#**#0, 8!#**#0, 

 

      

      !"#$#"%&'()#*+,"!.$ !.$ ! "#$#"%&'()#*+,"- ! .$ /0)10)%"$$/0)10)%"$$- ! .$  2 2

 3   %4$-4)"$'()#*+,"2 2

 3   %4$-4)"$'()#*+,"- ! !.$ .$ /0)1 /0 ) 1          


July 14, 2017

6

…\·Î¥ 14, 2017

±‹ıÏfl¿Î

…ˆfi ‘‹˝ CÎHÎÌ Á‹¿Î·Ìfi Á‹V›Î±˘ μ¿ı·Ì ¿ı »ı— ±Î«Î›˝ ·˘¿ı ‹Ïfi

±ıÏÕÁfi, L› …Áa— L› …ÁafiÎ ±ıÏÕÁfi‹Î_ 30‹Ì …^fi◊Ì «˘◊Ì …\·Î¥ ÿflÏ‹›Îfi ›˘Ω›ı·Î …ˆfiÎ ±Ï‘‰ıÂfi‹Î_ …ˆfi ±Î«Î›˝ ·˘¿ı ‹Ïfi±ı Á_⁄˘‘fi ¿›* Ë÷_. ±Î ±Ï‘‰ıÂfifi_ ±Î›˘…fi …ˆfi ŒıÕflıÂfi ±˘Œ fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿Î (…ˆfiÎ) ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_, …ı‹Î_ ’Î_« ËΩfl◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘±ı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±ÏËoÁΠωf‰¤Îfl÷ÌfiÎ V◊Î’¿ ±Î«Î›˝ ·˘¿ıÂ

‹Ïfi±ı “…ˆfi ‘‹˝ ±fiı ωiÎÎfi” ωʛ ’fl ’˘÷Îfi_ ’˛‰«fi ±ÎM›_ Ë÷_. ÷ı‹HÎı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı …ˆfi ‘‹˝ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ‘‹˝ »ı, …ı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiÎ ÏÁ©Î_÷˘ ±fiı ω«ÎflÁflHÎÌ ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ ‘‹˝ »ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ωiÎÎfiÌ ±fiı ‹fi˘ÂÎjÎÌ Ë÷Î ÷ı‹ … ±ÎK›Î„I‹¿ ‰ÕÎ ’HÎ Ë÷Î. ωiÎÎfi̱˘ ·ı⁄˘flıÀflÌ‹Î_ ’˛›˘√˘ ¿fl÷Πˢ› »ı, F›Îflı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı ’˘÷ÎfiÎ ÂflÌflfiı … ·ı⁄˘flıÀflÌ ⁄fiÎ‰Ì Ë÷Ì.

…ˆfiÎ Á_V◊ÎfiÌ ±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ‹Î_ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ±Î«Î›˝ ·˘¿ı ‹Ïfi±ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÷ı±˘ iÎÎfi-K›Îfi ±fiı I›Î√ ¶ÎflÎ ÁI› Á‘Ì ’ˢÓE›Î Ë÷Î ±fiı 2600 ‰Ê˝ ±√Îμ Ë¿Ì¿÷˘ ΩËıfl ¿flÌ Ë÷Ì, …ı‹ ¿ı ±Î’HÎı ‰Î÷ΉflHÎ, ‰ıÏ…ÀıÏfl›fi, ÕΛıÀ, ±ÎK›Î„I‹¿÷Î ‰√ıflı ÂOÿ˘ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı. ±Î«Î›˝ ·˘¿ı ‹Ïfi±ı …HÎÎT›_ ¿ı ±Î…fiÎ ‰Î÷ΉflHÎfiÎ ’Õ¿Îfl˘ ±fiı ωiÎÎfifiı …ˆfi ‘‹˝ Áÿ̱˘

±√Îμ Á‹F›˘ Ë÷˘. …ˆfi ‘‹˝ CÎHÎÎ Á‹¿Î·Ìfi Á‹V›Î±˘ μ¿ı·Ì ¿ı »ı. …ˆfi ω«ÎflÁflHÎÌ ±Îfl˘B›‹›, ¬ ±fiı ¬ÂËη ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ «Î‰Ì ’ÒflÌ ’ÎÕı »ı. ±Î«Î›˝ ·˘¿ı ‹Ïfi±ı …HÎÎT›_ ¿ı ¿˘¥ T›„@÷ ’˘÷Îfi_ Á¬Ì ∞‰fi »˘ÕÌfiı Ë¿ÎflÎI‹¿ ω«ÎflÁflHÎÌ ÁÎ◊ı Á‹Î…fiı ’λ‚ »˘ÕÌ Ω› »ı, …ı Áÿ̱˘ Á‘Ì ›Îÿ flËı »ı. (L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ)

…ˆfi ‹Îfi‰÷ΉÎÿÌ Á_V◊Î ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ⁄ı ±fiL› ’˛˘…ı@À˘ ωÂı Á_ÿı¢ Œı·Î‰ı »ı ¿flÌ flËÌ »ı ±fiı ÁÎμ◊ ±ıÏ›fi μ’¬_Õ‹Î_ ±Î‰ı·Î ±ÎÁ’ÎÁfiÎ ÿı¢, ±‹ıÏfl¿Î ±fiı ωf‰¤fl‹Î_◊Ì ±ı‰Î fiÎ√Ïfl¿˘fiÌ ÁËΛ {_¬ı »ı, …ı fiı’΂fiÎ fiÎ√Ïfl¿˘fiÌ Á¬Î¿ÎflÌ ‹ÎÀı ±Î√‚ ±Î‰ı. ±‹ÎflÔ_ ω{fi ±ı »ı ¿ı ±ÎÁ’ÎÁfiÎ ÿı¢ fiı’΂fiı ω¿ÎÁ ‹ÎÀı ÁËΛw’ ◊Λ. 1973‹Î_ V◊’Λı·Ì Á_V◊Î ‰ÌflΛ÷fi ‰_Ï«÷˘fiı ÁËΛw’ ◊Λ »ı. Á_V◊ÎfiÎ “’ÎÏ·÷ÎHÎÎ ’˛˘…ı¿À”fiı fi΋ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı, F›Î_ ‰ÌflΛ÷fifiÌ Á˙’˛◊‹ V◊Î’fiÎ ◊¥ Ë÷Ì. ±Î ’˛˘…ı@À ±_÷√˝÷ ÁÎK‰Ì±˘ ‹ÎÀı ±fiı …ı±˘ ÁÎK‰Ì ⁄fi‰Î ‹Î√ı »ı ÷ı‹fiÎ ‹ÎÀı …ˆfi ±P›ÎÁfi_ ÁıLÀfl Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

±Î ’˛›ÎÁ˘ …ˆfiı ‹Ëı÷ÎfiÎ fiıI≤I‰‹Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì flèÎÎ »ı, …ı±˘ ±˘≥· ≥LÕVÀˇÌ‹Î_ Àı@ÁÎÁ„V◊÷ ±Î≥ÀÌ Á˘ŒÀ‰ıfl ’˛˘ŒıÂfi· »ı ±fiı ÿÎ÷Î »ı. ÷ı‹fi_ ‹Ëı÷Î ŒıÏ‹·Ì ŒÎμLÕıÂfi «ıÏflÀı⁄· ¿Î‹√ÌflÌ ‹ÎÀı ΩHÎÌ÷_ »ı. …ˆfiı ‹Ëı÷αı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı √›Î ‰Êı˝ ±ı¿ ËΩfl ›‰÷̱˘-‹ÏË·±˘±ı ’ÎÏ·÷ÎHÎ΋Î_ ÿÌZÎÎ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ÷ı±˘fiı ÏÂZÎHÎfiÌ ÷¿ ‹‚÷Ì fi◊Ì. ±Î ’˛˘…ı@À ÷ı‹fiı ‰‘ ÁÎflÔ_ ∞‰fi ∞‰‰Î ±fiı ÏÂZÎHÎ ‹ı‚‰‰Î‹Î_ ‹ÿÿw’ ¿flÂı. ‹Ëı÷αı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ‰ÌflΛ÷fi ±Î ’˛˘…ı@À˘ ωÂı ΩB≤Ï÷ Œı·Î‰‰Î‹Î_ M·ıÀŒ˘‹˝ ’ÒflÔ_ ’ÎՉΠ⁄ÿ· …ˆfiÎfi_ ±Î¤ÎflÌ »ı.

±Î«Î›˝ lÌ «_ÿfiÎ∞ ‰_Ï«÷ ⁄΂¿˘fiı Â̬‰ÎÕ÷Î fi…flı ’Õı »ı. ±Î«Î›˝ lÌ «_ÿfiÎ∞±ı 1973‹Î_ √…flÎ÷fiÎ ¤Î‰fi√flfiÎ ’ÎÏ·÷ÎHÎ΋Î_ Ï⁄fifiŒÎ¿Îfl¿, Ï⁄fiÁfl¿ÎflÌ Á΋ÎÏ…¿-‘ÎÏ‹˝¿ Á_V◊Î ‰ÌflΛ÷fifiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ Ë÷Ì.

≥·Î ÿkÎ L› ›˘¿Û— …ˆfi ‘‹˝‹Î_◊Ì ’˛ıflHÎÎ ·¥fiı V◊’Λı·Ì ¤Îfl÷Ì› ‹Îfi‰÷ΉÎÿÌ Á_V◊Î ¿ıÀ·Î¿ ±fiL› ’˛˘…ı@À˘fi_ ±‹·Ì¿flHÎ ¿flÌ flËÌ »ı. ±ı¿ ’˛˘…ı@À ±_÷√˝÷ «Îfl ‰Ê˝fiÎ ±P›ÎÁø‹ ‘flΉ÷Ì ‹Ï˷α˘fiı ÁÎK‰Ì ⁄fi‰Î ‹ÎÀı ’˛ıfl÷Ì ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÌ V◊Î’fiÎ ¿fl‰Ì, ⁄ÌΩı ’˛˘…ı@À ±_÷√˝÷ ÏËLÿ flÎWÀˇ fiı’΂fiÎ fiÎ√Ïfl¿˘fiı ‰‘ ÁÎflÔ_ ∞‰fi ∞‰‰Î‹Î_ ÁËΛw’ ◊‰ÎfiÎ fiyfl ’˛›ÎÁ˘ ¿fl‰Î ‰√ıflıfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ±Î Á_V◊Îfi_ fi΋ ‰ÌflΛ÷fi »ı, …ı‹Î_ “‰Ìfl” ÂOÿ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ‹ÎÀı ‰’flΛı·˘ »ı ±fiı “±Î›÷fi” ÂOÿ ‘ÎÏ‹˝¿ V◊‚ ‹ÎÀı ‰’flΛ »ı. ±Î Á_V◊ÎfiÌ V◊Î’fiÎ 1973‹Î_ ±Î«Î›˝ lÌ «_ÿfiÎÏ√Ïfl∞ ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì, …ı ÷Ì◊*¿fl ‹ËΉÌfl ±fiı flÎWÀˇÁ_÷ ±‹fl ‹Ïfi∞ ‹ËÎflÎ… ¶ÎflÎ ’˛ıÏfl÷ Ë÷Ì. Á_V◊ÎfiÎ ŒıÁ⁄¿ ’ı… ’fl ‰ÌflΛ÷fi Á_V◊Îfiı fi˘fi-’˛˘ÏŒÀ, Ï⁄fiÁfl¿ÎflÌ, Á΋ÎÏ…¿-‘ÎÏ‹˝¿ Á_V◊Î √HÎΉ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. L› …ÁafiÎ ±ıÏÕÁfi‹Î_ 30‹Ì …^fi◊Ì «˘◊Ì …\·Î¥ ÿflÏ‹›Îfi ›˘Ω›ı·Î …ˆfiÎ ±Ï‘‰ıÂfi‹Î_

±Î‰ı·Î ±Î«Î›˝ lÌ «_ÿfiÎ∞±ı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î ’˛˘…ı@À˘fiı ·√¤√ ’Î_« ËΩfl μ’„V◊÷˘ ¶ÎflÎ ±Î‰¿Îfl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. lÌ «_ÿfiÎ∞ ±Ï‘‰ıÂfi‹Î_ «Î‰Ìw’ ‰@÷α˘‹Î_fiÎ_ ±ı¿ ‰@÷Î Ë÷Î_ ±fiı …ˆfiÎ ±Ï‘‰ıÂfi‹Î_ ‰ÌflΛ÷fifiı ‰Ê˝fiÌ lıWà Á_V◊Î ÷flÌ¿ı ±˘‚¬ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î«Î›˝ lÌ «_ÿfiÎ∞±ı ±Ï‘‰ıÂfi‹Î_ Á_ÿı¢ ±ÎM›˘ Ë÷˘ ¿ı ¿˘¥ ’HÎ ¿Î›˝‰ÎËÌfiÌ Á΋ı ’˛I›ÎCÎÎ÷w’ı ÷‹Îflı ±ÏËoÁÎ ±fiı ¿flHÎΠωÂıfiÌ ‰Î÷˘ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ‹·Î¿Î÷ ÿflÏ‹›Îfi ±Î«Î›˝ lÌ «_ÿfiÎ∞±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ¿˘¥ T›„@÷ ¤√‰Îfifiı “¢‘Ì” ¿÷Ì fi◊Ì. ¤√‰Îfi ±ı‰Ì T›„@÷±˘fiÌ ’ÎÁı Á΋ı «Î·Ìfiı ±Î‰ı »ı, …ı ±Î‰Ì ‹Îfi‰÷ΉÎÿÌ ¿Î‹√ÌflÌ ¿flı »ı. ±‹ı …ı ¿Î‹√ÌflÌ ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ÿÏfl›ÎfiÎ ±ı¿ ÀÌ’ÎÁ‹Îfi »ı. …ˆfiÎ ±Ï‘‰ıÂfi‹Î_ ±‹ÎflÌ ‰Î÷˘ ‘Ìfl…’Ò‰˝¿ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì ±fiı ±‹Îfl˘ Á_ÿı¢ CÎHÎÎ ·˘¿˘ Á‘Ì ’ˢÓE›˘ Ë÷˘. fiı’΂ ’˛˘…ı@À ωÂı ±Î«Î›˝ «_ÿfiÎ∞±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ‰ÌflΛ÷fi fiı’΂‹Î_ »ıS·Î_ ⁄ı ‰Ê˝◊Ì ¿Î‹

To advertise in Gujarat Times call: 212-675-7515 • fax: 212-675-7624

…ˆfi ±Î«Î›˝ lÌ ·˘¿ı ‹ÏfifiÎ ËV÷ı “≥LÀflfiıÂfi· ±ÏËoÁÎ ±ı‰˘ÕÛ” V‰Ì¿Îfl÷Î √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁfiÎ «ıfl‹ıfi ±fiı ’˛¿Î¿ ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬. ÷Á‰Ìfl‹Î_ (ÕÎ⁄ı◊Ì) Õ˘. flω ’Àı·, ±Î«Î› lÌ ·˘¿ı ‹fiÌ, Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ ±fiı lÌ Ï’›Ê ’Àı·.


É\áë´ 14, 2017 July 14, 2017

7

Introducing “Your Choice” Investments!

6-Month CD

12-Month CD 24-Month CD

.80% 1.40% 1.70%

APY*

APY*

APY*

1585 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey 732.205.1777 *CD & Money Markket Account offers requi re a qualifyying consumer or business checking account and a minimum deposit of $5,000. No Broker e ed Deposits will be accepted. Penalty for early withdrawal. The annual Percentag a e Yield (APY Y) shown is effective as of 6//23/2017 and is avvailable at HAB ‘s Iselin branch onlyy. Offer may be withdrrawn at any time. Other terms and conditions apply. Available For Consumers and Small Business Customers HAB BANK is a Service Mark of Habib American Bank

www.habbank.com


July 14, 2017

8

…\·Î¥ 14, 2017

±‹ıÏfl¿Î

¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›ÎfiÎ ⁄ı ±ıÏfl›Î‹Î_ ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ›˘√ ÏÿfifiÌ ¤T› μ…‰HÎÌ

Áıfi ˢ{ı (¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î)— fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ±˘‰flÁÌ{ ¡ıLÕ˚{ ±˘Œ ⁄Ì…ı’Ì ÷ı‹ … ±˘‰flÁÌ{ ¡ıLÕ˚{ ±˘Œ ÕÌÀÌ’Ì-÷ı·√ ÿı‹ ’ÎÀa ÷ı‹ … ›˘√ ¤Îfl÷Ì ÁÏË÷fiÌ Á_V◊α˘ ¶ÎflÎ ÁÎfi ¡Î„LÁV¿˘„V◊÷ ¤Îfl÷ Áfl¿ÎflfiÎ ¿˘LV›·ıÀ …fifl·fiÌ ±˘ÏŒÁ-Ï‹·Ï’ÀÎÁfiÎ ≥„LÕ›fi ¿˘Q›ÏfiÀÌ ÁıLÀflfiÎ ÁË›˘√◊Ì ±Î≥ÁÌÁÌ

Ï‹·Ï’ÀÎÁfiÎ ‹·Î‰Ì ˢ·‹Î_ ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ›˘√ ÏÿfifiÌ μ…Ô‰HÎÌ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. ±Î ’˛Á_√ı ¤Îfl÷ Áfl¿ÎflfiÎ ÁΛLÁ ±ıLÕ Àı@fi˘·˘∞ ±fiı ±◊˝ ÁΛLÁfiÎ_ flÎF›¿ZÎÎfiÎ_ ‹_hÎÌ ÁΩfiÎ «˙‘flÌ μ’„V◊÷ flèÎÎ_ Ë÷Î_. ÁÎfi ¡Î„LÁV¿˘„V◊÷ ¤Îfl÷ Áfl¿ÎflfiÎ ¿˘LV›·ıÀ …fifl· ±Â˘¿fi ‰ıÓ¿ÀıÂfiı μ’„V◊÷ Á˙fi_ V‰Î√÷

¿›* Ë÷_. ¤Îfl÷ Áfl¿ÎflfiÎ ÁΛLÁ ±ıLÕ Àı@fi˘·˘∞ ±fiı ±◊˝ ÁΛLÁfiÎ flÎ…›¿ZÎÎfiÎ ‹_hÎÌ ÁΩfiÎ «˙‘fḻı ‹Îfi‰ÌfiÎ ∞‰fi‹Î_ ›˘√fi_ ‹Ëk‰ Á‹ΩT›_ Ë÷_ ±fiı ›˘√‹Î_ ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ⁄˛õο<‹ÎflÌ{ ⁄ı ±ıÏfl›ÎfiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘±ı ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ ›˘√ ±fiı K›Îfifi_ ‹Ëk‰ Á‹ΩT›_ Ë÷_.

±Î ¿Î›˝ø‹fiı ÁŒ‚÷Î ±Î’‰Î‹Î_ ¿˘Q›ÏfiÀÌ ±ŒıÁ˝fiÎ ¿˘LV›·ıÀ ¿ı. ‰ıÓ¿Àfl΋fi, ±˘‰flÁÌ{ ¡ıLÕ˚Á ±˘Œ ⁄Ì…ı’ÌfiÎ ±√˛HÎÌ «_ÿ ¤Î_¤fl∞, ÀÌÕÌ’ÌfiÎ ±√˛HÎÌ …›fl΋¤Î¥, ›˘√ ¤Îfl÷ÌfiÎ ±„f‰fiÌ Áfl’flfi˘ Á_›@÷ ÁË¿Îfl ‹Y›˘ Ë÷˘. (‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘Á˙…L›— ÁÌ. ⁄Ì. ’Àı·, ¡Ì‹˘LÀ)

“Õ√·˘” ¶ÎflÎ ⁄ı ±ıÏfl›Î‹Î_ fiÎÀu ‹Ë˘IÁ‰— ⁄ı fiÎÀ¿, ¤‰Î¥ fl…^ ◊›Î_

Áıfi ˢ{ı (¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î)— ÏÁÏ·¿˘fi ‰ı·ÌfiÌ ¬Ò⁄ ΩHÎÌ÷Ì ±fiı ‹ÎfiÌ÷Ì Á_V◊Î ÿıÂÌ ±‹ıÏfl¿fi √…flÎ÷Ì ·ıLB‰ı… ±˘ÏflÏ…fi ¶ÎflÎ ÀË¿˘ ŒÎμLÕıÂfifiÎ ÁË›˘√◊Ì ÷Î…ı÷fl‹Î_ Ï‹·Ï’ÀÎÁfiÌ ‹ı≥fi VÀˇÌÀ‹Î_ ±Î‰ı·Î …ˆfi ‹_ÏÿflfiÎ ±˘ÏÕÀ˘Ïfl›‹‹Î_ fiÎÀu ‹Ë˘IÁ‰ ¬Ò⁄ ‘΋‘Ò‹◊Ì ∂…‰‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. “Õ√·˘” Á_V◊ÎfiÎ ’˛HÎı÷Î

flÎΩ¤Î¥ Á˘·_¿Ì±ı Á˙fi_ V‰Î√÷ ¿›* Ë÷_. ‹Ë˘IÁ‰fi_ ÿÌ’ ’˛√ÀÎ‰Ì μÿ˚CÎÎÀfi ⁄ı ±ıÏfl›ÎfiÎ Á˙fiÎ ·ÎÕÌ·Î ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl ’˛÷Î’¤Î¥ ’_Õuαı ¿›* Ë÷_. ±Ï‰fiΠT›ÎÁflÏ«÷ ±fiı ±fi· ±_ΩÏfl›Î ¶ÎflÎ “‹ÎflÎ fl΋ ÷‹ı ÁÌ÷Î∞fiÌ ÷˘·ı fiÎ ±Î‰˘”fiÌ ±Î⁄ıËÒ⁄ L≤I›fiÎÏÀ¿Î fiÎfiÌ ⁄Ëıfi˘ ¶ÎflÎ

fl…^ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. flÎΩ¤Î¥ Á˘·_¿ÌflÏ«÷ ±fiı ÏÿBÿϽ÷ Ïhα_¿Ì fiÎÀ¿ “÷Ìfi ⁄_ÿfl” ¬Ò⁄ ‹Ωfi_ fl…^ ¿flΛ_ Ë÷_. ±Î fiÎÀ¿fiÎ flÏ«÷Î flÎΩ¤Î¥ Á˘·_¿Ìfiı Á˙±ı ‘L›‰Îÿ ±ÎM›Î Ë÷Î. ±_÷‹Î_ ±_⁄ηη ’Àı·Ï·Ï¬÷ ±fiı flÎΩ Á˘·_¿Ì ¶ÎflÎ ÏÿBÿϽ÷ Á΄k‰¿ fl_√‹_« ¶ÎflÎ ¤‰Î¥ fl…^ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. ’˛ıZο˘ ±Î ¤‰Î¥ ÏfiË΂Ì

’˘÷ÎfiÎ ⁄΂’HÎ ±fiı ‹ÎI≤¤ÒÏ‹fiÌ ›Îÿ‹Î_ ¬˘‰Î¥ √›Î Ë÷Î. ±Î‰Î_ ⁄ı fiÎÀ¿˘ ±fiı ¤‰Î¥ ’flÿı‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı ÷ı ‹ÎÀı ’˛ıZο˘±ı ’˘÷Îfiı fiÁÌ⁄ÿÎfl √HÎÎT›Î Ë÷Î ±fiı “Õ√·˘”fiÎ V◊Î’¿ flÎΩ¤Î≥ Á˘·_¿Ìfiı ‘L›‰Îÿ ±ÎM›Î Ë÷Î. Á‹√˛ ‹Ë˘IÁ‰fi_ Á_«Î·fi ’fi˘·Ì⁄Ëıfi Á˘·_¿Ì±ı ¿›* Ë÷_. (‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘Á˙…L›— ÁÌ. ⁄Ì. ’Àı·, ¡Ì‹˘LÀ)

’·ÎHÎÎ ‰ıVÀ ¿˘VÀ ŒıÏ‹·ÌfiÌ ’Î_«‹Ì ‰ÎÏÊ˝¿ Ï’¿Ïfi¿ d·ÀÛfi ÂËıfl‹Î_ ›˘Ω¥

d·ÀÛfi(¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î)— ÁÎμ◊ ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î‹Î_ fiÏÕ›Îÿ-‰Á˘fiÌ fi∞¿ ±Î‰ı·Î ’·ÎHÎÎ √΋fiÎ_ ±ÎÂflı 100◊Ì ‰‘ ¿<À<_⁄˘ ‰Áı »ı. ±Î Á˙ ¿<À<_⁄˘ ±ı¿⁄ÌΩfiÎ Á_’¿Û‹Î_ flËÌ ¤ÎI≤¤Î‰fiÎ ‹ÎK›‹◊Ì fi∞¿fiÎ Á_⁄_‘˘ …‚‰Î¥ flËı ÷ı Ëı÷◊Ì ±˘»Î‹Î_ ±˘»Î ±ı¿ ‰Ê˝‹Î_ ’HÎ ¤ı√Î ◊Λ ÷ı‰Î ’˛›ÎÁ˘ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı.

±Î ‰Êı˝ ’HÎ d·ÀÛfi ÂËıfl‹Î_ ÀıÕ øı√ ÏflÏ…›˘fi· ’οۋÎ_ ’·ÎHÎÎ ‰ıVÀ ¿˘VÀ ŒıÏ‹·ÌfiÌ ’Î_«‹Ì ‰ÎÏÊ˝¿ Ï’¿Ïfi¿ ›˘Ω¥ Ë÷Ì. ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ_ ¿<À<_⁄˘±ı ¤Î√ ·¥ ωÂ΂ ¿<Ào⁄ ÷flÌ¿ı ±Îfi_ÿ ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ⁄΂¿˘ ±fiı ‰ÕÌ·˘ ÁÎ◊ı fl‹Ì ¿ı ÷ı ‹ÎÀı Ï⁄L√˘fi_ ±Î›˘…fi ◊›_ Ë÷_. ⁄΂¿˘±ı ÷ı‹fiÌ ‹fi√‹÷Ì fl‹÷˘ fl‹Ìfiı ±Îfi_ÿ μÃÎT›˘ Ë÷˘. Ïÿ‰Á ÿflÏ‹›Îfi ωω‘ ’˛¿ÎflfiÌ

‰Îfi√Ì ±Î’‰Î‹Î__ ±Î‰Ì Ë÷Ì. μW‹Î¤flÌ ·Î√HÎ̱˘fi_ ¤Î◊_ ¤flÌ ŒflÌ◊Ì ±Î‰Ì Ï’¿Ïfi¿fiÌ ‹Ω ‹ÎHΉÎfi˘ ‰Î›ÿ˘ ±Î’Ì Á˙ ÁÎ_…ı »^ÀÎ ’ÕuÎ Ë÷Î. ±Î Ï’¿Ïfi¿fi˘ Ëı÷ ±ı »ı ¿ı ‹Ò‚ ’·ÎHÎÎfiÎ_ ÿÌ¿flÎÿÌ¿fḻ˘ ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ÁÎ◊ı ω«Îflω‹Â˝ ¿flÌ ±Î’HÎı ±ı¿ … ¿<À<_⁄fiÎ ÁP›˘ »Ì±ı ±ı‰˘ ±fi¤‰ ¿flı. ’·ÎHÎÎ √΋fiÎ ÁP›˘ ±fiı ¿<À<_⁄˘fiÌ ÁÎ◊ı ΩıÕΉ_

ˢ› ÷˘ …›ı¤Υ ’Àı· 909-335-1122 ±◊‰Î ω…›¤Î¥ ’Àı· 661-219-1517 Œ˘fi ¿flÌ Â¿˘ »˘. ¥-‹ı≥·— patelvk@yahoo.com ’·ÎHÎÎ √΋fiÌ ‰‘ ‹ÎÏË÷Ì ‹ÎÀı ’·ÎHÎÎ ¥VÀ ¿˘VÀ ’˛‹¬ Á_V◊ÎfiÌ ‰ı⁄ÁÎ≥À— www.palanaassociationofamerica.com (‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘Á˙…L›— fl‹HΤΥ ’Àı·, d·ÀÛfi)

To advertise in Gujarat Times call: 212-675-7515 • fax: 212-675-7624 To read Gujarat Times ePaper, visit www.GUJARATTIMESUSA.com


É\áë´ 14, 2017 July 14, 2017

9


July 14, 2017

10

…\·Î¥ 14, 2017

±‹ıÏfl¿Î

ˉΥ‹Î_ lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ √ÎÿÌfiÎ ±Î«Î›˝ ’flÊ˘k΋ϒ˛›ÿÎÁ∞fi_ ω«flHΠˉΥ— ‹ÏHÎfi√fl lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ √ÎÿÌ Á_V◊ÎfifiÎ ±Î«Î›Û lÌ ’<flÊ˘k΋ϒ˛›ÿÎÁ∞ V‰Î‹Ì∞ ‹ËÎflÎ… Ëη‹Î_ ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ_ flÎF›˘‹Î_ Á_÷-¤@÷ Á‹<ÿΛ ÁÎ◊ı ÁIÁ_√ ω«flHÎ ¿flı »ı. ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ 50‹Î flÎF› ˉΥ‹Î_ Á_÷˘-¤@÷˘fiΠωÂ΂ Á‹<ÿΛ ÁË’‘ΛÎÛ »ı. ±ÎÀ·Ì ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ’‘ÎflfiÎfl Á˙’˛◊‹ ÏËLÿ ‘‹Û V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ Á_’˛ÿΛfiÎ ’˛◊‹ ‘‹ÎÛ«Î›Û ÷ı±˘ »ı. ÁÎ√flÁ‹˛ÎÀ ’˛ÂÎ_÷ ‹ËÎÁÎ√fl ’ıÏÁÏŒ¿ ‹ËÎÁÎ√fl‹Î_ ±Î‰ı·<_ ˉΥ flÎF› »ı, ’HÎ CÎHÎÎfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‰˘ A›Î· ËÂı ¿ı ˉΥ ÀÎ’< »ı. fiÎ, ±ı‰<_ fi◊Ì, ÷ı ›<fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚Á ±˘Œ ±‹ıÏfl¿Îfi<_ flÎF› »ı. ˉΥfi ±Î≥·ıLÕ ±Îà ÀÎ’<±˘fi˘ Á‹>Ë »ı. Hawaii, Kauai, Niihau, Oahu, Maui, Moloki, Kahoolawe ±fiı Lanai. ¿<ÿfl÷Ì Á˙_ÿ›Ûfi˘ ¬Ωfi˘

ˉΥ ÀÎ’< ÿÏfi›Î¤flfiÎ_ Œı‰ÏflÀ À<ÏflVÀ ÕıVÀÌfiıÂfi‹Î_◊Ì ±ı¿ »ı. ÷ıfiÌ flÎ…‘ÎfiÌ Ë˘fi˘·<·< »ı. μkÎfl ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ÿÏZÎHÎ-’Ïç‹ı ‹K› ’˛ÂÎ_÷ ‹ËÎÁÎ√fl‹Î_ ¶Ì’-Á‹>Ë Ë‰Î¥ ‹ÎhÎ 40 ·Î¬ ±ı¿fl ωV÷Îfl ‘flΉı »ı. ∞‰_÷ …‰Î‚΋<¬Ì ’‰Û÷˘fiΠˉΥ ÀÎ’< ÿıÂfiı ’˘÷ÎfiÌ ¬ÎÏÁ›÷ ±fiı ≥Ï÷ËÎÁ »ı. ÁÎ√flÁ‹˛ÎÀ ’˛ÂÎ_÷ ‹ËÎÁÎ√fl-’ıÁıÏŒ¿ ±˘Âfi‹Î_ ±Î‰ı·Î ˉΥ ÀÎ’< …^◊˘ 1893‹Î_ flÎΩÂÎËÌ Á‹ÎM÷ ¿flÌ ±‹ıÏfl¿Î±ı ÷ıfiÎ ’fl ¿⁄Ωı ¿flÌ ·Ì‘˘ ±fiı 1898‹Î_ ÷ıfiı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Á΋ı· ¿flÌ ·Ì‘Î_ Ë÷Î_. ±ËŸ ϶÷Ì› ωf‰›<©‹Î_ ’˛◊‹ ‰¬÷ ’·Û ËÎ⁄Ûfl ’fl 7‹Ì ÏÕÁıQ⁄fl, 1941±ı Ω’Îfiı Ë‹·˘ ¿›˘˝ Ë÷˘, …ı‹Î_ 2400 ±‹ıÏfl¿fi ÁˆÏfi¿˘ ‹ÚI›< ’ÎQ›Î Ë÷Î ±fiı ±‹ıÏfl¿Î±ı ‰‚÷˘ …‰Î⁄ ±Î’÷Î_ Ω’ÎfifiÎ fiÎ√ÎÁÎ¿Ì ±fiı ÏËfl˘Ï‹Î

’fl ’fl‹Îb⁄˘Q⁄fi˘ Ë‹·˘ ¿flÌ Ω’ÎfifiÌ ¿ıÕ ¤Î_√Ì fiÎ¬Ì Ë÷Ì. ±‹ıÏfl¿Îfi<_ ’›ÎÛ‰flHÎ ±I›_÷ ‰ˆÏ‰K›’ÒHÎÛ »ı. ˉΥ‹Î_ ⁄Îfl‹ÎÁÌ ‰fiV’Ï÷±˘fiÌ 1800 ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ’˛ΩÏ÷±˘ ±Î‰ı·Ì »ı, …ı‹Î_fiÌ ¿ıÀ·Ì¿ ‹<A› ¤>Ï‹‹Î_ ±Î‰ı·Ì »ı. ˉΥ‹Î_ flÎF›fiÎ ¿Î›ÿÎ◊Ì Ë‰Î¥fi ±fiı ±_√˛ı∞ ⁄Lfiı ÁkÎΉÎfl ¤ÎÊα˘ »ı. ±Î‹ ÷˘ ¿<ÿfl÷fiÌ ÿflı¿ fl«fiÎ ±Ω›⁄¤flÌ »ı. ’˛Î¿ÚÏ÷¿ Á˙_ÿ›Û◊Ì »·¿Î÷<_ ˉΥ ÷ıfiÎ V‰E» ±fiı Á<_ÿfl ⁄Ì« ÁÏË÷ ’˛‰ÎÁÌfiı ¢g’√ ¿fl‰Î ‹ÎÀı CÎb_ ·˘¿Ï’˛› »ı. ·Ì·<_ ¿Î« …ı‰<_ ’ÎHÎÌ ‘flΉ÷Î ‹ËÎÁÎ√flfiÌ ‰E«ı ±Î‰ı·Î ˉΥfi ÀÎ’<±˘ ÂÎ_Ï÷ ±fiı ±Îfi_ÿ ±Î’ı »ı. ±ËŸ ±‰fi‰Ì ÿÏfl›Î¥ ÁÚÏp,

Á>›Û’˛¿Î‹Î_ fiËÎ÷Î Á‹<ƒ-÷À, fi˙¿ÎfiÌ ÁŒfl, ÁÒ›ÎÛV÷fi<_ ±ÿ˚¤÷ ºU› ±fiı Á>›˘˝ÿ› ±ı¿ ±fi˘¬˘ ±fi<¤‰ ¿flΉı »ı. ±Î‰_< … ±ı¿ fiÌ·‰HÎa ±ŒÎÀ …‚flÎÏÂ◊Ì ¤fl’>fl ±fiı ’˛Î¿ÚÏ÷¿ Á˙_ÿ›Û◊Ì »·˘»· fi΋ »ı ˉΥ. ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ √˘SÕfi VÀıÀ ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î‹Î_ ±Î‰ı·Î lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹_Ïÿfl◊Ì Á_÷˘-¤@÷˘fiÌ 100 …ıÀ·Ì Á_A›Î‹Î_ ›<fiÎ≥ÀıÕ Ë‰Î¥ …ËÎ…‹Î_ Ï⁄flÎ…‹Îfi ◊¥ 2471 ‹Î¥· 3976 Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl ’ıÏÁÏŒ¿ ‹ËÎÁÎ√flfiÎ ±ŒÎÀ …‚flÎÏÂ◊Ì ‰ŸÀ‚Λı·Î ˉΥ flÎF›fiÎ KEAHOLE - KONA ≥LÀflfiıÂfi· ±ıfl’˘ÀÛ μ÷flÎHÎ ¿›<* Ë÷<_. I›Î_◊Ì ⁄Λ

¿Îfl‹Î_ ⁄ıÁÌ 17 ‹Î¥· ÿÒfl ±Î‰ı·Î, ’˛ÂÎ_÷ ‹ËÎÁÎ√flfiÎ ⁄Ì√ ±Î≥·ıLÕ - Waikoloa VillagefiÎ ⁄Ì« ’ÎÁı 62 ±ı¿fl‹Î_ ωV÷Ú÷ ˢÀı· Hiton Waikoloa VillagefiÎ Palace Tower‹Î_ fl˘¿ÎHÎ ¿›<* Ë÷<_. ±ËŸ ’‘Îfl÷Î_ ˉΥfi ’<W’˘ …ıfiı M·<‹ıÏfl›Î ¿Ëı »ı ÷ıfiÎ ËÎfl ’ËıflÎ‰Ì ±Î«Î›Û ‹ËÎflÎ…fi<_ ÷◊Î Á_÷˘fi<_ ωÏÂp V‰Î√÷ ¿›<* Ë÷<_. (›Îÿ flËı ±ËŸfiÌ Á_V¿ÚÏ÷fiÎ flÌÏ÷Ïfl‰Î… ’˛‹ÎHÎı ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷ ±Î flÎF›‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ÷ıfi<_ M·<‹ıÏfl›Îfi˘ ’<W’ËÎfl ’ËıflÎ‰Ì V‰Î√÷ ¿fl‰<_ ±fiı ÷ı ËÎflfiı ’ËıflÌ flά‰˘. ±ËŸfiÌ jÎ̱˘ ¿ı ±_⁄˘Õ΋Î_ M·<‹ıÏfl›Îfi<_ ’<W’ ±◊‰Î ÷ıfiÌ ’<W’‹Î‚Î ’Ëıflı »ı.) (±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ‹Î_◊Ì)

fiΛ√˛Î Œ˘SÁ— ËfiÌ‹ÒfifiÌ ±Î flÎ…‘ÎfiÌfiÌ ‹·Î¿Î÷ ·ı‰Îfi_ ¤Îfl÷Ì›˘fiı √‹ı »ı ÁÏ…÷ flÎ…fi fiΛ√˛Î Œ˘SÁ, L› ›˘¿Û— fiΛ√˛Î Œ˘SÁ ±ı‰_ fl‹HÎÌ› ±fiı ‹fi√‹÷_ Ï’¿Ïfi¿ V’˘À »ı …ı ËfiÌ‹ÒfifiÌ flÎ…‘ÎfiÌ ÷flÌ¿ı ±˘‚¬Î› »ı ±fiı ¤Îfl÷Ì›˘fiı ÷ıfiÌ ‹·Î¿Î÷ ·ı‰Îfi_ Ëo‹ıÂÎ_ √‹ı »ı. Á_Ωı√˘‰ÂÎ÷˚, «˘◊Ì ‰Îfl Ë_ ±fiı ‹ÎflÎ ’IÔfiÌ fiΛ√˛Î Œ˘SÁfiÌ ‹·Î¿Î÷ı √›Î_ Ë÷Î_. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±ı‰_ ±ı¿ À<ÏflVÀ V’˘À »ı F›Î_ ‰‘ ¤Îfl÷Ì›˘ ±‰Îflfi‰Îfl ¿˘¥ ’HÎ “Ï·À· ≥„L՛Δ ωV÷Îfl ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ‹·Î¿Î÷ ·ı‰Îfi_ ’Á_ÿ ¿flı »ı ±fiı ÷ı »ı - fiΛ√˛Î Œ˘SÁ. fiΛ√˛Î Œ˘SÁ hÎHÎ ¤T› ‰˘ÀflŒ˘·fi_ CÎfl »ı …ı ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚Á ±fiı ¿ıfiıÕÎfiÌ ÁflËÿı ±Î‰ı·˘ »ı, …ıfiÌ ±ÎÁ’ÎÁ ωω‘ Á_ÿfl ‹ΩfiÎ ⁄√Ì«Î ±fiı ·Ì·˘÷flÌ-ËÏfl›Î‚Ì »‰Î›ı·Ì »ı. ±Î ±Î≥·ıLÕfiı eÀ ±˘‰flÏ⁄˛…◊Ì ’HÎ ’ÁÎfl ¿flÌ Â¿Î› »ı. ‹ıÓ fiΛ√˛Î Œ˘SÁ‹Î_ ’Î¿Û ±ıÀıLÕLÀfiı Á‰Î· ¿›˘˝ ¿ı ÂÎ ‹ÎÀı ¤Îfl÷Ì›˘fiı ±ËŸ ±Î‰‰Îfi_ ‰‘Îflı √‹ı »ı, V◊ÎÏfi¿˘ ¿fl÷Î_ ±ËŸ ±Î‰÷Î ¤Îfl÷Ì›˘fiÌ Á_A›Î ‰‘Îflı »ı. ÷ı‹HÎı …‰Î⁄ ±ÎM›˘ ¿ı, ±Î ωf‰‹Î_ ËfiÌ‹ÒfifiÌ flÎ…‘ÎfiÌ ÷flÌ¿ı ±˘‚¬Î› »ı. Ë_ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ‰‘ Á‹› Á‘Ì Á_‹÷ ◊¥ Â@›˘ fiˢ÷˘. 1953‹Î_ ‹ıfl·Ìfi ‹fifl˘ ±Ï¤fiÌ÷ Ï◊˛·fl “fiΛ√˛Î”fiÌ Ïfl·Ì{ ’»Ì, »ıS·Î » ÿΛ¿Î ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı Á‹›◊Ì ±Î À<ÏflVÀ V’˘ÀfiÌ ·˘¿Ï’˛›÷Î Á÷÷ ‰‘Ì flËÌ »ı. Âw±Î÷‹Î_ ·˘¿Ï’˛› ËfiÌ‹Òfi V’˘À◊Ì Á‹Î…fiÎ ÿflı¿ ‰√˝fiı ±Î¿Ê˝÷_ fl‹HÎÌ› Ëfl‰ÎŒfl‰Îfi_ V◊‚ ⁄L›_ »ı. ¤Îfl÷Ì›˘ ±fiı ¤Îfl÷fiÎ Àfl ±˘’flıÀfl˘ fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ›ÎhÎÎ ÿflÏ‹›Îfi fiΛ√˛Î Œ˘SÁfiı Á˙◊Ì ‰‘ Ωı‰Î·Î›¿ V◊‚ ÷flÌ¿ı V◊Îfi ±Î’ı »ı. fiΛ√˛Î Œ˘SÁ ±ı‰_ À<ÏflVÀ V’˘À »ı …ı ±L› ·˘¿Ï’˛› V◊‚˘fiÌ Áfl¬Î‹HÎÌ‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘Îflı ·˘¿Ï’˛› »ı ±fiı ÷ıfi_ ±Î¿Ê˝HÎ Ë∞ ’HÎ ’Ëı·Î_ …ıÀ·_ … flèÎ_ »ı. ⁄ıÁ‰Î ‹ÎÀı, ¬Î‰Î ‹ÎÀı ±fiı ’ÌHÎÎ_ ‹ÎÀı ±Î Á_ÿfl V◊‚ »ı. ËÎ◊‹Î_ ËÎ◊ ’fl˘‰Ìfiı, ›Îÿ√ÌflÌ ÷Î∞ ¿fl÷Î_

¿fl÷Î_, fiΛ√˛Î fiÿÌfiÌ Á_ÿfl÷Î ÏfiË΂÷Î_ ÏfiË΂÷Î_, Á_ÿfl ‹ΩfiÎ ËÏfl›Î‚Î ‹Î√˝ ’fl «Î·÷Î_ «Î·÷Î_ ÿfl Ï‹ÏfiÀı ˢÁ˝ÂÒ Œ˘SÁ, ±‹ıÏfl¿fi Œ˘SÁ ±fiı ⁄˛Î≥Õ· ‰ı≥· Œ˘SÁ‹Î_◊Ì ’Õ÷Î ·Î¬˘ √ı·fi ’ÎHÎÌfiÌ ±ÿ¤÷ „@÷fiı Ωı‰ÎfiÌ ‹Ω … ¿o¥¿ ±˘fl »ı.

¿ı‰ ±˘Œ ‘ ‰Î≥LÕ˚ÁfiÌ ÷flŒ gÁ√· ’|ÌfiÎ ‹Î√ı˝ …÷Î ‹·Î¿Î÷̱˘fiÌ ·Î_⁄Ì Ëfl˘‚, Œ˘SÁfiÌ fiÌ«ı ⁄ËÎÿflÌ◊Ì ÂΉfl ·ı÷Î ‹·Î¿Î÷̱˘fiı ÏfiËÎ‚Ì Â¿Î› »ı. ’ÎHÎÌ ’Òfl÷Î ΩıÂ◊Ì ±Î‰ı »ı ±fiı ·˘¿˘fiı fi‰Î¥ ’‹ÎÕı »ı, ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ ÷ıfiı ¿<ÿfl÷fiÌ Â„@÷ ÷flÌ¿ı ’HÎ ±˘‚¬Î‰ı »ı. ÁÎ_… ’Õ÷Ì Ω› »ı. Œ˘SÁ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Ï÷ ‰ÎV÷ω¿ ⁄fi÷˘ Ω› »ı, fl_√⁄ıfl_√Ì fl˘ÂfiÌ ◊Λ »ı, ÁŒıÿ ‘‹ÎÕÎ ¤ÒflÎ, ·Î· ±fiı √·Î⁄Ì fl_√‹Î_ ’Ïfl‰Ï÷˝÷ ◊Λ »ı. flÎ÷ı ÿÁ ‰ÎB›ı ◊÷Ì ±Î÷Â⁄Î∞ ±ı ‰Î÷fiÌ ¬Î÷flÌ ¿flΉı »ı ¿ı ±Î V◊‚ ÀÎ≥QÁ V@‰ıfl ¿fl÷Î_ ’HÎ ¤ÌÕ¤ÎÕ¤›* »ı. fiΛ√˛Î Œ˘SÁ◊Ì ◊˘ÕÌ Ï‹ÏfiÀ˘ Á‘Ì «Î·÷Î …¥±ı ÷˘ ¿ıfiıÕÎ ÷flŒ ˢÀı· ±fiı ¿ıÏÁfi˘ ÀΉfl »ı, …ıfi˘ ‹·Î¿Î÷̱˘ ±Îfi_ÿ μÃΉı »ı. ÿflı¿ …HÎ ‹˘…‹V÷Ì‹Î_ ˢ› »ı. ±Î ºU› ±Î∞‰fi ›Îÿ√Îfl ±fiı ±Ï‰V‹flHÎÌ› »ı. ±·⁄kÎ, ±ı¿·Î ±Î‰fiÎflÎ ‹ÎÀı ±Î V◊‚ fi◊Ì. Ωı¿ı ±ı¿·Ì T›„@÷ ±ı¿Î_÷’b_ ≥E»÷Ì Ë˘› ÷ı‹fiı ±Î

V◊‚ √‹Ì ¿ı »ı. @›⁄ÎfiÎ ¿Ï‰ ΩıÁ ‹ÎÏfl›Î ËıflıÏ՛αı ¿Ï‰÷Î “fiΛ√˛Î” ·¬Ì Ë÷Ì. F›Îflı ÷ı±˘ 20 ‰Ê˝fiÎ Ë÷Î I›Îflı ¿Ï‰ ËıflıÏ՛αı fiΛ√˛Î Œ˘SÁ ωÂı ·¬ı·Ì ¿Ï‰÷Î ¿ÿΫ ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ Œ˘SÁ ωÂı ·¬Î›ı·Ì Á˙◊Ì Á_ÿfl ¿Ï‰÷Î ËÂı. Œ˘SÁfiÌ ⁄Lfiı ⁄Î…\±ı

÷ı‹fiÎ ’˛ÿÎfifiÌ ›Îÿ‹Î_ VQ≤Ï÷Ï«Ë˚fi ·√ÎՉ΋Î_ ±Î‰ı·Î_ »ı. ‹ıÓ Á_ÿfl ¿Ï‰÷Î “fiΛ√˛Î” ‰Î_«Ì »ı, …ı ÂOÿ˘ ◊¿Ì ±ı¿Î_÷’b_ ±Ï¤T›@÷ ¿flı »ı. fiΛ√˛Î Œ˘SÁ‹Î_ ±ı‰_ Â_ »ı, …ıfiÎ ÷flŒ CÎHÎÎ ⁄‘Î ‹·Î¿Î÷̱˘ ¬ıӫΛ »ı? ¿ÿΫ ’ÎHÎÌ ±fiı fiÿÌ. ¬Ò⁄ {Õ’◊Ì ’Õ÷_ ’ÎHÎÌ. ±ı¿ ±·˙Ï¿¿ ∂Ω˝ ‘˘‘‹Î_◊Ì ’Õ÷Î ’ÎHÎÌfiı ÏfiËÎÔ‚÷Î_ ’˛ÎMÔ÷ ◊Λ »ı. ±Î ±ı¿ ±ı‰_ V◊‚ »ı, F›Î_ ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ÷Á‰Ìfl ·ı‰Î‹Î_ ¿˘¥ ¤› fi◊Ì. ¿·Î¿˘ Á‘Ì ·˘¿˘ fiΛ√˛Î Œ˘SÁfiı ÏfiË΂÷Î flËı »ı. fiΛ√˛Î Œ˘SÁfiÌ ±Î ‰¬÷fiÌ ‹·Î¿Î÷ ÿflÏ‹›Îfi ‹ıÓ 12-14 ¤Îfl÷Ì›˘fiı Œ˘SÁfiÌ ’çÎÿ¤Ò‹Î_ ’Ïfl‰ÎflfiÎ ÁP›˘ ¶ÎflÎ, ±ΩHÎÌ T›„@÷±˘ ¶ÎflÎ ÷ı±˘fiÌ ÷Á‰Ìfl ·ı÷Î_ Ωı›Î Ë÷Î. ÿflı¿ T›„@÷ ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ⁄Î…\‹Î_, ±Î√‚’λ‚ ∂¤Î flËÌfiı ËÎ◊ Œı·Î‰÷Î_ Ï«Ï«›Îfḻ˘ ’ÎÕ÷Î_ ÷Á‰Ìfl˘ ¬ıӫΉ÷Î Ë÷Î. ⁄΂¿˘ ’˘÷ÎfiÎ_ ÿÎÿÎ-ÿÎÿÌfiı ‰Ëη ¿fl÷Î_ Ë÷Î_, ¿ı‹ıflΠωÏÕ›˘ flı¿˘ÏÕ*√ ¿fl÷Î_ Ë÷Î_, »Ï⁄ ¬ıÓ«÷Î_ Ë÷Î_. ’Ïfl‰ÎflfiÎ ÁP›˘ ±fiı ±ΩHÎÌ T›„@÷±˘ ‹ÎÀı ±Î ¬Ò⁄ … ¿Ì‹÷Ì ’‚˘ Ë÷Ì. ±Î ω«Îfl Ë∞ ’HÎ ‹ÎflÎ «ËıflÎ ’fl „V‹÷ ·Î‰ı »ı.


É\áë´ 14, 2017 July 14, 2017

11

PLANET TRAVELS & TOURS INC.

PROVIDING TRAVEL SOLUTIONS WORLDWIDE SPECIAL FIRST CLASS, BUSINESS CLASS & ROUND THE WORLD FARES DISCOUNTED DOM/INTL FARES, HOTELS, CARS, CRUISES, VISA SERVICES

362 Fifth Avenue, Suite # 903 New York, NY 10001

ESCORTED GROUP TOURS TO AFRICA, ASIA, INDIA, AUSTRALIA, CHINA, SOUTH AMERICA WITH VEG MEAL Special Rates Available on Taj Tours, SOTC, Cox & Kings Tours

1-888-990-8500

P H : 212-868-7600; 212-575-0700 • FA X : 212-868-5954 • E M A I L : P L A N T V L @ A O L . C O M • W W W.P L A N E T T R AV E L S T O U R S . C O M

±õç. ±õÞ. Ëÿëäõá ±õLÍ Ë<çý åßØ ±Ãßäëá

Éõ@çÞ èë´Ëûç LÝð ÝùÀó ÂëÖõ åw ×Ýõá ÕùÖëÞí Ëÿëäõá ±õÉLçíÞí çÎâÖë ÚëØ åßØÛë´ ±Ãßäëá çèæý ÉHëëäõ Èõ Àõ Öõ±ù±õ ±ëÕ çúÞë çèÀëß×í LÝð ÉçaÜë_ ÕHë Ëÿëäõá ±õÉLçí åw Àßõá Èõ. ±Üõ äí{ë ±Þõ ÕëçÕùËó çõäëÞí µkëÜ çõäëÞí Âëhëí ±ëÕí±õ Èí±õ.

37-11, 74th Street, Second Floor Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 639-9700 (O) OR 1-866-639-9700 (732) 283-0566 (R) Visa, Passport and OCI Service at Normal Price We do Travel and Medical Insurance

( 290 Benjamin Ave., Iselin, NJ 08830 )

To Advertise Contact :

Tel: 212-675-7515 30ars +

R a d h a T r av e l l l c 30 äæý×í äÔð ye

ìärçÞíÝ çõäë

±õßáë´LçùÞë VÕõUÝá Îõß ÜëËõ

Ë<ß ìÍVÀëµLË Indian Visa - Passport OCI service 7025 Yellowstone Boulevard Suite 14N, Forest Hills, NY 11375 • Ph.: 212-719-3244 • E-mail: radhatravel@gmail.com

To read Gujarat Times ePaper, visit www.gujarattimesusa.com


July 14, 2017

12

´ìÜÃþõåÞÑ ÂÚß-±_Öß

áBÞ ÀßíÞõ ÃþíÞ ÀëÍý Üõâäù ˆ áBïÞ ÀßíÞõ ÕHë ÃþíÞ ÀëÍó Üõâäí åÀëÝ Èõ. áBïÞ ¦ëßë ÃþíÞ ÀëÍó Üõâääë ÜëËõ èð_ Àõäí ßíÖõ ±ß° Àßïð_?

Üë³Àá dáäëÞí

ÍõìäÍ ±õÇ. ÞëÇÜõÞ

áðÍÀë ì{ÜùäÇëÀ

ÝðÞë³ËõÍ VËõËûçÞë ÞëÃìßÀ ÖßíÀõ áBïÞ ¦ëßë ÃþíÞ ÀëÍó Üõâääë ÜëËõ ±ß° ÀßäëÞù çÎâ ÜëÃý Èõ, ÉõÜë_ ÖÜõ ÀëÝÜí ÞëÃìßÀ ÚÞí åÀù Èù ±Þõ IÝëß ÕÈí ¿ÜåÑ Ýð±õç ìçìË{Þ ÕHë ×´ åÀù Èù. ½õÀõ ÃþíÞ ÀëÍó ±ß°ÀÖëýý±ùÞõ ÃþíÞ ÀëÍó ÜëËõ ±ß° ÀßÖí äÂÖõ ±Þõ Ü_É^ßí ÜõâäÖí äÂÖõ CëHëë ÕÍÀëßùÞù çëÜÞù Àßäù ÕÍí åÀõ Èõ. ±õÞÕí{õÍ áù ÃþðÕ, Õí.çí.Üë_ Ýð±õç ³ìÜÃþõåÞ ±õËÞa{ Õìßäëß-±ëÔëìßÖ ³ìÜÃþõåÞ ìäÀSÕùÞí ±Þõ áBïÞÕþì¿Ýë ÜëßÎÖõ ÃþíÞ ÀëÍó Üõâääë ÜëËõ À´ À´ ÉwìßÝëÖù ÕñHëý Àßäí ÕÍõ ÖõÞí ÇÇëý Àßõ Èõ. ˆ Õèõáõ×í É ÝðÞë³ËõÍ VËõËûçÜë_ ßèõÖë èù´±õ IÝëßõ ÃþíÞ ÀëÍó Üõâääë åð_ Àßäð_ ½õ´±õ? ½õ ÖÜõ ±ÜõìßÀëÜë_ ßèõÖë èù ±Þõ Ýð±õç ìçìË{Þ çë×õ áBïÞ ÀÝëý_ èùÝ, Öù ÃþíÞ ÀëÍó ÜõâääëÞí Õþì¿Ýë åw Àßí åÀëÝ Èõ. ±ë ÜëËõ åw±ëÖÜë_ ÎùÜý ±ë³-130 ±Þõ ìÕìËåÞ Îùß ±õìáÝÞ ìßáõìËä Îë´gáà Àßäð_ ÕÍõ Èõ. FÝëßõ ÖÜëßë °äÞçë×í ìä{ëÞí ìäÞ_Öí Àßõ Èõ IÝëßõ ÖÜëßë ÚLïÞõ äEÇõÞë ç_Ú_Ôù ÕþV×ëìÕÖ Àßäë ÜëËõ ÖÜëßë °äÞçë×í ±ë ìÕìËåÞ Îë´á Àßåõ. ÎùÜýÞí Ü_É^ßí ÖÜëßí ±Þõ ÖÜëßë °äÞçë×í äEÇõÞë ÚùÞëÎë³Í ìßáõåÞìåÕ (ìäfäëçÕëhë ç_Ú_Ôù) VäíÀëßõ Èõ. ÖëIÀëìáÀ ÕìßäëßÞë çPÝùÞõ Ü_É^ßí ±ëÕäë ÜëËõÞë ÃþíÞ ÀëÍóÞí ç_AÝë Õß Àù´ ÜÝëýØë Þ×í. ÝðÞë³ËõÍ VËõËûçÞë ÞëÃìßÀùÞë °äÞçë×í±ùÞõ ÖëIÀëìáÀ ÕìßäëßÞë çPÝù ÖßíÀõ KÝëÞÜë_ ßëÂäëÜë_ ±ëïäõ Èõ ±Þõ ±ë äÃaÀßHëÞõ ±LÝ ç_Ú_Ôù×í äÔð ±ìÃþÜÖë Üâåõ. ÖÜëßë °äÞçë×íÞë ÎùÜý ±ë³-130Þë Îë´gáà çë×õ, ÃþíÞ ÀëÍó ±ß°ÀÖëý ÎùÜý ±ë³485, áùdá ÕßÜõÞLË ßõìçÍõLç (±õáÕí±ëß

±×äë ÃþíÞ ÀëÍó) Þë Ò±õÍÉVË VËõËçÓ ÖßíÀõ ±ß° Îë´á Àßí åÀõ Èõ. ±ë ±ß° ÀëÝÜí ÞëÃìßÀ ±×äë ÃþíÞ ÀëÍóÔëßÀ ÚÞäëÞë ÖÜëßí ãV×ìÖÞõ TÝäãV×Ö Àßäë ÜëÃõ Èõ. ±ÜõìßÀëÞí Úèëß äçÖë ÞëÃìßÀù ÃþíÞ ÀëÍó Üõâääë ÜëÃÖë èùÝ ±Þõ Õþäëç ÜëËõ ìä{ë Üõâääë ÜëÃÖë èùÝ Öõ Õþì¿ÝëÞõ ÒÀùLVÝðáß Õþùçõìç_ÃÓ ÀèõäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ÖÜëßë °äÞçë×íÞõ è° ÕHë ÎùÜý ±ë³-130 ìÕìËåÞ Îë´á ÀßäëÞí Éwß ÕÍåõ ±Þõ FÝëßõ ìä{ë µÕáOÔ ×åõ IÝëßõ ÖÜõ ±ÜõìßÀëÞù Õþäëç Àßí åÀåù. ˆ áBïÞ ÀßíÞõ ÕHë ÃþíÞ ÀëÍó Üõâäí åÀëÝ Èõ. áBïÞ ¦ëßë ÃþíÞ ÀëÍó Üõâääë ÜëËõ, ÖÜëßõ, ±LÝ Õëçë_ µÕßë_Ö, ±õ ÕþV×ëìÕÖ Àßäð_ ½õ´±õ ÀõÑ - ÜëLÝ (ÚùÞëÎë³Í) áBïÞ ±ãVÖIä Ôßëäõ Èõ, ±Þõ - ±õ çÜÝ ØßìÜÝëÞ Àù´ ÕHë °äÞçë×í±õ Úí½ Àù´Þí çë×õ áBïÞ Àßõáë_ Þ èùäë_ ½õ´±õ. ÜùËí ç_AÝëÜë_ ÚÞëäËí áBïÞùÞë ÀëßHëõ áBïÞ ¦ëßë Àù´ ÕHë ÃþíÞ ÀëÍó Üõâääë ÜëËõÞí Õþì¿Ýë CëHëí ±ËÕËí ßëÂäëÜë_ ±ëäí Èõ. Ýð±õççí±ë³±õç Éõ Öõ ÕZëÀëßùÞí ÜðáëÀëÖ Àßåõ ±Þõ Þyí Àßåõ Àõ áBïÞ ÒÚùÞëÎë³ÍÓ Èõ. áBïïÞç_Ú_ÔùÞë ÚùÞëÎë³Í Øåëýääë ÜëËõ ìäìäÔ ÕþÀëßÞë ØVÖëäõ½õÞù µÕÝùà ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ØëÂáë ÖßíÀõ, ½õ³LË ÚõLÀ ±õÀëµLË, ÕþõÜÕhëù, ±õÀÚí½Þõ Àßõáí ´-Üõ³á, ½õ³LË Ëõ@ç ìßËÞý, ±LÝ ÕþÀëßÞí ìÜáÀÖùÞí ç_Ýð@Ö ÜëìáÀí äÃõßõ. ÞëÇÜÞ dáäëÞí ì{ÜùäõÀ (±õÞÕí{õÍ) áù ÃþðÕ, Õí. çí.Üë_ ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËí áùÝçý LÝð ÝùÀó, LÝð Éça ±Þõ ³ãLÍÝëÞëÜë_ ±ùìÎçù Ôßëäõ Èõ. ±ë ÃþðÕ ³ìÜÃþõåÞ ÜõßõÉ Àõçù ç_Ú_ìÔÖ ÚëÚÖùÜë_ çÜÃþ ÝðÞë³ËõÍ VËõËûçÜë_ ÕùÖëÞë ÃþëèÀùÞõ ìÞÝìÜÖ ÔùßHëõ çèëÝwÕ ×ëÝ Èõ ±Þõ ÜùËí çÎâÖë ÕHë Üõâäõ Èõ. ±Üõ ±Üëßë ØßõÀõØßõÀ ÃþëèÀù ÜëËõ ÂñÚ É ÉìËá Õþì¿ÝëÞõ ÚÞõ ÖõËáí çßâ ÀßäëÞù ÕþÝëç Àßí±õ Èí±õ. Ýð±õç ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËíÞõ áÃÖë ÀëÝØë±ùÞí ÖÜëßë Õß, ÖÜëßë Õìßäëß, ÖÜëßë ìÜhëù, ÖÜëßë_ çÃë_ç_Ú_Ôí±ù Õß Àõäí ±çß ÕÍí åÀõ Èõ Öõ ìäåõ äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ÖÜõ ±Üëßë ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËí áùÝçý ±×äë ±õËÞa{ çë×õ äëÖ Àßí åÀù Èù ±×äë ÞëÇÜÞ dáäëÞí ì{ÜùäõÀ (±õÞÕí{õÍ) áù ÃþðÕ, Õí. çí.Þù ´-Üõ³á info@visaserve.com Õß ç_ÕÀó Àßí åÀù Èù ±×äë 201-670-0006 (107) Õß ÎùÞ Àßí åÀù Èù.

-Ñ ³ìÜÃþõåÞÞõ áÃÖí ÜØØ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Ñ-

☛ ±ÜõìßÀÞ ±Þõ ÀõÞõÍí±Þ ³ìÜÃþõåÞÜë_ ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÜØØ ☛ ±ÜõìßÀÞ ìçìË{ÞìåÕ ±Þõ ÃþíÞÀëÍó ÜõâääëÜë_ ÜØØ ☛ ±Üõ ÕëçÕùËó çìäýç ÕHë Õñßí ÕëÍí±õ Èí±õ ☛ çùUÝá ìç@ÝðìßËí èõSÕ ☛ ÎùßõÞ ìÍÃþí ³äõSÝð±õåÞ (±_Ãþõ°) ☛ ÛëæëÀíÝ ±ÞðäëØ  (ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÛëæëÜë_×í) ☛ ±ÜõìßÀëÞí ÀùáõÉ/ÝðìÞäìçýËíÜë_ Õþäõå ☛ ìÚ{Þõç ÜëËõ ³ãLÍÝë×í ÜëHëç Úùáëäí åÀù Èù.

ç_ÕÀó ÀßùÑ 718-445-2790 ±×äë visit www.DEGREEEVALUATION.com

LAW OFFICES OF

To advertise on GUJARAT TIMES website, send an email to info@gujarattimesusa.com

Read ePapers at

É\áë´ 14, 2017

gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com

ROBERT A. MURTHA, Jr.

All Immmigration work including H1-B, Labor Certification and Work Authorisation, Bankruptcy, Divorces

401 Broadway, Suite 203 New York, NY 10013

Tel : (212) 966-6906

(Mon-Fri 10-5; Sat. 1-5) (admitted to New York & Federal Court)

Law Offices of

GOPAL T. KUKREJA Attorney at Law

5 3 C o l o n y L a n e , S y o s s e t , N Y 11 7 9 1

Ph: 212 594 0977 / Cell:516 476 1139 Family & Employment Immigration, Deportations, Appeals to BIA Circuit Courts, Business & Real Estate Closings, Divorce, Incorporation & Contracts, Wills, Landlord-Tenant, Personal Injury & Litigations.

FREE CONSULTATION


®

Magazine Section Gujarat Times July 14, 2017 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

á Õ˘. fl‹HΤΥ ’Ì. ’Àı·

±Î

’HÎÎ Á‹Î…-Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ ±Î‰÷Î_ ±fiı¿ ’‰˘˝ ·Î√HÎÌ, ω«Îfl±Îfi_ÿ, Á_⁄_‘, Á_ÿıÂ, l©Î¤„@÷ ‰√ıflıfiı μΩ√fl ¿flı »ı. ±ÊÎœ Áÿ ’Òfi‹fiı Ïÿ‰Áı ∂…‰Î÷_ “√fl’ÒÏHν‹Î” ’‰˝ ’HÎ ’˛Î«Ìfi √fl-ÏÂW› ’fl_’flÎfiÎ ¤Î‰Á_⁄_‘fi_ ∑HΤΉ’Ò‰˝¿ √fl’Ò…fi μ’¿Îfl˘fi_ ∑HÎ «Ò¿‰‰Îfi˘ μIÁ‰ »ı. Á‹Î…T›‰V◊΋Î_ √flfi_ ±ÎÁfi μE« V◊Îfiı ˢ¥ ÷ıfi_ V◊Îfi-‹Îfi ’HÎ ¨«ıfl_ »ı. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ±ı »ı ¿ı Á΋ÎÏ…¿, ˆZÎÏHο, ±ÎK›Î„I‹¿ ›Î ¿˘¥ ’HÎ ZÎıhÎı ÏÁÏ©-ÁŒ‚÷Î ËÎ_Á· ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ √fl ¿fl‰Î ’Õı. √fl ‰√fl ¿˘¥ ¿Î‹ ÂÌ¬Ì Â¿Î› fiÏË, √fl ‹Îfi‰Ìfiı ’˛¤ ÁÎ◊ı ΩıÕfiÎfl Áı÷w’ ⁄fiÌ ¨ÕÎ ±_‘Îflı◊Ì ’˛¤fiÎ ’fl‹ ÷ı… ÷flŒ ·¥ …÷Πˢ‰Î◊Ì √fl ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ’˛Ï÷¿ÚÏ÷ »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ √flfiı ⁄˛õÎ, ωWb, ‹ËıÂfi_ V‰w’ ‹ÎfiÌ ÷ıfiÌ ‰_ÿfiÎ ¿flΛ »ı. ¿⁄Ìflı ’HÎ “√fl-√˘g‰ÿ ⁄_fiıfiı Á‹¿ZÎ √HÎÎ‰Ì ÷ı‹fi˘ ‹ÏË‹Î √Λ˘ »ı. ›˘B› … ¿Ëı‰Î›_ »ı ¿ı “√fl Ï⁄fi ¿˙fi ⁄÷Λı ⁄ÎÀ” “√fl ωfi fi ‹‚ı iÎÎfi” ‰√ıflı... √flfi˘ ÂOÿÎ◊˝ Ωı¥±ı ÷˘ “√” ±ıÀ·ı ±_‘¿Îfl ±fiı “fl” ±ıÀ·ı ÿÒfl ¿flfiÎfl ±ıÀ·ı ¿ı ±iÎÎfi÷ÎfiÎ ±_‘¿Îflfiı ÿÒfl ¿flÌ iÎÎfifiÌ F›˘Ï÷ ’˛√ÀΉı ÷ı “√fl”. “√fl’ÒÏHν‹Î”fi˘ ÁÎ_¿ıÏ÷¿ ±◊˝ Ωı¥±ı ÷˘ ’ÒÏHν‹Îw’Ì √fl ÏÂW›fiÎ_ ±iÎÎfi÷Îw’Ì ¿Î‚Î_ ‰Îÿ‚˘fiı ÿÒfl ¿flÌ ÏÂW›fiÎ ∞‰fifiı ’˛¿Î‹› ⁄fiΉı »ı. ±·⁄kÎ, …ı‹ ’ÒÏHν‹Î ÂÒL› ±fiı ’ÒHν ⁄fiı »ı I›Îflı … ‘fl÷Ì ’fl «Î_ÿfiÌ ’˛ÁflΉı »ı ÷ı‹ √fl ’HÎ ±Ëo¿ÎflÂÒL› ±fiı iÎÎfi’ÒHν ⁄fiı ÷˘ … ÏÂW›‹Î_ ’ÒHν iÎÎfi˘ÿ› ¿flÎ‰Ì Â¿ı. ±Î‰˘ ±◊˝¤Î‰ ’˛√À ¿fl÷Î ’ÒÏHν‹ÎfiÎ Ïÿ‰Áı ‰ıÿT›ÎÁfi˘ …L‹Ïÿfi ˢ‰Î◊Ì ±Î Ïÿ‰Á “T›ÎÁ’ÒÏHν‹Î” ÷flÌ¿ı ’HÎ ‹fiΉΛ »ı. iÎÎfifiÌ F›˘Ï÷ ’˛√ÀΉfiÎfl-’˛ÁflΉfiÎfl √fl, ÏÂW› ‹ÎÀı iÎÎfiÿÎ÷Î ±fiı ∞‰fi’◊ÿ½¿ 줛 »ı. ’˛Î«Ìfi¿Î‚◊Ì ‰÷˝‹Îfi¿Î‚Á‘ÌfiÎ Œ·¿ ’fl Ωı¥±ı ÷˘ √fl ±fiı ÏÂW› 줛fiı √˙fl‰ ±’ΉfiÎflÎ_ ±fiı¿ μÿÎËflH΢ ’˛ÎM÷ ◊Λ »ı. ¤√‰Îfi fl΋«_ƒfiÎ ¿<·√fl ‰ÏÂWà ±fiı iÎÎfi√fl ωf‰ÎÏ‹hÎ Ë÷Î. lÌ¿ÚWHÎfiÎ √fl ÁÎ_ÿÌ’Ïfi ∑ÏÊ Ë÷Î. ±…\˝fifiÎ √fl ƒ˘HÎΫΛ˝ Ë÷Î. √fl ÿkÎÎhÎı›ı ÷˘ ∞‰fi¿Î‚ ÿflÏ‹›Îfi …ı‹fiÌ ’ÎÁı◊Ì ¿Â_¿ fi‰_ Â̬‰Î, ΩHΉÎfi_ ‹‚ı·_ ÷ı‰Î 24 (’Â, ’_¬Ì, ’˛ÎHÎÌ ÁÏË÷)fiı √fl ¿flı·Î. fl_√ ±‰‘Ò÷ı ÿkÎÎhÎı›fiı √fl’ÿı V◊Î’Ì ±fiı¿ V÷˘h΢fi_ Á…˝fi ¿›_˝. ±ÎÏÿ Â_¿flΫΛı˝ √˘g‰ÿΫΛ˝fiı √fl ¿flÌ ¤Îfl÷fiÌ «Îfl ÏÿÂαı ‹Ã˘fiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ. ¿⁄Ìflı fl΋Îfi_ÿfiı ±fiı ±ı¿·T›ı ƒ˘HÎΫΛ˝fiı ‹fi˘‹fi √fl ‹ÎfiÌ ÏÁÏ© ‹ı‚‰Ì. ±‰Î˝«Ìfi¿Î‚‹Î_ fl΋¿ÚWHÎ ’fl‹ËoÁı ÏÂW› fiflıLƒfiı V‰Î‹Ì ω‰ı¿Îfi_ÿ ⁄fiÎT›Î. ωÎ∞fiı fl΋ÿÎÁ √flfiÎ ’˛ıflHÎÎ⁄‚ı Â˙›˝-ÁÎËÁ ÁÎ_’ÕuÎ_. «ÎHÎ@›ı Á΋ÎL› √flÌ⁄ ⁄΂¿fiı flÎ…fiÌÏ÷fiÎ Á_V¿Îfl ±Î’Ì Á‹˛ÎÀ «_ƒ√M÷ ⁄fiÎT›˘. ’Ïç‹fiÎ ‹ËÎfi ÏŒ·ÁÒŒ M·ıÀ˘fiÎ √fl Á˘øıÏÀÁ ±fiı ±ıÏflVÀ˘·fiÎ √fl M·ıÀ˘ …√÷¤fl‹Î_ ’˛ÏÁ© ◊›Î. √fl-ÏÂW› ’fl_’flÎfiÎ_ ±Î‰Î_ ±fiı¿ μÿÎËflH΢◊Ì Á‹Ω› »ı ¿ı Á‹◊˝ √flfiÌ ¿Ú’Î-ÿÌZÎÎ◊Ì ÏÂW› ÿı‰ ›Î ‹ËÎ’flÊfi_ ’ÿ-¿ÌÏ÷Û ’ÎQ›Î_ ˢ›. ±Î…fiÎ T›Î’¿ Á_ÿ¤˝‹Î_ √fl-ÏÂW› ’fl_’flÎfi_

√fl-ÏÂW› Á΄k‰¿ Á_⁄_‘fi_ ’‰˝— √fl’ÒÏHν‹Î

w’-V‰w’ ⁄ÿ·Î›_ ˢ‰Î◊Ì ‹Îfi‰∞‰fi‹Î_ ±‰V◊Î ’˛‹ÎHÎı √fl “¡ıLÕ˚Á, ÏŒ·˘Á˘Œfl ±fiı √Î≥Õ” ÷flÌ¿ı ¿Î›˝ ¿flı »ı. ⁄΂’H΋Î_ ±Î’HÎÎ …L‹ÿÎ÷Î, ∞‰fiÿÎ÷Î ‹Î÷Î-Ï’÷Î √flfi_ ’˛◊‹ V◊Îfi ·ı »ı, ›‰Î‰V◊΋Î_ ÏÂZÎHÎ ±fiı iÎÎfi ±Î’Ì ±Î’HÎÌ ¿ÎflÏ¿ÿafi_ CÎÕ÷fl ¿flfiÎfl ÏÂZο lıWà √fl »ı, μkÎflΉV◊΋Î_ ±ÎK›Î„I‹¿ iÎÎfi ◊¿Ì ¥f‰fl ÁÎ◊ı ±Î’H΢ Á_⁄_‘ ΩıÕÌ ±Î’fiÎfl ±K›ÎI‹ √fl »ı. ±ı flÌ÷ı ∞‰fifiÎ ±Î‘ÎflV÷_¤Á‹Î √flfiÌ ¿Ú’Î ±fiı ÏÂW›fiÌ l©Î-¤„@÷◊Ì ∞‰fifiÌ Ï‰Ï‰‘ ±‰V◊α˘‹Î_ ÏÁÏ©-ÁŒ‚÷Î ’˛ÎM÷ ◊Λ »ı. ±Î…ı ⁄ÿ·Î÷Î …÷Î Á‹›-Á_ÿ¤ı˝ √fl-ÏÂW› ’fl_’fl΋Î_ ±˙’«ÎÏfl¿÷Î ±Î‰Ì »ı. ¤˙Ï÷¿‰Îÿ, V‰¿ıLƒÌ ’˛T≤ÏkÎ, μW‹ÎωËÌfi V‰Î◊˝·ZÎÌ Á_⁄_‘˘ ‰√ıflı ’Ïfl⁄‚˘±ı √flfi_ √flI‰ ±fiı ÏÂW›fi_ ÏÂW›I‰‹Î_ ±˘À ±Î‰Ì »ı. ’ÏflHÎ΋ı √fl-ÏÂW› ’fl_’flÎ ÷ÒÀ÷Ì, ‰ÌÁfl÷Ì Ω› »ı. Á‹Ï’˝÷ ÏÂZÎHÎ√fl±˘fiı ⁄ÿ·ı ’˛˘ŒıÂfi· √fl±˘±ı V◊Îfi …‹ÎT›_ »ı. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ …ıfiı ‘‹˝ ÁÎ◊ı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì, ’fl_÷ ’˛¤Î‰¿ ‰ÎHÎÌ◊Ì ±ÎK›Î„I‹¿ μ’ÿı ±Î’‰Îfi˘ ÿı¬ÎÕ˘, ÿÎ¬Õ˘ ¿fl÷Î ¿ıÀ·Î¿ ¿Ëı‰Î÷Î ÿÌZÎÎ√fl±˘±ı ‘ÎÏ‹˝¿ Á΋˛ÎF› ωV÷Îfl ¿›˘˝ »ı (±·⁄kÎ, ±ı‹Î_ ÁΫΠÁ‹Ï’˝÷ ÏÂZÎÎ√fl±˘ ±fiı ÿÌZÎÎ√fl±˘ ±’‰Îÿ »ı). ’˛Ωfiı √ıfl‹Î√ı˝ ÿ˘flÌ V‰Î◊˝ ÁΑfiÎflÎ ±Î‰Î √fl±˘ ’˘÷ı ÷˘ Õ>⁄ı »ı, ±ıfiÎ ÏÂW›Á‹ÿΛfiı ’HÎ Õ⁄ÎÕı »ı. ’ÏflHÎ΋ı ±Î ’˛¿ÎflfiÎ √fl±˘ ’˛I›ı ±l©Î±ÎÂ_¿Îfi˘ ¤Î‰ …L‹ı »ı. ÁÎ_’˛÷ Á‹›fiÌ ±Î‰Ì „V◊Ï÷-’Ïfl„V◊Ï÷‹Î_ ±Î’HÎı … ±Î’HÎÎ √fl ⁄fi̱ı. “÷Îfl˘ ÿ̉˘ ÷_ … ◊Îfiı” ‹…⁄ ÁÎflÎ, fiflÁÎfi˘ ¤ıÿ ’Îfl¬Ì ω‰ı¿⁄Ï© ±fiı º„WÀ ÿά‰Ì ±Î’HÎı ±Î’H΢ ±fiı ±L›fi˘ ∞‰fi’_◊ μΩ‚Ì±ı. ±◊‰Î ÷˘ ±Î’H΢ ∞‰fifi¿Â˘ ⁄ÿ·‰ÎfiÌ …ı‹fi΋Î_ Z΋÷Πˢ›, …ı±˘ ’˛ıflHÎÎw’ ˢ› ÷ı‰Î ÁΫΠÁ‹◊˝ √flfiı ±˘‚¬Ì ÷ıfi_ ÂflHÎ, «flHÎ V‰Ì¿Îfḻı. ’»Ì ÷ı √fl √‹ı ÷ı iÎÎÏ÷, ΩÏ÷, ‰›, ±‰V◊ÎfiΠˢ›. ˉı ÷˘ ’V÷¿, ≥LÀflfiıÀfiÎ √Ò√·fiı ’HÎ ‹ÎK›‹ ⁄fiÎ‰Ì ‹ıfiı…‹ıLÀ √fl ⁄fiÎ‰Ì Â¿Î›. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ √flÏÂW›fiÎ ±◊˝fiı T›Î’¿ w’‹Î_ V‰Ì¿ÎflÌ ’˛T≤kÎ flË̱ı ÷˘ ∞‰fi ÁŒ‚-ÁÎ◊˝¿ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ÎÏÿ¿Î‚◊Ì

±Î… Á‘Ì ‹Îfi‰ÌfiÌ ’˛Î◊˝fiÎ »ı ¿ı “⁄‘Ì ÿÁ ÏÿÂα˘◊Ì ‹fiı iÎÎfi ’˛ÎM÷ ◊α˘.” Á‹√˛ flÌ÷ı Ωı¥±ı ÷˘, ’˛Î«Ìfi √fl-ÏÂW› ’fl_’flÎ ¤·ı ±ºU› ◊÷Ì Ë˘›, ’fl_÷ ±ı‹Î_◊Ì ’˛ıflHÎÎ ’Î‹Ì Á‹◊˝, Á‹Ï’˝÷ √fl ±fiı ÷ı…V‰Ì

‹ı‘Î‰Ì ÏÂW› ⁄fi‰Î ›◊΄@÷, ‹Ï÷ ’˛›IfiÂÌ· flË̱ı. ±ıÀ·_ … fiÏË, √fl’ÒÏHν‹ÎfiÎ ±Î ’ωhÎ ’‰ı˝ ÏÂW›w’ı √fl ’˛I›ı l©Î¤„@÷ ÿά‰Ì ’fl‹ μ’¿Îfl˘fi_ ∑HÎ «Ò¿‰Ì √fl¿Ú’Î ±fiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ‹ı‚‰Ì±ı. ±ı ÁÎ◊ı √fl ‹ÎÀı ’HÎ ±ÎI‹ÏfiflÌZÎHÎ, ±ÎI‹¬˘… ¿fl‰Îfi˘ ±Î Ïÿ‰Á ˢ‰Î◊Ì ¿÷˝T›ÏfiWÃÎ ◊¿Ì √fl‘‹˝ ’‚Λ ±ı ’HÎ ±’ıÏZÎ÷ »ı. √‹ı ÷ı‹, Á‹◊˝ ±fiı Á‹Ï’˝÷ √fl-ÏÂW› ‰E«ı Á_‰ÎÏÿ÷Î Á‘Λ, À¿ı ÷˘ √fl-ÏÂW› ’fl_’flÎfi_ √˙fl‰ ◊›_ √HÎΛ. ±_÷‹Î_, √fl Ï’I≤‰ÎIÁS›¤Î‰◊Ì Á_÷ÎfiÁ‹ ÏÂW›fi˘ iÎÎfiÿÎ÷Î, ∞‰fiÿÎ÷Î ⁄fiı ±fiı ÏÂW› √fl ’˛I›ı l©Î¤„@÷¤›˘˝ ’ÒF›¤Î‰ ÿά‰Ì iÎÎfi {Ì·fiÎfl˘ fỉÕı, ÷˘ √fl-ÏÂW› 줛 √˙fl‰Î„L‰÷ ◊Λ. ±Î’HÎÎ Á‹Î…, Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ iÎÎfi F›˘÷fi˘ ±¬_Õ, ’˛F…Ï·÷ ’˛¿ÎÏÂ÷ flÎ¬Ì ±fiı¿˘fiÎ ∞‰fi‹Î_ ±Î…‰Î‚_ ¿flfiÎfl …√÷fiÎ ÷‹Î‹ Á‹◊˝ Áÿ˚√fl±˘fiı ±Î…fiÎ √fl’ÒÏHν‹ÎfiÎ ’Ήfi ’‰ı˝ ∑HΤΉ’Ò‰˝¿ VQ≤Ï÷‰_ÿfiÎ ÁË ’˛HÎ΋ »ı. á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ¿ı‚‰HÎÌ¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2

ωω‘Î

á Õ˘. «_ƒ¿ÎL÷ ‹Ëı÷Î ’Õ˘Â̱Îı ÿflfl˘… Á‰Îflı {CÎÕı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÕÎèÎÎ ‹ÎHÎÁ˘ ‰E«ı ’Õı »ı ±fiı ÷ı‹fi˘ {CÎÕ˘ Â‹Î‰Ì ÿı »ı, ’HÎ ‰‚Ì ’λ<o ⁄Ì…ı Ïÿ‰Áı Á‰Îflı ±ı … flÌ÷ı ‰Î@›<© fi…flı ’Õı »ı. ·˘¿˘ ‰E«ı ’Õı »ı, I›Îflı ’ı·Î ⁄Lfiı ’Õ˘Â̱Îı ¿Ëı »ı, “±Â¿u, ±‹ÎflÌ ⁄Lfiı ‰E«ı ÂÎoÏ÷ V◊Î’‰Îfi<o ÷tfi ±Â¿u »ı! ±fiı ‰‚Ì ’Î»Ì Õ˘. «_ƒ¿ÎL÷ ‹Ëı÷Î ±ÂÎoÏ÷ Á…Û‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ-Âw±Î÷ ¿flÌ ÿı »ı. ±Î…fi˘ ‹ÎHÎÁ ±ÂÎo÷ »ı, ⁄ı«ıfi »ı, T›√˛ »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı ⁄ËÎfl◊Ì fiÏË, ’HÎ ±oÿfl◊Ì Ï‰ZÎ<O‘ »ı. ±ıHÎı ±’flÎ…ı› ’˛¿ÚÏ÷ ’fl ω…› ‹ı‚T›˘, ‰oK› ±fiı ¬fl⁄«ÕÌ ¤ÍÏ‹fiı ‹⁄·¿ ’ο ±Î’÷Ì ⁄fiΉÌ, Á<¬Á√‰Õ˘fiÎ ±o⁄Îfl ¬Õ¿Ì ÿÌ‘Î, ’HÎ ±ı ⁄‘Î ’λ‚ Ë÷Ì Á<ω‘αÎı ’΋‰ÎfiÌ Áo›‹ËÌfi ¤Í¬. ±ı ω‰ı¿ËÌfi ¤Í¬ı ¤˙Ï÷¿ ›<√fiÎ ‹Îfi‰ÌfiÎ T›„@÷I‰fiı ‰ıflω¬ıfl ¿flÌ fiÎA›<o »ı. ω‰ı¿ÂÍL› ω¿ÎÁ ωfiÎÂfiÌ …fifiÌ »ı ±ı ‰Î÷ ±Î’HÎı ÁΉ ‰ÌÁflÌ √›Î fi◊Ì Â<o? ÂÎoÏ÷ ‹Îfi‰∞‰fi Á‹√˛ ωf‰ ‹ÎÀı ’fl‹ ’Ήfi ±fiı ±Î‰¿Î›Û Á<¬ô΢÷ »ı ±fiı ±ı ÂÎoÏ÷fiÌ ’˛ÎÏM÷fi˘ ¿ÌÏ‹›˘ »ı, ±Î‰U›¿÷Î ±fiı ±’ıZÎαÎıfi<o “VÀı√gfl√” ±fiı ø‹Â— ±ÎI‹Áo›‹. ‰Ì…‚Ìfi<o VÀı√gfl√ ÁËı‰Î ±Î’HÎı ÷ˆ›Îfl »Ì±ı, ’HÎ ‰ÚÏkαÎıfi˘ V‰ˆflωËÎfl fl˘¿‰Î ±Î’HÎı ÷ˆ›Îfl fi◊Ì. ±ÎI‹Áo›‹fi<o ±…‰Î‚<o … ∞‰fi‹Îo ∂¤flÎ÷Î ±o‘ÎflÎfiı μ·ı«Ì ¿ı. …ı ‰Î÷ T›„@÷-T›„@÷ ‰E«ıfiÌ ÂÎoÏ÷fiÌ Á‹V›Îfiı ·Î√< ’Õı »ı, ÷ı … ‰Î÷ ωf‰ÂÎoÏ÷ ±◊‰Î ÿıÂ-ÿı ‰E«ıfiÌ ÂÎoÏ÷fiı ·Î√< ’Õı »ı. √Îo‘Ì∞±ı ÷ı◊Ì … ¿èÎ<o »ı ¿ı …√÷‹Îo V◊Î›Ì ÂÎoÏ÷ V◊Î’‰Ì ±Â¿u »ı ±ı‹ ‹Îfi‰<o ‹fi<W› V‰¤Î‰‹Îo ÿˆ‰Ì ±o fi◊Ì, ±ı‹ ‹Îfi‰Î ⁄flÎ⁄fl »ı. ±I›Îfl Á<‘Ì …ı ≥·ÎΩı ±…‹Î‰‰Î‹Îo ±ÎT›Î »ı, ÷ı ±ı‚ı √›Î »ı, ±ıfi<o ¿ÎflHÎ ±ı »ı ¿ı …ı‹HÎı ÂÎoÏ÷ ‹ÎÀı ’˛›Ifi ¿›˘Û »ı ÷ı‹fiÎ ‹fi‹Îo ¨ÕÌ ÁÎ«Ì ÿÎfi÷fi˘ ±¤Î‰ flè΢ »ı. ±ı ±¤Î‰fi<o ¤Îfi ÷ı‹fiı flèÎ<o fi◊Ì, ±ı‰<o fi◊Ì. …ı‹ Á‰Û ±Î‰U›¿ ÷k‰˘ ±ı¿ÃÎo ◊›Î ÏÁ‰Î› ¿˘¥ flÁΛHÎÌ Áo›<@÷ ƒT› ÷ˆ›Îfl ◊¥ … fi ¿ı, ÷ı‹ ÂÎoÏ÷fiı ‹ÎÀı ±Î‰U›¿ Âfl÷˘ ’ˆ¿Ì ◊˘ÕÌ¿ … ’‚Î¥ ˢ› ÷˘ ÂÎoÏ÷fiÌ V◊Î’fiÎ fi ◊¥ ¿ı. ±Î’HÎfiı ÂÎoÏ÷ ¬’ı »ı, ’HÎ ±Î’HÎı Áo›‹fiÌ ±’ıZÎÎ ±Î’HÎÌ Ω÷ ’ÎÁı flά‰Îfiı ⁄ÿ·ı ±L› ’ÎÁı

⁄ı

ÂÎoÏ÷ ‹Îfi‰∞‰fi ±fiı Á‹√˛ ωf‰ ‹ÎÀı ’fl‹ ’Ήfi ±fiı ±Î‰¿Î›Û Á<¬ô΢÷ »ı ±fiı ±ı ÂÎoÏ÷’˛ÎÏM÷fi˘ ¿ÌÏ‹›˘ »ı Á˙±ı ±‹Ìfl ⁄fi‰<o »ı, μE« ˢtıÿÎfl ⁄fi‰<o »ı, K›ÎfiÌ ⁄fi‰<o »ı, iÎÎfiÌ ⁄fi‰<o »ı, ’HÎ “¬flÎ ‹fi<W›” fi◊Ì ⁄fi‰<o. ±Î’HÎÎ ‹fi‹Îo ±ËÏfiÛ ⁄‚Î’˘ flËı »ı, ±S’ ·Z‹Ìfi˘, ∞‰fi‹Îo ÁΩÛfiÎflÌ Ï‰’ÿαÎıfiÎ ‰_À˘‚fi˘, ’HÎ ±Î’HÎΠˈ›Î‹Îo ±ı ‰Î÷fiÌ ‰ıÿfiÎ ¿ÿÌ›ı fi◊Ì μÿ˚¤‰÷Ì ¿ı Ë<o “ÁΫ˘ ‹fi<W›” ¿ı‹ ⁄fiÌ Â¿÷˘ fi◊Ì!

flά̱ı »Ì±ı. ±Î’HÎı …ı‰Î »Ì±ı ÷ı‰Î flËÌfiı, ⁄ÌΩı ⁄ÿ·Î› ÷ı‰Ì ±ÎÂÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flÎ¬Ì Â¿Ì±ı? ¬fl˘ ‹fi<W› ·˘¿Áı‰Î ±fiı fiÌÏ÷fiÎo ¿Î‹˘ ¶ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ ›˙‰fifiı ÿ̒ΉfiÎfl ±ı ›<‰¿fiÎ ÁL‹ÎfiÎ◊ıÛ ÿ⁄ÿ⁄Τ›˘Û Á‹Îflo¤ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. Á‹Îflo¤fiÎ ‹<A› ‹Ëı‹Îfi ÷flÌ¿ı ÷ı fi√flÌfiÎ flÎΩ ’‘Îfl‰ÎfiÎ Ë÷Î. ·˘¿˘ ±oÿfl˘±oÿfl ««ÎÛ ¿fl÷Î Ë÷Η “±Î ›<‰¿fiı ‹˘oC΢ Á<‰HÎÛ«oƒ¿ ±ıfiΛ÷ ◊Âı.”, “fiÎ, ¨«Î ’√ÎflfiÌ fi˘¿flÌ ±’ÎÂı.”, “±◊‰Î ≥fi΋‹Îo √΋-√flÎÁ ’HÎ ±’Λ.” Á‹Îflo¤ Âw ◊›˘. ‹o« ’fl ‹Ëı‹Îfi˘ ωflÎÏ…÷ Ë÷Î. ±ı‹fiÌ Ëfl˘‚‹Îo ’ı·˘ ›<‰¿ ’HÎ fi‹˛÷Î ‘ÎflHÎ ¿flÌfiı ⁄ıÃ˘ Ë÷˘. flÎΩ±ı ∂¤Î ◊¥fiı ±ı¿ ÁÎÿÎ ’÷flÎ ’fl ¿o¥¿ ·¬ı·˘ Ϭ÷Î⁄ ±’HÎÛ ¿›˘Û. ·˘¿˘ μÿÎÁ ◊¥ √›Îo— ±flıflı! ±Î‰Î ‹ËÎfi ‹ÎHÎÁfiı ±Î‰<o fi√H› ≥fi΋! flÎΩ ±I›_÷ ¿Ú’HÎ »ı. ÁL‹Îfifi˘ ’˛I›<kÎfl ‰Î‚‰Î ∂¤Î ◊›ı·Î ›<‰¿ı ’˛ÁLfi÷Β͉ۿ ¿èÎ_, “ÁF…fi˘, ±Î’HÎÎ ‹Îfi‰o÷Î ‹ËÎflÎ…ı ωf‰fiÎ Á˙◊Ì ‹˘oCÎÎ «oƒ¿˘ ¿fl÷Îo ’HÎ «Ïœ›Î÷˘ Ϭ÷Î⁄-ÏÂfl˘‹ÏHÎ ‹fiı ±ıfiΛ÷ ¿›˘Û »ı. ‹fiı ±’ÛHÎ ¿fl‰Î‹Îo ±Î‰ı·Î ±Î Ϭ÷Î⁄‹Îo ·¬ı·<o »ı—

ω

rωA›Î÷ μz˘√’Ï÷ fl÷fi ÷Î÷Îfiı ±ı¿ ‰¬÷ ’˛‰ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi ËıÏ·¿˘MÀfl‹Îo ›ÎoÏhο ¬flÎ⁄Ìfiı ¿ÎflHÎı ±ΩHÎÌ …B›Î±ı ∂÷fl‰<o ’Õu<o. ±ı‰Î ±Î¿„V‹¿ ÁoΩ√˘‹Îo fi∞¿‹Îo ’˘÷ÎfiÎ … ±ı¿ M·ÎLÀ˚ÁfiÎ ¿ıQ’Á‹Îo ÷ı‹fiı ·¥ …‰Î‹Îo ±ÎT›Î. √ıÀ ’fl ∂¤ı·Î fl˘ÏË÷ ÂÎË ‰˘«‹ıfiı ±ı‹fiı fl˘¿uÎ ±fiı √ıÀ’ÎÁ ‹ÎB›˘. fl÷fi ÷Î÷ÎfiÌ ’ÎÁı ∂¤ı·Î VÀÎŒfiÎ ±ı¿ ‹ÎHÎÁı ¿èÎ<o, “±flı ÷<o ¿˘fiÌ ’ÎÁı √ıÀ’ÎÁ ‹Î√ı »ı? ±Î ÷˘ ±Î ¿o’fiÌfiÎ ‹ÎÏ·¿ »ı.” ‰˘«‹ıfi ⁄˘S›˘, Ωı ±Î ¤Î¥ ±Î ¿o’fiÌfiÎ ‹ÎÏ·¿ ˢ› ÷˘ ±ı‹fiı √ıÀ’ÎÁ ‹ı‚‰‰Î‹Îo ¿ÂÌ ÷¿·ÌŒ fiÏË ’Õı. ±ı‹fiı ¿Ë˘ ¿ı ±ı ’˘÷Îfi˘ √ıÀ’ÎÁ ·¥ ±Î‰ı...” ¬Ò⁄ Á‹Ω‰‰Î »÷Îo ‰˘«‹ıfi ‹ÎL›˘ fiÏË. ¿ıQ’Á‹Îo◊Ì ⁄ÌΩ ±Ï‘¿ÎfḻÎı ÿ˘ÕÌ ±ÎT›Î. ‰˘«‹ıfifiÌ √<V÷Î¬Ì Ω¥fiı ±ıfiı fl˘ÏË÷ Ã’¿˘ ±ÎM›˘. ¬ÎVÁÌ ‹Î◊οÍÀ ’»Ì fl÷fi ÷Î÷Îfiı ±ı‹fiÎ ¿ıQ’Á‹Îo ±ıLÀˇÌ ‹‚Ì. ◊˘ÕÌ Ï‹ÏfiÀ˘ ’»Ì ¿ıQ’ÁfiÌ ±oÿfl◊Ì ±ı¿ ‹ÎHÎÁı ±Î‰Ìfiı ‰˘«‹ıfifiı ¿èÎ<o ¿ı ÷fiı Ë‹HÎÎo … ±˘ÏŒÁ‹Îo ⁄˘·ÎT›˘ »ı. ‰˘«‹ıfi Á‹∞ √›˘ ¿ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÏ·¿fiı

July 14, 2017 à …\·Î¥ 14, 2017

·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

¿Îo ÷˘ ‹ÎÏ·¿ ⁄fi˘ ¿Îo ÷˘ ‹Îfi‰÷ΉÎÿÌ ÀˇVÀÌ ⁄fi˘!

√ıÀ’ÎÁ ‰√fl ±ıLÀˇÌ fiÏË ±Î’‰ÎfiÌ √<V÷Î¬Ì ¿flÌ Ë÷Ì ±ı ¿ÎflHÎı ±ıfiı ˉı ’Ïfi‹ıLÀ ¤˘√‰‰ÎfiÌ ±Î‰Âı. »÷Îo ÁËı… ’HÎ ¤› ¿ı Áo¿˘« ‰√fl ÷ı ±˘ÏŒÁ‹Îo √›˘. ±˘ÏŒÁ‹Îo ’˛‰ıÂ÷Îo … ±ıfiÌ ¿S’fiÎ ¿fl÷Îo ÁΉ ∂·À<o ºU› ±ıfiı Ω‰Î ‹Y›<o. I›Îo μ’„V◊÷ ÷‹Î‹ ±Ï‘¿ÎfḻÎı±ı ±fiı Á‹√˛ VÀÎŒı ±ıfiı ÷΂̱ÎıfiÎ √Õ√ÕÎÀ◊Ì ±Î‰¿Î›˘Û. fl÷fi ÷Î÷αı ±ıfi<o ±Ï¤‰Îÿfi ¿fl÷Îo ¿èÎ<o, “÷ÎflÌ Œfl…ÏfiqÎ◊Ì Ë<o ±I›o÷ flÎ∞ ◊›˘ »<o. ÷fiı ¿Ëı‰Î‹Îo ±ÎT›<o ¿ı Ë<o ±Î ¿o’fiÌfi˘ ‹ÎÏ·¿ »<o »÷Îo ÷ıo ‹fiı ±oÿfl ’˛‰ı‰Πfi ÿÌ‘˘. ±ıfi˘ ±◊Û ±ı ◊›˘ ¿ı ÷<o …ı …B›Î ’fl ∂¤˘ flËÌfiı ÷ÎflÌ Œfl… ⁄Ω‰÷˘ Ë÷˘ ±ı …B›Îfi˘ ÷<o ‹ÎÏ·¿ Ë÷˘. …ı √ıÀ ’fl ÷<o ¬Õ˘ Ë÷˘ ±ı √ıÀ ÷ÎflÌ ‹ÎÏ·¿Ìfi˘ »ı ±ı‰<o ÷<o Á‹…÷˘ Ë÷˘. F›Îo Œfl… Ïfi¤Î‰÷Ì ‰¬÷ı ±Î‰˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ˢ› I›Îo ¿˘¥ ÿÍÊHÎ ’˛‰ıÂÌ fi ¿ı. ÷ÎflÌ Œfl…ÏfiqÎ ⁄ÿ· ÷fiı ’˛‹˘Âfi ±Î’‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ‹ÎHÎÁ Â<o ¿Î‹ ¿flı »ı ±ı ±√I›fiÌ ⁄Î⁄÷ fi◊Ì, ’HÎ ±ı ’˘÷Îfi<o ¿Î‹ ÷ı ¿ı‰Ì ÏfiqÎ◊Ì Ïfi¤Î‰ı »ı ±ı ±√I›fiÌ ⁄Î⁄÷ ÂÎË »ı. ±Î’HÎı ‹˘ÀÎ ¤Î√ı ‹ÎhÎ ‹ıfiı…fl, @·Î¿Û ¿ı ’ÀΉ΂Π… ⁄fiÌ …¥±ı »Ì±ı. ±Î’H΢ ˢt˘ ¤·ı ±ı … ˢ›, ’HÎ ±ı ˢt΋Îo «’ÀÌ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ …√ÎÕ̱ı ÷˘ ¿˘¥ ¿Î‹ ’Îfl¿<o fiÏË ·Î√ı ±fiı ¿˘¥ ¿Î‹ ⁄˘…w’ fiÏË ·Î√ı. ±ıÀ·<o … fiÏË, ±Î’HÎÌ ÕuÀÌ Ïfi¤Î‰÷Ì ‰¬÷ı

±fi¤ÒÏ÷

“¬fl˘ ‹fi<W›.” “‹<flO⁄̱Îı ±Î Ϭ÷Î⁄fiı Ë<o fi÷‹V÷¿ı ‰‘Î‰Ì ÿ™ »<o, ¿ÎflHÎ ¿ı “‹fi<W›” ÷flÌ¿ıfi˘ Ϭ÷Î⁄ ±ı Á‰Û Ϭ÷Î⁄˘ ¿fl÷Îo lıq Ϭ÷Î⁄ »ı!” ·˘¿˘fiı ’˘÷Îfi<o ±iÎÎfi Á‹Ω›<o ±fiı flÎΩ±ı ±’ÛHÎ ¿flı·Î Ϭ÷Î⁄fiÌ ‹<@÷ ¿oÃı ’˛ÂoÁÎ ¿fl‰Î‹Îo ’fl˘‰Î¥ √›Î. ±ı flÎΩfiÌ ºÏp ÿÎÿfiı ’ÎhÎ »ı. ±Î’HÎı Á˙±ı ±‹Ìfl ⁄fi‰<o »ı, μE« ˢtıÿÎfl ⁄fi‰<o »ı, K›ÎfiÌ ⁄fi‰<o »ı, iÎÎfiÌ ⁄fi‰<o »ı, ’HÎ “¬flÎ ‹fi<W›” fi◊Ì ⁄fi‰<o. ±Î’HÎÎ ‹fi‹Îo ±ËÏfiÛ ⁄‚Î’˘ flËı »ı, ±S’ ·Z‹Ìfi˘, ∞‰fi‹Îo ÁΩÛfiÎflÌ Ï‰’ÿαÎıfiÎ ‰oÀ˘‚fi˘, ’HÎ ±Î’HÎΠˈ›Î‹Îo ±ı ‰Î÷fiÌ ‰ıÿfiÎ ¿ÿÌ›ı fi◊Ì μÿ˚¤‰÷Ì ¿ı Ë<o “ÁΫ˘ ‹fi<W›” ¿ı‹ ⁄fiÌ Â¿÷˘ fi◊Ì! «ÎÏflh›ÂÌ· ±fiı ’fl˘’¿ÎflÌ ‹fi<W›fiÌ … Á‹Î… ÷flÁÌ ±Îo¬ı ‰ÎÀ …<±ı »ı. ±ı Á‹Î… ’˘÷ÎfiÌ ‹Í¿ ≥E»Î T›@÷ ¿fl÷Îo ¿Ëı »ı ¿ı ’fl‹ÎI‹Î◊Ì Õfl÷˘ ±fiı ÏÁ©Îo÷˘ ‹<…⁄ ∞‰÷˘ ±‹fiı ±ı¿ ±ı‰˘ «ÎÏflh›ÂÌ· ‹Îfi‰Ì ±Î’˘, ¿ı …ıfiÌ Á΋ı ±„V◊fl ‹fifiÎ ÷ı…V‰Ì …HÎÎ÷Î, »÷Îo fi⁄‚Î «ÎÏflh›fiΠωω‘flo√Ì ±ı‰Î ±fiı¿ ‹Îfi‰Ì±Îıfi˘ ‹ı‚˘ ¤fl‰Îfi˘ ‹˘Ë …÷˘ ¿flÌÂ<o, ¿ÎflHÎ ¿ı «ÎÏflh›ÂÌ· ‹Îfi‰Ì±Îı, “¬flÎ ‹ÎHÎÁ˘” … ±Î ‰Á<o‘flÎfi<o ÁΫ<o ‰Á< »ı.

μÿÎkÎ ⁄fiÌfiı ±L›fiÌ Á<Ê<M÷ μÿÎkÎ÷Îfiı …√ÎÕ‰ÎfiÌ ’˛ıflHÎÎ ⁄fiı, ÷ı … ÁΫ˘ ‹fi<W›. μÿÎkÎ fi ⁄fi‰<o, ±ıfiÎ ¿fl÷Îo ¿‰Ï·÷ ◊¥ …‰<o ±ı … ⁄Ëı÷fl »ı. ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ «ÎÏflh›fi<o ±‰·˘¿fi ¿fl÷Πˢ¥±ı ¿ı fifË, ’flo÷< ·˘¿˘ ±Î’HÎÎ «ÎÏflh›fi<o ÏfiflÌZÎHÎ ±fiı ‹ÍS›Îo¿fi Ëo‹ıÂÎo ¿fl÷Πˢ› »ı. ÷ı◊Ì …√÷‹Îo …ı‹ ‹fi<W› ±ı Á‰˘ÛI¿Úp ‰V÷< »ı, ÷ı‹ ‹Îfi‰∞‰fi‹Îo «ÎÏflh› ±ı Á‰Ûlıq ‰V÷< »ı. ±ı¿ fiı¿, fi‹˛ ±fiı μÿÎkÎ ¿Î‹ ±ı¿ ±ı‰˘ ÷Îfl μI’Lfi ¿flı »ı, ¿ı …ı ±Ï¬· ωf‰‹Îo ’˛ÁflÌ Ω› »ı. ÁCÎ‚Ì fiˆÏ÷¿ ⁄<Ï©fiı ÷ı V’ÂÛ ¿flı »ı, ÿflı¿ ÿ<Ïfi›ÎfiÌ ÷ı ‹<·Î¿Î÷ ·ı »ı ±fiı ÷ıfiÎo ±Îoÿ˘·fi˘ …√÷fiÎ ÁC΂ΠωV÷Îfl ’fl Œı·Î¥ Ω› »ı. ’ÏflHÎ΋ı ±Î ±Îoÿ˘·fi ‹fi<W›fiı ¥f‰flfiÌ Ïfi¿À ’ˢo«‰Îfi<o ÏfiÏ‹kÎ ⁄fiÌ Ω› »ı. ±Î’HÎı ˢ¥Â<o ¿ı fiÏË, ’HÎ ±Î’HÎfiı ‹‚ı·˘ “¬flÎ ‹fi<W›” ÷flÌ¿ıfi˘ Ϭ÷Î⁄ ±‹fl flËıÂı. ‹˘÷fiı ‹Îfl‰Îfi˘ ±ı¿ Á⁄‚ ±fiı ’˛⁄‚ μ’Λ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Îo … »ı. “ÁΫΠ‹fi<W›” ⁄fiÌfiı ±Î ÿ<Ïfi›Îfiı ±·Ï‰ÿÎ ¿Ëı‰Îfi˘. ¥f‰flfi<o ±Î ‰HηA›<o Œfl‹Îfi V‰Ì¿Îfl‰Î‹Îo ±Î’HÎı ¿uÎo Á<‘Ì ’Î»Ì á ’ÎfiÌ ¿fl÷Î_ flËÌÂ<o?

F›Îo Ωı⁄ ¿fl÷Πˢ¥±ı I›Îo ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ±fiı F›Îo ¬flı¬fl ‹ÎÏ·¿ ˢ¥±ı I›Îo ‹Îfi‰÷ΉÎÿÌ ±Ï¤√‹ flά‰Î◊Ì ’flV’fl ‰E«ı ¿˘Q›<Ïfi¿ıÂfi ±ÎÁÎfi ◊Âı ±fiı ÿflı¿ ¿Î›ÛfiÌ @‰˘Ï·ÀÌ ⁄Ëı÷fl ⁄fiÂı. F›Îflı ±Î’HÎÎ ¤Ì÷fl◊Ì ‹ÎÏ·¿’HÎÎfi˘ ¤Î‰ ’˛√Àı »ı I›Îflı ±Î’HÎı ±ı ¿Î›Ûfiı ‰ŒÎÿÎfl ◊¥ …¥±ı »Ì±ı. ±ı ¿Î›Û μI¿Úp flÌ÷ı ’Îfl ’Õı ±ı ‹ÎÀı ±Î’HÎı Á‹Ï’Û÷ ◊¥ …¥±ı »Ì±ı. ±˘ÏŒÁÀÎ≥‹fiÌ ¡ı‹‹Îo◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ìfiı ±Î’HÎı Œfl…fiÌ √<HΉkÎ΋Îo ¬˘‰Î¥ …¥±ı »Ì±ı. ±Î’bo ¿Î‹ ÁËı… ’HÎ fi⁄‚<o flËÌ √›<o ËÂı ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı «·Î‰Ì fiÏË ·¥±ı, ÷fl÷ Á<‘ÎflÌ ·¥Â<o. ±ı ¿Î›Û ¶ÎflÎ ’»Ì ±Î’HÎı ‹ÎhÎ Áı·flÌ … fi◊Ì ‹ı‚‰÷Î, ÁıÏÀÁŒı@Âfi ’HÎ ‹ı‚‰Ì±ı »Ì±ı. ±Î’HÎı ‹ÎhÎ fi˘¿Ïfl›Î÷ ⁄fiÌfiı ⁄ıÁÌÂ<o ÷˘ ±Î ÷‹Î‹ ·Î¤◊Ì ‰oÏ«÷ flËı‰<o ’ÕÂı. ‹Ò‚ ‰Î÷ ÷˘ ±Î’HÎfiı ∞‰fifiÎÀ¿fiÎ flo√‹o« ’fl

…ı fl˘· ‹‚ı·˘ »ı ±ıfiı ÁÎ◊Û¿ ¿fl‰ÎfiÌ »ı. ±Î’HÎı ·Î≥Œ‹Î_ ¿ıÀ¿ıÀ·Î fl˘· ¤…‰‰ÎfiÎ ±fiı Ïfi¤Î‰‰ÎfiΠˢ› »ı! ±ı ÿflı¿ fl˘·fiÌ ±ı¿ ±·√ Á<√o‘ ˢ› »ı. Ïfl·ıÂfi Ïfi¤Î‰‰ÎfiÌ ‰Î÷ ˢ› ¿ı ÕuÀÌ Ïfi¤Î‰‰ÎfiÌ, ±ı‹Îo ±Î’bo ≥L‰˘S‰‹ıLÀ «˘‰ÌÁ ¿ıflıÀfi<o flά‰Îfi<o Â̬̱ı. ±ËŸ ±ı¿ ¬ÎÁ ‰Î÷ Á‹∞ ·ı‰Ì …wflÌ »ı. F›Îo ±Î’HÎı Ωı⁄ ¿fl÷Πˢ¥±ı I›Îo … ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ flά‰Îfi˘ »ı, ±Î’HÎı F›Îo ¬flı¬fl ‹ÎÏ·¿ ˢ¥±ı I›Îo ¿˘¥ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ fi◊Ì flά‰Îfi˘. …flÎ ±‰‚‰ÎHÎÌ …ı‰<o ·Î√Âı, ’HÎ ±ıfi<o flËV› ΩH›Î ’»Ì ⁄‘<o ÁË… ·Î√Âı. F›Îo ±Î’HÎı ‹ÎÏ·¿ ˢ¥±ı I›Îo ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ flάÌÂ<o ÷˘ ±Î’HÎ΋Îo ÷˘»ÕÎ¥ ±Î‰Âı, ±Î’HÎ΋Îo C΋oÕ ±Î‰Âı, ⁄ÌΩ±Îıfiı fiÌ«Î ‹Îfi‰ÎfiÌ ÿ<p÷Î ’ıÿÎ ◊Âı, ±Î’HÎı I›Îo ¿Î‹ ¿fl÷Î ·˘¿˘fi<o ¢ÊHÎ ¿fl‰ÎfiÌ T≤ÏkÎ Ω√Âı. ±Î ⁄‘Î◊Ì ⁄«‰Î ‹ÎÀı F›Îo ±Î’HÎı ¬flı¬fl ‹ÎÏ·¿ ˢ¥±ı I›Îo ÀˇVÀ̤Ή ¿ı‚‰‰Îfi˘ »ı ±fiı ‹Îfi‰÷ΉÎÿÌ ◊‰Îfi<o »ı. ≥fiÂÎÀÛ, F›Îo Ωı⁄ ¿fl÷Πˢ¥±ı I›Îo ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ flά‰Îfi˘ »ı ±fiı F›Îo ¬flı¬fl ‹ÎÏ·¿ ˢ¥±ı I›Îo ‹Îfi‰÷ΉÎÿÌ ±Ï¤√‹ flά‰Îfi˘ »ı. ±Î‹ ¿fl‰Î◊Ì ’flV’fl ‰E«ı ¿˘Q›<Ïfi¿ıÂfi ±ÎÁÎfi ◊Âı ±fiı ÿflı¿ ¿Î›ÛfiÌ @‰˘Ï·ÀÌ ⁄Ëı÷fl ⁄fiÂı. á

·ı¬¿ g«÷¿ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

…\·Î¥ 14, 2017 à July 14, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ·ı¬Î_¿-49 ◊Î ⁄Ë ΩHÎÌ÷Ì. ¤√‰Îfi ⁄η¿ÚWHÎ Œ@÷ » Ïÿ‰ÁfiÎ … Ë÷Î ±fiı ¿oÁ ¶ÎflÎ ‹˘¿·Î›ı·Ì ’Ò÷fiÎ fi΋fiÌ flÎZÎÁÌ ±ı‹fiı ‹Îfl‰Î ±Î‰Ì ±fiı ⁄΂¿ ¿ÚWHÎı ±ıfiÎ ’˛ÎHÎ «ÒÁÌ ·Ì‘Î. ±Î‹ ±Á_¤‰ …HÎÎ÷Ì ¿◊Î ±fiı¿ flËV›˘ ·¥fiı ±Î‰ı »ı. ‹ÎflÎ ±ı¿ Ï‹hÎ »ı Õ˘. ±˘‹’˛¿Î ’Î_Õı. ÷ı±˘ ¤Îfl÷fiÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi √˙÷‹ ’Àı· Áÿ˚√÷ fiflgÁË flΉfiÎ “ÁΛ„LÀÏŒ¿ ±ıÕ‰Î≥{fl” Ë÷Î. ±‹ÿΉÎÿfiÌ “≥Áfl˘” ±fiı ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ “fiÎÁΔ …ı‰Ì Á’˛ÏÁ© ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á_V◊α˘ ÁÎ◊ı ±ı ΩıÕΛı·Î Ë÷Î. ±ı‹HÎı ±ı¿ ‰Î÷ ¿ËÌ. ±Î…ı ±Î’HÎı DNA Õ̱ıfi±ıfiÌ ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı ±ıfiı ‰ˆiÎÎÏfi¿ ÁΑfi˘◊Ì ‹Î’̱ı »Ì±ı, ’HÎ ⁄΂¿ F›Î_ Á‘Ì » Ïÿ‰Áfi_ fi ◊Λ I›Î_ Á‘Ì Õ̱ıfi±ı ÀıVÀ ¿flÌ Â¿Î÷˘ fi◊Ì. ±Îç›˝ ±Î’HÎÌ ·˘¿’fl_’fl΋Î_ ⁄΂¿fiÌ »ßÌ ∂…‰Î› »ı. ±ıfiÎ …L‹◊Ì »ßÌfiÌ flÎ÷ı ω‘Î÷Î ·ı¬ ·¬‰Î ±Î‰Âı ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı flıÂ‹Ì ‰jÎ, ÂÎËÌfi˘ ¬ÏÕ›˘, ·¬‰Î ‹ÎÀı Ï¿k΢ ‰√ıflı ‹Ò¿‰ÎfiÌ ’fl_’flÎ »ı. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ÁÎfl˘ ΩıÂÌ ⁄΂¿ » Ïÿ‰Áfi_ fi ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ±ıfiÌ ¿<_Õ·Ì ’HÎ ‹Î_Õ÷˘ fi◊Ì. ⁄η¿ÚWHÎı ’˘÷ÎfiÌ √˙÷‹ »ßÌfiÎ Ïÿ‰Áı … ’Ò÷fiÎfiı ’÷Î‰Ì fiÎ¬Ì Ë÷Ì. ±Î…fiÎ Õ̱ıfi±ıfiΠωiÎÎfifiı ±fiı ±Î “»” Ïÿ‰ÁfiÌ ’˛Î«Ìfi ’fl_’flÎfiı ¿˘¥ ¿fiı@Âfi ˢ¥ ¿ı? ±ı ∑Ïʱ˘fi_ ωiÎÎfi Ë÷_ ¿ı » Ïÿ‰Á ’Ëı·Î_ ¿<_Õ·Ì ’HÎ fi ‹_ÕΛ. ±Î…fiÌ Õ̱ıfi±ı ÀıVÀ ’HÎ » Ïÿ‰Á ’Ëı·Î_ fi ◊Λ ¿ı‰_ ÁÎQ›! lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷ ’flÎH΋Î_ ÿ‹ V¿_‘fiÎ »ßÎ ±K›Î›‹Î_ ¿◊Î »ı ¿ı ⁄΂¿˘fiΠωfiΠ¿flfiÎflÌ ’Ò÷fiÎ √˘¿<‚‹Î_ ±Î‰ı »ı, fi_ÿη›‹Î_ ’˛‰ıÂı ±fiı ¤V‹‹Î_ »\’Λı·Î ±„BÔfi …ı‰Î ⁄΂¿ ¿ÚWHÎfiı ’◊ÎflÌ‹Î_ ’˘œı·Î …\±ı »ı. ’»Ì ‹ËÏÊ˝ T›ÎÁ ·¬ı »ı ω⁄K› ÷Î_ ⁄η¿‹ÎÏfl¿Î√˛Ëo «fl΋flÎI‹ÎÁ Ïfi‹ÌÏ·÷ıZÎHΗ – ±fiLÔ÷‹Îfl˘’›ÿo¿‹L÷¿o ›◊˘fl√_ ÁMÔ÷‹⁄Ï©flF…\‘Ì— –– - ¤Î.’. 10-6-8 ⁄΂¿˘fi˘ CÎÎ÷ ¿flfiÎflÌ »ı ±ı‹ ÷ıfiı ΩHÎÌfiı

¿

’˛¤fiÌ ±Î_¬‹Ÿ«˘·Ì - ±Ï‰zÎ ’Ò÷fiÎ fiWÀ

«flΫflfiÎ ±ÎI‹Î-V◊Ήfl-…_√‹fiÎ ’˛ÎHÎ ±ı‰Î lÌ¿ÚWHÎı ±Î_¬˘ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. ’ı·Ì±ı ±fi_Ô÷ ±ı‰Î ±ı ±_÷¿ ±ıÀ·ı ›‹ …ı‰Î ¿ÚWHÎfiı, …ı‹ ⁄Ï© ωfiÎfi˘ ¿˘¥ ÁÒ÷ı·Î ÁÎ’fiı ÷ı‹, ÷ıHÎı ’˘÷ÎfiÎ ¬˘¬Î‹Î_ ⁄ıÁÎÕuÎ. ω¶Îfi˘fiÌ ⁄Ï©fiÎ Ïfi¿Ê√˛Î‰¿Á˘ÀÌfiÎ ’J◊fl …ı‰˘ ⁄fiı·˘ ±Î f·˘¿ ‰ÎV÷‰‹Î_ ‹ÎHΉΠ…ı‰˘ »ı. ÁÎÏËI›Á…˝fifiÌ «fl‹ÁÌ‹Îfi_ ±ËŸ ÿ½fi ◊Λ »ı. «flΫflfiÎ ±ÎI‹Î ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flfiÎflÎ ⁄L›Î ±ıÀ·ı lÌ¿ÚWHÎı ±Î_¬ ‹Ÿ«Ì ÿÌ‘Ì, ’HÎ ¿ı‹? ·˘ ¿ÎflH΢ ΩH΢. (1) fi_ÿ CÎfl‹Î_ fi◊Ì I›Îflı ’Ò÷fiÎ ±Î‰ı »ı. fi_ÿ ’Àı· ±ıÀ·ı ∞‰. ’Ò÷fiÎ ±ıÀ·ı ‹Î›Î ±◊‰Î ±Ï‰zÎ. ∞‰ F›Îflı ¿oÁfiı ±ıÀ·ı ¿Î‹fiı-¿·Ëfiı ‹‚‰Î Ω› I›Îflı ±Ï‰zÎ ±Î‰ı. ’HÎ ¿ÚWHÎ ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ±ıfi_ ‹˘œ<_ Ωı‰Î fi◊Ì ‹Î√÷Î, ‹ÎÀı ±Î_¬˘ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. (2) ’Ò÷fiÎ Á_ÿflÌfi_ w’ ⁄΂¿fiı ‹Îfl‰Î ·¥fiı ±Î‰Ì »ı. …ıfi_ ÷fi Á_ÿfl, ’HÎ ‹fi ±Á_ÿfl ˢ› ÷ıfi_ ‹¬ ’HÎ ¤√‰Îfi …\±ı fiÏË ‹ÎÀı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. (3) …ıfiÌ ±Î¿ÚÏ÷ ÁÎflÌ, ’HÎ ¿ÚÏ÷ ¬flÎ⁄ ±ı ’Ò÷fiÎ. ’˛¤ ±Î‰Ì T›„@÷fiÌ Á΋ı fi … …\±ı ‹ÎÀı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. (4) ’Ò÷fiÎ ’˘÷ÎfiÎ_ V÷fi μ’fl {ıfl «˘’ÕÌfiı ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ¿’ÀT≤ÏkÎ Ë÷Ì. ÷ıfiÌ Á΋ı fi Ωı‰Î› ‹ÎÀı ’˛¤±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (5) …ıfiÎ ‹fi‹Î_ ’Î’ ˢ› ±ıfiÌ Á΋ı Ë_ Ωı÷˘ fi◊Ì ±ı Á_ÿı ±Î’‰Î ’˛¤±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (6) ¤√‰Îfi ¿’ÕÎ_fiı Ωı÷Î fi◊Ì. ¿Î‚Ωfiı …\±ı »ı. ±ı ÿÂν‰‰Î ¤√‰Îfiı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì.

·˘√ ±˘fi

Áÿ½fi

á ωϒfi ’_ÕuÎ

ω

f‰ÎÁ ¿fl÷Î_ ¨«Ì ¿˘ÏÀfi˘ ¿˘≥ ÂOÿ ˢ› ÷˘ ÷ı l©Î »ı. l©Î Á_V¿Ú÷ ÂOÿ »ı “l÷˚” ±ıÀ·ı ÁÎflÌ flÌ÷ı “‘Δ ±ıÀ·ı ‹Ò¿‰_. ±Î‹ ÁÎflÌ flÌ÷ı ‹Ò¿ı·˘ ωf‰ÎÁ ÷ı lıWÃ! l©Î ±ıÀ·ı … ÁıŒ ÏÕ’˘Ï{À ‰˘SÀ. ‹ÎflÎ √fl ¬˘À<_ ¿flı … fiÏË, ’HÎ Ëo‹ıÂÎ_ ÁÎfl_ … ¿flı, ÷ı‰˘ ÏÂW›fi˘ √fl ’˛I›ıfi˘ ±÷ÒÀ ωf‰ÎÁ ÷ı l©Î ±fiı ‹ÎÀı ÏÂW› ¬˘À<_ ¿flı … fiÏË, ’HÎ Ëo‹ıÂÎ_ ÁÎfl_ … ¿flı ÷ı‰˘ √flfi˘ ÏÂW› ’˛I›ıfi˘ ºœ ωf‰ÎÁ ÷ı l©Î! √fl’ÒÏHν‹Î ±ı ÷˘ 줛fiÌ l©ÎfiΠω¿ÎÁfi_ ’‰˝ »ı. ’˛Î«Ìfi Á‹›‹Î_ ωzÎ◊a±˘ √flfiÎ ±Îl‹‹Î_ ±P›ÎÁ ¿fl÷Î. ±P›ÎÁ ’ÒHν ¿›Î˝ ’»Ì F›Îflı ωzÎ◊a ⁄˛õ«›˝ ±Îl‹‹Î_◊Ì B≤ËV◊Îl‹‹Î_ ’˛‰ıÂ÷Î I›Îflı √fl ωzÎ◊a±˘fiı ÿÌZÎÎ ±Î’÷Î ¿ı “‹ÎI≤ÿı‰˘¤‰. Ï’I≤ÿı‰˘¤‰, ±Î«Î›˝ ÿı‰˘¤‰, ±Ï÷Ï◊ ÿı‰˘¤‰ ±Î‹ ‹Î÷Î-Ï’÷Î ’»Ì ¿˘¥ T›„@÷fiı ¤√‰Îfi ‹Îfi‰ÎfiÌ ±Î’HÎÌ Á_V¿ÚÏ÷±ı ¿flÌ Ë˘› ÷˘ ÷ı √flfiı ¤√‰Îfi ‹Îfi‰ÎfiÌ ¿flÌ »ı, …ı ±Î’HÎÎ ∞‰fi‹Î_ √flfi_ ‹Ëk‰ … ’˛Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿flı »ı. ±Î«Î›˝ ±ıÀ·ı … √fl! ⁄_fiı Á_V¿Ú÷ ÂOÿ »ı. …ı ±Î«flÌ ⁄÷ÎÕı ÷ı ±Î«Î›˝. …ı ω«Îfl, ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi‹Î_ ¿Â˘ ¤ıÿ fi flάı ÷ı ±Î«Î›˝ ±ı‰_ √fl! ±Î…ı ËΩfl˘ ‰Ê˝fiÎ_ ‰ËÎHÎÎ_ ‰Ì÷Ì √›Î »÷Î_ ±ÊÎœ Áÿ ’ÒÏHν‹Î √fl’ÒÏHν‹Î ’‰˝ ÷flÌ¿ı ∂…‰Î› »ı, …ı √flfi_ √˙fl‰ … ’˛ÿϽ÷ ¿flı »ı fiı. ±ı¿ ¿Ëı‰÷ »ı ¿ı “√fl ¿fl˘ ΩfiÁı, ’ÎfiÌ ’̱˘ »ÎfiÁı” √fl ±ıÀ·ı ÏÂW› ±fiı ’fl‹ÎI‹Î ‰E«ıfi_ ⁄_‘fi. …ı‹fiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚÷Î_ …, …ı‹fiı ‹‚÷Î_

3

ωω‘Î (7) ’Ò÷fiÎ jÎÌ »ı ±ı ±‰z »ı. ±⁄‚Îfiı ‹flΛ fiÏË, ’HÎ ¿ÚI› flÎZÎÁÌfi_ ¿flı »ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ±ı ω«Îfl‰Î ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. √_¤Ìfl ω«Îfl ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌfiı … ◊Λ fiı? (8) ‹ÎflÌ ±Î_¬ ’ωhÎ »ı. Ωı Ë_ ±ıfiÌ ÿWÀ ±Î_¬ ÁÎ◊ı ±Î_¬ ‹ı‚‰_ ÷˘ ±ıfiÌ ÿWÀ÷Î fiΠ’΋Âı, ±ı‰_ ω«ÎflÌfiı ±Î_¬ ’˛¤±ı ⁄_‘ ¿flÌ. (9) ’Ò÷fiÎ {ıfl ±Î’‰Î ±Î‰Ì »ı ±fiı ¿Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ »ı ‹Î÷Îfi_ - V÷fi’Îfi ¿flΉ‰Îfi_. ±Îfi_ Â_ ¿fl‰_ ±ı ω«Îfl‰Î ’˛¤±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (10) …ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰ı »ı ±ıHÎı ¿˘¥ ’Ò‰˝’H› ¿›Î˝* ˢ› ÷˘ … ÷ı ‹… ÁL‹¬ ◊Λ. ±ÎfiÎ ±Î‰Î_ ¿˘¥ ’Ò‰˝…L‹fiÎ_ ’H› »ı ¬flÎ_? ±ı Ωı‰Î ’˛¤±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (11) “·Î·Îfiı ±ı‹ Ë÷_ ¿ı √˘¿<‚‹Î_ …¥Â ÷˘ ‹Î¬HÎÏ‹ÁflÌ ‹‚Âı. ±Î ÷˘ Ë‚ÎË‚ {ıfl ±ÎT›_.” ¿ı‹ ±Î‰_ ◊›_ ±ı ω«Îfl‰Î ·Î·Î±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. (12) ¿fiˆ›˘ ω«Îfl‰Î ·ÎB›˘, ±Î’HÎı {ıfl ’̉Πfi◊Ì …LQ›Î ÷˘ {ıfl ¿˘HÎ ’Ì ΩHÎı ÷ı ‹ÎÀı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (13) {ıfl ’̉΋Î_ Á’˛ÏÁ© »ı ¤√‰Îfi Â_¿fl. ·Î‰ Ë_ ±ı ¿Î‹ ¿fl‰Î ‹ÎÀı Â_¿flfiı ⁄˘·Î‰_. ±ı‹fi_ K›Îfi ‘flÔ_ ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı ·Î·Î±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. (14) ¤√‰ÎfifiÌ ±ı¿ ±Î_¬ ÁÒ›˝ »ı ±fiı ⁄Ì∞ ±Î_¬ «_ƒ »ı. ·Î·Îfiı {ıfl ’̉ÕΉ‰Î ’Ò÷fiÎ ±Î‰Ì ±ı ‰Î÷ ÁÒ›˝ÿı‰ ¿ı «_ƒÿı‰fiı fi √‹Ì ±ıÀ·ı ⁄LÔfiı ±Î_¬ ⁄_‘ ◊¥ √¥. (15) ÁÒ›˝ ±fiı «_ƒfiı ◊›_ ¿ı ¤√‰Îfi ÿ›Î‚ »ı. ±ı ±Î ÿWÀÎfiı Áÿ˚√Ï÷ ’HÎ ±Î’Ì ÿı, ’HÎ ±‹ı ÷ıfiı ÁÒ›˝‹Î√ı˝ ¿ı «_ƒ‹Î√ı˝ μk΋ ·˘¿‹Î_ fiÏË …‰Î ÿ¥±ı ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı ÁÒ›˝-«_ƒw’Ì ⁄LÔfiı fiıh΢ ⁄_‘ ◊¥ √›Î_. (16) ¤√‰Îfi ω«Îfl‰Î ·ÎB›Î, ¤·ı ÿWÀT≤ÏkΠˢ›, ’HÎ ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ¿flÔHÎÎfi˘ »ı. Ë_ ±Îfiı ‹Î÷ÎfiÌ √Ï÷ ±Î’_, ’HÎ Ωı ±Î {ıfl ÿıfiÎflfiı μk΋ √Ï÷ ±Î’_ ÷˘ ’»Ì ‹fiı ’˛ı‹◊Ì ‹Î¬HÎ-‹ÌÁflÌ …‹ÎÕfiÎflfiı ¿¥ √Ï÷ ±Î’_? ±Î ‹ÎÀı ±Î_¬˘ ⁄_‘ ¿flÌ. (17) fiÎfi_ ⁄΂¿ ¨CÎ÷_ … ˢ›. ¤√‰Îfi ’HÎ fiÎfi_ ⁄΂¿ ÷ı◊Ì V‰Î¤Îω¿ flÌ÷ı ±Î_¬ ÷˘ ⁄_‘ … ˢ› fiı! (18) ¤√‰Îfiı √Ì÷΋Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı …ı ¿˘¥ ‹fiı ’hÎ, ’W’, Œ‚ ¤„@÷◊Ì ±Î’ı ÷˘ ÷ıfi˘ Ë_ V‰Ì¿Îfl ¿flÔ_ »\_, ’HÎ ±Î ÷˘ ±¤„@÷◊Ì {ıfl ±Î’‰Î ±Î‰Ì »ı. ±Îfi_ Â_ ¿flÔ_? ±ı ω«Îfl‰Î ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (19) ¤√‰Îfi ω«Îflı »ı ¿ı ‹fl÷Ì ‰¬÷ı ‹ÎflÔ_ fi΋ ·ı ÷˘ ’HÎ Ë_ ±ıfi˘ μ©Îfl ¿flÔ_. ±Î ÷˘ ‹ÎflÎ ËÎ◊◊Ì … ‹fl‰ÎfiÌ »ı. ±ı ‹fl÷Ì ËÂı I›Îflı Ë_ ±ıfiÌ »Î÷Ì ’fl ˢ¥Â ÷˘ ’»Ì ±ÎfiÌ ¿¥ √Ï÷ ¿fl‰Ì. ±Î fiyÌ ¿fl‰Î

±Î_¬˘ ⁄_‘ ¿flÌ. (20) ¬˘ÀÌ ¬˘ÀÌ ‹Î ⁄fiÌfiı ‘‰flΉÂı, ’HÎ ¤Î‰ ‹fiı ’˘Ê‰Îfi˘ fiÏË, ’fl_÷ ‹Îfl‰Îfi˘ »ı! ÷˘ ±Îfi_ Â_ ¿fl‰_ ±ı ω«Îfl‰Î ±Î_¬˘ ⁄_‘ ¿flÌ. (21) ¤√‰Îfi ZÎHΤfl ‹Ò_{ΛÎ. ±Î ÿWÀÎfiı Ωı Áÿ˚√Ï÷ ±Î’_ ÷˘ ÁÎ«Ì ‹Î ⁄fiÌ ‹fiı Á÷÷ ’˛ı‹◊Ì ÿÒ‘ ±Î’fiÎfl ›Â˘ÿÎfi_ ‹Îflı Â_ ¿fl‰_? ±ı ω«Îfl‰Î ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (22) ±Î ÿWÀ flÎZÎÁÌfiÌ º„WÀ … ÿWÀ »ı. ±ı Ωı ‹ÎflÌ ±Î_¬‹Î_ ’Õı ±fiı ‹ÎflÌ º„WÀ ÷˘ ⁄√ÕÌ fi Ω› ±ı ‹ÎÀı ’˛¤±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (23) ÿWÀfi_ ÿ·fi ±fiı Á_÷fi_ Á_flZÎHÎ ±ı ‹ÎflÔ_ ±‰÷Îfl¿Î›˝ »ı. ÿWÀ˘fiı ËHΉΠË_ …LQ›˘ ÷˘ »\_, ’HÎ ‹Îflı ±ıfi˘ ±Îfl_¤ ±ı¿ ±⁄‚Îfiı ‹ÎflÌfiı - ±ı¿ jÎÌfiı ËHÎÌfiı ¿fl‰Îfi˘? Â_ ±Î ›˘B› ¿ı ±›˘B› ±ı ω«Îfl‰Î ’˛¤±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (24) fl΋…L‹‹Î_ ’Ëı·Ì ÷ÎÕ¿Î flÎZÎÁÌ ‹ÎflÌ ±ı ›Îÿ ±ÎT›_. ±Î ‰¬÷ı ’HÎ ’Ëı·Ì ’Ò÷fiÎ flÎZÎÁÌ … ‹Îfl‰ÎfiÌ »ı. ¿ÎflHÎ flÎZÎÁÌ ±ı ¿ÎflHÎ »ı ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì ’ıÿÎ ◊÷Î flÎZÎÁ˘ ±ı ¿Î›˝ »ı. ·Î‰, I›Îflı ’Ëı·Î_ ¿ÎflHÎfi˘ … fiΠ¿flÔ_, ±Î ω«Îflı ’˛¤±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (25) fl΋Ή÷Îfl‹Î_ ’˛¤±ı ÂÒ’˝HάΠ±Î‰Ì Ë÷Ì I›Îflı ’˛¤±ı ±ıfiı º„WÀ fi ±Î’÷Î_ ⁄Î…\‹Î_ flËı·Î_ ÁÌ÷Î Á΋ı Ωı›_ Ë÷_, ’HÎ ±ËŸ ÷˘ Ωı‰Î …ı‰_ ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ËÎ…fl … fi◊Ì ‹ÎÀı ’˛¤±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (26) …ıfiÌ ÁÎ◊ı ±Î’HÎı ’˛ı‹ ¿flÌ Â¿÷Î fi ˢ¥±ı ±ı Á΋ı ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±Î_¬ ±Î’˘±Î’ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’˛¤ ‹ÎÀı ±Î ’Ò÷fiÎ ’˛ı‹·Î›¿ fiˢ÷Ì, ÷ı◊Ì ’˛¤fiÌ ±Î_¬ ±Î’˘±Î’ ⁄_‘ ◊¥ √¥. (27) ¤√‰Îfi ±ı‰_ ÁÒ«‰Ì flèÎÎ »ı. ’Ò÷fiÎ ±ıÀ·ı ±Ï‰zÎ ±◊‰Î ±iÎÎfi. ±ı ±Î‰ı ±ıÀ·ı ’˛I›ı¿ ÕÎèÎÎ ‹ÎHÎÁı ‹ÎflÌ …ı‹ ±Î_¬˘ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Ì. (28) ’˘÷ÎfiÎ μÿflfiÌ ±_ÿfl 14 ·˘¿ »ı. ±Î {ıfl ±Î‰Âı ±ı ¿S’fiαı 14 ·˘¿ ‘˛Ò∞ √›Î_. ±ı‹fiı ±_ÿfl Ωı¥fiı ±Îf‰ÎÁfi ±Î’‰Î ’˛¤±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (29) ⁄˛õÎ, ≥Lƒ ‰√ıflı ±Î¿Î‹Î_ flËı·Î ÿı‰˘ ¤› ’Î‹Ì √›Î ¿ı ±Î ¤›_¿fl flÎZÎÁÌ » Ïÿ‰ÁfiÎ ⁄΂¿fi˘ ¤˘√ ·¥ ·ıÂı ÷˘ ±‹ÎflÔ_ Â_ ◊Âı? ±ı‹fiı ±Îf‰ÎÁfi ±Î’‰Î ’˛¤±ı ±Î_¬ ⁄_‘ ¿flÌ. (30) ‰‘Îflı ÷˘ Â_? ¿˘¥ ¿Õ‰Ì ÿ‰Î ’̉ÎfiÌ Ë˘› I›Îflı ±Î_¬˘ ⁄_‘ ¿flÌfiı … ’̉Λfiı! ‹ÎÀı ·Î·Î±ı ⁄LÔfiı ±Î_¬˘ ⁄_‘ ¿flÌ. ¿Ë˘, ’˛¤ lÌ ⁄η¿ÚWHÎfiÌ ·Ì·Îfi˘ ’Îfl ’Î‹Ì Â¿Î› ¬fl˘? (ø‹Â—) á ·ı¬¿ ’Ò‰˝ ±K›ZÎ - Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì √…flÎ÷ flÎF›.

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

√fl’ÒÏHν‹Î— l©ÎfiΠω¿ÎÁfi_ ’‰˝ … ±Î’HÎı ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷ ÁÎ◊ı Ïfi¿À÷Îfi˘ ±fi¤‰ ¿flÌ Â¿Ì±ı, …ı‹fi_ ‹fi μkÎfl ˢ, …ı‹fiÌ μ’„V◊Ï÷ ±˙ÊÏ‘ ˢ, …ı‹fi_ V‹flHÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿw’ ˢ, ±ı …ı ¿Ëı ÷ı ±Î’HÎfiı Ëo‹ıÂÎ_ ±ı‰Ô_ ·Î√ı ¿ı ±Î’HÎÎ ‹ÎÀı »ı, …ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ±Î’H΢ Á_⁄_‘ ±Î’˘±Î’ ⁄_‘Î¥ Ω›. …ı‹fiÎ ‹ÎK›‹◊Ì ±Î’HÎı V‰›_fiı ±˘‚¬‰Î ·Î√̱ı, ∞‰fi ’˛I›ı ¿˘¥ ŒÏfl›Îÿ fiÏË, ’HÎ Á_÷˘Êfi˘ ¤Î‰ μI’Lfi ◊Λ ÷ı √fl! ‹ËÎI‹Î ⁄©ı ±_Ï÷‹ μ’ÿıÂfiÎ w’‹Î_ ±Îfi_ÿfiı ¿èÎ_— ÷ı ‹ÒS›‰Îfi »ı. ±M’˘ ÿÌ’˘ ¤‰. ’˘÷Îfi˘ ’˛¿Î V‰›_ ⁄fi˘. ’˘÷Îfi˘ ‹Î√˝ ¬ÿ ⁄fiΉ˘. ±fi¤‰ ¿fl˘ ±fiı Ω√˘. √ ±ıÀ·ı ±_‘¿Îfl ±fiı fl ±ıÀ·ı ’˛¿ÎÂ. ±Î‹ …ı ±iÎÎfifiÎ ±_‘¿Îfl‹Î_◊Ì iÎÎfifiÎ ’˛¿Î ’˛Ï÷ ·¥ Ω› ÷ı √fl! ’HÎ √fl ÷˘ iÎÎfifi˘, Á‹…fi˘ ‹Î√˝ ⁄÷Ήı, ±ı ‹Î√˝ ’fl «Î·‰Îfi_ ÷˘ ÏÂW›ı … »ı. √flfiÎ μ’ÿıÂfi_ ’ηfi ¿flı ÷˘ … ÏÂW›fi_ ∞‰fi μLfi÷ ⁄fiı, ⁄Î¿Ì fiÏË. Á_V¿Ú÷‹Î_ ÁΫ_ … ¿èÎ_ »ı ¿ı l©Î‰Îfi ·¤÷ı iÎÎfi‹˚! l©Î‰Îfifiı … iÎÎfi ‹‚ı »ı. iÎÎfi’˛Î„M÷ ‹ÎÀı √fl‹Î_ l©Î ˢ‰Ì …wflÌ … fiÏË, ±Ïfi‰Î›˝ ’HÎ »ı. √fl ƒ˘HÎ Á‹Îfi¤Î‰ı ’Î_Õ‰˘ ±fiı ¿˙fl‰˘fiı ÏÂZÎÎ ±Î’÷Î, ’fl_÷ ¿˙fl‰˘fiı √fl ƒ˘H΋Î_ ·√Ìflı l©Î fiˢ÷Ì, ÷˘ Â_ ◊›_, ÷ı±˘ ÿ…˝fi … ⁄L›Î ±fiı F›Îflı ’Î_Õ‰˘fiı √fl ƒ˘H΋Î_ ±÷ÒÀ l©Î Ë÷Ì, ÷ı◊Ì … ÷ı±˘

Á‹Î…‹Î_ ÁF…fi ÷flÌ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ±˘‚¬ ∂¤Ì ¿flÌ Â@›Î fiı! ±Î‹ √fl ’◊ÿ½¿ »ı, ’HÎ ’◊ ’fl «Î·‰Îfi_ ÷˘ ÏÂW›ı … »ı. l©Î ÷˘ ±ÎK›Î„I‹¿ ∞‰fifi˘ ’˛ÎHÎ »ı, …ı‹ ±…˝fi ¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎfiı ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹Îfl_ ÷‹fiı Á‹Ï’˝÷, ±Î ÷‹Îfl »ı, ‹Îfl_ ¿Â_ fi◊Ì, ±Î‹ √fl ’˛I›ı Á‹’˝HΤΉ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±Î Á‹’˝HΤΉ √fl‹Î_ l©Î ˢ› ÷˘ … ±Î‰ı. √fl’ÒÏHν‹Î±ı …ı √flfiı ‹Îfi÷Πˢ› ÷ı √flfiı √flÿÏZÎHÎÎw’ı ¤ıÀ ±Î’ı »ı, lÌ‹_÷ ˢ› ÷˘ ‹˘ÀÌ ¤ıÀ ±Î’ı. Á΋ÎL› „V◊Ï÷‰Î‚Πˢ› ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ „V◊Ï÷ ’˛‹ÎHÎı ¤ıÀ ±Î’ı, ’fl_÷ ÷‹ı √flfiı Â_ ±ÎM›_, ¿ıÀ·Ì ÿÏZÎHÎÎ ±Î’Ì, ÷ı ‹Ëk‰fi_ fi◊Ì, ÷‹ı √fl ’˛I›ı ¿ı‰˘ ¤Î‰ ÿÂν‰˘ »˘ ÷ı ‹Ëk‰fi_ »ı. ÿÏZÎHÎ ±ıÀ·ı … ±Îÿfl. √flÿÏZÎHÎÎ ±ıÀ·ı √fl ’˛I›ıfi˘ ±Îÿfl, ±Î‹ √fl’ÒÏHν‹Î±ı √fl ’˛I›ı …ı ¤Î‰-±Îÿfl-l©Î »ı, ÷ı‹Î_ ·√Ìflı ±˘À fi ±Î‰ı, ’fl_÷ ¤fl÷Ì … ¤fl÷Ì ±Î‰ı ÷ı ÁÎ«Ì √fl’ÒÏHν‹Î, ¬fl_ fiı? √flfiı fi‹fi ±ıÀ·ı √flfiÎ Áÿ˚√H΢fiı √˛ËHÎ ¿fl‰ÎfiÌ xÿ›fiÌ μI¿À ¤Î‰fiÎ. √fl ÷˘ ±√fl⁄kÎÌ Á‹Îfi »ı, …ı ’˘÷ı ⁄‚Ìfiı ⁄ÌΩfiı ’˛¿Î ±Î’ı »ı. √flfiÌ »Î›Î‹Î_ …ı iÎÎfi ‹‚ı »ı ÷ı ‰ıÿ˘‹Î_ √˘◊Î_ ¬Î‰Î »÷Î_› ‹‚÷_ fi◊Ì. √flfiÌ ’ÒΩ◊Ì fiÏË, ’HÎ √flfiÎ μ’ÿıÂfi_ ’ηfi ¿fl‰Î◊Ì ÏÂW›fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ »ı. ÷ı◊Ì

… √fl’ÒÏHν‹Î±ı √flfiÎ μ’ÿıÂfi_ ’ηfi ¿fl‰Î ¿ÏÀ⁄© ⁄fi‰Îfi˘ ±‹ÒS› ±‰Áfl. Â⁄flÌfiÌ {Ò_’Õ̱ı ¤√‰Îfi ’‘Λν I›Îflı Â⁄flÌ ⁄˘S›Î_— “’˛¤! ±Î’ ’‘Λν ±ıfiÌ ¬ÂÌ ¿˘fiı fi ˢ›! ’fl_÷ ‹ÎflÎ √fl±ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÷_ l©Î flά…ı, ’˛¤ ±ı¿ Ïÿ‰Á Á΋ı «Î·Ìfiı ÷ÎflÌ ¿<ÏÀflı ±Î‰Âı, ’˛¤, ±Î’ ’‘Λν, ±ıfiÌ ±fiËÿ ¬ÂÌ »ı, ’fl_÷ ‹ÎflÎ √flfi_ ‰«fi ÁΫ_ ’Õu_ ±ıfiÌ ‹fiı ωÂıÊ ¬ÂÌ »ı. ±Î »ı √flfi˘ ‹ÏË‹Î ±fiı ±Î »ı √fl’˛I›ıfiÌ l©Î. ’·¿ {Ò¿ı fiı fi‹fi ◊¥ Ω›, ‹V÷¿ {Ò¿ı fiı ‰_ÿfi ◊¥ Ω› ÷ı √fl! K›Îfi‹Ò·_ √fl˘ ‹ÒÏ÷˝, ’ÒΩ‹Ò·_ √fl ’ÿ‹˚, ‹_h΋Ò_· √fl‰Î@›, ‹˘Z΋ҷ_ √fl— ¿Ú’Î. √flfiÌ ‹ÒÏ÷˝ K›Îfifi_ ‹Ò‚ »ı. √flfiÎ «flHÎ ’ÒΩfi_ ‹Ò‚ »ı. √flfi_ ‰Î@› ‹_hÎfi_ ‹Ò‚ »ı ±fiı √flfiÌ ¿Ú’Î ‹˘ZÎfi_ Œ‚ »ı, ’HÎ @›Îflı √fl‹Î_ l©Î ˢ› I›Îflı, ÷˘ ±Î‰˘ ±Î √fl’ÒÏHν‹ÎfiÎ ’Ήfi ±fiı ’ωhÎ ’‰ı˝ ±Î’HÎı …ı‹fiı √fl ‹Îfi÷Πˢ¥±ı ÷ı‹fi΋Î_ …ı l©Î »ı ÷ı l©Î, ±Îÿfl, ¤Î‰, ’˛ı‹fiı ºœ‹Ò· ¿flÌ ±Î’HÎÎ ∞‰fi⁄Î√fiı ÁflϤ÷ ¿fḻı, ÷ı‹Î_ … ±Î’b_ lıWÃ á ±fiı ’˛ı› »ı, ¬fl_ fiı! ·ı¬¿ ¿ı‚‰HÎÌ¿Îfl »ı

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4

ωω‘Î

(√÷Î_¿◊Ì «Î·) Ï‹˝¿ º„WÀ±ı ±Î_¬˘fi_ ±Î ’÷fi ±Î¿„V‹¿ CÎÀfiÎ fiˢ÷Ì. ÷ı‹fiÎ ±Ï‘¿Îfl˘fi_ ±’ËflHÎ ±I›_÷ ‘Ì‹Ì √Ï÷±ı ◊›_. ±Ï‘¿Îfl˘fiÎ ËfififiÎ ¤Î√w’ı … Â÷’◊ ⁄˛ÎõH΋Î_ ’IÔfiÌfiÌ fiÎϤfiÌ fiÌ«ıfiÎ ¤Î√fiı ±’ωhÎ √HΉ΋Î_ ±ÎT›˘. ±fiı ›iÎ ’Ëı·Î_ ±Î ¤Î√fi_ Â©Ì¿flHÎ ¿fl‰ÎfiÌ ’˛Ïø›Î ËÎ◊ ‘fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. Ωı¿ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı jÎ̱˘fi˘ ›iÎfi˘ ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ ±Ï‘¿Îfl ÁÌÏ‹÷ ◊÷˘ √›˘. ±ı ωÂı “μkÎfl ‰ˆÏÿ¿ Á‹Î… ±ı‰_ Á_V¿ÚÏ÷”‹Î_ Õ˘. ω…› ⁄ËÎÿfl flΉı fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, “›i΋Î_ ◊fiÎflÎ_ ωϤLÔfi ±fiWÃÎfi ‘Ìflı ‘Ìflı jÎ̱˘fiÎ ËÎ◊‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Ìfiı ’fl˘ÏË÷˘ ’ÎÁı …‰Î ·ÎB›Î_. ’Ëı·Î_ ›iÎfiÌ Á΋√˛Ì ’IÔfiÌ ÷ˆ›Îfl ¿fl÷Ì. ÷ı … ¿Î›˝ ’fl˘ÏË÷ ¿fl‰Î ·ÎB›Î. ±ı … flÌ÷ı Á˘‹›i΋Î_ ‰ÎÁH΋Î_ ÿÒ‘ Ã牉ÎfiÌ ’˛‰B›˝ fi΋fiÌ Ïø›Î ’Ëı·Î_ ’IÔfiÌ ¿fl÷Ì ÷ı ¿Î›˝ ’HÎ ’fl˘ÏË÷ ¿fl‰Î ·ÎB›Î. ±Î flÌ÷ı ‘ÎÏ‹˝¿ ZÎıh΋Î_ jÎ̱˘fiÌ ’Õ÷Ì ◊‰Î ·Î√Ì. jÎ̱˘fiÌ ±Î ’Õ÷Ì ’Ïfl„V◊Ï÷…L› Ë÷Ì. ±ı ¿Î‚‹Î_ ‰HνT›‰V◊ÎfiΠω¿ÎÁ ±fiı ’fl˘ÏË÷˘fiÎ ‰‘÷Î ’˛¤Î‰fiı ’√·ı ›i΢fi_ V‰w’ ⁄ÿ·Î‰Î ·ÎB›_. ›iÎÌ› ’˛Ïø›Î±˘ μkÎfl˘kÎfl …ÏÀ· ◊‰Î ·Î√Ì. ›iÎfiÌ fiÎfiÌ fiÎfiÌ Ïø›Î±˘ ‹ÎÀı ·Î_⁄Ì Ï‰Ï‘±˘ ◊‰Î ·Î√Ì. ’Ëı·Î_ ’Ï÷’IÔfiÌ ¶ÎflÎ ¿flÎ÷Ì Á΋ÎL› ‘ÎÏ‹˝¿ Ïø›Î±˘ ˢ÷Î, μÿ˚√Î÷Î ±fiı ±K‰›˝fiÎ fi΋ı ±˘‚¬Î÷Î ’fl˘ÏË÷˘ ¿fl‰Î ·ÎB›Î. ÁÎ◊ı … ‰ˆÏÿ¿ ‹_h΢fiÎ μE«ÎflH΋Î_ ·ı‹ÎhÎ hÎÏÀ ’HÎ ±ZÎQ› ‹fiΉΠ·Î√Ì. ’ÏflHÎ΋ı ±˘»Ì ¤HÎı·Ì jÎ̱˘ ‹ÎÀı ›i΋Î_ ¤Î√ ·ı‰˘ ±Â@› ⁄fiÌ √›_. ‰‚Ì ’IÔfiÌ ¶ÎflÎ ◊÷Ì ±fiı¿ ‘ÎÏ‹˝¿ Ïø›Î±˘ ’fl˘ÏË÷˘±ı ’˘÷ı ¿fl‰Îfi_ Âw ¿›*. Õ˘. ÀÌfiÎ ÷ı◊Ì ›i΋Î_ jÎ̱˘fi˘ ÁË›˘√ ø‹Â— ±˘»˘ ◊‰Î ·ÎB›˘. ›i΋Î_ jÎ̱˘fi˘ ÁË›˘√ ±˘»˘ ◊‰Î ’λ‚ ±L› ¿ÎflHÎ ’HÎ …‰Î⁄ÿÎfl Ë÷_. Õ˘. flΉfiÎ ÂOÿ˘‹Î_ ¿Ë̱ı ÷˘, “±Î›˘˝fi˘ ±fiΛ˝ jÎ̱˘ ÁÎ◊ıfi˘ ω‰ÎËÁ_⁄_‘ ’IÔfiÌfiı ›iÎÎÏ‘¿Îfl◊Ì ‰_Ï«÷ ¿fl‰Îfi_ ‹A› ¿ÎflHÎ ⁄L›˘. ±fiΛ˝ jÎ̱˘ ‰ˆÏÿ¿ ¿‹˝¿Î_Õ˘ ωÂı ΩHÎ÷Ì fiˢ÷Ì. ÷ı◊Ì ±fiWÃÎfi‹Î_ ¤Ò· ¿flÌ ⁄ıÁı ±ı Á_¤‰ Ë÷_. ÷ı◊Ì ›i΢fiÌ ’ωhÎ÷ÎfiÌ flZÎÎ ‹ÎÀı ±fiı ±’ıÏZÎ÷ Œ‚’˛Î„MÔ÷ ‹ÎÀı ±Î jÎ̱˘fiÎ ›iÎfiÎ ±Ï‘¿Îfl »Ìfi‰Ì ·ı‰Î›Î, ’fl_÷ ¿Î‚ø‹ı ±fiΛ˝ jÎ̱˘fiÎ ÿ¤Î˝B›fi˘ ’ջΛ˘ ±Î›˝ ’IÔfi̱˘ ’fl ’Õu˘ ±fiı jÎÌ‹ÎhÎ ‘ÎÏ‹˝¿ º„WÀ±ı ÿÌfi √HÎΉΠ·Î√Ì.” ±Î flÌ÷ı jÎ̱˘fiı ’flÔÊ˘±ı ±’ωhÎ ΩËıfl ¿flÌ ÿÌ‘Ì. jÎ̱˘±ı ’flÔÊ˘fiı …L‹ ±ÎM›˘ ±fiı ’flÔÊ˘±ı ÷ıfiı

‘Î

¿L›Îfiı ‰ıÿÎÏ‘¿Îfl◊Ì ‰_Ï«÷ flά‰Ì ±ı ±L›Î› »ı ±’ωhÎ ¿ËÌ, jÎ̱˘fiÌ ±Î ÷ı ¿ı‰Ì ÿÿ˝ÂÎ? ¿L›Î— Á_¤‰ı V‰…fiÿ—¬¿ÎÏfl¿Î Á_’˛ÿÎfi Á‹›ı ±◊˝ËÎÏfl¿Î – ›˙‰fiıûÏ’ ⁄ËÿÎÊ¿ÎÏfl¿Î, ÿÎÏfl¿Î xÿ›ÿÎÏfl¿Î Ï’÷— –– ±Î ⁄˛ÎõH΋_hÎfi˘ ±◊˝ »ı— ¿L›Î …L‹Á‹›ı ’˘÷ÎfiÎ_ Á_⁄_‘̱˘fiı ¿WÀ ±Î’ı »ı, ω‰Îˉı‚αı ±◊˝ËÎÏfifi_ ¿ÎflHÎ ⁄fiı »ı ±fiı ›˙‰fi‹Î_ ±fiı¿ ÿ˘Ê˘fiı ¿ÎflHÎı ¿<‚fiı ¿·_Ï¿÷ ¿flı »ı. ±Î flÌ÷ı ¿L›Î ‹Î÷ÎÏ’÷Îfi_ xÿ› ‰Ÿ‘fiÎflÌ Ë˘› »ı! ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘fi˘ ¿L›Î ’˛I›ıfi˘ Ï÷flV¿Îfl ±fiı ÿÌfi ±Ï¤√‹ ±Î ‹_h΋Î_ V’WÀ ◊Λ »ı. ‰ıÿ¿Î‚‹Î_ ’hÎfi˘ … ‹ÏË‹Î Ë÷˘, »÷Î_ ’hÎÌfi_ V◊Îfi ∂÷fl÷_ fiˢ÷_, ’HÎ ‰ıÿ¿Î‚fiÎ ±_÷‹Î_ ’hÎÌfi_ ‹Ëk‰ CÎÀ÷_ √›_ ±fiı ⁄˛ÎõHÎ ¿Î‚ ±Î‰÷Î_ Á‘Ì ÷˘ ÷ıfiÌ „V◊Ï÷ ÿ›fiÌ› ◊¥. ±Î ¿Î‚‹Î_ ¿L›Î ÿ—¬ ±fiı Á_÷Î’fi_ ¿ÎflHÎ ‹fiΉΠ·Î√Ì. ‘ÎÏ‹˝¿ ±fiı ±ÎÏ◊˝¿ º„WÀ±ı ±˘»Ì μ’›˘√Ì Ë˘‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ’hÎfiÌ ÷·fi΋Î_ ’hÎÌfiÌ ÿÂÎ ‹ÎÃÌ ◊¥. ÷ı ±ıÀ·ı Á‘Ì ¿ı ±ˆ÷flı› ⁄˛ÎõH΋Î_ ¿L›Îfiı ¿>’HÎ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı! ‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ ¿L›Îfi_ ÁL‹Îfi ¿flΛ_ »ı, F›Îflı ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘‹Î_ ÷ıfi_ ±’‹Îfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ÁËı… ’HÎ »˘» ωfiÎ ÷ıfiÌ ±‰Ëı·fiÎ ¿flÎ¥ »ı. I›Î_ Á‘Ì ¿ı ¿L›Î…L‹ À΂‰Î ‹ÎÀı ωÏÂWÀ Ïø›Î¿Î_Õ˘fi_ ‰Hνfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±ı¿ ωϑ‹Î_ ‹_hÎ ÁÎ◊ı CÎÎÁ μ’fl μ»Î‚‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. Ωı CÎÎÁ ÿflı¿ ÏÿÂ΋Î_ Œı·Î¥ Ω› ÷˘ ’hÎÌ μI’LÔfi ◊÷Ì. ±ıÀ·ı CÎÎÁ «Îflı¿˘fl fi Œı·Î› ÷ı‰Ì ’˛Î◊˝fiÎ ÁÎ◊ı ÷ıfiı ˉ΋Î_ μ»Î‚Î÷_— Ëı ¥f‰fl, ‹fiı ÿÌ¿fl˘ … ÿı…ı...” ¥f‰fl ±Î ’˛Î◊˝fiÎ V‰Ì¿Îflı ±fiı ÿÌ¿flÎfi˘ …L‹ ◊Λ ÷˘ CÎfl‹Î_ ‘˘‘‹Îfl ±Îfi_ÿ ‰Ëı÷˘. ¬Â̱˘ ⁄ı ¿Î_Ãı »·¿Î÷Ì. ÿÌ¿flÎfiı √˘ÿ‹Î_ μÃΉÌfiı ‰Ëηfi˘ ‰flÁÎÿ ‰flÁΉÎ÷˘, ’fl_÷ ÿ˘ÂÌ ÿÌ¿flÎfiı ⁄ÿ·ı ÿÌ¿flÌ …L‹ı ÷˘ Ï«hÎ Á‹Ò‚√_ ⁄ÿ·Î¥ …÷_. ‰Î÷ΉflHÎ μIÁ‰‹› ◊‰Îfiı ⁄ÿ· μÿÎÁÌfi ◊÷_. ±Îfi_ÿfi_ ‰ËıHÎ Á¿Î¥ …÷_ ±fiı fi‰Ω÷ ¿L›Îfiı ÂR›Î ’fl … »˘ÕÌ ÿı‰Î÷Ì. ±ËŸ ¿L›Îfiı »˘ÕÌ ÿı‰Î ‹ÎÀı ’flÎV›„L÷ ÂOÿ ’˛›˘Ω›˘ »ı. Ï{‹fl ±fiı Õı·⁄˛¿ …ı‰Î ’ÎçÎI› ω¶Îfi˘±ı ±Î ÂOÿfi_ ±◊˝CÎÀfi ¿fl÷Î_ ¿èÎ_ ¿ı, ‰ˆÏÿ¿ ›√‹Î_ ¿L›Î‰‘fiÌ ’˛◊Î ’˛«Ï·÷ Ë÷Ì. ±Î›˘˝ ¿L›Î±˘fiı C΢fl …_√·‹Î_ ‹Ò¿Ì ±Î‰÷Î, …ı◊Ì ’Â±˘±ı ÷ı‹fiı ŒÎÕÌ ¬Î›, ’fl_÷ ω¶Îfi˘fiÌ ±Î ‹ÎL›÷Î ÏfiflΑÎfl ˢ‰Îfi_ Õ˘. ω…› ⁄ËÎÿfl flΉ ºœ’HÎı ‹Îfiı »ı. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ “μkÎfl ‰ˆÏÿ¿ Á‹Î… ±ı‰_ Á_V¿ÚÏ÷”‹Î_ ÷ı‹HÎı fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, “¿˘¥ ’HÎ ’˛Î«Ìfi À̿οÎflı ’flÎV›„L÷ ÂOÿfi˘ ±Î ±◊˝ V‰Ì¿Î›˘˝ fi◊Ì. ÁΛHÎı ÷ıfi˘ ±◊˝ ’Ï÷¿<‚‹Î_ »˘ÕÌ ÿı‰Ì ±ı‰˘ ¿›˘˝ »ı. ¿L›Î‰‘fi_ Á‹◊˝fi ¿flfiÎfl ¿˘¥ ’HΠω¶Îfi ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI›‹Î_◊Ì ±ı¿

fiÎflÌ¿◊Î

M˙›ÎL˘ ¿˘HÎ LÎ ±˘‚¬ı? BÎ<·ÎOÎÌ Ë˘› ¿ı ·Î·, MÎο<_ MÎM˙›<_ VÎ˙L˘ ¤Î‰ı. LÎÎLÎÎ À<¿ÕÎ ¿flÌ μMÎfl ‹flÌ L˘ ·ŸOÎ< ±L˘ VÎΑÎflHÎ ‹ÌÃ<_ LÎάÌL˘ ¬Î‰ÎLÎÌ ‹Ω I΢ ¬ÎLÎÎflÎ … ΩHÎı. ŒÎ≥OÎfl »ı. V΢S›<Oη ŒÎ≥OÎflL˘ …Q›Î MÎ»Ì I΋Îfl_ M˘À I΋Îflı fl˘… MÎM˙›<_ ÂÎ ‹ÎÀı ¬Î‰<_ Ωı¥±ı? ¤flı·<_ ·ÎB˘ ±L˘ ≥LV΢S›<Oη ŒÎ≥OÎfl VM΢L…LÎÌ ‹ÎŒ¿ 1. ±Î_¬LÎ<_ …IÎLÎ ◊Λ »ı. ±Î_¬L΢ ¤›ÎLο fl˘BÎ, ±Î_IÎflÕ΋Î_◊Ì ∂IÎflı »ı ±L˘ ¬˘flο MÎΫLÎ ◊›Î MÎ»Ì ‰‘ı·˘ …ıLÎÎ◊Ì MÎ0 ‰Ê˝ MÎ»Ì ±_‘ÎM΢ ±Î‰ı ±ıLÎ<_ LÎ΋ ±ı±ı‹±ÎflÕÌ ¿«fl˘ (‹‚) VÎËı·Î¥◊Ì OÎËÎfl LÎÌ¿‚Ì Ω› »ı. MÎM˙›Î‹Î_ (±ı… Ïfl·ıÀıÕ ‹ı@›<·fl ÏÕ…LÎflıÂLÎ) I΋ÎflÌ ±Î_¬LÎÌ OÎÎflÌ¿ M˘ÏMÎLÎ LÎ΋LÎ<_ IÎk‰ »ı, …ıLÎÎ◊Ì ¬˘flο‹Î_ ·Ì‘ı·Î ’˛˘ÀÌLÎLÎ<_ ({ÌHÎÌ) ωBÎI΢ Ωı¥ ¿ı »ı. I΋ı I΋ÎflÎ Ï‹h΢ VÎfl‚IÎÎ◊Ì MÎΫLÎ ◊Λ »ı. 3. MÎM˙›<_ ¬Î‰Î◊Ì ±L˘ ¿<À<_OÎÌ…L΢LÎÎ «ËıflÎ «˘A¬Î Ωı¥ ¿˘ »˘. xÿ›fl˘BÎ ◊‰ÎLÎÌ Â@›IÎÎ CÎÀÌ Ω› »ı. ±ıLÎ<_ ¿ÎflHÎ ±Î ‹ı@›<·Î »ı. I΋Îflı ±Î¬Ì MÎM˙›Î‹Î_ ŒÎ≥OÎfl »ı. ÏÕÏ…ÀηÌVÎ B΢‚Ì …ı‰Î_ g…ÿBÎÌ ‹ı@›<·ÎL˘ VÎΫ‰‰Ì ˢ› I΢ MÎ0 ‰Ê˝ IÎk‰ »ı ±ıÀ·ı ËÎÀÛ±ıÀı¿ VÎ΋ı flZÎHÎ ‹‚ı »ı. MÎ»Ì fl˘… LÎÏË I΢ ±Ã‰ÎÏ՛΋Î_ O˘ ‰¬IÎ MÎο<_ μMÎflÎ_IΠωÀÎÏ‹LÎ VÎÌ, …ı ±ı„LÀ±˘„@ÁÕLÀ »ı. MÎM˙›<_ ±‰U› ¬Î±˘. MÎM˙›Î‹Î_ ±ı¿ ¿<ÿflIÎÌ 1MÎ0 Ï‹.√˛Î‹ …ıÀ·<_ ωÀÎÏ‹LÎ VÎÌ I΋L˘ IÎk‰ Ï{›Î@Áı„L◊LÎ »ı, …ı ‰LÎVMÎÏI΋Î_ ‹‚Ì 1MÎ0◊Ì fl00 √˛Î‹ MÎM˙›Î‹Î_◊Ì ‹‚ı »ı. ±Î‰IÎÎ ±ÿ˚¤IÎ IÎk‰ ¿ıflıÀ˘L΢≥Õ (flZÎHÎ I˘LÎÎ◊Ì MÎHÎ ËÎÀÛ±ıÀı¿ VÎ΋ı flZÎHÎ ‹‚ı »ı. 4. ¿flLÎÎflÎ_ IÎk‰˘)L΢ ±ı¿ ’˛¿Îfl »ı. ±Î ±ÿ˚¤IÎ MÎM˙›ÎL˘ ¿ÎflHÎı I΋ÎflÎ_ ËÎÕ¿Î_ ‹…OÎ>IÎ ◊Λ »ı. IÎk‰ ‹ı@›<·ÎL˘ OÎBÎÕIÎÎ_ (ÏÕ…LÎflıÂLÎ) ±À¿Î‰ı ωÀÎÏ‹LÎ ¿ıLÎ<_ ’˛‹ÎHÎ MÎM˙›Î‹Î_ »ı. I΋ı Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ ¬˘flο‹Î_ ·Ì‘ı·Î ¿ı„S›‹LÎÌ I΋ÎflÎ ÂflÌflLÎÎ_ »ı. ±Î IÎk‰ Œ@IÎ ‹ı@›<·ÎL˘ … LÎÏË, MÎHÎ I΋ÎflÌ ±Î_¬LÎÎ MÎÕÿÎ (flıÏÀLÎÎ)LÎ<_ MÎHÎ flZÎHÎ ¿flı »ı. 2. ËÎÕ¿Î_ μMÎfl Ω‹‰Î◊Ì Ïø›Î MÎM˙›<_ ¬Î¥L˘ ·Ì‘ı·Î I΋ÎflÌ MÎΫLÎÏø›Î ‹˘ÀÌ ™‹fl VÎ<‘Ì ±ı‰Ì L˘ ±ı‰Ì flËı »ı. ωÀÎÏ‹LÎLÎÎ ¿ÎflHÎı OÎË VÎfl‚IÎÎ◊Ì ◊Λ »ı. OÎÌ∞ ±BÎI›LÎÌ MÎM˙›Î‹Î_ 60 À¿Î V΢S›<Oη ±L˘ 40 À¿Î ≥LÎV΢S›<Oη ‰ÎIÎ ¿ı MÎM˙›Î‹Î_ MÎHÎ ¿ı„S›‹ »ı. ±Î flÌI˘ ËÎÕ¿Î_ ‹…OÎ>IÎ

’HÎ Ïfiω˝‰Îÿ ’˛‹ÎHÎ ±Î’Ì Â@›˘ fi◊Ì.” ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘‹Î_ ¿L›Î‰‘ fi ¿flÎ÷˘, ’HÎ ¿L›ÎfiÎ_ ‰‘΋HÎÎ_ ’HÎ ·ı‰Î÷Î_ fiˢ÷Î_. ±ıÀ·_ … fiÏË, ¿L›Îfi_ V◊Îfi ËÌfi ±fiı ∂÷fl÷Ì ’ΛflÌfi_ »ı ±ı‰_ ·ı‹ÎhÎ Á_¿˘« ωfiÎ ¿Ëı‰Î›_ »ı. ±ˆ÷flı› ⁄˛ÎõH΋Î_ ÿÌ¿flÌfiı ÿ—¬˘fiÌ ¬ÎHÎ ¿ı ω’ÏkÎ ÁÎ◊ı Áfl¬Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. F›Îflı ÿÌ¿flÎfiı ¨«Î‹Î_ ¨«_ V◊Îfi ±’Λ_ »ı. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘‹Î_ ‰Hν‰Î›ı·˘ fiÎflÿ‹Ïfi ±fiı flÎΩ ËÏflç_ƒfi˘ ±ı¿ ’˛Á_√ Ωı¥±ı— “≥Z‰Î¿< ‰_‹Î_ flÎΩ ËÏflç_ƒ ◊›Î. ÷ı‹fiı Á˘ ’IÔfiÌ Ë÷Ì. ’HÎ ¿˘¥ Á_÷Îfi fiÏË. flÎΩfiÎ CÎfl‹Î_ ’‰˝÷ ±fiı fiÎflÿ ‹Ïfi flËı÷Î. ±ı¿ ‰Îfl flÎΩ ËÏflç_ƒı fiÎflÿ‹Ïfifiı ’Ò»˚›_— “Á˙ ¿˘¥ ’hÎ ‹ÎÀı {_¬ı »ı. ÷˘ ‹fiı ±ı ¿Ë˘ ¿ı ’hÎ ’˛ÎMÔ÷ ¿fl‰Î◊Ì Â_ ·Î¤ ◊Λ »ı?” fiÎflÿ ‹Ïfi±ı …‰Î⁄ ±ÎM›˘— “’hÎfiÌ μ’fl Ëo‹ıÂÎ_ ±ı¿ Ï’I≤I‰ ∑HÎ flËı »ı. F›Îflı ÷ıfiÎ ’hÎfiı ’HÎ ±ı¿ ’hÎ μI’LÔfi ◊¥ Ω› I›Îflı … ÷ı ±‹flI‰ ‹ı‚‰ı »ı. ’IÔfiÌ ÁÎ◊Ì »ı, ’hÎÌ ¿>’HÎ ¿ı ω’ÏkÎ »ı ±fiı ’hÎ Á‰˘˝k΋ V‰√˝fi˘ ’˛¿Î »ı!” ±Î Á_‰Îÿ‹Î_ ’hÎÌ ‹ÎÀı ’˛›˘Ω›ı·Î ¿Ú’HÎ ÂOÿfiÎ ±◊˝ ωÂı ⁄ı ±_√˛ı… ¤ÎÊÎ_÷fl¿÷ν ‹ÎÏÀÛfi ˢ√ ±fiı ±ı. ⁄Ì. ¿Ì◊ …\ÿ˘ …\ÿ˘ ‹÷ ‘flΉı »ı. ˢ√ı ¿Ú’HÎfi˘ ±◊˝ ‰ËÎ·Ì ¿›˘˝ »ı, F›Îflı ¿Ì◊ı ÷ıfi˘ ±◊˝ ω’ÏkÎ ¿›˘˝ »ı. ¿Ì◊fiÎ ‹÷ı ⁄˛ÎõHÎ ›√‹Î_ ¿L›Î ±‰Î_Ï»÷ Ë÷Ì. ±ıÀ·ı ¿Ú’HÎfi˘ ÁΫ˘ ±◊˝ ω’ÏkÎ … »ı! ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘‹Î_ ÿÌ¿flÌ Ï‰’ÏkÎ Ë÷Ì, ’HÎ ÿÌ¿fl˘ ‰flÿÎfi √HÎÎ÷˘. ±ıÀ·ı … ÷˘ ±ı‰˘ μ’ÿı ±’Λ˘ »ı ¿ı, “Â_ ‹Ëk‰ »ı ¤√‰Î_ ‰j΢fi_, Â_ »ı Q≤√«‹˝fi_, Â_ »ı ÿÎœÌ ±fiı ‰Î‚‹Î_ fiı Â_ »ı ÷’‹Î_? Ëı ⁄˛ÎõHÎ, ’hÎfiÌ ≥E»Î ¿fl˘...” ’hÎfiÎ ±Î ‹Ëk‰ ’λ‚ ¿ıÀ·Î_¿ ¿ÎflH΢ flËı·Î_ Ë÷Î_. ÷ı‹Î_ ‹A› ¿ÎflHÎ ±ÎÏ◊˝¿ ±fiı Á΋ÎÏ…¿ Ë÷_. μ’flÎ_÷ μkÎfl ‰ˆÏÿ¿ ›√‹Î_ Ï’I≤∑HÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ’HÎ ⁄‚‰÷Ì ◊÷Ì √¥. ·˘¿˘‹Î_ ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Î ’˛Áfl‰Î ·Î√Ì ¿ı ’hÎ ’÷ fi΋fiÎ fifl¿‹Î_◊Ì Ï’÷ÎfiÌ flZÎÎ ¿flı »ı ±ıÀ·ı … ’hÎ ¿Ëı‰Î› »ı. ’hÎfi˘ ‹ÏË‹Î ¿fl÷Î_ ÷ıfiı ∑H΋@÷ ¿flfiÎfl, ±‹flI‰ ’˛ÿÎfi ¿flfiÎfl ±fiı ’÷ fi΋fiÎ fifl¿◊Ì ⁄«Î‰fiÎfl ¿è΢ »ı. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ “∑B‰ıÿÌ› ⁄˛ÎõH΢ ¿Î ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ±K››fi”‹Î_ Õ˘. ⁄·‰Ìfl ±Î«Î›ı˝ fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, “±ı Á‹›‹Î_ ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Î Ë÷Ì ¿ı Ωı Ï’÷Î ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fi¿Î‚‹Î_ ’hÎfi_ ‹¬Õ<_ Ωı¥ ·ı ÷˘ ÷ı ∑H΋@÷ ◊¥ Ω› »ı. Ï’÷ÎfiÎ ±ÎI‹Î‹Î_◊Ì μI’LÔfi ◊÷˘ ’hÎ ±Ï÷÷ÎÏflHÎÌ ¿ı fi˙¿ÎÁ‹Îfi √HÎÎ÷˘, ¿ÎflHÎ ¿ı ’hÎ Ï’÷Îfiı ±Î’Ïk΋Î_◊Ì ’Îfl ·√Ήı »ı. ±LÔfi ’˛ÎHÎ ±Î’ı »ı, ‰jÎ flZÎÎ ¿flı »ı ±fiı Á‰Hν w’ ±Î’ı »ı, ’fl_÷ ’hÎ ±Î ·˘¿‹Î_ ’HÎ F›˘Ï÷ »ı. …ıfi˘ ’hÎ fi◊Ì ÷ıfi˘ ±Î ·˘¿ ÏfiWŒ‚ »ı. ’hÎ ⁄˛õ«›˝, B≤ËV◊, ‰Îfi’˛V◊ ±fiı Á_L›ÎÁ - ±Î «Îfl ±Îl‹◊Ì ’HÎ ‰‘Îflı ‹Ëk‰’ÒHν √HÎÎ÷˘, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ıfiı ¿ÎflHÎı

Ïfi›Ï‹÷ ’’ˆ›_ ¬Î‰ÎfiÎ ŒÎ›ÿÎ »ı

±Îfl˘B›

◊‰ÎLÎ<_ ¿Î‹ VÎflVÎ flÌI˘ ◊Λ »ı. 5. MÎMΈ›Î◊Ì ¿ıLVÎfl ◊IÎ<_ ±À¿ı »ı. MÎM˙›Î‹Î_ O˘ MÎΉfld· ±ı„LÀ±˘„@ÁÕLÀ ωÀÎÏ‹LÎ ±ı ±L˘ ωÀ΋ÌLÎ VÎÌ Ï‰MÎ· ’˛‹ÎH΋Î_ »ı. ·˘ËÌLÎ<_ ¿ıLVÎfl (‹Î›·˘≥Õ S›<¿ıÏ‹›Î) ±L˘ ËÎÕ¿Î_LÎÌ ‹FΩ (O΢L΋ıfl˘)LÎ<_ ¿ıLVÎfl - ±Î OÎLL˘ ’˛¿ÎflLÎÎ_ ¿ıLVÎfl MÎM˙›<_ ÏLΛϋIÎ ¬ÎLÎÎflL˘ ¿ÿÎÏMÎ ◊IÎÎ_ LÎ◊Ì. 6. MÎM˙›Î‹Î_ flËı·Î_ IÎk‰˘◊Ì «Î‹ÕÌLÎ<_ flZÎHÎ ◊Λ »ı. MÎM˙›Î‹Î_ ωÀÎÏ‹LÎ ¥ ±L˘ OÎÌÀÎ ¿ıfl˘ÏÀLÎ »ı. ±Î OÎLL˘ IÎk‰˘◊Ì ÂflÌflLÎÌ «Î‹ÕÌLÎÎ ¿˘Ê˘LÎ<_ flZÎHÎ ◊Λ »ı. ωÀÎÏ‹LÎ ¥L˘ ¿ÎflHÎı ¿˘·ı…LÎ LÎ΋L΢ MÎÿÎ◊Û μIMÎLLÎ ◊Λ »ı, …ıL˘ ¿ÎflHÎı I΋ÎflÌ «Î‹ÕÌ «<VIÎ flËı »ı. ¿fl«·Ì MÎÕIÎÌ LÎ◊Ì. OÎΩfl‹Î_ ‹‚IÎÎ_ O›<ÏÀ¿ıflLÎÎ_ OΑΠ… ’˛¿ÎflLÎÎ_ øÌ‹, …ı ŒıV΋ÎV¿, ¡ÒÀ øÌ‹ ±L˘ ‰Î‚L˘ VÎ<_‰Î‚Î ¿fl‰Î ‰MÎflΛ »ı I˘‹Î_ ωÀÎÏ‹LÎ ¥ ±L˘ O˘ÀÎ ¿ıfl˘ÏÀLÎ »ı. MÎM˙›<_ ¿¥ flÌI˘ ¬Î¢ ? 1. ¿Î«Î MÎM˙›ÎLÎÌ »ÌHÎ ‹flÌ‹VÎηΠLÎάÌL˘ ¬Î±˘. 2. ¿Î«Î MÎM˙›ÎLÎÌ «ÀHÎÌ OÎLÎΉÌfiı ¬Î±˘. 3. MÎM˙›ÎLÎ<_ ±◊ÎHÎ<_ MÎHÎ OÎLÎΉÌL˘ ¬Î¥ ¿Λ. 4. MÎοΠMÎM˙›ÎL˘ ¡>À VηÎÕ‹Î_ LÎάÌL˘ ¬Î±˘. ÂÌfl˘ ¿ı Ë·‰˘ OÎLÎΉ˘, ¬Î‰ÎLÎÌ ‹Ω ±Î‰Âı. 5. ¿Î«Î MÎM˙›ÎLÎ<_ ÿ>‘ ¿ÎœÌ ¬˘flο‹Î_ O˘ «‹«Ì

July 14, 2017 à …\·Î¥ 14, 2017

… ‰_Â’fl_’flÎfi˘ ω¿ÎÁ ◊÷˘. ‰‚Ì ’hÎ … Ï’÷ÎfiÌ Á_’ÏkÎ ±fiı ÷ıfiÎ Á΋ÎÏ…¿ μkÎflÿÎÏ›I‰fi˘ ±Ï‘¿ÎflÌ Ë÷˘. ÷ı◊Ì … ’hÎfiÌ ¿Î‹fiÎ ¿flÎ÷Ì Ë÷Ì.” ±Î ’˛¿ÎflfiÌ ‹ÎL›÷Îfiı ’√·ı ’hÎ’˛Î„MÔ÷fiÌ CÎı·»Î ‰‘÷Ì √¥. ’hÎ̱˘ ’˛I›ıfi˘ º„WÀ¿˘HÎ ⁄ÿ·Î›˘. ‰·HÎ μ’ıÏZÎ÷ ◊›_. ±ı ωÂı Õ˘. ÁÊ‹Î Â@·ı “‰ˆÏÿ¿ ‰ÎΔ˚‹› ‹ıÓ fiÎflÌ”‹Î_ T›Ï◊÷ ◊¥fiı fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, ±ı¿ ’hÎ ‹ÎÀı ·Î·ÁÎ ±ıÀ·Ì ‰‘Ì √¥ ¿ı ¿˘¥fiı ’HÎ ±ı fi ÁÒ{˚›_ ¿ı jÎÌ Ï‰fiÎ ‰_ÂT≤Ï© ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Âı? ±ı … flÌ÷ı Õ˘. ·÷Î gÁË·ı “¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷‹ıÓ fiÎflÌ”‹Î_ ·A›_ »ı ¿ı, “±ı ¿Î‚fi˘ Á˙◊Ì ‹˘À˘ ωfl˘‘ΤÎÁ ±ı Ë÷˘ ¿ı ±ı¿ ⁄Î…\ ‘ÎÏ‹˝¿ ¿Î›˘˝‹Î_ jÎÌfiÌ ±Ïfi‰Î›˝÷Î ’˛Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ±fiı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ¿L›Îfi˘ …L‹ fi ◊Λ ±ı Ëı÷◊Ì Ï‰ÏÂWÀ Ïø›Î¿Î_Õ˘ ¿flÎ÷Î Ë÷Î. ±ı ‰Î÷ … ¤·Î‰Ì ÿı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ¿ı ‹Îfi‰ΩÏ÷fiÎ ±„V÷I‰ ‹ÎÀı ¿L›Î…L‹ ±Ïfi‰Î›˝ »ı!” ⁄˛ÎõHΛ√‹Î_ ¿L›Î ’˛I›ı ‰ˆÏÿ¿ ±Î›˘˝fiÌ μÿÎÁÌfi÷Î ÷◊Î ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ∞‰fi‹Î_ ÷ı‹fiÌ ±‰√HÎfiÎ ÷I¿Î·Ìfi Á‹Î…fiÌ Á_¿ÌHν ‹fi˘T≤ÏkÎfiÌ ’Ïfl«Î›¿ »ı. ΩÏ÷ ±fiı ‰_ÂfiÌ ’fl_’flÎfiı Ω‚‰Ì flά‰Î‹Î_ ’hÎ …ıÀ·_ … ›˘√ÿÎfi ’hÎÌfi_ ’HÎ Ë÷_. ω‰ÎË ’»Ì ¿L›Î ’IÔfiÌ ⁄fiÌfiı ‰_ÂT≤Ï© ¿fl÷Ì. ‰‘ ±Îÿfl ’HÎ ’˛ÎMÔ÷ ¿fl÷Ì, ’fl_÷ ÷ıfiÎ ±Î ¤Îω ‹Ëk‰ ’fl K›Îfi fi ±’Λ_. ’ÏflHÎ΋ı ¿L›Î ÷flÌ¿ı ÷ıHÎı μ’ıZÎÎ ±fiı ±’‹ÎfifiÎ ¿Õ‰Î CÎÒ_ÀÕÎ √‚‰Î ’Õ÷Î. ±Î‹ ⁄˛ÎõHο΂‹Î_ ¿L›Îfiı Ë‚ÎË‚ ±L›Î› ◊÷˘ Ë÷˘. ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘fiÌ ÷·fi΋Î_ μ’ÏfiÊÿ˘‹Î_ ¿L›ÎfiÌ „V◊Ï÷ ±ı¿oÿflı ÁÎflÌ Ë÷Ì. ’˛ffi˘’ÏfiÊÿ‹Î_ ÷˘ ’hÎfiÌ ÁÎ◊ı ’hÎÌfiÎ …L‹fiÌ ¿Î‹fiÎ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±ı¿ ‹_hÎ ±fiÁÎfl …ı ¿˘¥ ’HÎ Ïfiç›’Ò‰˝¿ ’˛Ω’Ï÷ ‰˛÷fi_ ±fiWÃÎfi ¿flı »ı ÷ı ’hÎ ±fiı ¿L›Îw’ ›B‹fiı μI’LÔfi ¿flı »ı. ±ı … flÌ÷ı O≤ËÿÎflH›¿ μ’ÏfiÊÿ‹Î_ ¿L›Î…L‹fiÌ Ï‰Ï‘fi_ ‰Hνfi ¿flΛ_ »ı. ‹_hÎ ±Î ‹…⁄ »ı— “…ı ≥E»ı ¿ı ‹Îflı I›Î_ ωÿÊÌ ’hÎÌ …L‹ı ±fiı ÷ı ’ÒHν ±Î›W› ’΋ı ÷˘ ÷ı ÿo’÷Ì ÷·-«˘¬ÎfiÌ ¬Ì«ÕÌ flÎ_‘Ìfiı ÷ı‹Î_ CÎÌ ¤ı‚‰Ìfiı ¬Î›. ÷ıfiÎ◊Ì ÷ı±˘ ωÿÊÌ ¿L›Î μI’LÔfi ¿fl‰Î‹Î_ Á‹◊˝ ◊Λ »ı.” ±Î ωϑ ’»Ì ÷fl÷ … ¿Ëı‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı B≤ËÂÎj΋Î_ Ïfi’HÎ ◊‰_ … ’hÎÌfi_ ’Î_ÏÕI› »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ‰ıÿ‹Î_ ÷ıfi˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì! ¿L›Îfiı ‰ıÿÎÏ‘¿Îfl◊Ì ‰_Ï«÷ flά‰Ì ±ı ’HÎ ±ı¿ ’˛¿Îflfi˘ ±L›Î› ¿Ëı‰Î›, ’fl_÷ ±ı ÁÎ◊ı … ¿L›Î…L‹ ‹ÎÀıfiÌ Ï‰Ï‘fi_ ‰Hνfi ±fiı ¿L›Îfiı …L‹‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ±ı μ’ÏfiÊÿ ›√fiÌ Ï‰ÂıÊ÷Î »ı! (ø‹Â—)á ·ıϬ¿Î ‰ÏflWà ’hοÎfl ±fiı Á_¢‘¿ ÷◊Î √Î_‘Ì l‹ Á_V◊Îfi‹Î_ Á‹Î…ωiÎÎfi ω¤Î√‹Î_ ’˛ÎK›ÎÏ’¿Î »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

VΉÎflı-VÎÎ_…ı ·ı‰Î◊Ì MÎΫLÎÏø›Î VÎÎflÌ ◊Λ »ı. ±Î…◊Ì LÎyÌ ¿fl˘ ¿ı MÎM˙›ÎL˘ I΋ÎflÎ fl˘…LÎÎ_ hÎHÎ Œ‚ ¬Î‰ÎLÎÎ ¿Î›Ûø‹‹Î_ ±‰U› V◊ÎLÎ ±ÎM΢. VΉÎflı ¿ı‚<_, OÎM΢flı MÎM˙›<_ ±L˘ VÎÎ_…ı VÎŒfl…LÎ ±Î hÎHÎ Œ‚˘ fl˘… ¬Î¢ I΢ I΋L˘ Œ@IÎ O˘ … ‹ÎV΋Î_ ±ÿ˚¤IÎ ŒÎ›ÿ˘ ◊Âı. »ıS·ı ÏOβÏÀ ‹ıÏÕ¿· …LÎÛ·‹Î_ ±Î‰ı·Î ±ı¿ ·ı¬‹Î_ …HÎÎT›_ »ı ¿ı MÎM˙›<_ MÎΫLÎÏø›Î ‹ÎÀı, ¤>¬ μCÎÎՉΠ‹ÎÀı, ¨CÎ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı, ‹Î◊ÎLÎÎ ÿ<—¬Î‰Î ‹ÎÀı ¬>OÎ μ’›˘BÎÌ »ı. ±Î›<‰ı˝ÿLÎÎ ‹IÎ ’˛‹ÎHÎı MÎM˙›<_ ¬Î‰Î◊Ì ËflVÎ ‹Àı »ı. ¿OÎÏ…›ÎIÎ ‹Àı »ı, «Î‹ÕÌ VÎ<_‰Î‚Ì ◊Λ »ı. Â_ ±Î’fiı ’HÎ V‰ÎVJ›fiı ·√÷Ì ¿˘¥ Á‹V›Î »ı? Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ÁıÏ‹fiÎfl‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ±◊‰Î w⁄w ‹‚‰Îfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î Ë‹HÎÎ_ … Œ˘fi ¿flÌfiı Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ’˛˘√˛Î‹ ωÂı ΩH΢ ±fiı ±√Îμ◊Ì fi΋ flÏ…VÀfl ¿flΉ˘. Monthly Visit: NY, NJ, PA, DE, VA, MD, NC, SC, GA, FL, AL, TN, OH, IN, IL, MI, TX, CA.

Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ (±Î›‰ı˝ÿ ωÂÎflÿ) ⁄Ì.±ı.±ıÁ.±ı‹., ÕÌ.±ı«.±ı‹.±ıÁ., ±ı‹.ÕÌ, Toll Free: 1 (888) 602-2963 Tel: 607-527-7525 ¥-‹ı≥·— dr.varma.office@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

…\·Î¥ 14, 2017 à July 14, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) fiÎfiÎ Ë÷Î I›Îflı ‰Î«fi‹Î‚΋Î_ ±ı¿ ’Îà ¤H›Îfi_ ›Îÿ ±Î‰ı »ı. ±ı¿ …^fiÎ flV÷ÎfiÌ ’ÎÁı fi‰˘ flV÷˘ ◊Λ »ı. fi‰Î flV÷Î ’fl ‹˘Àfl˘fiÌ ÿ˘ÕÎÿ˘Õ »ı ±fiı ±‰fl…‰flfi˘ ¢fl⁄¿˘fl »ı. fi‰˘ flV÷˘ ’ˢ‚˘ »ı, ¬ÎÕÎÀı¿flÎ ‰√flfi˘ »ı, ±fiı ±ıfiÎ ’fl fl˘… ’ÎHÎÌ »oÀΛ »ı. …^fi˘ flV÷˘ ±‰fl…‰fl ‰√flfi˘ ⁄‘Ì flÌ÷ı μ’ıÏZÎ÷ »ı. ±ıfiÎ √HΉ_÷ ÂÎË xÿ›‹Î_ ¤Îflı ‰ıÿfiÎ »ı. ±ı¿ ‹ΩfiÌ ÁÎ_…ı ÏfiÂ΂ı◊Ì »^ÀÌfiı CÎflı …÷Î_ ⁄΂¿˘fiÌ ±ı¿ À<¿Ì I›Î_ ±Î‰Ì «Õı »ı, ‹fi ‹Ò¿Ìfiı I›Î_ fl‹ı »ı ±fiı ÁÒfi˘ ’Õı·˘ flV÷˘ ‹·¿Ì ∂Ãı »ı. ‘Ò‹¿ı÷fiÌ “’˘VÀ-±˘ÏŒÁ” ‰Î÷ν‹Î_ ¿˘«‹ıfi ±·ÌÕ˘ÁÎfiı ‹Ïfl›‹fiÎ ¿Î√‚fiÌ ’˛÷ÌZÎÎ »ı. ±ı fl˘… Á‰Îflı ’˘VÀ-±˘ÏŒÁı ËÎ…fl ◊Λ »ı, ÷ı◊Ì ⁄ÌΩ±˘ ¿oÀ΂ı »ı, ’HÎ ±ı ÷˘ fl˘… fl˘… ÷’ÎÁ ¿fl‰Î ±Î‰ı »ı. ’˛÷ÌZÎÎfiÌ ±Î‰Ì μI¿À÷Î @›Î_◊Ì ·Î‰‰Ì? ±Î’HÎÌ ÷˘ ’˛÷ÌZÎÎ ’HÎ ¿ı‰Ì »Ì»flÌ Ë˘› »ı! “‹ıÓ ÷‹ÎflÌ ¬Ò⁄ flÎË Ωı¥, ’HÎ ’»Ì ◊›_ ¿ı ÷‹ı ¤Ò·Ì √›Î Ë¢. ±ıÀ·ı ‹ıÓ «Î·‰Î ‹Î_Õu_.” ¿ÿΫ, ¤√‰Îfifiı ’HÎ ±Î’HÎı ±Î‰_ … ¿Ëı÷Î_ flË̱ı »Ì±ı - ±ı ¤Ò·Ì fi◊Ì …÷˘ ÷˘ ’HÎ. ˉı ÷˘ ±ı¿ … ’˛Î◊˝fiÎ xÿ›fiÎ ¨ÕÎH΋Î_ ’ÕCÎΛΠ¿flı »ı— Ëı ’˛¤! ÷ÎflÌ ’˛Î„MÔ÷ ±‹fiı ¤·ı fi ◊Λ, ⁄Á, ÷ÎflÌ ’˛÷ÌZÎÎ flËı ÷˘› CÎb_. ±‹ı fiÎ’ÎÁ ◊¥±ı ÷˘ ¤·ı, ±‹ı fiÎ’ÎÁ ◊›Î »Ì±ı ±ıfi˘ fl_… flËı ÷˘› CÎb_. ‹Ïfl›‹fi˘ ’hÎ ¤·ı fiı Q≤I› ’»Ì ‹‚÷˘! ÷ÎflÌ ’˘VÀ-±˘ÏŒÁı fl˘… ±Î_À˘ ‹Îfl÷Î_ flË̱ı ±ıÀ·Ì ‘Ìfl… ±‹fiı ±Î’. ∞‰‰ÎfiÌ ±Îÿ÷ ‹‚Á¿ı ’Î_« ‰ÎB›Î »ı. Á‹HÎÎ_ fiÎ≥À-ÕuÀÌ ’ÒflÌ ¿flÌfiı ’fl‰Î›Î* »ı. ∞‰fi‹Î_ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿, ±ı‹ ‰Ê˘˝

5

ω«Îfl’˛‰ÎË …flÎ …\ÿÌ flÌ÷ı ¿’ÕÎ_ ’Ëıflı ¿ı …flÎ …\ÿÌ flÌ÷ı ‹flı, ±ıÀ·ı Á‹Î…‹Î_ ‰Î÷˘ ◊‰Î ‹Î_Õı »ı. …ı‹ ÕıflÌfiÎ ÿÒ‘‹Î_ ±ı¿Áfl¬Î ŒıÀfiÌ ±’ıZÎÎ flά̱ı »Ì±ı, ÷ı‹ μ‹ıflÎ÷Î_ Ω› »ı, Ë∞ ‰flÁ˘‹Î_ ∞‰fi μ‹ıfl‰ÎfiÌ ∞‰fi‹Î_ ’HÎ Á‹Î…ı fiyÌ ¿flı·Î_ ‘˘flH΢ ’˛‹ÎHÎı … ¿·Î ±Î‰ÕÌ fi◊Ì. ∞‰fi‹Î_ CÎHÎÌ ±Îÿ÷˘ ’ÕÌ Ω› ∞‰fi ω÷ÎÕ‰ÎfiÌ Ë‰ı ±Îÿ÷ ’ÕÌ √¥ »ı. »ı, ±ı‹ ∞‰‰ÎfiÌ ’HÎ ±ı¿ ±Îÿ÷ ’ÕÌ Ω› »ı. ±ı«. ∞. ‰ıSÁfiÌ ±ı¿ ‰Î÷ ›Îÿ ±Î‰ı »ı. ±ı¿ xÿ›fiı ‘⁄¿‰ÎfiÌ ±Îÿ÷ ’ÕÌ »ı ±fiı fiο ÷◊Î ‹ÎHÎÁ ‹Î‚ ’flfiÌ ⁄ÎflÌ ±Î√‚ VÀıLÕ ’fl ÁÎ≥¿· ŒıŒÁÎ_ ˉÎfiÌ ±‰fl…‰fl◊Ì Àı‰Î¥ √›Î_ »ı. ˉÎfiÌ Àı¿‰Ìfiı ’ıÕ· ‹Î›Î˝ ¿flı »ı. ’λ·_ ’ˆÕ<_ ±K‘fl »ı ±fiı ±‰fl…‰fl ±À¿Ì Ω› ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ ‹flı·˘ ΩËıfl ’ıÕ· ‹Îfl÷˘ ⁄ÎflÌfiÌ fiÌ«ı flV÷Î ’fl◊Ì ’ÁÎfl ◊÷Î ◊Λ »ı. ‹ÎhÎ ±Î ±‰fl…‰flfiı ¿ÎflHÎı … “∞‰÷Δ ÀˇÎÏŒ¿fiı Ωı¥ Ωı¥fiı CÎb_ Œ›Î˝fi˘ Á_÷˘Ê ±ı ‹Îfiı »ı. ‹ÎHÎÁ˘fiÌ ‰ÁÏ÷√HÎ÷flÌ‹Î_ ±Î’H΢ fi_⁄fl ·Î√ı »ı ‹ÎHÎÁ ¿ÿΫ ∞‰fi¤fl ±Î … ’˛‹ÎHÎı ’ıÕ· ‹Îfl÷˘ ±ı ±Î’b_ Áÿ˚¤ÎB› »ı. flËı »ı. fl˘…fiÌ CÎÀ‹Î‚ Âw ◊Λ »ı. ±ı … À>◊⁄˛Â ±fiı ¤Îflı ‰flÁÎÿ ±fiı ÷˘ŒÎfifiı ¿ÎflHÎı ±ı¿ ±Îÿ‹Ìfi_ ’ıVÀ, ±ı … ⁄Î◊w‹, ±ı … ‹Î◊_, ±ı … ¿Î_Á¿Ì ±fiı CÎfl ’ÕÌ √›_. Á΋Îfi ’·‚Ì √›˘, CÎfl‰¬flÌ ÷HÎÎ¥ ‘Ìflı ‘Ìflı ¬⁄fl fi ’Õı ±ı‹ ‘˘‚Î ◊÷Î …÷Î ±ı … √¥ ±fiı ±fiÎ… ⁄√ÕÌ √›_. ’Ëıflı·ı ¿’Õı ±ı ‹Î_Õ ‰Î‚. ¿Î‚fiÌ ÁıÓ◊Ìfiı ‹ÎHÎÁ ¿Î_Á¿Ì ‰Õı Á‹Î›Î˝ ¿flı ⁄E›˘ ±fiı CÎflfiÌ Á΋ı ⁄ıÁÌfiı ¤_√ÎflfiÎ œ√·Îfiı »ı, Àı‰fiı ¿ÎflHÎı … fi˘¿fḻı «œÌ±ı »Ì±ı ±fiı ÁÎ_…ı Ωı¥ Ωıfl◊Ì flÕÌ ’Õu˘. ±ıfiı ÂflÎ⁄ ’̉ÎfiÌ Àı‰ Ë÷Ì. ’λΠ’HÎ Œfḻı »Ì±ı. ±ı … ÿ̉Îfi¬Îfi_, ±ı … √΋·˘¿˘±ı ±Îf‰ÎÁfi ±ÎM›_. ±ıfiÌ ’ÎÁı ⁄ı ⁄ÎÀ·Ì «ÎfiÎ ¿’, ±ı … ÕÎ≥gfi√ Àı⁄·, ±ı … ÿÏfi›ÎÿÎflÌ Ë÷Ì ±fiı ÷ıfiı »Î÷̱ı ‰‚√ÎÕÌfiı ±ı flÕ÷˘ flè΢. √’Á’, ±ı … ⁄ıÕw‹ ±fiı Ïÿ‰Áfi_ μËb_. ‹ÎHÎÁ ±ıfi_ ÿ—¬ CÎÀı ±ı ≥flÎÿı √΋·˘¿˘±ı ±ıfiı ¿èÎ_— …L‹ı, ‹˘À˘ ◊Λ, ÏfiÂ΂ı Ω›, ¤HÎÌ “¤Î¥, ◊˘Õ˘ ÂflÎ⁄ √À√ÀΉÌfiı ÁÒ¥ Ω. flËı, ’flHÎı, Á_÷Îfi˘ ◊Λ, fi˘¿flÌ ¿fl÷˘ ⁄‘_ ◊¥ flËıÂı.” ’ı·Î ±Îÿ‹Ì±ı ¿èÎ_, ¿fl÷˘ CÎflÕ˘ ◊Λ ±fiı ÏfiT≤kÎ ◊¥fiı ‹flı. “±Î ⁄ÎÀ·Ì‹Î_◊Ì ÷˘ Ë_ fiÏË ’Ì™. ±Î ⁄‘_ ΩHÎı Àı‰fiı ±Î‘Îflı … ◊›Î ¿flı ≥‹fl…LÁÌ ‰¬÷ı ¿Î‹ ±Î‰ı ÷ı ‹ÎÀı … »ı. ±Î ±Î¬Ì CÎÀ‹Î‚‹Î_ @›Î_› ¬·ı· fi ±ı flÎ¬Ì »ı.” ±Î’HÎÎ ∞‰fi‹Î_ fl˘… ’ˢӫı ÷˘ ‹ÎHÎÁfiı ·˘¿˘ Á¬Ì ¿Ëı »ı. ≥‹fl…LÁÌ ±Î‰ı »ı, ’HÎ ±Î’HÎı CÎÎHÎÌfiÎ ⁄‚ÿfiÎ ∞‰fi …ıÀ·_ «ı÷fiÎfi˘ ±fiÎÿfl ¿fl÷Î flË̱ı »Ì±ı. ±ı¿‘ÎflÎ’b_ ±Î’HÎfiı ±ı‰_ ÷˘ ÁÿÌ ’˛I›ı¿ ZÎHÎfiı ¤fl’ıÀ ‹ÎHΉÎfiı ⁄ÿ·ı √›_ »ı ¿ı Q≤I› ±ı‹Î_ ¬·ı· ’ÎÕı ÷ı ’HÎ ‰Î›ÿÎ ’ÎÕ÷Î flË̱ı »Ì±ı. “μ‘Îfl ±Î’HÎfiı √‹÷_ fi◊Ì. ±flı, Q≤I›fiÎ ⁄_‘ »ı” ±ı‰Î_ ’ÎÏÀ›Î_ ‰Î_«‰Î ‹‚ı »ı, ’˛¿Îfl‹Î_ ’HÎ ¬·ı· ’Õı ÷ı ±Î’HÎfiı ∞‰fifiı ‹ÎHΉÎfiÌ ‰Î÷ ±Î‰ı √HΉ_÷ ÂÎË ’HÎ ¬Ò_«ı »ı! ¬ÎÀ·ı ’ÕuΠˢ¥±ı fiı f‰ÎÁ I›Îflı ±Î’HÎÎ ‹˘Ó‹Î_◊Ì CÎfl ⁄_‘Î¥ Ω› ⁄_‘ ’Õı I›Îflı V‰…fi˘fiÎ_ Õ>Á¿Î_ «Î· flËı, ±ı ’»Ì, ‰ÎËfi ±Î‰Ì Ω› ’»Ì, ⁄ÿ·Ì ◊¥ Ω› ’»Ì, „V◊Ï÷‹Î_ … ‹fl‰ÎfiÌ hÎı‰Õ‹Î_ ·˘¿˘ ˢ› »ı. ÿı‰_ ’÷Ì Ω› ’»Ì, ’flÿı …‰Îfi_ ◊Λ ’»Ì, ‰Î_¿Õ˘ ¿˘¥ …flÎ …\ÿÌ flÌ÷ı ’flHÎı, …flÎ …\ÿÌ flÌ÷ı ∞‰ı, ‹‚Ì Ω› ’»Ì, ‰Ì‹˘ ’οı ’»Ì ¿˘ÀÛfi˘ «¿Îÿ˘ ±Î‰Ì

Ω› ’»Ì - ±Î‹ “’»Ì”‹Î_ ’flÎ¥ ‹fl÷Ì ‰Î@›Î‰Ï·±˘ … fiÌ¿‚÷Ì flËı »ı. ∞‰fifiı ±Î’HÎı ‰Î›ÿÎfi˘ ‰ı’Îfl ⁄fiÎ‰Ì ‹Ò@›_ »ı. ∞‰fi‹Î_ ±ËŸ ±fiı ±I›Îflı …ı‰_ ¿Â_ flËı‰Î ÿÌ‘_ fi◊Ì. ¤Ò÷¿Î‚fi˘ ±˘◊Îfl ±fiı ¤Ï‰W›fiÎ_ Á‹HÎÎ_fiÎ ¤Îfl◊Ì ⁄ı‰Õ ‰‚Ì …÷Ì ±fiı fiWÀ’˛Î› ◊÷Ì ‰÷˝‹Îfi ZÎHÎ ‰Ì÷Ì Ω› »ı ±fiı ±Î’HÎı ¿À˘¿ÀÌ ‹ÎÀıfi_ ⁄ıL¿⁄ı·ıLÁ ÁÒ_CÎ÷Î_ flË̱ı »Ì±ı. ±˘V¿fl ‰Î≥SÕı @›Î_› ‹ΩfiÌ ‰Î÷ ¿flÌ »ı. ±ı ¿Ëı »ı ¿ı g…ÿ√Ì ±ı¿ ±ı‰Ì ≥„V’÷η »ı ¿ı …ı‹Î_ ÿflı¿ ÿflÿÌ ’˘÷Îfi˘ ¬ÎÀ·˘ ⁄ÿ·‰Î ÷·’Î’Õ flËı »ı. ±Î’b_ ∞‰fi ±ı‰_ ÷˘ ‰ÎÁÌ ◊¥ Ω› »ı ¿ı ±ı¿ fi‰_ «·Ï«hÎ, fi‰_ ¿ı·ıLÕfl, fi‰Ì À>◊’ıVÀ ¿ı …flÎ ŒıflŒÎfl ÁÎ◊ı ±Î‰÷Ì fi‰Ì ŒıÂfi ’HÎ ±Î’HÎfiı ◊˘Õ˘¿ «ıL… ±Î’Ì Ω› »ı. Á΋ı ¿ıÏ›ÎfiÎ T≤ZÎ ’fl ⁄ıÃı·Ì «¿·Ì±˘fiÎ ÁÒh΢E«Îfl‹Î_ ±Î ’˛ffi˘fiÎ …‰Î⁄ ÿ⁄Î¥ Ω› »ı. fi‰˘ Ïÿ‰Á ±fiı …^fi_ ∞‰fi ˉı Âw ◊Λ »ı. ™‹fl‹Î_ ‰flÁ˘ μ‹ıflÎ÷Î_ Ω› »ı. Ωıfi fi‰Ìfifi_ ‰Î@› ›Îÿ ±Î‰ı »ı— ¿˘¥ ’HÎ fi‰Î ω«ÎflfiÎ Á_’¿Û‹Î_ ±Î‰÷Î_ ÷‹ı …ıÀ·Ì ‰ıÿfiÎ ±fi¤‰˘ ÷ıfiÎ ’fl◊Ì ÷‹ÎflÌ ™‹flfi˘ ±_ÿÎ… ·√Î‰Ì Â¿Â˘. ‰Î‚fiÎ fl_√ ’fl◊Ì ™‹flfi˘ ±_ÿÎ… ·√Ή‰ÎfiÌ ±Îÿ÷ ±Î’HÎı @›Îflı »˘ÕÌÂ_? ‰Õ˘ÿflÎ-±‹ÿΉÎÿ VÀıÂfi ’fl◊Ì ±Î¿Î‰ÎHÎÌfiÎ ‹_√‚ ’˛¤Î÷fiÎ ¿Î›˝ø‹ ’Ëı·Î_ ±Î…fiÌ ÷Îfl̬, ±Î…fi˘ ‰Îfl ‰√ıflı ΩËıfl ◊Λ »ı. ŒıÏfl›˘ ±Î‰Ìfiı »Î’_ fiÎ¬Ì Ω› »ı. ÿÒ‘‰Î‚˘ CÎ_ÀÕÌ ‰√ÎÕı »ı. ·Î√ı ÷˘ »ı ¿ı Ë∞ ±Î’HÎı ‹›Î˝ fi◊Ì. ÿflfl˘… Á‰Îflı flıÏÕ›˘ ‰Î√ı »ı, »Î’_ ±Î‰ı »ı, ÿÒ‘ ±Î‰ı »ı. ⁄’˘flı ±˘ÏŒÁ …¥±ı »Ì±ı, flÎhÎı Ï’@«fl Ωı‰Î …¥±ı »Ì±ı. ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ∞‰Ì±ı »Ì±ı ±ı‰˘ “‰Ëı‹” fl˘… ’ο˘ ◊÷˘ Ω› »ı. (ø‹Â—)á

∞‰‰ÎfiÌ ±Îÿ÷

ÀË¿˘

263

±‹ıÏfl¿Î‹Î_ CÎflı⁄ıÃÎ_ ‹fi√‹÷Î_ ’V÷¿˘ ‹ı‚‰˘

log:http://gunvantshah.wordpress.com

·ı¬¿ ‰Õ˘ÿfl΄V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com 07/14/2017-04

GUJARAT TIMES

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001

√…flÎ÷◊Ì ËΩfl˘ ‹Î¥· ÿÒfl ⁄ıÃı·Î ÁıÓ¿Õ˘ √…flÎ÷̱˘fiÎ xÿ›‹Î_ √…flÎ÷ Á÷÷ ‘⁄¿÷_ ˢ› »ı. ÷ı±˘ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ ’V÷¿˘ ‰Î_«‰Î ±Î÷fl ˢ› »ı, ’fl_÷ ωÿıÂfiÌ ‘fl÷Ì ’fl ±Î‰Î_ ’V÷¿˘ ËÎ◊‰√Î_ fi ˢ‰ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì ÷ı±˘ ‰Ê˘˝◊Ì ±fi¤‰ı »ı. ˉı ÷ıfi˘ ±_÷ ±ÎT›˘ »ı. ±‹ÎflÌ ›˘…fiÎ ‹…⁄ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ …^fiÎ_ ±fiı fi‰Î_ ’V÷¿˘ ±Î’fiı CÎıfl⁄ıÃÎ_ ‹‚Âı. ±Î ÁÎ◊ı ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ¿>’fi‹Î_ ’ÒflÌ Ï‰√÷˘ ¤flÌfiı ÷ı L› ›˘¿Û ¬Î÷ı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ¿Î›Î˝·›‹Î_ ‹˘¿·Ì ±Î’˘. ¿>’fi ‹Y›Î ’»Ì ±Î’ı …HÎΉı·Î Áflfi΋ı ’V÷¿˘ «Îfl◊Ì » ±Ã‰ÎÏÕ›Î_‹Î_ ‹˘¿·Ì ±’ÎÂı. (Please allow four to six weeks for delivery) ±‘ÒflÎ_ Áflfi΋Î_ ÷ı‹ … Á_’¿Û fi_⁄fl ‰√flfiÎ ±˘ÕÛfl V‰Ì¿Îfl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı fiÏË.

±Î¿Î¿o’

ÀÎ≥‹ ‹ıfiı…‹ıLÀ ±fiı ÁŒ‚÷Î

·ı¬¿— fiÌ·ı flÎHÎÎ ·ı¬¿— Áflı«_ƒ ¤ÎÏÀ›Î ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷Î ·ı¬¿fiÌ ±Î ¬Ò⁄ … ∞‰fi‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı Á‹›fi_ ‹Ëk‰ ‰¬HÎΛı·Ì fi‰·¿◊Î »ı. “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”‹Î_ ±ı Á‹∞fiı Á‹›fiÌ ÁÎ◊ı ÷η Ï‹·Î‰Ìfiı ¿Î‹ ¿fl‰_ ’Õı ‘ÎflΉÎÏË¿ ’˛¿ÎÏÂ÷ ◊¥ «Ò¿Ì »ı. ±Î fi‰·¿◊΋Î_ »ı. ‰Ì÷Ì √›ı·˘ Á‹› ¬«Î˝¥ √›ı·Î ‘fi …ı‰˘ ˢ› T≤_ÿÎ fi΋fiÌ ‹ÏË·Îfi_ ÁÂ@÷ Á…˝fi Á…˝¿ı ¿›* »ı. ±ı¿ ÷⁄yı ÷ı ¿Ëı »ı. ±Î ’V÷¿‹Î_ ·ı¬¿ı Á‹›fiÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ¬Ò⁄ … μ’›˘√Ì ‹ÎÏË÷Ì »ı ¿ı ¤√‰Îfi jÎ̱˘fiÌ … ’flÌZÎÎ ·ı‰Î‹Î_ ‹Îfi÷˘ ·Î√ı »ı. I›Î√ ±fiı ±Î’Ì »ı. Á‹› ¿¥ flÌ÷ı ‹ÒS›‰Îfi »ı ±ı ·ı¬¿ Á‹Ω‰ı »ı ÷˘ ±ı¿ÁÎ◊ı Á‹’˝HÎfiÌ ‹ÒÕÌ◊Ì «Î·÷Ì ±Î ±fiı¿ ÏÿÂ΋Î_ ±Î’HÎı ¿ı‰Ì flÌ÷ı fi‰·¿◊Î ‰Î«¿fiÎ xÿ› Á‘Ì ¿Î‹ ¿flÌ Â¿Ì±ı ±ı ’HÎ ·ı¬¿ «ÎHÎ@› VÀˇıÀı∞ ’Ë˘Ó«Ì Ω› »ı. ·ı¬¿ ’ÎÁı ‰Hνfi Á‹Ω‰ı »ı. ±˘ÏŒÁ‹Î_ ±fiı CÎfl‹Î_ ’fi— ¿◊fi— ⁄¿<· ⁄ZÎÌ ¿fl‰ÎfiÌ ±ÿ˚¤÷ „@÷ »ı. ±Î ¤Îfl÷Ì› ¤ÎÊÎfi_ ±ı¿ ÁÂ@÷ fi΋ ±ıÀ·ı ¿ı Á‹›fi˘ Áÿ’›˘√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌ ’V÷¿fiı ±fiı¿ ±ı‰˘ÕÛ ’HÎ ‹‚Ì «ÎHÎ@›. ÷ıHÎı …ı ÁÒh΢ ±fiı ÏŒ·ÁÒŒÌ fl…^ ¿›Î* »ı ¿Λ ±ıfi_ ‹Î√˝ÿ½fi ’HÎ ±Î «Ò@›Î »ı. ±ı @›Îflı› ¤·Î› ±ı‰Î_ fi◊Ì. ±Î ’V÷¿ ±_√˛ı∞ ’V÷¿‹Î_ »ı. g¿‹÷— US $ 20.00

‘ ⁄˘Á

¤ÎÊ΋Î_ ’˛¿ÎÏÂ÷ ◊›_ »ı. ’V÷¿‹Î_ Ãıfl Ãıfl «ÎHÎ@›fiÌ fiÌÏ÷fiı Áfl‚ ±fiı ±Áfl¿Îfl¿ flÌ÷ı fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÿflı¿ …B›Î±ı Á˙’˛◊‹ f·˘¿ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı ±fiı ±ı ’»Ì ±ıfi_ ωf·ıÊHÎ fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. «ÎHÎ@› ∞‰fifiı V’½÷Î_ ÷‹Î‹ ’Ïfl⁄‚˘ ±ı¿ «˘yÁ Á_ÿ¤˝ ÁÎ◊ı fl…^ ¿fl÷Πˢ› »ı. ⁄¿<· ⁄ZÎÌ ±ı¿ Á‹◊˝ ±fiı ¬Ò⁄ … V‰ÎK›Î›Ì ·ı¬¿ ±fiı Á…˝¿ »ı. ±ıfiı ¿ÎflHÎı ±Î ’V÷¿ ‰‘Îflı ‹ÒS›‰Îfi ◊›_ »ı.

g¿‹÷— US $ 18.00

Email: gujtimesusa@gmail.com Name: ______________________________________ Address: ____________________________________ City: _____________ State: ______ Zip: __________ Phone: ________________________________ (Must) Email: ______________________________________ QTY

TITLE

PRICE US $

20.00

±Î¿Î¿o’ Akashkamp

18.00

ÀÎ≥‹ ‹ıfiı…‹ıLÀ ±fiı ÁŒ‚÷Î Time Management Ane Safalta

18.00

«ÎHÎ@› VÀˇıÀı∞ Chanakya Strategy

20.00

‘ ⁄˘Á The Boss

16.00

ÁË…fiı Ï¿fiÎflı Sahajne Kinare

ÁË…fiı Ï¿fiÎflı

·ı¬¿— √HΉ_÷ ÂÎË, ‹fiÌÊÎ ‹fiÌÊ ·ı¬¿— ‘ÒfiÌ ‹Î_ÕÏ·›Î ’V÷¿‹Î_ ∞‰fifiı ±Áfl ¿flı √…flÎ÷Ì ¤ÎÊ΋Î_ ±I›Îfl Á‘Ì ±ı‰Î ±fiı μ’›˘√Ì ◊Λ ±ı‰Î ‹ıfiı…‹ıLÀfiÎ_ ±fiı¿ ’V÷¿˘ ·¬Î›Î_ ±fiı¿ Ïfi⁄_‘˘ ‹¿Î›Î »ı. ·ı¬¿ ¿Ëı »ı. ±Î ’V÷¿ ±ı‹Î_ ÁΉ …\ÿ˘ g¿‹÷— US $ 18.00 »ı ¿ı Á¬ Á_÷˘Ê‹Î_ »ı ±fiı ÿflı¿ «Ì·˘ «Î÷flı »ı. √HΉ_÷ ÂÎË Ë˘› T›„@÷fiı ¥f‰fl ’Òfl÷_ Á¬ ±Î’ı … ±ıÀ·ı ω«Îfl˘fi_ T≤_ÿΉfi ˢ› ±fiı ±Î¿Ê˝¿ fl…^±Î÷ ˢ›. ±Î ’V÷¿‹Î_ ÷ı‹fiÎ ÁCÎfi »ı. ±ı¿ …B›Î±ı ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı Q≤I› ±ı ∞‰fifiÌ ±P›ÎÁfiÎ_ Ãıfl Ãıfl ÿ½fi ◊Λ »ı. …ı T›„@÷fiı ÁÎflÎ ±ı¿ ±Ïfi‰Î›˝ CÎÀfiÎ »ı ±ı ÁI› Á‹Ω› ÷˘ ∞‰fi fiıI≤I‰¿Îfl ◊‰_ »ı ÷ı T›„@÷ ‹ÎÀı ±Î ’V÷¿ ¬Ò⁄ … VfiıËw’ ÿı¬Î›. ±Î ’V÷¿‹Î_ ·ı¬¿ı ±fiı¿ ωʛ˘fiı μ’›˘√Ì ◊Λ ÷ı‰_ »ı. ’V÷¿‹Î_ ±fiı¿ μÿÎËflH΢ ±Î‰flÌ ·Ì‘Î »ı. ±ËŸ ÷‹fiı ±fiı¿ g«÷¿˘fi˘ ‹ı‚˘ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ÷fl÷ ±‹·‹Î_ ‹Ò¿‰Îfi_ ‹fi ◊Λ ¤flΛ˘ ˢ› ±ı‰_ ·Î√ı. ·ı¬¿ ’˘÷ı fỉÕı·Î Á…˝¿ ˢ‰Î◊Ì ¤ÎÊÎ ’ÎÁı◊Ì lıWà ¿Î‹ ·¥ ¿ı »ı. ÷ı‰Î_ ±‰÷flH΢ ’HÎ Ãıfl Ãıfl ‹¿Î›Î_ »ı. g¿‹÷— US $ 20.00

Tel: (212) 675-7515 Fax: (212) 675-7624

g¿‹÷— US $ 16.00

PLUS Handling Charge for one book only

1.00

for two to four books

2.00

for five or more books

4.00

Total Check Enclosed OR

Charge My:

VISA

MC

AMEX

DISCOVER

Card No. ____________________________________ Exp. Date: ____________ CVV code ___ ___ ___ ___ (This number is 3 digits & is the non-embossed number printed on the signature panel on the back of your card immediately following the card account number and 4 digit security code for Amex on front of the card. This number is recorded as an additional security precaution.) 07/14/2017-04 Signature ______________________

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6

‹fi˘fl_…fi

July 14, 2017 à …·Î¥ 14, 2017

ÏŒS‹ “Àu⁄·Î≥À”‹Î_ Á·‹Îfi ¬Îfifi˘ ËÀ¿ı ±_ÿÎ… á ÏÂS’Î Ω‹¬Î_ÏÕ¿fl

¤Î

fl÷fi˘ Á˙◊Ì ÁŒ‚ ÏŒS‹ ±Ï¤fiı÷Î “Àu⁄·Î≥À”‹Î_ ·√¤√ ±˘‚¬Ì fi ¿Λ ÷ı‰˘ »ı. Á·‹Îfi ¬Îfiı ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‰Ì ±˘‚¬ ŒÎ≥À ÏÁ@‰LÁ ±fiı ±fi˘¬Î ÕÎLÁ ◊¿Ì ‹ı‚‰Ì »ı, …ıHÎı Á·‹Îfifiı ±’˛Ï÷‹ ·˘¿Ï’˛›÷Î ±’Î‰Ì »ı ±fiı ÷ıfiÎ «ÎË¿˘fiÌ Á_A›Î ‰‘ÎflÌ »ı, ’fl_÷ ÷ıfiı ·˘¿Ï’˛›÷Î ±’ΉfiÎflÎ_ ±Î ’ÎÁÎ_◊Ì Ωı…fi˘ ÿÒfl Á·‹Îfi ¬Îfiı ±Î ÏŒS‹‹Î_ ÁΉ ±·√, ËÀ¿ı ±ı„@Ào√ ¿flÌ »ı. ¿⁄Ìfl ¬ÎfifiÌ ±Î ÕˇÎ‹Î ÏŒS‹‹Î_ Á·‹Îfi ¬Îfifiı ·Î√HÎÌÂÌ· ÿÂν‰Î›˘ »ı. Á·‹Îfi ¬Îfiı ·Z‹HÎ ÏÁ_Ë Ï⁄V÷fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ±ÿÎ ¿flÌ »ı, …ı ’ÎhÎ xÏ÷¿ fl˘ÂfifiÌ “¿˘¥ Ï‹· √›Î” ±fiı ÂÎËfl¬ ¬ÎfifiÌ “‹Î› fiı‹ ≥{ ¬Îfi”fi˘ ωϫhÎ Á‹L‰› »ı. ·Z‹HÎ ÁÎflÎ V‰¤Î‰fi˘, ’fl_÷ ¿˘¥ ’HÎ ‰Î÷fi˘ ‹˘Õı◊Ì A›Î· ±Î‰÷˘ ˢ› »ı, …ı◊Ì ÷ıfiı ⁄‘Î Àu⁄·Î≥À ¿Ëı »ı. ·Z‹H΋Î_ »˘¿fl‹÷ ˢ‰Î◊Ì ’Õ˘Â̱˘ ÷ıfiı Àu⁄·Î≥À ¿ËÌfiı ⁄˘·Î‰÷Πˢ› »ı. ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î¥ ÁÎ◊ı ‹˘ÀÎ ¤Î√fi˘ Á‹› ’‰˝÷˘‹Î_ ’ÁÎfl ¿flı »ı. ÏŒS‹fiÌ ‰Î÷ν ¤fl÷ ÏÁ_Ë Ï⁄V÷ (Á˘Ëı· ¬Îfi) ±fiı ·Z‹HÎ ÏÁ_Ë Ï⁄V÷ (Á·‹Îfi ¬Îfi)fiÌ »ı. ±Î ⁄LfiıfiÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷Îfi_ ±‰ÁÎfi ◊›_ ˢ‰Î◊Ì ÷ı±˘ ÁÎ◊ı ‹˘ÀÎ ◊›Î »ı, ±ı¿⁄ÌΩfiı ¬Ò⁄ … ’˛ı‹ ¿flı »ı.

¤fl÷ ‹˘À˘ ˢ‰Î◊Ì ÷ıfiı ·U¿fl ÷flŒ◊Ì ›© ·Õ‰Î ‹ÎÀı ⁄ËÎfl …‰_ ’Õı »ı. ·Z‹HÎ ÿ—¬Ì ˢ› »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ıfi˘ ¤Î¥ ›© ·Õ‰Î Ω› ÷ı √‹÷_ fi◊Ì. ◊˘Õ˘ Á‹› √›Î ’»Ì ¤fl÷ ’λ˘ ±Î‰÷˘ fi◊Ì I›Îflı ·Z‹HÎ ÷ıfiı ¢‘‰Î fiÌ¿‚ı »ı. ·Z‹HÎfiÌ ‹·Î¿Î÷ ⁄LÔfiı «Î«Î (±˘‹ ’flÌ) ÁÎ◊ı ◊Λ »ı, …ı ¬Î÷flÌ ±Î’ı »ı ¿ı ·Z‹HÎ ±‰fl˘‘˘ ‰√fl ’˘÷Îfi_ ∞‰fi ’ÁÎfl ¿flÂı, ’fl_÷ ‰Î÷ν‹Î_ ‰‚Î_¿ ±Î‰ı »ı. ·Z‹HÎfiı ¬Î÷flÌ Ë˘› »ı ¿ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î¥fiı ’λ˘ ÁËÌÁ·Î‹÷ ·Î‰Âı. ÏŒS‹‹Î_ ¤Î‰¿÷Î ÿÂν‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı, ‰Î÷ν ’HÎ ¤Î‰¿÷Î’ÒHν-·Î√HÎÌÂÌ· flÌ÷ı ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì

»ı, …ı Á·‹Îfi ¬ÎfifiÌ ÏÀÏ’¿· VÀÎ≥·◊Ì ÁΉ … ±·√ »ı. Á·‹ÎfifiÌ ‹ÁηΠόS‹˘ ⁄‘Î … ’˛¿ÎflfiÎ ±˘ÏÕ›LÁfiı √‹ı »ı, ±Î◊Ì ¿ÿΫ ±Î ÏŒS‹ ÷ıfiÎ «ÎË¿˘fiı √‹Ì fi◊Ì. ÏŒS‹fiÌ ‰Î÷νfi˘ Áı÷ …‚‰Î÷˘ fi◊Ì ±fiı Œ˚·˘ Ωı‰Î ‹‚÷˘ fi◊Ì. ÏŒS‹fi_ ÏÕflı@Âfi, ÏÁfiı‹ıÀ˘√˛ÎŒÌ, ·˘¿ıÂfi ‰√ıflı ±ÿ˚¤÷ »ı. Á·‹Îfiı ±Î ÏŒS‹‹Î_ μ‹ÿÎ ±Î√‰˘ ±Ï¤fi› ¿›˘˝ »ı, ÷ıfiÌ ¿ÎflÏ¿ÿafiÌ ¿ÿΫ ±Î lıWà όS‹˘‹Î_fiÌ ±ı¿ ÏŒS‹ ’HÎ ¿ËÌ Â¿Î›. ÷ıfiÎ «ËıflÎ ’fl ‹ÎÁÒÏ‹›÷, ±Î_¬˘‹Î_ fiÎÿÎÏfi›÷ ÿ½¿˘fiÌ ±Î_¬‹Î_ ±Î_Á ·Î‰ı »ı. ⁄΂¿·Î¿Îfl ‹ÎÏÀ˝fi ±fiıı ‹Ò‚ «ÌfifiÌ ±Ï¤fiıhÎÌ

{ { ±Î ÏŒS‹fi_ ±Î¿Ê˝HÎfi_ ¿ıLƒ »ı. ÂÎËfl¬ ¬Îfifi˘ ¿ıÏ‹›˘ ’HÎ ÏŒS‹fiÌ Áfl’˛Î≥{ »ı. ÏŒS‹‹Î_ “Á…fi flıÏÕ›˘” ÁÏË÷fiÎ_ ⁄ı √Ì÷˘ ÁÎflÎ_ »ı. ±Î ÏŒS‹ 1962fiÎ ¤Îfl÷-«Ìfi ‰E«ıfiÎ ›©fiÎ ⁄ı¿Õˇ˘’ ’fl ÷ˆ›Îfl ◊›ı·Ì »ı. ¿⁄Ìfl ¬Îfi ±fiı Á·‹Îfi ¬Îfiı ±Î ±√Îμ “±ı¿ ◊Î ÀÎ≥√fl” ±fiı “⁄…fl_√Ì ¤Î¥Ωfi” …ı‰Ì O·˘¿⁄VÀfl ÏŒS‹˘ ±Î’Ì ÷Ëı·¿˘ ‹«ÎT›˘ »ı, ’fl_÷ ±Î ÏŒS‹ Á·‹Îfi ¬ÎfifiÌ ±·√ VÀÎ≥·fiÌ Ë˘‰Î◊Ì ¿ÿΫ ÷ıfiÎ ËÎÕÛ¿˘fl «ÎË¿˘fiı ±˘»Ì √‹ı ÷ı‰Ì Â@›÷Î »ı. ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ±Î Àu⁄·Î≥À ⁄Ë ¬ÎÁ ¿o¥ «‹¿÷Ì fi◊Ì. -fl˘≥ÀÁ˝

¿⁄Ìfl ¬Îfi “Àu⁄·Î≥À” ±fiı ÏÁfiı‹ÎfiÎ flÎ…¿ÎflHΠωÂı Â_ ¿Ëı »?ı á ÏÂS’Î Ω‹¬Î_ÏÕ¿fl ¿˘¥ T›„@÷ ›© ωÂı Õ˘@›‹ıLÀflÌ-ÿV÷Ήı∞ ÏŒS‹ ⁄fiΉ‰Î ‹Î√÷Ì Ë˘›, ¿⁄Ìfl ¬Îfi ÷ı‹fiı ±ı‰Î_ V◊‚˘fiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Â¿ı »ı …ı ±˘»Î_ ΩHÎÌ÷Î_ »ı. »ıS·Ì hÎHÎ ÏŒS‹˘‹Î_fiÌ ⁄ı ÏËÀ ÏŒS‹ “±ı¿ ◊Î ÀÎ≥√fl” ±fiı “⁄…fl_√Ì ¤Î¥Ωfi” O·˘¿⁄VÀfl ÁÎÏ⁄÷ ◊¥ Ë÷Ì ±fiı ±ı‰Ì … O·˘¿⁄VÀflfiÌ CÎHÎÌ ⁄‘Ì ±ÎÂÎ Àu⁄·Î≥À ‹ÎÀı ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı◊Ì »ı, …ı fl‹Ωfi ¥ÿfiÎ ‰Ì¿ıLÕ‹Î_ Ïfl·Ì{ ◊¥ »ı. ⁄˘·Ì‰ÕfiÌ ’˘÷ÎfiÌ ÷‹Î‹ øıÏÕÀ ωÂı ¿⁄Ìfl ¬Îfi ¿Ëı »ı ¿ı ÷ı ’˘÷Îfi΋Î_ flËı·Î Õ˘@›‹ıLÀflÌ ÏŒS‹‹ı¿flfiı »˘ÕÌ Â¿÷Î fi◊Ì. ÷ı ›©, ÂÎ_Ï÷ ±fiı ¤Î√·Î‰ÎÿÌ flÎ…¿ÎflHÎfiÌ ◊Ì‹fi˘ μ’›˘√ ¿flı »ı. ’˘÷ı ÿ½¿˘fiı ¬ ¿fl÷Î_ ’ÎÁÎ_ ±fiı ÷ıfiÎ ËÌfl˘fiÎ Á’flVÀÎflÕ‹fiÎ μ’›˘√fiÎ V‹ÎÀÛ Á‹L‰›fi˘ μ’›˘√ ¿flı »ı. ¿⁄Ìfl ¬Îfiı ’˘÷ÎfiÌ ÏŒS‹˘, Á·‹Îfi ¬Îfi ÁÎ◊ıfiÌ ¿Î‹√ÌflÌfi˘ ±fi¤‰, F›Îflı Á·‹Îfi ÁÎ◊ı ¿Î‹ ¿fl÷Πˢ› I›Îflı ’˘÷ı ÂÎ ‹ÎÀı ÷ı Á·‹ÎfifiΠωÂ΂ «ÎË¿˘ ωÂı ω«Îfl÷Î fi◊Ì ‰√ıflı ωÂıfiÌ ‰Î÷˘fiÎ …‰Î⁄˘ ±ı¿ ‹·Î¿Î÷‹Î_ ±ÎM›Î Ë÷Î. à Àu⁄·Î≥À ’»Ì ÷‹ı ≥LÕ˘-«Î≥fiÎ ¿˘-’˛˘Õ@Âfi ÏŒS‹ ’HÎ ¿flÌ flèÎÎ »˘. «ÌfifiÎ ⁄Ωfl‹Î_ ⁄˘·Ì‰ÕfiÌ ÏŒS‹˘±ı ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ »ı. ‰ı’Îflfiı ⁄Î…\ ’fl flά̱ı ÷˘, ÷‹fiı ·Î√ı »ı ¿ı ⁄ı ÿı¢‹Î_◊Ì ‰Î÷ν ‹‚Ì flËıÂı ÷ı‰Ì Á_¤Î‰fiÎ »ı? ¤ÎÊÎfiÎ ±_÷flΛ˘ ˢ‰Î »÷Î_, ⁄Lfiı ÿı¢ ‰E«ı CÎHÎÌ ⁄‘Ì ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ Á‹Îfi÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ¿ıÀ·Ì¿

Ωı

«˘yÁ ±ıÏ›fi Á‹Îfi÷Î ⁄Lfiı ÿı¢ ’ÎÁı »ı, …ı‹ ¿ı ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ‹ÒS›˘, Á‹Î…, ΩÏ÷ Á‹Îfi÷Î, ±Á‹Îfi÷Î ‰√ıflı ‰√ıflı. ⁄Lfiı ÿı¢ ‰E«ıfiÌ Á_V¿ÚÏ÷fiÌ ‰Î÷˘ «˘yÁ’HÎı ‰Î÷ν ⁄fiÌ Â¿ı »ı. ±Î‹Î_ ωÂ΂ Z΋÷Î »ı ±fiı ÷ı◊Ì ·˘¿˘ ±Î ⁄Î⁄÷ı ¿Î‹ ¿flÌ flèÎÎ »ı. à Àu⁄·Î≥À‹Î_ M·˘À ‹ÎÀı «Î≥fiÌ{ ’çÎÿ¤Ò ‹Ëk‰’ÒHν Ë÷Ì? ËÎ. ≥LÕ˘-«Î≥fiÎ ›© ωÂıfiÌ ‰Î÷ ¿Ëı÷Ì ±Î ÏŒS‹ »ı. ÏŒS‹‹Î_ ±ı‰Î ¿ıÀ·Î¿ ‹tα˘ »ı …ı ¿˘¥ ’HÎ ±L› ›© 1965 ±◊‰Î 1971‹Î_ ⁄ËÎfl ±ÎT›Î fi◊Ì. à flÎ…¿ÎflHÎ-≥Ï÷ËÎÁ Ëo‹ıÂÎ_ ÷‹ÎflÌ ÏŒS‹˘‹Î_ ±√˛ıÁfl flèÎÎ_ »ı. ÷ıfiı K›Îfi‹Î_ flά‰Îfi_, ÷ıfiÌ Ï‰f‰ÁfiÌ›÷Î ÿÂ퉉Îfi_ ±fiı ÁÎ◊ıÁÎ◊ı ‹ı≥fiVÀˇÌ‹ ‹ÁηΠόS‹ ⁄fiΉ‰Îfi_ ¿ıÀ·_ ‹Ëk‰fi_ »ı?

‹fiı ·Î√ı »ı ¿ı ωf‰ÁfiÌ›÷Î ±ı‰Ì ⁄Î⁄÷ »ı …ıfiÌ ÁÎ◊ı ÷‹ı Á‹Î‘Îfi ¿flÌ Â¿÷Î fi◊Ì. ÷‹Îflı Ëo‹ıÂÎ_ ωf‰ÎÁ’ÎhÎ flËı‰_ Ωı¥±ı. ÷‹Îflı ωf‰ÁfiÌ›÷Îfiı K›Îfi‹Î_ flάÌfiı ±_÷ı ÷˘ ±ı‰Ì ÏŒS‹ ⁄fiΉ‰ÎfiÌ »ı, …ı‹Î_ ‹fi˘fl_…fifiÌ √ıfl_ÀÌ Ë˘›. ·˘¿˘ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ‹fi˘fl_…fi ‹ı‚‰‰Î ÏŒS‹ Ωı‰Î ±Î‰÷Πˢ› »ı. ÏŒS‹ “⁄…fl_√Ì ¤Î≥Ωfi”‹Î_ Ï«¿fi Á˘L√ »ı …ı ÿ½¿˘ Áfl‚÷Î◊Ì ±Îfi_ÿ ‹ÎHÎÌ Â¿ı »ı. ±ı ÁflÁ √Ì÷ Ë÷_, …ı‹Î_ Á·‹Îfi Ï«¿fifiÌ …ı‹ ÕÎLÁ ¿fl÷˘ Ë÷˘, ’fl_÷ flÎ…¿ÎflHÎfiÌ ‰Î÷ »ı I›Îflı ÷‹fiı A›Î· ±Î‰ı »ı ¿ı ±Î’HÎÎ ÿı‹Î_ ±Î…ı …ı ◊¥ flèÎ_ »ı ÷ı Á΋ÎL› »ı. à flÎ…¿Ì› ±◊‰Î Á΋ÎÏ…¿ Á_ÿı¢ ±Î’‰˘ ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı Ëo‹ıÂÎ_ ‹Ëk‰’ÒHν »ı? ËÎ. ±Î ⁄Î⁄÷ ‹Ëk‰fiÌ »ı. Ωı ÷‹ı ¿˘¥ Á_ÿı¢ ±Î’‰Î ‹Î√÷Î fi ˢ ÷˘ ÂÎ ‹ÎÀı ÷‹ı ÏŒS‹ ⁄fiΉ˘ »˘? Ë_ Á_‹÷ »\_ ¿ı ‰Î÷ν ±ı ‰Î÷ν »ı ±fiı ÷‹ı ÷ıfi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎHÎÌ Â¿˘ »˘. ÷‹Îfl˘ ¿ı‹ıflÎ ‹ÏË·Îfiı ¿¥ flÌ÷ı ÏfiË΂ı »ı, …ı ÷‹ÎflΠωÂı CÎb_⁄‘_ ¿ËÌ ÿı »ı. ÷ı Ω÷Ì› flÎ…¿ÎflHÎ ’HΠˢ¥ ¿ı »ı ¿ı ÷‹ÎflÌ ÏŒS‹‹Î_ ÷‹ı ‹ÏË·Î’Îh΢fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÿÂν‰˘ »˘. ÿflı¿ ⁄Î⁄÷ flÎ…¿ÎflHÎ »ı. ÿflı¿fiÌ ’ÎÁı ω«ÎflÁflHÎÌ »ı. à Á·‹ÎfifiÌ ÏŒS‹˘√˛ÎŒÌ ωÂı ÷‹ı Â_ ω«Îfl˘ »˘? ‹fiı ·Î√ı »ı ¿ı ÷ı …ı ’Îh΢ ¤…‰ı »ı ÷ı‹Î_ ÷ı Á_’ÒHν ±˘÷’˛˘÷ ◊¥ Ω› »ı. ÷ı Œ@÷ ±ı‰˘ … ±Ï¤fi› ¿flı »ı …ı ÷ıfi_ ’ÎhÎ ÷ı ¿fl‰ÎfiÌ ‹_…^flÌ ±Î’ı »ı. ÿ½¿˘fiı …ı ‹ÎHΉ_ √‹ı »ı ±fiı ±ı◊Ì … “⁄…fl_√Ì ¤Î¥Ωfi” ÷ıfiÌ Á˙◊Ì ‹˘ÀÌ ÏËÀ ÏŒS‹ ⁄fiÌ Ë÷Ì. ÷ı‹Î_ ‹ÎflÔ_ ’˛ÿÎfi »ı ÷ı‹ Ë_ ‹Îfi_ »\_.

à Á·‹Îfifi˘ «ÎË¿‰√˝ ±Î’HÎÎ ⁄‘Î ‹ÎÀı flËV› »ı... ±ı ÿflı¿ …HÎ ‹ÎÀı flËV› »ı, ÷ıfiÎ ‹ÎÀı ’HÎ. à Á·‹Îfi ÁÎ◊ı ÏŒS‹ ⁄fiΉ˘ I›Îflı ÷‹ı ÷ıfiÎ «ÎË¿‰√˝fiı K›Îfi‹Î_ flά˘ »˘ ¿ı fiÏË? Ë_ ’˛Î‹ÎÏHο÷Î’Ò‰˝¿ ¿Ë_ »\_. Ë_ Á·‹ÎfifiÎ «ÎË¿‰√˝fiı K›Îfi‹Î_ flά÷˘ fi◊Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ·˘¿˘fiı Â_ √‹Âı. ±ı¿‹ÎhÎ T›„@÷ ÷‹ı ’˘÷ı »˘ …ıfiı ¬⁄fl ˢ› »ı. Á·‹Îfi ÁÎ◊ı “±ı¿ ◊Î ÀÎ≥√fl” …ı‰Ì ±ı@Âfi ÏŒS‹ ⁄fiÎ‰Ì Ë÷Ì, I›Îfl ’»Ì ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ±L› ⁄Ì∞ ±ı@Âfi ÏŒS‹ ⁄fiΉ‰Ì ÁËÌÁ·Î‹÷ Ë÷_, ’fl_÷ ±ı@Âfi ‹ÎflÌ ÏÁVÀ‹fiÌ ⁄ËÎfl Ë÷Ì ±fiı Ë_ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ⁄Ì∞ ±ı@Âfi ÏŒS‹ ⁄fiΉ‰Î ‹Î√÷˘ fiˢ÷˘. Ë_ ÷ıfiı ±ı‰Î ωf‰‹Î_ ·¥ …‰Î ‹Î√÷˘ Ë÷˘, F›Î_ ÷ı @›Îflı› √›˘ fiˢ÷˘, …ı‹Î_◊Ì “⁄…fl_√Ì ¤Î≥Ωfi” ⁄L›_. à ÷‹ı ¿ÿΫ «ÎË¿˘fiı fi…fl±_ÿÎ… ¿fl÷Πˢ, ’fl_÷ Á·‹Îfi ¬Îfi ¿Ëı »ı ¿ı ÏŒS‹˘‹Î_ ±Î‹ ¿fl˘ ±fiı ±Î‹ fi ¿fl˘? ±‹ÎflÌ ’˛◊‹ ÏŒS‹ ±‹ı ÁÎ◊ı ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı ¿Ëı÷˘ Ë÷˘, ¿⁄Ìfl ‹ÎflÎ «ÎË¿˘ ±Î‹ ≥E»ı »ı ±fiı ±Î’HÎı ±Î‹ ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ’fl_÷ ÷ı ÷fl÷ ⁄ÿ·Î¥ √›_ Ë÷_. “⁄…fl_√Ì ¤Î¥Ωfi” ’»Ì ±Î‹ @›Îflı› ⁄L›_ fiˢ÷_. “⁄…fl_√Ì ¤Î¥Ωfi” ±ı‰Ì ÏŒS‹ Ë÷Ì …ıHÎı ¤T› ’˛Ï÷ÁÎÿ ‹ı‚T›˘, ÁÎ◊ıÁÎ◊ı ’˛ı‹ ’HÎ ¬Ò⁄ … ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ±Î‰˘ ’˛ı‹ ±‹fiı ŒflÌ◊Ì ‹‚Âı ¿ı fiÏË ÷ıfiÌ ±‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì. “Àu⁄·Î≥À”‹Î_ ’HÎ ±Î … ’˛¿Îflfi_ ’ÎhÎ ÿÂν‰Î›_ »ı. -fl˘≥ÀÁ˝

’flŒı@À ÕÎLÁ ¿fl‰Î Á÷÷ 70 ¿·Î¿ ÏflËÁ˝· ¿fl÷Ì …ı@·Ìfi ŒfiνLÕÌ{ ⁄˘

·Ì‰ÕfiÌ ±Ï¤fiıhÎ̱˘ ’˘÷ÎfiÎ ’ÎhÎfiı L›Î› ±Î’‰Î ‹ÎÀı Á¬÷ ‹Ëıfi÷ ¿flı »ı ÷ıfi˘ ’flΉ˘ …ı@·Ìfi ŒfiνLÕÌ{ »ı. …ı@·Ìfiı ’˘÷ÎfiÌ ±Î√Î‹Ì ÏŒS‹ “…\Õ‰Î-À<”fiÎ_ ÕÎLÁ VÀı’fiı T›‰„V◊÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı Á÷÷ 70 ¿·Î¿ ÏflËÁ˝· ¿›* Ë÷_. Ïfi›Ï‹÷ ›˘√ ±fiı T›Î›Î‹ ¿fl÷Ì …ı@·Ìfi ŒfiνLÕÌ{ Á÷÷ ÏŒÀ flËı »ı. ÕıÏ‰Õ ‘‰fifiÌ ÏŒS‹ “…\Õ‰Î-À<”fiÎ ±ı¿ √Ì÷fi_ ÷ıHÎı ±ı¿ ±Ã‰ÎÏ՛΋Î_ 70 ¿·Î¿ ÏflËÁ˝· ¿›* Ë÷_. Ïfi‹Î˝÷Î ÁÎÏ…ÿ fiÏÕ›Îÿ‰Î·ÎfiÌ ÏŒS‹ “…\ՉΔ 1997‹Î_ Ïfl·Ì{ ◊¥

Ë÷Ì, …ı‹Î_ Á·‹Îfi ¬Îfiı Õ⁄· fl˘· ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Î ÏŒS‹fiÌ flÌ‹ı¿ ⁄fiÌ flËÌ »ı, …ı‹Î_ Á·‹Îfifi˘ fl˘· ‰flHÎ ‘‰fi ¿flı »ı, …ıfiÌ ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ ±Ï¤fiıhÎÌ …ı@·Ìfi »ı ±fiı ⁄Ì∞ ±Ï¤fiıhÎÌ ÷Î’ÁÌ ’LÔfi »ı. …ı@·Ìfi ±Î ÏŒS‹fiÎ_ ⁄ı √Ì÷˘ “Àfi ÀfiÎ Àfi Àfi Àfi ÀÎflΔ ±fiı “¨«Ì ˈ Ï⁄„SÕ_√, Ï·NÀ ÷ıflÌ ⁄_‘ ˈ” √Ì÷fi_ ÏflËÁ˝· ¿fl÷Ì Ë÷Ì. √Ì÷fiÎ ÕÎLÁfiı ’flŒı@À ¿fl‰Î ÷ıHÎı ¿oÀÎY›Î ‰√fl ¿ı ◊Î@›Î ‰√fl Á÷÷ 70 ¿·Î¿ ÏflËÁ˝· ¿flÌfiı Á˙fiı ¬ ¿flÌ ÿÌ‘Î Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

…\·Î¥ 14, 2017 à July 14, 2017 á ΩıflΉflgÁË Ωÿ‰

√˘›˝‹ÎfiÎ ‰˛÷-’˛Áo√ı √‰Î÷Îo ωfi˘ÿ√Ì÷˘

«¿˘ ÿÍ‘fi˘ Á‰ÎÏÿ›˘ ’ÎÕ˘ ÿ˘”‰Î Ω› ’ÎÕı ‹ı·Ì ’ÎÀ< flı ⁄Î’ ⁄Î’ ¿fl÷˘ Ω› ⁄Î’ı ‹ı·Ì »ı ·Î¿ÕÌ flı ‹Î ‹Î ¿fl÷˘ Ω› ‹Î±ı ‹Î›˘Û »ı ·ÎŒ˘ flı ¤Î¥ ¤Î¥ ¿fl÷˘ Ω› ¤Î¥±ı ‹ÎflÌ »ı ◊˘oÀ flı ⁄ıfi ⁄ıfi ¿fl÷˘ Ω› ⁄ıfiı ±ÎM›˘ »ı ·ÎÕ‰˘ flı ¬ÍHÎı ⁄ıÁÌfiı ¬Î›. flÎ÷ ‰Ëı‰Î ‹ÎoÕı ±ı‹ fl‹÷√Ì÷˘ Ω‹‰Î ‹ÎoÕı— ±Îo¿ÕÎfiÌ √ÎÕÌ Ë˘ flÏÁ›Î! ¿˘HÎ ¿˘HÎ ËÎo¿ı ˢ flÏÁ›Î! ⁄‚‰o÷¤Î¥ ËÎo¿ı ˢ flÏÁ›Î! ±Î‰÷Ì ÂÎo÷< ‰Ë< ⁄ıÁı ˢ flÏÁ›Î! ËÎo¿u ‹ÎflÎ fl˘›Î ˢ flÏÁ›Î! ±o‘Îflo ◊ÎÂı ˢ flÏÁ›Î! √<…flÎ÷fiÌ ¿L›Î±Îı …ı fl‹÷√Ì÷˘ √Λ »ı ±ı‰Îo … √Ì÷˘ ÿÏZÎHÎ √<…flÎ÷fiÌ ¿L›Î±Îı ’HÎ √Î÷Ì Áo¤‚Λ »ı— ÁÍ’Õ<o ¤flÌfiı ‹ıo ÷˘ ‰Î·˘‚ μ÷ÎflÌ. »˘·Ì fiı »‹¿Î‰Ì ˢ ⁄Î¥! ‰Î·˘‚fiÌ ·Î√Ì ·ÕÎ¥, ‰ÎÀ¿Ì ¤flÌfiı Ë<o ÷˘ ÁÁflÎ CÎıfl √¥”÷Ì ÁÎÁ<±ı ‹˘o ‹«¿˘Õ˚›Îo ˢ ⁄Î¥! ‰ÎÀ¿Ì ¤flÌfiı Ë<o ÷˘ …ıà CÎıfl √¥”÷Ì …ıÃÎHÎ̱ı ‹˘o ‹«¿˘Õ˚›Îo ˢ ⁄Î¥! ˢ‚Ì-Ïÿ‰Î‚ÌfiÎ ÀÎHÎÎo flı ±ÎT›Îo ‹ıo ±ÎıÁΉ̔÷Ì Áı‰. fl‹Î flı ÷<o ÷˘ fl΋ ¤¥ ‰√fl …‹‰Î ⁄ıÃÌ. ⁄‚Ì ÷ÎflÌ Àı‰. ⁄‚Ì ÷ÎflÌ Àı‰. ‰Ëı÷Î_ ωfi˘ÿ√Ì÷˘fiÌ Áfl‰ÎHÎÌ ¤ÎB›ı … ±À¿ı— ±Î‰ flı «¿Ì ‰Ë< ‹ıoÿÌ flı ·¥±ı …‹HÎı ËÎ◊ı ·¥±ı ¿ı ÕÎ⁄ı ËÎ◊ı ·¥±ı! Á˘Ë÷Îo Á˘Ë÷Îo ‰Îfl »ı, {Îo{flfi˘ {‹¿Îfl »ı ‹ÎflÎ ‰ÌflÎfiı ±Î‰‰Î ÿı, Âıfl Á˘fi<o ·Î‰‰Î ÿı ÷ıfiÌ CÎÕΉÌ À˘ÀÌ, ‹ÎflÎ ¤Î¥fiÌ ⁄ˆ›fl ‹˘ÀÌ ‹˘ÀÌ ◊Λ ÷˘ ◊ΉΠÿı, ⁄ıÕı ’ÎHÎÌ ¤fl‰Î ÿı ⁄ıÕÎ μ’fl ÃÌ¿flÌ, ‹ÎflÌ ¤Î¤Ìfiı ±Î‰Ì ÿÌ¿flÌ

‚⁄‚÷˘ …ıà ‹ÏËfi˘ Ω‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flı fi ¿flı I›Îo ÷˘ ‹ıCÎflÎΩfiÌ »ÕÌ ’˘¿Îfl÷˘ ±·⁄ı·˘ ±ÊÎœ ‹ÏËfi˘ ±Î‰ı »ı. ±ÊÎœ ‹ÏËfi˘ ±fiı¿ ‰˛÷˘fi˘ flÁ◊΂ ·¥fiı ±Î‰ı »ı. ±ÊÎœ Á<ÿÌ ±Ï√›ÎflÁ◊Ì ’Ífi‹ Á<‘Ì ¿<o‰ÎflÌ ¿L›Î±Îı “‹˘‚ο÷” ¿ı “√˙fl̉˛÷”fiÌ μ…‰HÎÌ ¿flı »ı. √˙flÌfiı ·˘¿⁄˘·Ì‹Îo √˘›Û‹Î ÷flÌ¿ı ±Îı‚¬‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. √˙flÌ ±ı ΩıflΉflgÁË Ωÿ‰ …√÷‹Î÷Î ’ΉÛ÷Ì, Ïˋη›fiÎo ’<hÎÌ »ı. ÷ı‹fi˘ flo√ √˙fl ˢ‰Î◊Ì ±ı‹fiı √˙flÌ ÷flÌ¿ı ±Îı‚¬‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. √˘›Û‹Îfiı ±ÎÿÂÛ ¿<‹ÎÏfl¿Î √HÎÌ ÷ı‹fiı ’√·ı ’√·ı ¿<‹ÎÏfl¿Î±Îı ÁÎfl˘ ‰fl ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı √˙fḻı ¿flı·<o ‰˛÷ ±fiı ’Í…fi ¿flı »ı. ÷ı◊Ì √˙flÌfiı ’Í…fiÎflÌ ’HÎ V‰›o “√˙fl” ¿Ëı‰Î› »ı. √˘›Û‹ÎfiÎ ‰˛÷ ’˛Áo√ı ¿L›Î±Îı ‹ÌÃÎ ‰√flfi<o ¤˘…fi “±·ÍHÎÎo” ¿flı »ı. ±Î μ‹o√ ±fiı μS·ÎÁfiÎ ’‰Û ’˛Áo√ı √fl⁄Î, flÎÁÕÎ, ÀÌÀ˘Õ˘, ËŸ«, Ë‹«Ì …ı‰Î_ ·˘¿fiÚI›fiÌ ÁÎ◊ı Áfl¬ıÁfl¬Ì ÁÏË›Îfl˘ Á΋Á΋Îo √Ì÷˘ √Λ »ı ±fiı fiÚI›’˛‘Îfi fl‹÷˘ fl‹ı »ı. ±Î √Ì÷˘‹Îo ¤Îfl˘¤Îfl ωfi˘ÿ ¤flı·˘ …˘‰Î ‹‚ı »ı. ±ı‰Îo ¿ıÀ·Îo¿ ωfi˘ÿ’˛‘Îfi √Ì÷˘ ±ËŸ ±Î’HÎı …˘¥±ı— fi‰Î fi√fl◊Ì ‰Îoÿfl˘ flı ±ÎT›˘, ¿¥ ⁄Ëıfifi<o CÎfl ’Í»÷˘ flı ±ÎT›˘ fl‹Î⁄Ëıfifi<o CÎfl ’Í»÷˘ flı ±ÎT›˘, fi‰ÕΉÌ-‘˘‰ÕÎ‰Ì ’ÎÀ·ı ⁄ıÁÎÕu˘ ±Îo¬˘ ±Îo∞fiı ÀÌS·¿˘ ÷ÎH›˘, Ë÷ √‘ıÕÌ, ‰Îoÿfl˘ Â<o ’ÎY›˘? Ë<o w’΂˘, ‰Îoÿfl˘ Â<o ’ÎY›˘? ±ı¿ √Ì÷ ’ÍflÔ_ ◊Λ fi˘ ◊Λ I›Îo ÷˘ ËÁ÷Ì√Î÷Ìfl‹÷Ì ¿L›Î±Îı ÷fl÷ ⁄Ì…<o √Ì÷ μ’ÎÕı— ·Ÿ⁄Õı {Î{Ì ·Ÿ⁄˘‚Ì fiı ËηflË<·fl ◊Λ.

7

ωÂıÊ

’„WÀ‹Î√˝ Á_√Ì÷fiÌ ’V÷¿w’ı ±fi¤ÒÏ÷

ÿÌ¿flÌ ÿÌ¿flÌ Ïÿ‰Î‚Ì, Á˘fiÎfiÌ CÎÎCÎflÌ ÏÁ‰ÎÕÌ Á˘fi<o ‹ıS›<o CÎ˘Õ·ı, ·ı flı …‹Î¥ÕÎ …‹÷˘ Ω ¿Î¬‹Îo ¿˘Ï‚›˘ CÎη÷˘ Ω, ¿Î¬‹Îo ÷˘ ÁÎ’ »ı. ±ı ÷˘ …‹Î¥fi˘ ⁄Î’ »ı. ‹Ω¿-‹U¿flÌ fiı ωfi˘ÿ‹Îo …‹Î¥flÎ… ’HÎ {’Àı «ÕÌ Ω›. ’HÎ ±ËŸ ÷˘ fl‹÷ ±ıÀ·ı fl‹÷. Ïfiÿ˘ÛÊ ±Îfioÿ ‹ÎHΉÎfiÌ … fl‹÷— ¿Î‚Ì ¤˘o›fiÎ ¿˘ÿflÎ, √‘ıÕÌfi<o ÿÍ‘ ¬ÎÂı ⁄Î’ÕÎ fl÷<¤ˆ …‹Î¥ flı, ±ıfiı fiÎ ‹‚ı ‹Î fiı ⁄Î’, ‹Îfiı ‹ı·Ì ‹Î‚‰ı, fiı ⁄Î’ √›Î ’flÿı ¤Î¥ ¤Ì·Î‹Îo ¤ıÀ‰Î flı, ¤˘Ω¥ {Îo’Î Ëıà ±‹ı ’flHÎÎT›Î …›lÌ⁄Îfiı, fiÎ Ωı¥ ±‹ı ÷‹ÎflÌ Ω÷ ’»Ì …‹Î¥flÎ…fi˘ ‰Îfl˘ ¿<o¤Îfl ⁄fi‰Îfi˘ ±Î‰ı. Ï¿S·˘·÷Ì ¿L›Î±Îı √Λ— ¿fi<¤Î¥ Ω÷fiÎ ¿<o¤Îfl, ⁄ıÃÎ-⁄ıÃÎ ÷ΉÕÌ CÎÕı »ı ±ıfiÌ ÷ΉÕÌ‹Îo ±Îı›ÎÛ »ı ‰Î·, ⁄ıÃÎ_-⁄ıÃÎ_ ŒÎ¿uÎ ¿flı »ı ±ıfiÌ ÿÎÿ̱ı «ÍoÀuÎ √η, ⁄ıÃÎ_-⁄ıÃÎ_ flÕuÎ ¿flı »ı. ±ıfiÌ ⁄ıfi̱ı ±ÎM›˘ ¿oÁÎfl,¬ÍHÎı ⁄ıÁÌ ¬Î‘Î ¿flı »ı. …‹Î¥flÎ…fiı flÁ˘›Î ’HÎ ⁄fi‰<o ’Õı »ı— fl÷fi ÷<o ÷˘ C΢CÎı …¥ ±Î‰Ì,

C΢CÎÎfiÎo ’ÎHÎÌ ’Ìfiı ±Î‰Ì ‹ÎfiÁo√ …‹Î¥fiı I›Îo ‹Í¿Ìfiı ±Î‰Ì, ⁄‚Ì ÷ÎflÌ Àı‰! ⁄‚Ì ÷ÎflÌ Àı‰! ±Î√‚ ±ıfi˘ ±ÎıÀ·˘ fiı ’λ‚ ±ıfi<o CÎfl, fl÷fi⁄ıfi ⁄ıÃÎo ⁄Îfḻı, fiı flÎo‘ı ±ıfi˘ ‰fl. fl÷fi ÷<o ÷˘ C΢CÎı …¥ ±Î‰Ì, C΢CÎÎfiÎo ’ÎHÎÌ ’Ì ±Î‰Ì. fl‹÷√Ì÷˘ √Î÷Ì-√Î÷Ì fiÚI› ¿fl÷Ì ¿fl÷Ì ¿L›Î±Îı Õ˘ÁÎ-Õ˘ÁÌfiÌ ‹Ω¿ ¿fl‰Îfi<o ¤ÎB›ı … «Í¿ı »ı— Õ˘ÁÌfiÌ Á<‰Î‰Õ ±Î‰Ì Õ˘Á˘ ·ÎT›˘ ÁÍoÃ Õ˘ÁÌfiı ÷˘ ¤Î‰ı fiÏË fiı Õ˘Á˘ ‹flÕı ‹Í» Õ˘ÁÌfiÌ Á<‰Î‰Õ ±Î‰Ì Õ˘Á˘ ·ÎT›˘ ¿˘’flÎo Õ˘ÁÌ◊Ì «‰Î› fiÏË fiı ¬Î› »ˆ›Îo-»˘¿flÎo Õ˘ÁÌfiÌ Á<‰Î‰Õ ±Î‰Ì Õ˘Á˘ ·ÎT›˘ ¬…Ífl Õ˘ÁÌfiı ÷˘ ¤Î‰ı fiÏË fiı fiı ·¬Î¥ √›Îo ‹…Ífl fiÎfi<o Áfl¬<o √‘ıÕ<o fiı ±ıfi<o ·Îo⁄<o ’Ío» ‰√fl ‰Îo¿ı ⁄ΛÕÌfiı ‹Îflı ±ıfiÌ ‰Îœ˘ ‹Í» ’»Ì ÷˘ ¿˘¥ ⁄Î¥fiı ⁄√·<o μ’ÎÕÌ Ω› ±ı‹ ¿ËÌfiı ±fiı ±ıfiÎ ’Ï÷fiı fl˘÷˘ fl{‚÷˘ ⁄÷ΉÌfiı fl‹÷√Ì÷˘ flo√÷ …‹Î‰ı— ⁄√·<o ±Î‰ı ±Î‰ı fiı ∂ÕÌ Ω› flı, ⁄√·<o Œ˘√À ŒıflÎ ¬Î› flı ⁄√·<o ¿¥ ‰Ë<fiı ·¥ Ω› flı, ⁄√·<o ·Ì·Î ‰Ë<fiı ·¥ Ω› flı ’λ‚ ÿ΋∞¤Î¥ ÿ˘Õ˚›Î Ω› flı, ±Îı ‹ÎflÌ ⁄ˆ›flfiı μ’ÎÕÌ Ω› flı ‰˛÷fiÎ Ïÿ‰Á˘ ’ÍflÎ ◊Λ ÷ı flÎhÎı Ω√flHÎ ¿flΛ »ı. Ω√flHÎ ‰¬÷ı fl‹÷√Ì÷˘ ¶ÎflÎ ¿L›Î±Îı √Î÷Îo, ¿ÍÀ÷Îo fiı ¤ÎoÕ÷Îo (ŒÀÎHÎÎo √Ì÷Îo) Â̬ı »ı. fl‹÷˘ ·˘¿∞‰fi ‹ÎÀı ¿ıÀ·Ì μ’›˘√Ì »ı, ·˘¿∞‰fifiı Ë‚‰<oe· flά‰Î ‹ÎÀı ¿ıÀ·Ì ÁŒ‚ ◊¥ »ı ÷ıfi˘ ±Î √Ì÷˘ ’fl◊Ì Á<’ıflı A›Î· ±Î‰ı »ı.. á ·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “·˘¿¿·ÎfiÎ ‰ˆ÷ÎÏ·¿˘”‹Î_◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

‹Îfi‰∞‰fi‹Î_ ⁄ÿ·Î÷Î fl˘…ıfl˘…fiÎ fl_√˘— ∞‰÷flfiÎ fl_√˘

‰fi ∞‰‰Îfi˘ ‹Îfi‰Ìfi˘ ±Ï¤√‹ Ë¿ÎflÎI‹¿ ˢ›, flËı ±ı ±Ï÷ ±Î‰U›¿ »ı. Á‹› Á_Ωı√˘ ±fiı „V◊Ï÷ ⁄ÿ·Î› ±ı‹ ‹Îfi‰ÌfiÎ ∞‰fi‹Î_ ’HÎ ∂◊·’Î◊· ±Î‰÷Ì flËı »ı. ±ı‰Î Á_Ωı√˘‹Î_ ‹Îfi‰ ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fifi_ ‹Ëk‰ Á‹…ı ±fiı ÷ıfiı μLÔfi÷ I›Îflı … flÎ¬Ì Â¿ı F›Îflı ÷ıfi΋Î_ Ë¿ÎflÎI‹¿ ¥ ’HÎ ’˛¿ÎflfiÌ ¿·Î ±ı Œ@÷ ‹fi˘fl_…fi Ëı÷ ˢ› fiÏË. ±ı ±Ï¤√‹ Á÷÷ ∞‰_÷ flËı. ¿·Î¿ÎflfiÌ ±Î_÷flÁÒ{ ±fiı ·Î√HÎ̱˘ fi◊Ì, ‹˙Ï·¿ V’_ÿfi˘ ’˛ıÏfl÷ ‹Îfi‰∞‰fi‹Î_ CÎÕ÷fl ±fiı μ»ıflfiÎ Á_V¿Îfl ¿ÿÌ fiWÀ ◊÷Î fi◊Ì. ˢ› »ı. ±ı‹Î_› Á_√Ì÷fiÌ Ωı ‰Î÷ ¿fḻı ÷˘ ÷ı ‘‹Î˝◊ı˝, T›„@÷√÷, √flÌ⁄ ±fiı ÷‰_√fl - ⁄LÔfiıfiÎ ∞‰fifiÌ ÁÎflÌfiflÁÌ ⁄Î⁄÷˘ Ëo‹ıÂÎ_ ±Î’HÎı Á΋ÎÏ…¿ ’Ïfl„V◊Ï÷fiı ’fl‹÷k‰ ÁÎ◊ı ΩıÕΛı·_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‘‹˝ ±fiı Ωı÷Πˢ¥±ı »ı - ±fi¤‰÷Πˢ¥±ı »Ì±ı. ±Î‰Î ±fi¤‰˘fiı ·ıϬ¿Î Á_√Ì÷fiÎ μS·ı¬ ‰ı‚Î ‰ˆWHΉ Á‹ÿΛfiÎ ’„WÀ‹Î√˝fiÎ Á_√Ì÷ ±fiı fiıËÎ ±Î«Î›˝ı À>_¿Ì ‰Î÷ν V‰w’ı fl…^ ¿flÌ »ı. ’V÷¿ ◊¿Ì ∞‰fifiÎ_ Á_÷¿Ï‰±˘ ωÂı ±«Ò¿ fi˘Ó‘ ·ı‰Î›. Ë¿ÎflÎI‹¿ ’ÎÁÎ_±˘fiı ‰HÎÌ ·ı‰Îfi˘ fi‹˛ ’˛›ÎÁ ◊›˘ »ı. ·ıϬ¿Î fiıËÎ ±Î«Î›˝ı Á_√Ì÷-Á_÷¿Ï‰±˘fiı ◊˘Õı CÎHÎı ±_Âı ’„WÀ‹Î√˝ ±Î ’V÷¿‹Î_ fl…^ ◊›ı·Ì ±ı¿ À>_¿Ì ‰Î÷νfi˘ ±_ ±ËŸ ’˛V÷÷ »ı— ±_Ï÷‹ ›ÎhÎÎ ÁÎ◊ı ΩıÕÌfiı ‰Î«¿˘ Á‘Ì ’ˢӫΉÎfi˘ ±ı¿ ω·ZÎHÎ ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ±Î Á‰ÎflfiÎ »Î’_ ‰Î_«‰Î ⁄ıÃÌ … ˢ¥Â I›Î_.. “±_Ï÷‹”fiÎ Q≤I›fiÎ ’V÷¿‹Î_ ’„WÀ Á_’˛ÿΛfiÎ ¤„@÷‹Î√˝fiı K›Îfi‹Î_ flÎ¬Ì Á_√Ì÷fiÌ Â„@÷◊Ì Á‹Î«Îfl ‹Y›Î... ˈ›_ ¤flÎ¥ ±ÎT›_... ±_÷ ÷˘ Á˙fiı ¬⁄fl Ë÷˘ »÷Î_ ·˘¿˘fiı ’ÏflÏ«÷ ¿flΉ‰ÎfiÌ ¿˘Ï ¿flÎ¥ »ı. Á_√Ì÷ ‰Õı ‹Îfi‰Ì ’˘÷ÎfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı¿ ¬À¿˘ Ë÷˘. Ë_ …·ÿÌ …·ÿÌ «Î ’Ì “±_Ï÷‹”fiÎ CÎıfl √¥. ·˘¿˘ ÂflÌflfiı Á_ÿfl, ’˛Ï÷¤ÎÂ΂Ì, ÷ı…V‰Ì ±fiı ‹fifiı ’˛d„S·÷ flÎ¬Ì Â¿ı »ı. ±Î‰‰Î ·Î√ı·Î... Á√Î_±˘fiı Œ˘fi˘ ◊¥ flËı·Î... Á√Î_-VfiıËÌ À˘‚ı ‰‚Ì ·ıϬ¿Î fiıËÎ ±Î«Î›˝fiÎ ‹Îfi‰Î ’˛‹ÎHÎı, Á_√Ì÷ ±ı Ï«kÎT≤ÏkÎfi˘ ωfl˘‘ ⁄ıÃÎ_ Ë÷Î_. ÂÎ_÷ ‰Î÷ΉflH΋Î_ ◊÷Ì √Á’Á ¿Îfiı ’Õ÷Ì Ë÷Ì. ⁄‘Î_ ±_ÿfl˘¿fl‰Îfi_ ÁΑfi »ı. ¥f‰flfiÌ fi∞¿ …‰Îfi˘ Áfl‚÷‹ ‹Î√˝ »ı ÷◊Î ±_ÿfl ‰Î÷˘ ¿fl÷Î_... ±Îfi_ÿ‘fi flÁflÎÁıf‰fl flÁÎI‹¿ ¥f‰flfiÌ ±ÎflΑfiÎfi˘ μ’ÿı ±Î’ı »ı. “±flı ¤Î¥, »˘¿flαı Ω÷ı ¿flÌfiı g…ÿ√Ì ¬flÎ⁄ ¿flÌ...” ‰‚Ì ¿˘¥¿ ⁄˘S›_, ‰ˆWHΉ Á_’˛ÿΛfiÎ Áı‰¿˘, lıWÃ˘, ÷k‰iÎÎfi̱˘, ’˛«Îfl¿˘ ±fiı Á_÷˘±ı ’HÎ ¿èÎ_ »ı ¿ı “Á_√Ì÷ Á‰ı˝f‰flfiı ’΋‰Îfi_ ±ı¿ “ÁÎflÔ_ ◊›_... …ı ◊›_ ÷ı ÁÎflÔ_ ◊›_. ⁄‘Î ±Î »˘¿flÎ◊Ì ¿oÀÎ‚Ì √›ı·Î...” μk΋ ÁΑfi »ı. “±flı ±Î‹ ÷˘ »˘¿fl˘ ÁÎfl˘, ’HÎ ¿˘fiı ¬⁄fl Â_ ◊¥ √›_...” fiıËÎ ±Î«Î›˝fiÎ ±Î ’V÷¿‹Î_ Á_√Ì÷fiÌ μI’ÏkÎ◊Ì ·¥fiı Á_√Ì÷fiΠωω‘ ’˛¿Îfl˘fiÌ Á_ÿfl »HÎΉÀ ◊¥ »ı, …ı‹Î_ “…‰Î ÿ˘fiı. ˉı Â_ ««Î˝ ¿fl˘ »˘...” Á_√Ì÷ ◊ıfl’Ì, ±K›ÎI‹ ±fiı ’„WÀ‹Î√˝ ÁÎ◊ı Á_√Ì÷, …ˆfi ‘‹˝ ’fl Á_√Ì÷fi˘ ’˛¤Î‰, ¤…fi, ¿Ì÷˝fifi˘ ¤ıÿ, ˉı·Ì “¿ı‹ fiÏË... ±Î‹ ÷˘ »˘¿fl˘ iÎÎfiÌ, ‘ÎÏ‹˝¿ T≤ÏkÎ ±fiı ω«Îfl˘‰Î‚˘, ’HÎ Â_ ◊¥ √›_...” Á_√Ì÷, ±ÎA›Îfi Á_√Ì÷ ¤Î‰fiÎ, ÿ›Îfl΋, ±WÀÁ¬Î ÁÏË÷ μkÎfl ±fiı ÿÏZÎHÎ ¤Îfl÷fiÎ Á_÷¿Ï‰±˘ ωÂı Á_ÏZÎMÔ÷‹Î_ ⁄‘Î_ ««Î˝ ¿fl÷Î_ Ë÷Î_, ’HÎ ¿ı‹... Â_... ◊¥ √›_ ÷ıfi˘ ÷Î√ ¿˘¥ ¿ÎœÌ Â@›_ fiˢ÷_. ⁄‘ÎfiÌ ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚Ì ±Î_¬◊Ì ’fl_÷ Á_÷WÀ ±Î·ı¬fi ¿flΛ_ »ı. ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı Á_√Ì÷fiÌ ±Áfl ’˛I›ı¿ Á∞‰ ’fl ◊÷Ì Ë˘› »ı. ±ıfiÎ ±fiı¿ ÿά·Î±˘ »ı. À‚¿ À‚¿ ±Î_Á Áfl‰Î ·ÎB›Î_... ⁄‘ÎfiÎ Á‰Î·˘fi˘ …‰Î⁄ ±Î’‰Îfi_ ‹fi ◊¥ …÷_... Ë_ ’V÷¿ ’Ïfl«› T≤Z΢fiı ’ÎHÎÌ ’Î÷Ì ‰¬÷ı ¿ı √Λ˘fiı ÿ˘Ë÷Ì ‰ı‚Î Á_√Ì÷fiÎ μ’›˘√◊Ì √Λ ‰‘ ÿÒ‘ ±Î’÷Ì “±_Ï÷‹”fiı ⁄flÎ⁄fl ±˘‚¬Ì ±fiı Á‹∞ Ë÷Ì... ÷ıfiÎ ‹fifiÌ ⁄‘Ì T›◊α˘ ÷ı ‹ÎflÌ ±Î√‚ …HÎÎ¥ »ı ±fiı T≤Z΢fiÌ T≤Ï© ÁÎflÌ ÿı¬Î¥ »ı. ±ıÀ·ı Á_√Ì÷ ωÂıfiÎ ±Î ’V÷¿◊Ì ÁËı…ı› ‘‹˝ ±fiı ¿fl÷˘. “fiÌflΔ‹ÎÁÌ Ωıfl Ωıfl◊Ì fl˘÷Î_ fl˘÷Î_ ±ÎT›Î_, “±flı flı.. »˘¿flαı ±Î Â_ ¿flÌ fiÎA›_...?” Ïÿ√_÷ Á˘‹’flÎ Á_√Ì÷fiÌ Á_›@÷ ±fi¤ÒÏ÷ ◊Λ ±ı‰Î_ Á_ÿfl ±Î·ı¬fi˘ ±fiı ÷ı ±_√ıfi˘ ÁÏ«hÎ ±Ëı‰Î· ’V÷¿‹Î_ ’Ì ’Ì fiı Â_ ‹Y›_... ‹˘÷...? ±fiı ÷ı±˘ Ωıfl Ωıfl◊Ì flՉΠ·ÎB›Î_. ‹fi‹Î_ ÷˘ ◊›_, ±Î ±ı … fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. fiÌfl΋ÎÁÌ »ı, …ı‹fiı CÎfl ·ı‰_ Ë÷_ I›Îflı ·Î¬˘ wÏ’›ÎfiÌ ‹ÿÿ “±_Ï÷‹ı” ¿flı·Ì... CÎflfi˘ ⁄‘˘ Á΋Îfi ‹Î◊ı ∂¤Î flËÌ ’V÷¿fi_ fi΋— ’„WÀ‹Î√˝-Á_÷¿Ï‰±˘ ±fiı Á_√Ì÷ g¿‹÷— w. 125 ·ıϬ¿Î— fiıËÎ ±Î«Î›˝ ’˛¿Î¿— fl«fiÎ ÁÎÏËI› √˘Ã‰‰Î‹Î_ ÁËΛ ¿fl÷˘ Ë÷˘. fiÌfl΋ÎÁÌfiÌ »˘¿flÌfiÎ_ ·BÔfi‹Î_ ’HÎ ⁄‘Ì ÿ˘ÕÎÿ˘ÕÌ ÷ıHÎı ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î…ı ÷ı … ‹ÎÁÌ ’˛¿ÎÂfi, 413-∞, ‰Á_÷‰ÎÕÌ, ¿Î·⁄Îÿı‰Ì fl˘Õ, ‹_⁄¥ 400 002. á ¿ı‰_ ⁄˘·ı »ı? F›Îflı ÁÎflÎ Ïÿ‰Á˘ Ë÷Î I›Îflı ’λ\_ ‰‚Ìfiı Ωı‰ÎfiÌ ÷VÿÌ ’HÎ “±_Ï÷‹ı” fiˢ÷Ì ·Ì‘Ì. ‘_‘΋Î_ …flÎ ÷¿·ÌŒ˘ Âw ◊÷Î_ ⁄‘ÎfiÌ fi…fl ⁄ÿ·Î¥ √¥. @›Îflı¿ ÷‹ÎflÎ_ ¤ÎB› fi⁄‚Î_ ˢ›... I›Îflı ⁄‘_ ¬flÎ⁄ … ◊Λ. ⁄ÌΩ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı Á_√Ì÷fiÌ ±Áfl ’˛I›ı¿ Á∞‰ ’fl ◊÷Ì Ë˘› »ı. ±ıfiÎ ‘_‘ÎfiÌ Âw±Î÷ ¿fl‰Îfi_ fiyÌ ¿›*, ’HÎ ÷ı‹Î_› ¬˘À … ¬Î‘Ì... ’IÔfiÌ ÷flŒ◊Ì ÷◊Î ’Ïfl‰Îfl ÷flŒ◊Ì μ’ıZÎÎ ◊‰Î ·Î√Ì. √Ì ’Õı·Î ±_Ï÷‹fiı ‹ÎfiÏÁ¿ flÌ÷ı ¿˘¥fi˘ ÁË¿Îfl fi ‹Y›˘. ‹fi‹Î_ ◊›_, ·˘¿˘ ’HÎ ¿ı‰Î »ı. ÁŒ‚ ◊α˘ I›Îflı ÁÎ◊ı ±fiı¿ ÿά·Î±˘ »ı. T≤Z΢fiı ’ÎHÎÌ ’Î÷Ì ‰¬÷ı ¿ı √Λ˘fiı ÿ˘Ë÷Ì ¤Î_ ÿ˘Õı ±fiı ÏfiWŒ‚ Ω±˘ ÷˘ ÷ı … ⁄‘Î ’λ‚◊Ì ’J◊fl˘ ‹Îflı.... ±Î‹ ω«Îfl÷Ì Ë÷Ì... I›Î_ ÷˘......,,,, ‰ı‚Î Á_√Ì÷fiÎ μ’›˘√◊Ì √Λ ‰‘ ÿÒ‘ ±Î’÷Ì …HÎÎ¥ »ı ±fiı ’V÷¿fi_ fi΋— ∞‰÷flfiÎ fl_√˘ g¿‹÷— w. 125 ·ıϬ¿Î— fiıËÎ ±Î«Î›˝ ’˛¿Î¿— fl«fiÎ ÁÎÏËI› ’˛¿ÎÂfi 413-∞, ‰Á_÷‰ÎÕÌ, ¿Î·⁄Îÿı‰Ì fl˘Õ, ‹_⁄¥ 400 002. á

’„WÀ‹Î√˝ - Á_÷¿Ï‰±˘ ±fiı Á_√Ì÷

¿˘

T≤Z΢fiÌ T≤Ï© ÁÎflÌ ÿı¬Î¥ »ı.

·ı¬¿ ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î≥Õ Ï‹ÏÕ›ÎfiÎ O›fl˘ «ÌŒ »ı.

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

8

July 14, 2017 à …\·Î¥ 14, 2017

F›˘Ï÷Ê ‹ıÊ (±.·.≥.)

±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiı ±ı¿oÿflı flÎË÷ …HÎÎÂı. ±ÎÏ◊˝¿ ’˛ffi˘‹Î_ ÁÎfi¿>‚÷Î ‰‘‰Î ’΋Âı. Á_÷Îfi˘fiÌ ¿Î‚∞ ·ıΩı. Ï‹·fi ‹·Î¿Î÷, ’˛‰ÎÁ, ’›˝Àfi Â@› ⁄fiÂı. B≤Ë∞‰fi‹Î_ ÂÎ_Ï÷ …‚‰ÎÂı. ‹ÎfiÏÁ¿ g«÷Î-μ’ÎÏ‘±˘ ‰√ıflı ÿÒfl ◊÷Î_ ‹ÎfiÏÁ¿ ÂÎ_Ï÷ ‰‘Âı. fi˘¿flÌ-T›‰ÁΛfiÌ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ ÁÎfi¿>‚÷Î flËıÂı. ÷Î. 14, 15, 16 V‰Îfi¿Î‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 17, 18 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 19, 20 ±«Îfi¿ ‘fi·Î¤ ◊Λ.

T≤ʤ (⁄.‰.μ.) ±Î ÁM÷ÎË‹Î_ Á√Î_-Á_⁄_‘̱˘ ωÂı ±Â¤ Á‹Î«Îfl ÁÎ_¤‚‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ωÂıÊ …HÎΛ »ı. ÁÎ◊ı-ÁÎ◊ı fiÎHÎο̛ μ’ÎÏ‘ ±fiı ‹Ò_{‰HÎ ‰‘Ì …‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiα˘ ’HÎ ¬flÌ …. ÷ı◊Ì Á‹∞ ω«ÎflÌfiı ÏfiHν› ·ı‰Î ÏË÷¿ÎflÌ …HÎΛ »ı. ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ±Îfl˘B›fiÌ ¿Î‚∞ ’HÎ ·ı‰Ì, ±HΑÎflÌ ⁄Ì‹ÎflÌfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ’HÎ ¬flÌ. ÷Î. 14, 15, 16 ±Â¤ Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 17, 18 ‹Ò_{‰HÎ ‰‘ı. ÷Î. 19, 20 ±Îfl˘B›fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì.

Ï‹◊fi (¿.».CÎ.) ‰‘Îflı ’Õ÷Î fi¿ÎflÎI‹¿ ω«Îfl˘ ±Î’fiÌ ‹ÎfiÏÁ¿ ÂÎ_Ï÷‹Î_ ±‰fl˘‘ ∂¤˘ ¿flÌ Â¿ı ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı Á_›‹ ÷◊Î Á‹…ÿÎflÌ’Ò‰˝¿ ¿Î‹ ·ı‰_ ÏË÷Î‰Ë √HÎΛ »ı. ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_ √_¤Ìfl ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰Î_ CÎÊ˝H΢ ∂¤Î_ fi ◊Λ ÷ı ‹ÎÀı ±Î‰U›¿ ÷¿ıÿÎflÌ flά‰Ì ’ÕÂı. Á_÷Îfi˘fiÌ Á‹V›Î±˘ Á÷Ήı ÷ı‹ …HÎΛ »ı. ±Îfl˘B› Ω‚‰‰_. ÷Î. 14, 15, 16 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚_. ÷Î. 17, 18 Á_›‹◊Ì ‰÷˝‰_. ÷Î. 19, 20 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ.

¿¿Û (Õ.Ë.) ±Î ÁM÷ÎË ÿflÏ‹›Îfi ±ı¿oÿflı ±Î’fiı flÎË÷ …ı‰_ …HÎÎÂı. Ï‹·fi, ‹·Î¿Î÷ Â@› ±fiı ÁŒ‚ ⁄fiÂı. ‹¿Îfi ¬flÌÿ-‰ı«ÎHÎ ‹ÎÀı Á‹› ÁÎfi¿Ò‚ …HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ÏË÷ÂhÎ±˘◊Ì ÁΫ‰‰_ ’ÕÂı. ›Â’˛Ï÷WÃ΋Î_ ±Ï¤T≤Ï© ◊Λ ÷ı‰Î Á_Ωı√˘fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ’HÎ ¬flÌ …. ‰ÎËfi◊Ì Á_¤Î‚‰_. Á_÷Îfi˘fiÎ ¤HÎ÷fl ωÂı ◊˘Õ<_ K›Îfi flά‰_ ÏË÷Î‰Ë »ı. ÷Î. 14, 15, 16 flÎË÷¤›Î˝ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 17, 18 ±ÎÏ◊˝¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ ÁΫ‰‰_. ÷Î. 19, 20 ‰ÎËfi◊Ì ÁΫ‰‰_.

÷·Î (fl.÷.) ±Î ÁM÷ÎË‹Î_ fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√ı˝ ¬ÎÁ Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. ⁄ÿ·Ì ◊‰ÎfiÌ ±◊‰Î …‰Î⁄ÿÎflÌ ‰‘‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ’HÎ ¬flÌ …. B≤Ë∞‰fi‹Î_ ’HÎ fiÎfiÎ-fiÎfiÎ ’˛ffi˘ μ√˛ V‰w’ ‘ÎflHÎ fi ¿flı ÷ıfiÌ ¿Î‚∞ flάΩı. ÷ı ÁÎ◊ı ‰ı’Îfl fl˘…√Îfl‹Î_ ÂÎ_Ï÷fiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ◊Âı …. ÷Î. 14, 15, 16 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î›˝ ¿fl‰_. ÷Î. 17, 18 ÁËfiÂÌ·÷Î flά‰Ì ÏË÷Î‰Ë »ı. ÷Î. 19, 20 ±«Îfi¿ ‘fi·Î¤ ◊Λ ÷ı‰Î Ïÿ‰Á˘.

gÁË (‹.À.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±ÎÏ◊˝¿ º„WÀ±ı ˉı ÁÎfi¿>‚÷Î …HÎÎÂı. ±Î‰¿‹Î_ T≤Ï© ◊Λ, ·Î¤ ‹‚ı ±À‰Î›ı·Î_ fiÎHÎÎ_ »^ÀÎ ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ’HÎ ¬flÌ …. Á_÷Îfi˘ ±_√ı ±HΑÎflÌ ¿˘¥ Ï«_÷Î ∂¤Ì ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ’HÎ flËı·Ì »ı. …‹Ìfi-‹¿Îfifiı ·√÷Î ’˛ffi˘‹Î_ ’HÎ Ë∞ Á_¤Î‚‰_ ’ÕÂı. ÏË÷ÂhÎ±˘◊Ì ÁΉ‘Îfi flËı‰_ Á·Îˤflı·_ √HÎΛ. ÷Î. 14, 15, 16 ·Î¤¿Îfl¿ Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 17, 18 Ï«_÷Î…fi¿ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 19, 20 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚‰_.

T≤Ïç¿ (fi.›.) ωÂıÊ ¿Î›˝⁄˘…fiÎ ¿ÎflHÎı ÿ˘ÕÎÿ˘ÕÌ ÁÎ◊ı ‹ÎfiÏÁ¿ g«÷Î flËı‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ … ±ÎÏ◊˝¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ ωÂıÊ ÁΉ‘ÎfiÌ flά‰Ì …wflÌ …HÎΛ »ı. ¬«˝fi_ ’˛‹ÎHÎ ‰‘‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. Á_÷Îfi˘fiÎ ’˛ffi˘ ’HÎ ±Î’fiÌ ‹Ò_{‰H΋Î_ ‰‘Îfl˘ ¿flı ÷ı‹ »ı. ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_ ±HÎ⁄fiΉ ⁄fiÌ Â¿ı ÷ı‰Î ›˘√˘ ‰÷ν› »ı. ÷Î. 14, 15, 16 ‹ÎfiÏÁ¿ g«÷Î flËıÂı. ÷Î. 17, 18 ÿflı¿ flÌ÷ı ¿Î‚∞ flά‰Ì. ÷Î. 19, 20 ±ı¿oÿflı flÎË÷ …HÎÎÂı.

¿L›Î (’.Ã.HÎ.) fi˘¿flÌ-T›‰ÁΛfiÌ ⁄Î⁄÷˘ ‹ÎÀı Á‹› ÁÎfi¿Ò‚ …HÎΛ »ı. ±Î ZÎıh΋Î_ ±À‰Î›ı·Î_ ¿Î›˘˝ ÏÁ© ◊÷Î_ ωÂıÊ ±Îfi_ÿfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ◊Âı. B≤Ë∞‰fi‹Î_ Â¤ ÂÎ_Ï÷ …‚‰ÎÂı. ±ÎÏ◊˝¿ ±Î›˘…fi˘‹Î_ ÿÌCνº„WÀ◊Ì Ï‰«ÎflÌ ’√·Î_ ¤fl‰Î_, ÏfiHν›˘ ·ı‰Î ÏË÷¿ÎflÌ ⁄fiÌ flËıÂı. ¿ıÀ·Î¿ ‘_‘ο̛ ’˛ffi˘fiÎ μ¿ı· ‹‚‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ … ÷Î. 14, 15, 16 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 17, 18 Â¤ Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 19, 20 ‘_‘ο̛ ·Î¤ ◊Λ ÷ı‰Î Ïÿ‰Á˘.

‘fi (¤.‘.Œ.œ.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î‰¿‹Î_ ÏfiÏç÷ ¬«˝ ‰‘Îfl˘ ◊÷Î_ ÏflÏ©-ÏÁÏ© ‰‘‰Î ’΋Âı. ¤˙Ï÷¿ ÁΑfi˘fiÌ ¬flÌÿÌ ’HÎ Â@› ⁄fiÌ Â¿ı ÷ı‹ »ı. ›Â-’˛Ï÷WÃ΋Î_ ±Ï¤T≤Ï© Â@› …HÎΛ »ı. ¿˘ÀÛ-¿«ıflÌfiı ·√÷Î_ ¿Î›˘˝ ˢ› ÷˘ ÷ı‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. Á_÷Îfi˘fiÎ ’˛ffiı ‹Ò_{‰HÎ ∂¤Ì ◊Λ, F›Îflı B≤Ë∞‰fifi_ ‰Î÷ΉflHÎ ÂÎ_Ï÷ÿΛ¿ fỉÕı ÷ı‰Î ›˘√˘ ‰÷ν¥ flèÎÎ »ı. ÷Î. 14, 15, 16 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 17, 18 ·Î¤ ◊Λ ÷ı‰Î Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 19, 20 Á_÷Îfi˘fiÎ ’˛ffi˘ ∂¤Î ◊Λ.

‹¿fl (¬.….) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiÌ ÂÎ_Ï÷ ‰‘‰Î ’΋Âı. ±ÎÏ◊˝¿ º„WÀ±ı ’HÎ ·Î¤¿Îfl¿ fl«fiÎ ◊¥ ¿ı ÷ı‹ »ı. ‹ÎfiÏÁ¿ Á¬ ‹‚÷Î_ ±Î’fi˘ ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ ‰‘‰Î ’΋Âı. ›Â-¿ÌÏ÷˝-’˛Ï÷WÃ΋Î_ T≤Ï© ◊Âı. ±_√÷ ±Îfl˘B› …‚‰ÎÂı. B≤Ë∞‰fi‹Î_ ’˛ÁLfi÷Î flËıÂı. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁ, ’›˝Àfi, ›ÎhÎÎfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiı ÷ı‹ …HÎΛ »ı. ÷Î. 14, 15, 16 ·Î¤ÿΛ¿ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 17, 18 ›Â’˛Ï÷„WÃÎ ‹‚ı ÷ı‰Î ›˘√˘ ÁΩ˝Âı. ÷Î. 19, 20 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ.

¿_¤ (√.Â.Á.Ê.) ±Î ÁM÷ÎË‹Î_ ±Î’ Ëfl˘-Œfl˘, ’fl_÷ ‹fifiı ±Îfi_ÿ …ı‰_ …HÎÎÂı fiÏË. ±ı¿ ÷flŒ ±Î‰¿fi_ ’˛‹ÎHÎ ‰‘‰Î ’΋Âı, Á΋ı ¬«˝fiÎ Á_Ωı√˘ ’HÎ ∂¤Î ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ flËı·Ì »ı. Ï‹h΢ ¿ı VfiıËÌ…fi˘ ÁÎ◊ı ‹÷¤ıÿ, √ıflÁ‹… ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ flËı·Ì »ı. ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_ ’HÎ CÎÊ˝HÎ-∂¤_ ◊Λ ÷ıfiÌ ÷¿ıÿÎflÌ flά¢. ÷Î. 14, 15, 16 Ï«_÷Î…fi¿ Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 17, 18 ¬«Î˝‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 19, 20 Á_›‹◊Ì ‰÷˝‰_.

‹Ìfi (ÿ.«.{.◊.) fiÎfiÌ-‹˘ÀÌ ‹ÁÎŒflÌfi_ ±Î›˘…fi Â@› …HÎΛ »ı. VfiıËÌ…fi˘, Â¤g«÷¿˘, Ï‹h΢, VfiıË̱˘ ÁÎ◊ı “‰Ì¿±ıLÕ”‹Î_ ÁÎ◊-±Îfi_ÿ ‹ÎHÎÌ Â¿Î›. ¿˘ÀÛ¿«ıflÌfiÎ ’˛ffi˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ‹ÎÀı Ë∞ Á‹› ÁÎfi¿Ò‚ …HÎÎ÷˘ fi◊Ì. B≤Ë∞‰fi‹Î_, ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_ μ’„V◊÷ ±ÂÎ_Ï÷, ωÁ_‰ÎÏÿ÷Î ÿÒfl ◊÷Î_ flÎË÷fiÌ ·Î√HÎÌ ±fi¤‰Â˘. Á_÷Îfi˘fiÎ ’˛ffiı Â¤ Á‹Î«Îfl ‹‚ı. ’˛‰ÎÁ À΂‰˘. ÷Î. 14, 15, 16 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 17, 18 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 19, 20 flÎË÷‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ.

(÷Î. 14 …\·Î¥◊Ì ÷Î. 20 …\·Î¥, 2017) ±Ïfi· ¿ı. ¤| 11/±ı, “ÂÎ_÷οÎfl”, ŒÎS√fi Á˘ÁΛÀÌ, Ωı‘’fl «Îfl flV÷Î, ÁıÀı·Î≥À fl˘Õ, ±‹ÿΉÎÿ. ‹˘⁄Î≥·— 98981 94542 ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

Á’˛ÏÁ© ±_⁄Î∞ F›˘Ï÷Ê 151% Á«˘À μ’Λ 151% √ıfl_ÀÌ◊Ì ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ¿Î‹ ¿flfiÎfl

Õ⁄· √˘SÕ ‹ıÕÎÏ·VÀ 45 ‰Ê˝◊Ì All Gujarat, all India & U.K., USA, CANADA Famous. Ph. +91-079-64504310 ωÿı‹Î_ ⁄ıÃÎ ·˘¿˘fiÎ ±‘ÒflÎ ‹¿Î›ı·Î ¿Î‹ √ıfl_ÀÌ◊Ì ¬ÎÁ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. …L‹ÎZÎfl, ’˛ı‹Ì‰ÂÌ¿flHÎ, ¤Ò÷’˛ı÷, O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ıϷωzÎ, ¿Î‰÷flÔ_, Ï⁄{fiıÂ, √˛Ìfi ¿ÎÕÛ, ˢÀı· ‹˘Àı·, ‹¿Îfi, ’Ï÷’IÔfiÌ‹Î_ ±HÎ⁄fiΉ, √MÔ÷ÂhÎfiÎÂ, ‹Òë˘À, B≤Ë@·ıÂ. ±‹ÎflÎ ¿flı·Î ¿Î›˝fiÌ ·Î≥ŒÀÎ≥‹ √ıfl_ÀÌ flËıÂı. ‹Îw ¿flı· ¿Î›˝ ±÷ÒÀ flËıÂı.

÷Î_hÎÌ¿ ±_⁄ı μ’ÎÁ¿ ÂÎjÎÌ Ï‰ø‹¤Î¥ ΩıÂÌ

ωÿı‹Î_ flËı÷Î ËΩfl˘ ¤Î¥±˘ ±fiı ⁄Ëıfi˘, fiı÷Î-±Ï¤fiı÷Î, μz˘√’Ï÷±˘, ÏŒS‹ ±fiı ÀÌ‰Ì VÀÎfl, flÎ…¿ÎflHÎ̱˘, ·Î¬˘ ·˘¿˘±ı √flÔ∞fiÌ Ï‰zÎfi˘ ¿Î›˝fi˘ ·Î¤ ·Ì‘ı· »ı.

+91-9824338664

Your one call can change your life its my challenge. Nothing is impossible but everything is possible

Email: ambajijyotish1@gmail.com F/201, flIfiF›˘÷ ¿˘Q’·ıZÎ, ÏfiHν›fi√fl, fi‰Î ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ. Ï’I≤¿Ú’Î

Regd. 16432

±˘‹ ÁÎ√fl F›˘Ï÷Ê Á«˘À ¤Ï‰W› ±fiı ‹Î√˝ÿ½fi - ±‹Îflı I›Î_◊Ì ÏfiflΠfiËŸ ◊Ή ±ı … ‹ÎflÌ ÏÁÏ©

World Famous UAE Return

à Â_ ÷‹Îfl˘ ’˛ı‹Ì ÷‹fiı Ignor ¿flı ±fiı ÷‹ÎflÌ Fillings Á‹…÷Î fi◊Ì?

ËΩfl˘ ·˘¿˘fiÎ ∞‰fi ’_◊‹Î_ ¬Â̱˘ ·Î‰fiÎfl,

à Â_ ÷‹fiı ÿÌ¿flÌ/ÿÌ¿flÎfiÎ ·BÔfi ωÊı g«÷Î ◊Λ »ı? fi ¿Ëı‰Î› fi ÂËı‰Î› ±ı‰Ì ¬Îfi√Ì Á‹V›Î±˘fi_ à Â_ ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ±ÂÎ_Ï÷, ’ˆÁÎ À¿÷Î fi◊Ì? Œı à Â_ ÷‹ı O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ı·Ì‰V÷ ±fiı ¿Î‰÷flÎ◊Ì ’flıÂÎfi »˘? ‹ı·Ì ’˛˘O·ı‹, Ï⁄{fiıÁ ’˛˘O·ı‹, »\ÀλıÕÎ, ·BÔfi‹Î_ ω·_⁄, à Â_ ÷‹Îflı ‘_‘΋Î_ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı, ‘Îflı·_ ¿Î›˝ ◊÷_ fi◊Ì? B≤Ë @·ıÂ, Á_÷Îfi ’˛Î„MÔ÷, T›Áfi ‹„@÷, ω{΋Î_ ω·_⁄, √MÔ÷ à Â_ ÷‹ı Á˙÷fi/ÂhÎ◊Ì hÎÎÁÌ √›Î »˘? ⁄Ì‹ÎflÌ, ÁÎÁ-‰Ëfi˘ hÎÎÁ ¿ÎflHÎ ÁÏË÷ Ïfi¿Î· (‰Î÷ √MÔ÷) 101 % ¿Î‹fiÌ √ıflLÀÌ ‰‘ ΩHοÎflÌ ‹ÎÀı Œ˘fi ¶ÎflÎ Á_’¿Û ¿fl˘ ¿ÃÌfi◊Ì ¿ÃÌfi Á‹V›Îfi˘ A to Z Á‹Î‘Îfi

±ıÀ·ı √…flÎ÷Ì A›Î÷fi΋ ·ı¬¿˘◊Ì ±˘’÷˘ Ák‰ÂÌ· ±fiı Á_V¿ÎflÌ ‰Î«fi◊΂

72 ¿·Î¿‹Î_ ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹à «˘ÀfiÎ V’ı.

‘Îflı·Ì T›„@÷fi_ Ï‹·fi ’˛ı‹-÷ÒÀı·Î Á_⁄_‘ ΩıՉΠ±‹ÎflÔ_ ¿flı·_ ¿˘¥ ÷˘ÕÌ fiΠ¿ı, ‹ÎflÌ ’Ëı·Î ¿Î‹ ¿flÌ ⁄÷Ήı ÷˘ ‹˘Ó ‹ÎB›_ ≥fi΋ NRI ‹ÎÀı ω{Î ’˛Î„M÷, ωÿı›˘√ ±fiı ωÿı‹Î_ ¿˘¥’HÎ ’˛˘O·ı‹fi_ ÏfiflοflHÎ Œ˘fi◊Ì

±‹ÿΉÎÿfiÎ ±fi¤‰Ì, ¿Î‹wË ÿıÂfiÌ 108 ÏÁÏ© ’˛ÎMÔ÷ √œ ωzÎfiÎ ‹ËÎfi ΩHοÎfl www.omsagarastrologers.com

ÁM÷¿ ÁM÷fl_√Ì

M: +91-9712423531 M: +91-9737691545

ÿflı¿ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ ⁄Ì-22 ω ÀΉfl, ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

…\·Î¥ 14, 2017 à July 14, 2017 (’˛¿flHΗ 36) S·¤ Ãyflfiı ±Î‹Î_ Á_Õ˘‰‰Îfi˘ Á‰Î· … ’ıÿÎ ◊÷˘ fiˢ÷˘. ±ı ±Î ±⁄‘ ¿ÎÏÛΉÎÕÌ √΋ÏÕ›HÎ ’˛˙œÎfiı ¬⁄fl fiˢ÷Ì. ±ıfiı ‹fi ±ı‹ Ë÷_ ¿ı ±Á·‹Î_ ‹Î‹·Î‹Î_ Á_Õ˘‰Î›˘ »ı ÷˘ ¿Î›ÿ΋Î_ ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ±Îfiı Áη‰Ì ÿıÂı, ±ı‹ ◊Âı ÷˘ ±ıfiÎ fiı ±ıfiÎ_ »˘¿flÎ_fiÎ fl˘À·Î ±¤ÕÎ¥ …Âı ±Î ’Îfl¿Î ’flÿı‹Î_. ±ıHÎı ±ıfiı √˛Ìfi¿ÎÕÛ ±ÎM›_ Ë÷_ ±ıfiÌ Á΋ı ±ı ±ÎÀ·˘ Àı¿˘ ’΋÷Ì Ë÷Ì. ±ı T›‰V◊΋Î_ ¿_¥ {˘· fi ’ÕÌ Ω› ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±ı ¿fl√fl÷Ì Ë÷Ì. ±ı‹HÎı “ÃÌ¿ »ı.” ¿ËÌfiı Œ˘fi ‹Ò¿Ì ÿÌ‘˘. fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ “¿˘flÀ‹Î_ ±Î’HÎÎ◊Ì ≥‰ÕÌ ≥fi˘ ≥ ¿Î√fl fi ‹¿Î›?” ‹_…\⁄Ëıfiı ’Ò»˚›_— “±ı‹Î_◊Ì ÷˘ ±Î ˢflÌ Áfl√Ì »ı.” ±ı «ÎflÔfiÎ ’˛ı‹’hÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl÷Î_ Ë÷Î_. ±ıfiı ¿˘ÀÛ‹Î_ fl…^ ¿›Î Àı⁄· ’fl, ¿ı‰Ì flÌ÷ı, ÂıfiÎ ’flΉΠ÷flÌ¿ı fl…^ ¿fl‰˘? ÕÎ≥‰˘Á˝ ·ı‰Î Á_…› ±fl∞ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı‹Î_ ±ı ¿Î‹ ±Î‰ı, ΩıÕÎH΋Î_ fiÏË. Á‹Î‘ÎfifiÌ Âfl÷˘◊Ì F›Îflı ±fi¿˘LÀıVÀıÕ ÕÎ≥‰˘Á˝ ◊‰ÎfiΠˢ› I›Îflı ±ı‰_ ‘Î⁄_ ±ı ¿Î√Ï‚›Î_ ’fl ’ՉΠÿı‰Î› ’HÎ fiÏË. »ıS·˘ ω«Îfl ±ı ±ÎT›˘ - ¿˘ÀÛ‹Î_ ¿˘¥ Á_Ωı√˘‹Î_ ±ı ¿Î√‚ ‘Îfl˘ ¿ı fl…^ ◊Λ, ’HÎ ’»Ì? …\·Ì-fl˘Ï⁄fi F›Îflı ‹˘ÀÎ_ ◊¥fiı ±ı ŒÎ¥· ŒoŒ˘Áı I›Îflı ±ı‹Î_◊Ì ±ı ·˘¿˘fiı Â_ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı? ‹Î Á‹ÎHÎÌ √΂ … ¿ı ⁄Ì…\_ ¿_¥? ±Î √΂ ¬Î‘Î ’»Ì ±ı‹fiÎ ∞‰fi‹Î_ ÂÌ ÂÌ ∂◊·’Î◊·˘, ¿¥ ¿¥ ‹ÎfiÏÁ¿ ›_hÎHÎα˘, ¿ı‰Î ¿ı‰Î ’˛I›ÎCÎÎ÷˘ ’ıÿÎ ◊Λ? …ı‹fi_ ⁄΂’HÎ Ï«flÎ¥ √›_, ±ı‹fiÌ …\‰ÎfiÌ ’HÎ Ï«flÎ¥ Ω›. ¿S’fiÎ ¿fl÷Î_ ’HÎ ±ı‹fiÌ ±Î_¬˘ Ωıfl◊Ì ‹Ÿ«Î¥ √¥. ààà Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ‰Ìflı ‰Î_¿ÎHÎÌ ÷flŒ◊Ì ¿˘¥ ’hÎ ±Î‰‰ÎfiÌ ¿ı «ÎflÔ ’fl ¿˘¥ ÁÎ«Ì Ï¬΋HÎfiÎ ⁄ı ÂOÿ ±Î‰‰ÎfiÌ ±ÎÂÎ ZÎÌHÎ ◊÷Ì …÷Ì Ë÷Ì. ’hÎ @›Îflfi˘› ‹‚Ì √›˘ ˢ›, μ’fl «Îfl Ïÿ‰Á ’HÎ ◊¥ √›Î ˢ›, ‹Îfi ‹Ò¿Ìfiı »ı‰Àı ±ı‹HÎı ⁄ı ‰Îfl ≥„L՛Π±ıfiÌ ÁÎ◊ı Œ˘fi ’fl ‰Î÷ ¿fl‰Îfi˘ ’HÎ ÏfiWŒ‚ ’˛›IÔfi ¿flÌ Ωı›˘. ‰Ìflı ‰Î_¿ÎHÎÌfiÎ CÎflfiÌ ’fl_’flÎ ±ı‹Î_ ⁄flÎ⁄fl …‚‰Î¥ flËÌ Ë÷Ì. Œ˘fifiÌ ’Î_«-ÁÎ÷ gfl√ Ω› ’»Ì Œ˘fi μ’ÎÕ‰Îfi˘. ±Î ÷flŒ◊Ì ÂÎ_Ï÷¤Î¥fi˘ ±‰Î… ¿ı Á_…›fi˘ ±‰Î… Á_¤‚Λ ¿ı ÷fl÷ … ÏflÁ̉fl fiÌ«ı ‹Ò¿Ì ÿı‰Îfi_. ±ı ’»Ì ⁄Ì∞ ‰Îfl ÕΛ· ¿fl˘ ÷˘ “Ï⁄{Ì À˘fi” … ±Î‰ı. ±ıÀfia Ëı‹ıLƒ Áı÷Î ’ÎÁı …¥fiı ÕÎ≥‰˘Á˝fiÎ ÕˇÎNÀfiÌ Âfl÷˘fi˘ ±ıfi˘ CÎÕı·˘ ‹Át˘ Ωı¥ …‰Îfi˘ Á‹› fi∞¿ ±Î‰÷˘ …÷˘ Ë÷˘. Âfl÷˘ fiyÌ ◊¥ … √¥ Ë÷Ì. ·BÔfi ◊›Î_ ÷ı ‰¬÷fiÌ Á_…›fiÌ Ï‹·¿÷˘ ±fiı ⁄ıL¿ ⁄ı·ıLÁ ⁄Îÿ ·BÔfi ’»Ì …ı ¿_¥ …‹Î ◊›_ Ë÷_ ÷ı‹Î_◊Ì «ÎflÔfiı ±Õ‘˘±Õ‘ ÏËVÁ˘ ‹‚ı. ‹_…^fl. ±ı‹Î_◊Ì ±Îà ËΩfl Õ˘·flfiÌ fi‰Ì √ÎÕÌ …ı ±ıfiı ’˛¿ÎÂı flÎ≥Õ ±Î’‰ÎfiÌ fiÎ ¿ËÌ I›Îflı ÷Î⁄Õ÷˘⁄ ·¥ ±Î’Ì Ë÷Ì ÷ıfiÌ fl¿‹ ⁄Îÿ ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ I›Îflı «ÎflÔ±ı ±ı‹Î_ √S·Î_÷S·Î_ ¿›Î*. ±ı fl¿‹ Ë_ ’λ‚◊Ì ±Î’Ì ÿ¥Â. ÃÌ¿ »ı. ¿⁄Ò·-‹_…^fl ÁËÌ. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì fiÎfiÌ fiÎfiÌ ‰Î÷˘ ‹_…^fl ±fiı »ı‰Àı ⁄΂¿˘ @›ÎflfiÎ_› ±ËŸ ±Î‰‰Î ÷·’Î’Õ, ⁄΂¿˘fiı «ÎflÔ ’λÎ_ Á˘Ó’Ì ±Î’‰ÎfiÌ Ë÷Ì. ±Î ±Î¬Ì ·BÔfiˢfiÎfl÷fiÎ ±‰ÂıÊ˘‹Î_◊Ì ±Î ±ı¿ ’˛Î„MÔ÷ ◊‰ÎfiÌ Ë÷Ì, …ı ⁄Ë Á¬¿fl ÷˘ fiˢ÷Ì …— ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı T›‰V◊΋Î_ ’HÎ ⁄΂¿˘fiı ‹Î-⁄Î’fiÌ ±¬_Õ ΩıÕÌfi_ Á¬ ÷˘ fiˢ÷_ … ‹‚‰Îfi_, ’HÎ ¿‹Áı ¿‹ ±ı‹fiı ’ı·Ì ⁄ı⁄ÌÁÌÀflfiı I›Î_ fl˘… ¤˘√‰‰Ì ’Õ÷Ì ›_hÎHÎÎfi˘ ÷˘ ±ı◊Ì ±_÷ ±Î‰Ì …‰Îfi˘ Ë÷˘ ±fiı ±ı‹fiı ‹‚÷Î ‰Î÷ΉflH΋Î_◊Ì {ıflÌ ’˛ÿÒÊHÎ ’HÎ ÿÒfl ◊¥ …‰Îfi_ Ë÷_. ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiÎ ‹fi‹Î_ ŒflÌ ¤Ò÷‰Î‚Ì ‰Î÷ ÷Î∞ ◊¥ ±Î‰Ì. ÃÌ¿ »ı. √_ÿ¿Ì ÷˘ ÁÎŒ ◊¥ ¿ı ±ı‹ fiˢ÷Ì, ÷˘ ±˘»Î‹Î_ ±˘»\_ ⁄΂¿˘fiı ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ÿÒfl ·¥ …¥ ¿‰ÎfiÎ_ Ë÷Î_. ±Î ¬_ÏÕ÷, ¿˘fl ÷ÒÀı·_, ’ZÎÎCÎÎ÷‰Î‚_ Á¬ ±ı‹HÎı ‹_…^fl flÎA›_ Ë÷_, ’HÎ I›Î_ ÷˘ ‰¿Ì·fiı I›Î_ …‰ÎfiÌ ±Î√·Ì flÎ÷ı … Á_…› ‘Ò_‰Î_’Ò‰Î_ ◊÷˘ CÎıfl ±ÎT›˘. ±Î‰Ìfiı ±ıHÎı ¿ÎflfiÌ «Î‰Ì ÏÀ’˘› ’fl ’»ÎÕÌ ±fiı ’»Ì Á˘ŒÎfiÌ ’Ìà ’fl ‹Î◊_ ±ı¿ ÷flŒ œÎ‚Ì ÿÌ‘_. “Â_ ◊›_, ¤Î¥?” ±ı‹HÎı ’Ò»˚›_— “¿ı‹ ±Î‹ ¿flı »ı? ŒflÌ ¿o¥ {CÎÕ˘?” ÁÎ_¤‚fiÎflfiÌ ±Îfl’Îfl ∂÷flÌ Ω› ±ı‰˘ …⁄fl˘ ÏfiÁÎÁ˘ ±ıHÎı

(±Ï√›Îfl‹Î_ ’ÎfiÎfi_ ±fiÁ_‘Îfi) flÎ…¿<‹Îflı ¿èÎ_, “‹ËÎflÎ…, ±ı¿ ω…ı÷αı ’flÎÏ…÷ ’˛I›ı ±ÎÀ·˘ ωfi› ÿά‰‰˘ …wflÌ fi◊Ì.” Á‹˛ÎÀ ¿Ëı, “flÎ…¿<‹Îfl, ‹ÎflÔ_ ∞‰fi’Ïfl‰÷˝fi ◊¥ «Ò@›_ »ı. ‹Îfl˘ flÎË ⁄ÿ·Î¥ «Ò@›˘ »ı. ‹ıÓ ¿flı·Î_ C΢fl ’Î’˘‹Î_◊Ì ‹„@÷ {_¬_ »\_. flÎ…¿<‹Îfl, ÷‹ı ¿ı‰Î ÷ı…V‰Ì »˘! ÷‹ÎflÔ_ ËÎV› ¿ı‰_ ‹˘Ë¿ »ı! ·Î‰˘ ÷‹Îfl˘ ËÎ◊.” flÎ…¿<‹Îfl ¿Ëı, “‹ËÎflÎ…, ±Î’fiı ¬flı¬fl ±Î’fiÎ ¿ÚI› ‹ÎÀı ’V÷Ή˘ ◊›˘ ˢ› ±fiı ‹Îfl˘ ËÎ◊ ‹Î√÷Πˢ ÷˘ ±Î’fiı ÷ıfiÌ g¿‹÷ ’HÎ «Ò¿‰‰Ì ’Âı.” Á‹˛ÎÀ ¿Ëı, “‹Î√˘. flÎ…¿<‹Îfl! ‹√‘fiÎ gÁËÎÁfi◊Ì Ë_ ±ı g¿‹÷ «Ò¿‰Ì ±Î’ÌÂ.” flÎ…¿<‹Îfl ¿Ëı, “⁄Á, ±Î ËÎ◊fiÌ g¿‹÷ ‹ÎhÎ

9

fi‰·¿◊Î

’W’ÿÎË fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ fiÎA›˘. ±Î_¬‹Î_ ±Î‰÷Î_ ±Î_Áfiı fl˘‚Ì fiά‰Î ±ıHÎı ’˘’«Î_ ’fl ±Î_√‚̱˘ ÿÎ⁄Ì ÿÌ‘Ì. ⁄˘S›˘— “ÁÎS·Ì...” ±ı ⁄˘S›˘ fiı ’»Ì ±ıHÎı Ë˘Ã ⁄ÌÕÌ ÿÌ‘Î. ‹_…\⁄Ëıfiı ±fiı ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±ı¿⁄ÌΩfiÌ Á΋ı Ωı›_. “VÁηÌ...” ◊˘ÕÌ ‰Îflı ±ı ⁄˘S›˘— “ˉı »˘¿flÎ_ ±Î’‰ÎfiÌ fiÎ ¿Ëı »ı?” ±ı ZÎHÎı ΩHÎı ¿ı ‰Ì…‚Ì ’ÕÌ. ⁄‘Î_ … ·Î¿Õ<_ ◊¥ √›Î_. ‹_…\⁄ËıfifiÌ ±Î_¬˘‹Î_◊Ì ÷˘ ±_√ÎflÎ ‰flÁ‰Î … ⁄Î¿Ì flèÎÎ. ‹ÎhÎ ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ±ı¿ ZÎHÎfiÌ ÷Q‹fl ’»Ì …flÎ V‰V◊ ◊›Î. ±ı‹HÎı ’Ò»˚›_— “÷_ V‰V◊ ◊Î ¤Î¥ ±fiı ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿fl.” “Â_ ¿flÔ_?” Á_…›fi˘ V‰fl ÷flÕÎ¥ √›˘. ⁄‘_ … ËÎflÌfiı ±ÎT›˘ ˢ› ±ı‹ ±ıHÎı Ï’÷Î Á΋ı ’HÎ CÎÕ̤fl ‰Õ«¿<_ ¿flÌ ·Ì‘_— “Â_ ¿flÔ_? ˉı ⁄Î¿Ì Â_ flèÎ_ »ı ¿Ëı‰Î …ı‰_?” ’»Ì ±ıfiı … Á‹Ω›_ ¿ı Ï’÷Î Á΋ı √VÁ˘ T›@÷ ¿fl‰Î◊Ì Â_? Ω÷ ’fl fl˘Ê μ÷Îfl‰Î◊Ì›ı Â_? ±ı◊Ì ¿o¥ ËÎfl ∞÷‹Î_ fi◊Ì ’·ÀÎ¥ …‰ÎfiÌ. ±ıHÎı ËÎ◊◊Ì ±Î_¬˘fiÎ ¬ÒHÎÎ ·Ò»˚›Î, ’»Ì ¿èÎ_— “±Î…ı Ë_ ±ıfiÌ ’ÎÁı ⁄ıÃ˘ Ë÷˘. ⁄‘_ … ŒÎ≥fi· ◊¥ √›_ Ë÷_, ⁄‘_ …. fl˘Ï⁄fi ±fiı …\·Ì ’HÎ ‹ÎflÌ ÁÎ◊ı √ı·√Q‹÷ ¿fl÷Î_ Ë÷Î_. Ë_ ±ı ⁄LÔfiıfiı ±Î’HÎı ÷ı‹fiÌ fl‹¿ÕÎ_fiÌ ⁄ı√˘ ¤flÌfiı ’Î»Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ËŸ ·¥ ±Î‰ÌÂ_ ÷ıfiÌ ‰Î÷ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ËÁΉ÷˘ Ë÷˘ I›Î_ … ≥„LÕ›Î◊Ì Œ˘fi ±ÎT›˘.” ±ı ±À¿Ì √›˘. “¿˘fi˘?” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ’Ò»˚›_— “¿˘fi˘ Œ˘fi ±ÎT›˘?” “±ı Ëfl΋¬˘fl ·˘¿˘fi˘...” Á_…›ı fi΋ fi ·Ì‘_. ±Î√‚ ¿èÎ_— “‹˘Ëfifi√fl◊Ì...” “±˘Ë...” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ’Ò»˚›_— “¢ Œ˘fi ±ÎT›˘?” “Á΋ı ±ı Â_ ⁄˘S›˘ ËÂı ±ı ÷˘ Â_ Á_¤‚Λ ’HÎ...” ±ı ⁄˘S›Î— “◊˘Õ˘ ◊˘Õ˘ ±‰Î… Œ˘fifiÌ ⁄ËÎfl ±Î‰÷˘ Ë÷˘ fiı ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ «ÎflÔfiÎ Á‰Î·…‰Î⁄ ’fl◊Ì Á‹F›˘.” “Â_?” “±ı‹HÎı «˘A¬Ì Á·ÎË … ±Î ⁄ı‰¿>Œfiı ±Î’Ì ¿ı »˘¿flÎ_fiı fi … Á˘Ó’ÌÂ. ±ı ±Î’Ì ÿ¥Â ÷˘ g…ÿ√Ì ∞‰Ì ¿¥ flÌ÷ı? ±ı ¿fl÷Î_ ÷˘ »˘¿flÎ_ ÷ÎflÌ ’ÎÁı … flά. «Î≥SÕ Á’˘ÀÛ ‹ÏËfiı ‹ÏËfiı ‹ı‚‰ fiı ‹˘… ¿fl. »˘¿flÎ_fiı Á˘Ó’‰ÎfiÌ ÷Îflı …wfl … ¿¥ »ı? fiı... fiı...” ⁄˘·÷Î_ ⁄˘·÷Î_ ±ıHÎı ∞¤ ’fl ◊˘Õ˘ ÷HÎΉ ±fi¤T›˘. ⁄˘S›˘— “±fiı ±Î ¿‹Ω÷ ‹ÎfiÌ √¥.” “‹ÎfiÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı √¥? ±ıHÎı ÿ·Ì· fi ¿flÌ ¿ı ±‹Îflı ÷˘ ˉı ⁄‘_ fiyÌ ◊¥ √›_ »ı! ±flı, ¿Î·ı ÷˘ ±ıÀfia ’ÎÁı …‰Îfi_ »ı.” “ÿ·Ì·?” Á_…›fiÌ ±Î_¬˘‹Î_ ·Î· ÿ˘flÎ eÀuΗ “ÿ·Ì·fiÌ ‰Î÷ … fi ¿fl¢. ±ı ÷˘ ∂·ÀÎfi_ ‹fiı Ϭ΋HÎ ±Î’‰Î ‹Î_ÕÌ ¿ı Ë_ »˘¿flÎ_fi˘ ÷_÷

gÁËÎÁfi …ıÀ·Ì …?” Á‹˛ÎÀ ¿Ëı, “±flı, Á‹˛ÎÀ ±Â˘¿fiÎ ’˛ÎHÎfiÌ «Ò¿‰Ì ±Î’_. ⁄˘·˘. Ë_ ±fiı ‹√‘fi_ Á΋˛ÎF› ⁄LÔfiı ÷‹Îflı «flHÎı ‘flÔ_ »\_. ·Î‰˘ ÷‹Îfl˘ ËÎ◊.” flÎ…¿<‹Îflı ËÎ◊ ·_⁄ÎT›˘. ±ı … ZÎHÎı ±Î«Î›˝ μ’√MÔ÷ı ⁄ı ±L› ‹ËÎfi¤Î‰˘ ÁÎ◊ı ’˛‰ı ¿›˘˝. Á‹˛ÎÀ fl˘¿Î¥ √›Î. ÷ı‹HÎı ±Î«Î›˝fiı ’˛HÎ΋ ¿›Î˝. flÎ…¿<‹Îfl ±Î«Î›˝fiı Ωı¥ ‹ËÎ’˛›ÎÁı ±ıÀ·_ ⁄˘·Ì Â@›Î, “lıWÃ̉fl.” μ’√MÔ÷ı ¿èÎ_, “‹ËÎflÎ…, ±Î’ F›Îflı ËÎ◊ ‹Î√Ì … «Ò@›Î »˘ I›Îflı ˉı ÷ıfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿fl˘. ±Î‰˘, ¿g·√ flÎ…¿<‹ÎflÌ.” Á‹˛ÎÀı ±Îç›˝◊Ì ’Ò»˚›_, “flÎ…¿<‹ÎflÌ?” “ËÎ, Á‹˛ÎÀ.” ±Î«Î›ı˝ ¿èÎ_— “±Î flÎ…¿<‹Îfl fi◊Ì.

‹Ò¿Ì ÿ™. Â_? ⁄˘·Ì ¿ı ‹ÎflÎ ŒÎ‘flfiÌ Á·ÎË ÁÎ«Ì »ı. ÷Îflı Ωı¥±ı ÷˘ ωÏ{ÀıÂfi flÎ≥À (»˘¿flÎ_±˘fiı ‹‚‰Î ±Î‰‰Îfi˘ Ë¿) ·ı…ı, ’HÎ »˘¿flÎ_fiı ÷˘ Ë_ fiÏË … Á˘Ó’_. Ω, ÷ÎflÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘ ¿˘ÀÛ‹Î_ ÏÕŒı˚Õ ¿fl…ı ±fiı »˘¿flÎ_ @·ı≥‹ ¿flÌ ·ı…ı. ’M’Î...” ±ıHÎı ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ÷flŒ Ωı¥fiı ±ı¿flÎfl ¿fl÷˘ ˢ› ±ı‰Î V‰flı ¿èÎ_— “±Î ‰¬÷ı ±ı‰Ì ÷˘ ¬Ì… «ÕÌ ¿ı ËÎ◊‹Î_ √fi ˢ› ÷˘ ±ı ÁηÌfiı Ë‹HÎÎ_ ÂÒÀ ¿flÌ ÿ™, ’HÎ...” ¿˘¥ ’HÎfiı ±ı‰_ ◊Λ. ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ¬ÿ Ë∞ ±ÎCÎÎ÷‹Î_◊Ì ’ÒflÎ ⁄ËÎfl fiˢ÷Î ±ÎT›Î »÷Î_ ±ı‹HÎı ω«Îfl ¿›˘˝, ¿˘¥fiı ’HÎ ±ı‰_ ◊Λ. ÁÌ‘Ì xÿ› ’fl …ı ¿˘¥ »flÌ {Ÿ¿ı ÷˘ ±Î’HÎfiı √fi μ’ÎÕ‰Îfi_ … ‹fi ◊Λ. ±ı‰_ ¿flÎ÷_ fi◊Ì ±fiı √fi ±ı ≥·Î… ’HÎ fi◊Ì. “’M’Δ Á_…› ⁄˘S›˘— “…\·Ì-fl˘Ï⁄fi ±ı ‰¬÷ı ÕCÎÎ¥fiı, ÕflÌfiı «ÎflÔ Á΋ı Ωı¥ flèÎÎ_ Ë÷Î_. ‹fiı ÿ›Î ±Î‰Ì √¥. ‹ıÓ ‹Îfl˘ ø˘‘ ‹ÎflÌ ±_ÿfl … μ÷ÎflÌ ÿÌ‘˘. ‹ÎflÎ ·‹HÎÎfiÌ fiÁ˘ e·Ì √¥, ΩHÎı ¿ı Ë‹HÎÎ_ … ŒÎÀÌ ’ÕÂı. ’HÎ Â_ ¿flÔ_?” “ÕËÎ’HÎfi_ ¿Î‹ ¿›*, Á_…›.” ±ı ⁄˘S›Î— “÷ı flÎ÷ı ÷ıÓ …ı ¤Ò· ¿flÌ Ë÷Ì ÷ı ±Î…ı fi ¿flÌ ±ı ÁÎflÔ ¿›*. »˘¿flÎ_fiÎ ÏË÷‹Î_ ÁÎflÔ_ ¿›*. “’M’Δ ±ı ⁄˘S›˘— “·Î√ı »ı ¿ı ˉı ¿˘ÀÛ‹Î_ ±Î’HÎı ÏÕŒıLÕ ¿fl‰_ … ’ÕÂı. ±ıfiı ’HÎ ⁄÷Î‰Ì ÿ¥±ı...” “¿fl˘ ÁÌ‘Ìÿ˘fl ±ı flÎ_Õfiı...” ‹_…\⁄Ëıfi ±ı¿ÿ‹ ÷’Ìfiı ⁄˘S›Î_. “¿˘¥ ¿Î›ÿ˘ ±ıfiı ÁÌ‘Ìÿ˘fl ¿flı ±ı‹ fi◊Ì, Á_…›.” ±ı ⁄˘S›Î— “±Î’HÎÌ ±Î √fl‹Ì, ±Î’H΢ ±Î Ï«I¿Îfl, ±Î’HÎÎ ±Î …¬‹fiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ ¿˘¥ … g¿‹÷ fi◊Ì. ÿÏfi›Î¤flfiÎ ¿Î›ÿα˘, ±fiı ±Î ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ÷˘ ¬ÎÁ ÿflı¿ jÎÌfiÌ Œı‰flfiÎ_ … »ı. ¿Ëı‰Î› … »ı ¿ı ·˘ ≥{ Œ˘fl ‰Ì‹ıfi. ±ıfiÌ ÿflı¿ fl…^±Î÷ ÁÎ«Ì √HÎÎÂı ±fiı ±Î’HÎÌ ¬˘ÀÌ. ±ı ’HÎ ⁄ÕÌ ’yÌ »ı. ±ı ¬ÿ V‰÷_hÎ flÌ÷ı ¿‹Î› »ı. ±ıfiı V‰÷_hÎ flËıHÎο »ı. »˘¿flÎ_ fiÎfiÎ_ »ı ±fiı ±ı Õˇ√ ¿ı ’˛˘„VÀÀuÂfi‹Î_ @›Î_› ÁÌ‘Ì flÌ÷ı...” ±ı ⁄˘S›Î— “ÁÌ‘Ì flÌ÷ı Á_Õ˘‰Î›ı·Î fi◊Ì. »˘¿flÎ_fiÌ ¿VÀÕÌ ¿˘ÀÛ ±ıfiı … ±Î’Âı. ÷fiı ⁄Ë ⁄Ë ÷˘ ωÏ{ÀıÂfi flÎ≥À˚Á ‹‚Âı. ÷_ ÏÕŒıLÕ ¿fl ¿ı ±fi¿˘LÀıVÀıÕ Ω›. ±Î◊Ì ‰‘Îflı ¿Â_ ÷fiı ‹‚‰Îfi_ fi◊Ì. »˘¿flÎ_ ±Î’‰ÎfiÌ ±ıHÎı ËÎ ’ÎÕÌ Ë÷Ì ±ı ±ıfiÌ ‹Ëıfl⁄ÎfiÌ Ë÷Ì. ±ı ‰¬÷ı ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ √‹ı ÷ı ËÂı ±ıfiÎ Â_ Â_ M·Îfi ËÂı? ±Î’HÎı ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ‰Ìflı ‰Î_¿ÎHÎÌfiÎ ±ı¿ Œ˘fiı ±ıfi_ ±Î¬_ ‰Î…\_ Œıfl‰Ì fiÎA›_. ±Î’HÎı ‰ÌflıÂfi_ ‰Î…\_ Œıfl‰Ì ¿÷Î fi◊Ì ±ı Ë¿Ì¿÷ »ı. ÷Îflı ±Î Âfl÷ ’HÎ ‹_…^fl flÎA›Î ÏÁ‰Î› ±Îfl˘ fi◊Ì.” ◊˘ÕÌ ‰Îfl ±ı ¬Î‹˘Â ◊¥ √›Î. ’»Ì ±ı‹fiÎ «ËıflÎ ’fl ’ÌÕÎ ’˛ÁflÌ √¥. ⁄˘S›Î— “÷ÎflÔ_ √˛Ìfi ¿ÎÕÛ ±ı ÷ÎflÌ g…ÿ√Ìfi˘ ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±Ï¤ÂÎ’ ⁄fiÌ √›˘ ±Î flÌ÷ı. ±ı fi ˢ÷ ÷˘ ÷fiı ¿˘¥ Ïfi—V‰Î◊˝, ’˛’_« ‰√flfiÌ ±fiı ’ωhÎ ¿L›Î ‹‚÷. ÷ÎflÎ √˛Ìfi ¿ÎÕı˝ ÷fiı ‹ÎHÎÁ‹Î_◊Ì ±ı¿ ’√Ï◊›_ ⁄fiÎ‰Ì ÿÌ‘˘. fiı ’√Ï◊›Î_ μ’fl ÷˘ CÎÁfl¿Î ’Õı … fiı?” ¿Â_ ⁄˘·‰Î …ı‰_ @›Î_ Ë÷_? ààà ±Î ‰Î÷fiı Ë∞ ’Òfl˘ ¿·Î¿ ’HÎ ◊›˘ fiÏË Ë˘› I›Î_ Œ˘fifiÌ CÎ_ÀÕÌ flHοÌ. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı … Œ˘fi μ’ÎÕu˘. ±ı‹fiı fi‰Î¥ ·Î√Ì. Á΋ı fl˘Ï⁄fi Ë÷˘ - ΩHÎı ¿ı ¿˘¥ ±ıfiı I›Î_ √·Ì’«Ì ¿flΉÌfiı ËÁÎ‰Ì flèÎ_ ˢ›, ±ı ⁄˘S›˘— “ËΛ ÿÎÿÎ...” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±◊˝ÁÒ«¿ flÌ÷ı Á_…› ÷flŒ Ωı›_. ⁄ÌΩ Œ˘fi ’fl …‰Î ÁÒ«fiÎ ±Î’Ì ¿èÎ_— “ËΛ fl˘Ï⁄fi ËÎμ ±Îfl ›?” ’λ‚◊Ì «ÎflÔ ±ıfiı ¿Â_¿ Ϭ‰ÎÕ÷Ì Ë˘› ÷ı‹ ‘Ì‹˘‘Ì‹˘ ±‰Î… ±ÎT›˘— “’Ò», ±Îfl › ŒÎ≥fi? ‹Ω‹Î_ »˘?” fl˘Ï⁄fiı {ÌHÎÎ ¿˘‹‚ ±‰Î…ı ÿ˘ËflÎT›_— “‹Q‹Ì ≥{ ±ı„V¿_√...” ±«Îfi¿ Á΋ı »ıÕı «ÎflÔ±ı ¿ÿΫ „V’¿fl ’fl ËÎ◊ ‹Ò¿Ì ÿÌ‘˘. ◊˘ÕÌ ‰Îflı fl˘Ï⁄fiı Á‘Îfl˘ ¿›˘˝— “÷‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷ ¿ı‹ »ı? ±Î≥ ±ıV¿ ›.” “ÁÎflÌ »ı ⁄ıÀÎ.” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ⁄˘S›Î— “◊˘ÕÌ ‰Îfl ’Ëı·Î_ ÕıÕÌ I›Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘ fiı?” “ËÎ ÿÎÿÎ...” ±ı ⁄˘S›˘. V’WÀ … …HÎÎ¥ ±Î‰÷_ Ë÷_ ¿ı «ÎflÔ±ı ΩHÎÌ⁄Ò∞fiı Œ˘fi ¿flÎT›˘ Ë÷˘. ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ±ıÀ·_ ÷˘ Á‹∞ Â@›Î, ’HÎ fl˘Ï⁄fifiı ø˘Á ¿flÌfiı ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ ¿fl‰Î◊Ì Â_? «ÎflÔ ±ıfiÌ ’ÎÁı …ı ’œÎ‰÷Ì Ë˘› ±ı ÁÎ_¤Y›Î ÏÁ‰Î› »^À¿˘ fiˢ÷˘. ±ı‹HÎı ’Ò»˚›_— “ÕıÕÌ ΩıÕı ‹Ω ±Î‰Ì Ï⁄|È?” (ø‹Â—)á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

flÎ…¿<‹ÎflÌ Âˆ·⁄ηΠ»ı.” Á‹˛ÎÀ ¿Ëı, “÷˘, flÎ…¿<‹Îfl @›Î_ »ı?” ±Î«Î›ı˝ ’˘÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı ’‘Îflı·Î ‹ËÎfi¤Î‰˘fiı ⁄÷Î‰Ì ¿èÎ_, “±Î flÎ…¿<‹Îfl Ï…÷ıLƒÎÏÿI›. ±fiı ±Î »ı ¿g·√‹ËÎflÎ… ‹ËıLƒÎÏÿI›. ±Î‰˘, ⁄Lfiı Ïfi¿À ±Î‰˘.” ¿g·√flÎ…fiÎ_ «flH΢‹Î_ Á‹˛ÎÀ {Ò¿ı ÷ı ’Ëı·Î_ ¿g·√flÎ… ¤ıÀÌ ’ÕuÎ. ¿g·√flÎ…ı ¿èÎ_, “‹ËÎflÎ…, ±Î’ flÎ…¿<‹ÎflÌfi˘ ËÎ◊ ‹Î√Ì … «Ò¿›Î »˘, »÷Î_ ‹ÎflÎ ËÎ◊ı ±ı ËÎ◊ √˛ËHÎ ¿fl˘.” flÎ…¿<‹Îfl‹Î_◊Ì flÎ…¿<‹ÎflÌ ⁄fiı·Ì ˆ·⁄ηαı Âfl‹Î÷Î_-Âfl‹Î÷Î_ ’˘÷Îfi˘ ËÎ◊ ·_⁄ÎT›˘. Á‹˛ÎÀı ËÎ◊ √˛ËHÎ ¿›˘˝. ±ı … ‰¬÷ı ’˛Ï÷ËÎfḻı ±ı¿ ÁÎK‰Ì∞ ±fiı ⁄ı ±Ï÷Ï◊±˘fiÌ ‹·Î¿Î÷ ‹ÎÀı ±fiiÎÎ ‹Î√Ì. Á‹˛ÎÀı

≥ÂÎfl˘ ¿›˘˝. hÎHÎ ±Ï÷Ï◊±˘fiı Ωı¥fiı ¿g·√flÎ…fiÎ ±Îç›˝fiÌ ±‰Ï‘ ±Î‰Ì √¥. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_, “‹ËÎflÎHÎÌ? ·S·?” flÎ…‹Î÷Î ¿Ëı, “lÌWÃ̉fl? ˆ·⁄ηÎ?” ˆ·⁄ηΠÿ˘ÕÌfiı ‹Î÷Îfiı ¤ıÀÌ ’ÕÌ. ’Ïfl‰ÎflfiÎ_ ÷‹Î‹ ÁP›˘ ±ı¿⁄ÌΩfiı ±«Îfi¿ ±Î flÌ÷ı ‹‚Ìfiı ±Ï÷ ¬ ◊›Î_. ÷‹Î‹ı ⁄‘Î_fiÌ ’Ëı·ı◊Ì »ıS·ı Á‘Ì Ï‰√÷ ΩHÎÌ. ±Î ±Îfi_ÿfiÎ ±Ï÷flı¿‹Î_ ‹ÎhÎ ±ı¿ ‰Îfl ÁÎK‰Ì ¿<_ÿı ±Î«Î›˝ μ’√M÷ ÷flŒ Ωı›_. fi÷‹V÷¿ı ’˛HÎ΋ ¿›Î˝ ±fiı ±Î«Î›ı˝ “¿S›ÎHΔ ¿ËÌ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±ÎM›Î. (ø‹Â—)á ·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “«Î_ÿ˘ ∂B›˘ «˘¿‹Î_”◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10

fi‰Ï·¿Î

¤Î¥ ±ıLÕ ⁄Πω◊ √˘Õ @ GMAIL.COM

á flÎË· Â<@· …›fiÎ ‰Î‚ fiÎfiÌ ™‹flı ÁŒıÿ ◊¥ √›Î Ë÷Î, ‰Ê˘˝◊Ì Ëıfl-ÕÎ¥ ¿fl‰Îfi_ Âw ¿›* Ë÷_, ’HÎ 60 ‰ÊÛ ◊›Î_ I›Îflı ‰Î‚ ÕÎ¥ ¿flÌ ¿flÌfiı ¿_ÀÎ‚Ì √›˘ Ë÷˘. ’IfiÌ Á<Ω÷Îfiı ¿Ëı, ⁄Á ˉı ‹Îflı ‹ÎflÌ ™‹flfiı V‰Ì¿ÎflÌ ·ı‰Ì »ı. ÿfl ‹ÏËfiÎfiÌ ±Î ‹Î◊ο>À◊Ì ¿_À΂ı·˘ ω…› Á<Ω÷Îfiı Ë∞ Á‹Ω‰Ì ¿ı ÷ı‹ Ë÷˘, ’HÎ ¤Î¥ ±fiı ⁄Î ’ÎÁı ±ıfi<_ ¿_¥ «Î·÷<_ fiÏË. ω…› fiÎfi’HÎ◊Ì … ±ıfiÎ Ï’÷Îfiı ¤Î¥ ¿Ëı÷˘, ±fiı ‹Î÷Îfiı ⁄Ëıfi, ’HÎ ’»Ì ±‹ıÏfl¿Î ±ÎT›Î ’»Ì ω…›fiı I›Î_ ÿÌ¿fl˘ fl˘Ëfi …LQ›˘ ÷˘ ¤Îfl÷ Œ˘fi ¿flı I›Îflı fl˘Ëfiı ⁄Ëıfifiı ⁄Î ¿Ëı‰<_ Âw ¿›* Ë÷<_. I›Îfl◊Ì Ï‰…› ±fiı Á<Ω÷Î ‹ÎÀı ¤Î¥ ÷˘ ¤Î¥ … flèÎÎ, ’HÎ ⁄Ëıfifiı ⁄Î ¿Ëı‰Îfi<_ Âw ◊¥ √›<_ Ë÷<_. ω…›ı F›Îflı ¤Îfl÷ »˘Õu<_ I›Îflı ¤Î¥fiı ’«ÎÁ ‰ÊÛ ◊›Î_ Ë÷Î_. ¤Î¥ ±fiı ⁄Î ⁄Lfiı ¬>⁄ ¤HÎı·Î_, ÁÎÏËI›fiÎ_ ¢¬Ìfi, ω…› «Îfl ‰ÊÛfi˘ Ë÷˘ I›Îfl◊Ì ⁄Î ±ıfiı ‰Î÷ÎÛ±˘ ¿Ëı÷Î_, ¿ıÀ·Î_› μ¬ÎHÎÎ_ ’>»÷Î_. F›Îflı ω…› ÷˘ŒÎfi ¿flı ¿ı ‹Ω¿ ¿flı I›Îflı μ‹‚¿Î◊Ì ¬Õ¬ÕÎÀ ËÁ÷Î_. ¤Î¥ ’ÎÁı◊Ì Ï‰…› Œ˘À˘√˛ÎŒÌ Â̬÷˘, ¤Î¥ ÁÎÏËI›¿Îfl ’HÎ Ë÷Î. ±ı‹fiÎ ÁÎÏËI›fiΠ¢¬fiı ·Ì‘ı … CÎfl‹Î_ ÁÎÏËI›¿Îfl˘ ‹Ëı‹Îfi ◊¥fiı ±Î‰÷Î. ω…›fiı Á_V¿ÚÏ÷fi˘ ‰ÎflÁ˘ fiÎfi’HÎ◊Ì … ‹Î-⁄Î’ı ±ÎM›˘ Ë÷˘, ’HÎ ‰Ê˘˝ …÷Î_ ˉı ¤Î¥ ±fiı ⁄Î T≤© ◊¥ √›Î_ Ë÷Î_, ’HΠω…›fiı @›Îflı› ±ı‹fiÌ ™‹fl ‰‘÷Ì …HÎÎ¥ fiˢ÷Ì. ÿfl ⁄ÌΩ Ïÿ‰Áı Œ˘fi◊Ì ¤Îfl÷ flËı÷Î_ ¤Î¥, ⁄Î ÁÎ◊ı ω…›, Á<Ω÷Î ±fiı fl˘Ëfi ‰Î÷˘ ¿fl÷Î_. »ıS·Î_ ±Îà ‰ÊÛ◊Ì Ï‰…›ı ±ıfiÌ ±‹ıÏfl¿fi ¿_’fiÌfiÌ ÂάΠ¤Îfl÷‹Î_ ¬˘·Ì Ë÷Ì. ±Î◊Ì ±‰Îfl-fi‰Îfl ÷ı ¤Î¥-⁄Î ÁÎ◊ı flËÌ ±Î‰÷˘. ¤Î¥ ±fiı ⁄Î ’0 ‰ÊÛ‹Î_◊Ì 82 ±fiı 84 ‰ÊÛfiÎ_ @›Îflı ◊¥ √›Î_ ÷ıfiÌ Ï‰…›fiı ¿_¥ … ¬⁄fl ’ÕÌ fiˢ÷Ì. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ g…ÿ√Ì‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ fi‰Ì ‰Î÷ ⁄fiı ¿ı ω…›fiı ’Ëı·˘ ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı Œ˘fi ¿flÌfiı ¤Î¥ ±fiı ⁄Îfiı @›Îflı …HÎΉı, ±fiı ±Î‹ ¿fl‰Î◊Ì Ï‰…›fiı ’˘÷ÎfiÌ ‰‘÷Ì …÷Ì ™‹flfi˘ A›Î· ±Î‰÷˘ fiˢ÷˘. ±ı¿ ‰Îfl ω…› ¤Îfl÷‹Î_ ¤Î¥ ±fiı ⁄ÎfiÌ ÁÎ◊ı CÎıfl Ë÷˘ ±fiı ±«Îfi¿ ∂·ÀÌ ◊¥ ±fiı ÷Ή ±ÎT›˘, ÷˘ 75 ‰ÊÛfiÎ_ ⁄Πω…›fi<_ ‹Î◊<_ ÿÎ⁄Ì ±Î’‰Î ⁄ıÃÎ_. ⁄Î ⁄ÌΩ ¿flÂı, ÷‹ı Â<_ ¿Î‹ ±Î ™‹flı ËıflÎfi ◊Ή »˘? ω…›ı ¿èÎ_< Ë÷<_. ⁄ÌΩ ÷ÎflÌ ⁄Î »ı ¿ı Ë_? ⁄αı ËÁ÷Î_ ËÁ÷Î_ …‰Î⁄ ÿÌ‘˘ Ë÷˘. ±fiı ±Î‹ ⁄Î ±fiı ¤Î¥fiÎ ·Î_⁄Î ∞‰fifiÎ ¿ÎflHÎı ω…›fi<_ ⁄΂’HÎ ΩHÎı Á«‰Î¥ flèÎ<_ Ë÷<_. F›Îflı ω…›ı Ëıfl-ÕÎ¥ ¿fl‰Ì ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì I›Îflı ¤Î¥±ı ω…›fiÎ ŒıÁ-⁄<¿‹Î_ Œ˘ÀÎ Ωı›Î ÷˘ ÷fl÷ Œ˘fi ¿›˘˝. Ëıfl-ÕÎ¥ «Î·< ¿flÌ ÿı. ’»Ì ¿Ëı, ±Î‰Î ÁŒıÿ ‰Î‚‹Î_ ÷<_ ‹ÎflÎ ÿÌ¿flÎ …ı‰˘ fi◊Ì ·Î√÷˘, ’HÎ ¤Î¥, @›Î_ Á<‘Ì? ÷˘ ¤Î¥ ¿Ëı, ∞‰Ì±ı I›Î_ Á<‘Ì. Ë_ Ë∞ ÕΛ ¿fl_ … »\_ fiı! ‰Ê˘˝ ’Ëı·Î_ ω…› ¿˘·ı…‹Î_ ¤HÎ÷˘, I›Îflı Ω÷ Ω÷fiÌ V’‘ÎÛ±˘‹Î_ ¤Î√ ·ı÷˘. ¿˘¥‹Î_ ’˛◊‹ ≥fi΋ ‹‚ı ÷˘ ’˘VÀ ±˘ÏŒÁı ÿ˘ÕÌ …¥ ±˘»Î‹Î_ ±˘»Î ÂOÿ˘ ◊Λ ÷ı‰Ì flÌ÷ı ¤Î¥ ±fiı ⁄Îfiı ÷Îfl ¿flÌ ÿı÷˘ - ŒVÀÛ ’˛Î≥{ ≥fi ÏÕ⁄ıgÀ√, ¿˘·ı…fi<_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı ±fiı ω…›fiı ÁflÁ ’ÏflHÎ΋ ˢ› ÷˘ ⁄Î ’ı_ÕÎfiÎ_ ’ÕÌ¿Î_ ·¥ ’Õ˘Â̱˘fiı ±Î’‰Î …÷Î_. ±‹Îfl˘ ω…› ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ’˛◊‹ ±ÎT›˘ »ı! ±fiı ’»Ì ÷˘ ω…› ±Î‘ıÕ ™‹flfi˘ ◊›˘ ÷˘› ω…›fiı ±ı Àı‰ fi √¥ ¿ı ¿_¥ ’HÎ Á‹Î«Îfl ±ıfiÌ g…ÿ√Ì‹Î_ ⁄fiı ÷˘ ÷fl÷ ¤Î¥ ±fiı ⁄Îfiı Á‹Î«Îfl ±Î’Ì ÿı‰Î. F›Îflı ω…› ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ΩHÎÌ÷˘ μz˘√’Ï÷ ⁄fiÌ √›˘ ÷˘, ¿˘¥ ¿˘¥ ‰Îfl ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ_ »Î’Î_‹Î_ ±ıfiÌ ’fl ·ı¬˘ ±Î‰÷Î, ω…› ÷fl÷ … ±ıfiı V¿ıfi ¿flÌfiı ¤Î¥ ±fiı ⁄Îfiı ‹˘¿·Ì ÿı÷˘. ±ıfiÎ Ï‹hÎfiı ω…› ±ı¿ ‰Îfl ¿Ëı÷˘ Ë÷˘, ‹ÎflÌ ±ÎÀ·Ì ™‹fl ◊¥ »ı ÷˘› ¤Î¥ ±fiı ⁄ÎfiÌ ÂÎ⁄ÎÂÌ ·ı‰ÎfiÌ Àı‰ …÷Ì fi◊Ì. ±ı¿ ‰Îfl ±ıfl-≥„L՛ΠM·ıfi‹Î_ ¤Îfl÷◊Ì ’λ˘ ±Î‰÷˘ Ë÷˘ I›Îflı ω…›ı ±ıfl-ˢVÀıÁfiı ¿èÎ<_, @›Îflı› 747fiÌ ¿˘¿Ï’À ±_ÿfl◊Ì fi◊Ì Ωı¥, Ë_ ÷˘ ±ıfiÎ ’ÎÀ˚˝Á ⁄fiΉ<_ »\_. ÷˘ Â@› ˢ› ÷˘ ‹fiı ¿˘¿Ï’À‹Î_ ·¥ Ω‰...

July 14, 2017 à …\·Î¥ 14, 2017

(flı¬ÎÏ«hΗ ‘Ìfl… μ‹flÎÏHΛÎ)

ω

M·ıfi Àı¿-±˘Œ ◊›Îfiı ±Õ‘˘ ¿·Î¿ ◊›˘ I›Î_ ±ıflˢVÀıÁ ω…› ’ÎÁı ±Î‰Ì ±fiı ¿Ëı, Ï‹VÀfl ÿıÁÎ¥, ¿ıMÀfi ¤ÎÏÀ›Î ω· ÁÌ ›< ≥fi ‘ ¿ıÏ⁄fi. ω…›ı ¿ıMÀfi ¤ÎÏÀ›ÎfiÌ ⁄Î…\fiÌ «ıfl‹Î_ ⁄ıÁÌ ±ı¿ ¿·Î¿ Á<‘Ì 747fiÎ M·ıfifiÌ μÕÎfi ¿ıÏ⁄fi‹Î_◊Ì Ωı¥. CÎıfl ’ˢ_E›Î ±fiı Ë∞ ÷˘ Á΋Îfi ’HÎ ¬˘S›˘ fiˢ÷˘ I›Î_ ±ıHÎı ¤Îfl÷ Œ˘fi ΩıÕu˘ ¤Î¥, ÷‹ı fiÏË ‹Îfi˘, ‹ı_ ÁË-¿ıMÀfifiÌ «ıfl‹Î_ ⁄ıÁÌ ±ı¿ ¿·Î¿ Á<‘Ì 747fiÌ μÕÎfi‹Î_ ΩHÎı ¿ıMÀfifiı ‹ÿÿ ¿flÌ. 57 ‰ÊÛfiΠω…›fiÎ ±‰Î…‹Î_ 12 ‰ÊÛfiÎ ⁄΂¿ …ı‰Ì ÷I’fl÷Î Ë÷Ì. ω…› ’˘÷ÎfiÌ Œı@ÀflÌ‹Î_ ⁄‘Îfiı √˙fl‰◊Ì ¿Ëı÷˘, ‹ÎflÎ ŒÎ‘fl 75 ‰Êı˝ ¿˘QM›<Àfl ÂÌA›Î Ë÷Î ±fiı ±ı_ÂÌ ‰Êı˝ ŒıÁ-⁄<¿, ‰Î’flı »ı, ±fiı ∞-‹ı≥· ’fl ¥-‹ı≥· ‹ı‚‰ı »ı ±fiı ‹˘¿·ı »ı. ’»Ì ⁄ÎfiÌ ÷Ï⁄›÷ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ¿◊‚÷Ì …÷Ì Ë÷Ì. {ÎÕ΋Î_ ·˘ËÌ ’Õı ÷ı @›Îflı¿ ÷˘ ‹ÏËfiÎ Á<‘Ì ⁄_‘ fi ◊Λ. ω…› ±fiı Á<Ω÷Î ÿ˘ÕÌfiı ¤Îfl÷ ’Ë˘Ó«Ì √›Î, ’HÎ 82 ‰ÊÛfiÌ ™‹flı ⁄Î ±ı¿ Ïÿ‰Á ÿÏfi›Î »˘ÕÌfiı «Î·Ì √¥. ¤Î¥ ¤Î_√Ì ’ÕuÎ. ±ı‹fiÌ ÷Ï⁄›÷ 84 ‰Êı˝› ω…› ¿fl÷Î_ ÁÎflÌ Ë÷Ì, ’HÎ ⁄ÎfiÎ √›Îfi<_ ¿Îfl‹<_ ¿S’Î_÷ ‹ÏËfiα˘ Á<‘Ì ¿›<Û_. ω…›fiı fl˘… ‰Ëı·Ì Á‰Îflı Œ˘fi ¿flı ±fiı flÕı. ÷<_ @›Îflı ’λ˘ ¤Îfl÷ ±Î‰ı »ı? ±ı‹ ’>»˚›Î ¿flı. ±fiı » ‹ÏËfiÎ ’»Ì ‹˘ÕÌ flÎhÎı ¤Îfl÷◊Ì Œ˘fi ±ÎT›˘, ¤Î¥fiı ≥LŒı@Âfi ◊›<_ »ı, ¿˘‹Î‹Î_ «ÎS›Î √›Î »ı. ω…› ±fiı Á<Ω÷Î ⁄ÌΩ Ïÿ‰ÁfiÌ Œ˚·Î≥À‹Î_ ’ˢ_«Ì √›Î_, ’HÎ ¤Î¥±ı ±‹ÿΉÎÿfiÌ VÀÏ·*√ ˢ„V’À·‹Î_ ∞‰ »˘ÕÌ ÿÌ‘˘. ω…›fiÌ ÿÏfi›Î‹Î_ ±_‘Îfl_ ◊¥ √›<_. ˢ„V’À·fiÎ «˘√Îfi‹Î_ ±ı ±ıfiÎ Ï‹hÎ ÁÎ◊ı μÿÎÁ ±Î_¬ı ∂¤˘ Ë÷˘, ±fiı Ï‹hÎı ¿èÎ<_, ω…›, √¥ ¿Î· Á<‘Ì ÷<_ ›<‰Îfi Ë÷˘, ˉı ⁄Î ±fiı ¤Î¥fiÎ …‰Î◊Ì ÷<_ CÎflÕ˘ ◊¥ √›˘. ¤Îfl÷‹Î_ ‹ÚI›< ’»ÌfiÌ ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ω…›ı ±ı¿ …‰Î⁄ÿÎfl Ï⁄{fiıÁ‹ıfi …ı‹ ’÷ΉÌ. ’»Ì CÎflfiÎ ⁄‘Î fi˘¿fl«Î¿flfiı flΩ ÿ¥fiı CÎfl ⁄_‘ ¿flÌ Ï‰…› ±‹ıÏfl¿Î ’λ˘ ±ÎT›˘. ±ıfiı ÿfl ⁄ÌΩ Ïÿ‰Áı ‰Ëı·Ì Á‰Îflı Œ˘fi ±Î‰÷Î Ë÷Î ÷ı ⁄_‘ ◊¥ √›Î. ω…› fl˘… ÁÎ_…ı ’λ‚fiÌ Õı¿ ’fl ⁄ıÁÌfiı ±Î¿Î Á΋ı ÷Î¿Ì flËı÷˘. fl˘… flÕı. ˉı ·Î≥Œ‹Î_ ¿o¥ ⁄fiı ÷˘ ¿˘¥ ’ÎÁı d·Î‰Îfi<_ fi flèÎ<_ fiÏË, ω…›fiı ◊÷<_ Ë÷<_. Á<Ω÷Πω…›fiı ±‰Îflfi‰Îfl flÕ÷˘ Ωı¥ ¬>⁄ ±Îf‰ÎÁfi ±Î’÷Ì. ¿Ëı, ω…›, ÷<_ ±ÎÀ·˘ ˢÏ›Îfl »ı ±fiı ¿ı‹ Á‹…÷˘ fi◊Ì? ω…› ¿Ëı÷˘, ‹fiı ¤Î¥fiÎ ‹fi˘⁄‚‹Î_ ¬>⁄ ¤fl˘Á˘ Ë÷˘, ‹fiı Ë÷<_ ¿ı ¤√‰Îfi ΩıÕı fl¿{¿ ¿flÌfiı ’HÎ ¤Î¥ fl˘¿Î¥ √›Î ˢ÷. ’»Ì Á<Ω÷Î◊Ì ¬Îfi√Ì flάÌfiı ω…›ı ÁΛϿ›ÎÏÀˇVÀ ’ÎÁı …‰Îfi<_ Âw ¿›<*. ±ıHÎı ÁΛϿ›ÎÏÀˇVÀfiı ¿èÎ<_, fiÎfiÌ-‹˘ÀÌ ÁŒ‚÷α˘fiÌ Ï‰√÷ ¤Î¥fiı ±Î’‰Î‹Î_ ±Îfi_ÿ Ë÷˘. »Î’΋Î_ Œ˘ÀÎ ±Î‰ı ¿ı ¿˘¥ ±ı‰˘ÕÛ ‹‚ı ±ıfi˘ ±Îfi_ÿ ¿o¥ fiˢ÷˘, ’HÎ ÷ı ’»Ì ¤Î¥ ’Ìà ◊Î⁄Õı I›Îflı ◊÷<_ ¿ı ‹ı_ ¿o¥¿ ÁÎfl_ ¿Î‹ ¿›<Û_ »ı. ¤Î¥ ‰√fl ‹Îfl˘ ÁŒ‚÷Î ‹Î’‰Îfi˘

‹Î’ÿ_Õ …÷˘ flè΢ »ı. ÁΛϿ›ÎÏÀˇVÀ ¿Ëı, ‹ÎflÎ ±ÎÀ±ÎÀ·Î ’ıÂLÀ‹Î_ ÷‹ı ¿ÿΫ Á˙◊Ì ‰‘< ÷ı…V‰Ì »˘. ÷˘ ÷‹fiı ÷˘ g…ÿ√ÌfiÎ ¿ÎfiÒfi ¿˘¥±ı fi Á‹Ω‰‰ÎfiÎ fi ˢ›. …ı …LQ›<_ »ı ÷ıfi<_ ‹ÚI›< fiyÌ »ı ÷ı ÷‹fiı @›Î_ ¬⁄fl fi◊Ì? ÷ı Ïÿ‰Áı ÁÎ_…ı ω…› CÎıfl ±ÎT›˘ ±fiı ±ıfiı ◊›<_, ¤Î¥ ˢ÷ ÷˘ ÷fl÷ … Œ˘fi ¿flÌfiı ‹ı_ ¿èÎ<_ ˢ÷, ¤Î¥, L›< ›˘¿Ûfi˘ ⁄Ë ΩHÎÌ÷˘ ÁÎ≥Ï¿›ÎÏÀˇVÀ »ı, ’Î¿Û ±ı‰L›< ’fl ‹˘ÀÌ ’˛ı„@ÀÁ »ı, ¤·¤·Î ‘fl_‘fl˘ ±ıfiÎ ’ıÂLÀ ËÂı, ±fiı ¤Î¥, ÷˘› ±ıHÎı ¿èÎ<_, ‹ÎflÎ ±ÎÀ±ÎÀ·Î ’ıÂLÀ‹Î_ ÷‹ı ¿ÿΫ Á˙◊Ì ‰‘< ÷ı…V‰Ì »˘. ÷ı ÁÎ_…ı ω…›fiı ±ı¿ √Î_Õ˘ ω«Îfl ±ÎT›˘. ÂÎ ‹ÎÀı ∞-‹ı≥·‹Î_ ±ı¿ ±ı¿ÎμLÀ ¤Î¥ ±fiı ⁄ÎfiÎ fi΋fi_ fi ¬˘·Î‰Ì ÿ™. ¿˘¥fiı› ±Î‰Î √Î_Õ’HÎfiÌ ‰Î÷ fi ¿flΛ, ’HÎ ’»Ì F›Îflı ’HÎ ¤Î¥ ¿ı ⁄Îfiı ¿˘¥ ‰Î÷ ¿Ëı‰Îfi<_ ‹fi ◊Λ I›Îflı ±ı‹fiı ÷ı ±ı¿ÎμLÀ ’fl ¥-‹ı≥· ·¬Ìfiı ‹˘¿·Ì ÿ¥Â. Á<Ω÷Î ⁄ËÎfl √¥ Ë÷Ì. ω…›ı ∞-‹ı≥·fiÌ ÁÎ≥À ’fl …¥ L›<-±ı¿ÎμLÀfi<_ ’ı… ¬˘S›<_. ±ı¿ÎμLÀfi<_ fi΋ Â<_ flά‰<_? ω…› ω«Îfl÷˘ Ë÷˘, ’»Ì ±ıHÎı ‹fi‹Î_◊Ì ±ÎT›<_ ÷ı fi΋ ’Á_ÿ ¿›<Û_ ¿ı ¤Î¥ ±ıLÕ ⁄Πω◊ √˘Õ ±ıÀ ∞ ‹ı≥· Õ˘À ¿˘‹. ’ÎÁ‰ÕÛ Ï‰…›ı ËÎ◊ı ¿flÌfiı ⁄Ë ±CÎfl˘ ⁄fiÎT›˘ - ⁄Îfl ±_√˛ı∞ ±ZÎfl ±fiı ±Î_¿ÕÎ ¿˘¥ Á_ÿ¤˘˝ ‰√fl ∂¤Î ¿›ÎÛ - ω…›fiı ¬⁄fl Ë÷Ì ¿ı ±Î‰˘ ’ÎÁ‰ÕÛ ¤>·Ì Ω› ÷˘ ’˘÷ı ±ı ±ı¿ÎμLÀ @›Îflı› ¬˘·Ì fiÏË Â¿ı, ’HÎ ±ıfiı ◊›<_, Ë_ @›Î_ ¥-‹ı≥· ‰Î_«‰Î ±Î ±ı¿ÎμLÀ ¬˘·<_ »\_. Ë_ ÷˘ ¥-‹ı¥· ‹˘¿·‰Î ±Î ±ı¿ÎμLÀ ¬˘·<_ »\_. ÷˘› ω…›ı ±ı¿ÎμLÀfi<_ fi΋ ±fiı ’ÎÁ‰ÕÛ ±ı¿ «⁄fl¬Ì‹Î_ ·¬Ìfiı CÎıfl ¿˘QM›<Àfl ’ÎÁı ’Õı·Î Ï’˛LÀflfiı ÁËı… ¨«<_ ¿flÌfiı ’ı·Ì «⁄fl¬Ì fiÌ«ı Áfl¿Î‰Ì ÿÌ‘Ì. ⁄ÌΩ Ïÿ‰Áı ±ıfiÌ ±˘ÏŒÁı◊Ì Ï‰…›ı ¥-‹ı≥· ·¬Ì fiάÌ. ’>. ¤Î¥ ±fiı ⁄Î, ⁄Ë ‰¬÷◊Ì ÷‹fiı ¿o¥ Á‹Î«Îfl fi◊Ì ‹˘¿S›Î. ±‹ı ⁄‘Î_ ±˘¿ı »Ì±ı. ÷‹ÎflÌ ⁄Ë g«÷Î ◊Λ »ı. Ï·. ω…›fiÎ ’˛HÎ΋. ±fiı ±Î…\⁄Î…\ ¿˘¥ Ωı÷<_ fi◊Ì ±ı «¿ÎÁÌfiı ω…›ı ÁıLÕ ⁄Àfi ÿÎ⁄Ì ÿÌ‘<_. ’»ÌfiÎ Ïÿ‰Áı ω…›ı ¤Î¥fiı ·¬Ì ‹˘¿S›<_ ¿ı ’Î¿Û ±ı‰ıL›<‰Î‚Î ÁÎ≥Ï¿›ÎÏÀˇVÀ ‹fiı Á˙◊Ì ‰‘< ÷ı…V‰Ì ’ıÂLÀ ‹Îfiı »ı. ±ıfiÌ ¿_’fiÌfiı ±ı¿ ‹˘À˘ ’fl«ı{ ±˘ÕÛfl ±ÎT›˘, ◊˘ÕÎ Ïÿ‰Á ’»Ì ω…›ı ¥-‹ı≥· ·¬Ì - ¤Î¥, ±Î…ı ÷˘ 3 Ï‹Ï·›fi Õ˘·flfi˘ ±˘ÕÛfl ⁄<¿ ¿›˘˝ »ı. ±fiı ±Î‹ F›Îflı F›Îflı ω…›fiı ‹fi‹Î_ ±˘»Î’˘ ±Î‰÷˘ ¿ı ¤Î¥ ±fiı ⁄Îfiı Á‹Î«Îfl fi◊Ì ±Î’Ì Â¿÷˘ I›Îflı ÷ı ±Î‹ ¬Îfi√Ì‹Î_ ¥-‹ı≥· ‹˘¿S›Î ¿fl÷˘. ±ıHÎı Á<Ω÷Î ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı ÷˘ Â<_, ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ◊ıflÎÏ’VÀfiı ’HÎ ¿èÎ<_ fiˢ÷<_ ¿ı ÷ı ±Î‹ ‹ÚI›< ’΋ı·Î_ ‹Î-⁄Î’fiı ¥-‹ı≥· ‹˘¿·ı »ı. ’»ÌfiÎ ‹ÏËfiı ω…›fiı √‚Î ’fl ÁËı… √Î_à …ı‰<_ ÿı¬Î›<_, Õ˘@Àfl ¿Ëı, ◊Î≥fl˘≥Õ ¿ıLÁfl ˢ‰ÎfiÌ ’Î_« À¿Î Â@›÷Î »ı. ⁄Λ˘MÁÌ ¿flÎ‰Ì ·¥±ı ÷˘ ÁÎfl_. Á<Ω÷Î ±fiı ω…›fiÎ ‹fi‹Î_ √¤flÎÀ Ë÷˘, ’HÎ ⁄Λ˘MÁÌfi<_ Ïfl{SÀ fiı√ıÏÀ‰ ±ÎT›<_.

⁄ÌΩ … Ïÿ‰Áı ω…›ı ¥-‹ı≥· ·¬Ì - ¤Î¥ ±fiı ⁄Î, ±√ÎμfiÌ ¥-‹ı≥·◊Ì ÷‹fiı ‹ı_ ¬˘ÀÌ g«÷Î ¿flΉÌ, ’HÎ √¥ ¿Î·ı ÀıVÀ Ïfl{SÀ ±Î‰Ì √›<_, ⁄‘<_ fi˘‹Û· ±ÎT›<_ »ı. hÎHÎ ‹ÏËfiÎ ‰Ì÷Ì √›Î. ÷ı ÿflÏ‹›Îfi ω…›ı 3’ ¥-‹ı≥· ·¬Ì fiÎ¬Ì Ë÷Ì. @›Îflı¿ Á‹Î«Îfl ±Î’‰Î ÷˘ @›Îflı¿ ‹fifiÎ √Î_ÕÎ ±Î‰ı¢ ‰ËÎ‰Ì ÿı‰Î. ±ı¿ ‰Îfl ⁄Î ’fl ¥-‹ı≥· ‹˘¿·Ì Ë÷Ì, ¿ı ’>. ⁄Î, ÷‹ı »ıS·Î_ ¿ıÀ·Î_› ‰Ê˘˝◊Ì ÕΛÎÏ⁄ÀÌÁfiı ¿ÎflHÎı ÷‹ÎflÌ ‹fi’Á_ÿ ‰Îfi√̱˘ ¬Î÷Î_ fiˢ÷Î_, ’HΠˉı ÷˘ ¤√‰Îfifiı ¿ËıΩı ÷‹fiı fl˘… Á<¬ÕÌ ±fiı ’>flHÎ’˘‚Ì ¬‰ÕΉı. ±Î‰Ì ¥-‹ı≥· ·A›Î ’»Ì ±Î_¬‹Î_ ±Î_Á< ·>»÷Î_ ω…› ω«Îfl÷˘ ¿ı ¿˘¥ ⁄ÌΩfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ÷ı ±Î‰Ì ¥-‹ı≥· ·¬ı »ı ÷˘ ω…›fiı fiyÌ ’Î√· ‹Îfiı. ’»Ì ±ı¿ ‰Îfl ω…› »Î’΋Î_ ±Î‰ı·˘ ¿˘¥ ·ı¬ ∞-‹ı≥·fiÌ Áω˝Á ±_√ıfi˘ ‰Î_«÷˘ Ë÷˘, ÷˘ ±ı‹Î_ ‰Î_E›<_ ¿ı ∞-‹ı≥·fiÎ ±ı¿ÎμLÀ‹Î_ ÷‹Îflı ¥-‹ı≥· ±Î‰÷Ì Ë˘›, ’HÎ ±√fl ÷ı ±ı¿ÎμLÀfiÌ ¥-‹ı≥· @›Îflı› ¬Ò·ı … fiÏË ±fiı ÿflı¿ ¥-‹ı≥·fi<_ VÀıÀÁ fiÏË ‰_«Î›ı·Ì‹Î_◊Ì ‰_«Î›ı·Ì‹Î_ fi ⁄ÿ·Î› ÷˘ √Ò√·‰Î‚Î ÷‹Îfl_ ±ı¿ÎμLÀ ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’»Ì ¡Ì{ ¿flÌ ÿı÷Πˢ› »ı. ω…›fiı g«÷Î ⁄ıÃÌ. ±ıHÎı ÷˘ ±ı¿ÎμLÀ Âw ¿›˝_ ÷ı ’»Ì ¿˘¥ Ïÿ‰Á ÷ı ¬˘S›_ fiˢ÷_. ¥-‹ı≥· ÷˘ ¤ı√Ì ◊÷Ì …÷Ì ËÂı. ÷˘ ω…›fiı ◊›<_ …·ÿÌ ±ı¿ÎμLÀfi˘ ’ÎÁ‰ÕÛ ±Î’Ì ⁄‘Ì ¥-‹ı≥· ±ı¿ ‰Îfl ¬˘·Ì fiάı ÷˘ fi˘À flıÕ - fiÏË ‰_«Î›ı·Ì‹Î_◊Ì flıÕ - ‰_«Î›ı·Ìfi<_ VÀıÀÁ ◊¥ Ω› ÷˘ ±ı¿ÎμLÀ ¡Ì{ fi ◊¥ Ω›, ’HΠω…›fiı ‹˘œı ÷˘ ’ÎÁ‰ÕÛ …flÎ ’HÎ ›Îÿ fiˢ÷˘. ⁄ÌΩ Ïÿ‰Áı ±˘ÏŒÁ‹Î_ …÷Î_ ’Ëı·Î_ CÎflfiÎ ¿˘QM›<Àfl ⁄Î…\fiÎ Ï’˛LÀfl fiÌ«ı◊Ì ±ıHÎı ’ÎÁ‰ÕÛfiÌ ¿Î’·Ì ·¥ ϬVÁ΋Î_ ‹>¿Ì ÿÌ‘Ì. ’»Ì ±˘ÏŒÁı …¥ ∞-‹ı≥·fiÎ ±ı¿ÎμLÀ ’fl …¥ ÁÎ≥fi-≥fi‹Î_ ·A›<_, BhaiBawithGod@gmail.com ±fiı ϬVÁ΋Î_◊Ì ¿Î’·Ì‹Î_◊Ì Ωı¥fiı ·Î_⁄˘ ·Î_⁄˘ ±◊Û ‰√flfi˘ ’ÎÁ‰ÕÛ ÀÎ≥’ ¿›˘˝. VøÌfi ’fl ‹ıÁı… ÿıA›˘ ·˘gÕ√... ω…›fiı ¬⁄fl Ë÷Ì ¿ı ∞-‹ı≥·fi˘ ‹ıÁı… ±Î‰Âı ¿ı You have 35 unread e-mails, ’HÎ In-box‹Î_ Ωı›<_ ÷˘ Á_ÿı¢ Ë÷˘, you have zero unread mails. ω…›ı Ωı›<_ ¿ı ±ıHÎı ‹˘¿·ı·Ì ÿflı¿ e-mail Inbox‹Î_ Ë÷Ì, ’HÎ ÿflı¿ıÿflı¿ ’fl◊Ì ⁄˘SÕ ËÎ≥·Î≥À …÷<_ flèÎ<_ Ë÷<_ ±fiı ¤>¬flÎ fl_√fi<_ ËÎ≥·Î≥À Ë÷<_, …ı ±ı‰<_ ÿÂÎÛ‰ı ¿ı ¥‹ı≥· ‰_«Î¥ √¥ »ı. ω…›fiÎ xÿ›fiÎ ‘⁄¿ÎflÎ ±Ïfi›Ï‹÷ ◊¥ √›Î. ±Î ⁄‘Ì ¥-‹ı≥· ¿˘¥ ’HÎ Á_Ωı√˘‹Î_ ‰_«Î¥ √›ı·Ì ÷flÌ¿ı ∞-‹ı≥·‹Î_ ˢ¥ … fi ¿ı. ω…›ı ÷˘ ±ı¿ÎμLÀ ¬˘·ÎT›Î ÷ı ’»Ì hÎHÎ ‹ÏËfiı ±Î…ı ’Ëı·Ì ‰Îfl ÁÎ≥fi-≥fi ¿›<Û Ë÷<_. ¿ÿΫ Á<Ω÷αı CÎıfl ÁÎŒÁ>ŒÌ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı Ï’˛LÀfl μ’ÎÕu<_ ËÂı, ±Î ¿Î’·Ì Ωı¥ ËÂı ±fiı ¿<÷ÒË·‰Â ◊¥ ∞-‹ı≥· «ı¿ ¿flÌ ËÂı? ’HÎ ÷˘ ’»Ì ‹fiı ¿Ëı ÷˘ ¬flÌ fiı? ’HÎ ¿ÿΫ ±Î‰Ì ¥-‹ı≥· Ωı¥ Á<Ω÷Îfiı ±ı‹ ÷˘ fiÏË ◊›<_ ˢ› ¿ı ω…›fi<_ ‹√… »À¿Ì √›<_ ËÂı? Á<Ω÷Îfiı ’>»Ìfiı ¬Î÷flÌ ¿fl‰Ì ’ÕÂı. ω…› ¬>⁄ … ‹Ò_{Î¥ √›˘ Ë÷˘. ¿˘¥¿ ÷˘ ±Î ¥‹ı≥· …wfl ‰Î_«Ì flèÎ<_ »ı, ¿˘HÎ ËÂı ÷ı! ±fiı ±«Îfi¿ ω…›fiÌ ±Î_¬ ±Î_Á<◊Ì ∂¤flÎ¥ √¥. ±ı ‘Ì‹ı◊Ì ⁄˘S›˘, ¤Î¥, ÷‹Îfl_ ‹fi˘⁄‚ ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì ¿ı‰<_ ‹…⁄Ò÷ Ë÷<_, ‹Îflı Á<Ω÷Îfiı ¥-‹ı≥· ±_√ı ¿˘¥ Á‰Î· fi◊Ì ’>»‰Î, ±fiı ±ıHÎı ’ÎÁ‰ÕÛfiÌ ¿Î’·Ì ŒÎÕÌfiı Œı_¿Ì ÿÌ‘Ì, …ı◊Ì ¤Ï‰W›‹Î_ @›Îflı› ±Î ±ı¿ÎμLÀfiÌ ¥-‹ı≥·fi<_ VÀıÀÁ ±ı ¬<ÿ fi «¿ÎÁÌ Â¿ı. ±fiı ’»ÌfiÎ Ïÿ‰Áı ±ıHÎı ¥-‹ı≥· ·¬Ì, ¤Î¥ ±fiı ⁄Î, ÷‹ı ‹ÎflÌ ¥-‹ı≥· fl˘… ‰Î_«˘ »˘ ±ı ΩHÎÌ ‹fiı ¬>⁄ ±Îfi_ÿ ◊›˘ »ı, ±fiı Ë_ ÷‹fiı Ïfi›Ï‹÷ ‹ÎflÌ, Á<Ω÷Î ±fiı fl˘ËfifiÌ g…ÿ√Ì‹Î_ …ı ◊Λ ÷ı ·A›Î ¿flÌÂÏ·. ÷‹ÎflÎ ÿÌ¿flΠω…›fiÎ ’˛HÎ΋. á ·ı¬¿ ±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı μz˘√’Ï÷ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

…\·Î¥ 14, 2017 à July 14, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·_) ZÎfiı Ωı÷Î_ … ÏÂW›˘ “±Î«Î›˝ ‹˘√Ï·’hÎ Ï÷W›fi˘ …›” ¿Ëı÷Î_ ±Î‰Ì ’ˢÓE›Î. ⁄ı ÏÂW›˘±ı ±Î«Î›˝fiÎ ËÎ◊‹Î_◊Ì CÎΛ· ËflHÎfiı ·¥ ·Ì‘_ ±fiı ÷ıfiÌ ÁÎfl‰Îfl‹Î_ ·Î√Ì √›Î. ÁÎ◊ı Á‹˛ÎÀfiı Ωı¥ ÷ı‹fi_ ’HÎ ›◊Λ˘B› ÁL‹Îfi ¿›*. ÁI¿Îfl ¿›˘˝. ±Î«Î›˝ı V◊Îfi √˛ËHÎ ¿›*, Á‹˛ÎÀfiı ’HÎ ±ÎÁfi √˛ËHÎ ¿fl‰Î ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ Ï‰fi_÷Ì ¿flÌ, ’fl_÷ Á‹˛ÎÀ ∂¤˘ … flè΢. ÷ıHÎı ±Îç›˝◊Ì ¿èÎ_— “Â_ Ë_ ±Î«Î›˝ ‹˘√Ï·’hÎ Ï÷W›fiÎ_ ÿ½fi ¿flÌ flè΢ »\_.” ÏÂW›˘±ı ¿èÎ_— “ËÎ, Á‹˛ÎÀ.” Á˙’˛◊‹ ÷˘ Á‹˛ÎÀı ±Î«Î›˝fiÎ_ «flH΢‹Î_ ÿoÕ‰÷˚ ’˛HÎ΋ ¿›Î˝ ±fiı ’»Ì ⁄Lfiı ËÎ◊ ΩıÕÌ ¿èÎ_, “±Î«Î›˝, ±Î’ ‹ÎflÌ ‘ÚWÀ÷Î ±fiı ±Ï‰‰ı¿ ‹ÎÀı Z΋Π¿fl˘.” ±Î«Î›˝ı ¿èÎ_, “Á‹˛ÎÀ, ÷_ Â¤ ‹Î√ı˝ »ı. Â_ Ë∞ ’HÎ ÷_ ‹Îfiı »ı ¿ı CÎΛ· ËflHÎ ’fl ÷Îfl˘ ±Ï‘¿Îfl »ı? Á‹˛ÎÀı ¿èÎ_ “fiÎ, ‹Îfl˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. ÷ıfiÎ ’fl ±Î’fi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı.” ±Î«Î›˝ ¿Ëı— “¿˘¥fiÌ ËI›Î ±ı ’Î’ »ı ±fiı ¿˘¥fiı ⁄«Î‰‰Îfi_ ¿Î›˝ ’H›¿Î›˝ »ı. ±ı Â_ ÷_ Á‹∞ ¿ı »ı?” Á‹˛ÎÀ ¿Ëı— ËÎ ±Î«Î›˝, Ë_ ⁄flÎ⁄fl ±fi¤‰ ’fl◊Ì Á‹∞ ¿<_ »\_.” ±Î«Î›˝ı ‘Ìfl√_¤Ìfl ÿ—¬¤›Î˝ V‰flı ¿èÎ_— Á‹˛ÎÀ, ¿Ï·_√fiÎ ¤ÌÊHÎ ‹Îfi‰Á_ËÎfl‹Î_ ±ı¿ ·Î¬ ‹Îfi‰Ìfiı ‹˘÷fiı CÎÎÀ μ÷Îfl‰Îfi_ ¿Î›˝ ±fiı ÿ˘œ ·Î¬ ‹@÷ ‹Îfi‰Ì±˘fiı ⁄_ÿÌ ⁄fiΉ‰Îfi_ ¿Î›˝ ›˘B› »ı? μÏ«÷ »ı? ZÎQ› »ı?” Á‹˛ÎÀı ¿èÎ_— “fi◊Ì ±Î«Î›˝, fi◊Ì. ¿Ï·_√fi˘ ¤ÌÊHÎ ‹Îfi‰Á_ËÎfl ‹fiı «ıfi◊Ì Á҉Πfi◊Ì ÿı÷˘. ⁄_ÿ̉Îfi˘fiÌ ÁÎ_¿‚˘fi˘ ±‰Î… ‹ÎflÎ ±_÷flfiı ±Ï‰fl÷’HÎı ⁄ÎY›Î ¿flı »ı. Á΋˛ÎF›-ωV÷ÎflfiÌ C΢fl ·Î·Á΋Î_ ‹ıÓ C΢fl ’Î’ ¿›_˝ »ı. ±Î T›◊Î◊Ì Ë_ CÎHÎÎ Ïÿ‰Á◊Ì T›Ï◊÷ »\_.

Ϥ

- ‹ËıÂ ΩıÂÌ 4

5

8

6

9 13

14 18 19 22

23 24 26 29

30

31

32

33

34

35

36

22. 23. 25.

∂¤Ì «Î‰Ì

35. 36.

ÂOÿÁ_‘Îfifi˘ μ¿ı·

·_

÷

¤

Œ

±Î

flÌ

fl ‹

Œ

ÁÌ

· fl

Á

±

÷Î

ÿ

¥

μ

S·˘ Á LÕ

ÿ ‰

Ïfl

‹Î ‹ fl

flÌ

‹Î fl

÷

fl ⁄

flÎ

fi À

⁄Î

fl ‰

ÿ

ÿ ±

ÿÎ

‰Î ‹Î

¿<_

œ ¿Î ÷Î ’

‰ ÿ

20.

Á

19.

ÿÎ

17.

16.

22. ±Ï‘¿; ‰‘Îflı, ¬Í⁄; CÎbo (3) 24. ‹Bfi, ’flΛHÎ,fl‹Ì flËı·<o; ±Îfioÿ ‹Îfi÷<o; ·Ìfi, øÌÕÎ ¿fl÷< (4) 27. ’˛‰ı ¿flΉı·<o ˢ› ±ı‹, ±oÿfl √›ı·<o ¿ı ’ıÃı·<o, ±Î‰Ì ’ˢo«ı·<o, fi˘o‘ı·< (3) 29. ¿˘¥ ’HÎ ⁄Î⁄÷fiÌ ‹<tÎÁfl μÃΉı·Ì ÷¿flÎflfiÌ fl…ͱÎ÷, ‰Îÿω‰Îÿ (3) 30. ÿ‹fiÎ fl˘√fi˘ ±ı¿ ’˛¿Îfl, ±ı¿ Ω÷fi˘ rÎÁfi˘ fl˘√ (3) 31. ¿ıŒfiÌ ≠⁄‚ ±Áfl, √‰˝, ¤Îflı ¬‹ÎflÌ, ±Ï¤‹Îfi (2) 32. ‹˘ÀÎ ·Î_⁄Î ‰Î‚fiÌ fiÎfiÌ ’ÒHÎÌ, ‹˘÷Ì ‰√ıflıfiÌ Áıfl (2) 33. ±Îլ̷Ì, fiÕ÷fl, ωCfi, μ’ÎÏ‘, ‹Î◊οÍÀ, ·‹HÎÎ{Ÿ¿ (2)

12. 13.

±ı¿ Œ˘flÌ ‰ÎfiÌ (4) ’Λ‹Î·, fiWÀ, K‰V÷, fi¿Î‹_ (4) ±Îfl˘’Ì √fiı√Îflfiı ‰‘ ÷’ÎÁ ‹ÎÀı ¿ıÿ‹Î_ ’λ˘ ·Î‰˘ ±ı (3) ±Î¿ÎÂ, «ÎoÿflÕ<o, fiÎfi˘ ÷Îfl˘, ·Í√Õ΋Îo «˘Õ‰Î‹Îo ±Î‰÷˘ ¿Î«fi˘ fiÎfi΋Îo fiÎfi˘ ±flÌÁ˘, ÏÁ÷Îfl˘ (3) ‘ÎflΑ˘flHÎ, «Î·«·HÎ; ‰÷Ûc¿, flÌ÷Ïfl‰Î…; flÌ÷¤Î÷, flËıHÎÌ¿ËıHÎÌ, Ïfl‰Î… ≠‹ÎHÎı ‰÷˝‰_, ‰÷˝c¿ (5) fiËÎ÷Îo ’Ëı·Îo ÂflÌflı «˘’Õ‰Îfi<o Á<o√‘Ì ƒT› ’ÌÃÌ; μ’ÀHÎ (4) ⁄ÌΩfiÎ ⁄˘·◊Ì ‹fi‹Îo ◊÷Ì ±Ï’˛› ·Î√HÎÌ fl˘Ê; «Ìœ; ¬˘À<o ·Î√‰<o, fiά<ÂÌ; √<VÁ˘; ø˘‘; ¿˘’ (2)

¿Î

1. Á<oÿfl fi◊Ì ÷ı‰<o, ÕÎ⁄<o fi◊Ì ÷ı‰<o, …‹bo, Á΋ÎL› ·˘¿. …fi÷Î, ’˛Ω 2. ÁËı·<o, ÁÌ‘<o, ‹<U¿ı· fi ˢ› ÷ı‰<o, ¿’À ωfiÎfi<o, ÏfiW¿’ÀÌ, Ïfi¬Î·Á (3) 3. ÁflÁ‰◊Ì …flÎ fiÎfiÎ ÿÎHÎÎfi<o ‹Áη΋Îo ‰’flÎ÷<o ±ı¿ ¿Ïfl›Îbo, ±ı¿ Ω÷fiÎo ‹ÁηÎfiÎo ⁄Ì (2) 4. ‰flÿÎfi ÿıfiÎflo, ±ÎẨÎÛÿ ±Î’fiÎvo, ‰flÿÎfi ÿıfiÎfl; ¿Ú’΂< (3) 5. fiÎfiÌ ‘Ω, K‰…, ‰Î‰À˘, {oÕ˘ (3) 6. ’ËÎÕ˘, …o√·˘‹Îo μfi΂΋Îo ·Î√÷Ì ±Î√, ÿΉ, ÿΉÎÏBfi, Áo÷Î’ (2) 8. ÿı‰ÿı‰Ì ¿ı Áo÷ı ’˛ÁLfi ◊¥ ±ÎÂÎ ’ÍflÌ ’ÎՉΠ±Î’ı·<o ‰«fi, ±ÎẨÎÛÿ (4) 11. ‰flÁÎÿfiÌ {ÌHÎÌ »Î_À, ’Î’Õ …ı‰Ì

34.

·Ì

28

·

27

25

21.

30. 31. 33.

¬

21

20

27. 28.

‹Y›ÎfiÌ «ÌßÌ, V‰Ì¿Îfl (3) ‘y˘, ËÕÁı·˘, ±ÎoÀ˘, ‹˘… ‹ÎÀı Œfl‰Î …‰<o ±ı, Œıfl˘ (2) Áı‰¿, fi˘¿fl, ¬flÌÿ ¿flı·˘ «Î¿fl (2) ¨«Ì Ω÷fi<o ±ı¿ Á˘fi<o, Â<© Á˘fi<o, «˘A¬<o Á˘fi<o (3) √fl… ,’fl‰Î, ÿfl¿Îfl, ·Î·« (2) ¬ÎÁ ≠¿Îflfi_ ±ı¿ flıÂ‹Ì ¿Î’Õ (4) ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹˘ÏËfiÌ ·√ÎÕ‰Ì ÷ı , ‘o÷fl‹o÷fl, À<«¿˘, ΩÿÍ (3) ’HÎÛ, ’hÎ, ’Îfi, ’kÎÌ, ’ÎoÿÕ<o,e·fiÌ ’Îo¬ÕÌ, ÁˆL›, ·U¿fl (2) ±Î‹÷ı‹ Œfl‰Î …‰_, ‹Î√‰Î …÷Îo Ω«¿ fl˘… Áo¤Î‚Ήı »ı ÷ı ¿ËıHÎ (3) Áo›, ÁoÿıË, ±oÿı¢,‰Ëı‹, Âo¿Î (2)

17

18.

¿

16

15

26.

Â

12

16.

‹ÎHÎÁ, ±¤HÎ, ‹Í¬Û √‹Îfl (1) ÁÎfl_ ¿Î›˝ ¿fl‰Î ⁄ÿ· ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ ≠Â_ÁÎfi˘ μÿ˚√Îfl, ÏŒÿÎ ◊‰_, ¬Â, ÂÎ⁄ÎÂÌ (4) Ïø¿ıÀfiÌ fl‹÷‹Î_ ŒÀ¿Îflı·˘ ÿÕ˘ ‹ıÿÎfifiÌ Ëÿfiı ‰ÀÎ‰Ì …÷Î_ √HÎÎ÷Î «Îfl √HÎ, Ëÿ, ÁÌ‹Î (4) ¿’ÕÎ ’fl ‰ı·⁄<|Î ¤Î÷ ÿ˘flÎ◊Ì ‰Vh΋Îo μÃΉ‰Ì ±ı, √Ío◊‰<o, fl΋fi˘ ¤Î¥ ÿ<W›o÷fi˘ ’<hÎ (3) ⁄Lfiı ËÎ◊ ¿˘HÎÌ Á<‘Ì ‰Î‚Ì Ë◊ı‚Ì ’լ΋Îo ÿ⁄Λ ±ı‰Ì ÏV◊Ï÷ (3) Â΂Î-‹ËÎÂ΂αÎı‹Îo ÏÂZο±K›Î’¿˘fi<o Áo⁄˘‘fi, ÁÎËı⁄ (2) ’Ή÷Ì, ’ˢo«, ‹˘¿·Î‰ı· ‰V÷<

·

10 11

1. ±o‘ÎÏfl›Î ’ZÎfi˘ »ıS·˘ Ïÿ‰Á, ±‹Î‰ÎV›Îfi˘ Ïÿ‰Á (3) 3. flCÎ<fiÎ ‰o‹Îo μI’Lfi ◊›ı·, flCÎ<fi˘ ‰oÂ… (3) 5. ’√·<o, V◊Îfi, ÿflF…˘, ˢt˘ (2) 7. ÿËŸ ‰·˘‰Ì »ÎÁ ¿fl‰Îfi<o ÁΑfi, fl‰ˆ, fl‰ˆ›˘ (3) 9. ÂflÌfl ÷’‰Îfi˘ fl˘√, F‰fl, ⁄<¬Îfl, ÂflÌflfiÌ √fl‹Ì ‰‘‰Îfi˘ fl˘√ (2) 10. √‚ı ‰ŸÀ΂‰Îfi˘ √fl‹ ¿ı Á÷flÎμ ’|˘, √·’|˘ (4) 12. ⁄˘flfi_ {ÎÕ ¿ı »˘Õ, ⁄˘flÕÌ (4) 14. ÿÎfi ±Î’fiÎfl ’<flÊ, Á¬Ì, ÿÎfi ¿flfiÎfl, ÿÎfiÂÍfl, ÿÎ÷Î, μÿÎfl, (3) 15. ¤HÎÌ√HÎÌ Â¿ı fiÏË, ¤HΉ΋Îo Ã˘Ã,

Ëı

3

±ÎÕÌ «Î‰Ì

À

2 7

ËÎV›fi˘ ‰flCÎ˘Õ˘

Á‹ΩT›_— “Á‹˛ÎÀ, «Îfl ±Î›˝ ÁI› Á‹∞ S›˘. ÿ—¬ »ı. ÿ—¬fi_ ¿ÎflHÎ »ı. ÿ—¬fi_ ÏfiÿÎfi »ı, ÷ı ‹Î√˝ »ı …ıfiÎ◊Ì ÿ—¬fi_ ÏfiÿÎfi ◊Λ »ı.” ’_«ÂÌ· ωÂı Á‹ΩT›_— “Á‹˛ÎÀ, ËI›Î, «˘flÌ, T›Ï¤«Îfl, ±ÁI› ±fiı ‹z’Îfi fi ¿fl‰Îfi˘ μ’ÿı √˛ËHÎ ¿fl˘.” Á‹˛ÎÀı ’_«ÂÌ·fiÌ ’˛Ï÷iÎÎ ¿flÌ. ±Î«Î›˝ μ’√MÔ÷ı …ı ωVI≤÷ »HÎΉÀ ¿flÌ ÷ıfi˘ ÁÎflÎ_ ±ÎÀ·˘ … Ë÷˘— ÁI›fiı ΩHÎÌ ·ıfiÎfl ±fiı V‰Î◊˝’flΛHÎ÷Îfiı ∞÷fiÎfl Á¬ ±fiı ÂÎ_Ï÷ ’˛ÎMÔ÷ ¿flÌ Â¿ı »ı. “ÁI› ÏÁ‰Î› ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ¿˘¥ ‹˘À˘ ‹„@÷ÿÎ÷Î fi◊Ì. ÿ—¬˘◊Ì ÏfiT≤kÎ ◊‰_ ˢ› ÷˘ ’ωhÎ ∞‰fi ω÷Ή˘.” Á‹˛ÎÀ ±Â˘¿ı Á‹√˛ ∞‰fi ‘‹˝’˛«Îfl‹Î_ Á‹’Ì˝ ÿı‰ÎfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ. μ’√MÔ÷ı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±ÎM›Î. Á‹˛ÎÀı μ’√MÔ÷fiı ’ÎÀÏ·’hÎ ’‘Îfl‰Î ¬Ò⁄ ±Î√˛Ë ¿›˘˝, ’fl_÷ μ’√MÔ÷ı “±I›Îflı fiÏË. ›◊ÎÁ‹›ı …wfl ±Î‰ÌÂ,” ±ı‰_ ‰«fi ±ÎM›_ ±fiı Á‹˛ÎÀfiı ÁÒ«fiÎ ±Î’Ì, “¿g·√fi˘ flÎ…¿<‹Îfl ÷‹ÎflÎ ⁄_ÿÌB≤Ë‹Î_ ¿ıÿ »ı ÷ıfiı ‹@÷ ¿flÌ Z΋Π›Î«˘ ±fiı flÎ…’Ïfl‰ÎflfiÎ ⁄οÌfiÎ ÁP›˘fiı ¢‘Ì ¿Îœ‰Î ’˛›ÎÁ ¿fl˘.” Á‹˛ÎÀı ¿èÎ_— “±Î’fiÎ ±Îÿı ±fiÁÎfl ’˛◊‹ ¿Î›˝ Ë_ ±ı … ¿flÌÂ.” ’ÎÀÏ·’hÎ-Á‹˛ÎÀfiÎ flÎ…‹Ëη›‹Î_ ‹ËÎfiΛ¿ı ±ı¿ ÷ı…V‰Ì ›‰Îfi ÁÎ◊ı ’˛‰ıÂÌ ±Ï¤‰Îÿfi ¿›* ±fiı …HÎÎT›_— “Á‹˛ÎÀfi˘ …› ˢ! ±Î »ı ¿g·√fiÎ flÎ…¿<‹Îfl. flÎ…¿<‹Îfl, Á‹˛ÎÀfi_ ±Ï¤‰Îÿfi ¿fl˘.” flÎ…¿<‹Îflı ¿èÎ_, “‹ËÎfiΛ¿, ±Î’fiÎ ÁÒ«fi ‹ÎÀı ±Î¤Îfl, ’fl_÷ flÎ…¿<‹Îfl ˢ‰Î◊Ì flÎ…’Ïfl‰Îfl‹Î_ ¿ı‹ ‰÷˝‰_ ±ı Ë_ ÁÎflÌ flÌ÷ı Ωb_ »\_. ˉı ±Î’ …¥ ¿˘ »˘!” Á‹˛ÎÀ ±fiı ‹ËÎfiΛ¿ ⁄LÔfiıfiı ±Îç›˝ ◊›_. Á‹˛ÎÀı ≥ÂÎfl÷ ¿flÌ, ‹ËÎfiΛ¿ı ’˛›ÎHÎ ¿›*. Á‹˛ÎÀ ±Â˘¿ı ¿èÎ_, “flÎ…¿<‹Îfl, ÷‹Îfl˘, ÷‹ÎflÎ ’Ïfl‰Îflfi˘ ±fiı ¿g·√fiÌ ’˛Ωfi˘ ‹ıÓ C΢fl ±’flΑ ¿›˘˝ »ı. ‹ıÓ ‹ÎflÎ ±Ë‹˚ ¬Î÷fl ·Î¬˘ ·˘¿˘fiÎ_ ·˘ËÌ ‰ËÎT›Î_ »ı. ‹fiı Z΋Π¿fl˘. flÎ…¿<‹Îfl, Z΋Π¿fl˘!” (±fiÁ_‘Îfi ’ÎfiÎ fi_. fi‰ ’fl)

·

1

¿flÌ— “ˉı ‹fiı ∞‰fifi_ flËV› Á‹Ω‰˘, …ı◊Ì Ë_ ÁΫΠflÎËfiı Á‹∞ ¿<_.” ±Î ÿ—¬◊Ì Ë_ ±Ï÷ÿ—¬Ì »_. ±Î’ ‹fiı ±Î ±Î«Î›˝ Ï÷W› ÁÎ◊ı Á‹˛ÎÀ ±Â˘¿ı ’˛›ÎHÎ ¿›*. ⁄LÔfiı ›Î÷fi΋Î_◊Ì ‹„@÷ ±’Ή˘. ‹fiı ÿ—¬‹@÷ ¿fl˘. ±Î«Î›˝ μ’√MÔ÷fiÌ ’Hν¿<ÏÀ ’fl ±Î‰Ì ’ˢÓE›Î. ±ÎÀ·_ ¿Ëı÷Î Á‹˛ÎÀfiÌ ±Î_¬˘‹Î_◊Ì ±Î_Á ‰Ëı‰Î ±Î«Î›˝ Ï÷W›ı ±Îÿı ±ÎM›˘— “±Î«Î›˝ μ’√MÔ÷, ·ÎB›Î_. ±Î«Î›ı˝ ¿èÎ_— “Á‹˛ÎÀ, ÷Îfl˘ Á_¿S’ Á‹˛ÎÀ ÷‹ÎflÌ Áı‰Î‹Î_ μ’„V◊÷ »ı. ÷ı‹fi_ Â¤ »ı. Á˙’˛◊‹ ¿g·√fiflı ±fiı ÷ıfiÎ μkÎflÿÎÏ›I‰ ÷‹ÎflÎ ÏÂflı »ı.” ’Ïfl‰Îflfiı ¢‘Ì ÷ı‹fiÌ Z΋Π‹Î√ ±fiı “Á‹˛ÎÀ, ±Î«Î›˝ μ’√MÔ÷ ›‰Îfi »ı. ¿g·√fi_ flÎF› ±Îÿfl ÁÎ◊ı ÷ı‹fiı Á’fl÷ ’Ò‰Î˝‰V◊΋Î_ ±ı ‹◊flÎfiÎ lıWÃÌ Ë÷Î. ¿flÌ ÿı.” ∞‰fifiÎ ¿’flÎ Á_Ωı√˘‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊¥ ±ı Á‹˛ÎÀı ¿èÎ_— “±Î’fiÎ ±ÎÿıÂfi_ Ë_ ÁΑfiÎ’◊fiÎ ÁΑ¿›ÎhÎÌ ⁄L›Î »ı.” ±ÎÀ·_ Á˙’˛◊‹ ’ηfi ¿flÌÂ.” … ¿ËÌ ±Î«Î›˝ Ï÷W›ı ωÿΛ ·Ì‘Ì. ◊˘ÕÌ ±Î«Î›ı˝ ¿èÎ_— “÷_ ˉı◊Ì «_Õ΢¿fiı ‰Îflı ±Î«Î›˝ μ’√MÔ÷ ⁄ËÎfl ±ÎT›Î. Á‹˛ÎÀı ⁄ÿ·ı Ï’˛›ÿÂa ÿı‰fiÎ_Ï’˛› ±Â˘¿ ÷flÌ¿ı ÷ı‹fiÎ_ «flH΢‹Î_ ‰_ÿfi ¿›*. «ËıflÎ ’flfiÌ A›ÎÏ÷ ’΋ÌÂ, ÿıÂ-ωÿı‹Î_ ÷ÎflÌ ¿ÌÏ÷˝ ±ı¿ ’HÎ flı¬Î μ’√MÔ÷fiÌ fi ⁄ÿ·Î¥. ‹ÎhÎ ’˛ÁflÂı. ÷ÎflÎ ËÎ◊ı ±fiı¿ ’H›¿Î›˘˝ ◊Âı.” “¿S›ÎHΔ ±ıÀ·_ … ¿èÎ_. ÷‹Î‹ ÏÂW›˘±ı Ï’˛›ÿÂa ÿı‰fiÎ_Ï’˛› ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ⁄LÔfiı±ı ’Hν¿<ÏÀ‹Î_ ’˛‰ı ¿›˘˝. μ’√MÔ÷ı ‹ËÎflÎΩ ±Â˘¿fi˘ …›…›¿Îfl ¿›˘˝. ±ÎÁfi √˛ËHÎ ¿›*. Á‹˛ÎÀ ÏÂW›¤Î‰ı ÷ı‹fiÎ_ ±Â˘¿ı ŒflÌ ±Î«Î›˝fiÎ_ «flH΢‹Î_ ‰_ÿfi ¿flÌ Ï‰fi_÷Ì «flHÎ ’ÎÁı ⁄ıÃÎ. Á‹˛ÎÀfiÎ ’˛ffi˘fiÎ ’˛I›kÎfl‹Î_ ±Î«Î›ı˝

±H΋˘· ±ÎÏ÷J›

ÿ

ÂOÿÁ_‘Îfi

11

ËÎV›-ÂOÿÁ_‘Îfi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

12

á Ï¿flHÎ «Î_’ÎfiıflÌ

√Î_

‘Ì∞ ±fiı ωfi˘⁄Î √΋ÕÎ_fiΠω¿ÎÁfiı ’˛Î‘ÎL› ±Î’Ìfiı ¿Ëı÷Î ¿ı √΋ÕÎ_ ÁQ≤¢ ËÂı ÷˘ … ÿı ÁQ≤¢ ⁄fiÂı. ±Î{ÎÿÌ ’»ÌfiÎ Á‹›‹Î_ ’_«‰WÎa› ›˘…fiα˘‹Î_ √˛Î‹ÌHΠω¿ÎÁfiı ¬>⁄ … ‹Ëk‰ ±’Λ »ı. ÁkÎÎfiΠω¿ıLƒÌ¿2HÎ ±fi<ÁÎ2 ’_«Î›÷Ì 2Î…‹Î_ √΋ÕÎ_ V‰÷_hÎ’HÎı ’˘÷ÎfiÌ V◊ÎÏfi¿ Ï¿flHÎ «Î_’ÎfiıflÌ …w2÷ ’˛‹ÎHÎı ω¿ÎÁ ÁΑ÷Î_ ◊›Î_. CÎHÎÎ_ √΋˘ ÷˘ fi‹>fiÎw’ ’˛√Ï÷, ω¿ÎÁ ÁΑÌfiı μÿÎË2HÎw’ ⁄L›Î_ »ı. ±Î‰<_ … ±ı¿ √΋ »ı ’<_Á2Ì. ±Î…ı ÷˘ ±Î fiÎfi¿ÕÎ ’<_Á2Ì √΋ı ±Î¬Î ÿı ±fiı ÿÏfi›Îfi<_ K›Îfi ±Î¿W›<Û »ı. ⁄ı±ı¿ ËΩ2fiÌ ‰ÁÏ÷‰Î‚< fiÎfi<_ √΋ ˢ› ¿ı ÿÁı¿ ËΩ2fiÌ ‰ÁÏ÷‰Î‚<_ √΋ ˢ›. ÿ2ı¿ √΋fiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ V◊ÎÏfi¿ ’˛ffi˘ ±fiı Á‹V›Î±˘ ˢ› »ı. ’̉Îfi<_ ’ÎHÎÌ, Âı2̌ς›Î ’Îÿ2fiÌ √_ÿ¿Ì, ’Â<±˘fiÎ_ »ÎH΋>hÎ-‰ÎÁÌÿÎfiÎ μ¿2ÕÎ, ÏÂZÎHÎ ±fiı 2˘…√Î2Ì, ‰Ì…‚Ì, 2V÷Î, ÷‚ΉfiÌ V‰E»÷Î …ı‰Î ’˛ffi˘ ÷˘ ÿ2ı¿ √΋‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±Î Á‹V›Î±˘fi˘ μ¿ı· √˛Î‹…fi˘±ı ÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı … ·Î‰‰Îfi˘ 2Ëı »ı. √<…2Î÷fiÎ ÁÎ⁄2¿Î_ÃÎ Ï…S·ÎfiÎ ÷·˘ÿ ÷η<¿ÎfiÎ ’<_Á2Ì √΋‹Î_ ’HÎ 2006 Á<‘Ì μ’2 ‰HÎÛ‰Ì ÷ı‰Ì … „V◊Ï÷ Ë÷Ì. √΋‹Î_ 23 ‰WÎa› ›<‰Îfi Á2’_« ‹ÎhÎ 100 ‹÷˘fiÎ ‰‘Î2Î◊Ì «>_ÀÎ¥ ±ÎT›Î ±fiı ¬>⁄ … À>_¿Î √΂΋Î_ √΋fi˘ μI¿WÎÛ ¿2Ìfiı ’<_Á2Ì √΋fiı 2ÎWÀˇÌ› ±fiı ±Î_÷22ÎWÀˇÌ› fi΋fiÎ ±’Î‰Ì »ı ’<_Á2Ìfiı ¤Î2÷fi<_ fi_⁄2 ‰fi ±ÎÿÂÛ‹˘Õı· √΋ ⁄fiÎT›<_ »ı. ±ı ›<‰Î Á2’_« »ı ÏË‹Î_Â<¿<‹Î2 fi2ıLƒ¤Î¥ ’Àı·. √<…2Î÷fiÎ ’ÎÀfi√2 √Î_‘Ìfi√2 ±fiı

‹·Î¿Î÷

July 14, 2017 à …\·Î¥ 14, 2017

’_Á2Ì — Á2’_«fiÌ ÁΩ√÷Î ±fiı ÁÏø›÷Î◊Ì √΋ ±Îÿ½ ⁄fiı

±‹ÿΉÎÿ◊Ì 80 Ï¿·˘‹ÌÀfl ±_÷2ı ’<_Á2Ì √΋ ±Î‰ı·_ »ı. ±‹ÿΉÎÿ◊Ì ‹˘ÕÎÁÎ ÷2Œ …÷Î 2V÷ı 2˘…Õ «˘¿ÕÌ ∂÷2Ìfiı ’<_Á2Ì √΋ …‰Î›. ÏË‹Î_Â< ’Àı· 2006fiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ ¬>⁄ … ±˘»Î ‹÷ı Á2’_« ÷2Ì¿ı «>_ÀÎ¥ ±Î‰ı·Î. ±fiı Á÷÷ ⁄ı À‹Û Á<‘Ì Á2’_« ÷2Ì¿ı ¿Î›Û2÷ 2ËÌ ’<_Á2ÌfiÌ Ï¿· … ⁄ÿ·Ì fiάÌ. 27‹Ì ÏÕÁıQ⁄fl, 20116fiÌ «>_ÀHÎÌ‹Î_ ‹ÏË·Î ±fi΋÷ ⁄ıÿ ’2 Á<fi_ÿÎ⁄Ëıfi ’˛‰ÌHΤΥ ’Àı· «>_ÀÎ¥ ±ÎT›Î_ »ı. ÏË‹Î_Â<¤Î¥ √<…2Î÷ ’˛ÿı ›<‰Î ¤Î…’ ‹˘2«ÎfiÎ ‹_hÎÌ ⁄L›Î »ı ±fiı ÿıÂfiÌ ±ı¿ ËΩ2 ±fiı √<…2Î÷fiÌ ±ı@Á˘ √˛Î‹’_«Î›÷˘fiÎ 22◊Ì 2’ ‰WÎÛfiÎ ›<‰Î Á2’_«˘fiÌ ‹ÏËfiı ±ı¿ ‰Î2 ⁄ıÿ ⁄˘·Î‰Ì ÷ı‹fiı ’<_Á2Ì ±ÎÿÂÛ √΋ ¿¥ 2Ì÷ı ⁄L›<_ ÷ıfi<_ ‹Î√ÛÿÂÛfi ±Î’‰ÎfiÎ ¿Î›Û‹Î_ ΩıÕΛΠ»ı. ÷Î…ı÷2‹Î_ μkÎ2 ’˛ÿıÂfi<_ ËÎÁ˘ÕÌ ËÁfi’<2 √΋ ÷ı‹fiÎ ‹Î√ÛÿÂÛfi Ëı ’<_Á2ÌfiÌ …ı‹ ±ÎÿÂÛ √΋ ⁄L›<_ »ı.

Á2’_«’ÿfiÎ_ ÿÁ ‰WÎÛ‹Î_ ÏË‹Î_Â<¤Î¥±ı ’<_Á2Ìfiı ÿıÂfi<_ fi‹>fiÎw’ √΋ ¿¥ 2Ì÷ı ⁄fiÎT›<_? ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ıfiÌ ‹<·Î¿Î÷‹Î_ ◊›ı· ‰Î÷«Ì÷... “√΋fiÌ ‹<U¿ı·Ì±˘, Á‹V›Î±˘ ±fiı ±√‰Õ ±fi<¤‰ı·Ì. «˘‹ÎÁ΋Î_ √΋fiÌ Âı2̱˘‹Î_ ¿Îÿ‰¿Ì«Õ ◊¥ …÷˘. ÷ıfiÎ◊Ì Ï‰zÎ◊a±˘ ±fiı ›<‰Îfi˘fiı ÷◊Î Á‰ı˝ √˛Î‹…fi˘fiı ‹<U¿ı·Ì ’Õ÷Ì. ±ıÀ·ı ÁΈ ’Ëı·Î_ ÷˘ √΋fiÌ ’˛Î◊Ï‹¿ …wÏ2›Î÷ Â<_ »ı ÷ı ÷2Œ K›Îfi ±ÎM›<_. ‹Î2<_ √΋ ±ÎÏ◊˝¿ 2Ì÷ı ±ıÀ·<_ ⁄‘<_ ÁQ≤¢ ±fiı ÁK‘2 fiÏË. √˛Î‹’_«Î›÷‹Î_ ¤_Õ˘‚ ’HÎ fiˢ÷<_. √΋fiÌ ‹<A› ‰ÁÏ÷ Ãο˘2 ±fiı ÿÏ·÷˘fiÌ. ’Àı·˘ ±fiı ±L› CÎ2˘fiÌ ‰ÌÁı¿ À¿Î … ‰ÁÏ÷. √΋fi<_ ¿˘¥ ωÿı‹Î_ fiÏË. ±ıÀ·ı ±ıfi±Î2±Î≥fiÌ ¿˘¥ ±Î‰¿ fiÏË, ’HÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fi2ıLƒ ‹˘ÿ̱ı √΋ÕÎ_fiı ’˛√Ï÷ÂÌ·, ÁQ≤¢ ±fiı V‰Î‰·_⁄Ì ⁄fiΉ‰ÎfiÎ Ëı÷<Á2 ±ÎÿÂÛ √˛Î‹, Á‹2Á √˛Î‹, ’Ήfi √˛Î‹, ÷Ì◊Û√˛Î‹, Á2ÿÎ2 ±Î‰ÎÁ, Ïfi‹Û‚ √<…2Î÷ ±fiı √˛Î‹Ï‹hÎ …ı‰Ì ›˘…fiα˘fiÌ ΩËı2Î÷ ¿2ı·Ì. ±Î ±fiı ±Î‰Ì ÷˘ √˛Î‹Ï‰¿ÎÁfiÌ 80 …ıÀ·Ì ›˘…fiα˘ »ı. ±Î ⁄‘Ì ›˘…fiÎfi˘ ±ÎÏ◊˝¿ ·Î¤-ÁËΛ ‹ı_ ‹Î2Î √΋fiı ±’ÎT›Î_... ÿÁ ‰WÎÛ‹Î_ 2ÎF› ±fiı ¿ıLƒ Á2¿Î2fiÌ √˛Î‹Ï‰¿ÎÁfiÌ Ï‰Ï‰‘ ›˘…fiÎfiÎ 17 ¿2˘Õ wÏ’›Î ’<_Á2Ì √΋fiΠω¿ÎÁ ‹ÎÀı ‰’2ΛΠ»ı. √΋‹Î_ ¤>√¤Û √À2·Î≥fi, ’ÎHÎÌfiÌ ·Î≥fi ±fiı ’οΠ2V÷α˘ ±fiı VÀˇÌÀ·Î≥À ’˛◊‹ …wÏ2›Î÷ Ë÷Ì. ÷ı◊Ì ’Ëı·Î_ ¤>√¤Û √À2·Î≥fifiÌ T›‰V◊Î ¿2Ì. ’»Ì CÎ2ı CÎflı ’Î≥’·Î≥fi ¶Î2Î ’ÎHÎÌ ’ˢ_«ÎÕu_. ÷ı ’»Ì ±Î2ÁÌÁÌfiÎ ’οΠ2V÷Î ⁄fiÎT›Î ±fiı VÀˇÌÀ·Î≥ÀfiÌ Á<ω‘Î ¿2Ì. ±ıÀ·ı ‹Î2Î √˛Î‹…fi˘fiı ◊›<_ ¿ı ±Î ›<‰ÎÏfi›˘ √΋fiÎ_ ±fiı ±Î’HÎÎ_ ¿Î‹˘ ¿2Âı. ±Î‹ ωf‰ÎÁ Á_’ÎÏÿ÷ ◊÷˘ √›˘ı ±fiı ÁΈfi˘ ÁË¿Î2 ‹‚÷˘ 2è΢. Á2¿Î2fiÌ ±ÎÏ◊˝¿ ÁËΛ ›˘…fiÎ ¶Î2Î √˛Î‹Ï‰¿ÎÁfiÎ_ ±fiı √˛Î‹…fi˘fiı μ’›˘√Ì ¿Î‹ ¿2÷˘ 2è΢. ±fiı »ıS·ı √΋fiı ‰Î¥ŒÎ¥ ÷◊Î ÁÌÁÌÀÌ‰Ì ¿ı‹ı2Î◊Ì Á…… @›<*. ’<_Á2Ì, ’Ì’·, ’„O·¿, ’_«Î›÷, ’˛Î≥‰ıÀ, ’˛˘ÏŒÀ ±fiı ’ÎÀÛfi2ÏÂ’ ±ı‹ Áı‰fi-’ÌfiÎ ±Î‘Î2ı √΋fiÎ_ ¿Î‹˘ ¿›ÎÛ_ ±fiı ±Î…ı ’HÎ ±ı ’˛‹ÎHÎı ¿Î‹ ◊¥ 2èÎÎ_ »ı. ’Ï2HÎ΋ı μI’ÎÏÿ÷ ¿Î‹fiÌ ÁÎ◊˘ÁÎ◊ V◊ÎÏfi¿ 2˘…√Î2Ìfi<_ Ïfi‹ÎÛHÎ ◊›<_. √˛Î‹’_«Î›÷fiÌ ‹ÎÏ·¿Ìfi˘ ’ÎHÎÌ Â<¢Ì¿2HÎfi˘ ±Î2±˘ M·ÎLÀ »ı. M·ÎLÀfi<_ Á_«Î·fi √΋fiÎ ›<‰Îfi˘fiı Á˘_M›<_ »ı. √΋‹Î_ «Î2 wÏ’›ı ’ÎHÎÌfiÌ ⁄˘À· ±Î’‰ÎfiÌ ±fiı √΋ ÏÁ‰Î› ⁄ËÎ2fi˘ ‰ı«ÎHÎfi˘ ¤Î‰ ›<‰Îfi˘ fiyÌ ¿2Ìfiı 2˘…√Î2Ì ‹ı‚‰ı »ı. √΋ ÿ˘œ⁄ı Ï¿·˘‹ÌÀ2fiΠωV÷Î2‹Î_ ’◊2Λı·_ »ı. ±À· ⁄Á Á<ω‘Î ¶Î2Î ’Â<’η¿˘ ÿÒ‘fiı ’<_Á2Ì Õı2Ì Á<‘Ì ’ˢ_«ÎÕı »ı. ’<_Á2Ì √΋‹Î_ ’Î_« ⁄˘2 ¿>‰Î ±fiı «Î2 Õ_¿Ì±˘ »ı. ’ÎHÎÌ Â<¢Ì¿2HÎfi˘ ±Î2±˘ M·ÎLÀ »ı ±ıÀ·ı @·˘2Î≥Õ›<@÷ ’Î≥’·Î≥fi ¶Î2Î ’ÎHÎÌ CÎ2ı CÎ2ı ’ˢ_«ı »ı. √΋÷‚fiÎ 73 ¿>‰Î±˘fiı Ïfi›Ï‹÷ Ï2«Î…Û ¿2‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ‰Ì…‚Ì μI’Îÿfi ‹ÎÀı 66 ¿ı‰Ì±ı Á⁄VÀıÂfi ±fiı ±ı·¥ÕÌ VÀˇÌÀ ·Î≥À˚Á ¶Î2Î √΋fiÌ Âı2̱˘fiı {‚Ë‚÷Ì ¿2Î¥ »ı. ’˛Î◊Ï‹¿ ±Î2˘B› ¿ıLƒ, ’˘·ÌÁ VÀıÂfi, ’˘VÀ ±˘ÏŒÁ ±fiı ÀıÏ·Œ˘fi ±ı@Á«ıL… »ı. √˛Î‹…fi˘fiı ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Î ‹ÎÀı √΋‹Î_ 120 ‰˘À2’˛>Œ V’Ì@ÁÛ ’¢Ï÷ ¿Î›Û2÷ »ı. …ıfiÎ ¶Î2Î iÎÎÏ÷ωWΛ¿ ‹ÎÏË÷Ì, ¤…fi, f·˘¿ ±fiı √Î_‘Ì∞fiÎ Á_ÿıÂÎfi<_ ’˛ÁÎ2HÎ ¿2Λ »ı. ⁄ÁVÀıÂfi ’ÎÁı ’ı ±ıLÕ ›<{

’„O·¿ À˘≥·ıÀ Á<ω‘Î »ı. ±_Ï÷‹-Ïø›Î ‹ÎÀı V‹ÂÎfi ±fiı ±„V◊fiı CÎÕ΋Î_ ¤2Ì ËÏ2¶Î2 ¿ı ›˘B› ‘ÎÏ‹˝¿ V◊‚ı ’‘2Ή‰ÎfiÌ Á<ω‘Î »ı. √΋‹Î_ ‘˘2HÎ ’Î_« Á<‘ÌfiÌ ’Î_« ’˛Î◊Ï‹¿ Â΂α˘ ±fiı ‘˘2HÎ ±Îà Á<‘ÌfiÌ «Î2 Â΂α˘ »ı. ¬ı÷̉ÎÕÌ ⁄<Ïfi›ÎÿÌ Â΂Π’HÎ »ı. ±ÎÏ◊˝¿ 2Ì÷ı fi⁄‚Î, ’»Î÷ ’Ï2‰Î2fiÌ » ÿÌ¿2̱˘ ±fiı ’Î_« ÿÌ¿2α˘fiı √˛Î‹’_«Î›÷ ÿkο ·¥ ÷ı‹fiÌ ÂˆZÎÏHο …w2÷ ’>HÎÛ ¿2ı »ı. Â΂α˘‹Î_ ±z÷fi Á<ω‘Λ<@÷ ¿˘QM›À2 ·ı⁄ ±fiı ¥-ÁıLÁ ¿Î›Ûø‹ ±ı·¥ÕÌ VøÌfi ¶Î2Î ÏÂZÎHÎ ±’Λ »ı. ’˘÷ÎfiÎ CÎ2ı ⁄ıÃÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷Î Â΂ÎfiÎ @·ÎÁw‹‹Î_ «Î·÷Î ÏÂZÎHοΛÛfiı ÁÌÁÌÀÌ‰Ì ¿ı‹ı2Î◊Ì ÏfiËÎ‚Ì Â¿ı »ı. ÿ2ı¿ Â΂΋Î_ Ï‹fi2· ‰˘À2 M·ÎLÀ, »˘¿2Î-»˘¿2̱˘ ‹ÎÀı ±·√ ±·√ V‰E» Ω…wfiÌ Á√‰Õ, 2‹÷fiÎ_ ‹ıÿÎfi ±fiı ’›ÎÛM÷ ’<V÷¿˘‰Î‚Î_ ’<V÷¿Î·› »ı. ±Îà ±Î_√HΉÎÕÌ ¿ıLƒ »ı. ±Ã‰ÎÏÕ›ÎfiÎ ÁÎ÷ı› Ïÿ‰Á ±fiı «˘‰ÌÁ ¿·Î¿ «Î·÷Î ’˛Î◊Ï‹¿ ±Î2˘B› ¿ıLƒ‹Î_ ‹ıÏÕ¿· VÀ˘2, ·ı⁄˘flıÀflÌ, ’˛ÁÒÏ÷ ω¤Î√‹Î_ ÏfiWHÎÎ÷ Õ˘@À2˘fiÌ Áı‰Î μ’·O‘ »ı, …ıfiÎ◊Ì ⁄΂ Q≤I›ÿ2 Â>L› ◊›˘ »ı. ¿ıLƒ Á2¿Î2ı ⁄Ì∞ ±˘@À˘⁄2 2014◊Ì √Î_‘Ì∞fiÌ …L‹…›_÷Ì ’˛Á_√ı V‰E» ¤Î2÷ ±Ï¤›Îfifi˘ ’˛Î2_¤ ¿›˘˝ »ı. ÷ı ±_÷√Û÷ ’<_Á2Ì √˛Î‹’_«Î›÷ı √΋fiı V‰E» 2ά‰Î ‹ÎÀı CÎ2ı CÎflı, ¿«2ÎÀ˘’·Ì ±Î’Ì »ı. ±Î ¿«2˘ Àˇı@À2 ¶Î2Î ±ı¿Ã˘ ¿2Ì √΋ ⁄ËÎ2 ¬ÎÕ΋Î_ fiά‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. CÎfi M·Î„VÀ¿ ¿«2΋Î_◊Ì ‰Ì…‚Ì μI’Lfi M·ÎLÀ ÷ˆ›Î2 ◊¥ 2è΢ »ı. ÁÌÁÌÀÌ‰Ì ¿ı‹ı2Î◊Ì ÁŒÎ¥¿Î‹fi<_ Ïfi2ÌZÎHÎ ¿2‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÿ2 ‹ÏËfiı ÿ‰Î »Î_ÀÌfiı ±fiı ‘‹ÎÕ˘ ¿2Ìfiı √΋fiı …_÷<2ÏË÷ ¿2‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. √΋‹Î_ 109 Á¬Ì‹_Õ‚˘ ÁÎ◊ı √΋fiÌ 1200 ‹Ï˷α˘fiı ÁÎ_¿‚Ìfiı ±ÎÏ◊˝¿ ±fiı Á΋ÎÏ…¿ ω¿ÎÁ @›˘˝ »ı. Á¬Ì‹_Õ‚ ¶Î2Î ⁄«÷, ‹ı_ÿÌ, O›<À̒ηÛ2 ±fiı ¿ÎˆÂS›‰‘ÛfifiÌ ÷η̋ ±’Λ »ı. ‹Ï˷α˘ ‹ÎÀı Á2¿Î2 ÁËÎÏ›÷ ±Îà Á<ω‘Π¢g’√ ÁıLÀ2˘ «Î·ı »ı. ¿ÎˆÂS›‰‘Ûfi ¿ıLƒ‹Î_ Á̉HÎ ±fiı ¿˘QM›<À2 ÷◊Î ±L› 2˘…√Î2·ZÎÌ ÷η̋ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’_«Î›÷‹Î_ 22 ¿‹Û«Î2̱˘ ’Ò2Î Á‹›fiÎ ±fiı 47 ›<‰Îfi-›<‰÷̱˘ ’HÎ ±ÎÕ@÷2Ì 2Ì÷ı Á_¿‚Λı·Î_ »ı. ⁄Λ˘‹ıÏÀˇ¿ ±ıÀıLÕLÁ ’¢Ï÷±ı ¿‹Û«Î2̱˘fiÌ ËÎ…2Ì ’2Λ »ı. …‹Ìfi ‹ËıÁ>·, ‰Ì…‚Ì Ï⁄·, ’ÎHÎ̉ı2˘, Ï‹·¿÷ ‰ı2˘, ÁıÏfiÀıÂfi «Î…Û ‰√ı2ı ¶Î2Î √˛Î‹’_«Î›÷ ÿ2 ‰WÎı˝ 9’ À¿Î ‹ËıÁÒ· μCÎ2Ήı »ı. ÁÎ2Î Á_«Î·fi ‹ÎÀı Á_¿·fi ÁÏ‹Ï÷fiÌ 2«fiÎ ¿2‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ’<_Á2Ì √˛Î‹’_«Î›÷fiÌ ¿Î›Û’˛HÎηÌfiÌ fi˘_‘ ·¥ 2010-11‹Î_ √<…2Î÷fiÌ ⁄ıVÀ √˛Î‹’_«Î›÷fi˘ ±ı‰˘ÕÛ, 2011-12‹Î_ ’Ì≥±ı±ıÁ ±_÷√Û÷ ¿ıLƒ Á2¿Î2fi˘ ±ı‰˘ÕÛ, 2012-13‹Î_ ±Î_‘˛ ’˛ÿıÂfiÎ_ 2Î∞‰ √Î_‘Ì ŒÎμLÕıÂfi ÷2Œ◊Ì 2Î∞‰ √Î_‘Ì ¤Î2÷2Ifi ±ı‰˘ÕÛ ±fiı ¿ıLƒ Á2¿Î2 ¶Î2Î Ïfi‹Û· √˛Î‹ ±ı‰˘ÕÛ ±fiı ⁄ÌΩ CÎHÎÎ_ ÁL‹Îfi’h΢ ‹‚ı·Î_ »ı. 2ÎWÀˇÌ› ±fiı ±Î_÷22ÎWÀˇÌ› V÷2ı ΩHÎÌ÷Î ◊›ı·Ì ’<_Á2Ì √˛Î‹ ’_«Î›÷fiÌ ‹<·Î¿Î÷ı ÿ22˘… ±ı¿Á˘ …ıÀ·Ì T›„@÷±˘ ±Î‰÷Ì 2Ëı »ı. ’>‰Û ±ÎÏ¡¿ÎfiÎ ¿ıL›ÎfiÌ √SŒ ±ÎÏ¡¿fi ⁄ıL¿fiÎ «ı2‹ıfi, ›<±ıÁ±ıfiÌ ¿˘·_Ï⁄›Î ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ_ ’˛˘ŒıÁ2 ±ıg‰√ ’ÏÀÕÎ, 2Î…V◊Îfi, ‹ËÎ2ÎWÀˇ, ±Î_‘˛ ’˛ÿıÂ, ÷ı·_√HÎÎ, μkÎ2 ’˛ÿıÂ, ÏˋΫ· ’˛ÿı ±fiı √<…2Î÷¤2‹Î_◊Ì ±I›Î2 Á<‘Ì‹Î_ «Î2 ËΩ2◊Ì ‰‘< Á2’_«˘±ı √΋fiÌ ‹<·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì »ı. √>…2Î÷ ωzÎ’ÌÃfiÎ ±ıfi±ıÁ±ıÁ ωzÎ◊a±˘, ’_«Î›÷ ÷·ÎÀ̱˘, 2ı‰L› ÷·ÎÀ̱˘ ‹‚Ìfiı hÎHÎ ËΩ2 …ıÀ·Ì T›„@÷±˘ √΋fiÌ ‹<·Î¿Î÷ı ±Î‰Ì √¥ »ı. ÏÿSËÌ ’„O·¿ V¿>·, ±Î≥±Î≥±ı‹, ≥2‹Î-±ÎHÎ_ÿfiΠωzÎ◊a±˘ ±fiı 2ÎF› ÷◊Î ¿ıLƒ Á2¿Î2fiÎ ±Î≥±ı±ıÁ, ±Î≥’̱ıÁ ±Ï‘¿Î2̱˘, ’_«Î›÷Ì 2Î… ÁıøıÀ2Ì ±ı·. ÁÌ. √˘›ı· ÁÏË÷ ±P›ÎÁ< Á_¢‘¿˘ √΋fiÌ ‹<·Î¿Î÷ı ±Î‰ı »ı. ±¬⁄Î2 ±fiı À̉Ì, 2ıÏÕ›˘fiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘, ’hοÎ2˘ ±fiı ‹Î2Î …ı‰Î ¿‹˝ÂÌ·˘ ’HÎ √΋fiÌ ‹<·Î¿Î÷ı ±Î‰÷Î 2Ëı »ı... á ·ı¬¿ ¿‹˝ÂÌ· ’hοÎfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


É\áë´ 14, 2017 July 14, 2017

13

SUDHIR M. PARIKH, M.D., F.A.C.A.I. CENTER FOR ASTHMA & ALLERGY (New Jersey) ASTHMA ALLERGY MEDICAL CARE (New York) ALLERGY & ASTHMA ASSOCIATES OF MURRAY HILL (New York City) Diplomate of American Board of Allergy and Immunology Clinical Associate Professor-RWJ Med School Sreenivasrao Amara, M.D. Savithri B. Bonala, M.D. Salvatore Dangelo, M.D. Paul Ehrlich, M.D. Deborah V. Fishman, M.D. Thomas Golbert, M.D.

Faina Gutin, M.D. Shameen Khan, M.D. Shari Klig, M.D. Lin Lee, M.D. Clement Maccia, M.D. Purvi Parikh, M.D.

Hinal Patel, P.A. Martin Pine, M.D. Aliona Rudys, M.D. Steven J. Stoltzenberg, P.A. Radha Shah, N.P. Eun Sheen, M.D.

Ryan Steel, M.D. Fawzi Suliaman, M.D. Munirih Tahzib, M.D. Michael Teitel, M.D. Sharon Yost, M.D. Renata Witkowska, M.D.

NEW JERSEY LOCATIONS - CENTER FOR ASTHMA & ALLERGY - WWW.CENTERFORASTHMAALLERGY.COM (SUDHIR PARIKH, M.D., P.A.) 18 North Third Ave. Highland Park, NJ 08904 Tel 732-545-0094 Fax: 732-545-4087

617-79th Street No. Bergen, NJ 07047 Tel: 201-854-8119 Fax: 201-854-4875

1818 Oak Tree Rd. Edison, NJ 08816 Tel: 732-205-0343 Fax: 732-205-0348

706 Alexander Rd. Princeton, NJ 08540 Tel: 609-243-0100 Fax: 609-243-0055

2566 Nottingham Way Trenton, NJ 08619 Tel: 609-587-3041 Fax: 609-587-9347

222 Schanck Rd. # 203 Freehold, NJ 07728 Tel: 732-431-8266 Fax: 732-294-9794

71 South Maple Ave Ridgewood, NJ 07450 Tel: 201-445-4557 Fax: 201-445-2365

2B Cornwall Drive, East Brunswick, NJ 08816 Tel: 732-257-4008 Fax: 732-257-1958

300 Hudson Street Hoboken, NJ 07030 Tel: 201-792-5900 Fax: 201-792-5320

279 3rd Ave. Ste 102 Long Branch, NJ 07740 Tel: 732-542-8149 Fax: 732-229-6366

1018 Broad Street Bloomfield, NJ 0703 Tel: 973-893-0093 Fax: 973-893-0090

90 Millburn Ave, Ste 200, Millburn NJ 07041 Tel: 973-763-5787 Fax: 973-763-8568

546 Westfield Ave Westfield, NJ 07090 Tel: 908-232-1565 Fax: 908-232-9301

200 Perrine Rd. Suite 207 Old Bridge, NJ 08857 Tel: 732-566-4494 Fax: 732-441-0490

926 North Wood Ave Linden, NJ 07036 Tel: 908-925-3318 Fax: 908-95-86462

19 Holly Street, Cranford, NJ 07016 Tel: 908-276-0666 Fax: 908-276-7434

65 Mountain Blvd. Ext. 107 Warren, NJ 07059 Tel: 732-627-0900 Fax: 732-560-7388

TOLL FREE 1-800-535-5227

NEW YORK CITY - ALLERGY & ASTHMA ASSOCIATES OF MURRAY HILL WWW.ALLERGYASTHMANYC.COM 35 East 35th Street Suite 202, New York, NY 10016 Tel: 212-685-4225, Fax: 212-696-5682

NEW YORK LOCATIONS - ASTHMA ALLERGY MEDICAL CARE (SUDHIR PARIKH, M.D., P.C.) 68 Nassau Road Huntington, NY 11743 Tel: 631-423-5599 Fax: 631-423-9137

519 Route 111 Hauppauge, NY 11788 Tel: 631-724-3355 Fax: 631-724-9751

2004 Grand Avenue Baldwin, NY 11510 Tel: 516-223-7656 Tel: 516-223-7656

984 North Broadway Suite 307 Yonkers, NY 10701 Tel: 914-476-8877 Fax: 914-476-4754

109-15 Queens Blvd Suite 1P, Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-544-2066 Fax: 718-544-6664


July 14, 2017

14

…\·Î¥ 14, 2017

√…flÎ÷

√…flÎ÷‹Î_ ÁΉ˝Ïhο ‰flÁÎÿ— Á˙flÎWÀˇ-μkÎfl √…flÎ÷‹Î_ ‹ıCÎ÷Î_Õ‰

±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ’Õı·Î ¤Îflı ‰flÁÎÿfiÎ ¿ÎflHÎı fl˘Õ ’fl ¤flΛı·Î ’ÎHÎÌ‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊÷Ì ±˘À˘flÌZÎÎ. (Œ˘À˘Á˙…L›— fl˘≥ÀÁ˝) Á˙flÎWÀˇfiÎ ‹˘fl⁄Ì Ï…S·ÎfiÎ Ào¿ÎflÎ √΋‹Î_ ÂÏfi‰Îflı ¤Îflı ‰flÁÎÿ◊Ì ‹Î√˘˝ ’fl ’ÎHÎÌ ¤flÎ≥ √›Î Ë÷Î ±fiı fiÎ√Ïfl¿˘ ’ÒflfiÎ ’ÎHÎÌ‹Î_◊Ì ‹Ë΋Ëıfi÷ı ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î Ë÷Î. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀ̱Î≥)

flÎ…¿˘À— √›Î ±Ã‰ÎÏÕ›ı Á˙flÎWÀˇ ÁÏË÷ √…flÎ÷¤fl‹Î_ ÁΉ˝Ïhο ‰flÁÎÿ ◊›˘ »ı. ±’fl ±ıflÁÎ≥¿·˘Ïfi¿ Áfl@›·ıÂfifiÎ ¿ÎflHÎı √…flÎ÷‹Î_ «˘‹ÎÁ ΩQ›_ »ı. Á˙flÎWÀˇ‹Î_ ‹ıCÎflÎΩ±ı fl˙ƒ V‰w’ ‘ÎflHÎ ¿›* Ë÷_. √Ìfl-Á˘‹fiÎ◊ Ï…S·ÎfiÎ ¿˘ÕÌfiÎfl‹Î_ ‹ÎhÎ » ¿·Î¿‹Î_ 14 ∫« …›Îflı ‹˘fl⁄Ì Ï…S·ÎfiÎ Ào¿ÎflÎ ’_◊¿‹Î_ 12 ∫« ‰flÁÎÿ ’Õ÷Î_ …‚⁄_⁄οÎfl ◊≥ √›_ Ë÷_. Õ˘‚ÎÁÎ, ±Î‹flHÎ, ÿ̉, μfi΋Î_ ’HÎ ÁÎ÷◊Ì ÿÁ ≥_« ‰flÁÎÿ ’Õ›˘ Ë÷˘. Ào¿ÎflÎΩ‹fi√fl ËÎ≥‰ı ÁÏË÷ ’Î_« ‹Î√˘˝ ⁄_‘ ◊÷Î_ 28 √΋ÕÎ_ Á_’¿ÛÏ‰Ë˘HÎÎ ◊≥ √›Î Ë÷Î. Ω‹fi√fl Ï…S·ÎfiÎ ‘˛˘‚ ’ÎÁıfiÎ Ω≥‰Î ’_◊¿‹Î_ 36 ¿·Î¿‹Î_ 18 ∫« ±fiı ‘˛˘‚‹Î_ «Îfl ¿·Î¿‹Î_ ’Î_« ∫« ‰flÁÎÿ ¬Î⁄¿›˘ Ë÷˘. Ào¿Îfl΋Î_ «Îfl ÷‚Ή ÷ÒÀ÷Î ’ÎHÎÌ‹Î_ ŒÁΛı·Î 20◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘fiı ⁄«Î‰Î›Î Ë÷Î. ¤Îflı ‰flÁÎÿfiÎ ¿ÎflHÎı fiıÂfi· ÏÕ{ÎVÀfl

ÏflV’˘LÁ Œ˘Á˝fiÌ ÀÌ‹ ’HÎ ⁄˘·Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷fiÎ ¿’flÎÕ΋Î_ ’Î_« ∫«, ‰Î’Ì-μ‹fl√΋-«Ì¬·Ì‹Î_ «Îfl ∫« ‰flÁÎÿ ’Õ›˘ Ë÷˘. √ÌflÁ˘‹fiÎ◊, ‹˘fl⁄Ì ±fiı ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ Ï…S·Î ÷_hÎ ¶ÎflÎ ËÎ≥ ±ı·ÀÛfiÌ ÏV◊Ï÷ ΩËıfl ¿flÌ ŒÁΛı·Î fiÎ√Ïfl¿˘fiÎ ⁄«Î‰ ‹ÎÀı ›©fiÎ ‘˘flHÎı ¿Î‹√ÌflÌ ¿flÎ≥ »ı. ±Ï‘¿Îfḻ˘ ±fiı ¿‹˝«Îfḻ˘fiÌ flΩ flÿ ¿flÎ≥ »ı. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ μkÎfl √…flÎ÷‹Î_ ‹ıC΋ËıflfiÎ ⁄ÿ·ı ‹ıCοËıflfiÌ „V◊Ï÷ ÁΩ˝≥ »ı. ÏÁ©’fl‹Î_ ‹ÎhÎ hÎHÎ ¿·Î¿‹Î_ 13 ∫« ÁÎ_⁄ı·Î‘Îfl ‰flÁÎÿ◊Ì …‚⁄_⁄οÎfl ◊≥ √›_ Ë÷_. ÿÎ_÷̉ÎÕ΋Î_ fi‰ ∫«, flΑfi’fl‹Î_ ÁÎ÷ ∫«, ËÎflÌ…‹Î_ », ’ηfi’fl‹Î_ », ‰Õ√΋‹Î_ ’Î_«, Á‹Ì‹Î_ ’Î_«, ÁÎ_÷·’fl‹Î_ «Îfl, ¤Î¤fl‹Î_ «Îfl ∫« ‰flÁÎÿ ¬Î⁄¿›˘ Ë÷˘.

’ηfi’flfiÎ ÿı·‰ÎÕ΋Î_ hÎHÎ ›‰¿˘ Õ>⁄Ì …‰Î◊Ì Q≤I› ’ÎQ›Î Ë÷Î. ’ηfi’fl-±Î⁄-±‹ÿΉÎÿfi˘ flı·‰ı T›‰ËÎfl ¬˘fl‰Î÷Î ‹ÁÎŒfl˘±ı »Î’Ì VÀıÂfi ’fl flÎ÷ ’ÁÎfl ¿flÌ Ë÷Ì. Ï√Ïfl‹◊¿ ÁÎ’÷Îfl΋Î_ hÎHÎ ∫« ‰flÁÎÿ◊Ì ‰Î÷ΉflHÎ ±ÎË·Îÿ¿ ◊≥ √›_ Ë÷_. ÁÎ⁄fl¿Î_Ãαfl‰S·Ì Ï…S·Î‹Î_ ⁄ı◊Ì «Îfl ∫« ‰flÁÎÿ ’Õ›˘ Ë÷˘. ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ Á˘‹‰Îflı hÎHÎ ∫« ‰flÁÎÿ‹Î_ ±fiı¿ ωV÷Îfl˘ …‚⁄_⁄οÎfl ◊≥ √›Î Ë÷Î. ’Ò‰˝ ωV÷ÎflfiÌ ¿ıÀ·Ì¿ Á˘ÁΛÀ̱˘‹Î_ CÎfl˘‹Î_ ’ÎHÎÌ CÎÒÁÌ √›Î Ë÷Î. ’˛◊‹ flÎμLÕ‹Î_ … √…flÎ÷‹Î_ ÁÎfl˘ ‰flÁÎÿ ◊÷Î_ fiÎ√Ïfl¿˘, ¬ÎÁ ¿flÌfiı ¬ıÕ>÷˘‹Î_ ±Îfi_ÿfiÌ ·Î√HÎÌ Œı·Î≥ Ë÷Ì. 203 …‚Λ˘‹Î_ 32 À¿Î◊Ì ‰‘ ’ÎHÎÌfiÌ ±Î‰¿ ◊≥ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì ÁflıflΠ24 À¿Î ‰flÁÎÿ ’Õ›˘ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

¿fi˘Õ΋Î_ w. 79 ·Î¬fiÎ ¬«ı˝ ÏfiÏ‹˝÷ ‹ËıÂ-fiflı ±Îfl˘B› ‘΋ ‹ËıÁÎHÎΗ ‹ËıÁÎHÎÎ Ï…S·ÎfiÎ ⁄Ë«flÎ∞ ÷η¿ÎfiÎ ¿fi˘ÕÎ √΋‹Î_ √…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘fiÎ ΩHÎÌ÷Î ¿‚οÎfl˘ ‹Ëı ¿fi˘Ï՛Π±fiı fiflı ¿fi˘ÏÕ›ÎfiÎ fi΋fiÎ ’˛Î◊Ï‹¿ ±Îfl˘B› ¿ıLƒfi_ ·˘¿Î’˝HÎ ¿flΛ_ Ë÷_. flÎ…› Áfl¿ÎflfiÎ ±Îfl˘B› ±fiı ’Ïfl‰Îfl ¿S›ÎHΠω¤Î√ ¶ÎflÎ w. 79.73 ·Î¬fiÎ ¬«ı˝ ÏfiÏ‹˝÷ ’˛Î◊Ï‹¿ ±Îfl˘B› ¿ıLƒfiÎ ·˘¿Î’˝HÎ ’˛Á_√ı ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÎ ±K›ZÎ fl‹Hηη ‰˘flÎ, ±Îfl˘B›‹_hÎÌ Â_¿fl «˙‘flÌ, ÁÎ_Áÿ …›lÌ ’Àı·, ‘ÎflÎÁP› fl…fiÌ ’Àı·, ¿fi˘ÕÎ √΋fiÎ Áfl’_« ÏøWfiÎ⁄Ëıfi ÿıÁÎ≥, ¿·Î¿Îfl˘ ÏË÷ ¿fi˘ÏÕ›Î, Ëı‹_÷ «˙ËÎHÎ, ±flω_ÿ ‰ı√ÕÎ, ∞iÎı ¿Ï‰flÎ…, ¿Î…· ‹ËıÏfl›Î, Áflı flΉ· ‰√ıflı μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ¿·Î¿Îfl˘fiÎ fi΋ ÁÎ◊ı ±Îfl˘B›‘΋ ΩıÕΛ_ ˢ› ÷ı‰Ì √…flÎ÷fiÌ ’˛◊‹ CÎÀfiÎ ⁄fiÌ »ı. fl‹Hηη ‰˘flαı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î ’˛¿Îflfi_ ¿·Î¿ÎflfiÎ fi΋◊Ì ⁄fiı·_ ’˛◊‹ ±Îfl˘B›‘΋ Áfl¿ÎflfiÎ ≥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ·¬Î›_ »ı. ¿fi˘ÕÎ √΋ ¿fi˘Ï՛Π⁄_‘±˘fiÎ ¿ÎflHÎı ±Î…ı ωA›Î÷

‹ËıÁÎHÎÎ Ï…S·ÎfiÎ ⁄Ë«flÎ∞ ÷η¿ÎfiÎ ¿fi˘ÕÎ √΋‹Î_ √…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘fiÎ ΩHÎÌ÷Î ¿‚οÎfl˘ ‹Ëı ¿fi˘Ï՛Π±fiı fiflı ¿fi˘ÏÕ›ÎfiÎ fi΋fiÎ ’˛Î◊Ï‹¿ ±Îfl˘B› ¿ıLƒfiÎ ·˘¿Î’˝HÎ ’˛Á_√ı ’˛‰«fi ¿fl÷Πω‘ÎfiÁ¤ÎfiÎ ±K›ZÎ fl‹Hηη ‰˘flÎ. ±Î ’˛Á_√ı ±Îfl˘B›‹_hÎÌ Â_¿fl «˙‘flÌ, fiflı ¿fi˘ÏÕ›Î, ‹Ëı ¿fi˘ÏÕ›Î, ÁÎ_Áÿ …›lÌ ’Àı·, ‘ÎflÎÁP› fl…fiÌ ’Àı· ÁÏË÷ ‹ËÎfi¤Î‰˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. (Œ˘À˘— √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

⁄L›_ »ı. F›Îflı Â_¿fl «˙‘fḻı ¿èÎ_ ¿ı ‹ËıÂ-fiflı ±Îfl˘B›‘΋fi_ Ïfi‹Î˝HÎ √˙fl‰ ·ı‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ »ı. ¿‚Î

Õ˘. ’Ò‰a ’Àı·fiÎ “÷‹ı ±ı¿·Î fi◊Ì” ’V÷¿fi_ ·˘¿Î’˝HÎ

±fiı ÁÎÏËI›fi_ ÁL‹Îfi ¿fl‰_ flÎ…› Áfl¿ÎflfiÌ Œfl… »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

’ıÀ·ÎÿfiÎ_ ±wHÎÎ⁄Ëıfi «˘@ÁÌfiı ≥fiflTËÌ· @·⁄ ‰÷Ì ·Î≥ŒÀÎ≥‹ ±ı«Ì‰‹ıLÀ ±ı‰˘ÕÛ ’ıÀ·Îÿ— ’ıÀ·ÎÿfiÎ_ ‰÷fiÌ ±wHÎÎ⁄Ëıfi ËÊ˝ÿ¿<‹Îfl «˘¿ÁÌfiı 33 ‰Ê˝◊Ì ≥fiflTËÌ· ÏÕ„VÀˇ@À 306‹Î_ Áı‰Î ±Î’‰Î ‹ÎÀı ÷Î…ı÷fl‹Î_ ·Î≥ŒÀÎ≥‹ ±ı«Ì‰‹ıLÀ ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ‰Õ˘ÿfl΋Î_ ≥fiflTËÌ· ÏÕ„VÀˇ@À 306fiÎ_ «ıfl‹ıfi ÕÌÁÌ ±wHÎÎ⁄Ëıfi «˘@ÁÌ Á_√Ì÷Î Â¿· ¶ÎflÎ ≥fiflTËÌ·fiÎ_ ±˘· ≥„L՛Π±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfifiÎ_ ’˛ıÏÁÕLÀ ’ıÏÀˇÏÁ›Î ÏËSÀfifiÎ ËV÷ı ±wHÎÎ⁄Ëıfi «˘¿ÁÌfiı ±Î ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±wHÎÎ⁄Ëıfi «˘¿ÁÌ 1983-1984‹Î_ ≥fiflTËÌ· @·⁄ ’ıÀ·Îÿ‹Î_ ΩıÕΛÎ_ Ë÷Î_. I›Îfl ’»Ì ÏÕ„VÀˇ@À 306fiÌ Ï‰Ï‰‘ ¿Ï‹À̱˘‹Î_ ÁP›’ÿ ±fiı «ıfl‹ıfi’ÿ ¢¤ÎT›Î_ Ë÷Î_. I›Îfl ⁄Îÿ 2001-2002‹Î_ ≥fiflTËÌ· ÏÕ„VÀˇ@À 306fiÎ «ıfl‹ıfi’ÿı «Ò_ÀΛÎ_ Ë÷Î_. ÷ı‹fiÎ fiıI≤I‰‹Î_ ÷ı ‰¬÷ı 45 @·⁄ Ë÷Ì.

flÎ…¿˘ÀfiÎ ËıflÌÀı… ˢÀıÏ·›fl Ïÿ·Ì’gÁË flÎHÎÎfiÎ ’hÎ ›ÂflÎ…ÏÁ_Ëfi_ ±¿V‹Î÷‹Î_ Q≤I› flÎ…¿˘À— ¿Î·Î‰ÎÕ fl˘Õ ’fl ¬ÌflÁflÎ ËıflÌÀı… ˢÀ·fiÎ ‹ÎÏ·¿ ±fiı flÎ…¿˘ÀfiÎ_ ±√˛HÎÌ μz˘√’Ï÷ Ïÿ·Ì’gÁË flÎHÎÎfiÎ_ ›ÂV‰Ì ’hÎ ›ÂflÎ… ÏÁ_Ëfi_ ±¿V‹Î÷‹Î_ Q≤I› ◊›_ »ı. ‹_⁄¥‹Î_ ±P›ÎÁ ¿fl÷Î ±fiı ‰ı¿ıÂfi ‹ÎÀı flÎ…¿˘À ±Î‰ı·Î ›ÂflÎ…ÏÁ_Ë flÎHÎÎ ›ÂflÎ…gÁË Á˘‹‰Îflı ⁄Î¥¿ ’fl Ω‹fi√fl fl˘Õ ’fl ±Î‰ı·Î CÎ_Àıf‰fl √΋ ’ÎÁı◊Ì ’ÁÎfl ◊÷Î Ë÷Î_ I›Îflı Àˇı¿Àfl ÁÎ◊ı ◊›ı·Î ±¿V‹Î÷‹Î_ ÷ı‹fiı ‹Î◊ÎfiÎ_ ¤Î√ı √_¤Ìfl ≥Ω ◊≥ Ë÷Ì. ›ÂflÎ…fiı ÷ÎI¿ÎÏ·¿ flÎ…¿˘ÀfiÌ VÀ·`√ ˢ„V’À·‹Î_ ·¥ …‰Î›Î Ë÷Î_ ’fl_÷ ÷⁄Ì⁄˘ ÷ıfiı ⁄«Î‰Ì Â@›Î fiË÷Î_. 22 ‰Êa› ›ÂflÎ… Ïÿ·Ì’gÁËfiÎ_ ±ı¿‹ÎhÎ ’hÎ Ë÷Î_. ›ÂflÎ…gÁËfiÌ ±_Ï÷‹ ›ÎhÎ΋Î_ ZÎÏhΛ Á‹Î…fiÎ_ ±√˛HÎ̱˘, V◊ÎÏfi¿ flÎ…¿Ì› ±Î√ı‰Îfi˘, μz˘√’Ï÷±˘, ’hοÎfl˘ ÁÏË÷ ËΩfl˘ VfiıËÌ ±fiı ’Ïfl‰Îfl…fi˘ ΩıÕΛΠË÷Î. √flÔ‰Îflı ÷ı‹fiÎ_ ‰÷fi √˘ÓÕ·‹Î_ ›˘Ω›ı· ¢¿Á¤Î‹Î_ Á˙flÎWÀˇfiÎ_ ωω‘ ZÎıhÎfiÎ_ ±Î√ı‰Îfi˘ Ïÿ·Ì’gÁË flÎHÎÎfiÎ ’Ïfl‰Îflfiı ÁÎ_I‰fiÎ ±Î’‰Î ËΩfl˘fiÌ Á_A›Î‹Î_ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±Î_√‚Ì «ŸK›Îfi_ ’fi ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘˘. »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì Áı‰Î¿Î›˝fl÷ ±ıfi∞±˘ Á_V◊Î fiÎ÷-Ω÷ ¨«-fiÌ« ‘‹˝ ¿ı ¤ıÿ¤Î‰ ÏÁ‰Î› »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. ±Î Á_V◊Î Ïÿ·ıfl ÿÎ÷ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. Ëη …\fiÌ ⁄ı ‹Î‚fiÌ Ï⁄„SÕo√‹Î_ ¿Î›˝fl÷ »ı. Áω‘΋Î_ CÎflÕÎ-‹Î-⁄Î’fiı μ’fl «Õ‰ÎfiÌ ◊˘ÕÌ ÷¿·ÌŒ ’Õ÷Ì Ë˘› »ı. Á‹›fiı ‹Îfi ±Î’Ì Áı‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ÁÎ◊ı ±Î Á_V◊Î ÷fi-‹fi ’˛ı‹◊Ì ‹Îfi‰ Áı‰Î ±ı… ’˛¤ Áı‰Îfi_ ¿Î›˝ ¿flı »ı. ±Î Á_V◊Îfiı ¤Î‹ÎÂÎfiÌ CÎHÎÌ ⁄‘Ì …wfl »ı. Ωı ¿˘¥ ‹Îfi‰÷Îfiı ‹Îfi ±Î’Ì CÎflÕÎ ‹Î-⁄Î’fiÎ ·Î_⁄˘ ËÎ◊ ¿flÂı ÷˘ ÷ıfiÌ Á_V◊Î fi˘Ó‘ ·ıÂı. ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘‰Î ‹ÎÀı μk΋ ±‰Áfl ÿ‰Î ±_÷flfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÿÒfl Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı »ı. ÿ‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ¢’Ÿ√‹Î_ ¿ı ‹˘·‹Î_ ‹‚÷Î fi◊Ì. ÏfiflΑÎfl ‹Î-⁄Î’fiÎ ±_÷fl◊Ì ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ı ÷˘ g…ÿ√Ìfi˘ ⁄ıÕ˘ ’Îfl ◊Âı. T≤©Îl‹fiÌ ’˛‰ı ’˛Ïø›Î «Î· »ı. …fifiÌ …HÎı ÷˘ hÎHÎ …HÎ…ı, ¿Î_ ÿÎ÷Î, ¿Î_ ¤@÷, ¿Î_ Âfl‰Ìfl fiÏË÷fl flËı…ı ÷_ ‰Î_{HÎÌ ÷_ ‹÷ √‹Î‰Ì fifl - {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ ÷Ì◊Ì ¤˘…fi ‹ÎÀı ±‹S› ÷¿. …L‹Ïÿfi, ·BÔfi, ‰ÎV÷, lΩ’ZÎ, ’H›÷Ì◊Ì, lÌ‹_÷, …fi˘¥, Â¤¿Î‹fiα˘ Â¤ ’˛Á_√˘±ı ±Îl‹‰ÎÁ̱˘fiı ¤˘…fi ±Î’Ì ±’Î‰Ì ’H›fi_ ¤Î◊_ ⁄Î_‘˘ T≤©˘fiı ÿkο ·ı‰ÎfiÌ ›˘…fiÎ Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷¿÷Ì Œ˘À˘ ‹¿‰Îfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. ÷¿÷Ìfi_ ’˛Œ ÿÎ÷Îfiı ’hÎ ¶ÎflÎ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. Á_V◊ÎfiÌ w⁄w ‹·Î¿Î÷ı ’‘Îfl‰Î ËÎÏÿ¿Û ±Î‹_hÎHÎ »ı. Mahavir Kalyan & Vikash Trust State Bank of India Bilimora (Devsar) Branch A/C. 352 88728099 Ifsc code SBI N 0007770

‰‘ ω√÷ (’»’fl») ’˛‹¬ ¿ıLÁfl …ı‰Ì Ï⁄‹ÎflÌfiÎ ≥·Î… ‹ÎÀı …ıÀ·Ì ±¿ÁÌfl ÿ‰Î±˘fiÌ …wÏfl›Î÷ »ı ±ıÀ·Ì … ÷ıfiÎ ÁŒ‚ ≥·Î… ‹ÎÀı ÿÿa ’˛I›ı ÁËÎfi¤ÒÏ÷ ±fiı ·Î√HÎÌfiÌ …wfl »ı. ±‹ÿΉÎÿfiÌ Ï‰A›Î÷ ±ı«ÁÌ∞ ¿ıLÁfl ÁıLÀflfiÎ ÕΛflı@Àfl Õ˘. ¿˙V÷¤ ’Àı·fiÌ ÀÌ‹fiÎ Õ˘. ’Ò‰a ’Àı·ı ¿ıLÁflfiÎ ÿÿa±˘fiı ±fi·ZÎÌfiı “÷‹ı ±ı¿·Î fi◊Ì” ’V÷¿ ·A›_ »ı. ±Î ’V÷¿fiÎ ·˘¿Î’˝HÎ ’˛Á_√ı ‹A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌ ¬ÎÁ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. (Œ˘À˘— √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

lÌ ‹Î‘‰·Î· ’fl˘ÏË÷

(M) +91 9925673021, (O) +91 2634 - 285121 ‹ËΉÌfl T≤©Îl‹, ωl΋B≤ËfiÌ ±Î√‚, ‹. ’˘. ⁄Ì·Ì‹˘flÎ (‰ıVÀ) ÷Î. √HÎÿı‰Ì. Ï…. fi‰ÁÎflÌ 396321. Email: madhavlal.purohit@gmail.com


…\·Î¥ 14, 2017 July 14, 2017

15

¤Îfl÷-±Î_÷flflÎWÀˇÌ›

70 ‰Ê˝‹Î_ ’˛◊‹ ‰Îfl ¤Îfl÷Ì› ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÌ ≥{flΛ· ›ÎhÎΗ ⁄ı ÿı¢ ‰E«ı ÁÎ÷ ¿flÎfl …ıwÁ·ı‹— Á˙’˛◊‹ ‰Îfl 70 ‰Ê˝‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ≥{flΛ·fiÌ ›ÎhÎÎ ¿flÌ »ı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ≥{flΛ·fiÎ hÎHÎ Ïÿ‰ÁfiÎ ’˛‰ÎÁı √›ı·Î Á˙’˛◊‹ ¤Îfl÷Ì› ‰ÕÎ ’˛‘Îfi »ı. ‹_√‚‰Îflı ’˛◊‹ ¤Îfl÷Ì› ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÌ ‹·Î¿Î÷fiı ±I›_÷ ‹Ëk‰ ±Î’÷Î ≥{flΛ·ı ’HÎ ‹˘ÿÌfi_ ±¤Ò÷’Ò‰˝ V‰Î√÷ ¿›* Ë÷_. ≥{flΛ·fiÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ⁄ıLΩ‹Ìfi fiı÷ÎL›ÎË ’˛˘À˘¿˘· ÷˘ÕÌfiı ⁄ıfi √flÌ›fi ±ıfl’˘ÀÛ ’fl ‹˘ÿÌfi_ flıÕ ¿Î’ı˝À ’fl V‰Î√÷ ¿fl‰Î √›Î Ë÷Î. ≥{flΛ· ¶ÎflÎ ±Î‰Ì ‹Ëı‹Îfi√Ï÷ Œ@÷ ±‹ıÏfl¿Ì ’˛‹¬ ±fiı Ϭ˛V÷Ì ‘‹˝fiÎ ‰ÕÎ ’˘’ ‹ÎÀı ¿flΛ »ı. ≥{flΛ· Ï‹Ï·Àfḻı ‹˘ÿÌfiı √ÎÕÛ ±˘Œ ±˘fifl ±ÎM›_ Ë÷_. ‹˘ÿÌfiı ±Î‰¿Îfl÷Î fiı÷ÎL›ÎË ÏËLÿÌ‹Î_ ⁄˘S›Î Ë÷Î “±Î’¿Î V‰Î√÷ ˈ, ‹ıflı ÿ˘V÷”. ‹˘ÿÌfiÌ ›ÎhÎÎfiı ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ √HÎΉ÷Î fiı÷ÎL›ÎË±ı ‹˘ÿÌfiı ¤Îfl÷fiÎ ‹ËÎfi fiı÷Î √HÎÎT›Î Ë÷Î ±fiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı 70 ‰Ê˝◊Ì ±‹ı ¤Îfl÷Ì› ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÌ flÎË Ωı÷Î Ë÷Î. fiı÷ÎL›ÎËfiÎ μW‹Î¤ıfl Á_⁄˘‘fi ±fiı ±Î‰¿ÎflfiÎ …‰Î⁄‹Î_ ‹˘ÿ̱ı ÏË⁄˛ ¤ÎÊ΋Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ≥{flΛ·fiÌ ‹·Î¿Î÷ ·ıfiÎfl ’˛◊‹ ¤Îfl÷Ì› ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ⁄fi‰Îfi_ ÁL‹Îfi ‹fiı ‹Y›_ »ı. ¤Îfl÷≥{flΛ· Á_⁄_‘˘fi˘ fi‰˘ ±K›Î› Âw ◊›˘ »ı. ≥{flΛ·‹Î_ ω¿ÁΉΛı·Î fi‰Î e·fiı ’˛◊‹ ¤Îfl÷Ì› ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÌ ›ÎhÎÎfiÌ ›Îÿ√ÌflÌw’ı fiflıLƒ ‹˘ÿÌfi_ fi΋ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ⁄‘‰Îflı ¤Îfl÷ ±fiı ≥{flΛ· ‰E«ı ÁÎ÷ ¿flÎfl ’fl ËV÷ÎZÎfl ◊›Î Ë÷Î. ⁄Lfiı ÿı¢±ı ωf‰‹Î_ ‰‘÷Î

‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ …ıwÁ·Î‹‹Î_ ’Î_«‹Ì …\·Î≥±ı ≥{flΛ·fiÎ ’˛‹¬ w‰ıfi Ïfl‰Ï·fifiı ÷ı‹fiÎ Ïfi‰ÎÁV◊Îfiı ‹Y›Î Ë÷Î. ⁄Lfiı fiı÷Î ‰E«ı ±ÎÏ◊˝¿ ÁË¿Îfl, Á_flZÎHÎ ±fiı ±Î÷_¿‰Îÿ ÁÏË÷fiÎ ‹tı ««Î˝ ◊≥ Ë÷Ì. (…‹HÎı) ≥{flΛ·fiÎ ’˛‰ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ »ßÌ …\·Î≥±ı Áfi 2008‹Î_ ‹_⁄≥ ±Î÷_¿Ì Ë‹·Î‹Î_ ⁄«Ì √›ı·Î ≥{flΛ·Ì ⁄΂¿ ‹˘Âıfiı ‹Y›Î Ë÷Î. ÷Á‰Ìfl‹Î_ ≥{flΛ·fiÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ⁄ıLΩ‹Ìfi fiı÷ÎL›ÎË fi…flı ’Õı »ı. (⁄Lfiı Œ˘À˘Á˙…L›— www.pmindia.gov.in)

…÷Î ±Î÷_¿‰Îÿ ±fiı ¿|fl‰Îÿ Á΋ı ÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı ·Õ‰Îfi˘ Á_¿S’ ¿›˘˝ Ë÷˘. ⁄Lfiı ÿı¢ ‰E«ıfiÌ ‹_hÎHÎ΋Î_ ÁflZÎÎfi˘ ‹t˘ À˘« ’fl flè΢ Ë÷˘. ⁄Lfiı ÿı¢ ‰E«ı ◊›ı·Î ÁÎ÷ ¿flÎfl‹Î_ «Îfl ¿fl˘Õ Õ˘·flfiÎ ¤Îfl÷-≥{flΛ· ≥LÕVÀˇÌ›· ±Îfl ±ıLÕ ÕÌ ±ıLÕ Àı¿fi˘·˘∞ ≥fi˘‰ıÂfi ŒoÕ, ¤Îfl÷‹Î_ …‚Á_flZÎHÎ ‹ÎÀı ¿flÎfl, ¤Îfl÷fiΠωω‘ flÎ…›˘‹Î_ ’ÎHÎÌfiÌ …wÏfl›Î÷ ’ÒflÌ ¿fl‰Î Á‹…^÷Ì, ¤Îfl÷-≥{flΛ· Õı‰·’‹ıLÀ

¿˘’˘˝flıÂfi-¿ÚÏÊ ‹ÎÀı hÎHÎ ‰Ê˝fiÎ ¿Î›˝ø‹fiÌ ΩËıflÎ÷, ≥Áfl˘-≥{flΛ· ‰E«ı ’fl‹Îb CÎÏ՛΂ ‹ÎÀı ÁË›˘√fiÌ ›˘…fiÎ, fiÎfiÎ ÁıÀı·Î≥À˘fiı ‰Ì…‚Ì ±Î’‰Î ±_√ı ¿flÎflfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ≥{flΛ·fiÎ ’˛‹¬ w‰ıfi Ïfl‰Ï·fifiı ÷ı‹fiÎ Ïfi‰ÎÁV◊Îfiı ‹Y›Î Ë÷Î. ⁄Lfiı fiı÷Î ‰E«ı ±ÎÏ◊˝¿ ÁË¿Îfl, Á_flZÎHÎ ±fiı ±Î÷_¿‰Îÿ ÁÏË÷fiÎ ‹tı ««Î˝ ◊≥ Ë÷Ì.

¤Îfl÷-«Ìfi ‰E«ı ÏÁ„y‹ ÁflËÿı ’˛‰÷˝÷Ì μ√˛ ÷_√Ïÿ·Ì fi‰Ì ÏÿSËÌ— ¤Îfl÷-«Ìfi ‰E«ı ÏÁ„y‹ ÁflËÿ ’fl ’˛‰÷a flËı·Ì ÷_√Ïÿ·Ì 20‹Î Ïÿ‰Á‹Î_ ’˛‰ıÂÌ »ı. «ÌfiÌ Áfl¿ÎflÌ ‹ÌÏ՛αı ÏÁ„y‹ ÁflËÿ ‹Î‹·ı ¤Îfl÷fiı «Ì‹¿Ì ±Î’÷Î …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ¤Îfl÷Ì› ·U¿flı V‰‹Îfi¤ıfl ÿ˘¿·Î_√ ωV÷Îfl‹Î_◊Ì ¬ÁÌ …‰_ Ωı≥±ı, fiËŸ÷fl ÷ıfiÌ Ëη÷ 1962fiÎ ›© ¿fl÷Î_ ’HÎ ‰‘Îflı ¬flÎ⁄ ◊Âı. «ÌfiÌ Áfl¿ÎflfiÎ ±¬⁄Îfl B·˘⁄· ÀÎ≥QÁı ·A›_ »ı ¿ı ¤Îfl÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¤Ò÷¿Î‚ ÷flŒ fi…fl ¿fl‰Ì Ωı≥±ı. ¤Îfl÷ «ÌfifiÌ ÁÎ◊ı ’˘÷ÎfiÎ ÁÌ‹Îω‰Îÿfiı ‰ı√ ±Î’Âı ÷˘ ÷ıHÎı 1962 ¿fl÷Î_ ’HÎ ‰‘ √_¤Ìfl fi¿ÁÎfi ÁËfi ¿fl‰_ ’ÕÂı. ÿ˘¿·Î_√ ωV÷Îfl‹Î_ hÎÌΩ ±Ã‰ÎÏÕ›ı ’HΠω‰Îÿ ›◊Ή÷ »ı I›Îflı ¤Îfl÷fiı ±Î¿fl˘ ⁄˘‘’Îà ¤HÎΉ‰˘ Ωı≥±ı. «ÌfiÌ ·˘¿˘ ¤Îfl÷fiÌ ±Î‰Ì μU¿ıflHÎÌ◊Ì fiÎflÎ… »ı. ±Î ·ı¬‹Î_ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ¤Îfl÷Ì› ·U¿fl ÁL‹Îfi¤ıfl ’˘÷ÎfiΠωV÷Îfl‹Î_ ’fl÷ …‰Îfi˘ ω¿S’ ’Á_ÿ ¿flÌ Â¿ı »ı ¿ı ’»Ì «ÌfiÌ ·U¿fl ÷ı‹fiı ωV÷Îfl‹Î_◊Ì ¬ÿıÕÌ ¿ÎœÂı. «Ìfiı √›Î ±Ã‰ÎÏÕ›ı ⁄Lfiı ÿı¢ ‰E«ı 1962fiÎ ›©fi˘ μS·ı¬ ¿›˘˝ Ë÷˘ …ıfiÎ …‰Î⁄‹Î_ ¤Îfl÷Ì› Á_flZÎH΋_hÎÌ ±wHÎ …ıÀ·Ì±ı V’WÀ÷Î ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı 2017fi_ ¤Îfl÷ 1962 ¿fl÷Î_ ‰‘ ·U¿flÌ ÷οÎ÷

≥{flΛ·fiÎ ’˛‰ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi ‹˘ÿÌ 2008‹Î_ 26/11fiÎ ‹_⁄≥ ±Î÷_¿Ì Ë‹·Î‹Î_ ⁄«Ì √›ı·Î ≥{flΛ·Ì ⁄΂¿ ‹˘Âıfiı ‹Y›Î Ë÷Î. ‹˘Âı±ı ‹˘ÿÌfi_ fi‹V÷ı ¿ËÌ ±Ï¤‰Îÿfi ¿flÌ ’hÎ ±ÎM›˘ Ë÷˘. ’h΋Î_ ·A›_ Ë÷_ ¿ı ÷ıfiı ¤Îfl÷fiÎ ·˘¿˘ ±fiı fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ¬Ò⁄ √‹ı »ı. ‹˘Âıfi_ ±Î ·¬ÎHÎ ‰Î_«Ì ‹˘ÿÌ ¤Î‰¿ ◊≥fiı ‹˘Âıfiı ¤ıÀÌ ’՛ΠË÷Î ±fiı ¤Îfl÷ ±Î‰‰Î ±Î‹_hÎHÎ ±ÎM›_ Ë÷_. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±Õ‘Î ¤Îfl÷‹Î_ «˘‹ÎÁ ÁÏø›— ‹ÏHÎ’fl, ±ÎÁ΋ ±fiı ±wHÎΫ· ’˛ÿı‹Î_ ‰flÁÎÿ◊Ì ÷ÎflÎ∞ fi‰Ì ÏÿSËÌ— ÿı¤flfiΠωω‘ flÎ…›˘‹Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿ

¤Îfl÷-«Ìfi ‰E«ı ÏÁ„y‹‹Î_ ÿ˘¿·Î_√ ωV÷Îfl‹Î_ ÁflËÿÌ Ï‰‰Îÿ ›◊Ή÷ flè΢ »ı. «ÌfiÌ ·U¿flı ·Õά‹Î_ hÎHÎÏÿ‰Á‹Î_ hÎHÎ ‰Îfl CÎÒÁHά˘flÌ ¿flÌ »ı. ÿÁ‹Ì …\·Î≥ 2008fiÎ fl˘… ·ı‰Î›ı·Î ±Î ŒÎ≥· Œ˘À΋Î_ ÏÁ„y‹‹Î_ fiÎ◊ ·Î ⁄˘ÕÛfl ø˘ÏÁ_√ ’fl «ÌfiÌ ÁˆÏfi¿ ÁÎ◊ı ¤Îfl÷Ì› …‰Îfi fi…flı ’Õı »ı. (ŒÎ≥· Œ˘À˘— ±ı±ıŒ’Ì)

‘flΉı »ı. …ıÀ·ÌfiÎ ±Î …‰Î⁄‹Î_ «ÌfiÌ ‹ÌÏ՛αı ‰‚÷˘ …‰Î⁄ ±ÎM›˘ Ë÷˘ ¿ı …ıÀ·Ì ÁΫ_ ⁄˘·ı »ı. 1962 ¿fl÷Î_ 2017fi_ ¤Îfl÷ …\ÿo »ı. ¤Îfl÷ ›© fi˘÷flÂı ÷˘ 1962 ¿fl÷Î_ ‰‘ fi¿ÁÎfi ÷ıfiı ÁËfi ¿fl‰_ ’ÕÂı ±ı‹ B·˘⁄· ÀÎ≥QÁfiÎ ÷_hÎÌ·ı¬‹Î_

…HÎÎT›_ Ë÷_. ÿflÏ‹›Îfi «ÌfiÌ ·U¿flı ·Õά‹Î_ hÎHÎ Ïÿ‰Á‹Î_ hÎHÎ ‰Îfl CÎÒÁHά˘flÌ ¿flÌ Ë÷Ì. ⁄Ì∞◊Ì «˘◊Ì …\·Î≥ ÿflÏ‹›Îfi «ÌfiÌ ÁˆÏfi¿˘ ¤Îfl÷Ì› ÁflËÿ‹Î_ Ωı‰Î ‹Y›Î Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

’Õ›˘ »ı. ±Õ‘Î ¤Îfl÷‹Î_ «˘‹ÎÁ ÁÏø› ◊›_ »ı. ±ÎÁ΋‹Î_ ¤ÌÊHÎ ’Òfl‹Î_ ±œÌ ·Î¬ ·˘¿˘ ±Áfl√˛V÷ ◊›Î »ı. ÏˋΫ· ’˛ÿı‹Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿ◊Ì Ãıfl Ãıfl ¤ÒV¬·fi ◊›_ »ı. ‹ÏHÎ’fl‹Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿ◊Ì ÷‹Î‹ ‹˘ÀÌ fiÿ̱˘‹Î_ ’ÒflfiÎ ’ÎHÎÌ ¤›…fi¿ Á’ÎÀÌ ‰ÀÎ‰Ì »ı. flÎ…V◊Îfi, √…flÎ÷, ‹_⁄≥‹Î_ ’HÎ ¤Îflı ‰flÁÎÿ ’Õ›˘ »ı. ˉ΋Îfi ω¤Î√ı ¿èÎ_ ¿ı ·√¤√ ±Õ‘Î ÿı‹Î_ «˘‹ÎÁ ÁÏø› ◊›_ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ ÁflıflΠ¿fl÷Î » À¿Î ‰‘ ‰flÁÎÿ ’Õ›˘ »ı. ¤ÒV¬·fi◊Ì «Îfl‘΋ ›ÎhÎÎ ’HÎ ¬˘fl‰Î≥ »ı. ‹ÏHÎ’fl, ±ÎÁ΋ ±fiı ±wHÎΫ· ’˛ÿı‹Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿ◊Ì ÷ÎflÎ∞ ÁΩ˝≥ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

∞±ıÁÀÌ ±‹·Ì— ±Õ‘Ì flÎ÷ı ±ÎÏ◊˝¿ ø΄L÷fi˘ μÿ›— ±ı¿ flÎWÀˇ, ±ı¿ ‰ıfl˘ fi‰Ì ÏÿSËÌ— »ıS·Î 17 ‰Ê˝◊Ì ±ı¿ ›Î ⁄ÌΩ ¿ÎflHÎÁfl ±À¿÷˘ flËı·˘ ¤Îfl÷fiÎ ≥Ï÷ËÎÁfi˘ Á˙◊Ì ‹˘À˘, ø΄L÷¿ÎflÌ ±fiı ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ¿fl‰ıflÎ Á‘Îfl˘ 30‹Ì …^fi, Âø‰Îflı ‹‘flÎ÷ı ⁄flÎ⁄fl 12 ‰ÎB›ı ±‹·Ì ⁄L›˘ Ë÷˘. …^fiÌ ¿fl’˛HÎη̋Î_◊Ì ±Õ‘Ì flÎ÷ı ±Î{ÎÿÌ ‹‚Ì Ë÷Ì. ±ı¿ flÎWÀˇ, ±ı¿ ‰ıfl˘fiÎ ÁÒhÎfiı «Ïfl÷Î◊˝ ¿fl÷Ì fi‰Ì ¿flT›‰V◊Îfi˘ ±‹· Âw ◊›˘ Ë÷˘. ÿSËfifiÌ …ı‹ ÂHÎ√Îflı·Ì Á_ÁÿfiÎ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ÁıLÀˇ· ˢ·‹Î_ ‹‘flÎ÷ı ωÂıÊ ÁhÎ ‹Y›_ Ë÷_. ±Õ‘Ì flÎ÷ı ⁄˘·Î‰Î›ı·Î Á_ÁÿfiÎ Áh΋Î_ ∞±ıÁÀÌ ·Î√ ¿flÎ÷Î_ … ¤Îfl÷‹Î_ ±ı¿ flÎWÀˇ, ±ı¿ Àı@Á, ±ı¿ ‹Î¿ı˝ÀfiÌ ’˛HÎηÌfi˘ ’˛Îfl_¤ ◊›˘ Ë÷˘. flÎWÀˇ’Ï÷ ’˛HΉ ‹¬fl∞, ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı 30‹Ì …^fiı ‹‘flÎ÷ı ⁄flÎ⁄fl 12.01 ‰Î√ı ⁄Àfi ÿ⁄ΉÌfiı ÿı¤fl‹Î_ ∞±ıÁÀÌfi˘ ’˛Îfl_¤ ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Î ’˛Á_√ı ¿˘Ó√˛ıÁ ÁÏË÷ ÕÎ⁄ıflÌ ’Z΢, I≤H΋· ¿˘Ó√˛ıÁ ±fiı ±Îfl…ıÕÌ …ı‰Î ω’Z΢ √ıflËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. ÿı‹Î_ ±I›Îfl Á‘Ì ¿˘≥ Àı¿Áfi˘ ±‹· ¿fl‰Î ±Õ‘Ì flÎ÷ı Á_Áÿfi_ ÁhÎ ⁄˘·Î‰Î›_ fi◊Ì. Ωı¿ı 1947‹Î_ ÿıÂfiÌ ±Î{ÎÿÌfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı Á_Áÿfi_ ÁhÎ ⁄˘·Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ’»Ì 1972‹Î_ ±Î{ÎÿÌfi_ fl…÷ …›_÷Ì ‰Ê˝ ±fiı 1997‹Î_ ±Î{ÎÿÌfiÎ Á‰Hν …›_÷Ì ‰Ê˝ ÏfiÏ‹kÎı ’HÎ ‹‘flÎ÷ı Á_Áÿfi_ ÁhÎ ⁄˘·Î‰Î›_ Ë÷_.

flÎWÀˇ’Ï÷ ’˛HΉ ‹¬fl∞ ±fiı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı 30‹Ì …^fiı ‹‘flÎ÷ı ⁄flÎ⁄fl 12.01 ‰Î√ı ⁄Àfi ÿ⁄ΉÌfiı ÿı¤fl‹Î_ ∞±ıÁÀÌfi˘ ’˛Îfl_¤ ¿›˘˝ Ë÷˘. (Œ˘À˘Á˙ˆ…L›— ±ıfiÕÌÀ̉ÌÕ˘À¿˘‹)

‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ∞±ıÁÀÌ ±ıÀ·ı √Õ ±ıLÕ ÏÁQ’· Àı@Á …ı ÿı‹Î_ ±Î{ÎÿÌ ±fiı ±ÎÏ◊˝¿ ø΄L÷fiÎ ’√flHÎ ‹Î_Õı »ı. 125 ¿fl˘Õ ÿı‰ÎÁ̱˘ ∞±ıÁÀÌfiÎ ±‹·fiÎ ÁÎZÎÌ ⁄L›Î »ı. ∞±ıÁÀÌfiÎ ±‹·‹Î_ ±ı¿ … Áfl¿Îflfi_ ›˘√ÿÎfi fi◊Ì. ±Î ÷‹Î‹ ’Z΢fiÎ ÁÏË›ÎflÎ ’˛›ÎÁ˘fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ∞±ıÁÀÌ◊Ì 29 flÎ…›˘ ±fiı ÁÎ÷ ¿ıLƒÂÎÏÁ÷ ’˛ÿı¢fi_ ±ı¿Ì¿flHÎ ¿›* »ı. ‹˘ÿ̱ı ¿èÎ_ ¿ı 500 …ıÀ·Î Àı¿Á◊Ì ±Î{ÎÿÌ ‹‚Ì »ı. flÎWÀˇ’Ï÷ ’˛HΉ ‹¬fl∞±ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ∞±ıÁÀÌ◊Ì Á_÷˘Ê ◊›˘ »ı. ±Î ‹ÎflÎ ‹ÎÀı ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ Á_Ωı√ »ı ¿ÎflHÎ ¿ı fiÎHÎ΋_hÎÌ ÷flÌ¿ı ‹ıÓ ±ÎfiÎ ‹ÎÀı Âw±Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ∞±ıÁÀÌ ·Î√ ¿flfiÎfl ¤Îfl÷ 161‹˘ ÿı »ı. 17 ‰Ê˝fiÎ ’˛›ÎÁ ’»Ì ∞±ıÁÀÌ ·Î√ ◊›˘ »ı. ÿflÏ‹›Îfi flÎ…V◊ÎfifiÎ ⁄̱Ή΋Î_ 30‹Ì …^fiı ‹‘flÎ÷ı …L‹ı·Î ±ı¿ ⁄΂¿fi_ fi΋ ∞±ıÁÀÌ flά‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ÿı¤fl‹Î_ ‰ı’Îfḻ˘ ¶ÎflÎ ∞±ıÁÀÌfi˘ T›Î’¿ ωfl˘‘ ◊›˘ »ı. Áfl÷‹Î_ ∞±ıÁÀÌfi˘ ÂÎ_Ï÷’ÒHν ωfl˘‘ ¿flÌ flËı·Î ‰ı’Îfḻ˘ ’fl ’˘·ÌÁı ·ÎÃÌ«Î…˝ ¿›˘˝ Ë÷˘. ±‹ÿΉÎÿ ÁÏË÷fiÎ ÂËıfl˘‹Î_ ’HÎ ¿Î’Õ ⁄Ωfl, ≥·ı¿Àˇ˘Ïfi¿ ‹Î¿ı˝À ⁄_‘ flά‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


July 14, 2017 É\áë´

16

ßí±á ±õVËõË

BUSINESS / SERVICES DIRECTORY

REAL ESTATE

REAL ESTATE/MORTGAGE

REAL ESTATE/INVESTMENT

ACCOUNTANTS/CPA

14, 2017

REAL ESTATE

ANJAY ACCOUNTAX SERVICE NJ LLC

Harish Hathiwala, CPA

AMA

Specializing in Small Businesses Accounting, Auditing, Income Tax, Peer Review

Individual • Business • Corporation 03/10-03/09/18-SD

NJ/NY Banking Dept. Licensed Mortgage Broker NMLS # 248057

CONTACT: MR. VORA Office: (732) 632-8777 Cell: (732) 925-2229 Email: amamortgage@gmail.com

Accounting and Tax Preperation for individual & Businesses. __________________________

VIDEO PHOTOGRAPHY 11/04-10/27/17-sd

TEJAS S. KAPADIA, ESQ.

Waldwick, NJ 07463 201-632-1529 tejas@kapadialaw.com

Call Raja (516) 354-0909 www.shriproductions.com 12/08/17 JG 071077 SD

Real Estate, Business, Wills (Estate Planning), Immigration & General Law, Practicing in New York & New Jersey. Enrolled Agent with IRS.

ASTROLOGER

ÀùQMÝðËßë´{ûÍ, ±ëÌ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß Üâåõ

732-412-3611

Áí çìäýçÑ Þä½Ö ìååðÞë ÞëÜÀßHë (ßëìå) ½õ³ ±ëÕíåð_

07/14-07/06/18-SD

±ëß. ±ëß. Õ_ìÍÖ (Õ_ìÍÖ ßIÞ)

FÝùìÖæí, LÝðÜßùáù°VË, ìÚ{Þõç, ÜõßõÉ, åëßíìßÀ ÕíÍë äÃõßõ Üñ_{äHëÞë çÇùË ÜëÃýØåýÞ Ö×ë ìÞØëÞ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

Shri Photo Video DJ: Professional Photography, Video filming, and music for your special occasions.

ÐÐ ÉÝ ±_Úõ ÐÐ

FÝùìÖæÞù ÇÜIÀëß

To advertise in Business Services Directory Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

Jr. One-bedroom One-bedroom Two-bedroom

PROFESSIONAL

P h o t o g r a ph y & Video

Cherry Hill, NJ 08003 Call (856) 264-6005 (C) (856) 428-6783 (H) www.dipvandan.com Email: dipvandan@yahoo.com

Number in Household 1 person 2 people 3 people 4 people 5 people

80% Rents Maximum Gross Annual Income cannot exceed $48,200 $55,050 $61,950 $68,800 $74,350

*ÛëÍ<_ ±Þõ ±ëäÀÞí ÜÝëýØë ÎõßÎëßÞõ ±ëÔíÞ Èõ.

MORTGAGE CORPORATION

NO

Doc Loans

INCOME TAX

ONE STOP SOLUTION

BUSINESS- INDIVIDUAL

Call: Terry Gangaram President

NEW COMPANY SETUP ACCOUNTING-PAYROLL AUDIT - REVIEW - COMPILIATION

WEDDING SERVICES WEDDING SERVICE, DECORATION & religious ceremony In NJ, DE, PA. Self-driver. Contact: 215-781-6503, 267-393-0712, 267-300-6576 092217-MS

(718) 441-1515 02/17-04/17 mv

KESHAV LAL CPA

Email: terry@drexelmortgage.com

REAL ESTATE Attorney. Buy/Sell/Mortgage Problems. Attorney & Real Estate Bkr, PROBATE/CRIMINAL/BU SINESS- Richard H. Lovell, P.C., 10748 Cross Bay, Ozone Park, NY 11417 718 835-9300

Poconos Land Liquidation 30 Mile Views! 5 star l cation. Paved roads, utilities 2+ Acres only $19,900. 80% Off! 2 hrs NYC. Excellent Financing Call Now 888-320-0920

LovellLawnewyork@gmail.com

OCEAN CITY, MARYLAND. Best selection of affordable rentals. Full/ partial weeks. Call for FREE brochure. Open daily. Holiday Resort Services. 1-800-638-2102. Online reservations: www.holidayoc.com

Real Estate Auction. 7/22/17 @10am, 89 Lambert Street, Pittston, PA. 1500SQFT Single Family, 3BR/1BA, Garage, Updates Throughout. Minimum Bid $15,000. Terms/pics at cowley1.com 570‐499‐8883 AU002923L

06/30-ny

VACATION RENTALS

07/014-ny

MLO# 212919

WHITE HORSES for baraats: Beautifully adorned. Carriage too. Tristate area & more. Call Equishare USA (973) 644-3355 or visit: www.EBHorses.com We will beat any legitimate quote.

Drexel Mortgage Corporation

www.drexelmortgage.com 101-05 Lefferts Blvd. Ste. 201 Richmond Hill, NY 11419

071417 SD

IQ

Loan thru 3rd party providers. NYS Dept of Financial Svcs. NMLS # 218414

REAL ESTATE

AUCTIONS

1-4 Family Homes / Investment Properties

PREPARATION

ATTORNEY/ LEGAL

07/14-ny

INCOME TAX

To advertise in BSD call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

$954 $1,022 $1,194

Max. No. of Household Members 2 3 5

ÕìßäëßÞí ±ëäÀ ÞíÇõ ÜðÉÚÞë çú×í äÔð ±ëäÀÞë VÖß×í ÞíÇõ èùäí ½õ´±õÑ äõßë±ù ±Ãëµ ç_Ýð@Ö äëìæýÀ ÕëìßäëìßÀ ±ëäÀ

for ALL occasions

Vandan Patel (Paliyadwala)

REAL ESTATE/MORTGAGE

(732) 788-8161; (R) 732-5481014/100617-sd 0559

732-602-1120

80% Rents

06/16-07/28-YM

±ëÕÞí ÖÀáíÎùÞù µÕëÝ ½Hëäë ÜëËõ ÉLÜëZëß, ÉLÜÕhëíÀë, Éwßí ßIÞÞð_ ÜëÃýØåýÞ, ±_À FÝùìÖæÎâ ±Þõ ÎáëØõå. ±ëÕÞí ÛëæëÜë_ Î@Ö 31 ÍùáßÜë_ Üâåõ. ÉõÞë ÜëËõ ÉLÜÖëßíÂ, ÉLÜV×â ±Þõ ÉLÜçÜÝÞí ÉwìßÝëÖ Èõ. ±ë VÀíÜ Öë. 30-9-2017 çðÔí Èõ. Öõ ÕÈí Õ_ìÍÖ° ³ãLÍÝë ÉäëÞë Èõ. ÜëËõ ÞíÇõÞë Þ_Úß µÕß ìäÃÖ áÂëäù. Õ_ìÍÖ°

300 Kimball St Suite 204A Woodbridge, NJ 07095.

±õÀ ÚõÍwÜ ±Þõ Úõ ÚõÍwÜÞë ±õÕëËóÜõLË ÜëLÝÖëÕþëMïÖ ±ùÈí ±ëäÀ ÔßëäÖë ÞëÃìßÀù ÜëËõ VYVÜë_ µÕáOÔ Èõ. ±ë ±_ÃõÞí ±ß°±ù VäíÀëßäëÜë_ ±ëäåõ ±Þõ Ûëìä ÞëÃìßÀù±õ ÕþùÃþëÜ çìËóìÎÀõåÞ ÜõâäÖë_ ±Ãëµ ¿õìÍË-ì¿ìÜÞá ÚõÀÃþëµLÍ ìäåõÞí ÖÕëç Àßëääí ÕÍåõ. FÝë_ çðÔí ßõLËá-¿õìÍË ±_ÃõÞí ÕñäýÛñìÜÀëÞí ÚëÚÖù VäíÀëÝý ÚÞåõ Þìè IÝë_ çðÔí ÚõÀÃþëµLÍ V¿ígÞÃÞë_ ÕìßHëëÜù KÝëÞÜë_ áõäëÜë_ ±ëäåõ Þìè. ±ß°ÀÖëý±ù ÕþùÃþëÜ-³LÀÜ ÜëËõ ÕëhëÖë ÔßëäÖë èùäë ½õ´±õ. ìäÀáë_ÃùÞõ ÕHë ±ë ÚëÚÖõ ±ß° Àßäë ÕþùIçëìèÖ ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. èëáÜë_ Éça ìçËíÞë ÞëÃìßÀù ÜëËõ áùËßí ÕþõÎßLçÞí Ü_É^ßí ±Õë´ èÖí. èëµìç_à Çù´ç äëµÇçý VäíÀëßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. çÜëÞ èëµìç_à ÖÀ ÕþØëÖë. ±ë ÚëÚÖõ áùËßí ßìÉVËÿõåÞ ±ùÞáë³Þ www.jcaffordablehousing.com Àßí åÀëåõ. ½õ ÖÜõ ±ùÞáë³Þ ±ß° Àßí åÀù ÖõÜ Þ èù Öù ÖÜõ äÔð ÜëìèÖí ±×äë çèëÝ ÜëËõ äù³çÜõ³á ÜõçõÉ 201-878-3414 µÕß ÜùÀáí åÀù Èõ. çë³Ë ±ùìÎç ±ùÃVË 2017 çðÔí åw ×åõ Þìè. ±Üëv_ ÀùQÝðìÞËí çßÞëÜ_ð Èõ 474 Warren Street (Éõ èÉ\ ÕHë Úë_ÔÀëÜ èõÌâ Èõ) ±ë ÕþùÉõ@Ë LÝðÕùËó ÜùáÞí ØìZëHëÜë_ ȧí VËÿíË ±Þõ äùìå_BËÞ ±õäLÝðÞë ¿ùìç_à Õëçõ Èõ. ÖÜëÜ ßìÉVËÿõåÞ 31Üí É\áë´, 2017Þë ßùÉ çë_ÉÞë 6Ñ00 äëBÝë çðÔíÜë_ Üâí Éäë ½õ´±õ. ßìÉVËÿõåÞÞù çÜÝ Õñßù ×Ýë ÕÈí ±Üõ ³áõ@ËÿùìÞÀ áùËßíÞí Õþì¿Ýë åw Àßíåð_. áùËßí ¦ëßë Þyí ×Ýõáë 300 çðÔíÞë ÖÜëÜ ÞùîÔHëíÀÖëý±ùÞí äõ³ìËoà ìáVË ÜëËõ ÖÕëç ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. 1×í 100 Þ_Úß çðÔíÞë ÞùîÔHëíÀÖëý±ùÞí Õþì¿Ýë çúÕþ×Ü èë× ÔßäëÜë_ ±ëäåõ. ÖÜëÜ ÞùîÔHëíÀÖëý±ùÞõ áùËßí ÕìßHëëÜù ³áõ@ËÿùìÞÀ Üõ³á ¦ëßë ÞùìËÎë³Í Àßëåõ. ÞùîÔHëíÞù çÜÝ Õñßù ×Ýë ÕÈí ±Üõ ³áõ@ËÿùìÞÀ áùËßí èë× Ôßíåð_. ±õÎùÍõýÚá èëµgçà ÕþùÃþëÜ Unit Type

123016-IQ

www.singhandshah.com (718) 343 4343

15 Wood Ave., Edison, NJ 08820 03/10-03/09/18-SL

270-01 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

04/21-07/28-sd

For many other promotion & more details visit our website: www.amamortgage.com

SINGH & SH AH __________________________

07/14-07/06/18-sd

HEMISH S. KAPADIA, CPA, EA, MBA, MS SUSHIL T. KAPADIA, CPA, EA, ACA Enrolled Agent with IRS, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Former Tax Auditor & Assistant to Income Tax Commissioner - NYC. 31+ years in practice. Tel: (201) 444-4648

ìÀÎëÝÖí Øßõ Þäë ±ëäëçÞí ÖÀ µÕáOÔ

RESIDENCIAL LOANS NEW JERSEY AND NEW YORK We offer low rates Conventional, FHA loans put as low as 3% down with lender paid PMI Please call us to qualify.

071417 SD

New Business Set Up Service

Jersey City: (201) 656-2000 NY City: (212) 714-1988 Central Jersey: (908) 837-9030 Orlando: (407) 403-6582Mortgage

Hotel-Motel-Property Management

To read GUJARAT TIMES ePaper

visit GujaratTimesUSA.com

07/14-ny


É\áë´ 14, 2017 July 14, 2017

17

½õÝëáðÀëçÞù ìäÞ Úíà - Úí½õ Íÿù

LÝð ÉçaÜë_ ½õÝëáðÀëçÞë ìäÞ Úíà - Úí½ ÍÿùÞë ìäÉõÖë±ù.

Fast • Reliable • Efficient Cargo & Courier Service New Location: 28 WEST 36TH STREET, SUITE 601, NEW YORK, NY 10018 Tel: 212-575-8300 / Fax: 212-575-8598 • 1-877-88-EACNY • WWW.SHIPeac.COM

Subscribe to

ìåÀëÃùÜë_ ½õÝëáðÀëçÞë ìäÞ Úíà - Úí½ ÍÿùÞë ìäÉõÖë±ù.

Gujarat Times

3 Years 6 Years Just Just

$111 $211 $22 savings!!

$53 savings!!

☛ $44 for 1 year subscription ¸ëðVËÞÜë_ ½õÝëáðÀëçÞë ìäÞ Úíà - Úí½ ÍÿùÞë ìäÉõÖë±ù.

Read ePapers at

gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com

(±õÍäËùýìßÝá)

This offer is valid for NEW Customers only & Non refundable

Call: 212-675-7515 • Fax: 212-675-7624 Email: gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com


18

July 14, 2017

É\áë´ 14, 2017

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: SALE / LEASE / BUY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

38 rooms franchise Motel in Virginia for sale. Great location with 2 BDR Manager's apartment. Serious buyers only. Contact: 872-267-0522

Franchise motel in Iowa looking for the following positions: front desk clerk, laundry, young housekeeping couple, and a resident manager to run small 35 room hotel. Call Ray 319-512-9039

Eagan, Minnesota Üë_ ±ëäõá ÀLËÿí ³Þ ±Þõ VÝñËûçÜë_

07/14-08/04-sd

07/14-08/04 - JG

èëµçÀíìÕ_à ÖõÜÉ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí Èõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ Raj Patel: 507-210-6180

TWO HOTELS (FRANCHISE) FOR SALE IN SALINA, KANSAS 67401. ASKING PRICE 1.1 M. Right off Highway I 70, Owner Financing available. Good Opportunity. Call Mohit (785) 571 0001 / (785 ) 571 0002

Wanted Motel Manager Couple for Franchise Motel in Saint Louise Missouri. Good salary and accommodation will be provided Contact 314-330-4621 or 314-497-3292

07/14-08/04-MS

07/14-08/04-sl

SUPER 8 MOTEL FOR SALE ABILENE TEXAS. 96 UNITS QUICK SALE PRICE $1.9 M Jin Kim 949-825-5184 jkreap@gmail.com

ßùÀí ÜëµLË, Þù×ý ÀõßùìáÞëÜë_ ±ëäõáí 57 wÜÞí ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ 2-3 TÝã@Ö Àõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀóÑ Éõ. ÕËõá 443-538-3997 Email: j.c.patel308@gmail.com 07/14-08/04-ym 07/07-07/28-ym

10 unit motel ,1.91 acre, 3 bedroom apartment, potential for expansion. Daily passing of 26,000 cars a day. Prime location Rt 91, exit 17, rte 5/15, Berlin, Connecticut. Steady income. Contact Peter Patel at 860-324-8089 Price reduced.

07/07-07/28-sd

Small Independent 16 Unit Motel for Sale in Ohio. Large 3 BDRM & 2 Bath Manager apartment. Consistent business, good investment. Call Dhruv (937) 733 1844 / (937) 467 9646

07/07 - 28-SL

Franchised hotel in Augusta on a busy interstate 1/20 exit for sale. 124 room property with 1 million in revenues 2016. Lease /purchase option available. Call Ravi 706 288 4189

ÞíÇõ ÉHëëäõáí ÉBÝë±ù ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ìÞÝðã@Ö ÀßäëÜë_ ±ëäí ßèí Èõ.

ßèõäë ÜëËõ çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ.

07/14-08/04-ym

Franchise Motel near Richmond, VA is looking for a Couple for Front Desk operation. Good Salary and accommodation provided. Computer knowledge and fluent English required. Call: 410-487-4978, 240-593-5165

07/14-08/04-ym

07/07-07/28-ym

Red Roof Inn in Bloomington IL requires IMMEDIATELY Front Desk/Night Auditor, Accommodation provided, Attractive salary with experience. Legal Status Must. Call 309 287 5160

To advertise in Hotel/Motel industry Call: 212-675-7515 For Sale Coach House Inn – 38 rooms Edenton NC Contact : 804-591-1755 (Mon to Friday 10 am till 4pm ) Email: MKLHotel@gmail.com

07/14-08/04-ym

Need a one experienced couple to run an independent Motel in Florida. Must be legal, fluent in English with computer knowledge. also need 1 couple for Housekeeping. good pay with accommodation. Call: 954-325-6738

07/24-sd

06/16-08/25-ym

13 unit motel including manager apartment in Monroe, Michigan with very high occupancy rates. Great location on a very busy main road. Call for details at (734) 658-3081.

06/23-07/14-ym

Motel for sale 3 acres, 22 units NorthCrest Motel with Indoor pool and 3BRM APT, located on M.66 S of Lake City, MI 49651. Contact: 440-571-2949 Email: jagrutibenpatel17@gmail.com

06/23-07/14-ym

COURTLAND COUNTY, NY 40+ ROOM FRANCHISE MOTEL, Gross $400 K. Well kept Manager's 3 Bedroom Apartment. Price $1.5 Million. CALL SHIV (BROKER) (732) 718 3045

URGENTLY HOUSEKEEPING COUPLE NEEDED for HOTEL/MOTEL For a Franchised Motel in Columbus, Ohio Accommodation may be provided. Contact 714-204-8229

07/14-08/04-sd

Houston, TexasÜë_ 45 wÜÞí ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõá ÜëËõ

±ÞðÛäí ±Þõ áíÃá ÀÕáÞí ÀëÝÜí ½õÚ ÜëËõ ÀÕá ÜõÞõÉßÞí Éwß Èõ. ÝùBÝ ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ ìÃßíåÛë´ 281-686-0784 (çäëßõ 9×í çë_Éõ 5 çðÔí - çõLËÿá Ëë³Ü) 07/14-08/04-sd Franchise Hotel in Birmingham and Hamilton, Alabama need Single or Couple for Front Desk Clerk. Must have fluency in English and Computer skills. Accommodations Provided With Good Salary. Experience preferred and should have a immigration legal status. Call – (703) 472-6692 or (205) 546-0049

07/14-08/04-sd

06/23 - 07/14 - SL

TWO HOTELS (FRANCHISE) FOR SALE IN SALINA, KANSAS 67401. ASKING PRICE 1.1 M. Right off Highway I 70, Owner Financing available. Good Opportunity. Call Mohit (785) 571 0001 / 785 571 0002

06/23 - 07/14 - SL

Motel- Laundry & House-keeping Looking for Experience Couple). Indoor Corridor Franchise Hotel in Harrisburg PA. Good Pay & Accommodation Include. Call Ricky: 201-757-3540

14 Rooms Motel in Great Barrington, Massachusetts need experienced couple for Housekeeping. Fluent English and Legal must. Accommodation provided. Call (413) 528-2350, Extn 0

07/14 -08/04-SLû

ìäÞáõLÍ, LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ CëÞUÝëÜ ÕËõá (732) 331 0910 07/14 -08/04-SL ãVÕþ_ÃìÎSÍ, ±ùèëÝùÜë_ ±ëäõá ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ ìäÕðáë (937) 869-2976 (ÜõçõÉ ÜñÀù)07/14 -08/04-SL

100 Rooms Motel in 6 Ely, NV. 70 Rooms Thunderbird Motel in Elko, NV. 100 Rooms Super 8 in Helena, MT. 52 Rooms Motel in Quality Inn, AZ also another location coming soon. Please call: 951-893-7617 Email: elymotel6@gmail.com

08/16/16-08/25/17 YM

07/14-ym

25 ROOMS MOTEL IN MIAMI, FLORIDA NEED COUPLE FOR FRONT DESK & HOUSEKEEPING HELP. Free Accommodation provided. Call Kumar (954) 300 3833

06/23 - 07/14 - SL

Franchise Motel in Louisiana need Single or Couple for Front Desk & Housekeeping help. Free Accommodation provided. Legal status must. Contact Harry (504) 235 9692 / email: super8metairie@gmail.com

06/30 - 07/21 - SL

Front Desk and Housekeeper needed for Quality Inn in South Boston Virginia. Must be legal to work and fluent in English. Experience prefer. Do not call the hotel directly. Contact: 434-446-0973 Email: qualityinn386@gmail.com

06/23-07/21-ym

Need a Manager and Housekeeping Couple for 60 rooms interior corridor property in Brunswick, GA. Experience and legal only. Call Kenny Patel at 912-577-4200

06/23-07/14-ym

Franchise Choice Motel in Virginia required only experienced Single or Couple for front desk and night audit. Legal status must. Good salary & accommodation provided. For Independent Motel also needed English speaking Couple for housekeeping, laundry and light maintenance. Please call: (757) 487-5796; 757-472-5796. Email: sirdrpatel@gmail.com

06/23-07/14-ym

äìÉýìÞÝëÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call: 804-314-9116 or 540-333-4729

06/23-07/14-ym

Minot, N.Dakota Üë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ ìç_Ãá ±×äë ÀÕáÞí èëµçÀíÕß ÜëËõ Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ ND 701-240-3220 07/07-07/28-sd PA Franchise motel needs 2 couples one for front desk (English speaking) and second for housekeeping and laundry. Must be honest, legal and experienced. Accommodation provided. Contact: 717-475-4787

07/07-07/28-sd


É\áë´ 14, 2017 July 14, 2017

19

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

FRANCHISE MOTEL IN NEW YORK / NEW JERSEY NEED couple for House Keeping and Single for Front Desk Help (Computer Literate, Fluent English must) Legal Status required. Accommodation provided. Call Nick (201) 637 5062 / Nishith (732) 500 8425

èëµçÀíìÕ_Ã, ÁLË ÍõVÀ, Üõ³LËõÞLç ÜëËõ çÙÃá ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ÖõÜÉ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. èùËõá çõSç ±õçùçí±õË (±ÞðÛä ±Þõ ÀùQÝðÞíÀõåÞ VÀíá Éwßí Èõ)

LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë³{ èùËõá èõSÕ

Baltimore ±Þõ PhiladelphiaÜë_ ±ëäõá ÜùËõá ÜëËõ Manager, Housekeeping Ö×ë Front Desk ÜëËõ ±_Ãþõ° ½HëÀëß ÀÕá ±×äë ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí TÝäV×ë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ.

09/09-09/01-sl

80 Units Independent Motel in Florida need Couple for Front Desk & Housekeeping help. Free Accommodation provided. Call Patel (904) 769 6922

06/23 - 07/14 - SL

Independent Motel in Richmond, VA need single or couple for Housekeeping help. Must be legal. Accommodation provided. Call: 804-517-7484

06/30 - 07/21 - SL

ÃþíÞìäá ³ìáÞùÝÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ áùLÍÿíÞë ÀëÜ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀó ÀßùÑ 618-975-6020 06/23-07/14-ym Independent and Franchised Motels in PA immediately needs Housekeepers, Night Auditor and Manager. Single, couple or family is OK. Status a must. Experience a plus. Call 570 909 7003 / 570 909 7850 or Email : summitinn@comcast.net

èíÞëÑ 201-936-8762 • ìäìäÝÞÑ 757-620-9207 (çÜÝÑ çäëßõ 9 ×í çë_ÉÞë 7 çðÔí)

06/23-07/14-sd

Couple wanted to run 38 rooms Hutchinson KS or 59 rooms in El dorado KS. Front Desk and/or laundry. Accommodation provided. English and Legal Must. Call Yogi (707) 483 7082 or Email: stardust67042@gmail.com

06/02-07/21-sd

ÕõãLçáäõìÞÝë ìÜá èùáÜë_ ±ëäõá èùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí Èõ. ફોન: ૫૭૦-૪૩૧-૩૦૮૦

06/23 - 07/14 - SL

To view your Motel/Hotel ads online, visit www.gujarattimesusa.com/motel.html

Franchise Motel in Albany, New York needs Couple for Front Desk. Experience preferred. Fluent English, Computer knowledge and Legal status must. Accommodation will be provided onsite. Please call Harsh 201-281-5054

To advertise on Gujarat Times website, send an email to info@gujarattimesusa.com

FRANCHISE MOTEL IN MARYLAND NEED SINGLE/COUPLE FOR FRONT DESK. FLUENT ENGLISH, COMPUTER KNOWLEDGE AND LEGAL STATUS MUST. ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED. PLEASE CALL 301 733 2700 OR 240 469 5526 (9AM TO 9PM)

ìÜ{ùßíÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ ìç_Ãá ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùä_ð Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ (646) 286 8900 / (816) 520 9358

06/30-07/21-ym

Austine, TX Üë_ ±ëäõáí 40 wÜÞí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÕHë Éwß Èõ. ßèõäëÞí µkëÜ çÃäÍ ±Þõ µkëÜ ÕÃëß Üâåõ. ç_ÕÀóÑ ÎùÞ 716-432-0305 07/07-07/28-sd

(9 AM to 5 PM)

06/23 - 07/14 - SL

61 Rooms Franchise Motel in New Braunfels, Texas Üë_ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ áùLÍÿí äÀó ÜëËõ ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ çë×õ. ç_ÕÀóÑ ìÞÀ ÕËõá 830 400 0013 Email: nita083@gmail.com

07/07- 09/22-SL

Comfort Inn in South Carolina have immediate opening for a housekeeping couple for clean motel rooms and laundry work. Must be able to communicate with guest in English. We also have opening for front desk clerk. Good command of English language and computer skill is required. legal status must. Please call Mike Patel at 704-582-9994 Nina Patel 704-773-9787

07/07-07/28-sd

HERSHEY, PA ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ

ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ (717) 645 9616 / 757 338 4137

07/07 - 28-SL

Immediate opening for front desk manager, sales manager, front desk clerk ,night auditor, maintenance, laundry and housekeeping person in 127 rooms Ramada Inn at 200, Museum Street, Hilton Head Island, SC 29926 (45 Miles from Savannah, GA). Free accommodation. Pay based on experience. Call Mina Bhakta at 620-655-8088

07/07-07/28-MS

12/23-12/15-mv

Red Roof Inn in Dumfries, VA looking for Front Desk and Housekeeping help. Accommodation provided.

ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÜØØÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call: 609-209-1629 or email me at mc@dchotelsinc.com

06/23-08/11-ym-gtdt

A Franchise Motel in Iowa looking for House keeping couple. Good salary. Accommodation will be provided. Legal status must Call 12 pm to 6 pm Dipak Amin 319-601-0923

06/16-09/01-MS

06/23 - 07/14 - SD

06/23-07/14-ym

Call Jagruti: (717) 860-8604

86 Unit Quality Inn motel in Franklin, Ohio needs 2 couple for housekeeping . Accommodation provided. Legal status must. Contact: Bharat Patel 319-213-7475/319-538-5368

07/07-09/29-sd

Franchise Motel in Cherry Hill, NJ need Housekeeping Couple. Free accommodation provided. Legal status must. Call (856) 952 2700

Pittsburgh, PA Franchise Motel needs experienced Couple or Single for Front Desk / Night Auditor. Legal, fluent English must. Also need Housekeeping help. Good pay, accommodation provided. Call (412) 206 5586 / email Resume : sp8motel@gmail.com

06/23 - 07/21 - SL

Experienced Couple needed for Front Desk (Fluent English & Computer literate) and Housekeeping Couple for Independent Motel in San Antonio, TX 78201. Legal status must. Accommodation provided. Call (210) 452 8377

06/30 - 07/21 - SL

Franchise Motel in Pennsylvania / New Jersey looking for Live-in Manager, Couple for Housekeeping, Front Desk. Accommodation will be provided with Good Salary. Call or text Pinky at 302-824-6376 from 9am to 6pm

06/23-07/14-ym

NEED EXPERIENCED RESIDENT MANAGER COUPLE INCLUDING HOUSEKEEPING DUTIES FOR ## ROOMS MOTEL in High Island, Texas. Free Manager's apartment provided. English and computer literate must. Email resume : gulfwaymotel@yahoo.com

06/23 - 07/14 - SL

Need HOUSEKEEPING COUPLE in state of IOWA. 4 hours from Chicago. Living accommodation provided. Legal status MUST. Call (319) 830 6837

06/23 - 07/14 - SL

Franchise Hotel in Virginia needs Couple for Housekeeping, Breakfast and Laundry. Motel experience plus. Legal status required. Accommodation provided. Pravin2patel@hotmail.com PRAVIN PATEL (540) 241-2570 / (540) 942-6206

07/07-07/28-ym

07/07 - 28-SL

Dallas, TX Üë_ ±ëäõáí 40 wÜÞí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_

èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ Mitul (973) 885 3080 / (214) 324 4475 07/07 - 28-SL

NEED EXPERIENCED FRONT DESK / MANAGER HELP, housekeeping, laundry and maintenance for Franchise Motel in Michigan & Ohio. Legal status must. Good salary with accommodation provided. Call 313-467-0051 or e-mail: rakesh7869@aol.com

07/07 - 08/04 - SL

Front Desk and Housekeeping Couple Needed: Need two couples for franchise motel in Nashville TN. Will provide free apartment. Legal status is must and for front desk English is required. Please call cell # (615) 594-5454

07/07-08/04 - JG

Williamsburg, Virginia èùËáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ Sunny Patel 757-663-1875 07/07-07/28-ym


July 14, 2017

20

Ă&#x2030;\åÍ´ 14, 2017

@åÍÏçĂ&#x17D;ĂŤÂłĂ?Ýç CL ASSIFIED MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: MALE

33 / 5'11" Gujarati, C.M.A will be MBA / Healthcare in June 2018 from IVY League College, good looking, US Citizen, working with Hospital Industry in Florida, vegetarian. Brief marriage annulled, no kids. Seeking professional bride with family values. Email bio-data & recent photo : srdshah@yahoo.com

Gujarati Levua Patel 26 yrs old, handsome, US Citizen, BBA and Associate in Computer Information System (CIS), earning a good income, seeking Gujarati Leuva Patel Green card holder or student visa. Send bio-data and picture to email: maheshbhai07@yahoo.co.in 07/14-07/28-ym

07/14 -08/04-SL

Hindu Retired U S Citizen Male residing in New Jersey looking to marry a women from USA. Call (845) 664 1301. Leave message. 07/07 - 28-SL

Gujarati parents looking for slim and educated girl for their MBA 33 years, 5'3" Son currently working in San Francisco. Ph: 510-791-7031 Email Address: karamsadboy@yahoo.com 07/07-07/28-sd

MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: FEMALE

Gujarati Charotar Leva Patel affluent family invites correspondence for their U.S. born son 1993, 5'6",fair, handsome, brilliant academic career B.S. in computer science, M.S. in Cyber Security, working with Digital Globe, V.A. seeking an educated family oriented U.S. citizen or green card holder girl with good Indian cultural and family values. Please email bio-data with pictures to gpatel1893@gmail.com or Tel: 973-325-2092

U.S. Citizen 43 year old Female residing in Boston looking to marry a man from U.S.A. Call 646 483 3182 Leave message. Email: sadhana20177@gmail.com

MATRIMONIAL: FEMALE

07/14-jg

Gujarati Vaishnav girl, 33 yrs 5'3" Dentist at USA. Caste / Language no bar. Contact us at bb231982@gmail.com US Cell : 201 448 0615 India : +91 989 2095105 +91 222 4034564 06/23-07/21-ym

06/30 - 07/21 - SL

To advertise in MATRIMONIAL SECTION call: 212-675-7515 â&#x20AC;˘ fax: 212-675-7624

GUJARATI JAIN PARENTS INVITE ALLIANCE for their US Citizen, MBA, 36 yr./5'2" daughter from US resident, Hindu, educated, family oriented male. Email Bio-data with photo: amrittara1226@gmail.com 07/07 - 28-SL

Gujarati Brahmin Parents invite correspondence for Resident Physician 29 yrs Daughter from Gujarati Brahmin or Vaishnava Vania Boy, Doctor only, unmarried, Non Drinker, Vegetarian. Email Bio/Photo : ssh2020sai@gmail.com 07/07 - SL

To read Gujarat Times ePaper, visit www.GUJARATTIMESUSA.com C-STORE ON SALE in Albany, NY. Busy neighborhood, Excellent Income, 1500 sq feet, Asking Price $120K. Serious Buyers. Call- Sam 518-526-8168

FOR SALE : LIQUOR STORE WITH HOUSE FOR SALE IN BATTLE CREEK, LOCATED AT 708 & 702 EAST MICHIGAN AVENUE, MI 49014. Contact Mohit (785) 571 0001 / (785) 571 0002 07/14-08/04-sl

SUBWAY FOR SALE located in Lexington KY. Great opportunity, owner moving. please contact Bill or Mike Patel : 419 306 4682 / 419 889 4316 06/23-07/14-MS

LIQUOR BUSINESS FOR SALE IN CLIFTON - NJ. : Asking Price $250 K plus inventory. Call Mahesh Patel (201) 406 8662 06/23 - 07/14 - SL

Dry Cleaner for salewith full plant and drive through window. Great location in a strip mall on a busy road. Mooresville, North Carolina. Contact KP @ 304.237.4107 06/30-07/21-ym

06/23 - 07/14 - SL

07/14-08/04-ym

07/14-ny

BUSINESS OPPORTUNITIES

STORE FOR LEASE WITH GAS STATION in Bethune, SC Zip 29009. Profit making business. For Details (803) 486 4299

Subway Sandwiches store For Sale Location, Location, Location! Lower Westchester. Downtown Offices, IMAX Entertainment Complex, Major College within 5 min., 10 Billion Redevelopment Project passed around the store. Selling at Low Price due to health reasons. Call 516-477-4645

LIQUOR STORE WITH VIDEO GAMING FOR SALE WITH OR W/O PROPERTY HOUSE INCLUDE WITH BUSINESS PROPERTY IN ALTON, IL -62002 CONTACT MAHENDRA PATEL Cell 602-312-9536 OR mikep2464@gmail.com

07/14-08/04-sd

07/07-07/21-sd

KILL BED BUGS! Buy Harris Bed Bug Killers/ KIT Complete Treatment System. Available: Hardware Stores. The Home Depot, homedepot.com. Try Harris Guaranteed Roach Killers Too! 07/14-ny

COMPUTER SYSTEMS INSTITUTE OFFERS

MULTIPLE PROGRAMS WITH CPT & OPT

VENDORS

HAND CRAFTED ONLY for Nassau County's LARGEST family fair 31st yr, Attendance 120,000 +, 150-200 hand crafted vendors display 9/16 & 9/17. (516) 809-5892 BellmoreCrafts@yahoo.com 07/14-ny

No Transfer Fee

Promotional offer valid only for students who enroll & start classes for Summer 2017 Quarter.

International@csinow.com

888.642.4620

Effective 04282017

IQ

Donate your car to Wheels For Wishes, benefiting Makeâ&#x20AC;?Aâ&#x20AC;?Wish. We offer free towing and your donation is 100% tax deductible. Call (855) 376â&#x20AC;?9474

EDUCATION

MISC FOR SALE

BUSINESS OPPORTUNITIES

EDUCATION

To Advertise Contact :

7E3PEAK'UJARATI (INDI"ANGLA

(6/ )6WXGHQW9LVD &'3$3+RPH&DUH

Tel: 212-675-7515

&KDQJHRI6WDWXV%%+-WR) 3ERVEYOUR0ARENTS

3KOHERWRP\(.* 0HGLFDO$VVLVWDQW3&7 /RZHVW7XLWLRQLQ1HZ-HUVH\ 1HZ<RUN

.EIGHBOR 2ELATIVES &RIENDS 'ETPAIDFORTHIS3ERVICES .O,ICREQUIRED

3OHQXP,QVWLWXWH1-

3K 6DUDK&DUH86$

$FFHVV&DUHHUV1< %,-0LACE "ROOKLYN .9

UG6W6XLWH -DFNVRQ+HLJKWV1<

*&+"LVD *ERSEY#ITY .*

To place your ad on GUJARAT TIMES website, send an email to info@gujarattimesusa.com

ym

AUTO DONATIONS


É\áë´ 14, 2017 July 14, 2017

21

@áëìçÎë³Íûç CL ASSIFIED HELP WANTED

MISCELLANEOUS

07/14-ny

INDIAN RESTAURANT STAFF Cook * Host * Tandoor Looking for Experience Cook (North Indian Food). Well establish Indian Restaurant in Harrisburg PA. Good Pay & Accommodation Include. Call Ricky: 201-757-3540

HELP WANTED FOR GAS STATION AND SUBWAY LOCATED IN KENTUCKY. ATTRACTIVE PAY AND RESIDENCE WILL BE PROVIDED. MUST KNOW ENGLISH, COUPLES PREFERRED. PLEASE CONTACT BILL PATEL 419-306-4682 MIKE PATEL 419-889-4316 06/23-07/14-MS

MISCELLANEOUS

07/14-ym

C-Store & Deli Help Looking for Experience Single or Couple). C-Store with Gas Station in Harrisburg PA. Safe Environment & Good Pay Call Ricky: 201-757-3540

07/14-ym

Queens, NY Dunkin Donuts & Baskin, 24 hrs. Experienced Managers, Shift Leaders, Good salary Email Resume: BestDunkinDonuts@aol.com

Leave Message: (718) 366-8259

Need Live-in Housekeeper for Light Cooking, Cleaning, Taking Care of Self-sufficient Elderly Woman Location: San Diego, California. Salary: $500/Week. Please Call Sudha: 801-209-5571

INDIA EMPLOYMENT AGENCY Computer Programmers, Jewelry Production Manager, Textile Designer, Garment Warehouse Supervisor, Import/ Production Manager/ Merchandiser, Traffic Coordinator, Chemist, Pharmacist, R&D, Secretary, Receptionist, Admin. Assist, H.R. Associate, Marketing, Data Entry/EDI, Clerk, CA/CPA, Accountant/Bkkpr. Phone (212) 564-0620 Interview in NYC By appointment only

Live in Help : Gujarati female preferred duties include light housekeeping and timely lunch/dinner for Parents in Bloomfield Hills MI. Please call for further details @ 336-862-9052

Gujarati Couple need LIVE IN / LIVE OUT help in BALTIMORE, MD for daily household chores and cooking. Legal status must. Call (410) 591 1838 07/14 -08/04-SL

07/14-08/04-MS

NEED DRIVING LICENSE

IQ

AIRLINE CAREERS Start Here –Get trained as FAA certified Aviation Technician. Financial aid for qualified students. Job placement assistance. Call AIM for free information 866-296-7094

HOUSEHOLD HELP WANTED

Live-in Help needed for healthy elderly Gujarati couple in Columbus, Ohio. To perform house duties, Cooking and light household work. Preferably who can drive but not mandatory. Reasonable salary and vacation provided. Contact by phone 614-774-8795 or email: sisodra1946@gmail.com 06/23-07/14-ym

Radio on your phones Anytime anywhere

To advertise in classified call: 212-675-7515

Íÿë³ìä_à áëÝçLç Üâåõ ½õ ±ëÕ ±ÜõìßÀëÜë_ áíÃá Þ×í ±Þõ ±ëÕÞí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í Öù ÕHë VËõË ±ùÎ äùìå_BËÞÜë_×í Íÿë³äÙà áëÝçLç Üõâääë ÜØØ Àßåð_. ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù. Call: 347-321-3381 07/14-08/05-sd

Íÿë³ìä_à áëÝçLç ½õ´±õ Èõ? ÖÜëßí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í, ÈÖë_ ÖÜëßõ Íÿë³ìä_à áëÝçLç ½õ´±õ Èõ? ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù Call: 206-651-0415 Speak in English 06/23-07/21-ym

07/14 -08/04-SL

SALON HELP : IMMEDIATE HIRE: Experienced threaders and esthetician needed for salon in West Memphis, Arkansas, close to Tennessee. Accommodation available. Call Mandy (870) 740 7575 06/23 - 07/14 - SL

Administrative Assistant Wanted Strong communication and computer skills, sound knowledge of Office packages. Experience in bookkeeping a plus. Monday to Saturday. Email resume mthukral11@gmail.com or call 718-545-0500

Listen Live Radio FREE

Subscription/Change of Address ■ Six Months–26 issues $25 U.S.A.

$44 U.S.A.

■ Two Years–104 issues $84 U.S.A.

■ Three Years–156 issues $111 U.S.A.

■ Six Years–312 issues $211 U.S.A.

Request Line: (732) 800-1008

■ One Year–52 issues

■ Ten Years–520 issues $275 U.S.A.

NAME ___________________________________________________________________ STREET _________________________________________________________________ CITY ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

To Listen through Home or Mobile Just Dial

(408) 418-5000

STATE___________________________________ ZIP ____________________________ TELEPHONE _____________________________________________________________ EMAIL ___________________________________________________________________ PROFESSION ____________________________________________________________ ❑ Payment enclosed: $ ________________ (Check payable to GUJARAT TIMES)

❑ Charge my:

❑ VISA

❑ MC

❑ AMEX

❑ DISCOVER

Card # _________________________________________________________________

06/23-08/11 - JG

Exp. date ___________________________ Security code _____________________

Single or Couple for Liquor Store Operator, good pay, legal status required, full time. Also need: Motel Desk Clerk. Please call Gunjan Patel 410-430-8909 06/23-07/14 - JG

www.radiodil.com

Signature _______________________________________________________________

GUJARAT TIMES

To read Gujarat Times ePaper, visit www.GujaratTimesUSA.com

Corporate Office

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 Emails: gujtimesusa@gmail.com • subscribe@gujarattimesusa.com


July 14, 2017 Ă&#x2030;\åÍ´

22

14, 2017

To book your

AIR TICKETS, CRUISE, TOURS and VACATIONS contact us CALIFORNIA:714-522-8200 FLORIDA: 813-344-0744 TOLL FREE :

1-866-554-P7 U8 J5 A2

EMAIL: info@pujatravels.com OR

For Best Deals on Emirates and Cheapest Fares TAKE STOPOVER IN DUBAI

Or Visit Our OfďŹ ce

Explore Dubai City, Desert Safari, Dhow Cruise and Worldâ&#x20AC;&#x2122;s tallest Building- Burj Khalifa.

www.pujatravels.com

Exclusive EUROPE

pujatravelsint@gmail.com 2017 E. Fowler Ave., Tampa, Florida-33637

s 7ESPEAKIN().$) GUJARATI & ENGLISH s 7EAREOPENALLDAY s 7EAREEXPERTSINDELIVERINGSERVICESTO 3/54(!3)!.#/--5.)4)%3 s 7EISSUETICKETSFROM).$)! PAK, BANG, to USA s 7EHAVESPECIALFARESFORBUSINESSCLASS

Best of SPAIN & PORTUGAL CAPTIVATING AUSTRALIA

(14 nights/15 days)

(11 night/12days)

(11 nights/12 days)

FRANCE, BELGIUM, ITALY, CROATIA, THE NETHERLANDS, GERMANY & SWITZERLAND

MADRID, TOLEDO, LISBON, CASCAIS, SERVILLE, CORODA, MALAGA, GRANADA, VALENCIA & BARCELONA. We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.F

GOLD COAST, CAIRNS, MELBOURNE, SYDNEY We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.

Child is free. We provide INDIAN VEG/GUJARATI for during the tour.

CST # 2075857-40

Attractive AIRLINE FARES

$280

From onwards to

DEL / BOM / AMD / BLR / MAA/ HYD / TRV / CCU / DAC / CMB

CRUISE for ALASKA, BAHAMAS, CARRIBEAN, HAWAI, MEXICO etc For more details & customisation please contact us. We do have other packages for these destinations

www.pujatravels.com

To book and to customize your travel plan please contact us.

Read ePapers at

gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com

BUSINESS ACCOUNTANT-CPA

NEW

CORPORATION SETUP

New Corporation or LLC at Low Rates

Complete Setup Services

FREE INITIAL CONSULTATION (During Adv Duration) Consulting, Incorporating EIN, State ID, â&#x20AC;&#x153;Sâ&#x20AC;? Corp, Kit, Seal &Licenses.

Accounting-Tax Returns-Payroll-Bookkeping

Keshav Lal-CPA 732.602.1120 300 Kimball Street Suite 204A, Woodbridge, NJ 07095.

CARDS BEAUTY SERVICE

SECTION INSURANCE Mehul.M.Desai Agent NY Ins. Lic. # LA 1380953 New York Life Insurance Company

1983 Marcus Avenue Suite # 210 Lake Success, NY 11042 Tel: 516-354-5897 Fax: 516-354-5991 Cell: 516-317-0029 mmdesai@ft.newyorklife.com The Company You KeepÂŽ


É\áë´ 14, 2017 July 14, 2017

23


24

July 14, 2017 É\áë´

14, 2017

Gujarat Times July 14, 2017  

Gujarat Times is an Indian language nationally subscribed newspaper, one of the largest Gujarati newspapers in the U.S. It provides an in-de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you