Page 1

LET THE OBSESSION BEGIN

1-888-554-6754

SLING.COM/CRICKET

WORLD $10 CRICKET A MONTH EASY TO USE

ON THE GO

3URPRWLRQDO2Î?HUV Available to new customers upon account activation. One per customer and cannot be combined. Must provide email address and credit card. Billing: Monthly Pack - Your credit card will be charged monthly for applicable subscription until you cancel your service. 6 0RQWKV Pack - You will be charged once for the 6 months period of your service. After the expiration of your 6 months period, you will be moved to the respective month-to-month service for your 6 months package. $QQXDO3DFN You will be charged once for the 12 month period of your service. After the expiration of your 12 month period, you will be moved to the respective month-to-month service for your annual package. Cancellation: Cancel by calling 1(877) 811-4788. Programming fees are charged monthly in advance and no credits or refunds will be issued for partial or prepaid months after cancellation. Equipment Requirements: Requires Internet-connected compatible device. Compatible devices include: PC or Mac, Roku, iOS 7.0and higher, Android 4.0.3, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick and Google Nexus and Xbox One. Miscellaneous: Access on one device (1 stream) is included in the monthly programming package price (except HBO, which includes 3 streams). 2 additional International streams available for $5/mo. Limit 3 International and 1 Domestic streams per account. Certain programs may be unavailable due to programmer restrictions RUEODFNRXWV2QO\DYDLODEOHZLWKLQWKH8QLWHG6WDWHV6WDWHDQGORFDOWD[HVZLOODSSO\$OOSULFHVSDFNDJHVSURJUDPPLQJDQGRÎ?HUVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH2WKHUUHVWULFWLRQVPD\DSSO\6HHVOLQJFRPZHEVLWHIRUGHWDLOV2Î?HUHQGVk6OLQJ79//&$OOULJKWVUHVHUYHG

No. 6 Vol. XIX June 9, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC ÂŽ

Published from New York and Chicago

GUJARAT TIMES www.GUJARATTIMESUSA.com


June 9, 2017 É^Þ

2 Call us for your home mortgage refinance or purchase quote. Suren Sampat

Lina Sampat

Senior Vice President of Residential Lending

-PBO0ËŽDFS

 0ËŽDF

 1BHFS

suren.sampat@dkmortgage.com www.dkmortgage.com/sampat

 0ËŽDF

 .PCJMF

lina.sampat@dkmortgage.com www.dkmortgage.com/lsampat

2272 W. 95th Street, Unit 115 • Naperville, IL 60564

8&SJF4USFFU 4VJUFq$IJDBHP *-

EQUAL HOUSING LENDER 4VSFO4BNQBU *-/.-4 BOE-JOB4VSFOESBLVNBS4BNQBU *-/.-4 BSFBHFOUTPG%SBQFSBOE,SBNFS.PSUHBHF$PSQ *-.#/.-4 BO *MMJOPJT3FTJEFOUJBM.PSUHBHF-JDFOTFFMPDBUFEBU&OE4U 4VJUF -PNCBSE *-5FMFQIPOF3FHVMBUFECZ*%'13MPDBUFEBU83BOEPMQI UI'MPPS $IJDBHP *- 5FMFQIPOF$PQZSJHIU„%SBQFSBOE,SBNFS.PSUHBHF$PSQ"MM3JHIUT3FTFSWFE

On the expert Astrology panel for a leading Indian astrology Website Saurabh

• Precise and Detailed predictions • Honest Guidance • Career, Relationship, children, wealth readings • Annual Prediction report • Kundli Milan • Simple and Easy Remedies • Mantra and Gemstone Recommendation Call today for detailed reading

516 500 1594 • www.ASTROSK.com To book your

AIR TICKETS, CRUISE, TOURS and VACATIONS contact us CALIFORNIA:714-522-8200 FLORIDA: 813-344-0744 TOLL FREE :

1-866-554-P7 U8 J5 A2

EMAIL: info@pujatravels.com OR

For Best Deals on Emirates and Cheapest Fares TAKE STOPOVER IN DUBAI

Or Visit Our OfďŹ ce

Explore Dubai City, Desert Safari, Dhow Cruise and World’s tallest Building- Burj Khalifa.

www.pujatravels.com

Exclusive EUROPE

pujatravelsint@gmail.com 2017 E. Fowler Ave., Tampa, Florida-33637

Best of SPAIN & PORTUGAL CAPTIVATING AUSTRALIA

(14 nights/15 days)

(11 night/12days)

(11 nights/12 days)

FRANCE, BELGIUM, ITALY, CROATIA, THE NETHERLANDS, GERMANY & SWITZERLAND

MADRID, TOLEDO, LISBON, CASCAIS, SERVILLE, CORODA, MALAGA, GRANADA, VALENCIA & BARCELONA. We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.F

GOLD COAST, CAIRNS, MELBOURNE, SYDNEY We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.

Child is free. We provide INDIAN VEG/GUJARATI for during the tour.

CST # 2075857-40

s 7ESPEAKIN().$) GUJARATI & ENGLISH s 7EAREOPENALLDAY s 7EAREEXPERTSINDELIVERINGSERVICESTO 3/54(!3)!.#/--5.)4)%3 s 7EISSUETICKETSFROM).$)! PAK, BANG, to USA s 7EHAVESPECIALFARESFORBUSINESSCLASS

Attractive AIRLINE FARES

$280

From onwards to

DEL / BOM / AMD / BLR / MAA/ HYD / TRV / CCU / DAC / CMB

CRUISE for ALASKA, BAHAMAS, CARRIBEAN, HAWAI, MEXICO etc For more details & customisation please contact us. We do have other packages for these destinations

www.pujatravels.com

To book and to customize your travel plan please contact us.

9, 2017


√…flÎ÷Ì fl_√¤ÒÏ‹fiÎ fi¬Ï¬ ¿·Î¿Îfl ’˛ÎHÎÁ¬ fiΛ¿

®

ÁM÷¿ M≤Wà 3

No. 6 Vol. XIX June 9, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

®

GUJARAT TIMES

Published from New York and Chicago

±Î«Î›˝ flÎ…Âı¬flÁÒÏfl∞ ‹ËÎflÎ…fiı √E»ÎÏ‘’ÿ ’˛ÿÎfi— ËΩfl˘ ¤@÷˘fiÌ ËÎ…flÌ

¿Î⁄·‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ fi∞¿ ±Î÷_¿Ì Ë‹·˘— 90fiÎ_ Q≤I›, 463 ¥Ω√˛V÷

’Îfi_ 13

’Îfi_ 12

’Îfi_ 12

‹˘ÿÌfi˘ ›fl˘’ ’˛‰ÎÁ— ±Î÷_¿‰Îÿ Á΋ı ·Õ‰Î …‹˝fiÌ ±fiı V’ıfi ÁÎ◊ı ËÎ◊ Ï‹·Î‰÷_ ¤Îfl÷ (Œ˘À˘Á˙…L›— pib.nic.inı)

‹ÎI≤¤ÎÊÎ ±Ï¤›Îfi √…flÎ÷Ì ⁄˘·˘, √…flÎ÷Ì ‰Î_«˘ √…flÎ÷Ì‹Î_ ω«Îfl˘, fiı √…flÎ÷Ì‹Î_ T›@÷ ¿fl˘ ±Î’HÎÎ ’Ò‰˝Ωı √…flÎ÷Ì ±Î’HÎı √…flÎ÷Ì, ±Î’HÎÎ Á_÷Îfi˘ √…flÎ÷Ì ¤Îfl÷ ˢ› ¿ı ±‹ıÏfl¿Î, ±hÎ ÷hÎ Á‰˝hÎ

√…flÎ÷fiÌ ‹Ëı¿, √…flÎ÷fi˘ ±ıËÁÎÁ! ó ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘À, ÷_hÎÌ


June 9, 2017

4

…Òfi 9, 2017

‹_÷T›

ÕΘfiÎSÕ ÀˇQ’, “flÏ›Δ ‹fi⁄ÏÁ›Î”

Published weekly, Founded in 1999 Chairman & Publisher Dr. Sudhir M. Parikh Editor-in-Chief Hasmukh Barot Ahmedabad Bureau Chief Digant Sompura Consulting Editor Ramesh Jadav News Editor Vipul Bhatt Copy Editor Mahesh Joshi Art and Production Pravinsinh Vaghela (Head) Executive Vice President Bhailal M. Patel Business Development Manager Jim Gallentine Financial Controller Darshana Gandhi Advertising Manager Shailu Desai Advertising Sales Manoj Vyas Sonia Lalwani

M. P. Singh Chauhan (Ahmedabad) Circulation Manager Hervender Singh California Correspondent Shailesh Parikh Texas Correspondent Subhash Shah Corporate Office 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 E-mails gujtimesusa@gmail.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • Fax: (773) 856-3537 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 chintu0@hotmail.com Texas Bureau Shah Services 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 gdpsubhash@gmail.com Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 • Fax: 079-26565596 pwmguj@gmail.com Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by Parikh Worldwide Media, LLC 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Annual subscription $44. Periodicals postage paid at New York, N.Y. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Copyright © 2017, Gujarat Times

www.GUJARATTIMESUSA.com

¤√‰÷Ì¿<‹Îfl ‹ν

±Î

’HÎÎ ÿı‹Î_ flÎWÀˇ’Ï÷fiÌ «Ò_ÀHÎÌ ±Î√Î‹Ì …\·Î¥‹Î_ ◊‰ÎfiÌ »ı ±fiı ω’Z΢ ¿ıLƒ Áfl¿Îfl - Ë¿Ì¿÷‹Î_ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiı ’Õ¿Îfl‰Î ‹ÎÀı μ‹ıÿ‰Îfl ¢‘Ì flèÎÎ »ı I›Îflı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Ë∞ Ëη‹Î_ … «Ò_ÀΛı·Î ’˛‹¬ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’fi_ flÎ∞fi΋_, ±◊‰Î ÷˘ ±ı‹fiı ’ÿ¤˛WÀ ¿fl‰ÎfiÌ ÏË·«Î· Âw ◊¥ »ı! ’˛‹¬ ÀˇQ’ ¿Ëı »ı ¿ı “±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ≥Ï÷ËÎÁ‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ ¬flÎ⁄ flÌ÷ı ωfl˘‘̱˘ ±fiı Ï‹Ï՛Π‹ÎflÌ ’λ‚ ’ÕuÎ_ »ı ±fiı ⁄ÿfiÎ‹Ì ¿flÌ flèÎÎ_ »ı.” ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ_ Ï‹Ï՛ΠflÎ…¿Ì› ±fiı Á΋ÎÏ…¿ ‰÷˝‚˘‹Î_ ±I›Îflı ΩıflÿÎfl ««Î˝ »ı ¿ı flÎWÀˇ ±Î…ı “fi‰˝Á ⁄˛ı¿ÕÎμfi”fiÌ ±HÎÌ ’fl »ı. ‹˙fi-ÂÎ_÷ ⁄‚‰ÎfiÎ ±HÎÁÎfl »ı. «Ò_ÀΛı·Î ’˛‹¬ Á΋ı ◊˘ÕÎ … ‹ÏËfiα˘‹Î_ ±Î‰Ì ’Ïfl„V◊Ï÷ Ω√‰ÎfiÎ ‹Ò‚‹Î_ flÏ›Π»ı! «Ò_ÀHÎÌfiÎ ’˛«Îfl ÿflÏ‹›Îfi ’HÎ ÀˇQ’ ±fiı ±ı‹fiÎ_ ËflÌŒ ÏË·ıflÌ „@·LÀfi ‰E«ı …ı ÏfiQÔfi ¿ZÎÎfiÎ ±ÎZÎı’˘ ◊›Î Ë÷Î ÷ıfiÎ ±Ëı‰Î·˘ Ωı¥ - ÀÌ‰Ì ’fl Ωı¥fiı CÎHÎÎ fiÎ√Ïfl¿˘ ‹fi˘fl˘√Ì ◊›Î - Ï«Ï¿IÁÎ ‹ÎÀı ·Î≥fi˘ ·Î√Ì. Á˙fiı ±ı¿ … g«÷Î Ë÷Ì - ±‹ıÏfl¿Îfi_ Â_ ◊‰Î ⁄ıÃ<_ »ı? fiÎfiÌ ‰›fiÎ_ Ï¿Â˘fl - Ï¿Â˘fḻ˘fiı ÷˘ ÀÌ‰Ì ’fl ’˛«Îfl fiÏË Ωı‰ÎfiÌ Á·ÎË ±’Î÷Ì Ë÷Ì! ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ±Î Â_¿Î ÁÎ«Ì ’Õ÷Ì …HÎΛ »ı! ‹Ò‚ ÷˘ ÀˇQ’ Ï⁄{fiıÁ‹ıfi Ïfl›· ±ıVÀıÀfiÎ ⁄ÎÿÂÎË ±fiı fiÎHÎÎ_fiÌ ÷οÎ÷ ’fl ‹V÷ο »ı. ±ı‹fiı flÎ…¿ÎflHÎ ±fiı ÂÎÁfifi˘ ‹t· ±fi¤‰ fi◊Ì - ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ÀˇQ’ı ±flg‰ÿ ¿ı…fl̉ηfiÌ …ı‹ ⁄ıŒÎ‹ - ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl ‰«fi˘ ±ÎM›Î_— ⁄ı¿ÎflÌfiÎ Ïfi‰ÎflHÎ ‹ÎÀı ‰ÁÎË÷̱˘fiı ÿıÂÏfi¿Î· ¿fl‰ÎfiÌ ¬Î÷flÌ ±Î’Ì. ‹„V·‹˘ ’»Ì U›Î‹-±f‰ı÷ Ï⁄fi√˘flα˘ ’˛I›ıfiÎ ¶ıʤΉ◊Ì gËÁ¿ CÎÀfiα˘ Âw ◊¥ ±fiı ±‹ıÏfl¿Î …ı M≤J‰Ì μ’fl V‰√˝ √HÎΛ ÷ıfiÌ ÿÿ˝ÂÎ Âw ◊¥. «Ò_ÀHÎÌfiÎ ’˛«Îfl ÿflÏ‹›Îfi ±Ëı‰Î·˘ ±Î‰‰Î ·ÎB›Î ¿ı flÏ›Πÿ¬· ¿flı »ı ±fiı ÀˇQ’fiÌ Œı‰fl ¿flı »ı. ’˛‹¬’ÿı «Ò_ÀΛΠ’»Ì ’HÎ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ÀˇQ’ωfl˘‘Ì ‰Î÷ΉflHÎ ±fiı ±Ï¤›Îfiı Ωıfl ’¿Õu_. ±ı‹fiÌ Ï‰…› flı·Ì Á΋ı ωfl˘‘Ì ÁflCÎÁ ‹ıÿfiÌ ‹˘ÀÌ - ‰‘ »ı ±ı‰Î_ ÀÌ‰Ì ºU›˘ ±fiı ±Ëı‰Î·˘ ’»Ì ÀˇQ’ ‰‘ »o»ıÕΛΠ±fiı Ï‹Ï՛Π- fi¿·Ì Ï‹Ï՛Π’fl ’˛«Îfl-’˛ËÎfl Âw ◊›Î. ±Î ÿflÏ‹›Îfi fi‰˘ ⁄˘Q⁄‘Õο˘ ◊›˘ ¿ı ’˛«Îfl ÿflÏ‹›Îfi flÏ›Π±fiı ÀˇQ’ ‰E«ı ±ı¿ “¿ÕÌw’” ±Ï‘¿ÎflÌfiÌ Ïfi‹c¿ TËÎ≥À ËÎμÁ‹Î_ ◊¥ »ı ±fiı ±Î T›„@÷ flÏ›ÎfiÎ ÏË÷‹Î_ »ı. ±ı¿ ‹ı√ıÏ{fiı ÷˘ ±Î T›„@÷fi_ fi΋ ±ÎM›_ - ÀˇQ’fiÎ …‹Î¥flÎ… - ΩflıÕ ¿<Âfifl. ±Î μ’flÎ_÷ ⁄ÌΩ CÎHÎÎ ‹ÿÿfiÌ¢ flÏ›΋Î_ Ï⁄{fiıÁ ≥LÀflıVÀ ‘flΉı »ı. ±Î ’»Ì ÀˇQ’ı ±ı‹fiÎ◊Ì ±_÷fl flÎA›_. ’HΠˉı ±ı‹fiÎ ’√ fiÌ«ı flÏ›ÎfiÌ ‰˘S√Î fiÿÌfiÎ_ ’ÎHÎÌfi˘ flı·˘ ±Î‰Ì √›˘ »ı! Ïfl’„O·¿fi ’ÎÀafiÎ CÎHÎÎ «Ò_ÀΛı·Î ÁP›˘ ˉı ÀˇQ’◊Ì ÿÒfl flËı »ı - ±Î‰÷Î ‰Êı˝ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ Á¤Î ËÎμÁ ±˘Œ Ïfl’˛ı{LÀıÏÀT{fiÌ ‰«√΂ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ÀˇQ’fiÎ ¿ÎflHÎı ’flÎ…› ÏfiÏç÷ ◊‰Îfi˘ Õfl »ı. «Ò_ÀHÎÌ’˛«Îfl ÿflÏ‹›Îfi CÎHÎÎ flÏ›fi ±ŒÁfl˘ »Î÷Ì Ã˘¿Ìfiı ⁄ÕÎ¥ ‹Îfl÷Î Ë÷Î ¿ı lÌ‹Îfi @·Ìfi ÁÎ◊ı ±‹Îflı √Îœ Á_⁄_‘ »ı ±fiı ¤Ï‰W›‹Î_ ’˛‹¬ ÀˇQ’ ’fl ±‹ÎflÌ ‰√ ËÂı. ±Î‰Î Á_‰Îÿ-‰Î÷ν·Î’ ÷I¿Î·Ìfi ’˛‹¬ ±˘⁄΋Îfiı ≥LÀıÏ·…LÁ ¶ÎflÎ ‹Y›Î Ë÷Î ±fiı

±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ’˛‹¬ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’fiÌ ÁÎμÿÌ ±flıÏ⁄›ÎfiÎ fiΛ⁄ ’ÎÀ‰Ì¿<_‰fl ±fiı Á_flZÎH΋_hÎÌ ‹˘ËQ‹ÿ Ï⁄fi Á·‹Îfiı TËÎ≥À ËÎμÁfiÌ ±˘‰· ±˘ÏŒÁ‹Î_ 14‹Ì ‹Î«ı˝ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì ÷ı ’˛Á_√fiÌ ÷Á‰Ìfl. (Œ˘À˘Á˙…L›— fl˘≥Àfl)

±ı‹HÎı ’Î_« ‰¬÷ “ÁΉ‘Îfi” ±ı·ÀÛ Á_ÿı ±ÎM›Î Ë÷Î, ÷ı ’»Ì ÀˇQ’fiÌ «Ò_ÀHÎÌ ’»Ì ÂÎÁfi÷_hÎ ¶ÎflÎ ±ı‹fiı …ı “‹Ëk‰fiÌ ‹ÎÏË÷Ì” ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷ı ⁄˛ÌgŒ√-‹Î_ ÁΉ‘ÎfiÌ flάÌfiı ¬ÿ ±˘⁄΋αı @·Ìfi ωÂı ÀˇQ’fiı «ı÷T›Î Ë÷Î. ±Î‹ »÷Î_ ÀˇQ’ı @·ÌfifiÌ Ïfi‹c¿ fiıÂfi· ÏÁ@›˘ÏflÀÌ ±ıÕ‰Î≥{fl ÷flÌ¿ı ¿flÌ. ±I›Îflı ±ÎÀ·Î ω‰Îÿ ±fiı ±ÎZÎı’˘ »÷Î_ ÀˇQ’ ¿Ëı »ı ¿ı flÏ›ΠÁÎ◊ı Á_⁄_‘ Á‘Îfl‰Î - ‰‘Îfl‰Î ‹ÎÀı @·Ìfi ›˘B› »ı …. ÀˇQ’fiÎ Á·ÎË¿Îfl˘ TËÎ≥À ËÎμÁ‹Î_◊Ì Ï‰fl˘‘̱˘ ±_√ı ’˛«Îfl - Á‹Î«Îfl “·ÌÕ” ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ŒıÕfl· O›fl˘ ±˘Œ ≥L‰ı„VÀ√ıÂfi ±ıŒ⁄̱Î≥fiÎ ‰ÕÎ …ıQÁ ¿˘‹Ì - ÀˇQ’fiÎ flÏ›fi Á_’¿˘˝fiÌ ÷’ÎÁ ¿flÌ flèÎÎ Ë÷Î, ’HÎ ÀˇQ’ı ±ı‹fiı ±Îÿı ±ÎM›˘ ¿ı ±Î‰Ì ÷’ÎÁfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ıŒ⁄̱Î≥fiÎ ‰ÕÎ ±Îÿı ‹Îfi‰Î ÷ˆ›Îfl fiˢ÷Î ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ⁄fl÷flŒ ¿›Î˝ ±fiı ¿èÎ_, ±Î ‹ÎHÎÁ ’Î√· »ı! ±Î ω‰Îÿ ±ıÀ·˘ √_¤Ìfl »ı ¿ı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ …„VÀÁ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀı ÷·V’Âa ÷’ÎÁ ¿fl‰Î ‹ÎÀı V‰÷_hÎ - V‰Î›kÎ ±Ï‘¿ÎflÌ fl˘⁄ÀÛ Q›·flfiÌ Ïfi‹c¿ ¿flÌ »ı. ÷’ÎÁfi_ ’√ıflÔ_ ˉı TËÎ≥À ËÎμÁ ’ˢÓE›_ »ı. ’˛‹¬ ÀˇQ’ı flÏ›fi ÏÕM·˘‹ıÀ˚Áfiı I›Î_ Á‘Ì ¿èÎ_ »ı ¿ı ±Î ’Î√· …ıQÁ ¿˘‹Ìfiı ¿ÎœuÎ ’»Ì Ë_ Ë‚‰˘ ◊›˘ »\_ g«÷Î fi◊Ì. ˉı ÷’ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi …ıQÁ ¿˘‹Ì±ı ¬S·Ì ±ÿη÷‹Î_ …‰Î⁄ ±Î’‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ⁄÷Î‰Ì »ı. “ΩL›±ÎflÌ ‹ÏËfi΋Î_ ÏÕfifl ’ÎÀa‹Î_ ÀˇQ’ı ‹fiı ’Ò»˚›_ Ë÷_ ¿ı ÷‹ı ‰ŒÎÿÎfl »˘ ¿ı fiÏË?!” …„VÀÁ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀfiÎ ÕıM›ÀÌ ±ıÀfia …fifl· fl˘Õ fl˘{ı„LÀfiı ±ıŒ⁄̱Î≥fiÎ ’Ò‰˝ ‰ÕÎ fl˘⁄ÀÛ Q›·flfiÌ Ïfi‹c¿ ÷’ÎÁ ‹ÎÀı “V’ıÏ›· ¿ÎμLÁı·” ÷flÌ¿ı ¿flÌ I›Îflı ÀˇQ’ı “¤›_¿fl ±ÎCÎÎ÷” T›@÷ ¿›˘˝, ¿ÎflHÎ ¿ı fl˘⁄ÀÛ ±ı¿ ⁄Îˢ ±fiı ’˛Î‹ÎÏHο ±ŒÁfl »ı ±fiı Ïfl’„O·¿fi ÷◊Î Õı‹˘øıÏÀ¿ - ⁄LÔfiı ’ÎÀa ±ı‹fi΋Î_ Á_’ÒHν ωf‰ÎÁ ÿάT›˘ »ı. V’ıÏ›· ¿ÎμLÁı· fl˘⁄ÀÛ ¿˘¥fiÎ ÿ⁄ÎH΋Î_ ±Î‰ı ±ı‰Î fi◊Ì ±ıÀ·ı ÀˇQ’fiÎ Á·ÎË¿Îfl˘±ı T›ÒË ⁄ÿS›˘. Ïfi›‹ ‹…⁄ Áfl¿Îfl ÷flŒ◊Ì ¿˘¥ fi‰Î ‰¿Ì·fiÌ Ïfi›„@÷ ◊Λ I›Îflı ÷ı …^fiÎ ‰¿Ì·˘fiÌ ¿Î‹√ÌflÌfiÌ Á‹ÌZÎÎ ±ı¿ ‰Ê˝ Á‘Ì ¿flÌ Â¿ı fiÏË, ’HÎ ÀˇQ’ı ±ı„@{@›ÏÀ‰ ±˘ÕÛfl ⁄ËÎfl ’ÎÕÌfiı ±Î Á‹›‹ÿ÷⁄_‘Ì ‰‘ÎflÌfiı ⁄ı ‰Ê˝fiÌ ¿flÌ ÿÌ‘Ì! Q›·flfiÌ …^fiÌ

ÀˇQ’ ÷˘ Ïfl«ÎÕÛ Ïfi@Áfifiı ’HÎ ±Î_ÀÌ √›Î »ı ±ı‰Ì ÀÌ¿Î ◊¥ flËÌ »ı. ‰˘Àfl√ıÀ ¿À˘¿ÀÌ ‰¬÷ı Ïfi@Áfi ‹K›-’Ò‰˝fiÎ ’˛‰ÎÁı fiÌ¿‚Ì √›Î Ë÷Î. ÀˇQ’ ÁÎμÿÌ ±flıÏ⁄›Î ±fiı ±L› «Îfl ÿı¢fiÎ ’˛‰ÎÁı fiÌ¿‚Ì √›Î ±fiı ±ı¿ Ïfl’˘ÀÛflı ±ı‹fiı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ÷’ÎÁfiÎ ±Ëı‰Î·fiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì I›Îflı ÀÌ‰Ì ’fl flÎ∞fi΋_ ±ÎM›_! ÀˇQ’ Ïfl›Î‘ - ÁÎμÿÌ‹Î_ Ë÷Î ±fiı flÏ›fi ¿fiı@ÂfifiÌ ‰Î÷ Á΋ı ¿Îfi ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Î!

‰¿Ì·Î÷ Œ‹˝fi˘ ±ÁÌ· ÀˇQ’fi˘ …‹Î¥ »ı - …ı ÏÕÁıQ⁄fl‹Î_ flÏ›fi ⁄ıL¿fiÎ ‹ıfiı…fl˘fiı ‹Y›˘ Ë÷˘ ±fiı ±Î ⁄Î⁄÷ ÷’ÎÁ Ëı »ı! ÷Î…ı÷fl‹Î_ - ±Î’HÎÎ ÿı‹Î_ ’HÎ fi‰˘ ‘Õο˘ ◊›˘ »ı— ±‹ıÏfl¿fi ¿o’fiÌ ±ıfifl˘fi Á΋ı ÿΤ˘· ¿ıÁ ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ·‰ÎÿÌ‹Î_ Ë÷˘ I›Îflı ¤Îfl÷fiÎ ’˛¬fl ‰¿Ì· ËflÌ ÁÎS‰ı ‹Î‹Ò·Ì ŒÌ ÁÎ◊ı ¿ıÁ ·ÕÌ flèÎÎ Ë÷Î, ’HÎ ‰Ê˝ 2004‹Î_ Áfl¿Îfl ⁄ÿ·Î¥ - ›’̱ı Áfl¿Îfl ±Î‰Ì I›Îflı ‹Ò‚ ’ÎÏ¿V÷ÎfiÌ ⁄ıÏflVÀfl ¿<flıÂÌfiÌ Ïfi‹c¿ ◊¥ ±fiı ÁÎS‰ıfiı ±ı‹fiÎ …\Ïfi›fl ⁄fi‰Î …HÎΉΛ_ - ±ı‹HÎı ≥fi¿Îfl ¿›˘˝ ±fiı ’ÎÏ¿V÷ÎfiÌ ‰¿Ì· ¿<flıÂÌ (…ı ¿<·¤ÒÊHÎ Ω‘‰fiÎ ¿ıÁ‹Î_ ’ÎÏ¿V÷Îfifi˘ ¿ıÁ ËΛν)fiı ‹⁄·¿ ŒÌ ±Î’Ì ±fiı ¿ıÁ √‹ÎT›˘. ±Î ω‰Îÿ ˉı flÎ…¿Ì› √_¤Ìfl ⁄fiı »ı. ÀˇQ’ ÷˘ Ïfl«ÎÕÛ Ïfi@Áfifiı ’HÎ ±Î_ÀÌ √›Î »ı ±ı‰Ì ÀÌ¿Î ◊¥ flËÌ »ı. ‰˘Àfl√ıÀ ¿À˘¿ÀÌ ‰¬÷ı Ïfi@Áfi ‹K›-’Ò‰˝fiÎ ’˛‰ÎÁı fiÌ¿‚Ì √›Î Ë÷Î. ÀˇQ’ ÁÎμÿÌ ±flıÏ⁄›Î ±fiı ±L› «Îfl ÿı¢fiÎ ’˛‰ÎÁı fiÌ¿‚Ì √›Î ±fiı ±ı¿ Ïfl’˘ÀÛflı ±ı‹fiı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ÷’ÎÁfiÎ ±Ëı‰Î·fiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì I›Îflı ÀÌ‰Ì ’fl flÎ∞fi΋_ ±ÎM›_! ÀˇQ’ Ïfl›Î‘ - ÁÎμÿÌ‹Î_ Ë÷Î ±fiı flÏ›fi ¿fiı@ÂfifiÌ ‰Î÷ Á΋ı ¿Îfi ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Î! I›Îflı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’˛I›ÎCÎÎ÷ Ë÷Î - ±‹ıÏfl¿Îfiı ‰ı«Î› »ı. ±‹ıÏfl¿Î Á·Î‹÷ fi◊Ì - ±fiı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ …‹Î¥flÎ…fiı 110 Ï⁄Ï·›fi Õ˘·flfiÎ_ Âj΢ ÁÎμÿÌfiı ‰ı«‰Îfi˘ Á˘ÿ˘ ’ο˘ ◊›˘! ±fiı ±ı‹HÎı Âj΢ ⁄fiΉ÷Ì ‹˘ÀÌ ¿o’fiÌfiÎ ÁÌ¥±˘fiı Œ˘fi μ’fl ¬¬⁄fl ±ÎM›Î! ’HÎ ÀˇQ’fiÎ Á‹◊˝¿˘ ÷˘ ¿Ëı »ı ±fiı ¤Î¥ ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ±◊˝÷_hÎfiı ÷˘ ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘! ±fiı ±˘⁄΋αı ÷˘ ÁÎμÿÌ flÎΩfiı ‰Î_¿Î ‰‚Ìfi Á·Î‹ ¤flÌ Ë÷Ì. ÀˇQ’ ±yÕ ∂¤Î flèÎÎ - ±ı ÷˘ …\±˘! ±ı¿ ›√ Ë÷˘ F›Îflı ωf‰ ⁄ı »Î‰HÎ̱˘‹Î_ ‰ËıӫΛ_ Ë÷_ - ‹ÒÕ̉Îÿ ±fiı ÁÎQ›‰Îÿ. ±‹ıÏfl¿Î Á΋ı Á˘Ï‰›ı÷ Á_CÎ ±fiı ’Ò‰˝ ›fl˘’fiÎ ÿı¢ Ë÷Î. ÂÌ÷›© «Î·÷_ Ë÷_. Á˘Ï‰›ı÷ Á_CÎfi˘ Àı¿˘ ¤Îfl÷fiı ‹Y›˘ ωÂıÊ ¿flÌfiı ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ¤T› ¤_√ÎHÎ ’»Ì Á‹Î…‰ÎÿÌ ÁÒh΢ √ÎF›Î_ ±fiı …‹HÎıflÌ ÁÎQ›‰ÎÿÌ ’ZÎ - ‹_⁄¥fiÎ ±ıÁ±ı ÕÎ_√ıfiÎ Àı¿Î◊Ì ≥„LÿflÎ∞±ı ÁkÎÎ Ω‚‰Ì. 1971fiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ω…› - ÁkÎÎ ‹ı‚‰Ì I›Îflı …fiÁ_CÎfiÎ fiı÷Î ⁄·flÎ… ‹‘˘¿fi˘ ±Îfl˘’ Ë÷˘ ¿ı ≥„LÿflÎ √Î_‘̱ı flÏ›Î◊Ì ÂÎËÌ - ≥L¿ ‹√ΉÌfiı «Ò_ÀHÎÌ ∞÷Ì »ı. Á˙±ı ‰Î÷ ËÁÌ ¿ÎœÌ. ˉı ¿ı…fl̉η ‰˘gÀ√ ‹ÂÌfi˘fiÎ ¿˙¤Î_Õfi˘ ±ÎZÎı’ ¿flı »ı— ’fl‰Îfl ◊›_? ÂÌ÷›© ÿflÏ‹›Îfi flÏ›fi ¿ı∞⁄Ì ±fiı ±‹ıÏfl¿fi Á̱Î≥±ıfiÎ ΩÁÒÁ˘ Á΋Á΋ı Ë÷Î. …ıQÁ ⁄˘LÕ ±fiı ¡˘‹ flÏ›Πω◊ ·‰ ›Îÿ »ı? ˉı B·˘⁄·Î≥{ıÂfifiÎ ›√‹Î_ ⁄‘Î … ‹ÒÕ̉ÎÿÌ »ı ±fiı ±ı¿⁄ÌΩfiÎ_ ±◊˝÷_hÎ ’fl ±Îø‹HÎ ¿flı »ı! á ·ı¬¿ “…L‹¤ÒÏ‹” …^◊fiÎ ÷_hÎÌ »ı.

Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times.


…^fi 9, 2017 June 9, 2017

5

±‹ıÏfl¿Î

L› …Áa‹Î_ ’•lÌ ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfi_ ÁL‹Îfi ¿fl÷Î_ ωω‘ Á΋ÿÎÏ›¿ Á_√Ãfi˘ L› …Áa— L› …ÁafiÎ Œ˘ÕÛ˚Á‹Î_ fl˘›· ±ÎS⁄ÀÛ ’ı·ıÁ‹Î_ 23‹Ì ‹ı±ı ›˘Ω›ı·Î ¤T› Á‹Îfl_¤‹Î_ ÀÌ‰Ì ±ıÏ›ÎfiÎ V◊Î’¿ ±fiı «ıfl‹ıfi ’•lÌ ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfiı ŒıÕflıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂLÁ (L› …Áa) ÁÏË÷ ωω‘ ‹Ëk‰’ÒHν Á΋ÿÎÏ›¿ Á_√Ãfi˘ ¶ÎflÎ ÁL‹ÎÏfi÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. ±Î›˘…¿˘fiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ 400◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ «ıfl‹ıfi fl‹ı ’Àı·ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±ı«. ±Îfl. ÂÎË Ëo‹ıÂÎ_ ±‹ÎflÌ ÁÎ◊ı flèÎÎ »ı, ±Î◊Ì ±‹ı ÷ı‹fiÎ ’˛Ï÷ ±‹ÎflÌ ·Î√HÎÌ ±fiı ’˛ı‹ ÿÂν‰‰Î ‹ÎÀı ±Î Á‹Îfl_¤fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î ‹Î√÷Î Ë÷Î. ÷ı±˘ ’•lÌfiÎ ¬flÎ Ë¿ÿÎfl »ı. ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfiÎ ’fl˘’¿ÎflÌ-ÿÎ÷Î ÷flÌ¿ıfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î, Á΋ÿÎÏ›¿ «‚‰‚¿÷ν ÷flÌ¿ıfiÌ ¿Î‹√ÌflÌ ⁄ÿ· ωω‘ ±√˛HÎ̱˘±ı ’˛Â_ÁÎ ¿flÌ Ë÷Ì. ±ı«. ±Îfl. ÂÎËı ±‹ıÏfl¿Ì-¤Îfl÷ Á_⁄_‘˘ ω¿ÁΉ‰Î ‹ÎÀı ¿flı·Î ±◊Î√ ’˛›ÎÁ˘fiÌ ’HÎ ’˛Â_ÁÎ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. ±Î›˘…¿˘±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· flÎ…ÿÒ÷ Ïfl‰Î √Î_√·Ì ÿÎÁ ’HÎ ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ μ’„V◊÷ flèÎÎ_ Ë÷Î_ ±fiı flÎ÷ı 11 ‰ÎB›ı Á‹Îfl_¤ ’ÒHν ◊›˘ I›Î_ Á‘Ì ËÎ…fl flèÎÎ_ Ë÷Î_. ’˘÷ÎfiÎ ’˛‰«fi‹Î_ L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· flÎ…ÿÒ÷ fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁı ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfiı ±Ï¤fi_ÿfi ’ÎÃT›Î_ Ë÷Î_ ±fiı ¤Îfl÷ Áfl¿Îfl ¶ÎflÎ ’•lÌ◊Ì ÁL‹Îfi ¿fl‰Î ⁄ÿ· ±Îfi_ÿfiÌ ·Î√HÎÌ T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ ’˛‰«fi ±Î’fiÎflÎ ‰@÷α˘‹Î_ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ’„O·Âfl ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬fi˘ ’HÎ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ı ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±ı«. ±Îfl. ÂÎË ¬Ò⁄ … ‹ËÎfi Á΋ÿÎÏ›¿ ±√˛HÎÌ ±fiı ’fl˘’¿ÎflÌ ÿÎ÷Î »ı, …ı ÷ı‹fiı ‹‚ı·Î_ ÷‹Î‹ ÁL‹ÎfifiÎ ÁΫΠ˿ÿÎfl »ı. Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ı ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿Ì Á‹ÿΛ

±ı«. ±Îfl. ÂÎË

’fl̬ ‰SÕÛ‰Î≥Õ Ï‹ÏÕ›ÎfiÎ «ıfl‹ıfi-ŒÎμLÕfl ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬, ¿˘LÁ· …fifl· fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁ, ±ı«. ±Îfl. ÂÎË ±fiı √…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÎ flÎF›¿ZÎÎfiÎ μz˘√‹_hÎÌ fl˘ÏË÷¤Î¥ ’Àı· fi…flı ’Õı »ı. (fiÌ«ı) Á‹Îfl_¤‹Î_ ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfiı ÁL‹ÎÏfi÷ ¿fl÷Î ±√˛HÎ̱˘. (÷‹Î‹ Œ˘À˘Á˙…L›— ÿÌ’¿ CÎÏ՛΂Ì)

Á_⁄_Ï‘÷ ‹Ëk‰’ÒHν ‹tα˘ ‹ÎÀı ±ı«. ±Îfl. ÂÎËı ¿flı·Ì “±◊Î√ Á¬÷ ‹Ëıfi÷ ±fiı ’˛Ï÷⁄©÷Δ ⁄ÿ· ÷ı‹fiÌ ’˛Â_ÁÎ ¿flÌ Ë÷Ì. Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı Ë_ ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfiı Œ@÷ ±ı¿ … Á·ÎË ±Î’Ì Â¿<_ »\_— ±Î ±ı‰˘ÕÛ ‹ı‚‰‰Îfi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎH΢. ÷‹ı ÷ı fi΋fiÎ ¿‹Î›Î »˘. ÷‹fiı ’»Ì A›Î· ±Î‰Âı ¿ı ±Î fi‰Î ÁL‹Îfi ÁÎ◊ı ÷‹ı fi‰Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ ’HÎ ‹ı‚‰Ì »ı. ±Î ’˛Á_√ı ωω‘ ‰@÷α˘±ı ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfiı ±Ï¤fi_ÿfi ’ÎÃT›Î_ Ë÷Î_. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ÁŒ‚ μz˘√ÁÎËÏÁ¿ ±ı«. ±Îfl. ÂÎËı ¤Îfl÷Ì› ωzÎ ¤‰fi ÁÎ◊ı ’˘÷ÎfiÎ ¿Î›˝ ◊¿Ì ¤Îfl÷fiÌ ¿‚Î ±fiı Á_V¿ÚÏ÷ ωÂı ΩB≤Ï÷ ∂¤Ì ¿fl‰Î‹Î_ ’HÎ ‹ÿÿ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ μ’„V◊÷ flËı·Î ‹Ëı‹Îfi˘‹Î_ ’•lÌ Õ˘. ÿkÎÎhÎı›Õ< fi˘flÌ, √…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÎ flÎF›¿ZÎÎfiÎ μz˘√‹_hÎÌ fl˘ÏË÷¤Î¥ ’Àı·fi˘

Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬

±ıŒ±Î≥±ı-ÀˇÎ›VÀıÀfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ ±ıLÕÌ ¤ÎÏÀ›Î

Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. fl‹ı ’Àı·ı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î Á‹Îfl_¤fiÎ ±Î›˘…fi‹Î_ ‹ÏË·Î ÁP›˘±ı CÎH΢ ‹˘À˘ ¤Î√ ¤…T›˘ Ë÷˘. ±Î Á‹Îfl_¤ ›˘…‰Î ‹ÎÀı Âıfl ±ıLÕ ¿ıfl, ±‹ıÏfl¿fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ÏŒÏ{Ï›LÁ ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±˘ÏflÏ…fi (±Î’Ì) ±fiı ±ıÏ›fi ±‹ıÏfl¿fi ˢÀı· ±˘fiÁ˝ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi (±Îˢ±Î) ÁÏË÷ ±L› Á_√Ãfi˘ ÁËΛw’ ◊›Î Ë÷Î. ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ «ıfl‹ıfi fl‹ı ’Àı·ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±ı«. ±Îfl. ÂÎË Ëo‹ıÂÎ_ ¿˘Q›ÏfiÀÌ ±ÎμÀflÌ« ’˛˘√˛Î‹‹Î_ ‹Îfiı »ı ±fiı Á‹ÿΛ ’˛I›ı μ‹ÿÎ ¿Î›˘˝ ‹ÎÀı ÁÿΛ ÷I’fl flËı »ı. ±Î◊Ì ±‹ı ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfiı ‹‚ı·Î ’•lÌ ÁL‹ÎfifiÌ μ…‰HÎÌ ¿flÌ ÷ı‹fiÌ ¿ÿfl ¿flÌ »ı. (Á˙…L›— “ÿıÁÌ À˘¿”)


June 9, 2017

6

…^fi 9, 2017

±‹ıÏfl¿Î

Ï¿Î√˘„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ ¶ÎflÎ hÎÌΩ ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ›˘√ ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌfi˘ ±Îfl_¤ Ï¿Î√˘— ¤Îfl÷fiÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ›fiÎ≥ÀıÕ fiıÂLÁfiı ÿÏfi›Î¤fl‹Î_ 24‹Ì …^fifiı ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ›˘√ Ïÿfi ÷flÌ¿ı ∂…‰‰Î ¿flı·Ì Ëο·fiÎ ±fiÁ_‘Îfi‹Î_ ±Î Ïÿfi ≥LÀflfiıÂfi· ›˘√ Õı ÷flÌ¿ı ∂…‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı Ï¿Î√˘„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ ¶ÎflÎ ÷ıfiÎ Á_¿<·‹Î_ ±Î μ…‰HÎÌfiÌ Âw±Î÷ ◊¥ Ë÷Ì. ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ ωω‘ Á΋ÿÎÏ›¿ Á_√Ãfi˘, ›˘√-±ÎK›Î„I‹¿ ZÎıhÎfiÎ ‰@÷α˘, μz˘√’Ï÷±˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ¿˘LÁ· ±˘. ’Ì. ‹ÌHÎαı ‹Ëı‹Îfi˘fiı ±Î‰¿Îfl ±ÎM›˘ Ë÷˘. hÎÌΩı ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ›˘√ Ïÿfi ¤Îfl÷Ì› ¿˘LV›·ıÀ …fifl· ¶ÎflÎ fiı’flω·ı ÏÁÀÌfiÎ ÁË›˘√‹Î_ 24‹Ì …^fi, ÂÏfi‰Îflı fiı’flω·ı ›ÎÕÛ‹Î_ ∂…‰‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. 17‹Ì ‹ı±ı Ï¿¿-±˘Œ ≥‰ıLÀ ÿflÏ‹›Îfi Ï¿Î√˘„V◊÷ ¿˘LÁ· …fifl· fiÌ÷Î ¤ÒÊHÎı μ’„V◊÷ ±√˛HÎ̱˘fiı Á_⁄˘‘÷Î_ 24‹Ì …^fifiÎ ¿Î›˝ø‹fiÌ Ï‰√÷‰Îfl ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì. ›˘√ ÏÿfifiÎ ‹Ëk‰ ’fl ¤Îfl ‹Ò¿÷Î_ fiÌ÷Î ¤ÒÊHÎı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı ›±ıÁ„V◊÷ ‰÷˝‹Îfi 24‹Ì …Òfiı hÎÌΩ ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ›˘√ ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı 17‹Ì ‹ı±ı Ï¿Î√˘‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ ¶ÎflÎ ›˘Ω›ı·Î ’˛Îfl_Ϥ¿ Á‹Îfl_¤‹Î_ μ’„V◊÷ flËı·Î ¤Îfl÷Ì› flÎ…ÿÒ÷ fi‰÷ı… ÁflfiÎfi˘ ’˛˘…ı@À ωω‘ ZÎıhÎfiÎ ±√˛HÎ̱˘. √HÎÎT›˘ Ë÷˘. ◊Âı ±fiı I›Îfl ’»Ì Á΋ÿÎÏ›¿ ‹Ë˘IÁ‰ ±fiı ±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ‹Î_ …HÎΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ‰Ê˝fiÌ ±Î μ…‰HÎÌfiÎ Á‹◊˝fi‹Î_ ±Î√‚ ±Î‰ı·Ì 24‹Ì …^fiı μ…‰HÎÌfi˘ ±Îfl_¤ Á‰Îflı ÿÁ ‰ÎB›ı ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ’˛T≤Ïkα˘ ›˘ΩÂı ÷ı‹ ¿˘LV›·ıÀfiÌ ›˘√ ÏÿfifiÌ ’˛T≤Ïkα˘fi_ ±Î›˘…fi ωω‘ Ïÿ‰Á˘ Á_V◊α˘‹Î_ ⁄LÔfiı ŒıÕflıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ÿflÏ‹›Îfi Á‹√˛ Ï¿Î√˘‹Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂLÁ, fiı’flω·ı ≥„LÕ›fi ¿˘Q›ÏfiÀÌ 24‹Ì …^fifiÌ ›˘√ ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ±_÷√˝÷ ±ÎμÀflÌ«, Á_÷ Ïfifl_¿ÎflÌ Ï‹Âfi, √…flÎ÷Ì Á‹Î… «˘◊Ì …^fiı lÌ ‰ıÓ¿Àıf‰flÎ V‰Î‹Ì ⁄ηÎ∞ ‹_Ïÿfl ÁÏË÷ ±˘Œ Ï¿Î√˘, √Î_‘Ì Á‹Î… ±˘Œ Ï¿Î√˘, ωω‘ ‹_Ïÿfl˘, Á΋ÿÎÏ›¿ Á_√Ãfi˘, ›˘√¿ıLƒ˘‹Î_ ±Î≥ˢ’ Áı‰Î, ‹ıÀˇ˘’˘Ï·Àfi ±ıÏ›fi ŒıÏ‹·Ì ϶÷Ì› Ï¿¿-±˘Œ ≥‰ıLÀ ›˘ΩÂı. Áω˝ÁÌÁ, ¤Îfl÷Ì› ÏÁÏfi›Á˝ ±˘Œ Ï¿Î√˘, hÎÌ∞ Ï¿¿-±˘Œ ≥‰ıLÀ Á_÷ Ïfifl_¿ÎflÌ Ï‹Âfi‹Î_ ’_Ω⁄Ì ±‹ıÏfl¿fi ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi, Ï¿Î√˘ ±Î_‘˛ 11‹Ì …^fiı ›˘ΩÂı, F›Îflı «˘◊Ì Ï¿¿-±˘Œ ≥‰ıLÀ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi, Ï¿Î√˘ ≥LÕ˘-›±ıÁ ·Î›LÁ ¿·⁄, ±˘¿ ⁄˛¿ ≥Ï·fi˘≥Á‹Î_ ›˘ΩÂı. ±Î ÏÁ‰Î› √˘Ï’›˘ Ï¿Î√˘ «ıMÀfl, ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ωω‘ ÁıÀı·Î≥À ¿Î›˝ø‹˘ ’HÎ ›˘ΩÂı ÷ı‹ flÎ…V◊ÎfiÌ{ ≥fi ±‹ıÏfl¿Î ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi, ±Î≥ ¿˘LV›·ıÀı …HÎÎT›_ Ë÷_. ±˘Œ ≥„LÕ›Î, ⁄̱ı’̱ıÁ lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ±Î ›˘√ ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ Á‹Îfl_¤‹Î_ ±ÎÀÛ ‹_Ïÿfl, ‰SÕÛ ÏËLÿ ¿Îμ„LÁ·fi˘ Á‹Î‰ı ◊›˘ »ı. ±˘Œ Ϸω_√ ŒÎμLÕıÂfi, ≥ÂÎ ŒÎμLÕıÂfi, ÿıÂÌ À˘¿ ≥fi Ï¿Î√˘ ÁÏË÷ ωω‘ ‹ÌỠΠ⁄˛õο<‹ÎflÌ{ ‹ıÕÌÀıÂfi ÁıLÀÁ˝, Áı‰Î ≥LÀflfiıÂfi·, ±ÎμÀ·ıÀ˚Á ›˘√ ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌfiÎ ¿Î›˝ø‹‹Î_ ÁΛLÁ ±˘Œ „V’ÏflE›±ÎÏ·ÀÌ, ÏËLÿ V‰›_Áı‰¿ ΩıÕΛΠ»ı. Á_CÎ, ÁË… ›˘√ ‹ıÏÕÀıÂfi, lÌ ‰ıÓ¿Àıf‰flÎ V‰Î‹Ì fiı’flω· ÂËıfl ¶ÎflÎ ±Î μ…‰HÎÌfiı Á‹◊˝fi ⁄ηÎ∞ ÀıQ’·, ±‹ıÏfl¿fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ±Î’‰Îfi_ ΩËıfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ÷ı‹ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁı …HÎÎT›_ Ë÷_. 24‹Ì …^fiı fiı’flω·, ≥Ï·fi˘≥Á‹Î_ ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ›˘√ ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ±_÷√˝÷ ÿÒ÷ΉÎÁ‹Î_ 17‹Ì ‹ı±ı ÏflÀΛÕÛ ±ıÏ›LÁ ÁÏË÷fiÌ Á_V◊α˘ ¤Î√ ·ıÂı. ±Î›˘Ï…÷ Ï¿¿-±˘Œ ≥‰ıLÀ‹Î_ ’˛‰«fi ¿fl÷Î_ Ï¿Î√˘„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· fiÌ÷Î ¤ÒÊHÎ. Ï¿Î√˘·ıLÕfiÌ Á΋ÿÎÏ›¿ Á_V◊α˘ μ’flÎ_÷ (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

Ï¿Î√˘‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· ÁÎ◊ı ’˘· flΛfi ÁÎ◊ı ÷Á‰Ìfl ’ÕΉÎfi˘ ±ÎËΠ‘˘flHÎfiΠωzÎ◊a±˘±ı ≥fi¿Îfl ¿›˘˝ ωω‘ ˆZÎÏHο ÷¿˘ ωÂı ««Î˝ ¿fl÷Î ±˘V‹ÎÏfi›Î ›Ïfi‰ÏÁÀafiÎ ‰Î≥Á «ÎLÁı·fl Ï¿Î√˘— Ï¿Î√˘‹Î_ ±ıfi⁄ÌÁÌ ÀΉfl Ï⁄„SÕ_√‹Î_ ±Î‰ı·Î ¿˘LV›·ıÀfiÌ ±˘ÏŒÁ‹Î_ Ï¿Î√˘„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· fiÌ÷Î ¤ÒÊHÎ ÷Î…ı÷fl‹Î_ ±˘V‹ÎÏfi›Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ‰Î≥Á «ÎLÁı·fl ±ıÁ. fl΋«_ƒfifiı ‹Y›Î_ Ë÷Î_ ±fiı ωω‘ ZÎıh΋Î_ flËı·Ì ÷¿˘ ωÂı ‰Î÷˘ ¿flÌ Ë÷Ì. Ï¿Î√˘ ÿÒ÷ΉÎÁfiÌ ±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ‹Î_ …HÎÎT›Î ‹…⁄, ⁄LÔfiı ‹ËÎfi¤Î‰˘ ‰E«ı ¤Îfl÷ ±fiı ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚Á‹Î_ T›‰ÁΛ·ZÎÌ ÏÂZÎHÎ Á_⁄_Ï‘÷ ««Î˝ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ⁄LÔfiı ÿı¢fiı ±ı¿⁄ÌΩfiÌ Œı¿SÀÌ ÷flŒ◊Ì Â̬‰ÎfiÌ …ı T›Î’¿ ÷¿ flËı·Ì »ı ÷ı ωÂı ’HÎ ««Î˝ ◊¥ Ë÷Ì. ’˛˘. fl΋«_ƒfiı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±‹ıÏfl¿Î ¤Îfl÷Ì› ωzÎ◊a±˘ ‹ÎÀı ÷ı±˘fiÎ T›‰ÁΛ·ZÎÌ ±P›ÎÁø‹ ‹ÎÀı ±Î√‚ ’Õ÷˘ ÿı √HÎΛ »ı, I›Îflı ›±ıÁfiΠωzÎ◊a±˘fiı ÷ı±˘fiÎ ≥LÀflfiıÂfi· ≥‹Á˝fi ’˛˘√˛Î‹ ±_÷√˝÷ ¤Îfl÷fiÌ Á_V¿ÚÏ÷fiÌ ΩHοÎflÌ ‹‚ı ±fiı ÷ı ‹ÎÀı ÷ı±˘ ¤Îfl÷fiÌ À>_¿Î √΂ÎfiÌ ‹·Î¿Î÷ ·ı ÷ı …wflÌ »ı. fl΋«_ƒfi ¶ÎflÎ ±˘V‹ÎÏfi›Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÌ ‹Ëk‰Î¿Î_ZÎÌ ›˘…fiα˘ ωÂı ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì, …ı‹Î_ VÀ<ÕLÀ-Œı¿SÀÌ ±ı@Á«ıL…, ωÏÕ›˘ ¿˘LŒflLÁ ¶ÎflÎ ’˛‰«fi˘, Ωı≥LÀ ÏÕ√˛Ì ’˛˘√˛Î‹, ¤Îfl÷-±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ›Ïfi‰ÏÁ˝À̱˘fiÎ ’flV’fl ·Î¤ ‹ÎÀı ωω‘ ›˘…fiα˘fi˘ Á‹Î‰ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. fiÌ÷Î ¤ÒÊHÎı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı Ï¿Î√˘„V◊÷

Ï¿Î√˘‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· fiÌ÷Î ¤ÒÊHÎ ÷Î…ı÷fl‹Î_ ±˘V‹ÎÏfi›Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ‰Î≥Á «ÎLÁı·fl ±ıÁ. fl΋«_ƒfifiı ‹Y›Î_ Ë÷Î_.

¤Îfl÷Ì› ¿˘LV›·ıÀ …fifl· ±˘V‹ÎÏfi›Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiı ÷ı‹fiÎ V◊ÎÏfi¿-‰ˆÏr¿ ˆZÎÏHο ¿Î›˝ø‹˘fiı ‹ÿÿw’ ◊Âı. ÷Î…ı÷fl‹Î_ ’˛˘. fl΋«_ƒfi Ï¿Î√˘‹Î_ B·˘flÌ ±˘Œ ˈÿflÎ⁄Îÿ ¶ÎflÎ ±Î›˘Ï…÷ ±˘V‹ÎÏfi›Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ Â÷ÎOÿÌ Á‹Îfl_¤‹Î_ ‹A› ‹Ëı‹Îfi ÷flÌ¿ı μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

’ÌÀfl …ıÏ‹Áfi L››˘¿Û— ÿı¤flfiÎ ±ÎËΠ‘˘flHÎfiΠωzÎ◊a±˘ ‹ÎÀı ‰˘ÏÂ_BÀfifi˘ ’˛‰ÎÁ ‹˘·‹Î_ Œfl‰Î ±fiı ±Îfi_ÿ μÃΉ‰Î ‹ÎÀıfi˘ Ë÷˘ ±fiı ¿ÿΫ ¿ıÀ·Î¿ ωzÎ◊a±˘ ›±ıÁ ¿ıÏ’À·‹Î_ ωrfiÎ Á˙◊Ì Â„@÷ÂÎ‚Ì fiÎ√Ïfl¿˘‹Î_fiÎ ¿ıÀ·Î¿fiı ‹‚‰Î ‹ÎÀıfi˘ Ë÷˘. Ωı¿ı L›…Áa‹Î_ ÁÎμ◊ ±˘flıL… Ï‹Õ· V¿>·fiÎ ±ı¿ √˛’ı √›Î ±Ã‰ÎÏÕ›ı ÿıÂfiÌ flÎ…‘ÎfiÌfiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì …ı ±L› ¿ÎflHÎÁfl ›Îÿ√Îfl flËÌ Ë÷Ì. ËÎμÁfiÎ V’Ì¿fl ’˘· ÕÌ. flΛfi (±Îfl-ωV¿˘LÁÌfi) ÁÎ◊ı 150 ωzÎ◊a±˘fiÎ ±ı¿ √˛’ı ÷Á‰Ìfl ’ÕΉ‰Îfi˘ ≥fi¿Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘. ’˘· flΛfi √w‰Îflı ÷ı‹fiı ‹Y›Î Ë÷Î. 13 ‰Êa› ‹ıJ› ‹Î·ıV’Ìfiαı flω‰Îflı ÷ı flΛfi ÁÎ◊ı ÷Á‰Ìfl ’ÕΉ‰Î ‹Î√÷˘ fiˢ÷˘ ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ı V’Ì¿fl ±fiı ÷ı‹fiÌ ’ÎÀafiÌ ËıS◊¿ıfl ÁÏË÷ ωω‘ fiÌÏ÷±˘ ÁÎ◊ı ±Á_‹÷ »ı. ‹ıJ›±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı Ë_ ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ ÁÎ◊ı ΩıÕΉ‰Î ‹Î√÷˘ fiˢ÷˘ ¿ı …ıHÎı ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÀafiı ’˘÷ÎfiÎ ÿı ’Ëı·Î fl…^ ¿fl‰Î ‹Î√ı »ı. Ë_ …ı ·˘¿˘ ÁÎ◊ı ΩıÕΛı·˘ fi◊Ì ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ÂÎ ‹ÎÀı ‹Îflı Œ˘À˘ ’ÕΉ˘ Ωı≥±ı. ±ı‹ ¿Ëı‰Î› ¿ı V¿>·‹Î_ ‹fiı ¿˘≥ fi √‹÷_ ˢ›, ÷˘ ÂÎ ‹ÎÀı ‹Îflı ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı Œ˘À˘ ’ÕΉ˘ Ωı≥±ı.

’„O·¿ V¿>· ·Î≥⁄˛ıÏfl›fi ±fiı ‹ıJ›fiÌ ‹Î÷Î ±ıÏ·ÁÎ ‹Î·ıV’Ìfiαı ¿èÎ_ ¿ı ÷ıfiı ±Î ‰Î÷fiÌ fi‰Î≥ ·Î√Ì ’HΠωzÎ◊a±˘fiÎ ’˛˘Àı¿Âfi ±ı¿ÂfifiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì ±Îfi_ÿ ◊›˘ Ë÷˘. ±Î ⁄Î⁄÷ı flΛfifiÌ ±˘ÏŒÁı ¿˘≥ ÏÀM’HÎÌ ¿flÌ fiˢ÷Ì. - ‘ ‰˘ÏÂ_BÀfi ’˘VÀ

To a d v e r t i s e i n G U J A R A T T I M E S c all: 212-675-7515 • fax: 212-675-7624


É^Þ 9, 2017 June 9, 2017

7

´ìÜÃþõåÞÑ ÂÚß-±_Öß

Law Offices of

³ìÜÃþõåÞ ÚëÚÖõ ±õã@{@ÝðìËä ±ëØõåùÑ ËÿQÕÞë Õþäëç ÕþìÖÚ_ÔÞë ÕþÝëçùÞí èëáÞí ãV×ìÖ ìäåõ äÃaÀßHëÑ ÛëÃ-2 VÞõèá Úhëë äÜí ÎõÚþð±ëßí, 2017Þë ßùÉ Þë³L× çßÀíË ÜëËõÞí ÝðÞë³ËõÍ VËõËûç ÀùËó ±ùÎ ±ÕíSçõ çäëýÞðÜÖõ ìçÝõËá ÉÉÞë ìÞHëýÝÞõ çÜ×ýÞ

Þ

Üë³Àá dáäëÞí

ÍõìäÍ ±õÇ. ÞëÇÜõÞ

áðÍÀë ì{ÜùäÇëÀ

±ëMÝð_ èÖð_ ±Þõ ÕþÜð ÍùÞëSÍ ËÿQÕÞë ÃõßÚ_ÔëßHëíÝ Õþäëç ÕþìÖÚ_Ô ìäßð© ÇðÀëØù ±ëMÝù èÖù. äùgåBËÞ äçaç ËÿQÕ, 847 ±õÎ. 3Íí 1151, 1165 (Þë³L× çßÀíË 2017). Þë³L× çßÀíËõ ÎõÍßá çßÀëßÞí ÖIÀëá ÀëÝýäëèíÞõ ÞÀëßí èÖí ±Þõ ÖëßHë ÀëÏuð_ èÖð_ Àõ Öõ ÕùÖëÞí ±ÕíáÜë_ ÜõìßËÞí çÎâÖë ØåëýääëÜë_ ìÞWÎâ ÞíäÍí èÖí. Þë³L× ÀùËõý ÞùîKÝð_ èÖð_ Àõ ìÞÔëýìßÖ ØëäëÞë ÀëßHëõ ÒÃ_Ûíß ±ëßùÕùÓ ¶Ûë ×Ýë èÖë ±Þõ ÒÜèkäÕñHëý Ú_ÔëßHëíÝ çäëáùÓ ßÉ^ ×Ýë èÖë. ȧí ÜëÇý, 2017Þë ßùÉ, ÕþÜð ËÿQÕõ ìßäë³{ûÍ ±õã@{@ÝðìËä ±ùÍóß Úèëß ÕëÍuù èÖù, Éõ Õþ×Ü Õþäëç ÕþìÖÚ_ÔçÜëÞ èÖù, Õß_Öð ±ë ±ùÍóß ±çßÃþVÖ ØõåùÞí ÝëØíÜë_×í ³ßëÀÞõ Øñß ÀßÖù èÖù. ±ë ±ùÍóßÜë_Ñ ˆ ÞëHëëÀíÝ äæý 2017Üë_ ÝðÞë³ËõÍ VËõËûçÜë_ ìÞßëìlÖùÞí ç_AÝë 1,10,000×í CëËëÍíÞõ 50,000 ÀßäëÜë_ ±ëäí Èõ. ˆ 120 ìØäçÞë Ýð±õç ßõÎûÝð° ±õÍìÜåÞ ÕþùÃþëÜÞõ çVÕõLÍ Àßõ Èõ, Éõ ÝðÞë³ËõÍ VËõËûçÜë_ ìÞßëìlÖùÞí ±ùâ Àßõ Èõ ±Þõ ìßçõËáÜõLËÞí Õþì¿Ýë Àßõ Èõ. ìçìßÝëÞë ìÞßëìlÖù ÜëËõ ±Çùyç ÜðØÖÞù ÜðÀëÝõáù ÕþìÖÚ_Ô ßèõÖù Þ×í. ˆ 90 ìØäç çðÔí ´ßëÞ, çðØëÞ, ìáìÚÝë, ÝÜÞ, çùÜëìáÝë ±Þõ ìçìßÝëÞë ÞëÃìßÀùÞù Õþäõå çVÕõLÍ ÀßäëÜë_ ±ëTÝù Èõ, ÉõÜë_ ³ßëÀÞù çÜëäõå ÀßäëÜë_ ±ëTÝù Þ×í ±Þõ ÀßLË ìä{ë, ÚèðßëWËÿíÝÖë, ÀëÝØõçß ÀëÝÜí ÞëÃìßÀIä ±Þõ ßëɦëßí ìä{ë ÔßëäÖë ÞëÃìßÀùÞõ áëÃð ÕÍÖù Þ×í. ˆ ±ë ±ùÍóß çõ¿õËßí ±ùÎ èùÜáõLÍ ìç@ÝðìßËí, ìÍßõ@Ëß ±ùÎ ÞõåÞá ³LËõìáÉLç, çõ¿õËßí ±ùÎ VËõËÞõ ØõåùÞí ÝëØí ±õÀçë×õ ÜñÀäë ìÞØõýå ±ëÕõ Èõ Àõ ÝðÞë³ËõÍ VËõËûçÜë_ ìäØõåí ÞëÃìßÀùÞë Ûëìä ÕþäõåÞí ÕñßÖí ÜëìèÖí ±ëÕÖù Þ×í. ˆ ±ë ±ùÍóß çõ¿õËßí ±ùÎ VËõË, çõ¿õËßí ±ùÎ èùÜáõLÍ ìç@ÝðìßËí, ìÍßõ@Ëß ±ùÎ ÞõåÞá ³LËõìáÉLç, ìÍßõ@Ëß ±ùÎ ÎõÍßá OÝðßù ±ùÎ ³LäõãVËÃõåÞ (±õÎÚí±ë³)Þõ ÖÜëÜ ³ìÜÃþõåÞ ÕþùÃþëÜ ÜëËõ ÝðìÞÎùÜý V¿ígÞà Úõ{áë³ÞÞù ±Üá Àßäë ìÞØõýå ±ëÕõ Èõ. ˆ çõ¿õËßí ±ùÎ èùÜáõLÍ ìç@ÝðìßËíÞõ ÚëÝùÜõìËÿÀ ±ëäëÃÜÞ (±õLËÿí-±õã@{Ë) ËÿõìÀoà ìçVËÜÞë ±ÜáíÀßHëÞù ìÞØõýå ±ëÕõ Èõ. ˆ ßëFÝ-V×ëìÞÀ LÝëÝÖ_hëÞõ, ìÞßëìlÖùÞë MáõçÜõLË ±×äë çõËáÜõLË Þyí ÀßäëÞí Õþì¿ÝëÜë_

FÝëßõ å@Ý èùÝ IÝëßõ ÛñìÜÀë ±Øë ÀßäëÞí Ü_É^ßí ±ëÕõ Èõ. ˆ ìä{ë ³LËßTÝð äõ³äß ÕþùÃþëÜÞõ çVÕõLÍ Àßõ Èõ, Éõ Çùyç ÞëÃìßÀùÞõ TÝã@ÖÃÖ ÜðáëÀëÖ ßØ Àßäë ÜëËõ Öõ±ùÞë ìä{ë ìßLÝð ÀßäëÞí Ü_É^ßí ±ëÕõ Èõ. ˆ ÀùLVÝðáß Îõáù{ ÕþùÃþëÜ ìäVÖëßäë ÜëËõ çõ¿õËßí ±ùÎ VËõËÞõ ìÞØõýå ±ëÕõ Èõ. ±ë Õþäëç ÕþìÖÚ_Ô ±Üáí ÚÞäëÞí ÖöÝëßí èÖí ÖõÞë ×ùÍë ÀáëÀù ±Ãëµ, VËõË ±ùÎ èäë´±õ ÕþÜð ÍùÞëSÍ ËÿQÕÞë ÕðÞÑ Õþäëç ÕþìÖÚ_ÔÞõ ÕÍÀëÝùý èÖù ±Þõ ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ ±ë ±õã@{@ÝðìËä ±ùÍóß ÔëìÜýÀ ÛõØÛëäÞí ìäßïð© ±ÕëÖë ßZëHëÞù Û_à Àßõ Èõ. ±ë ìçäëÝ ±ë ±ùÍóß ßëFÝÞë_ µzùÃB²èù ±Þõ ÝðìÞäìçýËí±ù ÖõÜ É ÕþäëçÞµzùÃÞõ ÕHë ÞðÀçëÞÀÖëý Èõ. 15Üí ÜëÇý, 2017Þë ßùÉ ÀùËõý ËõQÕßßí ìßVËÿõ³ìÞ_à ±ùÍóß (Ëí±ëß±ù) Úèëß ÕëÍuù èÖù, Éõ ØõåTÝëÕí ±õã@{@ÝðìËä ±ùÍóßÞë çõ@åÞ 2 ±Þõ 6Þë ±ÜáíÀßHëÜë_×í çßÀëßÞõ Üð@Ö ÀßÖù èÖù. VËõË ±ùÎ èäë´ äçaç ËÿQÕ, Þ_Úß (2017 ÍOSÝð±õá 1011673) èäë´Þë ÎõÍßá ÉÉõ Ëí±ëß±ù Úèëß ÕëÍuë ÕÈí ÖßÖ É ÜõßíáõLÍÞí Ýð±õç ìÍãVËÿ@Ë ÀùËõý ØõåTÝëÕí ÕþíìáìÜÞßí ³LÉ@åÞ (Õí±ë³) Úèëß ÕëÍuù èÖù, Éõ È Çùyç ØõåùÜë_×í Õþäëçí±ù ìäßð©Þë 90 ìØäçÞë ÕþìÖÚ_ÔÞë ±ÜáíÀßHëÞõ ±ËÀëäÖù èÖù. ³LËßÞõåÞá ßõÎûÝð° ±ëìçVËLç ÕþùÉõÀË äçaç ËÿQÕ. 29Üí ÜëÇý, 2017Þë ßùÉ èäë´Þí ìÍãVËÿ@Ë ÀùËõý Õþäëç ÕþìÖÚ_Ô ìäw© ËõQÕßßí ìßVËÿõ³ìÞ_à ±ùÍóß (Ëí±ëß±ù)Þõ ØõåTÝëÕí ÕþíìáìÜÞßí ³LÉ@åÞ (Õí±ë³)Üë_ ÕìßäìÖýÖ ÀßäëÞë ±ùÍóßÞõ Ü_É^ßí ±ëÕí èÖí. VËõË ±ùÎ èäë´ äçaç ËÿQÕ, 2017 ÍOSÝð±õá 1167383. ±õã@{@ÝðìËä ±ùÍóßÞí ±LÝ ÚëÚÖù è° ±Üáí ×äëÞí ÚëÀí Èõ. çßÀëßõ Þë³L× çßÀíËÜë_ ÞùìËç ±ùÎ ±Õíá Îë´á Àßí èÖí. äèíäËí Ö_hë ±Þõ ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ ÉãVËçõ Øáíá Àßí èÖí Àõ ±ë Õþäëç ÕþìÖÚ_Ô ØõåÞí çáëÜÖíÞë ßZëHë ÜëËõ Éwßí èÖù ±Þõ ÕþÜð ËÿQÕõ Àëð_ èÖð_ Àõ Öõ±ù Éwß ÕÍuõ ±ë ÜëËõ ÈõÀ çðÕþíÜ ÀùËó çðÔí áÍåõ. ÎõÍßá ±õÕõáõË çðÞëäHëí Çëáð ÜëçÜë_ ×äëÞí å@ÝÖë Èõ. ±õ å@Ý Èõ Àõ Õþäëç ÕþìÖÚ_Ô Ú_ÔëßHëíÝ Èõ Àõ Þìè ±õ Þyí Àßäë ±ë ±Õíá Ýð±õç çðÕþíÜ ÀùõËóÜë_ ÕèùîÇåõ. ³ìÜÃþõåÞ Õþõã@ËåÞßù ÖßíÀõ, Üõî ±Þõ Üëßë ìÜhëù±õ ØõåÛßÜë_ Õþäëç ÕþìÖÚ_ÔÞë ÕìßHëëÜõ ÞëÃìßÀù, ÕìßäëßÉÞù ±Þõ ìÞßëìlÖù Õß ×Ýõáí ÖIÀëá ±çß ½õ´ Èõ. ±_ìÖÜ ìÞHëýÝ Þ ±ëäõ IÝë_ çðÔí ±Üõ ìä{ëÔëßÀùÞõ ±Þõ ÜðãVáÜ ØõåùÜë_×í ±ëäÖë ÀëÝØõçß ÀëÝÜí ÞëÃìßÀùÞõ Ýð±õçÞí Úèëß Õþäëç ÀßÖë_ ±Ãëµ ±õËÞaÞí çáëè áõäëÞí ÛáëÜHë Àßí±õ Èí±õ. VÞõèá Úhëë ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËí áù ÕþIÝõ çÜìÕýÖ ÞëÇÜÞ, dáäëÞí, ì{ÜùäõÀ áù ÃþðÕ, Õí.çí.Þë ÀëµãLçá Èõ. Öõ±ù ±ÜõìßÀÞ ³ìÜÃþõåÞ áùÝçý ±õçùìçÝõåÞÞë_ çPÝ, ³ìÜÃþõåÞ çõ@åÞ ±ùÎ LÝð Éça VËõË Úëß ±õçùìçÝõåÞÞë_ çPÝ ±Þõ çÜßçõË ÀëµLËí Úëß ±õçùìçÝõåÞÞë_ ³ìÜÃþõåÞ Õþõã@ËçÞë_ Çõß Èõ.

To advertise in Gujarat Times call: 212-675-7515 • fax: 212-675-7624 email: info@gujarattimesusa.com

GOPAL T. KUKREJA Attorney at Law

5 3 C o l o n y L a n e , S y o s s e t , N Y 11 7 9 1

Ph: 212 594 0977 / Cell:516 476 1139 Family & Employment Immigration, Deportations, Appeals to BIA Circuit Courts, Business & Real Estate Closings, Divorce, Incorporation & Contracts, Wills, Landlord-Tenant, Personal Injury & Litigations.

FREE CONSULTATION

-Ñ ³ìÜÃþõåÞÞõ áÃÖí ÜØØ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Ñ-

☛ ±ÜõìßÀÞ ±Þõ ÀõÞõÍí±Þ ³ìÜÃþõåÞÜë_ ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÜØØ ☛ ±ÜõìßÀÞ ìçìË{ÞìåÕ ±Þõ ÃþíÞÀëÍó ÜõâääëÜë_ ÜØØ ☛ ±Üõ ÕëçÕùËó çìäýç ÕHë Õñßí ÕëÍí±õ Èí±õ ☛ çùUÝá ìç@ÝðìßËí èõSÕ ☛ ÎùßõÞ ìÍÃþí ³äõSÝð±õåÞ (±_Ãþõ°) ☛ ÛëæëÀíÝ ±ÞðäëØ  (ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÛëæëÜë_×í) ☛ ±ÜõìßÀëÞí ÀùáõÉ/ÝðìÞäìçýËíÜë_ Õþäõå ☛ ìÚ{Þõç ÜëËõ ³ãLÍÝë×í ÜëHëç Úùáëäí åÀù Èù.

ç_ÕÀó ÀßùÑ 718-445-2790 ±×äë visit www.DEGREEEVALUATION.com

LAW OFFICES OF

ROBERT A. MURTHA, Jr.

All Immmigration work including H1-B, Labor Certification and Work Authorisation, Bankruptcy, Divorces

401 Broadway, Suite 203 New York, NY 10013

Tel : (212) 966-6906

(Mon-Fri 10-5; Sat. 1-5) (admitted to New York & Federal Court)

BOY OR GIRL


June 9, 2017

8

…^fi 9, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› ›˘¿Û ÏÁÀÌfiÎ «ÌŒ ÏÕÏ…À· ±˘ÏŒÁfl lÌ lÌÏfi‰ÎÁfiı ˢtÎ ’fl◊Ì flÎ∞fi΋_ ±ÎM›_ L› ›˘¿Û— √›Î ‰Êı˝ ±˘@À˘⁄fl‹Î_ L› ›˘¿Û ÏÁÀÌ ‰Ë̉ÀÌ ÷_h΋Î_ «ÌŒ ÏÕÏ…À· ±˘ÏŒÁfl ÷flÌ¿ı ΩıÕΛı·Î lÌ lÌÏfi‰ÎÁfiı ’˘÷ÎfiΠˢtÎ ’fl◊Ì flÎ∞fi΋_ ±ÎM›_ Ë÷_. L› ›˘¿ÛfiÎ ‹ı›fl Ï⁄· ÕÌ O·ÎÏÁ›˘fiÌ ±˘ÏŒÁfiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ‹˘ÀÎ ’Λı ŒıflŒÎfl˘fiÎ ’˛›ÎÁfi˘ ±Î ±ı¿ ¤Î√ »ı. lÌÏfi‰ÎÁfiı 12‹Ì ‹ı±ı ’˘÷Îfi˘ ˢt˘ »˘Õu˘ Ë÷˘ »÷Î_ ‹ı›flfiÌ ±˘ÏŒÁ ÷flŒ◊Ì ±Î ±_√ı ¿˘¥ ÁkÎΉÎfl ΩËıflÎ÷ ◊¥ fiˢ÷Ì. ‹ıÀˇ˘’˘Ï·Àfi Q›Ï{›‹‹Î_ «ÌŒ ÏÕÏ…À· ±˘ÏŒÁfl ÷flÌ¿ı hÎHÎ ‰Ê˝ Á‘Ì Œfl… ±ÿÎ ¿›Î˝ ’»Ì lÌÏfi‰ÎÁfi L› ›˘¿Û ÏÁÀÌ ‰Ë̉ÀÌ ÷_h΋Î_ ΩıÕΛΠË÷Î. ÷ı±˘ ¿˘·_Ï⁄›Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ’HÎ ’˛◊‹ «ÌŒ ÏÕÏ…À· ±˘ÏŒÁfl Ë÷Î. ÷ı‹HÎı ÁÎμ◊ ±ıÏ›fi …fi˝Ï·VÀ˚Á ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfifiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ÷ıfiı ⁄ˢ‚Ì ·˘¿Ï’˛›÷Î ±’Î‰Ì Ë÷Ì, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı ÁÎμ◊ ±ıÏ›fi ’hοÎfl˘fiÌ ’ıœÌfiı ‹A› ’˛‰ÎËfiÎ_ ‹ÎK›‹˘‹Î_ ±Î√‚ ±Î‰‰Î‹Î_ ‹ÿÿ ‹‚Ì Ë÷Ì. L› ›˘¿Û ÏÁÀÌfiÎ «ÌŒ ÏÕÏ…À· ±˘ÏŒÁfl ÷flÌ¿ı lÌÏfi‰ÎÁfifi˘ ÏÁÀÌfiÌ Àı@fi˘·˘∞·ZÎÌ Ï‰Ï‰‘ ’Ëı·fiı ±Î√‚ ‘’Ή‰Îfi˘, Àı¿ ¿˘Q›ÏfiÀÌ ’fl K›Îfi ¿ı„Lƒ÷ ¿fl‰Îfi˘ ±fiı ÂËıflT›Î’Ì ÏÕÏ…À· ’˘Ï·ÁÌfiı

L› ›˘¿Û ÏÁÀÌfiÎ «ÌŒ ÏÕÏ…À· ±˘ÏŒÁfl lÌ lÌÏfi‰ÎÁfiı 18‹Ì ±˘@À˘⁄fl, 2016fiÎ fl˘… ±Î ÁıSŒÌ ·Ì‘Ì Ë÷Ì ±fiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±ıfi‰Î›ÁÌ ÏÁÀÌ Ë˘·‹Î_ ‹ÎflÌ fi‰Ì Ωı⁄fi˘ ’˛◊‹ Ïÿ‰Á »ı.

Ïfiÿı˝Â ±Î’‰Îfi˘ Ëı÷ Ë÷˘. √›Î ±˘@À˘⁄fl‹Î_, ‹ı›flı ÂËıflfiÎ «ÌŒ Àı@fi˘·˘∞

±˘ÏŒÁfl ÷flÌ¿ı Ï‹√· √ıÏ‹fi˘fiÌ Ïfi‹c¿ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı lÌÏfi‰ÎÁfifi˘ ’˘ÀÛŒ˘Ï·›˘ √ıÏ‹fi˘fiı ‹Y›˘ Ë÷˘.

√‰fi˝‹ıLÀ Àı@fi˘·˘∞±ı ÕıM›ÀÌ ’˛ıÁ ÁıøıÀflÌ ⁄ıfi Á·ı˝fiı ÀÎ_¿Ìfiı ¥-‹ı≥·‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı L› ›˘¿Û ÏÁÀÌfiÌ Àı¿ ≥¿˘ÏÁVÀ‹fiı ‹…⁄Ò÷ ⁄fiΉ‰Î ±‹ı ÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı …ı ¿Î‹√ÌflÌ ¿flÌ ÷ı ⁄ÿ· ±‹fiı √˙fl‰ »ı. ±‹ı lÌÏfi‰ÎÁfifiı Â¤ıE»Î ’ÎÉ̱ı »Ì±ı. «ÌŒ ÏÕÏ…À· ±˘ÏŒÁfl ⁄fi÷Î_ ’Ëı·Î_ lÌÏfi‰ÎÁfifiı ±˘@À˘⁄fl, 2015◊Ì ¿Ï‹Âfi ±˘fi ’„O·¿ ≥LŒ˘‹ı˝Âfi ±ıLÕ ¿˘Q›Ïfi¿ıÂfi‹Î_ fiÌ‹‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. ‹ı›fl ÕÌ O·ÎÏÁ›˘±ı lÌÏfi‰ÎÁfifiÌ Ïfi‹c¿ ‰¬÷ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î’HÎÎ ÂËıflfiÌ ÏÕÏ…À· ≥¿˘ÏÁVÀ‹ 21‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ·¥ …÷Î_ ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı ±ı ¬Î÷flÌ ¿fl‰Ì …wflÌ »ı ¿ı ±Î’HÎÎ ÂËıflfiÎ ô΢÷˘ ÿflı¿ L› ›˘¿ÛflfiÌ ±Î_√‚ÌfiÎ Àıfl‰ı ˢ‰Î Ωı¥±ı. ‹ıÀˇ˘’˘Ï·Àfi Q›Ï{›‹ ±˘Œ ±ÎÀÛ‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ¿Î‹√ÌflÌ ’Ëı·Î_ ÷ı‹HÎı 20 ‰Ê˝ ¿˘·_Ï⁄›Î …fi˝·Ì{‹ V¿>·fiÌ Œı¿SÀÌ ÷flÌ¿ı ’ÁÎfl ¿›Î˝_ Ë÷Î_ ±fiı ±ı¿ ‰Ê˝ ¿˘·_Ï⁄›Î ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ’˛◊‹ «ÌŒ ÏÕÏ…À· ±˘ÏŒÁfl ÷flÌ¿ı Œfl… ⁄Ω‰Ì Ë÷Ì. ÷ı±˘ Õ̱ıfi±ı≥LŒ˘ L›{ÁÎ≥ÀfiÎ V◊Î’¿ ÁP› ±fiı ¿˘„LÀˇO›gÀ√ ±ıÏÕÀfl Ë÷Î. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

±‹ıÏfl¿fi˘fiı fi˘¿fḻı flά‰ÎfiÌ ≥LŒ˘ÁÌÁfiÌ ›˘…fiÎ ÁÎS‰ÎÕ˘fl fl˘ÏÕˇBÁ L› ›˘¿Û— ω{ÎfiÎ ÿ⁄ÎHÎfi˘ Á΋fi˘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±‹ıÏfl¿Ì fiÎ√Ïfl¿˘fiı fi˘¿fḻı flά‰Î ≥LŒ˘ÁÌÁı ›˘…fiÎ ÷ˆ›Îfl ¿flÌ »ı. ¤Îfl÷„V◊÷ ¿˘QM›Àfl Áω˝Á Ω›LÀ ¿o’fiÌ ≥LŒ˘ÁÌÁ Ï·Ï‹ÀıÕı ⁄‘‰Îflı ’˘÷ÎfiÌ fi‰Ì T›ÒËÎI‹¿ fiÌÏ÷ ΩËıfl ¿fl÷Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ¿o’fiÌ ±Î√Î‹Ì ⁄ı ‰Ê˝ ‹ÎÀı ÿÁ ËΩfl ±‹ıÏfl¿Ì ¿Î‹ÿÎfl˘fiı fi˘¿fḻı flάÂı ±fiı ÷η̋ ±Î’Âı. ÁÎfi ¡ÎLÁÌV¿˘‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì ¿o’fiÌfiÌ ‰ÎÏÊ˝¿ fiıI≤I‰ ⁄ıÿ‹Î_ ±Î ΩËıflÎ÷ ¿flÎ≥ Ë÷Ì. ≥LŒ˘ÁÌÁ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ Á_A›Î‹Î_ ¿Î‹ÿÎfl˘ ‘flΉ÷_ fl˘…√ÎflÿÎ÷Î »ı. ≥Ï‹√˛ıÂfifiı ·√÷Î ¿Î›ÿα˘fiı ‰‘ ¿Õ¿ ⁄fiΉ‰ÎfiÎ ¤Î√w’ı ÀˇQ’ ‰Ë̉ÀÌ÷_hÎ ¶ÎflÎ ¿<‚ ¿Î‹ÿÎfl˘ ‹ÎÀıfiÎ ›±ıÁ ±ı«‰fi-⁄Ì Ï‰{Î ’˛˘√˛Î‹fiı ’HÎ ¤Îflı ±Áfl ◊≥ »ı. ’˘÷ÎfiÎ ¿˘QM›Àfl ±˘’flıÂfifi_ Á_«Î·fi ¿fl‰Î ≥LŒ˘ÁÌÁ …ı‰Ì CÎHÎÌ Ï‰Â΂ ¿o’fi̱˘ ±ÎμÀÁ˘ÏÁ*√ Œ‹˝fiı fl˘…√ÎflÌ ±Î’ı »ı. ≥LŒ˘ÁÌÁı hÎHÎ ±Ã‰ÎÏ՛Π±√Îμ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı ÷ı 10 ËΩfl ±‹ıÏfl¿Ì ¿Î‹ÿÎfl˘fiı fl˘…√ÎflÌ ±Î’Âı ±fiı Á˘‹‰Îflı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ¿o’fi̱ı ÕÎμfiÀÎμfi ≥LÕÌ›ÎfiÎ’˘·ÌÁ‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ±˘ŒÌÁ ‹ÎÀı 35 ËΩfl «˘flÁ eÀfiÌ …B›Î ·Ì{ ’fl flÎ¬Ì »ı. ≥LÕÌ›ÎfiÎfiÎ √‰fi˝fl ±ıflÌ¿ ˢ·¿˘Q⁄ ±fiı ≥LÕÌ›ÎfiÎ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ 28‹Ì Œı⁄˛±ÎflÌ 2012fiÎ fl˘… ⁄ıÓ√·˘fl‹Î_ ≥·ı¿Àˇ˘fiÌ@Á ÁÌÀÌ ±Î≥ÀÌ ÕÌVÀˇÌ¿À‹Î_ ≥LŒ˘ÁÌÁ ¿ıQ’Á‹Î_ ÁÎ≥fiı… ⁄˘ÕÛ ’ÎÁı◊Ì ’ÁÎfl ◊÷˘ ±ı¿ ¿‹˝«ÎflÌ. ‹Î≥¿· ‹ı¿⁄˘flÌ ÁÎfi ¡ÎLÁÌV¿˘‹Î_ ’˘÷Îfi_ Á‹◊˝fi ±Î’‰Î ‹ÎÀı μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ≥LŒ˘ÁÌÁfiÎ ÕıM›ÀÌ «ÌŒ ±˘’flıÀŸ√ ±˘ŒÌÁfl flω ¿<‹Îflı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ¿o’fiÌ ±fiı ÷ı‹fiı ±ÎÃ◊Ì ÿÁ ±Ã‰ÎÏÕ›ÎfiÌ ÷η̋ ±Î’Âı ÷ı‹… ÕıÀÎ ±ıfiÎÏ·ÀÌ@Á, ±fi¤‰Ì T›‰ÁÎÏ›¿˘ ±fiı ¿˘·ı…fiÎ ÷Î…ı÷flfiÎ VfiÎ÷¿˘fiı fi˘¿fḻı flά‰Î ±Î÷Òfl ±ıLÀfl’˛Î≥{ ¿·ÎμÕ ±ıM·Ì¿ıÂfi ±fiı ÁΛ⁄fl ÏÁ¿›flÌÀÌ …ı‰Î ZÎıh΢‹Î_ ˢt˘ »ı. flω ¿<‹Îflı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ÿfl ‹ÏËfiı ¿o’fiÌ fi‰Î VfiÎ÷¿˘fiı fi˘¿fḻı flάÂı ±Î’Âı. - fl˘≥ÀÁ˝

To advertise call: 212-675-7515


É^Þ 9, 2017 June 9, 2017

9

30ars +

R a d h a T r av e l l l c 30 äæý×í äÔð ye

±õßáë´LçùÞë VÕõUÝá Îõß ÜëËõ

ìärçÞíÝ çõäë Ë<ß ìÍVÀëµLË

Indian Visa - Passport OCI service 7025 Yellowstone Boulevard Suite 14N, Forest Hills, NY 11375 • Ph.: 212-719-3244 • E-mail: radhatravel@gmail.com

!! A.H. TOURSÞí çVÖë ÛëäÜë_ ìËìÀË!!

³ãLÍÝëÞë ±LÝ åèõßù ÜëËõ çVÖí ìËìÀË ±ëãÁÀë, ÝðßùÕ, ±õìåÝë, ìÜÍá ³VË, çëµ× ÕõìçìÎÀ, çëµ× ±ÜõìßÀë ÜëËõ çVÖí ìËìÀËÞí Âëhëí

±õç. ±õÞ. Ëÿëäõá ±õLÍ Ë<çý åßØ ±Ãßäëá

Éõ@çÞ èë´Ëûç LÝð ÝùÀó ÂëÖõ åw ×Ýõá ÕùÖëÞí Ëÿëäõá ±õÉLçíÞí çÎâÖë ÚëØ åßØÛë´ ±Ãßäëá çèæý ÉHëëäõ Èõ Àõ Öõ±ù±õ ±ëÕ çúÞë çèÀëß×í LÝð ÉçaÜë_ ÕHë Ëÿëäõá ±õÉLçí åw Àßõá Èõ. ±Üõ äí{ë ±Þõ ÕëçÕùËó çõäëÞí µkëÜ çõäëÞí Âëhëí ±ëÕí±õ Èí±õ.

TAX & RESTRICTION APPLY

±ÜØëäëØ $682 äÍùØßë $773 Ü_ðÚ´ $662

A

H TOUR

ìä{ë çìäýç ºBáõLÍ, ØðÚ´ ³ãLÍÝë

Çëáù ÃðÉßëÖ

45 W 34th St, Suite 705, New York, NY 10001 212-868-0299 OR 732-218-9261

³ãLÍÝë, ÝðßùÕ, ØðÚ´ ÜëËõ ÕõÀõÉ Üâåõ.

èëáÜë_ ØðÚ´Þë ÜëËõ 3 NTSÞë ÕõÀõÉ $295 Üâåõ èùËõá ±Þõ Ë>çý ±Þõ ±ëãÁÀëÞí çÎëßí ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù. mtravel@msn.com abdul.mtravel@hotmail.com

37-11, 74th Street, Second Floor Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 639-9700 (O) OR 1-866-639-9700 (732) 283-0566 (R) Visa, Passport and OCI Service at Normal Price We do Travel and Medical Insurance

( 290 Benjamin Ave., Iselin, NJ 08830 )

To Advertise Contact :

Tel: 212-675-7515


June 9, 2017

10

…^fi 9, 2017

±‹ıÏfl¿Î

Õ·ÎÁ, Àı¿ÁÎÁ‹Î_ ⁄̱ı’̱ıÁ «ıÏflÀÌ{ ¶ÎflÎ ›˘Ω›ı·Ì ‰˘¿ √˛Ìfi 2017

Õ·ÎÁ— ‘ fiı«fl ¿L{‰ÛLÁÌ Á_V◊Î ÁÎ◊ıfiÎ Á_⁄_‘˘ ‹…⁄>÷ ¿fl‰ÎfiÎ ¤Î√w’ı ±Î ‰ÊÛfiÌ ‰˘¿ı◊˘fi‹Î_ ’˛I›ı¿ ‰›…^◊fiÎ ·˘¿˘±ı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘ ÷◊Î ‘ fiı«fl ¿L{‰ÛLÁÌ ±fiı ±ıfiÎ M·ÎLÀ ± Ï⁄Ï·›fi ÀˇÌ ¿Î›Ûø‹fiı ÁËΛ ¿flÌ Ë÷Ì. ‘ fiı«fl ¿L{‰ÛLÁÌ ’˛ÎHÎÌ ±fiı ‰fiV’Ï÷fiÎ ’˛Î¿ÚÏ÷¿ V◊ÎfifiÎ flZÎHÎ ‹ÎÀı ±fiı Á‹√˛ ωf‰fiÎ …ˆÏ‰¿ ‰ˆÏ‰K›fiÎ Á_‰‘Ûfi ‹ÎÀı ¿Î‹ ¿flı »ı. Ëη ±Î Á_V◊Î 2025 Á<‘Ì‹Î_ ±ı¿ ·Î¬ ¿fl˘Õ ‰ÚZ΢ fl˘’‰Îfi˘ ¿Î›Ûø‹ M·ÎLÀ ± Ï⁄Ï·›fi ÀˇÌ «·Î‰ı »ı, …ı‹Î_ ⁄̱ı’̱ıÁ «ıÏflÀÌ{ı 2016 ÿflÏ‹›Îfi 70,000 ‰ÚZ΢ fl˘’‰Î ‹ÎÀı ±ı¿ ·Î¬ Õ˘·flfi˘ ŒÎ‚˘ ±ÎM›˘ Ë÷˘. ±‹<¿ «˘yÁ ’˛¿ÎflfiÎ Á_‰‘Ûfi ’fl K›Îfi

±Î’‰Î μ’flÎ_÷ ‘ fiı«fl ¿L{‰ÛLÁÌ ’˛Î¿ÚÏ÷¿ Á_‰‘Ûfi ±fiı ˉ΋ÎfifiÎ ŒıflŒÎfl˘fiı ·√÷Î ±Î_÷flflÎpˇÌ› Á_¢‘fi‹Î_ ’HÎ ›˘√ÿÎfi ±Î’ı »ı. Ï◊L¿ B·˘⁄·Ì, ±ı@À ·˘¿·Ì (Á‹√˛ …√÷fi<_ ÏË÷, V◊ÎÏfi¿ ±‹·Ì¿flHÎ)fiÎ ‹y‹ Ïfi‘ÎÛfl ÁÎ◊ı, ±Î ‰Êı˝ ⁄̱ı’̱ıÁ «ıÏflÀÌ{fiÌ ‰˘¿ı◊˘fiı ¡ıLÕ˚{ ±˘Œ ≥flg‰√ ’„O·¿ ·Î≥⁄˛ıflÌ (±flg‰√fiÎ ÁΉۅÏfi¿ ’<V÷¿Î·›fiÎ Ï‹h΢) ±fiı ≥flg‰√ ŒıÏ‹·Ì ±ıÕ‰˘¿ıÁÌ ÁıLÀfl (≥flg‰√fi<_ ¿˙À<_Ï⁄¿ Á‹◊Û¿ ¿ıLƒ) fi΋fiÌ ⁄ı V◊ÎÏfi¿ Á_V◊α˘fiı ’HÎ ÁËΛ ¿flÌ Ë÷Ì. ¡ıLÕ˚{ ±˘Œ ≥flg‰√ ’„O·¿ ·Î≥⁄˛ıflÌ Á‹Î…‹Î_ ‰Î_«fi ±fiı ’<V÷¿˘ ’˛I›ıfi˘ ’˛ı‹ ‰‘Îfl‰ÎfiÎ K›ı› Ëı ¿Î‹ ¿flı

»ı. ≥flg‰√ ŒıÏ‹·Ì ±ıÕ‰˘¿ıÁÌ ÁıLÀfl ÂËıflfiÎ ›<‰Î‰√Û ±fiı flËı‰ÎÁÌ ¿<À<_⁄˘fiı Ïfi—Â<S¿ ‹Î√ÛÿÂÛfi ±Î’‰Î ¿Î›Ûfl÷ »ı. M·ıfi˘, Àı@ÁÎÁfiÎ Õ˘. ωÂη ’Àı·ı ¿èÎ_ ¿ı ⁄̱ı’̱ıÁ «ıÏflÀÌ{fiÎ ‰˘¿ı◊˘fi‹Î_ ¤Î√ ·ı‰˘ ‹ÎflÎ ¿<À<_⁄fiÌ ’fl_’flÎ ⁄fiÌ √¥ »ı. ÿfl ‰Êı˝ ±‹ı ¤ı√Î ‹‚Ì ¤Î√ ·¥±ı »Ì±ı. ⁄̱ı’̱ıÁ «ıÏflÀÌ{ …ı ωω‘ ¿Î›Ûø‹˘fiı Àı¿˘ ±Î’ı »ı ÷ıfiÎ Ëı÷<±˘ ±‹ÎflÎ_ ⁄΂¿˘fiı Â̬‰‰ÎfiÌ ±‹fiı ÷¿ ‹‚ı »ı. ‰˘¿ı◊˘fifiÌ ’˛‰ÚÏkÎfiÎ ±ı¿ ÁˤÎ√Ì ±fiı ≥flg‰√fiÎ ‹<A› ’˘·ÌÁ ±Ï‘¿ÎflÌ …ıŒ V’Î≥‰Ì±ı ¿èÎ_ ¿ı Á‹Î…fiÎ ÁˤÎ√Ì ◊‰Îfi<_ ±fiı fiÂÌ·Î_ ƒT›˘, ±’flΑ, ±fiı gËÁÎ◊Ì ÿÒfl flËı‰Îfi˘ Á_ÿı¢

’ˢ_«ÎÕ‰Îfi<_ ‹˘À<_ ¿Î‹ ⁄̱ı’̱ıÁ «ıÏflÀÌ{ ¿flı »ı. ⁄̱ı’̱ıÁ «ıÏflÏÀ{ ÁÎ◊ı Á‹√˛ Á‹Î…fiı ±Î‰flÌfiı ±Î’HÎı V◊ÎÏfi¿ L›Î› ’η¿˘fiÌ ¿Î‹√ÌflÌ‹Î_ ‰‘< ¤Î√ÌÿÎflÌ ¿fl‰Îfi<_ ±√I›fi<_ ¿Î‹ ¿fḻı. ⁄̱ı’̱ıÁ «ıÏflÀÌ{ ±Î ÷¿fi˘ ·Î¤ Á‹Î…fiÎ ÁP›˘‹Î_ ’˛Î¿ÚÏ÷¿ Á_‰‘Ûfi ±fiı ’›ÎÛ‰flHÎfiÎ …÷fifiÌ ’˛Ï÷⁄©÷Î ‹ÎÀı ¿flı »ı. ωω‘ ¿Î›Ûø‹˘‹Î_ ¤Î√ ·¥fiı ±fiı ‰˘¿ı◊˘fi …ı‰Ì ¤_Õ˘‚ ±ı¿ÃÌ ¿fl‰ÎfiÌ ’˛‰ÚÏkα˘ ¶ÎflÎ, ÁˤÎ√̱˘ ’˛Î¿ÚÏ÷¿ μ»ıfl ±fiı Á_‰‘ÛfifiÎ ‰Î÷ÎÛ·Î’‹Î_ ±fiı ±‹·Ì¿flH΋Î_ ‹ÎhÎ ‹>¿’˛ıZο ⁄fi‰Îfiı ⁄ÿ·ı ÁÏø›w’ı ΩıÕΛ »ı. (‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘Á˙…L›— Á¤ÎÊ ÂÎË, Õ·ÎÁ)

¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î-Õ·ÎÁ‹Î_ √…flÎ÷fiÎ ¬ÎHÎ-¬fiÌ… ‹_hÎÌ fl˘ÏË÷ ’Àı·fi_ ÁL‹Îfi Õ·ÎÁ/fi˘‰˘˝¿— Õ̱ıŒÕOS› «fl˘÷fl ·ıμ‰Î ’ÎÀÌÿÎfl Á‹Î… ÷◊Î ±˘±ıŒ⁄Ì…ı’ÌfiÎ Á_›<@÷ μ’ø‹ı 20‹Ì ‹ı±ı Õ·ÎÁ‹Î_ Áı¡˘fi ËÎμÁ ±ıÏÕÁfi‹Î_ ΩËıfl ⁄ıÿ ›˘Ω¥ Ë÷Ì. ±Î ’˛Á_√ı ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ‹·Î¿Î÷ı ±Î‰ı·Î √…flÎ÷fiÎ ¬ÎHÎ-¬fiÌ… ±fiı fiÎHÎ΋_hÎÌ fl˘ÏË÷¤Î¥ ’Àı· ¬ÎÁ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ Õ·ÎÁfiÎ ±√˛√H› Á_V◊α˘fiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘±ı ËÎ…flÌ ±Î’Ì Ë÷Ì. «fl˘÷fl ’ÎÀÌÿÎfl Á‹Î…, ±˘±ıÔŒ⁄Ì…ı’Ì Á˙flÎWÀˇ ’ÎÀÌÿÎfl Á‹Î…, Õ̱ıŒÕO·› ÏÁÏfi›fl ÏÁÏÀ{fi Á‹Î…, ¬ÕΛ÷Î Á‹Î… √<…flÎ÷Ì ÏÁÏfi›fl Á˘ÁΛÀÌ M·ıfi˘, Õ̱ıŒÕOS› √<…flÎ÷Ì Á‹Î… ÷◊Î ±L› Á_V◊αı ËÎ…flÌ ±Î’Ì Ë÷Ì. fl˘ÏË÷¤Î¥ ’Àı·ı ¤Îfl÷‹Î_ ÷◊Î √<…flÎ÷‹Î_ μz˘√ V◊Î’‰Î …HÎÎT›_ Ë÷_. ωÂıÊw’ı Á_flZÎHÎfiı ·√÷Î ÁΑfi˘ ⁄fiΉ‰Î, μz˘√ V◊Î’‰Î ’fl ¤Îfl ‹Ò@›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı ±ıfi±Îfl±Î≥fiÎ ’˛ffi˘ ±_√ı ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì ±Î ’˛Á_√ı μ’ıLƒ¤Î¥ ’Àı·ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı flÎF›Á¤Î‹Î_ ±ı¿ ±ıfi±Îfl±Î≥ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ÷◊Î ¤Îfl÷‹Î_ ◊÷Î fi‰Î ¿Î›ÿÎfiÌ ΩHÎ ±ıfi±Îfl±Î≥fiı ¿fl‰Ì Ωı¥±ı ÷◊Î ±Î‘Îfl¿ÎÕÛ ±ıfi±Îfl±Î≥ ‹ÎÀı ±‹ıÏfl¿Î‹Î__◊Ì fiÌ¿‚Ì Â¿ı ÷ı‰Ì

T›‰V◊Î ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. fl˘ÏË÷¤Î¥ ’Àı·fi˘ ’Ïfl«› ’>‰Î*√ ’Àı·ı ±ÎM›˘ Ë÷˘. I›Îfl ’»Ì fl˘ÏË÷ ’Àı·ı ⁄̱ı’̱ıÁ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹_ÏÿflfiÌ ‹<·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ±Î ’»Ì flÎ…¿˘À √<fl<¿<‚ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹_ÏÿflfiÌ ·Ì‘Ì Ë÷Ì ±fiı I›Î_ Á¤Îfiı Á_⁄_‘Ì Ë÷Ì. ‘Ìfl<¤Î¥ ⁄Î⁄Ïfl›Î±ı ÷ı‹fi<_ V‰Î√÷ ¿›* Ë÷_. ±Î ¿Î›Ûø‹fiÎ Á_«Î·fi ‹ÎÀı μ’ıLƒ¤Î¥ ’Àı·,

CÎfiU›Î‹¤Î¥ ¿¿ÏÕ›Î, ¤fl÷¤Î¥ √…ıflÎ ÷◊Î Á<¤ÎÊ ÂÎË ‰√ıflı±ı ¤Îflı …Ëı‹÷ μÃÎ‰Ì Ë÷Ì. Õ·ÎÁfiÌ ‹·Î¿Î÷ ’»Ì √<…flÎ÷ flÎF›fiÎ ¬ÎHάÏfi… ±fiı fiÎHÎÎ_ ‹_hÎη›fiÎ flÎF› ¿ZÎÎfiÎ ‹_hÎÌ ÷◊Î ±ÎHÎ_ÿfiÎ ‘ÎflÎÁP› fl˘ÏË÷ ’Àı·ı ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›ÎfiÌ ‹<·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ±Î ‹·Î¿Î÷ ÿflÏ‹›Îfi ÷ı±˘fi˘ ¤T› ÁI¿Îfl Á‹Îfl_¤ √˛ıÀfl ±ı·.±ı.fiÎ fi˘‰˘˝¿„V◊÷

V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹_Ïÿfl‹Î_ Â<¤ıE»¿˘ ¶ÎflÎ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ÷ı±˘fiÌ ‘ÎflÎÁP› ⁄L›Î ’»ÌfiÌ ±Î ⁄Ì∞ ±‹ıÏfl¿Î ‹<·Î¿Î÷‹Î_ ¤Î…’fiÎ V◊ÎÏfi¿ ˢtıÿÎfl˘ ¶ÎflÎ ⁄<¿ı◊Ì ÁL‹Îfi‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î_. V◊ÎÏfi¿ ’˛‹<¬ ’Ì. ’ÎÀÌ·ı ±Î‰¿Îfl ±ÎM›˘ Ë÷˘. ‰ÕÌ· ⁄_‘ ’˛d· ’Àı· ¶ÎflÎ Á˙fiı ±Î‰¿Îfl ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. fiÀ<¤Î¥ ’Àı· ¶ÎflÎ e·-ËÎfl◊Ì ‹Ëı‹Îfi˘fi<_ V‰Î√÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. fl˘ÏË÷¤Î¥±ı ’˘÷ÎfiÎ ‰@÷T›‹Î_ ‘ÎflÎÁP› ±fiı ‹_hÎÌ’ÿ V‰Ì¿Î›ÎÛ ’»Ì ÷ı‹fiÎ ∞‰fi‹Î_ ±Î‰ı·Î ŒıflŒÎfl˘, Á΋ÎÏ…¿ „V◊Ï÷, flÎ…¿Ì› „V◊Ï÷ ÷◊Î ‰÷Û‹Îfi Á_ÿ¤Û‹Î_ ωω‘ ωʛ˘ ’fl ωV÷Îfl’>‰Û¿ ω√÷˘ ÿÂÎÛ‰Ì Ë÷Ì, ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ±Ï‘¿Îfḻ˘, ’˛Ω, ±fiı ÷ı‹fiÌ ‰E«ı ±ı¿ w’ ⁄fiÌfiı ’Ïfl„V◊Ï÷fiı ±fi<w’ ¿ı‰Ì ¿Î›Û’˛HÎÎ·Ì ±’fiΉ‰Ì ’Õı »ı ÷ı ’HÎ μÿÎËflH΢ ÁÏË÷ Á‹ΩT›<_ Ë÷<_. ωω‘ Á_V◊ÎfiÎ ±Î√ı‰Îfi˘, ¤Î…’fiÎ ¿Î›Û¿fl˘, ’˛Ω…fi˘±ı μIÁÎË’>‰Û¿ ¿Î›Ûø‹fiı ‹ÎH›˘ Ë÷˘. Á˙±ı ’˛ÌÏ÷¤˘…fifi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎH›˘ Ë÷˘. (‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘Á˙…L›— Á<¤ÎÊ ÂÎË, Õ·ÎÁ, ‹ÎÏË÷Ì— ËÊÛÿflΛ ÂÎË)

ó ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘À, ÷_hÎÌ

GUJARAT TIMES Attn: Hasmukh Barot, Editor 115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com Fax: 212-675-7515


®

Magazine Section Gujarat Times June 9, 2017 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

á Ïÿ√_÷ Á˘‹’flÎ

√

…flÎ÷fiÎ T›‰ËÎfl˘‹Î_ «Î·÷Ì ‹A› ±ı‰Ì ¤ÎÊα˘fiÎ …÷fi-‹Î‰…÷ ±fiı Á_‰‘˝fi ‹ÎÀı Áfl¿Îfl ¶ÎflÎ »ıS·Î_ ’Î_hÎÌÁ ‰Ê˘˝◊Ì «Î·÷Ì √…flÎ÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹ÌfiÎ ±K›ZÎ ÷flÌ¿ı ΩHÎÌ÷Î ’hοÎfl ·ı¬¿ - ≥Ï÷ËÎÁ¿Îfl ’•lÌ Ï‰Wb ’_ÕuÎfiÌ Ïfi›„@÷fiı ¤ÎÊÎ’˛ı‹Ì±˘±ı ±Î‰¿ÎflÌ »ı. ◊˘ÕÎ Á‹›◊Ì ±¿Îÿ‹ÌfiÎ «Î·ı·Î ¿ıÀ·Î¿ ω‰ÎÿÌ ’˛Á_√˘ ’»Ì ˉı ωWb ’_ÕuÎfiÌ Ïfi›„@÷±ı ¿˘¥¿ ±_Âı ÂÎ_Ï÷ ’˛ÁflÎ‰Ì Ë˘› ÷ı‹ ¤ÎÊÎ ±fiı ÁÎÏËI›’˛ı‹Ì±˘ ±fi¤‰Ì flèÎÎ »ı. ¬ıfl, ±Î ±ı¿ ±·√ ‰Î÷ »ı, ’fl_÷ √…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÎ ÁË›˘√◊Ì «Î·÷Ì ±Î ±¿Îÿ‹Ìfiı ±I›Îfl Á‘Ì ±fiı¿ ÁZ΋ ±K›ZÎ ‹Y›Î »ı …ı‹Î_ ωWb ’_ÕuÎfiÌ Ïfi‹c¿ ±ı¿ ‰‘ ‹…⁄Ò÷ V÷_¤ ⁄fiÌ flËıÂı.

√…flÎ÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì ›˘…Âı “ωf‰Ïfi‰ÎÁÌ √…flÎ÷Ì ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ’ÏflÊÿ”— ±K›ZΠωWb ’_ÕuÎ

√…flÎ÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹ÌfiÎ ±K›ZÎ’ÿı ωWb ’_ÕuÎfiÌ Ïfi›„@÷fiı √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ ÁËÊ˝ ±Î‰¿Îflı »ı ±fiı ÷ı‹fiı ËÎÏÿ˝¿ Â¤¿Î‹fiα˘ ’ÎÉı »ı. ó ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘À, ÷_hÎÌ, √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ¿ÀÎfl·ı¬¿ ωWb ’_ÕuÎfiÌ ·˘¿Ï’˛›÷Πωf‰¤flfiÎ √…flÎ÷̱˘‹Î_ ’ˢӫı·Ì »ı. ⁄ΉÌÁ ‰Ê˝fiÌ ™‹flı ’hοÎflI‰fiΠ¢¬ı ωWb¤Î¥±ı “ÁΑfiΔ ‹¬’hÎfiÎ ÷_hÎÌ’ÿfi˘ ¿Î›˝¤Îfl Á_¤ÎY›˘ ±fiı ÷ı ‰¬÷fiÌ “≥‹fl…LÁÌ”‹Î_ Áfl¿ÎflÌ fiÌÏ÷±˘ ωflÔ© ±Î¿flÎ, ’fl_÷ ’˛¤Î‰Ì ·ı¬˘◊Ì Áfl¿Îflfiı Ë«‹«Î‰Ì ±fiı ‰Î«¿˘‹Î_ ¤Îflı ·˘¿«ÎËfiÎ ‹ı‚‰Ì. Ï¿Â˘flΉV◊Î◊Ì … …fi∞‰fi ÁÎ◊ı ’hοÎflI‰◊Ì Á_¿‚Λı·Î ωWb ’_ÕuÎfiÎ_ ·¬ÎH΢‹Î_ ±ı¿ …\ÿ_ … {fiÒfi ‰Î«¿˘ ±fi¤‰÷Î. ±Î…ı ’HÎ 72 ‰Ê˝fiÌ ‰›ı ÷ı‹fiÌ √HÎfiÎ ≥Ï÷ËÎÁ¿Îfl ÷flÌ¿ı ’HÎ ◊Λ »ı ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı— √…flÎ÷fiÎ ≥Ï÷ËÎÁfiÌ ÷Îfl̬ ±fiı ÷‰Îfl̬fiÌ Á«˘À ΩHοÎflÌ. √…flÎ÷fiÎ_ ±fiı¿ ±¬⁄Îfl˘‹Î_ ÷_hÎÌ’ÿ ¢¤ÎT›Î ’»Ì ±Î…ı ’HÎ ÷ı‹fiÎ ¿ÀÎfl·ı¬˘ ±fiı¿ ±¬⁄ÎflfiÌ ’˛◊‹ Ëfl˘‚fiÎ ·ı¬˘fiÌ ›ÎÿÌ‹Î_ V◊Îfi ’ÎQ›Î »ı. …^fiÎ√œfiÎ ‹ÎHÎΉÿfl‹Î_ …L‹ı·Î ωWb ’_ÕuÎfiÌ ±˘‚¬ »ı ∞‰fi«ÏflhοÎfl, ¿Ï‰, fi‰·¿◊οÎfl, ·ı¬¿, ≥Ï÷ËÎÁ¿Îfl ±fiı flÎ…¿Ì› ωf·ıÊ¿. ωWb¤Î¥ ±fiı¿ Á_V◊α˘‹Î_ ’HÎ ÁÏø› flÌ÷ı Á_¿‚Λı·Î »ı, …ı‹Î_ “ωf‰ √…flÎ÷Ì Á‹Î…”fiÎ ‹Ë΋_hÎÌ ÷flÌ¿ı ·Î_⁄Î Á‹›◊Ì ÷ı‹fiÌ Áı‰Î±˘ fi˘Ó‘’ÎhÎ flËÌ »ı. √…flÎ÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹ÌfiÎ ±K›ZÎ ÷flÌ¿ı ÷ı‹fiÌ Ïfi›„@÷ ◊¥ ±ıfiÎ ◊˘ÕÎ Á‹› ’Ëı·Î_ … ÷ı‹fiı ¤Îfl÷fiÎ flÎWÀˇ’Ï÷ ¶ÎflÎ ’•lÌ ÁL‹Îfi◊Ì ’HÎ fi‰Î…‰Î‹Î_ ±ÎT›Î ±ıÀ·ı ÷ı±˘ 2017fiı ÷ı‹fiÎ ‹ÎÀı ωÂıÊ w’ ‹ÎfiÌ flèÎÎ »ı. √…flÎ÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì‹Î_ ±I›Îfl Á‘Ì ±fiı¿ fi΋Î_Ï¿÷ ’˛Ï÷¤Î±˘±ı ±K›ZÎV◊Îfi ¢¤ÎT›_ »ı, …ı‹Î_ ‹˘ËQ‹ÿ ‹Î_¿Õ, ¤Ò’÷ ‰Õ˘ÿÏfl›Î, fl‹Hηη ΩıÂÌ, ‹fi¤Î¥ ’_«˘‚Ì, ¤˘‚ΤΥ ’Àı· ±fiı ¤ÎB›ı …ËÎ …ı‰Î ÁÎÏËI›’η¿˘fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı ±fiı Áflı ÿ·Î· …ı‰Î ‹Ò‘˝L› ¿Ï‰ ’HÎ μ’ÎK›ZÎ flËÌ «Ò@›Î »ı. √…flÎ÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì √…flÎ÷fiÎ T›‰ËÎfl˘‹Î_

«Î·÷Ì ‹A› ±ı‰Ì √…flÎ÷Ì, ÏËLÿÌ, Á_V¿Ú÷, ¿E»Ì ±fiı gÁ‘Ì ¤ÎÊα˘fiÎ Á_‰‘˝fi μ’flÎ_÷ ’˛ÁÎfl’˛«ÎflfiÌ ’˛˘IÁÎË¿ ¿Î‹√ÌflÌ ¿flı »ı, ωWb¤Î¥ ¿Ëı »ı— ±¿Îÿ‹Ì ¶ÎflÎ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊ΋Î_ ±fiı¿ ÿ‚ÿÎfl ’V÷¿˘fi_ ’˛¿ÎÂfi ◊›_ »ı. ‹ÎflÎ ±K›ZÎ ÷flÌ¿ıfiÎ ¿Î›˝¿Î‚ ÿflÏ‹›Îfi Ë_ ±Î ’˛¿ÎÏÂ÷ ’V÷¿˘fiı ωf‰¤fl‹Î_ ‰Áı·Î √…flÎ÷̱˘ Á‘Ì ’ˢӫÎÕ‰Îfi˘ »\_. μ’flÎ_÷ ±¿Îÿ‹Ì ¶ÎflÎ ’˛ÏÁ© ◊÷_ ‹ÎÏÁ¿ ‹¬’hÎ “ÂOÿV≤„WÀ” ’HÎ ‰‘ fiı ‰‘ ·˘¿˘ Á‘Ì ’ˢӫı ÷ıfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ±Î ÏÁ‰Î› ±¿Îÿ‹Ì ÁÎÏËI› μ’flÎ_÷ ≥Ï÷ËÎÁ ±fiı ’hοÎflI‰ …ı‰Î ωʛ˘fiı ’HÎ ’˛˘IÁÎÏË÷ ¿fl‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿flÂı. ωWb¤Î¥ ‹Îfiı »ı ¿ı F›Îflı ¿˘¥ √…flÎ÷Ì ’˘÷Îfi_ ‰÷fi »˘ÕÌfiı ±L› V◊‚ı ±fiı ¬ÎÁ ¿flÌfiı ωÿı¢‹Î_ V◊Î›Ì ◊Λ »ı I›Îflı ÷ı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı Á_V¿ÚÏ÷ ±fiı ÁÎÏËI›fi_ ’HÎ ‰Ëfi ¿flı »ı. ωf‰‹Î_ ±Î‰Î ÁÎÏËI›fi_ …÷fi ¿flÌ flËı·Î ±fiı¿ √…flÎ÷̱˘fi_ ±¿Îÿ‹Ì ¶ÎflΠωÂıÊ ÁL‹Îfi ¿fl‰Îfi_ ’HÎ ±Î›˘…fi ◊‰_ Ωı¥±ı ±fiı ±Î ’˛T≤Ïkα˘‹Î_ Á÷÷ ’˛›IÔfiÂÌ· ±ı‰Ì Á_V◊α˘fi_ ’HÎ ÁL‹Îfi ◊‰_ Ωı¥±ı, …ıfiı ‹ÎÀı Ë_ ¬ÎÁ ¿Î›˝ø‹˘fi_ ±Î›˘…fi Œ@÷ √…flÎ÷‹Î_ … fiÏË, ’fl_÷ ωÿı¢‹Î_ ’HÎ ◊Λ ÷ı‰Î ’˛›IÔfi˘ ÁÏø› flÌ÷ı ω«ÎflÌ flè΢ »\, …ı‹Î_ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” …ı‰Î ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ±¬⁄Îflfi˘ ÁË›˘√ …ı ±I›Îfl Á‘Ì ‹‚÷˘ flè΢ »ı ÷ı‹ ¤Ï‰W›fiÎ ÿflı¿ ¿Î›˝ø‹‹Î_ ’HÎ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiı ÁÎ_¿‚‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ±ıÀ·_ … fiÏË, ±L› ÿı¢‹Î_ ’HÎ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ ’h΢ ’˛¿ÎÏÂ÷ ¿fl÷Î_ ’˛¿ÎÂfi˘fiı ’HÎ ÁÎ_¿‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷ı‰_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ±Î√Î‹Ì Á‹›‹Î_ ±¿Îÿ‹Ì ¶ÎflÎ √…flÎ÷ μ’flÎ_÷ ωω‘ ’˛ÿı¢ - ÿı¢‹Î_ √…flÎ÷Ì ÁÎÏËI›fiı ’˛˘IÁÎËfi ±Î’‰Î √˘„WÃ, Á_‹ı·fi ±fiı ’ÏflÁ_‰Îÿ˘ ›˘ΩÂı. ωWb¤Î¥ ¿Ëı »ı ¿ı »ıS·Î ⁄ı-±œÌ ÿΛ¿Î‹Î_ √…flÎ÷̱˘fiÎ ¤ÎÊÎ’˛ı‹, ÁÎÏËI›’˛ı‹, ¿Ï‰÷α˘‹Î_ flÏ«‹Î_ fi˘Ó‘’ÎhÎ T≤Ï© Ωı‰Î ‹‚Ì »ı. ±ı¿ Á‹›ı ¿Ï‰±˘fiı ÷ı‹fiÌ fl«fiα˘ fl…^ ¿fl‰Î {ÎÕ Â˘‘‰Î ’Õ÷Î_, F›Îflı ±Î…ı ÷ı‹fiı ¿Ï‰÷Î’˛ı‹Ì±˘◊Ì ¬Ì«˘¬Ì« ±ıfl¿„LÕÂLÕ Ë˘· ‹‚Ì flèÎÎ »ı …ı ¬Ò⁄ ±Î‰¿ÎflÿΛ¿ ⁄Î⁄÷ »ı. ±Îfiı ¿ÎflHÎı ·ı¬fiT≤ÏkÎfiı ±ı¿ ¤fl’Òfl ‰ı√

‹Y›˘ »ı. √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiı ±fiı¿ fi‰˘Ïÿ÷ ¿Ï‰±˘, ·ı¬¿˘, ÁÎÏËI›¿Îfl˘ ‹Y›Î »ı, …ı √…flÎ÷fiÎ_ ÁÎÏËI›fiı ‰‘ ±Î√‚ ·¥ …‰Î ‹Î√ı »ı. ±Î‰Î fi‰˘Ïÿ÷ ·ı¬¿˘, ¿Ï‰±˘ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl˘fiı ’˛˘IÁÎËfi ‹‚Ì flËı ÷ı‰Î_ ’HÎ ±Î›˘…fi˘ ±¿Îÿ‹Ì ¶ÎflÎ ËÎ◊ ‘flÎÂı. √…flÎ÷fiÎ ¿E»fiÌ ¿E»Ì ¤ÎÊ΋Î_ ’HÎ ÁÎÏËI›fi_ fi˘Ó‘’ÎhÎ ¬ıÕÎHÎ ◊›_ »ı. ±ı‰Î ¿E»fiÎ ÷‹Î‹ ÁÎÏËI›fi˘ ±ı¿ ’Ïfl«› √˛_◊ ¿fl‰Îfi_ ’HÎ ±Î›˘…fi »ı. ±ı … flÌ÷ı gÁ‘Ì, μÿÒ˝, ÏËLÿÌ ±fiı Á_V¿Ú÷ ¤ÎÊÎfiÎ ÁÎÏËI›fiı ’HÎ ’˛˘IÁÎËfi ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ωWb¤Î¥fiÌ ±ı¿ ±Ï¤·ÎÊÎ »ı ¿ı ÿÏfi›Î¤fl‹Î_ ‰Áı·Î √…flÎ÷̱˘ ‹ÎÀı ±ı¿ “ωf‰Ïfi‰ÎÁÌ √…flÎ÷Ì ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ’ÏflÊÿ”fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı …ı‹Î_ “ωf‰√…flÎ÷Ì”fiı ÁÎÏËI›fiÎ ±ı¿ ÷Î_÷HÎı ⁄Î_‘‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±fiı ±Î ’ÏflÊÿfi_ ±Î›˘…fi ÷⁄yΉÎfl ±‹ıÏfl¿Î, ∫B·ıLÕ, ±˘VÀˇıÏ·›Î, ¿ıfiıÕÎ …ı‰Î ÿı¢‹Î_ ’HÎ ◊Λ F›Î_ √…flÎ÷̱˘fi˘ ‰‘ ’˛¤Î‰ »ı. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı √…flÎ÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì ¶ÎflÎ

2017◊Ì fi‰Î_ ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿˘fiÌ ÂÔÚ_¬·Î Âw ¿flÎ¥ »ı. 2016‹Î_ ËÎV›ZÎıhÎı fl‹HΤΥ fiÌ·¿oà ËÎV› ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿ Âw ¿flΛ_ Ë÷_. ±ı lıHÎÌ‹Î_ ‰Î÷ν, fi‰·¿◊Î, ¿Ï‰÷Î, Ïfi⁄_‘, fiÎÀu, ω‰ı«fi ±fiı ⁄΂ÁÎÏËI› ZÎıhÎı fi‰Î_ ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿ ‰Î÷ν ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿, fi‰·¿◊ÎZÎıhÎı √˘‰‘˝fifl΋ fi‰· ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿, ¿Ï‰÷ÎZÎıhÎı Á_ÿfl‹˚ ¿ÎT› ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿ Âw ¿flΛÎ_ »ı. ÷ı … ‘˘flHÎı Ïfi⁄_‘ZÎıhÎı Áflı ΩıÊÌ Ïfi⁄_‘ ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿, fiÎÀuZÎıhÎı ±ÁÎ≥÷ Ãοfl fiÎÀu ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿, ω‰ı«fiZÎıhÎı ωWb’˛ÁÎÿ ÏhΉıÿÌ Á‹ÌZÎÎ ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿ Âw ¿flΛÎ_ »ı. ⁄΂ÁÎÏËI›fiı ’˛˘IÁÎËfi ±Î’‰Î Ï√…\¤Î¥ ⁄‘ı¿Î ⁄΂ÁÎÏËI› ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿ ’HÎ Âw ¿›* »ı. μ@÷ ÁÎ÷ ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿‹Î_ w. 75,000fi˘ ’flV¿Îfl-flÎÏÂ, ÁL‹Îfi’hÎ ÷◊Î Âη ±’˝HÎfi˘ Á‹Î‰ı ¿flÎÂı. á ·ı¬¿ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ O›fl˘ «ÌŒ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2

ωω‘Î

June 9, 2017 à …^fi 9, 2017

á fl‹ıÂ Ãyfl

Ë

‹HÎÎ_ ±ı¿ Á_ÿfl ‰Î@› ‰Î_«‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_, …ı ‹…⁄ ‹ÎHÎÁ ’˘÷Îfiı ’Õ÷Ì ‹U¿ı·Ì±˘fi_ ⁄›Îfi Ëo‹ıÂÎ_ ±Ï÷›˘„@÷◊Ì ¿flı »ı, ’fl_÷ ’˘÷ÎfiÎ ¶ÎflÎ ⁄ÌΩfiı ±Î’ı·Ì T›◊ÎfiÎ ±ı¿flÎfl‹Î_ Á_›Ï‹÷ flËı »ı ±ı ‹÷·⁄fiÌ ‰Î÷ Ë÷Ì. ±Î‹ Ωı¥±ı ÷˘ ±Î ⁄Î⁄÷ fi‰Ì fi◊Ì. ¥f‰flı ±Î’HÎfiı ÿflı¿fiı ÿÿ˝ ±ÎM›_ »ı, ’ÌÕÎfi˘ ±ËıÁÎÁ ±ÎM›˘ fl‹ı Ãyfl »ı. ÁÎ◊ı … ±ıfiı ±Ï¤T›@÷ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ ’HÎ ±Î’Ì »ı. Ïÿ‰Á ±fiı flÎ÷fiÌ ‹ÎŒ¿ Á¬ ±fiı ÿ—¬, ±Îfi_ÿ ±fiı ÿÿ˝ ±Î’HÎÌ g…ÿ√ÌfiÎ ±Ïfi‰Î›˝ ÏËVÁÎ ÷flÌ¿ı «ÎS›Î … ¿flı »ı. Á_÷˘ ±ı‰_ ¿Ëı »ı ¿ı, “Á¬ ÿ—¬ ‹fi‹Î_ fi ±ÎHÎ̱ı, CÎÀ ÁÎ◊ı flı CÎÏÕ›Î_...” ’fl_÷ ±Î’HÎı Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁ˘ »Ì±ı. Á¬ ±fiı ÿ—¬fiı ±Î’HÎı ±ıÀ·Î Á‹I‰¤Î‰◊Ì V‰Ì¿ÎflÌ Â¿÷Î fi◊Ì. ±Î’b_ Á¬ ±Î’HÎfiı fiÎfi_ ·Î√ı »ı, F›Îflı ÿ—¬ ±◊‰Î ‹U¿ı·Ì Ëo‹ıÂÎ_ ‹˘ÀÎ_ ·Î√ı »ı. CÎHÎÌ ‰Îfl ÷˘ ±Î’HÎÌ ±Ï¤T›„@÷ ±ı‰Ì ˢ› »ı ¿ı ΩHÎı ±Î’HÎı ±ı¿·Î … ÁËfi ¿fl÷Πˢ¥±ı ±fiı ⁄οÌfi_ …√÷ ΩHÎı Á¬‹Î_ ‹Ëη÷_ ˢ›. ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı …√÷fiÌ ÷‹Î‹ T›‰V◊α˘fi˘ fl΋⁄ÎHÎ ≥·Î… ±ı VfiıË ±◊‰Î ’˛ı‹ »ı. ±Î ±ı¿ ±ı‰_ flÁΛHÎ »ı …ı ¿˘¥ Œı@ÀflÌ ¿ı ·ı⁄˘flıÀflÌ‹Î_ ⁄fi÷_ fi◊Ì. ’˛ı‹fi_ flÁΛHÎ ‹fiW›fiÎ xÿ›‹Î_ V‰›_¤Ò μÿ˚¤‰ı »ı. ‹ÎHÎÁ ÷ıfiı ‹@÷’HÎı ’˛√À ◊‰Î ÿı ÷˘ ÷‹Î‹ ‹U¿ı·Ì±˘ Á΋ı À¿Ì flËı‰Îfi_ ÷ı‹Î_ ⁄‚ ˢ› »ı, ’fl_÷ ‹fiW› ‹ÎhÎfiı ‹‚ı·Ì ⁄Ï© Ëo‹ıÂÎ_ ±Î ±ÿ˚¤÷ «Ì…fiı √‹Î ±HÎ√‹Î, ·Î¤ √ıfl·Î¤ …ı‰Î_ Á‹Ì¿flH΢◊Ì ’˛ÿÒÏÊ÷ ¿flı »ı. ’ÏflHÎ΋ı ’˛ı‹fi_ ±‹Ì{flb_ ⁄flÎ⁄fl ‰ËÌ Â¿÷_ fi◊Ì. ‹ÎHÎÁ Ωı ’˘÷ÎfiÎ ÷flŒ Ωı‰ÎfiÎ ⁄ÿ·ı ±L› ÷flŒ Ωı‰Îfi_ ‰·HÎ flάı ±fiı xÿ›‹Î_ ’˛ı‹fiÌ Áfl‰ÎHÎÌ flάı ÷˘ CÎHÎÎ ⁄‘Î ’˛ffi˘fi_ ÏfiflοflHÎ V‰›_¤Ò ◊¥ …÷_ ˢ› »ı. ±Î’HÎÌ ¬ÎÏÁ›÷ ±ı »ı ¿ı fiÎfi̱‹◊Ì ÷¿·ÌŒ ¿ı ±Õ«HÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿·Â˘fl ¿flÌ ‹Ò¿Ì±ı »Ì±ı. Ë¿Ì¿÷‹Î_ ∞‰fi ∞‰‰_ ±ı ¿˘¥¿ ’‰˝÷ μ’fl ±Îfl˘ËHÎ ¿fl‰Î …ı‰Ì CÎÀfiÎ »ı, …ı‹Î_ Á_÷·fi flÎ¬Ì ‹y‹’HÎı Õ√·Î_ ¤fl‰ÎfiÎ_ ˢ› »ı. Õ√·ı fiı ’√·ı ±Î‰÷Ì ‹U¿ı·Ì±˘ ¿ı ±‰fl˘‘˘ ÷ı‹Î_ ±Ïfi‰Î›˝ ˢ› »ı. …ı ‰V÷ ÏfiÏç÷’HÎı ±Î‰‰ÎfiÌ Ë˘› ÷ıfi˘ ‹y‹ ’˛Ï÷¿Îfl ¿fl‰˘

’˘÷ÎfiÌ ‹ÁÌ⁄÷˘fi_ √Îb_ Ëo‹ıÂÎ_ ⁄ıÁÒfl_ ˢ› »ı

±ı … ±Î‹ ÷˘ ›˘B› ±Ï¤√‹ √HÎΛ, ’fl_÷ ±Î’HÎı ±Î‰Î Á‹›ı CÎHÎÌ ‰Îfl ⁄˘·¿Î ⁄fiÌ …¥±ı »Ì±ı. ±Î’HÎÌ ±Õ«H΢fiı @›Îflı¿ ±Ï÷›˘„@÷ ¤flÌ flÌ÷ı ¿ı ÷ı‹Î_ ±ŒÁ˘Á ¿ı ±L›Î›fiÎ ¤Î‰˘ ¤flÌfiı ¿ÎflHÎ ‰√fl fl…^ ¿fḻı »Ì±ı. ±Î‹Î_ ±Î’H΢ ±Ï¤√‹ Á‹÷˘· ˢ÷˘ fi◊Ì. Ë¿Ì¿÷‹Î_ ÿflı¿ ’˛›IÔfi ¿ı ÿflı¿ ’˛›ÎÁ‹Î_ ωCÔfi˘ ±◊‰Î ‹U¿ı·Ì ±Î‰÷Ì … ˢ› »ı. ±Î’HÎı …ı ⁄Î⁄÷ı ÿ—¬ ¿ı ÿÿ˝ ±fi¤‰Ì±ı »Ì±ı ±ı‰_ … ±L› ’HÎ ±fi¤‰÷Πˢ› »ı. »÷Î_ ±Î‹Î_ ÿflı¿ T›„@÷fi˘ ±Ï¤√‹ ±·√±·√ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. …ı T›„@÷ ∞‰fifiÌ ¿·Î¿Îfl »ı, …ıfiÎ xÿ›‹Î_ ±L› ‹ÎÀı VfiıË »ı, Á‹I‰fiÎ ¤Î‰˘ »ı ±ı ’˘÷Îfiı ‹‚÷Ì ÷¿·ÌŒ˘ ¿ı ±¤Î‰˘fiÌ Á΋ı ±Î‰_ ‰·HÎ ÿά‰÷Ì fi◊Ì. ⁄·¿ı ±Î‰Î ÷⁄yı ÷ı ‰‘Îflı ºœ÷Î◊Ì ÷ıfi˘ Á΋fi˘ ¿flı »ı ±fiı ‘Ìfl…’Ò‰˝¿ ÷ı‹Î_◊Ì ‹Î√˝ ¿Îœı »ı. ±Î‰Ì Ë¿ÎflÎI‹¿ flÌ÷ı ‰÷˝÷Ì T›„@÷fi_ ⁄Ì…\_ ‹Ëk‰fi_ ’ÎÁ_ ±ı ˢ› »ı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı …ı ‹Îfi »ı ±ı‰Ì … ·Î√HÎÌ ÷ı Á΋ıfiÌ T›„@÷ ‹ÎÀı ’HÎ flάı »ı. ⁄ÌΩfiÌ ÷¿·ÌŒ ¿ı ÿ—¬ ‰¬÷ı ÷ı Áÿ˚¤Î‰◊Ì ‰÷˝fi ¿flı »ı ±fiı ±ıfiÎ ÿ—¬ ÿÿ˝fiı ’HÎ ±ıÀ·Ì … Á_‰ıÿfiÎ◊Ì Á‹…‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿flı »ı. ±Î flÌ÷ı Ωı¥±ı ÷˘ ÷ı ∞‰fifiı ‰‘Îflı Á‹…HÎ◊Ì ∞‰ı »ı, ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î›. ’˘÷ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì±˘fiı Ωıfl¢fl◊Ì fi‰Î…÷˘ ‹ÎHÎÁ Ωı ±L›fiÌ ±Õ«H΢ ¿ı ±¤Î‰˘fiı ’HÎ ±ıÀ·Ì … Á_‰ıÿfiÎ◊Ì Á‹∞ ¿ı ÷˘ …√÷‹Î_ ÿ—¬˘fiÌ Á_A›Î ±Î’˘±Î’ ±Õ‘Ì ◊¥ …÷Ì Ë˘› »ı. ÁÎ÷I›fiÎ ÁËÎflı Á‹flÎ_√HÎfiı ’HÎ ÁÎfi¿>‚ ⁄fiÎ‰Ì Â¿Î› »ı ‹fiW› ‹ÎhÎfiı ±ı‰_ ·Î√÷_ ˢ› »ı ¿ı ’˘÷ı ¬Ò⁄ … ‹Ëıfi÷ ¿flı »ı, ’fl_÷ ¿˘HÎ ΩHÎı ¿ı‹ ÷ı ≥E»ı »ı ÷ı‰Ì ÁŒ‚÷Î ÷ıfiı ‹‚÷Ì fi◊Ì. ⁄Ì∞ flÌ÷ı Ωı¥±ı ÷˘ ±Î

HÎÎ QÎ>flAÎα˘ SÎÎ≥ŒÀÎ≥QÎ Q΢ZÎ Q˘‚TÎTÎÎ MÎλ‚ PÎÀ@›Î ¿flı »ı. ¿˘¥ T˙¿<_à QÎÎÀı I΢ ¿˘¥ …LLÎIÎ QÎÎÀı ΩIÎΩIÎLÎÎ μKÎÎQÎÎ ¿flı »ı. QÎÎHÎVÎ ±ıTÎÎ …ıÀSÎÎ μKÎÎQÎÎ ¿flı »ı ±ıÀS΢ I˘ I˘LÎÌ QÎ_Ï…SÎ◊Ì ÿ>fl ◊I΢ ΩRÎ »ı. Q΢ZÎ, VTÎBÎÛ, T˙¿<_Ã, …LLÎIÎ TÎB˘flıL΢ ±◊Û ±ı »ı ¿ı FRÎÎ_ MÎˢ_ERÎÎ MÎ»Ì IÎQÎÎQÎ fl˘ÏË÷ ÂÎË ±M˘ZÎα˘ AÎflÌ MÎÕı, IÎQÎÎQÎ SÎÎSÎVÎα˘ AÎIÎQÎ ◊¥ ΩRÎ, ¿˘¥ {_AÎLÎÎ OÎÎ¿Ì LÎ flËı. ±ÎMÎHÎÎ I΢ IÎQÎÎQÎ μKÎÎQÎα˘ ±M˘ZÎÎ-SÎÎSÎVÎÎLÎÌ ±Î_BÎ‚Ì MοÕÌL˘ ◊IÎΠˢRÎ »ı, MÎ»Ì ±ı UÎÌ flÌI˘ Q΂ı? Q΢ZÎLÎÌ ≥E»Î MÎHÎ LÎ flËı ±ıTÎÌ „V◊ÏIÎL˘ Ë_ Q΢ZÎ VÎQÎ…\_ »\_. …LLÎIÎLÎÌ {_AÎLÎÎ MÎHÎ LΠˢRÎ I΢ ±ı … ZÎH˘ …LLÎIÎLÎÌ μMÎS΄OKÎ ◊¥ ΩRÎ. LÎÎ-LÎÎ, QÎÎflı ¿˘¥ ±ÎKRÎ΄IQο O΢KÎ ±ÎMÎT΢ LÎ◊Ì, QÎL˘ I΢ VÎ_VÎÎfl BÎQ˘ »ı. ±ËŸ ◊˘ÕÎ_ ±Î_VÎ< »ı I΢ CÎHÎÎ_ „VQÎIÎ MÎHÎ fl˘ÏË÷ »ı. ±ËŸ ◊˘Õ˘ ÏTÎflË »ı, I΢ PÎflMÎ>fl ÏQÎSÎLÎ MÎHÎ »ı. ±ËŸ MβIÎÌZÎÎ MÎHÎ »ı ±L˘ Mβ΄MIÎ MÎHÎ »ı. ±ËŸ UÎhÎ<±˘ … LÎ◊Ì, ÏQÎh΢ MÎHÎ »ı. ¿˘¥¿ TR΄@÷ ±ÎMÎHÎÌ flÎË ΩıIÎÌ Ë˘RÎ ±ı ¿ıTÎÌ fl˘QÎÎ_Eο CÎÀLÎÎ »ı! ±ÎMÎHÎL˘ …ıLÎÌ flÎË ΩıTÎÎLÎ<_ QÎLÎ ◊ÎRÎ ±ıTÎ<_ ±ı¿Îÿ MÎÎhÎ …ÕÌ BÎRÎ<_ ˢRÎ I΢ MÎ»Ì OÎÌ…\_ UÎ<_

Áıflı‹fiÌ”fi˘ ‹ÏË‹Î ±fi˘¬˘ »ı. ±Î‹Î_ ¿Â_ ¬˘À<_ fi◊Ì. ¿˘¥ ’HÎ ⁄Î⁄÷ı ÂÎfiÿÎfl Âw±Î÷ ¿fl‰Ì ±ı ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁfiÌ ’˛÷ÌÏ÷ ¿flΉ‰Î ⁄flÎ⁄fl »ı. I›Î_ Á‘Ì ±Î ‰Î÷ı ¿˘¥ ‰Î_‘˘ ˢ¥ ¿ı fiÏË, ’fl_÷ Âw ¿flı·_ ¿Î›˝ ¿ı ’˛T≤ÏkÎ F›Îflı Á‹›fiÌ ±ıflHÎ ’fl ¿Á˘À̱ı «Õı »ı I›Îflı ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ Ï¿VÁ΋Î_ flÔ¿Î‰À ¿ı ‹_ÿ√Ï÷ ±Î‰Ì Ω› »ı. ◊˘ÕÌ¿ ‹U¿ı·Ì‹Î_ ¿ı fiÎfiÎ Áfl¬Î ±‰fl˘‘˘ ◊¿Ì ±Î’H΢ μIÁÎË ΩHÎı ‘Ì‹˘ ’ÕÌ …÷˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ¿˘¥ ’HÎ ·Z›fiı ÷ıfiÎ ±_Ï÷‹ g⁄ÿ Á‘Ì ·¥ …‰_ ˢ› ÷˘ ’˛Îfl_¤ …ıÀ·˘ ‹Ëk‰fi˘ »ı ±ıÀ·_ … ‹Ëk‰ ÷ıfiı Ω‚‰Ì flά‰Î‹Î_ ’HΠˢ› »ı. ÁÎ÷I›¤flÌ flÌ÷ı ¿˘¥ ’HÎ ’Õ¿Îfl ¿ı ·Z›fiı ‰‚√Ì flËı‰_ ±ıÀ·_ ±ÎÁÎfi ˢ÷_ fi◊Ì. ¿˘¥¿fiÎ ±HÎ√‹Î, ÀÌ¿Î ¿ı ’˛Ï÷Ïø›Î◊Ì ¿<_ÏÃ÷ ◊¥ Ω› ±ı ’˛›ÎÁ‹Î_ fiyfl ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì. …√÷‹Î_ ÁŒ‚ T›„@÷±˘ ±fiı ÏfiWŒ‚ √›ı·Ì T›„@÷±˘ ‰E«ı Ωı Œfl¿ ˢ› ÷˘ ‹ÎhÎ ÷ı‹fiÎ ÁÎ÷I›’ÒHν ’flÔÊÎ◊˝fi˘ … ˢ› »ı. “ÁI›fiÎ ’˛›˘√˘” ¿flfiÎfl ‹˘ËfiÿÎÁ Âw±Î÷‹Î_ ¿˘¥¿fiı ±Îÿ½‰ÎÿÌ ¿ı ±‰ÎV÷ω¿ ·Î√ı, ’fl_÷ ±ı ’˛T≤ÏkÎ ◊¿Ì Á÷÷ ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fi‹Î_ fi‰Î_ fi‰Î_ ÁI›˘ ¿ı fi‰Ì ÏÿÂα˘ ¿oÕÎflfiÎfl … ‹ËÎI‹Î ⁄fiÌ Â¿ı. œ√·Î⁄_‘ ·¬ÎH΢fiÌ ‰E«ı ¿˘¥¿ fi‰˘ ·Î√÷˘ ·ı¬¿ fi‰_ Â_ ·¬‰Îfi˘? ±ı‹ ‹ÎfiÌ ·¬‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ¿flfiÎfl ±À¿Ì Ω› ÷˘ ±ıfiÎ ¤ÎB›‹Î_ ¿ÌÏ÷˝ ¿ı ’˛ÏÁÏ© ˢ÷Ì fi◊Ì. ¿. ‹Î. ‹fiÂÌ …ı‰Î Á‹◊˝ ·ı¬¿fiÎ Á‹›‹Î_ CÎHÎÎ ·ı¬¿˘fiı ±ı‰_ ·Î√÷_ ¿ı ±Î’HÎı ‹fiÂÌ …ı‰_ ÷˘ ·¬Ì ¿‰ÎfiÎ fi◊Ì. ±Î‰_ ‹ÎfifiÎflÎ ±fiı¿ ’˛Ï÷¤ÎÂÎ‚Ì ·ı¬¿˘ ·¬÷Î_ ±À¿Ì √›Î ±fiı …ı‹HÎı ÁÎ÷I› ⁄÷ÎT›_ ±ı‰Î ωfl·Î ’˘÷ÎfiÌ ‹˙Ï·¿ ¿·‹ ‰Õı ‹fiÂÌfiÎ Á‹¿Î·Ìfi ÷flÌ¿ı ΩHÎÌ÷Î ◊›Î. ∞‰fi ±ı¿ ’Õ¿Îfl »ı, Á_CÎÊ˝ »ı, Á‹flÎ_√HÎ ’HÎ »ı. ±Î‹Î_ ’flÔÊÎ◊˝fiÎ ’Ïfl⁄‚ ◊¿Ì … ±Î’HÎı ¿˘¥¿ ⁄ÿ·Î‰ ·Î‰Ì ¿̱ı »Ì±ı ±◊‰Î ¿˘¥ ÏÁÏ© ËÎ_Á· ¿flÌ Â¿Ì±ı »Ì±ı. Á‹flÎ_√H΋Î_ ∂÷fl‰Î ‹ÎÀı gË‹÷-…\VÁ˘, ’˛Îfl_¤ ¿ı ’flÎø‹ ÷˘ ±Ïfi‰Î›˝’HÎı …wflÌ »ı, ’fl_÷ g…ÿ√ÌfiÌ flıÁ‹Î_ ω…ı÷Î ⁄fi‰Î ‹ÎÀı Á÷÷ À¿Ì flËı‰Îfi˘ Ïfi‘νfl ¬Ò⁄ … ‹Ëk‰fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰ı »ı. ÁÎ÷I›¤flÌ Àyfl ◊¿Ì … ∞‰fi Á‹flÎ_√HÎfiı ∞÷‰Îfi_ ±ÎÁÎfi ⁄fiÎ‰Ì Â¿Î› »ı. á ·ı¬¿ √…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÎ ÁfiÿÌ ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı ÁÎÏËI›Á…˝¿ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◊˘ÕÎ_ ±Î_Á - ◊˘Õ<_ „V‹÷, ÁΫ_ ±ı ∞‰fiÁ_√Ì÷!

Ωı¥±ı? ±Î VÎ_VÎÎflQÎÎ_ @›Îflı¿ ¡˘Õ ◊ÎRÎ »ı ±ı AÎfl<_, MÎfl_IÎ< ±Î … VÎ_VÎÎflQÎÎ_ QÎÎLÎTÎV˘TÎÎLÎÎ_ PÎflMÎ>fl ¿ÎR΢˝ MÎHÎ ◊ÎRÎ »ı. QÎL˘ I΢ ±Î ¿˘LÀˇÎVÀ QÎıgEÎBÎ AÎ>OÎ BÎQ˘ »ı ±L˘ Ë_ I΢ ±ıTÎÎ ¿˘LÀˇÎVÀL˘ ±ıLΩıRÎ ¿flTÎÎ Ë_Q˘UÎÎ_ μIVÎ<¿ flË_ »\_. VÎM΢{, IÎQÎL˘ MÎflQÎ UÎÎ_ÏIÎ QÎ‚Ì ΩRÎ I΢ MÎ»Ì IÎQ˘ UÎ<_ ¿flU΢? MÎËıSÎÎ_ ±_BÎIÎ flÌI˘ VMÎWÀ T΢ÏLÎ*BÎ ±ÎMÎÌ ÿ™ ¿ı Q΢ZÎ, T˙¿<_Ã, …LLÎIÎ …ıTÎ<_ ¿_¥ »ı … LÎÏË. VÎQÎBβ OβõÎ_ÕQÎÎ_ ±ıTÎ<_ ¿˘¥ V◊‚ LÎ◊Ì FRÎÎ_ Q≤IRÎ< MÎ»Ì ±ı¿SÎÎ ±ÎIQÎαı MÎˢ_EÎTÎÎLÎ<_ ˢRÎ. ±ÎMÎHÎÎ ÏÿSÎQÎÎ_ ±LÎÎV΄@÷ ∂B˘ ±L˘ flÎBÎ-¶ıÊ ±˘B΂ı ±ı ±LÎ<PÎ>ÏIÎ … Q΢ZÎ. MÎflQÎ UÎÎ_ÏIÎ ¿ı ±SÎ˙„¿¿ VÎ<AÎ QÎ‚Ì ΩRÎ MÎ»Ì ±ÎMÎH˘ UÎ<_ ¿flTÎÎLÎ<_? ±ÎA΢ ÏÿTÎVÎ MÎ◊ÎflÌQÎÎ_ MÎÕuÎ flËıTÎÎLÎ<_? ±ÎMÎHÎL˘ PÎ>AÎ LÎ SÎÎB˘ ±ıÀS˘ IRÎÎ_ P΢…LÎLÎÌ …wfl … LÎ flËı. ±ıÀ·ı ±ÎÀSÎÎ OÎKÎÎ VTÎÎÿLÎÌ ÏSÎF…IÎ A΢TÎÌ MÎÕı L˘! ±ı A΢TÎÎLÎ<_ ¿ıQÎ M΢VÎÎRÎ? ¿˘¥ MÎHÎ TÎVIÎ< BÎQ˘ ±ıÀSÎÌ ÏMβRΠˢRÎ I΢ MÎHÎ Ωı ±ı VÎIÎIÎ Q΂IÎÌ flËı I΢ ±ı¿ ZÎH˘ ±ıLÎÎ MβIR˘ ÂÎË ±PÎÎTÎ - ±fl<ÏEÎ ◊RÎÎ TÎBÎfl LÎ flËı. VÎIÎIÎ VÎ<AÎQÎÎ_ IÎflO΢‚ flËıTÎ<_ ±ı VÎ˙◊Ì Q΢À<_ ÿ<—AÎ »ı. E˘L… Q΂I΢ flËı ±ıQÎÎ_ … VÎ<AÎ »ı. IÎQÎL˘ ÿflfl˘… ±ı¿VÎflAÎ<_ … ±L˘ ±ı¿ … ÀıVÀLÎ<_ P΢…LÎ Q΂U˘ I΢ IÎQ˘ hÎÎVÎÌ …U΢. IÎQ˘ ±ı¿VÎflAÎÌ ÀÌTÎÌ ÏVÎÏfl›SÎ VÎIÎIÎ ΩıRÎÎ ¿flU΢ I΢ ¿_ÀÎ‚Ì …U΢. IÎQÎL˘

±fi¤ÒÏ÷

⁄Î⁄÷fiı ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ ¬ÎÁ ¿flÌfiı F›˘Ï÷Ê Ë˘‰Îfi˘ ÿΉ˘ ¿flfiÎflÎ ÁÌ‘_ ÏfiÿÎfi ¿flÂı. “‹Ëıfi÷ ⁄ˢ÷ ¿fl÷ı ˢ ‹√fl ÁŒ·÷Î fiÏË Ï‹·÷Ì” ±Î‰_ ÁÎ_¤‚÷Î_ … ‹ÎHÎÁfiı ÷ı‹Î_ ’˘÷Ì¿Î’HÎÎfi˘ ±ËıÁÎÁ ◊Λ »ı ±fiı T›„@÷ ¬flı¬fl ±ı ‹ÎHÎÁ ’˛I›ı ±Ë˘¤Î‰◊Ì …\±ı »ı. ±ıfiı ±ı‰_ ·Î√ı »ı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ ‹fifiÌ ‰Î÷ ¿˘¥¿ı ¿flÌ. ‹ÎHÎÁ ‹ÎhÎfiı ±_ÿfl¬Îfiı◊Ì ±Î‰_ ·Î√÷_ ˢ› »ı. ±ı flÌ÷ı Ωı¥±ı ÷˘ ±Î ’˛¿ÎflfiÌ ·Î√HÎÌ ±ı ±ı¿ ÁΉ˝Ïhο ‹fi˘¤Î‰ … √HÎÌ Â¿Î›. ‹ÎHÎÁfiı {_¿Ú÷ ¿fl÷Î ±Î‰Î ÂOÿ˘ ’λ‚fiÎ ≥flÎÿα˘ √‹ı ÷ı ˢ¥ ¿ı, ’fl_÷ ±ı¿ ‰Î÷ «˘yÁ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ÿı¬Ì÷Ì flÌ÷ı ÁI› …ı‰Ì ·Î√÷Ì ±Î ⁄Î⁄÷ ¿ı‰‚ ¤˛Î‹¿ »ı, ±ı‹Î_ ÁI›fi˘ flHο˘ fi◊Ì, ¿ı‹ ¿ı ’flÔÊÎ◊˝ ¿flfiÎfl T›„@÷ @›Îflı› ÏfiWŒ‚ …÷Ì fi◊Ì. ÷ıfiÎ ’˛›ÎÁ˘‹Î_ ±ı¿Ï‰‘÷Πˢ›, ÂW¿÷Πˢ› ¿ı œÁflÕ˘ ˢ› ±ı‰_ ⁄fiÌ Â¿ı. ‹Ëıfi÷fi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ fi◊Ì ¿ı ±‹¿ «˘yÁ Á‹› ¿ı ±‹¿ ‰¬÷ı ÷‹ı ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ ±fiı ÷‹fiı ±ıfi_ Œ‚ ’HÎ ‹‚Ì Ω›. ÁŒ‚÷Î CÎHÎÌ ‰Îfl ‘Ìfl… ‹Î√Ì ·ı »ı ±fiı ‘Ìfl…fi˘ ±¤Î‰ ±Î’HÎfiı ±Î‰_ ‹Îfi‰Î ’˛ıflı »ı. ‘Ìfl… ±ı¿ ±ı‰˘ Áÿ˚√HÎ »ı ¿ı …ı ÁÎ÷I› ±fiı À¿Ì flËı‰ÎfiÎ Á_V¿Îfl◊Ì gÁÏ«÷ ◊Λ »ı. ¿<ÿfl÷fi˘ ±ı¿ Á΋ÎL› Ïfi›‹ ±Î ‰Î÷fiı Á‹…‰Î ‹ÎÀı ΩHΉ˘ …wflÌ »ı. ’˛¿ÚÏ÷‹Î_ ÁÎ÷I› ¿ı ±Ï‰fl÷’b_ ±ı¿ Ïfifl_÷fl «Î·÷Ì CÎÀfiÎ »ı. ÁÒ›˝ ÿflfl˘… ∂√ı »ı. ±ıfi_ ¿Î‹ ’ÒflÔ_ ◊¥ √›_ ±ı‰Ì ¿˘¥ ‹›Î˝ÿΠˢ÷Ì fi◊Ì. …√÷‹Î_ ÿˆÏfi¿ ‘˘flHÎı ±…‰Î‚_ ’˛ÁflΉ÷Î_ flËı‰_ ±ı ÷ıfi_ ¿Î‹ »ı. ±Î‹ »÷Î_ @›Î_› ±À¿‰_ ¿ı ’˘÷ÎfiÎ ¿Î‹‹Î_ @›Î_› V◊Ï√÷÷Î ±fi¤‰‰Ì ±ı ÷ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ fi◊Ì. fiÿÌ ‰Ëı »ı, {flb_ ’HÎ ‰Ëı »ı, ’ÎHÎÌfi˘ V‰¤Î‰ … ÷fl· »ı. ¬‚¬‚ ÏfifiÎÿ ¿ı ±‰fi‰Î ÷fl_√˘ ±ı ±ıfiÌ fiΩ¿÷ ˢ¥ ¿ı »ı, ’fl_÷ ‰Ëı‰_ ±fiı ±À@›Î ‰√fl ‰Ëı‰_ ±ı ÷ıfiÌ …L‹Ω÷ ¬ÎÏÁ›÷ »ı. ±Î‹, ’˛¿ÚÏ÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±_√˘ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ±fiı √Ï÷ÂÌ· ˢ‰Îfi_ …HÎΛ »ı. ‹ÎHÎÁ ±ı ’HÎ ’˛¿ÚÏ÷fi˘ … ±ı¿ ÏËVÁ˘ »ı. Á÷÷ ∞‰_÷ flËı‰_, V◊Ï√÷ fi ◊‰_ ±ı ÷ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ’HΠˢ‰_ Ωı¥±ı, ’fl_÷ ±Î’HÎı Ωı¥±ı »Ì±ı ¿ı V◊Ï√÷ ◊¥ …‰_ ¿ı ⁄_Ï‘›Îfl ◊¥ …‰ÎfiÌ CÎÀfiα˘ ‹ÎhÎ ‹fiW›fiÎ Ï¿VÁ΋Î_ … ⁄fi÷Ì Ë˘› »ı. ¿˘¥ ’HÎ ¿Î›˝ ¿ı ’˛T≤ÏkÎ F›Îflı ±Î’HÎı Âw ¿fḻı »Ì±ı I›Îflı ’˛Îfl_¤ı ±ı‹Î_ μIÁÎË Ë˘› »ı, ◊fi√fiÎÀ ˢ› »ı, …\VÁ˘ ⁄·_ÿ ˢ› »ı. √…flÎ÷̱˘ ‹ÎÀı ÷˘ ¿Ëı‰Î› ’HÎ »ı ¿ı, “’˛Îfl_¤ı ÂÒflÎ...” ±ıÀ·ı ¿ı ±Î’HÎÌ Âw±Î÷ Ëo‹ıÂÎ_ ‘‹Î¿ıÿÎfl ±fiı ÂÎfiÿÎfl ˢ› »ı. ±Î’HÎı I›Î_ “±˘’gfi√

LΛ* VÎAÎ VÎË… flÌI˘ QÎ‚Ì ΩRÎ I΢ ±ı¿VÎÎ≥ÀQ˘LÀ A΢TÎ_ LÎ MÎÕı? QÎL˘ ◊˘ÕÎ_ ±Î_VÎ, EÎMÎÀÌ μÿÎVÎÌ ±L˘ CÎHÎÌ BSÎÎÏLα˘ Q΂ı ±ı QÎ_…^fl »ı; MÎHÎ ±ıLÎÎ P΢B˘ MÎflQÎ UÎÎ_Ï÷ ±L˘ MÎflQÎ VÎAÎ QÎÎflı LÎ◊Ì Ωı¥÷Î_... LÎ◊Ì … Ωı¥÷Î_. BÎQ˘ ±ıT΢ PÎTRÎ QÎËıSÎ QÎYR΢ ËU˘ I΢RÎ ±ıQÎÎ_◊Ì OÎËÎfl LÎÌ¿‚ÌL˘ SÎÀÎfl QÎÎflTÎÎLÎ<_ ÏÿSÎ ◊U˘ …. Ωı OÎËÎfl …TÎÎ fiÏË Q΂ı I΢ QÎËıSÎ MÎHÎ …ıSÎ … SÎÎBÎU˘. @›Îflı¿ ¿˘¥¿L˘ …flο »ıIÎfḻı ±L˘ @›Îflı¿ ¿˘¥¿◊Ì …flο »ıIÎflÎ¥ …¥±ı I΢ SÎÎ≥ŒL˘ SÎÎ≥¿ ¿flTÎÎLÎ<_ QÎLÎ ◊ÎRÎ. ÏMβRÎ TR΄@÷ VÎÎ◊ı {CÎÕTÎÎL΢ EÎÎLVÎ … LÎ Q΂ı I΢ MÎ»Ì ÏMβRÎ TR΄@÷ QÎYRÎÎL΢ SÎÎPÎ U΢? ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı Q΢ZÎLÎÌ Mβ΄MIÎ MÎ»Ì …LQÎ S˘T΢ MÎÕI΢ LÎ◊Ì. T˙¿<_à QÎYRÎÎ MÎ»Ì …LQÎ-QÎflHÎLÎÎ ŒıflÎ À‚Ì ΩRÎ »ı. VÎ_VÎÎfl◊Ì ÕflÌ BÎR˘SÎÎ ¿ı VÎ_VÎÎflL˘ ±ıLΩıRÎ ¿flTÎÎQÎÎ_ ±KÎ>flÎ flËÌ BÎR˘SÎÎ S΢¿˘L˘ ±ÎT΢ OοTÎÎVÎ OÎË QÎÎŒ¿ ±ÎT˘ »ı.

QÎL˘ I΢ ±Î M≤JTÎÌ MÎfl TÎÎfl_TÎÎfl …LQÎ S˘TÎÎLÎ<_ BÎQÎU˘ …. ±ËŸ UÎ<_ ÿ<—AÎ »ı, RÎÎfl? ÿÌ¿fl˘ ¿èÎ<_ LÎ QÎÎL˘ ±ı I˘ ¿_¥ ÿ<—AÎ ¿ËıTÎÎRÎ? MÎILÎÌ {CÎÕ΂< ¿ı TÎËıQÎÌSÎÌ Ë˘RÎ ±ı I˘ ¿_¥ μMÎÎÏKÎ ¿ËıTÎÎRÎ? M˙VÎÎLÎÌ IÎ_BÎÌ ±ı ¿_¥ hÎÎVÎ ¿ËıTÎÎRÎ? UÎflÌflL˘ ◊IÎÎ LÎÎLÎÎQ΢ÀÎ fl˘BÎ ±ı ¿_¥ μM΃TÎ ¿ËıTÎÎRÎ? ±ıLÎÌ VÎÎQ˘ ±ÎMÎHÎL˘ ¿ıÀ¿ıÀSÎ<_ Q΂ı »ı! ±ÎMÎH˘ …flÎRÎ ÿ<—AÎÌ ËIÎÎ … fiÏË ±L˘ ±Î…ıRÎ ±ÎMÎH˘ …flÎRÎ ÿ<—AÎÌ LÎ … ˢIÎ, MÎfl_IÎ< ±ÎMÎHÎL˘ BÎ<QÎflÎË ¿flLÎÎfl˘ BÎflOÎÏÕRÎÎ BÎÎQÎL΢ OÎÎT΢ QÎYR΢ ±L˘ I˘H˘ ±ÎMÎHÎL˘ PÎHÎÎTRÎ<_ ¿ı ±ÎMÎH˘ I΢ RÎÎfl, AÎ>OÎ ÿ<—AÎÌ »Ì±ı! VÎ_OÎ_K΢ OÎKÎÎ VTÎÎ◊ÛLÎÎ »ı ±ıTÎ<_ I˘H˘ ¿èÎ_. VÎ_MÎÏkÎ, VÎkÎÎ - OÎKÎ<_ Œ˘BÎÀ »ı ±L˘ ±ËŸ QÎ>¿ÌL˘ …TÎÎLÎ<_ »ı ±ı MÎHÎ I˘H˘ … ¿èÎ_. ¿˘¥ MÎHÎ VÎ<AÎ P΢BÎTÎU΢ I΢ MÎÎMÎ SÎÎBÎU˘ ±ıQÎ ¿ËÌL˘ ±ÎMÎHÎL˘ ¿ÏÃLÎ TβIÎ-IÎMÎ MÎλ‚ ÿ˘ÕIÎÎ ¿flÌ QÎ>@›Î. VÎÎSÎ<_ ¿˘¥ MÎ>»IÎ<_ MÎHÎ LÎ◊Ì ¿ı ±ËŸ VÎ<AÎ P΢BÎTÎ̱ı ±ı MÎÎMÎ ¿ËıTÎÎRÎ I΢ VTÎBÎÛ-…LLÎIÎQÎÎ_ I΢ IÎQ˘ ¿Ë˘ »˘ ±ıQÎ LÎRÎÎ* VÎ<A΢ … VÎ<A΢ P΢BÎTÎTÎÎLÎÎ_ ˢRÎ I΢ ±ÎMÎH˘ QÎËÎMÎÎMÎÌ fiÏË BÎHÎÎ¥±ı? BÎRÎÎ PÎTÎLÎÎ MÎ<HRÎL˘ ¿ÎflH˘ ±Î PÎTÎQÎÎ_ VÎ<AÎ Q΂ı ±L˘ ±ÎTÎIÎÎ PÎT˘ VÎ<AÎ Ωı¥IÎÎ_ ˢRÎ I΢ ±Î PÎT˘ MÎ<HRÎ ¿fl˘, VÎ<A΢ »˘Õ˘! O΢VÎ, ±„SÀQ˘ÀSÎÌ ±ÎMÎH˘ ±ÎMÎHÎÌ AÎ<ÿLÎÌ MÎ<HRÎLÎÌ ¿QÎÎHÎÌ◊Ì MβÎMIÎ ¿flıSÎÎ_ VÎ<A΢L˘ ¿ÿÌR˘ ±ıLΩıRÎ ¿flTÎÎLÎÎ_ AÎflÎ_ ¿ı fiÏË? á ·ı¬¿ g«÷¿ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

…^fi 9, 2017 à June 9, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ·ı¬Î_¿-44 ÿÌfiÌ …ı‹ ’˛¤fi˘ ’˛ı‹ ÁÿΛ ‰Ëı »ı, ‰Î›fiÌ …ı‹ ±ı ÁÿΛ ‹_ÿ ‹_ÿ √Ï÷ ¿flı »ı, ±Î¿ÎÂfiÌ …ı‹ ±ı ±Î’HÎfiı T›Î’Ìfiı flËı·˘ »ı ±fiı M≤J‰ÌfiÌ …ı‹ ±ı ’˛ı‹ ±Î’H΢ ∞‰fiΑÎfl ⁄L›˘ »ı. ’ÎHÎÌ …ı‹ ÷fl÷ »Ì’Ήı »ı ÷ı‹ ’˛¤fi˘ ÏÿT› ’˛ı‹ ±Î’HÎÎ ∞‰fifiÌ ’˛I›ı¿ I≤WHÎÎfiı ÿÒfl ¿fl‰Î Á‹◊˝ √˙÷‹ ’Àı· »ı. ±Î ’˛ı‹fiÎ ’˛‰ÎËfiÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı »ı ¿ı ±ı Á˙fiı ‹ÎÀı Á‹Îfi flÌ÷ı ‰Ëı »ı. ±Î ’˛ı‹‹Î_ @›Î_› ¤ıÿ fi◊Ì. V‰MÔfiı› ’˛¤±ı @›Î_› ¿˘¥ ’HÎ flÌ÷ı ¤ıÿ¤Î‰fiı V◊Îfi fi◊Ì ±ÎM›_. ÁÒ›˝ @›Îflı› fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı Ë_ ÷‰_√fl ‹ÎÀı ’˛¿Î ’Î◊flÌ ±fiı √flÌ⁄fiÌ {_Ò’ÕÌ ’fl fiÏË. ‰Î› @›Îflı› ‘fi‰Îfi ¿ı √flÌ⁄fi˘ ¤ıÿ flάÌfiı √Ï÷ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ±„BÔfi @›Îflı› ω¶Îfifiı CÎıfl ’˛√Àı ±fiı ±¤HÎfiÎ CÎıfl fi ’˛√Àı ±ı‰_ ⁄L›_ … fi◊Ì. fiÎ÷Ω÷fiÎ ¿ı ÿıÂ-ωÿıÂfiÎ ¤ıÿ ±Î’HÎı ’ÎÕuÎ »ı. ’˛¤fiÎ ’˛ı‹fi˘ ’˛‰ÎË @›Îflı› ‰‘÷˘ CÎÀ÷˘ … fi◊Ì. ±ËŸ ’˛ffi ◊Λ ¿ı ÷˘ ’»Ì ±ı¿ ‹ÎHÎÁ √flÌ⁄ »ı ±fiı ⁄ÌΩı ÷‰_√fl ¿ı‹? ±ı¿ flı·‰ıfiÎ ’ÎÀÎ fi∞¿ …L‹ı »ı. …L‹ı I›Îflı ’HÎ ±ıfiÎ ‹Î◊Î ’fl ¿˘¥ »hÎ fi◊Ì. I›Î_ … ‹˘À˘ ◊Λ, I›Î_ … ’flHÎı-’V÷Λ ÁÎ◊ı fi˘¿flÌ ¿flı ±fiı I›Î_ … ‹flı »ı. ±ıfiı ‹ÎÀı ‹Ëı· ±ı Á’fi_ … flËı »ı. F›Îflı ⁄ÌΩı …L‹ı ¿ı ÷fl÷ ¿fl˘Õ’Ï÷ ⁄fiÌ Ω›, ±ıfiÎ fi΋ı ⁄Î√-⁄√Ì«Î, ‹Ëı·, ‹˘Àfl-√ÎÕÌ, ‹ÒÕÌ-Á_’ÏkÎ, ⁄ıL¿ ⁄ı·ıLÁ ‰√ıflı ΩHÎı ¿ı ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ∂¤Î_ flËÌ Ω›. ±Î flÌ÷ı Ωı¥±ı ÷˘ ’˛¤‹Î_ ¤ıÿ⁄Ï© »ı. ÷ı ±ı¿fiı …L‹◊Ì ÿ—¬Ì ±fiı ⁄ÌΩfiı …L‹◊Ì Á¬Ì ⁄fiΉı »ı. ¥f‰flfiı ±Î’HÎı ÿ›Î‚ ‹Îfi̱ı »Ì±ı. ¥f‰fl

á ΩıflΉflgÁË Ωÿ‰

¥f‰flfiÌ ¿flHÎÎ - ±Î’H΢ … ±Î‘Îfl

Ëo‹ıÂÎ_ ¿flÔHÎÎ ¿flı »ı. ±ı ¿flÔHÎÎfi˘ ÁÎ√fl »ı, ¿flÔHÎÎ ⁄΂¿˘fi˘ ¤˘√ ·ı‰Î¥ Ω› »ı. ±Î ⁄‘_ Ωı÷Î_ ÷˘ ¿flfiÎfl˘ »ı, ¿flÔHÎÎ ‰flÔHÎη› »ı. ±ı ±ı‹ …HÎΛ »ı ¿ı ¥f‰fl‹Î_ ¿flÔHÎÎfi˘ Á˙fiı ±„BÔfi, ’‰fi, ’ÎHÎÌ ‹Œ÷ ±Î’ı √HÎ … fi◊Ì. ¿˘¥¿ı ÁflÁ ¿èÎ_ »ı ¿ı »ı. ‘fl÷Ì‹Î_ ±ı¿ ⁄Ì… fl˘’̱ı ±fiı ¤√‰Îfiı Q≤I›-ÿ—¬, ±Î’ÿα˘ ±ı ±fiı¿ ¿flÌfiı ±Î’ı »ı. ±ıfiÌ V≤„WÀ‹Î_ ⁄‘Îfi_ Á…˝fi ¿›Î˝ ’»Ì ¿flÔHÎÎfi_ Á…˝fi ‰ˆ’S› »ı, ‰ˆÏ‰K› »ı ±fiı ±ı ⁄‘_ ¿›* ËÂı. Ωı ¿flÔHÎÎ ’Ëı·Î_ ÁΩ˝¥ ˢ÷ ¿flÔHÎÎ’Ò‰˝¿ ÁΩ˝›_ »ı. ±ÎfiÌ Á΋ı ÷˘ Q≤I›, ÿ—¬ ¿ı ¿<ÿfl÷Ì ±Î’ÿα˘fiı ±ı‰Î_ μÿÎËflH΢ »ı ¿ı ÁfiÎ‹Ì ±Î‰ı »ı ’ı·Ì ¿flÔHÎÎ Á…˝‰Î … fi ÿı÷. ÂÎjÎÌ› ±fiı ËΩfl˘ ⁄ıCÎfl ⁄fiÌ Ω› »ı. ’Ïfl¤ÎÊ΋Î_ μ’fl …ı ««Î˝ ¿flÌ ÷ıfiı ‘fl÷Ì¿o’ ±Î‰ı »ı ±fiı ·Î¬˘fiı ÁËfi ‹ÎÀı ¿Ëı‰_ ˢ› ÷˘ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ¿fl‰_ ’Õı »ı. ’Òfl ±Î‰ı »ı ±fiı ⁄‘_ ¥f‰fl‹Î_ ‰ˆÊQ› (ωʋ÷Îfi˘ ¤Î‰) Õ>⁄Ì Ω› »ı. ±Î√ ·Î√ı »ı ±fiı ±fiı fiˆC≤˝H› (Ïfiÿ˝›÷Îfi˘, ËΩfl˘-·Î¬˘-¿fl˘Õ˘fi_ fi¿ÁÎfi ◊Λ ÿ›ÎËÌfi÷Îfi˘, ¿flÔHÎÎωËÌfi÷Îfi˘ »ı. fl˘√«Î‚˘ ŒÎÀÌ fiÌ¿‚ı »ı ±fiı ¤Î‰) flËı·˘ »ı. ±√ÏHÎ÷ ·˘¿˘ ¤˘√ ⁄fiı »ı. eÕ ⁄ÎÿflΛHÎ T›ÎÁı ⁄˛õÁÒh΢ flE›Î_ √˙÷‹ ’Àı· ’˘≥{gfi√ ◊Λ »ı ±fiı ±fiı¿ »ı. ÷ı‹Î_ ÷ı‹HÎı ±ı¿ ÁÒh΋Î_ ±Î ’˛ffi

·˘√ ±˘fi

Áÿ½fi

√…flÎ÷Ì fl_√¤ÒÏ‹fiÎ fi¬Ï¬ ¿·Î¿Îfl ’˛ÎHÎÁ¬ fiΛ¿

±Î

’HÎÎ ËÎ◊‹Î_◊Ì ÁflÌ √›ı·Ì fl_√¤>Ï‹fiÌ √¥ ¿Î·fiÌ CÎÀfiα˘fiÎ ‰HηA›Î ≥Ï÷ËÎÁ ’fl ∂Õ÷Ì fi…fl ¿flÌÂ<_ ÷˘ …›Â_¿fl Á<_ÿflÌ, »√fi fl˘Ï‹›˘, √HÎ’÷fl΋, ¿ı‰·Î· ¿’Î÷fl, ⁄Î’<·Î· fiΛ¿, Ï«‹fi·Î· ¿˘Ï‹¿, ‹>‚«_ÿ fiΛ¿, flÏ÷·Î· fiΛ¿, ‹˘÷̷η, ⁄ı«flÿÎÁ, Á>fl…fl΋, ‰fi‹Î‚ÌÿÎÁ, Ï«‹fi·Î· fiΛ¿ …ı‰Î_ ±fiı¿ fi΋˘ ∂ÕÌfiı ±Î_¬ı ‰‚√Âı. ±ı‹Î_fi<_ ±ı¿ fi΋ - √<…flÎ÷Ì fl_√¤>Ï‹fiı √˙fl‰ ⁄ZÎfiÎfl fiÀ‰›Û V‰. lÌ ’˛ÎHÎÁ<¬ fiΛ¿fi<_ »ı. ∞‰fifiÎ ÁÎÕÎ » ÿΛ¿Î ¿fl÷Î_› ‰‘< Á‹›fiÌ Á<ÿÌCÎÛ ¿ÎflÏ¿ÿa ÿflÏ‹›Îfi fl_√ÿı‰÷ÎfiÎ μ’ÎÁ¿ flËÌ 22,455 fiÎÀu’˛›˘√˘ ¶ÎflÎ ËÎV› ±fiı ¿flHÎflÁfiÌ »˘‚˘ μÕÎÕ÷Î flËÌ Ï√fiıÁ ‰SÕÛ flı¿˘ÕÛ-1989‹Î_ ’˘÷Îfi<_ fi΋ ±_Ï¿÷ ¿flÌ ±Ï¤›fi Á‹˛ÎÀı ωf‰¤fl‹Î_ √<…flÎ÷Ì fl_√¤>Ï‹fi˘ ω…›‰Î‰À˘ ·ËıflÎT›˘ ±ı ±ı‹fiÌ ±’>‰Û ÏÁÏ©. fiÎÀu·ı¬¿˘fiÎ ‹ÎfiÁ Á_÷ÎfiÁ‹Î_ ’Îh΢fiı ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‰Ì ±Ï¤fi›Á>{ ‰Õı ∞‰_÷ ¿flfiÎfl fi¬Ï¬ ±Ï¤fiı÷Î ’˛ÎHÎÁ<¬ fiΛ¿fi˘ …L‹ ‹ËıÁÎHÎÎ Ï…S·ÎfiÎ …√<ÿHÎ ‹<¿Î‹ı ¤‰Î¥ ¿·Î¿Îfl ‹ÏHηη ‹>‚«_ÿfiÎ ¬˘flÕı 23‹Ì ±ıÏ’˛·, 1910fiÎ fl˘… ◊›˘. √‚◊Ò◊Ì‹Î_◊Ì … ¤‰Î¥fiÎ Á_V¿Îfl˘ ‹‚ı·Î ±ıÀ·ı Á‹…HÎ ±Î‰÷Î_ … ÁÎ÷-±Îà ‰ÊÛfiÌ ‰›ı …√<ÿHÎ √΋fiÎ ÷‚ΉfiÌ ¤Î√˘‚ı ÿÎ÷flÕΛ<© ¿flÌ ›Îÿ‰ÎV◊‚ÌfiÎ_ ºU›˘ ¤…‰ı·Î_. ¤˘‚Ì ‹Î g«÷Î÷<fl ⁄fiÌfiı ÿÌ¿flÎfiı ¢‘‰Î fiÌ¿‚ı. fiÀ¬À ’˛ÎHÎÁ<¬ {ÎÕ ’fl «ÕÌ Ω›. ’˘÷Îfiı CÎıfl ¤‰Î¥ ¿·Î¿Îfl˘ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹Ω … ‹Ω. ¤‰Î¥‰ıÂfiÌ ‰Î÷ÎÛ±˘ ÁÎ_¤‚‰Ì, ·Ëı¿Î◊Ì Á_‰Îÿ˘ ⁄˘·‰Î ±ı ±ı‹fi˘ ‹fi√‹÷˘ ±fiı flÁfi˘ ωʛ. Ï’÷Î ‹ÏHηη ¤‰Î¥fiÎ ⁄Î…_ÿÎ ¿·Î¿Îfl. ’«ÎÁ √ÎμfiÎ ‹Î◊ı ¤Îflı fi΋fiÎ. ±ı‹fiÎ ⁄ı ‰ı »ı·⁄ÀÎμ ±fiı fl΋ΒÌfl Ωı‰Î ‹ÎÀı ·˘¿˘ ’Î_« ÿÁ √Îμ ÿÒfl◊Ì √ÎÕÎ_ ΩıÕÌfiı ¤‰Î¥fiÎ V◊‚ı ±Î‰÷Î. ±‰Î… ’HÎ ±ı‰˘ ’ËÎÕÌ. flÎhÎı ¤‰Î¥fiÎ ’Õ‹Î_ ±Î‰Ìfiı √Î÷Πˢ› I›Îflı ±ı‹fi˘ fifl‰˘ ±‰Î… ⁄O⁄ı √Îμ ‹Î◊ı flı·Î÷˘. ±Î ⁄‘<_ ±ı‹fiı ‰ÎflÁ΋Î_ ‹Y›<_. ’˛ÎHÎÁ<¬¤Î¥ …√<ÿHÎfiÌ √΋ÃÌ ÏfiÂ΂‹Î_ ⁄ı

3

ωω‘Î

√<…flÎ÷Ì ¤HÎÌfiı ∂ÃÌ √›Î. ¤‰Î›ÎfiÎ ÿÌ¿flÎfiı ¤‰Î¥ ÏÁ‰Î›fiÌ ±L› ωzÎ ◊˘ÕÌ … ¿˘Ãı «Õı? ±ı‹HÎı fi‰ ‰ÊÛfiÌ ¿<‹‚Ì ‰›ı fl_√ÿı‰÷ÎfiÌ μ’ÎÁfiÎfi˘ ±Îfl_¤ ¿›˘˝. ±ı ±flÁ΋Î_ ⁄Î’<·Î·¤Î¥ ±fiı …›Â_¿fl¤Î¥ (Á<_ÿflÌ)fiÎ Á<_ÿflÌ-jÎÌ’Îà ¬>⁄ ‰¬HÎÎ÷Î. ±ı¿ ‰Îfl ‹˘ÀÎ ¤Î¥ ÁÎ◊ı Á<_ÿflÌ Ωı‰Î √›ı·Î ‹<B‘‰›fiÎ ’˛ÎHÎÁ<¬fiı ◊›<_ ¿ı ‹Îflı ±Î‰Î ±ı@Àfl ◊‰<_ »ı. ±Î‹ ÷ı‹fiÎ ±_÷fl‹Î_ Á<_ÿflÌ jÎÌ’Îà ¿fl‰ÎfiÎ ±_¿fl˘ eÀuÎ ±fiı …›Â_¿fl¤Î¥fiı ±ı‹HÎı √<fl’ÿı V◊Î’Ì ¤‰Î¥fiÌ ÁΑfiÎ ±Îfl_¤Ì. ±ı ’>‰ı˝ Á>fl…fl΋ fiΛ¿fiÎ ‹Î√ÛÿÂÛfi Ëı ±ı‹fiÌ Â„@÷fiı Ïfi¬Îfl‰ÎfiÌ ÷¿ ‹‚Ì. ’_ÿfl ‰ÊÛfiÌ ‰›ı ÷˘ ‹<_⁄¥ √<…flÎ÷Ì fiÎÀ¿ ‹_Õ‚ÌfiÎ_ fiÎÀ¿˘‹Î_ jÎÌ’ÎhÎfiÌ ¤>Ï‹¿Î‹Î_ ’˛ÎHÎÁ<¬¤Î¥ ¬>⁄ … ¬Ì·Ì ∂ÃuÎ. ’»ÌfiÎ ÿ˘œ ÿΛ¿Î ·√Ì ±Î ¿_’fiÌfiÎ_ fiÎÀ¿˘‹Î_ jÎÌ’ÎhÎ ¤…‰Ìfiı ÷¬˚÷Î ’fl fl…^ ◊›ı·Î ωA›Î÷ jÎÌ’ÎhÎ ¿flfiÎfl ¿·Î¿Îfl˘fiÌ ’˛◊‹ Ëfl˘‚‹Î_ V◊Îfi ’ÎQ›Î. ±Î‹ √<…flÎ÷Ì fl_√¤>Ï‹ ’˛ÎHÎÁ<¬ fiΛ¿fiÎ ±Ï¤fi› ±fiı ±‰Î…◊Ì ±ı¿‘ÎflÌ √<_…÷Ì flËÌ. ÿflÏ‹›Îfi‹Î_ ±ı‹fiı …›Â_¿fl Á<_ÿflÌ …ı‰Î ‘<fl_‘fl √<flfi˘ Á◊‰Îfl˘ ÁÎ_’Õu˘. ÿÌfiÎ⁄Ëıfi ’Îÿfi<_ ‹Î√ÛÿÂÛfi ‹Y›<_. ’»Ì ÷˘ ’˛ÎHÎÁ<¬¤Î¥ ÿÂÛ¿˘fiÎ Ïÿ·fiÎ fiÀÁ‹˛ÎÀ ⁄fiÌ flèÎÎ. ÷¬˚÷Î ’fl ±ı ’√ ‹>¿ı I›Î_ ÷˘ ΩHÎı ÷¬˚÷Îfi<_ ›˙‰fi ’Î_√fl÷<_.

“¿˘·ı…¿L›Î”, “¿<‹‚Ì ¿‚Ì”, “…\√· …\√ÎflÌ”, “Ï‹J›ÎϤ‹Îfi”, “‹ıfiÎ√<…ÛflÌ”, “ω…›Î ¿S›ÎHÎÌ” …ı‰Î_ fiÎÀ¿˘‹Î_ ÷ı±˘ Á˘‚ı ¿‚αı ¬Ì·Ì ∂ÃuÎ. jÎÌ’ÎËÎ_ ±ΩıÕ flèÎÎ. ËÎV›fiÀ ÷flÌ¿ı ’HÎ ±ıÀ·Ì … A›ÎÏ÷ ’ÎQ›Î. ¿flHÎflÁfiÌ fl…^±Î÷‹Î_ ÷˘ ±ı‹HÎı ÿÂÛ¿˘fiÌ ±Î_¬‹Î_◊Ì lΉHÎ-¤Îÿfl‰˘ ‰flÁΉ‰Î ‹Î_Õu˘. ±Ï¤fi› ±fiı ÏÿBÿÂÛfi μ’flÎ_÷ ±ı‹HÎı “⁄΂˘Ï÷›Î_fiÎ ⁄‚ı·Î”, “⁄_‘ »Ì’fiÎ_ ‹˘÷Ì”, “Ï⁄fl⁄·fiÌ »hÎÌ”, “⁄΂¤@÷ ’˛Ë˚·Îÿ” …ı‰Î_ ±ÎÃı¿ fiÎÀ¿˘ ’HÎ ·A›Î_, ±ıfiÌ ⁄Ë ±˘»Î ·˘¿˘fiı ¬⁄fl »ı. ±Î μ’flÎ_÷ ‘_‘ÎÿÎflÌ fl_√¤>Ï‹fiÎ ≥Ï÷ËÎÁfiÌ ¿ıÀ·Ì¿ ‹>S›‰Îfi fi˘_‘˘, ¤‰Î¥ ‰ı¢fiÌ ÿV÷Ήı∞ ω√÷˘ μ’flÎ_÷ ωÏÂp ±fi<¤‰ fi˘_‘˘ ’HÎ ÷ı±˘ ±Î’÷Î √›Î »ı. ±Î ⁄‘Ì Á΋√˛Ì Ï◊›ıÀfl Ï‹Ï՛ΠÁıLÀfl‹Î_ ±ı‹fiÌ ÷Á‰Ìfl˘ ÁÏË÷ Á_√˛ËÎ¥ »ı. ’˛ÎHÎÁ<¬¤Î¥fiÌ ±·P› ±ı‰Ì ◊˘ÕÌ ÷Á‰Ìfl˘ √<…flÎ÷ ·˘¿¿·Î ŒÎμLÕıÂfifiÎ Á_√˛Ë‹Î_ ’HÎ Á«‰Î¥ »ı. ’˛ÎHÎÁ<¬ fiΛ¿ ’>‰Û…L‹fiÎ ¿·ÎÁ_V¿Îfl˘ ·¥fiı …L‹ı·Î ∞‰ Ë÷Î. fl_√¤>Ï‹ ÷flŒfiÌ ±ı‹fiÌ ÏfiqÎ ±fiı ¤„@÷ ±ΩıÕ Ë÷Ì. ‰Ê˘˝ ’>‰ı˝ ±ı‹fiÌ ‹_Õ‚ÌfiÎ ¬ı· ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ «Î·÷Î. flω‰Îflfi˘ Ïÿ‰Á. ωzÎ◊a ‰›◊Ì ‹fiı fiÎÀ¿«ıÀ¿fi˘ ¢¬. ˢ· ’fl …¥fiı Ωı›<_ ÷˘ ËÎμÁ d·fi<_ ’ÎÏÀ›<_ {>·ı. I›Î_ ¿˘¥±ı ¿èÎ<_ ¿ı, ±Î…ı ¿ÿΫ fiÎÀ¿ ⁄_‘ flËıÂı, ¿·Î¿Îfl ’˛ÎHÎÁ<¬ fiΛ¿fiÎ_ ‘‹Û’IfiÌfi<_ ±‰ÁÎfi ◊›<_ »ı. ‹<A› fiÀ ÷˘ ±ı »ı. ±ı‹fiÌ √ıflËÎ…flÌ‹Î_ ¢ ÂÎfi˘ ◊Λ? ±Î‰Ì ‰Î÷ «Î·ı »ı I›Î_ ÷˘ ⁄’˘flfiÎ ‘‹Û’IfiÌfiÎ ÿıËfiı ÿıfi (±„BfiÿÎË) ÿ¥fiı ’˛ÎHÎÁ<¬ fiΛ¿ fl_√‹_« ’fl ËÎ…fl ◊¥ √›Î. …›Â_¿fl¤Î¥ Á<_ÿflÌ ±fiı ⁄Î’<·Î· flΉ‚ı Ã’¿˘ ±ÎM›˘— ±Î…ı ÷ÎflÎ◊Ì fiÎÀ¿ fi ¿flΛ. I›Îflı ¿·Î¿ÎflfiÎ ‹˘_‹Î_◊Ì ±ÎÀ·Î_ … ‰ıHÎ fiÌ¿Y›Î_— ¿<À<_⁄fiÌ Œfl… ’>flÌ ¿flÌ fl_√¤>Ï‹fiÌ Œfl… ±ÿÎ ¿fl‰Î ±ÎT›˘ »\_. ±Î…ı fiÎÀ¿ fi ¤…‰<_ ÷˘ ‘‹Û’IfiÌ ◊˘ÕÌ … ’Î»Ì ‹‚‰ÎfiÌ »ı? fl_√¤>Ï‹fiÎ ÿÂÛ¿˘ ±fiı ±Á_A› «ÎË¿˘fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÏfiflΠ¿flÌ Â¿<_? ±Î‰<_ Ë÷<_ ±ı‹fi<_ fl_√¤>Ï‹ ‹ÎÀıfi<_ Á‹’ÛHÎ. ’IfiÌω›˘√ı ±ı‹fi<_ xÿ› flÕ÷<_ Ë÷<_. ¿Î‚…ı ‰Î√ı·˘

μÃÎT›˘ »ı ¿ı ¥f‰fl‹Î_ ωʋ÷Î »ı. ¥f‰fl‹Î_ Ïfiÿ˝›÷Î »ı ±fiı ’»Ì ±ıfi˘ ÂÎjÎÌ› μkÎfl ±ÎM›˘ »ı. ¥f‰flV÷ ’…˝I›‰ÿ˚ ºWÀT›— - ¥f‰flfiı T≤„WÀfiÎ …ı‰˘ Ωı‰˘ Ωı¥±ı. ±ËŸ ±Î‰˘ ¤Î‰ »ı. ±Î¿Î‹Î_◊Ì ‰flÁÎÿ ‰flÁı »ı ±ı ÿflı¿ ¬ı÷fl ’fl Áfl¬˘ … ’Õı »ı, ’HÎ …ı ¬ı÷fl‹Î_ …ı‰_ ⁄Ì… ˢ› ÷ı‰_ I›Î_ ∂√ı »ı. √˘À·˘ ‰ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ±Î_⁄˘ ∂√ı. CΙ ‰ÎT›Î ˢ› ÷˘ CΙ ±fiı ⁄Î…flÌ ‰Î‰Ì ˢ› ÷˘ I›Î_ ⁄Î…flÌ ◊Âı, ±ı‹Î_ ‰flÁÎÿfiı ¿˘¥ Á_⁄_‘ fi◊Ì. ¥f‰fl ÷˘ Á‹Îfi flÌ÷ı ‰flÁı »ı. Œ‚ …ı‰_ ⁄Ì… ˢ› ÷ı‰_ ÷ı ±_¿<Ïfl÷ ◊Λ »ı ±fiı Œ‚ ±Î’ı »ı. ±Î‹ ÿflı¿fiÎ ¿‹˝fiÎ_ ⁄Ì… ˢ› ÷ı‰_ … Œ‚ ±ı T›„@÷fiı ‹‚ı. ÷ı‹Î_ ¥f‰flfi˘ ¿˘¥ ËÎ◊ fi◊Ì. ±ı¿ ‰Îfl ‹˘flÎflÌ⁄Î’fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ¿˘¥¿ ω¶Îfiı ’˛ffi ¿›˘˝ ¿ı ¥f‰fl ¿flÔHÎ΋ÒÏ÷˝ »ı ±fiı »÷Î_ …√÷‹Î_ ·˘¿˘ ÿ—¬Ì ¿ı‹ »ı? ¤√‰ÎfifiÌ ¿flÔHÎÎ @›Î_ Ω› »ı F›Îflı Áfi΋Ì, ‘fl÷Ì¿o’, ÿΉÎfi‚, ±Ï÷T≤„WÀ ¿ı ±fiÎT≤„WÀ ÁΩ˝› »ı? ±ËŸ ⁄Î’ ¿_¥ ¿Ëı ÷ı ’Ëı·Î_ … I›Î_ Ï⁄flÎ…‹Îfi ±ı¿ ω¶Îfiı Á_÷˘Ê¿Îfl¿ μkÎfl ÷fl÷ … ±ÎM›˘. “¥f‰fl ¿flÔHÎΉ΂˘ … »ı. ±ı‹Î_ ÷˘ ¿˘¥ … Â_¿Îfiı V◊Îfi fi◊Ì, ±ı‹Î_ ⁄ı‹÷ ◊¥ ¿ı … fiÏË. …ı‹ ±„BÔfi μWHÎ÷Ή΂˘ »ı, ¿ÎflHÎ ±ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰√÷ √HÎ »ı. ±ı‹Î_ ⁄ı‹÷ ˢ¥ ¿ı fiÏË. ±„BÔfi ⁄‚ı »ı, μWHÎ÷Î ±Î’ı »ı, ’HÎ ¿˘fiı? …ı ±ıfiÌ fi∞¿ Ω› ÷ıfiı. …ı ±ıfiÎ◊Ì ÿÒfl ÿÒfl ˢ› ÷˘ ±„BÔfi ’˘÷ı I›Î_ Á‘Ì ’˘÷ÎfiÌ μWHÎ÷Î ±Î’‰Î …÷˘ fi◊Ì. ±ı … flÌ÷ı …ı ¤√‰ÎfifiÌ fi∞¿ Ω›, ¤„@÷ ¿flı, ±ıfiÌ ¿Ú’Î ›Î«ı ±ıfiı ±ıfiÌ ¿flÔHÎ÷Îfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ. ±Î’HÎı … ¥f‰fl◊Ì ÿÒfl flË̱ı ±fiı ’»Ì ±ıfiÌ ¿flÔHÎÎfi˘ ±HÎÁÎfl ‹fiı ‹‚÷˘ fi◊Ì ±ı‹ ¿Ë̱ı ±ı ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì. ±Î‹Î_ ‰Î_¿ ±Î’H΢ »ı, ¥f‰flfi˘ fiÏË. (ø‹Â—) ·ı¬¿ ’Ò‰˝ ±K›ZÎ - Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì √…flÎ÷ flÎF›.

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

…¬‹ ∞fl‰Î÷˘ fiˢ÷˘ »÷Î_› ÿ—¬fiÌ ±ı¿ ’HÎ flı¬Îfiı ‹˘_ ’fl ±Î‰‰Î fi ÿ¥fiı ’˛ıZο˘fiı ±œÌ ¿·Î¿ ¬Õ¬ÕÎÀ ËÁÎT›Î. fiÎÀ¿fiı ±_÷ı …›Â_¿fl¤Î¥±ı fl_√‹_« ’fl ±Î‰Ì ’˛ıZο˘fiı ±Î ‰Î÷ ¿flÌ I›Îflı ’˛ÎHÎÁ<¬¤Î¥fiÌ fl_√¤>Ï‹ ’˛I›ıfiÌ ÏfiqÎ, ‰ŒÎÿÎflÌ ±fiı ÿÂÛ¿˘ ÷flŒfiÌ ·Î√HÎÌ Ωı¥ Á˙ ±ı‹fiÎ ’fl ±˘‚C΢‚ ◊¥ √›Î ±fiı ±ı‹fiÎ_ ‘‹Û’IfiÌfiı ∂¤Î ◊¥fiı Áxÿ› l©Î_…Ï· ±Î’Ì. ÏŒS‹…√÷fiÎ ±Ï¤fiı÷α˘ ’HÎ ’˛ÎHÎÁ<¬ fiΛ¿fiÎ ±Ï¤fi›fiı ËflË_‹ı Ï⁄flÿΉ÷Î flèÎÎ Ë÷Î. “Ï‹J›ÎϤ‹Îfi”‹Î_ ∞‰fl΋ ¤|fiÌ ¤>Ï‹¿Î Ωı¥fiı V‰. M≤J‰ÌflÎ… ¿’>fl ±fiı ‰Ì. ÂÎ_÷Îfl΋ı ±ı‹fiı μk΋ ¿·Î¿Îfl ÷flÌ¿ı Ï⁄flÿΉı·Î. ÷ı‹fiı “‹ıfiÎ √<…ÛflÌ”‹Î_ ·ÕÎ¥fiÎ_ ¤›Îfi¿ ºU›˘fiı ‰ÎÏ«¿ ÷ı‹ … ±Î_Ï√¿ ±Ï¤fi› ¶ÎflÎ fl…^ ¿fl÷Î_ ÏfiËÎ‚Ì ⁄·flÎ… ÁËÎfiÌ ±fiı Â_¤<Ï‹hÎı ÷¬˚÷Î ’fl ÿ˘ÕÌ …¥ ’˛ÎHÎÁ<¬¤Î¥fiı ¤ıÀÌfiı ±ı‹fiÌ ’Ìà ◊Î⁄Õı·Ì. ±ı ’»Ì ±ı‰˘ÕÛω…ı÷Î √<…flÎ÷Ì ÏŒS‹ “¤‰fiÌ ¤‰Î¥”‹Î_ flÎ…F›˘Ï÷ÊÌfiÌ ›Îÿ√Îfl ¤>Ï‹¿Î ’HÎ ÷ı‹HÎı ÁŒ‚÷Î’>‰Û¿ ¤…‰Ì. ±ı ¿Î‚ı ÿıÂÌ fiÎÀ¿ Á‹Î…fiÌ ¤Îflı ⁄˘·⁄ηÎ. ’˛ÎHÎÁ<¬ fiΛ¿, ¿ı‰·Î· ¿’Î÷fl fiı »√fi fl˘Ï‹›˘fiÌ ÏhÎ’ÀÌ ±ı‰Ì ÷˘ Ω‹ı·Ì ¿ı ’˛ıZο˘ ±ı‹fiı ‰LÁ‹˘fl◊Ì ‰Îfl_‰Îfl ‰‘Ή÷Î_ fl˘¿ÕÎ wÏ’›Î ‹<ß̱˘ ¤flÌfiı ±ı‹fiÎ ’fl Œı_¿÷Î. fl˘¿ÕÎ wÏ’›ÎfiÎ ‹Îfl◊Ì ±Î ÏhÎ’<ÀÌfiı ⁄«Î‰‰Î ’ÎflÿÂÛ¿ fiıÀ¿ÀÛfi ±ÎÕ˘ fiά‰˘ ’Õ÷˘. ±ı¿ … fiÎÀ¿‹Î_ ÿ˘œÁ˘ ⁄Á˘ e·ËÎflfiÌ ÷ı‹fiÎ ’fl ‰ÊÎÛ ◊÷Ì. ÿıÂÌ fiÎÀ¿ Á‹Î…‹Î_ ’˛ÎHÎÁ<¬¤Î¥±ı ’ωhÎ ·Ì·Î‰÷Ì, ÁkÎÎfi˘ ‹ÿ, μ‹Îÿı‰ÕÌ, fl΋ω›˘√, ‰ÌHÎΉı·Ì, Á_÷Îfi˘fiı ‰Î_¿ı, flZ‹HÎÌËflHÎ, Á÷Ì ÿ‹›_÷Ì, ω…›Îω…› …ı‰Î_ fiÎÀ¿˘fiÎ 1050 ¢ ¿flı·Î. …^fiÎ ¿Î‚ı …^fiÎ√œ‹Î_ fi‰Î⁄Ì ÂÎÁfi Ë÷<_. …›Â_¿fl¤Î¥, ’˛ÎHÎÁ<¬¤Î¥ F›Îflı fiÎÀ¿˘ ·¥fiı fi‰Î⁄Ì flÎF›‹Î_ …÷Î I›Îflı fi‰Î⁄fiÌ ⁄√Ì ±ı‹fiı ÷ıՉΠ±Î‰÷Ì. ±ı‹fiÎ_ ¬>⁄ ‹ÎfiÁL‹Îfi ◊÷Î_. flÎ…‹Ëı·‹Î_, flÎHÎ̉ÎÁ‹Î_ ÷◊Î ΩËıfl ’˛Ω ‹ÎÀı ±Î á fiÎÀ¿˘ fl…^ ◊÷Î_. ·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “·˘¿¿·ÎfiÎ ‰ˆ÷ÎÏ·¿˘”‹Î_◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4

ωω‘Î

ÿ¿Î‚‹Î_ ’IÔfiÌfi_ V◊Îfi ¬flı¬fl ‹Ëk‰fi_ Ë÷_. ±ıÀ·_ ‹Ëk‰fi_ ¿ı CÎflfiÌ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ ’IÔfiÌfi˘ ÂOÿ ±_Ï÷‹ √HÎÎ÷˘. ·BÔfi ’»Ì ÷fl÷ … ÷ı CÎflfiÌ Á‹˛ÎiÎÌ ⁄fiÌ …÷Ì. ÷ı … CÎflfi_ Á_«Î·fi ¿fl÷Ì. ‰ˆÏÿ¿ ’IÔfiÌfiı fiÿ̱˘ ’fl ÂÎÁfi ¿fl÷Î Á‹ƒ ÁÎ◊ı Áfl¬Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı CÎfl‹Î_ ¿ıLƒV◊Îfiı Ë÷Ì. ±fiı ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ CÎflfiÎ ÿflı¿ ¿Î‹‹Î_ ’Òflı’ÒflÔ_ K›Îfi ±Î’÷Ì Ë÷Ì. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ‰ıÿ¿Î·Ìfi ’IÔfiÌfiÌ Ïÿfi«›Î˝ ωÂı “∑B‰ıÿ ‹ıÓ fiÎflÌ”‹Î_ Õ˘. ¿‹·Î±ı fi˘Ó‘ı·Î ÂOÿ˘ Ωı¥±ı— “‰ˆÏÿ¿ ’IÔfiÌ ’fl˘Ïœ›ı ∂ÃÌ …÷Ì. ’»Ì ’Ïfl‰Îfl…fi˘fiı μÃÎÕ÷Ì. ÿˆÏfi¿ ø‹ ’÷ÎT›Î ’»Ì ÷ı VfiÎfi ¿fl÷Ì. √ÎËÛ’I› ±„BÔfi‹Î_ ’Ï÷ ÁÎ◊ı ±ÎËÏ÷±˘ ±Î’÷Ì. ±ı … flÌ÷ı ‹K›ÎË˚fi ±fiı ÁΛ_¿Î‚fiÌ ±ÎËÏ÷ ⁄LÔfiı ‹‚Ìfiı ±„BÔfifiı ’˛ÿÎfi ¿fl÷Î_. ±ı ÿflÏ‹›Îfi ’IÔfiÌ √Λ˘ ÿ˘Ë÷Ì, ‰ÎÁH΋Î_ ÿÒ‘ ¤fl÷Ì, ÷ı √fl‹ ¿fl÷Ì, CÎÌ ±fiı ‹Î¬HÎ ⁄fiΉ÷Ì ±fiı ¤˘…fi ÷ˆ›Îfl ¿fl÷Ì. ’»Ì ’˘÷Îfi˘ ÷◊Î ⁄΂¿˘fi˘ ÂÔÚ_√Îfl ¿fl÷Ì. fi˘¿fl«Î¿fl˘fiı ¿Î‹ı ·√ÎÕ÷Ì. ÁÎ_…fi_ ¤˘…fi ⁄fiΉ÷Ì. CÎflfiÎ_ √Λ ±fiı ±L› ’Â±˘fiÌ ÿı¬¤Î‚ ¿fl÷Ì. ⁄΂¿˘fiı ‰Ëı·Î_ ’˘œÎÕ÷Ì. ’Ï÷ ‹ÎÀı Á_ÿfl Ï¿fiÎfḻ˘ ±fiı {ηfl˘‰Î‚_ ‰jÎ ‰HÎ÷Ì. @›Îflı¿ ÁËı·Ì±˘ ÁÎ◊ı ⁄ËÎfl Œfl‰Î …÷Ì. fi∞¿fiÌ Àı¿fḻ˘ ’fl◊Ì e· ÷˘Õ÷Ì. ÁÎÁ, ÁÁflÎ, Ïÿ›fl ±fiı fiHÎ_ÿ ÁÎ◊ı ÁÎfl˘ T›‰ËÎfl ¿fl÷Ì. ’Ï÷ ±fiı ÁÎÁÏfl›Î_ ÁÎ◊ı ‹‘fl Á_⁄_‘ flά÷Ì.” ’IÔfiÌfiÎ_ ±Î CÎflı·_ ¿Î›˘˝fiı ¿ÎflHÎı … ’˛ÎK›Î’¿ ≥Lƒ ±ı‰_ ‹Îfi‰Î ’˛ıflΛ »ı ¿ı, ’˛Î«Ìfi ¤Îfl÷‹Î_ CÎfl ÏÁ‰Î›fiÎ ¿˘¥ ’HÎ ¿Î‹ ‹ÎÀı jÎÌfiı ›˘B› √HΉ΋Î_ fi ±Î‰÷Ì. ‰Ë̉À ¿fl‰˘ ¿ı ÂÎÁfi ¿fl‰_ ±ı ÷ıfiÎ √Ω ⁄ËÎflfiÌ ‰Î÷ Ë÷Ì. ÷ı ‹ÎhÎ CÎflfi˘ ‰Ë̉À ¿flÌ Â¿÷Ì. CÎfl‹Î_ ÷ı Á‰˘˝E« ÂÎÁ¿ Ë÷Ì, ’HÎ CÎflfiÌ «Îfl ÿ̉ηfiÌ ⁄ËÎfl ÷ıfiÌ ’ÎÁı ¿fl‰Î …ı‰_ ¿˘¥ ¿Î‹ fiˢ÷_. jÎÌfiÎ ÿÎQ’I›∞‰fifiÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ‰Îfl_‰Îfl μE«ÎflÎ÷˘ ÂOÿ √ÎËÛ’I› »ı. ±Î ÂOÿ ÁÒ«‰ı »ı ¿ı ‰ıÿ¿Î·Ìfi jÎ̱˘fiÌ ’˛T≤Ïkα˘fi_ ¿ıLƒ ‹ÎhÎ CÎfl … Ë÷_! ‰ıÿ¿Î·Ìfi jÎ̱˘‹Î_ ωU’·Î ±fiı ≥LƒÁıfiÎfiÌ

‰ı

ÁÒ

’IfiÌfiÎ_ ¿÷˝T›˘

’˛Î«Ìfi ¤Îfl÷‹Î_ CÎfl ÏÁ‰Î›fiÎ ¿˘¥ ’HÎ ¿Î‹ ‹ÎÀı jÎÌfiı ›˘B› √HΉ΋Î_ fi ±Î‰÷Ì. ‰Ë̉À ¿fl‰˘ ¿ı ÂÎÁfi ¿fl‰_ ±ı ÷ıfiÎ √Ω ⁄ËÎflfiÌ ‰Î÷ Ë÷Ì. ÷ı ‹ÎhÎ CÎflfi˘ ‰Ë̉À ¿flÌ Â¿÷Ì. CÎfl‹Î_ ÷ı Á‰˘˝E« ÂÎÁ¿ Ë÷Ì, ’HÎ CÎflfiÌ «Îfl ÿ̉ηfiÌ ⁄ËÎfl ÷ıfiÌ ’ÎÁı ¿fl‰Î …ı‰_ ¿˘¥ ¿Î‹ fiˢ÷_.

¿◊Î ΩHÎ̱ı ÷˘ ’˛ÎK›Î’¿ ≥LƒfiÌ ‹ÎL›÷Î ‰…^ÿ ωfiÎfiÌ …HÎÎÂı. ±Î ⁄LÔfiı jÎ̱ı ’Ï÷ ÁÎ◊ı ¬¤ı¬¤˘ Ï‹·Î‰Ìfiı Á‹flÎ_√H΋Î_ {¿ÎT›_ Ë÷_ ±fiı ÂhÎ±˘fi˘ Á΋fi˘ ¿›˘˝ Ë÷˘. ¿◊Î ±fiÁÎfl ωU’·Î ¬ı· flÎΩfiÌ flÎHÎÌ Ë÷Ì. ±ı¿ ‰Îfl ÂhÎ±˘±ı ±˘g«÷_ ±Îø‹HÎ ¿›*. ¬ı· flÎΩ √¤flÎ¥ √›Î, ’HΠωU’·Î±ı ÷ı‹fiı ’Îfi˘ «ÕÎT›˘. ±ı ›©¤ÒÏ‹‹Î_ ’Ï÷fiÌ ÁÎ◊ı √¥. ÿU‹fi˘fiÎ ÿÎ_÷ ¬ÎÀÎ ¿flÌ fiÎA›Î. ωU’·Î±ı ±’˛Ï÷‹ ‰Ìfl÷Î, Â˙›˝ ±fiı ÁÎËÁ ÿάT›_, ’HÎ ›©‹Î_ ±ıfi˘ ±ı¿ ’√ ¿’Î¥ √›˘. ±ıÀ·ı ¬ı· flÎΩ ±√VI› ‹Ïfifiı ÂflHÎı √›Î. ±√VI› ‹Ïfi±ı ÿı‰˘fiÎ ‰ˆz ±„f‰fiÌ¿<‹Îfl˘fi_ ±ÎË˚‰Îfi ¿›*. ±„f‰fiÌ¿<‹Îfl˘±ı ÂS› Ï«Ï¿IÁÎ ¿flÌ. ωU’·Îfiı ·˘¬_Õfi˘ ’√ ⁄ıÁÎÕu˘. ·˘œÎfiÎ ’√ ÁÎ◊ı ωU’·Î±ı ŒflÌ ±ı¿ ‰Îfl flHΤÒÏ‹‹Î_ {_’·ÎT›_. ÿU‹fi˘ ’fl hÎÎÀ¿Ì. ±_÷ı ωU’·Îfiı ω…›ḻı ‰fl‹Î‚Î ’ËıflΉÌ. ±’ηÎfi˘ fl˘√ ÿÒfl ¿›˘˝. ±’ηΠÁÎ∞ÁÎflÌ ◊¥fiı CÎıfl ωU’·ÎfiÌ …ı‹ ≥LƒÁıfiÎfiı ’HΠω…›ḻı ’Î»Ì ŒflÌ. ÿflÏ‹›Îfi ¿ÚÂÎf‰fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· Á‹Ω¥. ‰fl‹Î‚Î ’ËıflΉÌ. ≥LƒÁıfiÎ ‹ÿ√· ±ıÀ·ı ’IÔfiÌfiı ·ı‰Î ±ÏhÎ ∑ÏÊfiı CÎıfl ∑ÏÊfiÌ ’IÔfiÌ Ë÷Ì. ±ıÀ·ı ‹ÿ√·ÎfiÌ ±ÎT›Î. ¿ÚÂÎf‰ ±fiı ±’ηÎfi_ ’fi— ÷flÌ¿ı ΩHÎÌ÷Ì Ë÷Ì. ±ı¿ ‰Îfl ‹ÿ√·fiÎ Ï‹·fi ◊›_. ÷ı Ωı¥fiı ±ÏhÎ ∑ÏÊ ‹fi˘‹fi ±Îl‹ ’fl ·Ò_ÀÎflα˘ hÎÎÀ@›Î. ÷ı‹fi_ ⁄˘S›Î … ËÂı ¿ı, Á‰Îflfi˘ ¤ÒS›˘ ÁÎ_…ı CÎıfl √˘‘fi ·Ò_ÀÌ √›Î. I›Îflı ‹ÿ√· fl◊ ’fl ’λ˘ Œflı ÷˘ ±ıfiı ¤ÒS›˘ fi ¿Ëı‰Î›. Á‰Îfl ◊›Î. ≥LƒÁıfiÎ ÁÎflÏ◊ ⁄fiÌ. ÷ı‹HÎı ¿ÚÂÎf‰fiÌ …ı‹ O≤ËV’Ï÷ ’HÎ Á‰ÎflfiÎ ·Ò_ÀÎflα˘fi˘ ’Ì»˘ ¿›˘˝. ≥LƒÁıfiÎ ÿU‹fi˘ ¤ÒS›Î Ë÷Î, ’fl_÷ ÁÎ_…ı CÎıfl ’λΠŒ›Î˝˝ Á΋ı …_√ı «ÕÌ. ±ÿ˚¤÷ ’flÎø‹fi_ ’˛ÿ½fi Ë÷Î. ⁄L›_ ±ı‰_ ¿ı ±ı¿ ‰Îfl O≤ËV’Ï÷±ı ¿›*. ±Î¬flı ·Ò_ÀÎflα˘±ı ËÏ◊›Îfl ËıÃÎ_ ÷ı‹fiÌ ’IÔÔfiÌ …\ËÒ ⁄˛õΩ›Îfi˘ I›Î√ ¿›˘˝. ‹Ò@›Î_. ‹ÿ√· ±fiı ≥LƒÁıfiÎ √Λ˘ ·¥fiı …\ËÒ ‘‹˝’flΛHÎ ±fiı «ÏflhΉÎfi Ë÷Ì. ÷ı ’λÎ_ Œ›Î*. ∑ÏÊfi_ √˘‘fi ’λ\_ ±ÎM›_, ’HÎ Õ˘. ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ …flΛ ω«Ï·÷ fi ◊¥. ÷ıfiı ÏfiHÎν›¿ ‹_Õ‚ ÷ı ‹ÎÀıfiÎ ›ÂfiÌ ÁÎ«Ì Ë¿ÿÎfl ≥LƒÁıfiÎ … Ë÷Ì! ’fl ’Òflı’Òfl˘ ¤fl˘Á˘ Ë÷˘. ±_Ï÷‹ ÏfiHν› ’˘÷ÎfiΠωU’·Î ±fiı ≥LƒÁıfiÎ …ı‰Ì ’IÔfi̱˘fiÎ Â˙›˝ ÷◊Î ’Z΋Î_ ◊Âı ±ı‰˘ ωf‰ÎÁ Ë÷˘. ±fiı ±ı‰_ … ◊›_. ÁÎËÁfiı ±fi·ZÎÌfiı … ±ı¿ ‰ıÿ‹_h΋Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı, ÿı‰˘fiÎ ±ÎÿıÂ◊Ì O≤ËV’Ï÷±ı …\ËÒfi˘ I›Î√ ¿fl‰Î ‘‹˝’IÔfiÌ Ëo‹ıÂÎ_ ’˘÷ÎfiÎ ’Ï÷fiı ÁË›˘√ ±Î’ı »ı...! ⁄ÿ· ’˛Î›ÏçkÎ ¿›*. ÿı‰˘±ı ÷ı‹fiı ÿ˘Ê‹@÷ ¿›Î˝ ±fiı ‰ˆÏÿ¿ ’IÔfiÌ Ëo‹ıÂÎ_ ’Ï÷fiı ÁË›˘√ ±Î’÷Ì Ë˘‰Î …\ËÒ O≤ËV’Ï÷fiı Á˘Ó’Ì. ±Î‹ ’IÔfiÌfi˘ I›Î√ ¿flfiÎflÎ »÷Î_ @›Îflı¿ ÷ıHÎı ±’‹Îfi ±fiı ±‰√HÎfiÎfi˘ ¤˘√ ’Ï÷±ı ŒflÌ◊Ì ÷ıfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿›˘˝. ’»Ì ¬Î‘_, ’Ì‘_ fiı ⁄fi‰_ ’Õ÷_. ±’ηΠ±ÎhÎı›Ì ±Î‰Ì … ±ı¿ ’ÌÏÕ÷ flÎ… ¿›*. ’IÔfiÌ Ë÷Ì. ·BÔfi ’»Ì ÷ıfiı I‰«Îfi˘ fl˘√ ◊›˘. ±ıÀ·ı ‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ ’IÔfiÌfi˘ I›Î√ ¿flfiÎflÎ ’Ï÷fiÎ_ ’Ï÷ ¿ÚÂÎf‰ı ÷ıfiı CÎfl‹Î_◊Ì ¿ÎœÌ ‹Ò¿Ì. ±’ηΠ÷ıfiÎ μÿÎËflHÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı ±ı … flÌ÷ı ’Ï÷fi˘ I›Î√ Ï’÷Î ±ÏhÎ ∑ÏÊfiı CÎıfl ’Î»Ì ŒflÌ. Ï’I≤B≤Ë‹Î_ ÷ıHÎı ¿flfiÎflÌ ’IÔfiÌfi_ ºWÀÎ_÷ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ¿◊Î ≥LƒfiÌ ±ÎflΑfiÎ ¿flÌ. ≥Lƒ ’˛ÁLÔfi ◊›Î. ÷ı‹HÎı ±fiÁÎfl ±ı¿ ’IÔfi̱ı ÷ıfiÎ ±Ão√ …\√ÎflÌ ’Ï÷fiı I›∞

fiÎflÌ¿◊Î

›ÛLÎÎ_ Ï¿flH΢LÎÎ flVÎMÎÎLÎ ¿flÌ ·ËıflÎI΢ BÎfl‹Î‚˘ ‹LÎL˘ ’˛VÎLLÎÏ«kÎ ¿flı »ı. V‰HÎÛV΋Î_ MÎÌ‚Î fl_BÎLÎÎ_ e·˘LÎÎ_ {>‹¬Î_◊Ì ·«Ì MÎÕı·Î ±Î ‰ÚZÎL˘ ¿˘HÎ LÎ◊Ì ±˘‚¬IÎ<_. VÎ<‰HÎÛ¿, VÎ<‰HÎÛ¤>ÊHÎ …ı‰Î VÎ<‰HÎÛLÎÎ BÎfl‹Î‚ÎLÎÎ ±˙Ê‘Ì› μMΛ˘BΗ MΛÎÛ›‰Î«¿ ÂOÿ˘ ±ıÀ·ı … I΢ BÎfl‹Î‚Î ‹ÎÀı ›˘Ω›Î (1) VÎ>∞ BΛı·Î ¿Î¿ÕÎ — ¿Î¿ÕÎ VÎ>∞ …‰Î◊Ì »ı. ±ıLÎÎ_ {ÎÕ ‰ÌVÎ◊Ì hÎÌVÎ eÀ ¨«Î_ ◊Λ »ı. CÎHÎÌ ‰¬IÎ MÎÎHÎÌ MÎ̉<_ MÎHÎ ‹<U¿ı· OÎL˘ »ı. ±Î‰Ì Ï›΂΋Î_ ±ıLÎÎ_ MÎÎÿ_ÕÎ_ ¬flÌ Ω› »ı ±L˘ «ˆhÎ - „V◊ÏI΋Î_ ±ı¿ I΢·Î …ıÀ·Ì BÎfl‹Î‚ÎLÎÌ »Î·L΢ μ¿Î‚˘ ‰ˆÂά‹Î_ V΢L˘flÌ MÎWM΢◊Ì ¤fl«¿ ±ı‰Ì ‹Úÿ< Õ΂¬Ì±˘ ¿flÌ ¿˘B΂Π¿fl‰Î◊Ì VÎ˘Ω IÎflIÎ ∂IÎflÌ Ω› »ı. (fl) MΉL΋Î_ ·ËıflÎIÎÌ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. «Î‹ÕÌLÎΠω¿Îfl˘— ¿˘œ, ¬fl…‰<_, ¬VÎ, VÎ_V¿ÚIÎ ¤ÎÊαı BÎfl‹Î‚ÎL˘ ωω‘ ¬Ò…·Ì, V΢flΛÏVÎV΋Î_ BÎfl‹Î‚ÎLÎÎ ‹>‚LÎÌ LÎ΋˘◊Ì LΉÎF›˘ »ı. ±ı‹Î_LÎ<_ ±ı¿ LÎ΋ »ı ±◊‰Î ◊ÕLÎÌ »Î·L΢ μ¿Î‚˘ Ïÿ‰V΋Î_ O˘ ±ÎflB‰‘ - ±ıÀ·ı …ı «Îflı IÎflŒ◊Ì fl˘BÎL˘ ‰¬IÎ ·ı‰Î◊Ì μk΋ MÎÏflHÎ΋ ±Î‰Ì ¿ı. ËHÎı »ı. OÎÌ…\_ ±ı¿ LÎ΋ »ı ±flı‰IÎ ±Îflı‰IÎÌ ±Î … μ¿Î‚˘ V΋V›Î‰Î‚Î ¤ÎBÎ MÎfl ±ıÀ·ı fl˘BÎL΢ ÿı‰IÎÎ ±L˘ ±Îflı‰IΗ ±ıÀ·ı ·BÎΉ‰Î◊Ì flÎËIÎ ◊Λ. (3) M˘ÀLÎÎ ¿ÚÏ‹— fl˘BÎLÎÎ ÿı‰IÎÎL΢ LÎΠ¿flLÎÎfl. BÎfl‹Î‚ÎLÎÌ B΢‚ ¬Î_ÕLÎÌ ‹ÌÃÎ¥ ‰‘<MÎÕIÎÌ ¬ÎLÎÎflL˘ O˘◊Ì ±œÌ eÀ ·Î_OÎÌ ÂŸB΢ ∂B˘ »ı. ¿ÚÏ‹ ◊Λ »ı. ±Î‰Î fl˘BÎÌL˘ ∂OοÎ, ‰ÎVIΉ‹Î_ ±ı ±ıLÎÎ_ Œ‚ »ı. Âw±ÎI΋Î_ ±ı ±MΫ˘, fl@IαSMÎIÎÎ, BÎ<ÿÎ ‹ÎB˘˝ ¬_…‰Î‚, ·Ì·Ì ˢ› »ı ±L˘ MÎÎ@›Î MÎ»Ì flIÎΠMÎÕIÎÌ {ÌH΢ IÎΉ ‰B˘flı ŒÏfl›Îÿ flËıIÎÌ Ë˘› »ı. ¿J◊¥ fl_BÎLÎÌ ◊¥ Ω› »ı. ŸB΢ MÎοı ±ı Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ I˘‹Î_ ÿVÎ Bβ΋ BÎfl‹Î‚Î B΢‚ VÎÎ◊ı MÎÎ_« MÎ»Ì ±ıL˘ I΢ÕÌ VÎÎIÎ Ïÿ‰VÎ VÎ<‘Ì flıIÎÌ‹Î_ Bβ΋ ‰Î‰gÕBÎ «>HÎÛ IÎ◊Î MÎÎ_« Bβ΋ ¿ÏMηΠÿÎÀÌ flά‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. MÎ»Ì IÎÕ¿ı VÎÒ¿‰Ì ±ı‹Î_ flËı·Ì «>HÎÛL΢ μ¿Î‚˘ ¿flÌ, ±ı¿ LÎÎLÎÌ «‹«Ì Ïÿ‰ı· μ‹ıflÌ, ‹FΩL˘ BÎfl‹‚ÎLÎÎ B΢‚ V‰wM˘ ‰ÎMÎfl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı¿Î_IÎflı Ïÿ‰V˘ ‰Ëı·Ì VΉÎflı ·Î_OÎÎ V΋› VÎ<‘Ì V˘‰LÎ …ı‹Î_ ËÎ≥Õˇ˘Ï¿VÎ ‹ıÏ◊· ±ıL◊˛ÌÏ¿L΢LÎ LÎ΋LÎ<_ ±˙Ê‘Ì› ¿fl‰<_. ±Î‹ ¿fl‰Î◊Ì ¿˘ÃLÎÌ Â<Ï© ◊Âı ±L˘ ¿ÚÏ‹…L› μMΛ˘B΋Î_ ±Î‰ı ±ı‰<_ Ïø›ÎÂÌ· flVÎΛHÎ flËı·<_ »ı. ω¿Îfl˘ ÿ>fl ◊Âı. BÎfl‹Î‚ÎLÎÎ B΢‚L˘ ‰‘< MÎÕI΢ BÎfl‹Î‚˘ BÎY›˘, ¿Õ‰˘, ‹Úÿ<flı«¿ ±L˘ flÏ«¿Îfl¿ μ¿Î‚‰Î◊Ì ±ıLÎÎ ±˙Ê‘Ì› BÎ<H΢L΢ LÎΠ◊Λ »ı. ËıΉÎ◊Ì T›„@IÎLÎÎ O΂L΢ LÎΠ¿flI΢ LÎ◊Ì. OÎ΂¿ ±L˘ VÎÎ«Ì MΩÏIÎ ±ı »ı ¿ı, B˘VÎ OÎ_‘ ¿›ÎÛ MÎ»Ì ∂¿‚IÎÎ T≤©˘ MÎHΠωLÎÎVÎ_¿˘«ı ±ıLÎ<_ V˘‰LÎ ¿flÌ Â¿ı »ı. MÎÎHÎÌ‹Î_ μMÎflLÎÎ_ ƒT›˘ μ‹ıflÌ ±Õ‘˘ ¿·Î¿ flάÌ

June 9, 2017 à …^fi 9, 2017

ÿÌ‘˘ Ë÷˘. ∑B‰ıÿ‹Î_ …\√ÎflÌfiÌ ∞‰fi¿◊Îfi_ ±Î·ı¬fi ±Î ÂOÿ˘‹Î_ ¿flΛ_ »ı— “±ı¿ ±Ão√ …\√ÎflÌ. …\√ÎflfiÎ_ ⁄ËıÕÎ◊Ì ⁄fiı·Î_ ’ÎÁÎ_ Ωı¥fiı ±ı ¤Îfi ¤Ò·Ì …÷˘. …\√Îfl flQ›Î ωfiÎ ±ı flËÌ fi ¿÷˘. ±ı …\√Îfl‹Î_ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ⁄‘_ … ËÎflÌ √›˘. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ’IÔfi̱ı ±ıfiı I›∞ ÿÌ‘˘. ±ı ‰¬÷ı …\√ÎflÌfiÌ ÁÎfi Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Ì. ±ıHÎı ’V÷Î¥fiı ¿èÎ_— “‹ÎflÌ Á_ÿfl ÁÂÌ· ’IÔfiÌ ‹ÎflÎ◊Ì @›Îflı› ±Á_÷WÀ ◊÷Ì fi◊Ì. ±ı Ëo‹ıÂÎ_ ‹ÎflÌ ±fiı ‹ÎflÎ ¿<À<_⁄Ì…fi˘fiÌ Áı‰Î ¿fl÷Ì flËı »ı, ’HÎ ±Î …\√ÎflfiÌ fl‹÷ı … ‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì ±I›_÷ VfiıË‹›Ì ’IÔfiÌfiı »Ìfi‰Ì ·Ì‘Ì »ı. …\√ÎflÌfiÌ ¿‹⁄A÷Ì ⁄ıÃÌ. ±ıfiÌ ’IÔÔfiÌ CÎfl »˘ÕÌfiı «Î·Ì √¥, ±ıfiÌ ÁÎÁ gfiÿÎ ¿fl‰Î ·Î√Ì, ‹Î÷ÎÏ’÷Î ±fiı ¤Î¥±˘ ±ıfiı ±˘‚¬‰Îfi˘ ≥fi¿Îfl ¿fl‰Î ·ÎB›Î, Á√Î_Á_⁄_‘̱˘±ı ‹˘œ<_ Œıfl‰Ì ·Ì‘_ ±fiı Á˙ ¿˘¥ ±ıfi˘ Ï÷flV¿Îfl ¿fl‰Î ·ÎB›Î_. …\√Îfḻı ‹Îfi’˛Ï÷WÃÎ √‹Î‰Ì ÿÌ‘Î_. ’ÏflHÎ΋ı …\√Îfḻı …\√Îfl »˘Õ‰Îfi_ ω«Î›*, ’HÎ T›Áfi ¿ı‹ı ¿flÌfiı fi »ÒÀu_. ÿflÏ‹›Îfi ±ÁËΛ ⁄fiÌfiı ¤À¿÷Ì ’IÔfiÌ ’fl ·˘¿˘±ı ¿<º„WÀ ¿flÌ. ’IÔfiÌfiÌ ÿÿ˝ÂÎ …\√ÎflÌ◊Ì ÁËfi fi ◊¥. ÷ıHÎı ‹fi ‹y‹ ¿flÌfiı …\√Îfl fl‹‰Îfi_ »˘ÕÌ ÿÌ‘_. ’ÏflHÎ΋ı ’IÔfiÌ ’Î»Ì ±Î‰Ì. ÁÒfi_ CÎfl ŒflÌ ±ı¿ ‰Îfl Ï¿S·˘· ¿fl‰Î ·ÎB›_. ’IÔfiÌfiÎ B≤ËI›Î√fiı ¿ÎflHÎı ˢ‹Î_ ±Î‰ı·Î ’Ï÷fiı Á‹Ω›_ ¿ı ’IÔÔfiÌ »ı ÷˘ CÎfl‹Î_ Á¬ »ı! ±Î ’˛¿ÎflfiÌ ‰ˆÏÿ¿ ’IÔfi̱˘fiı ±fi·ZÎÌfiı … ’˛ÎK›Î’¿ ≥Lƒı fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, “’IÔÔfiÌ … ÁΫΠ±◊˝‹Î_ CÎfl Ë÷Ì. …_√·Ì ±‰V◊΋Î_ flËı÷Î ‹fiW›fiÎ ‰_Âfi˘ μ©Îfl ¿flfiÎfl jÎÌ … Á‹Î…fiÌ ‹A› ‘ÎflÎ Ë÷Ì. ’˛Î«Ìfi ±Î›˘˝±ı ÷ıfiı @›Îflı› ‹fiW›fiÎ ’÷fifi_ ¿ÎflHÎ Á‹∞ fi Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ‹Îfi‰ÁP›÷ÎfiΠω¿ÎÁ‹Î_ jÎ̱ı …ı ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰Ì »ı ÷ıfiı Á_’ÒHν ‹ÎL›÷Î ±Î’Ì Ë÷Ì ±fiı ÷ıfiÌ ’˛Â_ÁÎ ¿flÌ Ë÷Ì. ’IÔfiÌ‹Î_ fiˆÏ÷¿ ±fiı ±ÎK›Î„I‹¿ „@÷ Ë÷Ì. ÷ıHÎı … ±Î‘Ïfi¿ ÁP› Á‹Î…fiÌ μI’Ï÷ ±fiı ω¿ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ω¶Îfi ωf‰ÎÏ‹hÎ ∑Ïʱı ±Î ÁI› Ï’»ÎH›_ ±fiı ËΩfl˘ ‰Ê˘˝ ’Ëı·Î_ ±ıÀ·ı … C΢ÏÊ÷ ¿›* ¿ı, Ω›ıÿV÷_ ±◊ν÷˚ ’IÔfiÌ … CÎfl »ı!” (ø‹Â—)á ·ıϬ¿Î ‰ÏflWà ’hοÎfl ±fiı Á_¢‘¿ ÷◊Î √Î_‘Ì l‹ Á_V◊Îfi‹Î_ Á‹Î…ωiÎÎfi ω¤Î√‹Î_ ’˛ÎK›ÎÏ’¿Î »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

√˛ÌW‹fiÌ Â˘¤Î √fl‹Î‚˘ ±fiı¿ fl˘√˘fiı ËflfiÎfl˘ »ı

±Îfl˘B›

‹>¿‰Î_. MÎÎHÎÌ LΉÂı¿<_ flËı I›Îflı BÎ΂ÌL˘ μMΛ˘BÎ ¿fl‰˘. (4) BÎfl‹Ì‹Î_ ◊IÎÎ_ IÎÎMÎ˘Ï‚›Î_, ±‚¥ ±L˘ BÎÒ‹ÕÎ_— BÎfl‹Î‚ÎLÎÎ_ e·˘ ‰ÎÀÌ, ·ÒBÎÿÌ ¿flÌ ·BÎΉ‰Î_. (MÎ) …·ÿÌ LÎ flÔ{ÎIÎÎ, VÎÕIÎÎ, ¨ÕÎ CÎΗ BÎfl‹Î‚ÎLÎÎ_ ¿ÒHÎÎ_ MÎÎLÎ ‰ÎÀÌ ·ıMÎ ¿fl‰˘. (6) IÎΉ— ¿˘¥ MÎHÎ ’˛¿ÎflLÎÎ IÎΉ‹Î_ ‰ÌVÎ ÿÎHÎÎ ¿Î‚Ì ƒÎZÎ ±L˘ O˘ Bβ΋ BÎfl‹Î‚ÎLÎÎ B΢‚L˘ ±Î¬Ì flÎIÎ ±ı¿ B·ÎVÎ MÎÎHÎÌ‹Î_ MÎ·Î‚Ì VΉÎflı BÎ΂ÌL˘ ·ı‰<_. (7) ¿‹‚˘— ÂıflÕÌLÎÎ flVÎ VÎÎ◊ı BÎfl‹Î‚ÎL΢ B΢‚ MÎ̉˘. (8) …^LÎÌ ¿OÎÏ…›ÎIÎ ±L˘ ËflVÎ - ‹VÎΗ MÎÎ_« Bβ΋ BÎfl‹Î‚ÎL΢ B΢‚, O˘ Bβ΋ ËflÕı, O˘ Bβ΋ OÎÌ ‰BÎflLÎÌ ¿Î‚Ì ƒÎZÎ, O˘ Bβ΋ ±Î‹‚ÎLÎÎ «>HÎÛL˘ ±ı¿ B·ÎVÎ ∂¿‚IÎÎ MÎÎHÎÌ‹Î_ μ‹ıflÌ IÎflIÎ B˘VÎ OÎ_‘ ¿flÌ ÿı‰˘. ±Õ‘˘ ¿·Î¿ ‹>¿Ì I›Îfl ’»Ì BÎÎ‚Ì VΉÎfl - VÎÎ_… O˘ ‰¬IÎ MÎ̉Π±ÎMÎÌ Â¿Î› I˘LÎÎ V˘‰LÎ◊Ì ‹‚Ήfl˘‘ ÿ>fl ◊Âı ±L˘ ËflVÎ MÎflLÎ<_ ÿOÎÎHÎ CÎÀÂı I˘◊Ì ‰ıÿLÎÎ ±L˘ V΢Ωı ‹ÀÌ …Âı. (9) VÎBΤÎÛ jÎ̱˘LÎÌ ¿OÎÏ…›ÎIÎ, ¿˘ÃÎLÎÌ BÎfl‹Ì ±L˘ ‰Îfl_‰Îfl ◊IÎÎ BΤÛMÎÎIΗ BÎfl‹Î‚ÎL΢ BÎ<·¿_ÿ LÎÌ«ı …HÎΉı·Ì ωϑ◊Ì OÎLÎΉ‰˘. VΉÎflı Ã_ÕÎ MÎÎHÎÌ VÎÎ◊ı ±ı¿ LÎÎLÎÌ «‹«Ì BÎ<·¿_ÿ ·Î_OÎÎ V΋› VÎ<‘Ì ·ı‰˘. VÎ΋ÎL› T›„@Iα˘ ‹ÎÀı …^LÎÌ ¿OÎÏ…›ÎIÎ, ¬Î_VÎÌ, ÂflÌfl‹Î_ ÿÎËO΂IÎflÎ, I‰«ÎLÎΠω¿Îfl˘, xÿ›fl˘BÎ, ∞HÎÛ IÎΉ ‰B˘flı‹Î_ ±Î BÎ<·¿_ÿ μMΛ˘BÎÌ ◊¥ flËı »ı. BÎ<·¿_ÿ OÎLÎΉ‰ÎLÎÌ flÌIΗ ¿Î«LÎÌ V‰E» OÎflHÎÌ‹Î_

±Î_B΂ÌLÎÎ ±ı¿ ‰ıœÎ …ıÀ·˘ ΩÕ˘ ¬ÕÌ VÎοflLÎÎ «>HÎÛL΢ ◊fl ¿fl‰˘. ±L˘ μMÎfl hÎHÎ ‰ıœÎ …ıÀ·˘ ΩÕ˘ BÎfl‹Î‚ÎLÎÎ e·L΢ ◊fl ¿fl‰˘. ŒflÌ ±ıLÎÌ μMÎfl ¬ÕÌ VÎοflL΢ ◊fl ¿flÌ, BÎfl‹Î‚ÎLÎÎ_ e·L΢ ◊fl ¿fl‰˘. VÎ˙◊Ì μMÎfl ¬ÕÌ VÎοflL΢ ◊fl flËı ±ı‹ ¿Î«LÎÌ OÎflHÎÌ ¤fl‰Ì, OÎflHÎÌLÎ<_ ‹˘œ<_ ¿˘ÀLÎLÎÎ ΩÕÎ ¿MÎÕÎ◊Ì OÎÎ_‘Ì, OÎflHÎÌ IÎÕ¿ı ‹Ò¿‰Ì. VÎÎIÎ◊Ì ÿVÎ Ïÿ‰VÎ ±Î Ï‹lHÎ IÎÕ¿ı flάÌ, V΋›Î_IÎflı «‹«Î◊Ì μMÎfl- LÎÌ«ı ˷ΉIÎÎ_ flËı‰<_. …wfl ‹<…OÎ ¿ıVÎfl-≥·Î›«Ì ‹ı‚‰Ì V˘‰LÎ ¿fl‰<_. ’˛Î«ÌLÎ ¿Ï‰±˘±ı …ıL˘ flÎ…‰ÚZÎLÎÌ μM΋Π±ÎMÎÌ, LÎBÎflLÎÌ Â˘¤Î ‰‘ÎflLÎÎfl ¿èÎ_ »ı, …ıLÎÎ◊Ì ±BÎÏHÎIÎ fl˘B΢ ÿ>fl ◊Λ »ı ±ı‰<_ ±Î ±’˛ÏI΋ ‰ÚZÎ Â<_ CÎfl±Î_BÎHÎı fl˘MΉΠ…ı‰<_ LÎ◊Ì? Â_ ±Î’fiı ’HÎ V‰ÎVJ›fiı ·√÷Ì ¿˘¥ Á‹V›Î »ı? Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ÁıÏ‹fiÎfl‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ±◊‰Î w⁄w ‹‚‰Îfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î Ë‹HÎÎ_ … Œ˘fi ¿flÌfiı Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ’˛˘√˛Î‹ ωÂı ΩH΢ ±fiı ±√Îμ◊Ì fi΋ flÏ…VÀfl ¿flΉ˘. Monthly Visit: NY, NJ, PA, DE, VA, MD, NC, SC, GA, FL, AL, TN, OH, IN, IL, MI, TX, CA.

Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ (±Î›‰ı˝ÿ ωÂÎflÿ) ⁄Ì.±ı.±ıÁ.±ı‹., ÕÌ.±ı«.±ı‹.±ıÁ., ±ı‹.ÕÌ, Toll Free: 1 (888) 602-2963 Tel: 607-527-7525 ¥-‹ı≥·— dr.varma.office@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

…^fi 9, 2017 à June 9, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ‹Î_ ’Îfi ÁÎflÎ ’˛‹ÎH΋Î_ ¬‰Î› »ı. ⁄fiÎflÁÌ, ¿·¿kÎÌ, ‹ÌÃÎ ‹ÁηÎ, ÁÎÿÎ ±ı‹ ±ı¿ wÏ’›Î◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ÿÁ wÏ’›ÎfiÌ g¿‹÷‰Î‚Î_ ’Îfi ÃıflÃıfl ‰ı«Î› »ı. fiÎ√fl ¿<À<_⁄˘‹Î_ ÷˘ ËŸ«¿ı ⁄ıÃÎ_ ⁄¿flÌfiÌ ‹ÎŒ¿ ‰ÎflÎŒfl÷Ì ’Îfi ¬Î›Î ¿fl‰Îfi˘ ‹ÏË‹Î »ı. ’˛ÎMÔ÷ ±Î_¿Õα˘ ±fiÁÎfl ÿflfl˘… ±Î ÿı‹Î_ ⁄Ë‹Î‚Ì ‹¿Îfi˘fiÌ ±ÀÎfḻı◊Ì, Õ⁄·-Õı¿flfiÌ ⁄Îfḻı◊Ì, √HΉ_÷ ÂÎË flV÷ı «Î·÷Î_, Ï◊›ıÀfl˘fiÌ ÿ̉η˘ ’fl ¿ı eÀ’Î◊˘ ’fl ·˘¿˘ ±ı¿ ËΩfl Àfi ’Îfifi˘ ¿>«˘ ŒıÓ¿÷Πˢ› »ı. flV÷Î ’fl ◊Ò_¿‰Î ⁄ÿ· ∫B·ıLÕ, ±‹ıÏfl¿Î ±fiı «Ìfi …ı‰Î ÿı¢‹Î_ ÏÂZÎÎ ◊Λ »ı. «Ìfi‹Î_ ÷˘ Â΂Π…ı ‹Ë˘S·Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ˢ› ÷ı ‹Ë˘S·Îfiı ÁÎŒ flά‰Î ‹ÎÀı …‰Î⁄ÿÎfl √HÎΛ »ı. CÎHÎÌ ‰Îfl ◊Λ »ı ¿ı ±Î ÿı‹Î_ ‰Ê˝fiÎ CÎHÎÎ ‹ÏËfiα˘ Á‘Ì ÁÒ›˝fi˘ ÷Õ¿˘ ‹‚Ì flËı ÷ı‰Ì ’Ïfl„V◊Ï÷ fi ˢ÷ ÷˘ Â_ ◊Î÷? ±Î’HÎÌ ÷‹Î‹ ⁄ıÿfl¿ÎflÌ ¿ÿΫ ±Î ÷Õ¿Îfiı ¿ÎflHÎı fi¤Ì Ω› »ı. ⁄ıÓ√·˘fl‹Î_ ¿«flÎ’ıÀÌ‹Î_ ÷‰Î›ı·Ì ±ıÓà ’fl ∞‰fiÎflÎ ·˘¿˘fiÌ ±ı¿ ±Î¬Ì T›‰„V◊÷ …‹Î÷ »ı. ˢÀı·˘‹Î_ B·ÎÁ‹Î_ ±Î_√‚Ì flάÌfiı ’ÎHÎÌ ±Î’÷˘ ⁄ıflfl “fi˘ ±ıÕÏ‹Âfi”‰Î‚Î ⁄ÎflHÎÎfiÌ ’λ‚ ÂÌ V‰E»÷Î flά÷˘ ËÂı? ⁄‘_ Ωı›Î-ΩH›Î ’»Ì›ı ÏÂÏZÎ÷ ‹_⁄¥√flα˘ ¿ı‰Î ÀıÁ◊Ì ¤ı‚’ÒflÌ ±Îfl˘√Ì Â¿ı »ı! g«÷¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı ∞‰fifiÌ ÁŒ‚÷ÎfiÌ «Î‰Ì »ı “V‰Ì¿Îfl.” ±Î’HÎfiı ±Î‰Ì fiÎfiÌfiÎfiÌ ⁄Î⁄÷˘◊Ì ¬·ı· fi◊Ì ’ˢӫ÷Ì. ±ı¿ ‰Î÷ ±ÎÂÎ ±Î’Ì Ω› »ı. “ÁıLÀˇ· ’„O·¿ ËıS◊ ±ı„L…Ïfi›gfl√ ÏflÁ«˝ ≥„LVÀÀuÒÀ”‹Î_ ±ı¿ ÁV÷_ ±fiı À¿Îμ N·Â Ω…w ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ …ıfiÌ g¿‹÷ ‹ÎhÎ wÏ’›Î ⁄Á˘ Ë÷Ì. ÿıÂfiı ±Î…ı ±Î‰Î_

ÿı

5

ω«Îfl’˛‰ÎË

·ÎμÕV’Ì¿fl ±ıÀ·ı ÂOÿfi˘ ‹ı„BÔfiŒÎ∫√ B·ÎÁ, ¿>÷flÎfiÎ ¿Îfi ±ıÀ·ı K‰Ïfifi˘ ‹Î≥ø˘V¿˘’. ÂOÿ˘fiı› ‰…fi ˢ› »ı. ÂOÿ ÁI›, ±fi¤‰ ±fiı ’˛÷ÌÏ÷fiı ¿ÎÀ·ı ÷˘·Î›. ÁI›’Ò÷ ÂOÿ Á˙◊Ì ‰…fiÿÎfl √HÎΛ. ÂOÿ‹Î_ ⁄˘·fiÎflfi_ T›„@÷I‰ ¤‚ı. ¿Ëı »ı ¿ı flÎΩ ⁄˘·ı I›Îflı ÿ‚ Ëηı ±fiı ⁄ä˘ ⁄˘·ı I›Îflı ÿÎœÌ. ÂÎj΢±ı ‰ÎHÎÌfiÎ ’HÎ «Îfl ‰H΢˝ ’ÎÕuÎ »ı. Á˙◊Ì ¨«Î V◊Îfiı »ı ’flÎ. ‹ÎHÎÁfiÌ ±fiÎω· ±_÷¤Ò˝Ï‹ ’fl ±fi¤ÒÏ÷fiÌ ’ı·ı ’Îfl ·¥ Ω› ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ’˛√Àı ÷ı »ı ’flÎ. ’»ÌfiÎ V◊Îfiı »ı ’U›_Ï÷, øÎ_÷ÿÂa T›„@÷fiÌ VdflHÎÎfiı ¿ı ±ıfiÎ ÿ½fifiı ’˛√À ¿fl÷Ì ‰ÎHÎÌ. ±fi¤‰fiÎ ÕËÎ’H΋Î_◊Ì ±fiı T›‰ËÎflÔ ¿˘ÃÎÁÒ{‹Î_◊Ì fiÌ¿‚ı ÷ı ‹K›‹Î. ∞¤fiı Àıfl‰ı◊Ì ‘ÎHÎÌfiÌ ‹ÎŒ¿ eÀ÷Ì ±fiı ¿˘¥¿fiÎ ¿Îfi‹Î_ ÿÀÎ¥ ‹fl÷Ì ‰ÎHÎÌ ±ıÀ·ı ‰ˆ¬flÌ. ±Î ◊›˘ ÂOÿ˘fi˘ ‰HÎνl‹‘‹˝. ‹ÎHÎÁı ’›Î˝‰flHÎfiı ¿Îfifi˘ ’Õÿ˘ {Ì·Ì fi ¿ı ±ıÀ·Î ±‰ÎΩı◊Ì ¤flÌ ÿÌ‘_ »ı. ˉı ±ıHÎı sound proof ±˘flÕα˘ ⁄Î_‘‰Î ‹Î_ÕuÎ »ı. ±Î’HÎÌ ±Î‰Ì ÷˘ ±fiı¿ ¬ÎÏÁ›÷˘ »ı. ‹˘Àfl‹Î_ ⁄ıÁÌ ÿÁ-⁄Îfl ‹Î¥· ÿÒfl …‰_ ±fiı ’»Ì «Î·‰_ ±Î’HÎfiı ‰‘Îflı √‹ı »ı. ±Î¬Î w‹‹Î_ ±_‘ÎflÔ_ ¿flÌfiı ’»Ì ·Î≥À ¿fl‰ÎfiÌ ±Î’HÎfiı Àı‰ »ı. ‰flÁı ±ı¿ Ïÿ‰Á ›.±ıfi.±˘. ÷flŒ◊Ì ‹˙fi Ïÿfi ΩËıfl ◊‰˘ Ωı¥±ı. ‹ÎHÎÁ ÷ı Ïÿ‰Áı ’˘÷Îfi˘ ·‰Îfl˘ ⁄_‘ flάı. ÷ı Ïÿ‰Áı ±ı ‹ÎhÎ ÁÎ_¤‚ı …. ±ı Ïÿ‰Áı ‰ÎËfi˘ ±fiı ¿Îfl¬ÎfiÎ_ ’HÎ ⁄_‘. ±Î Ïÿ‰Áı ±Î’HÎı ÁÎ_¤‚̱ı ’ZÎ̱˘fiı, fiÿÌfiı, ÿÏfl›Îfiı ±fiı ’˛ÎHÎ̱˘fiı. ’flÿı‹Î_ Àı’flı¿˘ÕÛflfiÌ ΩËıflÎ÷ ±Î‰÷Ì …ı‹Î_ {flHÎÎfiÎ ’ÎHÎÌfi˘ ¬‚¬‚ ±‰Î… Àı’ ¿flı·˘ ˢ› ±fiı Àı’flı¿˘ÕÛfl ¤Îflı Á_‰ıÿfiÂÌ· »ı ±ı‹ ⁄÷Ή‰Îfi˘ ’˛›IÔfiÔ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘. ±Î‰Ì μ»ÌfiÌ Á_‰ıÿfiÂÌ·÷Î◊Ì … Á_÷˘Ê ‹ÎfiÌÂ_?

ˉı l‰HΛ√ ±Î‰Ì flè΢ »ı ’«ÎÁ ·Î¬ Ω…wfiÌ …wfl »ı. ±Î’HÎÌ flÎWÀˇÌ› ⁄΂¿fiÎ ’Ëı·Î flÔÿfi◊Ì ∞‰fi‹Î_ ±V‰E»÷Îfiı ¿ÎflHÎı ÿ‰Î¬ÎfiÎ_ ‰‘÷Î_ … flËı »ı ±fiı ÂOÿfi_ μÿ˚CÎÎÀfi ◊Λ »ı. flÔÿfi ˢ„V’À·˘ ∂¤flÎ÷Ì flËı »ı. fl˘√ ‹ÎÀıfiÌ ’Ïfl„V◊Ï÷ ¿Î›‹ flάÌfiı ±Î’HÎı ±ıÀ·ı ΩHÎı ±‰Î…fi˘ Ï·Á˘À˘. ˢ„V’À·˘ ‰‘Îfl‰ÎfiÌ ›˘…fiÎ ¿fl÷Î flË̱ı »Ì±ı ±ı ±Î’HÎÌ ‹˙Ï·¿÷Î »ı. ˢ„V’À·˘ ’HÎ √_ÿÌ flά̱ı ±Î Ï·Á˘À˘ ‹fl˘ÕÿÎfl ◊Λ ±ıÀ·ı »Ì±ı ±ı ±Î’b_ ’flÎø‹ »ı. “·˘flıLÁ ±˘Œ ±flıÏ⁄›Î” ‰ÎHÎÌ …L‹ı. Á_√Ì÷ ±ıÀ·ı fi΋fiÌ ÏŒS‹fi˘ fiΛ¿ flHÎfi˘ ±Î¿ ˢ› »ı. ±ıfiı ±ı¿ flHΉÎÁÌ ’Ò»ı »ı— ÷‹fiı flHÎ ¿ı‹ √‹ı »ı? fiΛ¿ …‰Î⁄ Ï·Á˘À΋Î_◊Ì fiÌ’…ı·Ì ‹fi˘Ëfl ±Î’ı »ı— ‹fiı flHÎ √‹ı »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı V‰E» ˢ› »ı. ±Î¿ÚÏ÷. ±‰Î…fiÌ ⁄ıœo√Ì Ë‰ı l‰HΛ√ ±Î‰Ì flè΢ »ı M≤J‰Ì ’fl ±‹Ì⁄Î ±fiı ±Îÿ‹ fiˢ÷Î_ I›Îflı› ÷Á‰Ìflfiı ·˘¿˘ C΢ÓCÎÎÀ ¿Ëı »ı. ÂOÿ Ë÷˘. fiflgÁË ‹Ëı÷αı “ÂÒL›‹Î_ ÂOÿ ◊¥ ‰ıÿ ‰ÎÁı” ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı. ¿Ï‰ ¿›Î ÂÒL›fiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı ÷ı Á‹…‰_ ‹U¿ı· »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ωiÎÎfi ¿Ëı »ı ¿ı ÂÒL›‹Î_ ¿¿Û ±‰ÎΩı ¿›Î˝ ¿flı ÷ı ÷˘ …\ÿÎ. ±ı ±ı‰_ Á‹∞ ⁄ıÃ˘ ÂOÿfi_ ‰Ëfi Â@› fi◊Ì. ¿Ï‰fiı ¿ÿΫ ±ËoÂÒL›÷Î ¿ı “ω¿ÎÁ” ±fiı “C΢ÓCÎÎÀ” ’›Î˝› ÂOÿ˘ »ı. F›Î_ ¬Ò⁄ … ±Ï¤’˛ı÷ »ı ±fiı ±ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ fiÎÿ⁄˛õ ±Ï¤’˛ı÷ ÂÎ_Ï÷ ˢ› ±ı‰˘ ωV÷Îfl ’»Î÷ ωV÷Îfl √HÎΛ »ı. »ı. M≤J‰Ì Ïfi—ÂOÿ @›Îflı› fiˢ÷Ì. ’˛I›ı¿ ⁄΂¿fiÎ ’Ëı·Î flÔÿfi◊Ì ∞‰fi‹Î_ ‹˘ΩfiÌ ∞¤fi˘ ·’¿Îfl˘ Á‹ƒfiÎ ÂOÿfi_ μÿ˚CÎÎÀfi ◊Λ »ı. flÔÿfi ±ıÀ·ı CÎCΉÎÀfiı Ãfl‰Î fi◊Ì ÿı÷˘. fiÿÌfi˘ ¿·¿· ΩHÎı ±‰Î…fi˘ Ï·Á˘À˘. ±Î Ï·Á˘À˘ ÏfifiÎÿ ±fiı ‘˘‘fi˘ ¬fl… M≤J‰ÌfiÌ ‹fl˘ÕÿÎfl ◊Λ ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ …L‹ı. Á_√Ì÷ …Õ÷Îfiı …_’‰Î … fi◊Ì ÿı÷˘. T≤ZÎfiÎ_ ’Îfi ±ıÀ·ı Ï·Á˘À΋Î_◊Ì fiÌ’…ı·Ì ‹fi˘Ëfl ’‰fifiı »oÿı «œı ±ıÀ·ı ±ı‹fi_ ‹˙fi ÷ÒÀu_ ±Î¿ÚÏ÷. ±‰Î…fiÌ ⁄ıœo√Ì ÷Á‰Ìflfiı ·˘¿˘ … Á‹Ωı. C΢ÓCÎÎÀ ¿Ëı »ı. ±Î’HÎΠω«Îflfiı F›Îflı ∞‰fiV≤„WÀfiÌ μIøÎ_Ï÷ ÁÎ◊ı ΩËıflÎ÷fi˘ ‹˘Ë ‰‚√ı I›Îflı ∞¤ ÷ıfiı ±‰Î…fi_ ’˛‹ÎHÎ ‰‘÷_ … flèÎ_ »ı. ¬˘ ±Î’ı »ı. ŒıŒÁÎ_fiÌ ‘‹HÎ ±Î’HÎÎ √Λfi_ ¤Î_¤fl‰_, √‘ıÕÎfi_ ¤Ò_¿‰_, V‰fl÷_hÎfiı {_¿Ú÷ ¿flı »ı ±fiı ∞¤ ±Î C΢ÕÎfiÌ ËHÎËHÎÎÀÌ ±fiı ÁΉ…fiÌ hÎÎÕ ÷fiı ⁄˘·¿HÎÌ ⁄fiΉı »ı. √HΉ_÷ ÂÎË {_¿ÚÏÂOÿfiı ’›Î˝‰flHÎfiÌ fiÌfl‰÷Î ’fl ’˛ËÎfl ¿flı »ı. ˉÎfi˘ Á◊‰Îfl˘. ±Î¿Î μIøÎ_Ï÷fiÎ ÿÎÿflfiÌ À˘« ’fl ⁄ıÃı·Î ‹ÎHÎÁı ÷˘ ÂÎ_Ï÷fiı Á‰Îfḻı ÂOÿ ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ CÎÒ‹Ì ‰‚ı. ±Î¿ÎÂfiÌ ΩHÎı ωË˚‰‚ ⁄fiÎ‰Ì ‹Ò¿Ì »ı. ±ıfiÌ ∞¤ ’fl ‰ÎHÎÌfiÎ ±_⁄ÎÕ̱ı◊Ì ÂOÿfiı ËıÃ˘ μ÷Îfl‰Î ‹ÎÀı flıÏÕ›˘ Ωı¥±ı. ’fl’˘ÀÎ ◊›Î … ¿flı. ±ıHÎı Á…ı˝·Î_ ›_h΢ Ω÷Ω÷fiÎ Àı’flı¿˘ÕÛfl ÂOÿfiı ÁıŒ ÏÕ’˘Ï{À ‰˘SÀ‹Î_ ‹Ò¿Ì flάı.

ÀË¿˘

260

±‹ıÏfl¿Î‹Î_ CÎflı⁄ıÃÎ_ ‹fi√‹÷Î_ ’V÷¿˘ ‹ı‚‰˘

log:http://gunvantshah.wordpress.com

·ı¬¿ ‰Õ˘ÿfl΄V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com 06/09/2017-01

GUJARAT TIMES

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001

√…flÎ÷◊Ì ËΩfl˘ ‹Î¥· ÿÒfl ⁄ıÃı·Î ÁıÓ¿Õ˘ √…flÎ÷̱˘fiÎ xÿ›‹Î_ √…flÎ÷ Á÷÷ ‘⁄¿÷_ ˢ› »ı. ÷ı±˘ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ ’V÷¿˘ ‰Î_«‰Î ±Î÷fl ˢ› »ı, ’fl_÷ ωÿıÂfiÌ ‘fl÷Ì ’fl ±Î‰Î_ ’V÷¿˘ ËÎ◊‰√Î_ fi ˢ‰ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì ÷ı±˘ ‰Ê˘˝◊Ì ±fi¤‰ı »ı. ˉı ÷ıfi˘ ±_÷ ±ÎT›˘ »ı. ±‹ÎflÌ ›˘…fiÎ ‹…⁄ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ …^fiÎ_ ±fiı fi‰Î_ ’V÷¿˘ ±Î’fiı CÎıfl⁄ıÃÎ_ ‹‚Âı. ±Î ÁÎ◊ı ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ¿>’fi‹Î_ ’ÒflÌ Ï‰√÷˘ ¤flÌfiı ÷ı L› ›˘¿Û ¬Î÷ı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ¿Î›Î˝·›‹Î_ ‹˘¿·Ì ±Î’˘. ¿>’fi ‹Y›Î ’»Ì ±Î’ı …HÎΉı·Î Áflfi΋ı ’V÷¿˘ «Îfl◊Ì » ±Ã‰ÎÏÕ›Î_‹Î_ ‹˘¿·Ì ±’ÎÂı. (Please allow four to six weeks for delivery) ±‘ÒflÎ_ Áflfi΋Î_ ÷ı‹ … Á_’¿Û fi_⁄fl ‰√flfiÎ ±˘ÕÛfl V‰Ì¿Îfl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı fiÏË.

±Î¿Î¿o’

ÀÎ≥‹ ‹ıfiı…‹ıLÀ ±fiı ÁŒ‚÷Î

·ı¬¿— fiÌ·ı flÎHÎÎ ·ı¬¿— Áflı«_ƒ ¤ÎÏÀ›Î ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷Î ·ı¬¿fiÌ ±Î ¬Ò⁄ … ∞‰fi‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı Á‹›fi_ ‹Ëk‰ ‰¬HÎΛı·Ì fi‰·¿◊Î »ı. “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”‹Î_ ±ı Á‹∞fiı Á‹›fiÌ ÁÎ◊ı ÷η Ï‹·Î‰Ìfiı ¿Î‹ ¿fl‰_ ’Õı ‘ÎflΉÎÏË¿ ’˛¿ÎÏÂ÷ ◊¥ «Ò¿Ì »ı. ±Î fi‰·¿◊΋Î_ »ı. ‰Ì÷Ì √›ı·˘ Á‹› ¬«Î˝¥ √›ı·Î ‘fi …ı‰˘ ˢ› T≤_ÿÎ fi΋fiÌ ‹ÏË·Îfi_ ÁÂ@÷ Á…˝fi Á…˝¿ı ¿›* »ı. ±ı¿ ÷⁄yı ÷ı ¿Ëı »ı. ±Î ’V÷¿‹Î_ ·ı¬¿ı Á‹›fiÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ¬Ò⁄ … μ’›˘√Ì ‹ÎÏË÷Ì »ı ¿ı ¤√‰Îfi jÎ̱˘fiÌ … ’flÌZÎÎ ·ı‰Î‹Î_ ‹Îfi÷˘ ·Î√ı »ı. I›Î√ ±fiı ±Î’Ì »ı. Á‹› ¿¥ flÌ÷ı ‹ÒS›‰Îfi »ı ±ı ·ı¬¿ Á‹Ω‰ı »ı ÷˘ ±ı¿ÁÎ◊ı Á‹’˝HÎfiÌ ‹ÒÕÌ◊Ì «Î·÷Ì ±Î ±fiı¿ ÏÿÂ΋Î_ ±Î’HÎı ¿ı‰Ì flÌ÷ı fi‰·¿◊Î ‰Î«¿fiÎ xÿ› Á‘Ì ¿Î‹ ¿flÌ Â¿Ì±ı ±ı ’HÎ ·ı¬¿ «ÎHÎ@› VÀˇıÀı∞ ’Ë˘Ó«Ì Ω› »ı. ·ı¬¿ ’ÎÁı ‰Hνfi Á‹Ω‰ı »ı. ±˘ÏŒÁ‹Î_ ±fiı CÎfl‹Î_ ’fi— ¿◊fi— ⁄¿<· ⁄ZÎÌ ¿fl‰ÎfiÌ ±ÿ˚¤÷ „@÷ »ı. ±Î ¤Îfl÷Ì› ¤ÎÊÎfi_ ±ı¿ ÁÂ@÷ fi΋ ±ıÀ·ı ¿ı Á‹›fi˘ Áÿ’›˘√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌ ’V÷¿fiı ±fiı¿ ±ı‰˘ÕÛ ’HÎ ‹‚Ì «ÎHÎ@›. ÷ıHÎı …ı ÁÒh΢ ±fiı ÏŒ·ÁÒŒÌ fl…^ ¿›Î* »ı ¿Λ ±ıfi_ ‹Î√˝ÿ½fi ’HÎ ±Î «Ò@›Î »ı. ±ı @›Îflı› ¤·Î› ±ı‰Î_ fi◊Ì. ±Î ’V÷¿ ±_√˛ı∞ ’V÷¿‹Î_ »ı. g¿‹÷— US $ 20.00

‘ ⁄˘Á

¤ÎÊ΋Î_ ’˛¿ÎÏÂ÷ ◊›_ »ı. ’V÷¿‹Î_ Ãıfl Ãıfl «ÎHÎ@›fiÌ fiÌÏ÷fiı Áfl‚ ±fiı ±Áfl¿Îfl¿ flÌ÷ı fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÿflı¿ …B›Î±ı Á˙’˛◊‹ f·˘¿ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı ±fiı ±ı ’»Ì ±ıfi_ ωf·ıÊHÎ fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. «ÎHÎ@› ∞‰fifiı V’½÷Î_ ÷‹Î‹ ’Ïfl⁄‚˘ ±ı¿ «˘yÁ Á_ÿ¤˝ ÁÎ◊ı fl…^ ¿fl÷Πˢ› »ı. ⁄¿<· ⁄ZÎÌ ±ı¿ Á‹◊˝ ±fiı ¬Ò⁄ … V‰ÎK›Î›Ì ·ı¬¿ ±fiı Á…˝¿ »ı. ±ıfiı ¿ÎflHÎı ±Î ’V÷¿ ‰‘Îflı ‹ÒS›‰Îfi ◊›_ »ı.

g¿‹÷— US $ 18.00

Email: gujtimesusa@gmail.com Name: ______________________________________ Address: ____________________________________ City: _____________ State: ______ Zip: __________ Phone: ________________________________ (Must) Email: ______________________________________ QTY

TITLE

PRICE US $

20.00

±Î¿Î¿o’ Akashkamp

18.00

ÀÎ≥‹ ‹ıfiı…‹ıLÀ ±fiı ÁŒ‚÷Î Time Management Ane Safalta

18.00

«ÎHÎ@› VÀˇıÀı∞ Chanakya Strategy

20.00

‘ ⁄˘Á The Boss

16.00

ÁË…fiı Ï¿fiÎflı Sahajne Kinare

ÁË…fiı Ï¿fiÎflı

·ı¬¿— √HΉ_÷ ÂÎË, ‹fiÌÊÎ ‹fiÌÊ ·ı¬¿— ‘ÒfiÌ ‹Î_ÕÏ·›Î ’V÷¿‹Î_ ∞‰fifiı ±Áfl ¿flı √…flÎ÷Ì ¤ÎÊ΋Î_ ±I›Îfl Á‘Ì ±ı‰Î ±fiı μ’›˘√Ì ◊Λ ±ı‰Î ‹ıfiı…‹ıLÀfiÎ_ ±fiı¿ ’V÷¿˘ ·¬Î›Î_ ±fiı¿ Ïfi⁄_‘˘ ‹¿Î›Î »ı. ·ı¬¿ ¿Ëı »ı. ±Î ’V÷¿ ±ı‹Î_ ÁΉ …\ÿ˘ g¿‹÷— US $ 18.00 »ı ¿ı Á¬ Á_÷˘Ê‹Î_ »ı ±fiı ÿflı¿ «Ì·˘ «Î÷flı »ı. √HΉ_÷ ÂÎË Ë˘› T›„@÷fiı ¥f‰fl ’Òfl÷_ Á¬ ±Î’ı … ±ıÀ·ı ω«Îfl˘fi_ T≤_ÿΉfi ˢ› ±fiı ±Î¿Ê˝¿ fl…^±Î÷ ˢ›. ±Î ’V÷¿‹Î_ ÷ı‹fiÎ ÁCÎfi »ı. ±ı¿ …B›Î±ı ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı Q≤I› ±ı ∞‰fifiÌ ±P›ÎÁfiÎ_ Ãıfl Ãıfl ÿ½fi ◊Λ »ı. …ı T›„@÷fiı ÁÎflÎ ±ı¿ ±Ïfi‰Î›˝ CÎÀfiÎ »ı ±ı ÁI› Á‹Ω› ÷˘ ∞‰fi fiıI≤I‰¿Îfl ◊‰_ »ı ÷ı T›„@÷ ‹ÎÀı ±Î ’V÷¿ ¬Ò⁄ … VfiıËw’ ÿı¬Î›. ±Î ’V÷¿‹Î_ ·ı¬¿ı ±fiı¿ ωʛ˘fiı μ’›˘√Ì ◊Λ ÷ı‰_ »ı. ’V÷¿‹Î_ ±fiı¿ μÿÎËflH΢ ±Î‰flÌ ·Ì‘Î »ı. ±ËŸ ÷‹fiı ±fiı¿ g«÷¿˘fi˘ ‹ı‚˘ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ÷fl÷ ±‹·‹Î_ ‹Ò¿‰Îfi_ ‹fi ◊Λ ¤flΛ˘ ˢ› ±ı‰_ ·Î√ı. ·ı¬¿ ’˘÷ı fỉÕı·Î Á…˝¿ ˢ‰Î◊Ì ¤ÎÊÎ ’ÎÁı◊Ì lıWà ¿Î‹ ·¥ ¿ı »ı. ÷ı‰Î_ ±‰÷flH΢ ’HÎ Ãıfl Ãıfl ‹¿Î›Î_ »ı. g¿‹÷— US $ 20.00

Tel: (212) 675-7515 Fax: (212) 675-7624

g¿‹÷— US $ 16.00

PLUS Handling Charge for one book only

1.00

for two to four books

2.00

for five or more books

4.00

Total Check Enclosed OR

Charge My:

VISA

MC

AMEX

DISCOVER

Card No. ____________________________________ Exp. Date: ____________ CVV code ___ ___ ___ ___ (This number is 3 digits & is the non-embossed number printed on the signature panel on the back of your card immediately following the card account number and 4 digit security code for Amex on front of the card. This number is recorded as an additional security precaution.) 06/09/2017-01 Signature ______________________

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6

June 9, 2017 à …^fi 9, 2017

‹fi˘ıfl_…fi

“ÃBÁ ±˘Œ ÏËLÿ˘V÷Îfi”— ±Ï‹÷Τ ⁄E«fi-±ÎÏ‹fl ¬Îfi ≥Ï÷ËÎÁ fl«Âı

Â

ËıfiÂÎË ±˘Œ ‘ Ï‹·ıÏfi›‹ ±Ï‹÷Τ ⁄E«fi ±fiı Á’flVÀÎfl ±ÎÏ‹fl ¬Îfi Á˙’˛◊‹ ‰Îfl ±ı¿ÁÎ◊ı ±Î‰Ì flèÎÎ »ı. ›ÂflÎ… ÏŒSQÁfiÌ “ÃBÁ ±˘Œ ÏËLÿ˘V÷Îfi”‹Î_ ±Î ⁄Lfiı ‹ËÎfi ¿·Î¿Îfl˘ ¤ÒÏ‹¿Î ±ÿÎ ¿flÂı. Á’flVÀÎfl ±ÎÏ‹fl ¬Îfi ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ¬Ò⁄ … μkÎı…¿ ÏŒS‹fiÎ ’˛◊‹ ÁÌfifiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ‹ÎSÀ΋Î_ ±‹ı ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ÷ı ±ı@Âfi ÁÌfi Ë÷˘. ±ÎÏ‹flı ›fl˘Ï’›fi ±Î≥·ıLÕ ‹ÎSÀÎ◊Ì ÀıÏ·Œ˘Ïfi¿ ≥LÀflT›‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı “ÃBÁ ±˘Œ ÏËLÿ˘V÷Îfi” ¬Ò⁄ … μkÎı…fiÎI‹¿ ’˛˘…ı@À »ı. ±Î ÏŒS‹fiÌ ’˛◊‹ ÏÁ@‰LÁ ±ı@Âfi ºU›˘◊Ì ¤fl’Òfl Ë÷Ì. ›ÂflÎ… ÏŒSQÁfi˘ ±Î ’˛˘…ı@À “ÃBÁ ±˘Œ ÏËLÿ˘V÷Îfi” ÿÏfl›Î‹Î_ ±ı@Âfi ±fiı ≥Ï÷ËÎÁfi˘ Õ˘{ ±Î’‰Îfi_ ‰«fi ±Î’ı »ı, …ı Á˙’˛◊‹ ‰Îfl ‹ı√ÎVÀÎfl ±Ï‹÷Τ ⁄E«fi ±fiı ±ÎÏ‹fl ¬Îfifiı ±ı¿ÁÎ◊ı ·Î‰Ì flè΢ »ı. ±ÎÏ‹flı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı Ë_ ±Ï‹÷Τ ⁄E«fi ÁÎ◊ı Á˙’˛◊‹ ‰Îfl ¿Î‹ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ¬Ò⁄ … μIÁÎËÌ »\_. ‹ÎflÔ_ ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ¿Î‹ ¿fl‰Îfi_ Á’fi_ ÁοÎfl ◊›_ »ı. Ë_ Ëo‹ıÂÎ_ ÷ı‹fi˘ ‹˘À˘ «ÎË¿ flè΢ »\_. ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ’ÕÿÎ ’fl ÿı¬Î‰_ ‹ÎflÎ ‹ÎÀı Á˙◊Ì ›Îÿ√Îfl ZÎHÎ ÁÎÏ⁄÷ ◊Âı.

±Î ÏŒS‹‹Î_ ¿ıÀflÌfiÎ ¿ˆŒ ±fiı ŒÎÏ÷‹Î ÁfiÎ Âı¬ ’HÎ »ı. ±Î ÏŒS‹ ’Î_«‹Ì …^fiı Œ˚·˘fl ’fl …Âı, …ıfi_ ÏÿBÿ½fi ω…› ¿ÚWHÎ ±Î«Î›˝ ¿flÂı. ±Î ÏŒS‹fi_ ÂÒgÀ√ ωÿı‹Î_ ‹ÎSÀÌÁ ÁÌ ’˘ÀÛ‹Î_ ⁄ı ¬ÎÁ ⁄fiΉ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î_ ÏÂ’ ’fl Âw ◊Âı. ±Î ⁄ı ÏÂ’ ⁄ı

ÀÎ≥√fl “flıQ⁄˘”fiÌ Ïfl‹ı¿‹Î_ ’˘÷Îfi˘ Ωfi flıÕÌ ÿıÂı— ÏÁS‰ıVÀfl VÀı·˘fi ËÎ

·‹Î_ ˢ·Ì‰ÕfiÎ VÀÎfl ÏÁS‰ıVÀfl VÀı·˘fifiÌ ÏŒS‹ “flıQ⁄˘”fiÌ Ïfl‹ı¿ ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ⁄fi‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊¥ flËÌ »ı ±fiı ±Î ÏŒS‹ ‹ÎÀı ÀÎ≥√· l˘Œfiı ÁÎ≥fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı I›Îflı VÀı·˘fiı ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ T›@÷ ¿›˘˝ Ë÷˘ ¿ı ÀÎ≥√fl l˘Œ ±Î ’˛˘…ı@À ‹ÎÀı lıWà »ı ±fiı ’˘÷Îfi˘ Ωfi, xÿ›, ±ÎI‹Î flıÕÌ ÿıÂı. ±Î ±√Îμ VÀı·˘fiı Á˘Ï›· Ï‹Ï՛Π’fl ’˘VÀ ¿›*_ Ë÷_ ¿ı ‹ıÓ ÷Î…ı÷fl‹Î_ ¤Îfl÷‹Î_ flıQ⁄˘fiÌ Ïfl‹ı¿ ωÂı ‰Î_E›_ Ë÷_. ‹fiı ±ÎÂÎ »ı ¿ı ÷ı±˘ ÷ıfiÎ ±◊˝fi˘ ±fi◊˝ fiÏË ¿flı. Ωı¿ı ’»Ì VÀı·˘fiı ÀÎ≥√flfiı ±Î fl˘· ‹ÎÀı Â¤ıE»Î ’ÎÃ‰Ì Ë÷Ì. VÀı·˘fiı ¿èÎ_ ¿ı ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘fiı ‰Î_«Ìfiı ’»Ì ÷ıfiı À˚ωVÀ ¿fl‰Î √‹ı »ı. ›‰Îfi ¿·Î¿Îfl˘fiı ÷ı±˘fiÎ_ Á’fiÎ_ ÁοÎfl ¿fl‰ÎfiÌ ÷¿ ‹‚ı »ı ÷ıfi˘ ±Îfi_ÿ »ı. ‹fiı ¬Î÷flÌ »ı ¿ı ÷ı flıQ⁄˘fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î‹Î_ ’˘÷Îfi_ Á‰˝V‰ ±Î’Âı ÷ı‹ VÀı·˘fi ¿Ëı »ı. flıQ⁄˘ ¡ıL«Î≥{ÌfiÌ ’˛◊‹ ÏŒS‹ 1982‹Î_ “ŒVÀÛ O·Õ” ÷flÌ¿ı ±Î‰Ì Ë÷Ì, …ıHÎı ÿÏfi›Î‹Î_ 125 Ï‹Ï·›fi Õ˘·flfiÌ ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ÏŒS‹fiÌ ÏËLÿÌ flÌ‹ı¿fiÌ ΩËıflÎ÷ ÷Î…ı÷fl‹Î_ ›˘Ω›ı·Î ¿Îfi ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·‹Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ÏŒS‹fi_ ÏÕflı@Âfi ÏÁ©Î◊Û ±Îfi_ÿ ¿flÂı ±fiı ÷ıfi_ ÁËÏfi‹Î˝HÎ ±ı‹ ¿ıÏ’À· ‰ıL«Á˝, ±˘ÏflÏ…fi· ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ, ≥Q’ı@À ÏNSQÁ ±fiı ÏÁ©Î◊˝ ±Îfi_ÿ Ï’@«Á˝ ¿flÂı. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

‹ÎÁ‹Î_ ⁄fiΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. ·ı¬¿-ÏÿBÿ½¿ ω…› ¿ÚWHÎ ±Î«Î›ı˝ ±ı¿ Ïfi‰ıÿfi‹Î_ ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±Î ÏŒS‹fi˘ ÁıÀ ¬Ò⁄ … ËÎ¥ ÏÁ@›ÏflÀÌ ‰˘Àfl {˘fi »ı. ⁄LÔfiı ÏÂ’ 18‹Ì ÁÿÌfiÌ VÀÎ≥·◊Ì ⁄Î_‘‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı, F›Îflı ‰ıÁSÁ ¿ıfifi-

‰ı’LÁfiı ·¥ …÷Î_ Ë÷Î_. ≥LÀflfiıÂfi· øÒ±ı ‹ÎSÀ΋Î_ ±Î ÏÂ’fiÎ Ïfi‹Î˝H΋Î_ ¤Îflı ‹Ëıfi÷ ¿flÌ »ı. ±Î ÏŒS‹ Ï◊›ıÀfl˘‹Î_ 2018‹Î_ Ïÿ‰Î‚Ì ’fl fl…^ ◊‰ÎfiÌ Â@›÷Î »ı. ±ÎÏ‹flı “·√Îfi”, “Ïÿ· «ÎË÷Πˈ”, “fl_√ ÿı ⁄Á_÷Ì”, “÷Îflı …‹Ÿ ’fl”, √Ï…fiÌ, “◊˛Ì ≥ÏÕ›À˚Á”, “‘Ò‹ ◊˛Ì”, “’Ì¿ı” ±fiı “ÿo√·” …ı‰Ì Á’flÕ<’fl ÏËÀ ÏŒS‹˘ ±Î’Ì »ı. ±ÎÏ‹flı ‹ÎSÀÎ◊Ì ±Î’ı·Ì ‹·Î¿Î÷‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ‹fiı ¿ÎflÏ¿ÿafiÎ_ 27 ‰Ê˝ ◊›Î_ »ı. Ë_ ±Î ‰Ê˘˝ ÿflÏ‹›Îfi CÎb_⁄‘_ ÂÌA›˘ »\_. ‹ıÓ Ωı¿ı ¤Ò·˘ ’HÎ ¿flÌ »ı. ±Î◊Ì Ë_ ±Î…ı …›Î_ »\_ I›Î_ Œ@÷ ‹ÎflÌ ÁŒ‚÷α˘fiÎ ·Ì‘ı fiÏË, ’fl_÷ ÏfiWŒ‚÷ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ’HÎ »\_. ÏfiWŒ‚÷αı ‹fiı CÎb_ Â̬T›_ »ı. ÏŒS‹ “ÃBÁ ±˘Œ ÏËLÿ˘V÷Îfi”fi˘ ·˘√˘ ⁄ËÎfl ’Õu˘ »ı ±fiı ÷ı ¬Ò⁄ … ·˘¿Ï’˛› ŒıLÀÁÌ ÏÁflÌ{ “√ı‹ ±˘Œ ◊˛˘LÁ”‹Î_◊Ì ’˛ıÏfl÷ ˢ‰Îfi_ ·Î√ı »ı. ±˘V¿flω…ı÷Î Á_√Ì÷¿Îfl ±ı. ±Îfl. flËı‹Îfiı «Ìfi‹Î_ “ÿo√·” ÏŒS‹fiÌ ÁŒ‚÷Î ‹ÎÀı ±ÎÏ‹flfiı ±Ï¤fi_ÿfi ’ÎÃT›Î_ Ë÷Î_. «Ìfi‹Î_ ±Î ‹ÎÁfiÌ Âw±Î÷‹Î_ Ïfl·Ì{ ◊›ı·Ì “ÿo√·” ÏŒS‹ı w. 825 ¿fl˘Õfi˘ ‰¿fl˘ ¿›˘˝ »ı. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

±Ï¤fi› ¿fl‰Îfi_ ¿›Îflı› ‹Îfl_ Á’fi_ fiˢ÷_— Ïfl›Î ¿’Òfl S‹Ïfi‹Î˝hÎÌ ±fiı ŒıÂfi VÀÎ≥Ï·VÀ Ïfl›Î ¿’Òfl ¿Ëı »ı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ Âw±Î÷fiÎ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ·˘¿˘ ‹fiı ±Ï¤fiıhÎÌ ÷flÌ¿ı Ωı‰Î ‹Î√÷Î Ë÷Î ±fiı ‹fiı √_¤Ìfl÷Î◊Ì ·ı÷Î fiˢ÷Î. Ïfl›Î ¿’Òfl ±Ï¤fiı÷Î ±Ïfi· ¿’ÒflfiÌ ’hÎÌ ±fiı ±Ï¤fiıhÎÌ Á˘fi‹ ¿’ÒflfiÌ ⁄Ëıfi »ı. ⁄ı ÏËLÿÌ ÏŒS‹˘ “±Î›ıÂΔ ±fiı “¬Ò⁄ÁÒfl÷”fiÎ Ïfi‹Î˝HÎ ’»Ì, Ïfl›Î ¿’Òflı ’˘÷ÎfiÌ ⁄Ëıfi Á˘fi‹ ÁÎ◊ı fi‰Ì ËÎ≥ VÀˇÌÀ ŒıÂfi ⁄˛ÎLÕ “fl˚ÏËÁfi” ·˘L« ¿flÌ »ı. Ïfl›Î ¿’Òflı ¿èÎ_ ¿ı, Ë_ ±Ïfi· ¿’ÒflfiÌ ’hÎÌ »\_ I›Îflı Âw±Î÷‹Î_ ·˘¿˘ ‹fiı Á˘fi‹ …ı‰Ì ±Ï¤fiıhÎÌ ÷flÌ¿ı Ωı‰Î ‹Î√÷Î Ë÷Î, ’fl_÷ ±Ï¤fi› ±ı ‹ÎflÔ_ Á’fi_ @›Îflı› fiˢ÷_. ω‰ı«¿˘ ‹ÎÀı ‹ÎflÌ ’Á_ÿ√Ì CÎHÎÌ … ±ÁΑÎflHÎ flËÌ »ı ±fiı ÷ı±˘ ‹fiı √_¤Ìfl÷Î◊Ì ·ı÷Î fiˢ÷Î. Ïfl›Î ÏŒS‹˘ ÏfiË΂Ìfiı … ‹˘ÀÌ ◊¥ »ı ±fiı B·ı‹fl ‰SÕ˝ @›Îflı› ÷ıfiÎ ÷flŒ ±Î¿Êν›_ fi◊Ì. 30 ‰Ê˝fiÌ Ïfl›Î ¿’Òflı ·˘L« ¿flı·_ ¿·ı@Âfi “fl˚ÏËÁfi”

ό

¿’ÕÎ_fi_ ¿·ı@Âfi »ı, …ı fl˘…⁄fl˘…, ¿QŒÀÛ, ¿ı{˚›±· ‰ıflfiı ËÎ≥·Î≥À ¿flı »ı. Ïfl›Î Ëη‹Î_ “‰Ìflı ÿÌ ‰ıgÕ√” ±fiı “⁄ıÀ· Œ˘fl Ï⁄|˘flΔfiÎ ’˛˘Õ@Âfi‹Î_ T›V÷ »ı. -±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

«Ìfi‹Î_ “ÿo√·”fiÌ ±¤Ò÷’Ò‰˝ ÁŒ‚÷Î◊Ì ±ÎÏ‹fl ¬Îfi ¬¬Âη À˚

ωÀfl ’fl ⁄˘·Ì‰ÕfiÎ Á’flVÀÎfl ±ÎÏ‹fl ¬ÎfifiÎ 20.9 Ï‹Ï·›fi Œ˘·˘±Á˝ »ı ±fiı «Î≥fiÌ{ ‹Î≥ø˘O·˘g√√ ÁÎ≥À ‰ı≥⁄˘ ’fl Á˙◊Ì ‰‘ Œ˘·˘±Á˝ ‘flΉ÷˘ ≥„LÕ›fi »ı. Ωı¿ı ±ÎÏ‹fl ¬Îfi ’˘÷ÎfiÌ ÏŒS‹˘ ◊¿Ì … ’˘÷ÎfiÎ «ÎË¿˘ ÁÎ◊ı ±ÎÿÎfi’˛ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ‹Îfiı »ı ±fiı ÷ı ¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ ⁄Ë ¿˘Q›Ïfi¿ıÏÀ‰ T›„@÷ fi◊Ì”. ’˘÷ÎfiÌ ·ıÀıVÀ ⁄˘·Ì‰Õ ÏŒS‹ ÿo√· ¶ÎflÎ «Î≥fiÌ{ ⁄˘@Á ±˘ÏŒÁ ’fl flı¿˘ÕÛ ÁF›Î˝ ’»Ì ±ÎÏ‹fl ¬Îfi ±Î ‹ÏËfiı ‰ı≥⁄˘ ’fl Á˙◊Ì ‰‘ Œ˘·˘TÕ ≥„LÕ›fi ⁄L›˘ »ı. ˉı ÷ı Á˘Ï›· Ï‹Ï՛Π’fl ‰‘ ÁÏø› ⁄fiÂı ¿ı ¿ı‹ ÷ıfiÎ …‰Î⁄‹Î_ ±ÎÏ‹fl ¬Îfiı ‹ÎSÀÎ◊Ì Œ˘fi ’fl ±Î’ı·Ì ‹·Î¿Î÷‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ¬flı¬fl Ë¿Ì¿÷ ÷˘ ±ı »ı ¿ı Ë_ Á˘Ï›· Ï‹Ï՛Π’fl ⁄Ë ÁÏø› T›„@÷ fi◊Ì. ‹fiı fi◊Ì ·Î√÷_ ¿ı ÷ıfiÎ◊Ì ⁄ÿ·Î‰ ±Î‰Âı. ¤ÎB›ı … Ë_ ±˘fi·Î≥fi ◊Ι »\_ ±fiı ¿o¥¿ ¿Ë_ »\_. ±I›Îflı Ë_ ‹ÎSÀ΋Î_ “ÃBÁ ±˘Œ ÏËLÿ˘V÷Îfi”fiÎ ÂÒgÀ√ ‹ÎÀı ±Î‰ı·˘ »\_. ‹ÎflÔ_ Á‹√˛ K›Îfi ±Î ÏŒS‹ ’fl … »ı. Ë_ ‹Îfi_ »\_ ¿ı ‹ÎflÌ ¿Î‹√ÌflÌ ¶ÎflÎ … Ë_ ¤Îfl÷‹Î_ ¿ı ¿˘¥ ±L› V◊‚ı◊Ì ‹ÎflÎ «ÎË¿˘ ÁÎ◊ı ‰Î÷ν·Î’ ¿flÌ Â¿<_ »\_. ÏŒS‹˘ ◊¿Ì ±˘ÏÕ›LÁ ÁÎ◊ı Ë_ ±ÎÿÎfi’˛ÿÎfi ¿flÔ_ »\_.

÷ı ÂÎ ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÌ Ï‰Ï‰‘ ’˛T≤ÏkΠωÂı Ïfi›Ï‹÷’HÎı ’˘VÀ ¿fl÷Î fi◊Ì? ±ÎÏ‹fl ¬Îfi ¿Ëı »ı, Á˘Ï›· Ï‹Ï՛Π·˘¿˘ ÁÎ◊ı ΩıÕÎ¥ flËı‰Î ‹ÎÀıfi_ Á_ÿfl M·ıÀŒ˘‹˝ »ı. Ωı¿ı ±Î’HÎı ÿflı¿ …HÎ ±·√ ±·√ T›„@÷I‰ »Ì±ı. Ë_ ±Î

⁄Î⁄÷‹Î_ ¬Ò⁄ ¿˘Q›Ïfi¿ıÏÀ‰ T›„@÷ fi◊Ì. Ë_ @›Îflı› Á˘Ï›· Ï‹Ï՛Π’fl ÁÏø› flè΢ fi◊Ì. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı “ÿo√·” ÏŒS‹ı «Ìfi‹Î_ fi˘fiˢ·Ì‰Õ ÏŒS‹ ÷flÌ¿ı Á˙’˛◊‹ Á˙◊Ì ‰‘ ¿‹ÎHÎÌ ¿flfiÎfl ÏŒS‹ ÷flÌ¿ı ≥Ï÷ËÎÁ ÁF›˘˝ »ı.

fiÌ÷ı Ï÷‰ÎflÌ ÏÿBÿϽ÷ “ÿo√·” ÏŒS‹ ¿<V÷Ì⁄Î… Œ˘√À ⁄Ëıfi˘ √Ì÷Î ±fiı ⁄Ï⁄÷Î ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ »ı …ı «Ìfi‹Î_ fl…^ ◊¥ Ë÷Ì. “ÿo√·” ÏŒS‹ı «Ìfi‹Î_ Ïfl·Ì{ ◊›ÎfiÎ «Îfl … Ïÿ‰Á‹Î_ w. 100 ¿fl˘Õ◊Ì ‰‘fiÌ ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ ±√ÎμfiÌ ’˘÷ÎfiÌ … ÏŒS‹ “’Ì¿ı”fi˘ flı¿˘ÕÛ ÷˘Õu˘ Ë÷˘. “ÿo√·” ±ı‰Î ¿<V÷Ì⁄Î…fiÌ ÏŒS‹ »ı, …ı ’˘÷ÎfiÌ ÿÌ¿fḻ˘fiı ¿<V÷Ì‹Î_ ‰SÕÛ «ı„Q’›fi ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ÷η̋ ±Î’ı »ı. ±Î ÏŒS‹ «Ìfi‹Î_ ’Î_«‹Ì ‹ı±ı “Â±Î¥ Ï…›Î±˘ ⁄Î⁄Δ fi΋◊Ì Ïfl·Ì{ ◊¥ Ë÷Ì, …ıfi˘ ±◊˝ »ı “·ıÀ˚Á flıÁ·, ÕıÕ”. ±Î ÏŒS‹ ÁÎ÷ ËΩfl◊Ì ‰‘ VøÌfi ’fl Ïfl·Ì{ ◊¥ Ë÷Ì ±Î ÏŒS‹fiı ‹‚ı·Î ’˛Ï÷ÁÎÿfi˘ ’˛Ï÷¤Î‰ ±Î’÷Î_ ±ÎÏ‹fl ¬Îfiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı Ë_ ±fiı ‹ÎflÌ Á‹√˛ ÀÌ‹ “ÿo√·” ÏŒS‹fiı «Ìfi‹Î_ ‹‚ı·Î ±¤Ò÷’Ò‰˝ ’˛Ï÷¤Î‰◊Ì ¬Ò⁄ … ¬ »Ì±ı ±fiı «ÌfifiÌ ’˛ΩfiÎ ±Î¤ÎflÌ »Ì±ı. ‹ıÓ «Î≥fiÌ{ Á˘Ï›· Ï‹Ï՛Π‰ı⁄ÁÎ≥ÀfiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì ±fiı ÏŒS‹fiı ‹‚ı·Î ’˛Ï÷¤Î‰˘fi_ ¤ÎÊÎ_÷fl ‰Î_E›_ Ë÷_. ¤Ò÷¿Î‚‹Î_ ±ÎÏ‹flfiÌ “◊˛Ì ≥ÏÕ›À˚Á” ±fiı “’Ì¿ı” ÏŒS‹ı «Ìfi‹Î_ fi˘Ó‘’ÎhÎ ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì. “’Ì¿ı” «Ìfi‹Î_ w. 100 ¿fl˘ÕfiÎ ¿‹ÎHÎÌ ¿flfiÎfl ’˛◊‹ ⁄˘·Ì‰Õ ÏŒS‹ ⁄fiÌ Ë÷Ì. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

…^fi 9, 2017 à June 9, 2017 á Ï¿flHÎ «Î_’ÎfiıflÌ ‹Î·› ÿÂÛfi ±fiı √_√΋ˆ›ÎfiÎ ’Ήfi …‚‹Î_ VfiÎfi ¿fl‰ÎfiÌ ÿflı¿ ¤Îfl÷‰ÎÁÌfiÌ ‹ËıE»Î ˢ› »ı. Ωı¿ı ÿflı¿fiÎ ¤ÎB›‹Î_ ±Î Â<¤ ±‰Áfl ÁοÎfl ◊÷˘ fi◊Ì. ±Î ·¬fiÎflfiı ∞‰fifiÎ Á<Õ÷΂ÌÁ‹Î ‰Êı˝ √_√΋ˆ›Î‹Î_ Õ>⁄¿Ì ·√ΉÌ, VfiÎfi ¿fl‰ÎfiÌ ‘L› CÎÕÌ ÁÎ_’ÕÌ. ±ÎÃ‹Ì ±fiı fi‰‹Ì ‹ı, 2011 ÿflÏ‹›Îfi ËÏfl¶Îfl ±fiı xÊÌ¿ıÂfiÎ_ ‘‹ÛV◊Îfi¿˘, ÷Ì◊ÛZÎıh΢fiÌ ¤>Ï‹‹Î_ ¤˛‹HÎ ±fiı ¿<ÿfl÷fiÎ ÁÎ_ÏfiK›‹Î_ flËı‰Îfi˘ ‹˘¿˘ ‹Y›˘. ¤Îfl÷Ì› ±ÎK›Î„I‹¿ Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ fiÿ̱˘fiı ·˘¿‹Î÷Îfi<_ V◊Îfi ±’Λ<_ »ı. ±Î’HÎı I›Î_ VfiÎfi ¿fl÷Ì ‰¬÷ı √_√ı « ›<‹fiı « √˘ÿΉflÌ « ÁflV‰÷Ì... fi‹ÛÿÎ, ÏÁL‘< ±fiı ¿Î‰ıflÌ ±Î ÁÎ÷ ·˘¿‹Î÷Î fiÿ̱˘fi<_ V‹flHÎ f·˘¿w’ı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ±fiı …ı VfiÎfi’Îh΋Î_ …‚ ¤›<* »ı, …ı …‚◊Ì VfiÎfi ¿flı »ı ÷ı …‚‹Î_ ±Î ÁÎ÷ı› ’ωhÎ ·˘¿‹Î÷ÎfiÎ_ fiÌfl ±Î‰Ìfiı Á‹Î› »ı! √_√΋ˆ›ÎfiÌ ÁÎ◊ı flÎΩ ¤√Ìfl◊fi<_ fi΋ ΩıÕΛı·<_ »ı. ≥Z‰Î¿< ‰_ÂfiÎ Ï’I≤÷’ÛHÎ ‹ÎÀı flÎΩ ¤√Ìfl◊ı ÷’ç›ÎÛ ¿flÌ ÿı‰·˘¿‹Î_◊Ì ’ÚJ‰Ì·˘¿ ’fl √_√Îfi<_ ±‰÷flHÎ ¿flÎT›ÎfiÌ ’˛Î«Ìfi ωV÷Ú÷ ¿◊Î »ı. ⁄Ì∞ flÌ÷ı Ωı¥±ı ÷˘ Ïˋη› ’‰Û÷‹Î‚΋Î_ ‰Ëı÷Î_ {flHÎÎ_ ÷ıfiÌ {ÎÕÌ-{ÎÕ‰Î_±˘‹Î_ ±À‰Î¥, ¬˘‰Î¥ √›Î_ Ë÷Î_, ±ıÀ·ı Â_¿flfiÌ …À΋Î_ √_√Î fiÿÌ ÿ⁄Î¥ √¥ Ë÷Ì ÷ı‹ w’¿ÎI‹¿ ¿ÎT›ÎI‹¿ ‰HÎÛfi »ı. ¤√Ìfl◊ı ±Î {flHÎÎ_±˘fiı ¤ı√Î ¿flÌfiı fiÌ«ı μ÷Îfl‰Îfi<_ ’<fl<ÊÎ◊Û‹› ¿Î›Û ¿›<*. ¤√Ìfl◊ı ≥…fiıflÌ º„WÀ ÷ı‹ … ’˛«_Õ Â„@÷l‹◊Ì ⁄_Ï‘›Îfl ’ÎHÎÌfiı ‰Ëı÷Î_ ¿›Î*. ÷ı◊Ì ¤Îfl÷fiÌ ’˛ΩfiÎ ‹ËÎfi ’<fl<ÊÎ◊Ûfiı ±˘‚¬‰Î ¤√Ìfl◊ fi΋ ’˛ÏÁ© ◊›<_. F›Î_◊Ì ¤√Ìfl◊ı ‹˘À<_ {flb_ ‰ËÎT›<_ ÷ıfi<_ fi΋ ¤Î√Ìfl◊Ì ±fiı ÷ı ⁄‘Î_ {flHÎÎ_ ÁÎ◊ı ‹‚ı ’»Ì ÷ı √_√Î fiÿÌ ⁄fiı »ı. ±ÎÃ‹Ì ‹ıfiÌ Â<¤ Á‰Îfl ËÏfl¶ÎflfiÎ ⁄˛õ¿<_Õ, Ëfl¿Ì ’˙ÕÌ‹Î_ √_√΋ˆ›ÎfiÎ_ ÿÂÛfi ±fiı ÷ıfiÎ ÂÌ÷‚ ‘Á‹Á÷Î …‚‹Î_ VfiÎfi ¿fl‰Î◊Ì ◊¥. ËÏfl¶ÎflfiÎ flÎΩ f‰ı÷ı μ√˛ ÷’ç›ÎÛ ¿flı·Ì. ⁄˛õÎ ’˛ÁLfi ◊›Î ±fiı ‰flÿÎfi ±Î’ı·<_ ¿ı ±Î V◊‚ı ⁄˛õÎ, ωWb ±fiı ‹Ëı ÁÎ◊ı Ïfi‰ÎÁ ¿flÂı, …ı ±Î…ı ⁄˛õ¿<_Õfiı fi΋ı ±˘‚¬Î› »ı. ⁄˛õ¿<_Õ‹Î_ VfiÎfi ¿flÌ Á˙ ‘L›÷Î ±fi<¤‰ı »ı. ·˘¿˘ ’˘÷ÎfiÎ V‰…fifiÎ ±„V◊ ±‰ÂıÊ˘ ±Î ¿<_Õ‹Î_ fiÎ¬Ì ÷ı‹fi<_ ÷’ÛHÎ ¿flı »ı. flÎΩ Ï‰ø‹ÎÏÿI›fiÎ ¤Î¥ ¤÷ÚÛËÏfl±ı ’HÎ ±ËŸ ÷’ç›ÎÛ ¿flÌ ±‹fl’ÿ ‹ı‚T›<_ Ë÷<_. flÎΩ±ı ¤÷ÚÛËÏflfiÌ V‹ÚÏ÷‹Î_ ⁄˛õ¿<_Õ ’ÎÁı ’Λfḻ˘ ⁄_‘Î‰Ì ÷ı Ëfl¿Ì ’˙ÕÌ. ËÏfl¶Îfl ’ÎÁı ‰Ëı÷Ì √_√Î-fiÌ·‘ÎflÎfiÎ ‹>‚ ’˛‰ÎËfiı ‰Î‚Ìfiı ⁄˛õ¿<_Õ‹Î_◊Ì ‰Ëı‰ÕΉ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ËŸ ÿfl ⁄Îfl ‰Êı˝ ¿<_¤‹ı‚˘ ±fiı » ‰Êı˝ ±‘Û¿<_¤‹ı‚˘ ¤flΛ »ı. ⁄˛õ¿<_Õ‹Î_ lÌ √_√΋Î÷Îfi<_ ’˛Î«Ìfi ‹_Ïÿfl »ı. ±ËŸ ÿflfl˘… ÁÎ_…ı √_√΋ˆ›ÎfiÌ ±Îfl÷Ì ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÁÎ_K› ±Îfl÷ÌfiÎ ±‰Áflı Á‹√˛ ¤Îfl÷fi˘ ‹Îfi‰‹Ëıfl΋HÎ ±ËŸ ∂‹Àı »ı. ¤Îfl÷fiÎ ÿflı¿ ¬>HÎÎ-ωV÷Îflfi˘ ¤Îfl÷‰ÎÁÌ ±ËŸ Ωı‰Î ‹‚ı. ¤Îfl÷fiÌ ’ωhÎ √_√΋Îfiı ‘ÎflHÎ ¿flfiÎflÌ …fiı÷ÎfiÎ V‰w’ı ±C›Û ±Î’ı »ı ÷ı ±Î’HÎÎ ÿıÂfiÌ Á_V¿ÚÏ÷fi<_ ’˛÷Ì¿ ⁄fiÌ flËı »ı. ÁÎ_K› ±Îfl÷ÌfiÌ Ï¬α˘ ΩHÎı ⁄˛õg’Õfiı ’ÚJ‰Ìfi<_ ÿÂÛfi ¿flΉÌ, ±Î g’Õ ÁÎ◊ı ¿˘¥ ±ºU› Á_⁄_‘ ΩıÕ÷<_ ˢ› ÷ı‰<_ ·Î√ı »ı! ¤Îω¿ ¤@÷˘ √_√΋ˆ›Î‹Î_ ±C›Ûw’ı e·fi˘ ’Õ˘ ±fiı ÷ı‹Î_ À‹À‹÷˘ ÿ̉˘ ±’ÛHÎ ¿flı »ı. flÎÏhÎfiÎ ±_‘Îfl΋Î_ √_√΋ˆ›ÎfiÎ À‹À‹÷Î ÿ̉ÕÎfiÌ ËÎfl‹Î‚Î ‹fi˘Ëfl ºU› ¬Õ<_ ¿flı! ±Î’HÎı ¤Îfl÷Ì›˘ ‘ÎÏ‹˝¿, l©Î‚< ¬flÎ, ’HÎ V‰E»÷Î I›Î_ ’˛¤<÷ÎfiÎ Á>hÎfiı ‰ÌÁflÌ …¥±ı »Ì±ı. √_√ÎfiÎ Â<© ’ωhÎ …‚‹Î_ ±fiı¿ ±Â<© ¿«fl˘ fiάÌfiı …‚fiı ÿÒÏÊ÷ ¿fḻı »Ì±ı... ·˘¿‹Î÷Î - √_√΋ˆ›ÎfiÌ ’˛Î¿ÚÏ÷¿ Â<©÷Î …‚‰Î¥ flËı ÷ı‰Î ±Î’HÎÎ ’˛›ÎÁ˘ ◊÷Î flËı ÷ı ÁÎ«Ì ’ωhÎ÷Î »ı! ⁄˛õ¿<_Õ‹Î_ VfiÎfi ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ¨«ı fi…fl ¿fḻı ±ıÀ·ı ±ı¿ ⁄Î…\ Ï⁄S‰Î ’‰Û÷ ±fiı ⁄Ì∞ ÷flŒ fiÌ· ’‰Û÷fiÌ ËÎfl‹Î‚Î ÿı¬Î›. ±Î ’‰Û÷fiÌ ËÎfl‹Î‚ÎfiÌ ‰E«ı √_√΋ˆ›Îfi˘ fiÌ·‘ÎflÎfi˘ ωÂ΂ ‹>‚ ’˛‰ÎË ‰Ëı÷˘ flËı »ı. Ï⁄S‰Î ’‰Û÷ ’fl ‹fiÁÎÿı‰Ì ±fiı fiÌ· ’‰Û÷ ’fl «_ÕÌÿı‰ÌfiÎ_ ‹_Ïÿfl »ı. ⁄˛õ¿<_Õ‹Î_ VfiÎfi ¿flÌ

ÏË

7 ’ωhÎ √_√ÎVfiÎfi ±fiı ËÏfl¶Îfl-xÊÌ¿ı ±ı¿ ±·˙Ï¿¿ ±fi¤ÒÏ÷ ’˛‰ÎÁ

Ï⁄S‰Î ’‰Û÷fiÌ Àı¿flÌ ’fl ¥f‰flfiÎ ‹fi◊Ì μI’Lfi ◊›ı·Î ‹fiÁÎÿı‰ÌfiÎ_ ÿÂÛfi ¿fl‰Î hÎHÎ ‹Î√ı˝ …‰Î›. fiÎfiÎ_ ‰ÎËfi˘ ‹ÎÀı ⁄fiΉı·Î Á’ÎÛ¿Îfl, ‰Î_¿Î«>¿Î flV÷ı, ’√Ï◊›Î_ ¶ÎflÎ ±fiı ˉı ÷˘ fl˘’‰ı Àˇ˘·ÌfiÌ Á<ω‘Î ◊¥ »ı. ±‹ı Á’ÎÛ¿Îfl flV÷ı ¿<ÿfl÷fiÎ Á˙_ÿ›Û, ‹Î_¿ÕÎfiÌ Ï⁄LÿÎÁ’HÎı ◊ı·Îfiı ’¿ÕÌ ·ı‰ÎfiÌ ‹˘… ‹ÎHÎ÷Î_ μ’fl ’ˢ_E›Î. ‰‚÷Î_ ’√Ï◊›Î_ ∂÷fl÷Î_ ∂÷fl÷Î_ … ±ÎT›Î. Ï⁄S·Î ’‰Û÷ ’flfiÎ O›ÀÌ ’˘≥LÀ◊Ì ËÏfl¶Îflfi<_ ‹fi˘flQ› ºU› Ωı‰Î ‹‚ı. ⁄˛õ¿<_Õ‹Î_ ‰ËÌ …÷Ì fiÌ·‘ÎflÎ, ÷ıfiÎ Ï¿fiÎflı ±Î‰ı·Î_ ‹_Ïÿfl˘, ‹¿Îfi˘, ‘‹ÛÂ΂α˘ ±fiı ‹>‚ fiÌ·‘ÎflÎfi˘ ωÂ΂ ’˛‰ÎË, fiÿÌfi˘ ’À ωV÷Îfl ±fiı Á΋ı ¿Î_Ãı ±Î‰ı·Ì fiÌ· ’‰Û÷fiÌ ËÎfl‹Î‚Îfi<_ ‹fi˘Ëfl ºU› ‹ÎHΉΠ‹‚ı! “ËÏfl”fiı ’΋‰Îfi<_ ’˛‰ı¶Îfl ±ıÀ·ı ËÏfl¶Îfl! ËÏfl¶Îfl, Ëfl¶Îfl, ‹Î›Î’<flÌ, √_√ζÎfl, ÷’˘‰fi ±fiı ¿Ï’·V◊Îfi fi΋ı ±˘‚¬Î÷<_. ωÎÏ·¿ ’‰Û÷‹Î‚α˘fiÌ ÷‚ıÀÌ‹Î_ ‰Áı·<_ ËÏfl¶Îfl μkÎflά_Õfi˘ Ï…S·˘ »ı. ËÏfl¶Îfl◊Ì xÊÌ¿ı ◊¥ «Îfl ‘΋fiÌ ›ÎhÎαı …‰Î›. Ëfl ±ıÀ·ı Â_¿fl, ÷ıfiÌ …ÀÎfi<_ ’˛‰ı¶Îfl, ÷ı Ëfl¶Îfl. ±ËŸ◊Ì ¿ıÿÎflfiÎ◊fiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ›ÎhÎαı …‰Î›. ËÏfl ±ıÀ·ı fiflfiÎflΛHÎfi<_ ‹_Ïÿfl ⁄ÿflÌfiÎ◊‹Î_ …‰Îfi<_ ¶Îfl. ±ıÀ·ı ÷ı ËÏfl¶Îfl ’HÎ ¿Ëı‰Î› »ı. ËÏfl¶Îfl, ¿fi¬· ±fiı F‰Î·Î’<fl ‹‚Ìfiı ±ı¿ Á‹V÷ fi√fl ⁄L›<_ »ı. ËÏfl¶Îfl ›ÎhÎ΂<±˘, ‹_Ïÿfl˘ ±fiı ‘‹ÛÂ΂α˘, ˢÀı·˘fi<_ fi√fl »ı. F‰Î·Î’<flÎ ’_Õα˘fi<_ ‘΋ »ı ±fiı ¿fi¬· Á_L›ÎÁ̱˘fiÌ ÷’ç›ÎÛfiÌ ÷Ì◊Û¤>Ï‹ »ı. ±Î ÿflı¿ fi√fl ÁÎ◊ı ’˛Î«Ìfi ¿◊α˘ Á_¿‚Λı·Ì »ı. fiÌ·‘Îfl΋Î_ VfiÎfi ¿fl‰Î◊Ì ¬·-flÎZÎÁ ’ωhÎ ⁄fiÌ ‹<„@÷ ’ÎQ›˘ ±ı V◊‚ ¿fi¬· ÷flÌ¿ı ±˘‚¬Î› »ı. √_√ÎfiÎ …‹HÎÎ Ï¿fiÎflı μkÎflά_Õ‹Î_ ‰Áı·<_ ËÏfl¶Îfl, Ëfl¶Îfl, √_√ζÎfl ’˙flÎÏHο ¿Î‚◊Ì ’ωhÎ V◊‚ ‹fiΛ<_ »ı! ‹fiÁÎÿı‰ÌfiÎ_ ÿÂÛfi ¿flÌ, √<…flÎ÷Ì ‘‹ÛÂ΂αı ±Î‰Ì, ¿’ÕÎ_ ⁄ÿ·Ì ∂’ÕuÎ xÊÌ¿ıÂ. flˆT›∑ÏÊfiÎ ÷’ ¿fl‰Î◊Ì ¤√‰Îfi xÊÌ¿ı ’˛√À ◊›Î. ±ıÀ·ı ±Î ’˛ÿıÂ-V◊‚fi<_ fi΋ ’Õu<_ xÊÌ¿ıÂ. xÊÌ¿ı ›˘√ ±fiı K›Îfi ‹ÎÀı ÿıÂωÿı‹Î_ ΩHÎÌ÷<_ ◊›<_ »ı. ±ËŸ ±fiı¿ ›˘√Îl‹ »ı. ¤Îfl÷Ì› ±ÎK›Î„I‹¿÷Î, Á_V¿ÚÏ÷ ±fiı ›˘√◊Ì ±Î¿ÊÎÛ¥ CÎHÎΠωÿıÂÌ ÁΑ¿˘ ±ËŸ ±Î‰Ìfiı ÁΑfi΋Î_ ·Ìfi ◊›Î »ı. xÊÌ¿ıÂfi<_ ‹<A› ⁄Ωfl F›Î_ ’>fl<_ ◊Λ »ı I›Î_ ¿<OΩ¤˛¿ fi΋fi˘ ¿<_Õ »ı, F›Î_ √_√Î, ›‹<fiÎ ±fiı ÁflV‰÷Ì fiÿ̱˘fi˘ ÏhΉıHÎÌÁ_√‹ CÎÎÀ »ı. ±Î√‚ …¥±ı ±ıÀ·ı fl΋{>·Î ±Î‰ı. ÏhΉıHÎÌ CÎÎÀfiÌ ⁄Î…\‹Î_ flCÎ<fiÎ◊∞fi<_ ‹_Ïÿfl »ı. ‹›ÎÛÿÎ ’<fl<Ê˘k΋ lÌfl΋ı flΉHΉ‘ ¿›ÎÛ ’»Ì ±ËŸ ’˛Î›ÏçkÎw’ı ÷’V›Î ¿flÌ Ë÷Ì ÷ıfiÎ V‹flH΋Î_ fl΋ ‹_Ïÿfl »ı. xÊÌ¿ı‹Î_ hÎHÎ ‹<A› ±Î¿ÊH΢˝ »ı— fl΋{>·Î, ·Z‹HÎ{>·Î ±fiı ÷ıfl ‹Î‚fi<_ ‹_Ïÿfl! ±Î μ’flÎ_÷ ‹<Ïfi¿Ì flı÷Ì, ωÎfi_ÿ∞ ÏÿT› ∞‰fi Á˘ÁΛÀÌ, V‰√ÎÛl‹, Ï⁄fl·Î ÁIÁ_√ ¤‰fi, ·Z‹ÌfiÎflΛHÎfi<_ ‹_Ïÿfl, √Ì÷Î ¤‰fi, ’fl‹Î◊Û Ïfi¿ı÷fi, √Ì÷Î ±Îl‹, ‹Ëı ›˘√Ì∞fi˘ ±Îl‹, xÊÌ¿<_Õ, ’<W¿fl ‹_Ïÿfl, ‰ı_¿Àıf‰fl ‹_Ïÿfl, «_ƒ‹˙·ıf‰flfi<_ ‹_Ïÿfl, ‰Ìfl¤ƒ √HÎÿı‰fi<_ ‹_Ïÿfl ÿÂÛfiÌ› V◊‚˘ »ı. ±ËŸfiÌ ÷’V‰Ì ¤>Ï‹‹Î_ fl΋, ·Z‹HÎ, ¤fl÷ ±fiı ÂhÎ<CfifiÎ_ ±·√ ±·√ ‹_Ïÿfl˘ »ı. fl΋Áı‰¿, fl΋ÿÒ÷ lÌ Ëfi<‹Îfi∞fiÌ 35 eÀ ¨«Î¥fiÌ ‹>Ï÷˝ Ï«hο>À‘΋,

ËÏfl¶Îfl‹Î_ »ı. fl΋{>·Î ωÎfi_ÿ ’<· ÷flÌ¿ı ’HÎ ±˘‚¬Î› »ı. fl΋{>·Î ±fiı ·Z‹HÎ{>·Î ·˘¬_ÕfiÎ_ ΩÕÎ_ ÷Îflÿ˘flÕÎ_fi˘ {>·÷˘ ’<· »ı. fl΋{>·Î ’fl {>·÷Î_ {>·÷Î_ 70 eÀ ¨«ı◊Ì √_√΋ˆ›Îfi<_ ÿÂÛfi ¿flÌ Á΋ı Ï¿fiÎflı ’ˢ_E›Î. Ï¿fiÎflÎfiÎ CÎÎÀ ’fl◊Ì ÷À ’fl …¥ fiÿÌfiÎ ‰Ëı÷Î ’˛‰ÎË‹Î_ ÁΫ‰Ì, Ω‚‰Ìfiı ÿ˘œ ⁄ı ¿·Î¿ fiÎˉÎfi˘ ±Îfi_ÿ ·>_Àu˘. ’ÎHÎÌ ±ı¿ÿ‹ Ã_Õ_<, ’HÎ fiÎËÌfiı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚̱ı ±ıÀ·ı Ã_ÕÌ √Λ⁄! √_√ÎfiÎ ‰Ëı÷Î ’˛‰ÎË‹Î_ Õ˘Ï¿›<_ ¿ÎœÌfiı ⁄ıÃı·Î ’J◊fl ’fl ±ÎÁfi …‹Î‰Ì ⁄ıÁ̱ı ±ıÀ·ı Á΋ı ÿı¬Î› 70-80 eÀ ¨«Î, ÁÌ‘Î ¬Õ¿˘. ±Î ÁÌ‘Î ¬Õ¿˘ ’fl ‹_Ïÿfl˘, ‘‹ÛÂ΂Π±fiı ÿ¿Îfi˘ ⁄fiı·Î_ »ı. ±ı ωÂ΂ ¬Õ¿˘ CÎÎÀfiı Ωı÷Î … flË̱ı... √_√ÎVfiÎfi ¿flÌ fiÿÌÏ¿fiÎflÎfiÎ ’˛Î¿ÚÏ÷¿ Á˙_ÿ›Ûfi<_ ’Îfi ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ hÎHÎı¿ Ï¿·˘‹ÌÀfl «Î·Ìfiı ·Z‹HÎ ‹_Ïÿfl ±fiı ·Z‹HÎ{>·Î ’ˢ_E›Î. Ï¿fiÎflı «Î·÷Ì ‰¬÷ı √<…flÎ÷‹Î_ fi Ωı›ı·Ì ±ı‰Ì ¿ıÀ·Ì› fi‰Ì Ω÷fiÌ ‰fiV’Ï÷-‰ÚZ΢ Ωı‰Î_ ‹Y›Î_. ·Z‹HÎ{>·ÎfiÌ ⁄Î…\‹Î_ … ÷ıfl ‹…·Îfi<_ ‹_Ïÿfl »ı. ÷ıfl ‹Î‚fiÎ ¿ˆ·ÎÁÎfi_ÿ ‹_Ïÿfl‹Î_ ¤Îfl÷‰ÊÛfiÎ_ ⁄‘Î_ … ÿı‰-ÿı‰Ì±˘fiÌ Á_√ı‹fl‹flfiÌ ‹>Ï÷˝±˘fiÎ_ ÿÂÛfi ◊Λ. ‹_Ïÿfl˘fiÌ ÁÎ◊˘ÁÎ◊ fl<ƒÎZÎ, ±WÀ‘Î÷<fiÌ ‰ŸÀ̱˘, ‹˘÷ÌfiÌ ‹Î‚α˘, ›_h΢fiÌ ÿ¿Îfi˘ ’HÎ ¬flÌ. ‘ÎÏ‹˝¿ ¤„@÷l©Î ÁÎ◊ı ‰ı’Îflfiı ’HÎ ‰HÎÌ ·ı‰Î›˘ »ı. ÁÎ_…fiÎ ’Î_«ı¿ ◊‰Î ±Î‰÷Î_ ·Z‹HÎ{>·Î ’fl «Î·÷Î_ «Î·÷Î_ {>·‰Îfi˘ ±Îfi_ÿ ±fiı ‹Î √_√΋ˆ›ÎfiÎ ±fiıflÎ V‰w’ ÿÂÛfi ¿flÌ ’<· ±˘‚_B›˘. ÏflZÎÎ ¶ÎflÎ Ëfl¿Ì ’˙ÕÌ Ëfl¶Îfl ±ÎT›Î. ⁄˛õ¿<_Õ ’fl √_√΋ˆ›ÎfiÌ ÁÎ_K› ±Îfl÷Ìfi˘ ±fiıfl˘ ‹Îˢ· ΩQ›˘ Ë÷˘. Ï¿fiÎflı Ï¿fiÎflı {‚Ë‚÷Ì fl˘ÂfiÌ ±fiı √_√ÎfiÿÌfiÎ …‚‹Î_ ÷ıfiÎ ’˛Ï÷g⁄⁄◊Ì ‹fi˘Ëfl ºU› ÁΩÛ› »ı. ËÏfl¶Îfl ’˙flÎÏHο ¿Î‚◊Ì ’ωhÎ V◊‚ ‹fiΛ<_ »ı. ËÏfl¶Îfl‹Î_ ⁄˛õ¿<_Õ, Ëfl¿Ì ’˙ÕÌ ±fiı ‹fiÁÎÿı‰Ìfi<_ ‹_Ïÿfl ‹<A› ÿÂÛfiÌ› V◊Îfi¿˘ »ı. ±Î μ’flÎ_÷ ±Î›Û‰Îfi ’˛V◊Îl‹ - F‰Î·Î’<fl, ±‰‘>÷ ‹_Õ‚, ÿZÎıf‰fl ‹ËÎÿı‰ ‹_Ïÿfl ±fiı Á÷Ì¿<_Õ, ËÏflËflÎfi_ÿ ±Îl‹, √Ì÷Τ‰fi, ±‘ÛfiÎflÌ - fiÎflıf‰fl ±fiı ωω‘ ÿı‰ÿı‰Ì±˘fiÌ ‹>Ï÷˝±˘◊Ì Â˘¤÷˘ ‹Îfi‰¿S›ÎHÎ ±Îl‹, ω∞fi<_ Ï⁄S¿ıf‰fl ‹_Ïÿfl ’˛¿ÚÏ÷fiÌ √˘ÿ‹Î_ ÂÎ_÷ ±ı¿Î_÷ V◊‚ı ωÎÏ·¿ Õ<_√fl‹Î_ ±Î‰ı·<_ »ı. ⁄_√Î‚Ì ÁΑ<±˘fi<_ ¤˘‚ÎÏ√Ïfl ‹_Ïÿfl, ‹Î›Îÿı‰Ìfi<_ ’˛Î«Ìfi ‹_Ïÿfl, …ıfiÌ ÿ̉η ’fl ÿÁ ‹ËÎωzα˘fiÎ_ Ï«h΢ ±Î·ı¬‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ’<„WÀ Á_’˛ÿΛfiÌ ‹ËÎ’˛¤<∞fiÌ ⁄ıÿ - fl΋CÎÎÀ √_√ÎÏ¿fiÎflı »ı. ‹IV›ıLƒfiÎ◊fi<_ ‹_Ïÿfl, 450 ‰ÊÛ …^fi<_ l‰HÎfiÎ◊ ‹_Ïÿfl - ’Â<’Ï÷fiÎ◊ ‹_Ïÿfl‹Î_ ’_«‹<¬Ì g·√fiÎ_ ÿÂÛfi ◊Λ. Ïˋη› …÷Ì ‰¬÷ı ’Î_Õ‰˘fiı ÷flÁ ·Î√ı·Ì ±fiı ¤Ì‹ı ’√ ÿ⁄Î‰Ì ¿<_Õ ⁄fiΉı·˘ ÷ı ¤Ì‹√˙ÕÎ ÀıL¿ ÷ıfiÌ ⁄Î…\‹Î_ ≥·ı@Àˇ˘Ïfi¿ ‹>Ï÷˝±˘◊Ì ÁF… …›fl΋ ±Îl‹ »ı. ’Ήfi‘΋‹Î_ ±…\Ûfifi˘ ¿Î«fi˘ fl◊ Ωı‰Î …ı‰˘ »ı. ÁΑ<⁄ı·Î ±Îl‹‹Î_ √ÚËV◊ ±fiı Á_L›ÎÁÌ ⁄‘Î flËÌ Â¿ı »ı. Ï«hο>À ‘΋‹Î_ 35 eÀ ¨«Î¥fiÌ Ëfi<‹Îfi∞fiÌ ±fiı 35 eÀ ¨«Î¥fiÌ Ï‰∞fiÌ ‹>Ï÷˝±˘ »ı. ¤>‹Î Ïfi¿ı÷fi‹Î_ 650 Ï¿·˘√˛Î‹fiÌ ±WÀ‘Î÷<fiÌ flÎ…flÎ…ıf‰flÌ ÏhÎ’<flÌ‹Î Á<_ÿflÌfiÌ ‹>Ï÷˝fiÎ_ ÿÂÛfi ¿fl‰Î …ı‰Î_ »ı. ‹Î÷Î ‰ˆWH΢ÿı‰Ì ‹_Ïÿfl, ¤Îfl÷‹Î÷Î ‹_Ïÿfl, Á_L›ÎÁÌ √flÌ⁄˘fiı ÿflfl˘…

fl˘À·Ì-ÿ΂ ±Î’÷˘ ¿E»Ì ±Îl‹, ÁM÷∑ÏÊ ±Îl‹ ±fiı ÁM÷ Áfl˘‰fl, √Ì÷Î ¿<ÏÀfl, lÌ T›ÎÁ ‹_Ïÿfl ±fiı T›ÎÁ ±Îl‹ ±Î›Û Á_V¿ÚÏ÷fiÌ {Î_¬Ì ¿flΉı »ı. √ΛhÎÌ ’Ïfl‰Îflfi<_ ÂÎ_Ï÷¿<_…, ⁄˛õ‰ÁÛÁ Á_¢‘fi ‹_Õ‚, ±ËŸ ±Î›<‰ı˝ÿfi<_ Á_¢‘fi ¿ıLƒ ±z÷fi ‰ˆiÎÎÏfi¿ ’©Ï÷±ı ◊Λ »ı. ±Î μ’flÎ_÷ ±fiı¿ ÿı‰ÿı‰Ì±˘fiÎ_ ‘‹ÛV◊Îfi¿˘ ÷˘ ¬flÎ_ …! ËÏfl¶Îfl◊Ì ¿fi¬· ’ıÕ· ÁÎ≥¿· ¶ÎflÎ ›˘√√<fl< ⁄Î⁄Î fl΋ÿı‰fiÎ ’÷_…Ï· ±Îl‹ - ±˙ʑη›ı ’ˢ_E›Î. ›iÎÂ΂Π- ¿<_Õ ’ÎÁı ◊˘ÕÌ ’‚˘ ÂÎ_Ï÷◊Ì ⁄ıÁÌ fiËıflfiÎ Ï¿fiÎflı Ï¿fiÎflı «Î·÷Î_ ‹Î ±Îfi_ÿ‹›ÌfiÎ ±Îl‹-‹_Ïÿflı ’ˢ_E›Î. ±Îfi_ÿ‹›Ì ‹Î ¤Îfl÷fiÎ ’>F› ±fiı ±ÎK›Î„I‹¿ ÏÁÏ© ’΋ı·Î_ μE« ¿˘ÏÀfiÎ Á_÷. ±ËŸ ÷ı‹fiÌ ‹ËÎÁ‹ÎÏ‘ V◊Îfi »ı. ÷ı◊Ì ÷ı ÷Ì◊ۑ΋ ⁄L›<_ »ı. ±‹ı ’ˢ_E›Î I›Îflı Á‰ÎflfiÌ ±Îfl÷ÌfiÌ T›‰V◊Î «Î·÷Ì Ë÷Ì. Á‰ÎflfiÎ ÂÎ_÷, ÷Î…√̤›ÎÛ ‰Î÷ΉflH΋Î_ ±ı¿Îÿ ¿·Î¿fiÌ ’˛Î◊ÛfiÎ◊Ì Ï«kÎfiı ’fl‹ ÂÎ_Ï÷ ‹‚Ì. ‹fi ±Îfi_Ïÿ÷ ’˛d„S·÷ ◊›<_. Ïÿ‰Á ‘L› ⁄fiÌ √›˘. ŒflÌ ⁄Î⁄Î fl΋ÿı‰fiÎ ’÷_…Ï· ±˙ʑη›ı ±ÎT›Î. ¿fi¬· ±Îl‹◊Ì ’÷_…Ï· ±Îl‹ ⁄ËÎÿflÎ⁄Îÿ …‰Î ±Îl‹ ¶ÎflΠωfi΋>S›ı ⁄ÁfiÌ Á<ω‘Î »ı. ¿fi¬·◊Ì ±Î fi‰˘ ±Îl‹ 15 Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl ÏÿSËÌ …‰ÎfiÎ fl˘Õ ’fl »ı. ±Îl‹fiÎ ’˛‰ı¶Îfl‹Î_ … ’˛Î«Ìfi ±˙Ê‘ Á‹˛ÎÀ «fl¿fiÌ Ï‰Â΂¿Î› ‹>Ï÷˝, ◊˘Õı ±Î√‚ ’÷_…Ï· ±fiı ÷ıfiÌ Á΋ı Á<l<÷ ∑ÏÊfiÌ ‹>Ï÷˝±˘ K›Îfi ¬ı_E›Î ‰√fl fi … flËı! ±Îl‹‹Î_ ±˙ʑη›, ’<V÷¿Î·›, ¤˘…fiη›, ›iÎÂ΂Π»ı. ‰Ëı·Ì Á‰Îfl◊Ì ±fiı¿ ’˛¿ÎflfiÎ V‰ÎVJ›fiı ±fi<w’ ›˘√ Â̬‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’÷_…Ï· ±Îl‹◊Ì ‰‚÷Î flV÷΋Î_ √<fl<¿<· ¿Î_√ÕÌ ±Î‰ı. ±Î›ÛÁ‹Î…fiÎ V◊Î’¿ V‰Î‹Ì l©Îfi_ÿ∞±ı ¿Î_√ÕÌ Ï‰f‰Ï‰zη›fiÌ V◊Î’fiÎ ¿flı·Ì. ⁄ı±ı¿ Ï¿·˘‹ÌÀflfiÎ CÎıflΉ΋Î_ ±Ï÷ ωÂ΂ …B›Î‹Î_ ·Ì·Î_»‹ ‰ÚZ΢fiÌ ‰E«ı ‰ıÿ‹_Ïÿfl, ’<flÎ÷k‰ Q›<Ï{›‹, ±Î›<‰ı˝Ïÿ¿ ÿ‰Î±˘ ⁄fiΉ‰ÎfiÌ ŒÎ‹ÛÁÌ ÷◊Î ±Î›<‰ı˝Ïÿ¿ ¿˘·ı… ±fiı ÿ‰Î¬Îfi<_ »ı. √<fl<¿<‚ ¿Î_√ÕÌ◊Ì ŒflÌ Ëfl¿Ì ’˙ÕÌ ±fiı I›Î_◊Ì √_√ÎfiÎ ‹>‚ ’˛‰ÎË fiÌ·‘Îflαı ’ˢ_E›Î. fiÌ·‘ÎflÎfi˘ ±Ï÷ ωÂ΂ ’À ±fiı ÷ı‹Î_ {Õ’¤ıfl ‰Ëı÷Î ’ÎHÎÌfiı Ωı¥ ‹fi ±Îfi_Ïÿ÷ ⁄fiÌ √›<_. fiÿÌfiÎ ’˛‰ÎËfiı ±fiı ’ÎHÎÌfiÎ ’Õ‰Î◊Ì ÁΩÛ÷Î Á_√Ì÷fiı ÁÎ_¤‚÷Î_ … flËı‰Îfi<_ ‹fi ◊Λ. √_√Î-fiÌ·‘ÎflÎfiÎ ‹<@÷ ’˛‰ÎË‹Î_ √˘ÃHΤıfl ’ÎHÎÌ◊Ì ±Î√‚ …¥±ı ±fiı Á‹÷˘·fi fi flËı ÷˘ fiÿÌfi˘ ’˛‰ÎË ±Î’HÎfiı ÷ÎHÎÌ … Ω›! Á_¤Î‚Ì-ÁΫ‰Ìfiı VfiÎfi ¿›<*. Á΋ı fiÌ· ’‰Û÷ ÿı¬Î›. fi‹Ûÿ΋ˆ›ÎfiÌ ›ÎhÎÎ ‰¬÷ı «Î_ÿ˘ÿ-¿flfiÎ‚Ì ’ÎÁı ¿Î‚Î √˘‚ ÁflÁ ·ÌVÁÎ ’J◊fl˘‹Î_ ‹fi ‹˘èÎ<_ Ë÷<_. ±ËŸ fiÌ·‘ÎflÎfiÎ ÷À’˛ÿı‹Î_ ‰Ê˘˝◊Ì ’ÎHÎÌfiÎ ’˛‰ÎË◊Ì CÎÁÎ¥fiı ·ÌÁÎ ⁄fiı·Î ÁŒıÿ, ±Î»Î √<·Î⁄Ì, ·Ì·Î, U›Î‹ ±ı‹ Ω÷ Ω÷fiÎ fl_√fiÎ ±fiı ωω‘ ±Î¿ÎflfiÎ ’J◊fl˘ Ωı‰Î ‹‚ı! VfiÎfi ¿fl÷Î_ Õ>⁄¿Ì ·√Î‰Ì ËÎ◊‹Î_ …ı ’J◊fl ±Î‰ı ÷ı ·¥±ı! ÿflı¿ ‰¬÷ı …\ÿÎ … ±Î¿Îfl ±fiı fl_√fiÎ ’J◊fl ‹‚ı... Ω÷¤Î÷fiÎ ’J◊fl˘fi˘ œ√·˘ ÷˘ ¿›˘˝, ’HÎ ±ıÀ·Î ⁄‘Î ’J◊fl ¨«¿Ìfiı ·Î‰‰Î ¿¥ flÌ÷ı? ±ıÀ·ı ’Á_ÿ ¿flÌfiı » ’J◊fl ÷˘ ·ı‰Î … ’ÕuÎ! ‰ˆÂά Á<ÿ ÁÎ÷‹-√_√Î ÁM÷‹Ì±ı √_√Îfi˘ …L‹˘IÁ‰ ∂…‰Î› »ı. √<…flÎ÷‹Î_ ‹ËÎ Á<ÿ ÁÎ÷‹fiÎ Ïÿ‰Áı fi‹ÛÿÎ ±fiı ±ÊÎœ Á<ÿ ÁÎ÷‹ı ÷Î’Ì‹ˆ›Îfi˘ …L‹Ïÿfi ∂…‰Î› »ı. ¤…fiÁ_K›Î‹Î_ V‰flÁ‹˛ÎÀ ‹ËΉÌfl ‹ÎÛfiÎ ¿_Ãı...““ËÏfl ÷<‹ ¿⁄ ±Î±˘√ı...”” ¤Î‰‰ÎËÌ ¤…fi ÁÎ_¤‚Ì ±Îfi_ÿ ◊›˘. Á‰Îflı ‹Î ±Îfi_ÿ‹›ÌfiÎ ±Îl‹fiÌ ’˛Î◊ÛfiÎ-±Îfl÷Ì ±fiı ÁÎ_…ı ±Î ¤…fiÁ_K›Î±ı Ïÿ‰Áfiı ‘L› ⁄fiÎ‰Ì ÿÌ‘˘! flÎhÎÌfiÎ fi‰ı¿ ‰ÎB›Î ËÂı. ±ÏfiE»Î±ı ¤…fi Á_K›Î‹Î_◊Ì ∂¤Î ◊¥ √<…flÎ÷Ì ‘‹ÛÂ΂αı ’ˢ_E›Î. Á΋Îfi ’ı¿ ¿flÌ flÎhÎı ±Ï√›Îfl ‰ÎB›ı ËÏfl¶Îflfiı ±·Ï‰ÿÎ ¿flÌ ÏÿSËÌ …‰Î ⁄Á ’¿ÕÌ... …› √_√ı Ëfl... Ëfl... á ·ı¬¿ ¿‹˝ÂÌ· ’hοÎfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰—yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

8

June 9, 2017 à …^fi 9, 2017

F›˘Ï÷Ê ‹ıÊ (±.·.≥.)

¬«˝fiÎ ’˛Á_√˘fiı ’Ë˘Ó«Ì ‰‚Λ ÷ıÀ·Î_ fiÎHÎÎ_fiÌ T›‰V◊Î ¿flÌ Â¿Â˘. fi˘¿flÌ-‘_‘΋Î_ ¿ıÀ·Ì¿ ÁÎfi¿>‚÷Î ÁΩ˝›. ‹Ëk‰fiÎ ’Ïfl«›◊Ì ÷ı‹ … ›ÎhÎÎ - ‹ÁÎŒflÌ◊Ì ·Î¤ ◊Λ. ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_ ’flV’fl Á_›‹ ±fiı ÁËfiÂÌ·÷Î◊Ì ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi, T›‰ËÎfl flά‰˘ ’Õı. Á_÷Îfi˘ ÁÎ◊ı ω¬‰Îÿ fi ÁΩ›˝ ÷ıfi_ K›Îfi flά‰_. ÷Î. 9, 10, 11 ÁŒ‚÷Î ‹‚ı ÷ı‰˘ ›˘√˘ »ı. ÷Î. 12, 13 ·Î¤¿Îfl¿ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 14 ¿˘¥fiÌ ’HÎ ÁÎ◊ı ω‰Îÿ À΂‰˘. ÷Î. 15 Ï‹l Ïÿ‰Á.

T≤ʤ (⁄.‰.μ.) fi˘¿flÌ-‘_‘ÎfiÎ ZÎıh΋Î_ ÁÎfi¿>‚ ‰Î÷ΉflHÎ ∂¤_ ◊÷_ …HÎÎÂı. ‹‚÷Ì ÷¿Ì {Õ’Ì ·ı¢ ÷˘ ±‰U› ·Î¤ ◊Âı. ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ’˛ffi˘‹Î_ ÷◊Î ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_ ÁÎfi¿>‚÷Î flËıÂı. ∞‰fiÁÎ◊Ì ¿ı Ï’˛›…fi◊Ì Ï‹·fi ◊Λ. ±_√÷ ±Îfl˘B› Ω‚‰‰_. ’˛‰ÎÁ ’›˝Àfi ‹ÎÀı Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ‰ÎËfi◊Ì Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 9, 10, 11 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 12, 13 ÁÎflÎ Á‹Î«Îfl ‹‚ı. ÷Î. 14, 15 ‰ÎËfi◊Ì Á_¤Î‚‰_.

Ï‹◊fi (¿.».CÎ.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiı ÿflı¿ flÌ÷ı ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ Á_¤Î‚Ìfiı ’√·_ ¤fl‰_ ’ÕÂı. CÎflfiÎ_ ÷◊Î ⁄ËÎflfiÎ_ ¿Î‹˘fi˘ ⁄˘… ‰‘‰Î ’΋Âı. ±Î‹ ˢ‰Î »÷Î_ ¿Î‹¿Î…‹Î_ Áfl‚÷Î flËıÂı fiÏË. ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ’˛ffi˘‹Î_ T›◊Î ±fi¤‰Î›. ’flV’fl ω‰Îÿ ¿ı √ıflÁ‹… fi ◊Λ ÷ıfiÌ ¬ÎÁ ¿Î‚∞ flά‰Ì …wflÌ »ı. ÷Î. 9, 10, 11 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ÏË÷Î‰Ë »ı. ÷Î. 12, 13 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 14 ⁄fiı I›Î_ Á‘Ì Ï‰‰Îÿ À΂‰˘. ÷Î. 15 Ï‹l Ïÿ‰Á.

¿¿Û (Õ.Ë.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’ Ëfl˘-Œfl˘, ’fl_÷ ‹fi◊Ì ÂÎ_Ï÷ …HÎÎÂı fiÏË. ‹ÎfiÏÁ¿ ÷ÎHÎ ‰‘ı ÷ı‰Î Á_Ωı√˘fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. ±Î’fiÎ ÏË÷ÂhÎ±˘ ÁÏø› ⁄fiı ÷ı‹ »ı. ±ı‹fiÎ◊Ì ’HÎ Á_¤Î‚‰_ ’ÕÂı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√ı˝ ’HÎ ±Î_÷Ïfl¿ ¬À’Àfi˘ ¤˘√ fi ⁄fiÌ …‰Î› ÷ıfiÎ ‹ÎÀı ’Òfl÷Ì ÷¿ıÿÎflÌ flά‰Ì ’ÕÂı. ¿˙À<_Ï⁄¿ ’˛ffi˘ μ¿ı·ÎÂı. ÷Î. 9, 10 μ«ÎÀ, μ¶ı√ flËıÂı. ÷Î. 11, 12, 13 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚‰_ ’ÕÂı. ÷Î. 14, 15 ¿o¥¿ flÎË÷ ◊Λ ÷ı‰_ ·Î√ı »ı.

gÁË (‹.À.) Áfl¿ÎflÌ fi˘¿Ïfl›Î÷˘ ‹ÎÀı ¬ÎÁ ¿flÌfiı ⁄ÿ·ÌfiÎ Á_Ωı√˘ ∂¤Î ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ±_√÷ ±Îfl˘B› ÁΫ‰‰_. ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_ ’HÎ ’flV’fl √ıflÁ‹… ÁÎ◊ı ωÁ_‰ÎÏÿ÷Τ›* ‰Î÷ΉflHÎ ∂¤_ fi ◊Λ ÷ıfiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì. ‹fi ’fl Á_›‹ flÎ¬Ì ’Ïfl„V◊Ï÷fiı Ïfi¤Î‰‰Ì ’ÕÂı. ÷Î. 9, 10, 11 ±fi’ıÏZÎ÷ CÎÀfiα˘ ⁄fiı. ÷Î. 12, 13 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 14, 15 Á_›‹◊Ì ‰÷˝‰_.

¿L›Î (’.Ã.HÎ.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ Á_÷Îfi˘fiÎ ’˛ffi˘ ±Î’fiı ‹Ò_{‰Âı. ±Îfl˘B› Á‘fl‰Î ’΋Âı. ¿˙À<_Ï⁄¿ - Á΋ÎÏ…¿ ¿Î›˘˝‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚ı ÷ı‹ »ı, F›Îflı B≤Ë∞‰fi‹Î_ ‹÷¤ıÿ˘fi_ ’˛‹ÎHÎ ‰‘÷Î_ «¿‹¿ {›Î˝ ¿flÂı. jÎ̉√˝fiı ‹ÎfiÏÁ¿ g«÷α˘ ÁÎ◊ı ⁄ı«ıfiÌfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ. ’˛‰ÎÁ À΂‰˘, ‰ÎËfi◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 9, 10, 11 flÎË÷fi˘ ±fi¤‰ ◊Âı. ÷Î. 12, 13 fi˘¿flÌ‹Î_ ¿ı ¿<À<_⁄‹Î_ ‰Îÿ-ω‰Îÿ◊Ì ÿÒfl flËı‰_ ÏË÷ΉË. ÷Î. 14 ±Îfl˘B›fi_ K›Îfi flά‰_. ÷Î. 15 ‰ÎËfi◊Ì Á_¤Î‚‰_.

÷·Î (fl.÷.) ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_ Á¬-ÂÎ_Ï÷fi_ ‰Î÷ΉflHÎ ÁΩ˝Âı. ‹ÁÎŒfḻ˘‹Î_ ωCÔfi ±Î‰ı. ËflÌŒ˘◊Ì ’HÎ ÁΉ‘ flËı‰_ ’ÕÂı. fi˘¿flÌ-T›‰ÁΛfiÎ ZÎıhÎı ÁΫ‰Ìfiı «Î·‰Î …ı‰˘ Á‹› ¿ËÌ Â¿Î›. ‹˘ÀÎ ÁÎËÁ ¿ı Ωı¬‹◊Ì ÿÒfl flËıΩı. ωzÎ◊a‰√˝ ‹ÎÀı ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. ¿˘ÀÛ-¿«ıflÌfiÎ_ ¿Î›˘˝‹Î_ Áfl‚÷Î flËıÂı. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flËı. ÷Î. 9, 10, 11 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 12, 13 ÁÎËÁ◊Ì ÿÒfl flËı‰_ Á·Îˤ›*. ÷Î. 14, 15 ¿o¥¿ flÎË÷ ◊Λ.

T≤Ïç¿ (fi.›.) ‹ÁÎŒflÌ ÷◊Î ¿˙À<_Ï⁄¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ ¬«˝ ‰‘‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiα˘ ¬flÌ …. fi‰_ ËÎμÁ ·ı‰_ ¿ı ‰ı«‰_ ˢ› ÷˘ ±Î ’˛¿ÎflfiÎ ’˛ffi˘‹Î_ flÎË÷ …HÎÎÂı. Áfl¿ÎflÌ fi˘¿Ïfl›Î÷˘ ‹ÎÀı ’HÎ Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. ÷ı ÏÁ‰Î› Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ Œ‚Âı. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi ’HÎ Â@› ⁄fiı ÷ı‹ »ı. ÷Î. 9, 10, 11 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 12, 13 ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiı. ÷Î. 14, 15 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ.

‘fi (¤.‘.Œ.œ.) fiÎHÎο̛ ‹ÒÕÌfl˘¿ÎHÎ◊Ì ·Î¤ ‹‚Âı ÷˘ ’HÎ ¬«˝fiÎ ’˛Á_√˘fiı ¿ÎflHÎı ±Î‰¿fi˘ ‰‘Îfl˘ …HÎÎÂı fiÏË. V‰÷_hÎ ‘_‘ÎfiÎ ZÎıhÎı ‹U¿ı·Ì±˘ ÿÒfl ◊÷Ì Ωı‰Î ‹‚Âı ±fiı ÁÎfi¿>‚ ‰Î÷ΉflHÎ ÁΩ˝÷_ Ωı‰Î ‹‚Âı. ‹Î÷Î-Ï’÷ÎfiÎ ±Îfl˘B›fiÌ ¿Î‚∞ ·ıΩı. Á_÷Îfi˘ ÁËΛ¤Ò÷ ⁄fiÂı. ω‰Îÿ À΂‰˘. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 9, 10, 11 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 12, 13 ‰ÕÌ·˘ ÏfiÏ‹kÎı ¬«˝ ◊Λ. ÷Î. 14 Ï‹l Ïÿ‰Á. ÷Î. 15 ω‰Îÿ À΂‰˘.

‹¿fl (¬.….) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ¬«Î˝±˘ ωÂıÊ flËı÷Î_ fiÎHÎΤÌÕfi˘ ±fi¤‰ ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. T›Î’Îfl-‘_‘΋Î_ ’HÎ Á_¤Î‚’Ò‰˝¿ ÁC΂Î_ ±Î›˘…fi˘ ¿fl‰Î_ ÷ı Á·Îˤ›* …HÎΛ »ı. ÿÎQ’I›∞‰fifiÎ ’˛ffi˘ μ¿ı·Î÷Î_ flÎË÷fi˘ ±fi¤‰ ◊Âı. ÷ı ÏÁ‰Î› ¿˘ÀÛ-¿«ıflÌfiÎ_ ¿Î›˘˝ ‹ÎÀı ’HÎ Á‹› ÁÎfi¿>‚ ⁄fiı »ı. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 9, 10, 11 fiÎHÎΤÌÕfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ. ÷Î. 12, 13 Â¤‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 14 ±ÎÏ◊˝¿ ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 15 Â¤‹› Ïÿ‰Á.

¿_¤ (√.Â.Á.Ê.) ·Î_⁄Î Á‹›√΂Î◊Ì ±À¿ı·Î_ ±Î’fiÎ_ ¿Î›˘˝ ÁŒ‚÷Î’Ò‰˝¿ ’Îfl ’Õ÷Î_ ÷ıfi˘ ·Î¤ ±ËŸ ‹‚÷˘ …HÎÎÂı. ±_√÷ ±Îfl˘B› ±ı¿oÿflı ÁÎflÔ_ flËıÂı. ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_ ’HÎ ’flV’fl VfiıË ±fiı Á_‰ÎÏÿ÷Î flËı‰Î ’΋Âı. ±HΑΛν ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi ◊÷Î_ ωÂıÊ ¬«˝ ¿fl‰ÎfiÌ - ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ’HÎ ¬flÌ …. ÷Î. 9, 10, 11 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 12, 13 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 14, 15 ¬«Î˝‚ Ïÿ‰Á˘.

‹Ìfi (ÿ.«.{.◊.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±ı¿oÿflı ±Î’fiı flÎË÷ …ı‰_ …HÎÎÂı. fiÎHÎο̛ ‹U¿ı·Ì‹Î_◊Ì ±Î’fi˘ flV÷˘ ¢‘Ì Â¿Â˘. ±Îfl˘B›fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì ’ÕÂı. ÏË÷ÂhÎ±˘◊Ì ’HÎ ÁΫ‰‰_ ’ÕÂı, ÷ı ÏÁ‰Î› fi˘¿flÌ-‘_‘ÎfiÎ ZÎıh΋Î_ ±Î’fiı ±fi¿>‚÷ÎfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ◊Âı, F›Îflı ¿˘ÀÛ-¿«ıflÌfiÎ_ ¿Î‹ ‹ÎÀı ’˛Ï÷¿>‚÷Î …HÎÎÂı. ÷Î. 9, 10, 11 flÎË÷ …HÎΛ. ÷Î. 12, 13 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 14, 15 ¿˘¥ ’HÎ ¿Î›˝ ¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_ Á_¤Î‚Ìfiı ÷ı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ÏË÷Î‰Ë »ı.

(÷Î. 9 …^fi◊Ì ÷Î. 15 …^fi, 2017) ±Ïfi· ¿ı. ¤| 11/±ı, “ÂÎ_÷οÎfl”, ŒÎS√fi Á˘ÁΛÀÌ, Ωı‘’fl «Îfl flV÷Î, ÁıÀı·Î≥À fl˘Õ, ±‹ÿΉÎÿ. ‹˘⁄Î≥·— 98981 94542 ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

To, Advertise in GUJARAT TIMES Cal: 212 - 675 - 7515. Fax: 212 - 675 - 7624 Email: gujtimesusa@gmail.com To, read GUJRAT TIMES online,Visit www.gujarattimesusa.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

…^fi 9, 2017 à June 9, 2017 (’˛¿flHΗ 31) ¿ Âø‰Îflı ÁÎ_…ı ±«Îfi¿ ÀıÏ·Œ˘fifiÌ ⁄ı· flHοÌ. ‹_…\⁄Ëıfiı Œ˘fi μ’ÎÕu˘ ÷˘ Á΋ı «ÎflÔ Ë÷Ì. ‹_…\⁄ËıfifiÎ ±‰Î…‹Î_ “Ëı·˘” ÁÎ_¤‚Ìfiı ±ıHÎı ¿èÎ_— “’M’Îfiı ±Î’˘.” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ≥„LÕ›Î◊Ì ±Î‰ı·_ ¿˘¥ ‹ı√ıÏ{fi Ωı÷Î Ë÷Î. ‹_…\⁄Ëıfiı ±ı‹fiı ¿èÎ_— “±Î S›˘.” ±ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı flËı·˘ ËıLÕÁıÀ μ’ÎÕ÷Î_ μ’ÎÕ÷Î_ ’Ò»˚›_— “¿˘fi˘ »ı?” “÷‹ı … ‰Î÷ ¿flÌ S›˘fiı.” “Ëı·˘” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ’Ò»˚›_ ÷˘ «ÎflÔ±ı “Ë·˘ ËΛ” ¿›Î˝ ‰√fl ·Î√·_ … ¿èÎ_— “¿Î·ı fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ Á‰Îflı ‹Îflı ±˘‰flÀÎ≥‹ »ı. ‰Ëı·Î …‰Îfi_ »ı. ÷‹Îflı Ωı¥±ı ÷˘ …\·Ì-fl˘Ï⁄fifiı ·¥ …Ωı. ±˘¿ı?” ±Î ±HΑΛ* ¿ËıHÎ Ë÷_. ±ıfiı ‹ÎÀı …flÎ ’HÎ ‹ÎfiÏÁ¿ ÷ˆ›ÎflÌ fiˢ÷Ì, »÷Î_ ±ı‹HÎı ÷fl÷ … ÏfiHν› ¿flÌ ·Ì‘˘— “±˘¿ı, ’HÎ @›Î_◊Ì? ¿ı‰Ì flÌ÷ı?” “‹ıflÌfiı I›Î_ … ˢ›fiı. ⁄Ì…ı @›Î_ ˢ›?” ±ıHÎı ⁄Î…\‰Î‚Ì ‹ı„@Á¿fi ⁄ı⁄ÌÁÌÀflfi_ fi΋ ·Ì‘_. …÷Î_-±Î‰÷Î_ ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±ıfiı ±ı¿⁄ı ‰Îfl Ωı¥ Ë÷Ì. ±ıfi_ CÎfl ’HÎ Ωı›_ Ë÷_ ±ıÀ·ı ¢‘‰Îfi˘ Á‰Î· fiˢ÷˘, ’HÎ ±Î‹ »÷Î_ ±ı‹HÎı ’Ò»˚›_— “@›Îflı ·¥ Ω™? ÷_ ±ıfiı ¿ËÌ ÿ¥Â fiı?” “‹ÎflÎ ¿èÎÎ ‰√fl ±ı ÷‹fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’ı? ≥À ≥{ ±LÕflVÀ<Õ.” ±ıHÎı …flÎ ⁄fl»À ±‰Î…ı ¿èÎ_— “Ë_ Á‰Îflı ÁÎÕÎ ’Î_«ı fiÌ¿‚Ì …‰ÎfiÌ »\_. ⁄LÔfiıfiı I›Î_ ‹Ò¿÷Ì …¥Â. ÷‹ı √‹ı I›Îflı ·¥ …Ωı.” “ÁÎflÔ_.” ⁄Ì∞ ¿ÂÌ ’HÎ ‰Î÷«Ì÷ ¿›Î˝ ‰√fl «ÎflÔ±ı Œ˘fi ‹Ò¿Ì ÿÌ‘˘. ·Î√÷_ Ë÷_ ¿ı ¿ÂÌ¿ μ÷Ή‚‹Î_ Ë÷Ì. Ωı CÎıfl◊Ì ⁄˘·÷Ì Ë˘÷ ÷˘ ⁄΂¿˘ ÁÎ◊ı ⁄ı ÂOÿ˘ ⁄˘·‰ÎfiÌ ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiÌ ≥E»Î Ë÷Ì, ’HÎ ±ı ’Ò»‰Îfi˘ ’HÎ ±‰¿Î fi flè΢ ¿ı ±ı @›Î_◊Ì ⁄˘·ı »ı? ±ı‹HÎı ‹_…\⁄Ëıfi ¤HÎÌ º„WÀ ¿flÌ ÷˘ ±ı I›Î_ fiˢ÷Î_. ±ıÀ·Ì ‰Îfl‹Î_ @›Î_ √¥? ±Î ‰Î‰Î‚Î, {·Î¥ √›ı·Î ’√ı ±ı ‰‚Ì …\‰Îfi Œfl¿ÕÌfiÌ …ı‹ @›Î_ «Î·Ì √¥? ω«Îfl ¿fl÷Î … Ë÷Î I›Î_ ±ı fiÌ«ı ⁄ı{‹ıLÀ‹Î_◊Ì …flÌ ËÎ_Œ÷Î_ ËÎ_Œ÷Î_ ±ÎT›Î_. ±ı‹fiÎ ËÎ◊‹Î_ hÎHÎ-«Îfl ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ’ı¿ Ë÷Î. …flÎ f‰ÎÁ ¬Î¥fiı ±ı ⁄˘S›Î_— “»˘flÎ_‰ ¿Î·ı Á‰Îflı ±Î‰‰ÎfiÎ_ »ı fiı. ±ı‹fiı ÷˘ ÷fl÷ ÏÁÏfl›· ΩıÂı. fl˘Ï⁄fi »Ì’·Î_‰Î‚Ì ⁄fiΉÕÎT›Î ‰√fl Ï¿«fi fiÏË »˘Õı. ‹Îfl˘ ÿÌ¿˘.” ⁄˘·÷Î_ ⁄˘·÷Î_ ΩHÎı ¿ı ±ı »˘¿flÎ_fiı fi…fl Á΋ı … Ωı÷Î_ ˢ› ±ı‹ ±Îƒ˝ ◊¥ √›Î_. ’»Ì ‘Ìflı ‘Ìflı ’ı¿ ·¥fiı ±ı Ï¿«fi ¤HÎÌ «ÎS›Î_. V‰Î√÷fiÌ ÷ˆ›ÎflÌ‹Î_... ààà ‹ı„@Á¿fi ⁄ı⁄ÌÁÌÀflfi_ CÎfl ’Ëı·Î ‹Î‚ı Ë÷_. ±ı¿ ·Ì·Î »˘Õ‰ÎfiÎ ¿>_ÕÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ Ë÷Ì ±ı‹fiÌ ⁄ÎS¿fiÌ‹Î_. ±ı‹HÎı fi…fl ¿flÌ. I›Î_ … …\·Ìfl˘Ï⁄fi ÁÒ÷Î_ ËÂı. ¿Îfl ’Î¿Û ¿flÌfiı ±ı …·ÿÌ …·ÿÌ μ’fl √›Î. ⁄ı· ‹ÎflÌ ¿ı ÷fl÷ … ’˛˙œ ‰›fiÌ ‹ı„@Á¿fi jÎ̱ı ÿfl‰ÎΩı ¬˘S›˘. ‹ı„@Á¿fi »ı ±ı‹ fi ¿èÎ_ ˢ÷ ÷˘ ¬⁄fl fi ’Õ÷ ¿ı ±ı ‹ı„@Á¿fi »ı. ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ÁΉ ÿÏZÎHÎ ¿Î_ÃÎfiÌ ·√˘·√ ±Î‰ı·Î ‹ı„@Á¿˘ ÿı‹Î_◊Ì ±Î ÿı‹Î_ ±ıÀ·Î ⁄‘Î ‹ı„@Á¿fi ·˘¿˘ ±Î‰Ìfiı ÷‰Î¥ √›Î Ë÷Î ¿ı …ı‹ ⁄_√΂‹Î_ ⁄Î_√·ÎÿıÂÌ. ’Ïfl‰ıÂ, «Î‹ÕÌfiÎ ‰Hν ±fiı CÎflfiÌ ÁΩ‰À. ¤ÎB›ı … ±‹ıÏfl¿fi˘◊Ì ±ı …\ÿ˘ ’Õı. ‹ÎhÎ ±ı‹fiÌ ⁄˘·Ì …\ÿÌ Ë÷Ì. “›ıÁ” ⁄Îflb_ ¬˘·Ìfiı ±ıHÎı ’Ò»˚›_. “Ë_ …\·Ì-fl˘Ï⁄fifi˘ √˛ÎLÕM’Î »\_.” ±ı‹HÎı ¿èÎ_ fiı ±ı ¬ÿ ±_ÿfl ’˛‰ıÂı ±ı ’Ëı·Î_ ±ı‹fiÌ fi…fl ±_ÿfl ŒflÌ ‰‚Ì. ’˘HÎÎ ¬Ò·ı·Î ⁄ÎflHÎ΋Î_◊Ì ÷˘ ±ı ·˘¿˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÿı¬Î›? fiÏË ÷˘ ÿÎÿÎfi˘ ±‰Î… ÁÎ_¤‚÷Î_ ±ı ÿ˘Õ÷Î_ ’HÎ ±Î‰ı, ’HÎ ÷fl÷ … ω«Îfl ±ÎT›˘. Ë∞ ÷˘ Á‰ÎflfiÎ ’˘HÎÎ ±Îà … ◊›Î »ı. ÁÒ÷Î_ ËÂı. ‹ıfḻı ÷fl÷ … ÿfl‰ÎΩı ¬˘S›˘. “›Á, ¿‹ ≥fi.” ±ıHÎı ¿èÎ_— “Ï‹ÏÁÁ ’Àı· ‹fiı ¿ËÌfiı … √›Î_ »ı.” ’»Ì CÎÏ՛΂ ÷flŒ Ωı¥fiı ◊˘ÕÎ ÀÌ¿ÎfiÎ ¤Î‰◊Ì ⁄˘·Ì— “÷‹ı ⁄ÌÀ ±·a »˘, …ıLÀ·‹ıfi.” “Á˘flÌ” ±ı‹HÎı ‹ÎŒÌfiÎ ¤Î‰ ÁÎ◊ı „V‹÷ ¿›*, “‹ÎflÎ◊Ì ‘Ìfl… fi flËÌ, CÎHÎÎ ‰¬÷ı ±ı‹fiı Ωı™ »\_.” ÿά· ◊÷Î_‰ıÓ÷ ±ı‹fiÌ fi…flı ⁄΂¿˘fiı ¢‘Ì … ¿ÎœuÎ_. …\·Ì ±fiı fl˘Ï⁄fi ◊˘Õı … ÿÒfl ¿’ÕÎ_fiÌ flı¿ ’ÎÁı fiÌ«ı ¿Î’ı˝À ’fl ÁÒ÷Î_ Ë÷Î_. fl˘Ï⁄fi À>_ÏÀ›_ ‰Î‚Ìfiı ±fiı …\·Ì ÷˘ ‰‚Ì ’Õ¬_ ŒflÌfiı, ±ı‹fiÎ ’√ ’ÎÁı ±ı‹fiÎ ±˘œ‰ÎfiÎ_ O·ıL¿ıÀ Ãı·Î›ı·Î_ ’ÕuÎ_ Ë÷Î_, …ı‹HÎı ‹ÎhÎ ±ı ·˘¿˘fiÎ ’√fiÎ ’_Ωfiı … œÎ_@›Î_ Ë÷Î_. fl˘Ï⁄fifiÌ ⁄√·‹Î_ fl‹¿ÕÎfiÌ √fi ’ÕÌ Ë÷Ì fiı …\·Ì ’ÎÁı ⁄Î⁄aÕ˘·. ±ıfiÎ ‹˘Ó ’ÎÁı ◊˘ÕÎ ÕˇÎ› «Ì›fḻ˘ ÏÁÏfl›SÁ ‰ıflΛı·Î_ ’ÕuÎ_ Ë÷Î_. ¿ÿΫ ¬Î÷Î_ ¬Î÷Î_ … ÁÒ¥ √›Î_ ËÂı ±fiı ’»Ì ¿˘¥±ı ±ıfiı œoœ˘‚Ìfiı ’ÒflÎ ¬‰ÕΉ‰ÎfiÌ ¿˘Ï fiÏË ¿flÌ Ë˘›. ÃoÕÌ ‰Î÷Ì Ë˘› ±ı‹ ±ıHÎı Ωıfl◊Ì ±ÿ⁄ ¤ÌÕÌ ÿÌ‘Ì Ë÷Ì fiı ±ıfiÎ ‰Î‚fiÌ ±ı¿ ·À ±ıfiÎ ‹˘Ó Á‘Ì ±Î‰Ì √¥ Ë÷Ì. ±ı ÂÒ{ ¿ÎœÌfiı ±ı‹fiÌ fi∞¿ √›Î. μ¤Õ¿ ⁄ıÁÌ √›Î fiı ⁄LÔfiıfiÎ ¿’΂ı ±fiı √ηı ‰ÎflÎŒfl÷Ì ËÎ◊ ŒıflT›˘. ’»Ì ‹ıflÌ ÷flŒ fi…fl ¿flÌ. ±ı I›Î_ fiˢ÷Ì. ±ı ±ıfi˘ ÀÎÏ·›˘ ’Ï÷ ±fiı ±ıfiÎ_ ⁄ı ±Î …\·Ì-fl˘Ï⁄fi …ı‰ÕÎ_ … »˘¿flÎ_ ÕÎ≥gfi√ Àı⁄·fiÌ ±Î…\⁄Î…\ ⁄ıÃÎ_ Ë÷Î_. ±ı¿ »˘¿flÔ_ ÷˘ ÁΉ ÕÎ≥gfi√ Àı⁄· ’fl «M’À ±ıfiÎ fiÎfi¿ÕÎ ËÎ◊fiÌ ¿˘HÎ̱˘ «Ì’¿Î‰Ìfiı ⁄ıÁÌ √›_ Ë÷_ fiı ‹ıflÌ ⁄LÔfiı ⁄΂¿˘fiÎ_ ‹˘Ó‹Î_ ‰ÎflÎŒfl÷Ì «‹«Ì ‰÷Ì ’˛‰ÎËÌ ÏÁÏfl›· ‹Ò¿÷Ì Ë÷Ì. ’ı·_ fiÎfi¿_ ÀÎ⁄Ïfl›_ ÷˘ ‰Îfl_‰Îfl ⁄ÎflÌ ÷flŒ

9

fi‰·¿◊Î

±ı

’W’ÿÎË fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ Ωı÷_ Ë÷_ ÷˘ ‹ıfḻı ±ıfiı ±ıfi_ ‹˘Ó ±Î ÷flŒ Œıfl‰Ìfiı ’ÀΉÌfiı «‹«Ì ‹˘Ó‹Î_ ‹Ò¿‰Ì ’Õ÷Ì Ë÷Ì. ÂÎ_Ï÷¤Î¥◊Ì ŒflÌ …\·Ì-fl˘Ï⁄fi ÷flŒ Ωı‰Î¥ √›_. ±ıfiÎ ‹˘Ó ’ÎÁı ‰ıflΛı·Î ’Õı·Î ÏÁÏfl›· ÷flŒ fi…fl √¥ ±fiı ±ı‹fiÎ ‹fi‹Î_ ‰Ì…‚ÌfiÎ ±ı¿ «‹¿Îfl΋Î_ ¿Î·ı ÁÎ_…ı ËÎ_Œ÷Î_ ËÎ_Œ÷Î_ ËÎ◊‹Î_ ÏÁÏfl›·fiÎ ’ı¿ ·¥fiı ∂¤ı·Î_ ‹_…\⁄Ëıfifi_ Ï«hÎ ÷fl‰flÌ √›_. ±ı‹HÎı ‹ıflÌfiÎ ËÁ⁄LÕ ÷flŒ Ωı›_. ¿èÎ_— “ËΛ.” ±ıHÎı Á΋ı ¿èÎ_— “ËΛ.” ‹ıflÌ M·ıÀ‹Î_ «‹«Ì ‹Ò¿Ìfiı ⁄˘·Ì— “·¥ …‰Î_ »ı fiı?” ±ı‹HÎı Õ˘¿Ì ‘HÎÎ‰Ì ËÎ ’ÎÕÌ. “±ı ·˘¿˘ Ë∞ ÁÒ÷Î_ »ı.” ‹ıfḻı ÿÎ_÷ «‹¿Î‰Ìfiı ⁄fiΉÀÌ „V‹÷ ¿›*— “±Î ⁄΂¿ ÷˘ ¬Î÷Î_ ¬Î÷Î_ … ÁÒ¥ √›_. ¬⁄fl fi ’ÕÌ. “±ıfi_ fi΋ …\·Ì »ı.” ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ±ıfiı ‹ÎhÎ “⁄΂¿” ¿ËÌ ÷ı fi √Q›_. ’Ò»˚›_— “÷‹ı ÷˘ ΩHÎ÷Î_ … Ë¢fiı.” “±˘Ë... ËÎ, ¿ı‹ fiÏË? ¿ı‹ fiÏË? ›.ÁÌ., ±ıfiı ∂ÃÌfiı ÷fl÷ … ÏÁÏfl›· ¬Î‰ÎfiÌ Àı‰ »ı. ±Î≥ fi˘.” “fiı »÷Î_ ’HÎ...” ±ı‹fiı ⁄˘·‰Îfi_ ‹fi ◊›_. ±ı‹HÎı ±‘ÒflÌ ¬‰Î›ı·Ì ÏÁÏfl›·fiÎ ¿H΢ ÷flŒ Ωı›_. ÂOÿ˘ ‹˘Ó‹Î_ ±ÎT›Î, ’HÎ √‚Ì √›Î. ±ı‹HÎı …\·ÌfiÎ ‰Î‚ Áfl¬Î ¿›Î˝. »^ÀÌ»‰Î¥ ÏÁÏfl›·fiı ±ı¿ÃÌ ¿flÌ. œ√·Ì ¿flÌ. “±ı‰_ »ı fiı ¿ı...” ‹ıflÌ ¬·ÎÁ˘ ¿fl÷Ì Ë˘› ⁄˘·Ì— “Ï‹ÏÁÁ ’Àı· ±Î ·˘¿˘fiı ⁄Ë ‰Ëı·Ì ‹Ò¿Ì Ω›. ÁÎÕÎ ’Î_«◊Ì ’˘HÎÎ ». ±Î…ı ’HÎ ±ı‹ …. ±ı‹fiÌ ¨CÎ Ë∞ ¿Î«Ì ËÂı, ¬flÔ_?” “¿o¥ ‰Î_‘˘ fiÏË.” ±ı ⁄˘S›Î— “±ı¿ ’»Ì ±ı¿fiı ÷ıÕÌfiı ·¥ …¥Â.” ’»Ì ±ı ∂¤Î ◊›Î. fl˘Ï⁄fifiı …flÎ œoœ˘Y›˘. ±ıHÎı ±Î_¬ ¬˘·Ìfiı ÿÎÿÎfiı Ωı¥fiı CÎÕ̤fl fi…fl‹Î_ ±ı¿ «‹¿ ±Î‰Ì. ’»Ì ’λÎ_ ’˘’«Î_ œ‚Ì √›Î_. ±ı‹HÎı ±ıfiı ⁄√·‹Î_ ËÎ◊ fiάÌfiı ⁄ıÃ˘ ¿›˘˝ ±fiı ’»Ì ¬¤ı fiÎ¬Ì ÿÌ‘˘. ∂¤Î ◊¥ √›Î. ⁄ÎflHÎÎ ÷flŒ «ÎS›Î. ◊˘ÕÌ ‰Îflı ’λΠ±ÎT›Î. …\·Ìfiı œoœ˘‚‰ÎfiÌ …wfl fi ’ÕÌ. ±ı ±ıfiÌ ⁄√·‹Î_ ËÎ◊ ’Õ÷Î_‰ıÓ÷ Ω√Ì √¥. “ÿÎÿΔ ±ı ±ıfiÌ √˘‚√˘‚ Á_ÿfl ±Î_¬˘ «‹¿Î‰Ìfiı ⁄˘·Ì— “‹Q‹Ì?” ±ıHÎı «¿‚‰¿‚ fi…flı ±ı¿ ZÎHÎ «˘÷flŒ Ωı¥ ·Ì‘_. Ë∞ CÎıfi‹Î_ Ë÷Ì. ±«Îfi¿ ±ıfiÌ fi…fl ¿Î’ı˝À ’fl ’Õı·Ì ÏÁÏfl›·fiÌ œ√·Ì ÷flŒ √¥. ±ıHÎı ±ıfiÌ ¿>HÎÌ ¿>HÎÌ Ë◊ı‚̱˘ ±ı ÷flŒ ·_⁄ΉÌ. ‹ßÌ ¤flÌfiı ‹˘Ó‹Î_ ‹Ò¿‰Î √¥, ’HÎ ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±ıfi˘ ËÎ◊ ‰ÎflÌ ·Ì‘˘.” ≥À˚{ ÕÀa Ï⁄|<, Õ˘LÀ ≥À, CÎıfl ⁄Î ÷fiı ÁflÁ ÁflÁ ÏÁÏfl›· ¬‰ÕΉÂı, «Î· …¥±ı.” ±ı‹HÎı ˢÃ◊Ì ⁄«¿Îfl˘ ¿›˘˝. ±ıÀ·Ì ‰Îfl‹Î_ ÷˘ …\·ÌfiÌ ’Î_’H΢ ’HÎ ŒflÌ œ‚Ì √¥. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ‹ıflÌ ÷flŒ Ωı›_. …flÎ ËÁÌfiı ¿èÎ_— “±ıfiı ⁄Îμ·‹Î_ ÏÁÏfl›· ±Î’‰Ì Ωı¥±ı, fiÏË?” “±ı ·˘¿˘...” ‹ıfḻı …flÎ Ë˘Ã «ÕÎT›Î— “M·ıÀ˚Á ⁄Ë ÷˘Õı »ı. › ÁÌ, ‘ı ±Îfl ¿˘VÀ·Ì...” “ˉı Ë_ ¿˘fi ⁄ÎμSÁ ‹˘¿·Î‰ÌÂ.” ±ı‹HÎı …\·Ìfiı ¬¤ı fiάÌ. ±Î√‚ œ‚Ì ±Î‰÷Î ±ıfiÎ ËÎ◊ ÁÌ‘Î ¿›Î˝. ¿èÎ_— “÷‹ı ±ıfiı ±ı‹Î_...” “Ï‹ÏÁÁ ’Àı·fiı ’Ò»Ì ΩıΩı, ±ı ¿Ëı ÷˘ ±Î’Ωı.” ¬flÔ_. ±ËŸ √˛ÎLÕM’Î Ï‹VÀfl ’Àı· ‹ÎhÎ ±Î√_÷¿ Ë÷Î. Ï‹ÏÁÁ ’Àı·fiÌ ±Î fi˘¿fl Ë÷Ì. Á√‰Õ ¿ı ±√‰Õ ⁄LÔfiı ’fl ±ı‹fiÌ Ë¿>‹÷ Ë÷Ì. ÃÌ¿ »ı. ±ÎfiÌ ÁÎ◊ı ««Î˝ ¿fl‰Îfi˘ ¢ ±◊˝? ¿flÌfiı› ¿ÿΫ fi¿ÁÎfi ◊Λ. CÎHÎÌ ‰Îfl ±ıfiÌ ’˛Ï÷Ïø›Î ⁄΂¿˘ ’fl ±Î‰ı. ±˘Ë, ¿ı‰_ Ë÷_ ±Î ›©? ·ÕfiÎflÎ ·Õ÷Î Ë÷Î, ’HÎ ±ıfiÎ …¬‹ ±Î ⁄΂¿˘ ’fl ’Õ÷Î Ë÷Î. ‹ıflÌfiı ¿o¥ ¿Ë˘, ⁄΂¿˘ ’fl ±ıfi_ ÿW’ÏflHÎ΋. ›Á, ⁄Ì…ı … Ïÿ‰Áı ‰Î_«Ì ¿˘. «ÎflÔfiı ⁄ı ‰ıHÎ ¿Ë˘. ±˘¿ı ±ıfiÎ μ{flÕÎ ⁄΂¿˘fiÎ ‹fi ’fl ’Õı. ‰Î_¿ÎHÎÌfiÎ ¿ı ‹Î›ÎfiÎ ¿˘¥ ’ıÓ÷flÎ, ËÎ, ±ıfiÎ ¤˘√ ’HÎ ±Î Ïfiÿ˘˝Ê ∞‰˘ …. ’÷_Ï√›ÎfiÌ ’Î_¬fiÌ œÎ· ⁄fiΉÌfiı Ï¿Îflı fiÌ¿‚fiÎflÎ ±ı Á˙ Ï¿Îfḻ˘ Ë÷˘. ⁄«fiÎflı Ω÷fiı ⁄«Î‰‰Î

¿fl÷Î_ ±ı œÎ·fiı ⁄«Î‰‰ÎfiÌ g«÷Î ‰‘Îflı ¿fl‰ÎfiÌ Ë÷Ì. ‘Ìflı ‘Ìflı ±ı …\·Ìfiı ’HÎ fiÌ«ı ·¥ ±ÎT›Î. ’λ·Ì ÁÌÀ‹Î_ ’Ì·˘ ‹Ò¿Ìfiı ⁄LÔfiıfiı Á‰ÕÎT›Î_. ⁄flÎ⁄fl O·ıL¿ıÀ ±˘œÎÕuÎ_. ¿Î« ⁄flÎ⁄fl ⁄_‘ ÷˘ Ë÷Î … »÷Î_ ±ı‹Î_ …flÎ Áfl¬Ì Ï÷flÎÕ fi◊Ì flËÌ √¥ ÷ıfiÌ ¬Î÷flÌ ¿flÌ. Ï¿Î√˘ ωLÕÌÏÁÀÌ (’‰fi’fl) »ı. …flÎÁfl¬Ì ±HÎÌ ’HÎ ¿˘‹‚ ÂflÌflfiı ÂÎflÌ fiάı. ±Î¬ı flV÷ı ±ı‹fiı ⁄Á ±Î … ω«Îfl˘ ±Î‰÷Î flèÎÎ. 25‹Ì ‹ıfiÌ ⁄’˘fl Á‘Ì ±Î »˘¿flÎ_ d·’Îfi‹Î_ Ë÷Î_ ±fiı ’«ÌÁ‹ÌfiÌ ÁÎ_…ı ±ı‹fi_ ’Îfi_ ’·ÀÎ¥ √›_. ‹Q‹Ì ±ı‹fiı «ÎË÷Ì fiˢ÷Ì ±ı‹ fiÏË, «ÎË÷Ì Ë÷Ì, ’HÎ ±ıfiÌ «ÎËfiÎ ¿fl÷Î_ ±ıfiÌ «ÌÕ CÎHÎÌ Ï‰flÎÀ Ë÷Ì. «ÌÕfiÎ ‹Î›Î˝_ ±ı ’HÎ ±Î ¤ÌfiÌ ’ÎÀÌ ’fl Á_ÿfl fl_√˘‚Ì ±Î·ı¬‰Îfiı ⁄ÿ·ı ±ıfiÌ ’fl ’˘÷ÎfiÎ_ … ’√·Î_ ’ÎÕÌ ’ÎÕÌfiı ±ıfiı ¬Ò_ÿÌ flËÌ Ë÷Ì. √ÎÕÌ‹Î_ …^fiÎ_ √Ì÷˘fiÌ Àı’ ‰√ÎÕ‰ÎfiÎ ±ı ¢¬Ìfi Ë÷Î, ’HÎ ËÎ◊ fi˘⁄ ’fl √›˘ ÷ı fi … √›˘. ±Î¬ı flV÷ı ±ı‹fiÎ ‹fi‹Î_ ±ı ‹ı„@Á¿fi ⁄ı⁄ÌÁÀflfiÎ … ω«Îfl˘ CÎÒ‹flÎ÷Î flèÎÎ. ⁄΂¿˘fiı Á‰Îflı ’˘HÎÎ »±ı ¿Î«Ì ¨C΋Î_◊Ì μÃÎÕÌfiı ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ ËÂı. «ÎflÔ ¿o¥ ÷ıÕı⁄ıÕı fiÏË. ˉı ÷˘ ‹˘ÀÎ_ ◊¥ √›Î_ ±ı‹ ±ı¿ ‰Îfl ⁄˘·÷Ì Ë÷Ì. ±ıÀ·ı μÃÎÕÌfiı-‘¿Î‰Ìfiı … ±Î ’Ëı·Î ‹Î‚fiÎ_ ’√Ï◊›Î_ ±ı ⁄LÔfiıfiı «ÕΉ÷Ì ËÂı. {˘¿Î_ ¬Î÷Î_ ¬Î÷Î_, ¤Ÿ÷ı Àı¿˘ ÿı÷Î_ ÿı÷Î_, ‰E«ı ωÁ΋˘ ¬Î¥fiı ⁄O⁄ı-hÎHÎhÎHÎ Áı¿oÕ ±ı ÁÒ¥ ·ı÷Î_ ËÂı. ‰‚Ì ‘¿Î‰Î÷Î_ ËÂı. ‰‚Ì ’√Ï◊›Î_ «ÕΉÎ÷Î_ ËÂı. …¥fiı ±ı F›Î_ …B›Î ‹‚ı I›Î_ ’ÕuÎ_¤ı√Î_ ¿Î’ı˝À ’fl C΢ÓÀÌ …÷Î_ ËÂı. ±ı‹fiÎ fiÎV÷Îfi_ Â_ ◊÷_ ËÂı? ·_«fi_? fiÎˉΑ˘‰Îfi_? ÁÎŒÁÒŒ ◊‰Îfi_? ÷ˆ›Îfl ◊‰Îfi_? fiyÌ ±ı‹Î_ ’HÎ ‹ıflÌ ’˘÷ÎfiÎ_ ⁄΂¿˘fiı … ’˛Î›˘ÏflÀÌ ±Î’÷Ì ËÂı fiı? ±Î ⁄LÔfiı ÷˘ ±˘Ï›΂Π‹˘Ó±ı, Ë˘Ã ‰¿ÎÁÌfiı Ωı¥ flËı÷Î_ ËÂı fiı? ΩHÎı ¿ı ⁄ÌΩ fi_⁄flfiÎ fiÎ√Ïfl¿. ω«Îfl˘‹Î_ fiı ω«Îfl˘‹Î_ CÎfl ±Î‰Ì √›_. ààà ÂÏfi‰Îflı Á‰Îflı ÷˘ »˘¿flÎ_±˘fiı ·¥ ±ÎT›Î_. Ë∞ ‹_…\⁄Ëıfi ‰Ëη ¿flÌ ¿flÌfiı ±ı‹fiı ¤Î‰÷Î ¤˘…fi …‹ÎÕ÷Î_ Ë÷Î_ I›Î_ … ΩHÎı ¿ı ‹˘À˘ ⁄˘Q⁄ωVŒ˘À ◊›˘. ⁄’˘flı ‹ı·‹Î_ Ï·LÕÁı fi΋fiÎ ·˘›flfi_ ¿‰fl Ë÷_. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±‘ÌflÎ¥◊Ì ±ı ¬˘S›_. Â_ ËÂı? ÕÎ≥‰˘Á˝fiÌ fi˘ÏÀÁ. «ÎflÔ±ı ‰¿Ì· ‹ÎflŒ÷ ÕÎ≥‰˘Á˝fiÌ fi˘ÏÀÁ ‹˘¿·Î‰Ì Ë÷Ì. ±ı¿Î±ı¿ ÿÎÿÌfi˘ ËÎ◊ »˘ÕΉÌfiı fl˘Ï⁄fi ±ı ÷flŒ ÿ˘Õu˘. ¿‰fl ’flfiÌ fi‰Ì ·Î_⁄Ì«˘ÕÌ VÀıQ’ı ±ıfiı ±Î¿W›˘˝ Ë÷˘. “ÿÎÿÎ, ‹fiı VÀıQ’... ‹fiı VÀıQ’...” e· ⁄|Ή΂Π±ı Á_ÿfl VÀıQ’‰Î‚Î ¿‰fl‹Î_ ¿<ËÎÕÌ Ë÷Ì ±ıfiÌ ±ıfiı ÂÌ ¬⁄fl? ààà ‰Ì¿±ıLÕfiÎ …ı ⁄ı Ïÿ‰Á ⁄΂¿˘ ÁÎ◊ı ±Îfi_ÿ ¿fl‰ÎfiÎ Ë÷Î ÷ı μ¶ı√‹Î_ √›Î. ⁄΂¿˘ ⁄ı¬⁄fl ◊¥fiı fl‹÷Î_ flèÎÎ_. Á_…› ±ı‹fiı ·¥fiı “À˘›{±Îfl±Á” VÀ˘fl‹Î_ ’HÎ …¥ ±ÎT›˘. „VÀ¿fl, fl‹¿ÕÎ_ ±fiı ¿ıLÕÌ ±’Î‰Ì ÿÌ‘Î_, ’HÎ ±ı ⁄‘_ ±ıHÎı ΩHÎı ¿ı ›_hΉ÷˚ … ¿›*. ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ Á÷÷ ±ı ’˛ffi CÎÒ‹flÎ÷˘ … flè΢ ¿ı …ı Ï’÷αı ±ıfiı ‰Îfl_‰Îfl, Œıfl‰Ì Œıfl‰Ìfiı, ∂◊·Î‰Ì ∂◊·Î‰Ìfiı ±fiı ⁄΂¿˘ ÿÒfl fl‹÷Î_ ˢ› I›Îflı ¬Îfi√Ì‹Î_ ±ı «ÎflÔfiÌ «Î·fi˘ ¿˘¥ ¨Õ˘ ¤ıÿ ‹ı‚‰‰Îfiı ‰ÎV÷ı ’Ò»˚›˘ Ë÷˘. “÷_ ÷˘ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı ±ı Ë‹HÎÎ_ ÕÎ≥‰˘Á˝-⁄Î≥‰˘Á˝fi_ fi΋ ÁK‘Î_ ·ı÷Ì fi◊Ì. ∂·ÀÎfi_ ÷_ ±ËŸ ±Î‰Ìfiı flËı ÷˘ ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î’H΢ CÎflÁ_ÁÎfl Âw ¿fḻı ±ı‹ ¿èÎÎ ¿flı »ı ÷˘ ’»Ì ±Î ±ı¿Î±ı¿ ÕÎ≥‰˘Á˝fiÌ ·Ì√· fi˘ÏÀÁ ÂÎ ‹ÎÀı?” “‹fiı ’HÎ Á‹Ω÷_ fi◊Ì.” ±ıHÎı ¿èÎ_ Ë÷_. “’HÎ ÷fiı ¿_¥¿ ÷˘ √_‘ ±Î‰Ì ËÂı fiı?” “‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì. ±Î≥ V‰ıfl, ’M’Î.” Á_…› ±¿‚Î¥ √›˘ Ë÷˘— “±Î ÷˘ ±ıHÎı ΩHÎı ¿ı ±Î’HÎÎ ’fl ¨CÎ÷Î Ë÷Î fiı CÎÎ ¿›˘˝.” ’Ëı·Î_ ÷˘ Á_…›fiı ·ÎB›_ ¿ı Ï’÷Îfiı ’HÎ ±ıfiÌ ‰Î÷ ’fl ωf‰ÎÁ fi◊Ì ’Õ÷˘. ±ı‹fiÌ fi…fl‹Î_ ±ı¿ ‰Ÿ‘Ì fiάfiÎflÌ M≤E»Î Ë÷Ì, …ı ÷ıfi˘ …‰Î⁄ ±ı ‹ı‚‰Ì ¿÷Î fi◊Ì ±fiı ‹Îfiı »ı ¿ı Á_…› ¿o¥¿ ΩHÎı »ı »÷Î_ ¿Ëı÷˘ fi◊Ì. ±Î… ·√Ì ¿ÿÌ ±Î‰_ ⁄L›_ fi◊Ì. ⁄Î’-ÿÌ¿flÎ ‰E«ı ±_ ‹ÎhÎ ’HÎ ±_÷fl’À flè΢ fi◊Ì, ’HÎ ’Ëı·Ì ‰Îfl «ÎflÔfiÌ ±Î ·Ì√· fi˘ÏÀÁfiı ¿ÎflHÎı ΩHÎı ¿ı ⁄Î’-ÿÌ¿flÎ ‰E«ıfiΠωf‰ÎÁfiÎ ’ΛΠ’HÎ Ë«‹«Ì √›Î. ÿ̉ηfiÌ ’Ëı·Ì πÀ fiά‰Î‹Î_ «ÎflÔ ÁŒ‚ flËÌ. “±ı‹?” “÷‹fiı ‹ÎflÎ ’fl ±Ï‰f‰ÎÁ »ı, ’M’Î?” “±flı!” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ⁄˘S›Î— “±ı Â_ ⁄˘S›˘ ¤Î¥?” ±ı‹fiı ÿÌ¿flÎfiı ’˘÷ÎfiÌ M≤E»Îfiı ¿ÎflHÎı ◊÷Ì ‰ıÿfiÎ Á‹Ω¥. ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “…ı ‹ÎHÎÁı ±Î… ·√Ì «ÎflÔfiÎ ÂOÿ˘ ’fl ’HΠωf‰ÎÁ flÎA›˘ ÷ı ÷ÎflÌ ‰Î÷ ’fl ±Ï‰f‰ÎÁ flάı? ‹Î› ⁄˘›...” ±ı‹HÎı ±ıfiÎ ¬¤ı ËÎ◊ ‹Ò@›˘— “ÁÎ_¤‚. ‹fiı ±‹¿ ‰Î÷ ÷ıÓ fi ¿ËÌ Ë˘›, ÷fiı ±ı Á΋ÎL› ·Î√Ì Ë˘› ±ıÀ·ı fi ¿flÌ Ë˘›, ’HÎ ‹Îflı ‹fi ±ı ⁄Ë ‹Ëk‰fiÌ Ë˘›. ÷fiı F›Î_ ±ÎÏ√›˘ ÿı¬Î÷˘ ˢ› I›Î_ ‹fiı Ω‹√flÌ ÿı¬Î÷Ì Ë˘›. ‹fiı ‹ÎflÌ ™‹flı ‹ÎflÎ ‹fi˘Ï‰iÎÎfifiÎ ¨ÕÎ ±P›ÎÁı …ı Á‹…HÎ ±Î’Ì Ë˘› ÷ı ¿ÿΫ ÷fiı fi ˢ›. ±ıÀ·ı … ¿Ë_ »\_ ¿ı ÷‹ÎflÌ ±_√÷‹Î_ ±_√÷ ⁄ıÕw‹fiÌ ‰Î÷˘ ÏÁ‰Î›fiÌ ⁄Ì∞ …ı …ı ‰Î÷ ÷‹ÎflÌ ‰E«ı ◊¥ ˢ› ±ı ÷_ ‹fiı ¿fl. ‹Îflı ±ıfiÎ ±Î ±HΑΛν Ë‹·ÎfiÎ ‹Ò‚ Á‘Ì …‰_ »ı.” (ø‹Â—)á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10

‘ÎflΉÎÏË¿ fi‰·¿◊Î

June 9, 2017 à …^fi 9, 2017

á ’˛ÌÏ÷ Áıfi√MÔ÷Î ’˛¿flHÎ-41 yÌ ¿flı·Î Ïÿ‰Áı ±fiı ÀÎ≥‹ı, ÁÏ…÷ ±ÎT›˘. ±ı Á¿Î¥ √›ı·˘, ¿ÿΫ ◊˘Õ˘ ‹Î_ÿ˘ ’HÎ flËı÷˘ ˢ›. ±ıfiÎ ‹˘œÎ ’fl fl˘⁄ÀÛfiı Ωı÷Î_, „V‹÷ Œı·Î¥ √›_. ±ıfiı CÎb_ ¿Ëı‰Îfi_ Ë÷_. fiı ±ı ΩHÎ÷˘ Ë÷˘ ¿ı ±ı¿ fl˘⁄ÀÛ … Ë÷˘ ±ıfiÌ ’ÎÁı ¿ı …ı K›Îfi◊Ì, Á‹…HÎ◊Ì ±fiı Ï‹hÎ÷Î◊Ì ±ıfiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Âı. fl˘⁄ÀÛ ±ıfiı flV÷ÎfiÌ ’˛ÌÏ÷ Áıfi√M÷Î ’ı·Ì ⁄Î…\, Ïfl‰flÁÎ≥Õ ’οۋÎ_ ·¥ √›˘. ’οΠ«HÎı·Î ÁflÁ ’◊ ’fl ⁄LÔfiı ÷flŒ ¬Ò⁄ ¨«Î_ {ÎÕfi˘ »Î_›˘ Ëo‹ıÂÎ_ ˢ› ±fiı ⁄Î…\‹Î_◊Ì ËÕÁfi fiÿÌ ‰ËÌ …÷Ì ÿı¬Î›. ¿ıÀ·˘ ’ˢ‚˘ ±ıfi˘ ’À ±fiı ¿ıÀ·_ »·˘»· ’ÎHÎÌ. ±ı ’οۋÎ_ ±‰fl…‰fl ’HÎ ⁄Ë fi ˢ› ±ıÀ·ı ‰Î÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ›˘B› ±ı‰Ì ÂÎ_Ï÷ ‹‚Âı, ±ı‹ fl˘⁄ÀÛ ΩHÎ÷˘ Ë÷˘. ÁÏ…÷fiÎ ∞‰fiı ±Î …B›Î‹Î_ ◊˘ÕÌ ÏfiflÎ_÷ ‹‚Ì Ë˘› ±ı‰_ ·ÎB›_. ‹ÎflÌ ±fiı ¿ı÷¿ÌfiÌ g…ÿ√Ì‹Î_ Â_ Â_ ⁄fiÌ √›_ ÷ı ÷fiı ±fiı ‰Î‹Îfiı ¬⁄fl fi◊Ì, flÎ≥À? ¿ËÌ, ’Ëı·Î_ ÷˘ ±ıHÎı ’˛˘Àı@Âfi-±˘ÕÛflfiÌ ±fiı ’»Ì ˢ‹-±ıω@ÂfifiÌ, CÎfl‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Ì …‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿flÌ. Ë_ ±ÎCÎÎ÷ ±fiı Ë÷ÎÂÎfiı ¿ÎflHÎı √Î_ÕÎ …ı‰˘ ◊¥ √›˘. ÁÏ«fi ÿÒfl …÷˘ flËı·˘, ±_…Ï· @›Îflı› Ωı‰Î fiÏË ‹‚ı, ¿ı÷¿Ì ±ı¿ ÂOÿfiÌ ’HÎ ±Î’-·ıfiı ‹ÎÀı ÷ˆ›Îfl fiÏË. ¿ıÀ·Ì ˢÓÂ◊Ì ⁄fiΉı·˘ ‹Î‚˘, ¿ıÀ·Ì ‹Ëıfi÷ ¿flÌfiı fl«ı·_ CÎfl fiı flÎ÷˘flÎ÷ Ë_ CÎfl⁄Îfl ‰√flfiÎ Œ¿Ìfl◊Ì ’HÎ ¬flÎ⁄ Ëη÷‹Î_ ±Î‰Ì √›˘. ÁfiÌ÷Î ±fiı ‹ËıÂı ‹fiı ⁄Ë VfiıË ±ÎM›˘. ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ‹fiı ÁËÎfi¤ÒÏ÷ ⁄÷Ή‰Î, ÁËÎfl˘ ±Î’‰Î ±Î√‚ fi ±ÎT›_. ±ı ⁄LÔfiı±ı ‹fiı ±ı‹fiı I›Î_ flËÌ …‰Î CÎH΢ ±Î√˛Ë ¿›˘˝, ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄ı-«Îfl Ïÿ‰Á ‹ÎÀı flËı‰Î›, ⁄οÌfiÎ_ ‰Ê˘˝ ¿_¥ ¿œÎ› ±ı flÌ÷ı? hÎHÎı¿ Ïÿ‰Á Ë_ ¬flı¬fl ‹fl‰Î ’Õı·Î ‹ÎHÎÁ …ı‰˘ ◊¥ √›˘ Ë÷˘. ¿ıÀ·Î_ ‹Î◊Î_ ¿>ÀuÎ_ ËÂı, ¿ıÀ·_ flÕu˘ ˢ¥Â, Ω÷fiı ¿ıÀ·˘ ÿ˘Ê ÿÌ‘˘ ËÂı. ±ı¿ ‰Îfl ’HÎ ¿ı÷¿Ìfi˘ Œ˘fi ‹Ëı ’fl ±ÎT›˘ fiˢ÷˘. ±ıfiı ‹ÎÀı Ë_ ¬flı¬fl ‹flÌ ’fl‰Î›˘˝ Ë÷˘. ÁfiÌ÷αı ‹fiı ’flÎHÎı, ’HÎ Ïfi›Ï‹÷ ¬‰ÕÎT›Î ¿›*, ‹ËıÂı ⁄ı Ïÿ‰Á flΩ ·Ì‘Ì. «˘◊Ì ⁄’˘flı ‹ËıÂfiÌ ÁÎ◊ı ±ı ¬Î·Ì CÎfl‹Î_ ŒflÌ ±ı¿ ‰Îfl, ⁄Á, »ıS·Ì ‰Îfl, ‹ıÓ ’√ ‹Ò@›˘. ‹Îflı «˘÷flŒ Ωı‰_ fiˢ÷_, ¿˘¥ ›Îÿ˘fiı ¢‘‰Ì fiˢ÷Ì. ‹Îflı ÷˘ …·ÿÌ‹Î_ …·ÿÌ◊Ì I›Î_◊Ì fiÌ¿‚Ì …‰Îfi_ Ë÷_, ‹ÎflÌ ⁄‘Ì ÏfiÂÎfiÌ ¿ÎœÌ fiάÌfiı. fiı ÁΫı …, ⁄‘_ ¤ı√_ ¿›*, ÷˘ ◊›_ ¿ÎÕÛ⁄˘ÕÛfiÎ_ hÎHÎ ⁄˘@Á‹Î_ ‹Î¥ Ω› ±ıÀ·_. ⁄Á, ±ıÀ·_, ‹ËıE»Î◊Ì, ±fiı ‹Ëıfi÷◊Ì ’Ò_∞ ¤ı√Ì ¿fl÷Î_ …¥±ı ±fiı Ωı‰Î Ωı¥±ı ÷˘ ¬ÎÁ ¿Â_ fiÏË. ⁄‘Ì›ı ‹ËıE»Î±˘ ±fiı ‹Ëıfi÷˘ T›◊˝ ˢ› »ı, ÷ı ‹fiı I›Îflı Á‹Ω›_. ’»ÌfiÎ ⁄ı Ïÿ‰Á ‹ıÓ ±˘ÏŒÁ‹Î_ ¿ÎœuÎ. ±fiı ⁄ı flÎ÷ ’HÎ. @·Î›LÀ Ë÷Î ±ıÀ·Î ¿ıLÁ· ¿›Î˝, ±‹¿ ’ı’Á˝ ŒÎÕÌ fiÎA›Î_, ±‹¿ ŒÎ¥·˘ ⁄Î‚Ì fiάÌ. ‹ıÓ ’Ëı·˘ ÏfiHν› L› …ÁafiÌ ±˘ÏŒÁ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Îfi˘ ·Ì‘ı·˘. CÎfl⁄Îfl ‰√flfi˘, ¿<À<_⁄◊Ì ÷fl»˘ÕΛı·˘ Ë_, ±˘‚¬Ì÷Î_fiÌ ‰E«ı flËÌ Â¿<_ ÷ı‹ fiˢ÷˘. ‹ÎflÌ Á‹√˛ ÿL›‰Ì Á_’ÏkÎfiÎ_ ±ı ⁄˘@Á √ÎÕÌ‹Î_ ‹Ò¿Ìfiı Ë_ ⁄fiı ÷ıÀ·˘ ÿÒfl …‰Î fiÌ¿‚Ì √›˘. ±ÎÂflı … ¿ËÌ Â¿Î›. ±ı‹ ¿fl÷Î_ »ı¿ ⁄˛Ò¿Ï·fi ±Î‰Ì ’ˢÓE›˘, fiı fiÎfiÌ √·Ì±˘‹Î_ ‰‚÷Î_-±À‰Î÷Î_ ‹fiı ±ı¿ ‹_Ïÿfl ÿı¬Î›_. ’Ëı·ı◊Ì … ‹fiı ‹_Ïÿfl‹Î_ …‰Î‹Î_ ¿Â˘ flÁ fiˢ÷˘. L› …ÁafiÎ ‹_Ïÿfl‹Î_, ¿<À<_⁄fiı ·¥fiı Ë_ ⁄ı ¿ı hÎHÎ ‰Îfl ‹Î_Õ √›˘ ˢ¥Â. ’HÎ ±ı Ïÿ‰Áı, ÁΉ ±ı¿·Î fiı ÿ—Ϭ›ÎflÎ ±ı‰Î ‹fiı ¿Â_¿ ±_ÿfl …‰Î ’˛ıflÌ √›_. ¿ÿΫ ¤√‰Îfifiı ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Ì Ë÷Ì, ¿ÿΫ ±ıfiÌ ¿Ú’Î ’΋‰Ì Ë÷Ì. ⁄Á, ‹_Ïÿfl‹Î_ ÿά· ◊‰ÎfiÌ ±ı Ïø›Î±ı ‹ÎflÔ_ ¤Î_B›_-÷ÒÀu_ ∞‰fi ÁΫ‰Ì ·Ì‘_. ⁄‘_ … ‹‚Ì √›_ ‹fiı I›Î_◊Ì I›Îflı. ’ÒΩflÌ∞ ’˘÷ı … ¤√‰Îfifi_ w’ Ë÷Î, ‹fiı ¬Î÷flÌ »ı. ‹fiı Ωı¥fiı … ±ı‹fiı A›Î· ±Î‰Ì √›˘ ¿ı ‹fiı ÁËΛfiÌ …wfl »ı. ’»Ì

(flı¬ÎÏ«hΗ ‘Ìfl… μ‹flÎÏHΛÎ)

⁄ı ¿Î_ÃÎfiÌ ±‘‰« ±ı‹HÎı ‹Îflı ‹ÎÀı fi∞¿‹Î_ flËı÷Î_ ±ı¿ ‹ÎÁÌfiÎ CÎflfiÎ ¤ÕoÏ¿›ÎfiÎ fiÎfiÎ w‹‹Î_ flËı‰ÎfiÌ Á√‰Õ ¿flÌ ±Î’Ì. ±ı …‹ÎÕÂı ’HÎ ¬flÎ_, ±ı‰Ì √˘Ã‰HÎ ◊¥. w‹fiÌ fiÎfiÌ Ω‚Ì‹Î_◊Ì ‹fiı flV÷ı «Î·Ìfiı …fiÎflÎfiÎ ’√ ÿı¬Î÷Î ±fiı fi‹Ìfiı Ωı™ ÷˘ …flο ±‹◊_ ±Î¿Î ÿı¬Î÷_. I›Îfl ’»Ì◊Ì ⁄fiı ±ıÀ·˘ ‰¬÷ Ë_ ‹_Ïÿfl‹Î_ √΂‰Î ·ÎB›˘. flω‰Îflı ÷˘ ¬ÎÁ ’ÒΩ ◊Λ ±fiı ¿Ì÷˝fi ◊Λ. ⁄‘Î_fiÌ ÁÎ◊ı √ΉΠ·Î√‰Îfi_, ÷η ÁÎ◊ı Õ˘·‰Îfi_. ÁΫ_ Á¬ ˉı ‹fiı ‹Y›_ - Ω÷fi˘ A›Î· ¤Ò·‰Îfi_ Á¬. ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’»Ì ‹ıÓ L› ›˘¿ÛfiÌ ±˘ÏŒÁ ’HÎ ¿ÎœÌ fiάÌ. @·Î›LÀ ¢‘‰Î …‰Î …ıÀ·_ ‹ÎfiÏÁ¿ Ωıfl ‹Îfl΋Î_ flèÎ_ fiˢ÷_. ‰‚Ì, √fi˘ ¿flfiÎflα˘fi˘ ⁄«Î‰ ¿fl‰Îfi˘ ω«Îfl ’HΠˉı ÁËfi ◊÷˘ fiˢ÷˘. ±ı¿ Ï·‹˘{Ìfi ¿o’fiÌ‹Î_ ÕˇÎ≥‰fl ÷flÌ¿ıfiÌ fi˘¿flÌ ¬Î·Ì »ı, ÷ı ‹ÎÏË÷Ì ‹fi ’ÒΩflÌ∞ ÷flŒ◊Ì … ‹‚Ì. ±ı ‹ÎflÔ_ … fiÏË, ⁄ÌΩ ¤@÷˘fi_ ‹fi ’HÎ ‰Î_«Ì ¿÷Î ËÂı fiı. ÁÎflÔ_ Ë÷_ fi˘¿flÌ‹Î_. ‹Îflı ¤fl‰Î ˢ› ÷ıÀ·Î ¿·Î¿˘ ¤fl‰ÎfiÎ. ±ı ’˛‹ÎHÎı ’√Îfl ‹‚ı. ±fiı ’ıÁıL…fl ÁÎflΠˢ› ÷˘ ÏÀ’ ’HÎ ÁÎflÌ ±Î’Ì ÿı. ±ı ‹ÎÀı ¿˘’˘˝flıÀ ±˘ÏŒÁ˘fiÎ @·Î›LÀ ⁄Ë ·Î¤¿Îfl¿ fỉÕı. flV÷α˘ Ë_ ⁄Ë ÁÎflÌ flÌ÷ı Ωb_ ÷ı◊Ì ËÂı, ¿ı ‹ÎflÌ Ï‰‰ı¿Ì ‰Î÷«Ì÷fiı ¿ÎflHÎı ËÂı, ’HÎ ‹Îflı ±Î‰Ì ±˘ÏŒÁ˘fiÌ ÕuÀÌ ¤fl‰Îfi_ CÎb_ ‰‘Îflı ±Î‰÷_. ±ı‹Î_ … ±ı¿ ‰Îfl Ë_ ’¿ÕÎ¥ √›˘, ±ıÀ·ı ¿ı ±˘‚¬Î¥ √›˘, ÁÏ«fifiÎ ¡ıLÕ ¬·Ì· ¶ÎflÎ. ’Î_ÁÃÏÁkÎıfl ·Î¬fiÌ √HÎÎ÷Ì ‰ÁÏ÷‰Î‚Î ÂËıfl‹Î_ ¿˘¥ ±˘‚¬Ì÷_ ±Î‹ ‹‚Ì Ω› ÷ı ‹Îfi‰_ ’HÎ ‹U¿ı· »ı, fiÏË? ¬·Ì·fiÎ ±Î‹ ‹‚Ì …‰Îfiı ·Ì‘ı Â_ ◊Âı, fiÏË ◊Λ ÷ı ω«ÎflÔ_ ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ Ï·‹˘{ÌfifiÌ ±˘ÏŒÁ‹Î_ ‹Îflı ‹ÎÀı ±ı¿ ¿‰fl ’Õu_ Ë÷_. Ï·‹˘{ÌfifiÌ ±˘ÏŒÁ‹Î_. ±ı¿ CÎÕÌ‹Î_ ‹fifiÌ ⁄‘Ì ’ÌÕÎ ÁflÌ Ω› ±fiı ±Î¬Î ±„V÷I‰‹Î_ ±Îfi_ÿ »‰Î¥ Ω›, ±ı‰_ ‹ıÓ @›Îflı› ¿SM›_ fiˢ÷_. ¿‰fl ’fl ÁÏ«fifi_ fi΋ Ωı¥fiı, ±ı‰_ … ◊›_ ‹ÎflÎ ‹fifiı, xÿ›fiı, ÂflÌflfiı, ∞‰fiı. ±˘Ë˘, ÿÌ¿fl˘ ‹fiı CÎıfl ’λ˘ ⁄˘·Î‰ı »ı, ‹ıÓ Ï‰«Î›*. ±·⁄kÎ, ¿‰fl ¬˘·÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı ±„V÷I‰ ±ı¿ CÎÕÌ‹Î_ ¤›_¿fl ¿o’fi◊Ì, ¿ı‰_ ‘flÎÂÎ›Ì ◊¥ Ω› ÷ı ’HÎ ‹ıÓ ±fi¤T›_. ’V÷ΉÎfiÎ ¿ı ‹ÎŒÌfiÎ ÷˘ Â_, ’HÎ VfiıËfiΛ ±ıyı ÂOÿ fiÏË. ¿‰fl‹Î_ Œ@÷ ±ı¿ «ı¿. fl¿‹fi˘ ±Î_¿Õ˘ ÷˘ ‹ıÓ Ωı›˘ ’HÎ fiÏË. ÁÎ’fi˘ ÿo ·ÎB›˘ ˢ› ±ı‹ ËÎ◊‹Î_◊Ì ŒıÓ¿Ì ÿÌ‘_ ±ı ¿‰fl. ±Î‰˘ Ϥ¬ÎflÌ ‹ÎL›˘ ‹fiı? ±ıfiÎ ⁄Î’ ÷flÌ¿ı fi Ωı¥ Â@›˘, ±ı ‹fiı? ±Î ’»Ì ŒflÌ◊Ì ‹ıÓ ⁄‘_ … …÷_ ¿›* - Ï·‹˘{Ìfi ¿o’fiÌ, ‹ÎÁÌfiÎ CÎflfiÌ ±˘flÕÌ, ‹_Ïÿfl. ŒflÌ◊Ì fiÌ¿‚Ì √›˘ Ë∞ ‰‘Îflı ÿÒfl. ·˘L√ ±Î≥·ıLÕfiÎ μkÎflfiÎ ±ı¿ »ıÕı, ÁΉ √΋ÕÎ …ı‰Ì …B›Î±ı, ‹ıÓ ±˘flÕÌ Â˘‘Ì. I›Î_fiÎ ±ıÏfl›Î‹Î_, Áÿ˚¤ÎB›ı ‹fiı ±ı¿ ±ı‰Ì Á_V◊Î ‹‚Ì √¥, F›Î_ O·ı¿ ¿˘Q›ÏfiÀÌfiÎ_, √flÌ⁄ ⁄ı¿√˛ÎμLÕ‹Î_◊Ì ±Î‰÷Î_,

Ï¿Â˘fl‰›Ì »˘¿flÎ-»˘¿fḻ˘fiı ‹ÎÀı …\ÿÌ …\ÿÌ ’˛T≤Ïkα˘ «Î·÷Ì Ë÷Ì. ‹ÎflÔ_ ¤HÎ÷fl ⁄Ë ¿Î‹‹Î_ ·ÎB›_ ±ı‹fiı ‹ÎÀı. ±ı„L…Ïfi›gfl√ ±fiı ‰¿Ì·Î÷ - ⁄LÔfiı‹Î_ ±P›ÎÁ ¿›˘˝. ±ıÀ·ı ±ı ωʛ˘ Â̬‰ÎÕ‰Îfi_ ‹fiı ŒÎ‰ı. ±ı‹Î_ ’√Îfl ¿_¥ fiÏË, ’HÎ ‹ÎflÎ◊Ì ’HÎ ‰‘Îflı ⁄ÒflÌ Ëη÷‹Î_ ˢ› ±ı‰Î_±˘fiı Ë_ ‹ÿÿ ¿flÌ Â¿÷˘ Ë÷˘. ‹ÎflÎ_ fiÏË, ÷˘ ’Îfl¿Î_ »˘¿flÎ_fiı ÷˘ Ë_ ¿Î‹‹Î_ ±Î‰Ì Â@›˘, ±ıfi˘ ‹fiı ⁄Ë Á_÷˘Ê ◊›˘. Ë_ CÎHÎÌ ‰Îfl ω«ÎflÔ_ »\_ ¿ı ¿ıÀ·Ì ‹Ëk‰Î¿Î_ZÎÎ flÎ¬Ì Ë÷Ì ∞‰fi¤fl. ±ı¿ fiÏË, ’HÎ ⁄ı ÏÕ√˛Ì ·Ì‘Ì— ⁄Ì∞ ¿ıÀ·Ì›ı ΩHοÎflÌ ‹ı‚‰Ì, CÎfl ‰ÁÎT›_, ⁄ı √ÎÕ̱˘ flάÌ. Â_ fiˢ÷_ ‹ÎflÌ ’ÎÁı. ⁄‘_ … Ë÷_. I›Îflı ‹ÁÌ⁄÷˘ ±fiı Á_CÎÊ˘˝ ’HÎ ¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ Ë÷Î_. ±Î…ı F›Îflı ¿Â_ fi◊Ì, I›Îflı ⁄Ë … Ë‚‰Î ·Î√ı »ı. fiÎfi’HÎ◊Ì … ‹fiı μ’ıZÎÎ ‹‚÷Ì ±Î‰Ì Ë÷Ì, ÷˘ Á΋ı Ë_ ±˘‰fl-¿˘„LŒÕLÀ ⁄fi÷˘ √›˘. ‰‘Îflı ’Õ÷˘ C΋_Õ, ±fiı ⁄Ï© ’fl ‰‘Îflı ’Õ÷˘ ¤fl˘Á˘ flÎA›˘. Ã˘¿fl˘ ¬Î¥ ¬Î¥fiı ˉı Á‹F›˘ »\_, ¿ı ⁄Ï© ±fiı ΩHοÎflÌ - ≥LÀÏ·…LÁ ±fiı fi˘·ı… - ±I›_÷ …wflÌ »ı, ’HÎ ±ı ÏÁ‰Î› ’HÎ ±ı‰Î_ ÷k‰˘ »ı, ¿ı …ı‹fiı …wfl ’Õı ÷ı ’˛‹ÎHÎı ‰÷˝fi‹Î_ ’˛›˘…‰Î_ ’Õı. ω‰¿, ÁÎÿ√Ì, fifl‹Î ‰√ıflı ’HÎ ±ıÀ·Î … ±√I›fiÎ √HÎ »ı. fl˘⁄ÀÛ @›ÎflfiÎ «ÎS›Î ¿fḻı »Ì±ı ±Î’HÎı? ‹fiı A›Î· fi◊Ì flè΢. ⁄Ë ·Î_⁄_ ·ı@«fl ±ÎM›_ ‹ıÓ, fiÏË? ⁄Ë ÏŒ·ÁÒŒÌ Õˢ‚Ì fiάÌ, ±ı‹ ·Î√÷_ ËÂı ÷fiı. fiÎ, fiÎ, ±ı‰_ ¿_¥ fi◊Ì ·ÎB›_, fl˘⁄Àı˝ ¿èÎ_. ’HÎ ÷_ Â_ ¿fl‰Î ‹Î√ı »ı ˉı? ¿ÂÌ ’HÎ ±Î‰¿ ‰√fl... ‰Î÷ ¬flÌ »ı ¿ı ±I›Îflı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ’ˆÁÎ fi◊Ì. ≥„L՛Π…‰ÎfiÌ ÏÀÏ¿À …ıÀ·Î ‹Î_Õ flèÎÎ ËÂı. ω«ÎflÔ_ »\_ ¿ı ’λ˘ ≥„L՛Π…÷˘ flË_. ±Î ÿı‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ±ı¿ … ‰Îfl ÿı ’λ˘ √›˘ »\_. ÁÏ«fi ÁΉ fiÎfi˘ Ë÷˘ I›Îflı √›ı·Î_. hÎHÎ ÿÁ¿Î ◊‰Î ±ÎT›Î ±ı ωÏ{Àfiı. ¿ı‰_›ı ⁄ÿ·Î¥ √›_ ËÂı ⁄‘_ … I›Î_. ˉı ±Q‹Î fiı ŒÎ‘fl fi◊Ì flèÎÎ_ ±fiı ’˛Ï…÷ı I›Î_fi_ CÎfl ’«Î‰Ì ’ÎÕu_ »ı, ±ıÀ·ı ±Î‹ ÷˘ I›Î_ …¥fiı ’HÎ ‹Îflı ±ı … …^fiÌ ¤Ò÷Ή‚fiÌ Á΋ı ±Î‰‰_ ’Õ‰Îfi_ »ı. ±ı¿ ¿Î_Ã˘ »˘ÕÌfiı ⁄Ì…ı ¿Î_Ãı ±ÎT›˘ - Á¬ ±fiı Á_’ÏkÎfiÌ ±ÎÂ΋Î_, ’HÎ Ë_ @›Î_›fi˘ fi◊Ì flè΢. ‰ËıHÎfiÌ ±‘‰« Õ>⁄¿Î_ ¬Î¥ flè΢ »\_. ¿ÿΫ ±Î‹ … Õ>⁄Ì ’HÎ …¥Â. fl˘⁄Àı˝ ±ıfiı ±À¿ÎT›˘. ÁÎ_¤‚, ÁÏ…÷, ÷_ μ÷Ή‚ fi ¿fl÷˘. »ı¿ ±ÎÀ·ı ’ˢÓE›˘ »ı, ÷˘ ˉı ÁΉ fiÎÁÌ’ÎÁ fi ◊÷˘. ‹fiı ÀˇÎ› ¿flÌ Ωı‰Î ÿı. ¿ÿΫ Ë_ ¿ÂÌ fi˘¿flÌfiÌ T›‰V◊Î ¿flÌ Â¿<_. ¤·ı ’√Îfl ⁄Ë fi ˢ›, ’HÎ ÷_ ŒflÌ ’√¤fl ◊‰Î ‹Î_ÕÌ Â¿ı. ±fiı ˉı ¤ÒS›Î ‰√fl ±Î…ı ‹fiı ÷Îfl˘ Œ˘fi fi_⁄fl ±Î’Ì flά, fl˘⁄Àı˝ ¿èÎ_. fl˘⁄ÀÛ CÎıfl ±ÎT›˘ ’»Ì, ⁄‘Ì ‰Î÷ ΩHÎÌfiı ‰Î‹Î±ı ⁄Ë ‰Ëη◊Ì ¿èÎ_, fl˘⁄ıfl, ÷_ ¿ıÀ·Ì ‘Ìfl…◊Ì ±fiı ¿flÔHÎÎ◊Ì ÁÎ_¤‚Ì Â¿ı »ı ¿˘¥fiÌ ¿◊fiÌ. ±ÎÀ·_ ‰Ì÷Ì √›_ ±ı ·˘¿˘fiÌ g…ÿ√Ì‹Î_. ±Î’HÎfiı ¬⁄fl … fiÏË, ’HΠˉı

A›Î· ±Î‰ı »ı ¿ı ¿ı÷¿Ì±ı ’HÎ Á_’¿Û ¿ı‹ fi flÎA›˘. ÁÏ…÷fiÌ ÁÎ◊ı fl˘⁄ÀÛ ‹Y›˘ ÷ıfiÎ ◊˘ÕÎ … Ïÿ‰Á ’»Ì ‰Î‹Î ±fiı fl˘⁄ÀÛ ’λÎ_ ⁄ËÎfl√΋ …‰ÎfiÎ_ Ë÷Î_. ±ıÀ·ı ¿ı ’flÿıÂ, ±ıÀ·ı ¿ı ›fl˘’ ±fiı ≥„LÕ›Î. ’Ëı·Î_ ÷˘ √˛ÌÁ …‰Îfi_ Ë÷_. I›Î_fiÎ Ï÷fi˘Á ÀÎ’ ’flfiÎ ’ı·Î ««˝‹Î_ ≥ŒÌfiı ’√ı ·√ÎÕ‰Ì Ë÷Ì. hÎHÎ ’ıœÌfi˘ ‰ÎflÁ˘ Ë÷˘, ±ı ≥ÏŒ…ıfiΛΠÁ‘Ì ’ˢӫÎÕ‰ÎfiÌ ≥E»Î ‰Î‹Î ±fiı fl˘⁄ÀÛ ⁄LÔfiıfiı Ë÷Ì. ‹˘‹ ±fiı Ï◊›˘ √˛ÌÁ ±Î‰‰ÎfiÎ_ Ë÷Î_, ±ıÀ·ı Ï÷fi˘Á ÷ı‹ … ±ı◊ıLÁ‹Î_, I›Î_fiÎ_ ±˘‚¬Ì÷Î_ ±fiı Ï‹h΢fiı ‹‚‰Îfi_ ◊‰Îfi_. ‰Î‹Î, Ëo‹ıÂÎ_ ±Î ωÏÂWÀ ¿<À<_⁄‹Î_ ˢ‰Îfi_ ¨Õ<_ Á¬ ±fi¤‰÷Ì Ë÷Ì. ÕıÕfiı ‹ÎÀı ˉı ±ÎÀ·Ì ·Î_⁄Ì ‹ÁÎŒflÌ ¿fl‰Ì ÁÎflÌ fiˢ÷Ì ÷ı◊Ì ±ı‹fiı ±fiı ‹Q‹Ìfiı ‹‚‰Î, ≥ŒÌfiı ·¥fiı ‰Î‹Î ±fiı fl˘⁄ÀÛ ÏÿSËÌ …‰ÎfiÎ_ Ë÷Î_. I›Î_ ’HÎ ±˘‚¬Ì÷Î_ ±fiı Ï‹h΢ ¤ı√Î_ ◊Âı fiı ±ı ’˛Á_√ ’HΠωÏÂWÀ … ◊‰Îfi˘. L› ›˘¿ÛfiÎ ±ıfl’˘ÀÛ ’fl ⁄ı …HÎfiÌ fi…fl ±ı¿ÁÎ◊ı … ±ı¿‹ı¿ ’fl ’ÕÌ. ‰Î‹Îfiı ◊›_ ¿ı ¿ÿΫ ±ı ÿo’÷Ìfiı ’Ëı·Î_ Ωı›_ »ı. ω ÷˘ ‰Î‹Îfiı ±ı¿ ’‚‹Î_ ±˘‚¬Ì √›˘. ±Î‰Ì Á_ÿfl jÎÌ @›Îflı› ¤·Î›? ±fiı ‹Î÷Î ⁄L›Î ’»Ì ÷˘, ±ıfiÌ Á_ÿfl÷΋Î_ μ‹ıfl˘ ◊›ı·˘ ·Î√ı »ı. fi_ÿÎ ⁄Î…\‹Î_ … Ë÷Ì, ÷ı◊Ì Ï‰Â ·Î_⁄_ ÷Î¿Ì ÷˘ fi Â@›˘, ’HÎ ÷fl÷, ‰Î‹ÎfiÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿fl‰Î ·Î√Ì √›˘ ¬fl˘. ËÎ, ËÎ, ±Î’HÎı ¿ı÷¿Ìfiı I›Î_ ‹Y›Î_ »Ì±ı, ’HÎ ¿ıÀ·Î_ ‰Ê˘˝ ’Ëı·Î_. ÷‹fiı ÁÎflÔ_ ›Îÿ flèÎ_ »ı. ’»Ì ‰Î‹Î±ı ’Ò»˚›_, ¿ı÷¿ÌfiÎ Â_ ¬⁄fl »ı? ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘, ˉı ±ıfi˘ Œ˘fifi_⁄fl ’HÎ fi◊Ì. ωÂfiÌ ’ÎÁı ¿ı÷¿Ìfi˘ fi_⁄fl Ë÷˘. ¿ÿΫ ±ı‹fiÎ ∞‰fi ωÂı ±ı ⁄‘_ ΩHÎ÷˘ ’HÎ ËÂı. ±ıHÎı ¿èÎ_, ±flı, «Î·˘ Ë‹HÎÎ_ … fi_⁄fl ΩıÕÌ ±Î’_. Ë‹HÎÎ_? ±ËŸ ’„O·¿ Œ˘fi ¢‘‰˘ ’ÕÂı fiı? ‰Î‹Î ⁄˘·Ì. ±flı, fiÎ flı, ±Î ÁıS›·fl Œ˘fi »ıfiı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı. ‰Î‹Îfiı Ë∞ ⁄Ë ¬⁄fl fiˢ÷Ì, ’HÎ fl˘⁄ÀÛ ΩHÎ÷˘ Ë÷˘ ¿ı Ë∞ ÷˘ Âw … ◊›Î Ë÷Î, »÷Î_ Áı· Œ˘fi ˉı CÎHÎÎ ’˘M›·fl ◊‰Î ‹Î_ÕuÎ Ë÷Î. ‰Î‹Î±ı ÷fl÷ ¿èÎ_, fiÎ, fiÎ, ±I›Îflı fiÏË. ±ËŸ C΢ÓCÎÎÀ ¿ıÀ·˘ »ı ±fiı ⁄Ë ‰¬÷ ’»Ì ‰Î÷ ◊Âı, ±ıÀ·ı …flÎ ÏfiflÎ_÷ ˢ› I›Îflı ¿fl‰Ì »ı. ¿ı÷¿ÌfiÌ ’ÎÁı ¥-‹ı≥· Áflfi΋_ ’HÎ ◊¥ √›_ ˢ‰_ Ωı¥±ı, ±˘ÏŒÁ‹Î_ ÷˘ ˉı ⁄‘ı ¿˘QM›Àfl ±Î‰Ì … √›Î_ »ı, ω ÿı¬Î‰ ¿fl÷Î_ ⁄˘S›˘. ËÎ, ¿˘QM›Àfl ÷˘ Ë_ ’HÎ ‰Î’flÔ_ »\_ @›ÎflfiÌ, ‰Î‹Î±ı …HÎÎT›_. …‹Îfi˘ ¿ı‰˘ ⁄ÿ·Î¥ √›˘ »ı, fiÏË? fi_ÿαı ¿èÎ_. ±flı, ±Î ÷˘ Âw±Î÷. Ë∞ ÷˘ …‹Îfi˘ ¿ıÀ·˘› ⁄ÿ·ÎÂı, ΩıΩı fiı, ωÂı ΩËıfl C΢ÊHÎÎ ¿flÌ. »^ÀÎ_ ’Õ÷Î_ ’Ëı·Î_, ‰Î‹Î±ı ¿ı÷¿Ìfi˘ Œ˘fi fi_⁄fl ·¬Ì ·Ì‘˘ Ë÷˘. á ·ııϬ¿Î ±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

…^fi 9, 2017 à June 9, 2017

◊Î

fi√œ ‹ÎflÔ_ √΋ »ı. ‹ÎflÔ_ …L‹V◊Îfi »ı, ‹ÎflÌ ¿‹˝¤ÒÏ‹ »ı, ‹ÎflÔ_ ‰Ëη_ ‰÷fi »ı. ±ËŸfiÎ ·˘¿˘ ±ı ‹Îfl˘ ωÂ΂ ’Ïfl‰Îfl »ı. ±ËŸfiÌ ‘Ò‚‹Î_ ±Î‚˘ÀÌfiı Ë_ ‹˘À˘ ◊›˘ »\_. ±ËŸfiÌ Âıfḻ˘‹Î_ flQ›˘ »\_. ±ËŸfiÎ fiÎfiÎ ±fiı ‹˘ÀÎ ÷‚Ή‹Î_ ÷›˘˝ »\_. ±ËŸfiÌ Â΂΋Î_ Ë_ ¤H›˘ »\_ ±fiı ‹ıÓ Ï‰zÎ◊a ¤Î¥-⁄Ëıfi˘fiı ¤HÎÎT›Î_ »ı. ±ËŸfiÎ ’˛I›ı¿ V◊Îfi ÁÎ◊ı ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ‹ÎflÎ_ Á_V‹flH΢ Á_¿‚Λı·Î_ »ı. ◊Îfi√œfiÌ Á_V¿ÎÏfl÷ÎfiÎ CÎÕ÷fl‹Î_ ‹Ëk‰fi_ ’˛ÿÎfi »ı 62 ‰Ê˝ Á‘Ì «Î·ı·Î ’flÂfl΋ ’˘ÀflÌ Á_«ÎÏ·÷ √HÎı¢IÁ‰fi_, …ı‹Î_ ‹ıÓ ‹ÎflÎ_ ·¬ı·Î_ fiÎÀ¿˘ ¤…T›Î_ »ı. ◊Îfi‹Î_ … fiÏË, ‰Î_¿Îfiıfl ±fiı ‹˘fl⁄Ì‹Î_ ’HÎ. √HÎı¢IÁ‰‹Î_◊Ì ’˛ıflHÎÎ ·¥ Õ˘. flÎHÎÎÁÎËı⁄ ¶ÎflÎ Âw ◊›ı·Î ±fiı ⁄Ήfi ‰Ê˝◊Ì «Î·÷Î fi‰flÎÏhÎ ‹Ë˘IÁ‰fiÎ ±Î›˘…fi, Á_«Î·fi ±fiı ¿Î›˝ø‹˘fiÎ Á_¿·fi‹Î_ ‹ÎflÌ g…ÿ√ÌfiÎ_ ’Î_hÎÌÁ ‰Ê˝ T›÷Ì÷ ◊›Î_ »ı. Ë_ Â_ ¤Ò·_, Â_ ›Îÿ ¿flÔ_? ‹ÎflÔ_ √΋ ±ÎÏ◊˝¿ flÌ÷ı ÁK‘fl »ı. ±ËŸ ÏÁflÎÏ‹¿fiÎ_ ±œÌÁ˘ …ıÀ·Î_ ›ÏfiÀ˚Á ¿Î›˝fl÷ »ı. ÁıfiıÀflÌ ‰ıÁ˝ ±fiı ÀÎ≥SÁfi_ ‹˘À<_ μI’Îÿfi ◊Λ »ı. ‹Î◊ÎÿÌà ±Î‰¿‹Î_ √…flÎ÷‹Î_ ’˛◊‹ fi_⁄flfi_ ±fiı ¤Îfl÷‹Î_ hÎÌΩ fi_⁄flfi_ V◊Îfi ◊Îfifi_ »ı. Á˘fl⁄ ÿ·Î· fi΋fiÎ ’ÎflÁÌ ÁF…fiı ±ËŸfiÎ ⁄√Î√΂ÎfiÌ ¬ÎHÎfiÌ ‹ÎÀÌfi_ ‹_⁄¥ ±ıfiÎÏ·ÏÁÁ ¿flÎT›_. ‘Best Clay for ceramic’ ±ı‰˘ Ïfl’˘ÀÛ ±Î‰÷Î_ … ÿ·Î· ÂıÃı ◊Îfi‹Î_ ’˘ÀflÌ μz˘√ V◊Î’‰Îfi_ fiyÌ ¿›*. ÷ı‹HÎı …ı ÏfiWHÎÎ÷˘ ’Á_ÿ ¿›Î˝ ÷ı‹Î_ Ë÷Î √˘’ηflΉ ⁄ηΒÎ, ŒÕ¿ı, ÂÎË, ±ı·. ±Îfl. ¤√÷ ±fiı ÏÁtÌ¿ ±O⁄ÎÁ. ±Î ÷‹Î‹ …ı. …ı. V¿>· ±˘Œ ±ÎÀ˚ÛÁ ‹_⁄¥‹Î_ ÷ˆ›Îfl ◊›ı·Î ±ı@Á’ÀÛ Ë÷Î. ±Î ÏfiWHÎÎ÷˘‹Î_ ÏÁtÌ¿ ±O⁄ÎÁ ±ıÀ·ı ‹ÎflÎ Ï’÷Î ÏÁtÌ¿¤Î¥, …ı. …ı. V¿>· ±˘Œ ±ÎÀÛ˚Á ‹_⁄¥fiÎ ÏÁflÎÏ‹¿ Œı¿SÀÌfiÎ ’Ëı·Î ωzÎ◊a. ‹ÎflÎ Ï’÷Î ¤ßÌ ¬Î÷fiÎ Á’fl‰Î≥{fl Ë÷Î. ÁΉ Áfl‚ ±fiı ¤·Î ‹ÎHÎÁ Ë÷Î. ÷ı‹HÎı

- ‹ËıÂ ΩıÂÌ 4

16

19

28

35 38

∂¤Ì «Î‰Ì

¿

‰Î

fl √

÷Î · ‹

·

Ëı

Á

÷

flÎ

Ωı

±Î

⁄ı hÎÌ

ÏHÎ

‹_

‹ Á fl ’Î

Á Õ fl

÷

fl ÷

’ √

÷ μ

’ √

’ ±

÷ ZÎ

Õ˘ fl

ÿÎ

‰Î ‰Î

Á

Õ˘ ‰Î

‹˘

Ë

35.

33.

ÿ

32.

¿Î

28. 31.

25. 27.

Ë¿ÿΉ˘ ‰√ıflıfi˘ Ë¿ÿÎfl (3) Âο¤Î∞, ¤Î∞’η˘ (4) ‰÷˝‹Îfi’hÎ-Á΋ϛ¿ ‰√ıflıfiÌ ±‹¿ ±‹¿ ‹ÿ÷ı ±Î’‰ÎfiÌ fl¿‹, ‰flÁÒ_ÿ, ŒÎ‚˘ (4) ¿‹fiÁÌ⁄, ÿ¤Î˝√Ì, ±¤ÎÏ√›_ (4) ÏÁ’Î¥ - ÁˆÏfi¿fi˘ √HΉıÂ, ±√Îμ◊Ì ±’Î÷Ì ¬⁄fl (3) ¿⁄…ı, ‰Â ◊‰_, ±Î‘Ìfi flËı‰_, Ë¿‹ ÷‚ı flËıfiÎflÔ_, ±ÎiÎÎ_Ï¿÷, ’flΑÌfi (2) Ïˋη›‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Ì ⁄_√΂‹Î_ ⁄˛õ’hÎÎfiı ‹‚÷Ì fiÿÌ, ΩË˚fi‰Ì, ¤Î√Ìfl◊Ì (2) jÎ̱˘fiÎ ÕÎ⁄Î fiοfiÎ ŒHÎ΋Î_ ’ËıflÎ÷Ì CÎÎÁ CÎÎÀfiÌ ¿ÕÌ (2)

14. ±ı¿ Ω÷fiÌ ‰ı·, ¿fi¿‰ı· (4) 16. ±◊˝ ωfiÎfiÌ ‰Î÷, fi‰flÎÂfiÌ ±◊˝ËÌfi ‰Î÷ (4) 17. Õ>⁄Ì ¿ı ¬Ò_’Ì √›ı·_, ‹Bfi ¿ı ÷S·Ìfi ◊¥ √›ı·_ (3) 19. Á_V◊Î ¿ı Áfl¿ÎflÌ ÷_hÎfi˘ ‰Ë̉À ¿flfiÎfl, ≠‘Îfi, ±‹ÎI›, Ï‹ÏfiVÀfl, ±ıfi˘ ÁËΛ¿ ÁÏ«‰, ÁıøıÀflÌ (2) 20. Á΋ÎL› Ïfi›‹‹Î_ ⁄Α, ÷ı ‰V÷ ¿ı ÷ıfi_ μÿÎËflHÎ, gfiÿÎ, ±Î‚, ¬_Õfi, ≥fi¿Îfl (4) 21. ≥Ω ’΋ı·_, …¬‹Ì, CÎΛ·, ±˘»\_ ◊›ı·_, fiÎfi˘ »ıÿ, CÎÎ (2) 23. Ï‹·¿÷fi˘ Ë¿ÿÎfl, μkÎflÎÏ‘¿ÎflÌ, ‹flfiÎflfiÌ Ï‹·¿÷fiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ,

‰Î

1. ±fl‰S·ÌfiÌ Ï√Ïfl‹Î‚΋Î_ ±_⁄Î∞fiÎ ‘΋ fi∞¿fi_ ±ı¿ Ϭfl (4) 2. ±‰Î…, K‰Ïfi, fiÎÿ, ÷Îfi (2) 3. …ıfi˘ V’½ ◊÷Î_ ·˘¬_Õ ’HÎ Á˘fi_ ⁄fiÌ Ω› ±ıfi˘ ‹ÏHÎ (5) 4. ›©fi_ fiÌ«ı √˘‚ √ßΉ΂_ ±fiı ËÎ◊Ή΂_ ·˘¬_Õfi_ ±ı¿ ËÏ◊›Îfl (2) 6. √΋fiÎ ’Îÿflı ±Î‰ı·Î ¿>‰Î μ’flfi˘ œ˘flfiı ’ÎHÎÌ ’̉Π‹ÎÀıfi˘ ¿<_Õ (3) 7. ÷ı…, ≠¿ÎÂ, CÎÌ ¿ı ÷ı·fiÎ ÿ̉ÎfiÌ Ï¬Î, Â√ (2) 8. ±ı¿ μ’fl ±ı¿ ±ı‹ ±ı¿⁄ÌΩ◊Ì fiÎfiÎ_ fiÎfiÎ_ ‰ÎÁH΢ ∂¤Ì √˘Ã‰HÎ (4) 9. √fl˘‚ÌfiÎ ≠¿Îflfi_ ±ı¿ fl_√ ⁄ÿ·÷_ ≠ÎHÎÌ, ¿Îg«Õ˘ (3)

ÂOÿÁ_‘Îfifi˘ μ¿ı·

Á

37

34

flÌ

36

33

31

32

30

ÁÌ

29

27

√_

$26

25

÷Î

24

ÿÌ

22 23

›Î

15

28. ’fl‰Î ωfiÎfi_, ·Î’fl‰Î, √fl… ωfiÎfi_ (4) 29. ß√b_, ⁄Ï·fiı »‚‰Î ◊›ı·˘ ωWbfi˘ ’Î_«‹˘ ±‰÷Îfl (3) 30. …‹Ìfi‹Î_ ’·‚ı·Ì ‹ÎÀÌ, ‘Ò‚‹À˘ÕÌfi˘ √Îfl˘, ¿Ì«Õ (3) 33. ¤_ÕÎfl, ‹˘À˘ œ√·˘, ±fiÎ… ‰ı«‰Îfi_ V◊Îfi, ÿÎHÎÎ’Ìà (3) 34. fiÎÀuB≤ËfiÎ ’Õÿα˘‹Î_fi_ fl_√⁄ıfl_√Ì ºU›˘‰Î‚_ Ï«÷fl΋HÎ (3) 36. ±_¿< ωfiÎfi_, Ïfifl_¿<Â, V‰E»oÿÌ (4) 37. ⁄ı ËÎ◊ Á΋ÎfiÌ ’ÌÃfiı ‰ŸÀÌfiı ¤ıÀ‰_, ⁄ı ËÎ◊fiÌ «ÒÕ (2) 38. VQ≤Ï÷, V‹flHÎ, Áfl¿ÎflÌ ΩËıfl Ïfi‰ıÿfi, fi˘Ó‘’˘◊Ì (2)

13. ÿ›Î, ±fi¿o’Î, ¿Ú’Î, ‹Ëıfl, ‹Ëıfl⁄ÎfiÌ. ±fi√˛Ë (3) 15. ΩÕ˘ ≠‰ÎËÌ ’ÿÎ◊˝, ≠‰ÎËÌ fiÌ«ı Ãfl÷˘ ¿«fl˘, ¿Î_’, ¬À’À, ÷¿flÎfl, {CÎÕ˘, ’_«Î÷ (3) 18. …ı‹Î_ ‹ÏHÎ …Չ΋Î_ ±ÎT›Î ˢ› ÷ı‰˘ ‹Î_Õ‰˘, ±Ï÷ ÁÂ˘Ï¤÷ V◊Îfi, ÂıÊfiÎ√fiı flËı‰Îfi_ V◊Îfi (5) 20. ±Î_¬, ‘flÌ, ‘fl˘, hÎÎ…‰ÎfiÌ ÿÎ_ÕÌ, ‹Î‚Îfi˘ ‹Hο˘, zÒ÷fi˘ ’ÎÁ˘ (2) 22. «Îfl ’√fiÌ «˘√à ’Õ÷Ì Ω› ÷ı‰Ì C΢ÕÎ ¿ı C΢ÕÌfiÌ {Õ’Ì „V◊fl «Î· (3) 24. …_’Ìfiı fi ⁄ıÁ‰_, «_«‚÷Î (4) 26. ·Î¿ÕÎfiÌ ’|ÌfiÎ ¬Î_«Î‹Î_ ¿Î_ÏÁ›Î‰Î‚_ ‰Îz, ¿Î_ÁÌΩıÕÎ_, {Î_{ (4)

14 18

21

12

1. ±Î ⁄Î…\◊Ì ’ı·Ì ⁄Î…\ Á‘Ìfi_, Á˘ÓÁfl_ (4) 5. ‹Ï÷fiÌ ‹Ò_{‰HÎ, ‹Ï÷-¤˛‹, ¤˛Î_Ï÷, Ï‹J›Î ±ÎÁ„@÷, ¬˘À˘ ≠ı‹, ±Î_‘‚˘ ≠ı‹ (2) 7. Ωıfl‰Î‚_, ⁄Ï‚›_, ÷οÎ÷‰Î‚_ (4) 8. ωʛ ÷flŒ ±≠ÌÏ÷‰Î‚_, √‹√Ìfi, ϬLfi, ¢¿Î÷fl, Ïÿ·√Ìfl, ÏfiflÎÂ, fiÎÁÌ’ÎÁ, μ’ıZÎÎT≤ÏkΉ΂_ (3) 10. ·√¤√ ±ı¿ ∫«fi_ ‹Î’, ⁄ı ±Î_√‚fi_ ‹Î’ (2) 11. «Î· flËı·_ ¿ı flËı÷_, Ë‹ıÂ, «Î·, ·√Î÷Îfl, Ïfifl_÷fl (3) 12. ±›˘B› ‹Î√˝, ±Î_‘‚_ ±fi¿flHÎ, Á_√, Á˘⁄÷ (3)

17

20

9

11 13

6

±ÎÕÌ «Î‰Ì

8

5

·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “«Î_ÿ˘ ∂B›˘ «˘¿‹Î_”◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

√Î

3

7 10

ËÎV›fi˘ ‰flCÎ˘Õ˘

·

2

¬⁄fl fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ ™‹fl ¿ıÀ·Ì »ı?” ‹ÎflÌ ±ı¿ ¿ıÁıÀfiÎ flı¿ÏÕÙ√‹Î_ ¿Ï‰lÌ Á_ÿfl‹ı ËÎ…flÌ ±Î’Ì ±fiı ±ı ⁄Ë ËV›Î. flı¿ÏÕÙ√ ’»Ì ±‹ı ‹Y›Î. ÷ı‹HÎı ‹fiı Á‹ΩT›_ ¿ı, “÷‹ı ⁄˘·˘ »˘ ÷ı‹Î_ ¤fl’Òfl ±Îfi_ÿ »ı. ˉı ÷ı‹Î_ ÁI› μ‹ıfl˘.” I›Îfl ’»Ì ‹ıÓ ∞‰fifiÎ_ ÁÎÿÎ_ ÁI›˘ ‹ÎflÎ ‰@÷T›‹Î_ μ‹ıfl‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ¿flÌ. …ı‹ ¿ı, “±Î …√÷‹Î_ iÎÎfi̱˘ V‰V◊’HÎı ∞‰ı »ı ±ıÀ·Ì … V‰V◊÷Î◊Ì ±iÎÎfi̱˘ ∞‰ı »ı. ¿ÎflHÎ? iÎÎfi̱˘ … ÁI› ·Î√ı ÷ıfi_ … ±Î«flHÎ ¿flı »ı, F›Îflı ±iÎÎfi̱˘ …ıfi_ ±Î«flHÎ ¿flı »ı ÷ıfiı ÁI› ‹Îfiı »ı. Á‹◊˝ ËÎV›¿Îfl F›˘÷ÌLƒ ÿ‰ı ‹Îfl˘ ¿Î›˝ø‹ ÁÎ_¤‚Ì ¬Ò⁄ ¬ ◊›ı·Î ±fiı ‹fiı Ϭ΋HÎ ±Î’ı·Ì ¿ı, “·¬‰Îfi_ Âw ¿fl˘ fiÏË÷fl ÷‹Îfl˘ ω¿ÎÁ fiÏË ◊Λ. ‰Î÷˘ ±ıfiÌ ±ı … flËıÂı, ‹ÎhÎ ±˘ÏÕ›LÁ ⁄ÿ·Î÷_ flËıÂı.” Ë_ ±ı‹fiÌ ÁÒ«fiÎfi˘ ±‹· ¿flÌ Â@›˘ ÷ıfi˘ ›Â ‹. ËflÌLƒ ÿ‰ı ±fiı ‹. Õ˘. ‰Á_÷ ’fl̬fiÎ ’˛ı‹Îø‹HÎfiı … ±Î’‰˘ ’Õı. ±ı‹HÎı ‹fiı ·¬‰Î ‹…⁄Òfl ¿›˘˝ fi ˢ÷ ÷˘ Ë_ fi‰ ’V÷¿˘ ·¬Ì Â@›˘ fi ˢ÷. ‹ıÓ ∞‰fi‹Î_ ÏÂZÎHÎfiÌ μ’ÎÁfiÎ ¿flÌ »ı. ÁÎ◊ı ËÎV›fiÌ ÁΑfiÎ ¿flÌ »ı. ‹ıÓ ËÎV›◊Ì ÏÂZÎHÎfiı Ë‚‰_ ⁄fiÎT›_ »ı ±fiı ÏÂZÎHÎ◊Ì ËÎV›fiı √_¤Ìfl! 23-9-95fiÎ fl˘… Á‹V÷ ◊Îfi√œfiÌ …fi÷Î ÷flŒ◊Ì ‹ÎflÔ_ ¤T› ÁL‹Îfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_. ’Ò. ‹˘flÎflÌ⁄Î’±ı w. 2,52,000fiÌ ◊ı·Ì ±’˝HÎ ¿flÌ ‹fiı Âη ±˘œÎÕÌ ÁL‹Îfi ¿›*. ‹ÎflΠωÂı 43 ·ı¬¿Ï‹h΢±ı ·¬ı·Î ’V÷¿ “÷‹ ËÁ˘Ó√ı ÷˘ ËÁıÓ√Ì ÿÏfi›Î”fi_ ·˘¿Î’˝HÎ ¿›*. ‹fifiÌ› ’˛‰«fi ¿›*. ±fiflΑÎfl ‰flÁÎÿ ˢ‰Î »÷Î_ ¿·Î¿ÎflÏ‹h΢±ı Á‰ÎflfiÎ » ‰ÎB›Î Á‘Ì ¿Î›˝ø‹ ±ÎM›˘ ±fiı ·˘¿˘±ı Á‰Îfl Á‘Ì ËÎ…flÌ ±Î’Ì. Ë_ ÷˘ ‹ÎhÎ ±ÎÀ·_ Á‹∞ Â@›˘ »\_ ¿ı ÁI›fiÎ ‹Î√ı˝ ÁŒfl ¿fl÷Î_ ’˛ı‹fiÌ ’Hν¿<ÏÀ Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿Î› »ı ±fiı ’˛ı‹fiÎ ’_◊ı ’˛›ÎHÎ ¿fl÷Î_ ÁI›fiÌ ‹_Ï…·ı ’ˢӫΛ »ı. F›Î_ ÁI› ±fiı ’˛ı‹ ˢ› »ı I›Î_ ¿flÔHÎΠˢ› »ı. ÁI›, ’˛ı‹ ±fiı ¿flÔHÎÎ …ıfiÎ ∞‰fi‹Î_ ˢ› »ı ÷ı … ¿flı ÷ı ÁΫ_ ˢ› »ı. Ëfl ¿fl‹ ±’fiÎ ¿flıÓ√ı, ±ı ‰÷fi ÷ıflı Ï·›ı, Ïÿ· Ïÿ›Î ˈ Ωfi ¤Ì ÿıÓ√ı, ±ı ‰÷fi ÷ıflı Ï·›ı. á

ÁΉ Áfl‚ ±fiı ¤·Î Ë÷Î. ÷ı‹fi_ T›„@÷I‰ ±ı …‹Îfi΋Î_ ’˛¤Î‰ÂÎ‚Ì √HÎÎ÷_. ±ı ÀıÏfiÁ fl‹÷Î ±fiı ±‹ÌfiÎ⁄Ëıfi ¤ßÌ «Ì‹fiÌfiÌ ÏÕ{Î≥fi˘ ⁄fiΉÌ. ÿ·Î· ÂıÃı fiÎfiÎ ÷‚Ήfiı ⁄ıÕÏ‹LÀfi fl‹÷Î_. ±‹ÎflÎ CÎfl◊Ì ÷‚Ή ÁΉ fi∞¿ Ë÷_. ¿Î_Ãı …‹Ìfi ’Á_ÿ ¿flÌ ±fiı 1914‹Î_ Á˘flÎ⁄ ÿ·Î· ÀÎ≥SÁ fiÎfiÎ ÷‚Ήfi˘ ’J◊flfi˘ V‰E» Ï¿fiÎfl˘. ±ËŸ◊Ì ±‹ı ‰@Á˝fiÌ Âw±Î÷ ◊¥. ’˛◊‹ fiÏ‚›Î_fi_ μI’Îÿfi Âw ◊›_. ÷‚Ή‹Î_ fiËΉΠ’Õ÷Î_. ÷‚Ή Á¿Î¥ …÷Î_ √HÎÿı‰Ì Á‘Ì I›Îfl ’»Ì ¿’-fl¿Î⁄Ì, ⁄flHÎÌ, ‰ÎÀ¿Î, @·˘{ıÀ, …‰Îfi˘ flV÷˘ ⁄fiÌ …÷_. ‹ıÿÎfi‹Î_ ±‹ı ÂıflÌfiÎ ÀÎ≥SÁ, fl‹¿ÕÎ_ ‰√ıflıfi_ ’˛˘Õ@Âfi ◊‰Î ‹Î_Õu_ Ï‹h΢ fl‹÷Î ±fiı ÁÎ_…ı ’J◊flfiÌ »Ì’fl ’fl ±fiı ◊ÎfifiÌ ’˛ÏÁÏ© ’˛Áfl‰Î ·Î√Ì. VÀıÀ ⁄ıÁ÷Î. ‰Î÷˘ ¿fl÷Î. g…ÿ√ÌfiÎ ±ı ±H΋˘· ÁÎ◊ıfiÎ ±HÎ⁄fiΉ ±fiı ’hÎfiÌ ±HαΉÕ÷ Ïÿ‰Á˘ Ë÷Î. ÏÁtÌ¿ ‹_Ï…·‹Î_ ⁄ΉÌÁ ÁP›˘fiÎ …ı‰Î_ ¿ÎflHÎÁfl Á˘flÎ⁄ ÿ·Î·ı ±Î ›ÏfiÀ ‰ı«Ì ’Ïfl‰Îfl‹Î_ Ë_ 48 ‰Ê˝ flè΢. I›Îfl ’»Ì fiÎA›_ ±fiı 1934‹Î_ Âıà lÌ ’flÂfl΋ ‘˘‚ıf‰fl M·˘À‹Î_ “±ÎÏ›ÎfiΔ‹Î_ ±‹Îfl˘ ⁄‚‰_÷ √HÎd·ı±ı ¬flÌz_. Á˘flÎ⁄ ÿ·Î· ’Ïfl‰Îfl flËı‰Î ±Î‰Ì √›˘. “±ÎÏ›ÎfiΔ‹Î_ Ë_, ÀÎ≥SÁ ‰¿˚ÛÁfi_ ⁄˘ÕÛ ∂÷flÌ √›_ ±fiı ’flÂfl΋ ÁÎÏ⁄flÎ, ›ÎV‹Ìfi, fiÎ{fiÌfi, ±ÎÏ·ÿ, ±Œ{·, ’˘ÀflÌ ‰¿˚Á˝fi_ ⁄˘ÕÛ ·Î√Ì √›_. ¿‹˝›˘√Ì ’fl‰Ìfi ±fiı ⁄ı⁄Ì Œ…\ (·¿Ì). ±ÎÀ·Î ÁP›˘ ’flÂfl΋ √HÎd·ı - ÿÎÿαı ’˛⁄‚ ’flÔÊÎ◊˝ ¿flÌ ±‹ı flË̱ı »Ì±ı. “±ÎÏ›ÎfiΔ ‹ÎflÎ ‹ÎÀı ’˛«_Õ Ï‰¿ÎÁ ¿›˘˝ ±fiı ◊Îfi, ‰Î_¿Îfiıfl, ‹˘fl⁄Ì, ‘fl÷Ìfi˘ »ıÕ˘ »ı. ‹ÎflÌ ÷‹Î‹ ›ÎhÎα˘ ±ËŸ ÏÁˢfl ±fiı ‘˛Î_√‘˛Î‹Î_ ’flÂfl΋ ’˘ÀflÌ V◊Î’Ì. ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ’ÒflÌ ◊Λ »ı. ‹ËÎÿı‰¤Î¥ ±fiı ÿı‰‘flÁÎËı⁄ı ωÿı‹Î_ …¥ ‹ıÓ ‹Î÷ÎÏ’÷Î, ¤Î¥⁄Ëıfi, Ï‹h΢, ÏÁflÎÏ‹¿ μz˘√fi˘ ±P›ÎÁ ¿flÌ ±z÷fi ‹ÂÌfiflÌ◊Ì μk΋ ‹flO⁄̱˘, V‰…fi˘, VfiıË̱˘ CÎHÎÎ_fiı √‹ÎT›Î_ »ı. ‹Î·fi_ μI’Îÿfi Âw ¿›*. 1934◊Ì 1994 Á‘Ì ’flÂfl΋ ‹ÎflÌ T›◊Îfi_ ±ı¿ ¿ÎflHÎ ±ı »ı ¿ı Ë_ ◊Îfi‹Î_ ◊Îfi ¢‘‰Î ’˘ÀflÌ ¿Î›˝fl÷ flËÌ. ‘Ìflı ‘Ìflı ‹ıfiı…‹ıLÀ ¿◊Y›_. ·ı⁄fl ’˛›ÎÁ ¿flÔ_ »\_. ±‹ÎflÎ …‹ÎfiÎfi_ ◊Îfi. ±ı Ï‹h΢, ±ı ’ÎÀa±˘, ’˛˘O·ı‹ ÁΩ˝›Î. √HÎd·ı ’Ïfl‰Îflı ÁF…fi÷ÎfiÌ g¿‹÷ ±ı ’˛‰ÎÁ˘, ±ı ·BÔfi’˛Á_√˘. ±ı fi‰flÎÏhÎ ‹Ë˘IÁ‰˘. ±ı «Ò¿‰Ì. ÿ¤Î˝B›ı ’flÂfl΋ ’˘ÀflÌfiÎ_ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ¿Îfl¬ÎfiÎ_ ‰˘·Ì⁄˘· Àfiν‹ıLÀ˘... ±ı Ï‹h΢ ±ı V‰…fi˘... ⁄_‘ ◊›Î_. ◊Îfi√œfiÎ ÏÁflÎÏ‹¿ μz˘√fiÎ ≥Ï÷ËÎÁfiÎ_ ⁄ı ‹Îfl΋Î_ flËı·Ì ËÎV›T≤ÏkÎ ±ı …L‹Ω÷ »ı. ±ı ‹ÎÏ·¿fiÌ √˙fl‰ÂÎ‚Ì ’˛¿flH΢ ±Î flÌ÷ı ¿flÔHÎ÷΋Î_ ’ÏflHÎ‹Ì ÁÿÎfiı ‹Ëıfl⁄ÎfiÌ »ı. ¥f‰flÿkÎ »ı. It’s a gift of God’ ‹ıÓ ‹ÎhÎ ‹›Î˝ÿÎfi˘ V÷fl ¨«˘ flÎ¬Ì ÁË¿<À<_⁄ ‹ÎHÎÌ Â¿ı ÷ı‰_ ËÎV› ‹ÎÀı ’ÒflÎ_ ◊›Î_, flËÌ √¥ ‹ÎhÎ ±ı¿ Á¬ÿ VQ≤Ï÷. ‹ÎflÎ Ï’÷Î ÏÁtÌ¿ ±O⁄ÎÁ 1914‹Î_ ‹_⁄¥◊Ì ◊Îfi Á…˝‰Î ’˛›ÎÁ …wfl ¿›˘˝ »ı. ’˛ıflHÎÎ ‹‚Ì ‹ËÎI‹Î √Î_‘Ì∞‹Î_◊Ì. √Î_‘Ì∞ ¿Ëı÷Î, ±ÎT›Î I›Îflı ◊Îfi Œfl÷Î √œ‹Î_ Á‹Î¥ …÷Ì 500fiÌ ‰ÁÏ÷‰Î‚_ ÁΉ fiÎfi_ √΋ Ë÷_. √œfiı ÏËÁÎ⁄ı ◊Îfi√œ fi΋ “√_¤Ìfl÷Î ‰√flfi_ ËÎV› ±fiı ËÎV› ‰√flfiÌ √_¤Ìfl÷Î ⁄LÔfiı ’Õu_. √œ ⁄ËÎfl ’Ì’‚ÎfiÎ_ ⁄ı ωÂ΂ T≤Z΢ Ë÷Î_. ÷ıfiı Œfl÷Î T›◊˝ »ı.” ±Î‰_ ËÎV› Á…˝‰Î ‹ıÓ ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. “Ωı ‹Îfl΋Î_ ËÎV›T≤ÏkÎ fi ˢ÷ ÷˘ ‹ıÓ ±ÎI‹ËI›Î ¿flÌ Ë˘÷.” √Î_‘Ì∞fiÌ ‹˘ÀÎ ±˘ÀÎ Ë÷Î. ◊Îfi‹Î_ Á˘flÎ⁄ ÿ·Î· ÀÎ≥SÁ ‰¿Û˚Á ’ÎÁı ‹ÎflÎ Ï’÷αı ±Î ‰Î÷ ‹fiı V’Âa √¥ ±fiı ¿ÎflHÎ ‰√fl √_¤Ìfl÷Îfi˘ …‹Ìfi ¬flÌÿÌ ÏÁtÌ¿ ‹_Ï…· ‹¿Îfi ⁄_‘ÎT›_. ◊Îfi‹Î_ … ±_«‚˘ ±˘œÌ Œ›Î˝ ¿fl‰_ T›◊˝ »ı ±ı Ë_ Á‹∞ Â@›˘. ‹ÎflÎ ËÎV›‹Î_ satire ¿ÀÎZΠˢ› »ı ¬flÎ, ’HÎ ·BÔfi ¿›Î*. ‹ÎflÌ ‹Î÷Îfi_ fi΋ ËÁÌfiÎ⁄Ëıfi Ë÷_, ’HÎ ⁄‘Î ÷ı‹fiı fifi̬ηΠ¿Ëı÷Î. ±‹ı hÎHÎ ¤Î¥ »˘À<¤Î¥, Reaction ±Î‰ı ±ı‰Î fiÏË. ‹fiı ±ı¿ Ï…iÎÎÁ±ı ’Ò»˚›_, ¿flÌ‹¤Î¥ ±fiı Ë_. Á˙◊Ì ‹˘ÀÎ_ ±‹ÌfiÎ⁄Ëıfi. ‹ÎflÎ Ï’÷Î “‹ÎHÎÁ ‹√… ‰√fl ¿ıÀ·Î_ ‰Ê˝ ∞‰Ì ¿ı?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‹fiı

ÿÎV÷Îfi

⁄ı

ÂOÿÁ_‘Îfi 1

11

ËÎV›-ÂOÿÁ_‘Îfi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

12

á ’˛ÿÌ’ ÏhΉıÿÌ

SÕÛ V¿>SÁ «ıÁ «ı„Q’›fiÏÂ’‹Î_ “‰SÕ˝ «ı„Q’›fi” ◊fiÎfl K›ÎfiÎ ’Àı· √…flÎ÷fiÌ √˙fl‰ÂÎ‚Ì «ıÁ ¬ı·ÎÕÌ »ı. flÏ›΋Î_ Á˘«Ì‹Î_ ‹Î≥fiÁ 10 ÏÕ√˛Ì ÀıQ’flı«fl‹Î_ ωgfi√ ÀıQ’fl΋ıLÀ ⁄÷ΉfiÎfl K›ÎfiÎ «ıÁfiÌ ’flÌ »ı! ±Ï÷› ÃoÕ̉΂Π⁄flŒÎE»ÎÏÿ÷ ‰Î÷ΉflH΋Î_ ±Î ±‹ÿΉÎÿÌ ¬ı·ÎÕ̱ı fl‹÷‹Î_ √fl‹ÎÀ˘ flάÌfiı ωf‰fiÎ ¬ı·ÎÕ̱˘fiı «ıÁ ⁄˘ÕÛ ’fl ’flÎV÷ ¿flÌfiı ¤Îfl÷fi˘ ω…›K‰… ·ËıflÎT›˘ Ë÷˘. Á˘«Ì ‹ıÓ Á⁄ ¬ı·ÎÕÌ Á˘«÷ı flËı - ±˙fl Ë‹ÎflÌ K›ÎfiÎ √˘SÕ ‹ıÕ· ·ı ¿ı μÕ «·Ì! 2018‹Î_ F›Î_ 21‹˘ ÏŒŒÎ ‰SÕÛ ¿’ fl‹Î‰Îfi˘ »ı (÷ı ›…‹Îfi ÂËıfl Á˘«Ì) ±fiı 2014‹Î_ F›Î_ 22‹˘ ωLÀfl ±˘Ï·„Q’@Á ωLÀfl ’ıflÎÏ·„Q’@Á ±fiı ‰SÕÛ «ıÁ «ı„Q’›fiÏÂ’ ›˘Ω¥ Ë÷Ì ÷ı Á˘«Ì ÂËıfl ‹˘V¿˘◊Ì 1603 Ï¿·˘‹ÌÀflfiÎ ±_÷flı ±Î‰ı·_. Á˘«Ì ÏÁQŒfiÌ ±˘¿ı˝VÀˇÎ, Á˘«Ì ±⁄˘˝flıÀ‹ ⁄˘ÀÎÏfi¿· √ÎÕÛfi, ¤Ò÷’Ò‰˝ ‰SÕÛ fi_⁄fl ‰fi ÀıÏfiÁ M·ı›fl ›‰ı√ıfiÌ ¿ÎŒ·ıÏfi¿˘‰, ±˘Ï·„Q’¿ „V‰‹fl T·ÎÏÿ‹Ìfl fiı‹„U·fi˘‰ ±fiı ‹ÂËÒfl ¿˘‹ıÏÕ›fi Ï‹¬Î≥· B·VÀı≥fi◊Ì Ï‰f‰A›Î÷ Á˘«Ì ÂËıfl‹Î_ ‰SÕÛ V¿ÒSÁ «ıÁ «ı„Q’›fiÏÂ’ ›˘Ω¥ Ë÷Ì, …ı‹Î_ ±‹ÿΉÎÿfiÌ ‹ÎhÎ 11 ‰Ê˝fiÌ «ıÁ¬ı·ÎÕÌ K›Îfiαı ±LÕfl 11 ¿ıÀı√flÌ‹Î_ Á‰˝lıWà ÿı¬Î‰ ¿fl÷Î_ 7.5fiÎ V¿˘fl◊Ì √˘SÕ ‹ıÕ· ‹ı‚‰Ì ≥Ï÷ËÎÁ flE›˘ Ë÷˘. √˛ÎLÕ V·ı‹ «ı„Q’›fi ‹ÎÏfl›Î ÂÎflÎ’˘‰Î F›Î_ ÀıÏfiÁ fl‹÷Î_ ÂÌ¬Ì ÷ı Á˘«Ì ÂËıfl‹Î_ ⁄Ì∞ ÏÕÁıQ⁄fl, 2016◊Ì 12‹Ì ÏÕÁıQ⁄fl Á‘Ì ‰SÕ˝ V¿Ò· «ıÁ «ı„Q’›fiÏÂ’ ›˘Ω¥ Ë÷Ì, …ı‹Î_ ωf‰fiÌ V¿Ò·fiÎ 500◊Ì ‰‘ ¬ı·ÎÕ̱˘±ı ⁄ÏŒÛ·Ì ‹V÷Ì‹Î_ «ıÁfiÌ

ωω‘Î

‰SÕÛ «ıÁ «ı„Q’›fi K›ÎfiÎ ’Àı·

‰SÕÛ «ı„Q’›fiÏÂ’fiÌ ‹Ω ‹ÎHÎÌ Ë÷Ì. K›Îfiαı ŒÎ≥fi·‹Î_ ÷¿afiÌ ≥LŒ˘ ÁÎÏŒ›Î ±˘μ¿·fiı ËflΉÌfiı ¿<· fi‰‹Î_◊Ì ÁÎ÷ ’˘≥LÀ ’Î_«fi˘ V¿˘fl ¿flÌ √˘SÕ ‹ıÕ· ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ÷ıfi˘ ¿˘„LŒÕLÁ …⁄fl…V÷ »ı. ÷ıfiÎ ’fl ¿˘¥ ’HÎ ‹˘ÀÌ À<fiν‹ıLÀfi_ ¤ÎflHÎ ¿ı ÀıLÂfi ˢ÷_ fi◊Ì. ‰SÕÛ ·ı‰·fiÌ À<fiν‹ıLÀ‹Î_ ’HÎ ÷ı ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿ÎflfiÎ ’˛ıÂfl ¿ı ÀıLÂfi ‰√fl ÷ıfiÌ fiı«fl· √ı‹ ÷ıHÎı ωgfi√ ÀıQ’fl΋ıLÀ ÁÎ◊ı fl‹Ì ±fiı ωf‰fiÎ ±fiı¿ ¬ı·ÎÕ̱˘fiı ’flÎV÷ ¿fl÷Î_ ÷ı ‰SÕÛ «ı„Q’›fi ⁄fiÌ Ë÷Ì. …›ÿÌ’gÁË∞ …\Ïfi›fl ±ı‰˘ÕÛ ‹ı‚‰fiÎfl K›ÎfiÎ ’Àı·ı «ıÁ ⁄˘ÕÛ ’fl fl‹Î÷Ì ›©fiÌ ¿·Î ‹ÎhÎ » ‰Ê˝fiÌ ™‹flı Â̬‰Îfi_ Âw ¿›* Ë÷_. ’Λ· ’ËıflÌfiı ¿>ÿο>ÿ

¿fl‰ÎfiÌ ™‹flı K›Îfiαı «ıÁfiÎ ËÎ◊Ì-C΢ÕÎ ±fiı ¨À ÁÎ◊ı ‹V÷Ì◊Ì fl‹‰Îfi_ Âw ¿›* Ë÷_! «˘Áà ¬ÎfiÎ_±˘ ’fl fl‹Î÷Ì ±Î ±À’ÀÌ fl‹÷fiı ÷ı ’À’À fl‹÷Ì Ë÷Ì. ÷ıfiÌ ±ı¿ ±ı¿ ‹‰‹ıLÀ ‹_h΋B‘ ¿flfiÎflÌ Ωı‰Î ‹‚ı. “‰‹fi ¿ı„LÕÕıÀ ‹ÎVÀfl”fi_ Ï⁄flÔÿ ‹ÎhÎ 11 ‰Ê˝fiÌ ‰›ı ‹ı‚‰fiÎfl K›ÎfiÎfiı «ıÁfi˘ «Á¿˘ ÷˘ hÎHÎ ‰Ê˝fiÌ ™‹flı F›Îflı ÷ıfi˘ ⁄◊˝-Õı ∂…‰Î÷˘ Ë÷˘ I›Îflı ·ÎB›˘ Ë÷˘! ±ı ‰¬÷ı ⁄◊˝-Õı ¿ı¿ ¿fl÷Î_ ÷ıfiÎ ¿Ï{fi ⁄˛‘Á˝ …ı ⁄˘ÕÛ ’fl «ıÁ fl‹Ì flèÎÎ Ë÷Î ÷ı «ıÁ ⁄˘ÕÛ ’fl K›ÎfiÎfi_ K›Îfi ‰‘ Ë÷_! K›ÎfiÎfiÎ hÎHÎ ‰Ê˝fiÎ fiÎfiÎ ‹√…‹Î_ ±Î 64 ¬ÎfiÎ_fiÌ fl‹÷ ±ı‰Ì √˘Ã‰Î¥ √¥ ¿ı ÷ı ⁄◊˝Õı‹Î_ ‹Q‹Ì-’M’Îfiı “«ıÁ” ·Î‰Ì ±Î’‰Î ‰ıfi ¿›* Ë÷_! ⁄Á I›Îfl◊Ì «ıÁ ¿ı‰Ì flÌ÷ı fl‹Î› ÷ı ω«Îfl˘‹Î_ ±ı ¬˘‰Î¥ √¥ Ë÷Ì! ω’·¤Î¥ ±fiı Á˘fi·⁄ËıfifiÎ ÿÎQ’I› ∞‰fi⁄Î√‹Î_ ¬Ì·ı·_ ¬Â⁄ÒÿÎfl ’W’ ±ıÀ·ı “K›ÎfiΔ. K›ÎfiÎfi˘ …L‹ ±ı¿ ±ı‰Î ¿<À<_⁄‹Î_ ◊›˘ ¿ı F›Î_ fl‹÷√‹÷ ±fiı L≤I›-’ı≥„LÀ_√fiÌ ¿·ÎfiÌ ¿ÿfl ◊Λ »ı. ¿·Îfiı ’˛ı‹ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÀıÏfiÁ, Ïø¿ıÀ ±fiı ¿>g¿√fiΠ¢¬Ìfi ω’·¤Î¥ ±ıfl¿„LÕÂfifiÎ Ï⁄{fiıÁfiÌ ÁÎ◊ı V‰MÔfiÏÂS’Ì »ı. ÷ı±˘ K›ÎfiÎ ‹ÎÀı ⁄Ë ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ V‰MÔfi˘ Ωı¥ flèÎÎ »ı ±fiı ±ı V‰MÔfi˘ ÁοÎfl ¿fl‰Î ÷ı±˘ ◊fi√fiÌ flèÎÎ »ı, F›Îflı ±Î_⁄·Ì-’Ì’‚Ì, ·_√ÕÌ, ·¬˘ÀÌ …ı‰Ì ÿıÂÌ fl‹÷˘fiÌ ÁÎ◊ı ¤fl÷fiÎÀu‹ ±fiı Àıflο˘ÀÎ ’ı≥„LÀ_√ ¶ÎflÎ ∞‰fifiı ’ı≥LÀ ¿flfiÎfl K›ÎfiÎfiÌ ¬Ò⁄ ‰ËÎ·Ì ±ı‰Ì ‹Q‹Ì Á˘fi·⁄Ëıfi K›ÎfiÎfiÌ Á˙◊Ì ‹˘ÀÌ ’˛˘IÁÎË¿ ’˛ıflHÎÎI‹¿ T›„@÷ »ı. K›ÎfiÎfiÌ fl‹÷ ±fiı ˆZÎÏHο ’˛T≤ÏkÎfiı ˢÓÂı ˢÓÂı Ï⁄flÿΉ÷Î_ Á˘fi·⁄Ëıfi ŒıÂfi ÏÕ{Î≥fifl »ı, ±fiı ÷ı±˘ ˉı K›ÎfiÎfiÌ ±ı„@ÀωÀÌ ÏÕ{Î≥fifl ⁄fiÌ flèÎÎ_ »ı. K›ÎfiÎfiÌ ÷‹Î‹ fiıÂfi·, ≥LÀflfiıÂfi· À<fiν‹ıLÀ˚Á‹Î_ ÷ı±˘ Á÷÷ ÁÎ◊ı flËı »ı ±fiı ÷ıfiı ¬Î‰Î’̉Î◊Ì Âw ¿flÌfiı ¿˘g«√ ±Î’‰Î Á‘ÌfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ’˛ı‹’Ò‰˝¿ Á_¤Î‚ı »ı. K›Îfi΋Î_ K›Îfi ’fl˘‰‰Î ÷ı±˘ ’HÎ «ıÁ fl‹÷Î_ ±fiı Á‹…÷Î_ ÂÌA›Î_, ±ıÀ·_ … fiÏË, ±Î…ı ÷ı±˘ Â̬‰Ì ’HΠ¿ı »ı! √·Î⁄Ω_⁄ ¬Î‰ÎfiÌ Â˘¬Ìfi ±fiı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ÏÕ{fiÌ·ıLÕ Ωı‰ÎfiÌ A‰ÎÏË ‘flΉ÷Ì K›ÎfiÎ ¿J◊¿ ÕÎLÁ ⁄Ë ÁflÁ ¿flı »ı. ÷ıfiı ÕÎLÁfi˘ ¢¬ ÷ı‹ … ’ı≥„LÀ_√fi˘ ¢¬ ÷ıfiÌ ‰ËÎ·Ì ‹Q‹Ì ’ÎÁı◊Ì ‹Y›˘ »ı! ÷ı «ıÁ fl‹‰Î ÁÎ◊ı Õ΄LÁ_√ ’HÎ ¿fl÷Ì Ë˘›. ÷fi ±fiı ‹fifiı ‰‘ “’Ήfld·” ⁄fiΉı »ı. «ıÁ fl‹‰Î◊Ì ÷ıfiÌ ›Îÿ„@÷, ±ı¿Î√˛÷Î, T›ÒËfl«fiÎ, √ÎÏHÎÏ÷¿ „@÷, ωf‰ÎÁ‹Î_ ¬Ò⁄ ‰‘Îfl˘ ◊›˘ »ı. flÏ›΋Î_ Á˘«Ì‹Î_ ‰SÕÛ «ı„Q’›fiÏÂ’fiÌ À<fiν‹ıLÀ fl‹÷Ì ‰¬÷ı ±Î ⁄‘Î √HÎ ÷ıfiı ¬Ò⁄ … ¿Î‹ ±ÎT›Î Ë÷Î. ÷ı ±Î À<fiν‹ıLÀ‹Î_ √˘SÕ ‹ıÕ· ‹ı‚‰‰ÎfiÎ ‹y‹ Ïfi‘νfl ÁÎ◊ı … ∂÷flÌ Ë÷Ì ±fiı lıWà ’˛ÿ½fi ¿fl÷Î “√˘SÕ ‹ıÕ·” ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ‰SÕÛ «ıÁ «ı„Q’›fiÏÂ’‹Î_ Á÷÷ hÎÌ∞ ‰¬÷ ‰SÕÛ «ı„Q’›fi ◊fiÎfl fi˘‰ı˝fi˘ ‹ıBÔfiÁ ¿Î·˝Áfi …ıfi˘ fl˘·‹˘Õı· »ı ÷ı K›Îfiαı ÷ËıflÎfi‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì “12‹Ì ±ıÏ›fi V¿>SÁ «ıÁ «ı„Q’›fiÏÂ’”‹Î_ ±ıÏ›ÎfiÎ ¬ı·ÎÕ̱˘fiı ’flÎV÷ ¿flÌfiı ÏÁS‰fl ‹ıÕ· ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ≥flÎfi‹Î_ ÷ËıflÎfi ¬Î÷ı K›Îfiαı ŒÎ≥fi·‹Î_ ¤Îfl÷fiÌ Ï‰LÁıLÀ ±Ï·fiÎfiı ËflÎ‰Ì Ë÷Ì ±fiı fi‰ flÎμLÕfiÌ √ıQÁ‹Î_ 6.5 ’˘≥LÀ◊Ì ÏÁS‰fl ‹ıÕ· ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ±Î ÏÁS‰fl ‹ıÕ· ÁÎ◊ı … ÷ıfiı ÕOS›Á̱ı‹ ±ıÀ·ı ¿ı “‰‹fi ¿ı„LÕÕıÀ ‹ÎVÀfl”fi_ Ï⁄flÔÿ ‹ı‚‰fiÎfl ÷ı √…flÎ÷fiÌ ’˛◊‹ ‹ÏË·Î ¬ı·ÎÕÌ ⁄fiÌ Ë÷Ì. ±Î μ’flÎ_÷ ÷ı·_√HÎ΋Î_ ›˘Ω›ı·Ì “62‹Ì V¿Ò· √ıQÁ2016”‹Î_ K›Îfiαı ±LÕfl-14fiÌ ¿ıÀı√flÌ‹Î_ ’HÎ ÏÁS‰fl ‹ıÕ· ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ±Î À<fiν‹ıLÀ V¿>· √ıQÁ ŒıÕflıÂfi ±˘Œ ≥„L՛Π¶ÎflÎ ›˘…‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î À<fiν‹ıLÀ‹Î_ ÷ı √…flÎ÷ ÀÌ‹fiÌ ¿MÔ÷Îfi ’HÎ flËÌ Ë÷Ì. ±P›ÎÁ‹Î_ ∫„B·Â ωʛfiı ’Á_ÿ ¿fl÷Ì K›ÎfiÎ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ±Î‰ı·Î Ïfifl‹Î ωzÎωËÎfl‹Î_ »ßÎ

June 9, 2017 à …^fi 9, 2017

K›Îfiαı ‹ÎhÎ ’Î_« ‰Ê˝‹Î_ (2011◊Ì 2016) «Îfl ≥LÀflfiıÂfi·, ÿÁ fiıÂfi· ±fiı VÀıÀ ÷ı‹ … ±L› À<fiν‹ıLÀ˚Á ‹‚Ì ¿<· 104 À<fiν‹ıLÀ fl‹Ì »ı. flΛ’fl‹Î_ fiıÂfi· «ı„Q’›fiÏÂ’ ›˘Ω¥ Ë÷Ì I›Îflı ÷ıfiı ±LÕfl-11‹Î_ ’Î_«‹˘ flıL¿ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì fiıÂfi· «ı„Q’›fiÏÂ’‹Î_ ±LÕfl-13‹Î_ ÷ıfiı »ß˘ flıL¿ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ‘˘flH΋Î_ ÷ı…V‰Ì ωzÎÏ◊˝fiÌ ÷flÌ¿ı ±P›ÎÁ ¿flı »ı. K›ÎfiÎfiı ±P›ÎÁ‹Î_ ÷ı‹ … fl‹÷‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ ‹Î√˝ÿ½fi ±fiı ’˛˘IÁÎËfi ÷ıfiÌ Â΂ÎfiÎ Ï’˛„LÁ’η ÁÏ‹hÎÎ flÎCΉfi, ‰Î≥Á Ï’˛„LÁ’η ±Ïfi÷Î ‹ıÕ‹, ±Î≥ÕÎ ‹ıÕ‹, √˘’η Áfl ±fiı ‰IÁ· ‰ˆWHΉ Áfl ±Î’ı »ı. Â΂΋Î_ ÷ı‹fi_ ⁄Ë‹Îfi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. flÎWÀˇÌ› ±fiı ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› V’‘ν±˘‹Î_ ¤Î√ ·ı÷Ì Ë˘› I›Îflı ÷ıfiЈZÎÏHο ±P›ÎÁ ¿Î›˝‹Î_ ÷ı±˘ ¬Ò⁄ ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı. Â΂Îfi_ ‰Î÷ΉflHÎ ±fiı Â΂ÎfiÎ ÀÌ«Á˝fi˘ ¬Ò⁄ … ÁÎfl˘ ÁË¿Îfl ‹‚ı »ı. √…flÎ÷fiÎ_ ¤Ò÷’Ò‰˝ ‹A›‹_hÎÌ ±Îfi_ÿÌ⁄Ëıfi ’Àı· ¶ÎflÎ ÁL‹ÎÏfi÷ ±fiı ¬ı· ‹Ëο<_¤‹Î_ hÎHÎ ‰¬÷ ω…ı÷Î ◊fiÎfl K›Îfiαı «ıÁ Â̬‰ÎfiÌ Âw±Î÷ » ‰Ê˝fiÌ ™‹flı Á‹Ìfl ÿı‰ÎfiÌ ’ÎÁı◊Ì ¿flÌ Ë÷Ì. ◊˘ÕÎ Á‹›‹Î_ … K›Îfiαı «ıÁfi_ ’˛Î◊Ï‹¿ iÎÎfi ‹ı‚‰Ì ·Ì‘_ Ë÷_. «ıÁ fl‹‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ¿flÌ ±ı ’Ëı·Î_ ÷ı ÀıÏfiÁ Â̬÷Ì Ë÷Ì, ’fl_÷ «ıÁfiÌ fl‹÷ı ÷ıfiı ‰‘ ±Î¿Êa ˢ‰Î◊Ì ÷ı ±Î fl‹÷ ÂÌ¬Ì ±fiı » ‰ÊfiÌ ‰›ı … 2011‹Î_ VÀıÀ ·ı‰·fiÌ ±LÕfl-7‹Î_ ‰Õ˘ÿfl΋Î_ «ı„Q’›fi ◊÷Î_ ÷ıfiÎ μIÁÎË‹Î_ ‰‘Îfl˘ ◊›˘ Ë÷˘. ±Î ’»Ì ‹›Òfl ’Àı· ’ÎÁı ’HÎ ¿˘g«√ ·Ì‘_ ±fiı ±LÕfl-7, ±LÕfl-9‹Î_ ÁŒ‚÷ÎfiÎ_ Ϭfl˘ Áfl ¿fl‰Î ·Î√Ì Ë÷Ì. »ıS·Î_ hÎHÎı¿ ‰Ê˝◊Ì ÷ı fiıÂfi·-≥LÀflfiıÂfi· «ıÁ À<fiν‹ıLÀ fl‹ı·Î …S’fi ¤| ’ÎÁı ¿˘g«√ ·¥ flËÌ »ı ±fiı ’ÏflHÎ΋ V‰w’ K›Îfiαı 2015‹Î_ Áηı‹‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì “60‹Ì V¿Ò· √ıQÁ-2015”‹Î_ ±LÕfl14fiΠω¤Î√‹Î_ “⁄˛˘L{” ‹ıÕ· ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ±Î ’»Ì ±˘ÏÕÂÎ, »kÎÌÁ√œ‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì À<fiν‹ıLÀ‹Î_ ÷ıHÎı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘ ±fiı lıWà ’˛ÿ½fi ¶ÎflÎ √…flÎ÷fi_ fi΋ fl˘Âfi ¿›* Ë÷_. 1695 flıgÀ√ ‘flΉ÷Ì K›Îfiαı ‹ÎhÎ ’Î_« ‰Ê˝‹Î_ (2011◊Ì 2016) «Îfl ≥LÀflfiıÂfi·, ÿÁ fiıÂfi· ±fiı VÀıÀ ÷ı‹ … ±L› À<fiν‹ıLÀ˚Á ‹‚Ì ¿<· 104 À<fiν‹ıLÀ fl‹Ì »ı. flΛ’fl‹Î_ fiıÂfi· «ı„Q’›fiÏÂ’ ›˘Ω¥ Ë÷Ì I›Îflı ÷ıfiı ±LÕfl-11‹Î_ ’Î_«‹˘ flıL¿ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì fiıÂfi· «ı„Q’›fiÏÂ’‹Î_ ±LÕfl-13‹Î_ ÷ıfiı »ß˘ flıL¿ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. K›ÎfiÎ √…flÎ÷ √‰fi˝‹ıLÀ ¶ÎflÎ “ÁıLÀfl ±˘Œ ±ı@Áı·ıLÁ” ÷flÌ¿ı ’Á_ÿ ◊¥ Ë÷Ì. flÏ›΋Î_ Á˘«Ì‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì ‰SÕÛ V¿Ò· «ıÁ «ı„Q’›fiÏÂ’‹Î_ K›Îfiαı T›„@÷√÷ V’‘ν‹Î_ √˘SÕ ‹ıÕ· ±fiı ÀÌ‹ ≥‰ıLÀ‹Î_ ’HÎ √…flÎ÷fiı ϶÷Ì› V◊Îfiı flάÌfiı ÏÁS‰fl ‹ıÕ· ‹ı‚‰‰Î‹Î_ ‹Ëk‰fi_ ›˘√ÿÎfi ±ÎM›_ Ë÷_. “‰‹fi √˛ÎLÕ ‹ÎVÀfl”fi_ Ï⁄flÔÿ ‹ı‚‰‰ÎfiÌ A‰ÎÏË ‘flΉ÷Ì K›Îfiαı ⁄˘RÁ ±fiı √SÁ˝ …ı±˘ ±LÕfl11‹Î_ ’˛◊‹ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_ ÷ı‹fiÌ ‰E«ı fl‹Î÷Ì ‹fiÂÎ Àˇ˘ŒÌ-2016‹Î_ ⁄˘RÁfiı ËflΉÌfiı √˙fl‰ ‹ı‚T›_ Ë÷_. ’Ì. ‰Ì. gÁ‘ ±fiı ωflÎÀ ¿˘Ë·Ì …ıfiÎ Ï’˛› ¬ı·ÎÕÌ K›ÎfiÎ ’Àı· «ıÁfiÌ fl‹÷‹Î_ fiÎfiÌ ‰›ı ±fiı¿ ÏÁÏ©±˘ ‹ı‚‰Ìfiı ≥Ï÷ËÎÁ fl«‰Î ◊fi√fiÌ flËÌ »ı. á ·ı¬¿ fl‹÷√‹÷ ZÎıhÎfiÎ ÷…˚iÎ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


É^Þ 9, 2017 June 9, 2017

Fast • Reliable • Efficient Cargo & Courier Service New Location: 28 WEST 36TH STREET, SUITE 601, NEW YORK, NY 10018 Tel: 212-575-8300 / Fax: 212-575-8598 • 1-877-88-EACNY • WWW.SHIPeac.COM

11


June 9, 2017

12

…^fi 9, 2017

≥LÀflfiıÂfi·-¤Îfl÷

¤Îfl÷-…‹˝fiÌ ‰E«ı 12 Á‹…^÷Ì¿flÎfl— ±Î÷_¿‰Îÿ Á΋ı ·Õ‰Î ¤Îfl÷-V’ıfi Á_‹÷ fi‰Ì ÏÿSËÌ— ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ …‹˝fiÌ, V’ıfi, flÏ›Π±fiı ¡ÎLÁ ÁÏË÷ ›fl˘’fiÎ ’˛‰ÎÁı √›Î »ı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı 31‹Ì ‹ı±ı V’ıfifiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ¤Îfl÷ ±fiı V’ıfiı ±Î÷_¿‰Îÿ Á΋ı ·Õ‰Î ‹ÎÀı ËÎ◊ Ï‹·ÎT›Î Ë÷Î. ‹˘ÿ̱ı V’ıÏfi ¿o’fi̱˘fiı ¤Îfl÷‹Î_ fl˘¿ÎHÎ ¿fl‰Îfi_ ±Î‹_hÎHÎ ±ÎM›_ Ë÷_. fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı V’ıfifiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ ‹ÎÏfl›Îfi˘ flÎΩı›fiÌ μ’„V◊Ï÷‹Î_ ⁄Lfiı ÿı¢ ‰E«ı ±˘√˝fi ÀˇÎLÁM·ÎLÀ, ÁΛ⁄fl ÏÁ@›ÏflÀÌ, ±ıfi∞˝, ÏÁω· ±ıω›ıÂfi ÁÏË÷ ÁÎ÷ ZÎıhÎı ¿flÎfl ◊›Î Ë÷Î. ±Î μ’flÎ_÷ ±ı¿ ±ı‹±˘› ¤Îfl÷fiÌ Ï‰ÿı Áı‰Î Á_V◊Î ±fiı V’ıfifiÌ ÏÕM·˘‹ıÏÀ¿ ±ı¿ıÕı‹Ì ‰E«ı ◊›˘ Ë÷˘. ÁÎ÷ ¿flÎfl‹Î_ ÁΩ ’΋ı·Î ¿ıÿ̱˘fiı ’˘÷ÎfiÎ ÿı‹Î_ ’fl÷ ‹˘¿·‰Îfi˘ ’HÎ Á‹Î‰ı ◊›˘ »ı. V’ıfi ¤Îfl÷‹Î_ fl˘¿ÎHÎ ¿flfiÎfl˘ 12‹˘ Á˙◊Ì ‹˘À˘ ÿı »ı. ¤Îfl÷‹Î_ 1200 V’ıfiÌ{ ¿o’fi̱˘ »ı. ¤Îfl÷fiÌ 40 ¿o’fi̱˘ V’ıfi‹Î_ »ı. 2016‹Î_ ⁄ı ÿı¢ ‰E«ı 5.27 Ï⁄Ï·›fi Õ˘·flfi˘ ‰ı’Îfl ◊›˘ Ë÷˘. ‹˘ÿ̱ı V’ıfifiÌ ≥L¡ÎVÀˇ@«fl, À<flÌ{‹, ±ıfi∞˝, ÏÕŒıLÁ ZÎıhÎfiÌ ¿o’fi̱˘fiı ¤Îfl÷‹Î_ fl˘¿ÎHÎfiÌ ±Ï√˛‹÷Î ±Î’‰Î ±ÎË˚‰Îfi ¿›* Ë÷_ ±fiı ¿èÎ_ ¿ı ¤Îfl÷‹Î_ fl˘¿ÎHÎ ¿fl‰Îfi˘ ±Î Á‰Hν¿Î‚ »ı. 1988 ’»Ì V’ıfifiÌ ‹·Î¿Î÷ ·ıfiÎflÎ ‹˘ÿÌ ’˛◊‹ ¤Îfl÷Ì› ‰ÕÎ ’˛‘Îfi »ı. ‹˘ÿ̱ı V’ıfifiÎ flÎΩ ÏŒÏ·’ »ßÎ ÁÎ◊ı ’HÎ ‹·Î¿Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ±√Îμ 30‹Ì ‹ı±ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ‹˘ÿÌfiÎ

…‹˝fiÌfiÎ ’ÎÀfi√fl ⁄Ï·˝fi‹Î_ 30‹Ì ‹ı±ı ≥LÀfl-√‰fi˝‹ıLÀ· ¿LÁSÀıÂLÁfiÌ ⁄ıÿ ÿflÏ‹›Îfi ¤Îfl÷fiÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı …‹˝fiÌfiÎ_ «ÎLÁı·fl Õ˘. ±ıL…ı·Î ‹¿ı˝·ı √˛’ Œ˘À˘ ’ÕÎT›˘ Ë÷˘. (…‹HÎı) 31‹Ì ‹ı±ı V’ıfifiÎ ‹ıÏÕˇÕ‹Î_ V’ıfifiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ ‹ÎÏfl›Îfi˘ flÎΩı› ÁÎ◊ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ‹˘ÿÌ. ‹˘ÿÌfiÌ V’ıfi ‹·Î¿Î÷ ÿflÏ‹›Îfi ¤Îfl÷ ±fiı V’ıfi ‰E«ı ωω‘ Á‹…^÷Ì¿flÎfl ’fl ËV÷ÎZÎfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. (⁄Lfiı Œ˘À˘Á˙…L›— www.pmindia.gov.in)

…‹˝fiÌfiÎ ’˛‰ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi ⁄Lfiı ÿı¢ ‰E«ı 12 Á‹…^÷Ì ¿flÎfl ’fl ËV÷ÎZÎfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. ÁΛ⁄fl ’˘Ï·ÁÌ, ωω‘ ω¿ÎÁ·ZÎÌ ¿Î›˝ø‹˘, ÂËıflÌ Ï‰¿ÎÁ, ¿‹˝«Îfḻ˘fiı ÷η̋, ÏÕÏ…À·Î≥{ıÂfi, flı·‰ı ÁflZÎÎ, ‰˘¿ıÂfi· ÀˇıÏfi_√ ÁÏË÷fiÎ_ ZÎıh΢‹Î_ ¿flÎfl ◊›Î Ë÷Î. ⁄Ï·˝fi‹Î_ …‹˝fiÌfiÎ_ «ÎLÁı·fl Õ˘. ±ıL…ı·Î ‹¿ı˝· ÁÎ◊ı Á_›@÷ ’˛ıÁ ¿˘LŒflLÁ‹Î_ ‹˘ÿ̱ı …HÎÎT›_ ¿ı ±Î÷_¿‰Îÿfi˘ Á΋fi˘ ¿fl‰Î ‹Îfi‰÷ΉÎÿÌ

„@÷±˘±ı ¤ı√Î ◊‰_ ’ÕÂı. ±ıL…ı·Î ‹¿ı˝·ı ¿èÎ_ ¿ı …‹˝fiÌ ¤Îfl÷‹Î_ ωω‘ ZÎıhÎı ÁË¿Îfl ±Î’÷_ flËıÂı. ⁄Lfiı ÿı¢ ±Î÷_¿‰Îÿfiı ’˛˘IÁÎËfi ±Î’fiÎflÎ, ‹ÿÿ ¿flfiÎflÎ, fiÎHÎÎ_ ±Î’fiÎflΠωfl© ¿Õ¿ ¿Î›˝‰ÎËÌ ¿fl‰Î Á_‹÷ ◊›Î Ë÷Î. ±ıfi±ıÁ∞‹Î_ ÁP› ⁄fi‰Î ‹ÎÀıfiÎ ¤Îfl÷fiÎ ÿΉÎfiı Á‹◊˝fi ±Î’‰Î ⁄ÿ· ‹˘ÿ̱ı …‹˝fiÌfi˘ ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘ Ë÷˘. ‹˘ÿ̱ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı …‹˝fiÌfiÌ eÀ⁄˘· ·Ì√ ⁄LÿıÁ·Ì√ÎfiÎ ¤Îfl÷‹Î_ ±fiı¿ «ÎË¿˘ »ı. Ëη

¿Î⁄·‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ fi∞¿ ±Î÷_¿Ì Ë‹·˘— Q≤I›±Î_¿ 90 ¿Î⁄·— ’ωhÎ fl‹Ωfi ‹ÎÁfiÌ Âw±Î÷‹Î_ ±ŒCÎÎÏfiV÷ÎfifiÎ ’ÎÀfi√fl ¿Î⁄·‹Î_ 31‹Ì ‹ı±ı ¤Îfl÷, ¡ÎLÁ, …‹˝fiÌ ÁÏË÷ ωω‘ ÿı¢fiÎ ÿÒ÷ΉÎÁ˘fiı ÏfiÂÎfi ⁄fiΉÌfiı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ±Î÷_¿‰ÎÿÌ Ë‹·Î‹Î_ 90fiÎ_ Q≤I› ◊›Î_ Ë÷Î_ ±fiı 463◊Ì ‰‘ ¥Ω√˛V÷ ◊›Î Ë÷Î. ÷ÎÏ·⁄Îfiı ±Î Ë‹·Î‹Î_ ’˘÷Îfi˘ ËÎ◊ ˢ‰Îfi˘ ≥fi¿Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Î ¿ÚI› ≥V·ÎÏ‹¿ VÀıÀ (±Î≥±ıÁ±Î≥±ıÁ)fi_ ˢ‰ÎfiÌ ±ÎÂ_¿Î »ı. ±Î ±ÎI‹CÎÎ÷Ì Ë‹·˘ flÎ…ÿÒ÷ΉÎÁ˘fiÎ ÏÕM·˘‹ıÏÀ¿ ±ıL@·ı‰‹Î_ ◊›˘ Ë÷˘. ωVŒ˘ÀfiÎ V◊‚fiÌ ±ÎÁ’ÎÁ ωω‘ ÿı¢fiÎ ÿÒ÷ΉÎÁ ±Î‰ı·Î »ı ±fiı fiÎÀ˘fi_ flı{˘S›À Á’˘ÀÛ ËıÕ@‰ÎÀÛfl ’HÎ »ı. ¿Î⁄·‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ◊Ì Á˘ ‹ÌÀfl ÿÒfl ±ÎI‹CÎÎ÷Ì ⁄˘Q⁄flı 1500 Ï¿·˘ ωVŒ˘À¿˘ ¤flı·Ì ¿Îfl ·¥fiı …‹˝fi ÿÒ÷ΉÎÁ fi∞¿ „@÷ÂÎ‚Ì ±ÎI‹CÎÎ÷Ì ⁄˘Q⁄ωVŒ˘À ¿›˘˝ Ë÷˘. ¿«flÎ◊Ì ¤flı·Ì ±Î Àˇ¿‹Î_ ωVŒ˘À¿˘ »\’Ή‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. ±Î ωVŒ˘À ’»Ì «Îflı⁄Î…\ ±ŒÕÎ÷ŒÕÌ ‹«Ì √¥ Ë÷Ì ±fiı ‹Î√˘˝ ’fl Q≤÷ÿıˢ ω¬flΛı·Î ’ÕuÎ Ë÷Î ±fiı ¥Ω√˛V÷˘fiÌ «ÌÁ˘ Á_¤‚Î÷Ì Ë÷Ì. ±Î „@÷ÂÎ‚Ì Ï‰VŒ˘À◊Ì ÿÒfl ÿÒfl Á‘Ì ⁄Îfḻ˘fiÎ ¿Î« ÷ÒÀÌ √›Î Ë÷Î. fi…flı ΩıfiÎflÎ ÁÎZÎ̱˘fiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ωVŒ˘À◊Ì ΩHÎı ¤Ò¿o’ ±ÎT›˘ ˢ› ÷ı‹ ·Î√÷_ Ë÷_. ±ŒCÎÎÏfiV÷Îfi„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁfiÎ ‹fi’˛Ì÷

⁄Î⁄flÌ K‰_Á— ±Õ‰ÎHÎÌ, μ‹Î ¤Îfl÷Ì ±fiı ΩıÂÌ Á΋ı «Î…˝ÂÌÀ ·¬fi˙— ±›˘K›Î‹Î_ ⁄Î⁄flÌ K‰_Á ¿ıÁ‹Î_ ÁfiΉHÎÌ ¿flÌ flËı·Ì ÁÌ⁄̱Î≥fiÌ V’ıÏ›· ¿˘ÀÛ‹Î_ ¤Î…’fiÎ fiı÷Î ·Î·¿ÚWHÎ ±Õ‰ÎHÎÌ, ‹fl·Ì ‹fi˘Ëfl ΩıÂÌ, μ‹Î ¤Îfl÷Ì ÁÏË÷ 12 ±Îfl˘’̱˘ Á΋ı √fiÎ≥÷ ¿Î‰÷flÎfiÎ ±Îfl˘’˘ CÎՉ΋Î_ ±ÎT›Î »ı. ±Î ¿ıÁ‹Î_ ±Îfl˘’̱˘ √fiı√Îfl ÁÎÏ⁄÷ ◊Λ ÷˘ ÷ı‹fiı ’Î_« ‰Ê˝ Á‘ÌfiÌ …ı·fiÌ ÁΩ ◊¥ ¿ı »ı. V’ıÏ›· …… ±ıÁ. ¿ı. ›Îÿ‰fiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ ±Õ‰ÎHÎÌ, ΩıÂÌ, μ‹Î ¤Îfl÷Ì, ¤Î…’fiÎ fiı÷Πωfi› ¿ÏÀ›Îfl ωÏË’fiÎ fiı÷ΠωWb ËÏfl ÿηϋ›Î, ÁÎK‰Ì ∑÷_¤flαı Á˙’˛◊‹ Ω‹Ìfi ‹ÎÀı ±fl∞ ¿flÌ Ë÷Ì, …ı ¿˘Àı˝ ‹_…^fl ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ’»Ì ÷‹Î‹ı √fiÎ≥÷ ¿Î‰÷flÎfiÎ ±Îfl˘’‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿fl‰ÎfiÌ ±fl∞ ¿flÌ Ë÷Ì, …ı ¿˘Àı˝ Œ√Î‰Ì Ë÷Ì. ÿflÏ‹›Îfi ¿ÏÀ›Îflı ’˘÷ÎfiÌ Á΋ı CÎÕΛı·Î ±Îfl˘’˘ ±_√ıfiÌ ’˛Ï÷Ïø›Î‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ¿ıÁ ‹·Î›‹ ÏÁ_Ë ›Îÿ‰ ’fl «Î·‰˘ Ωı¥±ı. ÷ı‹HÎı 1990‹Î_ 16 ¿ÎflÁı‰¿˘ ’fl √˘‚Ì⁄Îfl ¿flÎT›˘ Ë÷˘. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

¤Îfl÷‹Î_ …‹˝fiÌfiÌ 1600 ¿o’fi̱˘ ¿Î›˝fl÷ »ı. ⁄Ï·˝fi‹Î_ ⁄˘·Ì‰ÕfiÌ ±Ï¤fiıhÎÌ Ï’˛›_¿Î «˘’flαı ’HÎ ‹˘ÿÌ ÁÎ◊ı ‹·Î¿Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì. Ï’˛›_¿Î …‹˝fiÌ‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ÏŒS‹ “⁄ı‰˘«”fiÎ ’˛‹˘Âfi ‹ÎÀı ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ±√Îμ ⁄Ï·˝fi‹Î_ ‹˘ÿÌfi_ ¤T› ±fiı ’Îfl_’Ïfl¿ V‰Î√÷ ¿flΛ_ Ë÷_. ‹˘ÿÌfiÎ ±Î ’˛‰ÎÁ◊Ì …‹˝fiÌ ÁÎ◊ıfiΠ϶’ZÎÌ ÁË›˘√‹Î_ fi‰Î ±K›Î›fiÌ Âw±Î÷ ◊‰ÎfiÌ ±ÎÂÎ T›@÷ ¿flÎ¥ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

“‹˘flΔ ‰Î‰Î{˘ÕÎfiÎ ¿ÎflHÎı ¿ıfl‚‹Î_ ⁄ı Ïÿ‰Á ‰Ëı·_ «˘‹ÎÁÎfi_ ±Î√‹fi Ï÷fl‰fi_÷’fl‹— ¿Î‚{΂

±ŒCÎÎÏfiV÷ÎfifiÎ ’ÎÀfi√fl ¿Î⁄·‹Î_ 31‹Ì ‹ı±ı ωω‘ ÿı¢fiÎ ÿÒ÷ΉÎÁ˘fiı ÏfiÂÎfi ⁄fiΉÌfiı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ±Î÷_¿‰ÎÿÌ Ë‹·Î◊Ì ±ŒÕÎ÷ŒÕÌ ‹«Ì √¥ Ë÷Ì, 90 fiÎ√Ïfl¿˘fiÎ_ Q≤I› ◊›Î_ Ë÷Î_ ±fiı 463◊Ì ‰‘ ¥Ω√˛V÷ ◊›Î Ë÷Î. (≥fiÁıÀ) ¿Îfl⁄˘Q⁄ Ë‹·Î‹Î_ CÎΛ· ◊›ı·Ì ±ŒCÎÎfi ‹Ï˷α˘. (⁄Lfiı Œ˘À˘Á˙…L›— fl˘≥ÀÁ˝-±ı±ıŒ’Ì)

‰˘Ëflαı …HÎÎT›_ ¿ı ±‹ı ⁄‘Î Á·Î‹÷ »Ì±ı. ±‹Îfl˘ ⁄‘˘ VÀÎŒ ÁËÌÁ·Î‹÷ »ı, ’fl_÷ ±‹ÎflÌ ≥‹Îfl÷fiÎ ¿Î« ’HÎ ÷ÒÀÌ √›Î »ı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ‹˘ÿ̱ı À˚ωÀfl ’fl ¿èÎ_ ¿ı ±‹ı ¿Õ¿ ÂOÿ˘‹Î_ ±Î Ë‹·Îfiı ‰¬˘ÕÌ ¿ÎœÌ±ı »Ì±ı. ¤Îfl÷fiÎ_

ωÿı‹_hÎÌ ÁW‹Î V‰flÎ…ı ¿èÎ_ ¿ı ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î◊Ì ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁfiÎ ⁄‘Î ¿‹˝«Îfḻ˘ ÁflÏZÎ÷ »ı. ¿Î⁄·fiÌ Ë˘„V’À·˘‹Î_ ≥‹fl…LÁÌ ΩËıfl ¿flÎ¥ Ë÷Ì ±fiı V◊ÎÏfi¿ fiÎ√Ïfl¿˘fiı O·Õ Õ˘fiıÂfi ¿fl‰Î ±’Ì· ¿flÎ¥ Ë÷Ì. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

¤Îfl÷fi˘ 9.15 Ï¿·˘‹ÌÀflfi˘ Á˙◊Ì ·Î_⁄˘ ’· ±ÎÁ΋‹Î_ ·˘ÏË÷ fiÿÌ ’fl ⁄_‘Λı·Î 9.15 Ï¿·˘‹ÌÀfl …ıÀ·Î ¤Îfl÷fiÎ Á˙◊Ì ·Î_⁄Î ’·fi_ μÿ˚CÎÎÀfi ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÎ ËV÷ı ◊›_ Ë÷_. ±Î ’· √‰ÎËÎÀÌ◊Ì 540 Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl ÁÎÏÿ›Î‹Î_ ±Î‰ı·˘ »ı. ±Î ’·fiı ÿo÷¿◊Îw’ √Λ¿ ¤Ò’ıfi Ë{ÎÏfl¿Îfi_ fi΋ ±’Λ_ »ı, …ı ¥ÂÎfi ¤Îfl÷fiı ÿÏZÎHÎ ’Ò‰˝ ±ıÏ›Π‹ÎÀıfi_ T›Î’Îfl Ë⁄ ⁄fiΉ‰Î‹Î_ ‹ÿÿw’ ◊Âı. ±Î ’· ±ÎÁ΋-±flHÎΫ· ‹ÎÀı … fiÏË, ’HÎ Á_flZÎHÎfiÌ º„WÀ±ı ’HÎ ‹Ëk‰fi˘ »ı. ±Î ’· «ÌfifiÌ ÁflËÿ◊Ì 100 Ï¿·˘‹ÌÀfl …ıÀ·Î fi∞¿fiÎ ±_÷flı ’ˢӫı »ı ±fiı ÷ıfiÎ ’fl◊Ì ¤Îflı¬‹ ÀıL¿˘ ’HÎ ’ÁÎfl ◊¥ ¿ı »ı. ±Î ’·fiÎ ¿ÎflHÎı ±ÎÁ΋-±flHÎΫ· ‰E«ıfiÎ ’˛‰ÎÁfiÎ Á‹›‹Î_ «Îfl ¿·Î¿fi˘ CÎÀÎÕ˘ ◊Âı.(Œ˘À˘Á˙…L›— www.rediff.com)

√fl‹Ì◊Ì

’flıÂÎfi

ÿı‰ÎÁ̱˘fiı flÎË÷ ◊Λ ÷ı‰Î ÁÎflÎ ±fiı Á‹›Áfl Á‹Î«Îfl ±ÎT›Î »ı ¿ı ¿ıfl‚‹Î_ Ïfi›÷ Á‹›fiÎ ⁄ı Ïÿ‰Á ‰Ëı·_ «˘‹ÎÁÎfi_ ±Î√‹fi ◊›_ »ı. ÿÏZÎHÎ-’Ïç‹ «˘‹ÎÁÎfi_ ¿ıfl‚‹Î_ ‹_√‚‰Îflı ±Î√‹fi ◊›_ Ë÷_. ⁄_√΂fiÌ ¬ÎÕÌ‹Î_ hÎÎÀ¿ı·Î “‹˘flΔ ‰Î‰Î{˘ÕÎfiÎ ¿ÎflHÎı «˘‹ÎÁ_ ‰Ëı·_ ÁÏø› ◊›_ »ı. √…flÎ÷‹Î_ ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷fiÎ ÁÎ’÷ÎflÎ, fi‰ÁÎflÌ, ‰Î’Ì ÁÏË÷fiΠωV÷Îfl˘‹Î_ ’HÎ ‰flÁÎÿ ’Õu˘ »ı. ‹˘flÎ ‰Î‰Î{˘ÕÎfiÎ ¿ÎflHÎı lÌ·_¿Î‹Î_ ¤Îflı ‰flÁÎÿ◊Ì ’Òfl ±ÎT›_ »ı ±fiı 200fiÎ_ Q≤I› ◊›Î_ »ı, F›Îflı ⁄Î_√·Îÿı‹Î_ ‰Î‰Î{˘Õαı ±Î÷_¿ ‹«ÎT›˘ »ı. ˉ΋Îfi ω¤Î√fiÎ ÏÕflı@Àfl …fifl· ¿ı. …ı. fl‹ıÂı ¿èÎ_ ¿ı ÿÏZÎHÎ-’Ïç‹ «˘‹ÎÁαı ¿ıfl‚ μ’flÎ_÷ ‹ÏHÎ’fl, ±flHÎΫ· ’˛ÿıÂ, Ï‹{˘fl‹, fiÎ√ηıLÕ‹Î_ ’HÎ ±ıLÀˇÌ ¿flÌ »ı. ¿ıfl‚‹Î_ ‹Î‰ıÏ·y΋Î_ 13 ∫« ‰flÁÎÿ ¬Î⁄@›˘ »ı.

fi˘À⁄_‘ÌfiÎ ¿ÎflHÎı ¤Îfl÷fi˘ ±ÎÏ◊˝¿ T≤Ï©ÿfl ‘Ì‹˘ ’ÕÌfiı 7.1 À¿Î ◊›˘ fi‰Ì ÏÿSËÌ— fi˘À⁄_‘Ì (ÏÕ‹˘fiıÀÎ≥{ıÂfi)fiÎ ¿ÎflHÎı fiÎHÎο̛ ‰Ê˝ 2016-2017‹Î_ ¤Îfl÷fi˘ ±ÎÏ◊˝¿ T≤Ï©ÿfl ‘Ì‹˘ ’ÕÌ 7.1 À¿Î fi˘Ó‘Λ˘ »ı, …ı »ıS·Î hÎHÎ ‰Ê˝fiÌ Á˙◊Ì fiÌ«Ì Á’ÎÀÌ ’fl »ı. ÁıLÀˇ· VÀıÏÀ„VÀ¿· ±˘ÏŒÁı ±Î’ı·Ì ‹ÎÏË÷Ì ‹…⁄ ΩL›±ÎflÌ◊Ì ‹Î«˝, 2017fiÎ √΂΋Î_ ∞ÕÌ’Ì 6.1 À¿Î flËı·Î 20162017fi˘ ¿<· ∞ÕÌ’Ì 7.1 À¿Î flè΢ »ı. 20152016‹Î_ ∞ÕÌ’Ì ±Îà À¿Î Ë÷˘. ±Î◊Ì fi˘À⁄_‘ÌfiÎ ¿ÎflHÎı ∞ÕÌ’Ì‹Î_ 0.9 À¿Îfi˘ CÎÀÎÕ˘ ◊›˘ »ı. ±Î ÁÎ◊ı ¤Îfl÷ı Á˙◊Ì ‰‘ {Õ’◊Ì Ï‰¿Á÷Î ±◊˝÷_hÎfi_ V◊Îfi ’HÎ √‹ÎT›_ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


…Òfi 9, 2017 June 9, 2017

13

√…flÎ÷

±Î«Î›˝ flÎ…Âı¬flÁÒÏfl∞ ‹ËÎflÎ…fiı √E»ÎÏ‘’ÿ ’˛ÿÎfi— ËΩfl˘ ¤@÷˘fiÌ μ’„V◊Ï÷ ¿Ï·¿<_Õ (‘˘‚¿Î)— IÎÌ◊˘˝¶Îfl¿ ±Î«Î›ÛlÌ flÎ…ıLƒVÎ>flÌf‰fl∞ ‹ËÎflÎ…LÎÎ ’˛◊‹ ÏÂW› ±Î«Î›ÛlÌ flÎ…Âı¬flÁÒÏfl∞ ‹ËÎflÎ…L˘ BÎE»ÎÏ‘MÎÏIÎ MÎÿ’˛ÿÎLÎL΢ ÏhÎÏÿ‰VÎÌ› “±ÎLÎ_ÿ˘IVΉ 26‹Ì◊Ì 28‹Ì ‹ı ÿflÏ‹›ÎLÎ ›˘Ω›˘. ±Î V΋Îfl˘Ë ±Î«Î›Û Ëı‹«_ƒVÎ>Ïfl∞ ‹ËÎflÎ… IÎ◊Î ±Î«Î›Û flILÎοflVÎ>Ïfl∞ ‹ËÎflÎ…LÎÌ ÏLÎl΋Î_ ∂…‰Î›˘ ËI΢. “±ÎLÎ_ÿ˘IVΉLÎÎ ’˛◊‹ Ïÿ‰V˘ “BÎ<fl<flÎ… ’˛‰«LÎ ¬_ÕLÎ<_ μÿ˚CÎÎÀLÎ ◊›<_ IÎ◊Î lÌ ¿Ï·¿<_Õ MÎÎf‰ÛLÎÎ◊ VI΢hÎ VÎÏËIÎ ÂøVIΉ ‹ËÎϤÊı¿LÎ<_ ±Î›˘…LÎ ◊›<_ ËIÎ<_. ϶IÎÌ› Ïÿ‰V˘ ¿Ï·¿<_Õ LÎBÎfl‹Î_ OÎıLÕ‰ÎΩ_, BÎ…flÎ…, O΂ÿBÎÎÕÎ_ ‰B˘flı VÎÏËIÎ fl◊›ÎhÎÎ ›˘Ω¥ ËIÎÌ. LÎBÎfl›ÎhÎ΋Î_ ¿ıÀ·Î¿ ‹<„V·‹ ÏOÎflÎÿfl˘±ı BÎE»ÎÏ‘MÎÏIÎLÎ<_ ¿Î‹‚Ì ±˘œÎÕÌ ±Ï¤‰ÎÿLÎ ¿›<* ËIÎ<_. I›Îfl ’»Ì ’˛‰«LÎ ‹_ÕM΋Î_ ±ı¿VÎÎ◊ı MÎÎ_« MÎ<VIο˘L΢ ·˘¿Î’˝HÎ V΋Îfl˘Ë ∂…‰Î›˘ ËI΢. hÎÌΩ Ïÿ‰V˘ ÿı¤fl‹Î_◊Ì MΑÎflı·Î ±L˘¿ …ˆLÎ ‹ËÎLÎ<¤Î‰˘LÎÌ μM΄V◊ÏI΋Î_ «IÎ<ω˝‘ VÎ_CÎ ¶ÎflÎ

¿flIÎÌ ‰¬I˘ ±Î«Î›Û flÎ…Âı¬flVÎ>flÌf‰fl∞ ‹ËÎflÎ…LÎÎ ¿ÎL΋Î_ VÎ>Ïfl‹_hÎ VÎ_¤‚ÎT›˘ ËI΢. ±Î V΋Îfl˘Ë‹Î_ ‹ËıVÎ>·‹_hÎÌ ±L˘ ÏÂZÎH΋_hÎÌ ¤>M˘LƒgVÎË «ÒÕÎV΋αı ¿èÎ<_ ¿ı, ÏÂZÎH΋_hÎÌ I΢ Ë_ ±Î…ı »\_, ¿Î·ı LÎ MÎHΠˢ™, MÎfl_IÎ< ¿Ï·¿<_ÕL΢ lΉ¿ I΢ Ë_ ±Î∞‰LÎ flËı‰ÎL΢ »\_. ±Î«Î›Û ¿S›ÎHÎOÎ˘Ï‘VÎ>flÌf‰fl∞ ‹ËÎflÎ…ı ¿èÎ<_ ¿ı, “BÎ<fl<LÎÎ xÿ›‹Î_ V◊ÎLÎ MÎ΋‰<_ ±ı ±CÎfl΋Î_ ±CÎflÌ VÎΑLÎÎ »ı. MÎÿBβËHÎL΢ ±◊Û »ı MÎÿ ·ı‰ÎLÎ<_ ±L˘ MÎÿ’˛ÿÎLÎ ±ıÀ·ı ¿ı MÎÿ ±ÎMΉÎLÎ<_. ±Î ’˛VÎ_BÎ MÎÿ ·ı‰ÎL΢ LÎ◊Ì, MÎHÎ MÎÿ ±ÎMΉÎL΢ »ı. MÎÿL˘ ·Î›¿ OÎLΉÎLÎÎ I΋΋ BÎ<HÎ ¿ı‚‰Ì±ı. ÿ<ÏLΛ΋Î_ ¤·ı ËΩfl˘ MÎÿ ±L˘ ˢtα˘ ËÂı, MÎHÎ ±ı I΋΋ MÎÿ˘ ±L˘ ±Î MÎÿ ‰E«ı …‹ÌLÎ-±ÎV΋ÎLÎL΢ IΌΉIÎ »ı. ±Î«Î›Û flILÎοflVÎ>Ïfl ‹ËÎflÎ…ı ¿èÎ<_ ¿ı, “MÎfl¤‰LÎÎ MÎ<H›LÎÎ ¿ÎflHÎı ±ÎMÎHÎL˘ ‹LÎ<W›¤‰ ‹Y›˘ »ı, I›Îflı ±ıL˘ VÎŒ‚ OÎLÎΉ‰˘ MÎHÎ ±ıÀ·˘ … ±Î‰U›¿ »ı. F›Î_ V΋MÎÛHΤΉ ˢ› I›Î_ ·˘Ï…¿ ¿ı ±ÎB›<Û‹ıLÀ LÎ

ˢ›, ‹ÎhÎ L˘ ‹ÎhÎ ±ıL΢ V‰Ì¿Îfl … ˢ›. VÎÎflÎ VÎ_›˘B΢‹Î_ I›ÎBÎÌ OÎLΉ<_ ±ÏIÎ ¿ÏÃLÎ »ı. Â<¤ ω«Îfl˘ BÎ<HΉÎLÎ T›„@÷Iα˘‹Î_ … ±Î‰ı »ı. MÎ<H›‰ÎLÎ OÎLΉ<_ VÎËı·<_ »ı, MÎHÎ BÎ<HΉÎLÎ OÎLΉ<_ ±CÎfl<_ »ı. flÎ…ÏIη¿Ï‰…›∞ ‹ËÎflÎ…ı …HÎÎT›<_ ¿ı, “±ÎMÎHÎÎ ¿Î«Î ‹LÎMÎÛHÎL˘ ¿ÎflHÎı I›ÎBΤΉLÎ΋Î_ ±ÎMÎHÎÌ MÎÌ»ıËà ◊Λ »ı. Ωı I›ÎBΤΉLÎÎ O΂‰kÎfl OÎL˘ I΢ VÎΫΠV΋MÎÛHÎ VÎ<‘Ì MÎˢ_«Ì ¿̱ı. VÎÎflÎ ’˛VÎ_B˘ ¿flı·˘ VÎÎfl˘ VÎ_¿SMÎ ±‰U› Œ‚ÿÎ›Ì OÎL˘ … »ı. ¿<‹ÎflMÎ΂¤Î¥ ‰Ì. ÂÎËı ±‰VÎflLÎÌ ±LÎ<‹˘ÿLÎÎ ¿flÌ ËIÎÌ. BÎE»ÎÏ‘MÎÏIÎ flÎ…Âı¬flVÎ>flÌf‰fl∞ ‹ËÎflÎ…ı M΢IÎÎL˘ ‹‚ı·Î MÎÿ◊Ì ¤Î‰Ï‰¤˘fl ◊¥L˘ μM΄V◊IÎ ¤@IÎV΋>Ë V΋ZÎ VÎ˙LÎ<_ ∑HÎVÎ˙…L› T›@IÎ ¿›<* ËIÎ<_. ±Î ±ÎLÎ_ÿ˘IVΉ‹Î_ ±L˘¿ ±Î«Î›Û ‹ËÎflÎ… μMÎflÎ_IÎ ±L˘¿ VÎΑ<-VÎÎK‰Ì∞ ‹ËÎflÎ… μMÎflÎ_IÎ ¤ÎflIÎ ‹Î_◊Ì lΉ¿- lÎω¿Î±˘ ÁÏË÷ ωÂ΂ ¤@IÎBÎHÎ μM΄V◊IÎ flè΢ ËI΢. (‹ÎÏË÷ÌÁ˙…L›— fl˘ÏË÷ ÂÎË)

±Ï‹÷ ÂÎËfi˘ »˘ÀÎμÿı’fl’˛‰ÎÁ— ⁄Ò◊¿Î›˝¿fl˘ ÁÎ◊ı ⁄ıÿ

¤Îfl÷‹Î_ ’˛◊‹ ‰Îfl {Ì¿Î ‰Î≥flÁfiÎ hÎHÎ ¿ıÁ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_

»˘ÀÎμÿı’fl— ¤Î…’fiÎ flÎWÀˇÌ› ’˛‹¬ ±Ï‹÷ ÂÎË √…flÎ÷fiÎ hÎHÎ Ïÿ‰ÁfiÎ ’˛‰ÎÁı ±ÎT›Î Ë÷Î. ±Ï‹÷ ÂÎËı 31‹Ì ‹ı±ı fi‰Î fl«Î›ı·Î »˘ÀÎμÿı’fl Ï…S·ÎfiÎ ÿı‰Ï‚›Î √΋‹Î_ ’ÎÀafiΠωV÷Îfl¿ ¿Î›˝ø‹‹Î_ ËÎ…flÌ ±Î’Ì Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ‰Õ˘ÿflÎ ±fiı ⁄˘Õı·Ì‹Î_ Á_‹ı·fi˘ Á_⁄˘K›Î_ Ë÷Î_. ’_ÕÌ÷ ÿÌfiÿ›Î‚ μ’ÎK›Î› …L‹Â÷ÎOÿÌ ¿Î›˝ ωV÷Îfl ›˘…fiÎ ±_÷√˝÷ √…flÎ÷ ±Î‰ı·Î ±Ï‹÷ ÂÎËı ÿı‰Ï‚›Î √΋‹Î_ ⁄Ò◊fiÌ ‹·Î¿Î÷ ’˛Á_√ı 225 ¿Î›˝¿fl˘ ÁÎ◊ı ⁄Ò◊ ⁄ıÿ ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ √÷ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ »˘ÀÎμÿı’flfiÎ ÿı‰Ï‚›Î √΋fiÎ 2900 ‹÷‹Î_◊Ì ‹ÎhÎ 400 ‹÷ ¤Î…’fiı ‹Y›Î Ë÷Î. ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ ÁÌÀ …Âı ÷˘ «Î·Âı, ’HÎ ÿı‰Ï‚›ÎfiÎ_ ⁄Ò◊ fi …‰Î_ Ωı¥±ı. √…flÎ÷ ¤Î…’fi˘ √œ »ı, ’HÎ ⁄ıÁÌ flËı‰_ fi ’˘ÁΛ. ¤Î…’fiÎ ¿Î›˝¿fl ‰√fl ±ı¿ ’HÎ ŒÏ‚›_ ⁄Î¿Ì fi flËÌ Ω›. ‰‘‹Î_ ‰‘ ÁP› ⁄fiΉ‰Î Ωı¥±ı. ±Î hÎHÎı› ⁄Ò◊‹Î_ ¤Î…’fiÎ ‰‘ ‹÷ fiÌ¿‚‰Î Ωı¥±ı. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı ¿Î›˝¿fl˘ ’ZÎ ‹ÎÀı ‹Ëk‰fiÎ »ı. ⁄Ò◊‹Î_ ¤Î…’fi˘ ’˛ÎHÎ »ı ±fiı ¿Î›˝¿fl‹Î_ ¤Î…’fi˘ ±ÎI‹Î »ı. ±Ï‹÷ ÂÎËı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ_ »Î÷ÌfiÎ_ ’ÎÏÀ›Î_ ⁄ıÁÌ Ω› ÷ı‹ ±_⁄Î∞◊Ì μ‹fl√΋ Á‘ÌfiÌ ⁄‘Ì 27 ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ ⁄ıÿ˘ ±Î’HÎı ∞÷‰ÎfiÌ »ı ±fiı ÷ıfiÎ ◊¿Ì 150 ⁄ıÿ˘fi_ ·Z› ÏÁ© ¿fl‰Îfi_ »ı.

¿ıfl‚‹Î_ √˙ËI›ÎfiΠωfl˘‘‹Î_ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ¤Î…’-¿˘Ó√˛ıÁfiÎ fiı÷α˘ ‰E«ı ‹Îfl΋ÎflÌ ±‹ÿΉÎÿ— ¿ıfl‚‹Î_ ¿˘Ó√˛ıÁ ¶ÎflÎ √˙‰_ÂfiÌ ΩËıfl‹Î_ ËI›ÎfiΠωfl˘‘‹Î_ √˙¤@÷ «ˆ÷L› Â_¤ ‹ËÎflÎ…ı Á˘·Î ¤Î√‰÷ ωzÎ’ÌËÎ_ 48 ¿·Î¿fiÎ μ’‰ÎÁfi˘ ’˛Îfl_¤ ¿›˘˝ Ë÷˘. μ’‰ÎÁÌ »Î‰HÎ̱ı ’ˢӫı·Î ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ±Î√ı‰Îfi˘‹Î_◊Ì ±ı¿ ±Î√ı‰Îfiı “¤Î…’ ËÀΉ˘, √Λ ⁄«Î‰˘”fi_ ⁄ıfifl ¿Îœ÷Î_ ‹Î‹·˘ ⁄Ì«@›˘ Ë÷˘. ◊˘ÕÌ ‰Îfl‹Î_ … {’Î{’Ì Âw ◊¥ Ë÷Ì, ’»Ì »\|Î ËÎ◊fiÌ ‹Îfl΋ÎflÌ ◊¥ Ë÷Ì. fiı÷α˘fiÎ_ ¿’ÕÎ_ ’HÎ ŒÎÀÌ √›Î_ Ë÷Î_. ’˘·ÌÁfiÌ √ıflËÎ…flÌ ‰E«ı ‹Î‹·˘ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ÷_√ ◊›˘ Ë÷˘ ¿ı ‰ÌÁ Ï‹ÏfiÀ Á‘Ì ±flÎ…¿÷Î ÁΩ˝¥ Ë÷Ì. ±Î CÎÀfiÎfiı ’√·ı √…flÎ÷¤fl‹Î_ flÎ…¿Ì› μkÎı…fiÎ Œı·Î¥ »ı. ¤Î√‰÷ ωzÎ’ÌÃfiÌ ⁄ËÎfl ‘ÎÏ‹˝¿ Á_V◊α˘fiÎ ±Î√ı‰Îfi˘, ÁΑÁ_÷˘fiÌ μ’„V◊Ï÷‹Î_ «ˆ÷L› Â_¤ ‹ËÎflÎ…fiı Á‹◊˝fi ±Î’‰Î ¿˘Ó√˛ıÁ ÂËıfl ’˛‹¬ «ı÷fi flΉ·, ’Ò‰˝ ‹ı›fl gË‹÷ÏÁ_Ë ’Àı· ÁÏË÷fiÎ fiı÷α˘ ±ÎT›Î Ë÷Î. ±Î fiı÷α˘ ⁄ıÃÎ Ë÷Î I›Îflı ‹_Õ’fiÌ ⁄ËÎfl 50◊Ì ‰‘ ›◊ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ¿Î›˝¿fl˘±ı ’˘VÀfl Œı·Î‰Ì ωfl˘‘ ¿›˘˝ Ë÷˘. ›◊ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ¿Î›˝¿fl˘ Á΋ı ËÎ…fl ¤Î…’fiÎ fiı÷α˘±ı ’˛Ï÷¿Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Î ±√Îμ √…flÎ÷ ¿˘Ó√˛ıÁ ’˛ÿı ¿Î›Î˝·› ’fl ⁄…fl_√ ÿ‚ı Ë‹·˘ ¿flÌ ÷΂_ ‹Î›* Ë÷_. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

Ëı‹«_ƒVÎ>flÌf‰fl∞ ‹ËÎflÎ…VÎÎËıOÎLÎÎ ËVI˘ ±Î«Î›Û flÎ…Âı¬flVÎ>Ïfl∞ ‹ËÎflÎ…L˘ BÎE»ÎÏ‘MÎÏIÎMÎÿ ’˛ÿÎLÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›<_ ËIÎ<_. I˘±˘±ı BÎE»ÎÏ‘MÎÏIÎMÎÿ ±MÎÛHÎ

¤Î…’fiÎ flÎWÀˇÌ› ’˛‹¬ ±Ï‹÷ ÂÎËı 31‹Ì ‹ı±ı »˘ÀÎμÿı’fl ÷η¿ÎfiÎ ÿı‰Ï‚›Î‹Î_ Âο¤Î∞ ‰ı«÷Î ¤Î…’fiÎ ¿Î›˝¿fl ’˘’À¤Î¥ flÎÉÎfiÎ CÎflı …‹Ìfi ’fl ⁄ıÁÌfiı ⁄’˘flfi_ ¤˘…fi ·Ì‘_ Ë÷_. (Œ˘À˘Á˙…L›— ÏËLÿV÷ÎfiÀÎ≥QÁ)

±Ï‹÷ ÂÎËı ÿı‰Ï‚›Î‹Î_ Âο¤Î∞ ‰ı«÷Î ¤Î…’fiÎ ¿Î›˝¿fl ’˘’À¤Î¥ flÎÉÎfiÎ CÎflı …‹Ìfi ’fl ⁄ıÁÌfiı ⁄’˘flfi_ ¤˘…fi ·Ì‘_ Ë÷_. «Ò·Î ’fl flÎ_‘ı·Î ‹¿Î¥-⁄Î…flÌfiÎ fl˘À·Î, œı⁄flÎ_, ±Õÿ-÷‰ıflfiÌ ÿ΂, ¤Î÷, flŸ√HÎfi_ Âο, ÷Î_ÿ‚Ωfi_ Âο, ·ÁHÎ-‹fl«Î_fiÌ «ÀHÎÌ ÁÎ◊ı ÁÎÿ_ ¤˘…fi ·Ì‘_ Ë÷_. ’˘’À flÎÉαı ±Ï‹÷ ÂÎËfiı «Î_ÿÌfi_ ¿Õ<_ ±ÎM›_ Ë÷_. ±Ï‹÷ ÂÎËı ‰Õ˘ÿfl΋Î_ Á›Î∞flΉ fi√fl B≤Ë‹Î_ ’˛⁄© fiÎ√Ïfl¿˘ ÁÎ◊ı √˘„Wà ¿fl÷Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı

±‹ÿΉÎÿfiÎ fiÎflHÎ’flΠωV÷ÎflfiÎ ±ı¿ ⁄Ò◊fi˘ ±ı¿ Á‹›fi˘ 16 ‰Ê˝fi˘ ⁄Ò◊ ≥fi«Î…˝ ’ÎÀafi˘ flÎWÀˇÌ› ±K›ZÎ ⁄fiÌ Â¿ı »ı ±fiı ±ı¿ «Î‰Î‚Îfi˘ ÿÌ¿fl˘ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ⁄fiÌ Â¿ı ±ı‰_ ÷˘ ¤Î…’‹Î_ … ⁄fiÌ Â¿ı. ¤Î…’fiÌ ±Î_÷Ïfl¿ ·˘¿ÂÎËÌfi_ ±Î ’ÏflHÎ΋ »ı. ±Î ’˛Á_√ı √…flÎ÷ ’˛ÿı ’˛‹¬ Ï…÷ ‰ÎCÎÎHÎ̱ı ’˛ÎÁ_Ï√¿ ’˛‰«fi ¿›* Ë÷_. ‰Õ˘ÿflÎ ÂËıfl ¤Î…’fiÎ_ ±K›ZÎÎ fl_…fi⁄Ëıfi ¤|ı ±Î‰¿Îfl ’˛‰«fi ±ÎM›_ Ë÷_. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‰ÎCÎ⁄¿flÌ ÀÌ √˛’fiı “ŒıÏ‹·Ì ·ı√ÁÌ Ï⁄{fiıÁ ±ı‰˘ÕÛ” ±ıfiΛ÷

±‹ÿΉÎÿ— ¤Îfl÷‹Î_ ’˛◊‹ ‰Îfl ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ {Ì¿Î ‰Î›flÁfiÎ hÎHÎ ’˘Ï{ÏÀ‰ ¿ıÁ fi˘Ó‘ΛΠ»ı. ±Î ‰Î÷fiı ¬ÿ ‰SÕÛ ËıS◊ ±˘√ı˝fiÎ≥{Âfiı ¿QŒ‹˝ ¿flÌ »ı. √¤˝‰÷Ì ‹ÏË·Î ÁÏË÷ ±Î hÎHÎı› ¿ıÁ ⁄Î’fi√flfiÎ »ı. Ï‹ÏfiVÀˇÌ ±˘Œ ËıS◊ ŒıÏ‹·Ì ‰ı·Œıflı ’HÎ ±Î ‰Î÷fiı Á‹◊˝fi ±ÎM›_ »ı. ’Òfi΄V◊÷ fiıÂfi· ≥„LVÀÀuÒÀ ±˘Œ ‰Î›fl˘·˘∞±ı O·Õ Ïfl’˘ÀÛ ΩËıfl ¿fl÷Î_ ±Î ‰Î÷ ⁄ËÎfl ±Î‰Ì »ı. ÕıLB› ±fiı {Ì¿Î ±ı¿ … ΩÏ÷fiÎ ‰Î≥flÁ◊Ì Œı·Î÷Πˢ‰Î◊Ì ÷¿ıÿÎflÌfiÎ_ ’√·Î_ ·ı‰Î ‰SÕÛ ËıS◊ ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfiı ÁÒ«fi ¿›* »ı. ±ıÏÕÁ ‹E»fl◊Ì … {Ì¿Î-ÕıLB› ◊Λ »ı. ÕOS›±ı«±˘fiÎ ±Ï‘¿Îfḻ˘±ı …HÎÎT›_ ¿ı ’˛◊‹ ‰Îfl ±ı‰_ ⁄L›_ »ı ¿ı {Ì¿Îfi˘ ¤˘√ ⁄fiı·Ì ‹Ï˷αı ÷_ÿflV÷ ⁄΂¿fiı …L‹ ±ÎM›˘ »ı.

¤Ò… fl˘ÀflÌ @·⁄fiÌ 75 ‰Ê˝fiÌ μ…‰HÎÌ— 75 ·Î¬fiÎ_ Áı‰Î¿Î›˘˝ ¤Ò…— ¤Ò… fl˘ÀflÌ @·⁄fiÎ 75‹Î V◊Î’fiÎ ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ÏfiÏ‹kÎı ›˘Ω›ı·Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ w. 75 ·Î¬fiÎ_ Áı‰Î¿Î›˘˝ ¿fl‰Îfi˘ Ïfi‘νfl T›@÷ ◊›˘ Ë÷˘. @·⁄fiÎ ’˛‹¬ ±‰fiÌ Ãyflı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı 75 ‰Ê˝ ÿflÏ‹›Îfi ±fiı¿ ¿<ÿfl÷Ì ±ÎŒ÷˘, flÎ…¿Ì› ∂◊·’Î◊· »÷Î_ fl˘ÀflÌ @·⁄ ±Õ̬‹ À¿Ì flËÌ »ı. 19‹Ì ‹ı, 1943fiÎ Ïÿ‰Áı ¤Ò…fiÌ ±Î @·⁄ ‰Õ˘ÿflÎfiÎ ÿ̉Îfi ±ıÁ. ¿ı. ‹¬fl∞fiÎ ’˛›ÎÁ˘◊Ì Âw ◊¥ Ë÷Ì. ±Î @·⁄ı ¿E»‹Î_ Á‹Î… ÁÎ◊ı flËÌ w. ⁄ı ±⁄…◊Ì ‰‘ fl¿‹fiÎ_ ωω‘ Áı‰Î¿Ì› ¿Î›˘˝ ¿›Î˝_ »ı, …ı‹Î_ 1956 ±fiı 2001fiÎ ¤Ò¿o’ ’»Ì Ï…S·Î‹Î_ 708 V¿>· Ï⁄„SÕ_√, 1000◊Ì ‰‘ ‹¿Îfi˘ ÁÌ‹ÎÏ«Ë˚fiw’ »ı. μ…‰HÎÌ ¿Ï‹ÀÌfiÎ «ıfl‹ıfi …›ı ÂÎËı w. ’Î_« ·Î¬fiÎ ÿÎfifiÌ ΩËıflÎ÷ ’˘÷ÎfiÎ ’Ïfl‰Îfl ¶ÎflÎ ¿flÌ Ë÷Ì.

√SÁ˝ ˢVÀı· ‹ÎÀı Õ˘. Ï«kÎfl_…fi ’Àı·fi_ w. 1.21 ¿fl˘Õfi_ ÿÎfi

fi‰Ì ÏÿSËÌ‹Î_ 14‹Ì ‹ı±ı ›˘Ω›ı·Î Á‹Îfl_¤‹Î_ flÎWÀˇ’Ï÷ ’˛HΉ ‹¬fl∞fiÎ ËV÷ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÌ μ’„V◊Ï÷‹Î_ ‰ÎCÎ⁄¿flÌ ÀÌ √˛’fi_ ŒıÏ‹·Ì ·ı√ÁÌ Ï⁄{fiıÁ ±ı‰˘ÕÛ◊Ì ÁL‹Îfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ÿı¤flfiÎ ±√˛√H› μz˘√…√÷fiÎ ‹Î_‘Î÷α˘fiÌ μ’„V◊Ï÷‹Î_ ±Î ±ı‰˘ÕÛ «ıfl‹ıfi ’Ì›ÒÊ ÿıÁÎ¥ ÁÎ◊ı ±ı„@{@›ÏÀ‰ ÏÕflı@Àfl˘ ’flÎ√ ÿıÁÎ¥ ±fiı ’ÎflÁ ÿıÁÎ¥±ı V‰Ì¿Î›˘˝ Ë÷˘. ’flÎ√ ÿıÁÎ¥ ±fiı ’ÎflÁ ÿıÁÎ¥ ‰ÎCÎ ⁄¿flÌ ÀÌ √˛’fiÌ «˘◊Ì ’ıœÌfiÎ μz˘√ÁÎËÏÁ¿˘ »ı ±fiı ÷ı±˘ ±Î ‰ı’Îflfi_ ωV÷flHÎ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ‰ÎCÎ⁄¿flÌ ÀÌ √˛’fi_ Àfi˝±˘fi‰fl w. ±ı¿ ËΩfl ¿fl˘Õ◊Ì ‰‘ »ı. ±Î ’˛Á_√ı ’flÎ√ ÿıÁÎ¥±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ‰ÎCÎ⁄¿flÌ ÀÌ √˛’ ±Î ±ı‰˘ÕÛ ‰ÎCÎ⁄¿flÌ «ÎfiÎ ¿fl˘Õ˘ «ÎË¿˘ ±fiı ±‹ÎflÌ ÁÎ◊ı Á_¿‚Λı·Î ·˘¿˘fiı Á‹Ï’˝÷ ¿flı »ı …ı‹HÎı ±‹ÎflÌ ⁄˛ÎLÕ‹Î_ ωf‰ÎÁ Ω‚T›˘ »ı. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ‰ÎCÎ⁄¿flÌ ÀÌ √˛’fiÌ V◊Î’fiÎ fiÎflHÎÿÎÁ ÿıÁÎ¥±ı 1892‹Î_ ¿flÌ Ë÷Ì, …ı ¤Îfl÷ μ’flÎ_÷ 30◊Ì ‰‘ ÿı¢‹Î_ fi΋fiÎ ‘flΉı »ı.

±‹ÿΉÎÿ— ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ÁÌ. ∞. fl˘Õ ’fl ±Î‰ı·Ì ¿ı. ’Ì. √SÁ˝ ˢVÀı·fi_ fiΛ⁄ ‹A›‹_hÎÌ fiÌÏ÷fi ’Àı·fiÎ ËV÷ı ·˘¿Î’˝HÎ ◊›_ Ë÷_. ¿ÎÂÌ⁄Î ±_⁄ηη ’Àı· (‰Î‹…) ¿ı. ’Ì. √SÁ˝ ˢVÀı· ‹ÎÀı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ Ï¿Î√˘fiÎ Õ˘. Ï«kÎfl_…fi ’Àı·ı w. 1.21 ¿fl˘Õfi_ ÿÎfi ±ÎM›_ Ë÷_. ±Î ˢVÀı·‹Î_ iÎÎÏ÷fi˘ ¤ıÿ¤Î‰ flÎA›Î ‰√fl ¿Õ‰Î ’ÎÀÌÿÎfl μ’flÎ_÷ ÿflı¿ Á‹Î…fiÌ Ï‰zÎÏ◊˝fi̱˘fiı Áω‘Î ±’ÎÂı. fiÌÏ÷fi ’Àı·ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı μE« ¿ÎflÏ¿ÿa CÎՉΠ±Î‰÷Ì Ï‰zÎÏ◊˝fi̱˘fiı ‰‘ ˆZÎÏHο Áω‘Î ‹‚ı ÷ı ‹ÎÀı ±Î ˢVÀı· ¬Ò⁄ … μ’›˘√Ì ⁄fiÂı. ±Î ’˛Á_√ı ‘ÎflÎÁP› ÷ı…lÌ⁄Ëıfi ’Àı·, ¨{Î ∂Ï‹›Î ‹Î÷Î Á_V◊ÎfifiÎ ’˛‹¬ fiÎflΛHΤΥ ’Àı·, Õ˘. Ï…÷¤Î¥ ’Àı·, ÂΛ˘fiÎ √˛’fiÎ «ıfl‹ıfi Áflı ’Àı· μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


June 9, 2017

14

…^fi 9, 2017

√…flÎ÷

±Î

…fiÎ ›<√‹Î_ ’HÎ ¿ıLÁfl ±ı¿ ±ı‰Ì ⁄Ì‹ÎflÌ »ı …ı ·Î√< ’Õ÷Î_ fi∞¿fiÎ_ Á√Î_-‰ËηÎ_±˘ ’HÎ ÿÒfl …‰Î ·Î√ı »ı, ’fl_÷< ±Î’fiı ΩHÎÌfiı ±Îç›Û ◊Âı ¿ı, flÎ…¿˘À‹Î_ ‰Á÷Î ±ı¿ ⁄ıL¿fl »ıS·Î_ 24 ‰ÊÛ …ıÀ·Î ·Î_⁄Î Á‹›◊Ì ¿ıLÁflfiÌ ⁄Ì‹ÎflÌ ‘flΉ÷Î ÿÿa±˘fiÌ ÷ı‹ … ÷ı‹fiÎ ’Ïfl‰ÎflfiÌ Á΋ı «Î·Ìfiı ‹ÿÿ ¿flı »ı. ±Î ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ’HÎ fl˘√◊Ì ’ÌÕÎ÷Î ÿÿa±˘fiÌ ÿ‰ÎfiÌ ÷ı‹ … ÷ıfiÎ ’Ïfl‰Îfl…fi˘fiÌ ¬Î‰Î-’̉ΠÁÏË÷fiÌ …wÏfl›Î÷˘‹Î_ ’HÎ Â@› ÷ıÀ·Î ‹ÿÿw’ ⁄fiı »ı, ±fiı ±Î Áı‰Î ⁄ÿ· ÷ı‹fiı ÁL‹Îfi’h΢ ±fiı ±ı‰˘ÕÛ ’HÎ ‹Y›Î »ı. ‹<¿ı¤Υ ω߷ÎHÎÌ fi΋fiÎ ±Î ⁄ıL¿flfiÎ_ ‹Î÷Îfi˘ O·Õ ¿ıLÁflı ±fiı Ï’÷Îfi˘ ·_BÁ (ŒıŒÁÎ_)fiÎ ¿ıLÁflı ¤˘√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ⁄Á I›Îfl◊Ì ‹<¿ı¤Υ±ı ¿ıLÁfl◊Ì ’ÌÕÎ÷Î ÿÿa±˘ ±fiı ÷ı‹fiÎ ’Ïfl‰Îfl…fi˘fiÌ ‹ÿÿ ¿fl‰Îfi_ fiyÌ ¿flÌ ·Ì‘<_ ±fiı ±Î… Á<‘Ì ÷ı±˘ ±Î Áı‰Î ¿flÌ flèÎÎ »ı. ±Î ‹ÎÀı Œı⁄˛<±ÎflÌ-2016‹Î_ F‰ı· ±˘Œ ≥„LÕ›Î, ±ıÏ’˛·-2016‹Î_ flÎpˇÌ› Ïfi‹ÎÛHÎ flIÔfi √˘SÕ ‹ıÕ·, Œı⁄˛<±ÎflÌ-2016‹Î_ ω…›flIfi √˘SÕ ‹ıÕ·, ±ıÏ’˛·-2016‹Î_ VÀÎfl ±˘Œ ±ıÏ›Π÷ı‹ … ÁMÀıQ⁄fl-2016‹Î_ ·Î≥ŒÀÎ≥‹ ±«Ì‰‹ıLÀ ÁÏË÷fiÎ …\ÿÎ-…\ÿÎ ±ı‰˘ÕÛ ±fiı ‹ıÕ· ’HÎ ‹ı‚‰Ì ≥LÀflfiıÂfi· Ï⁄{fiıÁ ¿ÎμLÁÌ· L› ÏÿSËÌ ¶ÎflÎ VÀÎfl ±˘Œ ±ıÏ›Π±ı‰˘ÕÛ V‰Ì¿Îfl÷Î_ ‹¿ıÂÎ¥ ω÷ÎHÎÌ. (fiÌ«ı) «Ò@›Î »ı. ‹<¿ı¤Υ±ı …HÎÎT›<_ ¿ı ±‹Îfl˘ ’Ïfl‰Îfl ‹<_⁄¥‹Î_ fi‰Ì ÏÿSËÌ „V◊÷ F‰ı· ±˘Œ ≥„L՛Π±ı‰˘ÕÛ (√˘SÕ ‹ıÕ·) V‰Ì¿Îfl÷Î_ ‹¿ı¤Υ ω÷ÎHÎÌ. flËı÷˘ Ë÷˘, ’fl_÷< ‰ÊÛ 1980‹Î_ ‹ÎflÎ_ ‹Î÷Îfiı O·Õ ÿÿa±˘fiı …wflÌ ÿ‰Î ±fiı ÷ı‹fiÎ ’Ïfl‰Îflfiı ÏÀÏŒfi flÎ…¿˘À‹Î_ ±Î‰ı·Ì ⁄Ì. ÀÌ. Á‰ÎHÎÌ Ï¿ÕfiÌ Ë˘„V’À·, ¿ıLÁfl ◊÷Î ÿÏfl›Î¥ ±Î⁄˘Ë‰Î◊Ì ÿÒfl flËı‰Î flÎ…¿˘À ’ˢ_«ÎÕ‰Îfi_ Âw ¿›<* Ë÷<_. Ωı¿ı I›Îfl ⁄Îÿ ‹ÎflÎ …·Îfl΋ ˢ„V’À·‹Î_ Ï¿ÕfiÌfiÎ √flÌ⁄ ÿÿa±˘fiı ÏÂNÀ ◊›Î Ë÷Î. ‹Î÷ÎfiÌ fi‰ ‰ÊÛ Á<‘Ì Áı‰Î ¿›ÎÛ ⁄Îÿ Ï’÷Îfiı ·_BÁ (ŒıŒÁÎ_)fi_ ¿ıLÁfl ◊¥ √›<_ ±fiı ‹ÎhÎ 6 ÕΛÎÏ·ÏÁÁ‹Î_ ‹ÿÿw’ ◊›˘ »_. ‰ÊÛ 1989‹Î_ ÷ı‹fi_ ±‰ÁÎfi ◊›<_. I›Îfl ⁄Îÿ ◊˘Õ˘ ‹ÏËfiÎfiÌ ÁÎfl‰Îfl ⁄Îÿ 1999‹Î_ ‹ÎflÎ Ï’÷Îfi˘ ’HÎ “≥flÎÿı fiı¿ ˢ ÷˘ Á’fiı ¤Ì ÁοÎfl ˢ÷ı ˈ, ±√fl Á‹› ÷˘ Ë_ ÁΉ gË‹÷ ËÎflÌ √›˘ Ë÷˘, ’fl_÷< ⁄Îÿ‹Î_ ¿ıLÁflı ¤˘√ ·Ì‘˘. ÷ıfiÎ◊Ì gË‹÷ ËΛÎÛ Ï‰fiÎ ‹ıÓ ÁE«Ì ·√fi ˢ ÷˘ flÎV÷ı ±ÎÁÎfi ˢ÷ı ˈ.” ±Î‰Ì … ‹Î÷ÎfiÌ ›Îÿ‹Î_ ±fiı Ï’÷ÎfiÌ ’˛ıflHÎÎ◊Ì ‹ıÓ ¿ıLÁfl√˛V÷ ¿ıLÁfl√˛V÷˘fiÌ ‹ÿÿ ¿fl‰Îfi_ «Î·< … flÎA›<_ ÷ı‹ … flÌ÷ı ‹Î÷ÎÏ’÷ÎfiÎ ±ÎẨÎÛÿ◊Ì ’˛ıflÎ¥fiı ‹ıÓ 2004‹Î_ “±ÎẨÎÛÿ «ıÏflÀı⁄· ÀˇVÀ” flÏ…VÀfl ¿flÎT›<_ Ë÷<_. Ωı¿ı, ‹˘À˘ ¤’¿˘ ¿ı ÿı¬ÎÕ˘ fi ˢ‰Î◊Ì ¬>⁄ ±˘»Î ÿÎ÷α˘ ±Î ÀˇVÀ Á<‘Ì ’ˢ_«Ì Â@›Î, ±L› ÀˇVÀfiÌ Áfl¬Î‹HÎÌ‹Î_ ±Î ÀˇVÀfiÌ ¬ÎÏÁ›÷ ±ı »ı ¿ı, ±Î ÀˇVÀ‹Î_ ÿÎfi ±Î’fiÎflfiı ‹ÎhÎ ’ˢ_« … fiÏË, ’fl_÷< ÷ı±˘fiÎ ÿÎfi◊Ì ¿¥ ˢ„V’À·‹Î_ ¿›Î ÿÿafiı Â_ ‹ÿÿ ¿flÎ¥ »ı ÷ıfiÌ ÷‹Î‹ ω√÷ ÿÎ÷α˘fiı CÎıfl⁄ıÃÎ_ ’ˢ_«ÎՉ΋Î_ ±Î‰ı »ı. ±fiı ±Î ¬ÎÏÁ›Î÷fiı ¿ÎflHÎı … ‰ÊÛ 2010‹Î_ ÏÿSËÌ‹Î_ ¤Îfl÷ Áfl¿Îfl ¶ÎflÎ ±Î ÀˇVÀfi_ flÏ…VÀˇıÂfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›<_ Ë÷<_. ‹<¿ı¤Υ ¿Ëı »ı Ëη μfi΂΋Î_ ÿflfl˘… Á‰Îflı 250 Ï·Àfl »Î ω÷flHÎ ¿fl_ »\_. I›Îfl ⁄Îÿ ÿ˘ÂÌ Ë˘„V’À·‹Î_ …¥fiı …wÏfl›Î÷‹_ÿ ·˘¿˘ ‹ÎÀı ÿ‰ÎfiÌ ±fiı …‹‰ÎfiÌ T›‰V◊Î ¿fl_ »\_. I›Îfl ⁄Îÿ ⁄ıL¿‹Î_ …¥fiı

¿ıLÁfl◊Ì ‹Î÷Î-Ï’÷Îfiı √‹Î‰fiÎfl ’hÎ ⁄L›˘ ±fiı¿ ¿ıLÁfl√˛V÷˘fi˘ V‰…fi fi˘¿flÌ ¿fl_ »\_. fi˘¿flÌ‹Î_◊Ì »^ÀÌfiı flˆ›Îfl˘Õ ’fl ±Î‰ı·Ì ¿ıLÁfl ˢ„V’À·fiÌ ‹<·Î¿Î÷ ·¥ I›Î_ ¿ı‹˘◊ıfl’Ì ±fiı flıÏÕ›ıÂfi ÁÏË÷fiÌ ÁÎfl‰Îfl ‹ÎÀı ·˘¿˘fiı Â@› ÷ıÀ·Ì ‹ÿÿ ’ÒflÌ ’ÎÕ‰Îfi˘ ’˛›Ifi ¿fl_ »\_. μ’flÎ_÷ ÂËıflfiÌ ⁄Ì. ÀÌ. Á‰ÎHÎÌ, fiÎ◊Îηη ¿ıLÁfl ˢ„V’À·, ÷ı‹ … …·Îfl΋ ˢ„V’À·‹Î_◊Ì ’HÎ …wÏfl›Î÷‹_ÿ ÿÿa±˘fiı ’HÎ ‹ÎflÌ Á>«fiÎ ‹<…⁄ ‹ÎflÌ ⁄ıL¿ı ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, …ıfiı ’HÎ ›◊΄@IÎ ‹ÿÿw’ ⁄fi‰Îfi˘ ’˛›Ifi ¿fl_ »\_ ÷ı‹ … ‹ÎflÌ ’IfiÌ ±fiı ‹ÎflÎ_ ⁄΂¿˘ ’HÎ ‹ÎflÎ ±Î ¿Î›Û‹Î_ ‹fiı Á_’>HÎÛ ÁÎ◊-ÁË¿Îfl ±Î’ı »ı. ‹¿ı¤Υ ω÷ÎHÎÌ ÀˇVÀfiÌ Ë˘„V’À·˘‹Î_ … ¿˘¥ ’HÎ √flÌ⁄ ÿÿafiı ±Õ‘Ì flÎhÎı Áı‰Î ’ÒflÌ ’ÎÕı »ı. ÿÎfifiÌ Áfl‰ÎHÎÌ fiÌ«ıfiÎ Áflfi΋ı ¿fl‰Ì. ¤Îfl÷ Áfl¿Îfl ±fiı B≤Ë‹_hÎη› ¶ÎflÎ ‹ÎL› lÌ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ Áı‰Î «ıÏflÀı⁄· ÀˇVÀ, flÎ…¿˘À. Union Bank of India Race Course Ring Road, Rajkot. A/C No. 536902010005130 IFS Code: UBIN0553697

lÌ ‹¿ı¤Υ ω߷ÎHÎÌ (‹ıfiıg…√ ÀˇVÀÌ)

+91 97257 10790 “Bhavani Krupa” Behind P. D. Malaviya College, Tapu Bhavan Plot-1, Near Swaminarayan Chowk, Rajkot-360 004. (Guj.) India Website: ashirvadcharity.com Email: ashirwadseva@yahoo.co.in

(±ıÕ‰À˘˝Ïfl›·)

±Î’fi_ Ï‹hÎ, ±Î’fi_ V‰…fi, ±Î’fi˘ ±‰Î… “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”

“±Î’H΢ ±‰Î…”

Ï’˛› ‰Î«¿Ï‹h΢, ±Î’ ÁËfi˘ VfiıË ±fiı ÁÎ◊-ÁË¿Îfl “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiı Á÷÷ ‹‚÷˘ flè΢ »ı. ±ıÀ·ı … “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” μIÁÎË ±fiı Ωı ÁÎ◊ı ±Î√ı¿ÿ‹ ¿fl÷_ flèÎ_ »ı. »ıS·Î 18 ‰flÁ◊Ì √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁfi˘ ‰Î«¿˘ ÁÎ◊ı ±÷ÒÀ fiÎ÷˘ ⁄_‘Λ˘ »ı. ±Î’fiÌ l©Î ±fiı ωrÁfiÌ›÷Î … ±‹fiı ±Î√‚ ‘’‰ÎfiÌ Â„@÷ ±fiı ÏËo‹÷ ±Î’ı »ı. ±Î…ı ±Î’HÎÎ ’flV’flfiÎ fiÎ÷Îfiı ‰‘ ‹…⁄Ò÷ ⁄fiΉ‰ÎfiÎ Ëı÷◊Ì ±Î fi‰Ì ¿˘·‹ ±‹ı Âw ¿fḻı »Ì±ı. ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ …\ÿÎ …\ÿÎ fi√fl˘ ±fiı ÂËıfl˘‹Î_ ‰Á÷Î ÷‹Î‹ √…flÎ÷Ì ‰Î«¿˘ ±Î ¿˘·‹‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷ fl…^ ¿flÌ Â¿Âı. fl˘…⁄fl˘…fiÌ Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ÷‹fiı fiÕ÷Ì fiÎ√Ïfl¿ Á‹V›Î±˘, ÷‹ÎflÎ ⁄΂¿˘fiÌ Â΂ÎfiÌ √Ï÷ωϑ, fl˘Õ, ÀˇÎÏŒ¿, ÀˇÎLÁ’˘Àı˝Âfi, ±ıL‰Î›fl˘‹ıLÀ ¿ı fl˘Ï…_ÿÎ ∞‰fifiÌ √Ï÷ωϑ‹Î_ CÎfl‹Î_ ¿ı CÎflfiÌ ⁄ËÎfl ’Õ÷Ì ‹U¿ı·Ì±˘ ωÊı ±Î’ ±Î’fiΠω«Îfl ·¬Ìfiı ±‹fiı ‹˘¿·Ì ¿˘ »˘. ±Î’fiÎ ’hÎfiÌ ÂOÿ‹›Î˝ÿÎ 150◊Ì 200 ÂOÿ˘fiÌ flËıÂı. ±Î’fi_ ’Ò fl_ fi΋, Áflfi΋_ ±fiı Œ˘fi fi_⁄fl ±Î’ı ’hÎfiÎ ±_÷ı ±‰U› ·¬‰_. ±‹ı ±Î’ı ·¬ı·Ì ‰Î÷fiı ±Î ¿˘·‹‹Î_ ±‰U› ’˛√À ¿flÌÂ_. …ıfiı ¿ÎflHÎı ±Î’fiÌ ‰Î÷ ËΩfl˘ ·˘¿˘ Á‘Ì ÷ı‹… Á_⁄_Ï‘÷ T›„@÷±˘ Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿Âı. ‰Î«¿Ï‹h΢ ¬ÎÁ K›Îfi‹Î_ flάı ¿ı, ±ı‹fiÌ ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ¿ı ±_√÷ Á‹V›Î±˘ ‹ÎÀı fiËŸ, ’HÎ ΩËıfl∞‰fi ±fiı ÁΉ˝…Ïfi¿ flÌ÷ı fiÕ÷Ì ‹U¿ı·Ì±˘fiÌ fl…^±Î÷ ‹ÎÀı … ±Î ¿˘·‹ »ı. ±Î’ ±Î’fiÌ ‰Î÷ ±‹fiı ’hÎ ¶ÎflÎ ¿ı ≥-‹ı≥·◊Ì √…flÎ÷Ì‹Î_ V’WÀ ±ZÎflı ·¬Ìfiı ‹˘¿·Ì ¿˘ »˘. ±Î’fiÎ ·¬ÎHÎ ±fiı ‹tÎfiÌ ›˘B›÷Î ±fiÁÎfl ±ıfiı ’˛√À ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ó ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘À, ÷_hÎÌ ’hÎ ‹˘¿·‰Îfi_ Áflfi΋_

“±Î’H΢ ±‰Î…”

Editor - Gujarat Times 115 West, 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com • Fax: 212-675-7624


É^Þ 9, 2017 June 9, 2017

15

ßí±á ±õVËõË

BUSINESS / SERVICES DIRECTORY REAL ESTATE/INVESTMENT

ACCOUNTANTS/CPA

VIDEO PHOTOGRAPHY

ANJAY ACCOUNTAX SERVICE NJ LLC

PROFESSIONAL

P h o t o g r a ph y & Video

Harish Hathiwala, CPA

Vandan Patel (Paliyadwala)

Accounting, Auditing, Income Tax, Peer Review

Cherry Hill, NJ 08003 Call (856) 264-6005 (C) (856) 428-6783 (H) www.dipvandan.com Email: dipvandan@yahoo.com

HEMISH S. KAPADIA, CPA, EA, MBA, MS SUSHIL T. KAPADIA, CPA, EA, ACA Enrolled Agent with IRS, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Former Tax Auditor & Assistant to Income Tax Commissioner - NYC. 31+ years in practice. Tel: (201) 444-4648

Shri Photo Video DJ: Professional Photography, Video filming, and music for your special occasions.

Call Raja (516) 354-0909 www.shriproductions.com 12/08/17 JG

SINGH & SH AH

11/04-10/27/17-sd

03/10-03/09/18-SL

TEJAS S. KAPADIA, ESQ.

Real Estate, Business, Wills (Estate Planning), Immigration & General Law, Practicing in New York & New Jersey. Enrolled Agent with IRS.

071077 SD

Waldwick, NJ 07463 201-632-1529 tejas@kapadialaw.com

ASTROLOGER ±ëß. ±ëß. Õ_ìÍÖ (Õ_ìÍÖ ßIÞ)

FÝùìÖæí, LÝðÜßùáù°VË, ìÚ{Þõç, ÜõßõÉ, åëßíìßÀ ÕíÍë äÃõßõ Üñ_{äHëÞë çÇùË ÜëÃýØåýÞ Ö×ë ìÞØëÞ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

Áí çìäýçÑ Þä½Ö ìååðÞë ÞëÜÀßHë (ßëìå) ½õ³ ±ëÕíåð_

070717 SD

ÀùQMÝðËßë´{ûÍ, ±ëÌ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß Üâåõ

732-412-3611 ÐÐ ÉÝ ±_Úõ ÐÐ

FÝùìÖæÞù ÇÜIÀëß

To advertise in Business Services Directory Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

WEDDING SERVICES

AMA Mortgage RESIDENCIAL LOANS NEW JERSEY AND NEW YORK We offer low rates Conventional, FHA loans put as low as 3% down with lender paid PMI Please call us to qualify.

(732) 788-8161; (R) 732-5481014/100617-sd 0559

NMLS # 248057

CONTACT: MR. VORA

TEL: (732) 317 3696

062317 sd

NAILESH T BHAVSAR CPA

ONE STOP SOLUTION

NEW COMPANY SETUP ACCOUNTING-PAYROLL AUDIT - REVIEW - COMPILIATION

02/17-04/17 mv

KESHAV LAL CPA

06/02-ny

HOUSE FOR SALE / RENT

House for Sale/ Rent in Skokie IL Gorgeous Ranch house, with 3 bed, 2 full bath, living room, kitchen, deck, finished basement with master bedroom, master bathroom, office, pantry, U.R., leaving room, 2 car garage & long driveway Call: Gajendra Joshi 847-508-6047 06/02-06/23-MS

VACATION RENTALS

OCEAN CITY, MARYLAND. Best selection of affordable rentals. Full/ partial weeks. Call for FREE brochure. Open daily. Holiday Resort Services. 1-800-638-2102. Online reservations: www.holidayoc.com

06/02-ny

To advertise in BSD call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

Gujarat Times

Matrimonial

PREPARATION

BUSINESS- INDIVIDUAL

732-602-1120

15 Wood Ave., Edison, NJ 08820

To a d v e r t i s e i n

INCOME TAX

300 Kimball St Suite 204A Woodbridge, NJ 07095.

For many other promotion & more details visit our website: www.amamortgage.com

04/21-07/28-sd

Office: (732) 632-8777 Cell: (732) 925-2229 Email: amamortgage@gmail.com

INDIVIDUAL/BUSINESS/NON-PROFIT New Company setup-Accounting-payroll

To advertise in REAL ESTATE call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

LovellLawnewyork@gmail.com

071417 SD

NJ/NY Banking Dept. Licensed Mortgage Broker

INCOME TAX

WEBSITE: WWW.NBHAVSARCPA.COM

REAL ESTATE Attorney. Buy/Sell/Mortgage Problems. Attorney & Real Estate Bkr, PROBATE/CRIMINAL/ BUSINESS- Richard H. Lovell, P.C., 10748 Cross Bay, Ozone Park, NY 11417 718 835-9300

"Luxurious living in Young and Immaculate Home." 7 year young immaculate house with many upgrades and amenities.This truly exemplifies pride of ownership.Double story foyer. Beautiful EIK Kitchen with granite countertops and backsplash,large center island that seats 6 and 42 inch cherry cabinets.All Stainless Steel appliances,Double wall oven.Ceramic tile floor.Beautiful crown and door molding, picture frame molding beautifies the staircase.Large Dining room with tray ceiling,cherry hardwood floor in living room,dining room and family room.Recessed lighting in family room.Master Bedroom suite offers high tray ceiling, walk in closet,soaking tub with double sink.Ceiling fans and hardwood flooring in all 4 spacious bedrooms.Spacious Laundry room with a closet. All the stunning upgrades and amenities makes this a perfect move in condition house.A must see house to appreciate luxurious $685,000 living.!! EBR0002

WEDDING SERVICE, DECORATION & religious ceremony In NJ, DE, PA. Self-driver. Contact: 215-781-6503, 267-393-0712, 267-300-6576 092217-MS WHITE HORSES for baraats: Beautifully adorned. Carriage too. Tristate area & more. Call Equishare USA (973) 644-3355 or visit: www.EBHorses.com We will beat any legitimate quote.

REAL ESTATE/MORTGAGE

±ëÕÞí ÖÀáíÎùÞù µÕëÝ ½Hëäë ÜëËõ ÉLÜëZëß, ÉLÜÕhëíÀë, Éwßí ßIÞÞð_ ÜëÃýØåýÞ, ±_À FÝùìÖæÎâ ±Þõ ÎáëØõå. ±ëÕÞí ÛëæëÜë_ Î@Ö 31 ÍùáßÜë_ Üâåõ. ÉõÞë ÜëËõ ÉLÜÖëßíÂ, ÉLÜV×â ±Þõ ÉLÜçÜÝÞí ÉwìßÝëÖ Èõ. ±ë VÀíÜ Öë. 30-9-2017 çðÔí Èõ. Öõ ÕÈí Õ_ìÍÖ° ³ãLÍÝë ÉäëÞë Èõ. ÜëËõ ÞíÇõÞë Þ_Úß µÕß ìäÃÖ áÂëäù. Õ_ìÍÖ°

CA (India) 100 Plainfield Ave, Suite 6 A EDISON, NJ 08817

HOME IN MONROE NJ

Looking to Buy Or Sell" Ask for free complimentary market value of your home Contact Hariom (Harry) Sood Sales Associate Coldwell Banker E-mail: Hariom.Sood@gmail.com Cell: 732.277.2621 Direct Office Ph: (732) 432-6329

123016-IQ

www.singhandshah.com (718) 343 4343

ATTORNEY

"Great house for extended family with 2 separate kitchens." This truly exemplifies Pride of ownership. Excellent move in condition. Great house for extended family.This house offers many upgrades & recent improvements.Two EIK & 3 full bths.Garage was converted into an extra large 2nd kitchen/great room with sitting area. Upstairs eat in kitchen &bathrooms were upgraded in 2010 with all new appl. Hardwood flrs in all upstairs bedrms.HWH- 2014. Furnace 2008. A/C- 2010, roof12 yr old.Covered paver patio to enjoy summer entertaining with beautiful flowers garden in the spring & summer. Manicured lawn and landscaping. Fenced in backyard and 4 car drivewy.Close to shopping & busses to NYC. Award winning schools! EBR0018 $397,000*(Price reduced)

__________________________ Accounting and Tax Preperation for individual & Businesses. __________________________ 270-01 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

FOR SALE

HOME IN EAST BRUNSWICK NJ 071417 SD

New Business Set Up Service

03/10-03/09/18-SD

Individual • Business • Corporation

070717-SD

for ALL occasions

Specializing in Small Businesses Hotel-Motel-Property Management

Jersey City: (201) 656-2000 NY City: (212) 714-1988 Central Jersey: (908) 837-9030 Orlando: (407) 403-6582

REAL ESTATE

sect ion Email: gujt imesusa@gmail.com

The top daily news website in the United States

www.newsindiatimes.com Find us on:


16

June 9, 2017

É^Þ 9, 2017

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: SALE / LEASE / BUY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

33 Rooms Franchise Motel at Pennsylvania Turnpike Bedford Interchange, Exit-146 and 22 Rooms Independent Motel at Exit-161 in Breezewood, PA. Owner financing available to qualified buyer, call Barry Patel at (814) 327-6312 or Email at barrypatel@ymail.com for detailed information.

Franchise Hotel in Iowa Looking for Front Desk Help & Couple for housekeeping. Excellent pay and accommodation will be provided. 319-512-9039 Ray

Eagan, Minnesota Üë_ ±ëäõá ÀLËÿí ³Þ ±Þõ VÝñËûçÜë_

06/09-06/30 - JG

Raj Patel: 507-210-6180 Need full time Housekeeping Couple or Single for Independent Motel in South Jersey, NJ. Accommodation provided. Call Mike Patel at 267-436-2632

06/09-06/30-ym

Located in SC on Exit on I-95 near Savannah. Manager Apt. Great location. Owner financing available. Serious buyer only. Call: 912-713-4446 (9 am to 1 pm only)

06/09-06/16 - JG

Looking for Night Desk Clerk at Lancaster, PA with legal status and basic computer knowledge. Accommodation will be provided. Call: 717-715-9370 06/09-ym

06/02-06/23-ym

Two Hotel/Motel Lots with Buildings for Sale in Berkshire County, Massachusetts LOT ONE - 18 rooms turnkey motel with huge reception/ Breakfast area house with basement, Attached house with three units - room, studio & 2 Br apt on two acres. LOT TWO - 22 rooms, recreation room two story building needs repairs, two finished and one unfinished rental 2 Br houses, tennis court on almost seven acres. Can purchase single lot or both recently subdivided lots. Call 413-441-0100, Email arunankola@gmail.com

Motel in Savannah, Georgia looking for Housekeeping Couple. Breakfast and Laundry person too. Accommodation provided.

èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Contact: Ketal Patel 843-540-3733

06/09-06/30-ym

çëµ× ÀõßùìáÞë VËõËÜë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à Ö×ë VËùß ÜëËõ ÕHë ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. áíÃá ßë´Ëûç èùäë Éwßí Èõ. ç_ÕÀóÑ 843-301-6215 06/09-06/30-ym

05/26-06/09 - JG

10 unit motel , 1.91 acre, 3 bedroom apartment, potential for expansion. Daily passing of 26,000 cars a day. Prime location Rt 95N, exit 17, rte 5/15, Berlin, Connecticut. Steady income. Contact Peter Patel at 860-324-8089

Econolodge Franchise motel in Perry, FL immediately needs single or couple for front desk clerk and for housekeeping with knowledge of minor maintenance. Legal status must. Accommodation provided, must speak fluent English and have computer and hotel experience. Contact: Nick patel: 352- 547-9192

06/02-06/23-sd

HOTEL FOR SALE

06/09-sd

QUICK SALE

Howard Johnson hotel in IL ready for quick sale $1,995,000. For more information Please contact: 312-735-0709

05/26-06/19-ss

QUICK SALE

èëµçÀíìÕ_à ÖõÜÉ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí Èõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

MOTEL HELP: BALTIMORE, MARYLAND Front Desk Clark / Night Auditor / Housekeeping Couple / Maintenance Laundry Couple Needed for Franchise Motels near Baltimore, Maryland. Must be Legal to work & Experience required. Call: Hemant @ 443 472 2805 HIREN @ 443 803 0029 Email: greenhospitality@gmail.com

08/16-08/25- YM

FRANCHISE MOTEL IN NEW YORK / NEW JERSEY NEED couple for House Keeping and Single for Front Desk Help (Computer Literate, Fluent English must) Legal Status required. Accommodation provided. Call Nick (201) 637 5062 / Nishith (732) 500 8425

09/09-09/01-sl

ìÜ{ùßí (Missouri)Üë_ ìåÀëÃù×í Þ°À 48 wÜÞí ÜùËõá 6Üë_ ÁLË ÍõVÀ / ÜõÞõÉß ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ 575-202-6265 J.Patel 06/09-sd NEED HOUSEKEEPING COUPLE for Independent Motel in New York (NY 12553). Legal must. Free Accommodation provided. Call Hiren (862) 684 5286 / (973) 778 6113

06/09 -06/30 - SL

NEED COUPLE / SINGLE TO RUN 28 & 50 Room FRANCHISE MOTEL in North / West PA near Pittsburgh, Fluent in English, Computer literate and Legal must. Accommodation provided. Good salary. Call (724) 418 1550 / email resume : dipnijan@yahoo.com 06/09 - SL

äìÉýìÞÝë VËõËÜë_ 100 wÜÞí ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ±Þõ ÕõãLçáäõìÞÝë VËõËÜë_ 26 wÜÞí ÜùËõá ÜëËõ ÜõÞõÉßÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ ÕËõá (828) 446 3080 06/09 -06/30 - SL IMMEDIATE HIRE : NEED ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá for 80 Rooms Franchise Motel (Days Inn) in Mount Sterling, Kentucky. Accommodation provided. Call Andy (859) 404 8471/ baba-kool@hotmail.com

06/09 -06/30 - SL

06/09-07/07-sd

EASTERN, PA 40 ROOM MOTEL, Gross $375 K. Price $1.3 Million. Good Investment. CALL SHIV (BROKER) (732) 718 3045

06/02 - 06/23- SL

Independent Motel in Marshall, IL need couple for Housekeeping. Legal status must. Accommodation will be provided. Contact: 812-841-6452, 812-841-8470

05/19-06/09-sd

Knights Inn Motel with outdoor swimming pool including 3 BDRM Manager's apartment in Tell City, Indiana on Highway 66 for sale. Call Sam or Mikit Patel (812) 547 3474 or (812) 707 9054

05/19 - 06/09-SL

63 Room Independent Motel for Sale Located On Exit on I-44 in Missouri 4 Bed Residence On Site Serious Inquiries Only Call 630-666-7430 After 5pm

05/19-06/09 - JG

èùËá èõSÕ ÀõLçëç ìçËí, ÀõLçëç VËõËÜë_ ÁõLÇë´{ èùËá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ±ëÂë äæý ØßQÝëÞ CëHëí wÜù Üâí ßèõåõ. µÕßë_Ö ±ÞðÛäí èëµçÀíìÕ_à ±Þõ Üõ³LËõÞLçÞð_ ÀëÜ Àßí åÀõ Öõäí TÝã@Ö±ùÞí Éwß Èõ. ±ëÀæýÀ ÕÃëß ±Þõ ìÀÇÞ çë×õ ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ÕíÀ±Õ ÀßäëÞí TÝäV×ë ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. Also we have Front Desk and General Manager opening in Kansas City, KS Call: Mike Patel (334) 657-8100

04/14-06/09-ym

Looking for Night Shift Clerk for a Franchise hotel located in Michigan. Must speak fluent English and have basic computer knowledge. Experienced front desk agent preferred. Must have their own transportation. Call 269-651-4210

05/26-06/16-MS

Franchise Motel in Brookville, PA urgently looking for front desk clerk. good salary and free accommodation provided. Contact: Peter Patel 609-820-5905

06/02-06/23-sd

Single person needed to run 10 room Motel in Cape May NJ. Free accommodation provided. Retired person is also welcome. Call 609-457-5572

To advertise in Hotel/Motel industry, call: 212-675-7515 To view Motel/Hotel ads online, visit www.gujarattimesusa.com/motel.html To advertise on Gujarat Times website, send an email to info@gujarattimesusa.com

06/02-06/09-sd


É^Þ 9, 2017 June 9, 2017

17

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: HELP WANTED 36 ROOMS FRANCHISE MOTEL IN MINNESOTA need Couple for Housekeeping & Night Desk. Accommodation provided. Legal status must. Call Gary (218) 791 9637

05/26 - 06/16 /SL

38 ROOMS PLANTATION INDEPENDENT MOTEL IN ISLAND PARK, LONG ISLAND, NY 11558, exterior corridor, 2 storeys, no elevator need Single / Couple Housekeeping help including Laundry. Accommodation provided. Call (516) 978 7125

06/02 - 06/23- SL

Vineland, New Jersey Üë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ

èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ Ghanshyam Patel (732) 331 091005/19 - 06/09-SL TOMS RIVER, NEW JERSEY 24 ROOMS INDEPENDENT MOTEL NEED YOUNG ENERGETIC SINGLE / COUPLE to manage Motel including Housekeeping. Fluent English, Legal and Computer literate. Accommodation provided. Call Victor (732) 604 8599 / email : pelicaninnandsuite@gmail.com

05/26 - 06/16 /SL

Super 8 Motel in Marshalltown, Iowa need Single or couple for Front Desk and housekeeping help. Fluency in English and experience must. Accommodation will be provided. Call Mike Panchal: 641-691-6171 Email: mahen05@yahoo.com

05/26 - 06/16 /SL

ìÜ{ùßíÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ 573-581-1860 (9 AM to 5 PM) 05/19-06/09-sd Couple wanted to run 38 rooms Hutchinson KS or 59 rooms in El dorado KS. Front Desk and/or laundry. Accommodation provided. English and Legal Must. Call Yogi (707) 483 7082 or Email: stardust67042@gmail.com

06/02-07/21-sd

43 rooms Independent Motel in South Carolina need couple or single for front desk and Laundry help. Accommodation will be provided. Contact: 843-599-9482 /843-599-1717

06/02-06/23-sd

Elkton, Maryland Üë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. çëßë ÕÃëß çë×õ ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀýÑ 302-559-8480 or 302-276-5040 05/26-06/16-sd Tucson, AZÜë_ 20 wÜÞí ÜùËõá ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ( 1 BHK ßèõäë ÜëËõ). áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ 520-283-2496

06/02-06/23-sd

Franchise owned property interior corridor in Chicago. Requires singles/couples for front desk/night audit shift and general maintenance. Accommodation may be available. CALL NOW: Nina 708 585 2525

06/02-06/23-ym

äõVË ÀùáãQÚÝë, çëµ× ÀõßùìáÞëÜë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ µÜõå 803-361-101305/19-06/09-ym

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë³{ èùËõá èõSÕ

Þù×ý ÀõßùìáÞë ãV×Ö ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ±ëÀæýÀ ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ çë×õ. ç_ÕÀóÑ 425-212-8188 05/19 - 06/09-SL

èëµçÀíìÕ_Ã, ÁLË ÍõVÀ, Üõ³LËõÞLç ÜëËõ çÙÃá ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ÖõÜÉ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. èùËõá çõSç ±õçùçí±õË (±ÞðÛä ±Þõ ÀùQÝðÞíÀõåÞ VÀíá Éwßí Èõ)

èíÞëÑ 201-936-8762 • ìäìäÝÞÑ 757-620-9207 (çÜÝÑ çäëßõ 9 ×í çë_ÉÞë 7 çðÔí)

05/26-06/16-sd

Franchise Motel near Richmond, VA is looking for a Couple for Front Desk operation. Good Salary and accommodation provided. Computer knowledge and fluent English required. Call: 410-487-4978, 240-593-5165

05/26-06/16-ym

Super 8 in Peru, IL invites resume from eligible candidates or couples for Front Desk/Night Audit, Maintenance and Housekeeping. Computer skills and team spirit is MUST. Please send your resume at dkpatelsbp@yahoo.com OR call Deepak at 630-706-0597

05/26-0616-YM

To advertise in Hotel/Motel industry Call: 212-675-7515

30 ROOM INDEPENDENT MOTEL IN BUFFALO, NEW YORK (ZIP 14221) NEED FRONT DESK (FLUENT ENGLISH, COMPUTER SKILLS ) & HOUSEKEEPING HELP. LEGAL MUST. TWO BDRM Apartment inside motel provided. Call Vijay 716-713-6595

05/19 - 06/09-SL

Independent Motel in MARYLAND need English speaking couple or Single for Front desk/night Audit. Good pay and accommodation provided. Call (301) 346-9160 Ajay

05/26-06/16-sd

HAGERSTOWN, MARYLAND. FRANCHISE HOTEL NEED COUPLE FOR HOUSEKEEPING AND LAUNDRY. FREE ACCOMMODATION PROVIDED. LEGAL STATUS MUST. PLEASE CALL: SURESH PATEL (301) 791-8100, (240) 520-3131 CELL (3:00 PM TO 9:00PM)

05/26-06/16 - JG

To advertise on Gujarat Times website, send an email to info@gujarattimesusa.com

Franchise Motel in Asheville, NC needs couple for Front desk (Fluent English required). and Housekeeping Supervision. [NOT FOR ROOM CLEANING] . Accommodation will be provided. Legal status must. Contact: Mayank Patel (727) 430 1809 email: ramada28803@yahoo.com

05/26-06/16-sd

Baltimore ±Þõ PhiladelphiaÜë_ ±ëäõá ÜùËõá ÜëËõ Manager, Housekeeping Ö×ë Front Desk Econolodge Inn & Suites and Motel 6 at Pittsburgh PA immediately Looking couple for front desk and night auditor & day shift. Experience & English required. Legal Status must. Accommodation provided. Call : 301-509-2510 or Email resume on hiren7799@gmail.com

05/26-06/16-sd

HAGERSTOWN, MARYLAND FRANCHISE HOTEL NEED COUPLE FOR HOUSEKEEPING AND LAUNDRY HELP. FREE ACCOMMODATION PROVIDED. LEGAL STATUS MUST. PLEASE CALL: SURESH PATEL (301)791-8100 / (240)520-3131 CELL (3:00 PM TO 9:00 PM)

05/26 - 06/16 /SL

ÜëËõ ±_Ãþõ° ½HëÀëß ÀÕá ±×äë ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí TÝäV×ë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call Jagruti: (717) 860-8604

12/23-12/15-mv

IMMEDIATE HIRE FOR SEVERAL PROPERTIES IN TENNESSEE: Need Front Desk, Night Auditor, Housekeepers. Experienced preferred. Accommodation provided. Call Kinjal (225) 937 0720

05/26 - 06/16 /SL

BEST WESTERN MOTEL NEED EXPERIENCED HOUSEKEEPERS & SHUTTLE DRIVERS in Upstate , New York region. Free Accommodation provided. Legal status must. Call Kalpesh (862) 222 6901

05/26 - 06/16 /SL

BALTIMORE, MARYLAND Üë_ ÁõLÇë´{ èùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ áùLÍÿí ÜëËõ ìç_Ãá ±×äë ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ Mike Patel: (443) 280-9767

05/19-06/09-sd

Franchise Motel in Nashville,TN need Single or couple for Housekeeping and Front desk (fluent English required). Legal status must. Accommodation will be provided. Contact: Nick Patel: 615-473-2929, 615-377-9573 Email: nppinv@gmail.com

05/19-06/09-sd

Couple + one single needed for C-Store and Gas Station in Tennessee. Experience preferred, should speak English. Call Nick (615) 714 6296 / Ronnie (615) 767 8555

06/02 - 06/23- SL

Franchise Motel In East Syracuse, NY Looking for Housekeeping Couple & Night Auditor. Accommodation will provided with Good Salary. Legal Status Must. Please Contact Priyen at 585-944-2684

06/02-06/09-sd

Looking for Night Shift Clerk for a Franchise hotel located in Michigan. Must speak fluent English and have basic computer knowledge. Experienced front desk agent preferred. Must have their own transportation. Call 224-800-5395 between 9am-5pm

05/19 - 06/09 -JG

NEED EXPERIENCED G M for UPSCALE full service Franchise HOTEL in Midwest. Must have a proven track record and a true leader. Legal must. Email resume : jagir73430@aol.com Jay (248) 225 9345

06/02 - 06/23- SL


June 9, 2017

18

Ă&#x2030;^Ă&#x17E; 9, 2017

@åÍÏçĂ&#x17D;ĂŤÂłĂ?Ýç MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: FEMALE

Gujarati charotar leva patel affluent family invites correspondence for their U.S. born son 1993, 5'6", fair, handsome, brilliant academic career B.S. in computer science, M.S. in Cyber Security, working wth Digital GlobeV.A. seeking an educated family oriented U.S. citizen or green card holder girl with good Indian cultural and family values.Please email biodata with pictures to gpatel1893@gmail.com or Tel: 973-325-2092

Panchal Family seeking for their handsome son 26 years, 5'7", B.E. M.S. Jr. Plant Manager in NJ from educated, beautiful cultured girl. Send Bio-data / photo :

Gujarati Patel, USA raised, graceful daughter, MD & Fellow Specialist, 34/5'6". Looking for Doctor/Attorney raised in USA. Email biodata with recent photo jkp6202@gmail.com

GUJARATI PARENT INVITE CORRESPONDENCE FOR THEIR IVY LEAGUE GRADUATE DAUGHTER US CITIZEN 33/163 CMS WORKING AS MANAGER IN NYC. EMAIL BIODATA & PHOTO nycbai1953@gmail.com 06/09-sd

05/26-06/16-sd

To read DESI TALK ePaper, visit epaper.desitalk.com

pravin.microtel@gmail.com 06/09 -06/30 - SL

06/02 - 06/23- SL

To a d v e r t i s e i n G u j a r a t

Times

Matrimonial sect ion

Gujarati Patel family invite correspondence for their daughter US citizen Doctor working as a surgeon, age 34 (DOB12/12/82)/5'-5" fair good looking well cultured from well educated Hindu groom. Caste no bar. Call 646 240 5250 Email : umassdoctor@gmail.com 05/26-06/16-sd

â&#x17E;Ľ

CL ASSIFIED

To advertise on

GUJARAT TIMES website send an email to info@gujarattimesusa.com

To read Gujarat Times ePaper, visit www.GUJARATTIMESUSA.com EDUCATION

AUTO DONATIONS

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

Donate your car to Wheels For Wishes, benefiting Makeâ&#x20AC;?Aâ&#x20AC;?Wish. We offer free towing and your donation is 100% tax deductible. Call (855) 376â&#x20AC;?9474

Business for sale/Lease Liquor store for sale/lease in Summit,NJ. Yearly sale $600K+. contact: 973-271-9165 (10 AM to 9 PM)

GAS STATION WITH C-STORE FOR QUICK SALE in Waynesboro, VA 22980. QUICK SALE. Busy neighborhood, 2750 sq feet, upgraded pumps, large volume. Asking Price $300 K without property. Serious Buyers. Ken (434) 422 2626

Gas Station for Sale BP Gas station with Truck stop for sale in Wenona, IL. Ideal for investors or family business with potential to grow. For more info please contact Sharique 708-645-6608

FOR SALE : RETAIL STORES FOR LEASE. NEW TOP QUALITY BUILDING Oak Tree Road, Iselin, NJ. Can accommodate all retail uses including Food and Medical Contact: Bill Sitar 908-510-9600 05/19 - 06/09-SL

CONVENIENCE STORE WITH BRANDED GAS STATION IS FOR SALE IN VIRGINIA. OWNER FINANCE AVAILABLE. LOCATED IN MIDDLE CLASS NEIGHBORHOOD. ASKING PRICE $200,000 (O.B.O.) + INVENTORY FOR LEASE WITH LONG TERM AT VERY REASONABLE RENT. ALSO, PROPERTY WITH TWO OTHER BUSINESSES IS AVAILABLE. GOOD RENTAL INCOME. SEND SERIOUS INQUIRIES AT ajpatel1957@gmail.com WITH YOUR CONTACT. 06/02-06/23 - JG

RESTAURANT FOR SALE:

Full-Service Indian Restaurant for sale in Mansfield, Ohio. Well-established location, inexpensive rent, upscale clientele. $95,000.00. Call:419-524-8553 (Tues-Friday, 11:00am-2:00Pm only) 06/09 -06/30 - SL

Drive Through Conv Store for Sale in Nassau County, Long Island, NY, long lease. Pl call 516-507-2036 05/19-06/09 - JG

06/09 -06/30 - SL

*C-Store for Branded Gas in Madison Heights, VA for Sale with property. *Grocery Store with Long term lease in Lynchburg, VA. Serious buyers only. Call Arpesh Patel (434) 851 7118

05/26-06/16-ss

FINANCIAL SERVICES

No Transfer Fee

FINANCING- Fix & Flips, SFH 1- 4 Units, Hard/Bridge loans, Stated income- NO Doc Loans, Up to 90% Cost, 100% Rehab, Purchase- Refinance, Multi-Unit, Mixed-Use, Commercial; 888-565-9477

Promotional offer valid only for students who enroll & start classes for Summer 2017 Quarter.

International@csinow.com

888.642.4620

Effective 04282017

06/09s-ny

05/19 - 06/09-SL

EDUCATION

7E3PEAK'UJARATI (INDI"ANGLA

(6/ )6WXGHQW9LVD &'3$3+RPH&DUH &KDQJHRI6WDWXV%%+-WR) 3ERVEYOUR0ARENTS

3KOHERWRP\(.* 0HGLFDO$VVLVWDQW3&7 /RZHVW7XLWLRQLQ1HZ-HUVH\ 1HZ<RUN

.EIGHBOR 2ELATIVES &RIENDS 'ETPAIDFORTHIS3ERVICES .O,ICREQUIRED

3OHQXP,QVWLWXWH1-

3K 6DUDK&DUH86$

$FFHVV&DUHHUV1<  %,-0LACE  "ROOKLYN .9

UG6W6XLWH -DFNVRQ+HLJKWV1<

*&+"LVD  *ERSEY#ITY .*

To place your ad on GUJARAT TIMES website, send an email to info@gujarattimesusa.com

ym

BUSINESS OPPORTUNITIES

MULTIPLE PROGRAMS WITH CPT & OPT

IQ

06/09-sd

06/09-ny

COMPUTER SYSTEMS INSTITUTE OFFERS


É^Þ 9, 2017 June 9, 2017

19

@áëìçÎë³Íûç CL ASSIFIED HELP WANTED

HELP WANTED

HOUSEHOLD HELP WANTED

NEED DRIVING LICENSE

AIRLINE CAREERS Start Here –Get trained as FAA certified Aviation Technician. Financial aid for qualified students. Job placement assistance. Call AIM for free information 866-296-7094

±ÉýLË Éwß Èõ

èLËçýìäá (åëáùýË), Þù×ý ÀõßùìáÞëÜë_ ÃðÉßëÖí ÕìßäëßÞõ CëßÀëÜ ÜëËõ áíä-´Þ ÃðÉßëÖí ÚèõÞÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ ìØÞõå ÕËõá 704-906-9170

Íÿë³ìä_à áëÝçLç Üâåõ ½õ ±ëÕ ±ÜõìßÀëÜë_ áíÃá Þ×í ±Þõ ±ëÕÞí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í Öù ÕHë VËõË ±ùÎ äùìå_BËÞÜë_×í Íÿë³äÙà áëÝçLç Üõâääë ÜØØ Àßåð_. ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù.

ÛëßÖÞë çú×í {ÍÕ×í ìäÀçÖë Neopolitan Pizza chain Ö×ë ÃðÉßëÖÞë Õþìç© ìÕ{ëì{Ýë èäõ ±ùáëýLÍù, NáùìßÍëÜë_!! ìÕ{ë ßõVËùßLËÜë_ ÀëÜ Àßí åÀõ Öõäí ±ÞðÛäí / ìÚÞ±ÞðÛäí ìÕ{ë / çáëÍ ÚÞëäí åÀõ Öõäí TÝã@ÖÞí Éwß Èõ. ÖßÖ É Whatsapp # + 91-7878774100 Õß ÖÜëßí ßõàÝñÜõ ÜùÀáù ±×äë pa2cmdneo@gmail.com Õß ´Üõ³á Àßù. ßõVËùßLËÞí åw ×äëÞí ÖëßíÂÑ 19Üí É^Þ, 2017

06/09-ny

05/12-06/02-ym

Neopolitan Pizza Inc. 7223 International Drive, Orlando, FL 32819

Waiter Waitress Server Wanted Must have Work Authorization Raaz Indian Restaurant Near Path Newport Jersey City 201-253-7373 bet 11 am - 9 pm apply@raaz.us www.raaz.us

Call: 347-321-3381 05/19-06/09-sd 06/02-0623-ym

Subway at Hartford County, Connecticut. Looking for couple/single to run Subway. Contact (9a-9p) Sagar Shah 860-680-6956 sagar7316@gmail.com 05/12-06/09-ym

06/09 - SL

Chetak NY LLC (Edison, NJ) is hiring FT warehouse positions

INDIA EMPLOYMENT AGENCY Computer Programmers, Jewelry Production Manager, Textile Designer, Garment Warehouse Supervisor, Import/ Production Manager/ Merchandiser, Traffic Coordinator, Chemist, Pharmacist, R&D, Secretary, Receptionist, Admin. Assist, H.R. Associate, Marketing, Data Entry/EDI, Clerk, CA/CPA, Accountant/Bkkpr. Phone (212) 564-0620 Interview in NYC By appointment only

ÇõÖÀ ±õÞäëÝ ±õá±±õçí (±õìÍçÞ, LÝð Éça) äõßèëµç Õùì{åÞ ÜëËõ eáËë³Ü èëÝìß_Ã

IQ

For first/second/swing shifts! Excellent PAY & INCLUSIVE BENEFITS PACKAGES offered!! For inquiries & additional information please email deepfoodshr@gmail.com NO AGENCIES PLEASE. EEO M/F/V 05/16 - 06/16 - IQ

Radio on your phones Anytime anywhere

Looking for 2 family members for a Gas station/ Convenient store in Pigeon Forge, TN (Smoky Mountains). Who are willing to run the entire store (open to close). If interested Call: Gaurav Patel 276-791-9772 or 865-696-5102

To advertise in

HOUSEHOLD HELP WANTED section call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

Call: 206-651-0415 Speak in English 05/26-06/16-ym

06/02-06/23-ym

IMMEDIATELY HIRING EXPERIENCED TANDOORIA CHEF for Indian restaurant in Chicago. Call : (630) 544 8969 06/02 - 06/23- SL

Administrative Assistant Wanted Strong communication and computer skills, sound knowledge of Office packages. Experience in bookkeeping a plus. Monday to Saturday. Email resume mthukral11@gmail.com or call 718-545-0500 04/28-06/16 - JG

Subscription/Change of Address ■ Six Months–26 issues $25 U.S.A.

3 1

Target different markets at convenient place

■ One Year–52 issues $44 U.S.A.

■ Two Years–104 issues

Listen Live Radio FREE

Íÿë³ìä_à áëÝçLç ½õ´±õ Èõ? ÖÜëßí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í, ÈÖë_ ÖÜëßõ Íÿë³ìä_à áëÝçLç ½õ´±õ Èõ? ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù

$84 U.S.A.

■ Three Years–156 issues $111 U.S.A.

■ Six Years–312 issues $211 U.S.A.

■ Ten Years–520 issues $275 U.S.A.

NAME ___________________________________________________________________ STREET _________________________________________________________________ CITY ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ STATE___________________________________ ZIP ____________________________

Request Line: (732) 800-1008

TELEPHONE _____________________________________________________________ EMAIL ___________________________________________________________________ PROFESSION ____________________________________________________________ ❑ Payment enclosed: $ ________________ (Check payable to GUJARAT TIMES)

❑ Charge my:

To Listen through Home or Mobile Just Dial

(408) 418-5000

❑ VISA

❑ MC

❑ AMEX

❑ DISCOVER

To place an ad in

Card # _________________________________________________________________

NEWS INDIA TIMES DESI TALK GUJARAT TIMES

Exp. date ___________________________ Security code _____________________ Signature _______________________________________________________________

GUJARAT TIMES Corporate Office

Contact:

www.radiodil.com

call: 212-675-7515

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 Emails: gujtimesusa@gmail.com • subscribe@gujarattimesusa.com


June 9, 2017 É^Þ

20

ÒÒÜëßõ çÜëÉÞõ ÚõÌù Àßäù ÈõÓÓ

II èìßÑ Ÿ II

Invitation

Drs. Parth & Pinkal Patel of Berlin, CT along with Hariom Satsang Kendra of NJ, USA (a non profit organization) warmly invites you with family & friends to celebrate a Mahotsav of

‘ QVKZB!TISJ!!NPUB ’

ÒÒèð_ çäýhë ìäzÜëÞ È\_ÓÓ ÕñFÝ líÜùËë

on Saturday, June 24th, 2017 in Berlin, CT In loving memory of Late Drs. Rameshbhai & Kokilaben Patel of Surat, Gujarat, India

_ Venue: 58 Meadow Lane, Berlin, CT 06037 _ Program: Saturday, June 24th, 2017 1:00 pm to 2:00 pm - Naam Smaran - Dhun 2:00 pm to 3:00 pm - Nitya Prarthana 3:00 pm to 5:30 pm - Pravachan - Bhajan 5:30 pm to 6:00 pm - Guru Vandana 6:00 pm Onward - Prasad

_ Contact _

Dr. Parth Patel : 860-878-1093 • Kartikeya Amin : 609-586-4217 Nipul Patel : 732-725-9672 • Fenny Patel : 703-901-6231 For accommodation, overnight stay and transportation from / to the airport, please contact Dr. Parth Patel ASAP

Hariom Satsang Kendra, NJ, USA is a tax exempt non profit organization registered under 501(C)(3), EIN # 27-3133136

9, 2017

Gujarat Times June 9th 2017  

Gujarat Times is an Indian language nationally subscribed newspaper, one of the largest Gujarati newspapers in the U.S. It provides an in-de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you