Page 1

No. 1 Vol. XIX May 5, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC ®

Published from New York and Chicago

GUJARAT TIMES www.GUJARATTIMESUSA.com


May 5, 2017

2

‹ı 5, 2017

‹_÷T› Published weekly, Founded in 1999 Chairman & Publisher Dr. Sudhir M. Parikh Editor-in-Chief Hasmukh Barot Ahmedabad Bureau Chief Digant Sompura Consulting Editor Ramesh Jadav News Editor Vipul Bhatt Copy Editor Mahesh Joshi Art and Production Pravinsinh Vaghela (Head) Executive Vice President Bhailal M. Patel Business Development Manager Jim Gallentine Financial Controller Darshana Gandhi Advertising Manager Shailu Desai Advertising Sales Manoj Vyas Sonia Lalwani

M. P. Singh Chauhan (Ahmedabad) Circulation Manager Hervender Singh California Correspondent Shailesh Parikh Texas Correspondent Subhash Shah Corporate Office 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 E-mails gujtimesusa@gmail.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • Fax: (773) 856-3537 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 chintu0@hotmail.com Texas Bureau Shah Services 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 gdpsubhash@gmail.com Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 • Fax: 079-26565596 pwmguj@gmail.com Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by Parikh Worldwide Media, LLC 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Annual subscription $44. Periodicals postage paid at New York, N.Y. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Copyright © 2017, Gujarat Times

www.GUJARATTIMESUSA.com

Ï‹Âfi 2019— ¤Î…’ Á΋ı ‹ËÎ√Ã⁄_‘fi ÁŒ‚ ◊Âı? ¿<_ÿfi T›ÎÁ kÎfl ’˛ÿı‹Î_ ‰Ê˝ 2007◊Ì 2012 Á‘Ì ‹A›‹_hÎÌ - flÎF› Áfl¿ÎflfiÌ ÁkÎÎ ¤˘√T›Î ’»Ì ˉı ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ 403 ⁄ıÿ˘‹Î_◊Ì ‹ÎhÎ ±˘√HÎÌÁ ⁄ıÿ˘ ‹‚÷Î_ ‹Î›Î‰÷̱ı ‰˘gÀ√ ‹ÂÌfifiı ÏfiÂÎfi ’fl ·¥fiı ¤Î…’ Á΋ı √˛ÎLÕ ±ı·Î›LÁ - ¤T› ΩıÕÎHÎ ‹˘fl«˘ ∂¤˘ ¿fl‰Îfi˘ ’Õ¿Îfl ¿›˘˝ »ı. ±Î ‹ÎÀı ±ı‹HÎı Á‹Î…‰ÎÿÌ ’ÎÀafiÎ ±Ï¬·ı ›Îÿ‰fi˘ ÁÎ◊ ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁfi˘ ËÎ◊ ·ı‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ΩËıfl ¿flÌ »ı. ±Ï¬·ı ›Îÿ‰ ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁı ’HÎ ±Î‰Î ‹˘fl«ÎfiΠω«Îflfiı ±Î‰¿Î›˘˝ »ı. ±·⁄kÎ, ·˘¿Á¤ÎfiÌ ±Î√Î‹Ì «Ò_ÀHÎÌ Áfi 2019‹Î_ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ⁄ı ‰Ê˝fi˘ Á‹› ÷ˆ›ÎflÌ ‹ÎÀı »ı. Ï⁄ËÎflfiÎ fiÌÏ÷ ¿<‹Îfl ±fiı ⁄_√΂fiÎ ÕÎ⁄ıfḻ˘ ’HÎ ÷ˆ›Îfl »ı - ‹˘fl«ÎfiÌ ±Î√ı‰ÎfiÌ ¿˘HÎ ·ıÂı? flÎWÀˇÌ› ’ZÎ - ¿˘Ó√˛ıÁı √‹Î‰ı·Ì ÁkÎÎ ±fiı ’˛Ï÷WÃÎ ‹ı‚‰Ì ¿Âı? ⁄Ì∞ ⁄Î…\ - ¤Î…’fiÎ flÎWÀˇÌ› ’˛‹¬ ±Ï‹÷ ÂÎËı ÿı¤fl‹Î_ - ÷‹Î‹ flÎF›˘‹Î_ ¤Î…’fiÌ Áfl¿Îfl˘ V◊Î’‰ÎfiÌ C΢ÊHÎÎ fiÏË, “¤ÌW‹ ’˛Ï÷iÎΔ ¿flÌ »ı. ¿˘Ó√˛ıÁfiı ’flÎÏ…÷ ¿›Î˝ ’»Ì flÎF›˘‹Î_ „@÷ÂÎ‚Ì ÁkÎΑÌ ⁄fiı·Î ’˛ÎÿıÏ¿ ’Z΢fiı ’Õ¿ÎflÌ flèÎÎ »ı. ‹ËÎflÎWÀˇ ±fiı μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ Á‹Î…‰ÎÿÌ ’ZÎ ±fiı ⁄Ë…fi Á‹Î… ’ÎÀafi˘ ÁŒÎ›˘ ¿›Î˝ ’»Ì Áı@›·fl‰Îÿ ±fiı ΩÏ÷‰Îÿ Á΋ı ω¿ÎÁ‰Îÿ, Á⁄¿Î ÁÎ◊, Á⁄¿Î ω¿ÎÁfi˘ ω…› ÏfiÏç÷ »ı ±ı‰˘ ωf‰ÎÁ ¤Î…’fiı »ı ±fiı Áfi 2019‹Î_ ÏfiHν›ÎI‹¿ …_√fiÌ ÷ˆ›ÎflÌ Ë‰ı Âw ◊¥ »ı— O›√· ±˘ÏÕÂÎfiÎ ¤‰fiıf‰fl‹Î_ e_¿Î›Î_ »ı! Áfi 2019‹Î_ ·˘¿Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì‹Î_ √…flÎ÷, ÏˋΫ· ’˛ÿıÂ, flÎ…V◊Îfi, ‹K› ’˛ÿı ±fiı »kÎÌÁ√œ‹Î_ ω‘ÎfiÁ¤Î±˘fiÌ «Ò_ÀHÎÌ »ı ±fiı ±Î ÷‹Î‹ flÎF›˘‹Î_ ¤Î…’ ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁ ‰E«ı ‹¿Î⁄·˘ »ı. ’˛ÎÿıÏ¿ ’Z΢ fi◊Ì. ±Î flÎF›˘‹Î_ ¤Î…’ ÁkÎÎ Ω‚‰Ì flάı ÷˘ ÷ı ’»Ì ’Ò‰˝ ¤Îfl÷ ±fiı ÿÏZÎHÎ ¤Îfl÷‹Î_ ’˛ÎÿıÏ¿ ’Z΢fiı ±˘ÏÕÂÎ, ¿ıfl‚ ±fiı ÷ÎÏ‹·fiÎÕ<‹Î_ ÁkÎΤ˛WÀ ¿fl‰Îfi_ ±ÎÁÎfi ⁄fiÌ Â¿ı ±fiı Áfi 2019‹Î_ ’˛ÎÿıÏ¿ ’Z΢fi˘ ‹˘fl«˘ - ◊Λ ÷˘ ’HÎ ÁŒ‚ ◊‰ÎfiÌ ±ÎÂÎ fi◊Ì. ‹Î›Î‰÷Ì ±fiı ±Ï¬·ı - ‹·Î›‹ gÁË ⁄LÔfiı ’Z΢±ı ΩÏ÷‰ÎÿfiÎ ±Î‘Îflı ÁkÎÎ ¤˘√‰Ì »ı ±fiı ±Î ‰¬÷ı ⁄LÔfiı ’Z΢fiÎ ΩÏ÷‰Îÿ - Áı@›·fl‰Îÿfi˘ …fi÷αı ±V‰Ì¿Îfl - ÏfiHν›ÎI‹¿ «¿ÎÿÎ◊Ì ¿›˘˝ »ı. ˉı ‹Î›Î‰÷̱ı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î¥ ±Îfi_ÿ ¿<‹Îflfiı ’ZÎfiÎ μ’’˛‹¬fiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î’Ì »ı - ÁÎ◊ı Âfl÷ ¿flÌ »ı ¿ı ¤Î¥ ±Îfi_ÿ ¿<‹Îfl - ω‘ÎfiÁ¤Î - ±◊‰Î Á_ÁÿfiÌ «Ò_ÀHÎÌ fiÏË ·Õı ±fiı ‹A›‹_hÎÌ ’HÎ fiÏË ⁄fiı! ‹Î›Î‰÷Ì ‹·Î›‹ ÏÁ_Ë ›Îÿ‰fiÎ ±fi¤‰◊Ì ÂÌA›Î_ ·Î√ı »ı! ’HÎ μkÎfl ’˛ÿı ‹ÎÀı 2019 ÿÒfl »ı! Ë∞ ¤˛WÀΫÎflfiÌ ÷’ÎÁ Âw ◊¥ »ı. fi˘≥Õ΋Î_ @·Î¿ÛfiÌ Áω˝Á‹Î_◊Ì ±Îfi_ÿ ¿<‹Îfl ‹˘ÀÎ Ï⁄{fiıÁ‹ıfi ◊›Î- ‹_⁄¥, ‹ÁÒflÌ, ÏÁÏ·√flÌ ±fiı ¿˘·¿ÎkÎ΋Î_ Á_’ÏkÎ - Ï‹·¿÷ ±fiı fi˘À⁄_‘Ì‹Î_ 104 ¿fl˘Õ fl˘¿ÕÎ @›Î_◊Ì …‹Î ¿flÎT›Î? flÎF›fiÌ 21 ¬Î_Õ Ï‹·˘ ‰ı«‰Î‹Î_ 1100 ¿fl˘Õ wÏ’›ÎfiÎ ¿˙¤Î_Õfi˘ ±ÎZÎı’ »ı! √flÌ⁄ - ÿÏ·÷ Á‹Î… ˉı ‰˘À ±Î’÷Î_ ω«Îfl ¿flı »ı! μkÎfl ’˛ÿıÂfiÎ ‹˘fl«Î‹Î_ ÕÎ⁄ıfḻ˘ ΩıÕΛ ÷˘ ‹‹÷ÎÿÌÿÌ ±Î‰ı ¬flÎ_? Ï⁄ËÎfl‹Î_ Á˘Ïfi›Î √Î_‘ÌfiÎ ’˛›ÎÁ◊Ì fiÌÏ÷ ¿<‹Îfl ±fiı ·Î·’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰ı ËÎ◊ Ï‹·ÎT›Î, ’HÎ @›Î_ Á‘Ì? ‹ßÌ ‰Î‚Ìfiı ⁄ıÃÎ »ı. ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰fiÎ ’ÎÀ‰Ì¿<_‰fl Á΋ı ±I›Îfl◊Ì … ¿˙¤Î_Õ √Î…ı »ı - CÎÎÁ«ÎflÎfi_ fiÏË, ’HÎ flı÷ÌfiÌ «˘flÌfi_! ±Î’HÎÎ flÎ…¿ÎflH΋Î_ ¤T› ‹˘fl«Î - √˛ÎLÕ ±ı·Î›LÁfiÎ ’˛›˘√ ‰¬÷˘‰¬÷ ◊›Î »ı ±fiı ±S’ Á‹› ‹ÎÀı ÁŒ‚ ’HÎ ◊›Î »ı. 1967fiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_

μ

±Ï¬·ı ›Îÿ‰

fiÌÏ÷¿<‹Îfl

‹Î›Î‰÷Ì

fi‰Ìfi ’ÀfiΛ¿

flÎË· √Î_‘Ì

·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰

¿˘Ó√˛ıÁfiı ËflΉ‰Î ‹ÎÀı «ø‰÷a flÎ…√˘’ηΫÎflÌ flÎΩ∞±ı V‰÷_hÎ ’ZÎ Âw ¿›˘˝, ·Î≥ÁLÁ - ’flÏ‹À flÎ… Á΋ı. ‹_⁄¥‹Î_ fi‰· ÷Î÷Î ’HÎ μ‹ıÿ‰Îfl Ë÷Î. μkÎfl ¤Îfl÷‹Î_ ’˛ÎÿıÏ¿ ’Z΢ ΩB›Î. «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ¿˘Ó√˛ıÁfiı ±˘»Ì ⁄Ë‹÷Ì ‹‚Ì, ’HÎ ’»Ì ¤T› ¤_√ÎHÎ ’Õu_. Áfi 1977‹Î_ …fi÷Î ’ÎÀafi˘ ‹˘fl«˘ ÁŒ‚ ◊›˘, ’HÎ ±S’ Á‹›‹Î_ Áfl¿Îfl ÷ÒÀÌ. ±Î ’»Ì ÷˘ ‹˘fl«Î - ‹Î_«ÕÎ ±Î‰÷Î flèÎÎ. ≥„LÿflÎ∞fiı ËÃΉ‰ÎfiÎ ÁŒ‚ - ±ÁŒ‚ ’˛›ÎÁ ◊÷Î flèÎÎ. ¤Î…’fiÌ ±Î√ı‰ÎfiÌfiÎ ‹˘fl«Îfiı ÷˘Õ‰Î ‹ÎÀı Áı@›·fl‰Îÿ ¿Î‹ı ·ÎB›˘ - ÷ı‹Î_ ‹Î¿Û˚Á‰ÎÿÌ fiı÷Î ËflÏ¿Áfi ÁflÏ…÷ı ¿˘Ó√˛ıÁfiÌ ÁÎflÌ “‹ÿÿ” ¿flÌ. «Îfl-’Î_« ÿΛ¿Î ’»Ì ¿ıLƒ‹Î_ ’˛◊‹ ‰¬÷ ¤Î…’fiÌ ⁄Ë‹÷Ì ÁÎ◊ı ±ıfiÕ̱ıfiÌ Áfl¿Îfl ±Î‰Ì »ı ±fiı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı Á⁄¿Î ÁÎ◊ Á⁄¿Î ω¿ÎÁfi˘ ‹_hÎ ±ÎM›˘ »ı. ¿˘Ó√˛ıÁ ’»Ì ˉı ’˛ÎÿıÏ¿ ’Z΢fi˘ ›√ ’HÎ Á‹ÎMÔ÷ ◊¥ flè΢ ˢ› ÷ıfiÌ Âw±Î÷ ◊¥ flËÌ »ı. ’Ò‰˝ ±fiı ÿÏZÎHÎ ¤Îfl÷‹Î_ ’HÎ ¤Î…’fi_ ¿‹‚ ¬Ì·Ì flèÎ_ »ı. ÷ÎÏ‹·fiÎÕ<‹Î_ ⁄LÔfiı ƒÏ‰Õ ’Z΢±ı »ı¿ 1967◊Ì ‰ÎflÎŒfl÷Ì flÎ… ¿›* »ı ±fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÷ÎflÎ… ¿›* »ı ÷ı ±Î’HÎı …›·Ï·÷ÎfiÎ ±‰ÁÎfi ’»ÌfiÌ CÎÀfiα˘‹Î_ Ωı›_ »ı. ±·⁄kÎ, Ë∞ ¤Î…’ ‹ÎÀı ±ÎÁÎfiÌ fi◊Ì, ’HÎ fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÎ ‰«fi ±fiı ÏfiWÃ΋Î_ ›‰Î ¤Îfl÷fiı ¤fl˘Á˘ »ı ÷ı ‹…⁄ ˉı √flÌ⁄ ¿S›ÎHÎ ±fiı ›‰Î‰√˝fiÎ ¤Ï‰W›fiı μF…‰‚ ⁄fiΉ÷Ì ›˘…fiα˘ √Ï÷ÂÌ· ⁄fiΉ‰Ì ’ÕÂı. ¤Î…’ ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁ ÷◊Î ±L› ω’Z΢‹Î_ ‹Ò‚ ÷ŒÎ‰÷ ±ı »ı ¿ı ±L› ’Z΢ «Ò_ÀHÎÌ ‰¬÷ı Ω√ı »ı ±fiı …fi÷Îfiı ÿ½fi ±Î’ı »ı. ¤Î…’fiÎ ’˛‹¬ ±Ï‹÷ ÂÎË Á÷÷ ¤Îfl÷¤˛‹HÎ ¿flÌfiı ¿Î›˝¿÷ν±˘fiı ∂¤Î ’√ı flάı »ı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ’HÎ Á_ÁÿÁP›˘ - ‹_hÎ̱˘ ±fiı ¿Î›˝¿÷ν±˘fiı ÁÏø› flÎA›Î »ı. ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ±Î‰÷Ì «Ò_ÀHÎÌfiÌ Á÷÷ ÷ˆ›ÎflÌ ◊Λ »ı. ±˘ÏÕÂΠω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ Áfi 2019‹Î_ »ı, ’HÎ √›Î ÁMÔ÷ÎËı ¤Î…’fiÌ flÎWÀˇÌ› ¿Îfl˘⁄ÎflÌ ¤‰fiıf‰fl‹Î_ ‹‚Ì ±fiı ‰ÎflÎHÎÁÌ …ı‰Î ¤T› ÁflCÎÁ - fl˘Õ ¢-fiÎ_ ÿ½fi ◊›Î_, …ı‹Î_ ±ÎÏÿ…fiΩÏ÷±˘ ±fiı ›‰Îfi˘±ı ‹˘ÿÌ -‹˘ÿÌfiÎ_ ÁÒh΢ √ΩT›Î_. ±˘ÏÕÂÎfiÌ ‰ÁÏ÷‹Î_ »ß˘ ¤Î√ ±Î …fiΩÏ÷±˘fi˘ »ı. ±˘ÏÕÂ΋Î_ fi‰Ìfi ’ÀfiΛ¿fiÎ Ï⁄…\ …fi÷Î ÿ‚ ’»Ì ¿˘Ó√˛ıÁ ’ZÎ ⁄ÌΩ fi_⁄flı Ë÷˘. ˉı ’_«Î›÷

«Ò_ÀHÎ̱˘‹Î_ ¤Î…’ı ⁄ÌΩ fi_⁄flfi_ V◊Îfi ‹ı‚T›Î ’»Ì ωf‰ÎÁ ‰K›˘ »ı. ±Ï‹÷ ÂÎËı ˉı hÎHÎ ‹ÏËfiÎfiÎ ¤Îfl÷’˛‰ÎÁfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ »ı - ¬ÒHÎı ¬ÒHÎı ¿Î›˝¿fl˘fiı ‹‚Ìfiı T›ÒË Á‹Ω‰Âı. ±Î … flÌ÷ı ÿı¤fl‹Î_◊Ì 2470 ¿Î›˝¿fl˘ ±Î√Î‹Ì ±Î¬_ ‰Ê˝ ¿ıLƒ˘ ±fiı ‹÷ÿÎfi‹◊¿˘fiÌ ‹·Î¿Î÷ ·ıÂı. ±L› 1441 ¿Î›˝¿fl˘ » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì T›‰V◊Î Á_¤Î‚Âı ±fiı ËΩfl˘ ¿Î›˝¿fl˘ ’_ÿfl Ïÿ‰Á‹Î_ ÷‹Î‹ «Ò_ÀHÎÌZÎıh΢‹Î_ ŒflÌ ‰‚Âı. ±Î√Î‹Ì ÁMÀıQ⁄fl Á‘Ì‹Î_ ¤Î…’ “ÁF…” ËÂı ±ı‰Ì ›˘…fiÎ »ı. ±Ï‹÷ ÂÎË ¿Ëı »ı ¿ı ±I›Îflı ÿıÂfiÎ 70 À¿Î ¤˙√˘Ï·¿ ωV÷Îfl˘ ±fiı 60 À¿Î …fi÷Î-‰ÁÏ÷ ¤Î…’ÂÎÏÁ÷ flÎF›˘‹Î_ »ı ±fiı ˉı ÿı¤fl‹Î_ ’_«Î›÷˘◊Ì ’η˝‹ıLÀ Á‘Ì ¤Î…’fi˘ …›…›¿Îfl ◊‰Îfi˘ ωf‰ÎÁ »ı. ¤Î…’ ÿı¤fl‹Î_ ±ı¿’ZÎÌ - ±ı¿«øÌ ÂÎÁfi ‹ÎÀı ¿ÏÀ⁄© »ı ±fiı ÁÏø› »ı I›Îflı ω’Z΢ Ë∞ ’flÎ…› ’«Î‰Ì Â@›Î fi◊Ì. ‰˘gÀ√ ‹ÂÌfi˘fi˘ ωfl˘‘ ¿flÌ flèÎÎ »ı ±fiı ’flÎ…› ‹ÎÀı ¿Î‰÷flÎ_fiÎ_ ⁄ËÎfiÎ_ ¢‘Ì flèÎÎ »ı. ¤Ò÷¿Î‚‹Î_ - ±flg‰ÿ ¿ı…fl̉η ±fiı ±Ï¬·ı ›Îÿ‰ - ‹Î›Î‰÷Ì ’HÎ ±Î ‰˘gÀ√ ‹ÂÌfi◊Ì … ∞I›Î_ »ı ÷ı ¤Ò·Ì Ω› »ı! ˉı ¤T› ΩıÕÎH΋Î_ ±ı¿ÕΠωfiÎfiÎ_ ‹ŸÕÎ_ ΩıÕ‰ÎfiÌ ‰Î÷˘ ¿flı »ı. ‰˘gÀ√ ‹ÂÌfifiÌ Â_¿Î‹Î_ ¬ÿ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ÏÁÏfi›fl fiı÷α˘ - ’_Ω⁄fiÎ ¿ıMÀfi ±‹gflÿfl gÁË ±fiı ‰ÌflM’Î ‹˘≥·Ì ΩıÕΛΠfi◊Ì. ‰ÌflM’Î ‹˘≥·Ì ÷˘ ¿Ëı »ı - ΩËıfl‹Î_ - ¿ı ¿˘Ó√˛ıÁı ˉı ‰˘À⁄ıL¿fiÌ ’˘Ï·ÁÌfi˘ Œıflω«Îfl ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ¿HÎνÀ¿‹Î_ …fi÷Î ÿ‚ (Áı@›·fl)fiÎ ’˛‹¬ ¿<‹Îfl V‰Î‹Ì ¿Ëı »ı ¿ı ¿˘Ó√˛ıÁ ÁÎ◊ı Á‹…^÷Ì ◊Λ ÷˘ ÁÌ‘˘ ŒÎ›ÿ˘ ¤Î…’fiı ◊Âı. ¿HÎνÀ¿ ¤Î…’fiÎ ËÎ◊‹Î_ …Âı ÷ı◊Ì √˛ÎLÕ ±ı·Î›LÁfi˘ ’˛ffi fi◊Ì. ¿˘Ó√˛ıÁ ’Z΋Î_ - fiÎÿflV÷ ÷Ï⁄›÷ »÷Î_ Á˘Ïfi›Î∞ ÁÏø› »ı. Àı„@fi¿· ÀÌ‹ Ïfi›@÷ ¿flÌ »ı ±fiı Áfl¿ÎflfiÎ ÁŒ‚÷ÎfiÎ ÿΉα˘fiı ’Õ¿Îfl‰Î ‹ÎÀı ÏfiWHÎÎ÷˘ ¶ÎflÎ ±P›ÎÁ Âw ¿flÎT›Î »ı. Á_Áÿ‹Î_ Áfl¿Îflfiı ’Õ¿ÎflΛ, ‘Î_‘·-‘‹Î· ◊Λ. ¿Î‹ fl˘¿˘ ◊Λ - ’HÎ …fiÁ_’¿Û ¿˘HÎ ¿flÂı? flÎË· √Î_‘Ì @›Î_ »ı? ±ı‹fiı ÷Î…’˘ÂÌfi˘ ’˛ffi ’»Î› ÷˘ »ıÕÎ¥ ’Õı »ı! ’˛ÎÿıÏ¿ fiı÷α˘fiÌ ’Á_ÿ√Ì ±ı‹HÎı ¿flÌ »ı. ±ı‹fiÌ ¿Î‹√ÌflÌ ±fiı ÏfiWŒ‚÷ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı? ¿˘Ó√˛ıÁ Ω√Âı ¬flÌ? á ·ı¬¿ “…L‹¤ÒÏ‹” …^◊fiÎ ÷_hÎÌ »ı.

Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times.


ÃðÉßëÖ V×ëÕÞë ìØÞ ìäåõæÑ

®

ÒèõÕí Ú×ý Íõ, ÃðÉßëÖ!Ó

No. 1 Vol. XIX May 5, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

®

GUJARAT TIMES

Published from New York and Chicago

±ì¦ÖíÝ-ÜèëÞ ÀáëÀëß ìäÞùØ ÂLÞëÞð_ ìÞÔÞÑ ÀáëßìçÀù åùÀÜBÞ

Ò±ëèù±ëÓÞë Þäë ÇõßÜõÞ ÖßíÀõ Ûëäõå ÕËõáÞí äßHëí

M²WÌ 12

M²WÌ 6

ÈkëíçÃÏÜë_ Þ@çáäëØ äÀÝùý

Þ@çáí èðÜáëÜë_ çí±ëßÕí±õÎÞë 26 ÉäëÞ åèíØ ÕëÞð_ 12

(ÎùËùçúÉLÝÑ ßù´Ëçý)

ÜëI²Ûëæë ±ìÛÝëÞ

ÃðÉßëÖí Úùáù, ÃðÉßëÖí äë_Çù ÃðÉßëÖíÜë_ ìäÇëßù, Þõ ÃðÉßëÖíÜë_ TÝ@Ö Àßù ±ëÕHëë Õñäý½õ ÃðÉßëÖí ±ëÕHëõ ÃðÉßëÖí, ±ëÕHëë_ ç_ÖëÞù ÃðÉßëÖí ÛëßÖ èùÝ Àõ ±ÜõìßÀë, ±hë Öhë çäýhë

ÃðÉßëÖÞí ÜèõÀ, ÃðÉßëÖÞù ±õèçëç!

— èçÜð ÚëßùË, Ö_hëí


May 5, 2017

4

‹ı 5, 2017

±‹ıÏfl¿Î

±˘⁄΋οıfl ωÂı ’fi— ω«ÎflHÎÎ ‹ÎÀı ÀˇQ’ ‰Ë̉ÀÌ ÷_hÎfiı …HÎΉ÷Ì ±Îfl˘B› ‰Ì‹Î ¿o’fi̱˘ ¿ıfl˘·Ìfi ‰Î›. FˢLÁfi L› ›˘¿Û— ±Îfl˘B› ‰Ì‹Î ¿o’fi̱˘ ±˘⁄΋οıfl ωÂı ’fi‰a‹Î ‹ÎÀı ÀˇQ’ ‰Ë̉ÀÌ ÷_hÎfiı Á‰Î·˘ ’Ò»Ì flËÌ »ı. ŒıÕfl· ŒoÕ˚ÁfiÎ ¤Îω ωÂı ÏfiÏç÷÷ÎfiÌ ‹Î√HÎÌ ±Îfl˘B› ‰Ì‹Î ¿o’fi̱˘fiÎ ±Ï‘¿Îfḻ˘ ¿flÌ flèÎÎ »ı …ı ±˘»Ì ±Î‰¿ ‘flΉ÷Î ±‹ıÏfl¿fi˘fiı ‹ÿÿ ¿flı »ı ±fiı ÷ıfiÎ ¿ÎflHÎı ±Îfl˘B›Á_¤Î‚fi˘ ¬«˝ ÷ı‹fiΠϬVÁ΋Î_◊Ì ¿Îœ‰˘ fi ’Õı, ’fl_÷ ÷ı‹fiı ¿˘¥ ‰«fi ‹Y›_ fi◊Ì ¿ı ±Î√Î‹Ì ‰Êı˝ ÷ı‹fiı ŒıÕfl· ŒoÕ˚Á «Ò¿‰ÎÂı ¿ı fiÏË. ÁıLÀÁ˝ Œ˘fl ‹ıÏÕ¿ı· ±ıLÕ ‹ıÏÕ¿ı≥Õ Áω˝ÁÁfiÎ_ ±ıÕÏ‹ÏfiVÀˇıÀfl ÁÌ‹Î ‰‹Î˝ ÁÎ◊ı ±ı¿ ¿·Î¿ ·Î_⁄Ì «Î·ı·Ì ⁄ıÿ‹Î_ ±Î ⁄Î⁄÷ı ‰Î÷«Ì÷ ◊¥ Ë÷Ì. ±Î ⁄ıÿ‹Î_ ¤Î√ ·ıfiÎflÎ ⁄ı ≥LV›˘flLÁ ≥LÕVÀˇÌfiÎ ÁkÎΉ΂α˘±ı ±Î ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì. Á̱ı‹±ıÁ ÁkÎΉ΂α˘±ı ±ı ‰Î÷fiÌ V’WÀ÷Î ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı ±Î ⁄ıÿ‹Î_ ÁÌ‹Î ‰‹Î˝±ı «¿‰HÎÌ (¬«˝fiÌ ‰ËıÓ«HÎÌ‹Î_ CÎÀÎÕÎ) ωÂı ¿˘¥ “ÏÀM’HÎÌ ¿flÌ fiˢ÷Ì” ±fiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±Î ¿˘Ó√˛ıÁ ¶ÎflÎ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰ı·˘ ÏfiHν› Ë÷˘. ¬«˝fiÌ ‰ËıÓ«HÎÌ‹Î_ CÎÀÎÕ˘ ±ı ±Îfl˘B› ‰Ì‹Î ¿o’fi̱˘fiı ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ŒıÕfl· ’ı‹ıLÀ˚Á »ı, …ı ¿’Î÷’ÎhÎ fiÎHÎÎ_ ±Î’‰Î‹Î_ ±fiı ¤ı√Ì «¿‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ÁÎ÷ Ï‹Ï·›fi◊Ì ‰‘Îflı ±‹ıÏfl¿fi˘fiı ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı, …ı ±‹ıÏfl¿fi˘±ı ±ıŒ˘Õı˝⁄· ¿ıfl ±ı@À ‹Î¿ı˝ÀM·ıÁ‹Î_◊Ì ‰Ì‹˘ ¬flÌz˘ ˢ›. fi˘Ó‘fiÌ› »ı ¿ı ±˘⁄΋οıfl ±ı@À ±_÷√˝÷ ±˘»Ì ±Î‰¿ ‘flΉ÷Î ±‹ıÏfl¿fi˘fiı Á⁄ÏÁÕÌfi˘ ·Î¤ ‹‚ı »ı. ±Îfl˘B› ‰Ì‹Î ’˘Ï·ÁÌ ·ıfiÎflfiı ±Î Á⁄ÏÁÕÌ

(Œ˘À˘Á˙…L›— fl˘¥ÀÁ˝)

‹‚÷Ì Ë˘‰Î◊Ì ‰Ì‹Îfi_ …ı ’˛ÌÏ‹›‹ ¤fl‰Îfi_ ˢ› »ı ÷ı‹Î_ ±fiı¿√H΢ ŒÎ›ÿ˘ ◊÷˘ ˢ‰Î◊Ì ‰Ì‹˘ ·ıfiÎflα˘ ÷ı ‹ı‚‰‰Î‹Î_ …flΛ ±«¿Î÷Î fi◊Ì. Ωı¿ı ±‹ıÏfl¿Ì ’˛‹¬ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ ±fiı ÷ı‹fiÌ Ïfl’„O·¿fi ’ÎÀafiÎ ÁP›˘±ı ±˘⁄΋οıfl ±ı@À ±_÷√˝÷ ‹‚÷Ì Á⁄ÏÁÕÌ ⁄_‘ ¿fl‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿flÌ flèÎÎ »ı …ıfi˘ ωfl˘‘ Õı‹˘øıÏÀ¿ ’ÎÀa ¿flÌ flËÌ »ı. ±˘⁄΋οıfl ±ı@À ±_÷√˝÷ ±˘»Ì ±Î‰¿ ‘flΉ÷Î fiÎ√Ïfl¿˘fiı ËıS◊ ≥LV›˘flLÁ‹Î_ …ı Á⁄ÏÁÕÌ ‹‚ı »ı ÷ı‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿Îflfi˘ ¿Î’ ‹¿Î› ±◊‰Î ÷ı ‹ÎÀı …wflÌ fl¿‹ ±Î’‰Î‹Î_ fi ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfi˘ ωfl˘‘ ◊¥ ¿ı ÷ı‹ »ı. Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ı √›Î ±Ã‰ÎÏÕ›ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı

±˘⁄΋οıflfiı …ı ŒoÕ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı‹Î_ ¿Î’ ‹¿ÎÂı. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ Õı‹˘øıÏÀ¿ ’ÎÀafiÎ fiı÷α˘±ı ±ıÏ’˛· ’»Ì Áfl¿Îfl «·Î‰‰Î …ı fiÎHÎÎ_fiÌ …wfl ’Õı »ı ÷ıfiÎ ¬«˝‹Î_ ±˘⁄΋οıflfiÎ ŒoÕfi˘ ’HÎ Á‹Î‰ı ¿fl‰Î ¿èÎ_ Ë÷_. ±˘⁄΋οıflfiÌ ‹Î√HÎ̱˘fiÎ ¿ÎflHÎı ¬«˝fiÌ ‹_…^flÌfiÎ ±¤Î‰◊Ì Áfl¿Îflfi_ ‰Ë̉ÀÌ ÷_hÎ ¬˘fl‰Î¥ Ω› ÷˘ ±Îfl˘B› ‰Ì‹Î ¿o’fi̱˘ ±fiı¿ ’˛¿ÎflfiÌ Ï‰’flÌ÷ ’Ïfl„V◊Ï÷‹Î_ ‹¿Î¥ Ω› ÷ı‰Ì Á_¤Î‰fiÎ »ı. ’˛ıÏÁÕLÀ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ı √›Î ±Ã‰ÎÏÕ›ı ÁÒ«fi ¿›* Ë÷_ ¿ı ±Î ŒoÕ ⁄«Î‰Ì flά‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı 2018 Á‘Ì‹Î_ ÷ı‹Î_ ÿÁ Ï⁄Ï·›fi Õ˘·flfi˘ ‰‘Îfl˘ ◊‰ÎfiÌ

Â@›÷Î »ı, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı ËıS◊ ÏflŒ˘‹˝ ‹tı Õı‹˘øıÀ˚Á ÁÎ◊ı ⁄ıÁÌfiı ¿Î‹ ¿flÌ Â¿ÎÂı. ‰˘· VÀˇÌÀ …fi˝·fiı ±Î’ı·Ì ‹·Î¿Î÷‹Î_ ÀˇQ’ı ¿èÎ_ Ë÷_. ±˘⁄΋οıfl ±ı@À ±_÷√˝÷ ŒıÕfl· √‰fi˝‹ıLÀı ¿˘VÀ ÂıÏfl_√ ÏflÕ@ÂfifiÌ fl¿‹ …ı ÷ı ’Ïfl‰ÎflfiÎ ÁP›˘fiı ±Î’‰ÎfiÌ Ë˘› »ı ±fiı ÷ı fl¿‹ ±˘⁄΋Π‰Ë̉ÀÌ ÷_hÎı ¤fl’Î¥ ¿flı·Ì »ı. ±Î Á‹√˛ ⁄Î⁄÷ ¿˘ÀÛ Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Ë÷Ì ±fiı ŒıÕfl· ÏÕ„VÀˇ@À ¿˘ÀÛfiÎ …„VÀÁı ±Î fiÎHÎÎ_fiÌ «¿‰HÎÌ ⁄_‘ÎflHÎfiÌ Ï‰fl© ˢ‰Îfi˘ «¿Îÿ˘ ±ÎM›˘ Ë÷˘. ±Î ¿ıÁ ±_√ı ±’Ì·‹Î_ ÷ıfiÌ fl…^±Î÷ ◊¥ »ı. ±Î ±_√ı ¿˘¥ ¿Î›˝‰ÎËÌ fi ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ŒıÕfl· √‰fi˝‹ıLÀ ÷ıfiÎ_ fiÎHÎÎ_ «Ò¿‰Ì ¿ı »ı. ±Î ¿ıÁ ¿˘ÀÛ‹Î_ ˢ‰Î◊Ì ‰Ì‹Î ¿o’fi̱˘ ±Î√Î‹Ì ‰Ê˝ ‹ÎÀı ‰Ì‹ÎfiÎ ’˛ÌÏ‹›‹fiÌ fl¿‹ fiyÌ ¿flÌ Â¿÷Ì fi◊Ì. ‰Ì‹Î ¿o’fi̱˘ ±˘⁄΋οıfl ±ı@ÀfiÎ ¿ÎflHÎı ¬˘À ÁËfi ¿flı »ı. μz˘√…√÷fiÎ ÁkÎΉ΂α˘±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ÁÌ‹Î ‰‹Î˝±ı μE« ±Ï‘¿Îfḻ˘fiı ¿˘Ó√˛ıÁ ÁÎ◊ı ÁÌ‘Ì … ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Î ±fifl˘‘ ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Î ⁄ıÿ‹Î_ ±√˛√H› ·˘Ï⁄∫√ √˛’ ±‹ıÏfl¿Î”{ ËıS◊ ≥LV›˘flLÁ M·ÎLÁ ±fiı ‘ O· ø˘Á O· ÂÌSÕ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfifiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘fi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘ ÷ı‹ … ‹˘·ÌfiÎ ËıS◊¿ıfl, ±˘V¿fl ËıS◊, ¿ˆÁfl ’fl‹ıfiLÀ, √ı≥ÏÁ_√fl ËıS◊ M·Îfi ±fiı ÀŒÀ˚Á ËıS◊ M·ÎfifiÎ ±Ï‘¿Îfḻ˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ‹˘·ÌfiÎ ËıS◊¿ıflfiÎ «ÌŒ ±ı„@{@›ÏÀ‰ …ı. ‹ÎÏfl›˘ ‹˘·Ìfiαı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±Î ⁄ıÿ‹Î_ ±Î‹_hÎHÎ ‹‚‰_ Áÿ˚¤ÎB› √HÎÌ Â¿Î›. -‘ ‰˘ÏÂ_BÀfi ’˘VÀ

ωÂη ±‹Ìfi ±fiı Ïfi›˘‹Ì flΉfiÌ ‰Ë̉ÀÌ ÷_h΋Î_ Ïfi‹c¿ ¿fl÷Î Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ ‰˘gÂBÀfi— ±‹ıÏfl¿Ì ’˛‹¬ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ı ’˘÷ÎfiÎ ‰Ë̉ÀÌ ÷_h΋Î_ ⁄ı ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi˘fiı ‹Ëk‰fiΠˢtÎ ’fl fiÌ‹‰ÎfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì, …ı‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ ≥LÀı·ı@E›±· ’˛˘’Àa (±Î≥’Ì) ÁÌ{fl ±fiı ’Ήfld· ±˘ÏŒÁ ±˘Œ ‹ıfiı…‹ıLÀ ±ıLÕ ⁄…ıÀ (±˘±ı‹⁄Ì) ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ‰˘ÏÂ_BÀfi ÕÌÁÌfiÌ F›˘…˝ ‹ıÁfi ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ±ıLÀ˘fiÌfi V¿ÎÏ·›Î ·˘ ¿˘·ı…fiÎ ’˛˘ŒıÁfl Ïfi›˘‹Ì flΉ ±˘ÏŒÁ ±˘Œ ‹ıfiı…‹ıLÀ ±ıLÕ ⁄…ıÀ‹Î_ ±˘ÏŒÁ ±˘Œ ≥LŒ˘‹ı˝Âfi ±ıLÕ flıB›·ıÀflÌ ±ŒıÁ˝fiÎ_ ±ıÕÏ‹ÏfiVÀˇıÀfl ⁄fiÂı, F›Îflı ËÎμÁ F›ÏÕÏ›flÌ ¿Ï‹ÀÌfiÎ ÏÁÏfi›fl ¿Îμ„LÁ· ωÂη …ı. ±‹Ìfi ’˛ıÏÁÕLÀfiÌ ±ı„@{@›ÏÀ‰ ±˘ÏŒÁ‹Î_ ≥LÀı·ı@E›±· ’˛˘’Àa ±ıLŒ˘Á˝‹ıLÀ ¿˘±˘ÏÕÛfiıÀfl ⁄fiÂı. ⁄LÔfiıfiÌ Ïfi‹c¿fiı ›±ıÁ ÁıfiıÀfiÌ ‹_…^flÌ ‹ı‚‰‰Ì ’ÕÂı. ⁄LÔfiı ‹ËÎfi¤Î‰˘±ı Áfl¿ÎflfiÌ Ï‰Ï‰‘ Âάα˘‹Î_ ¿Î‹√ÌflÌ ¿flı·Ì »ı ±fiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ_ ZÎıh΢‹Î_ Ïfi’HÎ÷Î ‘flΉı »ı.

ωÂη ±‹Ìfi

±ı¿ ·Î¬ Õ˘·flfiÎ ≥fi΋ ÁÎ◊ı À˘’ 10 ‹˘VÀ ‰˘LÀıÕ Ï·VÀ‹Î_ ¤Îfl÷Ì› T›„@÷ ‰˘gÂBÀfi— ŒıÕfl· O›fl˘ ±˘Œ ≥L‰ı„VÀ√ıÂfi (±ıŒ⁄̱Î≥) ¶ÎflÎ ±ı¿ ·Î¬ Õ˘·flfiÎ ≥fi΋ ÁÎ◊ı À˘’ 10 ‹˘VÀ ‰˘LÀıÕ Ï·VÀ‹Î_ ¤Îfl÷Ì› T›„@÷fi_ fi΋ ΩËıfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ‹ıflÌ·ıLÕ‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ’IÔfiÌfiÌ 2015‹Î_ ËI›Î ¿fl‰Î ⁄ÿ· fiÎÁ÷Î Œfl÷Î ¤Îfl÷Ì› T›„@÷fiÌ ±ıŒ⁄̱Î≥fiÎ Àıfi ‹˘VÀ ‰˘LÀıÕ N›∞ÀÌTÁ Ï·VÀfiÌ fi‰Ì ±ÎT≤Ïk΋Î_ Á‹Î‰ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. 18‹Ì ±ıÏ’˛·ı ±ıŒ⁄̱Î≥±ı ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı ¤ƒı¿<‹Îfl «ı÷fi¤Î¥ ’Àı· (26 ‰Ê˝)fiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’fiÎfl ‹ÎÀı ±ı¿ ·Î¬ Õ˘·flfi_ ≥fi΋ ΩËıfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ¤ƒı¿<‹Îfl ’Àı· ’˘÷ÎfiÌ 21 ‰Ê˝fiÌ ’IfiÌ ÁÎ◊ı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ’˛‰ÎÁı ±ÎT›˘ Ë÷˘ ±fiı ÷ıfiÎ ±‰ÁÎfifiÎ ±ı¿ ‹ÎÁ ±√Îμ ÷ı±˘fiΠω{Î ’ÒflÎ ◊÷Î Ë÷Î. ËI›ÎfiÎ Á‹›ı, ÷ı±˘ ⁄Lfiı Ëıfi˘‰fl, ‹ıflÌ·ıLÕ‹Î_ Õ˘fiÀ ¢’‹Î_ fiÎ≥À ÏÂNÀ‹Î_ ¿Î‹ ¿fl÷Î_ Ë÷Î_, …ı ¢’ ’Àı·fiÎ Á_⁄_‘ÌfiÌ ‹ÎÏ·¿ÌfiÌ Ë÷Ì.

12‹Ì ±ıÏ’˛·, 2015fiÌ ‹‘flÎ÷ ±√Îμ, F›Îflı √˛ÎË¿˘ ¢’fiÌ ⁄ËÎfl Ë÷Î, I›Îflı ’Àı·ı ’˘÷ÎfiÌ ’IÔfiÌ ’·¿ ’Àı·fiı ¢’fiÌ ’λ·Ì ⁄Î…\‹Î_ ·¥ …≥ «Î¿< ‹ÎflÌ ËI›Î ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ’λ·Î ⁄ÎflHÎı◊Ì fiÎÁÌ √›˘ Ë÷˘. ÷’ÎÁ¿÷ν±˘ ‹Îfiı »ı ¿ı ’·¿ ’Àı· ¤Îfl÷ ’Î»Ì Œfl‰Î ‹Î√÷Ì Ë÷Ì, ’fl_÷ ¤ƒı ≥fi¿Îfl ¿fl÷˘ Ë÷˘. V’ıÏ›· ±ı…LÀ ΩıfiÎ◊fi ÂıŒflı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±fi‹Îfi »ı ¿ı ÷ı ’IÔfiÌfiı »˘Õ‰Î ‹Î√÷˘ fiˢ÷˘. ’˘÷ÎfiÌ ’IÔfiÌ ’Î»Ì ¤Îfl÷ …÷Ì flËıÂı ÷ı ω«Îfl◊Ì ÷ı ÷fiΉ ±fi¤‰÷˘ Ë÷˘. ±Î◊Ì ÷ıHÎı ±Î ¿ÚI› ¿›* ˢ‰Îfi_ ‹fiΛ »ı. ËI›Î ’»Ì √˛ÎË¿˘ ¢’‹Î_ ±ÎT›Î I›Îflı ÷ı‹fiı ¿o¥¿ ±…\√÷_ ◊›_ ˢ‰Îfi˘ A›Î· ±ÎT›˘ Ë÷˘. ÷ı±˘±ı fi∞¿‹Î_ ±ıfiÌ ±flfiÕı· ¿ÎμLÀÌ ’˘·ÌÁ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ ±˘ÏŒÁflfiı ΩHÎ ¿flÌ Ë÷Ì, …ı‹HÎı ’·¿ ’Àı·fiÎ Q≤÷ÿıËfiÌ ÷’ÎÁ ¿flÌ Ë÷Ì. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

Ïfi›˘‹Ì flΉ

ωÂη ±‹Ìfi ±√Îμ TËÎ≥À ËÎμÁ‹Î_ ’˛ıÏÁÕLÀ F›˘…˝ ÕOS› ⁄ÂfiÎ ‰Ë̉ÀÌ ÷_h΋Î_ Õ˘‹ı„VÀ¿ ’˘Ï·ÁÌfiÎ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÀ ÏÕflı@Àfl ÷flÌ¿ı Œfl… ⁄Ω‰÷Î Ë÷Î. ÷ı‹HÎı ›±ıÁ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ ±˘Œ ¿˘‹Á˝‹Î_ V’ıÏ›· ±ÎÏÁVÀLÀ ÷flÌ¿ı ÷ı‹ … ±˘ÏŒÁ ±˘Œ ÁıøıÀflÌ‹Î_ ’˘Ï·ÁÌfiÎ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÀ ÏÕflı@Àfl ÷flÌ¿ı Œfl… ⁄Ω‰Ì »ı. ÷ı‹HÎı ΩıËLÁ ˢ’Ï¿LÁ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_◊Ì L›fl˘ÁΛLÁ‹Î_ VfiÎ÷¿fiÌ ’ÿ‰Ì ‹ı‚‰Ì Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ÁıLÀ ·≥Á‹Î_ ‰˘ÏÂ_BÀfi ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_◊Ì ¿Î›ÿÎfiÌ ’ÿ‰Ì ‹ı‚‰Ì Ë÷Ì. Ïfi›˘‹Ì flΉı F›˘…˝ ‹ıÁfi‹Î_ ÁıLÀfl Œ˘fl ‘ VÀÕÌ ±˘Œ ‘ ±ıÕÏ‹ÏfiVÀˇıÀ VÀıÀfiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ »ı ±fiı ÷ıfi_ Á_«Î·fi ¿flı »ı, ÷ı‹fi_ Á_¢‘fi ±fiı ÏÂZÎHÎ ⁄_‘ÎflHÎÌ› ±fiı ‰Ë̉ÀÌ ¿Î›ÿÎ ’fl K›Îfi ¿ı„Lƒ÷ ¿flı »ı. ÷ı±˘ ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚Á‹Î_ ±ıÕÏ‹ÏfiVÀˇıÏÀ‰ ¿˘LŒflLÁfiÎ ’„O·¿ ‹ıQ⁄fl »ı. ÷ı‹HÎı ŒıÕfl· √‰fi˝‹ıLÀfiÌ ÷‹Î‹ hÎHÎ Âά΋Î_ Œfl… ⁄Ω‰ı·Ì »ı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

¿ıQ’Á‹Î_ ÂÎflÌÏfl¿ Ë‹·Î ‹ÎÀı ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›ÎfiÎ ¤Îfl÷Ì› ωzÎ◊afiÌ ‘fl’¿Õ L› ›˘¿Û— ¿ıQ’Á‹Î_ ÂÎflÌÏfl¿ Ë‹·Î ‹ÎÀı ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ωzÎ◊afiÌ ‘fl’¿Õ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ±˘Œ Á‘fi˝ ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î‹Î_ Ï⁄{fiıÁ ±ıÕÏ‹ÏfiVÀˇıÂfifiÎ ±LÕfl√˛ıF›±ıÀ ¤Îfl÷Ì› ωzÎ◊a ±fl‹Îfi ’˛ı‹∞fiÌ ’Ëı·Ì ±ıÏ’˛·ı ¿ıQ’Á Á_¿<·‹Î_ ⁄ÌΩ ±_Õfl√˛ıF›±ıÀ ωzÎ◊a ’fl ÂÎflÌÏfl¿ Ë‹·˘ ¿fl‰ÎfiÎ ±Îfl˘’Áfl ·˘Á ±ıL…·Á ’˘·ÌÁı 11‹Ì ±ıÏ’˛·ı ‘fl’¿Õ ¿flÌ Ë÷Ì. ’˘·ÌÁı ΩflÌ ¿flı·Î Ïfi‰ıÿfi‹Î_ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ‰ÌÁ ‰Ê˝fiÎ ±fl‹Îfi ’˛ı‹∞fiı ±ı·±ı’ÌÕÌfiÎ fl˘⁄flÌË˘Ï‹ÁÎ≥Õ ÏÕω{fi ±Ï‘¿Îfḻ˘ ¶ÎflÎ ¿VÀÕÌ‹Î_ ·¥ …‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±fl‹Îfi ’˛ı‹∞fiÌ ±ı … Ïÿ‰Áı ◊˘ÕÎ ¿·Î¿˘ ’»Ì flÎ÷ı ±Îà ‰ÎB›Î ’Ëı·Î_ ±ı¿ ·Î¬ Õ˘·flfiÎ Ω‹Ìfi ’fl ‹@÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘ ÷ı‹ …ı·fiÎ flı¿˘ÕÛ‹Î_ …HÎΉΛ_ Ë÷_. ¿ıMÀfi Ï⁄·Ì Ëı≥Áı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÂÎflÌÏfl¿ Ë‹·ÎfiÌ ŒÏfl›Îÿ ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ›±ıÁÁÌfiÎ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ ±˘Œ ’„O·¿ ÁıŒÀÌ Á‹ZÎ ÷I¿Î‚ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î

±fl‹Îfi ’˛ı‹∞ (ŒıÁ⁄¿ Œ˘À˘)

ÿflÏ‹›Îfi ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ÁıŒÀÌ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀı ±ı·±ı’ÌÕÌfiı ÷’ÎÁ ‹ÎÀı ±Îfi˘ Ïfl’˘ÀÛ ±ÎM›˘ Ë÷˘. Ëı≥Áı V’WÀ÷Î ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı ⁄Lfiı ωzÎ◊a±˘ ±_Õfl √˛ıF›±ıÀ »ı, ’fl_÷ ‰‘ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Îfi˘ ÷ı‹HÎı ≥fi¿Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘. ÂÎflÌÏfl¿ Ë‹·˘ ±˘fi¿ıQ’Á ±ı„@ÀωÀÌfi_ ’ÏflHÎ΋ fiˢ÷_ ¿ı V¿>· ¶ÎflÎ ’˛Î›˘Ï…÷ ¿Î›˝ø‹fi˘ ¤Î√ fiˢ÷˘ ·Ì‘˘. ’˛ı‹∞fiı ±ıÀfia ¶ÎflÎ fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘ ¿ı ¿ı‹ ÷ı ±V’WÀ Ë÷_. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)


Üõ 5, 2017 May 5, 2017

5

´ìÜÃþõåÞÑ ÂÚß-±_Öß

±õÇ-äÞÚí áùËßíÜë_ Üëßë ÀõçÞí Õç_ØÃí Þìè ×ëÝ Öù åð_ Àßäð_ ½õ´±õ? ±õÇ-äÞÚí ÀõÕ ìçäëÝ äÀó ìä{ëÞë ìäÀSÕÞí ÖÕëç ÀßäíÑ ÛëÃ-2 ËÿíËí ËÿõÍß-³LäõVËß ìä{ëÑ ìä{ëÞë äÃaÀßHëÞí ±äÃHëÞë Þ Àßäí ½õ´±õ Øõåí ÞëÃìßÀ ±õÃþíÜõLË ´-ìä{ë ÜëËõ @äùìáÎëÝ ÃHëë´ åÀõ Èõ, Õß_Öð ÖõÞù Øõå ÝðÞë³ËõÍ VËõËç çë×õ ÀÝë ÕþÀëßÞí

ìä

Üë³Àá dáäëÞí

ÍõìäÍ ±õÇ. ÞëÇÜõÞ

áðÍÀë ì{ÜùäÇëÀ

ìçìË{ÞìåÕ Ôßëäõ Èõ ÖõÞë ÀßëßÞë ÕþÀëß (ÚëÝìáËßá ³LäõVËÜõLË ËÿíËí (Úí±ë³Ëí), Áí ËÿõÍ ±õÃþíÜõLË (±õÎËí±õ), ±×äë ËÿíËí ±ùÎ ÁõLÍìåÕ, ÀùÜçý ±õLÍ ÞõìäÃõåÞ (±õÎçí±õÞ) Õß ±ëÔëìßÖ Èõ. Úõ ÕþÀëßÞë ´-ìä{ë ÈõÑ ËÿíËí ËÿõÍß ìä{ë (´-1) ±Þõ ËÿíËí ³LäõVËß ìä{ë (´-2). ±õÎËí±õ ÔßëäÖë ìäØõåÞë ÞëÃìßÀù ÀõËáëÀ ìÀVçëÜë_ ÚLïÞõ ´-1 ±Þõ ´-2Üë_ @äùìáÎëÝ ×´ åÀõ Èõ. ´-1 ìä{ë ÜëËõ ìäØõåí ÞëÃìßÀõ ±ÜõìßÀëÜë_ Õþäõåäë ÜëËõ ÞùîÔÕëhë äõÕëßÜë_ TÝVÖ ßèõäëÞí Éwß ÕÍõ Èõ Éõ ÜðAÝIäõ ±ÜõìßÀë ±Þõ ìäØõå äEÇõ ×Öù èùÝ Èõ. ´-2 ìä{ë ÜëËõ ìäØõåí ÞëÃìßÀõ ÕùÖëÞë µzùÃç_ÃÌÞÞð_ ç_ÇëáÞ ÀßäëÞð_ ±Þõ ÖõÞõ ìäÀçëääëÞð_ èùÝ Èõ. µzùÃç_ÃÌÞ ÒÚùÞëÎë³ÍÓ ±õLËßÕþë³{ èùäð_ ½õ´±õ. ìäØõåí ìäzë×a±ù ±ùÕíËí ÕñHëý ×Ýë ÕÈí ßùÉÃëß ÜõâäÖë èùÝ Öù Ýð±õçÜë_ ßèõäë-ÀëÜ Àßäë ÜëËõ ±LÝ äÃaÀßHë ÖßíÀõ KÝëÞÜë_ áõäëåõ ±ÜõìßÀí ÝðìÞäìçýËí±ùÞë ìäØõåí VÞëÖÀù ÜëËõ äöÀãSÕÀ ìä{ë ìäÀSÕ µÕáOÔ èùÝ Èõ. ±õÇ-äÞÚí ÀõÕ ÜëËõ Õç_ØÃí Þ ÕëÜõáë ±õÎ-1 ìäzë×a±ù (çëÝLç, Ëõ@Þùáù°, ±õãLÉìÞÝìß_à ±õLÍ Üõ×õÜõìË@ç-VËõÜ) VÕõåÝá VËõÜ ±ùÕíËí ±õ@çËõLçÞ ÜëËõ ±ß° Àßí åÀõ Èõ. ±õ@çËõLåÞ Üõâääë ÜëËõ Éõ Öõ ìäzë×a ´-äõìßÎëÝÜë_ ÞùîÔHëí ÀßëÝõáë ßùÉÃëßØëÖë ¦ëßë ßùÉÃëßí ÜõâäÖù èùäù ½õ´±õ. VËõÜ ìÍÃþí Þ ÔßëäÖë ìäzë×a±ù VÀ>áõ ÕëÈë ÉäëÞù ìäÀSÕ Õç_Ø Àßí åÀõ Èõ. ØëÂáë ÖßíÀõ, Àù´ ìäzë×íý±õ Ýð±õç ÀùáõÉÜë_×í VÞëÖÀÞí ÕØäí Üõâäí èùÝ Öù Öõ ±LÝ ÚõÇáß ±×äë ÜëVËçý ìÍÃþí ÕþùÃþëÜ ÜëËõ ÞùîÔHëí Àßëäí åÀõ Èõ. ÚõÇáçý ìÍÃþí ÕþùÃþëÜÜë_ ÞùõîÔHëí ÀßëääëÞù çëßù ìäÇëß Èõ, ÉõÞë ÀëßHëõ ±ÜõìßÀëÜë_ Öõ±ù ±ëÃëÜí ÞëHëëÀíÝ äæýÜë_ ÜëVËçý ìÍÃþí ÕþùÃþëÜÜë_ ÞùîÔHëíÞë ìäÀSÕwÕõ ±õÇ-äÞÚí ÀõÕÞí ±ëåë ßëÂí åÀåõ. ÜëVËçý ìÍÃþí ÕþùÃþëÜÜë_ ÞùîÔHëí ÀßëäÖë_ ±Ãëµ ìäzë×a±õ VÕWË Àßäð_ ½õ´±õ Àõ Ýð±õç ÝðìÞäìçýËí èëÝß ±õFÝðÀõåÞ ±õ@Ë ±ùÎ 1965Þë çõ@åÞ 101 (±õ) ¦ëßë ÕþÜëìHëÖ Ò³ãLVËËuñåÞ ±ùÎ èëÝß ±õFÝðÀõåÞÓ ÖßíÀõ @äùìáÎëÝ èùäí ½õ´±õ, ÀëßHë Àõ Ýð±õç åöZëìHëÀ ç_V×ëÞí ØßõÀ ÜëVËçý ìÍÃþí ±õÇ-äÞÚí ÜëVËçý ÀõÕ

ÜëËõ Éõ Öõ TÝã@ÖÞõ ÜëLÝ ÃHëÖí Þ×í. ÚèðßëWËÿíÝ ÀoÕÞí±ùÞë ìäØõåí ÞëÃìßÀù ÜëËõ ±õá-1 ìä{ëÞù ìäÀSÕ èoÜõåë_ KÝëÞÜë_ ßëÂäù ½õ´±õ ±ùÎåùß (ØìßÝëìÀÞëßë×í ØñßÞë ìäVÖëßÜë_) èëÉßí ÔßëäÖí ÀoÕÞí±ù ¦ëßë ÞùÀßí±õ ßëÂõáë ÀëÜØëßù ±õá-1 ìä{ë ìäÀSÕÞë ç_ÛìäÖ µÕÝùÃÞí ÖÕëç Àßí åÀõ Èõ. ±õá-1 ìä{ë äÃaÀßHë ÝðÞë³ËõÍ VËõËçÜë_ ÜõÞõÉÜõLË-ÕþùÎõåÞá-VÕõìåÝáë³{ûÍ ÞùáõÉ ãVÀá ÔßëäÖë ìäØõåí ÞëÃìßÀùÞí ÀëÜÇáëµ ÚØáíÞí çðìäÔë ±ëÕõ Èõ. ±õá ìä{ëÞë Úõ ÕþÀëß äEÇõ ÜèkäÕñHëý ÖÎëäÖ ÈõÑ ±õá-1±õ ìä{ë Ò±õã@{@ÝðìËä ±Þõ ÜõÞõÉßùÓ ÜëËõ µÕÝùÃÜë_ áõäëÝ Èõ, Öù ±õá-1Úí ìä{ë ÒVÕõìåÝá³{ûÍ ÞùáõÉÓ ÔßëäÖë ÀëÜØëßù ÜëËõ µÕÝùÃÜë_ áõäëÝ Èõ. ÖÜëßë ìä{ë µÜõØäëß ÜëËõ ±ù-1 ìä{ë ÜõâääëÞí ÚèðÜñSÝ ZëÜÖëÞë ÀëßHëõ ±õÇ-1Úí ÀõÕÞí ±ëçÕëç ÀëÜ ÀßäëÞí ÚèðÜñSÝ ÖÀ Üâí åÀõ Èõ ±õá-1 ÞùÞ³ìÜÃþLË ìä{ëÞí ÉõÜ, Úõ ÕþÀëßÞë ±ù-1 ìä{ë Èõ. ±õá-1 ìä{ëÞí ÉõÜ, ±ù-1 ìä{ë äëìæýÀ ÀõÕÞõ ±ëÔíÞ Þ×í. ÞùÞ³ìÜÃþLË äÀó ìä{ë ±ù-1 Úõ ÀõËõÃßí ±ù-1±õ ±Þõ ±ù-1ÚíÜë_ ìäÛëìÉÖ Èõ. ìäØõåí ÞëÃìßÀù ÜëËõ ±ù-1±õ @áëìçìÎÀõåÞ Èõ, Éõ±ù çëÝLç, ±ëËó, ±õFÝðÀõåÞ, ìÚ{Þõç ±×äë ±õJáõìË@çÞë ZëõhëÜë_ ÒÚèðÜñSÝ ZëÜÖëÓ ÔßëäÖë èùÝ. ÜùåÞ ìÕ@Çß ±×äë Ëíäí ÕþùÍ@åÞÜë_ ßèõáí TÝã@Ö ±ù-1Úí ìä{ë ÜëËõ @äùìáÎëÝ ×´ åÀõ Èõ. ±ë ßíÖõ ±ù-1ìä{ë ±_ÖÃýÖ Úõ ±áà ÔëßëÔùßHëù Èõ. ±õ ½Hëäð_ Éwßí Èõ Àõ ±ù-1 ìä{ë µÕßù@Ö Øåëýäõáí ÀõËõÃßí ÕñßÖë ÜÝëýìØÖ Þ×í, ÉõÜë_ ìäìäÔ ãVÀá ÔßëäÖë ¿ëNûËûçÜõÞ, áõ@Çßß äÃõßõ ZëõhëÞë áùÀùÞù ÕHë çÜëäõå ×ëÝ Èõ. Ò±ëËóûçÓÞõ áÃÖí ÚëÚÖùÜë_ Î@Ö ÜðAÝ çÉýÀù ±×äë ÕßÎùÜýçýÞù Þ Þìè, Õß_Öð ìÍßõ@Ëßù, çõË ìÍ{ë³Þßù, ÀùìßÝùÃþëÎß, ±ùÀõýVËÿëËçý, ÀùÇ, ±õßõLÉçý, ÀùVEÝðÜ ìÍ{ë³Þß, ÜõÀ±Õ ±ëìËýVË, VËõÉ Ëõã@ÞìåÝÞ äÃõßõÞù ÕHë çÜëäõå ×ëÝ Èõ. ìäØõåí ÞëÃìßÀõ ÝðÞë³ËõÍ VËõËûç çë×õ ÕùÖëÞë Øõå ¦ëßë ×Ýõáë ±õÃþíÜõLËÞë ÕþÀëß ìäåõ ÖÕëç Àßäí ½õ´±õ, ÉõÞë ÀëßHëõ Öõ ±õÇ-1Úí1, Ëí±õÞ, ´-1, ´-2 ±×äë ´-3 ÞùÞ³ìÜÃþLË @áëìçìÎÀõåÞ ÜëËõ @äùìáÎëÝ ×´ åÀõ Èõ. ±ÜõìßÀëÜë_ ±Þõ ±ùÎåùßÜë_ ±ùìÎçù ÔßëäÖí ÀoÕÞí±ùÞë ÀëÜØëßù±õ ±õá-1 ìä{ëÞù ìäÀSÕ åùÔäù ½õ´±õ. çëÝLç-±ëËóûç-±õFÝðÀõåÞìÚ{Þõç-±õJáõìË@çÞë ìÎSÍÜë_ Ò±ÕþìÖÜ ZëÜÖëÓ ÔßëäÖë ÞëÃìßÀù ±ù-1±õ ÜëËõ @äùìáÎëÝ ×´ åÀõ Èõ. ±ëÃëÜí äæõý ±õÇ-äÞÚí ÜâäëÞí ±ëåë±õ ìäzë×a±ù ÜëVËçý ìÍÃþí ÕþùÃþëÜÜë_ ÞùîÔHëí ÀßëääëÞð_ Õç_Ø Àßõ Èõ, ÖõÜHëõ ÜëVËçý ìÍÃþí ÕþùÃþëÜÞí Õç_ØÃí ÀßÖí äÂÖõ Çùyç ßèõäð_ ½õ´±õ, ÀëßHë Àõ ÖÜëÜ ÜëVËçý ìÍÃþí ÕþùÃþëÜ Éõ Öõ ìäzë×aÞõ äÔëßëÞë 20 è½ß ìä{ë ÜëVËÍó ìÍÃþí ±õÇ-äÞÚí ÀõÕ ÜëËõ @äùìáÎëÝ ÃHëÖë Þ×í.

The top daily news website in the United States

www.newsindiatimes.com Find us on:

Law Offices of

GOPAL T. KUKREJA Attorney at Law

5 3 C o l o n y L a n e , S y o s s e t , N Y 11 7 9 1

Ph: 212 594 0977 / Cell:516 476 1139 Family & Employment Immigration, Deportations, Appeals to BIA Circuit Courts, Business & Real Estate Closings, Divorce, Incorporation & Contracts, Wills, Landlord-Tenant, Personal Injury & Litigations.

FREE CONSULTATION

-Ñ ³ìÜÃþõåÞÞõ áÃÖí ÜØØ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Ñ-

☛ ±ÜõìßÀÞ ±Þõ ÀõÞõÍí±Þ ³ìÜÃþõåÞÜë_ ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÜØØ ☛ ±ÜõìßÀÞ ìçìË{ÞìåÕ ±Þõ ÃþíÞÀëÍó ÜõâääëÜë_ ÜØØ ☛ ±Üõ ÕëçÕùËó çìäýç ÕHë Õñßí ÕëÍí±õ Èí±õ ☛ çùUÝá ìç@ÝðìßËí èõSÕ ☛ ÎùßõÞ ìÍÃþí ³äõSÝð±õåÞ (±_Ãþõ°) ☛ ÛëæëÀíÝ ±ÞðäëØ  (ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÛëæëÜë_×í) ☛ ±ÜõìßÀëÞí ÀùáõÉ/ÝðìÞäìçýËíÜë_ Õþäõå ☛ ìÚ{Þõç ÜëËõ ³ãLÍÝë×í ÜëHëç Úùáëäí åÀù Èù.

ç_ÕÀó ÀßùÑ 718-445-2790 ±×äë visit www.DEGREEEVALUATION.com

LAW OFFICES OF

ROBERT A. MURTHA, Jr.

All Immmigration work including H1-B, Labor Certification and Work Authorisation, Bankruptcy, Divorces

401 Broadway, Suite 203 New York, NY 10013

Tel : (212) 966-6906

(Mon-Fri 10-5; Sat. 1-5) (admitted to New York & Federal Court)

To Advertise Contact :

Tel: 212-675-7515


May 5, 2017

6

‹ı 5, 2017

±‹ıÏfl¿Î

√˘Ï’›˘ ≥LÀflfiıÂfi· «ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹Á˝fiÎ L› ›˘¿Û «ıMÀflfi˘ ’˛Îfl_¤ L› ›˘¿Û— ‘ B·˘⁄· ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi ±˘Œ ’Ì’· ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±˘ÏflÏ…fi (√˘Ï’›˘) ¶ÎflÎ L› ›˘¿˝ ¿˘LV›·ıÀ …fifl· ±˘Œ ≥„L՛ΠÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı 28‹Ì ±ıÏ’˛·ı ¿˘LV›·ıÀ Á_¿<·‹Î_ √˘Ï’›˘fiÎ ≥LÀflfiıÂfi· «ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹Á˝fi_ ›±ıÁ «ıMÀfl ·˘L« ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. √˘Ï’›˘ ≥LÀflfiıÂfi· «ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹Á˝fi˘ ’˛Îfl_¤ ÿÁ‹Ì ΩL›±Îfḻı ‹_⁄¥‹Î_ ‹ËÎflÎWÀˇ ±fiı ÷ÎÏ‹·fiÎÕ<fiÎ √‰fi˝fl ωzÎÁÎ√fl flΉfiÎ ËV÷ı ◊›˘

Ë÷˘. ¿˘LV›·ıÀ ⁄˘·w‹‹Î_ ±Î›˘Ï…÷ μÿ˚CÎÎÀfi Á‹Îfl_¤‹Î_ ¿˘LÁ· …fifl· fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁ ‹A› ‹Ëı‹Îfi ÷flÌ¿ı μ’„V◊÷ flËıÂı. ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ «Ò_ÀΛı·Î ÁkÎΉ΂α˘ ±fiı Á‹ÿΛfiÎ ±√˛√H› ÁP›˘ ’HÎ ËÎ…fl flËıÂı. √˘Ï’›˘fiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ CÎHÎÎ ÿΛ¿Î±˘◊Ì ’˛V◊ÎÏ’÷ 30 Ï‹Ï·›fi ¤Îfl÷Ì› ÕΛV’˘flÎ ¶ÎflÎ hÎHÎ Ï‹Ï·›fi ωÿı„V◊÷ μz˘√B≤ˢfiÌ V◊Î’fiÎ

¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ∞±Î≥ÁÌÁÌfi˘ Ëı÷ ±Î ‰ˆÏ‰K›’ÒHν μz˘√B≤ˢfiı ±ı¿ M·ıÀŒ˘‹˝ ’fl ·Î‰Ìfiı ÷ıfiı ωf‰‹Î_ Œı·Î‰‰Îfi˘ »ı. L› ›˘¿Û «ıMÀflfiÎ ·˘„L«_√ ‹ÎÀı √˘Ï’›˘fiÌ Ë˘VÀ ¿Ï‹ÀÌ‹Î_ Õ˘. ◊˘‹Á ±⁄˛ÎË‹ («ıfl‹ıfi, √˘Ï’›˘ ≥LÀflfiıÂfi·), ±ı«. ±Îfl. ÂÎË (∞±Î≥ÁÌÁÌ ·˘L«fiÎ «ıfl), ’˛¿Î ÂÎË (¿˘-«ıfl ∞±Î≥ÁÌÁÌ), fl΋ √œ‰Ì (‰Î≥Á ’˛ıÏÁÕLÀ, √˘Ï’›˘ ≥LÀflfiıÂfi·),

Õ˘. flÎ∞‰ ‹Ëı÷Î (fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿Î ≥LÀflfiıÂfi· ¿˘±˘ÏÕ˝fiıÀfl, √˘Ï’›˘), ·Î· ‹˘À‰ÎHÎÌ (L› ›˘¿Û ÀˇÎ›VÀıÀ ±ıÏfl›Î ¿˘±˘ÕafiıÀfl √˘Ï’›˘) ±fiı ⁄ÌfiÎ ¿˘ÃÎflÌ (L› ›˘¿Û «ıMÀfl ’˛ıÏÁÕLÀ, √˘Ï’›˘)fi˘ Á‹Î‰ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. 1989‹Î_ V◊ÎÏ’÷ √˘Ï’›˘fi_ ‰Õ<_ ‹◊¿ Ëη‹Î_ L››˘¿Û‹Î_ »ı …ıfiÎ ÿÏfi›Î‹Î_ 30 ÿı¢‹Î_ 70 «ıMÀfl »ı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ⁄̱ı’̱ıÁ ‹_Ïÿfl˘‹Î_ V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ ¤√‰ÎfifiÌ …L‹…›_÷Ì ‰˘gÂBÀfi— Á‹√˛ fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ⁄˘«ÎÁHΉÎÁÌ ±ZÎfl ’flÊ˘k΋ V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ (⁄̱ı’̱ıÁ) ‹_Ïÿfl˘‹Î_ ¤√‰Îfi V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎfiÌ …L‹…›_÷ÌfiÌ μ…‰HÎÌ‹Î_ ËΩfl˘ ¤@÷˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ’Î_«‹Ì ±ıÏ’˛·ı, «ˆhÎ Áÿ fi˘‹fiÎ fl˘… ¤√‰Îfi V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎfiÌ 236‹Ì …L‹…›_÷Ì ∂…‰Î¥ Ë÷Ì. ±Î Ïÿ‰Áı fl΋fi‰‹Ì ’HÎ ∂…‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ⁄̱ı’̱ıÁ V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ Á_V◊ÎfiÎ_ ⁄΂¿˘ ±fiı ›‰Îfi˘ ¶ÎflÎ ±Î ¿Î›˝ø‹fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ÕÎLÁ, „V¿À, ’˛‰«fi˘, √Ì÷˘ ‰√ıflıfiÌ ’˛ı„@ÀÁ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±fiı VÀı… Õı¿˘flıÂfi ¿fl‰Î ‹ÎÀı V‰›_Áı‰¿˘±ı ±Ã‰ÎÏÕ›Î_±˘ Á‘Ì Á‹› ±ÎM›˘ Ë÷˘. ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¿Î›˝ø‹˘‹Î_ V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ ¤√‰Îfi ±fiı fl΋ ¤√‰ÎfifiÎ_ CÎHÎÎ_ μÿÎËflH΢ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_ ±fiı ÷ı‹fiÌ ¤„@÷ ◊¿Ì ¤√‰Îfi‹Î_ ±¬ÒÀ l©Î flά‰Î ±fiı ‘‹˝±Î‘ÎÏfl÷ ∞‰fiˆ·Ì ±’fiΉ‰Î ’fl ¤Îfl ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ …›_÷Ì ±_÷√˝÷ ¤√‰Îfi V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ ±fiı ¤√‰Îfi fl΋fiÌ ∞‰fi·Ì·Î

ÿÂν‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ …›_÷Ì ÏfiÏ‹kÎı ’fl‹ ’Ò…› ‹Ëo÷ V‰Î‹ÌfiÎ ËV÷ı ‰ÎÁÿı‰ ¿Î‹◊ ¶ÎflÎ ¤√‰Îfi V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎfiÎ_

Ï«h΢fi_ ±fiL› ’˛¿ÎÂfi “¤√‰Îfi lÌ V‰Î‹ÌfiÎflΛHΗ ±ı ÁÎ√Î ≥fi ’ı≥„LÀ_BÁ”fi_ ·˘¿Î’˝HÎ ¿flΛ_ Ë÷_. ¤√‰Îfi V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎfi˘ ‰ÎflÁ˘

’˛‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…ı ±Î√‚ ‰‘Λ˘˝ Ë÷˘ ±fiı ˉı ‹Ëo÷ V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ… ⁄̱ı’̱ıÁfi_ fiıI≤I‰ ¿flÌ flèÎÎ »ı. (Á˙…L›— ⁄̱ı’̱ıÁ)

ˢÀıÏ·›Á˝ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi “±Îˢ±Î”fiÎ fi‰Î «ıfl‹ıfi ÷flÌ¿ı ¤Î‰ı ’Àı·

Àı@ÁÎÁ— Àı@ÁÎÁfiÎ ÁÎfi ±ıLÀ˘Ïfi›˘‹Î_ ±ıÏ›fi ±‹ıÏfl¿fi ˢÀı· ±˘fiÁ˝ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi (±Îˢ±Î)fiÎ ‰ÎÏÊ˝¿ Á_‹ı·fi‹Î_ L› …ÁafiÎ ‹Ò‚ ‰÷fiÌ ¤Î‰ı ’Àı·fiÌ ±Îˢ±ÎfiÎ fi‰Î «ıfl‹ıfi ÷flÌ¿ı Ïfi‹c¿ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ¤Î‰ı ’Àı·ı “‘ ÏÁfiÎÏ‹LÁfi ’ı«”fiı ±Î’ı·Ì ‹·Î¿Î÷‹Î_ ±Î Ïfi‹c¿fiı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fifiÌ ±fi˘¬Ì ±fiı ‹ËÎfi ÏÁÏ© √HÎÎ‰Ì Ë÷Ì. ±Îˢ±ÎfiÎ 16 ËΩfl◊Ì ‰‘ ÁÿV›˘ »ı …ı±˘ı ÿı¤fl‹Î_◊Ì ±Õ‘˘±Õ‘ ˢÀı·fiÌ ‹ÎÏ·¿Ì ‘flΉı »ı. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı flÎWÀˇÌ› V÷flı ÷ı‹fi_ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘I‰ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÷ı±˘±ı ‹Îfl΋Î_ ωf‰ÎÁ ‹Ò@›˘ »ı. Ë_ ±Î …‰Î⁄ÿÎflÌ ·ı‰Î ‹ÎÀı ±fiı ±Îˢ±Îfiı ‰‘ ÁÎflÔ_ ⁄fiΉ‰Î ¿Î‹√ÌflÌ ¿fl‰Î μIÁÎËÌ »\_. ¤Î‰ı ’Àı· ±ıÕ̱ı‹ ˢÀıSÁfiÎ Ï’˛„LÁ’η »ı, …ı ÷ı‹fiÎ ’Ïfl‰ÎflfiÌ ‹ÎÏ·¿ÌfiÌ d·-Áω˝Á Ïfl›· ±ıVÀıÀ ¿o’fiÌ »ı. ±Î ¿o’fiÌ Ë˘„V’ÀÎÏ·ÀÌ ‹ıfiı…‹ıLÀ, Õı‰·’‹ıLÀ ±fiı ≥L‰ıVÀ‹ıLÀ‹Î_ Ïfi’HÎ÷Î ‘flΉı »ı. ÷ı‹fiÎ ’˘ÀÛŒ˘Ï·›˘‹Î_ fi˘◊˝¥VÀ‹Î_ ωω‘ ‹SÀÌ-⁄˛ÎLÕ

‘flΉ÷Ì V‰÷_hΠˢÀı·˘fiÌ Ï‹·¿÷˘fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ÷ı±˘ 2009◊Ì ±Îˢ±Î ⁄˘ÕÛ ±˘Œ ÏÕflı@ÀÁ˝‹Î_ »ı. 2014‹Î_ ⁄˘ÕÛfiÎ ±L› ÁP›˘ ¶ÎflÎ ÁıøıÀflÌ ÷flÌ¿ı ÷ı±˘ «Ò_ÀΛΠË÷Î. ±Î √˛’fiΠˢtıÿÎfl˘ ÁıøıÀflÌfiΠˢtÎ ’fl «Ò_ÀΛ »ı. I›Îfl ’»Ì ±Î’˘±Î’ ÿfl ‰Êı˝

Àˇı{flfl, ‰Î≥Á «ıfl ±fiı «ıflfiΠˢtÎ ’fl ’ˢӫı »ı. ¤Î‰ı ’Àı·ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı «ıfl‹ıfi ÷flÌ¿ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ ¿Î›˝¿Î‚fiı ÷ı±˘ ±Îˢ±ÎfiÎ ÁP›˘fiÎ ÁÎ◊ÁË¿Îfl◊Ì ÂˆZÎÏHο ¿Î›˝ø‹˘fi_ ±Î›˘…fi ¿flÌfiı ›Îÿ√Îfl ⁄fiΉ‰Î ‹Î√ı »ı. ÁÎfi ±ıLÀ˘Ïfi›˘ Á_‹ı·fi ÿflÏ‹›Îfi ±Îˢ±ÎfiÌ fi‰Î ±ı„@{@›ÏÀ‰ ⁄˘ÕÛfiÌ Ïfi‹c¿ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. Àı@ÁÎÁ ˢÀıÏ·›fl ±fiı ‰÷˝‹Îfi fi˘◊˝ Àı@ÁÎÁ ÏflÏ…›˘fi· ÏÕflı¿Àfl Ï⁄flÎfi ’Àı· √˛’fiÎ fi‰Î ÁıøıÀflÌ ÷flÌ¿ı ‰flΛΠË÷Î. ⁄Ì∞ ’ıœÌfiΠˢÀıÏ·›fl Ï⁄flÎfi ’Àı·ı ˢÀı· ≥LÕVÀˇÌ‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ¿ÎflÏ¿ÿa Ï¿Â˘fl‰›ı Âw ¿flÌ Ë÷Ì, F›Îflı ÷ı‹fiÎ ’Ïfl‰Îfl…fi˘ ÷ı‹fiÌ ‹ÎÏ·¿ÌfiÌ Ë˘Àı·‹Î_ ‰Á÷Î Ë÷Î. 15 ‰Ê˝ Á‘Ì ±Îˢ›ÎfiÎ ÁP› flËı·Î, Ï⁄flÎfi ’Àı·ı ±Îˢ±ÎfiÌ ’Î_« ¿Ï‹ÀÌ‹Î_ Áı‰Î ±Î’Ì Ë÷Ì. ÷ı±˘ ±√Îμ ±Îˢ±ÎfiÎ ÏflÏ…›fi· ±ıQ⁄ıÁıÕfl Ë÷Î ±fiı ÷ı±˘ ÏflÏ…›˘fi· ÏÕflı@Àfl ÷flÌ¿ı 2014◊Ì fi˘◊˝ Àı@ÁÎÁfi_ fiıI≤I‰ ¿flÌ flèÎÎ »ı ÷ı‹ ±Îˢ±ÎfiÌ ±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ …HÎΉı »ı. Ï⁄flÎfi ’Àı· 2020

±Îˢ±Î ¿L‰ıLÂfi‹Î_ «ıfl‹ıfi ⁄fiÂı. ±Î ‰Ê˝fiÌ ±Îˢ±ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ±L› ÁŒ‚ μ‹ıÿ‰Îfl˘‹Î_ ’Ì›ÒÊ ’Àı· (ÏÕflı@Àfl ±ıÀ ·Î…˝), ·ÌfiÎ ’Àı· (ÏŒ‹ı· ÏÕfl@Àfl ±ıÀ ·Î…˝-¥VÀÛfi ÏÕω{fi), ’Ò‰a ’Îfi‰Î·Î (›_√ ’˛˘ıŒıÂfi· ÏÕflı@Àfl ±ıÀ ·Î…˝-¥VÀfi˝ ÏÕω{fi, fiÌÏ÷fi (fiÌ¿) ’Àı· (±·Î⁄΋Π’ÎfiËıLÕfl Ïfl…fi· ÏÕflı¿Àfl), ¤fl÷ ’Àı· (Œ·˘ÏflÕÎ Ïfl…fi· ÏÕflı@Àfl), Ï√flÌ (√ıflÌ) ’Àı· (√SŒ Ïfl…fi· ÏÕflı@Àfl), fiflı (fiÌ¿) ’Àı· (fi˘◊˝ ÁıLÀˇ· Ïfl…fi· ÏÕflı@Àfl), ÁfiÌ· (ÁfiÌ) ’Àı· (fi˘◊˝¥VÀ Ïfl…fi· ÏÕflı@Àfl) ±fiı ‹›Òfl (‹Î≥¿) ’Àı· (fi˘◊˝ Àı@ÁÎÁ Ïfl…fi· ÏÕflı@Àfl)fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. F›˘Ï…˝›Î Ïfl…fi· ÏÕflı@Àfl ¿Ï’· (¿ıfi) ’Àı·, ÁÎμ◊ ¿ıfl˘·ÌfiÎ Ïfl…fi· ÏÕflı@Àfl ‹Ëı (‹Î≥¿) ’Àı· ±fiı ‰˘ÏÂ_BÀfi ÏÕ„VÀˇ@À Ïfl…fi· ÏÕflı@Àfl ωfi›¿<‹Îfl (ωfi›) ’Àı· ŒflÌ◊Ì «Ò_ÀΛΠË÷Î. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

ó ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘À, ÷_hÎÌ

GUJARAT TIMES Attn: Hasmukh Barot, Editor 115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com Fax: 212-675-7624


Üõ 5, 2017 May 5, 2017

7

Travel Abroad Inc.

Offering Seasons Most Attractive Fares SEASON'S BONANZA SPECIALS

Airline Tickets & Hotels

Tel: 212-564-8989

Visit us at: www.travelabroadfares.com

±õç. ±õÞ. Ëÿëäõá ±õLÍ Ë<çý åßØ ±Ãßäëá

390 5TH AVE, SUITE 912 NEW YORK NY 10018

e-mail: info@travelabroadinc.com

Éõ@çÞ èë´Ëûç LÝð ÝùÀó ÂëÖõ åw ×Ýõá ÕùÖëÞí Ëÿëäõá ±õÉLçíÞí çÎâÖë ÚëØ åßØÛë´ ±Ãßäëá çèæý ÉHëëäõ Èõ Àõ Öõ±ù±õ ±ëÕ çúÞë çèÀëß×í LÝð ÉçaÜë_ ÕHë Ëÿëäõá ±õÉLçí åw Àßõá Èõ. ±Üõ äí{ë ±Þõ ÕëçÕùËó çõäëÞí µkëÜ çõäëÞí Âëhëí ±ëÕí±õ Èí±õ.

37-11, 74th Street, Second Floor Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 639-9700 (O) OR 1-866-639-9700 (732) 283-0566 (R) Visa, Passport and OCI Service at Normal Price We do Travel and Medical Insurance

( 290 Benjamin Ave., Iselin, NJ 08830 )

PLANET TRAVELS & TOURS INC.

PROVIDING TRAVEL SOLUTIONS WORLDWIDE SPECIAL FIRST CLASS, BUSINESS CLASS & ROUND THE WORLD FARES DISCOUNTED DOM/INTL FARES, HOTELS, CARS, CRUISES, VISA SERVICES

362 Fifth Avenue, Suite # 903 New York, NY 10001

ESCORTED GROUP TOURS TO AFRICA, ASIA, INDIA, AUSTRALIA, CHINA, SOUTH AMERICA WITH VEG MEAL Special Rates Available on Taj Tours, SOTC, Cox & Kings Tours

1-888-990-8500

P H : 212-868-7600; 212-575-0700 • F A X : 212-868-5954 • E M A I L : P L A N T V L @ A O L . C O M • W W W.P L A N E T T R AV E L S T O U R S . C O M

Read ePapers at

gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com


May 5, 2017

8

‹ı 5, 2017

±‹ıÏfl¿Î

ŒoÕflı≥Ï{_√ ¿Î›˝ø‹— ŒÎμLÕıÂfi ±˘Œ ±ı@Á·LÁfi˘ 11‹˘ ‰ÎÏÊ˝¿ ¿Î›˝ø‹ 26 ±ıÏ’˛·ı, ‹ıfiËıÀfi, L› ›˘¿ÛfiÌ ±ÏflÏ…÷ ·Î¥‰— 22‹Ì ±ıÏ’˛·ı fi±Î¿Û, L› …Áa „V◊÷ ’˛Õı„L›· ÁıLÀflfiÎ Ï◊›ıÀfl‹Î_ fl˘ÂfiÌ ’˛˘Õ@ÂLÁ ±fiı ’˛Ï÷„WÃ÷ Ï’›fl ˢÀ·‹Î_ (÷Î… √˛’) ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ 1,75,000 Õ˘·flfi_ ¤_Õ˘‚ ±ı¿Ã<_ ◊›_ Ë÷_. Ï⁄Ï’fi ’Àı· ¶ÎflÎ ›˘Ï…÷ ΩHÎÌ÷Î ›‰Î √Λ¿ ±ÏflÏ…÷ ÏÁ_ËfiÎ ¿˘LÁÀÛ‹Î_ ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î¥Õ Ï‹ÏÕ›ÎfiÎ «ıfl‹ıfi ±fiı √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁfiÎ ’˛¿Î¿ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ ±fiı Õ. Á‘Î⁄Ëıfi ’fl̬ı ¬ÎÁ ËÎ…flÌ ±Î’Ì ¿Î›˝ø‹fiı ‹ÎH›˘ Ë÷˘. ±ÎÂflı 15 ËΩfl ·˘¿˘±ı ¿Î›˝ø‹‹Î_ ËÎ…flÌ ±Î’Ì Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— √_…ı ÿıÁÎ¥ / fi›ÎŒıÁ.¿˘‹)

±Î ’˛Á_√ı μ’„V◊÷ flËı·Î ‹ËÎfi¤Î‰˘‹Î_ (ÕÎ⁄ı◊Ì) ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î¥Õ Ï‹ÏÕ›ÎfiÎ «ıfl‹ıfi ±fiı √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁfiÎ ’˛¿Î ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬, ±Îfi_ÿ ¿<‹Îfl (Á_V◊ÎfiÎ V◊Î’¿), ’˛¤ √˘›· (ÀˇVÀÌ), ‰ıL¿ Â@·Î (V◊Î’¿, ’˛‹¬) fi…flı ’Õı »ı.

flı¬Î⁄Ëıfi ’Àı·fiı ±ıfiΛ÷ ◊›˘ “‰‹LÁ ÏËVÀˇÌ ±˘Œ ‹_◊” ±ı‰˘ÕÛ Õı·Î‰fl— L› …Áa VÀıÀ‹Î_ ±Î ‰¬÷ı ÁıfiıÀfl fiı·Ì ’˘±ı fi‰ jÎ̱˘fiı ÷ı‹fiÎ ±ÎÏ◊˝¿ ±fiı Á΋ÎÏ…¿ ZÎıhÎı ◊›ı·Ì ’˛√Ï÷ ⁄ÿ· “‰‹LÁ ÏËVÀˇÌ ±˘Œ ‹_◊” ±ı‰˘ÕÛ◊Ì Ï⁄flÿÎ‰Ì Ë÷Ì. …ı‹Î_ L› …ÁafiÎ ΩHÎÌ÷Î Á΋ÎÏ…¿ ¿Î›˝¿fl lÌ‹÷Ì flı¬Î⁄Ëıfi ’Àı·fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. flı¬Î⁄Ëıfi ≥„L՛΋Î_ ‹Ò‚ ¤ÎÿflHÎfiÎ Ïfi‰ÎÁÌ ¿fi¤Î¥ ’Àı·fiÎ_ ÿÌ¿flÌ »ı. ÷ı±˘ ‹_⁄¥fiÌ ¤‰LÁ ¿˘·ı…‹Î_◊Ì √˛ıF›±ıÀ ◊›Î_ Ë÷Î_. 41 ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ¿˙Ï¿¤Î¥ ÁÎ◊ı ·Bfi ¿flÌfiı ±ËŸ L› …Áa‹Î_ V◊Î›Ì ◊›Î »ıı. ¿˙Ï¿¤Î¥ ’Àı· «ÎÀÛÕÛ ±ı¿ÎμLÀLÀ ±fiı ΩHÎÌ÷Î Á΋ÎÏ…¿ ±√˛HÎÌ »ı. ±Î…◊Ì ‰Ê˘˝ ’Ëı·Î_ F›Îflı ¿˙Ï¿¤Î¥±ı ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿ÎμLÀ Œ‹˝ «Î· ¿flÌ Ë÷Ì I›Îflı flı¬Î⁄Ëıfiı ±˘ÏŒÁ◊Ì ·¥ @·Î›LÁfiı Á_¤Î‚‰Î Á‘ÌfiÌ ⁄‘Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ ’˘÷Îfiı ÏÂflı ·¥ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ±Î ÁÎ◊ı ÷ı±˘ ⁄ıÓ¿‹Î_ ’HÎ Ωı⁄ ¿fl÷Î, CÎfl L› …ÁafiÎ ÁıfiıÀfl fiı·Ì ’˘ ±fiı ±ı‰˘ÕÛ ÁÎ◊ı lÌ‹÷Ì flı¬Î⁄Ëıfi ’Àı· (‹K›‹Î_) fi…flı ’Õı »ı. ±fiı ⁄ı ⁄΂¿˘fi_ K›Îfi flά÷Î Ë÷Î. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ¿˙Ï¿¤Î¥fiÌ ±˘ÏŒÁ V◊Î’‰Î‹Î_ ‹Ëk‰fi˘ ŒÎ‚˘ Áı‰ÎfiÎ ¿Î›˘˝fiı K›Îfi‹Î_ ·¥ L› …ÁafiÎ ÁıfiıÀfl fiı·Ì “‰Ï¿Ù√ ‰‹fi” ÷flÌ¿ı ⁄ËÎfl …¥fiı Ωı⁄ ¿fl‰Ì ±fiı ±ÎM›˘ »ı. ±Î ÁÎ◊ı ÷ı±˘ Á‹Î…Áı‰ÎfiÎ ¿Î›˝‹Î_ ’HÎ ’˘±ı ±ı‰˘ÕÛ ±Î’Ìfiı flı¬Î⁄Ëıfifiı ÁL‹ÎÏfi÷ ¿›Î* ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı CÎfl‹Î_ ¤Îfl÷Ì› Á_V¿Îfl-flÌÏ÷ Ω‚‰Ì, ±Î√‚ flèÎÎ »ı. ’»Ì ¤·ıfiı ‹_Ïÿfl‹Î_ Áı‰Î Ë÷Î_. ¿˙Ï¿¤Î¥ ±fiı flı¬Î⁄Ëıfi Á‹Î…-Áı‰ÎfiÎ ⁄΂¿˘ ÁÎ◊ı CÎfl-’Ïfl‰Îflfi_ …÷fi ¿fl‰_ ±ı …flÎ ’HÎ ±Î’‰ÎfiÌ Ë˘› ¿ı ±fiÎ◊Îl‹‹Î_ Œ_Õ ±Î’‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿Î›˝ Á÷÷ ¿fl÷Î flËı »ı. √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ ¿˙Ï¿¤Î¥ ÁËı·_ fi◊Ì. flı¬Î⁄Ëıfi ±Î ⁄_fiı ¿Î‹ ’˘÷ÎfiÌ Ë˘›, ¿˘¥fiı fiÎHÎο̛ ÷¿·ÌŒ ˢ› ¿ı ’»Ì ±ı¿·Î ’Àı· ±fiı flı¬Î⁄Ëıfi ’Àı·fiı ±Ï¤fi_ÿfi ±fiı ±Î√‰Ì ÁÒ{◊Ì Á_¤Î‚÷Î_ flèÎÎ_ Ë÷Î_. ’Ï÷fiı Ëfl flËı÷Î T≤©˘fiı ¿˘¥ ÁËΛfiÌ …wfl ˢ› ÷˘ flı¬Î⁄Ëıfi Â¤¿Î‹fiÎ ’ÎÉı »ı. ¿ÿ‹ ’fl ÁÎ◊ ±Î’Ì, L› …ÁafiÎ ŒıflÏŒSÕ ±ıÏfl›Î‹Î_ Ëo‹ıÂÎ ÁËΛ ¿fl÷Î_ flèÎÎ_. ÷ı‹fiÎ ±Î ⁄‘Î Á‹Î…(‹ÎÏË÷ÌÁ˙…L›— flı¬Î ωfi˘ÿ ’Àı·)

Õ·ÎÁ‹Î_ √…flÎ÷Ì ÏÁÏfi›fl Á˘ÁΛÀÌfiÌ V◊Î’fiÎ ◊¥ Õ·ÎÁ— M·ıfi˘ Àı@ÁÎÁ ±fiı ±Î…\⁄Î…\fiΠωV÷Îfl‹Î_ √<…flÎ÷̱˘fiÌ ‰ÁÏ÷ ‰‘Ì flËÌ »ı. ±Î◊Ì √<…flÎ÷Ì ÏÁÏfi›fl ¤Î¥⁄Ëıfi˘ ‹ÎÀı 28‹Ì ‹Î«ÛfiÎ fl˘… √<…flÎ÷Ì ÏÁÏfi›fl Á˘ÁΛÀÌfiÌ V◊Î’fiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î Á˘ÁΛÀÌ ¶ÎflÎ ›˘Ω÷Ì Ï‹gÀ√‹Î_ ±Î…\⁄Î…\‹Î_ ‰Á÷Î_ √<…flÎ÷Ì ÏÁÏfi›fl ¤Î¥⁄Ëıfi˘ ¤ı√Î_ ◊Λ ±fiı ±ı¿⁄ÌΩfiı ‹‚Ìfiı ’˘÷ÎfiΠω«Îfl˘ ’˛ÿϽ÷ ¿flÌ ±Îfi_ÿ’˛‹˘ÿ ¿flı ÷ı Ëı÷ flËı·˘ »ı. ±Î Ï‹gÀ√ ‹ÏËfi΋Î_ ±ı¿ ‰¬÷ ◊Âı. ±Î Ï‹gÀ√fi˘ Ëı÷< fl‹÷√‹÷ …ı‰Î ÷ı‹ … ωω‘ Ω÷fiÎ ÁıÏ‹fiÎfl, ¥Ï‹√˛ıÂfi ≥LV›˘flLÁ ÷◊Î ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‹‚÷Î ·Î¤, ÷ı‹fiÌ Œfl… ±_√ıfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Îfi˘ »ı. 18‹Ì ±ıÏ’˛·fiÎ fl˘… ⁄Ì∞ Ï‹gÀ√ flÁı· Ï√˛¿ ’οۋÎ_ ‹‚Ì Ë÷Ì, …ı‹Î_ ’˛‹<¬ …›¿ÚWHΤΥ ’Àı·, ÁıøıÀflÌ Á<¤ÎʤΥ ÂÎË, Ωı≥LÀ ÁıøıÀflÌ Á<¤ÎʤΥ ÷·ÎÀÌ, Àˇı{flfl Ï√flÎ⁄Ëıfi ‹˘ÿÌ, Ωı≥LÀ Àˇı{flfl ËÊÎÛ⁄Ëıfi √Î_‘Ìfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ±Î Á˘ÁΛÀÌ‹Î_ 70 …ıÀ·Î fi‰Î ÁP›˘ ΩıÕΛΠË÷Î. ÿflı¿ ÁP›˘fiÌ ±˘‚¬Ï‰Ï‘ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ÷ı‹ … ⁄Ì∞ ¿Ï‹ÀÌfiÌ fl«fiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. fi‰Î ’˛˘√˛Î‹fiÌ ΩËıflÎ÷ fl…Ò ¿fl‰Î 23‹Ì ‹ıfiÎ fl˘… Ï‹gÀ√ flά‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î Ï‹gÀ√‹Î_ ‹‘ÁÛ Õı

÷◊Î √<…flÎ÷ √˙fl‰ Ïÿ‰ÁfiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ‹ÌÀÌ_√ ÕıωÁ ·Î›⁄˛ıflÌ - 7501 ≥„LÕ’ıLÕLÁ ’οۉı, M·Îfi˘fiΠˢ·‹Î_ 5.30◊Ì 7.30 ‰ÎB›ı ‹‚Âı. ±Î ±_√ı ‰‘ ‹ÎÏË÷Ì ‹ÎÀı …›¿ÚWHΤΥ ÷◊Î Á<¤ÎʤΥ ÂÎË “√<…flÎ÷ ÿ’ÛHΔ ÷ı‹ … Á<¤ÎʤΥ ÷·ÎÀÌfi˘ Á_’¿Û ¿fl‰˘. (‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘Á˙…L›— Á¤ÎÊ ÂÎË, Õ·ÎÁ)

‹SÀÌ-Ï‹Ï·›fi Õ˘·flfiÎ ¤Îfl÷„V◊÷ ¿˘· ÁıLÀfl ¿˙¤Î_Õ‹Î_ Àı@ÁÎÁfiÎ ¤fl÷¿<‹Îfl ’Àı· ÿ˘ÊÌ Õ·ÎÁ— ‹SÀÌ Ï‹Ï·›fi Õ˘·flfiÎ ¤Îfl÷„V◊÷ ¿˘· ÁıLÀfl ¿˙¤Î_Õ‹Î_ Àı@ÁÎÁfiÎ ¤fl÷¿<‹Îfl ’Àı· ÿ˘ÊÌ ’fl‰Îfl ◊›Î »ı. 43 ‰Ê˝fiÎ ¤Îfl÷Ì› fiÎ√Ïfl¿ ¤fl÷¿<‹Îfl ’Àı· fiÎHÎÎ_fiÌ √ıfl¿Î›ÿı ËıflŒıflfiÎ ÊÕ˚›_h΋Î_ ÿ˘ÊÌ ÁÎÏ⁄÷ ◊›Î »ı. ¤fl÷ ’Àı· ¤Îfl÷Ì› fiÎ√Ïfl¿ »ı …ı ≥Ï·fi˘≥ÁfiÎ Ï‹Õ·˘Ï◊›fi‹Î_ ‰Á÷Î Ë÷Î. ÷ı‹fiı Á‘fi˝ ÏÕ„VÀˇ@À ±˘Œ Àı@ÁÎÁfiÌ ›±ıÁ ÏÕ„VÀˇ@À ¿˘ÀÛ …… ÕıÏ‰Õ ÏËÀfifl Á‹ZÎ ÿ˘ÊÌ ’fl‰Îfl ◊›Î Ë÷Î. ÷ı‹fiÌ ÁΩ ’»Ì ÷ı±˘ ÿıÂÏfi¿Î· ‹ÎÀı ’HÎ Á_‹÷ ◊›Î Ë÷Î. ÁÎ÷‹Ì …\·Î¥±ı ÁΩfiÌ ΩËıflÎ÷ ◊Âı. ÷ı‹fiÌ ±fl∞‹Î_ …HÎÎT›Î ‹…⁄, ’Àı·ı ⁄ıL¿ ±ı¿ÎμLÀ ¬˘·ÎT›_ Ë÷_, …ı‹Î_ ±ı¿ ‰Ê˝fiÎ √΂΋Î_ 1.5 Ï‹Ï·›fi Õ˘·flfiÌ ÏÕ’˘Ï{À Ë÷Ì ±fiı ±L› ⁄ıL¿ ±ı¿ÎμLÀ‹Î_ ’Î_« ‹ÎÁfiÎ √΂΋Î_ ÁÎÕÎ «Îfl ·Î¬ Õ˘·flfiÌ ÏÕ’˘Ï{À Ë÷Ì. »ı÷flÏ’_ÕÌ ±fiı fiÎHÎÎ_fiÌ ËıflŒıfl‹Î_ ÷ı‹fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ⁄ÿ· ÷ı‹fiÎ ’fl ±Îfl˘’ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)


Ă&#x153;Ăľ 5, 2017 May 5, 2017

9 To book your

AIR TICKETS, CRUISE, TOURS and VACATIONS contact us CALIFORNIA:714-522-8200 FLORIDA: 813-344-0744 TOLL FREE :

1-866-554-P7 U8 J5 A2

EMAIL: info@pujatravels.com OR

For Best Deals on Emirates and Cheapest Fares TAKE STOPOVER IN DUBAI

Or Visit Our OfďŹ ce

Explore Dubai City, Desert Safari, Dhow Cruise and Worldâ&#x20AC;&#x2122;s tallest Building- Burj Khalifa.

www.pujatravels.com

pujatravelsint@gmail.com 2017 E. Fowler Ave., Tampa, Florida-33637

Best of SPAIN & PORTUGAL CAPTIVATING AUSTRALIA

Exclusive EUROPE

CST # 2075857-40

s 7ESPEAKIN().$) GUJARATI & ENGLISH s 7EAREOPENALLDAY s 7EAREEXPERTSINDELIVERINGSERVICESTO 3/54(!3)!.#/--5.)4)%3 s 7EISSUETICKETSFROM).$)! PAK, BANG, to USA s 7EHAVESPECIALFARESFORBUSINESSCLASS

(14 nights/15 days)

(11 night/12days)

(11 nights/12 days)

Attractive AIRLINE FARES

FRANCE, BELGIUM, ITALY, CROATIA, THE NETHERLANDS, GERMANY & SWITZERLAND

MADRID, TOLEDO, LISBON, CASCAIS, SERVILLE, CORODA, MALAGA, GRANADA, VALENCIA & BARCELONA. We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.F

GOLD COAST, CAIRNS, MELBOURNE, SYDNEY We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.

From onwards to

Child is free. We provide INDIAN VEG/GUJARATI for during the tour.

$280

DEL / BOM / AMD / BLR / MAA/ HYD / TRV / CCU / DAC / CMB

CRUISE for ALASKA, BAHAMAS, CARRIBEAN, HAWAI, MEXICO etc For more details & customisation please contact us. We do have other packages for these destinations

CN Travel-Emirates

www.pujatravels.com

To book and to customize your travel plan please contact us.

Leading Retailer in Western United States Since 1982

SPECIAL SALE FARES on BUSINESS CLASS to Indian subcontinent.

Read ePapers at

gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com

Now Flying from LAX, SFO, SEA, HOU, DFW, BOS, WAS, CHI & JFK

www.cntravel.com 18102 Pioneer Blvd., Ste 103, Artesia, CA 90701 To book your seats, contact C.N. Travel

Suites

Business Class

email: info@cntravel.com

Call Toll Free:

Economy Class

1-888-782-5868


May 5, 2017

10

‹ı 5, 2017

±‹ıÏfl¿Î-‹fi˘fl_…fi

“›Îÿ‰Ì”— ‰ÎV÷ω¿ ¤Îfl÷Ì› flÎ…¿<‹ÎflÌfi_ ÁΫ_ ‘ˆ›˝ ±fiı Á_¿S’ ÿÂν‰÷Ì ÏŒS‹ ≥·Î ÿkÎ L› ›˘¿Û— ¤Îfl÷ ±fiı L› ›˘¿Û‹Î_ ÏŒS‹Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì “›Îÿ‰Ì— ‘ ÏÕ„BÔfiŒÎ≥Õ Ï’˛LÁıÁ”fi_ VøÌgfi√ 23‹Ì ±ıÏ’˛·ı ‹ıfiËÀfi ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·‹Î_ ›˘Ω›_ Ë÷_. ±Î ÏŒS‹ ¤Îfl÷Ì› flÎ…¿<‹ÎflÌ Ï‰ÂıfiÌ ÁI›CÎÀfiÎ »ı, …ı „@÷ ±fiı gË‹÷ ÁÎ◊ı ∞‰fi ∞‰ı »ı, ±fiı ÿflı¿ ›‰÷Ì ‹ÎÀı ’˛ıflHÎÎw’ ⁄fiı »ı. ’Ï÷›Î·ÎfiÎ ‹ËÎflÎΩ ¤Ò’ÌLÿfl gÁËfiÌ ’hÎÌ ‹ËÎflÎHÎÌ Ï⁄‹· ¿˙flfiÌ ’˙hÎ̱˘ F›˘Ï÷ gÁË ±fiı ÷ıfiÌ ⁄Ëıfi √˙flÌ …ı ‹K› ’˛ÿıÂfiÎ_ flÎ…‹Î÷Î ›…\‰_ ¿<‹ÎflÌ (1922-2006) ⁄L›Î_ Ë÷Î_. ‹ËÎflÎΩ ¤Ò’ÌLÿfl gÁËı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ‹ÎflÎ_ ÿÎÿÌ Ï‰ÂıfiÌ ±Î ¬Ò⁄ … Ë¿ÎflÎI‹¿ ‰Î÷ν »ı - …ı ‹ÏË·ÎfiÌ ›ÎhÎÎ ’˛ÿϽ÷ ¿flı »ı. ±Î ÏŒS‹ ÿÂν‰ı »ı ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÷ıHÎı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fi‹Î_ ¬ı÷Ì ¿flÌfiı ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì, ÷ı @›Îflı› ’˘÷ÎfiÎ Ï’÷ÎfiÎ CÎflı ’Î»Ì √¥ fiˢ÷Ì, ÷ıHÎı ’˘÷Îfi_ ∞‰fi ±Î’‹ı‚ı ’ÁÎfl ¿›* Ë÷_ ±fiı ±I›_÷ ‘Ïfi¿ ‹Îˢ·‹Î_◊Ì √flÌ⁄Ì‹Î_ √¥ ÷˘ ’HÎ fiÌÏ÷‹kÎÎ◊Ì, ¬‹ÎflÌ◊Ì ∞‰fi ∞T›_ Ë÷_. ›…\‰_ ¿<‹ÎflÌfiÎ Ï’÷Î ¤Îfl÷‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ‹ÎÏ·¿Ìfi_ ±ıfløÎNÀ ·Î‰fiÎflÎ ’˛◊‹ flÎΩ Ë÷Î. ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı 20◊Ì ‰‘Îflı fl˘S›fl˘›Á Ë÷Ì, ÷ı‹HÎı ¨«Ì ¨«Ì

≥‹Îfl÷˘fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ¿›* Ë÷_. ¿ÎÏÀÛ›fl F‰ı·Á˝ ¶ÎflÎ ¿VÀ‹-‹ı≥Õ fiı¿·ıÁ ÷ı±˘ ’Ëıfl÷Î Ë÷Î, …ı ˉı Q›Ï{›‹‹Î_ »ı. ±Î T›„@÷±ı flHÎ∞ Àˇ˘ŒÌfi_ ÿÎfi ±ÎM›_ Ë÷_, ±fiı ’˘÷ı Ïø¿ıÀfl ’HÎ Ë÷Î.

±Î Õ˘@›ÕˇÎ‹ÎfiÌ „VøMÀ √˙flÌ gÁËı ·¬Ì »ı. L› ›˘¿Û„V◊÷ ¿‚οÎfl F›˘Ï÷ gÁËı ’˘÷ÎfiÌ ÿÎÿÌfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰Ì »ı. F›˘Ï÷ gÁËı ÏŒS‹fi_ ’˛˘Õ@ÂfiÏÕflı@Âfi ’HÎ ¿›* »ı. ΩHÎÌ÷Î ±Ï¤fiı÷Î «_ƒ«ÒÕ gÁËı

‹ËÎflÎΩ ¤Ò’ÌLÿfl gÁËfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ±ÿÎ ¿flÌ »ı. ±L› ¿·Î¿Îfl˘‹Î_ ÿÌfiÎ fl˘Áıfi‹ı≥fl, ÏÁflÎ… ËÕÎ, ω¤ flÎCΉ, ±ˆf‰›Î˝ flÎCΉ, ÏfiÏ¿÷ÎÂÎ ‹Îfl‰ÎË, flÎË· √˘ÿÎflÎ, flıÂÎ Á⁄fl‰Î·, ⁄fiνÕÌfi Ï·fiÁ, ‹Ïfl›fi ⁄˘fl√˘, √˙flÌ gÁË, ¿<‰Î‹ ËÎLÕÎ ±fiı ›Îÿ‰Ì ËÎLÕÎfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ±Î ‰Î÷ν ·¬‰Î‹Î_ hÎHÎ ⁄Ëıfi˘ ¿ı÷¿Ì, √˙flÌ ±fiı F›˘Ï÷fiı ⁄ı ‰Ê˝◊Ì ‰‘ Á‹› ·ÎB›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı ’Ïfl‰Îfl…fi˘ ÁÎ◊ı ‰Î÷«Ì÷ ¿flÌ Ë÷Ì, ’Ïfl‰Îflfi˘ ≥Ï÷ËÎÁ ±ı¿Ã˘ ¿›˘˝ Ë÷˘, ’˘÷ÎfiÎ_ ÿÎÿÌ F›Î_ flËı÷Î_ Ë÷Î_, ÷ı V◊‚˘fiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. F›˘Ï÷ gÁËı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±‹ı ÷ı‹fiÌ Â„@÷ ÏfiËÎ‚Ì Ë÷Ì. Ë_ ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı 14 ‰Ê˝ flËÌ Ë÷Ì. F›˘Ï÷ gÁËı ’˘÷ÎfiÌ ÏŒS‹ ¿ÎflÏ¿ÿa‹Î_ ±fiı¿ ÏÁÏ©±˘ ‹ı‚‰Ì »ı. 2014‹Î_ ÷ı‹HÎı ‘ ’Ì’SÁ ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·‹Î_ ¢ÀÛ ÏŒS‹ “Á‹˘ÁΔ ‹ÎÀı lıWà ±Ï¤fiıhÎÌfi˘ ±ı‰˘ÕÛ ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. “›Îÿ‰Ì” «˘◊Ì …^fiı Ëηı˝‹‹Î_ ‘ ’Ì’SÁ ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·‹Î_, 11‹Ì …^fiı fl˘¿Ï‰·ı‹Î_ ÕÌÁÌ ÁÎμ◊ ±ıÏ›fi ≥LÀflfiıÂfi· ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·‹Î_ ±fiı 17‹Ì …^fiı L› ›˘¿Û ÏÁÀÌ‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ωzÎ ¤‰fi‹Î_ ÿÂν‰‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

⁄ı√‹ Ωfi” ◊¿Ì Ë_ ω¤Î…fifi˘ √VÁ˘ ÿÂν‰‰Î ‹Î√÷˘ Ë÷˘— lÌÏ…÷ ‹¬fl∞ ±’flÎÏ…÷Î √MÔ÷Î ¤Îfl÷ ±fiı ’ÎÏ¿V÷ÎfifiÎ ≥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ω¤Î…fi ‰fl‰Ì ‰ÎV÷ω¿÷Î flËÌ »ı I›Îflı ¤Î√·ÎfiÌ ’çÎÿ¤Ò‹Î_ lÌÏ…÷ ‹¬fl∞±ı ⁄_√Î‚Ì ÿ½¿˘ ‹ÎÀı ⁄ı ‰Ê˝ ±√Îμ ÏŒS‹ ⁄fiÎ‰Ì Ë÷Ì ±fiı ˉı ÷ı‹HÎı ÏËLÿÌ ÿ½¿˘ ‹ÎÀı “⁄ı√‹ Ωfi” fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ¿›* »ı. ‹¬fl∞±ı ‹_⁄¥◊Ì ±Î’ı·Î ÀıÏ·Œ˘Ïfi¿ ≥LÀflT›‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ¤Î√·Îfi˘ ωʛ ¬Ò⁄ … ±CÎfl˘ »ı. ω¤Î…fifiÌ ‰Î÷ ÿÂν‰÷Ì ‰¬÷ı ÷‹Îflı ÷ıfiÌ ›˘B› ‹Î‰…÷ ¿fl‰Ì ’Õı »ı. Á±Îÿ÷ ËÁfi ‹LÀ˘ ±fiı ≥V‹÷ «√÷Î¥ ¶ÎflÎ ¤Î√·Î ωÂıfiÌ ‰Î÷ν±˘ ‰Î_«÷Ì ‰¬÷ı ÷ıfiÌ ±Áfl ‹Îfi‰∞‰fi ’fl ’Õ÷Ì Ë˘› »ı, ÷ı ‰Î÷fi˘ ‹fiı √VÁ˘ ±Î‰÷˘ Ë÷˘ ±fiı ‹ÎflÌ ·Î√HÎÌfiı ÃıÁ ’ˢӫ÷Ì Ë÷Ì. “⁄ı√‹ Ωfi” ÏŒS‹ ¶ÎflÎ Ë_ ±Î ω¤Î…fifi˘ √VÁ˘ ÿÂν‰‰Î ‹Î√÷˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı ±√Îμ ⁄_√Î‚Ì ÏŒS‹ “flÎ…¿ÏËfiÌ” ⁄fiÎ‰Ì Ë÷Ì ÷ıfiÎ ’fl◊Ì ⁄ı√‹ Ωfi ⁄fiÎ‰Ì »ı, …ı‹Î_ ‹…⁄Ò÷

‹ÏË·Î ‰ıU›ÎB≤Ë «·Î‰Ì ’˘÷Îfi_ ±fiı ±L› ‹Ï˷α˘fi_ √…flÎfi «·Î‰ı »ı. ±Î ‹ÏË·Îfi_ ‰ıU›ÎB≤Ë ±L› ‹Ï˷α˘ ‹ÎÀı Á·Î‹÷ V◊Îfi »ı. ⁄_√Î‚Ì ÏŒS‹fiÌ …ı‹ ⁄ı√‹ Ωfi‹Î_ ’HÎ ±L› ÿÁ

±ı‰˘ÕÛ Á‹Îfl_¤◊Ì ÿÒfl flËı÷Î ±ÎÏ‹fl ¬Îfiı 16 ‰Ê˝‹Î_ ’Ëı·Ì ‰Îfl ±ı‰˘ÕÛ V‰Ì¿Î›˘˝

‹_⁄¥— ⁄˘·Ì‰ÕfiÎ ±Ï¤fiı÷Î ±ÎÏ‹fl ¬Îfi ±fiı ±ı‰˘Õ˝ Á‹Îfl_¤ ‰E«ı ⁄Îfl √Îμfi_ »ıÀ<_ ˢ› »ı. ±ı‰˘ÕÛ Á‹Îfl_¤◊Ì ÿÒfl flËı÷Î ±ÎÏ‹fl ¬Îfiı 16 ‰Ê˝ ’»Ì ¿˘¥ ±ı‰˘ÕÛ Á‹Îfl_¤‹Î_ ËÎ…flÌ ±Î’Ì ±ı‰˘ÕÛ V‰Ì¿Î›˘˝ Ë÷˘. ±ÎÏ‹flfiı ÏŒS‹ “ÿo√·” ‹ÎÀı ±Î ±ı‰˘ÕÛ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±√Îμ ±ÎÏ‹fl ¬Îfiı ±˘V¿fl ±ı‰˘ÕÛ “·√Îfi”fiÎ fi˘Ï‹fiıÂfi‹Î_ ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±ÎÏ‹fl μ’flÎ_÷ ¤Ò÷’Ò‰˝ Ïø¿ıÀfl ¿Ï’·ÿı‰ ±fiı ÏÿB√… ±Ï¤fiıhÎÌ ‰ˆ…›_÷̋ηÎfiı 95‹Î ‹ÎVÀfl ÿÌfiÎfiÎ◊ ‹_√ı¿fl ±ı‰˘ÕÛ◊Ì ÁL‹ÎÏfi÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. ‹_⁄¥‹Î_ ›˘Ω›ı·Î ±ı‰˘ÕÛ Á‹Îfl_¤‹Î_

±Îfl±ıÁ±ıÁfiÎ ’˛‹¬ ‹˘Ëfi ¤Î√‰÷fiÎ ËV÷ı hÎHÎı› ‹ËÎfi¤Î‰˘fiı ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÿÎfi ◊›˘ Ë÷˘. ±ÎÏ‹fl ¬ÎfifiÌ ’Á_ÿ√Ì “ÿo√·”‹Î_ ’˛Â_ÁfiÌ› ±Ï¤fi› ⁄ÿ· ◊¥ »ı, F›Îflı ¿Ï’·ÿı‰fiı Ïø¿ıÀ…√÷‹Î_ ±Î’ı·Î ‹Ëk‰’ÒHν ›˘√ÿÎfi ⁄ÿ· ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÿÎfi ◊›˘ »ı, ÷˘ ‰ˆ…›_÷̋ηÎfiı ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ÷ı‹fiÌ μ’·„O‘ ⁄ÿ· ÁL‹ÎÏfi÷ ¿flΛÎ_ »ı. ±ı‰˘ÕÛfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿fl÷Î_ ±ÎÏ‹flı ¿èÎ_ ¿ı ±Î…ı Ë_ …ı ¿o¥ »\_ ÷ıfi_ ÷‹Î‹ lı› ÏÿBÿ½¿˘ ±fiı ·ı¬¿˘fiı Ω› »ı. ·÷Î ‹_√ı¿flı ¿èÎ_ ¿ı ‹˘Ëfi ¤Î√‰÷ı ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ ËÎ…fl flËÌ ±‹ÎflÎ ’fl μ’¿Îfl ¿›˘˝ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

›‰÷̱˘fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ΩHÎÌ÷Ì ±Ï¤fiıhÎ̱˘±ı ¤…‰Ì »ı. ‹¬fl∞±ı ÏŒS‹fiÎ @΄VÀ_√ ÏÕflı@Àfl ‹¿ı »Î⁄flÎ ÁÎ◊ı ±Î ±Ï¤fiıhÎ̱˘fiÌ Â˘‘‹Î_ ⁄ı ‹ÎÁfi˘ Á‹›

’ÁÎfl ¿›˘˝ Ë÷˘. ‹¬fl∞±ı ¿èÎ_ ¿ı ‹Îflı CÎHÎÎ Á_ÿfl «ËıflÎ Ωı¥÷Î fiˢ÷Î. ‹Îflı ±ı‰Î «ËıflÎfiÌ ÷·Î Ë÷Ì …ı ‹ÎflÌ ‰Î÷νfiı ±Î√‚ ‰‘ÎflÌ Â¿ı. ‹¬fl∞±ı ÏŒS‹fiı ‰ÎV÷ω¿÷ÎfiÌ fi∞¿ ·¥ ¿ı ÷ı flÌ÷ı ⁄fiΉ‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ⁄_√Î‚Ì ÏŒS‹fiı …ı ¤T› ’˛Ï÷ÁÎÿ ±fiı ’˛Â_ÁÎ ‹‚Ì »ı ÷ıÀ·Ì ’˛Â_ÁÎ ±fiı ω‰ı«¿˘fi˘ ±Ï¤’˛Î› ÏËLÿÌ ‰{˝fifiı ‹Y›˘ fi◊Ì. ÿıÂfiÎ μkÎfl ¤Îfl÷fiΠωV÷Îfl˘‹Î_ ÿ½¿˘±ı ÏŒS‹fi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎH›˘ »ı, ’HÎ ⁄οÌfiÎ ¤Îfl÷‹Î_ ‰¬HÎÎ¥ fi◊Ì. ‹¬fl∞±ı ¿èÎ_ ¿ı ÏŒS‹‹Î_ ‹fi˘fl_…fifi_ ÷k‰ ±˘»\_ Ë÷_. ±Î ¿o¥ ’˘’-¿˘fi˝ ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ fiˢ÷_. ‹¬fl∞ ’˛ıÏÁÕıLÁÌ ¿˘·ı… ±fiı …‰ÎËfl·Î· fiıËfl ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÌ ±◊˝ÂÎjÎ ÂάÎfiΠωzÎ◊a Ë÷Î. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÌ ¿ÎflÏ¿ÿŸ ±◊˝ÂÎjÎÌ ÷flÌ¿ı Âw ¿flÌ Ë÷Ì. 2010‹Î_ ÷ı‹HÎı ’˛◊‹ ⁄_√Î‚Ì ŒÌS‹ “±˘À˘√˛ÎŒ” ⁄fiÎ‰Ì Ë÷Ì. -±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

Á·‹Îfi ¬Îfi ±fiı ¿ıÀflÌfiÎ ¿ˆŒ L› ›˘¿Û ±Î≥ŒÎ ±ı‰˘ÕÛ‹Î_ ’flŒ˘‹˝ ¿flÂı

L› ›˘¿Û— ±Ï¤fiı÷Î Á·‹Îfi ¬Îfi, ±ÎÏ·›Î ¤| ±fiı ¿ıÀflÌfiÎ ¿ˆŒ L› …ÁafiÎ ¥VÀ fl‘flŒ˘ÕÛ‹Î_ ‹ıÀ·Î≥Œ VÀıÏÕ›‹‹Î_ 18‹Î ±Î≥ŒÎ ±ı‰˘ÕÛ˚Á L› ›˘¿Û 2017 ±_÷√˝÷ ›˘Ω›ı·Î ¢‹Î_ ’flŒ˘‹˝ ¿flÂı. ±Î ¢‹Î_ ÂÎËÌÿ ¿’Òfl, ÁÂÎ_÷ ÏÁ_Ë flÎ…’Ò÷, øÌ÷Ì Áıfi˘fi ±fiı ±ı. ±Îfl. flËı‹Îfi VÀı… ’fl ’flŒ˘‹˝LÁ ±Î’Âı ÷ı‹ ω{øÎNÀ ≥LÀflfiıÂfi· ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ ’˛Î≥‰ıÀ Ï·Ï‹ÀıÕı …HÎÎT›_ Ë÷_. ±Î≥ŒÎ ±ı‰˘ÕÛ˚Áfi_ ±Î›˘…fi ω{øÎNÀ ≥LÀflfiıÂfi· ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ ’˛Î≥‰ıÀ Ï·Ï‹ÀıÕfiÎ ±Î›˘…¿˘ ¶ÎflÎ ÿfl ‰Êı˝ ÿÏfi›ÎfiÎ_ ωω‘ ÂËıfl˘‹Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î≥ŒÎ ±ı‰˘ÕÛ˚Á L››˘¿˝ 2017

‹ÎÀıfiÌ ÏÀÏ¿À˘fi_ ‰ı«ÎHÎ ‹ıÀ·Î≥Œ VÀıÏÕ›‹ ’fl 19‹Ì ±ıÏ’˛·◊Ì Âw ◊¥ √›_ »ı. 20‹Ì ±ıÏ’˛· ’»Ì «ÎË¿˘ ‹ıÀ·Î≥Œ VÀıÏÕ›‹ (≥VÀ fl‘flŒ˘ÕÛ, L› …Áa) ⁄˘@Á ±˘ÏŒÁ ’fl◊Ì ÏÀÏ¿À˘ ¬flÌÿÌ Â¿Âı. ‰Ê˘˝◊Ì ±Î≥ŒÎ ±ı‰˘ÕÛ˚Á ±_÷√˝÷ ≥LÀflfiıÂfi· Á’flVÀÎflfiı ±Î‹_hÎHÎ ±Î’ı »ı, …ı‹Î_ ±ıL…ı·ÌfiÎ Ωı·Ì, …ı¿Ì «Îfi, ◊˘flÎ ⁄Ì«˝, ¿Î≥·Ì ‹Ìfi˘√, ΩıËfi ÀˇÎ‰˘SÀÎ, ÏË·ıflÌ V‰ÎL¿ ±fiı ¿ıωfi V’ıÁ̱ı ı’HÎ VÀı… ’fl ’flŒ˘‹˝ ¿›* »ı. ¤Îfl÷Ì› ÏŒS‹…√÷ ±fiı ‹fi˘fl_…fiZÎıhÎfiÌ Ï‰Ï‰‘ ËV÷̱˘ ±Î≥ŒÎ ±ı‰˘Õ˚ÛÁfiı ÁËΛw’ ◊¥ »ı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)


Ã&#x153;õ 5, 2017 May 5, 2017

11 Call us for your home mortgage refinance or purchase quote.

On the expert Astrology panel for a leading Indian astrology Website Saurabh

â&#x20AC;¢ Precise and Detailed predictions â&#x20AC;¢ Honest Guidance â&#x20AC;¢ Career, Relationship, children, wealth readings â&#x20AC;¢ Annual Prediction report â&#x20AC;¢ Kundli Milan â&#x20AC;¢ Simple and Easy Remedies â&#x20AC;¢ Mantra and Gemstone Recommendation Call today for detailed reading

516 500 1594 â&#x20AC;¢ www.ASTROSK.com

Suren Sampat

Lina Sampat

Senior Vice President of Residential Lending

-PBO0Ë&#x17D;DFS

 0Ë&#x17D;DF

 1BHFS

suren.sampat@dkmortgage.com www.dkmortgage.com/sampat

 0Ë&#x17D;DF

 .PCJMF

lina.sampat@dkmortgage.com www.dkmortgage.com/lsampat

2272 W. 95th Street, Unit 115 â&#x20AC;¢ Naperville, IL 60564

8&SJF4USFFU 4VJUFq$IJDBHP *-

EQUAL HOUSING LENDER 4VSFO4BNQBU *-/.-4 BOE-JOB4VSFOESBLVNBS4BNQBU *-/.-4 BSFBHFOUTPG%SBQFSBOE,SBNFS.PSUHBHF$PSQ *-.#/.-4 BO *MMJOPJT3FTJEFOUJBM.PSUHBHF-JDFOTFFMPDBUFEBU&OE4U 4VJUF -PNCBSE *-5FMFQIPOF3FHVMBUFECZ*%'13MPDBUFEBU83BOEPMQI UI'MPPS $IJDBHP *- 5FMFQIPOF$PQZSJHIUÂ&#x201E;%SBQFSBOE,SBNFS.PSUHBHF$PSQ"MM3JHIUT3FTFSWFE

BUSINESS CARDS SECTION INSURANCE

BEAUTY SERVICE

REAL ESTATE

Mehul.M.Desai Agent NY Ins. Lic. # LA 1380953 New York Life Insurance Company

1983 Marcus Avenue Suite # 210 Lake Success, NY 11042 Tel: 516-354-5897 Fax: 516-354-5991 Cell: 516-317-0029 mmdesai@ft.newyorklife.com The Company You Keep®

Special Offer $111 $211 LIMI TED T IME

*

3 years subscription

rat Times ja u G to e ib r c s Sub USA) (A ny ware in the

* Non refundable and for NEW SUBSCRIBERS only

OR

6 years subscription

For more information Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624 Email: Gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com


May 5, 2017

12

‹ı 5, 2017

¤Îfl÷-≥LÀflfiıÂfi·-fl‹÷√‹÷

»kÎÌÁ√œ‹Î_ fi@Á·Ì Ë‹·Î‹Î_ Á̱Îfl’̱ıŒfiÎ 26 …‰Îfi˘ ÂËÌÿ flΛ’fl— »kÎÌÁ√œfiÎ Á¿‹Î Ï…S·Î‹Î_ fi@Á·‰Îÿ̱˘±ı Á˘‹‰Îflı ÁıLÀˇ· Ïfl{‰˝ ’˘·ÌÁ Œ˘Á˝ (Á̱Îfl’̱ıŒ)fiÎ …‰Îfi˘ ’fl √ıflÌ·Î ’©Ï÷◊Ì CÎÎ÷ ·√ΉÌfiı ¿flı·Î CÎÎ÷¿ Ë‹·Î‹Î_ 26 …‰Îfi˘ ÂËÌÿ ◊›Î Ë÷Î, F›Îflı »fiı ¥Ω ◊¥ Ë÷Ì. 300◊Ì ‰‘ fi@Á·‰Îÿ̱˘ ¶ÎflÎ fl˘¿ıÀ ·˘L«fl ±fiı √˛ıfiıÕ◊Ì ±Î Ë‹·˘ ¿flΛ˘ Ë÷˘. Á¿‹ÎfiÎ ⁄fl¿Î’η ±fiı g«÷Î√ŒÎ ‰E«ı ±Î‰ı·Î ωV÷Îfl‹Î_ Á̱Îfl’̱ıŒfiÌ ÀÌ‹fiı fi@Á·‰Îÿ̱˘±ı »\’Î¥fiı CÎıflÌ ·Ì‘Ì Ë÷Ì ±fiı ±ÎÕı‘Õ √˘‚Ì⁄Îfl ¿›˘˝ Ë÷Î. ÂËÌÿ ◊›ı·Î ÷‹Î‹ 26 …‰Îfi˘ 74‹Ì ⁄ÀÎÏ·›fifiÎ Ë÷Î ±fiı ‹Î±˘‰ÎÿÌωfl˘‘Ì ±˘’flıÂfi ‹ÎÀı ÷ˆfiÎ÷ Ë÷Î. Ë‹·Î‹Î_ CÎΛ· ◊›ı·Î ±ı¿ …‰Îfiı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ⁄fl¿Î’η ±fiı …√fl√_ÕÎ ‰E«ı fl˘Õfi_ Ïfi‹Î˝HÎ ¿flÌ flËı·Î lÏ‹¿˘fiÌ ÁflZÎÎ ¿fl÷Î 100 …‰Îfi˘ ’fl 300 ‹Î±˘‰ÎÿÌ √ıfl̷α˘±ı Ë‹·˘ ¿›˘˝ Ë÷˘. Á˙’˛◊‹ fi@Á‰·Îÿ̱˘±ı √΋‰ÎÁ̱˘fiı ‹˘¿S›Î Ë÷Î ±fiı …‰Îfi˘ «˘yÁ ¿›Î V◊‚ı »ı ÷ı ·˘¿ıÂfi fiyÌ ¿›* Ë÷_. ±Î ’»Ì ±Î ωV÷Îflfiı «Îflı⁄Î…\◊Ì CÎıflÌ ·¥fiı ±_‘ΑÒ_‘ √˘‚Ì⁄Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ±Î Ë‹·Îfiı ¿Î›fl÷Î’ÒHν ±fiı gfiÿfiÌ› √HÎÎ‰Ì ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÂËÌÿ˘fi_ ⁄Ï·ÿÎfi

(…‹HÎı) »kÎÌÁ√œ‹Î_ fi@Á·‰ÎÿÌ Ë‹·Î‹Î_ ÂËÌÿ ◊›ı·Î 26 …‰Îfi˘fiÎ ’ÎÏ◊˝‰ ÿıËfiı ¤Îfl÷Ì› Ï÷fl_√΋Î_ ·’ıÀÌ ±Îfi ⁄Îfi ÂÎfi ÁÎ◊ı l©Î_…Ï· ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— fl˘¥ÀÁ˝) (ÕÎ⁄ı) fi@Á·‰ÎÿÌ Ë‹·Î‹Î_ ÂËÌÿ 26 …‰Îfi˘fiı ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ fiÎ√Ïfl¿˘±ı ¿ıLÕ· ωυ· ·¥fiı l©Î_…Ï· ±’˝HÎ ¿flÌ Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— {ÌL›{Õ˘À¿˘‹)

±ı‚ı fiÏË Ω›. ⁄fl¿Î’η ωV÷Îfl‹Î_ fi@Á·Ì±˘ ‹Î√˝ ⁄fi‰Î ÿı÷Î fi◊Ì. ±Î ’Ëı·Î_ ’HÎ ‹Î√˝Ïfi‹Î˝HÎfi_ ¿Î‹ «Î·÷_ I›Îflı ÷ı±˘ Ë‹·Î ¿fl÷Î Ë÷Î. ±Î◊Ì Á̱Îfl’̱ıŒfiÌ

ÀÌ‹ ’ÒflÌ ’ÎÕÌfiı ‹Î√˝ ⁄fiΉ‰ÎfiÌ ¿Î‹√ÌflÌ ŒflÌ Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. fi˘Ó‘fiÌ› »ı ¿ı Á̱Îfl’̱ıŒfiÎ ‰ÕÎfi_ ’ÿ »ıS·Î ⁄ı ‹ÎÁ◊Ì ¬Î·Ì ’Õu_ »ı. ±Î ⁄ı ‹ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi … ⁄ı ‹˘ÀÎ Ë‹·Î‹Î_ 38 …‰Îfi˘

ÂËÌÿ ◊›Î »ı. Á̱Îfl’̱ıŒfiÎ ÏÕflı@Àfl …fifl· ÷flÌ¿ı ¿ı. ÿ√ν’˛ÁÎÿ 28‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı ÏfiT≤kÎ ◊›Î Ë÷Î I›Îfl◊Ì ±Î ’ÿ ’fl ¿˘¥ d·ÀÎ≥‹ ±Ï‘¿ÎflÌfiÌ Ïfi‹c¿ ◊¥ fi◊Ì. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

ÏÿSËÌfiÌ hÎHÎ ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î‹Î_ ‹˘ÿÌ·Ëıfl— “±Î’”fi˘ ÁŒÎ›˘

±Î≥ÁÌÁÌfiÌ ⁄ıÿ‹Î_ ⁄ÌÁÌÁ̱Î≥fi˘ ’flÎ…›— …_√Ì ±Î‰¿-ÁkÎÎ √‹Î‰Ì

ÏÿSËÌ— ¤Î…’ı fi‰Ì ÏÿSËÌfiÎ_ hÎHÎı› fi√flÏfi√‹ (±ı‹ÁÌÕÌ)‹Î_ Á÷÷ hÎÌ∞ ‰Îfl ⁄Ë‹÷Ì ÁÎ◊ı ¤T› ω…› ‹ı‚‰Ì ’˘÷Îfi˘ ω…›fl◊ ±Î√‚ ‰‘Λ˘˝ Ë÷˘. ÏÿSËÌ‹Î_ ÂÎÁ¿ ±Î‹ ±Îÿ‹Ì ’ÎÀa (±Î’)fi˘ ÁŒÎ›˘ ◊›˘ Ë÷˘, F›Îflı ¿˘Ó√˛ıÁ hÎÌΩ V◊Îfiı ±Î‰Ì Ë÷Ì. hÎHÎı› ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿ÎfiÎ ¿<· 270 ‰˘ÕÛ‹Î_◊Ì 181 ⁄ıÿ˘ ’fl ¤Î…’fi˘ ω…› ◊›˘ Ë÷˘. ±√ÎμfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ¤Î…’fiı 138 ‰˘ÕÛ‹Î_ ω…› ‹Y›˘ Ë÷˘. hÎHÎı› ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î‹Î_ »ıS·Î ±ı¿ ÿΛ¿Î◊Ì ¤Î…’ ÁkÎÎ ’fl Ë÷˘. ±Î ‰¬÷ı ±ıLÀÌ-≥L¿Q⁄LÁÌfiÌ Â@›÷Î ·Î√÷Ì Ë÷Ì, ’HÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÌ ·˘¿Ï’˛›÷ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ¤Î…’ı ω…› ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ÏÿSËÌ «Ò_ÀHÎÌ ±Ï‘¿ÎflÌfiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ¤Î…’fiı 270‹Î_◊Ì 181, ±Î’fiı 48 ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁfiı 30 ⁄ıÿ ‹‚Ì »ı. ÁÎμ◊ ÏÿSËÌ Q›ÏfiÏÁ’· ¿˘’˘˝flıÂfi‹Î_ ÏÿSËÌfiÌ hÎHÎ ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ¤Î…’ı ¤T› ω…› ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ’ZÎfiΠω…›fiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl÷Î ÏÿSËÌ ¤Î…’fiÎ ‰ÕÎ ‹fi˘… Ï÷‰ÎflÌ ÁÎ◊ı ¿Î›˝¿fl˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— ŒÎ≥fi΄LÁ›· ±ı¿Á’˛ıÁÕ˘À¿˘‹) ¤Î…’fiı 70, ±Î’fiı 16 ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁfiı 12 ⁄ıÿ ‹‚Ì »ı. fi˘◊˝ ÏÿSËÌ Q›ÏfiÏÁ’· ¿˘’˘˝flıÂfi‹Î_ ‹‚Ì »ı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ÏÿSË̉ÎÁ̱˘fi˘ ±Î¤Îfl ‹Îfi÷Î_ ‹A›‹_hÎÌ ¿ı…fl̉ηı ¿èÎ_ ¿ı ÷ı‹fiÌ Áfl¿Îfl ¤Î…’fiı 64, ±Î’fiı 21 ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁfiı 15 ⁄ıÿ ¿èÎ_ ¿ı ¤Î…’fiÎ ÏÿSËÌ ±ı¿‹fiÌ ÀÌ‹fiÎ ¿ÎflHÎı ±Î ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î±˘fiı ÁË›˘√ ±Î’Âı. ±Î‹ ±Îÿ‹Ì ‹‚Ì »ı, F›Îflı ¥VÀ ÏÿSËÌ Q›ÏfiÏÁ’· ¿˘’˘˝flıÂfi‹Î_ ω…› Â@› ⁄L›˘ »ı. ¤Î…’ı ±Î ω…› fi@Á·Ì ’ÎÀa±ı ¿èÎ_ ¿ı ÏÿSËÌ‹Î_ ‹˘ÿ̉ı‰ fiÏË, ’fl_÷ ≥‰Ì±ı‹ ¤Î…’fiı 47, ±Î’fiı 11 ±fiı ¿˘Ó√˛ıÁfiı hÎHÎ ⁄ıÿ Ë‹·Î‹Î_ ÂËÌÿ …‰Îfi˘fiı ±’˝HÎ ¿›˘˝ Ë÷˘. ÏÿSËÌfiÎ ·Ëıfl √HÎÎ‰Ì Ë÷Ì. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

ÿ⁄¥— ≥LÀflfiıÂfi· Ïø¿ıÀ ¿Îμ„LÁ·fiÌ ›˘Ω›ı·Ì ⁄ıÿ‹Î_ ⁄ÌÁÌÁ̱Î≥fiı ‹˘À˘ ŒÀ¿˘ ’Õu˘ Ë÷˘. ÿÏfi›ÎfiÎ_ ±L› Ïø¿ıÀ ⁄˘ÕÛ ±fiı ÁP›˘±ı ⁄ÌÁÌÁ̱Î≥fiı ±ı¿·_ ’ÎÕu_ Ë÷_. flı‰L› ‹˘Õı· ±fiı √‰fi˝LÁ‹Î_ ŒıflŒÎfl ¿fl‰Î ⁄Î⁄÷ı ›˘Ω›ı·Ì ⁄ıÿ‹Î_ ⁄ÌÁÌÁ̱Î≥fiı 1-9 ωfl˘‘Ì ‹÷fi˘ Á΋fi˘ ¿fl‰˘ ’Õu˘ Ë÷˘. ±Î≥ÁÌÁÌfiÎ «ıfl‹ıfi ÂÂÎ_¿ ‹fi˘Ëflı ⁄ÌÁÌÁ̱Î≥fiı »ıS·Î_ «Îfl ‰Ê˝◊Ì ‹‚÷Ì …_√Ì ±Î‰¿ ±fiı Á‰Î˝Ï‘¿ ÁkÎÎ ’fl ¿Î’ ‹Ò¿‰Îfi˘ ÏfiHν› ¿›˘˝ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı ⁄‘Îfiı Á‹Îfi ÁkÎÎ-Á‹Îfi ±Î‰¿ ‰ËıÓ«HÎÌfiÌ Œ˘Q›˝·ÎfiÎ ’˛V÷Ήfiı …_√Ì ⁄Ë‹÷Ì◊Ì ’ÁÎfl ¿flÎT›˘ Ë÷˘. ¤Îfl÷fiı ±I›Îfl Á‘Ì ±Î≥ÁÌÁÌ ÷flŒ◊Ì 57 ¿fl˘Õ Õ˘·fl ‹‚÷Î Ë÷Î, F›Îflı ÂÂÎ_¿ ‹fi˘ËflfiÌ fi‰Ì Œ˘Q›˝·Î ‹…⁄ ¤Îfl÷fiı 29 ¿fl˘Õ Õ˘·fl ‹‚Âı. ¤Îfl÷fiı ’flÎ…› ±Î’fiÎfl ±L› ¿˘¥ fiÏË, ’HÎ ¤Îfl÷fiÎ … ÂÂÎ_¿ ‹fi˘Ëfl »ı. ±Î≥ÁÌÁÌ‹Î_ ⁄ÌÁÌÁ̱Î≥ ±ı¿·_ ’Õu_ Ë÷_. ˉı fiÎflÎ… ⁄ÌÁÌÁ̱Î≥ …^fi◊Ì Âw ◊›ı·Ì «ı„Q’›LÁ Àˇ˘ŒÌfi˘ ⁄ÏËW¿Îfl ¿flÌ Â¿ı »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

ÀÌ‹ ≥„LÕ›ÎfiÌ ¿S’fiÎfi_ L› ≥„L՛Πfi‰Ì ÏÿSËÌ— ¤Îfl÷‹Î_ {Õ’Ì ’Ïfl‰÷˝fi ·Î‰‰ÎfiÎ μ‹ÿÎ Ëı÷◊Ì flÎWÀˇ’Ï÷ ¤‰fi‹Î_ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÌ ±K›ZÎ÷΋Î_ fiÌÏ÷ ±Î›˘√fiÌ √‰Ïfi*√ ¿Îμ„LÁ·fiÌ hÎÌ∞ ⁄ıÿ ‹‚Ì Ë÷Ì, …ı‹Î_ L› ≥„LÕ›Îfi˘ ω«Îfl fl…^ ¿flÌ flÎF›˘fiÎ ‹A›‹_hÎ̱˘fiÎ ÁË¿ÎflfiÌ ‹Î√HÎÌ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. ±Î ⁄ıÿ‹Î_ ±Î√Î‹Ì 15 ‰Ê˝ ‹ÎÀıfi˘ fl˘Õ‹ı’ ±fiı hÎHÎ ‰Ê˝fi˘ ±ı@Âfi M·Îfi ΩËıfl ¿flΛ˘ Ë÷˘. ±I›Îfl Á‘Ì ÿı‹Î_ ’_«‰Êa› ›˘…fiα˘ ⁄fi÷Ì Ë÷Ì. 12‹Ì ’_«‰Êa› ›˘…fiÎ 31‹Ì ‹Î«˝, 2017fiÎ fl˘… ’ÒHν ◊¥ Ë÷Ì,

’HÎ ÷ıfiÎ_ ¿Î‹ ’ÒflÎ_ ¿fl‰Î »ıS·Ì ’_«‰Êa› ›˘…fiÎfiı » ‹ÎÁ ·_⁄ΉΥ Ë÷Ì. ÷ıfiÌ ±‰Ï‘ ’ÒflÌ ◊÷Î_ ÷ıfiÎ ’fl Ëo‹ı ‹ÎÀı ’ÒHÎ˝Ï‰fl΋ ‹¿ÎÂı ±fiı ÷ıfiÎ V◊Îfiı hÎHÎ ‰Ê˝fi˘ ±ı@Âfi M·Îfi ⁄fiÂı, …ı 15 ‰Ê˝fiΠω{fi Õ˘@›‹ıLÀfi˘ ±ı¿ ÏËVÁ˘ ⁄fiÂı. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ’Ëı·Ì ±ıÏ’˛·ı fiÌÏ÷ ±Î›˘√ı hÎHÎ ‰Êa› ±ı@Âfi M·Îfi ·˘L« ’HÎ ¿flÌ ÿÌ‘˘ »ı. ‹˘ÿÌfiÎ fiıI≤I‰‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì fiÌÏ÷ (fiıÂfi· ≥„LVÀÀuÒÀ Œ˘fl ÀˇÎLÁŒ˘Ï‹*√ ≥„LÕ›Î) ±Î›˘√fiÌ ⁄ıÿ‹Î_ ÿı‹Î_ ’Ïfl‰÷˝fi ·Î‰‰Î fl˘Õ‹ı’ ¤Îfl÷‹Î_ {Õ’Ì ’Ïfl‰÷˝fi ·Î‰‰ÎfiÎ Ëı÷◊Ì 23‹Ì ±ıÏ’˛·ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÌ ±K›ZÎ÷΋Î_ fiÌÏ÷ ±Î›˘√fiÌ fl…^ ◊›˘ Ë÷˘. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi) √‰Ïfi*√ ¿Îμ„LÁ·fiÌ hÎÌ∞ ⁄ıÿ ‹‚Ì Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— www.pmindia.gov.in)

‹ËÎfi ±Ï¤fiı÷Πωfi˘ÿ ¬LfiÎfi_ Ïfi‘fi— ¿·Î…√÷ ¢¿‹Bfi ‹_⁄¥— ⁄˘·Ì‰ÕfiÎ-ÏËLÿÌ ÏŒS‹˘fiÎ ±Á·Ì ËÎÀÛ◊˛˘⁄ √HÎÎ÷Î ±Ï¤fiı÷Πωfi˘ÿ ¬LÔfiÎfi_ √fl‰Îflı Á‰Îflı ‹_⁄¥‹Î_ ±‰ÁÎfi ◊›_ Ë÷_. ÷ı±˘ 70 ‰Ê˝fiÎ Ë÷Î. ÷ı±˘ ‰Ê˘˝◊Ì ¿ıLÁfl◊Ì ’ÌÕÎ÷Î Ë÷Î. ÷ı‹fiÌ ·Î_⁄Ì ⁄˘·Ì‰Õ ¿ÎflÏ¿ÿa‹Î_ 100◊Ì ‰‘ ÏŒS‹˘‹Î_ ÷ı‹HÎı ±Ï¤fi› ±ÎM›˘ Ë÷˘. ÷ı±˘ ÁÏø› flÎ…¿ÎflHÎÌ ±fiı ’_Ω⁄ √flÿÎÁ’flfiÎ ¤Î…’fiÎ ÁÎ_Áÿ Ë÷Î. »ıS·Î ±ı¿ ‹ÎÁ◊Ì √_¤Ìfl ⁄Ì‹ÎflÌfi˘ Á΋fi˘ ¿fl÷Πωfi˘ÿ ¬LÔfiÎ ¿ıLÁfl◊Ì ’ÌÕÎ÷Î Ë÷Î. ÷ı±˘ ’˘÷ÎfiÌ ’λ‚ ’IÔfiÌ ¿Ï‰÷Î ¬LÔfiÎ, ’h΢ flÎË·±ZΛ-ÁÎZÎÌ, ’hÎÌ l©Î ¬LÔfiÎfiı ω·Î’ ¿fl÷Î_ »˘ÕÌ √›Î »ı. ¿Ï‰÷Î ÁÎ◊ı ·Bfi ¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_ ÷ı‹HÎı √Ì÷Î_…Ï· ÁÎ◊ı ·Bfi ¿›Î˝ ’»Ì ÏÕ‰˘Á˝ ·Ì‘Î Ë÷Î.

÷ı±˘ 1970 ±fiı 1980fiÎ ÿΛ¿ÎfiÎ Á˙◊Ì Â„@÷ÂÎ‚Ì ¿·Î¿Îfl˘‹Î_fiÎ ±ı¿ Ë÷Î. »ßÌ ±˘@À˘⁄fl 1946fiÎ fl˘… …L‹ı·Î ωfi˘ÿ ¬LÔfiαı “≥LÁÎŒ” ÏŒS‹◊Ì ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ŒflÌ◊Ì ±ıLÀˇÌ ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı 1968‹Î_ “‹fi ¿Î ‹Ì÷” ÏŒS‹◊Ì ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ±Î√‹fi ¿›* Ë÷_. ±Î ’»Ì ÷ı‹HÎı “‹ıflı ±’fiı”, “¿<fl⁄ÎfiÌ”, “’Òfl⁄ ±˙fl ’Ïç‹”, “flıU‹Î ±˙fl ÂıflΔ, “ËÎ◊ ¿Ì ÁŒÎ¥”, “ËıflÎŒıflÌ”, “‹¿tfl ¿Î ÏÁ¿oÿfl”, “±‹fl ±¿⁄fl ±ıL◊fiÌ” …ı‰Ì ËÌÀ ÏŒS‹˘ ±Î’Ì Ë÷Ì. ωfi˘ÿ ¬LfiÎfiı “ËÎ◊ ¿Ì ÁŒÎ¥”‹Î_ ⁄ıVÀ Á’˘ÏÀÙ√ ±ı@ÀflfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ⁄ÿ· ÏŒS‹Œıfl ±ı‰˘ÕÛ ±ıfiΛ÷ ◊›˘ Ë÷˘. ÷ı‹fiı 1999‹Î_ ÏŒS‹Œıfl ·Î≥ŒÀÎ≥‹

±ı«Ì‰‹ıLÀ ±ı‰˘ÕÛ ±fiı 2007‹Î_ {Ì ÏÁfiı ±ı‰˘ÕÛ˚Áfi˘ ·Î≥ŒÀÎ≥‹ ±ı«Ì‰‹ıLÀ ±ı‰˘ÕÛ ±ıfiΛ÷ ◊›˘ Ë÷˘. 1982‹Î_ ÷ı±˘ ’˘÷ÎfiÌ ¿ÎflÏ¿ÿa ±‘‰E«ı »˘ÕÌ ±˘Â˘ fl…fiÌÂfiÎ ±Îl‹‹Î_ ΩıÕΛΠË÷Î. ’Î_« ‰Ê˝fiΠωfl΋ ’»Ì ÷ı±˘ ’λΠ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ±ÎT›Î ±fiı “≥LÁÎŒ” ±fiı “ÁI›‹ı‰ …›÷ı” …ı‰Ì ⁄ı ÏËÀ ÏŒS‹˘ ±Î’Ì Ë÷Ì. flÎ…¿ÎflH΋Î_ T›V÷ ˢ‰Î »÷Î_ ÷ı‹HÎı “ÿ⁄_√”, “M·ı›Á˝”, “ÿ⁄_√-2”, “Ïÿ·‰Î·ı” …ı‰Ì ÏŒS‹˘ ±Î’Ì Ë÷Ì. 2016 ±fiı 2017fiÌ Âw±Î÷‹Î_ ÷ı‹HÎı ΩËıfl‹Î_ ±Î‰‰Îfi_ ÀÎY›_ Ë÷_. ÷ı‹fiÎ ±_Ï÷‹ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ’IfiÌ ¿Ï‰÷Î ±fiı ÷ı‹fiÎ ’h΢ ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı flèÎÎ_ Ë÷Î_. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


’ÎfiÎ fi_. 7 ®

Magazine Section Gujarat Times May 5, 2017

±fiı¿ ωω‘÷Î ‘flΉ÷_ √…flÎ÷ flÎF› ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

á Õ˘. ËÏfl ÿıÁÎ¥

√

…flÎ÷fi_ flÎWÀˇÌ› ±fiı ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ‹Ëk‰ ’fi— ’˛V◊ÎÏ’÷ ◊÷_ ˢ› ±ı‰Î Á‹›ı μIÁ‰Ï’˛› √…flÎ÷Ì ’˛Ω ‹ÎÀı Ëfl¬ ¿fl‰Îfi˘ ±fiı ÏË·˘‚ı «Õ‰Îfi˘ ±‰Áfl »ı. ’Ëı·Ì ‹ıfi˘ Ïÿ‰Á ±ıÀ·ı ¿ı flÎF›fi˘ V◊Î’fiÎ Ïÿ‰Á ˢ› I›Îflı ±ıfiÌ μ…‰HÎÌ‹Î_ ¿˘¥ ‹HÎÎ fiÎ flËı ±ıfiÌ √Î_‘Ìfi√fl ’Òflı’ÒflÌ ¿Î‚∞ ·¥ flèÎ_ Õ˘. ËÏfl ÿıÁÎ¥ »ı. ÿ—¬ÕÎ_ flՉ΋Î_ …L‹Îfl˘ ¿ÎœÌ fiά‰Î ¿fl÷Î_ ±ÎŒ÷˘fiı ±‰Áfl‹Î_ ’·ÀΉÌfiı ±Î√ı¿>« ¿fl‰Îfi˘ ±Î …‹Îfi˘ »ı. ±Î’⁄‚ı ±ı¿ √…flÎ÷Ì ⁄_¿˘ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi’ÿı ⁄ıÃ˘ ˢ› I›Îflı ±ıfiÎ ÁkÎÎ’ZÎfiÎ 11 ¿fl˘Õ ÁP›˘‹Î_ «ı÷fiÎfi˘ fi‰Á_«Îfl ’˛Áfl‰˘ V‰Î¤Îω¿ »ı. √¥ ¿Î·˘ ‰ıÿfi΋› Ë÷Ì. √·Î‹ÌfiÌ ⁄ıÕ̱˘‰Î‚Ì Ë÷Ì. √…flÎ÷fiÎ Á·÷Îfi ’HÎ ¿_¥ ⁄ËÎfl◊Ì ±Î‰ı·Î ÷¿Û ¿ı ±ŒCÎÎfi ÁflÿÎfl fiˢ÷Î, √…flÎ÷Ì flÎ…’Ò÷‹Î_◊Ì ≥V·Î‹ ¿⁄Ò· ¿flfiÎfl ’_ÕufiÎ … …HÎ Ë÷Î. ‹Cη˘fi˘ Á_⁄_‘ ’HÎ ¶ÎÏfl¿ÎfiÎ lÌ¿ÚWHÎ ÁÎ◊ı ΩıÕÎ÷˘ ˢ‰Îfi_ ÏËLÿ ≥Ï÷ËÎÁ¿Îfl fi˘Ó‘÷Î flèÎÎ »ı. lÌ¿ÚWHÎfiÎ … ‰_ÂΩı±ı V◊Î’ı·Î √{fiÌfiÎ ÂÎÁ¿˘±ı √…flÎ÷‹Î_ ÷⁄ÎËÌ ‹«ÎT›Î »÷Î_ √fl‰˘ √…flÎ÷Ì ¿_¥ ±Î_Á ÁÎfl÷˘ ⁄ıÁÌ flè΢ fi◊Ì. ⁄ÎÿÂÎË ÂÎË…ËÎ_fiÎ ÂÎËΩÿÎ ÿÎflÎ Ï¿˘ÓË ÁÏË÷fiÎ ¤Î_Õ<±˘fiÌ ¿I·ı±Î‹ ¿flÌfiı ±˙fl_√{ı⁄ ÷A÷fiÂÌfi ◊›˘. ±Î÷_¿fi˘ ’›Î˝› ⁄fiı·Î ±˙fl_√{ı⁄ ◊¿Ì ‹Cη Á΋˛ÎF› ŒfiÎŒÎÏ÷›Î ◊›_. ±ıfiÎ ÿÎÿÎ ⁄ÎÿÂÎË …ËÎ_√Ìflı ’HÎ ±‹ÿΉÎÿfiÌ fi√ÌfiΉÎÕÌ (¿Î_¿Ïfl›Î ·ı¿)‹Î_ ÿÎÿÌ fiÒfl…ËÎ_ ⁄ı√‹ ÁÎ◊ı ˢÕÌ‹Î_ ωËÎfl ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±_√˛ı… ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ À˘‹Á fl˘fiı ‰ı’Îflfi˘ ’fl‰Îfi˘ ±Î’‰Îfi_ ‰«fi ±ÎM›_. ±Î√˛Î ÿfl⁄Îfl‹Î_ À˘‹Á fl˘±ı ’fl‰Îfi˘ ‹ı‚‰Ì Áfl÷‹Î_ ‰ı’Îfl ‹ÎÀıfiÌ ¿˘ÃÌ V◊Î’Ì. ı‰ı’Îfl ¿fl‰Î ±Î‰ı·Î ±_√˛ı… ¤Îfl÷ ±Î¬ÎfiÎ ‘HÎÌ ◊¥ ⁄ıÃÎ. ±_√˛ıΩıfiÌ √·Î‹Ì‹Î_◊Ì ÿıÂfiı ‹„@÷ ±’Ή‰Î‹Î_ √…flÎ÷fiÎ … ⁄ı ‹Ë΋Îfi‰ ΩıÕΛΗ ‹˘ËfiÿÎÁ ¿fl‹«_ÿ √Î_‘Ì ±fiı ÁflÿÎfl ‰S·¤¤Î¥ ’Àı·. @›Îflı¿ 1906‹Î_ ±_√˛ı… ‰Î≥Áfl˘› ±fiı fi΋ÿÎfl ±Î√άÎfifiÎ ≥ÂÎflı ÷◊Î œÎ¿ÎfiÎ fi‰Î⁄fiÎ Àı¿ı ‹„V·‹ ·Ì√fiÌ V◊Î’fiÎ ◊¥. ±ıfiÌ V◊Î’fi΋Î_ ÿıÂfiı ÷˘Õ‰ÎfiÌ ±_√˛ıΩıfiÌ ¿<ÏÀ· fiÌÏ÷ ÏfiË΂fiÎflÎ ±ı ‰ı‚ÎfiÎ √…flÎ÷Ì ¿˘Ó√˛ıÁÌ ±Î√ı‰Îfi ‹˘ËQ‹ÿ ±·Ì {ÌHÎαı … 14-15 ±˘√VÀ, 1947 ·√Ì ÿıÂfiı ÷˘ÕÌfiı ’ÎÏ¿V÷Îfi ‹ı‚T›_. ’ÎÏ¿V÷Îfi ⁄fiÎT›Î ’»Ì ’V÷ΛÎ. ’ÎÏ¿V÷ÎfifiÌ ±ı ‰ı‚ÎfiÌ flÎ…‘ÎfiÌ ¿flΫ̋Î_ ¤Îfl÷fiÎ ËÎ¥ ¿Ï‹Âfifl lÌ’˛¿ÎÂfiı ÷ıÕΉÌfiı ¤Îfl÷fiÎ ’˛◊‹ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ’_ÏÕ÷ …‰ÎËfl·Î· fiıËflÔfiı Á_ÿı ’HÎ ’ÎÃT›˘ ¿ı ¤Î√·Î ’ÕΉÌfiı ‹ıÓ ‹˘ÀÌ ¤Ò· ¿flÌ »ı. ‹fiı ’V÷Ή˘ ◊Λ »ı. ‹Îflı ’λΠ‹_⁄¥-ÏÿSËÌ ¤ı√Î ◊‰_ »ı. lÌ’˛¿ÎÂı Á_V‹flH΋Î_ {ÌHÎÎfiÌ ±ı ‰Î÷ fi˘Ó‘Ì ÷˘ ¬flÌ, ’HÎ ¬Ò⁄ ‹˘Õ<_ ◊¥ «Ò@›_ Ë÷_. {ÌHÎÎfi_ ±Î›¬_› ‰Ëı·_ ’ÒflÔ_ ◊›_. 15‹Ì ±˘√VÀ 1947fiÎ fl˘… ¤Îfl÷ V‰÷_hÎ ◊›_. ’Ëı·Ì ‹ı, 1960fiÎ fl˘… ‹_⁄¥ flÎF›‹Î_◊Ì √…flÎ÷ ±fiı ‹ËÎflÎWÀˇ ’˛√ÀuÎ_. ±Î{ÎÿÌfiÎ …_√‹Î_ √…flÎ÷ ±fiı √…flÎ÷̱˘ ±√˛ıÁfl. ±ı ‰ı‚ÎfiÎ ÁkÎοÎflHÎ ±fiı Á‹Î…¿ÎflH΋Î_ ’HÎ √…flÎ÷̱˘fiÌ ⁄˘·⁄ηÎfi˘ ±ı ›√ Ë÷˘. ‹ËÎI‹Î √Î_‘̱ı Á‹∞-ω«ÎflÌfiı ÁflÿÎfl ’Àı·fiı ⁄ÿ·ı fiıËflÔfiı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ⁄fiÎT›Î. ÁflÿÎflfiı

μIÁ‰Ï’˛› √…flÎ÷ Ëfl¬fiı ÏË·˘‚ı

±L›Î› ◊›ÎfiÌ ‰Î÷˘ ∂»‚Ì ∂»‚Ìfiı ¿flfiÎflα˘ ÁflÿÎfl-’hÎÌ ‹ÏHÎ⁄Ëıfiı ÿ√νÿÎÁ Á_’ÎÏÿ÷ ÿÁ √˛_◊˘fiÌ ’˛V÷Ήfi΋Î_ fi˘Ó‘ı·Î ÂOÿ˘ ‰Î_«‰Îfi_ ‰ÌÁflÌ Ω› »ı. ÁflÿÎflı ÷˘ @›Îflı› ±L›Î› ◊›ÎfiÎ_ ÿ—¬ÕÎ_ flÕuÎ_ fiˢ÷Î_. ‹ÏHÎ⁄Ëıfiı ÷˘ V’WÀ ¿›* »ı ¿ı ÁflÿÎflfiı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ◊‰Î‹Î_ …flΛ flÁ fiˢ÷˘. ‹ËÎI‹Î±ı fiıËflÔ ±fiı ÁflÿÎflfiı Áfl¿ÎflfiÌ ‘Ò_Áfḻı ΩıÕuÎ Ë÷Î. ⁄ıμ ‰E«ı ‹÷¤ıÿ ËÂı, ’HÎ ‹fi¤ıÿ fiˢ÷Î. ⁄ıμ±ı ÿı¿΅ı ⁄ı ⁄‚ÿfiÌ Á‹…ÿÎfl ΩıÕÌ ⁄fiÌfiı ÿıÂfiÎ ¤Îflfi_ ‰Ëfi ¿›*. ‹„V·‹ ·Ì√Ì fiÎHÎ΋_hÎÌ Ï·Î›¿÷ ±·Ì ¬Îfiı ‰«√΂ÎfiÌ Áfl¿Îfl‹Î_ ÁÎÿÎ ’ÀΉ΂ÎfiÌ Ïfi‹c¿ ¿fl‰Îfi_ ¿˘Ó√˛ıÁÌ ‹_hÎ̱˘ ‹ÎÀı ±Â@› ⁄fiÎT›_ I›Îflı ÁflÿÎflı ±fiı fiıËflÔ±ı (±ı … ø‹‹Î_) ⁄Î’fiÌ ΩHÎ⁄ËÎfl ¤Î√·ÎfiÌ ›˘…fiÎfiı V‰Ì¿Îfl‰Î ‹ÎÀı ∞¤ ¿«flÌ. ±ı‹Î_ ÿoÕΛΠ⁄Î’. ¿ÎflHÎ ’˘÷ÎfiÌ ·Î ’fl ¤Î√·Î ‹ÎÀı Ë˘Ó¿Îfl˘ ¤HΉÎfiÌ ±ı‹fiÌ Á_¿S’º„WÀfiı ±ı‹fiÎ … ’|ÏÂW›˘±ı ±_‘Îfl΋Î_ ‘¿ı·Ì. ¤Î√·Î ‹ÎÀı fi◊fl΋ √˘ÕÁı …ı‰Î ‹Î◊ÎŒflı· ¿|fl‰ÎÿÌ ÏËLÿ±ı ‹ËÎI‹Îfiı …‰Î⁄ÿÎfl ·ı¬Ìfiı √˘‚̱ı ÿÌ‘Î. ±ÎCÎÎ÷‹Î_ ÁflÌ ’Õı·Î ÁflÿÎfl 565 ÿıÂÌ fl…‰ÎÕÎ_fiı ¤Îfl÷ ÁÎ◊ı ΩıÕÌfiı Á‰ı‚Î ⁄Î’fiı ‹‚‰Î ‹ÎÀı √΋÷flı «Î·Ì fiÌ¿Y›Î. ±ı ’»Ì »Î¿ÀÎ ◊›ı·Î fiıËflÔfiÌ ‰ÎˉÎËÌ‹Î_, @›Îflı¿ √Î_‘Ì ±fiı ÁflÿÎflfiÎ ÏfiWÃΉÎfi √HÎÎfiÎflÎ, ‹˘flÎfl∞ ÿıÁÎ¥ ’HÎ Ωı÷flΛÎ, ’HÎ fiıËflÔfiÎ ±fi√Î‹Ì ·Î· ⁄ËÎÿfl ÂÎjÎÌfiÎ ÷ÎU¿oÿ‹Î_ ±HΑΛν ±‰ÁÎfifiı ’√·ı fiıËflÔ-’hÎÌ ≥„LÿflÎ √Î_‘Ì Ï‰flÔ© ‰ÕÎ ’˛‘Îfi’ÿfi˘ ÿΉ ¬ı·Ìfiı ÏfiWŒ‚ √›Î ’»Ì ±ı ω’ZÎı ⁄ıÃÎ. 1973‹Î_ √…flÎ÷fiÎ fi‰Ïfi‹Î˝HÎ ±Î_ÿ˘·fi ±fiı 1975-77fiÌ ≥„LÿflÎ∞fiÌ ≥‹…˝LÁÌ Á΋ıfiÌ ·Õ÷ı ‹˘flÎfl∞fiı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi’ÿı ’ˢӫÎÕuÎ, ’HÎ Á_CÎ ¿ÎÂ̱ı fiÎ ’ˢÓE›˘. ’Î_« ‰Ê˝fiÌ ‹ÿ÷ ’ÒflÌ ¿flÌ fiÎ Â@›Î. ±ı‹fiÎ … fiΛ⁄ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi «˙‘flÌ «flHÎ gÁËı ≥„LÿflÎ-Á_…› √Î_‘ÌfiÌ «ÎHÎ@› fl‹÷‹Î_ ±Î‰Ìfiı ‹˘flÎfl∞ Áfl¿Îflfiı √⁄ÕΉÌ. ±ı‹fiÌ ’˘÷ÎfiÌ Áfl¿Îfl ’HÎ ¬_ÏÕ÷ ◊¥. ±ı ’»Ì »ı¿ ‹ı, 2014‹Î_ ⁄ÌΩ √fl‰Î √…flÎ÷Ì fiflıLƒ ÿ΋˘ÿflÿÎÁ ‹˘ÿÌfi_ ÁÎμ◊ O·˘¿‹Î_, ¤Î…’fiÌ V’WÀ ⁄Ë‹÷Ì ÁÎ◊ı, ÁkÎÎfl˘ËHÎ

◊›_. ±Î ÿΛ¿˘ ‹˘ÿÌ›√fi˘ »ı. ‰Ê˝ 2022‹Î_ ¤Îfl÷fiÌ ±Î{ÎÿÌfi_ ±Q≤÷’‰˝ ±ıÀ·ı ¿ı 75 ‰Ê˝fiÌ μ…‰HÎÌ ‹ÎÀı Á_¿S’⁄© ‹˘ÿÌ Áfl¿Îfl ±Î‰÷Ì ·˘¿Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ 2019‹Î_ ’HΠω…›fi˘ ±f‰‹ı‘ ±Î√‚ ‘’Ή‰Î ◊fi√fiı »ı. √…flÎ÷‹Î_ ¿ıÂ¤Î¥ ’Àı· ’»Ì fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÌ Áfl¿Îfl ±˘@À˘⁄fl, 2001‹Î_ V◊’Î¥ I›Îfl◊Ì flÎF› ±Î¬_ μIÁ‰˘fiÌ ±Î_⁄‚Ì’Ÿ’‚Ì fl‹÷_ ·Î√ı »ı. ·Î_⁄Î ΩıÕı À>_¿˘ Ω›, ‹flı fiÏË ÷˘ ‹Î_ÿ˘ ◊Λ” ±ı √…flÎ÷Ì ¿Ëı‰÷ ‹…⁄ ‹ı, 2014‹Î_ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ⁄fiÌfiı ÏÿSËÌ √›ı·Î fi.‹˘. ◊¿Ì ÁΩ˝›ı·Î ±‰¿ÎÂı ÁÎ◊˝¿ ¿flÌ »ı. ±ı‹fiÎ_ ±fi√Î‹Ì ±Îfi_ÿÌ⁄Ëıfi ’Àı· ±fiı ±ı ’»Ì √Î_‘Ìfi√flfiÌ √Îÿ̱ı ±Î‰ı·Î ω…› w’ÎHÎÌ ‹ÎÀı ‹˘ÿÌfiÎ ’ıÓ√Õ΋Î_ ’HÎ CÎη‰Îfi_ ¬Ò⁄ … ¿’flÔ_ ÁÎÏ⁄÷ ◊›_ »ı. «Î· ‰Êı˝ ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ ∞÷‰Î ‹ÎÀı √…flÎ÷ ¤Î…’fiÌ fiı÷Î√ÌflÌfi˘ ÁC΂˘ ‹ÿÎfl ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ‹˘ÿÌ ±fiı ±ı‹fiÎ “Ëfi‹Îfi” ±ı‰Î ’ZÎfiÎ flÎWÀˇÌ› ±K›ZÎ ±Ï‹÷ ÂÎË ’fl »ı. w’ÎHÎÌ ±fiı ±ı‹fiÎ ÕıM›ÀÌ fiÌÏ÷fi ’Àı· fl˘…ıfl˘… flÌ÷Áfl ËÏÕ›‹ÿ˘ÀuÎ ¿flı »ı, »÷Î_ ‹˘ÿÌfiÎ ÷˘·ı fiÎ ±Î‰ı. √…flÎ÷fiÌ «Ò_ÀHÎÌ ∞÷‰Ì ±ı ‹˘ÿÌ-ÂÎË ‹ÎÀı ’˛Ï÷WÃÎfi˘ ’˛ffi »ı, ’HÎ {Î{_ ‹U¿ı· ’HÎ fi◊Ì. ¬ÎÁ ¿flÌfiı ’Î_« flÎF›˘fiÌ Ï‰‘ÎfiÁ¤Î «Ò_ÀHÎÌ ’»Ì ’_Ω⁄ ÏÁ‰Î›fiÎ_ «Îfl flÎF›˘ ±fiı ¬ÎÁ ¿flÌfiı μkÎfl ’˛ÿı ¤Î…’ı ±_¿ı ¿flÌ ·Ì‘Î ’»Ì ÏÿSËÌfiÌ ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î±˘fiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ’HÎ ‹˘ÿÌfi˘ ¿ÏflU‹Î ω…›Ì ⁄L›˘ »ı. √…flÎ÷‹Î_ ⁄ı ÿΛ¿Î ¿fl÷Î_ ‰‘ Á‹›◊Ì ¤Î…’fi_ ÂÎÁfi »ı. ω’ZÎı ⁄ıÃı·Î …^fiÎ Á_CÎÌ…fiÁ_CÎÌ-¤Î…’Ì Â_¿flgÁË ‰ÎCÎı·Î ’HÎ ™‹flfi˘ ◊ο ±fi¤‰Ìfiı ÿÌ¿flÎ ‹ËıLƒgÁËfiÎ flÎ…¿Ì› ¤Ï‰W›fiı «‹¿Î‰‰Î ‹ÎÀı ±Ï‹÷ ÂÎËfiÎ «ÎfiÎ M›Î·Î ¤fl‰Îfi˘ Ëfl¬ ¿flı »ı. fi ΩH›_ Ωfi¿ÌfiÎ◊ı Á‰Îflı Â_ ◊‰Îfi_ »ı! ‰Î÷ √…flÎ÷fiÎ V◊Î’fiÎ ÏÿfifiÎ Ëfl¬fiÌ ¿fl÷Πˢ¥±ı I›Îflı V‰Î¤Îω¿ »ı ¿ı √…flÎ÷fi_ μÿ˚CÎÎÀfi ¿flfiÎflÎ ±ı ±˘Ï·›Î ‹Ò¿Áı‰¿fiÎ ÁÎ⁄fl‹÷Ì ±Îl‹fiÎ ¤ÎÊHÎfi_ V‹flHÎ ◊Λ. ’ÒF› flωÂ_¿fl ‹ËÎflÎ… Â÷ΛfiÎ ◊÷Î_ 1984‹Î_ … ±Î ŒÎfiÌ

ÿÏfi›Î »˘ÕÌfiı √›Î. ±ı‹HÎı √…flÎ÷fi_ …ı V‰MÔfi ÏfiËÎY›_ Ë÷_ ±ıfiı ⁄ÿ·ı ±ı‹fiı ∞‰÷ı∞‰ … Ωı‰Î ‹‚ı·Î flÎ…¿Ì› ¬ı·‹Î_ ¿ı‰_ √…flÎ÷ ±Î¿Îfl ·¥ flèÎ_ Ë÷_ ±ıfi˘ ±HÎÁÎfl ±ÎT›˘ Ë÷˘. Ωı¿ı ⁄©ı⁄©_ ¬flÎ⁄ … »ı ±ı‰_ ÷˘ I›Îflı› fiˢ÷_ ±fiı ±I›Îflı› fi◊Ì. ±Î’HÎı √…flÎ÷fiÎ V◊Î’fiÎ Ïÿfiı fiÌflZÎÌfl ¿fl‰Î ⁄ıÁ̱ı I›Îflı √…flÎ÷fiÎ μÿ˚CÎÎÀ¿ı ±ıfiΠωÂı ¿Ëı·Î ÂOÿ˘fi_ V‹flHÎ ¿flÌfiı fi‰_ √…flÎ÷ CÎՉΠ‹ıÿÎfiı ’Õı·Î±˘ ¿_¥¿ Â̬ ·ı ±ı …wflÌ »ı. ¿˘‹Ì ±ı¬·ÎÁfiÌ ¤Î‰fiÎ Ω‚‰‰ÎfiÌ ÁÎ◊ı ±Î’HÎı √Î_‘Ì-ÁflÿÎflfiÎ ‰ÎflÁÿÎfl ˢ‰ÎfiÌ ›Îÿ ¿Î›‹ ÷Î∞ flάÌfiı ’˛ΩfiÌ Áı‰Î‹Î_ Á‹Ï’˝÷ flËı‰ÎfiÌ …wfl ¬flÌ. ‹ËÎI‹Î √Î_‘Ì ±fiı ÁflÿÎfl ’Àı·fiÎ ¤T› ‰ÎflÁÎfi_ V‹flHÎ ±Î’HÎı ¿ıLƒV◊Îfiı flά‰ÎfiÌ ÁÎ◊ı … ±ı‹fiÎ I›Î√ ±fiı flÎWÀˇÁ‹’˝HÎfiı ’HΠωÁÎflı ’ÎՉΠfiÎ ÿı‰Î›. “ÿıÂfiı ‹ÎÀı …ı‹HÎı fiÎfiÌ ‹˘ÀÌ ¿<fl⁄Îfi̱˘ ±fiı ’˛ÎHÎ ±M›Î˝ »ı, ÷ı Á˙ fiÎ‹Ì ±fiÎ‹Ì flÎWÀˇ‰Ìfl˘fiı ±Îÿfl¤Î‰ı ‰_ÿfi” ¿flÌfiı flωÂ_¿fl ‹ËÎflÎ…ı √…flÎ÷ ±fiı √…flÎ÷̱˘fiÎ ÿıÂ-ωÿı‹Î_ ¤T› ›˘√ÿÎfi ±fiı ¿<‚÷Îfi˘ ’HÎ μS·ı¬ ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Î’HÎı V‰fiı ¤Î_Õ̱ı fiÏË ±fiı ÁÎ◊ı … V‰fiÌ ‹ËÎfi÷Î ’fl ‹V÷ο ◊¥fiı flΉHÎfiÎ √‰˝fiı ±’fiΉ̱ı ’HÎ fiÏË. ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı— “√…flÎ÷fiÌ ’˛Ω ’ÎÁı ±◊˝T›‰ËÎfl‹Î_ ¿<‚ ±fiı ¿fl¿ÁÏfl›Î ±ı‰Î_ T›‰ËÎfl¿<‚ ‹ËÎ…fi˘ ’HÎ »ı. ±Î ⁄‘Î_fiÌ Â„@÷fiı √…flÎ÷fiÎ ÏË÷‹Î_ «Î·fiÎ ‹‚ı ÷˘ √…flÎ÷ ¤·ı fiÎfi_ flÎF› ˢ›, ¤·ı ±I›Îflı ¬Î‘‰Î‚˘ ’˛ÿı √HÎÎ÷˘ ˢ›, ÷˘ ’HÎ ◊˘ÕÎ ‰¬÷‹Î_ ÁQ≤© ⁄fiÌ Â¿ı ±ı ωÂı ‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ Ï⁄·¿<· Â_¿Î fi◊Ì. V‰flÎF› ‹Y›Î ’»Ì ÿı¤fl‹Î_ CÎHÎÎ_ ω¿ÎÁ¿Î›˘˝ ◊›Î_ »ı. flÎWÀˇfiÌ Á_’ÏkÎ ÷ı‹ … ’ıÿΠ’HÎ ‰‘Ì ËÂı, ’HÎ ±ıfiÌ ›˘B› ‰ËıÓ«HÎÌ ◊Λ ÷˘ … ±Î’HÎı Á‹÷Î ±fiı ÂÎ_Ï÷fiÌ ÏÿÂ΋Î_ ’˛›ÎHÎ ¿›* ¿Ëı‰Î›. ›˘B› ‰ËıÓ«HÎÌ ¿fl‰Îfi˘ flV÷˘ ‘fiÿ˘·÷fiÌ ·ËÎHÎÌ ¿fl‰Ì ±ı fi◊Ì, ’HÎ ±Î’HÎı I›Î_fiÌ ±ı¿ı±ı¿ ÁÂ@÷ T›„@÷fiı ±ıfiı ·Î›¿fi_ ¿Î‹ ‹‚Ì flËı ±fiı ˢÓÂı ˢÓÂı ±ı ¿Î‹ ¿fl‰Îfi˘ ÷ıfiÎ Ïÿ·‹Î_ μIÁÎË ’˛√Àı ±ı ¿fl‰ÎfiÌ ¬Ò⁄ …wfl »ı.” flωÂ_¿fl ‹ËÎflÎ…ı √…flÎ÷fiÎ ‹ıBÔfiοÎÀν Á‹_ ±ı μÿ˚CÎÎÀfi-’˛⁄˘‘fi ¿›* I›Îflı ±ı‹fiÌ ¿◊fiÌ ±fiı ¿flHÎÌ‹Î_ ¿˘¥ ¤ıÿ fiˢ÷˘. √Î_‘Ì∞, ÁflÿÎfl ±fiı ±ı‹fiÎ … …ı‰Î_ ’ÎflÿÂa T›„@÷I‰˘ ±fiı ‹Ò¿Áı‰¿ ÷flÌ¿ı ¿Î‹ ¿fl÷Î flËıfiÎfl flωÂ_¿flÿÎÿÎ ÷˘ ±Î…ı ·√¤√ ¤·Î›Î »ı, ±ı‹fiÎ fi΋ı √Î_‘Ìfi√fl‹Î_ flÕu˘¬Õu˘ ±ı¿ ‹Î√˝ ¿ı ±ıfiÎ ’fl ±ı¿Îÿ ’˛Ï÷‹Î ÏÁ‰Î› fi‰Ì ’ıœÌfiı ’Ò»˘ ÷˘ ’˛Ï÷’˛ffi ¿flı ¿ı ±ı ¿˘HÎ? ±ı‰Ì „V◊Ï÷ »ı. Ωı¿ı ÿÎÿÎfiÌ ÁÎÿ√Ì ±fiı ±fiÁflHÎÌ› ∞‰fi ÷˘ ±ı‹fiÎ √Î_‘̉ÎÿÌ √HÎfiÎflα˘±ı ’HÎ ±’fiÎT›_ fiˢ÷_, ’»Ì μ…‰HÎ̱˘‹Î_ fl‹‹ÎHÎ flËÌfiı «Ò_ÀHÎÌ’‰˘˝ ∂…‰÷Î ‰÷˝‹Îfi ÂÎÁ¿˘ ¿fiı ÷˘ ±ıfiÌ ±’ıZÎÎ ÂıÓ fl¬Î›? ±fiı »÷Î_ √…flÎ÷fiÎ V◊Î’fiÎ Ïÿfiı ±Î ÿÌCνºWÀÎ I›Î√Ì’flÔÊı √˘Áı‰Î ±fiı √˘Á_‰‘˝fi, √…flÎ÷Ì ¤ÎÊ΋Î_ ‰Ë̉À, ÷‹ÎflfiÌ «_√η‹Î_◊Ì ’˛ΩfiÌ ‹„@÷, ωø‹flÎΩfiÌ …ı‹ ‰ıÂ’·À˘ ¿flÌfiı ’˛ΩfiÎ_ Á¬ÿ—¬ ΩHΉΠ±fiı flÎ…¿Ì› ’ZÎ ¿fl÷Î_ ’˛Ωfiı ‹˘ÀÌ √HΉÎfiÌ Âά ±Î…ı› √Ò_…ı ⁄Î_‘‰Î …ı‰Ì »ı.á ·ı¬¿ ‹_⁄¥fiÎ ≥„LÕ›fi ±ı@Á’˛ıÁ √˛’fiÎ ÷_hÎÌ ±fiı √…flÎ÷fiÌ ÁflÿÎfl ’Àı· Á_¢‘fi Á_V◊Î - ÁıflÏ·’fiÎ Ïfi›Î‹¿ ±fiı ’˛ÎK›Î’¿ flèÎÎ »ı. Email: haridesai@gmail.com ’˛Ï÷¤Î‰—yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2

ωω‘Î

May 5, 2017 à ‹ı 5, 2017

á Õ˘. «_ƒ¿ÎL÷ ‹Ëı÷Î

g…ÿ√Ìfi˘ Á˙◊Ì ‹˘À˘ ÂhÎ CÎflıÕ »ı (flı¬ÎÏ«hΗ ‘Ìfl… μ‹flÎÏHΛÎ)

“‰˘Àfl ¿fiı¿Âfifi_ ¿Î‹ ’÷Ì √›_.” “fi‰Î ÀıÏ·Œ˘fi ΩıÕÎHÎfi_ ¿Î‹ ’ÒflÔ_ ◊›_.” “‰Ì…‚Ìfi_ ‹ÌÀfl ‹¿Î÷Î_ ≥·ı„@Àˇ¿ ΩıÕÎHÎfi_ ¿Î‹ ’HÎ Á_’ÒHν ◊›_.” ‹ÎHÎÁı g…ÿ√Ì‹Î_ Ω÷Ω÷fiÎ_ ΩıÕÎH΢ Á_’LÔfi ¿flΉ‰Î_ ’Õı »ı. «_ƒ¿ÎL÷ ‹Ëı÷Î ’HÎ ±Î ⁄‘Î◊Ì μ’flfi_ Á‰˘˝’flÌ ΩıÕÎHÎ »ı Ω÷ ÁÎ◊ıfi_ ΩıÕÎHÎ. ±ı¿ ËΩfl „@‰LÀ·fi˘ Á‰Î·— ÷‹ı Ω÷ ÁÎ◊◊ ΩıÕΛı·Î »˘ ¬flÎ? ‹¿ÎfifiÌ ‹…⁄Ò÷Ì ‹ÎÀı ’ΛÎfiÌ ‹…⁄Ò÷Ìfiı ±Ï√˛‹÷Î ±Î’̱ı »Ì±ı fiı ‘Î⁄ÎfiÌ ‹…⁄Ò÷Ì ‹ÎÀı »\|Î ËÎ◊ı ·˘¬_ÕfiÎ μ’›˘√fiı ‹_…^flÌ ±Î’̱ı »Ì±ı, ’HÎ ∞‰fifi˘ ’Λ˘ ‹…⁄Ò÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı ±˘»Î‹Î_ ±˘»˘ Á‹› ŒÎ‚‰Ì±ı »Ì±ı. ∞‰fifi˘ ’Λ˘ ‹…⁄Ò÷ ¿fl‰Îfi_ ’˛◊‹ Á˘’Îfi »ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ±˘‚¬‰Ì. ±Î’HÎÌ ±˘‚¬ÎHÎ ⁄Λ˘ÕıÀ΋Î_ ÿÂν‰ı·Ì ω√ı÷˘ ¿ı ωÏ{gÀ√ ¿ÎÕÛ‹Î_ ÿÂν‰ı·Î ˢtα˘ ’Òfl÷Ì ÁÌÏ‹÷ fi◊Ì! ±ı ω√÷˘ ÷‹Îfl˘ ’Ïfl«› ⁄ÌΩfiı ±Î’‰Î ‹ÎÀı »ı. Ω÷fiı ±˘‚¬‰Î ‹ÎÀıfi˘ “⁄Λ˘ÕıÀΔ ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î¬Ì g…ÿ√Ì ‰Ì÷Ì Ω› »ı ±fiı »÷Î_› ±_÷CÎÕÌ Á‘Ì ‹ÎHÎÁ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ±˘‚¬Ì ¿÷˘ fi◊Ì. g…ÿ√ÌfiÎ ÏËÁÎ⁄‹Î_ Ω÷fiı ΩHΉΠϒ»ÎHΉÎfiÌ ±Ï√˛‹÷Î Á˙◊Ì ‹Ëk‰fiÌ »ı. ¿ı‰˘ »ı ‹Îfl˘ V‰¤Î‰, ¿¥ »ı ‹ÎflÎ V‰¤Î‰fiÌ ‹›Î˝ÿα˘, ÏfiHν›˘ ·ı‰Î‹Î_ Ë_ ¿ı‹ ’λ˘ ’Õ<_ »\_, ‹ÎflÌ ‰÷˝c¿ ±‹¿ ’˛Á_√˘±ı ¿ı‹ “fi˘‹˝·” flËı÷Ì fi◊Ì. Ω÷ ’fl Ë_ @›Îflı ¿Î⁄Ò √‹Î‰Ì ⁄ıÁ_ »\_, ¿ı‰Î ÂOÿ˘◊Ì flÌ{_ »\_ ±fiı ¿ı‰Î ÂOÿ˘◊Ì Ë_ Ï’k΢ √‹Î‰Ì ⁄ıÁ_ »\_. ‹ÎflÌ ∞‰fi’˛HÎÎ·Ì ¿¥ œ⁄fiÌ »ı, ¿ı‰Î Á_Ωı√˘‹Î_ Ë_ ‹ÒS›ÏfiWà flËÌ Â¿<_ »\_ ±fiı ¿ı‰Î Á_Ωı√˘‹Î_ Ë_ ‹ÒS›fiı Ãı⁄ı «œÎ‰_ »\_, ’Îfl¿Î_ ’˛I›ı ‹ÎflÎ ÂflÌfl, ‹ÎflÎ ‹fi, ‹ÎflÎ ±ÎI‹Î ±fiı ‹ÎflÎ V‰ÎVJ›fi_ ÁL‹Îfi ÁΫ‰Ì ¿<_ »\_ ¬fl˘? ‹ÎHÎÁfiı ‰…fi CÎÀÎՉ΋Î_ ¤Îflı flÁ »ı. ’HÎ ±ıÀ·˘ flÁ ±ıfiÌ CÎÀ÷Ì …÷Ì ’˛Ï÷WÃÎ ⁄Î⁄÷ı g«÷Î Áı‰‰Î‹Î_ fi◊Ì Ë˘÷˘! Ω÷ ’˛I›ıfi˘ lıWà ±Ï¤√‹ ¿ı‚‰‰˘ ±ı Á˙◊Ì ‹˘ÀÌ ‰Ìfl÷Î »ı. ÂflÌfl w’΂_ ⁄fiΉ‰ÎfiÎ_ ÁΑfi˘ ‰ı«Î÷Î_ ‹‚Ì Â¿ı, ’HÎ ‹fi w’΂_ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀıfiÎ_ ±˘Ωfl˘ ÷˘ ±_ÿflfiÌ “‰¿Û¢’”‹Î_ CÎÕ‰Î_

’Õı! ±Î’HÎÌ ‹ÎL›÷α˘ ±fiı A›Î·˘fiı ’HÎ Á÷÷ ÷’ÎÁ‰Î_, À’Îfl‰Î_ ±fiı ‹ÃÎfl‰Î_ ±fiı ‹Ò·‰‰Î_ ’Õı »ı! ¿ıÀ¿ıÀ·Î ¬˘ÀÎ A›Î·˘fiÎ ·˘¬_ÕÌ À<¿Õα˘ ¤Î_√Ìfiı ¤y˘ ⁄˘·Î‰‰Î ‹ÎÀı ±Î’b_ ±_÷—¿flHÎ ±Î’HÎfiı ÁÎÿ ¿fl÷_ ˢ› »ı, ’HÎ ±Î’HÎÌ ∞ÿ Á_hÎÌ ⁄fiÌ …÷fi ¿fl÷Ì Ë˘› »ı! ‹ÎHÎÁ …√÷ ÁÎ◊ı ΩıՉ΋Î_ ÂÒfl˘, ’HÎ Ω÷ ÁÎ◊ı ΩıÕΉ΋Î_ ÷tfi ±‘Òfl˘. ‹ÎHÎÁfiÌ ¿flÔHÎ÷Î ±ı »ı ¿ı ±ıfiı ±ı‰_ ±‘ÒflÎ’b_ g…ÿ√̤fl ¬À¿÷_ fi◊Ì! Ω÷ ’˛I›ıfiÌ ‰‘ ’Õ÷Ì flËı‹ ±Î’HÎÎ T›„@÷I‰fiı ’Òfi‹fi˘ «Î_ÿ ⁄fi‰Î ÿı÷Ì fi◊Ì. Ω÷ ’˛I›ıfiÌ Á_¤Î‚ ±ıÀ·ı flÔÏ«¿ ’˙„WÀ¿ ±ÎËÎfl, ¿Î‹fiÌ ÿfl¿Îfl, ¤Î‰fiα˘fi_ Ïfi›_hÎHÎ ±fiı ÏfiT›Î˝… ’˛ı‹fi_ μÿÎfl÷Î’Ò‰˝¿ ω÷flHÎ. ‹ÎHÎÁ ¿˘¥¿ ±iÎÎ÷ “‹˘ZΔfiÌ g«÷Î ¿flı »ı, ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı “‹@÷” flά‰ÎfiÌ g«÷Î Ï⁄·¿<· fi◊Ì ¿fl÷˘. ’˛I›ı¿ ’‚ı ‹„@÷fi˘ ±ËıÁÎÁ ±ı ’ÎÏ◊˝‰ ∞‰fi‹Î_ ‹‚ı·˘ ÿ·¤ ‹˘ZÎ »ı. ‹fi’˛ÁLÔfi flËı ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±Îfi_ÿfiÌ ±fi¤ÒÏ÷, ’˛Ï÷¿>‚ ÏfiHν›˘ ±fiı ±HÎ√‹÷Ì CÎÀfiα˘fiÎ_ ‰‚√H΢fiı ËÁÌ ¿Îœ‰ÎfiÌ ¬¬‹ÎflÌ ±fiı ’˘÷ÎfiÌ Á_¿ÌHν÷α˘fiÎ ¿ÎflÎ√Îfl‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊¥ ÁË… ±Î{ÎÿÌfi˘ μ‹_√ ‹ÎHΉ˘ ±Î ⁄‘Ì ‹Îfi‰∞‰fifiÌ ÏÁÏ©±˘ … ·ı¬Î‰Ì Ωı¥±ı.

L›Î

›Î·›L˘ ±ÎMÎHÎı L›Î›‹_Ïÿfl ¿Ë̱ı »Ì±ı. ‹_Ïÿfl ±ıÀ·ı ¥f‰flLÎ<_ MÎωhÎ ‘΋. L›Î›Î‘Ì ¥f‰flLÎÌ ¿ZÎαı »ı. ±Î‰˘ ÿflFΩı Õ˘@ÀflL˘ MÎHÎ ±ÎMÎHÎı ±ÎM›˘ »ı. Õ˘@Àfl ±L˘ L›Î›Î‘Ì M΢IÎÎLÎ<_ ¿IÎÛT› «>¿ÌL˘ ¿_¥ MÎHÎ flÌI˘ ¬˘À<_ ¿flı I΢ ±ı‹HÎı ¥f‰fl IÎflÌ¿ı flÎ∞LÎ΋<_ ±ÎMÎÌ ÿ¥L˘ fl˘ÏË÷ ÂÎË M΢IÎÎL˘ Ëı‰ÎLÎ MÎ<fl‰Îfl ¿fl‰ÎLÎ<_ V‰ıE»Î±ı MÎVÎ_ÿ ¿›<* ¿Ëı‰Î›. L›Î›Î·› MÎfl ¤fl˘V΢ flËı ±ı‰<_ ˉı ¿ıÀ·<_ M΢ÏVÎOη »ı? VÎ΋ÎL› ¿ıVÎL΢ «¿Îÿ˘ ±Î‰IÎÎ_ ‰Ê˘˝ ‰ÌIÎÌ …IÎÎ_ ˢ› ±L˘ ±ıÀ·˘ ‹˘Õı◊Ì ‹‚ı·˘ «<¿Îÿ˘ MÎHÎ ¿ıÀ·˘ IÎÀV◊ ËÂı ±ı VΉη ˢ› I›Îflı VÎ΋ÎL› ’˛ΩL˘ L›Î›Î·› MÎfl ±Ï‰f‰ÎVÎ ¿fl‰ÎL΢ Ë¿ ‹‚Ì Ω› »ı. ‹_ÏÿflL΢ ¥f‰fl ±Î…¿Î· ‹˘_C΢ ◊›˘ »ı. ±ıLÎÌ MÎ>Ω ¿fl‰Ì ˢ›, ±ıLÎÎ_ ÿÂÛLÎ fl˘ÏË÷ ¿fl‰Î_ ˢ› ¿ı ±ıL˘ Œ‚-L˙‰ız «œÎ‰‰Î_ ˢ› I΢ MÎHÎ ·Î_OÎÌ-·Î_OÎÌ ·Î≥L΢‹Î_ ¿·Î¿˘ VÎ<‘Ì ’˛IÎÌZÎÎ ¿fl‰Ì MÎÕı »ı. lÌ‹_I΢L˘ ¤„@IÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı I΋΋ VΉ·I΢ ±L˘ ’˛Î›˘ÏflÀÌ{ ±ÎVÎÎLÎÌ◊Ì ‹‚Ì Ω› »ı. ±ı … flÌI˘ L›Î› MÎHÎ ±Î…¿Î· ‹˘_C΢ ◊¥ BΛ˘ »ı. BÎflÌOÎ ‹ÎHÎVÎ I΢ I›Î_ MÎBÎ ‹>¿‰ÎL΢

ËÎfl ±fiı ∞÷ ‰E«ıfi˘ ¤ıÿ ’Îfl¬Ì fi ¿ı, ±ı‰˘ ‹ÎHÎÁ ∞‰fiÁ_√˛Î‹‹Î_ ÂÒfl‰Ìfl @›Î_◊Ì Ãflı? ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ’˘÷ÎfiÌ »^’Ì ËÎflfiı ∞÷ ‹ÎfiÌfiı «Î·÷Πˢ› »ı.

±Ï¤T›„@÷fiÌ μ÷Ή‚ ¿fl÷Î_ g«÷fifiÌ ’Ïfl’@‰÷ÎfiÌ g…ÿ√Ìfiı ‰‘ ’flV¿Ú÷ ¿fl÷Ì Ë˘› »ı. ÁıQ›±· ΩıLÁfiı ›˘B› … ¿èÎ_ »ı ¿ı, Ë_ F›Îflı …‰Îfi Ë÷˘, ‹ÎflÌ Ï‰ÏÂWÀ÷α˘fiÎ ’˛ÿ½fi ‹ÎÀı μ÷Ή‚˘ ⁄fiÌ fi‰Ì fi‰Ì ‰Î÷˘ Á_¤‚Ή÷Î ÀË¿Î ¿fl÷˘, ’fl_÷ ±ı‹ ¿fl‰Îfi_ ‹ıÓ …·ÿÌ »˘ÕÌ ÿÌ‘_, ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fiı A›Î· ±ÎT›˘ ¿ı …ı ¿Î_¥ fi‰_ ˢ› »ı ±ı ÁC΂_ ¤˛‹‹@÷ fi◊Ì Ë˘÷_! g…ÿ√Ìfi˘ Á˙◊Ì ‹˘À˘ ÂhÎ »ı CÎflıÕ! ‹ÎHÎÁ ËÎ◊ı ¿flÌfiı ‹ÂÌfi ⁄fi‰ÎfiÌ ¿˘Ï ¿flı ÷˘ ∞‰fi‹Î_ ›Î_Ïhο÷Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ Â_ flËı? …ı Ω÷fiı ±˘‚¬ı »ı ±ı ’˘÷Îfiı @›Îflı› ‰ÎÁÌ ◊‰Î ÿı÷˘ fi◊Ì! ‹K›‹ ‰√˝fiÎ fi˘¿Ïfl›Î÷ ‹ÎHÎÁ˘ ‹˘ÀÎ ¤Î√ı ‰ÎÁÌ ⁄fiÌ Ω› »ı. Á‰Îflı ∂É_, »Î’_ ‰Î_«‰_. «Î ’̉Ì, fiÎfiÌ‹˘ÀÌ ’ÒΩ ¿ı ’Îà ¿fl‰Î, wÏ’›Î ’ˆÁÎfi˘ ÏËÁÎ⁄ ¿fl‰˘, ¤˘…fi ¿fl‰_, ±˘ÏŒÁı …‰_, ◊˘ÕÎ_ À˘‚ÀM’Î_, ◊˘Õ<_ ¿Î‹, ◊˘ÕÌ¿ ŒÎ≥·˘fi˘ Ïfi¿Î·, ’˘÷ÎfiÎ ⁄˘Á, ÁË¿‹˝«Îfḻ˘ ⁄√ÕÌ √›ÎfiÌ Ï¿Λ÷, ‰‘÷Ì …÷Ì ‹˘ÓCΉÎflÌ ±fiı ¤˛WÀ ◊÷Î …÷Î flÎ…¿ÎflHÎfiÌ ÀÌ¿ÎÏÀM’HÎÌ, ÁÎ_…ı ‹_Ïÿfl‹Î_ ±Î_À˘ ¿ı Âο¤Î∞ ‰√ıflıfiÌ ¬flÌÿÌ, CÎflı ’Ë˘Ó«Ì ±ı¿Îÿ ¿’ «Î ¿ı fiÎV÷˘, ÁÎ_…fi_ ¤˘…fi, ÀÌ.‰Ì. ‘ÎflΉÎÏË¿ ÏfiË΂‰_, fiÎfi¿ÕÌ ’˛Î◊˝fiÎ ±fiı ›fi! ±Î… ø‹ ·√¤√ ÏfiI›ø‹ ⁄fiÌ …÷˘ ˢ› »ı.

’ÏflHÎ΋ı g…ÿ√Ì fi‰Ìfi÷Î, ÷Î…√Ì ±fiı μ‹_√ √‹Î‰Ì ⁄ıÁı »ı. CÎHÎÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı g…ÿ√Ì‹Î_ μ’„V◊÷ ◊›ı·Ì ¿Á˘ÀÌ ±fiı ¿À˘¿ÀÌfiÌ ZÎH΢‹Î_ “‹flÌ √›˘”, “·Ò_ÀÎ¥ √›˘”, “⁄fl⁄Îÿ ◊¥ √›˘”, “±ÎÀ·˘ ¤Îfl ÷˘ Ë_ … ÁËfi ¿flÌ Â¿<_” - …ı‰Î_ fl˘ÿHÎÎ_ flÕ‰ÎfiÌ Àı‰ ˢ› »ı. ’˘÷ÎfiÌ Á‹V›Î±˘fi_ ωfÁıÊHÎ ¿flÌ ÷ıfiÎ ÏfiflοflHÎ ‹ÎÀıfi˘ ¿˘¥ ‹Î√˝ ¢‘‰Î ‹ÎÀıfi˘ μg«÷ º„WÀ¿˘HΠω¿ÁΉ‰˘ ±ı ¿Á˘ÀÌfiÌ ZÎHÎfiÌ ‹Î_√ ˢ› »ı. …ı±˘ Á΋ı ’Õı·Î ·Ÿ⁄fiÌ ¬ÀΠ…\±ı »ı ±ı ·Ÿ⁄fi˘ μ’›˘√ ¿fl‰ÎfiÌ ÷¿ √‹Î‰Ì ⁄ıÁı »ı. …ı±˘ ·Ÿ⁄fiÌ ¬À΋Î_ ◊˘ÕÌ¿ ¬Î_Õ μ‹ıflÌ Âfl⁄÷ ⁄fiΉ‰Îfi_ ¿˙ÂS› ÿά‰Ì ¿ı »ı ÷ı‹fiı ¬ÀÎÂfi˘ ‰Á‰Á˘ flËı÷˘ fi◊Ì! …ı ‹ÎHÎÁ Ω÷fiı ±˘‚¬ı »ı ±ı ’˘÷ÎfiÌ ±Á„@÷±˘fi˘ √·Î‹ ⁄fi÷˘ fi◊Ì. ±ı Á‹…ı »ı ¿ı ±ÎÁ„@÷±˘ … ±Á_÷˘ÊfiÎ_ ‰‹‚˘ Á…ı˝ »ı. ËÎfl ±fiı ∞÷ ‰E«ıfi˘ ¤ıÿ ’Îfl¬Ì fi ¿ı, ±ı‰˘ ‹ÎHÎÁ ∞‰fiÁ_√˛Î‹‹Î_ ÂÒfl‰Ìfl @›Î_◊Ì Ãflı? ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ’˘÷ÎfiÌ »^’Ì ËÎflfiı ∞÷ ‹ÎfiÌfiı «Î·÷Πˢ› »ı. á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

√fiı√Îfl »^ÀÌ Ω› ÷˘ ±ı‹Î_ L›Î›Î‘Ì √fiı√Îfl √HÎΛ? ω«Îfl MÎHÎ LÎ ¿flÌ Â¿ı! ‹_Ïÿfl‹Î_ O΢·Ì±˘ ±L˘ «œÎ‰Î ±L˘ μ»Î‹HÎ̱˘LÎ<_ flÎ… «Î·ı »ı. L›Î› ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı MÎHÎ ‰Ê˘˝ VÎ<‘Ì ’˛IÎÌZÎÎ ¿flIÎÎ_-¿flIÎÎ_ ·˘¿˘L˘ M΢IÎÎLÎÎ_ CÎfl-¬ıIÎfl ‰ı«‰Î_ MÎÕuÎ_ ˢ› ±ı‰Ì ±L˘¿ CÎÀLÎα˘ »ı. ¥f‰flL˘ ¿˘¥±ı Ωı›˘ LÎ◊Ì Ë˘I΢, MÎHÎ ±ıLÎ<_ ±„VIÎI‰ »ı ±ı‰<_ ‹ÎLÎÌL˘ ±ıLÎÌ μMÎfl ¤fl˘V΢ ¿fl‰˘ MÎÕı »ı. L›Î› ‹ÎÀı ·BΤBÎ ±Î‰Ì … „V◊ÏIÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. @›Îflı¿ «<¿Îÿ˘ ±Î‰ı I›Î_ VÎ<‘Ì‹Î_ ŒÏfl›ÎÿÌ MÎfl·˘¿ MÎˢ_«Ì BΛ˘ ˢ› »ı. «<¿Îÿ˘ VÎΫ˘ … ±ÎT›˘ ˢ› I΢ MÎHΠˉı ±ıLÎÎ ‹ÎÀı ¿ÂÎ … ¿Î‹L΢ LÎ◊Ì flè΢ ˢI΢. “¥f‰fl ¿ı CÎfl ÿıfl ˈ, ±_‘ıfl LÎÏË Ëˆ” ±ı‰<_ ¿Ëı‰Î› »ı (ÿıfl ±ı … ±_‘ıfl LÎ ¿Ëı‰Î›?), I΢ ±ÎMÎHÎÎ_ L›Î›‹_Ïÿfl˘‹Î_ MÎHÎ ±_‘ıflLÎÌ ¿ZÎαı ‹>¿Ì ¿Λ ±ıÀ·Ì ÿıfl I΢ »ı … L˘! “V΢ BÎ<L˘BÎÎfl˘ ¤·ı »^ÀÌ Ω›, MÎHÎ ±ı¿ ÏLÎÿ˘˝ÊL˘ MÎÏL΋ıLÀ LÎ ◊‰Ì ÂÎË Ωı¥±ı.” ±ı‰˘ ¨«˘ ±ÎÿÂÛ F›Îflı ‰ÎVIÎω¿IÎÎ OÎLÎÌL˘ VÎ΋ı ±Î‰ı I›Îflı ±ı ¤Îflı ω¿fl΂ ±L˘ ÏOÎË΋H΢ ·ÎB˘ »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ¬flÎ BÎ<L˘BÎÎfl˘ ÏLÎÿ˘˝Ê »^ÀÌ …¥L˘ ¬<S·ı±Î‹ ŒflIÎÎ … flËı »ı, ±ı‹L΢ ‰Î‚ MÎHÎ ‰Î_¿˘ ◊I΢ LÎ◊Ì. ÏËLÿÌ ÏŒS‹˘‹Î_ ÕΛ·˘BÎ VÎÎ_¤‚‰Î ‹‚ı »ı ¿ÎLÎ>LÎ

±fi¤ÒÏ÷

“¥f‰fl ¿ı CÎfl ÿıfl ˈ, ±_‘ıfl LÎÏË Ëˆ” ±ı‰<_ ¿Ëı‰Î› »ı (ÿıfl ±ı … ±_‘ıfl LÎ ¿Ëı‰Î›?), I΢ ±ÎMÎHÎÎ_ L›Î›‹_Ïÿfl˘‹Î_ MÎHÎ ÿıfl I΢ »ı … fiı!

¿ı ËÎ◊ OÎËIÎ ·QO˘ ˢI˘ ˈ_, MÎHÎ VÎ˙L˘ ¬OÎfl »ı ¿ı ¿ÎLÎ>LÎ ¿ı ËÎ◊ OÎ_‘ı Ë±ı ¤Ì ˢI˘ ˈ_. ±ı¿ ÏŒS‹‹Î_ I΢ ±ı‰˘ ÕΛ·˘BÎ ËI΢ ¿ı ±ı¿ BÎ<L˘BÎÎfl ÏLÎÿ˘˝Ê »^ÀÌ Ω› I΢ V΋…‰<_ ¿ı L›Î›Î‘Ì V‰›_ BÎ<L˘BÎÎfl »ı. ±ÎMÎHÎı ±ı‰Î ±ı@VÀˇÌ‹ MÎfl LÎ◊Ì MÎˢ_«‰<_. L›Î›Î‘ÌÂLÎÎ ËÎ◊ MÎHÎ OÎ_‘Λı·Î … ˢ› »ı. ÏŒS‹ “Ωı·Ì ±ı·±ı·.OÎÌ.”‹Î_ ‰¿Ì· IÎflÌ¿ı ±ÂÛÿ ‰ÎflVÎÌ ±ı¿ ÏVΫ<±ıÂLÎ MÎfl ……L˘ ¿Ëı »ı ¿ı, “OÎ>flÎ ‹IÎ ‹ÎLÎÌ›ıBÎÎ, …LÎÎOÎ. ·ıÏ¿LÎ ≥VÎ ¿‹flı ¿ı OÎÎËfl ±ÎMÎ ¿Î ‹Ω¿ μÕΛΠΩIÎΠˈ, ±ÎMοı LÎ΋ ¿ı ±ıVαı‹±ıVÎ Ωı¿ ¤ı…ı ΩI˘ ˈ_. flıÀ ÏŒ@VÎ Ï¿›Î ΩIÎΠˈ ±ÎMÎ ¿Î. …LÎÎOÎ ±ÎMÎ ¿Ì ≥F…IÎ ¬IÎflı ‹ı_ ˈ. ¿<» Ï¿∞±ı, M·Ì{ ¿<» Ï¿∞±ı...”

…… IÎflÌ¿ı VÎ˙fl¤ Â<@· M΢IÎÎLÎÎ MÎÿLÎÌ ¬ÎLÎBÎÌ MÎÌÕÎ T›@IÎ ¿flIÎÎ_ ¿Ëı »ı, “...·ıÏ¿LÎ ‹ˆ_ I΢ …… ËÒ_. ¤¥ ¿˘¥ ¿›Î ΩLÎIÎΠˈ, ‹ˆ_ ¿›Î ‹ËıVÎ>VÎ ¿flIÎÎ ËÒ_, ≥VÎ OÎÌLÎÎ MÎfl I΢ ‹ˆ_ ……‹ıLÀ ÿı LÎÏË VοIÎÎ. ‹<{ı ……‹ıLÀ ÿıLÎΠˢIÎΠˈ ±ıωÕLVÎ ¿ı OÎÌLÎÎ MÎfl... ±˙fl ±ıωÕLVÎ? ¿ıVÎ ¿Ì MÎËı·Ì IÎÎfl̬ V˘ ‹<{ı ‹Î·>‹ ˢIÎΠˈ - ‹<{Ïfl‹ ¿˙LΠˈ. ‹ˆ_ ›ËÎ_ O˙ÃÎ flËıIÎÎ ËÒ_ ±˙fl ±ıωÕLVοΠ≥LIÎ{Îfl ¿flIÎÎ flËIÎÎ ËÒ_. ±ıωÕLVÎ ±OÎ ±Î›ıBÎÎ, ±ıωÕLVÎ IÎOÎ ±Î›ıBÎÎ. ‹ıÀfl ¬ÕΠˢ ΩIÎΠˈ ∞. ŒÎ¥·˘_ M˘ ŒÎ¥·ı_ «œÌ ΩIÎÌ Ëˆ_. ·ıÏ¿LÎ ±ı¿ M˘MÎfl ‹ıflı VÎ΋L˘ LÎÏË ±ÎIÎÎ, ±ı¿ M˘MÎfl - Ï…Vο˘ ‹ˆ_ VÎËÌ ‹Î›L˘ ‹ı_ V΋… Vο<_ Ï¿ ›ı ±ıωÕLVΠˈ! ±ıωÕLVÎ ±ÎIÎÎ LÎÏË Ëˆ, ‹<{Ïfl‹ »^À ΩIÎΠˈ...” ±Î MÎÏfl„V◊ÏIΠωÂı BÎ_¤Ìfl ω«Îfl ¿flÌL˘ VÎfl¿Îflı IÎοÌÿı ›˘B› ¿fl‰ÎLÎÌ …wfl »ı. L›Î›‹_ÏÿflLÎÌ BÎÏfl‹Î …‚‰Î›, ±ıLÎÎ «<¿Îÿα˘ MÎflL΢ ¤fl˘V΢ À¿Ì flËı ±ı flÎWÀˇ ±L˘ V΋΅LÎÌ T›‰V◊Î ‹ÎÀı ±ÏLÎ‰Î›Û »ı. L›Î› ‹˘_C΢ LΠˢ›, L›Î› ω·_OÎ ¿flLÎÎfl˘ LΠˢ›, L›Î› ÏOοÎμ LΠˢ› ±L˘ L›Î›Î‘ÌÂL΢ ˢt˘ ¥f‰fl ¿flIÎÎ_ …flΛ ∂IÎflI΢ LΠˢ› ±ı ±M˘ÏZÎIÎ »ı. á ·ı¬¿ g«÷¿ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

‹ı 5, 2017 à May 5, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ·ı¬Î_¿-39 ¿ÚWHÎfi_ Á-ÿ½fi ±ıÀ·ı VfiıË ±fiı ±Î VfiıËfiÎ ’›Î˝› ÷flÌ¿ı ¤„@÷-’˛ı‹-≥U¿ …ı‰Î ÂOÿ˘ ‰’flΛ »ı. ±Î VfiıË ‰ÎV÷‰‹Î_ ±œÌ ±ZÎflfi˘ »ı. Á˚ ±Õ‘˘ ‰kÎÎ fiı ±fiı Ë. ±Î … flÌ÷ı ±ıfiÎ ’›Î˝› Á‹ÎfiÎ◊a ÂOÿ˘, …ı‰Î ¿ı ¤„@÷, ’˛ı‹ ¿ı ≥U¿ ’HÎ ±œÌ ±ZÎflfiÎ … »ı. Œ@÷ ±_√˛ı∞fiÎ “·‰”‹Î_ √˙÷‹ ’Àı· ⁄ı ±ZÎfl˘ »ı. ±Î ⁄‘Î …ı‹ ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ …ÕÌ⁄|Ì ⁄fiı »ı ±fiı ±_÷ı ¥f‰fl ÷flŒ ‰‚ı ÷˘ ‹„@÷fiÌ ÁÌÕÌ ◊¥ Ω› »ı ÷ı … ’˛‹ÎHÎı √Ì÷΋Î_ ±Î‰÷Î_ iÎÎfi, ¤„@÷ ±fiı ¿‹˝ ÂOÿ˘ ’HÎ ±ı¿ flÌ÷ı ›˘√ »ı ±fiı ⁄Ì∞ flÌ÷ı VfiıËfiÌ …ı‹ ±œÌ ±ZÎflfiÎ »ı. ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ …ÕÌ⁄|Ì »ı ±fiı ‹„@÷fiÌ ÁÌÕÌ ’HÎ ¬flÎ. ±Î’HÎÎ ‰ıÿ¿Î‚◊Ì ±Îfl_¤Î›ı·Î ±fiı ±Î… Á‘Ì Á÷÷ ωV÷fl÷Î ¤Î‰fiÎ …√÷‹Î_ ¤„@÷fi_ ±fiıflÔ_ ±fiı wÕ<_ V◊Îfi »ı ÷ı‹Î_ ¿˘¥ ⁄ı‹÷ ˢ¥ ¿ı fiÏË. fiÎflÿfiÎ ¿ı ÂÎ_ÏÕS›fiÎ ¤„@÷ÁÒh΋Î_ ¤„@÷fiÌ ÏÁ©Î_÷ ÷flÌ¿ı ωVI≤÷ ««Î˝ »ı. ÷˘ ‹‘ÁÒÿfi ÁflV‰÷ÌfiÎ ¤„@÷ flÁΛH΋Î_ ±fiı w’ √˘V‰Î‹ÌfiÎ ¤„@÷flÁÎQ≤÷ÏÁL‘ fi΋fiÎ √˛_◊‹Î_ ¤„@÷ÏÁ©Î_÷fiÌ Ï‰√÷‰Îfl ««Î˝ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î‹Î_ ‹‘ÁÒÿfi ÁflV‰÷Ì ±ı¿ ⁄Î…\ ⁄˙Ï©¿ flÌ÷ı ’˛¬fl ±¶ˆ÷‰ÎÿÌ ‰ıÿÎL÷Ì »ı. ±ÎÏÿ Â_¿flΫΛ˝fiÎ ÏÁ©Î_÷˘fiÎ ’flV¿÷ν »ı ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄Î…\ xÿ›◊Ì ¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎfiÎ ±fiL› ¤@÷ »ı. ±Î’HÎ΋Î_◊Ì CÎHÎÎ ±ı¿ f·˘¿ μE«Îflı »ı ¿ı ‰_ÂÌ Ï‰¤ÒÏÊ÷¿flÎfi˚ fi‰fiÌflÿΤÎ÷˚ ’Ì÷ÎQ⁄flÎÿ˚ ±flÔHÎÏ⁄Q⁄Œ·Î‘fl˘WÃÎ÷˚– ’ÒHÎı˝LÿÁLÿfl‹¬Îÿ˚ ±flg‰ÿfiıhÎÎ÷˚ ¿ÚWHÎÎ÷˚ ’fl_ Ï¿‹Ï’ ÷k‰‹Ëo fi Ωfiı–– ‰Î_Á‚Ì◊Ì Â˘¤÷Î ËÎ◊‰Î‚Î, fi‰Î ‰Îÿ‚fiÌ …ı‰Ì ¿Î_Ï÷‰Î‚Î, ’Ì‚Î ’Ì÷ÎQ⁄fl‰Î‚Î, ±flÔHÎ …ı‰Î

±œÌ ±ZÎflfiÎ VfiıËfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î±˘

(⁄Îfl‹Î ’ÎfiÎfi_ ±fiÁ_‘Îfi) ±Î{ÎÿÌ ’»Ì ¤ÎÊΉÎfl ’˛Î_÷fiÌ fl«fiÎ ‹ÎÀı ’˛Ω¿Ì› ±Î_ÿ˘·fi˘ Âw ◊›Î_ ±fiı 1952‹Î_ ±ÎI‹Îfl΋ lÌfl΋· fi΋fiÎ ¿Î›˝¿fl ÷ı·√¤ÎÊÌ ±Î_‘˛fiÌ fl«fiÎ ‹ÎÀı μ’‰ÎÁ ’fl ∂÷›Î˝ ±fiı ÂËÌÿ ◊¥ …÷Î_ Áfl¿Îflı ¤ÎÊΉÎfl flÎF›fiÌ fl«fiÎ ‹ÎÀı ±ı¿ ’_« fiÌQ›_ Ë÷_. ±Î ’_«ı 1956‹Î_ «¿Îÿ˘ ±ÎM›˘ ±fiı √…flÎ÷Ì ¤ÎÊ̱˘±ı ‹_⁄¥ flÎF›‹Î_◊Ì ±·√ ◊‰Î ±Î_ÿ˘·fifiÎ lÌ√HÎı ¿›Î˝ Ë÷Î. √…flÎ÷‹Î_ 1956fiÌ ±ÎÃ‹Ì ±˘√VÀı ±·√ “‹ËÎ√…flÎ÷”fiÌ ‹Î√HÎÌ fl…^ ¿fl‰Î ωzÎ◊a±˘ ¿˘Ó√˛ıÁ ËÎμÁ ’fl √›Î ±fiı I›Î_ “◊˛Ì fi˘À ◊˛Ì”fiÌ √˘‚̱˘◊Ì V‰Î√÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ ±fiı ±fiı¿ ›‰Îfi˘±ı ÂËÌÿÌ ‰Ë˘flÌ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ≥Lÿ·Î· ›ÎÏiοfiÌ ±Î√ı‰ÎfiÌ Ëı ±·√ √…flÎ÷ flÎF›fiÌ ‹Î√HÎ̱ı Ωıfl ’¿Õu_ ±fiı «Îfl ‰Ê˝fiÎ ±Î_ÿ˘·fifiÎ ±_÷ı ϶¤ÎÊÌ ‹_⁄¥ flÎF›fiÎ ‹A›‹_hÎÌ ›Â‰_÷flΉ «‰ÎHÎfiÎ ±Î√˛Ë◊Ì ‹_⁄¥ flÎF›fi_ ω¤Î…fi ¿fl‰Îfi˘ ¿ıLƒ Áfl¿Îflı ÏfiHν› ¿›˘˝ ±fiı ’Ëı·Ì ‹ı, 1960fiÎ fl˘… √…flÎ÷ flÎF›fi˘ ±flH΢ÿ› ◊›˘. √…flÎ÷ flÎF› ±·√ ◊›_. ‰Ë̉ÀÌ Áfl‚÷Î ‹ÎÀı flÎF›fiı 17 Ï…S·Î±˘‹Î_ ‰ËıÓ«‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_ ±fiı fi‰Î flÎF› ⁄fiı·Î √…flÎ÷fiÌ ‰ÁÏ÷ ⁄ı ¿fl˘ÕfiÌ Ë÷Ì! ±ı ‰¬÷ı ÁÎZÎfl÷Îfi_ ’˛‹ÎHÎ 30 À¿Î Ë÷_. ‹ÏË·Îfi_ ’˛‹ÎHÎ ÿfl 1000 ±ı 940fi_ Ë÷_. √…flÎ÷ flÎF›fiÌ ’˛◊‹ ω‘ÎfiÁ¤Îfi_ ’˛◊‹ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ÁhÎ 18‹Ì ±˘√VÀ, 1960fiÎ fl˘… ⁄’˘flfiÎ ±ı¿ ‰ÎB›ı ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ±ÁÎfl‰Î„V◊÷ fi‰Ì ÏÁω· ˢ„V’À·fiÎ “±˘’ÌÕÌ”‹Î_ ⁄˘·Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ Â¤ Ïÿ‰Áı Á‰ÎflfiÎ 8.30 ‰ÎB›ı ω‘ÎfiÁ¤Î B≤Ë‹Î_ √…flÎ÷fiÎ ‹Ò¿ Áı‰¿ ’Ò. flωÂ_¿fl ‹ËÎflÎ…fiÎ ÁÎ_ÏfiK›‹Î_ ±ı¿ Á‹Îfl_¤ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. √Î_‘Ì∞fiÎ_ ±_÷ı‰ÎÁÌ ‹‘flÌ⁄Ëıfi ¬flıfiÎ ¿oÃı◊Ì √‰Î›ı·Î ‹‘fl ’˛Î◊˝fiÎ√Ì÷◊Ì ¿Î›˝ø‹fiÌ Âw±Î÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. √…flÎ÷fiÎ ’˛◊‹ flÎF›’η ‹ËıÓÿÌ fi‰Î{

3

ωω‘Î

±ıÀ·ı ·Î· Ï⁄Q⁄Œ‚ Á‹Îfi Ë˘Ã‰Î‚Î, ’Òflı’ÒflÎ ÿÂνT›_ »ı ¿ı ¬Ì·ı·Î «_ƒÁ‹Îfi Á_ÿfl ‹¬‰Î‚Î ±fiı ¿‹‚ …ı‰Î ’˛◊‹_ ‹Ë÷Î_ Áı‰Î ÷ÿ˚ÿ›Î’ÎhÎ÷Î ÷÷— – fiıhΉ΂Π(¤√‰Îfi) lÌ¿ÚWHÎ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿˘¥ l©Î◊ ÷ıÊÎ_ ‘‹ı˝Ê ÷÷˘ ËÏfl√HÎlÏ÷— –– ‹ËÎfi÷k‰fiı Ë_ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. ±Î f·˘¿ ÷ı‹HÎı ÷÷˘ flI›_¿<fl˘I’ÏkΗ V‰w’ÎÏ‘√Ï÷V÷÷— – ·¬ı·Ì ¤√‰ÿ˚√Ì÷ÎfiÌ À̿΋Î_ 15‹Î ±K›Î›fiÎ ’˛ı‹T≤Ï© ’flÎfiLÿı ÷V›Î◊ VdflHÎ_ ÷÷— –– ±_÷ı ±Î‰ı »ı. ±ı ±ıÀ·˘ ÷˘ ’˛«Ï·÷ ◊¥ √›˘ »ı ¤√‰ÿ˚‘‹˝ÏfiWÃÎ÷— V‰„V‹_V÷ÿ˚√HÎÂÎÏ·÷Î – ¿ı ±ıfiÎ √ÎfiÎflÎ - ’˘÷ÎfiÌ ’˛Î◊˝fi΋Î_ V◊Îfi ’˛ıH΢◊ ’fl‹Î ¿ÎÊÊÃ˘I›Ïÿ÷Î ¤„@÷¤ÒÏ‹¿Î— –– ±Î’fiÎflÎ ±fiı¿ »ı, ’HÎ ÷ı‹Î_◊Ì ‹˘ÀÎ ¤„@÷flÁΛHÎ - 1-32, 33, 34 ¤Î√fiÎfiı ¬⁄fl fi◊Ì ±ı ·¬fiÎfl ±ı¿ ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ …ı ÿÁ ‹ËÎfi ±¶ˆ÷‰ÎÿÌ Ï‰¶Îfi »ı. ÷ı±˘ ¤ÒÏ‹¿Î±˘ »ı ÷ı‹Î_ Á‰˝’˛◊‹ ±Î‰ı »ı xÿ›◊Ì lÌ¿ÚWHÎfiÎ ±Ï¶÷Ì› ¤@÷ »ı. ‹Ë÷΋˚ Áı‰Î. ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ - …ı±˘ ±Î ‹‘ÁÒÿfi ÁflV‰÷̱ı ¤„@÷fiÌ ¤√‰ÎfifiÎ ◊¥ √›Î »ı ±ıÀ·ı …ı‹HÎı …ı ÷΄k‰¿ ««Î˝ ¿flÌ »ı ÷ı‹Î_ ¤„@÷ ¤√‰ÎfifiÌ ’˛Î„MÔ÷ ¿ı ±fi¤ÒÏ÷ ◊¥ »ı ±ıÀ·ı ’˛ı‹ ±◊ν÷˚ ’˛¤ ’˛I›ıfiÎ VfiıËfiÌ ÷ı‰Î ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ Áı‰Î ¿fl‰Ì ±ı ±ı¿Îÿ ¤ÒÏ‹¿Î±˘ ÿÂν‰Ì »ı, …ı ±ı¿ ¤„@÷ ±◊‰Î ’˛¤ ’˛ı‹fiÌ ’˛◊‹ ’»Ì ±ı¿ Á˘’Îfi ’fl_’flÎ, ¿Ë˘fiı ¤ÒÏ‹¿Î »ı. V‰Î‹Ì √_√ıf‰flÎfi_ÿ∞ ’√Ï◊›Î_ Á‹Îfi »ı. ±ÎfiÌ Ï‰Âÿ ‹ËÎflÎ… ·¬ı »ı “’˛ı‹›˘√w’ ««Î˝ V‰Î‹ÌlÌ √_√ıf‰flÎfi_ÿ∞ ‹_ÏÿflfiΠϬfl ±Îfl˘ËHÎ ‹ÎÀı ’˛◊‹ ‹ËÎflÎ…ı ’˘÷ÎfiÎ_ ’˛‰«fi˘‹Î_ ¿flÌ »ı. Á˘’Îfi ¤√‰ÎfifiÎ VfiıËÌ ÷ıfi˘ ÁÎfl ±ËŸ ±Î’‰Îfi˘ fi‹˛ ’˛›ÎÁ ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ Áı‰Î »ı. lÌ‹ÿ˚ »ı. ¤Î√‰÷’flÎH΋Î_ ’HΠω‘Îfi »ı ‹‘ÁÒÿfi ÁflV‰÷̱ı ’˘÷ÎfiÎ “‹Ë÷˚ Áı‰Î ¶Îfl‹˚ ±ÎË— ω‹@÷ı—” √˙÷‹ ’Àı· ¤„@÷ flÁΛHÎ fi΋fiÎ √˛_◊fiÎ ’˛◊‹ μS·ÎÁ‹Î_ ‹ËÎ’flÔÊ˘fiÌ Áı‰Î ±ı ‹„@÷fi_ ¶Îfl »ı. F›Î_ Á‘Ì

·˘√ ±˘fi

Áÿ½fi

Ëı’Ì ⁄◊˝Õı, √…flÎ÷! …_√fiÎ ‰flÿ˚ ËV÷ı Á¤ÎB≤Ë‹Î_ ±K›ZÎfiÌ ¬flÂÌfiÌ ’λ‚fiÎ ¤Î√‹Î_ μ’flfiÌ ⁄Î…\±ı ‹ËÎI‹Î √Î_‘Ì∞fiÎ ÷ˆ·Ï«hÎfi_ ±fiΉflHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. √…flÎ÷ flÎF›fiÌ V◊Î’fiÎ ’»Ì ω‘ÎfiÁ¤Î ±fiı ÁÏ«‰Î·›fi_ V◊‚ «Îfl ‰¬÷ ⁄ÿ·Î›_ »ı! fi‰Ì ÏÁω· ˢ„V’À·, ’˘Ï·Àı„@fi¿ ¿Q’ÎμLÕ ±fiı √Î_‘Ìfi√fl Áı@Àfl-17‹Î_ ⁄ıÃÎ ’»Ì ±ÎÃ‹Ì …\·Î¥, 1982fiÎ fl˘… √Î_‘Ìfi√fl‹Î_ Ëη …ı V◊‚ı »ı I›Î_ ÁÏ«‰Î·› Âw ◊›_. ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ ±Î ≥‹Îfl÷ı ÏÿSËÌ„V◊÷ “Ï√SÕ ±˘Œ ’˛ı„@ÀgÁ√ ±ÎÏ¿ÛÀı@À” Á_V◊Î ¶ÎflÎ 1985fiÎ ‰Ê˝fiÌ Á‰˝lıWà ≥‹Îfl÷ ÷flÌ¿ıfi_ ’˛◊‹ ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿ ‹ı‚T›_ Ë÷_. √…flÎ÷ flÎF›fiÌ ÂÎÁfi‘flÎ Á˙’˛◊‹ Á_¤Î‚‰Îfi_ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ √˙fl‰ ‹ı‚‰fiÎfl ±‹flı·ÌfiÎ Õ˘. ∞‰flÎ… ‹Ëı÷ÎfiÎ ‹_hÎÌ‹_Õ‚‹Î_ ‹A›‹_hÎÌ ÁÏË÷ ’Î_« ‹_hÎ̱˘, ±Îà fiΛ⁄ ‹_hÎ̱˘ ±fiı ±ı¿ Á_ÁÿÌ› ÁÏ«‰ ÁÏË÷ ¿<· 14 ‹ËÎfi¤Î‰˘ Ë÷Î. ÷ı±˘±ı √…flÎ÷fiı ’˛√Ï÷ÂÌ· - ±Îÿ½ flÎF› ⁄fiΉ‰ÎfiÎ_ V‰MÔfi˘ ÁıT›Î_ Ë÷Î_. ∂Ï‹˝·Î⁄Ëıfi ¤| ±fiı ¿‹‚Î⁄Ëıfi ’Àı· Á˙’˛◊‹ fiΛ⁄ ‹_hÎÌfi_ √˙fl‰ ‹ı‚‰fiÎfl √…˝fl ÁLÔfiÎfḻ˘ Ë÷Ì. ’˛◊‹ ω‘ÎfiÁ¤Î‹Î_ ¿<· 12 ‹Ï˷α˘ Ë÷Ì. ‰÷˝‹Îfi ‹A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌ flÎF›fiÎ ‹A›‹_hÎÌfiÎ ’ÿ ’fl ⁄ıÁfiÎflÎ 16‹Î ‹ËÎfi¤Î‰ »ı. ‹A›‹_hÎÌ ÷flÌ¿ı Á˙◊Ì ‰‘ ·Î_⁄˘ Á‹› flËı‰Îfi_ √˙fl‰ fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ‘flΉı »ı, …ı±˘ ±˘@À˘⁄fl, 2001◊Ì ‹ı, 2014 Á‘Ì ±ıÀ·ı ¿ı 4610 Ïÿ‰Á Á‘Ì ÂÎÁfi ¿fl‰Îfi_ √˙fl‰ ‘flΉı »ı. F›Îflı Á˙◊Ì ±˘»˘ Á‹› ±ıÀ·ı ¿ı ‹ÎhÎ 128 Ïÿ‰Á ÂÎÁfi ¿flfiÎfl Ïÿ·Ì’ ’fl̬ı ±˘@À˘⁄fl, 1997◊Ì ‹Î«˝, 1998 Á‘Ì ÂÎÁfi ¿›* Ë÷_. Á˙’˛◊‹ ‹ÏË·Î ‹A›‹_hÎÌ ⁄fi‰Îfi_ √˙fl‰ ±Îfi_ÿÌ⁄Ëıfi ’Àı· ‘flΉı »ı, …ı‹HÎı22‹Ì ‹ı, 2014◊Ì ÁÎ÷‹Ì ±˘√VÀ,

2016 Á‘Ì ±ıÀ·ı ¿ı 808 Ïÿ‰Á ÂÎÁfi ¿›* Ë÷_. √…flÎ÷ flÎF›fiÌ V◊Î’fiÎ ◊¥ I›Îfl◊Ì 57 ‰Ê˝ ÿflÏ‹›Îfi flÎF›‹Î_ ¿<· ’Î_« ‰¬÷ flÎWÀˇ’Ï÷ ÂÎÁfi ·ÿΛ_ »ı. ¿<· 1234 Ïÿ‰Á flÎWÀˇ’Ï÷ ÂÎÁfi √…flÎ÷‹Î_ flèÎ_ »ı. √…flÎ÷fi_ ’ÎÀfi√fl √Î_‘Ìfi√fl 1970‹Î_ ⁄L›_ ±ı ’Ëı·Î_ √…flÎ÷fi_ ’ÎÀfi√fl » ‰¬÷ ⁄ÿ·Î›_ Ë÷_. Á˙’˛◊‹ ’ÎÀfi√fl ‰Õfi√fl ’ÎÁı ±Î‰ı·_ ±Îfi÷˝’fl Ë÷_. ±ıfiÎ ’»Ì ¶ÎflΉ÷Ì, Ï√Ïflfi√fl, ‰·¤Ì, ±HÎÏË·’fl ±fiı ±‹ÿΉÎÿ Ë÷_. √…flÎ÷ flÎF›fiÎ ‹ËıÁÒ· ω¤Î√ı 23‹Ì ÏÕÁıQ⁄fl, 1969fiÎ Ïÿ‰Áı √Î_‘Ìfi√fl fi΋fiı ±Ï‘¿Ú÷÷Î ±Î’Ì Ë÷Ì. √…flÎ÷fiÌ ’˛Ω μIÁ‰CÎı·Ì »ı. ±ËŸ ‰Îfl÷Ëı‰Îflı μIÁ‰˘ ∂…‰Î› »ı ±fiı ⁄ı Ïÿ· ‹‚ı I›Îflı “‹Ë˘IÁ‰” ∂…‰Î› »ı! fi‰flÎhÎÌ μIÁ‰, ’÷_√˘IÁ‰, flH΢IÁ‰ …ı‰Î ±fiı¿ μIÁ‰˘◊Ì Ï‰A›Î÷ √…flÎ÷Ì ’Ïfll‹Ì, ¬_÷Ì·˘ ±fiı ˢÓÂÌ·˘ ˢ‰Î◊Ì ÷ı F›Î_ F›Î_ Ω› I›Î_ I›Î_ “μIÁ‰” ⁄fiÌ …÷˘ ˢ› »ı. F›Î_ √fl‰˘ Ï√flfiÎfl ±fiı ÂhÎ μ’fl ω…› ‹ı‚‰fiÎfl ÂhÎ_…› ’‰˝÷ ±Î‰ı·˘ »ı, F›Î_ ‹Î ±_⁄Î, ⁄Ë«flÎ∞ ±fiı ‹ËÎ¿Î‚Ì √fl⁄ı fl‹‰Î ’‘Λν_ »ı, F›Î_ ÿÏfl›ÎÏ¿fiÎflı Á˘‹fiÎ◊ÿÎÿÎ ±fiı ¶ÎÏfl¿Î‘Ì √…flÎ÷fiı V‰ÏHν‹ ⁄fiΉ‰ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ‰flÁÎ‰Ì flèÎÎ »ı ±ı √HΉ_÷Ì √…flÎ÷fiÌ ±Î…ı 57 ‰Ê˝fiÌ …›_÷Ì μ…‰Î¥ flËÌ »ı. Á‰˝hÎ …›CÎ˘Ê √_∞ flè΢ »ı. …› …› √fl‰Ì √…flÎ÷fi_ √fl‰_ √Îfi ◊¥ flèÎ_ »ı. Á‰Hν ’˛¤Î÷ ∂B›Îfiı 57 ‰Ê˝ ◊›Î_ »ı. …›CÎ˘Ê ÁÎ◊ı ω¿ÎÁfi˘ ω…›fl◊ ÿ˘ÕÌ flè΢ »ı. ±Î √fl‰Î √…flÎ÷fiı Ë_ «ÎË_ »\_. √…flÎ÷Ì Ë˘‰Îfi˘ ‹fiı √‰˝ »ı. …› √…flÎ÷. á ·ı¬¿ Ï¡·ÎLÁ ’hοÎfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰—yourgujarattimes@gmail.com

¥f‰flfiÎ ¤@÷˘fiÌ ±ÎflΑfiÎ ¿fl‰Î‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷Ì, Áı‰Î ¿flÌfiı ±ı‹fiÌ ’˛ÁLÔfi÷Î ¿ı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ‹‚÷Î fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ’˛¤ ’˛ı‹ ¿ı ¤„@÷fi˘ ±Îfl_¤ … Â@› fi◊Ì. ±Î ◊¥ ¤„@÷fiÌ ’˛◊‹ ¤ÒÏ‹¿Î - ’Ëı·_ ’√Ï◊›_. ⁄Ì∞ ¤ÒÏ‹¿Î »ı ÷ÿ˚ÿ›Î ’ÎhÎ÷Î ±ıÀ·ı ±ı ‹ËÎ’flÔÊ˘fiÌ ÿ›ÎfiÎ ’ÎhÎ ⁄fi‰_. Ωı ‹ËÎ’flÔÊ˘fiÌ ÷fi, ‹fi ±fiı ‘fi◊Ì Áı‰Î ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı±˘fiÌ ÿ›ÎfiÎ ±Î’HÎı ’ÎhÎ ⁄fi̱ı »Ì±ı. ±Î ’˛ı‹‹_Ïÿflfi_ ϶÷Ì› Á˘’Îfi »ı. lÌ ‰S·¤Î«Î›ı˝ ÷fiΩ, ωkÎΩ ±fiı ‹ÎfiÁÌ ±ı‹ hÎHÎ ’˛¿ÎflfiÌ ’˛¤Áı‰Î ÿÂν‰Ì »ı. ±Î hÎHÎı ’˛¿Îflı Ωı …ı ’˛¤fiÎ ◊¥ √›Î »ı ±ı‰Î ‹ËÎfi¤Î‰˘fiÌ Áı‰Î ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı ‹ËÎfi¤Î‰˘fiÌ ÿ›ÎfiÎ ±Î’HÎı ’ÎhÎ ⁄fi̱ı. ’ÏflHÎ΋ı ’˛¤¤„@÷ ’˛ÎMÔ÷ ◊Λ »ı. lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷fiÎ ’˛◊‹ V¿o‘‹Î_ fiÎflÿ˘’ÎA›Îfi ±Î‰ı »ı …ı‹Î_ fiÎflÿ‹ÏfifiÎ ’Ò‰˝…L‹fiÌ ¿◊Î »ı. I›Î_ fiÎflÿ∞±ı ’Ò‰˝…L‹‹Î_ Á_÷˘fiÌ Áı‰Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌ ÷ıfiÌ Ï‰Âÿ ««Î˝ »ı. fiÎflÿ … ¿ı‹? ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ Áı‰Î◊Ì ±fiı¿ ∞‰˘fi_ ¿S›ÎHÎ ◊›_ »ı ±ı‰Ì CÎHÎÌ ¿◊α˘ ¤Îfl÷Ì› ÁÎÏËI› ±fiı Á‹Î…‹Î_ ’˛«Ï·÷ »ı. ¤√‰ÎfifiÎ ‘‹˘˝‹Î_ ±ıÀ·ı ¤Î√‰÷ ‘‹˘˝fiÎ l‰HÎ ±ıÀ·ı ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ l©Î …L‹ı, flÔÏ« ◊Λ ±ı Á‰ı˝f‰flfiÎ VfiıËfiÌ hÎÌ∞ ¤ÒÏ‹¿Î »ı. lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷fiÎ ’˛◊‹ V¿o‘fiÎ ⁄ÌΩ ±K›Î›fi˘ Á˘‚‹˘ f·˘¿ »ı. ÂlÊ˘— lÿ˚‘ÎfiV› ‰ÎÁÿı‰¿◊◊flÔÏ«— – V›ÎL‹ËIÁı‰›Î ω’˛Î— ’H›÷Ì◊˝ÏfiÊı‰HÎÎ÷˚ –– ¤Î.’. 1-2-16 ±ËŸ ÁÒ÷∞ ¿ËÌ flèÎÎ »ı “Ëı ω’˛˘! …ı Áı‰Î ¿flı »ı ÷ı‹fiı ’ωhÎ÷Ì◊˘˝fiÎ Áı‰fi◊Ì ±fiı ‹ËÎ’flÔÊ˘fiÌ Áı‰Î◊Ì ¤√‰Îfi ‰ÎÁÿı‰fiÌ ¿◊ÎfiÎ l‰H΋Î_ flÔÏ« ±ıÀ·ı ’˛ı‹ ’˛ÎMÔ÷ ◊Λ »ı. ±Î‰Ì ’˛¤¿◊ÎfiÎ l‰H΋Î_ l©Î ◊Λ ±ı I≤÷Ì› ¤ÒÏ‹¿Î ¿Ëı‰Î›. ±Î ’»ÌfiÌ ÁÎ÷ ¤ÒÏ‹¿Î±˘fiÌ ««Î˝ ˉı ’»Ì ¿flÌÂ_. (ø‹Â—) ·ı¬¿ ’Ò‰˝ ±K›ZÎ - Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì √…flÎ÷ flÎF›.

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

(ÁÎ÷‹Î ’ÎfiÎfi_ ±fiÁ_‘Îfi) ÏÁfiı‹Î— √<…flÎ÷Ì ÏŒS‹μz˘√ ÿıÂfiÎ ‹<A› ’˛ÎÿıÏ¿ ÏŒS‹ μz˘√‹Î_fi˘ ±ı¿ »ı. √<…flÎ÷Ì ÏÁfiı‹ÎfiÌ ’˛◊‹ ÏŒS‹ “fiflgÁË ‹Ëı÷Δ 1932‹Î_ ’˛V÷<÷ ◊›ı·Ì. “¤‰fiÌ ¤‰Î¥” √<…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘‹Î_ Á˙◊Ì ‰¬HÎΛı·Ì ÏŒS‹ »ı, …ı flÎpˇÌ› ±ı¿Ì¿flHÎ ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ lıq ÏŒS‹fi˘ flÎpˇÌ› ÏŒS‹ ’<flV¿Îfl ±fiı lıq ¿·ÎÏfiÿı˝Âfi ‹ÎÀıfi˘ flÎpˇÌ› ÏŒS‹ ’<flV¿Îfl ∞÷ı·Ì. ⁄˘·Ì‰ÕfiÎ ±fiı¿ Á<’˛ÏÁ© ¿·Î¿Îfl˘, …ı‰Î ¿ı Á_∞‰ ¿<‹Îfl, g⁄ÿ, ±ÎÂÎ ’Îflı¬, Ï¿flHÎ ¿<‹Îfl, ±flHÎÎ ¥flÎfiÌ, ‹ÏS·¿Î ÁÎflΤΥ, ±ÁflÎfiÌ, fiflı ¿fi˘ÏÕ›Î, ’flı flΉ·, Ïÿ·Ì’ ΩıÂÌ, fiÌfl… ‰˘flαı √<…flÎ÷Ì ÏŒS‹μz˘√‹Î_ ¿Î‹ ¿flı·<_ »ı. ‹ı‚α˘— √<…flÎ÷fiÎ ’fl_’flÎ√÷ ‹ı‚α˘±ı Á‹√˛ ωf‰‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‰Ì ±˘‚¬ ∂¤Ì ¿flÌ »ı. ‰ÊÛ ÿflÏ‹›Îfi flÎF›‹Î_ 3500 …ıÀ·Î ‹ı‚Î ±fiı ÷Ëı‰Îfl˘ ∂…‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. √<…flÎ÷fiÎ ¿ıÀ·Î¿ ‹<A› ‹ı‚ÎfiÌ ›ÎÿÌ ±Î ‹<…⁄ »ı— ¤‰fiÎ◊ ‹ËÎÿı‰fi˘ ‹ı‚˘, ‰˙ÃÎfi˘ ‹ı‚˘, Ï«hÎωϫhÎ ‹ı‚˘, ‹˘œıflÎ - fiÚI› ‹Ë˘IÁ‰, ÕÎ_√ - ÿfl⁄Îfl ‹ı‚˘, ¿E» flH΢IÁ‰, ‘˛Î_√ ‹ı‚˘, ±_⁄Î∞ ¤Îÿfl‰Ì ’>fi‹fi˘ ‹ı‚˘, ÷flHÎı÷flfi˘ ‹ı‚˘, Â΋‚Î∞fi˘ ‹ı‚˘ ‰√ıflı. √<…flÎ÷fiÎ ‹ı‚α˘ Á΋ÎÏ…¿, ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ±fiı ‘ÎÏ‹˝¿ ’fl_’flÎfiÎ ’˛÷Ì¿ »ı. ±¤›ÎflH›˘— √…flÎ÷‹Î_ ±Î‰ı·Î_ ±¤›ÎflH›˘ ±Î ‹…⁄ »ı— fi‚ Áfl˘‰fl ’ZÎÌ ±¤›ÎflH› (±‹ÿΉÎÿ), ⁄flÕÎ ‰L› ∞‰ ±¤›ÎflH› (’˘fl⁄_ÿfl), √Ìfl ±¤›ÎflH› (…\fiÎ√œ), …ıÁ˘fl flŸ» ±¤›ÎflH› (⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ), ‰ı‚Ήÿfl ¿ÎÏ‚›Îfl ±¤›ÎflH› (¤Î‰fi√fl), ≥Lƒ˘ÕÎ ’˛¿ÚÏ÷ ÏÂZÎHÎ ±¤›ÎflH› (√Î_‘Ìfi√fl), ◊˘‚ ’ZÎÌ ±¤›ÎflH› (‹ËıÁÎHÎÎ), Ω_⁄<C΢ÕÎ ±¤›ÎflH› (’_«‹Ëη), fl÷fi‹Ëη ‰L› ’˛ÎHÎÌ ±¤›ÎflH› (ÿÎˢÿ), ’ÎÏHΛΠ±¤›ÎflH› (±‹flı·Ì), gË√˘‚√œ ’˛¿ÚÏ÷ ÏÂZÎHÎ ±¤›ÎflH› (flÎ…¿˘À), √Î√Î ±¤›ÎflH› (Ω‹fi√fl), ¬Ì…Ï՛Π±¤›ÎflH› (Ω‹fi√fl), fiÎflΛHÎ Áfl˘‰fl g«¿ÎflÎ ±¤›ÎflH›(¿E»), C΢flÎÕ ±¤›ÎflH› (¿E»), Ï‹Ï÷›Î‚Î ‰L› ’˛ÎHÎÌ ±¤›ÎflH› (±‹flı·Ì). (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4 ±Î

ωω‘Î

μIÁ‰ ‰Ëı·Ì ’fl˘œ Á‘Ì «Î·÷˘ Ë÷˘. fi÷˝¿Ì±˘ ±Î ±‰Áflfi˘ ·Î¤ μÃΉÌfiı ±ÎÏ◊˝¿ μ’Î…˝fi ¿fl÷Ì Ë÷Ì. ›‰÷̱˘ ±fiı ±Î‘ıÕ jÎ̱˘ Á‹fi‹Î_ ’Ï÷ ¢‘‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿fl÷Ì Ë÷Ì. Á‹fi‹Î_ ’Ï÷ ¢‘‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ‹Ëÿ˚±_Âı ÁŒ‚ ◊÷˘, ’fl_÷ ¿L›Î V‰w’‰Îfi ˢ› ÷˘ ÷ıfiÎ ‹ÎÀı ∞‰fiÁÎ◊Ì Â˘‘‰˘ ‰‘ Áfl‚ Ë÷_. Á˙Óÿ›˝ ±fiı Á_’ÏkÎfi˘ Á‹ı‚ ◊Λ ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ ÷˘ Á˘fi΋Î_ Á√_‘ ¤‚÷Ì. ±Î‰Ì ¿L›Îfiı ’flHΉΠ›‰¿˘ ’ÕÎ’ÕÌ ¿fl÷Î, ’HÎ Ωı ¿L›Î ‹ÎhÎ ‘fifiÎ ‹˘Ë‹Î_, ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿ÎflfiÌ ±_√÷ ·Î›¿Î÷ ‰√flfiÎ lÌ‹_÷ ›‰¿fiı ’Á_ÿ ¿fl÷Ì ÷˘ ÷ıfiÌ ÀÌ¿Î ◊÷Ì. ’˘÷ı …ıfiı ’˛ı‹ ¿fl÷Ì Ë˘› ÷ıfiı … ’Ï÷ ÷flÌ¿ı ’Á_ÿ ¿flfiÎfl ¿L›Î ¿<‚‰Îfi √HÎÎ÷Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ÁΫ˘ ’˛ı‹ … Á¬fi˘ ’Λ˘ Ë÷˘, ’fl_÷ ÁΫΠ’˛ı‹‹Î_ ωf‰ÎÁ ‘flΉ÷Ì ¿L›Î ¤Î¥ ‰√flfiÌ Ë˘› ÷˘ ÷ı‰Ì ¤˛ÎI≤ËÌfi ›‰÷Ìfiı ’Ï÷ ‹ı‚‰‰˘ ±CÎflÔ_ ◊¥ ’Õ÷_. ¿˘¥ ’HÎ ›‰¿ ¤Î¥ ωfiÎfiÌ ¿L›Îfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ¬«¿ÎÀ ±fi¤‰÷˘, ¿ÎflHÎ ¿ı ‰ıÿ¿Î‚‹Î_ ’hÎËÌfi Ï’÷Î ¶ÎflÎ ’˘÷ÎfiÌ ¿L›ÎfiÎ ’˛◊‹ ÿÌ¿flÎfiı ÿkο ·ı‰ÎfiÌ ’˛◊Î Ë÷Ì. ±ıÀ·ı ÁÁflÎ∞ ’˘÷ÎfiÎ ’hÎfiı ·¥ …Âı ±ı‰Ì ±ÎÂ_¿Î◊Ì ›‰¿ ¤Î¥ ‰√flfiÌ ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË ¿fl÷Î_ ±«¿Î÷˘. ±¤˛Î÷ı‰ ’_Á ±ıÏ÷ ’˛÷Ì«Ì ±ıÀ·ı ¿ı ¤Î¥ ωfiÎfiÌ ÏfiflÎÏl÷ ⁄Ëıfifiı ±ËŸ÷ËŸ fl{‚fiÎflÌ ±ı‹ ¿ËÌfiı ÷ıfiÌ gfiÿÎ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. Õ˘. ωflÎ… ÂÎjÎÌfiÎ ‹÷ı ¤˛ÎI≤ËÌfi ¿L›Î±ı ›˘B› ’Ï÷ ’˛ÎMÔ÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı V‰›_ ÁÏø› ◊‰_ ’Õ÷_.

‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ ¿L›ÎfiÎ w’ ¿fl÷Î_ ÷ıfiÎ √HÎfi˘ ‹ÏË‹Î ‰‘Îflı Ë÷˘

’Ï÷‰flH΋Î_ ’˛√S¤÷Î ’˛ÿϽ÷ ¿fl‰Îfiı ¿ÎflHÎı ÷ı‹fiı Â_¿Îfiı “›‹, Ë_ ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ ««Î˝ ¿fl‰Î ‹Î√÷Ì fi◊Ì. Ë_ ÷˘ fi…flı Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. ¤Î¥ fi΋fiÎ ÁflZÎΫøfiÎ ±¤Î‰‹Î_ ±ıÀ·_ … Ωb_ »\_ ¿ı ‹ÎflÌ Á΋ı ›‹ ∂¤˘ »ı fiı Ë_ ›‹Ì ±ËŸ ÿWÀ˘fiÎ Á¿oΩ‹Î_ Á’ÕÎ¥fiı ÷ı ‰ıU›ÎT≤ÏkÎ ‹ÎÀı ω‰Â ◊¥ ∂¤Ì »\_. ˉı ±Î’H΢ B≤ËÁ_ÁÎfl Âw ◊Λ. ’Ï÷ ’˛I›ıfiÎ …÷Ì Ë˘› ±ı ’HÎ Á_¤‰ »ı. ¿ÿΫ ±Î … ¿ÎflHÎÁfl ‹ı@Õ˘fiı·ı ’IÔfiÌfiÎ Á‹’˝HÎfiÌ …ı‹ … Ë_ ‹ÎflÌ Ω÷ ÷fiı Á˘Ó’_ »\_.” ±ı‰_ ÷ÎflHÎ ¿Îœu_ »ı ¿ı ¤Î¥ ‰√flfiÌ ¿L›Î±˘±ı ’Ï÷ ’˛ÎMÔ÷ “±˘ ›‹Ì...” ›‹ Á‹Ω‰ÀfiÎ ÁÒfl‹Î_ ⁄˘S›˘— “Ë_ ÷Îfl˘ fi ◊Λ ÷˘ √ÏHοÎfiÌ ÿÂ΋Î_ ∞‰fi ∞‰‰_ ’Õ÷_ Ë÷_! ¤Î¥ »\_. ÷_ ‹ÎflÌ ⁄Ëıfi »ı. ¤Î¥ ±fiı ⁄Ëıfifi˘ Á_⁄_‘ ’ωhÎ ¤Î¥ ‰√flfiÌ ¿L›Îfiı ’Ï÷ ’˛ÎMÔ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ‹U¿ı·Ì »ı. ±ıÀ·ı ÷_ ⁄ÌΩ ¿˘¥ ’flÔÊfiı ’Ï÷ ÷flÌ¿ı ’Á_ÿ ¿flÌ ·ı.” ∂¤Ì ◊÷Ì, ’HÎ @›Îflı¿ ¿L›Î ¤Î¥fiı … ’Ï÷ “÷_ ‹ÎflÎ xÿ›fiÎ ¤Î‰ Á‹∞ ¿÷˘ ⁄fiΉ‰Îfi˘ ’˛›IÔfi ¿fl÷Ì, ’fl_÷ ‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ fi◊Ì...” ›‹Ì±ı ‹Ëıb_ ‹Î›*— “‹fiı ÷˘ ·Î√ı »ı ¿ı ¤Î¥⁄ËıfifiÎ_ ·BÔfi ‰F›˝ Ë÷Î_. »÷Î_ ›‹Ì …ı‹ CÎ˘Õ˘ ·√΋fiı ‰Â ˢ› ÷ı‹ ¿˘”¿ fiÎfḻı ‰ˆ‰V‰÷̱ı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î¥ ›‹ Á‹ZÎ ’˛V÷Ή ÷fiı ‰Â ¿flÌ ·Ì‘˘ »ı. …ı‹ ·÷Î ¿˘”¿ T≤ZÎfiı ‹Ò@›˘ ¿ı, ÷_ ‹Îfl˘ ’Ï÷ ◊Î... ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ‰ŸÀÌ ÿı, ±ı‹ … ¿˘”¿ ⁄Ì∞ fiÎflÌ ÷ÎflÎ ÂflÌflfiı “∑B‰ıÿÁ_ÏË÷Δ‹Î_ ±Î ’˛¿Îflfi_ ‰Hνfi Ωı‰Î ·’ıÀ‰Î μIÁ¿ »ı. ±ıÀ·ı ÷_ ‹Îfl˘ I›Î√ ¿flı »ı.” ‹‚ı »ı— ’˙flÎÏHο Á_ÿ¤˝‹Î_ ›‹-›‹Ì “±˘ ¤·Ì ›‹Ì...” ›‹ ÀÁfi˘ ‹Á fi ◊›˘— ω‰V‰ÎfifiÎ_ ΩıÕ¿Î_ ’hÎ-’hÎÌ Ë÷Î_. ±ı¿ ‰Îfl “÷_ ⁄ÌΩ ¿˘”¿ ’flÔÊfiÎ ÂflÌflı ‰ŸÀÎ¥ Ω fiı ±ı ⁄LÔfiı Á‹ƒfiÌ ‰E«ı Ïfi…˝fi ’˛ÿı‹Î_ ’˛‰ÎÁı ’flÔÊ ÷ÎflÎ ÂflÌflı ‰ŸÀÎ¥ Ω›. T≤ZÎ fiı ‰ı·fiÌ fiÌ¿Y›Î_. ±ı ‰¬÷ı ›‹ ±fiı ›‹Ì ‰E«ı— “Ωı …ı‹ ÷‹ı ⁄LÔfiı ‹‚˘. ’flV’fl Á‹ı‚ ÁΑÌfiı ›‹, ‹Î÷ÎfiÎ μÿfl‹Î_ ±Î’HÎı ÁÎ◊ı flèÎÎ_, ÷ı◊Ì Õ˘. ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ CÎflÁ_ÁÎfl Âw ¿fl˘.” ˉı ∞‰fi¤fl ÁÎ◊ı flË̱ı. ∞‰fiÁË«flÌ ⁄fiÌ ÷ÎflÌ ÁÎ◊ı ›‹fiÌ Á‹Ω‰À Á΋ı ›‹Ì {Ò¿Ì √¥. ¤Î¥fiı ’Ï÷ flË_ ±ı ‰Î÷ ¿Ëı‰Î ±Î‰Ì »\_. ±Î ±ı¿Î_÷ ’˛ÿı »ı. ÷ÎflÎ ⁄fiΉ‰˘ ›˘B› fi◊Ì ±ı ±ıfiı Á‹Ω›_. ¤Î¥⁄Ëıfifi˘ ÏÁ‰Î› ¿˘¥ fi◊Ì. ω‘Î÷Îfiı ±Î Á_⁄_‘ ‹ÎL› »ı. ±ı «ÎËı ’ωhÎ Á_⁄_‘ ’HÎ Á‹Ω›˘. ±ıÀ·ı ±Hλ΅÷Ì ‹Î√HÎÌfiÌ »ı, ÷ÎflÎ◊Ì ‹fiı ’hÎ ◊Λ ‹ÎÀı ÷_ ‹Îfl˘ ’Ï÷ ◊Î.” ÁÎ◊ı … jÎÌËà ’HÎ »˘ÕÌ... Ωı¿ı ¤Î¥fiı ’flHΉΠ÷ˆ›Îfl “fiÎ, fiÎ... ‹fiı ÷ÎflÌ ‰Î÷ ‹ÎL› fi◊Ì.” ›‹ ⁄˘S›˘— ◊›ı·Ì ›‹Ìfi˘ Ï¿VÁ˘ ‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ ±’‰Îÿw’ »ı! “¤·Î, √¤˝‹Î_ ÁÎ◊ı flèÎÎ_ ±ı ¿ÎflHÎı ∞‰fi‹Î_ ÁÎ◊ı flËı‰Î›? ‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ ⁄ÌΩı ±’‰Îÿw’ Ï¿VÁ˘ C΢ÊÎfi˘ »ı. ωÿÊÌ ±Î’HÎı ÷˘ ¤Î¥⁄Ëıfi √HÎÎ¥±ı. ±Î’H΢ ÷˘ ·˘ËÌfi˘ Á_⁄_‘. C΢ÊÎ fl@÷Ï’kÎ◊Ì ’ÌÕÎ÷Ì Ë÷Ì. ±ıÀ·ı ‹˘ÀÌ ™‹flı ’HÎ ⁄Ëıfi ’IfiÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı? ±Î Á_⁄_‘‹Î_ ‹ÎflÌ Á_‹Ï÷ fi◊Ì.” ±Ï‰‰ÎÏË÷ Ë÷Ì. ÷ıfiÎ fl˘√fiı ¿ÎflHÎı ¿˘¥ ›‰Îfi ÷ıfiı

±Î

fiÎflÌ¿◊Î

MÎH΢ fl˘…L΢ ±LÎ<¤‰ »ı. ±LÎÎ…L˘ OÎflÎOÎfl VÎÎŒ ¿fḻı »Ì±ı I΢ ±_ÿfl ‘L˘ÕÎ_ ¿ı ¥›‚ ◊IÎÌ LÎ◊Ì. Ωı I˘L˘ ‰Îfl_‰Îfl Œıfl‰Ì±ı LÎËŸ, OÎflÎOÎfl VÎÎŒ ¿fḻı LÎËŸ, ˢ› »ı. I˘ ±ı¿ ’˛¿ÎflLÎ<_ ¿ÚÏ‹ »ı. ±Î ¿ÚÏ‹L˘ ±‰ˆ¿ÎÏfl¿Î ¿xÎÎ. Ïÿ‰ı· ÿ¥L˘ LÎÏË I΢ IÎflIÎ … ‘L˘ÕÎ_ ¿ı ∞‰ÕÎ_ ◊¥ Ω› »ı. OÎÎèÎ… ¿ÚÏ‹— …ı ¿ÚÏ‹ ÂflÌflLÎÌ OÎËÎfl ◊IÎÎ Ωı‰Î ‹‚ı I˘ I˘◊Ì F›Î_ ±Î‰Î ∞‰˘L΢ μM΃‰ ˢ› I›Î_ ∞‰˘L΢ ÿ˘Ê OÎÎèÎ… ¿ÚÏ‹. OÎÎèÎ ¿ÚÏ‹LÎ<_ ‰HÎÛfi ¿flIÎÎ_ ±WÀÎ_BÎ xÿ›‹Î_ ·A›<_ ¿Îœ‰˘ Lο΋˘ »ı. «˘A¬Î¥ LÎ flÎ¬Ì I˘◊Ì I˘‹LÎÌ MΑfl΋HÎÌ »ı ¿ı— OÎËÎflLÎÎ ‹‚‹Î_ ◊LÎÎflÎ ¿ÚÏ‹±˘ ‹ÎMÎ, ±Î¿ÚÏIÎ ±L˘ ◊¥ ˢ› »ı. ±ı¿ ‰Îfl …_IÎ< ‹flÌ MÎfl‰Î›ÎÛ, MÎHÎ BÎ_ÿ¿Ì «Î·< fl_B΋Î_ VÎŒıÿ ¿ı ·Î· Iη …ı‰Î ˢ› »ı. I˘ ‰Î‚ ±L˘ ‰j΋Î_ flËÌ I΢ I˘ MÎλΠ◊‰ÎLÎÎ …. ±Î‰<_ … ±ÎMÎHÎÎ M˘ÀLÎÎ ¿ÚÏ‹±˘LÎ<_ flËı »ı. I˘‹LÎ΋Î_◊Ì …ı‹L˘ CÎHÎÎ MÎBΠˢ› »ı I˘ …^ ¿Ëı‰Î› »ı »ı. ‹‚ MÎflÌZÎHÎ ¿flΉ̱ı ±ıÀ·ı ¿ÚÏ‹ ÿı¬Î›. IÎflIÎ … I˘ ±L˘ ¿ÿ‹Î_ …ı I˘‹LÎÎ ¿flIÎÎ_ CÎHÎÎ LÎÎLÎΠˢ› »ı I˘ ·Ì¬LÎÎ ¿ÚÏ‹L˘ ‹Îfl‰ÎLÎÌ ÿ‰Î Âw ◊Λ. ¿ÚÏ‹ I΢ ‹flÌ Ω›, MÎHÎ I˘ LÎ΋◊Ì ±˘‚¬Î› »ı. ±Î OÎLL˘ ΩIÎLÎÎ OÎÎèÎ ¿ÚÏ‹±˘◊Ì ◊˘ÕÎ Ïÿ‰VÎ ‹ÎÀı … flÎËIÎ ±ÎM˘. V΋› …IÎÎ_ MÎλΠ¿ÚÏ‹ ◊Λ. ‹Î◊΋Î_ BÎ>‹ÕÎ_, Œ˘S·Î, ¬_…‰Î‚, BÎÎ_Ã˘ ◊IÎÎ_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±ÎLÎ<_ ¿ÎflHÎ ±Î_IÎflÕÎ_ ±L˘ ‹‚Λ‹Î_ ¤flÎ¥ flËı·˘ ‹‚ »ı. ±ÎP›_IÎfl ¿ÚÏ‹— ÂflÌflLÎÌ ±_ÿfl …ı ¿ÚÏ‹ ◊Λ »ı I˘L˘ ±ÎMÎHÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¿ÚÏ‹ ◊›Î »ı, ÿ‰Î «Î·ı »ı, ¿˘¥ ±ı‹ ±ÎP›_IÎfl ¿ÚÏ‹ ¿Ëı »ı. I˘LÎÎ hÎHÎ M˘ÀÎω¤ÎBÎ »ı— ¿Œ‹Î_◊Ì ¿ËıIÎ<_ LÎ◊Ì ¿ı M˘À OÎBÎÕu<_ »ı, M˘À‹Î_ ¿«fl˘ ¤flΛ˘ »ı, M˘À‹Î_ ◊LÎÎfl ¿ÚÏ‹— ¿Œ ÿ˘Ê ±L˘ I˘‹Î_ …ı ¿ÚÏ‹ MÎÕı I˘ ¿Œ-V΋<ÿ˚¤‰ BÎ_ÿ¿Ì ◊¥ »ı, MÎΫLÎIÎ_hÎ OÎBÎÕu<_ »ı, …ıL˘ ¿ÚÏ‹ ¿Ëı‰Î›. I˘ » ’˛¿ÎflLÎÎ »ı. ÿ¤ÛMÎ<WMÎ, MÎÏflHÎ΋ı ¿ÚÏ‹ ◊›Î ˢ› »ı. ‹ËÎMÎ<WMÎ, ·>LÎ, Ï«ÏMÎÀ, ÏMÎMÎÌÏ·¿, ÿÎflHÎ. ±∞Hν ¿ÚÏ‹VÎ_¤‰‹˚ fl@I΋Î_◊Ì ◊LÎÎflÎ ¿ÚÏ‹— ‹‚ F›Îflı OÎBÎÕı »ı ±∞Hν ±ıÀ·ı ±MΫ˘. ±ÎMÎHÎı ¬Î‘ı·˘ ±L˘ I˘‹Î_ …ı ¿ÚÏ‹ MÎÕı »ı I˘L˘ ‹‚ V΋<ÿ˚¤‰ ¬˘flο OÎflÎOÎfl MΫı fiÏË I˘LÎ<_ ¿ÎflHÎ ±„BL΋Î_‘ ¿ÚÏ‹ ¿Ëı‰Î›. »ı. ±„BLÎ ‹_ÿ MÎÕÌ …IÎÎ_ ¬˘flο OÎflÎOÎfl MΫI΢ ¿ÚÏ‹ ◊‰ÎLÎÎ_ ¿ÎflH΢— ±Î›<‰ı˝ÿLÎÎ Bβ_◊˘‹Î_ LÎ◊Ì I˘◊Ì ±∞Hν ¿ı ±MΫ˘ ◊›˘ I˘‹ ¿Ëı‰Î›. ¿ÚÏ‹ ◊‰ÎLÎÎ_ ¿ÎflH΢ ±Î ’˛‹ÎHÎı »ı— à ±∞Hν ±Î ±MΫÎL˘ ¿ÎflHÎı ¬˘flο …ı‹L΢ I˘‹ MÎÕÌ flËı. ¤˘∞ - …ı T›„@IÎL˘ ±∞Hν ˢ› »IÎÎ_ ¬Î›Î I˘LÎ<_ MÎΫLÎ LÎ ◊Λ I˘◊Ì I˘‹Î_ VÎÕ˘ ◊Λ ±L˘ ±ı ¿flı I˘L˘ M˘À‹Î_ ¿ÚÏ‹ ◊Λ. ±Î ωÂı ±ÎB΂ ‰ÎIÎ VÎÕ΋Î_ ∞‰LÎÌ μIMÎÏkÎ ◊Λ I˘L˘ ±ÎMÎHÎı ¿ÚÏ‹ ¿flÌ BΛΠ»Ì±ı. ¤>¬ LΠˢ›, ±ÎB΂ ¬Î‘ı·˘ IÎflÌ¿ı ±˘‚¬Ì±ı »Ì±ı. ±ÎMÎHÎı I΢ ±ËŸ M˘ÀLÎÎ Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ ¬˘flο MÎE›˘ LΠˢ›, ¬Î‰ÎLÎÌ flÏ« LΠˢ›, M˘À ¿ÚÏ‹LÎÌ … ‰ÎIÎ ¿fl‰ÎLÎÎ »Ì±ı. MÎflIÎ<_ ÂflÌflLÎÌ ÕOΠˢ›, MÎΫLÎIÎ_hÎ ¿◊‚Ì BΛ<_ ˢ› I΢ MÎHÎ ÿflı¿ ‘ÎIÎ<, ÿflı¿ ¿˘Ê ‰B˘flı‹Î_ …ı I˘ ±„BLÎ ¶ÎflÎ MÎΫLÎÏø›Î ‹ÎhÎ ∞‰·˘·<MÎÎIÎÎL˘ ¿ÎflHÎı ¬Î‘Î ¿flLÎÎflL˘ ¿ÚÏ‹ ◊Λ …. à ◊IÎÌ Ë˘› »ı. F›Î_ F›Î_ ±„BLÎ ‹_ÿ MÎÕı I›Î_ I›Î_ ±∞Hν ◊Λ ‹‘<flÎQ· ÏLÎI›˘ - …ıL˘ ¬À‹ÌÃÎ MÎÿÎ◊˘˝ ¬Î‰ÎL΢ ‰‘<MÎÕI΢ ±L˘ I˘ ·Î_O΢ V΋› «Î·ı ±ıÀ·ı I˘‹Î_ ∞‰ÎIÎ MÎÕı. «Vο˘ ˢ› I˘L˘ MÎHÎ ¿ÚÏ‹ ◊Λ. ¬…^flLÎÌ VÎÎ◊ı ¿˘ÃÎ_LÎÌ «ÀHÎÌ, ’˛¿Îfl— ±Î›<‰ı˝ÿ‹Î_ ¿ÚÏ‹LÎ<_ VÎÎ_B΢MÎÎ_BÎ ‰HÎÛLÎ »ı. »IÎÎ_ MÎÎHÎÌMÎ>flÌ, flBÎÕÎ M˘ÏÀVÎ, ÿËŸ‰ÕÎ_, VÎÎ_¤Îfl, flV΋, Bβı‰Ì fl˘BÎLÎÎ_ ¿ÎflH΢ ‹ÎÀı I˘LÎÎ μMÎfl … ‹ÿÎfl OÎÎ_K›˘ LΠˢ‰Î◊Ì ‰B˘flı‹Î_ fl˘… ¬ÎÀ΋ÌÃÎ MÎÿÎ◊˘˝ ‹ı‚‰Ì ‰‘<MÎÕIÎÎ ¬Î‰Î‹Î_ I˘LÎ<_ …ıÀ·<_ …wflÌ »ı I˘À·<_ … ‰HÎÛLÎ ¿›<* »ı. ±Î ‰HÎÛL΋Î_ ±Î‰ı I΢ ¿ÚÏ‹ ◊›Î ‰BÎfl LÎ flËı. à ƒ‰ Ï’˛› - …ı ‰‘<MÎÕIÎÎ ¿ÚÏ‹LÎÎ ’˛¿Îfl MÎHÎ ±Î‰Ì Ω› »ı. ¿ÚÏ‹LÎÎ ‹<A› O˘ ’˛¿Îfl LÎÌ«ı ’˛‰ÎËÌ ¬˘flο ·ı I˘L˘ MÎHÎ ¿ÚÏ‹ ◊Λ …. ÂıflÕÌL΢ flVÎ, Ã_ÕÎ_ ‹…OÎ OÎIÎÎT›Î »ı— 1. ±‰ˆ¿ÎÏfl¿Î - …ı ÂflÌflL˘ ¿˘¥ LÎ<¿ÁÎLÎ MÎÌHÎÎ_, ÂflOÎI΢, VÎ>MÎ, F›<VÎ, Âı¿, ÿ>‘, ¿˘SÕ ÏÕˇL¿, flVÎÎÿÎfl ¿flIÎÎ LÎ◊Ì, MÎfl_IÎ< μMΛ˘BÎÌ Ë˘› »ı. fl. ‰ˆ¿ÎÏfl¿Î - …ı ÂflÌflL˘ ±ÎËÎfl, ¿œÌ, ÿ>‘MÎο, OÎÎVÎ<_ÿÌ ‰B˘flı œÌ·Î ±L˘ ’˛‰ÎËÌ LÎ<¿ÁÎLÎ ¿flı »ı ±L˘ fl˘BÎÌL˘ μIMÎÏkÎLÎ<_ ¿ÎflHÎ MÎHÎ OÎL˘ »ı. ¬˘flο IÎflŒ ‰‘< MÎÕIÎÌ flÏ« ‘flΉLÎÎflL˘ M˘À‹Î_ ¿ÚÏ‹ ◊Λ …. ±ÎÀ·Î μMÎfl◊Ì V΋∞ ¿Λ »ı ¿ı ±I›Îflı Ωı à Ïÿ‰Î›ÎL΢ - ±ıÀ·ı Ïÿ‰V˘ VÎ>LÎÎflL˘ MÎHÎ ¿ÚÏ‹ ◊Λ. ‹ÎLΉ˘MΛ˘BÎÌ O˘@ÀıÏfl›ÎLÎÌ ‰ÎIÎ ±Î‰ı »ı I˘LÎ<_ iÎÎLÎ MÎHÎ ±Î›<‰ı˝ÿ‹Î_ …‹ÌL˘ ÕÎO˘ MÎÕ¬ı VÎ>‰ÎLÎ<_ ±ıÀ·ı ¿ı ‰Î‹¿ÚÏZÎ ±Î›<‰ı˝ÿL˘ ËIÎ<_. ¿ÚÏ‹ ÂflÌflL˘ ‹ÎhÎ LÎ<¿VÎÎLοIÎÎÛ … ˢ› »ı ¿fl‰ÎLÎ<_ ·A›<_ »ı, …ıL˘ ¿ÎflHÎı ¬˘flο VÎÎfl˘ MΫı. I˘L΢ ±◊Û ±L˘ ¿˘¥ ·Î¤¿IÎÎÛ LÎ◊Ì Ë˘IÎÎ I˘ ‰ÎIÎ ±Î›<‰ı˝ÿı MÎHÎ V‰Ì¿ÎflÌ ±ı‰˘ LÎ◊Ì ¿ı OÎM΢flı …‹ÌL˘ flÎIÎLÎÌ …ı‹ CÎVÎCÎVÎÎÀ ¨CÎÌ …‰<_. LÎ◊Ì. ÿ>‘‹Î_◊Ì ÿËŸ OÎLÎΉLÎÎfl O˘@ÀıÏfl›Î ÂflÌflL˘ μMΛ˘BÎÌ ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ I΢ …‹ÌL˘ OÎÎflÌOÎÎflHÎÎ_ OÎ_‘ ¿flÌ, MÎ_¬˘ «Î·<

¿ÚÏ‹ fl˘√

±Îfl˘B›

¿flÌ, flÎIÎLÎ<_ ‰ÎIÎΉflHÎ VÎ∞˝ ¬ÎVV΢ ·Î_O΢ V΋› VÎ>¥ flËı »ı. ¬ÎVÎ ¿flÌL˘ OÎM΢flı ÿ¿ÎLÎ OÎ_‘ flάI΢ ‰ıMÎÎflÌ ‰BÎÛ ±L˘ OÎÌΩı Ï«Ï¿IVο ‰BÎÛ OÎM΢flı ±«>¿ ¨CÎI΢ ˢ› »ı. Ïÿ‰VÎLÎÌ ‰‘Îflı MÎÕIÎÌ ¨CÎ ¿ÚÏ‹LÎÌ …L‹ÿÎhÎÌ »ı I˘ LÎ ¤>·‰<_ Ωı¥±ı. à ¿Œ◊Ì ◊LÎÎflÎ ¿ÚÏ‹LÎ<_ ¿ÎflHÎ ‹Î_VÎ, B΢‚, ÿ>‘, ÿËŸ, VÎÎ◊‰˘ ‰B˘flıLÎ<_ ‰‘Îflı MÎÕIÎ<_ V˘‰LÎ ‹LÎΛ »ı. à ·˘ËÌ OÎBÎÕ‰Î◊Ì ◊›ı·Î ¿ÚÏ‹LÎ<_ ¿ÎflHΠωfl© ¬˘flο ¬Î‰˘, ±∞Hν‹Î_ MÎHÎ …‹‰<_ ±L˘ ‰‘< MÎÕIÎÎ_ Âο¤Î∞ ¬Î‰Î◊Ì ◊Λ »ı I˘‹ ‹ÎLÎÌ Â¿Î›. à OÎÎèÎ ¿ÚÏ‹ ±V‰E»IÎÎ ±L˘ BÎ_ÿ¿ÌL˘ ¿ÎflHÎı ◊Λ »ı. Iη-B΢‚ ±L˘ ÿ>‘LÎ<_ ‰‘< MÎÕIÎ_ V˘‰LÎ ¿fl‰Î◊Ì, ±∞HÎÛ Ë˘‰Î »IÎÎ_ …‹‰ÎLÎÌ Àı‰, ‰ÎVÎ ‹ÎflIÎ<_ ±L˘ VÎ¿Î¥ BΛı·<_ ¬Î‰Î◊Ì ¿·ıÿ, ·˘ËÌ, ¿Œ, ‹Î_VÎ ‰B˘flı OÎBÎÕı »ı ±L˘ I˘‹Î_ ¿ÚÏ‹ MÎÕı »ı. MÎÎMÎ ¿‹ÛL˘ ·¥L˘ ¿·ıÿL˘ ¿ÎflHÎı ‹Î◊΋Î_ ¿ÚÏ‹ MÎÕı »ı, …ı ‹Î◊ÎL΢ ÿ<—¬Î‰˘ ¿flı »ı. ¿ÚÏ‹ fl˘BÎLÎÎ_ ·ZÎH΢— à IÎΉ ±Î‰‰˘. ±Î IÎΉ {ÌH΢ ±L˘ VÎ΋ÎL› ˢ› »ı. ¬>OÎ LÎ◊Ì Ë˘I΢. à ‹˘_ ω‰HÎÛ ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ‹˘_LÎÌ «Î‹ÕÌL΢ fl_BÎ ±ı¿VÎfl¬˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ‹˘_ B΢w »ı ¿ı ¿Î‚<_ I˘LÎÌ VÎÎ◊ı ±ÎL˘ VÎ_OÎ_‘ LÎ◊Ì, MÎHÎ …ı ÿı¬Î› I˘ VÎfl¬<_ ±L˘ ¿Î_ÏIΉ΂<_ ˢ‰<_ Ωı¥±ı I˘L˘ OÎÿ·ı I˘‹Î_ ‘ÎOÎÎ_ MÎÕı. à M˘À‹Î_ Â>‚ ∂MÎÕ‰<_, ±ıÀ·ı ¿ı M˘À‹Î_ ÿ<¬Î‰˘ ◊‰˘. I˘‹Î_› F›Îflı M˘À‹Î_ ¿ÚÏ‹ ˢ› »ı I›Îflı M˘ÀL΢ ÿ<¬Î‰˘ ‰‘< ’˛‹ÎH΋Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±Î ÿ<¬Î‰˘ ¿˘¥ ‰Îfl VÎIÎIÎ ◊I΢ ˢ› »ı I΢ ¿˘¥ ‰Îfl ±À¿Ì ±À¿ÌL˘ ◊Λ »ı. I˘ … flÌI˘, ¿˘¥ ‰Îfl {ÌHÎ<_ ÿ<¬ı »ı I΢ ¿˘¥ ‰Îfl VάIÎ MÎHÎ ÿ<—¬ı »ı. à «yfl ±Î‰‰Î_ ±ı MÎHÎ ¿ÚÏ‹LÎ<_ ¬ÎVÎ ·ZÎHÎ »ı. fl˘BÎÌ …ı ¿_¥ ¬Î› »ı I˘ ¿ÚÏ‹ ¬Î¥ …IÎΠˢ‰Î◊Ì ·˘ËÌ OÎLÎIÎ<_ LÎ◊Ì ±L˘ MÎÎ_Õ<fl˘BÎ ◊Λ »ı. ÂflÌfl‹Î_ ·˘ËÌLÎÌ ±˘»MÎ◊Ì ±Â„@IÎ ‰IÎÎÛ› ±L˘ «yfl ±Î‰ı I˘ V‰Î¤Îω¿ »ı. à ¬˘flο ¬Î‰ÎLÎÌ ±flÏ« ◊‰Ì ±ı ¿ÚÏ‹LÎ<_ ‹<A› ±L˘ ±BÎI›LÎ<_ ·ZÎHÎ »ı. ¬˘flο ¬Î‰ÎLÎ<_ B΋ı … fiÏË. ¬˘flο ¤Î‰ı … fiÏË. ¬˘flο ¬Î‰ÎLÎÌ ≥E»Î … LÎ ◊Λ, ¿ÎflHÎ ¿ı ÂflÌfl M΢I˘ … ¬˘flο ·ı‰ÎLÎÌ LÎÎ MÎÎÕIÎ<_ ˢ› »ı. à ¿ÚÏ‹L΢ fl˘BÎÌ flÎhÎı VÎ>I΢ ËÂı I›Îflı ÿÎ_IÎ ¿«¿«Î‰Âı. μk΋ ¿ÚÏ‹KLÎ ‰Î‰gÕBΗ ±Î›<‰ı˝ÿ‹Î_ ±ı¿ fl˘BÎ ‹ÎÀı ±ı¿ … ±˙ÊÏ‘ MÎVÎ_ÿ ¿fl‰ÎLÎÌ Ë˘› ±L˘ ¿ÚÏ‹ fl˘BÎ ‹ÎÀı ±Î‰Î ¿˘¥ ±˙Ê‘ ƒT› ±_B˘ ±Î‰ı I΢ O˘‘Õ¿, ÏLΗVÎ_ÿıË ±L˘ «˘yVÎMÎHÎı ‰Î‰gÕBÎLÎÌ MÎVÎ_ÿBÎÌ … ◊Λ. I˘◊Ì … ‰Î‰gÕBÎLÎ<_ VÎ_V¿ÚIÎ LÎ΋ ¿ÚÏ‹CLÎ »ı. ‰‚Ì ±Î ƒT› VÎ_MÎ>HÎÛ ÏLÎÿ˘˝Ê ±L˘ fl΋OÎÎHÎ »ı. ‰Î‰gÕBÎLÎÎ ‰ı·Î ◊Λ »ı I˘LÎÎ MÎfl VÎŒıÿ e·˘ O˘V˘ »ı. I›Îfl ’»Ì I˘‹Î_ ‹˘ÀÎ BÎ<E»Î‹Î_ ¿Î‚Î ‹flÌ …ı‰Î_ Œ‚˘ ±Î‰ı »ı. Œ‚LÎÌ ±_ÿfl flIÎΠMÎÕI΢ ¤>fl˘ ‹BÎ… ±L˘ ±ı¿ OÎÌ… ˢ›

May 5, 2017 à ‹ı 5, 2017

’flHΉΠ÷ˆ›Îfl fiˢ÷˘. ±ı◊Ì C΢Êαı ’˘÷Îfiı fl˘√‹@÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±„f‰fiÌ¿<‹Îfl˘fiı ’˛Î◊˝fiÎ ¿flÌ. ±„f‰fiÌ¿<‹Îfl˘±ı ÷ıfiÎ fl˘√fi_ Ïfi‰ÎflHÎ ¿›*. ÷ıfiı fi‰›˙‰fi ’˛ÿÎfi ¿›*. ±ıÀ·ı C΢Êαı ⁄ı ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ¿èÎ_— “Ëı ÿı‰˘, F›Îflı ¿˘¥ ⁄˛õ‰ÎÏÿfiÌ ⁄˛õ«ÎÏflHÎÌ fiÎflÌ·ZÎH΢◊Ì Á_’LÔfi ◊¥fiı ¿‹fiÌ› ‰flfiÌ ≥E»Î ¿flı ÷˘ ÷ıfiı ÷ı‰˘ ’Ï÷ ’˛ÎMÔ÷ ◊Λ ±ı‰Ì ωfi_÷Ì V‰Ì¿Îfl˘...” ±„f‰fiÌ¿<‹Îfl˘±ı ’˛Î◊˝fiÎ V‰Ì¿ÎflÌ. C΢ÊÎfiı ‹fi√‹÷˘ ’Ï÷ ’˛ÿÎfi ¿›˘˝. ±Î‹ fl˘√fiı ¿ÎflHÎı ¿<_‰ÎflÌ flËı·Ì ¿L›Î ’HÎ ’Ï÷ ’˛ÎMÔ÷ ¿flÌ Â¿Ì. ‰ˆÏÿ¿ ›√‹Î_ fl˘√’ÌÏÕ÷ ¿L›ÎfiÌ ÷·fi΋Î_ ÂÎflÌÏfl¿ ¬˘Õ¬Î_’HÎ ‘flΉ÷Ì ¿L›Î ‹ÎÀı ’Ï÷ ’˛ÎMÔ÷ ¿fl‰˘ ‰‘ Áfl‚ Ë÷_. ∑B‰ıÿfiÎ ±ı¿ ‹_h΋Î_ fiıhÎËÌfi ¿L›ÎfiΠω‰ÎËfi˘ μS·ı¬ ¿flΛ˘ »ı ÷ıfiÎ ’fl◊Ì ±Î ‰Î÷ ’fl‰Îfl ◊Λ »ı. Ωı¿ı Õ˘. ‹Î·÷Ì Â‹Î˝fiÎ ‹÷ı ±_‘ ¿L›ÎfiΠω‰ÎË ¿fl‰Î ±ı ¿’flÎ_ «ÕÎHÎ Á‹Îfi Ë÷_, ’fl_÷ Õ˘. μ’ÎK›Î›fiÌ fi˘Ó‘ ’˛‹ÎHÎı, ¿˘¥ ’HÎ ¿L›Î ‹ÎÀı ±_‘I‰ ±ı ±›˘B›÷Î fiˢ÷Ì. ±_‘ ‰‘Òfi_ ÷˘ ‰‘ ÁÎflÌ flÌ÷ı K›Îfi flά‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. ±Î ω‘Îfi ÁÎ◊ı Á_‹÷ ◊÷Î_ “∑B‰ıÿ Á_ÏË÷”‹Î_ ’_ÏÕ÷ lÌfl΋ ‹ν ±fiı ¤√‰÷Ìÿı‰Ì ‹ν±ı ·A›_ »ı ¿ı, ’˙flÎÏHο Á_ÿ¤˝ ±fiÁÎfl I‰WÀÎfiÌ ’hÎÌ ≥LƒVfiÊÎ fiıhÎËÌfi, ’fl_÷ √HΉÎfi Ë÷Ì. ≥Lƒı ÷ıfiı ’˘÷ÎfiÎ ’hÎ ‰ÁøfiÌ ’IÔfiÌ ⁄fiΉÌfiı ÷ıfiÎ √H΢fi_ ÁL‹Îfi ¿›*. ±Î ’˛Á_√ ’fl◊Ì ±ı¿ … ‰Î÷ ’fl‰Îfl ◊Λ »ı ¿ı, ‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ ¿L›ÎfiÎ w’ ¿fl÷Î_ ÷ıfiÎ √HÎfi˘ ‹ÏË‹Î ‰‘Îflı Ë÷˘! (ø‹Â—) á ·ıϬ¿Î ‰ÏflWà ’hοÎfl ±fiı Á_¢‘¿ ÷◊Î √Î_‘Ì l‹ Á_V◊Îfi‹Î_ Á‹Î…ωiÎÎfi ω¤Î√‹Î_ ’˛ÎK›ÎÏ’¿Î »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

»ı. ‰Î‰gÕBÎ …ı‹ …^LÎÎ_ I˘‹ VÎÎflÎ_. ‰Î‰gÕBÎL΢ flVÎ IÎ̬˘, IÎÎVÎÌfl BÎfl‹, BÎ<H΋Î_ Ë·¿Î_, ·>¬Î_, …·ÿ ±L˘ ‰ÎIοŒÂ΋¿ »ı. ±ı ±„BLÎ ÿÌMο, flVÎΛLÎ ±L˘ O΂fl˘B΢ VÎ΋ı ’˛ÏIοÎfl „@IÎ ‰‘ÎflLÎÎfl »ı. I˘LÎ<_ ÏLΛϋIÎ V˘‰LÎ fl˘BÎ ËflI‰ L˘ ‰Ú©I‰L˘ ±À¿Î‰LÎÎfl »ı. ‰‚Ì, I˘ ±„BLÎ ‰‘ÎflÌ MÎΫLÎLÎ<_ ¿Î‹ ¿flIÎ<_ ˢ¥ ¿ÚÏ‹L˘ flËı ‹ÎÀıLÎ<_ V◊‚ … {Ò_À‰Î¥ Ω› »ı. à ‰Î‰gÕBÎL˘ ±‘¿«flÎ ¬Î_ÕÌL˘ I˘L΢ μ¿Î‚˘ ¿flÌL˘ MÎ̉Î◊Ì MÎHÎ ¿ÚÏ‹L΢ LÎΠ◊Λ »ı. à MÎM˙›ÎLÎÎ_ OÎÌL˘ ‰ÎÀÌ I˘L΢ ¤>¿˘ ¿flÌ 3 Bβ΋ …ıÀ·<_ Ïÿ‰V΋Î_ hÎHÎ ‰Îfl MÎÎHÎÌ VÎÎ◊ı ŒÎ¿Ì …‰Î◊Ì ¿ÚÏ‹ ‹Àı »ı. à LÎÎfiÎ_ OÎ΂¿˘L˘ ¿Î_«¿ÎL΢ CÎVÎÎfl˘ ±ÎMΉÎ◊Ì M˘À‹Î_ ¿ÚÏ‹ ◊IÎÎ LÎ◊Ì. à dÿÌLÎÎL΢ ±L˘ Õ‹flÎL΢ flVÎ ¤ıB΢ ¿flÌL˘ MÎ̉Î◊Ì ¿flÏ‹›Î_ ‹flÌ Ω› »ı. MÎflı∞— ¿ÚÏ‹LÎÎ fl˘BÎ ‹ÎÀıLÎÌ VÎ΋ÎL› MÎflı∞ ±Î ’˛‹ÎHÎı »ı— à fl˘BÎLÎÎ_ …ı ¿ÎflH΢ ±ÎB΂ OÎIÎÎT›Î_ »ı I˘ ¿ÎflH΢L˘ I›…‰Î◊Ì fl˘BÎ ◊‰ÎLÎÌ ±˘»Ì Â@›IÎÎ flËı »ı ±L˘ ◊›ı·˘ fl˘BÎ ‹À‰Î ±Î‰ı »ı. à ¿ÚÏ‹LÎÎ fl˘BÎÌ ‹ÎÀı IÎ̬˘ ±L˘ ¿Õ‰˘ flVÎ μMΛ˘BÎÌ »ı. VÎ>_Ã, ‹flÌ, MÎÌMÎfl, BÎ_Ã˘ÕÎ, ‹fl«<_, BÎfl‹ ‹VÎηΠIÎÌ¬Î Ë˘› »ı …ı ¿ÚÏ‹LÎÎ fl˘BÎ ‹ÎÀı VÎÎflÎ »ı. ¿Õ‰Î_ ƒT›˘ ±L˘¿ »ı. ‹ÎIÎÎ OÎ΂¿L˘ ¿Õ‰ÎHÎÌ MÎÎIÎÌ. ±Î ¿Õ‰ÎHÎÌL΢ ËıIÎ< M˘ÀLÎÎ ¿ÚÏ‹L΢ LÎΠ¿fl‰ÎL΢ … ˢ› »ı. à MÎÎ_ÿÕÎ_‰Î‚Î_ Âο¤Î∞ LÎ ¬Î‰Î_. «˘‹ÎVÎ΋Î_ I΢ MÎÎ_ÿÕÎ_‰Î‚Ì ¤Î∞ ¬Î‰Ì … fiÏË. …ˆL΢ «˘‹ÎVÎ΋Î_ ·Ì·˘IÎflÌ LÎ◊Ì ¬ÎIÎÎ I˘ VÎËıIÎ<¿ »ı. à Ã_ÕÎ MÎÿÎ◊˘˝‹Î_ …_IÎ< ‹flIÎÎ LÎ◊Ì, …_IÎ< BÎfl‹Ì◊Ì … ‹flı »ı. ±ıÀ·ı …_IÎ<L˘ Ωı MÎ˘Ê‰Î_ ˢ› I΢ Ã_ÕÎ ±L˘ ‰ÎVÎÌ MÎÿÎ◊˘˝ ·ı‰Î ±L˘ I˘‹Î_◊Ì »^À‰<_ ˢ› I΢ BÎfl‹ÎBÎfl‹ IÎÎΩ MÎÿÎ◊˘˝LÎ<_ V˘‰LÎ ¿fl‰<_. à ÿ>‘ ±L˘ I˘LÎÌ OÎLÎΉÀ˘ ¿ÚÏ‹LÎÎ fl˘BÎÌ ‹ÎÀı VÎÎflÌ LÎ◊Ì. ‹·Î¥, ‹Î¬HÎ, ÿËŸ I΢ ‰‘Îflı ¬flÎOÎ »ı. I˘◊Ì I˘L΢ I›ÎBÎ … ¿fl‰˘. à ‹Î_VÎÎËÎfḻ˘ ‹ÎÀı ‹Î_VÎLÎ<_ ¤˘…LÎ ’˛ÏIο>‚ »ı. I΢ I˘L˘ ±MÎJ› BÎHÎÌ LÎ ¬Î‰<_. Â_ ±Î’fiı ’HÎ V‰ÎVJ›fiı ·√÷Ì ¿˘¥ Á‹V›Î »ı? Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ÁıÏ‹fiÎfl‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ±◊‰Î w⁄w ‹‚‰Îfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î Ë‹HÎÎ_ … Œ˘fi ¿flÌfiı Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ’˛˘√˛Î‹ ωÂı ΩH΢ ±fiı ±√Îμ◊Ì fi΋ flÏ…VÀfl ¿flΉ˘. Monthly Visit: NY, NJ, PA, DE, VA, MD, NC, SC, GA, FL, AL, TN, OH, IN, IL, MI, TX, CA.

Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ (±Î›‰ı˝ÿ ωÂÎflÿ) ⁄Ì.±ı.±ıÁ.±ı‹., ÕÌ.±ı«.±ı‹.±ıÁ., ±ı‹.ÕÌ, Toll Free: 1 (888) 602-2963 Tel: 607-527-7525 ¥-‹ı≥·— dr.varma.office@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

‹ı 5, 2017 à May 5, 2017

5

ω«Îfl’˛‰ÎË

‹Î

HÎÁ ∞‰fi¤fl √Î_à ‰Î‚÷˘ flËı »ı ±fiı »˘Õ÷˘ flËı »ı. √Î_à »˘Õ‰Î ¿fl÷Î_ ‰Î‚‰Îfi_ ’˛‹ÎHÎ ‰‘Îflı flËı »ı. ∞‰fi ÿflÏ‹›Îfi ±ıÀ·Ì …‰_ ’Õ÷_, ±flÌÁÎ …ıÀ·_ ÷ÎÀVJ› CÎÕ̤fl ‹‚Ì Ω› ⁄‘Ì √Î_à ‰Y›Î ¿flı »ı ¿ı ÷˘ ’Òfl÷_ »ı. ‰Ê˘˝ …÷Î_ ±Î’HÎÎ ¿ÎÏÕÛ›˘√˛Î‹‹Î_ ΩHÎı ±Î’b_ ±„V÷I‰ … ¿ıÀ·Î› ÕÎCÎÎ ’ÕuÎ »ı. ±Î ⁄‘Î ÕÎCÎÎ ±ıÀ·Î …^fiÎ »ı √_ÃÎ¥ Ω› »ı. ¿ıÀ·Ì¿ ¿ı ˉı ±ı ÕÎCÎα˘ ’˛I›ı ’HÎ ±Î’HÎfiı ±ÎÁ„@÷ ◊¥ √Î_à »^Àı ÷ı‰Ì ˢ› »ı. √¥ »ı. ¿ıÀ·Ì¿ √Î_à ±ı‰Ì ˢ› »ı ±ı¿ …‹Îfi΋Î_ …fi˘¥fiÎ ÿ˘flα˘‹Î_ … ⁄˛ÎõHÎI‰ ¿ı …ı ÷ÒÀı ’HÎ »^Àı fiÏË. √_ÃÎ¥ √›_. ˉı ±ı ÿ˘flα˘ ’fl «Î‰Ì ·À¿ı »ı. √_ÃΛı·_ fiÏË ±ı‰_ fifl‰_ ±Î›˝Á‹Î∞±˘ ‹ÒÏ÷˝’ÒΩfi˘ ωfl˘‘ ¿flı »ı, ’HÎ √HΉ_÷ ÂÎË T›„@÷I‰ ÿ̉˘ ·¥fiı ÿ̉Îfi¬Îfi΋Î_ V‰Î‹Ì ÿ›Îfi_ÿfi˘ Œ˘À˘ flάı »ı. ¢‘‰Î …‰Îfi_ ‹fi ◊Λ. ±ı¿ ω«Îfl¿ı ‹ΩfiÌ ‰Î÷ ‹ËΉÌfl ¤·ı ±’Ïfl√˛ËÌ flèÎÎ, ’HÎ …ˆfi ÿıflÎÁfl˘‹Î_ ¿flÌ »ı— ÂhÎ ÁÎ◊ı T›‰ËÎfl ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ±ı‰˘ A›Î· fi›* ‘fi’˛ÿ½fi Ωı‰Î ‹‚ı. ‹K› ’˛ÿıÂfiÎ …⁄·’fl‹Î_ flά‰˘ ¿ı ±ı @›Îflı¿ Ï‹hÎ ’HÎ ◊Λ. Ï‹hÎ ÁÎ◊ı ¿Î’ÕfiÌ ±ı¿ ÿ¿Îfifi_ fi΋ »ı, “Ïÿ√_⁄fl @·˘◊ VÀ˘fl.” T›‰ËÎfl ¿fl÷Ì ‰¬÷ı K›Îfi‹Î_ flά‰_ ¿ı (±‹ÿΉÎÿfiÎ ±ı¿ V·‹Ï‰V÷Îflfi_ fi΋ ±ı @›Îflı¿ ÂhÎ ’HÎ ◊Λ. ’Ëı·Î “¿<⁄ıflfi√fl” »ı ±ı ΩHΉΠ…ı‰_ »ı.) ‰Î@›‹Î_ ⁄˛ÎõHÎT≤ÏkÎ »ı F›Îflı ⁄ÌΩ‹Î_ flH΋Î_ fiÏË ‰Á÷Î ‹Á·‹Îfi˘ ±Ã‰ÎÏÕ›ı ‰ÎÏHΛÎfiÌ T›‰ËÎflº„WÀ »ı. ±ı¿ … ‰Îfl VfiÎfi ¿fl‰Îfi_ «Î· flάıı ±ı √Î_à …ıÀ·Ì ±˘»Ì ⁄_‘Λ ÷ıÀ·Ì ¿ı‰_! «ıflÎ’_∞‹Î_ flËı÷˘ ‹Á·‹Îfi ÁÎflÌ, ’HÎ ⁄_‘Λ … ÷˘ ±ı ÁÀÏ¿›Î Âø‰Îflı … ÂÎ ‹ÎÀı VfiÎfi ¿flı? ±ı¿ ¤Î¥ (ÁˆÕ¿Î) √Î_à flËı ±ı ≥E»fiÌ› »ı. ¤Îflı ‰…fi ¨«¿‰Î‹Î_ «ı„Q’›fi ◊›Î. ÁÀÏ¿›Î √Î_Ãfiı “Âıfl‰H΢” ’HÎ ¿Ëı »ı. ’˘÷ÎfiÌ ⁄ı√ ¨«¿Î‰‰Î ±ı‹HÎı ‹flÎÃÌ‹Î_ ±ıfiı flÔƒ √Î_à ¿Ëı »ı. ˋηfiı ⁄˘·ÎT›˘ I›Îflı ËÁ‰_ ¿ı flÕ‰_ flÔƒÎZÎfiÌ ‹Î‚΋Î_ ÿ˘flÌ Áfl÷Ì flËı »ı. ±ı fi Á‹Ω›_. ±Î’b_ ‹fi ±Î‰Ì Áfl÷Î flËı‰_ ±ı Á_ÁÎflfi_ ·ZÎHÎ »ı. ±fiı¿ fiÎfiÌ fiÎfiÌ √Î_Ã˘fi_ ¿˙÷¿Î·› √  H Î ‰ _ ÷ Â Î Ë ÷ı◊Ì “Á_ÁÎfl”fiı “Á_V≤Ï÷” ¿Ëı »ı. fiÿÌ ⁄fiÌ flËı »ı. ‰èÎÎ ¿flı »ı, ÷‚Ή ‰Ëı÷_ fi◊Ì. ÷‚Ή Á¿Î¥ Ω› √Î_à Á¬÷ ⁄fiı I›Îflı ÷ıfiı ‹ÕÎ√Î_à ¿Ëı »ı. “‹ÎflÌ »ı, ±ıfiÌ ÁQ≤Ï©fi_ ÷Ï‚›_ ±Î‰Ì Ω› »ı ±fiı … ‰Î÷ ÁΫ̔ ±ı‰_ ‹ÎfifiÎfl ⁄ı T›„@÷±˘ ‰E«ı ÷Ï‚›Î‹Î_ ÷flÎÕ ’Õı »ı. Á_V≤Ï÷ … Á_V¿ÚÏ÷fiı …L‹ ±Î‰Ì ‹ÕÎ√Î_à ’Õı »ı. ‹ÕÎ√Î_Ãfiı √¤˝ flËı »ı ±fiı ±Î’ı »ı. Á_V¿ÚÏ÷±˘ fiÿÌÏ¿fiÎflı ’˛√ÀÌ ±fiı ’˛ÁflÌ. ›˘B› Á‹›ı ±ı¿ ⁄΂¿ …L‹ı »ı, …ıfiı ·˘¿˘ ›© ¿Ëı Á_V¿ÚÏ÷fiÎ μÿ˚¤‰ ‹ÎÀı gÁ‘ ¿ı fiÎF· Ωı¥±ı. ÷‚Ή »ı. ÂÎj΢‹Î_ “›©” ‹ÎÀıfi˘ ’›Î˝› »ı, “‹‹ ÁI›‹˚.” ¿ı Áfl˘‰flfiÌ Á_V¿ÚÏ÷ fi ˢ›. Á_V≤Ï÷ ±fiı Á_V¿ÚÏ÷ fiÎfiÌ ‹ÕÎ√Î_Ãfiı ·˘¿˘ ÷¿flÎfl ¿Ëı »ı. ‹˘ÀÌ ‰E«ı ±Î‰˘ ‹Ωfi˘ Á_⁄_‘ »ı. ‹ÕÎ√Î_Ãfiı ·˘¿˘ ‹ËΛ© ¿Ëı »ı. ÷¿flÎflfiÎ μ¿ı· ‹ÎÀı ‹fifi˘ ¿ÎÏÕÛ›˘√˛Î‹ ¿œÎ‰‰Î ÿÎ@÷fl ’ÎÁı fi◊Ì ÷·‰Îfl ‰’flΛ ±ıÀ·ı ›© ◊Λ. ⁄_ÿÒ¿ ±ı ÷¿flÎfl‹Î_

¿ÎÏÕÛ›˘√˛Î‹‹Î_ ÕÎCÎÎ

ÀË¿˘

◊›ı·Ì ±˙z˘Ï√¿ øÎ_Ï÷fi_ ’˛÷Ì¿ »ı. √Î_à fiÏË ‰Î‚‰ÎfiÌ T≤ÏkÎ ±ı Ák‰√HÎ »ı. ÁÀÏ¿›Î √Î_à ±ı flΩı√HÎ »ı. »^Àı fiÏË ±ı‰Ì √Î_à ‰Î‚‰Ì ±ı ÷‹˘√HÎ »ı. √‹ÎH΋Î_ √Λfiı ¬Ì·Î ÁÎ◊ı ⁄Î_‘÷Ì ‰¬÷ı ¬ıÕ>÷ {À Áfl¿ı ÷ı‰Ì ÁÀÏ¿›Î √Î_à ‰Î‚ı »ı. √Λ ±ı »˘ÕÌ fi◊Ì Â¿÷Ì ÷ı◊Ì ±Î√ ·Î√ı I›Îflı ¬Ì·˘ μ¬ıÕÌfiı ¤Î√ı »ı. ¬·ÎÁÌ Áœfiı ÁÀÏ¿›Î √Î_à … ‰Î‚ı »ı. Áœ ±fiı ˢÕÌ ‰E«ı ‹ÕÎ√Î_à ’Õı ÷˘ ⁄LÔfiı Õ>⁄ı …. ±Î’HÎı CÎfl‹Î_ flË̱ı »Ì±ı ÷ı◊Ì “B≤ËV◊” »Ì±ı ±fiı M≤J‰Ì ’fl flË̱ı »Ì±ı ÷ı◊Ì “√˛ËV◊” ’HÎ »Ì±ı. ±Î’HÎÌ M≤J‰Ì ‘flÌ ‰√fl Œ›Î˝ ¿flı »ı ±fiı …ı ‘flÌ ¤Ò√˘‚‹Î_ ¤H›Î »Ì±ı ÷ı ¿„S’÷ »ı. ÁÒ›˝ ÁÎ◊ı M≤J‰Ì ⁄_‘Λı·Ì »ı ’HÎ ÷ı √Î_à ‰√fl. M≤J‰Ì ÁÎ◊ı «_ƒ ⁄_‘Λı·˘ »ı ’HÎ ÷ı √Î_à ‰√fl. ±ÎÁ„@÷ ‰√flfi˘ ’˛ı‹ ±Î‰˘ ˢ›. ±ÎÁ„@÷ “‹ıCÎÿÒ÷”fiÎ ›ZÎfiı ωË˚‰‚ ⁄fiÎ‰Ì ‹Ò¿ı »ı. ‘‹˝ZÎıhÎı ¿<flÔZÎıhÎı ±…\˝fifiı ωÊÎÿ ◊Λ »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±ÎÁ@÷ Ë÷˘. fl΋fiı ±›˘K›Î ‹ÎÀı ±˘»˘ ’˛ı‹ fiˢ÷˘. …\‰ÎflfiÎ ÁÎ_ÃÎ ’fl ’‰fifiı {˘¿ı Õ˘·÷_ ¿HÎÁ·_ ¬ıÕ>÷fiÎ ÿÎ÷flÕÎfiÎ ±ı¿{ÎÀ¿ı »^À<_ ’Õ‰Îfi_ »ı. ¿HÎÁ·Îfi˘ ±ı ‹˘ZÎ »ı. ¿HÎÁ·Îfiı ±Î ’‚ ‹ÎÀı ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı … ÁÎ_Ã˘ ÁΩ˝›˘ »ı. “ω›˘√” ÂOÿfi˘ ±◊˝ »ı “ωÏÂWÀ ›˘√.” ¬ıÕ>÷ ¿HÎÁ·Îfiı “±Á_√ ÂjÎıHÎ œ>œıfi Ï»I‰Î” (±fiÎÁ„@÷fiÎ ÂjÎ◊Ì ºœ÷Î’Ò‰˝¿ »ıÿÌfiı) ¬‚Ì‹Î_ ·¥ Ω› »ı. ‰Á_÷fiÎ ’‰fifiı ±Î_⁄ÎfiÌ ‹_…flÌ ÁÎ◊ı …⁄fl˘ ’˛ı‹ »ı ’HÎ ÷ı◊Ì ’‰fi ±Î_⁄Î ’fl ‹¿Î‹ fi◊Ì ¿fl÷˘. fiÿÌ ’fl ’· ⁄Î_K›˘ »ı. ’· ’fl ¿˘¥◊Ì ‹¿Îfi fi ⁄_‘Λ. ’· ’fl ‹¿Î‹ fi ◊Λ. ‹¿Î‹ ◊Λ ±ıÀ·ı √_ÿ¿Ì ◊Λ …. ‹ÎHÎÁfi_ «Î·ı ÷˘ ’· ’fl ’Î’Õ ÁÒ¿‰ı. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı … ÁΑ ÷˘ «·÷˘ … ¤·˘. «V÷ √Î_Ãfiı »˘Õ‰Î‹Î_ ¤Îflı Ï÷Ï÷ZÎÎfiÌ …wfl ’Õı »ı. ‹Ë΋Ëıfi÷ı √Î_à »^Àı I›Îflı ±ı¿ ’˛¿Îflfi˘ ’Ïfl÷˘Ê ±Î’HÎfiı ◊Λ »ı. @›Îflı¿ ¿˘¥ ⁄_Õ· ’fl ±ı‰Ì √Î_à 257

±‹ıÏfl¿Î‹Î_ CÎflı⁄ıÃÎ_ ‹fi√‹÷Î_ ’V÷¿˘ ‹ı‚‰˘

‰‚ı·Ì ˢ› »ı …ıfiı «M’◊Ì ¿Î’‰Ì ’Õı »ı. √Î_ÃfiÌ ±Î‰Ì ÂjÎÏø›Î ±ı fiÎfi¿ÕÌ gËÁ¿ øÎ_Ï÷ »ı. ·˘Ï˛΂ øÎ_Ï÷ ‹ÎÀı Ω‹Ì √›ı·Ì √˛_Ï◊±˘ …‰Î⁄ÿÎfl »ı. √Î_Ãfiı ‘Ìfl…’Ò‰˝¿ μ¿ı·‰Ì ±ı ÿÏZÎH΋Î√˝ »ı ±fiı ±ı‹Î_ ÿ˘flÌfi_ ’HÎ ¿S›ÎHÎ »ı. √Î_Ãfiı ¿Î’‰Ì ±ı ‰Î‹‹Î√˝ »ı ±fiı ±ı‹Î_ @›Îflı¿ ÿ˘flÌ μ’flÎ_÷ ⁄_Õ·fiı ’HÎ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı. √Î_ÃfiÎ Á_√Ãfifiı ±Î’HÎı ÁÎ_¿‚ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ÁÎ_¿‚ ±ıÀ·ı √Î_Ãfi_ «ı≥fi Ïfl±ı@Âfi. ÁÎ_¿‚ ⁄_‘fifi_ ’˛÷Ì¿ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ ⁄_‘fi˘ ±Î’HÎfiı ¿˘Ãı ’ÕÌ √›Î_ ˢ› »ı. “ÿ˘ ±Î_¬ı ⁄ÎflË ËÎ◊” ÏŒS‹‹Î_ …ı·‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊›ı·Î ¿ıÿ̱˘fiı ¨CÎ fi◊Ì ±Î‰÷Ì. ⁄‘Î flÎhÎı ∂Ãı »ı ±fiı ’√ı ⁄ıÕ̱˘ ⁄Î_‘ı »ı ’»Ì ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ±ı »ı. ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘ ⁄Î◊w‹‹Î_ ’HÎ ¿’ÕÎ_ ’ËıflÌfiı … VfiÎfi ¿flı »ı. ⁄flŒ fi ’Ì√‚ı ÷ı ‹ÎÀı ◊fl‹˘Á‹Î_ ‹Ò@›˘ ±fiı ◊fl‹˘Áfiı ‹Ò@›_ flıÏ¡…flıÀfl‹Î_! ±ı¿ ’ˆÁÎÿÎfl ¬ıÕ>÷fiı ±ı‰Ì Àı‰ ¿ı Ï÷ΩıflÌ‹Î_ ◊˘Õο ¿Î√‚˘ ±fiı ’«ÎÁ-Á˘ wÏ’›Î ‹Ò¿Ì flάı. Á˘fiÎfiÎ ÿÎ√ÌfiÎ ±fiı fi˘À˘fiÎ_ ⁄_Õ· ⁄ÌΩ ±ı¿ Á΋ÎL› ¿⁄ÎÀ‹Î_ flάı. √΋‹Î_ ‘ÎÕ ’Õı ¿ı «˘flÌ ◊Λ ÷˘ Ï÷ΩıflÌ … ÷ÒÀı fiı! «˘flfiÎ ‹fi‹Î_ Ï÷ΩıflÌ ÁÎ◊ı ±Ï¤Á_‘Îfi (¿„LÕÂgfi√) ◊›_ »ı. ±Ï¤Á_‘Îfi ±ıÀ·ı … √Î_Ã. ΩËıflÎ÷˘ ¶ÎflÎ ±fiı¿ ⁄Î⁄÷˘ ÁÎ◊ı ±Î‰_ ±Ï¤Á_‘Îfi ◊÷_ flËı »ı. …ı ±Ï¤fiıhÎÌ ÁÎ◊ı ±‹¿ ÁÎ⁄fi_ fi΋ ΩıÕΛ »ı ÷ı ¤ÎB›ı … ±ı ÁÎ⁄ ‰Î’fl÷Ì Ë˘› »ı. ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› V÷flı ΩHÎÌ÷Ì ±Ï¤fiıhÎÌ ‹ıflıÏ·fi ‹fifl˘fiı ¿˘¥±ı «Î‹ÕÌfiÌ ‹Î‰…÷ ‹ÎÀı ¿›_ øÌ‹ ‰Î’fl˘ »˘ ±ı‰_ ’Ò»˚›_. …‰Î⁄ Â_ Ë÷˘ ÷ı ΩH΢ »˘? ÿÒ‘fiÌ ‹·Î¥ ÏÁ‰Î› ±ı ¿Â_ ·√ÎÕ÷Ì fiˢ÷Ì. ¤ÎB›ı ¿˘¥ ˢÀı·‹ÎÏ·¿ ’˘÷ÎfiÌ Ë˘Àı·‹Î_ …‹÷˘ ËÂı! log:http://gunvantshah.wordpress.com

·ı¬¿ ‰Õ˘ÿfl΄V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com 05/05/2017-02

GUJARAT TIMES

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001

√…flÎ÷◊Ì ËΩfl˘ ‹Î¥· ÿÒfl ⁄ıÃı·Î ÁıÓ¿Õ˘ √…flÎ÷̱˘fiÎ xÿ›‹Î_ √…flÎ÷ Á÷÷ ‘⁄¿÷_ ˢ› »ı. ÷ı±˘ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ ’V÷¿˘ ‰Î_«‰Î ±Î÷fl ˢ› »ı, ’fl_÷ ωÿıÂfiÌ ‘fl÷Ì ’fl ±Î‰Î_ ’V÷¿˘ ËÎ◊‰√Î_ fi ˢ‰ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì ÷ı±˘ ‰Ê˘˝◊Ì ±fi¤‰ı »ı. ˉı ÷ıfi˘ ±_÷ ±ÎT›˘ »ı. ±‹ÎflÌ ›˘…fiÎ ‹…⁄ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ …^fiÎ_ ±fiı fi‰Î_ ’V÷¿˘ ±Î’fiı CÎıfl⁄ıÃÎ_ ‹‚Âı. ±Î ÁÎ◊ı ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ¿>’fi‹Î_ ’ÒflÌ Ï‰√÷˘ ¤flÌfiı ÷ı L› ›˘¿Û ¬Î÷ı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ¿Î›Î˝·›‹Î_ ‹˘¿·Ì ±Î’˘. ¿>’fi ‹Y›Î ’»Ì ±Î’ı …HÎΉı·Î Áflfi΋ı ’V÷¿˘ «Îfl◊Ì » ±Ã‰ÎÏÕ›Î_‹Î_ ‹˘¿·Ì ±’ÎÂı. (Please allow four to six weeks for delivery) ±‘ÒflÎ_ Áflfi΋Î_ ÷ı‹ … Á_’¿Û fi_⁄fl ‰√flfiÎ ±˘ÕÛfl V‰Ì¿Îfl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı fiÏË.

xÿ›fl˘√̱˘ ‹ÎÀı 201 ±ÎËÎfl ÏÀMÁ

·Î√HÎ̱˘fi˘ Á_‰Îÿ

·ı¬¿— Õ˘. Ï⁄‹· »Î…ıfl ·ı¬¿— …ı¿ ¿ı„LŒSÕ, ‹Î¿Û ω¿Àfl ËıLÁfi fl˘Ï…_ÿÎ ∞‰fi‹Î_ μ’›˘√Ì ¬˘flο ‹ÎÀıfi_ ±fi‰Îÿ— Á˘fi· ’fl̬ ‹ÒS›‰Îfi ‹Î√˝ÿ½fi ±Î ’V÷¿‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. Õ˘. ·Î√HÎÌ Ï‰fiÎ ‹ÎHÎÁ ∞‰Ì ¿÷˘ … fi◊Ì. Ï⁄‹· ±ı¿ fỉÕı·Î ÷…iÎ »ı. ÷ı±˘ ±Î ZÎıh΋Î_ ¿ıÀ·Î¿ ’˛Á_√˘ ±ı‰Î ˢ› »ı ¿ı …ı ±Î’HÎÎ xÿ›fiÎ_ ±fiı¿ ‰Ê˘˝fi˘ ±fi¤‰ ‘flΉı »ı. xÿ›fl˘√ Á‹√˛ ωf‰‹Î_ ¿>ÿ¿ı fiı ¶Îfl ¬˘·Ì fiάı. ±Î ’V÷¿‹Î_ Ãıfl Ãıfl ±Î‰Î ’˛Á_√˘ ’ÕuÎ »ı. ±Î ¤ÒÁ¿ı ‰‘Ì flè΢ »ı. ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı xÿ›fl˘√ ◊‰ÎfiÎ_ 15‹Î_◊Ì 10 ’˛Á_√˘ »ı fiÎfiÎ, ’HÎ ÷ı ∞‰fi ’fl ‹˘ÀÌ ±Áfl ¿flı »ı. ’˛Á_√˘‹Î_ ±’Îfl ¿ÎflH΢ ÷˘ ±Î’H΢ ¬˘flο »ı. ‰ˆÏ‰K› ’HÎ »ı. ÿflı¿ ’˛Á_√ »ı‰Àı ±Î’HÎÌ ¬˘flοfiÌ ¿<Àı‰˘ ±Î’HÎfiı ÷˘ xÿ› Á‘Ì ’ˢӫı »ı. ÁÎÿÌ ÷Ìflı ÷Ìflı fi‹˝ÿÎ ±Î_√‚Ì ’¿ÕÌfiı xÿ›fl˘√ Á‘Ì ¤ÎÊÎfiÌ ÷οÎ÷ Â_ ˢ› ÷ı ’HÎ ·ı¬¿— ±Q≤÷·Î· ‰ı√Õ ·¥ Ω› »ı. ¬˘flοfiÌ ‹ÒS›‰Îfi ˉı ¿›˘ √…flÎ÷Ì ±Q≤÷·Î· ‰ı√Õfiı fi ±ËŸ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ’V÷¿ ’˛ıfl¿ »ı Á‹… ±Î’÷_, ±fiı¿ ¤˛‹˘fiı ÷˘Õ÷_ ±˘‚¬ı? …ˆŒ ‰›ı ·¬÷Î ±Î ·ı¬¿fi_ ±Î ’V÷¿ ±fiı ∞‰fifiı fi‰Ì º„WÀ ±Î’ı ÷ı‰_ ±Î ’V÷¿ ±H΋˘· »ı. ›Îÿ√Îfl »ı. Á˙Óÿ›˝‰Hνfi ¿fl‰Î‹Î_ ‹Îfi¤ıfl ’HÎ »ı. g¿‹÷— US $ 18.00

‰ÎË ÿ˘V÷ ‰ÎË

¿Î¿ÎÁÎËı⁄ ¿Î·ı·¿flfiÌ ’_√÷‹Î_ ⁄ıÁÌ Â¿‰ÎfiÎ Ë¿ÿÎfl ±Î ·ı¬¿fi_ √z ‰Î_«‰_ ±ı¿ ·ËΉ˘ »ı. ÷ı‹HÎı ÂÎ_Ï÷Ïfi¿ı÷fi‹Î_ Ï«hοÎfl ÷flÌ¿ı ÷η̋ ·Ì‘Ì »ı. fi‹˝ÿÎfiÎ Á˙Óÿ›˝fiı ±ı‰Ì ÁË… flÌ÷ı fl…^ ¿›* »ı ¿ı ‰Î«¿fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ÷ı ’˘÷ı ·ı¬¿fiÌ ÁÎ◊ı fi‹˝ÿÎfiÌ ’Ïflø‹Î ¿flÌ flè΢ »ı. ±Î ’V÷¿‹Î_ Ãıfl Ãıfl Ë‚‰Ì ˆ·ÌfiÌ ‹Ω ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ’V÷¿‹Î_ ±fiı¿ Á_ÿfl Ï«hÎÎ_¿fi˘ ’HÎ ‹¿Î›Î_ »ı. ÿflı¿ √…flÎ÷̱ı ±Î ’V÷¿ ±«Ò¿ ‰Î_«‰_ Ωı¥±ı.

g¿‹÷— US $ 18.00

Email: gujtimesusa@gmail.com Name: ______________________________________ Address: ____________________________________ City: _____________ State: ______ Zip: __________ Phone: ________________________________ (Must) Email: ______________________________________ QTY

TITLE

PRICE US $

xÿ›fl˘√̱˘ ‹ÎÀı 201 ±ÎËÎfl ÏÀMÁ

18.00

Hradayrogio Mate 201 Aahar Tips 18.00

·Î√HÎ̱˘fi˘ Á_‰Îÿ Lagniono Samvad

22.00

÷Ìflı ÷Ìflı fi‹˝ÿÎ Tire Tire Narmada

18.00

‰ÎË ÿ˘V÷ ‰ÎË Vah Dost Vah

18.00

…ı flÎË …\±ı »ı ÷ı ‹Î! Je Rah Jue Chhe Te Maa

…ı flÎË …\±ı »ı ÷ı ‹Î!

·ı¬¿— ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ·ı¬¿— ±Â˘¿ ÿ΋ÎHÎÌ …ı‹fiı ÁÎ_¤‚‰Î ±ı¿ ·ËΉ˘ »ı ¬Ò⁄ … ‰¬HÎΛı·Î ±Î ’V÷¿ı ÷˘ ‰Î_«‰Î ±ı ÷˘ ±Îfi_ÿfiı ’΋‰Î ±Î…¿Î· √…flÎ÷‹Î_ ¬Ò⁄ … ««Î˝ …ı‰˘ ±‰Áfl »ı ÷ı‰Î √…flÎ÷fiÎ …√Î‰Ì »ı. …ı‹HÎı Ë∞ Ë‹HÎÎ_ … g¿‹÷— US $ 22.00 À˘«fiÎ ËÎV›¿Îfl ±fiı ·ı¬fifi˘ ’˛Îfl_¤ ¿›˘˝ »ı ÷ı‰Î ±Î ËÎV›·ı¬¿fi_ ±Î ’V÷¿ ±Î’HÎfiı ·ı¬¿fi_ ’V÷¿ μk΋ ¿ÚÏ÷ ⁄L›_ »ı. Á÷÷ ËÁΉı »ı. …ı flÌ÷ı ‹Î ’˘÷ÎfiÎ ⁄΂¿fiı ±Î ’V÷¿ ‹Î ωÂıfiÎ ¤Î‰ ±fiı Á_⁄_‘fiı Á’ıflı T›@÷ ËÁΉ÷Î_ ËÁΉ÷Î_ ÿ‰Îfi˘ CÎÒ_À Ï’‰ÕÎ‰Ì ÿı ÷ı flÌ÷ı ±Î ¿flı »ı. ’V÷¿fiÌ Âˆ·Ì ’hÎT›‰ËÎflfiÌ »ı. Ë‹HÎÎ_ … ·ı¬¿ ‰Î«¿fiı ËÎV› ÁÎ◊ı ∞‰fifiÎ ‹‹˝ Á‘Ì ’ˢӫÎÕı V‰√ı˝ ÏÁ‘Ήı·Ì ‹Î ÁÎ◊ı ·ı¬¿ ÿÌ¿fl˘ ’hÎT›‰ËÎfl ¿flı »ı. ÷ı‹fiı F›Îflı ±Î’HÎı ‰Î_«÷Î_ ˢ¥±ı »Ì±ı I›Îflı »ı. ‹Î ÷ıfiÎ …‰Î⁄ ’HÎ ±Î’ı »ı. ±Î ’V÷¿ ¬Ò⁄ … ·Î√ı »ı ¿ı ∞‰fifiÌ ’ÎÃÂ΂΋Î_ ±Î’HÎı ËÁ÷Î_ Á_‰ıÿfiÂÌ· »ı. ’V÷¿ ω«Îfl ±fiı Á_‰ıÿfiÎfiÌ ÁŒfl ËÁ÷Î_ ¿Â_¿ fiyfl ÂÌ¬Ì flèÎÎ »Ì±ı. ¿flΉı »ı. g¿‹÷— US $ 18.00

Tel: (212) 675-7515 Fax: (212) 675-7624

g¿‹÷— US $ 18.00

PLUS Handling Charge for one book only

1.00

for two to four books

2.00

for five or more books

4.00

Total Check Enclosed OR

Charge My:

VISA

MC

AMEX

DISCOVER

Card No. ____________________________________ Exp. Date: ____________ CVV code ___ ___ ___ ___ (This number is 3 digits & is the non-embossed number printed on the signature panel on the back of your card immediately following the card account number and 4 digit security code for Amex on front of the card. This number is recorded as an additional security precaution.) 05/05/2017-02 Signature ______________________

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6

May 5, 2017 à ‹ı 5, 2017

‹fi˘ıfl_…fi

lıWà ϋhÎ ÁÎ◊ı ·Bfi ¿fl‰Î_ Á˙◊Ì Á_ÿfl ⁄Î⁄÷ »ı— Ï⁄’ÎÁÎ ⁄ÎÁ ·Ì‰ÕfiÌ ’˛Ï÷¤ÎÂÎ‚Ì ±Ï¤fiıhÎÌ Ï⁄’ÎÁÎ ⁄ÎÁ±ı ÷Î…ı÷fl‹Î_ ±Ï¤fiı÷Î ¿flHÎ ÏÁ_Ë √˛˘‰fl ÁÎ◊ı ’˘÷ÎfiÎ_ ·BÔfifi_ ±ı¿ ‰Ê˝ ’ÒflÔ_ ¿›* »ı. Ï⁄’ÎÁÎ ¿Ëı »ı, F›Îflı ÷‹ı ÷‹ÎflÎ lıWà ϋhÎ ÁÎ◊ı ·BÔfi ¿fl˘ »˘ I›Îflı ÷ı ⁄Î⁄÷ Á_ÿfl ⁄fiÌ Ω› »ı. Ï⁄’ÎÁÎ ±fiı ¿flHÎ ÏÁ_Ë √˛˘‰fl ±ıÏ’˛·, 2016‹Î_ ·BÔfi√˛_Ï◊◊Ì ΩıÕΛÎ_ Ë÷Î_. “fi˘ ±ıLÀˇÌ” ÏŒS‹fiÌ ±Ï¤fiıhÎÌ Ï⁄’ÎÁÎ ⁄ÎÁ ’˘÷ÎfiÎ_ ·BÔfi ’»ÌfiÌ ÷Á‰Ìfl˘ ≥LVÀÎ√˛Î‹ ’fl ‹Ò¿Ì Ë÷Ì. Ï⁄’ÎÁαı Œ˘À˘√˛ÎŒ fiÌ«ıfiÌ ¿ıMÂfi‹Î_ ·A›_ Ë÷_ ¿ı “±Î’HÎÎ_ ·BÔfifiı ±ı¿ ‰Ê˝ ’ÒHν ◊‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ‹Î_ »ı. F›Îflı ÷‹ı ÷‹ÎflÎ lıWà ϋhÎ ÁÎ◊ı ·BÔfi ¿fl˘ »˘ I›Îflı ·BÔfi Á_ÿfl ⁄fiÌ …÷Î_ ˢ› »ı. ¿flHÎ ÏÁ_Ë √˛˘‰flfiı Ë_ ¬Ò⁄ … ›Îÿ ¿flÔ_ »\_. ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰‰ÎfiΠˉı √HÎ÷flÌfiÎ Ïÿ‰Á˘ … ⁄οÌ

⁄˘

flèÎÎ »ı. Ï⁄’ÎÁÎ ⁄ÎÁ ±fiı ¿flHÎ ÏÁ_Ë √˛˘‰flfiÌ ΩıÕÌ 2015fiÌ Ë˘flfl ÏŒS‹ “±ı·˘fi”‹Î_ Ωı‰Î ‹‚Ì Ë÷Ì. Ï⁄’ÎÁÎ ’ÎÁı Ëη‹Î_ ¿˘¥ ÏŒS‹ fi◊Ì. ¿flHÎ ÏÁ_Ë √˛˘‰fl ˉı “3 ÿı‰” ÏŒS‹‹Î_ Ωı‰Î ‹‚Âı, …ı‹Î_ ±ı‰Î_ ÿo’÷ÌfiÌ ‰Î÷ν »ı F›Î_ ’IÔfiÌ ¬Ò⁄ … ‘ÎÏ‹˝¿ »ı, ’HÎ ’Ï÷ ‘ÎÏ‹˝¿ fi◊Ì. ÷ı±˘ ’˘÷Îfi_ CÎfl hÎHÎ ›‰Îfi˘fiı ¤ÎÕı ±Î’ı »ı ±fiı ±ı‰Ì ’Ïfl„V◊Ï÷ ÁΩ˝› »ı ¿ı hÎHÎ ›‰Îfi˘fiı “√˘Õ” ÷flÌ¿ı ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı …^ÃÎb_, ¤Ò·˘, ±_‘ΑÒ_‘Ì …ı‰Ì ’Ïfl„V◊Ï÷ ∂¤Ì ◊Λ »ı. ±Î ÏŒS‹‹Î_ Ï÷V¿Î «˘’flÎ, ¿ı ¿ı ‹ıfifi, ¿<HÎη fl˘› ¿’Òfl ±fiı ÀÌ‰Ì ±Ï¤fiı÷Î flω ÿ⁄ı »ı, …ı ±Î ÏŒS‹◊Ì ‹˘ÀÎ ’Õÿı ’ÿÎ’˝HÎ ¿flÌ flèÎÎ »ı. - ±Î≥±ıfi±ıfi±ıÁ

±Î√Î‹Ì ÏŒS‹ “‹LÀ˘”‹Î_ ¬ÎÁ ÏÀˇ⁄ı¿Î ÏŒS‹ Œı„VÀ‰· F›flÌ‹Î_ ¤ÒÏ‹¿Î‹Î_ fi…flı ’ÕÂı ÏflÊÌ ¿’Òfl ¤Ò Ï’˛›_¿Î «˘’flÎfi˘ Á‹Î‰ıÂ

œ ±Ï¤fiı÷Î ÏflÊÌ ¿’Òfl ÏŒS‹Ïfi‹Î˝hÎÌ fi_Ïÿ÷Î ÿÎÁfiÌ ÏŒS‹ “‹LÀ˘”‹Î_ ¬ÎÁ ¤ÒÏ‹¿Î‹Î_ fi…flı ’ÕÂı. ’Ì ±Î ÏŒS‹ ω‰ÎÿÎV’ÿ ·ı¬¿ Á±Îÿ÷ ËÁfi ‹LÀ˘fiÎ ∞‰fi ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ ±ÎI‹¿◊fiÎI‹¿ ÏŒS‹ »ı. ±Î√Î‹Ì ÏŒS‹‹Î_ ±Ï¤fiı÷Î fi‰Î{tÌfi ÏÁtÌ¿Ì ÀÎ≥À· fl˘· ¤…‰Ì flèÎÎ »ı. fi‰Î{tÌfi ÏÁṯ̿ı ±Î ÏŒS‹‹Î_ ÏflÊÌ ¿’Òflfi˘ ’˘÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰‰Î ⁄ÿ· À˚ωÀfl ’fl ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘ Ë÷˘. Ωı¿ı, ÷ı‹HÎı ±Î ÏŒS‹ ωÂı ¿˘¥ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì fi Ë÷Ì. fi‰Î{tÌfi ÏÁṯ̿ı 19‹Ì ±ıÏ’˛·ı À˚ωÀfl ’fl ·A›_ Ë÷_ ¿ı ÏflÊÌ ¿’ÒflÁÎËı⁄ ÁÎ◊ı ’ÕÿÎ ’fl ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰‰Ì ÷ı ¬flı¬fl ±Îfi_ÿfiÌ ‰Î÷ »ı. ±ÎÀ·Ì ™‹flı ’HÎ ÷ı‹fi΋Î_ …ı ∂Ω˝ flËı·Ì »ı ÷ı ±ÿ˚¤÷ »ı. ÷ıfiÎ ’˛Ï÷¤Î‰‹Î_ ÏflÊÌ ¿’Òflı ·A›_ Ë÷_ ¿ı, “◊ıL¿ › fi‰Î{. ¤Ï‰W›‹Î_ ’HÎ ÁÎ◊ı ¿Î‹ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î’HÎfiı ±Îfi_ÿ ±Î‰Âı.” ±Î ÏŒS‹‹Î_ ‹A› ’ÎhÎ ±˘‹ ’flÌ ±ÿÎ ¿fl‰ÎfiÎ Ë÷Î, ’fl_÷ ÷ı‹fi_ ±Î ‰Êı˝ ±‰ÁÎfi ◊›_ Ë÷_. ÏflÊÌ ¿’Òfl ±Î ÏŒS‹‹Î_ ¿¥ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰ı »ı ÷ı flËV› Ω‚‰Ì flά‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

÷’Ò‰˝ Ï‹Á ‰SÕÛ ±fiı ⁄˘·Ì‰ÕfiÌ A›Î÷fi΋ ±Ï¤fiıhÎÌ Ï’˛›_¿Î «˘’flÎfi˘ ±Î√Î‹Ì 16‹Î ÏÀˇ⁄ı¿Î ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·fiÎ F›flÌ ‹ıQ⁄fl ÷flÌ¿ı Á‹Î‰ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ÏŒS‹Ïfi‹Î˝÷Î ±ı‹Ì ⁄√˝, ±Ï¤fiı÷Î {ΫÎflÌ ¿˚ωLÀ˘ ±fiı ±Ï¤fiı÷Πω·ı‹ ÕÎŒ˘, ±fiı ÀÌ‰Ì ’˛˘ÕuÁfl ÂÌ·Î fiıωLÁfi˘ ’HÎ F›flÌ‹Î_ Á‹Î‰ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ±Î F›flÌfiÎ ÁP›˘fiÌ ΩËıflÎ÷ 12‹Ì ±ıÏ’˛·ı ¿flÎ¥ Ë÷Ì. ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ±fiı¿ ÁŒ‚ ÏŒS‹˘ ¿›Î˝ ’»Ì ÿıÂÌ √·˝ Ï’˛›_¿Î «˘’flΠˢ·Ì‰Õ‹Î_ √¥ Ë÷Ì ±fiı ⁄ı ‰Ê˝ ÿflÏ‹›Îfi ˢ·Ì‰Õ‹Î_ »‰Î¥ √¥ Ë÷Ì ±fiı ˢ·Ì‰Õ‹Î_ ÀÌ‰Ì Â˘ “@‰˘„LÀ¿˘”fiÌ ÁŒ‚÷Î ’»Ì CÎflCÎfl‹Î_ ΩHÎÌ÷Ì ⁄fiÌ √¥ Ë÷Ì. Ï’˛›_¿Î «˘’flÎ ±˘Ï·Ï‰›Î ◊·˝⁄Ì, fl›Îfi ≥√˘SÕ, ⁄˛ıLÕfi ¡ıÁfl ±fiı ≥·Ìfi √ηÎCÎflfiÌ ÁÎ◊ıÁÎ◊ı 2017 Õ˘@›‹ıLÀflÌ ±fiı VÀ<ÕLÀ ω{fiflÌ ¿˘„Q’ÏÀÂfifi_ ’HÎ K›Îfi flάÂı. ÿflı¿ ¿ıÀı√flÌfiΠω…ı÷α˘fiÌ ΩËıflÎ÷ ⁄̱ı‹ÁÌÁÌ ÏÀˇ⁄ı¿Î ’flŒ˘Ï‹*√ ±ÎÀÛ˚Á ÁıLÀfl‹Î_ ±Î›˘Ï…÷ ÏÀˇ⁄ı¿Î ÏŒS‹ Œı„VÀ‰· ±ı‰˘ÕÛ˚Á Á‹Îfl_¤‹Î_ 27‹Ì ±ıÏ’˛·ı ¿flÎÂı. ±Î Œı„VÀ‰· 19‹Ì◊Ì 30‹Ì ±ıÏ’˛· ÿflÏ‹›Îfi ›˘Ω¥ flè΢ »ı, …ıfi_ Á_«Î·fi ‹Î≥¿· flı’Î’˘ÀÛ ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

“⁄ÎË⁄·Ì” ÏŒS‹fiÌ ¿Î‹√ÌflÌfiÎ ±_Ï÷‹ Ω

Ïÿ‰Áı

flÎΩ‹˙·Ì ·Î√HÎÌÂÌ· ◊›Î

HÎÌ÷Î ÏŒS‹Ïfi‹Î˝÷Î-ÏÿBÿ½¿ ±ıÁ. ±ıÁ. flÎΩ‹˙·Ì±ı 18‹Ì ±ıÏ’˛·ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ±Î√Î‹Ì ⁄Ë««Î˝V’ÿ ÏŒS‹ “⁄ÎË⁄·Ì 2— ‘ ¿L¿·{fi”fiÎ ÂÒgÀ√fiÎ ±_Ï÷‹ Ïÿ‰Áı ·Î√HÎÌÂÌ· ◊¥ √›Î Ë÷Î, ÁÎ◊ıÁÎ◊ı ÏŒS‹fi_ ÂÒgÀ√ ’ÒHν ◊‰Îfi˘ ±Îfi_ÿ ’HÎ «ËıflÎ ’fl {‚¿÷˘ Ë÷˘. flÎΩ‹˙·Ì±ı À˚ωÀfl ’fl ·A›_ Ë÷_ ¿ı, “ÏŒS‹fiÌ ¿Î‹√ÌflÌfi˘ ±Î ±_Ï÷‹ Ïÿ‰Á Ë÷˘. ±‹Îfl˘ ±Î ’˛‰ÎÁ ›Îÿ√Îfl flè΢ »ı. CÎHÎÎ ⁄‘Î ±fi¤‰˘ ◊›Î »ı. ‹fiı ±ı¿ ⁄Î…\ ±Îfi_ÿ ±Î‰ı »ı ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ’ÌÕÎ ’HÎ ◊Λ »ı.”

“⁄ÎË⁄·Ì 2— ¿L¿˚·{fi”‹Î_ ’˛¤ÎÁ, flÎHÎÎ ÿ√⁄ÎÀÌ, ±fiW¿Î Âı|Ì, ÷‹LfiÎ ¤ÎÏÀ›Î, fl‹›Î ¿ÚWHÎfi ±fiı ÁI›flÎ… …ı‰Î ‘fl_‘fl ¿·Î¿Îfl˘fi˘ Á‹Î‰ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı, …ı 28‹Ì ±ıÏ’˛·ı Ïfl·Ì{ ◊¥ flËÌ »ı. ±Î ÏŒS‹ ’˛Î«Ìfi Á΋˛Î…› ‹ÎÀı ⁄ı ¤Î¥±˘ ‰E«ıfiÎ ›©fiÌ ÏŒS‹ »ı, …ı ÷ı·√, ÏËLÿÌ, ÷Ï‹‚ ±fiı ‹·›Î·‹ ¤ÎÊ΋Î_ fl…^ ◊Âı. “⁄ÎË⁄·Ì 2— ¿L¿˚·{fi”‹Î_ ±Î¬flı ±ı ‰Î÷ ’fl ’˛¿Î ’ÎՉ΋Î_ ±Î‰Âı ¿ı ÂÎ ‹ÎÀı ¿ÀM’αı ⁄ÎË⁄·Ìfiı ‹Î›˘˝ Ë÷˘. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

‹ı 5, 2017 à May 5, 2017

√<

…flÎ÷ ¤Îfl÷ÿıÂfi<_ ±˙z˘√Ì¿Ú÷ flÎF› »ı. ¤Îfl÷fiÎ ’Ïç‹ »ıÕı ±Î‰ı·<_ √<…flÎ÷ ’Ïç‹ı

7

√…flÎ÷ flÎF› V◊Î’fiÎ Ïÿ‰Á ωÂıÊ

±fiı¿ ωω‘÷Î ‘flΉ÷_ √…flÎ÷ flÎF› ÷η<¿Î ±Î‰ı·Î »ı.

‹˘ËfiÿÎÁ √Î_‘Ì

ÁflÿÎfl ‰S·¤¤Î¥ ’Àı·

±fl⁄Ì Á‹<ƒ, μkÎfl‹Î_ gÁ‘ (’ÎÏ¿V÷Îfi), μkÎfl ±fiı μkÎfl’>‰ı˝ flÎ…V◊Îfi, ’>‰ı˝ ‹K› ’˛ÿı ±fiı ÿÏZÎHÎı ‹ËÎflÎpˇ flÎF› ÷◊Î ÿ‹HÎ, ÿ̉ ÷◊Î ÿÎÿflÎ ±fiı fi√flˉı·ÌfiÎ ¿ıLƒÂÎÏÁ÷ ’˛ÿı¢◊Ì CÎıflΛı·<_ »ı. √<…flÎ÷fi<_ ’ÎÀfi√fl √Î_‘Ìfi√fl »ı, F›Îflı ÷ıfi<_ Á˙◊Ì ‹˘À<_ ÂËıfl ±‹ÿΉÎÿ »ı. √<…flÎ÷ flÎF›fi<_ fi΋ √<F…fl ’fl◊Ì ’Õu_ »ı. √F…fl˘±ı ¥. Á. 700 ±fiı ¥. Á. 800 ÿflÏ‹›Îfi ±ËŸ flÎ… ¿›<* Ë÷<_. √<…flÎ÷ flÎF›fiÌ V◊Î’fiÎ ’Ëı·Ì ‹ı, 1960fiÎ fl˘… ‹<_⁄¥ flÎF›‹Î_◊Ì √<…flÎ÷Ì ⁄˘·÷ΠωV÷Îfl˘ ±·√ ’ÎÕÌfiı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. √<…flÎ÷ı ¤Îfl÷fiı ÷ıfiÌ V‰Î÷_h› «‚‰‚fiÎ ⁄ı ‹˘ÀÎ fiı÷α˘ ¤ıÀ ±ÎM›Î »ı— ‹ËÎI‹Î √Î_‘Ì ±fiı ÁflÿÎfl ‰S·¤¤Î¥ ’Àı·. √<…flÎ÷ı ωf‰fiÎ ⁄ı ÿı¢fiı flÎpˇÏ’÷Î ±ÎM›Î »ı— ¤Îfl÷fiı ‹ËÎI‹Î √Î_‘Ì ±fiı ’Ï¿V÷Îfifiı ‹Ë‹ÿ ±·Ì {ÌHÎÎ. ±Î μ’flÎ_÷ √<…flÎ÷ı ¤Îfl÷fiı ‹˘flÎfl∞ ÿıÁÎ¥ …ı‰Î ÏÁ©Î_÷‰ÎÿÌ ±fiı flÎpˇ’˛ı‹Ì ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ’HÎ ±ÎM›Î »ı. ÁflÿÎfl ‰S·¤¤Î¥ ’Àı· ¤Îfl÷fiÎ ’˛◊‹ √ÚË‹_hÎÌ ±fiı fiΛ⁄ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi Ë÷Î ¿ı …ı‹HÎı 600 ¿fl÷Î_ ’HÎ ‰‘Îflı fl…‰ÎÕÎ_±˘fiı ±ı¿ÃÎ_ ¿flÌfiı Á_›@÷ ¤Îfl÷fiÌ fl«fiÎ ¿flÌ Ë÷Ì. ≥Ï÷ËÎÁ— ’˙flÎÏHο √<…flÎ÷ ‰ˆÏÿ¿ ¿Î‚‹Î_ √<…flÎ÷fiı ±Îfi÷Û ÿı ÷flÌ¿ı ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ Ë÷˘. Á˘‹fiÎ◊ ‹_Ïÿfl, Ï√flfiÎfl ’‰Û÷fi˘ ’˙flÎÏHο ‰Î÷ÎÛ±˘‹Î_ CÎH΢ μS·ı¬ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı Á‹›ı ÁflV‰÷Ì fiÿÌ ’HÎ ¿ÿΫ √<…flÎ÷ Á<‘Ì ‰Ëı÷Ì ËÂı. ‹ËΤÎfl÷ ÿÏfl‹›Îfi lÌ¿ÚWHÎı √<…flÎ÷fiÎ ’Ïç‹ Ï¿fiÎflÎ ’fl ¶ÎÏfl¿Î fi√flÌ ‰ÁÎ‰Ì Ë÷Ì. ’Î_Õ‰˘ …ı ωflÎÀ fi√flÌ‹Î_ ±iÎÎ÷‰ÎÁ‹Î_ flËı·Î ÷ı ωflÎÀ fi√flÌ ’HÎ ±Î…fiÎ ¿E» ’˛ÿı‹Î_ ±Î‰Ì ËÂı ÷ı‰<_ ‹fiΛ »ı. ›ÎiΉS¿› ∑ÏÊ fi‹ÛÿÎfiÎ Ï¿fiÎflÎfiÎ ’˛ÿı‹Î_ flËı÷Î Ë÷Î. ·˘◊· ÷◊Î ‘˘‚ΉÌfl΋Î_◊Ì gÁ‘< ¬ÌHÎfiÌ Á_V¿ÚÏ÷fiÎ Á‹Ú© ±‰ÂıÊ˘ ‹‚Ì ±ÎT›Î »ı. ’<flÎ÷fi ¿Î‚◊Ì √<…flÎ÷ Ë_‹ıÂÎ_ ÷ıfiÎ ÿÏfl›ÎÏ¿fiÎflÎ ‹ÎÀı ΩHÎÌ÷<_ flèÎ<_ »ı. ±ËŸfiÎ_ fi√fl˘ ‹˙›Û ±fiı √<M÷ Á΋˛ÎF›‹Î_ ⁄_ÿfl˘ ±fiı T›Î’ÎflfiÎ_ ¿ıLƒ˘ flËı·Î_ »ı. I›Îfl ’»Ì √<…flÎ÷‹Î_ ¿E», Á˙flÎpˇ, ’ÎÀHÎ ±fiı ·ÎÀ (ÿÏZÎHÎ √<…flÎ÷) ±ı‹ «Îfl ±·√ flÎF›˘ ±ı¿ÁÎ◊ı ±„V÷I‰‹Î_ flËı·Î_ »ı. √<…flÎ÷fiÌ ÁS÷fi÷fiÌ V◊Î’fiÎ 13‹Ì ÁÿÌ ÿflÏ‹›Îfi ◊¥ Ë÷Ì, …ı 1576 Á<‘Ì ÁkÎ΋Î_ flËÌ, …ı Á‹›ı ±¿⁄flı √<…flÎ÷ ’fl ω…› ‹ı‚‰Ì ÷ıfiı ‹˘√· Á΋˛ÎF›‹Î_ Á‹Î‰Ì ·Ì‘<_ Ë÷<_. 18‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ‹flÎÃα˘±ı ÷ıfiÎ ’fl ω…› ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ±_√˛ı… ÂÎÁfi¿Î‚‹Î_ ±fiı ±Î{ÎÿÌ ’»Ì ’HÎ »ı¿ 1960fiÌ 30‹Ì ±ıÏ’˛· Á<‘Ì ÷ı ‹<_⁄¥ flÎF›fi˘ ¤Î√ Ë÷<_. ’Ïç‹Ì ÂÎÁfi ›<fl˘’fiÌ Ï‰Ï‰‘ ÁkÎα˘fi<_ ±Î√‹fi √<…flÎ÷‹Î_ ’˘À<Û√· ÁÎ◊ı ◊›<_, …ıHÎı ¥. Á. 1600 √<…flÎ÷fiÎ ÿÏfl›ÎÏ¿fiÎflı ÿ‹HÎ, ÿ̉ ÷◊Î ÿÎÿflÎ ±fiı fi√flˉı·Ì

‹˘flÎfl∞ ÿıÁÎ¥

…ı‰Î_ ±·√ ±·√ ¿ıLƒ˘‹Î_ ÁkÎÎ V◊Î’Ì. 1614‹Î_ Ï⁄˛Àfiı Á<fl÷‹Î_ ±ı¿ Œı@ÀflÌ fiάÌ, …ı ÷ıfi<_ ¤Îfl÷‹Î_ ’Ëı·<_ ‹◊¿ Ë÷<_, 1668‹Î_ ‹<_⁄¥ ‹ı‚T›Î ’»Ì Á<fl÷fi˘ ÷ı‹Î_ Á‹Î‰ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. 18‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ϶÷Ì› ±_√˛ı…-‹flÎÃÎ ›<© ÿflÏ‹›Îfi ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ √<…flÎ÷‹Î_ Ï⁄˛ÏÀ ÁkÎÎ V◊ÎÏ’÷ ◊¥ «Ò¿Ì Ë÷Ì. √<…flÎ÷fiÎ ¿ıÀ·Î¿ ¤Î√˘fi˘ ‰Ë̉À Ï⁄˛Àfi ‹<_⁄¥ flÎF› ¶ÎflÎ ¿fl÷<_ Ë÷<_. ¤Îfl÷fiÌ ±Î{ÎÿÌ ’»Ìfi<_ √<…flÎ÷ 1947‹Î_ ¤Îfl÷fiı ±Î{ÎÿÌ ‹‚Ì ±fiı ¤Îfl÷fiÎ ¤Î√·Î ’»Ì ¤Îfl÷ Áfl¿Îflı √<…flÎ÷fiÎ_ fl…‰ÎÕÎ_±˘fi<_ hÎHÎ ¤Î√‹Î_ ω¤Î…fi ¿›<*. ¿E», Á˙flÎpˇ ±fiı ⁄ÚËÿ ‹<_⁄¥ flÎF›. Á˙flÎpˇ‹Î_ ¿ÎÏÛΉÎÕ ¶Ì’¿S’fiÎ_ ÷‹Î‹ fl…‰ÎÕÎ_±˘fiı ¤ı√Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_, F›Îflı ‹<_⁄¥ flÎ…‹Î_ ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ ’Ïç‹Ì ±fiı ‹K› ¤Îfl÷fi˘ Á‹Î‰ı ◊›˘ Ë÷˘. V‰÷_hÎ÷Î ’»Ì ¥. Á. 1948‹Î_ ‹ËÎ√<…flÎ÷ Á_‹ı·fi ◊›<_, …ı‹Î_ √<…flÎ÷Ì ⁄˘·fiÎfl ‰ÁÏ÷ ‘flΉ÷ΠωV÷Îfl˘±ı ’˘÷ÎfiÎ ±·√ flÎF›fiÌ ‹Î√ ¿flÌ. 1956‹Î_ ‹<_⁄¥ flÎF›‹Î_ ¿E» ±fiı Á˙flÎpˇfi˘ ÷◊ΠˈÿflÎ⁄Îÿ ±fiı ‹K› ’˛ÿı flÎF›˘fiÎ ¿ıÀ·Î¿ ¤Î√˘fi˘ Á‹Î‰ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. fi‰Î ‹<_⁄¥ flÎF›fiÎ μkÎfl ¤Î√‹Î_ ·˘¿˘ √<…flÎ÷Ì ⁄˘·÷Î Ë÷Î, F›Îflı ⁄οÌfiÎ ¤Î√fiÌ ¤ÎÊÎ ‹flÎÃÌ Ë÷Ì. ¥. Á. 1960, 1·Ì ‹ıfiÎ fl˘… ‹flÎÃÌ ±·√÷ΉÎÿÌ ’Ïfl⁄‚˘fiÎ ±Î_ÿ˘·fi˘◊Ì ‹<_⁄¥ flÎF›fiÌ ¤ÎÊÎfiÎ ±Î‘Îflı √<…flÎ÷ ±fiı ‹ËÎflÎpˇ ±ı‹ ⁄ı flÎF›˘fiÌ ±·√ fl«fiÎ ¿flÎ¥. √<…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎ ⁄˘·fiÎfl ωV÷Îfl‹Î_ √<…flÎ÷, Á˙flÎpˇfl ±fiı ¿E»fi˘ Á‹Î‰ı ¿flΛ˘. ±Î‹ ’Ëı·Ì ‰Îfl √<…flÎ÷ı V‰Î›kÎ flÎF›fi˘ ÿflFΩı ‹ı‚‰Ì ·Ì‘˘. √<…flÎ÷fiÌ ’Ëı·Ì flÎ…‘ÎfiÌ ±‹ÿΉÎÿ Ë÷Ì. 1970‹Î_ fi‰Î ⁄fiΉı·Î ÂËıfl √Î_‘Ìfi√fl‹Î_ flÎ…‘ÎfiÌ ¬ÁıՉ΋Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ¤>√˘‚ √<…flÎ÷ ¤Îfl÷fiÎ ’Ïç‹ ÷Àı ±Î‰ı·<_ flÎF› »ı. ÷ı

’Ïç‹ı ±fl⁄Ì Á‹<ƒ, μkÎfl ±fiı ¥ÂÎfiı flÎ…V◊Îfi, ’>‰ı˝ ‹K› ’˛ÿı ±fiı ÿÏZÎHÎı ‹ËÎflÎpˇ◊Ì CÎıflΛı·<_ »ı. √<…flÎ÷fi<_ ‰Î÷ΉflHÎ ‹˘ÀÎ ¤Î√ı Â<W¿ »ı. √<…flÎ÷fiÎ ¿E» Ï…S·Î‹Î_ ⁄ı flHÎ’˛ÿı ±Î‰ı·Î »ı, ¿E»fi<_ fiÎfi<_ flHÎ ±fiı ¿E»fi<_ ‹˘À<_ flHÎ. √<…flÎ÷fiÎ Á˙flÎpˇ ωV÷Îfl‹Î_ √Ìflfi<_ …_√· ±Î‰ı·<_ »ı, …ı ±ıÏ›Υ gÁˢ ‹ÎÀı ’˛A›Î÷ »ı. √<…flÎ÷ ’ÎÁı 1,600 Ï¿.‹Ì.fi˘ ÿÏfl›ÎÏ¿fiÎfl˘ »ı, …ı ¤Îfl÷fiÎ_ ⁄‘Î_ flÎF›˘‹Î_ ’˛◊‹ ø‹Î_¿fi˘ ·Î_⁄˘ ÿÏfl›ÎÏ¿fiÎfl˘ »ı. ±Î ÿÏfl›ÎÏ¿fiÎfl˘ ¿E»fiÎ ±¬Î÷ ±fiı ¬_¤Î÷fiÎ ±¬Î÷ ÷◊Î ±L› ÿÏfl›ÎÏ¿fiÎflÎ◊Ì ⁄fiı·˘ »ı. ÁÎ’<÷ÎflÎ √<…flÎ÷fi<_ ±ı¿‹ÎhÎ ÏË· VÀıÂfi »ı. √<…flÎ÷fiÎ μkÎfl ¤Î√‹Î_ ±fl‰S·ÌfiÌ ’‰Û÷‹Î‚Î ±Î‰ı·Ì »ı. ±Î ±fl‰S·ÌfiÌ ’‰Û÷‹Î‚Î √<…flÎ÷‹Î_ ±Î⁄< ’ÎÁı◊Ì ’˛‰ıÂı »ı ±fiı ’ΉÎ√œ ’ÎÁı g‰K›Î«· ’‰Û÷‹Î‚΋Î_ Á‹Î¥ Ω› »ı. ÷Îfl_√Î ’‰Û÷‹Î‚Î ‹ËıÁÎHÎÎ◊Ì ‰ÌÁfi√fl Á<‘Ì Œı·Î›ı·Ì »ı. ±fl‰S·Ì ’‰Û÷‹Î‚ÎfiÌ ±ÎflÎÁ<fl ÂάΠÿÎ_÷Î, ¬ıÕ⁄˛õÎ, ¥Õfl ±fiı Â΋‚Î∞ ◊¥fiı g‰K›Î«·‹Î_ Á‹Î¥ Ω› »ı. ÷Î’Ì Ï…S·Î‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊÷Ì ÁèÎÎσ ’‰Û÷‹Î‚Î flÎF›fi˘ Á˙◊Ì ‰‘< ‰flÁÎÿ ’Õ÷˘ ωV÷Îfl ‘flΉı »ı ±fiı ÷ÿ’flÎ_÷ Á˙◊Ì ‰‘< √Îœ …_√·˘ ‘flΉı »ı. Ï√flfiÎfl ’‰Û÷ √<…flÎ÷fi˘ ¨«Î‹Î_ ¨«˘ ’‰Û÷ »ı, …ı ⁄flÕÎ ’‰Û÷‹Î‚Îfi˘ ±ı¿ ÏËVÁ˘ »ı, …ıfiÌ ¨«Î¥ 1145 ‹ÌÀfl ±fiı ·_⁄Î¥ 160 Ï¿‹Ì »ı. ÷ıfiÌ ¨«Î‹Î_ ¨«Ì À˘« √˘fl¬fiÎ◊ ÷flÌ¿ı ±˘‚¬Î› »ı. ’ÎÏ·÷ÎHÎÎ fi∞¿ ±Î‰ı·Ì ÂıhÎ<_…› ’‰Û÷‹Î‚Î …ˆfi˘fiÌ ’ωhÎ ’‰Û÷‹Î‚΋Î_fiÌ ±ı¿ »ı. ÷‚ÎΩfiÌ ’‰Û÷‹Î‚Î ⁄˙© √<ŒÎ±˘ ‹ÎÀı ΩHÎÌ÷Ì »ı. ¿E»‹Î_ hÎHÎ ’‰Û÷‹Î‚Î ±Î‰ı·Ì »ı. ¿E»fi˘ ’˛A›Î÷ ¿Î‚˘ Õ<_√fl ¿E» ±fiı gÁ‘ ‰E«ı ±Î‰ı·Ì ’‰Û÷‹Î‚Îfi˘ ÏËVÁ˘ »ı, F›Îflı μkÎfl ÷flŒfiÌ ’‰Û÷‹Î‚Î ¬ÕÌfl ±fiı ’˛Î_…· Á<‘Ì Ω› »ı ±fiı ÿÏZÎHÎ ÷flŒfiÌ ’‰Û÷‹Î‚Î ‹Î‘◊Ì Âw ◊¥fiı fl˘ËÎ ±Î√‚ Á‹ÎM÷ ◊Λ »ı. Ï…S·Î±˘ √<…flÎ÷ flÎF›‹Î_ 33 Ï…S·Î±˘ ±Î‰ı·Î »ı. ¿E» Á˙◊Ì ‹˘À˘ ±fiı ÕÎ_√ Á˙◊Ì fiÎfi˘ Ï…S·˘ »ı. ±‹ÿΉÎÿ Ï…S·Î‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘< ‰ÁÏ÷ ±fiı ÕÎ_√ Ï…S·Î‹Î_ Á˙◊Ì ±˘»Ì ‰ÁÏ÷ »ı. √<…flÎ÷‹Î_ 249

Á_V¿ÚÏ÷ √<…flÎ÷Ì ·˘¿˘fiÌ …L‹¤>Ï‹ √<…flÎ÷ »ı. ±ËŸ fi˘_‘’ÎhÎ ‹flÎÃÌ ±fiı ‹Îfl‰ÎÕÌ ‰ÁÏ÷ ’HÎ ‰Á‰ÎÀ ¿flı »ı. ±ËŸfiÌ ‹<A› ¤ÎÊÎ √<…flÎ÷Ì »ı. ±ËŸfiÌ ‹<A› ‰ÁÏ÷ ÏËLÿ ‘‹Û ’΂ı »ı ±fiı ≥V·Î‹, …ˆfi, ’ÎflÁÌ ±fiı Ϭ˛V÷Ì …ı‰Î ±L› ‘‹Û ’΂÷Î ·˘¿˘ ’HÎ fi˘_‘’ÎhÎ Á_A›Î‹Î_ ‰Áı »ı. √<…flÎ÷ ±I›_÷ ±˙z˘Ï√¿Ì¿flHÎ ’΋ı·<_ flÎF› ˢ‰Î◊Ì ±ËŸ ±L› ’˛ÿı¢, …ı‰Î ¿ı μkÎfl ’˛ÿıÂ, Ï⁄ËÎfl, ‹K› ’˛ÿıÂ, ±˘ÏÕÂÎ ±fiı ÿÏZÎHÎ ¤Îfl÷‹Î_◊Ì ±fiı¿ ·˘¿˘ ±Î‰Ìfiı fl˘…√Îfl ‹ı‚‰‰Î V◊Î›Ì ◊›ı·Î »ı. √<…flÎ÷Ì ¤˘…fi √<…flÎ÷Ì ¤˘…fi ‹<A›I‰ı ÂοÎËÎflÌ Ë˘› »ı. ±ı‰<_ ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı ÷ı ¤Îfl÷‹Î_ ’ÌflÁÎ÷<_ Á˙◊Ì ‰‘< ÷_ÿflV÷ ¤˘…fi »ı. Á΋ÎL› √<…flÎ÷Ì ¤˘…fi ◊΂̋Î_ fl˘À·Ì ¿ı ¤Î¬flÌ, ÿ΂ ¿ı ¿œÌ, ¤Î÷ ±fiı Âο ˢ› »ı. ±◊Îb_ ±fiı »^_ÿ˘ ’HÎ ¤˘…fi‹Î_ Ïfi›Ï‹÷’HÎı ·ı‰Î› »ı. μkÎfl √<…flÎ÷, ¿ÎÏÛΉÎÕ, ¿E» ±fiı Á<fl÷ - ±Î «Îfl ’˛ÿı¢fiÎ √<…flÎ÷Ì ¤˘…fifiÎ_ ’˘÷ÎfiÎ_ … ±·√ w’ »ı. √<…flÎ÷Ì ‰Îfi√̱˘ ±ı¿ … Á‹›ı ‹ÌÃÌ, fi‹¿Ìfi ±fiı ÷Ì¬Ì Ë˘› »ı. Á˙flÎpˇ‹Î_ »ÎÁfi<_ ¤˘…fi‹Î_ ±√I›fi<_ V◊Îfi »ı. √<…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎ √<…flÎ÷Ì Á_V¿Ú÷‹Î_◊Ì μÿ˚¤‰ı·Ì ¤ÎÊÎ »ı, …ı √<…flÎ÷ ÷◊Î ÿ‹HÎÁ ÿ̉ ÷◊Î ÿÎÿflÎ ±fiı fi√flˉı·Ì …ı‰Î ¿ıLƒ ÂÎÏÁ÷ ’˛ÿı¢‹Î_ ⁄˘·Î÷Ì ‹<A› ¤ÎÊÎ »ı. ±Î¬Î ωf‰‹Î_ ±ÎÂflı » ¿fl˘Õ ·˘¿˘ √<…flÎ÷Ì ⁄˘·ı »ı, …ı ÷ıfiı ωf‰‹Î_ 26‹Î ø‹fiÌ Á˙◊Ì ‰‘< ⁄˘·Î÷Ì ¤ÎÊÎ ⁄fiΉı »ı. √<…flÎ÷Ì ·ı¬fi’©Ï÷ fiÎ√flÌ ·ı¬fi’©Ï÷fiı ±fi<Áflı »ı. fiÎ√flÌ ’˘÷ı ÿı‰fiÎ√flÌ ËV÷Ï·Ï’‹Î_◊Ì ’ıÿÎ ◊›ı·Ì »ı, ±Î ⁄Lfiı ËV÷Ï·Ï’ ‰E«ıfi<_ ‹<A› ÷ŒÎ‰÷ ±ı »ı ¿ı fiÎ√flÌ Ï·Ï’‹Î_ ‹◊΂<_ ⁄Î_‘‰Î‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷<_. ¿·Î √<…flÎ÷ı ÏÂS’¿·Î, Ï«hο·Î, ‰HÎÎÀ, »Î’¿Î‹, ¿˘÷flHÎÌ, ¿Î«¿Î‹, ¤fl÷¿Î‹ ‰√ıflı ¿·Î±˘‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‰Ì ±˘‚¬ ‰ˆ„f‰¿ ZÎıhÎı ∂¤Ì ¿flÌ »ı ±fiı ±Î μ’flÎ_÷ ¬ÎÁ ¿flÌfiı ÷ıfiÌ ËV÷¿·Î ¿ı …ı‹Î_ flËı·Ì ¿·ÎI‹¿÷Î, ‰ˆÏ‰K›÷Î ±fiı Á…ÛfiÎI‹¿÷Îfiı ·Ì‘ı Á‹√˛ ωf‰‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‰Ì »Î’ ∂¤Ì ¿flÌ »ı ±fiı Á‹√˛ ωf‰‹Î_ ’˛A›Î÷ ⁄fiÌ »ı. ¤T› ¿·Î ±fiı ¿ÎflÌ√flÌfi˘ ‰ÎflÁ˘ √<…flÎ÷fiı ‹‚ı·˘ »ı. ¤fl÷√Ò_◊HÎ ¿·Î, ‰Î_Á - ·Î¿Õο΋, ’J◊fl¿Î‹, ¿Î«¿Î‹, CÎflıHÎÎ_¿Î‹ ‰√ıflı‹Î_ √<…flÎ÷ ±Î√‰<_ ÷flÌ ±Î‰ı »ı. ‹ÎÀ̿΋ ±fiı ±fiı¿ ’˛¿ÎflfiÌ ËV÷¿·Î ¶ÎflÎ ⁄fiΉ÷Ì V◊Î’I›fiÌ ⁄ıfi‹Òfi ¿·Î¿ÚÏ÷ √<…flÎ÷fi<_ ±fiıfl_ fi…flÎb_ »ı. ÁÎÏËI› √<…flÎ÷fi<_ ÁÎÏËI› V‰÷_hÎ÷Î, ’fl_’flÎ, Á_V¿ÚÏ÷, fiÚI›, Á_√Ì÷, ·ı¬˘, ‰Î÷ÎÛ±˘, fiÎÀufiÎ fl«Ï›÷α˘ ‰√ıflı ZÎıhÎı ¬>⁄ … Á‹Ú© »ı. √<…flÎ÷ı ωf‰fiı ±fiı¿Ï‰‘ ÁÎÏËI›¿Îfl˘fiÌ ¤ıÀ ±Î’Ì »ı. Á_√Ì÷ ±fiı fiÚI› √<…flÎ÷ ÷ıfiÎ ’Îfl_’Ïfl¿ Á_√Ì÷ ±fiı fiÚI› ‹ÎÀı ¬ÎVÁ<_ ΩHÎÌ÷<_ »ı. √fl⁄Î, √fl⁄Ì, flÎÁ …ı‰Î_ fiÚI›fiÎ ’˛¿Îfl √<…flÎ÷fiÌ ±˘‚¬ÎHÎ »ı. √<…flÎ÷fiÎ Á_√Ì÷ ±fiı ÷ıfiÎ ’˛¿Îfl˘‹Î_ ¬>⁄ … Á…ÛfiÎI‹¿÷Î ±fiı ±fiıflÌ Ï‰Ï‰‘÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı. (±fiÁ_‘Îfi ’ÎfiÎ fi_. hÎHÎ ’fl)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

8

May 5, 2017 à ‹ı 5, 2017

F›˘Ï÷Ê ‹ıÊ (±.·.≥.)

±Î ÁMÔ÷ÎË ÿflÏ‹›Îfi ±Î’ Ëfl˘ Œfl˘, ’fl_÷ ‹ÎfiÏÁ¿ ÂÎ_Ï÷ ‹‚Âı fiÏË. μ«ÎÀ-μ¶ı√fiÎ ›˘√˘ ’˛⁄‚ …HÎΛ »ı. ±¿ÎflHÎ √ıflÁ‹…, ÂhÎ’ÌÕÎ, ÂÎflÌÏfl¿ - ‹ÎfiÏÁ¿ ±V‰V◊÷Î ±Î’fiı ⁄ı«ıfi ⁄fiÎ‰Ì ‹Ò¿Âı. ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ Á‹V›Î±˘ ’HÎ hÎÎÁÿΛ¿ ⁄fiÌ flËı‰Î Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. ’˛‰ÎÁ‹Î_ Á_¤Î‚‰_. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flËı. ÷Î. 5, 6, 7 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 8, 9 μ«ÎÀ, μ¶ı√ flËıÂı. ÷Î. 10, 11 ÂflÌflfiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì.

¿¿Û (Õ.Ë.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiı Ï‹l ±fi¤‰˘‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊‰_ ’ÕÂı. ±ı¿ Ïÿ‰Á ±Îfi_ÿ‹Î_ Ω› ÷˘ ⁄ÌΩ Ïÿ‰Áı ¢¿‹BÔfi ⁄fiÌ …‰Î›. »^’Î ÏË÷ÂhÎ±˘◊Ì Á_¤Î‚‰_ ’ÕÂı. ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ’flÿı …‰Î ≥E»\¿ T›„@÷±˘ ‹ÎÀı Á‹› ÁÎfi¿>‚ ±fiı Â¤ …HÎΛ »ı. ÁMÔ÷ÎËfiÎ ±_Ï÷‹ «flH΋Î_ ‰ÕÌ·˘fiÌ ÷Ï⁄›÷ g«÷Î fl¬Î‰Âı. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 5, 6, 7 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 8, 9 ¿Î›˝ ÏÁ© ◊Λ. ÷Î. 10, 11 g«÷Îfi_ ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì ¿ı.

±Î ÁMÔ÷ÎËfiÎ ’˛Îfl_¤◊Ì ±_÷ Á‘Ì ±Î’fiı ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. ¬ÎÁ ¿flÌfiı ±ÎÏ◊˝¿ ’Ïfl„V◊Ï÷ g«÷Î μ’Ω‰Âı. ωϫhÎ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰Î ¬˘ÀÎ ¬«˝ ◊¿Ì ’HÎ ±Î’fiÌ ‹ÎfiÏÁ¿ ÂÎ_Ï÷ ËHÎÎÂı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ±fi’ıÏZÎ÷ ⁄ÿ·Ì ‹Ò_{‰Âı. ’˛‰ÎÁ À΂‰˘. ‰ÎËfi◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 5, 6, 7 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 8, 9 ‹Ò_{‰H΋Î_ ‰‘Îfl˘ ◊Λ. ÷Î. 10, 11 ‰ÎËfi◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_.

Ï‹◊fi (¿.».CÎ.) ÁMÔ÷ÎËfiÎ ’˛Îfl_Ϥ¿ ÷⁄y΋Î_ ±Î’fiı Á‰˝ ’˛¿ÎflfiÌ ±fi¿>‚÷ÎfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ◊Âı. CÎflfiÎ_, ⁄ËÎflfiÎ_ ÷‹Î‹ ¿Î›˘˝‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚÷Î_ ±Î’fi˘ ±Îfi_ÿ ⁄ı‰ÕÎÂı. ÷flH΢fi˘ ¤ÎB›˘ÿ› ’HÎ ◊Λ. ˆZÎÏHο ¿ÎflÏ¿ÿa‹Î_ ±‰U› ›Â ÁÎ_’Õı. ÁMÔ÷ÎËfiÎ ±_Ï÷‹ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î›˝ ¿fl‰_ ÏË÷Î‰Ë ⁄fiÌ flËıÂı. ÷Î. 5, 6, 7 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 8, 9 Â¤ CÎÀfiα˘ CÎÀı. ÷Î. 10, 11 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î›˝ ¿fl‰_.

±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiı ÿflı¿ ¿Î›˝‹Î_ ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. Áfl¿ÎflÌ ÷_hÎ ÁÎ◊ıfiÎ ’˛ffi˘‹Î_ ±Î’fiı ±‰U› ‹Ò_{‰HÎ ±fiı ‹U¿ı·Ì±˘fi˘ ±fi¤‰ ◊Λ ÷ı‰Î ’˛⁄‚ ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ΩËıfl ∞‰fi ÁÎ◊ı Á_¿‚Λı·Ì T›„@÷±˘±ı ’HÎ ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_ ’ÕÂı. «˘flÌ ◊‰Îfi˘ ¤› flËıÂı. ÷Î. 5, 6, 7 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 8, 9 ‹Ò_{‰HÎ ‰‘‰Î ’΋ı. ÷Î. 10, 11 ‹ÎfiËÎÏfifiÎ ’˛Á_√˘ ∂¤Î ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√ »ı.

gÁË (‹.À.)

T≤ʤ (⁄.‰.μ.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiı Ï‹l ±fi¤‰˘‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊‰_ ’ÕÂı. ’˛Îfl_Ϥ¿ ÷⁄y΋Î_ ’˛Ï÷¿>‚÷Î ±fiı μ«ÎÀ μ¶ı√ ‰√ıflı ±Î’fi_ Á¬-«ıfi »Ìfi‰Ì ·ıÂı. ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi ¿›* ˢ› ÷˘ ±‰U› ÁΫ‰‰_. …ı‹ …ı‹ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Âı ÷ı‹ ÷ı‹ ±_Ï÷‹ ÷⁄y‹Î_ Ïÿ‰Á˘ Á‰˝ ’˛¿Îflı ±Îfi_ÿ‹› ⁄fiÌ flËıÂı. ÷Î. 5, 6, 7 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 8, 9 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 10, 11 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ.

÷·Î (fl.÷.)

T≤Ïç¿ (fi.›.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’ Ëfl˘-Œfl˘, ’fl_÷ ‹fi◊Ì ±Îfi_ÿ …ı‰_ …HÎÎÂı fiÏË. Á¬-ÿ—¬, ±fi¿>‚÷Î ±fiı ’˛Ï÷¿>‚÷ÎfiÎ Ï‹l ±fi¤‰˘‹Î_◊Ì ±Î’fiı ’ÁÎfl ◊‰_ ’ÕÂı. ÂÎflÌÏfl¿ ⁄Ì‹ÎflÌfi_ ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì …‰Î ’HÎ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. ’flÿıÂ√‹fi ‹ÎÀı Á‹› ÁÎfi¿>‚ »ı. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flËı. ÷Î. 5, 6, 7 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 8, 9 ‹Ò_{‰HÎ ‰‘‰Î ’΋ı. ÷Î. 10, 11 ÂÎflÌÏfl¿ ⁄Ì‹ÎflÌ◊Ì Á_¤Î‚‰_.

¿L›Î (’.Ã.HÎ.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiÎ ÁC΂ΠÏÿ‰Á˘ ±Îfi_ÿ‹› ’ÁÎfl ◊Λ ÷ı‰Î ’˛⁄‚ ›˘√˘ …HÎΛ »ı. fi‰’ÏflHÎÌ÷˘fi˘ ¤ÎB›˘ÿ› ◊Λ ±fiı ±ÎÏ◊˝¿ μI¿Ê˝ ◊Λ ÷ı‰Î Á_Ωı√˘fiı ’HÎ fi¿ÎflÌ Â¿Î› ÷ı‹ fi◊Ì. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. Â¤ıE»¿˘ - Ï‹h΢fi˘ ÁË¿Îfl ±Î’fi˘ μIÁÎË ‰‘ÎflÂı. ÷Î. 5, 6, 7 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 8, 9 ±ÎÏ◊˝¿ ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 10 Â¤‹› Ïÿ‰Á. ÷Î. 11 ÁÎflÎ Á‹Î«Îfl ‹‚÷Î_ ±Îfi_ÿ‹Î_ ‰‘Îfl˘ ◊Λ.

‘fi (¤.‘.Œ.œ.) ÁMÔ÷ÎËfiÎ ’˛Îfl_Ϥ¿ ÷⁄y΋Î_ ±Î’fiı ÿflı¿ flÌ÷ı ÁÎfi¿>‚÷Î ’˛ÎMÔ÷ ◊÷Î_ ±Îfi_ÿ-μ‹_√ ‰‘‰Î ’΋Âı. »÷Î_ ±ÎÏ◊˝¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ ±Ï÷ ωf‰ÎÁ‹Î_ flËÌ ±Î›˘…fi ¿fl‰_ ÏË÷¿fl …HÎÎ÷_ fi◊Ì. Â¤ıE»¿˘ Ï‹h΢fiÌ ‹ÿÿ◊Ì ±Î’fiÎ_ ±À¿ı·Î_ ¿Î›˘˝ ’ÒHν ◊÷Î_ ±_Ï÷‹ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ωÂıÊ ±Îfi_ÿ flËı‰Î ’΋ı. ÷Î. 5 Â¤ ¿Î›˝ ◊Λ. ÷Î. 6, 7 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 8, 9 Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 10 ·Î¤‹› Ïÿ‰Á. ÷Î. 11 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á ’ÁÎfl ◊Λ.

‹¿fl (¬.….) ÁMÔ÷ÎËfiÎ ’˛Îfl_Ϥ¿ ÷⁄y΋Î_ ±Î’fiı ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. ⁄Î¿Ì …ı‹ …ı‹ Ïÿ‰Á˘ T›÷Ì÷ ◊Âı ÷ı‹ ÷ı‹ ±Î’fiÎ ±Îfi_ÿμ‹_√ ±fiı μIÁÎË‹Î_ μ‹ıfl˘ ◊Âı. ’h΢I¿Ê˝ ±Î’fiı ωÂıÊ ±Îfi_ÿ ±’ΉÂı. ÷flH΢fiı fi˘¿flÌ ‹‚Ì Â¿ı ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ω‰ÎË Á_⁄_‘ Â@› ⁄fiı. ÷Î. 5, 6, 7 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. ÷Î. 8, 9 Â¤ Á‹Î«Îfl ±Îfi_ÿ ±Î’Âı. ÷Î. 10 ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 11 Â¤ - ‹Î_√Ï·¿ ’˛Á_√ ⁄fiı.

¿_¤ (√.Â.Á.Ê.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±ÎÏ◊˝¿ μI¿Ê˝ ÁÎ◊ı ±Î’fiı ÷Ï⁄›÷fiÌ ¬ÎÁ ¿flÌfiı ’ıÀfiÌ ⁄Ì‹ÎflÌ◊Ì Á_¤Î‚‰_ ’ÕÂı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ¿Î›˝⁄˘… ‰‘Âı. μ’flÌ ±Ï‘¿ÎflÌ ÁÎ◊ı ‹÷¤ıÿ ◊‰ÎfiÎ Á_Ωı√˘ ∂¤Î ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ’HÎ ¬flÌ …. ’flÿıÂ√‹fi Â@› ⁄fiı ÷ı‹ …HÎΛ »ı. ÷Î. 5, 6, 7 ±ÎÏ◊˝¿ º„WÀ±ı ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 8, 9 ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì ’Õı. ÷Î. 10, 11 ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi ¿›* ˢ› ÷˘ ÷ı‹Î_ ÁŒ‚ ◊‰Î›.

‹Ìfi (ÿ.«.{.◊.) ±Î ÁMÔ÷ÎËfiÎ ’˛Îfl_Ϥ¿ ÷⁄y΋Î_ ±Î’ Ëfl˘Œfl˘, ’fl_÷ ‹fi‹Î_ μ«ÎÀ-μ¶ı√ ±fiı ±ÂÎ_Ï÷ Á÷÷ flèÎÎ ¿flÂı, ’fl_÷ …ı‹ …ı‹ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Âı ÷ı‹ ÷ı‹ ±Î’fi˘ ±Îfi_ÿ-μ‹_√ ⁄ı‰ÕÎÂı. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ÁŒ‚ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. ›Â’˛Ï÷WÃÎ ‰‘Âı. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 5 Ï‹l Ïÿ‰Á. ÷Î. 6, 7 μ«ÎÀ, μ¶ı√ flèÎÎ ¿flı. ÷Î. 8, 9 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Âı. ÷Î. 10, 11 ›Â - ’˛Ï÷WÃÎ ‰‘‰Î ’΋Âı.

(÷Î. 5 ‹ı◊Ì ÷Î. 11 ‹ı, 2017) ±Ïfi· ¿ı. ¤| 11/±ı, “ÂÎ_÷οÎfl”, ŒÎS√fi Á˘ÁΛÀÌ, Ωı‘’fl «Îfl flV÷Î, ÁıÀı·Î≥À fl˘Õ, ±‹ÿΉÎÿ. ‹˘⁄Î≥·— 98981 94542 ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

Ï’I≤¿Ú’Î

Regd. 16432

±˘‹ ÁÎ√fl F›˘Ï÷Ê Á«˘À ¤Ï‰W› ±fiı ‹Î√˝ÿ½fi - ±‹Îflı I›Î_◊Ì ÏfiflΠfiËŸ ◊Ή ±ı … ‹ÎflÌ ÏÁÏ©

World Famous UAE Return

à Â_ ÷‹Îfl˘ ’˛ı‹Ì ÷‹fiı Ignor ¿flı ±fiı ÷‹ÎflÌ Fillings Á‹…÷Î fi◊Ì?

ËΩfl˘ ·˘¿˘fiÎ ∞‰fi ’_◊‹Î_ ¬Â̱˘ ·Î‰fiÎfl,

à Â_ ÷‹fiı ÿÌ¿flÌ/ÿÌ¿flÎfiÎ ·BÔfi ωÊı g«÷Î ◊Λ »ı? fi ¿Ëı‰Î› fi ÂËı‰Î› ±ı‰Ì ¬Îfi√Ì Á‹V›Î±˘fi_ à Â_ ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ±ÂÎ_Ï÷, ’ˆÁÎ À¿÷Î fi◊Ì? Œı à Â_ ÷‹ı O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ı·Ì‰V÷ ±fiı ¿Î‰÷flÎ◊Ì ’flıÂÎfi »˘? ‹ı·Ì ’˛˘O·ı‹, Ï⁄{fiıÁ ’˛˘O·ı‹, »\ÀλıÕÎ, ·BÔfi‹Î_ ω·_⁄, à Â_ ÷‹Îflı ‘_‘΋Î_ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı, ‘Îflı·_ ¿Î›˝ ◊÷_ fi◊Ì? B≤Ë @·ıÂ, Á_÷Îfi ’˛Î„MÔ÷, T›Áfi ‹„@÷, ω{΋Î_ ω·_⁄, √MÔ÷ à Â_ ÷‹ı Á˙÷fi/ÂhÎ◊Ì hÎÎÁÌ √›Î »˘? ⁄Ì‹ÎflÌ, ÁÎÁ-‰Ëfi˘ hÎÎÁ ¿ÎflHÎ ÁÏË÷ Ïfi¿Î· (‰Î÷ √MÔ÷) 101 % ¿Î‹fiÌ √ıflLÀÌ ‰‘ ΩHοÎflÌ ‹ÎÀı Œ˘fi ¶ÎflÎ Á_’¿Û ¿fl˘ ¿ÃÌfi◊Ì ¿ÃÌfi Á‹V›Îfi˘ A to Z Á‹Î‘Îfi

72 ¿·Î¿‹Î_ ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹à «˘ÀfiÎ V’ı.

‘Îflı·Ì T›„@÷fi_ Ï‹·fi ’˛ı‹-÷ÒÀı·Î Á_⁄_‘ ΩıՉΠ±‹ÎflÔ_ ¿flı·_ ¿˘¥ ÷˘ÕÌ fiΠ¿ı, ‹ÎflÌ ’Ëı·Î ¿Î‹ ¿flÌ ⁄÷Ήı ÷˘ ‹˘Ó ‹ÎB›_ ≥fi΋ NRI ‹ÎÀı ω{Î ’˛Î„M÷, ωÿı›˘√ ±fiı ωÿı‹Î_ ¿˘¥’HÎ ’˛˘O·ı‹fi_ ÏfiflοflHÎ Œ˘fi◊Ì

±‹ÿΉÎÿfiÎ ±fi¤‰Ì, ¿Î‹wË ÿıÂfiÌ 108 ÏÁÏ© ’˛ÎMÔ÷ √œ ωzÎfiÎ ‹ËÎfi ΩHοÎfl www.omsagarastrologers.com

M: +91-9712423531 AHMEDABAD, INDIA

ÿflı¿ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ ⁄Ì-22 ω ÀΉfl, ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ.

To, Advertise in GUJARAT TIMES Cal: 212 - 675 - 7515. Fax: 212 - 675 - 7624 Email: gujtimesusa@gmail.com To, read GUJRAT TIMES online, Visit www.gujarattimesusa.com ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

‹ı 5, 2017 à May 5, 2017 (’˛¿flHΗ 26) ‹fiÎ ±Îø_ÿfiÎ ÷ÌHÎÎ V‰fl˘◊Ì ±ı ±Î¬Ì ⁄_‘ √·Ì √Î∞ ∂ÃÌ. ±_÷ı ·√¤√ ¨«¿Ìfiı ±ı ⁄LÔfiıfiı ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı «ÎflÔfiÌ ‰Îfi‹Î_ ⁄ıÁÎÕuÎ_ I›Îflı «ÎflÔ±ı √ÎÕÌ ‹ÎflÌ … ‹Ò¿Ì. ⁄_‘ ‰Îfi‹Î_◊Ì ’HÎ ±ı √·Ì‹Î_ ‰Y›Î_ I›Î_ Á‘Ì ±ı‹fiÎ ¿S’Î_÷fiÎ V‰fl˘ Á_¤‚Î÷Î Ë÷Î. CÎflfiı ™⁄flı ’λΠŒ›Î˝ I›Î_ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹◊Ì ¬ıÓ«Î¥fiı ’Õ˘ÂHÎ √˛ıÀÎ I›Î_ ±Î‰Ìfiı ∂¤Ì Ë÷Ì. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±ıfiÎ ±fiı ±ıfiÎ_ Ëı⁄÷Î¥fiı Ωı¥ flËı·Î_ ⁄΂¿˘ ÷flŒ Ωı¥fiı ¿èÎ_— “ÏË›fl ±Îfl ‘ Ï«SÕˇLÁ ω‘ÎμÀ ŒÎ‘fl ±fiı ÏË›fl fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ ≥{ ‘ ŒÎ‘fl ω‘ÎμÀ Ï«SÕˇfi.” ±ı CÎfl‹Î_ ±ÎT›Î I›Îflı ‹_…\⁄Ëıfifiı ‰Á‹_ ·Î√Ì √›_ ˢ› ±ı‹ Á˘ŒÎ‹Î_ ·Î_⁄Î_ ◊¥fiı ÁÒ¥ √›Î_ Ë÷Î_. ±ı‹fiÌ ◊˘ÕÌ ÂlÒÊÎ ¿fl‰Î ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ¿˘¥ ÁÎ◊ı ◊˘ÕÌ ‰Î÷ ¿fl‰Ì ÷˘ ±ı¿ ÷flŒ, ’HÎ ’flV’fl fi…fl ’HÎ ‹Î_ÕÌ Â@›_ fiÏË. Á˙fiı ¬⁄fl Ë÷Ì ¿ı ’˛√À ¿ı ±’˛√À Á˙fiÌ ±Î_¬‹Î_ ¿ı‰Î_ ·˘ËÌfiÎ_ ±Î_Á Ë÷Î_? ˉı ’»Ìfi˘ Á‹› ¿ı‰˘ fl_√ ·Î‰Âı? ÂÌ ¬⁄fl? ààà Á‰Îfl ’ÕÌ, ’HÎ fl˘… …ı‰Ì fiÏË. ±ıfiÎ ÏŒyÎ ’˛¿Î‹Î_ ±ı¿ »Ò’˘ √‹√ÌfiÌfi˘ fl_√ C΢‚Î¥ √›˘ Ë÷˘. ±ı‹ ÷˘ ⁄‘_ … fl˘g…ÿÎ ø‹‹Î_ ◊÷_ Ë÷_. ÕÎ≥gfi√ Àı⁄· ’fl «Îfi˘ ‹√ ‹˘Ó±ı ‹Î_ÕÌfiı ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ω«Îfl‹Î_ Õ>⁄Ì √›Î Ë÷Î ±fiı Á΋ı ±ı¿ ‰Îfl ±˘fi ¿flÌ ÿÌ‘ı·Î ÀÌ‰Ì ’fl fl_√Ìfi ºU›˘ ±Î‰÷Î_ Ë÷Î_ ±fiı …÷Î_ Ë÷Î_, ’HÎ ±ıfiı ΩıfiÎfl ¿˘¥ fiˢ÷_. Á_…› Ë∞ ±ıfiÎ w‹‹Î_ μ’fl ÁÒ÷˘ Ë÷˘ fiı ’Õ˘ÂfiÎ ¿˘ÀÛ›ÎÕÛ‹Î_ √˛ıÀÎfiÎ_ »˘¿flÎ_±˘ fl‹÷Î_ Ë÷Î_. ÿfl ÂÏfi‰ÎflfiÌ Á‰Îflfi˘ … ±Î ÏÁfiÎÏfl›˘ Ë÷˘. ±ı‹Î_ fi ÷˘ ¿Â_ ±˘»\_ Ë÷_, fi ÷˘ ¿Â_ ‰‘Îflı, ⁄Á, ⁄‘Î μ’fl ±ı¿ ±ºU› ¿Î‚Ì ’Ÿ»Ìfi˘ ·Áfl¿˘ … ŒflÌ √›˘ Ë÷˘, …ıHÎı ±Î¬Î Á˘fiıflÌ Ï«hÎfiı U›Î‹‚_ ¿flÌ ÿÌ‘_ Ë÷_. »˘¿flÎ_±˘ ±Î‰ı I›Îflı ¤·ı ÿfl ÂÏfi‰Îflı ±Î Á‹›ı Ë∞ ±ËŸ ¨CÎ÷Î_ … ˢ›, ’HÎ ±ı‹fiÎ ±T›@÷ Ï¿·Ï¿·ÎÀfiÌ √_… ˉ΋Î_ ±fi¤‰Î÷Ì Ë˘›. ¿˘¥ ’HÎ ±HΑÎflÌ ZÎHÎı …\·Ì-fl˘Ï⁄fi fiÌ«ı ±ı¿ ±ı¿ ’√Ï◊›_ ∂÷fl÷Î_ fiÌ«ı ±Î‰ı. ±Î_¬˘‹Î_ ¨CÎ ¤flÌ Ë˘› »÷Î_ …‰ÎfiÌ ÏÿÂÎ ÷˘ ÿÎÿÎfiÎ ¬˘‚ÎfiÌ … ˢ›, ±ı¿ ÷flŒ …\·Ì ⁄ıÁı fiı ±ı¿ ÷flŒ fl˘Ï⁄fi. ÿÎÿÎ ÷fl÷ Ïfl‹˘À ¿oÀˇ˘·◊Ì „@·LÀfifiı √Λ⁄ ¿flÌ ÿı ±fiı Ï‹¿Ì ‹ÎμÁfiı ·¥ ±Î‰ı. ±ı fi √‹ı ÷˘ ±S·ÎμtÌfi, ±ı fi √‹ı ÷˘ À˘‹ ±ıLÕ …ıflÌ... ±ı ’»Ì ±ı‹fiÌ fiŸÿfl ∂Õı - ’»Ì ÿ˘ÕÎÿ˘ÕÌ, Ï¿·¿ÎflÌ, fiÎfiÌ ‹Î√HÎ̱˘, fiÎfiÎ_ fiÎfiÎ_ ‰ıfi, g‘√΋V÷Ì fiı ‘‹Î·. ±ı¿ ZÎHÎı ÿÎÿαı ¬flÁÌ I›Î√Ìfiı fiÌ«ı ¿Î’ı˝À ’fl «M’À ⁄ıÁÌ …‰_ ’Õı. CÎ˘Õ˘ ⁄fiÌ …‰_ ’Õı fiı ±ı‹ Á‰ÎflÌ ¿flΉÌfiı ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ⁄LÔfiıfiıfiı ‰˘Âw‹ ·√Ì ·¥ …‰Î_ ’Õı. «·˘, «·˘, «·˘! ⁄˛Â ¿fl˘! ‹Îμ◊‰˘Â... ÁÁ... ÂΉfl ›Á, …·ÿÌ ’÷Ή˘... CÎ˘Õ˘ μ÷Ή‚ ¿flı »ı, «·˘. …·ÿÌ …·ÿÌ ÿÎÿÌ ⁄⁄Õı »ı, ŒŒÕı »ı fiı ‰‚Ì ±Î‰Ì ±Î‰Ìfiı ÏÁÏfl›·fiÌ (⁄΂¿˘fiÎ ¬˘flο) «‹«Ì «‹«Ì ‹˘Ó‹Î_ ‹Ò¿Ì Ω› »ı. ±ı ’»Ì ◊˘ÕÌ ‰Îflı ÕıÕÌ ±fiı ‹Q‹Ì fiÌ«ı ∂÷flı »ı. ±Î…ı ÂÏfi‰Îfl »ı, ±Î…ı Œfi-Õı, ¿Î·ı Áfi-Õı, › ±ıSÕÁ˝...! ±Î¬_ ‰Ì¿ ±‹fiı ±Î‰_ ¿flΉ÷Î_ ˢ ÷˘! ’HÎ ±Î…ı ±ı ⁄‘_ @›Î_? ’HÎ fiÎ, ±ŒÁ˘Á ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì. fl‹¿ÕÎ_ ‰√flfiÎ ¬Î·Ì flı@Á (±¤ıflÎ¥±˘) ÷flŒ fi…fl ¿fl‰ÎfiÌ fi◊Ì. ±Î…ı ÿÎÿflÎ ’fl◊Ì ⁄΂¿ «Î·ı ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ’√Ï◊›_ fiÌ«ı ∂÷flÌfiı fi∞¿ ±Î‰÷Î_ ±ı ⁄΂¿˘fiÌ flÎË fi◊Ì Ωı‰ÎfiÌ, ÂÎ ‹ÎÀı? ⁄‘_ Á‹∞fiı … ¿›* »ı. ’»Ì ÂÎ ‹ÎÀı? ‹fifiı Á‹Ω‰˘. ±ıHÎı ±«fl‰Îfi_ fi◊Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Î·ı Á‰Îflı ŒflÌ ÁÒfl… ∂√‰Îfi˘ »ı. ⁄‘Ì Á‰Îfl ±Î‰Ì fi ⁄fiÌ Ω›. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿ıÀ·Ì¿ Á‰Îflfiı ±Î‰Ì ⁄ıfl_√ ⁄fiΉ‰Î ’HÎ ÷ˆ›Îfl flËı‰_ Ωı¥±ı. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı «ÎfiÎ ±‘ÒflÎ ‹√fiı fiÌ«ı ‹Ò¿Ì ÿÌ‘˘ fiı ·‹HÎÎfiÌ «ÕÌ ±Î‰ı·Ì fiÁ ’fl Ë◊ı‚Ì ‹Ò¿Ì. Á‰ÎflfiÎ … ŒflÌ ‰Îfl ÁÒ¥ …‰Îfi_ ‹fi ◊›_. ±«Îfi¿ ÀıÏ·Œ˘fifiÌ gfl√ ◊¥. ±ı‹HÎı ÁV÷ fi…flı ±ı ÷flŒ Ωı›_. N·˘ÏflÕÎ◊Ì ÿÌ¿flÌ-…‹Î¥fi˘ Œ˘fi … ËÂı. ±ı‹fi˘ Œ˘fi ¿fl‰Îfi˘ ±Î … Á‹›. ÃÌ¿ »ı. ±ı‹fiı ’HÎ ¿Î·‰Î‚Î Á‹Î«Îfl ±Î’Ì ÿ¥±ı. ±ı‹HÎı ÏflÁ̉fl μ’ÎÕu_ fiı Á΋ı◊Ì ±‰Î… ÁÎ_¤‚÷ΉıÓ÷ ‹˘Ó ’fl ‰Ì…‚Ì¿ flÌ÷ı ·Î·Ì ŒflÌ ‰‚Ì, ±Î_¬˘‹Î_ «‹¿Îfl˘ ±Î‰Ì √›˘— “ËΛ fl˘Ï⁄fi? ±ı‹HÎı ÷fl÷ … Àı⁄· ’fl À’À’Îfl˘ ¿flÌfiı ’IÔfiÌfi_ K›Îfi ÿ˘›*, “·ı, ·ı, ±Î’HÎÎ_ »˘¿flÎ_fi˘ Œ˘fi »ı, ·ı.” “ËΛ fl˘Ï⁄fi...” ’HÎ Á΋ı ⁄˘·Ìfiı ±ı ±ı¿Î±ı¿ «Ò’ ¿ı‹ ◊¥ √›˘? ±ı‹HÎı ŒflÌ ΩıÂ◊Ì ¿èÎ_— “ËΛ fl˘Ï⁄fi... Á_¤‚Λ »ı?” ±ı¿ Ë‚‰Î Õ>Á¿Îfi˘ ±‰Î… Á_¤‚Λ˘ Á΋ı◊Ì. “±flı fl˘Ï⁄fi... ¿ı‹ ⁄˘·÷˘ fi◊Ì ⁄ıÀÎ! flÕı »ı?” “ÿÎÿΔ fl˘Ï⁄fi hÎÀ¿ hÎÀ¿ ±‰Î…ı ⁄˘S›˘— “fi◊Ì √‹÷_.” ±ı ±À¿Ìfiı Ë‚‰ı¿◊Ì ⁄˘S›˘— “÷‹ı ±Î‰˘fiı!” “±flı ’HÎ...” ±ı ¿Â_¿ ¿Ëı‰Î …÷Î Ë÷Î, ’HÎ Á΋ı◊Ì «ÎflÔfi˘ Ã’¿Îfi˘ V‰fl Á_¤‚Λ˘— “÷‹fiı ·˘¿˘fiı ±ÎÀ·Î ‹ÎÀı Œ˘fi ¿fiı@À ¿flÌ ±ÎM›˘ Ë÷˘? › ¿gfi√ ⁄˘›!” ’»Ì ±ıHÎı … Œ˘fi ËÎ◊‹Î_ ·¥ ·Ì‘˘— “±ı ÷˘ ±‹V÷˘ …flÎ ’M’Î... ’Ëı·˘ Ïÿ‰Á »ı fiı!” «ÎflÔfi˘ ±‰Î… Á_¤‚Λ˘. “’HÎ ÷_ ±ıfiı ±Î’fiı …flÎ!” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±‘ÌflÎ ◊¥fiı ¿èÎ_— “±ıfiı

9

fi‰·¿◊Î

±ı

’W’ÿÎË fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ ‰Î÷ ÷˘ ¿fl‰Î ÿı! fiı …\·Ì @›Î_ »ı?” “ÿÎÿÎ...” …\·Ìfi˘ ±‰Î… Á_¤‚Λ˘, ÁÎ◊ı ’λ‚ «ÎflÔfi˘ ’HÎ... “¿Ëı Ωı™, ËÎμ ±Îfl ›? ÿÎÿÎ.” “ÿÎÿÎ...” …\·Ì flÕ‹Á ±‰Î…ı ⁄˘·Ì— “ËÎμ ±Îfl › ÿÎÿÎ?” “«ÎflÔ ÷_ M·Ì{...” ±ı‹fiÎ ±‰Î…‹Î_ ±Î∞∞ ±Î‰Ì √¥— “÷_ ±ı‹fiı ’˘÷Îfiı ÷˘ ‰Î÷ ¿fl‰Î ÿı.” “Â_ ‰Î÷ ¿fl‰Î ÿı?” «ÎflÔ ⁄˘·Ì— “flÎ÷ı fl‹÷Î_ fl‹÷Î_ ‰Ëı·Î_ ÁÒ¥ √›Î_ fl˘… ¿fl÷Î_ fiı Á‰Îflı ‰Ëı·Î_ ∂ÃÌ √›Î_. fl˘Ï⁄fi ⁄˘S›˘ ¿ı ‰Î÷ ¿fl‰Ì »ı ÿÎÿÎ ΩıÕı. ÷ı ‹fiı ◊›_ ¿ı ¿flΉ_ - Ë_ ÁÎflÔ_ ¿fl‰Î √¥ ‰‚Ì fiı ±Î ·˘¿˘...” “±ı “·˘¿˘” fi◊Ì «ÎflÔ, »˘¿flÎ_ »ı.” ±ı ⁄˘S›Î— “·ıÀ ‘ı‹ V’Ì¿ ¡Ì·Ì.” “±˘¿ı” «ÎflÔ …flÎ ¨«Î ÁÒfl‹Î_ ⁄˘·Ì— “·˘ ¤¥, ÿÎÿÎ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı … ‰Î÷ ¿fl‰Î ‹Î√ı »ı!” ’»Ì ÂOÿ˘ ’fl ¤Îfl ÿ¥fiı ⁄˘·Ì, “¡Ì·Ì”. fl˘Ï⁄fi‹Î_ ΩHÎı ±ı¿Î±ı¿ g…ÿ√ÌfiÌ ’Ëı·Ì “Á‹…HΔ ±Î‰Ì. ±ı Œ˘fi ’fl ±ÎT›˘ fiı ⁄˘S›˘— “‹Îfl˘ ±‰Î… Á_¤‚Λ »ı, ÿÎÿÎ?” “›Á ›Á Ï⁄|È, ⁄flÎ⁄fl Á_¤‚Λ »ı, ’HÎ ÷_ flÕ÷˘ ¿ı‹ Ë÷˘?” ±ı¿ ZÎHÎ ◊¥fiı ±ıfiı …‰Î⁄ ±Î’÷Î_ ’»Ì ŒflÌ “Á‹∞”fiı ⁄˘S›˘— “flÕ÷˘ ¿ı‹ Ë÷˘? fi◊Ì flÕ÷˘ ±ı ÷˘...” ±ı ’˛›IÔfi’Ò‰˝¿ ËV›˘— “±ıÏ’˛· e·...” ⁄΂¿ ÁÎ◊ı ø˘Á ¿fl‰Îfi˘ ±◊˝ fiˢ÷˘. ±ıHÎı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ËÌ ÿÌ‘_. ±ı‹HÎı ‹_…\⁄Ëıfifiı ¿èÎ_— “ÁÎ_¤‚ı »ı? ±Î’H΢ fl˘Ï⁄fi Œ˘fi ’fl »ı!” ‹_…\⁄Ëıfi ÷˘ @›ÎflfiΛ ⁄ÌΩ ÀıÏ·Œ˘fi ’fl Ë÷Î_ …. ±ı‹HÎı ’Ï÷fiÌ Á΋ı fi…fl ¿flÌ, ÂÎ_Ï÷¤Î¥ «‹¿Ì √›Î. ’IÔfiÌfiÌ ±Î_¬‹Î_ ±Î_Á ±fiı fl˘Ê ⁄LÔfiı ‰fl÷Î÷Î_ Ë÷Î_, @›Î_¿ ŒflÌ Ï‰VŒ˘À fi ◊Λ. ’»Ì ŒflÌ ±ı‹HÎı Œ˘fi‹Î_ ‰Î÷ «Î· flά̗ “fl˘Ï⁄fi, ±Îfl › ±˘·flÎ≥À Ï⁄|È?” fl˘Ï⁄fiı ‘Ì‹ı◊Ì ¿èÎ_— “ËÎ.” “…\·Ì Â_ ¿flı »ı? ±ıfiı ±Î’.” “flÕı »ı.” ±ı ⁄˘·‰Î √›˘ I›Î_ … «ÎflÔ Œ˘fi ’fl ±Î‰Ì— “±ı ¿o¥ flÕ÷Ì⁄Õ÷Ì fi◊Ì. ±ıfiı ⁄˛Â fi◊Ì ¿fl‰_fiı ±ıÀ·ı.” ±ı¿ ±ı¿ ÂOÿfiı »\|˘ ’ÎÕÌfiı ±ı ⁄˘·Ì— “fi¬flÎ_ ¿flı »ı. ±Î ±ı¿ ‹ÏËfi΋Î_ ÷˘ ÁΉ ⁄√ÕÌ √¥! …\±˘fiı ¿ı‰Î_ ¬˘ÀÎ_ ±Î_Á ·¥ ±Î‰ı »ı, ÕÀa!” “±ı¿ ‹ÏËfi΋Î_ ±ıÀ·ı?” ‹_…\⁄Ëıfiı ±Ï÷ ÷’Ì …¥fiı ¿èÎ_— “±ıÀ·ı ÷_ ¿Ëı‰Î Â_ ‹Î√ı »ı? ±‹ı »˘¿flÎ_fiı...” “÷_ fi ⁄˘·fiı ‹_…\...” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı «ÎflÔfiı μtıÂÌfiı ’»Ì ¿èÎ_— “÷_ …\·Ìfiı ±Î’fiı ¤Î¥ÁΔ⁄...” ◊˘ÕÌ ZÎHÎ ¿Â˘ … Á‚‰‚ÎÀ fi ◊›˘. Á΋ı »ı ¿˘¥ fiˢ÷_ ¿ı Â_? ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ±¿‚Î¥ √›Î— “«ÎflÔ! «ÎflÔ! ÁÎ_¤‚ı »ı? ¿Ë_ »\_ …\·Ìfiı ±Î’fiı!” “±ı ÂΉfl‹Î_ √¥ »ı.” «ÎflÔ ⁄˘·Ì— “‰Î÷ ◊¥ √¥ ˢ› ÷˘ ˉı Œ˘fi ‹Ò ¿<_?” “fi◊Ì ◊¥ √¥.” ±ı …flÎ ¿Õ¿Î¥◊Ì ⁄˘S›Î— “…\·Ì ÂΉfl‹Î_ √¥ ˢ› ÷˘ fl˘Ï⁄fifiı ±Î’...” “fl˘Ï⁄fi, ÷Îflı ÿÎÿÎ ΩıÕı ‰Î÷ ¿fl‰Ì »ı?” «ÎflÔ±ı ±ıfiı ’Ò»˚›_ ÷ı ±ËŸ Á_¤‚Λ_. ’»Ì ±ıHÎı ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ¿èÎ_— “±ı ¿Ëı »ı fi◊Ì ¿fl‰Ì.” “±flı!” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ‘Ò_‘‰Î¥fiı ⁄˘S›Î— “fi◊Ì ¿ı‹ ¿fl‰Ì? Ë‹HÎÎ_ ÷˘ ¿Â_¿ ⁄˘·÷˘ Ë÷˘...! ±ıfiı ±Î’...” “±˘ √˘Õ...” «ÎflÔ±ı ¿oÀ΂Ìfiı fl˘Ï⁄fifiı ÏflÁ̉fl ±ÎM›_— “·ıfiı ¤¥, ¿fl ‰Î÷ ÿÎÿÎ ΩıÕı.” ‰Î÷ ¿fl‰Îfi˘ V‰Îÿ ˉı ÁΉ Á¿Î¥ √›˘. ZÎÌHÎ ±‰Î…ı Á΋ı◊Ì fl˘Ï⁄fi ⁄˘S›˘— “ÿÎÿÎ.” “›Á ⁄ıÀÎ... ¿o¥ ⁄˘·fiı?” “÷‹ı Â_ ¿fl˘ »˘?”

“Ë_ «Î ’Ì™ »\_.” ±ı ⁄˘S›Î— “÷_ Â_ ¿flı »ı?” ‹_…\⁄Ëıfiı ‰E«ı … ‰Î÷ ¿flÌ— “÷ıÓ ÏÁÏfl›· ≥À ¿flÌ Ï⁄|È?” “LÔfi˘‰...” fl˘Ï⁄fi ±‹ıÏfl¿fi μE«Îfl◊Ì ⁄˘S›˘— “÷‹ı Â_ ¿fl˘ »˘ ⁄Î?” “·_« ⁄fiΉ_ »\_ ⁄ÀÎ... V’ıCÎıÀÌ... V’ıCÎıÀÌ »Ì’·Î_‰Î‚Î, ÷fiı √‹ı »ı fiı ÷ı‰Ì!” “‰Î‰...” fl˘Ï⁄fiı Á΋ı Ë˘Ã ’fl ∞¤ Œıfl‰Ì ËÂı ±ı‹ ·ÎB›_— “›Î‹. ›Î‹. ›Î‹. ±Î≥ ‰Õ ·Î≥¿ À< ≥À...” “÷˘ ±Î‰˘fiı ⁄ıÀÎ...” ‹_…\⁄Ëıfifi_ √‚_ ¤flÎ¥ ±ÎT›_— Œ˘fi‹Î_ ¿_¥ ◊˘ÕÌ … ¥À ¿flÌ Â¿Î›?” ⁄ÌΩ ÏflÁ̉fl ’fl I›Î_ «ÎflÔ ÁÎ_¤‚÷Ì ËÂı - ÷fl÷ … ⁄˘·Ì— “±Î‰_ ±Î‰_ ⁄˘·Â˘ ÷˘ ±ËŸ À¿Ì flèÎÎ_ »˘¿flÎ_! ÷‹ÎflÌ ‹Q‹Ìfiı ¿Ë˘ ¿ı V’ıCÎıÀÌ ⁄fiÎ‰Ì ±Î’ı ±ı‹ ⁄˘·÷Î_ ˢ ÷˘?” “‰Î·Î‹Ò¥...” ‹_…\⁄ËıfifiÎ ‹˘Ó‹Î_ ±_÷ı √΂ ±Î‰Ì √¥— “hÎHÎ-hÎHÎ ’ıœÌ›_ …ıHÎı μ»ıflÌfiı ‹˘ÀÌ ¿flÌ »ı ±ıfiı ÷_ ⁄ı ⁄ÿ΋fiÌ Â̬‰Ì ¿ı »˘¿flÎ_ ËΛı˝ ¿ı‹ ⁄˘·‰_? ±¤Î√HÎÌ...” “’M’Δ «ÎflÔ I›Î_ Á΋ı »ıÕı flՉΠ‹Î_ÕÌ— “±ı‹fiı ¿Ë˘ ¿ı ‹fiı …ı‹ ÷ı‹ fi ⁄˘·ı. »˘¿flÎ_±˘fiı ¿ı‰Î Á_V¿Îfl ’Õı?” “ˉı Ωı¥ ‹˘ÀÎ Á_V¿Îfl‰ÎflÌfiÌ!” ‹_…\⁄Ëıfifiı ‹˘Ó±ı ‰S·¤ Ãyflfi_ fi΋ ±Î‰÷Î_ ±Î‰÷Î_ flËÌ √›_. ±ı‹HÎı ’˘÷ı … ÏflÁ̉fl ’À¿Ìfiı ‹Ò¿Ì ÿÌ‘_. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±ı ÷flŒ Ωı›_. ±ı‹fiı flÎË÷ ◊¥. ¿èÎ_— “Ë_ ±ıfi_ μCÎflÎb_ fi◊Ì ·ı÷˘ «ÎflÔ, ’HÎ ⁄΂¿˘ ÁÎ◊ı ±‹ı ‰Î÷ ¿fl÷Î_ ˢ¥±ı I›Îflı hÎÌ…\_ ¿˘¥ ‰E«ı fi ⁄˘·ı ÷˘ ÁÎflÔ_. ±Î‹Î_ ÷˘ Â_ ◊Λ ¿ı ±ı¿ ÷˘ ±ı ÿ¤Î›ı·Î_...” “Ë_ hÎÌ…\_ “¿˘¥” »\_ ±ı‹?” «ÎflÔ±ı ±‰Î…fiı ÷ÌH΢ ¿flÌfiı ’Ò»˚›_— “±ıfiÌ ‹Î fi◊Ì?” “±˘Ë” ±ı ¿oÀÎ‚Ì √›Î— “÷fiı ‹Îflı ¿ı‹ Á‹Ω‰‰_?” “fi◊Ì Á‹…‰_ ‹Îflı...” ¿ËÌfiı «ÎflÔ±ı ÷fl÷ … Œ˘fi ¿Î’Ì fiÎA›˘. ¿¿Û ÕΛ·À˘fifi˘ K‰Ïfi ±ı ÁÎ_¤‚Ì flèÎÎ. ±flı, Ë∞ ÷˘ …\·Ì ÁÎ◊ı ’HÎ ‰Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ ⁄Î¿Ì Ë÷Ì. ±Î ’Ëı·‰Ëı·Ì ÁÒfi¿Îfl Á‰Îflfiı »ı‰Àı ±Î flÌ÷ı ±ı‹fiÌ ’fl˘ZÎ ËÎ…flÌ◊Ì ◊˘ÕÌ ∞‰÷Ì ¿flÌ ÿı‰Ì Ë÷Ì, ’HÎ ±Î ÷˘ ŒflÌ ÁÒfi¿ÎflfiÌ ÿÏfi›Î‹Î_ «ÎflÔ±ı ‘y˘ ‹ÎflÌ ÿÌ‘˘. ΩHÎı ¿ı ™⁄flı ∂¤ı·ÎfiÌ Á΋ı ¿˘¥±ı ‘Õ΋ ¿flÌfiı ⁄Îflb_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘_. ±ı¿ ZÎHÎ ÷˘ ±ı Ë÷’˛¤ ◊¥fiı ±ı‹ fiı ±ı‹ ⁄ıÃÎ flèÎÎ. ’»Ì …flÎ ±ı‹Î_◊Ì ¿‚ ‰‚Ì. ω«Îfl ±ÎT›˘. ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiÏË, ±Î’HÎÌ ’ÎÁı fi_⁄fl ÷˘ »ı …. ±ıHÎı ¿Î·ı ¬ÿ «⁄fl¬Ì‹Î_ ·¬Ìfiı ±ÎM›˘ Ë÷˘. ±Î’HÎı … ÕΛ· ¿fḻı. ’HÎ ±ı‹fiı ÕΛflÌ‹Î_ ÁΫ‰Ìfiı ‹Ò¿ı·Ì ±ı «⁄fl¬Ì Ωı¥fiı Œ˘fi ¿fl‰Î ËÎ◊ ·_⁄ÎT›Î ’HÎ I›Î_ … Œ˘fifiÌ CÎ_ÀÕÌ flHÎ¿Ì ∂ÃÌ. ±˘Ë, Ωı›_fiı! ŒflÌ ±ı ·˘¿˘±ı … ¿›˘˝fiı? ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊÷_ … ”÷_ ¿ı... ±ı‹HÎı ±‘Ìfl ◊¥fiı ÏflÁ̉fl ¿Îfiı ‹Î_Õu_. μIÁÎË◊Ì »·¿Î÷Î V‰flı ±ı ⁄˘S›Î— “ËΛ fl˘Ï⁄fi...” Á΋ı◊Ì ¿˘¥fi_ ¬Õ¬ÕÎÀ ËÎV› Á_¤‚Λ_. ¿˘HÎ? ⁄Ì∞ … Ï‹ÏfiÀı ±‰Î… ’HÎ Á_¤‚Λ˘— “¿ı‹ ’M’Î... CÎfl‹Î_ fiı CÎfl‹Î_ fl˘Ï⁄fi ΩıÕı ÀıÏ·Œ˘fi ÀıÏ·Œ˘fi fl‹˘ »˘?” ±E»Î ÷˘ Á΋ı Œ˘fi ’fl◊Ì ¿S’fiÎ ⁄˘·ı »ı? N˚·˘ÏflÕÎ◊Ì ±ı ÿÌ¿flÌ…‹Î¥fi˘ ÿfl ÂÏfi‰Îflı Œ˘fi ¿fl‰Îfi˘ ±Î … Á‹›! ±ı ¤˘ÓÃÎ ’ÕuÎ, «Ëıfl˘ …flÌ Q·Îfi ◊¥ √›˘, ’HÎ ’»Ì Á_›÷ ◊¥fiı ⁄˘S›Î— “⁄˘· ⁄ıÀÎ, ¿ı‹ »˘?” “Œ˘fi ’fl ±ı¿ÿ‹ ÷‹ı ËΛ fl˘Ï⁄fi ¿èÎ_fiı! ‹Ω ±Î‰Ì √¥.” ÿÌ¿flÌ ⁄˘·Ì— “fiÎfi’H΋Î_ fl˘… ÷‹Îfl˘ ±Î ·Ëı¿˘ Ë_ ÁÎ_¤‚÷Ì. ˉı fl˘Ï⁄fi…\·ÌfiÎ ¤Î√‹Î_ ±ı ±ÎT›˘, ¿ı‹?” ±ı ÿ—¬¤›* ËV›Î— “±Î…ı fiÁÌ⁄‹Î_ ±ı fi◊Ì ¿S’fiÎ.... »˘¿flÎ_ ÷˘...” “¿ı‹?” ¿S’fiαı ±ı¿ÿ‹ g«÷Î÷fl ◊¥fiı ’Ò»˚›_— “Â_ ◊›_ »˘¿flÎ_±˘fiı? ±Î‹ ¿ı‹ ⁄˘·˘ »˘?” “¿Â_ ◊›_ fi◊Ì ⁄ıÀÎ. ⁄‘_ ⁄flÎ⁄fl … »ı, ’HÎ ±Î ÷˘ …flÎ...” ±ı Ïÿ·fiÌ ‰ıÿfiÎ ‰‘’Õ÷Ì ⁄ËÎfl »·¿Î¥ fi Ω› ÷ıfiÌ ¿Î‚∞ flάÌfiı ⁄˘S›Î— “»˘¿flÎ_±˘ ±ıfiÌ ‹Q‹Ì ’ÎÁı √›Î_ »ı.” “‹fiı „@·›fl „@·›fl ‰Î÷ ¿fl˘ ’M’Î.” ±ı ΩHÎı ¿ı ‰HÎ⁄˘·Ì ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì √¥. ±ıHÎı ’Ï÷fiı ’HÎ ¿èÎ_— “…flÎ ÷‹ı› Œ˘fi ’fl ±Î‰˘fiı! ÕıÕÌ ±Î ÂÌ ‰Î÷ ¿flı »ı?” “›ıÁ ’M’Î...” fi›fi¿<‹Îfl Œ˘fi ’fl ±ÎT›Î— “TˢÀ ≥{ ‘ ‹ıÀfl?” »\’Ή‰Îfi_ ÷˘ Ë÷_ … fiÏË, V‰…fi˘ Ë÷Î_. ⁄˘·÷Î_ ⁄˘·÷Î_ ‰E«ı ‰E«ı ËÎ_Œ «ÕÌ …÷Ì Ë÷Ì »÷Î_ ±ı‹HÎı ±Î¬Ì ‰Î÷ ÿÌ¿flÌ-…‹Î¥fiı Á‹Ω‰Ì. ±ı ±À@›Î ¿ı ÷fl÷ … fi›fi¿<‹Îfl ⁄˘S›Î— “’ËÎÕ …ı‰Ì √·÷Ì ¿flÌ ÷‹ı ÕıÕÌ... ±ı@Á@›{ ‹Ì, ’HÎ ÷‹ı …flÎ ±‹ÎflÎ ¿Îfiı› ‰Î÷ fiÎ¬Ì Ë˘÷...!” “Á‹∞fiı … fi◊Ì ¿èÎ_ ÷‹fiı. Á_…› ÏÁ‰Î› ¿˘¥fiı ’Ò»˚›_ ’HÎ fi◊Ì. Á_…›fiı … ‹ÎhÎ ’Ò»˚›_. ±Î‹Î_ ±ı ‹ÎhÎ ‹Îfl˘ Áfi fi◊Ì, »˘¿flÎ_±˘fi˘ ŒÎ‘fl ’HÎ »ı. ±ıfiÌ ËÎ Ë÷Ì ±ıÀ·ı ¿›*. ⁄‘Îfiı ’Ò»‰Î◊Ì ‹ÎflÔ_ ωÂd· g◊g¿√ Õˢ‚Î¥ Ω› ±fiı ±ÎÂÎ ±ÎÂÎ ‹ÀÌfiı ±À¿‚‹Î_ Œıfl‰Î¥ Ω›.” (ø‹Â—)á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10

‘ÎflΉÎÏË¿ fi‰·¿◊Î

May 5, 2017 à ‹ı 5, 2017

á ’˛ÌÏ÷ Áıfi√MÔ÷Î ’˛¿flHÎ-36 ±ı¿ Ïÿ‰Á‹Î_ …ı ⁄fiÌ √›_ ÷ı ±ı‰_ Ë÷_, …ıfiı ωÂı ¿˘¥fiı ‰Î÷ ¿flÌ fi ¿ËÌ Â¿Î›. ’»ÌfiÎ ‹ÏËfiα˘‹Î_ ±ı‰_ ¿Â_ … fi ⁄L›_, …ıfiı ωÂı ¬ÎÁ ¿Â_› ¿ËÌ Â¿Î›. …ı CÎfl ’˘÷Îfi_ Ë÷_ ±ı‹Î_, ÁÏ…÷ ¿ı÷¿ÌfiÌ ÿ›Î◊Ì flËÌ Â¿÷˘ Ë÷˘. …ı ¿<À<_⁄ ’˘÷Îfi_ Ë÷_ ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ¿Â˘ ’HÎ Á_⁄_‘ flά‰Îfi˘ ±ıfiı Ë¿ ’˛ÌÏ÷ Áıfi√M÷Î fiˢ÷˘. …ı ·˘¿˘ ’Îfl¿Î Ë÷Î, ÷ı‹fi_ ÏË÷ ±ı‹fiÎ ‰¿Ì· ÷flÌ¿ı ±ıfiı ÁΫ‰‰_ ’Õ÷_ Ë÷_. …ı fiÁÌ⁄ ±ıfi_ ⁄‘_ {Ò_À‰Ì ·¥ flèÎ_ Ë÷_, ÷ıfiı ⁄ÿ·‰Î ‹ÎÀı ±ı ±Á‹◊˝ Ë÷˘. ¿¥ flÌ÷ı ¿Ëı‰_ ±Îfiı ∞‰fi? ∞‰fifiÎ fi΋ı ±Î ÷˘ ÂÎ’ Ë÷˘, ÂÎ’. ±ı‰Î_ ¿›Î_ ’Î’ ‹ıÓ ¿›Î* ËÂı, fiı @›Îflı ¿›Î* Ë÷Î_ ±ı ’Î’? √›Î …fi‹‹Î_? ¿ı ±ÎÀ·_ ¤˘√‰‰Îfi_ ±ÎT›_ »ı ‹Îflı? ‹ÎflÎ◊Ì ¤Ò·˘ ◊¥ … »ı, ±ı ¿⁄Ò·, ’HÎ ‹ıÓ ±ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı fi◊Ì ¿flÌ. ±I›_÷ ÿ—¬…fi¿ ¿‹fiÁÌ⁄Ìfiı ¿ÎflHÎı, ‰Î_¿ ◊›Î ¿flı »ı ‹ÎflÎ◊Ì. ±ı ‹ÎÀı ‹ÎŒÌfiÌ ’HÎ ·Î›¿Î÷ fi◊Ì flËÌ ‹ÎflÌ? ¿ı÷¿Ì ’fl ’λ˘ …flÎ √VÁ˘ «œ‰Î ·ÎB›˘ ÁÏ…÷fiı. ⁄Ë ΩHοÎflÌ ±Î‰Ì √¥ ¿Î›ÿα˘fiÌ. ‹ıÓ @›Î_ ±ıfiı ‰¿Ì·Î÷fi_ ¤HΉΠ‹˘¿·Ì. …ı ¿èÎ_ ‹ÎfifiÎflÌ ‰Î≥Œ Ë÷Ì, ÷ı ˉı ‰ıfl ·ıfiÎflÌ T›„@÷ ⁄fiÌ √¥ »ı. ±·⁄kÎ, ◊˘ÕÌ ’‚˘ ’»Ì ÁÏ…÷ ÃoÕ˘ ’Õu˘. fiÎ, fiÎ, ±ı ⁄Ë ÂÎ_÷ ±fiı ‘Ìfl…‰Î‚Ì jÎÌ »ı. ˢÏ›Îfl ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … »ıfiı. ÷¿Ì ÷˘ …ı ‘Îflı ÷ı ¿flÌ Â¿ı ÷ı‹ »ı. ±ı ÷˘ ‹Îfl˘ ±Î‘Îfl flËÌ »ı, ±ÎÀ·Î_ ‰flÁ. Â_ ‹ıÓ @›Îflı› ±ıfiı ±Î‰_ ⁄‘_ ¿èÎ_ fi◊Ì? @›Îflı› ±ıfiÌ ’˛Â_ÁÎ ¿flÌ fi◊Ì? ¿flÌ »ı, ±ı‹ ÷˘ ¿ÿΫ ’Òfl÷Ì fiÏË ¿flÌ Ë˘›. ‹ÎflÎ fiÁÌ⁄fiÎ_ Ω‚Î_‹Î_ Ë_ ŒÁΛı·˘ flè΢ »\_. @›Î_ ±˘»Î ÀˇÎ› ¿›Î˝ ‹ıÓ, ‰_‹Î_◊Ì ‹‚ı·Î ¿‹fiÁÌ⁄fiı ËoŒÎ‰‰ÎfiÎ. ’HÎ ËÎfl÷˘ ÷˘ Ë_ … flè΢ »\_. “·¿ Œı@Àfl” @›Îflı› ‹ÎflÌ ÁÎ◊ı fi flèÎ_. Ë÷ÎÂÎfiÎ Ïÿ‰Á˘‹Î_, ±ı¿ ‰Îfl ÁÏ…÷ı ÁÏ«fifiı Œ˘fi ¿›˘˝, ¿ı‹ »ı, ⁄ıÀÎ? ±˘Ë˘, ¿ı‹ »˘, ’Î’Î? ±Î¥ fiı ±_…Ï· ¿ı‹ »ı? ⁄Ë Ïÿ‰Á◊Ì ÷ÎflÎ ¬⁄fl fi◊Ì, ⁄Î⁄Î. ÷_ ‹Ω‹Î_ »ıfiı? ÁÏ«fiı, ¬flı¬fl, ¿ıÀ·Î› Ïÿ‰Á˘◊Ì CÎıfl Œ˘fi ¿›˘˝ fiˢ÷˘. ⁄Ë Ï⁄{Ì ◊¥ √›˘ ±ı ±fiı ¿<À<_⁄ ÁÎ◊ı ±_÷fl ’HÎ ’Õ÷_ …÷_ Ë÷_. ›‰ÎfiÌfi˘ ÷˘fl ±ıfiÌ «ı÷fiÎ ’fl ·Î√‰Î ‹Î_Õu˘ Ë÷˘. ’HÎ ÁÏ…÷fiÎ Œ˘fi◊Ì ±ı …flÎ Ë·Ì √›˘. ËÎ, CÎıfl Œ˘fi ÷˘, ◊˘ÕÎ ◊˘ÕÎ Ïÿ‰Áı, ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ‹Îflı. Á˘flÌ, ’Î’Î, ±Î‹ …. ¤HΉ΋Î_ fiı ⁄Ì∞ ’˛T≤Ïkα˘‹Î_ @›Î_ Ïÿ‰Á …÷˘ flËı »ı, ’HÎ ÷‹ÎflÎ_ ⁄‘Î_fiÎ ¬⁄fl ¿Ë˘. ÁÏ«fifiı ¬⁄fl fiˢ÷Ì ¿ı CÎfl‹Î_ Â_ ⁄fiÌ √›_ Ë÷_. ÁÏ…÷ı ‹fi˘‹fi ¿ı÷¿Ìfi˘ ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘, ¿ı ÿÒfl ¤HΉΠ√›ı·Î ÿÌ¿flÎfiı, ±Î ’˛˘Àı@Âfi-±˘ÕÛflfiÌ ΩHÎ ¿flÌ fiˢ÷Ì. Ë∞ ÁÏ…÷fiÌ ÁÎ◊ı, V‰Î¤Îω¿ flÌ÷ı, ÁÏ«fi ‰Î÷ ¿flÌ Â¿ı ÷ı‹ Ë÷˘. ËÎÂ, ±ÎÀ·_ Á¬ ÷˘ ⁄E›_ »ı, Ë∞. ±ı¿ flÎ÷ı, …‹‰Î ⁄ıÁ÷Ì ‰¬÷ı, ±_…Ï·±ı ¿ı÷¿Ìfiı ¿èÎ_, ±Î¥, ±Î Âο ’Î’Îfiı ⁄Ë ¤Î‰ı »ı. ¿¥ flÌ÷ı ¬Î™ Ë_ ±ı¿·Ì? ÷fiı ’HÎ ±ı‹ fi◊Ì ◊÷_ ¿ı ’Î’Î Â_ ¬Î÷Î ËÂı, fiı @›Î_ ¬Î÷Î ËÂı? ±Î¥, ±Î’HÎı flÎ÷ı flÎ÷ı ±ı‹fiı CÎıfl …‹‰Îfi_ fi ±Î’Ì Â¿Ì±ı? ±Î’HÎı ⁄ıÁÎÕı·˘ ¿Î›ÿ˘, ±Î’HÎı … ◊˘Õ˘ ÷˘Õ̱ı, ÷˘ ±Î’HÎfiı ¿˘¥ …ı·‹Î_ fi◊Ì ‹˘¿·‰Îfi_. ¬flÔ_ ¿ı fiÏË? ‹˘ÀÎ_fiÌ …ı‹ ÿ·Ì· ¿flı »ı ±_…Ï·, ’HÎ ‰Î÷ ¬˘ÀÌ fi◊Ì. Ë_ ÁÏ…÷◊Ì ÁflZÎÎ ≥E»\_ »\_, ‹Îflı ¿_¥ ‰ıfl fi◊Ì ·ı‰_ ±ı‹fiÎ ’fl ±fiı ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı ¤ÒA›Î flά‰Î …ı‰Ì øÒfl÷Î ¿fl÷Î_ ‹fiı Âfl‹ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı. ¿ı÷¿ÌfiÌ ±Î_¬˘ Á…‚ ⁄fiÌ. ±ıHÎı Ωı›_ ¿ı ±_…Ï· ’HÎ ±Î_¬˘ ·Ò»÷Ì Ë÷Ì. ÁÎflÔ_, ⁄ıÀÎ. ’Î’Îfiı …HÎÎ‰Ì ÿ¥Â. ±Î’HÎı ¬Î‰Îfi_ œÎ_¿Ìfiı ‹Ò¿Ì flάÌÂ_, ±ı‹fiı ‹ÎÀı.

(flı¬ÎÏ«hΗ ‘Ìfl… μ‹flÎÏHΛÎ)

±ı

⁄ı ¿Î_ÃÎfiÌ ±‘‰« ’Ïfl„V◊Ï÷ ±ıfiÎ ∞‰fiı w_‘÷Ì Ë÷Ì, ’HÎ ±ı¿ÿ‹ fi‹÷_ ‹Ò¿‰Î Ë∞ ¿ı÷¿Ì ÷ˆ›Îfl fiˢ÷Ì. ËÿfiÌ ⁄ËÎfl ‰Î÷ ’ˢӫÌ, I›Îflı ±ıHÎı ¿Î›ÿÎfi˘ ±Î‘Îfl ·Ì‘˘. Â_ ¬Î÷flÌ ¿ı ±˘ÕÛfl μÃÎ‰Ì ·ı÷Î_ ∞‰fi ÁflÏZÎ÷ flËıÂı? ’HÎ ÁÏ…÷‰Î‚Î w‹fiÎ ⁄ÎflHÎÎ ’fl ±ıHÎı ±ı¿ Ï«ßÌ ÷˘ ·√Î‰Ì ÿÌ‘Ì. “flÎ÷ı ±ËŸ …‹Ωı.” Ï⁄fi±_√÷ ÁÒfl, ±fiı ±˘»Î‹Î_ ±˘»Î ÂOÿ˘. ±ÎÀ·_ ’HÎ CÎb_ Ë÷_ ÁÏ…÷fiı ‹ÎÀı. ¿ı÷¿Ì±ı ¿_¥¿ ‹Îfi‰Ì›÷Î ⁄÷ΉÌ. ¿ÿΫ ’Ïfl„V◊Ï÷ Á‘flı, ±ı‰Ì ¿_¥¿ ±ÎÂÎ ’HÎ »ı, Ë∞. ±ıfiÎ ’˛˘ŒıÂfi‹Î_, ’Ïfl„V◊Ï÷ …wfl Á‘flÌ flËÌ Ë÷Ì. Ë‹HÎÎ_ ¿ıÁ ÁÎflÎ ‹‚÷Î Ë÷Î. ±ı ∞÷÷˘ Ë÷˘ ±fiı ±Î‰¿ ’HÎ ◊¥ flËÌ Ë÷Ì. ∞I›ÎfiÌ ¬ÂÌ‹Î_, ’Ëı·Î_fiÌ …ı‹ ±ıfiı ±Î≥ÁøÌ‹ ¿ı ¿ı¿ ·¥fiı CÎıfl …‰ÎfiÌ ⁄Ë ≥E»Î ◊÷Ì, ’HÎ ’λ\_ ⁄‘_ Õ΋ÎÕ˘‚ ◊¥ Ω› ÷˘? »÷Î_ ±ı¿ ‰Îfl, ±ıHÎı ±ı¿ «˘¿·ıÀ ¬flÌÿÌ. ±ıÀ·_ ÷˘ ±Î’_ ±_…Ï·fiı, ±ıHÎı ω«Î›*. …flο ‰Ëı·˘ CÎıfl √›˘, ±fiı …‹‰Î ⁄ıÁı ÷ı ’Ëı·Î_ ±ıHÎı ±_…Ï·fiı Ωı¥. ÁÏ…÷ı CÎÒ_ÀÏHΛı ⁄ıÁÌfiı, ⁄ı ËÎ◊ ·Î_⁄Î ¿›Î˝, ±_…Ï·fiı ‰Ëη ¿fl‰Î. ±ıHÎı ‹Î◊_ Ë·Î‰Ì fiÎ ¿ËÌ. M·Ì{, ⁄ıÀÎ, ÁÏ…÷ ⁄˘S›˘. ±ıfiÎ ±ı¿ ËÎ◊‹Î_fiÌ «˘¿·ıÀ ·ı‰Î ±_…Ï·fi˘ ËÎ◊ ·Î_⁄˘ ◊›˘, ÁÏ…÷ı ±ı ’¿ÕÌfiı «ÒQ›˘, fiı ¿èÎ_, ◊ıL@Á... «˘¿·ıÀ ·¥fiı ÿ˘ÕÌ …÷Ì ±_…Ï· ÷flŒ Ωı÷Î_, ±ıHÎı ÏfiflÎ_÷fi˘ f‰ÎÁ ‹Ò@›˘. Ë‹HÎÎ_ ¤Ò· ◊¥ Ω÷. ±ı ◊ıL@Á, ⁄Î⁄Î, ⁄˘·‰Îfi˘ Ë÷˘. Áÿ˚¤ÎB›ı ±ı ∞¤fiı fl˘¿Ì Â@›˘. “⁄Î⁄Δ ÁÎ_¤‚Ìfiı ±_…Ï· …wfl ±’ÁıÀ ◊¥ ˢ÷. «˘¿·ıÀ ±Î’˘ »˘ ‹fiı, ’HÎ ›Îÿ ÷˘ ¿fl˘ »˘ ÷‹ÎflÎ ‰ËηΠ⁄Î⁄Î ÁÏ«fifiı, ±ıHÎı ω«Î›* ˢ÷. ¿ÿΫ «˘¿·ıÀ ’Î»Ì ±Î’Ì ÿÌ‘Ì Ë˘÷ ±_…Ï·±ı. ¿˘¥ ˉı fiÎfi_ fi◊Ì flèÎ_. ⁄LÔfiı »˘¿flÎ_ ‹˘ÀÎ_ ◊¥ √›Î_. ˉı ±ıÕSÀ ◊‰ÎfiÎ_, ±ıÀ·ı ’»Ì ÷˘ ±ı‹fiÎ ’fl ¿˘¥ ÂÎÁfi fi ¿flΛ. »˘¿flÎ_ ‹Î-⁄Î’fiı ¿˘ÀÛ‹Î_ ·¥ …¥ ¿ı, ’˘÷ÎfiÎ V‰Î÷_h› ’fl ÿÎ⁄ ‹Ò¿‰Î ⁄ÿ·. ±Î‰_ ’HÎ ⁄fiı »ı ±Î ±Î‘Ïfi¿ …‹Îfi΋Î_, ÁÏ…÷ı ÏfiÁÎÁ˘ fiÎA›˘. «Î·˘, ¿_¥ fiÏË, ±Î‹ fiı ±Î‹ fiÌ¿‚Ì …Âı ⁄οÌfiÎ_ ‰Ê˘˝. ±flı fiÎ, ±Î ÷˘ ¿S’fi΋Î_fi˘ ω«Îfl. ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ÷˘ Ë∞ CÎH΢ ·Î_⁄˘ Á‹› ⁄Î¿Ì »ı. ±Î‰Ì … flÌ÷ı ¿ıÀ·Î_ ‰Ê˘˝ fiÌ¿‚Ì Â¿ı? ±Î‹ ’flHÎı·Î_, fiı ±Î‹ fiÏË, ±Î‹ ¿<À<_⁄fiÌ ÁÎ◊ı fiı ±Î‹ ±ı¿·Î_. ±_…Ï·-ÁÏ«fifiı ‰Ëη ¿fl‰Îfi_, ÷¿Ìfiı ’˛ı‹ ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊Λ, ¿˘¥ ‰Î÷ ¿Ëı‰Îfi_ ‹fi ◊Λ, ¿˘¥ Á‹Î«Îfl ’Ò»‰Îfi_ ‹fi ◊Λ. …‹‰Îfi_ ’HÎ ‹Ò_√Î ‹Ò_√Î. ¿ıÀ·Î_ ‰Ê˘˝ ’ÁÎfl ¿fl‰ÎfiÎ_ ±Î‰Ì flÌ÷ı? »÷Î_, ÁÏ…÷ ŒÏfl›ÎÿfiÎ ¤Î‰fiı ¬_¬ıfl÷˘ flËı÷˘. ’ÎÕ ‹Îfi˘ ¿ı ±ÎÀ·_ ÷˘ »ı. fl˘… flÎ÷ı CÎıfl ±Î‰_ »\_. @›Îflı¿ ÷¿ÌfiÌ {·¿ ‹‚Ì Ω› »ı, @›Îflı¿ ±_…Ï·

ÿÒfl◊Ì ±Î»\_ „V‹÷ ±Î’ı »ı. ⁄ÎMÁ, ‹Î¥, ÿı‰¿Ì ±fiı …√÷fiı ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì ⁄‘Ì ΩHÎ Ë÷Ì ±fiı ¿ı÷¿Ì, ·√¤√ fl˘…, I›Î_ ‰Î÷ ’HÎ ¿flÌ ·ı÷Ì. ◊˘Õ˘ ‰¬÷ ◊›˘ ÷ı ’»Ì ÁfiÌ÷Î ±fiı ‹ËıÂfiı ’HÎ, ¿ı÷¿Ì±ı …HÎÎ‰Ì ÿÌ‘ı·_. …wfl ’Õı I›Îflı fi∞¿fiÎ_ Ï‹h΢ … ‹ÿÿ ¿fl‰Î ±Î‰‰ÎfiÎ_ fiı? ≥E»Î ÷˘ ±ı‰Ì … Ë÷Ì ¿ı ⁄ÌΩ_ ¿˘¥fiı ¿Ë̱ı fiÏË, fiı ¬⁄fl ’ՉΠÿ¥±ı fiÏË, ’HÎ Ωı ’Ï÷-’IÔfiÌ ÁÎ◊ı ÿı¬Î› … fiÏË, fiı ±ı¿·Î_ ’HÎ @›Î_› …÷Î_ fi ·Î√÷Î_ ˢ›, ÷˘ ±ÎV÷ı ±ÎV÷ı, ±_ÿı¢ ±Î‰‰Î ‹Î_Õ÷˘ ËÂı - ¿Q›ÏfiÀÌ‹Î_. ‹ÏËfiα˘ ±Î‹ ‰ÌI›Î, fiı I›Î_ Á‘Ì‹Î_ ¿ı÷¿Ì ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷fiÌ À̿α˘fi˘ Á΋fi˘ ¿fl‰Î ÁF… ⁄fiÌ Ë÷Ì, ’HÎ ±ı‰Î ÁÌ‘Î ’˛Á_√ ±ÎT›Î fiÏË. Ωı¿ı, ‰«‹Î_ ¿ı÷¿Ì ’fl ÁflıÂfi˘ Œ˘fi ±ı¿ ‰Îfl ±Î‰ı·˘. ¿_¥ ¿Î‹ ˢ› ÷ı‰_ ’Ëı·Î_ ÷˘ ·ÎB›_ fiÏË, ’HÎ ΩHÎı ¿ÂÎ ¬⁄fl ΩHΉΠˢ› ÷ı‹ ÁÏ…÷fiı ‹ÎÀı, »˘¿flÎ_±˘fiı ‹ÎÀı ±ıHÎı ◊˘ÕÌ ’Ò»’fl» ¿flÌ. ¿ı÷¿Ì±ı ÁΑÎflHÎ ¤Î‰ı …‰Î⁄ ±ÎM›Î. »ı‰Àı Áflı ¿Ëı ¿ı ±Î’HÎÌ ¿˘·ı…fi_ ±ı¿ Ïfl›Ïfi›fi ¿fl‰Îfi_ ω«Î›* »ı, fiı ±ı‹Î_ ÷‹Îflı «˘yÁ ±Î‰‰Îfi_ »ı. ±Î’HÎÌ ¿˘·ı…fiÎ_ ±ıÀ·Î_ ÷ı ¿ıÀ·Î_ …HÎ »ı ±ËŸ? ‹fiı ÷˘ @›Îflı› ¿˘¥ ‹Y›_ fi◊Ì, ¤¥. ¿ı÷¿Ì±ı fi‰Î¥ ’΋Ìfiı ¿èÎ_. ‰ÌÁı¿ ÷˘ ËÂı ±fiı ±ı‹fiÎ_ ¿<À<_⁄˘ ±Î‰Âı, ±ıÀ·ı ’Òfl÷Î_ …HÎ ◊Âı, ±ı¿ μ…‰HÎÌfiı ‹ÎÀı. ’»Ì ¿Ëı, ÷‹Îflı ±ı¿ √Ì÷ √ΉÎfi_ »ı. ÷‹ı ±ı¿ ⁄_√Î‚Ì √΢ fiı? ⁄_√΂Ì? ¿ı÷¿Ì «‹¿Ì. ±ı‰_ ¿˘HÎı ¿èÎ_, ¿ı ‹fiı ⁄_√Î‚Ì √Ì÷ ±Î‰Õı »ı? ÁflıÂı ±ıfi˘ …‰Î⁄ ±ÎM›˘ fiÏË. fl‰ÌLƒfiÎ◊fiÌ “√Ì÷Î_…Ï·”‹Î_ ¿ı÷¿Ìfiı ⁄Ë flÁ Ë÷˘, ÷ı ‰Î÷ ÷˘ ±ı¿ … …HÎ ΩHÎ÷˘ Ë÷˘. ±ı ¿Ëı‰Î √›˘ ËÂı ÁflıÂfiı? ¿ı ’»Ì ŒıÓ¿Ì ÁflıÂı …? ¿˘HÎ ΩHÎı ¿ı‹, ’HÎ ¿ı÷¿Ìfiı ⁄Ë «ÌÕ «œÌ Áflı ’fl. ¬˘ÀÌ ‹√…‹ÎflÌ ¿fl÷˘ ·Î√ı »ı, ‹ÎflÌ ÁÎ◊ı. ¿ÂÌ¿ fl‹÷ «·Î‰÷˘ ·Î√ı »ı, ‹fiı ÷˘. ŒflÌ @›Îflı› ω¿ÎÁfi_ fi΋ ÷˘ ±ıHÎı ÿÌ‘_ fiÏË. ‹fiı ±ıfi˘ fi_⁄fl ±Î’‰Îfi˘ Ë÷˘, ÷ı ‰Î÷ ΩHÎı ±ıHÎı @›Îflı› ¿ËÌ … fiˢ÷Ì. fiı ‹Îflı, ˉı ’Ò»‰_› fi◊Ì Ï‰¿ÎÁfiı ‹ÎÀı. ¿›Î ¿ÎflHÎı ±ı ¿˘·ı…‹Î_◊Ì …÷˘ flè΢ Ë÷˘, ÷ı ΩHΉ_ fi◊Ì ‹Îflı. ⁄Ë ◊›_. ¤Ò÷¿Î‚fiÎ ÿV÷Ήı…fiı ŒÎÕÌfiı ŒıÓ¿Ì ÿı‰˘ »ı ‹Îflı. ¤Ò÷¿Î‚fiÌ ¿¥ ›Îÿ˘ »ı flΫ‰Î …ı‰Ì? ·BÔfi∞‰fifiÎ ±Îfl_¤fiÌ ËÂı ◊˘ÕÌ, ’HÎ ±ı‹fi_› ˉı Â_? @›Î_ Á‘Ì ·À¿ı·Î_ flËı‰Îfi_, ±ı ¿Î«Î ÷Î_÷HÎÎ ’fl? ¿ı÷¿ÌfiÎ ‹fifiÌ ±Î‰Ì «ÌÕfiÎ ¿ÎflH΋Î_, ¬flı¬fl ÷˘, Ë÷˘ ÁÏ«fi. Ë‹HÎÎ_ ‰ı¿ıÂfi Âw ◊Âı fiı ’»Ì ÁÏ«fi CÎıfl ±Î‰‰Îfi˘, ±ı‰Ì ¿ı÷¿ÌfiÌ ±’ıZÎÎ Ë÷Ì. ±ıfiı ¤Î‰÷_ fl˘… ⁄fiΉ‰ÎfiÎ M·Îfi ±ıHÎı CÎÕÌ flÎA›Î Ë÷Î.

»ı¿ Á‘Ì ÁÏ«fifi˘ Œ˘fi ±ÎT›˘ fiÏË, ±ıÀ·ı ¿ı÷¿Ì±ı … ¿›˘˝. ±˘Ë ±Î¥, ¿ı‹ »ı? ±Î Ë_ ±Î…¿Î·‹Î_ ¿fl‰Îfi˘ … Ë÷˘ Œ˘fi, ÷‹fiı ⁄‘Î_fiı. ±Î ‰¬÷ı CÎıfl ±Î‰‰Îfi_ ÷˘ fiÏË ⁄fiı, ±Î¥. ‹fiı ÷˘ “Á‹fl Ωı⁄” ‹‚Ì √¥ »ı, ±ıÀ·ı Ë_ ÷˘ Ï‹ÏÂ√fi …¥Â. Ï‹ÏÂ√fi flÎF›? ±ı ÷˘ @›Î_fi_ @›Î_ »ı, ⁄Î⁄Î. ËÎ, ’HÎ Ë_ ÷˘ ¿˘·ı… ’HÎ I›Î_ … ¿fl‰Îfi˘, ±ıÀ·ı ±I›Îfl◊Ì fi˘¿flÌfi_, flËı‰Îfi_, ⁄‘_ fiyÌ ◊¥ Ω›, ÷˘ ’»Ì ÏfiflÎ_÷ fiı, Á‚_√ ¿˘Á˝ ·ı‰Î ‹_ÕΛ fiı. ÁÏ«fi ¿˘¥ ’Îfl¿Î ‹ÎHÎÁfiÌ …ı‹ ‰Î÷ ¿fl‰Î ·Î√ı·˘. ±ıfiÌ ‹Îfiı, ±ıfiÎ_ ‹Î-⁄Î’fiı, ‹‚‰ÎfiÌ ≥E»Î fi◊Ì ±ıfiı? ¿ı÷¿Ì±ı Á‹ΩT›˘, ÿ·Ì·˘ ¿flÌ, ÿά·Î ±ÎM›Î, ’HÎ ÁÏ«fi ˉı ’A÷ ‰›fi˘ ◊¥ √›˘ Ë÷˘, ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ÏfiHν› ·ı‰Î ‹ÎÀı ‹@÷ Ë÷˘ - ¿Î›ÿÎfiÌ ±Î_¬ı ’HÎ. ¿ı÷¿Ìfi_ ‹fi μÿÎÁ ◊¥ √›_ Ë÷_. ±ıfiı Áfl¬Ì ¨CÎ ’HÎ ±Î‰÷Ì fiˢ÷Ì. ∞‰fifiÌ ‰ø÷Î ±ıfiı Õo¬÷Ì flËı÷Ì - ⁄΂¿fiı ¿ıÀ·˘ ’˛ı‹ ±Î’˘, ±ıfiÌ ¿ıÀ·Ì g«÷Î ¿fl˘, ’HÎ ⁄Á, ±ı ±ıÕSÀ ◊¥ √›Î ’»Ì, ±ıfiÌ g…ÿ√Ì »^ÀÌ ◊¥ Ω› »ı ‹Î-⁄Î’fiÌ g…ÿ√Ì◊Ì. ‰‚Ì ±ı ’˘÷Îfiı ±Îf‰ÎÁfi ’HÎ ±Î’÷Ì ¿ı ¿_¥ fiÏË, ’λ˘ ±Î‰˘ Á‹› ±Î‰Âı ¿ı F›Îflı ÁÏ«fifiı ’˘÷ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌfi_ ¤Îfi ◊Âı. I›Îflı ±ı … CÎıfl ±Î‰‰Î ±fiı ’ıflLÀ˚ÁfiÌ ËÒ_Œ ‹ı‚‰‰Î ≥E»Âı. ¤·ı I›Îflı …‰Î ÿ˘ ‰Ì÷Ì √›ı·Î ¿Î‚fiı. ±fiı …‰Î ÿ˘ …ıfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì ÷ı‰Î ±Î‰fiÎflÎ ¿Î‚fiı. ±I›Îflfi˘ ±ı¿ ±ı¿ Ïÿ‰Á ±Î‹ ÂÎ_Ï÷‹Î_ fiÌ¿‚ı ÷˘ ⁄Ë »ı. ±ÎÏÀÛόϛ· ËÂı, “VÀıÀÁ @‰˘” …ı‰Ì ËÂı, ’HÎ ÂÎ_Ï÷ ÷˘ ¬flÌfiı. ’˛˘Àı@Âfi-±˘ÕÛfl Âw ¿›˘˝ ÷ı ’Ëı·Î_fiÌ …ı‹, ±I›Îflı, Ïÿ‰Áı Á÷÷ ‹÷¤ıÿfi_ ÀıLÂfi, ±fiı flÎ÷ı ’flÎHÎı ÂR›ÎÁ_√fiÌ g«÷Î ÷˘ fi◊Ì. ⁄‘Î_ ¿Î‹˘fiÌ ‰«‹Î_, ¿ı÷¿ÌfiÎ ±…_’˘ ±˘»˘ ¿fl‰ÎfiΠω«Îfl˘ «Î· flËı÷Î. ÁÏ…÷ ’HÎ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î … ’˛›IÔfi ¿fl÷˘ flËı÷˘ Ë÷˘. μ¶ı√◊Ì ¤flı·Î ∞‰fifiÌ ±_ÿfl, ⁄LÔfiı …HÎ Á¬Ì fiÏË, ÷˘› V‰V◊ flËı‰Î ‹◊÷Î_ Ë÷Î_. ±Î‹ fiı ±Î‹ ÿ˘œı¿ ‰Ê˝ ÷˘ ’ÁÎfl ◊¥ √›_. ⁄‘Î_ ΩHÎı Àı‰Î¥ √›Î_, ±ı¿⁄ÌΩ_ ÁÎ◊ı «Ò’«Î’ flËı‰ÎfiÌ ±Î ’©Ï÷◊Ì. @›Îflı¿ @›Îflı¿, ¿ı÷¿Ì±ı ω«Îfl ’HÎ ¿›˘˝ ¿ı Â_ ˉı ’˛˘Àı@Âfi-±˘ÕÛfl fiÎ⁄Òÿ ¿flÎ‰Ì ·ı‰˘ Ωı¥±ı? ±ÎÀ·Î Á‹›‹Î_ ÁÏ…÷ ⁄ÿ·Î›Î ËÂı …, ±fiı ’˘÷ÎfiÎ √VÁÎ ’fl Á_›‹ flά÷Î ’HÎ ◊›Î … ËÂı. ¤·ı ±ı flËı …\ÿÎ w‹‹Î_, ’HÎ CÎfl‹Î_ ËflŒfl ¿flÌ Â¿ı, Á΋ÎL› ‰Î÷«Ì÷ ¿flÌ Â¿ı, ±_…Ï·fiı ˢ‹‰¿Û ¿flÎ‰Ì Â¿ı. ±Î‰_ ¿ı÷¿Ì ‘Ìflı ‘Ìflı ω«Îfl‰Î ‹Î_ÕÌ Ë÷Ì. ·ıϬ¿Î ±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

‹ı 5, 2017 à May 5, 2017

±

‹ıÏfl¿ÎfiÎ Ï¿Î√˘ ÂËıfl ’ÎÁı ±Î‰ı·Î Ï‹·‰˘¿Ì fi΋fiÎ √΋ı 1988fiÌ Áη‹Î_ ωf‰ ·˘¿L≤I› ‹Ë˘IÁ‰fi_ ±Î›˘…fi ◊›_ ±ı‹Î_ ‹_⁄¥fiÌ ±ı¿ Á_V◊Î ’Á_ÿ√Ì ’΋Ì. ‹_⁄¥◊Ì Ï‹·‰˘¿Ì Á‘Ì …‰Î±Î‰‰ÎfiΠω‹ÎfiÌ ’˛‰ÎÁ, μ÷Îfl˘, ¤˘…fi μ’flÎ_÷ ÁÎ≥ÀÁÌ∫√fi˘ ’HÎ ÷ı‹Î_ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. Á_V◊αı ±ı‹ ω«Î›* ¿ı ±Î ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ’˛‰ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi Ωı ⁄ı ¿Î›˝ø‹ L› ›˘¿Û‹Î_ ¿fḻı ±fiı ⁄ı ·_Õfi‹Î_ ÷˘ ‰‘ÎflÎfiÌ ±Î‰¿ ‹ı‚‰Ì ¿Λ. L› ›˘¿ÛfiÎ ‹ÎflÎ Ï‹hÎ Ï…÷¤Î¥ ‹Ëı÷αı ÁÒ«T›_ ¿ı ‹ÎhÎ ·˘¿L≤I›fiÎ ¿Î›˝ø‹◊Ì ·˘¿˘ ¿oÀ΂Âı, ÁÎ◊ı ±ı¿ ËÎV› ¿·Î¿Îflfiı ·ı÷Î ±Î‰˘ ±fiı ÷ı‹HÎı ‹ÎflÎ fi΋fiÌ ¤·Î‹HÎ ¿flÌ. ‹fiı ËoÁÎ⁄Ëıfi flÎ…ÕÎ ÷flŒ◊Ì ±Î‹_hÎHÎ ‹Y›_. ‹ıÓ ÁËÊ˝ V‰Ì¿Î›*. ±Î‹ ‰ÌÁ‹Î_ ±ı¿‰ÌÁ‹˘ Ë_ ¤Y›˘. ◊Îfi◊Ì Ë_ ‹_⁄¥ fl‰ÎfiÎ ◊›˘ I›Îflı ¿˘·Î⁄΋Î_ Õ˘. ÁÌ. ÀÌ. «ÒÕ√flÁÎËı⁄fiı I›Î_ Á˘ËflÎ⁄ ËÎμÁ‹Î_ flËı÷˘. ◊Îfi◊Ì fiÌ¿‚÷Ì ‰¬÷ı ‹ıÓ “e·»Î⁄”, “…›gËÿ”, “√…flÎ÷ Á‹Î«Îfl”, “Á_ÿı”, “‹_⁄¥ Á‹Î«Îfl” ±fiı “…L‹¤ÒÏ‹”‹Î_ ‹ÎflÎ Œ˘ÀÎ ÁÎ◊ı ±Î Á‹Î«Îfl ‹˘¿S›Î Ë÷Î ¿ı ËÎV› ¿·Î¿Îfl ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ±‹ıÏfl¿Î, ∫B·ıLÕ, ¡ÎLÁ ±fiı ¿ıfiıÕÎfiÎ ’˛‰ÎÁı 4-1-1988fiÎ fl˘… fl‰ÎfiÎ ◊Âı. ⁄‘Î_ »Î’Î_‹Î_ ±Î Á‹Î«Îfl ±Î‰Ì √›Î. ¤Îfl÷Ì› ωzÎ ¤‰fi‹Î_ ¤T› ωÿΛ Á‹Îfl_¤ ›˘…‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. ›‰Îfi˘ ±fiı ›‰÷̱˘fiÎ Ëfl¬fi˘ ¿˘¥ ’Îfl fiˢ÷˘ I›Î_ ±«Îfi¿ Œı@Á ±ÎT›˘ ±fiı ¿ÎflHÎ ÷˘ √‹ı ÷ı ˢ›, ’HÎ ±Î Á_V◊Îfi˘ ¿Î›˝ø‹ … ¿ıLÁ· ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. V’‘˝¿˘ ‹Î◊ı ΩHÎı ‰Ì…‚Ì ÷ÒÀÌ ’ÕÌ, ÷fl÷ Œ˘fi ±fiı Œı@Áfi˘ ÿ˘fl Âw ◊›˘. ‹˘ÕÌ flÎ÷ Á‘Ì ‹Î◊ο>À, ’HÎ ’ÏflHÎ΋ ±’ıZÎÎ ‹…⁄ fi … ±ÎT›_. ±Î ⁄‘Î ¿fl÷Î_ ‰‘ ‹Ò_{‰HÎ ‹fiı ±ı ◊¥ ¿ı »Î’Î_‹Î_

3

ËÎV›fi˘ ‰flCÎ˘Õ˘

4

13 14 16 21 25 26 28 30 35

19. 23. 24. 25.

∂¤Ì «Î‰Ì

33. 34. 35.

ÂOÿÁ_‘Îfifi˘ μ¿ı·

÷ Bfi

¤

Á_

HÎÌ

¿˘

flÎ

¿Î

fl ¿

Ï÷ ±

flÎ

« Õ

ÿÎ

Á ÷

¿ ·

¿

fl ÁÎ ‰ ¤Î

H΢ ¿

Â

Á ¿

‹Î

‹ Ã

‹ fl

·

·˘

Õ˘ ÿÎ

Œ

·˘

÷ Â

fl ¬

‹ ‰Î

Õ

¿ ’˘

ÿ fiÎ

fl Õ

24. ¿÷˝T›, ¿Î›˝, ≥·‹, Ωÿ, ±Î‰Õ÷, ¿fl΋÷, ¿<fiıË (4) 26. ¿Áfl÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀıfi˘ ·Î¿ÕÎfi˘ ·ÌÁ˘ ¿flı·˘ ◊Î_¤·˘ ±fiı ±ıfiÌ ¿Áfl÷ (4) 27. ‰jÎ ‰V÷ ‰√ıflıfiÌ ‘Îfl, Ï¿fiÎflÌ, ‰jÎfiÌ Ï¿fiÎfl ’fl ‹Ò¿‰ÎfiÌ ’|Ì (2) 28. flËı‰ÎfiÌ ±fiı ¬Î‰ÎfiÌ Á√‰Õ ±Î’÷_ V◊Îfi (2) 29. ’ÌÕÎ ¿fl‰Îfi˘ ¿ı ‹ÎflÌ fiά‰Îfi˘ ±ı¿ ÷Î_Ïhο ’˛›˘√, «˘À, ÷·‰Îflfiı ËÎ◊‹Î_ flά‰Îfi˘ ¤Î√ (2) 30. ω√÷‰Îfl ¬·ÎÁ˘ ¿fl‰˘, «˘¬‰À ¿fl‰Ì, V’WÀ÷Î (2) 32. ÁΫΒb_, ÁI›, Ák‰, ÁÎfl, ¿Á, Á÷Ìfi_ Á÷ÌI‰, Á÷Ìfi˘ …\VÁ˘ (2)

Á

15. ’W¿‚, CÎb_, ⁄Ë …, ‹Î÷⁄fl (2) 16. √‚_, √‚ÎfiÌ ±ÎÁ’ÎÁfi˘ ¤Î√, ¿˘À √flÿfi, √˛Ì‰Î, ⁄_ÿfl μ’flfi˘ CÎÎÀ, √˘ÿÌ (2) 17. ⁄fiÌ Â¿ı ÷ı‰Ì „V◊Ï÷, ˢ‰Î’b_, Â@›÷Î, ¿ÎflHÎ, Ëı÷ (3) 18. ·Ìfi, ‹Â√Ò·, Õ>⁄Ì √›ı·_, ÷S·Ìfi, √fl¿ ◊›ı·_, ‹√fi, flÎ∞ (2) 19. CÎÒ_À‰ÎfiÎ ±ZÎfl˘fi˘ ¿Î√HÎ, ¿Î«_ ‹Ò‚ ·¬ÎHÎ, ‹Át˘, Õ˘Ï‚›_, ÕˇÎNÀ, Ï⁄·, ¤flÏ÷›_, ŒÎ‚ÎfiÌ fl¿‹fiÌ fi˘Ó‘ (3) 20. ˢ·ıLÕ ÿıÂfi_ ‰÷fiÌ, ‰·_ÿ˘ (2) 21. ·À¿÷Ì ‰V÷, CÎÏ՛΂fi_ ·˘Ï‚›_ (3) 22. ◊˘ÕÎ Ïÿ‰Áfi_ …L‹ı·_ ‰ıÓ÷ ÿ˘œ ‰ıÓ÷fi_ ·Î_⁄_ ’Î÷‚_ ÁÎ’˘Ï·›_ (2)

¬

2. …ıfiÎ_ e·˘ ‹ıÓÿÌfiÎ_ e·˘ …ı‰Î_ ˢ› »ı ±ı‰˘ flÎ÷ı … Á√_‘ ±Î’÷˘ »˘Õ (4) 3. ·Ò√ÕÎ_ »Î’‰Îfi˘ ‘_‘˘ ¿flfiÎfl ±ı¿ iÎÎÏ÷fi˘ ‹ÎHÎÁ (4) 4. ‰Î«Î ¿ı ‰H΢˝fiÎ ‹Ò‚ K‰Ïfifi_ w’, ±‰Î…, K‰Ïfi, C΢Ê, V‰fl (2) 5. ⁄Ì¿HÎ V‰¤Î‰fi_, ¤Ìfl, œÌ·Î V‰¤Î‰fi_, œÌ·_’˘«_, ˈ›Î-fi⁄‚_ (4) 7. ’˛HÎ, Á˘√_ÿ, ’˛Ï÷iÎÎ, Á‹, Â’◊ (3) 8. Ï’÷Îfi˘ fiÎfi˘ ¿ı ‹˘À˘ ¿˘¥ ’HÎ ¤Î¥, ±Î‘ıÕ ™‹fl ‰ÀÎ‰Ì √›ı·Î ¿˘¥ ’HÎ ’flÊfi_ Á_⁄˘‘fi (2) 9. Á‹√˛, ÁC΂_, ⁄‘_ ¤ı√_, ÷‹Î‹, …^◊, Á‰˝ ¿o¥, Á‹ÒË, Á‹√˛ Á‹ÿΛ (4) 14. ¬‚, ·E«_, ‘Ò÷˝, ‘÷Îfl_, Ã√fiÎfl_ (2)

29. 30. 31.

34

31 32

17.

Œ˘

29

15.

28.

÷

27

13.

27.

¤Î√, √_ÕV◊‚ (3) √Ò_◊ı·˘ «Î⁄¿, ÁÎÀ¿˘, ±‹·, ÁkÎÎ, ÿ˘fl, ÿ‹Î‹, hÎÎÁ, …\·‹ (3) ‘Ì‹Ì √Ï÷±ı ÿ˘Õ÷Ì ±fiı CÎHÎÎ_ V◊‚ı ∂¤Ì flËı÷Ì Àˇıfi, ‹˘ÀÎ_ ÂËıfl˘fiÎ_ ’flÎ_‹Î_ ÿ˘Õ÷Ì Àˇıfi (3) Ï«hÎ, »Ï⁄, ‹ÒÏ÷˝, ’˛Ï÷‹Î (3) ÁıfiÎ, ÁˆL›, ·U¿fl (2) ËÎ◊’√fiÎ_ ±Î_√‚Î_‹Î_ ◊÷˘ ±ı¿ «ı’Ì I‰«Îfl˘√, Á√_‘Ì ‰Î‚˘ (2) ’ÂfiÌ ’Ìà μ’fl fi¬Î› ÷ı‰Ì ⁄ı‰ÕÌ √ÒHÎ, ‰HÎΩfl (2) ω¿Îfl, ÁÕ˘, fi¿ÁÎfiÌ, ¬flÎ⁄Ì (3) ±Î√˛Ë, ËÃ, ∞ÿ, ÷_÷, ’˘÷ÎfiÎ ‹÷fiı ’¿ÕÌ flά‰˘ ±ı, ÿflÎ√˛Ë, «ÕÁ (3)

24

22

12.

’λ‚fiÌ ⁄Î…\fi˘ ±HÎÌÿÎfl ¤Î√ (2) ±Î‘Îfl, Àı¿Îw’ „V◊Ï÷, ’Λ˘, ωf‰ÎÁ ¿fl‰˘, ¤fl˘Á˘ flά‰˘ (3) ’Ìà ’fl ·¥ …‰Î› »ı ±ı‰Ì ’ÎHÎÌ ¤fl‰ÎfiÌ «Î‹ÕÎfiÌ ◊ı·Ì ¿ı ¿˘◊‚Ì(3) ÁÒ›˝ «_ƒ ‰√ıflıfi_ ±Î◊‹Ì √›ı·_, ŒıÓ¿Î¥ √›ı·_, ’Õ÷Ì, ‹flHÎ, fiΠ(2) Á‹Îfi ‹÷ ˢ‰ÎfiÌ „V◊Ï÷, Àı¿˘, ±fi‹Ï÷, ±fi‹˘ÿfi, ’flÏ‹Âfi (3) …ı‹Î_ ‰V÷±˘ ±ı¿ μ’fl ⁄Ì∞ ‹Ò¿Ì ˢ› ÷ı‰˘ œ√·˘ (4) Ë÷Π◊›ı·_, ÷ÒÀÌ ’Õı·_ (2) ¬ÎÁ ¿flÌfiı ¿Î«fiÌ »ı¿ fiÎfiÌ ’Î÷‚Ì «Ì’ (3) ¿ÎfifiÌ ±Î√HÎfi˘ ±Î_¬ Á‘Ìfi˘ ’˘«˘

‹Ò

19 20

1. ¬ÎfiÿÎfiÌ, ÁF…fi÷Î, ÂÎË¿ÎflÌ, ¤·‹fiÁÎ¥, ‹ÎHÎÁÎ¥, ≥F…÷ (4) 3. ¿o¥¿ √VÁ˘ ‘flΉ÷Ì jÎÌ, w’Î‚Ì …\‰Îfi jÎÌ, ¤ÎÏ‹fiÌ (2) 4. ¬ÎÁ ¿flÌfiı ¿Î_ÕÎ ’ÎÁıfiÌ fl√, ÂflÌflfiÌ fiÎÕÌ, fiÁ, ‘‹fiÌ (2) 6. fl‹÷‹Î_ ¿ı z÷‹Î_ ‹‚÷Ì ¿˘¥ ’HÎ ÷¿, fl‹÷‹Î_ ±Î‰÷˘ ‰Îfl˘, ‹˘¿˘ (2) 7. g¿‹÷ ¿ı ‹Ëk‰ ±Î_¿‰Î’b_, ·Î›¿Î÷ Ωı¥ ›˘B› ⁄ÿ·˘ ±Î’‰˘, ⁄Ò… (3) 8. …ı·‹Î_ flËı‰ÎfiÌ ÁΩ, …ı·Ïfi‰ÎÁ, ¿ıÿ¬Îfi_ (4) 10. ⁄√·ÎfiÎ …ı‰_ ±ıfiÎ◊Ì ÃÌ¿ ÃÌ¿ ‹˘À<_ ±ı¿ Á_ÿfl ’ZÎÌ (3) 11. ⁄ΉÕÎfi˘ ‹K›¤Î√ F›Î◊Ì ‰‚ı »ı ÷ı

÷

17 18

·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “«Î_ÿ˘ ∂B›˘ «˘¿‹Î_”◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

±ÎÕÌ «Î‰Ì

15

ÁÎËı⁄ Ë_ ‹Ò_{‰H΋Î_ »\_. ‹ıÓ ’HÎ ‹ÎflÌ Àˇıfi √‹Î‰Ì »ı. ‹fiı ◊›_ ±Î ÷˘ Ë‹ÁŒfl »ı, ’HÎ ±‹ÎflÎ ⁄LÔfiıfiÌ ‰Î÷ ±ı¿ ‹ıÕ‹ ÁÎ_¤‚÷Î_ Ë÷Î_. ÷ı‹HÎı ±‹fiı ¿èÎ_, Please follow me.’ ¿Ú’Î ¿flÌ ‹fiı ±fiÁfl˘. ±ı ÁLÔfiÎflÌ ‹fiı ‹ÎflÌ Àˇıfi‹Î_ ⁄ıÁÎÕu˘. ’ı·Î ÁF…fifiı ±ı‹fiÌ Àˇıfi‹Î_. ±‹ı ÷ı‹fi˘ ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘. Ï…÷¤Î¥, ‹Ì÷Î⁄Ëıfi ±fiı ⁄΂¿˘ ÁÎ_…fiÎ ‰Î‚fiÎ Á‹›ı ‹Y›Î_ I›Îflı Ï…÷¤Î¥±ı ’Ò»˚›_, “÷‹ı Ωı¥ ±ÎT›Î VÀıE› ±˘Œ Ï·⁄Àa?” ±fiı ‹ıÓ ±Î ±Î’‰Ì÷Ì ¿ËÌ Á_¤‚ΉÌ. Á˙ ¬Õ¬ÕÎÀ ËÁÌ ’ÕuÎ_. ‹ıÓ ¿èÎ_, “fi¿Â΋Î_ Ωı›_ fi ¿ÂÎ ‹Î_.” ⁄Ì…ı Ïÿ‰Áı fl÷fiÂ̤Υ flÎ…ÕÎfi˘ Á_√Î◊ ‹‚Ì √›˘ á ±fiı ±‹ı VÀıE› ±˘Œ Ï·⁄Àa Ωı¥ ±ÎT›Î.

12

‘Sir I am in confusion. I also Lost my train’

Õ

11

10

ÁÒ«‰Ì Â¿Â˘? ÷ı±˘ ‹ÎflÌ ÷flŒ Œ›Î˝ ±fiı ‹fiı ¿èÎ_,

√Î

9

7

Avenue, can you suggest the suitable train for me, ‹Îflı 67 ±ı‰L› …‰_ »ı, ÷‹ı ‹fiı ›˘B› Àˇıfi

8

5

±ı‹HÎı ¿èÎ_, “±Î ±ıÀ·_ ⁄‘_ Áfl‚ »ı ¿ı ÷‹ı ‘Îfl˘ ÷˘ ’HÎ ¤Ò·Î fiÏË ’ÕÌ Â¿˘.” ‹fiı ±ı‹ ◊›_ ¿ı ¤Ò·Î ’Õı·Î ’˛‰ÎÁÌfiı flı·‰ı‰Î‚Î CÎflı ‹Ò¿Ì …÷Î ËÂı. Ë_ ÷˘ ÷ˆ›Îfl ◊¥fiı ∂’Õu˘. ÀuÒ⁄ÀˇıfifiÎ VÀıÂfiı ’Ë˘Ó«Ì ÏÀÏ¿À ·Ì‘Ì ±fiı ‹Îfl˘ ’˛‰ÎÁ Âw ◊›˘. ‹fiı …HÎΉı·Î VÀıÂfi ‹Îflı ∂÷flÌfiı Àˇıfi ⁄ÿ·‰ÎfiÌ Ë÷Ì, ’HÎ ±ı VÀıÂfiı ±Î Àˇıfi ∂¤Ì … fi flËÌ. Ë_ ‹Ò_{Î¥ √›˘. ±Î√·_ VÀıÂfi …ı ±ÎT›_ I›Î_ ∂÷flÌ √›˘. ’»Ì ‹fiı ◊›_ ˉı VÀıE› ±˘Œ Ï·⁄Àa Ωı‰Î fi◊Ì …‰_. F›Î_◊Ì ±ÎT›˘ I›Î_ ’λΠ…‰_ »ı ±ıÀ·ı ‰‚÷Î_fiÌ ±ı¿ Àˇıfi ±Î‰Ì ±ı‹Î_ ⁄ıÁÌ √›˘. ±ı Àˇıfi 67 ±ı‰ıL› F›Î_ ‹Îflı ∂÷fl‰_ Ë÷_ I›Î_fiÎ VÀıÂfiı fi ∂¤Ì flËÌ. ‹fiı ◊›_ Ë_ ÁÎ_… Á‘Ì ±Î‹ fiı ±Î‹ ŒflÌ ÷˘ ’HÎ ‹ı‚ fiÏË ’Õı. »ı‰Àı ‹ıÓ ±ı¿ ±’ À< ÕıÀ ±‹ıÏfl¿fi ÁF…fifiı ±_√˛ı∞‹Î_ Á‹ΩT›_ ¿ı I Want to go to 67

Ã

6

33

‹_⁄¥◊Ì Ï‹·‰˘¿Ì

- ‹ËıÂ ΩıÂÌ

2

23

¿ZÎαı @›Îflı ’ˢӫÌÂ?” Ë_ fiÎfi˘ ËÎV› ¿·Î¿Îfl ˢ‰Î◊Ì ‹ıÓ ‹ÎhÎ 23 ËΩfl wÏ’›Îfi_ ÿıb_ ¿flÌfiı ±‹ıÏfl¿Î …‰Îfi_ fiyÌ ¿›*. Á‹Î«Îfl ωÿıÂ’˛‰ÎÁfiÎ ±ÎT›Î ’»Ì ˉı √΋‹Î_ ’λ\_ Õ˘. «ÒÕ√flÁÎËı⁄ı ‹fiı ¤ıÀÌfiı ωÿΛ ±Î’Ì. Õ˘. ¿ı‹ …‰_? ‰ÌHÎÎ⁄Ëıfiı ‹ÌÃ_ ‹˘œ<_ ¿flÎT›_. fiÒ÷fi⁄Ëıfiı Â¤ıE»Î ±Î’Ì ËoÁÎ⁄Ëıfiı ‹fiı ÀÌ. ÕOS›. ±ı.fiÌ ‹ÎflÌ ±fiı ÿÁ Õ˘·flfiÌ ‹Î÷⁄fl ‹ÒÕÌ ÁÎ◊ı ‹ıÓ ‹_⁄¥-·_Õfi-L› ›˘¿Û ±fiı L› ›˘¿Û-·_Õfi’˛‰ÎÁfi˘ ’˛Îfl_¤ ¿›˘˝ ±fiı ∫B·ıLÕ, ¡ÎLÁ, ‹_⁄¥fiÌ ÏflÀfi˝ ÏÀÏ¿À Á’fl÷ ¿flÌ ±fiı ±‹ıÏfl¿Î, ⁄Ë΋Î{ ±fiı ¿ıfiıÕÎ ’Î_« ÿı ŒflÌ …HÎÎT›_ ¿ı— “±Î ÷‹ÎflÌ ÏÀÏ¿À, ÷‹Îflı …‰_ ±ÎT›˘. 23 ËΩflfi_ ÿıb_ ¤flÌ ÿÌ‘_, μ’fl◊Ì Ë˘› ÷˘ ±ı¿·Î ±‹ıÏfl¿Î …¥ ¿˘ »˘. 72 ËΩfl fl‚Ì ±ÎT›˘ ±fiı ⁄ı ‹ÏËfiÎ fl¬ÕÌ ÏÀÏ¿ÀfiÎ ±œÎfl ËΩfl wÏ’›Î I›Î_ Ï…÷¤Î¥ ±ÎT›˘, F›Î_ F›Î_ ‹Ò¬Î˝¥ ¿flÌ, ¤Ò·˘ ¿flÌ ‹Ëı÷Îfiı Á’fl÷ ¿flÌ ÿıΩı. fiÏË÷fl ÏÀÏ¿À ÷ıfiÌ ±ı¿ ‰ÌÁÌÕÌ “ωÿıÂ’˛‰ÎÁ”fiÌ ÷ˆ›Îfl ¿ıLÁ· ¿flΉΩı.” ¿flÌ ±Î ’˛Á_√˘ fl…^ ¿flÌ ·˘¿˘fiı ¬Õ¬ÕÎÀ ‹fiı ◊›_ ˉı Â_ ¿fl‰_? ωÏ{À ËÁÎT›Î. ›.±ıÁ.±ı.fiÎ_ wÏ’›Î ’Î_« ËΩflfiÎ_ ¿>’fi ÷˘ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Ë_ Ï…÷¤Î¥ ‹Ëı÷Îfiı I›Î_ Ë_ μ»ÌfiÎ ·¥fiı ¬flÌÿÌ «Ò@›˘ Ë÷˘. ’Î_« 105—67 ±ı‰ıL›‹Î_ flËı÷˘. Ë_ ’ˢÓE›˘ ÷ıfiÎ ËΩfl ±ı ±fiı ±œÎfl ËΩfl ±Î ‹‚Ì hÎı‰ÌÁ ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ⁄ÌΩ … Ïÿ‰Áı Ï…÷¤Î¥ ±fiı ‹Ì÷Î⁄Ëıfiı ËΩflfi_ ÿıb_ ¿flÌ ‹Îflı ’˛V◊Îfi ¿fl‰Îfi_ Ë÷_. ‹fiı ÷ı‹fi_ ‹¿Îfi ⁄÷ÎT›_ ’»Ì Ï¿«fi ‹fiı ⁄Ë ‹Ò_{‰HÎ ◊¥. ‹ıÓ Õ˘. «ÒÕ√flÁÎËı⁄fiı ⁄÷ÎT›_. VÀ‰ ¿ı‹ «Î· ¿fl‰˘ ±fiı ⁄_‘ ¿fl‰˘ ÷ıfiÌ …HÎÎT›_. ÷ı‹HÎı Á˘ËflÎ⁄ ËÎμÁ‹Î_◊Ì Ï…÷¤Î¥fiı L› ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì ’»Ì Ï¡… ⁄÷ÎT›_ ±fiı ¿èÎ_, “±Î‹Î_ ÿÒ‘ ›˘¿Û Œ˘fi ¿›˘˝ ±fiı Ï…÷¤Î¥±ı ¿èÎ_, “…flÎ ’HÎ g«÷Î »ı, ±Î «Î-¬Î_ÕfiÎ ÕO⁄Î, ±Î fiÎV÷ÎfiÎ ÕO⁄Î. ÷‹ı ∂â ¿›Î˝ ‰√fl ω‹Îfi‹Î_ ⁄ıÁÌ Ω±˘. ÷‹fiı ±ËŸ Ωı›Î I›Îflı ±‹ı CÎıfl ˢ¥Â_ fiÏË ‹ÎÀı «Î ⁄fiΉ÷Î_ ÂÌ¬Ì S›˘.” …ı‰_ ⁄÷ΉÌÂ_. ¿Î›˝ø‹ ›˘∞Â_ ±fiı ·Ëıfl ¿flÌÂ_.” Õ˘. Ë_ «Î ⁄fiΉ÷Î_ L› ›˘¿Û‹Î_ Ï…÷¤Î¥fiı I›Î_ ÂÌA›˘. «ÒÕ√flÁÎËı⁄ I›Îflı …Á·˘¿ ˢ„V’À·‹Î_ ÕıLÀ· Á…˝fi ‹ÎflÌ ‹ı‚ı «Î ⁄fiÎ‰Ì fiÎV÷˘ ¿flÌ ±ı ÏÕ¢ ±fiı ¿’fl¿Î⁄Ì Ë÷Î ±fiı ¿·Î¿Îfl˘fiÎ ±fiL› «ÎË¿. ÷ı‹HÎı ‹fiı gË‹÷ ’HÎ Ë_ ‘˘¥fiı ’λÎ_ T›‰„V◊÷ √˘Ã‰Ì ÿı÷˘. ±Î Àı‰ ±Î…ı ±Î’Ì. “¤·Î ‹ÎHÎÁ, ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ÏflÀfi˝ ÏÀÏ¿À ÷˘ »ı ’HÎ ‹fiı »ı. ’»Ì Â_ √¤flΉ »˘. ±‹V÷˘ ÷‹fiı fl¬Õ‰Îfi˘ ¢¬ ±ı¿ ‰Îfl Á‰Îfl‹Î_ ‹ıÓ Ï…÷¤Î¥fiı ¿èÎ_, “‹Îflı VÀıE› »ı ŒflÌ ±Î‰˘. Ωı‰Î› ÷ıÀ·_ Ωı¥ ±Î‰˘.” Ë_ ÷ˆ›Îfl ◊¥ ±˘Œ Ï·⁄Àa Ωı‰Î …‰_ »ı.” ‹ıÓ ±ÎÀ·_ ¿èÎ_ I›Î_ √›˘, ‹Îfi‰Ì F›Î_ Á‘Ì Ï¶Î‘Î‹Î_ ˢ› »ı I›Î_ Á‘Ì Ï…÷¤Î¥±ı ¿⁄ÎÀ‹Î_◊Ì fi¿Â˘ ¿Îœu˘ ±fiı Àı⁄· ’fl „@÷fi˘ T›› ◊Λ »ı ±fiı ÏfiHν› ◊›Î ’»Ì ±Î T›› ’Î◊›˘˝. I›Îfl ’»Ì ‹fiı Á‹ΩT›_ ¿ı ±Î’HÎı ±ËŸ›Î_ »Ì±ı ±À¿Ì Ω› »ı. 67 ±ı‰ıL›‹Î_. ±ËŸ◊Ì ÷‹Îflı ∞ Àˇıfi‹Î_ ⁄ıÁÌ …‰Îfi_. ‹Î¿Û À˚‰ı≥fifiÌ ™‹fl 58 ‰Ê˝fiÌ ◊¥ I›Îflı ÷ıfi_ ÿıb_ I›Îfl ’»Ì ⁄˛¿·Ìfi, M·Î{Î, w{‰ıSÀ ∂÷flÌ ±Îfl Àˇıfi‹Î_ 58 ËΩfl Õ˘·fl Ë÷_ ±ı ÁÎÃı ’ˢÓE›Î I›Îflı ÿıb_ ÁÎà ⁄ıÁÌ …‰_. ±ı ÁÌ‘Ì VÀıE› ±˘Œ Ï·⁄Àa μ÷ÎflÂı. ‹fiı ËΩfl Õ˘·flfiÌ Á’ÎÀÌ ‰ÀÎ‰Ì √›_ I›Îflı ‹Î¿Û À˚‰ı≥fiı ÿıb_ ÷ı‹HÎı …÷Î_ ±fiı ±Î‰÷Î_fiÌ Ï‰√÷‰Îfl ÁÒ«fiÎ ±Î’Ì, ’HÎ ¤fl‰Î ωf‰’˛‰ÎÁ Âw ¿›˘˝. ‹fiı ⁄Ë Á‹…HÎ fi ’ÕÌ, ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ±ΩH›_ ÂËıfl »ı, ‹ıÓ ±Î ‰Î_E›_ I›Îflı ‹fiı ÏfiflÎÂÎ ◊¥ ¿ı “±flıflı Ë_ ÷ı Ë_ ¤Ò·˘ ’ÕÌ …¥Â ÷˘?”

’˘

ÂOÿÁ_‘Îfi 1

11

ËÎV›-ÂOÿÁ_‘Îfi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

12

á ’˛ÿÌ’ ÏhΉıÿÌ

ÁÎ

Ï◊›Î ’flΉ˘ flÎ…, ¶Îflı ÿ̉ÕÎ ’˛√ÀΉ˘ flÎ…, ±Î… ‹Îflı ±Î_√ÏHΛı “±H΋˘· ±‰Áfl” ±ÎT›˘ flı...! √…flÎ÷ flÎF›fi˘ …L‹Ïÿ‰Á ±ÎT›˘ flı. ÷ıfiı ·Ì·Î ÷˘flHÎı ‰‘Ή_ flı... ’Îfiı÷fl ’ËıflΉ_ flı... Á˘’ÎflÌ ’Îfi-⁄ÌÕÎ_ ±Î’_ flı... À˘Õ·ı ‹˘fl «Ì÷flΉ_ flı. ŒÏ‚›ı ±Îfi_ÿ ’˛ÿÌ’ ÏhΉıÿÌ μS·ÎÁ fl˘’Ή_ flı... √…flÎ÷ flÎF›fiÌ V◊Î’fiÎfiı 57 ‰Ê˝ ’ÒHν ◊›Îfi˘ ±H΋˘· ±‰Áfl ±Î_√ÏHΛı ±Î‰÷Î_ … ‹fi‹Î_ μIÁÎËfiÌ ÂflHÎÎ¥±˘ √_…‰Î ·Î√ı »ı! ‰÷fi ’˛I›ıfiÎ ‰Ëηfi˘ ÿÏfl›˘ μ»Î‚Î ‹Îfl‰Î ·Î√ı »ı. ¿·‹ ¿fl÷η ⁄fiÌfiı ’˛¤ÎÏ÷›Î_ √ΉΠ·Î√ı »ı. ¶Îfl¿Î‘ÌÂfiÌ ‰Î_Á‚Ì‹Î_ ÷fl⁄˘‚ ±ı‰Î ‹‘fl ±‘fl˘ ’fl “…› …› √fl‰Ì √…flÎ÷”fiÌ ÷flΩı ÷fl‰Î ·Î√ı »ı. ‹˘œıflÎfiÎ ÁÒ›˝‹_Ïÿfl ±Î√‚ ◊÷Î “μkÎflΑ˝ L≤I› ‹Ë˘IÁ‰”fiÌ ‹ÎŒ¿ ‹ÎflÔ_ ‹fi ±Î ±‰ÁÎfl ∂…‰‰Î L≤I› ¿fl‰Î ·Î√ı »ı. ‹fi ‹˘fl ⁄fiÌ ◊fi√fiÎÀ ¿flı »ı. Á˘‹fiÎ◊ÿÎÿÎfiΠωg·√ ’fl ◊÷Î …‚ÎϤÊı¿fiÌ …ı‹ ±‰ÁflfiÌ μ…‰HÎÌfiΠω«Îfl˘fi˘ ±Ï¤Êı¿ ◊‰Î ·Î√ı »ı. ±ËŸ ¤„@÷flÁ◊Ì »·¿Î÷Î_ ‹_Ïÿfl˘ ±fiı ·Î√HÎÌ, ’˛ı‹flÁ ±fiı ±ÎÏ÷J›’HÎÎ◊Ì ∂¤flÎ÷Î √F…\±˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. Á_V¿Îfl, Á_V¿ÚÏ÷ ±fiı VfiıËfi˘ ÏhΉıHÎÌ Á_√‹ ‘flΉ÷_ √…flÎ÷ ±ı ωf‰fi_ Áfl‚ ÁflÏZÎ÷ ±fiı ÁΑfiÁ_’LÔfi Á¬Ì flÎF› »ı. √…flÎ÷ ±ı ¤Î÷Ì√‚ ¿·Î-Á_V¿ÚÏ÷fiÎ ±Ï¤Ω÷ ‰ÎflÁÎ ÁÎ◊ı

May 5, 2017 à ‹ı 5, 2017

√…flÎ÷ flÎF› V◊Î’fiÎ Ïÿ‰Á ωÂıÊ

Ëı’Ì ⁄◊˝Õı, √…flÎ÷! √…flÎ÷ ±ı ÷˘ Á_V¿Îfl »ı. ÁË¿Îfl »ı, Á˙…L›ÂÌ· »ı, ÁÏËWb »ı, ÁL‹Îfi »ı. “±Ï÷Ï◊ ÿı‰˘ ¤‰” ÷ıfiÌ Á_V¿ÚÏ÷ ±fiı “ω¿ÎÁ” ÷ıfiÌ ‹Ò‚¤Ò÷ ’˛¿ÚÏ÷ flËÌ »ı. …ıfiÎ ¿ÎflHÎı ÷˘ ¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎ ±fiı ÁËΩfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÌ ±Î ¤ÒÏ‹ - ±ı ¿‹˝¤ÒÏ‹ flËÌ »ı.

ω¿ÎÁ ÁΑ÷_ ωf‰fi_ ωÏÂWÀ flÎF› »ı. √…flÎ÷ ±ı √˘¿<‚√˛Î‹◊Ì ‰Î≥⁄˛LÀ ⁄fiı·_ ¤T› flÎF› »ı. √…flÎ÷fiÌ ‹Ëı‹Îfi√Ï÷, flÎÁ-√fl⁄Î ±fiı ’÷_√˘IÁ‰ı ωf‰‹Î_ ±ı¿ ±Î√‰Ì ±˘‚¬ ∂¤Ì ¿flÌ »ı. ÏÂS’-V◊Î’I› ±fiı ÂÎHÎ’HÎfi˘ ±‹fl ‰ÎflÁ˘ ‘flΉ÷_ √…flÎ÷ ±z÷fi ω¿ÎÁfiÌ ±˘œHÎÌ ÁÎ◊ı ωf‰fi_ fl˘·-‹˘Õı· VÀıÀ ⁄L›_ »ı. Áı{, Áfl, Ï√NÀ, ÁΛLÁ ÏÁÀÌ, ¿ı⁄· Ï⁄˛…, ÁÎ⁄fl‹÷Ì Ïfl‰fl ¡LÀ, ⁄̱ÎflÀ̱ıÁ, ‘˘·ıflÎ √˛Ìfi ÏŒSÕ ÏÁÀÌ, ŒıÿflÎ ±ıfl’˘ÀÛ, fi‹˝ÿÎ ›˘…fiÎ, ‹ıÀˇ˘ Àˇıfi ’˛˘…ı@À, ¿Îfl ’˛˘…ı@À …ı‰Î ωω‘ ‹ı√Î ’˛˘…ı@À˚Á◊Ì √…flÎ÷ ¬flÎ ±◊˝‹Î_ ‰Î≥⁄˛LÀ √…flÎ÷ ⁄L›_ »ı. F›Î_ ¤@÷˘, Á_÷˘, ‹ËÎI‹Î±˘ ±fiı

’fl‹ÎI‹Î±˘fiı ’HÎ ’‘Îfl‰Îfi_ ‰Îfl_‰Îfl ‹fi ◊Λ ÷ı‰Ì ·Î√HÎÌÁ¤fl, VfiıË΂, ’ωhÎ ±fiı ‰_ÿfiÌ› ¤ÒÏ‹ ±ıÀ·ı ‹ÎflÌ √…˝fl ¤ÒÏ‹, ‹ÎflÔ_ √…flÎ÷ …ıfiı Ë_ Ïÿ·˘Ωfi◊Ì «ÎË_ »\_. …› …› √fl‰Ì √…flÎ÷, Â÷ Â÷ ÷fiı ’˛HÎ΋! F›Î_ gÁˢfiÌ √…˝fiÎ ÁÎ◊ı flÎÁ-√fl⁄ÎfiÌ fl‹{À Á_¤‚Λ »ı, F›Î_ fiflgÁË ‹Ëı÷ÎfiÎ_ ’˛¤ÎÏ÷›Î_ ±fiı ‹ÌflÎ_⁄Î¥fiÎ_ ¤…fi˘ ÁÎ◊ı ±˘Á‹Îfi ‹ÌflfiÎ √ω˝Wà ¿oÃı Â˙›˝ √Ì÷˘ Á_¤‚Λ »ı, F›Î_ ÿËÎ, »oÿ ±fiı ÿ·Î ¤Î›Î ¿Î√fiÌ ¿Î√‰ÎHÎÌ ÁÎ◊ı ±¬ÎfiÎ »M’α˘ ··¿ÎflΛ »ı... ‰˘ √…˝fl ÿı ˈ ‹ıflÎ... ‰˘ √…˝fl ÿı ˈ... ‹ıflÎ. F›Î_ ‹_Ïÿfl ±fiı ‹„V…ÿ ÁÎ◊ı ’ÎÏ‚›Î ±fiı V‹Îfl¿˘ ’ÒΩ› »ı, F›Î_ √_√Î, ›‹fiÎ ±fiı ÁflV‰÷ÌfiÌ …ı‹ fi‹˝ÿÎ, ÷Î’Ì ±fiı ÁÎ⁄fl‹÷Ì ’HÎ ’ωhÎ fiÿÌfiÌ …ı‹ ’ÒΩ› »ı... ‰˘ √…flÎ÷ ‹˘flÌ... ‹˘flÌ... flı... ‰˘ √…flÎ÷ ‹˘flÌ flı...! F›Î_ ±gËÁÎfiÎ ’ÒΩflÌ ‹ËÎI‹Î ‹˘ËfiÿÎÁ ¿. √Î_‘Ì ±fiı ·˘Ë’flÔÊ ÁflÿÎfl ’Àı· …LQ›Î »ı, F›Î_ “CÎÁÎ¥fiı ∂…‚Î ◊α˘” ¿ËıfiÎfl flωÂ_¿fl ‹ËÎflÎ… ±fiı ≥Lÿ«Î«Î …ı‰Î ·˘¿Áı‰¿˘ …LQ›Î »ı, F›Î_ ÿı ±fiı ÿÏfi›Î‹Î_ ¤„@÷fiÌ Â„@÷ ÿÂν‰fiÎfl ’˛‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ… ±fiı ‹˘flÎflÌ⁄Î’ …LQ›Î »ı ±ı √˙fl‰ÂÎ‚Ì √…flÎ÷fiı Ë_ ‰_ÿ_ »\_... fi÷‹V÷¿ı ’˛HÎ΋ ¿flÔ_ »\_. F›Î_ ¿Ï‰ ÿ·Î ¿Î√, ¿Îfi∞ ¤ÀÎ ⁄Îfl˘À, ÂΛfl {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ ±fiı flÎΩ ¿Ï‰ ¿·Î’ÌfiÎ ¿ı¿Îfl‰ ÁÎ◊ı ¿Ï‰ μ‹ÎÂ_¿fl ΩıÂÌ ±fiı fl‹ı ’Îflı¬fiÌ ¿Ï‰÷α˘ √‰Î› »ı, F›Î_ ‹ÌflÎfiÎ_ ¿ÚWHΤ„@÷ √Ì÷˘ ÁÎ◊ı - μ‹‚¿ÎfiÌ ¿‰Ï›hÎÌ ËÏÊ˝ÿÎfiÎ ¿ÚWHÎ-flΑÎfiÎ_ ’˛ı‹√Ì÷˘ ·¬Î› »ı, F›Î_ Ωı⁄fi‰_÷Ì «ÎflHÎ ¿L›Î ÕÎ_√ ±fiı √HΉ_÷Ì ±Î‘Ïfi¿ ¿L›Î ‹˘⁄Î≥· μÃΉı »ı, F›Î_ ËÒ÷÷÷...fiÌ ÁÎ◊ı «ıÁfiÌ fl‹÷fi˘ ’HÎ ÂÎËÌ ÃÎà »ı, F›Î_ …›Â_¿fl Á_ÿflÌ◊Ì ’flı flΉ· Á‘ÌfiÎ ¿·Î¿Îfl˘ fl_√¤ÒÏ‹fiı √…‰ı »ı ÷ı‰Ì ‹ÎflÌ √…˝fl¤ÒÏ‹fiı Ë_ Ïÿ·◊Ì «ÎË_ »\_. F›Î_ ◊ı’·Î_, œ˘¿‚Î_ ±fiı ±◊ÎHÎÎ_fiÌ ÁÎ◊ı fiÒÕSÁ ±fiı ‹LE›Ïfl›fifiÌ, ‹Î¬HÎ «˘’Õı·Î fl˘À·ÎfiÌ ÁÎ◊ı ’ÌI{Î ±fiı ⁄√˝flfiÌ ’HÎ F›ÎŒ÷ μÕΉı »ı, √…flÎ÷̱˘ ±ıÀ·ı ŒÎŒÕÎ-…·ı⁄Ì ±fiı ¨Ï‘›Î ÁÎ◊ı ’ÎHÎÌ’ÒflÌfiı Õı{ÀÛ ÷flÌ¿ı ‹ÎHÎı »ı, F›Î_ ’¿‰Îfi‹Î_ Á¬ÕÌ ÁÎ◊ı O·ı¿ «˘¿·ıÀ ¿ı¿fiı ’HÎ {Î’Àı »ı ÷ı √F…\ ±ıÀ·ı ωf‰fiÌ “‹V÷” T›„@÷. √…flÎ÷fiÌ ’˛Ω ¿o¥ ‹ÎhÎ ‰ı’ÎflÌ ’˛Ω fi◊Ì. ËÎ …wfl ’Õuı ‹Î-¤˘‹ ‹ÎÀı ‹Î◊Î_ ±Î’Ì ÿıfiÎflÌ ‰Ìfl, Â˙›˝ ±fiı ÁÎËÁÌ ’˛Ω »ı. ⁄ÎflÕ˘·Ì ÁI›Î√˛Ë ‰¬÷ı “Õo¿˘ ‰ÎB›˘ ·Õ‰ˆ›Î ÂÒflÎ Ωfi Ωı flı...” ±ı‰_ ˢÓ¤ıfl √ÎfiÎfl ±fiı ±_√˛ıΩıfiÌ ·ÎÃÌ ÷‚ı ‹Î◊_ Ï⁄LÿÎÁ ‘flÌ ÿıfiÎfl... ±Î √…flÎ÷Ì ’˛Ωfi˘ ±Î{ÎÿÌfiÎ …_√‹Î_ ±‹ÒS› ŒÎ‚˘ flè΢ »ı. √Î_‘Ì-ÁflÿÎflfiÎ √…flÎ÷ı … ⁄ÎflÕ˘·Ì-¬ıÕÎ

ÁI›Î√˛Ë◊Ì, ÿÎ_ÕÌ¿>«◊Ì ±Î¬Î ÿıÂfiı ±Î{ÎÿÌ ‹ÎÀıfi˘ ’◊ ÿÂνT›˘ Ë÷˘ fiı! √…flÎ÷ ±ıÀ·ı 1,96,024 «˘. Ï¿.‹Ì.fi˘ ωV÷Îfl ¿ı 33 Ï…S·Î±˘ ±fiı 249 ÷η¿Î±˘ fiÏË. ËÎ, √…flÎ÷ ±ıÀ·ı ‹ÎhÎ »-Á‰Î » ¿fl˘ÕfiÌ ‰ÁÏ÷ fiÏË! √…flÎ÷ ±ıÀ·ı ÿ̉η ’fl ·À¿Î‰ı·˘ ‹ÎhÎ Ïfi∞˝‰ fi¿Â˘ fiÏË! √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎ ⁄˘·fiÎfl ÷‹Î‹ “√…flÎ÷Ì” ÷˘ ¬flÎ …, ’HÎ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiı «ÎËfiÎfl ωf‰fiÌ ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷ √…flÎ÷Ì … ¿Ëı‰Î›! ±flı, √…flÎ÷fiÎ_ ◊ı’·Î_, œ˘¿‚Î_, ËÎ_Õ‰˘, ‰ÕÌ-’Î’Õ, ŒÎŒÕÎ-…·ı⁄Ì, ¨Ï‘›_ ±fiı ±◊ÎHÎÎ_ ¬ÎfiÎfl... ωf‰fiÌ ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷ “√…flÎ÷Ì” - ωf‰ √…flÎ÷Ì … ¿Ëı‰Î›! ¿Ï‰ ¿flÁfiÿÎÁ ·ËÎflı ⁄Ë ÁflÁ ¿èÎ_ »ı ¿ı “‹Î-¤Îfl÷Ì ¿ıflÎ ’À˘‚ı ÷_ ±fi˘¬Ì ¤Î÷ »ı! ‹CÎ ‹CÎ ‰Á_÷Ì ÷_ μÊÎ! ÷_ ’ÒÏHν‹ÎfiÌ flÎ÷ »ı! »ı ¤T› ÷_ … ¤Ò√˘‚ fiı ≥Ï÷ËÎÁ ÷Îfl˘ μE«÷‹! ‰_ÿfi ÷fiı Â÷ Â÷ ÷_ ‹ÎflÌ ’˛ÎHÎM›ÎflÌ ‹Î÷ »ı! √…flÎ÷ ±ı ÷˘ Á_V¿Îfl »ı. ÁË¿Îfl »ı, Á˙…L›ÂÌ· »ı, ÁÏËWb »ı, ÁL‹Îfi »ı. “±Ï÷Ï◊ ÿı‰˘ ¤‰” ÷ıfiÌ Á_V¿ÚÏ÷ ±fiı “ω¿ÎÁ” ÷ıfiÌ ‹Ò‚¤Ò÷ ’˛¿ÚÏ÷ flËÌ »ı. …ıfiÎ ¿ÎflHÎı ÷˘ ¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎ ±fiı ÁËΩfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÌ ±Î ¤ÒÏ‹ - ±ı ¿‹˝¤ÒÏ‹ flËÌ »ı. ±ËŸ “ω¿ÎÁ” ±fiı “ωfi‹˛÷Δ ±ı ∞‰fi‹_hÎ flè΢ »ı. ±Î ‹_hÎfiÎ ¿ÎflHÎı … √…flÎ÷ flÎWÀˇÌ›, ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› ZÎıhÎı ±Îÿ½ ±fiı ±fi¿flHÎÌ› flÎF› ⁄L›_ »ı. √…flÎ÷Ì Ï‰f‰‹Îfi‰ ⁄L›˘ »ı. ±ı F›Î_ F›Î_ ‰V›˘ »ı I›Î_ I›Î_ ÷ıHÎı “√…flÎ÷” ∂¤_ ¿›* »ı. ¿Ï‰ ¬⁄flÿÎfl ¿Ëı »ı “F›Î_ F›Î_ ‰Áı ±ı¿ √…flÎ÷Ì, I›Î_ I›Î_ Áÿο΂ √…flÎ÷”! “F›Î_ F›Î_ ⁄˘·Î÷Ì √…flÎ÷Ì I›Î_ I›Î_ √…˝flÌfiÌ ‹Ë˘·Î÷.” ¿ıÁfl ¿ıflÌ ±fiı ¿ıÁflÌ gÁˢ◊Ì Ï‰f‰¤fl‹Î_ ’˛A›Î÷ ±Î ¿ıÁÏfl›˘ ¿Á_⁄· ’˛ÿıÂ, fi‹˝ÿÎ ⁄_‘fiÌ ¨«Î¥ ‰‘÷Î_ fi‹˝ÿÎ ‹ˆ›ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ◊Ì ·Ì·˘»Q‹ ËÏfl›Î‚˘ ’˛ÿı ◊¥ …Âı. Á¬-ÁQ≤Ï©◊Ì »·¿Î÷_ ‹ÎflÔ_ wÕ<_-w’΂_ √…flÎ÷ ÿıÿÌM›‹Îfi ◊¥ ∂ÃÂı. Á‹√˛ ¤Îfl÷‹Î_ ±ı ÁQ≤© flÎF› √HÎΛ »ı. ¬ı÷Ì, μz˘√, ÏÂZÎHÎ, ±Îfl˘B›, ±Î≥ÀÌ Àı@fi˘·˘∞ …ı‰Î ωω‘ ZÎıhÎı √…flÎ÷̱ı …ı ËflHΌ΂ ¤flÌ »ı ÷ıfiÎ◊Ì Ï‰f‰‹Î_ √…flÎ÷fiÌ ±ı¿ ±Î√‰Ì ±˘‚¬ ∂¤Ì ◊¥ »ı. V‰ÏHν‹ √…flÎ÷, ω¿ÎÁÂÌ· √…flÎ÷, ¬ı·˘ √…flÎ÷, ∞÷˘ √…flÎ÷... ±ı‰Î “√…flÎ÷ flÎF›”fiÌ V◊Î’fiÎ 1·Ì ‹ı, 1960fiÎ fl˘… ◊¥ Ë÷Ì, ’fl_÷ “√…flÎ÷ flÎF›” ωÂıfi˘ ω«Îfl ÷˘ 22 ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ±ıÀ·ı ¿ı 1938‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘! ±Î{ÎÿÌ ±Î_ÿ˘·fifiÎ ¿Î‚◊Ì … ±ı‰Ì ‹Î√ ∂ÃÌ Ë÷Ì ¿ı ¤ÎÊΉÎfl ’˛Î_÷fl«fiÎ ◊Λ. √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎ ⁄˘·fiÎflα˘fi_ “‹ËÎ√…flÎ÷” flÎF› ⁄fi‰_ Ωı¥±ı ±ı‰˘ ÃflΉ 1938fiÎ ±ı¿ ωÂ΂ Á_‹ı·fi‹Î_ CÎÕΛ˘ Ë÷˘. (±fiÁ_‘Îfi ’ÎfiÎ fi_. hÎHÎ ’fl)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


Üõ 5, 2017 May 5, 2017

13

ËÿQÕ ìçìßÝë Õß èðÜáù Àßõ, hëíÉ\_ ìäfäÝð© ×ëÝ Öõäù ç_Ýùà Þ×íÑ ßìäßëÉgçè {ëáë

±ÜØëäëØÑ ±ÜØëäëØÞë FÝùìÖæ ±Þõ äëVÖðåëjëí ßìäßëÉìç_è {ëáëÞë ÜÖ ÜðÉÚ 13Üí Üõ, 2017Þë ìØäçõ T²ì© ìÖì× ±Þõ çëßù ìØäç èùäë×í ±ë ìØäçõ Àù´ ÂßëÚ CëËÞë Þìè ÚÞõ ±×äë ËÿQÕ ìçìßÝë Õß èðÜáù Þìè Àßõ. ØðìÞÝëÞë ½HëíÖë FÝùìÖæ èõßùìçÝù ìäáÃõå Àõ ÉõÜHëõ ±ÜõìßÀëÞë ÕþõìçÍLË ËÿQÕ ÚÞåõ Öõäí ±ëÃëèí Àßí èÖí, Éõ çëÇí ÕÍí èÖí. ÖõÜHëõ Úí° ±ëÃëèí Àßí Èõ Àõ 13Üí Üõ 2017Þë ìØäçõ ËÿQÕ ìçìßÝë Õß Õèõáù ±bÚùQÚ ÎõîÀåõ ±Þõ hëí½ ìäfäÝð©Þí åw±ëÖ ×åõ, Éõ È ÜìèÞë Çëáåõ.

½õÀõ ßìäßëÉìç_è Àèõ Èõ Àõ ±ë ìØäçõ T²ì© ìÖì× ±Þõ åðÛ ìØäç èùäë×í ÖõÜ É Àù´ ±õäë ÃþèÞù ç_Ýùà ×Öù Þ×í, Éõ×í ËÿQÕ ìçìßÝë Õß ÚùQÚ ÎõîÀõ ±Þõ hëíÉ\_ ìäfäÝð© ×ëÝ, Éõ È ÜìèÞë Çëáõ. ËÿQÕÞí À<_ÍâíÜë_ ìç_è áBÞ Èõ. ±IÝëßõ ÜVÖÀ V×ëÞÜë_ ßëèð Çëáõ Èõ, Éõ ±ùÃVË, 2017 çðÔí ßèõåõ. ±ë çÜÝ ØßìÜÝëÞ ÕùÖëÞë äÃß ìäÇëÝëý ±Þõ ÂùËë ìÞHëýÝ×í ØðìÞÝëÞë Úí½ Øõå, Éõäë Àõ Þù×ý ÀùìßÝë, ìçìßÝë Õß ±bÚùQÚ ÎõîÀõ ±Þõ ÜùËí ÕëÝÜëáí ×ëÝ. ±ë çÜÝÜë_ Úí½ Øõåù ½õÍëÝ ±Þõ ØðìÞÝëÜë_ ÜùËí ÞðÀçëÞí ×ëÝ. (±õÍäËùýìßÝá)

Read ePapers at Fast • Reliable • Efficient Cargo & Courier Service New Location: 28 WEST 36TH STREET, SUITE 601, NEW YORK, NY 10018 Tel: 212-575-8300 / Fax: 212-575-8598 • 1-877-88-EACNY • WWW.SHIPeac.COM

gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com


May 5, 2017

14

‹ı 5, 2017

√…flÎ÷

ωf‰ ’V÷¿ ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌfiı ±fi·ZÎÌfiı ωÂıÊ ¿Î›˝ø‹

±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ±˘‹ ¿˘Q›Ïfi¿ıÂfi ±fiı √…flÎ÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì √Î_‘Ìfi√flfiÎ Á_›@÷ μ’ø‹ı 23‹Ì ±ıÏ’˛·ı ‰SÕÛ ⁄¿ ÕıfiÌ μ…‰HÎÌfiı ±fi·ZÎÌfiı ωÂıÊ ¿Î›˝ø‹ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ±Î ’˛Á_√ı ’˛Î. ’Ò‰a ±˘{Î, ’˛Î. ÿZÎÎ ’Àı·, ‰Á_÷ √œ‰Ì, ΩıflΉflÏÁ_Ë Ωÿ‰ ÁÏË÷fiÎ ‹ËÎfi¤Î‰˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î.

±‹ÿΉÎÿ— ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ±˘‹ ¿˘Q›Ïfi¿ıÂfi ±fiı √…flÎ÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì √Î_‘Ìfi√flfiÎ Á_›@÷ μ’ø‹ı 23‹Ì ±ıÏ’˛·ı ‰SÕÛ ⁄¿ ÕıfiÌ μ…‰HÎÌfiı ±fi·ZÎÌfiı ωÂıÊ ¿Î›˝ø‹ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ’˛Î. ’Ò‰a ±˘{αı ‰¿÷T› ±Î’Ìfiı ωf‰ ’V÷¿ ÏÿfifiÌ ‹ËkÎÎ ±fiı Á‹…HÎ ±Î’Ì Ë÷Ì. ωÿıÂÌ ·ı¬¿ Á√a ’ˆ‹ÌÁfiÌ ±_√˛ı∞‹Î_ ·¬Î›ı·Ì À>_¿Ì ‰Î÷νfi˘ ’˛Î. ÿZÎÎ ’Àı·ı √…flÎ÷Ì‹Î_ ±fi‰Îÿ ¿›˘˝ ±fiı ’Ãfi ¿›*. ·˘¿ÁÎÏËI›fiÎ ‹‹˝iÎ, ω¶Îfi ±fiı ±P›ÎÁÌ ‰¿÷Î ‰Á_÷ √œ‰Ì±ı ’V÷¿‰Î«fifiÎ ‹ÏˋΠωÂı ±fiı ΩıflΉflÏÁ_Ë Ωÿ‰ı ‹fiı √‹÷_ ’V÷¿— Á˙flÎWÀˇfiÌ flÁ‘Îfl ωÂı ‹fifiÌ› ‰¿÷T› ±ÎM›_ Ë÷_. Á‹√˛ ¿Î›˝ø‹fi_Á_«Î·fi ¿Ï‰ ‹fiÌÊ ’Îÿı ¿›* Ë÷_. 17 ‰Ê˝fiÌ Ï‰f‰Î ’_«˘·Ìfi˘ …L‹Ïÿfi 23‹Ì ±ıÏ’˛·ı ˢ‰Î◊Ì ‰SÕÛ ⁄¿ ÕıfiÌ μ…‰HÎÌ ÿflÏ‹›Îfi ’V÷¿ ωÂıfiÌ ‹ËkÎÎ Á‹Ω÷Î_ ±˘‹ ¿˘Q›Ïfi¿ıÂfiı ’˘÷ÎfiÎ ’˘¿ıÀ‹fiÌ‹Î_◊Ì w. 100 ÿÎfi’ıÀı ±ÎM›Î Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‘Ìfl⁄Ëıfi ’Àı·fiı ¿ÎT› ‹ƒÎ ωfi˘ÿ Ïfi±˘À̱Π±ı‰˘ÕÛ ±ıfiΛ÷ ◊Âı ±‹ÿΉÎÿ— √…flÎ÷Ì ÁÎÏËI›fiÎ_ ωω‘ ZÎıhÎı μk΋ ’˛ÿÎfi ⁄ÿ· ‘Ìfl⁄Ëıfi ’Àı·fiı ¿ÎT› ‹ƒÎ ωfi˘ÿ Ïfi±˘À̱Π±ı‰˘ÕÛ 2017 ‹ÎÀı Á‰Î˝fi‹÷ı ’Á_ÿ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ‘Ìfl⁄Ëıfi ’Àı·fiı ¿ÎT› ‹ƒÎ ωfi˘ÿ Ïfi±˘À̱Π±ı‰˘ÕÛ 2017 ±’˝HÎ Á‹Îfl_¤ ‹ı, 2017‹Î_ ‘ÌflÔ⁄Ëıfi ’Àı· ›˘ΩÂı, …ı‹Î_ ÷ı‹fiı w. ±ı¿ ·Î¬fi˘ «ı¿, ÁL‹Îfi’hÎ, VQ≤Ï÷Ï«Ë˚fi ±’˝HÎ ◊Âı. fi‰·¿◊οÎfl, fiÎÀ¿¿Îfl, ‰Î÷ν¿Îfl, ±fi‰Îÿ¿ ‘Ìfl⁄Ëıfi ’Àı· ’ÎÁı◊Ì “‰Õ‰Îfi·” …ı‰Ì ÿ‚ÿÎfl fi‰·¿◊Î ÷˘ “±Î_‘‚Ì √·Ì”, “‰Î_Áfi˘ ±_¿<fl” …ı‰Ì ·CÎfi‰·˘ ‹‚Ì »ı.

‹A›‹_hÎÌfiÎ ‹˘ÀÎ ¤Î¥ «_ƒ¿ÎL÷¤Î¥ w’ÎHÎÌfi_ ¿˘·¿Î÷΋Î_ Ïfi‘fi ’Ëı·Ì ‹ı◊Ì Áfl÷◊Ì …›’fl,

To advertise on GUJARAT TIMES website, email to info@gujarattimesusa.com

flÎ…¿˘À— ‹<A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌfiÎ ‹˘ÀÎ ¤Î¥ «_ƒ¿Î_÷¤Î¥ w’ÎHÎÌfi<_ √fl‰Îflı Á‰Îflı ¿˘·¿Î÷΋Î_ Ïfi‘fi ◊÷Î_ w’ÎHÎÌ ’Ïfl‰Îfl‹Î_ √‹√ÌfiÌ »‰Î¥ √¥ Ë÷Ì. ÷ı‹fiÌ ™‹fl 84 ‰ÊÛfiÌ Ë÷Ì. «_ƒ¿Î_÷¤Î¥ »ıS·Î ¿ıÀ·Î¿ Ïÿ‰Á◊Ì «_ƒ¿ÎL÷¤Î¥ w’ÎHÎÌ ⁄Ì‹Îfl flËı÷Î Ë÷Î. ÷ı‹fiı »ıS·Î ⁄ı Ïÿ‰Á◊Ì ¿˘·¿Î÷ÎfiÌ Ë˘„V’À·‹Î_ ÿά· ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î F›Î_ ÷ı‹HÎı ±_Ï÷‹ U‰ÎÁ ·Ì‘Î Ë÷Î. ÷ı±˘ ±˘À˘‹˘⁄Î≥·fi˘ Ï⁄{fiıÁ ¿fl÷Î Ë÷Î. «_ƒ¿Î_÷¤Î¥ «Îfl ¤Î¥±˘‹Î_ ω…›¤Î¥,

’˛‰ÌHΤΥ ±fiı ·Ï·÷¤Î¥◊Ì Á˙◊Ì ‹˘ÀÎ Ë÷Î. ÷ı±˘ ’Ëı·ı◊Ì … ¿˘·¿Î÷Î flËı÷Î Ë÷Î. ÷ı‹HÎı ¿˘·¿Î÷΋Î_ ±˘À˘‹˘⁄Î≥· ZÎıhÎı Âw±Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì. »ıS·Î_ ¿ıÀ·Î_¿ ‰ÊÛ◊Ì ÷ı±˘ Ïfi‰Ú÷ ∞‰fi ∞‰Ì flèÎÎ Ë÷Î. Ëη ±˘À˘‹˘⁄Î≥·fi˘ Ï⁄{fiıÁ ÷ı‹fiÎ ’<h΢ Á_¤Î‚Ì flèÎÎ »ı. «_ƒ¿Î_÷¤Î¥fiı Á_÷Îfi‹Î_ «Îfl ’<h΢ ±…›¤Î¥, ˆ·ı¤Υ, fiÌ·ı¤Υ ±fiı Ï‹·fi¤Î¥ »ı ÷ı‹ … ’<hÎÌ‹Î_ ‹ÌfiÎ⁄Ëıfi »ı. «Îflı› ’<h΢ ±fiı ’<hÎÌ ’ÏflHÎÌ÷ »ı. «_ƒ¿Î_÷¤Î¥fiÎ_ ’IÔfiÌfi<_ fi΋ ÂÎflÿÎ⁄Ëıfi »ı. «_ƒ¿Î_÷¤Î¥fi<_ Ïfi‘fi ◊÷Î_ ’Ïfl‰Îfl…fi˘ ¿˘·¿Î÷Î ÷ı‹fiÎ Ïfi‰ÎÁV◊Îfiı ’ˢ_«Ì √›Î Ë÷Î. ÷ı‹fiÌ ±_Ï÷‹Ïø›Î ¿˘·¿Î÷΋Î_ flά‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

To advertise in GUJARAT TIMES call: 212-675-7515

ˈÿflÎ⁄Îÿ, √˘‰ÎfiÌ ÁÌ‘Ì Œ˚·Î≥À Áfl÷— V’Î≥Á …ıÀ ±ıfl·Î≥LÁfiÌ ÏÿSËÌ◊Ì Áfl÷fiÌ Á‰Îfl-ÁÎ_…fiÌ ⁄Lfiı Œ˚·Î≥Àfiı Áfl÷Ì ’˛Ω±ı ’˛«_Õ ’˛Ï÷ÁÎÿ ±Î’÷Î_ ¿o’fi̱ı ’Ëı·Ì ‹ı◊Ì Áfl÷◊Ì …›’fl, Áfl÷◊Ì ËˆÿflÎ⁄Îÿ ±fiı Áfl÷◊Ì √˘‰ÎfiÌ ÁÌ‘Ì Œ˚·Î≥À Âw ¿fl‰Îfi˘ ÏfiHν› ¿›˘˝ »ı. Áfl÷◊Ì …›’fl Œ·Î≥Àfi˘ ·Î¤ ’W¿fl-±…‹ıfl …fiÎflÎ ›ÎhÎ΂±˘ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ·ıÂı ÷˘ Áfl÷̱˘fiÎ ‹ÎfiÌ÷Î ’˛‰ÎÁfiV◊‚ √˘‰ÎfiÌ Œ·Î≥Àfiı ’HÎ ÁŒ‚÷Î ‹‚‰ÎfiÌ Â@›÷Î »ı. ¿Î’ÕfiÎ ‰ı’Îfḻ˘-F‰ı·Á˝fiı ’HÎ ÿÏZÎHÎ ¤Îfl÷‹Î_ ˈÿflÎ⁄Îÿ fi‰_ Õı„VÀfiıÂfi ‹‚Âı. fi‰ÁÎflÌfiÎ ÁÎ_Áÿ ÁÌ. ±Îfl. ’ÎÀÌ· ¶ÎflÎ ¿flΛı·Ì ÁŒ‚ fl…^±Î÷ ’»Ì V’Î≥Á …ıÀ ¶ÎflÎ Áfl÷-…›’fl, Áfl÷-ˈÿflÎ⁄Îÿ, Áfl÷-√˘‰Î Œ˚·Î≥Àfiı ·Ì·Ì {_ÕÌ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î Œ˚·Î≥Àfi_ ±˘fi·Î≥fi ⁄g¿√ ÿÁ‹Ì ±ıÏ’˛·◊Ì Âw ◊›_ »ı. V’Î≥Á …ıÀfiÎ «ıfl‹ıfi ±…› ÏÁ_Ëı …HÎÎT›_ ¿ı ÁÎ_Áÿ ’ÎÀÌ·fiÌ fl…^±Î÷ ±fiı ÂËıflÌ…fi˘fiÌ ·Î√HÎÌ K›Îfi‹Î_ flÎ¬Ì ±Î ÏfiHν› ¿flΛ˘ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±Î’fi_ Ï‹hÎ, ±Î’fi_ V‰…fi, ±Î’fi˘ ±‰Î… “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” “±Î’H΢ ±‰Î…”

Ï’˛› ‰Î«¿Ï‹h΢, ±Î’ ÁËfi˘ VfiıË ±fiı ÁÎ◊-ÁË¿Îfl “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiı Á÷÷ ‹‚÷˘ flè΢ »ı. ±ıÀ·ı … “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” μIÁÎË ±fiı Ωı ÁÎ◊ı ±Î√ı¿ÿ‹ ¿fl÷_ flèÎ_ »ı. »ıS·Î 18 ‰flÁ◊Ì √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁfi˘ ‰Î«¿˘ ÁÎ◊ı ±÷ÒÀ fiÎ÷˘ ⁄_‘Λ˘ »ı. ±Î’fiÌ l©Î ±fiı ωrÁfiÌ›÷Î … ±‹fiı ±Î√‚ ‘’‰ÎfiÌ Â„@÷ ±fiı ÏËo‹÷ ±Î’ı »ı. ±Î…ı ±Î’HÎÎ ’flV’flfiÎ fiÎ÷Îfiı ‰‘ ‹…⁄Ò÷ ⁄fiΉ‰ÎfiÎ Ëı÷◊Ì ±Î fi‰Ì ¿˘·‹ ±‹ı Âw ¿fḻı »Ì±ı. ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ …\ÿÎ …\ÿÎ fi√fl˘ ±fiı ÂËıfl˘‹Î_ ‰Á÷Î ÷‹Î‹ √…flÎ÷Ì ‰Î«¿˘ ±Î ¿˘·‹‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷ fl…^ ¿flÌ Â¿Âı. fl˘…⁄fl˘…fiÌ Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ÷‹fiı fiÕ÷Ì fiÎ√Ïfl¿ Á‹V›Î±˘, ÷‹ÎflÎ ⁄΂¿˘fiÌ Â΂ÎfiÌ √Ï÷ωϑ, fl˘Õ, ÀˇÎÏŒ¿, ÀˇÎLÁ’˘Àı˝Âfi, ±ıL‰Î›fl˘‹ıLÀ ¿ı fl˘Ï…_ÿÎ ∞‰fifiÌ √Ï÷ωϑ‹Î_ CÎfl‹Î_ ¿ı CÎflfiÌ ⁄ËÎfl ’Õ÷Ì ‹U¿ı·Ì±˘ ωÊı ±Î’ ±Î’fiΠω«Îfl ·¬Ìfiı ±‹fiı ‹˘¿·Ì ¿˘ »˘. ±Î’fiÎ ’hÎfiÌ ÂOÿ‹›Î˝ÿÎ 150◊Ì 200 ÂOÿ˘fiÌ flËıÂı. ±Î’fi_ ’Ò fl_ fi΋, Áflfi΋_ ±fiı Œ˘fi fi_⁄fl ±Î’ı ’hÎfiÎ ±_÷ı ±‰U› ·¬‰_. ±‹ı ±Î’ı ·¬ı·Ì ‰Î÷fiı ±Î ¿˘·‹‹Î_ ±‰U› ’˛√À ¿flÌÂ_. …ıfiı ¿ÎflHÎı ±Î’fiÌ ‰Î÷ ËΩfl˘ ·˘¿˘ Á‘Ì ÷ı‹… Á_⁄_Ï‘÷ T›„@÷±˘ Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿Âı. ‰Î«¿Ï‹h΢ ¬ÎÁ K›Îfi‹Î_ flάı ¿ı, ±ı‹fiÌ ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ¿ı ±_√÷ Á‹V›Î±˘ ‹ÎÀı fiËŸ, ’HÎ ΩËıfl∞‰fi ±fiı ÁΉ˝…Ïfi¿ flÌ÷ı fiÕ÷Ì ‹U¿ı·Ì±˘fiÌ fl…^±Î÷ ‹ÎÀı … ±Î ¿˘·‹ »ı. ±Î’ ±Î’fiÌ ‰Î÷ ±‹fiı ’hÎ ¶ÎflÎ ¿ı ≥-‹ı≥·◊Ì √…flÎ÷Ì‹Î_ V’WÀ ±ZÎflı ·¬Ìfiı ‹˘¿·Ì ¿˘ »˘. ±Î’fiÎ ·¬ÎHÎ ±fiı ‹tÎfiÌ ›˘B›÷Î ±fiÁÎfl ±ıfiı ’˛√À ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ó ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘À, ÷_hÎÌ ’hÎ ‹˘¿·‰Îfi_ Áflfi΋_

“±Î’H΢ ±‰Î…” Editor - Gujarat Times 115 West, 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com • Fax: 212-675-7624


‹ı 5, 2017 May 5, 2017

15

√…flÎ÷

Á˘‹fiÎ◊ ‹_Ïÿfl‹Î_ ¤Îfl÷fi˘ ’˛◊‹ ◊˛ÌÕÌ ·Î≥À ±ıLÕ ÁÎμLÕ ·ıÁfl ¢ Á˘‹fiÎ◊— ¤Îfl÷fiÎ ⁄Îfl F›˘Ï÷Ï·*√‹Î_ ’˛◊‹ V◊Îfiı ±fl⁄Ì Á‹ƒÏ¿fiÎflı Ï⁄flÎ…‹Îfi Á˘‹fiÎ◊ ‹ËÎÿı‰ ‹_Ïÿfl ’ÏflÁfl‹Î_ ‹_ÏÿflfiÎ ¤T› ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ‰ÎflÁÎfiı μΩ√fl ¿fl÷˘ ÿıÂfi˘ Á˙’˛◊‹ ±z÷fi ◊˛ÌÕÌ ·Î≥À ±ıLÕ ÁÎμLÕ ·ıÁfl ¢ ¬S·˘ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. Á˘‹fiÎ◊ÿÎÿÎfiÎ_ ÿ½fiı ±Î‰÷Î l©Î‚±˘fiı ‹_ÏÿflfiÎ ¤T› ≥Ï÷ËÎÁ ±fiı Á˘‹fiÎ◊ÿÎÿÎfiÎ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ‹Ëk‰fiÌ ‹ÎÏË÷Ì ‹‚ı ÷ı ‹ÎÀı √…flÎ÷ ’ωhÎ ›ÎhÎΑ΋ ω¿ÎÁ ⁄˘ÕÛ ±fiı √…flÎ÷ ’˛‰ÎÁfi

ÁÏË÷ ‹_hÎ̱˘-‘ÎflÎÁP›˘-¿Î›˝¿fl˘±ı ÏfiËÎY›˘ Ë÷˘. ±Î ÷¿ı ‹A›‹_hÎ̱ı ¿èÎ_ ¿ı Á˘‹fiÎ◊fiÎ ¤T› ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ‰ÎflÁÎ◊Ì ±Î…fiÌ ›‰Î’ıœÌfiı ±‰√÷ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀıfi_ ±ı¿ μ‹ÿÎ ¿Î›˝ ±Î ·Î≥À ±ıLÕ ÁÎμLÕ Â˘ ⁄fiÌ flËıÂı. ±Î ±z÷fi ·Î≥À ±ıLÕ ÁÎμLÕ Â˘ ⁄ıÓ√·˘flfiÌ ≥ÕÌÁÌ ¿o’fiÌ ¶ÎflÎ ⁄ı ¤ÎÊÎ ±_√˛ı∞ ±fiı ÏËLÿÌ‹Î_ V’ıÏ›· ·Î≥ÏÀo√ ≥Œı@À ÁÎ◊ı ◊˛ÌÕÌ ’˛˘…ı¿Âfi, ‹ıÏ’_√ ·Î≥ÏÀo√ ÏÕ{Î≥Ïfi_√ ±fiı ’˛˘√˛ÎÏ‹_√ ±I›Î‘Ïfi¿ ¿oÀˇ˘·w‹, 200 ·ıÁfl ·Î≥À ωWHÎ< MÎ_ÕuÎLÎ<_ ·ı¬LÎ ±L˘ ±Ï‹IÎΤ OÎE«LÎL΢ ±‰Î… V΢‹LÎÎ◊ ‹_ÏÿflLÎÎ ’˛Î_BÎH΋Î_ ˉı fl˘… flÎhÎı, ¥ÏIÎËÎVÎL΢ ¤T› ±_ÿÎ… ◊˛Ì-ÕÌ ·"VÎfl◊Ì VÎÎ◊ı ‹<·Î¿ÎIÎ̱˘L˘ ‹ÎHΉΠ‹‚Âı. V΢‹LÎÎ◊LÎÎ ±Î “·Î¥À ±ıLÕ ÁÎμLÕ Â˘fi_ V΋Bβ ·ı¬LÎ ΩHÎÌIÎÎ ·ı¬¿VÎ_¢‘¿ MΕlÌ Ï‰WHÎ< MÎ_Õuαı ¿›<* »ı ±L˘ I˘L˘ O΢·Ì‰<ÕLÎÎ A›ÎIÎ ‹ËÎLÎΛ¿ ±Ï‹IÎΤ OÎE«L˘ M΢IÎÎL΢ ±‰Î… ±ÎM›˘ »ı.

Ïfi√‹fiÎ Á_›@÷ μ’ø‹ı 35 Ï‹ÏfiÀfiÎ ·Î≥À ±ıLÕ ÁÎμLÕ Â˘fiÌ T›‰V◊Î ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. “¬Â⁄Ò √…flÎ÷ ¿Ì ¿ıQ’ıfi” Ëı ⁄˛ÎLÕ ±ıQ⁄ıÁıÕfl ±Ï‹÷Τ ⁄E«fiı ±Î ¢ ‹ÎÀı ’˘÷Îfi˘ ±‰Î… ±ÎM›˘ »ı. ±Î ¢fiı ‹A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌ, fiΛ⁄ ‹A›‹_hÎÌ fiÌÏ÷fi ’Àı·, √…flÎ÷ ’˛ÿı ’˛‹¬ Ï…÷ ‰ÎCÎÎHÎÌ

±fiı ¿oÀˇ˘· ’ıfi· ÁÎ◊ı ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. 35 Ï‹ÏfiÀfi˘ ±Î ¢ ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î ’λ‚ w. 4.74 ¿fl˘Õfi˘ ¬«˝ ◊›˘ »ı. ±Î ¢‹Î_ ±ı¿ÁÎ◊ı ±ı¿ ËΩfl l©Î‚±˘ ⁄ıÁÌfiı ÏfiËÎ‚Ì Â¿ı ÷ı‰Ì T›‰V◊Î ¿flÎ¥ »ı. ±Î ’˛Á_√ı Á˘‹fiÎ◊ ÀˇVÀfiÎ «ıfl‹ıfi ¿ıÂ¤Î¥ ’Àı·, ›ÎhÎΑ΋

Á˘‹fiÎ◊ ‹ËÎÿı‰ ‹_Ïÿfl ’ÏflÁfl‹Î_ ‹_ÏÿflfiÎ ¤T› ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ‰ÎflÁÎfiı μΩ√fl ¿fl÷˘ ÿıÂfi˘ Á˙’˛◊‹ ±z÷fi ◊˛ÌÕÌ ·Î≥À ±ıLÕ ÁÎμLÕ ·ıÁfl ¢ ¬S·˘ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. (⁄LÔfiı Œ˘À˘Á˙…L›— À˚ωÀfl)

⁄˘ÕÛfiÎ μ’ÎK›ZÎ flÎ…\¤Î¥ ‘˛‰ ±fiı ’˛‰ÎÁfi Ïfi√‹fiÎ «ıfl‹ıfi ¿‹·ı ’Àı· μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ¢‹Î_ K‰ÏLÎ ±L˘ ‹<ƒHÎLÎÎ ‹ÎK›‹◊Ì V΢‹LÎÎ◊LÎÌ V◊ÎMÎLÎÎ, F›˘ÏIÎÏ·*BÎLÎÌ ‹ËkÎÎ, V΢‹LÎÎ◊ MÎflLÎÎ_ ±Îø‹H΢ ±L˘ I˘L΢ ‰ÌflIÎÎ◊Ì ◊›ı·˘ VÎ΋L΢, ±L˘¿ flÎ…‰Ì±˘ ¶ÎflÎ I˘L΢ ∞H΢˝©Îfl, V‰Î‹Ì ω‰ı¿ÎLÎ_ÿLÎÌ ›ÎhÎÎ, ¤ÎflIÎLÎÌ ±Î{ÎÿÌ MλÌLÎÎ LÎ>IÎLÎ ‰Êı˝ VÎflÿÎfl ‰S·¤¤Î¥ MÎÀı·ı V΢‹LÎÎ◊LÎÎ MÎ<LΗ ÏL΋ÎÛHÎL΢ ¿flı·˘ VÎ_¿SMÎ ±L˘ I˘LÎÎ MÎÏflHÎ΋ı ∂¤<_ ◊›ı·<_ ¤T› ÿı‰Î·› I˘‹ … MÎÏflVÎflLÎÎ_ ±ˆÏIÎËÎÏVο V◊ÎL΢

›‰ÎÁ…˝¿ Õ˘. ‹ÎÁ_√ «˙‘flÌ Ï·Ï¬÷ hÎHÎ ’V÷¿˘fi_ ·˘¿Î’˝HÎ

±‹ÿΉÎÿ‹Î_ √<…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ ›<‰Î Á…Û¿ Õ˘. ‹ÎÁ<_√ «˙‘flÌ Ï·Ï¬÷ “¿˘flÌ Ï«ßÌ”, “Á>fi‹>fi” ±fiı “fl@÷Ï‹Ω…◊˘À˚Á ±˘Œ «_ƒ¿Î_÷ ⁄ZÎÌ ±ı‹ hÎHÎ ’<V÷¿˘fi_ ·˘¿Î’˝HÎ ¿fl÷Î √<…flÎ÷ ¿˘_√˛ıÁfiÎ ’˛‹<¬ ¤fl÷gÁË Á˘·_¿Ì, ’•lÌ ¿<‹Îfl’΂ ÿıÁÎ¥ ÁÏË÷ ‹ËÎfi¤Î‰˘. (Œ˘À˘— √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±‹ÿΉÎÿ— √<…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ ›<‰Î Á…Û¿ Õ˘. ‹ÎÁ<_√ «˙‘flÌ Ï·Ï¬÷ “¿˘flÌ Ï«ßÌ”, “Á>fi‹>fi” ±fiı “fl@÷Ï‹Ω…-◊˘À˚Á ±˘Œ «_ƒ¿Î_÷ ⁄ZÎÌ” ±ı‹ hÎHÎ ’<V÷¿˘fi<_ ·˘¿Î’˝HÎ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ √<…flÎ÷ ¿˘_√˛ıÁfiÎ ’˛‹<¬ ¤fl÷gÁË Á˘·_¿Ì ±fiı ’•lÌ ¿<‹Îfl’΂ ÿıÁÎ¥fiÎ ËV÷ı ◊›<_ Ë÷<_. ±Î ±‰Áflı ‰ˆÏÿ¿ ¿Î‚◊Ì ‰÷Û‹Îfi Á‹›fiı ±Î‰flÌfiı ¤fl÷gÁË Á˘·_¿Ì±ı …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı …ı‹fi΋Î_ Á…Ûfi„@÷ ±◊‰Î fi˘¬Ì ±Ï¤T›„@÷ »ı ±ı‰Î ·˘¿˘ ¤Î¥ ‹ÎÁ<_√fiı Â<¤ıE»Î ’ÎɉΠ±ÎT›Î »ı. ÁÎÏËI› ◊¿Ì … ’˛ffi˘ fl…^ ◊›Î »ı ±fiı ±ı ’˛ffi˘fi<_ ÏfiflοflHÎ ±ÎT›<_ »ı. ±Î’HÎı …‹ÎfiÎfiÌ ‰ÎV÷ω¿÷Îfiı V‰Ì¿Îfl‰Ì ’ÕÂı, ÷˘ … fi‰Ì Âw±Î÷ ◊¥ ¿Âı. ’•lÌ ¿<‹Îfl’΂ ÿıÁÎ¥±ı

…HÎÎT›<_, ≥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ÏÁ©ËV÷ ·ı¬¿˘ ◊›Î »ı. ±ı‹fiÌ Âˆ·Ì Á‹…‰Î ‰Î«fi …wflÌ »ı. ÁÎ_’˛÷ Á‹›fiı μΩ√fl ±Î…fiÎ ·ı¬¿˘ ¿flÌ Â¿Âı. ‹ÎÁ<_√ «˙‘flÌ ’ջΛÎfiÌ ±Î_¬fiÎ_ ±Î_Á< ·>»‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı, ±ı‹Î_ ¿›Î_¿ fiı ¿›Î_¿ ±ı‹fi˘ Á_CÎÊÛ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±ı‹fiÌ Âˆ·Ì V‰›_fiÌ »ı ±fiı …ı ±fi<¤>Ï÷ ¿flÌ »ı ±ı … Á…Ûfi ¿›<* »ı. fiÎÀu¿Îfl Á÷Ì T›ÎÁı …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı ‹ÎÁ<_√ «˙‘flÌ ±ı¿ Á…ÛfiÎI‹¿ ω«Îfl fl…^ ¿flı »ı ¿ı ÿflı¿ ÂOÿfi<_ ±ı¿ V‰MÔfi ˢ› »ı ±fiı ±ı V‰MÔfi ¿·Î ◊‰Îfi<_ ˢ› »ı. ±Î fiT› ω«Îfl »ı. ÂOÿfiı ‰ı«Î‰<_ fi◊Ì, ‰ı’ÎflÌ ⁄fi‰<_ fi◊Ì. ÂOÿfiı ¿·Î ⁄fi‰<_ »ı, …ı ÁI› »ı. ÏŒS‹ ÏÿBÿÂÛ¿-·ı¬¿ Á_…› »ı·ı …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı, ±Î hÎHÎı› ’<V÷¿˘‹Î_ ‹>‚ ω«Îfl˘, ¤Ì÷fl◊Ì ’˛√Àı·Î

ω«Îfl˘ »ı ±fiı Áfl‚ »ı …ı ±Î’HÎfiı √‹ı ±ı‰Î »ı. xÿ›fiÎ ÷Îflfiı {_¿Ú÷ ¿flı ÷ı‰Î ω«Îfl˘ »ı. ·ı¬¿ ¿ÚWHοÎ_÷ μfiÕ¿Àı …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı, ›<‰Î Á…Û¿ Õ˘. ‹ÎÁ<_√ «˙‘flÌ ’ÎÁı Á…ÛfiÂÌ·÷Î ÷˘ »ı. ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ÷ı‹fi<_ T›„@÷I‰ ’HÎ ‹˘Ë¿ »ı. ÷ı‹fiÎ «ËıflÎ ’fl „V‹÷ »ı ±ı‰<_ ÷ı‹fiÎ ÂOÿ˘ ±fiı ω«Îfl˘fi<_ Á˙_ÿ›Û »ı. ’˛Ï÷¤Î‰‹Î_ Õ˘. ‹ÎÁ<_√ «˙‘fḻı …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı, ÿflı¿ ÂOÿfi<_ ±ı¿ V‰Mfi ˢ› »ı, ¿·Î ◊‰Îfi<_. ±Î ±Î¿Îfl ±Î’‰Îfi<_ ¿Î‹ ¿flÌ flè΢ »\_. “¿˘flÌ Ï«ßÌ” ±ı ±Î_÷fl¬˘…fiÌ ±Ï¤T›„@÷ »ı. ‹ÎflÔ_ ‰ÎV÷‰ »ı. “Á>fi‹>fi” ±ı V‰›_ ÁÎ◊ıfi˘ Á_‰Îÿ »ı. ±ı¿Îÿ Á>fi‹>fi T›„@÷fiÎ «ËıflÎ ’fl „V‹÷ ’˛ÁflÂı ÷˘ ±Î ’<V÷¿ ÁÎ◊Û¿ ÃflÂı. “fl@÷Ï‹Ω…” ˉı «_ƒ¿Î_÷ ⁄ZÎÌfiΠω«Îfl˘fiı Á‹…‰Îfi˘ fiT› ±Î‘Îfl ⁄fiÌ flËıÂı. ±Î ’˛Á_√ı ’•lÌ ÿı‰ıLƒ ’Àı·, ±ı«. ¿ı. ±ÎÀÛÁ ¿˘·ı…fiÎ ±Î«Î›Û Á<¤ÎÊ ⁄˛õ¤|, fi‰¤Îfl÷ ÁÎÏËI› ‹_ÏÿflfiÎ ’˛¿Î¿ ‹ËıLƒ ÂÎË, Ïfi‹ÎÛHÎ V¿>·fiÎ ‹ıfiıg…√ ÀˇVÀÌ Õ˘. ±ÎÏÂÊ ÿıÁÎ¥ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ¿Î›Ûø‹fi<_ Á_«Î·fi Ëfl¶Îfl √˘V‰Î‹Ì±ı ¿›<* Ë÷<_. √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‰B˘flı ¿◊ÎL˘ ‰HÎÌ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÿflÏ‹›Îfi ÂÏfi‰Îfl◊Ì ‹A›‹_hÎÌfiÎ ËV÷ı Á˘‹fiÎ◊ μ’flÎ_÷ ±L› ÁÎ÷ ’ωhÎ ›ÎhÎΑ΋˘ ±_⁄Î∞, Ï√flfiÎfl, ¶Îfl¿Î, Õο˘fl, ’ÎÏ·÷ÎHÎÎ, Â΋‚Î∞, ’ΉÎ√œ‹Î_ flÎμLÕ ‘ @·˘¿ ËÎ≥Àı¿ V‰E»÷Î ±Ï¤›Îfifi˘ ’˛Îfl_¤ ◊›˘ »ı. Á˘‹fiÎ◊ ‹_Ïÿfl ’ÏflÁfl, ±ÎÁ’ÎÁfiΠωV÷Îfl˘fiÌ ÁŒÎ¥, ËÎμÁ¿ÌÏ’_√, Ë‹Ìfl∞ √˘ÏË· Á¿Û·◊Ì ÁÎ√flÿ½fi ±Ï÷Ï◊B≤Ë, √Ì÷Î ‹_Ïÿfl ÏhΉıHÎÌ CÎÎÀ ’ÎÁıfiΠωV÷Îfl ‰√ıflıfi˘ Á‹Î‰ı ¿flΛ˘ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

ΩHÎÌ÷Î Á…˝fi Õ˘. ÿı‰ıLƒ ’Àı·fiı ’•lÌ ±ı‰˘ÕÛ ±ıfiΛ÷ fi‰Ì ÏÿSËÌ— fi‰Ì ÏÿSËÌ‹Î_ flÎWÀˇ’Ï÷ ¤‰fi‹Î_ ÿfl⁄Îfl ˢ·‹Î_ ›˘Ω›ı·Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ flÎWÀˇ’Ï÷ ’˛HΉ ‹¬fl∞fiÎ ËV÷ı fi΋Î_Ï¿÷ Á…˝fi Õ˘. ÿı‰ıLƒ ’Àı· ÁÏË÷ 44 ω¤ÒÏ÷fiı ’• ’flV¿Îfl◊Ì fi‰Î…‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±‹ÿΉÎÿfiΠωA›Î÷ Á…˝fi Õ˘. ÿı‰ıLƒ ’Àı·fiı ÷⁄Ì⁄Ì ZÎıhÎı fi˘Ó‘’ÎhÎ ’˛ÿÎfi ⁄ÿ· ’•lÌ ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÿÎfi ◊›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ±ı‹. ’Ì. ÂÎË ¿ıLÁfl ˢ„V’À·‹Î_ 1966◊Ì 2003 ÿflÏ‹›Îfi Œfl… ⁄Ω‰Ì Ë÷Ì ÷ı ÿflÏ‹›Îfi 30,000 ±˘L¿˘·˘∞ ’˛˘ÏÁ…fl ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ±ı¿ ·Î¬◊Ì ‰‘ ÿÿa±˘fiı ÷’ÎV›Î Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±Î_√‚Ì «ŸK›Îfi_ ’fi ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘˘. »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì Áı‰Î¿Î›˝fl÷ ±ıfi∞±˘ Á_V◊Î fiÎ÷-Ω÷ ¨«-fiÌ« ‘‹˝ ¿ı ¤ıÿ¤Î‰ ÏÁ‰Î› »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. ±Î Á_V◊Î Ïÿ·ıfl ÿÎ÷ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. Ëη …\fiÌ ⁄ı ‹Î‚fiÌ Ï⁄„SÕo√‹Î_ ¿Î›˝fl÷ »ı. Áω‘΋Î_ CÎflÕÎ-‹Î-⁄Î’fiı μ’fl «Õ‰ÎfiÌ ◊˘ÕÌ ÷¿·ÌŒ ’Õ÷Ì Ë˘› »ı. Á‹›fiı ‹Îfi ±Î’Ì Áı‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ÁÎ◊ı ±Î Á_V◊Î ÷fi-‹fi ’˛ı‹◊Ì ‹Îfi‰ Áı‰Î ±ı… ’˛¤ Áı‰Îfi_ ¿Î›˝ ¿flı »ı. ±Î Á_V◊Îfiı ¤Î‹ÎÂÎfiÌ CÎHÎÌ ⁄‘Ì …wfl »ı. Ωı ¿˘¥ ‹Îfi‰÷Îfiı ‹Îfi ±Î’Ì CÎflÕÎ ‹Î-⁄Î’fiÎ ·Î_⁄˘ ËÎ◊ ¿flÂı ÷˘ ÷ıfiÌ Á_V◊Î fi˘Ó‘ ·ıÂı. ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘‰Î ‹ÎÀı μk΋ ±‰Áfl ÿ‰Î ±_÷flfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÿÒfl Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı »ı. ÿ‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ¢’Ÿ√‹Î_ ¿ı ‹˘·‹Î_ ‹‚÷Î fi◊Ì. ÏfiflΑÎfl ‹Î-⁄Î’fiÎ ±_÷fl◊Ì ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ı ÷˘ g…ÿ√Ìfi˘ ⁄ıÕ˘ ’Îfl ◊Âı. T≤©Îl‹fiÌ ’˛‰ı ’˛Ïø›Î «Î· »ı. …fifiÌ …HÎı ÷˘ hÎHÎ …HÎ…ı, ¿Î_ ÿÎ÷Î, ¿Î_ ¤@÷, ¿Î_ Âfl‰Ìfl fiÏË÷fl flËı…ı ÷_ ‰Î_{HÎÌ ÷_ ‹÷ √‹Î‰Ì fifl - {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ ÷Ì◊Ì ¤˘…fi ‹ÎÀı ±‹S› ÷¿. …L‹Ïÿfi, ·BÔfi, ‰ÎV÷, lΩ’ZÎ, ’H›÷Ì◊Ì, lÌ‹_÷, …fi˘¥, Â¤¿Î‹fiα˘ Â¤ ’˛Á_√˘±ı ±Îl‹‰ÎÁ̱˘fiı ¤˘…fi ±Î’Ì ±’Î‰Ì ’H›fi_ ¤Î◊_ ⁄Î_‘˘ T≤©˘fiı ÿkο ·ı‰ÎfiÌ ›˘…fiÎ Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷¿÷Ì Œ˘À˘ ‹¿‰Îfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. ÷¿÷Ìfi_ ’˛Œ ÿÎ÷Îfiı ’hÎ ¶ÎflÎ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. Á_V◊ÎfiÌ w⁄w ‹·Î¿Î÷ı ’‘Îfl‰Î ËÎÏÿ¿Û ±Î‹_hÎHÎ »ı. Mahavir Kalyan & Vikash Trust State Bank of India Bilimora (Devsar) Branch A/C. 352 88728099 Ifsc code SBI N 0007770

‰‘ ω√÷ (’»’fl») ’˛‹¬

lÌ ‹Î‘‰·Î· ’fl˘ÏË÷

(M) +91 9925673021, (O) +91 2634 - 285121 ‹ËΉÌfl T≤©Îl‹, ωl΋B≤ËfiÌ ±Î√‚, ‹. ’˘. ⁄Ì·Ì‹˘flÎ (‰ıVÀ) ÷Î. √HÎÿı‰Ì. Ï…. fi‰ÁÎflÌ 396321. Email: madhavlal.purohit@gmail.com


May 5, 2017

16

Üõ 5, 2017

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: SALE / LEASE / BUY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

Small Independent Motel for Sale in Ohio with large 3 BDRM & 2 Bath apartment. Contact (937) 467 9646. Leave message.

Immediate Opening for 117 room Indoor Franchise Motel in Grand Rapids Michigan. Looking for a experienced Couple for Housekeeping and Laundry. Legal status required. Attractive Salary with Accommodation provided. JIGNESH TRIVEDI (817) 366-1481 OR Email: JIGNESHTRIVEDI159@GMAIL.COM

Eagan, Minnesota Üë_ ±ëäõá ÀLËÿí ³Þ ±Þõ VÝñËûçÜë_

05/05 - 05/26 - SL

20 ROOMS + 12 RV PARK MOTEL FOR SALE IN BOONEVILLE, ARKANSAS. Good location, safe neighborhood. Owner financing available. For Details call (501) 339 3090 (Bet 10 am - 4 pm)

03/17-04/28-alt-ym

04/28 - 05/19-SL

63 Room Independent Motel for Sale Located On Exit on I-44 in Missouri 4 Bed Residence On Site Serious Inquiries Only Call 630-666-7430 After 5pm

Small Franchise motel in Pocono, PA needs couple for housekeeping and single for night desk clerk. Legal status must and accommodation will be provided. Call 570-497-7435

èëµçÀíìÕ_à ÖõÜÉ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí Èõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ Raj Patel: 507-210-6180

08/16-08/25/17- YM

FRANCHISE MOTEL IN NEW YORK / NEW JERSEY NEED couple for House Keeping and Single for Front Desk Help (Computer Literate, Fluent English must) Legal Status required. Accommodation provided. Call Nick (201) 637 5062 / Nishith (732) 500 8425

09/09-09/01/17-sl

05/05-05/26-sd

04/14-06/09-ym

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED Franchise motel in Findlay, OH in need of Couple/Single for Front Desk Manager. Attractive pay and comfortable living quarters. Great location on I-75 close to Detroit and Toledo. Must be legal resident of US and fluent in English. Contact Jay Patel at 517-420-6064

05/05-05/26 - JG

Franchise Hotel in Iowa Looking for Couple for housekeeping. Excellent pay and accommodation will be provided. 319-512-9039 Ray

05/05-05/26 - JG

NEED EXPERIENCED GENERAL MANAGER FOR CHOICE HOTEL IN HAGERSTOWN, MD. MUST BE FLUENT IN ENGLISH. HOUSEKEEPERS ALSO NEEDED. LEGAL STATUS MUST. GOOD PAY. ACCOMMODATION PROVIDED. CALL KEN (434) 422 2626

04/28 - 05/19-SL

Need Experienced Front Desk & Housekeeping help for Hotels in Midwest. Fluent English, Computer Literate and Legal must. Accommodation available. Email Resume : jagir73430@aol.com with references. Call (248) 225 9345 / PK (810) 280 9193

04/28 - 05/19-SL

çëµ× Ëõ@çëçÜë_ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ±Þõ Þë´Ë ±ùìÍËß ½õ´±õ Èõ. Çù´ç ±õÍäëLËõÉ ±ÞðÛä Éwßí Õß_Öð Éwß ÕÍõ Öù ËÿõìÞ_à ±ëÕíåð_. áíÃá VËõËç èùäð_ Éwßí. Email resume to comfortsuitescotulla@gmail.com OR call Mike (830) 308-7232 ±×äë ÜõçõÉ ÜñÀù. 05/05-05/26-ym

ÜõìÍçÞ×í 100 Üë´áÞë ±_Ößõ çõLËÿá ìäVÀùãLçÞÜë_ ±ëäõáí ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ±_Ãþõ° ±ëäÍäð_ Éwßí Èõ. áíÃá VËõËç èùäð_ Éwßí Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ Peter Patel 312-206-2264

ÖëIÀëìáÀ ½õ´±õ ÈõÑ

CLEVELAND, OHIOÜë_ ±ëäõá ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_

èëµçÀíìÕ_à ±Þõ áùLÍÿí ÜëËõ ìç_Ãá ±×äë ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ÚùÞç. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ Darshan Joshi (530) 822 6442 05/05-05/26-SL Brunswick, Georgia Üë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀýóÑ Tejash (321) 368 9893 04/28 - 05/19-SL

05/05-05/26-ym

Single person needed to run 10 room Motel in Cape May NJ. Free accommodation provided. Retired person is also welcome. Call 609-457-5572

Franchise Motel in Cherry Hill, NJ need experienced single front desk help for all shifts. Good salary and accommodation provided. Legal status must. Contact: 856-952-2700

04/28-05/19-sd

05/05-05/12-sd

HOTEL JOB – Urgent Hotel in OHIO need General Manager, Front Desk, Night Auditor, èëµçÀíÕß. Experience required Email resume on newhireohio@gmail.com Àùá ÀßùÑ 814-553-9070 05/06-05/26-sd Need legal front desk help in franchise motel in PA, 45 miles from Harrisburg, PA accommodation provided. Call Dinesh Patel : 717-860-0161( 9 AM to 9 PM )

05/05-05/26-sd

Franchise Motel in South Carolina need a single or couple for front desk and housekeeping. Good salary & accommodation provided. Must speak English call between 9 A.M to 5 P.M at 843-209-5570

05/05-05/26-sd

äõVË Ëõ@çëçÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ èùËõá ÜëËõ ±ÞðÛäí èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ±ÞðÛäíÞõ Õþ×Ü Õç_ØÃí. wÜ ØíÌ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀóÑ 832-692-5134 05/05-05/26-sd

Franchise Hotel in VA is looking for couple or single person for Housekeeping / Front Desk position with attractive pay. Must have legal status. Contact Mr. Shah (804) 852 1308 / (804) 263 7593

04/28 - 05/19-SL

Looking for Motivated, result oriented and experienced General Managers for Motel 6 in Wisconsin, Minnesota, and Tennessee. Candidates should have an entrepreneurial spirit. Email your resume at: alex@incomepropertyinvestments.com Or Call : 805-268-3150

04/28-05/19-MS

Immediately Need Couple/Single, for Front Desk Help for independent motel in Boston, MA. Must be legal and know English. Accommodation provided. Call Praful: 781-231-1228, or Email: praful4@aol.com

04/28-05/19 - JG

Days Inn in South Texas need a single for Night Auditor. Free accommodation and good salary. Call : 830-299-5535 04/28-05/19-sd

ÜùËõáÞë èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. Ëõ@çëç VËõËÜë_ ±ëäõá ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. Ýð±õç±õ Íÿë´ìä_à áë³çLç Éwßí Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀýóÑ 812-717-1408, 812-363-3177 04/28-05/19-rs

LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë³{ èùËõá èõSÕ

èëµçÀíìÕ_Ã, ÁLË ÍõVÀ, Üõ³LËõÞLç ÜëËõ çÙÃá ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ÖõÜÉ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. èùËõá çõSç ±õçùçí±õË (±ÞðÛä ±Þõ ÀùQÝðÞíÀõåÞ VÀíá Éwßí Èõ)

èíÞëÑ 201-936-8762 • ìäìäÝÞÑ 757-620-9207 (çÜÝÑ çäëßõ 9 ×í çë_ÉÞë 7 çðÔí)

04/28-05/19-sd

Franchise Motel in Pennsylvania/ New Jersey looking for Couple for Housekeeping. Accommodation will be provided with Good Salary. Call Pinky at 302-824-6376 from 9am to 6pm

04/28-05/19-sd

100 ROOMS FRANCHISE HOTEL, LIVONIA MI Need couple for Housekeeping. Legal Status Must. Accommodation Provided Good Pay. Call Raj 678-365-8454 Qualityinnlivonia@gmail.com

04/28-05/19 - JG

15 rooms motel in Long Island, New York needs Couple for Front Desk and Housekeeping. English require for Front Desk. Accommodation provided. Legal status must. Contact: 347-678-7222 04/28-ym EXPERIENCED HOUSEKEEPERS (SINGLE / COUPLE) needed for Franchise Motels in Virginia & Salisbury, MD. Legal must. Free Accommodation provided. Call Nirav (757) 556 0123 04/28 - 05/19-SL NEED EXPERIENCED GENERAL MANAGER FOR CHOICE HOTEL IN HAGERSTOWN, MD. MUST BE FLUENT IN ENGLISH & LEGAL STATUS MUST. GOOD PAY. ACCOMMODATION PROVIDED. CALL KEN (434) 422 2626 04/28 - 05/19-SL Franchised motel in Pennsylvania need experienced couples for Housekeeping and Front Desk.Legal status must. Good pay & free accommodation provided based on skills and experience. CALL: 717-517-7923 / 848-391-9764 Email: office@imagin-ent.com

04/28-05/12-sd

Econolodge Franchise motel in Perry, FL immediately needs single or couple for front desk clerk and for housekeeping with knowledge of minor maintenance. Legal status must. Accommodation provided. must speak fluent English and have computer and hotel experience. Contact: Nick Patel: 352- 547-9192

04/14-05/05-sd


Üõ 5, 2017 May 5, 2017

17

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

Baltimore ±Þõ PhiladelphiaÜë_ ±ëäõá ÜùËõá ÜëËõ Manager, Housekeeping Ö×ë Front Desk

äìÉýìÞÝëÜë_ ±ëäõá ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ ÁLË ÍõVÀ ç_Ûëâí åÀõ ±õäë ÀÕáÞí Éwß Èõ. ±_Ãþõ° ±ëäÍäð_ Éwßí Èõ. áíÃá VËõËç Éwßí. ßèõäë ÜëËõÞí çÃäÍ Üâåõ.

ÞíÇõ ÉHëëäõáí ÉBÝë±ù ÜëËõ ÜõÞõÉß ÀÕá (±_Ãþõ° ½HëÖë) ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ìÞÝðã@Ö ÀßäëÜë_ ±ëäí ßèí Èõ.

ÜëËõ ±_Ãþõ° ½HëÀëß ÀÕá ±×äë ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí TÝäV×ë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call Jagruti: (717) 860-8604

12/23-12/15/17-mv

Couple wanted to run 38 rooms Hutchinson KS or 59 rooms in El dorado KS. Front Desk and/or laundry. Accommodation provided. English and Legal Must. Call Yogi (707) 483 7082 or Email - stardust67042@gmail.com 03/31-05/19-sd Motel Manager wanted for franchise motel in Sioux Falls, SD. Applicant should have at least a couple of years of hotel/motel management experience. Experience at a Wyndham franchise property would be a plus. Must be a legal resident of the US, fluent in English with computer knowledge and good customer service skills. Accommodation and competitive salary provided based on skill and experience. Call 408-242-7509 or email: pgpatel@yahoo.com

04/28-05/19-sd

BALTIMORE, MARYLAND Hilton Franchise Hotel seeks FRONT DESK CLERKS and NIGHT AUDITORS with fluent English and computer skills looking for long-term employment with excellent salary and accommodation provided. Hotel Management Company seeks Assistant Manager with Hilton / Holiday Inn / Marriott experience preferred looking for growth-oriented company and bonus potential. Call Mike Patel: (443) 280-9767 Fax Resume:(410) 420-9311 Email: mikepatel606@gmail.com

04/07-05/26-sd

Call 434-535-8535

04/21-05/12-ym

Warwick, Rhode IslandÜë_ 125 wÜÞí ÁõLÇë´{ ÜùËõá

ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí µkëÜ çÃäÍ ±Þõ çëßù ÕÃëß Üâåõ. Phone 401-523-8581

04/21- 05/12-SL

Desk clerk wanted for night shift for a small south side Chicago, IL motel. Good Pay and Free living accommodation. Must have legal status. Please call Kishan at 773-842-5474

04/14-05/05-MS

Tuscan, AZ Üë_ 18 wÜÞí ÜùËõá ÜõÞõÉ Àßäë ÜëËõ

ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ 520-789-4685

100 Rooms Motel in 6 Ely, NV 70 Rooms Thunderbird Motel in Elko, NV 100 Rooms Super 8 in Helena, MT 52 Rooms Motel in Quality Inn, AZ also another location coming soon.

ÕÃëß ÖÜëßí ÀëÝýZëÜÖë ±Þõ ÉäëÚØëßíÞõ ±ÞðáZëíÞõ Üâåõ. ßèõäë ÜëËõ çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Please fax your bio-data and resume to 801-207-8699 or Keprej1165@gmail.com Kishan 951-893-7617 or elymotel6@gmail.com 04/14-05/05-ym

Looking for 2 to 3 energetic, active adults to run 32 unit Independent property in VA near DC. Must be fluent in English. Transportation and experience preferred. Serious inquiry only. Contact: Dee @ 540-455-9731 and leave a message.

04/21-05/12-ym

04/14-05/05-sd

ILLINOIS ³ìáÞùÝÜë_ St. Louis ÍëµÞËëµÞ Þ°À First Western Motel ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá Ö×ë Þë´Ë åíNË - Front Desk (Night) ÜëËõ Éwß Èõ. ÎõìÜáí ±ëäÀëÝý. Legal status Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ çë×õ ÝùBÝ

ÕÃëß ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Contact: ç_ÉÝ Û@Ö

Cell # 513 254 3988 or Motel 618 482 3088

04/14 - 05/05 - SL

NJ / PA / Upstate NY Franchise Hotel needs Sales Associate, single / couple for Housekeeping, Front Desk & Maintenance. Good salary with accommodation. Legal must. Call Pat 732-337-9476 / 201-707-7656 Email : usa_today@yahoo.com

FRANCHISE MOTEL IN DURHAM, NC looking for experienced Front Desk and Maintenance help. Legal status and English must. Accommodation will be provided. Contact (786) 236 6828

04/14 - 05/05 - SL

Single/couple needed for housekeeping & laundry & front desk clerk or manager for 2 franchise motels (50 rooms) in Augusta 140 miles East of (I-20) Atlanta GA. Please call Meena: 706-877-1991

04/21-05/12-sd

63 rooms franchise motel in VIRGINIA need single or couple for front desk and another single or couple for housekeeping. Accommodation will be provided. Contact: Mahesh Patel 248-730-0913

04/28-05/19-sd

04/21- 05/12-SL

äëÇÀìÜhëùÞõ ìÞÜ_hëHë

áÂù, ÃðÉßëÖ Ëë³QçÞë çÜëÇëßù ±Þõ çMÖÀ ìäæõ ±ìÛÕþëÝ, Ü_ÖTÝ ìÕþÝ äëÇÀìÜhëù, ±ëÕ çèð çë×õ ±Üëßù èoÜõåë ±ëIÜíÝÖëÛÝùý ÞëÖù ߏëù Èõ. ÃðÉßëÖ Ëë´QçÞë ìäÀëçÜë_ ±ëÕÞù Îëâù ±ÜñSÝ Èõ. ±ëÕÞë VÞõè ±Þõ çèÀëßÞõ ÀëßHëõ É ÃðÉßëÖ Ëë´Qç ìØÞ ÕþìÖìØÞ ÕþÃìÖ çëÔí ߏëð_ Èõ. ±ëÕ çèðÞë ÕþõÜÛÝëý ±ëÃþèÞõ ÜëÞ ±ëÕíÞõ ±Üõ äëÇÀùÞë ÕhëùÞí ÀËëß ÕðÞÑ åw Àßí ߏëë Èí±õ. ±ëÕ çèðÞõ ±õËáí É ìäÞ_Öí Èõ Àõ, Àù´ TÝã@Ö, ç_V×ë Àõ

ç_ÕþØëÝ ÜëËõ ÕhëÜë_ TÝã@ÖÃÖ ËíÀë Àõ ìËMÕHëí Àßäí Þìè. Üëhë Àù´ Õþç_à Àõ CëËÞë Àõ ÀëÝý ÕßIäõÞù ÖÜëßù ÜúìáÀ ÕþìÖÛëä ÜùÀáåù Öù ÃÜåõ. ÃðÉßëÖ Ëë´QçÜë_ ÕþÃË ×Öë çÜëÇëßù ìäæõ ÖÜõ ÞðÀÖõÇíÞí Àßí åÀù Èù. ÃðÉßëÖ Ëë´QçÜë_ ÕþÃË ×Öë ±ÜõìßÀëÞë ÛëßÖíÝ çÜðØëÝÞí ÕþT²ìkëÞë ±èõäëáù ìäæõ ±ëÕ ±ëÕÞð_ Ü_ÖTÝ ±ëÕí åÀù Èù. ÖÜëßí ±ëçÕëç ×Öí ÃìÖìäìÔ Àõ ÞùîÔÕëhë CëËÞë ÚëÚÖ ÕHë ÖÜõ ±ÜÞõ áÂí åÀù Èù. èë, çMÖÀ ÜõÃì{ÞÜë_ ÖÜÞõ åð_ ÃÜõ Èõ. åð_ Þ×í ÃÜÖð_, À´ ÀùáÜù äë_ÇäëÜë_ ÖÜÞõ ßç ÕÍõ Èõ, À´ ÀùáÜ ÖÜÞõ ÀoËëâëÉÞÀ áëÃõ Èõ, ÖÜëßí ÄãW˱õ çÀÜë_ åð_ åð_ èùäð_ ½õ´±õ, ÖÜõ ÀÝë áõÂÀù Àõ ÕhëÀëßùÞë áõ äë_Çäë ÜëÃù Èù, çÀÜë_ è° åð_ ÂñËõ Èõ, èëáÜë_ çÀ ÜõÃõì{ÞÜë_ ÕþÃË ×Öë áõÂù ÚëÚÖ ÖÜëßù åð_ ±ìÛÕþëÝ Èõ ±õ ±ÜÞõ ±äUÝ áÂí ÜùÀáù. ÖÜëßùõ ±ìÛÕþëÝ, ÖÜëv_ Ü_ÖTÝ ±Üëßõ ÜëËõ ±ÜñSÝ Èõ. ±Üõ ÖÜëßë çñÇÞÞí ±äUÝ ÞùõîÔ á´åð_. ÖÜÞõ ÖÜëßí ÜÞÃÜÖí, ÖÜëßí Õç_ØÞí äë_ÇÞ-çëÜÃþí Üâõ

±õÞí ÕñßõÕñßí ÖÀõØëßí ßëÂíåð_. ÖÜëßù Õhë ÃðÉßëÖí ÛëæëÜë_ áÂëÝõáù èùäù ½õ´±õ. ÖÜëßù Õhë VÕWË, Üðtëçß ±Þõ Ë>_Àù èùäù ½õ´±õ. ÖÜõ ±ÜÞõ ÞíÇõÞë çßÞëÜõ ËÕëá Àõ ³Üõá×í ÜùÀáí åÀù Èù. ±×äë ÖÜëßù Õhë ±ÜÞõ ÎõÀç ÕHë Àßí åÀù Èù. ±ëÕ çèðÞù µIçëèÛÝùý ÕþìÖçëØ Üâåõ É ±õäí l©ë ßëÂäëÞð_ ÜÞõ ÃÜõ Èõ.

— èçÜð ÚëßùË Ñ Ö_hëí

±ëÕÞë áõ ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_

GUJARAT TIMES Hasmukh Barot - Editor-in-Chief 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com Fax: 212-675-7624


May 5, 2017

18

Üõ 5, 2017

@áëìçÎë³Íûç MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: FEMALE

Bengali Brahmin Family invites alliance from families of Indian US citizen girls, for their only son 28, 5’ 8”, MS Engineering, Georgia Tech, well established in MNC, Houston, TX. Email: psneelachal@gmail.com

Gujarati parents invite correspondence from US raised, Gujarati Physician/Medical Professional; for US born & educated, handsome physician son 30, vegetarian, well balanced family and cultural values. Email Bio/Photo: navyug868@gmail.com

GUJARATI FAMILY INVITE ALLIANCE for their M.D. son - 29 years, US Citizen, handsome currently working in NY from professional, beautiful girl with family values from cultured family. Email Bio-data and recent photo : emanual123@yahoo.com

GUJARATI LEVA PATEL FAMILY invites alliance for their daughter 25 yrs, 5ft, MSc, IT presently in Nadiad, Gujarat looking for US Citizen/GC holder educated and well settled boy. Email Bio-data/photo: jassarpatel26@gmail.com

05/05-05/26-sd

ÀÍäë ÕËõá USA ìçìË{Þ ÝðäÀ ª. 38, ¬. 5Ó7ÓÓ, èë´VÀ>á ÃþõFÝð±õËõÍ ìÞØùýæ ìÍäùça äõìÉËõìßÝÞ ç_VÀëßí ÝðäÀ ÜëËõ ±ÜõìßÀÞ ÃþíÞÀëÍó, äí{íËß äí{ë ±×äë ìçìË{Þ ÔßëäÖí ÝðäÖí ±×äë äëáí ÖßÎ×í ÚëÝùÍõËë ÎùËë çë×õ ±ëäÀëÝý Èõ. iëëìÖÚëÔ Þ×í. Contact cell: 847-877-8461 Email: fulesh18@gmail.com

04/21- 05/12-SL

05/05-06/16-ym-alt

To a d v e r t i s e i n

Gujarat Times

Matrimonial sect ion

CL ASSIFIED

05/05 -05/26-SL

Seeking well-educated match for our beautiful, 37 year old, Dentist daughter, born & raised in US, Have her own practice in NJ/NY. Email bio-data w/recent photo: mgup00@hotmail.com

To advertise on

GUJARAT TIMES website

04/21-SL

send an email to info@gujarattimesusa.com

04/14 - 05//05-SL

To read Gujarat Times ePaper, visit www.GUJARATTIMESUSA.com BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

MISC FOR SALE

EDUCATION

BUSINESS FOR SALE IN JAMAICA, NEW YORK. * Beauty Salon $79K on Hillside Avenue * Crown Fried Chicken $110K, Hillside Avenue. Both Business are close to Subway and shopping. All inventory included.. Call PILGRIM REALTY Thomas : (516) 359 4451

Upstate NY, Operating Restaurant w/Nice Bar for Sale, turnkey, w/2 BR apartment above, $250,000. 718-772-2273 gorue21@yahoo.com

KILL BED BUGS! Harris Bed Bug Killers/ KIT Complete Treatment System. Available: Hardware Stores. The Home Depot, homedepot.com. Try Harris Guaranteed Roach Killers Too!

International Student's Day on 05/06/2017 (Saturday)

5/19 iq

Branded Gas Station For Sale in Zion Il With convenience store and brand new car wash. Fully equipped kitchen included. Owner financing available with 40% down. Running owner absentee, great opportunity for buyer. Sincere inquiry only. Call Zahid Rao @ 817-800-9232 05/05-05/26-MS

WWW.FASTSTOPPETROLEUM.COM 04/14-05/05-sl

EVENTS

ANTIQUE LOVERS TAKE NOTE BRIMFIELD'S Famous Outdoor Antique/Collectibles Show 5,000 Dealers Starts Tuesday May 9th Info on 20 Individual Show Openingswww.brimfield.com May 9th-14th 2017 05/05-ny

05/05-ny

Saturday 6th May 2017 • Time 12.00PM to 5.00PM

PLENUM INSTITUTE

MISCELLANEOUS

Used furniture for sale: China closet, Dresser, Dining set, Sofa,,Beds. Items in good condition. Owner moving in 2 weeks. Address 52-11, 29th street, LIC, New York. Call (770) 630 9432 05/05-sl

To advertise in

3000 JFK Blvd. Suite #310 Jersey City, NJ 07306

04/28-05/05-ym

Indian grocery store plus .. Indian grocery store 12,500 Sqft & other retail stores, ready to build with approved plans for lease Or sale(condominium), which you can own instead of renting, with almost the same amount of monthly rental payments... at Princeton corridor 3550 route 27, Kendall park South Brunswick NJ 08824 Phone 732-762-5809

FOR SALE/ LEASE Gas Station, Mississippi. Well-established location. Make money from day one. Call: Tarun Arora (601) 466-3273 Web:

Ph. 551-222-4461 COMPUTER SYSTEMS INSTITUTE OFFERS MULTI-LEVEL ESL PROGRAMS +

1-YEAR

CAREER TRAINING PROGRAMS

BUSINESS OPPORTUNITY

Call: 212-675-7515

3PRING Quarter starts "QSJM , 2017 International@csinow.com

888.642.4620 Effective 0201

IQ

04/28-SL

04/14-05/05 - JG

You are invited to Join Us at Plenum Institute for a fun filled day of Food, Culture and Appreciation for all of our Students PAST, PRESENT and FUTURE.

To advertise in CLASSIFIED

call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624 To read GUJARAT TIMES ePaper visit www.GUJARATTIMESUSA.com


Üõ 5, 2017 May 5, 2017

19

@áëìçÎë³Íûç CL ASSIFIED HELP WANTED

HELP WANTED

HOUSEHOLD HELP WANTED

AIRLINE CAREERS Start Here –Get trained as FAA certified Aviation Technician. Financial aid for qualified students. Job placement assistance. Call AIM for free information 866-296-7094

ìÜÀõìÞ@çÚÃý, ÕõãLçáäõìÞÝëÜë_ ±ëäõá OÝðËí ÕëáýßÜë_ eáËë³Ü ÜëËõ èõßÀËß, ×þõìÍoÃ, ÎõìçÝá, äõã@ç_Ã, ÜõÞí-ÕõÍí äÃõßõ ÜëËõ ÜØØÞí Éwß Èõ. ±ÞðÛä èùäù Éwßí. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ 201-286-9208

05/05-ny

04/28-05/19-ym

Help needed for Convenience store in Queens. Lotto and Cash register experience required. Day / Night shift. Call Parmesh (516) 236 6129

05/05-SL

Sales & Marketing Manager needed for Amerifab International, Drapery & Bedding manufacturing company. Minimum 5 Years experience in Sales & Marketing is required. Visit Amerifabintl.com & look under employment opportunities or Email resume to: Rajm@amerifabintl.com

05/05-SL

Administrative Assistant Wanted Strong communication and computer skills, sound knowledge of Office packages. Experience in bookkeeping a plus. Monday to Saturday. Email resume mthukral11@gmail.com or call 718-545-0500

Live in Help needed to take care of Healthy Elderly Mother, Cooking and Light household work for Gujarati family in Vero Beach Florida. Email: Fldoc55@yahoo.com Phone 772-321-8436

NEED HELP FOR HOUSEKEEPING, COOKING, CLEANING & GENERAL HOUSEHOLD WORK 5 DAYS A WEEK IN STATEN ISLAND, NEW YORK. Accommodation provided if required. Call (718) 979 1552 04/07-04/28 - SL

04/21-05/12-gtnit-ym

IMMIGRATION

Short Hills, NJÜë_ CëßÀëÜ ÜëËõ

eáËë´Ü áíä-³Þ ÃðÉßëÖí ÚèõÞÞí Éwß Èõ. ç_ÕÀóÑ ÜëÝë åëè 973-715-2897

05/05-05/26-sd

Chesapeake, VAÜë_ ÃðÉßëÖí À<Ë<_ÚÞõ CëßÀëÜ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäë ÜëËõ ±õÕëËóÜõLË ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. çëßù ÕÃëß. ç_ÕÀóÑ Mr Patel:

3 1

Target different markets at convenient place

04/07-04/28 -jg

NEED DRIVING LICENSE

757-285-8822 04/07-04/28-sd

Looking for live in House hold help in Rancho Cacamonga CA Need strong couple in mid 50 to take care of 95 yr old mom. Contacts: 909-418-1981 dpatel16@gmail.com 04/28-MS

Íÿë³ìä_à áëÝçLç Üâåõ ½õ ±ëÕ ±ÜõìßÀëÜë_ áíÃá Þ×í ±Þõ ±ëÕÞí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í Öù ÕHë VËõË ±ùÎ äùìå_BËÞÜë_×í Íÿë³äÙà áëÝçLç Üõâääë ÜØØ Àßåð_. ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù. Call: 347-321-3381 04/21-05/12-sd

Íÿë³ìä_à áëÝçLç ½õ´±õ Èõ? ÖÜëßí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í, ÈÖë_ ÖÜëßõ Íÿë³ìä_à áëÝçLç ½õ´±õ Èõ? ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù

04/28-06/16 - JG

Read ePapers at

gujarattimesusa.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com epaper.newsindia-times.com

Call: 206-651-0415 Speak in English 04/28-05/19-ym

SHOPPING GUIDE Gujarat Times’

GPS!HVKBSBU-!JOEJB

NRI HANDBOOK 2016

IQ

INDIA EMPLOYMENT AGENCY Computer Programmers, Jewelry Production Manager, Textile Designer, Garment Warehouse Supervisor, Import/ Production Manager/ Merchandiser, Traffic Coordinator, Chemist, Pharmacist, R&D, Secretary, Receptionist, Admin. Assist, H.R. Associate, Marketing, Data Entry/EDI, Clerk, CA/CPA, Accountant/Bkkpr. Phone (212) 564-0620 Interview in NYC By appointment only

EB5 Investor Visa Qualifying Applicants for: EB5 Investor Visa $500,000 Business Visas / Film Investors David Dhillon (760) 353-6666 david.eb5visa@gmail.com www.daviddhillon.com "Bring your Family"

G

PRINTED ON GLOSSY PAPER IN MULTI-COLOR

ujaratis are truly the Global Citizens, residing in over 100 countries across the world. They may reside anywhere for their work but have always been emotionally connected to their motherland. They always keep their emotional and umbilical chord with their motherland attached. ‘Gujarat Times’ in its 15-year journey has been a witness to this relationship. Once They reach home, they not just buy lot of material things but also utilize various services. The NRI Handbook endeavors to provide information that helps aptly meet these material and service requirement of NRIs. Our past experience suggests that the Handbook comes in pretty handy...

Subscription/Change of Address ■ Six Months–26 issues $25 U.S.A.

■ One Year–52 issues $44 U.S.A.

■ Two Years–104 issues $84 U.S.A.

■ Three Years–156 issues $111 U.S.A.

■ Six Years–312 issues $211 U.S.A.

■ Ten Years–520 issues $275 U.S.A.

NAME ___________________________________________________________________ STREET _________________________________________________________________ CITY ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Order your copy today! $10 only FREE Shipping

STATE___________________________________ ZIP ____________________________ TELEPHONE _____________________________________________________________ EMAIL ___________________________________________________________________ PROFESSION ____________________________________________________________ ❑ Payment enclosed: $ ________________ (Check payable to GUJARAT TIMES)

❑ Charge my:

❑ VISA

❑ MC

❑ AMEX

❑ DISCOVER

Card # _________________________________________________________________

To place an ad in

NEWS INDIA TIMES DESI TALK GUJARAT TIMES Contact:

call: 212-675-7515

Gujarat Times

Exp. date ___________________________ Security code _____________________

115W 30th Street Suite 1206 New York, NY 10001

Signature _______________________________________________________________

GUJARAT TIMES Corporate Office

Tel: 212-675-7515 • Fax: 212-675-7624 Email: gujtimesusa@gmail.com OR info@gujarattimesusa.com

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 Emails: gujtimesusa@gmail.com • subscribe@gujarattimesusa.com


May 5, 2017 Üõ

20

ßí±á ±õVËõË

BUSINESS / SERVICES DIRECTORY REAL ESTATE/INVESTMENT

ACCOUNTANTS/CPA

PROFESSIONAL

P h o t o g r a ph y & Video

Harish Hathiwala, CPA

Vandan Patel (Paliyadwala)

Accounting, Auditing, Income Tax, Peer Review

Cherry Hill, NJ 08003 Call (856) 264-6005 (C) (856) 428-6783 (H) www.dipvandan.com Email: dipvandan@yahoo.com

HEMISH S. KAPADIA, CPA, EA, MBA, MS SUSHIL T. KAPADIA, CPA, EA, ACA Enrolled Agent with IRS, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Former Tax Auditor & Assistant to Income Tax Commissioner - NYC. 31+ years in practice. Tel: (201) 444-4648

Shri Photo Video DJ: Professional Photography, Video filming, and music for your special occasions.

Call Raja (516) 354-0909 www.shriproductions.com 12/08/17 JG 071417 SD

New Business Set Up Service

03/10-03/09/18-SD

Individual • Business • Corporation

070717-SD

for ALL occasions

Specializing in Small Businesses Hotel-Motel-Property Management

Jersey City: (201) 656-2000 NY City: (212) 714-1988 Central Jersey: (908) 837-9030 Orlando: (407) 403-6582

REAL ESTATE

VIDEO PHOTOGRAPHY

ANJAY ACCOUNTAX SERVICE NJ LLC

SINGH & SH AH

11/04-10/27/17-sd

03/10-03/09/18-SL

TEJAS S. KAPADIA, ESQ.

Real Estate, Business, Wills (Estate Planning), Immigration & General Law, Practicing in New York & New Jersey. Enrolled Agent with IRS.

071077 SD

Waldwick, NJ 07463 201-632-1529 tejas@kapadialaw.com

ASTROLOGER ±ëß. ±ëß. Õ_ìÍÖ (Õ_ìÍÖ ßIÞ)

FÝùìÖæí, LÝðÜßùáù°VË, ìÚ{Þõç, ÜõßõÉ, åëßíìßÀ ÕíÍë äÃõßõ Üñ_{äHëÞë çÇùË ÜëÃýØåýÞ Ö×ë ìÞØëÞ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

732-412-3611

Áí çìäýçÑ Þä½Ö ìååðÞë ÞëÜÀßHë (ßëìå) ½õ³ ±ëÕíåð_

070717 SD

ÀùQMÝðËßë´{ûÍ, ±ëÌ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß Üâåõ

ÐÐ ÉÝ ±_Úõ ÐÐ

FÝùìÖæÞù ÇÜIÀëß

To advertise in Business Services Directory Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

WEDDING SERVICES WEDDING SERVICE, DECORATION & religious ceremony In NJ, DE, PA. Self-driver. Contact: 215-781-6503, 267-393-0712, 267-300-6576 092217-MS WHITE HORSES for baraats: Beautifully adorned. Carriage too. Tristate area & more. Call Equishare USA (973) 644-3355 or visit: www.EBHorses.com We will beat any legitimate quote.

REAL ESTATE/MORTGAGE

±ëÕÞí ÖÀáíÎùÞù µÕëÝ ½Hëäë ÜëËõ ÉLÜëZëß, ÉLÜÕhëíÀë, Éwßí ßIÞÞð_ ÜëÃýØåýÞ, ±_À FÝùìÖæÎâ ±Þõ ÎáëØõå. ±ëÕÞí ÛëæëÜë_ Î@Ö 31 ÍùáßÜë_ Üâåõ. ÉõÞë ÜëËõ ÉLÜÖëßíÂ, ÉLÜV×â ±Þõ ÉLÜçÜÝÞí ÉwìßÝëÖ Èõ. ±ë VÀíÜ Öë. 30-9-2017 çðÔí Èõ. Öõ ÕÈí Õ_ìÍÖ° ³ãLÍÝë ÉäëÞë Èõ. ÜëËõ ÞíÇõÞë Þ_Úß µÕß ìäÃÖ áÂëäù. Õ_ìÍÖ°

AMA Mortgage RESIDENCIAL LOANS NEW JERSEY AND NEW YORK We offer low rates Conventional, FHA loans put as low as 3% down with lender paid PMI Please call us to qualify.

(732) 788-8161; (R) 732-5481014/100617-sd 0559

071417 SD

NJ/NY Banking Dept. Licensed Mortgage Broker NMLS # 248057

INCOME TAX

CONTACT: MR. VORA

CA (India) 100 Plainfield Ave, Suite 6 A EDISON, NJ 08817

TEL: (732) 317 3696

WEBSITE: WWW.NBHAVSARCPA.COM

062317 sd

NAILESH T BHAVSAR CPA

ONE STOP SOLUTION

Times

Matrimonial

PREPARATION

BUSINESS- INDIVIDUAL

NEW COMPANY SETUP ACCOUNTING-PAYROLL AUDIT - REVIEW - COMPILIATION

02/17-04/17 mv

KESHAV LAL CPA

732-602-1120

15 Wood Ave., Edison, NJ 08820

To advertise in BSD call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

To a d v e r t i s e i n G u j a r a t

INCOME TAX

300 Kimball St Suite 204A Woodbridge, NJ 07095.

For many other promotion & more details visit our website: www.amamortgage.com

04/21-07/28-sd

Office: (732) 632-8777 Cell: (732) 925-2229 Email: amamortgage@gmail.com

INDIVIDUAL/BUSINESS/NON-PROFIT New Company setup-Accounting-payroll

ATTORNEY / LEGAL

HOMES IN EAST BRUNSWICK NJ "Great house for extended family." This truly exemplifies Pride of ownership. Excellent move in condition. Great house for extended family.This house offers many upgrades & recent improvements.Two EIK & 3 full bths.Garage was converted into an extra large 2nd kitchen/great room with sitting area. Upstairs eat in kitchen &bathrooms were upgraded in 2010 with all new appl. Hardwood flrs in all upstairs bedrms.HWH- 2014. Furnace 2008. A/C- 2010, roof- 12 yr old.Covered paver patio to enjoy summer entertaining with beautiful flowers garden in the spring & summer. Manicured lawn and landscaping. Fenced in backyard and 4 car drivewy.Close to shopping & busses to NYC. Award winning schools! EBR0018 $449,000

REAL ESTATE Attorney. Buy/Sell/Mortgage Problems. Attorney & Real Estate Bkr, PROBATE/CRIMINAL/BUSINESS- Richard H. Lovell, P.C., 10748 Cross Bay, Ozone Park, NY 11417 718 835-9300

Looking to Buy Or Sell" Ask for free complimentary market value of your home Contact Hariom (Harry) Sood Sales Associate Coldwell Banker E-mail: Hariom.Sood@gmail.com Cell: 732.277.2621 Direct Office Ph: (732) 432-6329

123016-IQ

www.singhandshah.com (718) 343 4343

FOR SALE

This young colonial house offer 5 Bedrooms3.5BTH. This desirable Chesterfield Model with full finished basement and a full bath. Grand entrance with 2 story foyer, crown molding, hardwood floor throughout, gourmet kitchen with SS appliances, center island and granite counter top. Beautiful family room with cathedral ceiling and gas fireplace. Perfect move-in condition. Blue Ribbon Award winning schools! Easy commute to NYC. EBR0002 $789,000

__________________________ Accounting and Tax Preperation for individual & Businesses. __________________________ 270-01 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

sect ion Email: gujt imesusa@gmail.com

5, 2017

To advertise in REAL ESTATE call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

LovellLawnewyork@gmail.com 05/05-ny

LAND WANTED

LAND WANTED: Cash buyer seeks large acreage 200+ acres in the Central/Finger Lakes and Catskills Regions of NY State. Brokers welcome. For immediate confidential response, call 607-353-8068 or email info@NewYorkLandandLakes.com 05/05-ny

REAL ESTATE

Delaware: New homes- Sussex and Kent counties from $169,000. 9 communities close to Rehoboth Beach, Delaware Bay (Bower’s Beach), or Nanticoke River (Seaford). 302-653-7700 www.LenapeBuilders.net 05/05-ny

VACATION RENTALS OCEAN CITY, MARYLAND.

Best selection of affordable rentals. Full/ partial weeks. Call for FREE brochure. Open daily. Holiday Resort Services. 1-800-638-2102 Online reservations: www.holidayoc.com 04/28-ny


Ã&#x153;õ 5, 2017 May 5, 2017

21

American A merica an Association Asssociat attion n of of Physicians Phy hys ysician ns of of Indian Or Origin, rigin, USA SA

35th Annual Convention 2017 June 21-2 21-25, 25, 2017 H Harrahâ&#x20AC;&#x2122;s Resort, Atlantic A At City, Citty, NJ

BSrpairtual Te Shivhmakuacher ani Dmari idi

al h s o h Me G a y e r Sh Que lody

en

Yoga Sessions With

Baba Bab aba ba Ra R Ram Ramdev amd mde dev ev

)25)857+(5,1)250$7,21&217$&7  Chairman

President, AAPI

Host Chapter President

Dr. Dr. Raj Bhayani

D Dr. r. Ajay K. Lodha

Dr Dr.. Rakesh Dua

(718) 249-9383

(347) 865-7906

(917) 804-1816

Treasurer Treasurer

Chair Chair,, Advisor Advisoryy Board

Dr. Dr. Jagdish Gupta

Dr. Dr. Shashi Shah

(917) 941-2886

(516) 578-2140

Co-Chair

Co-Chair

Co-Chair

Co-Chair

Dr Dr.. Jayesh Kanuga

Dr. Dr. Krishan Kumar

Dr. Dr. Kusum Punjabi

Dr. Dr. Vinod Sancheti

(732) 804-0900

(718) 724-4824

(732) 429-5752

(732) 580-8727

Advisor Advisoryy Board

Co-Chair

CEO Forum

Co-Chairs

Hospitality/Reception

Information Technology Technology

Registration

Co-Chair

Dr. Dr. Dharmi Kanuga

Chair

Dr. Dr. Pushpa Shah Mrs. Geeta Anand

Chair

Chair

Chair

Chair

Dr. Dr. Satish Anand

Dr. Dr. Dhaval Bhanusali

Dr. Dr. Chand Rohatgi Dr. Dr. Himanshu Pandya

Dr. Dr. Parth Bharill

Dr. Hetal Gor Dr.

Audio Visual

Convention Committees Talent AAPI Got Talent Chair

Dr. Seema Arora Dr. Co-Chair

Dr. Amit Chakrabarty Dr. Academic Affairs Chairs

Dr.. Gopal Batra Dr Dr.. Arunabh T Talwar Dr alwar Co-Chairs

Dr.. Beejadi Mukunda Dr Dr.. Aaditya Desai Dr Dr.. Atul Nakhasi Dr Alumni Chair

Dr. Dr. Bhavani Srinivasan

Chair

Mr. Mr. Anwar Feroz Co-Chair

Dr. Dr. Dharam Mann

Entertainment

Co-Chairs

Co-Chair

Dr. Dr. Inderpal Chhabra

Co-Chair

Children Activities

Dr. Dr. Kirit Pandya

Dr.. Roshan Shah Dr

Chair

Co-Chair

Dr. Dr. Kavita Gupta

Dr. Dr. Ami A. Shah

Dr. Dr. Jagan Pahuja Dr. Dr. Sarwan Sarwan Bhagla Dr. Dr. Sunder Mansukhani Dr. Dr. Jagdish Bharara

Finance

Host Committee

Dr. Dr. Ravi Kolli

Auxiliaryy Auxiliar Chair

Dr. Dr. Smita Lodha

Co-Chair

Mrs. Geeta Anand

Chair

Chair

Co-Chairs

CME

Dr. Dr. Samin Sharma

Dr. Dr. Meena Mittal Mrs. Sangita Sancheti Dr. Dr. Meena Gupta

Chairs

Co-Chairs

Dr. Dr. Samin Sharma Dr. Dr. Jagat Narula

Dr. Dr. Rajiv Jauhar Dr. Dr. Nilesh Patel

Exhibits Chair

Dr. Dr. Vinod Sancheti

Co-Chair

Dr. Dr. Atul Prakash Dr. Dr. Vinny Jayam

Food & Beverage Chair

Dr. Dr. Anand Kanjolia

Co-Chair

Decoration

Co-Chair

Dr. Dr. Abhay Malhotra

Chair

Dr. Dr. Sharad Kothari

Dr. Dr. Asha Dua

Rooms

Transportation Transportation Co-Chair

Dr. Dr. Krishna Narayanan

Legislative Affairs

Chair

Chair

Dr. Dr. Raj Jinna

Security/Volunteer Security/Volunteer Chair

Dr. Dr. Sampat Shivangi

Co-Chair

Dr. Dr. Vidhu Gupta

Co-Chair

Dr. Dr. Anil Kanth

Co-Chair

Chair

Dr. Dr. Sudhir Parikh

Dr. Dr. Sunil Mehra

Media

Chair

Chairs

Dr. Dr. Jayesh Kanuga

Chairs

Dr. Dr. Sudhir Parikh Mr. Mr. H. R. Shah

Co-Chair

Dr. Dr. Tarun Tarun Wasil Wasil

Dr. Dr. Purnima Kothari Dr. Dr. Udaya Shivangi

MSRF/YPS Liaison

Stage Management

YPS Pesident

Chair

Dr. Dr. Aaditya Desai

Dr. Dr. Krishan Kumar

Co-Chair

Dr. Dr. Rajesh Patel International Affairs Chair

Dr. Dr. Ravi Jahagirdar Co-Chair

Dr. Dr. Rajiv Datta

Souvenir

MSRF President

Co-Chair

Dr. Dr. Atul Nakhasi

Dr. Dr. Rajgopal Holalkere Dr. Dr. Rashmikant Baxi

Dr. Dr. Rakesh Gupta Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Forum

Co-Chair

Dr. Dr. Rachana Kulkarni

7 Â&#x2021;) Â&#x2021;(FRQYHQWLRQ#DDSLXVDRUJÂ&#x2021;ZZZDDSLFRQYHQWLRQRUJ      


May 5, 2017 Üõ

22

Shop thousands of items from the comfort of your home FREE SHIPPING on $50 Online grocery purchase

Ultimate marketing for buying and selling incredibly Indian products, Indian grocery, apparel, jewelry, home decor and a lot more.

Over 2,500 grocery items delivered to your Door Step.

Restaurant owners can add their menu to the site for free.

Incredibly Indian Online portal in USA

www.zifiti.com Contact us at: info@zifiti.com

5, 2017


Üõ 5, 2017 May 5, 2017

23


24

May 5, 2017 Üõ

5, 2017

IT’S CRICKET TIME! ON

+3

CHANNE L S

$OOR΍HUVUHTXLUHFUHGLWTXDOLȴFDWLRQ<HDUFRPPLWPHQWZLWKHDUO\WHUPLQDWLRQIHHDQGH$XWR3D\5HTXLUHVVXEVFULSWLRQWRDTXDOLI\LQJ$PHULFDQRU'LVK/$7Ζ12SDFNDJHVWDUWLQJDWPR2΍HUIRUQHZDQGTXDOLI\LQJIRUPHUFXVWRPHUV                 RQO\ΖPSRUWDQW7HUPVDQG&RQGLWLRQV4XDOLȴFDWLRQ$GYHUWLVHGSULFHUHTXLUHVFUHGLWTXDOLȴFDWLRQDQGH$XWR3D\8SIURQWDFWLYDWLRQDQGRUUHFHLYHUXSJUDGHIHHVPD\DSSO\EDVHGRQFUHGLWTXDOLȴFDWLRQ2΍HUHQGV<HDU&RPPLWPHQW                (DUO\WHUPLQDWLRQIHHRIPRUHPDLQLQJDSSOLHVLI\RXFDQFHOHDUO\6DYLQJV2΍HU5HFHLYHDPRQWKO\FUHGLWRIIRUWKHȴUVWPRQWKV5HTXLUHVVXEVFULSWLRQWRΖQWHUQDWLRQDOSDFNDJHDQGTXDOLI\LQJ$PHULFDQRU'LVK/$7Ζ12SDFNDJH                   VWDUWLQJDWPR 127LQFOXGHGLQDGYHUWLVHGSULFH DQGVXEMHFWWRFKDQJH 7D[HV VXUFKDUJHVDGGRQSURJUDPPLQJ LQFOXGLQJSUHPLXPFKDQQHOV 3URWHFWLRQ3ODQDQGWUDQVDFWLRQDOIHHV2WKHU$OOSDFNDJHVSURJUDPPLQJIHDWXUHV                DQGIXQFWLRQDOLW\DUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH$IWHUPRV\RXZLOOEHELOOHGPRIRU3URWHFWLRQ3ODQXQOHVV\RXFDOOWRFDQFHO$IWHU\HDUVWKHQFXUUHQWHYHU\GD\SULFHVIRUDOOVHUYLFHVDSSO\)RUEXVLQHVVFXVWRPHUVDGGLWLRQDO                    PRQWKO\IHHVPD\DSSO\)UHHVWDQGDUGSURIHVVLRQDOLQVWDOODWLRQRQO\k'Ζ6+1HWZRUN//&$OOULJKWVUHVHUYHG        

Gujarat Times May 5, 2017  

Gujarat Times is an Indian language nationally subscribed newspaper, one of the largest Gujarati newspapers in the U.S. It provides an in-de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you