Page 1

No. 43 Vol. XVIII February 17, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

ÂŽ

GUJARAT TIMES

Published from New York and Chicago ADVERTISEMENT

Dish.com/Hindi 1-800-898-2681 All offers require credit qualification, 2-Year commitment with early termination fee and eAutoPay. Requires subscription to a qualifying American or DishLATINO package starting at $29.99/mo.

+3

CHANNE L S

Offer for new and qualifying former customers only. Important Terms and Conditions: Qualification: Advertised price requires credit qualification and eAutoPay. Upfront activation and/or receiver upgrade fees may apply based on credit qualification. Offer ends 4/05/17. 2-Year Commitment: Early termination fee of $20/mo. remaining applies if you cancel early. $120 Savings Offer: Receive a monthly credit of $5 for the first 24 months. Requires subscription to International package and qualifying American or DishLATINO package (starting at $29.99/mo). NOT included in advertised price (and subject to change): Taxes & surcharges, add-on programming (including premium channels), Protection Plan, and transactional fees. Other: All packages, programming, features, and functionality are subject to change without notice. After 6 mos., you will be billed $8.99/mo. for Protection Plan unless you call to cancel. After 2 years, then-current everyday prices for all services apply. For business customers, additional monthly fees may apply. Free standard professional installation only. Š 2017 DISH Network L.L.C. All rights reserved.


February 17, 2017

2

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

Ü_ÖTÝ

åð_ ÛìäWÝÜë_ Àù´ ÛëßÖíÝ ìèLØð ±ÜõìßÀí ßëWËÿÕìÖ ÚÞåõ? ÛÃäÖíÀ<Üëß åÜëý

Û

ìäWÝÜë_ ÀØëÇ Àù´ ìèLØð ±ÜõìßÀëÞù ßëWËÿÕìÖ ÚÞí åÀõ.Ó ±ë åOØù ÛëßÖÞë ßëWËÿíÝ VäÝ_çõäÀ ç_Cë Éõäë Àù´ ìèLØðäëØí ç_ÃÌÞÞë ÞõÖëÞë Þ×í, ÕHë Öõ ±ÜõìßÀëÞë ßëWËÿÕìÖÕØõ×í èÜHëë_ É ìÞämkë ×Ýõáë ÍõÜù¿õìËÀ ÕëËíóÞë ÚßëÀ ±ùÚëÜëÞë Èõ. ±ÜõìßÀëÜë_ ÕþIÝõÀ ßëWËÿÕìÖÞë ÀëÝóÀëâÞí ÜðØÖ ±ëÌ äæó×í ìÞÝìÖ ÞíÜõáí Èõ. ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ ÛëßÖÞë Ú_ÔëßHëÜë_ ÕHë ±ë ÕþÀëßÞí Àù´À ÀáÜ ØëÂá Àßäí ½õ´±õ. ±ëÕHëõ IÝë_ Öù åëçÞëKÝZë ±õËáõ Àõ äÍë ÕþÔëÞ ÃÜõ ±õËáí ÜðØÖ çðÔí ÖõÜÞë ÕØ Õß ßèí åÀõ Èõ. Øë.Ö. Õ_ìÍÖ Éäëèßáëá Þõèßð±õ 17 äæó ±Þõ ÖõÜÞë_ Õðhëí ³ìLØßë Ãë_Ôí±õ 15 äæó äÍë ÕþÔëÞÕØ ÛùBëTÝð_ èÖð_. ±ìÞìÖ ç_AÝëäìÔ çðÔí ±ëäð_ çäùóEÇ ÕØ ÛùÃääëÞõ ÀëßHëõ ÜùËë ÛëÃõ Éõ Öõ TÝã@ÖÞë_ V×ëìÕÖ ìèÖù Úèð ÕþÚâ ÚÞí ÉäëÞí ç_ÛëäÞë ßèõ Èõ. ÛëßÖ ìäfäÞù çëö×í ÜùËù áùÀÖë_ìhëÀ Øõå Èõ, ÕHë ÖõHëõ ÖõÞí áùÀÖë_ìhëÀ ÕþìÖÚ©ÖëÞõ eáÕþñÎ ÚÞëääë ÜëËõ Ú_ÔëßHëÜë_ ±ëäù Àù´À çðÔëßù ÀßäëÞð_ ìäÇëßäð_ ½õ´±õ. äëÖ ÚßëÀ ±ùÚëÜëÞë ÛìäWÝ À×ÞÞí Èõ. ÖõÜÞí ¼ìW˱õ ÛëìäÜë_ Àù´ ìèLØð ±ÜõìßÀí ÕþÜð ÚÞõ Öõäí å@ÝÖëÞõ Öõ±ù ÞÀëßÖë Þ×í. ÕþfÞ ±õ ßèõ Àõ åð_ ÚßëÀ ±ùÚëÜëÞí ±ë äëHëí çëÇí ÕÍäëÞí Ãð_½³å Ôßëäõ Èõ? ìäÇëß Àßí±õÑ ±ÜõìßÀëÜë_ èäõ Öù áëÂù Þõ áëÂù ÛëßÖäëçí±ù ÕõÏí±ù×í äçõáë Èõ. Öõ±ù IÝë_ ÚèðÜÖí ìèLØð Õþ½ Èõ. ±ë ìäåëâ ìèLØð ÉÞç_AÝëÞõ ÀëßHëõ ±ÜõìßÀí åëçÞÖ_hë Õß ÖõÞù ìÚáÀðá ÕþÛëä Þ ÕÍõ Öõ ÚÞí åÀõ É Þìè. ÛëßÖíÝ ßëÉÀëßHëí±ùÞí äëÖ Àßí±õ Öù ±èÙ áCëðÜÖí ÀùÜùÞí äßHëí ÕþÜëHëÜë_ è° ±ùÈí Èõ. ÈÖë_ µkëß ÕþØõå Éõäë ßëFÝÞí ç_AÝëÚ_Ô ìäÔëÞçÛë ÚõÌÀù Õß Öõ±ùÞù CëHëù ÕþÛëä Èõ. Úí½ åOØùÜë_ Àèí±õ Öù Öõ±ù ±õ ÚõÌÀù Õß ÕùÖëÞë ÜÞÃÜÖë, áCëðÜÖí ÀùÜÞë ÞõÖë±ùÞõ ìÉÖëÍäëÞí åã@Ö Ôßëäõ Èõ. ìäÔëÞçÛëÞí ç_çØÞí Çñ_ËHëí±ùÜë_ ±ë ÕþÛëäÞð_ ÕìßHëëÜ ÕþIÝZë Üâõáð_ Èõ. ½õ ÛëßÖÜë_ áCëðÜÖí Õþ½±ùÞù ±ëËáù ÕþÛëä èù´ åÀõ Öù ±ÜõìßÀë Éõäë åð© áùÀÖë_ìhëÀ ØõåÜë_ Öõ ÕþÀëßÞð_ ÚÞäëÞí ç_ÛëäÞë ±äUÝ äÔí åÀõ. ±ÜõìßÀëÞð_ ßëÉÀëßHë è° çðÔí ÝèñØí±ùÞí ±ìÖÚâäëÞ áùÚí±ùÞë ÀëßHëõ ìäAÝëÖ ÚÞõáð_ èÖð_. ±ÜõìßÀëÜ_ë äçÖë ±ë ÝèñØí±ù, ÜùËë ÛëÃõ ±ìÖåÝ ÔÞëÏÝ TÝëÕëßí±ù ±Þõ µzùÃÕìÖ±ù, Öõ±ùÞð_ ÔÞÚâ Õëßëäëß Èõ. ÖõÞõ ±ëÔëßõ Öõ±ù

±ÜõìßÀëÞë ÕþÜðÂÕØõ×í ÖëÉõÖßÜë_ É ìÞT²kë ×Ýõáë ÚßëÀ ±ùÚëÜë±õ äùgåBËÞÜë_ Tèë³Ë èëµçÜë_ ÕþÜð ÖßíÀõÞí ÕùÖëÞí ±_ìÖÜ ÕhëÀëß ÕìßæØÜë_ ±ëåë TÝ@Ö Àßí èÖí Àõ ÛìäWÝÜë_ Àù´ ÛëßÖíÝ ìèLØð ±ÜõìßÀëÞë ßëWËÿÕìÖ ÚÞí åÀõ Èõ. (Îë´á ÎùËù)

±ÜõìßÀí ßëÉÞíìÖ Õß ÕþIÝZë ±Þõ ÕßùZë ÕþÛëä ÕëÍäëÞí ìV×ìÖÜë_ èÖë. ÖõÞù ÕÍÈëÝù Ýð±õç ±Þõ ³{ßëÝáÞí ÕþÃëÏ Ö×ë ±ÖñË ØùVÖí Õß ØëÝÀë±ù×í ÛëßùÛëß ÕþÜëHëÜë_ ÕÍÖù ±ëTÝù Èõ. ±ëßÚ ØõåùÞë Cëùß ìäßùÔ ÈÖë_ ±ÜõìßÀë ³{ßëÝáÞõ ÚÔí ßíÖõ, ÝðÞùÜë_, ÝðÞùÞí Úèëß çÖÖ çÜ×óÞ ±ëÕÖð_ ߏëð_ Èõ. ±ÜõìßÀëÞí çäõó ÕþÀëßÞí çèëÝ ìäÞë ³{ßëÝáÞð_ ±ãVÖIä ±IÝëß çðÔí ÀØëÇ ËÀí ÕHë å@Ýð_ Þ èùÖ. Àèõ Èõ Àõ ±ÜõìßÀí ±ëÃþè×í ±Hëðåjëù ÕHë ìäÀçëTÝë_ Èõ. FÝëßõ ÚLïÞõ Øõåù äEÇõ çì¿Ý çèÝùà èùÝ IÝëßõ ±ÜõìßÀí ìäØõåÞíìÖ Õß ÝèðØí áùÚíÞë ÕþÃëÏ ÕþÛëäÞù ³ÞÀëß ×´ Þ åÀõ, Õß_Öð èäõ, ìÇhë ÚØáëÝð_ Èõ. ±×äë ÚØáëäë Üë_Íuð_ Èõ, ±×ëóÖû Éõ ÕþÛëä èÜHëë_ çðÔí ÝèñØí áùÚíÞù èÖù Öõ èäõ ±ÜõìßÀëÜë_ äçÖí ÛëßÖíÝ áùÚíÞõ Îëâõ Éäë áëBÝù Èõ. ØðìÞÝëÛßÞë ßëÉÀëßHëÞí ±õÀ çäóÜëLÝ çÜëÞÖë ±õ Èõ Àõ ßëÉÀëßHëÜë_ Àë_ Öù ÔÞÚâ ±×äë ÚëèðÚâ ìäÉÝí ±Þõ ÕþÛëäÀ ÞíäÍõ Èõ. ÛëßÖÞë ßëÉÀëßHëÞí äëÖ Àßí±õ Öù ±èÙ ÔÞÚâ, ÚëèðÚâ µÕßë_Ö ÀùÜ ±Þõ ÞëÖ½ÖÞí ÃHëÖßí ÕHë Çñ_ËHëí±ùÜë_ ±çßÀëßÀ ÞíäÍõ, ÕHë ±õ äëÖ É\Øí Èõ. ±ÜõìßÀëÜë_ äçÖù çÜÃþ

±ÜõìßÀëÜë_ èäõ Öù áëÂù Þõ áëÂù ÛëßÖäëçí±ù ÕõÏí±ù×í äçõáë Èõ. Öõ±ù IÝë_ ÚèðÜÖí ìèLØð Õþ½ Èõ. ±ë ìäåëâ ìèLØð ÉÞç_AÝëÞõ ÀëßHëõ ±ÜõìßÀí åëçÞÖ_hë Õß ÖõÞù ìÚáÀðá ÕþÛëä Þ ÕÍõ Öõ ÚÞí åÀõ É Þìè. ÛëßÖíÝ ßëÉÀëßHëí±ùÞí äëÖ Àßí±õ Öù ±èÙ áCëðÜÖí ÀùÜùÞí äßHëí ÕþÜëHëÜë_ è° ±ùÈí Èõ. ÈÖë_ µkëß ÕþØõå Éõäë ßëFÝÞí ç_AÝëÚ_Ô ìäÔëÞçÛë ÚõÌÀù Õß Öõ±ùÞù CëHëù ÕþÛëä Èõ. Úí½ åOØùÜë_ Àèí±õ Öù Öõ±ù ±õ ÚõÌÀù Õß ÕùÖëÞë ÜÞÃÜÖë, áCëðÜÖí ÀùÜÞë ÞõÖë±ùÞõ ìÉÖëÍäëÞí åã@Ö Ôßëäõ Èõ. ìäÔëÞçÛëÞí ç_çØÞí Çñ_ËHëí±ùÜë_ ±ë ÕþÛëäÞð_ ÕìßHëëÜ ÕþIÝZë Üâõáð_ Èõ. ½õ ÛëßÖÜë_ áCëðÜÖí Õþ½±ùÞù ±ëËáù ÕþÛëä èù´ åÀõ Öù ±ÜõìßÀë Éõäë åð© áùÀÖë_ìhëÀ ØõåÜë_ Öõ ÕþÀëßÞð_ ÚÞäëÞí ç_ÛëäÞë ±äUÝ äÔí åÀõ.

ÛëßÖíÝ çÜëÉ ±ëäí Àù´À ç_ÀðìÇÖ ìäÇëßÔëßë×í {ë{ù ÕþÛëìäÖ ×Ýõáù Þ×í. IÝë_ Öù çÜÃþ ÛëßÖíÝ çÜëÉ ±õÀ ±Þõ ±Â_Í Éõäù áÃÛà Èõ. FÝëßõ ±ÜõìßÀëÜë_ ÛëßÖíÝ çÜëÉ ÖõÞí ÉÞç_AÝë, ÖõÞë ÔÞÚâ ±Þõ ÖõÞí ±LÝ ÕþÛëäÀÖëÞõ ÀëßHëõ ±ëËáù èëäí ÚÞí åÀÖù èùÝ Öù IÝë_ ±ëÉõ Þìè Öù À_´À ØñßÞë ÛìäWÝÜë_ ßëWËÿÕìÖÞë ÕØÞõ ç_Ú_Ô Èõ IÝë_ çðÔí À_´ ÕHë ÚÞí åÀõ. ÈõSáë_ ÀõËáë_À äæùó×í ±ÜõìßÀë ±Þõ ÛëßÖÞë ßëÉÀíÝ, çëÜëìÉÀ, ±ëì×óÀ ±_ÖÃóÖ TÝëÕëßí ±Þõ ç_ßZëHë ìäæÝÀ ç_Ú_Ôù ìÞÑå_À ßíÖõ ÃëÏ ÚÞõáë Èõ. ±ÜõìßÀë Cëõßí äöãfäÀ ±ëì×óÀ Ü_ØíÞù Ûùà ÚÞõáð_ Èõ. FÝëßõ ÛëßÖ ÖõÞí ìäßëË ÉÞç_AÝë, ±õ Õþ½Þí ÚÇÖ ÀßäëÞí ÕþÀmìÖ ±Þõ ÂßíØåã@ÖÞõ ÀëßHëõ ±ëäí äöãfäÀ ±ëì×óÀ Ü_Øí×í CëHëõ ±_åõ Üð@Ö ßèõáð_ Èõ. äâí ÛëßÖÞë äÖóÜëÞ äÍë ÕþÔëÞ ÞßõLÄ ÜùØí Éõ çëèìçÀ ±Þõ ±ëì×óÀ ÕÃáë_±ù Ûßí ߏëë Èõ ÖõÞõ ÕìßHëëÜõ ÛìäWÝÞë ÛëßÖÞð_ ±×óÖ_hë ÕþÛëäÀ, °±õçËíÞí ç_ÛäëÞë ÕþIÝõ èëá ±_ÃðáíìÞØõóå ×´ ßèõáù Èõ. ±ùÚëÜë ±Þõ ÜùØí äEÇõÞë ç_Ú_Ôù ÜöhëíÕñHëó ßèõáë Èõ. Þäë ±ÜõìßÀí ßëWËÿÕìÖ ÍùÞëSÍ ËÿQÕ ±IÝëß×í É Ûëßõ ìääëØ ÉÃëäí ߏëë Èõ. ÖõÜÞð_ ÜðìVáÜìäßùÔí äáHë VÕWË ÚÞÖð_ ½Ý Èõ. ±ë×í Öõ±ù äöãfäÀ VÖßõ Àõäë ÎËëÀÍë ÎùÍåõ ÖõÞí ±ëÃëèí ÀßäëÞð_ èëá ÜðUÀõá ÈÖë_ À_´À ±_åõ çßâ ÕHë Èõ. ±ë ËÿQÕ ÛëßÖ ÜëËõ ÛëßÖÞí ìèLØð Úèðá Õþ½ ÜëËõ çðÂØ ÞíäÍõ Öù Þäë´ Þìè. ÛëßÖÞõ çÖÖ ÀÞÍÃÖ Àßí ßèõáë ÕëìÀVÖëÞ ÕþIÝõ ËÿQÕÞð_ äáHë ±IÝëß×í É À_´À ÀÌùß ÚÞäë áëBÝð_ Èõ. äâí çëö×í Þäí èëáÞë VÖßõ ÞùîÔÕëhë èÀíÀÖ ±õ Èõ Àõ ËÿQÕõ ßëWËÿÕìÖ ÚLÝë ÕÈí ËõìáÎùÞ Àùá ÞßõLÄ ÜùØíÞõ ÀÝùó èÖù. ±ë ÀùáÜë_ ÕHë ËÿQÕÞù ÛëßÖ ÕþIÝõÞù ÕZëÕëÖ ÕþÃË ×äëÞí ÔßÕÖ ßèõáí Èõ. ÕHë ±õ äëÖ ±áà Èõ. Üñâ Üðtù ±ÜõìßÀëÜë_ Àù´ ìèLØð ±õËáõ Àõ Üñâ ÛëßÖíÝ ÉÞ ßëWËÿÕìÖ ÚÞí åÀõ Àõ ÀõÜ Öõ Èõ. ±ë ÕþfÞÞù çÇùË ±Þõ çÀëßëIÜÀ µkëß ±ëÕäëÞð_ èëá ÜðUÀõá ±Þõ ÀçÜÝÞð_ Èõ, ÈÖë_ çÜÝÞõ Õçëß ×äë Øõäù ½õ´±õ. ZëHëõZëHëõ äíÖí ßèõáù çÜÝ, ÛìäWÝõ Àõäð_À ±ë_ÖßßëWËÿíÝ ìÇhë µÕçëäåõ Öõ ÕþIÝZë ×ëÝ ÖõÞí ÕþÖíZëë Àßí±õ. ‡ áõÂÀ äìßWÌ ÕhëÀëß, Ö_hëí ±Þõ çëìèIÝÀëß Èõ.


COVER-NY-021717_COVER-NY-021717.qxd 2/9/2017 6:45 PM Page 1

líÀòWHëÞù çëÇù Û@Ö ÀùHë? äëÖ Àßõ Èõ ÃúÖÜ ÕËõá

®

çMÖÀ M²WÌ 3

No. 43 Vol. XVIII February 17, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

GUJARAT TIMES

Published from New York and Chicago

±õα봱õ ÝùìÉÖ äëìæýÀ L²IÝVÕÔëýÑ ÒÍëLç-Õõ-ÇëLçÓ çë×õ Õþ½çkëëÀ ìØÞÞí µÉäHëí

®

±ÜõìßÀÞ ç_çØÜë_ ÀëÝØõçßÞë ³ìÜÃþëLËûçÞí ç_AÝë ±ÍÔí ÀßäëÞí ÛáëÜHë ÀßÖð_ ìÚá ßÉ^ ×Ýð_

M²WÌ 6

M²WÌ 8

ÀEÈÞð_ ßHë

ÀEÈ

ÀEÈÞð_ ÞëÞð_ ßHë

ÃðÉßëÖÛßÜë_ ÃëÉÖù ÀEÈ-ÞìáÝë çëÜñìèÀ ØðWÀÜýÀë_Í ÛëÉÕÞë ±ëÃõäëÞù ±Þõ ÀëÝýÀßùÞí ç_ÍùäHëí ÕëÞð_ 10

(±ëÛëßçúÉLÝÑ VËõË ±ùÎ ÃðÉßëÖ ³ãLÍÝë)


February 17, 2017

4

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

±ÜõìßÀë

ÛëßÖíÝ ÜñâÞë ìÎì{ìåÝÞùÞí ç_V×ë ÒÃõìÕÝùÓÞí çëÖÜí äëìæýÀ ÀùLÎßLç

Þäí ËíÜõ ÕþõìçÍLË Íù. ßÜõå ÜèõÖëÞë ÞõI²Iä èõÌâ ÇëÉý ç_ÛëYÝù èÖù. µØûCëëËÞ çÜëß_Û ØßìÜÝëÞ ±LÝ ÕþìÖìÞìÔ±ù äë³ç ÕþõìçÍLË Íù. ±ÞðÕÜ ìçÚá, çõ¿õËßí ÉÞßá Íù. Þ_ØëÀ<Üëß ÉÝßëÜ, ½õ³LË çõ¿õËßí Íù. çðÔíß Õßí ±Þõ Ëÿõ{ßß Íù. ßùìèHëí líÔß ÕHë µÕãV×Ö ßëë_ èÖë_. ÖçäíßÜë_ ÃõìÕÝùÞí ±õã@{@ÝðìËä ÀìÜËí ÞÉßõ ÕÍõ Èõ.

±LÝ ÜèëÞðÛëäù ÕHë èëÉß ßëë èÖë. ÃõìÕÝù±õ ±õÀ ìÞäõØÞÜë_ Àëð_ èÖð_ Àõ ÎáùìßÍëÜë_ ËõQÕëÜë_ ±ë äæõý 28Üí×í 30Üí É\áë´ ØßìÜÝëÞ ÃõìÕÝù ¦ëßë ±ëÝùìÉÖ ±ëÃëÜí çëÖÜí ìÜÍ-Ýß ÀùLÎßLçÜë_ Ûëà áõäë ÜëËõ ±Üõ ÖÜÞõ çúÞõ ±ëÜ_hëHë ±ëÕí±õ Èí±õ. ÃõìÕÝùÞí ±ëÌÜí äëìæýÀ ÀùLÎßLç Ü_ðÚ´Üë_ ±ëBëëÜí È§í ±Þõ çëÖÜí ½LÝð±ëßí, 2018Þë ßùÉ Ýù½åõ. (çúÉLÝÑ ÒØõçí ËùÀÓ)

(ÍëÚõ×í) ±Þäß Îíß{, Íù. ßÜõå ÜèõÖë, ÃõìÕÝùÞë ÕþõìçÍLË Íù. å_À< ßëä, Íù. ¦ëßÀëÞë× ßõ~í, Íù. ßëÀõå çèëÝ, Íù. {ë_çí, Íù. ç_ÃíÖë ßõ~í, Íù. Úëá ßõ~í, Íù. ßìä Úë×õÞë, Íù. çáð½, Íù. çãEÇØëÞ_Ø, Íù. ±ÞðÕÜ ìçÚá ±Þõ Íù. ÞúÞíáëá ìç_è.

LÝð ÝùÀóÑ BáùÚá ±õçùìçÝõåÞ ±ùÎ ìÎì{ìåÝLç ±ùÎ ³ãLÍÝÞ ±ùìßìÉÞ (ÃõìÕÝù)Þí ÃÝë ÜìèÞõ èöØßëÚëØÜë_ Ýù½Ýõáí çëÖÜí äëìæýÀ ÀùLÎßLçÞõ ÔÜëÀõØëß çÎâÖë èë_çá ×´ èÖí. ±ë ÀùLÎßLçÜë_ ÛëßÖ ±Þõ ±ÜõìßÀë çìèÖ ìäìäÔ ØõåùÜë_ äçÖë 300×í äÔð ÍõìáÃõËûç µÕãV×Ö ßëë èÖë. Úõ ìØäçÞí ÀùLÎßLçÞð_ çÜëÕÞ ±ëÌÜí ½LÝð±ëßí±õ ×Ýð_ èÖð_. ÀùLÎßLçÞð_ µØûCëëËÞ ±ë_Ôþ ÕþØõåÞë ±ëßùBÝ ±Þõ Õìßäëß ÀSÝëHë Ü_hëí ÀëÜíÞõÞí líìÞäëçÞë èVÖõ ×Ýð_ èÖð_. µØûCëëËÞ çÜëß_ÛÜë_ ÖõÜÞí çë×õ ÎëµLÍß ÕþõìçÍLË ±Þõ ±õÕùáù èùãVÕËSç ÃþðÕÞë ÇõßÜõÞ Íù. ÕþÖëÕ çí. ßõ~í ±Þõ ÃõìÕÝùÞë ÕþõìçÍLË Íù. å_À< ßëä µÕãV×Ö ßëë èÖë. ±ë

ÀùLÎßLçÜë_ LÝð ÉçíýÞë ìÎì{ìåÝÞ, ÒØõåí ËùÀÓÞë ÕãOáåß Õ¥lí Íù. çðÔíß Õßí µÕãV×Ö ßëë èÖë. Þäí ËíÜõ ÕþõìçÍLË Íù. ßÜõå ÜèõÖëÞë ÞõI²Iä èõÌâ ÇëÉý ç_ÛëYÝù èÖù. µØûCëëËÞ çÜëß_Û ØßìÜÝëÞ ±LÝ ÕþìÖìÞìÔ±ù äë³ç ÕþõìçÍLË Íù. ±ÞðÕÜ ìçÚá, çõ¿õËßí ÉÞßá Íù. Þ_ØëÀ<Üëß ÉÝßëÜ, ½õ³LË çõ¿õËßí Íù. çðÔíß Õßí ±Þõ Ëÿõ{ßß Íù. ßùìèHëí líÔß ÕHë µÕãV×Ö ßëë_ èÖë_. ÀùLÎßLç hëHë ìÕþ-ÀùLÎßLç äÀóåùÕ çë×õ åw ×´ èÖí. ßõ³ÞÚù ìÇSÍÿLç èùãVÕËSçÜë_ ÕíìÍÝëìËÿÀ Úõì{À áë³Î çÕùËó, Àõß èùãVÕËSçÜë_ Àõß±õ±ë³±ë³±õܱõç-ìØSèí ¦ëßë ç_Ýð@ÖÕHëõ áë³Î çÕùËó Àùçý ±Þõ ÖÞäíß èùãVÕËáÜë_ ÚþõVË ±õLÍ

çäëý³Àá ÀõLçß V¿íìÞà ìäåõÞí äÀóåùÕ È§í ½LÝð±ëßí±õ Ýù½´ èÖí. çëÖÜí ½LÝð±ëßí±õ çëÝãLËìÎÀ ÕþùÃþëÜ çë×õ ÜðAÝ ÀùLÎßLç Ýù½´ èÖí, ÉõÜë_ ìäìäÔ ìäæÝù Õß çhëù Ýù½Ýë_ èÖë_, ÉõÜ Àõ ÀëìÍóÝù äëVÀÝðáß ìÍçí{, ÜõËëÚùìáÀ ìÍç±ùÍóçý, Úþõ³Þ ËÿùÜë, ìÀÍÞí ±õLÍ ±ùLÀùáù°Þù çÜëäõå ×Öù èÖù. ±ëÌÜí ½LÝð±ëßí±õ ëðÜõËùáù°, ÃõVËÿù-³LËõãVËÞá ìÍç±ùÍóçý, ³ÜìÉ*à èõS× Àõß ÇõáõL°ç çìèÖÞë ìäæÝù Õß çhëù Ýù½Ýë_ èÖë_. ±õÕùáù èùãVÕËSç ÃþðÕÞë_ ½õ³LË ÜõÞõìÉ_à ìÍßõ@Ëß ±Þõ çëÖÜí ½LÝð±ëßí±õ Ýù½Ýõáë ³äìÞ_à ±õäùÍó Îo@åÞÞë_ ÜðAÝ ÜèõÜëÞ Íù. ç_ÃíÖë ßõ~í çë×õ

(ÍëÚõ) ÃõìÕÝùÞë ÕþõìçÍLË Íù. å_À< ßëä ±Þõ ±ëÃëÜí ÕþÜð Íù. ßÜõå ÜèõÖë ÞÉßõ ÕÍõ Èõ.

áùLà ±ë³áõLÍÜë_ Õþ½çkëëÀ ìØÞÞí µÉäHëíÜë_ ÛëßÖíÝ-±ÜõìßÀí çÜðØëÝ ½õÍëÝù

26Üí ½LÝð±ëßí±õ ±ÜõìßÀëÜë_ áùLà ±ë³áõLÍÜë_ ÛëßÖÞù 68Üë Õþ½çkëëÀ ìØÞ ¶ÉäëÝù èÖù. áùLà ±ë³áõLÍÜë_ äçÖë ÛëßÖíÝ-±ÜõìßÀÞ çÜðØëÝõ çðÕßäë³{ß ±õL×ùÞí Éõ. çõLËíÞù ¦ëßë èõQÕVËõÍ ËëµÞ èùáÜë_ ±ëÝùìÉÖ µÉäHëí çÜëß_ÛÜë_ Ûëà áíÔù èÖù. ±ë ÀëÝý¿ÜÜë_ ìÖß_Ãù áèõßëääëÜë_ ±ëTÝù èÖù. ËëµÞìåÕ ¦ëßë çë_VÀòìÖÀ ÀëÝý¿Ü ±Þõ ìßçõMåÞÞð_ ÕHë ±ëÝùÉÞ ÀßëÝð_ èÖð_.


ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 February 17, 2017

5

Fast • Reliable • Efficient Cargo & Courier Service New Location: 28 WEST 36TH STREET, SUITE 601, NEW YORK, NY 10018 Tel: 212-575-8300 / Fax: 212-575-8598 • 1-877-88-EACNY • WWW.SHIPeac.COM


6

February 17, 2017 ÎõÚþð±ëßí

17, 2017

±ÜõìßÀë

±õα볱õ ÝùìÉÖ äëìæýÀ L²IÝVÕÔëý çë×õ Õþ½çkëëÀ ìØÞÞí µÉäHëí

28Üí ½LÝð±ëßí±õ ÛëßÖÞë 68Üë Õþ½çkëëÀ ìØÞ ìÞìÜkëõ Máõ³ÞÎíSÍ èë´ VÀ>áÜë_ ±õα볱õÞí ÍëLç Õõ ÇëLç VÕÔëýÜë_ ÚõVË ±ùÎ Ô ÚõVË ±õäùÍó ÜõâäÞëß ±ëÝëý ÍëLç ±õÀõÍõÜíÞë ìäzë×a±ù.

28Üí ½LÝð±ëßí±õ ÛëßÖÞë 68Üë Õþ½çkëëÀ ìØÞ ìÞìÜkëõ Máõ³ÞÎíSÍ èë´ VÀ>áÜë_ ±õα볱õÞí ÍëLç Õõ ÇëLç VÕÔëýÜë_ ÍëãLçà ìåäëÞë çPÝù ÕùÖëÞí ìäÉõÖë ËÿùÎí çë×õ ÞÉßõ ÕÍõ Èõ.

LÝð ÝùÀóÑ Ô ÎõÍßõåÞ ±ùÎ ³ãLÍÝÞ ±õçùìçÝõåLç ±ùÎ LÝð ÝùÀó, LÝð Éça ±õLÍ ÀÞõã@ËÀË (±õα볱õËÿëÝ VËõË) ¦ëßë ÛëßÖÞë 68Üë Õþ½çkëëÀ ìØÞ ìÞìÜkëõ äëìæýÀ L²IÝVÕÔëý Ýù½´ èÖí. ÍëLç Õõ ÇëLç ÞëÜÞí ±ë VÕÔëý 28Üí ½LÝð±ëßí±õ Máõ³ÞÎíSÍ èë´ VÀ>áÜë_ Ýù½´ èÖí, ÉõÜë_ ËÿëÝVËõË ±õìßÝëÞí 11 ÍëLç VÀ>áù±õ Ûëà áíÔù èÖù. 450×í äÔëßõ ìäzë×a Ûë´ÚèõÞù±õ ±ë VÕÔëýÜë_ Ûëà á´Þõ ÕùÖëÞí ZëÜÖë Øåëýäí èÖí, ÉõÜë_ ÀõËáëÀ VÕÔýÀù Öù Õë_Ç äæýÞë èÖë. ìäìäÔ ÀùìßÝùÃþëÎßù±õ ÕHë ÍëLç ìç@äLç, ÀùVEÝðÜ ±Þõ Ëõã@ÞÀÜë_ ÕùÖëÞí çÉýÞëIÜÀ åã@Ö ÕþØìåýÖ Àßí èÖí. ±õα볱õÞí ±ÂÚëßí ÝëØí ÜðÉÚ ìäìäÔ ×íÜ, ÉõÜ Àõ ØõåÛã@Ö, ÛÃäëÞ ÃHëÕìÖÞí VÖðìÖ, ±ÜõìßÀÞ VÀ>áÞí áë³Î äÃõßõ ìäåõ L²IÝù ÕþØìåýÖ ×Ýë_ èÖë_. VÕÔëý hëHë ÀõËõÃßí Üë³Þùß-É\ìÞÝß-ìçìÞÝß ÀõËõÃßíÜë_ Ýù½´ èÖí. ±õα볱õÞë ±õã@{@ÝðìËä äë³ç ÕþõìçÍLË lðÉá ÕßíÂõ VäëÃÖ ÕþäÇÞÜë_ ÜëVËß ±ùÎ çõßõÜÞí ÜÜÖë ìÞwáë, ÍëLç Õõ ÇëLç VÕÔëýÞë çÖÖ hëí°

ÀëÝý¿Ü ØßìÜÝëÞ èùtëÞë åÕ× áíÔë èÖë. ±õLÍí ÛëìËÝë (ÕþõìçÍLË), lðÉá Õßí (±õã@{@ÝðìËä äë³ç ÕþõìçÍLË), ±ëáùÀ À<Üëß (äë³ç ÕþõìçÍLË), Èëäí ÔëßëÝÞ (çõ¿õËßí), ÉÖíÞ ÕËõá (½õ³LË çõ¿õËßí), ìèÜë_åð ÛëìËÝë (Ëÿõ{ßß)±õ ìäØëÝ á´ ßèõáë ÕþõìçÍLË ±ëÞ_Ø ÕËõá ±Þõ ÍõMÝðËí ÀùLçá ÉÞßá Íù. ÜÞùÉ ÜùèëÕëhëë çÜZë èùtëÞë åÕ× ÃþèHë ÀÝëý èÖë. ±õα볱õÞë Çõß ßÜõå ÕËõáõ ìäØëÝ á´ ßèõáë ±Þõ ±ëÃëÜí èùtõØëßùÞð_ çLÜëÞ ÀÝð* èÖð_ ±Þõ ±ë ÀëÝý¿Ü ÕëÈâ ÛñìÜÀë ±Øë ÀßÞëß ËíÜÞí Õþå_çë Àßí èÖí. Õ¥lí ±õäùÍó ÜõâäÞëß ±õÇ. ±ëß. åëèÞð_ ÕHë ±ë Õþç_Ãõ çLÜëÞ ×Ýð_ èÖð_. ÕùÖëÞë ÕþäÇÞÜë_ ÍõMÝðËí ÀùLçá ÉÞßá Íù. ÜÞùÉ ÜùèëÕëhëë±õ ìäìäÔ ÕßÎùÜýLçÞí

ç_Ú_ìÔÖ ÜëìèÖí ìäåõÞë çäëá ±Þõ ÉäëÚ ÜëËõ Øß Ü_Ãâäëßõ áë³ä ÕþùÃþëÜ ÝùÉåõ. ÚõËßí ÍëLç ÀoÕÞíÞë ÎëµLÍß ½õÞë×Þ èùáõLÍß ±Þõ Íù. ÀìäÖë ÃðMÖï ë±õ ìÞHëëýÝÀù ÖßíÀõÞí ÉäëÚØëßí ìÞÛëäí èÖí. ÒÃðÉßëÖ Ëë³QçÓÞë ÕþÀëåÀ Õ¥lí Íù. çðÔíß ÕßíÂ, ßùÝá ±ëSÚËó ÕõáõçÞë ±ëSÚËý ÉçëHëí,

Üë³ÞùßÑ ÚõVË ÀùVEÝðÜÑ ÎûÝð{Þ ±ëËóûç ÚõVË ÀùìßÝùÃþëÎíÑ ±ùÜ ÍëLç ì¿ÝõåLç ì¿ÝõìËìäËíÑ ±ëÝëý ÍëLç ±õÀõÍõÜí ×Íó MáõçÑ ìÞßìÜìÖ VÀ>á ±ùÎ ÍëLç çõÀLÍ MáõçÑ ±ùÜ ÍëLç ì¿ÝõåLç ÎVËó MáõçÑ ±ëÝëý ÍëLç ±õÀõÍõÜí É\ìÞÝßÑ ÚõVË ÀùVEÝðÜÑ ìÞßìÜìÖ VÀ>á ±ùÎ ÍëLç ÚõVË ÀùìßÝùÃþëÎíÑ ÍëLç Îùß ±õäß ì¿ÝõìËìäËíÑ ÍëãLç_à ìåäë ×Íó MáõçÑ ±ëIÜë ÕßÎùìÜý*à ±ëËóûç çõÀLÍ MáõçÑ ±ëÝëý ÍëLç ±õÀõÍõÜí ÎVËó MáõçÑ ÍëãLç_à ìåäë ìçìÞÝßÑ ÚõVË ÀùVEÝðÜÑ ±ëIÜë ÕßÎùìÜý*à ±ëËóûç ÚõVË ÀùìßÝùÃþëÎíÑ ±ùÜ ÍëLç ì¿ÝõåLç ì¿ÝõìËìäËíÑ ±ëÝëý ÍëLç ±õÀõÍõÜí ±Þõ L²IÝ ì¿ÝõåLç ×Íó MáõçÑ ±ëIÜë ÕßÎùìÜý*à ±ëËóûç

Õþå_çë Àßí èÖí ±Þõ ØßõÀ ËíÜÞõ ÖõÜÞí ÀëÚõìáÝÖ ÚØá çáëÜ Àßí èÖí. ÖõÜHëõ ½èõßëÖ Àßí èÖí Àõ Ëíäí ±õìåÝë ÀùLVÝðáõË ±ùìÎìåÝá çë×õ ÜâíÞõ ÕëçÕùËó ±×äë ìä{ë

³ãLÍÝë ±õÚþùÍÞë ßë°ä Ûë_Ûßí, Íù. ç_ÉÝ ÃðMÖë, Ýå Õúá çù´ ±Þõ çÜðØëÝÞë ±LÝ ÜèëÞðÛëäùÞë èVÖõ ìäÉõÖë±ùÞõ ËÿùÎí ±õÞëÝÖ ×´ èÖí. ìäÉõÖë±ùÞí ÝëØí ÞíÇõ ÜðÉÚ ÈõÑ

çõÀLÍ MáõçÑ L²IÝ ì¿ÝõåLç ÎVËó MáõçÑ ±ëÝëý ÍëLç ±õÀõÍõÜí ÚõVË ±ùÎ Ô ÚõVËÑ ±ëÝëý ÍëLç ±õÀõÍÜí (çúÉLÝÑ ÒØõçí ËùÀÓ)

±õα볱õ ±õã@{@ÝðìËä ÀìÜËíÞë ÀõËáëÀ çPÝù çë×õ VËõÉ Õß ìäìäÔ ÀùìßÝùÃþëÎßù ÕùÖëÞë çìËóìÎÀõË çë×õ ÞÉßõ ÕÍõ Èõ.

äëßÞë Çõß ±Þõ ÉÞßá çõ¿õËßí Èëäí ÔëßëÝÞ ±Þõ ÖõÜÞí ËíÜÞù ÕìßÇÝ ±ëMÝù èÖù. ÕëVË ÕþõìçÍLË ±ëÞ_Ø ÕËõáõ ÖÜëÜ VÕÔýÀùÞõ ±ëäÀëÝëý èÖë. Õß_Õßë ÜðÉÚ ±õα볱õÞë Þäë èùtõØëßù±õ ±ë

±õα볱õ ±õã@{ÀÝðìËä ÀìÜËíÞë çPÝù çë×õ (ÍëÚõ×í çëÖÜë) LÝð ÝùÀóãV×Ö ÛëßÖíÝ ÍõMÝðËí ÀùLçá ÉÞßá ÜÞùÉ À<Üëß ÜùèëÕëhëë ÕþäÇÞ ±ëÕí ߏëë Èõ. (ÖÜëÜ ÎùËùçúÉLÝÑ ØíÕÀ CëìÍÝëâí)


ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 February 17, 2017

7

International Famed Vedic Astrologer Achar ya L axmikant Sharma Any work possible by Vedic Pooja / Right Astrological Consultation. Brindavan Dhaam International Famed Astrologer, Palmist, Numerologist, Horoscope and Palm Accurate Readings. He removes Black Magic and helps in resolving various problems by powerful Holy Mantras and Meditation on God.

Helping Clients in USA and India. Get Advice & Solution in Matching Horoscopes, Love, Marriage, Career, Work, Business, Education, Children and Family Problems Spiritual Effects etc.

Tel: 201-420-6750 / 6259 Email : sharmapanditji@yahoo.com

Travel Abroad Inc.

390 5TH AVE, SUITE 912 NEW YORK NY 10018

Offering Seasons Most Attractive Fares SEASON'S BONANZA SPECIALS

Airline Tickets & Hotels

Tel: 212-564-8989

Visit us at: www.travelabroadfares.com

e-mail: info@travelabroadinc.com

±õç. ±õÞ. Ëÿëäõá ±õLÍ Ë<çý Éõ@çÞ èë´Ëûç LÝð ÝùÀó ÂëÖõ åw ×Ýõá ÕùÖëÞí Ëÿëäõá ±õÉLçíÞí çÎâÖë ÚëØ åßØÛë´ ±Ãßäëá çèæý ÉHëëäõ Èõ Àõ Öõ±ù±õ ±ëÕ çúÞë çèÀëß×í LÝð ÉçaÜë_ ÕHë Ëÿëäõá ±õÉLçí åw Àßõá Èõ. ±Üõ äí{ë ±Þõ ÕëçÕùËó çõäëÞí µkëÜ çõäëÞí Âëhëí ±ëÕí±õ Èí±õ.

37-11, 74th Street, Second Floor Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 639-9700 (O) OR 1-866-639-9700 (732) 283-0566 (R) Visa, Passport and OCI Service at Normal Price We do Travel and Medical Insurance

( 290 Benjamin Ave., Iselin, NJ 08830 )

!! A.H. TOURSÞí çVÖë ÛëäÜë_ ìËìÀË!! Çëáù ÃðÉßëÖ, Çëáù ÛëßÖ

±ÜØëäëØ, äÍùØßë, ÉÝÕðß, ßëÉÀùË Ö×ë Üð_Ú´, ìØSèí ±Þõ ±LÝ åèõßù ÜëËõ çVÖë ÛëäÞí ìËìÀËÞí Âëhëí. Ö×ë ÕëçÕùËó ±Þõ äí{ëÞí çäáÖ Üâåõ. ±Þõ Africa, Far East Asia, Meadle East, South Pacific, North America, South America ÜëËõ ÕHë çVÖí ìËìÀË Üâåõ. ÝðßùÕ, ØðÚ´ ÜëËõ èÞíÜðÞ ÕõÀõÉ Üâåõ. èëáÜë_ 3 ìØäçÞë ØðÚ´Þë VÕõUÝá ÕõÀõÉ Î@Ö 310 ÍùáßÜë_. èùËõá, Ë<çý, çÎëßí ±Þõ èÉ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù. ÞíÇõ ±ëÕõáë Þ_Úß Õß ÖëIÀëìáÀ ç_ÕÀó Àßù. 45 W 34th St, Suite 705, New York, NY 10001 mtravel@msn.com TAX EXTRA & RESTRICTION APPLY 212-868-0299 • 732-218-9261 micheletravels@hotmail.com

To advertise in Gujarat Times call: 212-675-7515 • fax: 212-675-7624

BUSINESS CARDS SECTION BEAUTY SERVICE

INSURANCE Mehul.M.Desai Agent NY Ins. Lic. # LA 1380953

CALL, TO RESERVE THIS SPACE

Tel: 212-675-7515

New York Life Insurance Company

1983 Marcus Avenue Suite # 210 Lake Success, NY 11042 Tel: 516-354-5897 Fax: 516-354-5991 Cell: 516-317-0029 mmdesai@ft.newyorklife.com The Company You Keep®

To read Gujarat Times ePaper, visit www.gujarattimesusa.com


February 17, 2017

8

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

±ÜõìßÀë

Àõå ±õÀçÇõLÉ ìäåõ ìÚÞìÞäëçí ÛëßÖíÝù ÜëËõ ±ùÞáë³Þ ìÕìËåÞ áùLÇ

äùgåBËÞÑ Ô BáùÚá ±ùÃõýÞë³{õåÞ ±ùÎ ÕíÕá ±ùÎ ³ãLÍÝÞ ±ùìßìÉÞ (ÃùìÕÝù)±õ ÛëßÖÞë äÍë ÕþÔëÞ ÞßõLÄ ÜùØíÞõ ßÉ^±ëÖ ÀßÖí ±ùÞáë³Þ ìÕìËåÞ áùLÇ Àßí Èõ Éõ ±ùäßçí{ ìçìË{Lç ±ùÎ ³ãLÍÝë (±ùçí±ë³) ±Þõ ÕíÕá ±ùÎ ³ãLÍÝÞ ±ùìßìÉÞ (Õí±ë³±ù) ÀëÍóÔëßÀùÞõ ÖõÜ É ìäØõåí ÞëÃìßÀIä ÔßëäÖë ÍëÝVÕùßë ÛëßÖíÝùÞõ ìß{äý ÚõLÀ ±ùÎ ³ãLÍÝëÜë_ ÕùÖëÞí ßØ ×Ýõáí ÇáHëí ÞùËùÞõ ìÍÕùì{Ë Àßäë ±×äë ±õ@çÇõLÉ Àßí ±ëÕäë Ü_É^ßí ±ëÕåõ. èëáÜë_ Î@Ö ÛëßÖíÝ ÕëçÕùËó ÔßëäÖë ±õÞ±ëß±ë³Þõ ±ëßÚí±ë³Þí Õë_Ç ÚþëLÇ ìØSèí, Ü_ðÚ´, ÀùáÀëÖë, ÇõLïÞ´ ±Þõ ÞëÃÕðßÜë_ ßØ ×Ýõáí ÇáHëí ÞùËù ìÍÕùì{Ë ±×äë ±õ@çÇõLÉ ÀßäëÞí Ü_É^ßí ±ëÕäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ÃùìÕÝù±õ ±ÂÚëßí ÝëØíÜë_ ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ ÝùBÝ ØVÖëäõ½õ ±×äë ÛëßÖíÝ ÕëçÕùËý Þ èùäëÞë ÀëßHëõ ÀáëÀù çðÔí áë³ÞÜë_ ¶Ûë ߏëë ÕÈí ±Þõ ßëè ½õÝë ÕÈí ÕHë CëHëë áùÀù ÕëÈë ÉÖë ߏëë èÖë.

³LËßÞõåÞá ÕþõìçÍLË ÞíßÉ ÚZëí±õ ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ çßÀëßÞõ Õí±ë³±ùÜë_×í ±õÞ±ëß±ë³Þõ ±áà ÀßäëÞí Àù´ Éwß Þ×í. ±ëÕHëõ ÚÔë (±ùäßçí{ ³ãLÍÝLç) ÍëÝVÕùßë ³ãLÍÝLç Èí±õ. ç_V×ë Àèõ Èõ Àõ ½õ çßõßëå ßÀÜ ØßõÀ ±õÞ±ëß±ë³ Õëçõ w. Õë_Ç è½ß èùÝ Öù 30 ìÜìáÝÞ ÍëÝVÕùßë ³ãLÍÝLç ±Þõ ±õÞ±ëß±ë³ Õëçõ w. 15 è½ß ÀßùÍÞí ßÀÜ èù´ åÀõ Èõ, Éõ ßØ ×Ýõáí ÇáHëí ÞùËùÞë ±õÀ ËÀë Èõ. ½õÀõ ÛëßÖ çßÀëßõ ±ëßÚí±ë³Þí ÖÜëÜ åëÂë±ùÜë_ ÞùËù ÚØáäëÞí Öëßí äÔëßíÞõ 30Üí É^Þ Àßí Èõ. ÃùìÕÝù±õ ÉHëëTÝð_ Àõ ±ùçí±ë³-Õí±ë³±ù ÀëÍó ÔßëäÖë ÍëÝVÕùßë ³ãLÍÝLçÞõ ÕùÖëÞí ßØ ×Ýõáí ÞùËùÞõ ÉÜë ÀßëääëÞí Ü_É^ßí Üâí Þ×í. Þäë ìÞÝÜù ÜðÉÚ, ±õÞ±ëß±ë³-Õí±ë³±ù ßØ ×Ýõáí ÇáHëí ÞùËù áëäÖë èùÝ ÖõÜHëõ ±õßÕùËó Õß Öõ ßÀÜ ½èõß Àßäí ÕÍåõ ±Þõ ³LÀÜ Ëõ@çÞë çkëëäëâë Õëçõ×í ÕþÜëHëÕhë áõäð_ ÕÍåõ. (çúÉLÝÑ ÒØõçí ËùÀÓ)

ç_çØÜë_ ³ìÜÃþëLËûçÞí ç_AÝë ±ÍÔí ìèLØð Õþë×ýÞë çë×õ TÝùgÜà çõÞõË ±Þõ èëµçÞí åw±ëÖ ÀßäëÞí ÛáëÜHë ÀßÖð_ ìÚá ßÉ^ ×Ýð_ äùìå_BËÞÑ ±ÜõìßÀëÞë Úõ ËùÇÞë çõÞõËßù±õ ±õÀ

LÝð ÝùÀóÑ ìèLØð ÔÜýÞë Õñ½ßí ßëÉÞ {õØ ¦ëßë ÀßëÝõáë ·ÃäõØÞë Ü_hëùEÇëß çë×õ hëí° ÎõÚþð±ëßí±õ ÇõÝõÞõÜë_ TÝùgÜà çõÞõË ±Þõ èëµç ±ùÎ ìßÕþõ{LËõìËTçÜë_ ìØäçÞí åw±ëÖ ÕþëÇíÞ ìèLØð Õþë×ýÞë±ù×í ÀßäëÜë_ ±ëäí èÖí. ç_VÀòÖÜë_ Õþë×ýÞë±ù ßÉ^ ×Ýë ÕÈí ÖõÜHëõ ÖõÞð_ ±_Ãþõ°Üë_ Ûëæë_Öß ÀÝð* èÖð_. ßëÉÞ {õØ ÝðìÞäçýá çùçëÝËí ±ùÎ ìèLØð³{ÜÞë ÕþõìçÍLË Èõ, ÉõÜHëõ µÕìÞæØù ±Þõ ÛÃäØûÃíÖëÜë_×í ÕHë fáùÀù ßÉ^ ÀÝëý èÖë. ÖõÜHëõ Ò±ùÜÓ çë×õ Õþë×ýÞëÞí åw±ëÖ ±Þõ ÕñHëëýèðìÖ Àßí èÖí. O²èØëßHÝÀùÕìÞæØÜë_×í Ü_hëùEÇëß ÀßÖë_ ßëÉÞ {õØõ Àëð_ èÖð_ Àõ, ÒŸ ±çÖù Üë çØûÃÜÝ, ÖÜçù Üë FÝùìÖÃýÜÝ, Q²IÝùÜëý ±Q²Ö_ ÃÜÝÓ ±õËáõ Àõ ÖÜõ ±ÜÞõ ±çIÝÜë_×í çIÝ ÖßÎ, ±_ÔÀëßÜë_×í ÕþÀëå ÖßÎ, Q²IÝðÜë__×í ±ÜßIä ÖßÎ á´ ½ä. ÖõÜHëõ ÔëßëçPÝùÞõ èoÜõåë_ Úí½ ÕþIÝõ ÀSÝëHëÞí ÛëäÞë ½âääë ìäÞ_Öí Àßí èÖí. ßëÉÞ {õØÞõ äSÍó ³LËßÎõ³× áíÍß ±õäùÍó ±õÞëÝÖ ÀßäëÜë_ ±ëTÝù èÖù, Éõ ÎëµLÍõåÞ Îùß ìßìáìÉÝç ìÍMáùÜçíÞë ìçìÞÝß Îõáù ±Þõ ÔëìÜýÀ

ËùÜ ÀùËÞ

çáëèÀëß Èõ ±Þõ ÞõåÞá ±õçùìçÝõåÞ ±ùÎ ³LËßÇÇý ±õLÍ ³LËßõÎõ³× ÎõìÜáí{Þë ±ëKÝëãIÜÀ çáëèÀëß Èõ. 64Üë TÝùìÜ_à ÔëßëçPÝ ³áí Íí. ÚõÚëµË çõÞõËÞë ÕþõìçÍLË Èõ, ÉõÜë_ 30 ÔëßëPÝù Èõ. FÝëßõ VËíäÞ èëåýÜõÞ èëµçÞë VÕíÀß Èõ, ÉõÜë_ 60 çPÝù Èõ. (çúÉLÝÑ ÒLÝð{ ³ãLÍÝë Ëë³QçÓ)

ÍõìäÍ ÕõßÍuð

ØëÝÀëÜë_ ±ÜõìßÀëÜë_ ±ëäÖë ÀëÝØõçßÞë ³ìÜÃþëLËûçÞí ç_AÝë ±ÍÔí Àßäë ±_ÃõÞë ÀëÝØëÞí ØßÂëVÖ Àßí èÖí. ±ë ÀëÝØëÞë ÕÃáõ ±ÜõìßÀëÜë_ V×ëÝí äçäëË Àßäë ³EÈÖë ±×äë ÃþíÞÀëÍó ÕþëMÖ ÀßäëÞí ´EÈë ÔßëäÖë áùÀù µÕß ìäÕßíÖ ±çß ÕÍåõ, ÉõÜë_ ÜùËí ç_AÝëÜë_ ÛëßÖíÝ ÞëÃìßÀù Èõ. ìßÎùìÜ*à ±ÜõìßÀÞ ³ìÜÃþõåÞ Îùß VËÿùîà ±õQMáùÝÜõLË ±×äë ßõ´{ ±õ@Ë ìßÕãOáÀ ÕZëÞë çõÞõËß ËùÜ ÀùËÞ ±Þõ ÍõÜù¿õìËÀ ÕZëÞë ÍõìäÍ ÕõßÍuð±õ ßÉ^ ÀÝùý èÖù. ±ë ÀëÝØëÞë ÀëßHëõ À<åâÖëÞë ±ëÔëß ìäÞë ØõåÜë_ Õþäõå ÀßÖë_ ìäØõåí±ùÞí ç_AÝëÜë_ CëËëÍù ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. èëáÜë_ ±ëåßõ 1 ìÜìáÝÞ ÉõËáë ÃþíÞÀëÍó ±×äë

ÀëÝØõçßÞë V×ëÝí ßèõäëçí±ùÞõ Ü_É^ßí ±ëÕäëÜë_ ±ëäõ Èõ Éõ CëËíÞõ ±ÍÔù ìÜìáÝÞ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. ±ë ìÚáÞõ ËÿQÕ äèíäËíÖ_hëÞð_ çÜ×ýÞ Èõ ÖõÞë ÀëßHëõ è½ßù ÛëßÖíÝ-±ÜõìßÀÞù µÕß ±çß ÕÍåõ Àõ Éõ±ù ÞùÀßíÞë ±ëÔëßõ ÕùÖëÞë ÃþíÞÀëÍóÞí ßëè ½õ´ ߏëë Èõ. ÃþíÞÀëÍó ÜëËõ ÛëßÖíÝù±õ 10×í 35 äæý çðÔíÞí ßëè ½õäí ÕÍõ Èõ. ½õ ±ë ìÚá ÀëÝØëÞð_ VäwÕ á´ áõåõ Öù ±ë çÜÝÃëâëÜë_ äÔëßù ×´ åÀõ Èõ. ½õ Àõ ±ë ìÚáÜë_ ±õÇ-1Úí ìä{ë µÕß KÝëÞ ±ëÕäëÜë_ ±ëTÝð_ Þ×í. çõÞõËß ËùÜ ÀùËÞõ ìÚá ßÉ^ ÀßÖë_ Àëð_ èÖð_ Àõ ±ÜõìßÀëÜë_ ÀëÝØõçßÞë ³ìÜÃþëLËûçÜë_ äÔëßù ×Öë ±ÜõìßÀÞùÞë ÕÃëßÜë_ CëËëÍù ×Ýù Èõ. ±ë çÜÝ ±ÜõìßÀÞ ÀÜýÇëßí±ù ÜëËõ ÀëÝý åw ÀßäëÞù Èõ. ßõ´{ ±õ@ËÞë ÀëßHëõ Õèõáë_ äæýÜë_ ³ìÜÃþëLËûç CëËíÞõ 6,37,960 ×´ Éåõ ±Þõ ØçÜë äæý çðÔí ÖõÞí ç_AÝë 5,39,958 ×´ Éåõ. ßõ´{ ±õ@ËÜë_ ±ÜõìßÀëÞë ÞëÃìßÀÞë ÕIÞí ±×äë ÕìÖ ±Þõ çÃíß äÝÞë ÚëâÀùÞõ Õþë×ìÜÀÖë ±ëÕäëÞë ìÞÝÜÞõ ½âäí ßëÂåõ FÝëßõ ÕðAÖ äÝÞë ÕìßäëßÞë çPÝùÞë ³ìÜÃþëLËûçÞõ èËëääëÜë_ ±ëäåõ. ±ë ìÞÝÜÜë_ ìä{ë áùËßíÞë ìÞÝÜÞõ ÕHë èËëääëÜë_ ±ëäåõ. (°Ëí±õÞ±õç)

ìåÀëÃùÜë_ ÃìHëÖåëjëí ßëÜëÞðÉÞ Õß ±ëÔëìßÖ ÞëËÀ ÛÉäë´ ßëð_ Èõ

(ÍëÚõ) ÃìHëÖåëjëí líìÞäëç ßëÜëÞðÉÞÞð_ Õëhë ÛÉäÖë ìç©ë×ý ßëÉÞ çë×õ ±áÞí ÛñìÜÀë ±Øë ÀßÖë ÀßíÜ ÚõÞÍõáí. (äEÇõ) ìäAÝëÖ ÃìHëÖåëjëí °. ±õá. èëÍa (ÍõìÞç ìäìáÝÜ Ãþë³Qç), ÜõJçÞë ÕþùõÎõçß w× (É\ìáÝË èëËó), ÃþëÜíHë ÛëßÖÞë @áëÀó líìÞäëç ßëÜëÞðÉÞ (ìç©ë×ý ßëÉÞ)Þí ±õÀÚí½ çë×õ ½õÍëÝõáí äëÖëý±ù. (ÉÜHëõ) ìäAÝëÖ ÃìHëÖåëVhëí °. ±õá. èëÍa (ÍõìÞç ìäìáÝÜ Ãþë³Qç), ÃþëÜíHë ÛëßÖÞë @áëÀó líìÞäëç ßëÜëÞðÉÞ (ìç©ë×ý ßëÉÞ), µzùÃÕìÖ ±á (ÀßíÜ)Þí ±õÀÚí½ çë×õ ½õÍëÝõáí äëÖëý±ù.

LÝð ÝùÀóÑ ìäAÝëÖ ÛëßÖíÝ ÃìHëÖåëjëí líìÞäëç ßëÜëÞðÉÞÞí çIÝCëËÞë Õß ±ëÔëìßÖ 2007Þð_ ÞëËÀ Ò±õ ìÍçõìÕÝìß_à Þ_ÚßÓÞð_ Þäð_ ÕþùÍ@åÞ ìåÀëÃùÜë_ Ëë³Üáë³Þ ì×ÝõËßÜë_ 19Üí ½LÝð±ëßí×í ÞäÜí ±õìÕþá ØßìÜÝëÞ á_ÍÞãV×Ö ì×ÝõËß ÀoÕÞí ÀùãQMáÀõË ¦ëßë Ýù½´ ߏëð_ Èõ. Ëë³Üáë³Þ ÕþùÍ@åÞ ¦ëßë Î@Ö Çù×í äëß É ÝðÞë³ËõÍ VËõËûçÜë_ ÞëËÀ ØåëýääëÜë_ ±ëäí ߏëð_ Èõ.

±ë ÞëËÀÞõ lõWÌ Þäë ÞëËÀÞù 2007 ì¿ìË@ç çÀóá ì×ÝõËß, ³ägÞà VËëLÍÍó ±Þõ áùßõLç ±ùìáìäÝß ±õäùÍóûç Üâõáë Èõ. ±ë ÞëËÀÞí äëÖëý ßëÜëÞðÉÞÞí çIÝCëËÞë Õß ±ëÔëìßÖ Èõ, Éõ ÃþëÜíHë ÛëßÖÞë ÃìHëÖåëjëí èÖë, ÉõÜHëõ 1913Üë_ ½HëíÖë ÃìHëÖåëjëí °. ±õÇ. èëÍaÞõ ÃìHëÖÞí ±ëÝýÉÞÀ ìäìäÔ ì×Ýßí ØåëýäÖù Õhë ÜùÀSÝù èÖù. ØßìÜÝëÞ, èëáÜë_ ÃìHëÖÞë ÕþùÎõçß ±Þõ µzùÃÕìÖ ÕþõÜÜë_ ÕÍõ

Èõ. Ëë³Üáë³ÞÞë ±ëìËóãVËÀ ìÍßõ@Ëß Õí. Éõ. Õëäçýõ Àëð_ Àõ Ëë³Üáë³Þ ËûäõãLË× ±õìÞäçýßí çí{ÞÞë ÛëÃwÕõ ìåÀëÃùÜë_ ±ë ÞëËÀ áëääëÜë_ ±Üõ ±_Öõ çÎâ ×Ýë Èí±õ. ÞëËÀÜë_ Ëë³Þáë³ÞÞë ÀáëÀëßùÜë_ ìç©ë×ý ßëÉÞ (ßëÜëÞðÉÞ), ÀßíÜ ÚëLÍõáí (±á À>Õß), ±Þíå ÉõÌÜáëHëí (±ìÞLÍë), ±Þð Û| (çðßíÖë), ±ëÝëý Íõ³ß (ßëÜëÞðÉÞÞí ÜëÖë), Ëë³Üáë³Þ ±õçùìçÝõË ±ëìËýVË ÍõìÞç ìäìáÝÜ

Ãþë³Qç (èëÍa), Ëë³Üáë³Þ ÀoÕÞí É\ìáÝË èëËó (w×), ±Þõ ½õçõÎ çðáÖëÞí (ÍõìäÍ-±õÞçõQÚá) çë×õ ç_ÃíÖÀëßù ßùÞí Üõáí ±Þõ ÚùÚ ÃõßõËÞù çÜëäõå ×ëÝ Èõ. °ä_Ö ç_ÃíÖ, ÀùìßÝùÃþëÎí ±Þõ ÜãSËìÜìÍÝëÞë ÀëßHëõ ±ë ÞëËÀ ÜëHëäëáëÝÀ Èõ Éõ ÕþõÜÞð_ ßèVÝ, ÃìHëÖ, ±ëÕHëë Úþ›ë_ÍÞë çú×í ÜùËë ±Þõ çú×í ÞëÞë_ Ökäù Øåëýäõ Èõ. (çúÉLÝÑ ÒLÝð{ ³ãLÍÝë Ëë³QçÓ)


ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 February 17, 2017

9

´ìÜÃþõåÞÑ ÂÚß-±_Öß

ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË ±ÕÍõËÑ ÎõÚþð±ëßí 2017Þð_ ìä{ë ÚðáõìËÞ ÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË ¦ëßë ÎõÚþð±ëßí, 2017Þð_ ìä{ë ÚðáõìËÞ Úèëß ÕëÍäëÜë_ ±ëTÝð_ Èõ IÝëßõ ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË ±ÕÍõË ÞíÇõ ÜðÉÚ ÈõÑ

ìÍ

Üë³Àá dáäëÞí

ÍõìäÍ ±õÇ. ÞëÇÜõÞ

áðÍÀë ì{ÜùäÇëÀ

ˆ ±õÎ-ÚíË< Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõËûçÞí ìèáÇëáÞí åßÖù ÜðÉÚ ±ëÕHëõ åð_ ±ëåë ßëÂí åÀí±õ? Õìßäëß-±ëÔëìßÖ ÖÜëÜ ÀõËõÃßí èëáÞí ÕþäÖýÜëÞ ãV×ìÖ±õ Éõ ßíÖõ Çëáõ Èõ Öõ ßíÖõ É ±ëÃâ äÔÖí ßèõåõ. ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË ±ëÃëÜí ÜìèÞë±ùÜë_ Àù´ ÕHë ÞëËÀíÝ ìèáÇëá ìäåõ ±ëåë ßëÂÖð_ Þ×í. ±õÎÚí-Ë<±õ Øß ÜìèÞõ hëHë ±ÌäëìÍÝë_Þí çßõßëå×í ±ëÃâ äÔäëÞð_ Çëáð ßëÂäð_ ½õ´±õ. Î@Ö Õìßäëß-±ëÔëìßÖ ÀõËõÃßí ìÎìáÕë³Lç ÀõËõÃßíÜë_ ±ëÃâ äÔäëÞí åßÖù ÜðÉÚ ÚØáë´ åÀõ Èõ. ±õÎÚí-Ë<Úí ±Þõ ±õÎ-Îùß ìÎìáÕë³Lç ÜëËõ CëHëí ±ùÈí ìÍÜëLÍ Èõ. ±LÝ ìÎìáÕë³Lç ±õÎÚí ÀõËõÃßí ÜëËõ ÀË-±ùÎ ÍõËûç åw±ëÖÞë ÖÚyõ ±õÍäëLç èù´ åÀõ Èõ, Õß_Öð ½õ ±õÎ-Ë<Úí ±Þõ ±õÎÎùßÞí ìÍÜëLÍ äÔäëÞí åw±ëÖ ×åõ, IÝëßõ ±LÝ ÀõËõÃßíÜë_ ÖõÞí åw±ëÖ ÔíÜí ×´ åÀõ Èõ. ÜëÇýÜë_ ±õÎ-Îùß ÇíÞ ÀõËõÃßí ±õÎ-Îùß äSÍóäë³Í ÍõË çðÔí ÕèùîÇí Éåõ. ±õÎ-Îùß ³ãLÍÝë çÖÖ ±ëÃâ äÔäëÞðð_ Çëáð ßëÂåõ, Õß_Öð µÞëâë çðÔí ±õÎ-Îùß äSÍóäë³Í ÍõË çðÔí ÕèùîÇí åÀõ ÖõÞí ±ëåë Þ×í. ½õ ±LÝ ÕþõÎßLç ÀõËõÃßíÜë_×í Þ äÕßëÝõáí ç_AÝë ±õÎ-Îùß ³ãLÍÝëÜë_ ±ùÈí ×ëÝ, Öù ÀË-±ùÎ ÍõËûç äÔð {ÍÕ×í ±õÍäëLç ×´ åÀõ Èõ. ÞëHëëÀíÝ äæýÞë Úí½ ÖÚyëÜë_ Õìßäëß ±ëÔëìßÖ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõËûçÞí ìèáÇëá ÔíÜõ ÔíÜõ åw ×´ åÀõ Èõ. ±ë ÜëËõÞí ±ÕÍõËûçÞí ÔëßHëë±ù ÜëÇý, 2017 ìä{ë ÚðáõìËÞÜë_ ØõÂëåõ. ˆ ÞëHëëÀíÝ äæý ØßìÜÝëÞ ÒÎë´gáÃÓ ÍõËûçÜë_ Àù´ ìèáÇëá ØõÂëäëÞí ±ëÕHëõ ±ëåë ßëÂí åÀí±õ Èí±õ? ±×äë ÞëHëëÀíÝ äæýÞí åw±ëÖÜë_ Àù´ ìèáÇëá ×´ åÀõ Èõ? ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË çÜÃþ ÞëHëëÀíÝ äæý ØßìÜÝëÞ ±ë ÖëßíÂùÞð_ KÝëÞ ßëÂõ Èõ ±Þõ ±ëÃëÜí ÜìèÞë±ùÜë_ ÀõËáíÀ ±ÕÍõËûç ×´ åÀõ Èõ. Îë´ìá_à ÍõËûçÜë_ ÕìßäÖýÞ ÞëHëëÀíÝ äæýÞí åw±ëÖÜë_ äÔð ÞëËÀíÝ ÚÞí åÀõ Èõ, Õß_Öð ìÍÜëLÍÞí ÕõËÞý ±Þõ Ûëìä ÉwìßÝëÖùÞë ±ëÔëßõ äæýÞë Úí½ ÖÚyëÜë_ CëHëí äëß ÕìßäÖýÞ Éwßí èùÝ Èõ.

çëÜëLÝ ±äáùÀÞùÑ çÜÃþ ÚùÍóÜë_ ÖëßíÂÜë_ µÕÝùÃÜë_ áõäëÝõáí ç_AÝë ÃÝë äæý ÀßÖë_ äÔð Èõ. ³Úí-Îùß ±á çëSäëÍùß, BäëËõÜëáë, èùLÍ<ßëç ±Þõ Üõã@çÀù. ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõËÞõ ÜëìèÖí Üâí Èõ Àõ ³Úí-Îùß ±á çëSäëÍùß, BäëËõÜëáë, èùLÍ<ßëç ±Þõ Üõã@çÀù ÜëËõÞí ìÍÜëLÍ äÖýÜëÞ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË ±Ãëµ ÜèkäÕñHëý ÚÞåõ. ØëÂáë ÖßíÀõ, Î@Ö ³Úí-Îùß ±á çëSäëÍùß ÜëËõ 1500×í äÔð Õñäý LÝëìÝÀ ÇðÀëØë±ùÞí ±ß°±ù Èõ. äëìæýÀ áZÝë_À çðÔí ÕèùîÇäë ÀßLË ÍõË ìçäëÝ Õñäý LÝëìÝÀ ÇðÀëØë±ùÞí ÕñßÖí ìÍÜëLÍ Èõ. ½õ ÍõË ±õÍäëLç èùÖ ±Þõ ±ÃëµÞí ±ìÃþÜ ÖëßíÂù çë×õ ìÍÜëLÍÞù Õþäëè äÔëßõ èùÖ, Öù ÍõË ÕëÈâ ÉäëÞ_ð ±ë ÀëßHë ÚÞí å@Ýð_ èùÖ. ³Úí-äÞ. ±ë ÀõËõÃßíÜë_ è° ìÍÜëLÍ äÔëßõ Èõ ±Þõ ±õÜ áëÃõ Èõ Àõ ³Úí-1 ³ãLÍÝë ±Þõ ³Úí-4 ÇíÞ ÜëËõ ÀË-±ùÎ ÍõË ±ë ÞëHëëÀíÝ äæý ÕÈí ØëÂá ÀßäëÞí Éwß ÕÍåõ. ³Úí-Ë<. ³Úí-×þí ±ÕÃþõÍÞë ÕìßHëëÜõ ÛTÝ ìÍÜëLÍ ½õäë Üâí ßèí Èõ, ÉõÞù ±×ý ±õ Èõ Àõ ³Úí-Ë< ³ãLÍÝë ÎõÚþð±ëßíÜë_ ±õÍäëLç ßèõåõ Þìè ±Þõ ÜëÇýÜë_ 15Üí ±õìÕþá, 2008Þí ÀßLË Îë³Þá ÀË-±ùÎ ÍõË ½âäí ßëÂåõ. ½õ ³Úí-Ë< äSÍóäë³Í ÜëËõÞí ìÍÜëLÍ äÔëßõ ßèõåõ, Öù ³Úí-Ë< ³ãLÍÝë Àù´ ÕHë Þ µÕÝùÃÜë_ áõäëÝõáí ç_AÝëÜë_×í áëÛ Üõâäí åÀåõ ±Þõ ÖõÞí ÕþìÖØõå 2800 ìä{ëÞí ÜÝëýØë ÜÝëýìØÖ ßëÂåõ. ³Úí-Ë< ³ãLÍÝëÞí ÉõÜ, ³Úí-Ë< ÇíÞ 15Üí ÞäõQÚß, 2012 çðÔí ±õÍäëLç ßëÂåõ, ÀëßHë Àõ ±ë ÀõËõÃßíÜë_ ìÍÜëLÍ ÖõÞë ÜëìçÀ áZÝë_À çðÔí èëáÜë_ ÕèùîÇí åÀí Þ×í. ³Úí-3. ³Úí-3 äSÍóäë³Í ìÍÜëLÍ ±ËÀí ô Èõ. ìÍÜëLÍÜë_ CëËëÍëÞë ÀëßHëõ ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõËÞõ ±ë ÞëHëëÀíÝ äæýÜë_ ±ÃëµÞí Îë³Þá ÀË-±ùÎ ÍõË ±õÍäëLç ßëÂäëÞí Ü_É^ßí ±ëÕåõ, ±Þõ Õèõáí ±ù@ËùÚß, 2016 çðÔíÞí ÍõË ±õÍäëLç ßëÂäëÞí ÕHë Ü_É^ßí ±ëÕåõ. ³Úí-3 ÇíÞ ÕþIÝõÞù {ðÀëä è° çðÔí ±õ áõäáõ ÕèùîEÝù Þ×í Éõ ÚëÚÖõ ÛñÖÀëâÜë_ ±ÞðÛäù ×Ýë èÖë. ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË ±ë ÀõËõÃßíÜë_ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõËÞõ ±õÍäëLç á´ É´ åÀåõ Þìè. ½èõß ÉÞÖë±õ ³Úí-3 ìÎìáÕë³Lç Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõËÜë_ çëÖIÝÕñHëý ±ëÃâÞí ìèáÇëáÞí ±ëåë ßëÂäí ½õ´±õ. ³Úí-5. ³Úí-5 ÀõËõÃßí ±õÀ×í Úõ ±ÌäëìÍÝë_Þí ÃìÖ±õ ±õÍäëLç ÖßíÀõ Çëáð ßèõäí ½õ´±õ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ÖÜõ ±Üëßë ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËí áùÝçý ±×äë ±õËÞa{ çë×õ äëÖ Àßí åÀù Èù, ÞëÇÜÞ dáäëÞí ì{ÜùäõÀ (±õÞÕí{õÍ) áù ÃþðÕ, Õí. çí.Þù äõÚçë³ËÑ www.visaserve.com, ´-Üõ³á info@visaserve.com Õß ç_ÕÀó Àßí åÀù Èù ±×äë 201-670-0006 (107) Õß ÎùÞ Àßí åÀù Èù.

LAW OFFICES OF

ROBERT A. MURTHA, Jr.

All Immmigration work including H1-B, Labor Certification and Work Authorisation, Bankruptcy, Divorces

401 Broadway, Suite 203 New York, NY 10013

Tel : (212) 966-6906

(Mon-Fri 10-5; Sat. 1-5) (admitted to New York & Federal Court)

THE BANAD LAW OFFICES, P.C. U.S. IMMIGRATION AND NATIONALITY LAW DEV@BANADLAW.COM

WWW.BANADLAW.COM

PHONE: 718-361-5999 USA OFFICE

Dev Banad Viswanath, Esq

18 E. 41 Street, 6th Floor (between 5th Ave and Madison Ave) New York, NY 10017

FAX: 718-937-1222 INDIA OFFICE

Banad Immigration The Barton Centre, 5 th floor, Suite # 510 84 M.G.Road, Bangalore, 560001, INDIA US-India Tel Line- 001-718-766-8606 Tel : 08030893291, Fax:08030893293

Law Offices of

GOPAL T. KUKREJA

Attorney at Law 5 3 C o l o n y L a n e , S y o s s e t , N Y 11 7 9 1

Ph: 212 594 0977 / Cell:516 476 1139 Family & Employment Immigration, Deportations, Appeals to BIA Circuit Courts, Business & Real Estate Closings, Divorce, Incorporation & Contracts, Wills, Landlord-Tenant, Personal Injury & Litigations.

FREE CONSULTATION

-Ñ ³ìÜÃþõåÞÞõ áÃÖí ÜØØ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Ñ-

☛ ±ÜõìßÀÞ ±Þõ ÀõÞõÍí±Þ ³ìÜÃþõåÞÜë_ ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÜØØ ☛ ±ÜõìßÀÞ ìçìË{ÞìåÕ ±Þõ ÃþíÞÀëÍó ÜõâääëÜë_ ÜØØ ☛ ±Üõ ÕëçÕùËó çìäýç ÕHë Õñßí ÕëÍí±õ Èí±õ ☛ çùUÝá ìç@ÝðìßËí èõSÕ ☛ ÎùßõÞ ìÍÃþí ³äõSÝð±õåÞ (±_Ãþõ°) ☛ ÛëæëÀíÝ ±ÞðäëØ  (ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÛëæëÜë_×í) ☛ ±ÜõìßÀëÞí ÀùáõÉ/ÝðìÞäìçýËíÜë_ Õþäõå ☛ ìÚ{Þõç ÜëËõ ³ãLÍÝë×í ÜëHëç Úùáëäí åÀù Èù.

ç_ÕÀó ÀßùÑ 718-445-2790 ±×äë visit www.DEGREEEVALUATION.com

ÒÜÞõ ÃÜÖí ÃðÉßëÖí ìÎSÜÓ ÉõÜHëõ ÃðÉßëÖí ìÎSÜù ÜëHëí Èõ. ÉõÜÞõ çëßí ÃðÉßëÖí ìÎSÜ ì×ÝõËßÜë_ É´Þõ ½õäëÞð_ ÃÜõ Èõ. ±õäë ±ÞõÀ ÃðÉßëÖí ÕþõZëÀù ±ÜõìßÀëÜë_ äçõ Èõ. ±ÜõìßÀëÞë ìäìäÔ åèõßù ±Þõ ÞÃßùÜë_ ßèõÖë_ ÃðÉßëÖí Õìßäëßù ÒÃðÉßëÖ Ëë³QçÓ µIçëèÛõß äë_Çõ Èõ. Õhëù, ³Üõá Àõ ÎùÞ ÀßíÞõ ÕùÖëÞë Õhëù, çñÇÞù ÜùÀáõ Èõ. ±ëÕ çèð±õ ÒÜëßð_ ÃëÜÓ ÀùáÜÜë_ ÕùÖëÞë ÃëÜ ìäæõÞë ç_VÜßHëù áÂíÞõ ÜùÀSÝë èÖë Þõ è° çÖÖ ÜùÀáÖë ߏëë Èù. ±õ ÜëËõ ±ëÛëß TÝ@Ö Àv_ È\_. èäõ ±ëÕ çèð äëÇÀìÜhëùÞõ Üëv_ èëìØýÀ ±ëÜ_hëHë Èõ ÖÜÞõ ÃÜÖí ÃðÉßëÖí ìÎSÜ ìäæõ ±ÜÞõ (250×í 300 åOØùÜë_) áÂí ÜùÀáù. ÛñÖÀëâÜë_ ÖÜõ Éõ ÃðÉßëÖí ìÎSÜ ½õ´ èùÝ, Éõ ÖÜëßë VÜßHëÜë_ ßèí èùÝ, ÉõÞí äëÖëý Àõ ç_äëØù Àõ ÃíÖù ÖÜÞõ ÃQÝë èùÝ - ÝëØ èùÝ Öõ ìäæõ ±ÜÞõ áÂí ÜùÀáù. ±ëÕõ ½õÝõáí ±ëÉ ìØÞ çðÔíÞí ÃðÉßëÖí ìÎSÜùÜë_ À´ ìÎSÜ ÖÜÞõ Úèð ÃÜí èÖí? ÀõÜ ÃÜí èÖí? Àõäë ÕþÀëßÞí ÃðÉßëÖí ìÎSÜù ½õäëÞí ÖÜëßí ³EÈë Èõ? çëÜëìÉÀ, ÔëìÜýÀ, ±ëÔðìÞÀ °äÞÞí äëÖùÞõ ßÉ^ ÀßÖí Àõäí ìÎSÜ ÖÜÞõ Õç_Ø ÕÍåõ? ÒÜÞõ ÃÜÖí ÃðÉßëÖí ìÎSÜÓ ±õ åíæýÀ èõÌâ ÖÜõ ±ÜÞõ 250×í 300 åOØùÜë_, çðäëEÝ ±ZëßùÜë_ ÞíÇõÞë çßÞëÜõ ÜùÀáí ±ëÕù. ±Üõ ÖÜëßù áõ ÃðÉßëÖ Ëë³QçÞë ÒçMÖÀÓ ÜõÃõì{ÞÜë_ ÕþÃË Àßíåð_. ÃðHëäkëëÞë ÔùßHëõ áõÂÞí Õç_ØÃí ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. ±õ ìäæõ ÕhëTÝäèëß Àõ ÎùÞ Àßäë ÞèÙ. ÕùÖëÞë áõÂÜë_ äëÇÀù±õ ìÎSÜ ìäæõ Àßõáë çñÇÞù ÃðÉßëÖí ìÎSÜ Zëõhëõ ç_ÀâëÝõáë ±ÃþHëí±ùÞõ ±Üõ ÕèùîÇëÍíåð_. ÃðÉßëÖí ìÎSÜÞð_ ìÞÜëýHë ÀßÞëßë áùÀùÞõ ½HëÀëßí Üâåõ Àõ ±ÜõìßÀëÜë_ äçÖë ÃðÉßëÖí±ùÞõ Àõäí ÃðÉßëÖí ìÎSÜù ½õäëÞð_ ÃÜõ Èõ! ÃðÉßëÖí Ûëæë, çëìèIÝ, ÃðÉßëÖí °äÞ-ßíìÖÞí ½âäHëí ±Þõ Õþçëß ÜëËõ ÃðÉßëÖí ìÎSÜù ÂñÚ É ÜèkäÞð_ ÝùÃØëÞ ±ëÕí åÀõ Èõ. ÖÜëv_ Ü_ÖTÝ ÜùÀáíÞõ ÖÜõ ÕHë ÃðÉßëÖí ìÎSÜÞë ÞñÖÞ ÝðÃÜë_ Ý×ëåã@Ö Îëâù ±ëÕí åÀù Èù. ÃðÉßëÖ Ëë³QçÞð_ èëìØýÀ ìÞÜ_hëHë Èõ. ÜëI²ÛëæëÞù ÉÝ èù.. — èçÜð ÚëßùË, Ö_hëí Gujarat Times - Attn: Editor 115 W 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com Fax: 212-675-7624


February 17, 2017

10

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

±ë_ÖßßëWËÿíÝ

Òßõ´ÞÀùË ÕèõßíÞõ VÞëÞ ÀßäëÞí Àâë Üëhë ÜÞÜùèÞ ìç_èÞõ èVÖÃÖ ÈõÓÑ ÜùØí

Þäí ìØSèíÑ ÀõLÄíÝ ÚÉõË ìäæÝÀ ßëWËÿÕìÖÞë ±ìÛÛëæHë Õß ±ëÛëß ÕþVÖëä ßÉ^ Àßäë ÜëËõ ßëFÝçÛëÜë_ ×Ýõáí ÇÇëýÞù µkëß ±ëÕÖë_ äÍëÕþÔëÞ ÞßõLÄ ÜùØí±õ ÛñÖÕñäý ÀùîÃþõçí äÍëÕþÔëÞ Íù. ÜÞÜùèÞ ìç_èÞí ÀëÝýåöáí Õß ±ëÀßë Õþèëßù ÀÝëý èÖë. ÖõÜHëõ ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ, 35 äæý çðÔí ÛëßÖÞí ±ëì×ýÀ ÕìßÕëËí Õß ÜèkäÞð_ V×ëÞ ±Þõ ÜùÛù ÔßëäÞëßë lí ÜÞÜùèÞ ìç_è ±ëØßHëíÝ TÝã@Ö Èõ. 30-45 äæýÜë_ ØõåÞí ±ëì×ýÀ çkëëÞí ØðìÞÝëÜë_ ÖõÜÞð_ äÇýVä ߏëð_ Èõ. ÛëßÖÞí ±ë{ëØí ÚëØ 70 äæýÞë çÜÝÃëâëÜë_ ÛëBÝõ É ±õäë Àù´ ÞõÖë èåõ Àõ ÉõÜÞù çkëëÞë ÀõLÄÜë_ ±ëËáë ØíCëýÀëâ çðÔí ØÚØÚù ߏëù èùÝ. ±ë çÜÝ ØßìÜÝëÞ Cëb_ ÚÔð_ ÚØáëÝð_, ÃùËëâë ±Þõ ÀúÛë_Íù ×Ýë Õß_Öð Öõ±ù ÚõØëÃ-ìÞWÀá_À ߏëë. ÒÚë×wÜÜë_ ßõ´ÀùË ÕèõßíÞõ VÞëÞ ÀßäëÞí Àâë Íù. çëèõÚ É ½Hëõ Èõ, ÚíÉ\_ Àù´ Þ×í ½HëÖð_.Ó ÛñÖÕñäý äÍëÕþÔëÞ Íù. ÜÞÜùèÞ ìç_è ÜëËõ ÀßëÝõáí ±ë ìËMÕHëíÞù çÂÖ ìäßùÔ ÀßíÞõ ÀùîÃþõçÞë ÖÜëÜ ç_çØçPÝù±õ ç_çØÜë_×í ÒäùÀ±ëµËÓ ÀÝùý èÖù. ç_çØÞë ÃÖ çhëÜë_

ÛñÖÕñäý äÍëÕþÔëÞ Íù. ÜÞÜùèÞ ìç_è

äÍëÕþÔëÞ lí ÞßõLÄ ÜùØí

ÞùËÚ_ÔíÞë Üðtõ ×Ýõáí ÇÇëýÜë_ Ûëà áõÖë Íù. ÜÞÜùèÞ ìç_èõ ÞùËÚ_Ôí Éõ ßíÖõ áëÃð ÀßäëÜë_ ±ëäí èÖí ÖõÞí ËíÀë Àßí èÖí. ±ë ÞùËÚ_ÔíÞõ ÖõÜHëõ Ò±öìÖèëìçÀ ÃõßTÝäV×ëÓ ÖõÜÉ Òç_ÃìÌÖ ÀëÞñÞí áñ_ËÓ çë×õ çßÂëäí èÖí. ÃÖ ìåÝëâð çhë ØßìÜÝëÞ ÞùËÚ_Ôí×í ÇÇëý

çÜÝõ ÕùÖëÞë ä@ÖTÝÜë_ Íù. ÜÞÜùèÞ ìç_èõ ç_çØÜë_ Òáñ_ËÓ ±Þõ ÒMáLÍßÓ Éõäë åOØÕþÝùà ÀÝëý èÖë. ÖõÞë ÕþIÝõ ÞëßëÉÃí TÝ@Ö ÀßíÞõ lí ÞßõLÄ ÜùØí±õ Àëð_ èÖð_ Àõ, ÛñÖÕñäý äÍëÕþÔëÞ ±ëäë åOØù ç_çØÜë_ µEÇëßõ IÝëßõ ÖõÜHëõ ÕHë ç_çØÞí ÃìßÜë, ç_çØÞí ÜÝëýØë çÜÉäí ½õ´±õ.

áùÀÖ_hë ±Þõ ç_ìäÔëÞÞí ÜÝëýØëÜë_ ßèíÞõ É ÉäëÚ ±ëÕäëÞð_ ä@ÖëÜë_ çëÜJÝý èùäð_ ½õ´±õ. ÞùËÚ_ÔíÞù ìäßùÔ ÀßÞëßë ßëÉÀíÝ ÕZëõ ±Þõ äëÜÕ_×í ØâùÞë ÞõÖë±ùÞí ÖõÜHëõ ±ëÀßë åOØùÜë_ ËíÀë Àßí èÖí. ÞùËÚ_ÔíÞù ìÞHëýÝ ìärÜë_ ±ëì×ýÀ Zëõhëõ áõäëÝõáù çú×í ÜèkäÞù ìÞHëýÝ Èõ. äÍëÕþÔëÞ ÞßõLÄ ÜùØí±õ Àëð_ èÖð_ Àõ Àëâð_ Þëb_, ÛþWËëÇëß, ±ëÖ_ÀäëØ Õß ±_À<å ÜñÀäù ±ìÞäëÝý èÖù. ±ë ØõåÜë_ ³ÜëÞØëß TÝã@Ö IÝëßõ É åã@Öåëâí ÚÞåõ FÝëßõ ±ëÕHëõ Úõ´ÜëÞí Õß ±_À<å ÜñÀí åÀíåð_. Éõ±ù ±ëÕHëí TÝäV×ë çë×õ ÈõÖßìÕ_Íí Àßõ Èõ ÖõÜÞí çë×õ ±ëÕHëõ ÀÍÀ äáHë ±ÕÞëääð_ ÕÍåõ. ±ëÉõ Øõå ±õ ÂëÜí±ù, hëðì˱ùÞõ ØðßVÖ ÀßäëÞù ÕþÝIÞ Àßí ߏëù Èõ Éõ çÜëÉÜë_ äßçù×í Cëß Àßí ÚõÌí Èõ. ±ëßÚí±ë´ Éõäí VäëÝkë ç_V×ë±ù Õß ±ëZëõÕù Àßäë ÚØá ÖõÜHëõ ìäßùÔ ÕZëùÞí {ëËÀHëí ÀëÏí èÖí. ÖõÜÞí çßÀëßõ ÃßíÚù, ØìáÖù ±Þõ Üìèáë±ùÞë çå@ÖíÀßHë ÜëËõ áíÔõáë ±çßÀëßÀ ÕÃáë ìäæõ ÕHë ÖõÜHëõ ÔëßØëß åOØùÜë_ ßÉ^±ëÖ Àßí èÖí. (°Ëí±õÞ±õç)

±ìrÞ ßìÖáëá ÌyßÞõ ìäåõæ ÀùËó çÜZë ìßÜëLÍ ÜëËõ ßÉ^ ÀßäëÜë_ ±ëTÝë èÖë. ÉõÜë_ ÝðäÖí±ùÞõ OáõÀÜõ´á Àßäë ÜëËõ Éõ ìäìÍÝù ã@áìÕ_ÃÞù µÕÝùà ÀßäëÜë_ ±ëTÝù èÖù Öõ ÀOÉõ Àßäë ±ëßùÕí±ùÞí ÀVËÍíÜë_ ÕñÈÕßÈ Àßäí Éwßí èùäëÞí ßÉ^±ëÖ Àßë´ èÖí. Õùáíçõ ÚLÞõ ÕZëù ÖßÎÞí Øáíáù ½HÝë ÚëØ ±ëßùÕí±ùÞë 14 ìØäçÞë ìßÜëLÍ Ü_É^ß ÀÝëý èÖë. ÛëÉÕ ¦ëßë ÚâëIÀëßÀë_ÍÜë_ ç_ÍùäëÝõáë ÞìáÝëÞí Ãõç ±õÉLçíÞë ç_ÇëáÀ ±Þõ ±ÚÍëçë ÛëÉÕ ÚZëíÕ_Ç ÜùßÇëÞë ÕþÜð åë_ìÖáëá Øõä°Ûë´ çùá_Àí, Ãë_ÔíÔëÜ åèõß ÛëÉÕÞë

ÜèëÜ_hëí Ãùìä_Ø ±ßÉ\ÞØëç ÕëvÜáëHëí, Ãë_ÔíÔëÜ ÞÃßÕëìáÀëÞë çPÝ ±°Ö ßëÜäëHëí ÖõÜÉ Ãë_ÔíÔëÜÞë ÕëìáÀë çØVÝ ±Þõ Õñäý ÀëßùÚëßí ÇõßÜõÞ äç_Ö Àõ. ÛëÞðåëáíÞõ ÛëÉÕÞë Õþë×ìÜÀ çPÝÕØõ×í Øñß ÀßäëÜë_ ±ëTÝë Èõ. ÕíìÍÖë ÝðäÖí±õ Üð_Ú´Þë ÞëáëçùÕëßëÞí ±õÀ èùËõáÜë_ {õß ÕíÞõ ±ëIÜèIÝë ÀßäëÞù ÕþÝëç ÀÝùý IÝëßõ ÚâëIÀëßÀë_ÍÞí CëËÞë ÕþÀëåÜë_ ±ëäí èÖí. ÜðAÝÜ_hëí wÕëHëí±õ ÀõìÚÞõËÞí ÚõÌÀ Úùáëäí ÞìáÝë çëÜñìèÀ ÚâëIÀëßÀë_ÍÜë_ ÛëÉÕÞë ÞõÖë±ùÞí ç_ÍùäHëí Úèëß ±ëäÖë ÚðÔäëßõ ÃðÉßëÖÞë ÜðAÝÜ_hëí ìäÉÝ wÕëHëí±õ ÕùÖëÞë

çkëëäëß ìÞäëçV×ëÞõ ÀõìÚÞõË ÚõÌÀ ÕÈí ÜèkäÞí ÚõÌÀ Úùáëäí èÖí. ÉõÜë_ ÞëÝÚ ÜðAÝÜ_hëí ÞíìÖÞ ÕËõá, ÖõÜÉ ÕëËaÞë ÕþØõå ±KÝZë °Öð äëCëëHëí ±Þõ B²èÜ_hëí ÕþØíÕìç_è ½Íõ½ ÕHë µÕãV×Ö ßëë èÖë. ±ë ÚõÌÀÜë_ ÍõÜõÉ ÀLËÿùá ÜëËõ ÀëÝýäëèí èë× ÔßäëÜë_ ±ëäí èÖí. Éõ ±_Ãõ ÛëÉÕÞë èë´ÀÜëLÍ ¦ëßë ±ë ±_Ãõ ìäÃÖù ÜëÃäëÜë_ ±ëäí èùäë×í Öõ ç_ØÛýÜë_ ±õÀ ìßÕùËó ÕHë ÜùÀáäëÜë_ ±ëäÞëß Èõ. ½õÀõ wÕëHëí±õ ÚõÌÀÜë_ ÖÜëÜ ±ëßùÕí±ùÞí ÔßÕÀÍ Àßí áõäë ÜëËõ ±ëØõå ±ëMÝù èùäëÞð_ ½Hëäë ÜYÝð_ Èõ. (°Ëí±õÞ±õç)

ÛñÉÑ ±ÚÍëçë ÖëáðÀëÞë ÞìáÝëÜë_ çëÜñìèÀ À<ÀÜýÞù Ûùà ÚÞõáí ÝðäÖí±õ ÕìÜ ÀEÈ ÕùáíçÞõ 12Üí ½LÝð±ëßí±õ ±ëÕõáí áõìÂÖ ÎìßÝëØÜë_ ÖõÞí çë×õ ØðWÀÜý ÀßÞëßë±ùÞð_ 65 áùÀùÞð_ ÃþðÕ èùäëÞð_ ±Þõ 35-40 ÝðäÖí±ùÞõ ±ëäí É ßíÖõ ÎçëäíÞõ ÖõÜÞí çë×õ À<ÀÜý ÀßÖë èùäëÞù Ö×ë ÀùáõìÉÝÞ ÝðäÖí±ùÞõ Îçëäí ÛñÉÞí ±õÀ çëÜëìÉÀ ç_V×ë - çëÜëìÉÀ äëÍíÜë_ ÀëßÜë_ ÚõçëÍí ÕöçëØëßùÞë ÜÞùß_ÉÞ ÜëËõ á´ ÉäëÖí èùäëÞù ±ëZëõÕ ÀßëÝù èÖù. ØðWÀÜýÞù Ûùà ÚÞÞëßí Üìèáë±õ ÕùÖëÞí áõìÂÖ ÎìßÝëØÜë_ åw±ëÖ×í ±_Ö çðÔíÞí ìäÃÖù äHëýäÖë_ Àëð_ èÖð_ Àõ ÖõÞë ÜëÖë-ìÕÖëÞë È^ËëÈõÍë ÚëØ ÜëÖë±õ ÀùÌëßë ÃëÜõ ÉöÞ çë×õ áBÞ ÀÝëý èÖë. ÜëÖë çë×õ Úõ äæý ±Ãëµ ÀùÌëßë ßèõäë ±ëTÝë ÕÈí ÞìáÝë ÃëÜÜë_ ÜùÚë´áÞí ØðÀëÞ ÇáëäÖë ÖõÜÉ åõß-ç|ëÞð_ ÀëÜ ÀßÖë ÚëÚðÛë´

ÞëÜÞí TÝã@ÖÞõ ÞùÀßí ÜëËõ Üëßí ÜëÖë±õ ÛáëÜHë Àßí èÖí. ÚëÚðÛë´±õ ÜÞõ ÛëßÖ Ãõç ±õÉLçíÞë ÜëìáÀ åë_ìÖáëá çùá_Àí Õëçõ ÜùÀáí èÖí. åë_ìÖáëáõ 5500 wìÕÝëÞë ÕÃëßÞí ÞùÀßí ±ëÕí èÖí. ìØäëâíÞë ìØäçùÜë_ ±õÍäëLç ÕÃëß ±ëÕäëÞð_ ÀèíÞõ åë_ìÖáëáõ ÝðäÖíÞõ Cëßõ Úùáëäí CëõÞÝð@Ö Õíb_ ÕíäÍëTÝð_ èÖð_. ±Þõ ÕÈí ±ÃëµÞë MáëÞ ÜðÉÚ åë_ìÖÛë´Þë CëßÞë Úí½ wÜÜë_ Úõ ÉHë Õèõáõ×í èëÉß èÖë. ±õ hëHëõ ÉHëõ çë×õ Üâí ÝðäÖí µÕß À<ÀÜý ÀÝð* èÖð_ ±Þõ ÖõÞí ìäìÍÝù @áíÕ µÖëßí áíÔí èÖí. ±ëäí 35×í 40 ÝðäÖí±ù ±ë TÝã@Ö±ùÞí Çñ_ÃëáÜë_ Îçë´ èùäëÞð_ ±Þõ ÖõÜÞõ À<á 64 ÉHëÞë É^×Üë_ ÜùÉ-ÜVÖí ÜëËõ çMáëÝ ÀßëÖí èùäëÞù ±ëZëõÕ ÀÝùý èÖù. ÕíìÍÖë ÝðäÖí±õ ÚëÚðÛë´ Õëçõ É´ ÎìßÝëØ Àßí èÖí. Õß_Öð ÚëÚðÛë´±õ ÖõÞë µÕß ÃðVçõ ×´Þõ ÖõÞí µÕß

ØðWÀÜý Ãð½ßÖë ÝðäÖí±õ ÚëÚðÛë´Þë èë×Üë_ ÀËß Üëßí ØíÔð_ èÖð_. åë_ìÖáëáõ ±ë À<ÀÜýÞù ìäìÍÝù äëÝßá ÀßäëÞí ÔÜÀí ±ëÕí ±ë ÝðäÖíÞõ ÖõÜÞí ØðÀëÞõ Úùáëäí èÖí. IÝë_×í ÖõÞõ ÜùËßÀëßÜë_ á´ ÃÝë èÖë. FÝë_ åë_ìÖÛë´ Ö×ë ÇõÖÞ Ìyßõ ØðWÀÜý Ãð½Ýð* èÖð_. IÝëßÚëØ ÞìáÝëÜë_ ±ëäõáë çÎõØ ß_ÃÞë ÜÀëÞÜë_ á´ É´ åë_ìÖÛë´, ìäÕðá Ìyß, ÛßÖ Ìyßõ Îßí×í ÚâëIÀëß ÀÝùý èÖù. ÛñÉÜë_ ±ëäõáí çÜëÉäëÍíÜë_ ÀõãLËÞÞù ÀùLËÿë@Ë ÇáëäÖí TÝã@Ö Õëçõ ÀëÜ ÀßÖí ±Þõ ÛëÛí ÖßíÀõ ±ùâÂëÖí Üìèáë ÖõÜÉ ÀùÌëßëÞë äÖÞí ¦ëßë ±ëäí ßíÖõ ÀùáõÉÞí ±ÞõÀ ÝðäÖí±ùÞõ ÎçëäíÞõ äÃØëßù ÜëáõÖð½ßù Õëçõ ÜÞùß_ÉÞ ÜëËõ ÜùÀáäëÜë_ ±ëäÖí èÖí. Õùáíç ±ë ÚëÚÖõ ÖÕëç Àßí ßèí Èõ ±Þõ èë´ÕþùÎë´á TÝã@Ö±ùÞë ÀßÖñÖù ÕþÀëåÜë_ ±ëäåõ.

ÃðÉßëÖÛßÜë_ ÃëÉÖù ÀEÈ-ÞìáÝë çëÜñìèÀ ØðWÀÜýÀë_Í

Ãë_ÔíÞÃßÑ ÀEÈÞë ÞìáÝëÞë çëÜñìèÀ ÚâëIÀëß ÀõçÜë_ Õùáíçõ ÃÖ Ü_Ãâäëßõ hëHë ±ëßùÕí±ùÞí ÔßÕÀÍ ÀÝëý ÚëØ ÚðÔäëßõ äÔð Úõ ±ëßùÕí±ùÞí ÔßÕÀÍ Àßí èÖí. ±IÝëß çðÔíÜë_ ±ë ÀõçÜë_ À<á Õë_Ç ±ëßùÕí±ùÞí ÔßÕÀÍ Àßí áõäëÜë_ ±ëäí Èõ. ±õÜë_×í hëHë ±ëßùÕí±õÞõ ÀùËó çÜZë ßÉ^ ÀßäëÜë_ ±ëäÖë_ ÀùËõý ÖõÜÞõ 14 ìØäçÞë ìßÜëLÍ ±ëMÝë Èõ. ÀEÈ ìÉSáë ¿ë´Ü ÚþëLÇÞë ±ëÔëßÛñÖ ÉHëëTÝë ÜðÉÚ ÕÀÍëÝõáë hëHë ±ëßùÕí±ùÞí ÕñÈÕßÈÞë ±ëÔëßõ Õùáíçõ äÔð ±ëßùÕí±ù ÕöÀí ÜðAÝ ±ëßùÕí åë_ìÖáëá Øõä°Ûë´ çùá_Àí ±Þõ ÛßÖ ÞßõLÄ Øß°Þõ {ÍÕí áõäëÜë_ ±ëTÝë Èõ. Öõ±ùÞõ Ãðväëßõ VÕõ. ÀùËóÜë_ ìßÜëLÍ ÜëËõ ßÉ^ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. Õùáíçõ ±ë ØßQÝëÞ ±ëßùÕí±ùÞí CëìÞWÌ ÕñÈÕßÈ Àßí èùäëÞð_ ½Hëäë ÜYÝð_ èÖð_. ÉõÜë_ ÚÚëåõÌ ìäåÞ° Ìyß. ÇõÖÞ ìäÞùØÛë´ Ìyß, ±ìrÞ ßìÖáëá Ìyß äÃõßõÞù çÜëäõå ×ëÝ Èõ. ÀEÈÞë çÚ ³LVÕõÀËß ÜÀß_Ø ÇúèëHëõ ±ë ÜëËõ ÒçíËÓÞí ßÇÞë Àßí Èõ. ÉõÜë_ Õí±õç±ë´ äëÝ. Úí. ÃùìèáÞë ÞõI²Iä èõÌâÞí ËíÜ ±ëßùÕí±ùÞí CëìÞWÌ ÕñÈÕßÈ Àßåõ. µÕßù@Ë ÀõçÜë_ ÚâëIÀëßÞù Ûùà ÚÞÞëßí ìÕìÍÖë ¦ëßë ±õäù ±ëZëõÕ ÀßäëÜë_ ÜðÀäëÜë_ ±ëTÝù Èõ Àõ çëÜñìèÀ ÚâëIÀëßÜë_ ç_ÍùäëÝõáë áùÀùÞí ËùâÀíÞù Ûùà À<á 40 ÉõËáí ÝðäÖí±ù ÚÞí Èõ. ÖõÜÞõÞõ ÀEÈÜë_ ÜùËë ßëÉÀíÝ ÞõÖë±ù ÖõÜÉ ÜùËë ±ìÔÀëßí±ù Õëçõ ÜÞùß_Þ ÜëËõ ÜùÀáäëÜë_ ±ëäÖí èÖí. µÕßù@Ö ÝðäÖí±ùÞõ ÛëÉÕÞë É ±ë´ÀëÍó ÚÞëäí ±ëÕäëÜë_ ±ëTÝë èÖë, Éõ×í ÖõÜÞù Àù´ ßùÀËùÀ Àßõ Þèí. ÚðÔäëßõ çíËÞë ÖÕëçÞíå ±ìÔÀëßí Ãùìèá ¦ëßë hëHë ±ëßùÕí±ù ìäÞùØ µÎõý ÚÚëåõÌ ìäåÞ° Ìyß, ÖõÜÞë ìØÀßù ÇõÖÞ ìäÞùØ Ìyß ±Þõ

ÀEÈ-ÞìáÝë çëÜñìèÀ ØðWÀÜýÀë_ÍÑ ÀõËáíÀ ìäÃÖù

ÖëßÀ ÜèõÖëÞõ ±õÞëÝÖ ×åõ ÒßÜHëÛë´ ÞíáÀoÌ èëVÝ ÕëìßÖùìæÀÓ

Ü_ðÚ´Ñ çðÕþìç© áOÔÕþìÖãWÌÖ èëVÝáõÂÀ ÖëßÀ ÜèõÖëÞõ ÒßÜHëÛë´ ÞíáÀoÌ èëVÝ ÕëìßÖùìæÀÓ ±õÞëÝÖ ÀßäëÞð_ ÃðÉßëÖ çßÀëßõ ½èõß ÀÝð* Èõ. ÃÝë äæõý ±ë ÕëìßÖùìæÀ èëVÝáõÂÀ ìäÞùØ Û|Þõ ÜYÝð_ èÖð_. ÒìÇhëáõÂëÓÞí ±ìÖ áùÀìÕþÝ ÀùáÜ ÒØðìÞÝëÞõ ¬Ôë_ ÇUÜë_ÓÞë çÉýÀ ÖëßÀ ÜèõÖëÞõ ±ë ÕëìßÖùìæÀ Üâí ߏëð_ Èõ. ±ë Õþç_Ãõ ÃðÉßëÖ Ëë³Qç ±ìÛÞ_ØÞ ±Þõ åðÛõEÈë ÕëÌäõ Èõ. (çúÉLÝÑ Ç_Ä åëè)

ÖëßÀ ÜèõÖë

To Advertise Contact :

Tel: 212-675-7515


ÕëÞë Þ_. 12 ®

çñßùkëÜ ÒÕ¥líÓ ÕðßðæùkëÜ..!!

Magazine Section Gujarat Times February 17, 2017

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

‡ ÕþØíÕ ìhëäõØí Ö_à Õß ¶ÍÖð_ ±Þõ ÞäßëìhëÜë_ ÞëÇÖð_, ±ìÖì×±ùÞõ ±ëäÀëßÖð_ ±Þõ ìäÀëçÞí Èáë_Ãù ÛßÖð_, Öâëäù Õß ÖßÖð_ ±Þõ Úí±ëßËí±õç×í ØùÍÖð_, ÕþõÜÜë_ Úëà Úëà ״ ¶ÛßëÖð_ ±Þõ çú Àù´Þõ ìØá×í ÇëèÖð_, VÞõèÕëåÜë_ {ÀÍÖð_ ±ë Ò±ÜØëäëØÓ ÂñÚ wÍ<_ wÕëâð ±Þõ ÜëÝëâð Èõ. 26Üí ÎõÚþð±ëßí, ÕþØíÕ ìhëäõØí 2017Þë ßùÉ ±ÜØëäëØ 606 äæý Õñßë_ Àßí 607Üë äæýÜë_ Õþäõååõ. 26Üí ÎõÚþð±ëßí, 1411Þë ìØäçõ ±õÞí V×ëÕÞë ×´ èÖí. ÈVçù Õùâ, ÚVçù ÇÚñÖßë, ±õîåí ÚÃíÇë, ìçkëõß Öâëäù, ÇëáíçõÀ ìçÞõÜëB²èù, Õ_ØßõÀ Õðáù, Úëß Øßäë½ ±Þõ çkëëäÞ áëÂ×í äÔð Ò±ÜØëäëØí±ùÓ×í ÔÚÀÖð_ ±ÜØëäëØ ÕþëÇíÞ ±Þõ ±äëýÇíÞ ç_VÀòìÖ±ùÞù çÜLäÝ ÔßëäÖð_ ±ØûÛðÖ åèõß Èõ. ±öìÖèëìçÀ Øßäë½Üë_ ÇÀáë ±Þõ ÇÀáëÜë_ Õùâ ±Þõ ÕùâùÜë_ ÔÚÀÖð_ ±èÜØåëèÞð_ ±ë ±ÜØëäëØ ±ëÉõ Ú_Ãáë±ù, ÕëËaMáùË, ÎëÜýèëµç, @áÚù, ÜãSËMáõ@ç ±Þõ åùgÕà ÜùáÜë_ ¶Èßí ߏëð_ Èõ. ¶Èâí ߏëð_ Èõ. ±èÙ çëÚß ±Þõ ÞÜýØë ÞíßÞù ç_ÃÜ, ìèLØð-ÜðãVáÜ ç_VÀòìÖÞù äëßçù, ìåSÕ-V×ëÕIÝÞù ±ØûÛðÖ äöÛä - Ãúßä ÚÞíÞõ {âèâí ߏëù Èõ. ìßäß ÁLË, Úí±ëßËí±õç, çëÝLç ìçËí, ±ùËù èÚ, ìÞßÜë, ±ØëHëí ÃþðÕ, ÀõìÍáë, ËùßõLË, ìäåëâ èùãVÕËáù ±Þõ èùËõáù×í ±ëÃäí ±ùâ ÕþV×ëìÕÖ ÀßÖð_ ±ÜØëäëØ ±áà ìÜ½É ÔßëäÖð_ åèõß Èõ, Éõ ±ÍÔí ÇëÜë_ Âðå ×´ ¶Ìõ Èõ ±Þõ ÎëÎÍë-ÉáõÚí, ¬ìÔÝëÞõ åëèí ÛùÉÞÞí ÉõÜ ÜëHëõ Èõ! ±èÙÞí ÔßÖí ÕëHëíØëß Èõ ±Þõ ÕëHëíäëâí ÞØíÞë_ ÞíßÜë_ ±ùÉãVäÖë Èõ. ±ÜØëäëØ ÛëßÖÞë ßëWËÿìÕÖë ÜèëIÜë Ãë_Ôí, çäýÕþ×Ü ÞëÝÚ äÍë ÕþÔëÞ çßØëß äSáÛÛë´ ÕËõá, áùÀçÛëÞë Õþ×Ü ±KÝZë ÃHëõå äëçðØõä Üëäâ_Àß, ÀëÝýÀëßí äÍë ÕþÔëÞÕØõ Úõ äÂÖ ÀëÝýÛëß ç_ÛëâÞëß Ãë_ÔíäëØí Ãðá{ëßíáëá Þ_Øë, äÍë ÕþÔëÞÕØõ ìÚßëÉÜëÞ ×´ ÇñÀõáë ÇðVÖ ìç©ë_ÖäëØí Üùßëß°Ûë´ Øõçë´, äöiëëìÞÀ ìä¿Ü çëßëÛë´ Éõäë ±ÞõÀ ÜèëÞðÛëäùÞí ÀÜýÛñìÜ ßèí Èõ. ÒäÖÞÞí Ôñâ×í Üë×ð_ Ûßí áª, ±ëìØá, ±ßõ ±ë Ôñâ ÕëÈí µÜþÛß Üâõ Þë Üâõ!Ó ±ÜØëäëØ èoÜõåë_ ßëÉÕðßïðæù, çëèìçÀù, Àìä±ù, çëìèIÝÀëßù, ÀáëÀëßù äÃõßõÞë ìØáÜë_ ÔÚÀÖð_ ߏëð_ Èõ ÖõÞõ ÜÞ ÛßíÞõ ÜëHëí áõäë çÖÖ ÖáçÖð_ ߏëð_ Èõ. ±ë 607 äæýÞë ±ÜØëäëØõ ±ÞõÀ åëçÀùÞë_, çñÚë±ùÞë_ ßëÉ ½õÝë_ Èõ. ±ë{ëØíÞí ÇâäâÜë_ ±Ãþõçß Ûëà áíÔù Èõ, Éõáäëç ÛùÃTÝù Èõ. äç_ÖßÉÚ Éõäë ØõåÛ@Öù±õ åèíØí äèùßí Èõ Öù ±ÞõÀ ±ë_ØùáÞù, èðSáÍù, ìäÞëåÀ Õñß - ÔßÖíÀoÕ - ØðÀëâ Éõäë À<ØßÖí ÕþÀùÕùÞõ ÒåõßìØáÓ ßëÂíÞõ çèÞ ÀÝëý Èõ, äíßÖëÕñäýÀ {íSÝë Èõ. ±ëÎÖÞõ ±äçßÜë_ ÚØáí ÕðÞÑ ÚõÌ<_ ×ëÝ Èõ, ÛñÖÀëâÞí ØðÑÂØ CëËÞë±ùÞð_ ßËHë ÈùÍí ±ëäÞëßë ìØäçÞõ ±ëäÀëßäë ×ÞÃÞÖð_ ßèõ Èõ. µÜ_à ±Þõ µIçëè×í ¶ÛßëÖð_ ±ÜØëäëØ µIçäìÕþÝ Èõ. ÔëìÜýÀ ±Þõ ÀáëìÕþÝ Èõ. ±õËáõ É VÖù ìäfäÛßÜë_ ±ÜØëäëØÞù äë³ÚþLË ÕÖ_ÃùIçä, äë³ÚþLË Þäßëìhë µIçä, ÀëìÞýäá ±ùÎ Àë_ÀìßÝë, ÛTÝ ß×Ýëhëë, ÃHëõåùIçä, ØåõßëÞù ìäÉÝùIçä. ÀáëIÜÀ Öëì{ÝëÞù µIçä ÜèùßÜ, Þäë äæýÞí Õñäýç_KÝë±õ ÞñÖÞ äæýÞõ ±ëäÀëßäë ¶ÉäëÖù ÛTÝ

Õ

±ë³ áä Ýð - ±ÜØëäëØ

±ÜØëäëØÞí 607Üí ÉLÜÉÝ_Öí

µIçä ÉÃÕþìç© Èõ. ±ë µÕßë_Ö Õùæ ÜìèÞëÞí ÃðáëÚí ÌoÍíÜë_ ÜùÍí ßëìhë çðÔí ÒçMïÖÀÓ ç_V×ë ¦ëßë ¶ÉäëÖù ÛTÝ ç_ÃíÖ Éáçù, äõáõLËë³Lç ÍõÞí ÜùçÜÜë_ ¶ÉäëÖù äëç_Öí ËèðÀë Éõäù ÀëTÝ ç_ÃíÖ çÜëßùè, ÍëÝßë±ù, çðÃÜ ç_ÃíÖÞí çßäëHëí äÃõßõ ±ÜØëäëØÞí ÀáëßðìÇÞë_ ØåýÞ Àßëäõ Èõ. ±ÜØëäëØ ±õËáõ ±½õÍ ±ÜØëäëØ. ±ÜØëäëØÞí ±ùâ çÜÝë_Ößõ ÚØáëÖí ßèí Èõ, Éõ ÖõÞí ìäÀëçÃë×ë ßÉ^ Àßõ Èõ. ÜKÝ ÀëâÜë_ ±ëåëäá Àõ ÀHëëýäÖí ÞëÜõ Õþìç© ±ë åèõßÜë_ ½èùÉáëáí èÖí. ±èÜØåëèÞë VäÖ_hë çSÖÞÖ ÕëÝÖAÖÜë_ ±ë åèõßÞù çðäHëýÀëâ èÖù. ±ë Àëâ Ò±ëçÜëÞí çðáÖëÞíÓ ÖßíÀõ ±ùâÂëÖù èÖù. ÕëËÞÃß ÖßíÀõ ÖõÞù ÜùÛù èÖù. ±ÜØëäëØÞí çúÕþ×Ü ±ùâÂçÜù ÛÄÞù ìÀSáù Éõ ßëÉÃÏ ÖßíÀõ ±ùâÂëÖù èÖù Öõ çúÕþ×Ü ±èÜØåëèõ ÎõÚþð±ëßí, 1411Üë_ Úë_Ôäù åw ÀÝùý èÖù ±Þõ ÖõÞð_ ±öìÖèëìçÀ Úë_ÔÀëÜ 1413Üë_ ÕñHëý ×Ýð_ èÖð_. ±ë ÛÄÞù ìÀSáù Õþ×Ü×í ±ëÉ çðÔí ±öìÖèëìçÀ ±ùâÂwÕ ÚÞí ߏëù Èõ. ±ëÉõ ±ë ÛÄÞí ÃHëÖßí ÒèõìßËõÉÓ (±ÜñSÝ äëßçë)Üë_ ×´ Èõ. ÛÄÞë ìÀSáë Õß 1848Üë_ CëìÍÝëâ áÃëääëÜë_ ±ëäí èÖí ±Þõ ܽÞí äëÖ Öù ±õ Èõ Àõ ±ÜØëäëØ åèõßÜë_ çúÕþ×Ü äíÉâíÞù ÚSÚ ±ë Ëëäß - CëìÍÝëâÜë_ 1913Üë_ {âèYÝù èÖù! ±ÜØëäëØÞí Úí° ±LÝ ±ùâÂùÜë_ çíØí çöÝØÞí ½âí Èõ. çíØí çöÝØÞí ÜãVÉØ 1560Üë_ ÖöÝëß ×´ èÖí. çíØí çöÝØÞí ½âí ìäfäAÝëÖ ±ÜØëäëØÞí ±ùâ ÚÞíÞõ ¶Ûßí ±ëäí Èõ. {ñáÖë ìÜÞëßë ÕHë ±ÜØëäëØÞí ìäìåWË ±ùâ ÚLÝë Èõ. {ñáÖë ìÜÞëßë ±ÜØëäëØÞí ÜãVÉØÞí ±õÀ ±½ÝÚí Èõ Éõ 1454Üë_ ÃùÜÖíÕðßÜë_ Úë_ÔäëÜë_ ±ëäí èÖí. 1453Üë_ ØìßÝëÂëÞ CëðQÜË Ú_ÔëÝù èÖù. ±èÜØåëèÞë Ãðßïð ç_Ö åõ ±èÜØ Â|é Ã_ÉÚZë çßÂõÉ ÃëÜÜë_ ßèõÖë èÖë. Öõ±ù 1446Üë_ ÉLïÞÖÞåíÞ ×Ýë ±Þõ çßÂõÉÜë_ ÖõÜÞë ßù½Þð_ Úë_ÔÀëÜ Çëáð ÀßëÝð_, Éõ ±ëÉõ ÚõÞÜñÞ ÀáëÀëßíÃßíÞù ÞÜñÞù ÃHëëÝ Èõ. ÀHëýØõä çùá_Àí±õ ÒÀHëýçëÃßÓ ÞëÜõ ±ÜØëäëØÞð_ ±ëÀæýHë ÃHëëÖð_ Àë_ÀìßÝë Öâëä Ú_ÔëTÝð_ èÖð_. 1451Üë_ çðáÖëÞ À<IÚðtíÞõ ÖõÞù ÕðÞßïð©ëß Àßí ÖâëäÞë ÚÀV×ëÞÜë_ ÜÀëÞ Ú_ÔëTÝð_ èÖð_. À<IÚðtíÞõ ±ë ÖâëäÞõ ÒèùÉõ À<ÖðÚÓ ÖßíÀõ ½èõß ÀÝð* èÖð_. çú×í É^Þð_ áÃÛà 1000 äæý Õðßëb_ lí ÀHëýÜð@Öõfäß ÜèëØõä ÕHë ±ÜØëäëØÞð_ ÕúßëìHëÀ Ü_ìØß Èõ. ÃðÉßëÖÞë ßëÉäí ÀHëýØõä çùá_Àí±õ 957Üë_ ÀHëëýäÖí ÞÃßí V×ëÕí ±Þõ çúÕþ×Ü ÀHëõýfäß ìåäëáÝÞð_ ìÞÜëýHë ÀÝð* èÖð_. hëHë Øßäë½ ±õ ±ÜØëäëØÞí ßùÞÀ Èõ. åèõßÞí ±_ØßÞð_ ÚëØåëèí Õþäõå¦ëß Èõ. ±ÜØëäëØ äçëTÝë

ÕÈí ×ùÍë äÂÖÜë_ É ±ë ÛTÝ Õþäõå¦ëß ÚÞëTÝð_ èÖð_. ±ë µÕßë_Ö ½Üë ÜãVÉØ, ßëHëíÞù è°ßù, ßëHëí wÕÜÖíÞí ÜãVÉØ, åëè ±ëáÜÞù ßù½õ, ßëHëí ìçÕþíÞí ÜãVÉØ, ±ë{Ü Âë_ ±Þõ ÜùÖíåëèÞù Üèõá, 1499Üë_ ÚÞõáí ±öìÖèëìçÀ ±ÍëáÉÞí äëä, ØëØë èìßÞí äëä, ±èõÜØåëè ÚëØåëèõ ÖõÞë ±_ÃÖ äõÕëßí áëáåëèÞí ÝëØÜë_ ìÞÜëýHë Àßõáë áëá Øßäë½... ±ë ÚÔí ±ÜØëäëØÞí ±öìÖèëìçÀ ±Þõ ÕþëÇíÞ ±ùâ Èõ. ±õ äÂÖÞë_

V×ëÕIÝùÜë_ ÜðCëáë´ ÕþÀëßÞí Àáë ±Þõ ³VáëÜí ÀáëÞð_ ìäåõæ ÕþØëÞ ßèõáð_ ½õäë Üâõ Èõ. ±öìÖèëìçÀ ÀáëäëßçëÞõ ½âäí ßëÂÖë ±ÜØëäëØõ ÖõÞë VäÛëä ÕþÜëHëõ ìäÀëç ÖßÎ èßHëÎëâ Ûßí ±Þõ ìÚþìËå åëçÞÞë ÝðÃ×í VäëÖ_hÝÕþëãMïÖ çðÔíÞë çÜÝÜë_ ±ÜØëäëØÞí ±ùâ ÜëLÇõVËß ÖßíÀõ ×Öí èÖí. ±ÜØäëØ ÀëÕ͵zùÃÞð_ ßëWËÿíÝ ±Þõ ±ë_ÖßßëWËÿíÝ ÀõLÄ ÚLÝð_ èÖð_. ìÜáÞë_ Ûñ_Ãâë_ É ±ÜØëäëØí±ùÞë ±õáëÜý @áùÀ èÖë_! ìÜáÜë_ ½õÚ èùäí ±õ Ãäý ±ÞðÛääë Éõäð_ èÖð_. ìÜáÞë_ Ûñ_Ãâë_ ±ÜØëäëØÞí åëÞ èÖë_. çÞ 1861Üë_ ßHëÈùÍáëá ÈùËëáëáõ Ò±ÜØëäëØ ãVÕgÞà ±õLÍ ÜõLÝðÎõ@Çgßà ìÜáÓ ÞëÜ×í ±ÜØëäëØÜë_ çúÕþ×Ü ìÜá åw ÀßíÞõ ìÜáµzùÃÞë líÃHëõå ÀÝëý èÖë. ±ë ßHëÈùÍáëá ÒßõîìËÝëäëâë åõÌÓ ÖßíÀõ ÈõÀ áõîÀåëÝß çðÔí ½HëíÖë ×Ýë èÖë. 1885Üë_ çßÀëßõÖ õ±ùÞí ìçËí QÝðìÞìçÕëìáËíÞë Õþ×Ü ÕþÜð ÖßíÀõ ìÞÜcÀ Àßí èÖí, ÉõÜÞë Õß ±õÀ çÜÝõ çðÔßë´Þë ÉÀëÖÂëÖëÜë_ Õ_Øß wìÕÝëÞë ÕÃëß×í ÞùÀßí ÀßÖí äÂÖõ áë_Ç áõäëÞù ±ëßùÕ ÜñÀäëÜë_ ±ëTÝù èÖù ±Þõ ÞùÀßíÜë_×í ÕëHëíÇð_ ÕÀÍëäí ØõäëÜë_ ±ëTÝð_ èÖð_! ½õÀõ Öõ±ù ÕëÈâ×í ìÞØùýæ çëìÚÖ ×Ýë èÖë. ÕHë ½õ ÕëHëíÇð_ ÕÀÍëTÝð_ Þ èùÖ Öù Öõ @ÝëßõÝ ìÜáÜëìáÀ Àõ åõÌ ÚLÝë Þ èùÖ! çðÔßë´Þë ÉÀëÖ ÂëÖëÞë @áëÀó É ßëë èùÖ! (±Þðç_ÔëÞ ÕëÞë Þ_. Þä Õß)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


2

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ìäìäÔë

ÛëßÖíÝ ç_VÀòìÖ ±õ ±ëKÝëãIÜÀ ±ëìØÜñSÝùÀëâ×íÕß ßÇëÝõ áí ç_VÀòìÖ Èõ. ÜèëÞ ç_Öù Àõ ç_ÖÞ Àí çùÚÖ ·ìæ±ù ìäÞë ±ë

çë

ç_VÀòìÖÞë ÜëÞçÜë_ ±ëKÝëãIÜÀ ßçëÝHë ÕþÃË É Þ ×Ýð_ èùÖ. ÛëßÖÞí ÔßÖí Õß ÕþÃË ×Ýõáë ·ìæäÝùý ±Þõ ç_Öù É ±ë Úþ›äëìØÞí Çë ç_ÖùÞù ½õà Àßäë×í, ç_VÀòìÖÞë_ ±ëKÝëãIÜÀ ÖõÜÞë_ ØåýÞ Àßäë×í, ÖõÜÞù VÕåý ÜñSÝùÞë ÕþHëõÖë ±Þõ ±ëÞ_ØìÕþÝØëç VäëÜí ÕìßÕùæÀ ߏëë Èõ. ÖõÜHëõ Àßäë×í, ÖõÜÞí çõäë Àßäë×í ±ë ±ëÕõáë_ ±ëKÝëãIÜÀ ÜñSÝù ±ëÉÕÝ*Ö ÜëÞä°äÞÞë °äÞð_ ÕßÜ ÀSÝëHë ×ëÝ Èõ. çäë*Ãí µIÀæýÞë_ ±ÞðÕÜ çñhë ÚÞí ߏëë_ Èõ ÜëËõ ÉõÞõ ÕùÖëÞð_ lõÝ çëÔí áõäð_ èùÝ ÖõÞõ ÜëËõ ç_Ö ±õ É ÕßÜ ÃðHëëÖíÖëÞ_Ø VäëÜíÞõ FÝëßõ lí çðÂØëÝÀ Èõ. ÜëÞä°äÞ ÕþëMïÖ ×Ýë ÕÈí ç_ÖÞí VäëìÜÞëßëÝHë ÛÃäëÞõ É^ÞëÃÏ çùÚÖ Àßí áõäí ±õ äëÖ çëßÜë_ çëß Èõ. Ü_ìØßÞí ÜèoÖë´ çùîÕí IÝëßõ VäëìÜÞëßëÝHë ç_ÕþØëÝÞë åíCëþ Àìä çØû. lí ÃðHëëÖíÖëÞ_Ø VäëÜí Àèõ Àõ Òèð_ ìÞWÀ<âëÞ_Ø VäëÜí Àèõ Èõ Àõ, çëÇë ç_Ö×í çßí ÃÝë_, ÀöîÀ °äùÞë_ ÀëÉ, ÜèoÖë´Þù èëß Öù É Õèõßïð_ Àõ ½õ ±õäë ç_ÖÞõ çõääë, ±äçß ±ëìäÝù Èõ ±ëÉ. ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜí ÖõÜÞí ìØTÝäëHëí½õ ÜÞëÝ Öù ÜÞõ ÜëÞ½õ, Èõ ±ìÖ ±×ýÞí äëÖ, çÜëÃÜÞù áëÛ Úëß ÜìèÞëÜë_ ±õÀ ìÞWÀ<âëÞ_Ø Þyí Àèõ, çð ×ëäëÞí ±õ çëZëëÖû. çëÇë ç_ÖÞí çùÚÖ×í ±ëÕHëëÜë_ ßèõáë ÀëÜ, Üëç ±ëÕõ. ¿ùÔëìØ Øùæù Ö×ë ÉLÜùÉLÜë_Öß×í Cëß Àßí ÃÝõáí ±Þõ ÛäëËäíÜë_ ÛÜëäÖí äëçÞë Ëâõ Èõ. É´åð_ ±Þõ ÖÜëßí ³EÈë ÜðÉÚ ±ëÕHëõ èäõáíÜë_ ÜùËù Â_ÛëÖÜë_ lí° çÜÀëáíÞ çØëìåäÛë´ ÞëÜÞë çÜöÝù ÀßíÞõ ÛÃäëÞÞõ ÕÔßëäíåð_. µEÇÀùìËÞë èìßÛ@Ö ×´ ÃÝë. lí VäëìÜÞëßëÝHë ÃðßïðäÝýÞí ±ëiëëÞõ çØëìåäÛë´ ÞÀëßí Þ å@Ýë. ÛÃäëÞÞí ±çíÜ ÀòÕë ÖõÜÞë Õß äæa ÖõÜÞí Õëçõ É ßùÀë´ ÃÝë. çØû. lí èÖí. ÕöçõËÀõ çðÂíç_ÕLïÞ èÖë. áùÀÜë_ ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜí±õ çØëìåäÛë´Þõ ÔÞëÏu åõÌ ÖßíÀõÞí ÖõÜÞí AÝëìÖ èÖí. çë_AÝÞë ÕëÌ ÛHëëääë Üë_Íuë. çÜ×ý ÕùÖëÞõ ßèõäë ÜëËõ Öõ±ù ±õÀ ÜùËí ÃðßïðØõäÞí ±Q²ÖäëHëí ¦ëßë iëëÞÞù µ½ç åëÞØëß èäõáí ÖöÝëß ÀßëäÖë èÖë. ±ë ÞÂìå TÝëÕí ÃÝù. ±_ÖßÜë_ èäõáíÞë èäõáí çëßí ßíÖõ ÖöÝëß ×ëÝ ±õËáë ÜëËõ ÚØáõ çäý çðÂÞë ØëÖë líèìß ìÚßëÉÜëÞ ÖõÜHëõ ßëÖìØäç ÜèõÞÖ Àßí èÖí. Õöçë ×´ ÃÝë. ±õäë çÜÝÜë_ Â_ÛëÖ×í ±õÀ çëÜõ ½õÝð_ ÞèùÖð_. ±ëÂù ìØäç ÖõÜÞë Õhë ±ëTÝù Àõ åõÌÞí èäõáí Úâí ô Èõ. Öõ ÜÞÜë_ èäõáí ßÜÖí èÖí. CëHëë çÜÝ ÕÈí Õhë á´Þõ çØûÃðßïðäÝõý ÕùÖëÞë ±ëçÞ ÞíÇõ ÜñÀí ØíÔù. çØûÃðßïðäÝõý Àëð_, Û@ÖßëÉ! èäõáí ÖöÝëß ×´ ±õËáõ Öõ èäõáíÜë_ ÖÜëßí èäõáí Úâí ½Ý Öù ÖÜÞõ À_´ çúÕþ×Ü ÛÃäëÞ ±Þõ ç_ÖùÞù äëç ÂßÂßù ×ëÝ? Öõ±ù èë× ½õÍíÞõ ÚùSÝë, èõ Àßëääë ÜëËõ Öõ±ù lí°ç_ÀSÕ ÜñìÖý çØû. ÀòÕëâð ÃðßïðØõä! ÜÞõ ÂßÂßù Þ ×ëÝ, ÀëßHë lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜíÞõ ±ëÜ_hëHë ÕëÌääë ÜëËõ ÃÝë. VäëÜí ±ëÃâ èäõáíÞí ÖõÜHëõ ±ëÞ_ØìÕþÝØëç° Àõ ÖÜëßë ÝùÃõ ÀßíÞõ çë_AÝiëëÞõ ÀßíÞõ ÚÔð_ ÂùË<_ Àßí ÞëAÝð_ Èõ. IÝëßõ çØûÃðßïðäÝõý ÂñÚ É Õþå_çë Àßí ±Þõ ÖõÞí ±½ÝÚíÞí äëÖù ÕHë Àßí. lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜí åõÌÞí èäõáí ±ëçÞ ÞíÇõ×í Õhë ÀëÏíÞõ ±ëMÝù. Öõ äë_ÇíÞõ ÕëÈâÞí äëçÞëÞõ ½Hëí ÃÝë. ÖõÜHëõ Àëð_ Àõ, çØëìåäÛë´ ìÞáõýÕÛëäõ ÀòÖiëÖëÕñäýÀ ÚùSÝë, èõ çØëìåäÛë´, èëá Öù ±ëäí åÀëÝ ÖõÜ Þ×í. ×ùÍë ÃðßïðØõä! ±ëÕõ iëëÞëãBïÞÜë_ èäõáí Úëâí ÞëÂí Èõ. ìØäç ÖÜõ ±èÙÝë_ ßèù. ÕÈí ±ëÕHëõ çë×õ É Â_ÛëÖ ÚëÀí ½õ èð_ ÖÜëßí Õëçõ ßùÀëÝù Þ èùÖ ±Þõ ÖÜõ Éõ

çIç_Ã çðÔëßç

äëØ ÂÍù ÀßíLù MëãOáìVëËí ÀÜë´ áõäëLëù µzùBë

ìä±IÝëßõ ³ãLÍÝëÜë_ ÉõËáù ìäÀVÝù Èõ ±õËáù

äSÍóLëë Oëí½ Àù´ ØõåÜë_ ½õäë Lëìè Üâõ. ÜëHëVëLëë åOØù ÂßõÂß Iëù ±õLëë ÇëìßhÝLë<_ VëìËýìÎÀõË èùÝ Èõ, ìÀLIë< ±ëÉÀëá ÎëáIë< ±Þõ ìääëØëVMëØ ìäÔëLëù ÀßäëLëí ÀØwMëí ÀùãQMëìËåLë ½Üí Èõ. ßùìèÖ åëè Àù´Lù ½Hëõ MëùIëëLëí ÕþìIëÛë Àá_ìÀÖ ×äëLëù ÛÝ É ßëù Lë×í. ±ßõ, ÀõËáëÀ áäßÜ>ìÈÝë Ý<äëLëù Iëù ±õÜ VëÜÉõ Èõ Àõ Àù´ ÜèëLë ÀëÝó ÀÝëó äBëß ½õ Üåèñß ×´ Éä<_ èùÝ, ßëIëùßëIë èíßù OëLëí Éä<_ èùÝ Iëù ×ùÍë_ ìääëØëVMëØ ìäÔëLëù Àßí LëëÂù. ×ùÍù ä_Ëùâ ÂÍù Àßí Øù ±õËáõ ìÜìÍÝëäëâë MëëÈâ ØùÍíØùÍíLù ÜÎIëÜë_ ÛßMë>ß MëãOáìVëËí ±ëMëí Øõåõ. Bë´ Àëáõ Éõ TÝã@IëLù ±õLëë MëÍùåí±ù MëHë ±ùâÂIëë LëèùIëë, ±ëÉõ ±õ TÝã@Ië ßùìèÖ ±ëÂë ØõåÜë_ ½HëíIëí ×´ Bë´ Èõ. ÀùHë Èõ ±õ TÝã@Ië? Vë_åÝ Lë Àßù. Vëäëá Lë Àßù. ±èÙ Àù´ ±õÀ TÝã@IëLëí äëIë Lë×í. ½õ èð_ Àù´ ±õÀ TÝã@IëLë<_ LëëÜ Ø´å Iëù ±õ MëHë Üëß<_ ìääëØëVMëØ ìäÔëLë ×´ Éåõ. IëÜõ ÜLëùÜLë ìäÇëßåù Iëù IëÜLù ±õäë_ Í{LëOë_Ô LëëÜ èùÌäBëë_ ×´ Éåõ...!

February 17, 2017 ˆ ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

iëëÞ ±ëMÝð_ Èõ Öõ ÃþèHë ÀÝð* Þ èùÖ ±Þõ èäõáí ÚâäëÞë çÜëÇëß ½õ ÜÞõ ÜâÖ Öù èð_ ±IÝëßõ èäõáí çë×õ Úâí ÜßÖ. ±ëÕlí±õ ÜÞõ ±èÙ ßùÀíÞõ çÜëÃÜÞù áëÛ ±ëÕí ÀòÖë×ý ÀÝùý. ±ëÜ, çØû. lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜíÞù çÜëÃÜ Àßäë×í çØëìåäÛë´ ±ëÚëØ ßíÖõ ¶Ãßí ÃÝë. lí°ç_ÀSÕÜñìÖý çØûÃðßïð lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜí VäÖÑìç© ÜèëÝùÃõfäß èÖë. Öõ±ù lí VäëìÜÞëßëÝHë ÛÃäëÞÞí çë×õ ÕþõÜõ ÀßíÞõ ±Â_Í ½õÍë´ ßèõÖë. Öõ±ù åßHëëÃÖÞë ±Þõ ÜðÜðZëðÉÞùÞë ±iëëÞwÕí ±_ÔÀëßÞõ ËëâäëÞõ ÜëËõ iëëÞwÕí çñÝý çÜëÞ èÖë. ÀëÜ¿ùÔëìØ æÍûìßÕðÞù ÕßëÉÝ ÀßÞëßë èÖë. Öõ×í FÝëßõ ±ëäë ÜùËë ç_Ö ÕðßïðæÞù ½õà ×ëÝ IÝëßõ ±äUÝÕHëõ Àßí áõäù ½õ´±õ. ÜëËõ É Àëð_ Èõ Àõ, áëÂùÜë_ áëÔõ Þìè, ±Þõ ÀßùÍùÜë_ èùÝ ÀùÀ, ±õäë ½õ Üâí ½Ý, Öù Àßí áõäù ½õÃ. çëÇë ç_ÖùÞù ½õà Àßäë×í, ÖõÜÞë_ ØåýÞ Àßäë×í, ÖõÜÞù VÕåý Àßäë×í, ÖõÜÞí çõäë Àßäë×í ±ë °äÞð_ ÕßÜ ÀSÝëHë ×ëÝ Èõ. çäý çðÂÞë ÔëÜ lí VäëìÜÞëßëÝHë ÛÃäëÞÞí ÕþÃË ÕþëãMïÖ ×ëÝ Èõ. ßëìhë ±Þõ ìØäç ÖõÜÞð_ ±Â_Í gÇÖäÞ ×ëÝ Èõ. ÛÃäëÞÞí çë×õ ìÜáÞ ÀßäëÞí åã@Ö ç_ÖÜë_ ßèõáí Èõ. ÚùËëØÞí ±_Øß ÕñHëý ÕðßïðæùkëÜ lí VäëìÜÞëßëÝHë ÛÃäëÞÞë ¼Ï ìÞWÌëäëÞ ÛÃë ØùåíÞë çðÕðhë ìåäáëáÛë´ åõÌ èÖë. Öõ±ù ±ë çØûÃðßïð lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜíÞë ÕßÜ ÀòÕëÕëhë èÖë. ÜèëçÜ×ý lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜíÞõ ìäåõ ±ëIÜíÝÛëäõ Öõ ½õÍëÝë èÖë. ç_ÖäÝýÞí ÀòÕë¼ãWË×í Öõ±ù±õ KÝëÞÞð_ ±_à ìç© ÀÝð* èÖð_. líèìßÞí ÜñìÖýÞë_ ØåýÞ ÖõÜÞõ ×Öë_ èÖë_. ±ë ìåäáëáÛë´ ÃÛýlíÜ_Ö èÖë. ÛëäÞÃßÞë ØßÚëßÜë_ Öõ ±ÃþÃHÝ ÃHëëÖë èÖë. ÖõÜÞë ÜÞÜë_ èoÜõåë_ ±õÀ ç_ÀSÕ ßëë ÀßÖù èÖù Àõ, ßëÉÜë_ Üëßïð_ ±ëËáð_ ÜëÞ-ÕëÞ Èõ. Öù Üëßõ ±ëÇëÝý lí ßCëðäíß° ÜèëßëÉÞí ±Þõ ç_ÖùÞí ÕÔßëÜHëí Ûëßõ ÔëÜÔñÜ×í ÛëäÞÃß ØßÚëßÜë_ Àßäí ±Þõ ÛTÝ ÞÃßÝëhëë ÀëÏäí, Éõ×í lí VäëìÜÞëßëÝHë ÛÃäëÞÞù ±Þõ ç_ÕþØëÝÞù ÉÝÉÝÀëß ×ëÝ. ±ë ÀëÝý çëßí ßíÖõ Àßäë ÜëËõ Öõ±ù ±ë ÕþT²ìkëÜë_ ½õÍë´ ÃÝë. ±ë ÕþT²ìkëÜë_ äõÃõ çìèÖ ½õÍëÖë_ ÖõÜÞõ Éõ ÛÃäëÞÞí ÜñìÖý ØõÂëÖí èÖí Öõ Ú_Ô ×´ ô. ÛëäÞÃßÜë_ ÖõÜÞë ç_ÀSÕ ÕþÜëHëõ ÛTÝ ÞÃßÝëhëë ÞíÀâí. ÉÝÉÝÀëß ×Ýù. ±õ ÚÔð_ ÀëÝý ×Ýð_, ÕHë ÛÃäëÞÞí ÜñìÖýÞí VQ²ìÖ äíçßë´ Ã´. TÝëäèëìßÀ ÕþT²ìkëÜë_ ½õÍëäë×í ÛÃäëÞ Ûðáë´ ÃÝë Èõ ÖõÞð_ ÖõÜÞõ ÛëÞ ×Ýð_. Öõ×í Öõ±ù ±ìÖ ØðÑÂíØðÑÂí ×´ ÃÝë. Öõ±ù çØûÃðßïð lí ÃðHëëÖíÖëÞ_Ø VäëÜí Õëçõ ÃÝë ±Þõ ìÞWÀÕËÕHëõ äëÖ Àßí. VäëÜí±õ ÖõÜÞõ ±ëfäëçÞ ±ëMÝð_ ±Þõ Àëð_ Àõ, ÖÜëßõ ÛÃäëÞÞù Âßù

ÂÕ Èõ ÜëËõ ÖÜõ çØû. lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜí Õëçõ ½ä ±Þõ ÖõÜÞõ äëÖ Àßù, ÖõÜÞë ±ëåíäëýØõ ÖÜÞõ ÛÃäëÞ ±Â_Í ØõÂëåõ. Öõ±ù çØû. lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜí Õëçõ ÃÝë ±Þõ ±××í ³ìÖ çðÔíÞí äëÖ Àßí. ÕßÜ ÀòÕëâð çØû. lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜí±õ ÕùÖëÞù ±ÛÝ Àß ÖõÜÞë ÜVÖÀõ Üñ@Ýù Þõ ±ÜíäÇÞù äßçëäÖë_ Àëð_ Àõ, ÖÜõ Úõ Üëç KÝëÞ Àßù... ÖÜÞõ ÕñäýäÖû ÜñìÖý ±Â_Í ØõÂëåõ. ÃðßïðØõäÞë ÕþúÏ ÕþÖëÕõ ìåäáëáÛë´Þõ KÝëÞÜë_ ÕñäýäÖû ÜñìÖýÞë_ ØåýÞ ×äë áëBÝë_. ±ëÜ, çëÇë ç_ÖÞù çÜëÃÜ Àßäë×í çäý ÀëÝý ìç© ×ëÝ Èõ. çØû. lí ìÞWÀ<âëÞ_Ø VäëÜí Àèõ Èõ Àõ, Cëb_ ßë° Àßí ç_ÖÞõ, ÀöîÀ ÕëìÜÝë ÕßÜÔëÜ, ç_Ö ìäÞë åùÔí É\±ù çCëâõ, Àèù ÀõÞð_ çìßÝð_ ÀëÜ. ÉõÜ Þëä ìäÞë ÞíßìÞìÔÜë_, Þ×í Ößäë ±LÝ µÕëÝ, ÖõÜ ç_Ö ìäÞë ç_çëß Ößäë, åíØ ³EÈõ Àù´ µßÜëÝ. çëÇë ç_Ãë×í ç_Ö Èõ, ½Hëù °äÞë ÉÃÜë_Ý, ÛäçëÃßÜë_ Í>ÚÖë_, çëÇë ç_Ö Àßõ Èõ çëÝ. ç_ÖÞí çùÚÖ Àßäë×í, ÖõÜÞí ÀòÕë ×äë×í ±ëÕHëë_ ÚÔë_ ÀëÝý ìç© ×ëÝ Èõ. ±ÏëßÜí çØíÜë_ ÉÞçÜëÉÞí ¶KäýÃìÖ ÀßäëÜë_ lí VäëìÜÞëßëÝHë ÛÃäëÞÞð_ ÕþØëÞ ÜðAÝIäõ ߏëð_ Èõ. ÖõÜHëõ ÚÞëäõáë 3000 ÉõËáë ç_Öù±õ Ë>_Àë ÃëâëÜë_ ÃðÉßëÖÞí ÔßÖí µÕß ÃëÜÍõ-ÃëÜÍõ ìäÇßHë ÀßíÞõ ÔñâÜë_ ÕùÖëÞð_ ±ëÂð_ ±ëÝÂð_ Cëçí ÞëAÝð_ Èõ. ±ë çÜÃþ ÉèõÜÖÜë_ çè½Þ_Ø VäëÜí ÕÈí çú×í äÔð Îëâù ÖõÜÞë ç_ÖÜ_ÍâÞë ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜíÞù ߏëù Èõ. ÉõÜ çÜðÄÜë_ çÜëÖí ±ÞõÀ ÞØí±ùÜë_×í Àù´À ÞØí ìäåõæ lõWÌÖë ÔßëäÖí èùÝ, ±ëÀëåÞë ±Þ_Ö Öëßë±ùÜë_ Àù´À ìäåõæ ÖõÉVäí èùÝ Èõ. ÖõÜ çè½Þ_Ø gçÔðÞí ±ÞõÀ ÞØí±ùÜë_ lí°ç_ÀSÕÜñìÖý lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜí ±õ çú×í lõWÌ çìßÖë çÜëÞ Èõ. VäëìÜÞëßëÝHë ç_ÕþØëÝ ±õ ÜðAÝ Úõ Øõå Þõ Úõ ÃëØí ¦ëßë äèõîÇëÝõáù Èõ. çØûÃðßïð ìÞIÝëÞ_Ø VäëÜí äÍÖëá ØõåÞë µÕßí èÖë ±Þõ çØûÃðßïð lí Úþ›ëÞ_Ø VäëÜí ±ÜØëäëØ ØõåÜë_ ÜðAÝ èÖë. ÚLïÞõ ØõåÞë ±ÝùKÝëÕþçëØ° ±Þõ ßCëðäíß° ÜèëßëÉ ±õÜ ±ëÇëÝùý èùäë ÈÖë_Ý çäýÞë µÕßí ÖßíÀõ çØûÃðßïð lí ÃùÕëâëÞ_Ø VäëÜíÞõ lí VäëìÜÞëßëÝHë ÛÃäëÞõ V×ëMÝë ±Þõ çÜÃþ ç_ÕþØëÝÞë ±ÞðÝëÝí ç_Öù, èìßÛ@ÖùÞõ ±õÜÞí ±ëiëëÜë_ ßèõäëÞí ±ëiëë ÀßíÞõ çÜÃþ çIç_ÃÞù ìåßÖëÉ ÖõÜÞõ çðÕßÖ ÀÝùý. Öõ çäý åëjëùÜë_×í ±ëÉõÝ VÕWË ÉHëë´ ±ëäõ Èõ. (çúÉLÝÑ lí VäëÜíÞëßëÝHë Ü_ìØß - ÀðÜÀðÜ ‡ ÜìHëÞÃß) ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

ìääëØëVÕØ ìäÔëÞùÞù ÚÀäëç ±ëÉÞù ±ìÛåëÕ ÚÞí ÃÝù Èõ! ìäæÝ BëÜõ Iù èùÝ Iëù Çëáåõ, OëÀäëVë ÀßIëë_ ±ëäÍä<_ ½õ´±õ. ±õÜë_Ý IëÜõ ½õ Àù´ ÇùyVë ÔÜóVë_ÕþØëÝLëí OëëOëIëÜë_ ±ëÍ<_IùÍ<_ OëùSÝë èåù Iëù IëÜLù ÉáØí ìáNË Üâí Éåõ. Oëí½ Lë_Oëßõ ÀùÜ Àõ ½ìIë ìäåõ À_´À ÎëáIë< VËõËÜõLË ÀßíLù MëãOáìVëËí ÉáØí Üõâäí åÀëÝ Èõ. Üìèáë±ù ìäåõ Àõ Üìèáë±ùLëë äjëMëìßÔëLë ìäåõ OëùáíLù MëHë IëÜõ IëßIë Èäë´ É´ åÀù Èù. ±õä<_ Àå<_ Lë Îëäõ Iëù LëùËOë_Ôí, BùLBëßõMë, ±LëëÜIë, OëÉõË, MëZëMëáËù, ìèË ±õLÍ ßLëLëí CëËLëë, Àù´ äæùýÉ^Lëë ±ØëáIëí ÀõVëLëë Ç<ÀëØë äBùßõ Éõäë ìäæÝù Iëù IëÜLù LëùLëVËùMë ÜâIëë É ßèõåõ. Àù´ LùIëëLëë ±_BëIë °äLëLëí ±HëèÀLëí äëIë ÀßíLù MëHë IëÜõ MëãOáìVëËí ÀÜë´ åÀù Èù. ÀõÉßíäëáLë<_ ÜÎáß, LëßõLÄ ÜùØíLëù ÀùË, ßëèðá Bëë_ÔíLëí LëëØëLëí, VëùìLëÝë Bëë_ÔíLëë_ ìèLØí µEÇëßHëù, ÜLëÜùèLë åëè gVëèLë<_ ÜúLë (èäõ Iëù ±õÜLëí äëHëí MëHë), Lëä½õIëgVëè ìVë©ðLëí åëÝßí±ù, hëHë IëáëÀ, VëÜëLë ÀëLë>Lëí ±ìÔÀëß, ÀëUÜíß, MëëìÀVIëëLëLëí LëëMëëÀ LëÎËë´ äBùßõ ìäæÝù×í IëÜõ Ôßë´ BëÝë èù Iëù èäõ ±ÜõìßÀëLëë ÕþõìVëÍõLË ìÜ. ËÿQMë MëHë IëÜLù Áõå OëÀäëVëLë<_ ßù-ÜËíìßÝá Më>ß<_ MëëÍäë

±ÞðÛñìÖ

Õù

ìáìËìåÝLëù ±Lù ÀèõäëÖë ÔÜýÃðßïð±ù ±ëÉÀëá ìääëØëVMëØ ìäÔëLëù ÀßÖë_ åßÜëÖë Lë×í. ÀõËáëÀ áäßÜ>ìÈÝë ÝðäëLëù ßëÖùßëÖ èíßù OëLëí Éäë ÜëËõ ÎëáÖð OëÀäëVë ÀßíLù ìÜìÍÝëÜë_ Èäë´ Éäë Ü×õ Èõ!

ÜëËõ èäõ ÜõØëLëÜë_ ±ëäí BëÝë Èõ. IëÜõ ÜëÀó ÀÝ<* èåõ Àõ Éõ Ü<të Vëë×õ ±ëMëHëõ LëëèäëìLëÇùäëLëùÝ LëëIëù Lë×í èùIëù, Éõ Ü<tù äIëóÜëLëÜë_ Iëù ÌíÀ, ÛìäWÝÜë_Ý ±ëMëHëLù ÀØí @Ýë_Ý LëÍäëLëù Lë×í èùIëù ±õäë Ü<të±ù ìäåõ ±ëMëHëõ ìä¦këëMë>Hëó ÇëMëá>Vëí Àßäë Ü_Íí MëÍí±õ Èí±õ. ½Hëõ ±ëMëHëù ±ìÛÕþëÝ Lëìè ±ëMëí±õ Iëù ±ëÂ<_ ÉBëIë BùßÜëBùý Øùßë´ Éåõ ±õäù äèõÜ á´Lù ±ëMëHëõ Îßí±õ Èí±õ. äHëÜëBëí Vëáëèù ±ëMÝë Àßäí Àõ Àù´Lëë ÛìäWÝ ìäåõ ±ëBëëèí Àßäí ±õ OëÔ<_ ±ëMëHëLù ÀùÌõ MëÍí BëÝ<_ Èõ. ØõåÕþõÜ ìLëÛëääëLëí äëIë èåõ Iëù ÛëBÝõ É Àù´

ÀùÜõLË Àßåõ, MëHë ½õ ä_Ìõáë ìÎSÜí èíßùLëí Lëäí ìÎSÜLëù ÀõËáù äõMëëß ×Ýù ±õLëí äëIë èåõ Iëù ±ëMëHëõ ÀëLë Ø´Lù Vëë_Ûâäë OùVëí É´å<_. Àù´ VëFÉLù Àù´Lù èõSMë ÀßíLù ÜëLëäIëë OëIëëäí èåõ Iëù ±ëMëHëõ ±õLëí Lëù_Ô MëHë Lëìè á´±õ, Mëß_Ië< Mùáë á<EÇë ÛþpëÇëßíLëí VëëÜëLÝ äëIëLù MëHë ±ëMëHë ÛßMë>ß ³LËßõVË×í Vëë_Ûâíå<_. ±ëMëHëù äë_À Lë×í ±õä<_ ±ëMëHëõ Àèí åÀí±õ ±õÜ Lë×í, OëùVë. áùÀåëèíÜë_ äëHëíVäëIë_hÝ Üâä<_ É ½õ´±õ, MëHë ±õLëí Vëë×õVëë×õ VëÛëLëIëë ±Lù Vë½BëIëë MëHë èùäí ½õ´±õ. ÉäëOëØëßí äBëßLë<_ OëùáäëLë<_ TÝVëLë áùÀåëèí ÜëËõ ÂIëßLëëÀ Èõ. ±ëMëHëë ÀëLëLëõ ±ëÉLëë Ý<BëLëù åëMë Èõ Àõ ±õHëõ VëIëIë ±×óèíLë äëHëíìäáëVë Vëë_Ûâäù MëÍõ Èõ. èäõ Iëù ±ëMëHëí ±ë_ÂùLù MëHë ±ë ±ìÛåëMë äâBÝù Èõ. VëùìåÝá ìÜìÍÝëLù ÀëßHëõ äùËûVùMë, ÎõVëOëðÀ Éõäí Ø<ÀëLëù VëIëIë ±ëMëHëí ±ë_Âù VëÜZë Ø<ìLëÝëÛßLëù ÀÇßù ÌëáäIëí ßèõ Èõ. ½õ ±ëMëHëõ ±áËó Lëìè ßèí±õ Iëù ÛìäWÝLëë_ Lëyß ±ëÝùÉLëù ÀßäëLù OëØáõ ±ëMëHëõ äIëóÜëLë OëÀäëVëùLù Üèkä ±ëMëíLù ÂùËLëù Ô_Ôù Àßí OùVëíå<_. ‡ áõÂÀ gÇÖÀ ±Þõ çëìèIÝÀëß Èõ. ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


3

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ìäìäÔë

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 ˆ February 17, 2017

ÖõÞë çðÂÜë_ èð_ çðÂí

(ÃÖë_À×í Çëáð) áõÂë_À-28 ßØÞë Ûã@ÖçñhëÜë_ Ûã@ÖÞõ ÒÕßÜ-ÕþõÜVäwÕëÓ ÕßÜ ±õËáõ çäùýkëÜ ÕþõÜ ±õËáõ çëÇù VÞõè. VäwÕë VäwÕäëâí ÃHëëäí Èõ. ÕþõÜÞð_ VäwÕ ±äHëýÞíÝ Èõ ±õÜ ÕHë ÉHëëTÝð_ Èõ. ±Þõ Ûã@Ö = ÕþõÜ ±õäð_ çÜíÀßHë ±ëMÝð_ Èõ. ±ë ÕþõÜÞð_ Éõ äHëýÞ ÀÝð* Èõ ÖõÜë_ Öõ ÕþìÖZëHë äÔýÜëÞ - ÕþIÝõÀ ZëHëõ äÔÖù ßèõ ÃúÖÜ ÕËõá Èõ ±õäð_ ÃHëëTÝð_ Èõ. äÔõ Öõ ÕþõÜ ±Þõ ªÜßÞí çë×õ CëËõ Öõ Üùè. ±ë ÕþõÜÞë äHëýÞÜë_ ±õÀ äëÖ Úèð É çßç ßíÖõ äHëýääëÜë_ ±ëäí Èõ. ±õÞð_ ±õÀ áZëHë Èõ ÖÖû çðÂõ çðìÂIäÜû - ±õÞë çðÂÜë_ çðÂí ×äð_. ÖÜõ ÉõÞõ ÕþõÜ ÀßÖë èù ÖõÞõ çØë çðÂí ½õäë É ÖÜõ ³EÈù Öù çÜÉäð_ Àõ ±õ çëÇù ÕþõÜ Èõ, ÕHë ½õ ±õ ÖÜÞõ çðÂí ßëÂõ ±õäð_ ÖÜõ ÜëÞÖë èù Öù ÚßëÚß KÝëÞ×í çÜ° áù Àõ ±õ ÕþõÜ Þ×í, ÕHë Väë×ý Èõ. CëHëí äëß Àù´ÀÞõ Üâäë É´±õ IÝëßõ ÒÉ\±ùÞõ ÃúÖÜÛë´! ÖÜëßë Ûë´ Öù èäõ ±ëÜ Àßõ Èõ, ÖõÜ Àßõ ÈõÓ ±õäí ÎìßÝëØù åw ×ëÝ. ÒÜëßïð_ Öù çèõÉ ÕHë çë_ÛâÖë Þ×í. ÜÞõ çèõÉ ÕHë çðÂí ÀßÖë Þ×íÓ Öù çÜ° áõ½õ Àõ ±ë Éõ Õèõáë_ ÕþõÜ ÀèõäëÖù èÖù ±õ Väë×ýÜë_ ÕìßHëQÝù Èõ. Òèð_Ó çðÂí ×ëª Àõ Þìè, ÕHë ÒÖð_Ó çðÂí ×ëÝ Öõ Éwßí Èõ. Üëßë çØûÃðßïðØõä VäëÜí Ã_ÃõfäßëÞ_Ø° ±õÀ ÀëSÕìÞÀ µØëèßHë ±ëÕÖë èÖë. ±õÀ ÝðäëÞÞõ Àù´ ÝðäÖí çë×õ ÕþõÜ ×´ ÃÝù. Õõáí ÝðäÖí VäÛëäõ ¿ñß èÖí. ±õHëõ åßÖ ÜñÀí Àõ ½õ Öð_ Öëßí ÜëÞð_ xØÝ ÀëÕíÞõ á´ ±ëäõ Öù èð_ Öëßí çë×õ áBïÞ Àßïð_.Ó Õõáù Üñ_{ëÝù. ÜëÞõ ÜßëÝ Àõäí ßíÖõ? ìØäçõ ìØäçõ gÇÖëÜë_ Þõ gÇÖëÜë_ ±õ çñÀëäë áëBÝù. ±õÞí ÜëÖëÞõ ±õÞù AÝëá

±ëTÝù. ÕþõÜ×í Õëçõ ÚõçëÍí Üë±õ ÀëßHë ÕñÈûÝð_. ç_ÀùÇ çë×õ ±õHëõ çëÇð_ ÀëßHë ÉHëëTÝð_. ÜëÖë±õ ÖßÖ Àëð_, ÒÚõËë! ±õÜë_ gÇÖë åõÞí? ±ëÉõ Þìè Öù Àëáõ Üëßõ ÜßäëÞð_ Öù Èõ É Þõ. ½õ Üëßë Üßäë×í Öëßïð_ °äÞ çðÂí ×Öð_ èùÝ Öù èð_ Öù ±ë ZëHëõ ÕHë Üßäë ÖöÝëß È\_. äëÖëý ±ëÃâ äÔõ Èõ. Õõáù ÝðäëÞ ÜëÖëÞð_ xØÝ á´Þõ ØùÍÖù ØùÍÖù Õõáí ÝðäÖí Õëçõ É´ ߏëù èÖù. ±õÞõ ßVÖëÜë_ ÌùÀß äëÃí. ±õ ±ÍÚìÍÝð_ ÂëÖë_ ßèí ÃÝù. ±õÞë èë×Üë_ ßèõáð_ ÜëÞð_ xØÝ ÚùSÝð_, ÒÚõËë! çëÇäÉõ, ÕÍí Þ ½Ý, ÖÞõ äëÃõ Þìè.Ó ±ë Èõ ÜëÞë ÃúÖÜ çëÇë ÕþõÜÞí ÀãSÕÖ ÀèëÞí, ÉõÜë_ ÕùÖëÞù Þëå ×ëÝ Öù Ûáõ, ÕHë ÕùÖëÞë ÕþõÜÕëhëÞõ çèõÉ ÕHë ØðÑÂ Þ ×äð_ ½õ´±õ. ç_Öù ±ëäí ÒÖIçðÂõ çðìÂIäÜûÓÞõ ØåëýäÖí ±LÝ ÀèëÞí ÕHë äHëýäõ Èõ, Éõ ßëÔëÞë Àõ ÃùÕíÞë °äÞÜë_

×Ýõáí Èõ ±õäð_ ÖõÜë_ ØåëýäëÝð_ Èõ. ±õÀ äëß ÞëßØ° äöÀ<_ÌÜë_ ÃÝë. ÛÃäëÞõ äëÖÜë_ Þõ äëÖÜë_ T²_ØëäÞÞí ÃùÕí ±Þõ ßëÔëÞë ±áúìÀÀ ÕþõÜÞí äëÖ Àßí. ±ë çë_Ûâí ÞëßØ°Þë ÜÞÜë_ å_Àë µÕ°. ±Üõ, çÞIÀ<Üëß, åð¿, TÝëç äÃõßõ ÛÃäëÞÞí Ûã@Ö Àßí±õ Èí±õ, ÕþÛðÞõ ÕþõÜ Àßí±õ Èí±õ ±Þõ ±ë ÛÃäëÞ Õõáë ÃùÀ<âÞí Ã_äëß ÃùÕí Àõ ßëÔëÞë_ É äÂëHë Àßõ Èõ. ±_ÖßÝëÜí - çäýÞë xØÝÜë_ äçÞëß ìäWbÞõ ±ëÞí ½Hë ×Öë_ äëß Þ áëÃí. Öõ±ù±õ ±õÀ Ýðã@Ö ßÇí. ÕËõá ÞëßØ°Þõ ØñÖ ÜùÀáíÞõ ÖëÚÍÖùÚ ÚùáëTÝë ±Þõ Àëð_ Àõ ÜÞõ ÕõËÜë_ ØðÑÂëäù ¶ÕÍuù Èõ. CëHëë äÂÖ×í Øäë±ù Àßïð_ È\_, ÕHë ±õ ÜËäëÞð_ ÞëÜ É Þ×í áõÖù. ÜÞõ Üëßë äözõ ÉHëëTÝð_ Èõ Àõ ÖÜõ T²_ØëäÞÜë_ èÖë IÝëßõ Úèð ÜëÂHë ÂëÔð_ Èõ ±õÞí ÇíÀëå ÕõËÜë_ äÔí ô Èõ. ±õÞõ Øñß

IëíÝ ßùBëù ±õËáõ °äLë °äIëë_ Éõ ÇõMëí ßùBë ½ ×ëÝ Èõ Iù. ½IëíÝ ßùBëù ±õËáõ ½IëíÝ LëOëâë´, å<¿SMëIëë, ä_KÝIä VëOë_ìÔIë ßùBëù Lëìè. ±ë

½ÖíÝ ßùÃù

±Lù äÉLë CëËí ½Ý Èõ. ßùBëíLù ½õ´Lù É Àèí åÀëÝ Àõ Iù Àù´ Bë__Ûíß Üë_ØBëíÜë_ ÎVëë´ BëÝù Èõ. ±ë µMëßë_Ië ±LÝ áZëHëù LëíÇõ ÕþÜëHëõ ÈõÑ 1. ßùBëíLù VëIëIë BëÛßëÜHë ×ëÝ. IùLëù fäëVë w_ÔëÝ. 2. ßùBëíLù ßëhëõ Ì_Íí äëÝ, Iëëä ±ëäõ, MëßVùäù äâõ. 3. ßùBëíLë<_ MëëÇLëIë_hë OëBëÍí ½Ý. IùLù ±MëÇù ×´ ½Ý. MëëIëâë {ëÍë ×´ ½Ý. 4. ßùBëíLù VëIëIë ×ëÀ áëBù, VeìIëóLëù ±Ûëä èùÝ, VëIëIë OùÇõLëí áëBù, ±ëÂù ìØäVë µØëVë ßèõ, ÀëÝÜ ìäæëØÜÝ °äIëù èùÝ. 5. äÉLë VëIëIë CëËäë áëBù. 6. ÈëIëíÜë_ ÀÎ Ûßë´ ½Ý. 7. Üù_Üë_ Çë_Øë MëÍí ½Ý. 8. åßíßõ Àëâë ß_BëLëë_ ÇÀëÜë_ MëÍõ. 9. ÀõLVëß Àõ ÀÜâë Éõäë ßùBëù ×ëÝ. 10. ÜëLëìVëÀ ãV×ìIë OëBëÍí ½Ý. 11. BëâëLëí Bëþ_ì× eáí ½Ý. 12. Vëë×âLëë Ü>âÜë_ Bëë_Ì ×ëÝ. ±ë µMëßë_Ië ßùBë Éõ Iù ±äÝäÜë_ ÎõáëÝ Iù ±äÝä VëOë_Ôí ßùBëLëë_ áZëHëù ½õäë Üâõ. VëëäÇõIëí ±Lù VëëßäëßÑ ±ë ßùBë äÔIëù ±Lù ±ëÕHëLù Lë ×ëÝ Iù ÜëËõ LëíÇõLëí VëëäÇõIëí ±Lù Vëëßäëß áõäí Éwßí Èõ. ˆ ½IëíÝ °äLëÜë_ Â>Oë VëëäÇõIëí ßëÂäí, Cëß Oëèëß ÉäëLë<_ Iëù Ëëâä<_ É. ˆ ±À<ØßIëí ½IëíÝ °äLë Lë °ää<. ˆ áùèíLëí Éwß MëÍõ Iëù À<Ë<_OëLëë VëPÝùÜë_×í É ±Lù Më>ßð_ ÇÀëVëHëí ÀßíLù É áõä<_. ˆ ä_KÝë Üìèáë±ù äíÝóØëLë áõ Iëù Vëù ËÀëLëë ÂëIëßíáëÝÀ äíÝóLëù áëÛ áõ. ˆ ±õ³ÍûVëäëâí ÜìèáëLù BëÛó Lë ßèõ IùLëí Àëâ° ßëÂäí. ˆ ºÉõÀåLë áõIëí äÂIù VëùÝ OëßëOëß VËìßáë³{ûÍ Èõ Àõ Lëìè IùLëí Àëâ° ßëÂäí. ˆ åjëì¿Ýë ÀßëäIëí äÂIù MëHë VëëÔLëù OëßëOëß É_Ië<Ü<ÀIë Èõ Àõ Lëìè Iù ½õä<_ ½õ´±õ. ˆ Øë_Ië MëÍëäIëí äÂIù VëëÔLëù OëßëOëß É_Ië<Ü<ÀIë èùäë_ ½õ´±õ. ±õÀ äëIë Oëèð VMëWË Èõ Àõ Vëë_ÕþIë ìäiëëLë ±ë

Þë

OëLLù ÕþÀëßLëë ßùBëù É\Øë Èõ Iù VëÜ° áõäë Éõä<_ Èõ. ½IëíÝ °äLëÜë_ ìåì×áIëë áëäLëëß Éõ ßùBëù ÀèõäëÝ Èõ Iù ±ë ßùBë Lë×í. ½IëíÝ LëOëâë´ ±_BùLëë ßùBëù ÇõMëí Lë×í èùIëë, FÝëßõ ±èÙ ±ëMëHëõ ±õ ½IëíÝ ßùBëùLë<_ äHëóLë ÀßäëLëë Èí±õ Iù ÛÝ_Àß ÇõMëí Èõ. Iù jëí Àõ Më<wæÜë_×í ±õÀLù èùÝ Iëù Üëhë ±õÀ É VëèäëVë×í Oëí½ MëëhëLù MëHë Vëëä ½Hë Oëèëß ×ëÝ Èõ. MëÈí ±õ ßùBë äÀßIëë_ ßùBëíLù ìäÀË MëìßãV×ìIëÜë_ Ü>Àí Øõ Èõ. ±IÝëßõ ±ë ßùBëÜë_ ±õÀ LëäIëß ßùBëLëù µÜõßù ×Ýù Èõ. ±ëÂí Ø<ìLëÝë ±ë ßùBëLëë ÛÝ×í ××ßõ Èõ. ±ë ßùBë Èõ ±õ³Íûç. ±ëMëHëõ Vëú ±ë ßùBë×í OëÇäë ÜëËõ Ëíäí Mëß ±ëäIëí ±õ³Íûç ìLëÝ_hëHëLëí ìäiëëMëLë ½õ´±õ Èí±õ. IùÜë_ ìLëßùÔLù BëÛóìLëÝ_hëÀ IëßíÀõ ±ùâÂIëë èIëë ±Lù ±õ ßíIù IùLëù ÕþÇëß ×Iëù èIëù, Mëß_Ië< èäõ ÇõMëí ßùBë×í OëÇäë ÜëËõ IùLëë µMëÝùBë Mëß Ûëß Ü<ÀëÝ Èõ ±Lù ±õ äëIë VëëÇí Èõ. ±õ³Íûç (AIDS) ±õ ±ë ßùBëLë<_ Ëñ_À<_ LëëÜ Èõ. IùLë<_ ±ëÂ<_ LëëÜ áë_Oë< áÇÀ Èõ. ±õ@äëÝÍó ³QÝ<Lëù ÍõìÎçìÝLVëí ìVëLÍÿùÜ (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) Éõäë åOØLëë ±ëBëâLëë ±Zëß á´Lù ßùBëLë<_ Ëñ_À<_ LëëÜ OëLëëTÝ<_. åßíßLëí ÕþìIëÀëß åã@IëLëí ÂëÜíLù á´Lù ×Iëù ±ë ßùBë Lë×í, Mëß_Ië< ßùBëùLëù áZëHë VëÜ>è Èõ. ±ëMëHëë åßíßÜë_ fäõÖÀHëù ßùBëÕþìIëÀëß Àßõ Èõ ±Lù ßùBëLëë É_Ië<Lù Üëßí èËëäõ Èõ, Mëß_Ië< ±õ³ÍûçLëë äëÝßVë Àõ ÉõLë<_ ±ëÂ<_ LëëÜ ›<ÜLë ËíVùá ìáQÎùËùìMëÀ äëÝßVë-3 Ë>_ÀÜë_ HTCV3 Èõ Iù ±ë fäõIëÀHëùLù MëùIëëLëù ÇõMë áBëëÍí MëùIëëLëë Éõäë Àßí LëëÂõ Èõ. ±õËáõ Éõ fäõIëÀHëù ±ëMëHëë åßíßLë<_ ßùBë VëëÜõ ßZëHë ÀßIëë èIëë Iù É èäõ ßùBëLëë äë³ßVë OëLëí åßíßÜë_ ßùBëLëù Îõáëäù Àßäë áëBÝë.

áùÃ ±ùÞ

çðØåýÞ

±ë Õþì¿Ýë Â>Oë {ÍMëí OëLëIëí èùÝ Èõ. ±ë °äëHëð±ùLë<_ ±ëÝ<WÝ Mëë_Ç äæý áë_Oë< Iëù èùÝ Èõ É, Mëß_Ië< IùLëù äòì©¿Ü 1000 BëHëù èùÝ Èõ. ±õËáõ ±ìIë Iëíäþ BëìIë×í Iù åßíßLù Vë_Më>HëóMëHëõ Cëõßí áõ Èõ. ±ë äë³ßVëLëí åùÔ 1779Üë_ ×´ ±Lù 1981Üë_ IùLëë ìäåõ Vë_Më>Hëó ÜëìèIëí Üâí. ±ë ÇõMëí äë³ßVë ±ëìÁÀëLëë BëþíLë Ü_ÀíÜë_×í Ý<ßùMëLëë ØõåùÜë_ ×´ èäõ ±ëÂí Ø<ìLëÝë Mëß Îßí äYÝù Èõ. è° IùLëí Øäë åùÔë´ Lë×í. Iù ÛÝ_Àß ÇõMëí Èõ. ÉõLù ×ëÝ IùLë<_ ÜòIÝ< ìßOëë´Lù ìLëìrIë ±ëäõ É ±õËáõ ±ëÂí Ø<ìLëÝë IùLëë ÛÝ×í ×ß ×ß Ôþ>Éõ Èõ. ±õËÜ OëùQOë ÀßIëë_ MëHë IùLëí äÔëßõ OëíÀ ±IÝëßõ Vëú ±Lë<Ûäõ Èõ. ÀëßHëùÑ 1. ßùBëíLù áùèíLëí Éwß èùÝ ±Lù Éõ OëèëßLë<_ áùèí ±ëMëäëÜë_ ±ëäõ IùÜë_ ±ë ßùBëLëù ÇõMë èùÝ Iëù áùèí ÜëßÎIë ±ë ßùBë ÎõáëÝ. 2. ºÉõ@åLë áõIëí äÂIù IùLëí ìLëÍá OëßëOëß É_Ië<Ü<@IëVËìßáë³{ûÍ Lë ×Iëí èùÝ Iëù ±õÀ TÝã@IëÜë_×í Oëí° TÝã@IëÜë_ ±ë ßùBëLëë ÇõMëLëë É_Ië< Vëßõ. 3. ØëÏí ÀßäëLëë_ VëëÔLëù ½õ ±ëäí ÇõMëí TÝã@IëLëë äMëßë´ BëÝë èùÝ Iëù IùLëë ¦ëßë ±ë ßùBë ÎõáëÝ. ±õËáõ èõßÀgËBë Vëá>LëÜë_ ØëÏí ÀßëäLëëß Mëß ÜùË<_ ½õÂÜ ßèõá<_ Èõ. 4. ÚèëßBëëÜLëë ÕþäëVë ØßìÜÝëLë ÇëØß, ±ùåíÀ<_, Ë<äëá äBùßõ VëëÎ ÀÝëó_ äBëß ±ëBëâLëë ÕþäëVëíLëë Oëí½ ÕþäëVëíLù èùËõáäëâë ±ëMëí Øõ Iëù ßùBë ±Ç>À ÎõáëÝ. ±õËáõ ±ë ßùBëLëë ½IëíÝ µMëßë_Ië Oëí½_ ÀëßHëù MëHë Èõ. áZëHëùÑ ÉõLù ±õ³ÍûVë ßùBë áëBë< MëÍõ Èõ IùLëí ßùBëÕþìIëÀëßÀ åã@Ië Vëëä CëËí ½Ý Èõ. IùLëù Çõèßù ìLëVIùÉ ±Lù Üë_Øáù ßèõ Èõ. IùLù VëèõÉÜë_ ×ëÀí ½Ý Èõ ±Lù Vëëä LëÂë´ ½Ý Èõ. IùLëí Û> Üßí ½Ý Èõ

Àßäë Ôñâ ½õ´±õ, ÕHë Éõäí Öõäí Ôñâ-ßõÖí Þ Çëáõ. ±ë ÜëËõ ÖÜëßë Àù´ Û@ÖÞí ÇßHëßÉ É ½õ´±õ. ±õÞð_ çõäÞ ÀßäëÜë_ ±ëäõ Öù É Üëßë ÕõËÞí ÇíÀëå Øñß ×ëÝ. ±ë ÜëËõ ÖÜõ M²Jäí Õß ½ä ±Þõ Àù´ Û@ÖÞí ÇßHëßÉ á´ ±ëäù. ÞëßØ°Þõ ×Ýð_ Àõ ÛÃäëÞÞí çõäë ÀßäëÞí ±ë ±Þõßí ÖÀ Èõ. ±õ Öù çÞIÀ<Üëß, åð¿, TÝëç äÃõßõ ÞëÜí ±Þõ Úí½ ±ÞõÀ ±ÞëÜí Û@Öù Õëçõ ÃÝë. ÚÔí äëÖ Àßí ±Þõ ÖõÜÞí ÇßHëßÉ ÜëÃí. ÚÔë±õ Àëð_, Ò±Üëßí ÇßHëßÉ ÛÃäëÞÞõ ±ëÕí±õ Öù ±Üõ ÞßÀÜë_ É´±õ ÜëËõ ±Üõ Þ×í ±ëÕÖë.Ó ÞëßØ° äöÀ<_ÌÜë_ äíáõ ÜùÏõ ÕëÈë ÎÝëý. èÀíÀÖ ÉHëëäí. ÛÃäëÞõ Àëð_, ÒÖÜõÓ T²_ØëäÞÜë_ ÃùÕí Àõ ßëÔë Õëçõ ÃÝë èÖë?Ó ÞëßØ Àèõ ÒÞëÓ ÒÖù ½äÓ ±Þõ ÞëßØ° ÃÝë. ßëÔëÜëÖë ±Þõ ÃùÕí±ù Ëùâõ äâíÞõ ÕþÛðÞë_ ÃðHëÃëÞ ÃëÖë_ èÖë_. ÞëßØõ èÀíÀÖ ÉHëëäí Àõ ÛÃäëÞÞõ Àù´ Û@ÖÞí ÇßHëßÉ ½õ´±õ Èõ. ÖßÖ ßëÔë±õ ±Þõ ÚÔí ÃùÕí±ù±õ ÕùÖëÞù Õà M²Jäí Õß CëVÝù. Âùâë ÛßíÞõ ÇßHëßÉ çú±õ ÞëßØ çëÜõ ÔßíÞõ ÒÜëßí á´ ½ä, Üëßí á´ ½äÓ ±õÜ çú Úùáäë áëÃí. ÞëßØ°Þõ ±ëÝý ×Ýð_. ÖõÜHëõ Àëð_, ÒÉ\±ù, ÖÜÞõ ÂÚß Èõ, ÖÜëßí ÇßHëßÉ ÛÃäëÞÞõ ±ëÕåù Öù ÖÜõ ÞßÀõ Éåù.Ó µkëß ÜYÝù, ÒÞëßØ! Ûáõ ±Üõ ÞßÀõ É´±õ, ÕHë Üëßë äèëáëÞë ÕõËÞð_ ØØý Öù ÜËåõ Þõ.Ó ±ëÞð_ ÞëÜ ÖÖû çðÂõ çðìÂÝÜû - åð_ ÞëßØ ÕùÖõ Û@Ö ÞèùÖë? ±õÜÞõ ÇßHëßÉ ±ëÕäëÞð_ Þ çñ{ûÝð_? çëÇù ÕþõÜ VäëIÜ ÚìáØëÞ ¦ëßë ÕþõÜíÞõ çðÂí ÀßäëÜë_ ßèõáù Èõ ±õ äëÖ ßëÔë±õ - ÃùÕí±ù±õ ìç© Àßí ÚÖëäí. (¿ÜåÑ) áõÂÀ Õñäý ±KÝZë - ç_VÀòÖ çëìèIÝ ±ÀëØÜí ÃðÉßëÖ ßëFÝ.

ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

ßùBëLëí ÉÍíOë<|í è° åùÔí å@Ý<_ Lë×í. IùLù ±ËÀëäí åÀõ Iùäí ßùBëÕþìIëßùÔÀ ßVëí MëHë åùÔë´ Lë×í. Iù×í èëáÜë_ åùÔõáë_ ±úæÔùLëí ÇÇëó ÀßäëLëù Àù´ ±×ó Lë×í. IùÜ ÈIëë_ FÝëßõ ±ë ßùBëLëù èëµ ÇëßõÀùß TÝëMëí BëÝù èùÝ ±Lù ÀØëÇ ÛëßIëÜë_ MëHë Iù ±ëäíLù ¶Ûù ßèõ IÝëßõ å<_ Àßä<_ ½õ´±õ Àõ å<_ ×´ åÀõ IùLëù ìLëØõýå Àßäù Éwßí Èõ. ±èÙ OëIëëäõáë µMëëÝù ±ëÝ<äõýØíÝ Èõ ±Lù Iù ßùBë ×Ýë MëÈí IùLù ÜËëÍäëLù OëØáõ ßùBëLëù ÇõMë Lë áëBù Iù ÜëËõLë<_ äëIëëäßHë VëÉóäë Ië×ë TÝã@IëLëí ßùBëÕþìIëÀëß åã@Ië äÔëßäë ÜëËõ äÔ< µMëÝùBëí ×åõ. ˆ èùÜ, èäLë, Ô>Më, ±BëßOëkëí, áùOëëLë äBùßõ×í äëIëëäßHë å<© ßëÂä<_. ˆ ÉÌßëãBLëLëí ßZëë Àßäí, ÉÌßëãBLë Ü_Ø Lë MëÍõ IùLë<_ KÝëLë ßëÂä<_. ˆ ß@IëäÔóÀ ±Lù ß@Iëå<ì©Àß ±úæÔùLë<_ ìLëÝìÜIë VùäLë Àßä<_. ˆ ßVëëÝLë, äë°Àß ±úæÔùLë<_ ìLëÝìÜIë VùäLë Àßä<_. ˆ å<¿Lëù TÝÝ ×Iëù ßùÀäù. ½IëíÝ °äLëÜë_ Vë_ÝÜ Àõâääù. ±ëÜ, ±õ³ÍûVëLëë ßùBë VëëÜõ ÕþìIëÀëß ×´ åÀõ. åð_ ±ëÕÞõ ÕHë VäëVJÝÞõ áÃÖí Àù´ çÜVÝë Èõ? Íù. äÜëýÞë çõìÜÞëßÜë_ Ûëà áõäë ±×äë wÚw ÜâäëÞù áëÛ áõäë èÜHëë_ É ÎùÞ ÀßíÞõ Íù. äÜëýÞë ÕþùÃþëÜ ìäåõ ½Hëù ±Þõ ±Ãëµ×í ÞëÜ ßìÉVËß Àßëäù. Monthly Visit: NY, NJ, PA, DE, VA, MD, NC, SC, GA, FL, AL, TN, OH, IN, IL, MI, TX, CA.

Íù. ßëÉõå äÜëý (±ëÝðäõýØ ìäåëßØ) Úí.±õ.±õç.±õÜ., Íí.±õÇ.±õÜ.±õç., ±õÜ.Íí, Toll Free: 1 (888) 602-2963 Tel: 607-527-7525 ´-Üõ³áÑ dr.varma.office@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


4

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ìäìäÔë

‡ ÕþØíÕ ìhëäõØí

Õ

VÖíÜë_ ÕÜßëË ÎõáëäÞëß, ÒÈëÕë_Þõ ÕëÈë_ µÕÝùÃÜë_ áõÞëß ±Þõ ÕÝëýäßHëÞë ÉÖÞÜë_ ÜåÃñá ±õäë_ Þíáð ÕËõá ÕõÕß Üõåí ±ëËóÞë_ µIÀòWË ÀáëÀëß Èõ. ÈëÕë_Þë ÜëäëÜë_×í ÚÞëäõáí ±ÜØëäëØÞí ±ùâÂçÜí ±öìÖèëìçÀ çíØí çöÝØÞí ½âí×í ÞõåÞá ±õäùÍó ÜõâäíÞõ

February 17, 2017 ˆ ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

ÕõÕß Üõåí ±ëËóÞë ±ëìËóVË ÞõåÞá ±õäùÍaÑ Þíáð ÕËõá

ÕþØíÕ ìhëäõØí

ÃðÉßëÖÞõ Ãúßä ±ÕëäÞëß Þíáð µIçëèí ÀáëÀëß Èõ. ÃùSÍÞ ÚðÀ ±ùÎ äSÍó ßõÀùÍóûç, äLÍß ÚðÀ ±ùÎ ßõÀùÍó, ÝðìÞÀ äSÍó ßõÀùÍó, ±õäßõVË äSÍý ßõÀùÍó, çðÕÚý äSÍó ßõÀùÍûóç, ìÉìÞÝç ÚðÀ ±ùÎ ßõÀùÍóûç, ±õìåÝë ÚðÀ ±ùÎ ßõÀùÍó, ßõÀùÍó èùSÍçý ìßÕãOáÀ - ÝðÀõ, VÕõÞ, ³ãLÍÝë Éõäí ±ÞõÀ ±ë_ÖßßëWËÿíÝ ßõÀùÍó ÚðÀÜë_ Ãúßää_Öð V×ëÞ ÔßëäÞëß Þíáð Üõåí ¿ëNËÞë Zëõhëõ ÈõSáë_ 21 äæý×í ÀëÝýßÖ Èõ. ÕõÕß Üõåí ¿ëNË Õß ÚðÀ áÂÞëß Þíáð ÕËõáõ ÕVÖíÜë_ ±ëÕí ØõäëÝõáë_ ÈëÕë_±ùÞë ÀëÃâÞë Üëäë, Ãð_Øß, ÜëËí ±Þõ ÇùÀ-ÕëµÍßÞë ìÜlHë×í 2000×í äÔð ÞÝÞßQÝ ±Þõ ±ØûÛðÖ ÀáëÀòìÖ±ù ÚÞëäí Èõ, ÉõÜë_ Ãë_Ôí°Þù ÇßÂù, áëÉõýVË ÕùË, Nûáëäß äë{, áõQÕ åõÍ, CëìÍÝëâ, ÎùËùÁõÜ, ÚëÉÌ, {wÂë, ÀEÈí CëùÍí, åùgÕà ÚõÃ, Àí-Çõ³Þ, Fäõáßí, áõËßÚù@ç, ìäìäÔ ÕþÀëßÞë ÜëVÀ äÃõßõÞù çÜëäõå ×ëÝ Èõ. ÕõÕß Üõåí ¿ëNËÜë_ 2014Üë_ ±ùÞßßí Íù@ËùßõËÞí ìÍÃþí ÜõâäÞëß ÞíáðÞõ çúÕþ×Ü ±ë_ÖßßëWËÿíÝ AÝëìÖ ÒáëÉõýVË ÕùËÓ ¦ëßë Üâí èÖí. ÝðìÞäçýá ßõÀùÍó ÎùßÜ, ÃùSÍÞ ÚðÀ ßõÀùÍó, ³ãLÍÝÞ äSÍó ßõÀùÍó äÃõßõ 13 ÉõËáí ßëWËÿíÝ-±ë_ÖßßëWËÿíÝ ßõÀùÍóûç ÚðÀÜë_ V×ëÞ ÕëÜÞëß ±ë áëÉõýVË ÕùË ±ÔÔÔ 16 eË ±Þõ 6 ºÇÞí ¬Çë´ ÔßëäÖù ÜèëÀëÝ ÕùË Èõ, Éõ ±ëÀëåÜë_ ìäèßÖë_ äëØâù çë×õ ÃùãWÌ ÀßÖù èùÝ Öõäù áëÃõ Èõ! ±ëÌ eË È ºÇÞð_ ÍëÝëÜíËß ÔßëäÖù, ìäåëâ ±Þõ ÛTÝ ±Þõ ±ëÀëåÞõ ±ë_Úäë Ü×Öù ±ë ÕùË äõVË LÝð{ÕõÕçýÞë ÕõÉÞí ãVËÀ ÖöÝëß ÀßíÞõ 29 ìØäçÜë_ ÚÞëääëÜë_ ±ëTÝù èÖù. çMËõQÚß-±ù@ËùÚß, 2015 ØßìÜÝëÞ Þíáð±õ 5950 LÝð{ÕõÕçýÞë_ ÕõÉÞí 5950 ÉõËáí ãVË@ç ÚÞëäí èÖí ±Þõ ±õ ãVË@çÞõ {ëÍÞë Ãð_Øß äÍõ ÇùîËëÍíÞõ 29 ìØäçÜë_ 49 ìÀáù äÉÞ ÔßëäÖù ÛTÝ áëÉõýVË OÝðìËdá ÕùË ÚÞëTÝù èÖù. ÖõÜHëõ ±ë ÕùË ç_ÕñHëýÕHëõ ³Àù ÁõLÍáí ÚÞëTÝù èùäë×í ÖõÞõ ÛëßÖ ±Þõ ìäfäÜë_ çäýhë ±ëäÀëß ÜYÝù èÖù. ìäfäÞí CëHëí ÚÔí ç_V×ë±ù±õ ±ë ³Àù ÁõLÍáí ÀëÝýÞõ ìäìäÔ ßíÖõ ÞäëFÝð_ èÖð_. ÜQÜí ÀùìÀáëÚèõÞÞõ ¿ëNË, ÀõìáÃþëÎí, Õõ³ãLË_ÃÞù åù èùäë×í ÞíáðÞõ ±ë Àáë äëßçëÜë_ Üâí Èõ. ÀùìÀáëÚèõÞ çëßë_ Õõ³LËß ±Þõ ÀáëÀòìÖÞë_ ìäÇëßåíá çÉýÀ Èõ. ±ëÉõ ØíÀßí ÞíáðÞí ±ë ±ØûÛðÖ ÀáëÞð_ FÝë_ FÝë_ ÕþØåýÞ ×ëÝ IÝë_ Öõ±ù çÖÖ ÖõÞí çë×õ ßèõ Èõ ±Þõ ÕþùIçëìèÖ ÀßÖë_ ßèõ Èõ. ÞíáðÞí ìäìäÔ ÀáëÀòìÖ±ùÞð_ ÕþØåýÞ ±ÜØëäëØÞí áìáÖÀáë ±ëËó Ãõáßí, ßìäå_Àß ÀáëÛäÞ, ±ÜØëäëØ èëË äÃõßõ V×âõ Öù ×Ýð_ É Èõ, ±ë µÕßë_Ö µØõÕðßÞí Àáë-ìäìÔ ±ëËó Ãõáõßí, Üð_Ú´-ìØSèíÞí ±ëËó ÃõáõßíÜë_ ÕHë ÕþØåýÞ Ýù½Ýð_ èÖð_. ÕÝëýäßHëÞð_ ÉÖÞ ÀßÖí çÉýÞëIÜÀ ÕþT²ìkë èùäë×í ÞíáðÞõ ìÚþËÞÞí ç_V×ë±ù±õ ±Þõ ÃðÉßëÖ ßëFÝ çßÀëßÞë äë³ÚþLË-15 ±Þõ 17Üë_ Âëç ±ëÜ_hëHë ±ëÕäëÜë_ ±ëTÝð_ èÖð_. ±ë ÚÔí ÉBÝë±ù±õ åð_ ÕþØìåýÖ Àßäð_? Àõäí ßíÖõ ÕþØìåýÖ Àßäð_? ±õ ÚÔí ÉäëÚØëßí ÖõÜÞë_ ÜQÜí ÀùìÀáëÚèõÞ çëßí ßíÖõ ç_Ûëâí áõ Èõ. Þíáð ÕËõáõ ±õç±õççí çðÔíÞù ±PÝëç Þäß_à VÀñáÜë_ ÀÝùý èÖù. ÀùáõÉÜë_ É´Þõ ìÍÃþí áõäëÞõ ÚØáõ ÖõÜÞõ ÞëÞÕHë×í É ¿ëNË, Õõ³ãLË_à ±Þõ ìÍ{ë³ÞÞù

åù èùäë×í ìÍMáùÜë ³Þ Ëõ@çËë³á ìÍ{ë³gÞÃ, ÜãSËìÜìÍÝë ±õLÍ ±ùËùÀõÍ ìÍ{ë³gÞÃ, ÃäÞýÜõLË çìËóìÎÀõË Àùçý ³Þ ÕõÕß Üõåí ±Þõ çí. ±õÞ. Îë³Þ ±ëËóûçÜë_×í Îë³Þ ±ëËóçÞù Àùçý ÀÝù. ÖõÜÞë ÕMÕë çØûÃÖ ÃðHëä_ÖÛë´±õ ÕHë ØíÀßí ÞíáðÞõ ÀùáõÉÜë_ ÉäëÞõ ÚØáõ ÖõÞí èùÚí-åùÂÞõ ÕþùIçëìèÖ Àßí èÖí. ÃðHëä_ÖÛë´ ÍõLËá ÀùáõÉÜë_ áë³ÚþõìßÝÞ èùäë×í ÖõÜÞõ äë_ÇäëÞù, Þäð_ Þäð_ ½HëäëÞù, ËõÚá-ËõìÞç ßÜäëÞù åù èÖù. Öõ±ù ÞõÇß áäçý ÕHë èÖë, Éõ ÃðHë ÞíáðÜë_ ½õäë Üâõ Èõ. Þíáð ÕHë ÞõÇß, ±õìÞÜá áäçý Èõ. ÞíáðÞõ Øõåí ÞëÞí ÇÀáí, ½çñØ, Õëìß½Ö ±Þõ áíáíÞë_ eáù-T²Zëù ÂñÚ É ÃÜõ Èõ. ÖõÜHëõ Úõ ÕõË Íùà ÕHë ßëAÝë Èõ, Éõ ÖõÜÞë Úèð çëßë ÀQÕõìÞÝÞ Èõ! èVÖÀáëÞð_ çÉýÞ ÀÝëý ÕÈí ±õ ÀòìÖÞð_ ØåýÞ çúÕþ×Ü ÜQÜí ±Þõ ±ë Úõ Íùà Àßõ Èõ! ÖõÜÞë ÜðÂëßgäØ Õß èëVÝ ßõáëÝ. ±èùÛëäÞù Ûëä ÞíÂßí ¶Ìõ ±õËáõ Üëßïð_ çÉýÞ lõWÌ! ÞíáðÞõ ÀSÕõå

ÞëÜõ ±õÀ ÜùËù Ûë´ Èõ, Éõ ÀùÜçý ÃþõFÝð±õË èùäë ÈÖë_ lõWÌ ìÍ{ë³Þß Èõ. ÖõÞð_ ÞÀåíÀëÜ Úèð É ±ëÀæýÀ ±Þõ AÝëÖ Èõ. ÞíáðÞõ ÃäÞýÜõLË ±ùÎ ³ãLÍÝëÞë ÒìÜìÞVËÿí ±ùÎ Ëõ@çËë³áÓ ¦ëßë ÕõÕß ÕSÕÜë_×í ÒçíØí çöÝØÞí ½âíÓÞë ±ëËó ÕíçÞõ ÞõåÞá ±õäùÍó ÜYÝù Èõ. ±ÜØëäëØÞí ±ëÃäí ±ùâÂçÜí çíØí çöÝØÞí ½âí, çSÖÞÖ ÝðÃÞí ÜèkäÕñHëý CëËÞë±ù äEÇõ ´. ç. 1573Üë_ ÚÞëäëÝõáí Öõ ±ëÉìØÞ çðÔí ±õËáí ÚÔí ±ëÀæýÀ ßèí Èõ Àõ ìäfäÞù èß Àù´ ÀáëÀëß ±ë µIÀòWË ÀáëÀòìÖ ½õ´Þõ Ü_hëÜðBÔ ×´ ½Ý Èõ! ±ë ÀòìÖ ìäfäÞë Àù´ ÕHë ÕþäëçíÞð_ ÞÝÞßQÝ ±ëÀæýHë ߏëð_ Èõ. Öù ÕÈí ±ëÕHëë_ ÞÂìå ÀáëÀëß Þíáð ÖõÜë_×í ÚëÀëÖ åí ßíÖõ ßèí åÀõ? Öõ FÝëßõ FÝëßõ ÖõÞõ É\±õ IÝëßõ IÝëßõ ìØá Úëà Úëà ״ ¶ÌÖ_ð ±Þõ ±ë ±öìÖèëìçÀ ÀáëÀòìÖÞõ ÕùÖëÞí åöáíÜë_ Àõäí ßíÖõ ÚÞëäí åÀëÝ ±õ ÜëËõ çÖÖ ìäÇëßù ÀßÖë_. ±ëÂßõ ìäÇëßÞõ äõà ±ëÕäë ÖõÜHëõ 40-40 ìØäç çðÔí ±ë ±öìÖèëìçÀ V×ëÕIÝ çëÜõ çÖÖ ÚOÚõ ÀáëÀ ÚõçíÞõ ÖõÞð_ ÀëÃâ µÕßë_Ö xØÝÜë_ ìÇhëë_ÀÞ ÀÝð*! çÎâÖë ±õÜ Þ×í ÜâÖí. µEÇÖÜ çÎâÖë Üõâääë ±õÀ ·ìæ, ÖÕVäí Éõäí çëÔÞë-ÖÕ Àßäð_ ÕÍõ Èõ. ±ëÂßõ xØÝV× ×´ ÃÝë ÕÈí ÈëÕë_±ù çë×õ ±õ É ÜVÖí! ÏÃáëÚ_Ô ÈëÕë_±ùÞõ ÕëHëí Ûßõáí ÍùáÜë_ 20-20 ìØäç çðÔí ÕáëâäëÞë_! Øß Úõ ìØäçõ ÕëHëí ÚØáÖë_ ßèõäëÞð_. 20 ìØäçÞë ±_Öõ ÈëÕë_Þë ÀëÃâÞù Üëäù ×´ ½Ý ÕÈí ÖõÞõ áçùËíÞõ ÕSÕ ÖßíÀõ ÖöÝëß ÀßäëÞù. ÕÈí ÖõÞõ çñÀäíÞõ ÕëµÍßÞë ÎùÜýÜë_ ÚÞëääëÞëõ. ÖõÜë_ Ãð_Øß, ÜëËí ±Þõ À<ØßÖí ß_ÃùÞð_ ìÜlHë ÀßíÞõ ±õÀ áùË Éõäð_ ÕÍ ÚÞëääëÞð_. ÚíË-

èâØß ±Þõ Õëìß½ÖÞë_ eáÞù Àáß ÜëËõ µÕÝùà ÀÝùý. ±ëÂßõ ±ë ìÜìlÖ áùËÞõ hëHë ÚëÝ Çëß eËÞí Íÿù Àßõáí çíØí çöÝØÞí áëÀÍëÞí ÜùãSÍoà Àßõáí ½âíäëâí ¿õÞ Õß ØßõÀ äâë_Àù ±Þõ ÞÀåíÀëÜ ÕþÜëHëõ ÃùÌäÖë_ ÉäëÞð_! ±ë ±ëÂí ÚõÞÜñÞ ÀáëÀòìÖ ÚÞëäÖë_ Þä ÜìèÞë ×Ýë èÖë! ±õÀ VäMïÞ ±ëÂßõ Þä ÜìèÞëÞí ÜèõÞÖ ÕÈí çëÀëß ×Ýð_. ±ë ÜèõÞÖõ ß_à Öù IÝëßõ ßëAÝù FÝëßõ ÖõÜÞõ ÞõåÞá ±õäùÍó ÜYÝù ±Þõ ÃðÉßëÖÞõ ±ë Zëõhëõ ±öìÖèëìçÀ Ãúßä ÕHë ÜYÝð_. ÜùËë ÛëÃõ ±ëäë Zëõhëõ ÀëUÜíß ±Þõ ±ùìÍåëÞí É ³½ßëåëèí ½õäë Üâõ Èõ. ±ë ßëFÝÞë ÀáëÀëßù É ÞõåÞá ±õäùÍó á´ ÉÖë èùÝ Èõ. ±ë ³½ßëåëèí ÖùÍäëÜë_ ±Þõ ±õÀ lõWÌ ÀòìÖÞë çÉýÞÜë_ Þíáð ÕËõá çÎâ ߏëë_ èÖë_. ÃëÍógÞÃ, Ëÿëäõgáà ±Þõ À<gÀÃÞù åù ÔßëäÖë_ Þíáð±õ ±ë Zëõhëõ çúÕþ×Ü ÕõÕß ÕSÕÜë_×í ÜëVÀ ÚÞëääëÞð_ åw ÀÝð* èÖð_. Õþ×Ü ÜðÂëßgäØ ±ëÌ ºÇÞë líÞë×°Þð_ ÚÞëTÝð_ èÖð_, ±Þõ Öõ ±õËáð_ ÚÔð_ çßç ÚLÝð_ èÖð_ Àõ ÚÔë±õ ÖõÜÞí ±ë ÀáëÞõ ìÚßØëäí èÖí. Âëç ÀßíÞõ ÖõÜÞë ÕMÕë ±Þõ ÜùËë Ûë´±õ ÖõÜÞõ çú×í äÔð ÕþùIçëìèÖ ÀÝë* èÖë_. ±ë ÕÈí ÜëVÀ ÚÞëääëÞí ÞíáðÞõ ÂñÚ É Ü½ ±ëääë áëÃí, ±ëÉ çðÔíÜë_ ±õËáõ Àõ 21 äæýÜë_ Öõ ìäìäÔ èëäÛëääëâë 2000×í äÔð ÜëVÀ ÚÞëäí Çñ@Ýë_ Èõ! èÜHëë_ É ÖõÜHëõ 26 ºÇÞë líÞë×°Þð_ ÜðÂëßgäØ áë³gËà ÍõÀùßõåÞ çë×õ ÛTÝë ÚÞëTÝð_ Èõ. Þíáð ÕËõáÞð_ Bäëá VäwÕ ìÕÈäë´ Õõ³ãLË_à ±ØûÛðÖ Õõ³ãLË_à Èõ. Çëß ÚëÝ hëHë eËÞð_ ìÕÈäë´ Õõ³ãLË_à ÕHë 12×í 15 ìÀáù ÈëÕë_Þí ÕVÖíÞõ ÕáëâíÞõ ÖõÜë_×í ÕSÕ ¦ëßë ÚÞëääëÜë_ ±ëTÝð_ Èõ. ÒÃùSÍÞ ÚðÀ ±ùÎ äSÍó ßõÀùÍóÓÜë_ V×ëÞ ÕëÜõáí ±ë ÞÝÞßQÝ ß_ÃØåa ÕíÈäë´ äÀó È ÜìèÞëÞë ±×ëÀ ÕìßlÜ ÕÈí ÚÞí Èõ, ÉõÜë_ ÕSÕ, Ãð_Øß, ÜëËí ±Þõ ±õá´Íí áë³gËÃÞë µÕÝùÃ×í ±õÀ ÛTÝ ÀáëÀòìÖÞð_ çÉýÞ ×Ýð_ Èõ. ìÕÈäë´ Õõ³ãLË_à ±õÀ ìßáíÎ ±ëËó Èõ, Éõ ÚÞëääëÞí ÖõÜÞõ ÂñÚ É Ü½ ±ëäí èÖí. áë³ÎËë³Ü ±õÇíäÜõLË ±õäùÍó ÜõâäÞëß Þíáð ±ë Àáë áðMïÖ Þ ×ëÝ ±õËáõ Öõ±ù ìäìäÔ åëâëÀùáõ½õ ±Þõ çëÜëìÉÀ ç_V×ë±ùÜë_ ÖõÞí äÀóåùÕ ÝùÉõ Èõ. VáÜ ±õìßÝë ±Þõ ±Þë× ±ëlÜ ÖõÜ É ±_ÔÉÞ Ü_ÍâÜë_ äÀóåùÕ Ýù°Þõ ÖõÜÞõ ±ëì×ýÀ ßíÖõ çÛß - ÕÃÛß ×äë ÕþùIçëìèÖ ÀßäëÞí çëÜëìÉÀ çõäë ÕHë Àßõ Èõ. ÕõÕß ÕSÕ, ÕõÕß ßùá ãVËÀ ±Þõ ÕõÕß Õíç Éõäí Õ©ìÖ×í Öõ±ù ±ë ÀáëÞõ °ä_Ö ßëÂäë ±Þõ áùÀùÕÝùÃí ÚÞëääë ±×ëÀ ÕþÝIïÞù Àßí ߏëë_ Èõ. ±ë Õ©ìÖ×í ÖöÝëß ×Ýõáí ÖÜëÜ ÇíÉäVÖð±ù ç_ÕñHëý À<ØßÖí ÕþëMïÝ çëÔÞùÜë_×í ÚÞëääëÜë_ ±ëäõ Èõ, Éõ VäëVJÝ ÜëËõ Éßë ÕHë èëìÞÀëßÀ Þ×í. ÖõÞí OÝðËí äõSÝð áùLà Ëë³Ü çðÔí Éâäë´ ßèõ Öõäí èùÝ Èõ. ÖõÞë ìäçÉýÞ ÜëËõ ÕHë Î@Ö ÕëHëí ìçäëÝ Àù´ ÖkäÞí Éwß ÕÍÖí Þ×í. ±õ ç_ÕñHëý ³Àù-ÁõLÍáí Èõ. Àù´ ÕHë ÕþÀëßÞë_ ÀõìÜÀSçÞù ±õÜë_ µÕÝùà ÀßäëÜë_ ±ëäÖù Þ×í. Þíáð ÕËõá ÕõÕß Üõåí ±ëËó ¦ëßë ÕÝëýäßHëÞð_ ÉÖÞ ÀßäëÞð_ Õþå_çÞíÝ ÀëÝý Àßí ߏëë_ Èõ. ‡ áõÂÀ ìÁáëLç ÕhëÀëß Èõ. ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


5

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 ˆ February 17, 2017

ìäÇëßÕþäëè

ÜÞõ ±É\ýÞÞë ìäæëØÝùÃÞù ±ÞðÛä ×´ ±IÝëßõ ߏëù Èõ. ±èÙ ÀõËáëÀ ç_VÀòÖÞë ìä¦ëÞù ÚõÌë Èõ. Öõ±ù èëÉß Þ èùÖ Öù èð_ ±ëÉÞù ÜëHëç ÂÖßÞëÀ Þ×í, ÈõÖßÞëÀ Èõ

ÀØëÇ ìÞßë_Öõ ÃÚÍëTÝõ ßëÂÖ! µÕìÞæØùÜë_ äëHëíÞù ÜìèÜë ±IÝ_Ö ¬Çí ÛñìÜÀë±õ ×Ýù Èõ. ±LÝ ç_VÀòìÖ±ùÜë_ @Ýë_Ý äëHëíÞù ±ëËáù ÜúìáÀ ÜìèÜë ×Ýù èùäëÞð_ ½HëÜë_ Þ×í. ±ëÉõ èð_ ÃðHëä_Ö åëè Üëßù ±èùÛëä äèõîÇäë ÜëÃð_ È\_. ÚíÉ\_ Öù äèõîÇäë Éõäð_ ÈõÝ åð_? ç_VÀòÖ Üëßïð_ ÀëÇð_ Èõ. ±IÝëßõ ÜèëÀëTÝ ßëÜëÝHë äë_Çð_ È\_ Öù áëÃõ Èõ Àõ ±ëÕHëÞõ çÜÉ ÕÍõ ±õäð_ ç_VÀòÖ äëSÜíìÀ áÂí å@Ýë Èõ. ÚëÀí ÀëìáØëçÞð_ ç_VÀòÖ Öù ÜÞõ Úèð ±Cëßïð_ ÕÍõ Èõ. ÚÔë åOØÀùåù ¶×áëäí ¶×áëäíÞõ çÖÖ Ü_Íuë ßèõäð_ ÕÍõ Èõ. ±õËáõ äëSÜíìÀ ÜÞõ ±ìÖ ÀßïðHëëäëÞ Àìä áëÃõ Èõ, ÀëßHë Àõ ÜÞõ ±õÜë_ çÜÉ ÕÍõ Èõ. @ÝëßõÀ fáùÀùÞù ±ÞðäëØ Þ äë_Çð_ ÖùÝ Üñâ fáùÀÜë_ çÜÉ ÕÍí ½Ý Èõ. äëHëí ±_Ãõ µÕìÞæØÞë ·ìæ±õ hëHë åOØùÜë_ ÜìèÜë ÀÝùý Èõ. ±ëIÜë åð_ Èõ? µkëßÜë_ µÕìÞæØÞë ·ìæ Àèõ ÈõÑ ±ÝÜû ±ëIÜë äëÆûÜÝÑ ÜÞùÜÝÑ ÕþëHëëÝÜÑÐ ±ë ¿Ü ½âääëÞù Èõ. äëHëí, ÜÞ ±Þõ ÕþëHë ±õ hëHëõ ÜëËõ Üõî ÜúìáÀ åOØ ÕþÝùFÝù Èõ. ±õ hëHë Öù ±ëIÜëÞë ÒìÕÖßë´±ùÓ Èõ. ±ëIÜëÞõ ½Hëäù èùÝ Öù ±ë ìÕÖßë´±ù ¦ëßë ½HëäëÞù Èõ. ±õÜÞí áëÃäà ÈõÀ µÕß çðÔí Çëáõ Èõ. µÕìÞæØÞë ·ìæ ±ëÃâ äÔõ Èõ Þõ Àèõ ÈõÑ äëÇÑ M²ì×äíåßíßÜû Ð äëHëí ±õ Öù M²JäíÞð_ åßíß Èõ. ±ë Ü_hëëÔý Èõ, Éõ ÝëiëäS@Ý ÖßÎ×í µØûÃëßëÝõáù Èõ (O²èØëßHÝÀ µÕìÞæØ, ±KÝëÝ-1, Úþë›Hë 5, Ü_hë 11). ±ë äëHëí, ±ë äëÇë ±ëÕHëÞõ äßØëÞ ÖßíÀõ Üâí Èõ. ±ëÕHëõ ±õÞí åí äáõ Àßí Èõ? ±õ Öù èð_ ÕÈí×í Àèíå. ÀëìáØëç

ÒåëÀ<_ÖáÓÜë_ jëí ½ìÖ Õß ÉÚßù ÀËëZë Àßõ ÈõÑ jëíHëë_ ±õ M²JäíVäwÕë Èõ. ±ëÂí M²Jäí Õß äëHëí Èäë´ Ã´ Èõ, ±ìåìZëÖ ÕË<IäÜû. ØðWÝ_Ö åÀ<_ÖáëÞõ Üèõb_ Üëßõ Èõ. Öõ×í äëHëí M²JäíÞð_ åßíß Èõ.Ó ÜëHëç äëÖäëÖÜë_ Àèõ ÈõÑ çÃÛëý åÀ<_Öáë ½Hëõ ±õÞõ Ãâõ ÕÍäë ±ëäí èùÝ ±õäð_ ÒÜëßïð_ ÜÞ ÚíÉõ èÖð_ Öõ×í Üõî çë_ÛYÝð_ Þìè.Ó ±ëÜ ÜëHëç äÖýÞ ØðWÝ_Ö Àßõ Èõ. ±ëäë ÕðßïðæÀõLÄí ±LÝëÝÞí ÜÞ äÍõ É\±õ Èõ ±Þõ ÜÞ äÍõ çë_Ûâõ Èõ. ±ëÃâ äÔíÞõ Õß_Õßë ÈõÀ ØðWÝ_ÖÞë çÜÝ×í Çëáí ±ëäõ Èõ. ÀùÝáÞù ·ìæ Àèõ ÈõÑ Ò±ëIÜë ÂßõÂß äëHëí, ÜÞ ±Þõ ÕþëHëÞù É ØëÂáù ±ëÕíÞõ ØðWÝ_Ö åÀ<_ÖáëÞõ Àèõ ÈõÑ ÒÜëÞäõÖß ÚÞõáù Èõ. äëHëí ±Þõ ÜÞ äEÇõ Üö×ðÞ ×Ýð_ ÖõÜë_×í ÕþëHëÞù (ÕþëHëí±ùÞí) ½ìÖ±ùÜë_ ÕHë Þëßí½ìÖÞõ ÕË<Öë µØûÛä ×Ýù Èõ.Ó ÒÛñÑÛñäÑVäÑÓ - ±ë hëHë åOØù ÈõÑ ÛñáùÀ, åíÂääí ÕÍÖí Þ×í.Ó ÕË<Öë jëí±ùÞõ åíÂääí É Þ ÕÍõ. ±õÜÞõ ÕË<Öë åíÂTÝë äÃß É ±ëäÍí ½Ý. ±_ÖìßZëáùÀ ±Þõ VäÃýáùÀ. ±ë hëHë åOØùÞõ çÜëÞëLÖßõ ±ìåìZëÖ ÕË<IäÜû Éõäù åOØÕþÝùà ÀëìáØëç É Àßí µÕìÞæØÞë ·ìæ Àèõ ÈõÑ ÒäëHëí ±õ ÛñÑ (M²Jäí) Èõ, ÜÞ ±õ ÛñäÑ (±_ÖìßZë) Èõ ±Þõ ÕþëHë ±õ VäÑ åÀõ. ±õÞõ É ±ëäð_ çñ{õ! FÝëßõ (VäÃýáùÀ) Èõ.Ó ±ëäë ¿ÜÜë_ äëHëí, ÜÞ µÕìÞæØÞë ·ìæç_ØÛõý äëHëí ìäåõ ±Þõ ÕþëHëÞù ÜìèÜë ×Ýù Èõ. ÜÞõ Öù ìäÇëßïð_ È\_, IÝëßõ ±õÜ áëÃõ Èõ Àõ ÉõÜ ÉõÜ ±õËáõ çðÔí ÀèõäëÞð_ ÜÞ ×ëÝ Èõ Àõ, ±ë ç_VÀòìÖÞù ìäÀëç ×ëÝ Èõ, ÖõÜ ÖõÜ ÕË<ÖëÞù ìäÀëç ÕHë ×Öù ½Ý Èõ. M²Jäí×í ±áà ±õäí äçëèÖ VäÃý èùÝ ÚëÀíÞë ìäÀëçÞí ÂÚß Þ×í, ÕHë ÉõÜ ±õÜ èð_ ÜëÞÖù Þ×í. èð_ ÒäçëèÖäëØíÓ ÉõÜ ÛÄÖëÞù ±Þõ ç_VÀòìÖÞù ìäÀëç ×Öù Þ×í. ±×äýäõØÞë ·ìæ±õ ÒVäÃýÓÞí ½Ý Èõ, ÖõÜ ÖõÜ äëÀûÕË<ÖëÞù ìäÀëç ÕHë ÜúìáÀ TÝëAÝë ±ëÕí Èõ. ·ìæ±õ Àëð_ ÈõÑ ×Öù ½Ý Èõ. Àëá¿Üõ ÜëHëç äÔð Þõ äÔð ÒVäÃý ±õËáõ Õìßåð© ìÇkë.Ó ÖÜëßïð_ ìÇkë ÇëáëÀ ÚÞÖù ½Ý Èõ ±Þõ ÀØëÇ äÔð Þõ FÝëßõ VäEÈ èùÝ IÝëßõ ±õ VäÃýÞð_ äÔð ç_äõØÞÚìÔß ÚÞÖù ½Ý Èõ Ö×ë µÕV×ëÞ ÃHëëÝ. VäEÈ ìÇkë ±õ É ÃðHëä_Ö åëè VäÃý.µÕìÞæØÜë_ çñZÜ, çñZÜÖß ±Þõ ±LÝÞõ ÈõÖßäëÜë_ ìÞÕðHë ÚÞÖù ½Ý Èõ. Üëßõ Àèõäð_ Èõ Àõ ±ëÉÞù ÜëHëç ÂÖßÞëÀ çñZÜÖÜ ÀZëë±õ äëHëí, ÜÞ ±Þõ Þ×í, ÕHë ÒÈõÖßÞëÀÓ Èõ. ·ìæ ÒäëÆûÜÝÑ ÜÞùÜÝÑ ÕþëHëÞù ÜìèÜë ×Ýù Èõ. ±ë ÜìèÜëÞí äëÖ ±ëäõ IÝëßõ ÕþëHëÜÝÑÓ - ±õÜ Àëë ÕÈí ±ëÃâ äÔõ Èõ. Àèõ ÈõÑ ÒäëHëí ±õäð_ ÕHë ÀèõäëÞð_ ÕþëMïÖ ×ëÝ Èõ Àõ ±ëÕHëõ Éõ Ào´

ËèðÀù

±ë ÚÔë ÜÞÞë Âõá Èõ ±õËáõ µÕìÞæØÞë ·ìæ Àèõ Èõ Àõ ±ëIÜÛëä ±õ äëHëíÞù Âõá Èõ, ÜÞÞù Âõá Èõ ±Þõ ÕþëHëÞù Âõá Èõ, ±×ëýÖû ±ëIÜëÞë ìÕÖßë´±ùÞù Âõá Èõ. èäõ äëÖ ±ëÃâ Çëáõ Èõ. ±ëÕHëÞõ ±ë_Ãâí {ëáíÞõ ±ëÃâ Þõ ±ëÃâ Þ á´ ½Ý Öù ·ìæ åõÞë? Àèõ ÈõÑ ÒäëHëí ±õ ·BäõØ Èõ, ÜÞ ±õ ÝÉ\äõýØ Èõ ±Þõ ÕþëHë ±õ çëÜäõØ Èõ.Ó 249

çë_Ûâí±õ Èí±õ ±õ ÜÞ ¦ëßë çë_Ûâí±õ Èí±õ ±Þõ Éõ Ào´ ½õ´±õ Èí±õ ±õ ±ë_ ¦ëßë Þìè, ÕHë ÜÞ ¦ëßë ½õ´±õ Èí±õ. èð_ ìÜhë çðßõå Øáëá ½õÍõ Üëßë ÚÃíÇëÜë_ Àõ ±ë_ÃHëëÜë_ äëÖ Àßí ߏëù èùª, Öõ äÂÖõ ½õ ÀùÝá ËèðÀõ Öù ÀØëÇ èð_ ÒËèðÀëÚìÔßÓ ÚÞí ßèð_ Þõ çðßõåÞõ É çë_ÛâÖù ßèð_ ±õÜ ÚÞõ. èð_ ½õ äÔëßõ ¬Çí ÀZëëÞù èùª Öù çðßõåÞí äëÖ ÕþIÝõ ÚìÔßÖë ±ÞðÛäð_ Þõ ÀùÝáÞë ËèðÀë çë_ÛYÝë Àßïð_. çðßõåÞõ áëÃõ Àõ ±õÞí äëÖ ç_Ûâë´ ßèí Èõ, ÕHë èð_ ±õ çë_ÛâÖù Þ èùª. ±ëÕHëõ ìÕþÝÉÞÞí äëÖ çë_ÛâÖë èù´±õ, IÝëßõ Úí½ ÚÔë ±äë½õ ±_Ãõ áÃÛà ÚìÔß èù´±õ Èí±õ. ±ë ±ëÕHëë ÜÞÞí ÂñÚí Èõ. Öõäí ßíÖõ èð_ T²ZëÞí çëÜõ ÚõÌù èùª ±Þõ äEÇõ ±ëIÜìÕþÝë ±ëäí ÕÍõ Öù ÜÞõ ±ëIÜìÕþÝë ØõÂëÝ, T²Zë Þìè ØõÂëÝ. äâí ±ëIÜìÕþÝë Öù çëÜõ Þ èùÝ ÖùÝ ØõÂëÝ, ÕHë ±õ äëÖ äâí É\Øí Èõ. èð_ ÜÞ ¦ëßë T²ZëÞõ ½õª È\_. ÜÞ ¦ëßë ±ëIÜìÕþÝëÞõ ÕHë ìÞèëâð_ È\_, ÜÞ ¦ëßë ËèðÀë çë_Ûâð_ È\_ ±Þõ ÜÞ ¦ëßë ìÜhëÞõ çë_Ûâð_ È\_. ±ë ÚÔë ÜÞÞë Âõá Èõ ±õËáõ µÕìÞæØÞë ·ìæ Àèõ Èõ Àõ ±ëIÜÛëä ±õ äëHëíÞù Âõá Èõ, ÜÞÞù Âõá Èõ ±Þõ ÕþëHëÞù Âõá Èõ, ±×ëýÖû ±ëIÜëÞë ìÕÖßë´±ùÞù Âõá Èõ. èäõ äëÖ ±ëÃâ Çëáõ Èõ. ±ëÕHëÞõ ±ë_Ãâí {ëáíÞõ ±ëÃâ Þõ ±ëÃâ Þ á´ ½Ý Öù ·ìæ åõÞë? Àèõ ÈõÑ ÒäëHëí ±õ ·BäõØ Èõ, ÜÞ ±õ ÝÉ\äõýØ Èõ ±Þõ ÕþëHë ±õ çëÜäõØ Èõ.Ó ±èÙ ·ìæ ±ËÀÖë Þ×í. äëÖ è° ±ëÃâ Çëáõ Èõ. ±õÜë_ ìäÇëßÞù ìäÀëç Èõ. äëHëí ±ëÂßõ Öù Éõ ½Hëõáð_ èùÝ Öõ Úùáõ Èõ ±×ëýÖû Éõ ìäiëëÖ Èõ Öõ Úùáõ Èõ. äëHëíÞù ç_Ú_Ô iëëÖ ±õËáõ ‘known’ çë×õ Èõ. ÜÞÞù ç_Ú_Ô Éõ ½HëäëÝùBÝ Èõ, ÖõÞí çë×õ Èõ, ±õËáõ Àõ iëõÝ çë×õ Èõ. ±õ×í ÕHë ±ëÃâ Éõ ±iëõÝ Èõ, Éõ {Ë ½Hëí åÀëÝ Öõäð_ Þ×í, ±õÞù ç_Ú_Ô ÕþëHë çë×õ Èõ. log:http://gunvantshah.wordpress.com

áõÂÀ äÍùØßëãV×Ö çëìèIÝÀëß Èõ. ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com 02/17/2017-03

02/17/2017-03 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


6

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ÜÞùß_ÉÞ

February 17, 2017 ˆ ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

xìÖÀ ßùåÞ ±Þõ ÝëÜí ÃúÖÜÞí ßùÜõãLËÀ ì×þáß ÒÀëìÚáÓ

‡ ìåSÕë ½ÜÂë_ìÍÀß ÖÜõ ç_ÉÝ ÃðMïÖëÞí ±ÃëµÞí ìÎSÜù, Éõäí Àõ ÀÖù ØëÇÒÉ{ÚëÓ ±Þõ Òåñ˱ëµË ±õË äÍëáëÓ ½õ´ èùÝ ÖÜõ ÖõÜÞí ±ë áõËõVË ìÎSÜ ½õäë ÜëËõ ÔëßHëë ÀßÖë_ ±ùÈí ±ëåë á´Þõ ±ëTÝë èåù. ÀØëÇ ±ëÞë ÀëßHëõ, ±×äë Öù xìÖÀ ßùåÞÞë ½ÞØëß-åëÞØëß ±ìÛÞÝÞë ÀëßHëõ, ÒÀëìÚáÓ ìÎSÜ ±ëÝýÉÞÀ ßíÖõ ½õäëáëÝÀ ìÎSÜ ÚÞí Èõ Éõ ÖÜÞõ V¿íÞ Õß×í ÞÉß èËäë ØõÖí Þ×í. xìÖÀ ßùåÞ ßùèÞ ÛËÞëÃßÞí ÛñìÜÀë ±Øë Àßõ Èõ Éõ ÕþiëëÇZëð äù³ç ±ëìËóVË - ÃëÝÀ ÀáëÀëß èùÝ Èõ, Éõ ÕùÖëÞë ÕëhëÜë_ ½Þ ßõÍí Øõ Èõ. ßùèÞ ÛËÞëÃß ÕùÖëÞí ¼ãWË Þ èùäëÞë ÀëßHëõ ÕùÖëÞí ±LÝ ³ãLÄÝùÞù µÕÝùà çú×í äÔð Àßõ Èõ. ÖõÞõ çðìÕþÝë (ÝëÜí ÃúÖÜ) ÞëÜÞí ÝðäÖí çë×õ ÕþõÜ ×ëÝ Èõ Éõ ÕHë ÕþiëëÇZëð Èõ. ÚLïÞõ ÉHë ÕþõÜÜë_ ÕÍõ Èõ ±Þõ çë×õ °äÞ åw Àßõ Èõ. åw±ëÖÞí 45 ìÜìÞË ÕÈí ìÎSÜÜë_ ì×þáßÞí åw±ëÖ ×ëÝ Èõ. ±ë ßùÜõãLËÀ ì×þáß äâë_À áõ Èõ FÝëßõ ÕÍùåí ±ìÜÖ (ßùìèÖ ßùÝ) Àõ ÉõÞí ÞÉß çðìÕþÝë Õß èùÝ Èõ, Öõ ±õÀáí èùÝ Èõ IÝëßõ ÖõÞë Õß ÚâëIÀëß Àßõ Èõ. ±ë ÕÈí ÖõÜÞë åë_ìÖÕñHëý °äÞÜë_ ±äßùÔù ±ëäõ Èõ IÝëß ÕÈí ßùèÞ ±Þõ çðìÕþÝë @ÝëßõÝ Îßí×í çðÂåë_ìÖÜÝ °äÞ Õçëß Àßí åÀÖë_ Þ×í.

±ë ÕÈí ±ìÜÖÞë åã@Öåëâí ßëÉÀëßHëí Ûë´Þë ØÚëHëÞë ÀëßHëõ Õùáíç ÕHë Àåð_ Àßí åÀÖí Þ×í, IÝëßõ ßùèÞ ÕùÖëÞí ßíÖõ ÚØáù áõäëÞù ìÞHëýÝ Àßõ Èõ. ç_ÉÝ ÃðMïÖë±õ ìÎSÜÜë_ ÖÜëÜ ¼UÝùÞð_ ±ÞùÂí ÏÚõ ìÎSÜë_ÀÞ Àßõáð_ Èõ. Úí½ èëÎÜë_ ßùèÞÞë ×ùÍë CëHëë ÎáõåÚõÀ ØåëýääëÜë_ ±ëTÝë Èõ. ±ë ÕÈí VËùßí ÚØáëÞí ÛëäÞë ±ëÀëß ÕëÜõ Èõ ÖõÞë Õß ÀõãLÄÖ ×ëÝ Èõ.

xìÖÀ ßùåÞ ìÎSÜÞí ØßõÀ ÁõÜÜë_ Èõ ±Þõ ÖõHëõ ÖõÞù ÚÂñÚí µÕÝùà ÀÝùý Èõ. {ùÝë ±AÖßÞí Òg{ØÃí Þ ìÜáõÃí ØùÚëßëÓ ÕÈí ÒÀëìÚáÓ ìÎSÜÜë_ ÖõÞù ç_ÕñHëý ±ëIÜìäfäëç×í Ûßõáù ±ìÛÞÝ Èõ. ÝëÜí ÃúÖÜõ ÕþiëëÇZëð ÝðäÖíÞù ßùá ±ÞùÂí ßíÖõ ±ëIÜìäfäëç×í ìÞÛëTÝù Èõ. ßùìèÖ ßùÝõ ìäáÞÞí ÛñìÜÀëÜë_ Õþå_çÞíÝ ±ØëÀëßí ÛÉäí Èõ.

Üëßë ÕìÖ ÜÞõ ÚùáíäðÍÜë_ ÕëÈë_ ±ëääëÞð_ Àèõ ÈõÑ ÕþíìÖ ì{LËë ‡ ØðÃëý Ç¿äÖa Úáí Ãáý ÃHëëÖí ÕþíìÖ ì{LËë±õ ÒìØá çõÓ, ÒÀá èù Ú Þ èùÓ, Òäíß {ëßëÓ, ÒçáëÜ ÞÜVÖõÓ Éõäí ìÎSÜùÜë_ ±ìÛÞÝÞë_ ±Éäëâë_ Õë×Ýëý_ Èõ ±Þõ ÉõÞ ÃðͳÞÎ çë×õ áBïÞ ÕÈí ÖõHëõ ÚùáíäðÍÞõ ÚëÝ ÚëÝ Àßí ØíÔð_ èÖð_, Õß_Öð èäõ ±ìÛÞõhëí ÕùÖëÞë ÕìÖÞë Àèõäë×í ÚùáíäðÍÜë_ ÕëÈë_ Îßäë ÜëËõ ÖIÕß Èõ. ÕþíìÖ ì{LËë ÒÛöÝë° çðÕßìèËÓÜë_ ½õäë Üâåõ, Éõ ÕùÖëÞõ °äÞçë×í Üâäë ÚØá ÞçíÚØëß ÜëÞõ Èõ. TÝã@ÖÃÖ ±Þõ TÝäçëÝí °äÞ äEÇõ Öõ Àõäí ßíÖõ çÜÖðáë ½âäõ Èõ ÖõÞë ÉäëÚÜë_ ÕþíìÖ Àèõ Èõ Àõ èð_ Âðå ±Þõ çØûÞçíÚ È\_ Àõ Üëßë_ áBïÞ ±õäí TÝã@Ö çë×õ ×Ýë_ Èõ ÉõÜHëõ ÜÞõ ÚùáíäðÍÜë_ ÕëÈë_ ÎßäëÞí ÖÀ ±ëÕí Èõ. áBïÞ ÕÈí èð_ ìÎSÜù ÀßÖí ÞèùÖí, ÀëßHë Àõ Üëßõ äÔëßõ ìÎSÜù ÀßäëÞù ìäÇëß ÞèùÖù ±Þõ ÖõÞë ÚØáõ ìÚ{Þõç Õß äÔëßõ KÝëÞ ±ëÕäð_

èÖð_. ±ìÛÞõhëíÞë ÉHëëTÝë ÜðÉÚ ØðìÞÝëÜë_ çú×í äÔð ±Cëßí ½õÚ èëµçäë³ÎÞí Èõ, ÀëßHë Àõ ÖõÜë_ ÖÜëßí Àù´ Õþå_çë ÀßÖð_ Þ×í ±Þõ ÖÜëßõ çÖÖ Çùäíçõ ÀáëÀ çëÖõÝ ìØäç ÀëÜ Àßäð_ ÕÍõ Èõ, ÖÜÞõ ÞäßëåÞù çÜÝ ÜâÖù Þ×í. ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ Üìèáë±ù ÂßõÂß çðÕßäðÜÞ Èõ, ÀëßHë Àõ ÖõÜHëõ ±õÀçë×õ Úõ ½õÚ Àßäí ÕÍõ Èõ. ½õ ÖõÞë_ áBïÞ ×Ýë_ èùÝ Öù ÖõÞõ CëßÞð_ KÝëÞ ßëÂäð_ ÕÍõ Èõ ±Þõ ½õ ÞùÀßí ÀßÖí èùÝ Öù ÞùÀßíÜë_. ÕùÖëÞí Þäí ìÎSÜ ±ëäí ßèí Èõ ÖõÞë ìäåõ Öõ ÉßëÝ ËõLåÞ ±ÞðÛäÖí Þ×í. ìÎSÜÜë_ çÞí Øõ±ùá ±Þõ ±Üíæë ÕËõáÞí ÕHë ÛñìÜÀë Èõ. Öõ Àèõ Èõ Àõ ìÎSÜÜë_ Öõ VÕõìåÝá ßùá ÛÉäí ßèí Èõ Éõ ÖõHëõ ±Ãëµ @ÝëßõÝ ÛÉTÝù Þ×í. Öõ Àèõ Èõ Àõ ìÎSÜÜë_ ÜÞùß_ÉÞÞí çë×õçë×õ èÀëßëIÜÀ ç_Øõå ÕHë èùäù ½õ´±õ. Öõ ìÎSÜÞí çÎâÖëÞð_ Õëçð_ ÃHëëÝ Èõ. - ±ë³±õ±õÞ±õç

FÝëßõ ÚØáëÞí ÛëäÞëÞí äëÖ ±ëäõ IÝëßõ ÒÀëìÚáÓ ÒÚØáëÕðßÓÞí çÜÀZë Þ ±ëäõ, Õß_Öð èëáÜë_ ±õÀ µIÀòWË ìÎSÜ ìÞèëâäí èùÝ IÝëßõ ÒÀëìÚáÓ Éõäí Þ èù´ åÀõ. xìÖÀ ßùåÞÞí ±ë ÀÜÚõÀ ìÎSÜ Èõ ±õÜ Àèí±õ Öù Çëáõ. ìÎSÜÞë_ ÃíÖù ±Þõ ÚõÀÃþëµLÍ VÀùß çëßù Èõ. CëHëë áë_Úë çÜÝ ÕÈí ±ëäí ßùÜõãLËÀ ì×þáß ìÎSÜ ±ëäí Èõ ±Þõ Öõ ±ÇñÀ ÜëHëäëáëÝÀ Èõ. - ßù³Ëçý

ÒÚÉß_Ãí Ûë´½ÞÓ ÀßÖë_ ÒËuðÚáë³ËÓÜë_ çáÜëÞÞù ±ìÛÞÝ Õë_ÇÃHëù çëßù ÈõÑ ÀÚíß ÂëÞ

ìÎSÜìÞÜëýÖë-ìØBØåýÀ ÀÚíß ÂëÞ Àèõ Èõ Àõ çðÕßVËëß çáÜëÞ ÂëÞÞù ±ìÛÞÝ ÖõÞí ±ëÃëÜí ìÎSÜ ÒËuðÚáë³ËÓÜë_ 2015Þí OáùÀÚVËß ìÎSÜ ÒÚÉß_Ãí Ûë´½ÞÓ ÀßÖë_ Õë_ÇÃHëù äÔðçëßù Èõ. ±ùVÀß-ÞùìÜÞõËõÍ ìÎSÜ ÒáëÝÞÓÞë V¿ígÞà äÂÖõ Õèõáí ÎõÚþð±ëßí±õ Üð_Ú´Üë_ Ýù½Ýõáí ÕhëÀëß ÕìßæØÜë_ ÀÚíß ÂëÞõ Àëð_ èÖð_ Àõ ìÎSÜ ÒËuðÚáë³ËÓÜë_ çáÜëÞ ÂëÞ ç_ÕñHëý ±áà ØõÂëåõ. ½õ áùÀù ±õÜ ÜëÞÖë èùÝ Àõ ÒÚÉß_Ãí Ûë´½ÞÓÜë_ çáÜëÞ ÂëÞÞù ±ìÛÞÝ VÕõìåÝá Èõ, Öù ÕÈí ÒËuðÚáë³ËÓÜë_ ÖõÞùõ ±ìÛÞÝ ÖõÞë ÀßÖë_ Õë_ÇÃHëù çëßù Èõ. ÒËuðÚáë³ËÓÜë_ ØåýÀùÞõ ÖõÞù ±áÃ É ±ìÛÞÝ ½õäë Üâåõ. ìÎSÜÞë åñgËà ìäåõ ÀÚíß ÂëÞõ Àëð_ Àõ èäõ Î@Ö ×ùÍë ìØäçùÞð_ É åñgËà ÚëÀí ߏëð_ Èõ. Ò±õÀ ×ë Ëë³ÃßÓ ±Þõ ÒÚÉß_Ãí Ûë´½ÞÓ Éõäí çðÕßÍ<Õß ìèË ±Þõ OáùÀÚVËß ìÎSÜù ±ëMÝë ÕÈí ÖÜõ ØÚëHë ±ÞðÛäí ߏëë èù Öõäð_ áëÃõ Èõ? ÖõÞë ÉäëÚÜë_ ÀÚíß ÂëÞ Àèõ Èõ Àõ Üõî ìÎSÜ ÚÞëäí Èõ ±Þõ èäõ ìÎSÜ çëßí Èõ Àõ ÂßëÚ Öõ Þyí ÀßäëÞð_ ÀëÜ ØåýÀùÞð_ Èõ. ÛñÖÀëâÞí Àù´ ìÎSÜù ìäåõ èð_ ØÚëHë ±ÞðÛäÖù Þ×í. ½õ ØåýÀùÞõ ìÎSÜ ÃÜåõ Öù Öõ ÒÚÉß_Ãí Ûë´½ÞÓ ±×äë ÖõÞë×í äÔëßõ ìÚ{Þõç Àßåõ. ±ë ìÎSÜÞð_ åñgËà áÍëÂÜë_ ×Ýð_ Èõ. - ±ë³±õ±õÞ±õç ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 ˆ February 17, 2017

7

±ÜõìßÀëÜë_ ìäAÝëÖ Éäõáçý ½õÝëáð@ëçÞë hëí½ åùwÜÞð_ ìåÀëÃùÜë_ µØûCëëËÞ

ìåÀëÃùÑ ÜãSË-±õäùÍõýÍ BáùÚá Fäõáßí ßíËõ³á Çõ³Þ ½õÝëáðÀëç ¦ëßë ±ÜõìßÀëÞë ìåÀëÃùÜë_ ÕùÖëÞë hëí½ åùwÜÞù Õþëß_Û Çù×í ÎõÚþð±ëßí, 2017Þë ßùÉ äõVË ÍõäÞ ±õäLÝð, 2642Üë_ ÀßäëÜë_ ±ëTÝù èÖù. ±ë åùwÜÞð_ µØûCëëËÞ Ýð±õç±õ ÀùîÃþõçÜõÞ ßë½ ÀòWHëÜñìÖýÞë èVÖõ ìÚåÕ ÉõÀùÚ ±õLÃëìÍÝë×, Àõçíçí±õÞ±õÞë ÕþõìçÍLË ±ëìÞÝëÞ FÝùÉý, ½õÝëáðÀëç Ýð±õç±õ ±ùÕßõåLçÞë ÉÞßá ÜõÞõÉß ÁëLçí ÕíäíÞë èVÖõ ×Ýð_ èÖð_. ±ë µØûCëëËÞ çÜëß_ÛÜë_ V×ëìÞÀ ÜèëÞðÛëäù, ìäìäÔ ZëõhëÞë äí±ë³Õí, ½õÝëáðÀëç ÃþðÕÞë ±ìÔÀëßí±ù µÕãV×Ö ßëë èÖë. ±ÜõìßÀëÜë_ Õþ×Ü Úõ åùwÜ ëðVËÞ ±Þõ LÝð ÉçaÞë ±ëß_ÛÜë_ Üâõáí çÎâÖë ÕÈí ½õÝëáðÀëç ¦ëßë ±ë hëí½õ åùwÜ áùLÇ ÀßäëÜë_ ±ëTÝù Èõ. ìåÀëÃù åùwÜÞù ±ëß_Û, ½õÝëáðÀëç ÃþðÕÞí ìäVÖßHë ÝùÉÞëÞù ±õÀ ìèVçù Èõ, ÉõÜë_ 2017Üë_ Þäë_ Ú½ßùÜë_ ÕþäõåäëÞù ±Þõ ÃþðÕÞí ãV×ìÖ ÜÉÚñÖ ÀßäëÞù çÜëäõå ×ëÝ Èõ. 11 ØõåùÜë_ ½õÝëáðÀëç ÃþðÕ ÕùÖëÞë åùwÜ ìäVÖëßäëÞí ÝùÉÞë Ôßëäõ Èõ. ÕùÖëÞí äSÍó @áëç ÕþùÍ@Ëûç ±Þõ ÃþëèÀùÞõ çõäë ±ëÕäëÞí ÃðHëäkëëÞë ÀëßHëõ ½õÝëáðÀëçÞõ ÒäSÍóûç ÎõäìßË FäõáßÓÞí ÞëÜÞë èë_çá ×´ Èõ. äSÍóÞë ìäAÝëÖ Fäõáß Õëçõ×í äSÍó-@áëç Fäõáßí ÂßíØäë ÜëËõ áë_Úù Õþäëç Þ Àßäù ÕÍõ Öõ

ÜëËõ FäõáßíÞë ÃþëèÀùÞõ KÝëÞÜë_ ßëÂíÞõ ÃþðÕ ¦ëßë ëðVËÞ ±Þõ LÝð ÉçaÜë_ Þäë åùwÜ åw ÀßäëÜë_ ±ëTÝë èÖë. ½õÝëáðÀëç ÃþðÕÞë ÇõßÜõÞ ±Þõ ÜõÞõìÉ_à ìÍßõ@Ëß ½õÝ ±ëáðÀëçõ ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ ±ÜõìßÀëÜë_ ½õÝëáðÀëçÞë ìäìäÔ åùwÜ åw ÀßäëÞð_ ±Üëßïð_ çÕÞð_ ±ëÉõ çëÀëß ×Ýð_ Èõ. ìåÀëÃù ±ÜõìßÀëÞð_ çú×í äöìäKÝÕñHëý ±Þõ ÜùË<_ åèõß Èõ. ±èÙÞë ÃþëèÀùÞõ ±Üëßí ÃðHëäkëëÝð@Ö Fäõáßí ±Þõ çõäë±ù ±ëÕäëÞð_ KÝõÝ Èõ. äõVË ÍõäÞÜë_ ±Üëßë åùwÜÞë µØûCëëËÞ

Õþç_Ãõ ±ÜÞõ ÃþëèÀùÞù Éõ ÕþìÖçëØ ÜYÝù Èõ Öõ ±ÛñÖÕñäý Èõ ±Þõ ±Üëßë ÖÜëÜ ÃþëèÀùÞõ ±Üõ ÃðHëäkëëÝð@Ö çõäë ±ëÕäëÞí ÂëÖßí ±ëÕí±õ Èí±õ. ½õÝëáðÀëç ÃþðÕÞí ÝëhëëÞù ±ëß_Û ×Ýù IÝëß×í ±Üõ Ýð±õç±õ ÜëÀõýËÜë_ ÕþäõåäëÞð_ KÝõÝ ßëÂÖë èÖë. ½õÝëáðÀëçÞë ìåÀëÃùÞë åùwÜÞí ÜðáëÀëÖ áõÞëßë ÃþëèÀùÞõ µØûCëëËÞÞí Õþëß_ìÛÀ ìäìäÔ ±ùÎßÞù áëÛ Üâåõ. Úõ è½ß Íùáß ±×äë Öõ×í äÔðÞí ÍëÝÜLÍ, ÕùáÀí ±Þõ Õáý FäõáßíÞí ÂßíØí Õß ÃþëèÀùÞõ Úõ ÃþëÜÞù çùÞëÞù ìçyù Áí Üâåõ,

FÝëßõ ±õÀ è½ß Íùáß ±×äë Öõ×í äÔðÞí ÂßíØí Õß @äëËóß ÃþëÜ çùÞëÞù ìçyù Áí Üâåõ. ½õÝëáðÀëç äõVË ÍõäÞ ±õäLÝð, ìåÀëÃù åùwÜÜë_ ±õÀ ìÜìáÝÞ Fäõáßí ìÍ{ë³Þ ÕþØìåýÖ ÀßäëÜë_ ±ëäí Èõ, ÉõÜë_ ËÿõìÍåÞá, ±õ×Þù ÀLËõQÕßßí, ³LËßÞõåÞáÞù çÜLäÝ ÀßëÝù Èõ. ±ë åùwÜÜë_ ½õÝëáðÀëç ÚþëLÍûçÞí äõßë³Ëí, Éõäí Àõ äõØë ËõQÕá Fäõáßí, Õþë³Í ÍëÝÜLÍûç, ±õìáÃL{ë ÕùáÀí ÍëÝÜLÍûç, ÜçëÀí ÕSçý, {õìÞÞë ËìÀýå Fäõáßí, ìáá ½õÝ ìÀÍûç Fäõáßí, ±Õñäý ±õãLËÀ Àáõ@åÞ, ßIïÞ ÕþõìåÝç VËùÞ Fäõáßí µÕßë_Ö ÃùSÍ-ÍëÝÜLÍ-ÀíÜÖí VËùÞ, MáõìËÞÜ, Õáý FäõáßíÜë_ ½HëíÖë FäõáçýÞí ìÍ{ë³Þù ßÉ^ ÀßäëÜë_ ±ëäí Èõ. ½õÝëáðÀëç ÃþðÕ ÜãSË-ìÚìáÝÞ ÍùáßÞù äöãfäÀ TÝëÕ ÔßëäÖð_ Fäõáßí ÃþðÕ Èõ. ±ë ÃþðÕ ¦ëßë Ýð±õ´, gÀBÍÜ ±ùÎ çëµØí ±ßõìÚÝë, ÚëèßíÞ, ±ùÜëÞ, À<äöÖ, ÀÖëß, ìç_ÃëÕùß, ÜáõìåÝë, ÝðÀõ ±Þõ ÛëßÖÜë_ ÕùÖëÞð_ ìÚ{Þõç çëÜþëÉÝ ÎõáëÝõáð_ Èõ. ±ë ÃþðÕÞë ìäìäÔ ìÚ{ÞõçÜë_ Fäõáßí, ÜÞí ±õ@çÇõLÉ, ÎõåÞ ±õLÍ ìçSÀ, á@{ßí ±õß ÇëËóçý, _Üùá, ìßÝSËí ZëõhëùÞù çÜëäõå ×ëÝ Èõ. ½õÝëáðÀëç ìäfäÛßÜë_ ±ëÌ è½ß×í äÔðÞõ ßùÉÃëßí ±ëÕõ Èõ, Éõ ìäfäÜë_ çú×í äÔð ÞëÜÞë ÜõâäÞëß ±Þõ çú×í ïäÔð ÜëLÝÖëÕþëMïÖ ìäìäÔ Fäõáßí ßíËõ³á Çõ³ÞÜë_Þí ±õÀ Çõ³Þ Èõ. (±õÍäËùýìßÝá)

áÂù, ÃðÉßëÖ Ëë³QçÞë çÜëÇëßù ±Þõ çMÖÀ ìäæõ ±ìÛÕþëÝ, Ü_ÖTÝ

ìÕþÝ äëÇÀìÜhëù, ±ëÕ çèð çë×õ ±Üëßù èoÜõåë ±ëIÜíÝÖëÛÝùý ÞëÖù ߏëù Èõ. ÃðÉßëÖ Ëë´QçÞë ìäÀëçÜë_ ±ëÕÞù Îëâù ±ÜñSÝ Èõ. ±ëÕÞë VÞõè ±Þõ çèÀëßÞõ ÀëßHëõ É ÃðÉßëÖ Ëë´Qç ìØÞ ÕþìÖìØÞ ÕþÃìÖ çëÔí ߏëð_ Èõ. ±ëÕ çèðÞë ÕþõÜÛÝëý ±ëÃþèÞõ ÜëÞ ±ëÕíÞõ ±Üõ äëÇÀùÞë ÕhëùÞí ÀËëß ÕðÞÑ åw Àßí ߏëë Èí±õ. ±ëÕ çèðÞõ ±õËáí É ìäÞ_Öí Èõ Àõ, Àù´ TÝã@Ö, ç_V×ë Àõ

ç_ÕþØëÝ ÜëËõ ÕhëÜë_ TÝã@ÖÃÖ ËíÀë Àõ ìËMÕHëí Àßäí Þìè. Üëhë Àù´ Õþç_à Àõ CëËÞë Àõ ÀëÝý ÕßIäõÞù ÖÜëßù ÜúìáÀ ÕþìÖÛëä ÜùÀáåù Öù ÃÜåõ. ÃðÉßëÖ Ëë´QçÜë_ ÕþÃË ×Öë çÜëÇëßù ìäæõ ÖÜõ ÞðÀÖõÇíÞí Àßí åÀù Èù. ÃðÉßëÖ Ëë´QçÜë_ ÕþÃË ×Öë ±ÜõìßÀëÞë ÛëßÖíÝ çÜðØëÝÞí ÕþT²ìkëÞë ±èõäëáù ìäæõ ±ëÕ ±ëÕÞð_ Ü_ÖTÝ ±ëÕí åÀù Èù. ÖÜëßí ±ëçÕëç ×Öí ÃìÖìäìÔ Àõ ÞùîÔÕëhë CëËÞë ÚëÚÖ ÕHë ÖÜõ ±ÜÞõ áÂí åÀù Èù. èë, çMÖÀ ÜõÃì{ÞÜë_ ÖÜÞõ åð_ ÃÜõ Èõ. åð_ Þ×í ÃÜÖð_, À´ ÀùáÜù äë_ÇäëÜë_ ÖÜÞõ ßç ÕÍõ Èõ, À´ ÀùáÜ ÖÜÞõ ÀoËëâëÉÞÀ áëÃõ Èõ, ÖÜëßí ÄãW˱õ çÀÜë_ åð_ åð_ èùäð_ ½õ´±õ, ÖÜõ ÀÝë áõÂÀù Àõ ÕhëÀëßùÞë áõ äë_Çäë ÜëÃù Èù, çÀÜë_ è° åð_ ÂñËõ Èõ, èëáÜë_ çÀ ÜõÃõì{ÞÜë_ ÕþÃË ×Öë áõÂù ÚëÚÖ ÖÜëßù åð_ ±ìÛÕþëÝ Èõ ±õ ±ÜÞõ ±äUÝ áÂí ÜùÀáù. ÖÜëßùõ ±ìÛÕþëÝ, ÖÜëv_ Ü_ÖTÝ ±Üëßõ ÜëËõ ±ÜñSÝ Èõ. ±Üõ ÖÜëßë çñÇÞÞí ±äUÝ ÞùõîÔ á´åð_.

ÖÜÞõ ÖÜëßí ÜÞÃÜÖí, ÖÜëßí Õç_ØÞí äë_ÇÞ-çëÜÃþí Üâõ ±õÞí ÕñßõÕñßí ÖÀõØëßí ßëÂíåð_. ÖÜëßù Õhë ÃðÉßëÖí ÛëæëÜë_ áÂëÝõáù èùäù ½õ´±õ. ÖÜëßù Õhë VÕWË, Üðtëçß ±Þõ Ë>_Àù èùäù ½õ´±õ. ÖÜõ ±ÜÞõ ÞíÇõÞë çßÞëÜõ ËÕëá Àõ ³Üõá×í ÜùÀáí åÀù Èù. ±×äë ÖÜëßù Õhë ±ÜÞõ ÎõÀç ÕHë Àßí åÀù Èù. ±ëÕ çèðÞù µIçëèÛÝùý ÕþìÖçëØ Üâåõ É ±õäí l©ë ßëÂäëÞð_ ÜÞõ ÃÜõ Èõ. — èçÜð ÚëßùË, Ö_hëí ±ëÕÞë áõ ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ Gujarat Times - Attn: Editor ±ëÕHëù ±äëÉ 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Fax: 212-675-7624 Email: editor@gujarattimesusa.com


8

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

FÝùìÖæ Üõæ (±.á.³.)

±ëÕÞù ±ë çÜÝ ±ìÞìÖÖë ±Þõ ±ìÞHëëýÝÀÖëÜë_ Õçëß ×åõ. ÜëÞìçÀ Üñ_{äHë ìäåõæ ßèõÖí áëÃåõ. ÈÖë_ ±ëì×ýÀ çÜVÝë±ù èá ×Öí ÉHëëåõ. ÞëHëëÀíÝ ÕþìÖÀ>âÖë Øñß ×åõ. ±HëÔëÝëý ÂÇý ÕHë ×ëÝ. °äÞçë×íÞð_ ±ëßùBÝ çëÇääð_ ÕþìÖVÕÔa±ù×í ÇõÖÖë ßèõ½õ. ÀëÝýÚùÉ ßèõåõ. äÍíáùÞë ±ëßùBÝÞí gÇÖë ßèõ. Öë. 17, 18, 19 çëÜëLÝ ìØäçù Õçëß ×ëÝ. Öë. 20, 21 ±HëÔëÝëý ÂÇý ×ëÝ. Öë. 22, 23 ØßõÀ ßíÖõ ç_ÛëâíÞõ ÀëÜÀëÉ Àßäð_ ÕÍåõ.

ÀÀó (Í.è.) ±ë çÜÝÃëâëÜë_ ±ëÕÞí ÜÞÞí ÜðßëØù Úëß ±ëäåõ. ÕþÝIïÞù ÎâÖë_ ÜëÞìçÀ çð äÔåõ. ±HëÔëßí ÜØØ ÕHë µÕÝùÃí ÚÞõ ÖõÜ Èõ. ±ëì×ýÀ ÕþfÞù Ãñ_ÇäëÝõáë èåõ Öù Öõ µÀõáí åÀåù. áëÛÞí ÖÀ Üâõ. ÞùÀìßÝëÖ äÃý ÜëËõ ÕHë ÕþÃìÖÞù ÜëÃý ÂðSáù ×ëÝ. ÞùÀßíÜë_ V×âë_Öß Àõ V×ëÞë_Öß å@Ý ÉHëëÝ Èõ. Öë. 17, 18, 19 ±ëÞ_ØÜÝ ìØäçù Õçëß ×ëÝ. Öë. 20, 21 ÕþfÞùÞù µÀõá Üâåõ. Öë. 22 åðÛÜÝ ìØäç Õçëß ×ëÝ. Öë. 23 áëÛ ×ëÝ.

gçè (Ü.Ë.)

T²æÛ (Ú.ä.µ.) ±ë çÜÝ ØßìÜÝëÞ ÖìÚÝÖÞë ÀëßHëõ ±VäV×Öë ÉHëëÝ. ÂùËí ±Þõ ÀëSÕìÞÀ gÇÖë±ù ÕHë ßèõäë ÕëÜõ. ÞëHëëÀíÝ ¼ãW˱õ ÕHë ±ë çÜÝ ÀËùÀËíÛÝùý ÉHëëÝ Èõ. ±ëì×ýÀ ÀëÝùýÜë_ ±_ÖßëÝ ÉHëëÝ Èõ. ÂÇýÞí å@ÝÖë±ù ìäåõæ ÉHëëÝ Èõ Öõ ìçäëÝ ÞùÀìßÝëÖ äÃý ÜëËõ çÜÝ çëÞðÀ>â ÉHëëÝ Èõ. ìäßùÔí±ùÞë èë× èõÌë ÕÍõ. Öë. 17, 18, 19 µÇëË, µ¦õà ßèõåõ. Öë. 20, 21 ±ëì×ýÀ ÚëÚÖùÜë_ çëÇääð_. Öë. 22, 23 ±õÀoØßõ ßëèÖ.

±ë çÜÝÃëâëÜë_ ±ëÕÞë Ãñ_ÇäëÝõáë ÕþfÞù èá ×´ åÀåõ. ±ëÕÞí ÕìßãV×ìÖ Ö×ë ç_½õÃù çëÞðÀ>â ßíÖõ ÚØáëÖë ½õäë Üâõ. Àù´ ±HëÔëßí ÖÀ Üâõ Öù ÖõÞõ {ÍÕí áõ½õ. µLïÞìÖÞù ÜëÃý ìäåõæ çßâ ÚÞåõ. ±ëÕÞë äõÕëß-Ô_ÔëÞë ZëõhëÜë_ ÕHë èäõ áëÛÞí ±ëåë äÔåõ. ÖìÚÝÖÞí Àëâ° ßë½õ. Öë. 17, 18, 19 ÔëÝð* ÀëÜ ×ëÝ. Öë. 20, 21 ±HëÔëßí ÖÀ Üâåõ. Öë. 22, 23 ÖìÚÝÖÞí Àëâ° ßëÂäí.

ìÜ×ðÞ (À.È.Cë.) ±ë çÜÝÜë_ ±ëÕÞí gÇÖë Ýë ÜëÞìçÀ ÚõÇõÞí ìÞäëßí åÀåù. Àù´ çëßë çÜëÇëß ÕHë ÕþëMïÖ ×ëÝ. ±ëì×ýÀ ÕþfÞù Ãñ_ÇäëÝë èåõ Öù ÖõÞù µÀõá Üâåõ. Àù´ äÔëßëÞí ±ëäÀ Àõ ÞëHëëÀíÝ áëÛ ÕHë Üâí åÀõ. Ô_ÔëÀíÝ Zëõhëõ Àù´ Þäë ÕìßäÖýÞÞí ±ëåë ßëÂí åÀëÝ. ±ëÕÞë_ ÎçëÝõáë_ ÞëHëë_ Üõâäí åÀåù. ìäzë×a±ù±õ ±PÝëçÜë_ KÝëÞ ±ëÕäð_. Öë. 17, 18, 19 ßëèÖ ×ëÝ. Öë. 20, 21 ÔëÝð* ÀëÜ ×´ åÀåõ. Öë. 22, 23 ÞëHëëÀíÝ áëÛ ×ëÝ.

ÀLÝë (Õ.Ì.Hë.) ±ëÕÞí ÜëÞìçÀ ÕìßãV×ìÖ ìÜl ÕþÀëßÞí ßèõåõ. ±ëåë-ìÞßëåë, gÇÖë-±ëÞ_Ø ±õÜ ÚõäÍë ±ÞðÛäù ×Öë ßèõåõ. ±ëì×ýÀ ¼ãW˱õ ±ë çÜÝ ÂÇëýâ ÉHëëåõ. ±ëäÀ ÀßÖë_ ÂÇýÞð_ ÕþÜëHë ±ëÕÞí åã@Ö Úèëß Þ ×ëÝ Öõ ½õ½õ. TÝëäçëìÝÀ Ö×ë ÞùÀßíÞë Zëõhëõ ØßõÀ ßíÖõ ç_Ûëâäð_ Éwßí ÉHëëÝ Èõ. Öë. 17, 18 çëÜëLÝ ìØäçù ÃHëëÝ. Öë. 19, 20 ÂÇý Õß ±_À<å ßëÂäù. Öë. 21, 22, 23 ØßõÀ ßíÖõ ç_ÛëâíÞõ ÀëÜÀëÉ Àßäð_ ìèÖëäè Èõ.

February 17, 2017 ˆ ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

Öðáë (ß.Ö.) ±ë çÜÝÜë_ ±ëì×ýÀ ÕþÃìÖÞù ÜëÃý ÂðSáù ÉHëëåõ. ±ëäÀT²ì© ÜëËõÞë ±ëÕÞë ÕþÝIïÞù ÎâÖë ÉHëëåõ. ±ÃäÍù Øñß ×åõ. ÂÇý CëËõ ±Þõ ±ëäÀ äÔõ Öõäð_ ÕHë ÚÞåõ. ÜëÞìçÀ ±É_Õù - ±åë_ìÖ Éõäð_ ßèõäëÞí ç_ÛëäÞë ÕHë Âßí É. ÜÀëÞ ìÜáÀÖÞë ÕþfÞù ÜëËõ çÜÝ çëÞðÀ>â ÉHëëÝ Èõ. ìäzë×a±ù±õ ±PÝëçÜë_ KÝëÞ ±ëÕäð_. Öë. 17, 18 áëÛÀëßÀ ìØäçù Õçëß ×ëÝ. Öë. 19, 20 ±ëäÀ äÔåõ. Öë. 21 åðÛÜÝ ìØäç. Öë. 22, 23 çë_ÕìkëÀ ÕþfÞùÜë_ áëÛ ×ëÝ.

T²ìÀ (Þ.Ý.) ±ë çÜÝÃëâëÜë_ ±ëÕÞë_ ÜèkäÞë_ ÀëÝùý ±Þõ ±ëÝùÉÞùÜë_ çßâÖë ÉHëëåõ çë×õ çë×õ ÂÇý äÔÖë_ Ào´À ±_åõ ÞëHëëÛíÍÞù ±ÞðÛä ×äëÞí å@ÝÖë±ù ÕHë Âßí É. ½õÂÜ µÌëäíÞõ ÞëHëëÀíÝ ßùÀëHë Àßäð_ ìèÖëäè ÉHëëÖð_ Þ×í. Ô_ÔëÀíÝ Zëõhëõ ±ëÕÞë ç_½õÃù çëÞðÀ>âÖë ×åõ. Öë. 17, 18, 19 ±ëÞ_ØÜÝ ìØäçù Õçëß ×ëÝ. Öë. 20, 21 ÞëHëëÀíÝ ÚëÚÖùÜë_ ç_Ûëâäð_. Öë. 22, 23 Ô_ÔëÀíÝ áëÛ ×ëÝ.

ÔÞ (Û.Ô.Î.Ï.) ±ëÕÞí TÝëäçëìÝÀ ÝùÉÞë±ù ÜëËõ ±ë çÜÝ ÕþÃìÖÀëßÀ ±Þõ çëÞðÀ>â ÚÞí ßèõåõ. ±ëÕÞë çCëâë ÕþÝIïÞù çÎâ ÞíäÍåõ. ÜëÞìçÀ ±åë_ìÖ ±Þõ gÇÖëÞù µÀõá ÕHë Üâí ±ëääëÞí ç_ÛëäÞë Âßí É. ÂÇëý±ùÞõ ÕèùîÇí äâäë Éwßí ÞëHëë_ Üõâäí åÀåù. ÕþäëçÞð_ ±ëÝùÉÞ å@Ý ÚÞõ ÖõÜ Èõ. äÍíáùÞë ±ëßùBÝÞí gÇÖë ßèõ. Öë. 17, 18, 19 ÕþÃìÖÀëßÀ ßÇÞë ×ëÝ. Öë. 20, 21 ßëèÖ ÉHëëÝ. Öë. 22, 23 ÕþäëçÞð_ ±ëÝùÉÞ å@Ý ÚÞõ.

ÜÀß (Â.É.) ±ëÕÞí ÜèkäÞí ÀëÜÃíßíÜë_ ±ëÕ ±ëÃâ äÔí åÀåù. Þäë áëÛ ÜâäëÞí ÛñìÜÀë ¶Ûí ×ëÝ. gÇÖë±ùÞë_ äëØâ èËÖë_ ÉHëëåõ. ÂÇý Õß ±_À<å ßëÂäë×í ìäåõæ ßëèÖ ×åõ. ÞùÀìßÝëÖ äÃý ÜëËõ çÜÝ ìäåõæ çëÞðÀ>â ÉHëëÝ Èõ. V×ëÞë_Öß - V×âë_Öß å@Ý ÚÞõ ÖõÜ Èõ. äëèÞ×í ç_Ûëâäð_. äÍíáùÞë ±ëßùBÝÞí gÇÖë ßèõ. Öë. 17, 18, 19 áëÛÀëßÀ ìØäçù Õçëß ×ëÝ. Öë. 20, 21 ÂÇý Õß ìÞÝ_hëHë ßëÂäð_ ÕÍåõ. Öë. 22, 23 ÞùÀìßÝëÖÞõ áëÛ ×ëÝ.

Àð_Û (Ã.å.ç.æ.) ±ë çÜÝÃëâëÜë_ ±ëÕÞù µIçëè äÔåõ. ÜèkäÞë_ ÀëÜÀëÉ ±_Ãõ ÕìßãV×ìÖ ìäåõæ çëÞðÀ>â ÚÞåõ. ÞëHëëÀíÝ gÇÖëÞù Àù´ çëßù µÀõá ÜâäëÞí å@ÝÖë±ù ÕHë Âßí É. ÞùÀìßÝëÖ äÃýÞõ ÕþÃìÖ Ö×ë áëÛÞí ±ëåë ßèõåõ. Éwßí ±ëì×ýÀ TÝäV×ë ×´ åÀåõ. ÜèkäÞí TÝã@Ö×í áëÛ ×ëÝ. ±ëßùBÝ ½âääð_. Öë. 17, 18, 19 ±ëÞ_ØÜÝ ìØäçù Õçëß ×ëÝ. Öë. 20, 21 gÇÖë Øñß ×åõ. Öë. 22, 23 áëÛ ×ëÝ.

ÜíÞ (Ø.Ç.{.×.) ±ë çMÖëèÜë_ ±ëÕÞõ ØßõÀ ßíÖõ ç_ÛëâíÞõ ÀëÜÀëÉ Àßäð_ ÕÍåõ. TÝëÕëß-Ô_ÔëÞë ÀëÝýÜë_ Àù´ ìäá_Ú Ýë ìäCïÞ ½õäë ÕÍåõ. ÀúË<_ìÚÀ ÕþfÞù èá Àßí åÀëåõ. ÞëHëëÀíÝ ÀëÜÀëÉÜë_ ÕþÝIïÞù ÕÈí çÎâÖë Üâåõ. ØëQÕIÝ°äÞÞí çÜVÝë±ùÞù èá Üâåõ. ÞëÞë-ÜùËë ÕþäëçÞð_ ±ëÝùÉÞ å@Ý ÚÞåõ. Öë. 17, 18, 19 ØßõÀ ßíÖõ ç_ÛëâíÞõ ÀëÜÀëÉ Àßäð_. Öë. 20, 21 ÀúË<_ìÚÀ ÕþfÞù èá Àßí åÀåù. Öë. 22, 23 ÕþäëçÞð_ ±ëÝùÉÞ å@Ý ÚÞõ.

(Öë. 17 ÎõÚþð±ëßí×í Öë. 23 ÎõÚþð±ëßí, 2017) ±ìÞá Àõ. Û| 11/±õ, Òåë_ÖëÀëßÓ, ÎëSÃðÞ çùçëÝËí, ½õÔÕðß Çëß ßVÖë, çõËõáë³Ë ßùÍ, ±ÜØëäëØ. ÜùÚë³áÑ 98981 94542 ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

ìÕI²ÀòÕë

±ùÜ çëÃß FÝùìÖæ

Regd. 16432

çÇùË ÛìäWÝ ±Þõ ÜëÃýØåýÞ - ±Üëßõ IÝë_×í ìÞßëå ÞèÙ ×ëä ±õ É Üëßí ìçì© ˆ åð_ ÖÜëßù ÕþõÜí ÖÜÞõ Ignor Àßõ ±Þõ ÖÜëßí Fillings çÜÉÖë Þ×í? è½ßù áùÀùÞë °äÞ Õ_×Üë_ Âðåí±ù áëäÞëß, ˆ åð_ ÖÜÞõ ØíÀßí/ØíÀßëÞë áBïÞ ìäæõ gÇÖë ×ëÝ Èõ? Þ ÀèõäëÝ Þ åèõäëÝ ±õäí ÂëÞÃí çÜVÝë±ùÞð_ ˆ åð_ ÖÜëßë CëßÜë_ ±åë_ìÖ, Õöçë ËÀÖë Þ×í? ˆ åð_ ÖÜõ OáõÀ Üõ°À, ÜõáíäVÖð ±Þõ ÀëäÖßë×í ÕßõåëÞ Èù? ÎõÜõáí ÕþùOáõÜ, ìÚ{Þõç ÕþùOáõÜ, È\ËëÈõÍë, áBïÞÜë_ ìäá_Ú, ˆ åð_ ÖÜëßõ Ô_ÔëÜë_ ÞðÀçëÞ ×ëÝ Èõ, Ôëßõáð_ ÀëÝý ×Öð_ Þ×í? B²è @áõå, ç_ÖëÞ ÕþëãMïÖ, TÝçÞ Üðã@Ö, ìä{ëÜë_ ìäá_Ú, ÃðMïÖ ˆ åð_ ÖÜõ çúÖÞ/åhëð×í hëëçí ÃÝë Èù? ÚíÜëßí, çëçð-äèðÞù hëëç ÀëßHë çìèÖ ìÞÀëá (äëÖ ÃðMïÖ) 101 % ÀëÜÞí ÃõßLËí äÔð ½HëÀëßí ÜëËõ ÎùÞ ¦ëßë ç_ÕÀó Àßù ÀÌíÞ×í ÀÌíÞ çÜVÝëÞù A to Z çÜëÔëÞ 72 ÀáëÀÜë_ äåíÀßHë, ÜðÌ ÇùËÞë VÕõ. World Famous in USA - UK

Ôëßõáí TÝã@ÖÞð_ ìÜáÞ ÕþõÜ-ÖñËõáë ç_Ú_Ô ½õÍäë

±Üëßïð_ Àßõáð_ Àù´ ÖùÍí Þë åÀõ, Üëßí Õèõáë ÀëÜ Àßí ÚÖëäõ Öù Üùî ÜëBÝð_ ³ÞëÜ

M: +91-9737691545

±ÜØëäëØÞë ±ÞðÛäí, ÀëÜwè ØõåÞí 108 ìçì© ÕþëMïÖ ÃðÏ ìäzëÞë ÜèëÞ ½HëÀëß

HO: SURAT-AHMEDABAD, INDIA

ØßõÀ ÔÜýÞë áùÀùÞð_ ÀëÜ

NRI ÜëËõ ìä{ë ÕþëãMÖ, ìäØõåÝùà ±Þõ ìäØõåÜë_ Àù´ÕHë ÕþùOáõÜÞð_ ìÞßëÀßHë ÎùÞ×í www.omsagarastrologer.com

l©ë ±Þõ ìäfäëç èùÝ Öù ç_ÕÀó Àßù Úí-22 ìåä Ëëäß, äëÍÉ, ±ÜØëäëØ.

ÜèëÀëá Ûößä µÕëçÀ. ÖÜëßë °äÞÞí Àù´ ÕHë ÉìËá çÜVÝëÞù Õë_Ç ÀáëÀÜë_ ±ëÉõ É Cëõß ÚõÌë ±õÀ ÎùÞ ¦ëßë çÜëÔëÞ. Email : ramlaljoshi21@yahoo.com

ÇÜIÀëßí ìåä-ÀëáíÀë åã@Ö FÝùìÖæ

ÍÚá ÃùSÍ ÜõÍëìáVË 101%

áë´Î Ëë´Ü ÃõßLËí

É^Þë ÖñËõáë ç_Ú_Ôù Îßí ½õÍäë, ´EÈëÔëßí ÜèëÜùìèÞí äåíÀßHë, ÜðÌÇùË, åhëðÞëå, áä ÕþùOáõÜÞë VÕõUÝëìáVË. çúÖÞ hëëç, ÎçëÝõáë ÞëHëë_, ´ãEÈÖ áBïÞ. È\ËëÈõÍë NRI Ûë´-ÚèõÞù ÜëËõ Âëç ÀëÜ, ÖÜëßù ÕìÖ, ÕþõÜí Àõ ç_ÖëÞù ÀëëÜë_ Þë èùÝ, ÚÔí ÉBÝë±õ×í ìÞßëå ×Ýõáë ±ÇñÀ ç_ÕÀó Àßù. ìåÕáí ³áÜ OáõÀ Üõ°ÀÞë ½HëÀëß á-ÜùËõá-VËùß-ÞùÀßí-Ô_Ôë-CëßÜë_ Àßõá Àëâë +91-9687443005 èùËõ ½Øð, Üõáí äVÖðÞù ìÞÀëá äëÖ ÂëÞÃí ßèõåõ. èõMÕí èùÜ, ±õÕëËóÜõLË, åëjëíÞÃß, ÞëßHëÕðßë, +91-9925605195 27/139, ±ÜØëäëØ. www.ramlaljoshiastrology.com

FÝùìÖæ äëVÖðåëjëÞë ìÞWHëëÖ ÔÜõýLÄgçè {ëáë

åð_ ÖÜëßí À<_ÍáíÜë_ ˆ ÀëáçÕýÝùÃ, lëìÕÖØùæ, ìÕI²Øùæ, ÀõÜLÄÜÝùÃ, ØëßíÄÝùà Èõ. ˆ ç_ÖëÞ×í ØðÑÂí Èù, çëw ÛHëÖë Þ×í, áBïÞ ×Öë Þ×í. ˆ ÞùÀßí çâ_à ßèõÖí Þ×í ±Þõ ÜèõÞÖÞë ÕþÜëHëÜë_ Õöçë ÜâÖë Þ×í. ˆ Ô_Ôù çëßù ÇëáÖù Þ×í, ÞðÀçëÞí ×ëÝ Èõ, Øõäð_ ×ëÝ Èõ. ˆ äí{ë ÀëÝÜí ×åõ, Þìè ×ëÝ, çßÀëßí ÀëÝØëÀíÝ ÖÀáíÎ ×ëÝ Èõ. ±ë ÚÔí çÜVÝëÞë_ ìÞäëßHë ÜëËõ ±õÀ ÎùÞ - ±õÀ ÜðáëÀëÖ×í ÚÔí çÜVÝë Øñß ×åõ.

www.ZALASASTROVASTU.com

dpzala13@gmail.com India

+91 98256 11242

7, Üèõå ±õÕëËóÜõLË, 132 eË ßÙà ßùÍ, ìèQÜÖáëá ÕëÀó, ±ÜØëäëØ-15.

To, Advertise in GUJARAT TIMES Cal: 212 - 675 - 7515. Fax: 212 - 675 - 7624 Email: gujtimesusa@gmail.com To, read GUJRAT TIMES online, Visit www.gujarattimesusa.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


9

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 ˆ February 17, 2017 (ÕþÀßHëÑ 15) Òåë ÜëËõ Öð_ ±ëäð_ ìäådá (±ëåëäëØí) ìäÇëßõ Èõ?Ó åë_ìÖÛë´±õ wÜëá×í ÀÕëâ áñÈûÝð_. Àëð_Ñ Òèë, ìäådá g×gÀà ±õ Üëßù VäÛëä Èõ. ÜëHëçÞõ ÀùHë ½Hëõ ÀõÜ, èð_ ±õËáù ØðWË ÜëÞí É åÀÖù Þ×í Àõ ±õ ±ëäð_ Èâ Àßõ. äíßõå äë_ÀëHëí ±õäù Üñß ÕHë èùÝ ±õÜ èð_ Þ×í ÜëÞÖù Àõ çÜVÝë×í äÙËâëÝõáí ÕùÖëÞí ÈùÀßíÞõ ±ëÜ çÜVÝëçùÖí É ÕëÈí çëçßõ äâëäí Øõ. ±õÜë_Ý ±õÞù ççßù ±Þõ äß ÂðØ FÝëßõ ±õÞí çÜVÝë µÀõáäë ±èÙ ØùÏ-Úõ áë ±Þõ ìØäçù ÂÇaÞõ ±ëTÝë èùÝ! ±õäð_ ±õ Þ Àßõ, ìçäëÝ Àõ ±õHëõ ±yáÞõ ßÉÞíÀ<Üëß Õ_Íuë çëä äõÇí Üëßí èùÝ.Ó ÒCëHëë ÜëHëçù äõÇÖë Þ×í, åëèðÀëß Õëçõ Ãíßù ÜñÀõ Èõ.Ó ÜùÖí±õ Ã_Ûíß ÕâùÜë_ ×ùÍíÀ ܽÀ Àßí áíÔíÑ Ò±Þõ ±õÞù åëèðÀëß ÖÃÍù Èõ.Ó ±õÞù ³åëßù ÜëÝë ÖßÎ èÖù ±õ Öù VÕWË èÖð_ É. ÜùÖíÞí ÜUÀßíÜë_ ÕHë çEÇë´Þù ±_å èÖù. äíßõå äë_ÀëHëí èäõ ØñÚâë, ÕëÖâë, ÜðÍØëá ±Þõ ÜÙØÍí ×´ ÃÝë èÖë. ÜëÝë±õ ±õÞõ çñÇTÝð_ èùÝ Àõ, ìÜVËß äë_ÀëHëí, ÜùÀáí Øù ÖÜëßë ÕíÍëÞë ÕëçýáÞõ ±ÜõìßÀë ÕëÈ\_! Öù ±õ ÜùÀáí ÕHë Øõ. ÕHë åë ÜëËõ? ±õÞë×í åù ±×ý çßõ? åë_ìÖÛë´Þõ ±ë çܽÖð_ ÞèùÖð_. ±ÇëÞÀ ±õÜÞë ÜÞÜë_ ±õÀ ÇÜÀëßù ×Ýù. ±ÜõìßÀë ô èùÝ Öù èÜHëë_ Cëõß ÎùÞ ÀßíÞõ ÂëÖßí Àßëäí áõäëÝ. Çëßïð ±ëäí Èõ? ÕHë Þë, Úí° É Õâõ ìäÇëß ±ëTÝù. Õèõáí äëÖ Öù ±õ Àõ ÇëßïðÞõ ÕHë ÚëâÀù äèëáë_ Èõ. ±õÞõ ÂÚß Èõ Àõ, ÚëâÀù ±èÙ ³ãLÍÝë ±ëTÝë_ Èõ, ÜQÜíÞõ Üâäë {_Âõ Èõ Öù ÕÈí ±õ ÂðØ É ±ÜõìßÀë Þ ½Ý. ±õ Ào´ ìÞ°ýä Õëçýá Þ×í Àõ ÜëÝëÞí ÕùVË ±ùìÎçÜë_×í äÃß Üß°±õ ìÍVÕõÇ ×´ ½Ý. ÚíÉ\_, ±ÜõìßÀë ½Ý Öù ÕHë ±õ Úõ ìØäçõ ÕèùîÇõ. Cëõß ÎùÞ ÀßäëÞù Àù´ ±×ý ÞèùÖù. è° ÕèùîÇí É Þ èùÝ, ÕÈí? Òåë ìäÇëßÜë_ ÕÍí ÃÝù?Ó ÒÜÞÜë_ ÚÔð_ É ìäådá-ìäåðÎá ÇëáÖð_ èÖð_. ÜùÖí, Öð_ Àèõ Èõ ÖõÜ ÕHë...Ó ±õÜHëõ çùÎëÜë_ ±ÔðÀÍë ×´ É´Þõ Àëð_Ñ Òåë ÜëËõ ±ëÕHëõ ±õÀ ÀëÜ Þ Àßí±õ? Öð_ É ÜùèÞÞÃß ½Öõ ½Ý Þõ äíßõå äë_ÀëHëíÞõ Üâõ, ÎùÞÜë_ Éõ ÀèõäëÞù èÖù Öõ ÜùÏëÜùÏ Àèõ Àõ åë_ìÖÛë´ ±ÜõìßÀë×í ±ëTÝë Èõ. ÖÜÞõ Üâäë ÜëÃõ Èõ, ÖëÚÍÖùÚ. Úùáù @Ýëßõ ±ëäù Èù? Àõ á´Þõ ±ëäð_?Ó ÒÖù ÕÈí Öð_Ý çë×õ Çëá Þõ?Ó ÒÜñßÂ,Ó ±õ ìÜhë µÕß ì½ÝëÑ ÒÜÞõ ±ÇëÞÀ çëÜõ ±ëäõáù ½õ´Þõ ±õ ÇÜÀí ½Ý. çë_Ûâ.Ó ±õÜHëõ ÌëäÀë´×í Àëð_Ñ Ò±ëÕHëõ ±õ FÝëßõ ÚëCëù èùÝ IÝëßõ äëÖ Þ×í Àßäí. ±õ VäV× ±Þõ ÜÞõ Üâäë ÜëËõ ÖöÝëß èùÝ IÝëßõ É äëÖ Àßäí Èõ. Öëßõ ÀßäëÞð_ Èõ åð_? Âëáí ±ëÕHëí ±Þõ ±õÜÞí ÜðáëÀëÖÞù çÜÝ Þyí Àßí ±ëÕäëÞù Èõ. ±õ äÂÖõ ±ëÕHëõ åë_ìÖ×í ÚõçíÞõ äëÖ Àßí±õ. äÍíáù äÍíáùÞí äëÖù Àßõ. ÈùÀßë_±ù ±õÞí ÜQÜíÞõ Üâõ. ç_ÉÝ ±Þõ ÇëßïðÞí äEÇõ ÕHë Ào´À ÜÞÜõâÞí äëÖù ×ëÝ. ±ëÕHëõ Èõ Þõ ØùVÖ...Ó ±õ Éßë ±ëÄý ×´ ÃÝëÑ Ò±ëÕHëõ ½õÍäð_ Èõ, ÖùÍäð_ Þ×í.

ÞäáÀ×ë

ÕðWÕØëè ßÉÞíÀ<Üëß Õ_Íuë

±ëÕHëõ ØðUÜÞ Þ×í Àõ ±õ FÝëßõ ÃëÎõá èùÝ IÝëßõ äëß Àßí±õ. ±ëÕHëõ Cëë É Þ×í Àßäù. CëäëÝõáë Èí±õ ÖùÝ Cëë Öù Þ×í É Àßäù, èë× á_Úëääù Èõ, µÃëÜäù Þ×í. ±ëÕHëÞõ Öù äëBÝð_ Èõ, Üëhë ÜáÜÕ|ù É ½õ´±õ Èõ. Úí° äëß Cëë Þ ÕÍõ ±õäí Øäë É ½õ´±õ Èõ. çÜFÝù! ±õËáõ É Àèð_ Èõ Àõ Öð_ Õèõáë_ ½. äíßõå äë_ÀëHëíÞõ Üâ ±Þõ ÕÈí ÚÔë ÛõÃë ×ëÝ ±õäù Ëë³Ü Þyí Àß.Ó ÕÈí ½ÖÞõ ÀèõÖë èùÝ ±õÜ ÚùSÝëÑ ÒÜùËõ ÛëÃõ Öù Çëßïð É Úëßb_ Âùáåõ. ±õ ÎùÞÜë_ ÀèõÖë èÖë ÖõÜ äÍùØßë ô èåõ Öù èäõ ÕëÈí ÕHë ±ëäí ô èùÝ Þõ!Ó ±õ ¶Ûë ×Ýë. Úëßí Õëçõ ±ëTÝë. ±ÜõìßÀë×í ±ÜØëäëØ áÃíÞù Õ_Øß è½ß Üë³áÞù Õ_× ÉõËáí {ÍÕ×í ÀÕëÝù ±õÞë×í çùÜë ÛëÃÞí {ÍÕõÝ ÜùèÞÞÃß çðÔíÞð_ ±ë ÞëÞÀÍ<_ ±_Öß ÀÕëÝ! ÕÈí ÖßÖ É ÜÞÜë_ CëäëÝõáë ÕZëíÞí Õë_ÂÞë {íHëë ÎßÀëË Éõäù Úí½õ ìäÇëß ÕHë ±ëTÝù. Ò±õÞë×íÝõ ÛáõÞõ ±ùÈí {ÍÕ×í, ÕHë ØíÀßë ±Þõ äèð äEÇõÞð_ ±Þõ Úõ ÜëçñÜ Ûùâë_ ÈùÀßë_ ±Þõ ±õÞí ÜëÖë äEÇõÞð_ ±_Öß ÀÕëÝ!Ó ìäådá... ìäådá... ìäådá... ÜùèÞÃß ÉÖë_ ÉÖë_ ±ëÂõ ßVÖõ ÜùÖíÛë´Þë ÜÞÜë_ åë_ìÖÛë´Þë ìäådá g×gÀÃÞë É ìäÇëßù ±ëTÝë ÀÝëý. ±ë gÉØÃíÞí çÜÉHëÞí åw±ëÖ×í ±õ ±õÜÞë åõßí-ÃùìÌÝë, ÃëÜÃùìÌÝë ±Þõ åëâë-ÃùìÌÝë èÖë. ±õ Éõ ±ëÉõ ìäådá ØõÂëÝ Èõ Öõäù É ±õÀ ìÞåëìâÝë ÖßíÀõÝ èÖù. ±ëËáë_ äæùý ÕÈí, ÉÂÜÞë_ ±ëËáë_ ìÞåëÞ ÕÈí, Úðì©Þí ±ëËáí ÕìßÕ@äÖë ÕÈí Àõ ÜÞùìäiëëÞÞë ±ëËáë ¬Íë

±PÝëç ÕÈí ÕHë ±õÞí ìäådáÞõçÜë_ Àù´ É ÎßÀ ÕÍuù Þ×í. Õèõáë_ ±õ ±ëäõÃÜÝ èÖù. ±ëÜ Àõ ÖõÜ Ïâí ÕÍÖù. èäõ ±õ ±ëäõÃÜÝ Þ×í, VäV× Èõ, ÖËV× Èõ, ÕHë ±õÞí w ÚØáë´ Þ×í. ±õ ÕþëHëíCëßÞë ÜëìáÀ Éõäù Èõ. çßÀçÞë ÜëìáÀ Éõäù Þ×í. ±õÞë ÕþëHëíCëßÜë_ ÃßïðÍ×í Üë_ÍíÞõ È^Õë ÉâçëÕ Éõäë_ ÕþëHëí±ù Èõ, ÕHë ±õ ÚÔëÞõ Õ_Õëâõ Èõ. Àù´ ±õÞõ ÍoÂí áõ, Àù´ Çë_Ç Üëßí áõ, Àù´ ±õÞë ÂùâëÜë_ ±ëâùËíÞõ äèëá Àßõ, Àù´ Üë_ÀÍëÞí ÉõÜ ±õÞë Çë_ØðìÍÝë ÕëÍõ. åë_ìÖÛë´Þõ ±õÞí ÂÚß Èõ, ±õËáõ ±õ ±õÞõ Õ_ÕëâäëÞð_ ÈùÍí ØõÖù Þ×í, ÀëßHë Àõ ±õÞð_ g×gÀà ìäådá Èõ. ±õ ÜëÞõ Èõ Àõ äÙÈí ÍoÃÞù IÝëà Àßåõ Àõ çëÕ ÀßÍäëÞð_ ÈùÍí Øõåõ. ±õ ÂùË<_ ÜëÞõ Èõ, ÕHë ÜëÞõ Èõ ÀëßHë Àõ ìäådá Èõ. ìäìÇhë ÜëHëç Èõ åë_ìÖÛë´. ÜùÖíÛë´ ìäÇëßÖë èÖë. ±õÞí Õß ÜÞùÜÞ ìÂÉäëÖë ÕHë ±Þõ ÕÈí ÜÞùÜÞ ±õÞõ ÜëÎ ÕHë Àßí ØõÖë èÖë. Ýç, ±õ ±ëËáù ìäådá Þ èùÖ Öù ±õÀ çëÔëßHë ÂõÍ>ÖÞù ÈùÀßù ×´Þõ ´fäìßÝë×í ±ÜõìßÀë ÕèùîÇí É å@Ýù èùÖ Àõäí ßíÖõ? ÕèùîÇíÞõ ÕùÖëÞë Úí½ ÕÇëçÞõ ±õ IÝë_ µÖëßíÞõ ±õ ÌõÀëHëõ ÕHë ÕëÍí å@Ýù èùÖ Àõäí ßíÖõ? Âõß, Éõ Èõ Öõ åë_ìÖÛë´ ±ë Èõ - ìäådá g×gÀà ±õÞí Õë_ ÕHë Èõ Þõ ÕíÍëÞð_ ÀëßHë ÕHë. äíßõå äë_ÀëHëíÞð_ Cëß Þ°À ±ëäí ÃÝð_ ±õËáõ ±õHëõ ÃëÍí ÔíÜí ÕëÍí. ßVÖù çëÎ èÖù, Õèùâù, ÕHë ±õÞë CëßÞë ±ë_ÃHëëÜë_ ±õHëõ ÚÃíÇù ÚÞëTÝù Èõ, ÚÃíÇëÞù {ë_Õù ÂùSÝë ÕÈí ÖßÖ É ±ëÃâ ÞÉß Àßù Öù ±õÞí Õßçëâ ØõÂëÝ. ±õÞë ÕÈí ±_Øß ÉäëÞù ßVÖù. ÕÈí ±õÞí ±ëÂí èùVËõá... ÜùÖíÛë´±õ ×ùÍõ Øñß ÃëÍí ×_Ûëäí. áùÀ ÀßíÞõ ÉÖë_ ±ëäÖë_ äëèÞù ÛHëí ÚLïÞõ ÚëÉ\ ÞÉß Àßí ±ëÃâ ÍÃáð_ Üë_Íuð_ ±Þõ äë_ÀëHëíÞë {ë_ÕëÞí áÃùáÃÞë ßVÖõ ±ëäí ÃÝë. VäëÛëìäÀ É ±_Øß ÞÉß Àßí. äëè, ÕßçëâÜë_ É´Þõ ÍùßÚõá ÜëßäëÞí Éwß É Þ×í. äíßõå äë_ÀëHëí ÕßçëâÜë_ èÙÇÀõ {ñáÖë èÖë. ÜùÖíÛë´Þë èùÌ Õß ãVÜÖ ±ëäí ÃÝð_. ±õÜHëõ Éßí èë× ¬Çù Àßí ÒèáùÓ ÀÝð* IÝë_ Öù ±ÇëÞÀ äíßõåÞí ÞÉß ±õÜÞë Õß ÕÍí. åð_ ×Ýð_? ZëHë×í ÕHë ±Ôëý çÜÝÜë_ ±õ ¶Ûë ×Ýë ±Þõ ±Hëçáð_ ÉõÜ ØßÜë_ ÉÖð_ ßèõ ±õÜ Úëßb_ ÂùáíÞõ ±_Øß ÉÖë ߏëë. ÜùÖíÛë´ Úõ ZëHë VÖOÔ ÚÞíÞõ ¶Ûë ߏëë. äë_ÀëHëí±õ ±ëÜ ÀõÜ ÀÝð*? ÀØëÇ, KÝëÞ É Þ ÕÍuð_? Þë, ÕHë KÝëÞ É Þ ÕÍuð_ èùÖ Öù ±ëÜ ÀõÜ ÀßÖ? ±×äë KÝëÞ ÕÍuð_ èùÝ, ÕHë ±ëËáõ Øñß×í ÀùHë Èõ ±õÞí ±ùâÂëHë Þ ÕÍí èùÝ, ±×äë ±õ É CëÍí±õ ±_Øß×í ËõìáÎùÞÞí gßà äëÃí èùÝ ±Þõ ±õÞõ µÕëÍäë ±õÜHëõ ¶Ìäð_ ÕÍuð_ èùÝ! Âõß, ÞëÞí äëÖ Èõ. Àåù äë_Ôù Þ×í. É´Þõ ÍùßÚõá äÃëÍäí ÕÍåõ ±õËáð_ É Þõ! ÌíÀ Èõ. ±õ ±ëÃâ äKÝë. ÚÃíÇù Õëß ÀßíÞõ ÕßçëâÜë_ ±ëTÝë ±Þõ ÍùßÚõá ØÚëäí. çëßí äëß äíÖí. Àåù çâäâëË Þ ×Ýù ±_Øß. Îßí ½õß×í ØÚëäí Öù äë_ÀëHëíÞí ÞëÞí ÈùÀßí Íùáí±õ Úëßb_ ÂùSÝð_. Õ_Øß-çùâÞí èåõ. UÝëÜäßHëí ±Þõ ÕëÖâí. Úëßb_ ÂùáÖë_äõîÖ ±õ áëÃáí É ÚùáíÑ ÒÜëßë ÕMÕë Cëõß Þ×í.Ó (¿ÜåÑ)‡ áõÂÀ çëìèIÝÀëß ±Þõ ÕhëÀëß Èõ. Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

(±ìÃÝëßÜë ÕëÞëÞð_ ±Þðç_ÔëÞ) ÖëßëÜÖí±õ áÃëÍõáë ÜùËë äëâÞí áËÞë ÚõÇëß äëâõ ßùìèÖÞë ÞëÀÜë_ Õþäõå ÀÝùý. ±õÀ Öù ¬ÔëÞõ ÚØáõ ßùìèÖÞõ çäâù çðäÍëTÝù. ±õÜë_ äëâÞù ±ÞìÔÀòÖ Õþäõå ×Öë_ ÇÜÞõ ÜèëÕþÝëçõ ØÚëäõáí ÈÙÀ ½õß×í ±ëäí ±Þõ çë×õ µÔßç åw ×´. ÇÜÞÞë ØõèÞù ÀÚ½õ ØÜÞë ØØõý ç_Ûëâí áíÔù. ±ÇëÞÀ ÕðhëÞõ °ìäÖ ×Ýõáù ½õ´Þõ ÖëßëÜÖíÞë Çèõßë Õß

Âðåí Õþçßí. èë×Üë_ áëÀÍí á´ ¶Ûõáë èìߍ_Ä ÕHë ÕðhëÜë_ ÕþëHëÞù ç_Çëß ×äë×í ÂÍÂÍëË èçí ÕÍuë. ±Üõ Öù ÇÜÞõ ÈÙÀ ÂëÔí IÝëßÞë Øë_Ö ÀëÏÖë èÖë. ±ëÂð_ ±ùìÍÝLç ÕÈí Öù Âðå ×Ýð_. çúÞõ ×Ýð_, Éõ ×Ýð_ Öõ çëßïð_ ×Ýð_ ±Þõ ÞëËÀ Õñßïð_ ×Ýð_. ËÿõÉÍí ÀùÜõÍíÜë_ ÚØáë´ Ã´. ÀùÜõÍí ÛÉäõ Àõ ËÿõÉõÍí. ±ëÂßõ ÀáëÀëßÞë °äÞÞù ±_Ö ÀßïðHëÖëÜë_ ÕìßHëÜõ Èõ. ÞëËÀÞë ÀáëÀëßù °äÞÜë_ ÚíÉ\_ À_´ ÀëÜ Àßí åÀÖë Þ×í.

±õÜÞõ çðÂõØðÑÂõ Üëhë çë_É ÕëÍäëÞí èùÝ Èõ. ßëÖ ×Öë_ É ±õ ÛI²ýèìß, ÃùÕíÇ_Ø, ßëÓÂõîÃëß Àõ ßëHëù ÕþÖëÕ ÚÞí èëÀ äÃëÍõ Èõ. gçèëçÞõ ÇÍí ßëFÝÞí çÜVÝë±ù èá Àßõ Èõ, LÝëÝ ±ëÕõ Èõ, è½ßùÞõ ØëÞ ±ëÕõ Èõ. ±èÙ °äÖßÞð_ ÞùÂð_ Èõ, °ääëÞí ßíÖ ÞùÂí Èõ. ±èÙ çë_É ÞùÂí Þõ ßëÖ ±ÞùÂí, ±èÙ gÉØÃíÞë ìèçëÚù Èõ É\Øë, ±èÙ ÃëÜù ÞùÂë_ Þõ Âõáù ±ÞùÂë.

(ÀäßVËùßíÞð_ ±Þðç_ÔëÞ) çÞ 1892Üë_ ÖöÝëß ×Ýõáù ±õìáçìÚþÉ, 1897Üë_ ßëHëí ìä@ËùìßÝëÞí ÝëØÜë_ ÚÞëäÝõáù ìä@ËùìßÝë ÃëÍóÞ, 1894Üë_ ÖöÝëß ×Ýõáí çëÚßÜÖí çõLËÿá Éõá, ÉõÜë_ áùÀÜëLÝ ìËâÀ, Ãë_Ôí°, ÀVÖðßÚë ±Þõ çßØëß äSáÛÛë´±õ ±ë{ëØíÞí Çâäâ ØßìÜÝëÞ Éõáäëç ÛùÃTÝù èÖù. çëÚßÜÖí ±ëlÜ, ±ìËßë, ±õÞ±ë³Íí, ±ë³±ë³±õÜ, Þä°äÞ ÕþÀëåÞ Ü_ìØß, ÃñÉßëÖ ìäzëÕíÌ, Þõèßïð ìÚþÉ, áù ÃëÍóÞ, Ç_Äìäáëç ßõVËùßë_, ±õ±õÜËí±õçÞí áëá Úç (±ÜØëäëØ QÝðìÞìçÕëìáËí±õ ØõåÜë_ çú Õþ×Ü (1947) ½èõß ZëõhëÜë_ åèõßí Úççõäë åw ÀßäëÞð_ Ãúßä ÕþëMïÖ ÀÝð* èÖð_) ÕÖ_à èùËõá, çí. °. ßùÍ, ç_VÀëß ÀõLÄÜë_ ±ëäõáð_ ÕÖ_à QÝðì{ÝÜ, ìçìäá èùãVÕËá, ìä¿Ü çëßëÛë´ ÀùQÝðìÞËí çëÝLç çõLËß, ³çßù, VäëlÝí Üìèáë çõäë ç_Cë, Íÿë³ä ³Þ ìçÞõÜë (ÛëßÖÞð_ çúÕþ×Ü Íÿë³ä ³Þ ìçÞõÜë 1972Üë_ ȧí çMËõQÚßõ ÔÞ°Ûë´ ÕËõáõ åw ÀÝð* èÖð_), ÕþõÜëÛë´ èùá, ßÖÞ Õùâ, ÜëHëõÀÇùÀ, ÕþëHëí ç_ÃþèëáÝ, ÃðÉßëÖ ÀùáõÉ, èÌígçèÞë_ Øèõßë_, Üë. Éõ. áë³Úþõßí, ìèÜëÛë´ ³ãLVËËuñË äÃõßõÞí V×ëÕÞë ×Öë_ ±ÜØëäëØ ÜõÃë

ìçËí ÚLÝð_ èÖð_. ±ÜØëäëØÞë ìäÀëçÞí ±ë ±õÀ ±ëÃäí ±ùâ èÖí. ÜõÃë ìçËí×í äë³ÚþLË ìçËí ÖßÎ É´ ßèõáë ØùÍí ßèõáë ±ÜØëäëØÞí ±ùâ Ào´À ±áÃ É Èõ. ±ëÉõ ±ÜØëäëØÞí ±ùâ äë³ÚþLË ÚÞí Èõ. ìßäß ÁLË, Úí±ëßËí±õç, çëÝLç ìçËí, ÜãSËMáõ@ç ì×ÝõËçý, ÃþëLÍ åùgÕà ÜùSç, ±õç. °. èë³äõ, ÜùËõßë VËõìÍÝÜ, ÃùSÎ @áÚ, ±õαõÜ ßõìÍÝù VËõåÞù, áõÀ ÁLË ÍõäáÕÜõLË, Àë_ÀìßÝë ÀëìÞýäá, ³LËßÞõåÞá ±õßÕùËó, äë³ÚþLË çìÜË, ìÞßÜë ³ãLVËËuñË, ±ë³Üõ@ç 3Íí ì×ÝõËß (ÛëßÖÛßÜë_ Õþ×Ü äëß ìäåëâ ±ë³Üõ@ç ×þí-Íí ì×ÝõËßÞð_ çëÝLç ìçËíÜë_ ìÞÜëýHë) äÃõßõ ±ÜØëäëØÞí äë³ÚþLË ±ùâ Èõ. ±ë ±ÜØëäëØÞð_ ±ëìÖJÝ ±Þõ ±ëÕHëëÕb_ ìäfäÛßÜë_ ±×ëHëë_ - ÏùÀâë_Þí ÉõÜ äÂHëëÝ Èõ! ÜùÍÞý ±Þõ ÜõËÿù ìçËíÞí ØùÍ ÕëÈâ ÕHë ±ÜØëäëØí±ù±õ ±ëÉõ ÕùÖëÞí ç_VÀòìÖ ±Þõ ìÜ½É çëÇäí ßëAÝë_ Èõ Öõ É çú×í ÜùËí ìçì© Èõ. ±ÜØëäëØí±ùÞù ßð±ëÚ É Ào´À ìÞßëâù Èõ. ±ÜØëäëØÜë_ äçÖë ÖÜëÜ áùÀù ßIïÞçÜëÞ ±Þõ ÃúßäçÜëÞ Èõ. Öõ±ù Àù´ Þõ Àù´ ±õäë µzÜÜë_

ÕþT²kë ½õäë Üâõ Èõ Àõ ÉõÞð_ ±ëÕHëõ Ãúßä á´ åÀí±õ. èë, ÀõËáëÀ ÜèëÞðÛëäùÞí ±ØûÛðÖ ìç쩱ù±õ ±ÜØëäëØÞõ ìäfäÜë_ {âèâÖð_ ÀÝð* Èõ, ÉõÜë_ Íù. ìä¿Ü çëßëÛë´, ÚëáÀòWHë Øùåí, ÚÇðÛë´ ßëäÖ, ßïðìÚÞ ÍõìäÍ, µØÝÞ ìÇÞðÛë´, Ü_ÃâØëç ÕëßõÂ, ßìäå_Àß ÜèëßëÉ, ³LØðÇëÇë, ±_Úëáëá çëßëÛë´, ÀVÖðßÛë´ áëáÛë´, èíßëáëá ÛÃäÖí, Úí. Éõ. ØíäëÞ, ÀßçÞÛë´ ÕËõá, lõìHëÀÛë´ ÀVÖðßÛë´, äëÍíáëá çëßëÛë´, áëáÛë´ ØáÕÖÛë´ åõÌ, Ýð. ±õÞ. ÜèõÖë, ³LÄäØÞ ÜùØí, ßÜHëÛë´ ÕËõá, äëÍíáëá ±ë³ç¿íÜäëâë áZÜHëÛë´ Ãë_Ôí, ÃúÖÜ ±ØëHëí, ìäÜá ±_ÚëHëí, ±ìÞá ÚÀõßí, ÉÝìÀåÞ èìßäSáÛ, ÕþëHëáëá ÕËõá, ÕþëHëçð ÞëÝÀ, ÉÝå_Àß çð_Øßí, ßìäå_Àß ßëäâ, ±ìäÞëå TÝëç, ÚÀ<á ÔùâìÀÝë, Íù. ±õÇ. ±õá. ìhëäõØí, Íù. Õ_ÀÉ åëè, Íù. ÖõÉç ÕËõá, Àõ. Àë. åëjëí, °äßëÜ ½õåí, VÞõèßãUÜ, ±Âù, åëÜâ Û|, Éåð ÕËõá, ØíÕÀ åùÔÞ, ÃíÖ çõÌí, ÖõÉç ÚëÀßõ, ÞëÞðÛë´ çðßÖí, ³áëÚèõÞ Û|, ìäzëÃúßí ÞíáÀoÌ, ØíÞë ÕëÌÀ, äçðÚèõÞ Û|, Õëßðá ÉÝÀòWHë äÃõßõ ±ÞõÀ ÜèëÞðÛëäù±õ ìäìäÔ ZëõhëÜë_ ÞëÜÞë ÜõâäíÞõ ±ÜØëäëØÞõ äÔð ØõØíMÝÜëÞ ÀÝð* Èõ.

±èÙ äõâëäõâëÞí TÝ×ë Èõ É\Øí. ±ëÂßõ ÉÃÖÞí ß_ÃÛñìÜ Õß ÛÉäëÖð_ °äÞ ÕHë ±õÀ ÞëËÀ É Èõ Þõ? ±õÞí ±õ çÍÀ Õß ç_çëß ÇëSÝù ½Ý Èõ, Üëhë ÇëáÞëßë ÚØáëÝë Àßõ Èõ. ‡ áõÂÀÞë ÕðVÖÀ ÒÇë_Øù ¶BÝù ÇùÀÜë_Ó×í çëÛëß. ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

Õùâ ÀSÇß×í ÕëËaMáùË ±Þõ ÎëÜýèëµç×í çðÕß Ú_Ãáë±ù çðÔí ìäÀçõáð_ ±ÜØëäëØ è° ÕÍùåí çë×õ äëËÀí TÝäèëß ßëÂõ Èõ ±Þõ çÜÝ Üâõ Öù Ëùâ-ËMÕë_ ÕHë ÜëHëí áõ Èõ! Õùâ, Õñß, ÇÀáë_±ù ±Þõ Øßäë½±ùÜë_ °äÖð_ ±ÜØëäëØ ±Þõ... NáëÝ ±ùäß, Öâëäù ±Þõ ËëäßùÜë_ °äÖð_ ±ÜØëäëØ ±ëÎÖ ±Þõ ÕäýÞë Õþç_Ãõ Öù ±õÀ ×´Þõ èñ_Î ±ëÕÖð_ ½õäë Üâõ Èõ. åèõßí °äÞ ÜëËõ ìÞß_ÉÞ ÛÃÖ Úèð çßç Àèõ Èõ Àõ, ÒÇëá Îßí±õ... ÜëÃýÜë_ Éõ Éõ Üâõ ±õÞõ xØÝÞð_ äèëá Ôßí±õ... ÚèëßÞí ÂðSáí èäë, ±ëäõ ±èÙ @Ýë_ á´ Éäë... Öõ çäýÞù ç_Ãë× Èõ Öù ìÞÖÞäë Ào´ Öëá Àßí±õ... ±ÜØëäëØí±ù ÂñÚ ¶ìÜýåíá ±Þõ µzÜí ½õäë Üâõ Èõ. ±ë×í É ±ëìØá ÜÞçñßí Àèõ Èõ Àõ ÒµWÜë Èõ VÕåý èñ_ÎÞí ±ÀÚ_Ô ±ëÉ ÕHë, ÜÞÜë_ Öù ÚëßõÜëç ±õ äßçëØ èùÝ Èõ. Öõ±ù ±ÜØëäëØí±ùÞí áëÃHëíÞù ÕÍCëù ÕëÍÖë_ Àèõ Èõ, ÒáùÀù, ÜÀëÞù, åõßí±ù ±ëÚëØ èùÝ Èõ, ìØáÜë_ Öù ½Hëõ ±ëAÂð_Ýõ ±ÜØëäëØ èùÝ Èõ.Ó ‡ áõÂÀ ãÁáëLç ÕhëÀëß Èõ. ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


10

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ÔëßëäëìèÀ ÞäáÀ×ë

February 17, 2017 ˆ ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

‡ ÕþíìÖ çõÞÃðMïÖë ÕþÀßHë-25 äù ±HëÔëÝùý èðÜáù ÀßÞëßë ÜëHëçÞõ äëÜë ±ùâÂÖí èÖí. åð_ ÂßõÂß? ±ëäù @ÝëßõÝ @Ýë_ èÖù, ±õÞù ìÜhë çðìÉÖ? ±õ ×ß×ßí ßèí èÖí. ßùÚËõý èâäõ×í ±õÞë äëâ ÇñÜíÞõ ÕñÈûÝð_, Ò±ëß Ýð ±ùá ßë³Ë, VäíËûç? äëÜë ÚßëÚß Èõ, ±õ ½HÝë ÕÈí, ßùÚËó ÕõáëÞí ÖßÎ ÃÝù. ±ëËáí CëÍí±ù ØßìÜÝëÞ çðìÉÖ èë× ÕþíìÖ çõÞÃðMÖë ½õÍÖù èÖù, ÜÞõ ÜëÎ Àßù, ÜÞõ ÂÚß Þìè Àõ äëÜëÞõ... Àõ ÖÜõ - ÖÜõ ÚLïÞõ ±èÙ ±ëÜ... ÃÛßëËÜë_ ±õ ÖùÖÍëÖù èÖù, Þõ çë×õ É, ±õ Úëßb_ Âùáäë Îë_Îë_ ÜëßÖù èÖù. Úëßb_ Âñáí ÉÖë_ ±õ ÛëBÝù. ÕëÈâ É ßùÚËó ØùÍuù. ±õÜ Þõ ±õÜ èùäð_ ±çë èùÝ ÖõÜ, äëÜë ÉáØí×í Úë×wÜÜë_ ÉÖí ßèí. ±ÛÍë´ Ã´ èùÝ ÖõÜ, Õèõáë_ Öù µÖëäâõ ±õ åëäßÞí ÞíÇõ ¶Ûí ßèí ô. Üë×ë×í Õà çðÔí ±õ ÔùäëÖí ßèí. çë×õ çë×õ, ±ë_ÂùÜë_×í ÕëHëí ÕHë çßÖë_ ߏëë_. Üöhëí ÚßëÚß Èõ, ÕHë ±õÞù ±ëäù µÕÝùÃ? Àõ ÕÈí ±ë Àù´ ËõQÕßßí ÜõLËá ÀãLÍåÞ èÖí çðìÉÖÞí? Àõ ±õ ìÜÍ-áë³Î ¿ë³ìççÜë_ èåõ? ÚLïÞõ, ±ëÜ Öù, èoÜõåë_ çèÉ Ûëäõ ÜâÖë_. äëÜë±õ @ÝëßõÝ ÕHë ±õÞõ áùÛëTÝù ÞèùÖù. ±áÚkë, çðìÉÖõ Úõ±õÀ äëß Àëð_ èåõ, Àõ ±õÞí ±õÀ ÞÚâë´ Èõ, Àõ ±õ Úèð ÉáØí, åëßíìßÀ ßíÖõ, µkëõìÉÖ ×´ ½Ý Èõ, ÕÈí ³EÈëÞõ ßùÀäí Úèð ±Cëßí ÚÞõ Èõ, äÃõßõ. IÝëßõ äëÜë±õ çë_ÛYÝð_ - Þ çë_ÛYÝð_ ÀÝð* èÖð_. ±õÜ Àõ, ÕIïÞíÞí çë×õ ç_ÝÜ Þ ßëÂí åÀÖù èùÝ, ±õÜ ÚÞõ, Þõ ÕìÖ-ÕIïÞíÞí äEÇõ Öù åëßíìßÀ ç_Ú_Ô VäëÛëìäÀ É ÃHëëÝ, ÕHë ÕùÖëÞí çë×õ Öù, çðìÉÖ ±õ ßõÂë ÀØí µSá_Cëõ É Þìè. Öõ×í çðìÉÖÞí ±ë äëÖ äëÜë±õ ÜÞ×í ÜëÞí ÕHë ÞèùÖí. ÂùËù ìäfäëç ÜñÀäëÞí ÚëÚÖÞõ ±_Ãþõ°Üë_ Ò@áëìçÀ ìÍÞëÝáÓ Àèõ ÈõÞõ. Éõ èùÝ ÖõÞõ ÕHë, ìäfäëçÞõ ÀëßHëõ Àõ ±HëçÜÉ ±×äë ±iëëÞÞõ áíÔõ, Þ ÜëÞäð_ Öõ. ÀõÖÀíÞõ ÀëßHëõ èåõ Àõ åð_, ÕHë äëÜë±õ, èoÜõåë_, çðìÉÖÞõ ìÜhë ÃHëõáù. ±õÞí @ÝëßõÀ ÚÍë´Þí äëÖùÞõ èçí ÀëÏõáí ±Þõ ±ëäí ÞÚâë´Þí äëÖùÞõ ±äÃHëí èÖí. ÕHë çëÇõçëÇð_ åð_ èåõ? ÀõÖÀí ±ë ÞÚâë´Þù Ûùà ÚÞÖí èåõ? åð_ ±õËáõ ±õHëõ µIçëè×í äëÖù Þìè Àßí èùÝ ±õ ìØäçõ? äëÜë è° ×ß×ßí É ßèõáí. ßùÚËóÞõ ÕëÈë_ ±ëäÖë_ CëHëí äëß ×´ áëÃí. åð_ ×Ýð_ èåõ? ±õ çõÎ Öù èåõÞõ? ±Þõ çðìÉÖ? ±õ gèçÀ Öù Þìè ÚLÝù èùÝÞõ, ßùÚËó ÖßÎ? ßùÚËó ÖIÀëâ ØùÍuù èÖù çðìÉÖÞí ÕëÈâ. Çëäí áõäë ÕHë ßùÀëÝù ÞèùÖù. Öõ×í Úõá äëÃÖë_ É äëÜë±õ Úëßb_ ÂùSÝð_, Þõ ¬Çõ fäëçõ Úùáäë áëÃí, ±ëËáí äëß ÀõÜ ×´? ÖÞõ Öù À_´ Þ×í ×Ýð_ Þõ? äëÖ ×´ ±õÞí çë×õ? åð_ äëÖ ×´? åð_ ×Ýð_ Èõ ±õÞõ? Þõ ÕÈí Ûë_Ãí ÕÍí èùÝ ±õÜ, ßùÚËóÞõ äâÃíÞõ, ÔþðçÀë_ Ûßäë Üë_Íí. ±ë³ ±õÜ çùßí, ßùÚõß, ±ë³ ±õÜ çù çùßí. ±ßõ, ±õÜë_ Öëßõ çùßí ×äëÞð_ åð_ Èõ? Öëßù äâí @Ýë_ äë_À Èõ Àåù? ßùÚËó Öù ½HëÖù É èÖù, Àõ äëÜë ÀõËáí ±ëÀæýÀ, ÀõËáí áäõÚá Èõ. çðìÉÖÞë äÖëýäÞõ ±õ çÜFÝù Öù èÖù É, ÕHë çðìÉÖÞõ ±õHëõ ÜëÎ ÕHë Àßí ØíÔù èÖù. äëÜë Éõäí jëíÞõ ÀùHë Þ ³EÈõ? FÝëßõ çðìÉÖÞí çë×õ áë_Úí äëÖ ×´ ±Þõ ±õÞë ç_½õÃùÞõ ½HÝë IÝëßõ Öù ßùÚËóÞõ ±õÞõ ÜëËõ çèëÞðÛñìÖ É ×´ ±Þõ ØÝë ÕHë ±ëäí. Ào´À ±õÞð_ ÞçíÚ, Ào´À ±õÞù VäÛëä, ±Þõ ÉõÞõ çëÜëLÝ ßíÖõ Ò±ÜõìßÀÞ ÍÿíÜÓ Àèõ Èõ Öõ ÕHë, çðìÉÖÞë ÜÞÞí ±_Øß È\ÕëÝõáí ìÞßëåëÞë ÀëßHëÜë_ Âßïð_. ¬Cë ¶Íí ½Ý ÕÈí VäMïÞ ½õÞëßëÞð_ åð_ ×ëÝ? Q²ÃÉâÞí ÕëÈâ ÛëÃÞëßù, ÈõäËõ, Ößçõ É Þìè ÜßäëÞù? Àù´Þõ Àë_Ìë Þ Üâõ, Þõ Ü{Ôëßõ É ßèí ½Ý Öù? áë_Úí äëÖ Èõ ±Þõ CëHëí çõÍ ÕHë Èõ, ßùÚËõý äëÜëÞõ Àëð_. èÜHëë_ Çëá, ±ëÕHëõ Éßë Úèëß É´ ±ëäí±õ. çðìÉÖ ìäåõ ½Hëäë ÜëËõ ±ëÕHëí Õëçõ CëHëù çÜÝ Èõ -

(ßõÂëìÇhëÑ ÔíßÉ µÜßëìHëÝë)

±ë

Úõ Àë_ÌëÞí ±ÔäÇ ±ëäÖí Àëáõ Àõ Öõ ÕÈí. ±õHëõ Îßí äëÜëÞë äëâÞõ ÇñQÝë, ±õÞð_ Üð Úõ èë×Üë_ áíÔð_, ÜíÌ<_ èVÝù Þõ Àëð_, ÚßëÚß Þõ? Úõ±õÀ ìØäç ÕÈí, NáõË Âëáí ÀßíÞõ äëÜë ßùÚËóÞõ IÝë_ Çëáí ô. ßùÚËõý Àèõáð_, Üëßù ÜùËù NáõË Èõ. Úõ ÚõÍwÜ Èõ... ÖÞõ ±ÃäÍ Þìè ÕÍõ. NáõË ÚØáäë ìäåõ ÀõÖÀíÞõ ÉHëëääëÞí Úèð µÖëäâ ÞèùÖí. FÝëßõ äëÖ ×ëÝ Àõ Üâí±õ IÝëßõ ±õÞõ Àèí åÀëåõ, ÕHë ±ëLËíÞõ Àèõäð_ ½õ´±õ Àõ ±õ èäõ LÝð ÝùÀóÜë_ ßèõäëÞí èÖí ±Þõ èÜHëë_ ³ãLÍÝë Îßäë ÉäëÞí èÖí. ±ëLËí äëÜëÞí ÜØØ Õß ±ëÔëß ßëÂÖë_ èÖë_, ÕHë ±õ ìØäçõ ±õÜÞí èëáÖ ½õÝë ÕÈí äëÜë ±õÜÞõ ÀèõÖë_ ±ÇÀëÖí èÖí. ±ëLËíÞí ÀãLÍåÞ ìäåõ ÉHëëääë ÜëËõ äëÜë±õ ±ìÞÀëÞõ ÎùÞ Àßí ØíÔù. ±õ ÕÈí @Ýë_ Âëç ìØäçù èÖë? ÚLïÞõ ÉHë äëÜëÞë_ ÕõßLËûçÞõ Üâäë ìØSèí ÉäëÞë_ èÖë_ ±Þõ ßùÚËóÞí ³EÈë çë×õ çë×õ Ãþíç ÕHë É´ ±ëääëÞí èÖí. IÝë_ ±õÀ-Úõ Àì{Þ ìçäëÝ Àù´ èäõ ßèõÖð_ ÞèùÖð_, ÕHë ±õÞë ÚëâÕHëÞí ÀõËáíÀ ÉBÝë±ù ±õ Îßí ½õäë ÜëÃÖù èÖù Öõ×í ±õ×õLç ×´Þõ ÕëÈë_ ±ëääëÞí ìËìÀË áíÔõáí. ìØSèíÞë CëßÜë_ ÍõÍ ±Þõ ÜQÜí çäëßÞí Çë ÕíÖë_, ±ëÃáë äß_ÍëÜë_ ÚõÌõáë_. Íÿë³ä-äõÜë_ Ëõ@çí ±ëäÖí ½õ´Þõ ÍõÍ ¶Ûë ×´ ÃÝë. ÕùÖëÞí ÃëÍí ìçäëÝ ±ëÜ ÀùHë ±ëäõ? ßùÚËó ÛëÍ<_ ÇñÀäÖù èÖù Þõ äëÜë ¶ÖßíÞõ ØùÍÖí ±ëäí. ÍõÍÞð_ Õèùâð_ ×Ýõáð_ ÜùÏ<_ ½õ´Þõ, ±õ ±Þõ ÜQÜí Úèð èVÝë_. èõÕí Ú×ý-Íõ, ÍõÍ ±Þõ çë_Éõ ÜùîCëí ßõVËùßë_Üë_ ÉÜäë á´ Éäë_ ÕÍåõ, äëÜë±õ Àëð_. ±õÞë ìÜhë ßùÚËóÞõ ÚLïÞõ±õ ±ëäÀëÝùý. Àåð_ ÕñÈûÝð_ Þìè - IÝëßõ Þìè, Þõ ÕÈí ÕHë Þìè. äëÜë±õ ÔëÝð* èÖð_ ÖõÜ ±õ ÚLïÞõ Õèõáí ÞÉßõ É, ßùÚËóÞð_ ÀõìáÚß ½õ´ å@Ýë_ èÖë_ ±Þõ ±õÞë ÚõÀÃþëµLÍÞð_ ±ëìÛ½IÝ ÕHë. ßëÖõ ÃùSÎ @áÚÞí áíáíÈÜ áùÞÜë_, ÜQÜí±õ ±õÀ ÕëËa ÃùÌäí É ßëÂõáí. Þ°ÀÞë ìÜhëùÞí çë×õ ÀõËáëÀ ±ÃIÝÞë áùÀùÞõ ÕHë ÚùáëääëÜë_ ±ëäõáë. ±ë Õþç_à ÜëËõ, ±õÀ Þäí çëÍí, ÜQÜí±õ äëÜëÞõ ÜëËõ á´ ßëÂõáí. Àèõ, ½õ, ÖÞõ ÂñÚ ÃÜÖë ß_ÃÜë_ Èõ. ±ùè, áä_Íß? OÝðìËdá. ×õL@ç, ÜQÜí. ÚÞëßçí èë×äHëëËÞí Ç_Øõßí çëÍí èÖí. çð_Øß ÜáÜá Éõäð_ èâäð_ ÕùÖ ±Þõ çð_Øß eáù Éõäù èáÀù áä_Íß ß_Ã. ±õÞë Õß wÕõßí ìÀÞëß ±Þõ Úð|ë èÖë_. äëÜë±õ wÕõßí Váíäáõç Oáëµ{ ÕèõÝùý. çë×õ èùÌ ÕßÞð_ ãVÜÖ ±Þõ ±ë_ÂùÜë_ ±õÞí èoÜõåÞí ÇÜÀ. ßùÚËóÞõ ×Ýð_, ±õ ÇÜÀÜë_ ßùÉ ÀßÖë_ äÔëßõ ÖõÉ Èõ. ±ëÉõ äëÜë ÕñÞÜÞí Çë_ØÞí Éõäí ÜëØÀ áëÃõ Èõ. ±ë ÈùÀßíÞõ ÉÀÍí áõäë ÀùHë Þ ³EÈõ? ±áÚkë, ±õ ÕùÖõ ±IÝ_Ö ç_ÝÜ ßëÂíÞõ, À_´À ±áà ±Þõ À_´À Øñß É ßëù. Cëõßë Ãþõ ß_ÃÞë ÕõLË ±Þõ ÍëÀó Oáð Oáõ{ßÜë_ Úèð èõLÍçÜ áëÃõ Èõ ßùÚõÖù ±ëÉõ. ±õ À_´ ÀèõÖù Þ×í, Öù èð_

±õÞõ À´ ßíÖõ Àèð_, Àõ ÜÞõ Úèð ÃÜõ Èõ ±õ? äëÜë ìäÇëßÖí èÖí. @áÚÞí áùÞÜë_ ±õÀ ÖßÎ, hëHë QÝðì{ìåÝÞùÞð_ ÃþðÕ ½{ äÃëÍÖð_ èÖð_. ±õÞë ÔíÜë, ßùÇÀ çñß äëÖëäßHëÜë_ Îßí äâÖë èÖë. ±ÍÔí±õÀ ìÜìÞË ±õÀáë_ ÕÍÖë_, ÍõÍ ÜQÜíÞõ ÀèõÖë èÖë, Úèð ßùÜëãLËÀ ³ägÞà MáëÞ Àßí Èõ, {ðÜð? Úí½ ÀõËáëÀ ìØäçù ÕHë ±ëÜ É ÂñÚ ±ëÞ_ØÜë_ ÃÝë. ±õÀ ÚÕùßõ, äëÜë ±Þõ ÜQÜí åùgÕÃÜë_ ÃÝë_ èÖë_ IÝëßõ ßùÚËó ÍõÍÞí ÚëÉ\Üë_ ±ëäíÞõ ÚõÌù. ÍõÍÞí çë×õ ±õÀáë ÕÍäëÞí É ±õ ßëè ½õÖù èÖù. ±õHëõ Úèð ìääõÀ×í Àëð_, çß, ÖÜëßí çë×õ Üëßõ ±õÀ äëÖ ÀßäëÞí Èõ. ÍõÍ ÖßÖ èVÝë, ±Þõ Àèõ, ÝLà ÜõÞ, Àåí äëÖ ÀßäëÞí Éwß Þ×í. Üëßí ÕßìÜåÞ Èõ. ±õËáð_ É Þìè, ÖÞõ ÜYÝë_ IÝëß×í èð_ ±Þõ ÜQÜí ÚLïÞõ ±ëÞí É ±ëåë ßëÂí±õ Èí±õ. Éwß ÕþÕù{ ÀßÉõ äëÜëÞõ. èäõ Úç, ±Üëßí ÜÞVäí ÈùÀßí, ÖÞõ èë ÕëÍí Øõ Öù ìÞßë_Ö. ÍõÍ Õëçõ×í áBïÞ ÜëËõ ÕßìÜåÞ áõäëÞí, ±ë Õèõáí çßÕþë³{, ÖõÜ É, ±õHëõ MáëÞ Àßõáí Úí° çßÕþë³{ ÚõÜë_×í ±õyõÝ çßÕþë³{ ßùÚËó èÜHëë_, äëÜëÞõ ±ëÕäëÞù ÞèùÖù. ±õ ×åõ Ãþíç ÃÝë ÕÈí. ±õ×õLçÜë_ ßùÚËõý Úõ ÚõÍwÜÞù NáõË ìß{äý ÀßëTÝù èÖù. ±õÞë ØíäëÞÂ_ÍÜë_×í ±Þõ ÚëSÀÞíÜë_×í, ±õ¿ùÕùìáçÞí ìäAÝëÖ, ±öìÖèëìçÀ ³ÜëßÖ ØõÂëÖí èÖí. Þõ èùËõáÞí Úèëß ÞíÀâÖë_, ÕùMÝðáß MáëÀë ìÍãVËÿ@ËÞí Ãáí±ùÞù áëÛ ÜâÖù èÖù. äëÜë±õ Àèõáð_, åð_ ËõìßìÎÀ MáëgÞà Èõ Öëßïð_, ßùÚõÖù. ßùÚËó ÜÞÜë_ Àèõ, ±ßõ ÖÞõ Üëßë ÕñßõÕñßë MáëÞÞí @Ýë_ ÂÚß É Èõ è°, ÕHë ÉäëÚÜë_ Öù ±õHëõ ÉßëÀ èçíÞõ Ò×õLÀ ÝðÓ É Àëð_. Õèõáõ ìØäçõ, CëHëë ÀáëÀù Úèëß ÎÝëý ÕÈí ×ëÀíÞõ ÚLïïÞõ NáõËÜë_ ±ëTÝë_. ÉÜäë Úèëß ÉÖë_ Õèõáë_, ßùÚËõý äëÖäëÖÜë_ Àëð_ Àõ ±ëäÖí Àëáõ ±ëÕHëõ ±õÀ ÞëÞë ËëÕð Õß É´åð_. ±ùè, ÃþíÀ ËëÕð? ±õÞõ ÜëËõ ìØäçù Èõ ±ëÕHëí Õëçõ? äëÜë±õ ÕñÈûÝð_. ±ßõ, ±ë ËëÕð Öù ±õ×õLçÞí Þ°À É Èõ. çë_É çðÔíÜë_ Öù ±èÙ ÕëÈë_ ±ëäí É´åð_. ±Üëßïð_ ì×ÝùÍùßëìÀç À<Ë<_Ú ÉõÞõ ÂñÚ Õìähë ÜëÞõ Èõ, ±õäð_ ÇÇý IÝë_ Èõ Þõ Üëßõ Îßí ±õÀ äëß ±õ ÇÇý ½õäë Éäð_ Èõ. ±èÙ Þ°À Èõ. Öù çëLÖùìßìÞ Àõ ì¿ìË ËëÕð Þ èù´ åÀõ. ìèÍÿë Öù ±áÚkë Þìè. ìÜÀùÞùç ÕHë À_´ ±õäù Õëçõ Þ ÀèõäëÝ. ÕHë... ÕHë... äëÜë Úëßí ÖßÎ ¶Ûí ¶Ûí, ÕùÖëÞí Üõâõ É, ÃHëÃHëÖí èÖí. ... ÕHë ìÜÀùÞùçÞë ßVÖõ, ±õËáõ Àõ ìÜÀùÞùç ÉÖí ÞúÀëÞë ßVÖõ ±õÀ ËëÕð ±ëäõ Èõ. ìÖÞùç ±ë³áõLÍ. ±õ ËëÕð CëHëù Þ°À Èõ ±Þõ IÝë_ ±õÀ ±IÝ_Ö Õìähë ÃHëëÖð_, ÜëÖë ÜõßíÞð_ ÕþëÇíÞ Øõäâ ±ëäõáð_ Èõ, ±õÜ Üõî äë_EÝð_ Èõ.

èë, Öù Úùá, ìÖÞùçÞí É äëÖ Àßõ Èõ Þõ Öð_? ÀèõÖí ±õ èäõ wÜÞí ±_Øß ÖßÎ Îßí. ßùÚËý çë_ÛâÖù èÖù, ÖtÞ ±ëÛù ×´Þõ. ±ë ÈùÀßí ÎËëÎË ±ë åð_ Úùáõ Èõ, ÃþíÀ ±ë³áõLÍûçÞõ ÜëËõ. Þõ Öõ ÕHë ÖtÞ çëÇí ÜëìèÖí. åð_ Þ×í ½HëÖí ±ë ÈùÀßí? ±õÀØÜ ±õ Cëñ_ËìHëÝõ ÕÍí ÃÝù. äëÜë ÃÛßë´Þõ Úùáí ¶Ìí, åð_ ×Ýð_, ßùÚõß, ßùÚ, Öð_ ÀõÜ ±ëÜ... ßùÚËõý Þyí Öù ±õÜ Àßõáð_ Àõ ±õ Õìähë ØõäâÜë_ èù´åð_ IÝëßõ äëÜëÞõ ÕþÕù{ Àßíå. ÕHë äëÜëÞí ±ë äëÖù×í ±õËáù ìäÇìáÖ ×´ ÃÝù, ³QÕþõVÍ ×´ ÃÝù ±Þõ äëÜë ÜëËõÞë ÕþõÜ×í ±õÞð_ xØÝ ±õäð_ ¶Ûßë´ ±ëTÝð_ Àõ äÔëßõ ±õÀ ìÜìÞËÞí ßëè ÕHë ±õÞë×í ½õäë´ Þìè. èäõ ßùÚËó ±õÀ Cëñ_ËìHëÝõ ×Ýù. ±õHëõ èë×Üë_ ±õÀ ÍOÚí áíÔí, ±õÞõ ÂùáíÞõ äëÜëÞí çëÜõ Ôßí ±Þõ Àëð_, çð_Øß ßÜHëí, ±ë³ áä Ýð ± áùË. ìäá Ýð Üõßí Üí? Öð_ ÜÞõ ÕßHëíå? @ÝëßõÝ ±ëÛí Þ ÚÞõ Öõ äëÜë åOØù Âù´ ÚõÌí. ßùÚõß, ±ùè ìÍÝß, ìßÝáí? èë, èë, ±ùÎ Àùçý èë. ÍOÚíÜë_ ßèõáí äÙËí Õß, ÜùËí çë³{Þù, ±õÜõì×VË VËùÞ åùÛÖù èÖù. ßùÚËó Àèõ, ÜÞõ áëBÝð_ Èõ Àõ ÖÞõ ±ë ß_à çú×í äÔëßõ ÃÜõ Èõ. ½_Úáí, ±õÃMáëLË, ±_°ß, äëÝùáõË, áäLÍß äÃõßõ Àù´ ÕHë åõÍ ÖÞõ Õç_Ø Èõ Âßïð_ Þõ? Öõ×í Üõî èíßëÞõ ÚØáõ ±ë äÙËí Õç_Ø Àßí. äâí Üëßí ÝëRÝë±õ - Üëßí ÃþëLÍÜÔßõ, ±ë äÙËí Üëßí ìÜÖõßëÞõ ±õËáõ Àõ Üëßí ÜëÞõ ±ëÕõáí. Üë±õ CëHëë_ äæùý Õèõßí Þõ èäõ ÜÞõ, Üëßí Úþë³ÍÞõ ÜëËõ ±ëÕí ßëÂí Èõ. ±ë Õèõáí É äëß Öëßí É ±ë_Ãâí Õß Õèõßëäí ߏëù È\_. ±õ çë_Éõ ÕÈí, ßùÚËó ±Þõ äëÜë Úèëß ÞíÀYÝë_ É Þìè. ±õ ßëÖõ, ±õÜÞõ Úõ ÚõÍwÜÞí Éwß ÞèùÖí. ±ë ±õ ßëÖ èÖí Àõ FÝëßõ @Ýëß×íÝõ ±õÀ ×Ýõáë_ ÜÞäëâí Úõ TÝã@Ö±ù ØõèÞð_ ±ö@Ý ÕHë ÕëÜí. ÚíÉõ ìØäçõ, ½èõß ÞúÀë á´Þõ ÚLïÞõ ìÖÞùç ËëÕð Õß ÕèùîEÝë_ ±Þõ ÜëÖë ÜõßíÞí °ä_Ö ÀòÕëÞí ÜëLÝÖë×í Ýð@Ö, ±õ Õìähë ØõäâÞë_ ØåýÞõ ÃÝë_. ±_ØßÞí ±õÀ Øíäëá Õß ì×ÝùÍùßëìÀç À<Ë<_ÚÞë ÞëÜÞí ÖÀÖí ÜñÀõáí èÖí Öõ ½õ´. äëÜëÞõ ×Ýð_, åð_ ±çëÔëßHë À<Ë<_Ú èåõ ±ë. ÕëÈâÞë ÃþëµLÍÜë_, ÃþëLÍÜÔßÞð_ ØÎÞV×ëÞ èÖð_ IÝë_ ÚLïÞõ çë×õ ¶Ûë_ ߏëë_. ßùÚËõý Àëð_, É\±ù ÝëRÝë, Üëßí Úþë³ÍÞõ á´ ±ëTÝù È\_ ÖÜëßí Õëçõ. äëÜë Àèõ, èð_ ±õÜÞõ Üâí åÀí èùÖ Öù. ÚLïÞõ Îßí×í ØõäâÞí ±_Øß ÃÝë_. ÜðAÝ äõØí Õß ÜùËù ¿ùç ÜñÀõáù èÖù. çßç åë_ìÖ èÖí. ÕÈí ÜëÖë ÜõßíÞí äõØíÞí Þ°À É´, ÚLïÞõ±õ ÜñÀ Õþë×ýÞë ÀßíÞõ ±ëåíäëýØ ÜëBÝë. äëÜëÞë ÜÞÜë_ ßùÚõÖù, ßùÚõÖùÞð_ (¿ÜåÑ)‡ ßËHë èÖð_. áõìÂÀë ±ÜõìßÀëãV×Ö çëìèIÝÀëß Èõ. ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


11

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 ˆ February 17, 2017

ìäìäÔë-åOØç_ÔëÞ

ÃáëÞð_ çúîØÝý ±ÕþìÖÜ èÖð_. ÖõÞð_ Ç_ÄÜë Éõäð_ ÜðÂëßgäØ,

±èÙ äõâëäõâëÞí TÝ×ë Èõ É\Øí

gÕÕðWÕÞí Õë_ØÍí Éõäë ÃðáëÚí èùÌ, èõÜÞí Øíäí Éõäù

èë×, ÕþíÖÜÞõ ÕëÃá ÚÞëäí Øõ ±õäí ÀÜÞíÝ ÀëÝë ±Þõ ÜØèùå ÚÞëäí Øõ Öõäð_ ÝúäÞ. áõÂÀìÜhëù ÞëßíØõèÞë äÂëHëõ ÇÍí ½Ý IÝëßõ ±ëäð_ Cëb_ áÂõ Èõ, ÕHë ±Üëßë ÃëÜÞí ÞëËÀÜ_Íâí FÝëßõ Ûß×ßíÞù Âõá ÀëÏÖí IÝëßõ ÕíÖë_Úß Ûß×ßí ÚÞÖù ±Þõ åëèÚðtíÞ ßëÌùÍ ÜÞçð gÕÃáë ÚÞí ÕËõ ÕÍÖù. Ûß×ßíÞë ÂõáÞí ½èõßëÖ ×Öë_ É ±ëÂë ÃëÜÜë_ µkëõÉÞëÞí ±õÀ áèõß Õþçßí ÉÖí. µkëõÉÞë ±õËáõ É ±ëÞ_Ø, ܽ, ÃþëÜ°äÞÞð_ çðÂ. çú ÕùÖÕùÖëÞë Àù×âë á´ çëßí ÉBÝë ßùÀäë ÕßåðßëÜ ÕùËßíÞë ÞëÀõ ÕèùîÇí ÉÖë. ÜùËë çëèõÚù ÜëËõ ÕëÈâ Âðßçí±ù ±ëäÖí ±Þõ ±ìÔÀëßí äÃý Úë_ÀÍë Üë×õ ìÚßëÉÖù. ±õ ÉÜëÞëÜë_ jëíÕëhëù ÕHë Õðßïðæù ÛÉäÖë. ØëØëçëèõÚ ÎëâÀõ±õ èìߍ_Ä ìÎSÜ ÚÞëäí IÝëßõ Àù´ jëí ÖëßëÜÖíÞð_ Õëhë ÛÉääë ÖöÝëß Þ ×´. ±ëÂßõ ±õÀ ØõÂëäÍë ÝðäëÞõ ÖëßëÜÖíÞð_ Õëhë ÛÉTÝð_. Éõ gÕÃáëÞí ÀÜÞíÝ ÀëÝëÞë_ ÀëÜHëÜë_ ÛI²ýèìß V×â, çÜÝ ±Þõ VäÝ_Þõ Ûñáí ÉÖë ±õ gÕÃáë ÚÞíÞõ ÜÞçð ±ëäÖù IÝëßõ ÞëÞë_ ÈùÀßë_ Úí ÉÖë_. ÜÞçðÂÞë_ Àëâë_ ÚëäÍë_ ÚëäâÞí ½Íí ÍëYÝð_ Éõäë_ áëÃÖë_. ±õ ÉÜëÞëÜë_ ÇèõßëÞõ çÎõØ ÚÞëääë ÜëËõ ÚùØëß äÕßëÖù. ÚùØëß çë×õ Éßí ÞëÂäëÜë_ ±ëäÖí, Éõ×í ÕõËÿùÜõ@çÞë ÕþÀëåÜë_ Çèõßë Õß ±ìÛÞÝÞë èáÞÇáÞ çë×õ ÇÜÀ ±ëTÝë ÀßÖí. ÜÞçðÂÞë ÇèõßëÞõ ÚùØëß×í çÎõØ ß_ÃäëÜë_ ±ëäÖù, ÕHë ÞëËÀÜ_Íâí Õëçõ ÚëäÍë_ ß_Ãäë ÉõËáù ÚùØëß Þìè èùäë×í Àõ ÚùØëßÞð_ ÂÇý Àßäë ÉõËáí ÜëÖÚß ßÀÜ Þìè èùäë×í Üëhë ÖÜëÜ ÕëhëùÞë Çèõßë ß_ÃäëÜë_ ±ëäÖë_ ±Þõ ÚëäÍë_ Àëâë_ Þõ Àëâë_ ßèõÖë_. gÕÃáëÞë_ ÚìáWÌ ÚëäÍë_ Õß ßÃù ¶Õçí ±ëäÖí, Éõ ÖõÞë çúîØÝýÞõ ÚØáõ åëßíìßÀ ÖëÀëÖÞù ÕßÇù ±ëÕÖí. ÚßÍëÜë_ ÀùHëí Üëßí ÚâØÞõ èõÌù ÚõçëÍí Øõ Öõäí åã@Öåëâí

12

13

16 18

19 20

28 29 31

33 34

41

28. 30.

åOØç_ÔëÞÞù µÀõá

À

äë

Ö Üë

Þ

Çù

 Ø

À Àù ß

ç

Üë

ß Î

ßí

ß Öë

ä á

É

É Ë

á

Þ Øë Þë

Ú Ü èë

À<_

äë Õ

Üë

ß

ìÞ

Íù

Ö

Àë

á À

½

Þ

Ë

ß

Ö ±

É ß

26. ÞëÞë ßëFÝÞù ÜðãVáÜ ßëÉäí, çñÚù, ÃäÞýß (3) 27. ØßìÜÝëÞÃíßíäëâí ±ÍÇHë, ÕÉäHëí, èõßëÞÃìÖ (3) 29. ÀëÝý ÀßäëÞð_ ÜÞùÚâ, gèÜÖ (2) 31. ÕÖäð_ Àõ Õñßð_ ×äð_, µÀõá, Îõîçáù, ìÞHëýÝ, ìÍVÕù{á, ÈõÍù, ±_Ö (3) 32. ±ë_ Ú_Ô ×´ ¶CëÍõ ±õËáë çÜÝÞí ì¿Ýë, ±ë_ÂÞð_ ÜËÀ<_ (3) 34. á_ÚëäíÞõ Àõ ßëÃÍù ÖëHëíÞõ Úùáäð_ ±õ áËÀ<_, èáÀ, ÏÚ (3) 35. çñ_Cëäë ÜëËõÞù ÖÜëÀ<Þù ÚëßíÀ ÛñÀù, ÈÙÀHëí, ÖÕÀíß (3) 36. Þç, ìåßë, ÞëÍí, ß@ÖäëìèÞí (2) 38. áëÃ, ÖÀ, çÜÝ, ±äçß, Ëëb_ (2)

á

15. ØñÔ ÃßÜ Àßäë×í Úë{Öí ÕùÕÍí, ¿íÜ, Üáë´ (2) 18. ÃâëÞí ±ëçÕëçÞù ÛëÃ, ÃßØÞ, Ãâð_, ÀùË, Ãþíäë, (2) 20. Àù´ ÕHë ì¿ÝëÞð_ ±ÞðÀßHë, Üñâ µÕß×í µÖëßõáð_ ÚíÉ\_ áÂëHë, �Ö, ÀùÕí, �ìÖÀòìÖ, Çëâë, ÇõWËë (3) 21. FÝë_ Úõ Àõ äÔð ÜëÃý ÜâÖë èùÝ Öõäù Ûñ-ÛëÃ, ÇÀáù, ÇúË<_ (2) 22.ÛÃäëÞ ßëÜ ±Þõ çíÖëÞù Õðhë (2) 23. T²Zëù äõáí±ù ÖõÜ É ÞëÞë ßùÕë±ùÞë Üë_Íäëäëâí CëËë, áÖëÜ_ÍÕ, äÞßë°, äÞßë´ (2) 25. VäßùÞë_ ìÇèûÞùÞí µÕß ØõÂëÖí ìÞåëÞí, Üëhëë (3)

á

1. ÕJ×ß ÉÍõáí ÉÜíÞ, ìåáë, ÈëË, ÖÂÖí, Çùßçð_, áëØí, Èù (3) 3. ±õÀÌ<_ ×Ýõáð_, ÇùÕÍëÜë_ ÍëÚí ÚëÉ\ ±ëäÀ ÖßíÀõ áÂëÝõáð_ (2) 4. ±HëçÜÉ\, ±iëëÞ, ±ìäÇëßí, ÖðEÈ VäÛëäÞð_. ÜñÂý, ÚõäÀ>Î, (3) 6. CëäëÝõáð_, Cëë äëÃõáù ÛëÃ, ´½ ÕëÜõáð_, ÞëÞù ÈõØ, Çë_Øð_, ÉÂÜ (3) 7. ÚëßíÀ ÀHëùÞë wÕÜë_ Ôñâ, ÀVÖß, ßõb, ßõÖí, ×ùÍ<_, ÉßëÀ (2) 9. ìÞåëÞ, ±õîÔëHëí, ÃðHëØåýÀ ìÇèûÞ, ÕßíZëëÜë_ ±ÕëÖë ÃðHë, ÃðHëë_ÀÞ (3) 11. µÕëìÔ, Úáë, ÕâùÉHë, áÎßð_ (2) 12. µÖëäâäëâù ÃÛßëË, ÃëÛßëÕb_, èë_ÎâëÎë_Îâë ×´ ÀßëÖí ØùÍÔëÜ (4)

Ú

¶Ûí Çëäí

ß

40

38

Õ

39

37

É

36

35

Üù

32

27.

á

30

24.

èõ

27

22.

32. ÜëÃýÜë_ ÜðçëÎßùÞõ ÕëHëí ÕíäëÞð_ ÔÜëýØë V×ëÞ. Öèõäëß, µIçä (3) 33. áë_Úë Väßõ Ãëäð_, èë_Àäë - ÉáØí Çáëääë µUÀõßäð_, ÕÍÀëß ÎõîÀäù, áÍäë ÜëËõ ±ëèûäëÞ ±ëÕäð_ (4) 37. ÕëHëí×í Ûßõáð_ ÚõÍ<_, ±õÀ ÃëÍ<_ ÛßëÝ ±õËáù ÜëáçëÜëÞ, Ûëß, ÚùÉ (2) 38. Âëäð_ Õíäð_ Þõ áèõß Àßäí, ±ëÞ_Ø, Âðåëáí, çèõá, ܽ (2) 39. á_Úë´ Õèùâù´ ±Þõ ¬Çë´×í ÚÞÖù Cëõßëä, ÕþÜëHë, ìäVÖëß (2) 40. ÀùßÍë äÃõßõÞù ±äëÉ, äëØâÜë_ ×Öù ÜùËù ÀÍëÀù (3) 41. ÜíÌí ËíÀë, TÝ_Ãùã@Ö, ä¿ùã@Ö, çèõÉ ³åëßÖ Àõ çñÇÞë (3)

Þ

26

23

19.

çkëë, ØÜëÜ (3) äßÞë ÕßHëäë ÉÖí äõâëÞù çÃë_ç_Ú_Ôí±ù çë×õÞù çÜñè, ÚßëÖ (2) áËÀÖí Çëá ±Þõ èëäÛëä, ÜùèÀ Àõ ÈËëØëß ±_ÃÇëâù, ÞÂßð_ (3) Âëç ÀßíÞõ ÜÀëÞ Øßäë½Üë_ Ü×ëâõ ÀßäëÜë_ ±ëäÖù Àù´ ÕHë ±ÔýäÖðýâ ±ëÀëß, ÔÞðæ, ÀëÜÌ<_ (3) ÕèëÍù, É_Ãáù äÃõßõÜë_ µÞëâëÜë_ áëÃÖí ±ëÃ, Øëä, ØëäëãBÞ, ØëäëÞá, ç_ÖëÕ (2) áë_Úù ìäÇëß Þ ÀßÞëßð_, µÖëäâõ ìÞHëýÝ áõÞëßð_, µtëÜ, ±ëÀßð_ (3) çIÝ T²Öë_Ö, çëÇí ìÚÞë Àõ èÀíÀÖ, ³ìÖèëç (4)

á

22

2. Âëç ÀßíÞõ ßë½ Üèëßë½ Àõ åèõÞåëèÞù ÜðÃË, ÀáÃí, Ã_°ÎëÞð_ ÚëØåëèÞë Üèùßëäëâð_ ÕëÞð_ (2) 5. Âßí Þ ÕÍõ Àõ Þëå Þ ÕëÜõ ±õäð_, ±ìäÞëåí, ±Üß (3) 8. ÉÃÖÞë ÕëáÞèëß ÛÃäëÞ ìäWbÞë_ ±Ôë*ÃÞë, áZÜí, çð_Øß jëí (2) 10. ÕöçëØëß, ÔìÞÀ, ÔÞäëÞ, Öä_Ãß, ÏùßÏëÂßäëâð_, ÀçØëß, çQ²©, ç_ÕìkëÜëÞ, ÜëáõÖð½ß (4) 13. ±õÀ ½ÖÞë Öõ½ÞëÞë T²ZëÞí Èëá(2) 14. KÝëÞ, áZÝ, ìÇkë, ÞÉß, ¼ãWË (3) 16. ÕëHëíÞù ÞØí-çßùäß-äëä äÃõßÞù Úë_Ôõáù ±ëßù (4) 17. Ãñ_×õáù ÇëÚðÀ, çëËÀù, ±Üá, Øùß,

ß

21 24 25

7

Àù

17

6

Ë

15

11

5

±ëÍí Çëäí

Àù

14

10

4

èð_ IÝëßõ ÞëÞù èÖù. ìäÇëßäëÞí Üëßí ±õ ±äV×ë ÞèùÖí. ÈÖë_ ÜÞõ ÝëØ Èõ, èð_ ±õÜ É ìäÇëßÖù Àõ ±ëäí gÕÃáë èùÝ Öù Ûß×ßí ÛõÂ É áõ Þõ? ±õÀ äëß ±Üëßë ÃëÜÞí ÞëËÀÜ_Íâí±õ ÒçIÝäëØí ßë½ èìߍ_ÄÓÞð_ ÞëËÀ ÛÉTÝð_. Öõ Øí äâí ìä§á ÖëßëÜÖí ÚLÝù ±Þõ Ü×ðß çIÝäëØí èìߍ_Ä. Úõ ·ìæ Úë{ûÝë ±õÜë_ èìߍ_ÄÞð_ °äÖß ÔñâÔëHëí ×´ ÃÝð_ ±õËáð_ É IÝëßõ ±Üõ çÜÉÖë. ÕþíÖÜáëá ÜëVÖßÞù ØíÕÀ IÝëßõ ßùìèÖ ×Öù. ìåZëÀÞð_ ç_ÖëÞ ±õËáõ Ûëæë ç_VÀëßí. ±õ ç_äëØù ÚÔë ÀßÖë_ VÕWË ±Þõ ±çßÀëßÀ ßíÖõ ÚùáÖù. ØíÕÀ ÖöÝëß ×´ ß_ÃÜ_Ç

Ëë

9

3

ÖýÀíÞõ ×Ýð_Ñ ÒÜëßõ ±Üß ×´ åð_ Àßäð_ Èõ? ±Üß ×äë ÜëËõ lõWÌ Õðßïðæ Àù´ èùÝ Öù Öõ Üèëßë½ ÛI²ýèìß Èõ.Ó ßëÉÞÖýÀí±õ Üèëßë½Þõ ±õ ±ÜßÎâ çðÕßÖ ÀÝð* ±Þõ ÛI²ýèìßÞõ ±ë_ÇÀù áëBÝù.

ç

8

2

Þ

Ø

1

- Üèõå ½õåí

ÞëÞÀÍë ÕþõZëÀÃHë Õß ÀßïðHëÖëÞí ÈëÝë Õþçßí ô. çúÞë Çèõßë Õß µØëçíÞÖë èÖí. ±õÜë_ FÝëßõ Ûß×ßí±õ ÒìÛZëë Øõ Øõ ÜöÝë gÕÃáëÓÞð_ ÃíÖ µÕëÍuð_ IÝëßõ ±Ôëý×í äÔëßõ Öù çë×õ ßùäë Ü_Íuë. ±ÜðÀ CëßÞë ØìÂÝë±ùÞí ±ë_ÂÜë_ {â{ìâÝë_ ±ëäí ÃÝë_, Õß_Öð gÕÃáëÞë Çèõßë Õß Àù´ Ûëä É ÞèùÖë. ±õ ÇÀâäÀâ ±ë_Âù ±Þõ ÛëäìäèíÞ Çèõßõ Üëhë ÛI²ýèìßÞí ÃìÖìäìÔ±ùÞõ ÖËV×Ûëäõ ÞíßÂí ßèí èÖí. Ûß×ßí ßèõ ÖùÝ Ûáõ ±Þõ ½Ý ÖùÝ Ûáõ. ±õäë ìÞáõýÕ Ûëäù gÕÃáëÞë Çèõßë Õß ØõÂëÖë èÖë. ±õÜë_ ÕHë gÕÃáë±õ FÝëßõ ÕëÍù ßHëÀÖù èùÝ ±õäë Ûëßõ ±äëÉÜë_, ÒÛõ ßõ µÖëßù ßë½ Ûß×ßíÓÞð_ ÃíÖ µÕëÍuð_ IÝëßõ èð_, ÞË< ±Þõ åë_ìÖáëá Öù Øë_Ö ÀëÏíÀëÏíÞõ ÃùËù äâí ÃÝë èÖë.

À

åOØç_ÔëÞ

gÕÃáë Ûß×ßí ÕíÖë_Úß ÀßÖë_ ±õÀ äõîÖ ¬Çí èÖí. CëùÍëÞë Õñ_ÈÍë Éõäë ÂùËë äëâÞù áë_Úù ÇùËáù, Àëâë ÕÍí ÃÝõáë çùÞõßí áõçäëâí ÕùÕìËÝë ß_ÃÞí çëÍí ±Þõ ÂùâÞë ÚËÀë Éõäë äëìÏÝëäëâë ÕÃ×í åùÛÖí gÕÃâëÞù Õþäõå ×Öù IÝëßõ ÕþõZëÀù èõÚÖë´ ÉÖë. ÞëËÀÜë_ À×ëÞù Õþäëè ±ëÃâ ÇëáÖù. ÛI²ýèìß±õ ±ÜßÎâ gÕÃáëÞõ ±ëMÝð_. gÕÃáë±õ ÖõÞë ÕþõÜí ±fäÕëáÞõ ±ëMÝð_. ±fäÕëáõ äâí ÖõÞí ìÕþÝÖÜë ÞÖýÀíÞõ ±ëMÝð_ ±Þõ ÞÖýÀíÞõ ×Ýð_Ñ ÒÜëßõ ±Üß ×´ åð_ Àßäð_ Èõ? ±Üß ×äë ÜëËõ lõWÌ Õðßïðæ Àù´ èùÝ Öù Öõ Üèëßë½ ÛI²ýèìß Èõ.Ó ßëÉÞÖýÀí±õ Üèëßë½Þõ ±õ ±ÜßÎâ çðÕßÖ ÀÝð* ±Þõ ÛI²ýèìßÞõ ±ë_ÇÀù áëBÝù. ÉõÞõ °äÞÞð_ çäýVä ÃHëí, ÉõÞë ÕþõÜÞë çèëßõ °äÞÞöÝëÞõ Ü{ÔëßÜë_ ÎõîÀí, ÉõÞë ÜëËõ ÕþëHëÞí ÕHë Õßäë ÕùÖõ Þ Àßí ±õ gÕÃáë ±ëäí ÕìÖÖ? ÕùÖëÞõ ØÃù Ø´ ±fäÕëáÞí ìÕþÝÖÜë ÚÞÞëß ±ëäí ÇìßhëèíÞ? ±õÀ É ZëHëÜë_ ÛI²ýèìßÞõ ç_çëßÞí ±çëßÖë çܽ´. ç_çëßÞí ±çëßÖëÞù ±ÞðÛä ×Ýù. iëëÞ ×Ýð_, ±çëßÖë ±ëIÜçëÖû ×´ ô. °äÞÜë_ FÝëßõ çIÝ çÜ½Ý Èõ IÝëßõ ±çIÝ ±ëÕù±ëÕ È^Ëí ½Ý Èõ. çÜÉHë ±ëäõ Èõ IÝëßõ ±õÀ É ZëHëÜë_ ±ëäõ Èõ. Éõ Èõ Öõ ½õäð_ ÖõÞð_ ÞëÜ É çÜÉHë. Ûß×ßíÞù çÕÞëÞù Üèõá Â_ÍõßÜë_ ÚØáí ÃÝù. ß_ÃíÞ ÛìäWÝÞð_ çð_Øß çÕÞð_ äßäí äÖýÜëÞÞí äëVÖìäÀÖëwÕõ çëÜõ ±ëTÝð_ Þõ ÛI²ýèìß±õ gÕÃáëÞù IÝëà ÀÝùý. ±Üëßí ÞëËÀÜ_Íâí±õ ÕHë ±ë Õþç_ÃÞõ ßÉ^ Àßäë ÜèõÞÖ Àßí, ÕHë ±õÀ ÜðUÀõáí Öù ßèõ É Èõ. jëí±ù FÝëßõ jëíÕëhëù ÛÉäõ Èõ IÝëßõ ÀßïðHëë, VÞõè, ÕþõÜ, TÝ×ë, ØðÑ Éõäë Ûëäù jëíçèÉ áëZëìHëÀÖë×í Çèõßë Õß áëäí åÀõ Èõ. jëí±ùÞë ÂÛëÞù Ûëà Ãùâ èùÝ Èõ. ÕðßïðæùÞõ ÀëËÂñHëù ÕÍõ Èõ. ±èÙ ÛI²ýèìß±õ ßëÉÕëËÞù IÝëà ÀÝùý. ÜñSÝäëÞ ±ëÛñæHëù Øõè Õß×í ¶Ößí ÃÝë_. ÀíÜÖí äjëùÞð_ V×ëÞ ÛÃäë ÛõÂõ áíÔð_. èë×Üë_ ìÛZëëÕëhë á´ ÛI²ýèìß ÕßØëÜë_ ÇíÖßõáë ÜèõáÞõ ¦ëßõ ±ëäí ÕèùîEÝë. ±Üëßë ÃëÜÞë

Õß ±ëäÖù IÝëßõ èìߍ_Ä ÖëßëÜÖí {ë_Âë_ ÕÍí ÉÖë_. ØíÕÀ ßùìèÖ ÚÞÖù IÝëßõ ±õ ßëÉÀ<Üëß Éõäù áëÃÖù, ÕHë ìä§á ±Þõ Ü×ðß èìߍ_Ä ±Þõ ÖëßëÜÖíÞë ÚØáõ CëßÞë ÞùÀßÇëÀß èùÝ ±õäë áëÃÖë. ±õÀ äëß ÞëËÀ ÛÉääëÞð_ Þyí ×Ýð_ ±Þõ ØíÕÀÞõ ÕþíÖÜáëá ÜëVÖß çë×õ ±ëÚðÞë Õþäëçõ ÉäëÞð_ ±ëTÝð_. èäõ çÜVÝë ±õ ¶Ûí ×´ ßùìèÖ ÚÞëääù ÀùÞõ? ÈõäËõ ÜÞèßÞí èùËõáÜë_ ÀëÜ ÀßÖë ÇÜÞ Õß Õç_ØÃí ¶Ößí. Õþ×Ü Öù ÜÞèß ÕùÖõ ÖöÝëß ×Ýù, ÕHë ÖõÞí ªÜß ìÕÖë èìߍ_Ä×í ÜùËí èùäë×í Õç_ØÃí ÇÜÞ Õß ¶Ößí. CëßÞí èùËõáÞí Çë, ÕÍÂõ ßìÖÛë´ ÀoØù´Þí ØðÀëÞÞë Ãë_ìÌÝë ±Þõ Üë×õ ÛíÂëáëáõ äëâõáí ÚíÍí ±õ ÇÜÞÞð_ °äÞ èÖð_. ÇÜÞÞð_ ý ÚèëßÞð_ ÀëÜ, èùËõáÞë Úë_ÀÍõ åÝÞ ±Þõ ÞëÞí äÝõ ÜùË<_ ÚíÍíÞð_ Ú_ÔëHë. ±ë ÚÔë ç_½õÃù±õ ÇÜÞÞõ ÞëÞí ªÜßõ ØÜÞù ØØa ÚÞëäí ØíÔù èÖù. çäëßÜë_ ¶ÌÖë_ ÇÜÞÞõ ±õäí µÔßç ÇÍÖí Àõ ±õ ÃùËù äâí ÉÖù. ÇÜÞÞõ @Ýëßõ µÔßç ±ëäõ ±õ Þyí ÞèùÖð_ ×Öð_. ±õËáõ Õëhë ÛÉäÖë_ Õèõáë_ ÇÜÞõ åßÖ Àßõáí Àõ ÜÞõ µÔßç ÇÍõ Öù ÕÈí èð_ Àù´Þù Þìè ±Þõ ÀØëÇ ÞëËÀÜë_ çðäÍëääëÞù çíÞ ±ëäõ Öù ÜÞõ ¬Ôù çðäÍëä½õ. ÇÜÞÞí ÖÜëÜ åßÖù ÜëLÝ ßëÂäëÜë_ ±ëäí. ÞëËÀ åw ×Ýð_. ÇÜÞ ßëÉÀ<Üëß Éõäù ÞèùÖù áëÃÖù, ÕHë ÖëßëÜÖí ÚÞõáë ìä§á ±Þõ èìߍ_Ä ÚÞõáë Ü×ðßÞð_ ç_ÖëÞ ±äUÝ áëÃÖù. ÞëËÀ åw ×Ýð_. Õþç_Ãù {ÍÕ×í Õçëß ×äë áëBÝë. ±ëÂßõ ÈõSáù çíÞ ±ëTÝù. ±ëÜë_ ßùìèÖÞð_ Q²IÝð ×äë×í ÖõÞõ ¬Ôù çðäÍëääëÞí ÇÜÞÞí åßÖÞù ±½HëÖë_ Û_à ×Ýù. ½õÀõ Àù´Þù ³ßëØù ±õäù ÞèùÖù. ßùìèÖÞð_ åÚ á´ ÖëßëÜÖí±õ VÜåëÞÜë_ Õþäõå ÀÝùý. Çë_ÍëáÞõ IÝë_ äÎëØëßíÕñäýÀ ÎßÉ Ú½äÖë èìߍ_Äõ Àëð_, ÒØëHë ØíÔë ìäÞë ØõèÞõ ±ãBïÞØëè Þìè Ø´ åÀëÝ.Ó ÈõäËõ Ü_Ãâçñhë ÖëßëÜÖí±õ ±ëMÝð_. Ç_ÄÞë ÕþÀëåÜë_ ÕìÖÞõ ±ùâAÝë. ÖëßëÜÖíÞð_ ±ë¿_Ø åw ×Ýð_. ßùìèÖÞë Øõè Üë×õ ÖëßëÜÖí±õ Üë×ë_ ÕÈëÍuë_ ±Þõ ÒÚõËë ßùìèÖ, Úç ±õÀ äëß ÜÞõ Üë ÀèõÓÞù ìäáëÕ åw ×Ýù. jëíçÜëÉÜë_×í Í>çÀë_ åw ×Ýë_. ÀßïðHëëÞí ÈëÝë Õþçßí. Õþç_ÃÞí ÉÜëäË ×´ èÖí ±õÜë_ ±õÀ ±ëÀãVÜÀ CëËÞë ÚÞí. (±Þðç_ÔëÞ ÕëÞë Þ_. Þä Õß)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


12

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

‡ çùáí ÀëÕìÍÝë ÒØõß ±ëÝõ ØðßVÖ ±ëÝõÓ... çßÀëß ÜëËõ @ÝëßõÀ ±ëäí ËÀùß Àßäí ÕÍõ! ±ëÂßõ ÃðÉßëÖí ç_ÃíÖ Õß ÛëßÖ çßÀëßÞí ÀòÕë¼ãWË ÕÍí Âßí! ±ëÂßõ ±ëåëÞð_ ìÀßHë eËuð_ ±ë ÃðÉßëÖí ç_ÃíÖÞë ±ëÀëåÜë_! ±ëÕHëí ÜëI²Ûëæë ÕùÖëÞð_ ÞëÀ ¬Çð_ ßëÂí çùáí ÀëÕìÍÝë åÀõ ±õäí ±ë CëËÞë CëËí ±õÜ ÀèõäëÝ. ÃðÉßëÖí ç_ÃíÖÞõ ÉõHëõ ÕùÖëÞí çÜÃþ gÉØÃí ±ëÕí ØíÔí, ±ëÕHëí ÜëI²ÛëæëÞë ç_ÃíÖÞí çõäëÜë_ ÕùÖëÞð_ çäýVä Ôßí ØõÞëß Üèëß×í äÝùT²© ç_ÃíÖÀëß ÕðßïðæùkëÜ µÕëKÝëÝÞõ ÛëßÖØõåÞù ±õÀ ÜëÞçÛß ÕðßVÀëß ÒÕ¥líÓ ±ë Õþ½çkëëÀ ìØÞõ ½èõß ×Ýù. çÜÝÞí ÖùgÖà èßHëÎëâ çë×õ Üë_ÍÜë_Í Öëá ìÜáëäí ÇëáÖë ÃðÉßëÖí çðÃÜ ç_ÃíÖÞõ ±ëäÞëßë_ ×ùÍë_ äæùý ÜëËõ ±ëåëÞë ËìåÝë eËí ÞíÀYÝë èùÝ ±õäð_ áëÃõ Èõ! ±ë ç_ÃíÖÞí ìØåëÜë_ Ü_Ø ÃìÖÞõ ×ùÍù äõà ÜYÝù èùÝ ±õäí ±ÞðÛñìÖ ×ëÝ Èõ. ÃðÉßëÖí ç_ÃíÖÞë ÀáëÀëßùÞí ±ë ±Þõ ±ëäÞëßí ÞçáÞõ ÕþùIçëèÞ Üâõ ±õäð_ ±ë ¼WËë_Ö Èõ. Õ¥lí, Õ¥ÛñæHë, Õ¥ìäÛñæHë ±Þõ ±õäë ÀõËáëÝ ÕðßVÀëßù ±ùÈë ÕÍõ ±õäë ±ë VäßÀëßÃäöÝë ÕðßïðæùkëÜ µÕëKÝëÝÞõ åÖ åÖ ÕþHëëÜ! ÕðßïðæùkëÜÛë´Þí çë_ÃíìÖÀ ÀëßìÀØaÞù ±ëáõ É\±ù Öù ±äëÀ ×´ ÉäëÝ. ±IÝ_Ö ÝðäëÞ äÝ×í

ìäìäÔë

February 17, 2017 ˆ ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

çñßùkëÜ ÒÕ¥líÓ ÕðßðæùkëÜ..!!

ÀëßÜí ÃßíÚíÜë_ ìäÖëäõáí ±_Ôëßí ßëÖù ±Þõ ±ëåëäëØí ìØäçùÜë_ çÖÖ ç_ÃíÖÞí ØðìÞÝëÜë_ ßEÝëÕEÝë ßèõÞëßë ±ë ÞëÝëÚ ç_ÃíÖ-ÀçÚí ÜëËõ Àåð_À Àèõäë ÉõËáí ÕHë ÝùBÝÖë ±ëÕHëõ Þ×í ÔßëäÖë. åOØù Õë_Ãâë çëìÚÖ ×ëÝ ±õäë ±Õëß ±ëÞ_ØÞí ±ë CëÍí Èõ. ±ëÉÞí ÖëßíÂÜë_Ý 85 äæýÞí áÃùáà ÕèùîÇõáù ±ë ÕþÇ_Í ÃäöÝù ÞëØðßVÖ ÖìÚÝÖ ÈÖë_ Ü_Ç Õß×í ÜÉÚñÖ VäßÃÉýÞë Àßí åÀõ Èõ. ÉõÞí Väß-åã@Ö ÜëÖÞõ Ü_ìØßÞë_ ÚëßHëë_ µCëëÍäë_ ÜÉÚñß Àßõ, ÉõÞù ÀùÜâ ·æÛ Àù´Þð_ çñÖõáð_ °äÞ ÉÃëÍí ±õÜë_ l©ë ç_Çßõ, ÉõHëõ ÕùÖëÞð_ èöÝð_ Çíßí ØßÚëßíÞë çñßù äèõäÍëTÝë èùÝ, ÉõHëõ çëÖ çëÖ ØëÝÀëÞë ±ìÖTÝVÖ çðßíáë °äÞÜë_ ±õäð_ ÚÖëäí ±ëMÝð_ Àõ ±ë ÉÜëÞëÞë ÂëÔõá ÝùÃíÞõ ÕëÞÂßÞí Àù´ ÚíÀ Þ×í ±õäë ç_ÃíÖÞë °äÞõ çáëÜ! ±ë ìØBÃÉ åëÀëèëßí ÕþëHëí Õëçõ çë_ÃíìÖÀ ÖõÜ

É åëßíìßÀ ìåVÖÚ©Öë åíÂäë Éõäí Èõ. çë_Éõ Õë_Ç äëBÝë Þ×í ±ë åÂç èõãLÃ_à ÃëÍóÞÜë_ ÂðSáù ìäèßÖù-ÃëÖù ½õäë ÜâÖù. ç_ÃíÖ Öù ç_ÃíÖ, ÕHë ßÜñÉ ÕHë ±õÜÞí ìäìåWË ÂëìçÝÖ Èõ. ÞÚâëÜë_ ÞÚâí ½õÀ ÕHë ÖÜÞõ ±õäí ßçÕþØ åöáíÜë_ ç_Ûâëäåõ Àõ lùÖëÞõ ÕõËÜë_ ±ë_Àâë ±ëäõ! ±ë ç_ÕñHëý ±ùá-³Þ-äÞ ÜÞùß_ÉÀ ±ë ªÜßõ ÕHë ØßßùÉ ìßÝëÉ, ÜõìÍËõåÞ ±Þõ ÕþëHëëÝëÜ Àßõ Èõ! çñßÞë ±ë ßëÉäíÞõ ±ë_ Ú_Ô Àßí ÃëÖë_ çë_Ûâù Öù Àù´ Àëâõ ±õÞí ªÜß Àâí Þ åÀëÝ! ÀõÍõ è½ßù åñâù ÛùîÀëÝëÞí ÕíÍë èùäë ÈÖë_ lùÖëÞõ ßçÖßÚùâ Àßí åÀõ ±õäë çñßÝùÃíÞë ÜùÏë Õß ÀßÇáíßìèÖ ãVÜÖ Öë¼å ×ëÝ! ÃðÉßëÖí ÛëæëÜë_ ±ëÃâ @ÝëßõÝ Þ ÚLÝë èùÝ ±õäë Väßë_ÀÞù ±ë VäßÀëßõ ±ëMÝë Èõ. Òçðyí É\Øë´Þí Íëâ ÖHëë_ eá ±Üõ, ÈëÞë_ ¶Ãí Þõ ÈëÞë_ Âßí±õ, ÖÜõ ±ëäù Öù ÚõÓÀ äëÖ Àßí±õ! Àõ ÒÜõî IÝ° Öëßí ÖÜLïÞë, ÖõÞù ±ë ±_½Ü ÈõÓ Àõ ÒèöÝëÞõ ØßÚëß äHë×_Ûí äëÃõ Àù ìçÖëßÓ Àõ ÒìØäçù É\Øë´Þë ½Ý ÈõÓ Éõäí ßÇÞë±ù ÃðÉßëÖí ç_ÃíÖÞõ ±ë ±ëáíåëÞ ç_ÃíÖÀëß Õ¥lí ÕðßïðæùkëÜ µÕëKÝëÝ ×Àí çë_ÕÍí! ±ë ±õÀ ±õÀ Väßë_ÀÞ É ±õÀ ±õÀ ±õäùÍóçÜë Èõ, ÉõHëõ ±ëÕHëë ÃðÉßëÖí çðÃÜ ç_ÃíÖ ±Þõ ±LÝ

ç_ÃíÖÕþÀëßùÞõ ±ëËáë µÜØë VäßÕðßVÀëßù ±ëMÝë èùÝ ±õäë ÖùVÖëÞ VäßçÜþëËÞõ ÖÜõ åð_ ±õäùÍó ±ëÕäëÞë? ±ë TÝã@Ö ÕùÖëÞëÜë_ É ±õÀ ±Þõßí ìÜçëá Èõ ÉõÞë ÞëÜÞë ±õäùÍóû{ ±ëÕäëÞë èùÝ, çëèõÚ! ìäfäÛßÜë_ äçÖë ÖÜëÜ ÃðÉßëÖí±ù ÜëËõ Õ¥lí ÕðßïðæùkëÜ µÕëKÝëÝÞí ±ë µÕáãOÔ ±õÀ µIÀòWË µØëèßHëçÜí Èõ. ÇáÖõ ÇáÖõÑ ±ë ±ÀËùìäÀË VäßùkëÜ ç_ÃíÖÀëß ÕðßïðæùkëÜ µÕëKÝëÝÞõ ÒÕ¥líÓ ÜYÝù ±õÜ Àèõäë ÀßÖë_ ±õÜ Àèí±õ Àõ ÒÕ¥líÓÞõ ÕðßïðæùkëÜ ÜYÝë ±õ ÒÕ¥líÓÞð_ çúÛëBÝ Èõ! èÀíÀÖÜë_ ±ë ÒÕ¥líÓ ÕðßïðæùkëÜ ×Àí ¶Éâð_ ØõÂëÝ Èõ, ìÜhëù! ç_ÃíÖÞë ±ë ÕþÂß µÕëçÀÞõ ½èõßÜë_ ÛëäëèðìÖ ±Þõ ±ìÛÞ_ØÞ ÕëÌääëÞù ±Þõßù ±äçß çë_ÕÍuù ±õÞð_ Ãúßä ±ÞðÛäí ä_ØÞ Àßïð_ È\_. ½õÀõ, ±ë çäùýIÀòWË ç_ÃíÖiëÞõ Úõ ØëÝÀë Õèõáë_ ±ë ±Þõ ±ëÞë×í µEÇ ÀùìËÞë_ ßëWËÿÀZëëÞë_ çLÜëÞù ±Þõ ÕðßVÀëßù Üâäë_ ½õ´Öë_ èÖë_, ÕHë... Øõß ±ëÝõ ØðßVÖ ±ëÝõ...! ±Þõ ±ë çë×õ ´fäßÞõ Õþë×ýÞë Àõ ÛëßÖ çßÀëß ÕðßïðæùkëÜÛë´ Éõäë Úí½ CëHëë ÀëìÚá ±Þõ çðÕëhë VäßÀëß-ÃëÝÀ ÖõÜ É ç_ÃíÖÀëßù ÖßÎ ÀßïðHëë¼ãWË Àßí ±õÜÞõ çÜÝùìÇÖ çLÜëÞ ±ÕýHë Àßõ! ‡ áõÂÀ Üð_Ú´ãV×Ö ½HëíÖë ç_ÃíÖië Èõ. ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

ÃðÉßëÖí ìÎSÜÞí Þäí ìØåë Ñ çðÕßVËëß ‡ ØíÕÀ ±_ÖëHëí ÕßVËëß ±õËáõ ±ë Àù´ ±õäù ç<ÕßVËëß Þ×í,

çðÉõ Øç Ã<_Íë çë×õ Îë³Ë Àßõ Àõ ìèßù³Þ çë×õ

ç<_Øß áùÀõåLç Õß ßùÜëLçÞë_ ÃíÖù ÃëÝ. Àù´ wÕõßí ÕÍØëÞù ±ëÛëçí Àõ ÚÞëäËí ç<ÕßVËëß Þìè, Õß_Ö< ±ë ±õÀ ±õäù ç<ÕßVËëß Èõ ÉõÞë ±_ÃÖ °äÞÜë_ ±õ ±õäí ÞëÉ\À, ç_äõØÞåíá CëËÞë±ùÞë ÇyßÜë_ ÎçëÝõáù Èõ Àõ Éõ ±õÞ<_ ±Þõ ÕìßäëßÞ<_ °äÞ Íèùâí ÞëÂõ Àõ ±õÞë ÚëâÀÞõ Ã<Üëää<_ ÕÍõ. ±ëäë çÜÝÜë_ ±õ ±_ÃÖ °äÞÜë_ ÕùÖëÞõ ÚØáõ ÕùÖëÞë ±Þõ ÕùÖëÞ<_ ±ìèÖ ÀßÞëß ÜëËõ ÕHë Éõ ÕþõÜ, VäíÀòìÖ, ZëÜë, IÝëÃÞí çÜÉHë Øåëóäõ Èõ, ±õ ÜëËõ ±õ Âßë ±×óÜë_ ç<ÕßVËëß Èõ, ±õäí çßç ×íÜ ±õ ±õÀ Þäí äëÖ Èõ. Õèõáë É ¼UÝÜë_ ç<ÕßVËëßÞõ åñgËà ØßìÜÝëÞ ÞÀáíÞõ ÚØáõ ±çáí Ãùâí äëÃí ½Ý Èõ, IÝë_×í É ØåóÀ äëÖëóÜë_ ÉÀÍë´ ½Ý Èõ. ±Þõ çÜÃþ ìÎSÜÜë_ CëHëë_ ±õäë_ ¼UÝù Èõ, FÝëßõ ØåóÀ @Ýë ÚëÖ èö Úùáí ½Ý Àõ çèõÉ ±ë_ÂÞù Â>Hëù ÛíÞù ×´ ½Ý Àõ ±Ü<À ç_äëØù Õß ÕHë Öëâí ÕëÍäëÞ<_ ÜÞ ×ëÝ. äëÖëó, ç_äëØ, ÕËÀ×ë ÜëËõ Q²Ãë_À åëè ±Þõ ØíÕ áëáëHëíÞõ ±ìÛÞ_ØÞ ±ëÕäë_ CëËõ ±Þõ çë×õ çë×õ ±ë äëÖëóÞõ LÝëÝ ±ëÕÖ<_ Àù´ ±ìÖßõÀ äÃßÞ<_ ±õÀØÜ ÝùBÝ ÜëÕçßÞ<_ ±Þõ çÜÉHë çë×õÞë ìØBØåóÞ ÜëËõ ÛëìäÞ äëìÍÝë, ÀõÜõßë äÀó ÜëËõ ìçÞõÜõËùÃþëÎß ìÃßíå ÀëLÖ ±Þõ ±õìÍËß ËíÜÞ<_ ÀëÜ ÕHë ¶ÍíÞõ ±ë_Âõ äâÃõ ±õä<_ Èõ. ±ßgäØ äõÃÍë ÕHë Õèõáí É äëß Ã<ÉßëÖí ìÎSÜÜë_ ÃëÝÀ ÖßíÀõ Ãë´ ßëë Èõ ±Þõ Éwß Õ>ßÖë_ É ÃíÖùÞ<_ ÕþÜëHë ÕHë ÉâäëÝ<_ Èõ, Öù áùÀõåLç ÕHë Àù´ ìèLØí ìÎSÜÞë_ áùÀõåLç×í ¶ÖßÖë_ Þ×í ±Þõ ìäåõæ KÝëÞ Âõ_Çõ Èõ, ±õÜ Ëõã@ÞÀáí ÕHë ØßõÀ ßíÖõ ìÎSÜÜë_ Àù´ ÀÇëå Þ×í. ±Þõ çú×í ìäåõæ äÂëHëäëáëÝÀ Èõ, ±ë ìÎSÜÞë ÀáëÀëßùÞ<_ ÕßÎùÜóLç. LÝ< ÝùÀó ìÎSÜ ±õÀõÍõÜíÜë_×í ±õã@Ë_ÃÞù Àùçó ÀßíÞõ ±ëäõáë ìÎSÜÞë ç<ÕßVËëß ÞëÝÀÞí Û>ìÜÀë ÀßÖë Ôþ<ìäÞ åëè, ìèLØí ìçìßÝáùÞí áùÀìÕþÝ ±ìÛÞõhëí ßãUÜ Øõçë´, ÞõÃõìËä ßùáÜë_ ÜíÖõá ÉöÞ, Úëâ ÀáëÀëß ±Þõ jëí äÀíáìÜhë äÃõßõ Éõäë çèÀáëÀëßù ÜëËõ ±õÜÞí Û>ìÜÀë±ù ÕÍÀëßwÕ èÖí.

±ëÜ ØßõÀ ÕëçëÞë ç<_Øß ç_ÝùÉÞ çë×õ ±õÀ ±ùäß±ùá, ±õÀ çëßí, çèÕìßäëß ÜëHëí åÀëÝ ±õäí ±ëÔ<ìÞÀ Ã<ÉßëÖí ìÎSÜ ±õËáõ Òç<ÕßVËëßÓ. Ôþ<ìäÞ åëèÞí ±Þõ ßãUÜ Øõçë´Þí Õþ×Ü Ã<ÉßëÖí ìÎSÜ Èõ. çúÞõ Ã<ÉßëÖí ìÎSÜÉÃÖÜë_ µÜâÀëÛõß ±ëäÀëß Üâåõ ±Þõ ØåóÀù ìËìÀËÚëßí Õß ìÎSÜÞõ çëßù ÕþìÖÛëä ±ëÕåõ ±õÜ Çùyç áëÃí ߏë<_ Èõ. çëÜëLÝ ßíÖõ, ±õÀ çëÜëìÉÀ ÕþõÜÀ×ë çÎâ ×ëÝ ±õËáõ Úí° ±õäí ±ëÌ-Øç ìÎSÜù ±õ É ÎùQÝ<óáëÞí ÚÞõ, ÕÈí ÒÈõSáù ìØäçÓÞí çÎâÖë ÕëÈâ Úí° ÚÔí É ìÎSÜù hëHë ÀùáõÉÞë ìÜhëùÞí äëÖëó ÌùÀí ÚõçëÍíÞõ Àõ èáÀë 즱×a ç_äëØùäëâí ÚÞõ ±õ ÃëÍìßÝë ÕþäëèÜë_ É\Øù Çíáù ÇëÖßÖí, Òßù_à çë³ÍÓ ÒßëÉ\Ó, ÒÀ>ÂÓ, ÒÈùÀßí ìäÞëÞ<_ ÃëÜÓ, Ò×´ ÉåõÓ, ÒÕëçÕùËóÓ äÃõßõ Éõäí ±ëäí ìÎSÜù Þäë ìäæÝù ±Þõ Þäí ÕþìÖÛë±ù çë×õ ÚÞÖí ßèõåõ Öù Ã<ÉßëÖí ìÎSܵzùÃÞ<_ Ûëìä µFÉäâ Èõ ±õäí ±ëåë ±ë ìÎSÜ×í Ú_Ôë´ Èõ, ±õ äëÖ Çùyç Èõ. ‡ áõÂÀ ÃðÉßëÖí Ëíäí-ìÎSÜ-VËõÉÞë ½HëíÖë ìØBØåóÀ-áõÂÀ-±ìÛÞõÖë Èõ ±Þõ ÀáëìääõÇÀ Èõ. ÕþìÖÛëäÑ yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 February 17, 2017

11

ÛëßÖ-³LËßÞõåÞá-ßÜÖÃÜÖ

Õë_Ç ßëFÝùÞí Çñ_ËHëíÑ Õ_½ÚÜë_ 75 ËÀë, ÃùäëÜë_ 83 ËÀë ìä¿ÜÉÞÀ ÜÖØëÞ Ç_ÍíÃÏ/ÃùäëÑ Õë_Ç ßëFÝùÞí ìäÔëÞçÛëÞí Çñ_ËHëíÞë Õþ×Ü ÖÚyëÞù Çù×í ÎõÚþð±ëßí×í Õþëß_Û ×Ýù èÖù. Õ_½Ú ±Þõ ÃùäëÞí ìäÔëÞçÛëÞí Ýù½Ýõáí Çñ_ËHëíÜë_ ±Þð¿Üõ 75 ËÀë ±Þõ 83 ËÀë ÉõËáð_ ìä¿ÜÉÞÀ ÜÖØëÞ ×Ýð_ èÖð_. Õ_½ÚÜë_ 117 ÚõÌÀù ÜëËõ 1145 µÜõØäëßù VÕÔëýÜë_ èÖë Öù ÃùäëÜë_ 40 ÚõÌÀù ÜëËõ 250 µÜõØäëßù±õ {_ÕáëTÝð_ èÖð_. 11Üí ÜëÇõý ÕìßHëëÜ ½èõß ×åõ. ÚLïÞõ ßëFÝùÜë_ Õß_ÕßëÃÖ VÕÔýÀù ÛëÉÕ-±Àëáí Øâ ±Þõ ÀùîÃþõç ÖõÜ É ±ëÜ ±ëØÜí ÕëËa ÕHë ÜõØëÞÜë_ ¶Ößí èÖí. ±ëÜ ±ëØÜí ÕëËa±õ ìØSèí ÕÈí Õþ×Ü äëß Õ_½Ú ±Þõ ÃùäëÜë_ ÕùÖëÞë µÜõØäëßù ¶Ûë ßëAÝë èÖë. ±ë Úõ ßëFÝùÜë_ èëáÜë_ ÛëÉÕ çkëë Õß Èõ. ÞùËÚ_Ôí ÕÈí äÍë ÕþÔëÞ ÞßõLÄ ÜùØíÞí áùÀìÕþÝÖë ±ùçßí Èõ Àõ äÔí Èõ Öõ ÜëËõ ±ë Çñ_ËHëí ±õìçÍ ËõVË çëìÚÖ ×åõ. Õ_½ÚÜë_ ÀõËáë_À V×âù±õ gèçëÞí çëÜëLÝ CëËÞë±ùÞõ ÚëØ ÀßÖë_ åë_ìÖÕñHëý ÜÖØëÞ ×Ýð_ èÖð_. Õ_½ÚÜë_ ÛëÉÕ ±Þõ ±Àëáí ØâÞë ìØBÃÉ ÞõÖë±ùÞð_ Ûëìä çíá ×Ýð_ èÖð_. ±ë ÞõÖë±ùÜë_ ÜðAÝÜ_hëí ÕþÀëå ìç_è ÚëØá, ÀùîÃþõçÞë ÞõÖë ±ÜìßLØß ìç_è ±Þõ ÚëØáÞë Õðhë çðÂÚíß ìç_èÞù çÜëäõå ×ëÝ Èõ. Õ_½ÚÜë_ äùËß-äõìßÎë³Í ÕõÕß ±ùìÍË Ëÿõá ÜåíÞù ÚõçëÍäëÜë_ ±ëTÝë_ èÖë_, Õß_Öð ÖõÜë_ ÀõËáëÀ

Õ_½ÚÞë ±Q²ÖçßÜë_ Ü°Ìë ìäÔëÞçÛë ÜÖØëÞ Ü×ÀÞí Úèëß ÜÖ ±ëÕäë ÜëËõ áë³ÞÜë_ ¶Ûõáë ÜÖØëßù±õ äùËß ±ë³Íí ÚÖëTÝð_ èÖð_. (ÉÜHëõ) ÃùäëÜë_ Çñ_ËHëíÜë_ ÜùÍõá Õùgáà Úñ×Þí Úèëß ¶Ûõáë Çñ_ËHëíÕ_ÇÞë çkëëäëâë±ù ±Þõ çáëÜÖí Øâù. (ÚLïÞõ ÎùËùçúÉLÝÑ ìèLØðVÖëÞËë³QçÍùËÀùÜ)

V×âõ Ëõã@ÞÀá ÂëÜí ç½ý´ èÖí. Õ_½ÚÜë_ ÜÖØëÞ äÂÖõ ÜåíÞÜë_ Ëõã@ÞÀá ÂëÜí ç½ýäëÞí ±Þõ ìèoçëÞí È^ËíïÈäë´ CëËÞë±ù ÚÞí èÖí. Õ_½ÚÞë ßùÕùäùáí ÃëÜÜë_ ÀùîÃþõç ±Þõ ìåßùÜìHë ±Àëáí ØâÞë ÀëÝýÀßù äEÇõ ×Ýõáí ±×ÍëÜHëÜë_ È ÉHë CëëÝá ×Ýë èÖë.

ØßìÜÝëÞ ÞäÖß ÕþÝùÃÞë ÛëÃwÕõ ÃùäëÜë_ Õþ×Ü äëß ÜÖØëÞ ÀßÞëß Üìèáë±ùÞõ Õç_ØÃíÞë_ 40 ÜÖØëÞÀõLÄù Õß ÃðáëÚí ß_ÃÞë_ ËõÍíÚõß ±ëÕäëÜë_ ±ëTÝë_ èÖë_. ÜÖØëÞ ÀõLÄùÞõ ÃðáëÚí ß_ÃÞë_ ÚáñÞ, ÃðáëÚí ß_ÃÞí ËõÚáÇëØß, ÃðáëÚí Øíäëáù×í ç½ääëÜë_ ±ëTÝë_ èÖë_. Çñ_ËHëí

ÖëìÜáÞëÍ<Üë_ çkëëÞù ìääëØÑ ìÇÞQÜë ±Þõ ÕÞíßçõáäÜ çëÜçëÜõ

ÇõLïÞ´Ñ ÖëìÜáÞëÍ<Üë_ ÉÝáìáÖëÞë ±äçëÞ ÕÈí åw ×Ýõáë ÞëËÀíÝ CëËÞë¿ÜÜë_ ÚðÔäëßõ ÜðAÝÜ_hëí ÚÞäë ÜëËõ ±ëÖðß åìåÀáë (ìÇÞQÜë)±õ ±õ±ë³±õÍí±õÜÀõ ÕZëÞë ÔëßëçPÝùÞí ÚõÌÀ Úùáëäí 131 ËõÀõØëß ÔëßëçPÝùÞõ ÚçÜë_ ±iëëÖ V×âõ ÜùÀáí ØíÔë èÖë. ßëFÝÕëá çí. ±õÇ. ìäzëçëÃß ßëä èëáÜë_ Üð_Ú´Üë_ Èõ ±Þõ ÇõLïÞ´ ÃÝë ÕÈí ÀùÀÍ<_ µÀõáåõ Öõäí ±ëåë Èõ. ÞùîÔÞíÝ Èõ Àõ ßìääëßõ ÇõLÞ´Üë_ ±õ±ë³±õÍí±õÜÀõÞí ÚõÌÀÜë_ åìåÀáëÞí ÖëìÜáÞëÍ<Þë ÜðAÝÜ_hëíÕØõ ½èõßëÖ ÀßäëÜë_ ±ëäí èÖí ±Þõ ÕÞíßçõáäÜõ ßë°ÞëÜð_ ±ëMÝð_ èÖð_. ÖëìÜáÞëÍ<Þë èëáÞë ÜðAÝÜ_hëí ±ù. ÕÞíßçõáäÜõ Úâäù ÀßíÞõ ÜùËë ÛëÃÞë ÔëßëçPÝù ÕùÖëÞí çë×õ èùäëÞù Øëäù ÀÝùý èÖù. ±ë×í ÕZëÞë_ ÜèëÜ_hëí åìåÀáë±õ ÚðÔäëßõ ÜùËë ÛëÃÞë ÔëßëçPÝù ÕùÖëÞí çë×õ èùäëÞð_ ÉHëëTÝð_ èÖð_. Úâäë ÕÈí åìåÀáë±õ ÕZëÞë äÍë Ü×Àõ ÔëßëçPÝùÞí ÚõÌÀ Úùáëäí ÕùÖëÞí ÖëÀëÖ ÚÖëäí èÖí. Ü_Ãâäëßõ åìåÀáë±õ Ëÿõ{ßßÞë ÕØ Õß×í ÕÞíßçõáäÜÞõ èë_Àí ÀëÏuë èÖë. µSáõÂÞíÝ Èõ Àõ åìåÀáë çëÜõÞë ±ÕþÜëHëçß ìÜáÀÖÞë ÀõçÜë_ ±ëÃëÜí ±ÌäëìÍÝõ çðÕþíÜ ÀùËó ÇðÀëØù ½èõß ÀßäëÞí èùäë×í ÖõÜÞõ ÜðAÝÜ_hëíÞù ÀëÝýÛëß ç_ÛëâÖë_ ßùÀäëÜë_ ±ëäí ߏëë_ Èõ. ÕÞíßçõáäÜõ Õþõç ÀùLÎßLçÜë_ Øëäù ÀÝùý èÖù Àõ

ßìääëßõ ÇõLïÞ´Üë_ ±õ±ë³±õÍí±õÜÀõÞí ÚõÌÀÜë_ ÕZëÞë_ ÉÞßá çõ¿õËßí åìåÀáëÞí ÖëìÜáÞëÍ<Þë ÜðAÝÜ_hëíÕØõ ½èõßëÖ Àßë´ èÖí ±Þõ ÕÞíßçõáäÜõ ßë°ÞëÜð_ ±ëMÝð_ èÖð_. (ÎùËùçúÉLÝÑ ìèLØðìÚ{Þõçáë³ÞÍùËÀùÜ)

Üëßí Õëçõ åìåÀáë ÀßÖë_ äÔëßõ ÔëßëçPÝù Èõ ±Þõ ßëFÝÕëá çÜZë ±ë äëÖ çëìÚÖ Àßíå. ßëFÝÕëá Üð_Ú´×í ±ëäõ IÝë_ çðÔí 131 ÔëßëçPÝùÞõ Îë³äVËëß èùËõáÜë_ ßÂëåõ. åìåÀáë ìØSèíÜë_ ßëWËÿÕìÖ çÜZë ÕHë ÔëßëçPÝùÞí ÕßõÍ Àßëäí åÀõ Èõ. Ü_Ãâäëßõ ÜðAÝÜ_hëí ÕÞíßçõáäÜõ åìåÀáë çëÜõ Úâäù ÀÝùý èÖù. ÕÞíßçõáäÜõ ±ëZëõÕ

ÀÝùý èÖù Àõ åìåÀáë±õ ÖõÜÞõ ßë°ÞëÜð_ ±ëÕäë ØÚëHë ÀÝð* èÖð_. ÕÞíáçõáäÜõ ßëFÝ ìäÔëÞçÛëÜë_ ÚèðÜÖí Õðßäëß Àßäë ÕùÖëÞí Õëçõ 65×í äÔð ÔëßëçPÝùÞù ËõÀùõ èùäëÞù Øëäù ÀÝùý èÖù. ÖõÜHëõ ÉÝáìáÖëÞë åÀëVÕØ Q²IÝÞí ÖÕëçÞë ±ëØõå ±ëMÝë èÖë. (ÃðÉßëÖ Ëë³Qç ç_ÀáÞ)

ÃðÉßëÖ Çñ_ËHëíÜë_ èëìØýÀ ÕËõá ìåäçõÞëÞù ÇèõßùÑ µ©ä ÌëÀßõ

Üð_Ú´Ñ ìåäçõÞëÞë ±KÝZë µ©ä ÌëÀßõ±õ Ü_Ãâäëßõ Àëð_ èÖð_ Àõ ìåäçõÞë ÃðÉßëÖÞí ±ëÃëÜí ìäÔëÞçÛëÞí Çñ_ËHëíÜë_ {_Õáëäåõ ±Þõ ÕëËíØëß ±ÞëÜÖ ±ë_ØùáÞÞë ÞõÖë èëìØýÀ ÕËõá ÃðÉßëÖÜë_ ìåäçõÞëÞù Çèõßù èåõ. ½õÀõ èëìØýÀ ÕËõáõ Àëð_ Àõ èð_ Àõ ÕëËíØëß ±ÞëÜÖ ±ë_ØùáÞ çìÜìÖ Àù´ ÕHë ßëÉÀíÝ ÕZë çë×õ ½õÍëÝõáë_ Þ×í. èëìØýÀ ÕËõá ÌëÀßõÞõ Üâäë ÖõÜÞë ÜëÖùlí ìÞäëçV×ëÞõ ÃÝë èÖë IÝëß ÕÈí ±ë ½èõßëÖ ÌëÀßõ±õ Àßí èÖí. ìåäçõÞë Üð_Ú´Üë_ ÃðÉßëÖí ÜÖØëßùÞõ ßí{ääëÞù ÕþÝëç Àßí ßèí Èõ IÝëßõ ÖõÜÞë ÜëËõ èëìØýÀ ÕËõáÞí Üð_Ú´ ÜðáëÀëÖ áëÛØëÝÀ çëìÚÖ ×´ åÀõ Èõ. ìåäçõÞëÞí ±IÝëßõ çíÔí áÍÖ ÛëÉÕ çëÜõ Èõ, ÉõÜÞù ÜùËù ËõÀõØëß äÃý ÃðÉßëÖí Èõ. ÌëÀßõ±õ Àëð_ Àõ èëìØýÀ ÕËõá çë×õÞí ±Üëßí ìÜhëÖë áë_Úë ÃëâëÞí èåõ. Éwß èåõ Öù ±Üõ

Üð_ðÚ´Üë_ ç_Ýð@Ö ÕhëÀëß ÕìßæØÜë_ ìåäçõÞëÞë ±KÝZë µ©ä ÌëÀßõ ±Þõ ÕëËíØëß ±ÞëÜÖ ±ë_ØùáÞÞë ÞõÖë èëìØýÀ ÕËõá ÞÉßõ ÕÍõ Èõ. (ÎùËùçúÉLÝÑ NíÕþõçÉÞýáÍùËÀùÜ)

ÃðÉßëÖ ìäÔëÞçÛëÞí Çñ_ËHëí áÍíåð_ ±Þõ èëìØýÀ ÃðÉßëÖÜë_ ±Üëßù Çèõßù èåõ. áë_Úë çÜÝ×í èëìØýÀ ÕËõá ÚëâëçëèõÚ ÌëÀßõÞõ l©ë_Éìá ±ëÕäë ÜëÃÖë èÖë ±Þõ Öõ×í Öõ±ù ±èÙ ±ëTÝë èÖë ÖõÜ ÌëÀßõ±õ

ç_Ýð@Ö ÕhëÀëß ÕìßæØÜë_ Àëð_ èÖð_. èëìØýÀ ÕËõáõ Àëð_ Àõ èð_ èoÜõåë_ ÚëâëçëèõÚÞë ìäÇëßù×í ÕþÛëìäÖ ×Ýù È\_. ÃðÉßëÖí èùÝ Àõ ÜßëÌí ÚÔë Üëßë ìÜhëù Èõ. (ÃðÉßëÖ Ëë³Qç ç_ÀáÞ)

±ìÔÀëßí±ù ÕHë ÃðáëÚí ß_ÃÞë ÀÕÍë_Üë_ ÞÉßõ ÕÍuë èÖë. Õ_½Ú ±Þõ ÃùäëÜë_ ±õÀ É ìØäçõ, ±õÀ É ÖÚyëÜë_ ÖÜëÜ ìäÔëÞçÛë ÚõÌÀù Õß ÜÖØëÞ ×Ýð_ èÖð_. èäõ µkëßëÂ_Í, ÜìHëÕðß ±Þõ µkëß ÕþØõåÜë_ ÜÖØëÞ ×åõ. (ÃðÉßëÖ Ëë³Qç ç_ÀáÞ)

ËäõLËí-20Üë_ çúÕþ×Ü äëß hëõäÍí çØí ÎËÀëßí äSÍó ßõÀùÍó ÀßÖù ìØSèíÞù ÜùìèÖ ±èáëäÖ Þäí ìØSèíÑ Þäí ìØSèíÜë_ ßÜëÖí V×ëìÞÀ ËûäõLËí-20 áíà ÜõÇÜë_ ìØSèíÞë ÚõËûçÜõÞ ÜùìèÖ ±èáëäÖõ Üëhë 72 ÚùáÜë_ É 39 ÈBÃë ±Þõ 14 ÇùBÃë çë×õ ±HëÞÜ 300 ßÞ Àßí ³ìÖèëç ßEÝù èÖù ±Þõ Ëí-20Üë_ çúÕþ×Ü äëß hëõäÍí çØí ÎËÀëßÞëß ÜùìèÖ ±èáëäÖ äSÍóÞù Õþ×Ü ÚõËûçÜõÞ ÚLÝù èÖù. ÁõLÍû{ ÕþíìÜÝß áíÃÞí ±ë ÜõÇÜë_ ÖõÞí ËíÜõ 416 ßÞ ÀÝëý èÖë. ÜùìèÖõ ÈõSáí Úõ ±ùäßÜë_ 50 ßÞ ÚÞëTÝë èÖë. 21 äæýÞë ÜùìèÖõ ÁõLÍû{ ÕþíìÜÝß áíÃÜë_ ÁõLÍû{ ³áõäÞ çëÜõÞí ÜõÇÜë_ Üëäí ³áõäÞ ÖßÎ×í ±ë ìäVÎùËÀ ³gÞBç ßÜí èÖí. Üëäí ³áõäÞ 216 ßÞ×í ÜõÇ °Öí ô èÖí. (ÃðÉßëÖ Ëë³Qç ç_ÀáÞ)


February 17, 2017

12

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

ÃðÉßëÖ

ßëÉÀùËÜë_ ÛëßÖÞí çú×í ÜùËí Üõßõ×ùÞÜë_ 63,594 VÕÔýÀù ½õÍëÝë

ßëÉÀùË/äÍùØßëÑ ßëÉÀùË ±Þõ äÍùØßëÜë_ ßìääëßõ Üõßõ×ùÞ Îíäß ÈäëÝõáù ߏëù èÖù. ßëÉÀùË ÜèëÞÃßÕëìáÀë ¦ëßë ßëÉÀùËÜë_ ØõåÞí çú×í ÜùËí Üõßõ×ùÞ Ýù½´ èÖí. ÜðAÝÜ_hëí ìäÉÝ wÕëHëí ±Þõ Üõßõ×ùÞÞë ÚþëLÍ ±õQÚõçõÍß ÇõÖõfäß Õñ½ßë±õ Îûáõà ±ùÎ ±ëÕíÞõ Üõßõ×ùÞÞù Õþëß_Û ÀßëTÝù èÖù. Üõßõ×ùÞ ÕñHëý ×Ýë ÕÈí ìäìäÔ ÀõËõÃßíÜë_ ³ÞëÜù ±õÞëÝÖ ×Ýë_ èÖë_. Üõßõ×ùÞÞõ ßëÉÀùËäëçí±ù ÖßÎ×í Úèùâù ÕþìÖçëØ ÜYÝù èÖù. çäëßõ çëÍë Õë_Ç×í çëÖ äëBÝë ØßìÜÝëÞ ½Hëõ ÔçÜçÖù ÜëÞäÕþäëè ØùÍÖù èùÝ ±õäë_ ¼UÝù ç½ýÝë_ èÖë_. ßëÉÀùËÜë_ Ýù½Ýõáí Üõßõ×ùÞ hëHë Üðtë VäEÈ (ÍëÚõ) äÍùØßëÜë_ ÞäáÂí ÜõØëÞ×í ±ù±õÞ°çí ÕõËÿù±õìÍçLç ìáìÜËõÍ (±ùÕá) äÍùØßë ³LËßÞõåÞá Üõßõ×ùÞÞõ (³ÞçõË) ÜðAÝÜ_hëí ìäÉÝ wÕëHëí±õ ÕþV×ëÞ ÀßëTÝð_ èÖð_. åèõß, ËÿëìÎÀÜð@Ö åèõß ±Þõ ÕëHëíÞí ÀßÀçßäëâð_ (ÎùËùçúÉLÝÑ cmogujarat.gov.in)(ÉÜHëõ) ßëÉÀùË ÜèëÞÃßÕëìáÀë ¦ëßë ßëÉÀùËÜë_ ØõåÞí çú×í ÜùËí Üõßõ×ùÞ Ýù½´ èÖí. (ÎùËùçúÉLÝÑ ØõåÃðÉßëÖÍùËÀùÜ) åèõß Õß ±ëÔëìßÖ èÖí. ±ë hëHë ÜðtëÞõ ØùÍ, Õë_Ç ìÀáùÜíËß ØùÍ, ±Ïí ìÀáùÜíËß ØùÍ, ßëÉÀùËäëçí±ù±õ äÔëäí Üõßõ×ùÞÜë_ Ûëà áíÔù ìçìÞÝß ìçìË{Þ ±Þõ ìØTÝë_Ãù ÜëËõ ØùÍ Ýù½´ èÖù. dá Üõßõ×ùÞ ØùÍÜë_ 63,594 ØùÍäíßù èÖí. ìäÉÝ wÕëHëí±õ Àëð_ èÖð_ Àõ ßëÉÀùËÞë ½õÍëÖë_ ÛëßÖÞí Õþ×Ü ±Þõ ±õìåÝëÞí Úí½ äÍùØßëÑ äÍùØßëÜë_ ÕHë ÞäáÂí ÜõØëÞ×í ÀõËõÃßíÜë_ ÜâíÞõ 40 è½ß×í äÔð VÕÔýÀù ½õÍëÝë ÞëÃìßÀù ÜðUÀõáíÞõ ܽÜë_ ÕìßäìÖýÖ Àßí ½Hëõ Èõ. Þ_ÚßÞí ØùÍ ÚÞí Èõ. ±ë ØùÍÜë_ ìäØõåí±ù±õ ±ù±õÞ°çí ÕõËÿù±õìÍçLç ìáìÜËõÍ (±ùÕá) èÖë. ±ë ȧí äëß äÍùØßë Üõßõ×ùÞ Ýù½³ èÖí. dá Üõßõ×ùÞ ±Þõ èëÎ Üõßõ×ùÞÞë Õþ×Ü hëHë ÜõØëÞ ÜëÝð* èÖð_. ±ëÚëáT²©×í á´Þõ ÀõLçßÃþVÖ äÍùØßë ³LËßÞõåÞá Üõßõ×ùÞÞõ ÜðAÝÜ_hëí ìäÉÝ 2009×í äÍùØßë Üõßõ×ùÞÞõ ßëFÝÞë ÜðAÝÜ_hëí ìäÉõÖë±ùÞõ Õðßðæ ±Þõ Üìèáë ÀõËõÃßíÜë_ ³ÞëÜù ìèÜùìÎìáÝëÃþVÖ ±Þõ ìØTÝë_Ãù çìèÖ ìäìäÔ wÕëHëí±õ ÕþV×ëÞ ÀßëTÝð_ èÖð_. ±ë Õþç_Ãõ ÖõÜHëõ ÕþV×ëÞ Àßëäõ Öõ V×ëìÕÖ Õß_ÕßëÞõ ìäÉÝ wÕëHëí±õ ±ëÕäëÜë_ ±ëTÝë_ èÖë_. VÕÔýÀù±õ Ûëà áíÔù èÖù. 42 ìÀáùÜíËßÞí áë_Úí ±ëÃëÜí äæõý ±õÀ áëÂ×í äÔëßõ áùÀù Üõßõ×ùÞÜë_ ±ëÃâ äÔëßí èÖí. ±ë Õþç_Ãõ ÛëßÖ çßÀëßÞë ØßìÜÝëÞ ßëÉÀùË åèõßÞë xØÝçÜë ìäVÖëß ±ë ØùÍ ÀõLÝëÞë VÕÔýÀõ °Öí èÖí. Üõßõ×ùÞÜë_ ½õÍëÝ Öõäí åðÛõEÈë ÕëÌäí èÖí ±Þõ ÖõÉá ±ÜíÞ ÂõáÜ_hëí ìäÉÝ À<Üëß ÃùÝõá èëÉß ßëë èÖë. ßõçÀùçýÞõ Áí äë³Îë³ {ùÞ ÚÞëääëÜë_ ±ëTÝù ßëÉÀùË çìèÖ çúßëWËÿ, ÛëßÖÛßÜë_×í ±Þõ ±Þõ ÖõÜÞí ±ëÝùÉÀ ËíÜÞõ ±ìÛÞ_ØÞ ±ëMÝë_ çÜëß_ÛÜë_ ì¿ÀõËß Ú_Ôð±ù ³ßÎëÞ ÕÌëHë, ÝðçðÎ Èõ. Üõßõ×ùÞÞë µØûCëëËÞ Õþç_Ãõ ßõçÀùçýÞõ Áí ìäØõåÜë_×í VÕÔýÀù ±ëTÝë èÖë. ßëÉÀùËÜë_ 42 èÖë_. äÍùØßë Üõßõ×ùÞ ËíÜ ¦ëßë Õþ×Ü äëß dá ÕÌëHë ±Þõ ìäìäÔ ßÜÖÞë ÂõáëÍí±ùÞð_ çLÜëÞ äë³Îë³ {ùÞ ÖßíÀõ ½èõß ÀßäëÜë_ ±ëTÝð_ èÖð_. (ÃðÉßëÖ Ëë³Qç ç_ÀáÞ) ìÀáùÜíËß ØùÍ, 21 ìÀáùÜíËß ØùÍ, Øç ìÀáùÜíËß Üõßõ×ùÞ Ýù½´ èÖí, ÉõÜë_ Çëß è½ß ±Þõ ±LÝ ÀßäëÜë_ ±ëTÝð_ èÖð_. (ÃðÉßëÖ Ëë³Qç ç_ÀáÞ)

äÍùØßëÜë_ Õþ×Ü äëß dá Üõßõ×ùÞ

äëÜÞÚ_Ôð ÎëµLÍõåÞ ¦ëßë ìäìäÔ çÜëÉçõäÀùÞð_ çLÜëÞ ±ëHë_ØÑ ìÞÑç_ÖëÞ Õìßäëßù Ö×ë ç_ÖëÞÜë_ Üëhë ØíÀßí É èùÝ Öõäë ÕìßäëßùÞõ ÜØØwÕ ×Öí ç_V×ë äëÜÞÚ_Ôð ÎëµLÍõåÞ ¦ëßë çÜëÉÜë_ çõäëÀíÝ ÕþT²ìkë±ùÞë ÕþõßHë™ëùÖ çÜëÉçõäÀùÞù ½èõß çLÜëÞ çÜëßùè ÀßÜçØ ç_ÖßëÜ Ü_ìØßÞë ÜèoÖ ÜùßëßíØëç° ÜèëßëÉÞë ±KÝZëÕØõ ±ëHë_ØÜë_ Ýù½Ýù èÖù. ±ëåíäýÇÞ ÕëÌäÖë_ ÜèoÖ Õñ. ÜùßëßíØëç° ÜèëßëÉõ ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ äëÜÞÚ_Ôð ÎëµLÍõåÞ ¦ëßë çÜëÉÜë_ µkëÜ çõäë ÀßÖë çÜëÉçõäÀùÞð_ çLÜëÞ ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ Öõ ±õÀ Õþå_çÞíÝ ÀëÜÃíßí Èõ. ÜðAÝ ÜèõÜëÞÕØõ×í ÀQÎí ÕìßäëßÞë ÜùÛí ±Þõ ÇßùÖß Ãõç çèÀëßí Ü_ÍâíÞë ÇõßÜõÞ ìÀßHëÛë´ ÕËõáõ ÀëÝý¿ÜÞë ±ëÝùÉÀ ØáçðÂÛë´ Õþ½ÕìÖÞõ ±ìÛÞ_ØÞ ÕëÌäíÞõ ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ çìÜÖ Ãùèõá ì¿ÀõËÜë_ Éõ çÎâÖë Üõâäõ Èõ Öõ ÖõÞí çÂÖ ÜèõÞÖ ±Þõ ±Üëßð_ ±ëHë_Ø ìÉSáë ì¿ÀõË ±õçùìçÝõåÞÞð_ ÜëÃýØåýÞ Èõ. ÖõÜHëõ äëÜÞÚ_Ôð ÎëµLÍõåÞÞõ çÜëÉÞí çõäëÀíÝ ÕþT²ìkë±ù ÜëËõ w. 25,000Þð_ ØëÞ ±ëÕäëÞí ½èõßëÖ Àßí èÖí. ±ë çÜëß_ÛÜë_ ì¿ÀõËÜë_ ÇßùÖßÞð_ ÞëÜ ßùåÞ ÀßÞëß ±ëHë_ØÞë çìÜÖ ÃùèõáÞð_ ìäåõæ çLÜëÞ ÀßëÝð_ èÖð_. ÒÕþõßHëë™ëùÖ 2017ÓÞð_ Ö×ë ìÞT²kë ³LÀÜ Ëõ@ç ±ùìÎçß ÛíÂðÛë´ Õþ½ÕìÖ ç_ÕëØÀíÝ ÒìØTÝ äëßçùÓ ÜëìçÀÞð_ áùÀëÕýHë ×Ýð_ èÖð_.

ÀoÍáëÑ áë_Úë çÜÝ×í ÉõÞí ßëè ½õäëÖí èÖí Öõ ÀoÍáë ÜèëÚ_ØßÞë ÀoÍáë ³LËßÞõåÞá ÀLËõÞß ËìÜýÞá (Àõ±ë³çíËí)Þù Çù×í ÎõÚþð±ëßí±õ ÀoÍáë ÕùËý ËÿVËÞë ÇõßÜõÞ ßìä ÕßÜëßÞí èëÉßíÜë_ µØûCëëËÞ ×Ýð_ èÖð_. Àõ±ë³çíËíÞë ½õ³LË ÜõÞõgÉà ìÍßõ@Ëß Ôþðä ÀùËÀõ ±ë ËìÜýÞá çú×í çVÖð_ ±Þõ ìÍìÉËá èùäë×í Ú_Øß äÕßëåÀëßùÞõ ÖõÞù ÜèkëÜ áëÛ Üâåõ. ÜèëÚ_ØßÞí 11 ±Þõ 12 Þ_ÚßÞí ÉõËí Õß ÕãOáÀ Õþë³äõË ÕëËóÞßìåÕ èõÌâ åw ×Ýõáð_ ±ë ËìÜýÞá ç_ÕñHëýÕHëõ ìÍìÉËá Èõ ±Þõ ±ÞõÀ Çí½õÞí èõßÎõß Àßåõ. ±ùÈù äõßèëµç ÂÇý, ±ùÈù ÕìßäèÞ ÂÇý, ±ùÈ\_ ßõáäõ Þñß ±ëHë_Ø äëÜÞÚ_Ôð ÎëµLÍõåÞ ç_V×ë ¦ëßë çÜëÉÜë_ µIÀòWË ÀëÝý ÀßÖë çÜëÉçõäÀùÞù çLÜëÞ çÜëßùè Ýù½Ýù èÖù. ±Þõ ±ùÈë Íù@ÝðÜõLËõåÞ ÇëÉýÞë ÀëßHëõ Öõ ±LÝ (äEÇõ) ÀQÎí ÕìßäëßÞë ÜùÛí ìÀßHëÛë´ ÕËõáÞð_ çLÜëÞ ÀßÖë Õñ. ÜùßëßíØëç° ÜèëßëÉ ±Þõ (ÍëÚõ) ËìÜýÞáùÞí çßÂëÜHëíÜë_ çVÖð èåõ. ØáçðÂÛë´ Õþ½ÕìÖ(ÎùËùÑ ÃðÉßëÖ Ëë³Qç ç_ÀáÞ)

±ë Õþç_Ãõ çÜëÉçõäÀù ±ëHë_Ø ìÉSáë çßÀëßÜëLÝ ÕhëÀëß ç_CëÞë ÕþÜð äç_Ö ±õÇ. ÕËõá, ÝùÃõå ÂÜHë ÕìßäëßÞë ÜùÛí åë_ìÖáëá Ìyß, ±õÞ±ëß±ë´ èìßÀòWHë Íí. ÕËõá, Øåë ÜùÏ (Üë_ÍìáÝë) äìHëÀ çÜëÉÞë ÕþÜð ±ãfäÞÛë´ ±õÜ. åëè, ±ëHë_Ø ìçìÞÝß ìçìË{ÞÞë ÕþÜð çðÔíßÇ_Ä åëè, ÜèõåÇ_Ä Õí. Øäõ, ÇßùÖß ÜùËí çkëëäíç ÕëËíØëç çÜëÉÞë ÜëI²ç_V×ë çÜñèáBÞ

çìÜìÖÞë ÀLäíÞß çðßõå ±õÞ. ÕËõá, ÜùÃßíÞë çëÜëìÉÀ ÀëÝýÀß åíÖáÛë´ ÕËõá, ÚùìßÝëäíÞë çëÜëìÉÀ ÀëÝýÀß ßÜHëÛë´ ±ëß. ÕËõá, ìçìÞÝß ìçìË{Þ ÎùßÜ ±ëHë_ØÞë ÀëßùÚëßí çPÝ ìäÞðÛë´ çí. ÕËõá, äSáÛ ìäzëÞÃß ØðÔ Ü_ÍâíÞë ÇõßÜõÞ ÜðÀõåÛë´ Õ_Çëá, ß@ÖØëÖë ÉÃØíåÛë´ èìßÝëHëí, ±Þõ ìÕþãLçÕëá ±ëß. Íí. ÜùØí, ±õÍäùÀõË ìäÞùØÇ_Ä åëèÞð_ çLÜëÞ ÀßëÝð_ èÖð_. (ÃðÉßëÖ Ëë´Qç ç_ÀáÞ)

ÕþùÉõ@Ë Òáë³ÎÓ ¦ëßë ìÞìÜýÖ Õþë×ìÜÀ åëâëÞð_ áùÀëÕýHë

Ôùßë°Ñ ìåZëHëÞë µIÀæý ÜëËõ ÀëÝýßÖ ç_V×ë ÕþùÉõ@Ë Òáë³ÎÓ ¦ëßë Ôùßë° ÖëáðÀëÞë ÖùßìHëÝë ÃëÜõ ìÞÜëýHë ÕëÜõáí 70Üí Vä. ÕùÕËáëá ÉõÇ_Ø ±_ÚëHëí Õþë×ìÜÀ åëâëÞí ±ÕýHëìäìÔ ±ÜõìßÀë ±Þõ á_ÍÞ×í ±ëäõáë ØëÖë Õìßäëß ÖõÜ É ±LÝ ÜèëÞðÛëäùÞí èëÉßíÜë_ ç_ÕLïÞ ×´ èÖí. ±ë Õþç_Ãõ ÉõÜÞë èVÖõ ±ÕýHëìäìÔ ×´ èÖí Öõ ±ÜõìßÀë×í ±ëäõáë ìç©ë×ýÛë´ ±_ÚëHëí, ßë°ä ±_ÚëHëí ±Þõ ÜëÔäíÚèõÞ ±_ÚëHëí (LÝð Éça, Éçä_ÖÛë´ åëè ÎëµLÍß, áë³Î BáùÚá Ýð±õç±õ ±Þõ çðÔëÚèõÞ åëè (LÝð Éça, Ôùßë°Þë Õþë_Ö ±ìÔÀëßí ÃùgäØgçè ßëÌùÍ, ÜëÜáÖØëß Úí. äí. ÚÀ<Ößë, ÖëáðÀë ÛëÉÕÞë ÕþÜð ÞíáõåÛë´ ÀHëçëÃßë, ÕþùÉõ@Ë Òáë³ÎÓÞë ÜõÞõgÉà ËÿVËí åìåÀëLÖ ÀùìËÇë äÃõßõ ±ÞõÀ ÜèëÞðÛëäù µÕãV×Ö ßëë èÖë.

ÀEÈÞë ìäÀëçÜë_ äÔð ±õÀ ÝåÀáÃíÑ ÀoÍáë Ú_ØßÞë ³LËßÞõåÞá ÀLËõÞß ËìÜýÞáÞù Õþëß_Û ×Ýù

±ë åëâëÞë ìÞÜëýHë ÜëËõ Íù. ÞíìÖÞ ßÉÞíÛë´ ±_ÚëHëí (ìÜìåÃÞ) Ö×ë ßë°ä ßÉÞíÛë´ ±_ÚëHëí (LÝð Éça)Þë ÕìßäëßùÞù çèÝùà ÕþëMïÖ ×Ýù èÖù. ±ë Õþç_Ãõ á_ÍÞ×í Âëç ÞäÞëÖ äìHëÀ ±õçùìçÝõåÞÞë ½ÞÇí Éçä_ÖÛë´ Øùåí Ö×ë ÀSÕÞë Øùåí ÕHë µÕãV×Ö ßëë_ èÖë_. ìç©ë×ý ±_ÚëHëí±õ Ôùßë° ÖëáðÀëÞë ÞëÞë ±õäë ÖùßìHëÝë ÃëÜÜë_ åëâë ÚÞëäí ÖõÞõ ìåZëHëÉÃÖ çë×õ ½õÍäëÞë ÕþùÉõ@Ë Òáë³ÎÓÞë ÕþÝëçùÞõ ìÚßØëTÝë èÖë. ÖõÜHëõ Àëð_ èÖð_ Àõ ±ë åëâë ÜëßÎÖ ±ÜÞõ ìÕÖëÞð_ ·Hë ÇñÀääëÞí ÖÀ Üâí Èõ. ßë°ä ±_ÚëHëí±õ ÕùÖëÞë ä@ÖTÝÜë_ ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ Ò±ë åëâëÜë_×í ÛHëíÞõ ±õÀëØ ìäzë×a ÕHë ±ëÃâ ±ëäåõ Öù ±Üëßë ÕìßäëßÞð_ ±ë ±ìÛÝëÞ çë×ýÀ ÃHëëåõ.Ó ÜëÔäíÚèõÞ ±_ÚëHëí±õ ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ Üìèáë±ù ÜëËõ ÕHë Âëç ±ìÛÝëÞÞí Éwß Èõ. ½õ

Üìèáë±ù çðìåìZëÖ èåõ Öù ÖõÜÞð_ °äÞ çðÔßåõ ±Þõ ±ëÃâ ±ëäåõ.Ó Éçä_ÖÛë´ åëè, Éçä_ÖÛë´ Øùåí, ÞíáõåÛë´ ÀHëçëÃßë±õ ÕþùÉõ@Ë Òáë³ÎÓÞí çõäëÝëhëëÞõ ìÚßØëäí èÖí. ÃùgäØgçè ßëÌùÍõ Àëð_ èÖð_ Àõ, Ò½õ ÜëHëç ÕùÖëÞí ìäÇëßÔëßë ÚØáåõ Öù É ìåZëHëÞë VäwÕÞõ ÚØáí åÀëåõ. ±ëÉÞë çÜÝÜë_ wìÕÝëÞë ØëÞ µÕßë_Ö ìäÇëßù ±Þõ ç_VÀëßùÞë ØëÞÞí ÕHë Éwß Èõ. ÕþùÉõ@Ë Òáë³ÎÓÞë ÜõÞõgÉà ËÿVËí åìåÀëLÖ ÀùìËÇë±õ ç_V×ë ¦ëßë Çëáí ßèõáë ìåZëHëÞë ÀëÝý¿ÜùÞí {áÀ ±ëÕí èÖí. Òáë³ÎÓ ¦ëßë 2001Þë ÛñÀoÕ ÕÈí Øß 60Üë ìØäçõ ±õÀ åëâëìÞÜëýHëÞù ç_ÀSÕ ÀßäëÜë_ ±ëTÝù Èõ ±Þõ ±IÝëß çðÔíÜë_ 70 åëâëÞð_ áùÀëÕýHë ×´ ÃÝð_ Èõ. ±Üëßù À<á áZÝë_À 108 åëâë ÚÞëääëÞù Èõ. (ÃðÉßëÖ Ëë³Qç ç_ÀáÞ)

ÖëÕí ÞØíÞë åð©íÀßHë ÜëËõ w. 700 ÀßùÍ ÂÇý Àßëåõ

çðßÖÑ ÃðÉßëÖ çßÀëß, çðßÖ ±ÚýÞ ÍõäáÕÜõLË ±ù×ùìßËí ±Þõ çðßÖ ÜèëÞÃßÕëìáÀëÞë ç_Ýð@Ö µÕ¿Üõ ÖëÕí ÞØíÞë åð©íÀßHë ÜëËõ w. 700 ÀßùÍÞë ÕþùÉõ@ËÞð_ ±ëÝùÉÞ ÀßäëÜë_ ±ëTÝð_ Èõ. ÀëÀßëÕëß ÍõÜ×í åw ÀßíÞõ çðßÖÞë è°ßë çðÔíÞë ìäVÖëßÜë_×í Õçëß ×Öí ÖëÕí ÞØíÞë åð©íÀßHëÞù ÜëVËßMáëÞ ÖöÝëß ÀßëÝù Èõ. çðßÖ ÜèëÞÃßÕëìáÀë ±ë ÜëËõ åèõßÞë ÛëÌë-ÜÃØSáë ìÚþÉÞð_ ìÞÜëýHë ÀßÖë_ ±Ãëµ ÖëÕíÞë åð©íÀßHëÞù ÕþùÉõÀË åw Àßäë ÖIÕß Èõ.

½ÜÞÃßÜë_ 18 äæý ÕÈí ±ù×ùýÕõìÍÀ çÉýÞùÞí ÀùLÎßLç

½ÜÞÃßÑ ½ÜÞÃßÜë_ 18 äæýÞë áë_Úë Ãëâë ÕÈí ÃðÉßëÖÛßÞë ±ù×ùýÕõìÍÀ çÉýÞùÞí hëHë ìØäçÞí ÀùLÎßLç Ãù±ëÀùÞ-2017 Ýù½´ èÖí, ÉõÜë_ ÃðÉßëÖ ±Þõ ØõåìäØõå×í 700×í äÔð çÉýÞù èëÉß ßëë èÖë. ±ë ÀùLÎßLçÜë_ ±ùVËÿõìáÝë, ÝðÀõ, ÉÜýÞí ÖõÜ É ÛëßÖÞë 17 ÎõÀSËíÞë AÝëÖÞëÜ çÉýÞù±õ Ûëà áíÔù èÖù. ±ù×ùýÕõìÍÀÞë_ ìäìäÔ ±ùÕßõåÞù, ±ëÔðìÞÀ Ëõã@ÞÀ×í ÂÛë ±Þõ Cëñ_ËHëÞë çë_Ôë ÚØáëääë ±_Ãõ °ä_Ö ÕþçëßHë ÀßëÝð_ èÖð_. ÀùQMáõ@ç ËÿùÜë ±_Ãõ ±IÝ_Ö ÉìËá Áõ@ÇßÞí çëßäëßÞí ÜëìèÖí ±Õë´ èÖí. (ÃðÉßëÖ Ëë³Qç ç_ÀáÞ)


ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 February 17, 2017

13

Radio on your phones Anytime anywhere

Subscribe to

Gujarat Times

3 Years 6 Years Just Just

Listen Live Radio FREE

$111 $211 $22 savings!!

$53 savings!!

☛ $44 for 1 year subscription Request Line: (732) 800-1008

To Listen through Home or Mobile Just Dial

(408) 418-5000

This offer is valid for NEW Customers only & Non refundable

Call: 212-675-7515 • Fax: 212-675-7624

www.radiodil.com

Email: gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com

±ëÕÞð_ ìÜhë, ±ëÕÞð_ VäÉÞ, ±ëÕÞù ±äëÉ ÒÃðÉßëÖ Ëë³QçÓ Ò±ëÕHëù ±äëÉÓ

ìÕþÝ äëÇÀìÜhëù, ±ëÕ çèðÞù VÞõè ±Þõ çë×-çèÀëß ÒÃðÉßëÖ Ëë³QçÓÞõ çÖÖ ÜâÖù ߏëù Èõ. ±õËáõ É ÒÃðÉßëÖ Ëë³QçÓ µIçëè ±Þõ ½õå çë×õ ±ëÃõÀØÜ ÀßÖð_ ߏëð_ Èõ. ÈõSáë 18 äßç×í ÃðÉßëÖ Ëë³QçÞù äëÇÀù çë×õ ±ÖñË ÞëÖù Ú_ÔëÝù Èõ. ±ëÕÞí l©ë ±Þõ ìärçÞíÝÖë É ±ÜÞõ ±ëÃâ ÔÕäëÞí åã@Ö ±Þõ ìèoÜÖ ±ëÕõ Èõ. ±ëÉõ ±ëÕHëë ÕßVÕßÞë ÞëÖëÞõ äÔð ÜÉÚñÖ ÚÞëääëÞë èõÖð×í ±ë Þäí ÀùáÜ ±Üõ åw Àßí±õ Èí±õ. ±ÜõìßÀëÞë É\Øë É\Øë ÞÃßù ±Þõ åèõßùÜë_ äçÖë ÖÜëÜ ÃðÉßëÖí äëÇÀù ±ë ÀùáÜÜë_ ÕùÖëÞí äëÖ ßÉ^ Àßí åÀåõ. ßùÉÚßùÉÞí ìÉ_ØÃíÜë_ ÖÜÞõ ÞÍÖí ÞëÃìßÀ çÜVÝë±ù, ÖÜëßë ÚëâÀùÞí åëâëÞí ÃìÖìäìÔ, ßùÍ, ËÿëìÎÀ, ËÿëLçÕùËõýåÞ, ±õLäëÝßùÜõLË Àõ ßùìÉ_Øë °äÞÞí ÃìÖìäìÔÜë_ CëßÜë_ Àõ CëßÞí Úèëß ÕÍÖí ÜðUÀõáí±ù ìäæõ ±ëÕ ±ëÕÞë ìäÇëß áÂíÞõ ±ÜÞõ ÜùÀáí åÀù Èù. ±ëÕÞë ÕhëÞí åOØÜÝëýØë 150×í 200 åOØùÞí ßèõåõ. ±ëÕÞð_ ÕñÊßð_ ÞëÜ, çßÞëÜð_ ±Þõ ÎùÞ Þ_Úß ±ëÕõ ÕhëÞë ±_Öõ ±äUÝ áÂäð_. ±Üõ ±ëÕõ áÂõáí äëÖÞõ ±ë ÀùáÜÜë_ ±äUÝ ÕþÃË Àßíåð_. ÉõÞõ ÀëßHëõ ±ëÕÞí äëÖ è½ßù áùÀù çðÔí ÖõÜÉ ç_Ú_ìÔÖ TÝã@Ö±ù çðÔí ÕèùîÇí åÀåõ. äëÇÀìÜhëù Âëç KÝëÞÜë_ ßëÂõ Àõ, ±õÜÞí ÕëìßäëìßÀ Àõ ±_ÃÖ çÜVÝë±ù ÜëËõ ÞèÙ, ÕHë ½èõß°äÞ ±Þõ çëäýÉìÞÀ ßíÖõ ÞÍÖí ÜðUÀõáí±ùÞí ßÉ^±ëÖ ÜëËõ É ±ë ÀùáÜ Èõ. ±ëÕ ±ëÕÞí äëÖ ±ÜÞõ Õhë ¦ëßë Àõ ³-Üõ³á×í ÃðÉßëÖíÜë_ VÕWË ±Zëßõ áÂíÞõ ÜùÀáí åÀù Èù. ±ëÕÞë áÂëHë ±Þõ ÜðtëÞí ÝùBÝÖë ±Þðçëß ±õÞõ ÕþÃË ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. — èçÜð ÚëßùË, Ö_hëí Õhë ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_

Ò±ëÕHëù ±äëÉÓ

Editor - Gujarat Times 115 West, 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com • Fax: 212-675-7624


February 17, 2017

14

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

HOTEL/MOTEL INDUSTRY SALE / LEASE / BUY

HELP WANTED

21 ROOMS INDEPENDENT MOTEL WITH ATTACHED 2 BDRM APT & 4 PARK GARAGE IN BENSON, MN. Revenue $150K yearly. Owner moving. Call (218) 739 3311 / www.bensoninn.com / minnesota

02/03 - 02/24 - SL

28 Rooms Motel with Manager's apartment plus additional 3 one BDRM apartment plus 10 Rooms for Sale. Good steady revenue. Call (907) 957 3965

02/10 - 03/03 - SL

EXCELLENT 30 UNITS MOTEL FOR SALE IN CONWAY, TEXAS WITH 3 BED ROOMS HOUSE WITH 3 BATH. PRIME LOCATION ON I-40 & TX HWY 207 CORNER ON EXIT. PROFIT MAKING AND LOW MAINTENANCE. OWNER FINANCING AVAILABLE FOR SERIOUS BUYER ONLY. CALL :- 713-791-8404

02/10-03/03-mv

LOOKING FOR JOB Looking for Job/Lease/Partner Motel / Gas station / Liquor store or Subway. Young & experienced family. Ready to move. Call: 541-378-1372

HELP WANTED

Franchise Motel in South Carolina Need Couple for Housekeeping. Legal Status Required. Good pay and Accommodation Provided. Call: MR PATEL 864-320-3137 OR (803)-754-4408

02/17-sd

Best Western Plus in south Texas need a single or couple for Front Desk. Free accommodation and Good salary. Call: 830-299-5535

02/17-03/10-sd

Immediate Opening for experienced Resident Couple to Manage/Operate 100 room Franchise Hotel in Williamsport, PA Call: Pinky at 302-824-6376 From 9 am to 6 pm

Need Motel Want to sell your motel? Sell directly to the buyer and save brokers fee. We are looking for 40-50 rooms motel with investment of 1.2M to 1.6M in New Jersey and Philadelphia area. Contact us: hellooandy21@gmail.com

02/03-02/24-SS

HELP WANTED Nashville TN franchise Hotel looking for single or couple for night shift desk clerk. Fluent English and legal status is a must. Salary and accommodation provided. Please call C.R. 615-594-5454 02/17-03/10-JG Maryland franchise hotel need Housekeeping Couple. Accommodation provided and legal status must. Call 240 527 2700

Need couple for housekeeping help at 69 rooms Motel in Daphne, AL. free accommodation. Call 901-359-9602

02/17- mv

“Kunj-Group of business” for their properties in PA needs Single / Couple for Front Desk help. Must be legal and preferably with valid Driving license. Send resume: prakash@kunjinc.com / (717) 364 8551

Kaushik Dave: 828-318-5122

COUPLE FOR FRONT DESK WORK FOR A FRANCHISED MOTEL IN PA, MUST BE EXPERIENCED, HAVE LEGAL STATUS AND SPEAK GOOD ENGLISH. ALSO ONE COUPLE NEEDED FOR HOUSEKEEPING AND LAUNDRY WORK ,LEGAL STATUS A MUST. ACCOMMODATION PROVIDED. (NO CHILDREN). CALL 570 269 2588 AND PLEASE LEAVE A CLEAR MESSAGE.

02/17-03/10-sd

08/16-08/25/17- YM

FULL TIME NIGHT AUTIOR FOR COUNTRYINN SUITES IN MINNEAPOLIS, MINNESOTA, FULL TIME FRONT DESK NEEDED IN MINNEAPOLIS, MINNESOTA. MUST BE LEGAL, GOOD PAY, ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED. Call Raj Patel (507) 210-6180

02/03-02/24 mv

Urgent Help Needed Franchise Multiple Motels in Florida needs experienced live in manager-Housekeepers couple, Night auditor and front desk person. LOOKING FOR FULL TIME DRIVER HELP IMMEDIATELY Must be franchised experience.

(èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. dáËë´Ü Íÿë´äß ½õ´±õ Èõ.) B.P 386-566-8761 or email: bps1018@gmail.com

02/03-02/24-sd

92 ROOM FRANCHISE HOTEL IN BALTIMORE, MD NEED HOUSEKEEPING COUPLE. Legal must. Accommodation provided. Call Sanjay (410) 913-2585 / Prakash (301) 538 3834

ßùÍ ±ë´áõLÍÜë_ (Rhode Island) ±ëäõáí 30 wÜÞí ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõá ÜëËõ ÃðÉßëÖí èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. (Need Housekeeping Couple) ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀóÑ ìÞÜõå ±×äë ìØìÕÀë (401) 934-1188;

Immediate opening for experienced housekeepers and laundry person at Ramada in Hilton Head Island, South Carolina. Accommodation will be provided. Call Mina Bhakta @ 620-655-8088

(401) 934-3524; (978) 319-8413 (Cell)

02/17 - 03/10-SL

02/17-03/10-MS

ìÜ{ùßí (MO)Üë_ (ìåÀëÃù×í Þ°À) 48 wÜÞí ÜùËõá 6Üë_ ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ 575-202-6265 J Patel 02/17-?? 24 unit Motel in Miami need singe /couple to manage/lease. Legal status, valid drivers licence and hotel/motel experience MUST. cosmic779@gmail.com / Tel: 7865671370

01/27-02/17-ym

28 unit independent motel in HOUSTON, TX needs immediate legal & experienced couple for permanent job. Excellent pay, Accommodations provided. For immediate consideration please contact Praful @ 713-633-7374 between 1 PM-5 PM (CT)

02/10-03/03-??

Looking for Assistant Manager, couple/individual for franchise hotel in Virginia Beach, VA. Must be Legal to Work. Living accommodation provided. Contact (757) 573 1392 • smtsun33@hotmail.com

02/10-03/03-ym

02/17-03/10-sd

Holiday Inn in PA is Looking for single/couple for House Keeping, Room Inspector and Laundry. Good salary and Living accommodation will be provided. Also Looking for Hotel Front Desk PM Manager ( Minimum 5 years Experience and good communication skills required) contact between 8 A.M. to 5 P.M. : NILESH PATEL : 610-286- 3000. Email : pateln@harihotels.net 02/10-03/03-mv

02/17-03/10-ym

Econolodge Inn & Suites and Motel6 at Pittsburgh, PA immediately looking for two couple for night auditor and day shift work. Experience required in choice hotel. Legal status required. Accommodation provided. Call on 301-509-2510 or Email resume on hiren7799@gmail.com 02/17-03/10 -MV

Bhavesh Amin: 513-307-2036

02/17 - 03/10-SL

02/17-03/10-ym

äùìå_BËÞ, Ííçí×í 75 Üë´áÞë ±_Ößõ äõVË äìÉýìÞÝëÜë_ ÇëSçýËëµÞÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ ÁLË ÍõVÀ / Þë´Ë ±ùìÍËß ½õ´±õ Èõ. áíÃá VËõËç Éwßí. ÜÎÖ ßèõäëÞí çÃäÍ. ±ëäÍÖ ±Þõ ±ÞðÛäÞõ ±ëÔëßõ çëßù ÕÃëß ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀóÑ Mina: 828-308-4488

³Þ ±Þõ VÝñËûçÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÖõÜÉ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ÜÎÖÜë_ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

02/17-03/03-sd

01/20-02/17-ym

LOOKING FOR MOTEL

Eagan, Minnesota Üë_ ±ëäõá 120 wÜ ÔßëäÖí @äùìáËí

Immediately need Couple/ Single for Front Desk help for independent 40 rooms Motel in Boston MA. Must be legal and know English. Accommodation provided. Call Praful 781-231-1228, or Email: praful4@aol.com 02/10-03/03-mv IMMEDIATELY HIRING ASSISTANT GENERAL MANAGER & Housekeeping couple (èëµçÀíìÕ_à ÀÕá) for Franchise Motel in Metairie, Loiusiana. Accommodation and good salary provided. Legal status and experience required. Contact (504) 235 9692 02/10 -03/03-SL Immediate Motel Help Motel located in Richmond, IN need housekeeping couple. Attractive salary & free accommodation will be provided. Call 765-277-6664/765-994-5716

02/10/03/03-MS

60 room motel in New Bern, North Carolina looking for couple/single for front desk and light maintenance whilst managing the property. Salary and accommodation provided. Call Raj 252-514-7555

02/10-03/24-alt-ym

Franchise motel in Pennsylvania need couples for Housekeeping and Front Desk/Night Auditor. Legal status must. Free accommodation & good salary provided based on skills and experience. CALL: 848-391-9764 ,717-517-7923

02/10-03/03-sd

äìÉýìÞÝëÜë_ èëµçÀíÕçý, ÁLË ÍõVÀ @áëÀóûç ±Þõ Üõ³LËõÞLç ÜëËõ TÝã@Ö±ù áõäëÜë_ ±ëäí ßèí Èõ. Please contact 804-591-1755 Email: MKLHotel@gmail.com

02/10-03/03-ym

EXPERIENCED RESIDENT MANAGER COUPLE NEEDED IN SOUTH TEXAS. LOOKING FOR EXPERIENCED RESIDENT MANAGER/COUPLE FOR FRANCHISE HOTEL IN SOUTH TEXAS. FLUENT ENGLISH AND COMPUTER SKILLS REQUIRED. RESPONSIBLE FOR FRONT DESK OPERATIONS, HOUSEKEEPING MANAGEMENT AND MISC MANAGERIAL DUTIES. APARTMENT PROVIDED. EMAIL RESUME TO: infodaysinn@gmail.com 02/10-03/03-ym


ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 February 17, 2017

15

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HELP WANTED

HELP WANTED

HELP WANTED

50 Rooms Franchise motel with Interior corridor in South Carolina need a single or couple for Front desk, housekeeping and light maintenance while managing property. legal status and fluency in English must. Accommodation will be provided. Contact P. K. Patel: 352-870-7543 (11 AM to 6 PM)

New Braunfels, Texas Franchise Motel Üë_ áùLÍÿí ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ çë×õ. ç_ÕÀóÑ Nick Patel - 806 441 5080

Boston, MA based Choice Franchise Hotel is looking for AGM and Couples for its hotel in Brockton, MA, Fall River, MA and New London, CT. Candidate must be fluent in English must have computer skills and Choice experience preferred. Excellent salary with growth-oriented company and bonus potential. Call 516-851-1960 or E-mail resume to: ash@comfortinnfallriver.com 01/27-02/17 -jg

02/10-03/03-sd

Single person needed to run 10 room Motel in Cape May NJ. Free accommodation provided. Retired person is also welcome. Call 609-457-5572 02/10-03/03-sd HOTEL FRONTDESK NEEDED ATTLEBORO MOTOR INN located MA 02703 Must Know English. Accommodation will be provided. Call: 508-761-4825 or send resume attleborodaysinn@gmail.com

Email: nita083@gmail.com

01/27 -04/14 - SL

NEED SINGLE / COUPLE EXPERIENCED HOUSEKEEPERS for Franchise Motel in Ohio area. Accommodation provided. Legal must. Call Darshan (530) 822 6442

02/10 -03/03 -SL

Baltimore ±Þõ PhiladelphiaÜë_ ±ëäõá ÜùËõá ÜëËõ Manager, Housekeeping Ö×ë Front Desk

ÜëËõ ±_Ãþõ° ½HëÀëß ÀÕá ±×äë ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí TÝäV×ë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ.

Call Jagruti: (717) 860-8604 12/23-12/15/2017-mv

01/27-02/17-sd

15 rooms Motel in Shrewsbury, Massachusetts need single or couple for front desk help. Must speak very good English. Legal must. Salary plus accommodation. Retired people are welcome. Please call 508-845-6221

01/27-02/17-sd

Immediate Opening for experienced Motel Manager to manage 29 Unit independent Motel close to Chicago Midway Airport. Immigration legality, Experience and references must. Accommodation provided. Couple preferred. Send resume at budgetinnburbank@gmail.com Questions? Call Kenil at Tel. no. 708-499-4111

12/30- 02/17-mv

Experienced Couple Needed to Manage Franchise Motel, ALBANY (NY). Accommodation provided. Legal, computer, English & good communication skills must. DANNY.B.PATEL@gmail.com • 518-859-4673

02/03-02/24 - JG

NEED COUPLE / SINGLE NIGHT AUDITOR, 2ND SHIFT CLERK & LAUNDRY HELP FOR FRANCHISE HOTEL NEAR DAYTON, OHIO. Accommodation Provided. Must have Car and know driving. Call 513 295-1012 Between 3pm-9pm

02//03 -03/24 - SL

LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë³{ èùËõá èõSÕ

01/27 -02/17-SL

Need Manager for Day time, Single or Couple for Motel in Texas near Houston. Must be legal. Fluent in English. Computer knowledge and experience is a plus. Accommodation provided. Serious inquiries only. Please call: 936-414-3340

02/03-02/24-ym

Need experienced, high standard, housekeeping couples and Front Desk with fluent English for Fort Wayne, IN hotels. Accommodation provided. Contact Meera at 260-460-0178

01/27 -02/17-SL

èëµçÀíìÕ_Ã, ÁLË ÍõVÀ, Üõ³LËõÞLç ÜëËõ çÙÃá ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ÖõÜÉ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. èùËõá çõSç ±õçùçí±õË (±ÞðÛä ±Þõ ÀùQÝðÞíÀõåÞ VÀíá Éwßí Èõ)

èíÞëÑ 201-936-8762 • ìäìäÝÞÑ 757-620-9207 (çÜÝÑ çäëßõ 9 ×í çë_ÉÞë 7 çðÔí)

Immediate opening for Front Desk (Computer skills & English must) and Housekeeping for franchise motels in Maryland and Virginia. Accommodation provided and Legal status must. Call - Shaila: 443.846.1185 or Rohan: 443.939.9126

Motel help for Desk clerk in Eastern NC. Choice or Wyndham experience preferred or will train. Housekeeping / Laundry help needed too. Legal Work status is a must. Call: 919-464-5688

01/27-02/17-ym

02/03-02/24-sd

Franchise Motel in South Carolina need a single or couple for front desk. Good salary & accommodation provided. Must speak English. Call between 9 A.M. to 5 P.M. at 843-209-5570

Need Housekeeper Couple at Lantern House Motel, 14 rooms in Great Barrington MA. Legal Status & English Required. Call Hasu Patel (413) 528-2350 Ext 0

ÚëSËíÜùß, ÜõßíáõLÍÜë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ wÜù ÚÞëääë Ö×ë ÉÞßá ÀëÜ Àßäë, áíÃá ±Þõ ±ÞðÛäí ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ç_ÕÀóÑ ìèßõÞ (443) 803-0029 02/03-03/03 mv

100 room Independent motel in Springfield, Ohio need single or couple for front desk help. Legal status and fluency in English must. Accommodation will be provided. Contact: Paresh Patel : 937-323-1111

01/27-02/17 mv

02/03-02/24-sd

FRANCHISE MOTEL IN NEW YORK / NEW JERSEY NEED couple for House Keeping and Single for Front Desk Help (Computer Literate, Fluent English must) Legal Status required. Accommodation provided. Call Nick (201) 637 5062 / Nishith (732) 500 8425

09/09-09/01/17-sl

äëÇÀìÜhëùÞõ èëìØýÀ ±ëÜ_hëHë... ìÕþÝ äëÇÀìÜhëù, ±ÞõÀ TÝäÔëÞù ±Þõ ÜÝëýìØÖ ±ìÔÀëßÞí ÕìßãV×ìÖÜë_ ßèíÞõ ÕùÖëÞí ÀëÝý-À<åâÖë Õñßäëß Àßäí ±õ ÕÍÀëßwÕ Èõ. äëÇÀÞí ßçvìÇÞõ áZëÜë_ ßëÂíÞõ çIäåíá äë_ÇÞ ÖõÜÉ çÇùË çÜëÇëßäëâë çëëìèÀÞð_ ç_ÕëØÞ-ç_ÇëáÞ Àßäð_ ±õ ÖáäëßÞí Ôëß Õß Çëáäë Éõäð_ Þõ ±_Ãëßë Õß áëVÝ Àßäë Éõäð_ Èõ. ±ëÕ çèðÞë çë× ±Þõ çèÀëß×í ±õ ÀëÝý ×´ ߏëð_ Èõ. ÃðÉßëÖ Ëë´Qç äëÇÀùÞë Ûëä-ÕþìÖÛëäÞõ èoÜõåë ±ëäÀëßõ Èõ. ÉÝëßõ ÉÝëßõ ±Üõ äëÇÀùÞõ Àåð_À Þäð_ Þõ ßÇÞëIÜÀ áÂäëÞð_ ±ëÜ_hëHë ±ëMÝð_ Èõ IÝëßõ ±ëÕõ ±õÞù µÜâïÀëÛÝùý ÕþìÖçëØ ±ëÕíÞõ ±Üëßù µIçëè äÔëÝùý Èõ. Òçð ÞëÜÞù Øõå- ±ÜõìßÀëÓ ÀùáÜÞõ ±ëÕ çèð±õ äÔëäí áíÔí èÖí ±ëÕõ ±ÜõìßÀë ìäæõÞë ±ëÕÞë ÕþìÖÛëäù çßç ßíÖõ áÂíÞõ ±ÜÞõ ÜùÀSÝë èÖë. Òçð ÞëÜÞù Øõå- ±ÜõìßÀëÓ äëÇÀùÞí ÀùáÜ èÖí ±Þõ äëÇÀù±õ É ±õÞõ áùÀìÕþÝ ÚÞëäí èÖí. Úõ-Çëß äßç×í Àõ Úõ-hëHë ØëÝÀë×í ±ÜõìßÀëÜë_ V×ëÝí ×Ýë èùäë ÈÖë_ ÛëßÖíÝ Õþ½ ÕùÖëÞð_ ÃëÜ, ÕùÖëÞð_ ÞÃß Àõ åèõß, ÕùÖëÞð_ Cëß ÀØí Ûñáí åÀÖí Þ×í. ìÉ_ØÃíÞë ÈõSáë fäëç çðÔí ±õ ÂëËí-ÜíÌí VQ²ìÖ±ù ±ëÕHëí çë×õ É ßèõ Èõ. ±ëÉõ ±ë V×âõ×í èð_ ÖÜÞõ ÖÜëßí ±õ VQ²ìÖ±ùÜë_ ÕþäõåäëÞð_ ±ëÜ_hëHë ±ëÕð_ È\_. ÖÜëv_ ±õ ÃëÜ, ±õ Cëß, ±õ ÞÃß, ±õ åèõß, ±õ Ãáí, ±õ ÜèùSáù, ±õ åõßí, ±õ ÕëÞÞù ÃSáù, ±õ ÇëÞí áëßí Þõ ±õ ÀùÞýß Õß ±ëäõáí èõß-ÀìËoà çáñÞ...Þí ÜÉõØëß äëÖù.

02/03-02/24-sd

áÂù, ÖÜëßë ÃëÜÞë ç_VÜßHëù... ÒÒÜëv_ ÃëÜÓÓ

ÃëÜÞð_ ßëÜ° Ü_ìØß, ÇÚñÖßù åíÖâë ÜëÖëÞí Øõßí Þõ Úëäë°Þí ÜÏ<áíÜë_ ×Öë ÛÉÞÞí äëÖ. ÃëÜÞõ çíÜëÍõ äèõÖí ÞëÞÀÍí ÞØí, ÃëÜÞí ìÞåëâ, åöåäÞë Ûë´Ú_Ô- Ûõv±ù, ßÚëßíÞù ÞõçÍù, çùËí ÜëßÖë ÜëVÖß, ÃëÜ-À>äëÞë èäëÍõ ÕëHëí ÕíÖð_ ÃëÝùÞð_ ÔHë, äßçëØÞë ÕëHëí×í Ûßõáë ÂëÚùìÇÝëÜë_ äëß_äëß CëðçíÞõ VÞëÞ ÀßÖë rëÞ, Þõ ÃëÜÞí ÕþÛëÖÎõßíÞí äëÖ.. ÇHëíÚùß, ±ë_Úáí Þõ ÀÇðÀë, ½_ÚðÞõ ½ÜÎïâ.. ÂõÖß, ÂÍ<_, CëëçÞë Õñâë Þõ ÇùÜëçëÜë_ ±ëäÖë äþÖù Ãùßù- ÉÝë ÕëäýÖí, Þõ ìØäëçù ±Þõ ÖÜëßí Âëç çèõáí±ù çë×õ Àßõáí, áëÉ- Üáë½Þõ ÀëßHëõ ¶CëëÍõ Èùà Þë ÀßëÝ ±õäí ÈëÞíÈÕÞí äëÖù... ±ëæëÏí ÚíÉ Þõ èâùhëë, ØëØë, ØëØí, Ãùß ÜèëßëÉ, è´(Øß°) Þõ çùÞí., À_êÛëß Þõ çð×ëß. ÈëHëë Þõ ÖðáçíÞù ÀÝëßù, áíÜÍë Þõ ÕíÕâë, ÀHë½, Úëäâ Þõ äÍÞë {ëÍ. ±õ èùâí, ±õ µÖßëHë.. ±õ ÕëÍùåÜë_ ×Ýõáð_ ÀùÀ VäÉÞÞð_ ÜùÖ, ±õ ìäáëÕ, ±õ ÀëHë- ÜùîÀëHë, ±õ ÈëìÉÝë, ÜßìåÝë .. ÂùÂù, èñÖñÖñÖñ, ç_ÖëÀ>ÀÍí, ×MÕù, Üù´-ØùîìÍÝë Þõ áÂùËí ±õ À>Àë.. Þõ ÇHëùÌí±ùÞí ßÜÖíáí ÃÜÖíáí äëÖ.. ÃëÜÞõ ÃùîØßõ ÃëÍ<_ ±ëäõ.. ÀëâðÍí À>ÖßíÞõ ±ëTÝë_ ÃáðìÍÝë_, Úõ ÀëÚßë_ Þõ Úõ ÛñìßÝë ßõ. ¬Ë Àèõ ±ë çÜëÜë_ äë_Àë ±_Ãäëâë Ûñ_Íë... Ü_ìØß Öëv_ ìär wÕëâð_.. ½ÃÞõ ½Øäë ÀòWHë ÃùäëìâÝë... ÚëâÕHëÞí ìÞåëâÜë_ ÛHëõáí ÀìäÖëÞí äëÖ... ÖÜõ ÀõËáë Û´ À<_äëßë ßëÉ, ±ÇÀù ÜÇÀù Àëßõáí.. ØëØë èù ØíÀßí, äëÃÍÜë_ Þä Øõ½õ ßõ ç´, äëÃÍÞí äìÏÝëâí çëçð

Øùõëáí ßõ.. ±õÀ Ãùßù Öõ äß Þë ½õ½õ ßõ ØëØë, ÃùßëÞõ ìÞÖ ÞÉv_ áëÃåõ.. CëßÜë_ ÞèùÖë áùËë IÝëßõ åíØ ÖõÍëTÝù ÜùËë, Üëßë Þäáë äõäë´... ÃëÜÜë_ ×Öë ±õ áÃÞ, äßCëùÍù, ½ÞöÝë±ùÞí ÔÜëá-ÜVÖí... ÕëÞõÖß, ßëÜHë Øíäù, Þõ çëçßõ ÉÖí ÃëÜÞí ØíÀßíÞõ äèëá×í ÒËÀùÓ ±ëÕí, ÕëØß çðÔí äâëäÖí äÂÖõ ÛíÞí ×Ýõáí ±ë_ÂùÞí äëÖ.. ÖÜëßë °äÞÞë ÛHëÖß- ÃHëÖß Þõ ÇHëÖßÜë_ ÜèIäÞù Îëâù ±ëÕÞëßë ÖÜëßë ÃëÜÞí, VäÉÞÞí Àõ Àù´ CëËÞëÞí äëÖ....

ÒÜëv_ ÃëÜÓ

±ë ìäæÝ Õß ÖÜëßõ áÂäëÞð_ Èõ. äÔðÜë_ äÔð 450 åOØùÜë_. ÖÜëßù áõ ÖÜõ ÃðÉßëÖ Ëë´QçÞõ ´-Üõ´á Àõ ÎõÀç×í ÜùÀáí åÀù Èù. áõÂÞí çë×õ ÖÜëv_ Õñßð_ ÞëÜ, Üõ´ìá_à ±õÍÿõç ±Þõ ÎùÞ Þ_Úß áÂäù Éwßí Èõ. ±Üõ ÖÜëßù áõ ±õÞí ÝùBÝÖë ±Þõ ÃðHëäkëëÞë ÔùßHëõ Õç_Ø ÀßíÞõ ÃðÉßëÖ Ëë´QçÜë_ ÕþÃË Àßíåð_. — èçÜð ÚëßùË, Ö_hëí

±ëÕÞë áõ ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_ GUJARAT TIMES - Attn: Editor

115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001 Fax: 212-675-7624 Email: editor@gujarattimesusa.com


February 17, 2017

16

@áëìçÎë³Íûç

BUSINESS / SERVICES DIRECTORY REAL ESTATE/INVESTMENT

ACCOUNTANTS/CPA

PROFESSIONAL

P h o t o g r a ph y & Video

Harish Hathiwala, CPA Hotel-Motel-Property Management

Vandan Patel (Paliyadwala)

Accounting, Auditing, Income Tax, Peer Review

Cherry Hill, NJ 08003 Call (856) 264-6005 (C) (856) 428-6783 (H) www.dipvandan.com Email: dipvandan@yahoo.com

Individual • Business • Corporation 0311-031017-SD

New Business Set Up Service

070717-SD

for ALL occasions

Specializing in Small Businesses

Shri Photo Video DJ: Professional Photography, Video filming, and music for your special occasions.

Call Raja (516) 354-0909 www.shriproductions.com 12/08/17 JG

Family of Toronto based Brahmin girl BE, MBA (Canada),1981/5`4"/46kg, Project Manager, invites alliance in Canada/US. Contact: davekl2003@yahoo.com Phone: +91 9998005168; +1 647 923 8698

TEJAS S. KAPADIA, ESQ.

Waldwick, NJ 07463 201-632-1529 tejas@kapadialaw.com

01/27-02/17-YM

ASTROLOGER ±ëß. ±ëß. Õ_ìÍÖ (Õ_ìÍÖ ßIÞ)

FÝùìÖæí, LÝðÜßùáù°VË, ìÚ{Þõç, ÜõßõÉ, åëßíìßÀ ÕíÍë äÃõßõ Üñ_{äHëÞë çÇùË ÜëÃýØåýÞ Ö×ë ìÞØëÞ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

732-412-3611

Áí çìäýçÑ Þä½Ö ìååðÞë ÞëÜÀßHë (ßëìå) ½õ³ ±ëÕíåð_

070717 SD

ÀùQMÝðËßë´{ûÍ, ±ëÌ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß Üâåõ

ÐÐ ÉÝ ±_Úõ ÐÐ Dr. Shankarlal Patel �

WEDDING SERVICES WEDDING SERVICE, DECORATION & religious ceremony In NJ, DE, PA. Self-driver. Contact: 215-781-6503, 267-393-0712, 267-300-6576 092217-MS WHITE HORSES for baraats: Beautifully adorned. Carriage too. Tristate area & more. Call Equishare USA (973) 644-3355 or visit: www.EBHorses.com We will beat any legitimate quote.

REAL ESTATE/MORTGAGE

åã@Ö FÝùìÖæ ±ëÕÞí åëßíìßÀ Ü_ð{äHëÞù çÇùË ÉäëÚ, åëßíìßÀ ÕíÍë Ö×ë ÚëâÀùÞë Õþ‘ù ÉLÜëZëß×í ½Hëí åÀëÝ Èõ. ±ëÕÞõ Éõ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß ½õ´±õ Öõ ÛëæëÜë_ Üâåõ. ÕìÖ-ÕIÞíÞë, ÚëâÀùÞë, Ô_ÔëÞë Ö×ë ÕùÖëÞë À<Ëð<_ÚÞë Õþ‘ùÞù µÀõá ÚÖëäåõ. Üëâë±ù, ÕõLÍLË, Þ_Ã, lí Ý_hë, áZÜí Ý_hë, ÚíÜëßí Øñß Àßõ Öõ Ý_hë, ìÕI²Øùæ Ý_hë ìäìÔ ÀßíÞõ Üâåõ. ËõìáÎùÞ Þ_. (732) 548-0559;

Cell: (732) 788-8161

To advertise in Business Service Directory Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

123016-IQ

071077 SD

Real Estate, Business, Wills (Estate Planning), Immigration & General Law, Practicing in New York & New Jersey. Enrolled Agent with IRS.

AMA Mortgage RESIDENCIAL LOANS NEW JERSEY AND NEW YORK • We can offer: Purchase or refinance to include renovation cost up to total 95% loan If you qualify.

1014/100617-sd

071417 SD

NJ/NY Banking Dept. Licensed Mortgage Broker NMLS # 248057

INCOME TAX

CONTACT: MR. VORA

TEL: (732) 317 3696

WEBSITE: WWW.NBHAVSARCPA.COM

01/06-03/31-sd

NAILESH T BHAVSAR CPA

ONE STOP SOLUTION 

INCOME TAX PREPARATION

BUSINESS- INDIVIDUAL

NEW COMPANY SETUP ACCOUNTING-PAYROLL AUDIT - REVIEW - COMPILIATION

300 Kimball St Suite 204A Woodbridge, NJ 07095.

732-602-1120

02/17-04/17 mv

KESHAV LAL CPA

For many other promotion & more details visit our website: www.amamortgage.com

15 Wood Ave., Edison, NJ 08820

01/06-04/14/17-sd

Office: (732) 632-8777 Cell: (732) 925-2229 Email: amamortgage@gmail.com

INDIVIDUAL/BUSINESS/NON-PROFIT New Company setup-Accounting-payroll CA (India) 100 Plainfield Ave, Suite 6 A EDISON, NJ 08817

Excellent Deli & Grocery / C-Store in Suffolk County, Long Island, New York. Need hardworking & Legal Partner with little investment with more profits. Call Rao (718) 213 3831

MATRIMONIAL: FEMALE

11/04-10/27/17-sd

www.singhandshah.com (718) 343 4343

Kanam levua Patel parents from New Jersey inviting correspondence for their US green card holder Son Age 30/5'11" MBA(IT) from student visa/H1 Visa or green card holder girl with good culture and family values. Contact: sjp195586@gmail.com (C) 201-920-3999

071417 SD

270-01 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

BUSINESS OPPORTUNITIES

01/06-01/27-sd

SINGH & SH AH

__________________________ Accounting and Tax Preperation for individual & Businesses. __________________________

MATRIMONIAL: MALE

02/26/16 - 02/24/17 / SL

HEMISH S. KAPADIA, CPA, EA, MBA, MS SUSHIL T. KAPADIA, CPA, EA, ACA Enrolled Agent with IRS, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Former Tax Auditor & Assistant to Income Tax Commissioner NYC. 31+ years in practice. Tel: (201) 444-4648

CLASSIFIEDS

VIDEO PHOTOGRAPHY

ANJAY ACCOUNTAX SERVICE NJ LLC

Jersey City: (201) 656-2000 NY City: (212) 714-1988 Central Jersey: (908) 837-9030 Orlando: (407) 403-6582

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

To advertise in BSD call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

Gujarati family invites correspondence for their daughter 31 years / 5'2", vegetarian, US Citizen, residing in New Jersey looking for educated boy. Caste no bar. Please send Bio-data with latest photo to hosbp2014@gmail.com 01/13 - 02/03 - SL

To advertise in CLASSIFIED call: 212-675-7515

01/27 - 02/17-SL

Brand new Wedding Mandaps decoration with back drops,wedding chairs and statues for sale. Call Harshad Shukla: 267-300-6576/215-781-6503 02/10-03/03-MS

DENTAL PRACTICE FOR SALE BY OWNER: Store Front on 3rd Avenue, East Harlem, New York. Busy practice, 3 Chairs. Doctor is retiring. Call (516) 652 0288 01/20 -02/10-SL

Business for sale/lease/rent In Suffolk, VA It's a neighborhood gas station / c-store From last 45 years for sale with the property or just business. Lot of potential. Financing available for qualified buyer. Absentee owner (run by employees) Selling price $40k Contact : 757-472-7223 Prefer texting or email At:- r.rstores@yahoo.com

To a d v e r t i s e i n G u j a r a t

02/03-02/24-sd

Times

Matrimonial sect ion Email: gujt imesusa@gmail.com


Ă&#x17D;ĂľĂ&#x161;Þð¹ÍĂ&#x;Ă­ 17, 2017 February 17, 2017

17

@åÍÏçĂ&#x17D;ĂŤÂłĂ?Ýç C L A S S I F I E D S

EDUCATION

HELP WANTED

HELP WANTED

Immediate Hire in VA : NEED EXPERIENCED PERSON who can independently manage Banquet Hall / Restaurant for Virginia Hotel. Fluent English & Legal must. Accommodation provided. Call Rohan: 443.939.9126

COMPUTER SYSTEMS INSTITUTE OFFERS MULTI-LEVEL ESL PROGRAMS +

1-YEAR

CAREER TRAINING PROGRAMS

01/27 -02/17-SL

IMMEDIATELY HIRING EXPERIENCED COOK for Indian restaurant in Chicago. Call : (630) 544 8969

3PRING Quarter starts "QSJM , 2017 International@csinow.com

888.642.4620

02/17 - 03/10 -SL IQ

Effective 0201

Licensed Beautician and Nails Person wanted in Queens, NY Call: 718-835-2110 Email: cutepoint@gmail.com

HELP WANTED

Food factory looking for a person with Good Mechanical Skills and experience or ITI diploma to work in production and maintenance in Philadelphia. Check our web site www.jyotifoods.com for more information about us. Contact: 484-494-8458 or vijai@jyotifoods.com

HOUSEHOLD HELP WANTED

ĂĄĂľLĂ?ÝçĂ&#x161;ĂšĂ&#x;Ăš, Ă&#x153;þçþEĂ?ðçþĂ&#x2039;Ýç (MA)Ă&#x153;ĂŤ_ Ă&#x192;Ă°Ă&#x2030;Ă&#x;ĂŤĂ&#x2013;Ă­ Ă&#x20AC;<Ă&#x2039;<_Ă&#x161;Ă&#x17E;Ăľ Ă&#x;çÚ´ ÂąĂ&#x17E;Ăľ çĂ&#x17D;Í´Ă&#x20AC;ĂŤĂ&#x153; Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ åíä-´Ă&#x17E; è;çĂ&#x20AC;Ă­Ă&#x2022;Ă&#x; Ă&#x2013;Ă&#x;Ă­Ă&#x20AC;Ăľ Ă&#x161;ĂľĂ&#x17E; ÂąĂ&#x2014;äÍ Ă&#x20AC;Ă&#x2022;ĂĄĂ&#x17E;Ă­ Ă&#x2030;wĂ&#x; Ă&#x2C6;Ăľ. ç_Ă&#x2022;Ă&#x20AC;ĂłĂ&#x2018; (413) 250 3635 /

hp

Wanted Eyebrow Threader Best pay, excellent tips and a family like environment guaranteed. This is an opportunity you donâ&#x20AC;&#x2122;t want to miss! Call 219-316-0344 or hillroad404@gmail.com

02/17-03/10-sd

(413) 358 3787 02/17-SL

Live-In Housekeeper wanted for 6 days Hindi speaker in Great Neck L.I, must know cooking, cleaning. Tel: 516-581-5439

02/17 - 03/10 -MS

RESTAURANT / MOTEL Need Floor Manager, Waitress & Front Desk, Night Auditor nearby Columbus, Ohio. Call (740) 404 7478

To advertise in CLASSIFIED call: 212-675-7515

02/03-02/24-SL

SHOPPING GUIDE

INDIA EMPLOYMENT AGENCY Computer Programmers, Jewelry Production Manager, Textile Designer, Garment Warehouse Supervisor, Import/ Production Manager/ Merchandiser, Traffic Coordinator, Chemist, Pharmacist, R&D,â&#x20AC;&#x2C6;Secretary, Receptionist,â&#x20AC;&#x2C6;Admin.â&#x20AC;&#x2C6;Assist, H.R. Associate, Marketing, Data Entry/EDI, Clerk, CA/CPA, Accountant/Bkkpr. Phone (212) 564-0620 Interview in NYC By appointment only tfn-iq

ĂŹĂĄĂ?ĂšĂ&#x17E;ĂŤĂ?Ăł Ă&#x2039;ĂŤÂľĂ&#x17E;, Ă&#x153;þÏĂ&#x;ĂĄĂľLĂ?Ă&#x153;ĂŤ_ Ă&#x192;Ă°Ă&#x2030;Ă&#x;ĂŤĂ&#x2013;Ă­ Ă&#x20AC;<Ă&#x2039;<_Ă&#x161;Ă&#x17E;Ăľ Ă&#x;çÚ´ ÂąĂ&#x17E;Ăľ çĂ&#x17D;Í´ Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ åíä-ÂłĂ&#x17E; è;çĂ&#x20AC;Ă­Ă&#x2022;Ă&#x; Ă&#x2013;Ă&#x;Ă­Ă&#x20AC;Ăľ Ă&#x161;èþĂ&#x17E;Ă&#x17E;Ă­ Ă&#x2030;wĂ&#x; Ă&#x2C6;Ăľ. ç_Ă&#x2022;Ă&#x20AC;ĂłĂ&#x2018; (301)475-1544 02/03-02/24 mv

7E3PEAK 'UJARATI (INDI"ANGLA 7E3PEAK 'UJARATI (INDI"ANGLA

(6/ )6WXGHQW9LVD

( 6/ )6WXGHQW9LVD

Live in Help : Gujarati female preferred duties include light housekeeping and timely lunch/dinner for Parents in Bloomfield Hills IL. Please call for further details @ 336-862-9052

&KDQJHRI QJHRI 6WDWXV%%+-WR) 6WDWXV%%+-WR)

&1$ 1XUVLQJ$LGH

&1$ 1XUVLQJ$LGH

3KOHERWRP\(.*3&7 3KOHERWRP\(.*3&7

0LACEMENT!SSISTANT 0HGLFDO$VVW 0HGLFDO$VVW 0LACEMENT!SSISTANT

%ASY0AYMENT0LAN

%ASY0AYMENT0LAN

3CHOLARSHIPAND'RANTS!VAILABLE 3CHOLARSHIPAND'RANTS!VAILABLE

01/27-02/17-MS

$FFHVV&DUHHUV1< $FFHVV&DUHHUV1<

MISCELLANEOUS

04/28/17-ym

/RZHVW7XLWLRQLQ1HZ-HUVH\ /RZHVW7XLWLRQLQ1HZ-HUVH\

   

FOR GUJARAT, INDIA

NRI HANDBOOK 2016 PRINTED ON GLOSSY PAPER IN MULTI-COLOR

G

ujaratis are truly the Globalâ&#x20AC;&#x2C6;Citizens, residing inâ&#x20AC;&#x2C6;over 100â&#x20AC;&#x2C6;countries across the world. They may reside anywhere for their work but have always beenâ&#x20AC;&#x2C6;emotionally connected to their motherland. They always keepâ&#x20AC;&#x2C6;their emotionalâ&#x20AC;&#x2C6;and umbilical chord with their motherland attached. â&#x20AC;&#x2DC;Gujarat Timesâ&#x20AC;&#x2122; in its 15-year journey has beenâ&#x20AC;&#x2C6;a witness toâ&#x20AC;&#x2C6;this relationship. Once They reachâ&#x20AC;&#x2C6;home,â&#x20AC;&#x2C6;they not just buy lot of material things but also utilize various services. The NRI Handbook endeavors to provide information thatâ&#x20AC;&#x2C6;helps aptly meet these material and service requirement of NRIs. Our past experience suggests that the Handbook comes inâ&#x20AC;&#x2C6;pretty handy...

Order your copy today! $10 only FREE Shipping Gujarat Times 115W 30th Street Suite 1206 New York, NY 10001

Tel: 212-675-7515 â&#x20AC;˘ Fax: 212-675-7624 Email: gujtimesusa@gmail.com OR info@gujarattimesusa.com

02/10-03/03 - JG

EDUCATION

3OHQXP,QVWLWXWH1- 3OHQXP,QVWLWXWH1-

Gujarat Timesâ&#x20AC;&#x2122;

NEED DRIVING LICENSE

â&#x2DC;&#x203A; Ă&#x192;Ă°Ă&#x2030;Ă&#x;ĂŤĂ&#x2013; Ă&#x2039;ĂŤÂłQçĂ&#x17E;ĂŤ äÍĂ&#x2021;Ă&#x20AC;Ăš Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ Ă&#x201A;Ă°ĂĽĂ&#x201A;Ă&#x161;Ă&#x; Ă&#x;ÍèĂ&#x2013;Ă&#x17E;ĂŤ Ă&#x2DC;Ă&#x;Ăľ åäÍĂ&#x2030;Ă&#x153;Ă&#x17E;Ă­ Ă&#x201A;Íç ¹ÚĂ&#x17D;Ă&#x; NEW Rates

NEW Rates

Subscription/Change of Address â&#x2013; Six Monthsâ&#x20AC;&#x201C;26 issues $25 U.S.A.

â&#x2013; One Yearâ&#x20AC;&#x201C;52 issues $44 U.S.A.

â&#x2013; Two Yearsâ&#x20AC;&#x201C;104 issues $84 U.S.A.

â&#x2013; Three Yearsâ&#x20AC;&#x201C;156 issues $111 U.S.A.

â&#x2013; Six Yearsâ&#x20AC;&#x201C;312 issues $211 U.S.A.

â&#x2013; Ten Yearsâ&#x20AC;&#x201C;520 issues $275 U.S.A.

NAME ___________________________________________________________________ STREET _________________________________________________________________ CITY ____________________________________________________________________

Ă?ÿͳÏä_Ă&#x192; ĂĄĂŤĂ?çLç Ă&#x153;âüþ ½þ ¹ÍĂ&#x2022; ÂąĂ&#x153;þÏĂ&#x;Ă&#x20AC;ĂŤĂ&#x153;ĂŤ_ ĂĄĂ­Ă&#x192;ĂĄ Ă&#x17E;Ă&#x2014;Ă­ ÂąĂ&#x17E;Ăľ ¹ÍĂ&#x2022;Ă&#x17E;Ă­ Ă&#x2022;Íçþ çÚUĂ?ĂĄ ÏçĂ&#x20AC;Ă?ÚÏĂ&#x;Ă&#x2039;Ă­ Ă&#x20AC;ĂŤĂ?Ăł Ă&#x17E;Ă&#x2014;Ă­ Ă&#x2013;Ăš Ă&#x2022;HĂŤ VĂ&#x2039;ĂľĂ&#x2039; ¹ÚĂ&#x17D; äÚÏü_BĂ&#x2039;Ă&#x17E;Ă&#x153;ĂŤ_Ă&#x2014;Ă­ Ă?ÿͳäĂ&#x2122;Ă&#x192; ĂĄĂŤĂ?çLç Ă&#x153;þâääÍ Ă&#x153;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC; Ă&#x20AC;Ă&#x;ĂĽĂ°_. Ă&#x17D;ĂšĂ&#x17E; Ă&#x20AC;Ă&#x;Ăš IĂ?ĂŤĂ&#x;Ăľ Âą_Ă&#x192;Þþ°Ă&#x153;ĂŤ_ äÍĂ&#x2013; Ă&#x20AC;Ă&#x;Ăš. Call: 347-321-3381 01/27-02/17-sd

To read Gujarat Times ePaper visit gujarattimesusa.com

_________________________________________________________________________ STATE___________________________________ ZIP ____________________________ TELEPHONE _____________________________________________________________ EMAIL ___________________________________________________________________ PROFESSION ____________________________________________________________ â?&#x2018; Payment enclosed: $ ________________ (Check payable to GUJARAT TIMES)

â?&#x2018; Charge my:

â?&#x2018; VISA

â?&#x2018; MC

â?&#x2018; AMEX

â?&#x2018; DISCOVER

Card # _________________________________________________________________ Exp. date ___________________________ Security code _____________________ Signature _______________________________________________________________

GUJARAT TIMES Corporate Office

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 â&#x20AC;˘ Fax: (212) 675-7624 Emails: gujtimesusa@gmail.com â&#x20AC;˘ subscribe@gujarattimesusa.com


18

February 17, 2017 Ã&#x17D;õÃ&#x161;þð±ëÃ&#x;í

Call us for your home mortgage refinance or purchase quote. Suren Sampat

Lina Sampat

Senior Vice President of Residential Lending

-PBO0Ë&#x17D;DFS

 0Ë&#x17D;DF

 1BHFS

suren.sampat@dkmortgage.com www.dkmortgage.com/sampat

 0Ë&#x17D;DF

 .PCJMF

lina.sampat@dkmortgage.com www.dkmortgage.com/lsampat

2272 W. 95th Street, Unit 115 â&#x20AC;¢ Naperville, IL 60564

8&SJF4USFFU 4VJUFq$IJDBHP *-

CN Travel-Emirates

EQUAL HOUSING LENDER 4VSFO4BNQBU *-/.-4 BOE-JOB4VSFOESBLVNBS4BNQBU *-/.-4 BSFBHFOUTPG%SBQFSBOE,SBNFS.PSUHBHF$PSQ *-.#/.-4 BO *MMJOPJT3FTJEFOUJBM.PSUHBHF-JDFOTFFMPDBUFEBU&OE4U 4VJUF -PNCBSE *-5FMFQIPOF3FHVMBUFECZ*%'13MPDBUFEBU83BOEPMQI UI'MPPS $IJDBHP *- 5FMFQIPOF$PQZSJHIUÂ&#x201E;%SBQFSBOE,SBNFS.PSUHBHF$PSQ"MM3JHIUT3FTFSWFE

Leading Retailer in Western United States Since 1982

SPECIAL SALE FARES on BUSINESS CLASS to Indian subcontinent. Now Flying from LAX, SFO, SEA, HOU, DFW, BOS, WAS, CHI & JFK

www.cntravel.com 18102 Pioneer Blvd., Ste 103, Artesia, CA 90701 To book your seats, contact C.N. Travel

Suites

Business Class

email: info@cntravel.com

Call Toll Free:

Economy Class

1-888-782-5868

17, 2017


ÎõÚþð±ëßí 17, 2017 February 17, 2017

19

ßí±á ±õVËõË REAL ESTATE

OPEN HOUSE

OPEN HOUSE : 214 Margaret Dr, East Meadow, LI, NY SUNDAY 12 - 2 PM Mint Brick Ranch, 3 BDRM, 2 Bath, Full Basement. 60 x 100. Low Taxes, S.D. 3. Call: MATHEW CHACKO PILGRIM REALTY (516) 698 9958 02/17-sl

REAL ESTATE

LENDER ORDERED SALE! 39 acres– assessed value- $95,700 Available now for $89,900! Catskill Mountain views, woods, fields, apple trees, great hunting! 3 hrs NY City! Owner terms! 888-479-3394 12/16-ny

Delaware: New homes- Sussex and Kent counties from $169,000. 9 communities close to Rehoboth Beach, Delaware Bay (Bower’s Beach), or Nanticoke River Seaford. 302-653-7700 www.LenapeBuilders.net

01/13-ny

To advertise in REAL ESTATE call: 212-675-7515


20

February 17, 2017

ÎõÚþð±ëßí 17, 2017

Gujarat Times February 17, 2017  

Gujarat Times is an Indian language nationally subscribed newspaper, one of the largest Gujarati newspapers in the U.S. It provides an in-de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you