Page 1

StrawBerry

สายพันธุ์สตรอว์เบร์อรี่ในไทย


StrawBerry

สตรอเบอร์รี่ถือเป็นผลไม้ชนิดแรก ๆ ที่มีการนำ�เข้ามาขยาย พั น ธุ์ เ พื่ อ ปลู ก ทดลองและส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรในที่ สู ง ปลู ก ทดแทน ฝิ่นและการทำ�ไร่เลื่อนลอยของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ตามแนวพระ ราชดำ � ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และเนื่ อ งจากเป็ น ผลไม้ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานพั น ธุ์ ม าเพื่ อ การวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ แ ละเสาะ หาพั น ธุ์ ที่ เ หมาะสมต่ อ สภาพพื้ น ที่ แ ละภู มิ อ ากาศของประเทศไทย


สายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ Strawberry Varieties

พันธุ์พระราชทานเบอร์ 16 (Tioga) สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง ผล ขนาดปานกลางถึงใหญ่ มีจำ�นวนผลต่อช่อมาก ผลแข็ง ผลผลิตสูง สี แดง ค่อนข้างทนต่อสภาพ อุณหภูมิสูง ทนทานต่อการขนส่ง ค่อนข้าง อ่อนแอต่อโรคใบจุด เหมาะสำ�หรับการแปรรูป พันธุ์พระราชทาน 20 (Sequoia) สามารถเจริญได้ดีในสภาพอุณหภูมิตํ่า ให้ผลขนาดใหญ่ถึง50 กรัมมีจำ�นวนผลต่อช่อน้อย ผลนิ่ม สีแดงสด กลิ่นหอม รสหวาน ทนทานต่อโรคใบจุด และ สภาพที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ไม่ทนทาน การขนส่ง พันธุ์พระราชทาน 50 (B 5) (พระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี) สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีในสภาพอากาศเย็นปาน กลาง ทรงพุ่มปานกลางถึงค่อนข้างแน่น ผลผลิตมีคุณภาพดีโดยเฉพาะ ใกล้สุกเต็มที่ น้ำ�หนัก/ผล 12-18 กรัม รูปร่างเป็นลิ่มสีแดงถึงสีแดงเข้ม ค่อนข้างแข็งไม่ต้านทานต่อไร แต่ต้านทานราแป้งได้ดี

ทำ� Text wrap ให้หน่อย


พันธุ์พระราชทาน 70 (Toyonoka) (ตรงกับปี พ.ศ.2540 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี พระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา) เป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น ใบมีลักษณะกลมใหญ่ และสีเขียวเข้มไม่ทนต่อราแป้ง แต่ทนต่อโรค เหี่ยว ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง น้ำ�หนัก/ผล 11.5-13.0 กรัม ผลมี ลักษณะทรงกลมหรือทรงกรวย สีแดงสดใสแต่ไม่สม่ำ�เสมอ เนื้อและ ผลค่อนข้างแข็ง มีกลิ่นหอม มีความฉ่ำ�และรสหวาน พันธุ์พระราชทาน 72 (ตรงกับปี พ.ศ.2542 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี พระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา) เป็นสายพันธุ์นำ�เข้ามาจาก ประเทศญี่ปุ่นชื่อพันธุ์ TOCHIOTOME ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 น้ำ�หนัก/ ผล14 กรัม เนื้อผลแข็งกว่าพันธุ์พระราชทาน 70 แต่มีความหวาน น้อยกว่า มีกลิ่นหอมเมื่อเริ่มสุก เนื้อภายในผลมีสีขาว ผิวผลเมื่อสุก เต็มที่จะมีสีแดงถึงแดงจัด เงาเป็นมันที่ผิวผล ทนต่อการขนส่งมากกว่า พันธุ์อื่น พันธุ์เนียวโฮ (Nyoho) ใช้รับประทานผลสด รสชาติหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม เนื้อแข็ง ปานกลาง พันธุ์เซลวา (Selva)

ใช้รับประทานผลสด เนื้อแข็ง


พันธุ์พระราชทาน 80 (ตรงกับปี พ.ศ.2550 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา) เป็นพันธุ์รับประทานผลสด และเป็น พันธุ์ที่ต้องการอากาศหนาวเย็นมากกว่าพันธุ์อื่น ๆ คือ ต้องปลูกใน พื้นที่สูงตั้งแต่800 เมตรขึ้นไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16-20 องศา เซลเซียสไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางจะเป็น พื้นที่ปลูกได้ผลดี เพราะมีความสูงประมาณ1,400 เมตรเพื่อกระตุ้น การสร้างตาดอกอย่างต่อเนื่อง และให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากและ ยาวนานขึ้น และยังเป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสและรา แป้งได้ดี “นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นกว่าพันธุ์อื่น ๆ ตรงที่ผลสุกมี กลิ่นหอม และมีรสชาติหวานกว่า เนื้อผลแน่น สีแดงสด รูปร่างของ ผลสวยงาม โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกรวยถึงทรงกลมปลายแหลม ผิว ไม่ขรุขระ ราก ลำ�ต้นโตเร็วสมบูรณ์ ความสูงของทรงพุ่ม 20-30 เซนติเมตรความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย27 เซนติเมตร สายพันธุ์นิยม สายพันธุ์บริโภคสด : พันธุ์พระราชทานเบอร์ 60, 70, 80, 50, 20 และเนียวโฮพันธุ์เบอร์ 60 เป็นสายพันธุ์ที่ผสมในไทย โดยตรง จึงเหมาะสมต่อสภาพอากาศของประเทศไทยมากกว่าสายพันธุ์ อื่นๆ ส่วนสายพันธุ์เบอร์ 70 จากญี่ปุ่น กำ�ลังอยู่ในขั้นพัฒนาสาย พันธุ์ให้เหมาะสมต่อสภาพอากาศของประเทศไทย สายพันธุ์แปรรูป : พันธุ์พระราชทานเบอร์ 16 และ เซลวา


วิธีปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในกระถาง สร้างรายได้เสริม

Strawberry  
Strawberry  
Advertisement