Page 1

2019

SNAPPHANERIKET INSPIRATION OC H TIPS INFÖR DIT T BESÖK I SNA PPHA NE RIKET


»Snapphaneriket 2019« ges ut av Snapphanerikets Turistförening. Vi vill inspirera dig till att upptäcka och uppleva den vackra bygden i norra Skåne, södra Småland och västra Blekinge. Vi bjuder på nedslag hos några av alla de engagerade och framåtsträvande företagare som lever och verkar här och ger glimtar in i områdets spännande historia. Vi hoppas att du ska trivas. Välkommen till Snapphaneriket!

»Snapphaneriket 2019« is published by Snapphanerikets Turistförening. We would like to inspire you to discover and expierience the beautiful region in northern Skåne, southern Småland and western Blekinge. We invite you to some of all the dedicated and ambitious entrepreneurs who lives and work here and give you glimpses into the areas exciting history.

UTGIVARE: SNAPPHANERIKETS TURISTFÖRENING, OSBY | WWW.SNAPPHANERIKET.SE | INFO@SNAPPHANERIKET.SE TEXT, FOTO & GRAFISK FORM: PA REPORTAGE | WWW.PAREPORTAGE.SE | INFO@PAREPORTAGE.SE UPPLAGA: 10 000 TRYCK: TRYDELLS, LAHOLM (2019)

N VA

ENMÄRK

Trycksak 3041 0091

E T

S

We hope you will enjoy it here. Welcome to Snapphaneriket!


VÄLKOMMEN HIT! Snapphaneriket är ett område som sträcker sig från norra Skåne till de sydligaste delarna av Småland och den västra delen av Blekinge. Ett område rikt på både kultur och natur. Här finns djupa skogar och många sjöar med ett rikt växtoch djurliv. Här finns goda möjligheter till fiske och paddling med kanot på våra vattendrag och sjöar. Här är hantverket av hög kvalitet och det har bidragit till att utveckla internationellt kända företag som IKEA och BRIO. Stannar du kvar några dagar kan du välja mellan hotell med god standard och personliga bed & breakfast, välutrustade stugbyar och naturnära campingplatser.

HALMSTAD ÄLMHULT MARKARYD

OSBY

LÖNSBODA KARLSHAMN

ÄNGELHOLM

HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG KRISTIANSTAD

VEN

SIMRISHAMN

LUND MALMÖ

YSTAD

Lokala producenter med småskalig produktion av livsmedel ser till att du inte behöver bli besviken när det är dags för mat. Många små skogsvägar genomkorsar likt en spindelväv Snapphaneriket och gör både bilutflykten och cykelturen till ett äventyr i sig. Du kan aldrig köra fel för du kommer alltid fram på den ena eller andra vägen. Välkommen till oss!

6

SNAPPHANERIKET 2019


»The snapphane realm« is an area that stretches from the north of Skåne to the southern parts of Småland and the western parts of Blekinge. An area rich of both culture and nature. Here are deep forests and many lakes with a rich plant- and animal life. Here are great opportunities to fish and canoeing on the water. The craftsmanship is of high quality which helped to create internationally known companies such as IKEA and BRIO.

SNAPPHANERIKET 2019

If you stay a couple of days you can choose between good standards hotels, Bed & Breakfast, well equipped cottages or nature near camping sites. Excellent local food producers will make sure you will not be disappointed when it is time to eat. Many small roads stretch out throughout »Snapphaneriket«, like a spider’s web, making your trip by car or bike an adventure. There is really no wrong way - you will get there one way or the other. Welcome to us!

7


Posters från Snapphaneriket Från 109 kr | Olika format Webshop på www.snapphaneriket.se


INNEHÅLL 10-16 18-19 22-23 24-26 28-49 50-52 53 54-55 56-57 58-64

SNAPPHANERIKET 2019

REPORTAGE: SLÅTTERÄNGAR HANDLA PÅ HEMMAPLAN KARTA MAT & FIKA UTFLYKTSMÅL HEMBYGDSFÖRENINGAR BOENDE SKÅNELEDEN CYKLA I SNAPPHANERIKET AKTIVITETER

9


Slåtterängar var viktiga - helt avgörande - för livet på landsbygden förr i tiden. Nu finns det inte många slåtterängar kvar och det hotar artrikedomen. Ekolog Ingvar Nilsson är drivande i föreningen Göinge Slåttersällskap som arbetar för att värna artrika ängsmarker. Här berättar han om slåtterängens historia och varför det är viktigt att bevara de få som finns kvar.

VÅRA VIKTIGA SLÅTTERÄNGAR TEXT: INGVAR NILSSON FOTO: PÄR ANDERSSON

10

SNAPPHANERIKET 2019


SNAPPHANERIKET 2019

11


På »Hildings äng« i Kylen mellan Osby och Visseltofta, i juni när slåtterängen stod i full blom, anordnade Göinge Slåttersällskap en välbesökt floravandring.

FÖRE DEN AGRARA revolutionen var slåtterängen det viktigaste markslaget. Med den agrara revolutionen menar man den period då jordbruket påbörjade sin modernisering. De stora skiftesreformerna, enskifte och laga skifte, när ansvaret för markernas brukande övergick från byn till den enskilde brukaren var en viktig förutsättning för förändringarna. Man började använda plog istället för åder, många våtmarker och sjöar dikades ut eller sänktes, många ängar odlades upp, konstgödsel började användas och djurens mat började odlas på åkern. Så småningom kom slåttermaskinen och åkrar började stenröjas. Häst 12

och så småningom traktor användes som dragare istället för oxar. Allt detta inträffade under en ganska lång tidsperiod i landet. Tidigast i slättbygderna och efterhand i skogsbygderna. Tillbaka till slåtterängen. Denna gav merparten av djurens foder, kompletterad med bland annat torkade lövkärvar från hamlade träd som lind, ask, sälg, björk med flera. Detta foder gav, när det passerat djuren, gödsel till de åkrar som fanns. Dessa var ofta små och belägna på fastmark. Förhållandet mellan arealen slåtteräng och arealen åker var ofta 5-7 till 1, det vill säga för att ha en åkerareal på 1 hektar så SNAPPHANERIKET 2019


behövde man slåtterängar på minst 5 hektar. Detta skapade uttrycket »Ängen är åkerns moder«. Linné skriver att endast de åkrar där det skulle sås korn fick gödsel, inte rågen. Vid denna tid odlades endast människornas mat på åkrarna. Slåtterängarna utgjordes av marker som hade god produktion av gräs och örter. All skörd både på åker och äng gjordes med lie. På ängarna var räfsan viktig. Ängarna låg både på torrare och fuktigare marker. Även kärr och sjöstränder utnyttjades. Skörden skedde under en lång sommarperiod som vanligen började efter midsommar och pågick åtta till tio veckor framåt. Den följde ofta ett visst mönster där man började på de torrare markerna och slutade på de fuktiga. Därefter vidtog lövtäkt och sedan spannmålsskörd på åkrarna. Nyttjandet av mark som slåtteräng under många hundra år skapade mycket artrika

SNAPPHANERIKET 2019

växtsamhällen, som var beroende av denna årliga hävd för att bibehålla sin artrikedom. Artrikedomen är knuten till olika gräs, halvgräs och örter som i sin tur skapade förutsättningar för olika fjärilar, bin och andra insekter som är beroende av dem på olika sätt. Det är nektar, pollen eller som värdväxt för larver. Detta är grunden till att vi idag värnar om den lilla areal ängsmark eller mark med ängsartad flora som idag finns kvar. Idag utgör arealen slåtteräng endast en bråkdel av den ursprungliga. Sannolikt mindre än en promille. Mycket få ängsmarker är idag i slåtterhävd. En del av den lever vidare som ogödslade naturliga betesmarker, vilket kan bevara en stor del av de ursprungliga växtarterna. För att de insekter som är beroende av de olika växterna skall kunna leva kvar behövs ett sent betessläpp så växterna hinner blomma. Annars försvinner de blomberoende insektsarterna.

13


Ingvar Nilsson, ekolog, är engagerad i Göinge Slåttersällskap som arbetar för att öka kunskapen om slåtterängarnas betydelse för den biologiska mångfalden.

14

SNAPPHANERIKET 2019


Ingvar Nilsson »Mitt intresse för växter och natur skapades tidigt. Jag är uppväxt på en liten kyrklig arrendegård intill Linnés Råshult och det årliga firandet av Linnés födelsedag är en del av min barndom. Tillsammans med min bror Sven började jag titta på växter och fåglar. De första växterna samlades och pressades 1957 och vi inventerade floran i Stenbrohults socken några somrar i början av 1970-talet. När jag så småningom efter utbildning i Lund började arbeta som ekolog i Älmhults kommun köpte vi en gård i Snapphanebygden – Övraryds Gård. Det första jag gjorde då var att se vilka områden som hade den rikaste ängsfloran. Den delen fick då bli slåtteräng vilken efterhand har utvidgats och nu är nära ett hektar. Efterbete sker med den svenska lantraskon rödkulla. På gården finns också den svenska lantrasen Ryafår, men de får inte beta på blomrika marker.«

Snapphanebygdens flora är generellt ganska artfattig men litet rikare i diabaspåverkade områden. Detta gäller även i ängar och betesmarker. Exempel på arter är slåttergubbe, kattfot, jungfrulin, gullviva, liten blåklocka, stor blåklocka, åkervädd, gullris, knippfryle och knägräs på torrare mark och Jungfru Marie Nycklar, svinrot, granspira, smörboll, småvänderot, klockgentiana, ängsvädd, gökblomster, darrgräs, ängsfryle och ängsstarr på olika typer av fuktiga marker. Kvarvarande artrika marker i Snapphanebygden är nästan uteslutande betesmarker. Många av dessa finns i anslutning till Helge å och Rönnebodaån eller kring diabashöjder. Bra information om dessa olika områden finns i Jordbruksverkets databas TUVA som finns tillgänglig på internet. SNAPPHANERIKET 2019

»Hildings äng« i Kylen är relativt artrik, men var egenväxande med svag hävd när ängsbruket återupptogs för ett tjugotal år sedan med sen lieslåtter. Karaktärsarter i denna äng är Jungfru Marie Nycklar och ängsvädd. Båda arterna har ökat mycket i antal med denna hävd, för orkidén nästan tiofalt. Endast en liten del i sydost tycks ha varit uppodlad. Den övriga delen var äng redan vid enskiftet 1820 i »Kyle by«, som Kylen hette då. En grupp som vill värna om artrika ängsoch betesmarker bildade för några år sen föreningen Göinge Slåttersällskap. Detta för att öka kunskapen om dessa markers historia, hävd och stora betydelse för landskapets biologiska mångfald. Föreningen ordnar kurser om ängens historia och utveckling samt om hur man kan sköta om de rester av blomrika marker 15


Göinge Slåttersällskap | Bli medlem Årsavgift: 100 kr Bankgiro: 626-8155 Göinge Slåttersällskap bildades 2014 och arbetar för att sprida information och kunskap om ängen och dess betydelse för den biologiska mångfalden.

som finns kvar. Naturligtvis också kurser i hur man slipar och använder en lie. Mer information kommer efterhand att läggas ut på föreningens nya hemsida www.hembygd. se/goingeslattersallskap, där du också ser hur man kan bli medlem. »De vilda blommornas dag« är ett arrangemang med blomstervandringar som finns i hela Norden. I Sverige har det pågått sen 2002 och ordnas av Svenska Botaniska

16

Föreningen. Syftet är att visa på den blomsterprakt som ännu finns i vår närhet och även skapa intresse för växter och botanik. Vandringarna sker med guider samma dag i hela Norden samt på Färöarna och Grönland. I år är det söndagen 16 juni. Information om tider och platser för vandringarna hittar man på Svenska Botaniska Föreningens sida dvbd.se (De vilda blommornas dag), där alla vandringar läggs ut.

SNAPPHANERIKET 2019


Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent. Plocka #ettskräpomdagen Swisha till 90 02 817 PlusGiro: 90 02 81-7 www.hållsverigerent.se

SNAPPHANERIKET 2019

17


PRISAD HANDEL PÅ HEMMAPLAN Osby Shopping | Lönsboda Köpmannagille www.osby.nu | jimmy.ekborg@osby.se

DEN LOKALA HANDELN är under ständig utveckling i Osby kommun. Det visar inte minst nomineringen av centrumledare Jimmy Ekborg till utmärkelsen Årets Centrumutvecklare, som utses av föreningen Sveriges Centrumutvecklare. Övriga nominerade är centrumledarna i Helsingborg och Halmstad, så lilla Osby och Jimmy Ekborg har lyckats utmärka sig bland betydligt större handelsorter. – Jag pratar mycket, men är bra på att lyssna också. Vad vill alla aktörer? Här är alla nära varandra, vilket gör att vi vet vilket förhållningssätt som företagare, föreningar, fastighetsägare och kommunen bör ha till varandra. Jag försöker vara positiv och se lösningar, är alltid lojal och är en entreprenör som människa och det är så klart en tillgång i det här jobbet. Nomineringen kommer att tillföra Osby som handelsort mycket, det tror och hoppas jag, säger Jimmy Ekborg. Osby är en handelsort med gamla anor

och tack vare goda kommunikationer finns en stor utvecklingspotential. – Här finns en heltäckande mix av butiker och här händer hela tiden nya saker. Vi har många attraktiva evenemang under året och har redan fått till flera nya butiksetableringar. Vi börjar faktiskt snart få ont om yta att hänvisa till, ett delvis angenämt problem, säger Jimmy Ekborg. Osby Shopping med cirka 50 medlemsbutiker är en en del av Osby Näringsliv. Det är också Lönsboda Köpmannagille, som under åren blivit synonymt med Jimmy Ekborg. – I Lönsboda finns butiker för allt man behöver för det dagliga livet. För en by med 3 200 invånare finns där ett utbud som många andra byar i den storleken bara kan drömma om. Människorna som bor på orten är lojala och läget mellan IKEA i Älmhult och Olofström gör att många stannar i Lönsboda och handlar när man reser igenom, säger Jimmy Ekborg.

Runt Knuten, Osby

Jimmy Ekborg, centrumledare i Osby och Lönsboda, nominerad till priset Årets Centrumutvecklare 2019.

18

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


Molié, Osby

Family House, Osby LNT i Lönsboda är Osby kommuns enda järnhandel.

The local shopping is under constant development in the municipality of Osby. This is proved by the nomination of city centre leader Jimmy Ekborg for the award of the Centre Developer of the Year, which is appointed by the Association of Swedish Centre Developers. Other nominees are the centre leaders in Helsingborg and Halmstad, so little Osby and Jimmy Ekborg have managed to distinguish themselves from considerably larger shopping locations. - I talk a lot, but I am a good listener too. What do all involved want? Here everyone is close to each other, which means that we know which approach that entrepreneurs, associations, property owners and the municipality should have to each other. I try to be positive and find solutions, I am always loyal and an entrepreneur as a person and it is of course an asset in this job. I believe and hope that the nomination will add a lot to Osby as a shopping city, says Jimmy Ekborg.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

Edens Blommor, Osby

Osby is a shopping city with old origins and thanks to good communications there is a great potential in development. - There is a comprehensive mix of stores and things are happening here. We have many attractive events during the year and have already got several new store establishments. We are actually starting to get short of surface to refer to, a partially pleasant problem, says Jimmy Ekborg. Osby Shopping with about 50 members is a part of Osby Näringsliv. That is also Lönsboda Köpmannagille, which over the years has become synonymous with Jimmy Ekborg. - In Lönsboda you can shop what you need for your everyday life. For a village of 3 200 inhabitants, there is a supply that many other villages in that size only can dream of. The people who live in the village are loyal and the location between IKEA in Älmhult and Olofström makes people stay in Lönsboda and shop when traveling through, says Jimmy Ekborg.

19


OREDSSONS ELEKTRISKA/ELON Västra Järnvägsgatan 19, Osby | 0479-177 50 www.oredssonsel.se

Välkommen till din lokala Elonbutik! Här hittar du kaffebryggare, vitvaror, rakartiklar, dammsugare, mobiltillbehör, elmaterial, ljuskällor, belysning och mycket mer. Vi utför även reparationer och installationer. Öppet vardagar 9-18 och lördagar 10-13.

SOMMARRABATTEN

www.sommarrabatten.se | info@sommarrabatten.se Sommarrabatten på Facebook

Tjäna pengar till din förening/klass! Vinst: 100 kr/ häfte. Sommarrabatten innehåller erbjudanden från utflyktsmål i Skåne. Ny upplaga kommer våren 2020. Håll utkik på hemsida/facebooksida.

T-shirts Från 60 kr | Herr & Dam Webshop på www.snapphaneriket.se

20

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


Bli Barnsupporter och ge 100 kr/mĂĽn. barncancerfonden.se

SNAPPHANERIKET 2019

21


MAT & FIKA

HEMBYGDSFÖRENINGAR

1. Nedanbäcks Gårdsprodukter | Sid 24 2. Övraryds Gård | Sid 24 3. Börjes Konditori | Sid 24 4. Glada Geten Gårdsmejeri | Sid 24 5. Gräsljunga Gårdsbutik | Sid 25 6. Café Kronan | Sid 26

28. Osby Hembygdsförening | Sid 50 29. Loshults Hembygdsförening | Sid 50 30. Visseltofta Hembygdsförening | Sid 51 31. Örkeneds Hembygdsförening | Sid 52

UTFLYKTSMÅL

32. Nissestugan | Sid 53 33. Villa Luna Breakfast Hotel | Sid 53 34. Lönsboda Vandrarhem | Sid 53 35. Glimminge Station | Sid 53 36. Tydingesjöns Camping | Sid 53

7. Svarta Bergen | Sid 28 8. Smålandet | Sid 33 9. Hovdala | Sid 34 10. Svenska VävstolsMuseet | Sid 38 11. Kullaro | Sid 40 12. Tykarpsgrottan | Sid 42 13. Tydingesjöns Camping & Festplats | Sid 46 14. Ingars Grannlåtsbroderi | Sid 48 15. Ateljé Ängeln | Sid 48 16. Britas Halmslöjd | Sid 48 17. Galleri Blomby Gård | Sid 48 18. Canville Second Hand | Sid 48 19. Lindberg Diabas & Silver | Sid 48 20. Hässleholms Modelljärnvägsförening | Sid 48 21. Sliperiet Gylsboda | Sid 48 22. Nisse i Östanböke | Sid 49 23. Osby Silversmedja | Sid 49 24. Lekoseums butik | Sid 49 25. Sibbarps Schäferi | Sid 49 26. Teater Stenbäraland | Sid 49 27. Nytt av Gammalt | Sid 49

22

BOENDE

AKTIVITETER 37. Offroadbanan.se | Sid 58 38. Glimminge Station | Sid 58 39. Paddla kanot | Sid 58 40. En tid för sig | Sid 58 41. Stall Stingson | Sid 58 42. Borgen | Sid 59 43. Lekoseum | Sid 60 44. Lönsboda Superbilbingo | Sid 62 45. Kulturreservatet Örnanäs | Sid 64 46. Naturhälsan & Naturmedicinska Akademin | Sid 65

SNAPPHANERIKET 2019


PJÄTTERYD

RÅSHULT

VIRESTAD

HINNERYD

23

ÄLMHULT

STRÖMSNÄSBRUK

HÄRADSBÄCK

E4 LOSHULT

29

MARKARYD

KILLEBERG

33

8

15

EMMALJUNGA

VESLJUNGA

30

VERUM

VITTSJÖ BJÄRNUM

121

23

VISSELTOFTA

37

119

OSBY 27

2

3 18 23 24 28 3940 4243 14 41 25 1 16 17

117

LT

5

22

7

LÖNSBODA

15

6 11 31 34 44

GYLSBODA

19 21

46 119

45

10

HÄSTVEDA

35 38

FARSTORP

32 15

NYTEBODA

15

OLOFSTRÖM

GLIMÅKRA

19 117

RÖKE

BALLINGSLÖV

24

13 36

23 119

BROBY

KNISLINGE

HÄSSLEHOLM 20

21

HANASKOG

TYRINGE

9 4HOVDALA 23

12

VINSLÖV 21

26

ARKELSTORP

NÄSUM

19

BROMÖLLA

KRISTIANSTAD

SÖSDALA

E22

SNAPPHANERIKET 2019

23


NEDANBÄCKS GÅRDSPRODUKTER Nedanbäck 2065, Glimåkra | 070-229 24 77 www.nedanback.se | info@nedanback.se

I slutet av en slingrande grusväg mellan Osby och Glimåkra ligger Nedanbäcks gård. Närheten till djur och natur är påtaglig i det vackra landskapet. Ingrid och Per-Åke Persson driver ekologisk djuruppfödning och sedan 2006 en gårdsbutik.

I butiken säljs egenproducerat kött av nöt, gris och lamm. Köttet säljs som både lådor och styckdetaljer. Besökare hittar även bland annat kryddor, oljor, ägg och egenproducerad honung på hyllorna.

BÖRJES KONDITORI

Postgatan 2, Osby | 0479-106 16 www.konditori-osby.se | borjeskonditori@live.se

Välkommen till oss! Ett gammalt anrikt bageri från 1951 med allt från klassiska tårtor och kakor till smörgåsar. Hos oss får du alltid ett trevligt bemötande och god service. Vi vill att du ska uppleva något extra när du besöker Börjes Konditori i Osby!

GLADA GETEN GÅRDSMEJERI Lilla Oberöd, Tyringe | 0451-566 27 www.gladageten.se | gladagetenmejeri@gmail.com

ÖVRARYDS GÅRD

Övraryd 1108, Lönsboda | 070-250 27 54 www.ovrarydsgard.se | ingvarnilsson45@gmail.com

Ekologisk produktion av de svenska lantraserna rödkulla och ryafår. Hängmörad rödkulla och lamm av ryafår detaljstyckat i lådor. Tvättbara skinn, rökt lammfiol, ull m.m. 24

Välkommen till vårt getostmejeri fem minuter från Hovdala Slott! Osttilverkning på mjölk från egna getter. Gårdsbutik med ost med tillbehör, fika och lättare maträtter. Killinghage för barn.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


GRÄSLJUNGA GÅRDSBUTIK Gräsljunga Gård, Gräsljunga 1405, Visseltofta | 070-833 09 19 / 070-889 01 08 www.grasljunga.se | info@grasljunga.com

NÄRODLAT, HÖG KVALITET och stort engagemang är något av det som Annika och Mikael Pettersson gärna framhåller när de beskriver Gräsljunga Gård. Att veta var maten kommer ifrån har varit ledord för Annika och Mikael ända sedan de startade försäljning i gårdsbutiken i Gräsljunga 1998. Äggen från de 2 900 hönorna har alltid varit ett självklart centrum i verksamheten. Hela kedjan, från värpning till packning i det egna mikropackeriet, sker på gården. Med de

Detta hittar du i gårdsbutiken: Ägg och kokhöns, Visseltoftatårta, Visseltoftabakelse, maränger, lammskinn, ullgarn m.m. Öppettider 2019: Fredag 13-18, lördag 10-13

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

egna äggen som grund bakas den klassiska Visseltoftatårtan och maränger på gården efter hemligt recept och säljs i gårdsbutiken. Gårdens prisbelönta Gotlandsfår betar och hjälper till att hålla det vackra landskapet öppet och levande. – Just skinnen från våra får har varit extra populära bland våra kunder de senaste åren. Skinnen är grå, glansiga och krulliga, är lätta att tycka om och passar utmärkt till heminredning, säger Annika.

Locally produced, high quality and great commitment is something Annika and Mikael Pettersson always like to emphasize when describing Gräsljunga Gård. Knowing where the food comes from have been a motto for Annika and Mikael since they started the farm shop in Gräsljunga in 1998. The eggs from the 2 900 chickens are and have always been an obvious center in the business. The entire chain, from laying the eggs to packing in its own micropackery, takes place on the farm. With its own eggs, the classic Visseltofta cake and meringues are baked after secret recipes and are for sale in the shop. The farm’s price winning Gotland sheep are grazing in the fields and helps keep the beautiful environment open and lively. – Our sheepskin has been very popular in recent years. The skins are grey, shiny and curly, are easy to enjoy and are ideal for home decorating, says Annika.

25


CAFÉ KRONAN - BÅDE MODERNT OCH LANTLIGT Café Kronan, Glimåkravägen 7, Lönsboda | 0479-200 22 www.cafekronan.com | info@cafekronan.com

NÄR CAFÉ KRONAN slog upp portarna i maj 2015 var målet att skapa ett café för alla åldrar där alla kan trivas. Så har det också blivit. Inredningsstilen känns modern för de yngre och för den äldre generationen är det mycket igenkänning i miljön. Dagens lunch serveras alla vardagar, förutom under semesterveckorna, och har varit framgångsrikt ända sedan starten. Alla dagar inklusive helger serveras Á la carte. Självklart erbjuds också smörgåsar, fikabröd, olika kaffesorter och glass på sommaren. Caféet har öppet varje dag i veckan. Café Kronan ligger mitt i den spännande snapphanebygden, i hjärtat av den lilla byn Lönsboda, precis utmed riksväg 15 som går mellan Halmstad och Karlshamn. Det är enkelt att stanna till och besöka det populära caféet där alla kan känna sig som hemma. Besök gärna hemsida eller facebooksida för senaste info. Välkomna!

When Café Kronan started in May 2015 the goal was to create a café for all ages, where everyone could feel at home. And that is how it became. The interior style feels modern for the younger ones and for the older generation there is a lot of recognition in the environment. Lunch of the day is served every weekday, except on vacation weeks in the summer, and has been a success since the start. Every day, weekends included, Á la carte is served. Café Kronan also offers sandwiches,

26

»fikabread«, different types of coffee and of course ice cream in the summer. The café is open every day of the week. Café Kronan is located in the center of the snapphane realm, in the heart of Lönsboda just along highway 15 between Halmstad and Karlshamn. It’s easy to stay and visit the popular café where everyone can feel at home. Please visit Café Kronans website och facebook page for more information. Welcome!

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


Posters från Snapphaneriket Från 109 kr | Olika format Webshop på www.snapphaneriket.se

SNAPPHANERIKET 2019

27


Att hyra flotten har blivit ett populärt inslag bland Svarta Bergens besökare.

UNIK HISTORISK MILJÖ I

SVARTA BERGEN Svarta Bergen, Hägghult, Lönsboda | 0479-215 20 www.svartabergen.com | info@svartabergen.com

DIABASEN FRÅN LÖNSBODA är unik i sitt slag. I mer än hundra år har diabasbrytningen spelat en stor roll i bygdens historia och den svarta diabasen från Hägghult har ett gott rykte internationellt tack vare sin erkänt höga kvalitet. Den ideella föreningen Svarta Bergen tar hand om miljön kring det gamla stenbrottet som lades ner 1989 och erbjuder besökare guidade turer, en storslagen utsikt och en chans att slappna av och varva ner i en miljö som inte går att hitta någon annanstans. – Det är en underbar miljö att vandra och vistas i. Det är något magiskt med stenarna, verkligen något speciellt, säger Mari Arvidsson, restaurang- och bokningsansvarig. Svarta Bergens flotte har blivit en riktig succé. Besökare hyr flotten per timme och kan köpa en fikakorg att ta med. – Du ser området från en annan vy och 28

man förstår storheten på ett nytt sätt. Det är magiskt att se stenbrottet från den synvinkeln, jag kan lova att alla som provar blir mäkta imponerade, säger Mari Arvidsson. Stenbrytningen pågår än idag i ett nytt stenbrott alldeles i närheten. Där finns också möjlighet att i lugn och ro njuta av utsikten. Alla gamla bilder, filmer och inte minst de guidade turerna vid det gamla stenbrottet är en förlängning mellan dåtid och nutid. Det finns en mängd konstverk på området som berättar diabasens historia och visar vad den kan användas till. – Att bara komma hit och njuta av utsikten och köpa en glass eller en kaffe behöver man inte betala entré för. Men jag rekommenderar verkligen också en tur med någon av våra duktiga guider eller en tur med flotten. Historien bakom den här platsen är fantastisk och unikt bevarad, säger Mari Arvidsson. ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


Övernattning Hyr stuga vid Hjärtasjön. Bryggor och båtar i direkt anslutning. Köp enklare fiskeutrustning på Svarta Bergen. Mer info hittar du här: www.svartabergen.com | booking.com

Mari Arvidsson

The diabase from Lönsboda is unique in its kind. For more than a hundred years the diabase mining has played a huge part in the districts history and the black diabase from Hägghult has a fine international reputation thanks to its admittedly high quality. The non profit association Svarta Bergen cares for the environment around the old quarry which closed in 1989 and offers visitors guided tours, an extraordinary view and the opportunity to relax and wind down in very special surroundings. – Its a wonderful environment for walking and just spending time. Its something magical about the rocks, something really special, says Mari Arvidsson, head of the restaurant and bookings. Svarta Bergens own raft has become a real success. Visitors rent the raft per hour and can buy a basket with fika to bring.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

– You see the area from another view and you understand the greatness in a new way. It is magical to see the quarry from that point of view, I can promise that all who try it will be impressed, says Mari Arvidsson. The mining is still active in a new quarry in the immediate vicinity. Anyone can enjoy the exceptional view. The old pictures, movies and, not least, the guided tours in the old quarry are an extension between past and present. There is a lot of artwork in the area that tells the story of diabase and shows what it can be used for. – Just to be here, enjoy the view and buy an ice cream or a coffee works well without paying the entrance fee. But I also really recommend a trip with one of our fine guides or a trip with our raft. The story of this site is fantastic and uniquely preserved, says Mari Arvidsson.

29


Första säsongen av danskproducerade »The Rain« släpptes på Netflix i maj 2018. I flera avsnitt utspelas handlingen vid Svarta Bergen i Hägghult utanför Lönsboda. Under 2019 släpps säsong två.

Foto: Netflix

»VERKLIGEN HÄFTIGT ATT SE SVARTA BERGEN PÅ NETFLIX«

Det ringde i Mari Arvidssons telefon. Någon i en Netflixproduktion hade hört talas om Svarta Bergen utanför Lönsboda och ville komma och titta. Ett år senare satt Mari hemma i soffan och såg huvudkaraktärerna i »The Rain« kämpa mot undergången mitt i Svarta Bergen - hennes arbetsplats. Här berättar hon vad som hände.

30

SNAPPHANERIKET 2019


»JAG VAR PÅ väg till Älmhult när jag fick ett

att Svarta Bergen fanns. Den ena killen berättade att han har en stuga i närheten och att han hade fått frågan om han kände till något lämpligt ställe för inspelningen. Han hade då tipsat om Svarta Bergen och blivit ombedd att skicka något kort härifrån. ›Nej, det gör jag inte, för det är inte alls samma sak‹, hade han sagt. ›Då får ni inte en rättvis bild‹. Sagt och gjort, de kom hit och tittade i stället. På måndagen började de filma. Det var många involverade, det var omkring 50 personer från inspelningsteamet på området. Plötsligt frågade de mig om de fick öppna upp en vägg inne i smedjan. ›Oj oj oj‹, tänkte jag. Det är ju en ganska stor åverkan på ett sådant kulturminne. Jag sa att jag måste kolla med de andra i styrelsen. Något möte hann vi inte ha, det skulle beslutas direkt. De lovade att de skulle återställa allt så att det inte skulle märkas efteråt och då sa vi ja. De tog kort på alla grejor, plockade ner och byggde om hela smedjan och efteråt stod

Bilder: Mari Arvidsson

telefonsamtal från en dansk människa som pratade engelska. Det var i oktober 2017. Han presenterade sig och sa att han ringde från ett produktionsbolag som gör en Netflixserie och att han ville komma till Svarta Bergen och titta för att de eventuellt ville filma där. Jag sa att jag inte var hemma, men kunde hjälpa dem senare. Han ville komma direkt. Jag ringde min man som öppnade så att de kunde gå in och titta. De var nöjda och sa att de skulle höra av sig redan dagen därpå. ›Här går det undan‹, tänkte jag! Dagen efter ringde han igen och sa att de gärna ville filma där. ›Wow, vilket ställe‹, sa han! Resten av gänget som skulle reka på platsen, det var fem sex stycken till, kom dit på fredagen. De ville börja filma redan efter helgen och hade så mycket att förbereda så de hade inte ens tid att fika. Jag frågade några killar som höll på att jobba inne i smedjan hur de hade fått reda på

SNAPPHANERIKET 2019

31


»The Rain«

Foto: Netflix

Produktion: Miso Film (Danmark) Visas på: Netflix I rollerna: Alba August, Mikkel Boe Følsgaard, Johannes Bah Kuhnke m.fl. Handling: »Sex år efter att ett brutalt virus som spridits med regnet utplånat nästan alla människor i Skandinavien, kommer två danska syskon ut från säkerheten i sin bunker och möts av en ny värld. Snabbt blir de del av en grupp unga överlevande och tillsammans ger de sig ut på ett farligt uppdrag genom ett övergivet Skandinavien för att leta efter livstecken.« (Källa: Netflix) Aktuellt: Säsong 2 släpps under 2019

allt på exakt rätt plats igen. De var fantastiskt duktiga! Det var höst när de var här och besökssäsongen hos oss var nästan slut, men vi hade två bussar med besökare inbokade. Filmbolaget ville nog helst att inga andra besökare skulle vara här, men jag sa att jag inte ställer in några guidningar. Filmteamet hade inte precis haft lång framförhållning och vi vill ju att bussarna med besökare ska komma tillbaka. Så måste man tänka trots allt. Jag sa att det får vi lösa på något sätt. Under guidningarna hoppade vi helt enkelt över smedjan där de spelade in, så det löste sig bra. Filmbolaget ville inte att jag skulle säga eller skriva något om att de var här, men det behövdes inget kontrakt eller så. När folk såg deras buss och det började pratas om vad 32

som händer uppe vid Svarta Bergen, sa jag att jag snart måste få säga något. Det fick jag och skrev på Facebook att jag äntligen får skvallra och förklarade vad som hände. Allt flöt på väldigt bra och det regnade i stort sett hela tiden så det var verkligen ›The Rain‹. Vi fick några tusenlappar för besväret, men jag frågade bara: ›Ska vi få betalt för det här också?!‹ Innan de for delade jag ut 50 fribiljetter och sa att de hade varit helt fantastiska. ›Det är ni och den här platsen som har varit fantastiska‹, sa de. Oavsett vem som gjorde vad – det var en väldigt stor grej! Att få se huvudkaraktärerna gå omkring här i Svarta Bergen i den färdiga serien gjorde mig helt lyrisk. Jag tycker att det är så fantastiskt här och att få se den miljön i serien var verkligen häftigt.« SNAPPHANERIKET 2019


2018 hade Smålandet omkring 65 000 besökare.

TRÄFFA SKOGENS KONUNG PÅ SMÅLANDETS ÄLGSAFARI Smålandet, Misterhult 2018, Markaryd | 0433-129 23 www.smalandet.se | info@smalandet.se

SMÅLANDET STRAX UTANFÖR Markaryd är den enda älgpark i landet där besökare kan köra in med sin egen bil i skogen där älgarna lever i sin naturliga miljö. Slingan är tre kilometer lång och besökarna är garanterade att få se både älg och bisonoxe, Nordamerikas största landdjur, på riktigt nära håll. För den som hellre vill åka än köra sin egen bil, finns möjligheten att följa med safaritåget. Tågen avgår på fasta tider (se hemsidan för mer information) och lokföraren

guidar och berättar om de ståtliga djuren under turens gång. Här finns, förutom älgar och bisonoxar, också ankor, höns och getter. Nybyggda Restaurang Älgtornet ger ytterligare en dimension till besöket på Smålandet. Här erbjuds besökarna bland annat lunch- och middagsrätter på älg, bison och gårdens egna hereforddjur som betar på ekologiska marker. I maj öppnar Smålandet för säsongen.

Smålandet just outside Markaryd is the only moose park in the country where visitors can drive with their own cars in the woods where the moose lives in its natural environment. The trail is three kilometers long and visitors are guaranteed to see both moose and bison, North America's largest land animal, in close proximity. For those who prefer not to drive their own car, there is the possibility of going on a tour by the safari train. The trains leave at fixed times (see the website for

more information) and the driver guides and tells about the grand animals during the trip. Here is, in addition to moose and bison, also ducks, hens and goats. Newly built Restaurant Älgtornet has added another dimension to the visit to Smålandet. Here guests are offered lunch and dinner dishes on moose, bison and the farm’s own hereford animals that are grazing in organic fields. The season starts in May.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

33


HISTORISK SPÄNNING VID HOVDALA SLOTT Hovdala Slott, Hässleholm | 0451-183 70 www.hovdala.se | hovdalaslott@hassleholm.se

DET GAMLA SLOTTET ser ganska anspråkslöst ut där det vilar i sin sänka vid Hovdalafältet. En känsla av mystik ligger över platsen. »Storslagen enkelhet« är ett begrepp som myntades för länge sedan för att beskriva den här platsen. Det är väldigt passande, sätesgården med sin park förmedlar en känsla av sinnesro, skönhet och ålderdomlighet. – Det finns kanske pampigare sätesgårdar på andra platser, men här finns så mycket historia samlad på en plats. Den äldsta byggnaden är från början av 1500-talet och Hovdala var bebott av familjen Ehrenborg ända fram till 1980-talet. Hovdala slott är ett nationellt kulturarv som tilldelats det prestigefyllda Europa Nostra Award för varsam

34

restaurering, berättar Sandra Anderberg, programansvarig på Hovdala. Varje sommar intar medeltidsriddare från hela landet Hovdala när SM i tornerspel ska avgöras. Arrangemanget lockar varje år över 10 000 besökare. Även utanför programpunkterna är Hovdala ett populärt besöksmål. Området inbjuder bland annat till vandringar med kartor på olika skyltade leder där slottet alltid står i fokus. – Hovdala är en lugn plats trots att många har picknickar eller bröllop här, att folk kommer hit och fotograferar och så vidare. Vi tycker det är fint att så många vill vara här. I år är temat »Det Dolda«. Det kommer att bli väldigt spännande, säger Sandra Anderberg.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


Årets tema: »Det Dolda« I år handlar många programpunkter om de dolda arbetarna på Hovdala. Livsöden som inte berättats om tjänstefolk, pigor, drängar, jägare, barnmorskor och hantverkare lyfts fram, bland annat i en utställning på stallets vind. Det blir också guidningar på temat. En föreställning av magikern Malin Nilsson är inplanerad. Drottningholms Barockensemble kommer tillbaka och bjuder på sköna toner av Vivaldi. Hovdalas populära berättaraftnar fortsätter också i sommar och i september blir det både Skördefest och Glöttadá! HeTS, Hässleholms TeaterSällskap, sätter upp en föreställning som bygger på Hovdalas dolda historier. Skånska Operan och Hovturnén gör nedslag här på sina turnéer. Förra årets succé med Sommarkväll i Orangeriet kommer tillbaka med nytt program. Det blir som vanligt Medeltidsdagar under Kristi Himmelsfärd, 31 maj - 1 juni. Säsongen invigs i påsk med en uställning av skolbarn och den 1 maj firar vi in våren med föredrag och primörer. Hela programmet finns på wwww.hovdala.se. Välkommen!

The old castle looks quite unassuming, where it rests in its valley at the Hovdala field. A sense of mystery is over the place. »Great simplicity« is a term established a long time ago to describe this location. It's an adequate descprition, the seat farm with its park conveys a feeling of piece of mind, beauty and tradition. – There are staggering mansions in other places, but here is so much history gathered in one place. The oldest building is from the 16th century and the family Ehrenborg lived at Hovdala until the 1980s. Hovdala castle is a national cultural heritage who won the prestigious Europe Nostra Award for gentle restoration, says Sandra Andersberg, program manager.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

Every summer, medieval knights from all over the country conquers Hovdala for swedish championship in torney. The event attracts over 10 000 visitors each year. Beside the activity program, Hovdala is a popular destination. The area invites to hikes with maps on different signposted trails, where the castle always is central. – Hovdala is a calm and quiet place, although many people have picnics or weddings here, that people come here and photographs and so on. Butterflies, insects and bats like it here. Here is beautiful and we think it's great that so many want to be here. This years theme, »The hidden ones«, will be very exciting, says Sandra Anderberg.

35


Skรถrdetid | Norra Sandby


Sommartrafik | Markaryd

Hjärta | Vittsjö

Båtliv | Tydingesjön

REPORTAGE DRÖNARFOTO TILL PRIVATPERSONER & FÖRETAG www.pareportage.se | info@pareportage.se


FÄRGSTARKA UTSTÄLLNINGAR I SVERIGES VÄVCENTRUM Svenska VävstolsMuseet, Hantverksgatan 14, Glimåkra | 072-234 33 40 www.vavmuseum.se | info@vavmuseum.se

1950 STARTADE DE två entreprenörerna Len-

nart Persson och Yngve Nilsson Glimåkra Vävstolsfabrik. 1975 köptes företaget av Bonnierkoncernen och Glimåkra blev ett känt varumärke inom vävning. Vävstolar från Glimåkra såldes, och säljs än idag, över stora delar av världen. Rekordåret 1980 tillverkades 12 000 vävstolar i världens största vävstolsfabrik i Glimåkra. Vävstolsfabriken startade vävkurser som blev en stor framgång och pågick under många år. »Glimåkra« blev en gigant på internationella mässor och det ledde till att Vävdagarna föddes. Vävdagarna blev en

dundersuccé och ett årligen återkommande arrangemang där vävbranschen välkomnas att ställa ut redskap, garner och vävlitteratur. 1999 såldes vävstolstillverkningen till Dalarna. Några år tidigare hade den ideella föreningen Svenska VävstolsMuseet bildats. De driver idag en livlig verksamhet med mängder av kurser i vävning och andra textila tekniker och utställningar med erkända konstnärer. 2019 arrangeras Vävdagarna för 35:e gången och arrangören hoppas på minst lika stort intresse som under fjolårets Vävdagar när omkring 2 500 vävintresserade besökte Glimåkra.

Utställningar 2019 5 maj-25 juni: Blått och vitt - en utställning av vävnader från tidningen Vävmagasinet 30 juni-10 september: Lin och stål - möten mellan textil och metall med textilkonstnär Gudrun Söderholm 15 september-26 oktober: Mina vävda tanketrådar - en hyllning till livet och jorden vi ärvde med Karin Wallin 24-26 oktober: Vävdagar i Glimåkra

38

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


Lillemor Johansson är den drivande kraften bakom Svenska VävstolsMuseet. Hon anställdes som lärare när vävstolsfabriken startade vävkurser, grundade tidskriften Vävmagasinet 1982, tog emot Guldskytteln 2017 som Årets vävare bland mycket annat.

In 1950, the two entrepreneurs Lennart Persson and Yngve Nilsson founded Glimåkra Vävstolsfabrik. In 1975, the company was bought by the Bonnier Group and Glimåkra became a wellknown brand in weaving. Looms from Glimåkra were sold, and and are still today sold, all over the world. The record year 1980 12 000 looms were made in the world’s largest weaving factory in Glimåkra. The weaving factory started weaving courses, which became a great success and lasted for many years. The brand Glimåkra became a giant at international fairs and this led to the birth of the The Weaving

Days. This became a success and an annual recurring event in which the weaving industry is invited to exhibit tools, yarns and weave literature. In 1999, the loom production was sold to Dalarna. A few years earlier, the non-profit association Svenska VävstolsMuseet had been formed. They are currently running a lively business with lots of courses in weaving and other textile techniques and exhibitions with acknowledged artists. In 2019, The Weaving Days is arranged for the 35th time and the organizer hopes for at least as many visitors as last year when about 2 500 visitors came to Glimåkra.

När brudparet redan har allt. Utom en hållbar framtid. Oavsett om det vankas bröllop, dop eller 50-årsfest har vi ett förslag på present som gör nytta på riktigt. Genom att ge en gåva till Naturskyddsföreningen stödjer du kampen för en hållbar framtid för oss alla. Handla direkt på:

www.naturskyddsforeningen.se/gava Postgiro: 90 12 04-8. För personlig service ring: 08 - 702 65 00

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

39


KULLARO GER DIABASEN NYTT LIV Kullaro, Tommabodavägen 5, Lönsboda | 0479-800 13 www.kullaro.se | info@kullaro.se

material och en stor utmaning för både formgivning och tillverkning. Vi stävar alltid efter att varje produkt tydligt ska utstråla Kullaros identitet där diabas tydligt står för vårt signum, säger Jenni. En grundidé för Kullaro är att samtidigt som det egna skapandet pågår, även bjuda in och vara öppna för nya samarbeten där diabas och skapande ligger i fokus och på så sätt sprida passionen för diabas till andra skapande och mötesplatser. Man har samarbetat med bland annat Lisa Hilland, Glen Baghurst och Stoft Studio, som alla är framträdande namn i designvärlden. – Vår målsättning är att visa upp och utveckla minst ett samarbete varje år, säger Jenni.

Foto: Martin Olson

KULLARO ÄR ETT litet familjeföretag som sedan 2006 har haft sin verksamhet i Lönsboda i nordöstra Skåne på gränsen till både Blekinge och Småland. Det är också här som de unika fyndigheterna av diabas nått dagen. Av traktens/ Sveriges svarta guld formger och tillverkar Kullaro smycken, heminredning, möbler och konst med diabas som signum. Här finns även deras butik och showroom dit de hälsar besökare välkomna för att se resultatet av förädlingen av detta unika och magiska material. – Vår målsättning och vision är att göra diabasen lika självklar för Sverige som glaset och dalahästen är. Diabas är ett komplext

– Det som driver oss är den stora passionen för form och de starka banden till diabas, säger Andreas och Jenni på Kullaro.

40

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


Foto: Martin Olson

Om diabas Diabas är en exklusiv, svårtillgänglig och fascinerande bergart som bildades under enorma vulkaniska utbrott ur jordens inre kärna för 900-1 500 miljoner år sedan, då glödande magma pressades upp mot jordens yta i urbergets smala sprickor. Den diabas som finns och bryts i nordöstra Skåne i gränslandet till Småland och Blekinge är unik med sin djupa svarta ton, hållbarhet och tyngd. Här har brytningen av diabas präglat bygden och människors livsöden i mer än 100 år och skapat dramatiska hål i landskapet. Diabasen från dessa trakter och stenbrotten i Duvhult, Gylsboda, Hägghult, Brännhult och Biskopsgården anses vara den absolut främsta och vackraste och är eftertraktad välden över för sina unika egenskaper.

Kullaro is a small family company which have had its occupation in Lönsboda since 2006. It is also here that the unique deposits of diabase is to be found. From this region’s/Sweden’s black gold, Kullaro designs and manufactures jewelry, home decor, furniture and art with diabase as its hallmark. In Lönsboda Kullaro has a shop and showroom where they welcome visitors to see the result of the refinement of this unique and magical material. - Our goal and vision is to make the diabase as selfevident for Sweden as the glass and dalahorse. Diabase is a complex material and a great challenge for both design and manufacturing. We always strive for each

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

product to clearly radiate Kullaro’s identity where diabase is our signature, says Jenni. A basic idea for Kullaro is to, at the same time as their own creation is in progress, invite and being open to new collaborations where diabase and creation are in focus so they in that way can spread the passion for diabase to other creators and meeting places. Kullaro has collaborated with, among others, Lisa Hilland, Glen Baghurst and Stoft Studio, who are all prominent names in the design world. - Our goal is to showcase and develop at least one cooperation every year, says Jenni.

41


ÄVENTYR I UNDERJORDEN Tykarpsgrottan, Ignaberga, Hässleholm | 0451-350 87 www.tykarpsgrottan.net | info@tykarpsgrottan.net

I TYKARPSGROTTAN UTANFÖR Hässleholm finns en spännande underjordisk värld. En trappa leder drygt tio meter ner under markytan och temperaturen håller sig på åtta plusgrader året om. Ett äventyr som passar alla, möjligen undantaget den som är alltför klaustrofobiskt lagd... Redan på 1700-talet började brytningen av kalksten på platsen och verksamheten fortsatte till 1888. Idag hålls den 20 000 kvadratmeter stora gruvan öppen för besökare som kan följa med på guidade turer. – Fantasin sätts igång, man tycker att man både hör och ser saker när man är där nere. Det är fantastiskt att allt arbete från början är gjort för hand. Med hammare, spett och kilar har man huggit ut pelarsalar och gångar från massivt kalkberg. Det är verkligen en häftig och trolsk miljö där nere, säger Anna Axelsson som tillsammans med maken Markus driver Tykarpsgrottan. 42

Tykarpsgrottan är ett av kommunens största besöksmål och till och med filmskapare har hittat hit. Ronja Rövardotter, Kullamannen och Snapphanar är några produktioner som spelat in i de dunkla gångarna. Förutom de guidade turerna anordnas aktiviteter på vissa skollov, temavisningar, fossiljakter och skattjakter för de yngre besökarna, middagar och till och med bröllop. Många skolklasser har genom åren besökt grottan. – Det passar alla åldrar. Ungar tycker det är häftigt och vuxna blir imponerade av historien bakom, säger Anna Axelsson. Från maj till augusti anordnas välbesökta bil- och MC-träffar. Även julmarknaden i början av december är välkänd och populär. Förra året pågick kommersen i fyra dagar med ett sextiotal utställare och de senaste åren har varje julmarknad lockat ungefär 9 000 besökare. ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


Fladdermusgödsel till salu!

Tykarpsgrottans camping nära gruvan har plats för husbil, husvagn och tält. Servicehus med kök, tvättmöjligheter, duschar och toaletter. Trådlöst wifi. Läs mer på www.tykarpsgrottanscamping.net.

In Tykarpsgrottan outside Hässleholm is an exciting underground world. A staircase leads ten meters below the ground and the temperature is eight degrees above zero all year long. An adventure that suits everyone, except for the one who is too claustrophobic... Already in the 18th century limestone mining began and it continued until 1888. Today, the 20 000 squaremeter mine is open to visitors who can accompany guided tours. – Your mind hear and see things when you’re down there. It is amazing that all work from the start is done by hand. With hammer, spit and wedges, columns and hallways are carved out from massive limestone mountains. It’s really a both cool and sort of scary environment down there, says Anna Axelsson who runs Tykarpsgrottan with her partner Markus. Tykarpsgrottan is one of the areas largest tourist

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

destinations and even filmmakers has discovered the place. Ronja Rövardotter, Kullamannen and Snapphanar are some productions that are partly recorded in the dark passages. In addition to the guided tours, activities are organized on certain school holidays, theme tours, fossil excursions and treasure hunts for younger visitors, dinners and even weddings. Many classes have visited the cave over the years. – Here is something for people of all ages. Young people think it’s cool and adults are impressed by the story behind it all, says Anna Axelsson. From May to August, car and motorcycle meetings are organized. The Christmas market in December is well known and popular. Last year, the commerce lasted for four days with about sixty exhibitors and in recent years every market has attracted about 9 000 visitors.

43


Vi vill h Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. Vi kan se till att det finns fisk kvar i haven. Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan


ha dig. se till att flera hundra år gamla naturskogar inte huggs ned på bara några dagar. Vill du vara med? Sms:a medlem till   eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se. Ett medlemskap kostar  kr/mån.


FARTFYLLD SOMMAR VID TYDINGESJÖN Tydingesjöns Camping & Festplats, Tydingesjön 1278, Broby | 044-401 49 www.tydingesjon.com | info@tydingesjon.com

VID DEN HÄRLIGA sjökanten i Tydinge utanför Broby ligger Tydingesjöns Camping & Festplats. Här träffas campare, motorintresserade och dansare flera dagar i veckan och speciellt under sommarhalvåret är det alltid något på gång vid den natursköna samlingsplatsen. I slutet av april drar danskvällarna igång och de fortsätter hela sommaren och en bra bit in på hösten. Varje tisdagskväll hela sommaren till och med september återkommer det populära Bil-Caféet med veteranbilar, amerikanare och stylade vrålåk. På torsdagskvällar är det MC-Café, också det ett välbesökt och populärt arrangemang. Premiären är den första maj kl. 13.00 med ett kombinerat Bil- och MC-Café.

46

Grillen kommer vara varm och sillen stekt! Det brittiska popbandet Smokie bildades 1966 och har sålt över 20 miljoner skivor. 2019 åker de ut på sin »The Golden Hits Tour« och lördagen den 20 juli spelar de vid Tydingesjön. Gissa om det blir allsång till »Living Next Door To Alice«! Allsång blir det också under tre kvällar i juni, juli och augusti. Det blir midsommarfirande och mopedrally, dragspelsträff och loppmarknader. Bor gör du bäst på Tydingesjöns Camping, antingen i din husvagn eller husbil, eller i en av de mysiga stugorna. Det händer alltid något roligt vid Tydingesjön! Kika på hemsidan för kalender och fullt program.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


Bilder: Tydingesjöns Camping & Festplats

senterar

Tydingesjön pre

Årets ly l a r d e p Mo ni ju n den 29& Fes Lördageing tplats. ing esjöns Camp

. Start & Mål på Tyd sutdelning kl 16 å. Start kl 10-12. Pri esjön och Helge ing Tyd t run da 01 49. ca 5 mils run till Pia på 044-4 ing kn bo kr 0 Startavgift 10

Njura d Havsba n

Sjöhage

ål

Start/M

år: 2 stopp, I startavgiften ing lad korv Sjöhagen med gril med kaffe d sba och Njura Hav ttning av & kaka samt utlo elningen. vinster vid prisutd

Tydingesjöns Camping & Festplats is located at the lovely seafront in Tydinge outside Broby. Campers, motorenthusiasts and dancers meet several days a week and especially during the summer months there is always something going on at the scenic venue. At the end of April, the dance nights starts and they continue throughout the summer and in the autumn. Every Tuesday evening all summer until September, the popular Car Café will return with vintage cars, american cars and styled fancy cars. On Thursday evenings, it’s MC Café which also is an appreciated event. The premiere is the first of May 13.00 with a combined Car and MC Café. The grill will be warm and the herring fried!

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

The British pop band Smokie was founded in 1966 and has sold over 20 million records. 2019 they go on »The Golden Hits Tour« and on Saturday July 20 they play at Tydingesjön. Guess if it will be singalong to »Living Next Door To Alice«! Singalongs also takes place during three evenings in June, July and August. It will be midsummer celebrations and moped rallies, accordion gatherings and flea markets. You can stay at Tydingesjöns Camping, either in your caravan or camper, or in one of the cozy cabins. There is always something fun going on at Tydingesjön! Look at the website for calendar and full program.

47


GALLERI BLOMBY GÅRD

Sibbarp 3425, Osby | 0479-127 55 | 070-286 69 36 blombygard@telia.com

Unikt konsthantverk! Här hittar du unika nyckelskåp och klockor, rakubrända fåglar och bilder i keramik, collage, textila bilder och smycken. Oftast öppet men ring gärna innan. Välkommen!

ATELJÉ ÄNGELN

Margareta Juhlin, Hunshult, Lönsboda | 0479-210 79 www.atelje-angeln.se | margareta.juhlin@telia.com

Jag målar änglatavlor i olja samt har gett ut nio böcker, varav den senaste »Vägen till landet Midnattssol«. Ständig utställning av mina änglamålningar och böcker. Kontakta mig för besök.

BRITAS HALMSLÖJD

Brita Persson, Verums Björkeberga 3138, Osby 0451-77 20 70

Tillverkar bockar, adventsstjärnor, tomtar, midsommarstänger, korgar m.m. Använder råghalm från bygden och arbetar med traditionella metoder. Öppet året runt. Ring för besök.

SLIPERIET GYLSBODA

Gylsboda, Lönsboda www.sliperietgylsboda.se | medlem@sliperietgylsboda.se

Sliperiet Gylsboda är en ideell förening som jobbar för att synliggöra och utveckla området kring Gylsboda stenbrott. Vi rustar upp en unik byggnad för att skapa ett levande kulturcentrum där historien och konsthantverk lyfts fram. 48

CANVILLE SECOND HAND Kristianstadsgatan 1, Osby | 0479-53 44 00 www.canville.se

Trevlig butik med allt från kläder och husgeråd till möbler och heminredning. Vi finns för att skapa sysselsättning för personer som hamnat långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Öppet tisdag-fredag 13-18 och lördag 10-14.

INGARS GRANNLÅTSBRODERIER Östra Kalhult 2060, Osby | 0479-316 58 | 073-843 35 74 www.ingars.se | ingar.bjornfot@telia.com

Jag tillverkar väskor och smycken av ylletyg med broderier i ull, linne, silke, pärlor och skinn. Pärlstickade muddar i tunt garn av ull och silke. Handfärgade sjalar med olika mönster av siden och bomull. Ring för besök!

LINDBERG DIABAS & SILVER Gylsboda, Lönsboda | 070-310 91 62 www.lindbergdiabas.se

Välkomna ut till vackra Gylsboda! I den spektakulära G:a Transformatorn visar jag mina alster i diabas och silver. Vänligen ring, så är jag på plats.

HÄSSLEHOLMS MODELLJÄRNVÄGSFÖRENING Tygvägen 2, Hässleholm www.hmjf.se | kontakt@hmjf.se

Välkommen att uppleva Hässleholm i miniatyr! Unik järnvägsmodell av Hässleholms station, bangård och kringliggande stationer som det såg ut på 1960-talet. För öppettider, se hemsidan.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


NYTT AV GAMMALT

Ralskog 2395, Osby | 070-208 59 79 trebrunna@telia.com | Instagram: @nyttavgammalt

Jag gör nya saker av gammalt fint material. Kuddar, necessärer, kläder, väskor, grytlappar m.m. Sommartid har jag loppis. Öppet för det mesta!

NISSE I ÖSTANBÖKE Östanböke, Killeberg | 0479-306 83 nisse.ostanboke@live.se

Hos Nisse i Östanböke hittar du olika former av träalster som skålar, skärbrädor, ostbrickor, träsmycken, burkar och mycket annat som kan göras av svenskt trä. Ring för besök.

LEKOSEUMS BUTIK

Briogatan 1, Osby | 0479-312 47 www.lekoseum.se | info@lekoseum.se

Lekoseums välsorterade butik med kvalitetsvaror till bra pris: BRIO, Barbie, Steiff, Micki, babyartiklar, barnvagnar, säsongsvaror och mycket mer. Se hemsidan för öppettider och aktuell information. Välkommen!

SIBBARPS SCHÄFERI

Sibbarp 3406, Osby | 0479-151 34/070-314 30 31 www.sibbarpsschaferi.se | info@sibbarpsschaferi.se

Vi föder upp vita Leicesterfår och grå Gotlandsfår som har lockiga och glansiga skinn. Skinnen säljs i gårdsbutiken tillsammans med garn från de klippta fåren och handtillverkade produkter i skinn och ull. Öppet på begäran. Ring för besök.

OSBY SILVERSMEDJA

Hantverksgatan 3, Osby | 0479 31925 070-651 22 27 / 070-588 20 71 www.osbysilversmedja.se | info@osbysilversmedja.se

Hantverk i silver. Kursverksamhet. Utställning och försäljning av smycken, dräktsilver, dopgåvor och bruksföremål. Öppet efter överenskommelse.

TEATER STENBÄRALAND Rosie Hennig | 072-213 61 26 www.teaterstenbaraland.se | rosie@immeln.nu

Fristående teater med mig själv som skådespelare. Historier, sägner och dialekter lever vidare genom teatern. Samarbetar med musiker, skådespelare, regissörer och författare. Uppträder bland annat med Snapphanekvinnan Pus-Else.

FÖLJ SNAPPHANERIKET PÅ INSTAGRAM ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

49


OSBY HEMBYGDSFÖRENING www.hembygd.se/osby | osby.hembygdsforening@yahoo.com

Våra museer Strömsborgs ullspinneri Vagnmuseum Hembygdsmuseum Skolmuseum Konstmuseum

Our goal is to cherish, preserve and to promote our districts cultural heritage and environment. By our activities we hope to pass on this knowledge to future generations.

Bild: Osby Hembygdsförening

Vårt mål är att vårda, bevara och synliggöra vår bygds kulturarv och kulturmiljö. Genom våra aktiviteter vill vi föra kunskapen vidare till kommande generationer.

Strömsborgs ullspinneri

LOSHULTS HEMBYGDSFÖRENING www.loshultshembygd.se

Loshults hembygdsgård

Huvudbyggnaden, som flyttades till sin nuvarande plats 1956, är en del av länsmansgården, från 1750-talet, i Hönjarum. Komplett lanthandel från 1958. Gelbgjuteri. Stor samling av smidesartiklar. Stor sten- och mineralsamling. Öppettider: Söndagar från midsommar till början av augusti kl. 14.00–17.00. Kaffeservering. Annan tid efter överenskommelse. Kontakt: Arne Olofsson (0479-304 86). The main building, which was moved to its present place in 1956, is part of the »sheriffs home«, from the 1750s, in Hönjarum. Complete shop from 1958. Brass foundry. Large collection of forging items, stones and minerals.

50

Ett levande industrimuseum, kättingtillverkningen här har anor från 1700-talet. Tillverkningen drevs av samma släkt i sex generationer och man tillverkade huvudsakligen kättingar för lantbruket. 1926 inköptes automatmaskiner som kan visas i drift. Öppet efter överenskommelse. Kontakt: Stig Nyman (0706-78 91 04). A living industrial museum, the chain production dates back to the 18th century. The production was in the same family for six generations, and mainly intended for farms. In 1926, automatic machines were purchased. They can still be displayed in operation.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

Bilder: Loshults Hembygdsförening

Killebergs kettingfabrik


VISSELTOFTA HEMBYGDSFÖRENING www.visseltoftabygden.se

Bilder: Visseltofta Hembygdsförening

Visseltofta Hembygdsförening bedriver flertalet arrangemang utspridda över året. Historiska vandringar som vänder sig till alla. Tillfälliga utställningar, hembygdsdagar och kurser i till exempel släktforskning eller historiska hantverk. Under hösten arrangerar vi årligen en hantverks- och skördemarknad i Visseltofta. Vi handhar Visseltofta Hembygdsgård, möjlig att hyra för allmänheten (upp till 80 pers). Håll utkik på vår hemsida www.visseltoftabygden.se eller facebooksida @Visseltofta Hembygdsförening.

Hembygdsgården

Tvillingkvarnarna i Hanavrå, skyltat från vägen Visseltofta-Vesljunga, är en idyllisk plats att besöka för en fika. De två kvarnhusen från 1800-talet kan besökas året runt. Önskas guidning kontakta Fredrik Hellman tel. 070-967 93 10.

Tvillingkvarnarna

Visseltofta Folklore Society conducts several arrangements spread throughout the year. Historic hikes for everyone. Temporary exhibitions, local history days and courses in eg. genealogy or historical crafts. A recurring craft- and harvest market is arranged every autumn in Visseltofta. We administer Visseltofta Hembygdsgård, which is available for rent to anyone (up to 80 people). Check out our website

www.visseltoftabygden.se or our facebook page @ Visseltofta Hembygdsförening. The twin mills in Hanavrå, signposted from the road Visseltofta-Vesljunga, is an idyllic place to visit for a coffee. The two mill houses from the 19th century can be visited all year round. If you want guidance please contact Fredrik Hellman tel. 070-967 93 10.

Mugg 125 kr Webshop på www.snapphaneriket.se

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

51


ÖRKENEDS HEMBYGDSFÖRENING www.hembygd.se/orkened

Korgfabriken är en unik, K-märkt industribyggnad för spånkorgstillverkning och den enda kvarvarande korgfabriken i Sverige. Visning enligt överenskommelse. Kontakt: Tore Gunnarsson (0479-205 83).

Korgfabriken

Korgfabriken is a unique, K-marked industrial building for chipbasket manufacture and is the only remaining basket factory in Sweden. Tours by reservation. Bygdegården is an old vicarage with farming that has become a resident of the local history society. Activities throughout the summer.

52

Bygdegården

FÖLJ SNAPPHANERIKET PÅ INSTAGRAM ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

Bilder: Örkeneds Hembygdsförening

Bygdegården är en gammal prästgård med lantbruk som blivit hemvist för hembygdsföreningen. Här har vi aktiviteter hela sommaren. Museet där vi visar våra samlingar är öppet varje torsdag från och med juni till sista augusti kl. 9-12. För vidare info om tider och våra aktiviteter, se hemsidan. Kontakt: Inger Augustsson (0479-510 76).


Nissestugan ligger bara tre kilometer från Lönsboda med bland annat mataffär, caféer, restauranger, bensinstation och simhall.

Gibson och Helén Banks.

Nissestugans vackra kök.

NATURSKÖNA NISSESTUGAN Östra Flyboda 1405, Lönsboda | 070-626 02 53 Bokning på www.airbnb.se

I Östra Flyboda, i klassisk snapphanemiljö, driver Helén Banks sitt företag inom hälsa, hudvård och fotvård. Hon ger också besökare chansen att övernatta och bo på den natursköna platsen. I en idyllisk glänta ligger den nyrenoverade Nissestugan från slutet av 1800-talet. Här finns kök, två sovrum, ny toalett och dusch, tvättmaskin, braskamin, TV med mera. Precis utanför

slingrar sig en gångstig som leder ner till Abborrasjön, en fin liten fiskesjö med tillgång till brygga och båt. För den som vill förgylla den natursköna vistelsen utanför Lönsboda lite extra rekommenderas någon av alla de hälso- och hudvårdsbehandlingar som Heléns företag HELOLEN, som ligger på området, erbjuder.

VILLA LUNA BREAKFAST HOTEL

LÖNSBODA VANDRARHEM

Snapphaneleden 159, Killeberg | 0479-301 18 www.luna-bb.se

Vi finns i hjärtat av den vackra sydsvenska landsbygden. En gång var detta en omstridd gränstrakt, nu är det en fridfull oas. Välkommen till Villa Luna Breakfast Hotel!

GLIMMINGE STATION Glimminge, Broby | 044-440 48 www.ogjs.se | info@ogjs.se

Här erbjuds spännande boende i järnvägsvagnar. Dessutom upplevelser med dressin, kanot, materbjudande, fiskepaket, båtuthyrning, tältuthyrning, aktivitetspaket m.m.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

Tranebodavägen 12, Lönsboda | 0733-24 48 07 victoria.vinqvist@hotmail.com

Ett mysigt vandrarhem i hjärtat av Lönsboda med närhet till fiske, bad och härlig natur. Öppet året runt. Bokning sker via mail eller telefon. Välkommen!

TYDINGESJÖNS CAMPING

Tydingesjön, Broby | 044-401 49 www.tydingesjon.com | info@tydingesjon.com

Naturskönt och vackert läge, nära till bad- och strandliv. Festplats, sommarcafé, stugor, camping, loppmarknader, danskvällar och mycket annat. Besök gärna våra populära Bil- och MC-träffar som startar i maj.

53


Dela din uppleve l s a er : #skane

leden

© Sven Persson

// SKÅNELEDEN ERBJUDER MER ÄN 100 MIL UPPLEVELSER ATT UPPLEVA NORDÖSTRA SKÅNE TILL FOTS är för dig som vill vandra genom djupa skogar i ett kulturlandskap med långt mellan husen. Över stock och sten går Skåneleden på naturstig utmed sjöar som förutom vandring bjuder in till kanot- och fiskeäventyr. Vildmarksupplevelsen blir komplett när du slår läger och övernattar i något av Skåneledens vindskydd eller i ditt medhavda tält.

I NORDÖSTRA SKÅNE FINNS Skåneledens mest ursprungliga etapper, redan år 1978 invigdes de första milen, som 2016 har vuxit till 118 mil som slingrar sig genom det finaste natur- och kulturlandskapet Skåne har att erbjuda. Leden är uppdelad i fem delleder och i nordöstra Skåne hittar du både Kust till kustleden och Nord till sydleden. Skåneleden är markerad med orange färg och längs med leden finns lägerplatser med vindskydd, eldstad, toalett och vatten. Utmed leden finns också flera b&b, vandrarhem eller hotell att ta in på.

Hoppa i dina skönaste skor, packa ryggsäcken och traska ut i den skånska vildmarken!

Kust till kustleden

Öresundsleden

Ås till åsleden

Nord till sydleden Österlenleden

54

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


VILL DU GÅ EN HALVDAGSTUR eller en längre vandring med övernattning? Välj och

kombinera mellan 89 dagsetapper där ingen är den andra lik. Som hjälp på traven finns här några vandringsförslag för dig i nordöstra Skåne. 1 Djupa skogar, vackra sjöar Sträcka: Osby - Verum - Vittsjö 34 km - ca 11 timmars vandring - 2-dagar

© Jenny Brandt

Vandra genom nordöstra Skånes djupa skogar, där vattenblänk skymtar mellan träden. Här finns ett helt gäng med sjöar och åar att blicka ner på och ut över. Är du sjöbuse fungerar de ypperligt att uppleva från nedan – från kanot eller bastubåt. • Delled: SL1 Kust till kustleden • Etapp: delar av 8 och 9 Ta dig dit med Skånetrafiken: Tåg till Osby station. Tåg från Vittsjö till Hässleholm.

2 Hovdala runt Sträcka: Tormestorp-Hovdala slott-Tormestorp 16 km - ca 5 timmars vandring - dagsvandring

Hovdalaområdet söder om Hässleholm erbjuder spännande historia i omväxlande natur. Vandra förbi Hovdala slott, ta ett uppfriskande dopp i Finjasjön och njut av den hisnande utsikten från Hovdala trädhus. • Delled: SL2 Nord till sydleden • Etapp: delar av 3A och 5 Ta dig dit med Skånetrafiken: Tåg till Hässleholm C. Buss linje 534 Hässleholm-Tormestorp och åter. © Jenny Brandt

3 Skogsupplevelser kring Bökestad Sträcka: Bökestad - Brotorpet 13 km - ca 3 timmars vandring - halvdagsvandring

Längs etappen vandrar du på stigar och småvägar genom äkta tassemark. Du följer sjöar och vatten-drag och slår läger vid vattenkanten. Vid stranden i Brotorpet är det inte omöjligt att du hittar fossiler eller hajtänder. • Delled: SL1 Kust till kustleden • Etapp: 4 Anslutning till Skånetrafiken saknas. Bil krävs.

Gå in på www.skaneleden.se för att hitta fler vandringsförslag. – Våga ta steget ut! ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

55


PÅ CYKEL I SNAPPHANERIKET Cykla på slingrande stigar, i djupa skogar och utmed gnistrande sjöar. Från Osby och Lönsboda utgår flera natursköna rundor för hela familjen. Möt mannen som har planerat slingorna. FÅ HAR SÅ bra lokalkännedom som Roland Bengtsson. Han är född och uppväxt i Osby, har sedan unga år tyckt om naturen och ägnat otaliga timmar åt löpning och cykling i området. – Jag har alltid gillat att ge mig ut på okända stigar för att se vad man hittar. Det har alltid varit en drivkraft, säger han. För några år sedan blev Roland uppringd av dåvarande turismsamordnaren i kommunen, Anna Nordstrand, som undrade om han ville fundera ut några fina cykelrundor i närheten. Roland tackade genast ja, men ville inte sätta ut pilar i naturen eller måla markeringar på träd. Anna kom då med förslaget att lägga in cykelrundorna i appen Bikemap, 56

där användarna enkelt och utan miljöpåverkan kan se var på slingan de befinner sig och hur de kommer vidare. – Jag la en hel del tid på att reka och hitta de finaste rundorna och nu finns de inlagda i appen så att alla enkelt kan hitta dem. Jag tror trots allt att många helst fortfarande använder papperskartorna, men Bikemap är ett fantastiskt hjälpmedel att ta till om man kör fel, säger Roland. De fyra rundorna är mellan 21 och 34 kilometer långa, utgår alla från Osby station och passar för helt vanliga standardcyklar. – Så klart krävs det en viss fysik för att cykla tre mil, men rundorna passar exempelvis barnfamiljer bra. Inne i byn cyklar man SNAPPHANERIKET 2019


Roland Bengtsson var tävlingscyklist i IFK Kristianstad i tio år på 70-talet.

Cykelrundor i Osby & Lönsboda Jonstorp - Örsjön 34 km Osbysjön runt 21 km Nedanbäck - Denningarum 31 km Skeinge - Malshult 28 km Strönhult - Örnanäs 30 km (NY FÖR 2019) Hägghult - Tranetorp 32 km (NY FÖR 2019)

Mer info om kartorna hittar du här: www.bikemap.net | www.turism.osby.se

på asfalt, men annars har jag försökt hitta så många jämna och bra grusvägar som möjligt. Det är ingen makadam eller gamla dåliga skogsvägar. – Det är verkligen en fantastisk natur på alla rundorna, säger Roland.

Jag frågar om det finns några vägar eller stigar runt Osby som han inte känner till. – Det finns ju stigar som går rakt in i skogen och sedan slutar, men de bryr jag mig inte så mycket om. Jag vill hitta vägar och stigar som blir en runda.

Vy vid en av Osby Turisms cykelrundor, »Osbysjön runt«.

SNAPPHANERIKET 2019

57


ÖVER STOCK OCH STEN PÅ OFFROADBANAN.SE Offroadbanan.se, Holma 2445, Osby | 070-533 72 00 www.offroadbanan.se | bokning@offroadbanan.se

Offroadbanan erbjuder ett oförglömligt äventyr bakom ratten. Ni kommer köra bil över stenar, genom lera och uppför backar på sätt ni inte trodde var möjligt! Förutom offroadkörning erbjuds femkamp, badtunna med mera.

GLIMMINGE STATION Glimminge, Broby | 044-440 48 www.ogjs.se | info@ogjs.se

Här erbjuds upplevelser med dressin, kanot, boende i järnvägsvagnar, materbjudande, fiskepaket, båtuthyrning, tältuthyrning, aktivitetspaket m.m.

EN TID FÖR SIG

Kråkeskogsvägen 29, Osby | 070-733 66 09 www.entidforsig.com

Sköt om dig! Vill du göra en inre resa, utförska dig själv, och hitta egna inre resurser? Prova på gestaltterapi. Sedan sommaren 2018 erbjuder vi också med meditationsvandring. Finns även rum att hyra. Läs mer på hemsidan. Välkommen! 58

Antingen fixar Offroadbanan maten eller tar ni med själva. Att köra offroad är ett uppskattat inslag på företagsevent, svensexa, möhippa eller liknande. Välkomna till Offroadbanan i vacker snapphanemiljö, några kilometer utanför Osby,

PADDLA KANOT PÅ HELGE Å Ebbarpsvägen 82, Osby | 0479-133 19 www.hyrkanot.nu

Gör en kanotfärd på natursköna Helge å via Skeingesjön till Osbysjön. Boka din kanot hos Friluftsfrämjandet.

STALL STINGSON

Östra Hyltans Gård 3672, Osby | 0479-120 60/0707-44 20 60 www.stallstingson.se | info@stallstingson.se

Häst och vagn (ardennertur). Travkörning. Hästaktiviteter. ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


BORGEN - EN ANRIK BIOGRAF Borgen, Klockaregatan 4B, Osby | 0479-125 25 www.osbyborgen.se | bio@bioborgen.se

Borgen har gamla anor. Förra året firade man 60 år med pompa och ståt. Borgen är en samlingsplats för en stor del av Osbys kulturliv. Här finns en av Skånes största teaterscener. Bio Borgen fick pris som årets biograf 2005. Alla nya filmer som du kan se i Sveriges storstäder kan du även se i Osby på samma premiärdatum. Biografanläggningen är en av de modernaste i södra Sverige. 4K-projektorn och 7.3-ljudet ger bra djup i upplevelsen av både bild och ljud.

OSBYS KULTUR- OCH KONFERENSCENTER

Konferenssällskap på allt från tre till 300 personer kan hyra något av Borgens sju konferensrum - eller hela biosalongen. Samtliga utrymmen har tillgång till wifi, komplett konferensutrustning och möbleras efter önskemål. Portabel hörslinga finns överallt, i biosalongen finns en fast, alltid aktiv hörslinga. Tack vare Restaurang Borgen, som ligger i samma byggnad, finns möjlighet att beställa förtäring till konferenser eller fester. Biljetter till alla arrangemang bokas på www.osbyborgen.se.

Osbys culture and conference center »Borgen« has a long history. Last year, Borgen celebrated 60 years. Borgen is a gathering place for a large part of Osby’s cultural life. Here is one of Skåne’s largest theater scenes. Bio Borgen was appointed Cinema of the year 2005. All new movies that you can see in Sweden’s big cities you can also see in Osby at the same premiere date. The cinema equipment is one of the most modern in southern Sweden. The 4K projector and the 7.3 sound provide

good depth in the experience of both picture and sound. Groups from three to 300 people can rent one of seven conference rooms - or the entire cinema. All spaces have access to wifi, complete conference equipment and are furnished to your liking. Portable earlobe is everywhere, in the cinema there is a fixed, always active loop. Thanks to Restaurang Borgen, which is located in the same building, it is possible to order a drink at conferences or parties. Tickets to all events are booked at www.osbyborgen.se.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

59


ETT MUSEUM MED PLATS FÖR LEK Lekoseum, Briogatan 2, Osby | 0479-312 47 www.lekoseum.se | info@lekoseum.se

LEKOSEUM DRIVS AV en stiftelse som har till uppgift att vårda ett av Osbys fina kulturarv. Stiftelsen är skapad av BRIO AB, BRIO:s veteraner, familjen Ivarsson och Osby kommun. Här visas framför allt de leksaker som har tillverkats lokalt hos många underleverantörer och i BRIO:s egna fabriker i Osby och Killeberg. Under 1900-talet fanns i Osby kommun mer än ett tjugo­tal olika företag som gav byns invånare arbetstill­fällen inom den här branschen. – Det är ganska fan­tastiskt att barns lek har varit grunden för många Osbyföretag i mer än ett sekel, säger Solveig Nordh, verksamhetschef. I Lekoseums montrar finns träleksaker, dockor, spel och mycket annat som BRIO har importerat och sålt på den nordiska

60

marknaden genom åren. I bottenvåningen finns tomtens spännande värld och i Ivar Säls Gränd kan du följa delar av företaget Bröderna Ivarssons intressanta historia. Barnen kan rita och måla, köra Märklintåg, spela SEGA-spel, leka med dockor och mycket annat. Barbie kom till Sverige inför julen 1963 och har ett eget rum på Lekoseum. Det var Bröderna Ivarsson som introducerade Barbie på den svenska marknaden. – Här finns självklart också många meter av den klassiska trätågbanan som fortfarande är en storsäljare. Att besöka Lekoseum är som att besöka hjärtat av svensk leksakshistoria. Det går utmärkt att ta tåget hit - stationen ligger bara 50 meter från Lekoseums entré, säger Solveig Nordh.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


Lekoseums butik Besök Lekoseums välsorterade butik med BRIO-leksaker, Märklin, Barbie, Steiff och mycket annat som sätter både fantasi och kreativitet i rörelse! BRIO:s grundare Ivar Bengtsson startade företagets första butik i Osby 1914. Butiken finns mitt emot museet. Se hemsidan för öppettider och mer information.

Lekoseum is run as a independent foundation. The foundation's main task is to nurture Osby's beautiful cultural heritage. The foundation was created by BRIO AB, the BRIO veteran society, the family Ivarsson and Osby Council. At the forefront of the museum we show toys that have been manufactured locally by several suppliers along with toys from BRIO's own factories in Osby and Killeberg. During the 1900's there were more than 20 companies in the Osby area manufacturing toys which gave the towns inhabitants many job opportunities. - It's pretty amazing that play time has been the foundation for Osby companies for more than an a century, says Solveig Nordh, manager at Lekoseum. In the displays you will find wooden toys, dolls, games

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

and many other products that BRIO imported and sold on the Nordic market. On our lower level you will find Santa's World and in Ivar Säls Alley you can explore parts of the company's interesting history. Children can draw, colour, drive Märklin trains, play SEGA games and dolls and much more. Barbie came to Sweden in 1963 and has her own room at Lekoseum. It was the Ivarsson brothers (BRIO) that introduced Barbie on the Swedish market. - At Lekoseum you will also find several meters of the classic wooden train track, which is still today a massive seller. Visit Lekoseum is like visiting the heart of swedish toy history. It’s easy to go to us by train since the station is 50 meters from Lekoseum, says Solveig Nordh.

61


Den 12 juli är det superbilbingo i Lönsboda. Storvinsten är 100 000 kr och alla har chansen!

STORA PENGAR PÅ STORT BILBINGO Snapphanevallen, Arenagatan 1, Lönsboda | 12 juli 2019 med start kl 19.00 www.lonsbodabingo.se

DET SPELAS BINGO i Lönsboda i stort sett varje fredag året om. På vintern på Folkets Park Granada, på sommaren bilbingo på idrottsplatsen Snapphanevallen. Och en sommarkväll varje år är det superbilbingo med en eftertraktad högvinst på 100 000 kronor till en ensam vinnare. Arrangemanget är ett av Sveriges största i sitt slag och är ständigt under utveckling. 2018 kom över 2 000 personer till superbilbingokvällen - nytt rekord! Steve Stigsson, eldsjälen bakom bilbingot är övertygad om att det kommer minst lika många i år. Folk vallfärdar till Lönsboda från hela södra och mellersta Sverige och även från Danmark.

62

– Dels har vi jämfört med många andra ett högt vinstvärde, även under våra vanliga bingokvällar, och dels trivs folk med oss. Vi ser till att allt är välorganiserat och fungerar bra. Vi har lyckats skapa en familjekänsla trots att det kommer så enormt mycket folk. Att det funkar så bra visar sig när riktigt långväga gäster på superbilbingot säger att de gärna kommer tillbaka året efter igen, säger bingogeneralen. I år blir det sjunde gången som superbilbingot arrangeras. Nu är det inte bara bingo på kvällen utan även drop in-bingo från klockan 15, marknadsknallar, korvgrillning, kiosker och inte minst en chans att umgås

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


långt innan själva spelet startar. Idrottsplatsen förvandlas till ett myller av människor som träffas och pratar, dricker kaffe och spelar kort vid sina campingbord. Vinstvärdet vid superbilbingot är en kvarts miljon kronor, pengar som genereras från den egna verksamheten. Förutom en mängd mindre vinster, spelas flera vinster på 5 000 kronor

ut. Full bricka på elfte spelet ger 20 000 kronor i vinst och den som lyckas få full bricka på det avslutande tolfte spelet går hem med 100 000 kronor på fickan. – Att vi i lilla Lönsboda har ett av de största bingoarrangemangen i Sverige är egentligen ganska otroligt, säger Steve Stigsson.

Under kvällen spelas förspel, 12 blockspel, stege, färgbingo och minibingo. 2018 kom över 2 000 besökare till Lönsboda Superbilbingo.

Almost every Friday all year round, bingo is played in Lönsboda. In the winter at Folkets Park Granada, in the summer, car bingo at the sports stadium Snapphanevallen. And one evening every summer, it's »Superbingo« with an amazing prize of 100 000 SEK for a single winner as the main attraction. The event is one of Sweden’s largest of its kind and is constantly in development. In 2018, more than 2 000 people attended »Superbilbingo« - new record! Steve Stigsson, one of the dedicated organizers of the event is convinced that it will be many visitors also this year. People travel to Lönsboda from south and central of Sweden and even from Denmark to play bingo. – Compared to many others, we have high prizes, even during our usual bingo nights. People are enjoying themselves. We make sure everything is well organized and works properly. We have created a family feeling even though it's very well visited. This is proved by the fact that many visitors far from here

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019

says that they would like to come back the following year, says Steve. This year will be the seventh time »Superbilbingo« takes place. It's not just bingo in the evening but also drop-in bingo from 15 o'clock, market salesmen, sausage grill, kiosks and a chance to hang out long before the game starts. The sports stadium turns into a crowd of people who meet and talk, drink coffee and play cards at their camping tables. The prize money of »Superbilbingot« is a total of a quarter of a million SEK, money generated from its own business. In addition to a lot of smaller winnings, there are multiple wins of 5 000 SEK. Full tray on the 11th game gives 20 000 SEK in prize money and the one who manages to get a full score on the final twelfth game gets 100 000 SEK in his wallet. – That the small village of Lönsboda have one of the biggest bingo arrangements in Sweden, is really unbelievable, says Steve Stigsson.

63


KULTURRESERVATET ÖRNANÄS Örnanäs Gård, Örnanäs 2143, Lönsboda www.ornanas.se

64

IBLAND ÄR DET bra att bråka med myndigheterna! På 1980-talet krävde Skogsstyrelsen att Thure Nilsson i Örna­näs skulle kalhugga sin skog. Skogen var inte tillräckligt produktiv i myndighetens ögon. Thure satte sig på tvären. Han vägrade genomföra någon kalhuggning och började i stället en kamp för att lyfta fram områdets histo­riska och biologiska värden. Den kampen vann han den 10 maj 2006, då Örnanäs, det första skånska kulturreservatet, bildades. Landskapet är fullt av spår som visar hur människan har utnyttjat det genom tiderna.

Här finns tjär­dalar, stengärden, vägar, ruiner, gamla trädgårdsväxter och träd. Den plockhuggna och betade skogen är unik. Här har det moderna skogsbruket aldrig fått fäste. Här finns gläntor i stället för kalhyggen och en mångfald av arter i olika åldrar. Genom att låta betesdjur gå fritt i skogen skapas luckor och ljus där en mängd olika växter trivs. Det gamla boningshuset till östra gården är ett av få av den här typen som finns kvar idag. Örnanäs är ett uppskattat besöksmål med två vandringsslingor som inbjuder till en naturskön upplevelse i en kulturhistorisk miljö.

Sometimes it's good to argue with the authorities! In the 1980s, Skogsstyrelsen demanded that Thure Nilsson in Örnanäs should clear cut his forest. The forest was not sufficiently productive according to the authority. Thure objected. He refused to clear cut his forest, and instead began a fight to highlight the historical and biological values of the area. He won that struggle on May 10 2006 when the first cultural reserve in Skåne - Örnanäs - was founded. The landscape is full of traces that show how people has used it throughout the ages. You will find tar pits,

stone walls, roads, ruins, old garden plants, trees and much more. The pick chopped and grazed forest is unique. The modern forestry has never caught on in this area. Here are glades instead of clear cut areas and a variety of species of different ages. By letting grazing animals live in the woods, gaps with light are created where a variety of plants can flourish. The former dwelling house of the eastern farm is one of the few remaining of this type today. Örnanäs is a popular destination with its hiking trails that invite you to an inspiring experience in the cultural historical environment.

ANNONSSAMARBETE | SNAPPHANERIKET 2019


© Wild Wonders of Europe / Ole Joergen Liodden / WWF-Canon

Gamlarp, Glimåkra | 044-433 99 www.naturhalsan.se | info@naturhalsan.se Besök vårt Meginecenter! Här finner du tystnaden, friden och naturens egen läkekraft. Skogsbutik med naturmedicin, kosttillskott, presenter, örter och Göingehonung.

U tan is ingen björn Bli Isbjörnsfadder på wwf.se/isbjornsfadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

NATURHÄLSAN & NATURMEDICINSKA AKADEMIN

GYLSBODA FESTIVAL FRI ENTRÉ

3 AUGUSTI 2019/KL 11-17 UTSTÄLLNING AV KONST & HANTVERK MED KONSTNÄRER & HANTVERKARE PÅ PLATS IRLÄNDSK FOLKMUSIK SKOGSCAFÉ OCH GRILL

SNAPPHANERIKET 2019

BEHANDLINGAR FÖR HÄLSA, VÄLBEFINNANDE OCH UTSEENDE

Helén Henriksson Banks Ö. Flyboda 1405, LÖNSBODA 0479-20355 • 0706-260253 helen@helolen.com

www.helolen.com

65


Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Det är bara inom de områden där Naturskyddsföreningen ser en stor miljönytta som Bra Miljöval finns. Därför kan du vara säker på att ditt val av en produkt eller tjänst märkt med Bra Miljöval alltid gör verklig skillnad för miljön. För mer information besök bramiljöval.se Tack för att du väljer produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval!

66

SNAPPHANERIKET 2019


VÄLKOMMEN ÅTER! SNAPPHANERIKET 2019

67


N VA

ENMÄRK

Trycksak 3041 0091

E T

S

»Snapphaneriket 2019« ges ut av Snapphanerikets Turistförening. Vi vill inspirera dig till att upptäcka och uppleva den vackra bygden i norra Skåne, södra Småland och västra Blekinge. Vi bjuder på nedslag hos några av alla de engagerade och framåtsträvande företagare som lever och verkar här och ger glimtar in i områdets spännande historia. Vi hoppas att du ska trivas. Välkommen till Snapphaneriket!

SNAPPHANERIKET

Profile for PA Reportage

Snapphaneriket 2019  

Besöksmagasin som ges ut årligen av Snapphanerikets Turistförening. Produceras av PA Reportage.

Snapphaneriket 2019  

Besöksmagasin som ges ut årligen av Snapphanerikets Turistförening. Produceras av PA Reportage.

Advertisement